Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ΤΗ!δ νΟΙϋΜΕ -^ ' 
00Ε5 ΝΟΤ ΟΙΡ.:υΐΑΤΕ 
0υΤ3.[)Ε ΤϋΕ ΙίΰΚΛΓΎ ΡΑΤΚΟΕΟ&Ι.Ε 

; -" ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

δΒυ ΒΙΒΙ.ΙΟΤπΕ€λ ϋΝΐνΕΚ8ΑίΙ3. ΙΝΤΕβΚΑ. 0ΝΙΡΟΚΜΙ8, ΟΟΗΜΟΟΑ. ΟΕΟΟΝΟΗΐεΑ, 

ΟΜίηΐΙ 88. ΡΑΤλΙΙ, ΟΟΰΤΟΕΙΜ 8£ΐυΡΤ0Β11011 £€(11Ε8Ιλ8ΤΙ00Ι111. 

8ΙΤΙ ίΑΤΙΗΟΑϋΜ* βΙΥΒ βΙΙ«€ΟΒΌΜ, 

0171 Α9 ΜΨΟ ΑΡ08Τ01Ι€0 ΑΌ ΛΤΑΊΚΜ ΙΝΝΟΟΒΝΤΙΙ ΙΙί {ΑΝΝ. 1116) ΡΑΟ ΙΑΤΙΝ18^ 
ΕΤ ΑΟαΟΝΟΙΙΙΙ ηΟΚΒΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΆΑ {ΑΝΝ, 1439) ΡΗΟ ΟΛΛΰΙΕ ΠΟΚϋΕΗϋΝΤ : 

ΚΕεΟδΙΟ ΟΗΗΟΝΟΕΟβίεΑ 

ΟΜΜίυΜ ^υ^Ε ΕΧ8Τ1ΤΕΚΕ ΜΟΝυΜΕΜΤΟηΐΙΗ εΑΤΗΟΙ,ΐε^Ε ΤΚΑ01Τ10ΝΙ8 ΡΕΚ ΟυίΝΟΕΟΙΜ ΡηίΟΒΑ 

Ε^^^.Εδι^Ε δ^εευι,Α, 

ν\τ4 ΚΙΙΙΤΙ0ΙΙΒ8 4εεοκΑΤΐΜΐιΐ4•, ιιιτΕλ λΒ εοΜφΟΒ ιιοΝηοι.1.18 εοιιιείΒΟΒ ΜΑ!^ι]β^κι^τι8 εοι.ι.λΤλ8, ηκουλΜ Βαΐ6ΐίΐι« 

ΤΚΚ €Α8Τ1βΑΤΑ ; 81ββΒΒΤΑΤΙΟΙ11•08, εΟΜΜΚΜΤΑΚΙΙβ ΤΑΕΜβΟυΕ Ι.Β0ΤΙΟΝΙΒυβ ΰΟΜΤΙΝΕΜΤΒΒ ΙΙΧΙΐ8ΤΒλΤΑ ; ΟΜΝίΒυΒ 

ΙιΙ>ΚΒΐΒυβ ΨΟ%τ ΑΜ^υβΒΙΜΑΒ ΒΒΙΤ10ΝΕ8 Ου^Β ΤΒΙΒΟΒ ΝΟΤΙΒΒΙΜΙΒ 8^8001.18 ΒΒΒΒΝΤυΒ ΑΒ80Ι.0ΤλΒ, ϋΒΤΒεΤΙΒ 

Α0€Τα;ΙΜΒΙ€1Β08 ΟΒΟΙΒΑΒΙΙΒ ΤΒίΒΤΙΑΜ ΑΙΙΑΙ.ΤΤΙ0Ι8» ΒΙΝΟΟίΟΒ ΒΙΥΒ Τ0Μ08, ΒΙΥΒ λ«εΤΟΒΒΒ ΑίΐεΟΙΙ))! 

■ΟΒΒΝΤΙ ΒΟΒΒΒΟνΒΜΤίΒΟΒ, ΒΟΝΑΤΑ ; ΟΑΠΤΙΙί» ΙΝΤΒΑ ΙΡβΟΗ ΤΒΙΤΟΜ ΒΙΤΒ ΒΙ8Η>8ΙΤ18, ΝΒΟΝΟΝ ΒΤ ΤΙΤΙ]Ι.Ι8 

βΙ!<βυΐ.ΑΒυΜ ΡΑβΙΝΑΒΟΗ ΜΑΒβΙΝΒΜ ΒνΡΒΚΙΟΒΒΜ ΒΙΒΤΙϋβΟΒΝΤΙΒυΒ ΒΟΒΙΒεΤΑΜΟΟΒΜΑΤΒΚίΑΗ 810ΙΙΙΡ1- 

€ΑΗΤ1Β08« ΑΒΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΒΒΙΒυβ €0Ν Β0ΒΙΙ8, ΤΟΜ ΑΡΟελΤΡΗΙΒ, ΑΙ.Ι0υΑ ¥ΒΚΟ >υθΤΟΗΙΤΑΤΒ ΙΜ 

ΟΒηΐΝΒ ΑΒ ΤΒΑΒΙΤΙΟΝΚΜ Ε(Χ1.Β9Ια9ΤΙ€ΑΜ Ρ0Ι.Ι.ΒΜΤ1Β08, ΑΗΡΙ^ΙΠΟΑΤΑ *, 

ΒΐΐϋΒΙΙΤΙΒ ΒΤ ΟυΑΒΒΑβΙΝΤΑ ΙΝΡίείΒυβ βυΒ 0ΝΝ1 ΗΕδΡΕετυ, 8εΐ1.ΐεΒΤ, ΑΙ-ΡΜΑΒΕΤίεΟ , εΐΙΒΟΝΟΙ.ΟΓ»ΐεθ, ΑΝΑΐ.ττιεο, 

ΑΝΑΐΐΜϊΐεο, 8ΤΑΤΐ8τιεο, ΒΤΝΤίίΕτιεο , Ετε., ΒΕ8 ΕΤ Αυ€Τ0ΙΙΕ5 ΕΧΗίΒΕΝτιουβ, ιτΑ υτ νον 8οι.υΜ 8τυ- 

ΒΙΟβΟ « 8Ε0 ΒΒΟΟΤΙΙβ 1ΗΡΙ.ΐεΑΤ0 » ΕΤ 81 ΡΟΒΤΕ 8ΙΗΤ , ΡΙ0ΚΙ8 ΕΤΙΑΗ ΕΤ ΙΙΙΡΕΒ1ΤΙ8 ΡΑΤΕΑΝΤ 0ΜΝΕ8 
68. ΡΑΤΒΕ8, ίΟευΡίΕΤΑΤΑ ; 8ΕΒ ΡΗΑ8ΕΒΤΙΗ ΒυΟΒΟβ ΙΜΙΙΕ1Ι8Ι8 ΕΤ ΟΕΝΕΒΑίΙΒϋβ ΙΝΟΐείΒΟβ, ΑίΤΕΒΟ 

ΒειυεΕΤ ΙΙΕΚϋΜ» οοο οοιιβυι.το, ουίΒουΐΒ νον 80ΐ.υΜ ται,ιβ ται-ιβυε ρατεβ» νΒΒυΜ ετιαμ 

|]ΝΙΐ80υΐ8Ο1)Ε ΡΑΤΒυΜ, ΑΒ80υΕ υίΙΑ ΕΧεΒΡΤΙΟΝΒ, ΙΝ ΟυΟΠίΙΒΕΤ ΤΙΙΒΜΑ 80ΒΙΡ8ΕΒΙΤ, ΟΝΟ 

ίΝτυιτυ εοΝΒΡίεΐΑΤΟΒ; αι.τεβο δ€Κ1ΡΤυΚ^ δΑ^Κ^^!;,Βx ουο ίΕετοΒΐ εοΜ- 

ΡΕΒΙΒΒ 81Τ ΟΒΥΙΟΜ ΟυίΝΑΜ ΡΑΤΒΕ8 ΒΤ ΙΝ ΟΟΙΒυβ ΟΡΕΒΟΗ βυΟΒΙΙΜ ίΟείΒ 

8ΙΝΟ0Ι.Ο8 ΒΙΝΟυίΟΒυΝ ΙΙΒΒΟΒΟΜ ΒεΒίΡΤϋΒ^Β ΥΒΒβυβ» Α ΡΒΙΜΟ 0ΕΝΕ8Ε08 

ΟΒΟΟΒ ΑΟ ΗΟ?Ι88ΙΒυΜ ΑΡΟεΑίΤΡΒίβ, εΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

Β^IΤIΟ Αεε0ΒΑΤΙ88ΙΒΑ» ε^ΒΤΕΒίΒΟΟΒ ΟΜΝΙΒ08 ΡΑεΐ1.Β ΑΝΤΒΡΟΝΕΝΒα, 81 ΡΒΒΡΒΝΒΑΝΤϋΒ €ΒΑΒΑεΤΕΒυΒ ΝΙΤΙΒΙΤΑ»• 

εΒΑΒΤΑ 0υΑΙ.ΙΤΑ8» ΙΝΤΒβΒΙΤΑΒ ΤΕΙΤυβ, €0ΒΒΕεΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΒΡΕεΤΙΟ, ΟΡΕΒυΜ ΒΕευΒΟΒΟΜ ΤΟΜ ΤΑΒΙΕΤΑ8 

ΤΟΜ ΝΟΗΒΒΟΒ, ΡΟΒΜΑ ΤΟΙΟΜΙΝΟΜ ΡΕΒΟΟΑΜ εΟΗΜΟΒΑ ΒΙΒΙΟΟΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟεί/Β ΟΕΟΟΗΒΟ εΟΝΒΤΑΝΤΕΒ 

8ΙΜΙ1.Ι8, ΡΒΒΤΙΙ ΒΙΙΟΟΙΤΑΒ, ΡΒΙΙβΒΒΤΙΜΟΟΕ Ι8ΤΑ εθΙ.Ι.ΒεΤ10 ΟΝΑ, ΜΒΤΠΟΒίεΑ ΒΤ ΟΟΒΟΝΟΙ^Οβίελ, 

ΒΚΧϋΒΝΤΟΒΟΒ ΡΒΑβΒΒΝΤΟΒΟΜ ΟΡΟ8ε0Ι.ΟΒΟΗ0ΟΒ ΒΑεΤΒΝΟΒ Βίε ΙίίΙΟ 8ΡΑΒ80Β0Μ, ΤΕί ΕΤΙΑΗ 

ΙΝΒΒΙΤΟΒΟΗ, ΡΒΙΜΟΜ ΑΟΤΕΜ ΙΝ Ν08ΤΚΑ Β|ΒΙ.ΙΟΤΗΕεΑ, Β1 ΟΡΕΒ1Β08 ΒΤ Μ88. ΑΟ 0ΜΝΒ8 

^ΒΤΑΤΕΒ, ίΟεΟΒ, ίΙΜβΙΙΑΒ ΡΟΒΜΑ800Β ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒ08« εΟΑΟΟΝΑΤΟΒΟΜ, 

ΒΤ ΒΧ ΙΝΝ0ΜΒ&18 ΟΡΒΕΙΒΟΒ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΜ εΑΤΙΙΟΙ.ΐεΑΜ εΟΝΡυ^ΝΤΙΒΟβ, 0Ρ08 02ΙΐευΜ ΜΐΒΑΒΙίΙΤΕΒ ΕΡΡίείΕΝΤίΟΜ. 

8ΕΒΐε8 ΟΒ^Εβλ ΡΟδΤΕΗΙΟΒ, 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΒΟΟΚυίΙΤ ΡΑΤΒΕ9. ΟΟεΤΟΒΚΒ βεΒΙΡΤΟΒΚΒΟυΚ ΚΠ.Ι.Κ8Ι)Κ 6Κ^£^^β ΑΒ ^ΕΥΟ ΡΗΟΤΙΑΝΟ ΑΟ 
εΟΝαίΙΙ υβΟυΚ ΡΙΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ, ΕΤ ΑΜΡίΐυδ, ΝΕΜΡΕ ΗΟΚΤΕΜ εΑΗΟΙΝΑΙΙδ ΒΕ$3ΑΚΙ0Ν18. 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ί.'Γ. ΜΙβΝΕ« 

ΒϋΛίοΛφ^Λ €ΐβΗ 1ΒΒΒΐΤ€1«« , 

ΒΙΤΒ ευκβυυΜί εοιΐΡΐ.ΒΤθΕυΜ ιμ 8θΐουι.θ8 βακιπϋΕ ΕΛΟΛΒίΑνηοΜ εαμοβ βοιτοεβ. ΡΑΤΒ0Ι.Ο6ΙΑ, ΑΒ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡ8Ι08 βεείΒΒϋΒ, ΙΝ φΟΑΒ ΡΑΒΤΕ8 ΟΙΤΙΒΙΤΟΒ, ΑΙ.ΙΑΜ ΝΕΗΡΒ ίΑΤΙΝΑΗ, ΑυΑΜ €Β^βεθ-Ι.ΑΤΙΝΑΜ. 
ΑΜΒ^ΕΡΑΒΤΒ8IΑΜIΝΤΕ^ΒΒ ΒXΑΒΑΤ^£80ΝΤ.I.ΑΤ1?IΑ, 222 νθΙ.υΜ1ΝΙΒυ8 ΜΟλΒ ΒΟΑ 8ΤΑΝ8, ΙΙΙΟιΡΒΑΝεΐΒ ΥΕΝΙΤ .* ^Β^Ε€Α 
ΟΟΡίΐεΐ ΕΟΙΤΙΟΝΒ ΤΤΡΙ8 ΜΑΝΒΑΤΑ Ε8Τ. ΡΗΙΟΒ «ΐΙΑεΟΜ ΤΒΧΤΟΜ ΟΝλ εΟΜ ΥΒΒδΙΟΝΒ ίΑΤΙΝΑ Ι,ΑΤΒΒΑίΙ ε0ΗΡ1.Ε- 
εΤΙΤΟΒ, ΒΤ 109 νΟίΟΜΙΝΑ» ΡΒΟ ΡΚΙΜΑ 8ΒΒΙΕ ^Β^ΕεΑ, ΝΟΝ ΕΧεΕΟΙΤ. Ρ08ΤΕΒΙ0Β ΑϋΤΕΜ ΤΕΒ8Ι0ΝΕΜ ίΑΤΙΝΑΜ ΤΑΝΤΟΜ 
ΒΥΗΙΒΒΤ, ΙΒΕΟΟΟΒ ΙΝΤΒΑ 55 ΤΟίΟΜΙΝΑ ΒΒΤΙΝΕΤΟΒ. ΒΕεΟΝΟΑ 8ΕΒΙΕ8 €Β1Κεθ-Ι.ΑΤΙΝΑ Αθ 58 ΥΟίΟΜΙΝΑ ΤΑΝΤΟΜ 

ΑΤτίΝειτ; οομ ηοιοβ τβββιο μββε ι.ατινα 29 νοίΟΜίΝίΒΟδ ββτ ΑΒδΟίΟΤΑ. ΟΝΟΜοοοΒΟΟΒ νοίΟΜΕΝ βιυΕεο- 

Ι.ΑΤΙΝΟΗ 8, ΟΝΟΜΟΟΟΟΟΟΒ ΝΕΒΒ ΙΑΤΙΝΟΜ 5 ΡΒΑΝεΐΒ ΒΟίΟΝΗΟΟΟ ΒΗΙΤΟΒ : ΟΤΒΟΒΙΟΟΕ ΤΕΒΟ, ΟΤ ΡΒΒΤΙΙ ΒΟΙΟ» 
ΒΒΝΒΡίείΟ ΡΒΟΑΤΟΒ ΕΜΡΤΟΒ, εΟίίΕεΤίυΝΒΗ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, ΒΙΥΒ Ι.ΑΤΙΝΑΜ, 8ΙΥΒ ΟΒΑεΑΜ εΟΜΡΑΒΕΤ ΝΕεΒ85Ε ΕΒΙΤ; 
ΒΒε08 ΕΝΙΜ εΟΙΟβΟΟΕ ΥΟΙ.0ΜΙΝΙ8 ΑΜΡυΤΟΠΙΝΕΜ ΝΕεΝΟΝ ΕΤ 0ΙΡηε0Ι.ΤΑΤΕ8 ΥΑΒΙΑ ΡΒΕΤ^Α «ΟΟΑΒΟΝΤ. ΙΟΕΟ, 81 0018 
ΒΜΑΤ ΙΝΤΕ6ΒΒ ΕΤ 8Ε0Β8ΙΗ εΟίίΕεΤΙΟΝΕΜ ΟΗ^ΕεΟ^ΑΤΙΝΑΗ, ΥΕΙ ΕΑΜΒΕΗ ΕΧ ^Β^Εε0 ίΑΤΙΝΕ ΥΕΒδΑΜ , ΤΟΜ ΟΟΟΟΟΟΚ 
Τ01.0ΜΕΝ ΡΒΟ 9 ΥΕΙ. ΡΒοβ ΡΒΑΝεΐΒ 801.0* ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. ΟΟ^Β εΟΝΟΙΤΙΟΝΕΒ Ρ08ΤΕΒΙ0ΒΙ ΡΑΤΒΟΙ.ΟΟΙ>Β ΙΆΤΙΝ^Β 8ΕΒΙΕΙ, 
ΡΑΤΒΕ8 ΑΒ 1ΝΝ00ΒΝΤΙ0 III ΑΟ εθΝεΐΙ.ΙΟΜ ΤΒΙΡΕΝΤΙΝΟΜ ΕΧΒΙΒΕΗΤΙ« ΑΡΡΙ^ΐεΑΒΟΝΤΟΒ. ΡΑΤΒΟΙ.θεΐΑ 00.€ ΜΑΝΟβεΒΙΡΤΙβ 
ΙΝ ΒΙΒΙ.Ι0ΤΒΕεΐ9 0ΒΒ18 0Ν1ΥΕΒ8Ι ΟΟΙΕβεΕΧΤΙΒΟδ εΟΝβΤΑΒΙΤ, ΝΕ€Ν0Ν ΡΑΤΒ01.0ΑΙΑ 0Β1ΕΝΤΑΙ.Ι5, εΟΝΟΙΤΙΟΝίΒΟΒ 8ΡΒ- 
εΐΑίΙΒΟΒ ΒΟΒΙίείΒΝΤΟΒ,ΒΤ ΙΝ ΤΒΜΡΟΒΒ 800 ΑΝΝΟΝΤΙΑΒΟΝΤΟΒ 81 ΤΕΜΡ08 ΒΑ8 ΤΤΡΙΒ ΜΑΝΟΑΝΟΙ Ν0ΒΙ8Η0Ν ΒΕΡΟΕΒΙΤ. 

ΡΑΤΛΟίΟβΙΛ βΚΜ€Λ ΤΟΜϋΞ ΟΧΙΧΥΙ. ΕΟδΤΑΤΗΐυδ ΤΗΕδ8ΑΙ.ΟΝΙ0ΕΝ5Ι3 ΜΕΤΚΟΡΟΙΛΤΑ. ΑΝΤΟΝΙΟδ ΜΕϋ85Α. 

ΒχαυοΒΒΑτυη βτ υβνιτ αροο ^.-ρ. ηιονε, βοιτοκεμ, 

ΙΝ νΐΑ ΟΜΤΓΑ ΤΒΙΒΑϋΟ, ΟϋΗ ηΆΝΚΟΙΞΕ, ΗΚΟΡΚ ΡΟΚΤΑΗ ^.υΤΕΤI^ε Ι>ΑΙ(Ι8ΐυΚΙ)Μ νυ^Ο 
υ'ΒΝί'ΚΛ ΝΟΗΙΜΑΤΑΜ, 3Κυ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΗΟυΟΕ, Κ\}^0 ΥΕΚΟ ΙΝΤΚΑ Η(1ίΜΙΑ ΡΑΚ18ΙΝΑ. 

1865 ' ί ν . (■^ ^ί > 


ί .\5^ ΤΠΑΟΙΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.10Α. 

8Μ€υιυΜ χη. αννι ηοο-ΐ2οο. 

ΤΟΥ ΣΟΦΟΤΑΤΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΑΝΤΑ 

ΟΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ. 5ΑΡΙΕΝΤΙ88ΙΜΙ ΕΤ ΟΟΟΤΙδδΙΜΙ 

ΕϋδΤΑΤΗΙΙ 

ΤΗΕδδΑΙΟΝίαΕΝδΙδ ΜΕΤΚΟΡΟΙΙΤ^ 

ΟΡΕΚΑ 

ΟυΟΤϋΟΝΟΟε ΑΚΟϋΜΕΝΤΙ 8ϋΝΤ Ε0εΐ.Ε8ΙΑ5ΤΙ€Ι. 

ΜΟΜίητ 

ΑΜΤΟίηΐ ]ΙΙΟΐνΔ€ΗΙ 

εΟβΝΟΗΕΝΤΟ ΗΕ118ΒΜ 

ΙΟα €0ΜΜϋΝΕ8 ΕΧ 8Α€ηΐ8 ΕΤ ΡΚ0ΡΑΝΙ8 Αϋ6Τ0ΐυΒυ8 ϋΟίΙΕΟΤ!. ΑΟευΚΑΝΤΕ ΚΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕ0ΟΟΝΟ80ΕΝΤΒ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
ΒΙΒ1ΙΟΤΗΒ€ΛΒ ΟΙ.ΒΒΙ νΝΙΤΒΒΒ^Β, 

81 ΥΕ 

€υιΐ8υυιι εοκρυιτοιιυιι ιν δίΝουι^ο^ 4(:ίκΝτυι Β^^£Β8IΑ8ΤI^^Β ηΑΜ05 βοιτοαβ. 

■ ι ϊ• ' 


Ευ8ΤΑΤΗΙΙ ΤΟΜϋδ ΡΟδΤΕΚίΟΪΙ. ΑνΪΟΝΙΙ ΤΟΜϋδ ϋΝίΟϋδ. 
ΥΒΝΙΤ 92 ΡΒΑΝΟΙδ ^Αΐ,οαβ. » ΕΧεϋΒΕΒΑΤυΚ^ΕΤ νΕΝΙΤ ΑΡυΟ ;.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΟΙΤΟΒΚΜ, 

Ι 1Ν νΐΑ ΟΙΰΤΑ ΤΗΙΒΑϋΟ. ΟϋΜ ΟΆΜΒΟΙΒΚ. ΡΠΟΡΕ ΡΟΚΤΑΗ Ι.υΤΕΤΙ/£ ΡΑΚΙΚΙΟϋΙΙΜ ΥΓίαΟ 

ΰΈΜΕΆ ΜΟΜΙΜΛΤΑΗ, 5Ευ ΡΕΤΙΤ-ίΙΟϋΤηθϋ6Ε, ΝυΝϋ ΥΕΚΟ 1ΝΤΚΑ Η<*:ΜΙΛ ΡΑΚ18ΙΝΑ. 

1865 ΤΚΑϋϊΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Γ0Α 

8Μ€ϋΙΌΜ XII, ΑΝΝΙ 1190-1200. ΕΙΕΝΟΗϋδ Αυοτοϋυιι βτ ορεειιμ ουι πι ηοο τοηο οζχχνι οοιππίΕΝητΗ. ΕϋδΤΑΤΗΙΟδ ΤΗΕ88ΑΙΧ)ΝΐαΕΝ8Ι8 ΜΒΤΚΟΡΟυΤΑ. 

ΟΡΒΒυΐΙ * €0ΝΤΙΝυΑΤΙ0. 

Ρβ ΤΙΐ655Αΐοαίο& υΓ5θ θ Ι^βΓιηίβ οβρίβ. 9 

I^Αα^I&ι^ο 8. Ρΐιϋοΐΐιβί Ορ5ί6ί«α:• 141 

δ. ΟβίΏβίΓϋ ιηβΓΐ7Γίδ ΙηνοοΑϋοη68• 161 

Ρ&ηββγπουδ 56ΠΏ0 άβ βοάβιη• 169 

Αά δΙ/Ιίΐ8Πΐ ςαβιηάίθηι Τ1ΐθ5$Αΐοιΐ(ο6η86αι. 217 

Οβ 88. Αίρΐιβο βΐ 500113 ιη&ΐ'(3τπ5α8. 263 

Οθ 88. ηΐΑΓ(7ηΙ)ΐΐ8 Αη&ηί&, Αζβηα βΐ Ηίβ&θΙβ ίη ίοΓηβοβιη €θη]θ€ΐί$. 289 

Οθ οϋθύίβηΐία 0)θβί5ΐΓ&Ια1 ΟΙ)π$(ί&ηο ϋβϋίΐβ. 301 

ΡΓθΙθΒυ8 βά ΡιηάβηοΑ. 359 

06 $ίΐΏυΙ&Ιίοη6. 373 

εοοίΓΑ ίθ]υπ&Γααι ιηβαιοπΑΐη• 407 

ΕζμοδίΙίο Ιι^οαηί ρβηΐβοοβίθΐίβ Π&ιη&δοβηί, βχ βάίΐίοηβ Βοηιβηθ. 501 

£ρί8ΐοΙφ. 1245 

ΑΝΤ0Νΐυ8 ΜΕΙ.Ι88Α. 

ββηΙβηΙίΐΒ 8ΐνθ Ιοοΐ 6θπιιηυηβ8 6χ ββοήβ 6ΐ ρΓθίβηί$ ΑαοΙοηϋαβ οοΐΐβοΐί. 765 

Ιηάβχ αά Αηίοηη ΜβΙχαα ίθ€ο$ οοιηιηιιιι^ι. 1333 * ΕαβϋιΙΙιίί 8θΗρ(• Ιϋο 6θοηιβη(β 6ΐ 6> ςο« ϊοιηιη βυρβποΓ οοιηρΙβεΙΗοΓ, Ιβϋηβ ρπκίβυοΐ βχ ΙοΙβΓρΓβ- 
υΐΐοηβ ηοβίΓλ. .••; • • • •• 
• • , • " • « " ••••• • • - • • •• • 

•• • • • 

Ραήβϋβ. — Εχ Τγρίβ ^.-Ρ. ΜI^Γ^Ε• ■ι ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΝΑΒΚΑΤΙΟ ΟΕ ΤΗΕίδδΑΙΟΝΙΟΑ ϋΚΒΕ Α 1.ΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ. ΤοΰαύτονθΒσσοΛοτίχίτιςσνγγραρίιτ^ςβϊΟΒύστέ' ι^Ε]α$ά€ΐη ΤΗα$αίοηί€€η6ί$ ηαίτοροΐιία ηαηαΐίο άβ μέτ έΛΪ της ίέατά χότ Κομτηγ^ ^Ατδρότικοτ 
δνσδαίμοτος βασιΧΒίαις ηαχεξίας Λό'γφ , ^τ 
έχέϊτος ^άνΛα διαίτων καχά τί\ς οΐχσνμέτης 
χοΛΛίξΤ έ» μακρόν Ι^θροίζβ, ταχύ δέ Λάτν τε- 
βίρίΛ^αυμένης <>πό τοΰ έΛΒΌθερωτον, μεγάλου 
βασιΛέως Ίσααχίου τον ^Αγγέ,Ιον, διαδβξαμέ" 
νου ίΗΒΐτοτ βΰδαψόπύς καϊ 6ύννχώς τφ κό- 
σμφ\ αροτοΐφ καΐ ΒϋμΒΤΒίφ Θβον, μετ^ ού χοΛ- 
Λάζ ^^μέρας του άΐώναι ττ^ν πόΛΐΥ, έτ τφ εχρηρηαίίθηβ (ηΐίηαηι ηΐΐίηια!) Ηα)α» ιιγ^μ ηιαίέ 
»€ ΗαΙί€ηΙί$ , <ιι6 Οοηιηβιή ΑηάτοηίιΛ ιιηρβΗο (α 
η€»Ιο, ι^ι^ί ρτανο νβ^Ιηιίηβ οΓ^βιη ΙβτταΓηηι ιην/ΐ» 
αταηιηΐί νβχανίί, €ΐ ηιιω Ι^τβυί ταίαπναΐα €$1 α 
^ϋΐΜΓΟβο ηιαρηο ίηιρίταίοΓβ ίιαΛοο ΑηρίΙο^ ίΐηί 
ίΙΗ Βοηα βοΠο αο ρνο 1>οηο τηηηάί <ΗΓΓ«8<ί(, ρτον^ 
άβηΐια αο 1}€ηβνοΙβηΐία Βαχ ηοη ιηηΐΐο ρο$ι €χρ%^ 
^ηαΐαηι ητδβηι, άίΙΊρβηΐίαηι ηιαχιηΐύ η€€€$9αΗαηί 
αΜί^βη» ίη βχίβαιιΐοηέ, Οβο αιί]Ηυαηΐ$ , ηί^ $ηο 
ί€ηιροΐ€^ αίΐβτ Ββπίηο €χροη€ί. %ρ({σασθαί όξυχερβίφ Μρρον, ώς δέον μάΛιστα 7^υ, ^^ αϋτφ θεός σνίτε^ήψίΐτο^ καθά Λόγος 
έτερος κατρέτ εύρι\κώς περΐ7\γήσεται, 

ΠροθεωρΙα της τοιαύττίς σνγγραρης, . Β ΡΐοαβηΐΗηι Ιινΐ)ΐι% ηατταίιοηη. α' • ΙΙ<(λεων &λώσει; Ιστορούμεναι βΓτε βυγγρα- 
ψ6μεγΛ% μβΟ^οις διοίχουνται ώ; τΐι ιτολλά ταΐς 
αύταίς. 05x6 61 Μπάσας τάς έικιβαλλούσας ήναγχα- 
σμένως δ γράφων βιαχειρ{σεται, ούο^ μήν τάς &μ- 
φοτέρ<ιΐθι χρηοτάς ώααύτως . βιοιχονομήβεται * άλλα 
χχ6ιστορών μέν χα\ άποιθώς γράφων, χα\ θεολογή•^ 
βει έστιν οΙ, χα\ ικρ^; φύσεως λόγον έμπλοιτυνεΤτακ, 
χαΐ τήν φράσιν ββ ψκμιθιώβει πρ6ς χάλλος άφειδε- 
σχερον, χα\ τοπογραφήσει» χα\ έχφράσεσιν ΙναγλαΧ* 
σετα», χαΐ βλως» οΓα έξω πάθους λαλών, ηολλ^ βία- 
θήοεται «ρ6ς χάρ•.ν άχοής * ούχ άφιξεται 51 ούβΙ: 
των ΐλΤς είχ^ς^ στοχαζόμβνος αύτ6ς ένταυθά γε βτι 
μη^ καρήν τοΙς άφηγουμένοις χαχοίς^ ώς χα\ πα^ Γ υΓΐ)ίυιη 6χρυ0η3Γιοη(25 ΓβΙ&Ι» βίνβ (1β8€πρΐ:υ 
66(!βιη ίβΓβ ιηοάο ΓιΙΙβπβ ηιαικΙ&ηΐυΓ. Ν66 νΐΜ• 
όιηηββ οιηιϋηο οεουπΓβηΐ^ ος^ΓβϋίειιΐΓ βοΓίρίοί , 

ηβΟ ψϊ^ %(1113ΐί(€Γ ΐηΐ6Γ5υηΙ ΧςΐΙ&ϋΙβΓ ΙΓ3€12- 

\Λ\\ 8((1 ΗίδίοΗουβ οΰ 8ΐιιιρΙ«χ βοπρίΟΓ, ιηοΑΗ 
9ή;υιη6ηΐ3ΐ)ΙΙιΐΓ €η}ϋ% είΐ^ ιιιοάο ρΓΟ ίη|^βηΙο %\\ό 
86Γηιοη€ΐη ρΓ0ΐΓ9ΐιβΐ. Α4 ηίιηι&ηι νοηιΐδίαΐβιη ρΙίΓο- 
βΐηϊ Γυθ3ΐ)ίΙ ^^ οο1θΓΐΙ)ύ8 άβρίη^^ίΐ» ιιΐιΐυβ ΙοευΙίυ^ 

1111)113 8ρΐ6η(1β8<:9ΐ,Ιΐηθήυβ ν6Γΐ)0, Ι1( &υΓ68, 8&1ν3 

ν^πΐ3ΐ6, <)υ1ΰίΐ6Γ ιήιι1θ6ΒηΙιΐΓ, Ιοίίβ νίήΙ)α8 ηΙΙβίυΓ• 
ΝίΙιίΙ ηοη ίβοίθΐ υ(, ςυοά ]ϋ8ΐυιη ββΐ, βο βρβεΐΑίικ, 
οηιη η&ΓΓ3ϋ8 ΰ3ΐ&πϋΐ8ΐιΙ)α8 ηοη ιϋΤυβπΐ, ΐηο^Ιύ- 
8€ΒηΙ 8ί<ί(|αβ 638*ι)βίί0ΓίΙ)3ΐ. ΙΐΑ ςυί(ΐ6η) α^^Ι 8ΐηι- θαίνεσθαι,'χαΐ αυτά δή φράζΐΐν Ι/εΙνα. ΚαΧοδτωβρί^^ Γβναηι 8θήρ(θΓ. ΙΙΙβ τβΓΟ ςηι 1)ΐι]υ8 ΙΓιβίο- μέν δ τά πρ^ Ιστορίαν δηλών. Ό δέ χα\ συγγρα 
φόμενος χαΐ χρωτκσθείς τφ χαχω, πάντοΐν έχέίνων 
ϋροσάψεται μϊν άναγχαίως, ούχ έκΐ τοσούτον 61 
μδνφ πλεονάζειν δφβ(λων τφ πάθει, χα\ αύτφ ανα- 
λόγως τ)) χατ' αύτδν προσωπική! ποιότητι. Του λαοΰ 
μ^ γάρ' ών, τίνα &ν Εχοι ψόγον, ε(ς χόρον πα^αι- 
ν^μενος; Β{φ δΐ άνειμένος τφ χατά ικνευμαΙ χ&\ με- 
ταξύ του πενθείν χαΐ τοΟ εδχα^ιστβΓν τφ χρε<τ'(ον« 
ρύχ έπιτε(χισμα έρυμν6ν, άλλά^ χάος μέγα βλέπων, 
φείδοιτ* άν άχράτως τραγΐ|)δβ!ν . Ό δ* αύτ^ς ούδ* &ν 
πα<ζθ!, χορεύων έν πένθεσιν, δποΤον 'δή τι χα\ τ6 
πάνυ χαλλΰνέιν τους λδγονς χομμωτιχώς ένσχυβρω- 
τνοΙ^ς πάθεσι. ΚαΙ τά άλλα δέ συγγραφιχά εΓδη σω- 
φρδνως μεταχειριείται χατά μέθοδον Ι^ίαν, οΟτε Γΐββ 3β ΰ&ΙληΓιΐΗΐίβ ρΒΓ8 ίυίΐ, 1)8βθ οιηηια ρπί^ 
ηβοβββΗΐιΐβ 86^Ί6νίΐ6Γ Ι8η8;6ί, ομπι Πϋ ηοη (3ΐιΐ:ι 
ορ(ΐ8 82ΐ ρ288ίοη6, 1ΐ00(1(Ι6 ρΓΟ ςηβΠίΒΐβ ίρδΙϋβροΓ- 

ΒΟηχ'. Οΐΐ{ 8ΐ 6Χ ρορ^ΙΟ 688€(, ΠΙΙ3ηΐ8Β νΐΙυρ6Γ8ΐΙθπί 

βδββΐ ο1)ηοχίϋ6, οΙ> ηίπιηιπι 8Γ(ΙοΓβιη! ΟυΙ νβΓΟ 
ηιυηάο πΐ0Γΐηυ8 681 δβοηηάϋΐη 8ρίΓίΐΜηϊ, »8Ι3Ι- 
ηηβ ΙηΐβΓ ΐ2ΐθΓ]ηη^ΐ9 ([ήίί&βφΐβ ΟιηπίροίβηΥί «ι^βη- 
(ΐ88,ηΊΙιΗ ίηβχρυβη^ιΜΙβ, ββά ιηΑβηιιίη οΙιάθ8 τΐιΐύηβ 
ηιίηία)6ΐΓ&($0Β<ϋ3ΐη 3^61. Ιά^νη ηοη 1υ(ΐ6ΐ, ιηβιΙΙοΙυ- 
(ΐα Βϋΐίβηβ» ςιΐ39ΐ ίη (ϋθ6η(Η8 ΐΗβίΤϋιίλ 86^η10η6ηι 
οηιηίπο ΓιιοαΓβΐ ; ΰοαβΓαςηο 8€τ11)6η()3 βίπιυΙ 8^- 
ρΙύηΙβΓ άίΐ\%^ΐ 86€υη(Ι<ιηι ρτορΓί3πι πΐ6ΐΙ)0(Ιυηι« 
ηβο <)οΰυηΐ6ηΐ8 ηονλ ΐΓ3<1βπ8 δίοηΐ Βΐιηρίύχ Ιιί8ΐΌ- 
η(:υ8, ηβο 3ΐί3 ςυ»ι ηοΙ)ΠΙ 9Βΐηυ)3ΐίοη6 ΑοοίΓϊηχ- παράδοξα έχτιθε\ς ακούσματα χατά τ^ν άι^αθή (στο- ^ ςιΐβ θ8ΐβη8ίοηβ ίητϋηίυηΐ ((ο! βιωΠίλ ηΜ βιιηΐ 
^χ&ν» ο&τ* άλλα, δσα πρ^ς ούχ* άχαιρον φιλοτιμ(αν' ίη αηιηιο βχρβΓίί χαΧ πολυμαθΓα; Ενδειξίν οΐ Ιξώ πάθους τεχνάζοντατ.. 
Ρ^. ΕΙ τοένυν χα\ έμέ τοι^νδε τινά ή παρούσα συγ- 
γραφί} διαδείξβι, αύτ(χα φανιίται. Άρξβται δέ δ 
ΰποτεταγμένος λύγος άναγχαίως έξ* αύτου πάθους, 
δτιμηδέξντόν έν έλετ.νοίς .βντα μ!» τραγιχ^ύσβί• 
Ρατιιοι.. Οκ. ϋΧΧΧνί. %ί Βί'βΓ^ο Ηοο ρΓΦ86ηΒ 80ηρΐαιη αιβ ίαΐ8$6 Ι3ΐ6ΐη 

ρτοΥ>:ΐΐυ^απ! 68ΐ, 8ΐ3ΐιιη τΊιΙύΜίατ. Ηίΰ 3«ιΐ6ΐη μ-γ- 

ιηο 6Χ ίρ^3 ρ388ίοηβ ΙηοίριβΙ, οαπι ευπι, ηοΐ ίη 

ΐύΜΗ' 0•1«Ι1ΙΙΜΙΙ)ΙΤΒ >βΓ8ΐΙΙ)8ΐιΐΓ, ηοη ρηβιυη Ι8- 

1 \ Λ' 11 Εϋ9ΤΑΤΗΤ1 ΤΗΕ8δΑ10ΝΐεΕΝ5Ι3 ΜΚΓΚΟΡΟΠΤΛ 12 

ιηβηΐ^η ιιοη 6Γ&1 ρθ85ΐΙ)ίΙό. Οθίιιιΐϋ Ιβπίβΐιίαΐίοηβ όβ* Α σΟαι τό γε πρώτον. ΕΤτα χαθιστάμβνο; του οΓχτηυ, ρο8ΐΐ8, αιιειοηςυθ ιη&ΐί 6( αβββοΐίβ ίΙΠυβ ίαΰΐΑ αΙήμίΑ 
6χρΓϋΙ)ΓΑΐΙοιιβ, ρΐϋηβ 88ΐρίϋηΐ6Γςυβ ΐΗ3{[η& ςαοςιΐ6 
6Γαη( (Ιίοβιιϋβ• Αίςυβ Ιιΐο ββηηο ρ3ηίιη «ΊιηρΙίεΊ- 
1«Μ', υι οροιίβϋίΐι, ρ.(ηίιη οΙο(|[:ιηΐίΜ8 α €3ρίΐβ ίηοί- 
ρίβΐ, (|ΐιο<1 ίιηροπυιιβ ρΓ9&ρο8Ηιιιη εοηΐβιΐίιη ογ- 
(1ίιΐ3ΐίιιιςυ6 ίη ΙιαΗΗπίίϋ Γιηίΐη ΙοςποηιΠ Γ6ΰί(1<*ΐ. 
ΚαΓβυιιιςιΐύ ςη» δΐιηΐ 6χρυ{;ηαιίοηΊ$ ΓυβίΜβ Ιαη- 
(;ϋΙ, Οΰΐη 61 ίρ!$8 8ίΐΙιυ]υ8ορρπ8 ρι*ά-θίρυιΐ8 δοιιριιβ. χα( τι ■Λρ\ς βάρο; ύπομβμψάμενος τ6ν αΓτιον χαΐ συν» 
αίτιον τοΟ χαχου, γενήο^ταιι τοΟ χαΐ ευκρινώς Χ9(,\ 
σιφώ;, 1π( τι βέ χχ\ μεγαλείως άφηγείσθαι. ΚαΙ πή 
μ«ν αφελώς, ώς έχρ^ν, ττη δ& χα\ γλαγυρώτερον χαΐ 
άπ^ χιφαλης ^\ρχμένος, ής ούδΐν χαιρίως πρεσβύ• 
τ3ρον, χαταβήσεται εΙς τ3[ έχόμενα χαθ* εΙρμ^ν χαΐ 
τάξιν οΰ πάντη άπεριλάλητον. Και αψεται πί)αν των 
τη; αλώσεως πλχτύτερον χατά πόίσαν άν^ίγχην έπει χα\ αδτη μάλιστα πρ6 ίργου ύποβέβληται τ} συγγραφΙ}, 

3. Οιιοηίαιυ ΥϋΓο ίπ ΙΓ!8 8ί{;η2ΐι:ΑαΐΓε8ΐ3ΐ01νίηΊΐ38, γ'. "Οτι 5έ χα\ σημεία έν . τοΙς τοιούτοις «ρο* 

ςικίί ςυί(1βηι 6ΐί:ιιη Ιυηε 8ρρ3Γυ6Γυιη, ϋβ (]υί5π8- φαίνει τ6 θείον, & δ)] ^άνταχί^Λ εμφανώς προέλαμ- 
(Ιαηι 5βπηο ιιΟίίΙοΓ δοϋηβ ΙοςαβίπΓ. Νοη ΐαοβίίΐ ψε, προσεφάψεται χαΐ τοιούτων τινών ό λόγος εΙς 
(|Η0ςα6 οηιι$α5 ρ6ε€3ΐ!ΐίηο$38, ρΓορΙβΓ ςιΐ33 03ΐα- ^ σύμμετρον. Ουχ άποστήσεται (έ ουδέ του έχθέσθαι 
ιηϋ;ιΐ«;:, ιρ5ί(|αυ ίΐβιιι ΒΐΐίΐΟΓββ ίη ορβΓΰ ]ιιγ6 ρο- άμαρτητιχάς αίτιας, ων Ενεχεν τά δεινά, δ χα\ αύτδ 
ηυηΐιΐΓ. Ιικμι^ΓϋΙ τ6Γ0 ρ2ΐι1υΙπιη Ηαβ Γαηβα» &€Π- οΐ συγγραφ<^μενοι έν Ιργφ έλλόγως τίθενται. *Ανα- ρΐιιιη ϊη Ιίιΐ6 οηπιίβ ΐΓβεΐ&ΐυβ ^(1xι& ηιείΐιοϋυιη 
(Ιθΰ(ΐ'ίη:ιΙοιιι. Νοη βιιΐιη ίη ^Γιο ΐ6ΐηροΓ6 Γβοϋ^ηίΙ» 
νβΐ ϋυϋίΐ;!^ 8ΐιηΐ, βοϋ ευιη δβηηοΓΪηηΐίοηοδ ϋίοΓυιη 
89η€ΐοπιιιι ]€<]υηϋ ηιιηϋιιβ βχαρίυηΐιΐΓ, υΙ Ίη ρΓ3Γ- 
<ϋ(:&Ιίοιΐ6ΐιι 82ΰΓΑΐη βηί&ΙαΓ, δβηιιο ιιο8(6γ αΠο ιηοϋο 
Ίη6ΐιολΐυΓ, βείΗοοΐ η ηοΑϋδ ςυ» ρ8888 ββι οΊ- 
νΊ(Α8. 

Εχοτάιηιη βχρηφιαίΐοηη ηατταΐα:. 

1. Τβιηρυβ Ιιυο ρΓΟΐ&οιίδ, $ί ηιιοϋ ΑΐΊυιΙ Γβηιιη 
βίαΐυιη νίάίΐ, (|ΐΐ6ΐιι Ιιοιυο ραββίοηί^ί 6χρβΓ8 δίβπδςυβ σχαλεύσει δέ άμυδρώς ή συγγραφή τά τοιαύτα 
αίτια έν ύστέρφ του δλου λ</γον χατά μέθοδον διδα- 
σχαλιχήν. Ού γάρ έν έτεροΐφ χαίρω χα\ άνέγνω» 
σται χα\ έχδέδοται, άλλ* δτε οΐ προεισόδιοι τών νη•* 
στ(μων αγίων ήμερων χατηχουνται εΙς άχοάς ώς 
άποτελευταν τ6ν λόγον εΙς διδχσχαλίαν έχχλησιαστι- 
χήν, άρζάμενον άλλως, άφ* ών χαχών ή π^λις ίπαΟεν• 

Αρχή αϋτοΰ του συγγραφικού ΧόγοντΐχςΑΛωσείΛς* 

α\ Έφηνε χαΊ ό χαθ' ημάς ά'ρτι χρόνος, εΓπβρ χΐζ 
£ϊερος τών πάλαι, ύπόΟεσιν, ήν άπιθής μένάν- 
1011^6 η5 1ιυ]ιΐ8 ρβποαίο , ιιι.ιςηυιη ιιοιι 4ΐ.ιϋ1ΐ&- ^ Ορωπος χα\ μαχρίν έστώς του χατ* αυτήν χινδύ- 1>ΊΙ ϋίοϋΓβ, (;Γ:ινοηι, οποιιί οβίιιπιίΐβΐβ ρΐΰΐιιιιη, λ1)- 
ΙιΟΓΓϋηϋυιη, Γβιβ ίηίοίβηϋΐΐβιη , οιηηίηο Ιβηιβη* 
1:)1)ίΙβηι, οχί^βιιΐβιη. ΐΗΟίγιηαΐ'υηι ΓοηΙβ5, 61 ΙιΉ βί- 
ιιιίΙί;ι. Οιιί ΥϋΓο, υΐ 8ΐυηΐ, εβρίυβ ΓβΙΐϋυδ, οοβΙγο- 
ςυϋ ηο^οΓιο €81 ΊιηρΠο&ΐυβ, ίοΓδΐιαα ηοη τ»ΐ6Γ6ΐ 
€0ην6ηί6ΐι(ϋΓ βρρβΙΙίΐΓβ ίδΐυά ιη&ΐυιη, ίη οο^Ηα- 
Ιίοηίΐιυβ <ιιί8 Ιιιΐ'1>3ΐιΐ8 ηιυΙΐΊίικΙίηβ βηεεεβδίοηβςυο 
βνβηίαυιη ςυί ςιιοδί »))8οι1)€ΐ)3ΐιΐ υιιαιιιςυιηκμιβεα^ 
Ιαιιιίΐ&Ιηπ), ιιιιιΙΐ38 3β ν3Π33 8ρρ«Ιΐ3ΐΐοη68 βχίςβη- 
Ιο8. Οηαιιινίβ νι^π) ΐ'χεοςΐΐβΓο ροδ^βι ιηαΐί ϋβηοηιί- 
ΠΗΐίοηβηι, Ιιοε ιιοιι ίιηπίΰπιο ϋΐε^ΐ ηΐΒ^ηί ΙυοιίηΙδ 
υπιΙ)Γ»ιο. ΙΠβ ηίΐιίΐ Λά οοηιηιονβικίοβ ϋηίιηοβ όι- 
εειι& (αΓίΑδ νοοίϋυβ 9ΐϋδ Γυίβδβΐ υίβηϋοιη ), Γβοΐβ 
Ι3Ι1Ι6ΙΙ πι:ΐ(;ηΊΐυ(1ίηΊ ιιιαίατυηι ηο&ΐτοηιιη ^άά^ί. νου μεγάλην εΓηοι αν, χαι βχρυσυμφορον, χαΥ πάν- 
δεινον, χα\ άιτευχταίαν, χα\ ού (5ςΙον φορητήν, χα\ 
πολυπβνθή, χα\ δαχρύων πηγάς έθέλουσαν, χαΐ τοι- 
αύτα τίνα. Ό δέ δικτύων, δ φασι, π•ιραΟεΙς χα\ 
χα6* ήμΑς ένειληθείς τφ πράγματα, Γσως μέν οΰχ&ν 
εύπορη σοι, πρδς άξίαν όνομάσαι τδ χαχδν, έχχρουό- 
μενος ούπερ έθέλει νοείν, τφ ποιχίλφ χαΐ έπαλλήλφ 
τών συμφορών, δσαι χατέχασχον έχάστου τών δυστυ- 
χουντών, 7ΐθ>λαΙ; χα\διαφδροις οίχειούμεναι χλήσεσιν. 
Εϊδέχα\ δυνήσεται χατευβτοχήσαι του χαχου πρ^ 
έπος, έροί άν αύτδ ούχάπειχότως φωστήρος μεγάλου 
άφάνειαν * ουδέν μέν έχβίνος λέγων πρδς πάθος (έχρήν 
γάρ άλλοις όνόμασιν ένταϋθα παθήνασθαι), τφ μβγα- 
λε^φ δέ βμως ορθώς έπιβάλλων τοΟ δυσπραγήματος. 2. Νϋπι βιιίιιι ΙιιΐβΓ οίνίΐαΐβδ ςυ» βυΐ) €ΟβΙο ίιιηΐ Ο Ρ'• *Η γάρ ού τοιούτον τι τδ τήν έν ταϊς ύπ' ούρα- ιιΐ3χΊιη« ΩοΓβυδ ΤΙΐ68δ3ΐοηΙθ3 ιαηΐυιη ρ3ΐί ϋβΚιυΊΐ, 
ςυ3η(ιιια ιιυηο ρβΐίΐυΓ. £ο 3υΐ6ΐη 'ιΙβνβηίΙ, υΐ 
Ιρδί 1ιθδΐ68 1ΐ0ΓΓ63ηΐ ; Γ3€ί68 30)381» οιηοΐ» εοη- 
ΐΓί&Ι;»! 6113111 ςυί 80163 ηοη 3η)α1ΐ3ΐ. ϋβ» ! ίηΐ• 
ιιιΐοαβ Ι^ηΙβ; οίνίΐ&Ιί^ ϋίνίιϋδ ΊηΓοδΙυβ <ΐ68ΐΓυχΐΙ 
6ΑΙΙΙ 86 οοη«ιιιηρ8ΐΐ ; ιΐ6ν8&ΐ3νίΐ βυίθηι ίΐ3 ιιΐ ηυΐΐιιηι 
ρΓίαυίΦ ραΐοΐιΐ'ίΐυιΐΐιιΐδ νββίί^ίυιη Γ6πΐ3•ΐ63ΐ* ΜαΗ 
ι^υβ (Ιίηιΐί οιηηβδςιιο «ϋβδ μογ» ιΚτβίΓυοΐ» 
1063 οΐϋοΊϋιΐδ ν6η6Γ3ΐ)Ηί8 : οοΙ)ίΐ6β ϋοΗΐυδ νίο• 
ΪΛΐχ : ορίΐδςυβ είνΐυαι 8ΐί« α1>131φ, 3ΐί9Β βΙΤυβ^ει 
3]ί<κ ϋί8ρ6Γ836. Ουί(1 ρ1υΓ3 ? ΙΓΐ6 ιιοα 681 Ιθ6υ8« υ( 

ορθΓΐ6Γ61, 1ΐ3Β6 ρβΓ 4Ίη£υΐ3 Γ6Γ6Γ6η(Ιί. ΜυΙΐίΐιΐ()ο 
ν• ΓΟ €ίνίΐ8ΐί8 ιιοιι βοΙΟΟΙ ηΐίΙΗΑΠβ. 86<1 611801 6«- 
|6Γ8, Ι8ηΐ 6ΐ(*.ηΐ8 8»6αΐ3Γΐ8, «111810 Ιβίοί, ςι;ί8 88ϋ8 

1λ3ΐ>63ΐ ΐ36ΐ7ΐη3Γ0ΐη ? Νβοη^η 61 ςυί Ιαηιυΐΐααι Γιι- 
Ι(6Γ3ηΐ, οηιη Ιιί δοΙίΙϋΓϋ ίο ροπανι ρ6τνβιη886ΐιΐ« νδν πόλεσι πάνυ λαμπρδν φα(νουσαν θεσσαλονίχην 
ούτω παθείν, ώς νυν Ιχει; "Εχει δέ, ώς άν άπεύζαιν- 
το χα\ έχθρο(' ώσε\χα\ χαλδν βΤδος άφανισθέν λυ« 
πεΙ χα\ τδν ήν δτε άπδστοργον, ώμοι δαίμονοςΐ δς 
ούτω βριθυς τηλιχαύτης πόλεως εύετηρί^ ένήλατο 
)μ\ χατέστριψεν• Απήγαγε μέν οδν αυτήν τέλβον, 
ώς μηδέ λείψανον ένακομεΐναι παλαιάς καλλονής. 
ΚαΙ τείχη μέν αυτής ήχρειωμένα, χα\ Ιερά τά πάν- 
τα χατηχισμένα, εΙς δσον ουδέ τδιτοι τολμητο\ πάσε 
χαΐ οίχοι ευπρεπείς χαττ^σχυμμένοι ' χα\ περιουσίαι 
πολιτών, αΐ μέν ήντλημένιι,αΐ δ' έχχεχυμέναι,καΐάλτ 
λως δέ διεσπαρμέναι, τί Αν λέγοιντο, ένθαούχ Ιστιν, 
ώς έχρήν, αυτά διίξεσθαι; Τ6 δέ έν «ή πόλει πλήθος, 
ού μόνον τδ στρατιωτιχδν, άλλα χα\ τδ λοΐ7:δν, δσον 
έν {ερ| πολιτεί^ τ^ χατά χόσμον, χα\ δσον δέ λαϊ- 
χδν, τ<ςάνέςάξ(αν δαχρύσειε; ΝαΙ μήν χα\ δσον .1* '/ / 13 ΒΕ, ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙϋίΙδ ΟΑΡΤΑ. II 

του βίου τ^ν φλοΤσβον βιακρουαάμβνον, ώς εΙς λιμί- Α οιιιηββ ςιίΑβί Ιοοιιβΐ»» ίη ηΐ68$β ί^ββ ίθ0ϋ«, Ι^ίΜΟ 

06Γΐ3ΐιιίιΐ6 α(1 ηιΟΓίϋπι ΐΓαΙΐ6ΐ»9ΐηΙαΓ• Ηο»Ιββ «ιι- 
Ιοιη οίΓουιιΐΟϋΓΓβυΐβΒ , ίη οιιιηβ χϋίΑοίυ»! οίνίαΐΜ 
%ιΐ6ΐη ιηί(ΐ6ΐ):ιη1 ίπϋ. ΙΙΙί νβΓΟ, >1ϋ ϋΐφΓΒΐιβιΐΜ να χατήντηββ τ^&πρ6ΐτοντης ένοιχήσεως, ΐϊάντβς 
ούτοι ώσεΧ χα\ άχρίδες, πυρ\ κατά λήϊον έλαυν^με- 
ν»ι, τ^ χαυστηρα μάχγ, χρ?); βλεθρον έξετ:νάσσοντο. 
Κα\ οΐ μίν πολέμιοι περιατοιχίζοντες, θυμοΰ πυρ έζέ- 
χαιον επ\ τ6 ηολιτιχίν ^παν * έχιΐνοί δέ οΐ μέν έπι- 
καταλάμβανε με νο ι, χα( που λα\ σπαργανρύμενο'. τιυ- 
ρι τοιούτφ πάντοΟεν, ούχ ε!χον διβχπίπτειν, άλλα Ρ3$$ίηΐ({ΐΐ6 βΐ υικϋςυβ Ιιηο ι^πΒ οίΓΰυιιιΓυδί,ηιιο Γιΐ|[β- 
Γ6ΐΐ( ηοη ΙιαΙ)βΙ)3η(, 8β<1 ιηυΙΐϊΓοηιιβ ρβΓίουΙυιη νί- 
4ΐ^1»ηΐ ; 3ΐίί ν6Γ0 8&ςΙΐΓΐ8 ςΌΑβί βαηΐίΙΙί», β Ιοη|;ίιι- 
ςυο τβχαΙ)αη1υΓ. πολυειδή τ^ν κίνδυ .ον εΤχον • οΐ δέ δσα κα\ ατηνθηρσι το7ς βελβσι πόρ^ω^εν Ιπασχον τ6 καχδν. γ, Ήέλ:ος μέν νέον προσέβαλλεν άρούρας, ούχ 
Ι7χε δ^ τήν Οζνάσι ον δ'.αλυσαι νύχτα * άλλα χατ- 
εχαυχατο του φωτ^ς ή τϋ^ πιπτ^ντων ζο'φωσις. 
Ο&πω τις ΙφΟη τ^ν γλυκυν Οπνον άποΟέσΟαι • δ πι- 
χρδς χα\ άνέγερτος αύτ^ν διεδέχετο, χα\ δναρ χακδν 3. Μθ(]θ 5ΙΐρΓ3 €3ΐηρ03 8θΙ 3ρρ»Γα6Γ3ΐ ΑβΟ ΙΐΑΒ^ 

Ι)6ί:ΐ8ΐ3ιιι ηοΰΐβιη βοΙνβΓβ ρο1ιιβΓ3ΐ, 86^ Ιιιηιοιι (Ιβ• 
Γΐϋεΐιαια ββεοΓυιη (6η6ΐ)Γ9β• ΝοικΙιιιη ςιιί8ςυ3ΐη 
ΒΟηιηαιη ϋυΐοβιη βχΰυΙϋΓβ ροΙιΐ6Γ3ΐϊ 8βί1 3ΐη3Γυβ 
3ΐΐιΐ8({υβ Ι6η6ΐ)3|, βοιηηίοηιιβ ιη3ΐο βί βυοοβΕβΚ Ιφ(στατο Οπαρ τ]} κεφαλή * καΐ δ βλέπων αύτδ κατ- β νΐ8Ίο νβΡβ, ϋΐ3ΐης(]6'€οηΐβιηρΐ3ηΙβ8 ιηηιΟΓίβ 00€ΐα8ί λμυεν εΙς θάνατον• *Απηλλάττετο κλΚης έγρηγδρ- 
σεως λδγφ* κα\ δ πολέμιος σίδηρος άλ).ως αύτ^ν 
χατέκλινεν, ώς έκεΓνος χαίρει κοιτάζων• Πολλοίς δέ 
χα\ ιί|μιγύμνοις Ετι τδ καχ6ν τούτο Οηρίον ένεφύ- 
ετο, Γνα μηδΐ κάμοι τους δδδντας Ιντρίβον σωμάτων 
χαλύμμασι. Κα\ στρατιωτών μέν, ήδη δ& χα\ τών 
δΰΰιως (!ωμαλέων, ή κα\ δλο>ς ακμαίων εΓπερ δ πδ- 
Χεμος Ιδράττετο κα\ διέσπα, έμπείρας δξέας δνυχας, 
έχαινοπράγει ουδέν* φίληδεΤ γάρ σώμασι τοιούτοις 
ΙχεΓνος, ύφ\ ών κα\ συγκροτούμενος θεραπεύεται ώς 
τά πώιλά * εΐ δ^ κα\ άνδρας αθλίους ΙφιλοτιμεΙτο 
άπάγειν, ήδη τυμβογέροντας βντας, καΐ εΙς γήν 
χεκυφ<5τας, καί που, πρινή κα\ πληγήναι, γινόμε- 
νους του Χάρωνος, οΓς τψ δέει παρ ίβ ντο * χα\ γραυς &υηΐ οουΐί. ΚβΐΙοηβ νί^ίΙΙ» ιηυϋιΐυβ 681 ΙβοΙυβ» 
ΙιοβίΗβςυβΓβΓΓαιη 3ΐίΐβΓΓ6οΙίη3νίΙβυιη ςυί ((«ικίβηβ 
ύί8ουΙ)υοΓ3(. Μαΐΐοδ νβΓΟ 3(11ιυο ββιηίιιικίοβ Ίητι- 
'βίΐ Ι黣 ΓύΓ3 ουί ηοη 83ΐί8 ίυίΐ 8αί8 (Ι«ηΐίΙ)08 μγ- 
ροΓυηι ν6ΐ3η)οηΐλ (1ίΐ3ηί388θ• 8ί υηι^υΐίβ βουΐίβ 
ι1ίΐ306Γ3ΐί δυηΐ ηΓιΙίΙββ, βΐφΐβ 3ΐϋ ΓοΙ>α8ΐί νβΐ 
ςυί οιηηιηο «Ι3ΐβ ΟοΓβιιΙ ίη ρυ^η^ι ηίΐιίΐ ιηίΓυηι 
1ιο]α8πιο<ϋ €0Γρ0ΓίΙ)υ8 1)6ΐ1υηι (Ιβ1β€ΐ3η βίςιΓκΙβίΝ 
ίη 118 ρΓ9Β€ΐρυυπ) ηυίπηιβηΐυηι ίηνβηίΐ. δ6(1 ςιΐ'β 

βΙθΠ3 8ΐΐ Ββηββ ίηΐΙ)60Ίυ08 ΐΓυθί(ΐ3Γ6, ςαί ]3ΐη 38ΐ31ΐΙ 

|3ηυί8 ΐυπιΐιΐί, ίη Ιογγοπι ίηο1ίη3Γι, ςυίςιιβ, ρΓίυ8• 
ςυ3πι ΓβΓ!3ηΙυΓ, €Ι]3ΓοηΙί8 &υηΐ, €ΐι]ιΐ8 ρΓΧ86η- 

Γΐ3 Ιίηίοη 68(; 3ηΐΙ8(]ΙΙ6,. ρΐ6Γ3δ(|υ6 ΟΟΙίΙίβ 03ρΐ38, 

βαΓ<ΐ33 ρΓ3β 6ΧΐΓβηΐ3 86ηβοΙαΐβ , ηβο βΓπιΟΓυΐΒ ΓυΙ- δέ, τάς πλείους χα\ έξ δμμάτων οΟσας καΐ κωφευού- ^ β[(ΐΓ3 τίϋβιιΐββ, ηβο ΙοηίΐΓυ3 Π)ΐη3ηΐί3 βυάίβηΐββ ; 
σας διά βιθΰ γήρας» κα\ οΟτε βλέπουσας τδ τω- ίιοο ηοη ρΓΐΐι1«η8 Μ3Γ8, 8β(1 1]38(3 ΓαΓ6η8 30|{ΐ3<1ία$ 
ν^πλων ά9τραπα7ον, οΟτε βροντής αίσθανομένας της ίη;)3ηί6η8 ορ6Γ3ΐυΓ• 
έξ απειλών, άλλα τούτο ού φρενήρης Άρης, άλλα δδρυ Ινήργει μαινδμενον, χα\ ξίφος ούχ εύδιάχριτον. β'. ΟΓχτιστα δή ταΰτα βροτοΐς* έλεεινδτατον δλ, 
2τι χα\ βρέφη συνέκειντο τοις παντοδαπώς πίπτουσι, 
τά μίν συνεκκβντούμενα τα?ς φερούσαις άγκάλαις , 
<Εά δέ τφ κατα^^ίπτεσθαι ύπδ δέους ή καΐ φδνου τών 
βασταζόντων, τά πλείω δΙ συγκαταπατοιίμβνα. Ή 
γάρ του φεύγειν ανάγκη χα\ τοιούτον άπλήγα φδνον 
Ιτυράννει , τδν μ&ν, $σω τών εκκλησιών ώθιζομένου 
του λαοΰ , κα\ τή συμπιλήσβι δυστυχοΰντος ψυχών 
άπαγωγήν • τδν δέ περ\ τής ακροπόλεως τήν είσοδον, 
δτε, πολεμικού δόρατος άνω του χατά θάλασσαν έφου 
πύργου άρθέντος τοΤς άντιμάχοις εις σύσσημον τοϋ 
τήν πόλιν ήδη χαταπεπονήσΟαι, ώς κα\ άνα^^ιχάσθαι 
τους βουλομένους ίξωθ^ν, τδ μέν κάτω περιεΖναι άπέ- 4. Ηχο «ηιιίϋϋπι 1α€ΐυθ83 η)0Γΐ3ΐί1)υ8. δοίΙ <ΐ(ΐοά 
ρΓΦοίρυβ βιιίιηυηι οοηηηονοί : ίηΓβηΙββ υΐίοοηςοβ 8ί« 
ηιυΐ €ΐιηι οα^8ΐ8 ]3€6η(θ8, 3ΐίΙ ΊηΐβΓΓβεΐί ίηΐβΓ 1)Γ3οΙι>& 
η)οηυ3 , 3ΙΠ άφαϊ 3 ρθΓΐ3ηΐίΙ)υ5 86υ ρΓ» ΐίιηοΓβ 
86» ρΓΧ 03β<ΐ6,ρΐ6η(ΐυ6 οοη6αΐ63ΐ)3πΐιΐΓ. ΟχάϋΒ βηιηι 
βίήβ ίεΐα ίιΐ|;Ί6ηά3 6Γ31, ΐυη ρορυΐί ίη 6ΓΧΐ68ί38 ΐ'.οη- 
ίυβί6ηΙί8 3ΐ(ΐιιβ Ιη ΐυΓΐ)3 ηαοΠβαι 3€βΓΐΜΐηι ίητβηίβη- 

Ιίβ.ΙυΠΙ ίηίΐΙβΓ688υ 3Γθ!8,6υΠ),1)38ΐ3Ηθ«ΙίΙί <16 (υΓΓΙ 

οιίβηΐ3Γι ςυ» ίηιιηΐηβΐ »ςυοπ, 6ΐ6ν»ΐ3 ^οηΐΓ3 3<1- 

Τ6Γ83Π08 ίη 8ίβηυΠ1 υΓΐ)ί8 ]3Π1 Γ6ά301», ςΐ]38ί ν6ΐ- 

Ιβηΐ 6(;Γ6(ϋ, 3υ 8υρ6τΓυ6ΠΙ ί^ηοιηπι 68ΐ : ρΐβπςυβ 
αυΐβπι ΐ6ν3τβΓ3η1 θ€υΙο$ ίη 3Γεβπι (]ΐΐ3$Ί ίη υιοηΐΰδ 
υηάβ 8ίί)ί νβηΐυΓυπι 3υχί11απ) 3ρ6Γ3ΐ)3ηΐ• γνωστό* ήραν δέ τους δφθαλμοΟς οΐ πλείους ώςείς 6^ τήν άκρόπολιν» ίνθα βοήθβιάν (καραδοκούν αύτο7ς !σεσΟαι• 
ε'. *0 δ^ μάλιστα τήν του χακου πολυφθορίαν Ο 5^ Ου(Μΐ 3υ^6Π1Iη8X^Π16I1η^υ8^313η1ίι3ι^8 6xι^βηη^- ένταΰθα κατηγορεί, τουτ* ήν, δτι ταΐς νεκρικαις θη- 
μωνίαις κα\ άλογων ζώων αώρ&\)μΛ παρετέθειτο. 
^Αχώρητου γάρ δντος μι^ πύλ^^ του συνε^^&ευκότος 
&νω λαοΟ , κα\ βιαζο μένων μέν παραβύεσθαι , ώστβ 
βώζεσθαι, μή έχόντοιν δέ παραδύεσθαι έκαστων, τών 
«κε πεζών» τών τε καθ* ίππους, δ κατόπιν θέων βαρΰς 
δχλος τδν προάγοντα, κα\ τξ έπιπτώσει πάσχων ΙκεΙ- 
νος τδ δμοιον ύπδ τών δπισθαίτερον έγκειμένων, ούδ* 
αυτών άπηλλαγμένων του καθ* είρμδν οΟτω πάσχε ιν» 
€ΐς χο>Α)νδν θανάτου μένων (χορύφου τδ σύμπτωμα, Ι3ΐ6ηΐ 306υ8353(, 6Γ3ΐ 306ΓνΠ8 ]ΐΐηΐ6ηΐ0ΓυΠ1 306ΓΥ|8 

φΟΓίυοΓυπι 3ίΙ(1ίΐυ8. Ουιη βηίιη υη3ηι 3(1 ροη3ηΐ€θη- 
▼6ηΊ89θΐ 3ά 3$β6ηά6ηάαπι ΙηηαηιβΓυδ ροριιΐυβ, 80 
ίηίΓΟίηίαοΓΟ €οη3η8, ρΓορΙβΓ 83ΐυΐ6πι, ιιηυ8ςυΐ8- 
ςαβ ουίβιη ρ6η6ΐΓ3Γ6 ηοη ρο$&6(, 3ΐϋ ρ6(1ίΐ68, «ίίΐ 
ίη βςυί8 86(ΐ6ηΐ68• ΙυΓΐ>3 άοη&3 ίΠί ςυ» ρπΒΰθάίΐ 

Γ61Γ0 ίη8ί8ΐ6η8, 30 ρΓΟρΙΟΓ Ι3ρ8υ8 ίάΰΟΙ ρ3ΐίθη8 'ΛΪί 

Ιιίβ ςυί 86ςυυηΐυΓ, οηιηί1)υ8 ίάοπι .ρ3ΐί6ηϋ1)υ8 ηαΙ- 
1)υ8 νίβ 03(ΐ6ηι ββΐ, λοοΓνυηι ηιοΠυοΓϋΐη οοπιρίοΐι^ΐ» 
οηιη11>α8 υηα ]306η1ί1)υ8 Ιιοπιίοίίιυβ, οςυίΐ, ηιυΐί•. 15 ΕυδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδΜΕΤΒΟΡΟυΤ/Ε Μι 

»$ιιιί», ηιιί δΐιρβϋβαΠΰηι ίη ()ογ$ο ροηηΐιαπί. ΟοΙΙί» Λ τ^^νχων δμου πεφυρμένων, &,νθρώτ:ο>>;<. Γπ«ων, ^μι^- Ιΐ«&Ί(Η.Μ»ΓΓί ΙΙΓΜβ ]01*9ρ03ΗΐΙβ βΓ»1, ΓΟΓΟ δίΐπΊΠδ 

ΜοΙίΐΜΐ» εοιιίΓα ιπιιγοη οχΝίηιηΐίβ (|ΐιη$ ΜΙιιιιι »1ί- 
(|«οί)«β €0•ιβΐηιΊΐ.ΕιΙιβΒ€ Γαοΐη βιιηι 3(1 ροΓΟηι 2Γθί$ 
ςη» οΐι 0€υΐ09 €»ι. Οιιοβ υθγο βοηΐίπΓΐ)»! ςυ» βΓαΐ 
ίηΐικ, €ΐιιη (Ι«ι ΙιηΙιβοιΙΙίβ 69 ηι ΓΓβ^ίΙ, Γυ^β ιηαΐβ 
ΓβνβιίΑ, Ιρβί ιιονί {βιιβΓίβ ΐΓ.Ί^οΒιΙΙα 86 ο1)ΐυ1ί(. νων, 5νων, οϊς έπισ&ταγμένα ΐ^σαΐν τϋί τοΙς πολλοίς 
άναγχΑΐβ^ Κα\ βουν^ς έχείνος τοιούτος άνιανίστατο 
τφ της πόλεω; έχείσε ιτυργώματι» μικρού παρεοι- 
κώ; τοις έγειρομένοι; πρϊι τειχέων χώμασιν . & δί} 
χα\ αυτά σχευωρεΤ ποτβ πόλεμο;. Κα\ ταύτα μίν 
πρ*>ς τξ πύλη της άχροπ'5λεως, τξ γε προφαυνομέντ^. Οϋς 81 συνέτχβ χ«\ ή ένδοτέρω, δτε β &χρε?ος αυτήν άχαίρως χατήραξε στρατηγός, παρεισφθαρείς έν τώ 
εύγε IV, δλλη τραγφδία οδτοι χαινότροπος. 6. Οιι&»ί οηίιιι ιιοιι δη(ί$ ιιιυΐιί ίηΐ6ΓΓ6ΓΛι ϋΊΙιί 
Γιίίβββηΐ, Πΐϋ ραΓνυβ ρυΙεΙ>Γ6 ςοβΓι^ 56(1 ιηα^ηαβ ρρα- 
νίΐϋΐβ ηιι\{ΐ ιη&ΗΐΗΐ ; 3€ ίηβιιρβΓ Ιηηηϋαιη οΐ.ιηιίΐβΐί 
€θΐηρΐ6ηιοηΐιιιιι ΛβΛΊΐ ηοιι ίρβ» ιη.ιηιι ^ΙβάΙο ΙηιβΓΓι- 
γΗ'Πη ηαηβ ιη&ΐο ϋοηβίΐίο Γι (Ι6γ:ιΙ, ββ<1 ρΓΧ€Ϊριΐ6, υ( 
ν^πιιη (Ιίΰηιη, 6θΙΙί&Ι$ νίπΙ)ΐΐ3 ρρο ρη^ιίΑ 36 ουβίο- ς^'. "Ωτκερ γάρ μή &ρχούντων τών&λλ(ος πε7ΓΕΐι>• 
χ^των, προσεπηύζησε τ6 χαχόν έχείνο; δ μιχρ6ς μέν. 
τά καλά, μέγας 5* την πονηρίαν • χα\ οΙ<5ν τίνα κο- 
ρωνίδα χα\ αύτδς τφ δυστυχή μάτι έκεφαλαιώσατο , 
ούχ &νασχ(5μενο; μή χα\ αύτ^χειρι φδνφ προσεπι- 
βλάψαί, οΟ; δυσβουλίαις χατεστρατήγησε , μάλιστα «ϋλ* υΐ δβηηο ρΓ0(•β«1βιΐ8 οΙίΓβ άϋΐΐίοηδίΓηΙ)!!. Τΐα υ( ^ δ' εΙπειν τίληΟΙς, ταΤς εΙς μάχην χαΐ φυλαχήν χα ιη:ΐ€ΐιίρ«ιίοαίΙ)Η» βιΓΐ9 ΠοδίΡβαΙ 8β 6θπνβΓΐβπ(, Γιοοΐ 

Ιΐ•ΙΙ6 6ίνΊΐ:ιΐ6ηΐ 816 ρι:ηΓ6 (ΙίΐηίβΟΓίΐ, :ιΙ16Ι0Γ<|ΙΙ(* γχ• 

ϋ'Ηλίη Γαιτΐΐ , Ιιιιιηοΐβιιβ ίρ$6 ςιηΊ)υ$ ίιιϋυίβοΓβΐ 
Ιοιηρη». Ν•ιι.ι*ηίιη8ΐΗΐ$]υ$δϋ ϋΐαπ) ρΓΚοίρη^π) ροΓ- 

1;ΗΙΙ (ΐ6Ι1ΐίΐ46Γ6, δΙίρΓ» ΙΙΐ3θΙΐίη2 6ΐ6Τ3ΐ8ΐ11 ; £0(1 ίρ86 

ιΐιαοΙΓιη&ιη 9θΙνβιΐ9, βΐηΐίηι (Ιβιηίβίΐ , ίιΐΰίικίϋπ^ηπβ «ιπί 
ρβηβΐΓ3Γ»ηΐ,6€ρίΐοο8.(]υί ιηηία 8οης 306ιιι*γ6ΓΙΙιιΙ ίη 
βουή 6χ}ΐίυιη,8ΐΓαη2υΙηΗοηί$ ιηοΓίβ νίΐ3!η Γοηυηπ- 

ΙΪΙΙ168, ΐΓί8(β 8ρ66ΐ3ΐ•τΐ1υΐΙι θ1ίκΓβηΐ68, (Ιίΐΐ)ί(ΐίθ 60Γ- 

ροπ& ίη ίιιΐ6ηυδ ίηεΙίιιηΚί, πΗί<|υ3 ραπβ βχίοππ*;! 

€ΟΙΙ8ρ06ΐί, ΙΤΙΰΓΐΙΟ Ιιι^ΐΜκΙί. θυφέσεαιν , ώς ό λδγος προί^ζινων έχψανώς διαγρά- 
ψετϊΐ• ώς άν, οΤμα», τους πολεμίους πρνς έαυτοΰ 
ποιησάμενος έχμειλίξαιτο , εΓγε χα\ πίλιν τοσαύτην 
άφήχ?ν ούτω πεσ-Γν, χαΐ φδνων δ^ γέγονεν αυτουρ- 
γός, ΙπιχαταΟύσας κα\ αυτός, οΟς Ιπεμέτρησεν & 
χαιρ(5ς. Ού γάρ άλλοις έπέταξε χαλα?Οήναι τήν κρυ- 
φαιαν έχείνην πύλην, μετέωρον ήρμένην εχ μηχα- 
νής• άλλ' αυτός τό τέχνασμα σχάσας χατ5[ σπουδήν 
χατήνεγκε • καΐ κατά των παρειιδυομίνων συγκλεΙ- 
σα; , Ιπαγίδευσε τους ύποτρέχειν λαχδντας β(ς 5λ£- 
Βρο>ί^ σφςγχτφ θανάτψ μετηλλαχδτας τ6 ζήν, κα'ι κβιμβν&υς οίχτρόν θέαμα, τω μέν ήμίσει του σώματος προκύπτοντας έπ\ τά εντός, τω δΐ. λαπψ προ- 
φαι^ομένους τοΖς κτός, ώστε χλα(εσθαι. 

7. Κιιίΐ 3ηΐβιη Ιιοιυο ηο8ΐ6Γ ηόοο ρΓϋπρΙιΐδ ίη άβ- Ο ζ^ Ό δ& καΐ εΙς τοσούτον ?ίν άνδρεΓος διολέσαί 
\βηάΆ υρΙ)β, υΐ ιΐβ Ιυπη ςαοδ δΐιρβΓ6ΐιιίπβΙ ροΓίίβ τήν ολην πδλιν, ώς &μα τε του πύργου γενέσθαι, δς 
νΊ€ίϋΐ8 Γαηβιη (ΙβπΓίδβπΙ ίη )ιθ5ΐ68 3(1 ίΙΙυηι 36- ύπερανίσταται των έχεισε πυλών, χαΐ &μα δΙά σχο£- 
€υΓΓ6ηΐο8 , 113 ιιΐ ηιίΠ(65 ίη ΙυΓΓΪ ηίΐιΐΐ ρτοιίβδδβηΐ, νου καθειναι εΙς τοΟς έπ(δραμ(>ντας πολεμίους έαυ- 
61 ββιιιίΐηπι ο]υ5 Γπηΰηκιιιβ ρ6Γη8υη (ΐ663ηΐ3Γ6ηΙ. τόν, ^.άσαντα τους έπ\ τοΰ πύργου στρατιώτας χ&νά 
μελετών υπέρ τοΰ έρύματος , κα'^ τήν τρίβον αύτου κα\ τήν σχοΤνον ταύτην επάρατους έξιχνιάζεσθα^ καΐ 
πίριάδ&σθϊΐ. 8. ΙΗ6 6θΗΐηιοΐιι$ ιη(Ιυ60Γ 3(1 τίΓυηι 6θηιρ6ΐΐ6η- 
(Ιυιη Μ6 ίη(|ΐιί$ίΐιΐΓυ8 : €ιιγ Ιηη(ΐ6ΐη, ορΓιιη6 (Ιυχ, 

€Ίνίΐ3ΐ6ηΐ (]65ΐΓυ6Γ6 5ίηΐΊ)8, ρ3Γΐ68 1'ϋί(»& Οΐ*.6(ΐρ3δΐ1, 

ΐ2ΐ6Γ6(ΐιΐ6 ΓβΗΐίηηδΙί πιΐυ$, $ί <>Ί6ΐ)Γ6νΐ 63πι Ίηΐ6Γ ηΐ3- 

ηυ8 ΙίΟδΙίπηΐ 6ηρΐίν3ηΐ 68868 ΓοΙίοίππίδ ? €ΐΙΓ ΙΙ)ίδ6- 

Γ3η)νο66πι 3(1 πή86ΓΊοοι-(1ί3ΐη π)ον6ΐΐ(ΐ3ηι ηοηοχίηΐί- 

81! , 3Πΐ6ςΐ13ΐη βΙΐ(Γθ6ηΓ68 ηυΟδ ρΟΓΐ» Ι6ιΐ6ΐ)3ΐ 31(]ΙΙ6 

ΓΧ16Γ08 ? 0(ΐοηιθ(1ο ηοπ π)ον6Γ6ΐ ΓΪδίιιη, ίΐΐαηι 6υΓΓ0Γ6 η'. Ενταύθα παθαινδμενος προάγομαι τι λαλήαιι 
προς τόν &νδρα, κα\ πυθέσθαι αυτού * ΎΙ δήπατε, Δ 
βέλτιστε στρατηγΙ , τήν κάτω πδλιν καταχ^πτεσθαι 
άφείς, έγένου της άνω μοίρας, κα\ σπεύδων έχρύβής 
εντός, ε! ούτω ταχΰ έχρήν σε καν αυτήν άφεΓναι τοΙς 
έχθροΤς ύποχείριον; Τί δΐ μή τήν άγεννη φωνήν, 
τήν του έλεηθήναί σε, προέκρωξας, πρινή κα\ χατα- 
ττνίξαι τους έν τξ πύλη σχεθέντας κα\ τους λοιττοός ; ίη 3Γ66ηι 13η(]ΐΐ3ΐη ίη ρΓ96Βί()ίιιπι , 3866η(ΐ6Γ6(ΐυ6 ίη Ι) Πώς οΟ γελοΤον βΙσδραμεΤν τήν άκρόπολιν ώς εΙς. ΙϋΓηπι 1»ηςυ3ηι Ιη 1θ6υιη βΐιίΐυιΐίηβ Ιιιΐιιιπ , 8ΐ3ΐίιη- 
ςΐΗ: 86 (ΐ6η)ίΐΐ6Γ6 ρ6Γ Γιιη6ηι,Ιιο6(]ΐΐ6 6ί1ίϋ8 ςυ3ηι 
8ί1πΐ3 ιη 1ιιη6 ριιΐβί? Ο ιη3χίηΐ6 Π8υ (ίι^ι\ιιπι 6υηι 
ϋυζ ίΙΙϋείΓίδ 6οη8ΐί(ϋΙυ8 3ηΐ6 ροΓΐ38 0Π6ηΐ3ΐ68 18Π- 
4υ3ΐη 3(1 ί1Ιο8ΐΓ6»ι ριι^ιΐ3Πΐ , (Ιβίη νί(ΐ6η9 ςυ6η)(ΐ3ΐη 
6\ ΐΗ)8ΐί1>Η8 Υ6ΐθ6ίοΓ6Πΐ 8ΐιρ6Γ3ηΐ6ΐη(ΐυ6 γβΙΙιιπα, 1ΐ3- 
1>6η38 (]ΊιιΓΐ8ηιίι βςυο 3(! ίΓΓΗ6η(1ηη), ρΓ06βιΐ6η8 6οη- 
Ιτίι οηιη6ΐη 36ί6ηι 6ΐΡΓ6ίΙυ8. ΡΌ8ΐςα3ηι 3υΐ6πι ςυοδ 
ΙηΥ6η6ΓαΙ δΐιϋΰ^ίδδςΐ 61 ΐΓΓαρΐ886ΐ βιιρβΓίυδ, (Ιΰίη 
ηιυΗο^ ίηΐ6ΓΓ66ί88Γΐροη3»ά6 ςυ3 1ο6ΐιΐί δΐιιηυδ, »1ίο8 

ίΙΙα ρ0Γΐ3 6Χ 3ΐΙθ (ΐ6Πΐί9&3, »ίίθ8 ΥβΓΟ ςοΐ 6λΐ6Γίυ8 

€Γ3ηΙ , 'ϊίιο 3866η(1ίΙ ριιςη3ΐυιυ8 6 ΐυΓΠ, ειΐίυδ ΥβΓΟ 
(Ι6866η(1ιΐ 3(1 63ρΙυΓ3πι, ίο Ιιο6 ϋπο ΓοΠίδ (|υο(1 βοη 
Ιη δροπ» ΐ3Γάιυ8 (1ίιηί88α8 Γυίι, β6(1 ιηοηιβηΐο 3(1- &μυναν, χα\ άναπηδήσαι εΙς ι^ύργον ώς,έπ^άγαθφ 
των δίνω έστώτων, χα\ αύτίκα δράξασθαι σχρίνου, 
χα\ θά'Ιτον κάτω γενέσθαι , ήπερ καδδίον (ν Ιμονί^ι 
χατά φρέατος ; *Ό γέλωτος τούτου, δτι παρατεταγμέ- 
νος δ λαμπρός ήγεμών πρό των έ({Μον πυλών ώς έπ\ 
μάχτ^ λαμπρή , είτα Ιδών ίνοι τινά πολέμιον έλαφρι* 
σθέντα χα\ ύπερφανέ^α κατά των επάλξεων, Ανήχβ 
τόν ^υτήρα τφ 7ππψ θέειν , προτρέχων τοΰ παντός 
ομίλου της στρατιαίς * κα\ συμίιατήσας τους παρευ- 
ρι^μένους, καΐ είσδραμων &νω., είτα χα\ βλάψας πολ- 
λούς δχά «ύλης , ήν προεξίθέμεθα » τοΟς μέν ΰπ' αυ- 
τής Ιχείνης χατενεχθείσης έχ μετεώρου, τους θ& χα\ 
οΓς Ιξω συνεκλείσθησαν, ταχύ μΙν άνέβη «υργομαχή- 
σων, τάχιον δ^ κατέβη δουλωσδμβνος , τούτο χα\ μ6^ 17 ΟΕ ΤΗΕ^δΑΙΟΝΙΟΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤ1Νί3 ΟΑΡΤΑ, 18 

νον άνδρισάμενο;, δτι μή '^ιά σαργάνης έχαλά^Οη Α νο1»νίΙ, ΐ£ΐη<|0»ιιι νηΚ^βΓίκ αΐββ &ϋ ρ•$«ιιιι ηΗΐιιι, 
9χο\α{τβρον, άΧλ& μιχρου χατβπετάσΟη, ώσεί χα\ ηοιι νβΓΟ ιιΐ «<|υί1β βι«Ι ηοΐήΐβ^ ρΓβΡίΙβυι. 
ββσχηματώδες πτηνών Ιη\ νομήν • ού γάρ δήπου ώιε^ χαί τι άετώθΐς έ«1 Αγραν βύγενη. β'. Κα\;ούχ Ιχρίίν μίν Ανδρα, «άλαι μεμελβτη- 
χότβ χίίρμς Απλώσαι γυναιχιχώ; τοΙς δΐϋίχουσιν, εΙς 
Ιρυμα «αρεισδύεσθαι^ χα\ ^πους βιβόναι χοίς έπι<• 
τρεχουη, μή χαΐ εΐ; πλείον μαίνοιντο. Ό «' 4λλά 
τις φρένας βλαβείς Ι^υγε μίν, ώς έτΑ φαλακ|1, Λ»» ' 
χζτεφέρετο Γ εύθϋς έχεΓθεν, ώς Αν εΓη τ& άγεννές 
αΰτοϋ Ατοπον, χα\ μή δοξασθε^η πρ^ς τίνων, ώς Αρα 
ϋλω μαχόμενος. *Ανέβης εΙς δψος φρούδος, δοίτο;, 
τ^ της Ακροπόλεως • ήχμαλώτευσας αΙχμζλ<ι>ο(αν, ήν 
χαΐ έχεί τοΖς ΐϊολεμ,ίοις προδδωχας. Απεναντίας ταΟ- 
ΤΛ, βΤς ψάλλει Δαυΐ$, ονΐ ιήν κλήσιν φέρων ήχρεΓωσας. 

ι'. Και μή μοι νεμεσάτω μηδε\ς ενταύθα γέροντι 9. .ΥίΓυιη ςυοςιιβ ΐ|ΐπ ίηΐιηίοοβ πιοΐϋΐβτ ρβτΜ- 
011(118 ΓιιβΓϋΙ ηοη «Ι^οαίΙ ίη ηιιίΓΟβ 980βη(1«Γβ βΐ 
&<1νβΓ8&ηΐ8 ιηοΐοβίυπι βΜβ ηβ ιηα^ίβ ίυη;Γ^ί. 
Οβίβπιιη ιηβηΐβ ρβΓουβδίΐδ Γυ^ίΐ φΐίϋβιη βίφΟΓπιβ 
Ιαιΐ(|υλΐη ίη ρηα$ΐιΐΝΐηι : ίη^β νβτο Ι>Γβν! ίΐββΰύπϋϊι, 
υί (Ι^(ΐ€€ΐΐ9 6] (1 8 Ίηβοΐίΐυιη ορραΓβΓβΙ , ηβ^ιαβ <ιιιί- 
Ι)ΐΐ9()Αΐη νίϋ^ΓβΐιΐΓΐηΙοΓ ριι^ιιαηϋαηι οβρίαδ.Ρπιβί^.ι.. 
ο ιυ«ξ ίιι >Γ(Η8 νβπιοβηι «βεβη^ίδΐί, < ο^ρΐίνβιη (1ιι- 
€6118 ϋΑρΙίνίΐϋΙοιη *, ι <ιιιαιη Ιιοβίίϋυ» ΐΓ3ΐ)ίιΐ6Γ38 ; 
&6ΐ1 Ιΐ£θ 115 ((ΐΐφ Ο&ν'ιϋ ΓλΙΐΙβΙ Γ6ρ(Ι|[η9ηΙ, ΐυ<|116 πο- 
ηιβη ίΙϋυ8 υ8ΐΐΓρ»9ΐί. 

ΙΟ.Νβιηο !)Ίο ιηΊΙη 86ηίοπ ρη$ίΙΐ9ΐιΙιηο ίη<Ιί(|;ηε(0Γ μιχροψύχφ, το'αυτα χαταλέγοντι άνδρας, ουπερ Β (Ιο Ιιι1ίΙ)ΐΐ9 3€ΰυ8αηΐί νΪΓαιη ι ο*ιι]ιΐ8 ηιβάίηιη )6θυΓ Η• • ήδέως Αν μέσον ^παρ ίχοιμε, δδάξ έμφυς, ι χατά 
την 'ϋμηρικί]ν εΙπεΤν γραϊαν, άνθ' ών χα\ τηλικαύ- 
της ι πόλεως κατέλυσε χάρηνα, χα\ πολλών ανδρών 
γούνατ* Ιλυσε. > Γένοιτο δέ μή κα\ εΙσέτι λυθήναι, ώ 
βεΐ βασιλεΟ, χα\ ώ θεράπον αΟτοΟ, πολιούχε ημών, 
μη χα\ έπεχταθείη ε!; μήχιστον τ6 χαχόν. ΚαΙ οίδα 
μέν σχινιστών έγώ τδν Ανδρα τούτον τΑ πρδ της μά- 
χης, χα\ εύλογων έν ειρήνης χαιρφ τ Α έχείνου * δτε 
ο! μέν χέρδους πρηχχήρες πολιται λαλαγουντες έπέ- 
χϊΐντο χατ' αύτοί3, Απερ ήΟελον • ήμβΤς δέ Αλλως, ώς 
Ιπρεπεν, ήρμοττδμεθα. Κα\ αύτδς δλ Αντιστρέφων, 
τ6 φίλιον Εφαινεν ύπίρ ημών χα\ βλέμμα, χαΐ νεύμα, 
χα\ τ6 έν πραχτέοις βάδισμα. Νυν δ' άλλα τ( χ«\ δρΑ- 
σομεν, εύρηχότες τ6ν έπαινετέον ΙχεΤνον μεταβαλό- ^ 
μενον, χαΐ μηχέτι τδπους εΙς εύφημίαν ύ^τοβαλλόμε- νον; Ή πάντως ένθυμητέον, ώς χαινδν ουδέν • χαθΑ 
στίργων Ιχείνος τά πρώην ήμΑς, εΤτα έν ύστέροις 
ουχ ήγάπα ελέγχοντας, οία μηδέ σοφ6ς αύτ^ς, χατΑ 
τ^ν Παροιμιαστήν, οΟτω χαΐ ήμΑ; τότε μέν πρ6ς έχεί- 
νοις είναι διΑ τ6 βσιον, δτι μηδέ λίαν θρασυς ήν, 
χατΑ τους αύθεχάστους τΑ χοινΑ σίνεσθαι * είτα δη 
βλεΟρον έξ έχείνου προορωμένους μισβίν ώς αίτιον. 
Αρτι δέ χαΐ ώλοθρευμένους έθέλειν χαί τι μέγα χα- 
χ^ν έχείνφ προσβΑζασθαι, Ανδρ\ Αλλαίς μέν Αγαθφ 
δ^ξαντι (ού γΑρ σχοραχιστέον τΑ πρ6ς ΑλήΟειαν), οΤς 
δέ στρεβλφ χανδνι συνδιεγράφη τφ του δεσπόζοντος 
*Ανδρον(χου, αλλ* ί>β'ζαΰ^α διεχπεσόντι ές Αχβαν 
φαυλότητα. Ούτε γάρ Αγαπών ήν έχε?νον, ώς ύποχα* 
ταβαΐνοντες παραστησόμεΟα , οΟτε αύ Αγαπώμενος» Ο ΙϋΓ, ηβο ίΙίςΗίΐη ιηβΓ€β(ϊβιη Γοηοίρίβΐϊβ, 5€ΐ1 βα^πι 1)βηΙβΓ Ι)2ΐΙ)6Γ0ΐη ΓοΓίίΐβΓ ΓϋΓιιΐθΐΐδ, ι ]ιιχ1α ΤΰΐυβΙΙο- 
ιηοΓΪ (ΙίεΙυιη, ι βοςυοϋ ι»ηΐ3Β ογΙμβ αγοοπι ρΓΟδίΓ&νϊΙ 
ηααΙίΟΓυιηηυβ ξβηυΒ ΗεύίΙίι&νίΙ. > υΐίπΑηι ηοη ]«ιιη 
ϋίββοΙν&ηΐϋΓ, Οϋυ$ Γβχ, ιηΊιιί8ΐ6Γ(|06 6]ιΐ8, ρΓΟίοοίοΥ 
ηο8ΐ6Γ, ηβ Ιοη^Ίβϊίίηβ ρΓΟίΓ^ΙιαίαΓ ηιαίαιη. ΙΙΙ^ο, ί^ι- 
Ιϋ0Γ,αηΐ6ρυ^η;ιη) νίπιιιι1ιαιΐ€ ρΓθ1)α1)αΓη, ΐ6ΐιιροΓ(Μ|ΐιο 
ρ3εί8ΓϋΙ)υ$ £]π8 Γαυ9ΐ.ι ρΓ60&1)»Γ;€ΐιηιαν68,ιΗΊΙίι&• 
Π8 9α9Β δ^οΐαΐΟΓββ, νοοΊΓϋΓίΐιιΐ6$ ρθ5ΐ ίΙΙυιη ίηΐ^ΟΓβιιΐν 
ηο8 αηίοηι 6 οοιιίΓα, υΐ ιΐ6€€ΐαΐ, ΊΙΙί €0η$ΰη1ί6ΐ)>ιιιυ6. 
ΙϋενοΓΟδβ οοηνβηβϋβ, βΓ^α ηο8 αηιίείιίαιη οειι'ο, 
ηυΐιι ιηο(1ο(|ΐΐ6 ΐΓΑείαηιΙί ηο^οΓια ι»οη$ΐΓ3νί(. δβϋ ηυιΐφ 
ςιιίιΐ α^βΐΏΐΐδ, ρο&ΐηπ&ηι 6α:η Ιαυά&ικΙιπιι Ίηνβιπιηιΐ9 
ιηυΙ&Ιηιη, βιίςαο ιΐ6υΐί(ΐιι:ιιιι Ιοοη ^^ογΊοβα οΙί(;εΗ- 
ΐοιη ? Οιηηίηο 6τ%ο νβΓυιη 6ηΙ, < ιιΐΐιίΐ €596 η<>- 
γιιιη ; > ςπεηι.κΐηιοιίιιηι, (|υΊ »η<ο:ι ηθ3 αιηαΙ)4(, 
ϋοΊικΙβ ίπ ροδίεηιιιι 6χρΓθΙ)Γ3ηΐ68 ηοη (ΙίΓι^6ΐ)&1, «ο 
ςιιο^ ηοη Ιρββ βϋ&βΐ 89ρί€η$, ]ιι\ΐ3 ρΓονοιϋίυπι, 
112 Ιη ΠΠ8 ηο8 ηοη βαηείίΐαίοπι Ιχδίιηυ», ςιιοιΐ ηοη 
ηίηιίδ 68801 ϋυιΐ&χ, ίϋχία 86ν6Γ08 Ιιοιηίηοδ, ίη €θηι• 
ηιυηίΙ)η8 (ϋπρί6η<'•ί8. Οείηιΐβ ηπΐ εχ ίΙΙο ρπΓηΊείβιη 
ρΓχνίϋβϋαηΙ, ϋΐυηι υΐ οααβαιπ οιΙβΓ^ηι, ηιιιΐΰ ν6(0 
ςυί ΓυοΓυηΐ νί€ΐίπΐ9Β Ιιυ]η8 βχΊΐϋ νοίιιηΐ βίκιω άβ 
ίΙΙο 4ΐ^<'<1^^"ΐ ηι&ΐιιηι πιοκαπηι ρΓΧ^ΙϊεβΓο, <]υΊ €86ΐβ- 
ηιιη 1ιοη(ΐ8 ν^ϋ6ιυ^ ( ηοη βηίηι Γοβρηεηιίπηι ςιιίιίςηίιΐ 
081 νβΓίΐλΐΊδ)» ςυίΙ)ΐΐ8 €υη8€πρΐϋηι €$1 €;ληοη6 ουΓνο 
'ΐΗΐρβΓίΐΐΟΓΪδ ΑπίίΓοηίοΊ, 86(1 1ιιη€ ίη βχΐη;ηΐ3ΐη ροΓ- 
ν6Γδί1»ΐ€Πΐ (1ϋ1»ρ<^ιι$ €ΓαΙ. Νοη οηίιη ϋΊΓι^€ΐ)3ΐ ίΐίαιη, 
υΐ ρο8ΐη)θΐ1ηηι 8(αΙ)1Γΐ6Πΐα8, ηβ€ νί€ί.Η8ίπι (1ίΙί$6ΐ>:ΐ' χα\ ο&τε είς γέρως έννοιάν τίνα χαΟήχων, ΑλλΑ χα\ 
κοινήν προορώμενος, &περ ήμιν φινείται λυμηνά- 
μενα. Τοΰτο τε ούν οΟτω ^ητέον, χα\ 8τι ούχ Αν ποτβ 
προστήαας τδ φιλητ&ν έγώ , χατόπιν θείην τήν Αλή^ 
θειαν * ΑλλΑ τ Α συ μ πεσόντα προβαλόμενος εΙς «υγ- 
γραφήν , ί\ς Αρετή τδ φιλάληΟες , ούχ Αν τ6 ταύτης 
έπισχιάσας φως Αχρειώσαιμι. Κ ατά γΑρ τίν ορθώς 
ΑΐϊοφηνΑμενον, ι Φίλος μέν 6 Ανήρ , φίλτέ^ον βέ τδ 
αληθές, ι Έτι δέ βυνθεωρητέον χαΙ ώς έγχωμιΑ- 
ζουσι μέν έπιλεχτίον , δσα χρηστά , χαί που χα\ τά 
(^Λ^Χα μεταχρωστέον δ4χηγορ(χώτερον * συγγραφο- 
μένοι^ δέ μή ούτως * ΑλλΑ διαχειριστέον τους >«όγους, 

' ΡμιΙ. XVII, !9. ροΒηαηι ρΓΛϊνίΛβηδ, (\αοϋ ΐίοΐίίδ (1^ρIο^ΗI1^υιη νίιΐβ- 
ΙαΓ. δίο ΟΓ^ο €ίί€6ηάϋπι ηιβ, αηιεροΝίιο 3ΐηθΓ6« νβ- 
ηΐ3ΐ6ΐη ρο8ΐρθ8υίκ86, 8€(1 Γ30ΐ3 <^χροη6η8 ίη βΟΓίρίο, 
ΰυ]ιΐ8 ιηβΓϋυηι ?6Γ3€ίΐ39 βδΐ» 1ιιι]ιΐ8 ΗηιΙ)Γ£ Ιηιηβη 
ηοη νείαίιο ί<1(]Π6 δβ€ΐιη(1υηι γ<*γ16 (ΙίοΙιιηι ίΐΐυιΐ 
€ Αηίοιίδ ^υίϋβπι βδΐ νίΓ, 66^ πια^ίδ αιιιίεα νβπ- 
ΐΑδ. » Μ6η)0Γαη<1απ) 68( ςυοηιοιίο βυοδ Ιιβί'οεβ 2αη- 
(]€»(, ίΐ3 υΐ, €θ1θΓίί)υ8 ιηαΐαΐί», οιηηίβ βΐίαηι ΙΗ»Ι2 
ρυΙΰΙΐΓίδ νβΓΐ)ί8 Ιοο» ΠίηΙ. υβηι νβΓΟ ηοη ββΐ (1β δ€Γί- 
ρΐίδ ; 9β<1 νβΓΐ)» ηιθ(ΐ6Γαηϋίΐ βηηΐ, υΐ ρρο ηηθέ]ΐ;«ν|υ6 
^6ΓίΙ&8 ροδΙϋΐΑΐ. ΙΠο ηοη 68ΐ Ιοουβ ϋί(-6η(1ί εηοοιηϋ 
ιηοΓβ 9 δβ<1 ΓθδΐίηιιηΐβΓ ίη ηιβηΐβ οοΓηηι ςυί δαροΓ- ίί> ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΗΟΡΟ£ίΤ>Β 20 

βαηΠιιαςβηαί ηυ» νοΙ:ιη(1θ ΙβπιρυΒ βχροβυίΐ. δί νβΓΟ Α ώ; τΐ υπέρ έκαστων αληθές απαιτεί • ίνΟα ου χαι- 

ρ'>ς έπιλέγβαθαι τλ πρ6ς €ύ>ογίαν έγχωμ(ου νόμψ , Ι•» Μΐβ« Οηνίϋ 9Γ2Ι&ΙΙΙ ί9ι•6Γ«1 ρ^ηβηι Οβί, »υ* 
ιΙΙΧαΓ ςιιοιιιΐ6 Ιίβίικί : αυιΚαΙοΓ &πηη1 ςιιοά , 
ρβΓΥ οΙ>οιιο, ιηηκηο νοΓΟ ηιβίο »1ΐ2(η , 8ΐ1ί(|υο( Γβ• 
Ι)»8 βλίναϋβ, Ιιίβ €ΐ ίΙ1ΐ8 άβίιιϋο ηοΰυίΐ, οηιΐ)€8 ιη 
βαΙι&ΐΑίιΐϋβ βαΐβ» ίπηυηΐ6Γθ8(|ΐιο ίη νίΐβ ΙφβΗ. 
Μβςαβ (ΙίοΑΐ αΐίςυίδ ιι>β ηιιηο Γ68ίρΐ$6βΓβ, υΐΐιιηοςιιβ 
ρηιϋ6Μΐ«Γ 86ΐιΙίΓ6, υΐ ΟανΐιΙ &))ίΊι,ρο&ΐςα9ΐιη &οϋΊθ6ΐ 
δί€βΙβ£[ 61 ΜϋυΓΟζοιηβ ρΓΐιιήιίηβ ρη&ό» ιιιΐη<:Γβ εοη- 
ιΙβιιιη»ΐιΐ8 Γιΐ€ηΐ,$ροΙίοΓυιη<]ΐιβ ηο$ΐΓθΓυιη (]6ΐ«'.ο(4ΐιη : 
ΐ|ΐΐϋΐη ίΠιρκ) ηοΐΐο ιϋβροπβΓβ (ΐ6ΐΐ6ΐ)3ηΐΙιαΓργίχ 3ηΐ6- 
ΐ|υλΐη !ρ&ΓίΓβιηΐ)8. Νοη βηίιη ηιιηπ ίη ηιοπίο γο* 
νοΙ?ο, 8β(1 ίη οηιη6 Ι6ΐηρυ8 ςυο ίιι Ι)γ1Ιο ίηΐ|ΐ6Γ3νίΐ. 
Νθ8 ορρΓπηοΙ)3ΐιΙ Ηθ8ΐ68, β^οηΜο ίΠυιη αΓ<,'υ6ΐ)8ΐη, 

Τίΐΐΐρ6Γ&1)!ΙΠΙ, Γ6ν6ΐ3ΐ)8ΐΠ Ηϋίηιιβ βΓΓηΙη ί1Ιί(Ι$, (Ιί- άλλά σπεύβεκν πολυωρεΤν είς μνήμην των έπιόντων 
αύτ6 ξχαστον* ΰνπερ ό χρόνο; τρέχων παρί^^ιψεν. 
ΕΙ ^ φθά^ας δ ημέτερος οϋτος Δαυ?δ άγαθύνων Ιίν 
τ6 του θεοΟ λάχος , άχουέαθω μίν Ιδου χα\ τούτο * 
συναχουέσθω δέ χα\ δτι Ιξώλεαε, μ(χρ3( μίν ήξ•3να:» 
«ικράνβ; βέ μέγιστα, οΤς πβριποιησάμεν4; τι χρημι- 
τιδ(ου, τούτοις ή έχείνοις τέλος έζημίωχε, τους &παν- 
τας μέν εΙς πάντα τά αύτοΤς δντα, μυρίους δέ κα•. εΐ; 
ζωήν. Κα\ μή τις ύποφερέτω νυν άναφρονε?ν με, χα\ 
ύστέρφ χρίνφ έπιμηΟιχώς αΙσΟέσθαι , οΤος ^ Δαυίθ 
άπ βη , έπειδ3Εν δηλαδή έδιχαιώθη πεμ:ρθηναι τω 
Σ'.χελφ συν γε τψ Μαυροζώμη πριοτίλειον, κα\ της 
ημών άπωλείας άχροθίνιον * δν £>φειλον ^Αρπυιαι 065811), ςυαιηνίδ ίηιιΐίΙΐΙοΓ, (|ΐΐ3βθΐιη<|«ι« βχ δΐϋβ, " φθάσασαι οδτω πως διαΟέσθαι , πρινη Χ2\ Ιξαπολέ- 
ηίβί ΙβειιίβδοηΙ 8ΐΐ(]ϋ58βΙ, πεηιιβ ητίΐαΐίβ €ηΙϋΐηΊΐ:ι$ σαι ήαα:. Ού γάρ 5ριι ές νουν εγώ έστράφην, άλλ^ι 
11118 0Ρ8 060ΐυ()6Γ61. τ6ν όλον της έπ\ πολέμψ στρατηγίας αϋτοΟ χρόνον. 

Έμ^ίς μέν ΕΟλιβον οΐ εχθροί • έγώ δέ έκεΓνον , έλεγχων, έξον$ςδί;ων, έκφαίνων τα ώ^ έχάττοτε σφάλ- 
ματα, λαλών, εΐ κα\ εΙς άνήνυτον, δπερ ήκουεν Ιν χ^Λ έξ άλλοιν, εΓπερ έτταί^ϊηΐ'.άζοντο, κα\ μί) τ6 της 
9€0λβως χαχοτυχίς Εχλ^ίεν αύτοΤί τά στάματα. II. διιΓη€ί(*η(6Γ, ριι1ο,ΐ()6ΐηοη$ΐΓηνί η)«< ηίΙιίΙ υονί 
Β^βΓΡ, νίΐηρ6Γ:ιη(Ιο 03νίιΐ6πι υΐίπίίίρίοπίβπι,ςπβιη 
88ρί6ηΐ6ηι 3ηΐβ8 ΐ8υ(ΙπνοΓ3ηι. Ιιβηι νβΓΟ ίηιρι^Γαίο• 
Γβιη Αη(]Γοηίο<ιιη, ηυοπ) ΊηιΙυΙ^βπίΙο ΐη οηιηϋ)ΐΐ8 
ηοη ρθ896ΐη ΐ8υ(ΐ8Γ6, &1ί38 ιηίΓ8ΐυ8 $υιη, ουηι 8Γΐί•• 
Κβηάο ορ(ίιη3 ί11ίυ8 ρΓ9β(1Ιθ3Γϋηΐ. Νοιι ΰηίηι ]υ\(3 
νίΐββ 8θρΙιί$ΐ38, ίηΐ6Γ 86 (ΙΊβΟΓρρβηΙία δεηϋο. Ιη Ιιηο 
νοΓο 1)!$ΐοη3 (|υ36€υηςυ6 (μιοΐ'κϋβ ονβηβΓυπΙ ηοιι 
ΜΐηΙ ρΓ»ΐ6Γηι 11(611(13, 8Ίευΐ ίίυδίιιιη Γβοιιηοίχ 3(1 
▼ίΐβιη ΐ8η(ΐ3ΐίοη6πι νϊιΙβίιΐΓ , 3ρΐ8 Ιη$1ηΓ δΑρίοηΐΪΗ, 
ηοη 8θΙαπι 6Χ (Ιυΐοίΐιυκ ΙΙοπΗυβ 0'Χ16γΙ$(|ιι6 ρ»ΓΊΙ)υ8 
8ίΙ>ΐ ηη|;ιιοηΙιιιη (ΙιιΙεβιΗηίδ εοιηροηβΓβ, Ββά ρ;ΐ88ΐιη 
6<ί8ηι 6Χ 3ΐϋ8. Ν3Π](]Η6 6Ζ Γύΐίςυίίβ ηοη βυανί- 
1)08 η)6ΐ €θπιροηίΐ, 6Π|;6η(]ο ςυοιΐ ηβΓ6$$3ηυη) 6$(, 
]ιιχΐ8 ςαο(1 6Χ3πιίη3 εοπίίβηϋί ρεπίί βη'ιηηβιίνβΓίβ- 
ΓβηΙ; Ιιιι]ΐΐ8ΐηο(ϋςυβ οο11Ί|;ίΐ ςΗ8η(υιη ορηδ 681 3*1 
ΙΙπη3η<Ιθ8 €0ηηβε1βιι<]08(|ΐΐ6 3ΐν6θΙο8. Αρίϋυβ Ηβηιιί 
Ιιιιμΐ8ηί)0<1ί ρΓχϋβϋ^ηΙ Οβνίά 3ΐςυ6 Αη(ΐΓοηΙειΐ8, 36 
ρΓΧοίρυβ ΑηόΓοηίευδ , π)οΙ)ί1ί8 Πΐβ υΊγ, ν6Γ83ΐίΠ!3, 
8Ϊ0ΙΙΙΙ6 νί8ΐΐ8 68ΐ ποπ 3(! ΐΗΟΐΙαπ) εΙ)3πι%ΐ6οη(Ί9, νεί 

ρθΙ]Τρ{, 86(1 ρΟΙΪυβ ΡΓ0ΐ6ί, ρθΐί85Π1ίΐυΠ)(|116 Επιριι$3£ 

({α» 1ιθΓΓ6η(ΐ38 Γ68 ίηνβηίΐ. Ι(ΐ6ηι, ]μχ(3 ΓΓεΐ3 (οΙ) 
.Ίίδΐυιη π)9η8), ίηεοηδίβηβ 6Γ31, 866τιη(1υηΗ|υ6 ηΐ3• ια'. Δέδε!χταί μοι αρκούντως, οΤμαι, ώς ούδΐν τι 
χαινοπραγώ. χαχολογών άλλοφρονήσζντα τ6ν Δχυΐδ, 
δν σωφρονουντα φθάσας ευλογούν. Έγώ δΐ ούτω χα\ 
τδν βασιλέα *Ανδρόνιχον, δν ύποχαταβάς οΰχ &ν εδ 
λέγειν εις τ6 παίν Ιχοιμι, έν άλλοις έθαύμασζ, φρά- 
σα; έπ'.λέγδην, δ τι των κρειττόνων έχείνω Ινέλαμ- 
πεν. Ού γάρ τι χατλ τους φαύλους τών σοφιστών 
αναγράφω άντ!φωνα. Πρδς δέ συγγραφικών ταύτην 
Ιστορίαν ούχ έχω χρυπτειν, δσα το7ς &ρτι πρ6ς είρ• 
μ>^ν συμβαΐνουσιν, ώς ή γε λοιπί) Ρητορεία, ή πρ^ς 
ψιλ^ν Ιπαινον, δοχεί κατά τήν σοφί]ν χα\ αΰτί^ μ*.- 
λισσαν'ού μόνον έξ ανθέων γλυκέων χαι λοιπής χρη- 
σιμότητος έαυτ?| συγκροτείν τ6 μυρέψημα του γλυ- 
χάσματος, άλλα τηυ χαι έχ μή τοιούτων. Κα\ γάρ 
τοι χα\ έχ περιττωμάτων ούχ εύαποφδρων ΙχεΙνη 
τιθαιβώσει, Ιχλεγομένη τά συντείνοντα, χαθ3ι παρα- 
τετηρηχότες οΐ δεξιο\ σιμβλο^ΕΟίεΤν οΓδασι * χα( τι 
συναγε^ρει χάκε?θεν, εις δσον τά χηρία στύφεσθαι 
χα\ συνέχεσθαι. ΌποΓα δή τίνα μελίτταις Έρμου 
υποκείμενα χα\ 6 άαυίο είχέτην χα\ *Ανδρόνιχος, 
παντοδαπδς έχε?νος άνθρωπος, χα\ παμποίχιλος, χα\ 
τούτο ού χαμαιλέοντος 6ίχην εΓτε ττολύποδος, ΠρίλΠ 
τέως δέ μάλλον, χα\ μάλιστα χατά Έμπουσαν, ή 1611310 ΐπΓϋΓηΐ6Πΐ ρΓίπιίΐ!ν3ΐη οπιηί1)υ8 86 (1ίν6ΓδΪ8 ρ φριχτά έφάνταζεν. Ό δ" αύτ^ς χα\ χατά εΰρίπους π)0(Ιί8 \ΐ86η(]υιη ρΓ»1>6ΐ>3( ; (ΐιιοηιηι 3ΐί3 ΐ3η(Ι.Ίη'<9, 
3ΐί2 ν6Γ0 ηοη 68$6ηΐ. Α(](ΐ6η(1υ(η νεΓο Ιιοε 68ΐ ίΐϋ, 
βεΐΐίεβΐ α1ίΐ]υ3πι ίη 60 ιηίδεΓαΐίοηεπι ίη689Ρ είιηιιΙ• 
(|ΐιβ 8ηίπ)ΐιιη ιη8|^ηηπι ; ρΓ26(6Γ63 Ιιοο ςυοςυβ 3()^^- 
α6η(}η!Μ εβι : ΟηιηϊΑ ίΐηηιΐ ίη ι^ο 6πιη( ςη39ί(}ΐΐ6 
€θπιιηίχ(οΓυηι ιιηίο 6Γ81 ίη 60 ()ίν6Γ86(|υ6 δοηιίι^π- 
Γιυπί εοηΝ6η8ΐΐ8; ίηιΐβ (3ηιβη Ιΐ3ηηοηί3 ηοη οηίαΓ, 
Εβϋ εοηίυ$ίο. Ηοηιο οηήη ΑταΓίαηι ςιιίιΐ 6ΐ 8ει-ί• 
ρίοΗΗυδ ηΐ3ΐ6Γί3ΐη ίη πΐΓβΓηςηβ ρβΓίειη οΟβη. 
{ιηρεΙ1θΓ6ΐυΓ 3ΐίςυΐ8 3(1 δρΙι£Γ% ίΠιιιη 9κηυίρ3Γ8η- 
«Ιιιιη, ηοη πιυίλίχ ιΐ3ΐυΓ3 ]υχΐ3 3ηΐίςιΐ3 ηιίΓ36υ1λ, 

86(1 (ΙίΤ6Γ8ίΐ0(6 ΙΟΟΓυΠ). δί ίη60 β18(3Γ6 (ΙυΟδ 08()θ8 

0ΐί(|θίβ(1ί€βΓ6ΐ, ηηιιηι Ι)οηί3 ρ1.*ηυπί), βΐίβρυη Ηΐβΐίκ, 
ςα« ίΐΐο Ιι&αποηδ ηιίΒε6η8(ΐιΐ6 6ΐΓυη(Ϊ6Γ6ΐ άβ ΐΓολύστροφος ήν, χα\ χατά τίιν άρχέγονον άνείδεον 
υλην άπασιν ύιβοτέθειτο εΓδεσι πολυειδώς * ών τά μέν 
έπαινοϊτο , τά δ* ούχ άν. 'Εστι Γ έπ' αυτού προσαρ- 
μόσαι κα\ ^6 εΤναι μέν τίνα παρ* αύτφ οΓχτον, ε'ναι 
δ& χα\ θυμλν μέγαν* Ετι δΙ συμβιβάσαι χα\ τό * *ΙΙν 
6μού έν αύτφ χρήματα πάντα, χα\ ώς ττολυμιγέων 
Ενωσις ?;ν τις χα\ παρ* αύτφ χα\ δ(χα φρονεόντων 
συμφρόνησις * ού μήν , δθεν συγχροτ^ϊται αρμονίας 
αρετή, άλλα χαχία συγχύσεως. Πολύτροπον γάρ τι 
χρήμα δ άνήρ, χα\ πολυπόριστον το7; έφ' έκάτερα 
γράφβιν δεινοΐς. Έναχθείη δ* άν τις χαΙ σφαίρφ 
αυτόν παρειχάσαι, ού τφ μεταλαμβάναμε νφ πρ^ 
γένβσιν χατά πάλαιαν τιρατείαν , άλλα πρ^ ποιχι- 
λίαν ηθών. ΕΙ δέ χαΐ έν αύτφ δύο πίθους έστάναι νις 21 ' ΒΕ Γΐ1Ε8δΑΙΟΝ10Α ϋΚΒΕ Α Ι.ΑΤ1ΝΙ3 ΟΑΡΤΑ. Μ 

φαίη, ΐ&ν μέ« αγαθών πλήρη, χαχών βέ τ^ν ίτερον, Α βιιροΓ, ρΐ6Γ3ΐ|υ6 νβΓΟ βχ αιιο «αιΙο ιηαΙοΐΜΐιΐ), ϋΐ3 
&ν άρυ^μβνο; χα\ χαταμιγνύων έχεΖνος έπβμέτρει 8>1)ί 6{ΐ8ϋ ίιιιι«ι« ίπΗπιυλΓβΙ. Εηΐ οηίιιι εοιηηιΐβΐυβ» 
τοΙς Οπ* αύτλν, τά πίζίω δέ γε μ'^νου του τών χαχών, «Ιο ίη1«($Γί(«Ιί8 &υΐ6ΐιι βΓ^^•*^» η«€ ογαΙ ηοιι ιηίιΐιΐ• 

αΐνίξαιτο 1ν ιτροσφυέστατα. Ήν γαρ σύμμ•.χτος» χαΐ ηοο 1)«ιΐ6 ηιίβΐιι». 

«κρ^ άχραίφνη χάρ'.ν ούχ &χρατος, ουδέ μήν εΟχρατο;. 

ίρτ, *Αλλ'οΟτω μέν ταύτα παρβχ68βάσθ(ϋ,χαιρ€ως, |2. Λΐ ί11« Ιιίο ΓιιιίαηΙΠΓ, ορροπυηβ. ριιΐο, ΠΜ οΓμαι, χαΐ ούόλ πάνυ τι άμβθόδ(ύς. Έγώ δέ βραχύ 
τι &νειμι πρ^ς τ^^ν ?|ν μέν δτε (δ μαχράν) τιν2>ς 
φιλ(α; Λαυίδ, νΰν δέ μίσους παγχοιμίου Αξιον• Ταχύ 
μίν Ιατρεψας νώτα, ώ γενναιότατε, φβύγειν * θαττον 
δ& αντιμέτωπο:, ούχ εΙς άντιπαράταξιν, &λλ* εΙς 
δούλωσιν Ιδραμες, εΙς τοσούτον τ|) φυγΐ| προσμείνας, 
εΙς δσον &νανδρον τΙ^ν στροφών &πιδΐ{ξασθαι * ινα οπιηίιιο 8Ϊη6 ιη6ΐΙιο<1ο• ΐ^α ν^Γο ΙΐΓβνί χΐβνβηΐο •ά 
Οβνίϋβιη, ΐβηιροΓύ ηιιο (ί|ΐιο<1 ββΐ 1οη|ο) ιι1ι<|α« «γμ 
«ιηίοίιΪΑ (ΙΙ^ηυβ, ηιιηο νβίο ϋΊ)|;ηΗ8 Ιοίΐυβ |(€0βΓΐ8 
ο<ϋ<). ΡΓοηιριπδ »<1 ΐΰΓ£υιιι νοπβηϋυιη οίι Γιι^ΐηι» 
ο Γοηί85Μηβ, ρΓοιηρΓιοΓ ν6Γ0 βά νβΠείϋΙιιιη Γγοπ- 
Ιβιη, ιιοη »<Ι οοιινβΓβαιη α€ί<ΐΐη, β6«1 αϋ «'βρίίνίυιίοιιι 
Γ.ΜΓυΓΠ8ΐί, Ιαπ'ϋνι ίη Γυςα ρϋΓ845νοΓ3η<& φΐηηιΐίυ μηδέν τι γενναιδτητος Γχνο; έν σο\ εύρ^σχηται, μήτ Β ίπ|ΐο1>ίΐ6ΐιι οοιι νοΓ$Ίοηοιη ϋβαιοηβίΓΑΓβδ ; ίΐβ ιιΐ ι»«ι1• Ιν τη 7»λ(ορχ(^, ήν χα\ εύχδμβνδς που ήσΟα συγχε- 
φαλαιωΟήναι τάχιην, ώς έν τοΙς εφεξής ύποχρουσό- 
μέθα, μήτε μετά τήν βίλωσιν, έν ^ έψεύσω χα\ τ^ν 
άνδριζδμενον χαι τδν φεύγοντα, οΤ; φεύγειν τραπείς 
έπιδέδωχας σεαυτδν τοις μηδέ διώχου^ιν. ΑύτοΓς 
γ^ίρ &).λα έν φρεαι μ'εμέλητο, τά πρδ έργου, χα\ 
ά'4αγχαϊα βφίαι * σου δέ ου χ αν, οΐμαι, ουδέ μνήμην 
Ιίχον, ε! μή ένεφάνισας σεαυτόν. ΟΓδχσι γάρ οΐ ευ- 
γενώς ανδρείοι έξαθερίζειν τδν μή τοιούτον στρα- 
τηγδν, όποΓον δή τίνα χατέγνων χαΐ σέ, οΤς τών τής 
βή; αβελτηρίας πεπείραντο. 

ιγ'. *Αλλά χί δή πχρενεχθείς ύπ6 του πάθους χα\ 
τών Αρτι, χα\ έν 6φθαλμο7ς γενόμενος, άιτοπλανώ 
τ&ν χρόνψ ποθ" Οστερον άχουσδμενον τοΟ συγγραφι- 
χώς εΐδένζι τά τών χαθ* ήμάίς έξ αρχής Αχρι χα\ 
^ς^ρατος, ίνα παραχολουθών είδείη, έξ ο:ων τών Ιυιιι ΓοΓίίΙικϋιιίβ νβ8ΐΐ£;ίιιηι ίη Ι(ΐ ίιινοιιΐιιιη ϋίι, ηο€ 
ΐϋπιροΓβ ο58ί«ΙίοιΗ$, ςα:Ό ιιΐ €ίΐίιι$ ΓιιιϊγοΙιιγ, ρακκίαι 
γοΐα ΓιιικΙβΑβδ, δίουΐ ίη ρο8(υΐΊΐιιι 6χρΓοΙ)Γ;ιΙϋΠ 
8υιιιυ5 ; ποο ροδί ϋχρυ^ηηΐίοικϋρ, ΐ|ΐιο (βιιιροΓύ Γο- 
ΓβΠίδΐί οΐ ΓοΓίοηι 61 Γιι^Ίοηίοιΐ), (ριίΐιαδ, ίη Γυ^^ϋπι 

ν6Γ8115, ΙιΊρκυίη ΐΓ3<ΓκΠ8ΐί ηΐίηίηο ρι*Γ*ίΓ(|Ι1(Μΐ(ίΙλΙΙ$• 

ΑΙί2 Γπίιη ίΙΙίβ οιΐΓΧ βΓαηΙ, αιιΐϋεβ^Ιι^ιΐί;) οριΐ8 ηΰ£68- 
59Π3({υ6 8ί1ιί. Τυί νοΓΟ ιιιίηίιιΐ6, οχίβιίικο, ηΐϋΐηί- 
ιιί856ηΙ, ιιί&ί Ιοηΐ6(ίρ8υιη Γ6νοΙ»88θ8. Νηιη ΓυΓΐ68 Ιιί 
νίπ οοΐιΐβιυηοΓΡ βοΐεπί ιΐυεοιη ηοπ Ιαΐϋΐιι, ηιΐ2ίΰ•ιι 
ιιονί Κβ, οιι]ιΐΗ {({πανίΑ ίΙΙίβ 8αιί& οοιιιρβηα ο&ΐ. 

13. Αι ρΔΓυιη βίαΐηβ ρ388ίοιΐ6 3ΐ(|υϋ ρΓ»^86η(ίΐΜΐ5, 
ίηίβηΐυβίΐυβ βοΐιιπι νί8υΊ οΙ)]βί-ΐί5, η νί;ι (Ιοϋαεο ςιιι 
&ϋςιΐ3η(1ο Γοηιοΐο ΙοιηροΓβ βχ Ι)ί8ΐ(•Γία αυϋίΐυΓυβ 
68ΐ ηυοά 3(1 1108 ριτίίιιβΐ & ρπιιοίμίο υ8(|ΐΐ6 αϋ ίίηειιι, 
ίΐα υΐ η3ΓΓ3ΐίοηί ίηίοηιίβηδ, 8ΐ> ίΐίιβ (1α^Β 3ηι1ΐ|υαϋ5 πάλαι οία τά νΰν * χα\ τά μέν παΟαίνοιτο , τά δέ ^ &<1 1ι«€ ηιι» πηπο εο|ζΠθ8ΰ3ΐ. Αϋ3 αιιίβηΐ Οβια III. Αλλως Οαυμάζοι * τά δέ χα\, εΓ:τερ έΟέλοι, μανΟάνοι 
χαΟ* {στορίαν έπιλεγομένην, οσα τοΙς νυν συγχυρή- 
μασι χρήσιμα ; Ίί δέ μή κεφαλήν τίνα έφίστώ, χαΟά 
τινι σώματι, τ|) συγγραφή ταύτΤ|, δι* ^ς χαταβαίνων 
τφλόγψ προποδίσωεύόδως,ένθα τδ έσ/ατον, ένθεν ελών; 
ιδ'. Μέλλον είναι φαίνεται, χαΟά θεφ εύηρίστητο, 
πεσόντι τφ Κομνηνφ βασιλεΖ Μανουήλ συγχαταπε- 
άεΖν χαΐ εΓ τι έν 'Ρωμαίοις δρΟιον, χα\ ώς οία ηλίου 
έχείνου έπιλιπόντος, άμαυράν γενέσθαι πασαν τήν 
χαθ* ήμΑς. Ούχουν άπήλθεν έχείνος, ένθα έχρήν, 
διαδοχήν άφε\ς γένους, ούχ οΐαν έχρήν. Παίδα γάρ 
μιχρδν τι παρηλλαχδτα τδν παναφήλιχα, μή δτι γε 
βασιλείας μεγίστης χρατείν ούχ έχοντα δι* ^αυτου, 3ΐία 3<ΙιπίΓ3ΐίοη6ΐη 6]υ3' ιηονβϋυπί; 6χ αΐίίβ ι>η- 
ίΐβπ), 81 νυΙΙ, ίη Ιΐ3£ Ιιί.«>ΐοπ3 η€ουΓ3ΐ8, ςπχ ρΓΧ- 

861)11 81111 Πΐίϋ» ϋίβΟΟί. ϋυΓ ν6Γ0 ΙΐΙΐίΟ 8€ΠρΙΟ, 8ίΓ4ΐΚ 

οοΓροΓΐ οιιί(Ιιιιη, €3ρυΙ ηοη ίιηροηο, 6χ ςιιο 8ογ- 
ηιοείιι^ιηΐο ΓβΙΐΓί νί3 ίΓ6Πΐ υβηιιβ &ϋ ίΐιιβιιι ίηοιφίί ? 
14. 8ί 3ΐίςιιίϋ Γ6€ΐυιη 6^1 ίη Κοιιιβιιίβ, ιιθ8 δίιηυΐ 
ουιιι ίηιρβΓ3ΐθΓ6 Μ3ΐιυ6ΐ6 Οοηιηβηο 06€ί(ϋ886, 4|υ6ηι- 
3<)ιηο<1ιιιη ϋϋο ρΐ30υίι Γαΐααι ηοβίΓΟίη νΐιΐοΐυτ, 
30 8ίευ( βοΐίβ ϋ6βοΐ6ηΙί8 οΙ)8ουΓίΐ38 οιηιιίηο 
ΐ6ΓΓαιη οϋνοΐνίΐ. 06€688ίΙ Ί£ίΙυΓ ί1ΐ6 ευιπ ιΙοΙιιΊιβι, 
δΐΐ60«880Γ6πι 6 8113 Γ3ΠΐίΓΐ3 Γ6ΐίη(ΐυβη8, (ριί 11011 εηιΐ 
Τ6ΐίηςυ6η(1ιΐ8. Ριιογ βηίιη βΓ3ΐ βοοίοδ ηϋί|ΐΐ3πΐηΙιιηι 
8υρβΓ3η8, ηοη ιιιυϋο ίιηρυΓϋ ηΐ3£ηί Γρςοιηΐί ίιηρο• Αλλ* ούδέχατά παΐδας διατεθειαθαι στερεώς, άμέ)^ι ,. Ιβηδ ρ6Γ δείρδαιη, 86(1 π66 6ΐί3ηι ρΓθ]υν6ηίΙί «Ι3ΐβ χαΐ επέτρεψε φθάσας χηδβμδνι τ6ν υΐδν τ^ μιΐ'κρ^» 
ερώτων οΟσ^ ώραί^^ εί χα\ χρύπτεσθαι αύτους 
έπηγγείλαιο έχείνη,τδν τοΰ χάλλους ήλιον πνεύμα- 
τιχώς νεφώσασα χατά περιβολήν μέλαιναν. 01 δή 
έρωτες έχεινοι πυρσεύσαντες, ώς Αν είδεΓεν αύτο\, 
Ανήψαν χαχδν χοσμιχδν. Και ήσαν μέν χα\ Αλλοι 
τοΰ έπιτροπεύειν, έν οΓς χα\ δ λαχών πάτρια ρχεΖν, 
δ χα\ τάς άρετάς χαι τδν λόγον περιτΐ^'ς βεοδόσ.ος, 
δν ή τών Άντιοχ«ων τζ Μεγαλοπόλει έχορήγτ,σεν 
άγαθδν πολυτίμητον. Άλλ' ή γυνή προεϊχεν, οΤα καΐ 
γυνή χαΐ μήτηρ. Κα\ Ι^ν τοΰ λοιπού σχοπδς αυτή διά 
τδ προφαίνεσθαι. Καί τίνες έρωτος νδμψ έτοξάζοντο 
χατ* αυτής, λανθάνοντες, εΓ πως μεσιτεύσει τά της 
βολή;, ώς ίψχει πρδς βασιλείας έπιτυχίαν. Ύπερ- βΓΠΐίιβΓ (Ιίδροβίΐιΐδ ίϋβΓηΐ, δεΙΙίοβΙ ρ3ΐίίΓ ίΐΐηιη ϋβ- 
ιη3ΐιϋ:ιν6Γ3ΐ ουΓ» ηιαίΓΐδ, (μΐ£ Οοηιΐβ 6Γ31 ίη χίαίο, 
βίδί 0€€υ1ΐ3η(ΐ08 €υΓ38δ6ΐ, βοίβηι ρυΐοίιιίΐπϋίπίδ 
βρίπΐυϋΙίΐθΓ η6ΐ)ΐιΐ3 ηί|;Γ& υπ(1ί(ΐαβ (>ι)ι(^β^ι1δ.Α^1ιο- 
Γ68 Ιιί Ιχ(ΐ3δ ΙοΓπυεηίοδ, ιιΐ εοπδυονετυΜί , ίη- 
66ΐΐ(ϋιιιη υηίν6Γδ3ΐ6 εχοίιβνοΓυηΐ. Αΐΐι ΐ|υοςιΐ6 Ιιιιίο 

€11Γ3(ίθηί ρΓΦρΟδίΐί βΓΛΛί, ίΐΐΙβΓ ηΐΙΟδ, ςϋί ρ3ΐΓί3Γ- 

είκιίπηι βοηίκιΐδ ίιΐ6Γ3ΐ, Τΐιεοϋοβίιΐδ νίπιιΐίϋυδ 3ΐ- 
ςυβ ϋΐοηιιβηΐία εχίπΓιπδ, αιιοηι οιηπίιιιοιίυ ^ϋπο- 
Γ3ΐΐ(1υιΐίΜ6£3ΐοροΙί βίε^ϋ Αηΐίοε1ΐ6η;ιΕοεΐ6δί3. δο(1 
ιηυΙίϋΓ ρη6ν3ΐϋ1>;ιΐ, πΐηιυΙίβΓ βΐ ηΐ3ΐοΓ,6Γ31ΐ]ΐΐ6 βηίβ 
οηιηίυαι ςιιχ ίη ρβίαηι 3<1(1υο€πϋ3 0Γ3μΙ. ΟιιίιΙ;ιΐΗ 

3υΙϋηΐ, 16^6 3η)0Γίδ, 3(1 ί!ΐ3ηΐ 8118ρίΓ3ΐ)3ΙΐΙ, Ι;ΐΐ6Μΐ6«9 

ηοη δΟΐιιρβΓ δΐΐδρίιίΑ (ΙοιΙίΒυ&Ιυι-αιυ δροΓβηίοδ, <ΐυυ- 23 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ.ΤΗΕδδΑΙΟΝίαΕΝδΙδ ΜΕΤΗ0Ρ0^1Τ^Β , 24 

ΓΙΙΙΙ Οιιίβ νί<ΐ€ΐ)ΛΐιΐΓ ΐπιρβπιιιη. 0'3ΒΐβΓ08 ΥβΓΟ νίοιΐ Α ηχίντιζί δέ τους λοιπούς Αλέξιος" ό Κομνηνός , Αΐ6ΐίυ» 6οπιη«ηυβ, ηβροβ Μ&ηιιβΙΊβ Ιιηρ«Γαΐοπ$ι 
ρίίηιί•Αυ|α$ιί ζοηΐιη ίβΓβηβ; 8ΐϋ$ςαβ νί(1βΙ>2ΐυΓ 
4:Ιι*τίθΓ (Ιιιαιίιι», ΊαιρβΓΔΐοι-ί8 ιηαΐΜ. 1η<)β ϊ^Ηογ Ια- 
νΜίλ ΟΓΪΐυΓ, ΐΠυιηηυβ, ςυοά ι βΟΓίβ οοαιιηυηί Ια- 
ΐΙθΓβ » όίΰυηΙ, βυδρίοίϋπβ, ν&π&8 ιηαοΐιίηαβ ογάϊτϊ 
ηοϋ ες^βΑΐ» βί ίοηβ ί^ί 8ΐίςυαηι ?Ί6ίββίΐυ(1Ίη6ΐη αί- 
ίβΙ*!. δί€ «Γ^ο οαιΐ) ορίηβΐί βηβηΐ Ιυηο ϋβ ροΙοΙίΓί' 
|[βΒϋ8, ΜΜ1ΜΙΙ8 οοιιιπιυιΗβ ΠΙί ρβΙΐΗΐιη οοηΐ6ΐί- 
ΐΟΓ^ςυο Πΐβ ηοη Άά νοίιιρϋιίοιιι δΐιαιη ίιχΙυβΓβ- 
Ιιν. Ηοΰ ΥβΓΟ ραΠπιαι ιηοΐΐί »Ιη €οηΐ«χιΐ6ΓυηΙ, 
£1 4αο ςυοηιιβ Γιΐϋ ΑικΙγοιιΙοι , ηιιί ρχ €οιηη<:' 
1118 ; ςιιί ραΐηιβΠβ βΓβιΙ ΜλΐιιιβΠδ ΙιηρβΓϋΐοΓίδ , 8€, 

βίΟΙΙΙ 1111203 ρβίΐ68(Γί8 (ϋ€6Γ6ΐ, η&ΐ418 6Χ ΓΓβίΓβ. Ιπ 

ΐίίΓοηο Γ602Π 86(ϋΙ υΐΐίιηυβ ιιοιι οιηηίηο ΓβϋΰίΙοΓ, 
ΐικο 8ί1)ί, η6ΰ δυίδ. Νοιηίιΐ3 ΗοΓυιη ρπβΓΟΓυιη 6Γ3ηΐ, 
ρηοπ ηβΐϋ ΜαηιιοΙ; ^οαηη€8 νβΓΟ ροδΙοΓίοη, ηιιβηι 
'φβυιιι ηονίΐ ίιηροΓΊυηι, ςυβιηαάηιοϋυηη βίραΐΓβηι, άδδλφιδοΰς μέν ών τφ αύτοχράτορι ΜανουίΙ^λ, τήν 
τβυ πρωτο^εβαστοΰ β& ζώνην φέρων. Κλ\ προσείχετο 
τ} δεσποΙνί^, τ^ του βασιλέως μητρί, πλέον των 
&λ>.ων. Ύφέρπει οδν ζήλος εντεύθεν χα\ δ φασιν 
όστραχίνδα χατ5ί του άνδρας ύποβλεψάμενος , ούχ 
άν^ει έλίττων στροφάς ποιχίλας, εΓ πως έxε^νω 
μεθοδεύσει μετάστασιν. Κα{ πως οΟτω δόξαν τοΙς 
ττ νιχαΰτα προφέρουσι των εΟ γεγον^ων, συνθεσίας 
χχτ* αύτοΰ πέπλος ^άπτετα!, περιδύσων αΟτ^ν, χ&\ 
συνέξων ο6 πρδς ήδονήν. "Τφαναν δέ τοιούτον 
πέπλωμα ούχ 4λ(γοι τε Ιτεροι, χα\ ο( δύο παίδες 
*Ανδρον{χου, του έχ Κομνηνών δς αύτανέψιος μέν 
ήν τφ βασιλεΐ Μανουήλ, χα\ ώ; αν ή πεδινά λαλούσα 
εΓποι γλώσσα, πρώτος εξάδελφος, εις βααίλειον δέ 
θρόνον εαυτόν έχάθισεν Οστερον ού πάνυ ευτυχώς, 
ούδ* αύτφ, οΟτε τοις πίρ\ αυτόν. Όνόματα ο^ τοϊν 
πΐ^δοιν ήτην, τφπρώτω μέν χατά γέννησινΜανουήλ, ηοη ιηυΐΐο ρο$1. Πι 8ΐηΙ)0 ηυΐάβιη Ιιιηο €0η]υΓ3τ6- ρ Ιωάννης δέ τω μετ" αυτόν δν χαΐ αύτ^ν έγνώρισεν ηιηΐ. Ιιι ί11)& ογβι Αΐβχίιΐδ, <)ί(;ηΊι&ΐ6 ςιιί()6ΐιι <)ιιχ 
8ΐιηιιηα8, Ιβ^ίιίιηυδ 8θΙ)πηιΐ8 ΰ1ΐ3Γί&8ίιηυ$ςυ6 ίιη- 
ρβΓΑΐοΓί Μαιιαβϋ; ΊηδίιρΰΓ ^ο^ηη6β ςιιοςυβ Οα- 
€28, άιιχ, ηυειη 6χ ίρβο γίβυ 8ΐίςυΙ$ ορίΊιηυιη ]α- 

()ί€3$86ΐ (ηΐ9^1ΐ3 ΥβΓΟ ΙΏβΙβΡΙ» 6Γ3ΐ ίΠ ίΙΙίδ Ιπγίΐΐίχ); 

€φβαΓ68, ΜατΪΑ 6 δηηςπΊηο ίιι*ρ6Γ3ΐθΓΊο, ςυβηι βυΙ) 
ίιηρβΓΗίΟΓβ Η3ηιΐ6ΐ6 ΐΓ6η3 ββΓπ^ηηϋ βαιιοΊο ρβτΐυ 
(ξβηυίΐ, 8ροη8υ8ι]α6 6]υ8 Ιθ3ηηβ$ ΜοΓεβδίιιβ, ]α• 
νυηίδ £ΐ31ρ, 86(1 υΙγ βιΤίπιο. Κχι οιηιΓΐ3 υΐ ηηιΐια 
111316 06(1υηΙ, ιιΐί Ίηδίιϋχ ΙαΐεΓβ κβιηρΰΓ ηοη ρο8- 
6υιιΙ, 8βϋ ρ3ΐ6ηυιιΙ ; οιγ.ιι6!$ 1ιιι]ιΐ5ΐηθ(]ί άορΓβΙιβη• 
(ΙυηΙιΐΓ, ιιηο οχ ίηδίϋϋδ η'νβίαηΐβ, £3ΐΐδ3ςυ6 ίηΓοΓ- 
ιη3ΐιΐΓ. Ργχ681 'ςυ'ιάβΑΐ €ΐΐΓ3ΐπχ ιη3ΐ6Γ, οιηηίυιιι 
ιΐοηιίηβ ]»η) οοπιιηυηΐ δυΟΓρη^Ιο (Ι3ΐηη3ΐ3, ςιιοά ηοη ή βασιλεία, χαθ3ι χαΐ τ>>ν πατέρα μετ^ ού πολύ. Κα\ 
οΙΙτοι μέν δύο τύτε συν(ϋμοσάσΟην. Έν δέ τοις χα\ 
Αλέξιος ήν, πρωτοστράτωρ μέν τήν άξίαν, άνεψιδου^; 
δέ γνήσιος χαΐ ύπερλίαν φιλητδς τψ βασιλεΤ Μανουήλ • 
πρ^ς δέ χα\ ^Ιωάννης Δούχας, Επαρχος, δν χα\ έξ 
αυτής θέας τεχμήραιτ* άντιςχαλλιστεύειν έν άγαθο7ς 
(μεγάλη δ' έν τούτοις μοΓρα ζήλου)• χα\ οΐ Καίσαρες, 
ή πορφυρογέννητος Μαρία, ήν Οπδ τφ βασιλε; Μα- 
νουήλ ή έξ Αλαμανών Ειρήνη τ6 άγιον έ/.είνη 
γέννημα έγείνατο, χα\ 6 συζυγών αύτ^ Ιωάννης ό 
Μαρχέσιος, νεαν{ας μέν τήν ήλιχίαν, τέλειος δέ τήν 
άνδρίαν. Όποια δέ έν τοιούτοις ώς τά ι:ολλά ξυμπί- 
πτει, ένθα ό λόχος ούχ έχει χρύπτεσθαι εΙς τέλος, 
άλλ' έχφαίνεται • φωρώνται πάντες οί τοιούτοι, έν<$ς ΙΊοβΙ)»! ; ροδΙ βαηι νβΓΟ δβάοΙ ΓιΓίϋδ ΊιηρβΓΒίΟΓςυβ ^ τίνων των λοχιτών χαταμηνύσαντος • κα\ συγκροτεί- ΑΙβχίυβ. ΡΓπηυη) Αυ^ιΐδΐυιη ηοη ΙβνίΐβΓ οάίβηίοδ 
80£υ83ηΙ, ροδίςυβ ιηυΐΐα €3υ$3Γυπ) 3ΐί3πιπι €θη- 
ΗοηιηβηΙ, ]α(ϋΰ3ηΐ6 ίη οηιηΊ Γβ, οιηη ΠΙ» Γβοιίΐα- 
(ΙΊιΐ6 ηοΐ3, ρΓοΓυηιΙίδδίπιο ΤΙιβοϋοΓΟ , οιηηίδοίο, 
ρπηιο ]ιΐ(ϋ€6 ρΐ'φροδΗοι^υβ ρ:)ΐ3ΐίυ. ΙίΙ^ο δΐ3Γ0 
ίηΐ6Γ ρ3ΐπ8ΓθΙΐ3δ δοΐίΐιΐδ »(1 ηίΐιίίππι Γ6<)6£;ίΙ οιηηβηι 
ηΐ3€ΐπιι&Γιοηβιη. Εγ31 βηΐιη νβΓδυΐαδ, Υ6Γβ οηυιίδ- 
€ΐυδ. ΥίηαηηΙιΐΓ 6Γ($ο ίη πΐΒ^ηο ρ3ΐ3ΐίο, Γγ31γ68, 
Μαηηοΐ €ΐ ^03ηη6β, ΊηδυρβΓ 61 δυηιηυβ άυχ ΑΙβχίπβ 
61 ρΓχίβοΐυβ ; Γ6Γιςιΐ0Γυπΐ((υ6 «Ιϋ (ΙΊηΓιιΐιιηΐυΓ, ιη 
νϋπΐ3(β ({ϋ'κΐβιη ίη ΙιβδΙβΓηαιη €0θη3πι, ρΓορΙβΓ Πΐοβ 
(|αί εοΐ3η8Γ6 νοΐ6ΐ);ιη(, 3ρρ3Γ6ηΐ6Γ Υ6Γ0 οΐ) «ηιίεΙ- 
11301 3ΐ<|ΐιβ ίηηοουίΐ3ΐ6ηι. Αΐίί νβΓΟ ϋίνοΓδΟ π)θ()ο ται δίχη. ΚαΙ προχάθηται μέν ή επίτροπος μήτηρ, 
χυρία πάντων ήδη • προδεβλημένη 'ψήφω χοιν?|, ιΙ>ς 
μή ώφελεν * ύποχάθηται δέ ό υΐλς κα\ βασιλεύς "Αλέ- 
ξιος. ΚαΙ κατηγορούνται οΐ τδν πρωτοσεβαστδν 
ού φαύλως μισούντες * χα\ μετά πολλά τά διά μέσων 
κατακρίνονται, βραβεύοντος εΙς τδ πάν τ^ τοιαύττ^ 
ευθυδικία του βαθύτατου Θεοδώρου, του παντεχνού, 
του διχαιοδότου χα\ έπι τών οίκειακών ', καθ* οΖ 
Οίλήσας ένστήναι ό μέγας έν πατριάρχαις, Ισχασε 
τταααν έν κενοίς μηχανήν. *Ην γάρ ό παντεχνής 
αληθώς παντεχνής. Καθείργνυνται ούν έν τφ μεγάλψ 
παλατίψ χα\ οΐ αδελφοί, δ Μανουήλ χα\ ό Ιωάννης, 
πρδς δέ χα\ ό πρωτοστράτωρ "Αλέξιος, Ιτι δέ καΐ ό ρϋΓ'ιβηιυΐ ζο η6ηπηί ηοΐο. ΜυΙΐί υ6γο 6Χδί1ίιιηι ^, έπαρχος * τών δέ λοιπών οΐ μέν άφείθησαν, αληθώς ϋΚ>6υηΐ68 ίβίρδΟδ ρυηίβΓυηΐ, 1ηΐ6Γ ςυοδ 6Γ31 6^Γ6• 
Κίυδ 1•&ρ3Γ(ΐ38, ϋΓΐίδ ιηϋιίΑΓίδ ρ6πΓΐ88ίαιη8, ςυβιη 
366ΐρΙΐΓ6πι ηοηι*ιη3Γβ εοη5ΐίΐυ6Γ3ΐ ΤυΓ€3Γυηι δαίιαη 
οΐ) εοηδϋη 36ΐίυηί5ςυ6 €6ΐ6Γίΐ3ΐ6ίη. ΟαΙ Ιιιπο 6Γ31 
Γ6Γιοϊΐ6Γ 83ΐν3ΐαδ, ροδΐ63 ίηί6ΐίοΊΐ6Γ ίη !η8ί<1Γΐ8 Αη• 
ιίΓοηίοί ίηαρ6Γ3ΐοη8 εαρίυδ ρ6πίΙ. μέ^ βίς Ιωλον δεϊπνον τοΤς βουλομένοις αυτών 
θοινήσασθαι, φαινομένω; δέ κατά φιλίαν κα\ τδ είναι 
ανύποπτοι. 01 δέ τίνες άπώλοντο ποικίλως, χα\ ώς 
ούκ άν τις Γδοιτο. Πολλο\ δέ κα\ ύπερορία έκδντες 
έδιχαίωσαν εαυτούς* ών ην χα\ ό καλδς Λαπαρδάς, 
δ πάνσοφος τά στρατηγικά, δν ίέρακα διά τ6 της φρονήσεως κα\ τδ χατά πράξιν όξυπετές δ τών Τούρκων σουλτάν όνομάζειν έπέκρινεν * ό τ^τε μέν εύτυ 
χώς περισωθείς, μετά δέ γε άΟλΙως ταΣς τοΟ βασιλέως *Ανδρονίχου χα\ αύτδς πάγαις περιτετυχηχώς 
χα\ έξολωλ(ί>ς. 

15. Εΐίΐ3 Γ6δδ6 Ιΐ3ΐ)(ΓΚ)3ηΙ. Ε( νβΓΟ ίη αηοάίβςυβ- ιε'. ^Ην δέ ταύτα τδτε. Κα\ τέως μέν περ\ μίαν 

ΙαοΓ ίιιΓ.ιηΐ3ΐί ΰθη]ιΐΓ3Γιοηΐδ οοηνίεΐί δυηΐ, δςίΠοθΙ ήμέραν οί τέσσ^ρεί ήτιμωμένοι έάλωσαν δήθεν ξυν• 25 ΟΚ ΤΒΕ8$4ιΟΝ^^;Α ΰ1^ Α ΙΑΤΙΜΙδ €ΑΡΤΑ. 26 

|ο9ΐνΐ63 ρΜ'Γαππβ. Ιη νίοονϋ&/:ι;ι;ο 09η]ρ(.ΙΙ βυηΐ, $6(1 
2^ιιΐ6& η.οΐα ΊηΓ&ιηίοΒ Ίηιΐδία 6β.(• ΑπΙογ Ίτλ ^υι1^^Αη' 
(Ηπη οΐΜΐίΓη Ροι*^ΙιγΓθ£€η6ΐ»ίη βΐ β.Οΰίυπι £9^$9^Γ0ΐη 
βυ^Γϋυίι. Βίαΐί^ιη (Ί)ιι11ιγ6 ιιοη ροΐιιίΐ, ηΐ (ΐ65ρυαι;ΐΓ€ΐ 
ηι^ι'.ιιιη ,ςΐ'οιΐ ρι-9Ρνί<ΐ4&36ΐ• Βι:(Ι ι.;ιιη &1ΐ6 ΙαΙβη^ ϋ1υ<1 
Γ^^ιια^Μ^ϋαΐ^αΐ ^ρ$|β ρΑμ*ί;»Γρ}ΐ9 0χίδ(ίπ)2Γα •6Χ ρ4Χ^ί« 
1^115 φ$οηι.ι;ιι ο$$« ]υ<ϋ£&ιιΐ,^; ιΑθο ίρΐ)»€ ;»αηΐ>1ί- 
ΓίΐΡΓ μΑ νβ$ροΓ3^πι ορίίιμΑ (|ςΐ€;Λΐΐ. ΙΜί ν.6Γ0 ηο|) 8Ίιη- 
ρΙϊοίΐβΓ ίπ ίηροοοιιϋϋυβ νβΓβαϋβπΙιιι*, μ( 8Μΐ>ϋθ 
ιι^Ιιιιιι (ΙοίοβίαΓβηΐυΓ, βΐ εοιρρΓβΙιβηϋβτβΒίιΐΓ ΡΙ 
ιρ^ί, ίια ια ίιι €ΐ>Γ•1ίΙ)α$ 60Γΐιιη Υβ&ρβΓβ 1ι;^ίΙαΓ6ΐ 
Ι^Ιίΐία, πΐ2Μ)0 νϋΐο 1()€ΐυ&, 0Μΐ)ΐϊ1>υ$ ηιαχΊπΐϋ ορρο- 
5ίΙα$. Ιια (μϋιίειιι ηι^ςιιίιία 3ΐ)ιΙβΓβ £6 νοΙαίΐ. ^ρΐϋτο^τράτω^ Αλέξιος, κα\ Ιωάννης ό Ιπαφχο 
Κ*\ είχεν ςιύτους ή ;ίάΟειρξις, χα\ τ.ρΙ αΟιής %Α 
^Ιαν &τιμα. Ή^ (& ζέον τοΟ ΟυμοΟ τοΙς κρίνασιν 
16ράττ£20 χα\ χατά τής Πορφνρογβννήτον κ^ιΐ του 
συμ6(ου*/το; Καίσαρος. Ουχ εΤ^» βΐ χα\ Αχ^έ^ι αύ- 
•(ίχχ, ώ; χαΐ άπαφρ^^αι χα\ γεν^αΟαι πρφη^ον τ^ 
χαχ^ν. *Λ>.λ* Ιν^ομυχοϋν χαΐ ύποτυφόμενον έπίτ^εν 
ίί; τοσ ΰτον, ώς χα\ τ6ν ΐΕατριάρχην ^χζσα^ι πρ6ς 
αυτών εΙ/α( τους χρίζοντας * Μ χα\αύτ6ς μέν &πλο(• 
*/<ΰς Ιμηνύσατο -τ:^; .έσπέραν τ^ /ψονα. 01 $έ ούχ 
ά.τΑοΓ έριελέζων άνυποστόλως βιαχειμένίχ^ν αΓφντ^ς 
VI χαχ^ν χαταράςαι, χαΐ σύλλαβε α θαι χα\ α ΰ του ς, 
(->ς άν οΰτ€ϋ τ^ εσπέρας αύλΐ9θήσ$τ(Λ( άγαλλί^ισις 
χίί>•αύτοϊς, χ Ατ6 πρωί χ) ανθμδς, απεναντίας τψ ψά).λοντι. Κα\ οΟτωμ^ν ή χαχία έταχρΰίρτεινήθίλΛΜ Ααυ«ήν• 
1^. Ώς δ^ Ι, σποοιά ώζε θείου, χα\ ή όδμί} Λατ«- \β, ^^\α ςίπΐδ «υΐρΐιυι* ρ1θΙ>3( , ο^ΟΓςιιβ ηιοηβΐβ 

ΙίΓνυε πυρ χρΟπτειν σχΓ,πτοΰ ό^Ορίου, χβΧ ονχ ην ΓΐιΙμίϋΒ ίβη^ηι οοηϋπϋΓβ ίηίΙΊοαΙίΛΐ, ΐΛΐβΓ€ϊίΐιιβ αοη 
λιθιιν, ^ιανΟάνουαι τ»ιν έπλβουλτ^ν ρΐ Ι^^ίσαρες, χαΐ ροΐβΓίΐ/ιηδίϋΐΛδ β^χίΟδοΐΜΗ ί^ΡβίΜ'ββ, ίυβηιιββ^ιιβφ 
άιιέριττοι, ώς εΐχον, φεύγουαιν εις τ6 της μεγίστη^; Μ»4υ <ΐμ06Γ9ΐιΙ, Ηΐ 38€Γ«1ΐ5$ίιηυ4ΐι ΜΛ%ηχ 9βί 6«ρί6ΐι« 
του «εοΟ Ιο^ίας ευαγέστατον τέμενος, ίσυλογ αύτ6 β Ιιλ Ιβηιρίιιιη Γιΐ|;ίΜΐ»1• ν^ινίΜϋΐ ιεδ*β »£ίνιιΐβ8, οιΐιυίϋυδ 
εΙδ'Αες, χα\ πασι προσώποις άβέβηλον. Διαπετάγ- ί^ι.νίοΐΛΐίϋβ. |11|1§ β^ρΛίηνα ΙτλΜλ Λ^^ιι^ρ^ββ^»χιβ- νυ^ι τάς &^χάλας αύτοις ό έν άρχιερεΰαι πρωτεύων 
περιπο.εΓται, ώς εξην * οίδωσιν άνρίπαυσιν * λεαίνεκ 
Ιάγοις τε τοΙς πρ^ς παραμυθίαν, Χ7,\ ίργο'.ς, ώς εΐ- 
χεν Ισχύος. Είχε δβ, δσα χα\ πατί)ρ 3ιγιος, ΰτΛρ αλη- 
θείας φίλαθλος. Ού διήλθε της ήμιρας πολύ, χαι οΕ 
της δεσποίνης Ιτρεχον εΙς τήν άγιωτάτην Μεγάλην 
έχχλησίαν, ώσεΧ χα\ χυνηγέται χατά τίνος αξιό- 
λογου &γρας, είπεϊν ^^β'^ριώτερον. Κ*^ εύρηχότες, 
τά μέν ^τιώντο, εί κατά μηδίν αίτιον φύβου Ιφυγον* 
^^ δΐ παρεχάλουν του αφετέρου πάλιν όδεώς οΓχου 
γενέβθαίι π3ραπ>.^χοντες το?ς λ^γοις, χα\ ώς δύσνουν 
νΓ.ένοιαν άπο:^έμπουσιν, οΤς ο5τω βραπετεύουσι ' 
τ^Ις δΐ τοιαυταις Ιννοίαις χα\ (μφίαεις ύποσχιά^ον- 
τ^ς βουλτ^ς ούχ αγαθής έπ* αύτοις. Οΰχ Ιχει γάρ ^6 
τίνυ θυμούμενον σταθερώς έπιχρύπτειν έαυτδ, 
ά>λά που χαΐ Ιχρήγνυσι τ6 ένδ^μυχον, δποΐά τις 
τ^φώς ταρτίριος βίαιος. 

ιζ'. ΟΕ τοίνυν Καίσαρες βεβαιώσαντες τ6 δέος έν 
ΙιυτοΙς, ούχ εΙχον τδν νουν πρ^ς το?ς λαλουσιν ώς 
ζΐς αγαθόν ' άλλα τφ παραμεμιγμένφ πιχράζοντι 
' χαΐ τ6 γλυχάζειν δοχουν ύπεβλέποντο, επιτυγχάνον- 
τες α&χο\ τοΰτό γε. Ός ου ν άπέγνωστο ή των Και- 
σάρ<«»ν τΐειθώ, χα\ ώς ούχ Εσται αυτών άγραν θέϊΟαι 
οιά δδλου διέγνωστο, κατανοείται βία. ΚαΙ %1 του 
στόματος άπαλδν σκληρά χιΐρ διαδέχεται * χα\ τάς 
βολίδας γλώσσας συστείλαντες οΐ δεσποινιχο^ τάς 
ι Λ σιδήρου ρελετώσι χειρίσασθαι. ΚαΙ πρώτα χατά ΓΟΓίιυι ργΙογ; ϋϋβ 94αί1ί|!ΐΐιΐΓ, υΐ 1ίιοβ1)•4, Γϋςιάΰη 
(Ι»4; ν£ΐ'|>ί3 €4 ορβηΟϋ» ΙΐΗ)ίΐ &οΙ;ιΐ|ί 6&υΒ9, ^ιιβη-; 
1||ΐη ρπ(£Γ>»ΐ. ΚτΑΐ νβΓΟ» £ί€υΙ ρ8ΐβΓ β&ιΐϋΐυβ, ΜίφψΜ 
ηυλίιι εΓ($ϋί ρο(ι*8ΐ οβίοίοδίΐδ. Μ;ΐ|μι« ραΓβ ιΐίβί ηοο 
ΟυχβίΑΐ, €υιη ϋοιιΓιη» ΐϋίιιίδίη Ίη 8Μΐοιί$8ίΝΐ9ΐιι 
Μθ^Η^ιη £ΰί1«ίβίιαικ β€£υΓ£ΓϋΓαιιΐ, III €&ηυιιι 0Γ»χ »ι1 
ηι;ΐβΐη ιιιοπίϋηΐί ρπυί],*)!!!, ηβ »ιηρ1ίυ$ ()ΐΰ9ΐυΓ. Ουγη. 
ίηνεηίβδβηΐ, ΐαιη ίη(]υίτβ]1)3πΐ ηαιη ρΓ£ ^Ηςιια 08ΐΐ8& 
ΙΙϋΐΟΓίδ ίιΐ|;6Γ6ηΐ, Ιυιη£χ1ιθΓΐαΙ)3ηΐυηιΐ$60Ίΐπ ϋοιπρβ. 
&υα$ ίΙβΓυηι ρβίβΓβηΙ , ιηί»€βη(β$ νοΓΐ)π , ι}ΐιαβί 
ιιι:ι1ιιιη οοιι^δΠΙυιη δίφοιιϋίβηΐία, ιιΐροΐβ ϋΐοΐ;ι ία- 
βίβηΐίϋαβ; Ιιια €οη8ίΙίί5 βΰ 6ηφ1ι«8ίΙ)ΐΐ8 ίι> Ιρ$ί4 ϋίβ- 
8'πημ1μιι(€8 ηοι^ ΙΐϋηβνοΐΕηι ιπεπίβιη. Ν»ιι ρηίιιι ίι*» 
ηι&^μια Ι]Γΐμίΐ6Γ ββ (ϋΜίιηϋΙ;ΐΓ6 ροιββΐ, β6(Ι δβιιφρΓ 
0Γνιΐ6 1ι*|(ΐιιη6η1υιιι (ΙίδΓυιηρίΐ, ΐαιιςυ&ιυ νο1)6ΐ4ΐ6ΐ)^ 

ΐρΓύΤϋ^Πβ ΙΟΓΓ6Π8ρ 

47. ΙβίΐαΓ θ£82Γ68 ίιι $βιηοΐΐρ$ΐ8 ΓιιηοΓΟίη οοιι- 
(ΐη6ΐ|1εβ , η€8€ί6ΐ)&οΐ ςυϋ ι-β^ροικίβιιϋπιη ςιιοδί 
υοηα )α(|υΰηΐϋ»ιΐ8 ; 86(1 8ΐι1) ^ηι^ΓΟ φιού ύ\}\^^ ή- 
(1ε1)α1.ιΐΓ ΙαΙϋΓβ βυ^ρίΐβίΐ δαιιΐ, ίρ$ί(|υ6 νβΓυιη βχ- 
ϋΟ^ίΐΗνοΓΜίιΐ. υΐ)ί 6Γ|$ο (^8&Γΐιιιι οϋβιϋϋΐιΐΐα Γβίβιία 
ΐ'Βΐ, ηβε εΐΑΙ Ιοευβροηεηιϋ ρΓΧΐΐ8ηι,α(1 (Ιοίυιη γ6- 
ειιιτίΐιΐΓ» ¥18 εχοοι^ίΐ&ΐιΐΓ. ΜοΙΙία 0Γ3 Ιαηο Ιεηειιΐ 
ΙΙΙ911Ι18 ΓοΓΓΰ;!^; &ο Ιΐη|;ιΐ98 ιιΐ ]Αοαΐ8ΐ ρΓειηεηΐβ8 ηιί- 
ΐΜ8ΐΓί ίιηρ6Γα(ποί8, υΐ ΓβΓΓο Γοι^αηΐιΐΓ ειίΓλπί. Ριί- 
ιμίΗΟ 3ΓεΙ)ίρΓ68ΐ)}ΐ6Γ0 6χρΓοΙ)ΓαιιΙ ςιι•<1, ΑΓεί υι ίΐα τοϋ Εεράρχου τραχύνονται, δτι μή, της έχχλησιαβτι* |) (1ί€»ιη €«*εΐ68ί&8ΐί€« , αιΐ (ϋεεηϋιιιη , ρΓ3Βρο$}Ιυ8 ,. ΧΓς κροϊσ'νάμενος, ώς εΙπεΙν* ακροπόλεως, χατα- 
προίεται τους πεπιστευμένους αύτ{, συνειλεγμένους 
εις πάνυ πυχνδν στίφος, χαΐ γίνεταί τις ένταυΟα 
συγγραφή, οποίαν δαίμων άν τεχνάσαιτο, 

ιη'. *0 4ορτή μεγάλη του σωτηρίου Πάσχα * χαΐ 
ώ^ειλον τ(Ρ βασιλεΐ άσπασμόν ή εκκλησιαστική λο- 
γάς, δσοις τδ τοιούτον άνέχαθεν έψήφισται φίλημα. 
Ός δέ και τδν αρχιερέα Ιδ^ίΐ χορυφαΐον παρεΖναι^ 
χα'. χατάρξαι της οφειλής (τψ δέ ήν δήλον, ώ« τό 
τοιούτον φίλημα παραδώσει αύτ6ν, χατά τι ομοίωμα ιιοη |1&(Ιηι Γ6ΐιιί86τίΐ, ίιι <1εη&αιη εοΐιοιίει» οοΠει * 
Ιθ8• ιιβε Ιιοο ί[(ΐ)αγυιη. ^ι10<^11αη1 ΐυπε δεΓίρΐυΐα 
8ΡΡ&Γ61, ςυαίο (Ιβοιοιι ί^ΙΐΓίε^ιί ροΐυί^8ε(• 

19. Ο ίβ•ΐιιοι ιΡ3)8ηΜ9ΐ 8β1ιϋ«Γί8 Ρβίδοΐιχ ! Οβί^ 
εΐυιη ««χΙεδίΦ ΓενβτεΐΗίχ ιεβίίιηοοίιιιη (]εΙ>ε1}&ιιΐι 
ΐΜΑμει ΑΚίΓΐ» 4«ιί1;υ8 νβιεΓβ 5ΐ9ΐυΐο (1&η(Ιυηι 08εα1απι 
6γ;ι^ 5εϋ ευιιι 3ΓεΙιίρΓε8ΐ>>ΐ6Γυιη «(Ιεδ&β ((ΐια^ί Δ\ιι 
οροΠύίεΙ, ιΐεΐιίΐιιιικιμε εχ^οΙνβΓε ίιιείρβΓεί ΐίιη;ΰΓεΐ- 
(]υε Ιΐ|ΐν^;ινο ι^ο<4ο Ιι^ίο («ι^ηίΓεμαιιι «γ»! Ιιρε 08ειι- 27 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΒ8δΑΙ-ΟΝ1(ΧΝ8Ι5 ΜΒΤΚΟΡΟΙΙΤΛ !?8 

Ιαιη Ιρ8υπι 68$6 ρΓοάΗυηιηα, ρΓορβηοοΑυηι 2ά 6Κ- Α «ου μβγάλουβεοΟ χ(χ\ Σωτ7,ρο; ημών, τον Χρίστου), 

6111 ρΙαΓ ηιί|;ηί Οβί €1 δαίναίοπβ ηο&ΐΗ, ΟΙΐΓί&ΐΟ η6 χα\ ϊΜΙα άνΦρω: £νω^ ΙχβΓνος, βύλα^υμβνο; άπο• 

^<;(I^Γ6ι &9εΓίΐ€£ΐΐ8 , ίη νΪΑ :ΐ(| ρβΐϊΐίίυιη ηιΟΓλΙιΐΓ; βηναι χατάσχετος. χα\ ώχνησβ τήν εις τά Ρα9{λεΐ9 

02>€υΗ βυΐυΐί ϋΐ <1ϋαΐίθ, Λ^ ρΓΟΟΓηβΙίιι&ΙιΐΓ ΐη βΐΐβ- £64ν* γίνεται αναβολή του χαθήχοντος άσττααμοΰ, 

Γυπι Ι6ΐιιρηβ άΰ ΐ|υο οογΓιογ ΓβϋΙυβ 6&1 ΙηιρβΓαΙΟΓ. χα\ ΰπ^ρτίθεται εΐ; έτέραν ώραν, μαΟητευθεΪγαν τί} 

Εηίςυβ ιΜα ρ»Γ980«¥€ αϋηοο^αιη ΙΠ8ΐ!β §βιΐ6Γί8, βασι).ε7. Κα\ ήν έχε(νη Παρασχευή, χα\ άλλοία μέν 

ϋΐ|ΐΐβ Ιιβίχίοιηβιΐί* ροβΐ ΟοίηίηΙύυιΐι ΡαβοΙι^. Ιη Ι5ΐλ τι; φαύλη, χα\ έββομάβο; βΐ τ^ς μετά τήν «ισχά- 

€θΠ«6ΐ9 ιηυΐΐΐΐυιΐίηβ, ςηβ βοΓιΙοιη βιΐ Ιυηο ΙιηρΙβπ λιον Κυριαχήν * χαΟ* ήν νυλλεγέντος του ιιλήθους« 

ρβίαΐίαιη, ρβΓΟείΐυΓ (ιιηο ςυ'κΐβιη ΑΐηρΙβχυβ (8υρ6Γ- 8σον εΓωθεν Ιν το?ς τοιούτοις κληροΰν τά βασίλεια* 

0υίθ8 ίην6ΐιΓιοη!5), ρβΓΩοΙίιΐΓ βίπιιιΐ λο βοεΓΰΐαηι, τε)εΓται μίν χα\ τ& άαπάνασθαι (τ6 έπιπολά?ον της 

(ϋ&ιηηΑΐίο ρ3ΐπ3Γ€ΐΐ£ 6\ 2ΐ)86πΐί3, πιοΗο ςιιο ηπΐβ μηχανής)* συντελείται βέ χα\ τ6 χρύφιον, ή έζ Ιρή- 

Φ^Γβ ΓίοςιιΟΓβΐιΐΓ. ΑΗοΓυπι 6ηίιη 8ΓθΙιίρΓ65ΐ)γΐ6Τθ- μης τοΟ πατριάρχου χαθαίρεσις, ως ούχ &ν εύφή- 

πιιη €&1ΓκΙίΐ38 (81 Γ&1€η(1ιιιη βΊι), «ϋΟΓυπι τθΓβοιιικΙίΑ μω; εΙτκΤν Εχοι τι:. Των μέν γάρ άρχιερίων (εΐ χρη 

θ1> ηια^ηιιιη ιίηιΟΓΟηι, αΠοΓυπι ϋιΐίιιηι ίιΐ88ΐιιιτιι ηΓ- φάναι) χερδαλεότης, των δΙ ευλάβεια χατ^ί πο/ίιν 

€ΐ){ρΓβ6ΐ>5ΐ6ΓαΙιΐ8 810 Γβΰίΐΰ ρ6Γ62€ΓυηΙ 098ΙΙΙ11 ί11ίιΐ8» φ^βον, των δέ χα\ μίσος ούχ |εύλ6γιστον χατά το^ 

«ά<]Ιΐί8 2ΐϋ8 ςιΓιΙιιιβϋβηι 66η:•1ηβ, βίΓβρίΙιιιη Γ^οί^η- άρχιερατεύοντο; ούτω ρ^ΒΙως ήνυσαν τήν έχείνου 

ΐίΗυβ, ςιΐ3ΐι1υδ ίυίΐ, οιιιιι ιιιαιί ^6Γ^^ι10 οΙ)Η€88ί Ιιι- χαταβολήν, επιτιθεμένων χαΐ των τινο^ν της συγχλή- 

1)18 &οηαιιΓιΙ)υ8 οοΓΠίβιυιιΐ. του βουλής, χαταχτυπούντων, ώς ούχ &ν οΟδΙ *Ιερι- 

χούντεια τείχη χατηχούμενα σάλπιγξιν έχείναις Ιπιπτον. 

19. υΐ ίΙΙϋϋ ςαοςιιο 1)ΓβνίΙβΓ ΓβΓβΜΐιΐΓ, (οϋΓ βηπη ^ο'. Κα\ τ6 έχεΓθεν βραχυλογιχώς καλ αύτ6 Ιστο- 

Ιοιιβαιη 8€πρ1ιιιιι ρπυΙοηββΓβ Τ), ΙιΐΓίαΐίο ηΒη^η» «ϊγ»* ρήσαι (τί γάρ άναμετρητέον τά πέρα μέτρου ; ) 

ί& ρ»1«Ιΐθ . ηυαηΐ» 681 ρΓΟ Ββο ρΓΟρΙβτ ίί»8 νβη- χάραχος μέγας των του πσλατίου, δσον ήν πρ^ς τοΟ 

12(6111, ίίςηιςιιβ ρορίιΠ €ΐτϋ3ΐ'«8, 16 ίρδίαβ 60εΐ68ί« , βεοΰ χα\ τή; χατ' αύτδν αληθείας, των του λαοΟ τη; 

Ιιΐΐ]υ8 6ΐιίπΐ ρ«ιΐ€ί ίη ίβΙΑ ίΓΓϋ6Γϋΐιΐ, ρΐβπίΐιιβ νβΐΌ «/Λεως. των αυτής δή τής έχχλησίας. Κα\ εκείνης 

Οβυηι Ιια1>6ΐι«ηΐ ίη οιιιηίΙ)ΐΐ8 ρτΛ 06ϋΓΐ8, βνβιιΐίΐιαδ- γ^ρ ^χ^γοι κατεσκίρτησαν έ«\ τοίς πραχΟεΓσιν • οΕ δέ 

ςυβ 86 ΓοΓΐΙΐ6Γ ορροη6ΐΐ9ηΙ. δοίηιΙυηΙΟΓ 6Γβο. ΑΙϋ γβ ^λείους προεωρώντο τ6ν Κύριον ενώπιον αυτών 

]υηΊθΓΐ ίπιρβΓβίοΓΐ οΙ)86<ιαυηΙιΐΓ. Ρθ8ΐςιι&ιη &υΐ6ΐη β^^ παντδς, κα\ κατά τών πεπραγμένων έγίνοντο. 

86ΐηβ1 Γ68ροηι1ί886ηΙ ΠΗ, 6ΐ, υΐίηοπι ηοη Γϋοίδϋΰηΐ Ι Ούχοϋν χα\ μερίζονται. Κα\ οΐ μέν τψ μιχρψ βασι- 

<1Μΐ6Ί886ηΙ (]αιηιιαϋοη«'ΐιι αΓεΙιίρΓββϋχΐβη, ρβΓηΐ8η- λεΐέχομίζοντο. Κα\καθάπαξύ^αγορεύσαντεςέκείνφ, 

86Γυηΐ ίιι ςυίΙ)(ΐ8 ρ66€8ν6ΓυιιΙ, ίη8ηΙυΐίοιιίςιΐ6 ίη- ^ κα\ ώς ούκ ώφελον, διδάξαντες τήν του άρχιερέως 

§Γι16ηι>ιΙ, ρηβΓυιιι 8ΐ1 (ΙοοίΓΐη^ιη ίη6Ίΐ3ηΐ68, ιιΐ οΙη άτιμίαν, Ιπέμενον οΤς έκακούργησαν, κα. τήν δι- 

86Γ'ν2Γ6 £0η8η6ν6Γ9ΐηΙ; ηΐΑχίιηβηυβ οιηπίροΐ6η8 βασκαλίαν ήσφαλίζοντο, κα\ τδν παιδα τφ μαθήματι 

ηΐ»ΐ6Γ, ροβίηυβ ίΠ^ηι, ρΓ0ΐ086ΐ)2?ΐα8 ηιή (υηο Ινερείδοντε;» τηρείν αύτ& εΓθιζον • κα\ μάλιστα ή τδ 

ηίΙϋΜιΐΓ ρβΓ 66ϋΐ6«ί&ιη ΑβΓΐ ροΐ6η8 , ]υχΐ8ςυο π2ν δυναμένη μήτηρ, κα\ δ μιτ* αυτήν πρωτοσεβα- 

ρΓον6ΓΚ>ίυπι ριι§η«ηι 6ΐιπι ιηιι1ΐ6ΓΪ5ιΐ8 ίη8ΐί(ιΐ6Γϋ• σΛς, δ κατά τής εκκλησίας τδτε μελετήσας δυνα• 

τδς γενέσθαι, χαΐ συν γυναιξί συστήσας, κατά τήν παροιμίαν, μάχην. 

20. 1ΐ8 (|ΐιί(Ι&ιη ΰ^όΓυηΙ, ηΐλίο 6Χ6ηορ1ο. ΟχΐβΓΐ κ'. Κα\ οδτω μέν τίνες ο( του. μή καλού. Οί δέ 

ν6Γ0 ραΐΓίΑΓοΙίΦ ϋαιιιιι&ιίοηεπι (ΙβΟοηΙββ, ίηΓοΠυ• λοιποί έπί τβ τφ πατριαρχιχψ καταστυγνάζοντες 

ηίυηΐ(|ΐΐ6 €χ»3Γΐιηι, 6ΰίΐ3ηιΗ&ΐ6 νηΛ^η^ αο ΙικΊη Ω- δυσπραγήματι, έπί τε τ^ τών Καισάρων δυστυχί^, 

η'ιυηΐ. 131 εηίιη 1)Γ6νίΐ6Γ άκΛϊη ; 1}6ΐΙαιη β&οηιηι χαταλήγουσιν είς κακ&ν μέγα κα\ οΡκτιστον. Είττειν 

ΙηίΐυΓ, ιιΐ Γαΐίοη&1)ίΙίΐ6Γ ρο88βΐ όκί. Ιη1υ8 ίη 6€6ΐ6- γάρ έν βραχυτάτφ* π«5λεμος κροτείται Ιερ^ς, ώς άν 

812 86ΐηυηΊιιηΐςυ85ί ίη οΙ)$ίι1ίοη6, &Γηιΐ8, ΙιηρβΓΑίο- χαιρίως φαίη τις. Κα\ στεγανουνται μίν οί τής ϊν,- 

τ\\ ν6Γ0 ίθΓΐ8 ίπιρβίυπι ίΑοΊυηΙ ηιυΐΐί 8Γ. Γοη68« χλησίας έν?&ς ώς έπ\ πολιορχία μεΟ* δπλων * οΐ δ^ 

Νοη ρ:ιυΐ'ί βοηιιη ςιιί 8ΐιηΙ Ιη 66θΙθ5ΐ3 οαάιιυΐ, ίη- βασιλιχο\ ΙξωΟεν έπιπίπτουσι, χα\ πολλοί κα\ γεν- 

ηυιηβΓί νοΓΟ ίιιιροΓαΙΟΓϋ. Ηιι]ϋ8 ρυ[;η9β αΐίςηίά Ιη " ναϊοι. Κα\ πίπτουσι μέν ούχ ολίγοι τών έν τϊ) έκ- 

Γοηιπι ΐΓ9η8ίνίΐ. ΜιιΙΐοβ ηρρΓβΙιοηιΙίΙ ρυ^η» Ιηιρ6- χλησία, τών δΙ βασιλικών άμύθττοι.Διέβη δέ τι του 

ΓαίοπΒ, αΙϋ8 ςιιΙΊΰηι ιϋνβΓδβ ηοουίΐ, 9ΐΐ08 τ6Γ0 β τοιούτου χαχου χα\ είς τήν άγοράν. Τδ γάρ βασιλ<- 

νίΐ8 6Γίρ»ίΚ. Ι^οη^β Ι8(6ηϋ6 ίη)ρΐ6ΐυηι 681 οιίίιιπι χ^ν συ υ μαχιχ6ν πολλοίς ένεπήδησε* χι\ του. μέν 

ίιιιρ€ΠΐΐΠ€ί8, οηιιΐ68(ΐη6 ΓοΓίιιβ ΙΙΙυιΙ βχρβΠί ίιΐιηΐ. 4λ*•ως έβλαψε, τινας δέ χα\ τ*0 ζξν άπήγαγεν. Όθεν 

Ογ2 οιιιηίιιηι ιιοηηη6 6]ιΐ8 Γ6ρΐ653ηΙυΓ, ηοη ίη 1)6- χαΐ π)ατυνθέν τΐ χακδν έπλήθυνε τδ κατά τής βασι- 

ηβίΐίοΐίοηβιη, αίςπβ ίη πΐ2ΐαηι ΙΠίΐιβ (}6ρο8ίΙίοη6ΐιι - λίδος μίσος, κα\ ήττλω^ε μικρού δείν εΙς απαντάς. 

ςιιβ €0ηβρΐΓ8ΐ)9η(. Κα\ Ιγεμον αυτής τά πά^ηων στόματα, ούχ είς άγα- 
θδν, κα\ έβουλεύοντο τά είς χάχωαιν αυτής κα\ άπόστασιν. 

1\. Ιη Ηίβ (|υ3Β 8θΐ6ηΙ β6Η, ηοη 8θ1ηιιΐ γιηίΐίοΐα κα'. Όποια δέ έν τοΓ; τοιο^τοις ψιλεΤ γίνεσθαι, 

6χρ6ΐ6ΐ>2ΐιΐΓ 6Χ ρΓ3ΐ*86ηΐί1>ι?8, 86(1 611»»! Ιπ Ιοη^ίη- ού μ'^νον έκ τών παρά πόδας έπορίζοντο τά είς άμυ- 

ςηοηι €0{ίΐ8ΐίυιΐ68 86 €χΐ6ΐ)(ΙΰΙ)3ηΙ. ΙΙΠ8 ίη ηΐ6ηΐ6ΐη ναν, άλλα κα\ είς τά πδ(&^ωθεν άνεβίβαζον τους 

Τ6ηίΙ 0οηιη6ηη8 Λη(ΐΓθηίΓΐΐ8, ςιιβιη 8υρ6ΓΐυΒ πΐ6• λογισμούς. Κα\ άνέβη αύτοΤς έπ\ νουν δ Κομνηνδς 

ιηοπινΙηιυ8. Ιη ίΐΐίβ 6ηίπι βνεηΐίΐιυβ ΓοΓίίβ ηιΙΐ68 , *Ανδρδνικος, δν άνω του λάγου παρε|&/(ίψαμεν. Έδό- 

«υχίΠυπι 8Αΐν8ΐοΓ(|ΐΐ6 ίυΐυΓα8 γ{ιΐ6ΐ)8ΐυΓ, ηοη οο υΐ χ^ι γάρ αξιόμαχο^ επίκουρος άναφανήσεσθαι &ν 

ΙΐΚιΟΓΑΓΟί αιΐ 8ί1>ί νίη<1ί€αη<1υιη ]Μ£αιη ϊηιρβΓπ, $6(1 «ρδς τά ξυμπεσδντα, χα\ άΗξίχακος, ούχ ώστε μήν 49 ΟΕ ΤΗΕδ8Α10ΝίαΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ• 30 ^ής ρχ^ιΐΛίας. άλλ' ώς τήί μητ^Λς, ή φαύλο; έιη- 

τροπεύκιν Μόχβι, !τι €λ χβι\ της του κρωτοαεβαστοΟ 

οΙήβ€»ς έξ»'έβθαι τ^ν χατβκραγματβυόμενον. Και 

ϊΐν τοίζ ι»λλ6Κς, βχνώ μ^ν ίΐιτίΐν, ώς, πρδ χα\ »ύτου 

ββοΟ' θα^/ΜΙ» δέ άσφαλέστβρον φράΜΐ, ώ; βύΟΙ»; 

|Μ^ί Θ(^ τά νη< χαραδθ3ΐ{ας β!; τ&ν *Ανδρόνΐχον. 

*0^νχα\ -βοΰ έχχλιι««αστικοΟ πολέμου άχμήν ίχον- 

χοζ ι«ρ< «β» μ«στ,μ6ριάί•υσβν δρβν, χα\ διαβλβπο- 

μ^νον, ώς Ιτερο^(5ειιής ύυέρ των βα7•.λιχών Ιοττβι, 

ι:>άσμΛ ήν λίγων τοΙς ίτολλοΤί, ήδη δ^ χα\ διανοιών 

άνάπλαφμα ύΐϊόχβνον, ώ; ΊδοΟ 6 Κομνηνέ; ήκη• ναΧ 

ϊχχύς πβ« της 4ντιπ4ρθ|χου τφ Βυζαντίω αύλίζεται 

δχμάλΐως. Κα\ τ^ βουλίμενον έκαστου τιυν πολιτών 

β^χβν ίχίίνον παρίντα τ?1 μάχη, ώ; βιπερ έχ της «ι ^χ ίνηρΡΓ«(οπ$ ιηβιΐΜ «οηίΓα «((βηιΐβ «ιιβρίΰ'οιιβιη 
Ιοίΐβπ! το1βΚ)8ΐ• ΜμΙΓιι 6ηΐ<ΙΚ!6Γ6ρ!|[«ΐ, ςαββΐ ρτο Οβο : 
νβηιΐδ βιιίβηο <Ιί€βΓ6 «υβίβι, βΙβΜηι ρο&ΐ θ€»ιη βρβιη 
ίιιί$}*€ ροβίΐιιιη 10 ΑηιίΓοηίϋο. Ιάβο οιιιη ιηίΙΗββ ρΓΟ 
Ε€β1«*8ίλ ρη^ηλπίοβ είΓΟ» ιηβΗ(Η6ΐη ίη ριΐ{[η« αηίοτβ 
ΐ'^δΰπΐ οΐ βρβηΓβ ρο8ΐβηΐ β« ίηΐ]ΐ€Γ9ΐοηοβ Μΐρ«Γ»(α• 
η»5 €&8β» Γαιηλ Μ%η ίηΐβΓ πιιι1Ιο& ΜΓρ$Η, Τ8η6<|ΐιβ 
ρΓορλΙλνβηηΐ, ]»ιιι ΟοίΗηΰΐΜΐιη •ρρΓορίΐΗ|υ&Γ6 Η»- 
1>(Ί'6ί|ΐιβ ο»8ΐΓ» ρο&ίΐα \η Γίρ» €οιιΐΓ& ΰ7Ζ3ηΐ)ιιιη• 
ϋικίΑςαίβηοβ οΐνίυιη ρΓο «6γ(ο Ιι»Ι)υΙ)«1 ίΙΙιιιιι ριι- 
^ιΐφ ιβνβΓβ ϊηΐβΓβββΡ, ςυ«$ί βχ δίιιορβ εΠοΓβοιιββΚ 
ςιιαιη Ιυηο οθ€υρ»1)8ΐ, Μβ^βΙοροΙίιη «άνοΐ^ββοΐ. Αά 
αιιιιιη οιηηοβ βίϋί 8αΙν3ΐθΓ6ΐη 8()Γοΐυπιιη 6$$6 βχϊ^ 
»ΐ<ιιΐ!ΐΙ){ΐηΙ, Γΐι1ΰίιη6ηΐυιηι|Π6 Ιπιρι^ηί, ΐυηο ΙβΠΰίΐβΓ 2:ινω«ιχής Χε^[^ονήσου, ήν τ<5τε χατειχίν, εΙς τήν β ΡΓοΙηΐί ρΓΟ ΙκίηβρΙίοΙίο Ιρβίυβ» ϋιιΐηηιυιΐο ριοΐο- ΙΙεγαλόπολίν έπτερύςατο. ΚαΙ έδ^ξαζον εκείνον 
οντηρα σφων έχάστου Ισε^θαι, χαν ίρμ* ϊή< βασι- 
λείας, χούφως ΙνταΟθα κδχεί παριγοαένης πρ6ς του 
%<λοντο;, είπερ μόνον τω πρώτο ^είίαιτφ καΙ τί) ξυν- 
•.βιηζοΰβν^ Ρααιλίδι χαρίζοιτο. 'Κτιβμπε γάρ ό 'Αν- 
Βρόνίχος 9«νταο£αν τοΙς ττλείοσιν. άνθρωπος είναι 
οίος διίχειν χόσμον χαλώς, χα\ οΤς δ& ίπαθε, μαθειν 
αγαθός είναι, πάντως δ' αν χαι τ>.ν τοϋ Μανουήλ 
πιϊδα α:δέαβι6αι χατά το,ς συχνούς δρκου;, χα\ 
μάλιστα τοΟς δατερον, οδς μετί πάθας πολλάς Ιπέ- 
χρινε δοδναι. Κα\ δεδωχώ:, την τών ΠαφλαγΛνων 
άντβχληρώαατο γην, ώς χα\ στρατοπεδαρχείν έχείσε, 
χαΐ τ& έχειθεν εΙς χέρδος &πονοαφ(ζεα9αι. Και εΤχον 
μ^ν οδτως Ιλπίδων οΐ τής Μ^γαλοπάλεως. ΑΙ δέ 8βΙ}83ΐο €1 €0ΐΐΓ6§η8ηϋ ίιηρβΓαΐήοί ίηϋϋΙ^βΓβΙ. Αη- 
ϋΓοηίουβ εηΐιη &ριΐ() ρΙβΓΟβςυβ ΓβοοΓαι υΐ ιιηιΐ9;]ΐΐΜ- 
(]ΐΐ6 6λί5ΐίηι»Γ6( βϋοι 688β ηυΙ ιιιυιΐ(}υιη |)βηβ τυ- 

ββΓ«•1, ίαί]υβ βΧ 1)18 φΧ ΓυβΓΛΐ ρ&88115 1)011118 ΓΐιΙϋ- 

ΓΙ18 βδδβΐ, οιηηίηο(|ΐΐ6 ΜβηυβΙίδ ρυβΓυιη ΓβνβηΐιίΓυβ 
ο6 ιηιιΐι» ίιΐΓ3πη6η(& ίιηρπιηίδςυβ υΐιίιηα ςα» 
ρ'^8ΐ ιηιιηββ οΐ3ηιιΐ&ΐ68 86 ρπεβίΗυΓηηι ρΓ0ΐηί86- 
Γ2Ι. Οηΐο ίιΐΓβηαβηΐο, ΙβΓΓβηι ΡίρΗΙα^οπιπη 8οη6 
<ϋνί8ίΐ, (]υ88ί Ί1>ί €Α8ΐΓΑ ΙιβΙιίιυΓυβ, Ιηάύςιιβ ιη Ιυ- 
ΓΓΟίη (1ΊνΊ$ίοηβιη οοητβΓβαΓυβ. δΙο 6ΐί&ιη βρβΓ^ϋβηΐ 
Μβ{;αΙοροΓιΐ2ΐιί οίνβΒ ; αϋ;» νβΓΟ 6ταη( 8ρ€8 ακριβ, ιιΙ 
{Ι8(1ίΰ3ΐη, υηιΙ>Γ> βοιηιιίοΓυιη, οι (ΐ8ΐβη<1ιΐ 86(|ΐι<:η8 
Ιβΐιψιΐ8 , ιη^ικί^οβια ΓΜίβη8 ρυΐοΐιηιη Ιιη«βί»βιη 
((|ΐι:ιιη άϋ Αη(!ΓοηΙοο βίΐιί ιιηιΐ8ΐ]υΐ8ςυβ 6ίΙοηηι?θ« ήσαν ελπίδες άλλως, χα\ όνείρω>λ, χατ3ί τδν είπίντα, Ο γ8Ι), ιΐβίβηβηυβ ίρδβηα, Γ6Τ6ΐ&η8 νιιυιη ηονοπι» υΐ 
σχιΑ, ώς 6 επιών χρόνος ανέδειξε, ψεύ σας τί)ν χαλί^ν ΐϋθ(]6Γ8ΐβ ΙοςυηιηυΓ. 

ζωγραφίαν (ήν ό τιαΗ'^α ϊπ\ τψ Άνδρονίκψ ένετυπώσατο εΙς έαυτδν), χαΐ άπαλ«ίψας μέν αυτ4|ν, £»• 
φήνας βέ τ^ν άνδρα χαινότροπον, είπεϊν εύφημότερον. χρ. Άλλα τούτο μίν μικρόν τι δστερον. Τότε δ& 
άνεχαλεΖτο Εκαστος τ6ν Άνδρόνιχον, ώς ήδη καΐ 
ταρόντσ, ή γοΟν ά).λά παρεσόμενον. Ός δΐ τδ φάν- 
τασμα εψεύσατο, χαΐ ό πόλεμος «ερ\ δείλην όψ(αν 
χαιειργάσΟη, ^ίψας πολλούς, χα\ τδ νότιον πολυάν- 
δ|>ιβν τ6 πρ^^ς τ|ί Οα).άσση πΧήσας νεκρών ^ασιλι- 
χών, δ δη σαπρία τεθέληται λέγεσΟαι, χα> έχρήν 
χατ&τινα ξύμβασιν την τότε δόξασαν ήρεμα χατα- 
ατήναι τους τ* βασιλικούς, τού; τε εκκλησιαστικούς, 
ο»Η μλν ?;λϋον μεθόδων οΐ τότε, πάρ:ργον οΐμαι 
ξυγγρά'^ειν * δ δέ ήμΤν όδοποιεΖ τά εφεξής, ειρήσε- Οιι» ν€Γ0 ιηβυιΟΓ^ιΙιι <)ί(;ΐ}α βυηΐ ηαΓΓ&ϋίιηυβ. 22 δ6(Ι Ι)3€ ά^ Γ6 ΊηΓπι «ΙΙαβιηυΒ. Τιιηο ίητο€λΙ>8ΐ 
υιιΐϋ}({ΐΜ8({υ6 ΑιιϋΓοιιίΰυιη ιιΐ ]ιιιιι ρΓβΒββιιΙβιη, νβΙ 
ι*βΓΐ6 ρ^υΐο ρο8ΐ ΑίΤυΐυηιπι. υκ>ί νυΓο τυιηοΓ ίαίβυι 
ίιινβηΐυβ 681, ρυ^ηα Α(1 νββρβηιη ρ6ΓΐΓ8€ΐα« ιηυΙ- 
Γΐ8 ρΐΌδίΓΑΐίβ, 0<Βηΐ6ΐ6ηο4αβ ιιιβΓϊϋκιηο , ςυο<1 «ιΐ 
ιη;ΐΓ6 βίΐυηι 6&1, €8()8νβπ1)υ8 ίηιρβΓ»ΙοΓίί8 ίιιιρΙ«ΐο, 

υΐΐϋβ ρΐ1ΐΓβΐϋΐΙ€ίΙΪΙ ΟΓΙΠ ηβΰ6886 £Γ8Ι, ]υχΐ9 ΓθΒ(1υ8 

ςιιυώΐαηι , ςυοιΙ Ιιιοο νίβϋΐη 681, ρ3θίβ66 €οη8ϋΙιι•Ι 
8υηΐ, (υηι ίιιιρ6Γ3ΐι>Γϋ, ιιιιη 6ε6ΐ6ΐ>ί35ΐΊοί ; ίη ςυηιιι 
νίλΐη ν<;Γο Ιυηο Ιβιΐηΐ, 8πρ6ΐ*Ωαυιιι οριιιοΓ 5€η1;6Γ6• ται. 

χγ'. ΆΓ.ο>^.2θ£σταται μέν μετά τίνα διαστήματα 

ΙμμΊΐ^α πατριβρχείν αυθι; άναγχαίως ό Ιερώτατος 
β6θ6όσιος, συγχαθίσταται βΐ χα\ τδ άρχιερατιχδν 
ξύμπαν ε!ς μίαν Ινωσιν* χα\ βοχεί τά της πόλεως 
9χηίύ χύματα γαλήνην εύρβΤν. Ός δέ έχρήν Ιχα- 
βτον μίγα πρόσωπον τών Ιν τ|ί Έχχλησία έκφαίνε- 
σβα», χατά εΙρήνης δηθβν λόγον (ίγεμε γάρ αυτών 
βίαίτι τδ θείον τέμενος παραμενόντων, έξότου προσ- 
ιε^φβύγασιν • οίς μέν οδχ ήν δποπτον τδ βιουν, χα\ 
οΤς δΙ άιιαλώς είχεν ή ψυχή), προύφαίνετο • και έλά- 
Λουν χα\ έποίουν,δσα ύΓ.έβαλλεν δ καιρός. 

χδ . Ή δέ του 'Ανδρονίχου Ουγάτηρ, ή τδν Συνα-^ 83. Ρθ8ΐ »]ί(]υοΐ ιηοπδίυηι απίεπι ίηΐ6Γν3!1υιη 
8-ιη6ΐί88ΐιηα8ΤΙΐ6θ{)θ8{υ8η666888Γίοϋ6ηιηι ίη Ιοηιιη 
8ΐιυιη Γ68ΐίΐιιΐυ8 68ΐ, 8ίιηιιΙ οΓιβπι ουηι ϋΐο οιηηί8 ίιι 
ιιηιιηι ^I6^ιι8 Γ6(1ίιιΐ68Γλΐιΐ8 681 ; βίεςοβ οοποιηοΐλ 
€{νίΐ9δ Γ6οιιρ6Γ9Γ6 γκΙθίοΓ ΐΓ3ηςπίΙϋΐ3ΐ6ΐη. ΙηιβΗπι 
(Ιί65 &ιΙν6ηίι ίη ςυΒυιιιΐΒςυίβςυο ηηΐ{;η8ΐυιπ βρρβίΓβΓβ 

<Ι6Ι)6Γ61 ίη 66616818, 8661ΐη€ΐΐπη ρ86ί8 001ΐ<Ιίΐΐθη68 (β8- 

6Γυιιι «ηίπι ΙβηιρΙυιιι 8(ΙΙιιΐ6 6Γ81 ρΐ6Ηηιιι ίίβ ςυί γ6« 
ηΐ8π86Γ8ΐιΙ, 6Χ <|υο 60 60ΐιΓυ|;6Γ8ηΐ, ςυοηιιν τίΐβ ]8ΐιι 
ηυη 6Γ81 δΐι$ρ66ΐ8, ηυοΓυηιςαβ 8ηίιιιυ8 ΐΓβηςιιίΙΙαι 

6Γ81) 8(ΙνβηίΙ. ΙιΟφΙβΙίβηΙΐΙΓ 8υΐβπι 8ΐςΐΙ6 8|ξ6υ8ΙΐΙ 

ΐ6ηιρθΓΓ ίη80Γτί6ηΙβ8. 
21. ΑΒΐΐΓ0ΐιί60 6Γ81 βΐίβ, ηαφ, Τ1ΐ6θ<1οτο $τη8(ΐ6ηο 81 Ευ8ΤΑ.ΤΗϋ ΤΙΙΕδ5ΑΙ.αΝΐαΕΝ5ί8 ΜΕΤΚΟΡΟίηΤ.Ε « 

άποβαλουβα, ου χαθ* είρμόν, ώ; λέγβτακ, φύσβως. 8/ϋιίυί^. υ«ιη ικβΓΟ θ* «ΦΟΙββίβιΐΜΐ ραΐΓβιιι Γυ£«ηΐ 5ί • 
^μ>^η 9 |Μ»8ΐ4|υΑΐιι ί1>ί βΐΜΐλ 6Μ6 'ΐιονί$8βΐ, «ι ίΐίη6Γ6 

|ΜΓ08ρ€ΙΌ «8Α^β8ΐ• υΙ ΥΑιΧ ΥΙΓ ΙΟίβΓίίΜΗΙΗΙβ. ΕΐιΌίϋΙ 

4ΐίϋ»τ« νί<1βΙ>βι^ιΐΓ ΑΓ^ Ιαβίβη^ί ϋ^*» οτηοβββ ςηοιη• 
2κΙΐ9ΐΜΐμη -βΐ |Μΐΐί6ΐη, ς«ί Μκ ϋίοί ροΐβ$ι ίη νίι> 
«|ΐ:»» ΐ|Ηθ4 (ϋ^λΐ ήβθ(1<|ηβ «€ ρ^Γΐβςυβηΐ» > νΐΑ 
ι1(ΒίςΙίιι«νίΙ« ΡιΚα Ι黀 λγ(|[4> ««αϊ ΜΐΊη)θ τίΓϋΙ »αΓα* 
βΐΜοί, 6€^»β ρΜπ «οηίυηιίβΜΐ, φΐβςιιε^ιάανίΐα'- 
Ιβηι ρ^ΠίπΟΐΙ η&ΓΓΑ88«(, »1ί», ςΗ» ΒΜΙΐηΐΙλΠΙ 6< 

υΐίυ& οοψ4^ άβ\βτϊ ροίιτυιιΐ, όοτί^ΐίίΐ, Ίρ8«ιιι οιΐιΐβη* 
ρνΑί 0(?υιη «φΐί ΙβΓΧ^κΐιβαι ε$ΐίβ ^€ΐιιη ^(«οηβϋΐηΐΐιο• 
ρο1Ϊ8 Α'ίνίΙ)α5. Ηαο&οχίρΐΐΜ») Γ.•ιΐ8ΐυιη δ»φ« ονοΐνοηβ 
Αυ«1ίυηΊοα5 8^ΐΒ|)(ίΓ(]ΐΐϋ ιΐΗίΐ1ίΙαιΐ8 ϋΐν«Γ82 ίιι ιιΐθΐιΐβ. ίφαίνβτο ^ύ£Αμου κα\ μ^ &ν€ψηλαφΑτο χαν* -έπι- 
μέ1εΑ«ν. ^Ην &έ ή αΟτης έχχληνίβθκν άποκρυ6Ι| 
φυγή Ίψ)ς τ6ν ιιατέρα Ιως χ«1 βίς Ζ&νώηην, ΙνΟχ 
έχεΐνον Ιγνίιΐ βΤναι* χα\ {σχ<νβύέδως, ώςο6χ.&ντις 
ούθΙ άνήρ δεξιώτατος. 'ΕοΐΜ γάρ ή φιίοις ιριλοτΐ«> 
μήσασΟαί χαΐ α6τ|) τέχνην φοΟ φβύγβιν, ΜΛ%άηαρ 
κλ\ τφ ηατρί, δν μιχροΰ &ν ββήση τις κΐπβϊν, ώς && 
βίου χατώρθου χΐ χαΐ φυγάς είναι χα\ 6ιαλ€ρά9Κ(ΐν 
«ους ένιτρέχβιν έθέλοντας. 'Η τοίνυν θυγάτηρ 1χ<{νη 
ο&τως &νβρΐ9αμένη «ά €{ς ^ρασμ^, χα\ εΙς Ιν γ£- 
νομένη τφ πατρί, χα\ τά της ^ίΧεως ιηριηγησα• 
μένη, τάτε &λλα Ινέγραψεν εΙς άνακάλ£ΐ«τον Ιχεί- 
νου ψυχ9|, χα\ οτι δ& Οεδς τοις Κωνσταννινουπολί- υΐ40 ι;ιΐί<^ί«ιίο €Α)ηνίιι«ίΐυΓ, «μιοϋ οπ.ηΐοίη πιπιαιΐ! β χ^ις αύτ6ς «ερί γην μετά τλν ούρίνιον. Κα4 τήν ου<{γΓιΙ• Ιηϋ^ ΟιΓιΐιι Α£[^Γ£(ΠΐυΓ ίιιιρ6τ;*4ρ1ΰ6ϋΐ 3&φΐ« 
ρΓυΐθίϊ^Ι>85ΐ4ηι ; οοηηυβΓϋΛΐΓ ΙίΙ.ΐ^ίβ αι^υβοι^ ςιιοϋ, 

ιι&ιιΐ4:&, ουιιΙυηΐ£ΐϋ8 ίίΐΐυιη ΜΐφβΓΑΐοΐΊ» βίϋοοΓΰΐιΐ. 
]οΰΑ«5 ηιίηαιι&ςυβ \ι^ο οαιηίΑ ίηνίϋβι» βχροπαβ. 
υ^ Ιο(]υΰ1>αΐΜΓ /αϋιϋίαπ(«)Γ οιηηίιιιη ίικΙί^ιιαίΐΐΗΐβιιι 
/);ρτύμ.6ΐ)αΐ. ϋ6;1»(1ο 1)0Γΐ3ΐ)ανΐλΓ» 6641 ηοιι λυιϋοΙίΑίιΐΓ, 
μο ς»οά }ΐΗοΙϋΓαΙ>ϋία ^1^ϋ(;^6I, ΐΗψΓίπιΊ$ 66 ]αοΐί- 
(Μ ιμ)ιΊΙ νΐίΐΐβ βίδί τία^ΐαΒί» Γβ^ίβ ; οηιιιίΑ (ΐυββ ϋί• 
οϋχα^αΐφ ρΓβ'.οθρία Γυίδβο ^ 4κ^«αο Μακυβίβ, »6 ςυο- 
ςϋβ ίρ8ΐιια ΐμΙβϋΒ ρ04^4^Μ6 ίβιτβ. χαρδιαχήνγραφήν ταύτην άνελίττων φυχνά ό *Ανβρό- 
νιχο;, χα\ διαλογισμούς άναβιβύιζων άεΙ έν χαρφ£^ 
ηοιχίλους, έκνιχοίται λογισμέ ένΐ» δς τ6 σύμπαν ιΐς 
φθοράν έχυχηαεν. *Αρξάμενος γίφ έχεΙΟεν άχροβο- 
λίζεσθαι χατάτης βχσιλίβος χαΐ του τιρωτοφεβαντου» 
χα\ μέμψεις έπιπέμπειν διά τβ γραμμάτων χαΐ στομά• 
των, ώ; &ρα τ^ της βασιλείας χαθάρειον χαπηλευον- 
τες παροινοΟσι χατάτοΰ βασιλέως ^αιβ6ς, χα\ σχώ• 
πΐων, χα\ Απειλούμενος, χα[\ των όμοιων α^θις &ν- 
τιιιειρώμενος, χαι οία ^λεγεν έπαχοΰων, ώς τοΖς 
ύ^ριζομένοις ήρεσχεν, είτα χα\ παραινών βηθεν. ^αΧ ^κΊΐ εΙιαχον^^ε)/ο;, ρ«» Ι^ηβΙ ήν ΐΊϊΐτάισων φορητά, έχμαίνεται εις όβ6ν ώς έπι άμύνη τί( ύ«έρ 
ΙΕΟν βα0(λ£ως« οΐμ χαν .φημ(ζ<2ίμενος » έκιτετάχθαι πρ^ς του μαχαρίοι; Μανονήλ, σννδίοφέρειν χα\ αΟ• 
τίίς τ^ .βάρος της έπιτραιιής. 

23. Μ^ςαίοροΐΐηι ΙιΙηο οΟΒρίΙ ρβι^βΓβ ΑπάΓοπίοϋβ ^ 
ΙιηρβΓηίΟΓ ηιοΐϋβ ιποΐα ηβ ρ»ρνιΐ8 ΑΙοχΙυδ νίικΠ- 
Μίηηι &Κςν3ΐΐ(Ιο ΐϊδδβΐ βοιιιρίιίΓαδ, ΓβνβΓαηϋΐβιη ί^υοί! ίιιιρ6Γ&{0Γ ρΓ96ΐη3ΐιΐΓ6 οιοΠυοδ ΟΓ&Ι πιΜο 8ΐι§υπο• 
ϋνΙΙοοίο βΓββ βχβΓοίΐϋ , ραηίηι ΐβΓΓβ»ΐΓί , ρ3η1ιη 

βΙ-ΜΙΐ), ρΤΟ€682»Ιΐ, ηΐΟ(Ιθ ΰθΐ6Πΐ6Γ, ΙΙ1ΐ)(1θ 13Ι'(!Η15. 

Γυηι ηυϋΜΐιιι ; ηιιοιΐ ίΙ& ηοη €Γαΐ. 20. ΙΙβ{;ίοηί1)ΐ]8 ΤΙιχηοΓααι βΐ ΒίιΙιγηοΓυη ρ€Γ&- 
ςΓαΜ6» ίο Γ6£Ϊοιΐ6ΐη ΒβΙίΓγΰΟΓυιη ρϋΓΥβηίι, εαδίτ^ςυο 
ροβυΊΐ ΰίΓΟύ 01)Βΐΰ6ΐΙοη6θΐ ν^Γδαδ Μ6§αΙορο1ίιιι ; βΓ«ΐ 
αιιΐβιη ρΓΟ τυΙ^ο ηιίηίηιυδ νΪΓ. ΟίδΙτίϋϋΐο οίΓοα 86 χε». Κα\ ζν ή του ΆνδρονΓκου εΙ; τήν Μεγαλό- 
πολιν τ6 έντεϋΟεν ορμή • βασιλεύς πρ<5φασις, Αλέξιος 
δηλαδή δ μιχρ6ς, ληψόμενος δμυναν • Αλλως μέντοι 
αληθώς πρ(ίΟεσ•.ς βασιλεύς έχεΙίνος, Αωρος θινούμε- 
νβς, ώς Οδχ έχρήν. Κα\ γουν συλλεξάμενό; τίνα 
στρατιάν, τήν μ&ν χατά γην, τήν δΐ λοιπήν χατά 
θάλασσαν, ώς εΤχεν Ισχύος (ε!χε δέ άμυδράς), 
ήλαυνε πη μέν χατά σπουδή ν, τά πολλά δέ σχολαί- 
τερον. Μεθοδεύων τ} σχολΙ), δοχεϊ βαρύς ε{ς 6δ6ν 
είναι διά τ^ πολύ του στρατού ' δπερ ούν ούτω; 
εΤχεν. 

%ς\ 'Ώς δέ τήν των βυνών χα\ Βιθυνών γην π•- 
ριελθών, ήν της των Βεβρύχων, χα\ περ\ τήν άντι- 
πέραν της Μεγαλοπόλεως Χαλχηδόνα έστρατοπεδεύ- 
σατο, ή ν μέν ήχιστο; τδν λαδν ό άνήρ. Διασπβ£|»ας λΠβ εχ6Γ€ί4υ 9 ΐ€ΐιΙοτϋ8 ίη Ιοοίδ βρίίδ άεΠχίβ, "^ δέ τήν άμφ* αύτ^ν στρατιάν πρ^ '^έχνην, χα\ 116 Μΐ (Ιβηδϋΐΐλ δίιυυΐ 60 ηυιη6Γ08υηι τία^ΓείαΓ 6χ• 
^Γάιιιηι 1ι;ι1)«ΐ'«» η^νίϋαδ, ςυαβ πβρίβι »1](ΐυοΐ αγηια* 
(18, δυρ^Γ αΓ6ΐΐ6 Ιίιΐυΐ'ίδ 6ΐςΜ6 ίιι 9β<ιυοπ8 8ΐηί5υ8 
ροΓϋο <ίίνί8ΐ8 αο ΰοηδίίΐιιΐίδ , ίια υΐ οΙαγο ηοη. ραίο• 
Ι'βΐ ςααΐ68 οι (|υο( (886ηΙ• ιαηΐίβ Ι6ΐΐ6ΐ)ΐ-ί8 Ιηιρ1ΐε;«νίΙ 
|1*'(6ΐοροΓιΐ6αο8 , οα^ιβΓΟδηυβ Ιηίηιίϋ08 υ( Γβ£;ίο € 

νθϋΐΓ6 6ίΑ11&4ΙΙβ ίϋΙΙρίηθηΐ68 ρΐ61ιί £886 νίϋβΓβα- 

(ιΐΓ 9 Ίϋ6ηι αορίίδ ϋβοδίδ&ίπιίδ » βϋοδ νβΓΟ ΓΓβςιιβη-* 
ΙιΙ)Η8 ΐπΓ6ηιί1)υ5 ^Ιϋβςυβ ηανίϋυδ ςυαδ οΙ)1οη|(68 ία 
ΙίΐΐοΓβ ηαήδ ΰοη&ΐΓϋΐιαί. δίο^αβ 098 ίιοιηΐοβδ γβΓβ 
6υ1βιιιυ8ΐ6ε6Γ6 ίη Ιιυ]υ8ΐιιθ4ΐί• Αα§βιηιΐ6 οηίηι αοοια* 
ςηϊΙίΟΑίηιιβ ρΙ^πίΜίςηο ςυφ ιιιΐΓ;ιιιιυΓ, ΐ|ΐ»^υβ 6€- σχηνάς πηζάμενος έν τύττοις χαιρίοις, ώς φαίνεσθαι 
«υχνουαθαί τε χα\ «ληθος £χειν, χα\ τά πλοία δέ, 
οΤς ενέβαλέ τι τοΰ στρατκωτιχοΟ, π8ρ\ τά χατ* αΐ- 
γιαλών βραχέα χα\ λοιπάς θαλαττ(ους άγχάλας δεξιώς 
μερίσας χα\ χαταστήσα:,ώς μή σαφώς διαφαίνεσθαι* 
οΐά τε χαΐ όηόσα έχεινα, τοιαύτην σχέτωσιν έπβ|λψ( 
τοις Μεγαλοπολίταις, τοΙς τε &λλοις, χα\ αι>το{ς δή 
τοΙς πρ6ς έχεϊνον Ιχθ ρα£ νονσιν, ώς δοχείν τήν τε 
περαίαν γην χαΐ τους αύτ^ προσχυρουντας σίγια- 
λους πεπλήσΟαι, τήν μέν στρατβυμάτων ηε πυκνω- 
μένων, τήν δέ συχνών τριήρεων χα\ έτερων πλοίων, 
ίίαα προμήχη σχευωρουσιν αΐ χατά θάλασσβν μηχα•• Μ ϋΕ ΤΠΕδδΑΙΟΝΚΑ ϋΒΒΕ Α ΙΑΤΠίΙδ ΛΛΡΤΑ. 34 

ναι. Κ«ι εΙώΟαμεν άληΟώ{ &ν τοιοντοίς ούτω πά«• ϋ οιηαΐθ ιιοβεβΓβ ΐΜ^φΐΙιηυβι γο» ςιηιιΙ ιιιβπβ' ιιανΙΠι 

0}(ειν οΙ ^/Ορωποι. Πληβύνομβν γ3^^ ώς τλ πολλλ ιηγΙ>•|ιιγ Γβ&Μΐβ <|ΐιβΒ•ίΙ1«πι ΜηροΓκίνηΓ• 

χα\ μεγβΟύνομβν, & Ιαυμάζσμεν, οΓα μή Αχριβοδν δυνΑμβνοι, δι^ι τ6 τήν ψυχ^^ν συγχβχύββα^• τοί^ Ιιΐί- 

πλήττοοσι• χζ*. Τοιούτος ούν 6 *Αν8^νιχος ψανκίς, χα\ ό ο&- 

τως ολίγος μ\»ρ!ος €'.οι«ρ(66>ς, έφέλχεται Μ ^ρτ^έος 

χαιρον κίνιας, χλ\ τήν ολην πόλιν μετΑγβι, ως ο&- 

Τ6>ς εΙπεΙν, πρλς έαυτάι^. Κα\ Γνα μή μαχροί θαλασσή 

(ιηγημάτΐιτ» έπαφώμεν, τ6 τοο λόγου, άχάτιαν, άλλ* 

ΐιΐς Μ πβρΟμοΰ βραχυπορήσωμεν, έν ά χαρεί χρ<5νφ 

ηλωί^ονται εΙς έχεΓνον οΐ μεγάλοι, οΕ μκχροί, οΐ μ^- 

σοι. ΚαΙ θαυμάζουσι μλν, όπο9κ πρώην δοχοΰντες 

(Ιλέπεκν, οία νυν εμφανώς βλέηουσι, χα\ ώς σι μέν 

μαχροί νηες &λιά6ες Αρτι γνωρί^οντβι, της «ρ\ν 

χατ3ί &]τάτην φχοτιυσεως δ'.αφωτισθείσης* αΐ δέ σχτναι 27. ΑΐΗΐΓοηί€ΐΐ9 ςυί, γτΐίοο ιηίηυβ 1>6ηι>ί30<Ν<'«ΐιιβ«. 
Ι3ηιυ» ρο3ΐ68 8ρρ9ΓΐΗΐ , 01ΙΙΒ68 ΙΐΓβνί («Αίροηδ 
&ηΓ&Ιιίΐ, οηιηβηιςιιβ 0ίνίΐ»ΐ6ΐη, ιιΐ ίΐ3 ϋΐββιη , ρο•ΐ• 
&6 ιηιιβίϋΓΐ!. Νβ Ιοη|[σ'ηαΓη4ίοηαιη ΠνηΗΐιβο^ρογίΜΐιιΐ' 
8βηηοη!5 ιηβί ιΐί^ίι^αιιι, 86(1 ιιΐ ίΓβΙυηι €ίΙο ΐΓ»ίί€ί«ΐιι:; 
ιηοιηβηΐο ΐβιηροΓίβ 8(1 ΊΙΙυιη ηβνί^βιιιΐ ηιβ^ηΐι ρ8?*ν^ 
ιιΐ6(Μί. ΜίΓ8ΐιΐυΓ, ςυβΒ ρΗ<1ίβ 6χί8Ιίηΐ8ΐΐ8ΐΗ νΜβτβ, 
6856 68 (|υ?β ηαηβ αρβπβ νίιΐβιιΐ, βΐ ηυοηκΜίο )•»η|α«' 
Πϋνοβ 8{;η080ΐιηιιΐΓ ηυιιο 8Γ8ρΙΐ9Τί, οαΐί^ίιιβ «ττότιβ• 
8η(68 (1ΐ8ΐ'ΐΐ!<β8 ; Ιβηίοηα νβτο Ιοη^ίβ ιιιΐ6ΓΤ8ΐ(ΐ8 »1) 
8)ΐ6ηιΙΠ8 (1ί$(3ΐτΐί8, ΰη\;(ΐπ»6ηιιη 8ΓβοΠ8 βίιηΙΗϋ; μβχροΖς άλλήλ(ι>ν διαστημασιν> αφορίζονται, σιχυη- ΕχβΓοΐΐυβ βρβεΐαοιιΐηιη 68ΐ νυΙ|(3Γβ ; βςαί ιηοΙβ- λάτοις ικρίιιουσαι. Ό δ& στρατδς δσος πανήγυρης 
ο4χ €ΰγ8νής * οΐ δλ- Γ^ποι, δποίους τους πλε(ους μυ- 
λώσιν άν χαταδέχοιντο. Κα\ άφυπνίζοντο μέν χαΐ 
άν^φΒιν•ν, ώς. τά μιχρ^ γνωρίζειν αύτΙ τοϋτο μιχρά, 
χα\ μΐ|«έτ« μεγαλεΐόν τ4 αύτοίς Ιιτιψηφ^ζεσΟαι. Τ& 
2λ «αλαι κοΟοΰν παραμένον (πενΟεν έθ^λε»ν τ6ν &ν« 
&ρα μΑνον αντ^ν φΟΑνόμενον^. τ6 παν, χαΟά πρ6ς 
<Ιγαθθ(} σφίσιν ^ν» χαχαπράξξσΟαι. Ουχοΰν ήσπά- 
ζ^ντο ίχεενον» &φ£λουν• πρόσΐι^πόν τε, ου τήν θέαν 
εδχ•ντ•, χαλ .χείρας• έφ* αίς έπεποίΟεισαν, επ* αύταΖς 
Ινε;0ον3ί«ι>ν * Ιξηρεύγοντο (παίνους παντοδχπους» 
άν€6^»ν συχνά 6άξβ}0•τψ θεφ * προεχαλουντο, ε Ι οΓ^ν 
τβ, βιαπηδήσαι εις τήν άντίπορθμον ταχύ. Τ6 γάρ 
ηοδώχ&ς του ανδρός, έπ^σημον αύτφ τχιγχάνον 'ηρ>^ς (Γίηίβ ρΐβπςιΐθ ί(]οιιοί βΓβιιΙ. εχρ6Γ$ί$οοΙ)8ΐι(σΓ 81- 
ςιΐ6 8(1 80 Γ0(1ίΙ)8ηΙ, ι(8 ιιΐ ρ8ητ8 ^|[ηο8^6^^ιιιι^^ ιιΐ 
ραΓνα , τηίηίηιβςαβ 8)ί(|υί<] ηΐΑ^πΊ 8|) ίρβ^δ οοηβΗ- 
ΐυ€ΓοΐαΓ. ΑιηοΓ &ιιΐ€ΐιι νθΐυ8 ρ6Γ8βν6πιη8 ίηιρβΙΙβ- 
1)81 υΐ νβΠβηΙ Ιιοιηίηβηι 8ο1ιηιι ςα^Ηβ 8ίΙ>ί ^ρρ8^«^• 
18Ι, 01111)18 ρ«ΓΓ6€ΐαΓυιιι> ]υχ1ι ςϋθ(Ι βίϋπηβΐίρ8ί• 
βΓ8ΐ εοηιιηο^ο. Αιιιρΐ6ΰΐ€ΐ>8ηΙυΓ €Τ%ο ίΙΙΐΗΐι, 08€ΐιΐ8• 
1>»ηΐυΐ'(ΐυ6 Γΰοίβιη , ειι]υ8 8$ρ6ΰΙυΐΗ «ΐ68ί(ΐ6Γ8ΐ»ηΙ , 
ιιΐ8ηυ8ςΜ€ ίη (|υί1)υ& €θηβϋ«ϋ8η( , ρβΓς'υληι νβηβ• 
Γ8ΐ>8ηΐΐ)Γ. 1•»υ(]β8 οηιιιίβ (|;βη€ή5 ρΓ0ΰΐ8ηΐ8ΐΜΐιΙ, 1^0- 

ΓΪ8Ι1Ι Οβί ίΓ(Η]ΙΙβηΙβΓ €3η«Κ)8Ι)1; ΐΑ0η8ΐ)8ΐΐΙυΓ, ΙΙΙ,ι 
81 ρ05&ί1)Πβ 68361, οίΐΟ υΗΓ8 ΐΓβΙϋΙ» 86 ΐΓΔΟβΙΟΓΓΟί. 

ΝΑΐιιςιιβ ρ64ΐυιη ν6ΐθ€ΐΐ88 \Ίπ, α ιιβΙυΓβ ΗΙί ίικΙίΐΗ , 
ηιοιαίουβ ηαυΙΐοΓίλΐη, ορίηοτ, 8ΐηοΓ6ΐη ηονΐΐ8ϋ8 ίι» ορσβως, χα\ τοιαύτη^Γ οΐμαι, χαινοτροπίαν ένθυμτ- ϋ ί^^ϊΐ• ΙΙ^β νοΓ^ 68νί8υ8, ιιΐ 6Γ81 8«Η•6 ]ιιβΐυιη , 8•ςιιβ. σ8α>ς υπέβαλλε τοις πολλοίς. Ό £^ τά μίν άντιχαρείς 
ώς &ΐΜλς χα\ μάλα, τά δέ.χα\ φ'.λενδειχτήσας έν 
οίχεέοις χενεαυχήμασιν, ου χ ολίγα δ^ χα\ Οα^^ύνας 
τους εΙς αυτόν άφεω^αχότας* αΓρεται μιχρου δεΐν 
Ιπλ χειρών, ου μόνον πρό; αγγέλων, γένους τούτου 
βααιλιχοΟ λαμπρού τε χαΐ πολυδυνάμου, άλλα χαΐ 
ύκό λοιπής ευγενείας, χαν συγκλήτου λ«γάδος, χι\ 
των &λλων τόχνων της πόλεως. Και εΤχε λοιπόν αυτόν 
Μτως>ή Μεγαλόπο).ις, μυρία χαινοπραγήσαντα. 

χη'. Ένταΰθα Ιστιν εΙπεΙν, ώς ό μίν εΙπών, 
ι Ευλόγησε σε ό Θεός ϊιζ\ τφ ποδί μου, ι άοΓδιμός 
έοτιν εΕς αγαθόν^ έπ8\ ούδ^ Ιξω έγχωμίων ή τοΰ 
δ:χ9ΐ(ον μνήμη πίπτειν οΤδε'τόν δέ ^Δνδρόνιχον έξ 
αΰτων βαλβίδων εΙσόδου Ιχοι &ν ή Μεγαλόπολις 
μέιιφεσθαι, δτς ούχ* εύλόγησεν αυτήν ό ποδς αύτοϋ. 
Οοδέ γάρ Ιστατο έν εύ6υτητ:, ώς τά έφ-ξής &παντα 
Ιδβιξαν. *Α|ΐα γάρ ή- το&' μεγάλου Κωνσταντίνου 
χληρονομία εΤχεν αυτόν, χα\ α6τίχι οΐ άμφ* αυτόν 
Ποφλαγόνες, Εβνο^ άτάσθαλον χαΐ έν 'Ελλησι βάρ- 
(«ρον^,• χελευσθίν ένε πήδησε τφ τών Λατίνων φόλφ * 
%1 άφωρισμίνοι χατ* ΕθοςάρχαΓον περ\ τόν αίγιαλόν 
τοΰ Βοζαντίου χέρατος,τόν του φωσφορίου έχόμενον, 
4π^^ έξήχοντα χιλιοστύας έχέοντο είς αριθμόν. 
*Βη(χάλουν δέ τοις Αατίνοις έχείνοι, δη προς τον 
πρωτοσιθαβτοΟ χαΐ της δεσποίνης Ξένης ήσαν* χα\ 
δ»* εκείνους έβούλευον χατά Τωμαίων χαχά. Κα\' 
(ν -αληθώς οΟτως Εχον τό πρ£γμα. ΔΐΞχπεσόντες γάρ* 
χαΐ ή δέσποινα χα\ ό προιτοσεβαστός του υπό 081011181)8 111 ρΓΟρΠΟ 8ρρ8Γ8ΐα, 1)011 ρ*Γν8ΙΙΙ ΑΐΙΐΙ• 

(Η8ηι 8ρ0(Μ8ηΐί1)α8 ίπ]ί€ί6η8, ιη&ιιί1)υ8 ρ88ΐΐ6 4*8ΐ 
(^4^8(Αΐιΐ8, ηοη 8υΙαιη 8|) βηι^βΠβ, Ιια]υβ β^ΐΜήι* 

ίΐ1ΐρ6Γ8ΐ0Π8 ί1Ιυ8ΐΠ8 80 ρθΐ6ηΐί$8ίη)ί , 86<1 8 Γ6ΐί* 

ςιΐ3 ηο1)ί1ίΐ8ΐ6» 8(*η8ΐα 8ΐ(ΐιιβ 8 ιιιαΙιί8 ίηοοΙί8 οίνίι»• 
118. €%>(6ηΐΗΐ 6οΐ)βι»ηΐίηοροϋ8 ίηηιυιΐ6Γ88 Γβ8 ιιο• 

ΥΑΠίΟΐη 6ΙΙΙΙΙ6Χρ6Ι'Ια 681• 28. Νυηο (ϋοβικίυιη 6&1, ςυοιΐ ςιιί (1ιο6ΐΐ8ΐ: ι Βϋ- 
ηοίϋχίΐ 16 Οευ8 Ιη £[Γ65$ϋ)υ8 ιιιβίβ ρΓορίβΓ 1>ο- 
ηυπ) (-6ΐ6ΐ)Γ8η(Ιυ8 681 , ιυιη ]υ$1ί π)6ΐηοη8 ιιοη 
81116 Ι8υ(]ί1)υ$ ρ6Π(. ΑικίΓοηίουπι τβΓΟΐιΙ) 1η(^Γ68ϋΐι- 
ί1Πυ8 ίηΐΓ8 81108 ιηυΓ08 80€υδαΓ6 (]6ΐ>6ΐ)8ΐ Η«{8ΐορο- 
Ιί8 , ςπίβ ηοη 1)6η6(!ίχ6Γ8ηι Ιρ58ηι ρ6(ΐ68 6]υ9•. 
Νοη 6{ίΓ6ΐ)ίιη Γ60(6, βίουΐ (Ιβίη οιηηίβ (ΙοιηοηβΐΓ»- 
Γυηΐ. Ν8ΐη βΐιηιιΐ '80 ηαπ^ιιί ϋοηβίβηΐίηΙ 8ογ8 βυιπ 

Γ606ρίδ86ΐ, 8ΐ8ΐΙΐη ΡβρΙΐΐΗ^ΟΠβδ ςΐΐί Ουίη 60 6Γ8ΠΙ^ 
{6115 ρΓ8ν3 8ΐςυ6 !ΐ1ΐ6Γ 6γΧ€08 1)3γ1)8Γ8, ίην{ΐ8ΐί 8 

Ιί»ΙίηΊ8 3(1 ίρ80$ οοιιοοΓΓβΓυηΐ; (]υί τοιηοΐί 3 (|[6ΐ)1σ 
ρ6Γ8ηι1(|υ3 !ίΐΐυ8 Βγζ8ηΓιηυπ) ίιιΙ)3ΐ)ίΐ3ηΐ6 ▼6Γ8υ!^ 
0Γί6ηΐ6Π) 86X8011)13 ιηΠΙί3 61 3ηιρ1ίΐ)8 ηυιη6Γ0,(Ιί1Γυ$» 

6Γ3Ι11. 1.3ΐ!ΐ)0$ ίΠί 8Γ0υ&Αΐ}8ΙΙΙ (|(10(1 3 ρΓ0ΐ086ΐ)8&ΙΟ 
61 ίΠ)ρ6Γ3ΐΓίθ6 81311(68, ρ6Τΐ1Ιθ$ Κθηΐ8ηί8 11)818 ΠΟΟ- 

ΓιβΙιβηΐυΓ. Οαοιΐ τβφββ 86 1)81>6531. Εο 6ηίπ) 8(Ι<1ιιοΐΙ 
ίηιρ6Γ3ΐΓίχ 8ΐςυ6 ρΓθΙο&6ΐ)38ΐη8, υΐ 3 ηοιη3ηοΓϋΐιι 

8ηΐ0Γ6 6Χ€ί(]6Γ( ΑΙ , 3(1 1.3ΐίη08 88ρ(€ί6ΐ>ίΐΙΐΙ, (1011*18 
80 ίΐηρΠΙ1)ΐ8 ρΓ0|1ΐί&5Ι8 υΓίίδ (1ίΓΐρί6ΐ)ίΙΧ 6ΐ Βοιιι»• 35 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΒ88ΑίΟΝΙ€ΕΝδΙδ ΜΚΤΚΟΡΟΙΙΤΛ ?6 

ηοβ ϋΐίΐ ΜΐΙ>]νί€ΐι<Ιί «ΠίάβηΙβιι ; ]λΐη οιίηιη «ιΐ Α *Ρωμα(ων στέρ^ΐσθαβ, άπέβλεψαν εΙς τους Λατί- 
ίη€ΐιοαιιιΐ8ηι ρκ^ηλίη Μΐάιιχι&^οιΗ, ιϋβί Αη<)Γ6αί€υ» ϋϋβ ΐΓαιι&ΓΓ€ΐιικι»6ΐ. Ηί &υΐ«!ΐη, υ( (ΙϊΓΐιιιιι 6ΐιΙ, &<Ι 
ΙιοΙΙικη $80ΐιιηι ροη^βηιΐιιπι οοΠοοίί ΐϊΓαηΙ ςυκίβπι; 
ηιιία «ιΐΚΜίι ίΐΐιιϋ ΙΐΓβνί ϋίβ^οΐιιΐιιηι ϊγΊ νίιΐ6ΐ)3η(, 
οΐίΑΐ»αηΙιΐΓ. 06 Ιιθ€ ιιοη Ίηιηιοιίΐο βοευ&λΐιΙυΓ 1•»ιί- 
ηί ; ηίΐιίΐ ιΐίΰβιβ Ιι»1χ;1)&ιιΐ, ιιίΙιίΙ οβΠβ υιΐιΐΰ ίπηοο^η- 
166 €αοβΙίΐ4Μ;Γ<;ιιΐιΐΓ• Γη Ιιίβ, ΙιβυΙ ίπιρηκίοιαβι* 8ΐΐ8- 
ΰ6ρΐί$ ηι»Ι(ΐ•ιι ΐΗ;ι^ηιιΐρ ιη&(|;ηο ιη»1ο βαη^Γβ νοΙβ« 
1)αιιΐ 1*ιιρΙι1•κοιΐ(*8. Ουυι ^ηίιιι Ιη^Γβ^Μ β$5«ιιΐ Μ^^λ- 
Ιοροϋη &ιςυ6ΐ•»ϊ}ΐιθδθίΓθϋΐηνβΐ)ί566ΐι((οιηιιίηο ν<ϊΓ0 
ν^ΓΪ 81111 ΪΙ« νί(]ο}>8ΐαΓ &ϋυ8 οχ ρβηβ ιιονηίοιυηι ίΙΙο8 
&(1]υΐυΓ08), 1.8111108 ηβε ορίιΐλίο» 8|({|;Γβ<1Ίυιιΐηΐ' οΙ 
£Γυ(1θϋ88ίιη6 ΐΓ;ιεΐ8ϋΐ. Τυηο βϋ^πι 8βιηίη8 ^ρ»γ{;ηιιΙ, 
ιΙιιοΓυιιι 1108 ηηιΐΐίςυβ λΓιί ηο1>Ί&ουιη ίη ργ31Ίη Ργ<»- νου(, χα\ βώροις έπάρανχβς χαΐ μάλιατα ύποτχέσεσι 
του την πόλ'.ν τ£ «ρονομευααι, χα\ ύπ6 δούλε ίαν 
αύτοΓς του; "Ρωμαίους ΟέσΟαι, άνέπειααν ήδη χα\ 
πρ^ς μ^Χ^ν έξαρτύεσΟαι, εΐ μ^ ταχύ ό Άνδρ^νιχος 
έπεραιώσατο • οΧ γε κα\ του, ώ; έ^,όέθη, Ιερου ττολί- 
μου συνεφάψασΟαι τ6τε ικρυσελήφΟησαν μ^ν, ήργ"^- 
σαν δ& διά τ6 ταχΟ έχεινον λυΟηναι. ΈπεχλοΙτο μέν 
ουν τοΤς Αατίνοις α&τη αΐτίασκς ου ψευδής * ούδ* 
είχον εΙπειν, οΟτε μήν ίχοιεν &ν, ώ; ?\9αν &μεμπτοΐ• 
Έμελλον δ^, οΓμοι ! χακφ μεγάλφ μέγα χαχ>.ν έχβε- 
ραπευσαι οΐ Παφλαγ^νες, οΤς άλογίστω; έθρασύναντο. 
ΚΙαελήίντεςγάρ τήν Μεγαλόπολιν, κα\ πλαγιάσαντες 
έττΐ του; Αατίνους (είχδ; δλ πάντως χα\ άλλους των 
τοιαύτα νεω^ερίζειθαι φιλούντων συναίρεαθαι αύ• 86Γρίϋ9Β, ιιΐ ί18 ϋΊοΑίη, ιηαηίριιΐοβ €0ΐΐ6βίιιιυ8. Ια<!6 ^ τοΤ;)« επέρχονται τοΙς Αατίνοις, ούχ &ν έλπίζουβι 
6Ι1ΜΠ ιη.ιΐ3 ρΓ«χ'5«ΐηιΐ3 ηοΙ)ί8 6ν6ΐΐ0ΓυηΙ. χα\ διατίθενται τά έλεεινέτατα. Κα\ σπέρματα έχεΓνα 

προχαταβάλλοντακ, άφ* ων ήμεΙς χα\ πολλοί Ετεροι σϋν ήμΐν τεθζρίχαμεν λειμώνος Περσεφόνη;» ο&τω 
φάναι, δράγματα. ΈχειΟεν γ&ρ ήμίν χαθήχει τά παρόντα χαχά. 29. ΡοΓΓΟ Αίαοιη ηατηΓβ Ηοιτβηϋα, ςυχ'νίϋβΓ- 
Γΐιηΐ 1>8ΐίιιί ; ί^ηίβ (|ΐιΊ, 6χεβρΐί8 Γ6ΐ>ιΐ8 νί &1)ΐ8ΐί8, ιια- 
ΐΗϋΒλΐ ίΐΗ'βικΙίοι» ςιΐο<Ι Κοιηβηι, ςιιί ίη ηβνβ» εοιι• 
ίυ(6ΐ*8ΐιΐ, οίΓΟΑ οοΐ)ΐρίΐ8 , ρβΓ ΓιΐΐΟΓα ΓϋοβΓυηΐ^Ιαη- 
^υιιι β88ϋΐ οριΐδ, ηοη 8(•1υΒ ςυοϋ εοιιΐΓβ 8πυ8(03 
Ιι8ΐίιΐ08 ίΓηιεΐ38ΐα ηιί1ίϊ68 Α»(Ιΐ'θΐιίεί, 86(1 (|υο(Ι 
βΐίαιη βι>(8 ΐΗΐιι ηιιιΐΐοδ ιηίδβΓβ 6ΐ 8θθΐ6$Ιβ 80ϋΓ6ΐυΓ. 

1Ιΐΐϋ6Γ68 ΟΊΐίΐη ίρΒΟΓυΐϊΙ €11111 ρ8ΓνυΙί8 %\2ίάΊθ 116- 

€8ϋαηΐιΐΓ• Αι Ιιοο 68ΐ ίηιρήηιί8 Ιιοηβιιϋϋΐιι : βεί- 
Γιε6ΐ τοιιΐΓϋυβ ιη8ΐΓ(ΐηι ϋίΠίβ^ίβ ίβηιιηι ΓφΙιιβ 
οί>8ΐοΙΠ€8ΐ 8ΐ,!»ίεΐ|ΐΐ6 61 (|υί 1υε6ΐϋ 8θ1ί8, ηοη νί(ΐ6ΐ*8(, Ο 
0Γ€ΐ ΐ6η6ΐ»Γ» 8υε<-6586Γ8η(: ΗΐΟΓίυυδ «ηι 8ηΐ6(|ΐΐ8ηι 

1-«;ν6Γ8 νΙλ1$δ6ΐ. Ιΐοΰ ίοΓυΐΙΙ 8ΐ(|υ6 ΓϋΠΟδΙυδ 681 ΟϋΚ- 

Ιϋπδ ϊιΐ!>8ηπ8. Τυηο (ΐυοςυβ ρεΓΪΊι νίΓ ΒβοθΓ ίηίοΓ 
ΐΑΐίαο8, η68είο &η 6Χ ν6ΐ6Γί Κοηια Ι6^8ΐυ8 νβηβ- 
Γίι, βη 6Χ δίί-ίΐια ; ε6ΐ'ΐ6 8υΐ6ηι 6γ81 8ίν6 Βοηια- 
ιιυ8, 8ίν6 3κυ1ϋβ. Αι ηοη ϋίηιρΗοΐιβΓ ρ6Γϋΐ, 86(1 
ίιι<1υΐη8 οηιηί1>η8 8&εΓΪ8 νεδίίηι^ηΐίδ» (^υφ ηΙ βουΐυηι 
€0ηΐΓ8 8Γΐη8 Ιιυδίΐαιη πκΙυβΓΒΙ, 81 ΓοΠβ ίρδυηι 
νίη 8εεΙο8ΐί ΓονϋΓϊΐυΓΪ 6886ηΐ• χΟ'. Κα\ άφηγεΤσΟαι μέν τά τδτε δειν&, δσα εΐΚο^ 
ο\ Αατΐνοι, τ6 πυρ, δ τά χατ* αύτους έπενείματο 
δ(χα γε τιον άφαρπαγέντων, τοΟς χατ3^ θάλατταν 
εμπρησμού; Ι χ του παρά Τωμαίοις ώμβρημένου 
πυρ^; το?ς έπ\ πλοίων ψεύγειν δρμήσασι, τά χατ* 
αΙγιαλού;, τά περί τά; άμφδδου;, ίργον &ν ^Γη πολΟ, 
χαΊ ώς ού μόνον των άνθοπλιτών Αατίνων χατεφέ- 
ροντο ϋ( του *Ανδρον£χου, άλλα χα\ δσοις π^ριειηι• 
είτο Ιλεον τδ άπάλαμνον. Κα\ γυναίκες γάρ αυτών 
έι^^ιπτουντο ξιφεσι χα\ βρέφη. Κα\ τούτο μίν δεινδν * 
ούχ ούτω δέ» ώς δτε χαΙ γαστέρων άνα^^ηγνυμένοιν 
μητριχών έμαιοοιο σίδηρος τά Εμβρυα, χαι πρ^ 
ώρα; βλέποντος ηλίου τδ μιχρδν ό του ^υ σχότος 
μετεξεδέχετο αύτδ, τεΟνηχδς, πρινή χαΐ ζήσαι τλ 
τ.λειον. θηριώδες τοΟτο χαΐ άσόγχριτον μανίαις 
έτέραις. Έπεσε τότε χα\ άνήρ Ιερδ; Ιν Αατίνοι^, 
ούχ Ο'.δ* εΓτε άπδ τη; πρεσβυτέρας ήχων *Ρώμης 
χατά πρεσβείαν, εΓ^ε Σιχελίαθεν, πάντως δέ ή 'Ρω• 
μα7ο; ων ή Σιχελός. Κα\ ούχ απλώς Επεσεν, άλλα 
μετά τΤ^ς παρ* &χείνψ Ιεράς δλης περιβολής, ήν 
δπλων πρόβλημα «περιέθετο, εΓ πως αύτδν αΐδέσονται 
οΐ χαχοί. 50. Ηχε αηΐΰηι ηο1)ί8 ΓηβΓυηΐ Ι8ηιυη) Ιενίη κίι^ηα 
οοΓηιη ςΗΧ ρ8ί>8ί ϊ»υιηυ8. ΤϋΐηρΙ» βηίιη Οϋί ]8ΐη ηοη 
ίυεΓυηΐ ηο1)ίδ 38>ΐ8. Ν6υ1ί(ΐυ8ΐιι ίηνίοΐ8ΐ)ί1ί8 ηι»π- 
86Γυηΐ, οηηι η1Γκιυ6 ρ8νίη]6ηΐ8 60Γυηι €8(ΐ8ν6ΓίΙ)η8 
οοιΐ8ΐΓαΐ8 νίδοϋϋηίαΓ, )ηΐ6Γ ςηφ νίπ 88επ. ι δαη* 
ςυίη6 εοηδρεΓδί δυηΐ πιυη οιηη68<)υ6 ρυΙεΙίΓ» Ιγ&- 
1)68 ι 8ηρΓ8 (ΐη&8 880Γ8 16€ΙΑ Ιιυοιίΐίβ 6η|$6ΐ)8ηΙαΓ. 
Αι 1黀 ρο8ΐ(;λ. Τυηΰ νοΓΟ Ιληΐβ πιβίβ ορβΓβΐί βυηΐ 
1^8ΐΊηΊ, υΐ €8υ88 ΑηάΓοηίοί αϋδοΐνί α ιιοΙ>ί8, εβηββ- 
ςυβ εοΓυηι 3 Οΰο βικϋ^ί νί(ΐ6Γ6ΐυη 

51. ^Ίε ίΐί'ιιηΓ Αη<ΐΓθηίευ8 , υΐ 8ϋ1)ίΐ62ίιηυ8, 
ίη ηΓΐ)6ΐη νπδ Ιβΐίβ βΙγαΟπι ίη({Γ688υ8 68ΐ.Ριηΐ8εΦ« 
ΐοΐΌΓηπι 8εΐυυιη 6]υ8 ΓηΙΙ, ρΓο ρ8Γ\ο (|ηί(ΐ6ηι Ι6ΐη* 
ρθΓ6 , ίηιρ^Γΐυηι εβιΐίβ εοο(1ίιίοηίΙ)υ8 ]υηίοπ Αΐ6• 

χίΟ €0η1ίηη8Γβ, 8 ροΐ68ΐ8ΐ6 ΥβΓΟ ιη8ΐΓ6ΐη 6]υ8 

8η)ον6Γ«, ροδίςααΐα 8ΐιρΓ8<1ίοΐαπι ρΓ0ΐ086ΐ)88ΐυιη 
ίρβυηι 8ηιογί!ΐ56ΐ, ]ΐ88 ρήιηίΐΐΑδ £Γίηη7(1ίδ (Ιοηαηδ. λ'. Κα\ γέγονε χα\ ταύτα ήμΙν προχεντήματα, ών 
έπά^ομεν. Ή|;7ν γάρ ουδέ ο{ ναοί τοΰ θεού άσυλοκ. 
Ι) Ουδέ γάρ ούδ* αύτο\ άχραντοι Εμειναν, δτε νεχροί 
μέν έστρώννυον αύτοΐς τά; χρηπίδας παντοδαποί, Ιν 
οΤ; χαΐ Ιερά πρόσωπα* ι Αιματι δ* έ^^δατο τοίχοι 
χαλαί τε μεσόδμαι, ι παρ* δσοις αΐ 1ερα\ στέγαι 
ταπεινα\ {ροντο. *Αλλά ταύτα μέν δστερον. Τότε δέ 
τηλίχον ήν τδ χαχδν τοις Αατίνοις, ώς έχβοήσαντας 
χατά τοΰ *Ανδρονίχου δοχεΤν διχαιωθήναι χαΟ*ήμών, 
χα\ άχουστά; θεφ γενέσθαι τάς αίτησε ις αυτών. 

λα'. Κα\ ούτω μέν, ώς Εφθη στενολεσχήσας ό 
λόγος, χατέδυ πόλιν Ιχείνην εύρυάγυιαν δ Ανδρό- 
νικος. Κα\ ήν σχοιτδς αύτφ του λοιπού των εφεξής 
πράξεων χα\ αληθώς προύργφ στερεώσαι μέν πρδς 
μιχρδν τήν βασιλείαν έμποριχώς τφ μιχρφ *Αλεξίφ, 
χατασεισαι δέ τής χραταιότητος τήν τε μητέρα, 
έπε\ τδν Ιστορούμενον πρωτοσεβαστ&ν άποανευά- 37 Μ ΤΗΕ85Α1.0ΝΙ€Α ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 €ΑΡΤΑ• Μ χατίμ&νβν ούτω τ:(90Χ8ντήσαι τάς των ικραχτέων 
Αρχάς. Κα\ ώνιώσατο μέν έν^αΰΟα χαΐ δρχους, χαΧ 
αΟτοΰς οκους Χ3ΐ\ δ^ους, ων έΐς χα\ ό έπΙ τοΙ3 μιγάλου 
««ν«£6ά«ΐθυ βήματος τεθ£μβΑΐω{Λένο; β (ς χρηπΖδ», 
ήν ούχ Ιφτι χιτασεΤ^αι ΧριατιανοΙς. ΕΙςαύτ^ γχρ ήν 
ονμια'Τ7ΐ\'«^ώς τ% αίμα χ«1 τ6 ινώμα τοΰ Σωτήρος 
Χρ(στο'>, τά ιεάβι φριχτά χλ\ πάντιμα. Έδ^δου δέ 
ύκονοει> άσ^2λ»αν πίστεως βασιλικής χα\ τ6 της 
να«£ΐν^τ^τος φ&υδιπ(γραφον. Πββο? γάρ εαυτόν 
|ίίψας ^ *Ανδρ^νιχος, χα\ ΑπαλΙν βασιλιχ^^ν πό6α 
;ρ£{ρ( άίραζ ήρεμα, τφ σχληρφ τραχήλφ ^π^6£το« 
φαντάρων» ώς οΟτως ΰιι6 η^δα τφ βααιλεΖ άβΐ πα- 
τήαεται. Κα\ ού μόνον * &λλΔ χαΐ έλαφρίσας 1πβχά« 
Οιββν 6μΐ|> σφετέρφ, πρ^ς αύμβολον χαΐ τοΰτο του 
εΙςχΕ^^αλήν αύτ6ν Ιχειν, χαΟάπβρ δαιον. 

λβ*. Ήσαν ταυτα^ Κα\ οΐ μέν άγχινούστΕροι, χαι 
οΓ•( Ιχεκν τ6 αληθώς εύβπήβολον, ώχνουν πρ^ς τφ 
άνδρ\ είναι, ο6 πάνυ «ολλοί ΙχεΤνοι, ευ δτιμάλιβτα 
είδότες» οίος πέπλαστο ' οΐ .δέ πλείους παρήγοντο 
τον αληθούς* χαΐ ήνΟιιμένας τάς Ιχε(νου τρίβους 
δρωντβς, τους βο^ύναυς ούχ ύπεβλέποντο. άγαθοΙ χα\ 
οΤίτοΙγ» δντες Χριστιανο\, χα\ λογισμφ διοικούμενοι, 
δ>ς ούχ &ρα τοιούτους δρχους συγχέαι χατατολμήσβι 
&ν6ρω«0Λ χάνους ευ Εχων, χα\ όρων τά του θεοΰ 
δλλ^ έπί^όεπϋ>ς έχοντα πρδ; αύτ6ν, χαι πεπιστω- 
1^^^ ΧΡνβ^ βζσιλεΟσιν εΓχειν, οΓς ή φύσις &λυσι• 
δώ^ασα τ4)ν βασιλεία ν ήρμδσατο, χα\ τ6 της Αρχής 
μήρυγμα ευ συνεχλώσατο. 

λγ'. Κα\ ούτω μέν οΐ ξύμπαντβς. Ό δέ τ3ι ηρώτα (^ 
χολαχείαν σχευωρήσας, ώς ύπαγαγέσθαι τ^πολιτιχ^ν, 
χαι Ανύσας, δ προύθετο, εΐτα χα\ Αχχί^εσΟαι προε- 
βάλετο, οία Ιν τφ προ/^|5έειν έπ\ άγαθφ τή; πόλεως 
επιτυγχάνων χατα^,όάχταις, οΐ,ττερ αύτψ άναχαιτί- 
ζουαι τό ^Μυμα ώς εΙς ΑνΑ^^ουν τινά. Δι6 χα\ Ανα- 
χωρεί ν έΟέλειν εΙς τΙ]ν των Παφλαγύνων αύθις 
έσχήπτετο. ΤΑ δ" ξ ν χδτος χατά των χαΐ ευγενών 
χα\ Ισχυρών ε!ς τδ πΑν, ούς μελετών χενΑ ύπώπτευεν 
εναντιωσομένους αυτψ. *Ην δΐ έν αύτοίς χορυφαΐον 
^ μέρος οΐ ώς έ^(5έθη έπ\ γης άγγελοι, φυλον έ κείνο 
χαΐ γένους Εχον τδ ύπερέχον^ χα\ Ανδρίας ευ ?ίχον 
χα\ πίστεως βασιλιχής χα\ συνέσεως * χα\ δ μέγας 
δουξ, δ Κοντοστέφανος, Ανήρ δρζστιχδς χα\ φρενών 
γέμλιΐν, χαΐ Ιτεροι μυρίοι δσοι. Έλάνθανε δέ ταΰτα ]υ8]υηΐΗΐα Γβοίΐ , Υβη) βΐ ηιυΐΐβ , ^υοπιπι ιιηηιιΙ 

ΓυϊΙ ρΡΟΒΙΙΙΐΐίΑΐΐΙΐη βΟρβΓ ΙΙ19Ι|{ΙΙ0 €| Μ«Γ3ΐίβ•ίΐΗ0 

ιισ^κββίο ίη ιιιβ(Ι'Μ βΐ^ΐαίο βοϋΐββί»* ςυοά ΟΗγΙ- 
8ΐΐ»ηΐ8 ίιιτίοΐ^ΐβ «51, ΙιΙςηβ βο ιη»|;ί8 ςαοά οοηιη 
8&η£[ΐιίη« 61 007|>ΟΓ6 ΟΙιηβΙί δαΙναΐΟΓΐ», (|ΐΐ!ΐ! οιηηίϋαβ 
ΐΓβιιιβικΙϊ 8ΐιηΙ αο νοηβηικί», ]ηΓπΐυιιι ίαβπιΐ. Ρΐ!€ί( 
νβΓΟ III 8«ι»|ήβΑΐ*βηΐιΐΓ οοη8ΐαηιίαηι 6άβΊ Ιιηρβτ&ΐο- 
η.'ΐ ^(Μ)ιι« ο696(]ΐιίο ίρβίυβ ιηβηιίαι 8επρΐυηι. €υιιι 
βηίιη Ιιιιηιί ρΓΟΰβϋυίβββι Αη(ΐΓθΐιίοιΐ8, ιηοάΙ«αιηηιιβ 
ιηαηυ $ιιΙ)ΐ6ν3«86ΐ ρ^Λ^η €ΐ6)ίθ8ΐαιη Μηρ<*Γ•ΐο* 
η8, εΓβοΐο εοϋο βηπ'βχΊΐ , 8ί|;ιιίΩ€:ΐη8 ββ βίο. ββιιΐ|ΐ«>Γ 
8υ1> ρ6(}ίΚ>π8 ίιηρβιιιΐοΓΗ Γυΐιιηιιιι 6$8θ. Νβο Ιιο€ 
»ο1ιιιη, $0(1 βΟΓίιιη βχ«ι»ρΙο ί/ι&ιβίβιιβ $ί|$<ΓιΓΐ€»νί( 
ςοοϋ ςιι» Ιι»Ι>6ΐ)&ΐ Ιιι &ηΊιηο, ου ι» Γυ1ί($ίοΐ)€ 8680€ΐα- 
" Ιηιη ΓοΓβ. 

32. Τ3ϋ& 18111 €Γ»η(. ΑΙΗ βηκοιη ρηκΙοηΙΙοΓββ, 
ιη6ΐία&(ΐυ6 (Ιίιρηοβοιΐηΐββ (|πίά βίΐ νβπ ίη βρβΰΐοβί• 
(Ιί€ΐί8, ΙΙΙί <9ι1Ιΐ£ΓβΓ0 (!ιι1)ίΐ:ι1>3ΐιΐ, ηοη Ι8ΐηβη αιχςιιο 
ηυηΐ6Γ0 , ιιΙ|»οΐ6 ορίΐιηβ ηοβοβιιΐββ ηιιβίί ίικΙοΐΦ 
£886ΐ. ΡΙβΗςυβ νβτο οϋια νβηιπι οΓ«ηΐ ; 0θΓΊΙ>α8 
βρ&Γ8θ8 |;γ6881ι9 6]α8 νυβηΙ(;8, η1ιγ<8ηβ ηοιι βιιβρίοιι• 
Ι)οηΐαΓ Ιιί ΙιιιιιΊ 6Ιιπ8Γι3πί, Ιιθΰΐ|ΐιβ Γ&ΙίοΓ.ίιιίο ϋυΰΐΙ, 
ηοη Ιλϋλ Λ^ Ι&ιιΐ3 {υΓαηιοηι» νίοΐβΐιιηιιη ωββ Ιιοιηί• 
ηβπ» 1)01198 ίηιΐοΐίβ, νίϋί*ιιΐΐΜη αΐί^ϋ Ιιοη» 1)613(1 86 ίπ- 
ίΐ6Χ9, (ΐ6€6Γ6(|ΐΐ6 βί^ββ ΠιΙηΙοιιι ίιπρβΓαΐοπ 1)119, ςιιί- 
1>α8 ηαΐΟΓα , ςιΐ3$ί €Αΐ€η3ΐη, (ϋ([ΐΓιΐ:ιΐ6ηι ίηιρ6Τ8ΐο• 
Γίαιη &Ι]ί|;«ιτί^ 8ΐ»ιηπΐ8ι]ΐΐ£ &γ16 οοιινοΐνίΐ ρΓΐηοίρα- 
Ιιι&. 

53. 0:)ΐη68 <|ΐΗ(Ιοπι »ίΓ. ορΊΐ)»))»πΙηΓ. ΙΙΙβ νρΓΟ, 
ρπιηηιιι 9ΐη1)ίΐίοΐΜ8« ηΐ86ΐιίη»ΓιοηίΐΜΐ8 ςυοιΙ Ι(>ιι* 
όϋΐκιΐ μοΓΥβηίι, $;(» ()οίη(]6 ιΙϋΓΐ€ίΙί(ΐΓβιη 08ΐ6ΐιά6ΐ'0 
€0βρί1, ιιΐ ειιηι ΐθΓΓ6η8 Α(|«ι:ιηι ορΐ»ΐ8ηι »(Ι υΓϋβιη 
3ΐΓη'1, (]υί(]2ΐη) υΐΩιιβηΐιιιη ρ]υ$ πΊγο Πη ιΙ 6ΙΓι66γο 
€οηηηΐιΐΓ. Ι(ΐ60 ίΐβπιιη ^ρυιΙ ΡαρΙιίΑ^^οηβ» ΓβδΙ- 
(]θΓβ οηΊχΓ νοίβΐ)»!. Εγ&Ι οπιηίιιο ίιιΓΐΊΐ8ΐΐ8 ηοΙιίΠ• 
1)πϋ 90 ροΐ(ΐπΓιΙ)ϋ8, ςηοδ ηυΐΐυ ]αΐ'6 &Ί!)ί {ΐ(1νΡΓ&:ι1(ΐ• 
Γ08 Μΐ&ρί('ηΙκ)ΐιΐΓ. €;)ριΗ ν6Γ0 6οηιιη 8ΐιρΓ9ΐ1ΊοΓι 3η- 
^οΐΐ Ιοπ'6$ΐΓβΗ 6Γ2ηΙ, ηιιοιΙ ι^οηβιίβ ηοΙ)Ί]Ίΐ»ΐ6, ηιιίιιιο, 

Πϋ^ΙίΐΗΐβ 61*^3 ΊΐΐφβΓίΐΐ0Γ6ΐη3ΐηυβ ρΓυ.1(*ΐ)ΐί:ι ρΓ»!.Ηΐ3- 

1);ι( ; (Ιϋχ (|ΐιο<:|ΐΐ6 ιΐι3§;ιιιι$, €οιιΐθ8ΐρρΙι»ηιΐ8, νίι* 81γο- 
Ι111ΙΙ5 ίη£[ϋηίθ'](ΐ«* ρι*:Η8ΐ3ΐιΊ, 3Γιί(]ΐΐΰ ίιηιιιιιιβΓί. Η^ΒΟ 
ΑυΙβιη ρΙβΙκΜΠ ΙαΙοϋαηΙ ηοχ 8€ί6ΐ)3ΐιΙ ίρ8ΐιιη Ιιίβεβ νί• 
Γίδ ίπΓϋΐι$υιη. Ιιΐο.ο Γ6ΐιΐ63ΐ'6Γ60ΰ(ΐ6Γ6({ΐΐ6 ορίπ:ιιιΐ6ΐη. τ6ν δχλον, χα\ ούχ {δεσαν, δτι χατΑ τοιούτων Ανδρών Ο υηιΐϋ νΰΐΐ6ΐ3ΐ,οο ηιιθ(1 ιιϋιΐΐ ικΐΐβ β^ϋΓβ ρο$8βΙ 3(1• μ^μην£• Αιδ χα\ Αξιουντα μεταπλέειν χαι ύποχωρειν, 
δθεν ηλΟε, δι Α τδ μηδίν Εχειν σπουδαΐον πράττε ι ν 
τ] Ιχ των πολλών χωλύμτ;, ΕπεΙχον έγχείμενοι, 
προσχλαίοιττις, ποτνιώμενοι, γουναζδμινοι πρ^ς 
βεού χαΐ ψυχής χα\ των φιλτάτων, χαΐ ένδιδδντες 
Ι^ιναε αύτφ χατΑ πάντων χρατβ!ν, εΙς δπερ Αν 
(ΐΐροίτο. Μή γΑρ Αν φασι δι Α τούσδε ή έχείνους τδ 
πάν έξολέσβαι. ΆφΙησιν ουν έπ\ τούτοις ό *Ανδρδ- 
νιχος τήν θρύψιν έχείνην. Κα\ βαθμίδα ταύτη ν πρώ- 
την ύπαναβΑς του μέγιστα δύνασΟαι διΑ τήν δημο- 
τιχήν Ισχυν, ούτω προσχολλωμένην αύτφ, χα\ τδ χατ* 
αχ*τ>η δλίγον εΙς μυρίον έπαύξουσαν, βαθύνει σχέμμα 
/.αβυρινθώδες. Κα\ τέως τρέ-τεται χατα του άρχιε- 
ρέως, ού δεσμού μόνον, ΑλλΑ χα\ τοΰ μή βίναι δλως νυΓ$3ΙΐΐίΙ[>118 ΙΙΐυΙΐί^, ΓΟΐίΠΓ.Γβ 0ηίΐ6ΐ)3ΐΐΙ(1Γ• ρΙθΓ3ηΐ68• 
(1«ρΓ6€3αΐ68« (}6ηυ3 3ΐηρΙϋϋΙβ|ΐΙΰ8 ρΓΟ Ι)οο, 31ΐίη)3 

3(.ΐυβ €ΐ)3η88ΐιηί5. 86({ϋθ ίΐΐί 8ΐιΙ)ΐιιίιΐ6π<68 ρΓΟ οηι- 
ηί1)ΐΐ8 (|υ3Β 6ΐ6^«88ΰ4. Η:ιιΐ(1 βιιίιη, ίηιμιίυιιΐ, Γαβ 
681 ιιΐ ρπφΐΰΓ Ιιυβ ΊΙΙοβνϋ ΐοΐιιηι ρ6ΐΥ3ΐ. Ηοο ρηιηο 
%ηύυ 013X1111»; ροΐβίιΐ3ΐί5 <)1)ΐ6η(ο, ροριιΐί ^Γ3ΐί3 
8*16 ίΐϋ 30(|υί8Ίΐ3, ηιο^Ε(ΐιιβ ίη ίοιιιΐ6η8υιη ΑυυΙβ, 
οοη8ίΠιιιη ίη6ΐΐΓίθ4ΐ)ί1ο ιιΐ6«ϋΐ3ΐυΓ. Ρήπιο 3(1ν6Γ• 
8118 3η-1Γιορΐ.<»οοραπι νοΓϋΐιΐΓ, ςαί ηοη 8ο)μιιι γ3γ- 

£6Γ61» ,86(1 II ( ΟίηηίΐΙΟ ηοη 6X8*18131 Ι1ΐ6Γ63ΐυΓ 

ουιη ]υ(ϋ63ΐΐ8, ιιΐ ί>ί1ιί Γ6ΐαεΐ3ΐιΐ6ΐη, ίιηρηιηί8(|αβ 
4ΐΐ0(] 860811 ϋΐυηι ρπ6νί(ΐ6ΐιΐ6Πΐ η)3ΐ3 ςιι» €οηΐη 
1ηιρ6Γ3ΐθΓ6ΐιι βοΐιίΓοβ βΓ3ΐ 6Χ (Ιιν6Γ$ί& ίικίίοϋβ ίΠϋά 
86η5ίΐ, ςυοΓυηι υηαιη νυΐ^ο ηοΐιιιη 68ΐ• 39 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑίΟΝΙΓΕΝδΙδ ΜΕΤβΟΡΟI.IΤ^Ε 40 

άξ<£ν ΐΜίν^ν, IV; Ιαοτψ ^<Μχρη«τον, χαΐ μάλισθ*, ότι χαι ΊΙ^βετο ικροορώ|ΐ€νον, & πράξβιουτος. ιΐς τ^,ν 
^ααιλέα χαχΑ* '](^οΟ««ο 6^ τρόηοις ιιολλοί;, &ν βΤς χαΐ «ζτος φιαχβχήρυχταΐ• 
54. ΟαοαιίΜΐ 8«Β€ΐιβ μβι βιρΓΟίΜΤλτίΐ Ληιϊτο- Α λ^• *Ονέ£&βέ ικ>τβ 4 *Ανβρ4νιχος τλν έν άγίοις ηί€υ• ςαοιΐ μ •ί£«^ ΊιηρβπΚοΓ» ραΐΓβιη 96Γ61>»1^ 
<Ιιιιιΐ(|υ6 ίιηρ•ΓΑΐϋΙ$ Ιϋ1β1«ιιι ζ^^ί , ΙιΙ» ραβϊί μΓβ 
ίιΙίο«ϋΗ €0ΐηΐΒί9»ί ιηΙιιβ9 βΐυ^ίοβΗβ ββ&βΐ. 1116 «υίβηι 
ΓββροηιΙίΐ 6ΐ 8ΐιβΙοβΓβ« %\ ΙΟΙ Η ΐΑηϋλ η6|θΓπ§ άΗ*• 
ΐΓλοΙν• ΙΐΓβνίΐΜΐδ• ίηΐβτνβιΐΐί• ρυβίΌ Ίανί|;ίΐΑΓ6ΐ• Οοηι 
τβΓΟ $!€ Κ>βηΙβιι« 6χρη)^πιΐίοηίΐΝΐ8 ΑηιίΓαιιίοΙ Γ6« 
•(ΐοοιϋΜβΙ* (Ιβίη ί^Γπιιη αοιιΙηπι ίηΟιΙΐ, λ(1<ΐ6Β4ο : 
€ Αΐίαβ να1(1β ιιΐ(|ΐι{6ΐΐιβ, ιιΙ>Ί Ιβ Γα%ύηι »η ιηβϋίο ρο- 
ρυΙϋπΥβηβΓλίιι. ι Οίιίΐιοηβχ. ΑικίΓοιιίοΗβνβΓΟ (^Τ91 
βοίιΠ'ρβΓδρίοηχ ίη Ιοςυβηιΐο α ιΙίοΓυηι ιη^ηΐβαι ΓαοΙΙβ 
ροιίΰίΓλίΐδ ςιιαιηνί» ίιινοΙιιίΑίιι ) 6χ Ββρίβηΐβ μιιφ 
ΐ|υβΡΓϋ ςιιοοιοϋο <]ΐΰ^Γβ βιιβυβ ΓιιβΓϋ ρβΓ ίρΜίπι ΐΓβ• 
ρί(1&$8<9 ιιυρβΓΑΐΟΓβιη ? ΜβςπϊΐιΓιιηυβ 8€ΐΐ6ΐ αηοί- 
ρίΐβ νΜΊ>ο ίη^αί€ίΗάίηί$ ΓΓβΐυ-» «Ιλπιαι 6886 νύΤ- Β γέροντα, οτι β^σιλειαπάτορα τ^^πον επέχων, οΓς έπι- 
τροπβύβι τοΰ βασιλβύοντος, ού συχνά καρλβάλλβι 
έπισχέιττέσθαι «6ν ιΐς υΐ^ν τεθιιμένον, τοιούτον 
δντα. Ό δ* ύτϋΐιπών άρχβΐν, εΐ διαλείποιν βραχέα 
ήχ8ΐ ιτρ^ς Ιπ(7Χ8ψιν του τοαιδ&ς, Ανθρωπος τοσούτοις 
μ<ριζ6μ<νος πράγματι. Κα\ ο&τως ήπ(ως τφ του 
*Ανβρον{χου πρθ9βνΕχ6β\ς όνιιδίσμφ, 8ΐτα χα\ χαν- 
τ!}ρα δριμ^ν λπήγάγι, προσ€«βιπών, ώς Άλλως Τ£ 
χα\ 1ξ£φρ<5ντί9α, ή(η τ^ν βασιλέα ένβεβημηχ^α σζ 
έξευρών• ΕΙΐϊΐν ό γΙρων. Κα\ Άνβρ^νΐχος (?||ν γάρ 
'όζυς* ΰσκερ στρεβλά εΐηείν, ο&τω χα« ύπονοησαι 
τά μή' βαθέως &λιχτά) ιηινθάνεται του οοφου γέρον- 
τος, πώς ποτ8 &ν «(τκοί, δι* αύτ6ν έχπεφροντιχέναι 
τ^'ν βισίλλα ; Κα\ ό μέγας θατέρφ οκέλει τον» 5ιιι* ϋίχίΐ, ι ευΐη ρο8ΐηιΐ8ΐι> ίη «οΐΐιιηιιβ βϋηβ ° σημαινόμενου της έχφ^ροντίσεως Ινερειαάμενος, ψά- 16 8ΐΑΐ»Ηί6Π8 8(1 8υ8ΐίη£η(ΐ8 ςυ» ραοΗ 8υΒΐ, ιηυΐ» 
16111 8θ11ί€Ίΐυ<1ίιΐ6ηι (ΐ6ρο8ΐΐ€ΓΗ», ίη Ι€ίρ80 ΓοηίοΓί 
ροηιΙοΓβ ρο8ΐΐο• ι Τυηε ΑικίΓοηίουβ ΙλοαΙΐ, ίη 
805 ρβείΟΓΟ ρΓ6β8α, Ιιοοςυβ ηηο ϋυρϋοί βΐ 6ευΐ6 
8ΐΓ6ρ{ΐα €οηΐ?λ 8611601 ΐιιΐοΓίο, αίροΐο 8€«ΙΙα8 Αγ• 
ιη6ηίθ8• Ιγ98 ]ιιη{[€η8 ίη]ιΐΓΐ8ΐη 61 ΐΓοηΙλίη, 8|> 
Ιιοο ΐβηιροΓΟ ρ»ΐ8Εη β6Γ6Γ6 οιΐΓβιη 8ΐ8ΐυΗ; βοηιιβ 
ν6ΐιίΐ νΪΓ άίίί({6ηΐί88ίιηυ8« υΐ ρβυΐο ρθ8( ιηοΐ6$ΐί» 

ΓΟρΟΐίΙ» 8ίηΙ 8(1 ΙκΐηΟ 6ΐΙ(1:ΐαϋ8 6ΧΐΓ6Ηΐί 181610, ς 11^1 

νίΐ8 8Γ€ΐιΐ6ρ:86ορί 1» (Ιί8οηιιΓιη6 Γιΐ6Ηΐ ροΕί ορ- 
ρΓθ1)Γί3 ιηυΐΐλ, ςιΐ8ΗΙ)ΐΐ8 ^υ(1»!^ Ι)βυιη ορβΓυεηιηΙ. 
Νίβί 6Γβα 86η6Ζ ρΓονί<1βη8 βυβε δλίυΐί, 6 ιηβϋίο $« 
8η8ΐυ1ί886ΐ, αΓ€ΐιίρΓ»»ιιΙ»ΐΐΓ (](*ρθ!»Ιΐο• ςιιοίΙ ηο- 

1ηΐ886ΐ (υΐ886ΐ Ρ888ΙΙ8• νχί-εΐηετ^ν λέγον, χάθ^ι ι £οΟ είςάατραβή χίονα 
ύποστήσαντος έαοτ^ν, βαστάζε ι ν τά ύπίρ του παίδες, 
αύτ^νς άπεφορτϊσ&μην τ6 πολύ του φροντίζβιν, ανα- 
θεμένος ώς Ι^υρψ σοι αΰτψ τά βαρήματα > Ησυ- 
χάζει έντάυθα ό Ανδρόνικος, χα\ τ^ν θυμ^ν ύτεν- 
δαχών, κα\ τοΰτο μόνον Αχροβολιαάμενός δίχα ροΙζπΌ 
λιγέο; κατά τόυ γέροντος, ώς άρα βαθν»ς Αρμένιος. 
Κα\ παραμιξας τΨ^ βαρΟτητι χα\ σαρχασμ^ν τ^ν 
άχρι χα\ μειδιάματος, άρχ}]ν ΙχεΤθεν Ιθετο τρανέ- 
στερον μελετάιτ. Κ'αΥ εΙς τοσούτον έξ{χετο δραττη- 
ριότητος, ώς μετά μιχρ^ν Ιπαναστησαι χα\ ^πιστησαι 
τους χύδην πιχρους Ιως χα\ εΙς έσχάτην θρασύτητα, 
ώς χα\ διαχρησθήναι χίνδυνον γενέσθαι τ6ν αρχιερέα 
€ μετά πολλάς ύβρεις, δπο{ας χα\ *1ουδαΤοι Ιτοζάσαντο Αν χατά βεοΰ. ΚαΙ εΐ μή τδχνησάμενος δ γέρων έαυτψ τά σωτήρια, Ιχ μέσων χρυββίς άπεσύρη, 
άποδυσάμενος, ώς έχρήν, τδ άρχειν, ίποθεν άν, δπερ ούχήναύτψ Ιθέλοντι. 55. ΙΙΙβ ςηΐ()6!η 8ίο Ββίρ^υαι 8ΐι1ΐ(1υχίΐ, 8(Ιν6Γ8η8 
:)1Ιο& ΓυΓβΓβ Αη^Γοηίουιη ρ6ηηΐιΐ6η8. Ηίβ νβΓΟ υΙ)Ι 
Ηοο 88ΐιιιη ρΓοοπιίηβηβ Γ6ρΓ688ί88βΙ, βχίΐίυηη 9(1- 
ν6Γ8ΐΐ3 οηιη68 βνοηιιιίΐ, 8(Ι60 ϋΐ ηοη ρ0886 (Ιίοί 
Ιιαη€ 6896 8θηΐ6αι, ϋΐυιη νβίο ηοη 6$80, 8β(Ι 8ΐ1 
ν6Γ8υ8 608 ςηΙ οιηηίηο ίη8οηΐ68 ΟΓβηΐ (ςηο(1 η6(|υ1- 
Ιί»* ουιηΐ}1ιΐ8 6$ΐ).Ρο$Ις»8Ηΐ ίιηρβΓαΙΟΓίβ πι&ιγ6Η1 Ίη- 

€111818861 ίπ 886Γ8Γίθ ΠΙβίΙίοί Οίθΐη6(1ί8 ΙηΙβΓ 88ηθ108 

Γθη8ρίεηί, ίΐιίηιιβ ηοη ιΐίιι Γ6ΐίηυί88βΐ, βϋυχίΐ ίηιΐο 
111(106 8υ1)ΐη6Γ8ίι, ιη1πί8ΐΓί8 υδΐιβ, ςιιοΓυπι αΐίςυοβ 
8αρ6Γΐ)ί8 6]υ8 ρΑυΙο ροδί εοη<]6πιη8η8 πΐ6Γίΐο γ6^ 
ιηΗη6Γ8τιΐ : Οβο 8ΐο ηο8 ϋοοβηΐο, ςιΐ6η8<1π»ο<]ιιιη 
ρ698ΐιη8 ]υ1)6ηΐ6πΐ| 1ΐ8 Ι^ηβΥβ <^Μΐ6Βΐ6ΐη λΟΰοριι- 

ηΙΗ, 168Ι6 ϋ8τί(ΐ6. 

56. Ιΐ8 6Γ0Ο Ιηίςυβ Ιβεϋ. Ργ9616Γ68 6οηνο<*8ΐΐ8 
οηιηίΙ)υ8 6ΐ6€ΐί8 νίηβ 06η6τΐ8 ι1Ιυ8(π88ίπι1 «Ιίο 
ςιΐ8(!8πι , 6ΐι]ιΐ8 ΙιοΓΓΟΓβιη ηβίβηιίαηι αΙΙςηίδ άβ- 
86τ11>61, οιιιη68 Γ.οιηρΓβΙιβηιϋΐΙ β'ιευΐ ρί8668ΐη γ611 
Γ818Π, 6χε6ρΐΐ8 Ι>οηΐ8 8η|{6ΐί3, ςυί 8(1>1 ίυ^» οοη^υ- 

|6ηΐ68 (ϋ8ρ€Γ8ί 81101. Οΐηη6δςΐΙ6 1Γ36(8( ύ^Ιΐίά^ 

ιηοΓβ ίηίςυο ; η&ηι, ρπνϋΐΐιη υηυπΐ(|υ6πΐ(|ΐΐ6' 8Γ|^αίΐ 

6886 866Γ610 ρΓΟ ΤΒ%Β, 1111(18 (ςΐΙ96 68ΐ ]υ8ΐ8 ΥΟΧ) 

1108118. Χ4 68Γ06Γ6ΐη ραα608 (ΐυο8(Ι&πι όαιηηΑ- 
υΓι Ι*06Γ6 ςαί ο1)€«ειιΐ{ 8ΐιηί, ί1(|η6 ρΐβήιιηε. 0(ΐθ8^ 
(Ιαη νβΓΟ 6Χ ϋ8 Ιη βχ8ί1ίιιηι ρβΓρβίανηι' 6{1ΐ. λε'. Κα\ αύτ^ς μέν ούτω ξυνέ στείλε ν αδτ^ν, άφε\ς 
χαθ' έτερων μεμηνέναι τδν 'Ανδρόνικβν. Ό δ* έπεί 
ούκέτι προβλήτι σκοπέλί^) τιν\ άνεχρούετο, έξεχυμαι- 
νεν ολέθρια χατά τιάντων, ούχ ώστε χα\ ειπείν, δς 
τε αΓτιος, δς Τ5 χα\ ούχ\, άλλα χατά των μηδίν δλως 
αίτιων ( τ^ άδιχώτατον) ■ χαΐ τήν τε του βασιλέως, 
περιγράψας μητέρα έν τφ σεμνεί(ρ τοδ έν άγίο'ις 
σοφοΰ ίατήρος Διομήδους, έπισχών ού πολύν χρδνον, 
άπηγέ τε χα\ έβυθισεν, ύτϊουργοίς χρησάμενος, ών 
ένίους 6 χαταβραβενων αύτου θυμδ; ού πολλψ ύστε- 
ρον εδ ποιων έτίσατο, παιδεύοντας ή μ Ας χαΐ ούτω 
του βεού, ώς χαν δ έπιτ Ασσων τά- φαυλότατα χαΐ ^ 
ύποτασσδμενος του προσώπου πειριυνται του θεοΟ, 
δπο(ου οΤδε Δαυίδ. 

λς*. Τοΰτδ τε οδν^οΟτω έξήμαρτε; Κα\ σΰγχλητον 
δέ θέμενος Ανδρών λογάδων Απάντων των τ•υ μβγ{- 
στοϋ γένους, χατά τίναή}χέράν; ήν χΑ\ έγγρΑί^ηταί 
τις Αν εΙς Αποφράδα δειν^^ν, συλλαμβάνει έχείνοϋς 
ώσεν χαΐ Ιχθύας τινάς έν άφύχτω πανάγρψ, δ{χα ^8 
των χαλών Αγγέλων, οΐ χα\ οΤα πτερυξάμένοι ές φυ- 
γήν, έσχορπίσθησαν. Κα\ διατίθεται πάντας, ώς ούκ 
Ανεύλογήσοι τις, λαβάς έπιχαλών έχΑστοις τδ χατά 
βασιλέως ένδομυχε!ν , έχείνου ( εύστδχως εΙπειν ) 
Αληήριος. Κα\ ολίγους μέν τ ίνας έδιχα?ωσεν ε!ς 
είοχτήν. Ήσαν δέ οΤ χα> έξ δμμάτ(ον έγένοντο. 41 . 1)Β ΤΗΕ855ΑΙ.ΟΝΙΟΑ ϋΙΙΒΕ Α Ι,ΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ, 42 ορίους Ιστ£ΐλ€ί Μίτά βραχν ^έ χα\ το^ς χαθβιρχΟέν- 

τας ύχοΧκλάν, Ιμέριοβν ε(ς τε τυφλούς &χ νιβήρου, 

χα.\ μΐι τοιούτους * ώς &ν, οΙμα4, βλέπύντβς αύτο\ 

τονις 1^ε«ηρωμ^ναυς, άε\ ζώσιν !μφο6ο&, χα\ συνιπαύ- 

ξωιιν ο&Γ» τ^ χαχ^ν της χαθβίρξεως. Ού πολύν & 

χρόνον μιίνας^ έιιι6αλ§1ν Ιφίεται χαΊ τφ ΰτίβρανβ• 

στηκ^τι ^9μ$< χ«ταγνονς τής πρώτης έχβίνης βάθ- 

μί99ς ώς ταπεινής* 

λ^. Γοπ'^'^'μ^ τοΙνυν αίΟις α&τφ ^βχν&τβιι^ χα\ 
^^•^της προβάλλεται, χαΐ φόρτος φορτίβων ού φ»- 
ρητ6ς» χα\ ώς ού)έ &ν «Γη αύ'ίφ στιρχτέά, κΙ οΟτω 
«άβχκν χινΙννεύβι τρόποις πολλοίς. Έπασχβ $& Αρα 
'ύ&ν, άλλ* ενδόμυχος ήν^ πολλούς «ύτ6ς 6ήο6αλβ7ν 
%€α\ ιΐβαΰθις Ατλήτοις παΟήμασΙν. 'ϋς βέ &πέμβνε, ηοη ΓιΐβΤΑ^ιΙ, ιΛ ίρ$ί, ύιίδΓηιΐο, Ιΐ08 ιι^υΐΙΙβιΐΜ ^ΐϋοιι- 
169, οαΑ) ηιβία βι^ιίιρβΓ νΙνβΓβηΙ 8ί<Μΐυβ 2ΐιΙί(ΐ|ίβΓ6ΐιΐΓ 
ροΒηλ οιιρίΐνϋβΐίβ• ΑΠςηοιβιηροΓβ οηιη 6χβρ«οΐ3β «ι, 
ρΓ0)Ι(Ι Ιό Ιοοιηιί 8η|)6ΗοΓ6ΐη ]υ1)6(. ΙιιιηιΗΗαι«(η 
ρτΐηιί Ιο^ί ηίηλΤβιτιι ]ιηΙί€απ8. 57. ΗϋΓπιΐΐΓ ίηίΟΓίιη ηιτδηιη λϋτβΓβιΐΒ ϋΗιΐή 6Χ(Ι- 
ΐίΐιΐΓ: ηιοηιιη (ΙσΓϊΐΙββ 6χρΓθΙ)Γηΐυ7 ίϋιροΐβίΐοηιηιιβ 
ϋΐ) 00 ροικίιιβ ίηί4)1βι'βΙ>!ΐ6 , 6ΐ <|υοι1 ίρβύ,βί &^ 
ΙάΙΰηι ροΒΗ^ιη εοικΙβιιιπάΓοΙιιι* , ίηώ{[ηβ Ι&ΐυπιβ 
ΐν>Γ6ΐ. Νϋιϋ βιιίιιι ρ2ΐΐιβΙ)8(οΓ ίρ$6, 86(1 6χ ίη8ίι!ϋ8. ιηιιΙ• 
Ιθ§ €ΐροη<Ί!)8ΐ ροΒίιίβ ίηιοΐ6Γ3ΐ>ΠίΙ>α9. Ουιιι 5Τ6Γ<ι μβχ^^ Τ•^^ύ^ων, χα\ χατΑ σχήμα δυ<ϊανα9χβτών, Β ίηβηβιπΜ ποη ΐΐηβ ββιιιίΐιι, βΐ Γβιη »βΓβ ίβΤΓβΙ ίη χαΐ τ|| μέν ψνχϋ νκμόμβνος βα^ιλιχώς τήν Μκγα)ί&• 
πολιν« ττ^ Λ γλώο^ τήν Ηαφλαγονίαν προφέρων, χα\ 
&π»ρ «ύτΰς 1|((&ηΈ^ρ€υβν ΙχίΙσβ χ«λ&^ £ν δήββν Κων* 
σταντινούπολις &βτΙρ£«ο, χα\ θηφονρούς έχόμπαΟν 
ϊχ»Χ «ΐφυλαγμ^νονς αυτφ, Φαν{ου βή τίνα Οόραν, 
χα\ αύτ^ς ταύτην Αναπλα'«τ($μβνος τοΙς &γνοουσιν, 
αϋφ τύχί βύτ6ν τ& πρ^ τούτιον Ιβία^ινβ • χα\ ήααν^τ* 
νααΖτα προβλήματα φωνασκούμε να τφ&νδρ\ έν συ• 
χνοίς δχλοις χα\ αυνβχώς, χα{ ποτ« χαΐ παρΑ τισι 
των θ&ρμοτέρων έν τφ χοινφ, χα\ οΟς ού(1έν τι έχφο- 
6•!. ΙιΑ τ^ μή Ιχκιν πρΑγμα, χαθλ δβδ^ξονται • χα\ 
^ρεαβ τοΙς τοιούτοις άνα€ο9|αα«» ώς ΕΙ μή χτΧά σοι ληίΐΗΟ ^«966118 η3||^ηίβθ6ΐ)ΐΐ8 ίιΐ)ρ6Γλΐ0ΓΊ& €οη 
βίβηΐίιιοροΐίαι , εοπηοΐΜ 8υΐ6ΐη Ρ.ιρΙιΐ3(αη<αιη «ίη• 
ρΐ€6ΐ€α8 , η^ϊ ρΗΐΓΐηιοβ ριιΐ€ΐΐΓ08 Β6Γηιοη68 οαιηρο• 
βιιβΓ&ΐι Ι|ηί1>ιΐ8 ρθ3ΐιηο(Ιυπι ρΗναΚίλίοΓ εοικί&ηΐίιιο* 

Ρ0ϋ8, |ΙθΓΊ»Ι»ΙυΓ βίΐΐί 86Γν>Ιθ8 €Ε86 ίΙ^Ι ΐΙΐ68ηυΓ0•, 

ςυβϋϋΙ&ιη ροΗ»ιη ({ΐιΐϋβιιι ΡΙιαιιΠ, ηυ•ιη ίη8ΐ»ιι• 
Γ8ΐ>8ΐΐ Ι}{ηοΓ8ΐιΐί5ιΐ8 ςυβ 8οη« ρΐΌ ίΙΙιβ ίρβθ νβχΑ* 
Γ6(υΓ• Ημ 6?&β4 &Γ(ιιιη6ΐΗ8 λΙ> ίΠο]Μΐϋ« ιη ιΟΓίιίΙ 
0611818 βι ρ1υ8 βοαιβΐ, •« ςυΑίΙαιιι <1ί6 €0Γ9ΐηι <|ΐιί- 
1)υβ(Ι»ιιι 6χ 1ϋ)«ηΙΐ0Γϋκΐ8 ρΙ^ϋίβ, ()ΐιθ8 ηίΙιΠ ιιηςιΐ8ΐη 
ΙβπτυβΓΑΐ» 60 (|ΐιο(Ι ηηΐΐλ ε&ηβα βίι ΟΓαΐ οΙ> ςυαιη 
ΙίοιβΓβιιΐ; 61 ρΐ8€υίι ίΙΙίβ 6Χ6ΐ8ΐηΑΓ6, ςυοηιοιίο, βί 
ηαΙίΑ Ιιίο 8ί1)ί]υ6ΐιη(1& 6886111• ιιοη ΓβηααηβΜΐ Μΰ- %ίί ένταΰΟα,ούβ* Ινα προσμένΐιν &π* Αγαθφ της Με•^ 

Τ»λοπ4λεως, τίς άν είη δ προσ^ατασθ^αι φρονων σω^ -ι ^*'^Ρ^^* ^'^ "'*'** ^»^"β>1«*β: ςυίε ]»ηι 6ηίιη <Ι« 

τηρί^ τοακίτου &ν6ρ<^; παΐ &τι Ή οδηγήτρια, ή ^ ^*'" '^'" "*^*® ^"""^ 0ϋΓΛνβΓίΐ? Υΐβάϋχ ρ»ΐΓθηα «οΑίοιίχος ημών, Αρκέσει αυτί) Αντί πΑντίιΐν χατα- 
πρΑζεσ^ «Α ήι^ν σύμφορα- ώς τΜνυν, έφ* οίς πα(« 
{ων ΙλΑλει, ούτως &μπεφηρ6{ωτο« σιγ^ εύΰύς, τ^ 
διποχρι^ιχ^ν σχηνί^ν χαθελών, χα\ μηβέν τι π>έ6ν 
ε(πε?ν προσθεμένος. Κα\ γουν τ^ν μηχαν^^ν ταύτην 
εΙς χεν6ν (δών σχΑσασαν, χαί που χα\ αύτδς παρο(» 
μβϋδώς β1ιαι)ν, ώς ΑΟτη μλν ή μήρινθος ήμίν οΰδ^ν 
Ιαπασι» χα\ τδν Αχχισμόν τον» έΟέλειν Απελ6ι7ν γνω- 
μάτευσαν ούχ ΑγαΟδν είναι, οία του σχηματιαμοδ 
παΥ του χρώματος Αναποιουντος , Απερ χατΑ της 
βανιλσίας Ιβουλεύσατο, χα\ Αποτελούντος αύτ6ν Αντί 
Αρχοντος Οπαρχον, ετέρας γίνεται σοφωτέρας πε• 
ριεργίας. Ή δέ ?|ν μηχέτι Αμέσως τους όχλιχούς ρλίΓοηα 
Ι1081ΓΦ υΓΐ)ί8 ηο1)ί8 8υΓΑ€ί64 3«1 ρΐΌοαΓ&ηϋΑ ιιο1>ί8 
αιίΙί& Α(1ν6Γ6υ8 οπαιΓίΑ. Ροβίςυαιιι ογ^ο Ιιίε ςιι» 

ηυκίΐκίο 1θηυ6ΐ>2ΙΙυ? 608 Γ6ΓΓ6η8886ΐ, 8ΐΐΙ>ίΐ0 18661• 

806118 οοιηί€8 Οηίΐα, ηϋιί1(|υ6 8ΐηρ1ία8 άΐ€%τβ ρΓ»- 
8υιηί(. Οϋΐη ίκίΐοΓ 1ι«€ ιιΐλϋΐιίιιαίίο ηίΙιΠ ρΓθί6θί886ΐ, 
Γαιιΐ€υ1υ8 ίρ^ΐυβ, υι 8ΐΐ690Π66 (1ί€β1)8ΐ, ΒΪΙιίΙ 6Χ ηοΙ)ί8 
6ΐίουί886ΐ, Β60 βοΐΜοι ρΓορθ8ίΐυιη (1}8€6ΐΙβΐΜΐί οαΙ- 
ϋυ^ί 68β6 ροΐυί886ΐ υΐί1ίΐ8(Ϊ8,6ΐ οιιη οπιιιία Α((ΐη6ηΐ« 
61 6θ1θΓ8ΐ8 ςυ» 8(1]υΐυΓ8 Γυ6Τ8ΐιΐ ίρεί ίη €008ί1ίί• 

(Ι6 8θ1ίθ ίΐΒρ6Γ8ΐθΓίθ, 8(Ι]ανί886 Βΐ ρΓΟ ρΠΙΜΟ (ΙΟΟβ 

(Ιυχ 68861 86€υοϋιΐ8 νίϋΐ88ϋΙ« ηοτ8ΐη ^ΒβαιιίΑΟί 
νίαΐΒ αρ6Γί(. Ν6υΐί(|υ8ΐιι ίαίΐ \ιχο υ( ΙιιγΙμβ οηιηΐ» 

{6η6Γί8 ρΓ0ΐ6ηΐ18 8(1 ίρ8ΙΙΙΒ 8066(ΐ6Γ6ηΙ, 86(1 (}Βί 6Γ8ΙΙ1 χα\ ξύγχλ;Λίς εΙς όμιλίαν Αξιοΰν ήχειν αύτφ,ΑλλΑ Β «» ΠΙ>β βιηίη6ηΙβ8, ^υο8 πια^ΒΟ ηοιηβτο Ιιαο ίΙΙαο 
τους Ιν αύτοΙ; προύχοντας, χα\ οίους Εχειν περιάγειν 
τους πλείονας, χαΐ χεφαλαρχείν ώς ένούραΤς. *Αλι• 
τήριοι Ανθρωπο*, έχείνοι, φίλοστασιασταΐ, όχλοχέποι, 
βισιλείς οίον Ιχαστος ηερί τους δμοήθεις. Φιλοΰμιν 
γΑρ ο{ ελαφρότεροι εύχόλως Ιπεσθαι χελεύουσι το?ς 
πρ6ς & πεφύχχμεν δδηγουσι * πεφύχαμεν δλ οΐ πολ- 
λοί πρδς τ^ φΐλόχαινον» έπιΟυμηταΙ δντες χαινών 
ξυμβαμΑτων, χα\ τ6ν χρόνον Απαιτούντες Ιγχαινί• 
(ιιν ήμΐν Αλλοτε Αλλα ξενίζοντα. 

λη'. 01 τοίνυν των τοΰ δήμου τΑ πρώτα φέροντες, 
χα\ Ανεγείρειν τους λοιπούς Ιχοντες, προβληματι- 
σΟέντες οίον ύπ6 τοΟ *Ανδρον£χου τ6 βουλητέον έχε{- 
ν(ρ, είτα τύπους »ύτο\ έξεύριαχον χατΑ τους δεινούς 
%οιαΰτα σοφ((εσΟαι, δι* ών επιχείρησα ντε ς συμπ?• 
Ρατεοι,. ο κ. οχ χ XVI. 8ρ8Γ8υΓΒ8 6Γ8ΐ 6ΐ ρΓβρ08ίΐυηΐ8 ςΐΐα8ί 6ΧΐΓ6αΐΟ 

Ββπιΐοί. ΗΊ Ιιοιηίη68 6Γ8ηΙ Γ6ίρυ1>Π68: ρ68ΐ68, ίαο- 
Ιίοεί• 86(1ιΐίο8ί , Γ6|;68 υηιΐ84υϊ$ςιΐ6 ίΐ)ΐ6Γ ρ8Γ6$• 
Ν8ΐη(|υ6 ρΓΟ Ι6νίΐ8ΐ6 ηο8ΐΓ8 86(|αί 8Πΐ8Β)υ8 608 ςυί 
(Ιυ€υιιΐ 8(1 68 8(1 ςυχ ίιηρ6ΐϋΐ η8ΐυΓ8 ; ρΐ6πςυ6 
οηίαι η8ΐυΓ8 ίΒ)ρ6ΐΙίιηυΓ 8(1 ηον88 Γ68, 6υρί(1ί ηογο* 
ΓοΐΒ 6τ6ΐιΐαυιη , ρο8ΐυΐ8Βΐ68 οι Ι6ωρυ8 ίη(6Γ(1υηι 

Γ68 ίη8θ1ίΐ88 Γ6Β0ν6ΐ. 

38. Ουί ί^ΊΐΒΓ ρπιη8ΐυΓη ρορυΠ (6η6ηΐ, 6( €Χ16- 
Γ08 6Χ6Ί18Γ6 ρΓ3ε8αιιιυηΙ, (ΐ6ί6ΐΐδοΐ'68 ΑηϋΓΟπΊοί ]υχΐα 
\ο1υΒΐαΐ6ΐη 6]υ8,8Γκυιιΐ6ΐιΐ8 <ιιΐ8ΐϋ ρθ83υαΐν8Π(];8&ίηι:ι 
βηιίΚιιιιΐ Ίη ίοΠΰβ, (ΐυί1)ΐΐ8 ίιι$ο1ϋ8 61 8ΐΐ8υΓ(ΐ8, €υηι 
ρ»€6 (ΙΊχεΓΪιη, ρβίΠι ίπηί. Μγ^ίβηα 6Γι.ιιη ιιοη 8αη€ α 

2 <3 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδί^ΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΠ0Ρ0ί.1Τ.Ε 44 

ί3θί£ηΐ6$ 9(1 ϋθ£ ρβΓΥβηβπιηΚ» υΐ ίη Ιυοβιη αϋιΐιιοβ- Α ρ^νουσιτδ Ιχτοπον, χα\ δχνητΙονδΙβΙπ<Τν/χα\ &το• 

ΐΓβν καΐ μυντηριασθέντβς τ6 μή δ^ιον , έτελοΰντο Γ6Ι11 ςιι» ΐ6η6ΐ)Γί5 βυηΐ άΊ^ιι»• ιηυΙΐίΐυιΙΊηίηυβ ροΓ- 
5ΐΐ3(ΐ6ΓοηΙ (|ΐιθ(] οϊνίΐ&δ Γυίηαιη ιιοη 6ΐίϋ|[ί<ίΙ, ηίδί 
Γυπι ραΓτο 61 ίηβχρβπο ΑΙβχΙο Ιη ίηιρβπί €θη$οΓ- 
ΐΊιιιη &(1ιηΙΙΙεΓ6ΐυΓ ΑηιίΓοιιίουβ, ορίίιπΦ ίοάο1ί$ν βΐ 
111 Γ6([η&ηύι &γ16 Λάαο ν6Γ8ΑΐΜ8, υΐ ουηη ίΐΐο ίιηρβιϋ 
(;υΙ)6Γΐκιοιιΐ8 ϋβηβ ΓβοΙυΓυβ ΓοΓβΙ ; ηοη \ΙΆ υΐ ανβΐΐβ• 
Γ6(αΓ, 86(1 ηΐ ρΓ0(1ιΐ66Γ6ΐιΐΓ ιπίΐχΊιηβ ιη3(|;ηίΟο«Γ6- 
ΙοΓςηο ρ3ΓνΙΙ&8 6]υ8; €0πιπιυηΊι»ΐ6 ηυ'κΐβιη υηΐυβ 
(ϋθ[ηίΐαΚί8 , 6οη$υΓΐίο νβΓΟ Ι&1)οηιιη «ΓυιηηΑΓυιηςυβ 
ΐ]υΊΙ>ιΐ8 ρ1ιΐ8 8»ΐί8 &88υ6Γ&ο(υ8 6Γ&1 ΑιιάΓοηίουβ, 
ηιυΐΐίιηοίΐ» βχρβπβηΐί^ 6Χ6Γ€ίΙαΐπ$. Νοηρ9ΐΐ6ΐ8 ρβΓ- 
^υα&βπιηΐ υΐϋβηενοΙΊβ &υηΐ3ΐΐ8 3(ΐ(1ίι*6ηΐ96ίηί3ΐϋ86- 
Γβηΐ 3(1 ο.οηβυιηιηαιίοιιβηι οοιηιηυηΐβ ίιηρβπί Αΐβχϋ 
61 Αη(ΐΓθηί€ΐ. 1η ρπηοΐρίο (ΐιιί<ΐ6πι (16 ιηαοΙΓιη&Ιίοηβ ιτρ6ς ΙχεΤνο, χα\ έδαδούχουν εΐ^ έμφανί; τά σχότους 
Λξια, χβ\ άνβττείσαντβς τους δχλους μή Λν Ιχφυγβΐν^ 
τί^ν πόλιν τ^^ άττολεϊσΟαι, εΐ μή τφ μιχρψ χα\ *γυ- 
μνάττφ ΆλεξΙω τ* εΙς βαίΐλε^αν τ*ν •Ανδρονιχβν 
συνδυά5θυ«ιν, ευ μάλα δεδασαένο*;, χα\ τλ ε Ι; τοι- 
αύτας τέχνας οΤόν τβ δντα συνδιαφέρειν έχείνφ τδν 
ΡαβίΧειον ζυγόν • ούχ ώστε μίιν χα\ χβτβ^όιπτβϊν, 
άλλα χα\ μάλιστα ύπινέχειν, χα\ τήν έχείνου μεγα- 
λύνειν σμιχρ<$τητα • χοινωνία μέν αξίας μιΛς, ύ«ερ- 
οχίΙ δ& χ4πων χα\ τιίνων, οΤς δ *Ανδρόνιχος εΓθιστο 
&δδη>'» πολυπλάνοις πλάναις χατά τδν ε1ιι<$ντα γεγυ- 
μνασμένος- ήγειραν ούχ ολίγους άναπεισθήναι, ορ- 
θώς άχούειν χα\ διαθερμανθήναι εΙς έξάνυσκν τοδ ιιιυ88!ΐ»1>3ΐυΓ, ρο8ΐ6» δβπηο Οβ1)»1, ριιιΐο ροβΐ ^^ ^^^νάρχειν βασιλιχώς τδν τβ *Αλέξιον, τέν τκ *Ανδρ^ ραΐ^ιη 6118(11 €ΐ3ΐη3ΐ)»ΐιΐΓ. ΟχΙβΓυιη ρυ1>Ιί66 ζά 
ρΓίιΐ€ίρ9ΐυιη ίηνίΐΑΐκΙυδ 6Γ31 ΑηάΓοηίοιιβ ; ςιιί ηίβί 

Γΐ)6<1ίΓβΙ, ]ΑΠΐΐ9Π1. ΓΟ{;»η4ΐΐΙ8 68861; 81 ΥβΓΟ 060 ίΐλ 

6Χ3υ(1ίΓ6ΐ, ίηηβχίϋίΠβ ρ6ηη3η6η3, νί» αιΙΙιίϋβηιίΑ 
5θΓ6ΐ. ϋίουηΐβΐ Ιιοο 0886 ιιΐ6ΐίυ8, ϋΐιιιη ρ&Ιί (ΐυοά 
ϋοη νιιΐΐ, δθΠΊθ6ΐ Γ6ςη&Γ6, (]α3Πΐ ιηυη<1υιη ηιίϋ&ιη 
ρ^ΐί. Ηυίο 3ΐ88ΛηΐίυιΗ ιηυΙιΊ βχ ρ1βΙ)6. Ιη Ιιυηο νβΓΟ 
ΙΟΓΓβηΙβπι Οαΐΐ (\ηχύΆΠί οοΙΙυνίβ» 6ΐ €οηξΓ69ΑΓιοηβ 
&Γιοι*υοι, ηοη α1)αη(ΐ2η8(ΐυί<ΐ6πι, 86(1ηοο6ηδ ί(ΐ6οηυβ 
4 ηο1)ί8 αϋΙιοΓΓβηάαια. Νοη βηί'η 8!ηιρ1ίείΐ6Γ <16Ι6- 
8ΐα1>8ΐιΐΓ ΦΐΗΐ6Πΐ ριιβήΐβιπ ΑΙϋχϋ ίιορϋΓ3ΐοπ8 Αη- 
ύΓοπΊοί βΜΐίΑ, 86(1 ΓϋΓ0Γ6 8υο Γ69 ΙυΓΐ>3νί(, υίςυβ 
ΑηϋΓθΐιίοα8 ΓαΓβΓ6ΐ Γυίΐ ε&υβ». ν<χον. Κβ\ τήν αρχήν μ^ ύπιψιθυρΕζβτο ήρεμα Λ 
σόφισμα * μετ^ι δέ έλαλείτο, μιχρ^ν δΙ δσον χα\ ϊξΖ" 
6ο£το τρανέστερον * χα\ Εδει λοιπδν Ιμφανώς προ- 
χληθήναι εΙς τήν αρχήν τδν Άνδρόνιχον • χ«\ βΙ μή 
πείθοιτο, άλλα τδτε δυσωπηθή ναι • βΧ δ* μηδ* οδτω 
χαταχλίνοιτο, άτενώς Ιχων, πειραθήναι χα\ βίας. 
Κα\ χάλλιόν φασιν δν παθε!ν έχεΖνον, δ μή βούλεται» 
τδ βασιλεΟσαι δηλαδή, ήπερ ΙξολέσΟαι τά χοσμιχά. 
Κα\ έταιρίζονται μέν βίς τοΰτο ΐϋθλλο\ των τβυ λάου• 
συνεπΐ(^(&έει δέ τφ χλύδωνι τούτφ χα\ άπδ^,δοιά τις 
τών της συγκλήτου, ού πολλή μέν, Ιπί/^^ητος δλ, χα\ 
τουτό γε ήμίν άΐΓδό|5ητο;. 06 γάρ απλώς άφωσιούτβ 
αδτη τήν χατά του βασιλέως •Αλεξ(ου νεωτέρισιν 
Ο χατά χάριν Άνδρονίχου, άλλ' ώσε\ χα\ μεμηνυΤ• 
βυσσόθεν έχυχάτο, χα\ τδν Άνδρδνιχον συνεξέμαινβ. 
λθ'. ΚαΙ Εσονται άοίδιμοι Ιν τούτοις οΐ της ημέρας 
έχι?νοι πιστβ\, Κωνσταντίνος δ Πατρηνδς, τδ της 
χολαχείας ήχριβωμένον άφίδρυμα, χα\ δ άπλούχειρ 
Μιχαήλ, άνήρ γλοιδς μέν πολιτεύσασθαι, στρυφνές 
δέ κονηρεύσασθαι. "Ην δέ χα{ τις άνήρ λάμπων έν 
τοΙς τοιούτοις ώσεί που χα\ φρυχτδς δλέδριος (μέσος 
ήν δτβ τήν τύχην), πατρίς έκφίις δεξιού λογίζεσθαι 
τά δημδσ.α, χα>. έμβαΟύνειν χλέμμασιν • Στέφανος 
μέντδχύριον, τδ δέ έπ' αδτφ Άγιοχρι^τοφορίτης • 
δ; μεταθεμένος, έξ 2>ν δ χ«τά Θεδν διάκειται, *Αν- 
τιχριστοφορίτης παρωνυμίΐτο τοΙς Ορθά νοουσι. Τού- 
τον ό μέν φΟάσας χρόνο; παρ2σημήνατο ε!ς άνδριάν- 
ηοη ]αηχίΒ8ίϊΐ βϋΐη 86?ηβΐίρ80, 8β(1 ηβςιιίπβ ββΐβ- τα φαυλότητος. Κηδεύσας γάρ ού χαθ' έαυτδν.άλλά 59. ΙηΐβΓ ίΠο$ ΟΓϋπΐ <!6ΐ6ΐ)Γ68 π ηηί Γυ6Γυη1 Ιιιιη 
ύ(ΐ6!68, €οη8ΐ8ηΙίηυ3 Ρ3ΐΓ6ηη8, ίιπη((ο αοοτίΓΑΐα 
««ΙιιΙαιίοιιίδ, 61 ίπιΙιβΙΙί ηι^ηα ΜΊοΙι^Η, νίΓ αίΓΟοΠίβ 
^ιι]}6Γΐι&ιη, Γβΰ-Ιίβ νβΓΟ α<1 ρΓ9νίΥ&(6ίη. Επηι νβΓΟ 
ίη ίΐϋβ νίΓ ίη8ί§ηί8 ςηαβί ίβΓ6Π8 βΐςηιιιη Γυίηφ (6Γ&1 
ίοΓΐ6 Ιυηο ίη ηΐ6ϋίίΐ Φΐαίο) ηΒΐυϊ 6Χ ρ3ΐΓ6 ρβπίο 
ιΐ6 Γ6ρυΙ)Π€3 ]υ(Ιί63η(Ιί86(]υ6 ίη 1:ιΐΓ0€ίηί& ίιηπΐ6Γ- 
ςβηϋί : δΐ^ρΐιβηπβ (ΐυίϋοηι ηοιηίη6 αρρβίΐαίιιβ, 6Ι 
8υρ6Γί1!οΗ2{ποοΙΐΓί8ΐορΙιοπΐ68, ςυί ιηυΐ2ΐπ8,6λ()ΐιο 

&(1ν6Γ8η8 Οβυηΐ ΟρβΓαίΙΙΓ, 8ηΐί€ΐΐΓί8ΐθρ1ΐΟΓΪΐ68 60- 

{ποπιΙηΑΐυΓ 3ΐ) ϋ8 ςυί Γ6€ΐ6 86ηΙίιιηΙ. Ηυί6 ]ηηι Ιβιη- 
ρυ8 8(»ΐο3ΐη νίΐΊί 6Γ6Χ6Γηΐ. €υπι 6ηίιη ϋΓΩπίΟΙβη! 861ΠΠ3ΠΙ ρΓΟ οοπηυΐίο ηοϋΠΙ, (Ι6<111 βιΊ^πι ίηδίςιιοηι 
νίη(1ίϋΐ2ΐιι. ΝίΐΓβ8 6ηίιη Γ]ιιβ (ϋΠδβΟΒ δΐιηΐ, ίΐίΐ ιιΙ 
ιιοη Ι»βηβ ΓβΒρ'ΐΓίΓΟί, 86ίΠ66ΐ 6χ ηυη ηοη ϋ606ΐ)ηΐ, Ιο- 
Γ»(|ΐΐ6 οα8Μ((3ηΐί3 8ηρ6Γ (1θΓ8ΐπη 6]υ8ηοη ρααεα €6- 
€ί(ΐ6ΓΐιηΙ. ^ςυβααίβηι ίην6Γ6€ηη(1υ8, οπιπί ρικΙοΓβ 6 
Γγοιι!6 ι1ορο$ίΐο, ηοη &Ι)5ΐίηοΗ ίη ριιΙιΓιοο &ρρ2Γ6Γ6 
υΐ ίη ^6η8ηιη \6γ16Γ61ιιγ, 80(1 (ΐυ38ΐ ηιαίυιη ηιιΠηιη 
Γ οί$δ6ΐ (Ι63ηι1>ηΐ8 1)3(1, βίουΐ 3ηΐ6ϋ, αυιίαΰί» 8υρ6ΐ - 
1)118, 08ΐ6ηι1βη8(ΐυβ ηοη 8β ριιϋοΓβ, 6ΐ 8Ϊο νί ρβΓβπΛ- 
άβηβ ηΐϋΐυπι οΊΙιίΙ 6886, 8ΐν6 ί3€ί:ιΙ 8ίν6 δπδΐίηβαΐ. 

Ουπι ίΐ3ρΗ6 ϋ1) 0Π)ηίΙ)υ8 ά68ρί€6Γ6ΐυΓ , 61 ίΙΙΐΙδΐΓί8 

ηΐ3ΐΗπιοηίί 8ρ6 ίΓηδίΓ^ιυπ, ηιι1ΐ3ςυ6 3ΐί3 δροδ 

ρΓΟΠΙοΓίΟΠίδ 3^8861, 86(1 ΓΓΗδίΓΑ !ίηΐίη3 ίιηρ&Γ3- 
ΙΟΗ» 16Γ6Τ61, <\υ3(]3ηΐ (1Ί6 ΓθΓΐ6 οΑΐά'α ν6Ι'1)υΠ1 31*133 

ςαΜοιη 6ΐΓ6€ΐυιη ιιΐ3ΐαιιι εοπίΐυΓυιη,ςυοιΙ Ιρβί νοΓο ιτανουργευσάμενος ύπίρ άξίον γάμον ευγενή, δέδωχε 
τιμωρίαν ούχ άγβννή. Τάς ^Ινάς τε γάρ άπεσχίσΟτ). 
& τε μή χαλώς φριμαξάμενος, χαβ' ής ούχ Ιπρεπε- 
χα\ τών αυτού νώτων σωφρονιστήρες Ιμάντες χατ- 
εχδρβυσαν. Κ»\ δμως Ιταμές ών, χα\ τήν αίσχύνην 
άπδ προσώπου θέμενος. ουκ άπήγαγεν Ιαυτ^ν του 
προφαίνεσθαι, μή χαΐ γελψτο• άλλ'οΤα μηδέν τι 
χακδν δεδρακώς, περιήρχετο, ίνθα κα\ πρώην, φιλ- 
ενδειχτών τδ θράσο:, και έπιδεικνύμενο; τδ μή 
αΐδείσθαι, κα\ ούτω βιαζόμενος τδ μηδέν τι (ραυλον 
•ή ποιήσοι, ή παΟίΙν. Ός δέ περιεωρϊτο πρδς πάν- 
των, κα\ τού γάμου τε του υψηλού ήν Ιχπτωτος, 
κα\ ουδέ τίνα εΤχεν άλλη ν άνάββσιν, άλλ' Ιν χενοίς 
τάς βασιλείους θύρας Ιξέτριβε, λαγχάνει ποτΐ προη- 
καμένος Επος, άλλως μέν σφαλερ'.ν, έιυτψ δϊ άνα- 45 ΟΕ ΤΠΕδδΑΙΟΝΚΑ ϋίΙΒΕ Α Ι-ΑΤΙΝΙδ ϋΑΡΤΑ. 46 

στάαιμον. *0; γάρ ό Μαυροζώμη; Θεόδωρος, 6 Ιχ Λ νίΐανη ΓΟδίίΙυΙι. 13Ι)ί 6ΐήιΐι ΜΑΟΓΟΖοπιΟδ ΤΙιβοάοπιβ, Πελοποννήσου, άνΟρ*»>πθί πολυμιμφήί, Ιφ' οΤς ύπίρ 
'Λ δέον Εβ,οα, μετ3Ε θάνατον του *Αγιοθεοοωρ{του 
Μιχαήλ, του έν ύπογραφεϋ^κ βανκλιχοΓς μεγάλου, 
ίγγιστα τψ βανιλεΐ γβγονώς ύπερεφαίνετο, ^Λ μίν 
&λλοι Ιχεφρο'^Οντΐς Ιπβττον, εΓ τΐ ιτου χόλου υλ\ 
εΤχον, Ιφ' οΤς μή άνεβακνον • ό δ& «ρ^ τη; βασιλείου 
σχηνης καθήμενο;, έξε^ητεν εΙ; πολλών άχολ; λ<5γιρ 
σχετλιασμού άδιχα πάσχε ιν, εΓπερ δ βεινα μλν χα\ 
ό βιΓνα, ούχ εΙς τοσούτον χαχο\ πεφηνίτες , εΤτα 
ύψοΰνται, αυτ^ς 21 φαυλεπίφαυλος ών, χα\, ώ; βίν 
τΐί χωμιχευόμενος βΓποι, μιαρ6:, χα\ παμμίσρος, 
χα\ μιαρώτατος, χα\ άνθος χακία;, χα\ πονηρία; 
άβυσσο*, χα\ οΤο; διοράιθαι, όσα χα\ δαίμων, άφίε- 6χ Ρ6ΐοροηη68θ , Ιιοιηο οπιηι νίΙιιρβΓαΙΙοηβ (ϋ« 
ςηιιβ, οικηίβ ρΓηνίδΑΐίβ δβοΐ&ΙΟΓ , ιηοπυο Α^ίο* 

ΐΙΐ6θ(ΙθΓίΐθ ΜίοΙίαΐΊβ , ίηΙβΓ 8€Γ«1)38 Ιηιρ6Γ2ΐοπ3 

ίηϋί^ηί, ηυί 66€ΐιη(1υ9 &1) ίπιρ6Γα(0Γ6 6Γ&1, οβΒίβΗ 
ρΓυιΙβηΙίοΓ^β 3(1 ΠΙαηι ΰοηΓιι^ίβΙ)»!!!, 8ί 8ΐΐ(|υ3ΐιι 
ηιοΐεδί'απ) εχρβΠΓβηΐυΓ ςιιο(] ηοη ρΓΟίηονβΓβιιΐιΐΓ• 
Ι!1β νβΓΟ 2ηΐβ ίιηρρΓ&ΙΟΓίβ 1&1)6ΓηΔου1αιη ββιΐοηβ» 
ίη οηιηήιιη 3ιιγ68 νοοβ ΐ8ΐηβηΐ2ΐ>Ίΐί €ΐ3ΐη2ΐ)&ΐ βο 
ϊηίηυβ ραΐί, ευιη Ιιίε 6ΐ Ιιίο, ςαί ηοη Ιη ΐΑηΙυπι οπ•^ 
ιηίππτη ρΓοΓβοβΓαηΙ, ρΓοηιονεαηΐυΓ, ιρ<}6 νεΓΟ, ςπί 
6δΙ ρ635ίηίΐιΐ8, &1ί]υ6, υΐ $1>Ίο εοιηίοο (ΙίχβΓίβ, ι^ίΐίο- 
8υ$,οπιη*ι νίϋο νίιίοδίιβ ΑενίΙίοβΊ&βίηιιιβ, ρεΓνεΓβίίαιΙβ 
ί1θ8, ρΓ3τί(3ΐί8 »1)γ88α$, βείεηΐίο η)3ΐί ηεε & (Ιχιηοηβ ται ζ|5^ είχή, κα\ ούχ ε!; μέσον παράγεται, τάο!χε7α Β νίοΐιιβ, ςυί νίνεΓβ 8ίη6ΓεΙυΓ, βΐ^υβ ίη ριιΙΠεοηοη Ιπι6ειξ<<μ6νος, χα\ άρίσων ε!; πλουτοποιίαν,Έπηγβ 
β Ιαυτφ χα\ δρχον μέγιστον, μί; άν εύρήσεσΟαι τ^ν 
έπ\ ΧΛχί^ ίσον. Έφη ταΰτα στηλογραφών εαυτόν, 
χαΐ περιαυτολογών, ώ; αύτφ Ιπρεπε, κα\ έπ\ πασιν 
ΙστΙναξεν ^[>ς βαρυπενΟών, Χ2\ έξεπυρώθη χ'^λφ τ5 
ιτρόσωπον. Κα\ οΐ μίν άλλοι έταράχθησαν πρ^; τί^^ν 
λόγον, χαΐ έχαραδδχουν χαχά, λογι(<5μενοι, ώ; ού 
μΑνον αύτ^ δεινά πείσεται αύτίχα, τη; βοη; έντ^; 
άχουσΟε^σης, χα\ βΙςΟβριντφ βασιλεϊλογισβείση;, 
Αλλά χαΐ αΰτοΙ πρ^ς μέμψεω; Εσονται, δτι μ^^ θυμ^ν 
χατά τοιούτου άνδρ^ άνέλαβον. ΚαΙ α6το\ μίν οδ- 
τ»ς. Του δέ χαθ* ήμά; βίου τ( χρεών οΤς ήμάρτομ^ν 
τ6τι μέν άθώον άφήχε με?ναι τ6ν άνδρα , μέγα χαΐ 
γουτο δοχοΰν εΤναι. Οΰ μαχρ^: δ& διέσχε χρ^ο;. βρρβΓΟΓεΙ, ευπι ρπορπο 8ρρ2Γ8ΐυ εΐ (ΙίνίιίαΓυιη 
]»εΐ2ΐ!θΓι6. ^ι1^^η1εη10 ίηβηρεΓ 8ροηΐβ οοηΠΓηιανίι, 
ηοη δ6ςυ3ΐεηι βΙΜ πΐ8ΐιΐΐ3 υηςυαπι Ίητεηίη ρο8 6. 
Η»ο ϋΊεεΙ)2ΐΐ ίπΓ&ιηΐϋπι 8Ί1)1 ίηιίΓεηβ βο (1εΐΓ&1ιεη8 υΐ 
Ιρ8<]Π) άϋοεϋβΐ, άβ οηιηιϋυβ |εηιοΙ)2ΐΐ υΐ ηιΟΒΓΟΓβ 
Γοιιίεείιιβ , ίη(1ΐ(|[η»ΐΊοηε 8αΐεπι εηι1)6εεοΙ)αΙ υμΙιιι8• 
Ηοο νεΓΟ ΒβΓπιοηε εχίεπ οοηΐυΓίΐϋΐί βηηΐ, &ηχί6 
παΛΛ εχβρεείηηΐεβ »ο (Ιίοεηΐεβ η(»η βοΐυπι ηιβία εηιιί 
8ΐ3Γιιη ρεΓρβδβυΓυηι ε8$6, 3υ(1ίΐί8 Ιηΐηβ ϊϊιβ οίηιηο- 
Η1)υ8 αίςυβ ίπ ορρΓθΙ)Γίυηι ίηιρεΓαΐ0Γί8 ν6Γ8ΐ5, $εϋ 
οΐίαιη Ιρ8()8 ρ:ιηΐοΓ 6586 νΊΐυρ6Γ3η(1θ8, ςυοιΐ ηοη π'3- 
8ε3ηΐυΓ |1υ]υ8ε6η)ο^^ Ιιοηιίηι. δίε ίΙΠ. ΝοαΙγ» νίΐϊο 
αυείΟΓ οΙ> ρεεεαίΑ ηοβίΓα ίπιρΜπίΐυηι Ιαΐοηι τπ-αιη 
(ΙΙιηίΙΐίΙ 61 86Γν8ΐΜηι, ςυοιΐ ίρ8υιη πΐ3([η(ΐπι ν'κΙοΐιΐΓ. χα\ ήρξατο παρυψοΟσθαι ό άνθρωπος* χα\ χηρύξας ^ Νοη πιυΐΐο ρο8ΐ, νίΓ ηθ8ΐεΓ ρΓΟίιιονεη Ιπεερίΐ; 
εαυτόν ιτονηρ<5τατον , εδρηχεν έπΙ ιζείρα γέρας 
ομοισν, ώσε\ χα\ δεινός τις χλέπτίχν είναι ανακηρύ- 
ξω;, προα^ηφθείη ποθέν. Κα\ ΙχεΙθεν άρξάμενο; του 
χατά βίον ύψους, γίνεται έπ\ του στρατού, χα\ ευρε- 
θείς έηΐ του *Ανδρονίχου τοιούτος, προσλαμβάνεται. 
Κα\ ή χαθ* ήμων πτερωΟεΤσα συμφορά αΓρει αΰτ^ν 
Ιπ\ ιτλέον όψου, χα\ ε!ς ψυχήν &ντήχει φιλίω; τψ 
*Ανδρον(χΐ;), Γνα πάγχυ χαχ^; χαχ^ν ήγηλάζη, χαΐ 
μή τά χαλά το?ς χαχοΤς συμφύρηται, χα\ ό δμοιος 
βίς τδν δμοιον άγηται. Κα\ ο5τω φρονηματισθείς 
εΙς ΐίλέον, χα\ οΟχ άνασχδμενος, ε( καιρόν άρτι Ιξευ- 
ρών ο6 ΐΓτερύξεται, χαθά τι δαιμδνιον πρβσωπον, 
ηβίράται ύπερπαίειν αύτ^ς εί; τ6 χαχ^ν πάντα; τε 
τβΐις ώς Ι^,^έβη του δήμου προάγοντας, χα\ δή )ία\ ευπκιυβ (ΐ6ΐιυιιΐί»886ΐ 8β 6886 ρ688ίιηαιη, ίη ΐεη- 
Ιβιηβηΐο Γερεπί 8ίπιίΐ6ΐη πιεΓεεόειη , ςυεηίΑίΙηιο• 
(Ιαπι ευιη 3ΐί(ΐιιί8 8β ρεηΐιιη) Γιιι*3ΐΐ(1ι (Ι6ηυη(ία88εΐ« 
&I^ευ1^^ εοπιρΓϋΙιεικΙΙΙιΐΓ. Ρθ8ΐιια3ΐη 8ίε οίϋ ΗοποΓββ 
ρΓΟίυοτβΓί ίηο.ερί886ΐ, 6χβΓΓίιυ1 ρηυίΐείΐιιτ, Ι3ΐί8<ιυβ 
{ην6ηΐιΐ8 3ΐ> ΑηιίΓΟηίεο, 3{;ι^Γ('ς»ΙιΐΓ. ΡϋΙηιη ηο- 
βίΓυιη νεΙοείΙ)Μ8 9ΐί8 ίη ηΐ3]0Γεπι &1ι1ΐ•.ΐ(11ηειη ΙΙΙυιη 
βχίοΐΐίΐ, 61 ρΓΟ αηιίεο 8686 ίπ8ίηυαΙ !η ΑηιίΓοηίεΓ 
2ηιπΐ3Πΐ, Ιΐ3 υ( ηιαίυβ ηΐ3ΐ(ΐηι οηιηίηο ρο886ΐ 3£[6- 
Γβ, ηβςυε 1)θη3 ευπι πιβΙΙε ηιίδοεΓεηΙητ, ειμιεεοηίΓα 
8ΐπιίΐ6 8ίπ)ίΠ ίυη^βΓείυΓ. Ιιι 1ΐ3ε βΐΐίΐυάίηβ ιη3]θΓβ 
3ϋ1ιιΐ€ ειιρίάίδβίπιυβ, ηεε Γοηΐ6ΐιΐυ8, 8ί οο638ΐοιΐ6πι 
ηβεΐυβ ηοη 8ϋτοΐ3νεΓίΐ,ςιιεηΐ3ϋιηοϋυπ) |;εηΙιΐ8ίιιΓεΓ- 
η3ΐί8, 1ρ86 ρΓανί!3ΐβ οη)πε8 βυρΓβάίείοδ ρορυΐί ρπν- Ιαντύν. ΚαΙ συλλαβισμένος, δσοιτής χαλής συγχλή- Ι> 8ί(ίε8 νίηεεΓβ εοηβΐυΓ, ε1ί3ηι«|ϋβ 8βίρ8ΐιιη. Α1> ίΐΐο του βουλί^ς παραπτνσθέντες ΙξεβράσΟησαν χατ* αύ- 
•Λν, χόμασκν Ιλαυνόμενοι, & κνευμα πονηρδν ήγει- 
ί>β¥ ί ζν γάρ χα( τις δαιμονο9<5ρητος λέσχη σύγκλη- 
τος, ώς ^κιέκχειται, εύφυώς Ιχουσα χατ* έχεΤνον 
Αλλοφρονεϊν) ού μήν δ& άλλα χα\ τάς φαύλας χεφα- 
λά; του δήμου, πρδς δέχα\ τδν τηνιχαΰτα πατριαρ- 
χοΰντα, τ&ν Καματηρδν Βασ^λειον, άνδρα 9ερμ6ν χα\ 
οίον χαΟομιλεΙν τους χακρους, ώς τδ παρ* αύτψ βου- 
λ^μενον άκρινεν ( δς του μεγάλου Θεοδοσίου, της φί- 
λη« χαθαρει^ητο^ γενομένου , άντεισηχται, δν δ 
*Δνδρ^.χο; ήδελε, χαΐ άναχάμψβκ τήν φράβιν, δς 
τ^ *Ανδράνικον ήθελεν • §ν μίνος οδτοι πνέοντες, 
χχΐ οΓον δι* αλλήλων ήχοντες χατά τίνα σύντηξαν 
ΨβΦς* καλ ταιιτιζ<(μ*.νοι τζ7ς £ν Ιχραττον αίρέσε- εοιηρΓεΙιεηδί οηιηεβ ςιιί Ιη Ιιοε ρυΙεΙίΓΟ εοηνεηία 
ί1υεΐίΙ)υ8 οοιηρυΙδί, 3()νεΓ8ΐΐ8 ΐρ8ηηι ε1ΓεΓΐ)ΐιηΓ3η1, 
ςυ» 8ρίπ1ιΐ8 ηΐ3!α8 ίπ$ρίΓ3ΐ)αΙ (ΙΓιε επίπι εοηνεηΐυβ 
βΓ3( ςπ38ί 3 ά;ι*ηιοηίο ρθ88ε58α5, εΐουΐ 6χρθ8ίΐιιπι 
681 8ΐιρεπυ8, ΓεΙίοίιεΓ ρΓορεπ8υ8 3(1 06Γΐ3η<Ιυηι 
&(Ιν6Γ8ΐΐ8 ϋΐυηι), 3Ηί νβιοβίίβηι Ιιοηηίηεβ 8εϋίΐΙϋ808 
ρορυΐί, ρΓ'9εΐεΓε3 ςυί ΐυη6 §6ΓεΙ>3( ρ3ΐΓί3ΓεΙ)3ΐυηι, 
ϋαυιαίεηιηι Βαείΐίυιη, νΪΓυηι 6ΐυ(ϋο8υηι, ςυίςυε.οαηι 

86 ()3Γ6Ι 0063810 ΟΟΐΙοηυί ρθΐεΓ3ΐ ]|1Χ13 (|υθ(ϊ 3ΐ) 60 ' 

6χΊ|;6ΐ)3ΐυΓ (ςυί πΐ3|[ηο ΤΙΐ6θ<]θ8ίο, ίη 83ηεΐ3 ίη- 
ΐ6^Ηΐ3ΐ6 ΓβΙίοΐο, 8υεοε856Γ3ΐ, ςυβηι ΑηιίΓΟηίουβ 
?οΐ6ΐ)3ΐ 61, υΐ βιηεηϋβΐυΓ μΙΐΓ3$ί8, ςυί νυΐ6ΐ)3ΐ 
ΔηιίΓοηίευπι ; ΓοΓίΙΙεΓ η3νί^ηηΐ68, ιιΐ 8ί1)ί ίπνίοεηι 
€0η8ίιη1ΐ6Β ίαχΐ3 (ϋ5ρο8ίΐίοη6ηι ηιοπυιη υίςπε οοη- 47 ΈυδΤΛΤΠ1ΙΤ11Εδ5Α10ΝΐεΕΝ3Ι8 ΜΕΤΗΟΡΟΙΙΤΛ 48 

9όιιΐΚ*ηΙθ5 υηηηΐπιΙΐΟΓ ίη Ιιίδ ςιιχ ρβΓαςβΙίΑηΐ) ; ίΙ& Α ^^ν )* οΰτω 6ή ουν προσειληφώς χαΐ τοΰτυν ό των >βΓ0 ί5!6 3ίΙ]ιπΐ€(ιιβςιΐ0ίΐιΐ6 Ιιίηο ρΓβνοΓυπι βουΐο 1ο- 
^οΐΐιβΐ» ((Ιαιηηαΐαβ εηίιη Λά πιυΐοΐ&ιη ΓυβΓαΐ Αιι- 
^051119 νοοΑΓί, ποπ ι^Ί()$3 1ιυ]ιΐ8ΐηο(1ί &(] ηβςοΓκιπι 
»|ΐΐυ») &€ε6(1υιιΙ ουιη ββ &(1 ΑηάΓοηίΰυπ), ΐγΓαη- 
η'κ^βιιι ε6ΐ6ΐ>Γ&ηΐβ$ , Πΐιιιη ΐβΓηΙιίΙΊα ρ^Γ&ΓΟ υηα 
ιΙ'Γ0ΐΙΐ3ηΐ6$ ΐϋ ιηοάυπι €θΐηηιιιπΐ€&ιίοηί$, $1 οιιηο 0οί 
«ηχίΐίο (|υΙ ίρ^ί εοηΟιΙβηΐββ ρβπβπηΐ ηβι^Ιβχοπί. 
11011 βοΐυηι ιη8χΊιη2ϋΐ] Ιιαηο €ΊνΊΐ&Ιοιη, 86(1 οιηηΰ$ 

ΓΓ|;ίθΙΙ68 ηΐΙ3& 1ΐα1)€ΐ, 8*1 νβ »(1 ΟΠβηΙβΠΟ, 8ίν6 9ϋ ΟΟ' 
«'κΙΟΜίβηΐ, Οΐη«08ςΐΐ6 €«£16Γ&8. Ρ^ΓΥυΠΙ >Ι1ΐ6ΐη Γ6- 

Ι^ιη νοη6Γ8ΐ(>αιιΐυΓ ο1> 1>οη.'ΐ8 ηαΐυΓο; (]οΐ68. 0>ΐ0(1 

¥61*0 8(1 ΡΓ9Β80118 ηίΙΐΠ ίΐΐΐΐΐη 6886 8«Β0(υηι (1ί€6ΐ>:ΐΙΐΙ» 

0ΓρΙΐ8ηυιιΐ()ΐΐ6 €ΐ68ρίαϋ1)8ηΙ ; λ(1 ρβ(ΐ68 6]υ8 ρΓΟ- 
^|6Γη6ΐ^8ηΐ86ΐη8χίηΐ6 3(1αΐ8ΐίοιιΊΙ>αδ ηλ()υΙ|;6ΐλΐ?8, &ι1 φαύλων (5ινηλάτης λογοθέτης ( τουτ^ τε γάρ έτιμήθη, 
χαΐ τλ σεβαστές χληΟηναι, ού δήπου χα\ ών τοιοΟτος 
τρ^; πρδγμα ), ήκουσι «αρά τδν *Ανβρόνιχον, την 
τΐίρανν'δα χοροβατήσαντε;, δίΐνά ποιεΐν εκείνον λο- 
γοποιουντες χοιν9| ώ; έν έπι κλήματος λόγφ, εί τους 
αΰτφ πιστέ υθέντας παρά θεοϋ περιέψεται ύλομέ- 
νους * χα\ ού μόνον π^λιν ταύτην μεγίστην, Αλλά χα\ 
δσων μερών αυτή ίχεται προς τε ήλιον άνίαχοντα, 
χα\ πρλς δυσμάς, χα\ δσα λοιπά. ΚαΙέσέμνυνον μέν 
τδν μιχρ^ν βασιλέα χατά γε τ6 φύσει χαλ^ν ' ^Ρ^'( 
βέ γε τδ παρδν ούδ&ν 1=ρ^ αύτδν £φασχον εΐναι, χα\ 
&πεδοχ(μαζον μονού με νον ' χα\ προέπιπτον αύτω 
των ποδών οΐ τ})ν χολαχείαν περιττύτεροκ πεισθηναι 
εΙς βασιλείαν, χα\ των α&τής ηνίων συνεπιδρ^ξα- ΓκΙ^ΙίΙαίειη 8υ8ηι ΙικροΓαΐΟΓΐ ΐ68Γιβ€αη48Πΐ βΐηυύ «ι^α** μή χα\ χατά μΟθον 6 νεανίας ούτος Φαέθων, 8(1 1181)61)38 ΙΙϋρβΓίί 8110111 ΟυΟ) ϋΐο (6060(188, 06 

«00 ]ιιχΐ8 ί8ΐ)ΐιΐ8ηι ]υν6»Ί8 Ρ1ΐ86ΐΙιοιιΙί8 , ηιιί 

€1100 1086108 €υΓΓα ρ8ΐ6Π)0 Οΐί ΤΟίΟύΓΑΐ » ΟΟΙΟΙΐ 
ηΜ86Γ6 ρ6Γ(1ίϋ6Γί(, ^υπι ν6Γ0 λ ρ6<1ίΐΝ1& Αο^ΓΟΟίΰί 
Γ6(1ϋ8860ΐ 6Γ60ΐί« 018008 6Χΐ«0(ΐ6Γ6 6<Β|Ι6ΓυθΙ 8(1 
1)6001 , 61 68(1610 Γ0Κ8ν6Γυ0(• 1ΙΙ6 ν6Γ0 Ιϋ8 |8αι 
νί8ί8.6Γ60ΐί8« (|υί(1 10108 ρ8ΐ6Γ6ΐ0Γ« <|080)(]0β Ίο- 
€Γ6(1ί1)ί1ΐ6Γ ||[8υ(ΐ6Γ6ΐ, ςθί8 000 8υ5ρίθ8Γ6ΐυΓ ? ΡοΓΙβ 
80ΐ60) 8Γΐ8$ Γυ68ΐ>8( 86ίρ80ΟΙ, 1τΙ(1βΙ)8ΐΟΓ(1.0θ 060 
?«Ι6Γ6 066 ρ0886 τίνβΙ-6 81 ΐ8ΐίΔ 8Η(]ίΓ6ΐ, ({0881 Οΐ Π- 
|1|Ι0Ι8ΠΙ (ΐ68ΐηΐ6Γ6ΐ ΐ8ΐ)0Γ8886ΐ. (}θί8 8001 6£;0, 8161)81, 

61 ςαοοιο<]ο ]8ΐο ρο886ΐο ? (100010(10 ίυβΊ8ΐο, (^αο- 

0)0(1θ 010Ι81)0 ν1ν6|Γ(]ί Γ8ΐίθ0601 0*181 Γ6(^886Γ0?ΤθΟ6 άτέχνως τ6 &ρμα της αρχής χειριζόμενος, χοιχώς τδι 
ποίν διαθήσεται• *0χ8 δΐ χαΐ τών ποδών άπαλλα• 
γείεν του *Ανδρονίχου ορθού με νοι, αΐ χείρες α6το?ς 
ώς εΙς βε^ν άνετείνοντο ' χαΐ (Οεοχλύτουν έιι;\ το7ς 
οώτοΤς• Ό δλ χατορθούμενον ήδη βλέπων νλ εφετών» 
ίνδον μλν οία Ιπασχεν &ν, χαΐ ώς £χαιρεν αμύθητα» 
τ{ς ούχ &ν τεχμήραιτο ; τά μένηχ έχτ^ς &λλως ίχρω- 
ζεν έαυτ^, χαΐέδύχει μ)] &ν φέρειν μηδέ ζ!}ν, εΐ 
τοιαύτα άχούοι, χα\ ώς εΙς άπιστ^αν γυμνάζοιτο• 
Κα\ τ(ς Ιγώ, ίλεγε, χαΐ πώς Αν δυναίμην ; χα\ ώς 
φευξούμαι, χα\ ώς μεταστήσω του βιοΰν έμαυ**^» 
εΐ μή άφ{εμαι• ΚαΙ έ/^(&έίπιζεν εαυτόν, χα\ τ^ϊς θρι• 
ξ\ν ένύ βρίζε» χαΐ πολλζχού είλείτο,^ δοχών μέν έθέ- 8686 ριΤιοΙΐ6ΐ>8( , 8%νί6ΐ)8ΐ ίο 6ΓΗΙ684 86 ο]ό(|α6 (] λειν διέχδυσιν ώς εΙς φυγ^^ν, διδοϋς δέ έϋ^λω; τόπον 8666(|61>81, ΤΊ808 6ΐΐ|{6Γ6 866Γ6(8 Ιθ08 ρΓΟ Γυ|$8, 
86 ΐΓ9ΐΐ608 8Η88 Οΐ^ΟΙ ΙβΜΐΐί» 6ΐ 6α6ΐ)ίθθί8, αΐΟΙ&1& 
ί86ΐβ 1116 61 ίΠίο, ςο8ΐΙκ ϋΐβ, ρ688ίαΐ8• 

40. ΟαίΟ ν6Γ0 60Ι0010(1Ίθ8 (εοΙΟΓίοηΐΙ 0|[ΟΓ6 6008• 
ΙΟδ ίθί£8βΙ, ϋ8*(1ΐ8ρ08θίΐ ϋΙυ(| ΟΙ 80ρΓ8 6θ1)ίΐ6 8ΐ8- 

Γ6(, οΐ ΓοΓίβ 8ΐ6 ηιοΐιίε ρ6Γ8θ88οηι β6Γ6( )ρ$ασι ίη 

80166688001 6008(1101886 1)0Γ801 ρ08ΐ ς08αΐ Γυ([6Γ6ΐ 
(ΟΓΐΐ80ΐςθ6 ΟΟΟ 6Χ6ΐΐαΓ6(, 8(1θΐ8ΐΟΓ68 Ϊ06ρ1ΐ88 8088 
€00610080168, ΙΟί Οίοΐΐί Οΐ 000 ΓαβΤίΟΐ, Τ0668 611»- 
ΐ6Γ80ΐ, 6Η8ΐθϋί88 0Γ(ΙΪΟ8ν6Γ8ΟΙ θΙ)&6ΓνΑΐίθη68ςθ6 

υΙιιγοιο <|ιιχ ίΐΐϋο ^066ΐ)80( 6χ(|οίΓ6ΐ)8αΐςο6 ςοκί 

•Υ6θ(«Γ0αΐ 68861. Τα06 ρ8(ΓίΐΓ6ΐ)8 ίΙΙΟΒ 6ΧΐΓί6808 
ηΐΟ(]θ (|00 008 80(1ΐ10 Π8ίΐΩ08 000θςα6 018Χίυΐ6 
ΤίΐΙΟΙΟΙΙβ, 1θΐ6Γ 008 Γ6ρ6ΐ60ΐ6^ ΙΐΟΟ 860Γη1ίθ8 : χιρ^ χα\ γέλωτι λεληθότως &ν τφ βιρέφΰΐν ώδε χα\ 
ΙχεΓ τδ πρόσωπον^ £πο?ος έχεΓνος, τ6 «εριπόνηρον. 

μ'. Ός δέ τήν σχηνί^ν ταύτην συμπήξεσθαι τεχνα- 
σ&μενος ασφαλέστερο ν, προσεποιήσατο πλασάμενος 
χα\ του ύπερψου γενέσθαι, εΓ πως οΟτω φαντΑσε« 
τοϊ>ς πολλούς , ώς ύπερθέμενος τίμ ένεστηχ»<αν 
ώραν, φ^υξείται μετ" αύτην, χα\ &π<ιλλαγήσετα4 τοΰ 
όχλοχοπείσθαι, οι χόλαχες έντε^νάμενοι^ τήν άρμο- 
ν(αν το» λήρου, εΙς δαον πλέον οΟχ ^ν, φων4( τε 
9ίραν.| χα\ φυλαχάς λπέταττον. χαλ συντηρ^ιτεις τών 
έχεΙ διεξιδδων, χαΐ διηπορουντο, %ί Αν χαλ γένοιτο. 
Καλ δ ντατριάρχης ΐ9Ηλι>όμενος αύτοίς τδ &ποραν, 
ώς ήμεΙς χα\ τότε μανθάνοντες έγελώμεν, χα\ νίΐν ι Ιβθ(ΐ6, Ιοιίο ^6 Βΐ8ΐί8 6ν60ΐί1)089 > ί1ΐ6 (1ί66ΐ)α& Ι^ δ& Ιτλ γελώμε^ι παρφδοΟντες Ιχαοτ^ς έαοτφ χω* €0ΐηρ6(ΐ6β, 01801088 6θΙΐ8Π8ςθ6 €0010600 ρ8Γ3Π, 

^αΐϋυβ Γ6ΐΙθ6Γ6ΐοΓ. 11x6 ϋΐβ ςιΐ)(ΐ6οι. Μαΐϋ 88ρί- 

Π6ΐ(80| 41(1 1θΤ6θΓΐ00610 6θ] 08(1301 98061 0ρ6Γί8 : 
Οοίΐΐ Γΐ601 1818 ? 8161)8111. 11Ι6 Τ6Γ0 θΙ)ΓΚ)(16 ν6η.6η8 
Ιι*(υΐΟ6Οΐ0Ο1 6«ρίΐΐ8 |16ΧΙΓ801(1116 ίΟ 8ΐΐυ0Ι 6ΓίΚ608ίη 
8ί|0001 6Γ06ί8, νΐΙΐ6θΐ3, 8ΐΙί|;80ΐί1)118 8ρρΐ30(1β1>8ΐ ; 
ΙυΐΟ Ιΐ8ΐ)ίΐΟ 8Γ6ΐΐίρΓ68ΐ)^(6Γ3Η Αη(ΐΓΟθί60ΙΟ Γ6ΐία6- 
Ιΐαΐ, 106001 (ΐ68ΐ§0808 , θΙ)ί ηΐ»060ΐ601 ίθν606Γ8(; 
Ιη•ί8ΐ6ΐ)8(ς06 06 Γ6ΓΐοςΐΙ6Γ6ΐ οίνΊΟΙβΠΙ 80(106 λΛ 
8Π80Ι 6Οθν6Γΐ6Γ0(» Ηί6 ν6Γ0 8€ίΓΐ66ΐ 1θνΊΐ08 ρΑ- 
11608, 8(1ν6Γ808 ρ3ΐΓί8Γ6ΐΐ8Ι0 6Χθΐ8ΐΟΑΐ,, 60 ςΟΟϋ 816 
ίρβΟΙΟ 8(1 Γθ^80Ι ρ3Γ3ΐΟΙΟ 8ΐΓΐ|[8ν6Π(. ΙΙϋΐι ! ίο- 

ςοΐΐ, ςοΐιΐ 8£ί8, (Ιββροΐα ? Αο ροςΚίααοι Ιιοο 88!ρ6 

|6ρ6ΐΊΐ886ΐ, ^68ίθίΐ 8ΐΐ8 ¥006 18Ι06018Π ({ΟΑδί Οΐ) μιχώτερον. τό * € Παίζε , ηαΐζ* 1π\ ουιμφοραΐς, • 
αύτδς Εφη χαΧ ποδοχΑχην , χαΧ χειροπέδας, χα\ 
χλοιδν περιτραχι^λίΑν, χαλ δσα τοιΑδε μηχανήβα!σθα4 
τφ Κομνηνψ, δι* 6ν χατέχοιτο &ν* ΕΙπεν Ι^εΐνος 
ταΰτα. ΚαΙ οΐ πολλον έιφεώρων πρ6ς έπίνοιάν- τίνος 
χαλχεύματος * χα^ Πώς £σται ταντα ; Ελεγον» *Θ δ* 
ενιθυς πλαγι&αας τδ «ης 'χ^φαλής χάλυμμα , χα\ 
τ|)ν δ&ξιΑν εύθετίαας εΙς άέριον «ταυριβιδν χάραγμα, 
χαταχροτεί δεαμο(»ς το{ις άρέσαντα^* χα\ &μφι6α>ών 
Ιεραρχιχώς 1πέχ:ι τ^ 'λνδρόν»κον, χα\ Αφαρ^ζεκ 
δποι ε^ρε μένοντα* χαΐ χοαβχήπτει μή Αν ΑφεΙναι 
τΙ;ν πόλιν, χα\ &λλην τραπηνχι. Ό δΙ ώς άβονληται 
δηΟεν παθών, χατα^οδτιοι το» ποτερΛάρχο»*, οΙα 
οΟτω ί»αταδήσαντος τδν τρίχειν ίτοιμον χα\, 'βμν, 4^ ΒΒ ΤΠΕδδΑίΟΝΙΟΑ ϋΙΙΒΕ Α 1ΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΛ. 60 φηΛ, τί ποιείς, δέιποτα ; Κα\ σνχνά τούτο λόγο- α «ι»1ιιηι ηιαβηυα). Τιιιη ραΐΓίΑΓίΙίΑ ν6Γΐ)8 ρΓοίΜΙ•• 
χοπή<ϊβς , Λνεισιν ύψοΰ ατενίζων, ώς &π\ μεγάλφ (ΙΊΰβυΐϋ, οοηΐίουίΐ. 3ΐαχφ. Κα\ δ ιτατρκάρχης ύπειτηχΐν τ& ^χούντα, 
ησύχαζε. 

μα'. Κι\ του λοι^οΟ (Γνα μή τήν »οσμιχ)]ν Αη^ 
δίαν άδολεσχώ) γίνεται των χαχών δρόμος εΙς τ(ν 
νζμϋαξον να&ν τοΟ Σωτήρος Χρίστου, του Χαλχί- 
^ου, χαΐ ευφημία τοΟ *Ανδρον{χου &χοντος ε<ς βα• 
σκλία, ώς &ν χα\ αύτο\ χα\ έχείνος εΓττοιεν- είτα χα\ 
βία εις Ιχεΐνον, ώς Κα\ μ)) Ιθέλων άρχτι•χΙίς ημών γε- 
νοΰ' χαίπερίθεαις παρασήμων τζ βασιλείς ικβ^λων, 
έχ&ίνοο μή χαθιστώντος τους πόδας, χα\ περ{βτ»4(ς 
βκαδήματος ' χα\ (({ψις μίν χαικνιχού καλύμματος 
τοΰ περ\ χεφαλήν, δπερ Ααζόθεν «Γχε τ4}ν άψορμΙ^ 
ε(ς σύμβολον, ών ίμελλε χαπνφ φυραι, χατεμπρή- 41. εβΒίβΓυιη (ηβ ουιη Ι^ϋίο οιηιιίιιιιι, ιριτ*- 
Γίαπι) ηιαίοπιιιι £βη€υΓΒΐΐ8 Αΐ ίη [$Ιοηο9ίί8ΊιιιηΐΑ 
ΙβιηρΙυιη 8»Ιν•ΐοΓί8 ΟΙιΓίβΙί, €ΙΐΑΐ€ίΐίβ, ί»ιης»β ρα* 
Ιαηι ληθίΟίποΗβ ίιηρβΗυιη ΓβιιυβΓο ΓβΓβΙηΐυΓ &ιι«- 
οίρίΓι Γαηΐλ ; 6ΐ άβϊηύβ νίβ ίη ίΐΐυιη : Ουχ Τ6ΐ ίη- 
νίηιβ ΙΙ0&16Γ 68ΐο. Ι)6ΐη(ΐ€ οοΐΐιυπιί ΙιηρβΓλί^ϋ , ίΙΙο 
ρ6ύ6β ηοΒ ρΓ»1)βιιΐβ, «ο (ϋβάβαια λβΐβηιηΐΜΓ ; €8- 
ρίΐίβ νβίβηι Γυιηοβί ΰοΙοΓίβ 8ΐήοτ6ΐ, ςυοά Ι•8ζβ 
Ιβιιυ$ (|ΐΜΐ>υΜ]&ηι ΐβηραηΙΐυΒ ροη&1>λΐ ία ιϊι^ιηιιιι 
«θίυιη (|υ8β Γυηοο ΐϋίΜβηϋα βηηΐ ; €ΐιιη(|υ6 οαΐηϋι 
ίιΐ€€η4ϋ8ΐ6ΐ> ΓΗΐϊηιιη βοηίπι ]αΙ)6ΐ •(ΓβΓΓί, •ιβιιΐβ'- τό π^ν, άντιφόρησις βΐ Ιρυθρου, α{νιττο:χένι{, ^"«8 ςΗλπΙοΓυη €8ρϊ1ιιιη 8Αη§ιιί8 ϋαιηβΒίΗΐν» 68*6ΐ• σας 

όσων χεφαλων χαταψηφιείσθαι μ^λλ&ι αίματα. ΚαΙ 
β«γχάθητα& τ6 εντεύθεν τφ βασιλεΐ *Αλεξ£φ, χαΐ προ- 
χάθιιται. Ύπερέχειτο γάρ αύΟωρ^ν έχε{νον τ6 άιι6 
τοΟΙε, χαΐ συντιμ^, ο&ς αδτ6ς έπέχρινε* χα\ προ- 
βάλλεται &ρχ^(ςι (ξ αυτών βαλβίδων τλ της χατ* 
αύτ^ βχσιλείας &ρμα πρόσθεν βαλών. Κα\ τ6 μέγα 
χαχ&ν τφ μιχρφ χαλφ συγχίρναται. 

μβτ. ΒραχΙ»ς 6 έν μέσφ χρόνος, χαΐ κεριγίνβται* 
χα\ ώς Αν μή Ορήνον μεγάλου Ιζαρχος χαθισταίμην 
τοΙς φ(λαλεξ(οΐ4 , είτ* οΟν φιλοβασιλευσι, λεπτοτο- 
μών ιιαχείαν σχυΟρωπότητα έχ ποδών άπαγε» τδν 
9νμ6α••λέα• Κα\ του ζυγοδ τ6ν *Αλέξίον έχτινάξας, 
είτε πνιγμώ τψ δι" αγχόνης, ώς δ(α^(Μει λόγος ό Ββίη οαιη ϊιηρβΓ&ΐοΓβ ΑΙβχΙο ββάβΐ λο ρηΜί(ΐ6ΐ. 
Εχίηιΐβ 611101 «υρΓ» ίΚιιιη ββϋβ^ιιΐ, βΐ ςιιοβ €(Ηΐ<Ιί|^Νΐ8 
ΙυϋίοϋΙοΑΐ οοΐιοηββίανί. ΡίιηίκίΙ ιηαβί8ΐΓ»Ιιΐ8, Μςιιβ 
3 τ%φΆ%ΜΛ ουΓΓυιη ίιηρ6Γ8ΐθΓΊ«ιιι ριο]θ€ΐΙ. δί€ 
ρΑΓΥο 1>οαο ιιηΐυιη πιαβαϋΐιι αιίιεβίιΐΓ. 42. Ηίΐ Γ6ΐ^08 1>τ6νβ (βιηρΟΓίβ ¥ΐΙ16ΠΤ3ΐΙΐΙηΐ !ΐ•ΙβΓ% 

ΰβ(Ιϋ βΐ ΐαιηβιι ιιιρβΓίΙιίοιίη, 30 (|ϋίι$1 πΐ8§[ηί Ιυϋΐυβ 
ύΟηβΐΊΐαΐϋβ 6856111 (Ιαζ ρΙΓιΙαΙβιϋβ αΐ ρΙιΠΐιηρβΤΑΐοη• 
5ιιβ, ιά^να Ιβιηραβ, ΙιιιαιοΓειη (Ιβηβυιη ιηοβ&(Ίΐί;β 
ηιίηαοηβ, εοίηιρβΓΑΐοΓβηι Μ%\ί. Εχ ίυ^ ρο$ΐ- 
ςΜΑΠι Αΐβίΐΐιπι ρΓ£6!ρΊ(Η8$βΐ 8ΐνβ βΐηη^ιιΙλίΊοιιύ 
ηλ士>ν, είτε χα\ άλλως , ώς έχίίνος ο!δε χαΐ οΐ € οοιη ίιιηβ, υΐ ΓβΓβΠ Γίΐηα ιηα|${8 ΟΓβιΙΐΙ», 8ΐνβ βΙίΙΰΓ, ονγχαχονργο&, άντεμβάλλεί τ6ν υ16ν Ίωάννην, τ^ 
το» Μανοοήλ, Οστερον, ούχ ότι χαλλίων ήν, άλλ* 
δτ« ό μέν Μανουήλ άπεντύγει τά του ΐιατρ^ς, *Λΐ 
Ίίως Ιβλεπεν εΙς τ 6 μέλλον, χα\ τ^ν βε^ Ιπίστρο- 
φον είναι των γινομένων χαχών ύπελάλει* ό δέ 
Ιωάννης Εστεργε, χαλ τοις «λημμελονμένοιςίχαιρε 
συνεφαπτόμενος• 

μγ* *Α δΙ τ& Ι^ντεδθεν ό *Ανδρόνιχος ού λέγω 
1^μαρτ«ν, ή έπλημμέλησ«ν (άλλως γάρ ο( θερμότε* 
(>οι όνομάσαιεν άν), γλώττης δείται νεανιχής φρά• 
(ε«ν, χα\ πρ6 α6τής λογισμού βαθέος χα\ οΓου εύ- 
στοχα βάλλειν » χαθ* ών αν έπ^αλεΐ* &περ ήμιΐς 
άιοολωλειιότας τψ γήρ?» τοσοΟτόν φαρεν έπιτέμνσν^ Γβ €0ςηίΐ3 ΙΠθ 61 €0η80ηβ8 6]ΐ18, 81ΐ1ΐ8ΐΐ1ΐΐίΐ 

Ιο&ηηβιιι, βΠοπι Μαηιΐ6ΐί8 υΙΓιιηαιη, ιιοιι ςυΐΜΐ 
6ΓαΙ ιη6ΐίοΓ, 86<1 (|ΐιοά Μβιηυβί ρ2ΐΐΓ6ΐη <ΐ6ΐ68ΐ9ΐΙ>3(υΓ, 
60 ({ηοά €ΐί8!η Γοίυπιίη ρΓονΙάύϋαι, 1ΐ6ΐιιη(ΐυ6 οΗο 
ν6ΐ ΐ9ΐΓ(Κυ8 νίικϋεβιη 6$8θ πΐΑΐοηιιη οροτυιη 86η- 
(ί65>ΐ• ΙολΑπΰβ Ϋ6Γ0 (ϋΜοΙυΐΟΒ &ιη:ΐ1)&ΐ, οοπιοκιιιφ 
6θΐηηΐ6ΓΰΙο (ΙοΙβοίαΙι^ΐοΓ. 
45. Οιιββ άβΐΗάβ ΑηάΓοπΙοιιβ ηοη άίοο ρβοοανίΐ 

(3Γ|16Γ 6ηίηΐ 86ν6ΓΐθΓ68 6υΠΙ Γ6€6η86Κ)ΙΙηΐ) 63 η3Γ- 

Γ9Γβ ]υηΙθΓ6ΐη Ιίηι^υαπι βζίκ'α εΐ ηπ» 6Χ3ΐηίη3ΐ)ίΙ γ68 
Βπίβςυαιη 633 ίη πιειϋαιη ρΓθΓϋΓ6(. 0ιΐ3ηΐαιιι ρ6Γ(1Ί- 
(1ίπιυ8 111 8€η6€ΐιιΚ6ΐ3ηΐαιΐΐΓ6ρ6ΐιιηυκ,$6ίΙΐ€6ΐ, $ί€ΐη 
Οβνΐίΐ ηιειηίηίΐ ά6 (Ιγια 61 (ΙΧ0Γ6 ρ6663886, νΐηιηι τες, δτι, δποΐά τις άαοΐδ μεμελετηχώς άπεχβηναι ^ |ιηρ6Γ3ΐ0Γ6ΐη, Αΐ6χίυιιΐ ρΓ3βθίρίΐ3886 , ιτι!» ΙεπιιΙ- άν γ• τ^ χβτά τ6ν Οϋ^Ιαν χοΧ τήν γαμετήν, τΰν 
μίν άνδρα β^στλέα, τ^ν Άλέξιον; προΐάπτει χάτ«> 
τεαραοτββιας ^οΰ ζ^ν, εΗα χα\ βυβφ θαλάσσης πο- 
οτεύσας, χαβ^ τβνές φασιν, ώς ο6κ άν έγώ άν«χρΝ 
ναΐ|Ιι, χαθάπαξ άπεστνγηικϊιΐς τήν φ«ύλην ταότην 
περίστασιν. Κα^ ΙχεΙνος μλν οΟτω τ^ παΜία βα<ΐΐ> 
Χία σονόοτκλεο^, ιΙ χαΐ λόγοι τιν&ς Οστερον ζωΐρν 
άχείνου χατεψειίσαντο* εΙς δ παίζων ό * Ανδρόνικος 
έξελάληαέ τ* δριμΟ* δς άχουσας περ< που τά χατά 
ΊΛχύΛαΊ τημελε7σβ«ι τ^ν Άλέξιον βασχλεχως, ή^ 
7>λάοας, *Η δή^ Ιφη , άριστος χ^υμβητή<$, είπερ 
άν Κωνσταντινου^πόλει χαταχυ^βστήσας εΙς βαθεΐαν 
θάλασσαν, απνευστί διεξέδυ περί τ^ν (χείσε πορ« 

6μόν• ηηπι ρο8ΐιΪ886 άείηϋΰςπθ 3ΐ)γβ80 ηΐ3Γί^ 60Π)ΐιί!9ί8$6, 
]υχΐ3 ςυΌ8(!3ηι , βί6αΐ ηο8 ηοη ]αϋίε3Μιηιΐ5 , 1ΐ3η6 
ο<ϊίθ83ηι αΓ6υηΐ8(αηΐί3Π) Ιη ροΓρΰίαυπι Ιΐ0ΓΓ6ηΐ68• 
ϋ;ιη6<(π6 ίΙ(6 ρ»6Γο ϊιηρ6Γ3ΐ0Γί 86ρυΙΐϋΓ3ΐη όοηβνίΐ, 
6ΐ^! ρ08ΐ63 Ηίαπι νί^ΟΓβ Γ3ΐ80 ςπί(]3ΐη (Γιχ6γ{πΙ. Ιιι 
φίο €3νί1ΐ2ϊη$ Αη(ΐΓοηδ6υ3 οηιιΐβΐβ 3ΐΐ(|ΐιίι)' (6ΐη6Γβ 
(Κχίΐ. Ουιη 8ΐΐ(1Γι$$6( Ιη ({οοϋαιη 1ο6ο ίη δίοϋία 
ίιηροΓηίοΓΪο ΙΐοηοΓ6 Γ6€6ρ1υπι Γιιί886 ΑΙβχίυηι, ΙβΗβ 
Γίδίΐ : Γ!(ΐιιί(!6ΐπ, 3ίΐ, υππϋΐοΓ ορΐίπιυ'8 68ΐ, €υητ 
€υη8ΐ3ηΐίηθρο1ί Ιη ρΓοΓυηόυπι ιη3Γ6 πιΟΓδυδ, Ιη 
Ιιυηο ροΓίυπι ιιηο ΐ6ηοΓ6 ρ6Γηαΐ3νίΐ. Η ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΗΟΡΟΙΙΤΛ 52 

. ϋ. ΥΊγο ΑΙοιΙο βίε ΦχριιΙβο, «ρυά 86 ΓβοορίΙ Λ μδ*. 'λ-κοιχί^αζ Βί ο^τω τ^ν δνδρα ^Αλέξιον» ιιζοΓβιη, Ιιρυ ( (Γιηιη Ηιφιβ ιηΜί Ιβηβηηι Γιΐίϋΐη, Ιιοο 
πίλίπιτιοηίυπι τρ^ίβ ΓΓΟπεί» ΙιΟΓΓβηΙβπ), υΐ γρΓθγ- 
ΙιΐΓ• ^:ιιη οηπη 8ΐιρ6Γΐ)ία ΙιιηιβηΒ, ΑΐΊββηαβ 6ζρ6- 

4ΊΙ3 3ΐ> ΒΙΠΑβΙΟ ΠΙΑΧίηΐβ ρθΙίΐΟ« Ιδίίΐΐ» Γ6Γ09 ΙΙ10Γ68 

<ΙβΙβΒΐαΙ>»ΐΜΓ. ΛΠιριαικΙο ιη «οπιηΐβ άβ ]υνεη6 βο- 

«1018586 1*911)) ΓβΓβΓυΠί, 6ΐ, Ο ΑΙοΐί, 6Χ6ΐ&Ι))»89€; Π1Ι3^ 

ρ»883ΐ Γυ6ηΙ, Ίρ83 ηονίΐ. 

45. Α(1 νίΐίυηι ιηοιΠοβ ρΓοηυβ • ορ6Γ&Ι)»ΐυΓ , 
βΙ ΐαίϋειη €υ)η λο Ι8ΐυιη ^γαιΙιιπ) ΙηίηαίΙ&ιί8 ρβΓ- 

¥61118861, €6883νβΓίΐ 6 1 εΟΠνβΓδΙΙβ 8)1 ί Π τεΓΜίη ΙΐΟ- 

ιοίηβιη, 6ΐ Γβ(;ΐ)υιη 2)}((|[Γ688ιι8 8ίΙ)ΐ ιη&|[η:ιιη ηιο- 
ΐ68ϋ»ιη ΑΐιηχβΓίΐ. ΙΙΙύ αιικ^η) ίη ιηοΓυιη ίβήϋιίβηι δίσοιχίζεται τήν αύτφ μνηστήν, ω χα\ εκείνου χα- 
χοΰ νεανίδα θυγατέρα, τοΰ τής Φραγγ^ας ^ηγ^ς. 
όχνουσαν μβν, ώς πβρι^δετακ, τήν συναφή ν. Ήδς 
γάρ χα\ φρκνών ύπιπίμπλατο* χα\ πεπειραμένη δ^ 

» 

Αλλως λβΐ'^τητος (ρατεοΰ τ^ν τραχϋν άπέντεργβ. 
Κα( ποτβ, φασ\, χαθ* δπνους φανταααμένη τ^ν ν€α- 
νίαν, χα\, ^0 'Αλέξ'.β, άναχρίξασα, οΤα Ιπαθεν, οΤ• 
δλν αυτή. 

μβ'. Κα\ ?)ν μ^ν Ι[9ως μέτριος τήν χαχίαν, εΓπτρ 
ένταΟΟα έλθών Αδιχήματος^ Ιληξε χα\ εστράφη πρ^ς 
τ^ν Αληθώς ΑνΟρωπον, Αδιχήσας ιΐς ^ασιλβίαν, χβ\ 
μ<γΑλου τυχών πράγματος* ό δ* Αλλά πρ^ς δεινών, 
μέγα μεταπλασθείς τ!) θηριωδί^, τ% χατΑ πάντων 
Γ6ΐ«ρΜΐ8, 16ΓΓ0Γ6ΙΪ) οηοπΗιοβ η)Ρ<ίίΙ«Ιΐ)Γ. Ραΐ6Γ 6)08 ^^^;ροβερ^ν πραγματεύεται. Κα\ άφίησι μίν πατήρ (|οΙ π)Ηΐ8 6Γ8ί, ίη Γΐ)Γ0Γ6ΐη ίΐι1οΐ6Γ2ΐήΐ6ΐη ίηοίιΐίΐ• 
8ίο 9ηΐ6ΐη ρ&Γνα ιη&ΐα ορ6Γ8ΐ)»ΙιΐΓ, <|ΐΐ8ΐΐ()ο ΑΙεχϋ 
ίιηρ6Γ8(οη5 8»1ιιΐ6ΐη ρΓΦΐβζ6ΐ)»ι, ρΓΟ δυίβ ρΓΟηυβ 
ρυ6Γ0 Ιθ9ηη6 β&ΐα^ίΐ; βΐηυβ {η (8πι &]ί«πι οο- 
1υιηη8ΐη 6Γ6χίΙ Γιιγογ6πι, ιιΐ 1οαηη68 ίρ86 βιίΒρι- 
6ΐ6η8 ν6Γΐίκίη6 (1)6 4|υ«<)2ΐη ίυβηΐ εοΓΓβρίηβ. Κβ- 
νεΙ&νίι 6Γ|;ο ίΠε Ιρ8β <|υ&()3ΐιιο ά\6 ραχή (ΙοΙοΓειη 
ιη6ηΐί8 8υ» , άεοΙβΓΒνίίςιιβ 86 ρΓΟ ΓυΐιίΓΟ Γ)ΐη6Γ6» 
ύο ςυί 1)118 ηυηο ίο ιηί|$Π9) η(1ϋεΙ& Υ6Γ8αΓ6ΐυΓ ρ&ΐ6Γ ; 
Ιυ^εΐηυβ ιηο1Ιία8, ηεε τεχλΐ ρΜΓειη υΐ ίη ιη&ΐίβ 
νίή1ίΐ6Γ&{3( ΐ6ΓΓίΙ)ί1ίίςυβ εοηδίΠα βεευιη ιηειΙίΐεΐυΓ. 
Ιϋεοςυε τοοε ρΓορΗβΐίεα Κιοε ρυ1εΙ)Γαιη εοη8ΐ- 
ίιυπ) Αρεηεηβ, ιηυΙίβΓεβ 36 01ίθ8 εοίΓρεΙίαΙ, &ιη- 
ρΐεείεπδ ςιιοηιιε ίρ8υιη Μαηυείειη, ϋείηιΐε εοΜΐ ίιη• Β' ώς Ι^.πιος εΤναι , ΑνΟαιρεΤται Κϊ μαίνεσθαι ο!>χέτ* 
Ανεχτώς. Κα\ ώς εΓπερ μιχρΑ έποίει χαχΑ, δτε 
πρ^φασιν είχε τήν τοδ βασιλέως ^Αλεζίου περιποίη- 
σιν, πολλαπλασιάζει τΑ ΰπίρ έαυτου χαΐ του παί- 
δες Ίιοάννου* χα\ ε Ες οδτω; Αποπτον έχχορυφοί τ^ν 
της μανίας χολων>^ν, ώς χα\ τδν Ίωάννην αναβλ&• 
ψαντά ποτέ παθείν ίλιγγον. Κα\ τοίνυν χα\ ΑνεχΑ- 
λυψέ ποτέ τ(7> πιτρ\ χα\ ΙχεΤνο; τ^ χατΑ ψυχή ν 
πΑθος, χα\ !δειξε φ^βον Ιχειν ε!ς τ6 μέλλον, έφ* οΤς 
6 πατήρ Αρτι θρασΰνεται. Κα\ ύποχλαίει μέν μαλ- 
θαχί&τερον , οΰχ Αποχναίει δΐ τ&ν πατέρα του έν 
χαχοΤς Ανδρίζεσθαι χα\ δ:ινΑ βούλεσθαι. Δώ χα\ 
προαναφωνών τ^ χαλ^^ν έχε?νος βούλευμα, γυναίχάς 
τε τοΟ; υΐοϋς προσέφη, έπιπλέζας ΙνταυΟα χα\ τ^«ν ρΓ663ΐίοη6 ρΓΟίηίΙΙίΙ, 06 ροδίβα Ιοεαβ ιΙβΙϋΓ 8ΠΐΙ)ί- Ο Μανουήλ• χα\ έπαρΑται μή Αν είς Αξιον έλθεϊν τοΟ Ιίοηί ; ί1Ιθ8 8θ1θ5 ίυΐιΐΓ08 6536 η)3ςηθ8, ηιΟΓίιιο 
Ρ31Γ6 ; ρ&8(ίΐ)8ΐθΓ68ςυ6 ( υΐ βίευΐ ίρ«6 ΙοηυαΓ ), 
ρί8ΐθΓε3 , υη^η6ηΐ8Π08 Αΐηυβ 1ιιι]υ8ΐηθ(ϋ ([βηε- 

Γΐ8 (1ίΐ))ί88ΜΓΙΙΐη 86 6886 ]3εΓΐΐ3ί)3ΐ , (]Π03 ίρ8ί (ΙεΊπ- 

εερε ίιηρεΓΑΐυπ, ηιιηε Γοηε Ιίιηεηΐ; ναΐιΐε βχίοΙΙβ- 
1)ΒΙ Γι1Η8 (1)($η)ΐ3ΐειΐ) ιιηρεΓαΙΟΓΪδ, υΐ 1ίΙ)6ηΐίυ8 ρ8Γνί 
ίιηρ6Γ8ΐ0Γε8 Α6Γ6ΐ)ΐ, ςιΐΑδί βί(ΐ;.Ίηΐυιη τε^ηο 8ροΙί»η8, 
οοη5οΐ3Γΐ νοίαίδδεί» ιηορεΓίαιη Ργ^ιοΦΟΓΟπ) ίΙΙίδ 

ρΓ0Ο)ίΐΐ605• 

46. ΡίΙ 6Γ£0 1)θΠ)ορΙυ8 (]υ3Π) ιΐ)1)υιηλπ))8, 6χ ςπο 
ίεΓλπι ιικίυίκ. εοηνειποδ ςηί ί1Ιυ)η ποπ ]))νη- 
1)31)1 3(1 (ίΓη)3ηιΙυπ) ίιηρεποη), υΙ)ί ΐοΚ εΐ 1ι1<'8 ήσυχη ζήσβιν, μεγαλείους μένους Ιχείνους έσομέ- 
νου;, έπΑν 4 πατήρ Θάνοι. Κα\ χομπάζει, μαχελ• 
λαρίους (είπείν χατ' έχεΤνον) χα\ μάγγιπας κα\ 
μΰρων έψητΑς μέλ>ειν Αφήσεκν περιεΤναι , χα\ 
τοιούσδε τινΑς , ών αύτο\ Αρξοντες δστερον, είχη 
Αρτι δειλσίνονται * μεγΑλα σεμνυνων ΙχεΤνος τήν 
βασιλείαν τ•?ς παισ\ν, ε Ι οδτω μιχροβασιλείς Απο- 
βήσονται, δμοιον ώς εΕ χα\ γιγάντων Αποστερών 
έΟέλοι παραμυθεΙσΟαι, οΤς Πυγμαίων Αρξειν αύτοί^ 
ύπ^σχοιτο• 

μς**. Γίνεται οΟν δ Ανθρωπος 1π\ πλέον ΑπΑνθρω- 
πος, τλν θήρα μετενΦυσάμενος• Κα\ οία μή Αρχουν 
αύτψ στερεώσαι ββισιλείαν, •Ε τοσούτους χα\ τοιού- ηυίάεπ) 3<1ϋϋε6ΐ)3ΐ βοβ(]«6 ρ1ιΐΓίιηθ5, 3ΐΊο8 νεΓΟ ε .. τους λογΑδας, τους μίν Απήγαγεν ε Ες τοΙ>ς πλείονας, ΐ)Μβ<1ίο 3ΐίο ΐΓ3η8ΓεΓεΙ)3ΐ, ίηηυιηεΓΟδςπε 3ΐίθ8 βίε 
ρΓοίίοίεί)»!» 0Γϋίη3ΐίη[ΐ εοηορΓεΙιεπιΙεηιΙο, οοο οΐ) 
ι.ιίειη ε3ΐΐ83ΐη« 8ε(! ρΓορίεΓε» ςυοϋ ίΙΗ ρΐ3ειιί85εΙ 
Ίρ808 τίνεΓε, ίρ8ε 8θ1ιΐ8 ίιοιηο εχδίδίεΓε ϋεε'κίε- 
Γ3η8»ρΓθρΐ6Γ8υ$(ρίείοη6β 103138 η3ΐυΓΦ 3ΐΐε ίη8ΐΐ38, 
ηιιΐ^υδ (Ιοίοδοε βεοιρεΓ ΓιιεΓαΙ ίη ί1Ιθ8 <ιιιί 8υρΓ3 
8ε 6Γ3ηΐ ; υηϋε οπιηεβ ίΐ))ρεΓ3ΐθΓ68 βεευηι εοπιρ3• 
Γ3θ(1ο ]υϋίε;ι1>3ΐ. Νεε ιΐΐεο ιηυΙΐίΐΜΐΙίηειη εοΓϋΐη ηιιί 
ρ38$ί 6ΐιη(; 000 <16 βίο^ιιΙΙβ ΓεΓετ'»; οοο εχροηοςΐ)38 
ίΌΐ)ΐΓ3 ίΠο8 οΐ3ε1ιΊπ3Γ)οηε8 ϋοοεερεΓΑΐ ; ηεε ιοοϋοβ 
ηεε 1οο3 τεΓεΓΟ ]υχΐ3 ηυχ 3ε ιιΐ)οη)θ(1ο (εοΐ3ΐ.ιιιη 
Γΐ)επΙ ΐ))3ΐΐ)ΐρ, ηϋ)ΐΙ ί)π]ιΐ5ΐηοϋί βηιρίίυ^, ηε Ιχ(1ίο 
ί38ΐίϋί3Π). Ι11υ(Ι υηυπι θΐεο, ειιιη 6χεε11υ)886 γε* 
ΤΟΠΙ (ίίεεπίΐο άβ ρΓοηιίδδίοηιϋπι Γιΐϋδ (Ι3ΐίβ* Νοη 
εαιηι ιηυΐΐο ρο8ΐ ραΓοπι 3ΐ)Γα:ΐ ςυίη ρΓκεΐ3Π8 1)0« τους δ^ Αλλως έχ μέβου Ιστησε, προσεπιχαταβΑλλει 
χα\ Αλλους μυρίους δσους, μΑρπτων Ιξείης, ο5 χατΑ 
αΕτίαν οδσαν, Αλλ* έτβοίας πλάσαιτ* Αν χατΑ ζών- 
των. Ανθρωπος αύτλς μύνος Ιφιέμενος ζ^ν δι Α τ^ 
φύσει χαχύποπτον, δ παγίως αύτψ ένε((^ίζΐιιτ6, οΓς 
αυτή Αε\ Ιδολίου χατΑ των πρ6 αύτου* δθβν ^το 
πάντας βασιλείς χατ* αύτδν. ΚαΙ ού λέγω τδ πλή- 
θος των πεπονθύτων* οΟ προσΑπτομαι τής «οι^τη- 
τος* ούχ έχτίθεμαι τ Α χατ* έχείνων συ μπλ Ασματα* 
ού περιηγούμαι τρ<$πους ή τόπους, χαθ* οΟς χα\ 
δ πως περανθείη τ6 χαχ^ν* ούχ Αλλο τοιούτον ουδέν* 
μή χα\ Αηδίας Αναταράξω β^ρβορον• ΈχεΙνο μύνον 
λέγω, ώς ήρίβτευεν Αληθεύων έπ\ τ^ πρ^; τους 
υΕοΙς ύποσχέσει. Ού πολλού γάρ ένέλιπε ψιλώσα^ 
Ανθρώπων Ιπιδδςων τήν Μεγαλότνλιν. Κα\ ούτω 53 ΒΚ ΤΗΚ5δΑΙ.0ΝΐεΑ ϋΒΒΕ Α ΙΛΤ1ΝΙ& ΟΑΡΤΑ. Γ4 

μέν xατ^^ 'κά^ζω^ αυτός* ήσαν δέ ούΙΓ οΐ «άντβς Α ιι>(ι>>^υβ ϋοοΒίβηΙίηοροϋιη «ΙβηιιϋλΓίΙ. δϋΓι$ ογ^^ο ί1ΐ6 €Τ^Λ οηιηβϋ €Γαΐ ; ηοη τ«γο οιηηβ» 6γ&ιιΙ ίΗί- 
<ϋ$8ΐιιιίΐ65 θ(ϋο. ΟιΙίυιη βιιίηι οά\ο Γ«<1ϋ6ηΐ6§ {Ιό- 
πιιΙι&ιιιαΓ, Ι10ΙΙ ςυΐϋβιη ]υιΐ9 Εναη{|;€ΐίυιη Ιιοο Γα- 
οίβηΐββ, 8θϋ ]υχΙ» ίιηρβπιίοπυιη βιβιηρίυηι.εο&^ΐϋ* 
η3ηΐ6$ 8β λά νίη<1ί«ι&ιη €ΟιιΙγα υιιυπ) π^βΓβ νοίβ- 
1)αηΐ, νί€ί99ίιη(|υ6 ηιοΙΰ&ϋΐΓβ βυιιι ςαί ίαιρβι-Αΐ• Ετζύ\ 
Τ6Γ0 ςυί τίη<1ί€ΐΒΐη ϋ69Ίϋ6Γ&Ι).ιηΐ, ςυί3 βΓ0ηΐ ςαί 
ΓυβΓβηΐ ρΑ88ί, 6Κ Α^Λτ β!ϋ. Οιι» βηίηι Νίθ3Τ€η8β^ 
&1(|υ6 ΡΓΗ56η868 8υ»ΐΊηυ6Γυη( , ίΐ€€βΐΗΐϋΓϋ»ΐ €»ιιι 
ίυη6$ΐί8$ίιηαιη(|ΐιβ ηοΙ)ί8 Γ€<1(1ίιΐ€Γαηΐ. ΜΐεοΒ^ €ηίιιι 
ίΐΰΐηςιΐ€ Ργιι83 ροβΐ <ΙυΓΊ«8ίιηΑΐη 6χριΐ||[η»ΐίοη6ΐιι 
παυίΐνδ βίβϋΐοβ 1ιιι]υ8ηιοϋί Ιιοιιιιη68 ίη αβΓβ βυϋΐα- 
108 νίιΙβΓαηΐ, υη<1β ιη ίηΪ6Γηοιιι ηρίϋυβ βΐ ιιιΐ86- 

Γ&η(Ια8 681 (Ι6806η8118. 

μζ. Κι\ οΓα μίν (ντευθεν ο( *Ανατολιχο\ ΙπαΟον, " 47. Ουαϋλ (ΐ6ίη<]€ ΟπβιιΙ^Ιββ ίυοΓϊηΐ ρ&8^1, ίη &ιαοιχότΑς &Χ£(νου προς γ• τ6 μΐ'τος. Μισοΰμενοι 
γάρΙφιλοτιμοΟντοάντιμιβεΙν,ούχ εΰβγγελιχώς μΙν, 
χατα βαβιλιχόν 6λ έχείνο παρΑδβιγμα. Κα\ συλλε* 
γέντ&ς %{ άμύνη κρός τι Ι ν, βραΐν 1^6ελον χα\ Αντί- 
λυι:ειν τόν χατάρξοιντχ. ^Ησαν βέ &ν τοις βρώσκ 
πρ^ς Ιμυναν, βτι χα\ εν το7ς «αθοΰ^ι, χα\ οΐ χ^ς 
'Λγαρ. Τά γάρ χατά Νιχαέαιν ι:άΟη, χα\ Ισα οΐ 
Προυβαε7ς Ιτλησαν, Ι^ψαντο χαι έχε^νης, χα\ ε (ς 
ηολυ έχΟΙατην ήμίν ένέγραφαν. Πολλούς γάρ χαΐ 
τών αύτ|1; έιηλέγβην ή Νίχαια^ να\ (^ %λ\ ή ΠροΟ- 
σα μεχάί κολύπονον &λω9(ν μετεωρισΟέντας εΐβον, 
δΟεν ίατι χαταβήνακ (Ις ^(ην χα\ ταχν χα\ οΓχτιντα. εΙς μνήμην, ε Ι χα\ μ^\ μετ* εγκωμίων του *Ανδρον(• 
χου, βυγγραφέσΟω Ιτερο^, έχεχειρίαν τε &γων {χα- 
νην, αλλά χαΐ δαχρύοις πλούτων * ήμΑς γάρ έπέλι- 
«ον χα\ αυτά. ΌμΙν δ& οία έχείθεν συνέτκεαον, χα\ 
ώς ή του *ΛνδρονΕχου, δμαλώς λέζαι, ού ιτροσήνεια 
χα6{χετο χαΐ ημών όλεΟρία, φ ράσων Ιρχομακ, ού 
«ρός ευρυλογέαν ούδ* αυτά, μή χα\ πλατΟ μάλα β(- 
6λιογραφήσε'.ν άνάγχην εύρήσω, άλλ* ώς πρ6ς έαχια- 
γραφημίνην τών πεπραγμένων ύπόδειξιν• 

μη'. Ο Ε βλαβέντες ΙχεΙνοι, οΐ πολλοί, οΐ ποιχίλοι, 
οΐ πολύγλωσσοι, διασπαρέντες άλλοι άλλοθεν, εΓ τις 
φρήτρη έχ Π ίσης, ε Γ τις άπ6 Γενούης * τ6 τών ιηβυιοίίαιη, 6(8ί ηοη Ια Ιλυϋβιη ΑηϋΓοηίοΙ, αΙΐοΓ 
€οη8€Γίϋ8ΐ, Ιιιϋυ€ί&8 ]υ8ΐ38 &ς6η8, 86(1 ηνο8 )&- 
ϋΓ^ηααΓυιιι ιηον(>η8; Ιι» βοΊΙΙοΰΐ <ΐ6βΓ3ηι ΐ)θΙ)ί8» 
Ουαίία νβΓΟ Ιικίβ ηο1>ί8 βνβΐιβΓίοΐ, 6ΐ ηιιοιηο<1υ Αη- 
(ΐΓοηίοί, υΐ βαάϋΐη ίιιΐ6ηΙίοηο 80ΐι! ϋίοαιη, ηοη 
1>βηίκηίΐ88 ΙβΓιςβΓίΐ <]υο<ιιΐ6 ηοβ ιηοΠΒΐίΙβΓ, ηαΓ- 
ΓϋΐυΓί ]ϋΐα 8υη]υ8• ηο Ιιίβ Ιοη£ΐυ8 ηυ^ιη ηΠΙ)! Β6γ- 
ιικ>η6ΐη ρΓ0ΐηΙΐληιυ8 ; ηοη οηιηι ηιη^ηυιη 1ϋ>Γυιη 
ΒΟΓίΙχϊηιΙί 0660881 («8 ίηουηιΜί ηοΙ>ί9, «βϋ αιΐυηι- 
{)ΓλΓηη Γ3613 ϋ6ΐηοη8ΐΓ»ηϋί• 

48. Οιιί 1»8ί ΓυβΓυηΓ πιυΙΙΙ, τ&Γϋ, Ιίη^οαηιιιι 
4ΐίν6Γ8ΑΓυιιι ροπϋ, αΠι 8Ηο (ΙίβροΓβΙν 8ΐ ([υλ ιΗϋιιβ 
οχ Ρί8?*, 81 ςυλ 66ηπ6η8ί8; ΐΓϋ>υ8 Τυ800Γυιη &ι<|«ιβ Τούσχων φΰλον, χα( τι Λιμπαρβιχέν* ουχ άπελί- /« Ι^οηιΙ)ϋΓ(1θΓϋΐη; ηοη οηίηιοϋΐΐΐί 8υιηυ$ ηυοά ρ889ί 
πέτο β& ούδΙ τ6 έχ Λογγι6άρδων βλαβέν, ούδ' δσα 
&Λλ• ού μήν δέ άλλα χαΐ τών Ευγενείας Ιπιτεταγ- 
μ^νϋ;ν. Μα'βΤνος δέ τις, χα\ Δαλασηνδς, χα\ Σλά- 
βων, χα£ τίνες τοιούτοι τών της ύφειμένης, πρ&ς 
6& χ&\ 6εραπευτα\ αρχόντων, οΟς ό Άνδρ^νιχος 
^αύλως δ.έθετο ' ο^τοι δη, χαΐ όσοι δΙί άλλοι έν όμοίοις 
χαχοίς Ι|σαν, έπρέσβευσαν παρά πολλούς τών μέ- 
γιστα δυναμένων, περί τε τά της έφβς λήξεω;, Χ4\ 
τά έτπέρια. ΚαΙ οΐ μλν τδν σουλτάν ήρέΟισαν, τά 
πλε£ω πρ ΐτχόμενοι ε!ς δυσωπίαν τ^ν τού βραχύβιου 
βασιλέως *Λλ£ξ{ου θάνατον, φπερ ώφειλε πιστά δ(ά 
τ&ν πατέρα Μανου^^λ δ τών ^Αγαρτ^νών Ιθναρχο; * 
Ιτεροι δέ τδν έν *Αντιοχε{^ προχαθήμενον, τόν τε 
χατά χ^σμον, χα\ τ>^ν έχχλησιαστ'.χώς * άλλοι δέ τ6ν 8ΐιηΐΗ8 6Χ 1.οη([ίΐΗΐηϋ8 , ηβο «Ιίιι ϋίηιΠία ; ιΐ66 ν6Γ« 
ΑΐίΑ8 (Ιορηί&ΐΟΓυιη ηοΐιίΐίυπι. Οαιϋβιη νβΓΟ Μ&ϋηυ^ 
61 0:ι1α86ηυ8 6( ΟΙ^ϋο* 80 ςυίϋληι 1ΐΗ]ιιβηιθί1ί 8«- 
6υηϋί 0Γ(ϋηί8, ρΓ9Βΐ6Γ69ΐ ηιίηΐ8ΐη ςηοηαβ ιη9ςί2»ΐΓ»- 
Ιιιηη», ((008 ΑηϋΓθηΊ€υ8 ιη&ΐο ΐΓ86ΐ&¥ίΙ ; Ιιΐ ηυί- 
(Ιβηι 61 ςυίϋΐιηςυο &1ϋ !η ηιαΓΐ8 ρ2Γί1)υ8 6Γ8ηΐ, Ι6($ιιιί 
ίνβΓυπΙ 9ίά ηιυΐΐοβ ροΙβηΙΙββίηοΓοηι , 8(1 ΟΓϊοηΐίβ 
61 8ι1 0€ίί<ΐ6η1ΐ8 Αηΐυιο Γ6£;ίοη6β. Ρ2βη(|η6 ίιτίΐ»- 
ν6Γυηΐ ιαΐΐαηβιη Γ6ί€Γβ&ΐ68 ]υν6ηί8 ΑΙβχϋ πιογ- 
16ΙΙΙ ρηΒΐιΐλΐυηηι ίοιρθΤ8ΐθΓί8, ουί ΐυ«ηι (1ΐΐ1)«2>24 
ρΓορΙβΓ Μ&ηυοΙοιη ρ«(Γ6ηι Α|;αΓ•ηοτϋΐη Γ6χ; 9ΐΓιί 
νοΓο 6υηι <ιυί Γ6{η3ΐ)αΙ ΑηΐΙθ€ΐιί8Β 61 ροΓ ΟΓΐιβηι^ 
ίΐΐιιωςυβ «|ηί ρπΒ6Γ8ΐ Εθ€ΐ68ΐ« ; Αΐϋ 6ΐί&ηι ομιη 
ήοί Ι1ί6Γθ8θΙ]ταιί8 Γο^ίβ ΐϋιιΐο ηιί1ίΐα58ΐ ρΓΟ 1)οηο. έν Ίεροσολύμοις ζηλούντα βασιλιχώς υπέρ τού χα- 1^ ΙΗ Γ6868 ί^ΙίαΓ ροΒΐ ΙΙ^ηυοΙοια βΐίο 6]υ8 ΑΙβχίο λοΰ. Όφειλέτην δέ άρα χαΐ τούτω τώ άρχοντε όρΟΙ^ν 
άγάπην χα\ έπιχουρίαν μετά τδν Μανουήλ άδιχου- 
μένφ τφ υΐψ *Αλεζ£:μ. ΑΙ δέ έντρεχέστεραι τών 
ττρεαβειών περ\ τά χαθ* έσπέραν έξετελούντο. ΚαΙ 
έλιτάζετο πρ6ς μέν«τών δ τών έν μεγά).]} 'Ρώμΐ) 
άρχιερατιχώς ύπ2ρ«στώς, χα\ εΓ τις άλλος παρ* αύτφ 
χα\ χατ* αύτδν Ισχύων * πρδς δέ τών ό Γερμανιχ'^ς 
φύλαρχος. 'ύχλείτο δέ πρεσβευτιχώς χαΐ 6 πολύς 
τ7;ν έξουσίαν ^Αλαμανός. Κα\ ουδέ ό Μαρχέσςος 
ή^υχή μένε IV άφίετο, χαθάπερ ουδέ δ της Ούγγρ£ας 
χράλης* χα\ δς δέ άλλος Ισχυρά περ(οιχος. ΚαΙ 
όλως, ένθα περιήγησις άρχιχών δ νομάτων , έχ(? ίη]υ&ΐβ ΐΜΐ>ίΐο Αιηο^6ιη οΐ οιίΓαηι η)βΓί(α(ί6ϋ6ΐΐ8ηί• 
ΟβΙοηοΓοβ ν6Γ0 1οβ8ϋοηβ8 Οοείίΐοηΐίβ ραποβ νί86Γυη(« 
Βο|$8ΐ)αΐςυο(ΐυ« ρΓθΙιυ]υ8ηιθ4ϋ ήυΐ ΑοηκΒ οιβρ» 
3^Γ6ΐιίρΓθ8ΐ)χιβπο ρΓ«68ΐ, &€ 8ΐ ςυίβ 681 ρΓορο ΗΙιιιη 
ροΐβη8; ρΓο &1ϋ8 άυχ 6οΓΐηΑηθΓαιή. Μον6ΐ>λ- 
ι» Γ τβΓΟ Ι^βλίίοηβ ιηυΐΐαβ ροΐβϋαΐβ Αΐ6ηΐ8ου8• 
Νϋ6 Μ3Γ668ίυ8 ΐΓ8ηςυί11υ8 ροΐοΓαΐ ιηλπ^Γβ, ηο:^ 
Ηηη^^αηχ <1υχ, Πΰο ςηΐΰυηηυο νίοίηίβΒ ρΓίη66ρ8. Α4 
υΙ)ίςιΐ6, Ιιίϋ (ΙββΟΓίρΐίο ρπηοίρηιη ηοηιίηυηι, Ιϋί 81 
νίΐα <ΐ6βΓ8ΐ Γ68ρίο{6ΐι»ΐυΓ ««ι ί11θ8• ρ6ϋ68ςυ8 8ΐ8ΐίηΐ 
ουΐΓ(;1)8ηΐ, 86 Ηη^υα 1ο<|υ6ΐ>&ΐηΓ 8ίιυυΙ, 86 ρΓο ρβί- 

8η88Ίθη6 0ρ6Γ8&)8ΐΐΙΓ. άπέ6>επεν αύτοίς τλ δέδμενογ της ψυχής* χα\ οΐ π^ες αύτίχα Ετρεχον, χα\ ή γλώσσα έλάλε«, χαΐ 
ένήργει πρ^ς πειθώ. Ιί5 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗ855ΑΙ.0ΝΙ€ΕΙ)Ιδ13 ΗΒΤΗΟΡΟίιΤ^Β 5β 

49. Μβχίηιβ β]ιι«Γ0(ϋ ρΐ€ΐ>βΒΐ βχρβΠΜ ίιιϋΑ μθ*. Μ^ι«τα δλ τοιούτου έπβιράβη' βχλου ό νφν »ΰα Γβζ 8€ΐι Ι^πιιιηββ ί&ίβίϋ;», β&οιιΐ ΒΊον^^α\ (|υί Ιο 
ϋΚαήιι ιιιβηοΓΜίΐιΐΓ , βίςιιβ ΡΙμΙαγμΙ•» , αΙϋφΗ: 
ηιπίΐί, ΐ}αι>νυιιι Γύ^πίΜΐ ΐγΜοηίοΜίη ^ βηιΙ βί <ϋ€<ι- 
ϋιιΐυΓ. 11>ί ςιιί ρήιηιιβ ρ6Γ νίηι Γβ|{ΐΐί|ν6Γ{Η, βΐ ηο- 
ιΐ)6« Κοιιΐ9αιιιη εοηιίΐΐβ ίη οοπιφα ν%§\% οοιηιηυ- 

ιιυβ 9^6η»• ίηίετ^ιΐΰ ιιιυΐίοι &Μθ8 ιηλ%ίιιιβ (ο<)Ηί (Ιβ 
«β 4<Μϋΐ 8€Γ^ριο^ΐϋα8. δβοαπίΐαβ νβτο ρρβί ίΐΐαη 
Γ6ΐι»ροΓ6, ΐΒ»ηα 90 ίοηιιηΑ, £1ία$ ίΙΙΙιιβ, ηβ^οίο 
ηηοιη^Ρΐίΐ «ρρβίΐ^ηιΐιιβ ; ^ΐ€ »ΙΙιυ« νίνβηβ (6ιι- 
Η<Ιΐΐιμιη«ιιοι φο»η(), γΪΓ ΐλΐ9{;(Μΐ8 ΟΜβλίΠΙβ, Μ(Ι ρ&τ- 
VIII ^Χ8£^ΐ(0ΐΐ(ί» 4«φρβ ςιιΐ ρβυοΑ β^&ίΐ, ρβΓρβίαο 
«βυ^ίΐ^οηυΗίοβΐ, 8ί$ϊα( »69Γτν&νί( Λ"&1•λ6^9 ίη 
ρΐύπβςιιβ ΐ6Γΐίί$ (;6ηοΓ3ΐΊοιιί|>ιΐ8 Ι3((9ΐιρΐι»ιπι Γβιι.ι* Σιχ€λ«[»ν βίτβ ^ήξ, εΕν• τύ^ννο^, ι!>ς οΙ ΔιονΟσιοι 
χαΟ* Ι^τορία^ν βββαιο&ντβι» κα\ οΐ ΦαΧάριδις, χαΐ 
δβοις δέ Αλλοις τ6 έχβΐ &ρχ>(ν τυραννκΐν χαΐ ήν χ«\ 
έλέγβνο. Ένθα 4 πρώτος πρ^ς βί^ν χχτάρξας, κα\ 
Φ& 'Ρωμαΐχ6ν έχ<Γνο χομητάτον ι^ς ((ηγά«ον μ«τ«- 
γράψας, 'Ρογέριος ήν, ρίχτι^ς Ανήρ, χ«\ τψ §ν«ι 
δραβτήριος, χα\ Ιν ιοίς 4χ•?9& ιχολλΙ^ν Ισνορίαν Οιιλρ 
Ιαυτοά πβριχεέμβνος * διύτ^ρος δέ μετ* Ιχ&Ινον χβ\ 
χρ^νφ χα\ χκιρί χ«\ ^ύχ||, «αΐν* ^( Μβ^νου» ο&χ οΤδ* 
δπω; !\χων του όνομίζεα0«| * ή δ^ Αρτι ζΐαν (ΓελΙελ- 
μον έχ&Μν φασιν), μεγαλεπήβολος μλν τήν Ιφε9ΐν, 
μιχροτελετ4)ς δ| &>ι ταΐς ΙιιιβολαΙς. Όλ(γα μέν γάρ 
τίνα ήνδραγαΟίσατο, τά πλε{ω δέ δπταισε. Κα\ ώ; 
μέν χατά τήν σχέψιν ^Αριστοτέλους ε Ες τριγονίαν τ& Ιιαπί ρτίΐϋυιιι (Ιογ^Γ6, α^ΐηϋβ €θΐ.ΐΓ€θ8ε0Γβ |Γ6ςΐΐ6ΐΐ8 ^ ηολλά τΐ τυραννιχ6ν φΟλον άνθοϋν, εΤτα μαρα£νε- 6!(ρ6π«Ριΐί^ (ΐ60)0ϊΐΐ8ΐΓατίΐ• ΙΜο ΥβΓΟ , ουπι ϋβηβ 
80^(ίιμ^ 8ίΐ 8ί1>ί, ΓοΠβ €Γ6(ΐ6ΐια( Γοπ) υ( ηορ «οίαιρ 

Ιίαιιι ίηκίαιρ τβΓΰΐ^ι. Οιηρίηο βρίιη |η ιιο1η$ 1)6ΐΐ€ 

5ρ. ΟιιΗβΙιηυβ ^ΐ%ο ΊΙΙοοιΙίυΗΐ, ρρίο, ηιαΓίβΙΐλΐ, 
ς«^(Μΐ Μιιιιαβί βχθτοίΐϋοι >ιιυιιι (ιι(1«γ«ι* ΐΒΐιΙϋιηΐΓ 
^1|ο ν€χ^(ιιιη ρ6Γ0ΐΐ8ββΓ9ΐ , •ίηι«| Μ ιϋβΰΐ»!»! 
^ΒΐίςμυΐΗ ρ3ΐΓίιηο9ΐυη ίο Μιογθ ιραγΙβ ■Ιιιιιβ 
ρΓορβ βοηδίΑηΐίιιοροΙίιη 9 <|00<& ΐΒίρβΓίβοΐυιη Γ€ΙΙ- 
4«0Γϋ Ρ0ΐ^• βίιηυΐ ίβί^υΓ ίΒθ&ιιιιυ&ΐιΐ8 ριβιηατία 
Η^ιιυβϋ» (|^ ^^"^ ηΐ9ίΐίςυ6 δίειιΐοβ Α^βΓβΜΐ» ΓυβΓ^Ι 
(ΜίΓΜίιιηηοι ουΗ» «χογ8Η« βγ&Ι» ι»«κηο ι^υίιίθηι ται, οοχνή ινείρο^ καρέδει(εν• Οζτος δέ, οΐ; Αρτι 
ευτυχώς έαυτφ έι^έχτευσεν, οΓ'ΐιτο &ν τάχα ο6 μόνο'^ 
ούχ άη^νφήαεινί, τρ!τος €>ν αύτδς τ$ γένει, άλλέι χα\ 
χάρπιμος Ι«ε«θαι. ΠΑνυ γάρ ημών χατευτ<$χηαεν• 

ν*. Ό 4^ οΟν Γ«λ(ελμος οΤΙτος χ^ον τε, οΐμαι» 
τρέφοιν» οΓς 9ΐοτ3 6 Μανουήλ χατεστράτευσε της αύ• 
τοΰ, χα\ πολ/ά χα\ έλ\}πησε χαΐ {βλ^φε, χαΐ &μα 
χα\ ζηλών ηατριχήν διά θαλάσσης όρμήν ιροτε πά- 
λαιαν χατά τής Κωνσταντινουπόλεως, ήν ό πατήρ 
άνήνυτον έζετέλεσεν * όμοΟ δλ χα\ συνάψας ε Ες νουν 
τήν χα\ διά γής χαΐ διά θαλάττης μελέτην του Μα- 
νουτλ χατά της τών Ι.χελών (χατάμφω γάρ έχεΤνος € ΟΑ^ΠίΟ ΰ*ρΙΟ, ί0Γ4ιιηΛ ?€Γ0 ϋβΙΙί ο«οί*ΙβΓΛ!), «ιβο«- β επεχείρησε, χαλφ μέν έπιβαλών Πράγματι, χατα- ρίΙ Ι^β^Μ^^^"* ΑικΙγοβιοΙ ίϋΐιηίοοτιιαι, ({ΐιίϋιιβ πα- 
ρ^8ΐΓ« ΐΙονΜλίυι ΑΙϋχϊυ» €οιιιιιβιιι», <(υ| <|ΐιθ(|ΐι« 
ρ«Γ6(τβ ηιοΐΐυιη 1οιΐ0ΐιιΐλΐιΐ|β Γϋββτ^ι Μ«τ. ΡΓ8Εΐβ? 
8ΐ1ίθ8 ροριιΐο» Γβ|;ίοιιβε ΤλΐιτίΰΟΓυιίφ &€ &ί7^1^*''^ι>ι 
ρ«τλ((Γ9ν9Γ9(9 ιιιυ1ιί& ΙλϋοήΐΜΐβ ριορίβτ ^ικίΓοηί• 
βιιη ΐο1βΓ&Γι&• Υ6γΙιιιιιι ρη»ί«Γΐ ί^ορίαβ, βορϋ^Ηβ 
βυΐβ ΙβτταΐΗ Μΐ&ι^^νβ (βρΐ€ΐ, ηνιβίιιιιβ ιιυΐΐϋ» \λϊλ 
ΙιιιιυίηβΒΐ Μ«|$&1οροΙί, θΐ ςιια ρΓοίιυιϋβ»• η10^1€IΗ 
ΑιιϋΓοηκί 6Χ6Γϋίΐυ|η 8υΙιιιΐ6Γ«υηι• 6§1, ΜΐίβΡβΑ 
ιη3(^ιι« ορβηιιιΐβ, Ιι&ιιβ^νβ βυΐιβ» ρβΓ&βςιιβιιΐ^ 
ΑΙβχίο €οηιΐΜΐιο. ΙΜΐβΚιχΐ ««Ίιη &ΐ<ιιιε €τ«:()^Ι)α( 
ρ6ΐι«β ίρ»ιιιριη6ΐ 9Μΐ6ββ6 οηιιιβπι {|βιιΐ6ηι Κοιιι&ηχιη, 
βΐιιοβΓθφΐβ Ιρ&ιιπι λίΒλΓβ; ινβο ιιλίαβ χ 86 χϋ^ϋχία- 

ΓΟβ 6886, »•<! βίΐηαΐ ίνΐ88« 869 9ίά 0ΐΐ86Π&ΚΙ(ΙΐΙΙΙΙ 8611 χυβευθεις δέ τύχαις πολέμου), προσίεται τήν πρε- 
α6ε(αν τών του ΆνδρονΕχου έχθρων, ών χατάρχειν 
δ Κομνηνός Ά/έξιος ήγλαίζετο, ττολυπλάνητος χα\ 
αύτ6ς, χα\ μαχρά περιοδεύσας ' εΓγε πρ^ς το?ς άλ- 
λοις χαι διά Ταυριχης χα\ Σχυθ(δος γης έλθίΐν, διά 
τδν *Ανδρό\ιχον μυρΕα ίχαμε. Κα\ τυγχάνει βολών 
8πβς 6 Σιχελ6ς, τήν τε ξηράν τήν τε ύγράν Ιμπλή— 
σαι της χατ* αύτ6ν δυνάμεως, χα\ οΤόν τίνα νέφη 
στρατού ύπερστήσαι χα\ αυτής της Μεγαλοπόλεως, 
δι* ών έπιβρέξας βλεΟρον χαταχλύσει τους άμφι τ6ν 
*Ανδρένιχον ' φυσώντος ενταύθα μεγάλα, χα\ τά 
τοιαύτα νέφη συνελαύνοντος χα\ του Κομνηνού *Αλε- 
ξΕυυ. Έλεγε γάρ, άλλα χα\ έδόξα^ε, πρδς αύτου 
είναι τήν πάσαν ΤωμαΈδα, χα\ φιλειν αύτδν ξΕς τ6 χό ρη>νοβ«ιΐ(Ιιιιιι ίηϋΜφ, »ΐχΓιιιι<ΗΡ6 Ιη κυΜίΐίοηβιιι 1> γνήσιον • χα\ μή &ν άφέξεσθαΕ τινας αϋτοΰ • άλλ* κ ιηοΐίρ8θ» ΐΓχ<ΙΚιιτοχ εοηΙΜβιιΐβι. Ιιι Ιιί• νβρο ν^• 
λιι6 1μιϊ(>χι Ι«0€ 60ΐΐ8>1ίιηιι ; 86Μ466Ι, €υιη }ΙΧ 86 Ιιχ- 
]ΜΕ6ΐιΐγ ^^»^Iι1Η(6^6I1» βνΐ^ί^ιΐθ ίιινί€6ηι ΙηΐΙηΐθβ οηίΐΗΐ 

86Μυ8 Χρβταί8β6ΐι1, ίΗΐΜΜ ΙΙΙΐρβΓφΙΟΓΙΙΐη 6886, Αη- 

ότοηίο• νί χοιαία, η)6ΐΧ4ΐΐ6 νΐχ χιο χιΐΐιυο ρ?8ΐ?* 
Ι6ρχ»ΐ8χχ• Ε16Μ1Ι1 Γ6Χ ^οιιΐιι» χ1ίυ<1 νοίυίι , &ΐ<|υβ αΐ 
&«Η6ΚΧΐιβ €6Iβ^ο• &ί^ΠΙχιη Γβ§ιιβιηΐ|υ6 ίρ8ί»8 οΙ>- 
ίετιηχνβΙ, ρτρΔοίχοί Μ€89^ροΙίΐιι βΐχΐυίΐ. &μαή χατιδεΤν ή μηνύματι έρεθισθήναι« χα\ αύτΕχα 
Ιπιδιδόναι χαταχυ πτοντας εαυτούς εΙς ύποταγήν• 
Ένεχρύπτετο δέ τ^Λς λόγοις τούτοις χα\ νους, ώς 
ο&το)ς Εχων, χα\ οδτω φιλούμενος, χα\ ε!ς τα έχά- 
στων παραδυ<$μενος σπλάγχνα, βασιλεύσει αύτ'^ς, 
^Εψας τ6ν Άνδρόνιχον, παραγόμενος χάνταΰθα της 
λρθής. Ό γάρ Σιχελ^ς (&ήξ άλλα ήθελε* χα\ Σιχε- 
λΕαν μίν χα\ τ6 χατ* αυτήν ^ηγάτον έτέροις, ώς φα- β4ν^ Αποχαταστησαι, αΰτ^ δλ μ^τεμβηναι εΕς τήν Μεγαλόπολιν μεμελέτηχε. 51. Ιη )ιί8Τ6Γ0 Ιχΐθ ({ΐιίιΙ 6ν«ηίι. ΡοβΙ πιχχηηχΐΗ 
ηοχίΓΧπι 6λ1χ4ηίΐχΐ6ΐ» ▼ίϋίηιιιχ νίηιηι ςικΜίκΙχιιι (Ιβ« 

ι:€ΙΐΙί Ιΐ8ΐ)Ίΐυ, 1»Γ(;ΊθΓ6 ηί^ΓΟ 60ί0Γ6, ορΐίιιΐ6 νββίίΐιιιιι 

ι»ιιιιιίρ6 ιηοΓ6 ΐΑΐίΐ^ο ρτχίβΐ ΙιχγΗχιιι 1οιι§[χιιι ; ςΐΗ 
νιϋ€ΐ)ΑυΓ ([υχΒί ιιιί&ϋυβχ βυρϋποηϋυδ 66εΐ€$ίχ$Ιί€Ί5, να'. Συνέπεσε δίε τι έν τούτοις χα\ τοιούτον. £?- 
δομεν ήμε?ς μετά τήν &ν ήμΓν ρεγΕστην δυσπραγΕαν 
άνδρα τινά εύσταλή, μελαγχρή πρ^ βάθος, έσταλ.- 
μένον εΐί μάλα τά πάντα χατά Λατίνους, πλην όσον 
βαΟυγένειον ' έσ/ηματισμένον μεν ώσε\ κα\ άποσιο• 57 ΠΕ ΤΗΒβ&ΑΙΟΝΚΙΔ υΚΒΒ Α ΙΑΤΙΝΙ$ €Α?ΤΑ. ίΛ κα\ Ιχνάτην ββξ^ν αφτ^ <^Χ*ν« ώς χολ 4 «ύγινής 
ννπος ύίΓομαρτνριΙν έψχβ(^ 6ς αύτ6¥ Ιφβρβ, χα\ οΙ 
&χ«ίιιο» ΙξΕλιγμ•\, δτεήρβτο ίψι^ρης. ΎκισχνβΙτο €1 
"β^ χα'κά ζ<ί»ν<(ν οώτφ ξ(φο^ χαΐ άηλέτην αδ^ν «Τν«ι. 
υ&τια ιλ>ι μοναχών έιψβυ^βτο, $1ς δν έΐΝπολης ^ΧΡ*><- 
μάτιβτ•. *Αλβξ{οο 5έ χλή«ιν 9^ρα>ν, Χιιιονν«ΐ)ν4ν 
&2ν«^ λ««χά>£ΐ Φιλαδβλφην^ν, ΑΧλ« 'ΐν^έ η^ έιέ- 
ρβΜ χαΐ γνωρκζδμινο^ χα\ λβγόμβνος. Οΐτπ δ Αν^ 
•ρΜ«οβ, όφης «οτέ χαΐ Ιβνι, «λέ^ν των Αλλίιΐν χαιΑ 
γβ «ονη^ν μέθοδον «^ «0^ τρΙ» χατΜθ«λώ«ανΓ•ς 
ήμΐβ «ολέμον ΙξηνέμωΜν €ΐς αΙ•<ρι•ν• Ήν μέν 
γλρ ά βαχρύων ((ιο^ ^ααιλλΟ^ *Αλ^{(ο^ χβίμινος, 
6ς ό 'Δνβρ^«χο« ΙΘ^Τ9 * αύ^ς β^ δ μονβχδς ούχ 
«Ι8& οβφΑς Μβν «λιόα«$ εΙ^ «ά ύιιέρ τ6ν *Δδρ(αν 
ΙΙιήι* Ικ66<ίχνυέ τίνα ηαΐδα, ές δμοι^ν νι χ«\ χρ^ς 
μ\ ήλιΐ(£ας ήχχιν φοκν^μβν^ν τφ βαοτιλβΤ *Αλε{!φ• 
Κα\^ν μλν, φΑ^Ιν, Ιχε/νο ιιακδίον ^ιγροιχιχδν !χ ιτο- 
9ςνΒ&γ•ντ{α«* α6τ*ς Λ ««Τς ημών *μβρτ(οις τδ 
ΤΜουτο» βόφΐφμα βιβχχ^Ις, χ«\ ιτχρίστατο δουλι- 
χώτβρον τφ Αγεννει ΙχεΙνψ παηδίφ, χα\ τους πόθας 
Ινιικ•., χαΐ δσα &λλα ιτρδς υπηρεσία ν, Μλει ώς &πΙ 
^σιΐβΐ, ι/}^<(ουργών χατά ι«ονηρ{αν, χα\ Ανα^ιδά- 
£ας, έχεΤνον, βασιλέα εαυτόν Ιπιλέγειν, χα\ θα^^ύ- 
¥•ς• χβλ έγχελεύεσΟαι τοΰτφ δ9« χα\ δϋΰλφ, χα\ 
Αιιβιλε?9θα« δρκμύτερθν. Κα\ βασ(λ(χ4)ν αύτφ σχτ^• 
νί|ν βδτω ινΐ)ξάμβνος, περκέφερεν Ι{ 26νους ε!; Ιθνος, 
χαΐ μάλιστα ε!ς δσα χαχώς θιέΟετβ δ *Ανδρ^ν(χος^ 
Κ«\ σννέχλαιβ νραγιχώτερον * χαι\ (τχηνοβατών άδι- Β 0<|ΙΙ«β «16ΧΙ«Γ 6Γ»1, ^ΙΙΟή €ΐ ΙΙθ1>ί|ΐ9 €ςΐΐα$ ΙβΒίΑΐ^Ι γ'ι- 

<ΐ€ΐ)αΐΜΓ, ςυί βιιιη ροΓΐΑΐ)9ΐ^ ιΚ ονο1υΐ1οηθ$ ςυο^υβ» 
ομιη 6<|ΐιο ίιι»Ίϋ«Γ«(. 6ΐ2<1ίΜ3 ηυο οίηΰΐι» ογαι ηιϋί- 
ΐβΐΗ β£ϋ« ςιιοςαβ $ρηηίΐΒΐ);ιΐ. δίο ινουΑοΙιυιη βίιηιιΐλ- 
1αΐ,€ΐι]υ& ΙκΦίΐυιη ροΓίΑΓο 0ΡΓη6ΐ)ΑΐυΓ»Λΐ€χη ηο- 
ιΐΐ€4ΐ Γ9Γ6ΙΙ& 3ί£αηΐ6ΐιυπι ΡΙιϋαϋοΙρΙιίαιη 89 νοο&ϋ&ΐ, 
ςΐιϋ»ϋ$ι1αοι 9ϋίΑ ιιοαιωίΐιΐιβ ρΓβ^ΐβΓ €9β16Γ9 β^ηΐ* 
ίΜ»β\, ηοιηίη2ΐΙυ8. Ιϋο 1)οιηο, ςμίςίΜβ ιί( τβΐ Γυβ- 
ΓίΙ, ρι^ €9Βΐ€Π8ι> ίαιΐ68ΐί8 &ηί1>υ8 ίπ «€» βοίΟΑνΙι 
Ι^η<$ιιι 1>«11ί ςυο 9εο6ΐΐ8ί «ΐιιηιι«. Εΐΐίοίπι ΙαοΓίαΐΑΜ• 
1)8 Αίθΐίαβ ίιηρει^ΐοΓ ιηοηυικ 6Τ9Κ«αυηι βπ||;βΓ<:ΐυΓ 
Λιΐ(ΐΓοηΊοιΐ8. Ηίο ιηοη»οΙιΐ(8 φΐί , η68θίο υη(ΐ6| ηλ• 

▼ί4$&ν6Γ&ΙΑϋ Γ^9ίθΙ1€& 8ΙΐρΓ3 ΠΐαΓ6 Α(Ιπ«ΐίθαΐΙ| 8ίΐΑ8, 

ςιΐ6ηιϋ&ιΐ) ραοΓυρι ιηοη$ΐΓ8ν6Γ«ΐ «αΐί» «ρβοίο «« 
»ΐαΐβ βίηιίΐβιη ίηιρβΓ^ΐοή Αΐβκίο. ΙΠαιη ριιβηηι 
ίιΓΐ886 άίονια Γ^ΓΗίοΙαια 0Γίυη<|υιη Β^β;9ηΐί8^ 6( ςυί 

η08 ρΓΟρΙβΓ ρ6£08ΐ3 Ι108ΐΓΑ ΙίΑΙΙΟ Ι|18θΙΐί ΠΑ ; 101)610 

(1οευί886ΐ, οοΓ&ιη Ιιοο ρυβΓΟ ίροιί ^βηοΗβ υίβυΐ)- 

]6€ΐυ8 381353(• ρβ<ΐ68 ΐ8νΑΐ)α( φ{», ^ «ΙΙ^ ΐηΗΐ4& 

ΓθνβΓβιιϋα; 08υ53| υ(ϊια9 Μα ρΓ«8ΐ«1)»1 ςιι;ΐ8ί ίιιι- 
ρβΓαΐοΐ'ί, ηΐΑχίιυο ^οίο 8{6η8 , οιιπχιιιβ ηοίαιη Γβ- 

€ί8!»€ΐ 86 ίΙΙυΐΙΙ Γ6{6ΐη 6ΐί^6Γ6• »υ8Μ8 681 6( ΠΙυΟΙ 

ΙιοιΟίί (Ιαΐ'εςιιβ βΐίβιη ίΐΐί ιηίη^^η. ΙΙ11ςυοςιΐ6 ρο8ΐ* 
ςιιαιιι ΐ3ΐ)βΓΐΐ3ευ1ιιη) ίηιρ6Γ3ΐθΓίυηι(Ιχί886ΐ»ι<^6 ^6Μ€ΐ 
ίη |;6ηΐριη βοιη ϋαεβϋβ^ιρηΰεβηίιιηη 6&$ςαΦ8ν<ΐΓ- 
8&Ι)»ιιΐυΓΑη(ΐΓθηί€υιιι. ΕχΓ.ΐ8ηΐ8ΐ>»ΐ9ΐυΐ6ΐΗΐιιο(1ο ΐΓα- 
φ60» ρβίαιηςυβ (Ιαιοιι^Ι/αΐ ιη9((ΐι;ιιη ίηις^υίίαιοιιι 
ςιΐ3^8ί ιη Ιοφ^ΓλΙΟΓΪΜΐη Ιιιιηο ρΜϋΓαιη €υί <ΐ6ΐ)6Γ6ΐΐΐΓ x^αν μεγ&λιρι ώς &η\ βααιλιχψ τοδτφ παιδ\ δφειλο- Ο ^'^^' ^^ β^πίηιο α 1)οηί8 (;ΐιη8ΐί»ιπ8« ίοοίΐαΐΐϋΐ 608 μένφ ιιιηήν φίλίκν ύ«δ Χριστιανών Αγαθών, προκ- 
χαλλίτο εΐ^ Αμυναν, ύικοδειχν&ς χατ3( τδ εΕχδς χα\ 
βημιλι τριχών ξανΟδτητα, δδ^ντος λε?ψιν, δηοίαν 
«ινΑ χαΐ ό Αληθής ^Αλέξιος έxε^;ος δυσπραγείν εΓ- 
ληχ8, βλέμματος έμβρ{θειαν ώσει χα\ βασιλιχοίϋ, 
ικλάβιν σώματος εύπαγη, χαθ" ήν μάλιστα τδ Αγρο- 
«ιχ6ν «ύδοχίμως Ιχκι, χαΐ Αλλα νινΑ. Κα\ οΙ δυσω- 
«ούμενΜ διετίθβντο ηρδς ΐΓένθος, χα\ ήλέουν, οία 
μή έ$«χρι6Βυν Ιχοντες, οΓς έιιετιρόσθει τ!) διαχρΓσει 
«ών σημείων• τοις ΙΟνεσιν ή χατΑ το3 ΛΛνδρον{χο\^ 
μΐ^νι^• "Όθεν^ χαΐ Απανούργως πειθδμενοι τδν παΐδα 
^λέιηιν *Αλέξιον, δ χα\ ό έξ άγροιωτών οίτος ιταΤς 
ΙτΙβη χαλεΐσθαι, χατέχυπτ«ν εΙς προσχύνησιν, ήσπΑ* 
ζονιο» ρΛ'τέωρΦν ήγον, δώροις έδεξίοΟντο πολλοίς * Α 8ι1 νίιΐιΐίοίβηι, υ( 8ί|(ηα(ΐ6ΐιιοιΐ8ΐΓ&η8, Δ^νοβ €λρί1• 
1υ8, (ΙαιιΓι8 Ι3€υη8ηι, ςιιο^ ςιιί(1ι:ηι Ιιυίο ν6Γ0 Αΐβχίο 

8€6ίϋ6Γ8ΐ, {ΓανίΙ&ΐ6ΐη 38ρ6€ΐυ8 (|υ88ί ίη)ρ6Γ8(0Γίί, 

Γοηηαηι Ιαηάβιη ορΓροΓίβ Ι)6»6 6οη8ΐίΐιιΐ9ΐη, ι^υλοι 
ίηιρπηιίβ Ιΐ2ΐΙ)€ΐ ηιπεοΐα, βίαΙία ςυΦϋΒπο. Ηοιηίιΐ68 
βΡ^Γβ 8(1 Ιυοίυιη (1ί8ρθ3ίΐί β,τΛηΧ, ιηί86Γ6ΐ)8ηΐυΓ(|υ6, 
φοςυοϋ ηοη 88ΐί8}θ6Γΐο ϋίβοβηιβΓΰ ροΙβΓβιιΐ, ςυίΐιυβ. 

0ΐ)ΐ3ΐ8 βΓ3ΙΐΙ 81^08 8ρΐ21 8(1 ΙΓΟΙΙ! 3(]ν6Γ8υ8 ΑηΐίΓΟΙίΙ' 

ουιη Γ6νο€3η(ΐ3ΐη. υηϋβ βίηιρΙίοίΐβΓ ετ6(ΐ6ηΐ68 ριΐ6<- 
ΜίΟ) ΑΙβχίυιη νί(ΐ6Γ0 μι Ιιοο ρυβΓΟ ςιιί βλ ιηβιΠοΓυΓί- 
€θΐ8Γυιη γβηβΓβΐ υΐ 3^ηο8€6Γ6ΐυΓ, ρΓοηί νβπβΓβΙ)»!)• 
ΙιΐΓ 6ΐιηι, 3ΐι•ρΐ6€Κ6ΐ>3ΐιΐυΓ, ίη βΐΐυιη 6Χΐο1ΐ65»ηΐ, 
(Ιοηίβ €υιηυΐ3ΐ):ιιιΐ, ςιΐφ 860ΐρί6η8 ηΐ0Α8€()υ8, (Ιινββ 
'(]ί8ε6()6ΐ>8ΐ, 8ΐςυ6 6χ ιΠίδ ρΓΰΙίυιη ρ6Γείρί6ΐ>3ΐ ρυβ- ΑΙ| χβηέβΊΐα 6 μοναχές, Αχεχβαίνοιν βαρύπλουτος, οΓς ϋ ηιηι θ3υροιΐ3η(1ο. Εκ ν6ΓίΚ88 ςυΜβιη βίο ίπνο- Ιμποριχώς τδν παΐδα χαηηλεύων έχρηματίζετο. ΚαΙ 
ή μέν Αλή68ΐα ο&τ(ΐλ λαθοΟσα Ινδδμυχ^ς ήν, τδ δΐ 
φοδδο^ έ'χνιχήσαν έξεθι^ωσε τ Α !θνη ιτρδς Αμυνα ν* 
οΙ φθΑσανΜς ΑνΑδησαν €ΐΟτ•υς δρχοις ε (ς πΐστιν τφ 
τε Μανουήλ χαΐ τφ διαδεξαμένφ αΰτδν υΐφ *Αλεξί(μ^ 
*Ηχ^ δ^ χα^ πρ^ς ι;δν (ϊήγα ΐιχελίας δ τοιούτος 
«λαστδς βασιλεύς. Κα^^ μλν Κομνηνδς *Αλέξ(θς, 6 
τδν £:χελδν έρ8θ£σας• ή^'ΎΧ^' '^^^ Αγροιώτην τούτον 
<αΙδβι« να\ δ& χαΐ οΐ ού<ν α^φ ^ «Ι δ^ έχ τών ΙΟνών 
έ€ε6αιομντο, ε6 &νι μΑλα χαΐ Απηχριβωμένως &πί- 
σταβθαι αύτδν (χείνον είναι τδν τταΐδα του Μανουήλ, 
Α«έρ ο\> χ'φ\ Αιεο6•νε<σθ^ι α&τοός. Τέλος δΙ δ μίν 
Χιχελδς, 8ΐ τλλ\ έιιέγνο>,•φασ\,τδ Αληδ>ς, δ;.'ο>ς ττει- 
σμονΙ)ν Ι8(Αν Ιχων, χα\ του θρήνου Κω'/σταντινου- ΙιιΙ» 18161)31, ιη6η(]3€ίιιηι τογο βυρβΓδΙββ ξβηίβε 8^ 
τίη(Ι!οΐ8ΐη 6Χ6ίΐ3ΐ)8ΐ ; ηυί(ΐ8Π) ]3ΐη 86 ι]6νιηχ6Γ3ηΙ}ιι• 
ηιη6ΐι(ί9 8(} ΩιίΗΙίαΙβηι 61^3 Μ8ηθ6ίβιη βυηκ^ιιβ (]ΐιΙ 
ΙΙΗ 8υε66886Γ3ΐ Αΐ6χίυιη, ΑΜυπι β/υβ. Ηΐο ρ86υ(Ιο• 

ΙΠΐρ6Γ810Γ 2ά Γβ^βΠ) δίΐ'ΙΠβΡ (1ΐΙ6ΐΐΙ8 65ΐ. Αΐβχίυ» 

8ΐΚ6ΐη Οοπ3η6ηυ8,(]ΐι1 Γ(^{;6ΐη δίεΐη»]3ηι 6Χ€ίΐ3ν(Γ3ΐ, 
3τηονΙΐ Ιιυηο ΓυΓΐ6οΐ3ΐη ρυβρυπι, 6( ςυί οιιιη ίΠο 
6Γ8ΠΙ; 86(1 ηυΙ 6Γ8ηΙ οχ αΓΓίδ $6ηΙίΙ)υ8, ιΟ (]ΐιο<Ι 
86ουΓ3ΐ6 3βηονί886η(, ακ8βΓ(:1):ιηΐ ηΐΐυιη 6586 Μλ- 
ηυβίίδ Β6(|υ6 ίρ$ίυ8 03υ$8 6586 ηιοΓίΐυΓοβ. 0(:ιΐΜ|ϋθ 
Γ6Χ δίείΓΐ9Β, 6181 (ϋουηΐ, τεΓυαι οο§[ΐιον6ΓίΙ, Οιίβιη 
ρΓορή3ΐιι Ι)3ΐ>6ΐ)8ΐ, ΐΙίΓοπίιιυο ΟοπβίληΐίηοροΠβ ου- 

ρΜϋ8 6Γ8(. Ε(1ΐηί€ΐ ν6Γ0 ΓΐΙφ6Γ3ΐΟΓί8 ΑίϋχΠ ίϋο- 

ϊυιη ρΓο 5Γιιιυΐ36Γ0 ΓοΓοϋβιιΐ (ο&>(6η8αιη 6ηίιη Α- » ΕΟΪΓλΤΒΙΙ ΤΗΕ88»ΙΛ»Ι0Ε<5Ι8 ΜΕΤΗΟΜϋΤιΚ "^ ςυβ οοηβΐίιοβΓβ Ιιοο βΙιηαΐ3€ηι« ίη ΙιιΐρβτβΐθΓ«η 
ΒΐΙνθΓ»υ§ Μββ2ΐοροΙίΐ3ηοβ βιιρβΓΜβηιββ, ίΐΐνβτβιιιη 
1)08 βηỀ߫ ιηο^ηα ιηονβιιΐιΐΓ. Η«ο ΙηιρΛίίηιβηΐ» 

^ΓίΤϊδδίΐΙΙΛ 1'Γ»Ι11«1 ίρρίΓβΙ βΧ ΟρίίΐΙΐΟΓΟΒΙ ΙβΙΐΙβΙΙ* 

Ιϋ», βρίβϋορί ΡαιιοηιΓιΐ3ΐΓι ίη 8ίι:•1ί» βρί9€ορίίΐα€ 
Μϋβδίιηϋ Γΐ λΗογοπι, ς«ΐ οιιιηβδ ηιιοϋ ΓβοΙϋΐιι €γ»1 
Ι^ηίοιη νί(ΙοΙ}αιιΐ δίπ» ιηβπΐίβ ΓβδϋΓ» ββίρδοβάίη- 
^βηΐββ, Ηαιιΐ]ΐΜϋοΛΓβηΐηοη ΙίεβΓβ οοιιάΐβιη δ'κα- 
Ιοιιι αχιιοβοί ΊηιρβΓ3ΐ0Γβηι ιιηϊνβΓ8»!ίΐ« <|«ί οΐίιιι ϋΐ 
<Ιιιχ 8ϋΙ)ιΙΙΐΜβ βΓίΐΙ Οοη«?ΙαηΓιηοροΠ, €:•ιΐδαηΐ(ΐιιβ 
Ιιυίαδ »)βΙΙι ηοη ίαδίαηο 688β. Ειβιιίιη, ςιιαιηνίβ ςιιί 
Γβ^Η ΟοιιβιηιιΐΐηοροΓιηι ρβοοβΓβΐ νβΐ 03Β»Ιβ, νβΙ ιγ- 
ηιιιπϋβ, ςιιίά €3ϋ8ΰΒ ίΙϋΐβΙιΐΓ ΓββΙ ςηί οίΓΟϋηι&οπ- κΐδωλον «ρδ ^ης φαντβσίβς φέροντβς (τ6ν γάρ δηλίι»- 
Οέντα «αι«Λ ή ΣίίΛΧΙα Ιχ•ι 4ι«λ«γχ0ένια θρέμ;*• 
βΐνβι άγροϋ), κα\ έγχαταστή<ϊ*ι τήν ψαντααίβν «Ις 
ΡαβιλέΛ τοί; Μιγαλοπολέταις φρυαττόμινοι, κινούν- 
ται χα6* ήμων Οάρηι πολλφ - χα\ ταύτα χωλύμη; 
οΟτι μάλα μή σταΟερΙς, ώς έξήν, αναφαινομένης Ικ 
των χρβιττ^νων σ\>μ6ούλ(ιΐν, τβ^ τ« ΙιρΑρχου, φασι» 
του χατά Σικβλίαν Πανόρμου, κα\ του της έχείβ* 
Μεσσήνη , χα\ έτερων, δσοι τ6 &έβν •υν•ώρων, άγχι• 
νοίας τβ στάθμη άπορθοΟντβς έαυτο^ις •1ς «ροίρβσιν 
του μή 3^ν έξβίναι τ^ν Σιχ&>Λν χόμητα €ΐς χοσμικ2>ν 
έγγραφήσβσΟαι βασιλιά, δς ΐϊοτ• τϊ^ Κωνσνταντινου- 
π«5λβι δόυξ όπίκειτο, κα\ τ6 μηδ* βυ ίχ«ιν λόγου τήν 
της μάχης πρόφασιν. Τί γάρ, βίπβρ 6 τήν Κιβνσταν- ΙΛίυΓ ίπ 8ίοίΗ3Τ ΑΙίοςυΐο οηιιιΐδ ρηηοΙρΒίιιβ. οϋΐιι ^ ^^^.^^^^^ ^.^^^^ Ιξαμαρτάνοι, φονιυων ί| τυραν- 
ιιι»1β βϋΟοβδδΚ Ιηοβρίιιιη, ίη ρβποιιΐο βδδβΐ ιιβ όΐΓΐ- _ .. - ... - . . . - . 

βαίιΐΓ αΐ) λΓιο ρΓϊιΐοίρβΙϋ 4ϋΧίΗ»π, Βίνβ όίδοίρΠη» 52. Αΐίαιηβη ΑΙβχίο εοιηηβηο Ιοίίδ νίΓίΙ)ΐΐ8 βιιί- 
Ιϋΐι(€ υΐ ςυ3ΐιΐ είΐΊδδίηιβ ευιΐδίβηΐίηοροΓπη Γβ^Ί 
δίοίΙΙίΒ ΐΓβιΙβΓβΙ, ηιιββϋιηρβηΐβίηΐβΓ 111311118 ΓΟΐίηβ- 
ΓβΙ, Πι ιηοΐαβ ιιιιιΙΙ»Γαιιι ΐίβιιΓιυηι δίουΐιιιη οϋβ^η- 
Ιΐυιη βΐ απ»ηίηιΊατ ρΓ0€ΐ3ΐιΐ3ηΓιιιιη. Τ1ιββ»υπΐ8 
ρ(ιΙ)Ιΐ€αδ Ίϋΐιο ΠΓι 3|»βΓίΙϋΓ «011 ηάιΐίΟίΙηιιι ϋί- 
νίΐί , Ιϋίηςηβ ιιΐ3π οοιηιυίίΓιΙ Ιοιίβββ η3νβδ 30 
^9Βι6Γ3^^, 3ΐί3δ ΐ3ΐιιΙοιη ρ1π8 ςϋ3ΐη ί1υοβιιΐ38 βΓ|υοβ 
\0ΰΙαΓ38. δα5 ρβ<Ι11)«δ βςυίΐιιιη βΙβίΙΟΓυηι ΓβδοιίΜΐ 
ΙβΙΙαδ , €1 ίπδΐιρβΓ ηιΗίΐβί ροΓΐ3ΐ)3ΐ ϋΐΐίΐίςυβ Γ<Β- νων, δίχας 4ν διδο'η τφ «αρβγγράτΕτψ ^γ\ τφ έν 
ΣιχβλοΙς ; εΐ μή &ρα «Ασα βασιλεία, κταίουσά τι 
κατά β(ον, εύΟύνεσΟαι κινδυνευτέα πρ^ του ώρεγ* 
μένου, ώς εΐ χα\ έπαιδαγωγείϊο ή έδεοπ'ζετο• 

νβ'. Κα\ δμως, του Κομνηνού *Αλιξ(ου &πισχυρι• 
σα μένου τήν Κωνσταντίνου ηολιν παραδοΰναι ^^ον τίρ 
(&ηγ\ >:ιχελ{ας, ώς ε Ι κα\ Ιν χεροΐν αυτήν Κσφίγγβν 
ό άπάλαμνος, γίνεται χίνησις ικολυεθνής έιηλεγο- 
μένη τφ Σιχελω, χα\ αυτ^ν ;ιρογρ4φουσα χεγαλαι»• 
τήν. Κα\ έκχενουντσι θηααυροί τφ μηδέ μβγΑλας 
οΟτω τι τάς προσόδου; Ιχοντι. ΚαΙ τζ μέν θαλασσή 
έπίστευσε νήας μακράς έτερ'^ας τε, χα\ Ιππαγωγοΰς 
υπέρ τάς διακοσίας * της δέ γης κατεκρόολνεν Ετικι• 
κδν έπ{λεχτον, ου μόνον έξ ών συνεχροτεΐιο αύτ^ς, 4ΐϋΓ3ΐ08. ΟΙοιιηΙ 3υΐβιη οίΓοίΐβΓ εβηΐυιη νίΓΟ ο ^^^^^^ ^^^ ^^^^ παντοδαπ6ν αυμμαχικόν. ΚαΙ λέγεται. €03(Ιΐ1ΙΙ3ΐ08 6886 6ΐ 3ΐίθ8 ΙΙΗΐΙΙΟ ρΙυΓβδ', 6Χ Ιΐίδ 301601 

€1 ιΠΊδ ςιιοβ(ΐ3ηι ρ3υίΌ8 ουιη 6ΐ6^ί88βΙ, είκίεΓΟδ ηβ- 
ΚΐβχΊΐ. ΕΓ3ηι ςιιθ(|υ6 ΊΙΙΓεςυίΙββ, ηυιηβΓΟ ΐΓ6€ϋηΐΊ, 
ςιΓι ροδδίηΐ, ιιηαδςυίδςυε ΓβδίΊΐυοΓβ Ιη ΙχΙΙο ηυΠο 
ιηούο εοιηηειιΐ ίΙίδδίιιιΊΙβδ. ΠΊο δοΐυδ Ηοο Ίηιρβηυηι 
86 1)Γ6νΊ 0€€υρ3ΐυΓυηι Γογ6 εΓβάίϋίΙ, Ι3ΐιΐυιη ροϋί- 

1)08 βςοί €0110508 61 Οΐ ρ38δ6Γί:» ΐΓΐΐΙΐΙΐη ί1(θ(1 
€3ρ6Γ6 ΐ6ηΙ»νβΓ3ΐ, ν6Γΐ>0 ςϋΊ(ΐ6ηΐ δ.ΟϋΙΟ Γ0ςί,Τβ3ρ86 
?€Γ0 8ί1)ί. νίϋ6ΐ)3ΐΟΓ 60101 (ΐΙ6δ€ίΐΙΐ05 ςιιοοιθ(ΐ9), 

δίΰοΐ 30163 6χρο8οηου8, δΐιουΐ υ1>ί(ΐ06 ρεΓνοΙβαπ, 
οιηο68 06οΙθ8 Αοοΐ3θθΓυη[ΐ ίη ΐρδοηι ιιΐ Ίη δοΐβοι 
€θην(;ΓΐΊ, ϋ'ηοβ δοΐί 86 8θΙ)θΐίη6Γ6. 
έπεγράφετο, ψυχ!) δέ έαυτψ. Ίνδάλλετο γάρ (ούκ ώ; έχατόν ποΟεν λόγου χάριν έπΐ(^((εόντων εΙς συμ• 
μαχ(αν, χα\ αΟ έτέρωΟεν πλειόνων, ή χαΐ τοσού- 
των, ή χα\ εΙς έλαττον υποβιβαζομένων, βραχείς 
τινας εκείθεν άποχρΝων, τους λοιπούς έξηθέριζε. 
Κα\ήσαν ούτως αύτφ οΐ Ιπ::ότοιι οΤοι άλαζονεύεσθαι, 
κατά τήν έν αύτοίς ^ύσιν τριακ<ϋσ{ων ανδρών Ικαστος 
&ν τά κατά πόλεμον στήσεσθαι, ουδέν όπεοιχότες 
ούδ* αύτοΙ του Κομνηνού ' δς μόνος έδόξαζε τήν το• 
σαύτην βασίλευαν ταχύ καταλήψεσθαι, βραχΟ κατ* 
αυτής παραχαλπόσας τδν ιππον, κα\ κατάχτησε- 
σΟαι αυτήν χειρισάμενος, ώσ£\ κα\ στρουθου φωλεόν* 
λόγφ μέν τφ Σικελφ, δν καΐ γνησίως αύΟέντην 
οίδαμεν, δπως), καθά και προεξεθέμεθα, ,&μα τζ έκφαίνεσθαί που, κα\ πάντας εύθυ; τους 'Ρωμαίων .οφθαλμούς εΙς αύτ^ν ώς ήλιον έπιστρέφεσΟαι, χαΐ 
αύτου μόνου γίνεσθαι. 

53. Τ6ΓΓ3 1.3ΐΊο3 βοοδίιη 6ιΐ'ίΐΐ6ΐ)αΙ οιυ1ΐίΙιΐ(1ίη6ΐο ]) νγ". Έξεΐρψεν οΙ»ν ή Αατ(νη γΓ πλήθος οΰτω 13013Π1 ιίΓιΓιΙοοι ςο<£ οΓκ|θ6 ηθ8 16γγ6Ιιαι. Υ6θΙυηΙ 

001068 6 16ΓΓ3 1Ι1]^ΓίθΓΟΟΙ, ςΟΧ ΙΰΓΟίίοΟδ 68ΐ ΙΟίρβ• 

πί Βοιη3ΐιθΓθοι αϋ δίοοοι Α(ΐΓί3Γΐ€υοι ; ροκίςοβοι 
&υΐ6οι 6ίΓευοι<ΐ6ϋΊ88€ΐιΐ, ςυβκ ί1)ί 8113 68ΐ, οιβίΓορο- 
Γιηι, 0>ΓΓ36ΐιίυοι, Γ»6Ί16 θ€6ορ3οΐ 6301, οι ίΐ3 (1ί- 
ε&οι το€ί8 8000, 866οιιϋυιιι ΑιιιΐΓθΐιί€οαι, υΐ 3ΐϋ άΧ" 

εαΟί 0ΐ>Ίς06, ΐΓ3ϋίΙΟΩ1 (βΊΟ εοΊοΐ ί1ΐ6 803 60Γ3ϋ3ΐ, 

ηοη δίϋί, 86<1 »ΙίΊ8 (ΐ6δΐΊο3θ8« ςα» 86Ί1ίθ6ΐ 6Χ 

ΙϋΟ 16ΓΓ« Κ0013Ω3Β ΟΟΟίί^βΓυΟΐ), Γ6ν6Γ3 301610 3ΐ) 
ίΙΙΟ ίρδΟ ΐΓ3(ϋΐ3Π1. ΕΐϋΟίηΐ ρ3θ1θ 30ΐ6 ΟΠδδΟ 6ίν6 
ΑΟΠΙΑΟΟ , ςοΟΙΡ ρθΐ6ΐ)6Γ Ι8ΐ61' βπιίΐΐβοδ ς038ί ΐΓΙ&Ιβ 

οΦυνίοιο €οηΐΓ3 £οο8ΐ3θ1ΐηορο1ίιο, ρΓΟ ΙιΊβ Ιβηι- 

ρ0Γϋ1)α8 Οΐ ΐΙΙίΟδ 68561 £6Β6Γ 86ΓΥ3ν<;Γ3ΐ, Ίη€θΐ38 πολύ στρατιάς, Αφ* ΙχανοΟ ήμ&; Ιχφοβοΰν. Κα\ 
γίνονται πάντες της Ιλλυριών ήπειρώτιδος, ή τερ- 
ματίζει τ& *Ρωμα£ων εΙς τ^ Άδρίαν χόλπον* χαΐ 
περισχόντες τήν τών έχείσε μητρόπολιν, τδ Αυ^^ά- 
χιον, ΑπονητΙ άποχειροΰνται, χαΐ ώς εΙπεΝ αύτο• 
6οε(* κατά μέν τδν *Ανδρόνιχον φάναι προδεδομένην 
ύπ* άλλων εΙς τδ πάν (οΟτω γάρ έχείνος έλεράηϋνα 
τά κατ* αύτδν, ούχ έαυτψ, άλλ* έτέροις ΐΛΐ^ρΙ^ϋΐν, 
& έδυστύχει δι* αύτ6ν ή 'Ρωμ#Ι« ^, Ι^'^^" ' 
θειαν υπ* αύτοίϊ έκε(νου η^ΜΜίΜΜΜν' 

βραχέων χρόνου 'Ρ«ι»μαν^ ΜΜ^**^ 
Ίστρος φαύλην Αι 
Κων σταντ ινούπολιν 


61 ΟΒ ΤΗΚ8&Α1λ».ΝΙ(:Α υΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 62 

τοΤς τ^ χαιροίς, τοΙ»ς Ιν ιφ Δυ^^ιχΙφ ό^^^η^ντας Χ ϋγττΒΜϊ 0θΓβηΐ«β ΗίνΙιΙιταπί βιηβτβ ιηΜτο•96βτβ Ιμάρανβ «λούτου &ρω«, 6πο!ος (χείνος «λοΟτων 
5ντιχρ^ %ά νοιαΟτα μή χορβννύμενος. Κ&ντβυθβν 
ή πόλις «««ννΟιΙσα, χζ\ μή «άνυ γ&νναίως άντι- 
σχοΟοα (άλω, χα\ μαλοιχώς Ιτεαθεν έμηρησμοκς τ• 
χα\ λοιποίς χαχοίς, ύιι6βα φιλβΤ &ν6ρίζ€βθαι πόλβ- 
μ»;, οΰ στησόμβνο;, &λλ4 ^ροβηβόμβνος, χα\ έχ- 
στήσι»ν ψόβφΤ τους Ιφβξής. Ο&τω £έ έαλωχυΐβ ή 
τοιαιηη πόλις, ΙΟρόησβ μίν εΙς ιιολυ χαΐ ^^μά;, χα\ 
230( £λ &ΑΑ01 τ^ βυεκιχβίρτιτον τοΰ έχ:1 δυΐ'ίτραγή. 
Ι#ατος Ιμαθον * ο^ς έλύπιι χαΐ ή τοΰ άγαβοΰ στί^οτ- 
τηγοϋ Ίΐιΐάννου του ΒρανΑ χατάσχ(σις.*Ος ού ιεολυν 
«εριχεέμρνο^ στρατών» χαΐ 6^'ως εΙς φυλαχήν του 
φρουρίου παραβυ^θείς, φ^6(ιΐ τοΟ βασιλέως *Αν• 
(ρον{χου, μ)) χαΐ ιιροΜτης ΙηιχληΟεΙς, Λα\ ε!ς ϋίνΗιβ οοΓΓυρϋ πιοΙΙίΚν ΓβκΙίΐΗ Ιΐ09ΐΙ5ιι« βι «ιο ββ• 
ρΐ> Β)ΐ8βτ€ ρβ!ΐ»8 €5ΐ ίηοβη(1ί& 09βΐβηΐ(|ν6 >η«1ιι ςιι» 
ΜΙιιιιι ΰθΐιι•ΐ3ηΐυΓ, ηοη €οη$ΐΐΐιιΐιΐΓυιη, 86ΐΙ ρΐΌϋβ»•* 
5ΐιταιη ΐ€ΓΓ0Γβςιΐ6 ΑυϋλΟββ ρΓΟβίηιΙυηιιιι. €λρ(β βίο 
|81« ϋίτΚ&β, 1109 (ΐυο(|(ΐ6 ίζη» βυί Γβρίβτίΐ, οιη-> 
ηβ9ί|ΐιβ &Ι1Ι ςηΐ βχίίαιη ΓβΗοβπι ΓΑίαιιήιΗί» 6]•ΐ8 
όί<ϋ€6ηιηΐ, (ΙοΙυβΓυηΐ <1β ίη$!($ηί8 ^ιιοίβ ^08ηιι^8 
Βγαπφ ί8ριΗΊΐ8ΐβ. ΙΙίΰ ηοη ηιαίΐο 6Χ€Γ€ Ιιι €ίΓαιιη- 
(Ιβίακ Αΰ 1»πιβη λΓΟβιη ΐυρπ ]υ89ΐΐ8, ΐίηιΟΓβ ίιηρ<»Γ8- 
Ιοπ8 ΑηιίΓοηίοί, ηβ ρΓ0(1ίΐ0Γ τοοβΓ.Ίυρ εΙ υΙ>ί ία 
ηκιηυ^ ί11ίυ8 ίηΓ.ΙιΙί!$8«Ι, 6 τίΐ» ΐοΙΙ^ΓβΙυΓ, ροβ( 
6χρα($ηαΐ8ΐιι οίγίΐ8ΐ6ΐη ίη 8ί€ίϋ8αι €»ρΐί?ϋ8 (1ο€(η8 

681. χείρας έχείνφ ιασών, άτταχΟείη του ζ^ν, ΐίβρήχΟη τ^ της «Λεως &λώσει ζΐς Σιχιλίαν «Εχμ^ 
3ιωτος. 

νδ^. Κα\ έξεφββει μίν ο&τω τους πέριξ μέχρι χα{ 54. 5ίο ν)€ίηί ρορυΓι η8ςα6 ζά Τ1ΐ68^8ΐοη1θ8ηι έ; θεσσβλονίχην τ^ οΰτω ταχύ της άλώαεως έχξί- 
νης, χαι δτι, χαθά τις &ν εΓχοι, τ& τάχος του κα- 
χοϋ Ινοειχνύμενος, θατέρ<{) μέν τοΤν ποδοίν Ιχαστος 
τ 1ν τ.ο).£μΕων έπέβη της Ιλλυριών γης, θατέρψ ίϊ 
χΛΤΞνε πήδησε της έχυρωτάτης εκείνης πόλειος. *Οτι 
ε^ χαΙτάέχεΤΟεν Ιως καΐ ές τήν καθ* ήμβίς Μακί- 
δονιχήν ουδέν αύτοίς όβου προ^έστη σχώλον εΙς έμπΟ- 
2:ον, &Αλά τοΟτο τάς απάντων ψυχάς έτοίμους έστησε, 
των χατ* αύτάς άκιλλάττεσθαι σωμάτων, οίς έτα- 
ράχΟησαν. Ούχ Ιστ^γάρ δπου συνήντότύ τι δ£?μα 
Ιχε(νοις, ού μέγα, ού μικρ6ν, ού μέσον αλλ^ ώς 6ιά 
λείων πεδ/ων ποταμός. πλή6ων« εκείνος ό πεζός χατ- 
ΐρρ^ στρατέ, Ιως ήρίν συνέμιξεν &3χυΑτος. Ο δέ ρβΓΐ6ΓΓ6ΐ>αηΙυΓ 61 (Αΐη εβΙβΓΐ βχρπ§η8ΐΐοηο είνίΐαΐί^ 
ϋΐ ςιιοϋ» υΐ (ΗχβΓΪΙ 8Ηςιιΐ8, €βΐ6Γίΐ88 ηυηΐϋ ΐΓαϋίιί^ 
υηο (|υΊ$ςυο (ιοβίίυηα ροάβ ΐβΓΓβιη ΙΠΥΓίεΟΓυπι ίιιν8- 
8ίΙ, 8ΐΐ6Γ0 ίη ί8(&ιη ιηιιηίιί88Ίπΐ8πι €!νίΐ8(6ΐη ιγγοΊι. 
ΟυοιΙ Υ6Γ0 25 ίΐΐο ΐβηιροΓβ υλςυβ 8(1 ΜαοβϋοηίΑίιι 
ηο&ίΓΑΐη ηαΐΐιιιη ρ6(ϋ1>ιΐ8 ίΠοΓΟίη ίηορβϋπηβπΐυιη 
Ιη νίβ Γιΐ6πΐ, 86ά ίΠυϋ 8ηίιη88 ευιιεΙΟΓϋΐη ρ8Γ3ΐ88 

ίϋ€6Γίΐ, 3ΐ1 ΐΐ68€Γβη(Ιυΐη €0Γρΐ18 (|ΜΟ(Ι ίρ888 ΙϋΓΐϋ• 

νβΓ&Ι. Νοη βη'ιιη 681 €υΓ ΙίιηοΓ ΠΠ8 οεΰΐίΓΓβπβΙ αυΐ 

■ 

ιηβ^υυε, βυΐ ραΓνιίΑ , «υΐ ιηβ<ϋθί'Γΐ8. δΰ<1 αΐ Δϋν!υ8 

€8ΐηρ08 ρΐ8ΐ108 ρβΓ&βΓΑΠβ, ίΐ» 6Χ6Γ€ΐΙυ8 Πΐβ (ΙβΙαΙιβ* 
1ΐ9ΐυΓ <1θΙΙθ€ ΙΙθ1>ί8 ΙΙΐίβΟβΓΟίυΓ ίΐΙΰθ1υΐ¥ΐί8• €ΐ88Ηΐλ 

νβΓΟ, ρΐΌ 8α& ρβΓίβ, 8(1η8νΐ28ΐ>Αΐ υΐ ρ;3ηΐ€ίρ8ΐνΙ γε ναυτιχδς την οίχείαν τραικόμενος, ίπλεε συν^λευ- η ορροπυηο ΐ6ΐηρορβ Λ^ €0η$υαιιιΐ8Γ6ΐ ηθ8ΐΓ8ηι ιιΐ8• σόμε/ος έν χαιρφ μερίταβς, κα\ κορυφιίισων ήμίν 
(Ις μέγα τ& κακόν. Κα\ ύσκέρησε χοΟ τυεζοϋ ημέρας 
τιν4ς« εΙς Ινβειξιν, οΐμαι, τινά της τε χαΟ* ήμ5.< 
ούθενείας, της τε κατ* αύτοΰς Ισχύος * ταύτης μίν, 
ώς, εικερόμου έιβηλΟον ήμίν, ούκ&ν ουδέ γουν μίαν 
ήμέραν άντέσχομεν * έχείνης δέ, δτι χαΐ μόνον τ6 
9»ζ6ν του στρατού περιχαθ^μενον Κχοντες, ούτως 
άρετώντβς ήμεν τφ φαύλφ στρατηγφ, ώς μηδεμ(αν 
Ιχδρομήν τίνα χατ* αύτδν γενέσθαι στρατιωτιχήν, 
άλλα φνλΑττεσΙαι τφ ^γι τους έχεένου είς Α^ 
νοι*μιον άχρονόμευτον, χα\ οΓον μή πα6ε!ν χολδ- 

νε'. Κα\ δ μέν κε{6ς λα^ς «εριεχάθισε χαθ* ώραν 
Αρίστου τήν καθ" ή μ Ας πδλιν, Αυγούστου μηνδς Αγον- 
τος Ιχτην ήμέραν, κα6* ήν ή ένδοξος χοίμησις της [) (ϋβ, ςυη (ΙοΓίηίΙίο ρυΓί88ίιιΐφ1>βί ΜλΙήε οβΙβΙίΓΑΐυΓ. ^ηαιη γοΙπαπ). ΤβΓΓβ8ΐΓ6ΐη «χβΓοίιυιη 1πΙμι8 ϋίβΐιυ• 
86ΰυΐ8 6$1 8ϋ 08ΐ6η<1ΰΐι<1ι•ιη, βχΊ&Ιίιηο. ηοϋίβ «ϋςιιίίΐ 
(Ι6ΐ>ί1ίΐ8ΐί8 8ΙΙ9Β, 8ΐ(|ΐΐ6 8ΐί<]υί<1 ΓοιΙ'ΐϋϋΙπίβ ηοβίΓ» 
8ϋνβΓ8υ8 608 ; Ιΐ)ΐ]υ5 (|(Γΐ(ΐ6ΐη, εαιη, ςπαπϋο αϋ ηο8 
τβηβΓυηΙ, ηβ υη& (|ΐιίϋβηι ά'ιβ Γ68ΐι(6Γΐπιυ8 ; ΠΚ»8 
νβΓΟ, ουηι υηαιη Ιβηΐυιη Ιι»Ι>οηΐ68 βχβΓοίίαιη ρβ- 
(1ϋ8ΐΓ6πι, ίΐ8 ΓυΓΐηΙ(ΐ8Γ6ηιηΓ 8υϋ ί|[η»το ίΐηοβ, ιιΐ 
υΙιβΗοΓί '6χοιΐΓ8ίοη6 11011 ορα8 Γαβηΐ, 86<] ιιΐ ΙαηΙυπι 
€υ8ΐθ(ΙίΓ6ηΙαΓ Γ6$ζί γ65 ΠΙίυβ ίη ίηΙβ^ΓΑΠ) ψη^ζΐύψ 
ηβο 8υ06ΓΓ6ΐυΓυ1ΐ8 3ϋΙ&Ιίο• 55. ΡορυΙΐΜ &υ1βπι ρβιΙββίΓΐδ οΙ>8ΐϋ6ΐ)8ΐ Ιιογ» 
ρΓϋπίΙίί ιΐΓΐ)βιη ηοείΓβηι, Ηίβηδίβ Αο|(υ8ΐί 86Χΐο ι:αν Αγνού Θεομήτορος μνημονεύεται; Κα\ τότε δή 
ούχέτι φβυχτΑ ήν ήμ!ν * Αλλ" οΐ Αγχινούστεροιπροεω- 
ρώντο, οία ηείσονται, δ«θϋ γε οΟχουν ολίγοι χα\ 
τρέ τούτιβν ουνεώρων τ6 μέλλον, πολλαχδθβν αύτδ 
τε94Η»ρ^|ΐ8γΜ• *|||μΙ« γονν φΟΑσαντες τήν των 

.ΐΜΐ^μβθ* ημών της Κων- 

^^^'λαμενείς τους 

'^μενοι, ΑλλΑ 

, ώς σύ-.ο\ 
ΧΛ^. ΝίΙιίΙ ΐιιηε 6Γ81 ηο1>ί8 Γιι^ίεηϋυιη; 8β(1 ρΓοϋοηΐίΟΓββ 
ρΓΧτίιΐ6ΐ)3ηΙ ςιιββ ρ858υΓί 688601, υΙ)ί ριιυοί 6ΐίλ•η 
ρΓ»νί<ΐ6ηιηΐ (|ΐιθ(Ι 6Γ81 ίιι ιίΓαιη, ϋΐυά ιι!>ίουη ριβ 
ΐ68ΐίΙίο&ηΚβ8. Νθ8 ίί^ίΙιΐΓ αϋνύηΐϋΐη Ι)08ΐίυηι ρΓχνβ• 
πίβηΐ689 ςυοίςυοΐ 6Γαηι ηο5ΐ8€ϋηι βχ €οη8ΐ8ηΐ!- 
ιιοροΐί Γ6πιί8ίιηυ8 ρυβΓΟΒ 8(1 81108, ηοη ΐαπίπιπ 

η66688!ΐ8(ί ίΐίη6Γί8 ρΓΟΥίίΙβΠίβδ» 86(1 6ΐί»ΐη 811.(0 ά 

(Ιαιι(08 ςΓ&νίυη8 860808 β^8ΐί8• ςυαεΙ πιοηεηι 
ορρείΗυΐΊ. Ουο$(ΐ8ΐη νοΓο βχ ΤΙΐ68$8ΐυηΙε6η8ίΙ)υ8 
φηΙ)υ8 ηίΐιίΐ ορ6Γί8 6Γ8ΐ βέ'ίΐ ΐ8ηΙοηι (Ι.πογ, οοπ- 
8ί1ίυιη ρ6ΐ6πΙβ8 ηοη 0(?ΐ3νίιηυ8 ςοοιΙ ΐΓπιοηιΙοιη 

&0€ίϋϋΓ8ΐ ηθ1)ί8; ^€08(106 1ΐΟΓ(8ΐί 801008 8(1 ΟβΥΟΟ* ί Μ ΚΒϊΓΑΤΒΠ ΤΗΕ85ΑΙΛ^0Ϊ!15Ι3 «ηΒΟΡΟΙ.ΙΤ<Ι ί» ςυ6 €οηβΐίιυβΓβ Ιι<Κ5 μιιιιι!0€Γιιλ Ιη ΙιιΐρβΓβίΟΓβιη 
•ιΐνοηυβ ΜββίίοροΙίΐίΐηοΒ »ϋρβΓΐ)Ιβηΐβ«, *ιϊνβτ§ιιΐΛ 
1109 βΐΐ(!»€ίί ιηηβηη ΐϋονβηΙιΐΓ. Η«ο ΙηιρβιΙΙιιιβιιίί 
βπιτίδδίηΐΛ οΓ«ηΙ «* βρρβΓβΙ βϊ ορίΙιιΐΟΓαιη ββιιίβη- 
ΙΠ8, ορί8€ορί ΡαιιοΓίιΓιι^ηί ίη δΗίίΙί» ^ρΐδοορίηαβ 
Μββδηκυ ί-Ι »1ΙθΓαιη, ς«ί οιιιηββ ςιιοα ΓβοΙηηι βΓίΙ 
Ι^ηίαιη νΐ<1ΰΙ)αιιΙ δ»»» ιηβπΐίβ Γβ^υΓ» ββΙρδΟίϋΐΓί- 
βοηΐβδ, Η» ιιΐ ]ιΐ(Ηο3Γβηΐ ηοη ΓιοβΓβ οοιιιίΐβιη δ'κο- 
Ιιΐιιι 3ί5ηοβ€ΐ ίηιρβΓ8ΐθΓβιη υηίνβΓδδΗπΜ ιΙ"ί οΐίιη ϋΐ 
ϋιιχ δυΜΗιΐδ βΓ8ΐ €οη«5ΐ3ηΐίηοροη, €:«ϋ*Λΐηηιι« 
Ιιυ]υΒ 1)βΙΓι ηοη ]αδΐαπι 6δ8€. Ειβηίιη, ήυαωνίβ <1»1 
Γβ^ίΐ ΟοηβιηηΐίηοροΓιιιι ρβοοβΓβΙ νυΐ 03Βϋβ, νεΙ ιγ- 

ΓβΙΙίΠαβ, ςίΓκΙ €Λϋ8« (ΐ3ϊ€ΐϋΓ Γβ|1 ςΐΐί ΟίΓΟϋηίδΟΓί- είδωλον ιιρ6 της ψανχΜίΛς φέροντβς (τ^ν γάρ δηλίιπ 
θέντα %Μλ ή Σικελία Ιχ•ι 4ι«λβγχΜντβ θρέμ:χ» 
βίναι άγροΟ), χα\ έγχαταστήσαι τήν φαντανίαν βίς 
Ρββιλέα χοΐ; Μ•γαλοπολΙτβις φρυαττόμινοι, χινοΰν- 
ται χαθ' ημών Οάρσ« πολλφ • χΛ τβΚ«• κωλύμης 
οΟτι μάλβ μή σταθεράς, ώς έξην. Αναφαινομένης έχ 
τών κρειττόνων συμβούλων, το^ τβ Ιεράρχου, φασι, 
του χατά ΣικβλΙαν Πανόρμου, χα\ τοϋ της ΙχεΙσε 
Μίβσήνη , χαΐ έτερων, δσοι τ6 *έβν συνεώρων, άγχι• 
νοίας τε στάθμη άπορΟουντες έαυτοΟς εΙς κρο6ρασιν 
του μή 51ν έξείναι τ6ν Σιχελόν χόμητα εΙς χοσμιχλν 
έγγραφήσεσθοι βασιλέα, δς ποτέ τ^ Κωνσνταντινβυ- 
τιόΧΐί δόυξ ύπέχειτο. χα\ τ^ μηδδ ευ έχειν λόγου τήν 
της μάχης πρόφασιν• Τί γάρ, εΓπβρ 6 τήν Κωνσταν- ΙΛίϋΓ ίη ΗίοΗίαΤ ΑΙΙοςηίη οηιηΐδ ρηηοίριιΐιΐδ, οϋΐιι ^ ^^^^.^^^^ ^,^^^^ Ιξαμαρτάνοι, φονεύων ή τυραν- 
ιη2ΐ6 δϋοοβδδίΐ Ιηοβρίυιη, ίη ρβηοιιΐο βδδβΐ ηβ άΐΓί- ^, ^^ ^^^^^ ^^ ^^^^,^ ^. «αρεγγράχτψ (η[γ\ τφ έν 
^ΐαΓ αΐ) »1ίο ρΓίηοίρίΙϋ ΗϋχίΙίίΐΓΐ, δίνβ άΐδοιρίιη» ^^^ι^^. ^ι ^^ ^ρα «Λσα βασιλεία, τιταίουσά τι •ίνβ δβΓνίιυΐίδ €8ΐυ$3. 

51. Αΐΐ3Πΐ6η Αίβχίο εοπιηβηο Ιοίίβ νΐΓίΙ)ΐΐ8 βιΓι- 
1«;ηΐ6 υΐ ςυαηι είΐίδδίπιβ ευηδΐ>ηΓιηορο1ΐηι τβ%\ 
δίοίΙΙκ ΐΓβϋβΓβΙ, ηηαβϊ!ΠΐρβηΙβ!ηΙβΓηι»ηιΐδ ΓΟΐίηβ- 
ΓβΙ, Πι ηιοΐϋδ ιηιιΙΐ»Γϋΐη ββηΐίϋπι δίουΐιιιη οΐί^βη- 
Ιίυπ) βΐ ϋΠϊηίπΓιΐοΓ ρΓοοΙαιυβηΐίιιιη. ΤΙιβββυηΐδ 
ρΐιΐιΐίβϋδ Ίηηο ίΐίί ΛρβπίοΓ ηοη ηάηιοιϊηπι ιΐί- 
νιΐΙ , Ιϋίηςηβ ηΐ3η €θιηηιί1111 Ιοιίβ^δ ηάνβδ βο 
ηχΙϋΓΑίί, ΑΐΊ&δ ΐ3η(Ιοιη ρίπδ ςηίπι ϋυοβπΐιΐδ βί]υο8 
τΟϋΙαΓΑδ. δϋ5 ρβ<1ί1)ϋδ βςυίΐηηι βΙβιΙοΓυπι Γβδοικιΐ 
Ιβΐΐαδ , βΐ ίηβηρβΓ ηιίΙΊΐβ* ροηαΐ)»! υικϋςοβ Γοβ- χατά β(ον, εύΟύνεσθαι χινβυνευτέα πρ6ς του ώρεγ• 
μένου, ώς εΐ χα\ έπαιβαγωγείτο 1} έ8εο«5ζετο• 

νβ'. Κα\ δμως, του Κομνηνού 'Αλ^ξίου άκισχυρι• 
σα μένου τήν Κωνσταντινούπολιν παραδοΰναι ^|ον τφ 
^ηγ\ Σικελίας, ώς εΐ κα\ έν χεροΤν αΟτήν Ισφίγγβν 
ό άπάλαμνος, γίνεται χ (νησί; ιιολυεθνής επιλεγό- 
μενη τφ Σιχελω, χαΐ αύτ6ν τ^ρογράφουσα χεφαλαιίικ 
τήν. Κα\ έχχενουντσι θησαυροί τφ μηδέ μβγΑλας 
οΟτω τι τάς προσόδου; έχοντι. Κα\ τζ μέν θαλΑσσ|) 
έπίστευσε νηας μακράς έτχρ'^ίας τε, χα\ ΙππαγωγοΟς 
υπέρ τάς διαχοσίας - της δέ γης κατεχρόαινιν Ιτςκι- 
χδν έπίλεχτον, ου μόνον έξ Δν συνεχροτείτο αύτίς, 
ϋβΡ3ΐ08. ΟίοηηΙ ΛϋΙβηι αΓοίΐβΡ οβηΐηαι ^ιγο ο ^χ;^ χ^Ι Αλλο ιταντοδαπ6ν συμμαχικόν. Κα\ λέγεται. €0α(ΐΗη3ΐ08 68δβ ϋΐ 3ΐίθ8 ηπιΐΐο ρΙϋΓβδ; 6χ Ηίδ 3υΐ6ηι 
€1 ίΙΙίδ ςιιοδόαηι ρλυΐΌδ ευπι 6ΐβ|[Ί8δ6ΐ, εχΙβΓΟδ ηβ- 
υΐβχίΐ. ΕΓαηΐ ςιιθ(ΐυβ ίΐΐί^ςιιίΐβδ, ηυιηβΓΟ ΐΓβοοηΙί, 
ςιΓι ροδδίηΐ, «ηϋβίΐϋί$<ΐϋε ΓβδΓιΙυοΓβ ίη 1)<;ΙΙο ηυΐΐο 
ιηοιίο Οοπιηβηί (ΙΊδδίηιίΙβδ. Πιο βοΐυδ Ηοο ίηιροπυηι 
86 !)Γ6νί οοευραΐϋΓυιη ίθΓ6 εΓβάίϋίΙ, Ιαηΐυιη ρο^Ιί- 
1)υ8 βςηί οοηΟδηδ οι ιιΐ ρ^βδειί:» ηίϋυηι ίΐίαιΐ 
οβρβιβ ΐ«ηΐ»νβΓ3ΐ, νβΓϋο ςηίίίβηι δ:οϋ1ο Γ0|;ί,η!&ρ80 
▼6Γ0 δί1)ϊ. νίάβΙ)3ΐαΓ βηίηι (ηβδοίιιΐϋδ ςιιοηιοιίρ), 
δίειιΐ 8ηΐ6» 6χροβνίηιυδ, δίιηυΙ υ1>ί(|ΐΐ6 ρεΓναΙ^αΓί, 
οιηηβδ οουίοδ Αοηΐ3ηοΓυπι ίη ίρ^υπι υ Ι ίη βοίβηι 
εοηνεΠί, β•<1"β δοΐί 8β 8υΙ)Π)ΐΙΐ6Γ6. 
έπεγράφετο, ψυχζ δέ έαυτφ. Ίνδάλλετο γάρ (ούχ- ώ; έχατόν πόθεν λόγου χάριν έπιρ^εόντων εΙς συμ- 
μαχίαν, χα\ αΐί έτέρωΟεν πλειόνων, ή κα\ τοσού- 
των, ή κα\ εις έλαττον ύποβιβαζομένων, βραχείς 
τινας έχείθεν άποχρίνων, τους λοιπούς έξηθέριζβ. 
Κα\)|σαν ο*1^τως αύτφ οΐ Ιππόται οίοι άλαζονεύεσθαι, 
χατατήνέν αύτοις φύσιν τριακοσίων ανδρών έκαστος 
&ν τά κατά πόλεμον στήσ»σθαι, ουδέν άπεοικότες 
ούδ* αύτο\ του Κομνηνού * δς μόνος έδόξαζε τήν το« 
σαύτην βασιλείαν τ^χυ καταλήψεσθαι, βραχΟ κατ* 
αύτης παραχαλπάσας τδν ιππον, χα\ χαταχτ/|σε- 
σΟαι αυτήν χειρισάμενος, ώσ£\ κα\ στρουθού φωλεόν 
λόγφ μέν τφ Σικελφ, δν καΐ γνησίως αύθέντην 
οίδαμεν, δπως), καθά κα\ προεξεθέμεθα, ,&μα τε έκφαίνενθαί που, κα\ πάντας εΰθυς τους 'Ρωμαίων ,όφθαλμους εΙς αΰτ^ν ώς ήλιον έπιστρέφεσθαι» χαΐ 

αύτου μόνου γίνεσθαι. 

55. ΤβΓΓ3 Ι.:ι1ίηα δοηδίπ) 6(ϋί1ΐ6ΐ)3ΐ ηιυΙΐΊίικΙίηΰΐη ]) νγ'. ΈξεΓρψεν οΟν ή Αατίνη γτ πλήθος ούτω 

1.^. Έί-_, πολύ στρατιάς, άφ' Ιχανου ημάς Ιχφοβουν. Κα\ 

γίνονται πάντες της ^Ιλλυριών ηπειρώτικος, ή τερ- 
ματίζει τά 'Ρωμαίων εΙς τ^ ^Αδρίαν χόλπον* χαΐ 
περισχόντες τήν τών έχείσε μητρόπολιν, τδ Δυ^^ά- 
χιον, άπονητί άποχειρουνται, χα\ ώς εΙπεΙν αύτο- 
βοεί* κατά μέν τδν *Ανδρόνιχον φάναι προδεδομένην 
ύπ* άλλων εΙς τδ πάν (ούτω γάρ έχείνος έθεράπευα 
τά κατ* αύτδν, ο6χ έαυτφ, άλλ* έτέροις επιγραφών» 
& έδυστύχει δι* αυτδν ή *Ρωμα1ς γη), τρ\ς δέ άλή- 
θειαν ύπ' αύτου εκείνου πρόδοτον• Κα\ γάρ τοι πρ6 
βραχέων χρόνου 'Ρωμανόν τίνα στεί>α:, δν 6 καλ6ς 
Ίστρος φαύλην άπόρ(5οιαν έναπερευξάμενος, ε(ς 
Κωνσταντινούπολιν -γαμβρ^^^ έκείνφ έφυλάξατο έν Ιαηίαπι ιίΓιΓιΐυπι ςυ£ υΐίιιυβ ηοδ ΐβΓΓεΙίΑΙ. Υβηίυηΐ 

οπιηβ8 6 16ΓΓ3 ΙΙΙγΓίοΓϋΐπ, ςυχ ιβΓηιίηυδ εδί ίη)ρ«" 

ήί Κοηΐ3ηοΓυηι 3(1 βΐηυηι Α(ΐΓί3Γΐ€υηι ; ροδίςυαοι 

αυΐοηι οίΓευηκΙϋΐΙίδδεηι, ςυ» ί1)ί δίΐ3 08(, ηιβίΓορο- 

Ιίιη, 0>ΓΓ3θΙΓιυηι, ί3€ί1β οεοιιρληΐ 63ηι, ιιΐ ίΐ3 (1ί- 

ε&ηι τοείδ βοηο, δ^ευηϋυηι ΑιιιίΓΟίιίευπι, υΐ 3ΐϋ (11- 

οαηΐ ιώίίΐυε, ΐΓ3(1ίΙαηι (βίο εηίηι ίΠβ δΐΐ3 0(ΐΓ3ΐ)3ΐ, 

ηοη δίϋί, 86(1 ηΐίί^ (Ιϋδΐίηαηδ , φ\» δοΊΙίοβΐ 6Χ 

ίΐΐο 16ΓΓ« Κοηΐ3η£ εοιιΙίβ6Γυηι),Γ6ν6Γ3 3υΐ6ΐη 3ΐ) 

ίΙΙο ίρ80 ΐΓ3(1ίΐ3ΐη. Είοπϊιη ρβυΐο 3ηΐ6 ηιί&δο οίν6 

Κοπΐ3ηο , ςιΐ6ΐπ ρυΙεΙιβΓ ΙδίβΓ βηιίΐίβηδ ςυ3δί ΐΓίδΐβ 

6ΰ1υνίυιη €οηΐΓ3 Οοηδίαηΐίηοροΐίιη, ρΓΟ Ιιίβ ΐ€ΐη- 

ρυΓΪΐ>α» υΐ ίΙΗυδ €5561 ςεοοΓ δθΓΥ3νι:Γ3ΐ, ίηεοΐ38 61 ΟΒ ΤΗ£δ8ΑωΝ1ί;Λ υΚΒΕ Α ίΑΤΙΝΙδ Ο ΑΡΤΑ. β2 

τοΙς τ^ χαιροίς» «ο^ λν τφ Αυ^^χχίφ &νθ•ίίντας Α 07ΐτ•€ΐιϋ ίIο^βηIΦ> ΗίνΙιΙβταπι •ιΐΜΤ« ιιι«τοβ9€6Τθ Ιμάρανβ «λουτου Ιρννι, όποΙος έχβϊνος «λούτων 
5ντ(κρας τά Μίαιΰτα μ4| χορβννύμκνος. ΚΑντινθβν 
ή κόλις χαχνν6βΙσα, χι\ μή «άνυ γ<ννα£ως όντι- 
σχουσα έάλω, χα\ μαλαχώς Ιΐ6α0<ν Ιμπρησμοις τ• 
χα\ λοίΊΓοΙς χαχοις, δπέ«α φιλιΐ άν^ρίζ<οθαι τβόλβ- 
μο;, οό στησόμβνο;, άλλα κροβησόμινος, χα\ &χ- 
σνή9ΐ»ν φόΐίφ^ τους έφιζής. ΟΟτω δέ έαλωχυΐα ή 
«οιαύτη πόλις, ΙθρόηΜ μίν ε£ς ι:ολν> χα\ ^ιμΑ;, χα\ 
{301 Ιϊ ίλλοι ν^ ιύ<πιχΕ(ρητον τοΰ έχ£! (υιτραγή- 
μ ατός Ιμαθον - οΟς έλύπιι χαΐ ή τοΰ άγαβοΰ στ^α- 
τηγον Ιωάννου ίου Βραν& χατάσχισι^.^Ος ού πολιιν 
Φ€ριχ£(μτνος στρατόν» χαΐ δ^'ως ιΐς φυλαχήν τοΰ 
φρουρίο*^ ιταρα6υ9(β1ς, φ^6οι του βασιλέως *Αν- 
<ρ€ν£χου, μή χαΐ ιιροβότης ΙπιχλτΟεΙς, /.αΙ βίς οίνΐΐλβ €οττυρϋ πιοΙΙΐΙΐΗ- γμΙιιΗ ΙκΜίί&ιιββΙ •$ο β•• 
ρΐ8 παίββΓΟ ρ&ίίΒα 68ΐ Ίηοβικϋίΐ οβείβπκιηβ ηΐλΐλ ΐ|ΐιι« 
ΜΙυηι €0πι«ΐ3ηΐυΓ, ηοη οοη&ΐίΙιιΙιίΓυπ), ββιΙ ρΓοοΜ' 

βΙΙΤαΠΙ ΐ€ΙΤ0ΓβςΐΙ6 »υίΐ9«69 ρΓ05ΐΓ8ΐυΓαΐΙΙ. ΟιιρίΑ %\€ 

ΪΒΙΆ €ίτί(88, Μ» ςυοηιιβ Γ&ιηβ 8οί Γ(»ρΙοτίΐ , οιη<• 
ηββηιιβ αΓιί ςυΙ βιίΐηπι ΓβΙίοβπι ολίαιιιίΐλΐίβ €]η8 
όί^ίοβηιηΐ, ΗοΙυβΓυηΐ ϋβ ίηδί|$ηί8 ϋηοίβ Ιοαηη» 
ΒΓίΐηΦ ιβρίίνίΐ^ιΐβ. ΙΙίο ηοη πιαΙίο 6Χ€γο Ιιι €ίι«ιιιιι• 
<ΐ8ΐα)« 80 1»ιηβη 8Γ06ΐη ιυρίί ]υ88Η8, ΐΝηοΓβ ίαιρρπ- 
ΐΟΓΪβ Αη(ΐΓοηί€ί, ηβ ρΓ0(1ίΙύΓ νο€8Γ•.•ΙυΓ €1 υΚ>ί ίιι 
ιιι:ιηυ4 ΜΗυβ ιηοΐϋίιίββΐ, β ▼ίΐ8 ΐοϋβΓβΙυΓ, ροβΐ 
6χρΰ2η3ΐ8ΐ» οίτΙίΑΐβιη ίη 8Ί€ίΙ{8ΐη όαρΐίτυ8 ϋηβΐιιβ 

681• χείρας έχ€{νφ ΐίββών, άιταχθείη του ζ^ν, ΐΜρήχθη τ?| της ιιόλ£ως Λλώσβι •1ς Σιχκλίαν αίχμά- 
λωτος, 

ν^. Κα\ έζεφ<$β6ΐ μέν οΟτω του^ πέριξ μέχρι χα{ 54. δίο νίαηί ρορυΐί η84|α6 8(1 Τ1ΐ68^8ΐοηί€8 

Ιγ Θεσσαλονιχην τλ ούτω ταχύ της αλώσεως ίτίζί- 
νης, χα\ δτι, χαΟά τις 31ν κΓποι, τδ τάχος του χα- 
χοΰ ένδειχνύμενος, θατέρο) μέν τοΖν ποδ^^Γν Εχαατος 
τ '.ν τ.0ΛεμΕων Ιπεβη της Ιλλυριών γης, Οατέρφ έέ 
χατζνεπήβηαε της έχυρωτάτης εκείνης πόλεως. *Οτι 
είχαΙτάέχεΤθεν Ιο>ς χαΐ ές τ42ν χαθ* ήμοίς Μαχε- 
βονιχην ούοέν αυτοίς όβου προ^έβτη σχώλον εΙς έμπό- 
2:ον, &λλά τούτο τάς απάντων ψυχάς έτοιμους έστησε, 
των χατ* αύτάς άπ^λλάττεσθαι σωμάτων, οίς ίτα- 
ράχθηααν. Ούχ Ιστιγάρ δπου συνήντετό τι δεΖμα 
Ιχε(νοις, ου μέγα, ού μ•.χρ6ν, ου μέσον * αλλ* ώς διά 
λείων πεδίων 9^οτβιμ^ς πλήβων, Ιχε(νο; ό πεζ^ς χατ- 
έρ^ στρατ6ς, Ιως ήμίν συνέμιξεν &3χυλτος. Ο δέ III 

ρβη6ΓΓθΙ)αηΙαΓ βΐ Ιαπι οβίβπ 6χρπ§η3ΐΊοηο €ίνΐΐ2ΐΐ$ 
«ι ηποϋ, υΐ <Κχ6ηΐ αΐίςπίβ, €6ΐ€Π(88 ηυηΐϋ ΐΓαϋίΓι^ 
υηο ςυίβςυβ 6θ8ΐίυπι ρθάβ ΙβΓΓβιη ΙΙΙχπεΟΓυιη ίιινλ- 
8*11, 8ΐΐ6Γο ίη ίβίΑΐη ηιιιηίιί88ίπΐ8πι είνίΐ8ΐ6πι ίΓΓυίι. 
Οαοϋ τοΓΟ 8ΐ) ίΐΐο (βηιροΓβ υλςοβ 8(1 Μ800(1οηί8ΐιι 
ηοβίΓΑπι ηαΐΐιιπι ρ6(1ί1)υ8 ίΠοτυπι ϊπιρβϋΊηιβηΐυηι 
Ιη νίβ Γυβί'ίΐ, 86(1 ί11υ(1 8ηπηα8 €υιΐ€ΐθΓυηι ρ8Γ8ΐ88 
ΓϋΟβΓίΙ, 8ι1 (ΐ68€Γ6η(1υιη €0Γριΐ8 (|υθ(1 Ιρ888 ΐυΓΐ};ι• 
ν€Γ8ΐ• Νοη βηίιη 681 ουΓ ΐίπιοΓ {ΙΓΐ8 οεοπΓΓβΓβΐ 8υ( 
πΐ80ηυβ, 8υΐ ραΓνηκ , 8υΐ ηΐ6(Ιίο<-η8. 5ΰ<1 υΐ ΔανΙυβ 
€8ΐηρο8 ρΐ8ηο8 ρ6Γ8(|;Γαηβ, Η;ι 6Χ6Γΰΐΐυ8 ΙΙΙβ (ΙβΙβίΜ- 
1)8ΐυΓ (1οιΐ6€ ηο)>ΐ8 ηιίβοβίβΐυΓ ίη€θΙυιηί8. €ΐ88^ίλ 
νβΓΟ, ρΓΟ 808 ρ8Γΐ6, 8(1η8νΐ28ϋ8ΐ υΐ ρ;8ΐΐΐΰίρ8ΐν1 γε ναυτιχδς τήν οΐχβίαντραηόμενος, έη:λεε συν^λευ- η ορροπυηο ΙβηιροΓβ λο €0η8υΐΑΐιΐ8Γ6ΐ ηο8ΐΓ8ΐα ιη«• σόμίΛς έν χαιρφ μερ(τα(ς» χα^ χορυφ(ί>σων ήμίν 
€ΐς μέγα τ^ χαχόν. Κα\ υστέρησε τοΰ πεζοΟ ημέρας 
τιν&ς« ε{ς Ινδειζιν, οΐμαι, τινά της τε χαΟ* ήμδ< 
ούΟενείας, της τε χατ* αύτοΰς Ισχΰο; - ταύτης μέν, 
ώς, ε?«ερόμοΰ έιιηλβον ήμίν, οΰχ&ν ουδέ γοΰν μ(αν 
ήμέραν άντέσχομεν * έχείνης δέ, δτι χαΐ μδνον τ6 
ι:εζ6ν τοΰ στρατού περιχα6^;μενον έχοντες, οΟτως 
άρετώντες ^μεν τφ φαύλφ στρατηγφ, ώς μηδεμ{αν 
Ιχδρομήν τίνα χατ* αύτ&ν γενέσθαι στρατιωτιχήν, 
άλλα φνλάττεσθαι τφ (&ηγΊ τους έχεένου εΙς άδ* 
νοί'μκον άπρονόμευτον, χα\ οΓον μή παθείν χολδ• 
βωσιν• 

νε'. Κα\ δ μίν κεζλς λαΙ>ς ηεριεχάΟισε χαθ* ώραν 
Αρίστου τήν χαΟ* ήμδς «δλιν, Αύγουστου μην6ς άγον- 
τος Ιχτην ήμέραν, χαθ* ήν ή ένδοξος χοίμησις της ο (Ιίβ, ςυοϋΟΓΠΐίΐίο ραΓΐ88Ίηΐ2Βΐ)6ί Μ8ΐΓί8 ΰβΙβ1)Γ8ΐυΓ. ^ηαπι Γυίη8Π). ΤβΓΓβ8ΐΓ6ηι βχβΓοίιυηι ΐΓίΐΜΐ8 ϋίοΐιυ» 
86€υΐα 691 8(1 0816η(1(!η<1ιιιη, βχΊ&Ιίηιο. ηοΐιίβ 8ΐί(|ΐιί4ΐ 
(ΐ6ΐ)ίΙίΐΜΐ8 βη», 8ΐς(ΐ€ 8ΐίςυί(1 ίυι Ι'ΐυ(1ίηί8 ηοβίη» 
8ΐ(1ν6Γ8υ8 608; Ιιιι]υ8 (|(ΐί(ΐ6ΐη, ουιη, ςηαηιΐο 8(1 πο• 
τβηβΓαηΙ, ηβ υηλ ηιπάβπι <1ίβ Γ68ΐίι«Ηαιυ8 ; ίΙΙίη• 
νβΓΟ, ουπ) υηαιιι Ι8πΐυιη Ιΐ8ΐΜηΙβ8 βχβΓοΚυιη ρ«- 
(1(ΐ8ΐΓ6ηι, Ι18 ίυΓΐηΙ(ΐ8Γ6ηιαΓ 8α() ίρητο (1α(»5, νΐ 
υΙιβΗοη 6χθ(ΐΓ8ΐοηβ ιιαη ορυ8 Γαεηΐ, 86(1 ηΐ Ιαηΐυιη 
€;υ8ΐθ(ϋΓ6ΐιΙιΐΓ Γο^Ι Γ68 Π1ίιΐ8 ίη ίπΙβ^ΓΑπι ρτφ^&ιη, 
ηβο 8υ06ΓΓ6ΐαΓ υ Πα αϋΙ&Ιίο. 55. ΡορυΙυ8 αυΐβπι ρ6(ΐ68ΐΓίδ οΙ)&ί(ΐ6ΐ>8ΐ Ιιοπι 
ρΓ8η(ϊϋ ηΓΐ)6Π) ηοείΓβηι, πιβη^ίβ Αο{υ8ΐί 86χιο κανάγνου Θεομήτορος μνημονεύεται*. Κα\ τότε δή 
ούχέιι φευχτά Ι^^ν ήμίν * άλλ' οΐάγχινούστεροιπροεω• 
ρώντο, οία «εισονται, δ«ου γε ούχουν ολίγοι χα\ 
«'Ρ^ τούτων συνεώρων τδ μέλλον, ιβολλαχδθεν αύτδ 
τεχμαιρ^μενοι. ΉμεΙς γοΰν φθάσαντες τ4>ν των 
^τολεμίων Ιφοδον, τους δσοι μεθ* ημών της Κων- 
σταντινουπ(^λεως ήσαν τέχνα, Ιξεστείλαμενείς τους 
εαυτών^ ού μδνον όδοιικόριον ένδαψιλευσάμενοι, άλλα 
τι χα\ των ές χάριν βαθυτέρας γνώμη;, ώς βύ.οΐ 
θανάτφ άπολοϋμενοι. Κα\ των έν Θίσσαλονίχη δέ 
«ίνας, οΓς ούτδΐν ήν έργου, άλλ* ή μόνον ^όβος βου- 
λήν αΐτήσα^τας, ούχ έχρυψάμ&θα, δ δειλι^^ν ήμΙν ΝΙΙιίΙ κιηο 6Γ81 ποΙ)ί8 ίιΐ9ί6η(]υηι; 86(1 ρΓυ(ΐ6ηΐίθΓ68 

|ΐΓΧΤίϋ6ΐ)3ηΙ ςΗ9Β ρ8$8υή 6886η1, υΙ)ί ρΑ1]6ί 6(ΐ8•η 

ρΓφνΙ(ΐ6Γΐιηΐ (|υο(1 6Γ81 ίιι ΠΓυπι, ΙΙΧαά ηΜουη ριβ 
Ι68ΐί1ΐ€8ΐιΐ68. Νθ8 ι^^ΐΐαΓ 8(1ν6η(ιιιη Ιιθ8ΐΙηπι ρΓχνβ• 
ηίβηΐ68, ηυοίςυοΐ 6Γαηι ηοϋίδουπι 6Χ €οη8ΐ8ηΐ!- 
ηοροΓι Γ6πιί8ίιηυ8 ρυ6Γ08 8(1 βυοβ, ηοη ιαηίπιη 
ηβ€68!>ίΐ8ΐί ίιίηοΗβ ρΓονί(ΐ6ΐιΐβ5| 8θ(1 6ΐί:ιιη 8ΐι.^α (1 
(Ι8ηΐ63 §Γ8νίοΓί8 86η8υ8 ^Γ8(ί8, ςοαιΙ ηιΟΓίβιη 
ορρβίίΐυΓί. Ουο8(ΐ8(η νοΓο 6Χ ΤΙΐ68&8ΐοηΙΰ6η8ίΙ)υ8 
φΐίϋυ8 ιιίΙιΠ ορ6Γΐ8 6Γ81 δ^'ίΐ Ι8ηΐυιη ΐΓποΓ, οοπ- 
Βϋίυιη ρ6ΐβηΐ68 ηοη οι^Ι^νίιηυε ηαο<1 (ΑηοηιΙυιη 
&6€ί(1ϋΓ8ΐ ηο1>ί5; ^€08(106 ΙιΟΓίΜΐ 5υηια8 8(1 (»ν6ο* 63 Ευ8ΤΛΤΗ11 ΤΗΕδ&ΑΙ,ΟΝΙΟεΝδΙδ ΜΕΤΑΟΡΟυΤΑ 64 «•τ ιιιϋΗΐΐΐΜΐ $ρ«-€ΐ«Μ. Ι)«νΐΝΐ« (λ€ΐ}ΐι«ϋιιιιιιιτ• «ι 
νί4ΐ«•ϋΐΓ. Ν«!€ «ηΐιιι 4ΐ»ι •ιρι:Γ••ιι ^Ιβϋίι «Ι •»Ι«»Γ01 ηο« 
«Ι) ϋ»ιιβοιιι «ιυΜίι ««Ιη» Μρίοιίλ ίιιΐΑΐΙί§«Γ« ρυΐβΓϋ 

ΓοΜαυηι Γυίβ»β 4ί€βΐ)»• βί οοβ ςυοςαβ Γυ^βτθίηυβ» 
ιιοΐΜ8 ηυί $«ΗιΙ«ιη μνορΓί»» ςίΜΒβί^ΓΜηιι• ςίαικίθ- 
ιαΐ ]«ΐΜ&8. Ιΐ8Β€ ΟΗΐηίΙ)»» νΐ8ί1)ίΙίβ βηηΐ. 0«9Β 
νοΓΟ ΐιιιιο νοΙβΙ)•ΐ 1>£ΐ»8, »1ί« βΜΟί; αουσι <|ΐιΐ(ΙβΐΗ, 
ηο» ΐ'Μΐί8«Γ«, ρι-ο ίϋΐβ ^αίΐ^ιιβ ιιοβ βαη ΙχΜΓλίηυ» ; 
8κυη<Ιϋΐη ν€το, ρΓο βηιοΓβ 8»ο ίη ΑοιίΓΟηίοί ηιι- 
η«8 ιηίΐΜ'β. Ετίϋϋΐιβ αιμμ ΓϋΙΙ, βί βΠήΐιαοΙίβρβΓ 
ιιϋΓ« αΓΐ>β«ι» ρΓ0«6!^ί&β6Ηΐυ$, ρβΗί&ϊβιιιαβ, 86<1 ίαχ 

Ιγ« β)ΐΙ» ΜΙ Ι«Α8 6ίΓΐΙ»Ι Γυί8»6ΐ• δί Τ6Γ0 ΙβΓίΜΙΠΙ 

€0ΐΐ8ί11υιη 68861 Οϋί, υΐ ηο8 Γ6ΐηαη6ΐιΙ•8 λ<ΐ68ββιιιυ8 οΓ« έΟ<λαψυχοναιν * (πισχέθημβν 6λ βνοΙν Ιν€χβν, 
ώς δοχβΐν• Ούτβγάρ 4 στρ«τηγ^ς «ροβΟνμήθη β»- 
Οήναι ήμ«Ες δι* αΐτίαν, ήν ώ; 6υ|ΐοβ«όφ€ρ έχείνφ €Ε- 
δ^να€ μόν(|ΐ χιχάρισται * ό λΑ^ δέ του Θ&οΰ ό έν- 
ταΟβα μή &ιι ύπολιπέσΟαι βίικών, β( κ«\ ήμεΙς έχ- 
δράμωμ«ν φυγαδίαι, Ιχλιιβιν ήμ?ν οδτω τάς ιηίλας 
τοΟ οωθήνΛΐ βούλβσθαι. Κα\ ηΰτο μίν τ6 φαινό* 
μβνον. Ά δΙ 6 β&δς ενταύθα ήθιλκν, Ιτιρα ήν * 1ν 
τ6 ΐΕΟλδβύαβιν ήμ^^;, άν6* Δν αδτφ «ροαιχρούομβν * 
διύτςρον δΙ τδ φιλανΟρωικύαασθαι, αίς «&ς τον 
*Ανδρον(χου χβίρας βαλβίν ήμ4;• *Κφ&νη γάρ» &ς, 
εΓγ< τής ιοόλ(οκ 'Μΐύτης <1( δσον βραχύ τι ιιροβηο- 
δ(σαμ<ν, ούχ &ν έζήσαμιν, Αλλ* ό τΙ^ δργής αύτου αηχϋίο ΓΓΑΐΓΪΙιυ• ηοβίΓίβ ςυί βαΙν&Γι (οηβαΐ, αΐ ςαί ^ τραγίας Ιναπηρευχθη &ν εΙς ήμβίς• ΕΙ δ1 τι χαΐ Α Οβο δυηΐ ρϊοϋαΐΊ, (ϋϋίοοΓυηΐ. Αΐ ηοη ίόβιη ίυιΐ 
(Ιβ ιιο1)ί8 ουιη Γβιιιαη6Γ6ΐηυ8 (Ιιιπι ςυ3Β<ΐ8ΐη ηατ68 
Ιιθ8ΐΠ68 1.8ΐίηχ Ιΐ03ΐϋίΐ6Γ 9κ) ϋ08 6χ Βγζίηΐίο 
8οε6(ΐ6Γ6ΐιΐ 2ΐ1ν6Γ8ΐΐ8 Αη•ΐΓθηίοιιιη οοηδρίΓαηΐ68 ; ηο8 
βυίειη ιη8η6ΐ)8ηιιΐ8. δβϋ ϊ^x^ 8^8Γ68ϋίο 8»(ζϋΓίιιιιι 
ςυοϋ(ΐ8ΐη ΓυίΙ 60Γυιιι 'ηιΐφ 1.8ΐ)ΐΗ Ιηουπβαηιΐο Ια 
1108 ουιη 8υο 6ςιιΐΐ:αιι Ι^εΐιΐΓΐ6886ηΙ; ηοη ηιηΐΐυηι 
αυΐβιη ιΙιπογ6ιπ ίη1ί6ί6ΐ)3(; ςυχ αηίι^πι, ρΓΟίι (ΙοΙογ! 
ηυη6 η<>1)ίβ αεαϋβΓυηΙ ηιί86ΓΓΐιη• ηηπΙ. τρίτον ήν Θεου Ινταυθα αχέμμα, τδ ήμΑς ποφαμκί* 
ναντας πρδς &γαθοΰ τινός ΑτΓοβήνα; τοΙς περισεαω* 
σμένοις άδελφοΤς, ΙδιδάχΟησαν οΐ πβριπβιράμενοι 
€ΰν θεφ. Κα\ ήν ήμίν τουτ\ τδ καράμονον ού χατ* 
ΙχεΤνο τδ παλαιδτερον, δτε νηες μδν άποστατκχα\ 
Αατινιχαί τίνες Ιφ* ήμ2ς &χ Βυζάντου άρχέχαχοι 
έκλωΐναντο, χατά του Άνδρον(χου χαΐ αύτα\ συμπε- 
ιννευχυϊακ, ήμεΙς δΐ ικαρεμένομεν. *Αλλ* έχείνο μέν 
χα\ προβάν ένέφακνε τίΐ^; &ρτι δοχιμ^ζουσαν , οΙα οΐ ΛατΓνοι 4 πάγω νίβονται, ήμων χαθιίτπΑ^α^βαι • χα\ φίβον εΤχεγ οΟ πολύν τ4 βέ νυν, οΓμοι* ώς Ι^μΤν 
άΓ^5^ιν^ν, Οπιρλίαν χα\ εναγώνια χλ\ φοβερά. 

|»6. ΑΙ Ιιΐίο ςιΐΜί οαΓΓβη^ο βοτιρίϋ 8αηι. Ονίΐα* νς-'. *Αλλ3^ ταύτα μέν ώς έν ηαρ8χδρομ{| τινι 
Ιβιΐι III ίη 8ηρ1βχίΐΗΐ8 Ιβηολ^αΐ 6«]ΐιίΐαιη €1 ηΑνίαιιι λόγου γεγράφαται. Τήν δέ πδλιν ΜνεΓχ•ν ώς οίον 
«νϋτοίΐιιβ• Τυηο (ΙυοΊβ ίηιρβτίΐία ΓβνοΐΑΐλ ΙιιίΙ, ςυ» ^ έν &γχΑλαις δ τε χαΟ* Ιππους, δ τ• χατλ τάς νηας 
)ηπι «ηΐβλ «Ιιιΐιία ηοη «γαι» ηΐ ίη 1>Γ6νί (ΙβιιΐοηδίΓί)- στρατός. ΚαΙ ή του στρατηγού &|{ελτΐ|ρ{α &νταΰβ« 1»Ηηυ8. ΡΗαιυηι βηίηι, €ΐιιιι 1ΐ08ΐ68 ηοη 1οη|^6 &1)68• 
ββηΐ, ςιιθ8(Ι»βις<ΐθ οιίΐϋββ νίΓΜϊΐβΓ 8β6Γ6 ]α$$ί88βΐ 
(4ΐαχ «η'ιοι ρ<2η1ιιβ ϋοηιιίύηιΐί)• θχοοΓΤΰΠΗίΙ, 8€ 
«Μΐη ςηοηκίΑΐ» €^ιηρΓ6ΐΐ€η(ΐ6Γυηΐ. Ουοιη ριιΙ^ΙΐΓΪ• 
ν6•ϋϋη8 ιιιι1ίΐ&ηΙ)ΐΐ8 ίικΙοΐιΊιη, ιιοη ί11ίυ8 (6χϋί8 
«ΙΗ» 6Τ8ΙΙ) 864 8ΐιοΐ'υη» ίη Ιήιιιιιρίιο ρ6Γ πΐθ«1ΐ8α• 
όνίκίθω (Ιηχβηιηΐ <|ΐι&8'κ|ΐΐ6 ςυϋΐηιίβηι νίηυη ίη- 
βί^ηοη 1»α4ΐυ»α8 οιΐυΐβτυιιΐ. δίαάΗΐ 6^ρΊ8ΐοΐ8 α 
ρΓ«ιΗ[«€ΐαβΙ (ΐ4ΐ€6 Λά ίιιιροΓ8ΐοτ6ηι ηιίΐΐΙιαΓ, ηθ8 Ι)6ΐΙβ 
1Μ1ϋ^6^4Μ-ί Αβ&ΓαιβπΐίΙ^αδ. 0ίβ 86€υη<λ8 &Ι) ίιιο <1ΐβ 
»Ιϋ ηιίΙΐυηΙιΐΓ «ε εβρ'ιαηΐ ηοη Ιιοιοίηβιη 8β(Ι (Ιαο 
υιί86Γ8 ]ιιηΐ6ΐιΐΑ 61 8ίηίΐυΐ8^εΓυιη ιιιΐ1Ίΐί8 εβρίΐίδ. Ουί μάλιστα διεφαίνετο, μηδέ τά «ρώτ{ν Αδηλος ο&σα» 
ώς 4 συγγραφή έν όλιγ(στφ διαδείζεται^ Τά ιτρώνα 
μλν γ4ίρ, των πολεμίων οδ μαχράν δντων, βίασα- 
μενοί τίνες των στρατιωτών άνδρίσασθαι (δ γ&ρτοι 
στρατηγδς δεινδς ήν χοιμΑσδαι)» Αψώρμησαν» χα\ 
αυνέσχον ίνα τινά* δν χα\ λαμπρώς νεριδύσαντες 
τ4 στρατιωτικά,, ούχ έχ των έχείνο ν (φιλδς γάρ ήν), 
άλλ* έχ των παρ* αύτοίς^ έπόμπιυόν τε διά μέσης 
«εης πόλεως, χα\ ώ; μέγαν τινά έλόντες έχόδα*νον• 
Κα^ γραφή εαΟϋς του χα\ στρατηγού χα\ δουχδς εΙς 
τδν βασιλέα^ ώς ευτυχώ; ήμίν τά εΙς μό^ην φέ« 
ρετα»• Ήμέρ^ μετά ταύτην δευτέρφ χα\ μετεξέτε* 6111» Ιιαηε Ιΐ8ΐ>υ6Γ3ΐ αυΓυ^βΓαΐ, οΙ>]6εβΓ8ΐςυ6 ηυΜΪ ροι στέλλονται, χα\ αίρούσιν οδχένι ούδ* άνΟροητον, 
ίιι ρΓΟίίυβι ρ6Γ8€(|ΐΐ6ηχϊΐΗΐ8. δίαΐίηι ίΐβΓυιη Ιιίυιιτρίιί όιλλά δυο Ιππάρια δυστυχή, χαΐ σχίασμΐ στρατιώ- 
ίη €ίνίΐΑΐ6«ίιιηΐ6ΐιϋΐ(μΐ6 ε&ρία εοηβίίΙεταΐΜίαίιΐΓ «(ομΙ 
»1ί<ΐαί(1 ηιαβίΜίηι (|ΐιο4 Γ^ρίαιη ίυί886ΐ. ΡοπηίΑ εα- 
ρίιίι 8ΐιρ6Τ Ιι»8ΐΑ ςυοΐ|υ6 εΐΓευιηΙεηίΙίΑίιΐΓ ςυβιεί »ροΙίυηι ία&ί|Ηβ. ΙΐεΓαιη ερίβίοΐα ίιηρεΓίλΐ (Ιαείβ ϋΐΙ 
ίιηροηίΑτεαλ άβ 1>οηο εχϋα Ιιείΐί. Ιηϋε ίΓϋΐί ίιοδίββ 

ψΐί ϋ)ί 6Γ3ΐηΙ ΙΙΙ εΓ8ΐ>Ιθη68ΐ>Γ6νί 8(1ΐΓθΐΑν6ΓυΐΐΙ »(1 1108 

(4ΐαθΑ βηίιη ϋίϋΐυΙΰΓΑηΐ, εΐ3886ΐιι δίβηαηι ϋαΐοΓαοι 
6Χ8ρ6εΐ8ηΐ6$), είνΐΐ;ιΐ6Π)ςιΐ6 3ηΐ8κηί8 ί8ηυί8 οεεί- 
ϋ«ΐυΜι1ίί>υ8 υ8(|,4ΐο εϋ 1οΐ8ΐη 2ΐΓε6ΐη 8ΐιΙ>1ΐο οιιηβιι- 
ΐβ8ΐ:ΐΓεαιη(Ιϋ(ΐ6Γυηΐ. 11)ί ΙΗ εχευΓείο (Ιυοηιιη εςυίΐυα» 
ΙαϋηοΓαιη 6 |;6ηΐ« ΡΓοϋεηΐζοιιυηι , ςυ» πιαχίηίΑ 
9ΐΐ(}8εί& 6Χ6ΓείΙυ1 δίειιΐο αϋΙιΧΓοϋ&ΐ, ρΐιιιίαπκιυβ 
έχ ηθ5ΐνί8'„ 8οί1ίε6ΐ άεεεηι ει αιιιρίΐαβ. Νυΐΐυβ του χεφχλής. Ό γάρ τοΰτο Ιχων διεχηέφευγε, προ- 
ηχάμενος οίον είς λυτρον αΰτδ τοΙς έπιδιώχουσιν. 
ΚαΙ αύτ^χα θρίαμβοι πάλιν έν τ|( πόλει - χα\ τά 
αΙχμάλωτα ίππαρίδια περιεβλέποντο, οΙα. μέγαν δν, 
δτι. περ αύιτά είλον• ΚαΙ τδ οχιάδιον έπ\ σημαίας 
{^ρετο, χαβά τι χορυφαΐον σχύΑ«υμα• Καέ γράμμα 
πάλιν του δυσαριστέως περ\ τδν βασιλέα, ώς εύτυ- 
χουμεν τά χατά πόλεμον. 'Ος δέ έχεΖθεν έρβ#ισ6έν^ 
τες οΐ χατά γήν πολέμιοι, χαβά χαί τίνες σφήκες, 
ταχύ χαδ* ημών έπτερύξαντο (τά γάρ πρδ τούτων 
άνεβάλλοντο, χαραδοχοΰντες τδ ναυτιχδν χατά τι 
σύνθημα), χα\ τήν πόλινέχ τών δυσμόΐ4)ΐ μεγάλων 
πν^ών Ιως χα\ ές δλΓ.ν τήν άχρό^.ΟΑίν 9χηρυχτ€\ 65 ΟΕ ΤΠΕδδΛΙ.ΟΝΐαΑ ϋΠΒΚ Α ίλΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. Κ 

ϊκι^ραμ6ντ€ςϊΛ\}χ\ώ7ανχο, γίνεταί τι; ΙχεΙ Ιχ^ρομή Α ςιιί(1ϋΐη 03(!ί(; ηιίΐίΐεβ ν€Γ0 ι^3ιίι1^ ΐΓβρί()ί ΓυςΙυΜί. 8ύο μίν Αατ^νων Ιπΐτέων Ιχ *ίθϋ τών Ιίρεβεντζούνων 
Ιθνους, β βΙ) πολΟ χα\ τεΟα^/ΪΥ.μένον τφ Ζιχελιχφ 
βτρβτφ ιταρείκετο, πλειόνων 6% Ιχ των ήμεβσιτών * 
ΰτΛρ ΤΓ^ΰ; βέχαγάρ. Κα\ πίπτει μέν ουδείς* εναγώ- 
νιοι 6έ οΐ λαετίνοι θιεχφεύγουσι τ6 πεσε?ν. Κα\ κάλιν 
αναφορά ε!ς τίν βασιλέα τρίτη, ώς τι) βααιλιχΙ) 
<6χ1} τι χα\ εΰτυχίι^ νενιχήχαμεν χα\ τ^ν πρώτον 
τζόλβμΰιψ^ ούχ οίβα τ(\ων περιγενόμενοι. Κα\ 1)θελβ 
μλν 6 στρατηγ^^ς τά; τρε?( ταντας αύτοΰ ν{χας Ιν\ 
Ιηισ^ολέφ πιριλαβείν, φειβοί δαπάνηί χα\ δρομι• 
χων Ιππιον. Έγχρατής γάρ ήν χειρών αληθώς 6 
&ν6ρωπος. *Α)>ά προεχαλβϊτο τόν Κα).λίνιχον εις 
τ6 βαιεανήσοη τλ έβέλειν χατά του βασίλεια; γελ^ν• 
ΚαΙ ήγιν βύτφ πρ6ς Ανάγχης τ6 πράγμα. ΈχεΙ- Ηβηιιη ΐβηίυβ ηπηίίηβ, ηυαβί ρΓβΦίΙιυί ΙαιρβΓ&ΐοΗκ 
ηο&ΐΓ2ΐ(|ΐιβ 1)0113 ΓοΓίιιηα τίοί$8θΐηυί βΐ 6χ Ιιοο 
ρπιηο ϋϋΙΙο $υρβΓ8ΐίΐ63 6ν3$ί$56ηιυ$. Τοίυίι ςυοηιιο 
(Ιυχ ΙΓ68 Ιΐ2ΐ5 ίρβίυβ νΐ€(0Γί35 111 ϋΐιοβΟΓίρίο ΰοηοΐϋ- 

(ΙβΓβ. υΐ ΐΐΚίροηδΐδ βΧ 6(ΐυΐ5 0αΓβ0ΓΪΐ)1Ι5 ρ8Γ06Γ6ΐ. 

Ειίΐ οηηη τβΓβ ιη&ηυ οοηΐίηβιιβ, βοά ΙιθΓΐ3ΐ)β(ιΐΓ 
ΟίΠΐπίουπι ιιΐ Ιΐ9ί !ιιιρ6η52ΐ5 Γ800Γ6 νβ)ΐ6ΐ, ςηοά 
Γΐ8αί ίιιϋ ΙιηρβΓβίοη. $ίε η6θβ8»3Γΐο Ηιιίΰ 3ΐ!Γ9χίΙ 
ιιβ{[0ΐίιιιη. ΙΙΙβ βηΐηι οάβτζί Ιιαηο βίουΐ βΙ οΑΙβτυΐ 
}η (μιίϋηβ σίαοβίΐϊΐ {οηιιβ; ίρββηαβ οιηιιιη \η ίρβιιιη 
εοιιΫβηίΐ Μοάο ΓβΓΒΐβ βΗιήΙί• 0ί€ΐΙΐ3ΐΜΐ ΐίιηβΓβ μ 
<}αοΐιιΚϋ ηβ (ΐυίβ «ά ΙρΜπι >ϋνοΙ•Γ61 Μβ^ΒίοροΗ 
οοιι<οβ ϋΓΐιΙοπηι. ΝουΐΜΐι|Η>η άίχιΙ ηβίαι» ββ 6&Μ 
> ΙβΗ ιιτΜΓβ, Ι8«ηη Κιοιιακιη 6Χ86€ΓβΙυ•, βΙ Οοιη ν^ςτβ γάρ Ιμί^ει τούτον, χα6& χα> του^ λοιποϋς, ^ βΙίΐηίηοροΙΙπι ΓΰνβϋβηιΚπη €8861 ; ίιιηυΐ'ΐΗΐο «6 
•σοις τ6 γένο^ Ιλαμπβ • χα\ αύτ^ς 6ί άντέστρεφ• τδ βΠ• ηιβΙΜ νί» Ιιΐ|ρ^ί βΐ ιηΐη•» πιβίννι ηι»]οΐΊ ρηΡ' 
μΙοΗ ικρ6ς αΟτ^ ο6 μαχράν του Ανάλογον. Ό; γι ΓιτΓβ, Ιιηο α<1 ιηοϋβαι ιρ8Μΐι ραηΐιιηι β«»8β ; ςβο4 
3ΐβι\ ΑνβφΜγγιτο βεθιέναι χαθιχάστην, μήκοτέ τις Γ» 5 ηοη 6γ»1. 

«ύ«φ Ιχ ΙΙεγαλοπΑβω; 1π&πετβισ6«<η, &ξορύξων τους οφθαλμούς. Καί ιτοτε χα\ τοιβσββ Εφη φυνα^ 
|εητρ6ς, χαχολογήσας θυμφ τήν τιμίαν έχείνην, έάν εΙς Κωνσταντίνου πολιν άναστραφείη• "06(ν γα\ 
φεεΙί^Χου, Ας Αλλην τινά τραπέσΟχι αίρήσζται, χα\ μείζονος χαχου άνθελέσθβι τι βραχότερον, χα^ 
«οΟ ζΐ^ Ιξ οφθαλμών προθέσβ», 8 Αν τις 8{ηοι, χαχ^ν. 

57. Η»ο ϊβΙΐυΓ 810 ϋίηβ[6ΐ>3ΐ. Νθο αηίαιί 8υΙ]ίοίΐιΐ8 

€ίΓ£Ι 63 ςυ» υΓΐ)ίβ 6Γ3Ι11, €3ΐΙί(1ίΐ3ΐ6 013X11113 
ΑικΙγΟΟΙΟΟ ρβΓ8υ3(1θΙ)3ΐ 0Ι1ΐηΐ3 86 1)6ηβ Ιι3|>6Γ6 3ρυ(1 

ηο•, ιηίΓΐίΙ)ί1ί3 3|[6Γ6 ανΊΐ3ΐ6ΐη, ηίΐϋΐ (Ιβββββ ίΐΐί, 
ηβοΐΜΓηιιιιι β6€υήΐ3ΐ6ΐη^η60ΐ)3ϋ8ΐΐ8, ηβοιηυΓΟΓαιη 
ρίηιαουΐΑ, ηβο οίΓΟυίΐιιβ ιιιιιιιίιη6ηΐ3» ηβο €αΓηιιιΐΗ 
αιιι1ϋΐ«ΐ(ΙΙιΐ6ΐΐλ 3υΐ ρυΐ€ΐΐΓΐΐιΐ(Ιίιΐ6ΐη, »β6 Ι3ΐκ1(ηιι ν^• Ούχοΰν χαΐ μεΟώδευβ τ6 τοιούτον. Κα\ ου 
βαθείφ ψ^χΐ μερίμνων τά χατά πόλιν, άνέπειΟε τ6ν 
*Αν6ρόνιχον ευ μάλα τεχνιχώς, ώς ευ 'χουσι τά χαθ* 
ήμΐς, χα\ ώς περιπεποίηται ή πόλις. &ριστα« χαΐ 
ουδέν αύτΙ) των δίέντων ένδεΤ, ού πύργων ασφάλεια, 
ού ιεετροβόλοι μηχανα\, ού τειχών έπιποίησις, ού κεριτειχίσματος (ρυμνότης, ού πλήθος χα\ χάλλος 

αρμάτων, ούχ άλλο υύδέν ' ψευδή μέν γράφων πρδς £ Γ6ηι υ1ΐ3ΐη• Μ6ηΐ;6ΐ)3ΐαΓ ςυίιΐβιη (1β. Γ65»8 ςυχ 3<Ι 

τδ^υτφ μδνφ συνοΐσον χα\ άνεξέλεγχτα, δτι μηδέ ίϋιιιη 8θΙιιιη ρ6Γ(ίη6ΐΐ3η( 8€Γϋ)6η(1ο φΐ'Λ ΓείβΙΙί ήν τις δεΓΐε είδώς, άπερ Εγραφεν^ είτε λαλών, εΓτε 
λαλεΓν τολμών * πείθων δέ έχείνον ούχ ευτυχώς 
ήμΝ. Πεκραγμάτευτο γάρ θά^/^ος. έμβαλείν τφ 
βαβιλ^Ζ περ\ ημών, ώς ούχ άν τι χαχόν πόθεν πά- 
θοιμβν * Ινα χεφαλή μένος αύτλς έφίσταιτο τοίς 
»δ£, χα\ μή τινι έτΙρφ έπιτραπείι; τά τ^^δε, ο?ψ 
^ρισώσασθαι ταύτα, χαΐ ο&τω τή; ^ρχή^ αύτέν 
«ττβ καραΧυ^ψαι^ χα\ εΙς χείρας τφ Άνδρονίχφ 
περιτυχείν * ΰφ* ών. χαΐ πάλαι άν συνετρίβ^ι* %1 μή 
δ αεβαστοχράτωρ Μανου}^λ, αγαθά λαλών, χαΐ μ^- 
σος πίπτων γυναιχεΓου λδγφ, αύτδν περιεσώζετο, ού 
πρ^ γαλήνιων ήμίν, άλλ* ώς εΙς τυφώνα, τδ πάνχυ- 
χήσοντα. Κα\ ές τοιούτον περιήλθε πανοΟργως τδν ηοιι ροΐ6Γ3ΐιΐ» €0111 ηβοιο 6886( ({υί νβΐ $είΓ6ΐ ςυοϋ 
8£ΐ'ίϋ€ΐ)3ΐ, νβΐ ϋίοοΓβΐ» Υ6ΐ 3υ(ΐ6Γβΐ ιΙίοοΓβ ; βίοςυβ 
ίΐΐί Ηΐίθϋάΐβτ ηο1)ί8 ρ6Γ8υ»(ΐ6ΐ>3ΐ. Αυ43ΐ'ΐ6Γ ίιηρ6• 
Γ3ΐυπ ?κί1)8ΐ (Ι6«1ί1 άβ 1101)18, ηυΙΙο ιιιοίΐο ηο8 3ΐί- 
ς«ιί(1 , ραΐι, υΐ Γϋΐιυβ Ιιί$06 βυΐυβ ρΓχβο6Γ6ΐυΓ, 
ΡΙ 1)6 3ΐί€ΐιί 3Ι16γΊ εοιΐ)ηιίΐΐ6Γ6η(ιΐΓ ΓβΟεί^ίηιΙ», 8ΐ6- 
ςυβ 3ΐίςιΐ3ϋ£ΐο ίρβί 8υ1>8ΐΐΐυ6Γ6ΐυΓ ίιι ηΐ3|(ί8ΐΓ3ΐα 
1ρ&6(|αβ ίη 11)311118 ΛικίΓουίοΙ ίηΰί(ΐ6Γ6ΐ, 8ΐιΙ) ςυί- 
1)υ$]3ηι οΐίαι ορρΓβεβυβ Γυί$δ6ΐ, ηίβί ΙηιρβΓ3ΐθΓ 

Μ^ηνοΐφ 1)606 άβ ίρ80 ΙοςίΙϋΒβ» 86φ16 ΐηΐ6Γρο- 

06118 ιηυ1ί6Γυιη ρΓ6α1>α8, ϋίαιη 83ΐν385β(, ηοιι 3(1 
αΓΐ)ί8 ρ»06Εη, Βϋά Λύ Ιβιιιρ68ΐ3ΐβαι οιυηί3 οοηιυΓ- 
Κ)30ΐ6ΐη. Α^60 (Ιο1θ86 1)18 ηΐ3ΐί8 3Γΐί1)υ8 είΓουπινοηϋ βασιλέα ταΐς το(αύτα«ς μεθ^οις δ δούξ οΐτος, ώς Ο ιιηρ6Γ3ΐ0Γ6ΐη Ι8ΐ6 «Ιυχ, υΐ 6ΐί3ΐη {Γ3ΐΊ3Γυηι 3€ΐίοη68 χα\ «ύχαριστίαν αύτφ γραφηναι πρδς τοΟ άμειλί^ι- 
του χαΐ μή είδδτος, οΤμαι» βπερ ΙατΙ χάρις. Διδ χα\ 
τ) εύχαριστ/ςι ύπεσμύχετδ τις χαυτήρ. Ηύχετο γάρ 
ή βασιλιχ*}^ Υ^'φή ^χ4ΐ^^^^ "^^^ Χ^Ρ^^ο^ ούτως* 
ι Γένοιτο δέ χαλ έπ\ τά έξης τήν τοιαύτην εύχαρι- 
στίαν φυλάττεσθαί σοΓ >- αΐνιττομένη, ώς μιχρδν 
δσον, χαΐ ού παραμενεΙ. *0 χαΐ γεγονεν. Έά- 
λωααν γάρ δι* αύτδν ώς έπι θανάτψ έχεΖ χαΐ 
ή τούτου μ^τηρ χαΐ δ άδελφδς, ουδέν αύτο\ άμιρ- 
τέντες. ίΐϋ " 8€ΤίΙ)6Γ6( ^υί 6ΜΙ η)6ΧΟΓ3ΐ>ίΓΐ8 30 η68€ίυ8, 

ςιΚΗΐ 681, ρυΐο, |;τ3ΐίΐα(Ιο. Ιΐ3ςυ6 Ιεοιο ΐ({ΐΐ6 Ιοιτ6ΐ)3- 

ΙΐΜΤ» δ'ΓφΙΙΙΙΟ 6Γ£[0 3(1 ίοΐρΟΓ^ΙΟΓΰΟΙ 1ΐ3806 ((Γ3ΐί38 

€0ηΐίιιβΙ)3ΐ: €ΐΙΐίη3ΐΐ) ρΓΟ ίυΐυιο |;γ31ϊφ Ιιυ]ιΐ8- 
ιηοϋί 8ίηΙ 3^η(1χ ιίϋί ; ι ίΐ3 βυΐιβαιϋβηδ ρ3υΙιιΙυιη 

6Α8 ρ6ηΐ)308υΓ38; ςΐ10(Ι 61 ί30(ΙΙΐη 681. ΑρρΓ6ΐΐ6ΐ1<ϋ 

βηίιη ]υβ8ί| 3(1 ιυοΠοαι ιη3ΐΓ6ΐη οι ΓΓ3ΐΓ6αι 6]υ8 

ΙΙ6υΐΜ|Η3ΐη 8011168. νΐ|^. Κα\ τούτο μέν μετ* ού πολ{) εΙς έχε^νονς . Η8. ΤΙοο ί{Η(ΐΓ Ιη-ονΙ ΐβιι»|Μ)η8 ίηΐ«νν»ΙΙο ίϋίβ 

Αί&τ^ δέ τΐΐφς Ι9χύ««ν χατά τής ημών απώλειας, χα\ 30€Ί(1ίΐ.1ηΐ6Γ63 ίρ80 ρΟΓηκ'Κί ηΟΐΙΜροίτΟίί,'Ηΐ^αΐ}!!» 67 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΠΕ5δΑΙ.0ΧΙΓ.ΕΝδΙδ ΜΚΤΒΟΡΟΙ.ΙΤ.Ε 68 

ίηϋϋΓβΙο οοΓθβ ίηαρ6Γ«ΙθΓί<, ςυΜί Ι• 8ο1α> υΓΐ)ΐ*πι Λ διά τοΰτο Ινσχι^^σας τ!) του βασιλέως ψυχ|, ώ; $«1νϋΓ6 ροΐυβπΐ, 8ί€4ΐΐ€ β]ϋ9 €οη&ίΙί3 ηο€ ρβηϋ- 
ιΙέΓυηΙ• Εΐϋπίιη ίιι (1βΓ<;η5Ίοιΐ6Ηΐ ηο8ΐΓ»ιιι 6Χ6Γαΐιιιιι 
ρΓονίϋβ ιΐ)ί§6ΓαΙ ίιηρ6Γ&ΐ0Γ• ΟΓβίΙβηβ νβΓΟ ΙΓιβ 
ηυίϋυβ α Ο&ν'κΙο (ΙβείρΙβϋϋΙυΓ, Π1ί$ €οηιιηβηά8νίι, 
116 ίη υΓΐ)β 86 ίηοΙυϋβΓοηι ιιβο ιγγοογοπΙ Ίιι 
Ιιθ8ΐ68 ςυ88ί ιη Αοίβιη ίη&ΐΓυεΐο8 ; ϋιιιη ηοβ, 
ςυί ιΐ68εί6ΐ>9ΐηιιΐ8 Ηοο λυχΠίαιη» ίι» 8ηχί6 6Χ8ρ6* 

6ΐαΓβ11ΙΙ18 8ρβ(|116 ίη ϋΐ08 8υ8ρ«ΙΙ<ΐ6Γ6ηΐυΓ, Ιΐί 81116 

ριΐ|;ηα αυχίΐίαιιι ςιίΑβί βοΐυιη ηο1)ί8 ρΑΓ«1>8ηΐ• ΕγαοΙ 
?(*Γ0 ιιιυΐΐί : βίιΐυβ ιιΐ3^ηιΐ8 ρπΒίβοιαβ 6ΐ ΟΓίβυΙ»- 
|Ί1)α8, ΡαΙβοΙο^ΐΜ Αη(ΐΓθηίευ8, Οιιιιυίζιι Μ&ηιιεί, 
61ιυηιιιιΐ8• «Ιςυβ «Ηί. δβ ίΐΐίβ 9<Ι]υιιχ6Γ;ιΙ υΐιίιηιιβ 
Γ.ιιΙ»ίειιΐΑπυ8 ΝίοβρΙιοΓϋβ ςιιί οιιιηίηο ρΓΟχίιηιιβ 
6ΓΑΙ Γ6||;ί• ςυί 9ά ϋυΓβιη Οβτίιίειιι &εηρΐαιη ιηίαοηβ τά εις ημών δλιθρον. Έ9τ€(λ£ μέν γάρ ά βασιλλυς 
προμηθι»ωτ£ρον ατρατ'.άν έιιλ άμύν]) των χα9* ήμ^;* 
«εποκΟώς Η, οΤς Ιχ του Δαυίδ ίπεπλαν^το, παρηγ- 
γυήβατο μήτβ ε(ς την ηδλιν αύτους χαταδύνισΟζι, 
μήτε μ4)ν τοΙς πολ<μ{θ(ς όμ^σε χωρηβαι γενομένου; 
έν χρφ μάχης * ώς Ιντεΰθεν ήμ^ς μ^ν, μή είδδτας 
Ιπιχουρίαν έχ των ε σταλμένων, χαραβοχείν, χαΐ 
έχχρέμαβθαι της εΙς έχείνους Ιλπίδος* αύ:οϋς δλ 
άναιμωτΐ ζζν, άφωσιωμένους τηνάλλως τ6 εΙς ήμας 
έπιχουριχ^ν. ^ΙΙσαν δέ συχνοί έχεΖνολ* 6 των ανατο 
λιχών μέγας δομέστιχος Γ(δος, ό Παλαιολόγος *Α " 
δρ6νιχος, ό Καμύτζης Μανουήλ, 6 Χοΰμνος, :•α\ 
Ιτεροί. Έπέ^(&ευβε δλ αύτοίς ές καντελώς ύστιρον 6χρθ8υ ι ιηβίΙκΜίιιηι ιϋδβίιηΐΐβιη 1&5ίοηιιη 6ίυ8 οιιιΐιί ^ χχι δ τφ βΛΟΐλεΙ ηάνυ έγγυς» δ ηαραχοιμώμενος €4£ΐο, Ιίιιι^υβςυβ ηι^ΐ8υ8 681 ι6Γ^3ιη• Οίχίΐ εηίιη, 

1166 €6β1υΐΙ1 ΙΟΙ 8ΐ6ΐΐ88 ΙΗ1ΙΙ16Γ9Γ6 ΠβΟ 10( >Γ6ηί8 
ΓβρΙβΓΙ ΐ6ΓΓ9ΐηΐ» ςυ21ΐ1υ8 6Χ6Γ6ίΐυ8 ίρϋί Α<ΐ6Γ8(, Ζά" 
(1608 86 ΙΙΟη ρ0886 ΙΙΟη Γΐΐη6Γ6 η6 1.ηΓΐΐΐί €6ΓΐίθΓ68 
ίΜΐί ςΐίΑΙίΐΜ ίρ&6 ΟΟρΐαβ 60ηΐΓ3Χ6ΓΪΙ, ίο ίιι^Άΐη 86 

€οητ6Γΐ&ιιΐ, ίρεβςυβ ΐαΐί ρτχάΛ οιϋλΐυβ 8ίι. Ηβκο 
8€Γΐρί>ίΙ» ιΐ08ςυ6 εΓε{Ιί(ΐ6Γ&ιηυ8. ^υί 6ΐιίιη ?υ11 8α1- 

Τ&Η «ά 6Γ6<ΐ6ΙΙ<1αΐη 8€ΐηρ6Γ 68ΐ ρ3Γ8ΐΐ18• ' 59. 51ο βΓ|[θ Α ιηί88!8 ίιηρβΓαίοπβ ΐηηο «ΙβεβρίΊ 
8011111$. Τιιηο νεΓο ιλγγ» ιιΐ8ηφΐ6 οβιιοιίΓΓβΓαια Νιχηφδρος * δς γράμμα στείλας «ρδς τ^ν δοΰχα 
Δαυίδ, Εθετο τρόκον &λλον τά χείλη αΰτου χατ* ού- 
ρανδν, χα\ τΙ]ν γλώαααν άφηχε διέρχεσΟαι περ\ γην. 
Έφατο γάρ μήτε τ6ν οΟρανδν &9τροις ένευθηνεΐ- 
σθαι τοσουτοις, μήτε τήν γην &μμφ τοβυδε «λή- 
θειν, όιιδσος α&τφ στρατός Ιψέπεται * προσεπιλαλών 
χα\ ύκοδεδοιχέναι, μή κοτε οΐ Λατίνοι έχνυθδμενοι, 
δσην Ισχΰν περιβέβληται, φευξοΟνται, χαΐ μενεΐ αύ• 
τ6ς χενός τοιαύτης άγρις. Έγραψεν αύτδς τοιαύτα * 
χα\ ήμεΙς έπιστεύσαμεν. 1*% γάρ έπ\ σωτηρ[^ βου• 
λόμενον της ψυχής ξτοιμον ί^ν πρ^ς ιεβιΟώ. 

νθ'. Κα\ ο&τω μ^ν τά έχ των βασιλικών αποστό- 
λων ψευδόντων ήμβίς. Τ6 δλ ττολέμιον έπελθδν τδτε ΙϊΟβΙβδ, &ΐς«β ρβΓίΙβ 86 Λά ρυ^ηαιιι ραΓανβΓαηΙ. |. ξ^ρ^ίθεν χα\ τδ έχ θαλάσσης, έξηρτύετο χατ' έπιστή- Ο€θίίΐ6η1&1•*δ 60ρί» 9Η88 Ι1ΐ96ΐΐίη88 ηθΤ88 ίην6ΐΐ6- 

ιαηΐ ηιοϋο ΙίθΙβροΙιαιη, ςιιβΓοιη υΐΊΗι»8 Γ6Γ6 ηυΙΙ& 
6Γ81 οΐ) ιιΐ8(;ηΊΐα(ϋηβιη• Οπ6ηΐ8ΐ68 νβΓΟ (ιηβιίιηβ 
αιιΐβιη ηιηΐιίιικίίηβιπ 6ΐ8$$ΐ8 6οηιροιΐ6ΐΐ8ηι) ]αιΐ9 
βιιαηι 6οη8υ6ΐυ(1Ιη6ΐη 8^1)8η(. ΟΊ8ρθ8ίΐί8 ί|$ίΐαΓ 
ιηαΗΓιπίβ 3<1 Ι8ρί(ΐ68 ρΓυ]ίεί6η(]09 8ρΐΙ$, ρΙεΗδςοβ 
ιιΐΰϋίοοτίβ ιΐ)8κηίΙυ(1ίιιΊ8, ιιΐ Πΐίβ 8 ηχκηίϋυβ ηοδίή 
ιιιΠΠββ 8ΐιΙ)ίΐο ορρΓίιηβΓβηΐιΐΓ, 6 (|ΐιΐΙ>υ8 «Ιπαβ ιη3]ο- 
ΓΙ*»• (|υ8Γΐιιη υηα Ι6ΓΓ26 πιοΐυ8 β1ί8 νοε^Γΐ ρθ886ΐ; 

ΐΊίδρ08Ίΐί8<1Ιΐ6 ηυΐ Γαΐηυ86υ1ί8 ίΐΙίρΙβΓϋηΙ 8ρΐ28 Γϋ8888, 

ηιΓιςιΐ6 ηΐΟΒπΊα Ι&Ι)6Γ8€ΐ3Γβ ρο886ΐιΐ, ιηιιπ>8 9ί%%τΜ 
Π1θ8<|υ6 ίη<]6δΐη<ϊηΐ6Γ 61 ιιιοϋίδ οηπιίΟυδ ςιΐ3888Γ6 οο- 
11811 811111. Ηίδ οαιηίϋυδ ρΓ»εαΓΓ(•Ι>ηηι Γυιΐ(ϋΙ>υΐ8Γϋ. 
Α(1 ν68ρ6Γ8ΐη βηίηι ΓείίηιιεΓυπί η^νεδ υ8((ΐΐ6&(1 ιιΐ8- μην εΙς μάχην. Κα\ οΐ μέν έχ των δυσμκχών &λλα 
έποίουν χαινά τίνα χατά νόμους έλεπόλεων, αΤς διά 
τ^ έχ μεγέθους δυσμεταχείριστον ουδέ ένέλαμψίτις 
ενέργεια * οΐ δέ ΐ(ερ\ τά έφα (ήσαν δέ μάλιστα εκεί- 
νοι τδ ναυτιχδν πλήθος) πρ^ς τ^ συ νη θέστε ρον Εβλε* 
πον. Κα\ συσχευασάμενοι μηχανές πετροβόλους, μι- 
χρομεγέθεις μέν πλείονας, ώς έπιβουλβύειν δι* αυτών 
τοΤς έχ τών τειχέων πολεμοΟσιν ήμεδαποις, δύο δΙ 
με(ζονας, ών θατέρα σεισμού θυγάτηρ τολμήσαντα 
φάναι * έντεινάμενοι δΐ χα\ τοΟς τήν εύεπιβούλευτον 
τάφρον συρφετού πλήσοντας, χα\ τδ περίτειχο; δέ 
χατασεΤσαι δεινούς, χαΐ τψ τείχει προσβαλεΤν, χαΐ 
διορύξαΐ αύτδ εΙς χατάπτωσιν, έγΕνοντο τών Εργων, 
εΐ; δσον χραται^ν, χα\ άχάθεχτοι χατειργάζοντο. Κι\ ηβ, 11)8116 8016111 &εΓ6 ε6Γΐ8ΐηοιι ίηίεηιηΐ. Οιπηίδ ςιιί- Ο προέτρεχον αύτοΤς πάντων συχνο\ άχροβολισμο(. Πρδς ϋειη ρ2Γδ οεεϊ(ΐ6ΐιΐ8ϋ8 ευιηρΓοΙιβικΙεηδ Ιοίυιη εϊΓ- 
οιιίΐυιιι 8Γεί8 (!η ιηοϋυιιι εηίπι ί^Ιείβ 8 ηΐ8ή 8(1 
ροη8δ Ιιίε 8ίΐ8δ ορ6Γ» ΐϋΓΠϋΐη ρΓΟίΙυοίΑ βΓ8ηΐ) ηοη 
8οΙΓιείΐϋ(ϊίηί Γαίΐ ηοΙ)ΐ8 βΐ Ιυΐ8 πίΛηδίΐ ; ρΛΓδ νείΌ 
0Γί(:ηΐ8Γΐ8 οιηι»βπι ίιιιρβίοιη δΐΐί,ΐίηιιίΐ. Ρεητβδαΐ 
ρυ^ιι» ίη ΓιΙΐοΓβ ιιιαπδ, ρΓϊιηυιη, ςυΊ8 Ιοε» οαηΐΓ» 
ιηιίΓΟδ 8ίε€8 Γ6ΐίΐ|α6Γ8ηι 8(|υ3Β ηΐ8Η8, «δΐΊτΊ ΐειη- 
ροΓΪβ ε8υ$8, ςυοϋ(|ΐΐ6 ηΐ8Γ6 ρΐεηυοι ηοη 6Γ&1 08- 
ςαε 84ΐ πιοηΗίοιιβδ , ίΐ8 υΐ δρΑΐίυπι βΓ8η(ΐ6 8(1 ρα- 
(παιη ίΠίδ Γείιείοιιι ίυί&86ΐ 8 πΐ€6ηί1>08 1Ηΐ0Γ8ΠΙ»υ8 
»1«|068ΐ> «400Γ6 ; Ιαιιι ςυί8 1.8ΐίιιί οϋ ρεΗΐίβιη ςιιβ ίιι 
1>6ΐ1ο ρο11β1)»ηΙ ΙιΊο ο«8Βί8 ΟΓβεηιΙοαι νί(ΐ6Γ8πΐ. Ιικίο 
•ηίιιι εοχιιονί ηιοΐΐυιη ροΐαίεβε ΐ9Β(1εΓ6 ιΐ08, ϋο (|ΐΐίΗΐ 
ΡΓΐιαυαι ρ6ΠΐΐΑΐΐ6Γ6 (Ιΐα ροΐ6Γ8ηΐ, ευιιι Ιϋιιΐδ Ιι(μ: δείλην γάρ χατασχδντες τ^ς ναΰς εΙς αΟριον, ΙωΟεν 
μάχης χρατεράς Ινήρζαντο. Κα\ τδ μέν δυσμιχδν 
άπαν Ιως χα\ εΙς όλον τδ χύχλφ της άχροπόλε€ι>ς 
(χατά σχήμα γάρ τι δρετεάνου έχ Θα)^σ9ης Ιως χα\ 
τών έχεΓσε πυλών περιήγετο πυργηροΰν) ο&χ ο&τω 
πράγματα ήμΓν παρεΤχεν, οΟτε τραύματα ένέτριβε * 
x>^ δέ έξ ανατολής έθηριοΟτο. ^Ην ^έ μάχης ελεύθε- 
ρον τδ παράλιον δλον, τδ μέν, δτι ψιλά θαλασσίου 
Οδατος ήν τά πρδς τφ τείχει διά τδν χαιρδν θερινδν 
δντα, χα\ μή πληθύοντα τήν θάλασσαν μέχρι χα\ Ις 
αύτδν τειχισμδν, ώς εντεύθεν έξ ασύμμετρου τοΤς 
Ιχ τών παραλίων τειχέων χα\ της έχ θαλάττης εΤναι 
τήν μάχην ' τδ δ\ οτι δαήμονε^ δντες ΙχεΙνΜ μάχης, 
περ\ τδ πονούν μ$λλον της πόλεως έμελέτησλν 4ν* 9 Ρ9 ΟΕ ΤΗΕδδΑΙΟΝίαΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ• 78 

τήΜΜ ικληγά^• Έχ£ΓΟ«ν γάρ διέγνων δύνασΟαι &ν Α »ί( ρΓθΓαη4ΐαιιΐ ίύβόςαβ ροτίΒ• οοιηηκΗΐικ ; Ιοπι ^λάψαι ήμΑ«, ώς χα\ προσιδρεύβιν εδ μάλα βυνά- 
μχνοι βιά τ6 του αίγιαλοΰ Αγχιβαθές χα>. ο&τως <ύ• 
λ£μτ^ον • κφ\ δτι χα\ τ& τείχσς ούχ άπονήρως εΐχεν 
έ»ε?β<• &τέχναις τε τήν &ρχήν συβταθλν, χα\ ούχ εΟ 
«υμπαγίν, χα\ μηβέ μεμελημένον &ρτι τφ χαλφ 
ηρατηγφ. 

ξ'. Έφχει γ&ρ Εατρφ παραχολουθουντι αώματι 
ι:ονονντι μίν, οΖφ (έ μή ψιλιΙσΟαι, ώς Ανακοιηθήναι 
ι:ρ>^ς υγ{ειαν« χάντεΟΘ«ν άμελοΰντι τ6 νοβοΟν άναχο^ 
μ{σα9θαι. Κα\ ο6χ ίντι βιαπιστηααι νους ε 5 χατε• 
γΜβχ^τας «ό πράγμα, ώς πάνυ τι βραχΰ «ροδίου του 
χυρ{«ι>ς διενεγχίίν ό Δαυΐ& φαίνεται χαθ" ημών* ε( 
μή τις Αρα θερμότερον έπιβάλλων, ώς Ιν τινι «λί- ςυοιΐ ηιαπΗ (|ΐι»ιηνϊ$β βϋαικίιιπι «Γΐβια Ι)6ΐΗαιιη οοη- 
Μηΐ€ΐυ8, ηβο ρβΓίΙβ, ηββ βοΐίϋβ « ρΓΐηοίρΙο 9β4Ι1Ι€•• 

Ιυ» ΓυβΓΑΐ, 61 5ΐΓ6ηυθ ΐΙβίβΟΜΓβ ΟΓβΙλΙ. 60. Εγ»! βηΐπι «ίηιΠΊβ ιη6(ΙΊ€0 €ΐΐΓ»ηΓι €0Γριι• 
«ΐζΓοίυπι ί(ΐΑοςα6 βιηβ ϋΐ^η^ίιηβιιΐίβ, ηΙ ΜΐιίΐΜΐ 
Γ65ΐΙΐυ9ΐυΓ, ηιιί<|ΐιβ ηοη {βπι εοΠίοίΐαβ €81 <1β ηιοτίκι 
Μηβη<1ο. ^υxI2ι ηηβ , υΐ ςηιΙΠιβΐ Γβιη 6θ||[ΐιον»' 
Γίηΐ« Οβγ'κΙ λ ρΐΗΗΐίΐοΓβ ΓβίρβΑ ρλοΐιιΐυιη άίΙΓβΓΓβ 
νίίΙβίπΓ; ηίε'ι ςηίβ Γβροηβηβ »Γ<1βηΐιιΐ8• ρΓοΉ- 
ΙογΙ »ιιΐΑΓ0ΐ Πΐιιηι ίη 1)Π8ηοβ. Εχ€6ρΐ&8 βηίαι 
βτιγγι καριαάζοι έχεΤνον εΙς ικροδότην αύτάχρημα. ^ οοητβηΐιιβ βίβΐυΐΐ $ί{[ηί»(|ΐΜ^ €βΓ(ι«, θΐιιιιί« ιιϋ•, φΐο- ^^χα γάρ «υνθεσιών έτ^Ι ^ητοΤς χαΐ μηνύσεων γνω- 
ρ{μ€αν, & βή χαΐ αυτί πολλοί χατηγοροΰσιν έχείνου, 
τ^λλα ΐΐάντα προδοτκχώς εΐχεν ό άνήρ. Κα\ χοΐΛ^ν 
αύτφ τε χα\ τφ χατά σπουβήν φανερίν &λλως τίρο- 
8)ττ] τλ του χοινου μίν ΰκερορ^ν περιφρονητιχώς, 
έχυτί^) 21 μδνφ χαρίζεσθαι * χαΐ προτίΟεσθαι πίντας 
μίν &πι£ναι, ικεριειναι δέ μόνα τά χατ* αυτόν. Έμέμ- 
φόντο οΙ στρατιωτικοί, δτι ζϊ πετροβολά Ιν ήμ?ν 
βργανα ούχ εύχρήτΕως εΤχον, ώς ^ντιφερίζ^ιν πρ-.ς 
τ& των αντίμαχων. *0 δ& άφείς χατορθουν τ6 ψ&γό- 
μενον, χα\, Τ( ποκήτω ; Ιλεγε, χα\ήρχε7το εΙπεΓν το- 
σούτον ό χομψ^ς Πυθαγοριστής ' δοχών μέν, Ιερ^ν 
είναι σιγής διά τδ έχεμυθεΓν τά πλε^ω, Αλλως βΙ ηιιη ιηιιΐΐί ϋ1ιιπ> 8Τ)(οιιηΐ, ρβΓίΙάβ ϋ^ίΐ. ΙΙΙΙ €θΐηιηυηβ 

€-81 βϋΠίοΟΐ €110) ρΓΟθΚΟΓβ, ΙΠΑηίΓββΙβ Μί>8 ηβ- 

|[ο!ίαη<ϋ, ϋοηικιι οοιηηιιιηβ η6(;1Ιβ6Γβ 8ίΙ)1ςΗ6 8θ1{ 
ρΓονί(ΙοΓο, οιηηββ (ΙίηιίΐΙβΓβ 8ηη(|υβ 8θ)& 8β(1ιιΙο 
ΓΐίΓηΓβ Οιΐ6Γβ1).ιηΙιΐΓ ηιίΠίοβ ςυθ(] ιηβΰΐιίη» ηοβίΓβ 
ηοη ηρίοί οεδοηΐ αιΐ Γορ6ΐΐ6ηοΙθ8 ίοίΗβ Ιΐ08ΐίιιπι. 
Οιιοιΐ νβΓο ΓορΓοΙιβικΙοΙίΑΐηΓ ηοη βπ)(;η<!λη8. Ουίά 
Γηοίππι ? 3ί6!)2ΐ, Ι»η1ιιιη(|ΐιβ ιιΐ ΓηΙυηβ ΡγΐΙΐ8^οπ€ΐΐ9 
9(1(ΐ6ΐ)8ΐ, νί(]ρπ 8ΐΜ Ιοηιρίιιηι 6$$β βίίβηΐίί οΙ) ρΐβ- 
Γα^Π'* Ι906η(1», 8Γπ8 »<ΙνβΓ8η8 ίηβΜϊαΙΟΓββ 8υΙΤο- 
ΓηΙιΐΓίβ νβΓΐ)», 8ΐπβ Γοίβηΐιιπβ οΙ) ηΐϋΐιι ()ίδ$ίπιιιΐΑη(Ι« 
οΙ)(|υί> δβΟΓβίΑ ρΓθΓιιηϋ<ζ8ίηιβ Γ6€οη(ΐ6η«Ιη• Οηηι 
8ΐΐ(ϋ9$β( πκΒπίβ οοοπρβίΓί »Ι) Ιιο$ΐί\)υ9 ΓΟ ςυο<Ι χατ3ι τους λοχώντα; πνίγων τήν λαλιάν Ανθρωπο;, ^ ραπιπι 9θΙίιΐ8 08$6ηΙ, νοοβ οΙ)80(£Πϋ υΐεηβ 8(1 πιαΙγ^"• ΙπΙχων χα\ τά ές πονηρ^αν Αδιόρατος, χα\ τδ γε 
χρυψ(νουν πολυβενΟής. "Ηχουεν, ώ; τδ ιηρ^τειχος 
καταλαμβάνεται διά τδ άνεχύρως βχειν * χα\ παρΙ- 
«εμπεν αΰτδ ταΐς μητράσι τών τϋολεμίων παραβύβιν, 
Ενθα αίσχρο^(&ήμων εΓποι Αν άνήρ. Έπιλειπδντων 
όΐστών, τοΙς Ιπ\ τών τζιχέων ^ν βελών ζήτησις. 'ϋ 
δΐ χα\ που Αν αύτοΙ>ς ευρο&, ύπετονθόρυζε, χα\ έδί- 
δου μηδέν, χα\ ή πδλις Εχαμνεν. ΈχλΑτο μηχανή, 
χα\ ήν άναγχαία έπιποιηθηναι, χαΐ έζητείτο ζύλον* 
χαΐ που Αν εΓη αύτδ, πχρελάλει. Έμάνθανέ τις Αλλο 
τι ένδ€Γν τών δεόντων, χα\ έλάλει * χα\ ήν τηνιχιυτα 
ό χατά παροιμ{αν 'σιγηλδς ήρως Εύρυβόας, χα\ ήπει- 
λείτο χατά πληγών, χατά χεφαλής, χατά ομμάτων, 
χατά σχολοπισμου, εΐ μή παύσοιντο λαλείν οΐ τοιοΟ- Ιιο<;Γιιιηι 8ΐΙιιι!6ΐ):ιΙ. δ8(ζίιΐί8 (ΙεΩοί^ηΐί^ιΐδ, α ιι•υΓ^8 
(ΙβΓβηιΙοηΐί 1)119 (|υ:0Γ6()3ηΙιΐΓ ]η<!ΐιΐ8. δι ηιιίβ τβΓΟ 
ΒϋοηΚΙ ίπνβηίβδβΐ, ιηιΐΓπιυΓ»1)81, ηβο υΙΙυπι (]8ΐ)8ΐ, 

Οίνίίβεηΐΐβ ΐ3ΐ>0Τ3ΐ1>&Ι. Μ8θΙΐίη8 ΓΓ»εΐ3 υ1 Γβρ8Γ8Γ6• 

ΐυΓ, Ιί({ηιιιη (|ΐι:ΡΓβΙ)8ΐιΐΓ ; ΐ4ΐηο Ιογ8 πΐΑΐβπίδ ρίβηλ 
ίηϋ'οπϋβΐ; οιιηι ςαί$ (1ί€6ΓβΙ .ιΐίικί ηυο<1()8ΐη 06068- 

88Γίΐ111) (16Ρ896, ίρ9β 8βΓη)0ηΡ9 Γίρ1)8> ; ΙΟΠΟ 6Γ81 

]ιιχ'8 ρΓθν6Γΐ)Ίυπι Ιϋο'ιΙιΐΓΠΐΐδ ΕηΓγ1)0&8 Η6Γ08;η8ηι 
νβΓΐ)6Γΐιιπ• 68ρίιί8« οουΐοηπη ρ3Πςη6 ροΒπβηι ιηί- 
π3ΐ)&ΐπηΜ5ί Ιοηιιί Γ6888ΓβηΙ, ]υΓ3η8 ροΓΟπριιΙ ίιη• 
Ρ6γ&ΙογΊ8 ηίΐίιΐ8ηιιη «βΓίαππη β<-6ΐιι Γογ6• Οιιίιΐβιη 
&ιιΙ(»η ηοη οιηηίηο ρΐ6ΐ>6Ηΐ6 08ρίΐ6 ΐ9Β8ΐΐ8 6&1 γΙ 
ΓΓοηΐ6 νίΓ^η ρ6Γ6α99υ9, 60 ςυθ() ι)« ηοαία ταΐίοοβ 
8(;6η(ϋ πΐίΐίκιιήίΐ ι1ιΐ€ΐ9 (|ΐιβ8ΐιΐ8 68861; ηοηκΜίαβ 6Χ νοι * διομνύμενο; εΙς πίστιν σταθεράς απειλής βα• Ο 88ΐ8η(ίΙ)υ$ ηβ πιυ$8ίΐ8Γ6 ςπίϋβπι 8υ8υ8 68ΐ. ΙΙίΙί* σιλιχήν χεφαλήν. Τών τις δέ ού πάνυ του δήμου 
χα\ χατεάγη της χεφαλής, τά περί τ^ πρόσωπον 
^βδψ πληγείς, δτι τά στρατηγικά φ<ιύλως ενεργού- 
μενα χιτεμέμψατο. Κα\ τών βλεπόντων ούδε'ς ουδέ 
γογγνσαι τετόλμηχε. Στρατιώται δέ πα/^;^ησιο{όμε- 
νοι, χαΐ όρΟά λαλοΟντες, Εν μόνον πρ^ς του άτοπου 
Ι^κουον, ώς δτι κατατόπια είληχότες έκεΐσε, χα\ μό- 
νον πονείσθαι άνχγχην Εχουσι, πλέον δέ τι μή πε- 
ριεργάζισΟαι, εΐ μή καχά αΕροίντο πείσεσθαι. ΣΤτον 
άιεαρχέσιιν τ^ πόλει δφείλων, δ δ* ές τοσούτον άπη- (65 ΐ|Ηί Ιΐί)6Γ6 Γ6εΐ6(]ΐΐ6 Ιοηπί 8θΐ6η(, υηιιιπ <8π(υπι 
ρΓ3Βΐ6Γ 8ΐιιΙΐιιια 8υ(1ί<ώ8ηΙ , ηυο(1 ηιΓι» ηοη ηίβί γ68 
8ΐυ1(α$ βχρβΓϊπ ρΙ ιΙυΓ»8 ρ&11 νοοι^ΐί 6996η( ίΐ8 86 
ΓαείυΓΟβ 6&86 οβ ρρ]οΓ.ι ρ8ΐί8ηΐιΐΓ. Γηιιη6η1πηι<*ιιηη 
8υρρβ<Ιίΐ3Γ6 (16Ι>0Γ61 ανίΐΑΐί, ίπ Ι8π1ιιπι ΐηοηΠ» 
νβηίΐ ΐι1 (*χ 68 €ίΓ0Ηηΐ5ΐ3ηΓΐ8 ορροΓίιιηΑ ΐη8Κ11»8 

(1ίνίΐί38 8Π)ί 86€ίρβΓ6ΐ (6Χ Ιΐ06 ςΐ16ιΐΙ ΓΓυΟίΙΗΙΙ Πΐί- 
β6Γ ρ6Γε6ρϊΙ ?) Γ;ΐΐηί8 νείΌ ανίΐ8ΐί 68Ι188 68861 ; 8<Ι60 

αΐ, ηίίΐί ΓβΓΓίιιη 1)08ΐίυηι 608 ϋβνοΓββββΙ, Ιη ϋίβΟΓί• 
Π161Ι 86 ίηνίθ6ΐη (ΙενοΓβΠιΙί 8ϋϋυ6ΐΙ Γιπ886η(. μάλησεν, ώς Εαυτφ μέν λαβ|^ του τοιούτου χαλού πλουτον παχυν περιθίσθαι, (ουτ( 6 Αθλιος Απώνατο;) 
%^ δέ «όλει έγχαταστήσαίιλιμόν * ώς, βΐ μή ταχν) χατέσκασιν ό τών πολεμίων σίδηρος» αλλήλους Αν 
χινδυνευσαι χαταφαγείν. π 1 

ι 

62. ΟίΙβηίΐΐβίαιη οιιιη«ΐ„, ί..:, 
»<Ι•«ιη Ια βο οοι,ίβηΐί™ «^ **'^"* Ρ»*»*» Οδχ 4«Γ* ^ ; ^ '"• *■' ^'ί »ών τίί «κ; 
Λαυίβ Ιιμέρας τριβηναί τινα^ ι.Λα λ « •, •ΐβΓηιΐι Γαΐοηο, αοΐαϋ μι•.». """μ«ι ιη ρ*. σβ- *Λ ,.Γ. Ά "'^'* *^Τ«Τ* • χαΐ λήθη χίΐ:ψ 

του «.ί1 ιΓ?. ^ * '^'^Ρ ΛίτολυβένΜ»»»:! 
χεΑαροσμφ. ΚαΙ « Μβ^ιίί- «,«-» - • 


«'««» Λοίβη,. ο„„, Ζ,. 7'" •"Ρ'*"»»"•» ί««. 
8«"Μΐΐί ηββίικβ,,,ί, {„ »«.ν μ«ο.αίν λ'^Γ,. "'^'""* συγχομ^^ν.:. 

α.»ν ..Γ - ! ««^«ίμβντβί ίχ.Γ Λν Λ^)ίο- 
μΐ6ΐ<ν, μίνου τοό δκΧιβν ν-ί -^ « . ^ ϋΕ ΤΗΕδδΑΙΟΝίΠλ ϋΛΒΕ Α Ι.ΑΤ1ΝΙ3 ΟΑΡΤΑ. Μ 

» 

ΐνΐ^^'**^^ ^* μητέρΛ τοϊς του Άνδρονίκου άφύκτο&; Α οιιιη οηηιιΐ &υο ρορυΙο πι&Ιίβ βϋΙιιι^Γβλ, «ιιηι ^Ιλ 
•*'ϊ«?«ί::-*ς• άλλ' αΰτδ ίί} τδ Αχρως άμβλ*ϊν, χα\ παρά υηί<»ι ΟΓ&ικΙί ϋιιοβιη υΙ Ιβιηρυβ βχροβηαΐίοιιΪΗ 
^»Γ:ί.\^^Ιβν τήν τοναύτην πόλιν τίθ^νΟαι άλΧ τδν έν 
'*• βί .3!ιί>>^ -πάντα λ«^ν, χα( ποο χα\ βΟχεσΟίι τδν βτρατη- 
*•. ά::π&ι^, έπιτμηΟήναι τ6ν τής άλώίεως χρ<δνον, εΓ πω; 
^^ δ':.^•^Α' νγών τί> τοδ βασιλέως τερο&ωτΕβν, ες χόραχα; πτε- 
^* π ΧΓτ^Βται, συγγενές άν «Γη μάλα τφ προδιδόναι» καί που 
?^''.Ζϊ*'ήϊέΓίχ*Γρον,ώς4ν τις του λαλ«Τν τεχνίτης έπαγωνί- 
ΐί 5βΐ£Κ^ }^ο. ΚαΧ 6 λογίζεσθαι 9υνετ&ς[ταυτ{ζοι γοΰν ταΰχ' λν 
ί«ιστέ^ς|& τό «ύστοιχον. ΟΟτω χαΐ οΕαχοστρ^ος νεώς ού 
^^^Τ«ί^ χυ^ίαν, &λλ& μισθού, ε! τω χεφαλαιωσαμένφ 
««ς «Λίϊ^ νβυν Ιγχοτοίη, *ς δσον ούκ βστι πλέον έπιτζίνα;, 
ϊ^Τεί,β^ρμίνβι μέν ποτ« χινβυνευούσ|}, λαλεΤ 5& άτυν- 
ξ νάα γΡ|, χλ\ πράττει ούχ ά^^^θύμως • χα\ τήν τίχνην 

?^ρηί*ίίϊ ^λ «Λν συστείλας, Αφίησι τ% σχάφος προιαρα- 6(ΐ3ΐη ου&Ιο» νίϋβ» ιηαΐυΓΪβ υνΐΒ οοη§ίΙ» Ανβη&ηβ 
μεμ^ιψαι βχοπέλφ, χλ\ χατά βυβοΰ βΰναι ούτψ φ(5ρτψ ϋοιηίηιιιη οάίο ρβΓίβοΐο* ιινββ .ίοΠβ ««1 ηίΐιίΐ »Ηί- 
ι«ν^^. ρ άνβράσιν. Ο&τω χα\ φύλαξ τελεσφόρου άμττέλου, 
ϋάπαξ Αποστυγων τ^ν δ£σ7:δτην χατ5ί μίσος τΙ- 
' ^ Β Ι»ν, βοτρύων μίν Γσως Απτεται «Ις ούβέν, συχνλ δέ 
'Λτάτο'^ /^ μέν χΑτω περιοδεύει, πη δ& του σκοπευτηρίου 
'.εως £φ^ται, χα\ α)δε χα\ ΙχεΙ περιβλεπόμενος, φα*/τΑζει 
ιπο{Γ^6ή.:)Ε•μ|λΕΐαν- δρών δέ τήν του φραγμού σύμπηξιν καΐ 
ταηεπ^'ντ;^ ϊτ^ οώτφ τΑφρον, έπιβουλευσάμενΑ ποΟεν ούχ 
'ΐς ιών τίίηοχώλύα. Αλλ* οία χα\ Απονυστά^ων διΑχειται, 
ΛΙα^ίϋ,Ινύων μίν ο&τω τ6 χατΑ του χτησαμένου τήν Αμπε- Ιβιηρυβ 6χριΐ|[ηαΐίοιι{! 
9ΐ)1>Γβνί9Γ6ΐ, €υπη, βί τυΙΙαιη ίπιρβΓαίοπβ ία^^ίβηβ ««Ι 
(•.οΓΥΟβ βκΙνοΐΑΓβΐ» ρΓΟϋίΐΟΓΐ 8ίιηϋϋιηη8 ΟβββΙ, ΙΙφΙβ 
8ΐί(1ιιοΓιβ8 ρ6]θΓ, ηιιί υΐ οοιϋΟϊάιιβ ν6Γΐ>ί8 Ιληΐιιιη 
ρυ^πΑδββί. Μβηΐβ ρΓυϋ6ΐι$ ίη βοάβιη ΟΓΐΙίηβ ΐΒΐίιι^ 
100(11 ροηβΓβΐ. Ου6ΐηο(Ιιηο«ΐΗΐη 0ιι1>6γο9ιιογ ηανιβ βη- 
]ιΐ8 ηοη €81 (Ιοιηίηιΐ8 86(1 οοιμΙιιοΙογ» βί.ϊΜΜίΙ^ 
ίΐϋ ςιιί 6:ιιη 1«86π1, ηοη 681. ιϋ ιηο^ Μ^^ 
€8ΐυΓ , 9ΐ(]β8( ΐ|υί(1βιη ρβήουΐσ ; ^πβΙΗ* ^βΓΟ ο|)^ 
ηοη &υηΙ εΙΒοαεία ββ^^ιιίΙβΓςιιβ β^ίΐ ; οπιηΙ Μΐίβηι 
ρβΓίΐία «]υ8 Ίη υηυπι ίηΐ£η<1«ηΙο, Ιη Βοορυΐοβ ίη- 
ρίη|{βΓ6 ΟΑΓίηαπ) $ίηί( &1ςιιβ ίη •))7880 πιβη^Ι 8ί- 
ηιυΐ Γ.υπι ιη6Γ€ΊΙ>υ8 βΐ ίιοπ}ΐαϋ)υ8• Εα(ΐ€ηι ηΐίοιιβ ^81, 8»ρ6 Ι8πΐ6η <1β8£€η(1ίΐ ίπ ίΒίβτίοΓύσι ρ8Γ46αι• 
ιΐηοίΐη $ΙΑΙ ςυαβί ίη βρβεϋιουΐο, Ηίο βΐ ίΙΗι: Γ68ρί- 
οίβηβ ευΓαπι 8ίπ)ΐιΐ8ΐ ; νΐ(1βΠ8 νβΓΟ 8βρί£ €θπιρ•|;€8 
Γον63ΐη(|υ6 ]υχ(8 ϋΐβιη , 608 (|ΐιι Ιη8ί«ϋ8ηΐυΓ ηοη 
«ιηονβΐ Ιηάβ, 86*1 (Ιοηηίβηβ ]8€6Ι , ρβΓβοίβιη ίΐ8 
ιίβηιηυιη νιηβχ ρ088β880Γΐ8, ΠΗοο ]υΓ8η8 ςαβΒΓβίΐΐΙ- 
1>ιΐ8 86 ηηηςυιπι νΐΐβιη (ΐ686Γηΐ886, ηβο ίϋΓ&ΐυηι 
6986, η66 Ι8η4)6ΐη ΐΓ94ί<1ί886, οΐ8πι»η8. Νοη ιαπιβπ 
6Γ81 η6{1ί86η8, ϋ8 οΙ)8ΐ8η8 (|υ9Β νΐηβ» ηοοβΓβ ροαιί»- 
86η(. Η«€ ν6Γο ίη 08νΐ(1 6οηηρΐ6ΐ8 8ΐιηΐ ουπ) 6ϊ ίΙΙί-ΐ 
ηοη λοίιιιη Αη<ΐΓοηί€α8 8Γ{^ιιί ροΐβΓίΐ ήαοά 6]α9- 
ηιοάί Γ6ΐ)η8 8<1ιηίη{•ΐΓ2ΐη(ϋ9 νίΓαηα ρΓβίΓϋοοηΙ 8ΐΙ>ΐ [ς, η&α^ον βλ,Αβος, μελετών δέ δμεΙσΟαι τοΓς αΐτκωμένοις, 
ΐ£τ1 ΐ^. Ας οΟτβ ^εύ•γ9ΐ του Αμπελώνος, ούτε χεχλδφοι. ούτ* 
2ττ£ΐ» ^^«<Λ)ίη. Αφιε\ς δέ τδ, Ουδέ μήν Αμελήσοι, δ τήν 

ίγχηγ , «μπελον ΑπηχρείωΛ. Ταύτα δέ τΑ χβ\ τψ Δαυίδ ίηί68ΐαιη οΐ «2118 8ηϋ)ΐΐ8 Γ6€ηη<Ιοηι, 86<1 βΐίαηι 08- 
■,:^ £^: Ιμφβινίμενο, δι' ών ού μ^νον δ ^Ανδρίνιχος ψίγοιτ' Ο ^^ €οηνΐ6ΐυ8 ίϋ6ΓΐΙ ρΓβθΙΓιοηΙβ Γβηβ. Αθ Γ68ΰηιβη- 
Καΐ ίζ αν, δύσνουν έαυτψ Ανδρα κα\ βαθύν πονηρεύσασθαι ^υ,γι 6ηίιη ίηοι^ρΐυπι, ηβο ίαΙκ5ΓηηΐθΓ ΓαίΙ βχβρο- 
ίο; δ:: τηλικούτοιςέπιστήσσς πράγμασιν άλλάκαϊ δ Δαυίδ £ΐϋ1>υη<1υ8, €«ιη •ρρ6ΐΐ6Γ6ΐ, 6ηπι <ϋ80Πΐηΐηβ οδρί- 
:α1 /Γί* Απείιέγχοιτο, μή Αν Ιχειν διεκφυγεΓν γραφην του 
β;^;^ προδουναι. *Αναχεφαλαιώσασθαι γίρ τδ έπιχειρηθέν, 
',τχ) *'" ^^'^^ κυβερνήτης χαραδοκών, εΓπερ δρμισΟείη, Αττο- 
υ^Γ' ^ β^λέσΟακ την κιφαλΙ^ν κατΑ τλν δυστυχή σωτήρα τοϋ 

21ρξσυ, δχνήσοι Αν, [^χχίαις φΟΑσας προσαρΑξιι τδ 

σχΑφος, χύμασιν έχδους, εΓ πως έχχολυμβήσας μδ- 

νος περιγενήσεται ' κα\ Αμπελώνος δέ φύλακα δαπα• 

νΑν μέν τδ πιστευΟέν ούχ είδδτι, χδλφ δέ τφ κατ Α 

τοΟ δεσπ^του Αφΐ4ντα κλέπτεσθχι, κα\ θηρίοις βλΑπτε- 

σΟαι, ούχ Αν νοσφίζοίμην λέγειν προδούναι τήν 

Αμπελον. τίν ,1»• '• 

:«.'*'■ 

η- 
► 118, υΐ {ηΓ6Π66ηι δΟΓταΐΟΓοηι Χ6ΤΧ)8 θηιηηαΓβ, άηϋί- 
1108 >η• ρθ8ΐςυ&ιη ίη 8θορυΙθ8 ο&ηηαιη Ιιηρ€|[!8- 
861, ί1ιΐ6ΐί1ιυ8 <ΐ6Γ6Ηηςιΐ6η8, η^ΐιηθο ροδββΐ &1Ι- 
ςυ8Α(1ο 80(08 8η1τ8Γί : 6α8ΐοι]6ΐη ςιιοςιιβ τίποβ 

βΥ Γ6 €Γ6(Ιίΐ& ίΓηείυηΐ ρ6Γ6ΐρ6Τ6 η68€ί6ηΐ6ΠΙ, 86<Ι 

6Ζ &τ« 9άτ6Γ8υ8 ρο88688θΓ6Πΐ βΐηβηΐβπι βιιηι ^6- 

ρΓ96(ΐ8Γί 8ΐ<|αβ 8 1)68ΐΓΐ8 \ΧΟ\ , ΗΟΠ άϋΙΐίΐΕΓΟΠΐ 
3886Γ6Γ6 601» ρΓΟ<Ιίϋί886 νίη62ηΐ. ξ^. *0 οίον χαχδν, & 'Ανδρδνιχι, μιγίστοις Ιρ- •δ. Η6η!ςη»η1υιη ηΐίΐαηι, ο Αη<ΐΓθηΙθ6, ίη ηιακηίβ γοις, χα\ χίνδυνον δεινδτατον Ιπισυρομένοις, εΓπερ 
ΑμεληΟεΙεν, Ινα τι ν Α μδνον εΙς αύτοχρΑτορα χε^α•" 
λήν Ιφιστ^ν, χαΐ αύτδν δέ ούτε λίαν επιστήμονα τον 
δραν, χα\ ύποπτον Βί Ι ^0 ΈπιμηΟεύ βζσιλιχέ, οΓον 
ήμ&ς διέδου χαχδν! "ύ Αλυσιτελή; υστεροβουλία! 1) 
δυσαναχλήτου χα* ου Αχίχητα έπιδίωξις ! "ύ εΙχαΓος 
(χιΐνος μειΑμελος! Ούκ Ισχε γΑρ εΙς τέλος χΑ του 
Δαυίδ ούίέ τ^ν ^ασιλία λαθεΐν. Διδ χα\ έξέστειλε 
μΙν έχεινος τ6ν εΙς μνήμην ήδη γραφίχήν ΑποτεΟει- 
μένον τταραχοιμώμενον, ού μδνον έπ\ Αμύ'/Τ} τής πό- 
λεως, ΑλλΑ χα\ ώς Αν φασιν ύπελθών δεξιως Αμύνη- 
ται τ^ν Απατεώνα Δαυίδ εΙς δλεΟρον. "Ηδη γΑρ κατ- 
έγνω τ^ν Ανδρι κα\ δ βασιλεύς όψιμαθίστερον, οΤα 
^υσσοδομεύων ήν. Έκρήτιζε δέ Αρα πρ^ς Κρήτα 
Ρ4ΤΗ0ί• Οβ. ΟΧΧΧνί. Ιιί8 ορ6ηΐΜΐ8, ηηβΒ θΐίβιη ηιιχίπιαιη ρ6Γίοη1ιιηι 86- 
Οϋοι ΐΓ8Χ6ηιηΐ, οαπι 8ί η6|;ΐ36ΐ8 ίυΐ886ηΙ, ιΐηυηι 
ΐΑηΐυπι ίπιρ6Γ8ΐοΗ 6χρΓθΙ>Γ8ΐοπι Γ«ί886ΐ, 6ί(|ΐιβ ποη 
88118 ςΐιί<1 06γΙ (ΐ6ΐΐ6Τ6ΐ 6(Ιθ€ΐο, βοΐυηιοιοάο ν6Γ0 
808ρί68ηΐί ! ο Γ693Γΐ8 Ερίπΐ6ΐΗ60, Ηΐ6η)6ηΙο, ςα^ηΐο 
πιηΐο ίιιΟΓίβ ηοΐιίε Ι Ο ίηιιΐίΐ6 οοη8Πΐοιη οΙ) ι&γ<)Ι- 
Ιαΐ6πι ! Ο ΐΓΪβΐίβ πΐ6ηιθΓί« 1>οηί τ8ηΑ 6οηβ6θΐ8ΐίο ! 
Ο ίηΓΓυ€ΐυθ88 ίΙΙα ροβηΐίβηΐίλ Ι Ιη ρ6Γρ6ΐπυπι 
6ηίηι ςαχ 8(1 0;ιιτί(ΐ6ΐη, 8υΐ ίηιρ6ΓΑΚ0Γ2ηι 8ρ6€(»ηΐ 
ηοη ροΐ6Γ8Πΐ 1»«βΓβ: Ιιλοο ηιί8ίι €ιιί)ΐ€θΐ8πυηι, 
ίη Ιιί8ΐοΗ8 ]8ήι π)6ΠΐθΓ2|ΐαιη, ηοη βοΐοηι 8(1 (Ιοίοη&ίο* 
ηοπι ογΙ)!*), $6(ΐ6ΓΐΒΐη^.υΙ αίυηΐ, Λά ιΙβΓβηδίοπΰΐη 0;ι• 
\Ηΐί8 βΓΓ8ΐ)ΐιηιΙί ίη ίρβία8 ρβΓηίείεηι. ^ΑΠ1 βιιίηι 
ΰΟ^ηονοΓβΐ νίΓΟίη 6ΐΙ&ηι ίπιροΓαΐΟΓι 86ΐ] ΐ3Γιίίυ&, 

3 
Μ9Μ ΐΙ»ψ§ ί §•■&• Η «Μ6 ;1•4ΐ ΜΐίΜνβι €ΜΛ€ίΜ^ *βλ«β ίέΐίηί , η ηΙιίαΒ 
Μ<#, Ί4 «Μ^Κυίβ• βϋ »( ψη^ ίϋ:» ί«τ«ι, κί1.ίΙ 

|}ΐ:ΐ;•ι>4|«« ?μΙ4 ίϋηια Λί:^, Ι•ήθ Μϋ£• Μϋβ 

%:;ιο ία\ρ4ΐ ίΐΐΜίαο» μοιΙλ Ι^βτΜ €»^ ή«β Ι£?<^ 
1^1. β4ίΙ;2π ίιιίυπ»3•Ι ϊΙίηΜ Λψρέίί»ηυ%•6. ^«ο- 

ρΛ»υί €09Γ€ίΛία9α γ«Ιη|•ο ΐΜΐ^:1α« ν«ϋ« ν€το4ίί•* 
Ι»9ΐιπι ίμ0«ΜΐΐΒ4|Μ €<Ηβηα^6 ΜίνβτΜΜ «οΐβαι ■& ο 
ΐ|,ιί ηιοΙΙίιβτ Τ^ΙΑΟΙ «§αι« ρτοαιΙ « Μΐ€ μμΙηομ 

Νλ€ «^«ιίΐΜΐΒίΑ Ααηωΐ, μ€Ι|«« ιροιίΜ• ρπΒ «βκ•- 
Ιό» ηι;ΐ|ηίίι<:ί• ου^αΐ^ΓΠ ΜοΗίΐίβιη• 5ί ςιαβ^Ι• 
)^αιιιι £«ρ«Γ€ΐ, <}ί€<τβ« ίΗοη βιρβτίπ βρΝίΙ ΥβοιΙί• 

Ιί#ΓΑ»« Ι|1ΜΜΙΙθ4θ ΐΦΟίΙβΤβ ρΟΜβΙ. Οίι ^|β^ ΜβίΙΐΜΒ 

ρ^(^^^:^^§%^^ ίο ΐί£€αι €4ΝΐΙτ& Ιιο§ <|«ί ίΐΗ Μ<1βΐΜΒΐ, 
ΐ4|ΐί(]β;Μ^06 «οιιαι 61 ίβηίΐβ, >γ. (Ιβίικίβ μ !••§ 
καίκΙιιχίλΜ »ϋ ΜΐοΓΜ ; ά'ίάΐντ «Ιίιιη §■!•»» μγ^β- 
ηιηι 1.αΐίιιοη)ΐιι ίιτΜί•»«« ηβο» ΙΒβι ίθί1•ΐ€Γ Γ€ρ«1ίΐ• 
ΐ|αί ιιοΜ• ιηβΙα ρ3Γ«Ιΐ3ηΙ Λ^ «αάίβιι^ο ήιΐβΐηιιΐ. 8ιιί 
ιτι^ΓΟ, €ΐιιη €ΐβπ<ΐ6ηΐ6ΐι« <1ία;Ι>«η( β6<1ί•»6 ίηίβηυι 3(1 
ΐηυίοιιιιη οιι(1»γ«πι, τί^6ηI^ΠΗ|αβ |»ΰοΐ2 6χ(6Ηο5 
ν0ΐ»ηΐΙβ« <1<«βί« ■φΐίΐυπι : ι Ιΐ* Ιιοιιυιιι «5ΐ Ιιί€ 
ρ,Λ^, 9 §ΐ«ΐίιη(|ΐιβ ίβιϋαβηΐβιη ΐΓ»η•ίΓ6 ίη βΐίοιιι Ιο- 
#•110 οΙ»ιι»Ηί•ΙιΗη Η Μοιη, ίι« <|Η2Γαιΐ6ηι ριηβη» 
πιιίΓΟΓΜηι ιιϋί •ϋΐηρΙίο• ΙμΙμτ€1, }ιιχΐ3ηοοι14ί€αιιΐ» 

α%. ΤβΙίίΐη ίϊοιη νίθηιΐββ Γοιιιτίν^' <1Λίοί:»ηιινι 
•Ιιΐ(ϋο•Ι πιιοϋ |»1ιΐΓ0ΐ»β( ίΐϋ ΙοηυύϋίΐΚίΐΤ ; υΐ Ιιοο 
ΐίΓΓΟ 06ΐΐ6Γθ•)•η γΙ^ςηΜϋΓ, 1)1&α<1ί6ηΐ61* Ίιόοεάβϋβπΐ 
ί|»Ι ν•('βΙ>•ηΙ 9(1υ1«(1οηί. ΑρικΙ ιΙΙσ9 \Λ^6^)^\ύ^^ι^ι^ 
I^^ρρ•Iι Ιϋ•ΰ<ι)ι «ογκ*! Ιΐ3ΐΐ6η•ρο6ΐΐϋ8ΐβ,'Πη ι^ηαππη 
νι»τ|βηΙ^• ΑιΙιιΙ»ΐ0Γ6β(]ΐι{(Ιΰΐη 3$β(ϊΐιηη^ιΤ θΚκΙοιιΙοβ, 
ιι•ΐΓηΙίΐΙ>ϋΐΙ Ιη ΐ£ΐηι*Ιίρι»Ιιο(]ίυιιιαί1νεΓ&ιΐ8 ΰίνϋηίοηι, 
III €ηιιι 111ο φύ ^ηπι ικΙϋΓλΐ €ΗIιηΓη^86 (^οηβοηΐί- 
ιβηΐ. ΕηΙ αυίοιη βριιό ΙΠοι Ρ«αιν(Τ Ήϊ6ΐοπ8 ροβιηα 
ηιιοϋ Ι1Ι« (Ιο ίυηο ββηίοηϋαιη ρΓοηυηΐίαη» α1)ί(]υ6 ρ5?», ζς ^-βϊ^τ-^ςχς ϋι-2-Ιΐτ^ \Λ,Ά^ζλ^ 'ζ^τψχτ%, τ^ν 
7χ:^'/^ίΓ' "Α^>ί.•-χ5•>, Ά'^^όκιβς ζχ9β^ αΟ- ξ* , ξΚττ/η %μέρη ^-ΤΓ^•» ^ ?^ *Ρ* ^^ *9^ 

«6τ« 5βτ=&υ ν^^ντΖς Ιηβχτ:»- *Βα£9^«ς Λ δχει σύ- 

χλΙ τίρ» χί^ή'» η€τ^απΛ«ρί» {ζ?ν\ος ιπλος Ιρυ- 
•ρ^. Βά^ΰα^ Ιζ£!>ον χιλ τεχνωντ» χαι\ χαλου- 
βιν, ξ φ!λοο9ΐ. «ολύχΓ^χοτ» |»1τί χϋ βυχ•* «υν«στα1- 
ρέψπ χΑΐΜ τΐ£νλ6ΐ«ιρί ηρίβιτιν, τλ & ίΚ(Λ πρ09- 
Μχον εύρυνβμκνσν χαλ ΐΐρη^ύοντα ές ιχαν>>ν χατ^^ 
ήλία>, ?Μχα\ οδτ« •Λ^βτρ«τιώη;ν &«οΑ^70^xοτρυ7β- 
ρευ^μενος άνΐϊΙΣββτ». Εορτή φιλη&ι τοιούτοις άν- 
βρίη * κχ/ήΓ-'Ρ^ ο!& τοι&ύ3$< στολμούς - νυμφίος 
&ν οντω βρύ«τθ5το &βρυν^μεν«;. Τόξβν δ" έχιΖνος εΓ 
7η>*^ Χ3.1 χεκρΐ9<^{η, κειρΙβΟαι εΐ'^ΐες Αν αύτλν έχ£(- 
νο•α χατΛ τους ώ^ΛυμΙνους, δχ»ί αν ίχοι του τ€£ν«« 
06αι. Κατ! δέ γε τήν Αχρδχολιν λέγεται όΐστδν ξνα 
χατί των ΙχεΙ χεριχαΟημένων αφΐΐνα^ χαι λίΟ-^ν 
Ενα Ιχ σφενοδ-ζης - είτα χα\ ύκοΟέσΰαι τ«1ς 1χ\ των 
τειχέων, ι«δ λων βαφέας έξονειδίνδΐ>» '»••'€ «έρι£ Λα- 
τίνους, οδί χα\ τοαοΰτον ήμύνατο» χαχΑ ήμιν ^άιττον- 
ταί, χα\ Ιγγελώνιας οΤς ήχουον. Έλεγβν δέ οΐ άμφ' 
αύτδν σχώπτοντες έχείνον, χα\ δτι καθήμενος Ι^ω 
τειχέ»ν χΑτω «ρ\ αχιΑν, κα\ |^η βλέπων Εξωθεν 
Επιικταννΰμβνα, «Ιώθεκ λέγειν, ώς ΝαΙ, χαλέ, χαχΑ 
τλϋίδε * ΧΟΛ εύθνς Αναιτηδών μετεχάθιζεν ε!ς ίσυλόν 
τιν» αχιατραφίαν χαι Αιχυλτον, πρ^ς τλν εδ Εχοντα 
τοΤχον μετα^(^έιιων, δ φισι, χα\ ζξν χυρώσας Ιςω 
^λών. 

ξε'. Κα\ τοιούτον δντα έχΛαπτον ές χαρδίαν αυ- 
τήν οΐ τρώκται άρεσχοι, χαΟαρώτερον δ' έχφήναι. 
ουκ άνίέσαν θίοπεύοντες οΐ τίιν χολαχείαν περίεροί. 
ΚαΙ ΐρρζτζε ιί(Λς βύτοΰς τφ χούφψ ή πλά<Γτιγξ, κ^- 
ρας ίχο\^α\\ατ^ τάς ποιητιχας, νευούσας εΙς ΪΑρ- 
ταρον. 01 δί) καρδιοχολάπται κόλακες χα\ παρηύγα- 
ζοΊ ΪΊ σφ{ίτιν αύτοϊς χατλ της πόλεως μίσος, οΓς τφ 
τήν πόλΐν μιΟοΟντι χακοήθως συνδιετίθβντο. Κα\ ?;ν 
έπ' αύτοϊς τδ του Παιανιέοίς ^^τορος, δπερ έχείνος 
η^ρΧ χλοπζς γνωματεύων κυκλιχώς περιήγαγαν, ο>δέ 78 77 ΟΕ ΤΗΕ55Α10ΝΊ0Α ΙΙΚΒΕ Α Ι,ΑΤΙΝίδ ΟΑΡΤΑ. 

πω^ ^ΛρίΤδχτήνΜΟαι^ Σο\ μέν, ώ Λαυίο, «ροδοτι- Α ίβι•οΙ>3ΐ, ΓοΠβ υ( ιηιιΙβΓβΙ. Οϋΐ<1(ΐυία ηιϊ ρ^ο<1^ι^οιι^1ι^ 

βρβεΐαϋαι, ιί})ί ]α€αιΐ(1υιη βΓβΐ, ο Πανίϋ, οιιιη ΐίΐιί χλν -Λ φιλιχΛν, εΓπερ ήν δμβιίν σοι. Άρχ 6έ ούτω; 
εΕρηναΐος ων, έπέτρετιβν &)Μις π•ΐ€ίν τ6 δέον εΙς 
μάχην; ΟΟχουν* άλλ' βί; πχντβλές χα\ αύτδς τίν 
"Αρτιν ίν4Βτ^σεν Ιν γ» ήμϊν, ούχ οΙδ« τί< ποτΕ των έξ 
*Αλωέω; ών. τάχα δ' λν Εφιάλτης, εΓτ' ουν Έπίαλ• 
τος, ό ιταρά τοΓ; Άοχληζιάδβις έπχχθώς τθζ)ς άνα- 
χίΐμένους βαρύνοιν, οΓα χαΐ πνιγαλενς ό αυτός. 
'Οτβς γάρ ούχ άν λβχΟείη, δς βΰδενΐ των ευ λεγόν- 
των έδίδοϋ ώτα, εί μή άοα κατά τι σκώμμα παροι- 
μιώδες τ% έτ:\ εύηθεί'α. Τοιούτους γάρ τους ώτυυς 
χβ\ δρνιΟας ή τταροι λία Ιχοι δοκ^μ^σασα. Ούτε τοί- 
νιν αύτ^ς ήθελε δραστήριος εΤναι, χα\ τους λοιττους 
βΙ ά^εχώλυε, χατάγχων ε!ς βιαν. Έχδρομ^)ν γούν 658€1 βίωίΐβ. Νυιη ίΐΐβ ραείβουβ 2ΐίο$ β^βΓβ ςυοιΐ 
ιΐ6ε6&$ΑΓίυιιι ΑΓ^Ι ρυ^πφ 6Ίη6ΐ>Β( ? Ν^υΓκ]ΐΐ8ΐη : ββύ 
οηιηίηο ϋβ ηυ» 1)6ΐΙιιιη |•0866ΐ)Αΐ οΙ)&ι«1)&1, ςιιαιΐ3ηι 
(]ί6 ηβ&οίο ςυίβ βχ ΑΙοΰο, ΓοΓίβ ΕρΙιί2Η68, αυΐ Ιλη- 
ϋοηι ΕρίαΙΐιΐ8. ίηιρ^ΓιοηΐβΓ (|ηί 0ριΐ(! Α8εΐ6ρί3<1β$ ]»- 
Γ^'ΙΐίΐηΙ βιιΩοΓΓηΒ, (10351 ίΐρρΓ6$$ίοηοηι ηοείιίΓηΑίιι. 
Νοη ΰΓ^ο (ίΙοβΓβΙιΐΓ 1)υΙ)ο ςιΓι αιΐΓ68 ηοη ρΓ.τΙ)ΐΐ6π( 
1»οηα €οη$ίΙία (Ιαη1ί5ιΐ3 , ββά Γβοβιϋβ νιι1ςϊΐη1)ΐΐ9 ηο 
$ΐυΐ!ί5. ΡΓονβΓΐ)ίυηι βηίιη Ιιοβ 1)ΐιΙ)ηηϋ8 αΐηιιο 3νο» 

ΓβεΙβ ρΓθ1ΐΑν0Γ3ΐ. ΝβΟ ϋΓ(;θ 3^6Γβ νο1ϋΙ)»1, ΰχΐιτοβ 

νβΓΟ ρΓθΙιίΙ>ο53ΐ, νί ΓβΙίη^πΒ. Ε^ΓΡδβίο ηιιίϋοιιι 
ηβ .ΐ{;6Γ0(ιΐΓ η(Ιν6Γ8ΐΐ8 1ΐ05(68 ιΐηία οοΰ:ΐδίοηβ αόοο Οέηβαι τήν τυχουσαν χατά των έχθρων εΙς τοσούτον Ιί„ιβ1>3ΐ, ιιΐ, ριιΐο. δΐοιιΐϋ». 81 ίη βο ΓιιίίββιιΙ ηΐί- 
ΙβΙησεν, ώστε, οΤμαι, 6 Σιχελ?>ς, εΓπερ εΤχε μυχτηρά " «υο; $βη8υ8 ιΐΓΐ)3ηίΐ3ΐΙίϊ, αηηδί ΒβηοΓηοΐΟΓβιιι βιιηι τίνα νευοντα 'χρίς άστεϊσμ^ν, εΙς εύεργέτην αύτδν 
ιτροσεποιήσατο αν • ίτΜζερ οία κα\ Οφθαλμού χόρτν 
Ιχείνψ διεφυλάξατο την στρατιάν, ώς μηδέ ναύν έξ 
αυτών άπο)έ7θαιτ6 γε εΙς αύτί»ν ϊίχον • ε{ καΐ στρα- 
χιωταΐ τίνες, ούχ ήχιστα δέ τά της θε σσ:'.λονίχης τέ- 
χνα, οΐ μετά τους φυγάδας περίλοιποι, άπολεοντω• 
Οέντες ο^ν τψ ύχλρ της πατρίς θυμίρ, δεινά 
2πο£ουν δσημέραι χατά των ιεολεμίων, ώς ούχ άν τις 
έλ«{σειβ, δράστη ρηύμενοι• 

ξς*. Κα\ εΤδεν άν τις ενταύθα πονηρίαν άνδρδς 
φαύλου χα\ σοφίατείαν βύθιον. Παραχλητευδμενος 
γάρ, άνοίγεσθαι τάς τ^ολιτιχάς πύλας ΙπΙ «ολέμφ, 
χα\ μή υπακούων, είτα χαί τίνα σφοδρότερα μανΟά- 
νικιν, χα\ δ αύτδς αύΟ«ς μένων, χαΐ άναχρινόμενος, (^ ^*ι<" ίπ()6 ίη<|πί8ΐ88βΙ <|υ3 ρ9Γΐβ ΙιοβΙίΙΐιη ρλΓΟβιπΙιιπι ςιιοί 861)808 ιιη)3ηιΐ3ΐΐ8, ςηη8ΐ 
^8561 Ιΐ3ΐΜΐιιηΐΑ ; οιπη 8Ί€ΙΙΙ ριιρί1ΐ3πι οοπίί γ]Π{1 
βχοτείΐιιηι δ6Γν3Γ0ΐ, ιΐ3 υ( ηυΙ1υ8 βχ βο ροπβπΐ, 
ηποιΐ οβΠβ 3(1 βυπι 8ρ6€ΐ3ΐ)3Κ, 6181 ()πί(Ι»ιη ηιϋίΐββ, 
ρΓ.ι*είριΐ6 21ΙΙ6Π1 ΤΙΐ6$83ΐοη{€9Β ΩΠί , ρο$1 ΓΐΙ{[3ηΐ 
6υρ6Γ8Γι1β8, ςιιι ρ6ΓΪ6ηιη( βηίπιο Ιβοηίηη ρΓΟ ρηΐΓί», 

ΐ6ΓΓίΙ)ίΙί3 ηυΟίίϋίβ «^ΟΓβηΙ Α(1ν6Γ8ΙΙ8 Ηθ$ΐ68 βηρΓ« 
ΟΙΙΐηΟ (1110(1 8ρ6Γ3Γί ρθ(6Γ3ΐ. 

6β• Τοηο (ΙΙ^οβοί ροΐβτϋ ηϋΙΙιί» Αΐΐ8ςιιβ «8ΐιιΐΐ]ΐ 
Ηιι]ο8 Ιιοιηιηΐ8. ΙηνΗ3ΐα8 βηιηι 3(1 «ροηβικΙ*» ροΓ- 

138 6Ίτΐΐ3ΐί8 ΜΙί ΐ6ΐηρθΤ6, ΠΟΠ θΙ)Ιβΐηρ6Τ3( ; (1βΗΜΐ6 
Ρ6Η€ΠΙ3 ΐη3]0Γ3 (ϋ8€βη8 , ηΐΗΗθΙ1ΐΙηΐΙ8 3<1ΗΐΙ6 ρ0Γ8ΐ3ΐ. άφ* φ τών πολεμίων ούτω φείδεται, πρώτα μ&ν 
προβάλλεται βασίλειον τηρε?ν κέλευσμα, χαστροφυ- 
λαχειν έπιτάσσον αύτφ ' μανΟάναιν δλ, ώς ού τούτο 
ίστι χαστροφύλαχα εΤνα{ τίνα, τ^ Εσω τείχους έγκε- 
χλεΙαΟαι, άλλα τ& πάντα τΓΟίεΤν, δι* ων άν τους 
εχθρούς βλάψειε, χα\ τδ χάστρον ούτω φυλάξειεν (ε Ι 
μή τις χαλοίη χα\ οΓκου, ή αμπέλου, ή νεώς φύλακα 
τίν 1<τω έγχορδυληθέντα, χα\ οίχουριχώς καθήμενον 
8ί τ{ που δέ Ιξωθεν έπίβουλον, άλλ* έχείνο άφΐέντα 
εδ {χειν, Ιως χα\ ένΛς παρευδύσεται όλέΟριον)• 6 
δΙ διχαιολογε7σ6αι τοΰ λοιπού άφε\ς, διέβαλλε λέγων 
Ι^διένακ, μή τδν πηλί)ν άφεΟέντες τινές προελθεΤν 
έχπετασΟήσονται εΙς τδ φυγείν, χαΐ ούτως ϊψ\ πλέον 
λειπανδρήση τά της πόλεω;. Κα\ Ιδυσχέραινσν ^•έν 68861, ρπηιοιη (]ηί<ΐ6ηι {ο88ηιη ίιηρβΓΑίοτίβ κβΓ- 
ν3ηΗιιιη ρπβΐΙΙοΑΐ, Ίρ$ί ηΐ 0381Γ3 ββτνβΐ ρΓχοίρΙβη- 
Γΐ8. €υιη τβΓο 4«(ϋ6ΐ88βΐ ηοη 83ΐί8 6•8β ΑΚ^ιηβπι €«- 

8ΐ0<ϋΓ6 !ηΐΓ3 ηΐΟΓΟβ ηΐ ν(»66ΐ0Γ ΟββίΓΟΓατη 6ν8ΐ08, 8«4ΐ 

οΙ οηιηί3 3^31 (ΐηίΐιηβ Ο0<κηθ3ΐ 1ΐ08ΐ68, βίοηηβ €ιη 

81Γ3' 608ΐθάίΓί (0181 3ΐί<1θΐ8 «ΙΟΠΙΙΙβ , 8Ηΐ νΐΐΐβ, 
301 08^18 608108 ηρρβΙΗΐΙΙΤ ηοί ΙηίΓΟ • ΐΗίΟβ 681 

(Ιοηιίςηβ 86^01; 36 8ί βΠηοΜ {η8{ϋί•Γ«πι ίΐ3ΐ ^6 Α>- 
ΓΪ8, Ηο6 ΑβΗ 81031. ιΐ8(ΐοβ(Ιηπι ηβΐηηη Ιιϋ^Ηνβ 

Ρ6Γν3(ΐ3ΐ ) : ίΙΐ6 Τ6Γ0 86 ρηΐ^8?6 »Γΐΐ8 001111608, ρΠΤ« 

<Ιίο3()»ΐ £6 ΐΙηΐ6Γ6 06 ηοίιΐβη) ρο8ΐ4|θλαι Γιολίιιη 

ΙθΗ)Οβ8βθΙ ίη ίθ(^3ΠΙ €Ο0ν6η6Γ6ηΐ0Γ 8ί6Ι|Ιΐ6 .110- 
ρΙίθ8 ΙΐΟΠ)ίηίΐΝΙ8 63Γ6Γ6Ι 6ίνίΐ88. Ιη4ϋ|^η»ΙΐΟ»ΙϋΓ 
ίθη68 ^0668, ΙΐΟ€ 30(1ί6ηΚ68, ηΐίΓΐΐ68<|06 6001 βΐ8. οΐ άγαθο\ στρατηγοί, άχούοντες τοδτο, χα\ ο! στρα• Π Ρ"ϊο1ΐΌ 6θΓρθΓΐ €ίνίΐ3ΐί8 ΙΟΓρβ οβροί ίπιρονί- τιώται, Ιφερον δ' δμως, ε Ε σώματι πόλεως χαλφ 
φαύλη έφίσταται κεφαλή. Κα\ούκ Ιτόλμων έγχειρεΐν 
λύειν ττ)ν έπιτεταγμένην άρμονίαν αύτοΓς, πειΟαρ- 
χουντες ούχ έπ' άγαΟψ. Άλλ* δτε ποτέ κα\ αύτδς 
Ιχι»ρωσε πειΟοΤ εΤξαι, βοδιού ργε? ούτω, του Χούμνου 
τεΟα^[(ηκότος αμα τφ περ\ αύτδν στρατιωτιχιρ λά- 
χει (πεισπεσε?ν τοις Ιχ τών έψων πυλών κηλεμουσι, 
χαΐ &γχεχειρηχότος ούτως, ε£ χα\ δυστυχώς άπίβη 
Υ& τέλος διά φαυλότητα τών συναραμένων αύτφ τής 
μάχης» κα\ δχλούντων τών τε έπηλύδων στρατιω- 
τών, χα\ τών τί|ς πόλεως δέ τέκνων, & ταύτη περι- 
βλεΙφΟησαν μετά τους φυγαδίας, κατά σπουδήν έκ- 
^ραμεΖν έ«\ τους πολιορχούντας, διά τ6 τους Λατί- 
Λ^.-ς δλους γενέσθαι του άντιχωρ^,σαι χατά τού Ιυηΐ ίνί88θ» Ν66 ΑΟ(ΐ6ΐ9301 8ρ00ΐβ 8θ1ν«Γ6 Ιΐ8Γ- 

ιΐΜ>οί9ηι ίρ8ί8 ίοιρο8ίΐ3ηι , 000 ϊη ϋοηαη βίο οΙΐ6- 
<Ιί6ηΐ68. δβ<1 6001 06ηα8 ΓοΙι ^β οΐιβ^ίβοϋ», Γγ80(1ο- 
ΐ6ηΐ6Γ 6(;Η Ηοο πιθ(Ιο : ουηι (κιηιοβοοβ Γοί886ΐ 110808 

€αΠ1 ρβΓίβ 6ΧβΓ6ίΐα8, (10301 8αΙ> 013110 Ιΐ3ΐ)6ΐ}3ΐ, 
ΠΙ6Γ6 ίη Ι)08168 β ρΟΠίβ ΟΠ6ηΐ3ΐί5υ8, 8ί6ςα6 3(1(1 Γ68- 
808 ΓοίβββΙ, 618Ι ηη&Ιβ 80066886Γίΐ οΐ) 6οΙρ»ηι βΟΓΟίη 

^οί οείβηι οηΙιιιον6ηηΐ, ιογΜοοΙογοιο^ ηιίΐί- 
Ιοηι 8Γΐ6οίβ6θ3πιη» βΗοΓΟοιηοο €ίνίΐΑΐί8 ςοο8 ιοι• 
ρΐ6Χ3ΐ3 68( ρο$ΐ Γυ^3πι, 1)00(1 ίββΙίοβηΐ^Γ 6Χ6αΓ 
η886ηΐ ίο οΙ)8ί(ΐ6ηΐ6.<ι, βο (|00(Ι οηιη68 1.3ΐίηί γοο- 

60ΓΓ6Γ301 3ί1ν6Γ808€ΐΐΟΐηηοηΐ, ίρ86 ρθ8ΐ<1030ίΙ ^ΐχ 
βρβΓΟίϋΜΙ ρθηθ8 36 (110)1818861 ΙΓΓΟβΓβ ΙΐΑΟΟ 6Χ60Γ- 
810000) (ΐ68ί4ΐ61ΆΐΑ0), Γ6ΐΓΟ(Ιβίη«ΐ6 |3ηθ08 1'1.ΙΙΙ&:Ι •ι«κ#ΐ ιί^^ΐΑ» » ιιι#ο» ^^»*τ'ί ^ βί κΧΛ ύ οη" βϋ Α ν>Γ'2ΐ«^.. αΙ'τ^ ;^:3*'^71^•'' 

ν^ι^-«ίΐη• να^χατνηκη »ΐφ«:-.^ ^ηβιχ» ΟιιηηιβΒΐ «ι^άτ-ι^βχΕς ΰ'τ^κχιιι^ιειίΒΐ.κκΞ:^ χϊ^ζΕλ, ιά-ής »^^ 
«».•^ι««» ^■'Ρ'*^ (ί^}ηΗ< ΐΛ(ΐι*4ΐ. νιιίτΜ. ιΐ•(Κ•:ϋ4.Μ. ΐιΐ!*^ ι» ■=>!»« χΐ.ττ^;^!^• κχ: $β^Μ^£Γ¥Ρλ «ι^^ύίτη• ΐΐνΐΜΤ'Μτν 
411Μ3» ^ ΙΚ^Ι'Ον:)**.•!!!*»» ^ΙΕΙ* *ϊ: • ι•*-»•! ίΤ-ϋίίβΤ: ^.Γ??Γ 3Ι > Τ^ΛΓϊίς -334 ^» •=ΰ ΞϊΛ* ΤΤϋβ•» «ή Χ2*' 
Ιίΐ !•«■ ί*ΐ««Ι ΙΜνϋ* Ι^Μ^β €»«« Μ3ι^ ΡΙ4^ ^'χχί'» «λ Τ^^&χΙ^Ε»» ΜΛΠΛς %Λ ΙιιΜ|Ημ4 Μ•ΐΠϋΐ|«0 Γ€• Μ(Η{6^Ι οΙ» οά\ί0Λ ^6υ|ΐ£ΐν, χαΐ Αναχίβτβιν, χβ\ ΑνΙκββαι, χχΐ χ«.«χ- ^ΜΚβίνηί €Μΐαΐ«ΙβΜ€# Ιΐΐί1ίΐ9ΐΜΝ|0β 5ί€«1ί ««{«ι χατ* αύτΑν τ6 χαθ* ήμας χοινλν άλλχττόμβνος, χα\ 

ΟηΐΐΜΐΙίΐΐΙ «ΙίΙΙΐβϋ •ιΐ1«^ΜΐιίΜβ« »€« υΐ «Ιίςβ'κ τήν τοΟ ΣιχεΙοϋ της του μ^γάίοιι Κ«ινιιτα>τι'νου 

ύί€€ΐΗ ψ ψίΟ ΟΙμτ^Μα •€θρ«Ιθ 'βΐίοηΐ «Ι^ιιαμ. «ροχιββίς, χα\ ώ; αν εί::οι τις» του χατά Χά{*υ€£ιν 

ίίίηΜ ί§ΗΜΨΛά ΐΝΝΜΜη 6Χ4»1«Ι Κη§αϋΛ% ΙθΛηηι% βχοχέ}.ου τλν Ιτε(»ν 4νΟαιρούμ£ΐ^. Καλ ώχλβΐ μ^ν 

ΙΐΜί<ΜΕθΐιΐ€0, 4ΐ«ιη €1 ΡβΙοροαβιο ρτοίΜΐη μπι . αύτ^ βίς τ4 χαλά χα\ δ ΖιβατΑς Ιωάννης ό Μχυ- 

ΙΙΙΟ «ΐ«ί€ΐΐα ΙΙι) ««ηΐΜΦΤβΓβϋΐΓ» οοη «οιηηιοϋί ροζώμης, έν τφ έχ Πκλοποννήβου άναβαίνειν μ«χ4 

ΙΐΜΐίί ΜΟΜ, «Ι ΐΗϋΙΐί ιοίρίεαίΝΐΐΐΙιΐΓ» Μΐΐ ί• «ΙβΟΜΜΐ- . σνρατοΰ «αραμεινα; ένταΟΟα, οΟτι χατ* εΟνοιαν μόλα 

«ΙτβΐΙΟΜίη» Γ«(ρ•9 νβΓΟ €ΐιρί«η§ ρ«Γ Μίρ»ιιαΐ νκΙβΓβ ;*φ^^ χαθ* ήμΑ;» ώς ^π&νι^^ πολλοί, αλλά τοντο μέν 

Ι|υβ ΫΛΨΪΛ ρβ^ί«1II•^•(I1^ (ιΐβ νΙΙβ ΙρΜ» (Ιίοο) ία <ιυο, -εΙ^ πρόφαοίν, χρός^λήθβιαν 6^ π.Οφ χαΐ αύτ^τοΟ 

Νΐ ίβοϋ «ΓαΙ, Αη4ΐίθηΐ€υιιι ια^ΙιιβΙ^αΐ• Αΐϋιιιΐ€η ..^λιτιβιν. ουιαρ 1χποσβΝ(μή κ βέ&ρα χα\ τοΟ ζ||ν) 

Ιραηΐΐΐ βΐΙΙΙ φι Ιβηηο «ΙαοΙφίΦ ΜρΓθΚΐΓλΙ>2ΐ §α»ιη -•φ<56ον £ίχ& χαΐ αύτ^'έχ τοΟ *Ανδρον{χονι, ώς λόγο- 

(1Ι•|Κ>•ΗΙοη6ηΐ. Νοη αΐΚ^αΐ «Τ•Ι βΟΜϋίοτυοΐ φ» > Ι^^&ε. Κα\ δμως έλάλ£|«α)ά» αα\ ήλβγχε τ6ν τερζ- 

ρ«ηΙ(;6ρ« ηβ€ ΐΐΙΙαΐ αΐίυ•, ηαατ Μ||4 αοΐΙΐΐΙ «(«ΙμΙιιΙ ^ τηγ6ν» δπως &ν ;€α\ 6«^χειτο. Ό δΙ ούο' αύτοϋ &π£- «1 ΟΕ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΑ ϋΚΒΕ Α υΐΤΙΝΙδ ΟΑΤΤΑ. 8ί 

στροφος 9|ν, ώσπερ ούβΐ των &λλων ούδενδς, 2ν ΙχεΤνβ Α Τ1ΐ688>1οιιίθΐη Υ€ηΙτ6ΐ ςηοό ΑικίΓοηίοηιη ιηβΐυβί)»!. οχέμμα στήσας έν έχυτώ, %1^ θβσ9αλον(χη συγχα- 
τοιχήσεβθακ δέει του *Ανδρον(χου. Κα\ μήν είχβν &ν 
έγγύην έπινοήβεσΟακ, ώς, κΓγε αώσει τήν ιιόλιν, 
έχμειλ{ξε«αι τ^ν Αγριον, οΤα ικπιατωμένος εΐναι 
ζτ^,ν &ξ'.ο<. *Αλλ* οΟτε τδν του βασιλιχοΰ ήθνους εΟ- ηΒΐίοηβιη 3111601 βΐΰο^ίΙ&Γβ ροΙηβΓαΙ υΐ, βί βηΙνα β$« 
$61 οίγίΐ88/ιβΐ3πι Γ6Γ9Π1 ΙβπίΓβΙ, ίΐ3 οΐ, οοπΑϋο, (ϋ^ιιυ» 

νίΐ& 6Χ8ΐΑΓβΙ. 56(1 ίΐΐί 8ρ68 ΠΟΙΙ 6Γ3ΐ ίθ€θη9ΐ3Πΐί3ΐη 

!ιηρ6Γΐ10Γΐ8 ίη &1ίι|υο 1>οηο ΓβΐίηβικΙί; 61 ρβ€ϋα(λ εΐίαιη 
ηθ8ΐΓ9 β{α8ΐηο(1ί οο^ϋβΐΊοηειη »1) 60 ΑΐηονβΓαιιΐ. ρ:πον10ά(&^ι στήσεβθαι &ν ϊηΐ τίνος χαλοΟ, χα\ αΐ Αμαρτίακ βΐ ημών απήγαγαν αΰτοΟ τ^ν τοιαύτην Εννοιαν• ξΟ'. Κα\ ΰδε μέν ή κεφαλή της πόλεως. Τδ 6έ γε 
λοιπόν &παν σώμα πάντη βιάφορον ήν, έτεροιούμε- 
νον εις αγαθόν. Κα\ οΐ μέν Εξωθεν στρατευσάμενοι, 
^ύχ αν Εχοι τις είπβΐν, ώς τ6 άρεΐχ6ν έψεύβοντο, οΤς 
ένέπρ2πον χαΐ ο( έξ *Αλανών, χα\ ε Γ τίνες Ί6ηρες * 
οΐ βέ της πόλεο>ς Ιθαγενείς, Ά γνήαιον τηρουντες 
φιλόπιτρ*, ο6 πολλο\ μέν ήααν. Τδ γάρ πλείον άνέ- 
μοις έαυτ& &«ιτρέψαν φχετο, χα\ μάλιβτα τ6 προέ- 
χον χατά τε χε?ρα, ώς έ^^έθη, χα\ τ6 δύνααθαι τλ 
ΐλέγχβιν τ^ σρτατηγον χα\ αυμμετάγειν ε2ς τδ 
χαλόν. 

Κα\ εΤπεν &ν τις Ανθρώπους τούτους, το•!ις ύπο- 
σεάντας πζραμεΐναι τ^ πόλει« ούχίτι πολιτιχους 
χα\ ημετέρου βίου χαι οίχοβεσποτείας, &λλά λ][(- 
βτείας χα\ θηριωδίας χα\ εμβριθούς Αγριότητο;. 
"ΊΙσαν γάρ αληθώς θυμοΟ του υπέρ πατρίδος άχρα- 
τεΓ,', άνδρες κατορθωμάτων, άνδρίας γέμοντες» άλ- 
χ)}ν πνέοντις, πεπλασμένοι πρ6ς ρωμαλεότητα, 
διψώντες μάχην, χατά βαρβαρικών σαρχών πεινών- 
τε^, φάναιτόπάίν, αρειμάνιοι* οΐ ούτως ^.ξελάθον- 
το των Αλλων, ώς μόνου γενέσθαι τοΟ πολεμείν, 
χα\ της χατ* οΤχον τύρβης άνθελέσθαι τόν έπ\ του 
τείχους χίνδυνον• 

ο'. 06 τοίνυν Ανδρες μόνοι, Αλλά χαΐ γυναΐχες 
πρ6ς Άρην Ιμαίνοντο. ΚαΙ δααι μίν λίθους πάρε- 
φορούν ταΤς τε Αλλαις μηχαναΤς χα\ τοΤς σφενδονώαι, 
χα\ βσαι ύδροφόρουν άχμάζουναί τε χα\ νεανίδες, 
χα\ μήν χα\ δβας τδ γήρας ήδη χαταργε?«/ Ιποίει τά 
έργα συγχεχυφυίας, Ενθα τδ τέλος πεαούμεθα ' αΙ 
τοιαυται δόξαιεν Αν ουδέν τι μέγα ποιεΓν, ε Ι χα\ 
έπο(ουν, τδ δύνααθαι βιαζόμεναι, χα\ δι* ημέρας 
πονούμβναι * οσαι δέ χα\ πρδς δπλιαμδν έ^^ύθμιζον 
έαυτάς, ^άχη χα\ ψιάθους Ιναπτόμεναι ώαε^ χα£ 
τινας θώραχας, χα\ τάς χεφαλάς μίτραις εΙς Ελιγμα 
διαλαμβάνουααι, εί πως στρατιώται βίναι σοφίαον- 69. 8ί6 βΓ^ο ςυί^ΐβιη 6Γ31 οΊτίΙηΙίβ ο^ρυΚ. ΙΙϋΗ• 
ςυ& ν6Γ0 οιηηί8 ρλΓβ €0Γροπ8 οηιηίηο (ΙίββίηιίΓιβ 6Γαΐ, 
Ιίοβκ ίη 1[>οηυιΐ) ηιυΐ8ΐΙ&. Ουί ίοπβ ιιήΓιΙϋΙ>3ηΙ,η6ΐιιο 
ρο886ΐ (Ιί€6Γ6 ςυ3ηΙορ6Γ6 ί{η8νΊ3ηι (1ί88η)ΐυΐ3ν6πηΙ, 
ίοΐ6Γ (11108 ρΓΦ86Γ(ίιη Αΐαηί6ΐΙΙ>βΓ68. Οα'ι ν6Γ6 3υΐ£ηι 
61 οίνίΐ3ΐ6 6Γ3ηΙ, λίποΓβ ρ^ΐΓΐ» οΠιοί» ρΓΧδίΗβΓυπί, 
86(1 ηοη βΓβιηΐ ιηιιΐϋ. Ρίβηςυβ βηίιη λΛ νβηΐυιη 86 
6οην6Γΐ6ΐι(68 &1[>ί6Γ3ΐιΐ , ΐΏΑχΊπιβςαβ ςυί ΓΟϋΟΓβ 
Β ροΙΐ6ΐ)3ηΐ, υΐ (ΙΊοΐιινη 681, ϊ•0Γπρ6Γ6(ΐυ6 (Ιυοβιη 61 Άά 

ΐη6ΐίθΓ3 Γ6<1υ66Γ6 ν3ΐ6ΐ)2η(. Ι8Ι08 αυΐβιιι Ιιοηίηββ <ιυί ίη υΓΐ)6 νίν6Γ6 8ΐ&ΐυ6- 
ηπΐ, ηθπιο 6ίγ68 1)οηθ86ΐ ίηβΐίΐυΐΐβ ηο8ΐΓί$ ιιΐ6ηΐ68, 
86<Ι ΐ2ΐΓθη68, ΓβΓ3β, Ι)3γ1>3Γ08 λρρ6ΐΐ8νοη8. Ναπι <|1ΐί 
ρ3ΐπο 3η)0Γ6 ηοη ίηο6η(ΐ6ΐ}&ηΙυΓ, ηίΐιίίοπιίηιιβ Γογ- 
168 Ιβιηεη βηηΐ, 1)6ΐ1ί 6υρί<1ί88ίπιί, ΓοΙιυβίί, Β3γΙ)3- 
ΓΟΓυπα 83η(ζΐιίη6ΐη 8ίΐί6πΐ68* υΐ υηο υ6γΙ)0 ϋίοαιη, 

Μ3Γΐ6ηΐ 8ρίΓ3ηΐ68, 3ΐ(|υβ 1(9, 0Χΐ6Γί8 ίη νίΐΑ 8ΐηΊ88Ϊ8 

οπιη^^υ8»' ηίΐιίΐ ρΓ3Βΐ6Τ 1>6ΐ1απ) ρΓ086ηα6ΐ^3η(ιΐΓ, ου- 
Γί8 άοιιΐ68ΐί6ί8 ρ6ηοιιΐ3 ίη ο1)8ί(ΐ6η()ί8 υΓΐ>ΙΙ>υ8 ργφ- 
Γ6Γ6η(Ιο. 70. δβ(Ι ηοη νίπ Ι3η(υπ), 86<1 ιηυΙί6Γ68 ςιιοςυβ 
ΜβΠβ ίιια3πιηΐ3ΐ9Β ΓυΓ6ΐΐ3η1, αΐίββ ΐ3ρίϋ68φοΓϋίη(1ο, 

βΙΙ» Ι|υΦ 8(1 Ι)6ΐ1ί ηΐ3€ΐΐίη38 30 Γυη<]38 η6€6883Γί3 

6Γ3η(, 8υρρ6<Ιίΐ3η(1ο ; 3ΐί» (ΐη«ιη3χΐυΐ6 χΐβΐβ ηοΓ6- 
1)«ιηΙ »ςυ3ΐη 1ιαπ)6η8 |;68ΐ353ηΐ ; λΥιχ ςιιο«ιιΐ6 άβ* 
0Γ6ρίΐΦ 86η6€ΐυ1ί8 ορβΓβιη υ8()υ6 Λά βηβπι ηβνβ- 

1)3ηΐ. Η« ηΐυΙί6Γ68 , 6ΐ8ί ρ3Γαηΐ 0ρ6Π8 Γ366Γ6 

νί<ΐ6Γ6ηΙιΐΓ, ηοη Ι3π)6η οΓιθ8£ 6ΐ'3ηΙ, ςαίρρ6 ηιι» 

ΙΟίΐΐηΐ (Ιί6ΠΙ ΐ3ΐ)0ΓίΙ)υ8 €0η806Γ3ΐ)3ηΙ. ΑΙίΧ ρΟΓΓΟ 

ΑΓΟίΑ ίηι1υ6ΐ)3ηΙ ρΓΟ ρ3ηηί8 \ί1ϋ)υ8 Ιοποίδ ίηϋυΐτ, 

61 ΠΐίΙίΐηαΐ ηΐΟΓ6 €3ρίΐί €3881(168 6ΐ (^3ΐ638 ίηίρΟ* 
η6ηάθ« 06ίη Ι3ρί()ί1>υ8 3ΓΠ13ΐ9β ηΐ11Γ08 88€6η(ΐ6ΐ>3ηΙ 

ται, χα\ λίθους έπιααττόμεναι άγαθοίις Ιχ χειρών Ο 61 ρΓΟ νίπ1)υ8 1ΐ08ΐ68 Γθρ6ΐΐ6ΐ>3ΐιΙ. ΑρικΙ 638 06η6 &φ:εαθα(, του τείχους Εγίνοντο, χα\ ώς είχον Εβαλ• 
λον τους Εχθρούς * Αλλ* αύτα\ τήν *Αμαζόνειον Ιστο- 
ρίαν συγχροτουσι, χα\ ούχ άφιΑσιν έχείνην Ελέγχε• 
σθαι * χαι τάς παλαιάς δέ διαχρούονται παρευδοχι• 
μουααι, Ας οΓδαμεν χουραΐς κεφαλών ΙπιχουρεΙν το?ς 
πατριώταις,σχοινοπλοχουβκ κατΑ πολέμου Αναγχαίως 
έχ τοιούτων τριχών. Ού γάρ τρίχας αΐίται, ΑλλΑ ((6ηυ8 Αηΐ3ζοηυιη Γ6ρ6Π8• 6υ]α8 ίρ896 &<ΐ6Πΐ ίαβίυηΐ, 

ΙΠΙΟ 3ηΐί(|υΜ 1ΐί8ΐΟΓί38 8Ιΐρ6Γ3ηΙ , 03ρί11ΐ8 8018, υΐ 

νίι1ιιηιΐ8, ρ3ΐΓίφ ίη•6Γνί6ηΐ68 61 οπηί1)υ8 8υί8 3<1 
ΒΓ6ΙΙ8 ΓαΙ)Π63η4θ8 8υ€€ΐΐΓΓ6ηΐ68, ηοπ 6Πη68, 86ϋ 
?ίΐ3σι ίρβαηι 836Γΐ&63η(1ο. 0α38 8ί δβίοηιοη νί«1ί8- 
861, Γ6ηιίη« ίΐΐί ίυπί, (16 ςυλ 8€πρβΙ(» 3006θ8υί886ΐ, 
υ(ροΐ6 60 ΙιοηοΓ6 <1ί|;ηί88ίιη38. <^υχΑς προΐεντο. Ίδών Αν Σολομών αύτΑς, συγχατέ γράψε τή παρ" αΰτφ Ανδρική γοναιχΐ, προααπορή- 
βας. είς ^ν προύβΑλετο ζήτησιν. οα'. Κα\ ξν εΙπεΓν τότε τους ορώντας τόν τε Δαυΐδ 
χα\ τους Αμφ* αύτδν ΔαυΙτιχους (9|σαν γάρ, δσοι είς 
ταυτ^ν Εχείνφ Ενόουν, χαχΑ φρονουντες, όποια τΑ 
τών κοράκων χολάχων * ο7περ Επαίνους χρώζοντες, 71. Τυη6 ςυί 03νί(ΐ6ΐη 61 6!|α8 3886θΐ3$ νί(]6ΐ)3ηΐ 
(6Γ3η1 6ηίιη ςυΙ 6ΐιπι 60 £0η5ρίΓ3ΐ>»ηΙ ίη ηιαίυιιι 
€0Γν0Γυιη 61 3(]υΐ3ΐοΓυηι ϊηοΐβΓ; ςιιοηιπι ΐ3ΐΐ(](>9, 
αιιίΙ)α8 ίΙΙβ ίιΐΒβηβ β;3ΐΐ(ΐ6ΐ)αΐ, βΐιίΐυϋίη^ιη 5ρίΓ3ΐ)3πΐ) α 

ν1 ΕΙ'δΤΑΤΙΙΙΙ ΤΗΕ8δΑΙ-0ΝΙ€ΕΝδ1δ ΜΚΤΒ0Ρ0Ι1Τ.Ϊ Μ 

ροΐοβταιιΐ : ΙΙυΙΙβη^ ηοιίΓ.-κ %ίΓί (λΟλ ιαοί, α ^9^ ο^% έχ£ΐνο; αφρχίνων ήν, έφύιων εΙς μεγαλείο- ί "▼βΓΟ θ3νί(Ηο« βναιβΓαηΐ ιηιΗίΰΓβ^. ΟηίιΙ «ηίιιι ? 
ι»•1.ι1υΙίφ είνίΐίβ υΓϋί$ 2βΓυιιιιιί& Οιΐβ σιαίοΗΙιιιι 
ν<ϊ3^Α«α β»ΐ; 0ΧΙ6Γ3 νβΓΟ ρΑΓ» άαοίηι ΙηιίΐιΐΜίαΓ, 
<*ο•Αΐ«»ιΐ3, <1ιιιηιηοι1ο νίϋβΓβ 61 αηύΐτϋ ροΜεΙ. Νμ 
ΐ=.••••οιι ιιιαιπιι 6]υβ οιίο&φ βηηΐ. η«>ρυΐ2Βΐ€β βηίιιι 
5><^οΐΛΐιι ί{ΐιοά ΊΊβ ηιιιΐί|υ2ηι ΙίοΰΓβΙ νίΓοβ 5Αη^ία€05 
<«^«*ΐ• ΐΓ.ιοδΓοΓιηΑΐί 5υηΐ, ρΓοίυη<ϋΐ»ΐβ!» >ρο»ΐοΙΊ- 
^ «««• Γ^€θη6^ηάο,α ΓύΚιυβ Ιιαπιβη» 5« €ι>γιιιιι5€γϊ- 

|>«*Ιλ€ΐθ. \• ΑΙ) ίί• ροΓΓΟ Ιιο&ΐββ ηοιι ιηβϋίοοηΐβΓ νβχΑ- 
1>:«ιιΐηΓ ; ςυο ΐβηροΓβ ο1)5ί<1ίοηί5 εοκηίιο. Ιιοβίββ 
|« ί 5 8β ΛΜΟοίΛΤΏηί, €ίτ€8 ριΐ(|[ηαιη οοηΙίηαΑΐη 6ΐβΓ- τητ?), ώ; ΑΕ μΙ« γνναίης ήμΤν &νβρες έγένοντο, 
γυνοΣχες €έ οΐ &ν6ρες ο{ <2υΐ2{ζαντες. Τί βέ ; Τ^ 
μεν Ααΐχ4ν σύστημα της πόλεως οΰτο» χονούμενον 
ήν» χαΐ Οπερ δ ιτεφύχει - τ^ Λ της Χκΐϊης μερίβος 
έμιμείτο τ^ν στρατηγών, χαΐ τρυ Αχούειν μ^νου έγ(- 
νετο χαΐ ύρίν. Ο&χουν ούβ* αύτ^ Αεργου; είχε τός 
χ'Ιρας * άλλ* οίον έχλαβόμενον, ώς ουδέ «οτε αύτο?ς 
Εξεστιν άνδράσιν αιμάτων είναι, μετεχρώζοντο, έπι- 
χρόπτοντες μεντλ βαθΰ άποσιοΑίχδν, έπιπολάζοντες 
£1 τ^ χοσμιχώτερον. 

ο^'. Κα\ ^^σαν χαι έξ αύτέϊτν δχλήσεκς τοΙς πολ> 
μίοις ούχ άγενι«1ς- 8 «όθεν γνόντες (χείνοι χαχώς 
έν τι| αλώσει, χαι τοις τΐιΐούτοις «ροσήγοντο• Τοι- βιρβΓβ, Ιοίιι <1ί6 €6η2ΐ)2ΐηΙ, οοΟβοι νβΓΟ €υ»ΐο• 

«ϋϋυ$ <1ίβρο8ίΐί• τί|;ί1η$ «ΙαΙιμ•; ςιιοά ηγΙιι ηοη ρλ- 

ΐΊΕΐη (Ιαιιιιιί «ΐΜιΙίΐ. Οαιη οηίιιι ρβΓ οιηηβ Ιβηορυβ 

ΐ2ι1>οη1>υ9 ούβίύίοηίβ ΐηίβηκί ««ιβηΐ, ροβίηαιο βτ- 

&βηυ•(Ι, οοΓροΓβ Μ βιηίπι» άβϋΠίϋιΐί βνηΐ, •ί(|αί46ηι 

ρβΓ 101:110 6«πι ηο€46η, ρο$Ι ςηιιη εοΙ ίηΓβΠχ ίΙΙαχίΐ» 

ιπυτυβ οη6ΐιΐ3ΐί8 €υεΐοιΙί5οβ €Λη\ίΛΐ, ίϋςαβ βομ 

ιμ>Ιυιιι οΐι ιηβηιΙ^η ΙβΙιοΓίϋιιβ βχΐιβιιβυι, μιΙ ςιιοϋ 

οιηηββ ρΓΧΜ({ί6ΐηοΐ, ιΐΓ|>6ηι ροβίΓΐιΙίβ Μρίαβι Ιη ; 

άβ (|αο ηβαιο ]αιη ΗαΙήΐβϋΑΐ, €αιη οηιηβι ΓΑΐααι 4ΐΐΗ 

€1$ ίη ιηβιου ίηεχοηΐιίΐίβ €ΙοΐΙιυ8 ρβιι<ΐ6Γ6 €0§οο- 

τίβββιιΐ, 61 €αιιι ΙιοβΙβε ίρβί ρΓβΰβίΙβαΐβ «ΙίβδΙβιιΐο- 

Τ€Λ νοο% βχεΙλίπΜΜοΙ 86ςυ6ΐιΐ6ηι άιαα ιιοΙ>ί5 οΐι- 

ιηίΐ05Αΐη ΓθΓ6 ηοη 8ίηβ ρΓοϋίιίοηίε, ρυΐο, δυ^ρΐοίοηβ €€»«ηΐ68 35 αΰτην συντον£αν μάχης οΕ της «όλεως ήρμοττον, ούΓ ημέρας βιαχοχτόμενοι. οΟτε νύχτας άναπΕκτοντες* 
Έμάχοντο μέν γαρ «ανημέριοι • «αννύχιοι βέ ήσαν 
έν έγρηγόρσει, φυλαχάς ίχοντες. ^Ο χαΐ €6λαψβ τήν 
«Λιν οΰχ ήχιστα. Οι γάρ ούτοΙ άνεξάλλαχτοκ τΑν 
δλον χαιρδν της χολιορχίας χονούμενοι τέλος άπέ- 
χαμον, τταρειμένοι χα\ τά νεΰρα χα\ τάς ψυχάς. Κα\ 
τήν τελευταΕαν ολην νύχτα, μεθ' ήν ήμ!ν δ ήλιος 
δυστυχώς Ελαμψεν, ούχ είχε τδ έωον τείχος τους 
φυλάισειν έΟέλοντας, χαΐ ού μδνον διά την έχ κα- 
μάτου χάρεσιν, άλλα χαι διίτι ίτρΛηψις ήδη Απασιν 
ένεγένετο, ές αΟριον τί^ν πόλιν άλώσεσθαι. ΚαΙ ώς 
οΤα χα\ εις χοινήν ήλθε τούτο Ιννοιχν, δψέ ττοτε 
απάντων έπεγνωχδτων τδν εΕρμδν τής χατά τδν 
στρατηγδν άτρδι:ο9 Κλωθοΰς, χα\ αυτών δΐ των ίοΓΐ9$Μ ββΐιϋΐίιιηι. Ι.3ΐίηιΐ8 ςυ^^^ιη ϋίχιΐ, βχ ΙαΓΓΪ ς «ολεμΕων τήν χροηγουμένην ήμέραν άναβοώντων ρΓορβ ΒαΓ(68Εο8, ηΜηάλΙυοι οβββ ηιίββιιηι Λά «08 
«ΐυί 6Χΐπι υΓϋβιη «γαοι β( ηιοηίΐυηι ζά 608 ςυί 
ίηΐΓ&, βΐ ηο1ιί8 0(1601 ί»6ίΐ. Ιηΐ6Ρ ιικιπ ουειοιί^β 

9ϋ(]υί ΓυΟΓΟ ΛΟ^Ο 8€6ΐ6ΓΑΐί, Γγ81Γ6$ &(Ιθΐ6$ΰ6ΙΐΙββ 6Ζ 

^ϊιοι19^)^Γ18 , νίρ6Γ3Γυιιι ρΓος6ηΊ68 ϋϋίο ογΙ)!, ίο 

ιοοηιοιιΐοβζριι^ηαίιοηίδ βαπι (]6Τ0Γ&1>8ηΙ, $ΐηοΐΙ$ςιΐ6 

Ι;ΐ2ϋίί$, οιιιηί1}υ$ ιιοΐί, ν 125 ρϋΓεϋΓΓβύαηΙ ίη Ι6$1ί- 

ιιιοηίιιιπ ςυοϋ ]:ιιιι ρηυβίηβίιϋαδ 5ΐΓυχί$56η(. Ε^ιυί- 

(Ι6πι ηυΙΙυ$ (1ιιΙ>ίΙο (ΐυίη 2Πςιΐ2ΐΐ(]ο (ϋςη^πι Γ&ΰΐί8 

ροβιΐ8ΐιι (ΙαΙιιπ ί»ίιιΙ. 

τί]-» τί}ν της αλώσεως ώραν χαιήσδιον αύτην, χλ\ αύτο\ ξίφη γυμνώσαντες, χοΐ χατατρέχοντβς τάς 

άμφόδους γνωυο\ τοις ?λέπου σι, πίστιν ούτω διδδντες, χα> προιην επίβουλοι εΤναι. Κα\ ο6χ ΙσΟ' δικως 

ον μετελεύσβται ή δίχη αυτούς. 

7δ. 8ΐ€ ηθ5ΐ6Γ (|υί(ΐ6ηι Ι^Αΐίηυβ νΰΓίΙ:ιΐ6ΐΒ 8β<|«ϊ- |) ογ'. ΚαΙ 6 μίν τοιούτος Λατίνος ώδε συγκοοτει- Χτεντδρειον έν τώ μαΟειν (ούχ οίδ* δΟεν) τήν ές 
νέωτα χαθ' ημάς ^άβην • λέγεται δ\ δτι έχ «ρόδο- 

σίας τιν<5ς • ούχ οίδα μέν άχριβώς, εΕ χα\ άλλης, 
έθνιχής δέ καλ μάλιστα. Και ό μέν εΕχών ΑατΙνος. 
ώς έχ του κατά τους βουργεσΕους «νργου θέλημα 
έπέμφβη τοις έξω χατά τών της πδλεως, χαΐ κατα- 
μήνυμα τών έντδς, ούχ άν άχιστοίτο ήμΤν τεκμαι- 
ρο;ιένοις, έξ ών ήχριβώμεΟβ. Τοιούτοι γάρ τινες 
πυργοφύλαχες έπίτριπτοι, νεανΕαι άδελφο\ έχ Χον^ 
νοβιτών, έχιδναι νεννητα\ τ!} 7:δλει ταύτΐ|, χατ' αύ- ιιΐΓ, Ι:οιηο 066 ίη υχΙβΓίβ &(! ιοβηιΐβηάυιο 8ρΐηβ. 
ΑΙ>.ιιΙίηιη8 8οΙβηι ΜληοβΙ Γ6αι ρί86ϊΙοπλπι οοΓεηβ, 
86ΙΙ6Χ νίπ(ϋ8, οΐίιη πΐ8οοαπι 8(Γβοαίΐ8ΐ6 ηοίηβ, ηυ» 
^^ν^Γ8^^ί08 ρ6Γ(Ιοιη8ΐ>8ΐ, 61 6υ]υ8 €0Γριΐ8 Γοϋυβιυιη 
ΙΐΦηιίη6ηιά6^ί|;η8ΐ>8ΐ ; Ιιί6 Ιιοπιο ϋβοΙ^ιηνιΕ ΤΙΐ6$- 

ί..ΐ!θηΐ03ΠΙ ρ6Γ 0Πΐη6ΠΙ 16ΓΓ2Ι0 66)6ΐ>Γ6ηΐ ΟΑρίΑΟΙ 

<:>56. Νοηϋυιη βιιίηι άίββ ί8ΐ2ΐί8 ί11αχ6Γ3ΐ, 86<ί ηοχ 
ιηβ(1ί9 6Γ8ΐ,ςϋ8 ηιυηι$ οηβηίΑΐίβ Ιΐ05ΐίϋυ5 8(11ια6 ίη- 

20ΰ658υ8 6Γ2ΐ• 1ρ86 201601 6Χρ6ΓΓ66ΐ08 61 5001110, 

ηΊΐοΐ^ (Ιοαιο υΐ ορβπ ν203Γ6Κ, ςυίηςυ6 Αΐ2ιιιαηθ8 
6(]ΐιΊΐ68 2ηη3(υ$ οϋνίοβ Ιΐ2ΐ)υίΐϋ6 ρΓΧδβπΐί τβηιιο 
8ΐ3ΐιι οοηΓ:ιΙ}υΙ»ΐιΐ65 ; (|υο3 ϋοιη ρΓΧΐ6Γ£Γ6(1ί νβΠβΐ, 
ϋΙίαϋνοοαΙιαπι.Οαί 6υιο 2οε6$$ί5$6ΐ 2(1 005, ιη^ηυοι ται πρδς άλήθειαν, χαΐ άλλως ούχ οΓί5ς τε ων ψεύ 
σασθαι. Ό δέ Άβούδιμος Μανουήλ. άνήρ ΕχΟύων 
τιμής μελδμενος, νϋν μέν ώμογέρων, πά)Λΐ δέ -κοτε 
τιεριαδδμενο; μέγας είναι τήν χείρα, κα\ βριορδς 
αυτήν χατενεγχεΓντών άνθιστα μένων, οζ χα\τδ χατά 
σώμα εύίταλές έτι κατηγορεί τήν ^ώμην, ήν λέγε- 
ται ποτβ πλουτεΤν 6 άνθρωττος, αύτ^^ς δή έφανέρωσε 
ΐΓοδδοτον εΤνα: τήν «ανταχοΰ γ?[ς ιιβοιφόρητον τφ 
κλέει β^σσαλονίχην. ΟΟπω γάρ άχραιφνής ί^μίρα ή 
κατά τήν αλωσιν, άλλ' έτι νυξ άμφιλύκη, χαθ' ήν 
Ετι χα\ τ6 έώον τείχος άπρίσβατον έχθρο!ς ήν. ΚαΙ 
οΟτΙς τοϋ ύττνου άνεΟεΙς, χαι τήν οίχίαν άφείς 
όπίτω, ίνα ίργων ατττοιτο, ευρχ ::εντ: α^^ζ^^ας Άλα- 85 ΠΕ ΤΗΕδδΑΙ-ΟΝΙΟΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝ18 ΟΑΡΤΑ. 80 

μανοΰς ένοπλους ^ψ^'Κ1ί^\>ς, όμου συνεστώτας καΐ Α ()βχΐΓ3ηι ΓϊίαΙίΙβΓ β! &|)9ΐαΐ6ηιη(. ϋηπβ οηηη οχ η» 
όμΓ/οΰντβς %ά σψίαι δοκουντα. Κα\ ό μέν ιεαρώχβτο %\Λάίθ (1ί$ΙηΰΙο βαίπι ρΓδβοΜίΐ. Αιηρ1ίυ8 ίϋΐβιη ηοϋΐτο 
εκείνους όδον λ<$γφ• οΐ δέ προσικαλέσαντο • χα\ώς ηοη ροΐυίι Ιιοιιιίπί ίη οβΙβΓβιη ίΐί%Άίη οοηνβΓβο. 
Ιπ£/α<κν αύτοίς μβτά ιιολλά τά έν μέσιρ, άπήγαγον αύτου τήν δβξιάν χίΧρα δυστυχώς τφ άνδρί. 
Γυμνώβας γάρ βΤς έχβ£νων ξίφβ;. χ«\ χίτβγβγών άΐϊήραξεν αυτήν. Ούχ ϊσχ€ δέ χα\ βίς πλέον ρλάψαι, 
πτερίιΐθένια οΓον ιΐς φυγήν. οδ'. Τοιούτον χαι τ6 του ^Αλαμανκχου τάγματος 
προδοτιχ6ν, ο( πρόδρομοι τήν χθ&ς δείλην τρεΤς των 
δυσμιχών πυλών της πόλεως χατεπήδησαν, χαΐ 
::ϋντων των έχε? βλεπόντων το7ς βαρβάροις φιλ(ως 
ουνεμκξαν. *Η δ^ πρ6 δυοίν ήμέρα&ν τής άλίώσεως 
περ\ •πέμπτην της εβδομάδος βαΟείας εσπέρας έπι> 
φάνεια βεοφάνονς του Προβατί Ισω π^εως, δς έχ 
Δυ^^αχίου συνωμάρτε*. τοΙς Αατίνοις φίλιος, τ(να; ούχ . 74. ΗβΒΟ ^υίΐ Αΐ3ΐη9ηιΐ0Γυιιι Ιιιηιΐφ ρΓοϋίΐίο , 
ςυοηιηι ρΓ2βΰυΓ50Γβ8 ΙιβΜβΓηο άίβ ΐΓββ 6 ροηίβ 
Οθ€ί4ΐ«η1&1ί1>υ3 οχβϋίβπιηΐ 6ΐ ίη οοηβρβεΐυ οιηηίυΐΜ 
εαπι Β&τ1)8ΐ1& &αιί€ίΐϊ;ιιιι Ιιιηχβηιηΐ. Ουο1)υ$ <1ίβ5υ8 
αηιβ 6χρυκα3ΐίοηβιιι, (|αίιιΐ8 ΓβΓβ ΙιβΙκΙοιιίΑάίβ (ϋβ, 
«ΪΓΰλ ν6»ροτί8 Οηβιη «ρρ&ΓαΗ ΤΙΐΰσρΙιβηβδ ΡγοΙιαΙ» 
ΑΙίαβ ίηΐτ8 ιΐΓΐ>«ιη, ηυ! β 0]ΤΓΓ8ΰΙι{ο ΙιΑίΙηοβ «οηιί- 
ΐΑΐαβ ρΓΟίΚΐίοηίβ 86 βυβρβοΐιιηι τΒάά'ιάίΐ. 1.60 ((υί- &ν βίς νβΰν προδοτικόν έναγάγη μαθδντας αΟτήν ; ήν Β ^«ιο Α|[{θ6υρ})βΐΜίΐ68 6ςΐΗ50, 60 6θ{(ηίΙο« ίη ηιβηΐο Αέων τις Ιππ<ον αγαθός μελητής, ό*Αγιοευφημ(της, 
Ιδ«>ν κλΧ «εριεργασάμενος, χαΐ θυμφ μ^ν βληΟεΙς, 
Ο'άχ* ίχων δ\ δ τ& χολ δράσε Μν, ώσκώσατο &μυναν τι) 
πατρίδι, έζειπών τ6 χαχ6ν το7ς μή τολμώσι λαλεΐν 
τ:, πρλς τ6ν έπΙ δυσπραγία χοιν^ ψοβερδν Δαυίδ. 

οε'. *Αλλά ταΰτα μίν οΟτως ήμΤν άναγχαίω; 
έπ^^αβέβλήσΟω, ή μάλιστα προειλήφθω. 01 δο πο- 
'λίμιοί στερεώς χατά των έψων μερών τϊ)ς πόλεω; 
των χατ* αΙγιαλ^ν 2ως χα\ των χατ3ι τους ασωμά- 
τους πυλών οπέκειντο • χα\ χατά τήν πΐμπτην χαΙ 
δεχάτην» ώς προέχχειται, του Αύγουστου τάς νήάς 
λ'.μενίσαντες, τ^ αδριον πρωΐθεν, ων έβουλεύσαντο^ 
είχονχο, χα\ όξυχειρίας έπιβαλόντες έποίουν τά του ςαί^βηι ροπηοΥοΙι&ΐυΓ, 86ίΙ ιΙυΙ>Ιυ8 ςοίιΙ ί8€6Γ6ΐ, 
ραίπβιη ν$ηι)ί€8Γ% 8ΐ8ΐιι{ΐ, ηΐλΐυιη ιηίοΑηδ €18 (|ΐιί 
11011 8091 Γιΐ6ηπΐ Ιοςυί ίη ΟΗνίϋβπι €0ΐήηιιιαΙ ίηίοτ- 
Ιυηΐο ίοηιπ(ΐ8η(ΐΗηι. 

75. Ηαδ Γ65 Π05 (|ΐιί(]βιιι οο ςυο 3εΓί(ΐ£ΓυιιΙθΓ(1ίηβ 
3ΙΗ ϋαιίείραηιΐο ιιαΓΓανίιηαβ. Ηοδίϋδ αιιΐθΐη εοηΐΓ8 
0Γί6ηΐ8ΐΐΐδ αΓϋΊ$ ρ»Γΐο$ ρ6Γ ΙίΐΙυϋ υ^ηΐιβ αϋ ροΠλβ 
ασωμάτους ρροΰϋβββηιηΐ, οΐ (ΐυίηΐυ ϋοοίηιο ϋίο 
Αυ£;υ&1ί ηανοδ ίη μοΓίπιιι ιβοορβΓυιιΐ, ροϋΙΰΓΟ (Ιίο 
ηΐ8ΐΐ6 ηυοά νοΙπβΓαηΐ οϋΐίιιαοΓβ €6ΐϋΐ*Ίΐ£Γ<ιυ6 ορυ8 
Ι^βΙΠουιη ρβιΓϋΰβΓυηΙ. Ιί)!, υΐ ευιιι Βΐυ&α ΙΙοΓοϋοΐί 
ΙοηπβΓ, ΐΰΙοΓίιιη 3€ ΐ8ρίϋυιιι ηυ5οιιι νίϋβΓβ 6Γ81, ΓΟΑέμου. ΚαΙήν Ιδείν χατά την ΉροδότειονΜουσαν ^ ςαίϋϋϋ 3€γ ο1)8θΐΐΓ&1)8ΐυΓ. Τβία 6 ηηιηβ φιοςυβ νέφη βελών των τε χατά πέτρας, τών τε χατά 
όΐστοΐκ, δι* ών άήρ έσχιάζετο. Κα\ &6άλλοντο μέν χαΐ 
οΐ έχ τών τειχέων (χα\ πώ; γάρ 60 ; εΓγε ξυνδς ό 
Ένυάλιο;) • έβλάπτοντο δ^ τών μέν ημετέρων ήχι- 
στοι, τών δΙ εναντίων πλεϊστοί. Πάνυ γάρ έδεξίω- 
σεν δ βε6ς ού τους στρατιώτας μ'^νους, άλλα χαΐ τά 
λοιπά τίχνα της πόλεως, ο! χαι βάλλειν τοΟς πολ*- 
μΙους ευτυχούν, χα\ εΙς μήχος δ^ πολύ δσον άψιέναι 
τά βέλη, ώς εντεύθεν του; εχθρούς τοξότας άναπο- 
δίζοντας άπραχτα βάλλειν καθ' ημών έχ μαχρά; 
αποστάσεως. *Αηδ γοΰν της Χρυσής πύλης της περ\ 
δυσμάς άφιέμενα βέλη Ιχ τόξων,έφύλασσον μετέωρον 
τ6 τ.τερ^ν δως χα\ εΙς αδ χαλόν ποτέ σεμνεϊον, δ 
περίδίπεν ό μυροβλύτης μέγας Νικόλαο;, χα\ ένέπι- 
πτον τα!ς τών βαρβάρων σχηναϊ;. Κα\ εύΟύς έκεϊναι (ΜαΓ8 €θίιη ΰοηιιηυηί8) ίη ηοβ, οΐ 8 ηοδίη» ίη 
πιυΓ08 ρΓθ]ίΰί6ΐ>8υΙυΓ, ιιηϋο Γα€ΐυπι ββΐ υΐ ραυοί ϋο 
ηο8ΐΓΐ6 • 6χ Ιΐ0!»1ί1>η8 ρΙυΗηιί ΙφΓΐβΓβηΐπΓ. Ορίίηιβ 
βηίιη 06υ8 ηοη &ο1υη ιιιίϋΐοβ , 86<Ι εβΒΐθΓ8ηι ςυο<|υβ 
υΓΐ)ί9 ]υ¥6ηΐοΐ6ηι 8€€θπιιηοϋ8?Κ , ςυί Ιιοβιοβ ίπ- 

ΙβΓβΟΟΓβ 61 Ι6ΐ& βΊοηβΟ €0η]ΐ6βΓ6 Τ8ΐ6ΐ>.)ηϊ, ηΐ Ιιί 
Γ6ΐΓ0^Γ6(ϋ6ΐα68 ίπ η08 6Χ ηΐ8^η8 (ΙίβΙ&ηΐί» 10 ¥8- 
ηΐΙίΟ Ι6ΐ8 Γ6]ί66Γ6ηΙ. Τβΐλ ί^ίΐυΓ 8 ρθΓΐ8 ΑυΓ68 

οοΰίϋβηΐηΐί ρΓθ]6€ΐ8 6υΙΐ>Πη»ί8 ρ6Γ 86Γ6ηι ίοτβΙαιιΐιΐΓ 
ΐιβςυβ 8<1 Ιηβίβηβ οΐΐι» ΐεηρίυιη εκί ρΓββηΐ 58»- 
€108 ΝίοοΙαυβ, 61 ίη Β8Γΐ>8Γ0Γυηι ΙβηίΟΓία €•(ΐ6ΐΜΐηΐ, 
ςυχ οιιηίθβιίιη ιηυΐ8ΐ8 βυηΐ. Εβιίεηι 8ΐιΐ6ΐη ίη 
ιιΐΓ8ίΐυ6 ρ8η6 6ν896Γυηΐ ίηΐΓ^ ροΠαιη, 6ΐ ηβνεβ 
α1ί88 ριτί€ΐίΐ8«ΐ€8 8η€0Π8 6υίΓα1ΐ», €6ΐ6ΐϋ€Γ 8θί- 
ν€Γοηΐ. μεΟΙσταντο. "Ομοια δέ τίνα Ιγίνοντο χα\ περί θάτερον μέρος, 1ν0α τδ ναύλοχον.χαΐ οΐ πλώΐμοι τάς έπηρεαζο- 
μένας νΙ^ας άναχωχεύοντες, κατά σπουδήν έξεστελλον, 

ο<γ'. "Ο-:! δ^ έξέτρεχον οΐ ημέτεροι, χαταπηδών- Β 76. ΥΙίΙεΓβ €Γ81 ηοδίΓοβ €υΓΓ6Γ6 , ροδίςυαιη β τε; έχ τών τειχέων, ώς ούχ άν είδείη Ο είρηνιχδς 
στρατηγδς, ψιλοί οπ/ων οΐ πολλοί, και ήνδραγα- 
Οίζοντο, έν οί; χα\ παίδες τού μυροβλύτου άλλοι τε, 
καΐ εκ της τών Σέρβων τεθέντες αύτφ • κα\ δτι πε- 
Ρ'.εφρόνουν τους εχθρούς • κα\ ώς έξ αυτών τών βαρ- 
βαρικών σκηνών αρπάζοντες άπήλαυνον ζώα ' καΐ 
ώς τους άντεπεξιόντας ήμύνοντο οιώκοντες, βάλλον- 
τες, ρίπτοντες • κα\ όπως εντεύθεν Ουμ^ς και ςτρο- 
θυμία τους στρατιώτας ύπ^δΰετο άπλετος, ώ; καΐ 
στραττ.γον βαρύνειν, οΓς ώχλουν άφιέναι αυτούς πΐ€βηϋ)η5 (Ι68€€η()ΐ85€ηΐ ςυΜββ (ϋυχ ραείιΐουβ ηιιη- 
ςιΐ3πι νίάίΐ, ρΐ6Γ08ΐΐυ6 ίη6Γηΐ68; (Ιεΐηϋο ρΓ»€ΐ8Γ6 

Γ€0ϋΓυΐΐ1, ίηΐ6Γ (ΐυ08 €1180) βΐίοβ Βϋαΐί, €ΐ δ€Γΐ[>ίθ8, 

ϋ68ρίείβηΐ65 Ιΐ05ΐ€8 ; αιΐάβ <ΐϋθ(Ι ρ6€υ(ΐ65 ίη 1)8γΙ}3- 

ΓΟΓυηΐ ΐ6ηΐ0Πί$Γ8ρΐ88 8ΐ)(1ϋε6ΐ>31ΐΙ, €ΐ αΐΙν6Γ58Π08 

(6ϋ$ οι ]8ευΓι$ Ιοηςϋ ρΓορεΙΙϋΙιαηΐ; ςοοά Λτάοτ €1 
801011 8)8θπΐ35 ιηίΓκ6<% Γ6ρΙϋΙ)αί , Ιΐ8 αΐ ύιιχ Ιρ&β 

ΟΒ^ΓΟ ΓϋΓΓϋΙ 60Γ001 ίΐΙΐρβΙΠΙΙΙ, 61 <|υθ(] ΐΐΐϋ ρθ$1(|ΙΙ8Ι11 

0Γΐ}ί$ Γυίο3ΐιι 8ΐ3ΐυ€Γ3ΐ οΜηςο8ΐη απίιοοηι ιηυΐανίΐ. 
ίϋίΐοε Ιιιιιι ιιΐ3ΧΜη€ οοιη εΐιοιοηα» 1)€ΐ1οπι €Χ€ίΐ28- β7 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΕΟΡΟΙ,ΙΤΛ 88 

661 βΐ ίΙΓι 2 οίνίΙ)υ$ Ιβίιΐί ροΐυίκεηΐ, ίρββ 609 Α ^ξορμ^ν • χα\ ώ; έχιΤνος χαθΑπαξ έντυτηυοάμενος 
^υ$ιο^^61>&(; 80(Ι εαπ 86Γΐηοηβηι Γλ8ΐί<Ιίθ8ΐιιη ρΓοΙοη- ίς ψνχήν τήν χατάδυ^ιν τής πόλβως , ούχέτι τ6 έμ- 
|!6ηι? Ο^νίϋββ ιιιυΓυηι άβ ςυο <1ίχίιηυ8, 3(1ϋθ ηο- μαχΟέν (ξφλβίφβιν ήθελβ ■ χα\ ώ; &χ τούτου ό πο- 
ΐ;ΙβΐίΙ, 111 γίναοίοΓββ 3η»ΐΗ6ΐη]ΐ οΙλίη&ΓβιιΙ. μά)(•.7τ«» δτ€ τοΟ ΧοΟμνου συ^ήξβντος πόλιμον^ 

Ιξ^ν αύτονς βλαιβήναι πρ6ς τ6ν της πόλβως» χ«θά «εροεχτέθβιται , ό 6έ Ιφνλάξατο, ώς οία ι»ριέ«ων 
αυτού;" τ{ δβΐ μαχρότβρον διατκταννύβιν εΙς συγγραφήν (βαρυνθείη 1δ* &ν τις) * χα\ δτι του τείχον; 
υπονομεύαμε νου χατημέλησεν δ Δαυίδ, ε (ς δσον χα\ ανάθεμα πρδς ταΐν θερμότερων χαταψάλλεσθαι ; 

77. Μφηΐιιπι βηΐηα, αΐ ίΐΑ άίοαιη, άβνοΓλίοΓββ 
ιιΙ)ί ηοιίΓΟ «ρρΓορίηςυΐϋϋβιιΐ βΐ (ΐ68ΐΓΐΐ€ΐίοη6ΐιι 
ρ ΙΓ3856ΙΙΙ « ΐοΐίβ ΥΪΓίΚ)!!• ΓββίΙΐβΓυοΐ, ίιιι υι Γυοά»- 
ιρβηΐίβ ίρΒ)8 βπιΐΐβ, ιηυΓοβ ρ6ΐιίΐιι& άθΒΐηιβΓβ ροβ- 
»€Αΐ• Ει νοίί ςυίάβιη οοωροΐββ Γ&οΐί βυιιΐ. Ο&ρυΐ 6ΐ 
(1θΓ8αιιΐ8ί€&1)βΰοη<ϋΐ&6Γ8ηΙ, Γ6ΐίςυυιη&ιιΐ6ΐηοθΓρυ8 χαθυποδύντες αύτδ Ιμβαθύνωσι, χα\ χαθ* ήσυχίαν 
ο:Γιηυ6 βοΓυηι όβίβϋΐλ 6Γ81. Ουοά ρ1βΓ0$4«ΐ6 Ι8ΐβ1)8ΐ, ^ διαμιτερές του τειχισμου ταχΙ> τήν συνέχεκιν λυ- 
. «-_..,«. »^ι. ι-_. ._ • αωαι, Κα\ Ι^νυον τά του σχοπου.Κα\ α(* χεφαλα\ μίν οζ*. Οι μεν γάρ τρωχται του τειχίαματος, «Ι χρ)) 
ούτω φάνακ, αύτοΙ μέν τφ τείχει πελάναντες, χαΐ, 
συσχευααάμε'νοι γλύφειν , φραγνύμενοι δΙ χατόπιν. 
τοί; χάτωΟεν &χρο6ολ•.ζομένοις &νω, Κργου ήπτοντο' 
Ιγχρατώς, οία Ιιηβπέρχοντες τ6 γλαφύρωμα, ώς &ν •Ιηηβο Βλ8ίΠυ8 Τζιΐ8ΰΐΐ8 Τ1ΐθ8&8ΐοηΐθ6θ8ΐ8, τ^ βίΑοιί- 
ιιαΐ3 ί<1 ςυοά 6Γ81 νί(1ίΐ οΐ Ίηϋί(|;ιΐ8ΐ>αηόυ8 ςυ8η(ααι 
|)οΐαίΐ ν6ΐοοί88ΐηΐ6 «ά ρηιηυαι άαω ιηίηίδίτυηι €ΐι- 
^α^π( , 61 οιιηι 1«ιιηβΐίΐ|ΐΓιοηβ ρβΐϋΐ 8ΐι βο υΐ Ιληΐο 
ιιΐ8ΐο οΙ)8ΐ2ΐΓ6ΐ. Ηίο Αϋΐεοι (ο 6(^β|[ί6 Αΐυοιηβ ςυΐ 
ΐιοιΓι (ΙυοίβιΙοοΙπιίΑΐη ίη ηιβηΐβ Γβρθ8ΐιί»»ΐί ! ) υ8ςυο 
ίιι ρο8ΐ6Γυια άίβηι οχβρβοΐΒίκΙυιη 6886 (ΙΊχίι, (]οη60 
Ιιθ8ΐ68 Ιη 68νΙ 8η(;υ8ΐϋ& 6ΐ Γαιηο 8 βΒΓίηβηΐίβ 

1'Χ€ίΐ3ΐΟ 8υ{Γθΰ8Γ6ηΙΐΐΓ. δίΟ νβηαΙΟΓ ΓβΓΒΠΙ Γ8€Ί16 

ρ6Γ86<|ΐχίΐυΓ Ιπ €8ΐηρί8, ιιοπ 8υ(6ΐη 18 ςυί 68η] ίη 
ς8Τ6Γη8 ρΓ6ΐΐ6η46Γ6 νυ11;8ΐ€ ςυ'ι 8ρ68€θΙυηΐ8ΐν6υπι 
ίρΐιΐΗη 8<1οιιη( 8ρ66ΐιΐ8(υη. αυτοΤς χα{ τι των μεταφρένων έχρύπτοντο * ό δέ λοι- 
πές ΑνθρωίΕος έχάστφ έχε(νων §ξω Ρραχυ κρούφαί- 
νετο. Έλάνθανε δέ &ρα τούτο -τοΟς πλείονας « Ιως 
ό έν Θβ3ααλον{χη Βασίλειος ό Τζύνχος, χαταχύψαι 
Ανωθεν τολμήσας %%\ Ισχύαας, ε!δε τ6 πράγμα. 
*0ς χα\ χαρδιώξας Εδραμε τήν ταχ(στην εΙς τ^ν 
του στρατηγού πρωτοθεράποντα ' χα\ (χλαλήσας τ6 
πραίγμα μετά οίχτου, προεχαλέβατο εκς χωλυμην 
τοΟ χαχοΟ. Ό δέ (ώ μαθητού άγαθοΟ, έκμαξαμέ- 
νου εΰφυώς τά του χαλου στρατηγού διδασχάλια) 
χρήναι μεθίεσθαι άπεφήνατο μέχρις ές α&ριον, Ιως ρΊ έχθροΙ έντ^ είληθέντες του τρυπήματος, εΤτατψ έχ φρύγανων χαπνφ ^^^ον χαταπνιγεΤεν έντδς, δμοιον 
ώ; εΐ χα\ χυνη-^έτης πρόχειρον άγραν Εχων θέσθαιθηρίου έν το7ς πεδινοις, ό δ* άλλα μεΟε\ς χαραδο. 
χεΤ τήν Εν σπήλυγγι έχείνου χατάδυσιν, ώς οδτω μάλλον άγρευσων έχείνο * χαθά χα\ μέλισσας Εσω 
σμήνους οΐ πΕρ\ ταύτας πονούμενοι. 

78. Τ8ΐ6Βΐ 86 ρηιηιΐ8 ά\^^\% ιηΊηί8ΐ6Γ |;6Γ61>81. Ο 

ΒανΜϋδ νβΓΟ, ίρ8ίυ8 Ιι6Γ1Ι8 Γ61ΙΙ 8ΐίΐ6Γ 8[{|$Γβ88υ8 68ΐ. Αιιάίΐο 6ΐιίηι ςυο4 πιιΐΓυ8 6χΐΓίη86ουβ ρ6ΐ'ΓθΓ8- 

?6ΐαΓ : ν08 ςυοςυβ ίηΐυβ ρ6ΓίθΓΑΓ6 0666886 681 ; 61 

4Ίιι 6υιΐ€ΐλΐυ8« &ΐΗ|υβαι«1ίυ 86η)ίιηοΗυιΐ8 , ^ΐΑίιιχ 

81101)18 01811811, «Ιΐ (16 1Ι6ΙΙ η8ΓΓ8ΐ €ΟΙΙ10Β(ϋ8ΓΗΐη 

«αοΐΟΓ. Ει 816 Ιίηβι•8ΐη ηί)ον6Γ6 τί()6ΐ»3ΐαΓ 6ΐ ϋί€6Γβ 
ιΐυαηϋο οιαΓοοι 6Χΐτίθ86€ϋ8 Ι8ρίι1ί1)υ8 ρνΐί 8υι1ί6ΐ)8ΐ, 
4»€υΐ8ηιίηί τθ8 ςιιθ(|υ6 8ΐι ίοΐυβ. Ο ΙυάώΓΐυοι, 

Ι|ΙΙΟ 008 ω86ΐ8ΐ>8ηΐνΓ, Ιρ86 8111601 1ηΐρ6Γ8ΐΟΠ8 

ίηίπιίϋιίαπι 6£Γυκί6ΐ>&ΐ; 6Γ81 6ηΙηι Ϊ8 ςοί υΙ>ί 

νΊκίΐ8Γ6 0ρΐλ8 681, οΙμΙογΟΙΙΙ, 6ΐ ςοί 1ί6ΐ€Π νΟΰΜΟΙ 
8ίΐΙ«ρΓΐ6ίΐ8ΐ6 ΟΐϋΟΓ; 61 ΟίΙ^ίΙααΐίηυβ 8ί ]1Ι8(6 8ρ66ΐ68, 

<:χ6υ1ιί3ΐ8 α^ίΐ. Οαοά 6θίιο ρΓοροβαίΐ, νί|;Π8θϋο οη'. Κα\ τοιούτος μέν ό άρχιθεράττων μηχανιχδς. 
Ό δ^ άρχιτέχτωρ αύτοΰ Δαυ^ άλλως Επαιζε τδ μη- 
χανάσθαι ' χα\ άχούων, ώς τρυπάται τδ τείχο; Εξω- 
θεν, Τρυπητέον, Ελεγε, χα\ υμάς Εσωθεν. Κα\ «Ις 
τοσούτον χασμησάμενος, Ιχάθητο του λοιπίϋ χαυ- 
νος, είχών ζώντος, Εμποδίζων οίον Ισχάδας χα\ αύ-* 
τδς χατά τδν χωμιχόν. Κα\ τήν γλώτταν ώδε σαλεύ• 
σας άτελεσψδρητα, έφχεκ, ε Ι χα\ τδ τείχος Εξωθεν 
άχούσοι λίθοις βάλλεσθαι, εΙπεΙν &ν, ώ. Βάλλατε 
αυτδ χα\ ύμείς Εσωθεν. *Ω παίγνια, δι" ών Εσφαττό- 
(λεθα μΕν ήμεΙς, αύτδς δΕ τδν δύσνουν βασιλέα έξέ- 
φευγεν * άνθρωτεος, Εφ* οΤς Εδει Εγρηγορέναι, χατα- 
χε{μεν<)ς , χαΐ χατά πάλαιαν άφέλειαν ονομάτων ει- 
πείν άναπεσάς * χα\ μην σχέψασθαι άλλως , χαι ρβΓ6|{ί1, 060 66888νί( (10060 010018 τΗβ ρβΓΑεΙα «ν πάνυ Εστώς αύτδς ξν χα\ νηφάλιος. *0 γάρ προΟ- 6886111. 

79. δις ΐ(;ιΐθΓ ϋοβίιϋιοβ γοΊο^ ιουπ ρΓοίυίΐ, ηο1)ί8 
)1>Γυίι ; 88X8 6θίοι 6χ ηΐ8£[0& οΐ86ΐιίθ8 ]86(8 ρίοηβου- 
'οιη (ΐ68ΐΓυχ6ηΐΐιΐ 6ΐ οι«ηΊα οοδίοάίϋυβ (ΐ6ηα(ΐ8Γυηΐ ; 
ιιιυ1ι& 611801 ίο 1οε8 ίοΐ6ΠθΓ8 ρΓ»είρίΐ8ΐ8 ιηοΐΐυηι 

ηΐ8ΐί ί666ΓαθΙ. Ι|;ί(υΓ €||αΐ ΐηΟΓΟΟΙ 6 Γ6^ίθ06 6X8- 

ΐΓυ6Γ6 οοθ8Γ6οΐαΓ 6ΐ ]αηι οΐ8ηαηι 8ρρο8υί8860ΐ, 8 

|Ι<>8ΐΓΐ8 Γ6ρυΐ8ί βΟΟί. ΜΟΓΟΓΟΟΙ 6θίΐΟ Φ<|ί063ΐθΓ68 

8 1X8 8υρ6Γ6ΐηίθ6θΙΐ8 Γ6ΓθΓσιίϋ8ΐ)8πΐ, ηοη υΐ Τ8ΐι- 
Ι»1υ8 ί8ΐ88 8θαιηί8ηΐβ8, 86(1 ςυί8 πΐ8ΐαηι νβΓοιο 8ηΐ6 
ρευ'08 1ΐ3ΐ)6ΐ>8ηΐ. Τυιη Γ68 ηιΐίουΐλ 86οίι1ίΐ 8ί 8ΐιΐ8ΐ'ί$ θετό, Ενηφφ ποιειν * χα\ ούχ άνήχεν, Εως αΟτό τεχνι* 
χώς απετέλεσε. 

οθ'. Κα\ ούτω μΕν προύδόθη τοις πολεμίοις χα\ 
ή των λίθων του τείχους Επ\ χαχω ήμετέρω ΰπολά- 
ξευσις χάτω ' αί δΕ έχ της μεγάλης μηχανής πέτραι 
τάς τε Επάλξεις χατήρειπον, χα\ Εγύμνουν τδ τεί- 
χος φυλάκων ' πολλαΐ δέ χα\ ύπερπεταννύμεναι χα- 
τέπιπτον Εσω, ποιουσαί τίνα δεινά χαΐ αύταί. Διδ 
χα\ τεΐχο; Ετερον άνταναστησαι μελετήσαντες, χα\ 
ί|δη χα\ Εγχειρήσαντες οΐ χαθ* ήμ5;, άπετρέποντο. 
Έδεδ^εσαν γάρ οι τειχοποιοί τους ύπερτέλλοντας 
π^τρους, ου Ταντάλειον ταυ την φαντασίαν όνειρο- 89 0£ ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝίεΑ υΚΒΕ Α ΙΑΤ1ΝΙ5 ΟΑΡΤΑ. 90 

«ολουντις, &λλά π^'ϊπτον Εχοντες τ6 χαχ^ν * Ενθα Λ (Ιυΐοβ ία$ β&Ι ίη 1ιί8ΐθΓί3ί €υΓ8υ Γθΐηηιί&€0Γ6 » ηβ 
χλΙ τι γελοΤον συνέπεσεν, εΓ τι χρ^ τοΤς πιχροΐς ΙϋείΟΓ Γ38ΐί(1ίϋΕΧΐ «Ιβ ηο1)ί$ ΰ2ρί2Κ. 
γλιυχάζοντα συγχιρν^ν είρμφ τε Ιστορίας, χα\ ινα 
μΐ) ^ μανθάνων τ& χαβ* ήμ^( άχράτως παθαίνοκτο. 
π*. 'Ήν |Α&ν γάρ πολιτιχδν μυστήριον ή τοΟ τεί* 

χους &ντανΑατααις. *ελαφρ{αν 8έ τις &νω ιταθοιν, 
Ιξεβ^σι τοΚς ΙχθροΖς, Αικραχτα μωρούς &χε(νους 
κονεισΟακ χατ& του τβΓχους, Εβωθεν Αντβγ£ΐρομέ- 
νου έτ<ρου. *0ς ;Κή λέγος χαΐ μαϋΐλον ήμ4ς προσέ- 
βλαψεν. *Αραιά γάρ τά πρ& τούτου άφιέντες τοΟς 
τειχοσε£βτας λίθους ο( Ιξω, Ιπύχνουν αυτούς £χ- 
τοτε, μεθ' ήμέραν τε οΟτω βλάπτοντες ήμ^, χαΐ 
ού^ νυχτ6ς βίλη &ν&έντες δι& τή; μεγίστης μηχα- 
ντ^ς - χαβ* ^ς ήμεΙς λαλήσαντες ώς δεινής, εΓ πως 
άκοχρουσθε(η μηχανιχώς του χαθ* ήμ^Ις τείνεσθαι 
έσ&φ(σΟημεν εΙς μάθησιν έξ αγαθής χεφαλής, άχού- 
σζντες, ώς π^ις (χ τοιαύτης πέτρας ού βλάπτε- 
τ2ΐ. Τι δέ ; αλλ* ωφελείται, & σοφέ , μηχανάς 
έξουθενοΟν; *Αλλά συνίσταται. ΟΟχουν πάντως; 
Ούχουν τ6 άνάπαλιν * εΓγε χα\ χατα^^ίπτεται οΟτω 
τ3ΐ έρυμνότατα. ΕΓπομεν ήμεΙς οΟτω, χα\ ό λ^γος 
είχτ; άπέ^^ευσε χα\ αυτός» 

πα*. ΚαΙ έλύπουν μέν την πόλιν χα\ τά μιχρά 
πετρο6<$λα, οΟτω δεξιώς βάλλοντα, ώς χαΐ τους μο- 
δίους, οΖ πλοίων δίστοίς ένδεδεμένοι μετέωροι {χρυ- 
πτον Ινδον Ανδρας, είωθότας έχείθεν χαταπέμπειν 
τα βλάπτοντα, συνεχώς εΟσχοπα βάλλειν, χαΊ χατα- 
χ}.^, χαΐ αγώνα παρέχειν τοις μαχηταΐς (χείθεν, 
διεχχείσθαι χάτω χα\ περισώζεσθαι• ^ϋσαν δέ τά β 80. €υιιι βηίιο ΊβΙίαβ ηιιιΗ &<1?6Γ8ι οοηβίΓυοίίο ϋί- 
νίϋυε Γ68 ιη]Τ8ΐ6Γ»089ΐ 65861, ΥΙΓ <ιυί(1αιηΓπνοΐ£ ίηάοΐΐε 

8υρΓ0 8ΐλη8 1)08ΐίΙ)Η8 8|1& ¥006 (Ιΐχίΐ, ίΓυ8ΐΓ8 ί1Ιθ8 

€ίΓ€8 Ιιυη€ ΒΐιΐΓΐιιη Γ8ΐί([&Γ!, €υιη βΙΐβΓ ίηΐυ8 οοιιΙγα 
βΙηΐ6Γ6ΐυΓ; ςυ» υοχ ηοβ ηυοςυβ ηοη ρβΓυηι 
οΑβηιΙίΐ. Εχΐ6Γηί βοίιη γαγο Ιαρίϋββ ίη ιηοβίιίυηι 
ταΊη8ΐη ρΓθ)€€6Γ8ηΙ, βίο !ηΐ6Γ(Ιΐιι ησ8 1χά6ΐιΐ6δ, 
ηοοία λυΐεπ) 6 πΐΑ|(ηΑ πΐΜΗίηα Ιβΐβ ΐη ηοβ €θΐι]ί- 
Γ.0Γ6 ηοη ρο(6Γ&ηΐ. Οβ ςυ& 8ί καηςυ^πι ΙοΓοιεηΐο 
ΙιΟΓΓίΙιΊϋ Ιοΰϋΐί 8υηο4ΐ8, βΐ βί ςυββηπιυβ υίΓΟΠΐ αιυλ- 
Ιυιη ηο1)ί8 ίηάβ ρβηεαίί ϊηηΗΐιβ&Ι, 8€ΐΐο ηο8 & Ιβ8ΐβ 
^τΛνΙ ά\ά\α»Β6 ηποά ογΙ)8 »5 ί8ΐ& ΐ£<1ί ηοη ροβββί. 
Ουίά 8υΐ6ΐη? Αη οοπιπιοάυπι 681, ο ρΙηΙθ8ορ1ιβ, 

ηΐ8θ1ΐίη88 €0ηΐ6Πΐη«Γ6 ? §6(1 0ΐ)ί{ΓΠ18ΐ.—Αη ρΓ0Γ81Ι8? 

Ιηιο 6θηΐηΓίυπ), βίςυίάβπι 1)0€ πιοόο ίοπίββίιη» 
(ΙίΓυυηΙυΓ πιυηίπ)6ηΐιΐ• 5ίο ηθ8 (ϋ886Γ6ΐ>3ΐηυ8, 61 
86ΓΠΙ0, υΐ Οι, οΙΠυχίΐ. 

81. δβϋ ΐηίοΟΓλ 6ΐί&ηΐ 88X8 ρΓθ]66ΐ8 υΓΐ»6η) 1«(ΐ6- 

[)&ηΙ. Ιΐ8ΐη Ι8η1λ άβχΐβΓίΙλΙο €οηίίϋΐ6ΐ>&ηΐυΓ, υΐ 
βΐΐΑΐη ιηοάϋ ςαί οχηιϋίβ 8ΐ1ί|[8ΐί ΙηιοΒ νίΓ08 οοηΐί• 
η6Γ6ηΐ 888α6ΐ08 ρΓθ]6(^ΙίΓι1>υ8 Ηοδίβηι Λ^^βάϊ^ 
8€θρυΒΐ ηυιΐ(ΐυ8ηι ηοη 8ΐΐίη||[6Γ6ηΙ εΐ ιϋτ6Γ8&Γίθ8 
ηοη Ρ3Γ1ΙΠ1 Γ8ΐίκ&Γ6ηΐ• δοά Ιι3Β6 ρυ6Γοηιηι 8Γηιΐ8 
8ίη)ϋία 8υηΙ 6οη)ρ8Γ&Κ8 8(1 ηβ^η^ηι η)8€ΐιίη8αι. το•αΟτα ώσε\ χα\ βέλη νηπίων, πρ^ τήν μητέρα ^ (}υοΐ8 8ίπιυΙ ΓΗΐίοηβ 1ΐ8ΐ>ΐ(8 , ςυΙ ςυαηιΐο Ι8ρί<ΐ68 μεγάλην μηχανί^ν παραβαλλόμενα, εΓ τι χρή έχ του 
σοφοΰ στρατηγού πορίσασθαί τι νόημα. *0; τους 
έχεΙΟεν Ιπαφιε μένους λίθους τεθηπώς του χτύτιου, 
Άχουε τήν γραίαν, Κλεγεν, απαθής οΟτω τι χα\ μέ- 
τριος ών, χα\ τήν θρε({^αμένην μαΓαν οΐμαι φαντά- 
ζεσΟαι δοχών, παθαινομένην έπ' αύτψ χα\ χλαίου« 
σαν. Λαχωνίζων δέ χα\ &λλως έχείνος τήν φράσιν , 
ώς έν μεταποιήσει χάμνει ή γραΤα, πάλιν έμογγιλά* 
λεί. *Απεφοίβαζε δέ άρα ό λόγος ο^τος χατά τι πυ- 
Θωνιχν6ν, ώς ή πρεσβυτάτη Θεσσαλονίχη πρδς εΓ- οηηι Γγα^ογο €8(ΐ6ΐ)9.ηΐ , ίιηπιοΐυ8 υ( ογβΙ , Αυ()ί 
βηυπι, άιχΛ ; 8()60 ηαΐυη ίηΐΓ6ρ1(!υ8 οο ιηο()6Γ8ΐα8 
εηίηι 6Γ8Κ, υΐ ηυίποϋπι, 8ί <16 60 ||;Γ8ν8Γ6ΐυΓ , 8ΐυ- 

ρΊ(ϋΐ3ΐί(κ 8ε6α88Τ1886ΐ. I^»^Οηί^θ 8111601 Γ68ροη(1ίΐ 

(|υο(Ι 8ηυ8 Γ68ΐ8υΓ8η(Ιο ί8ΐί§8Γ6ΐυΓ. ΙΙίο βειπιο 
Ρ^ΐΙιοηεηι Γ6ϋοΐ6ΐ>8ΐ, 8ί€αΙ 8ηΐί(ΐυ8 Τ1ΐ6888ΐοη'κλ 
8(1 Μοία (ΙεΓυηείΑΓυηι 8€ε6<1ίΐ, βίουΐ (1υ(1υηι 6χ ΙιΊ- 
8ΐθΓί8 (Ιίύίοίηιυβ. 1*8ρΙ(1θ8 8αΐ6ΐη νίπ ροη(1υ8 Ι)8ΐ)β- 
1)8ηΙ, ίίβ 8ΐηιί1β5, ςυ:ΐ8 1•»8ΐΓ]Τβοη68 6θηΐΓ8 υΐγ88ί8 
800108 ]86υ1αΐί 8υηΙ• δωλα χαμόντων οΓχιται, χαθά χαΐ πάλαι ττοτέ, ώς έξ Ιστορίας χαθήχει χα\ εΙς ήμδίς. Κα\ ήσαν οΐ λί- 
θοι άχριβώς άνδραχθεΓς, Οποίους χατά των άμφ\ τ6ν *Οδυσσέα οΐ Λαιστρυγόνες διεχειρίζοντο. 

ιιβ'. Του τοίνυν χαχου χάτω μέν άναστομουντος 82. Ουηι ί^ίΐαΓ πιυΓ08 ίηίβπΟΓ 1»Ι6 3ρ6Γΐϋ8 68861 εις άξιόλογον χάσμα τήν του τείχους στεγανότητα, 
&νω δέ τοιούτοις λίθο'.ς εΙς τρόμον βιαζομένου, όχ- 
λά^ει τ6 χαι τους ηόδας χαΐ τά &7εβρθεν παθόν• Καί 
πως έπΙ γόνυ συνιζάνει, τά γε πρώτα εύμηχάνως 
συνεστηχ6ς, Ιως οΐ μέν ύπορυτιοντες τ6ν χατ* αυ- 
τούς ά&θλον διηνυχότες, άτιοχατέστησαν ταΐς τών 
συμβαρβάρων σχηναΐς * τά δέ ύποβεβλημένα εΙς 
έρεισμα τή διορυγ^ χατεχάη, ώ; δούναι τόπον εν- 
τεύθεν τ|} χαταχΰψει του τείχους. Ο^περ οΰτως ύτίο- 
χΑίθέντος ε Ες πλαγιασμ^ν, συμβαίνω ι τδ έχε ί νου 
άχρον διαιρεθήναι άνωθεν έο>ς χαΐ χάτω, ένθα πως 
έγλωχινουτο γωνιούμενον, χα\ διαχανείν είς ήμέ- 
τερον δλεθρον. Του γάρ συνδετιχου τταραλυθέντος 
είρμοΟ, έσχιστο έξ άνάγχης, δτι μηδέ είχε ν ή έχο- υΐ νθΓ8|$0, 8ΙΐρβΓίθΓ 8υΐ6Π1 ΐ8ρΊ(1ίΙ)ϋ8 ΡΓΟ] 66118 8(1 

ΓιηιοΓ6ΐη ίη]ί€ί(?ηϋυυι Ιιί8Γ6ΐ , ηιβίηηι υηιΐίςιιε 
§Γ8888ΐ)&ΙυΓ. 1ηΐεΓ(1ιιηι .8Ι116ΠΙ 8(1 Β^ηνι^ ρΓ0€υηι1)6- 

1)8ηΙ (Ιυηΐ 8υ0^Ο(1ί6ηΐ68 Ρ08ΐ 6Χ8Ι1118Κ08 ΐ8ΐ)0Γ6δ 8 

ΐ6ηΐ0Γϋ8 Β8Γΐ)8Γ0Γυπι .Γ6€6886Γυηΐ; ςοο<1 8ϋΐ6ΐη 
οοηιΐ'8 υβΙΙιιπι ρΓθ]6€ΐαιη ίυ6Γ8ΐ ίη Γθ888 Ι^ηΊ οοη- 
8υηιρΐυιη 681, υΐ ηιυρι 8ρ8ΐίαηι ίη8η6 8ηιρΙΐ8Γ6ΐυΓ9 
δίο ίηΰΐίηαίο ηιυΓΟ αοοίϋίΐ , υΐ 8ρ6Χ 8 8ΐιηιπιο 8<1 
ίη)8 8θίη<1βΓ6ΐιΐΓ, ίΐ» υΐ 8ηκυ1υ8 Γ8€ΐυ8 8ίΐ ηοΙ)ί8 
ηΐ8|;ηορ6Γ6 (ΐ8ΐηηο8υ8. Ροβίςυβη) οηίηι εοηραβο» 

8θΙυΐ9Β 6δ86Πΐ 86ί88ηΓ8 866018 68ΐ, ςαθ(1 Ι8ΐα8 ΑΐΐβΓΙ 

ΙαΐΟΓΪ 8ρΐαΓί ηοη ρο$86ΐ ίη ορρο8ίΐυιη ΐΓ80ΐο ροη- 
(16Γ6, 86<1 Γ6ΐ8Χ8ΐ8 8ΐίςα8 8αί ρ8Γΐ6 ; νίοίηο ίη- 
ο11η8Κο 8(1Ιια!Γ6Γ6 (1θ8ϋΐ, 61 8ΐ6 08 ίιηαΐ6η8υιη 07 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΛωΧίαΕΝδΙδ ΜΕΤΒΟΡΟΙΙΤΛ 68 

ίιΐ(1υΓ«Ιο οοΓ^β }ιηρ6ηΙοπ<, ςιΐΜΐ Ιβ βυΐυ• ιιγΙ)(*πι λ διά τούτο ένσχι/^ι^ώσας τζ του βαφιλ^ως ψυχ{« ώ; 

αύταρχιΐ ο(το; τά ύπβρ της πά>Λως^ Γσχνσ• πβίββιι {«ΙτβΓβ ροΐυοΓίΐ, 8ίϋςα€ β]υ8 ϋοηβΠΙα ηο« ρβπΐί* 
(ΙύΓυαΐ• Εΐι;ηίιιι ίιι (ΙοΓβηβίοιιβιιι ιιοβίΓΗαι βχβΓοίΙυιιι 

ρΓΟνίϋβ Ιπίβ6Γ&1 ίΐηρ6Γ8ΙΟΓ• ΟΓβιΙβπβ νβΓΟ ΙΓΐ8 

4αϋ>α9 8 08νί(1β (ΙβοίρΊβΙιβΙυΓ, 1111$ ΰοηιιηβηϋβνίι» 
η« ίη υΓΐ)β 86 ίηοΙυϋβΓοηι ιιβο ίΓΓαοη*ηΐ ίιι 
1ΐ08ΐ68 ςυ88ί 4η λοίβιη ίη8ΐΓΐιοΐο8 ; ϋιιπι ηοβ, 
ςαί 116801658111118 Ιιοο 8υχί1ίυιη» ίΐ8 8ΐ)χί6 6Χ8ρβ«- 
οΐΑΓ6ΐυυ8 8ρ6<ιυ6 ίη ί11θ8 8υ8ρ6η<ΐ6Γ6η)υΓ, Ιιί βίιιβ 
ριι^ηβ βυχίΐίυηι ςυ88ί Αοίαιη ηοΙ>ί8 ρ8Γ8ΐ)αηΐ. £Γ8ηΙ 
τΐ'ΓΟ ιηαΐΐί : 6ί(1ιΐ8 ηΐ8^ηιΐ8 ρΓβΒΓβοιυβ 6ΐ ΟΓίβηΐβ- 
|ΊΙ>α8, Ρ8ΐ»ο1οβιΐ8 Αη(ΐΓθηίευ8, €8ΐιιυΐΐΑ Μ&ηιΐ6ΐ, 
βΐιυηιηυβ» 8ΐ(ΐυ6 8ΐϋ. §6 ΠΗ» 8(Ι|υηχ6Γ8ΐ οΙιίιηυ8 
Γ4ΐ1ϋί€ΐιΐ8ηυΒ ΝίοβρΙιοΓυβ ςιιί οιιιηίηο ρΓ0ΐίιηιΐ8 
«Γ8ΐΓ6($ί• ςα'ι 8<1 ϋυΓβπ) θ8νί4ΐ6ηΐ8€ηρΐαπιπιΊΐΙοη8 τά %1ς ημών 6λ«0ρον• Έστειλε μλν γαρ Α βασκλλΰς 
προμηθιχώτερον ατ^^ατιάν έπ\ άμύν|} των χαΟ* ήμας* 
κεπο(Οα>ς βέ, οΓς έχ του Δαυίδ άπεπλανβίτο, παρηγ- 
γυήαατο μήτε εΙς τήν ηόλιν αύτους χαταδύνε^Οζι, 
μήτε μην το7ς πολεμίοις δμ^βε χωρηβαι γενομένου; 
έν χρφ μάχιις * ώ; εντεύθεν ήμ&ς μ^ν, μή είδδτας 
Ιπιχουρ{αν Ιχ των έ σταλμένων, χαραδοχείν, χαΐ 
έχχρέμασθαι της εΙς έχε(νους ελπίδος ' αύ :ούς δλ 
&ναιμωτΙ ζζν, άφωσιωμένους τηνάλλως τΐ εΙς ήμας 
έπίχουριχ^ν. ^Ησαν δέ συχνοί έχείνοι * 6 των «νατο 
λιχών μέγας δομέστιχος ΓΙδος, δ Παλαιολόγος *Λ ^ 
δρδνιχος, δ Καμύτζης Μανου)]λ, δ Χοΰμνος, ;.α\ 
Ιτεροί. Έπέ^(&ε\>σε δ& α6το?ς ές παντελώς Οστιρον βχρθ8ΐΑ ι ηΐ6ΐ1ιθ(1ιυιι ϋΊ88ηηίΐ6ΐη ΐ8ΐ)ίθΓΐιιη 6]υ8 οιυιιί ^ χχΧ δ τφ βοισιλεΐ πάνυ Ιγγυς, δ παραχοιμώμενος ει&Ιο, 1ίιΐ£ΐΐ8ςιΐ6 ηΐ6η8υ8 681 ι6^^8ιη• Οίχίι 6ηίη), 

066 ΰΟβΙυΐη ΙΟΙ 8ΐ6ΐΐ8β η4ΐηΐ6Γ8Γ6 η6€ (ΟΙ 8Γ6ηΪ8 
ΤβρΙβΓί Ι6ΓΓ8Π1, ςυ8η1υ8 6Χ6Γθίΐυ8 ΐρβί 8(16Γ81, 8(1• 

(Ι6η8 86 ηοπ ρθ886 ηοη ΐίιη6Γ6 η6 Ι.:ιΐίιιί οβΠίοΓββ 

ίΜίΙ <|ΙΙ8Ι1|88 ίρ86 ΟΟρίαβ ΟΟηίΓΑΧύΠΐ, ίη Γυ$$8ΐη 86 
€0ΙΙΤ6η8Πΐ, ίρ86ςυ6 Ι8ΐί ρΤΧάΛ Οΐ1)8ΐυ8 811. 11966 

8€Γΐρ$ιίΙ, ηο8<]υ6 6Γ0<Ιί(ΐ6Γ8ΐηυ8. ϋυί 6ΐιίιη γυΐΐ 88ΐ- 

Τ&Γί 8(1 €Γ6<ΐ6Ι1ΐ1αΐη 86η)ρ6Γ 681 ρ8Γ8ΐΙΙ8• ■ 59. 5ί6 6Γ|[0 8 ιηΐ88!8 ίιηρ6Γ8ΐοη8 (ηη6 <ΐ6εβρΓι 
βαιηιΐδ. Τιιηο νβΓο ΐβΓΓβ ιιιβηςιιβ οβιιοιίΓΓβΓοηΙ Νιχηφδρος * δς γράμμα στείλας πρδς τδν δοΟχα 
Δαυίδ, ΕΟετο τρδπον &λλον %ά χε(λη αΰτοΰ χατ* ού- 
ρα νδν, χα\ τήν γλώσοαν Αφήχε δβέρχεσΟαι περ\ γην. 
'Εφατο γάρ μήτε τδν ούρανδν &στροις (νευθηνεΐ- 
σθαι τοσούτοις, μήτε τήν γην &μμφ τοσ{)δε πλή- 
θειν, δπδσος αδτφ στρατδς 4φέπ£ται * προσεπιλαλών 
χα\ ύποδεδοιχέναι, μή ποτέ οΐ Λατίνοι έχπυθδμενοκ, 
δσην Ισχΰν περιβέβληται, φευξοΰνται, χα\ μενεΐ αύ- 
τδς χεν6ς τοιαύτης &γρ3ς. Έγραψεν αύτδς τοιαοτα * 
χα\ ήμε7ς έπιστεύσαμεν. 1*% "χίαρ έπ\ σωτηρία βου- 
λόμενον της ψυχής Ιτοιμον ήν πρ^ς πειθώ. 

νθ'. ΚαΙ οΟτω μίν τ& έχ των βασιλιχών άποστδ• 
λων ψευδόντων ήμέίς. Τδ δέ πολέμιον έπελβδν τδτε ΙιΟΒίβδ, &ΐς"6 ρβΓίΙβ 86 8<1 ρο^^Πίπι ρ&Γατ6Γ8ηΙ. ^ ξηρ^Βεν χα\ τδ έχ θαλάσσης, έξηρτύετο νατ' έπιστή- 066ί(ί6ηΐ8ΐ<'8 €ορί» 8ΙΙ88 ιιΐ86ΐιίη88 ηοτ88 ίην6η6- 
Ι8ηΐ ηιοϋο Ιΐ646ρο1Ιαιη, ςιΐ8Γυιη ΌΐίΙίΙ»8 Γ6Γ6 ηιι1ΐ8 
βΓ8ΐ οΙ> ηΐ8(;ιιί1υ(1ίπ6ηι. Οη6ηΐ8ΐ68 νβΓΟ (πΐ8τίιη6 
8ΐιΐ6ηι ηιιιΐιίίικϋηβιιι 6188818 6οηιροη6Κΐ3ηΐ) ]υιΐ8 
8ΐιαηι 6υη8υβΐυ(1ίη6Πΐ 8^1)8ηΙ. ΟίβροδΙιΙβ ίι^ίΙιΐΓ 
ιη8ο1Γιιιί8 ζά Ι8ρί(1β8 ρΓυ]ίεί6η(Ιθ8 8ρ1ί8, ρΐ6η8ςυθ 
ηΐ6(1ίθ€Γί8 ιιΐ8^ηί1υ(1ίρίδ, ιιΙ ΙΙ1ί8 8 πΐ(ΒηίΙ)υ8 ηο8ΐΓί 
ηΓιΙίΐ68 8υΙ)ίΐο ορρΓίιηβΓβηΐυΓ, 6 ςΐΗΐ)υ8 (Ιποΰ πΐ8]ο- 
Γ68• (ΐυ8ηιηι υη8 ΐ6ΓΓ2β ιηοΙυ8 ΑΓΐ8 νο€8Π ρθ886ΐ; 

(Ίί8ρθδΐΙί8ςΐΐ6 ςυί Γαΐηυ801ΐΙί8 ίπ)ρΐ6Γ6ηΐ8ρΐ88 Γθ8888, 
({ΐΓιςίΐε ΠΐΟΒΙΐία ΐ8ΐ)6Γ86ΐ2Γβ ρ08δ6Ι|1, ηΐ1ΙΓ08 8£[ΚΓ6(ΙΙ 

ί11θ8(ΐυ6 ίη<1θ8ΐη6ηΐ6Γ 61 ιηιχίίδ οιιιηίϋυδ ςυ^Β88Γ6 οο- 
ιΐ8ΐί δΐιηΐ. Ηί8 0011111)08 ρΓ8β€υΓΓ(?1>»ηι Γηιΐ(ϋ1[)ΐιΐ8ηί. 

Κά ν68ρ6Γ8ΐη 6ηίηΐ Γ6ΐίΐΠ16ΓαΐΐΙ η8ν6δ υ8<(116 8(1 1118- μην εΙς μάχην. Κα\ οΐ μέν έχ των δυσμιχών &λλα 
έπόίουν χαινά τίνα χατά νδμους έλεπδλεων, αΤς δι5ι 
τδ έχ μεγέθους δυσμεταχείριστον ούδλ ένέλαμψίτις 
ενέργεια ' οΐ δέ περ\ τά έφα (ήσαν δέ μάλιστα έχεΖ- 
νοι τδ ναυτιχδν πλήθος) πρδς τδ συνηθέστερον ίβλε- 
πον. ΚαΙ συσχευασάμενοι μηχανάς πετροβόλους, μκ- 
χρομεγέθεις μέν πλείονας, ώς έπιβουλ^ύειν δι* αύτων 
το7ς έχ των τειχέων πολεμοΰσιν ήμεδαποίς, δύο δΙ 
μείζονας, ών θατέρα σεισμού θυγάτηρ τολμήσαντα 
φάνβι * έντεινάμενοι δΐ χα\ τοΟς τήν εύεπιβούλευτον 
τάφρον συργετοχί πλήσοντας, χα\ τδ περίτειχο; δέ 
χατασεΤσαι δεινούς, χα\ τφ τείχει προσβχλεΤν, χα\ 
διορύξαΐ αύτδ εΙς χατάπτωσιν, έγίνοντο των Ιργων, 
εΐ; όσον χραται^ν, χα\ άχάθεχτοι χατειργάζοντο. ΚχΧ η6, ιιΐ8η6 8αΐ6ηι 86Γ6 06Γΐ8ΐη6η ίηίβΓυπΙ. ΟπιηίΒ ςιπ- Ο προέτρεχον αύτοΤς πάντων συχνοί άχροβολισμοί. Πρδς (Ιοιη ραΓδ ϋθθίάβηΐ8ΐί8 €οιηρΓ6ΐιβιΐ(ΐ6Π8 ΐοΐιιιη είρ- 
εηίΐυιη 8ΓεΊδ (Ιη πιοάυιη 6ηίιη ΓβΙοίδ 8 π)8Γί 8<1 

ρΟΓίβδ ΙΐΐΟ 8ίΐ8δ 0ρ6Γ8 ΙΟΓΓίαΠΙ ρΓ0(1ϋ6ΐ8 6Γ8ηΐ) ΠΟΠ 

ήοΙΙίοίΐααίηί ίιιίΐ ηο1)ί8 βΐ ιυΐ8 ηιβηβίΐ ; ρ8Γ8 ν6Ρ0 
0Γίι:ηΐ8ΐΊ8 βηιιιβπι ίηιρ6ΐοηίΐ δΐιιΐίηιιίΐ. Ρ6Γν658ΐ 
ρυ^ζΐια ίη ΙίΙΐοΓβ ηιηπδ, ρΓϊιηυπι, (ΐϋί8 1οο8 6οηΙΤ8 

ηΐΙΙΓΟδ 8ί€€8 Γϋ1ί(ΐα6Γ8ηΐ 8ςυ9Β ηΐ8Γί8, 8Β8ΐίτί 16Π1- 

ροΓίδ €8υδ8, ςυοϋ(|ΐΐ6 ηΐ8Γ6 ρΐ6ηυηι ηοη 6Γ81 αβ- 
ΐ}α6 8(1 πιυη1ιίοη68 , ίΐ8 ηΐ δρβιίυιη %τΆηά^ 8(1 ρα- 
1>η3ΐη ίΠίβ Γ6ΐιοΐυηι Γιιί886ΐ 8 πκΒηίϋοβ 1ίΐΐ0Γ8ΐίΙΙυ8 
8ΐι|υ68ΐ) χςυοΓβ ; Ιιιπι ςυί8 1.8ΐίιιί οΐ) ρ6Ηΐΐ8πι φΐ8 ίιι 
ΜΙο ρο1ΐ6ΐ)»ηΙ 1116 ηι88ίδ υΓβ6η(Ιυπι νί(ΐ6Γ8πΐ. Ιικίο 
«ηίιιι εοκΒονΐ ηιιιΗηιη ροΐυί886 ΪΛάατ^ υο», ϋο ΐ|ΐιυ<1 
ρπηαηι ρ6Γηΐ8ηβΓ6 (Ιΐα ροΙβΓβηΐ, (:υιιι Ιίΐιιΐδ Ιιο€ δείλην γάρ χατασχδντες τ^ις ναυς εΙς αΟριον, Ιωθεν 
μάχης χρατεράς ένήρξαντο. ΚαΙ τδ μέν δυσμιχδν 
άπαν Εως χα\ ε(; δλον τδ χύχλφ της &χροπ6λεο>ς 
(χατά σχήμα γάρ τι δρεττάνου έχ θαλάσσης Ιως χαΐ 
των έχείσε πυλών περιήγετο πυργηροΟν) οΟχ οΟτω 
πράγματα ήμΝ παρεΤχεν, οΟτε τραύματα ένέτριβε* 
τ\ δέ έξ ανατολής έθηριοΟτο. ^Ην δέ μάχης ελεύθε- 
ρον τδ παράλιον δλον, τδ μέν, δτι ψιλά θαλασσίου 
Οδατος ήν τά πρδς τφ τε(χει διά τδν χαιρδν θερινδν 
δντα, χα\ μή πληθύοντα τήν θάλασσαν μέχρι χα\ Ις 
αύτδν τειχισμδν, ώς έντεΟΟεν έξ ασύμμετρου τοΤς 
έχ των παραλίων τειχέων χαΐ της έχ θαλάττης είναι 
τήν μάχην" τδ δ*, δτι δαήμονε^ δντεςέχβίνοι μάχης» 
περί τδ πονούν μάλλον της πόλεως έμ•λέτησ«ν έν- • 

9 Γ9 ΠΕ ΤΗΕδδΑίΟΝίεΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ. 7β 

τήχιιν ιΑηγά^• Έχ6«0«ν γάρ 9ι<γνυν βύνασθαι &ν Α βί( ρΓοίυικΙυιιι Ι(1βόςιΐ6 ροΠνβ οοΗΐηκΜίαβ ; Ιηηι βλάφαι ήμ3>• ώς χα\ προ9«5ρεύβιν κΟ μάλα 8υνά• 
μβνοι διά τ^ τοΟ αίγιαλοΰ &γχι6αθές χα\ οδτως βύ- 
λίμχνον • κα\ βτι χα\ τ6 τβίχος ούχ ίπονήρως βίχεν 
Ιχεισβ, Ατέχνοικ τβ τήν &ρχήν συβταθλν, χαΐ ούχ βΟ 
βυμπαγίν, χα\ μηδέ μιμελημένον &ρτι τφ χαλφ 
•τρατηγψ. 

ξ*. Έφχβι γ&ρ Ιατρφ παραχολουΟβυντι σώματι 
ι:ονοΟντι μέν, οΐφ {λ μή ψιλιΜΑΐ, ώς &ν«πο(ηθήναι 
«ρ^^ς ύγίειαν, χάντ•ΰθβν άμβλοΰντι τ6 νοσοΟν άναχο- 
μίσαφΟαι. Κα\ ούχ ίβτι βιαπιστησαι νους <0 χατβ- 
γνωχ^τας τό πρόίγμα, ώς πάνυ τι βραχΰ ιεροβότου τοΟ 
χυρ{ΐι>ς διενεγχείν ό Δαυ1& φαίνεται χαθ* ημών * εΐ 
μή τις Αρα Οερμότερον Ικιβάλλων, ώ; Ιν τινι «λά- ςυο4ΐ ηιυΓαβ «|α«ιηνΐ»8 «βηικίιιιιι ίΐΓίβηι ])€ΐΚ€Αΐη ϋοη- 
ΜΓυείυβ» ηβο ρβηΐβ, ηββ βοΐίϋβ λ ρτΐηοίρίο 964ϋΐ€•- 
ΐυ» ΓυβΓΑΐ* 61 βίΓβηυο (Ιβίβηβοτβ ΟΓβΙ»!• 60. Εγ9Ι 6ηίπι βίηήΐίβ ιηβ(ΙΊοο βυτ&ηΐί €0ΓρΐΜ 
9Β(;τοΐυπι ί(1(^ο(|αβ βίηβ ϋΙαικΙΊτηβιιΙίβ, ηΐ βΑηίΐΜΐ 
Γββίίΐυ&ΐυΓ, ηΐ]Ίΐ|ΐιβ ηοη ]λπι κοίϋ^ίΐιιβ €81 <1β πιογΙηι 
β2α&η<]ο. Ιυχι;ι ηπβ , υΐ ςηίΙΊΙιβΐ Γβπι βθ|ΐ;ηονβ' 
γΙπΙ, Οϋγ'κΐ II ρΓθ(ϋΐθΓβ ΓβίρβΑ ρ«υ1ηΙυιη <Ιί(ΓβΓΓβ 
▼1(ΐ6ΐιΐΓ; ηίβί ςιιίβ Γβροηβηβ ^τθθηϋαβ• ρΓοΊΙ- 
ΙογΊ »ιυ»ΓοΙ ΠΙαπι ίη 1>Π9ηββ. Εχοβρίίβ βηίαι 
στιγγι καρισάζοι ΙχεΤνον εΙς κροΜτην αυτόχρημα. ^ οοητβηΐιιβ βΙβΙυΓι $?([ηί»ςΐΗ>! οβΓΐι§, οιηηίι ϋΐίβ* ςιιο- Διχα γάρ βυνθεσιων &^1 (&ητοΙς χα\ μηνύ(ΐβΐι>ν γνω- 
ρίμων, & βή χα\ αΟτ^ πολλο\ χατηγορουσιν έχείνου, 
τίΐλα πάντα προδοτιχώς εΤχεν 4 άνήρ. Κα\ χοιν6ν 
αυτφ τε χα\ τφ χατά 9πουδ)]ν φανερών &λλως :(ρο• 
β^π) τ6 του χοινου μ^ν ύπερορ^ν περιφρονητκχώς, 
έιυτφ 21 μόνφ χαρίζεσΟαι « χαΐ προτίΟεσθα'. πίντας 
μλν &πιέναι, ικεριεινακ δΐ μόνα τά χατ* αύτ^ν. Έμέμ- 
φόντο οΙ στρατιωτιχο\, δτι τϊ πετροβΛα έν ήμΓν 
βργανα ούχ εύχρήτεως εΤχον, ώς άντιφεριζειν πρ^ς 
τά των αντίμαχων. Ό β^ &φε\ς χατορθουν τ6 ψεγό- 
μενον, χα>, Τ( ποκήτω ; ίλεγε, χα\ ήρκεϊτο εΙπεΤν το- 
σούτον δ χομψ^ς Πυθαγοριστής * δοχών μίν, Ιερ^ν 
είναι αιγης δι4 τ^ έχεμυθεΤν τ3[ πλείω, &λλως δΙ ηιιη ιηιιΐιί ϋΐιιι» 8Γ^ιιιιηΙ, ρβΓΩάβ β[^ίΐ. Ι1Π οοπιηιιιηβ 
(-81 δοϋίοοΐ €1101 ρΓ0(}Ί(0Γβ, πιηηϊΓββίβ Λΐίβδ ηβ- 
^οΐίηηΐϋ, 1)οηιιιιι οοιηηυιηβ ηβ^ζΙί^βΓβ 8ΐ1>ιςιΐ6 βοΙΙ 
ρΓον'κΙοΓο, οιιιηοδ (ΙίηιίΐΙβΓβ βιιηηυβ 8θΙα 86(1ιιΙο 

ΓΙΙΓΑΓβ ΟΐΙ6Γβ1).ΊηΙΐ1Γ ιπιΐίιοβ ςϋοιΐ Ι113ΰ1ΐίη3Β η08ΐΓ9Β 

ηοη »ρ(?Β θ8$οηΙ »<Ι ΓΡρε1ΐ6η(Ιθ8 Ϊ€ΐιΐ8 Ιιοβίίαπι• 
Οιιοίΐ νβΓΟ ΓορΓο1ϊ(ϊη(Ι«;1)ίΐΙιΐΓ ηοη βιηβηάίΐηβ. ΟαΙά 
ΓηΓίηηη ? «ίβ^αΐ, ι»ηΐιιιη(]ΐιβ ιιΐ Γ:ι1υιΐ8 Ργΐ!ΐ3|;οη€ΐΐ9 
3(Ιιΐ6ΐ)8ΐ, νί(]ρπ ΒϊΙιί (οηιρΥαηι β$$6 8ίΐ6ηΐίί οΐ) ρΐ6• 
ΓηΓ|ΐΐ'* ΐηο6η(ΐ!ΐ, 3ΓΓΐ8 Α<Ιν6Γ8ΐΐδ ίη5ΐΗΊ2ΐθΓ68 βυΙΤο- 
Γ»ΐιΐΓΐ8 νβΓΐ)Α, 3ΐηβ ΓοΙβηΜιπβ οΙ) ηΐΑΐϋ Η!δ!;ίπΐ(ΐ1ϋη(ΐ9 
ο1)(]υο 8β€Γβΐ3 ρΓθΓΐ]ηϋ<;8Ίηΐ6 Γβ€οηύ6π«Ι.ι. Οηπι 
8ΐΐ(Ιί9$βΐ ιηοβηία οοεπρβπ »1) Ιΐ08ΐίν)υ8 γο ςιιο«Ι χατ^ τους λοχώντα; πνίγων τήν λαλι3ΐν άνθρωπο;, £ ρ»ηιηι 8οΙίιΐ8 0886η(, νοοβ οΙ)8Γ(βηί) υίβηβ &(Ι πιαΙγ^^'• ΙπΙχων χα\ τά ές πονηρίαν Αδιόρατος, χα\ τό γε 
χρυψ{νουν πολυβενΟής. Ήχουεν, ώ; τ^ κερ^νειχος 
χαταΧαμβίνεται διλ τδ άνεχύρως Ιχειν ' χα\ παρΙ- 
ΐτεμπεν αύτ6 ταΐς μητράσκ τών πολεμίων παραβύειν, 
Ενθα αίσχρο^^ήμων εΓποι &ν &νήρ. Έπιλειπόντων 
όΐατών, τοΙς &π\ τών τειχέων ^ν βελών ζήτησις. Ό 
δΐ χα\ που &ν αυτούς εύροι, ύπετονθόρυζε, χαΐ έδ^- 
δου μη^ν, χα\ ή πόλις Ιχαμνεν. Έχλ^Ιτο μηχανή, 
χα\ ^ν ^ί^^α^τΐίΛίΛ έπιποιηβηναιι, χα\ έζητεΖτο ξύλον* 
χαΐ που &ν εΓη α6τ6, παρελάλει. Έμάνθαν^ τις Αλλο 
τι ένδείν τών δεόντων, χάΐ έλάλει * χα\ ^ν τηνιχιυτα 
δ χατά παροιμ{αν σιγηλ&ς ήρως Εύρυβόας, χα\ ήπει- 
λεΤτο χατά πληγών, χατί χεφαλής, χατ3[ ομμάτων, 
χατά αχολοπι<τμοΰ, εΐ μή παύσοιντο λαλείν οΐ τοιου- Ι)θί»Γιιιηι 3ΐ1ιΐι!6ΐ):ιΙ. δ8(|;ίι1ί8 «ΙβίΙοίΐ'ηΐΊΗηδ, 9 ικυΓΟβ 
(ΐ6Γβη<ΙοηΓιΙ)ΐΐ8 ηυ:0Γ653ΠΐιΐΓ ].ιοπΙ». δι ηηίβ τβΓΟ 
βΓιοπΗι ίηνβηίδδβΐ, ιηιΐΓηιυΓ»1)8(, ηβο υΙΙυιη (!3ΐ)&1• 
οίνίΐββαΗβ Ι3ΐ)ίη*ιι1ιαΐ. ΜαοΙπη» Γγ8€13 υΙ Γβρ8Γ8Γ0• 
ΐυΓ, Ιί^ηιιιη ςη»*ΓβΙ)2ΐηΓ ; Ινηο Ιογ» πΐϋΐβΓίΊβ ρίβηλ 
ΐηϋ'€η1)8ΐ; ειιη) ςηΐδ (ΙΐοβΓΟί αΐίπί) ηυοιίίΐλΐη 06068• 
βΑΓίπη) ιΐ6Ρ886, ίρ8β 8βΓη)οηρ8 ΓΊεΙ)3ΐ ; Ιυηο ογαι 
]υχ?8 ρΓονβΓΐ)Ίυηι ΐ30ΐ(ιΐΓηιΐ8 ΕηΓγΙ)0&8 Ιι6Γ08; η8πι 
νβΓΐ)6Γΐιιη• 03ρί(ί8• οουΙοΓυιη ραΓιηηο ροΒηβιη ιηί- 
ηα1)3ΐπτ Α48ί Ιοηιιί 06883Γ6ηΙ, ]υΓ8η8 ρί^Γ οηρπΙ ίιη• 
ρ6Γ8ΐοπ8 ιηΊιΐΒπιιη «ΟΓίΑπιιη η<-6ΐιι ΓθΓ6. ΟαίιΙ&ιη 
Αΐιΐ^πι ηοη οπιηΐηο ρΐβΐιβήΐδ οβρίΐβ Ι»8ΐΐ8 681 6ΐ 
ΓΓ0ηΐ6 νίτριη ρ6Γθυ88υδ• 60 ςυοι) (Ιβ π)&!8 Γ^ΐίοοο 
9|[βη(]ί π)ϋίιιιήι (Ιηεΐ8 ΐ|υβ8ΐη8 688βΐ; ηοτΜΜίαβ οχ νοι « διομνύμενος εΙς πίστιν σταΟεραίς απειλής βα• Ο 88ΐ8ηΙίΙ>ιΐ8 η6 ηιιι$8Ίΐ2Γ6 ςιιίύβπι 8υ8υ8 68ΐ, ΙΙϊΙί' σιλιχήν χεφαλήν. Τών τις δέ ο6 πάνυ του δήμου 
χα\ χατεάγη της χεψαλής, τά περ\ τ^ πρόσωπον 
ρά€^ ^ληγε\ς, 6τι τά στρατηγιχά φιΐύλως ενεργού- 
μενα χατεμέμψατο. Κα\ τών βλεπόντων ού^ε'ς ουδέ 
γογγνσαι τετόλμηχβ. Στρατιώται δέ πα^^ησιαζόμε- 
νοι, χαΐ ορθά λαλουντες, Ιν μόνον πρδς του άτοπου 
ήχουον, ώς βτι χατατόπια είληχότες έκεΐσε, χα\ μό- 
νον πονεισθαι άνχγχην ίχουσι, πλέον δέ τι μή πε- 
ριεργάζισΟαι, εΐ μή χαχά αίροΐντο πείσεσθαι. ΣΓτον 
λπαρχέσειν τ]) τκόλει όφβίλων, 6 δ* ές τοσούτον άπη- Ιθ8 (|ΐΗ ΙίΙ)θΓ6 Γθοίβιμιβ 1ο(|ΐπ 8θΐ6η(, υηυιη Οπίυπι 
ρΓΦΐ6Γ 8ΐιιΙΐιιιη Αυ(ϋ<*1)8ηΐ , ςυο(1 ηιιί» Γ.οη ηίδί γ68 

8ΐα1ΐ38 ΟΧρβΓίπ Ρΐ ϋΐΙΓ»8 ρ&Γΐ νΟΟΑίί 6856η( ίΐ9 86 

Γ3εΐϋΓ08 6886 06 ρρ]οη ρβΐίαηΐιΐΓ. Ρπιπιβοΐοη) «^ηπι 
8υρρ6ΐϋΐ3Γ0 ιΙβϋοΓβΐ οίνίΐαΐί, ίη Ι3ΐι1ιιπι ίηοηη» 
γβηίΐ ηΐ ιτχ 63 οίΓθΐιηΐ8ΐ3ηΓΐ3 ορροΠιιηΒ ιη3κπ»8 
(1ΊνίΓΐ38 8ΊΙ)ί 3θοίρ6Γ6ΐ (6Χ Ιιοο ςυ6ιΐι Γηιοΐιιιη ιιιί- 

86Γ ρΟΓΟΟρΐΙ ?} ί;ΐΐηί8 Υ61Ό είνίΐαΐί 03ΙΙ83 68861 ; 8(Ι60 

αΙ, ηίΜΐ ΓβΓΓίιιη ΙιοβΙίιιηι 608 (ΐ6νοΓ3886ΐ, Ιη ϋίβοπ• 
Π16ΙΙ 86 ΊηνΙοβιη (ΐ6νοΓ3ηιΙί Αϋϋυοίί ΓιΓΐ886ηΙ• μέλησεν, ώς έαυτψ μέν λα6|^ του τοιούτου χαλου τύ^ουτον παχυν περιβέσθαι, (ουτ( 6 Αθλιος άπώνατο;) 
%1 δέ «όλζι έγχαταστήσαΐίλιμόν ' ώς, βΐ μή ταχϋ χατέσπασιν 6 τών πολ«μ{ων σίδηρος, αλλήλους &ν 
χιν6υν<υσα( χαταφαγειν. .. 71 ΕϋδΤΑΤηΐΙ ΤΗΕ5$ΑΙΟίίΐεί>ί6ΐ9 ΜΕΤΪ10Ρ0ί.ΙΤΛ 4•€ίνΙΐ«Ιβ• ΡοΗςιηηιι ι•η}•ι ΜίΜίοηιιιι ΙιηρΙ<•Μΐ ηΐΑ• 
■«• ΙΐΝίΜβτΙΐο* ^ιή ?ο1«•«1 €ΐ(ΐ&βτ«τβ οηΚηβιΐ μιι}| 
|ΝΐιΗ8πιςιΐ6 ίη^ρίτο ςιι# νβΠβηΐ. Ουί 4ίνϋϋ$ λ])!!!!^ 
ϋ•1)ληΐ, ιβίαίβηι ολπροηαηΐββ, ρ6]υ9 ίκϋιυο 926ΐ)8ηΐ• 
ΜβΓΓ6ΐι»Γϋ βηίπι ρΙοΚ>ίι, ςιιίοιιηΐ|ΐιβ ιηηηίϋυβ ί<1 ηβί 
•ϋ ροΓ(»ηϋ«β ΙΓ<56Ι, Ιλρίϋβ^ ρΓοοιιΙ ]>οί6η(1&β, πίλ- 
€ΐιίη9» ιΙίΓί^βηιΙβι &ιχ'υυιηςιιβ ηβΓΥΟβ Ι6η<]6π<1ιιιη, 
^ΐΗ«ιη ΓθΙΙ<|ΐΐ(!Γΐοΐ , §βοΐ|σο ΙΙΙαίΝΐ <ΙβΓ•η«οΗΙιιι• 
ΜΊΝίΨβηιιΐ, «Ισηι 6«ΐβιιι Ι•ι^ί(;ΐϋΙο ιηϋΐιβ^ βιΙ» 
ιΙ«χ«ταηι αΐ §« ροΐΐϋίιηηΐιι <Η€ΐΙ»οι ηΐβΓ6ηΐιιη 81 
^\% ΗΙαιη ιιΝησηβκί, η<ΐ•ςυβ ρΓβΐόΙριιβ, ςηΙ ηοΑ 
ρίΐΓΐίΐιι Ιΐνιι«5»ίΐια8, ηβ ΙΙΙβ §ΐαΐΜ§ ΓβΓΟΠΐ οΙιβ&Μΐ 
ύΜίΜί, Ι•ιΐΓ.η<ηι 6ίΜ κβηιρβΓ&Ιιλί, Ι&ιηβηίααι, Ιβ<ΙΙ* 
§116 ί€ΤΜΐ ^Ιςυύ βχρΓοΙιηηβ ΐ}ΐιο<1 €ήτίΐ2ΐΒιη 8{< 

62. €α1αιηίΐ3ΐαιη οπιηιιίαβ ίιιΐΐ ^ςυ» Ι.ιιη ηθ- 
ε«$89ηχ ρβηιιπβ. Αΐ]ΐΐ9 βηίπα βΓοίβ ςυ» (Ιβ Ιοη^β 
ν^Γβ 8ΐΙΙιΐ6ΐ):ιΐ• υΐ 6&ββΙ 82ΐυ5π8 6υΓ&α<1υιιι 6Γ81 ; 
Α(1 Ιιοο ΐΰΐηροΓβ ΙαΙχίΓβςυβ ορυβ 6Γ2Ι, βΐ βί νίχ 

ροΐΐΐί ηρΐΐ Α6ΐ)3ΐ, 6βΙ)3ΐ ΙλΠΙβΟ. ΟαΜβΠ) βΧ 6ΧβΓ- 

είΐιι ηοιι ί||;ηο1)ί1ίβ (1.βο Ιιίο 6Γ9( ΜαζίίΐΑ») €ΐιιιι 
Ιΐ0€ 3ΐ€€6ρί8β€ΐ ιιΐϋηυβ β'ιϋίςυβ ||;Γ91υΐ8Γ6ΐυΓ, Ιιογ- 
ΧλΧχλ μι 02?ίιΙβπι ϋΐ ΐΓββ ιΠββ €οηβυη6τβηιυΓ 
{η ορ^Γβ» υ( Ιοουβ 56€Γ6ΐυ5 Ιιιΐσ 8εητ9Γβ ροβββΐ 
λςΐΐ3πι ία 60 €οηΐ6ΐιΐ9ΐιι, «Ιυπι ηυΙΙίΐ 698βΙ η6ΰ688ί• 
1*8 «Γιυ(1 ορβηιηϋ'ι, 8ίςαί<1βοι Ιιο$ΐ68 ηοικίαπι 

84ΐ6886ηΙ, β^ϋ ρΓΟΟυΙ ΟΟΠίΓλ 2ΐ)€886ηΙ. Ηίο 86Πηθ άφίιι τους έ9<λον«ας λδΐΐϊοτβκτείν, ιε«\ φ**>^4ΐ 
Κατρίν, δι^θΐ ^ύλοιντο. ΚαΙ οΐ ^θν«λοο*ε^οε 
«ΦΜυμενοι •&ν(α ^ •ώζεβ6«ι, Απβτέλβνν ^εΐΒ.1 ^ 
ρον. Μΐ(^αρνο2ατη$ γ5ρ τ6ν βημοτιχΰν, δβ«: 
τάς χβ7ρα;, χα^ βριαροΧ ^άβ^ν τβ χατενεγ^κειγ 
λ£Οον μαχρ3^ν &φε1ναι, χαΐ μηχανήν διαχεκρί! 
χη\ τόξου νενρ^Ιν 1ντ(1ν«ι χ«\ ^λεΙ^ι Ιξβχ<ί»^ο%η 
ΐΕ3τρηος. Κα\ αυτήν μλν ά«89Τέρ•υν «Ι^όο»; Α; 
τήροτ/ * έβυτο!< β^ 6βα χαλ στρατηγοί^ Ι«««βοτ 
τον άχ«λο\ι6«ΐ9 βτρατ6ν, βώρσις ικίθοντις. Κ&« 
αοτφ 6'*ΐ}γόρ•ν98, χ«1 μάλιννά γτ ήμ«1ς «Ι ι&'Ιΐ 
τι δ€<ιότ8;, ώς σϋκ &γα6^ τ|| ιν$>^ι τ6 οΟ-^βο γ 
οΟο», Αλλ* Ιντ4ΰ9« οΟχ ξν φορητδς ό &ν4)ρ« 9^ 
* τλιάζων χα\ δνσανβΜχβτΰν, 8ΐ μεμφθε^η ι!>ς ικ£^ΐΐ<ι• 
γενομίνην οΰτ» τήν ηόλιν χίναν^ρον. 

ξβ'. Τλ βΙ δή χορυφοίον έν τοΓς χαθ* ήμ^ τ^^^ 
τοις χαχοΙ{ χα\ \ τοΰ Αναγκαιοτάτου Οδατος Ιχ^- 
ψις ήν• 'Ος γάρ ή τΐ^ς άχροτεόλεως δεξαμενή Αρτλ' 
Ιχ μαχρου εΤχε, χα\ έχρην Αναποιηθηναι αύτή^έζ- 
ΟεραπευθεΖνανι Ενθα χρόνφ χαταπετιβνητο, ϊ^^τά 
τοΰτο μόλις μίν, Αλλ* ουν. Κα{ τις των τής ν^ρ^τιζ; 
ούχ Αφανής (Λέων ήν έχείνος 6 Μαζιδ&ς), έπ&ςχ- 
μένος τδ πρβίγμα χα\ Ιπαινέσας, καρεχΑλεβι '.Ν 
Δαυίδ ημέρας τριβήνα{ τινας μετΑ τ6 £ργ<», ϊί 
στζγανωθέν τδ ΑγγεΙον Εχ^ φυλάττειν τδ ησττ^Η• 
Οδωρ Ασφαλώς, δι Α τδ μηδλ ΑνΑγχην τέως έη:£- 
θεΖ<τ6α< τίνα, οία των «ολεμίων οΟπω έηιχειμένω^. ρΐ8€υίΙ Οανίά ίη Ιληΐυιιΐ υ( ρΓθΙ>2Γ6ΐ. ΤβηΙιιβ Τ6Γ0 ^ &λλΑ ιιο^^ωτέρω Ίΰΐ^ διεστώτων. Κα\ ήρεΐεν δ Η• «ΓΓίρίβηλ τ6γ1)8 ΙΙ&ζΊ(1;6 &1)8ΐυ]ίΐ ; αο Ιη οΙ>)ίν!οηβ 
ηΐ6ΐιΐ6ΐη Οαν'κΙίδ 8βρβΓΐ6η8, 8υΓΰυΙαιη εϋυχίΐ ςυΐ 
ί%<νχ% |[Γ9ηιΙί8 Ιΐ'αηοαβ ΓαΙΙ ϊμΧ\ ηοΑ^ηί. Νοικίυιη 

€Γ8ΐ ν€8ρ6Γ8, 21)1111(1808^06 8ςυ8 1ί1>6Γ6 Οθ6Γ6 ν8• 

)6η8 1η βυαιη ΓβοβρίΑοαΙυπη, €υΓ8υπι βυιιιη ιη&<- 
ΐ;ηο βοηίΐα ίιΐ(1ίε8ΐ)8ΐ• Τυηο Γοηβ ΜαζίάΜ 6υηι ρπΒ- 

ΙβΗβηβ (|ΐΐ04ΐ ί8€ΐυΐη 68861 8(Ι(1ίί886ΐ, Γ68ΐίη8ηΐ6Τ 

1(1 08νί(!βιη οαιτίΐ, Γ6Γ6Γ6η8ς(ΐβ ς«0(1 (ϋχ6Γ8ΐ ί& 
ιηβηκβιη Γ6νο€9ΐ. 08νί(1 γβΓο, ςαί υΐΐΐοηβιη 8υιηβΓ6 
|Η>886ΐ,ο1)1ίνΐ9€ΐ ηΐ8ΐιΐίΙ. ΡοΐΐςαΑηι νβΓο 8υ(ΙίΪ886ΐ Γ6- 
Ιΐηεικίλπι 6886 «({υβιιι, (|ΐΐ88ΐ «ιΙΙιυο υΙίΠίαΐί ίη ρ6- 
•161*0111 ΓαΐθΓ8ηι, ηοΐυίΐ, «ςϋλίηςυβ ίΙυ6Γβ 8ίη6η 
]υ88Ίΐ. Αηηα Ι^ίΙιΐΓ Οαιίΐ ίη Γ6€6ρΐ8€υΙϋηι ςαοιΙ ί11;«ι 

Ιίΐ6πι Γ8οί6η8, εαηι ρθ8ΐ Ιιπιυιη κγρβιιπι Ιγ9Χ6Ηι 
8(1113. Νοη ηιυΚί (ίί68 6Γ8ηΐ6ΐ8ρ8ί ν8€υυπ)(ΐυβ τβ- 
£6ρ(8ευΙυπι 6Τ8ΐ, οικΙ• 6ν8ηιΐ6ηιηΐ 8ίιηυ1 οπιηββ 

βρ68 ςΠ88 ίη 8Γ66 Γ6ρσ8ίυβΓ8Π1«18, η6ηΐ(Μ}(16 )9ηΐ 8(1 
ϋΐ8Π1 0εΐΐΐ09 Ι6ν8νν1• Νθ8ηΐ6ΐίρ«ί, 1ί€6( ίηνίΐί, Υί8Αΐ 
899Γβ88ί 6Γ3ηΐυ8 η6ε68:»8Γί8 ρ0Γΐ3ηΐ69, οιΐιιι (!ί(1ιεί- 

αιη8, 8ςα8ηι ρβΓίί886 ; 8ίπιυΙ 8αΐ6πι ουηι Πΐ8 βρεβ 
οπιηί8 6ν8θυίι ; {1»ί (Τίνΐ88 ςυβ 8*ιρ6Γ6Γ8ΐ« ηηιηη 
ΐ8ηνυηιηιθ(Ιο Γιιηβη 61 ογ8Γ6 8ΐα1ηίηια8 αΐ 8ΐί4)ΐΗ8 

8Τ6η6ί6ΐ Ιΐ8^ 181108100(11 ρΓΟ(Ιίΐίθη6η8 8ϋ60 Γ6<1θ- 

Ι6η1ί8• Τιιηο 6ΐιίιη ιιοΐίοιη 6Γ8Ι ρ8ΐ•ΐυπι οοηι Ιιο- 
•ΐ1Ηθ8(ςιΐ8ηιν!8 Γ86ίβικΙοιη β8$6ΐ), ιιυ1ΐ8 (1ηη8 οι 

«(ΙΐΓβηίΟΤ 6•ηΗΜ ΓΓ8Ι6Γ 80 Ι»αΐ6Τ ί:ΐίθ ΑΐΚίΓ01ΐί|-0 

Ιβοπΐ8ΐ)11ί, 86(1 8υιηηΐ3 ηββ1ίβ6ΐιΐί8 ϋΐαςοε οΓΐβ γος τφ Δαυίδ, δ^α γε δόξαι. "Ανεμος δέ Αφαρ«ά(η; 
τδν του Μαζιδά λδγον. Απήγαγε • κα\ λήθ^ χατα}[ό• 
σας τδ τοΰ Δαυίδ φρονοΰν, Ανέφυσε βλάστην άδρυν- 
Οεΐσαν, πρέμνον μεγάλου χαχοδ. Οΰπω γΑρ ^^Ί^λ 
δε(Αη, χα\ τδ χορταήθεν &δωρ ΑιτολυθΙν θέειν χατί 
του σχεύους ελεύθερον, χατηγόρει τδν δρόμον τφ 
χελαρυσμφ. Κα\ ό ΜαζιδΑς ιεαροδεύειν τυχών, Χ2ΐ 
Αχούσας, δ έγ^νετο, τρέχει σπεύδων 1π\ τδν Δαυ^ο. 
χα\ Αναμιμνήσχει* ιεροενεγχών, & εΤπε. Κα\δΔιν^ 
Αγαναχτήσαι σχηψΑμενος, ιερούβάλετο λαθέσθ2ΐ« 
ΤΔχούσας δΐ, δείν Ιιοσχβθηναι τδ Οδωρ, ώς έγ^ω- 
ρουν γενέσθαι χα\ εΕσαΰθις τδ χαλδν, Απηνήνατο, 
έκιτΑξας Αφίεσθαι (ϊέειν τδ Οδωρ. Κα\ τοινυν αύτ& νίεί88ίηι (Ιίιηΐ8ίΐ, εοΓ8!η 8ορΓ8(1ίεΐ8ηι ίηο- ^ μ^ν είσέ^^εεν, ή δεξαμενή δΐ έξέπεμπεν, δ έδέχε», ΑνΒλυθε(βης της προσφάτου έπιποιήσβως, οΓς τ) 
Οδώρ Απάλειψαν τήν ύγρΑν παρέσυρε τίτα^^ν. Καΐ 
ού πολλα\ ήμέραι φχοντο, χα\.ήντδ ΑγγεΤον χενον' 
δθεν συνεξεχενώ9ησαν ήμ!ν Απασαι αΐ 1π\ τί{ Αχρο- 
πόλει Ιλπίδες, χα\ ούχέτι ούδε\ς Ανέβλεπέν εΕς αν- 
τήν. Κα\ ήμεΙς ουν συσχευασΑμενοι, έχείσε χαται^- 
τήσειν, εΓπερ βί^, χα\ τ Α ΑναγχαΓα συγχομισάμενο;, 
Ιι(ε\ μάθοιμεν, Απολωλέναι τδ Οδϋΐρ, συγχα'ίβρ^ύη 
μέν ^ εύελπι, χα\ διανείμαντες έχεΤ τήν ^γχο• 
μιδήν, μόνου του δειλιόίν χα\ εΟχεσθαι χΑ^έιιτημβν, 
τ{ς Αν δή ΑπαγΑγοι τΑ τοιαύτα τοΰ χατϋ: ιτροδ^ 
σίαν συγγενιχοΰ. ΕΕ γΑρ χα\ μηδαμοΰ ίνταδ^α αο/- 
θήχη πρδς πο3ΐ:τμΓοος (θετέον γΑρ ούτω), οδδ^ άρέ• 
σχεια έπ\ δωροις, φεΓ.οι τον έμπελάσαι τ^ν τβ ^βΐΑ- ϊΓ-τϊ•^- υηιοΛ ΟΓΑΐΜϋ ϋΗββιη υΐ Ιβιηρυβ βχροβηαΐίοηΐΗ ^^ /2:'*^•^•ί*ί• άλν αΰτίί 81) τ6 Λκρως άμβλΕίν, χα\ παρά 

»-^#.^^^δλον τήν τοΜϋτην πόλιν «κίθ^αθαι καΐ τ6ν έν 

'; .^^>^.«? ^άντα λα^ν, χαί που καΐ βδχεσΟίι τί^ν ότρατη- 
. 3:ΐΓ:έ'^ςν, έπιτμηβήνβι τδν της αλώσεως χρόνον. εΓ ττω- 

"^^ :-»?'«ίι.Γ?«γών τ^ του βασιλέως πρόσωπον, ες κβραχα; πτε- 
'•' ^ ΧΚΓμξ•τ«ι. βυγγβνές 4ν βΓτ; μάλα τψ προδιδ<$να*, κα'{ που 
^^'ή^ίιΐϊ^^.^-Γρον,ώςΛν τις του λαλβΤν τεχνίτης έπαγωνί- 
3«*5Ν• ίίί>ι*^«• *^«^ * λογίζεαθαι συνβτδς}τβυτίίοι γοΰν ταυτ' λν 
''^^μ^έ^^ά τ4 <«;στοιχον. ΟΟτω καΐ ο!ακοστρ<5φος νεώς ού 
'^Τ=ί;ί«^ά χνρβίαν, άλλα μισθού. «2 τω χεφαλαιωσαμένψ 
; «/♦ϊνϊ:^ ναυν έγκοτοίη, Ις δίτον ούχ βστι πλέον έπιτεΤνα' 
Τ^ίί«^-£|»Ρ«μέν«ς μέν ποτβ κιν«υνβυουσ|ΐ, λ«λεΓ β& άσυν' 
ν^ ει π Λή, χα\ πράττει ούχ άόί5αθύαως• κα\ τίιν *έν.,^^^ 

.ίρ«. ..ι ά,«ρί«ν. Οδτω χ.Χ ,ΟΧαξ τ.Ι,α^^Ι^^^Ζ '^'^''°* """ '"'*' *' ""'" •»*- 

ϋβθάπαξ άποτίυγών τ?>ν δεσπότην κατά μΓσος τί^ 
ο^ς οίίειον, Ροτρύων μέν Γβως &πτ€τ«ι βίς ουδέν, συχνά βέ 
^«^ •:^Γ«η μέν κάτω περιοδεύει, πη δέ του σκοπευτηρίου 
>> δεςι. ^νεται, χαΐ ώδε χα\ έχεΤ περιβλεπόμενος. φαντάζει 
^Λ,ΐ:4πιμλειβν όρων δ& τήν του φραγμού σύμπηζιν χαΐ 
..^...ντΓ. τί^ν ϊ^ α2«φ τάφρον, έπιβουλευσάμενά ποΟεν ούκ 
τωνττί άποκωλύεί, άλλ• οΤα καΐ άπονυστάζων διάκειται. 
ιζιοΛ;, άνυων μέν οδτω τδ κατά του κτησαμένου τίϊν άμπε- 
^μι: )ον ρλάβοί. μελετών δΐ δμεΓσθαι το?ς αίτιωμένοις, 
ά ύ : ώς οδτε φεύγοι του άμπελώνος, οδτε χεκλ($φοι. οΟτ' 
XIV :4: έποδοιη, άφιε\ς δέ τ6, Ουδέ μήν άμελήσοι, δ τήν 
(ην :ί. ίμπελον άπηχρείωσε. Ταΰτα δέ τά κα\ τω Δαυίδ 

ω £=τ έμφαινίμενα. δι' ών ού μ^νον ό ^Ανδρίνικος φ^νοιτ' Γ '?!*•'"", "^^ *"*''» *"'^"• ίβϋϋηϋϋΐη. »β<1 6ΐΙ:ίιη 0•- 
.1 Ι::-, δν, δύσνουν έαυτφ άνδρα κα\ βαθυν πονηρεύσα,θαι ϊ "^".""'^'Ι"" ^"''" ΡΓθ(«Πθηίβ Ρβο». ΑιΙ ΓββιΙηιβη- (ίΟΓνοβ β(1νοΙ«Γ6ΐ. ρΓοϋίΐοη βίιηίΙΙίιηυβ ββδβΐ. βΐφΐβ 
3ΐί(|ποΓΐ€8 ρβίοΓ, ςιιί υΐ οοιϋφΐΐιιβ ν6Γΐ>ί8 Ιβηίοιη 
ριι«η«88θΙ. Μβιιΐβ ρΓυϋβηδ ίη 6ο«Ι«ιη ΟΓΐΙίιιβ ίβιίαιι 
ιηοάΐ ροηθΓ6(. Οαβιηηϋαιοίΐιιιη |^ιι56γο9Ιογ ηηνιβ οιη 
ί»ΐ8 ηοη 081 (Ιοιηίηιιβ 80(1 οοικΙιΐΰΐοΓ. βί.ΙκίΜΐΙ^ 
ίΙΙί ςιιί 6:101 1«8βπΐ, ηοη ββΐ. μι ια»^ Κβ^, 
03ΐϋΓ , 8(1α8( ί|αί(1βαι ρβηουΐα ; «οηβίΗ» *νβΡο ο}ϊ^$ 
ηοη 8υη( ε/Βοαοία βουηίίβρςΜβ «^ίι ; οιηηΐ Μΐβιη 
ρβΓίΙίί €]υ8 ίη ιιηυπι ίηΙ«η<|βη(ο , ίη δοορυΐοι ίη- 
ρίηί;βΓβ €ΑΓΐη3ΐη $ίηίΙ &ΐςιιβ ίη 8ΐι;880 πι«ιγί βί- 
ΐΏϋΙ οιιηι πΐ6Γ0ϋ>υ8 βΐ ίιοπιίηίΙ>υδ. Εαάβηι Γ&ιίοηβ «31. 8«ρβ ΐαηιβη <Ιβ8€6η(1ΐΐ ίη ίηΓβτίοΓβπι ρβηοη». 

ιϊηοίΐο 5ΐλΐ ςυ38ί ίη 8ρβοΐΛθϋΙο, Ιιίο βΙ ί11ΐ£ Γββρί- 

οίβηβ ΟϋΓαηι βίπιηΐΒΐ ; τί(]βη8 νβρο 56ρΐ8 οοηιριβββ 

Γονβ^ιηηαβ ]υχΐ3 ίΐίβηι , 608 ςαΙ Ιη8ίιΙί8ηΐυΓ ηοη 

&ΐηθΤ6( Ιη<1β, 86ΐΙ <1θΡΠ)ΐ6η8 ]3661 , ρβΓβοίβηϊ ίΐ8 

<Ιαπ)ηυπι τΐηβφ ρο88β88θΓί8, ίΙΙΙοο ]υΓ9ΐηιι ςϋ«Γβίιΐ|. 
!>«« 86 ησηηη^πι %1ΐβιη (Ιβ8βΡηΐ83β, ηβο ίυΓβΐυηι 

€•86, η66 ΐ8η(ΐ6ΠΙ ΐΓ9(]ί()ί88β, 0•ΐ8Π)8η8. Νοίί Ι2ηΐ«π 

βι-Λΐ η6|]ί||^6η8, 118 οΙ)8ΐ•η8 ηυ» νίηο» ηοοβΡβ ροΐϋίβ- 
8βηΙ. Η»€ νβΓΟ ίη 08τιϋ οοπιρΙοί» βαηΚ ουπι 6ί ίΙΙΝ 
ηοη λοΗιιη ΑηΗΓοηίοαδ 9Ρ||[υ! ροίβριΐ ήυο^ βίιίβ- 
ηιο<Ιί Γ6ΐ)υ8 ϋ(Ιιηίηΐ8ΐΓβη(Ιΐ8 νΪΓοηι ρηΐίίοβΓ'Λ δΐΙ)ί 
ίηΓ6•ΐοιη οΐ η^ΙΙδ &ηί5υ8 Γ6€υη<Ιυηι, 86<1 βιί^ίπι 0». αν./ 

Σνίέ 

* €ΐΑ5οη<1ο8, €ηπι βρρβΙΙβΡβί, οπη (ϋδεΗιηίηβ οίΐρί 
118, υΐ ιηΓοΙίοβιη δΟΓνβίοΓΟΠι Χβτχίδ (ΙηπιηαΓΟ, ϋηΐί. 
Ιΐηβ αη, ρο8ΐςυ&πι ίη 8ΰορυΙθ8 οβπηβπι ίιηρβ^ίδ- 
861. 0ν€ΐΙΙ)υ8 <!βΡβΗη(|«βη8, η^ίληάο ροδδβΐ »1Ι- 
ψί%^άο δοΐαδ δΜνβρί : οοδίοϋοηι ςιιοςηβ ?ίη6« 
βχ Ρβ 6Γ6ϋίΐ8 ΓΓη€(οιη ρβΓοίροτο ηοβοίβηίβηι, δ6(Ι 
6χ &η ΑϋνβΓβοδ ρο8δ6δδθΓ6πι βΐηβηΐβπι βιιηι («β- 
ψη^%τ\ δίςιιβ 8 1>6δΐίΐ8 Ιφϋί , ηοη (Ιυ1)ί(8Γ6πι 

288βΓ€Γ6 βϋΠΙ ρΓΟίΚϋίδδβ νίηβ^Π). ιΐ ί.::: δν, βυσνουν Ιαυτφ άνδρα χα\ βαθϋν πονηρεύσασθαι 
δέ ΐ:: «ηλικουτοις έπιστήσσς πράγμασιν • άλλα κα\ ό Δαυίδ 
;/ί*ί άπβλίγχοιτο, μή &ν ίχειν διεκφυγεϊν γραφήν του 

προδοΰναι. Άνακεφαλαιώσασθοι γίρ τ6 έπιχε-.ρηθέν, 

οδτε κυβερνήτης κοραδοχών, εΓπερ δρμισΟείη, άπο- 

βίλέσβσι την κεφαλί|ν κατά τδν δυστυχή σωτήρα του 

εΐ,οξσυ, δχνήσοι δν, ^ιχίαις φΟάσας προσαράξιι τ6 

σκάφος, κύμασίν έκδους. εΓ πως έκχολυμβήσας μ<ί. 

νος περιγενήσεται • κα\ άμπελωνος δέ φύλακα δαπα- 

νδν μέν τί. πιστευΟέν ουκ είδύτι, χόλψ δέ τψ κατά 

του δεσπίτου άφιέντα κλέπτειθαι, κα\ θηρίοις βλάπτε- 

σθαι, ούχ &ν νοσφιζοίμην λέγειν προδούναι τί3ν 

&μπ&λον• 

ξτ*. 'Ο οΤον κβχ^Λ δ Άνδρ^κβ, μβγίστοις Ιρ. ρ βδ. Ιΐ6»<(|ηιιη1υπι ηϋΐαω, ο Αα(ΐΓ0ηΐ66, ίη ηκι^ηίδ 
γοις χαΐ κίνδυνον δεινότντον έπ«συρομένοις, εΓαρ Μβ ορβηΐηΐδ, ηιι» οΙΙβηι ηίλχίπιυιη ρβΓίΰηΙιιηι 86- 
άμεληΟεΙεν. Ινα τινά μ<$νον εΙς αυτοκράτορα κεφα- 
λήν έφιστ^ν, χα\ αύτδν δέ οΟτε λίαν επιστήμονα του 
δράν. χαΐ δποπτον δέ Ι 'Ο Έπιμηθεΰ βασιλικέ. οΓον 
ήμ4ςδιέθο•^ κακίν! 'Ο αλυσιτελής υστεροβουλία! -Ω 
δυσανακλήτου χα* οΰ άχίχητα έπιδίωξις Ι "Ο είχαϊος 
έκίΐνος μετάμελος! ϋύκ Ισχε γάρ ε!ς τέλος τά τβϋ 
Δαυίδ ούίέ τ?»ν βησιλία λαΟεΓν. Δι6 κα\ έξέστειλε 
μν εκείνος τ6ν εΙς μνήμην ήδη γραφικήν άποτεΟει- 
μένο•^ πσρακοιμώμενον, ού μδνον έπ\ άμύντ^ τής π^ 
λεως, άλλα κα\ ώς Αν φασιν ύπελθών δεξιως άμύνη- 
ται τ?»ν απατεώνα Δαυίδ εΙς δλεΟρον. "Ηδη γάρ κατ- 
έγνω τ?^ν άνδρχ χα> ό βασιλεύς όψιμαθέστερον, οΤα 
βυσσοδομεύων ην. Έκρήτιζε δέ άρα πρ>,ς Κρήτα 
Ρατκοι.. Οβ. ϋΧΧΧΜ. ουηι ΐΓΑχοηιηΐ. ουπι δί η69ΐ3οΐ3 ΓνΙδδβπΐ, αηυιη 
Ι8η1υπι ίηιρ6Γ0ΐοΗ 6χρΓθΧ)Γ8ΐιιιη Γαίδδοί, 6ί(|ΐΐ6 ηοη 
δδΐίδ ςϋίίΙΟοΓί ιΐ6ΐ»6Ρ6ΐ 6άθ6ΐο, 8ο1υπιιηο<Ιο τογο 
δη9ρί€8ηΐί ! Ο Γβ^αΐίβ ΕρίπιβΙΙιβη, ηοπιβηΐο, ςα^ηΐο 
ηΐΑίο ίηβηβ ηο^ίβ Ι Οίηιιΐϋβ οοηδίΐίιιαι ο1> ΐ&Γώ'- 
Ιαιβηι ! Ο Ιηβΐίδ πιοηιΟΓίφ 1)οηΙ τβη» ΰοηδβοΐδΐίο ! 
Ο ίηΓίυαυοδδ ϋ|3 ροβηί(βη(ί« ! Ιιι ρβΓροκιιυπι 
βηίηι ςαϋϊ αιΙ ΟΛνίίΙβιη, ιυι ίηιρβΓλίοΓ^ιη δρ60ΐ»Νΐ 
ηο!ΐ ροΐ6Γ8ηΐ ΙίΐίβΡβ: Ιϋοο ιηίβίΐ €ιι1)ί€υΐ8Γίυηι, 
ίιι Ι)ίδΐοπ9 ]8ΐή πϊ6ηΐ0Γ3ΐ.αιη, ηοη βοΐυπι 8(1 όβΓοηβΐο• 
ήοιη ϋΓΐΐΗ, 5βιΙ βΐίβηι,.ϋΐ 8ίυηΐ, 8(1 (Ιβίθηδίοηβαι 0»- 
νίίΐίδ βΓΓ3ΐ)ΐιηιΙί ίη ίρβίοδ ρβΓηίείβηι. ^&Π1 βηίιη 
οο^ιιανοΓδί νίηιιη 6ΐίαιη ίπιροραΐοΓ, δβιΙ Ι:ΐΓ.ϋυδ, 

3 71 ΕϋΒΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδίΑΐΟΝΙΰί.νδΙδ ΜΕΤΚΟΡΟυΤΛ 72 «ιανίΐβίβ. Ρΐ>8Κ|!ΐ9αιι πιμι ιηι»Ι(Μ*«ι•) άηρίΜβ^ι ηια- 
Β«β ΙΐΝίΜβπιο» ^ιή νιοΐιιβΐ ιΙ«&βτ«τβ οπΗηβΗ βίιιΐι 
ρλίπαηιςιι» (ηιο»^ (}ΐι# νβΙΙβηΐ. ΟυΙ 4ίνίΐπ8 •1)ΐιιι- 
<1«1)&ηΙ, βΑΐαίβηι οιπροη^πίβδ, ρ6]υ$ &(]1ιυ€ β^βΐ)»!)!. 
Μ6ΓΓ6ΐι»ΓΠ βηίπ) ρΙοΙ)ί8, ςυΐοιιη(|ΐΐ6 ιηηηίϋυβ ί<1 ηβί 
αϋ ροΓ(»ηϋΑ8 ΐΓ&56β, 1«ρί<1ββ ρΓοοιιΙ ροίβηϋαβ, η^- 
οΙιίπΑβί <ϋΓί(|[6ηϋα8 βιΐϋυυιηςιιβ ηβΓνοβ Ιβιιιίβηϋιιιη, 
ΙΜΙΗ^ιη η9ΐΙ<|ΐΙι;Γ«αΐ , §ίο«|σθ ΙΠβηι (ΐ6ΐ)κη^οι1ΐΜΐ8 
οτΙι•ν«Γ8πΐ , <)οηι ^««βιη Υιγ^ϊιϊικΙο ιηίΙΙΐββ »(!» 
«Ινχβηιηι αΐ β« ροΐίββίιηιιιπ <>«οϋ»ιΐ8 ηίβηβπιιιγ. 91 
<)[«}« ΗΗιιη α(Ιιηοη«Γ6ΐ, ηόνςυβ ρΓ9Κ!ΐρα6, ςηΙ η<ηι 
ρΑΓίίΐιι ιΙ««Ι)ί»(»08, 116 ΙΙΙβ βίαΐηβ Γβτϋηι οΐιβ^ββΐ 
ύΜίΜ'ίψ Μπηηΐτη βϊΜ ΐβηιρβηιϋΑΐ, Ιοιιιβηΐ&ηβ, Ιη'<ϋ* 
γΐΜί Γβτ^ιι^ Αίςυύ βχρΓοΙιπιηβ <|ΐιθ(1 ΟΓνίΙ^ΙΒιη ίϋέ Αφ{6ΐ του; έθέλον^ας λειίτοτάχτΕίν, κα\ φ^ιϊγβιν τΙ]ν 
ί^αχρΙΒα, βπόϊ βουλοιν^ο. Κα\ οΐ (Ιαθύκλο^^τύκ ιεβρ .» 
«ΟΜυμενοι •ΰτ<ο «6 φώζενθαι, &πβτι£λθ9ν ΚαΙ τι χβΐ- 
ρον. Μ((Υθαρνονντ•$ ν5ρ των δημοτιχ&ν, δνοκ &ξιο\ 
τά; χε?ρα;, χαν βριαρο\ ι&άβδον Τ8 χατενεγχεΤν, χαΥ 
λ(θον μαχράν άφεΐναι, χα\ μηχανών βιαχειρίσασθαι, 
χ»\ τ^ξονι νβυρλν ΙνηΙνβι χα\ ^^λβίνι έξβχώρουν της 
ηατρίβος. Κα\ αυτήν μλν άιαστέρ•υν οδτω^ Αμυν- 
τήρ«τ/ * έ«ΰτ«Τ< βέ δσα χα\ στρατηγούς Ιιιιιθον τοιού- 
τον άχ«λου6«ΐ9 στρατών, 6(&ρσις ηκΙθοντις. Κ Αν τις 
ΰΐύζψ ύ^ηγόρβυβν, χαΐ μάλιατνά γβ ήμε2ς οΐ μή πάνυ 
^ δεειίτις, ώς ονχ &γα66ν τφ π4>.#ι τ6 οΟτω γενέ- 
σθαι, &λλ* ΙντΑυθα ο6μ Ι|ν φορητ6ς ό &ν4)ρ, σχε- 
* τλιάζων χα\ βυσανασχβτώνι εΙ μ«μφθ€Χηά>ς «ερκ^ν 
γενομένιρι Ουτ» «Ι^ν ΜΙν/ χένΑνΦρον. 62. €3ΐ;ΐηΓιΐ9ΐαιη οιιιηιιίαβ ίιιΗ βςυ» Ιηιη ηβ- 
€688αΓΐχ ρβηυηα. Αΐ|υ3 βηίιη 8ΓεΊ8 ςυβΒ ()6 1οιΐ||[β 
βΒ^Γβ ΑίΟαβΙ)»!, υ( β58βΙ 82ΐυ1>Γί8 6αΓαη(Ιυιη βΓβΐ ; 
λά 1)00 ΐ6Π)ροΓο Ι»1)οΓ6<]υβ ορυβ 6Γ91, 61 81 νίζ 
ροΐυί :φ(» Αβ1)3ΐ, ββΐιαΐ ΐ&πιβη. Οαί<Ι&ιη 6χ 6Χ6γ- 
€ίΐιι ηοη ί|;ηο1)ίΠ8 (1•60 Ιιίο 6Γ9ΐ Η&ζί(ΐ28) €ΐιιη 
1)0€ ί€66ρί$8ΰΙ ιιιυηυβ 8ΊΙ)ίςυβ ι^Γ^ΐυΙβΓβΐυΓ» Ιιογ- 
Ι3(υ8 651 ϋ3νίιΐ6ΐη 111 ΙΓ68 ιΠοβ εοη8ϋΐιΐ6Γ6ηιυΓ 

ΐη 0ρβΓ6, υ( ΙΟΟυβ 86€Γ6ΙΙ15 ΙΐΐΙΟ 86ΓναΓβ ρ088βΙ 

λςιιαπι ίη βο €οη(6ιιΐΑΠ), άυιη ηυΐΐ» 688β1 ηβοβββί- 
1*8 »1ιυ<1 ορβηιη^ΐί, 8Ίςιπ(ΐ6Π) |}0$Ι68 ηοιιάαπ) 
>(ΐ6856ΐι1, ββιΐ ρπιουΐ οοηΐΓϋ 8ΐΙ>6886ηΙ. Ηίο 86ηηο 
ρΙ&€ΐιίΐ Οανίά ίη Ιαηίαιιΐ υΐ ρΓθ1)&Γ6ΐ. ΤβηΙιιβ τβΓΟ 
«ΓΓίρίβηΑ τ6γ1)& Μϋζ'κΙίΒ 2ΐ)8ΐυ1ίΐ ; &6 ίη οΙ))ίνΙοη6 
Πΐ6ΐιΐ6ΐη 0.ινί(1ί$ ββρβΓιβηβ, βυΓΰυΙυιη βϋυχίΐ ςυ'ι 
ί&οΐυβ |[Γ3ΐ)(1ί8 Ιΐ'ηηου» ΓυΙΙ ιηαΐί ηα^ηι. ΝοικΙυιη 
6Γ3ΐ ν68ρ6Γ8, &1)ΐιη(Ι&η8(|υ6 8ςυ8 1ί1>βΓ6 ΟυβΓβ ν*- 
Ιβηβ Ιη βυυιη ηίοβρίΑουΙαιη, ουΡδυιη βυαηι ηΐ3- 
^ηο &οηίΐύ ίηιϋεβιϋ&ΐ. Τυηο ΓθΓΐ6 ΜαζίίΐΑλ ουηι ρΓ9Β- 
ΙβΗβηβ ηιΙο<1 Γ^οΙυηι 68861 &ιΐ(ΙίΊ886ΐ, Γ68ΐίη2ΐηΐ6Τ 
Α(1 Ολν'κΐβπι ουιτίΐ, Γ6Γ6Γ6η8ςυ6 ({«0(1 (]Ίχ6γ&( ιβ 
η)6ηΚ6πι ΓβνοοΑί. ϋζν'ιά νβΓο, ςαί υΐΐΐοηύπι 8τιπ16^6 
ρθ886ΐ•ο!>Ιίτΐ86ΐ ηι&1υΚ.Ροβΐςυ8η) νβΓο &υ(ϋί886ΐ Γ6- 
ΐΙη6Β«Ιληι 6886 3(|υ8πι, <|ΰ&8ΐ «(ΙΙιυο υΙίΙίΕ9(! Ιη ρο- 
βΐ6Γυιΐι ΓαΐαΓ9Π), ηοΐυίΐ, αςυ&ηΐήυβ Αυ6Γ6 8ίη6Γ6 
{υ88'α. Α<ΐΜ8 Ις(ΊΐιΐΓ Ουιίΐ ίη Γ6€6ρΐ&6υΙαηι ςαοιΐ ξβ'. Τ6 £& $4) χορυφαΐον έν τοις χαθ* ήμ2ς τού- 
τοις χαχοίς χα\ ή του Δναγχαιοτάτου Οδατος ίχλει- 
ψις ^ν• Ός γάρ ή της άχροπ^λεως δεξαμενή άργώς 
έχ μαχρου είχε, χα\ (χρήν άναποιηθηναι αυτήν έχ- 
θεραπευΒεΓσαν, Ινθα χρ6νφ χαταπεπόνητο, έγ^νετο 
τούτο μΛις μλν, άλλ* ουν. Κα{ τ{ς των τής στρατιόί; 
ουχ αφανής (Λέων ήν έχείνος δ Μαζιδβίς)» άποδεξά- 
μενος τδ πράγμα χα\ έπαινέσας, παρεχάλεσε τ^ν 
Δαυίδ ημέρας τριβήνα( τινας μετά τδ ίργον, Γνα 
στΐγανωθέν τδ &γγε?ον Εχη φυλάττειν τδ πιστευθέν 
Οδωρ ασφαλώς* διά τδ μηδέ άνάγχην τέως έπιτε- 
θεΙσΟαί τίνα, οΤα των πολεμίων οδπω έιΐιχειμένων, 
&λλά πο^^ϋ>τέρω που διεστώτων. Κα\ ήρέσέν δ λδ- 
γος τφ ΔαυΏ, δ^α γε δόξαι. Άνεμος δ& &φαρπάσας 
τδν του Μαζιδοί λδγον, απήγαγε • κα\ λήθτ^ χαταχώ- 
σας τδ τοΰ ΔαυΥδ φρονούν, άνέφυσε βλάστην άδρυν^ 
θεισαν, πρέμνον μεγάλου καχοδ. ΟΟπω γάρ ήν'δψίχ 
δεΓλη, χα\ τδ χυρταηΟεν ϋδωρ άπολυθίν θέειν κατά 
του σκεύους ελεύθερον, χατηγδρει τδν δρδμον ι^φ 
κελαρυσμφ. Κα\ δ Μαζιδάς ΐταροδεύειν τυχών, κα\ 
άκουσας» δ έγίνετο, τρέχει σπεύδων έπΙ τδν Δάυΐο, 
χα\ άναμιμνήσχει* προενεγκών, & εΤπε. Κα\ δ Δαυίδ 
άγανακτήσαι σκηψάμενος, προύβάλετο λαθέσΟάι• 
*Ακούσας δΙ, δείν έπισχεθήναι τδ Οδωρ, ώς έγχω- 
ρουν γενέσθαι κα\ είσαύθις τδ καλδν, άπηνήνατο, 
Ιπιτάξας άφίεσθαι ^έειν τδ Οδωρ. Κα\ τοινυν αύτδ ίΠ;!» νΊείΒ8ΐίη <ΙίηιίδΠ, €ΐΐΓ3ηι 8υρΓ8(1ί6ΐ2ηι ίηυ- ρ μ^ν εΙσέ^|&εεν, ή δεξαμενή δέ έξέπεμπεν, δ έδέχετο. Ιίΐ6η) Γΐ8ΐοί6η8, εαηι ροβΐ Ηηιαιη βγρβιιπι ΐηιχβΗΐ 
α(|ΐΐ3. Νοη ηιαίΐΐ (!ΐ68 6Γ2ηΐ είαρβί ν8ΰααπ»ςυ6 γ6- 
€6ρΐ:»6υΙυπ) 6Τλΐ, ιιηιΐ• 6ν8η«ΐ6ηιηΐ 8ΐιηυΙ οΜηββ 
βρ6β ςα&$ ίη &Γ66 ΓβρονυβΓαπιυβ, ηβηκχιυβ ]ηιη &ι1 
ϋΙ&ιη οετιΙθ9 ΙβνλνΙΙ. Νθ8Π)6ΐίρ«ί, 1ί€6ΐ Ιιινίιί, τί^ΐη 

^ββ^β^^ΐ ^"'^'»^^ η6€68:»&Γί9Ι ρθΓΐ3ηΐ69 , 6Ι1ΙΙΙ (ίίάίοί- 

ηιηβ, 3ςη&η) ρ6Γϋ886 ; βίπιυΐ 3υΐ6πι ουηι Ι1Ι3 δρββ 
οπιηίβ 6ΐτ&ηιιίκ ; ΙΙιι ιΚνΙκ» ςυχ 8υρ6Γ«Γ9ΐ, αηιπη 
ΐληηιηιπιοιίο Ιΐηιβτ6 61 ογ9Γ6 8ΐ:ιΐπίηιη» αΐ Αΐίςνίβ 
1Ι?6η6Γ61 Ιΐ9Β€ ί8ΐΊα8ΐηοιίΙί ρΓθ(ΙΙιίοη6ηι &ϋ60 Γβ<1ύ• 
Ι6η1ί3• Τιιηο ΰΐιίηι ηυΙΙοιη 6Γ3Κ ραιΊυιη ουηι Ιιο- 
βΐίΙ)α8(ςυ8ηινί8 ΓΑοίβιιιΙιΐιη 6$$6ΐ), ηυΙΙ» Ηοη» ιιΐ 
•(ΚΓβΒίιιτ ^β^^Ν1$ Γγαιφτ &ο ηιηΐ6Υ ί:Κο Α1Ν1^011^^ο 
ίιΐ6ΠΐλΙ)ίΙΙ, 86(1 8ΐιιηηια ηβ^Γικοιαία ίΐΐαςυΰ υίϋβ άναλυθείσης της προσφάτου Ιπιποιήσεως, οΤς τ6 
6δ«ρ απάλειψαν τήν δγράν παρέσυρε τίτανον. Κα\ 
ού 7η>λλα\ ήμέραι φχοντο, καΐ.ήν τδ άγγείον κενόν * 
δθεν συνεξεκενώ3ησαν ήμ!ν άπασαι αΐ 1π\ τ!) άκρο- 
πδλει άλπίδες, κα\ ούκέτι ούδε\ς άνέβλεπέν εΙς α£τ• 
τήν. Κα\ ήμεΐς οϋιν συσχευασάμενοι, έκεΤσε καταν- 
τήσειν, εΓπερ βί^, χα\ τά αναγκαία συγκομισάμενο• , 
έιύε\ μάθοιμεν, άπολωλέναι τδ Οδϋ)ρ, συγκατερ^δι^τ^ 
μέν τδ εΟελπι, κα\ διανείμαντες ΙκεΤ τήν ΰυγκό- 
μιδήν, μδνου τοΰ δειλιβίν χα\ εΰχεσθαι κοϋέι^τημεν, 
τ(ς άν δή άπαγάγοι τά τ^ιαΟ'ϋα του κατά Κροΰα- 
σίαν συγγενικού. ΕΙ γάρ και μηδαμού ΙνταδίΤα σο•>^ 
Ιήκη πρδς πολτμίοος (θετέον γάρ οΟτω), οδδ^ άρ^'. 
σχεια έπΙ δώροις, φει.οι τον έ μπελά να ι τδν τε άδ^Λ- 73 ΟΕ ΤΗΕδδΛΙΟΝίΠΑ υΑΒΕ Λ Ι.ΑΤ1ΧΙ5 ΟΑΡΤΑ. 74 

νόν τήν τ• μητέρα τοΙς του ^Ανβρονίχου άφύχτοϋς Α €ΐιιη οηαιιί &υο ρορυΙο ηΐ&Ιίβ $ΐιΙ»ΐη6Γβλ• ουιη νΓι 

υηίοΑ οπιηιϋ ϋυοβιη ιιΐ Ιβιηρυβ 6χρο({ηαΐίοηίΗ λίνοις, άλλ* αΰτ6 8ή τλ &χρως άμκλλίν, χα\ καρ^ί 
οιυλον τήν τοταύτην πόλιν τΣθκνθαι χα\ τ6ν έν 
αύτ^ 'κάντα λαι^ν, ηαΐ που χα\ ιύχεσΟίι τ^ν Οτρατη- 
γ6ν, έπιτμηθήναι τ&ν τή; Αλώσεως χρόνον, εΓ πως 
έχφυγών τ^ του ^αΦίλέως πρό&ωκον, ες χβραχα; πτε- 
ρύξβται» συγγενές &ν ιΓτ; μάλα τψ προβκδόναι, χαί που 
χα\ χείρον, ώς&ν τις τουλαλεΤν τεχν(της έπχγωνί- 
ναιτο. ΚαΙ 6 λογίζεσθαι συνβτδς|ταυτ{ζοι γουν ταΰτ* 1ν 
χατίί τ6 «υστοιχον• Οΰτω χα\ οίαχοστρόφος νεώς ου 
χατά χυρεία^^ άλλ& μισθοΟ, β{ τω κεφαλαιωσαμένφ 
τήν ναυν (γχοτοΐη, Ις β^ν ούχ Ιστι πλέον έπιτεΤνα:, 
πιραμένβι μέν ποτβ χινβυνευούση, λαλεΤ δ& άτυν 
τελή, χαΐ πράττε» οΰχ ά^(&φθύμως * χα\ τήν 'ίέχνην 3ΐ>1>Γ6νΊ9Γ6ΐ, €001, »ί νοΙΙαίΑ ιιηρβΓ&ΙοΓίκ Γη^ίβηβ η^ 

(:0Γν09 Α(1νθΐΑΓ6ΐ, ρΓΟύίΙΟΗ 8ίΐηϋΠΐηυ8 08561, »1φ1» 
3Γ|<| 1101*168 ρ6]0Γ, ςΐΐί υΐ €0ΙΙ1Φ<)118 ν6ΓΜ8 ΙλΠίΟΙΠ 

ρυ|;η«386ΐ. Μ6ΐιΐ6 ρΓυ«ΐ6η$ ίη 60(ΐ6πι ο^^1^η^ ΙβΓια'ς 
11)0(1! ροη6Γ6ΐ. Οα6ΐηα(1ιηο(1ιιπ) 0ΐι1>6ΓθλΐθΓ η:ινί5 οα- 
]<ΐ8 ηοη 681 άοιηιηυβ 80(1 οοιμΙιιοΙογ, βί ίηββίΐιμ* 
ϋΐί (|ΐιί 6:ιιιι ΙβΒββπΙ^ ηοη 681. ιιΐ πιοΚΐ# Ιΐ4^; 
03ΐΰΓ , 2ΐ€ΐ68( ιιαΜβοι ρβΗοιιΙσ ; ΐ^ηβίΗι ^6ιό 6|η 
ηοη 5υηΙ ΰίΒοαοία 869ηϋ6τςιΐ6 «^ίι ; οιηηί «Μίβηι 
ρ6πΙί& 6]υ8 ίη ιιηυιη ίηΐ6η(|6ηΐ6» ίη 8θορυ1θ8 ίη- 
ρίπ({6Γ6 ο&πηαπ) βίηίΐ &1ςιΐ6 ίη λΙ)γ880 πΐ6φ 8ΐ- 
ηηυΐ Γ,υπι ηΐ6Γ6ίΙ>υ8 61 ίιοηιιηίϋυδ» Β&(}6ηι ΓΑΐίοιιβ εΙς τ6 πέίν συστείλας, άφίησι τ^ σχάφος προ3αρα- . 6ΐΐ8ΐη ουδίοβ νίυ68Κ ηιαίαΓίΒ Ηνιβ οοηβίΐ» 8ΐΤ6Γ8&η8 χθηναι βχοπέλφ, χα\ χατά βυβοΰ (υναι αύτψ φόρτφ 
χαΐ άνβράνιν. Ούτω χα\ φύλοιξ τελεσφόρου αμπέλου, 
χαβάπαξ άποστυγών τ^ν βεστΓ^την χατ3[ μίσος τέ- 
λειον, βοτρύων μίν Γβως άπτεται εΙς ούβΙν, συχνά βέ 
πη μίν χάτω περιοβεύει, πη €& του σκοπευτηρίου 
γ(νεται, χα\ ωββ χα\ έχεΙ περιβλεπόμενος, φαντάζει 
Ιπ'.μέλειαν* 6ρων βέ τήν του φραγμοΰ σΰμπηξιν χα\ 
τήν Ιπ* α&τφ τάφρον* Ιπιβουλευσάμενά ποΟεν ούχ 
άποχωλύει, Αλλ* οΓα χα\ άπονυστάζων διάκειται, 
άνύων μέν οδτω τ^ χατά τοΟ χτησαμένου τήν άμπε- 
)ον βλάβος, μελετών δΐ όμείσθαι τοις αΐτιωμένοις, 
ώς οΰτε φεύγοι του άμπελώνος, οΟτε χεχλ6φοι• οΟτ* 
άποδοίη, &φΐε\ς δέ τδ, ΟύδΙ μήν άμελήσοι, δ τήν 
&μπ£λον άπηχρείωσε. Ταύτα δέ τά χα\ τψ Διυΐδ 6 άοπιίηιιπι οάίο ρ6Γί6€ΐο« ιινββ ;ίθΓΐ6 «(1 ηίΐιίΐ »Ηί- 
£31, 8χρ6 ΐ8Π)6η ιΐ6$66η(1ίΐ ίπ ίηΓ6ΓίθΓ6Πΐ ρ&Γΐβιη• 

ιηΐΟ(Ιθ 513( ςυ38Ί ίη 8ρ66ΐΑ61ΐΙθ, Ηίο β( ί11ί£ Γ68ρί- 

οίβηβ 6υΓαη) 8ΐπ)ΐιΐ8ΐ ; νί(ΐ6η8 ν6Γ0 86ρί& βοπιρλ^β» 
ίοΥ68ΐη<|υ6 ]αχΐ8 ΠΙαπι , 608 ςιιΙ Ιη8ίι1ϊ8ηΐυΓ ηοη 

8ΐη0Τ6ΐ Ιηάβ, 86(1 (ΙθΓΠΐΐ6η8 ]8€61 , ρ6Γ6€ΐ6ηίΒ ίΐ8 

(Ιαπιηηπ) τΐηβχ ρθ58β88θΗ8, ΠΙί60 ]ιΐΓ8η» ςυχΓβίΐιΙ- 
1ηι8 99ί ηαηςηιπι νΗ6ΐη θ686Γηΐ836, η60 ίϋΓ8ΐυπι 

6Ρ86, η66 ΐ8η()6ΠΙ ΐΓ8θί(ϋ886, θΐ8ΠΙ8η8. ΝΟΠ Ι2ΠΙ«Π 

6Γ8ΐ ηο^ΐίββηβ, 118 οΙ)8ΐ8η8 ηυ» ιτίη62Β ηοο6Γ6 ροιυί$- 
86ηΙ. Η]β€ νβΓΟ ίη Οβνίιΐ οοπιρΐ6ΐ8 8αηΐ ουπι 61 ΊΙΓη 
ηοη 8θ1«ιιη ΑηιίΓοηίοοβ 8Γ||^υί ροΐ6Γίΐ ηαο(1 6]ιΐ8- 
ηιοάί ?6ΐ>υ8 8(Ιηιίηΐ8ΐΓΑη(Ιί8 νίηιπ) ρι«Γ(ί66πΙ 8*ιΙ)ί 
ίηί68ΐ(Ηη 61 ηΐ2]ί8 8ηί1>υ8 Γ6€υη(1υπι, Μά βΐίαπι 08• Ιμφαινέμενα, δι^ δν ου μόνον 6 *Ανδρόνιχος ψέγοιτ* Ο ^υ £οητί6ΐα8 ίυ6Γϋ ρΓΟάΙΙίοηίβ Γ6η8. Αά Γ68ΐ1η6η- (Ιαπι 6ηίπι ίηοορίιιπι, η66 ^1)6Γη»ΐοΓ Γιιίΐ βχβρβ• 
6ΐ3ΐ>αη(Ιο8, €ησι «ρρβΙΙβΓΑΐ, 6ηπ) (Ιΐ8εΓίιηίη6 ε&ρι- 
118, υΐ {ηΓ6ΐί66Π) $6Γν8λθΓ6ηι Χβτχίδ άηπίΓιΑΓβ, (ΙηΙί- 
Ι^ηβ >η, ροβίςυβπι ίη 8θορυ!θ8 68Γίη:ΐπι ίιηρο^ίδ- 
861* 0υ6ΐίΙ>α8 (ΐ6Γ6ΐίη(]ΐΐ6η8, ηηιη(1ο ρθ886ΐ Μί- 
ΐ|α8η(Ιο 8θΙθ8 8!«ΙνιΗ : €η8ΐθ(]6ηι (|ΐιθ(|αβ νίηοβ 

61 Γ6 6Γ6<1ί1& ΓΓα6ΐθηΐ ρ6Γ6ΐρ6Γ6 η686ί6ηΐ6ΠΙ, 86(1 

6Χ ίτι &άν6Γ8υ8 ρο88688θΓ6ηι 8ίη6ηΐ6Π) βιιηι ^6- 
ρπΒ(ΐ8Γί 8((]η6 Α Ι)68ΐϋ8 1φ(1ί , ηοη άυ1|{(8Γ6Π1 

&886Γ6Γ6 6υηΐ ρΓΟ<1ί(]ί886 νίη62Π1. &ν, δύσνουν έαυτφ άνδρα χα\ βαθύ ν πονηρεύσασθαι 
τηλιχούτοις έπιστήσσς πράγμασιν * άλλα χα\ ό Δαυΐδ 
άπελέγχοιτο, μή άν ίχειν διεχφυγεϊν γραφήν του 
προδουναι. *Αναχεφαλαιώσασθαι γ^ρ τ6 επιχειρηθεί, 
οδτε κυβερνήτης χαραδοχών, εΓπερ δρμισΟείη, άπο- 
βΐλέσθαι τήν χεφαλήν χατά τ6ν δυστυχή σωτήρα του 
ΞΙρξβτυ, δχνήσοι άν, ρχχίαις φΟάσας προσαράξιι τ6 
σχάφος, χύμασιν &χδοΰς, εί πως έχχολυμβήσα; μό- 
νος περιγενήσεται * χα\ άμπελώνος δλ φύλαχα δαπα•- 
ναν μίν Ά πιστευΟέν ούχ είδότι, χόλψ δέ τφ χατά 
του δεσπότου άφΐέντα χλέπτεσθχι, χα\ θηριοις βλάπτε- 
σΟαι, ούχ &ν νοσφιζο(μην λέγειν προδοΰναι τήν 
Αμπελον. 

ξ^. ^ύ οΓον χαχδν, & Άνδρόνιχε, μβγίστβις Ιρ- Ο «5- Ι1β»|ς"βη1«Μ ηιιΐϋπι, ο Αη(ΐΓ0ηί66, ίη ηΐΑΐ^ηίβ 
γο*ς. χαΐ χ(νδυνον δεινότατον Ιπισυρομένοις. «Γ«ρ »»«• ορβΓίΐΜΐβ, (1»» •1ί•ιη «Μΐηιυη ρ6Π6Ηΐαηι 86- 

6υιιι ΐΓβχβητηΐ, οιιπι 8ί ηβ^Ι^βία ίι•ΐ886ηΐ, ιΐηηπι 
ΐιαίυπι ΙηιρβηίοΓί 6ΐρΓθΙ>Γ8ΐαιη ίηί886ΐ, 6ί(ΐ06 ηοη 

88118 ςυί(Ι 06Γί (Ι61)6Τ6( 6(]06Ι0, βΟΐυηίΟΙΟίΙΟ Υ6Γ0 

8η8ρί€8ηΐί ! ο Γ693ΐί8 Ερίηΐ6ΐΙΐ6ΐι, ιη6πΐ6ηΐο, ςαιηΐο 
π)»1ο ίηοΓίβ ηονΐ8 Ι Ο ίηιιΐίΐ6 ΰοηβίΐίααι οΙ> ΐ•Γ(Ιί- 

Ιαΐ6ΠΙ ! Ο ΐΓί8ΐί8 Π)6ηΐθΗ8Β 1>θηί ν8ηΐΙ 6θη86018ΐίθ ! 

Ο ίηΓΓυοΐυθ88 ί1Ι& ροΒηίΐ6ηΐίλ 1 Ιη ρ6Γρ6Κιιυπι 
6ηΊηι ςαχ 8(1 0»νί(ΐ6ΐη, ιυΐ ίπιρ6Γ8ΐ0Γ2ηι 8ρ60ΐ»η( 
ηοη ροΐ6Γ8ΐιΐ ΙίΚβΓβ: Ιϋοο ιηί8ίι €υΙ)ΐ€ΐιΐ8ηυπι, 
ίη 1ή8ΐοπ> ίλΐή π)6ΠΐθΓ3ΐοτη, ηοη 8θ]υπ) 8(1 <ΐ6Γοη&ίο• 
ηβπι ιιγΙ)Η, $6(1.6ΐ»8ηι».υΙ 8Ίυη1, 8(1 (]6Γ6η8ίοη6ηι Ο»• 
\ί(Ι1$ 6ΓΓ8ΐ)ΐιη(1ί ία ίρ8ίϋ8 ρ6Γηί€ί6ηι. ^&Π1 6ΐιίηι 

€0§ησνθΓ8ΐ νίΠΐω 6ΐί»ηΐ ίΠ)ρ6Γαΐ0Γ| 86(1 ΐ3Γ«1ίΜ&, 

3 άμελι^ΟεΙεν, Ινα τινά μόνον είς αυτοκράτορα χεφα< 
λήν έφιστ^ν, χα\ αύτ6ν δΐ οΟτε λ(αν επιστήμονα τον 
δρ^ν, χαΐ βχοκτον δέ 1 ^ύ Έπιμηθεΰ βασιλικέ, οίον 
ήμ&ςδιέΟο•^ κακόν! "Ο αλυσιτελής υστεροβουλία! *Ώ 
δυ ^ανακλητού κα*.οΙ3 άχίχητα έπιδ(ωξις ! *Ώ είκαίος 
έχΐΐνος μετάμελος! Ούχ Ισχε γάρ εΙς τέλος τά του 
Ααυΐ^ ούε^ τ^ν βασκλία λαθείν. Δι6 χα\ έξέατειλε 
μέν εκείνος τ^ν εΙς μνήμην ήδη γραφίχήν άποτεθει- 
μένον παραχοιμώμενον, ού μόνον (π\ άμύ*;τ( τής π^ 
λεως, άλλα χα\ ώς &ν φασιν ύπελθών δεξιώς άμύνη- 
ται τί^ν απατεώνα Δαυΐδ εΙς δλεΟρον. *Ηδη γάρ χατ- 
έγνω τ^ν άνδρχ χα\ δ βασιλεύς όψιμαθίστερον, οΤα 
βυ7σο^μ£ύ(ι>ν ϊίν. Έκρήτιζε δ^ άρα πρ>/ς Κρήτα 
Ρατκοι.• (Ίη. ΟΧΧΧνί. 75 ΕϋδΤΑΤΠΙΙ ΤΠΕδδΑΙΟΧΙΟΕΝδίδ ΜΕΤΚΟΡΟΙ.ΙΤ/Ε 76 

ςυοιΙ Ιβιηροκ οΙαπι ιη«ο1ιίη3ΓβΙιΐΓ. ΟΓβΐΙοβ €Γ£;ο α έχε?νος * χα\ τ6ν υκουλον Άργον , τ^ν Δαυίδ, ^^ϋ* 6Γ{Α €Γ6ΐ€η96ΐη ; βοά ί$ΐυιη 3$ΐυΐοηι ΑΓ(;ιιηι, 
0ατί(ΐ6ΐη άί€θ, <ιυι οοαίί» ιουΓιβ ιηαΐυπι ββιηρβΓ 
νί()βΙ ρ€Γ ΐΗΐη€ ^616^6ιη ΜβΓουΓίυιη ρβΓοιιΐβΓβ Η «Ιο- 
ΐ6Γ6€ΐβιιι ηοο ροΐυίι. Είβηίιη Ιιοΰ ρΓΑδβηΓιβη» ^^ν^^ 
ρτχνββίΐ , ΐβιηριΐΒ οιαΠ ηοβίτΙ, 6οιηιηο«ϋ ρΓορήί 
»ΐ;ηΐί«, λΙ»Ι>ΓβτίλΐυΓ08 ; βιίςιιβ ίη ιΗυηι 86 ίιηπιοΓ- 
'ββηβ υΐ ΓυΙί€« ςυ» «ηαΠ^ηι ιηβΐυβιι» $6 ίη ρΓοΓιιη- 
Ηυιη ίπΐιηβΓ^Ίι, Αΐΐαηοο ΓΟβίΓΟ Αη(Η*οηΙουιη βΐΐιι- 
%ί\^ €001 ίρββ ΑπάΓοηίοαι «(Ι ϋΐυιη υηκυίΐ)!]» 
Α(1οιιοί8 (ΐ68€6ΐΜϋ886ΐ• Τβ8ρ6Γ6 βηίιη ΥβηΗ ουϋίου- 
Ιλπυ» ροιίηάίβςαβ ηα&ηβ ρβποΓϋΐηυδ, οιηηΠηίδ 
λ 1)9ΐνΗΐ6 0Γ(ϋιΐλΐί$, τίβο ίπΐυβ ςαβπι ίοπηίάαΐ)»! 61 
ηιιΠυαι 8υχϋίβιη βχΐβπυβ ηο1>ί8 9άβ$86ΐ , Ιη 8&1αΐ6ηι άνυστάχτοις τά γε εΐ^ πονηρίαν δμμασι βλέποντα, 
ούχ ίσχεν άψοφητί δι* Έρμου &χε{νου ευπιέρου βα- 
λεΤν χα\ χαταβαλεΐν. *Αλλ3ι προαισθόμενος 6 Διυ'ιδ 
φθάνει Ιπιτεμών τ6ν χαιρ6ν του ημετέρου χαχου, 
ώ; εΙς χα)Λν έαυτφ* χα\ οίον ύποβυς βυθ^νχατ^ί λά- 
ρον, δς ύποπτήξας άλιαίετον βυθίφθείη, έξεφυγε τδν 
άγχυλοχείλην ^Ανδρόνιχΰν. ^Ανδρδνιχος άποβΔς αυ- 
τ6ς χίχτ' έχείνου του γαμψώνυχος. Εσπέρας γλρ ήλ- 
θεν δ παρακοιμώμενοι, χα\ α&ριον Ιωθεν άπολώλα- 
μεν^ διοιχονομησαμένου του Δαυΐδ, μήτ" ίνδον Ιδειν, 
δν έδεδ^ει, μήτε μήν έξωθεν έπικουρίαν γενέσθαι 
ήμιν, έπ\ σωτηρί^ μέν των &λ)Αΐν, βλάβτ) δΐ αύτοΰ, 
ήν Επαθεν &ν, σεσωσμένη; της «4λεως« Ούτω; ηιιίϋβη αΚοπιπι, Ιη ταΊη^πι υ6γο 6]υ8/ςυ8ΐη ρηββΗβ Β δ Δαυίδ χυνηγετούμενος ύπδ τ^υ Ανδρόνικου, έμν €8961. 8&1νΑ 6ΐτίΐ8ΐ6. Ιΐλ Οατ'κΙ !η$66ΐ&η1β Αη()ΓΟ- 
ηίοο, ίά πΐ6<ΙΊΐ8ΐα8 681 ηβ ρΓ«(]α ίΙΓιυβ ΓιβΓβΙ, ιήΐπΐ 
νβΓΟ ρηΒ ηοΙιΠί Τ1ΐ68$2ΐθηΐ68 , $1 8θΙυ8 ίρ56 8»1νβ- 
Γ<:ΐυΓ, η6 ΙοΙιιιη ςυίιίβηι πιιιηάυιη ροβοΐΐ. 

6^. ΡοΓΓΟ <)ί68 ιηυΙΐΊ β1«ρ8ί 8υηΐ, 6ΐ λΐιΐ6 οπιβη- 
1.11» Ιιβίΐιιπι, 61 6Χ (]υο αοπ16γ ρα{η3ΐυιη 68ΐ« 
υυΙΙα8ςυ6 τίιϋΐ ϋίαπι ηοο Ιοπο» 1>6ΐΙίο& ίηιΐιιΐιιηι 
ηοο ϋςυο |[0ιι6γο5Ο ίηΑϊϋβιιίοιη. Μαΐαβ οιιπι ροτ- 
Ι3ΐιαΐ 3ΐ}8ςυ6 Ι)Γ3θί8 ]υνοηί1ϋ)υ8ςιΐ6 οοΓβίβ ; ροΜβυβ 
ν3Γ0 ΓϋΙ^οΓ ίη&οΐίΐυβ ιιιοιΙ<^ ΙΙ>6ηοο οαραΐ 6)118 Ιβ^β- 
Ιαΐ. ΒβΓύΑπ ίιιίοηηβκοί ΐΙΙιιιη «ρροΐίληΐςαβ, ηιιο- 
ιηούο 9Π)9ηΐ, ηΐ£θ»ιιπι ςιιίάβιη βίεςυβ ίΐιΓ6Γίοή 
ρ:Η'ΐ6 οοΔίΌΐϋΙιιηι Γ6ΐίςιιο 1ΐΑΐ)ΐΐ4ΐ» νυΚιι νοΓΟ ^ίΐβ- χανοίτο, μί} πεσβίν ύπδ &γραν έχείνφ, παρ' ούδΐν 
μή δτι γε ττιν χαλ^ν Θεσσαλονίχην, ε1 μδνον 
περισωθεΐη αύτδς, άλλ* ο&δέ τ&ν πάντα χόβμον τιθέ- 
μενος. 

ξδ*. Ούχοΰν ήμέραι συχναί, αΐ μ^ν πρδ του σφο- 
δρού πολέμου, αϊ δέ κατά τήν τούτου άκμήν, χα\ ού- 
δεΧς Ιχεϊνον εΐδεν οΟτε έν δπλοι; δεινοί; δύναντα, 
οΟτε ίππου ευγενούς Ιπιβάντα. Ήμίονο; δΙ &χει ού- 
τ^ν άπ?> βράχα; χα\ πεδ£λων νεωτ&ριχών • Ισχεπε δ^ 
χα\ τήν χεφαλήν Ίδηριχώτερον ϊχφυλος πίλος ερυ- 
θρός. Βάρβαροι έχείνον χαΐ τεχνώνται χα\ χαλοΰ- 
σιν, 15 φιλοΟσι, πολύπτυχον μίν χα\ οΟτω συνεσταλ- 
μένονχάτω τήνλοιπί;ν περίθβσιν, τλ δ^ περ\ πρόσ- Ιϋιιηπ ίηΠ6Χ4ΐηηςιΐ6 οοηαιηοϋύ «ιΐνοτβι» 8υ1«ι« ιιΑ (| ιοπον εύρυνόμενον χα\ πρηνεύοντα ές ιxαν>^ν χατά ςηί ηιοΠίΐβτ νΐΐΑΐη 8|[6η8 ρΓΟΰΐιΙ • 8θ1β ιηίΐίΐβοι 
Γθ]ίοί3ΐ; ί68ΐα ]ιυ]υ8ΐιιοϋΊ 1ιοπιίΑίΙ>υ8 |;8ΐιϋ6ΐιΙ. €θ6ΐα8 
Ιϋΰο ν6$ιίιηβηΙ« ηοηιηΐ, δίοςυβ βροηβυβ ρπο ιτββίί- 
Ιιυ$ ηιβ^ηΐβοίδ 08ΐ6η(2ΐΓ6ΐ ηιοΗΐΐίοηι. 8ί φΐΑηά• 
3Γ€υη] ε&{)6Γ€ΐ, (Ιί^βΓοβ ίΐΐυπι 6χρ6Γίπ Αριιϋ νοηιΐί- 
Ι0Γ68, ηηοηιο4ο Αοηϋθτοτ ρο896ΐ. Οίΐ'ίΙιΐΓ 88(;ίΙΙ«ηι 

ρΓ0]6€Ίβ86 Ίη 21Γ£6σΐ 60|ΗΓ« 1ΐ08 ()1ΐί ίΙ)ί βΜΐ6ΐΐ3ηΙ, 

1αρί(ΐ6)ΐιςυ6 ιιηιιιη 6χ ίϋη(]3, »ο (ΙβΗκΙβ 96 Ιμ8 
8υϋ(ΙπχΊ&86 αϋ ιιιυΓ08 ; (Ιίο'αυΓ 6ΓΐΑΐη βιιΐιίΓαβ Α6Γ6ι- 
ηιηι 1.3ΓιηθΓΐιηι ίΓΓί8Ϊ8»6, (|ΐιο• (Αΐη ΙθΓΐί46Γ Γβριιΐΐΐ• 
ςυί ηο1)Ϊ8 ηιβία ρηΓϋϋβηΙ &ο βυιΐίβηάο πϋ6ΐ)ΑηΙ. 8ιπ 

νΟΓΟ, 6ηΐη (ΐ6Γί()6ηΐ6β, (]ίθ6ΐ)8ηΙ 86<ίΙί856 ίηΐ6Ηυ8 9(1 

ηιυΓΟίυιη υιιώΓιίπι, τίϋεηΐΰπιςυο Ιηουΐ» 6Χ(βήιΐ8 
νοίβηΐΐβ, (]«εβΓ6 ΒοΜίυηι : < Ιΐ« Ιιοιιυηι «8ΐ Ιιίο ηλίου, 7ναχα\ οδτω τδνστρατιώτην άπολέγοιτοτρυφε- 
ρευδμενος άνηλίαστα. Εορτή φιληδεί τοιούτους Αν- 
δράσι * πανηγύρι^ οΤδε τοιούσδε στολμούς ' νυμφίος 
&ν ούτω θρύπτοιτο έίβρυνδμενος. Τόξον δ' έχι?νος εΓ 
που χα\ χειρισθείη, πειρ5σθα» είπες άν αύτ^ν εκεί- 
νου κατά του; ώνου μένους, δπω; αν Ιχοι του τείνε* 
σθαι. Κατά δε γε τήν άχρόπολιν λέγεται όϊστδν Ινα 
κατά των έχεΤ περικαθημένων άφ^Ιναι, και λίθον 
Ινα Ικ σφενδδ^Λΐ; • είτα κα\ ύποθέσθαι τοϊς έπ\ των 
τειχέων, πεδίλων ^αφέα; Ιξονειδίζειν τους πέριΕ Λα- 
τίνους, οΟ; χα\ τοσούτον ί^μύνατο, κακά ήμίν ράπτον- 
τας, κα\ έγγελώντας οΤς ήκουον. "Ελεγον δέ οΐ άμφ" 
αύτδν σκώπτοντες εκείνον, κα\ δτι καθήμενος Ε?ω 
τειχέανν κάτω π<ρ\ σκιάν, χα\ βέλη βλέπων έξωθεν νοιβηιιβ, α«εβΓ6 ΒΟΜίυπίΐ : < ιια οοιιυηι «βι «ιο τεκχεων χατω πχρι σχι«ιν, κ»^ ρβΑΐ] ρΛ^^κυν ««.«υν^ν 
6560, ι 8ΐ8ΐηηςιΐ6 ίββϋιίΑηΙβιη ΐΓΜϋίΓβ ίη ηΐίυιη Ιο- ^ έπιπεταννύμ^να, «Ιώθει λέγειν, ώς ΝαΙ, καλ&, χαχά ουιη οΙ)υπι1)ΓλΙ«ιιη 64 Ιιιΐυπι, ίΐ9 φίχτβηΐβπι ρλΠβη» 
ηιυΓΟΓΗΗΐ ιώί 8ΰΐηρ|ίν$ ΙωίΜτβΐ, ΙιιχίβςαοιΙϋοιιηΐ, 
«οη&ηΐΐο ίρβιυη 6ΧΐΓ2 1«1ί ]α6ΐιιιη ιτ{ν6Γ6. 

65. Τλΐϋπι βιιπι "νΐίΐίίΐιΐβδ Λοιινίν^' ίΚ^ίοΊ.ΊΠΐιη 
8ΐιι<ϋθ8ί ηηοϋ ρΙβοο)Ι>9ΐ ίΠί Ιο(|υ6ΐ)8ηΠτ1' ; υΐ Ιιοο 
νοΓΟ ^6η6Γ08ίιΐ5 νί<1ετοΐυΓ, 1>Ιαηάί6ηΐ6Γ'3ΐοο6<1οΙ)&ιιΐ 
<|αΊ ν8Γ8ΐΙ»ηΙ θάυΐιιϋοηι. Αρυθ ΙΠοίϊ τΑοοΐΓ$ίϋ6Γ3ΐ6 
ίπτ^ρβίΐ ΐ8ηο<ιΜ $όη^ Ιι^ΙιοηβροϋΙιί^Α^^,Μή ΙβΠϋηιιη 
ιΐ6η|[βηΐ68. ΑάαΙαΙΟΓεβ ηυιϋοιη &580ΐ>ΐβ^'^1 5ΐιΐ(1οηΚ6$, 
θ8ΐοηΐ8()&ηΙ ίη 86ΠΐοΙίρΜ3 ο(1ίυιη α(1νεΓ$ΐ)$ οίνίΐαΐοηι, 
πι οΟιιι ίΙΙο α<ιι <^9η) ο(ΐ6Γ&1 οΗΐιηίη^δβ (:οη8οηιί- 
?6ηΐ. ΕηΙ βυίοιη »^\\ό ίΗθ8 Ρ£3ΐτί! 'τΙΐοΐΟΓΊδ ροοηια 
ςυοϋ ίΙΐ6 (16 ίυηο $6ηΐ6ηΐί8πι ρΓοηυηΐί.ιη8 α1)ίςυ6 τάϋίδε * καν ε6θυς άναηηδών μετεκάθιζεν ε!ς &συλ<5ν 
τίνα σκιατραφίαν κα\ άσχυλτον, πρδς τλν ευ Ιχο»>τα 
τοίχον μετα(^(&έπο>ν, δ φχσι, χα\ ζζν κυρώσας Ιςω 
βελών• 

ξε'. Κα\ τοιούτον δντα έκδλαπτον ές καρδίαν αυ- 
τήν οΐ τρώκται Λρεσχοι, χαθαρώτερον δ' έχφήναι, 
ούκ άνίέσαν θιοπεύοντε; οΐ τήν χολαχείαν περίεργοι. 
Κα\ ΐρρ^Τ'^ "Λρ^ί αύτου; τφ κούφφ ή πλάστιγξ, χή- 
ρας έχόνΛανΚβ^^ '^ί ποιητιχλς, νευούσα; είς Τά^ 
ταρον. 01 δή καρδιοχολάπται χόλακε; κα\ τταρηύγα• 
ζον Ιν σφίσιν αύτοϊς κατά της πόλεως μίσος, οΤς τφ 
την πόλΐν μιοοΰντι χαχοήθω; συνδιετίθεντο. Κα\ ί;ν 
έπ' αύτοίς τδ του Παιανιέως (ίήτορος, δπερ έχε?7θς 
περΧ κλοπής γνωματεύων κυκλιχώς περιήγαγ:ν, ο>δ< 7"^ ΟΕ ΤΗΕδ^ΑΙΟΝΊΟΑ ΙΙΚΒΒ Α ΙΛΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 7.Η 

τζως «ίρατίχτήνβσΟα^ Σο\ μέν, ώ 1λ\Λο, «ροδΰτι- Α ίβι•βΙ>βΐ, ΓοΠβ υΚ ιηιιΐ3Γ€ΐ. <)««1αυία αιΐ ρΓοα^ι^οι1(•ιι^ 

βροααϋαι, Ιί1)ί ]αοαιιϋιιιη βΓ3ΐ, ο Πανΐϋ, €ΐιιιι Γώ^ χλν τ^ φιλιχλν, ΕΓ^τερ ην 5μοιίν σοι. *Λρχ βέ οϋτω; 
είρηνβϊος ων, έπέτρεπβν Λλλοις ««κίν τ6 δέον εΙς 
μάχην ; ΟΟκουν • άλλ' «ί; παντελές χα\ ούτί>ς τίν 
"Αρην έΐϊέδησβν 2ν γ» ήμίν, ούκ οίδβ τΐζ «οτε των εξ 
*Αλωέω; ων, τάχα δ' δν ^Ε^κάλτης, εΓτ' ουν Έπίαλ- 
τος, 6 «αρά τοΓς Άοχληπάδαις έπχχθώς τβΟ; άνβ- 
χειμ^νους ββρύνοίν, οΓα κα\ πνιγαλενς ό αΟτός. 
*Οτβς γάρ ούχ άν λεχθεΐΓ,, δ; βύδεν\ των εδ >εγ(5ν- 
των Ιδίδου 2)τα, ε! μή 5ρΛ *χοιτ&τι σχίομμα ιταροι- 
μιΐϋδες τ^ Ιτ:\ εύηθεία. Τοιούτους γάρ τους ώτους 
χβ\ δρνιΟας ή παροι ιία Ιχοι δοχιμάσασα. Οΰτε τοί- 
ν)ν ούτ^ς ήθελε δραστήριος εΤναι, κα\ τους λοιπούς 
ίΙ άιιεχώλυβ, χατάγχων εΙς βιαν. Έχδρομήν γοΟν €&8οΐ βϊοαίΐβ• Νυιη ΠΙβ ρΑοίβειιβ 2ΐίο$ «(ζβίβ ςιιοιΐ 
ιΐ6ΰ6$$αΓίιιιη αγιιΙ ρυβηβΒ 5ίη6ΐ>3ΐ ?Ν<;αΐί(]ΐι»ιη: β£(1 
οιηηίηο ϋβ ηυχ1)6ΐΙιιπι ροιοβίβΐ ο1)&ΐ>1)0ΐ, ςυαιίαηι 
όι^ ηβδΰΐο ςυί8 θχ ΑΙθΰο« ΓοΠβ ΕρΙιίΑίΙοδ, &υΐ Ι&η- 
ϋοηι Ερίηΐΐηβ, ίηιρ^ΐίβηΐθΓ ςιιί 9ρυ(Ι ΑδοΙβρΙηιΙεδ ]:ι- 
ο•^1)3ηΙ βιιΩοΓοηβ, (1035*1 ορρΓβδδίοηοηι ηοϋΐιιηίΑΐη. 
Νοη 6τ%ο (ΙΙεβΓβΐηΓ Ι)ΐιΙ)ο ςιιί αιΐΓββ ηοη ρΓ.¥.1>ιιβπΙ 
1>οηα οοηδίΐία (ΙαηΙίύιΐδ , ββά Γβοβιίίδ νπίςάπΐιιιβ ηβ 
8ΗιΙ!ί$. ΡΓονβΓΐ)ίαηι οηίιη Ιιοβ 1)ΐιΙ)ηηο8 ηΐηιιο ηνε9 

Γ6€16 ρΓθ1)ην0Γ3(. ΝβΟ ΟΓ|ξΟ 3^6Γ6 νθΙϋΙ)»1, ££ΐ(Τ08 

ν«Γ0 ρΓοΙιίΐΗϊΙ)»!, νϊ Γοΐίηβπ!;. Ει^ΓΡδδίο ηιιίιίοιη 
ηε η{;οΓθΐιΐΓ αιΙνβΓβιιβ ί)θ8ΐο$ ϋ;ΐΙα θ€θ;ΐδίηπ($ 3(Ιρο θέσβαι τήν τυχουσαν χατά των ΙχΟρων βίς τοσούτον ΐΐ,ηβΙ»3ΐ, ιιΐ, ριιΙ«>. δίοιιΐϋ». βί ίη βο ΓιιίίίδβπΙ »1ί- 
Ιβέησεν, ώστε, οΤμαί, ό Σ•κελ?>ς, εΓπερ εΤχε μυχτήρά " ςι,ο; $βη9υ3 ιΐΓΐ)αηίΐ3ΐί!;, ςΗηδί Ι)βηοΓη€!θΓβιη βιιιιι τίνα νεύοντα «ρ^ς άστεϊσμ>,ν, εΙς εύεργέτην αυτ?>ν 
^τροσεποιήσατο αν • έπείττίρ οΓα κα\ δφθαλμοΰ χ6ρτΊ 
έχε(νφ διεφυλ^ζατο την στρατιάν, ώς μηδέ ναΟν έξ 
αυτών άπο)έ7θαιτ6 γε εΙς αύτ2»ν ?|κον ' εΐ καΐ στρα- 
τιωταί τινβς, ούχ !^χιστα δέ τά της θεσσαλονίκης τέ- 
χνα, οΐ μετά τοΟς φυγάδας κερίλοιποι, άπολεοντω- 
Οέντες οΤον τψ υπέρ της πατρ(^ς θυμψ, δεινά 
Ιποίουν δσημίραι κατά των ιτολεμίων, ώς ούχ άν τις 
έλιτίαειβ, δράστη ρηύμενοι• 

ξς'. Κα\ εΤδεν άν τις ενταύθα πονηρίαν ανδρός 
φαύλου χα\ σοφιστείαν βόΟιον. Παραχλητευ^μβνος 
γάρ, άνοίγεσθαι τάς τΓολιτιχάς πύλας Ιπ\ «ολέμίρ, 
χαΐ μή υπακούων, είτα καί τίνα σφοδρότερα μανθά- ος$βΙ 1ΐ3ΐ)ΊΐιιηΐΑ ; ^Μιιη 6ί€ΐιΙ ρηρίΙΙαιη οοπίί ο]ιικ 
ΰχοΓοίΙπηι $6Γν3Γοΐ, ίο (ΐ( ηυΙΙυΒ 6Χ 6θ ροπβπΐ, 
ηηοιΙ 06Γ16 Λά 6υιη $ρ6εΙιιΙ)»1, βίβί ςιΓκΙηιη ηιΠίΐΡβ, 
ρΓ.τ€ίρπ6 αυΐβιη ΤΙιβδβαΙοηΙοββ ΩΙϋ , ρο$1 Γιΐ|;»ηι 
8υρ6Γ8ΐί(6$, ςιιί ρβΓΪβηιηΙ 3ηΐπιο Ιβοη'ιηο ρΓο ρηΐπ3, 
ιβΓΓΪΜΙίΑ ςυοίΐϋίβ 30(^Γβηΐ «ϋνβΓβυβ )ΐ05ΐ68 8«ιρΓ« 
οιιιηβ <Ι1Ι0(] βρβΓβΗ ρο(βΓ3ΐ. 

6β. Τιιη€ (ΙΙ^οβοί ροΐβΓίΙ πίλΗΐΙβ «Ιίλςπβ βιβίηΐΐλ 
)ιιι}<ΐ3ΐ Ηοιηίηιβ. ΙηνΗ3ΐα8 6ηΙιη Λά «ρβηβικίαβ ροΓ- 
138 οινιΐβΐίβ 1>6ΐϋ ΐ6ΐηροΓ6, ποπ οΐιΐβιηρβί'ίΐΐ ; (Ι^ΚιιΙβ 
ρ6η€οΐ3 ιη3]0Γ3 (1{8€βη8 , ηίΙιΗοΐϊΐΙιιηβλ^Ηιιοροηαιί. νων, καΐ δ αυτός αδΟις μένων, χα\ άνακρινόμενος, Ο ^ΐ'**^ ίπίΐβ ιηητιΙβίΒββΙ (|ΙΙ3 ρητίβ ΙιοβίΗΐΐΜ ρ»Γ€6ΐι4αιη Ιφ* φ τών πολεμίων ούτω φείδεται, πρώτα μέν 
προβάλλεται βασίλβιον τηρε?ν κέλευσμα, χαστροφυ- 
λαχεΤν Ιπιτάσσον αύτφ * μανθάνοιν δέ, ώς ού τουτδ 
Ιστι χαστροφύλαχα εΤναί τίνα, τό Ισω τείχους έγχε- 
χλβΙάΟαι, άλλα τ& πάντα ποιε?ν, δι* ων άν τους 
(χθρο6ς βλάψειε, χα> τδ κάστρον ούτω φυλάξειεν (εΐ 
μή τις χαλοίη κα\ οΓκου, Ι) αμπέλου, ή νεώς φύλακα 
τόν Ισω Ιγχορδυληθέντα, καΐ οίκουρικως καθήμενον 
βΓ τ{ που δ& Εξωθεν έπίβουλον, άλλ* έχεΖνο άφιέντα 
εδ Εχειν, £ως χα\ εντός παρεΐ7δύσεται δλέΟριον)• 6 
δέ διχαιολογείσθαι του λοιπού άφε\ς, διέβαλλβ λέγων 
δεδιέναι, μή τδν πηλόν άφεθέντες τινές προελθεΓν 
Ικπβτασθήσονται είς τδ φυγείν, χα\ οδτως επΙ πλέον 
λειπανδρήση τά της π^λεω;. Κα\ ίδυσχέρα ινον μέν 68861, ριίηιιιιη (|ηί<1βηι ίιΐ8«ηιη ΙιηρβΓΑΐΟΓίί μγ- 

νΑπΗίΙΐη ρΐ*Χ(ϋ€3ΐ, Ιρβί ΙΙΙ 0381Γ3 β6??6ΐ ρΓ3Β6ίρΐ6η- 

118. Ουιη νβΓο ιϋάίϋίβββΐ ηοη 83ΐί8 ββββ 3ΐίΐ|η6ηι ον- 

βΙοθΪΓβ ίηΐη ηΐυΓΟβ Οΐ ΤI»66ιύ^ €38ΐΓ0ΓυΠΙ €Η8ΐθ8, 864 

ιιΙ οηιηί8 8^31 ςιιίΐιηβ οβΓ6Π(ΐ3ΐ Ιΐ08ΐ68, βίοηιιβ 6η•• 
81Γ3' οτΐ8ΐοάίη ( ηίβ! λϋηηίβ ιΙοπιηβ, βηι νΐιΐβ, 

3111 η8^ί8 608108 ηρρβΙΙβίΠΓ <|1ΐ{ ΙηίΓΟ ' ΙηΙΙΙβ 681 

4οπιίςα6 8β<ΐ6ΐ; 36 %\ «Ιίηυίιΐ Ιη8ίϋί3Γ«η β3ΐ 46 ί»- 
Γί8, Ιιο6 ΟεΓΐ 81 πΜ. ιΐ8(|ΐιβ«1ηιη μαΙηπι ΙιϋΑήυβ 
ρβΓν3<1αΐ ) : ίΙΐ6 τβΓΟ 86 ρηΓ(|^Γβ ΑΓιί80ΐηίιΐ6η8• ρπρ* 
<Ιί63()»ΐ 66 Ιΐηΐ6?6 πθ ςυίιΐηιη ροΑίφΐ^ηι Ιίηιιιη 
ΙιΐΓΐ)388βιιΙ ίη ίυ|(3ηι €0ην6Γΐ6Γ6ηΙυτ 8ί6(|ΐιβ 3ΐη- 
ρΚυβ ΙιοπιίηίΐΗΐ8 63Γ6Γ6Ι οινίΐ«8. Ιη(1ί^ηΜ>βιηΐυΓ 
Ιοη68 4υ6β8, Ιΐ06 3υάί6η(68, ιηί1ίΐ68<|ΐιβ 6αηι 618, οΙ άγαβοί στρατηγό^ άκούοντες τούτο, κα\ οΐ στρα- Π ρπΙοΗίΟ 60Γρ0Γΐ 6ίνίΐ3ΐΐ8 ΐΟΓρβ 63ριιΙ ίπιρονί- τιώται, Ιφερον δ' δμως, εΐ σώματι πόλεως χαλά 
φαύλη εφιστάται κεφαλή. ΚαΙούκ λτόλμων έγχειρεϊν 
λύε IV τήν έπιτβταγμένην άρμονίαν αύτοΤς, πειΟαρ- 
χοΰντες ούκ έπ' άγαΟφ. Άλλ' δτε ποτέ κα\ σύτδς 
Ιχορωσε πειθο7 εΤξαι, ^αδιουργεΤ οΟτω, του Χούμνου 
τεΟα(&^κ^ος άμα τφ περ\ αυτόν στρατιωτιχω λά* 
χει έπεισπεσεΐν τοΤς Ικ των έφων ττυλών πολεμουσι, 
χα\ έγχεχειρηκότος οδτως, εί χα\ δυστυχώς άπΙβη 
τό τέλος διά φαυλότητα των συναραμένων αύτφ τΐ)ς 
μάχης, χα\ δχλούντων των τε έπηλύδων στρατιω- 
τών, χαΐ τών τής πόλεως δέ τέκνων, & ταύτη περι- 
ελείφΟησαν μετά τους φυγαδίας, κατά σπουδήν έκ- 
^ραμείν έ«\ τοΟς πολιορχούντας, διά τό τους Λατί- 
\^-ς δλους γενέσθαι του άντιχωρ7,σαι κατά του Μι πι Γηΐ886^ Μ66 λυ(ΐ6Κΐ3ηΙ 8ρ0ΙΐΙβ 8θ1ν6Γ6 Ιΐ«Γ- 

ηιοηΊ3ΐη ίρβΊβ ίοιροείίαιη , ηοη Ιη ϋοηοη βίο οϋ6- 
4ί6ηΐ68. 86(1 ουιη οοΠυβ ίιιίι «Ιο οΙ)64ί6ηΙί3ΐ, Γγ3ιι(Ιιι- 
ΙοηΐβΓ 6(;{ι Ιιοο πμμΙο : €υιη Οοηιηβηιιβ ίηΐ886ΐ «υβαβ 
οαιη ρ3Κβ 6ΐ6Γ6ίΐα8, ηυ3ηι 8αΙ> ηΐ3ηη 1ΐ356ΐ>3ΐ, 

Γα6Γ6 ίη 1)08168 β ρθΗί8 0Γίβηΐ3ΐί5η8, 8ί€4|υ6 3(Ι({Γ6$- 

808 Γϋίβ8βΐ, 6ΐ8ΐ η&ΐβ 8θ066886Γίι οΐ) 6ηΙρ»ηι 6οηιιη 
ΐ|ηί 3€ί6Πΐ 0Γ(Ιίιι«ν6ηηΐ, ΐυΓΐΜΐΐ6ηΐ0Γυιηί ηιίΐί• 
Ιυη >1ί6ηίκ6η3Γαιη β1ίοηιιηΐ|υβ 6ίνί1λΐί8 ςυο8 «ηι- 
ρΐ6Χ3ΐα 681 ρο8ΐ Γυ^οηι, ΐ]υο4 ί6βΙίη3ηΐ6Γ οχβΟΓ 
η886ηΐ ίη οΙΐ8ί(ΐ6ηΐ68, βο (|υθ(1 οπιηββ 1•3ΐΐηί ΓΟη- 
€ηΓΓ6Γ3ηΐ 3(]ν6Γ8ΐΐ8€ΙιΐΗΐιηυιη, ίρ8β ρο8ΐςη3πι νίχ 

βρβΓΙΐίΐϊβ^Ι ρθη«8 30 (11011818661 ΪΓΓΠβΓβ Ιΐ»06 βΧΟΟΓ- 
8ίοηοηΐ ϋ68ί(1θΓαΐΑΐη, Γ61Γ0(ΐ6ίηΐ1β ]3ηθ(Ι8 1-Ι«1118:1 ^9 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδ8ΑΙ.ΟΝίΟΕΝ8ίδ ΜΕΤΚΟΡΟΙ-ΙΤΛ 80 

ηΒ0<Ι (}ίαΐ€ΐ1β ίη υΓΐ)βηι ΓονβΠΊ ροβββηΐ ηιιΙ βΊο Λ Χουμνου, αΰτδς μύγις άνοίξας τάς πύλας, χα\ άφε\ς 
βχϋ8β('ηΐ ; ροίΐΓβιηο νβΓΟ ]υΓΜΐ6ηΐο ΜββηιβΓαηΙ βο δηθιν έχβρομήν πρΐβήναι τήν ζητουμένην, έΤτα 
ροβηαιη ΙβΓΓί&Πΰΐη ρΓΟ Αοιίβοίλ βο1?ΐ886, €«Ι6Γ& συνίχλεισεν δπισθεν αύτων, ώς μόλις δυνηθηναι 
ραΰίίΐοοβ 80 ΓιιΐπΓΟβ ρΓοηΪΜΠίηΐ ηβο ίιηρθ83ί1)Ιϋ& τους εξελθόντα; Ισω γενέσθαι τά της πόλεως, χάν- 
ϋοηΐΓβ Οϋί νοΙυιιΐ3ΐ6Πΐ Αΐΐ8υΓ08. τευΟκν Ιχείνους βεινήν οδτω ποινήν του θαρσει 

τινυμένους διομόιασθαι ή«υχ&ζειν του λοιηοΰ, χα\ μή βιάζενθαι τά μή δυνατά, Ενθα Θελς &λλα βούλεται* 

67. δυρβΓΠιιυηι ηοη βπΐ Ιιίο εοη&0ΓίΙ)6Γ6 &(1 Ιιο- ξζ'. Ούχ άν δέ εΓη πάρεργον ένταΟθα προουτορή- 

ηοΓϋΐη ϋαοΊβ, ςιιί Ιχ;Πο &(Ιν6Γ$α9 Οΐιιιιηηιιιη βχίΟΓΠΟ σαι πρδς θαΰμα του στρατηγού χα\ βτι, του χατά Ίιιπο Γυρίο, ρο8ΐ Γαιη2ΐη 3(1 ίρ$υιιι ρ6Γΐ3ΐ9ΐη, ιιοΐαίΐ 
ρβπεαίυιη Β3Γΐ)αΓ0Γυπι 3ΐΐ{ζβΓβ, €οη(Γ(ΐ €ΐιυιηηαιη 
ρϋ(;ηαη(1ο, ί(3 υΐ Β8γΙ)2π αίΓίηςυβ νβχαΐί ΰ3β(1β• 
ΓϋΐιΐυΓ. ΐ£;ί(ηΓ » ρυ^^η^ηϋο 2ΐ)&ΓιΙί( οι βΐιυηιΐβ Ιήυιη- 
ρΐιιιηι ςυχ$ίνίΙ. ΑΙΐίδβίιηυβ εηίιη βιΙνβΓβυαι ηο$ 
ΰοηνοεανίΐ ίη οοΐΐβ οπεπίαΙί Ζ^^απΊ τίΐβ ιΐβιηοη- 
8ΐΓ2ΐη8 ρυ^ηχϋίδροδίϋοηβη), ηπΑΐη Ίη(Ηΰ»1>3ΐ ριιΙνΐ8 τ6ν Χουμνον «ολέμου Εξω τότε (δαγέντος, χα\ τοϋ 
ηράγματος βιηχουσμένου χα\ είς αύτδν, αΰτδς άφεις 
διπλώσαι το7ς βαρβάροις τδν χ(νδυνον, εΓπερ δ Χοΰ- 
μνος μλν έχειθεν πονοίτο, αύτδς δ* ΙνταΟθα χατα- 
στρχτηγοίη, ώς &ν χαχοίς έχατέρωΟεν έναποληφθίν 
τδ βάρβαρον, χα\ χατά τε στέρνων χα\ χατά τε νώ- 
των πληττόμενον χα\ βαλλόμενον όχλοίτο, οΟτω γουν 8ΐιΙ)ΐ31& 8 οιΐΓΓοηΐίΙ)υ8 81(1116 αΐ) 3(ΙνϋΓ$3πί5. Ργ606$ β στρατηγειν άφε^ς, ώς Επρεπε, πομπιχώς άλλως 81ΐΐ6ΐη 36 (ΐ6ρΓ6€3Γΐθη68 (|υ38 6||[Ίΐ, ΠΟΙΠΟ 6Γ6(]6Γ6 
Ρ0586ΐ. Ηθ6 681 ν6Γ0 6νΐ(ΐ6η8 ςυ3ΐη 116^11861)8 ΓυβΓίΙ 

Ιη 1.8ΐΐηί8 ρ6Γ86ςϋ6η(1ί8» ςυ3ΐιΐ3(|ϋ6 ί§η3νί3 ιη 
3ΐηον6η(Ιο α ηοΙ)ί8 1)6ΐ1ο, (^υοιηοιίο Ιίιηβηβ ηο 86- 
6υ83Γ6ηΙ, <ιυο(1 ΊΙΠυ8 68α$3 8(1οΓΊ6η(1ί 6Χ6Γ6ίΐυ8 
ηοιιιβηυβ 8υρ6Γν6η6ΓίΙ. Τυη6 νεΓΟ ιηυ1ί6ΐ'68 6υηι 

ΓΪδ6Γυΐα, 116 ρ08ΐςυ8ΙΒ (16 8υρ6Γηί8 ί1ΐ38 (ΐ6866η- 
(ΐ6Γβ ]υ88ί886ΐ Α866η(ϋΙ ίρ8€ ίη(ΐ660Γ0 ΠΙΟ(1θ Ϊ^'Λ^ 

ϊο€Λ Γβρΐ6ΐυΓυβ• Αι ^Ιΐ06 1υ(ΙϋΐΓΐιιηι βχ ιηυΗ6π5υ8 
ιι««ιΐί(ΐη3ΐη ίΐΐυιη αιονίΐ. ΙΙΐΜΐβ 6Ηίιη δ6ίΓ6 ροΐβ- 
Γ34 6]ΐ18Ι1Ι0ίϋ 68νϋ1&ι!οη68 ηιυ1ί6ΐ>Γ68 βφρο νίΓί8 
ν86ΊΙΐ8ηΐϊΚ>υβ ρτοΓαΐΜβ 8(1 ληΐιηυηι Γ68υπιΐ6η(1αιη, 
6ΙΙΙΙΙ ϋ3ΓΐηΓί8 Ιυιιι Οτ»ο$ ? Ηθ6 Ααΐβιη ιηΑίαιη διέχειτο. *Τψιστος γάρ έν τψ έ(ρφ γηλόφΐρ του χαθ* 
ήμοίς Ζαβαρείου έπανηγύριζε, θεωριχώς τ9]ν της 
μάχης έχείνης γνωματεύων διάθεσιν, ήν έγειρομένη 
χόνις ύπδ των τρεχόντων χα\ άντιτρεχόντων έσή- 
μαινε. ΚαΙ οΤα μΕν αυτδς τότε εΟχετο &ν, ή χατεύ- 
χετο, ουδείς &ν είδειη μαθών * ΕχεΙνο δΕ δήλον» ώς 
ώχνει χάνταυθα τοΐ)ς Αατ{νους δχλήσαι, χα! τι βχύ- 
λαν άπασχολησαι του χαθ* ημών πολέμου, ώ; οΤα 
τάχα που δεδιώς μή χα\ έπιχαλέσωσιν, ώς δι* αύτδν 
δίπαλτοκ τδ 'Ρωμαΐχδν αύτοΤς Επετέθησαν στρά- 
τευμα. Κα\ Επασχε μΕν τηνιχαυτα μυχτήρα Εχ τών 
γυναιχών, δτι χαΟελών ίχεί^ας τυυ άνω ίχέΐ Εστά- 
ναι, αύτδς ού χατά τι αΓσιον άναβαίη, γυναιχειον ΗίΑκηυηι 61 ιη3ηίί68ΐυιιι βχ ίΐΐο 6χρ6ηί 8υπιυ8, τόπον άναπληρών. *Ην δΕ αύτψ χα\ δ Εχ των γυ- 
86ί1ί6βΙ άί<1ΐ6ΐαΐιΐ8 βχ ίρ8ί8 1•3(ίιιί8, βΐ Ιΐ0Γ8 ηιιβ ο ναίων μώμος ώσε\ ούθέν. Πόθεν γάρ είχε γνους 
ΟΙιααιιιαβ ίη €08 Ιγγιι6Γ&Ι, ςιιί βΓβηΙ Ιη 6ίνίΐ3ΐ6 Εννοήσασθαι, ώς πολλο\ γυναιχών όνειδισμοι σφαλ- 
ρΓ06β&8ί&860ΐ ?6Γ8υ8 ροΠιιηι » 0101168 ιη&οΙιιη38 λομένους άνδρας άνώρθωσαν, βαρβαριχούς τε χα\ 
αΙΙλΙιίΓΟ» Γαί8β6« 688ΐΓΑ(|αβ ν88ΐ9ΐΐαΓ08 η3νι5υ8 806- "Ελληνας ; Κα\ Εχομεν χα\ ταύνην βλάβη ν Εξ αύτου 
6605*18 ςυββ Ίρ8ί8 8υρ6ΓΓυΪ886ηΙ. μεγάλην χα\ προφανή• Έμάθομεν γάρ αυτών 

Λατίνων Εξαγγελλόντων» ώς, είπερ τ))ν ώραν Εχείνην, χαθ* ήν ό ΧοΟμνος αύτοίς Επέθετο, Ενεπήδησαν 
οΐ ^ς πόλεως περ\ τδν ναύσταθμον, τάς τε μηχανάς άπάσας είλον άν, χα\ τδ βτρατόπεδον άπήγαγον» 
Εμπρήσαντες χα\ νήας, δσας Εξεγένετο &ν αύτοΙς« 68. 56(1 Ιΐ06 ρ08ΐ6ΓΜ18 η8ΓΓ8ΐ)ΙΐΐΐΓ 3 ηοΙ){8. Πϋΐ 

Υ6Γ0 31116 οιββΊα βχΰΟ^ίίαΙΟΒΐ υΐ ^ρ^^6 ίοΰοΐυωίβ 
6ν3(ΐ6Γ6ΐ, ρηη6ίρ&1ιΐ4υ6 ΙυχυΓΪΟδβ ιιΐ6ΐ[>3ΐυΐ'. δί 3(1 

0ρ6Γ8 Ι^ΐΙ)θήθ83 3ΐΊθ8 6Χ6ίΐ3ΐ)3ΐ, 1ρ86 {[61110 6ΐ ΟΐίΟ 
Ίη<Ι(ΐΙβ6ί>3ΐ ΙΙ08(Γ38(ΐυ6 Γ68 η6βΙίς6ΐ>3ΐ ο1) 0(1ίιιιη ξη'. *Αλλά τούτο μΕν Οστερον ήμΤν Επήλθε μα- 
θεΐν. Ό δΕ στρατηγδς τέως μεθώδευεν άσχύλτως τά 
Εαυτού, χα\ Ενετρύφα τ^ &Ρχή• Κα\ παραχαλούμε- 
νος εΙς Εργα φίλοπονιχως, αύτδς Εώρταζε τδ άπο^- 
(&^θυμε7ν, χαΐ άναπίπτειν, χα\ άν^εσθαι, χαΐ χατα- ιη ίιηροηίΟΓΟίιι. Ρ688ίιηαιη 681 ί|υΊ(1βιη, 86(1 Ιια- ]) προΐεσθαι τά ημέτερα μίσει τψ χατά του βασιλέως. ηΐ8ηυιη ΐΑΐηβη, ρΓορΗυιη πιιΐυοι 6υπι Ιιοηο ηοβίΓΟ 
Γοπιιηυηι 6οαιιηυΐ3886, υΐί1ίΐ3ΐ6ΐη<ια6 δί€ΐιΗ η»8βιιί 
€οη8ΐ2ΐΒϋηί ηΐΊΙίΐΑΐΙ 8ηΐ6ρο8υί566, 36, ιιΐ 3ΐίηυί8 

ϋΊ66ΓβΙ, ρΓΟ ΟΙΐλΓγΙχίΑ 86θρυΙθ .-βΐίυΐη 6ΐ6£;ί8β6. 

ΙΙΙυιη ί{•ΐυΓ3(1 1)οη«ιη 6Χ6ίΐ3ΐ Αα^υβίαδ :1(ηηικ 8 
Μ8αΓθζοιη68, (Ιαιη 6χ Ρ6ΐοροΒ68θ ρΓθΓ66ΐιη ουιη 

8110 βΧ6Γ6ίΐα ί1)ί 60ΐηΐίΙΟΓ3Γ6ΐαΓ, ηοη 6011)1110(11 
η08ΐΓί 681183, «Ι ΗΐΙΐΙΐϊ 8α•ρί63ΐ>3ηΙυΓ, 86(1 ίη (ΐ6ΠΙ0η- 
8ΐΓ3ΐίθη6ΠΙ, Γ6ίρ83 ν6Γ0 6υρί6η8 ρ6Γ 86ίρ81ΐαΐ νΐ(ΐ6Γβ χίχιστα μΕν, ανθρωπίνως δ* ούν. Ιδίου χαχου του 
χατ" αύτδν τδ χαθ* ημάς χοινδν άλλαττόμενος, χα\ 
τήν τοΰ Σιχελοΰ της του μεγάλου Κωνσταντίνου 
προτιΟεΙς, χαΐ ώ; άν ε?ποι τις, του χατά Χάρυβδιν 
σκοπέλου τδν Ετερον άνΟαιρούμενος. ΚαΙ ώχλει μΕν 
αύτδν εΙς τά χαλά χαΐ ό Σεβαστδς Ιωάννης ό Μαυ- 
ρ^ζώμης, Εν τφ Εχ Πελοποννήσου άναβα ίνειν μετά 
στρατού παραμε ίνα; Ενταύθα, ούτι χατ' εΟνοιαν μάλα 
"«ονιν χαθ" ήμά;, ώς 67;εν4(>υν πολλοί, άλλα τούτο μΕν ηυ3 ραΠΰ ρ6ΓΊ6ΗΐΑΓ6ΐαΓ ((Ι6 νίΐ3 ίρ83, (Ιίοο) ίη ΐ|υο, .'£(? πρόφασιν, πρδς^λήθειαν δ^ π:θ(ρ χαΐ αύτδς του 

υΐ ί3ηΐ3 6Γ31, Αη(ΐΓθηί6υιη ια6ΐα6ΐ>&1. ΑΐΙλπιβη ..βλ«πειν, ουπ^ρ Εχπ^εΝ(μή τι δΕάρα χα\ του ζ|)ν) 

)Μ>ηιΐ8 6ΠΙΙ 6]υ8 86ΓΠ10 (ΙυοΙ(|ΐΐ6 6χρΓθϋΓ&1>3ΐ 8(ΐ3ηι .^φόβον είχε χαΐ αύτ•ς*Εχ τοϋ Άνδρονίχου, ώς λόγος 

άΐ8ρθ8Ίΐίοη6Π). Νοο 3υΐ6ηΐ βΤ3| οοηβϋίοΓηηι 6)08 > ΐρρεε, ΚαΙ δμως Ελάλε{-κα)ά, χα\ ήλεγχε τδν στρχ- 

ρηηίεβρβ Η66 ιι11ιΐ8 3ϋυ8, η3%Η&Μ υηαπι βκβΙκΛ «ιΐ ^ τηγδν, δπως άν /α\ δ^έχειτο. Ό δΕ ούδ' αύτοΟ επ(- «1 ΟΒ ΤΗΕ88Α10Νΐελ ϋΚΒΕ Α ΙΛΤ1Ν18 ελΠΑ. 88 

στροφός V• ωσικρ ούβλ τών Αλλων ο6δ£ν6ς, &ν έχεΤνθ Α Τ1ιβ8Μΐοιπΰ»πι γβηΪΓβΙ ςη(Μΐ ΑικίΓοηκυη) ιηβΐυβίια!. βχ^μμα στήαας έν έχυτφ, «( θββσαλονίχτ) συγχα- 
νοιχήσββθαι δέει του *Ανδρον(χου. Κα\ μήν βΐχβν &ν 
έγγύην ΙπινοήβεσΟαι, ώς, •Γγβ αώσει τήν πόλιν, 
Ιχμ€ΐλ£ςβται τδν Αγριον, οία πεπιστωμένος «Τναι 
ζζν &ξ:χ. *Αλλ* οΟτβ τ&ν τοΟ βασιλιχοΰ ήΟνους βΟ• Β9ΐίοηβιη ^ιιΐβιη 6ΐ€0|[ίΙ«Γ6 ροίηβΓαΙ υΐ , βί βηΙνα 69* 
ββΐ ατίΐιβ,ίβίαπ) Γ6Γ3πι Ιβηίίοΐ, ίι& υΐ, ϋοηΠϋο, άί^ιιυϋ 
▼ίΐ3 6Χ8ΐ«Γ6(. 5θ<1 υΐί 8ρβ8 ποιι 6Γ3ΐ ίοεοη9ΐ3πΐί3ΐη 
ίιηρ6ΓλΐοΗ8 ίη 8Π(|υο Ι>οηο ΓβΐίηβικΙί; 61 ρβοεαΐ» βΓιαηι 
ηθ8ΐΓ8 6]α8ΐηο(1ι €θ£Ί43Κίοη6πι 3ΐ) 60 8ΐηον6Γαιιΐ• ρικονΙΟά^^ι στήσβαΟαι &ν έκί τίνος χαλοΟ, χα\ αΐ άμαρτίαι βλ ήμων Απήγαγον αύτου τήν τοιαύτην Ιννοι«ν• ξθ'. Και ώδ< μέν ή χβφαλή της πόλεως. Τδ δέ γβ 
λοκπ^ν Απαν τωμτ. πάντη βιάφορον Ι^ν, έτεροιούμε- 
νον ε Ες Αγαθόν. Κα\ οΐ μ&ν ίξωθεν στρατευαάμενοι, 
^ύχ αν {χοι τις εΙπεΖν, ώς τ^ Αρεϊχ6ν έψεόβοντο, οΤς 
&νέ πρέπον χαΐ οΐ έξ *Αλανων, χα\ εί τίνες 'Ιβηρες * 
οΐ βέ της ΐΰόλεως Ιθαγενείς, τ6 γνήαιον τηρουντες 
φιλόπατρι, οδ πολλο\ μ^ν ήσαν. Τλ γΑρ πλεΤον Ανέ- 
μοις έαυτ6 ^1^ιτρ^ψαν φχετο, χα\ μΑλιβτα τ6 προέ- 69. δίΰ 6Γβ;ο ςυί<ΐ6ΐιι 6Γ2ιΙ €ίνίΙ»ΐί8 ο^ριιΐ. ΑοΙί- 
ςυλ Τ6Γ0 οο(ΐηί8 ρ8Γ8 60Γροη8 οιηηίηο (1ί$8ίιη1Γΐ8 6Γ2Ι, 
Γΐ66ΐ ίη ΐΜ>ηυιιι ηουΙαίΑ^ Ουί ίοηβ ιιήΓιΙ)ΐ1)&ηΐ, ηβιηο 
ρο886ΐ (ΙίεβΓβ (|υ9ηΙορ6Γ6 {(η8νΊ3ηι ϋίββίηιυΙανβΓίηΙ, 
ίηΐ6Γ (ΐυθ8ρΓβ68βΓΐίπι Αΐαηΐ6ΐΙ1)βΓ68. 04ΐί ν6Γ6 3υΐ6ηι 
61 εΙνίΐΑΐβ 6Γ91Ι1Ι, 2ΐηοΓ6 ρΆίτιχ οίΠοί» ρΓΧδΓΐΙβΓΟΠΐ, 
86(1 ηοη 6Γ3ηΐ ιηιιΚί.ΡΙΰπηυβ 6ΐΓιιη 3ι1 νβηΐυιη 56 
6οην6Γΐ6ηΐ68 8ΐ)ί6Γ3ΐι(, Πΐ3χίιη6ςα6 ηυί ΓΟϋΟΓβ χον χατΑ τε χε?ρα, ώς έ^^έθη, χα\ τδ 5ύνασ6αι τ& Β ροΐΐβϋβηΐ, υΐ (Ιίοΐυηι 681, (•0Γηρ6Γ6(|υ6 <!υθ6ΐ» 61 3(1 

«λέγχείν τ^ σρτατηγ^^ν χα\ 9υμμ•τΑγειν εΕς τδ ιη6ΐίθΓ3 Γ6(1υ€6Γ6 Τ3ΐ6ΐ)3ηΐ. 

χούιόν. Κα\ εΤπεν Αν τις Ανθρώπους τούτους, τους ύπο- 
αχαντβς παραμεΖναι τ|} πόλει, ούχέτι πολιτιχους 
ν.α\ -Ι^μετέρου βίου χαι οίχοβεσποτείας, ΑλλΑ λΐ)- 
οτείας χα\ θηριωβίας χαΐ εμβριθούς Αγριότητο;. 
"Ήσαν γΑρ Αληθώς θυμοΟ του ύπ&ρ πατρίδος Αχρα- 
τ6:ς, Ανβρες χατορθωμάτων, Ανδρίας γέμοντες, Αλ- 
χΙ;ν πνέοντες, πεπλασμένοι πρδς ρωμαλεότητα, 
διψώντες μΑχην, χατΑ βαρβαρικών βαρχών πεινών- 
τες, φΑναιτδπΑν, ΑρειμΑνιο»* ο! οΟτως έξίλΑθον• 
το τών Αλλων, ώς μόνου γενέσθαι του πολεμείν» 
χα\ της χατ* οΤχον τύρβης Ανθελέσθαι τ6ν έπ\ του 
τε Γχου ς χ£ νδυ νον• 

0^. 06 τοένυν Ανδρες μόνοι, ΑλλΑ χα\ γυναΤχες 
η(Λς Άρην Ιμαίνοντο. ΚαΙ δσαι μίν λίθους πάρε- 
φορούν ταΤς τε Αλλαις μηχαναΤς χα\ τοΙς σφενδονώσι, 
χα\ δσαι ύδροφόρουν ΑχμΑζουσαί τε χα\ νεΑνιδες, 
χα\ μήν χα\ δσας τ6 "γΐ^ρας ήδη χαταργεΤ^ έποίει τ Α 
Ιργα συγχεχυφυίας, Χνθα τ6 τέλος πεσούμεθα * α! 
τοιαύτα ι δόξαιεν Αν ουδέν τι μέγα ποιεΤν, ε Ι χα\ 
έποίουν, τ6 δύνασθαι βιαζόμεναι, χα\ δι* ημέρας 
πονούμεναι * δσσι δ& χα\ πρ6ς όπλισμδν έ/^^ύθμιζον 
έαυτΑς, ^Αχη χα\ φιΑθους Ιναπτόμεναι ώσε\ χα£ 
τινας θώραχας, χαΐ τΑς χεφαλΑς μίτραις εΙς Ιλιγμα 
διαλαμβάνουσαι, εί πως στρατιώται είναι σοφίσον- Ι8ΐ08 3111601 1ιοιιιΙη68 <|υί Ιη ογ^ο νίνβΓΟ 513106- 
ηαΐ, ηβιηΦ6ΐν68 1κ>ιΐ086ΐ ίηβϋΐιιΐίβ ηοδίΓΐβ ηΐ6ηΐ68, 

86(1 )3ΐΓ0η68, Γ6Γ38• 1μΙΓ1>3Γ08 »ρρ6ΐΐ3ν(^η8. Ναι» (|1ΐί 

ρ3ΐΜ0 3ΐηοΓθ ηοη ίηε6η(ΐ6ΐ)8ηΙυΓ, πίΙιΗοιηίηιιβ Γογ- 

168 18060 6Γ3ηΙ, Ι)6ΐ1ί 611 ρ{(1 1881101, Γθ1)υ5ΐί, Β3Γϋ3- 

ΓΟΓυηι 53η|ζπΊη6ΐη 8ΐιί6ηΐ68, υΐ ιιηο ν6Γΐ)0 ι11θ3ΐη, 

Μ3η6ΠΙ 8ρίΓ8ηΐ68, 3ΐςυβ 113, 0Χΐ6ή8 ίη Τίΐβ 3ηΐί88ίδ 

οιηηί^υ8,' ηίΐιίΐ ΡΓ9616Γ 1>6Ηυπι ρΓ086(ΐυ6ΐ^3ηΐιΐΓ, 6α• 
η8 άοιη68ΐί6ί8 ρ6η6ΐιΐ3 ίη ο1ΐ8ί(ΐ6η<1ί8 υΓΜ5υ8 ρΓ»- 
ΓβΓοηιΙο. 70. 86(1 ηοη νίπ Ιβηΐιιπ), 86(1 αιυ1ί6Γ68 ςαο(|ΐιβ 
Μ3η6 ίηα3πιηΐ3ΐ» ΓυΓβίΜίηΐ, αΐί» Ι3ρί(ΐ68 {>θΓΐ3η(1ο, 

3!ί» Ι|υΦ 8ΐ1 1>6ΐϋ ηΐ3€ΐΐίη38 36 Γΐΐη(]38 η606583Γί3 
6Γ3η1, 8υρρ6ΐ1ίΐ3θάθ ; 3ΐίχ ςα3Βΐη8Χίυΐ6 9ΒΙ316 ηοΓ6- 

1)!ΐηΙ 3ςυ3ΐη Ιιαηΐ6Π5 |;68ΐ8ΐ)3ηΙ ; 3Γι3Β ςιιθ(ΐ(ΐ6 (16* 

6Γ6ρίΐ3β 86060(11118 0ρ6Γ3Ι0 υ8ςυ6 3(1 βΐΙβΠΙ η3ν3- 
1)3ηΐ. Η« Οΐυ1ί6Γ68 , 6ΐ8ί ρ3Γαηΐ 0ρ6η8 Γ306Γβ 

γί(ΐ6Γ6Α(ιΐΓ, οοη Ι3πΐ6η οΐ1θ8£ 6Γ3η(, ςιιίρρ6 (]11« 
Ιοίιιηι άί^νη ΐ3ΐ)0Γί1>υ8 οοη866Γ3Κ)3η(. ΑΙιφ ροΓΓΟ 
8Γαΐ8 Ια(1υ6ΐ)3ηΙ ρΓΟ ρ»ηοί8 νίΙί1)υ8 !οηοί8 ίοιίυΐαρ, 

61 ΠίΠίΚΐηΐ ΠΙ0Γ6 €3ρίΓΐ €3881(168 6ΐ ($3ΐ638 ίπίρο- 

η6ηϋο, (ΐ6ίη Ι3ρί(1ί1>υ8 3Γηΐ3ΐ9Β ηιιΐΓ03 89€6η(!6ΐ>3ηΐ 
ται, χα\ λίθους έπισαττόμεναι ΑγαθοΙις Ιχ χειρών Β 61 ρΓΟ νίηΐΐυδ Ιΐ05ΐ68 Γθρ6ΐΐ6ΐ>3ηΙ. Αρικί 688 66Γΐβ Αφίεσθαι, του τείχους έγίνοντο, χα\ ώς είχον Ιβαλ• 
λον τους εχθρούς * Αλλ* αύταΙ τήν *Αμαζόνειον Ιστο- 
ρίαν συγχροτουσι, χα\ ούχ ΑφιΑσιν έχείνην έλεγχε• 
σθαι * χα\ τ Ας πάλα ι Ας δέ διαχρούονται παρευδοχι• 
μοΟσαι, Ας οΓδαμεν χουραΐς χεφαλών ΙπιχουρεΙν τοΙς 
πατριώταις,σχοινοπλοχουσι χατΑ πολέμου Αναγχαίως 
έχ τοιούτων τριχών. Ού γΑρ τρίχας α(ται, ΑλλΑ ((6008 Απΐ8ΖθηθΠΙ Γ6ρ6Γί8• 6θ]υ8 {ρ896 β(ΐ6Π1 ίβοίοοΐ, 
ΙΠΙΟ 80&ΐ((088 1ΐί8ΐΟΓί38 8υρ6Γ80ΐ , 63ρί11ΐ8 8018, Οΐ 
νίΐ11ΐηΗ8, ρβΙΠΦ ίθ86Γνί60ΐ68 6( 6Πηί1)08 8018 8(1 
8Γ6η8 ίΐΐ1)Γί68η4θ8 80€6ΟΓΓ60ΐ68, 000 6Π068, 86(1 

νΐΐ80ΐ ίρ88ΐη 836Γί&08η(1ο. 0038 51 δβίοηιοη νίϋί8- 

861, ίοηΐίΟΦ ίΙΙί ίοΠί, (16 ςυ8 86Τίρ8ίΐ, 866608018861, 
ΟΐρΟΐΟ 60 ΙΐΟηΟΓΟ (1ί|$θί88Ϊαΐ88• ({'υχΑς προίεντο. *1δών Αν Σολομών αύτΑς, συγχατΙ γράψε τ|) παρ* αύτφ Ανδρ(χ|} γοναιχ\, προσαπορή- 
σας, είς Ι\ν προύβΑλετο ζήτησιν. οα'. Και 1)ν εΙπε?ν τότε τους Ορώντας τόν τε Δαυίδ 
χα\ τους Αμφ* αύτδν ΑαυΙτιχους (7|σαν γΑρ, δσοι εις 
ταυτ^ν ΙχεΙνφ Ινόουν, χαχΑ φρονουντες, όποια τΑ 
τών χορΑχων χολΑχων ' ο?περ επαίνους χρώζοντες, 74. Τθ06 (ΙΟΙ Β8νί(ΐ6ΐη 61 ^09 3886θΙα8 νί(ΐ6ΐ)3η( 

(6Γ301 βηίπι ςοΙ ουιη 60 €οη5ρίΓ3ΐ):ιη( ίη ηιηΐυιιι 
ΰΟΓτοΓΟίη 61 3άο]3ΐθΓοηι ίηβΐ3Γ; ςυοηιιη ί^ικίρβ, 
αθί1)08 ί1ΐ6 11183116 «30(161)31• 3ΐιίΐυϋίη^ιο 5ρίΓα1)3ΐα) 83 ΕυδΤΛΤΙΙΙΙ ΤΗΕ.ΗδΑΙΟΜΟΕΝδΙδ ΜΕΤΚΟΡΟΕΙΤΛ 84 

4ΐ €6Γβ ροΙοβΓΟίιΙ : ΜυϋβΓ«« ιιο$ΐΓ.ΐΕ %ίπ Γ&€ΐ2κ ιυηΐ, α ^φ' ο^< (χείνο; αφραΐνων 7|ν> έφύσων ΐΐς μεγαλιιό- ^^^ νίη Τ6Γ0 ϋανίιΚο» βνΑββηιηΐ ηιιΗίβΓβς. Οιιί(Ι 6ηίηη? 
€οη»ΙίΙυ(ί6 αιίΐίβ υΓΐ)ί$ »Γυιιπιί& Ωιΐβ 0)>]θΓί]>υ9 
νοχΑΐα 6&1 ; 0ΧΙ6Γ3 νβΓΟ Ρ4ΙΓ8 ϋιιο^ιιι ίιιιίυι1>α(αΓ, 
ΓθΐιΙ«ηΐ&, (Ιιιιηιηοϋο ν'ιϋβίβ 61 ΑΐιϋΐΓβ ροββοί• Νβϋ 
ΐαιιιβη ΙΙΙ3ΙΙΙΙ& ο]υ5 οΐίθ5Φ 6ΓΑηΙ• 11<*ρυ1βη1β8 βηίιιι 
δηουαι ((ΐιοιΐ ϋ& ηιιηί)ΐΐ2ΐιη ΙίοβΓβΙ νίΓοβ $Αη(ΐιίηβ05 
ΙιεΓΐ, ΐΓΐη$Γοηη»ιί βυηΐ, ρΓθΓυιΐ(1Ίΐ»ΐ6!η 8ρο»ΐοΓι- 
€Μΐι Γΰοοικίβηϋο, βι Γ6ΐ)υ& Ιιυηιαηίβ $6 είΓηιοΐδΰπ- 
1>οιΐ(1ο. 

72. ΑΙι 118 ροΓΓΟ 1ΐ08(68 ηοιι ιηβϋίοοΓίΙβΓ νβχΑ- 
)):ιηΐιΐΓ ; ςαο ΙβιηροΓβ ο1>8ί(1ίοηί8 οο^ζΐιίΐο, Ιιθ8ΐ68 
Ιιί8 8β9880€ί3ηιηΙ. €ϊν68 ριι^η&ιη εοηΐίηιιαιη 6Χ6γ- 
0(Φ8η(, 1160 ίιιΐ6Γ(Ιΐα η6€ ηοοίυ €6δ8&ηΐ68 αϋ 

Ιιρ6Γβ, 101& (]ί6 66Γ(2ΐ)2ΐη(, ΙΙΟΟίβΙΠ ν6Γ0 €ϋ8ΐΟ• 

(Ιίϋυ$ ()ί8ρο8ίΐί8 γί^Πηβ (ΙαΙιαπι ; ςυο(Ι υΓϋί ηοιι ρ»- 
Γοιη ϋβιηηί &ΙΙιιΙίΙ• ϋυιη οηίιη ρβΓ οπιη6 Ιβιηρυβ 
Ι2ι1)0η1)υ8 οΙ)8ίϋίοιιί8 Ίηίβηΐί 6886ηΐ, ρο8ΐΓ6ΐηο 6Χ- 
Ιβηυϋ!» οοΓροΓβ 61 αηΙιη& άβΙ^ίΗΐ^ιί βαιιΐ, ιιςαίιΙίΒηι 
ρβΓ Ιοίαιη 6«ιη ηοοίβηι, ρο8ΐ ηιΐλΐη 8θ1 ίηίβΠχ ϋΐηχίΐ» 
ιηυΓυβ 0Π6ηΐ9ΐΙί8 6υ8ΐο<1ίΙ>ιΐ8 02ΐΓβΙ)31, ίϋηυβ Βοη 
βοΐυοι οΙ> ιηβιιιΙ>Γ& ΙαΐΜπ^υβ 6χΙΐ0α8ΐ3, β6ι1 ςυοϋ 
οιηη68 ρΓ£83|{Ί6ΐ)αηΐ, αΓίιβιη ροβίΓϊϋίβ ορίυσι Ιγι ; 
άβ ηυο ιΐ6ΐηο]αιη (]υΐΜΐ3ΐ)Α^ ουηιοηιηββ ΓαΙυπι άυ- 
€|8 ίη ιη^ηυ ίη6Χ0Γ3ΐιί1ί8 61οΐΝυ8 ρ6ΐΐ(ΐ6Γ6 €θ0ηο- 

νί8861ΐΙ, 6Ι ΟΙΐηΐ 1ΐ08ΐ68 ίρβί ρΓ£€6(ΐ6ηΐ6 ^Ιβ 8ΐθΙΙΐ0• 
?€& νΟΰθ βΧ€ΐ3ΐηΑ8ββΙΐΙ 86<|ΙΙ6Αΐ6ηΐ (Ιίβιη ηο1>ί8 63ΐ3- 

ηιίΐ083ΐη ΓοΓβ ηοη 8ίη6 ρΓθ(1ίιίοηί$, ρυΐο, ευβρΐοίοηβ 6 τητατ), ώς ΑΙ μίν γυναΤκβς ήμΤν &νβρε; έγένοντο, 
γυναΖχες βέ οΐ Μρες ο{ δαυίβίζοντβς. Τί βέ ; Τδ 
μέν λαΐχ^ν φΰττημα τη; πόλεως ούτω πονούμενον 
^» χα\ ύκέρ δ πεφύχει - τ6 5& της λοιπής μερίβος 
έμιμείτο τ6ν στρατηγών, χα\ του &χουειν μ<$νου έγ£* 
νετο χα\ όρ3ν. ΟΟχουν ούβ* αύτ^ άεργου; είχβ τάς 
χίΐρας * &λλ* οίον έχ).α0^μ6νον, ώς ουδέ ποτέ αύτοΓς 
Ιξεστιν ίνδρίσκν σΐμάτων εΤναι, μετεχρώζοντο, έπι- 
χρύτΓΕοντες μεντ6 βαθύ &ποστολιχ6ν, έπιπολάζοντες 
δ& τ6 χοσμιχώτερον. 

οβ'. ΚαΙ )ί«αν χα\ έξ αυτών οχλήσεις το?; πολ> 
μ£οις ούχ άγεννεΐ;* 8 πόθεν γνόντες έχείνοι χαχώς 
έν τ!) αλώσει, χα\ τοΤς τοιούτοις προσήγοντο. Τοι- 
αύτην συντονίαν μ^χης οΐ της π^λεω; ήρμοττον, ούδ* 
ήμ^ρ»; βιαχοπτόμενοι, ο&τε νύχτας &ναπ{πτοντες• 
Έμάχοντο μλν γάρ πανημέριοι ' παννύχιοι βέ ήσαν 
έν Ιγρηγόρσει, ψυλαχά; Εχοντες. *0 χα\ Εβλαψε τήν 
πδλιν ούχ ήχιστα. 01 γάρ αύτο\ άνεξάλλαχτοι τδν 
δλον χαίρων της πολιό ρχίας πονούμενοι τέλος άπί- 
χαμον, παρειμένοι χα\ τά νεύρα χα\ τάς ψυχά;. Κα\ 
τ)]ν τελευταίαν δλην νύχτα, μεθ' ήν ήμ?ν 6 9^λιος 
δυστυχώς Ιλαμφεν, ούχ είχε τδ έφον τεΤχος τους 
φυλάνσειν έθέλοντας, χα\ ού μόνον διά ττ^ν έχ χα• 
μάτου πάρεσιν, άλλα χαι διότι πρόληψις ήδη άπασιν 
ένεγένετο, ές αΟριον τήν πόλιν άλώσεσθαι. Κα\ ώς 
οία χα\ ε!ς κοινήν ήλθε τοΰτο Ιννοιζν, όψέ ιητΒ 
απάντων έπεγνωχότων τδν είρμδν τής χαχά τδν 
στρατηγδν άτρόπου Κλωθους, χα\ αυτών δέ των ίοΓΐ&886 ςβίιΙΙΗιιιη. 1.91111118 ςαίιΐΐιη ϋίχίΐ, 6Χ ΙϋΓΓί ς| πολεμίων τήν προηγουμένην ήμέραν άναβοώντων ρΓορβ ΒυΓ|[6βΙο8, ΐϋληϋλΐυπι 0886 ιηίβδίιηι 3(1 608 
(|ΐιί 6ΧΐΓ3 υΓϋ6ΐη 6Γ3ηΐ 6ΐ ιιιοηίΐυιη 3ϋ 608 ςυί 
ιηίΓα, 61 ηοΙ)ΐ8 ήά^η ί-ΑοΙί. ΙηΐβΡ ιικιγι €υ8ΐθ(]68 

3ΐΙ<ΐηί ίυΟΓΟ 3(]60 β06ΐ6Γ3ΐί, Γγ31Γ68 3(Ιθΐ68€6ΐα68 6Χ 

1•Ιιοιια1)ΊΓΐ8 , ν'ιρβΓβΓυιιι ρΓος6ηΊθ8 Ιιυίο υΓΐ)ί, ίη 

Π1θηΐθηΙθ6ΧρΐΙ|^η3ΐί 01118 βαΠΙ (]6νθΓ3ΐ>3ηΙ, 8ΐΠ0ΐ{8(|ΙΙ6 

Ι;ΐ3ϋπ8, οιιιηΙ1)υ3 ιιοΐί, νί38 ρϋΓευΓΓ6ΐ)3η( ίη ΙβδΙί- 
ηιοηίιιιη ηυοϋ ]:ιηι ρΓΐυβ ίιΐδίϋίαβ 5ΐηιχί$8βη(. Ε(ΐυί- 
(Ιοηι ηυΙΙυβ (ίιώίΐο <ιυΙη αΐίςιιβηϋο ()ίςη3Πΐ ίβεΚίβ 
ρϋβη3ΐη (ΙαΙιιπ «ίηΐ. Στεντόρειον έν τω μαθεΐν (ούχ οίδ' δθεν) τήν ές 
νίωτα χαθ' ήμ«ς βλάβην • λέγεται 6\ 8τι έχ προδο- 

σ(ας τινός • ούχ οίδα μέν άχριβώς» ει χα\ λλλης» 
έθνιχής δέ χαλ μάλιστα. Και 6 μέν εΙπών Λατίνος, 
ώ; έχ του χατά τους βουργεσίους πύργου θέλημα 
Ιπέμφθη τοις Εξω χατά των τής πόλεως, χα\ χατα- 
μήνυμα των έντδς, ούχ άν άπιστοίτο ήμιν τεχμαι- 
ρο;ιένοι;, έξ ών ήχριβώμεΟα. Τοιούτοι γάρ τίνες 
πυργοφύλαχες έπίτριπτοι, νεαν(αι άδελφοΙ έχ Χον- 
ναβιτών. Εχιδναι γεννητα\ τ} πίλει ταύτ]}, χατ' αυ- τήν τήν τη; αλώσεως ώραν χατήσθιον αυτήν, χα\ αύτο\ ξίφη γυμνώσαντες, χσ\ χατατρέχοντις τάς 
άμφόδου; γνω3|θ\ τοΐ; βλέπουσι, πίστιν οΟτω δίδοντες, χαΐ προ^ην επίβουλοι είναι• Κα\ ούχ Εσθ' δπως 
ού μετελεύσόχαι ή δίχη αυτού;. 

75. 81ο ηθ8ΐ6Γ <|ϋί<ΐ6Πΐ 1•3(ίηα8 νοΓίΙ:(Ιθΐη βοςιιί- ογ*. ΚαΙ ό μέν τοιούτος Λατίνος ώδε συγχροτεΐ- ΐιΐΓ, ΐ!θΐηο ηοο ίη ι:3Βΐ6Γί8 3(1 ιηοηΐίβηίΐυιη βρίηβ. 
ΑΙ).κΙίηιιΐ8 3Π16Π» Μ3ηυ6ΐ Γβηι ρί863ΐθΓί3ΐη οϋΓληβ, 
86ΐιβχ νίπ(1ί8, οΐίιη πΐ3ηιιυπι 8ΐΓ6ηυίΐ3ΐ6 ηοΐαβ, ηιΐ3 
3ϋνϋΓ83πο8 ρ6Γ(1οιη3ΐ)8ΐ, 61 οιι]υ8 οοΓρυβ ΓθΙ>υ8ΐυιη 
(ιοπιΐηοιη <ΐ6&ί({η3ΐ)3ΐ ; Ιιίο Ιιοπιο άοοίϋπνίΐ Τ{ιο$- 

ΝΑΐοηίΛ^αΐ ρ6Γ 0Πΐη6ΠΙ 16ΓΓ3ΠΙ €6ΐ6ΐ)Ι*6ηΐ €3ρΐ3ΠΙ 

*:>56. Νοαϋυιη 6ΐηιη <1ίβ8 ί3ΐ3ΐίβ ί1Ιυχ6Γ3ΐ, 86(1 ηοχ 
ιη6(ϋ3 βΓ3ΐ,ςυ3 ηιιΐΓυ8 οηβηΐβΐίβ Ιιο$ΐϋ>υ$ 3(11ιυο ίη- 

3006&8υ8 6Γ3(. 1ρ86 3υΐ6η) 6Χρ6ΓΓ60ΐυ8 6Χ 80ΠΙΙΙ0, 

κ•Ιίοΐ:ι (Ιοιηο υΐ οροή ν303Γ6ΐ, (]υίηςυ6 Αΐ3ΐιΐ3ΐΐ08 

6(]Ιΐίΐ68 »ηη3ΐΟ$ θϋνίθ3 1ΐ3ΐ)υίΐ(]6 ρΓΧ*86Πΐί Γ6ηιπι 

8ΐ3ΐπ εοηΓ3ΐ)υΐΗΐιΐ65 ; ΐ|υο8 ουπι ρΓΧίεΓξΓϋΐΠ ν^ΙΙβΐ, 
ίΐϋ αι1νοεαΙ)3ηι. Οαί οαιη 30€05$ί$$6ΐ 3(1 οο5, ιη3ηυιιι ται πρ^ άλήθειαν, χαΐ άλλω; ούχ οΤός τε ων ψεύ- 
σασθαι. Ό δέ Άβούδιμο; Μανουήλ. άνήρ Ιχθύων 
τιμής μελόμενος, νυν μέν ώμογέρων, πάλαι δέ τ:οτε 
τ^εριαδόμενο; μέγας εΤναι τήν χείρα, καΐ βριαρΙ^ς 
αυτήν κατενεγχεϊν των άνθισταμένων, ο5 κα\τδ χατά 
σώμα εύσταλέ; Ετι χατηγορεΤ τήν (5ώμην, ην λέγε- 
ται ποτβ πλουτεΤν 6 άνθρωπος, αύτ^ς δή έφα νέρωσε 
ΤΓοόδοτον εΤναι τήν πανταχού γής πβριφόρητον τψ 
κλέε» θ^σσαλονίχην. ΟΟτυω γάρ ακραιφνή; ήμερα ή 
κατά τήν αλωσιν, άλλ' Ετι νυξ άμφιλύχη, χαθ' ήν 
Ετι και τ^ έωον τείχος άπρόσβατον έχθροΤς ήν. ΚαΙ 
ούτΙ; του ύπνου άνεΟε\;, και τήν οικίαν άφείς 
οπίσω, ίνα έργων απτο'.το, ευρχ πέντ; άνδ/5α; *Λλα* 85 ϋΕ ΤΗΕδ8ΑΙ-ΟΝΐα4 ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 86 

μανο^ς ένοπλους έφίπικυς, όμου συνεστώτας χα\ Α <|βχΐΓ8ΐη ίίΐηΐίΐβρ 6ΐ &1)8ΐαΐ6Γυη(. ϋηηβ οηίιη ρχ ίί<; όμ•)ο«ντβς τά (ΐφ£σι βοχοΟντα. Κα\ ό μέν καρψχετο ^Μ\ο <]ί$Ιηεΐο ββιη ρΓαοίιΙίι. ΑιηρΙίυβ βυίβηι ηοοιτο 
οδ*. Τοιούτον κα\ τ6 του ^Αλαμανιχου τάγματος 
«^^δΟτζιχ^ν, ο( πρόδρομοι τήν χθ&ς δβίλην τρβίς των 
£υ9μιχών πυλών της πόλίως χατβπήδηφαν, χαΐ 
πάντων τών έχβΐ βλεπόντων το?ς βαρβάροις ψ\Χίως 
«υνέμιζαν. *Η βλ πρ6 βυο7ν ήμέραιν τής άλώαιως 
περί ?:έμπτην της εβδομάδος βαΟβίας εσπέρας έπι- 
φάν«κα βεοφάνονς του Οροβατί έσω πόλβως, βς έχ 
Δυ^^χ(ου συνωμάρτβ: τοΙς Αατ£νοις φίλιος, τ^να; ούχ 74. Η2β€ ^υίΐ ΑΙ&ιηβηηοΓυιη Ιιιηιΐφ ρΓοϋίΐιο , 
ςαοηιιη ρΓ26€υΓ5θτβ8 Ιιβ&ιβτηο (ϋβ ΐΓββ β ριιηίβ 
οοα^ηΙ«ΙίΙ>υ8 οιβίΙίβΓληΐ βΐ ίη ϋοηιρβοΐιι οιηηιιιΐΜ 
ευηι ΒλΡΐ)»Η& 3αιίοίΐί9ΐηι ]ιιηχβΓαιιΐ. ΟυοΙ)ΐΐ9 €ΐί65ιΐ8 

8ΙΙΙ6 6Χρΐ1{0&Ιίθη6ΗΙ, (1011119 ίβΡβ ΙιβΜοΐϋΑάίβ (ϋβ, 

€ίΓ€λ νύβρθπβ Οηβηι 8ρρ8ΓαΗ ΤΙιοορΙιβηββ ΡγοΙ>8Ι» 
βϋΒ8 ίηΐτ& υρ1>ύΐη, ηυΙ β Ο^ΓΓββΙιΙο Ιιαίίηοδ €θΐιιί- ΐΑΐυ8 ρΓθ<ΙίΙίθΐιί8 86 8υ8ρ6€ΐηηι τϋάάϊάϊχ, 1.60 (|υί- 
Αν 8ΐς νουν προδοτιχόν εναγάγω μαθόντας αυτήν ; ήν Β ^ικι, Α0ΐθ6ΐιρΗβιι»ίΙβ8 βςιΗδο, βο οοβηίΐο. ίη ηιβηΐβ 
Αεωντις ίππιιιν αγαθός μβλητής,ό'Αγιοβυφημίτης, ςαί<ΐ6πι ρβπηονβϋ&ΙυΓ, 86<1 (ΙυΙ)Ιυ$ ςαίιΙ ίβιοβΓβΙ, Ιδών παΐ περκργασάμλνος, χαΐ Ουμψ μέν βληθβΐς, 
ούχ* ίχων δ\ δ τι χολ βράσε ι«ν» ώσιώοατο άμυναν τ?| 
π2τρ{δι, έζειπων τ6 χαχόν τοίς μή τολμώσι λαλεΐν 
τι πρ6; τ6ν έπΙ δυσπραγία χοκνΙ) φοββρδν Δαυΐδ. 

οε'. *Αλλά ταύτα μίν οΟτως ήμΓν άναγχαίω; 
ΙπιμβέδλήσΟω, ή μάλιστα προειλήφΟω. ΟΕ δ« πο- 
λέμιοι στερεώς χατά τών έφων μερών τ!)ς πόλεω; 
τών χατ* α1γιαλ6ν Ιως χα\ τών χατά τους ασωμά- 
τους πυλών Ιπέχειντο * χα\ χατά τ)}ν π.'μπτην χαΐ 
δεχάτην, ώς προέχχειται, του Αύγουστου τάς νήάς 
λιμενίσαντες, τ^ αΟριον πρωΐθεν, ών έβουλευσιντο, 
εΓ^^οντο, χα\ δξυχειρίας Ιπιβαλόντες έποίουν τά του ρΑΐηβπι νίπάίβΑΓ^ 5ΐ8(ιι1ΐ, πΐ8ΐυη) ηηο&η8 618 (|Βί 
ιιοιι 8081 ίυβηηΐ Ιοςυί ίη ΟΑνίϋβηι €θΐήηιιιηΐ ίηίοΓ- 
Ιαηίο Γοηηίιίαηιΐυιη. 75. Ηα5 Γ65 1)05 (|ΐπϋριΐ) 4?ο (ΐυα &€( ίϋ6ΐ*υιιΙοη1ίη6 
3ΐΗ Βοιίαραπϋο ιιαΓΓανίιηαβ. Πθ!>Ιυ$ αιιΐβιη £0ηΐΓ8 
0Γί6ηΐ8ΐϋ$ υΓΐ)Ί$ ρ»Γΐ(>5 ρϋΓ Ηΐΐυί» υ&ηΐιβ 8(1 ροπιβ 
ασωμάτους ρροοϋίίδβΓίιιη , 61 (|υίπΐυ ϋϋοίηιο ϋίβ 
Αυ§υ5ΐί η2ν6$ ίιι ροΠιιηι ΐ6£ορρΓυηΐ , ρο8(6Γθ άϊα 
ηΐ8υ6 (}υο(1 νοΙηβΓϋΐιΐ οϋιίιιαυΓβ (:6ΐυΓίΐ€Γ(]υ6 ορυ8 
1)6ΐΙί€υιη ρβιΤβΰβΓυηΙ. 11)ί, υΐ €υιιι Μυ&8 ΙΙβΓοϋοΐί 
ΙοςπβΓ, ιβΙοΓίπη αο Ιβρυυιπ ηυ5οιιι νυβΓβ 6Γ81, ποΑέμου. Κα\ήν ΙδεΙν χατάτήν ΉροδότειονΜοΰσαν £ ςυι1)υ8 86Γ οΙ>β6υΓ&1)8ΐυΓ. Τ6ΐ8 6 παπηβ φίοςυο νέφη βελών τών τε χατά πέτρας, τών τε χατά 
ύΐστοΐκ, δι* ών άήρ έσχιάζετο. Κα\ έβάλλοντο μ&ν χα\ 
οΐ Ιχ τών τειχέων (χα\ πώ; γαρ οΟ ; είγε ξυνδς ό 
Ένυάλιο;) * έβλάπτοντο δ^ τών μέν ημετέρων ήχι- 
στοι, τών δΐ εναντίων πλείστοι. Πάνυ γάρ έδεξίω- 
σεν δ βε^ς ού τους στρατιώτας μ'^νους, άλλα χαΐ τά 
λοιπά τίχνα της πόλεως, οΐ χα\ βάλλειν τοΟς πολε- 
μίους ευτυχούν, χα\ εΙς μήχος δέ πολύ δσον άφιέναι 
τά βέλη, ώς εντεύθεν του; έχΟρους τοξδτας άναπο- 
δίζοντας Απραχτα βάλλειν χαθ* ημών έχ μαχρΑς 
άποστάσ&ως. *Απδ γοΰν της Χρυσής πύλης της περί 
δυσμάς άφιέμενα βέληέχτόξων,έφυλασσον μετέωρον 
τ6 τ.τερ6ν Ιως χα\ εΙς αό χαλόν ποτέ σεμνειον, δ 
περιειπενόμυροβλύτης μέγας Νικόλαο;, καΐ ενέπι- 
πταν ταΐς τών βαρβάρων σχηνα7;. Κα\ εύθΰς έχείναι (ΜαΓ8 €θΊιη 6θη)η)υοί8) ίη ηοβ, οΐ λ ηο$ΙΠ8 ίη 
ηιΟΓΟ» ρΓθ)ί6ί6ΐ)8ϋΙυΓ, ιιηϋβ Γ»εΐυηι ββΐ ιιΐ ραυοί ϋϋ 
ηο8ΐΓΐ6. βχ Ιΐ0ϋ1«[)υ$ ρΚιΗιηί 1»<ΙβΓ6ηΐηΓ. ΟρίΙπιβ 
«ηίιη Οβηδ ηοη 8θΙυη ιιιϋίΐ68 , 86<1 ςβίβπιιη ςυο<ιυ6 
υΓίιίβ ]υν6ηΐυΐ6ΐη 86€οηιιηο<ΐ8?Η , ςυί Ιιοβιοβ ίιι- 
ΐβίΑοβΓβ 6( Ι6ΐ& 6 1οη|;β βοηίιο^τβ ιτ8ΐ6ΐ)ϋηΐ, υΐ Ηί 

Γ6{Γ0);Γ6ΐϋ6ΐΐΐ68 ίπ η08 6Χ Ι1Ι8^η8 (ϋβίληΐίλ ίο ν8- 

ηυιο Ιβία Γ6]ίθ6Γ6ηΐ. ΤβίΑ ίβίΐυΓ • ροΠβ ΑοΓβι 

ΟΟΰίϋβΒίΗΐί ρΓθ]66ΐΒ 8υ1>1ίηΐί8 ρ6Γ 8βΤ6ΙΙΙ ίβτβΐΜηΐυΓ 

υβςυβ 8<Ι ίη$ί|;η6 οΙϊιη ιβηιρίυιιι οιιί ρΓ«6ΠΐΙ $8ΐι- 
6ΐυ8 Νί€θΐ8υ8, 6ΐ ίη ΒβΓίαΓΟΓυηι Ιβιιΐοηα οβιΙβϋΒηι, 
ςιΐϋΒ οοΓϊίββιίηι ιηυΐ8ΐ8 δοιιΐ. ΚαιΙβηι αιιΐβιη ίπ 
ιιΐΓ8(|υ6 ρ8Γΐ6 6ν8$βΓαιιί ίηΐη |Η>ηυηι, 61 ηβνββ 
αϋ88 ροηοΙίΐ8ηΐ69 βηεοπδ βυίΤυΙΙ», €6ΐβιΗ6Γ βοΙ- 
νβΓυηΐ. οσ μεΟΙσταντο. "Ομοια δέ τίνα &γίνοντο χα\ περί θάτερον μέρος, Ινθα τδ ναυλοχον.χαΐ οΐ πλώΐμοι τάςέπηρεαζο- 
μένας \τ^ας άνακωχεύοντες, χατά σπουδών έξέστελλον. 

ς-'. Ότχ δ^ έξέτρεχον οΐ ημέτεροι, χαταπηδών- "ύ 76. ΥίϋβΓβ 6Γ8( η08(Γ08 6υΓΓ6Γ6 , ρθ8Κ|υ8ΐιι β 

πΐ€βηί1)ΐΐ8 (Ι68€6η()ί8$6η1 ςυαίεβ (Ιυχ ρ8€ίβ€ΐΐ8 ηαη- 
ςιΐ8ηι νί(1Ί(, ρΙοΓΟβηυβ ίιιβηηεδ ; ιΙβΊπάβ ρΓ3}£ΐ8Γ6 
Γεοϋπιηΐ, ίηΐ6Γ ςυοβ 6ΐΐ8ΐη β]ίθ8 Βϋαΐί, 6ΐ 56Γΐ)ίο8, 
()68ρί€ί6πΐ65 Ιιθ5ΐ65 ; α(1(1β (|υοϋ ρβουϋβδ ίη Ι)8γ1)8- 
ΓΟΓυηι ΐ6ηΐ0Γϋ$ ΓβρΙαβ ^1)€1ϋ^61^αιιι , 6ΐ 3ϋν6Γ58Γίθ8 
Ι6ΐί$ 61 ί^ιευΐίδ 1οη£ΰ ρΓορβΙΙϋΙιαηΐ; ςιιοά Λτάοτ 61 

3ηίπΐί 8ΐ30Γίΐ35 ηΓι1Ϊ16<; Γ6ρΙΰΙ)3ΐ , ίΐ8 ϋΐ (ΙϋΧ ίρδβ 

χςΐ'6 ίΰΓΓϋΙ 60Γυηι ίιιιρβίιιιη, 61 ((υοϋ ϊΙΙϋ ρο$1(|η8ηι 
υΐ'ϋίβ Γϋίηαπι δίαΐυοΓ^Ι ηιπιςιι&ιπ βπίιιιυηι πιυΐανΐΐ• 
ίϋ(]ΐΐ6 ΙιΐΗΐ ιιΐ3χίηΐ6 ίυιυ €ίιιιι»ηυδ 1)6ΐ1υιη 6Χ€ίΐ88- τε; έχ τών τειχέων, ώς ούχ &ν ε1δε(η δ είρηνικδς 
στρατηγός, ψιλοί δπ).ων οί πολλοί, και ήνδραγα- 
Οίζοντο, εν οι; κα\ παίδες του μυροβλύτου άλλοι τε, 
καΐ έχ της τών Σέρβων τεθέντες αύτφ ' και δτι πε- 
ρ:εφρόνουν τους εχθρούς * κα\ ώς ίξ αΟτών τών βαρ- 
βαρικών σκηνών αρπάζοντες άπήλαυνον ζώα * καΐ 
ώς τους άντεπεξιόντας ήμύνοντο οιώκοντες, βά/.λον- 
τ»ς, ρίπτοντες • καΐ δπως εντεύθεν θυμός και προ- 
θυμία τους στρατιώτας ύπεδύετο άπλετος, ώς καΐ 
στραττ.γόν βαρύνειν, οΤς ώχλουν άφιέναι αύτους 87 ΕυΒΤΑΤΗϋ ΤΗ£85ΑίΟΝΐεΕΝ8Ι5 ΗΕΤΕΟΡΟIIΤ^« 88 

Μί 61 ίΙΙί α θΊνί1)α$ ΐ9ί«1ί ροΐυίκβηΙ, ίρ«6 60> Α ^ξορμ^ίν * χα\ ώς έχιΐνος χαΟάπαξ έντυπωβάμενος 
^υ£ιο^^ύιι&ι; 8θ(Ι εοΓ 86Γηιοη6ΐη Γλϋ'κΐίοβυιιι ρΓοΙοη- ϊς ψυχήν τήν χατάδυνιν τής πόλεως , ούx^τι τ6 Ιμ• 
|ί6ηι? 0Ανίϋ6« ιιΐϋΓυιη ά^ ςυο (1ίχίιιιυ&, αϋ^ο Α6- μα^^Οέν (ξαλβίφιιν ήθελβ ' χα\ ώ; έχ τούτου ό πο- 
ΐ;!€ΧίΙ, ηΐ ▼ίν&αοΓ68 βπΜΐιβηΐλ €ΐ8ΐιΐλΓ6ΐιΙ. μά):ΐ7τα, δτε τοϋ Χούμνου συ^ήξαντος τρόλεμον^ 

Ιξ^ν αύτοΐις βλφβήναι ικρ6ς τ6ν της πόλβως, χ«6& «ροεχτέΟκιται , ύ βέ Ιφυλάξατο, ώς οΤα ικριέιιων 
αυτού;* τί 6«1 μαχρότερον θιαπεταννυβιν εΙς συγγραφήν (βαρυνθεΐη ;Γ Αν τις) - χα\ 6«ι του τείχου; 
ύπονομευομένου χατημέλησεν ό Δαυΐδ, εΙς δσον χαΐ ανάθεμα «ρ^ τΰν θερμότερων χαταψάλλεσθαι ; 

77. Μφηίιιπι €ηΙαΐ9 α ι ίϋι 4ΐ€&ιη, ^βτοηίοτβ» 
ηΜ ιηιίΓΟ αρρΓορίηςυΜΜίιΐ «ι άββίτιιείίοηβιιι 
ρίΓΑΜβιιΐ, ΐοΐί» τΊηϋιι• ΓββϋΐΑΓυηΐ, ίΐλ ιιΐίαοά«- 
ιρβηΐίβ ίρκ)• βηιΐίφ, ιηυκΜ ρβηίΐυβ άβϋηιβτβ ροβ- 
ι»βιιΐ. Ει νοίί ςοίάβπι οοηιροΐββ Γ9ΐ€ΐί «υιιΐ. Ολρυΐ 61 
ιΙΟΓΜίη 8ΐ€λΚ>8€οικϋΐ» βηηΐ, Γβΐίςαυηι αυΐύοι οοΓρυβ οζ*. ΟΚ μεν γάρ τρωχτα» του τειχίαματος, «Ι χρ^ 
ουιω φάνα», α^οΐ μέν τψ τείχει κελ&ααντες, χα^ 
συοχευααάμε'νοι γλύφειν , φραγνύμενοι δέ χατόπιν, τοί; κάτωθεν Αχροβολιζομένοις Ανω, Ιργου ήπτοντο ι Ιγχρατώς, οία Ικιοπέρχοντες τδ γλαφύρωμα, ώς &ν 

χαΟυποδύντες αύτ6 έμβαΟύνωσκ, χα\ χαθ* ή«υχ(αν 

ΐΜίςυ6 6οηιιιΐά6ΐ6€ΐ«6Γ3ΐΙ. Ουοά ρ1βΓ084|ΐΐ6 ΙαΙοΙμΙ, ^ διαμιιερίς του τειχιομου ταχύ τήν συνέχειαν λύ- 

. «_.,•, ^ η< η.1. ι-_. ._ . αωαι, Κα\ ήνυον τ4 του σχοκου. Κα\ αΓ χεφαλα\ μλν 4ΐηηι6ε ΒβΒϊΙίυβ Τ^υβευβ ΤΙιβ88Αΐοηί66η8Ί8, γ6 6Χλθΐί- 
ιιαίΑ ϊά ςυοά 6Γ91 νί<1ίΐ β( ίηϋί^ιΐλΐ^ιυιάυι ςιι&ηΐιιιη 
ροΐαίΐ ν6ΐυ€ί8β1αΐ6 9ΐ(Ι ρΗιηυαι άοοίβ ιηΊηί5ΐΓυηι €η- 
οαΓΓίΙ 9 6ΐ ςυιη Ιιιιηβιιΐι^ΐΐοηβ ρβΐϋΐ »1) 60 υΐ Ιβιηΐο 
ιιΐ2ΐο οΙ>8ΐ2Γ6ΐ• Ηί6 Αυΐβπι (ο 6|[Τ6||;ί6 Αίοοιιιβ ςιιΐ 
Ιιοιιί ϋυοΐβ'ϋοΰΐηιιβιιη ίη ιαβηΐο ^6ρο8α^^ι^ ! ) αβςυο 
ίιι ρο&ΐ6Γυηι <)ί6ΐη 6χ$ρ6€ΐ9η<1υιη 6886 <1ίχίΐ, (1οη6€ 
Ιιθ8ΐ68 Ιη 68νί 8ηβυ8ΐίΊ& 61 Γαιηο 8 88Γΐη6ηΐί8 
οχοίι&ΐο 8υ(Γοο8ΐΓ6ηΐιΐΓ. δίο νβΟΑίοΓ ίβΓβιη ΓΒοΠβ 
ρ6Γ86ςαίΐυΓ Ιη 68ΐηρί8, ηοη 8υΐ6ΐιι 18 ςυΐ 68ηι ίη 
ςανβΓπβ ρΓβΙΐ6η46Γ6 τυΙΐ;8ίο ςοΐ 8ρ686οΙαηΐ2ΐ?6υιιι 
ίρ8ΐΜη Α<1οιιηΐ 8ρ66ΐιΐ8ΐυη. αύτοΤς χα( τι των μεταφρένων έχρύπτοντο - ό δ& λοι- 
ιτ6ς Ανθρωικος Ιχάστφ έχε(νων Ιξω Ρραχυ κρούφαί- 
νετο• Έλάνθανε δέ &ρα τοΰτο'τοΟς πλείονας, Ιως 
6 έν Θβισαλονίχη Βαα(λειος ό Τζύσχος , χαταχύψαι 
Ανωθεν τολμήσας χχ\ Ισχύσας, είδε τό πρίγμα. 
*0ς χα\ χαρδίώξας Εδρα με τήν ταχίστη ν εΙς τ>/ν 
του στρατηγού πρωτοθεράποντα ' χα\ έχλαλήσας τ^ 
κρΑγμα μετά οΓχτου, προεχαλέσατο ε{ς χωλΰμην 
του χαχοΟ. Ό δέ (ώ μαθητού άγαθου, Ικμαξαμέ- 
νου εύφυώς τά του χαλοΰ στρατηγού διδασχάλια) 
χρήναι μεθίεσθαι άπεφήνατο μέχρις Ις αύριον, Ιως οΐ έχθρο\ έντ^ς είληθέντες του τρυπήματος, εΤτα τφ Ιχ φρύγανων χαπνφ [&ςίον χαταπνιγείεν έντδς, δμοιον 
ώ; εΐ χαΐ χυνη'^έτης πρβχειρον Αγραν Εχων θέσθαιθηρίου Ιν τοις πεδινούς, ό δ* άλλα μεθε\ς χαραδο. 
χεΤ τ4]ν έν σπήλυγγι έχείνου χατάδυσιν, ώς οΟτω μΑ).λον άγρεύσων έχεΤνο * χαθά χα\ μελίσβας Εσω 
σμήνους οΐ περ\ χΛ^χας πονούμενοί. 

78. Τ816ΙΙ1 86 ρΓΊιηυ8 ύυ€ί8 ηιΊιιί8ΐ6Γ ι;6Γ6ΐ)λΙ. £ 

1)8νΚ)68 ν6Τ0, Ιρ8ίυ8 Ιΐ6ηΐ8 Γ6Ι11 8ΐίΐ6Γ 9ί($βΓ688υ8 β8(. Αυάίΐο €ΐιίιιι ςιιοή ιηιΐΓυ8 6χΐΓΊη866α8 ρβιΓοΓ»• 

?6ΐυΓ : ν08 ςυ(Ν|υ6 ίΐΙΙυ8 ρ6ΓίθΓ8Γ6 0666586 681 ; 61 

ιΐίιι 6υιΐ€ΐΑΐυ8» &Π<|υ3ΐηίΙίυ βϋΐιιίηοπυυβ , 6ΐ&ΐιιχ 
8ίη)ίΓΐ8 ιιΐ8η8ίι, υΐ ά6 ϋ6α παγγαι 6οιιΐ0Βΐ1ί»Γηιη 
«υβίΟΓ. Ει &16 Ιίη^ιυβιη ιηονβΓβ ▼ί(ΐ6Κΐ8ΐυΓ 6ΐ ϋίϋ6ΐ-β 
ιΐυαιιϋο ιηιίΓυιιι 6χΐτίθ866υ8 Ι8ρ{<1ΐ]ιυ8 ρ<;ΐΐ 8υ(ϋ6λ>8ΐ, 
^«ΟϋΙβπιϊαί νο8 ςνοΐ|ΐΐ6 8ΐ) ίηΐυβ. Ο ΙυιΙίϋΓΐυο), 

<|ΗΟ η08 1ΙΜΙ6ΐ8ΐ)8ΙΙ10Γ, )ρ86 8111601 1η)ρ6Γ8ΐΟΓί3 

ίπίιηίϋιί&πι 6ΐ1υβ«6ΐ>&ΐ: 6Γ&1 6ηΙιη 18 ςυί υΙ>ί 

νίβίΐ8Γ6 0ΡΙΙ8 681, οΚχΙΟΓίηΙΙ, 6ΐ 4|υί \6ΐ6Π νθ€ΜΠΙ 

8ίιΐφΙί€ί(αΐ6 αΐΊΐαΓ; 61 «ίΙ^Ηοωίηυβ 8ί ]ιΐ8|6 8ρ66ΐ66, 
οχ€υ1ιί&8 Λ%\ϊ. Ουοά 6θίιη ρΓθρο$υΊΐ, νί^ΙΙαοιΙο οη'. ΚαΙ τοιούτος μίν ό άρχιθεράπων μηχανικός. 
Ό δ* άρχιτέχτωρ αύτου Δαυίδ Αλλως Ειιαιζε τδ μη- 
χανΑσθαι ' χα\ άκούων, ώς τρυπΑται τ6 τείχος Εξω- 
θεν, Τρυπητέον, Ελεγε, χα\ ΰμΑς Εσοιθεν. Κα\ βίς 
τοσούτον χασμησάμενος, έχάθητο του λοιπίϋ χαυ- 
νος, είχών ζώντος, έμποδίζων οίον (σχάδας χα\ αύ-> 
τδς κατά τδν χωμιχόν. Κα\ τήν γλώτταν ώδε σαλευ• 
οας ατελεσφόρητα, έφχει, ε Ι χα\ τδ τεΐ/ος Εξωθεν 
άχούσοι λίθοις βάλλεσθαι, εΙπεΙν Αν, ώ. Βάλλετε 
αύτδ χα\ ύμεΖς Εσωθεν. *ύ παίγνια, δι* ών έσφαττό- 
μεθα μέν ήμεΙς, αύτδς δέ τ^ν δύσνουν βασιλέα έξέ- 
φευγεν * Ανθρωπος, &φ* οΤς Εδει έγρηγορέναι, χατα« 
κείμενες , χαΐ κατά πάλαιαν άφέλειαν ονομάτων ει- 
πείν άναπεσΑς * χα\ μην σχέψασθαι Αλλως , κα\ ρβΓ6({ί1, αβο 66883γίΙ ϋθ|ΐ6€ 010018 πΐβ ρ6Γα€ΐα «ν πάνυ έστώς αύτος ^ν χαΐ νηφάλιος. *0 γάρ πρού- 6856111. 

* 

79. δίς ίκίΐΟΓ 1ΐ08ΐ11>08 Γυιη9 ιηυπ ρΓοίυίΐ, οο1)ί8 
)1)Γαίΐ ; 88X3 6θΊηι 6χ ιη8|[0> ηιβοΐιίηβ ]86ΐ8 ρΊοηβευ- 
■αιη (ΐ68ΐΓυχ6ΓυΐιΙ 61 ακβιιία 6ΐΐ8ΐο<1ίΙ)υ8 <]6οα(ΐ8ΓΐιοΙ ; 
ιιιυΙίΑ 611801 Ίο Ιοολ ίρΙβηοΓΑ ρηβείρίΐ^ιβ ιηυΐΐυιη 

ΙΙΙ8ΐί ί666ΓαθΙ. Ι^ΗοΓ €1101 ΙΟΟΓυΟΙ 6 1601006 6X8- 
Ιηΐ6Γβ €008Γ6ηΙυΓ 61 {αΠΙ 0180001 8ρρ08υί8860ΐ, 8 
Ρ081Γ|8 Γ6ρθΐ8ΐ 8001. ΜΟΓΟΤΟΟΙ 60110 χ4ίβθ8ΐθΓ68 
8 1X8 8υρ6Γ6Οΐ|060ΐί8 Γ6ΓθΓσΐίϋ8ΐ)8θ1, 00» Οΐ Τ8Ι1• 
1»1υ5 Γ8ΐ88 80010180168, 86(1 ςοΙΑ ΟΙΑΙοοΙ ΥβΓΟΙΟ 80ΐ6 
000*08 Ιΐ8Κΐ6ϋ8Ηΐ• ΤΟΙΟ Γ68 ηΐ1ίθυΐ8 86θίϋίΐ 81 811Ι9Π8 θετο, Ενηφε ποιείν * χα\ ούχ άνήχεν, Εως αύτ6 τεχνι- 
κώς απετέλεσε. 

οθ'• Κα\ ούτω μέν προύδόθη το7ς πολεμίοις χα\ 
ή των λίθων τοϋ τείχους έπ\ χαχφ ήμετέρω ύτιολά- 
ξευσις κάτω * αΐ δ& έχ της μεγάλης μηχανής πέτραι 
τάς τε επάλξεις χατήρειτεον, χα\ έγύμνουν τδ τεί- 
χος φυλάκων * τιολλαΐ δέ χα\ ύπερπεταννύμεναι χα- 
τέπιπτον Εσω, ποιουσαί τίνα δεινά χα\ αύταί. Διδ 
χα\ τείχος Ετερον άνταναστήσαι μελετήσαντες, κα\ 
ήδη χαΐ Εγχειρήσαντες οΐ Χ2θ* ήμΑς , άπετρέποντο. 
*£βεδ<εσχν γάρ οι τειχοπο:οΙ τους ύπερτέλλοννας 
ττίτρους, ου Ταντάλειον ταυ την φαντασίαν όνειρο- 89 ΟΕ ΤΗΕδδΑίΟΝΓελ υΚΒΕ Α ΙΛΤ1ΝΙ5 ΟΑΡΤΑ. 90 

«ολουντις, αλλά π/^οπτον !χοντες τ& χαχόν * Ενθα Λ άυΙοΒ ία5 β&Ι ίη ΙιίβΙΟΓίδΒ €υΓ£ΐι 0θΐηιηί$ΰ6Γ6 , ηο 
χα( τι γβλοΐον συνέπεσεν, εΓ τι χρή το?ς πιχροΤς ΙβείΟΓ Γ38Γκ1ίΜηι ϋβ ηο1)ί8 €2ρί2ΐ. 
γλβυχάζοντα συγχιρν^ν είρμφ τβ Ιστορίας, χα\ ι να 
μή 6 μανθάνων τά χαθ* ήμ^ς ά^οράτως ιιαΟα^νοιτο. 
π*. "Ήν μέν γάρ πολιτιχ6ν μυατήριον ή του τε£* 

χους ΑντανΑστασις. *Ελαφρ{αν βέ τις &νω παθών, 
έξ&64ηα€ τοΙς έχθροΓς, Ακραχτα μωρούς έχβ{νους 
πονβιβΟαι χατ& του τβίχους, Εαωθκν άντβγειρομέ- 
νου έ'Τίρου. *0ς ,^ λ^γος χαΐ μάλλον ήμ4ς «ροοέ- 
βλαψβν. *Αραιά γάρ τά πρό τούτου ά?ιέντ«ς τους 
τειχοσβίβτας λίθους οΐ Ιξω, έπύχνουν αύτοΰς (χ- 
τοτβ, μεΟ' ήμ^ραν τβ οΟτω βλάπτοντες ήμβς, χαΐ 
ούβέ νυχτ6ς β^λη &ν(έντ&ς &ά χ%ς μεγίστης μηχα- 
νής * χαθ* ^ς ήμ£{ς λαλήσαντες ώς &ιν!)ς, εΓ πως 
άποχρουσθείη μηχανιχως του χαθ* ήμΑς τείνεσθαι 
έσοφίσΟημεν εΙς μάθησςν έξ Αγαθής χεψαλής, άκου- 
σα ντε ς, ώ; π^ις Ιχ τοιαύτης πέτρας ού βλάπτε• 
τ2ΐ. Τι δέ ; αλλ* ώφελβΤται, & σοφ^ ^ μηχανάς 
{ξουθβνοΰν; *Αλλά συνίσταται. ΟΟχουν πάντως; 
Οΰχοϋν τ& άνάπαλιν * εΓγε χαΐ χατα^^ίπτεται οδτω 
τά έρυμν^τατα. ΕΓπομεν ήμεΓς οΟτω, χα\ 6 λόγος 
€ΐχή άπέ^^ευσε χα\ αυτός. 

πα'. ΚαΙ (λύπουν μέν τήν πόλιν χαΐ τά μιχρά 
πζτροβόλα, ο&τω δ(ξιώς βάλλοντα, ώς χα\ τους μο- 
βίους, οΐ πλοίων όϊστοΤς ένδ<δ«μένοι μβτέωροι {χρυ- 
πτον Ινδον άνδρας, είωθδτας ΙχεΙθεν χαταπέμπβιν 
τά βλάπτοντα, συνεχώς εΟσχοπα βάλλειν, χαι χατα- 
χλΑν, χαΐ αγώνα παρέχειν τοΤς μαχηταΐς έχβίθεν, 
διεχχείσθαι χάτω χα\ περισώζεσθαι• ^ΙΙσαν δέ τά Β 80. €υιη βηίιη ί8ΐΊαβ ιηιιπ λάτβηί οοηβίΓυοίίο οί- 
νί1)υ» Γ6β ιη3Τ5ΐ6Γίθ93 βΜβΐ» υΙγ ^υίϋαο» ίηνοί») ΐηάοΐίβ 
βυρΓΑ ΒίΑηβ 1ΐ08ϋΙ)α8 8ΐΐα νοΰβ (Ιίχίι, ΓΓυ»ΐΓβ ίΙΙοβ 
£ίΓ03 Ιιυηο ιηυηιιη ί&ΐί(|[2ΐπ, €υπίΐ &1ΐ6Γ ίηΐυβοοηίΓα 
βΐηιβΓβΐϋΓ; ςυ» νοχ ηοβ ηυοςυβ ηοη ρ&Γυπι 
οίΤβηιΙίΐ. ΕχΐβΓηί βηίιη γαγο Ι^ρίϋββ ίη ηχΒΐιίυηι 
ΓυίηΑΗΐ ρΓθ)β06Γ•ηΙ, βίο ίηΐ6Γ<ϋυ ηθ8 1χάβιιΐ65, 
ηοοίυ λυΐεηι β πι&{(Ιμι ιηλοΐιίηα ΐβΐβ ίη ηο8 €θΐι]ί- 
ΟΰΓβ ηοη ροΐ6Γ»ηΐ. 06 ςυα 8ί Ι8ηςυ3ηι ΐΟΓηβηΐο 
ΙιΟΓπϋΊΠ Ιοουΐί 8υπιυ8, 61 βί ςυ»παιυ8 υίΓυηι ηυΙ- 
Ιυιη ηο1)ί8 ίηά6 ρβπευΗ ΊπιηιίηβαΙ, βείΐο ηο8& Ιο&ΐβ 
^Γ&νΐ <ϋ(] 161886 ςιιοά υΓΐ)8 &5 !$12 ΙβΒάί ηοιι ρ0856ΐ. 
Ουί<1 &υΐ6ΐη? Αη 6θΠ)πιο<)υιη 681, ο ρΐήΐοβορϋβ, 

ηΐ36ΐΐίη88 60ηΐ6Πΐη6Τ6 ? δ6<] ΟϋΓίΓΠΙλΙ.—Αη ρΓ0Γ5118? 

Ιποο οοηΐηΓίυηι» βίςυίάβπι Ιιοο ιηοάο ΓοΓίίββίηϋ 
<)ίΓυυο(υΓ πιυηίπ)6ηΐ&. δίϋ ηοβ (1ί886Γ6ΐΐ3ηιυ8, 61 
86Γηιο, υΐ &(» 601υχί(. 

81. $6(1 ηΐίηθΓ& 6ΐί3Π1 88X8 ρΓθ]60ΐ8 υΓΐΐ6ΐη Ι»(ΐ6- 

Ι)ληΐ. Ν&ιη ΙΕΠΙ» «ΐ6Χΐ6Γΐΐ&ΐο €οη]ί6ΐ6ΐ>8ηΐυΓ, υΐ 
βΐίβηι πιοΑπ ςαί βγη^ίβ βιΙΠρίί ίηΐϋ8 νίΓ08 οοηΐΐ• 

η6Γ6ηΙ 88806108 ρΓθ]60ΐί1ΐ1)υ8 ΙΐΟ$ΐ6ΠΙ Ζ%ζΤ6άΙ ψ 

86οροηι ηυηςαληι ηοη 8Ηίη{6Γ6ηΐ 61 8<Ι?6Γ83Γίθ8 
ηοη ρβΓΟίη ίΒΐί^ΑΓβηΙ• ^βά Ιι»6 ρυ6Γοηιηι 8Γηιί8 
8ίηιΗία 8υηΐ οοπιραΓΗία βκ! πΐΒ^ηασι π)86ΐιίη8η. το'.αΰτα ώσε\ χα\ βέλη νηπίων, πρδς τήν μητέρα ^ ()υεί8 8ίπιυ1 Γ8ΐίοη6 1ιβιΙ>ιΐ8 , ςυί ςααηάο Ι8ρί(ΐ68 μεγάλην μηχανήν παραβαλλόμενα, εί τι χρή έχ του 
σοφού στρατηγού πορίσασθαί τι νόημα. *0; τους 
έχεΙΟεν έπαφιεμένους λίθους τεθηπώς του χτύτιου, 
"Αχουε τήν γραίαν, ίλεγεν, απαθής οΟτω τι χα\ μέ- 
τριος ων, χαΐ την θρεψαμένην μαίαν οΐμαι φαντά» 
ζεσΟαι δοχών, παθαινομένην Ιπ* αΰτφ χαΐ χλαίου• 
σαν. Ααχωνίζων δέ χα\ &λϊως ΙχεΖνος τήν φράσιν , 
ώς έν μεταποιήσει χάμνει ή γραία, ττάλιν έμογγιλά* 
λει. ^Απεφοίβαζε δέ άρα ό λόγος οΐίτος χατά τι πυ- 
6ωνιχν6ν, ώς ή πρεσβυτάτη θεσσαλονίχη πρ6ς εΓ- €ηηι ΐΤΛ%οτβ €8(ΐ6ΐ)2ηΐ , ίηιπιοΐυ8 υΙ 6Γ8Ι , Αυϋί 
8ηυπι, άίχίΐ ; 8(ΐ60 η^ΐυπ ίηΐΓ6ρ'κ1υ8 α6 η)0(ί6Γ8ΐυ8 
βηίηι 6Γ81, υΐ ηαΐηοϋπι, 8ί (16 60 βΓ8ν8Γ6ΐυΓ , εΐη- 
ρΊϋίΐαΐίΐί 866υ88Υΐ886ΐ. ΙιΑΟοηίοθ 8υΐ6ηι Γ68ροη<Ιίΐ 
<|υο(1 3ηυ8 Γ68ΐ!ΐυΓ8η(Ιο ί8ΐί|;8Γ6ΐυΓ. ΙΙίο 86ΓΠΙ0 
Ρ^^ΐΙιοηοαι Γ6(Ιοΐ6ΐ)8ΐ, 8ΐ6ΐιΙ 8ηΐίςυ& Τ1ΐ688Αΐοηί€3ΐ 
ζά ΐάοΐα (ΙβΓυηεΙ&Γυπι 8606(111, 8ίοιιΙ άυϋυηι 6χ 1ιί- 
βιΟΓία (1ί(1ίθΗΜυ8. Ιϋβρΐϋβδ 8υΐ6ΐη νίή ροη()α8 Ιι«1)6- 
]ΐ)8ηΐ, ϋβ 8ίη)ίΐ6.% ςυαβ 1.0»ΐΓχβοη68 €οηΐΓ3 111^8818 
806109 ]86υΐ3ΐί βυηΐ. δωλα χαμόντων οΓχεται, χαθά χα\ πάλαι ποτ5, ώς έξ Ιστορίας χαθήχει χα\ εΙς ημάς. Κα\ ήσαν οΐ λί- 
θοι άχριβώς άνδραχθεΓς, οποίους χατά των άμφΐ τ6ν *Οδυσσέα οΐ Λαιστρυγόνες διεχειρίζοντο. 

82. Ουπι ί|;ΐΐαΓ πιυΓυ8 ίηΓοποΓ 1ϋ(6 βρβΓίυβ 688βΐ 
υΐ τοΓ^ςο, 8ΐιρ6ΓίθΓ αυίοπι Ι3ρί^ϋ[)υ8 ρΓΟ]66ΐί8 Αΐΐ 
ΙιηιοΓοιη ίη]ί6ίΐ'ηιΙυυι 1ιί8Γ6ΐ , ηιβίυϋΐ υηϋίιιαβ πβ*. Του τοίνυν χαχοΟ χάτω μέν άναστομοΰντος 
είς άξιόλογον χάσμα τήν του τείχους στεγανότητα, 
άνω δέ τοιούτοις λίθοις εΙς τρόμον βιαζομένου, Οχ- 
λάζει τλ χαι τους πόδας χαΐ τά Οπερθεν παθόν. Καί 
πως έπΙ γόνυ συνιζάνει, τά γε πρώτα εύμηχάνως 
συνεστηχ6ς, Ιως οΐ μέν ύπορύττοντες τδν χατ* αυ- 
τούς άεθλον δ'.ηνυχότες, άποχατέστησαν ταΐς τών 
συμβαρβάρων σχηναΐς * τά δέ ύποβεβλημένα είς 
έρεισμα τ^ διορυγ)} χατεχάη, ώ; δούναι τό^πον έν- 
τεΰθ8ν τ]} χαταχυψει του τείχους. Οι)περ οΟτως ύ:^ο- 
χΑίθέντος εΙς πλαγιασμ6ν, συμβαίνει τδ έχείνου 
άχρον διαιρεθήναι άνωθεν Ιως χαΐ χάτω, Ινθα παις 
έγλωχινουτο γωνιούμενον, χα\ διαχανειν εΙς ήμέ- 
τερον δλεθρον. Του γάρ συνδετιχοΰ παραλυθέντος 
εΙρμοΟ, Εσχιστο έξ άνάγχης, οτι μηδέ είχε ν ή έχο• 2Γ088&1)&ΐυΓ. Ιηίβηΐυηι .8υΐ6Πΐ λϋ §6ηυ8 ρΓΟΟιιπιΙιβ- 

1)8ηΙ ϋυηΐ 8υ1ίθ(1ί6ηΐ68 ρΟβΙ 6Χ3Πΐΐ8ΐ08 18|>0Γ68 » 

ΐ6η(0Γη3 Β&Γΐ)3Γ0Γυπι .Γ666886Γυη(; ςυοίΙ ιυίοιη 
6οηΐΓ3 νβΙΙϋπι ρΓθ]66ΐαπι Γυ6Γ8ΐ ϊη ίθ88& 1||ηΊ οοη- 
δυιιιρίυυι 651, υι ηιυπ βρΑΐίαπι ιηβηβ 8ηιρΙί3Γ6ΐ<]Γ» 
δίο ίηοΐίηαίο ηΐϋΓΟ 366ίϋίΙ, υι 8ρ6Χ 8 8υηιπιο 8(1 
ίπΐ8 86ίη(1βΓ6ΐιΐΓ, ίΐ» υΐ &ηκυΙυ8 Γ86ΐυ8 8ίΐ ηο1)ί8 
ηΐ88ηορ6Γ6 (Ι8ΐηηΐ)8υ8. Ρθ8ΐςυ&ιη οηίηι οοηιραββλ 

δΟΐυΟΒ 6886ΠΙ 56Ι88ΙΙΓ8 ββΟΟίΑ 68ΐ, ςυθ(1 Ι8ΐα8 8ΐΐβΠ 

ΐ3ΐ6Γί βρίϋπ ηοη ρο886ΐ ίη ορρο8ίΐυπι ΐΓ36ΐο ροη- 
(16Γ6, 86(1 Γ6ΐ3Χ3ΐ3 8Γιςυ3 801 ρβπβ ; νίοίηο ίη- 
€ΐίη3ΐο 3«1Ιΐ3ΒΓ6Γ6 (1θ8ίίΐ, 6ΐ Β^^ 08 ίοιηιβηδυαι η ΕϋδΤΑΤΠΠ τΗΕ^:^Λυ3.\Ί€ΕΧ5Ι5 ΜΕΤΒΟΡΟΙΙΤΛ ί2 


83. Ιλίί Αοΐβιη ΙοβΟΜΜίιαι ^πιΐ€1ΐ3ΐιυκ.Ιη€οαΐί>, 

€«ί Γθ»!04ΐίβΊΐϋί ίΐΐηπι €ηΛ ΒιίΙί|ίΐΜ{&Μί»ϋίΜΙθί§ Β€' 

|•»ιίοτο <ΐ9ΐ«ιιι ί«€Γ»ι« €1 ^ ΒοΙιί^ ΐ|αο«|ΐιβ ρο&ΚΒ 
ιτί πιίΐίΙΑΓΗ ρ«πιί9 %•» «ΙιΙίϊΜΐ ορβπιιι ΐιιΐίι. €αιιι 
€ηίη «οΐυβ ίη βγΙι^ 1£ιι€Γ61βγ »ίν« ηοτίΝΐ, »ίτβ ρη- 
ι!6ηιί3, ρο«-ΐ4?^ 9•ΐηιι €θίΐ;ϋιίΙίΐο, ρβήΓυΙοπιακιαβ 
§θ€ίο» ηοϋβιη •ρρ6Ηί^&βΐ« ιιί^ί Β(Η Οαί βιρίβο* 
119 ηηοβηΐ^, Γβιηοΐο ρ«:η<:ιι1ο, Ιβιηριιβ ϋί>ΙαΙίβ5«- 
ηιΐΜ, ΐ|αο ΐΜΓΐαΓυ< 6]ιι< €πιο1Ιίΐα( β$1 βηίηΐΒΚ, ίΐΑ 
ΒΙ Ιιοιηίηί ηοΜΓο νϊιχ» ςυ» |9ΐιι ηυη€ ίιηίΐβΓ, 

•Ο§ρίΐ8ΐ0Γ€ί» ίθ€ΓίηΐΙΙ&• 84. Μυτο ίΐ:ί>ιιβ «ΙίΓυΐο υΐιί ά'ί€& ΊΙΙυχΊΐ €ΐ ^^!υ^ 
ΓοΓ^κιι^ιι €Ιΐ3Γ0»ίιιιιι ΙιοΜ65 ηο&Ιη4|υβ %ί<1ί&&6ηΐ,ϋ1ί 
ίιΓαΠίιιι ιιΐΟΓβ ΗίβΙι^ΙΐΙ Γ0ΠΙΓ9 ηοβ, ι<οΙ>ί8 «υΐ6ΐιι 
ο€υΙθ8 £ΐ2ΐ;(1βιιΓιϋυ» οοιηίβ βρβ» ίηΙβτίβΓλΙ. Ουχ 
:ιΐιΙβηι 2ηΐ63 ρίβηυβ βϋυ€ί2 €Γ91, ]9ΐοΐίΐ3θ< 2ρθ(Ι ΙιιβιΙ 
ί£ΐΐ2Γ05, ςαοϋ οΐϋπ» ηίΐιίΐ »€ΰί<ΙβΓ6ΐ, «ΐβί εβοίάβήοΐ, 
ίρ$β ΐΑΐη^α οριίαι» 6 ΰορίί» €ΐ6£ϋ• νίΓί« οιατηοι 
ΓβΓΓβυιη 5ροαιΐ6ΐ«€ ορροβίΐαΓαιη, »Γαιί< εοίΒραβίΒΟί, 
€α5ΐο<ΐ6ϋΐ(|θ6 ΓυΐυΓαιιι ατίΐαΐί ρβτ 4|α«<ΐΓ•«ίΒΐ» <ϋ€β. 
Ι^οϋΓβιηο 3υΐβιη Ιιίο Ιιοιηο ]9€ΐ2ΐ»αιι4Β• ββΓοιοοΊ- 
υ3Β4ΐο ίο ιιιυΓΐ &€ΐ&βυΓ& ]>€ΐ2ΐιΐ'»Β £ιΐ6ΐη ίυιρο§υίΙ ; 
ίρ$« 9αΐ£ΐιι ηοη ιηαηύΟΒ &« ίαϋΰ ρΓΟΓΪρυίΐ. 9ος Ιτιινλτ 9£ΐς τώ Α3/^νη έκ»χΐ3τ<«ν σύν γε τοΙς 
άμφ* αΐτ3^ ο6χ Α£ογο«ς στρζτΜ^κχβδς, Αν<ρ\ τ^ε 
μέν ταατιχψ^ ν9κρ4« χχί βυμΐΐόιρφ ήμίν * 3ς μ^. 
νος τών &βΜΜτν Ιψτ^^ίλς τξ ιοδΑ£ΐ^ τ^ μίν φαινόμε- 
νων χχτί ν^Φο•^, &>λΜς & ^ρομΓ.9£{^ χαΐ νυνοιε*)- 
Αεύων ήμίν «γρήγορα, 6/>Ις , ο 9«Λν, άνά μέ^ον 
χαΐ 16}ιεχ£ 6ά>ατον, εί μη τ6 τ?ς τρ:/^-^ ταύτης 
γραμμιτΛΊΟίΛίαϋ €Ϊς χι ζ^αχο έιιίπεβον ήμεΙς ββα- 
σκήφζντες, ώ; μεθώ&υβεν 6 της σοφία; ^^γ, χα\ 
ι:αραχε(νχντες χαίρων, δ:* ον 6 ^ρβζριχ^ς έμαλά- 
χθη θυμίλς, τυ^/^τ^λέιαμίν τι χχ*. αυτοί τώ ά'/Ορώηψ 
" είς τ^ χιλ^, ης 4ρτ» Ιχει, ?ωης. 

7Λ. Τοΰ τοίν^ν τεί/ους έχ^ίνου «αΟίντος, ώς 
Ιτια^ίέν, ΕΧΐί'Ερ ^ι^^Λ {ΐ£φ2'^9£, χαι ειδον τδ έχεΐτε 
Χαρώνειον χ^σμζ οι τΕ εχθροί, οίτε ί;ρεδαπο\, έχεί- 
νοι μίν 9υνέχα7Χθν βτ^ρ'.ωδώς του λοιποΰ χαΟ' ημών 
ήμΖν δι συμμύσααι ξΰμ:ΐασα έχλεζσθη έλπίς. ΚαΙ 
ήν μίν τά ιιρ& τούτου θρατΰς δ στρατηγέ, χομι^ά- 
ζ««ν «ρδς τους εδ ι Κότας, τδ τείχος ο6χ ευ ικε£αε- 
νθαι, ώς, ε Ι «α\ χαταικαείται, ομι^ αύτδς έπιλέγ- 
δςν χρίνας τους αρίστους της τερατιβς, τείχος σι- 
δήρεον Αντιοτήοει, τδ έχ των διύΐων, χα\ Ιως χαΐ 
εΙς τεσβαράχοντα ήμ^ρας φύλαξ ένται της ιιόλεως. 
Τότε δέ δ μέχρ« λόγου Ορασυς ^ηξήνωρ τ^ του τεί- 
χους ^ήξ(ΐ διεχόχη των αύχημάτων * χαΐ μη μένων 
Ο δ αδτδς, Ιμχαλιν Ιξένευνεν. 

κε'. *Αμα γαρ δόρυ έβχέψατο χολεμιχδν έπ\ του 
όήγμΑτος άναρ^ιχησαμένου των τίνος «λωίμων, οδς 
άνδριχους τά τοιαύτα χα\ δεξιούς ή του Σίφάντου 
ναύς έπλώΐζε (πειρατής δ& ό Σιφάντος, έχων «ροα- 
χωρήσας τοις ΣιχελοΖς χατά τίνα (&ήτρην τήν βυνδό• 
ξασιν * δς Χ2\ ^μας ελών έξένινε, ^ητ£θν γαρ ο&τως, 
έπΙ νεώς της χατ* αύτλν, ώς χα\ ύποχαταβάντες 
λ^γφ βραχύ ιταραστησόμεΟα), &μα γοΟν ούτως 
εΐδεν ό τρέσας Δαυίδ, χαι &μα χατόηιν βαλών τάς 
όνδριχάς υποσχέσεις, χα\ τάς τεσσαράχοντα ημέρας 
εί; ούβΐ λεπτών συστείλας ώρα^, Εδειξε μετάφρενα 
τοις έχθροΓς• Κα\ τών στρατιωτιχών φωνούντων 
λεωφορουμένΐ) βοϊ\ τό • ι Κομνηνέ, στάμα χα\ πί- 85. βίιηαΐ βο ΙιββΙ^ηι Ηι ιηύΒΐιίΙ»ιΐ5 ϋίηιιί$ ηάϊι^ 
ηαο αηυ§ β η>ιιΐί5 3$€6η(Ι(*Γ9ΐ, ηυοβ αΐ ίοπββ 6ΐ ιι1 
(^ίοβηιοιϋ Γββ Ιι»Ι>ίΐ65 δίρΙίΑηΐί η&τίε «ιΐτβχβηΐ 
( δίρΙΐ2ηΐυ$ ρΐΓ2ΐΐ3 εοιη δίουΙΊβ ΓφιΙυβ ίηίβΓαΐ, ςοί 
ηοβ (|υοςηβ ΙιΟΒρίΐίο οχεβρίι , υΐ Γβιη ριουΐ ϊϊλ\η:1 
ΓβίβΓϋΐηαβ, ίη Μνβ ηΐ Ιιοο ηυοςυβ ρ^αιίε άίοααιυβ) ; 
ι1οο<ί υϋ'ι ρήιηαιη νίάίΐ 0Ανί<1 ΐΓβηιεΙιοικΙυ», 6€ε6 
ρΓ9ΒηιίΜί5 οΙ)Ιίτίοοί άΛϊ\$ ςαα^Ιη^ίπΙ» ά'ι^Β ζά ίΐίςυοΐ 
ΙιοΓϋβ Γ6(1οχίΙβΙ(ΙθΓδαιη Ιιοβίίϋυβ ο1)Ιυ1ίΙ. Οιιπι ί^ϊΐυΓ 
ιιιΙ1ίΐ69 εοΓ&ιη οηαιιίΐιυ• νοΰΙΓβΓΑΓβηΙυΓ : ι Οοοιηβοβ, 
613101611 βΐ ρ€(ϋΐ9ΐα8, > ίΠβ &αΐ(;ηι νοοβιη ΙβπηίηαΙβιιι 
ηιΙ(ϋ(1ί«$6ΐ , χαταδαλίχευμα, 61 : δίευΐ ηιβ νίίΐοΐίβ, 
Γ6|;α8υιιι ίηνβηΐΓβ οιιρϋΐ (|υο€υιιι ίη ιηοΐιΐ68 αυΐ ία 
ιιιιϋλβ ηΐΑΓί» αΙΙίδοηί ά\ο\λτ^ ροΐυί&ββΐ ; ρθ8ΐΓ6ΐηο ^ ζευμα• ό δ' έπιτελεύτιον οΤον άντιμυξας τό• € Κα- ιηυΐο βυο ςιΓι βυηι Ιυιη ροη&1)ίΐ(, €οηΐ6ηΐυ8 ίυίκ. 
Αιιίυ^ΊίΙ ί||;ί1υΓ οϊοάο 2ΐιΐ6& ίηυβίΐαΐο,ιΐβΐίΰαΐυβ νί$υ• 
ν(*5ΐ€ΐΝ)η3 λΐηίεΐηβ, ιηαηυ βίΓβηυυβ, υΐ•^7ΐηη8ΐ9ΐ96ΐ9, 
»λΑ|;ιιΊη€ ηοιι ιπαοαίαΐα» βίοιιΐ 3ίϊ«β €Α16γ08 οιιιη68 
ρ6<ϋ»86ΐ|υο8 Ιΐ3&)6ΐ>2ΐ. Ιπ ϊΐΛΟ υιυ11ίΐϋ4ΐίιΐ6 6ΓΑηΙ νίπ 
Ιΐιβιβηβηίοιί, ςυΐ ϋυ6ί ί^η^ινί&ηι 6χρΓθ1)Γαν6Γ8η(, 6 
()υί1>ιΐ8 Αΐίί ϋοαι 1)6&Ιο ΙιοηοΓβ €6€ί(ΐ6Γυιιΐ, βΐϋ ροδΙ 
ρΓ8€ΐ8Γ6 ί»αΛ 1ια8ΐ&πι ϋθ81ίΐ6ΐη 86€υΐί 8υηΙ• Ιη 
ρίίηάρίο αυΐ6ΐη βαιϋ&π &8€6η(ΐ6ηΐ65 «ΙβΐυΓίΐϋΐί 
»ιΐΒΐ Α £ίνίϋυ8 ηο8ΐπβ ηοη ηιίΐίϋϋυβ. ΙΠ «ιηίηι ρΓΟ 
νίΓίΙ>α8 Γ4*8ΐίΐ€ΓυηΙ ϋοηβο είΓουιηνβηΐί ρβΓίουΙιιπι 
%ίϋ6Γ6ηΐ9 ηοη ρθΠβΓπΐί ρ&ηί6ο Ο^νίάΐ» ιίιηοΓο; 
Μ4ΐ (Ιβ ίηΐ€πΐ6ΐ'ίοη6 ΐ'οι^ίΐαΐΑίιΙ ουιιιπι ηιή υχιΟΓ* 
810011)111» &υί8 ΙαηΙυηι ηιαίί φ$ΐ5 ίηΙαΙϋΓΰΠΐ. 0«ιί 6αλ(χευμα, ι χα\ τό - ι Καθά με βλέπετε, ι έχόΟει 
μέν Γσω; παρατυχεΐν ηου του τηνιχαΰτα Πήγαβόν 
τίνα, δι* ου πτερύξεται ε(ς 5ρος, εΓθε ή εις χύμα 
ικλυφλοίοβοιο θαλάσσης. ΉρχέσΟη δέ δμως τ^ί φίλη 
ήμιόνφ, ή χα\ τότε φέρειν αύτδν Ιλαχε. Κα\ πάρα• 
δειγματιχώς ΐΐροφεύγων, τρυφερδς «δειν, εΟυφος 
τί3ν άναβολήν, ατριπτος δπλοις τάς χείρας, γυμνα- 
σίφ πρέπων, αμίαντος αΐματι, είχεν ώσε\ χα\ χτί- 
λο; Ιφεπομένους τους απαντάς παρά τι ολίγον. 
^Ησανγάρ έντοσούτφ πλήθει χα\ μεγάθυμοι άνδρες, 
οι χα\ άντισταθέντες έν τφ τ6ν στρατηγδν άνετα 
διώχειν έαυτδν εις φυγήν, οί μίν έπεσον μαχαρίως 
χα\ ευγενώς, οί δέ γενναία δράσαντες ένδεδώχασιν, 
δπου γε χα\ τδ πολεμικών έχεϊνο δόρυ. Κα\ οί'συνα- 93 0£ ΤΗΕδδΑωΝΙΟΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. Μ 

ναβάντες φ άρχί-,ν ^ρβα^κ χατ&σ&{σθησαν ύπ^ Α 6θ8»ΙοοίΓοιιιιιτ6ηΐ6ΐ>ιιηΙ,ηοιιοΓ&ιιΐ6Χ ΙιΙβςιιί ραιίβδ τ'.νων ήμβτέρων πολιτών, οΟχουν γβ στραΐΜϊηών• 
Οι βή ηολίται χαΐ χατά χράτο; άντέσχον, Ιως χυ- 
χλιοθέντες εΤδον χίνβυνον * ου πτυρέντβς &{ματ( 
πανιχφ τφ τοΟ Δαυ^δ, άλλα μβμνημ^νο» βλάιιτιιν 
Ιβω μάλιστα πέλβως, οΟ; χαΐ ίχτλς ώρμαινον 9{νβ- 
οΘα!, «Γκερ άφίεντο. "Ο δέ έτ^οχαλώθηβαν οΖτοι 
χύχλωμα, ούχ έχ τών &νωθ£ν 9|ν, όλλά των £(σδρα• βηρβτίοΓββ οοουρλτβηηΐ, 8«ιΙ βχ 1)9γ1>3Π8 ςιιί ανχηΓ- 
ΓβΓβηΐθχ ροηί8 ΟΓίβηΐ&ΙίΙ^υβ, ςυαβ ϋΐαηβ ϋυχ ΓβΠ- 
ςιιβίϋ 1ΐ08ΐϋ)υ8 «ρβΠλβ ςυ»! ϊη^ΓβΜΐιιη ία€ΐΠθΓβηι 
(ΐ8ΐυΓ08, ουιη Γυβ^ίβιΐίΙο οοπίιηβηιΙβδΒβΐ, ςυΙ οοιηΗ&π 
•ΐΗΐιιβίΜΐ, υΐ Ιη 8Γ0βιιι ίϋ^ΟΓβΐ, 8ίη6η$ ροπαδ , υΐ 
Γ6(Μ»ηΐιΐΓ νβΓΐ)α ίρβίυδ, ίηΟλίιιηΐίΐη, κίουι ΐΓαάαηΙ 
<]υΙ &υ(ΙίβΓυη(. μόνιων βαρβάρων έχ τών έώων πυλών • &ς ό στρατηγός άνείργμένα; ΙωΟεν τοΓς έχθροΤς έχαρίσατο είς 
πβρείσδυσιν άπονον , έπειδλν έγχειρήσα< φυγείν επέτρεψε τφ χατεπανανεύοντι συναναφευγειν β!ς 
τήν άχρόπολιν, 4άσαντα τάς πύλας, αύτί^ν δή τ6ν έχβίνου φάναι λ<5γον, πυρέσσειν, ώς οΐ άκηκοότβς 
βνδάαχουαιν• πς^'. ΟΟτω δι] ούν του πολεμιχοΟ δόρατος άναψα- 
νεντος έπΙ του τείχους, ήδη έψΓ/ωμένου τών ημετέ- 
ρων (λέγω δή του έψου* τ6 γάρ δυσμιχ^ν ου τοιού- 
τους είχε προμάχους* άλλα τών τινε; έχείνων άντείχον, 
ώς ούχ &ν εΓη άνδριχώτερον* ών έν τοις μάλισται 
Αέωνδ ΚουταλαΕς, χα\ φρενών χα\ ^ώμης χα\ άν- 
δρ:ας πλήρης άνήρ* δςίως χαι περ\ πλήθουσαν άγο- 
ράν, της πόλεως ήδη μεμεστωμένης, ών ουκ ήθέλο- 
μεν, άντιστάς, είτα πρδς ούδεν6ς Εχων επικουρία ν, 
χαθυφήχε, χαΐ βδτυχώς γυμνωθείς έχέρδανεν ΙαυτΙν 
εύχλεώς, τδτε μ&ν πολλά κεκλαυμένος ύφ* ημών, 
άρτι δΙ Ιν τοΤς τών επαίνου μένων πρώτοις ταττόμενος 
τΛρά γβ ήμΤν, οΓπερ οΓδαμεν) — τοΟ τοίνυν ύψοΰ, 
ώς Ι^ό(δέθη, φανέντος [δόρατος εκείνου τ!| συνήθει 
μετανλίσει κα\ χαταχύψει, ώς εΐ χαί τινι χατανεύ- 
νει κεφαλής ή χα\ χειρδ; νεύματκ μετακαλουμένου 
«ους Εξω, βραχύ τι ώρας μέσον ήν, κα\ ή πδλις 
πλ^,ρης ήν τών πολεμίων, περιάγοντος Αύγουστου 
τετάρτην χα\ είκοστήν ήμέραν, έξδτου ένέστη πρώτα 
μίν τών του ναυτικού, εΐτα κατά συνάφειαν χα\ του 
ιππικού. 

πΓ• Κα\ ήν Ιδειν τήν ήμέραν τότε οΟχ Εθ* ήμέ- 
ραν, άλλα νυχτ\ έοιχυίαν, χαΐ οίον παθαινομένην χαΐ 
σχυδρωπάζουσαν, (φ* οίς έώρα. Όμίχλη γάρ αυτήν 
^αΟεϊαι (πάχυνεν ώσ&Ι καΐ έχ χονιορτου, δν ή τυφώς 
αίρει ή πόδες (ώων, &περ άριθμδς μετρεί άπειροπλη- 
0ής- ώς είναι εΙπεΙν, δκνείν λάμπει ν τ^ν ήλιον, οΓς 
αί τών δπλων ύπερηύγαζον αύτδν λαμπρότητες* ποι- 
ρ<ρδησαι δέ κα\ Ικ παλαιάς Μούσης € όχτωκαίδβκα 
μεν πλέεν ήματα ποντοπορεύον ι τ^ της πόλεως 
σκάφος, ι έννεαχαιδεκάτη δ" έφάνη οΟρεα οχιόεντα, ι 
δ;" ών ά της ζΐϋής ήμίν ήλιος άποτειχιζόμενος, έμέ- 
λαινε σχιάν έπιχαλύψουσαν ημάς φαλμικώς• 01 (ϊ 
χΟές και πρώην αλαλαγμοί, χα\ αΐ χατά πόλβμον 
[{οα% χαΐ ό εντεύθεν θροΰς ούκέτ' ήσαν άλλ* άντι• 
Φΐρίψαντα τ6 ψαλμικδν, ούχ ήν αλαλαγμός έν τοις 
ημών πλήθεσιν. Είδες δ* άν χαΐ όρνέων πετομένων 
χινδν τδν αέρα, ούχ οίδ* είτε διά τό τού αέρος στυ- 
γνών, είτε χα ι δτι φριχΐδν ήν κα\ έκείνοις τδ πράγμα 
Ήμέραι γούν 1χανα\, χα\ ούδαμοΰ ούτε στρουθοί, 
ούτε πέλειαι, ούτε κόρακας, ο1 τ1| καθ* ήμ^ς πρώην 
έπεχωρίαζον, ούτε άλλος τις δ.!>νις τ6ν αέρα διενή- 
χοντο, αλλ* έκτετοπισμένα ένεμοντο χα\ ήμΐν άφαντα. 
Άλλα τούτο μέν χα\ μετά τήν άλωσιν έφ* ίκανδν, οία 
τού δέους κα\ τοίς άλογοι ς παραμένοντος. Ήμέραι 
γάρ ύστερον συχνα\, κϊ\ αϊ μ^ν άμφοδοι της :;όλεως 86. €(1111 ίΐ3 Ιιο&ΐΠίΐΐ »ηιι.ι νίβα ίυίβββηΐ ία ιηαΓΟ, 
]&ιη ηθ8ΐΓί8 ηιιϋαίο (οΓΪβηίαΙί νβρο ϋί€θ ; ηιιίΓυβ 

Β 6ηίη] οο€ί(1ΰΐιΐ9ΐί8 ηοη Ιιιι]υ8ΐηο(1ί 1ΐ3ΐ>4ϊ1);ιΙ ϋϋίβη- 
80Γ68; 5ΰϋ (ΐυίϋαιη θΐ ϋ1ί8 ΓββίβΙβϋαιιι, ιιΐ Γοπίυβ 
ιιοη |>085€ηΐ; ίηΐ6Γ ςιιοβ ίιιιριίηιίβ 6Γ31 1.€0 ϋυΙ&Ιαβ, 
νίΓ βρίπίαβ, Γοηίΐαϋίηίβ βΐ 2ΐιίηΓι ρίβηπβ; ςιιί ροβΐ• 
ΐ|υ»ηι Γ68ΐίΐί856ΐ ιιβςαβ ίΐιΐ Γογμοι ΙογΙ»» ρΙϋηιιιιι,)βιη 
υΓΐ>β ΓβιΙυη(ΐ2ΐηΐβ Ιιίε ςιΐ08 3ΐ1)1ιοΓΓθϋ•αιυ8» ά^ίηάβ λ 
ηυΐΐο λυζίΐίυιη Γ«ίαρί6η8, 0688ΐι Γβϋ€ί4υΰ 8υί Ίρείνε 
ι1θ56ηίοΐ)ο εβίρβυαι «ΙοΓίοββ ΙυεήίΰοΙι ; Κιιηοςυί^ίβηι 
ιηυΐΐυη 3ΐ ιιο1)ί8 ιΙβΟβίαβ, ιιυη€ νβτο ΙιιΙ«γ €08 ςυΐ 
1&υ<ΐ6 ϋί^ηΙεβίοιΐ 8αιιΐ Ιι^ϋίΙΐΜ α ιιοΙ>ί8, ςυί βυιιι 
ηονίιηυε), απηίε ίι$ίΐυΓ, υΐ (ϋϋΐυηι 68Κ, νίβίδ Ιη 
8υρ€ΓίθΓί ρ^πβ ]ιιχΐ3 388υ(*1;ιιιι ίηνίΐβιΐίοηβΐϋ «ΐςυβ 
ίηβρβοιίοηβιη, ςυ&ει οαρϋβ Τ6ΐ ιη8ηυ βο ςιΓι βχίο- 
ΓΪυβ ίιινί1α88βη(, νίι ρο$ι <1ίιιιΜί8ΐη |ιο»ιη, οίνι• 

^ Ια8 1ιο8ΐί1)υ8 «γ8Ι Γβρίβία, <)ί6 τίΰ68ίπΐ3 ςυ^Γία 
Αυ^υδίί, 6Χ ςυο^ ρπιΐιυιη ΰ1«88ίβ αρρλπιίι, «ΙβίιιιΙβ 
6ςυ{|3ΐυ8 ηιιί ϋΐί 8β «()]υιιΧ6Γαΐ• 87. ΥίιΙθΓβ βΓΛΐ (ΙίβίΑ (|υί ηοικίυιη βπαΐ (1ΐ68 , βοά 
ηο€ϋ δίιηΠί8, ςιΐ08ί ιη(]ίςη8ηΐ6Γ άοΙβΓβΐ οχ Ιιίε 
ςυφ τ{<]6ϋ<ΐ. Ίυτϊ>ο €ηίηι ΰΓ285υ8 βυιη οοηιίεη^α- 
1)31 ςη38ί βι ρυΐΥβΓβ ςιιβιη νβ! ΙγρΙιοη εχοίΐαΐ 
ΥβΙ ρ6(ΐ68 ]υηιβηΐοη]ηίΐ, ςπφ ίηηυηιβηι βΓΑίιΐ; 
118 υ( 8ΓΜΐΓβη£ 8θΐ6ΐιι ΙυοβΓθ (1υ1)ίΐ8Γ6 60 ςϋοιΙ 
8ρ1ΰη(ΙθΓ€8 ΒΓϋΐΟΓυηι ϋίαιη τίηεβΓβηΐ. Εχβιηρίο 
Μοβ» τβίβΗε άΐοβηϋυιη β886ΐ ι ϋϋεβηι 6( ο€ΐο 
ςυίιΐβιη <ϋ68 οίνίίαιίβ ηανΙ$ ηΐ3Γ6 ΐΓ3;6€ίΐ;άβ- 
έίϊαο ηοηο νβΓΟ ιιιοη(68 υιη1)Γ05ί 8ρρ3ΓϋθΓυηΙ > 
^ ηυί^ο' >ο1 ^^'^ ηθ8(Γ9β €ίΓουιην3ΐΐ3ΐα8 ο1)8θυ- 
Γ8νϋ υιηΙιΓλίη ςοφ ο5ΐ6χίΐ ηθ5, υΐ 8ίι Ρβαΐ- 
ιη!8ΐα. ^ίιι11 ηοη 8υ(]ί6Κ)8ΐιΐυΓ οΙ&ιηοΓββ ^3υ(1ϋ, 1>(•||ί 
▼θ6ίί6Γ8ΐίοηβ8. ιΙβίΐΜΐβ ιπυΐιίιυάίηίβ 8ΐΓ6ρίΐυβ ςυ» 
Ιιβπ 6ΐ ηιΐιΠα5ΐ6Γΐία8 ΓβεοηυβΓβηΐ; 86ϋ ίη εΙια οαη* 
Ιί€& ιηα1αΐ3 ηοη ΟΓαηΙ ββαιϋί οΙαιηοΓϋβ ίη ροραίο 

ΙΙ081Γ0. Νυη Υί(ΐ6ΐ>38 6113 ιη 8ν68 ίη 86Γ6 νοΐ3ηΙβ8, 

ηβ5€ίο, υΐΓϋΠ) ο1> (ΙίβίουΙΙβίοιπ 86Π8, &η Γ68 Ιιογγι- 
1)ΐ1ΐ8 6ΐί3ΐη ί•1ί8 Γυοτίΐ ; βαΐίβ οιυΐιί ίιΐ6ΓυηΙ (Ιίββ ςιιί• 

1ηΐ8 η€0 Ρ2Ι886Γ68, ΠΟΟ 6θ1υΐΗΐ>86, ηβΟ ΟΟΓνΙ ]3Π1 
Λρηά η08 1ΐ3ΐ)ίΐ3ΐ)3ηΙ, ηβΟ &1ί8 3νί3 36Γ& ρθΓηΐ63• 

1)3ΐ, 86<1 3ΐί38 Υ6Γ83ΐ)3ηΙυΓ ηοΙ>ί8ςυβ Ιηνί8ίΙιί1β8. ΑΙ 
ΐ6ΓΓίουΐ3πΐ€ηΐυηι, ςυοά 5οΙϊΐυηι οβί &ηίιη8ΐί1)η8, 

53ΐί& ϋίϋ ρ05ΐ €Χρη§η3ΐίθΙΙ6]Ι1 βρυϋ Π08 ρβΓ' 

ιπαη&ϋ. Μυΐιΐ απιη (Ιοίη^ι* Γυεηιηΐ <)ίο6 ςυί- 95 ΕυδΤΑΤΗΠ ΤΕΕδδΑΙ,ΟΝίεΕΝδΙδ ΜΕΤΗΟΡΟΙ,ΙΤΛί 96 

Ιιυ» Ιοδί νίοίηί ε'ινίΐβΐίβ οηιηίβ β«ηβιΐ5 ΜΐηΊηίΙ)ββ Α Ιπλη Οον σικορίμΑβν παηττοδαυών, οΓζ χα{ρβϋβιν οΐ των Ιηιρΐ€ΐΑ €Γ&ηΙ, ςυίΐυβ άβΙθΰΐΑίιΐιΐΓ ςυχιΐβιο βχ »νΊ- 
Ιιαβ (1)9ΐΓΐ>3Γυ8 8θΙ1ίΰ6ΐ ηοη &1η6 ηρίοα 61 νκΐβι- 
Ιΐοηβ νΊν'ιΐ) ; ηβο υηςυιαι ά6&£βη(1ίΙ τοίυεπβ^ Οαοά 
1Τ6Γ0 ^186 ιηίΓ&1)ίΙίυ8 ραίο, \ά 68ΐ, ςυοιΐ ρΐυτίλ Υ6ΐι«- 
υΐ€ΐιΐ6Γ 1αρ§8, €χ ίΙΓιΐί ϋίλ&ΊρΑνοΓυηΙ 1ΐ08ΐ6&, Ιοί- 
Ιοηΐββ ςιΓΐ(ΐ€ΐη, Ιιαίο νβΓΟ ρυΙοΙίΓΟ ΙβΓΠίοήο ββιηίηλ 
ηυη €0ηιιιιΗΐ6ηΐ68 ; 6Χ ΓΓοιηβηΐίΒ Ίΐβιη 8ΐ)υιΐ(1«ηΐΊ« 
€1 πΐ8(;ιιί1υ(1ίηβ ίη8Ί{ηί1»υ8, ηυΐΐυαι «ιιίοαΐ 2ΐίςυί(Ι 
Κυ8ΐ8ΐνίΐ, 56(1 βΐι'ιιβηόυιη ίΙΙί €ηΐ ρυ1ν«Γ6 αοΐ αΐί- 
(|υο |;6ΓηιΊηβ νβ8€ί, τβΐ ?8ΓΠ8 ρΙληΓίδ ςυΙΧ>υ8 νίοί- 
11*11 Αίβηι ΰΟπΙλίη'ιηλνβΓαηΙ, 86υ ςυο<1, ]αχΐ3 608 
ΐ|υΊ Ιι&1)Ίΐ8ΐ)8ηΐ» υ( ϊλοϊλ 68ΐ, 6αοι ληΐίςαο Οίοπΐ6(ΐ6» 
ΒίΓΐ>8Γ0δ 61 ίρ8ίθ(ΐ6Γ&ηΐ, υΐροΐ6 ΙΙΙίβ ηοη 8&8α6ί3αί• 
88. Η«€ αυΐΰπι 61 8ΐί8 Ιιυ]υ8ηιοϋί ηοη βαηΐ ορνίθων σπερμοφΑγοι (τ6 βίρβαρον γ&ρ οΟχ άν(8ΐ 
Αρπάζον χαΧ χαταχενουν)* δρνις €έ ικοθεν ού χατέβαιν*. 
Τούτου ββ, οΐμαι, χαιν^ερον έχείνο ?)ν, 5τ( ?τερ, 
6<του χατα^^αγέντος, «α\ έξ Δν ο1 ΙχθροΙ ίοχόρπίτ- 
ζον, άροΰντες μέν, ο&χουν σπείροντες βΙ τ6 χαλ6ν 
δλον &βτυ, ληίων ΰσπερ &ναφυέντων συχνών, χαΐ 
€ΐς μήχος έικιδβ8ωχ6των, ούδ&ν ζώον ικοηφάγον ΙχεΤ- 
θ8ν έχέρδανέ τ»» άλλ* είχβν αΐρεσιν, χένεως έρέιιτε- 
σθαι, ήπερ έχ των βεβλαστηχότων φαγε?ν* ώς ή ιιε- 
φαρμαγμένων, οΤς τ6 «εριέχον μεμίαντο, ή χαΐ βτκ 
χατά τους φχειωμένους, ώς λόγος, τφ κάλαι Δ(ομή• 
6ει συνεμίσουν τ6 βάρβαρον χαΐ αύτοί^ οία μ)^ έθα- 
βες Ιχείνων. 

7ζί{, Κα\ τοιούτον μίν χαι\ τοΟτο, ιιαρα^^ιφέν ού π*]Ί6ί6η(ΐΑ υΐ 8υρ6Γθυ& 6Χ 1ιί8ΐθΓί8. €ίν!ΐ&8 \%\αιτ, ^ περιττώς εΙς συγγραφήν. Ή δέ ΐίόΧις, είσπηβηιάν- ^ €0η6υΐ€Αΐ& 816 αΚ) 8(1ν6Γ83Πί8, ρ&88λ 68ΐ 0Πΐη6 ςΐΐοά 

ίιι1ΐΦΓ6ΐ ΙιοΙΙο. Νο8ΐη βυίβηι, ηοη υηα8, »ηΐ λΙΐβΓ» 
86(1 οιηη68, ηοη ΓβίΓΟΒρίοίβηΐβδ, Γυ([6Γαηΐ, 86 8υΙ>- 
(]ιΐ€6η(Ιο 1)Γ6ν1 ηυηιΟΓΟ, ηΐ (ϋχίπιυ8, ίπΐ6Γ <|υο8 
Βαΐ688, υηυ8 6Χ οπίΐηϋ 6€6ΐ68ί88ΐί€0, ςιιί, ρΓορο Ιή- 

|{»ΐα9 866υΓί η6€&ΐί8^ 8ΐΠ8 Τ6Γ0 ϋΐΐο ηιθ(Ιο Υίΐ8 ογ5&- 

ι», Π1&8ΙΙ0 1)08ΐίαιη οοπλία πιιίΓοη βυβιη ΐβΓΓβηι 
08€υΐ8ΐυ8 681. Ηυ6 651 6ΐί&πι ΙυΓρίιυ<1ίηί 08?ί(1ι, 
ΐ|υί, ρθ8ΐ(ΐα&ιη ]αΓ3886ΐ Γογ6 ηυη(ΐυ3ΐήι αΐ ίυ^βΓΟί, 
86(1 ροΓιυβ Ρ6ΗΓ61 %\2ίΛϊο 8υο, (Ιοίηαο 8ΐι1ηΐί Γ(ΐ§8 
€0ΐΐ8α1υίΐ, 88η((ηΊη6 ίη€(ΐηΐ8πιίη&ΐυ8• 
• 89. Ρυ{;β ν6Γ0 ηθ8ΐΓ& ηθ(1ο πΐ6ηΐ0Γ3ΐ& ηοη ίηοΓ- 
(1ίη8ΐα ΓυίΙ ; 86(1 ΓυίΙ 6Χ ροΐ68ΐ9ΐ16 ρο1ί(ί60 ρηυιΙ 
4ΐυ€ί8, ιίευΐ ί^πι ()ίχίηια8 ; ςυΙ, 8ί ί^οίοαι 808πι των των άντκμάχων, Επασχεν, βσα φιλεΖ 6ρ41ν &γριος 
ΐϊόλεμος. Κα\ οΐ μέν ημέτεροι» ούχ δ μέν, δ β* οΟ, 
άλλα πάντες Εφευγον άμεταστρ«ΐΓ(\ χαθ" ύπεξαίρεσιν 
εύαριθμήτων τίνων, δπερ Εφαμεν* έν οίς χαί τις Βο- 
λέας των της Ιχχλησιαστιχης ξυνοιχίας, δς έγγΰς ές 
τριάχοντα τους μ&ν άξίν|) διχάσας, τους δί χαΧ άλλως 
εΙς τ& ζζν άχρειώσα^ πολλζ σπουβ^ των πολεμίων, 
τήν μητέρα γήν ήσπάσατο. ΑΙσχύνη χαΐ αύτδ του 
Δαυίδ, δς μή άν ποτέ φυγείν άπομνυς, άλλ* έπ\ τφ 
αύτου ξίφει πεσέΐν, είτα προύτράπετο σωΟΙ^ναι, λύ- 
Ορφ άχραντος. 

πΟ'. Κα\ ^ν ή χα6υτορουμένη φυγή ούχ ασύνταχτος, 
άλλ* ένδδντος αρχάς, (ικ προίεχτέΟειται, του χορυ- 
φαίου στρατηγού* δς, εΓπερ Εδειξε πρόσωπον τοις έχ- Ιιθ8ΐίΐ9υ8 08ΐ6ΐΐ(1ί886ΐ, ρΓΟυΙ ίΙΙιιπι ΙιΟΓίΕϋχηίαΓ ηολ>ί- Ο ΟροΖς, ώς ένεχελεύοντο οΐ των συμφευγδντων γεν• 

•• • • ίΙΙ^ #..^:^^•^^. ΛίβΛ. •>.ΐΑΑΑη« Αΐ»ιΙ«ΐΙβ 1 »^ «. •. _!. τ. •. ί> 1ί8$ίιιΓι οιιιη ίΠο ίυ|;ί6Πΐ68, €ίΙΟ ρ\Λ%Λ1ύ 0ίνίΐ31ΐΐ8 
ΓαΓ8586ΐ. ΜίΙίΐΟβ ςυίρρ6 ΙΐΟβίίΠβ 8βηΐίΐΐί8 6Γ8ηΙ ί688ί, 

ίυ§ΐ6ηΐ68 2ρρΓ6ΐΐ6η()6η(1ο, ρ^^6άΛ^α(\νί^ ίαΐοηάο. Ιη 
1ιί8 ορυ8 6Γ&1 Ιιοηιίηο (ΐιιθ(ΐ8ηι 8&Κο 6ΐ ίαΐβ^ΓΟ ^ιιι 

ΐΐ68Ιΐρ6Γ 8ηΊΐηα4ΐν6Γΐί8$6ΐ 80 8ί||;ηίθ€8886ΐ, ΙΟίΟΓΟίη 

\6ΐ]6ηΐ6ηϋ8ηι Οβο ΓβΐυηιΙοηΙβ. Ηοηιο οηίηι 1ιί8 6&- 
1&ιη1ΐ8ΐϋ)υ8 ίηΐΓίΟΑίυβ, 80 (16 86η)6ΐίρ80 ρΓβΒείραο 
€0£ίΐ2η5, οιηηία βοουΓβΐβ €θ»80Γϋ>6Γ0 ηοη ροΐοήΐ, 
ρΓχΐ6Γ ςηχ βυηΐ πίλχίηιο ορροΓίαηα οχ Ιιί8 (|α9Β 
(1ί(ϋΰΊΐ, ςυί1)ΐΐ8(ΐυο ηιυΙΓΐ8 πιο<ϋ8 ίηιαιί8ΐυ8 681. 

90. Νθ8 ίβίΐϋΓ Ουηΐ (16 8Γ06 (ΐ65ρ6Γ9ΐνί886ηΐα8 ο1> 

()6ί6€ΐυηι αςυχ 6υ]υ8 (Ιυχ οοη(1υοΐθΓ ί^οΐυβ 68ΐ8ΐςιΐ6 
ηοο688»Γίίΐπ) 8ΐιρ6ΐΐ66ΐΗ6ηι, 60 (|υο(1 (Ιο ϋΐλ (ϋνΙ(ΐ6η4ΐ8 
ρΓονίά'ΐΒβοηιυβ ίηΐβΓ ηοβ 6( 608 (^υί οΐΓθ8 ηο8 βαηΐ. ναιέτεροι, ουνούλωσεν άν ταχύ τδ τραύμα της πόλεως. 
01 δέ τού πολεμίου στίφους Εχαμνον, χα\ ρίπτοντες 
τους φεύγοντας, χα\ σαττδμενοι λάφυρα• Και έχρην 
μέν έν τούτοις άβλητδν τίνα χα\ άνούτατον έχ μετεώ- 
ρου ποθέν τήν μάχήν σχέπτβσθοκ, χαΐ παρασημαί- 
νεσθαι, τού Θεού βελέων άπερυχότος έρωήν• Άνθρω- 
πος γάρ ένδεθείς τοιούτφ χαχφ, πρδς έαυτφ τα;^ιά- 
λίστα τδν νουν Εχων, ούχ άν σχοίη άχριβώς τδ πάν 
συγγράψασθαι, πλήνείς δσα τά χαίρια, ών τε Εμαθε, 
χαΐ οΓς αύτδς πολυτρόπως έπέστησεν. 

Ι^'. ΉμεΤς ούν της μέν άχροπδλεως άπογνδντε; διά 
τήν τού έχείσε ύδατος έχδημ^ν, ής δδηγδς δ στρα- 
τηγδς γέγονε, χα\ τήν άναγχαίαν άποσχευήν, ήν 
προεμηθευσάμεθα ήμώντε αυτών χάριν χαΐ των περί υΐ ]3ΐη (Ιίαυηι 681, ηυΙΙο πιο(Ιο €(ΐΓ8ΐΜΐαιυ8 (Ιο ίυ^α ■^ ήμ^ς διανειμάμενοι, ώς χα\ προπέφρασται, μ&ρίμ- 

• . -«.._ λΙ...<νΙ%Ι»•Μ»/Ι\ ΜΑηιιίΑνιιη» ηαι* ίη <ι1ΐ•% 1/\/•α »« α* «Κ.. \ _!... -1- _\.. & ... ^^^^.. ^^Λ ιη 58η€ΐυηι Η^Γθ1)Ιχΐ«(Ι) 86ρυ1θΓαπι ηβο ίη Αΐία Ιοοα 
■ 88ΰΓ8 (ηοη οηίιη Ι8ΐ6ΐ)&ι ηοβ, <ιυοσιθ(1ο 6χ οπιηι5α8 
Ι (ΐϋί ίη ί1ΐ8 οοηίυ^οΓβιηΙ, ωυΙΓιβ νίΐ8 6Γ6ρΐ2 ίυί886ΐ 

νυΙη6ΓίΙ)υ8 86 8υ0θ68ΐίοη6), (1οιιιί(ΐυ6 ηΐ8η6η(68 , 

Ρ88ΐΐΙ)Ι8ΐ3 ςΐΐί ΟαηίΑΐ ι ¥ίν6ηΐ68 βΐηΟΐΟ 86ΓνίΓ6, > 

3$ρ6οΐυ8 ^1 8υ(ϋΐυ8 π)8ΐθΓαηι 8ίη6 ηυηΐ6Γ0, 8(1πιίΓ8- 
Ιίοηβ ηο8 νίηουηΐν (|υοπιο(!ο Γ68ΐί(ίιηα8, οχΐ^ο- 
ηΐϋΐη 1)8γΙ)8Πι, υΐ 8ίιιηΐ, ν6ίΐ6ηΐ65, ρΓ0€6(11πιυ8 ίηίοΓ 
ηιΊΙΙο ςΐ8(Ιίθ8 (ϋ8ΐΓί6ΐ08 0Γ6ρίΐ4ηΐ68(|υ6 ςυ6ηΐ3(1- 
ιηο(1υηι οΑΟΐροβ βρίοίβ ΓΓ6(|υ6η8; ρΓορυΙδί, ρβΓ- 
60881 ρυ|;υί8, €0η1υιη6ΐιί8 8ίΓ6€ΐί (|υϋΐ68 η68€ίΐ Ιιο- 
ριίηυιιι πιο^ « &8ΐαΐαΓ6ηι ρ888ίοΐλ6ΐα Ιι<χ:€ ]υ(ϋ£2- 

(I) ϋβηΐΰΐΓϋ. νης δέ θέμενοι Εξω χαΐ τήν είς τδν άγιον τάφον τού 
Μυροβλύτου χαταφυγήν, Ετι δέ χα\ τήν «Ις έτερους 
θείους ναούς (ού γάρ δήπουθεν έλάνθανεν ημάς, ώς 
πάντων των φευγδντων έν τοΙς τοιούτοις ^υΐσχομέ- 
νων, πολλο\ παρασυρήσονται τού ζΙ|ν ώθισμοις, χαΐ 
το7ς εντεύθεν πνιγμοις), χαΐ τφ οΓχφ παραμείναν- 
τες, δς περι^δεται ζώντα έχθεραπεύειν τδν άγιον , 
χα\ πολλά χαΧ μυρία χαχά χαΐ τεθεαμένοι χα\ πε- 
πονθδτε;, έφ* οίς θαύμα περίεισιν ήμά;, δπως άν- 
τέσχομεν, τέλος τού πώγωνος, δ φασιν, έλχυσθέντες, 
άπηγδμεθα διά ξιφών μυρίων άνατεινομένων χαΐ 
φρισσόντων ώτεί χα\ λήιον, πεπυχνωμένον άσταχύεσι* 97 ϋΕ Τ1ΙΕδ8ΑΙ-0ΝΐαΑ ϋΒΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ, 98 

χαΐ ώΟούμ£νοι μλν χα\ χονδυλιζ6μ<νοι, χα\ Οβρεις Α ι^^^• βΐ ιιΐ ίη ίβΐίβ 8ίπιιΐ9 5ΐιρρϋο&ηΐ6$. €ιιαι ▼.το 9είη»068 3(1ν6Γ8υιιι ηθ9 83ίνΊΓ6ΐ {Ι24ίυβ(|αβ ΐηι- 
€ί(1&Γ6ΐ, ΒίοαΙ ίη γί806Γί1)υ$ 86. αΙ)1υΰηΐ68, ροιία 
Ιιίηο 61 ίΙΙίηΰ ΑϋνβΓβιιβ Ι&16γ.ι ί1ίΓί(;6ΐ)8ΐιΙυΓ ηιιπ&- 
είΐ6Γ; ΐιιηοηιιβ ρΓ6€β$ Ι9ΐηΐυιιι 1ιυη)ίΐ68 αν6η6ΐ)αιιΐ; 
311 ςυοιηοϋο ΐιιηο (ΐ6ρΓ662ΐΓΐ ροΐ6Γ<ιιη(ΐ8 ? ου τάς έν Ι6£ΐ μανΟάνοντβς, μαχάριον τλ «άθος έχρ^- 

νομβν, βύχ^μινοι έν τοιούτοις βΐναι. *Οτε βέ χα\ 

σιεάθη χαθ* ημών έγαυρουτο, χα\ παραξιφίς ϊπλα- 

γέαζιν, ώς εΙς σπλάγχνα βάψουσα, χαί δοράτια τ& 

μίν Ινθιν, τά β* έχβΐθβν των «λβυρών κύθύνοντο 

άΐΜίλητιχώ;, &λλ^ ένταΰθα εδχα\ χα\ μ6ναι άντε- 

πραττον Βύθιαι. Προβν<γχεΙν γάρ αύτάς πώς ποτέ ην; 

Ι^α'. Κα\ ίως μέν χα\ τοΰ πολιτικού χαθ* ή μας 

Ιπποβρ^μου τοιαύτη βιάθεαις ήμΑς βΟΟυνεν. Έκεΐ 8λ 

τ&ν !^ άποτβθέντα εις μνήμην Σιφάντον εύρόντες, 

ε&ικΐ5ον έστηχότ2ν μετά γε χα\ τοΰ Μαυροζώμη, χα\ 

σχεπτόμενον, τι Αν ίλοκ, μεθείλχύαθημεν ύπ" αύτοίί, 

λδγφ μέν τψ μή έπ\ πλέον χόπβν αχείν τδν Αρχιεπί- 

«χοπον, Αληθώς δέ, ?να βευτέρων χε ιρανών πειραβώ- 

μεβα. Βραχύ γΑρ έχείσε τά γόνατα χάμψαντες Ιν Β Ρ^ίοπι 6χρ6ΓίΓβιηΐ]Γ. ΒΓβνί βηίιη %ΜηΛ Οβείοπίβ» 91. Ει 1)%ο υ8<)υ6 ^(1 ΙΓιρροϋιΌΐηαιη ρροοβιΐβιιΐοβ 
ρ»δ8ί 8υιηυ8. Ταηο ουιη ίηνεηίβββπιυδ ουιη Μαιι- 
τοζοηίΑ δίρΙΐ3ηΙυαι, ^υί ]απι Ίη πιβιηοπ&ιη τβ^ 
▼06αΐα8 681, Ιη εςυο 8ΐ2ηΐ6πι, βίςιιβ €ίΓ€υπι• 
8ρίοί6ηΐ6ΐη ςαίιΐ ΓαοβΓβ (ΐ6ΐ)6Γ6ΐ» αϋϋυοιί βυιηιιβ 
λΐ) 60, ν6Γΐ>ο €|υί(ΐ6ΐη άΛίο Π6 &Γ6Ηίβρΐ8εορυ5 ϋΐΝ- 

ρ1ίΐΙ8 ρϋΐ6Γ6ΐυΓ, ΓβΥ6Γ> »1ΐ(6αΐ υ1 ηΟΥΑ ρΓίθΓΪΐ>118 τινι μιχροχαλύβ]^ χα\ ξηρον Αρτου Αποδαχόντες• 7να 
Ματος έμπ[ώμ«θα (ήν γΑρή χαρδ(α ημών χακομένη 
έν ήμΙν, ώς χα\ πάντα τΑ έντ6;), είτα χατΑ τιμήν 
μυαρΕου χιλευσθέντες έπιβήναν, (μή γΑρ ού τοιούτον 
έχείνο τλ Εππαρ{6ιον ;) πεισθέντες τψ έπιτΑξαντι, 
χα\ Ανατεθέντες <1ς έχείνο, ήγόμεθα, ένθα τ6 ναύ- 
σταΟμον, μετΑ χα\ γωρυτου χαΐ φαρέτρας, Απερ ή 
σιλλίς έτνχβ φέρουσα• 

1^\ Ό μοι τών εντεύθεν χαχών! 'Ος γΑρ μή Αρ- 
χιαάντοιν τών νεχρών, βι* ών πεζεύων ώδευσα θερ- 
μοις Ατμιζόντων αίμασι, βιΑ σο)ρε<ας έτερων Ιππότης 
περκηγόμην, ών ο{ πλείους χατεστρωμένοι πρ6 του 
τείχους Ιχειντο οΟτω πεπυχνωμένοι, ώς τ6 Ιππ^βιον 
ή μή Ιχειν, Οποί γης θήσει πόδα, ή Αλλ Α μεταξύ τών ίη ςυβκίειη ρ3Γν<ι 6^88 &6ϋ6ηΐ68 βίοουηκιυο ρβιηοιιι 
ιηθΓ<ΐ6ηΐ68, υΐ 8ςιΐ8πι 1>ΊΙ>6Γ6πιυ8 (ΰΟΓβηίηι ηο8ΐπ«ιη 
»Γϋ6η8 6ΓαΙ ίη ηοΚιίβ δίουΐ 6( &1ί& ίηΙβποΓα), 
ύώηά^ Γ6?6Γ6ηΙΙα ΟΓϋίηίε ίηνίΐΑΐί &ι1 οοπδοοηιΐβιι- 
(Ιυπι (ηοηπ6 ίιίο βηΐ ίϋβ €α1)8ί1ιΐ8?) ]υΙ>οηΐί ραΓβ»• 
168 , 814110 ίΙΙί ίη$ί(ΐ6ΐιΐ08 (1α€6ΐ)αιηυΓ ]8ΐιι ίη ροΓ- 

Ιυΐη, ΐηΙβΓ ρΙΐλΓΟίΓΜ (|α&8 ίοΠβ ΟΑΓΪΟΑ Γ6Γ6ί>ΑΙ. 

93. Η6υ Ι ςυοΐ 61 (ΐιΐ8ηΚ« ηιαίβ <Ιοίθ€ΐβ νίάίιηυβ 1 
ΟοΜΐ ηοη 8&ΙΙ8 Γυΐ886η( πιοΓίιιί ροΓ ςυοβ 8αιΙ)υΙ&- 
νοτβηι ρ6ϋ68ι 83Π||;αία6 οαΙϊιΙο ίαηι&ηΐο, οςιιο οοουΓ- 
Τ6Κ)&ιη «ΗοΓυπι ΑΟΟΓτΊβ, ςυοηιπι ρΐ6πΐ|υ6 »ηΐ6 ηιυ- 
Γ08 ]λ66ΐ>αηΐ ΐΑΐη (Ιοηβί υΐ οα1)Αΐ!υ8 ηοη !ΐ3ΐ)6Γ6ΐ 
ιι1)ίροηβΓ6ΐ ρθ<ΐ68, 86<1ίηΐ6Γ 8ηΐ6Π0Γ68 ροιίοβ ()υ08 τε προαθίων ποδών δύο 1^ τρεΓς Ιχειν ύποχειμένους ^ 7®' ***** ιη0Γΐιΐ08 1ΐ8ΐ)βΡβΙ. ΟίίΟοίΙίδ ίϋ^ϋ 6 ροηί• νεχρούς. Τής δέ δυσχολίας της τών πυλών εξόδου έν 
οΟτω μυρίοις Άγριολατίνοις, χα\ δσα δέ ίξω Ιως χα\ 
εΙς τους λιμένας, έγώ μέν έδάχρυσα, χα\ οΐ βλέπον- 
τες Χριστ«ανο£. Ούχ &ν δέ αΰτΑ έχθήσομακ, ίνα μή, 
έν οΤς έπιτέμνειν έθέλω, περιττολογώ• 

Ι^γ'. Ταύτα χα\ μόνον χεφαλαιώσομαι, δτι τεσσά- 
ρας χρυσίνων χιλιάδας έγχρατώς έζητήθημεν, οΐ μηδέ 
ψαμμ(€ύν ή χοδς δράχα, ή τ6 χαθομιλούμενον σ{ελον 
έπΙ στόματος έχοντες * Αχούσαντες χα\ ολίγα ταΰτα 
ε!ναι έξ Ανθρώπου, δς Αρχιεπισχοπήν περιέπει, χε>Η 
τηνάρια ές έχατ6ν (ώ πλούτου !) Ιτους έχάστου δωρο- 
φορουσαν α6«ρ* χαΐ δτι έν τ|| του Σίφάντου νηΐ, ώς 
ήν έγχωροΰν, Αναπαυσάμενοι τ)1 χαραδοχί^ τών χιλιΑ• ίηίοΓ Ιοί ιηίΙΙίΑ ΓοΓΟΰίυπι 1•8ΐίηθΓυιη, οπιηίαςυβ 
Π8ςυ6 Άά ροηαιη Ιαπι Ιτί&ΐίίΐ ΓαβΓοπΐ υΐ 6(ο Ια- 
€Γγπΐ8Γ6ΐιι 80 8ρ66ΐ8(0Γ68 61ιπ8ΐ1&ηί. Η»ο ν6Γ0 ποη 
οχροη^ηι οβ βλ ςυβ «1)1)Γ6νί&Γ6 νοίο Ιοη^ίαβ ρΓο- 
ΐΓ&Ιι&ιη. 

95. Ηφο ΐΑηίαηι βυηαιηαιίηι άίοοηιιΐδ, 8€ϋί66ΐ ςυα- 
ΐηοΓ ηηϋϋΚ>ιΐ8 αογοογηι» ρΓ«1>6Γ6 ίυ1)658ηιαΓ, ιΐ08 
ςαί ηθ€ βΓοηβηι ίη αίληιι η6€ βΑΐίνβηι ίη ογο ίι»- 
]^1)&ιηιΐ8; €υηι 8ΐΐ(1ίνΐ886ηιυ8 «Ιίςυ» ραυοα βδββ 
61 Ιιοπιίηβ φΐΙ 8Τ€ΐιί6ρί86ορ9ΐΐιιηι ςυοί&αηίε οϋί- 
ΙμιΙ» ηθ6 ίίΐίε (Ι&ΐυΓοε €6ηΐυηι ςυίηςυΑίίηία αυΓ608 
(ο άίτΐΐίκΐ ) ρΓοιηίεΐπιυε ; ίη ηλνί ςυοςυο δίρΐιαηιΐ, 

ΗΙ Η66ΐ>λΙ• ςυΙβΙυΓί 6Χ8ρ66ΐ8ΐίθηθ ΑΟΓΟΟΓυΠ) ςΐΙ03 δων. Ας ήμίν έπέγραψαν οΐ μεγαλοπρεπείς πειραταί• ■) ηο1)ί8 886Γίρ86τυηΐ ηο^ηίΟοί ρίΓ8ΐΦ. Ηχο ηηνίε αυτή γΑρ ήμΙν χατάλυμα πρώτον εύτυχήθη, αίχμαλώ- 
τιαν γέμονσα χατΑ τ Ας λοιπΑς Απάσας* οΐ χα\ γοΑ- 
σθαι ήμΑς όργώντες, α6τ6 μέν ποιείν ούχ εΤχον τόλ- 
μαν, ώσίουν δέ τ6 πένθος προσώπου συναγωγ|) πρδς 
σχυθρωπότητα, χα\ δυσωπί^ι έχθλιβούση δΑχρυα, 
όποίοις χαΥ ήμεΤς, ό χατ* έχείνους δυστυχής φόρτος, 
αυτούς ήμειΜμεθα. Ουδέ γΑρ ο6δέ προσφωνησαι 
έξην. 

1|δ'. Έν τοίνυν τή τοκαύτη νηί τότε χαταπαύσαν- 
τες, τ1\ επαύριον μετΑ τιμής ύμοίας Ανήχθημεν είς 
τ^ν Κομνηνών ^Αλέξιον* Μα θήρα είχονομάχον, Γε- 
λ(ελμόν τίνα, δς έχ της Νιχαέιιιν διέδρα τλν Άνδρο- 
νιχσν, ότόποςήμϊν έξέφηνεν, Αγριον έχείνον, χα\ 
οίον θανατοΟν, χα\ προτού έμφαγεΤν δς οίά τις οηίηι Γιιίΐ ηοΐκβ ρΗιηιιπι ΐΜοαπι Ιιοερίΐίηαι οιηηί 
6Φ16Γ0 8ρλΐΙο 68ρΐίνί8 Γορίβίο; υΐ ηο8 ςυ6ΓβΙ>8ΐηΐΙΓ 
Ιιί νλΐάο 6ΐιρί6ΐ)βιηΐ» Ιιοο ί806Γ6 ηοη 8αιΐ6ηΐ68 ; Ιο- 
8ΐ3ΐ>ΑηΐυΓ ν6Γ0 Ιυοιοιη ευυπι οοηΐΓ&οΐΙοηο νιιΐΐι» 
πιΟΓΟΒίΐίΙΟΗΐ Ιη(ϋ€8ηΐβ, άοιηίδείοηβ θ€υ1θΓυιη 18- 
0Γ7ΠΙΑ8 τοΙ&ηΙο,ίοςυίΙιαβ 6Ι ηθ8, ίΙΙοΓυπι ίηίοπυηίί 
80€ϋ, ρΐΐ08 ίπ)ίΐλΙ)ΜηαΓ• ΝαίΙο ηιοϋο οηίαι Ιίε€ί>8ΐ 
ρ3ΐ1«η 6οηςιΐ6Γί• 

94. Ιη 1ΐ8€ 6Γ90 ηατί €απι ηηί6τί886πιιΐ8, ιΐίβ 
ρο8ΐ6Γ2ΐ 8(1 €οπιηοηιιιη ΑΙοχίηη ΙιοηοΓίΟοο 3<υαϋΐί 
8αιηιΐ8, οΙ)ί ηηοαίιΐλΐη 6α1ί6ΐπ)αηι , ί€οηο€ΐ88ΐ6η 
ίοΓΟϋοιη οίνΐυιη 1ι&1>υίιηυ8 ιη6<1ΐ(8ηΐ6πι (|ΐιί Νί- 
€98» ΑηϋΓοηΙουιη ιΙβββηιοτΑΐ, ςαοπιοιίο ιηίΟΓβοβ- 
Τ6ΐ 814116 8^ 46Τ0Γ8η<Ιυη ραΓ8ΐυιη• δίαιίΙί8 οηέ 99 ΕϋδΤΑΤΗΤΙΤΠΕ3δΑΙΟΝΐεΕΝδΙ5 ΜΕΤIιΟΡΟI-ιΤ^β 100 

Εήηΐίγέϊ ΙΓΑ^ΊΟΦ, υΐ \\\2 ΙΐλΙ)βιι§ Γιεεβ &ι1 ίιιςιιίΓ«ιι- α Έριννϋς τ.:«αγίιι6ιχή έχων χχτ' έχείνην, χα\ δα^^ 

έριβοδιφήσας ήμ5ς (ην γάρ ήδη %ϋς), χαΐ εΰρών. (}υηι ηοβ (]3ΐη βηίιη βΓ3( ηοχ), οοπιςοβ ίην^ηΊδββΐ, 
υ\ί\ Ιιυιηί ]4€€Γ6ηιυ$, ιιοη οΙ> βοπιπυαι {ψύ ]»ιη 
ρΙαπΙ>α$ 3ΐ)Ιιίιιο ηοεΐί1>υ9 3Υθ1^ν6Γ3ΐ ), βεϋ ί\ηοά 
ιιοη Ιΐ8ΐ)6Γ6ΐηυβ υΙ)ί §βϋ6Γ6πιο$ ναΙ 5ΐλΓβιηα8, ίβαι 
ϋικίοιιι ηα^Γιβ (ΐ€Γβ83ί, Ι)«Γΐ)3ηΰο οΙ&ιυοΓβ βχ Γίβ- 
(|υβηΐί ίιιιρΓβε&ΙίΑίιΐΓ ροΒίΐίηιηπβ ρ3Γ3ΐ3ΐη ίΙΙί ςυί 
ηοβ ηοη πιΐ€Γϋε«!Γ6ΐ ιιπη8ΐ>3ΐυΓ; ρΓχδπιΙβ βΐί^ηι 
ςιιοϋβηι Ιιοηύ ΓΓ3ΐΓβ 6Χ ΐ|ΐιο 1ΐ3ηΰ ΓβΓ3ΐιι Γογ^γθ οοη- 
ίΤΛ 83εΓ39 ίπΐ3£;ίη69 <1Ίϋίο1ιιιυ8. Ουιυ ίιιΐ6ΓΓθ^3Γβοιυ5 
ςυί(1 εαυβ» ηοϋίβ 6&8βι σιΟίΓΐδ, ρπηιαοι ίηΐσδ 013- 
βίβ, ]ιΐ(1ίοίυιιι εοηΑηηαΙ>3ΐ , ςαΐΜΐ, 8ί ία ρΗηεΐρίο ηο- 
Ιή* 3(1Γυί856ΐ 9 €3ροΙ αοηο πυη Ιΐ3ΐ)«τβιηιΐ8. ϋβίηιΐβ 
οι ]α&ιΊϋο3Γβΐ €οηΐΓ3 ηοβ ίΓ3ΐη, βυλπι 6χΙΐ3ΐιη€ΐΐ3ΐ 
83ρί€ηΐί3ΐη 1108 3οειΐ83η()ο ίη6<Ι(;1ίΐ3ΐί8 ^τ%λ 1>€ΐιιη, Ινθα γη; έχοιταζόαεΟα, ού ^ρίς υπνον (έ«Τ£ρύζατ'> 
γαρ καΐ αύ-Λς έξ ημών έ«\ νύχτας ή?η πολλά.), 
άλλ* ότι μή ε?χομ£ν ή χα^ήβΟαι ή Ι7ΐαι:6αι, οία ^ηπ 
λυημ-ροις ]£αταπΕ9ονημένοι χαχοΐς, ανάθεμα τρλς 
βο)^ν συχνά έβαρβάριζε χατά τι χαχ&ν φρο{μ•.ον τω 
μή φονεύσαντκ ή μας* ιζαράτζος χαι αγαθού τινο; 
άδελφον α^φ, έξ ο?Ι χατά των σεπτών εΐχ^ων τ^ν 
Οηρα έμάθομεν μα(νεσ6αι. 'Ος βέ ήμεΓς ήρόμεΟα, τ: 
τ6 αίτιον του φονευτέους ήμδίς είναι, πρώτα μέν Ου- 
μΐϋθείς αύτ^ εΙς πλέον, έπέχρινεν, ώς, είπερ αΰτλς 
'^ *ΡΧήν ήίλί^' «εριέτοχεν, ούχ 1ν άρτι χεφαλτν 
είχομεν είτα χαλ αίτιολογήσας τίν χαΟ' ημών θυμ&ν, 
Ιπβραινε την αύτοΰ βοφίαν ύς τλ απίστους ήμα; «υπι Βτ%ζ ΑούΓοηίεηηι β<1ΰΐ68 €886ΐηη8; ζά Ιι»ε Β είναι Θεφ, οία τφ Άνδρονέχω πιστούς* πρ^ς &περ 

ήμ6% ύπουλευσάμενοι, χ•ι ,ποιχΟΛ λαλήσαντες, 1 
λαλαγήβαντες, πρ^ &νβρα μαιν^μενον (ήγαπώμε^ 
γάρ Ιχειν χεφαλίίν), μόλις Ιζημερώσαμεν τάν άτί- 
θασσον, ώς χαΐ άσπάαασΟαι ημάς, χα\ εΙς χείρα φΐ- 
λήσαντα οίχεσθαι. 

Μ'• Κα\ο6τωςήμ•Ιςτ< νύχτα χαταΟετιχήνε&ρομβν, 
«ών έχε(νου δ^^διαν χαλ λάλων άπαλλαγέντες χειλέων, 
χα\ οΐ συγχατεστρωμένοι αΙχμάλωτοι ές Κομνηνού. 
χα\ «ιαγαγάντβς (χεΙ μετάτών συναιχμαλώτων ημέ- 
ρας ολίγας, χαί τι χαλ έλβηΟέντες εϊς τροφήν, ναΙ 
δΐ ύπό τίνος τών Ιχείνον χα\ εΚς χάλχε« χέρμκτ^, 
&ν ή {όσις ήμίν τηνιχαύτα εΙς θησαυρούς ενεγράφη 
Κροίσου (χαλ έλεήσαι ό Μ^ έχεΐνον τ^ άνΟρωνον) 
είτα χα\ είς τους χέντους, εΙπεΙν δέ συνηθέστερον, χό 
ε μητας (μισώ γάρ τ6 άχράτως βάρβαρον) έ^μίσθημεν 
ΙιΤ*. Έτι κεφαλαΝοσομαι, χσ\6τι άεΟλεύσαντες μα 
χρά χαΐ έχε?. μ^λις μετά χαΐ ετέρας ημέρας μετρίας 
τω του αγίου οΓχψ άϋοχατέστημεν • χαΐ δτι εόράντε,- 
ΙχεΙ φυλά Αατινιχά« χαΐ έτεροίων $έ ανθρώπων γέ- 
μοντα ίδδντες, τά τε άνω τά τε χάτω έξ άνάγχης 
έγενόμεθα του χατά τ6ν οίχον χηπιδίου * χα\ έπιβόν- 
τες εαυτούς πεσσουλίφ τον έχείσε βραχυτάτον λοε* 
τραΰ, έχείμεθα, χ^ρτον άμιχτον ΰποβεβλημένοι ' 
χαΐ 6τι ό/.το> μετρήσαντες ήμερα;, έν αίς άρτον 
ά/ρζιφνη ού6έ <(8ομεν• άλλα τοΖς έχ κιτύρων έγχρυ- 
ψ'.αίς έχρεωχοπουμεν τ6 της γάστρας λίχνον • χαι 
οίνου βέ μηβέ μΰρισμα εύτυχήσαντες μ^τ^αύτάς, χα\ 
οίνου ψευδωνύμου ήρεμα χαΐ ώς αληθώς χατά 
ηε 3ΐί<(ιιοΙ •1ί3 ; ιιεε ΙιοΠηΙαιη ΓυΊ$ββ ηοΜβ ροΓ- ^ στράγγα μετέσχομ^ν, χα\ άρτου βέ ζνμίτου, χαΐ 

" - " '-"-^ ' «' Αλλων δέ τίνων • χαι δτι ούίέ τδ χηπίον είχε λιμήν 

ήμίν γενέσθαι του ΑατινιχοΟ κλύδωνος. ΚαΙ εί μ&ν 
δένδροις ήχρειοΰτο, χαΐ μάλιστα συχαίς, ών χαι 
άωρος ό χαρπ^ ικαρηνομείτο τοίς ώμησταίς είς 
Ιμβρωμα, £τι δέ χαΙ πρασιαίς, & δή φίλτατα Ι^ϊ^ 
Ιφνσαν, άλλη τούτο λύπη τοΙς γε φίλοτοιούτοις. 
*Οτε δέ χαΐ τήν ύποποδιαίαν Ί^χρείουν τράπεζαν, 
άλλ' έχείνο ούχ Ιχω φράσαι, όπως &ν φέροι τις 
άπαθώς. Έχαθήμεθα μέν γάρ όμιλαδδν ο( πτω- 
χο\ σύσσιτοι, τους πιτυρίας προβεβλημένοι πρδς 
τροφήν. 01 δέ απαίδευτοι αφέντες κείρειν τά Ιχ της 
γης, οΓς Ιχαιρον έμφίλοχωροΰντες άε\ τφ χήιεφ, 
άσκευάζοντο καθ' ημών • χα\ έγγίσαντικ. είτα στρα- 
φέντες, χα\ τά ι»ρΙ την έδρχν γυμνώσ^ντες, χαΐ ηοι (Ιί88ίιηυΙαιιΐ68, νΛΤΐ3ίί\ηβ (Ιίεβηΐεβ 61 εΐ3ηΐ3ηΐ(8 
Ιιιιίε ίη83ηο (εΙΐ3Γΐιπι ειιίιη ηοΙ)ί8 εβριιΐ ηοβίπιηι), 
Ιαιηειι ΓβΓοεεηι 3(1εο (ΙεΙίιιίνίηιαβ, υι, ρ08ΐ<|υ3ΐη ηολ 
εοιίφίεχαΐυβ βΒβει ιηλίιοηχιυε 68861 05ευΙ»ΐι>^, ϋί»- 

ε6(ΐ6ΓβΙ. 

95. 113 6Γ^0 3β!ΐ3ΐ3ΐη 0061601 1ΐ3ΐ)θΊθΐν8 οιοάθ 

Γβείύιιβ, αιοιίο εΐ3αιοήΙ)υ8 Πΐίαβ ; οοοε&οΐβοι ίοΐ6Γ 
]3εβιιΐ68 εβριίνοε €οοιθ6ΐιί, ευοι ϊ\Λ ραυεοδ ιΐίββ 
ευη8υοιρ8ί986ΐαο8, 6χ πιί86ΗεοΓ<Ιί3 εί1>οηι Γεείρ'ιεο• 
168, 3ΐ<|υ6 6Χ ηαο^ΑΐΏ Η1ίθ8 00x110108 «Γ608, ςοο- 
ΓΟΟΙ άοοοηι ΐιιοε εοηιρ»Γ3ΐοηι ίοίΐ ιΙΐ683θΗβ ΟΓύΒβί 

(άθΠ3ΐθΗ8 ΙθΊ86Γ63ΐυΓ ΟΟΟβ 1 ) ; <ΐ6ίθά6 3(1 600108, 
01 0131118 ΟδΟΤβοΙΚ, 3ά 60ηΐΜ68 (ΟΟΟ 60101 1νιγ1>3Γ38 
ν0668 8α8ΐΐ06Γβ ρ09800ΐ), εΟΟνΡΓβί 800108. 

96. 5ασιοΐ3ΐίοι βάΐιαε γ6Γ6Γ6οιο8 οο8, ρο8ΐ(|θ3ΐιι 
ιουΐυι ίϋί ρ388ί ίυίβεεαιαβ, «(^6 ρο8ΐ 3ΐίςοο8 «Ιίεβ 
«ΙοίϋΟ δ3ηεΓι Γ68ΐίΐΗΐ08 ΓαΊ886 ; οεεοΓΓ6οΐίΙ>ιΐ8ςιΐ6 ιΜ 
ΐΓϋ»αΙ)08 ΐ4&ΐίοΊ8 ΙοεΑςοβ 3ΐίί8 ΙιοπιηιΙΙ)08 κρΙεία τί- 
ϋΰοΐ68, ευρεΓ'ιΟΓΪΙιαβ ίπΐ6ΠθΗΙ>υ8ΐ|υ6 ρ3Γΐίλ)08 )3σι 
<ΐ66ορ»ιί8, 9ίύ ΙιοΓίυΙάοι 60066881886; ρΗοιοοι 1η<ΐ60- 
Ιί'8 008 (ΙεΙεείλΐΊοοΊ 1ΐΓ6νΐ88ΐοιί 1)3ΐη6ί Ιιοοιί ]36ΐιΐ88β, 

ΡΟΓΟ §;ΠΙΟ)ίθ6 80ρρ08ίΐ0 ; ΟεΙΟ <1ί68 600»00}ρβί886, ίο 
Ι]υΊΙ)08 Ρ30601 ρΟΓΟΟΙ 000 νί(ϋπΐη8 , 86(1 ρ«οίΙ)α8 

8θΙ)είθ6ΓίεΓΐ8 6Χ ίιΐΓίιΐΓ6 εοοΓοεΚβ νεοίΗβ ΑνΙϋίΐβ• 
ΐεηι 83ΐί3νίοιυβ; ροβΐ Ηοβ άίεβ οοο νίοο ϋ808 
Γοί886, $6ΐ1 ρ3ο1οΙοοι τίοί ίθ69ΐΙ 61 ςο3$ί |;υ(- 

13(101 1)ίΙ){886, ρ306ΙΟ(ΐα6 ίβΓ0Ι60ΐ3ΐνηΐ 60ΐη6(]ί886 ΐοπι 3(Ιν6Γ8ΐΐ8 ΐοιοοίΐοβ Ι^οΙίοΙεοβ. 8ί ςιιεσι ]»• 

ν3ΓβΟΙ 3ΓϋθΓ68 ίήΐρΓίθΐ{$ςΐΙ6 &6θΙθ63Β, ςΟβΓΟΙΟ 

ΓηιεΙυβ Ιοιοΐ3ΐυΓυ$ ίθ88ΐπ1)Π8 6Γ3ΐ ΙιΊε «ιπί εΓοόίβ 
τεβεοοίοΓ, βί ίΐεοι 3Γ6ο1χ 6 «^αϋιοβ ςοοίηποί ϋβΐί- 
είχ 6ΐΐ3860ΩΐυΓ, 3ΐία εο?3 6•1 1118 ςοί πι&χίαιβ Ιια- 
Ιαβοιοάί ιΐ6ΐ6εΐ8θΐοΓ. 81 ιοροΐεοι ρειίοοι εοηοιιίελ- 

Γ601, ΟΐΙΐΊΙ 6Γ3ΐ (ϋε60<}0ΙΟ 4|υ38ί ίοιρΑΐίΐΜΐΙβ ΓΐΐΐβΜΐ 

ςοΙ 8θ8ΐίθ6ΐ)3ΐ. 5ΊιοαΙ εοίιο 86<ΐ6Κ>λΐοο8 6ΐ ρλα•^ 

ρ6Γ68 6001016083168, ρ3069 6Χ ΓοΓίΟΓβ ρΓΟ θί6θ 811- 
0160168. ΜαΙε 6(1θε3ΐί ρ3Γ•4ΐ 3(1 ΤΟΗΟΟΙΙΟΟΙ 6 16ΓΓ3 
(|0» 860ΐρ6Γ ]αν301 608 (ΙΟΙ , ΙίΟΠΟ ρΟΓΓίΟΟΟίΟΓ, 
Οθ1)ί8 Μεηΐ ΓβεΙΟΓί 6Γ301 ; &666<ΐ60ΐ68, (ΙβίΐΜΐε Γ6 - 
Τ6Γ160(68, (ίΓ63 86(ΐ6ΠΙ 86 8ρθΙί80(68, <ΐ6)6€ΐίθΟΟΐη 
6&Ι183 86 άεΟίΙΚΟΟίΟβ 3ρρΓΟ|ΝΟ(Ι03η(1θ 001)18 ΑΪΙ οίβΐ ΙΟΙ ΰΕ ΤΗΕδίδΑωΝΙΟΑ ϋΠΒΕ Α ΙΑΤΙΝ.5 ΟΑΡΤΑ. 102 

εΖς !χχρΐ9ΐν ύφίζήσανίξς, χατεντοχάζοντο Ιξ έναν- Α ΙβναΓβ τβιιίΓΡίη €οςίΙ:»1)9ηΐ, αΐ|ΐΐ3ηΐ(ϋιη!ΐΐ€ηΙο$3ΐ) Γϊ- τ'Γας ημών άικοχονιοΟν τ& ηε^χτά της γαστρός, 
Ρ\Λ(ίχ^μν^ χαθ* Οβωρ 6*3[ τά; όχετηγοι^ς βταφυλά^• 
Κϋλ Ιττοίουν ϋ^τω. Κα\ οΙ μίν μβθ' ήμων ^βελνττ^• 
μ«νοι»ώ; £δ€ΐ, τ6 μυσαρών, βίβ^^ήγνυντο θυμφ, 
χαΐ κατηχονώντο &τίμως άπαγαγεϊν τονς (εΐ χρί} 
Έλληνιχώς ηροσρηθήναι) Όζ<$λας. ΉμεΙς β& έ7οε{- 
χομ<ν του Ιργου, χρίνοντες, ώ; οΐ &μαρτιων βορβό- 
ροις Ιγχαλ'νβούμενοι χαΐ τοιούτων άΐΕθβα£νουβιν 
άβμών &ξΐοι• 

Ι^ζ*. ΠροσΟήσω ταΐς χεφαλ^ιώσεσι ταΰταις χα\, 
ώς ή ξηρά χο(τη, έπ\ πλέον παραμείνασα, 6ψέ ποτβ 
ύ1^& θεοφιλών έξεθεραπεύθη &νδρών, ώσπ-ρ χαΐ ή 
γυμνιτεΐα, 2>ν ούχ ήμεις δαψιλώς εΓχομεν μόνοι, 
Αλλά χαΛ πάντες οΐ μεθ' ημών • κα\ δτι χα\ άπατων ο '''»'η<>8 Ιΐ3ΐ)βπηΐ8, 80(Ι βΐίαηι οιηηββ ηοΙ>ί80ΐιιη, ηοδ ιχ νιι1ο«60θΓΐη&ηι1θ8. 8ίΰ »9^1)9ηΐ. Οιιί βΓβηΙ ηοΐιίβοιιπι 
βΧ8βθΓ8ηΐ6&, υΙ ηιβΓίΐο» Ιιβιιο ίιηηαιΠκΙίΓι&ιη, ίικϋ^η^- 
Ιίοα» ίιηροΐβιιΐββ 6Γ3ηΐ, 80 ββ ρ'ΐΓβΙ)»!!! αά ίι^ηοιηί• 
ηίο5ΐΰ 6]ί€Ί6ηάθ8 Ιιθ5 (βΙ Ιιοΐίβηΐοβ (ΙίοβηίΙιιηι) Οζοΐ3β 

(θϋ(Ιθ8). Νθ8 ΤΟΓΟ Γ6ΐίη6ΐ)91!Β1Ι8 605, ρ6Γ$υ38Ι1ΐη 

Ι)8ΐ»βη(68, ςιιί 86 ίη €4Βηο ρβΰο^ΐοΓοπι νο1*ιΐ&ν6ΓΜηΙ 
Ιια]υ8ΐιι<κϋ οι1οηΐΗΐ8 άί^ηοβ 658β. 

97. Πίβ δυιηπιαΓιιτι (Ιίοΐίβ 3(1ήιιο »^(ΐ3ΐη,ν6ΐιι( αΙνίΗ 
ςυ3Β ρθ8ΐςυ&πι ιϋυ 8ίοο3 Γ6Πΐ3η86Γ3(, ρο8ΐ(^ι 
8ΐΙίςυ&π<)ο 3 831)6118 Ιιοηί)ίηίΚ)υ8 83η3(3 68ΐ ; νβΐπΐ 
6ΐί3ΐη ιηίΓιΐ68 3Γΐη3ΐπΓ.'6 Ιβνίβ (|ΐΐ08 ηοη ηο8 8θΙί ρΐιπ έχθρων παρηγάγομέν τκ χέρδους, αίμύλχ χωτ Γιάν- 
τες χαΐ βαΟέα * ών ούχ &ν ώχνησέ τις μεμνησΟαι 
βιά τλ ύπογλάφυρον, εΓπερ ^ν χαιρδς, ενταύθα πε• 
ριηγηθήναι χα\ αυτά. ΚαΥ άφαίρεμα μέν τι των έξ 
ημών (ήμίονον θετέον εΙπεΙν, ή βίβλον μίαν γουν, 
ή στρώμα, ή &λλο τι τών ημετέρων) Ιχνπάσαι του 
καν αυτούς χάους ούχ ίσχομεν. Χρυσίνους 6έ πεν- 
τήκοντα έπορκιάμεΟα, ού πάντη φορμ{σαντες άδώ- 
ρητα* 2θεν ήμίν ήσυχαία τις άνάστασις του κατά 
παντελή πτωχείαν γέγονε πτώματος του Μυροβλύ- 
<ου, κα\άλλο(αν έπί^^οιαν παντοίαν πλημμύροντος, 
χαβά χα\ έξ ώχεαν^Ο τίνος ' άφ' οΐ χα\ ήμεις έζή- 
ααμεν, κα\ τ6 τής τζόίευκ ^ϊ άπαν περιλειπόμενον. 
Ούχ άν γάρ τις ματαιωθείη, κα\ εΙς Ίουδαϊκί^ν 
έκκυλιαθείη άχαριστίαν, ώς τολμησαι προενεγκεΤν £ οίΐίϋΐη, 36 0«16Γ3 
νών χειλέων» άχερδής έκ του Μυροβλύτου άπεχβαί- 
νιιν τά τ< εΙς τροφήν, χα\ λοιπά βέ τίνα. 

Ι^η'. Κα\ ταΟτα μΙν ήμΤν παρεκβεβάσθω συμμέ- 
τ^β^ς* κα\ ούβΐ πάνυ Εξω του δέοντος. 01 β^ βάρβαροι 
πληρώσαντες τίιν «Λιν δλην, έξ αυτών τών έφων 
πυλών άρξάμενοι, έθέριζον τους καθ' ήμβς • κα\ 
συχνά ταϋτα δράγματα ρίπτοντες, σωρούς έατοΐ- 
βαζον, έξ ών ί[Λης φίλεΐ σιτούμενος. Κα\ οΐ μ^νέπ\ 
τών άμφόδων φεύγοντες ίπιπτον ΐϊερ\ αύτάς, χα\ 
&μα Ιγυμνοΰντβ σκυλευόμενοι • χα\ οδτως αΕ άγυια\ 
ζΐς οΙκτρά έαχεδιάζοντο πολυάνδρια, ηλίου έφορών- 
^ος, & μίΐ Ιΐϊρεπεν. 01 δΐ έν ταΐς οΐκίαις παρέμε- 
ναν αύταϊς βίς άδιεξίδευτον • χα\ ουκ ζν εύρέσθαι 
οΐχίαν, ήν οΙκών άνθρωπος ήλεήΟη, πλην εΙ μή άρα 
πλήθος εΤχεν ό οΤκος, Εκείνου γάρ οΐ μέν τίνες ^ 
Ιπιπτον Εσω, οΤς κα\ ίίσαν αΐ οίκιαι αυτών τάφΟί 
αυτών, παραθεΐναι τδ ψαλλόμενον • οΐ δέδιεκχυθέν- 
«ς βίς φυγήν, τξ του πολέμου τύχΐβ έπεδίδοντο. 
Κα\ τέως μέν άπλοϊ Ικειντο οΐ (διπτδμενοι • μιχρδν 
δέ δαον τών πολεμίων ^αισάντων της άγαν έντρβ- 
χβίας κα\ ύπβ:»ιζ<5ντων πικρότερον, κατά γαίας, δ 
δή λέγεται, κωφής χα^ έτεροΐα νεχριμαΐα έπέκειντο. 
Κα\δ μέν τις νεκρδς άνθρωπο€ δνψ κειμένφ συνε- 
«υάζβτο- ίτβρος δέ κύνα είχε συμπαρακείμενον. 
Κα\ τούτων τά πλείω καταπεηαιγμένα. ?ίσαν, 
ώς εΙς διάθεαιν συμπλοκής κα\ φιλήματος "Αλλος 
'όμου ήν αίλούρφ κατοικιδίψ. Ουδέ τοιούτων γάρ 
χΗ βάρβαρον ΙφείδσΛο, κα\ μάλιστα κυναρίων ώς 
καθυλακτούντων κα\ Ιπιτρεχβντων • διδ κα\ αυτών Ηθ8ΐί1)ϋ8 3ΐί<ΐυίϋ 1α6Π Γ6ρ0Γΐ38$6 |[Γ3νί& ΐ6ηΊ(6Γ (!ί* 

66η(Ιο, (]υ26 η6ηί)ίη6ΐη ρί$;6ΐ>ίΙ Γ6ΐηΊηί86ί οΐ) Ιιιιιιιη 

()ί66η(Ιί, 61 6ϋ3ΐη , 8ί Ι6ΐηρυ8 3(]6α, ί1ΐ3 η3ΓΓ3Γ6• 

Ουοβά ί1ΐ3 ςυΦ 3 ηοΙ)ί8 αιιΓβγγΊ ρο(6Γ«ια ( ιηιι1«$ ρο- 
η6η<)υ8 68861, ν6ΐ υηυι ϋΙ)6Γ, νβΐ &ΐΓ3ΐιιιη, ν6ΐ 3ΐί- 
ςιΓκΙ ηοδίΓΟΓυιη), ηίΐιίΐ ίη8ί{ΐιΙ$ ρΓ6ΐϋ 1ΐ3ΐ>6ΐΜΐιηιΐ8, 
Ουίηηυα^ίηία ηυπιιηοβ 3υΓ608 Γιΐ6Γ3η»υ8 ΐ3ΓβίΓι, 
η60 οιηηίοο ι^τΛύ$ Μοβ ιηον6Γ3ΐηιΐ4 ; 6ΐ 3<1 ρ3ΐι• 

ρ6Γΐ3ϋ8 Ι6ν3ΐη6η 60ηϋ|;ίΐ Γ6ΐί6ίΐ6Γ ΜγΓθΙ>Ι>Ί« Γ6νί- 

\ί86608 §63ΐιΐΓί|;ο, ν6ΐα( 6 ςηο(ΐ3ηι θ663ηο Οιιβη8» 
υη4ΐ6 ηοβ 61 ςιιο^Ι Γ6Γκ|υυιη 6Γ3( 6ίνίΐ3Γΐ8 8ΐΐ8ΐ6ΐ}1»ΐί 
8υιηιΐ8. 1η ν3ηίΐ3(6ΐη 6ηίιιι ςιιί$ ηοηη6 Γ66ί(ϋ88«Ί 
61 ίη ^υ()3^^3Iη €ΐιιπΐί3ΐη, βΐ ]3ΐ>ίκ βοβαβ 68861 (1ί- 

66Γ6» 86 8ίη6 ΓΓΟΰΙ» 3 ΜγΓΟί^Ι^ΐΑ (]ί360(ΐ6Γ6 ^003(1 

9 98. Ηθ6 ςυί<ΐ6πι (ϋ6ΐ8 63α8α ιηβοιθΓ6η(αΓ« ηοη 
οιηηίηο Ι3πΐ6η Ιιηιη6Γΐΐο. Οηιη ν6Γ0 ΒβΓίΜΓϊ οηι• 
η6ΐη 6ίτίΐ3ΐ6πι Γ6ρΐ68$6ηΙ, 3 ροηίβ ιρ$ί5 0η6ηΐ3ΐί- 
1)118 ίηείρίβηΐββ, ηΐ68$υ6Γυη( η08ΐΓ08, 3ΐίθ8ςα6 ιη3ηί- 
ρηΙθ8 ιηυ1ΐ08 ]3€ί6η(68, 366γτο8 8ΐΓυχ6ΐ*υυΐ ςαίΐιιιβ 
ιπΓβΓπιιβ 3ηΐ3( ν6&οι. Ουί 6Γ£0 ίη εοιορίΐα Γυ^β- 
ΓΑίιΐ, ίη ίΙΙί3 ΰ3ιΐ6ΐ)3πΙ 8ρο!ί»ςυ6 6θπιηι ςυί πυιϋ 

(ΐ6Γ6ΐίθΙΐ 6Γ3ηΐ3υΓ6Γ6ΐ)3η(ΐΙΓ; 816 νΙΧ ίη ΐΓί8Γΐ3 ΟίΕΐηο•• 

(6Γί3 $ιι1)ΐ1ο ηιιιΐ3ΐ3ί 8πηΚ,ςΗ0(Ι 8θ1 ηυηςυ3πι βηΐβ• 
1π8ρ6Χ6Γ3ΐ. ΟυΊ ν6Γ0 ί» 1ΐ3ΐ)ίΐ3ΐίθηίΙ)υ9 Γ6ηΐ3- 
η6ΐ)2ηΐ, 6Χ ίϋίδ ]3ηι 6χίΓ6 η6(ΐυί1>αηΐ ; η66 υ1ΐ3 Ι]3ΐιί • 
ΐ3ΐίο ίην6ηί6ΐ)3ΐυΓ, 6υ]υ8 1>3ΐ)Ιΐ3ΐοπ ρ3Γθίΐυηι ίυί3- 
86ΐ, ηίδί ιηυΐΐί ηοηίυί886θΙ ίΠίο• 1Ι1ίπ8 6ηίηΐ(ΐιιΊ(ΐ3ΐιι 
}ηΐυ8 ρ6π1)3ηΐ, ίΐιΓώαβ ϋοηιυδ 8υχίρ$0Γυηι 86ρυΙθ'3 
η6ΐ)3ηΙ, υΐ ίη Ρ83ΐπ)ί8; ςυΐ νβΓΟ ίη Γυ^Απη €οην6ΓΗ 
Γυ6Γ3ηΙ, ίοΓίαηϊβ 1)6ΐΓι ΐΓ3(1ίΐί 6Γ3ηΙ• Ι1υ6υ8(|υ6]366- 
Ικιηΐ βίιηρΙίοίΙΰΓ ρΓ08ΐΓ3Γι ; ρ3υ€ΐ οχ 1]08Γι1)υ9 3γ• 
άθΓ6ΐη ηίπιίυιη ΐ6η)ρ6Γ3ηΐ£8, 6Γυϋ6ΐία8 ί11υ(ΐ6ΐ>3ηΙ, 
61 ίη 16ΓΓ3, ςιιοιΐ ςΗί(ΐ6πι ϋίοίΐυΓ, ηιυΐ3 6ηι!3ν6Γ3 
3ΐ16Γίυ8 ^θΠθΓί» ΐ366ΐ)3ηΐ. Οαί(ΐ3ΐη ηιΟΓίυηδ 38ίπο 
]366ηΐί ]αη§6ΐ)3ΐαΓ; 3ΐΐ6Γ €3η6ΐη 6οπ)ίΐ6ΐη 1ΐ356ΐ)3ΐ ; 
ρΐ6Γ3ςαβ ΙιΟΓυπι 6Χ Ιυάο Γ30ΐ3 ΓυβΓ3ηΐν€ΐυΙίη <1ί8- 
ρθ8ίΓιοη6ηίΐ 3Π)ρΐ6χυ8 61 Ο8θυ1ί. Αΐίυδ 8ίπιυΐ6Γ3ΐ 6ϋηι 
ίι;ΐ6 803. 1118 6ηίπ) ηοη ρ3Γ66ΐ)3ΐΒ3Γΐ)3Γυ8, 31(1116 ίιηρπ• 
ιηίβ 63ΐυ1ί8 ΐ3ΐΓΛηΐί1)ϋδ 6ΐ 300ϋΓΓ6ηΓι1)ϋ8, ηηαβ ίΐϋβ 

€ίνίΐ38η08ΐΓ3€3Γϋί1.8ί ςΐΐίδ 3ϋθϋ1)1 δθρβΓ68δ6ΐ, 3(1 

Ιιοπιίηβηι Κοπ>3ηυιη !3ΐΓ3ηδ 360ϋΓΓθΙ)3ΐ ; οοΓηηι 1-4• Ό1 ΕυΒΤΑΤΠΙΙ ΤΗΕδδΑΙ/)Νί(ΧΧ$ίΒ 1ΤΕΤΒ0Ρ0Ι.ΙΤ.€ 104 

Ιίλο Ύ€Τ0 Γ < ο.!€:ΐ3ΐ §9ηοίβιιιΙο ; ΒΟΨίτΛ μιμ ο α 4 χα4* ήμ^ -Μίΐς έββάνι^Εν. Εί 'Κ» Μ «Μ» «αΐ 

ϋ1ί•<|θίπΐΑΐί6Μ€ΐιΙ* ΕΓ9ΐ•«ΐβη ίΐΗΜ «ρβη» «1^ «*ριλίλ€ΐ«70, Αν<ρ^ μίν ΤΜμιίοο ηιτ<βάν3<ν 

γμΙ» ΐ3(€ΐιΙίΐΝΜ ίη $£πρΐΜ>, άίψΛ^ Ιιη]ΜβΝΝΗ ψή- &ν χα\ χατΆραρΛ * Αχτΐνφ α δχιζεχ«•ρ&•. χνοζώ|ΐ£• 

ΐΝΐ§4ΐ9ΐη €Λ€Λύϊ% Ιΐ3ΐί.τ, ίΙ^ •|ημΙ Β0«<Ι6 €»«ί^ι Βίβΐί»• νον. ΚαχέγγΜ γ&ρ ζχ\ τ^^ τοιαντν οΓ χβηΒθυ;?•3βν. ΚαΙ 

•1χ< καρο4μιάοαοθα{ τκ( τ^< χατά τους έν Σ£ρ(φω σκγώντχ^ ρατρίχ<9υς χβΙ τΓ/ας τνκούτοο; *Ιτβ3ιοΰς 

«έτ«ιγα4« οΰχΜ χαΐ χνψοι^ άφωνους τους «»ρ* ή(ΐ7ν• 

99« Ι>ίΓβ|ΜίοιΐΜ ρβΓ ν»• θϋΙοιηο•ίιι ηο^ϋοι κο- 

^ιιιη ρπτίίί, ηοη τ£γο Ι»Μΐη ρ9ΐί«ηι{»η κίβτκι ΐ|«ί9: 

81 Ιηηρίβ ιΐίγίια ήοΐβη Ιιθ€ άΜ\η% ρο|ΐΐ9 1>Γ6νΙ ίαιϋ- 

ο^ΙπίαΓ. ΑΚΊ ροιΐ %\μ οηΓτβηΐΜ ΙηΓΗβΗ,οιηηί» %(^ 

ηβηι ηιαίοπι ΓβΰίβΙιαηΙ »ΐςαβ ίη τίικίίϋυιη ϋβιιιη 

ρΓονοοΙιβηΙ. Οο^ιη ιηοΐΐο• τΊγο» β9€Γ0•, τΜΐίΙια* 

•4€π• 40991 Ιοπο ΙοιΙοΐο• ίβτί6ΐ>2ηΙ ρΙβΓΟβ^σβ 

8(1 ιηοηβιη, 3ΐίο• ςο{(Ι«ιη Ιβ Ιριο ραΐρΐΐο «3εΓο, 

•Ιίολ ν€Γο βιΐη Ι€πιρΐ9« ςοοβ ίοπβ ίητ£ηί>8€ηΐ 

00Γ9ΙΙΙ 0(θ •{«αΓίί* οιηη«• «Ιί^ηο Χζχολ ςηοηιιη ογα ϋ τους Α χα\ Ιχτ<^ς, οτρη τύχτ) ευροιβν οΐ φονευτα\ 

^^•οο•I>^ηI νοΰ«, ι Κ^Γίβ, βΙβίβοη > ρΐβοΐβΐηιοί αιρί• 

ΙίΙιαι ςοβΒΓβιΐίΙο ίΓοηί€6 ςοίβΙ <»«€1 ι Κ]ηί6 6ΐ€ί»οο, > 

Μ ηιΐ€ΐΗΐο• ΜαΙίβτβ• τβηβηΙιΗβ• ίη ΙβσιρΓκ <)«?ρί- 

€Ι« >ϋ ΜίΜίΙαΙύΐη, ύβςσβ €α«ΙίΙβΙ« τβχβΐβ, Εθ€6 

•9§, Ιβ^ληίΟΓ ϋβ €3ΐιιίβ, «11» ιη8ΐΗιηοηίο »11ί|ρΐ3Ρ• 

«Γ» οΙ> νίΓ|ίηίΐ9ΐ6ΐη Οβο «ΙΊε^ΐ», Ίΐίβ βροη•» Μ. 

βΙ ιιιι> ΐΜΐιιηι βχ ίΙ1ί• ϋβρίη^βτΰΐοΓ, ίοΗβ ιηίηυ• 

«•ιβΙ ηΐ8]υιη. θα» Μοί τ6γο ΰοηιιηιιηβι ίη Ιιιι]ιΐ8- 

ηκΝίί, ηΐ ςηί02ΐη άί€6Γβΐ, βηυ•, ηοη ΙαοΙααι ΰοη<Ιί- 

§ηοιη Ιητεηίκηΐ. Ι^θ'. Και &μφ69ους ρίν χατχτρέ^ββαι χα\ ο^xί2^, 
ούχ ιυ «άβχειν βύχ άν ε!ς μάχης χβινϊττράγηα» 
Οείη τις * θείους ^ ναοΰς τυραννιεΤοβαι, &Αΐά τοΟτο 
θιομαχίχ χρίνοιτ' άν άγχίΟυρον. ΕΙστρέχοντες γΐτρ 
ΧΛ\ εΙς ούτοΰς Ιχά^τους ο! βάρβαροι, Ιι»•ουν -κάν- 
δεινα, χα\ οΤχ βεδν έρεθ^ζειν εις άμυναν. Κά\ διους 
μίν Ιερούς άνδρχς, τεβωρχχι^μίνους οΓον ταΤς 
άγΐΜτέραις των βτολών, χατέχοντον τους «λείους 
είςβάνατον, τους μίν Ιπ*αύτοΰ του έ«;ΘΙου βήοατοΓ, 400. Πί€ βΠςυΙιΙ 1>οηί (Ιβ β&Γΐ)ΑΗ• πιίΐιί άίεβη- 

ΐΙηΟΙ 6λΙ, •€ίΗ€6ΐ ςΐΙΟΜίλΠΙ ίη ΙΟΟ Μ€Μ Πΐίβ509 «ά 

ΙηΐβΓβάβηόοιη, «χΐηι ςιιίιΐβιη ίΙΙοβ βχΐΓβχίβ^β, 
•ίοηυβ ίηΐβτίβΰίιιβ• ηβΐυπι ίΐι Ι6ηί(ηΐβ9. 

4Ο1•β«€ΓίβίΗιι^0ηΐ6λ,βΙ ίη)ΐΐ([!η69 8α{[αβΐ3!ΐ ρπ6- 
Ιοοιίβηϋλ άίΙβββηηΐβΒ, ςαβ^οαηςιιβ ίη 86 πι&ΐεΗαηι 
ρΓ6ΐίο«9ΐηι ηοη ίηΰίαάβηΐί», %Υ\ά ?6γο ?ί ηυάβηΐββ ογ- 
ηλπιβηΐί• ίρβοίαπι, ηββοίβηΐβ• λΐιΐβπι Ιιχο 8{;6Γ6, ησ- 
•ιγΙ 1»βη6 πιβπιίηβηηΐ, ηηηο λΐιίβηι ουπι βοιαπί, ηοη 
•ρβΓπυηΙ. Οηοπιοάο 6ηίαι ηυΗαΐοβ Γυίβββ Ηοηιίηββ 
ίη βΰοΙβιίΑ <1ί8€6ηι1ο (Ιβςυβ «ο ϋοίβηάο, ρο99€8 
ηοη ΓυπιρβΓΟ ιίοπι^οΐΐϋηι» ιροϋαιίοηβπι βαογογοπι 
ΐΙΐ6βΑηΓ0Γΐιηι κίβηι ? Οιι&ηΐ& ΙοΙβΓ&ηΙίΑ Οβί, $1 
β&Γ5>Γυηι, ςηί βαοΓΟΠΐ ίοπηίάαηϋηηιςηβ ΙΙιββαυ- 
Γοιη ΰοηοηίοινίΐ, πι6Π)Ι)γα βοηίΐαϋα τβίβχίι, ηίη- 
χίίςυβ εοηβυΐΐο, νίνοΓΟ §ίνϋτί1 ίηΰθ1υπΐ6πι?ν6ηθ- 
Γϋη<)« οηιοθΐ, γο1)ογ ηοβίΓαπι, ςαίΐιιιβ 6ΐί8πι ίΙΙα- ένστάτας ι»ρά θεφ - χα\ δαον βΐ λαΤχ^ν, ο1 του 
^Γόματος?^ήρους βντοςτου € Κύριε, Ιλέτ,σον ι άπη- 
ράααχντο τάς χεφαΐάς, Ικαναχρινόμενοι, τί τλ 
ι Κύριε, έλέησον, > χα\ γελώμενοι * αϊ 61 χατά λα- 
γνείβν χρανΟεΤσαι σεμνα\ γυνοΓχες Ιν τοΙς ΙεροΙς, χαΐ 
ε Ες άγ*/ε(αν ΙιεηρεασθεΤσαι, Ε8οΰ είσι, χα\ πρεσβευΙ- 
τωσαν χατά των αίτίων, αΐ ύπ& γάμου ζυγδν, αΐ 
βιά παρΟενίαν άνετοι, άΧ νύμψαι του βεου. ΚαΙ μιΑ 
μέν Ινα τινά συγχρωο6ηναι, εΓη άν μεΤ^ τι χαχ6ν • 
αΐ β* Ιν τοιούτοις χοιναί, χα9ά τις άν εΓποι, άμίβες, 
ο6χ άν ε!ίροΐ£ν χλαυΟμλν έχάξιον. 

^. Έχω χαλόν τι ένταΰθα των βαρβάρων εΙπεΤν, 
δη φονεύειν του; έν τοΤς Ιεροΐς Ιπιβαλίμενοί τίνες, 
άπέαυρον αύτοΐις Εξω γοΰν , χα\ ούτω χαθούν, τφ 
ζζν μετριάζοντες τδ χαχ^ν. 

ρα'. 01 δΐ τοΖς θείοις ΙνυβρΕζοντε;, χα\ τά μίν 
των σεβασμίων τυπωμάτων χατασχίζοντες, δβα 
μηδέν τι γ>αφυρδν Ιχ τίμιας Ολης εΐχον, τά δΐ φι- 
λουντες του χατ' αδτά χόαμου μετά πληγών, οΰτβ 
ταύτα δρ^Ιν διεγνωσμένοι, Ιχώρουν εΙς εδφημον ήμε- 
τέραν μνήμην • χαΐ νυν δλ εΙς νουν Ιλθδντες ήμιν 
άποπτύονται. Κα\ ιαϋς γάρ άν τις γυμνουσΟαι αν- 
θρώπους έικ* έχχλησΕας μαθών χα\ άχθδμενοΓ, 
άνάσχοιτ' άν μή ου χόλφ δια^^αγηναι, γύμνωσιν 
κειμηλίων θείων Ιγνωχώς; "Ώ θεού άνεξιχαχίας Ι ε! 
βάρβαρον άνδρα χατά τής Ιεράς χαΐ φριχτής τρα- 
πέζης άναπηδήσαντα, χα\ έκχαλύψαντα τήν αιδώ, 
χα\ Ινουροΰντα εΙς άχοντισμδν, άφηχε ζξν, άνεχδ- ΐβΓυηΙ ν69ΐπ τίοΙαίΟΓΟβΙ Αι νίΠιιβ άίνιη• ηοη 63 .. μ£νος• ^0 σταυρο\ τίμιοι, τδ ήμέτερον χράτος, δυοίς 
691 41ΙΦ βΙίςυΑΠίίο ηοη ΰχρΰΓ^βΟπΙ. χ^χ 5μων ο( μιαροί ένέπαιξαν ! χα\ ή θεί^ δύναμίς 

άτρεμούσα ούχ Εσθ* δτηϋς ούχ Ιζεγερθήσεται. 

ρΡ'. Τ£ άν τις ενταύθα έχθβίη κα\ ταύτην μια- 
ρίαν, ώς τοΙς μέν ϊ% ύέλου ΙχχλησιαντιχοΤς λαμπτήρ- 
αιν Ινεθόρουν οΐ ασύνταχτοι, οβα χα\ ούράναις, εΓποι 
άν ή τραγφδία ' τοις 61 των ούρων δοχε^οις οΤα χα\ 
ττοτηρίοις Ιχέχρηντο; 0? γε χα\ χατά φρεάτων άφι- 
ένχες προ^^^έειν τδν του χατ' αύτους άσχού πρού- 
χοντα πόδα, εΤτα ύδρευόμενοι, Ιπινον του μιασμού, 
χα\ τούτο πάλιν χα\πάλ^ν, χα\ ε1σαε\ χύχλον τ*>ΰ- 
τον έλίττονιες άτελγή. 

ργ*. *Αλλά τούτο μίν εΓη άν χα\ γελοιον, πορα^- 
^ιφέν είρμψ τινι κα\ αύτδ. "Α δέ άνότην συγγεγρά- 
φαται, άλλ' ΙχεΤνα μυρ/α προκαλούνται δάκρυα• 102. Οαοπιο<1ο (ΐυΐ9 ίιίο 6χροη6Γ6ΐ Ιιβηο ςυοςυο 
•0€0Γ<1ί&ηι, 6ηιη 6ΐΓΓ6η&Ιί ίη Ι6πιρ1αηι ΐΓΓΟβΓβηΙ 
Ιαπιρ»<ϋ5ιΐ9 6ΐ7>ί&11ίηί8 !ιΐ6βη(ίΙ>ιΐ9, Ι«ηςιΐ9ΐη ηι»- 
Ια1ί9, (11661 ΐΓ8β06(Ιί9* 6ηηΐ(ΐπ6 ιιΗηβΓαπ) νλ9ίί)ηβ ηΐ 
ρ06υΙί9 %ά ΙίΙ)6η(]υηι υΐ6Γ6ηΐυΓ? Οηπι βηίιη ίη ριι- 
1€0• υΗηβπι Υ69ί€&Γΐιηι 9ΐΐ9Γυπι ΩυβΓβ 9ίνί9$6ηΐ, 
(Ι6ΐηά6 6χΙΐ2υΓί6ηΐ69 Κ)ί!)6Γυηΐ Ιιαπο βρυΓΰίιί&ιη; 
1ιθ€(|υ6 ίΐ6Γυπι ιιΐηυβ ίΐ6Γυπ), 96ηιρ6Γςυ6 €ίΓ€ΐιΙιιπι 
Ηηηο ΙϋΓρΰΠ) νο1ν6η(6^. 

405. Αι ίΐίικί ]0609ΗΠΐ 69861 ίΐΐίςυο ηιο<)ο &(Ι(ίί- 
Ιηπι 96ΓΠΐοηί Τ6ΐυ1 Ιιίο ; αυ» ν6Γ0 9υρ6ηυ9 9€ήρ(& 
^υηΐ, Ιι»6 Ια6Γγπια8 ίηηηπΐ6Γα8 πΐ6Γ6ηΙιΐΓ, (^υαΐβ 105 ΟΕ ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝίαΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 ΟΑΡΤΑ. 105 

όποιον χα\ τ6 νου μυροβλύιου, οΐί τψ τάφφ έμκε- Α Ι^0€ ί\ηοά ϋά ΜγηΜ^^ΐηα «ρθΟίίΙ, €ΐΐ|<ιβ Οΐιΐη β^ρυΐ• 

οτηνΛ ββοιΐ7ίΙ>η8 ρβΓουβΒίβΜηΙ* (|υί Ιρ$ί ίβίΑΐα ρακίλπι ^Άίχάτες μ^τ^ι Κ€λ^χ«ων οΐ τοιούτων ζΐς «οινήν 
&ζκοι, τ^ν %€ ηίριξ έπιηολάζοντα 3ΐόσμον έξ Αργύρου 
χατέχοψαν, ιιαΧ τ^ν ΑικΙρ χβφολης δέ ι»ρ»(λοντο 
χρυ«Μν 9«έφα«ον« χα\ μήν καΐ τ6ν (τβρον άικήγαγον 
τοίν κοΜ» - Τνα ^&χ« τ2» «οβωχ•^ τής έξ (κοίνου 
β(κης Ιχχλίνριιβν• Κ&ν έζέιεραξαν Ις ^ π^ν, βΐ μή 
τό β^Ιον άντέβη, «αΙ^βχΟ όβηγ9)σαν τοι»^ χρείττο- 
να« Ιν γ« νο?( βαρβάροις« β!ς χωλύμην χατ&«4τα9• 
«•$ χ«χοί». Εύνοΰχο^ γΑρ τοΟ ((ηγ^, Αμιρβί^ την 
ΑξΙβητ, ιιράτ«<ιν όξι*ς χα\ 6&ρμ^ς, οίος φ^ν §α6Ι>ν 
χαττβ«έμπ•ιν, οίς &ν λγρ^^ προσβν«γ6ο(ΐ}• Ιψιιιιτος 
€{ββλάβ«ις, ώς ούχ Αν τις έλ«(βοι, ίως β(< ββΙ^ τον» 
9ι(ου νβι«ιυ, ώς μέν οΐ ΐΜλλο\ έν^μισαν, 8ιΑ «ερι* 
φρ4νη«κν χαΐ αυτός χατ* &χ&7νον (δς 4ν τ]) τής μη- ιΡ6Γ6ΐ)Αΐι(ιΐΓ, ΟΓΟΑΠιβοΙυιη λΓ^»ΐ<)υιη φίοά είΓΟίιπι• 
<2«^ \\Μ ρΓ»€ΐ(Ι«Γυιιΐ, ΰΟΓοη&οκιιιβ ΑΐΐΓβαιη ςυα 
€»ραΐ €)ΐ*8 €Ηΐ|;6ΐ»ι άΰΐΓ&χβΓύηΐ, βίιιιυΐβΐ 8ΐί« ρ«ϋ6• 
«]ιιβ «ιη^^Βίο•, ΓοΓίΑΜβ υΐ ρΓΟίηρί^ιη 83ΐΐ€ΐί νίο«1ί- 
€ΐ8ΐη 6βυ|[βΓ^ηΐ. &ίο υΙ>ΐ4|ΐΐ6 6βι«5βηΐ ιηβί ΡΓονΊάβο- 
Ιί» ο()ν6ΐΜ$Μΐ, «<ϋιΙΙ»6Β•4ΐΐ6 1)Γ«νί ν'ίΓΟδ ιηβΐίοτββ β 
ν^Μο Β8ΓΐΝΐ?οηιιιι α<1 ίιηρβιϋβοϋυιη ηιαίαιη ρΓ3β$ΐο 
ΙιιίβΜΐ• ΕυηαΰΙιυβ βοίιη τβ^ϊβ» »ιηβΓ.*« (ϋβοΊΐ»ΐ9 ογ- 
ηΑΐυβ* Άά »€ΐιιιιι ρΐΌοιρίαβ Μ ΓβΓνίάυβ* ΙβΓΓΟΓβαι 
ιη2χΙαιυιη ιηευΙβΓβ ΤΑίβηβ, &βΓ66ΐί8 «&ρ6<:1υ8 ΰουβΑ, 
6ςαο 9€ΐ)6ηβ ΪΓΓυβΓαΐ, ηβιηίηβ 6Χ$ρβΰΐαηΚ6, ιΐ6ςιιο 
9ά ίηϋιηιιιη ρ&ηβιη Ι€πιρ1ΐ (ΙίνΊηί, ]υχΐ& ^υού ιηυΐΐί 

0Γ€^ί(ΐ6ΓυΐΙ1, ρ«Γ ΟΟΙΙΙβΙΒρΙαίΙΙ (6(|1ΐί(8η8 ρβΓ ιηβ- χροτίέΧΛως χαΑολιχ^ χαθιν^ούσβ^» τάν τβ 7ΐρπον Απέ- ^ ΐΓοροΙί» 02ΐΙΐ6(ΐΓίΐΐ6ΐη βςιιυιη βυιιιη βιηί^βΓαΐ (|υλΐιι 6αλβ βυγχατινβχθβΐς 0ραναθέντ«« ΗαΧ «ύτός ούχ £ύ 
Αχήλλαξβν, Αληθ&ς £έ χβτΑ κρομήθ<«αν * ίνα %λ\ 
Ρ^αν οΟτω €ιΑ τ^^ς ηυχνότητος το{# λαοΰ«αρ<(σ5ύο{το 
φ€υγ4ντων ΙχΑ^ιων, βυμχ«τη^γ^«4 τφ Γηΐΰψ, χαΐ 
Αηοκτος Α ών ^Χέποι %ότζ κβΑ Αντι6λέπ9( τους χα• 
«ουργοΰντ«<, χβΑ ο&τως ιιύτους Αμύνοιτο) * (Εοδρ^- 
μα»ν γουν ό •υνοΰχος ούτω μιτ* (ΰγβνούς Ιππου, 
χαΐ τήν μττΑ χβ1ρ« «ιδηρέαν^ χορύνην χατάγων, 
συνβπιλαμβανομένων Αμα χαΐ τών έφ£πομ^νων 6β- 
ρβπ^ντιον, οΖ χα\ αύτοΙ σφο£ρο\ δρ^ν ξναν, φίνους 
τβ «ολλο^ς Ιχώλυββ χα\ γυμνώοβις Ανδρών τε χα\ 
γυναικών - & β^ ίτΑφωΙ^ι χωλυΟήναχ ούχ Εσχε * χλ\ 
τοικ Ιπιβούλους δ< του Αγίου τΑφου Α^γαη^εν, ώς 
ούχ&ν Αχείνοι ή0«λον, χβρδήβαντας μ'5να (μυρία 
βΙ ήφον ΙχλΙνα), οοα πρί αύτοΟ χατέσπαααν φθΑ• 
σχντις. ΚαΙ φίνους μίν τους ϊιαΧ χατέτχβν δ &ρ• 
χ«ιν * του δΙ «πνιγμού τών φυγδντων έν τφ ναφ ούχ 
ήν ίκίσχίσις ' Αλλ" ώ^3π«ρ (^ ταΤς Αλλοις χαΟολι• 
χαΖς» ο&τ» χα\ ταύτ^ ούχ δλίγΐ) μο(ρ^ τους ζώντας 
ό ηνιγμός Ι&χαίωσιν, &ν δ Αριθμδς &ρ{ζοι &ν πρδς 
τους έπ* Αχροπδλβως ιηπνιγδτας, ώς ή Αρχ^ του 
λόγου συνέγραψε• 

ρ£Γ• ΎΙ Αν λέγοιμι τους τί}ν τβγέων οΡχων Ανω• 
θεν χαθαλλυμένους έπΙ μελέτη θανάτου, δτε τδ μέγα 
χαχλν χαΧ αύτους περιεοτοίχιζεν; 01 πτερύξασΟαι 
ε!ς αΙθέρα μή έχοντες, οι»περ Ιφίεντο Αν, τδ τών 
^ρέ«ιν Ιπασχον, χα\ (λάχουν β2ς θάνατον, &χ μ£- 
τεώρον χατασχήπτοντες. Τ( δέ τοΟς χατΑ φρεάτων νβίοοίβδίιηβ , η«ο εοΙιίΐΗΐίΐ • οςυίϋοΐΒ ρηι^βηΐί» 
€8118.1, ιι4 8ίβ ρ6Γ ίΓοημβηΐίΑΠί ροριιΐί ί8€ΐ1ίυ8 
ρβΐ)6ΑΓ&Γ6ΐ, υηοήαοφίβ Γα^^ίβηΐβ, οβ «^ιιο εοα^ 

ΟΙΐΙΟΒΓϋΙΐΙΓ, Η1«<|αβ ί|1Υί«ίΙ»ί1ί8 νί(1θΓ6 ρ088β| 8ρθ• 

ϋ8<0Γ68 «ίΰ^ϋβ ϋΐοβ ριιΐΗΓβ) ; €υΓΓ«ηβ 6τ^ βοηα• 
€ΐιιΐ8 ί48 Ηαο •ΐΤ6ηυο {ιΐ8{(ΐ6η8» ηΐ8ΐιυ4Η6 €θγγ68ιβ 
€ΐ8ν&ιιι Ιβηβηβ, δίαιαΐ 8ΐ]χί1ί8ηΐϋ)υ8 ηιιηίβίΓΐβ <|»1 
ίΠυιη οοιηΚ8ΐ)&ηΙυΓ , ςυΐςυβ ίοΓίίββίιηΊ βΓ&ηΙ ίη 
8|{6ηϋο, €2Β()69 οοΗίΙ)υΙΙ ιηυ1ΐ&8 8€ βροΐίβΐίοιιββ νϊΓο- 
ηιπι 8€ ιηπΠβηιιη ; ςυ» νβΓΟ (ιηρ6<ϋΓβ βΓι88 βοιι 
ροΐιιίΐ. ΡοΓββ ββρυΙΰΓΐ δβηεΙΙ Γιΐ||[8τΗ, ιιιο<)ο ηαΙ 
ηοη 6ΐ8 ρΐβΰηΐΐ, •δροΓΐ8ηΙβ8 Ι8ηΐιιιιι (βΙ ςυΜβπι 
ιηυ1ΐ8) <|υ3Β 80ΐβ 8ϋνβηΐαηι ΠΗηβ Τ8ριΐ6ΓΜΐ(« €1»• 
^«8 ί1>ι ()ΐι{(ί6ΐη ΙιοΗΐίηυιη Ιιιο ΰοΙΓώυίΙ ; 81 Γιι^Ιβη• 
Ιΐυηι Ιη Ιβπιρίο βαίΤοββίΙοιίθΐη ηοη βΓ8ΐ ςυί ίηρβ• 
έ\τΒ ρο886ΐ ; 86^ (|υ 6108(1100(1 υπι ίο •1ϋβ εοΒΐϋ>υ8« 
810 61 ίηΐ8ΐοηοιι ρ8υ€θ8νίν6ηΐ688<1ιηοΓΐ6ΐιι (Ι8ΐηιΐ8- 
τί( ιογΙμ, ςαοΓοιη ουιηβπιβ 06ηα^8ΐ ουηι ηοιηοΓ• 

ΟΟΓΠΙΟ Ι)1»| 8υΙθ€8ΐί ί«Ι€Γ8&Ι Ιπ 8Γ66, ΙΙΙ {υ ρΓΙΟείρΐΟ 

Ιί^Γΐ Ιιυ]η€ άίοΐυηι 68ΐ. 404. Ουί(1 ά'ΐβαίύ 06 Ιιΐ8 ςυί 6 1β€ΐί8 «Ιοοιοηιιη 
ρΓ9β ιηοηίδ Ι06ΐυ ίη 18ηΐο ρβηοιιΐο ρΓ08ί1ίβ1)8ηΐ ) 
Οαί Ιη 86Γ6ΙΠ νοΐ8Γβ ηοη ¥816016$, 8ίοηΙ νοίιιΐο* 

8601, 6Χ ρθη<ΐ6Γβ ΟΟΓρΟΓΪβ ρ8ΐί6ί)8η(ΐΙΓ, ΠΙΟΓίΐβ 

Βοηίΐυιη «Ι8ΐ>&ηΐ, οχ 8{ΐο <ΐ6θί€ί6η{68• 0Ηί<1 (Ιβ ίΗί5 
(|υί ίη ρΗΐ6ΐ8 τοίυΐ ίο 8ςαί8 ρΓΪβοί ί1ϋ4Μ Οοεχίί 64 ώαεί χαΐ τίνος χωχυτοΟ χα\ Αχεροντίου ύδατος βυ- 9 ΑοΙιΟΓοηΐίβ 86 ίιοιηθΓ§6ΐ>&ηΙ νίπ οο πμι1ϊ6Γ68 ; θιζομένου; Ανδρας τε χα\ γυναίχας; τους μ^ν φ'^βφ 
του μί) Ανω «εσείν θανΑτφ, τΑς δέ χα\ χατΑ σεμνδ- 
ιητα. Καινδν δ^ ούδΐν ούδΙ ή τοιαύτη έμπτωβίς τε 
> α\ χατά«τι•>7ΐς παρ* Ανθρώποις, οΐ μ^ μδνον πέτρας 
εΟχοντο &ν [&αγήναι βίς ύτηδοχήν αύτοΓς, χα\ βου- 
νους ε (ς χρύψιν χαταχυλισθηνακ, χαΐ ούρανδν δΐ αύ- 
δν &πιχαταπε«£7ν * Αλλά που χαΐ χάος χα\ τάρταρον 
Ιφαντάζοντο εΙς χατάδυοιν . χα\ βίου χατάλυβιν. Τδ 
γΑρ χαθ* (βτοριαν βάραθρον, χ«\ οΐ χρημνο\ μιχρΑ 
χαΐ αυτά ήσαν τοΙς Αφαντωθήναι θέλου9ΐν« 

ρε'. *0 μοι »α\ τών λίθων, ο?περ έπαφίέμενοι το?ς 
τοιούτοις πρδς τών βαρβάρων, Αναν£ύειν ούχ Αφ(ε- 
σαν, Αλλ* ΙιιιπωμΑζοντες χατεχώννυον τους έλεει* 
%ονς. ΟύαΙ τδτε χα\ δσαι χατ3κ γαστέρων είχον, Ας 

Ρατηοι.. οκ. εχχχνί• ίΙΙί ιίηοΓο 68808 οίίοΠΒΐίΒ, 1ι« 8ΐι|οηι νβΓΟουηόίο! 

68088 ? Ν6€ 88ΐΙΐΙ8 066 €8808 8ΐίΐ(Ι»ίϋ ΟΟνί 6Τ80Ι ΙΐΙΙίΙ 

πιοίΐο ΙιοβιίιιίΙιοο, ουί ηοη 8θ1οοι]86ΐ8ΐ>8Β( βϋεοΓΟδ 

ρβίΓΠδ 8Ιΐρ6Γ ({088 €8(ΐ6ΐ'«ηΙ, Ο 88 ΧΜ <ΙΗ8 ρ50Τ08 ίο 
8ΐ>3Τ$808, 86 ΙΙ8(|Η6 &ϋ βΟΒίυοΐ 6880Γ08 ; 864 ρλδ'^ίΐΗ 

€ΐιαθ8 61 ΙαηαΓυπι 86 ο06Γ6ΐ)8ηΙ ιιΐ Γ6€6ρ!8€σΐΗΐη 6ΐ 
84 8θ]υΐίοη6ΐη νΐΐ». Ν8ΐη ]ιιχΐ8 Ιιί&ΐοηοηι 1>8Γ8- 

ΙΙ^ΓΟΗΙ 61 8ΐ)3τ88ΐ ρ8ΓΤ8 6Γ8ηΙ Ιΐίβ ςοί «6 ίην4&ίΙ>ϋβ8 

Γ«66Γ0 νοΐ6ΐ>8ηΐ 
105. Ηοιι ! ςιιί<1 ιΐ6 ΐ8(Η(!ίΙ>08 ςοΙ ιηίββί 8άν6Γβιΐ9 

ΐϋθ8 8Β8Γΐ>8Γί8, ηΟΟ 81061)301 608 ηθΐ8ΙΤ6, Βθίΐ θΙ>:θ* 
§61ΐΐ68 608 ηΐί86Γ8ϋίΙίΙβΓ86ρ6ΐί6ΐ)αθ1.νΧΐΗηθ ^18 <)ΙΙ;Κ 

υΐ6/οαι 265ΐ8ΐ>αηΐ, ςο3$ ίιι ίυκ» (ΐ6Γιη€ΐΐ8ΐ είαπινι ΙβΤ ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΒδδΑΙΟΝΚΈΝδΙδ ΜΕΤΗΟΓΟΙΙΤΑ 108 

)ιιχΗΐ ΜΐΟΓίΐη) ΐ>ηιΐ9,οι άβΚπΙΙΐβΙβ 8υ])Ηθ (Ι6]ί€ΐ6ΐ)3ΐη- Α έν τω φβυγειν βαρύνων δ χατά φύσιν φίλιος φ4(Κθς» ΙιΐΓ ίηίηΓ«Γηαιη, ρπΒΥ^ιιίβηΙ^β ηιοτίβια βχ (^Ιλόίο.Νοο 
Ύ^ΎΟ ηιΐηυβ βΓβΙ ΐηβΐίβ βοίβ ηβίΓϋπι• ςολβ ίη Γο^λ 
Γθΐηίΐ«Ι)8ΐιΙοΓ ρνβτυΐί \ 89Ρρ6.6ΐιΙιιι αΙ) ίηνίοθΐη 8βρ&- 
ηιϋϋιΙιΐΓ : ρ6Γί€υ1ο βηίιη ίιι&ΐΒπΐβ, ιη^ΐΓββ ληΐβοβ• 
<ΐ6ΐ»αη(, •Ι Ι)0€ ίιιΓβ1ί«ίΐ6Γ ςυί<)βιη αο ίηίοπυηβΐβ• 
Ναπι €υιη βκΙνβΓίβΓβοΙ, ]αιη ηοη ίϋΙΐΦΓβΓβ βΗ)ί ΰΙΐ3« 

Γ08$110β, 8θ4 »ηΐθ]λΙΟΓ68 ΗβΓΟϋίβ €0ηΐΓλ ροίΓΜβΗ• 

()6ΐιΐ6β βοβ; νοί ΰ!ΐ«ΐ6ΐ)8ΐιΐ 61 ίρ8« ιη ηοληαβ 6οηιιη 

ςυί 698 8ρρΓ6ΐΐ6η(ΐ6ΐ>8ηΙ, 6Χ866Τ8ηΐ68 η6 ίη ΑΙΒΟΤβηΐ 

βοΓπιη ίη€!(ΐ6Γ6ηΙ, 6](ΐΐ8ΐ)8ηΐ, β 6οηΐΓ8, ρβΓ οηι- 
ηβπ) νίλπι ηη8 ριΐ6Γί ίηεβ886Γ8ΐιΙ. ΡαΐΓββ ςυοςιιβ 
ίη^ί6ΐ)ΑηΙ ΓβίΓΟ Γ6Πη(|<ιβηΐ68 ροβΓΟβ ιη8ΐηΙ>υ8 ογ- 
Ιΐ08. Ηί λυΐβπ) €ΐ3ΐιι&1)&ηΙ 83ΐυΐΐ8 ΰ&υ88, Ηΐί τ6ρο 
ηοη 84ν6Γΐ6ηΐ€8 ειΐΓΓ6ΐ>8ηΐ, πΗίατΑςυβ ίπΐ8ΐΓ8 
6ΐ8ΐη8ΐ)8ΐ. 8ί ίΐΐί »ςυ&Ι>8ηΙ ουηυ, ςυοά ίη μ βηΐ 
ςιιί<ΐ6ΐη Γ8θί6ΐ>&ηι, ^βηίΐοΓ νβΓΟ ίιίβηι 6Γ81| 8ηΐ0Γ6 
η8(υΓ8Γι ιΙιηθΓ6 ηιοΓ(Ί3]αχΐ8 ρ6(]68 8υρ6Γ8ΐο. 8! 

«αίβηΐ ρ3ΐ€Γ ^6 νί(8 808 Ουη^Βΐ, Πϋ ρΓ08ΐΓ8ΐί 6011• 
6υ1θ8ϋπΐΙ6, ρ6ΗΙ)8ηΙ ίη 8€6ΓΤί8 €8(1&νβπιιη• δί€ 
&ηίΐη8ΐί8 άθΐη68ΐί68 1υρΐ8 8€€ΙΙΤΓ6ηΐΐ1>Ι18 βίΐο ΓοΓιη- 

<|υιιιι( ρ8Γνυ1θ8 8υο8, 86 Γυ^ίαϋΐ ; Ιυρυ8 8υΐ6ηι ηιιΙΙί 

86ίΙ ρ8Γ061«. Β έξ δλιγηπελίης χατέ^,όιπτβ συμηοδίζων εΙς ^ν, 
φθανούνας τ(ν βιά ξιφών 5λβθρον. ΟΙχτρ^ν ^ τού- 
των ούχ Ιλαττον χα\ μτ^τέρβς, αΧς φδυγούσαις χαΐ 
άπαλο\ παίδες «υνέτρεχον, χα\ τέως μλν Α μου ήσαν* 
έπκνπέρχοντος βέ τοΟ χαχου, ένίχων τ6ν βρόμον αΐ 
μητέρες, βυστυχώς γε τοΰτο χα\ μάλα. Έιτιατρα- 
φείσαι γάρι ή ούχέτ' Εβλετην τοί'ς ποθουμένουΓ, 
άνθαμίλλους Ήρώ^υ βή τινι ψήφφ ηεριιτίπτωχ^ 
τας * ή ίπιπτον χαΐ α6τα\ κρ^ς των Ιπιχαταλαμβα- 
νέντων, μισούμεναι, δτι μή έχείνων πρ6ς Ερωτα 
Ιιιεστρέφοντο, άλλ* Εχλαιον τδν Οστατον βόλιχον^-Αν 
έστείλαντο. Έφευγον χα\ πατέρες, νεογνά μητέρβον 
όρφανά οπίσω άφΐέντες. Κα\ αυτά μ^ν ώς έπ\ σω- 
τηρία έγοωντο* οΐ 61 μή επιστρεφόμενοι ΕΟεον, χα\ 
ή φύσις Ι6όα χενά. Ε( 6& χα\ έξέ^ραμον έχείνα συμ- 
φεύγε IV, αυτά μίν έποίουν τ^ δυνατόν * δ δ^ γενέτωρ 
ήν δ αύτ^ς, τους πόδας του χατά θάνατον φόβου τήν 
φυσιχήν έχν«χώντος στοργή ν. ΚαΙ εΓπερ δ τεχνωσά- 
μένος περιποιήσέτακ ζωήν, άλλ* α6τά σομπατού• 
μένα, χα\ πρ^ς β(αν σχαρίζοντα, έξώλλυντο εΙς Ιπι- 
9ήχην των χατ' άνδρας νβχρών. ΟΟτω χα\ θρέμμα 
τραχύ λύχοιν έπιτρεχόντων άφΙησι τά οίχεία νεο- 
γιλά, χα\ φεύγει * χα\ δ λύχος ούχ οΤδεν ούδένδς 
φείδεσθαι• 

ρς''. Κλαίΐι) δ* Ινταΰθα έγώ, άναπολήσας ε!ς νουν^ 

ώς χα\ ήμεΙς άπαντες οΟτως έφεύγομεν, οΤα σφαγής 

πρόβατα, ούτε ^κοιμένος προμαχούντος, ούτε μήν 

μισθωτού. ΚαΙ μαχάριον, εΓπερ έφεύγομεν διά τέ- 

ιιιΐυο ίη 0Γ8 ΙυροΓϋηι ρ8Γΐιηίρ6Γ <ϋΐ8ρ8ί 8«ηιιΐ8. β ^^^^^^ ^^^^ ^έ άλλα μιχρού δέονοί πλείους τοΓςτών 106. Ηί€ 6|;ο §6ΐηο, ίη ιηοπιοπΗίη Γ0?θ€8η$, 
4ΐιοαιο<1ο ίυ||;ίηίΐιΐ8 ηοβ οηιηοβ βίοηΐ ον68θ€εί8Ίοηί8, 
η«Ι1ο ρα&ΙΟΓβ <ΐ6Γ6η<1βηΐ6, ηβο πΐ6Γ66η8Π0. Ρβΐίοοβ 
ϋ ςυοηιηα ηίΙιίΙ ηΐ0Γ8ΐ)8ΐαΓ Γιικ8ηι. Νυηο νβΓΟ ρΐ6• £φϋ68 Ιΐ£ ίηηυιηβΓ», 4|υ£ Ιΐ8η6 υΓΐ>6η] ΟθΓ6ηΐ6ΐη 
61 8ί> ίηΰοΐίκ 1)01198 ίπι^ίβ 1ΐ8ΐ»ίΐ;«ΐ8ΐη (ΐ6ρορυΐ8ΚΒ 

««>η(• Οΐΐί ν8Γ10 η)0<1θ 8Ϊ6 ρ6Γί6Γ0ηΙ 86ρΐ6αι ηΐϋΙΪΑ 
§υρ6Γ8ηΐηΙ, &<160 ρ6Γ8β6υ(0Γ68 60Γ0ΐη ίϋΙ|Ι8 Βυ08 

ροΐϋηΐί 8θΐ6Πί8 (1ίη£;6&>8ηΙ, ηΐ)πΐ6Γ8ΐ{8 6Χ Βυ1β8η8 
ρ6(Ιίϋ1>υ8 ηιί1ίιί5υ8ηυ6 βχβΓείΙυβ. Β8γ1)8γΙ νβΓΟ, 
ςοι &1ί88 ίυ6Γ8ηΙ ορ6Γ9ΐί, ςυίηΐ]υ6 ηαίΐΐί» ηαιη6Γ8ν6- 
Γυηΐ ηιΟΓίυοΓυη), ϋ1ί8 ηοη 8ηηυιη6ΓαΐΊ8 ςυί 8ΐιίΓο• 
681{ ίυ6Γ8ηΐ, τ6ΐ Ιη άοιηίϋυβ 8ΐιΐ8 ρβΗβΓοηΐ, 86<1 ϋ8 
ΐ8ηΐοιη ηυιη6Γ8ΐί8 ςιιθ8 βοΐ Ιειίϋυβ ίρεοΓυηι 6χρο8ί- 

108 08(6η(ΐ6Γ8ΐ• 

107. Εοοο Ιιϊ€ ςυοϋ Γ6ΐηθΓ<)6ΐ>Ίΐ 60γ ΙιοηΗπυπι 

Βή86?ί60Γ(Ιίμΐη , 8€ΐΚ66ΐ» 608 ςΐΐί ]!(06ΐ)8ηΐ ίη ΐτϋ8 81- λύχων περιεπίπτομεν στόμασι. Μυρία δή ταύτα 
πτώματα, χα\ οΤα πόλιν άποχενούν εύφορου σαν ήν 
δτε οΐχητόρων αγαθών. ΚαΙ μετροΤντο άν οΐ ούτω 
πολυτρόπως πεσόντες ύπίρ χιλιάδας επτά, ώς οί 
περιελθόντες Ιστοχάσαντο πρ^ δυνατήν άχρΕβειαν, 
σύν γε το!ς έχ Βουλγάρων πεζο?ς, χα\ δσοι του 
στρατιωτιχού συνέπεσον. 01 βλ βάρβαροι περίεργα• 
σάμενοι Αλλως, εΙς πέντε χιλιάδας ήρίθμησαν τ6 
χαχδν, μήτε τους πεπνιγμένους συγχεφαλαιωσά- 
μενοι τούτοις, μήτε δηλαδή τους έπ* οΓχων πεσόντας, 
άλ>ά μόνους άριθμφ δεδωχότες, δσους αύτοίς έχθέ• 
του; χειμένους ήλιος Ιφηνεν. 

ρζ*. Ενταύθα δάχοι άν χαρδίαν άνδρας φίλοίχτου 

χα\ δτι τους χειμένους Ιν τε ταΤς άμφόδοις χα\ έν 

ςιιβ ιη 86Γοροϋ 8ηιπΐ8ΓιΙ)υ8 ΙίΓυΐίβ Π)ί806ηΐ68 Β8γ- υ ^^ άχροπόλει άλόγοις ζώοις άναμγινύντες, χατέχαι- 1».ιη 0Γ0ΐη8ΐ)8ηΙ, ιηΙιυιη8ηίΐ8ΐί 8υχ Ηοο υΐΐίηιυπι 
8ϋ<Ι«'ηΐ68. €υηι ρΓΪιηυηι ίΙ1θ8 Ιιοη8ΐί 6886Πΐυ8 υΐ ίη- 
1»υιιΐ8Γ6ηΙ 68<ΐ8ν6Τ8 ηβ Ηθ6 ΐΓΐ8ΐβ 8ρ6θΐ8οαΙιιιη 8<1- 

68861 ν8ρθΓ68<|υ6 ρ08ΐίΐ6ηΐ68 6Χΐΐ8ΐ8Γ6ηΙΙΙΓ, 1ΐΙΐ]ΐΙ8- 
ΙϋΟΐΙί 86 «886 888116108 (1ίθ6ΐ>αηΙ, ΙΐίβςαΟ 8ρ6€ΐ86υΗ8 
6( 0(1θΓίΙ)υ8 |^ΙΙ(1ϋΓ6. 

14)8. €««168 ςυΊ(ΐ6ΐη Γ8ρ(υ8<|υ6 .νίοίβηΐί 86 ρΙο- 

ΓΑςυΟ ηΐ8ΐ8 6β888Γ6 νί88 80111 6Χ ]Η8$υ ΟΟμΗοΠΙ, 

Α(1 ηΐ6Π(ϋ6ηι <1ι«], ςιΐ8 βχρυ^ηΑΐβ ' 681 €ΐνίΐ88. 
εΓ8ΐ ▼6Γ0 δα1>1)ηΐυιη, ςυο Γυ^^χ 1ο6υ3 ηοη 6Γ81, 
ςιΐ8πι 6Χ Εν8η|^Ηο (ΐ6ρΓ(:€8ΐυΓί ΓιΓΐ8$6η1, 8β<1 Ιβηΐ» 
«Γΐ)ί8 βχΚίαηι. θα» <]6ίιΐ06ρ8 86οί<ΐ6Γυη( ηοηιο 8ε- 
€αΓ8ΐ6 ιΐίχοηι. Εβ νείΌ ηαβΒ 6Η«;6Γ6 ροΐιπηιυ8, ςυοά 
€« 86η1}6Γ6 ροΙυ6Γία)υ$, βΙοηβϋίιηυΓ. Οπιη68 ον οΐ έχθρο\ τ6 μισάνθρωιτον, δψέ χα\ τούτο δρά^ 
σαντες. Τά πρώτα γάρ ύφ* ημών παραχαλούμενοι 
χαταχώσαι τους νεχρους, μή χα\ θέα δυσπρόσωπος 
Εχχεινται, χα\ άποφορ3(ς δέ νοσεράς άτμίβωσιν, έθά- 
δες τοιούτων αύτο\ Εφασαν είναι» χα\ χαίρειν τοιαύ- 
ταις θέαις τε χα\ δδμαΤς. 

ρη'. 0( μ^ν δή πολλο\ φόνοι, χα\ αΐ σφοδρα\ 
άρπαγα\, χα\ τά πλείω χαχά δοχοΤεν άν λήξαι με- 
τά μεσημβρίαν της ήμέρζς, χαθ" ήν ή άλωσις, έξ 
έπιτάγματος τών χομήτων. *Ην δε Σάββατον, ού φυ- 
γήν Εχον, ήν εύαγγελιχώς άπβύξαιτ* άν τις, άλλα 
τηλιχαύτης πόλεως δλεθρον. Τά δέ εντεύθεν ούχ άν 
μέν τις φράσαι, ώς μηδίν τι έλλείψιι• "Οσα δΙ 
Ιστιν έπιλέξασθαι, αύχήσωμεν άν χα\ αύτ9\ {χανο\ 109 ΒΕ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙϋΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ αΑΡΤΑ. 110 

Ι3βσ<>αι άΐΜγράψβσβαι. Πάντες οΐ ίξω Ιππόται, χαΐ Α βςυΙΙββ ^υί βΓβηΐ βχΐΓί ιηαΓΟβ, θϋ€6Ρίΐϋβ οΐΛδδίβ, 
οΐ ναύαρχοι δέ, άχολούΟω; δ& κα\ οΐ άμφ' αύτους, οιηηβδςυβ ςαί βοβ οοιηίΙϋΙιαιιΙοΓ, ]3ηι (ϊβ οιηπΐ 
άναχαθήραντβς ήδη τά σφίσι φοβερά, χα\ μίσησαν- ρβηουΐο ββοαη, ηο1βη1β»(ΐιιβ (ϋιιΐίυβ 8ϋ1) άΐο ιηα- 
χις^Ις πλέον αίθριοκοιτβίν. ίπλησαν άίιώ; ϊλς οΙχή- ηβΓβ, ΟόυΰίαϋΐβΓ (1οιηο3 ϋΛΙβ ίηιρΙβτβΓϋηΙ ; ιηα- 
Λίςτης π4λβως• τάς μίν μβίζους κατά χεφαλάς, ]οτβ8 ββπο ηιΗίΙιιπ| ηυιπθΐο, ιηίηοΓβδ νβΓΟ Γβϋ- 
χαι δ<ιοι ι«ρ\ αύτάς• τάς δέ έλάττους χατά τινας Οας , ςκίβ ίϋοΓαιη «^ιηίηαηι, ιηθ(1ο ηπο ΗοβρίΙίϋΐη »ιο- 
έτΙρας, δσαις ήν σύμμετρον τδ κατάλυμα. Κ α\ τδ 5ρΗΙΙ>ϋ8 3ΐ€θθΐιιιηθ(ΐ8ΓβΙιΐΓ ; (Ιβίηοβρδ 1)»1)ίΐ2ΥβΓυηΙ εντεύθεν αύτο\ μίν ήσαν οΓχων εΓσω ' τ6 δέ πολιτι- 
κών &παν σύτΕΐ^μα έπλάζετο, έν οΓς χα\ ήμεΤ^. ΚαΙ 
τ6 μλν βάρβαρον ένεμε το τάς έπ' οΓχων ενθέσει; * 
οΐ δ& Ο'.κοδ€σι:<5ται άπελήλαντο/ χα\ περιενβστουν 
ωδε χάχεΓ, πεινωντες, διψώ'/τες, ^ιγοΟντε;, δη χα\ 
γυμνοί. Κα\ εΓθε μέν γυμνο\, ώς &ν που κα\ έλεοΓν- 
το έχ των γυμνωσάντων ' νΟν δΐ σοφιζ<$μενοι τήν 
ίνδυσιν, διά τδ &λλως κατ* δψιν αισχρών, ούχ εΤχον ίιι(Γ8 (Ιοηιθ8. Οιηηΐβ τβΓΟ §<ΙιηίηίδΐΓ3ΐ!ο οίτΐΐ3ΐί3 
(1ί88θΙυΐα ογ2ιΙ, €υ]υ8 ηθ5 6Γαπιυ8. Β3Γΐ)ίΐΗ (Ιοιηί- 
1)08 ΐΓίΙ)ΐιΙυιη ΰΟΐι&ΙίΐυβΓβηΙ ; άοιηίη! νβΓΟ 68Γυηι 
βιριιΐβί Γυβηιιΐ, Ηίο βΐ ίΙΗο βΓΓβηΐββ, ί&ιηβ, 8ίΐί 
0Γυ€ί;αί, Ιΐ0ΓΓ6η(68 ρΓ» ηυάΐΐαίθ. Εΐ υΐίη&ιιι Γυίβ* 
Β6ηΐ ηυϋί, υΐ ίοΓίβ ηυ(ΐΑηΐ68 ίρ808 οοιηιηοτβΓβ ρο• 
1υι$8οηΙ ! ιιυηο νβΓΟ, ίκιίαιηβηΐο ιιονί ^βηεΗδ Ιη« 
νβηΐο, ςιιοά Αΐίαβνίβυ ΐιίΓρββδΙ, ηοη €οηιπιοΐί 8αη( Οεον, οΤα τήί άνάγχης έκάστφ, εΙ χΛ & /άλλον, Αλλ* Β ς^ι^ιικΙαω Ιαηίο&ιη Γβΐίηίΐιίβηϋο. ςυληι ηβοβδβίΐλβ οΟν τίνα στολήν άφοσιούσης* οποίαν Ιδών 6 μλν 
Εξω πένθους, γελάσοι άν διά τδ σχηνιχώτερον, ό βΙ 
συγγεγευμένος του πάθους ούχ &ν δχνήσοι μή έχθα- 
νείν λυπούμενος. Έτρύττησέ τις ψ(αθον, χα\ περι- 
6αλ6μ(νος, Εκρυπτε μ^γις τήν προσθ(αν αίσχύνην. 
Κα\ ήγάπα οΟτω χαλυψάμενος, ευδαίμων αΰτδς τ|) 
πρ&ς έτερους παραβολή, δσοι τδ κατά χε7ρα θέναρ 
χα\ τά Μκτυλα καθά τι παραπέτασμα προθέμενοι^ 
χα\ χρύπτοντες, &πβρ Ιχρην, ήρκουντο, μή Εχοντες 
δ τι πλέον δράβηυσι« ΚαΙ ξν μέν χα\ αύτδ ού θέας 
Ιξιον. Ε< δέ χα\ γυναίκες του πάθους Ικοινώνουν 
τουδΟφ %ί δ)) Ιλαμκεν ήλιος» ώς κα\ τοιαΰτο^ καθο- 

ρθ^. *Αλλ* αύτδς μίν εΤχεν άλλως ένδε(κνυσΟα( τι £ 
καλ^ν, έκτρέτιων του; αύταΐς Ινυβρίζοντας. ' Ο δέ 
Ιπιών Ισπερος πάνδεινα Εποίει, σκδτον προβαλλόμε- 
νος εΙς άποκρυφήν κα\ άναίδειαν. Ή μεν γάρ ήμε- 
ρα βΐχέ τι σώφρον δέει τών υπερεχόντων * ή δέ νυξ 
Ιηα^^ησίαζε τά μή δσια. ^Ην τις τότε, και δ; ^ά- 
κος βΰρηχώς παρε^(^ιμμένον ιηυ άποκαθημένης τυ• 
χδν ή κα\ άλλοΤον, οποίοι; πολλοίς οΕ λεωφόροι κα- 
τέατρωνται, κα\ συχνά τοιαύτα συγχεχρουχώς εΙς 
^αφήν, ώς ε(χε, κα\ λεντίου τρόπον συσκευάσαμε- 
νο;, &χων ήθελε τήν ασυνήθη περιστολήν. "Αλλοι 
συνθέματα έρεα μαδώντα έξευρίσκοντες, και Ινα• 
πτ^μενοι, κοιλίαν μέν κα\ ^άχιν χαΐ τά κατωτέρω 
Εσχεπον σχοίνφ σαθρ^ κα\ ^υπαρ|, τή έκ φιλύρας, υιιίουίςυβ ϋοηανβί&Ι, Π€6ΐ υηίΰ&ιη. Ουίιΐ3/Ύΐ νίιΐβ- 
Χ>Α1» ηοάυιη Ιιΐ|[6Γ<1, ήϋβΐιβΐ β οοα(Γ8 60 (|υο<Ι ιη&βίβ 
$ε6ηί€απι βββιΊ; ςαί νβΓΟ ρ&ββίουίβ ρλπίοβρβ Γυβ- 
ΓΑΙ, ηοη Ιΐ9Ρ8ίΐαΙ)2ΐ ΙίιηοΓβ πιοΠίβ. δίΟΓβΑΠί &Ιί(μΜ8 
ρεϋτΓοΓβϋαΐ, ΠΓθυιη(ΐ3η&(|υ6 νίχ βΐΗβήυβ ριΐιίβηιΐυιιι 
€ίΓΰΐιιηΐβ^6ΐ>8ΐ. Ροδίςπβηι ίΐϋ €ΐΓ€»ιυΐβχ6Γ2ΐ Β)1>ί 
νίϋβϋαΙυΓ 6886 Ιιβ&ΐυβ ρΓ» ΰ9Βΐ6π$, ηιιί, γοίαιη πια- 
ηυ» 80 (1ί|;!ΐ08 νβΐυΐ ηυθ(1(1&ιη τβΐυιη ρΓοροηβηΐββ 
8ΐ)8θθηύβηΐ65()ΐΐ6 ί\ηοά 6ΓλΙ 8ΐ)8θοη(ΐ6η(]απι, 8η III- 
06Γ6 βιί8ΐιιη&1)&η(, ηοη Ιι&1)6πΐβ8 αηϋβ απιρΙΓϋδ 
ί:ΐΰ6Γ6ηΙ. Ηοο ςυ'κίβηι 6Γ3ΐ νίβα ιηί86Γ:ιΙ>Ί1β. δ! 
€113111 ηιυΙίβΓβδ ρ&88» ίυοΓαηΐ, ςηί 4 8θΙ ,ίΐΐυχιι ιιΐ 
ΙίΦΟ ΰθηΐ6ΐηρΐ3Γ6ΐυΓΤ 

109.. Αι ίΙΗ 83ΐ(6ηι ΪΗ>^ ΓβίβΓβηιΙιιηι Ικ>ηί ηυοά 
ηαί ί11ί8 ιηβυΙΐλϋΑηΐ ίνβΠβΓβΙ. ΥββρβΓ τ€?ο ββςαβηβ 
Ιΐ;Γ8νί88ίιηΑ λΐΐυΐίΐ» ι«ιι6Ι>γα8 ρΓ0]ΐ€ί6η8 υΐ οιηηΊιι 
3ΐ>8ΰθπ<ΐ6Γ6ηΐυΓ οιηηΐ8<ιυβ ριιάοΓ •Ι)€••6ΐ. Οιο» βιιΐΜ 
ρΓυιΙβηΐίϋΐη Αΐίςυ&πι ΙηιροηβΙίΑΐ οΙ)η)6(υηι (Ιοηι'ιηαη• 
Ιίυηι, άυη ηοι Βλοπίβ^β βδ&ια 61 8λη€ΐ1ΐ3ΐί8 οοιι- 
ΐ6ΐηρ(Ηζ. Ουίιΐβαι υΙ)ί ρ^ηηαηι ΐΑΟ^Γλίνη *υΐ 
βίπιϋο ςυυ, υΐ νίϋβΓΟ 6»1 ίο τίί» ραΙ>1ί€ί8, πιτ6• 

ηί8801, ρ3Γΐ68 1306Γ88 βΙΙΙΟΙΙΙΐΙ ΰΟΓΙ ΰΟΟδυΐΜ ΙΒ 

Πηΐβί ΓοΓίΒΑΐη ηιυΐ3ΐ)Αΐ 6ΐ 8ί€ νβ8ΐ6ηι Ιηβοΐίΐλΐιι νβΐ 
οοηΐη ΥΟΐυηίΑΐβπι ΙικΙυοΙϊΑΐ• Α1Ί1 ρΑΒίιοι Ιαιιοοβ 
Ιιυιηίάοδ ουιη ίηνβηΪΓβηΐ, €0η8ΐι«1>3ηΙ• Τ6ΐ»1)3ηΐςαβ 
νβηΐΓβιη, Γ6η68 8€ ρ3Γΐ68 ϊηΓβΓΪοτβΒ ίοηβ γίϋ 30 <!«• 
1)ίΙί, 6χ ΐίΐί» (χ>Γΐί€6 Γ3€13, Υβΐ (ΙικχΙβιιι 3ΐίο ρΓ26άη- ή τοιουβέ τίνος περιζωσάμενοι, τά δέ λοιπά έν χρψ ι^αηκβ%, 3ΐί38 νβΓΟ ρ3Γΐββ οοΓροπβ ηυάβδ, 36Γί βχ- 
κατ' αΟτήν σάρκα τψ αέρι γινόμενοι. Ίματισμένον " ροδίΐββ, |)3ΐ)βι»1β8. Οιιί ν68ΐίαΐ6η1υιιι ιηΙββΓυηι, ίβ δέ τίνα 1δε?ν τδ δλον δμοιον ήν ώς εΐ κα\ ^ήγα είδεν, 
ή Αλλον Ανδρα • λαμπρότητος. Πόρναις μόναις ένέ- 
λαμπε κάλλος Ιματισμού, οΛ τοί; Ιεροις πεπλώμα- 
σιν ήγλαΐζοντο, εύπάρυφοι το?ς μιαροΤ; έρασταΤς 
παρομαρτουσαι, κα\ βλεπόντων ημών πα^^^ησιαζό• 
μεναι τήν άμαρτίαν, κα\ συγκαταχορεύουσαι, ώ κάν- 
':ανθα θείας άνοχήςΐ ΑΙ δέ κεφαλα\ τοις μέν πλείο- 
σιν ήσαν άκαταχάλυπτοι, τών Αατίνων οΟτω σχευω- 
ρησάννων, ώ; Αν Εχοιμεν τδ όμόττολο'ν. 

ρι'. Κα\ τοΰτο μέν οΐ δυνάμενοι Επασχον. *Όσοις 
δέ τά τής κεφαλής ούκ είχεν άπαθώς, άλλ* Εδει χα- 
ταχεκαλύφθαι αύτάς 3ιά τδ ά^/^ωστον, άλλ* αύτου; 
{Λέπων τι; παντοίο; άν τήν >ύπην γένοιτο, τξ ποι- υΐ Γΰχ ΥβΙ 3ΐίΐ]8 τίΓ ίπδί^ηίδ 1ΐ3ϋ6ΐ)3ΐυΓ. ΜβΓβΙποθβ 
8θ1-β Βρΐ6ΐΐ(ΙθΓβ νβδίίιηβηίΟΓυιιι ί(ΐΙ{;6ΐ)3ΐιΙ, 83οη8 
ν6ΐ3ΐυίηίΙ)υ8 6ΐ8ρΐ6Πίΐ€8€6πΐ68 ; ρυΓρυΓ312Β ίηιρϋτίδ 
3ΐΐι3(οπ1)ϋ8 ]υη|;6ϋ3ηΐαΓ, λο 8υϋ οΰυΐίβ πο8ΐη8 ροε- 
£3ΐυιιι 3υ(ΐ6ΐ)3ΐιΐ οΙιοΓΟϋςυβ (Ιυο6Γθ. Ο ςιΐ3αΐ3 Ιυιιο 
ρ3ΐί6πΓΐ3 Οεί ! ε:|ρΐΐ3 νβΓΟ ρΙϋΓΟΓυιϋςυβ βςυίιΐΰΐυ 
ηυϋλΐ» 6Γ3ηΙ, 1ι3ΐ1ι;ί8 ίιΐ Β^οηΐΐϋυβ ιιΐ 60ΐΐ6ΐη ηιθ(1ο 
Τ6$1ίΐί 6580 ιηυ8. 

110. Ηοο νιτο ρ3Γΐ6ΐ)3ηΙιΐΓ ςυί ρο(6$ΐ3(6ΐη ΙιαΙιο- 
1}3ηΙ. Εο8 3ΐι(βιη ςαί €3ρίΐ6 (ΙοΙεϋαηΙ 6ΐ ρΓορίβΓ 
ηοβίαιη ν3ΐοΙιΐ(1ίη6ΐη ίΙΙυϋ οοπίβ^^βιβ <)6ΐ)6ΐ)3πΐν $ί 
ς\ιί8 Γοη^ρβχίΐ, δυιΐϋΐιο ιηοϋΓυΐο 3(Γθ€ΐυ$ 6(οΙ) ν&• 111 Ευ5ΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδ5Α10Ν1ΓΕΧδΙ3 ΜΕΤΗΟΡΟΙΙΤΛ 11ί 

Τίί, ηβ» νιϋίΙ, τβίοΐί •ΙυρθΓ6 εοτΓβρίν• «ι. Νιοι Α χΛ^β τ^ν βλειαμΙ/ων συμπεριττίμινος. ΉΠον μίν ΙοτίηηΛίΜίηίί ςαίί^οβ , ο1)ί ρίΙ«υιιι εοπιοιοβίαιη 
€»4>Ηί ίιηροηρικίί Γ^ιεαίι^ «ΙαΙμΚογ, ΐΜβΙΐΜίιιιί «Ιμ 
▼ί(Ι(:1)20ΐυΓ, Ηυηι ρ1«πΐ|θβ €»ί€Γί €|θΜΜΝΐί Ι6(•- 
ιηεηιβ βι ]αη0θ, βΓοηϋίηβ, οαίαιηο €οη6€6Γ• «ιυι- 
%^\)ΛΏ%, 09ςυ6 ΰ9ΐηί«ί:ΐΓυιη 8«Ι {ιι§ι«γ (ΙβΜρβτ ρ«τ- 
ίοΓΑΐα ροπβΙιβηΐ,Ει ο«ο ((ΐιίϋ^ιη οηιηη ιφγτΙμιιΙιιγ, 
βίνβ ΚιβΓϋβΓΟΓυιη πιΟΓβ• τ^άοΜ^Ληί, §ίν€ •ηί• 
ν68ΐί|;ί0 6ΐΐΗί>«1)3η(, ρΠί »ί€ ρβΚοΓϋΙί Βΐ ίαΓυΒ(ϋ- 
1>υΙυιη ρΓο »ί^•ιο 8|ηιΐΗ>1ί€0 «ηηΙ. 

ΙΗ. Ηίΐ6ΠΜΐΐ οαιηβ§ ίικίυΐί τβλΓιηβηΓϋ* ςοοηιη 
Ιη ηιυΐΐί• ΓαΙκ(:Β3ηΙ, (|ΐΐ9•ί 1•ρί(]β$ ραιρυΓεί , ρΐας;» 
ροΓροΓ»ΐ4Β 61 •809υίηβ 6θηιιιι φίΤαβο ; §ρ6€ΐ3ΰυ- 
Ιυηι νίλα οιί^βτιύίΐβ ; ρΗπιαοι ςαίιΐβπι ουηι υιη- γ&ρ &φχητ^ν ικριτεΟεΙσβαι, ο( εΰτυ*/έ«τβττ(Μ χατε- 
κλοΰτουν * τών ^Γ &}.λων οΙ «λείους ψιάθαιν ιελέγμα• 
τα ή σχοένων ή χαλάμης Ισχεδίβ^ον εΙς τοίαύτην 
αχ^ιτην, τά «ολλ^^ χα\ βιατετρημένα τήν χορυψήν 
χατ& «αίΓ^ο^χην. Τλ ^ιΐν Ιβρώτο χαταβοηπ^βαμέ- 
νου, τά βι χα\ χατά ^ρβαριχ^ν Αθυρμα, οϋχ όλ(γα 
81 χα\ τρ^ς τέχνη ν, Γνα βιά του τρήματος ό κιλος, 
ο!α καί τις χώνη χ*Λζ δ(ψω9ΐν, (νερεύγηται συμβο- 
λήν. 

ριαΤ• Κα\ 1ί<ταν οΐ πάντες έχ των τοιούτων ατολι• 
σμάτΐιΐν, &ν κολλοίς Ινέλαμπον ως οΤά τίνες πορφύ- 
ρεοι λίθοι κληγα\ χορφύρουσαι τψ Ιξ αίματος λύθρφ, 
ΘΙαμα χα\ δυσπρόσοπτον χα\ βυσείχαττον * τ6 μΙν, 1>ηΒ6Ι ϊηίβτί» ίιτυβΤ6 νί<ΐ€Γβηΐ0Γ; ΜβαικΙοαι ▼<•γο, ^ ^Ις Ιχ νερτέρων ήχειν έδ^χουν σχιαί τίνες &ΐ€<τουααι. βο ςοο<Ι ηοη ]3ΐη οΙιβΓβΰΐβΓββ ΠΑΐυπιΙββ ΙιβΙ>6ΐ)8ηΙ, 
•βα ςιιοά ίηΐι» υηι1ίΐ|υ6 αίΓΚϋ&ηΐ, •60 ςιιοιΙ 6ίΓα• 
ώιιβηι Ιισιιο ρΓβιίοβνηι ΠςαοΓβιη ηιιο ΑοΓββοί 
ΓαΙιί». 1.3|)0Γ βηι βΓ^α εο^ηﻀ6Γ€ Ιη ΠΙίβ ςαβπι 
ΐΡλχίηιβ ^Ηί|[«|)29, υηυλςοίβςυβ πηυαιςιιβηι<|υ6 
Ιηΐ«ΓΓ098ΐ)αΐ ςπίβ ίοΠβ βββ6ΐ, 60 ςαοά οιηηββ 60• 
(Ιβιη €0ΐοτ6 ΰ88«ηΐ «ιςηβ !η ηυΙΙο (ΙίίΤβΓβιιΐββ. 

112. Ιιβ Ια 6€(Ίβ8ί!ΐ5 ΙΙίςυβ οιηηββ ίη«ρ1οΙ1β 

•Ιςυθ Ιηΐ6ΓΓΟ|{9ΐ0, (|1ΐί8 ΜίΙίοβΙ ίηΙβΓ 60§ €8β6( 

ϋ(ν68, τβΐ ρβυρϋΓ 61 Ιιίβ 8ίιηί1ί&. Α( ςιιίβ 88- 
ΰ6η]08 681? ςιιίβ Ι^οιογ 68Ι? ςιΓΐ8 βχ ρορυΙο ? 
Οπίΐη*ώυ8 βηίιη ιιηι ίηια^ο, 62(1βιηςυ6 ίοπη», 8€ 
ΙΗ8Ι ςιπ8 6ζ αΐίίβ Γ68ροη(1ί886ΐ, ίιι 8λΐΐΰΙυ8Γίυιη ίη- τ6 Γ, δτι τους χατί φύσιν χαραχτηρας ούχέτ* κΤχον, 
Μ. τδ Ενδον ιη>υ άναχωρηααι ή χαι\ τέλεον έχλιπείν 
τδν φΩΐιον χι*μ^ν, δι* ο!)ΐ»ρ έξανθεί τδ ερύθημα. ^Ην 
ούν Εργον γνωρίααι χα\ τδν πάνυ εν τούτοις φίλτ» 
τον * χα\ Ιχαστος άνηρώτα Ιχαατον, οατις ποτ* &ν 
χα\ εΓη, διά τδ χατά χρδαν πάντων ομοειδές» χαΐ 
διάφορον χατ* ούδέι^• 

ριβ'. Ιτέον ΚΑ τάς Ιχχληαΐας, χαΐ θβωρητίον 
τοός τοιούτους χα\ έχεΙ, χαΐ Ιρ«9τητέον, «(ς &ρα Ιν 
τούτοις δ πλούσιος, ή πένΐ|ς, χα\ δαα τοιαΟτα. *Αλ- 
λά τ(ς μΙν ΙερΑται; τ!ς δέ Ιπ\ τον άναγινώσχειν 4σν(; 
τ(ς δΙ του λαού είναι ιΥληχε; Πάντες γάρ είδος Ιιρ, 
χα\ μορφή ή αυτή, χαν εΐ μή τις άποχριθε\ς των ΙΓ&886Ι, ρΓ6€68 βίΤυβυΓυβ, 61 8ΐί']υί8 ίπ Ι6ΐηρ1ιιιιι ^ άλλων, τδ Ιερλν είσέλθοι βήμα. στησδμενος ε2ς ευ• ΗΐΐΓ8η8 8866ΐΙ<]ί886ΐ ρ8πΙΐ6ΙΙ(ϋ 68088, ΠοΙΙε ΙΚΐΓϋΟΙ 

81 ΐ8ΐ60Γυιιι «Γ8Ι (Ιίβΐίιΐΰΐιο; Η! οπιηββ 8ϋ(ΐϋί^ ^ΤΆ^β 

•8ΐ«ΙΜΐ(•1>8η(, )ί€6ΐ 8ΐί88 Ιη8ϋθ8. 8θΙ|]Ιί5 61ΐΙΐη 68ΐ- 

€«Ι8 οιηη68 88η6(» (Ιοιηιιβ ΟΓΰρΜ^ε βναβοΓβηΐ. χάς, χα( τις άλλος ε(ς τδν Ιερδν άνέλθοι δχρίβαντα 
ψαλμού χάριν, ούχ ήν διάχριβις τούτων τε χαΐ των 
του λαού. ΕΤχον δέ τι πάντες οϋτοι σεμνδν, εΐ χα\ 
άλλως λυιιηρόν. Αελυμένοί γάρ έχ των ποδών πάν- 
τες τά υποδήματα, των του αγίου οΓκου χρηπ(δων 
έγίνοντο, 

ριγ*. Σχοπητέον χα\ τάς έχάντιι>ν τροφάς, χα\ 
γνωστέον, ώς έχ των αυμφυλετών μέν ούχ ήν δ τι 
χα\ λάβοιεν, πάντοιν έξ Ισου πεινώντων. Των δ& 
Λατίνων ολίγοι μέν τίνες έχορήγουν όβολοΰς τους 
παρά σφίσιν, δθεν ήν γλίσχρως άποζΙ^ν οΐ δέ πλεί- 
ους διάβολον έπιχαλουντες τδν έπαιτοΟντα (τούτο δή 
τδ παρ*αύτοΙς εύχορήγητον), Οβρεις έδ(δουν ώσε\ 
χα\ ψωμδν, χα\ χόνδυλον δψον έπ* αύταΤς. Κα\ ό 
Α€ί1Ι1ηΐ8 6Γαΐ βχεβρκο Η3ΓΤθΙ)ΐ3η3 ςαί, ιιΙ δυρΓ8 βογΙ- ο Ιλβος μέν ούτως ήν δυσεύρετος δίχα γε των έχ του 4Ι5.1η9ρίοί6η(]α!η οίΐιοβ υηΐιιβοιφιβηαβ,υΐ 8£[ΤΙ0808- 
(ΟΓ 4|υθ(Ι ηΙΗίΙ 8 6θπΐΗ1)υ1ΙΙ)ΐ]8 866ίρ6Γ6ηΐ, οιη:ιίΙ)ΐΐ8 

68ι9(ΜΙΙ ί8ΐη6 6Γυ6ί8ΐί8. Γ81ΐ0ΐ 6Χ 1•8(!ηί8 0ΐ)0ΐ08 

ς«ΐ08(Ι»ιιι 8ρυι] 86 Η8ΐ)6ΐκιηΐ, υηϋβ ρ8Γ66 τΗιώΑΐΚ. 
ΡΙϋΓίςιιβ ^ΓΟ 6Χ 1ιί8 (Ι1&1)θ1αιη ηρρ6ΐ1α1)8ηΙ ιηβη- 
<ΙΙθ8ηΐ6Π) (Ιιοο 6ϋΙ βρυιΐ ΠΙο8 ίη ηιβιΐΐο ροδίίαιη) 
εοηνΐ6ΐ8 <)8ΐ>8ηΐ νβΐηΐ ρβηετη 61 ΙηβυρβΓ ριι- 
^ηυπι ΡΓΟ 6οη(ϋιΐ)6η(ο, ΙίββΓΊ60Γ(1ί8 βίο ηιιίύβιη άιΐ- ριυιη 681, οηιηββ €ΐν68 α»•1ΐ3 ηυΐΓΊβΓαΐ ηυβηΐυιη 
6Γ81 η66Γ868Γίϋΐη. 51 ηπΐβ, υ( ιηοβ 6$(, ρΓ6ΐπιιη ρΓο 
€ΐϋί8 ο0(ΠΤ6ΐ, 1ΐ6υ ςιιηηι 1)ατΐ8Γ3 ίπίκιπιαπίοε! Ιιι- 
«)ηθ6ηΙιη 8θΑηη6η1οςιιθ8θηί\Ιιιΐ8θΓ8ηΐ8 6ΐΖ6ηΐ6- 
ιιί€ΐ8 ηυΐΗυηΐ ι»6ΐ!6ΐ)8ηΐιΐΓ Ι3ηΐυιη ςα8ηΐυιη ^βεβ- 
1)81, 8ΐςυ6 βΐΐ&πι βΠςυίίΙ βιηρΙΊυβ, 68ρΐίνο νεΓΟ εινί 
ιηΐηΐιηιιηι, 8ΐ ςιιβηϋο 8(1 ίΐΐυιΐι Γ6ν€Γ8υη) 8ίΙ. Ρ8ηί8 
ίΓυβΙιιΙυιη εαΓνΗΐυιη Ιη 8ηηυΗ Γογηιαπι Ι8ηΐιιιιι 

ηΗηΐΐΙυΠΙ ρθΙΐ6Χ Ιΐΐΐΐεχςΐΐβ €1Γ6ΙΙΐη86ΓίΙ)6Γ6ρθ$86ΙΙΙ 
ΙΐΊΐ)υ8 8ΒΙ)6ΐ8 8ΐ8ΐβη5υ8 ΐηΊβ6Γ8Κ>ί1ί €ίνί ν6η(ΐ6ΐ)8ΙΐΙ, 

^Ιχ ο1)θΙο υηο ΐ8Χ8ΐαιη. 

414. 06 ΑηηεηϋΒ ΙοηπεηΊο, 6ίΓΰΓΐ)υοΓυηΐ ίηίο- 
ΤΙ0Γ8 ιηο8 Ιη ηΐ6ηΐ6ΐη Γ6νο68ΐιΓΐ8 ςαχ αιβία ίΠιβ Μυροβλύτου, δς, χαΟά χα\ προύγέγραπται, πάντας 
τους πολίτας Εθρεψεν, εις δαον έχρη^. ΕΙ δέ τις χα\ 
εύπορηχώς πόθεν έθέλοι τιμήματος πορίσασθαι τδ 
τρέφον, Ραβα\ της βαρβαριχής άπανθρωπίας 1 *Ιου- 
δα(φ μέν γάρ χα\ *Αρμεν{ψ, ούς ή άγχιτέρμων 
Κρανία χα\ ό Ζεμενίχος φέρβουσιν, έπεμΙτρει« ές 
δαον τε χαθήχον ήν, χαί τι χαΐ εΙς ύπέρμβτρον « 
έαλωκύτι δέ πολίτη) ελάχιστον, εΓ που χα\ έπιστρα- 
,φε{η αυτού. *Αρτίδιον γοΰν περιηγμένον ώς εΙς χρί- 
χον, δσον &ν άντίχειρ χαΐ λιχανδς διαγράφαιεν, τρι- 
ών χαλχών στατήρων άπεδίδου τφ Ιλεεινφ πολίτη, 
μόλις όβολου άξιου μενον. 

ρ'.ο. *Αλλ* άμα ύπεχρουσάμην *Αρμενίους, χα\ 
ζέσιν Ιπαθον περιχάρδιον, έννοησάμενος, δποΓα χβΐ^ 113 ΒΒ ΤΠΕδδΑΙΛΝίαΛ ϋΚΒΕ Α 1ΑΤ1ΝΙ8 σΑΡΤΑ. 111 χ^ χα\ α&τοΐις 5 βάβχανος δαίμων ήμΤν προσέΟετο. α ςυοςυβ Α(1ν6Γ8ΐιπι ηοβ ίιΐ)ρΓθ1>υ8 ϋβΐηοη (ϋη^ββ- Ιςω μίν ιιρ^ της άλώσεω; Ι ν δντας τοΓς πόλε μ (ο ις, 
χαί θερμότερους Ιχεινων εΙς τά χαθ* ημών Αποδει- 
χνυμένους καχά, έν έφδδοις, Ιν λδχθ(ς, έν προόδοις 
ταΤς εΙς λβ{αν, &ν μηχαναί^, έν 1χφάν929ΐ ιών λαν- 
θανόντων * £βω βέ δεσπόζοντας ημών χα\ αύτοΟς, 
άΐΜίλουμένους, επιτάσσοντας, άποττερουντας, τύπτον- 
τβς, βγχοντας τοΤς ώνίοις. Άρτίσχον γάρ παλάμη 
ιβριληπτδν, δν όβολοΟ 4ν τις τιμήσαιτο, ττολλου αυ- 
τοί Ισίταβμώντο, χα\ Λατινιχώς κβ\ αύτο\ ήμ3; 
άπέιτνιγον. Κα\ άπολώλαμεν άν τηνιχαΰτα, εΙ μ^ 
τίιν 6ηώρα^ χατ' &μμον πληθύνας δ θεδς (έν αΤς χα\ 
τ3ις σταφυλάς, &ς Αλλων χεχοπιαχδτων Ετεροι 2δρε- 
πον, εΙς τοΙς Χ($πους έχείνων £!σ&ρχ<5μενοι), Εθρε- 
ψβ χο\ ήμ3ς. Μη γάρ 1π\ νουν άγέτω τις, 4λλο τι 1 ίΐ, 6χΐΓα ςυίιΐ^η οίνίΐβίβηι , «ιιΐβ €ζραβιΐ3ΐίοη€ΐη, 
111 ιιΐ6()ϋ& Ιιθ8ΐίΙ)υ8, ϋϋδ'βΐίλπι ί«ητ6η(ίοΓθ8 ίιι οιβΗ 

Ιίβ &ϋν6Γ8υηΐ 1105 08(βη(ΐ611(1ί8• ίη λ{|$Γ€88ίθρίΐΜ18• 

ΐη ίη8ίϋιΐ8, ίιι ίηουΓ5ίοηίΙ>ιΐδ 8ϋ ρι*9Κ(ΐ3ΐη Γ^ρίβηιΐλΐιι, 
ίη ιη3€ΐ)ίηί8, ίη Γβτβίαΐίοηίϋαβ &1)8θοη(1ίΐθΓυιη ; ίη- 
ΙΓ8 νβΓΟ οίνίΐβίβιη ίη ηο8 βΐίαιη ΐγΓ8ηηίθ6 8«νί6α- 
168, ηιίη8ηΐ68, ρΓβΒοίρίβυΙββ, Γλρίβηίοδ, ρ^Γΰυΐίβη- 
168, ίη ΰοιηιηβΓοίο ορρπηιβηίοδ^ Μ88βιιΐ8πι βηίπι 
ρ»1ιιΐ36 πΐ6η8υΓ2ΐ, ςυ» οΙ)θΙο οοη8ΐί(ί886ΐ, ηιυΐΐί ϋΐί 
α8ΐίιη2ϋ3ηΙ, Ιι2Γιο1ε6(}υ6 61 ίρ&ί ηοβ ^ιιςϋ1αι)3Βι. Τυηο 
ρβΓϋ&δβιηυβ,ηίδί Αυιαηιηυιη ηοΙ)ί86οη$υπ»ηαη8θ6υ8 
(ςυο ΐβη)ροΓ6 υνίβ α1)υη(ΐ3ηΐίΙ)υ8, ρΓΟ ςυίϋυδ 8ΐϋ 1«- 
1>0Γ8ν6Γ&ηΙ, 8ΐϋ νίηϋβηιίΑΓ&ηΙ, ίη 18|)0Γ08 βοηιιη 
ίηΐΓ3ηΐ65) ηοβ βηυΐπβββΐ Οοιιβ.Νο ςυίδ €ηΊιο βιίβϋ- ές τροφήν χα\ τρυφήν ένδεδαψιλευσΟαι ήμΓν • δν Β ηιβΐ αΐίςυο αΐίο ίη ρηηιαπι βΐ ββουηααπι πιβηβ^ιη έχβλιβομένων μέν, οΤνον είχομεν, ε Ι χα\ πνευματιαν 
Ιχείνον χα\ βρδμιον, χα\ ού προσηνή πρδς ύγίειαν, 
&λλ* ουν παραμυθητιχώτερον Οδατος * χα\ άλλοίαν δέ 
τροφ1)ν, να\ δέ χα\ Ιματισμδν τ^ απεμπολήσει, χα\ 
εί τι δλ Αλλο (ϊφδιον χα\ πρ^χεκρον πορίσασ^αι. 01 
βΙ Ιξώλεις *Αρμένιοι λέγονται χα\ χαταμιαίνειν 
ήμίν τους Αρτους. *Ην δε αύτ6 ούχ Ιχανδν, τους 
πτωχούς Ιχτρέπειν του προσίεσθαι τά πωλούμενα. 
Δεινή γάρ ή &νάγχη, τδ χαθήχον Ιχχρούε^θαί, χα\ 
μδνου του πρδς βίαν έγχειμένου γίνεσθαι. Τοιούτον 
δέ τίνα μιασμδν δια^^έει φήμη χα\ Ιχ των Αατίνων 
πάσχειν ήμΑς. Έλαιονγάρ πιμελαΐς χα\ στέασιν 
Ιγχαταχεραννύντες, έγίνοντο τοΓς άγαθοΤς Χριστια- 
νοίς αίτιοι του παρανομεΤν τήν νηστείαν τήν χατά (Ιοιι»Ιθ8 ηοΗ Γαίδ8β ; οχ υνίβ ςυαΒ μΓ6880Γ&ηιυ8 νί- 
ηυιη ηυίίΐβιη Ιΐ3ϋ6ΐ)3υιυ8, ΙίοοΙ νοηίοβαπι 61 Γ610Γ68 
ΐ;οη6Γ8η8 η66 8»ηίΐ8Γι Γανβηδ, 86(1 Λ(\\ΐ2ί ^υ^υϋ^^υ8 , 
λΐίοςυβ €11)0 αυΐ νββίίπίίβηΐο βχ Γογο, 30 8ί (|υθ(1 
3ΐίϋ(1 ραΓαΙυηι 80 ΓαοΙΙο οοπαραΓ&Ιυ. δ€6ΐ6Γ8ΐί βΐίαιη 
ΑΓΠ)6ηίί ρ8η68 ηοΙ)ί8 00ΓΓυρΙ$86 (ΙίουιιΐϋΓ. Ηοο νϋΓΟ 
]υ8ΐυηι ηοη 6γ»( ραυροΓββ 8ΐ) βιηοηϋί» ηθ€6888Γϋ8 

ΑνοΠβΓβ. Τ6ΓΠΐ)ί1ί8 ηβ€68$ίΐ88 68ΐ 8 ]α8ΐθ ρΓΟίΐΙ- 

1>6Γί, 8θΙυπιςιΐ6 ρΓ0ΐιί1)ίΙυη) βοΓί. Ταΐί^ 6ΐί80ΐ ΓαοΐΑ 
ΓαίΙ ηο8 8 1>8ΐίηΐ8 Γυΐ886 ρ885οβ. Α<1ίρ6πι βηίπι οΚ 
8€ΐ)υηι ουηι οίβο ηιίβοοηΐβδ €8088 ΓαοΓοηΐ οογ 1>οηί 
€1ιπ8ΐΐ8ηί ]6]υηί8 Οαβϋρβ^βδΐια» 80 Ρ8Γ88€θν68 
ηοη οΙ)86Γναπηΐ, ίΐ8 υΐ ηοη 'δοΐυιη ηοη ΓιΙ)6Γ08 
6δ&6 δίηβΓβηΙ ίη βίβοΐίοηβ ηθ8(Γ2β δβΐ'νίΐαΐίβ 86(1 τάς ητρά^ χα\ παρασχευάς • Γνα μ#ι μδνον τίιν ^ βα^ηι ουίΐυί δ8€Γ0 ίη8ΐι1ΐ8Γ6ηΙ• Οϋίδ !>«€ Ι8ηιΐ6ΐα 
τύχην ήμ7ν Αλλοιώσωσιν, οΤς ήμΑς χατεδουλώσαντο, 8υί>Ιίη6Γ6ΐ? 
Αλλά χα\ τ!{ Αγια θρησχείι^ι Ιμπαροινήσωσιν.ΊΟ τ(ς 
&ν Ανάσχοιτο έχείνων; 

ριε'. Κϊ\ δτε ήμεΙς μ&ν Ιν τφ του μεγάλου 
μυροβλύτου ναψ Ομνους Εερους έτελουμεν περιιστά- 
μβνοι τδν περιώνυμον ελεήμονα, οΐ δ* έν ταΤς πλα- 
γίαις του ίερου βήματος τά εαυτών έτέλουν, Αντι« 
^νοΰντβς ήμΤν, χαΥ τάς πολίτιδας ψωνάς ύττερ- 
φωνεΤν εθελοντές ^Χς χορυζώσαις χα\ Ατυηχέσι, 
πολλάχις δέ χα\ ταΖς τών χαθ" ήμΑς θείων Εύαγγε- 
λ£ων έχφωνήσεσι, πρ6ς Εριν οΐ άχαριτώτατοι άντε- 
πεξιγδμενοι, χα\ συγχέοντες οΟτω τδ εΟταχτον, χαΐ 
τήν Ιεράν Αρμον(αν λύοντες. Κα\ έλάλησα μέν εύ- ΙΙ5.€υηι ίη Ιβπιρίο ηιβρί ΜγΓθΙ)1γΐ2Β Ιιγηηοδ 88- 

6Γ08 €8ηΐ8Γ6Π11Ι8, Γ.6ΐ6ΐ)Γ6Π1 6ΐ66Π10δγη8Γίυ(η €θΐ6η• 

168, ϋΐί νβΓΟ ίη |;Γ8(1ίϋυ8 8αη€ΐυ8πί 808 ροΓΰι-ίβ- 
1)81)1, ηο8(Π8 νοείϋυδ 81188 ορροηβη (68, 8ΐΐίυ8€3η• 
108 ρΓοΓαηοδ βαηβΓβ νοίβηΐβδ Γααείδ €ΐαιηοπΙ)υ9 8 ο 
άίί>δοη8ηΐ11)υ8, ροΓδβκρβ βηυηΐίαηάο δ30Γ8 βναη^β- 
Π8 ηθ8ΐΓ8, ίΐ3 1οη|;β & ο.ΐιαπίαίο 8(1 πχ8δ ρπο- 
γο€8ηΙβ8, ΓββΙππι οΓιΙίηβηι ΙηΓΐ}αηΐ68 1ΐ8η:ιοηί3ΐυ• 
ηοβ 88η€18πι (]ίδ8θ1ν6ηΙβδ. ΡΓυ(!ϋηΐ6Γ 8υ1βηι (Ιβ 
1$Γΐ8 €0ΐηίΐΙ ΑΜυίηο ΙοοοΙπδ δοιη, δί (|α8η(1ο Πο- λαβώς χα\ ΐΕερ\ τούδε τφ χόμητι ^Αλδουΐνφ, εΓ τηιΐς |) ΓβΙ οηΐο , 8€ ηβ 8α€6Γ(1οΐΜΠΐ δοΟΓυπι ρΓίνΠβ(;π8 γένηται τάξις, χα\ μή γελώντο τά θεια τ^ αύτονομί^ 
των παρ* αύτο7ς ΙερΙοιν. *Ανύσαι δέ Ισχον ουδέν, εΙ 
χαΐ Αλλως έχείνος έφχει έν ούχ ολίγοις έθέλειν τά 
*ΡωμαΤχά τάσσειν, ώς μ^ χαταλύεσθαί. Ός γ< χαΐ 
διχαιοπραγείν εΓτε προσποιούμενος, είτε χα\ πρδς 
άλήθειαν βουλδμενος, ίν τβ τψ χρίνειν χα\ χολάζειν 
του; ύπαιτ(ους, χα\ Εσδτητα διανέμειν χα\ μώλωψι 
χα\ λοιπαΤς αίχίαις, άλλ> χα\ σχΛοψι τών τινας 
χαχούργων τιμΑσθαι, χα\ τψ τοΟ αγίου τάφφ Αργυ- 
ρον χα\ χρυσδν έχορήγησε τδν άρχοΰντα- εΙς άνα- 
ποίησιν τοΰ έλλείψαντος• χα\ βίδλους δέ, εΐ χα\ μή 
τάς άφηρημένας χα\ ουδέ πάνυ τι βΟχρήστους, 
άλλ' ουν, δσας εύηρεστήθη, έφιλοτιμήσατο δοΰναΐ' 
χα\ πήγματα δέ χηρών άργύρεα μεταφορητά έν ιΙΐυιΙβΓβηΐ. ΝϊΙιΊΙ οΙ)Γιη6Γ6 ροΐυί , ΙίοβΚ ίΐΐβ νι- 
δυδ ΓαίδδοΙ 3ΐί88 ηοη Ιη ρ3υοί8 Κοηΐ3η8 Γ68ΐί• 
ΐυβΓβ τβΙΙϋ, ηοη ηοΐβπι (ΙίδδοΙνβΓβ. Ε(|υί(ΐ6ηι ]α• 
811.18 ίΐΐβ Γυ6Γ3ΐ νίδΟδ δΐνβ ίη Ιιίδ ςυ» 8(1 ίρδίιπι 
8ρ6οΐ8Κ)3η(, 8ΙΤ6 8(1 ν6ηΐ3ΐ6πι, ]ιΐ(1ίθ8η(1ο 86 ρα- 
η)βη(1ο ηθ€6ηΐ69, 8((]υ6 3(1 9Ρςο3ΐί(8ΐ6πι ρ(τπ8- 
Γοιη ρΓο ρΐ3£ί8 οχΙβΗδςπβ ί€ΐί1)υδ νίοίβηΐίδ, βΐ 6ΐί3ηι 
8(1 ρβίοπ) ςαθ8(]8ΐη πΐ3ΐ6Γ8€ΐοπιπι (Ιαπιηβικίο; 
83η€(ί δβρυΙοΗ βΓ^οοίοαι ςυοςοβ βΐ 8υΓυηι ρΓχ- 
1)υίι ςη3η1ιιηι δοΙΒοβΓβΐ 8(1 δυρρίβηίίαπι βί (]ΐιο(1 

(ΐ6βΓ8ΐ. 1.ί1)Γ08 6Γΐ8Π), 1ί€6ΐ ΠΟη 81)Ι8Ι0.<), 066 ΟίΟίΓΐ- 
ηΟ υΐίΐβδ, 86(1 ςΐΐί £Γ3ΐί ββδΟ ρ085(Ί)(, (Ι8Γ6 |ζΙθη8- 

Ιπ8 68ΐ; (ΙοηλΥΐΐ ςυοιιυβ €€γφ Ω^πΓβδ 8Γ^(*ηΐ638 
8γιη1)θ11οα5 ίη 8(Γϋ8 83ηοΐί8 ροδίΐαβ, πΐ6ηΐ0Γ3ΐυ (Η* 115 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑΙ-ΟΝίαΕΝδΙδ ΜΕΤΚΟΡΟΙΙΤ/Ε 116 

011919. €ίΙ)8ηη Τ6τοςιιο(]ϋβ ηοΙ)ΐ8 ρΓχΙιηίΙ βίιηυΐ ουηι Α (εραι7ς είσόδοις, λόγου &ξια, έχαρίσατο* χα\ ήμΤν Η ΙίΙ>τί9 ςιιοβ ηοη ^Μ(ί 9ρρ6(€ΐ)3ΐηυ8, ^ίνίηαβ ίπΐ9(;1- 
η€9 (]ΐΐ8Γυιη το£[3(ί 6χοιηρ1ίη3 »€εΐ]Γ3ΐί98ίπΐ3 οοιηί- 
Ι}!)ΐΐ9 ίΙΙίυ9 ροΓίΙΐι βυιηηβ, ηβο Γ6θυ53Γ6 (|υίνίηιιΐ8, 
βθΗηϋ ε( 89ηοΐηιη βιιρβΠβοίΠβιη (ηοη βηίιη οβίΒΠίΙα 
681 τβηΟδ), βγ ςυα &Ιί(|ΐιοΐ 0Γη&η)θηΐ9ΐ ρ3Γΐίΐί 8ΐι- 
ιηαβ ιηυΐΐιβ 83ηοΐ8Γαιη ^^^ι65^λΓυIη. 

!1β. Ιη Μβ ΐΑυ(!λη<1α9 681 οοπιββ Ιιλίίηυβ, ΠοβΙ 
8Η38 αΐίςηίά ηβϋ ηιΊβίαηι 1ΐ0ΐ)υ6ηΐ, ηαΙαΓ8 βηίιη 
{υχΐ9 1)οηιιηι πιαίαιη βρρο8υ6Γ8ΐ, οπιΐβΓβπι 1ιυ]ιΐ8- 
ηιοιΗίη ΠΙο οοηιηιίβοβηβ. ΟΙβηι βηίη 1.&ΐίηίοβ 8(|;βΙ)2( 
€αηι ηο8ΐΓ>ιί1)υ8 , «ο βχρβ όΐοβΐ)^! ίΙΙίβ ιιιΐβΓ 
<ΐ6ηΐ68, ςηοιΐ αϋοηιΐπΑΐίο βίδ Γαί886ΐ ςυοίΐ άίβ 6Χ- 
ρυ{η8Γιοη!8 οπιπεη βίνίΐαΐβιη ηοη ]ιΐ£[<ιΐ8886ηΐ τίνα ζωαρχή έπένειμε σΟν γε χα\ βίβλοι;, &ς οΟτι 
λ(αν ΙποθοΟμεν, χα\ είχονίσματα θεία, ών τά ιη» 
φροντισμένα τοΙς έχει νου ήμεις αΟθις Ιπεμερίνα- 
μεν, αΐτηθέντε;, χαΐ μή Εχοντες άπαρνήσααθαι* Ετι 
δ^ χαιίερί Επιπλα (μή γάρχρυκτέον τ& αληθές), ϊξ 
&ν έπιχοσμήματός τι πολλαΐ; των άγ(ων έχχλησιων 
διεμοιρασάμεθα. 

ρις-'. Του δ^ χόμητος τούτου έχείνο μάλιοτα τλ 
χαλ6ν , εΕ χαΥ Αλλως εΤχέ τι χα\ χαχδν συμμιγίς, 
παρά χα\ χαλψ χαχλν θεμένης της φόσειος, χρα- 
τηρος τοιούτον χερασαμένης αύτφ. Είχε μλν γ&ρ 
τλ Λατινιχ^ν ΰπούλως περ\ τους χαθ* ήμΐς, χα\ 
συχνλν αύτοΤς ΰπ" οδόντας, ώς ανάθεμα τοΙς μή 
χατά τήν ήμέραν της αλώσεως άπαν τ6 ικολιτιχ^ν 
Αά φΐίά οαρίΐα ΐ3ΗΙ)ΐΐ8 €θΓροπΙ)ΐΐ8 ίιηροηυιιΙυΓ? ^ χατασφάξωβι, χαΥ τό' Διατί χεφαλα\ τοιούτοις έπι- 88η2υ$η6ηι οοΓυπι ουηι ηοβΚΓο ηοιι β$86 εοπιπιί- 

•ΙαΠί; Γ6£βΐη ηοη 6886 8(Ινθ€8ΐυΓ08• Ι)08ί1Ι16 ΟΠ1Π68 
86 6886 8Ιΐ1)Πΐί88υΓ08, 1.&Γΐη08 ν6Γ0 8θΙθ8 604 6886 

Γ6ηον8ΐιιτο8, 8ίοςυ6 οηιηί» Ιβηβ 6^86 ΓυΐυΓβ. Η;β 
βιιίβηι 86(]υ6ΐ)2ηΙυΓηιίη3β&(Ιτ6Γ8υηι ηθ8, »€ΐιη3Γ|ΐΐ3- 
ςυ6 1)0Γ& Ιγα εοπιίϋ ίη8ρίΓ8ΐ)8ΐυΓ λ (ΙΊαΙιοΙο, ϋπιη 

ν00(•8 Ι)Χ6 8η(!ίΓ6ηΙΐ1Γ : €γ88, εΓ38, 61 8ΐ&Γιπι οπι- 

ηί8 0οί ρορηίυδ ηοΙ)ί8€ΐιηι. Ν666886 6Γ(^ο 6Γ81 ορυβ 
ί9ΐ66Γβ 10 Ιοςαί , 8ίο ςυοςιιο 8χρ6 6^ίηιυ8 , άι- 
▼6ηο η)θ()ο ΐ8ΐκ)Γ3ηΐ68. Ρβί (^ΓβΓια Ιιοο 8ΐΐ8(]οΙ)3- 
ηιυβ ρ6Γ89βρ6 6θςυθ(1 «Ιυχ ίΙΙαο ίπΓβρβΓβΙ, αηΐβ ηοη 
ηοβ ρΓθάιιχ6Γ8πιιΐ8 υδςιιβιΐυπι οιιιη?ηο ιηυΐαΐί (Ιιφο 
ηοη άίοο !η Ιιοπ^ίΙΙβηΐ, 8βι] ίη οοηοίοπβπι) 09υ83πι χάΟηνται αώμαβι; χα\ δτι τδ τούτων αίμα ού ιηιεΙ 
σύγχρασιν πρ^ς τδ ήμέτερον χα\ δτι παραχλητεύ* 
σομεν τδν [Κηγα, χα\ κεσουνται μίν πάντες ο(τοι« 
άντεισοιχιβθήσονται δ& χαταμδνας Λατίνοι, χα\ οδ- 
τως άπαντα χαλά Εσονται. Ούχουν άχδλουθοι τού- 
τοις άπειλαΐ )^αθ* ημών χα\ (&(πισμα δσαι 2)ραι του 
χατά τδν χόμητα θυμού Εχ διαβολών, χα\ άναφώ• 
νησ^ς των ένδιαβαλλδντων τδ* ΑΟριον, αΟριον, χα\ 
δ του ΘεοΟ λαδς άπας εύθΐις περ\ ημάς. Κα\ Τ^ν 
άνάγχη χοηιάν χα\ λαλεΤν* χα\ Εποιουμεν οΟτ» 
συχνά, 7η>λυτρδπως πονούμενοι• Κα\ βεου χαρι• 
τουντος Ιπείθομεν χα\ τούτο πλειστάχις διά τδ τλν 
άρχοντα (δέπειν ΕχεΓσε* χα\ ού πρώην άνήχαμβν. ηο8(Γ&πι (ΐ6Γ6η(!6ΐ)8ηιιΐ8, ηοη 3(ΙυΙα(ίοη6 3ΐ)8ΐίη6η- ρ Ιως τδ τελευταϊον παντοίοι (ού λέγω τά εΙς δμι- 168, 86πηοη6Πΐ ΑΐΚβηι ίηοιιηϋυπι βϋΒοίβηΐββ, (1υΓ6 
13πΐ6η ;ιΙί(|υί(Ι (Ιίε6ηΐ68, ςυβΓβηύο (Ιο 3ΐΓ0€ίΐ3(6 οο- 
βηρβίίοηί» ΙιβίίηοΓυιη, οχίοΠβηιΙο νβΓΟ ορροΓίηηβ 
Ι8η(ΐ6ΐη ΤΙΐ6!ΐ83ΐοηί66η8ίυιη, Ιια8 86Γΐηοη68 η)υΙ- 
1ιΓθΓηΐ68 οηιηίηο οοηοίπηβηΐβδ 3θοοιιιπ)θ(ΐ3ηΐ6»- 
φΐ6 Γυ(1ΊΙ)ΐΐ8 Ι)3ηηιιίΙ)υ8• Ιΐ8 ηΐ 6υιιι εάιιιίοηο 86η- 
ρίοΓίβ 6οηνίιιε6Γ6πιιΐ9, νίΐυρ6Γ3Γ60)υ8, 30 6χ1ιοη3- 
Γ6Π1Ι1Γ ί1Ιο<(, ςιιί ΐβηιροΓβ ρηοίδ 6χ ηο8ΐπ8 η)οηί(ί8 
ί^ηΑνί ΓυοΓαηΐ ίη 3(1ίηιρΐ6η(1ί8 ίηΐ6§Γ6 ρΓΧΟορίίβ 
βνβη^βΐίοίβ, ηο ίητίΐί ρβίοΓβηπίΓ, νίΓυπι 0Γη)3Τ6- 
Γ3ηιιΐ8, 6υηι<|υ6 βΓηυΐ6Γ 8ΐαΙ)ίΙίΙιΐ8 Γυί886ΐ9 αςυιιχί- 
ιηυ8 ηά ]υΓ3η(Ιιιηι, βηιιίϋβπι ]3πι ηοη ηιοΐιιπι 6Φ(ίί9 

ΤβΙ 8ΐΐ6ΓίΐΙ£ Π)9ΐ1ί Τί€ΐ08 8θΙΙί(!ίΐ3ΐυΓΙΐηΐ 6886. 06ίη((6 

ηαίοτίηιαβ ιΐ8<]ΐΐ6<)ιιηι ΙίουβπΙ. Νοη τογο οηιηίηο 
Γΐ66ΐ)«( 6υηι 1•9ΐίηί8 Βοηίληοηιπι 080ηΙ)η8. λίαν, άλλα δημηγορ(αν) γενόμενοι, χα\ διχαιολογη- 
σάμενοι, χα\ ούδΕ χολαχείας άπεσχημένοι χαΐ χα* 
ριεντισάμενοι, χα\ Ιμβριθώς δέ τι λαΧήσαντες, χαΐ 
μεμψάμενοι μέν τήν των συγχλύδων Λατίνων δεινό- 
τητα , Επαινον δέ τών θεσσαλονικέων προενεγχόν- 
τες χαίριον, χα\ δλως τους λόγους πολυειδώς άρ- 
μοσάμενοι χα\ οιχονομή^αντες κρδς άνθρώποΟς 
αγρίου;, χατά τι άμυδρδν άπήχημα γραφικής έλέγ- 
ξεως χα\ Ιπιτιμήσεως χα\ παραχλήσεως , οΐ χα\ 
χατά χαιρδν εΙρήνης 1π\τών ημετέρων άτολμοι βντες 
ποιεΤν τά εύαγγελιχά εΙς άχρατον, Γνα μ^) πάσχοι- 
μεν άβούλητα, έβεβαιώσαμεν τδν άνδρα, χα\ εΙς Εμ- 
πεδον χαταστήσανιες, περιηγάγομεν διομόσασθαι 
ή μ^ν μηχέτι φόβον ΕπαρτηΟήσεσθαι φόνου ή τίνος 
Ο Ετέρου χαχοΰ τοΙς έαλωχόσι. Κα\ τδ Εντεύθεν άνε• τ^υόμεθα, εΙς δσον ξν Εγχωρουν. Ένεχώρει δί μή εΙς τδ πάν παρά γε το?ς ο&τω μισορωμα£οις Λατ£* 

νοις. 117. 86(1 Γ6ν6Γΐ6η^α(η 681 &ά ρηοΓΑ ρο8ΐςυ2ΐπι 
Τ68 6οηιΊιί8 6χρθ8ηίπ)υ8, νίΐφ 0ρ6Γ3ΐ1θηίί)υ8 (1ί- 
▼1818 ίη 9ΐ6ΐυ8 (Ιίοί 61 80ΐιΐ8 οοοΙυΓηοβ. 0*168 οςυί- 
46ΠΙ ηΐ6ηΐ{ιί Γη6Γ3ηΐ υΓΐ)3ηίΐαΐ6ηα, 3ΐΐ6ηΐ3 Γυ8ΐίοί- 
1316 1•3ΐίηοηιιπ ςιιβηι (1ί88ίιηυΐ3ΐ)9ηΙ ; ςιιί 6Γςο ίρ- 
8ί8 61 ηοΙ>ί8 ιηυηϋιιηι βυ(Ώθ6Γ6 ηοη ]υ(1ίθ3ΐ)3ηΐ, ηο- 
1)18 θ60ΠΓΓ6η(1ο, ηο3 6οη8ρυΐ3ΐ)ηηΙ, ρΓορ6ΐΐ6ΐ)ληΙ, 

8Ιΐρρΐ3η1ίΐΙ)3ηΙ, 38ρ6Γ|;6ΐ)3ηΙ )π]ιΐΓϋ8. Ηοο 8χρ6 ίη 

ΟΓβ 6οηιιη ν6Γ8353ΐυΓ υΐ νεΓ8υ8 ίηΐ6Γ6.ι1αΓί3 : 
« ν6ηί, 1)οη6 ^03ηη68. > Ηοο οανΐΠιιπι οπ6ΐ)3- 
ΙιΐΓ 61 60 ςηοιΐ ΙοπιροΓΟ οΙ>8ίϋίοηί8 μΙοΓίβΐί 0Γ3ΐηιΐ8 
Γ6(6ΐη ^οαηηβαι 1)Γ6νί ηο1)ί8 6880 ορΊΐυΙηΐυι-υηι. 8ί ριζ'. *Αλλ* Επανιτέον πάλιν Εχ τών του χόμητος 
Επ\ τά πρότερον, διχή διηρημένων τών χατά βίον 
εΓς τε τά χαθ" ήμέραν χα\ τά νύχτερα. ΑΕ μΕν ήμέ- 
ραι ήμιν εψεύδοντο τδ ήμερον διά τήν Εν τοΓς Λατ(- 
νοις αγριότητα, τήν άμυδρώς ύπολαληθεΤσαν* οΐ μή 
χο)ρητδν αύτοίς χα\ ήμίν τδν χόσμον είναι χρίνουσι, 
συναντώντες γοΰν κατέπτυον, ώθουν, Εσχέλιζον, κατ- 
έβρεχον Οβρεις. Συχνδν ήν αύτο?ς ώς εΙς έπφδδν 
τό• ΈλθΕ, Καλοΐωάννης. Μυχτήρ οιίτο;, ώς ημών Εν 
τη πολιορχ'α γαυρουμένων, μικρδν δσον τδν^βασιλέα 
Ίωάννην έλθείν ήμΤν Επίκουρον. ΕΙ δέ τις τών συν- 
αιχμαλώτων πεζή τήν λεωφόρον τρίβοι (τΙς δΕ ο& 117 ΏΕ ΤΗΕ88ΑΙ0ΝΙ€Α ϋΚΒΕ Α ΙΑΤίϋίΙδ ΟΑΡΤΑ. 118 

ΐοιοΰτος χότ^ ; 9τβ χα\ ήμβίς (πάφχομβν οΟτω, χα- Α ψ^'^^ ^^^ εοοοβρϋνοΓΟίη για ραΙι1ί€3ΐ ρβιΐββ απι* «άχοηοι, χαΐ «ά σχ<λη παράφοροι, χα\ τβταραγμέ* 
νο(, χα\ βεσαλευμένοι χατά μ<6ύοντας) , εΐ το(νυν 
ούτω «ις περί βτεννη^ν όδεύοι, χα\ τύχοι ΑατΙνον 
παρέχισθαι Ιφΐπ«ον, ούχ &ν έχείνος φείααιτο χο^- 
τβιηαχησαι χαΐ συντριψακ τ6ν ΑνΟρωπον, χεντρίζων 
τ^ν ΙΐΓκον €ΐς χατασχίρτημα• Ούτως έφΩίουν ήμ^ς 
ο( δνθρωκοι, συχνά ιιρ^ς πάντα λόγον χαΐ πρ6ς 
ικαν Ιργον ιτροΐ^τχόμενοι ε (ς βιχαίωσιν του χαχουρ- 
γε?ν τ6 άτΑ σπάθης ήμΐς έλβΖν* ούχ ανθρώπινα 
λαλουντβς, άλλ* ώσεί χαΐ λέων ά^ρα^ ελών έθέλει 
&αβπ^ν αυτήν, ούχ βτι πεινφη χα\ ποθοίη σάρχας, 
Αλλά βιχαίφ του συσχβΐν αύτην δνυξιν. Ούχ ήν ΙπΙ 
τούτοις ούβλ ύποστένειν ημάς, οΟχουν ούβέ χατ* 
βψιν σχυθρωπάζειν, ά {ή τοΙς έν χλΰβωνι συμφορών ])ΐι1&Γβΐ (ςυίβ Ιυηο ηοη 'ύΛ 2ΐιη1>υΙ»Ιΐ3ΐ? οιιιιι ηολ 
Ιρβί Ιιθ€ • 8υ6ι^η6^6πιυ^ Γ688ί, ΟΓΟΓ'ώυβ ίηοβΓίίβ^ 
ΙιΐΓΐ>3(ί Ιίΐυ1)3ηΐ€8ςυ6 βίου Ι 6ΐ)Γϋ), $ί βΓ^ο βίο 
Αΐίςυίβ νια απΰΐΑ ίΐ6Γ ΓβοβΓβΐ οοουΓΓ6Γ6ΐ(|υ6 Ιι2ΐίΒ•. 
Ιη βςυο $6(Ι«ηΐί, Ιιίο ηοη ϋυϋίΙβίΜΐΐ οοηουΙολΓ• 
ιΗαπιςιιβ 6Η(Ι«Γβ, εςυυηι δΓιπίαΙαηιΙο ιιΐ ΒΐιΙΐ8ίΓΐΓ«ΐ• 
Ηοπιίηββ Ι8ΐίυ8ηΐ0(1ί ΐ(3ΐ ηο8 ()ί1ί§ο1)3ηΐ, υ( Ια νβΓ- 
1>Ί8 αιιΐ Γ3βιί8 ρΓΟ βζΰυβαΐΊοηο (ΙοΠοΐΊ (1ίθ65αηΙ ηοβ 
βίο ΓβΓίί886, ηοη ]8αι ηιΟΓΟ Ιιοπιίηυηι Ιοςυβηΐββ, 
8ο<1 βίουΐίβο, ςυί, €8ρΐ3 ρΓβΒϋ», €8ΐο (ϋΐ0ηΙαΓ6 νυΐΐ, 
ιιοη 60 ςυοά ββυΓίαΐ νβΙ βρρβί&ι «βΓηβηο, 86(1 ικ 
βαιη υη§αί1)ΐΐ8 ΓβΐίιιβΗΐ. 1η Ιιίί^ ηβο υϋυαι ^βιηίΐιιοι 
β<1εΓβ ροΐβΓ8ΐηα8, ηεο νίϋβτί οκΕΓβηΐββ, (]πο(1 υΐίςυβ 
ίη ΙΟΓηιβηΙίβ βνβηΐυυαι λ<1 Απίκιχ ορρΓΰ8$« Ιβγα- άνειται πρ6ς έχβολί^ντου χατά ψν>χήν άχθους. Πολύ Β ιιιβη. Τιιηβ βηΐιη Γβρβίβΐιβηΐ: ι Οίϋΐιοΐο, γογ ^ο^ γαρ αΰτοΖς ένταΟθα τ6 < Διάβολε, τ{ στενάζεις ; 
Έβούλοντο γάρ άναισθητεΤν ημάς χα\ φρενοβλαβείν, 
ώς χα\ χαίρειν, έφ* οΤς χαχώς &πάσχομεν• ΕΙ δέ 
κη ξυμπεσ^ν ώδε γελ^ν είτε μειδιών (πέλθοι τιν\, 
χολή χα\ τούτο δριμεία τφ χατιδ($ντι Λατίνφ. Ένό- 
μιζε γαρ, ώς Ιοιχεν, ή χαταγελαν ημάς των Αατινι- 
χών πράξεων, ή αγαθά χαραδοχοΰντας 6 χαιρέχαχος 
είτε χα\ Φεπονθ<5τας άγαλλιάσθαι , δ τοις έχθροις 
άπενέφαινε. Κα\ τοίνυν δαχτύλους εΙς γρόνθον ίπ- 
τυσσον, κα\ τήν χείρα γογγυλίζοντε:, έ^(^ύΟμιζον 
πυξ πλήττειν, ι ΊΙ γελάς , ω διάβολε , ι βατταρί- 
(οντ£ς. Και ούτω τήν αίθρ(αν του μειδιάματος εΙς 
νέφος δαχρυόεν μετέστρεφον, ή χα\ έτέρως εΙπεΙν, 
τίν γελώντα άημόχριτον εΙς Έράχλειτον μετε• 
ποθούν δαχρύονια. ^ 

ριτ/. *ΛνεψΤ}λαφώντο παρ" αυτών χα\ τάτών κα- 
ροδευ^ντων ικροχέλπια, χα\ έξεχενρΟντο, εί τ( που 
»«1 Ιφερον χρηματισμού, ε Ι χα\ βραχύ τι (χε7νο ην. 
Περιειργάζοντο χα\ μηρούς , μή που μαχαίρχς 
παρήρτηνται. ΚαΙ εΓ που εύρεθείη έγχειρίδιον 
όποιονοΟν, αΐ μίν χόρσαι του φέροντος είχον πλη- 
γές, δ δέ Λατίνος τήν μάχαιραν. '£δει χα\ διε(6(&ηγ- 
μένα πάντας ημάς περιδεδύσθαι. £1 γάρ τις 1ματ(- 
ζετο εΙς άχέραιον, άνεθεματίζετο παρ^ αύτοΓς ό μή 
λωκοδυτήσας τ^ν άνθρωπον. 

ριθ*. "Οτε δΐ τάλλα παρήσουσιν, έπεβούλευον ταΐς 
έχάστων χεφαλαις, Ιπίσης μισούντες τους τε άχει• 
ρ£ΛΟμας« τους τε βαθυπώγωνας. Κα\ ούχ ην ΙδεΙν 0118 ? ι Υοΐ€ΐ)&ηΐ βηίιη ηο8 ηοη 86ηΐίΓ6 6ΐ ιη8ΑΐιίΓ6, 
Λ^ ηο38ί £&υ(ΐ6Γθ ιη3ΐ1ί8 ςα» ρ8ΐΐί6ΐ)»ιηιΐΓ. δί αοοι- 

(ΐ6ΓβΙ ΟυΐόλΟΙ, νί80 1;ΐ1>6ηΐ6, υΐ Π<16Γ6Ι νβΐ 8Ιΐ1>Π- 

ιΙβΓϋΐ, 1•3ϋηυ8 ίΓ«80β1)3ΐυΓ βΐίαιη νοΙιβηιβηΙβΓ ίΠί 
ςιιί νί(ΐ€Γ&ιΐ• ΕχΊ8ΐίηλ3ΐ)&ΐ βηίπι, η( γίϋβΐυΓ, $ίνβ 
ηο8 2ΰΐυ8 1•»ΐίηθΓυηι ϋοΓΪϋβΓβ, 8ίνβ 1)οηυιη, 6κ- 
6ρ6€ΐ3ηΐ£8 υΐ η»1ο |;3α(ΐ6ηΐ68, 8ίτβ ΐΛοά^να ϋβ 09 

ςλΙΐϋβΓΟ (11Ι0<1 1ΐ08ΐ68 1&161)81. 0ί{ίΐ08 ϊβίΐυΓ ϋβ- 

ΰΐ6)[)3ηΐ ίη ηιοάιπη Ιίΐ^ίοίηίβ, πι&ηυηιςαο Γ0ΐυη(1αη(€8 
ίη ηαιηβΓυηι «9ί(»1)»ηΐ βά ρυ£[ηυαι ίπιρίηββηιΙαίΜ : 
ι ΟυΓ π<1ύ8, ο <ϋ&ΐΜ>ΐ67 • 1>3ΐ5υ(ί6ϋληΙ. 5ίο<|ηΐί 
86Γβηί 131601 ήί»υ8 16018 ίη ηβΐιυΐαηι ΐΕΟΓ^τπιαΓαιιι 

€0ην6ηβΙ>9Ηΐ, 8ίνβ, υ( «ίΙΐβΓ (1ί€8ΐ11Γ, ΓΐϋΰΒίοηι 

θ6ηΐ0ϋΓίΐυηι ίη. ΗβΓλοϋΙυοι Δβηΐβιη ιηιιΐ&1>»ηΐ. 

118. νθ8ΐίιη«ηΐθΓυυι 8ίηυ8 νί•ΐθΓυηι Ι^ηβ^ΐΜη! 
€να6Μ8ΐ)8ηΐ(|η6, 8ί ςυκί υΐίΐβ 68861 Ιίθ6ΐ ρλΓνΙ 
ΐΗΟηιεηΐί. Ουπο8β βοηιΙ^ΙυαηΙιΐΓ ογογα βο ςιιβηάο 
ρ6η<ΙοΓβΐ βΐ!^(1ίυ&• Βί <|«8η<Ιο ρυβ><> ςιΐ8η1υ1υ86•Μΐςιιε 
ίηνβηίΓΟίυΓ, β€η»<|υΐ<1βοι(!βΓ6ηΐί8 ί€ΐυ8 66θϋ6ΐ>8ηΐ, 
Ι.αιίηυ8 ν6ΐΓ0 ριιβίοιΐ6ΐα ηρίβΐ)»!. Οιιοά τ6Γ0 (ΙίΙ»- 
€6Γ&(υοι ίυ^Γ&4 » ηο1)ί8 οοιαϋιυβ ίαϋυβηιΐυπι «γ&Ι. 
5ί8υΐ6η) αΐίςηίδ ίοϋμοϋλΐ ραΓίΙιιΐίβ ΚΓβΙίβ, βϋίΐίίβϋ;!• 
Ηΐοαϋ:ιΐϋΓ ςυί ηοη ίιαοο Ιιοηιίηβιη (ΐ68ρο|ίΑΤ6ΓΑΐ• 

1 19• Αι ϋ 13 ηοη οο^ιίοιιΐί, ιιοίυ8€υ]υ8ςιΐ6 6χ ηοβίτί• 
6»ρ'αί ί1ί€8αι ιηονβϋληι, ββςυβιΐί ρΓ0Γ8«ΐ8 ο^ίο Ιΐλϋβιι- 
161 61 608 φή ίοη^ϊΛ 63ρίίϋ8 61 608 ^ϋΐ (Ιοοβα Ιμγ* άνδρα είτε χα\ παΐδα τύχης της οίασουν μ^ χουρ(αν |. 1)3 ηΐ6ΐ)8ΐιΙυΓ• Νοη νί(ΐ6Γβ 6ΜΙ νίΓυαι »ιιΙ ριΐύταη χιτά χΰχλον, δπο7ά τις οΐμαι χα\ ή παροιμιαζομένη 
Έχτόρειος χουρά, εΓτ* ούν ή χατά. Θησέα τά πρόσ- 
0;α- ώς τότε άντ^θετον βαθεΖαι Ι^σαν αΐ τιάλαι χά- 
μαι χατά τους Άβαντας, χα\ ού χατά τους Λατί- 
νους τούτους , χύχλωθι τροχαλα\ , χαΐ ώς είπειν 
άχρ^χομοι. Κς^Ι υπουργεί πρ^^ς ταύτα το7; των τρι- 
χών έπιστρόφοις Λατ(νοις πή μίν ξν>ρ^ς, τή δέ 
μάχαιρα ' τοι; δέ θερμοτέροις χα\ ξ(φος. Κα\ αύ* 
τίκα χα\ δ πώγων ήλαφρύνετο τφ ούτω χειραμένφ 
άνδρί. Κα\ ^^ν πάντη σπάνιον ίδεΐν άνδρα Τωμαΐον 
άρτιον τί;ν κεφαλήν. ΕΙχον γάρ άνάπαλιν τψ• « Θρ\ξ 
έχ της χεφαλί); ημών ού μή άπόλλυται [άπολείτ^ι.']. ι 
'ΙΙ γάρ πολλη^ αμαρτία, δι* ην κα\ πρωί πεποινη- 
λΛτήμ«θα, κατά τ6ν αΟ/ήσ(3ΐντα, τά εις τΛ> π^ωΐ.^ς ςυβιιιουικιηο ο#η Ιΐ8ΐ>6η(6ΐιι Ιοη8ΐΐΓ&Βΐ γοΙμιμΙαιπ, 
ςη8ΐί8 6Γ81, ρυΐο, Ιοη8ΗΓ8 ηυϋκ ίη ρΓθΤ6Γΐ)ίο Η6- 

€10ΓΘ8, ΙΟηβυΓ» 8Βΐί€Α 71)6861 : 11106 Ι|ΙΙ38ί 6Χ »η- 
Ιίΐϋ68ί 41608» 6Γ8ηΙ 6Χ ίθη{[0 601082 ΑίΜΙΠίΑΓΟη!, 

ηοη νοΓΟ 60ΐη» Ι^αΐίηοΓαιη Ιιοηιηι <|υ;β ΐοο896 Ια 
Ιοιο είΓομίΐα ςυθ4ΐϋΑΐη |(6ηυβ βρίαβ 6βυηη»1>8ηΐ• 
Α(1 Ιι«ο Ι.αΐ)ΐιί^ <1β €8ρίΙϋ8 8Μί8 βοίΐίοίΐί, ηΐυοίΟΓ, 
8ΐιί ϋοναο'υ)», »1ίί ^Μϊο, «Ιίί ΓοΓνβοΐίοΓβδ 86ί- 
Ο306; 8ΐαιίιιΐ(]υ6 ΐοη8θ μο νίιο ϋατί)» ΒΐΙονίβΙ^αΐυΓ• 
ΕγηΙ ογ(;ο Γ3Γυιο οηιηίηο νίιΐ6Γ6 ΙΙοα)3Μΐΐϋΐ νιηιηι, 
(3}Γαο ΐιιΐο^ιο. ΓΐΌν6Γΐ)Ίυιιι ({ΐιθ(1ϋ3η)€Γ»ΐ6ί$ 6θηΐΓ3•^ 
ΓΪυπι : ι 0αρ111υ8 (Ιβ 63ρίΐ6 ηΟϋίΓο ηοη ρ6ηΙ)ίΐ. > Οιιία 
ηιιιΐΐα ει-^ηΐ ροεοαία, ίιίεοβ ηΐ3η6 ρα;ιΐ38 (1β«ϋι»υ8 ρ^Γ 
ϋϋϋΐ ΐ|ϊπ ^{()ΐ ϊαΐΜΐυΓ 6 ηιαηβ ρ6α3ΐυΐ68 ιογγχ ίοΐεί- 110 £υ8ΤΑΤΗ1Ι ΤΗΚ85ΑΙ.0Νΐε£Ν813 ΜΕΤΗΟΡΟυΤ^Β 1Μ 

Ιίϋ«Γ«« 16 46ΐ#Γβ 6 οινΊΐαΐβ Οοιηίηί 0|ΜΓλΐι4«8 Ιηίςιιί• ^^ άπο3κ«{ν€ΐν τι^υς &μαρτω1ο&ς τη^ γης, χα\ έξολο- Ι«ΐ£ΐΒ» αβςυβ Λά Ίρβο• οβρίΠο• ιΐι&ΙυΒί ηοΐΐιίβ €ΐ»1ΐ«• 
νίι, «1 Ιοίο ΓΓΊ(6Γ6ηιι• ΰΟΓ^οιο, ηυ<ΐΑΐ1 ε&ρΊΙϋβ• δι 
νβτο λΐΐουί ΙμγΙμι 8«1νλ ΓυβΓίΙ, ιίβεβηβ βΓϊΙ τβΐυΐ 
«Ι ηλίυη, ιη•1ί ΙοοιΟΓββ βυηι ι^η^^ηΐββ υη« πια- 
ηυ, 3ΐΙΐ€Γλ ν6Γ0 ο&ρϊΐίβ ορΊΙΙο», Κιβρο ςυΐϋβιη 1>οη» 

6Μ6 (1ί€6ΐ»ηΙ« Η1ΐ ν€ΓΟ ΐη&ΐ3, 1>λΓΐΐ««€ίΙίθ€ΐ, ΐοοΑη- 
1€8 ίο ΧΗΜ ]Ο0Ο8ί8• ίίΟ. ΥοΙβηΐΜ τβΓΟ 8ΐ€ Ίη ί8ΐίυ8ΐηθ(1ί ηθ8 ίρ8ί8 81- 
ιηίΐοβ €85β, (Μΐ6Γ8ηΙ Ι8ΐη6η €οΐΒΐηιιηβηι νίίαιιι ββιιι 
ΗΙΐ6 ; Ι(ΐ60 ηο1>ΐ8€υιη νίνβΓβ οοη (Ιί{[η8ΐ>&ηΐυΓ. 5β4 
€αιη ςαί<ΐ8ΐΒ (Ιουιΐηοηιπι, Ιιυο «ι ίΙΙαο βΡΓ^η8, άο- 
ιηαιη ίη ιη6ΐιιοπ8ΐιη τβνβολΓβΙ, 8υ8 ΐιη»8{η8Γ6ΐυΓ, 0ρ8ύ8ΐν έχ ηό뀫»ς Κυρίου «)0ς έργαζαμέ>ιοος ««6 
Ανομον μέχρι χα\ ι (ς αύτά^ ^Ρ^Χ<Κ ^ χαχ^ν ήμΙν 
έχορύφω«€ν^ ίνα ε Ι; τ6 ιτΑν ^γώμιν ΙψιλωμένΦΐ 
χα\ νάς χεφαλά^. Κ&ν εϊ ιιου 5ΐ8χχέφιυγέ τινι ιαίκ 
γ ων, χα\ ίιν χαθ ιέ μένος χοσμίως, ώς εΤχβ φΰβεω^, 
Απτόμβνοι τούτου οΐ φχυλοι χουρείς τ|) έτέρ^ Χ*^Ρ^* 
θατέρ^ €έ των χατά χεψαλήν τριχών , ταΟτα μέν 
βίναι χαλά Ιλεγον, έχείνα 6λ χαχ&, τά τοϋ πώγοινος» 
ΑβτεΙζόμενοι λν ού παιχτοίς• 

ρχ*. Στέργοντνς βέ οΟτω τ^ν Ιη\ τοιούτοις κρ6ς 
αύτοΟς ήμ«τέραν Ιζομο(ο>9(ν, τ6 νυζ7^ν αύτοίς δμως 
Απέβτεργον Μιαρ ούβέ συμβιοτεύβιν ήμΤν ήρουν 
το. *Αλλ* δτε τις των οίχοδεσκοτούντων, &^ χαΧ 
έχεΖ πλαζό μένος άναπολήνει τήν οΐχίαν βίς νουν» 
ϋΐιΐο βόΐΓθ (ΐ€8ΐϋβΓ»Τ6ΐ, &€€6^6Γ6Ι, Γ6βρΊ€6Γ6ΐ ίιιΐιιβ, Β χβ^ φ«ντάβεται τά έαυτου, χοι\ επιθυμήσει ηαρίΐ^ ίηίβηοβ&ινβςυβ (ΐυί8 β88€ΐ υ( ιΐ8 8|[€Γ6Ι, Γ6$ροιΐ(ΐ6- 
Γ6Ι ίρ8υιη βΕ8β ]8ΐιιϋιιάαιη (Ιοιηα8 (Ιοιηίηυηι, Ιφΐβ 
ΓβοΐρίβΙίΜυΓ, «Κιηαβηβ ρι*» ΓβτβΓβηΐϊΒ, (ΙβΙηϋβ Ιηΐυ8 
«ίκιιιηβρβοΐβ »η)Κ)υΐ8ΐ)8ΐ, ά8ΐ>8ηΙυΓςυ6 88ΐθ8 β( 
86(Ι6Β, €ϋ>υ8 61 ρο^οβ ; Ιΐυ]ΐΙ8ΙΙΙ0(ϋ νβΓΟ θΙ)86Γν8- 
Ιΐ4ηΐθ8 «ι 8ΐ> Ιιοιηίιιβ &)8γΙ>8ΓΟ ΙβΐΙιίΓβη» βΓ8ηΙ. 
Εΐβιιΐιη ρίο ^ΒΟΓοη θ8ΐ€Β8ΐοηβ «ε όοηλϋοηβ 
οϋ>οΓαιη, ίη)ιιτίφ, β ρβίβίβ ίαβιυβ 6( βΗβ ηο• 
τι |6ΙΙ€γΊ8 ιπβΙα; ςα« ββηιοί «Ιβιβ οπΙίηαΐΒ ηΐΓβααι 

(ΙΐΙηηΐΒΓ; «ΐΙΙΐυΟ «ι &0Χί6ΐ8ΐ€8 Ι1ΐί8€Η, ίΐΐΙθΐ6ΓΒΐ)ίΙβ« 

κΐιιυπι 8υ8ΐβιιΐ8ΐΙοπ«8, ιΐ8ςιιβ(1υιη ολΓηίΑθ68 νοί 
ύτυάβΐίιαιΐ 68ΐί8Γ€εί88βηΐ , νβΐ ίυί88€ΐιΐ ιηΐ86ηί. 
Μβιβ Ιιοο ΒϋφίΒΐϋΙο ονΐ'ΐιίι, ςυβηΐ8<1ΐΒ0(Ιαπι ΐ€• 
οδυΓίβπΒ, ουη ρηκϋλΐη ιϋΙαεβΓανβΓίΐ, ιΐβίηάβ ιιιΐ86- θεΤν έχβΤ, χα\ έγγίνει, χαΐ καραχύψβι Ιντός, χα\ 
έρωτηΟείη, τίς ών ούτω πο<ε?, χα\ Ιξείχ]) αύτ^ς του 
οΓχου χύριές ποτέ είναι, ιιαρελαμβάνετο μ&ν ήβέως, 
χα\ ύπανεχόμενος, ώς έ«\ τιμ^, Ιβαινεν ά6ρ6ς Ιο», 
χα\ εΤχεν άσηατμδν χαΥ προεδριαν χα\ βρώσιν χα\ 
τ6 πιείν τΑ 6* 1κ\ τούτοις τφ &ν6ρ\ έχ των βαρ6ά• 
ρων Ιεξιώματα θανατηρά. Κρεμάβραι γάρ , χαΐ 
αΙχισμο\, χαΐ Ιξ Αχυρων χ3πνο\, χα\ Ιτερχ χαινό- 
τροιτα χαχΑ, 1π\ χρημάτων ίχφάνσει χαΐ βόσει* ών 
βιδομένο>ν, κάλιν χΰχλος έν τοΤς αύτοΤς. *ΑναρΤήσ«ις 
γάρ του αθλίου χα\ χαταφοραΥ βαρείαι πληγών, Ιως 
Αν ή ΙμπλησΟώσι των ποθούμενων οΐ δήμιοι, ή 
έλεήσωσιν. Έγένετο γάρ ποτέ χαΐ τοι4νθε τι, ώσε\ 
χα\ λέων πεινών χα\ ένβαχών, είτα ελεήσει, ή άφή- Γ8ΐυΓ 801 νίΐ2ΐ ?6Χ8(8υι ϋ«Γΰ1ίη(|υίΐ. 0υθ5<1&ιο βι Ο σει τ%ν αίχιζ^μενον ή ζωή. Τών τινας βέ ο5τω πα• ΙΐίβςΐΐΙ 810 €1 ΒΓιΙΒΓ ρΒΐίβΐΜίηΙΟΓ ΐΓ3η8ΐυΙθΤ(ΙΠΐ β ΤΙ18 
ρβΓ8βεΗΐΟΓ€8, ΙΙμοΟΜ 06, ρΟΒίςΟΒΙΟ ΒΙΒ^ΟυΐΟ 

ιίΐ68•ιΐΓυιιι αρίΝΐ νί€ΐΙιηΑ8 Ιον«πί88βηΐ, ίρβί8 8 00• 
Βΐίΐϋ>υ• 6ΐΐ0Γ(|ΝβΓ6ΐαΓ , βίουΐ οοητβϋΐυιη ίυβ- 
Γ8ΐ. Οιήϋλΐη 6οη8ΐΒϋΐϋια8 (οαηΐΗΜ 8θΙο), τίΓ 
110008, <ϋτίΐΜ8 ουηιοΐ8ΐα8, Ιμ>β8 ρΓορΗ» ]8οΐϋη8, 

(}0ϋ^α8 ϋΟΓ 80001 <)€νΐΒ16Γ8ΐ, 8ίες06 ϋ€8ίΗ6Π0 (Ιυοιΐ 
08ρ108, ϋΟΜ Γαΐ88€ΐ 8«8ρ€η808, ΟΐίΙΙβςΟΟ ρΐ8|^88 8€€«- 

ρ)88βι, 8<Ι οοαηιηα»θΜ|θθ 808ρ6Ηδΐοηβηι Ιμ>08 ρΓθ]ο> 

€ί83«1, 8ΊθΙ{06 ίο ΐΒΙΐΙυΟΙ Οΐ ΟΙθΟίβ 08ρ1θ8 ΥίίΙβ- 
ΓΟΙΟΓ ; ΟΟΠΙ |0(|0ΙΓ608 ΒΟνΜ &ηβ9 8|». 618 46ρθΐ808 
Ιθί88θΙ, 86 Γαΐ886ΐ 01108108 86Γ60Ι €00ΐίΐ|ΐΝΙ8 (ΙΟΟΟΠ• 

Ιΐ8ΐθΓοηι, 000 }8αι οαροί Ιΐ8ΐιαΙΙ ; 86ά 8ΐΗρυΐ8(οηι αχ^ντων χα\ Αλλως του ζ{ν μετέστησαν οΐ αΙχιζό- 
μ8νοι, δείσαντες, μή πολΰν θησαυρών Ιχ του χολα* 
ζομένου έξευρηχότες, άφαιρεΟώσι πρδς τών χομή• 
των τ^ εΟρημένον, χαθά συνέχειτο. Κωνσταντίνος 
γουν τις (ύ έπιχλην χεχα) εσμένος) , άνήρ Αγαθές 
χα\ πλήΟων τάς χεΖρας , φαντασάμενος τά οΙχεΤα, 
οΤς τήν χαρδίαν χεχ^λητο , κα\ οΟτω κΰΟψ του 
οίχου άγρευθε^ς , χα\ άπαιωρηθε\ς, χα\ μυρίας 
πληγάς 1ντρι6ε\ς, χα\ χατΑ έχάστην άπαιώρτ,σιν 
έξεράσας χρήματα, χα\ εΙς πολλά χορυφώσας αυτά, 
είτα χα\ Ιλαφρ(αν παθών λογισμού, χα\ Ιν τψ ζητή- 
σαι λαβείν τι έχείθεν παραχρουσθε\ς, χα\ άπειλη- 
σάμενος , χαταμηνΰσαι τ6 πράγμα τοΙς χδμησιν. 06 86ρθΙι«ηΐ 681 ίο Ι6ΓΓ8 ; Γ6Γκ|00β Τ6Γ0 €θ08ΐ3θ- ^ ούχ £σχεν Ιτι χεφαλήν, άλλ* αυτή μίν χατεχώσθη 11008 Β|]16€108 681 68<ΐ3?6Γ ΟΟΐίΙίο Ιΐ6811ΐ0ΐ08. 

-ϋΙ• ΑΗιαι ίιηΐΒοϋβηΐΙοοοαι 1ΐ8ΐ)6ΐ»8ΐ 8(ΙΙιβ6 Ιιο6 
ηιοίοιο. Α11(τ6ΐί 6θίηι Ιοογο (Ιοιοιβογοοι Βαγ^αΗ, 

Ηΐΐη ρ6η88 ίοεκΙίΒβ Ρ8Γ8Γ00Ι. Α€ 81 ς06Π) ΙΤ8ηβ• 

6001610 τίϋβΓβοί, 8ρ6€ί6οι οετίΒοι τίπ ϋ^τ^^^8 ρηΒ>» 

1)601610, λρρΓΟίΐβοϋοϋβηΙ 6001 111108, τβΐυΐ ρ*6Ι«<|η6 
ΙΟΓΤίΐΜΐ68 ί6Γ« βΧ ΒΟίΓΟ ΙγΓ00016$ ; Ι6ηΰ1ΐ1ϋ8(|ϋ6 
6ϋΠ1 ΙυΓ<106ΐ>8αΙ 084|0€ϋθΟΙ 8ϋθρυΐΟ 8ΐΐί|^88601• 81 
ν6Γ0 ηυί<ΐ801 ΤΙΤΟΓΟ ΟΟΟΙ Ι!8μΓΐΤί8 Τΐΐΐ6ΐ)31|1, (]6ίθ(Ιβ 

1ΐ9ΐ)6ΐ)8ΐ (|00(ΐυβ Ι)(ΐο Ιηοοηιΐηοϋυοι, ΒοίΠοβΙ Ιι06 

1ΐΙ)6Οΐ6Γ8Ο06ΓΓ6 <Ιί€€ΐ);ΐΟΙθΓ ; ςΟΟίΙ 0Γ81 013^18 ΓΓ8ΐΰΓ• 

ουοι 61 1ιυιο8οίθ8. Τυο6 ιιοη 6Γ3ΐ ρο88ΐΙ)ίΐ6 ίη Ιβαι- 
ρΙΐ8 8α€Π8 8ραοΙβ Ιΐ]^ιοιιθ8 €<ιη6Γ6 ; &€(! Ιιαίο Ι)θοο που έχχοπείσα* 6 δΙ λοιπδς Κωνσταντίνος ϊξ^ρρίψ^ 
νεχρλς αβοήθητος. 

ρχαΓ. Έσχε δέ χα\ τούτο τδ χαχδν έτεροίαν Ιπ(- 
τασιν. ΓλυχανΟέντε; γάρ οΟτω τψ χέρδει τών οίχο- 
δεσποτούντων οΙ βάρδαροι, Ινελδχων £σω πυλών. 
Κα\ εΓ τίνα παροδεΰοντα Γδοιεν, δόχησιν Ανδρδς 
πέμποντα πλουτοΟντός ποτ«, ήρπαζον αύτ^ν Ισω, 
οΤά Τ'.νες δεινο\ θήρες Ιχ ψωλεου * χα\ βιαζ^δμενοι 
Ιτυράννουν, Ιως τι τών χατά σχοπδν άνύσαιεν. ΕΙ 
δέ τίνες χα\ συμβιοτεύειν αίχμαλώτοις ήθ£λον, βΐχβ 
μέν τι χα\ τούτο βάρος ώς οΐ εΟ πάβχειν δοχοΰντες 
περιηγοΰντο'" ήν δέ πως φΐλάλληλον αύτ6 χα\ άνθρω- 
πιχώτερον. Ούχ ήν ούδΐ τους θείους ναούς Ομνοις 
Ασχύλτως περι^εσθαι τότε * Αλλ* εΤχε Χ3\ τ^ χαλ^ »Ι Τ>Ε ΤΗΕδδΑΙΟΝίΟΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙ8 €ΑΡΤΑ. ι 1» 

Ιργον τοδτο έιτή^ιαν. Κα\ %άς μίν άρχϊζ 1χ2να\ Α «ρβπ |κτ&6ου(Ίϋ«ςιιοηυ6 βυα βΓίΐ. Αε Ιη ρΓΐηϋ'ιρίο 

ηιιιΐιί Γιΐ6πιηΐ (Γιββ ςπίϋιΐβ ηβο οΙαηϋβΙ&ηίαΓ, ηβο 

.15911618 8γη3Χί8 Α6ΐ)9(, ηά ΟβΙ 13(1(165 ε9η6η(ΐ98, 
11191 ςυίβ 68δ6ΐ ΓβοβρΙηδ 61 ρ6Γίυ|^ί6η8 €3ριίν|ΐ3ΐί. ^μίραι, χα\ οΰτβ &]ΐλ«(οντο, ο&τβ 9ύναξις ην ή έθά^, 
ώς ύμνιΤ^Ο*! Θ<^ν, άλλ* <? ιτ•υ ώς ΙπΙ σχέπ|) χα\ 
&νχ«αύ9βι αίχμολωοίας, 5 να χα\ χατ" οΓχους. "Οτβ 
β^ ποτβ χα( τις &ββια έξβφ&νη, χα\ θβίοι χυλβώνβς 
&χΑβΚσβη«αν, χα\ <]^ώς μυιττιχ^ν άνήφΟη, χαΐ ήρμ^- 
οθηφβν ψαλμοί, χα\ 1«ρβι^ έτέλει, χα\ λα6ς ήμέτβ- 
ρος •?χβ βχολήν χατά Ισχυν, τότβ ό 6α(μων άντέ- 
κραττ8« τών φαύλων Αατίνων «!στρεχ6ντων, χα\ ταΐ^ 
ΙιραΙς φΐαναΐς έπι6ύυλβυ4ντι»ν, χαΐ λαλαγουντων, 
χαΐ νυνή^η βα0ζόντ6(>ν, «Γ •ηωζ έγχ^τουσι τήν αυν- 
έχβιαν του ΧΑλου. 

ρχ^. 01 δ* αΟτο\ χα\ τ^ ξΰλον, διηρ βΟΟβτ^ έστι, 
χήρυχος 6ίχι)ν βημαίνβιν χφ λαφ τήν έπ* Ιχχληβ{ας 
6&ροιβιν, χωλύειν ήθιλον. 'Οτβ γουν τήν ^^()χήν 9€ί1ίθ6ΐ 61*13111 άοπιίΐιυβ. €οιιι νβΓΟ 3ΐίς(ΐ3η(Ιο ]ϋ>6Γ• 
Ι»& »ρρ»ηηΐ, ροΓΐ86 βλοτχ οίβυβ» ΓιιβΓϋΐιΙ, Ηιιηβη 
ιιΐ79ΐί6Ηΐη 3666η8ΐιιη 69ΐ, ΰοικΊηιίΑΐί βυηΐ ρβαίιιτί, 8^ 
€6Γ(Κ>8 06ΐ6ΐ)Γ3νίι, ρηριι1ιΐ8(ΐυβ ηο8ΐ6Γ, (ΐυβηκιη ρο- 
Iβ^9(, οίπιιη |]3ΐ)6ΐ):ιΙ ; ΐιιηβ (•οηΐΓ3(1ίχιΙ άβΒίηση, 
!<ι»ρΓθΙ)ί5 1.3ΐίηΐ8 ίΓηΐ6ηΙϋ)η8, 83ΓΓί5 νοοίΙχίΒ 1081- 
^Μηΐΐ1>π8, νο6ίΓΡΓ3ηΐίΙ)ΐΐ8, 358υ6ΐ3ςυ6 1)&{Ι)(ΐΐΊ6η- 
4ϋ)β8, 8*1 ύοηΐίηιιΐοίριη 1>οη{ ίπΐ6ΓηήΙΐ6η(. 

ϋ2. ΙΙί νβΓο Η(^ηί ριιΐ33ΐΙοη6ΐη 3(1 ίηιΐίοβη- 
(Ιιηη ρορυΐο !η 606168*13 ΐ'ΟΒίυιη, !ιιιρ6(1ίΓ6 τοία^ 
Γυηΐ. €αιΐ) 6 ρπηοίρίο ρυΐ83(ιιιη 681 Ηοο 3(1 6οηοΐο< Ιχρονσθη τούτο πβρί τήν χαθολιχήν ιτρ^ς δβΟ.ην Β ηβηι Ιΐ0Γ3 ν68ρ6ηίιΐ3, 3ηιΐ9ΐί 8ΐ3ΐίιη διιηΐ 3ατ6Τ8αιη Ι7ΐτ<ρινήν, ζιφήρκι^ αύτίχα ΙπΙ τ^ν χρού^αγ^α χατά 
^«ήν οφθαλμού ή τάχο; &στραη^.ς οΐ βάρβαροι* 
χχΐ τ6ν δ(ά6ο).ον (τυνήθω; μααώμβνοι χαΟ* Οβριν 
ήμβτίραν, ΤΙ τούτο ; Ελεγον, χα\ έχώλυααν τότ« τ6 
(ργον. ΚαΙ βιέβη τό τούτων θέλημα χατλ φέβον τόν 
έξ ημών χα\ βίς τους λοιποΐις, ίσοι ο&τως Ιψαλλον• 
Μιτά δ^ ού κολλάζ ημέρας, της ίορτής ήμίν έταύ- 
ριον άχθησομένης της υψώσεως τοΟ παντίμου σταυ- 
ρού, άνηλθον μέν οΐ Ιβροχήρυχες εΙς τήν του χαθ* 
ήμ&ς χαθολιχοΟ Ιεροΰ χορυφήν, τά ουνήθη τελέαον• 
τες &ν έχιτομΙ * ουδέ γαρ Ιξήν πλατΟναι διά τ^ της 
εύφημέας ούχ Απρύσχοπον. ΚαΙώς έσήμαναν τψ ξύλω 
τήν εορτή ν τρανέστερον, πάλιν οΐ βάρβαροι * ξίφη 
γυμνά, χα\ άνοδοι αυτών (ντρεχείς, Χ2\ άναχρίσεις, ιιιιηΐίυΐϊΐ, 3(1 ϊοίηηι 0(ηι1ί 3ΐιΙ 66ΐ«ηΐ3ΐ6ΐη Γιι1|ιιή8 
ΒβΓϋλπ ; (1ί3ΐΜ)Γι ]υχΐ3 €(ΐη5υ6ΐυ.ϋη6πι τ«Γΐ){$ υίβηΐββ 
ηοϋίβ €οηνί6ί3η(1ο, Οαί(1 Ιιοο ? <ϋ66ΐιΐ68 , ΐυιηςηιι 
ΙΙΙικΙ οριΐ8 ρΓοίιίΙ>ιΐ6ηιηΐ. ΙΙφγ βΟΓίιιη νο1υηΐ38 6Χ 
ΐ1ιηθΓβηοΒΐΓθ&(1'Γ^1ί(]ΐιθ8 τβιιιΐ ({υί Ιυιΐ€ ρ8»Π^1>3ΐι(. 
Νοη ιηιι1ΐο8 ν6Γ0 ρυϋίΐ (Ιί68, ρο8ΐή(1ί6 αιΐ Γ6$1ιιιη 3ραι1 

η08 6Χ»Ιΐ3ΓΐΟΙΠ8 Γ0ν6Γ6Π(1ί8ϋίΐΙΙ3β ΟΓΟβίβ €(;Ι6Ι^Γ•0• 

όηαι , ρΓΧ€οη63 ΑδοοικΙβηιηι ίη 3ρί66Ηΐ πβ$ΐΓί 
εαΐΐιοΐίοί 836Γί 111 3$8ΐΐ6ί(> οίΒΐ'ίο ΓιιηββΓθΐιϋΐΓ ; 
ηοιι 6η ί III Ιιγ6ΙμιΙ Ι«)η§ίυ8 ίΐ4ί&»ιτβ η β Ικ^ιιυβ Μ» η•• 
Ιίιιβ η6κΗς6Γ6ΐΗΓ. υΐιί ίη ΙΙ{;ιιο ίη(1ί€3β8βη( είβηηβ 
ίββίιιιιι, 6η ίΐ6Γΐιιιι 1>3Γΐ>«Γί : ηιιϋί ($Ι;ι(1η, |[Γ6•8αβ 
βοιαίΗ ρΓΟίηρίί, ί)ΐι.τ8ΐίοιΐ68, Ιη(ΐΗί!»!ΐΊοη68 οϊγοιιιπ• 
8ΐ3ηΙίιιιη,(|ΐί38Ί ροβΐ νββιίβί», ιΐ6ΐ1οΙιΐ8 «Γκ^αϊβ Ι&Ι!• χαΐ Ιρευναι των χύχλφ χατά τίνα ίχνηλάτησιν. μή ^ ιμγοΙ. υΒί¥βΓθρο8ΐ ηιι1ΐ38 ίηυΐίΐββ ίη<Ια({3ΐί(Ηΐβ8» χα( τις δ<^ς ύποχρύπτοιτο. *0ς δ& χα\ ηολυπραγμο* 
νήοαντες, χα\ χαχολογή«αντες• χα\ άπειλησάμενοι, 
σταθίρους έρμηνευτάς του πράγματος εΐιρον, τους 
κερί ημάς» έπραΟνθησαν, χα\ χατήλθον ήμερο», χα\ 
ούχέτιήνώχλησανούδαμοΰ, οίαλελυμένου του απόρου 
9φ{αι πρδς άλήθειαν. Τ(&τε δή χαΐ έπηλΟεν ήμίν άπο- 
ρήααι, %1 δήΐϊοτε τους μ^ν άνω ΐίερ\ τδν τοϋ μυροβλύ- 
του να6ν σημαντιχους τού ψάλλειν μεγάλους χώδωνας 
ούχ ύΐδοιττεύουσί, τδ δΙ περ\ τήν μητρδπολιν συνθη- 
ματίζον ξύλοντήν Ιεράν σύναξιν βαρέως φέρουσι; ΚαΙ 
διενοηαάμεθα, ώς είχδς, μη τους τυχδντας ΑατΙνου^ 
δυσαρεατηθήναι, άλλα τών τινας έχ της Μβγαλοπά- 
λεως οΖ τψ Ιερφ παρατυχ(>ντες ιτολέμφ, τφ προεχτε- 61 ΐη]υΓί*.«8 3€ ηΓιη38, «ρίοβ ^ηιβ^ρΓβI68 Ρβί ίιινβηο• 

ηΐΐΐΐ, (|1ΐί »ρ<1(1 ηοβ 6Γ3ηΙ, ρΐ3(»3ΐ1 8υΗΐ« 0(ΜΙΜΐβ• 

(ΐ6νβη6ΓυηΙ , ιιμΙΙο μοιϊο ]»πι ΐΓ6ρί(Ι»ηΐ68* ςιιϊ* 
(Ιϋϋίιιιη ίη . νβηΐηιβιη &1)ΊβΓ3ΐ. Τυιιο βοίΓβ ιιοη 
ροΐ6Γ3η)υ8 ςυίιΙ («ηιίοιιι ηοη 8υ8ρί€6ηΐυΓ ιηιι- 
§113 ιίΗΐίιιηΑΐΗΐΙβ (|υη 8υηΐ βιιρτα Ι6ΐιΐ{>1υιη Μ^γο- 
ΙΑγΙ» 3(1 οΑίοίιιΐΗ Οίνίηιιιη νοι&ιΗΐι, βι;«Ι ν^Γβ ίβ- 
Γΐιιιΐ Ιί|)ηυιιι (|υο<Ι ΐιι η^6^^οροι^ ίηϋίςαΐ β3€Γ«ιιι 
83ηΐ3χίιιι? Εχεο{;ίΐ3νίιιιυ8 3ΐιΐ6ΐιι, ςυθ(1 6ΓΒ1 νβη•* 
8ίι1ι11«, ηοη (|υο8ϋϋ6ΐ 1•:ιΐίηο8 ί11υ(1 ΐηρτοϋ^Γβ, 86(1 
ςυο8(ΐ8ΐη 6Χ Μο^^λΙοροϋΐβΐΜ : ίΐΐί* ςυί 3(1Γιι6Γ8ιιΙ 
ΙιοΙΙο 880ΓΟ (λβ (^ΐίο ρΓΐιυο Δι ιιΐ6ΐι4ίο ίιι 1ιί8ΐθΓΪ3, €υια 

4ϋ<1ί6ί6&6ηΙ ίη ΙΙΙβ^ηΟ ΐ6ηΐ||!θ Ιί§1ΐ8 ΙΙΙΠΙ 6886 Γ680« θειμένφείς Ιατορίαν, χα\ μαΟόν;ες έντιρμεγάλφναφ ηιιηΐίβ, ρα(3Γυιι1 ί1ΐ3 ΛηϋΓοηΐοΐΜ) λρρβϋ^ΓΟ νβίαΐ 
.__ !?.•.. Λ ^^^\.^Α..^..^ ^/.\ ^λ^ ά^Χλ/«ι- ίηηιιχίΙΐυιηβΟΓίιηκιυίβηιηίπι 6€€ΐ«8ΐ89Ηΐ6θ<|υ6υο• τίίτε ξύλα τοιαύτα χροταλιζόμενα, χα\ τδν ^Ανδρδνι* 
χον προχα>.ούμενα, ώ; εΙς έπιχονρίαν τών τής έχ^ 
χληβίας, φήθηααν χάνταΟθα ημάς τοιούτον τι μηχα- 

νάφθαι• 

ρχγ*. Κα\ τοιαύτα μίν ήμΙν τά ήμερινά χαχά, (ξ 
άχείρων μέτρια χαΟ ιστόρησα; * τά δέ τών νυχτών, 
ούό* αυτά £χουσι μή ού πρ^ς £ριν τούτοις άντεπεξ- 
άγεοΟαι. Και τέως ήλιου χαταχυλισθέντος εΙς δύσιν, 
έχρην τ^>ν φρονούντα έσω χαλύβης είναι, μοχλι^Ι; 
τάς θύρας ασφαλίσαμε νον * ώς, εΓ γε μή ούτω ϊτλΙ&ι, 
ουδείς αν έγγύην έδίδου περισωΟήσεσΟαι τ6ν άνθρω- 
πον• Άλλ' δτε χ»1 κατ' οίκον χρυβείς, ούχ Ιχος 
σχότον, αλλά ιιυρ\ χαταλάμποιτο ύπουργφ, ή χαΐ 
φωτΐ, Ιτερος τούτο χίνδυνο^, περιιόντων τών ΣαρΛ- 9\'\φύά Ιιυ]α8θΐθ(ϋ ηι»6ΐ)ίη3η« 4^. Ηβάο Μΐπΐ ιηαΐ8 (ΙίυΓηβ, 8(1 Ιιί8ΐθΓΐ3ΐη ιηο« 

ϋΐ68 ]3η» Ιθΐ6Γ3ΐί8 Οθαΐρ8Γ3ΐ8 , ηΟΰΙϋΓΟΑ ν6Γ0 ΑΟίι 

οοηιρ8Γ&ιιιΐ3. δΐϋΐίιη ιιΐ 8θ1 οϋείιΙβΓΑΐ Ιιοιηο ρΓαιΙβηλ 
(Ιοηιί 86 ϊιΐ€ΐπ(ΐ6Γθ (ΐ6ΐ)6ΐ>8ΐ, ίοΐ68 ρ6δ8υ1ί8 οςοίυ- 
(Ι6η5; ηΊ8ί ίΐ3 Γ36ΐυηι ΓυΰΓίΐ, η6ΐιιίη6 ΐΐΐυιη ββίνυια 
ίοΓ6 8μοη(ΐ6Γβ ν8ΐ«ηιΐ• δύ<1 ουιη , ΙίβοΙ (ίοηιί ΐηοΐη• 
6118, ίη Κ^ηοίΓΐβ ιιοη 6$80ΐ, »6(1 ί^ηβ 8ο1ίΐο νβΐ Ιυηιί- 
ηο ίΙΙαιιιίη3Γ6ΐπΓ (]οαιυ8, Ιιοο 6Γ81 3ΐΐυ•1 ρ6Γί6ΐι1υηι, 
8ΐιρ6Γν6ηί6ηϋΙ)α8 δ3ΐ'αο6ηί8, 36 8ί (|^^ &ί^^^ >'^^ 
η€ίϋΐ-ίί Ιιοηήηΰβ (ίΐΐί νότο 5ΐιηΐ ιπυΚί) , ΙαΐεΓΓΟβ^υ-» 123 ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδ8ΑΙ.ΟΝίΟΕΝ5Ι5 ΜΕΤΛϋΡΟϋΤΛ 124 

Ιί1)υ8(]ΐΐ6 : Οιιΐό β^ίΐ «Ιοηαίηυβ ςυοά ηοη 86 βοιηηο Α χηνών, χαΐ «Γ τινβς β^ &λλο( χαχ* αύ^υς χαχοΟργος ΐΓα(ΐ3ΐ ? ίΓΑοΐίδςυβ ροΠίβ , ίηιιιβ ρβηβίΓ&ηΙ ία- 
ΰίυηίςυο ςιιοϋ Ιρβίβ 1ιιΙ)υ6ΓΊΙ• ΟΊοβικΙαιη νβΓΟ ηοΙ>Ί8 

ββΐ ΙΙΟη ί&ΐ08 8θΙθ8 68&6 ςοΊ ΐη3ΐ6 ΐΓ8εΐ8ΙΓ6Ι)ΙυΓ, 8ρΐ6η- 

()0Γ6 ΐ{$ηί8 8υΙ 1υιηίηΐ8 Γϋν^ηΙβ; 86(1 βϊβηΐ ςιιοςυβ 
8ίη6 ί^ηβ 6ΐ 8ΐη6 1υιηΊη6. Νβηιίηβ Ι68ΐ6 βηίηι Ιιί 
ηβίΔΓϋ ρ6η6ΐΓ8ηΐ68 , ηο€ΐ6 ςυαβί ίηΓβηιί Γανβηΐβ, 
ρΐ6Γ0<|υβ οΚ)νοΙν6ηΐ6 ρΓθ(60ΐί, ιηυ1ί€Γ68 8ΐ)(1υε6- 
1>Αΐιΐ 31 1816Γ6 ιη3ΓίΙοτυιη , 1ί||;3ΐη6η πΐΑΐΓϊιηοηϋ 
\ίο1βηΐο Γϋρΐυ Γοβάβ ρΓθΓαη8ηΐ68; ςυλίη 1υο6οΐβ 
8θΐ6 εοη8ί(ΐ6Γ&ν6Γ8θ( , Γ8ρΐ65αιιΙ ηο€ΐ6 9 ρυ6ΐ1&8 
ςυ<Μ|υ6 & ηααΐη^υβ, ηοηάαηι Γ8€ΐ88• υΐ 8ίυη(, 
βιιρρΓΐ€8ΐίοη68 ιηαίΓαιιι ρΓΟ ιπΐιίΐο 1)8ΐ)6ηΐ68. 5ί 
Ι)θη8 Γ8ρ6Γοη(, ςυ88ί 6ΐ66ΐηο8]τη88 ςα88(ΐ8ΐιι, ςυ8βΊ* 
ςιιβ ηΐΑΐυπ) (1ίνίΐϋ8 ορυιη 66η86ΐ)Αη(. Επιΐιΐ νβΓΟ (7:ολλο\ δέ οΐ τοιούτοι), χα\ άναχρινόντων, τί ιιοιων 
ό οΙχοδ€σπότης εΙς Οπνον ού χατβχέχλιται ; χαΐ χα« 
ταχλώντων τας θύρας, χαΐ βίσπηδώντων (σω, χαΐ 
βρώντων, δσα &ν χα\ εΐβν βουλομένοις αύτοίς• Έχο- 
με ν δ' ε1π£ΐν χαΐ ώς ούχ οΖίτοι μόνοι έχαχουντο δι& 
ηρόφασιν, τ6 πυρ χα\ τδ φως, άλλα χα\ οΚ άνεμνύ- 
ρευτοι χα\ άφώτιστοι. *Ανιξέλβγχτα γάρ έιιεια- 
φροΟντβς οΐ χαχοί, χα\ τήν νύχτα ώηΧ χα^ φδοι» 
χυνέην εΙς έπίχρυψιν Αμφίβββλημένοι γυναίχάς τα 
άπήγον των συνεύνων, &φιέντες τδν τοΟ γ&μου ζυ- 
γ6ν έτεροχλινη τ1| άρπαγΐ) της δυνάμεως * ήν ύπ6 
ήλ(ψ διευχρινοΰντι χατααχεπτόμενοι, νυχτ6ς άφήρ- 
παζον* χαΐ νεανίδας των γεινα μένων, ατελείς, χαθά 
τις Ιφη, τάς των τεχόντων έπ* αύταΐς εύχλς τιΟέμε* ςυι ϊη %οιηί1)υ8 8ΐιί8 ]υ^υΐ8Γ6ηΐυΓ, ιη&ΐυιη Ιιηρυ- Β νοΐ• £1 δΙ χα\ χρήματα συναπηγον^ δσα χα\ προίχάς 

τινας, έχ περιουσίας το\ιτ\ τδ χαχέν. ^Ησαν δ^ οΙ 
χαΐ έσφάττοντο έπ\ των οίχιών τηνιχαυτα, ήλίιρ 
άμάρτυρον χαχδν πάσχοντες. Κα\ τδ αΓτιον ή νυχτι• 
λόχο; μανία, ή δίι έξεβόων οΐ χαχουργούμενοι• *Οσοι 
δέ των βαρβάρων έπιειχέστεροι χαΐ παιγνή μονές, 
οΙ»τοι δέ άλλ" ήγάπων θύραις έναλλδμενοΓ, χα\ ηίιυιη 8ΐ)86ΐιΐ6 8θΐ6 ρ2ΐί6ηΐ68. Καΐίο βΓΟλ Γογογ 
ηοοίυΓηοΓυιη ίαηοΓυηι αο ςβιηίΐυβ ιηίβ6Γ0Γυιη• 

Ουί 6Χ Β8Γϋ31Ί8 υΓΐ)8ηίθΓ68 6Γ3ηΙ 86 ί866ΐΙ, 8ΐη8- 

1>8ηΐ Ιη ροτΐ88 ΪΓΓυβΓβ, ^ίΓ|;ΐ8 Γγ8ιι|;6Γ6, αν^'ϋβΓΟ 
8η(6ΓΓ€(|υ6 ίη (Ιοηβυιη, νβΐ Αϋΐιυο (1οιηίηο8 Ιοά 
8009 ηο ρΓϊναΓβ. χόπτοντες ^άβδοις αυτάς, χα\ ή ^ιπτοΟντες χα\ εΙς φόρτον άγοντες, ή άλλα γουν τους χορίους του τόπου 
άποστεροΰντες του ύπνοΰν» 124. Η9Β€ 6ςυι<ΐ€ΐιι βΐ 8ϋ8 ρΙυΓβ 1ιί8 80 ιιηρΓίιηί8 
ηυι1ίΐ88, ί8ΐη68 ιηυ1ΐ05 οβρίΐνοιυιη ΐυΓΐ>8ηΐ68 ΰοιη- 
ι»ον6ηΐ6$ςυ6 &ηίηΐ88 υ8<ιυ6 8(1 ιηοΓίθηι , €χ η€068- 
814816 688 ίηιραΐ6ΓυηΙ ((ΐοί(1 6ηίπι &Γιιΐ(1 8(11ιυ6 βχοο- 
Ι;ίΐ8586η1?) 8(1 8ίΙ)ί οιηηϊΚ)υ8 Γ8ΐίοιιί1)υ8 1•8ΐίηο8 6οη- 
€ϋί8ΐΐ(]08, ρΓ3κν6ηί6η(1ο, 8(1υΐ8η(1ο, Ι>ΐ8ηάί6η(1ο, ο1>- ρχδ'. ΤαΟτα δή χα\ τούτων Ετερα πλείω, χα\ μ&• 
λίστα τδγυμνιτεύειν, χα\ δ λιμός τους πολλούς των 
αιχμαλώτων, θροουντα χα\ διαταράττοντα Εως χαΐ 
εΙς θάνατον τάς ψυχάς ήρέθισαν χατ* άνάγχην (χα\ 
χΐ γάρ άλλο Ιμηχανήσαντο άν ;) ύτοαιχάλλειν τους 
Λατίνους, ύποτρέχειν, χολαχεύειν, θώπτειν, σαίνειν. 8601160(10, 86Γνί6η(1ο, 0011118 (ΐ6ηΊ(]υ6 8||^βη(1ο υΐ ^ δουλεύειν, πάντα ποιείν, έξ 0)ν &ν χα\ ζήσαιεν, χα\ Τ>€Γ6 ρ0886ηΙ 86 8ΐ>8()υ6 ΐίΠ)0Γ6 688601. §6(1 (1610(16 

8αηΐ ςυΐ ίονίΐί ίη 808 γ66(6 ί68ΐίθ8ΐίοο6 ο1Γβθ(ΐ6Γυοΐ• 
1η88η1 60101 ίηΐ6ΐηρ68ΐΙΥ6 1θ6θΙί βυηΐ , &1)(1ίΐ8 Ιΐΐ688α- 

ΤΟΓΟίη ρ8ΐ6Γ606ΓΟθΙ, Γ8ρθ6ΓυθΙ 86 (ΐ65ρθ1ί8Τ6ΓΟΟΙ• 
Ρ6Γ860ΙΐΙί 8001 Γυβί6θΐ68, ΙΟθ1108 6)08(1601 88η|;υί- 
ηί8, €αρΊ6η(1θ8 ν608ΐ0Πΐ)08 018ΐί8 ΐΓ8(11<ΐ6ΓαοΙ, ία 

ιηυ1ΐί8ςυ6 8ΐπ8 ρ6668ν6Γυοΐ, ηοο 8ροοΐ6 808 ία 

θηΐθίΙ)08 8060165, 86(1 01 6001 νοΐ£[θ 1θ(10&αΐΟΓ, νβΐ- 

1601 οο1ΐ6ηΙ• 

125. Η»6 8οηΐ βτ8νί8 (ΐοί(ΐ6θΐ 8ΐ(ΐ06 8(1 ρο(1θΓέηι 

ηΟβίΓΟηΐ 8ρ66ΐ80ΐί8 ςΟ» 60010)1888 800ΐ ίΟ ρΓΟρΗλ 
061116 (ςθί(ΐ80Ι 60101 60 068660(11886 ΰΟΟνίοΟΟΟίΟΓ), 
06 ρ6Γ 1α1)ί8 808 Ι060ΐίη6Γίΐ 0608. 1θ(1θ ΟΙ&ΙΠΙΟΟ- μηδ^ φόβον Εχοιεν. Κάντεΰθεν είσ^ν οί προσέχοψαν 
εΙς τδν όρθδν δρόμον άχοντες. 01 γάρ μή Εμφρονες 
χα\ χατελάλησαν, χαΐ θησαυρών χατεμήνυσαν χρύ• 
ψεις, χα\ ήρπασαν, χα\ έσύλησαν. *Ιχνηλάτησαν δ^ 
χα\ φυγάδας, του αύτοΰ αίματος το{>ς πολλοΟς, χαΐ 
άγρευσα» τοΙς χαχοΖς θηραταΐς δεδώχασι, χα\ πολλοί 
Ετερα έξήμαρτον, οΟτι έχοντες Ες γε νδ πάν, άλλ' 
εΙπεΙν χαθωμιλημένως, έχουσιαχοδσιοι. 

ρχε'. Των δέ γε χα\ μεγάλα χα\ προς άνα(δειαν 
χατενεχθέντων του φυλετιχοΰ γένους (χατηγοροϋν- 
ται γάρ χα\ τοιούτοι έχβήναΙ τίνες) μήποτε μνι^ 
οθείη διά χε ιλέων αύτου ό Κύριος. Εντεύθεν οΐ αύ- 11*18 ηοο ΐ60ίΙίΩ)8, ίθ(ΐ6 ιηο1ί6Γ68 Γ660880168 ςυθ8 |> τόνομοι γάμοι * εντεύθεν γυναιχών άπαρνήσεις 

άπανη να μένων, οΟς νόμος οίδεν άνδρας. Εντεύθεν 
παρθένων φθορα\, των μέν ούτι χαθ* έχούσιον των 
άρχηγετών αύταΖς του είναι, των δέ χα\ έχε[νων 
προ3 μένων αύτάς. Εντεύθεν σεμνεΐα πεπορνευμένα* 
έφ' οΤς έγώ πολλά χα\ παραχλητεύνας χα\ πα|&|&η• 
σιασάμενος άπραχτος Εμεινα, μηδέ τάς πάσχουσας 
τδ έφάμαρτον έπιστρέψαι δυνάμενος, οΓα γεγευμέ* 
νας ήδη τού γλυχυπίχρου, χαί πως Οποφωνούσας 
μοι, ώς χαλεπδν, χορίου χύνα γευσαι. 

ρχς'. Εντεύθεν δαπέδων σάλοι χαι άναβχίσεις, δ(* 
ών οίχοι πάντες έξωρωρύ/ατο, ύπονομευόντων των 
βαρβάρων χατά λαγιδείς, ή άσπάλαχας, ή χαΐ χοί- 
ρους, ή άλλο τι ζώον ((ιζοφάγον γ^ωχαρές, ε{π£?ν δλ 
χα\ άλλως, χατά άροτρέας. Φαίνεται γάρ , ώς χαΐ νίΓοε 16Χ ηονίΐ, ΐυηι τίΓ^ίοοιη <]6θθΓ8ΐίοη68, ά6 
ςυ11)υ8 (1υ€68 ρ8Γΐ{ιο ηοη ίοβΓοηΐ Ιί1ΐ6Γί, ρ8ηίηι 11188 
(1Ίηιί86ηιοΐ ; Ιοη .Ιο6& ίθΓοί68ΐίοουιη, άο (|0ίΙ>08 
ιιιυΐΐα αιιάβηΙβΓ Ιθ€υΐθ8, ηυΐίοιη ΓγοοΙοιο ρ6Γ66ρί, 
1100 νβΐϋοβ 3ν6ηβΓ6 (]υ9Β ρ6608ΐιιηι 8(1ΐηί8βΓ2ηΙ, 60 
ςθ0(1 (1θΐ66 8α)8Γ0Ι0 ]801 0Ο8ΐ8νί$&6ΟΙ, 8ΐίςυ8θ(]ο 
&(1ν6Γ50ηΐ 0)6, υΐ 0Γ8ν6Ο1 8(1 νϊ(ΐ6η(1θαΐ, 80€6ΐ8Ο18η- 
168 ι €80601 8ΐ)0ΓΐίΤ0Ι0 00518886. Ι 

426. 1)6η1(|υ6 8θΙί οιοΐοε 61 6^801*36 ςυί1)ϋ8 «Ιο* 
ηια8 00)1168 6ίΓθ8$» ΓυβΓοοΐ, 8θΟΌ<1ίροΐίΙ)θ9 Β8γ1)ηπ8 

(]088ί 60016011 ^61 Ιοίρ^ε, νβΙ ρθΓ6ί, νβΐ 8ΐίθ(1 8θί- 
Οίαΐ Γ8(1ί668 6(ΐ608 8θ1> ΙίΟΟΙΟ νίν609, Οΐ νΟΓΟ 8ΐίΐθΓ 

Ιο^α&ηιαΓ, ςο85ΐ 8Γ8Ιογ65. ΥίιΙϋΐυΓ οοίηι νβίοΐ 6θΐο Ιί5 ΒΕ ΤΗΕδδΑΙ-ΟΝΚΑ ϋΚΒΕ Α ίΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ/ 126 

άρ^οοις ΛνίσχιζοΊ ^ν τά των οίχιών, εΓ^τερ Ιχώρει Λ Α/^Ιηβ βηίιη ίΐοηιοηιιη ίυη(1.ιιη«ηΐ2ΐ βχΰίάίβδβ νί- τ6 χατ' αύτάς Ιμβαδ'ν. "Εναγχος γάρ τοι ίσπαρτα 
χα\ άνήρυτα βρεψάμενοι χατά τ( πεπαροιμιασμένον 
θέρος χρύσεον, είτ» και δροτον οΤον τούτον βιεχειρΙ- 
(οντο, Ιξ ο5 αυτοφυή τά χοιλά έχέρδαινον Ιρμ2ΐα• 
Κα\ τοϊς άμφ\ τ^ν ζλιον μή άγατιωντκς πλουτισμοΤς, 
έκεβούλευον χα\ τοις χατά γ!];. Δοτέον μοι τους αυ- 
τούς χαλέσαι χα\ χρυσο)ρΰχους τ4]ν έπιβολ)]ν, χατά 
γβ τους Ινδοθβν μΰρμηχας (τοιαύτης γάρ Ολης Ιρωτι 
«αρηνώχλουν τ!} γΙ)) * τοί^ς δ* αύτους χαΐ τυμβωρύ- 
χους μυριαχοΟ. Ουδέ γάρ ούδ& τους νεχροΟς άνεπι- 
βουλβύτους παρέτρεχον* ώς δέ θησαυροφυλαχουντας 
ϋΐύιεουν, διασχαλεύοντες πλούτου χάριν, χα\ ο&τω 
τίν 2^δτ;ν Πλούτωνα χα\ αύτοΙ νοειν ύτκεμφαίνοντβς. 
ρχζ*. Τ( μοι «λ£(ω γράφειν, Ενθα ουδέ βίβλοκ άεηΙυΓ, $1 ηιΐιϋ οΙ>8ΐ:ιΙ)αΙ. ΑιΐΓ63(η βηίηι ιηββββπι• 
111 ροβί» ^ίουηΐ, 6ΐ α^Πϋ ηοη οοηβίιΐδ, ηοιι 9γαιγο 
$πϋ9εΐί8 εοβϋβιη αΓβικΙοΐυΙβΓυηΙ,βίριιΙοΙίΓα^ ΓΓϋ{ζ(» 
δροηΐϋΠβΑί!, ίη λτβίδ (Ιβροδυεπιηι. 8ίΰ ηοηουπίβιιΐί 
ορίΙΐϋΒ βυΙ>8θΐ3ηϊβ 6ΐιΙ)ΐϋΓΓ&η633 ςυοςυ€ ίικίβ^^ιι- 
ΓυηΙ. 1.)θ60Κ ιηίΐιί βοβ 3υΓΐΓοβ50Γ68 νοοίΐ&Γβ, ιιΐ 
ΓοΓίυίΰ&β »ρρ6ΐΐ3ηιυ8, ηυχ ί$ΐ!υ8 πΐϋΐ&ΙΙί βιηοΓβ 
άιιεϋβ βοΐυπα τβΠυηΐ; 8β(1 6( ββρυΙΰΓΟΓυπι β0ο8- 
&ΟΓ68 86X0611(168 ϋυιΙΊυηΙ. Νβιη ηβο ίρ808 ιηοΓΐαθ8 

ίοΙβΟΐΟβ ρΓδβ(βΓίΙ)9ΙΐΙ^ 86(1 Ηΐ £32» 6υ8ΐΟ(]68 19Β(Ι6* 

1)»ιιΙ, ΑυΓΐ ζηΐχΛ 8ροΙί«η1β8 61 ϊηΓβΓηυηι 61 Ρΐιι- 
(οηβιη, ί(1 68ΐ <1ίΥίΐί3Γαιη (Ιβαιπ, βαηκίβαι 6886 3886- 

Γ6ηΐ68. 

ϋ7. €υί 1)θηο ρΙιίΓΑ 86ΓίΙ>3ΐη, 8ί(ΐυΜ6ΐη |]1)Η ίη- δλαι μαχρα\ Ιχανώναιεν £ν μβ, βίς α&ταρχβς δια- ^ («Ι^γϊ 6^ |$Γ8ΐι<]β8 ηοη 8υ0ιν6Γ6ΐιΙ 8(1 €0η86Γίΐ6η<Ιυιιι γράφοντα τοΙς φιληχ^ις, δποΐα ήμΤν συνέιτεαε ; Δι' 
ι&ν όψέ ΐΕοτε 9υν χαχφ Εμαθον οΐ έν ήμΤν χομψο\ 
«ήν ν^ησιν, χρήναι τά θεόθεν σημεία λεπτολογείν, 
χα\ ηρ>^ς αύτοΓς διευχρινουμένοίς Εχειν τ2»ν νουν, χα\ 
ΐΓΟίεΤν τ^Ι δηλούμενα. Ε( δέ τις ενταύθα ποθών φα(- 
νκται προηβτορηθήναι, χαΐ οΤα σήματα των μελλόν- 
των κρούφάνη, Δχουέτω βραχυλογιχώς, χα\ ταύθ* 
ημών εις Ιοτορίαν Ιχτιθε μένων. 

ρχη'• Έν πρώτοις μίν &γαθών ανδρών όνε(ρατα, 
6πο£α χαΐ ή Ιερά οίδε Γραφ^ μηνυτιχά μελλόντων 
είναι, προελίλουν, οία πεισύμεθα. Κα\ ήμεΙς έγελώ- 
μεν, (ξουθβνουντες τάς χαθ* Οπνους δηλώσει;, χα\ 
διαστολήν ούχ εθελοντές Ιξευρίσχειν οράματος τβ πα\τών 68 (]υ9Β ηοΚ)!8 3οαϋ6Γυηι ? ΑΐΐαΐΡβη ςυί αρυιΐ ηο- 
8ΚΓ8Ι68 6)υ8ΐΐ}0()ί Γ6ΐ)υ8 8ΐυ(ΐ6ΐιΐ, βίοιυΐ <Ιίϋί€6Γυηΐ 

061 8ί£;η8 0Κ)β6Γν3η(Ηΐ 6886, 61 111811(1313 6]Η8 ρβΓ* 

Α€ί6η(ΐ3. 5ί (|υί8 \%\ΐηΐ 1ιΙ&ΙθΓί3ΐη 6(ϋ8ΰβΓ6 6( 6Χ 
8ίκηί8 ΓαΐαΓ3 3υ^υΓ3Γί τοίυβηΐ, (ΐαχ ηιβιηοπφ ΐΓλ- 
(1ί(1ί!ηυ8 31161113 ιηβηΐβ Ιβ^ίΐο• 128. 13111 &1) Ιιιΐιίο <16 βοιηηΐίβ ςιΐίΒ 83€7Α 
δΰΓίρΐυΓ3 ηονίΐ υ( ΓβΓυηι ίυ(υΓ3Γυιη ΐικίίείβ, ηοεβ 
8(^ηΐΊπιιιβ ]3ΐη (ϋχιιηυ8. Ι^ίΙαΓ ιιοβ Π8ίιιιυ8, ίΐοοά- 
Γ3Γί6ηΐ68 βοιυηίοΓυηι ΐη(]ίοί3 ({υββ ίηΐ6Γ80ΐιΐϋυιη 
61 δοιηηία, ςιι» ρβΓ βοαιηυιη νί(ΐ6ΐηυ8 ιΙϊδίίη^υβΓβ λοιπών, διι«ρ Οπνος φαίνει. Κα\ άπβίναι δέ ^ ηοΐυηυιβ. ΠίΙβιιι βηίια ίηίοΓρΓβΙββ (Ιυηι ?ίϋ6ΓυιιΙ τ^ μυροβλύτην της χαΟ* ήμόίς πόλεως, χα\ χατ' 
αυτήν τήν ίλωσιν είσελβύσεσθαι, ο( αύτοΙ Ιωράχασι , 
χαΐ ^μείς ίΛ πεπιστεύχαμεν. Ός γάρ δχλούντες οΕ 
^κστοί πρδς έπιχουρίαν ενέχει ντο, άνεχάλυψεν αύτδς 
προορατιχώς εΙς μάτην τυράννα δυσωπείσθαι. 06 
γάρ Αρτι, άλλ' ή μετά τρεΙς ημέρας (λεύσεσθαι. ^Ην 
δΐ τετάρτη μετά τάς τρεΙς ή της πορθήσεως. Κα\ 
συχνά μέν έποτνιώμεθα * ι ΈλΟί ε (ς τδ σώσαι ημάς, 
μή ποτβ είπωσι τά Ιθνη, Που έστιν ό πολιούχος αυ- 
τών ; ι Ό δ* ούχ ύπαχούων, έξετόπιζεν ημών εαυτόν. 
ρχ6\ *£δάχρυον άγιοι έν εΙχον(σμασι * χα\ Εχαι* 
ρον οΐ χενέλπιδες, λέγοντες δυσωπείν εκείνους υπέρ 
ημών. Έλέγομεν ήμεΙς * Να^ άλλ* ούχ είσαχούον- 
τα», δώ χα\ έπιμένουσι χλαίοντες. Κα\ ήπίστουν Μ3ΤΓθ1ο1γΐ3η] 3 €ΐνί(3ΐ6 ηο$ΐΓ3 3ΐ)&6η(6αι ο1)8ί(1ίοηΐ8 
ΐ6ηιροΓ6 Γ6ν6Γ8υΓυιη 6886, 1108 ϋάβίύ ηυ1ΐ3ΐη 1ΐ35ιιί- 
ιηϋ8. Ουιη 6ηίιη €Γ6(]υΙί ίιηρ3ΐί6ηΐ6Γ 3υζίϋαηι 6Χ- 

$ρ66ΐαΓ6ηΐ, ΐρ$6 ρΓ0ρ1ΐ6ΐί66 (ΐ66ΐ3Γ3νίΐ (Ιβ ΐ]ΤΓ3ηηο 

ΐΓβρίϋ3Β(]υιη 6886, ({υΙ ρο3ΐ ΙΓ68 (3ηΐυιη (1ί68 νοη- 
ΙυΓυ8 (:886ΐ. Εγ31 3υΐ6ΐη ςυ3Γΐ3 ά'ΐϋΒ 3ΐ) υΓΐ>β 6νοί83; 

6( £Χρ6 5υρρ1ίε68 ρΓ603Γΐ βΙΙΐηυβ : ν61ΐί 3(1 83ΐν3|1• 

(1θ8 110$, ηβςιι.ιη(]ο (1ί63ΐιΐ ^6ΐιΐ68, 1)1)1 68( ραίΓοηαβ 
60Γυηι,? 1116 301601 υοη 3υ(1ΐ6α8 ρ6Γ6£Γ6 3ΐ)ϋΙ. 

129. 8311011 ΐ30Γγιη3ΐ)3η(ιΐΓ ίη 8υί8 ίιη3^Ιιιί1)υ8» 
61 |(3υ(ΐ6ΐ)3ΐιΙ ςυί ν3η3 8ρ6 (1υο6ΐ)3ηΐυΓ, (ϋθ6ηΐ68 
ίΙ1ο8 ηυδίπ 03υ83 3ΐΙ1ί^ί ; ηο8 8ΐι(6ΐη (1ίθ6ΐ)3ΐιιυ8: 
Εδίο, 86(1 ηοη βχηυίΙίυηΙυΓ, Μοο ]30Γ}ηη3Π ρ6Γ(^υη(• ήμίν. Κα\ αύτο\ μέν ήσαν έν έλπίσιν ήμεΙς δέ εύ Β Ει ηιιϋαιη ηοΙ)ίδ Π(!βπι 1ΐ3ΐ>6ΐ)3ηΐ,6ΐ8ί ίρδί δρ6Γ3ΓβηΙ. «1δότ€ς τ&ν δλεθρον, έξ ών χα\ έωρώμεν χα\ έλλόγως 
αννήγομεν, ούχ είχομεν δ τι χαΐ δράσομεν * λέγοντες 
χα\ αύτοΙ μή τι πρδς άγαΟφ εΤναί τινι τδ μέλλον 
είδέναι, Ενθα τψ φρονοΟντι μηδέν ή γνώσις λυσιτε- 
λές * χα\ χατά τήν της Ιστορίας Κασάνδραν ( όχνώ 
γαρ είπεΖν, τά μείζω παρεισχυχλήσας χα\ προφη- 
τικά) άληθιζόμενοι μέν, άφΐέμενοι δέ λαλείν εΙς 
άνήχοον. 

ρλ'• "Εδειξε τι τέρο^ς τότε ούχ αΓσιον χαΐ ή πάν- 
αγνος ββομήτωρ, ή παρ* ήμίν τού όδηγείν επώνυ- 
μος, δειχνϋσα* ώς αποστέργει τά καθ* ημάς, χα\ ούχ 
έΟέλει μεθ* ημών είναι. Προοδεύουσα γάρ ποτέ τότε 
χαθ* Ιιμίρα}» , ή τδ χύρος Εχει του τΟ'-ούτου χαλού , 
χα\ περιελΟούσα, Εν0ατ7^ς πόλεως ή αδελφότης ήθελε. Μοδ 3ηΐ6ΐτι (]υί ηιίηαηι ρΓο1)β ρΓ3Βνί(ΐ6ΐ)3Π)υ8 30 
Γ»ΐίοοίη3ΐ)3ΐηυΓ 6χ ϋβ (]υ9Β ηηΐ6 οουΐοβ Ιΐ3ϋ6ΐ}3Βΐυ8 
(1(ΐ1)Π Ιιχί6ΐ>αιηυ8 ςυ'κΐ Γαοίβηιΐυηι 68861, 61 Γυΐυπ 
δΰίοηΐίαηι ^ιίΐιίΐ ρΓ0(ΐ6!)86 βίβηηαηΐβδ, η1)ί ίρβί ρπα- 
(Ιοηΐί ηίΐιίΐ οοιηηηο(1ί βΟΰΠ; 6ΐ δίουΐ 03δ53ηϋΓ3 
(ηοη βηίιη (Ιβ 6]ηδ ρΓορΙιβίϋδ ρΐυτ» 3ίΓ6Γ&ηι), ν6- 
Γυηι (Ιίχίπιιΐδ, 8ο(1 3(1 8υΓ(]38 3ηΓ0δ• 

130. Τυηα πιίΓ30«1υιη ηήηίπιβ Γ3υκΐυ!η ρυπδδίιηα 

Μ3ΐβΓ 1)61, (10» 3ρθ(1 η08 Ηθ(ΐ6$6ΐΓί3, ΤΙ» (Ιοχ , 

301111, οχΐιίϋοίΐ, ίηιΙΐθ3ηδ ςοο(1 Γοβ ηο8ΐΓ38 0(1ί886ΐ, 
61 ηοΐιΐδοηιη δΐηΐ'β ηοΠβΙ. 0.6 (ΐηο(]3πι Γ6810 οαιη» 
ΓΓ3ΐΓίΙ)υδ ρΓΧβυηΙίΙιοδ, ρ6Γ Ιοίβιη οίνΙΐ3ΐ6Π) 3υι- 
1)\ιΐ35^<Η δ. ΜαΙβΓ, οΐ ία 60 οδδοί οΐ ίη χιΐβιη δ03ΐα 127 19Λ ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΒ38ΑΙ.0ΝΙ€ΕΝδΙ8 ΜΕΤΚΟΡΟΙ-ΙΤΛ 
1υβΓ6ϋΐΐΓ«ΙιΐΓ• ρβΓ ρΟΓίΛΐη ίιιΐΓ3ΐ•€ ΓβΓυβίπδ βαιιι Α κ«1 άποκαθκιταμένη αδθι; εΙς τ^ν οΤχον αύτης, χαΐ 
ςιιί ΙρβΑΠί Ιι«ιιιβΓί8 ροιΐΛΐ)ίΐΙ, ρβίΐβιη ΓβΓβηβ οοββίΙ, ταΓς εΐσόδοις έγγίσασα, οδτως ώχνβι φ βΓσοίον, ώς άιιηι ροιιϋοΓΟ ίιΐ8θ1ίΙο ββη&ίηι ίιΐ{Γ9ν68€(^ηΐβ ορ- 
ρΓβ$$υ8 ρχηβ Ιιυοιί ΟΑίΙβΓβΙ, ηβο ίρββ βοΐυβ, ββά 
ςυοίςιιοί ιη^ηαπη ίιηροηβΓβ €0ΐΐ3Γ6ηΙυΓ. ΡΓΐιηο ςυΐ- 
^601 ηυί ροΓίβϋίΐ ίη βυβρίοίοηβιη τεηίΐ ςυΑίί ^οιηΐ 
1ΐ3Εο ιη&ΰΐιίηαΐυδ 08861, υΐ ββερβ 61. υΐ)ί αυΐεηι νίπ 
β&ΟΓί, ίηΐ6ΚΠ8 ιηοΓί1)ϋ$ 6ΐ <ι«ιΙ ηβΓΑδ €()παιηΐΙΐ6Γβ 
1ΐλ4ΐ(Ι ρο8δ6ΐιΙ, ιη&ηυιη ίπα^^Ίπί ρΓθοιον6ϋ(1χ ΓΓυβίΓΑ 
&ρρο8αΊ8$6»Ι, 30 ηίΐιίΐο ιηιηυ.8 Ιοί ςυοΐ 6ΓΑη1 , 
ιηοτ6Γ6 1θ€θ ταΐ6ΐ)2ηΐ, η^Ιυβ ίηββηβ οιηηββ ίηνβύίΐ 
νεί οοΓ<ΐΑΐΊ85ίιηοδ, ϋοηβο β£Γα8ί5 Ι^ΟΓχιηίβ βΐ {βιηί- 
ΓιΚχΐδ τοοβιη 6ΐ6ν:ιηιιΙ 8(1 Γιΐίυιη 83ηεΐΦ Μβΐιΐβ, 
ηβςυβ Ίηιΐβ άοδίίιβιυηΐ ϋοηεο εοπιρΓθ1)ϋΐο ρΓθ<ϋ|{ΐο 
υηιΐδ ί^ιη βχρβιΐίΐαβ βίιιβ αια^ηο ΙβϋοΓβ 8ΑΐΜΜαιιι άν3[ "Μχ χωρείν χραταιώς βιάζεβΟαι τ6ν αύτ^^ν φέ- 
ροντα, χα\ ένιττάμινον βαρύνεσθαι δτιμάλα, χα\ ηρίς 
τφ χαναπίπτειν γίνεσθαι * χα\ ού μ^νον έχ(Ινον, άλλα 
χα\ Αλλους, δσοι συνεπιλάβοιντο. Κα\ 9|ν μλν τΙ^ν 
Αρχήν δ έχεΕνην άνέχων 6ποπτος, ώς οίχοθεν τοιαύτα 
τεχνώμενος , δποΓα πολλο\ τερθρεύονται * ώς βέ χαΐ 
ΕεροΙ Ανδρες, άγαθο\ τ6 ϊ^θος, χα\ οίοι μ^ παλαμΑ- 
σθαι τά μή δέοντα, συνήραντο έγχρατώς, χ»\ τσάντες 
έλάττους ζσχν της του Ιεροΰ σίγνου Ισχύος, χαΐ ούχ 
έπείθετο είσιλθείν, άλΚ' ήν, ώς εΙπεΤν, άφδρητον. 
ύπέρχεται φόβος Απαντα;, δσον έχρήν τιαΟεΤν, έχέ- 
φρονα; • χα\ άναπρήσαντες δάχρυα, Οψωσαν χλαν- 
6μ6ν , χα\ φωνάς επήραν πρδς τ6ν Οψιστον Τίδν της ίιη8§ίι6.Ό 3(1 8β(1βιη 8υ>ιη ροηβΓίΙ. Ουοίΐ ν^Γ*» ^ πανάγνου Μητρός. Κα\ ούχ ένέδωχαν, Ιως τοΰ σΐ|- £ΓΑνΐ1)α8 Γιιΐίΐο 681 νΙβίΗΐι ; ηο5 αυΐβιη ιηίβεπ ΐ|υί 
0ΙΙ6Γ6 1510 ^ΐϋνηΐί ίαίΐΗΐιβ, )>ΓθΙι>6 ηονίιηυδι 4^Ι<1 
τ&% 8ϋ»ί νβΐίΐ. 451. δ&εΓ& 0Γ3€υ1& Ιηΐ6ΓΓ0(|[3ΐ& βνβηΐυδ ΓυΐυΓοβ, 
«Ιίβηι υΓίιίδ 6χρυ§η3ΐ3Β, 6χΐ6Γΐιιίη3ΐίοηεπι ηθ8ΐΓαηι 
ρΓ3Β(ϋχ6ΓυηΙ. Ο εβΓίβπι ριορίιβιίβιη 1 Ο Γβί ίικίυΐ)!• 
1«1«€1 ιιΓιηίιηβ φςυίνοε» Γβνείβϋοηβιη Ι 08αΓ(1ίΐα- 

16111 Ι108ΐΓ3Ι|1 1 μείου ήδη δκαδειχθέντος, εΐτα μδνος δ βαστάζων ΑβΑ- 
ρυντος χα\ άπαραπόδιστος ήγαγε τ6 Αγιον μόρφω^ΐΛ^ 
ένθα Ιδρυται. Κα\ Ιδ(ίχει μέν χα\ τοϋτο τοΙς γενναίοις 
Φρονε7ν έλαφρδν * ήμεΐς δ& οΐ Ασθενείς έβαρυνδμεΟα, 
ύπονοοΟντες, δπου νεύει τΑ του πράγματος• 

ρλα'• Άπ8χρ(ναντο χα\ τΑ ΙερΑ λόγια Ιξ έρωτ^ 
σεως τΑς ΑποβΑσεις των έν τω μΑλοντι, τήν Αλωσιν, 
τήν ήμέραν αυτής, τ6 χαταχοπήσεσθα» ήμΑς. ΎΙ κρο- 
φητιχής εύχρινβίας έχείνηςί & Ανεπιχρύτιτου Αι&ο- 
φΑσεως , χα\ μή έπισυρομένης λόξωσιν ! Κα\ ήμεΐϊς 
Ιχωφεύομεν. 

159. ΕηΙ ΐιιηο Ιειηραβ, βχρυ^ιι.'ΐΙιοηί8 ίηςηαιη , ρλβ'. ^Ην τηνιχαΰτα χαιρ&ς, «αρΑ «Α «λ«υταΖβι 
ςαο ν6Γΐ)8 6ν3ηκ6ΐί€3 <|ΐΓιΙ>υ8 οαΐ3ΐηίΐ3ΐ68 δίοη ρΓ£- ^ της Αλώσεως, χαΐ περιχοπΑς εύαγγελιχΑς &π* Ιχχλη- 
β{υΓ8ΐ» Γαβπιηΐ, ιη 60γ168Ί3 Γ6ειΐ3Γΐ ()€ΐ>6ΐ)3ηΙ. Υϊγι 
βηίιη |;Γ3ν•β (16 οΊν'ιΙβίο €3 Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐ>8ηΙιΐΓ. Τυηο 
ιΙυεΙ ςαί άβ βνβηΐιι (ΐ68ρ6Γ3ΐ)3ΐ, τββ ηο8ΐΓ38 (Ιίδρο- 
ηβΓβ, ηοβςυβ ίικίοίβηΐβδ 6Χ€ίΐ3Γ6 οοβρΊΙ, υΐ 6Χ(Ιβιη 
β! €θτά\ 6886 νίίΙεΓβηιυΓ Π8 ςυί63Γυιη Γβηιπι ι^ηβπ 
ετ&ηΐ• ^31η ςιιββί 1υ(ΐ6η<Κ> οίΓοα ιη3($η3* Ιοιηρίλ 
6χεΜΐ)Ί88 3£6Γβ 001)18 ρΓΦεβρίκ. €υΓ βηίαι ρΓο οίνΐ- 

13^118 88ΐΐΐΙΟ ρΓθ€68 ΓβεβΓβ 7 1θ «161116 ΑΙΐΙβηΐ 1ΐ3- 

ΜϊΛΐ Γ6ΐ{§ίοη6ΐη εοΐ6Γ6, ςυο(1 ηοη δίηο βΠιιυο 
8ΐιηυΐ3εΓ0 ΓλοίεΙ^βΙ, αι ηΐΑχΐιηβηι είνίΐαΐίβ ευΓβιη 
β6Γ6Τ6 νί(ΐ6Γ6ΐυΓ, ρΓ6ε68 ρΓΟ 63 ΓαεβΓε ]υΙ)6ΐιι1ο. 
Εςιιί<ΐ6ΐη ρυΐο είνίίαιίδ 8ΐ3ΐυσι ευηι ΓυίβδευΙ εεηο 
8ΐιρρ1ίε3ΐίοηΊ1)υ8 ει βηΐβ οιηηίΑ ορυβ εβδει. Ιΐα 
ηΐ6(1Ί6υ8 (|αί ΙπιρεΓίΐίιι 8ΐΐ3 Ιιοοιίπί• χ^η νίΐΑΐη ία σ£ας έχφωνεΐσθαι, δι" ων τΑ της ^ών «τηλογραφουν* 
ται χαχΑ. Κα\ οΐ Εσω φρενών (ερολργίαν χατΑ της 
πόλεως ύπενόουν αύτΑ. "Εδοξ» τψ Αρχηγφ τηνιχαυτα, 
οΓα των στρατηγιχων Απβγνωχότ(, διατΑττεσΟαι τΑ 
χαθ* ήμΑς , χα\ διβγβίρβιν ώς οΓον Απονυστάζοντας , 
ίνα φαίνοιτο τοΤς μή αυνκίσι δι Α πάντων ήμων χα\ 
προμι^θέστατος• Μηνύεται γουν ήμϊν παννυχ(δας 
ΑγρυπνητΑς (πιτΑξαι περ\ τοίις μβγΑλονς νοο^ς, 
παίζων (κείνος χΑνταυθα• Τ( γΑρ χα\ Εδεε προτρέ- 
π8ΐν εΟχλ^ολ, δπερ έχεΖνος Απηυχετο, τήν σωη^ρίαν 
της πόλιως ; ^Ην δΙ οΐ έπ{νο» όσΗίυβθαι τδ εύσββείν, 
χα\ έπιχρύπτειν τήν δρεξιν, ίνα δοχ]| πάνυ περιηοι• 
ΕΪσθαι τήν ι:όλιν έφ* Απασιν , εί γε θέλ£ΐ χα\ εύχΑς 
τΑς ύπλρ αυτής '* οΐμαι δ&, χα\ ένδειχνύμβνος , ο&τω 
ιΙίδεΓίιηίηε ρο8ϋίΙ, 83εεΓ(1οΐ6ΐη 8<1νοεΑΐ υΐ τίβΐίεο 1> χαταστήσαι τΑ της πόλεως, ώς 8ύχών χα\ μόνων αυ- 
τήν δέ^σθαι * δμοιον ώς εΐ χα\ Ιατρδς χατβργασΑμβ- 
νος Εχ τίνος φαυλότητος έπΙ θανΑτφ ΑνΟρωπον, (Ττα 
Επιτάσσει προχαλεΓσθαι Ιερέα, ΕφοδιΑσοντα ήδη θνή• 
σχοντι σωστιχψ ΑγιΑσματι. ΟύδΕ γΑρ ήν Επιπόλαιος, 
ΑλλΑ χαι λίαν βαθΟς εύτραχελεύεσ^ι, έ^ γε π<ιρΑ• 
σασ^ι τοΟ Ανδρος τους δεινοϋς γνωματευ8ΐν ήθη 
των, οΓς Αν περιτύχωσι. Διδ χα\ ταύτην προσεποιείτο 
τήν θεοχλύτησιν, ώς ούχ Αν τδ Θείον θερακεύοιτο. 
"Οπως δ' Αν βίχε τδ πρΑγμα , ό μΕν εΐπεν, οΐ δ' Εκ- 
χλησ(αστ(χο\ Επήχουον. Κα\ δή χρβών νρολΑμπειν 
του ψΑλλειν τ^ν γλυχύν μελφδδν Δαυίδ, Επήλθβν οΟτι 
χατΑ αΓσιον τοΖς δεηβομένοις (ήν δΕ ^θυς ^ρΗμ'^ς 
τότε, οΐ λαμφθέντος ήλ<φ ΕΑλωμεν), Επιλέξ«ι$αι 
ψαλμδν Εχεινον, οΙΙ χατάρχει μεν τό * ε Ό 9εδς, Ι^λ' ιηοΓϊεηΐίδ 83ΐυΐ6πι βΓηαεί. Ογαυιογ εηϊιιι 6Γ&1 ηυβπι 
ςυί ]οε3Γ6ΐαΓ, ςυ» 681 ίικίοΐεβ εοΓυιη ςυί Ιιοηιί- 
ηιιιη ιηοΓεδ εχ ιΐ8υ εοβηίιθ8 1>3ΐ)6ηΐ. ΜεϊΓοο ι-ειη 
Γεϋ|(Ίθ8ί(3ΐί8 δρεοΐε ρΓθΙ>3ΐ3ΐηΓεείι.υΐευηςιιεΓαεπ(, 
ίΠΐ ]υ])εηΐί εεε1(^8ί88ΐίεί οΙε(Ιί•πιηΐ. Εκ ειιιιι η6• 
66886 ε88εΙ υΐ ε3ΓΐηΊη3 ()υΙεί3 Οβνίϋίβ εβηεΓεηΐιι^π, 
βεεί<Ιίΐ ίηορροΓίυηυηι 3Ηςιιί(1 (εΓ^ιΐ 3υ(6ΐη (Ιίΐυειι• 
Ιοιη, ρθ8ΐ ςυο(1'8θΐ6 οπεηΐε εβρίί δΐιιηυβ) οι ρ83ΐ- 
ηαυιη εΙί^εΓεαΐ ειΐ)ϋ8 ίηίιίυιη, ΙΧειίδ, νεηεηιηΐ 
{βηΐεβ ίη 1ΐ9ΒΓ6(]ίια(6ΐιι Ιυβιη ; ει όείικίε, ΡοΙΙιιβ- 
τυηΐ ιειίφΐυιη 83ηεΐαη) Ιυυιη; ροδίιεΓυηΐ ηιυι1ίείιΐ3 
8εΓνοΓυιη ΙυοΓυιη, εΐ ΓεΙί4υ3. ΡπορΙιεΙιι ειιίιη «Ιΐ- 
νίηυ8 ('Χ Γετεΐ3ΐίοΐ]6 εοΓυσι ςυί ρΓεευιη ί3ί'ίεη(1«ι• 
ιαιη (Γοιία εοηνεηεΓβηΐ ίοβρίΓ^ΐιιβ «παΐ, ιΐίεεπδ : 129 ΒΕ ΤΗΕ?5ΑΪ.0ΝΙΓΑ ϋΙΙΒΕ Α Ι,ΑΤΙΝΙδ ΠΑΡΤΑ. 130 

Οοφζν Ι9νη €ΐζ τήν χληρονομΕαν σου * ι Ιφέπεται δέ Α Αϋ ςυί<] ρΓβοΠ'υδ α*! Πβαηη οριιβ ΙΐΑΐ>βηιιι», ςυΙ 
χ6' • Έμίαναν τλν να6ν τ6ν &γι^ σου* Ιθβντο τ& Γβ» ηοβίΓΑδ ρΐ^ιιβ €0(;ηΙΐΑ5 Ιΐ3ΐ)6ΐ? 
ΟνησιμαΓα των δούλων βου, ι χα\ τ6 έξης * μονονοί) χρησμφδοϋντος του Προφήτου χα\ θεοπάτορος 8ι* 
Αποφητβίας των ήθροιομένων εΕς δέησιν, χα\ λέγοντος* Τ( &ν ίχν βεοίμεΑα πρεσβειών ε!ς Θε&ν, ΙνΟα 
Ιχείνφ τ& χαθ* ημών άποπέψαντακ ; ρλγ*. ΕΤ}(εν ούτω τβυτο, πλε£οσιν έτέροις παρβσπι- 
ζόμενα συγκροτήμασι της του χαχοΰ δηλώσεως. Κα\ 
τοίνυν τψ συχνφ τούτων &παντες άνεφρονοΰμεν, 
δψιμον συνάγο'Λες νουν, χα\ τ6 πρώην θράσος άπο- 
«οιούμενοι. Ου γάρ δν έχεΤνο θάρσος, εΓηοιμι, Ιλλύ- 
γως εΓχομεν, χα\ ένοοΟμεν ούχΐβ^ ήμΤν εΤναι φυχτά. 
ΟΟχουν Ιφθησαν χαταντησαι εΙς πέρας αΙ των Ιχχλη- 
•ιών δεητήριοι άρμον{αι« χα\ ό πόλεμος, Ιτι των Β 455. ΙΤ9Βΰ 6ΐ ρΙπΓ» λ\ιά 3(1 «Γπτηηηβ ποκΙγαβ 
οοη8ρίΓ9ΐΙ)&ηΙ, ςιιηηιηι ΓΓβηηβηΐί^ ΓβοίΙ ιιΐ Γ68ΐρί- 

8€6Γ6ηΗΙ$, βΐ ΐ6ηΐ6Πΐ8ΐ6 άβρΟ&ίΐϋ 8&η2 ΙΏβΏΐβ ΟΠΙΠΪΑ 

6Χ3ΐ]ΐίη8Γ6ΐηπ8. ΙΙ13 6ηίιη λυ(1ηοί3 ΓΑίΙοηβιη εοιηί- 
Ιβηι ηοη Ιΐ3ΐ)6ΐ)3ΐ, βΐ ηίΙιΠ ηο1)ί8 Γυ^^βηάιιιη 6886 
]ιι<1ΐ€2ΐΙ)3ΐησ8. δίο ι^ΗυΓ (Ιαηι ίη οοηοίοηιϋιΐδ 6€€ΐβ- 
8ί38ΐίοΐ8 8θΐ3ΐη6η (|τΐ96Γ6ΐ)9η1, 1)6ΐ1υιιι, ουιη ρ•&1ιηΙ 
λ 8ηρρΙίο&ηΙΙ1)υ8 οηβΓβηΙυΓ, ΙβιηβηΙ&ΐίοηββ 8υ|^<- ψαλμών είλουμένων Ιν τοις των δεομένων στόμασι, '' ||[6δ$ίΐ, 1η {βιηίΐυβ 6ΐ ίηΓ6Γη2ΐΠ& 8υ$ρίΓί8 ΰΟηνβΠίΙ» θρήνους πσρέβυσ• , χαΐ εΙς γίους οΕχτρους χα\ αλα- 
λαγμούς ^υ άντικεριέστησε , χα\ εΙς φυγ))ν αΰτοΐις 
έθ^σθέντας Ιτηυρι^ χα\ τοιαύτα διέΟετο, ώνπερ 
β(ω μεμνήσεσθαι τοΟς ζώντας Ιν ιτερ δνείροις * εΓπερ 
ου χίί ηδέα μόνον ιεροπίπτουσι της χαθ' Οπνον φαν* 
τασΕας » &λλ* ουδέν ή^ττον χα\ τά φέβον ένδειξάμενα, 

ρλδ^. Κα\ οΟτως έξ Ιδίας Ιχθρας, της τ• χατά τλν 
^σιλέα *Ανδρόν(χον, χαΐ της χατά τ^ν δοΟχα ΔαυΙ^^ 
χοιν^ χαχ>>ν χατέσχηψεν άν&παλιν τφ γνωματευβα- 
μένφ κολλά των χοκνών χατά τινας Ιδίας βχθρας λαγ. 
χάνειν έπανόρθωσιν. Κα\ ούχ εύφραδΙ^ς ήμερα» ή 
της τανωίλεθρίας , χατ«^(&άγη ήμϊν • ήν ήΟ'ελον μίν 
&χ των του χαλου Ινιαυτου άναπληρωμάτων αύτίχα 61 6οηε!οη6 άΐβδΐραΐΑ &ηίηΐ08 ίΐΑ 9£Γβ6ίΙ υΐ ςαί νίΐλ 
8ΐιρβΓ•ΙΙΐ6β 6Γαηΐ, 1υ^υΙ)Γ6ΐη ί8ΐίυ8 €3ΐ&ηιίΐ3Γΐ8 πιβ- 
ιηοΓίΑΐϊΐ ΒβΓΫΑΐΟΓΐ δίπΐ, 8ΐςιιί(ΐ6πι ηοη ]υ€πη()φ 1»η- 
ΙΗΠ) Γ68, λ6ά ΓοΓΠΐΙάοΙοδ» 611801 <1θΓΐηί6ηΐηιηι Ιιηλ- 
{ΙηαίΙοπβιη Ιλη^ιιηΐ. 

154. 8ίΰ 6χ οϋίο ρπνβιο Ιη ΑηάΓΟοΙΰαιη 6Ι 0«• 
τΊϋβηι «Ιυοβη η^Ιυπι οοπιιηαηβ ΓυΓ8ΐΐ8 Ιπ^Γυίΐ ία 
8010108 βοΓΟΟ), ςοί 8βΒΐίιιηΐ ρΙβΓβηυβ ιηβΐλ οοηι- 
ηιυηί& 85 οϋίο ρΓίτ8ΐο 6αιοη<ΐ8Γί ρθ886. ΝοΜ 
801601 ηοη ρυΐ€ΐ}Γ8 ϋί«8• ίαιο (|α« ηοΜβ οιηηί* 
1)08 6Χίΐίθ88 Γοίΐ , ΙΙΙοχίΐ » 6ΐ ςο8ηι «ι 80ΙΗ 
βρ&Ιίο 8ΐ8ΐίαι Γ60Ι880Ι ιτβΙΙβοι, «ίοοΐ ΙοΙ) ία λβΐί- &χχοπήναι, ΑηοΓόν τι λελυπημένος χαΐ ό χαρτ<ριχ6ς Ο οϋοηο 80 ηιοβγογο 800 06ρ?608ΐθ8 68ΐ• 86ά ςοί 1ω6ε0ξατο• *Αλλ* 6 έκιτάξαςτφ ήλ(φ δρίζειν τά του 
Ινιαυτου χαθ* είρμ^ τ6ν άιτ* αΐώ^ήύ}/ , έξουδενώσει 
ικάντοκ.^ ^ς (ύχης ταύτης, ιτειηιιδβυχώς &λλως 
«(χχσθαι, άνΟρωπιχώτερον. ΊΙ γάρ οΟτω γονυτιετεΐν 
λν δεήσεοιν ούχ &ν εΡη ψυχής μΐ) παραφε^μένης, οΓς 
ΐ8α•α£ν«ται * δθεν χα\ συγγνωστά, εΐ χα\ οΟτω λαλοΟ- 
μ*ν. ΑέΟοι γ&ρ ένταΟΟα ούχ άν «αΟήναιντο, χαλ δσους 
χατ* αυτούς. Πώς γάρ άνθρωπος, (νθα χα\ των πόλο- 
μίΜΠ οΐ φαινόμενοι β$5ν εΐδέναι, χα( τ4 £χειν οΓχτου* 
χαΐ &θηρ(ωτοι, Μάχρυον χα\ χατεστέναζον, βλέπον- 
τες «ίλιν τοιαύτην ούτω χατηχισμένην χα\ έζημιω- 
μένην χαχοίς, &π•ρ, εΐ διενεμήθη, πλείστην &ν της 
οίχουμένη^ βίς εύδαιμονκσμ6ν έξήρτυσαν; Ού γάρ 8θΗ 8ΐ> ίηίΐίο ΜΒΟοΙοΓοιη ΰΟΓβυηι ρηΒβοτίρβίΙ• 

ί8ΐ88 ΡΓ6668 Γ68ρθίΐ, ΟΐρΟΐθ 110018098 η84θηΒ ίΟ* 

6θθ(ΐ;το88« 6βηΊΙ>οβ 6θΙηι 06X18 ογ8Γ6 ηοη 681 8ηίηΗΒ 

ς098 ηΐ8ΐ8 ρ8Γΐβηΐ•Γ ί6Γΐ ; ί(ί60<|06 861'ΟΐΟηί ΟΟΟΙΓΟ 
ί|{ηθ8€60(1θηΐ 6Γίΐ. Ν801 Ι8ρίΐί6β ίρβί 0011 1806Γ6ΒΙ 
Ιο 1810 8ΐ8ΐ0 ροβίΐί• ΟοΟΟΙοάΟ 60110 Ιιοοιο Βοα 
ηΐΟΥ6ΓβΙΟΓ , θ1>1 ν6ΐ ίθΐ6Γ Ιΐ08ΐ68 ίί ςοί 06ί Β0ΐί<Η 
η6Π1 Ιΐ8ΐ)6Γ6, 86 ηΚ^86Γί^0^^^8 Β10Τ6η 66086Ιΐ4υΓ, 
1α6ΓγΐΙ18ΐ)Ιΐη(ϋ (60161)8111 , υΓΐ)601 1»ΐ6Π) , 1801(8 
«ΓΟΠίηΊβ 0ΐ)Γ0ΐ8ηι, 6ΐ ΙΟΙ 1)θηί8 0Γΐ)8ΐ801 ▼υ60ΐ689 
ς03Β 81 Γ6ρ8ηίΐ8 Γαί88βηΙ, 018^801 16ΓΠΒ ρΟΠΟΟΙ 
1)6888601 7 Νοη 6ηίαΐ υΓΐ)8 νθ1|{8Π8 6Γ8(, 8641 ΓθΓ« 

Ιυη8ΐ0Γθΐη 86ά63, ςααηι ςοί ηονοΓ8ΐ, ο1)1ίνί8€ΐ ηοα «Αις Ι^ν ή &πλώς, άλλα μαχάρων γη, οποίαν δ μαθών ^ ροΐ6Γ8ΐ ; ςαχ 1)θηΐ8 ΙβΓΓ68ΐΓίΙ)α8 ββηφβΓ &1)οη<ΐ8θ8 ούχ &ν Εχοι λοιθέσθαι αυτής * ή θάλλουσα &σαε\ το7ς 
χατά χβαμον χαλοΤς, λξήνθησε τότε άτημελήτοις νε- 
χροίς , ων χα\ ιίσέτι σώματα άχηδέα χείται Ιν πα- 
ραβύστοις, ανδρών, γυναιχών, νηιι(ων, άχμα{ων, με- 
σαιπολίων , γερόντων * εΙπεΤν τ6 άνηλιέστερον , 
1^αρ^ιμ^νε0ν* ή χα\ άλλο τι σίνος παθόντων άχοτυχ(^ 
ψ^9$ως ' »α\ αυτών δή των όπηδήπονε νοσοχομουμέ- 
νων, ούς ο6τ8 τείχος είδεν, ο6θ* δπλον Ιτριψε. Τ6ν 
γοδν έχχλησιαστιχόν ξενώνα εΐαδραμόντες οΐ δεινο\ , 
χα\ χατά σχιών άνδρΙζ«αθαι« πρώτον •1ς αυτούς άπ« 
ι^σχόλησαν τά ξ£φη * μβτά δέ χινδν τ6 πάν άφϊ^αν, 
&ν έντ6ς Ιστιγε , τών τε πρ^ Ιατρείαν , χαΐ οΤς οΙ 
τληπαθ€ΐ^ Ισχέποντο. ΚαΙ νΟν τδ τοιούτον χαλδν ούχ 
Ιχει τινά ξεναγωγεΖν. *Αλλ* οΐ πρ^ νοβοχομίαν άπο- 
νεύοντες ερχόμενοι , χα\ τδ χένωμα βλέποντες , χα\ 
τδ «ρ6ς ύγίειαν βοήθημα, ώσε\ χα\ θανάτου χαταγώ« (006 ε8(ΐ8ν6η5θ3 868ΐ6ΐ)&ΐ, (1096 0000 ςιιοςο• ία 
ΙοϋΙβ ο1)86ΐιπ8 ]86ϋθΙ, νίΓΟΓοπι, ηιο1ΐ6Γυαι, ρα6• 
ΓΟΓΟΟ), ιπίβοϋοοι, 8<1υΙΙθΓοηι, οΐ6(]ί»«1αΐΐ8,86ηοοι 

η)ί86ΓΓίαΐβ (ΐ6Γ6ΐί€ΙΟΓυθΙ, 801 81 .8ΐΪ8 8 0810» Ι8ΐ)β 

8ίηίοΙί 6Τ8οΐ,ςαο8 Ι8ηΐ6η η6€ ηιοΓοβ νί<ΐ6Γ8ΐ 066 Ιοίλ 
ΐ6ΐί(6Γ8Μ(. Ουαι ίη 6εοΐ68ί88ΐί6θΓυιη Ιιοβρίΐίοπι ίηΐΓ88•« 
βαηΐ, 0)800 Γοηοβ, ουοι οηιϋπβ ρο|θ8Γ6 8850θΐί» 

ρΓίη)0((ΐ8ϋίθ8 ίηίρβ08?6Γΐ6Γαη(;ρ08ΐ68 ¥6Γ0 ΟΟΜΙβίη 

ϊοουιη 1)8ΐ)ίΙ&η(1ϋηι ηΐ6<1ίεί8 61 φ^γοΙογοοι 60•(θ(1ίΙ)θ8 
Γβ1ί<|«6Γοη(• Α(ΐ8η)βο 1)90 η)82ηίβθ8 (Ιοηιοβ οοοιι- 

1160) 8(1ΙΐΟ€ ΙΐΟβρίΐΐΟ 6Χ66ρί(• Οοί 80160) λΐΐ Χ^ΠΛΟ- 
ΓΟΟΙ 6ηΓ8ΐίθη6ηΐ τ6η6Γ0ηΙ, 1θΟΟΤ8600 6008Ρ66Ι0, 
ίϋ {βΟΜ8 80ΧΊ1ϋ 8(1 ΟίΟΠφαΐ (ΙοΟΟΟϋβ ρ6Γΐ)0ΓΓ6866η• 
168, 68ρίΐ8 Ιυθά6η1«8 61 «10881 ίΟ 6ΧΐΓ6Π)ΐ5 (60)60168 
άοΟΙΟΙΟ ΓβϋβΟΟΐ, Π)θηΐ 86 600ΐηΐ60<ΐ8ΐΟΓί• 1]>ί 060 
(01180), 060 Γ80Ι60(υη 88ΐθΐίϋΒΓθαΐ 801 αΙία(Ι 8ίΒΐίΐ3 131 ΕϋδΤΑΤΠΙΙ ΤΗΕ88ΑωΝΐηΕΝ5Ι8 ΜΕΤΗΟΡΟϋΤΛ 132 

υΙΙίΙ)! Ιη (Ιβλοη» ηΗίβ ΙητβιιίβΜβ» (|ΐιί9 |}3Γΐ>αη Γ<>- Α γιον, άποτροπιαζίίμβνοί. τύπτο^ηες τάς αυτών χιφα- 

λά^. χα\θ'.μ(όζοντ2ς ώς έπιτελεύτια, έπανα^'^ρέφουσιν ΓΟΰβι 6( ΙιιΙιυίΓΑίιΙ οιιιηΙ:ι »1)&Ιυ1βΓ.ιη(, Ι)θΐηίηβ« ίη- 
€υΙΐί βΐΙ^ΐΜΓί, βίιιβπιοπιηι ιιβιΐυιη βηίιιιη ουΙΙυΓ», 
ςιι»ηιπι ιΐ6 ΓυιΙίηκΊΐΐ» ΐ|ΐιί(1ϋηι ηο 6Γ3ηΐ ; Ιιοηιίιι^β 
βΙοηηοηΐΙ;» κηιιβ •1 νοηιΐΝίαΠβ ίικίιιβίπββ νυ1β;&π»- 
•Ιιιια)6ΐρ6ΓΐΓ0,(|θΙ ηο»ΐΓλΐιι υΓΚ>θΐη οιηηΙΙϊϋβ Ιιίβε6 
1)'Μΐίι ρΓίνβπιιιΐ, ίΐΑ ιιΐ ηιίπιιη ηοη κίΐ ςιιοϋ ΐο( 
οφ(]6• Ιο€υιη ΙιαΙχιεπη!, βίςυκίβη) νοί »ιιίιηα1ίΙ)υ• 
ηηη μοροΓοβΓυηΚ ίη ΓυΓυΓβ βιιο ϋΐ ίη ναβΑ, υΐ Ιοογ^ 
Ι)ΐ08 61 οΠα νίΙίοΓΑ ίιιβχνίοηιηΐ. Κάύ^ (ΐηοά ηιηΙΓι 

•(Ιϋο νοοοπίοβ ΓυβΓυηΙ υΐ ηβ€ νβΓυοα βΐ&ΐαηι νί<!6- 
ΓεΜίΐ. οΓχαδε , χα\ χεινται , Οανάτψ έΐΐιτρέψαντες εαυτούς. 
Ουδέ γ3τρ ούβέ Ιστι [&αν(βα ή ψήγμ^ '^ι νοαήλειον, 
ούβ* &λλοθ{ ηου τη; χαθ* ^^μας έρημοπ^λεως εύρε- 
αθαι, πάντων ύπ^ των χα\ άγροίχων χα\ άτιηνεττά- 
των Ιξηφανίφμίνων * οΐ ούδεμίαν χάριν μή ίτι γκ 
χαταπλουτοΰντες, άλλ* ουδέ οΤμΙι ζΐζάτες * Ανθροιικοι 
Αχάριστε ροι πάντοιν, ών &ν εΓποι τκς, χα\ λ^γον Αλλον 
άπειρ<5χαλθΐ, χαθ<5τι τφ χυδαίφ της πολιτεύσεως χχ- 
λου παντός ήσαν άπείρατοι, χα\ των τοιο;;τ(ϋν απάν- 
των αγαθών τήν χαθ* ή μ ας 7:6λιν άπωρφά ισαν, ώς μηχίτι θαυμάΓεσθαι, τί δήτΓοτε αύτο\ χατ* ανθρώπων θάνατοι αυτόχρημα έξέβησαν, εΐ δίχα των τοιούτων 
χαΐ άλ'5γων άφειδεΤς ήσαν χατά μανίαν τήν χαθ' ημών, χα\ άγγείοις Ινύβριζον εΙς χατάχλασμα, μέχρι 
χχ\ αυτών λαγύνων χα\ ληχυΟων, χαΐ <Γ τι φαυλ^ερον. 01 δέ χα\ άλλως εις τόσον άγροιχιχώς βΤχον, ώς 
μηδέ δφΟαλμοΤς ποτέ διαλαβέσθαι δοχείν τά σπουδαιότερα• 

135. 1({ίΙυΓ ηιυ1ΐα8 Γ6βρΓ6ΐΙθ8α8 ίη8Α0€ΐ§ &ορ«η- ρλι'. Αινέοις γοΰν σπειράμασι χαΐ σαχχιοις χα\ 
ηΐ8 1*10618 66ΓΐβΐΊιπ οοΙΙβ^βΓυηΙ, αΙϊα ίηΐυ8 οοιηρΓβ- (Ιάχεσιν αγαθά χα\ πολλά χα\ τίμια έγχείμενα πρ^ 
Ιΐ6η(ΐ6Γΐιηΐ, ν«80Γυιη 0Γ« Γΰοΐυϋβηιΐο» νϋία 8υΐ£ΐη Ιριν άναλεγόμβνοι, τά μένΙνδον έξε(&{}(πτουν« άνοί- 
▼88• Ια Γβηυ8 (ΙββίίηΐηιηΙ , ρ?Φ8•-τΓιηι ϋ8 <1Ί6ΐ>ιΐ8 γοντες τά των αγγείων στόμαται,χα\ συνβπάτουντά 
ΐιΐΐΐ ΓλρίητΒ οιηηΐυιη 6υρΙ(ϋΙβ1θηι 6Χ6Γ6)ΐ852ηΐ• ^ιιί ^ δέ άχρεΓα δοχεία εΙς χόλπους παρέβυον, δβολιαΤα ώς 
λνΐϋΐη «ΠΙ ρο8( λΙΙοβ 8υρβΓ?6η6ηιιΗ, ςιια86ΐιηι|ΐιβ τά πολλά 6ντα. Κα\ τοιούτοι μέν οΐ πλείους τά πρώτα 
Ι«8 νοΙ•1)8ηΙ •Ι)8ΐιιΐ6ΐτ, λ€ <|ΙνΙΐθ8 «▼886ηιηΙ. ΕηηΙ Ιν άχμ5 της αρπαγής. Έπελβδντβς δΐ βί μετ' αύ- Ααΐβιιι Γυ«1ί88ΐηι1 Ιη^βηϋ βΐ Μβχιιηβ β^Γβ^ΐιβ. Ο»! 

ΡΟΓΓΟ ηΐ•Γ€•ΙΐΙΓ« Γ86ί6ΙΙ(Ι« (^ΜΐΙ• ρΓ0(ΙίΙ)8ηΙ βΐ ρΓΟ 

ί^ΐ6υΙΐ;ι(ΙΙ>Μ8 ιηα(;ιιυιη •οι ρ^Γναιη ιιΙΙ ςυιϋ ιεςυΐΓβΓβ 

ροίβηΐηΐ, ρΐηνΟ €0ΙΙ16ΙΙ|| Τββ «ΐΙ Τϋ•!!! ΙΙ6€β$8αΓΐ•8 

οηΐϋΐϋΐιΙ. Ιη (|υο 8οΊ6ΐΐ(Ιυιη 68ΐ ςιιοϋ •0Γυιιι όαρίί 
ρι^Ιϋ βΓλΐ, 8Γ||«ηΐαιη πιυΙΐΙρΙΙςΊβ ροη\ΐ6Γί8 «ο ρΓ6- 
ΙΗ «ϋΙίιηΜυιη €ΐιιιι ΐ)ΐιιηηι}8 »Γ6ΐ8 οοηιηιιιΙαίΜΐιιη 
Ν< 6 ϋΙιΗ, ςαοηι^ ]»61ιιγ• Ι1ΐΐ6ΐ'8ΐυηι ΙκΜηΙηβαι ρβ- 

ΙΐΙΐΐΙ8 «ΙΙί^βΓβ ρ0Μ6ΐ, «1*6 Τ68(68 <|αΐ1.08 8<^Γ68 

ρΓ» οιηιιίΐΗΐ8 |»ιΐ(Ι«ηΐ, ηο6 ορβη Ι6χΐί1ί8 «Γηη«ι• 
ηιιιι Ιβΐί• €<Μηρ3ΐηιιϋ8, βΐ «υΐ ςυβκ λ νβηηβ «ηίΙΙ- 
00 6 Ι€ηιιί ϋΙο «οηβΰΙιιηΐυΓ ΙιοηιΙιιββ 1)9γΙ)•γ08 61 
οΐΜΑΐνιη (ΐ6ΐΐ€*Ι(0Γηηι Ι|;η8Γ08 ηιοτβι^ ροΐ€Γ8ηΐ; 
^«»το |8(« οηιιΐι νίΙΙ ρΓ«ιΙο τ«ηϋ)•ηΐ« τοί)ς , κα\ οΐ μετ' έχείνους ίτι, Ιφορτίζοντο τά Ιγκβ- 
χυμένα χαλά » χα\ ηλοντον συνέλεγον. ^Ησαν δέ χα\ 
αύτο\ άγεννείς άγροιχοι, χα\ ούδΐν ά<ττε!ον πκπαι* 
δευμένοι. ΤοΙς γούν χατ* Ιμπορίαν παρατετυχηχόσι ^ 
χα\ είτε Ισχνότερον, ή πρδς πάχος δυναμένοις χτΛ• 
σθαι τά έμπολώμενα, βραχύ τι λαμβάνοντες, χατήλ- 
λαττον τά τφ βίφ τίμια• Κα\ Ιστι μαθεΤν, ώς διπλούς 
μέν δ χρυαδς, 6δέ άργυρος χα\ εΙς πολλαπλού ν «ονη- 
ροίς ε!ς άλλαγμα χαλχείοις προίετο. Βίβλοι δέ, 8^ς 
άπολωλεχώς τις δάχνοιτο &ν τήν ψυχήν δ:ά βίου, χαΐ 
^άρεα, οΤς πρ^ των άλλων φιληδοΟσιν οί Σήρες, χα\ 
λοιπά Ιργα Εστοΰ, οίς αραχνών μίτος έρίσκιεν &ν, 
χα\ δσα δέ {)ίζαν γενέσεως φέρουσι βχώληχα, Ιργά- 
την τρυφερού μηρύματος, ούδ* αυτά Ιφολχά ήσαν 
τοΙς μηδϊν είδδσι χαλδν, άλλα πβρε^^ιπτονντο €ΐ- 
χαίου τιμήματος. 
156• ΡνθΓΐιηΙ ςιΐΙ τιιιΐΐιη ρ6ΓΥ6ΐιΐ8ΐηιη ^ ςαοιΙ £ ρλς^. Παρ* οΤς χα\ δ τριγίρων οίνος διά τ^ άγλευ ■ιίιι«$ άιιΐ€^ 6ΠΐΙ «ι (μΙοκιιι ιη6<1ΐ€«ιαηι «ιιΐλ• 
ηιηιτβ Ιιι<ϋ€ΐΙ)»Ι» ?«8ριΐ6ΐ«ηΐ ηοη οΙ>8ΐληΐ€ βϊΐυ- 
|>ΓΙΙ8Ι6 ΐ|«»ηι ΐΜ>ιιΐίιιϋ>«8 ρηΜ6Ηιΐύ γαΐηβηιί^ «ΙΓ^ί- 
γοΙμΙ. 1(|ΙιιΐΓ Ιιί6 ορΐία)ΐΐ8 Π<|ΐΐ0Γ €οηιαη)«Ιίο$66ΐΓυ»- 
<ΙύΙ»«Ιιι^ ιΐ6€ ιι1ΙΐΜ$ «$08 «ϋ ηοΓίΗΜ 8«η•ηϋθ8 ^ηΐ. 
ΙΙ«ιι« ο6 €Αΐι$ιΐΒ ίη ιηοΓΟΓΟίΒ 6ίΓ€υιΙα β^'ρυΙιοΓ 
ηοο Ιιιυ6αΙ«1μιΙιιγ ; Ιιικ «(Μβ ςΐΗχΙ τιιΐοοηιί Ιηηιιιηβπ 
ϋΐΟΓίθΒ ρτοηιΙΙ^ΐΜΐιΙ 61 86ρβ1ΐ6Αΐιηιιι 1)η6ΐιΐ8 ηιυΙ• 
Ι«η τ«<|ΐιΐΓ«^ηΙ. Οιιοι ϋοιηο8 ίΙΗ τυ1η6πιΐΙ 6Τ8- 
€ΐι»τ«ηΐΜ! $10 Η νιηναι τ6ΐυ$ΙαΐΒ ίιιαοΓ«1ί», υΐ 
||« Φ««κ, Μΐ>ιΐΐ» «Ιροιο ςιιοϋ β ιρ^υιη οιιη ϋ$ ςιιΐ 

0^θ]ΐΙ• 0«ΓΟΒΙ|»ΙΙΙ »(ΓΟΙ«ΐΜΙΙΙ ΟΟΙΑΠΙΟΠαΐΐαΒ β&Ι. 
ΚΟΟΟΑΒ ΤβΤΟ Β81ΙΙ$$«|Μ|ΙΙ6ΙΜ|, »{ίΐΑΐΟ$ 6ΐ ΒϋΙΙιοη$, 

«ι ^8ί« ο^ϋΙΙιϋ• Ιη ΐΜΐ>οηιίΐΗΐ8 <|υ«8ΐ ηιιιι» ιη υιι»α 
οΟΜίοηιηηΙ^ηι οηηΐ• Ονί «ηίιη ιΙΙο τΐηο Γ6ρΙοΐι 
ρο9ΐ«» 1^Κο$ ροΐίοηοΐΒ » ΗοΓίο οΙ»Ι«ΐ«ιιι Ι>»ΙκΐΜηΐ 
ΜΜ ηο«ΐηΐίΐΗΐ$ υηΐηΐ8 ( ^μηΙ 4Ιο«μυ ]ατ9ΐ ). $6«Ι 
ρτ:!<8οιρΐΜ 1.Μΐιιΐ$, ςη:ιηϋ4> ιιν9$ Β:«η:^ιι$ ρινι»«« 
ΙηηΙ Η ιιηοι•» ημΊκ:^μι» ηο ρπηιιΊι« ίη 9αι« χΐς Ιξου6εν(Ιτο , «Τα χαί τι φάρμαχον ούχ άγαθάν * 
οΓου δή οΡ*ου χρεία χα\ μάλιστα ήν τά ^ άλλα , χα\ 
διά τους Ιν π/.ηγαΐς. ^ΕξεχεΙτο γάρ τδ χαλδν έχ&?νο 
ύγρδν , ώ; «Ις π6τχμούς * δθεν ούτε αύτδς ήν , οΟτε 
τι άχόλουθον μάλαγμα, οΟτ< δ χαδ* είρμδν χατάδε• 
σμος. Διδπερ οΟ μόνον χύχλφ του τείχους τών νατρών 
κειμένων, χα\ «<ρ\ σύμπαν δέ τδ του τοιούτου χύ 
χλου Ιμβαδδν, οΰχ ήν δ Οάπτων* άλλάχαΐ ο( πεπληγ- 
μίνοι προβΦήχην Ιποίουν τφ ^διι, χαΙ πράγμβκα 
προΟξένουν τοίς ^άπτουσιν. *0 γοΰν δσας Ιξ^χένωσαν 
οίχίας χα\ οΙ τραυματίαι , χατά πολυμερή πϊ•σδτητα 
έχλε^ποντες Ι Κ«ι\ οΟτω μίν δ γΙρων οίν^ς έχφοράν 
{παδε, 9*^ντεΙνηχώς οίον χα\ αύτ^ τοις χιν^υ^εύσασι 
χβτ* ίνδειαν αύτου. "Ο δΙ νεογνδς ύτασχίρτα , ζέων 
χ»\ βραττόμενος • χ«\ τ^ ??ά3μ» ήν τοις προσιεμέ- 
νοις χα^ά χαί τι Ιμβ^ημα, χα\ απειλή βίοο ύπεςαγω- 
γής. Ο! γάρ τούτου ύποπιμπλάμενοί , είτα το•3 της 
λή^^ς Ιπ-.νιν τάματος, δ δάνατος οίνοχοει, οΟ τοι; 
ί,μΐτίρ'.ις μίνοι:, ϋλ* (3 χλ• π^ι.Ι^ων τψ ιτόματι 133 ΕΕ ΤΗΕ88ΑΙΌΝΙ0Α ϋΚΒΕ Α Ι,ΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΛ. 134 

χαίρω) χα\ μδλίβΤΑ τοΓς Αατίνοις • οϊς μέγα τι κα- Α ρ*ιοηβ <IΗ^ιβ9^6^€ηι. Νοδ ςιιΐάΰΐη Ιιυΐο τίηο ΓρΓτυο 

0ΓαΙ{88 οΙ> 1(1 (ΙβΙ>οπια8, ςυοά 1•3ΐ!ηί$ ιηοιΊβιη <1β^ίΐ« λ^ α(η6ς έχρ{νβτο, &μα έχπιέ^ουσι χβραΐ σταφνλας, 
χα\ ι&οφοΰφΐ χανδδν τ6 νβο]9λι :τνον, Γνα μη^έ ταΐς λα*» 
γύνοις πρωτείου υποδοχής έχχωρήσωσι. Κα\ όφβίλο- 
μβν ήμβΖς τφ το<ούτφ βρασματί^ οϊνφ χάριτας, οΓα 
ιτροββταιρισαμένφ χατά Αατίνων τ^ν θάνατον- δν 
Ιιεώτρυνβν αύτοΓς χα\ τά θεια χρέα , οΤς τάς γαστέ- 
ρας ηλησμΚως Ισαττον * ο&τω δέ χα\ ^ά έχ βοών χα\ 
τά χαλά σχέροβα» δι* ί^ν ό χα0* ήμάΐς ΧΛ9|ρος Ισώ- 
(βτο, χαταψάλλων χαΐ χαρπιζόμενος τά ές ζωήν, χα\ βίιιιυΐ £11(11 ΰβΓΗβ ροΓείηϋ, ςυίΙ)υ8 τβηΐΓβιη ϊιιΓβΓββ- 
ηιηΙ» υκ 6ΐ 1>υ1>υ1ί3 βΐ 8ΐ1ϋ$, ςαίΐουδ ΰΙβΓυ$ ηο8ΐ6Γ 
ϊηΐβΓ ρ&βΙΙβηάυιη βΐ νίοΐιιιη ςΐ]26Γ6η()ο 8υ8Κ6ηΐ2ΐ)η- 
ΙπΓ, 6ΐ 816 1ιοιηΐ€ί<1ίίΐ ριιηίβηδ, ((υί1)η8 ϊβΐί ίη ηθ8ΐΓ3« 
Ιοβ 89Βνίβηιηΐ, 1>6Αΐθδ (ϋεβηιβδ ηοη ιρβοβ, 86(1 ιηοΓ- 
1)08, ίιηο ιηοΓίβΐΏ 03()ίΙ)α$ ίην66ΐ9ΐη, αρυά ςυοβ {η- 
ίβΓπαβ ΗοηοΓ8ΐΐ8(υΓ, Γιοβΐ Ιη ΐΓ&§ω(ϋ8 ιηοΓ8 |^Γ2ΐ68 ούτω τιννύμενος τους φίνους, οΤς (χείνοκ τους ημετέρους ένέ^^ιψαν, χα\ μαχαρίζοντες ούχ αύτοΟς, 
άλλα τήν ν4σον, νη δέ που χα\ τ6ν θάνατον χατά τοΟς άπδ Γαδβίρων, ΐϋαρ' οΤς 6 ^ης έκτετίμητο, βΐ 
χα\ μηδβμίαν χάριν οΤδε θάνατος χατά τλν τραγφδέν. ' 

ρλ?. Τ6ν δέ αυχνδν τούτον Λατινιχδν θάνατον 157. Νυιη6Γ0888 Ι.8ΐίηοΡϋϊη ιηοΓίβδ ΑΙ<1υΐηυ• 
αύτδς δ *ΜδουΙνος έτράνωαβ, περίλυπος φάμενος άΙββΠβ ηβίΓΡ^νΐΙ, ιηοββίο 9[ηΙιηο ΡβΓβΓβηδ ρΐιΐδ ςυ«ιη 
υπέρ χιλιάδας τρείς μεγάλων αύτοίς ανθρώπων έχ β ΐΡί» ηιΗΙί8 νίΓοηιιη ρρίροΐρυοηιιη βο ιηθΓΐ)θ βχδΐϊη- 
ν^ου «εσεΙν,Σωρδς οδτος ήδυςήμίν, εΐ χα\ μή άντ- «ΐοβ 6886 ; ηυ) ηηπΐ6Γυ8 ηο1)Ϊ8 ηοή (ΙίδρΙίοβΙ, ΙΙοβΙ εσήχου «ρ6ς τήν έξ ημών στοιβήν. Συναριθμουμέ- 
ΐΗιΓ/ δέ γε χα\ των έν τϊολέμφ πεπτωχ<!των, εΓχομεν 
παραμυθίαν πλείονα. *0 αύτδς γάρ αίτιώμενος άλο• 
γον άντιβταβίαν ημών, χα\ (ημίαν εντεύθεν του ^η• 
γλς, έξετραγφδησεν υπέρ τρισχιλίους πεσεΖν ύπδ 
των &χ του τε/χους ίζω χαταπεμπομένων βελών δ{χα 
γ• των έν προνομαΐς πιπτόντων, ή χα\ άλλως, ώς δ 
του πολέμου χύβος έ^(διπτε, χα\ δ της δίχης τροχλς 
χατεχύλιεν, εΟ«τροφα περ&φερδμενος. Πολλούς δέ 
χα\ λιμδς άπηγεν. Έστενοχωρεΐτο γάρ χαΥ σφίσι 
τά άναγχαια. 

ρλη'. Κα\ οδτως ήμ?ν έπεαταλάττετο νέκταρ πα- 
ραμυθίας τ^ Οποχαταβάαεκ χΨ^ς πολεμίου στρατιάς. (|6 ηοδίπδ ηοη αιΐηυβ πιιιΙΓι ρβηβΓαηΐ. Ουοά 8ΐ 60- 
τυιη ςιιί 1η ρΓββΙΠβ ββοίόβΓοηΙ οοηιρυΐυπι Γ8€!π)ΐΐ8, 
ηοη ρΑΓυηι οοηδοΙ&ΐίοηίδ (ΙαΙυΓ. Οαί οηίηι ΙηδυΓ- 
Γβοΐίοηβπι ηοδίηπι ίη 3ΐ)δ«Γ(]Η8(ί8 1θ6θ ροβιιΗ, τ^ 
Ιΐ'ΐδ τίη<1ί6ΐ&ιη ίηνοοβη 8 ΙΗ» ηΐΐΐία 6( (|υθ(1 6Χ€6<11Ι 
Ιβΐίδ 6 ηιΟΓΟ €οη]60ΐί8 8ΐΐ6ευΙ>υίδβ6 ιηοΓβ Ιΐ'3{;]6ο 
Γ6ί6ΐ1 , 6X6^18 ίΐδ (|ΐι1 ίηΐ6Γ ΓΓϋπιβηΐ&η^αηι &ιιΐ βΐί- 
16Ρ ίηΐ6Π6Γυη«, ρΓουΙ 1)6ΐϋ 8ΐβ& νοίοίΐ, 61 ΓοΠυιι» 
Γ018 ]υβίΐ6Γ νοίνβπδ (ΙίδροβυίΙ. ΜιιΙΐοδ βΐίβηι ίαπιββ 
ηβοΑνίΐ, 6ί1)0Γυω ίηορΐ8 ($Γ3888ηΐ6• 

138. δίο ηοΙ)ί8 η6εΐ8Γ £θηδθΤί&ιίοηί8 6χ ΙιυπιΠί(:)ΐ6 
6Χ6Γ6ΐΐυ8 Ιιοδίίΐίδ, ςυ8πι 1.8ΐίηί ηοΐιίδ &δβοοΊ3(ΐ ήν ο« δεξιώς φίλιωθέντες ήμΤν ΑατΙνοι (ιηλλους γάρ Ο ( ηιυΐΐοδ 6ηίιη ηοδίΓΟδ ΓβοΊπιιΐδ, 4απι Οβο ^γηΙ» ορ6- ύπηγδμιθα, πραγματευδμενοι τά έχ θεοΰ) έξεχά- 
λυπτον, υπέρ όγδοήχοντα χιλιάδας πεζή έπελθεΤν* 
8ίν χίλιοι μέν πεντάκις φερέγγυοι έμαρτύροΰντο 
Ιππόται είναι, πεντήκοντα χιλιάσι ΤωμαΙκαΖς έναν- 
τίαι χατά τήν έχείνων δόξαν άντιδραμεΖν. Τών δέ 
λοιπών οΐ μέν Ιπποτοξίται ήσαν, οΐ δέ ψιληται, χτΧ 
άλλως δέ μεθ* δπλων χρήσιμο». Συνεπλήρουν δέ τδν 
ιωλΟν έν αύτο!ς αριθμόν χα\ άνδρες, φασ\, του 
'Ριζ(χου, μήτε διάρια λαχδντες έχεΤνοι έχ του (9η- 
γδς, μήθ* ΰπόσχβσιν * επακολουθήσαντες δέ τφ λοιτκφ 
στρατφ, εΓ πως τών Εργων συναιρδμενοι, τά έχ τύ- 
χης εΟροιεν αγαθά. Κα\ τοσούτοι μέν τδ πεζίν. Τδ 
δέ ναυτιχδν, άλλ* α6το\ δήλοι κατ* άριθμδν τδν 6πέρ 
διαχοσίας νεών, σύνγε τοΙς πειραταΤς* οί κα\ α6το\ Γ8ΐ>8ΐηυΓ)(ΐ6ΐ6Χ6Γ8ηΙ,ρ1υδ «]ΐΐ3ηι 06ΐ0|;ίηΐ3 πιΠΙίη 3Γ- 
πΐ3ΐθΓυπι, 6 ςυίΙ>ΰ8 ςυΙηςυ6 ηιΊΙΓΐ3 βηυιΐυιη δρβοΐΑ- 
IX, νίηυΐίβ Ιη 3θΐ6ηι ρΓ066886Γυηΐ οοηίΓα ςυίηςηβ- 
βίη(3 ηιιΠΐ3 Αοπι&ηοηιπι, ρΓΟίιΙ ίρδί Γ6Γ6Γυηΐ•€3βΐ6Η 

«α(6ΐη ρβΠίΠΙ 83(;ία3Γΐί, ρβΠίΠΙ Ι6νΐ8 3ΓΠ)3ΐυΓ9 

6Γ3η(, οηιηβδ υΙι1ίΐ3ΐΙδΊη(1αΙ)ίΐ3ΐ». ΗοΓυπι ηυιη6Γυπι 
6οηιρΐ6ν6Γυηκ 6ορΊφ 3 ΑΗίζίοο ηιίδδΦ, ηυΐ ηβςυβ 
8ΐ)ρ6η<1ί3 ηβο οΐΐυιη (Ιοηβΐίτυιη $ γ6|[6 ο1)(ίη6ΐ)3ηΙ« 
6Χ6Γ€ΐΐυιη 3υΐ6πι 86ςυ6ΐ)3ΐιΙυΓ, υ1)ί ορ6Γ3ΐη η3ν8η- 
ι68Γο^ιυη3^υν^|φ3I. Ηίο ίβΙΐυΓ ΓυίΙ οορίηηιηι 16γγ6- 
δίΓίυπι πιιπίβΓηδ. ΥΐΓβδ ηλνβίββ ρΐυδ ςΗ3ΐη ()υθ6ηΐ8- 
Γυπίΐ ηβνίυιη 6Γ3η( οιιιη ρΪΓβΙίδ, ςηί 61 ΙρβΙ ηΙΗϋ 3 τβ^ο 
36είρΐ6ηΐ€8 ίοΓίαηχ ▼ί€!88ίΐυ(1ίηίΙ)υδ δ6 ρβΓΠΐίΐΐβ- 
1)3111 ; 3 ςυ'ιϋυδ 16ΓΓ3 πιβΓίςυβ ρΓ68δΙ ίη τίΐββ άίδ- μηδέν ^γιχδν Εχοντες, τύχης δώροις επέτρεπαν Ι> βΓ,ηηΐηβ Γαίπΐϋδ ; 3ΐΗ ηιοΠβ Γυηοΐί βρβρίί δαηΐ; ηοβ 
εαυτούς • ύφ' ών, κατά γήν τε κα\ θάλασσαν πιειάν- ΐρ^ι ςαί3 ίπΓΰΓηαδ, ]3ΐη Γ6ρ1β1ϋ8, 08 €ΐ3ϋδίΐ, δβπιΐ- 
των ημάς, έξεθλίβημεν της ζωής• ΚαΧ οΐ μέν θανάτφ ηιοΠίΓι ]3ουΙπΐϋ8. 
χατβσπάσθημεν, οΐ δέ, του ^δου τδ στόμα συγκλεί- 
σβντος, οίς, οίμαι, κεκδρεστο, ήμιθνήτες έμείναμεν. 
ρλθ'. *Αλλ* ϊνταϋ^α παρεκβεβηκδτες καθ* Ιστορίοις 
ανάγκην, άναδραμούμεθα πρδς μιχρδν αύθις, έκφή- 
ναι τδ χα\'πτωχικδν κα\ ύπι^παχυ τών κατακλυ• 
σμοΰ δίκη ν πα ρασυ ράντων τά ι:ολιτικά * οΐ τά μέν 
τίμια εύήθως χα\ ώ; οία βρεφτχώς άπεδ^δοντο, Λ 
&ν τις αύτ^Ζςχειρί σείε* τών δέ λθ!πώνούδένή βραχύ 
τι παντελώς ανθί στων τίμημα, καΐ μάλιστα τών, 
δσα εξοπλίζει χειρομάχον πληθύν. *Αλλ* εΤχον αυτά 
%\ς χύμα προκείμενα αΐ λεωφόροι, τά ελαιώδη ευώδη. 439. Ηθ€ ίη 1θ€θ, τ6Γυηι |[6βΐ3Γυπι 86Η6 Γβΰΐ3• 

!η3Πΐ6, Γ6ΐΓΟδρΙθίΐηυδ ηΐ 6Χί1ίΐ38 6ΐ ρ3Γ^ΐ33 οοΓυπι 

ιηβηίΓβδίΑ Γ6(](1»ΙυΓ ηυί Γ6ΐη ριι1)1ί€3ΐρ ίη αΐΐίπιο 
(ϋβΟΓίηιιηβ €3ρ688ίν6ηιηΙ ; ςαί γ68 ρποΐίοδβδ δίαΙίβ 
61 ρυβΓΟΓϋΐη πιογ6 ρΓίηιο 06ευρ»ηΐί ΐΤ3<1ί(ΐ6Γ6, οβ- 

16Γ38 3υΐ6ΠΙ ΠοΰΟί ίβΟβΓΟηΙ, ρΓ9686Γΐίΐη φ19Β ΠΙΙΐΙΐί• 

ΐιιϋιηί Ι6ΐΐ3ΐη€ί βηηβ βυρρεάίΐ^^ηΐ. Ιιι τηβ ρυ1>Κοίβ 
3υΐ6ΐη ρΓοα]ίδ€υ6 ]306ΐι&ηΐ οΙ('3 ίΓ3(|[Γ3ηΙί3, Ιίχίτίΐι 
(Ιυΐοίδ, η)3ΐ6Γίΰ8 δίοεβ 86α €οηΐΓ3 ηιοτϋοδ, 86α ίη 1 ν»! ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕ88ΑΙΟΝΙ0ΕΝ518 ΜΕΤΚΟΡΟΙΙΤΛ 136 

ιι$ηηι ΙαιαΓΪβί, 9ί<1 8Γ(€πι ΙίηεΙΟΓίΑΐη 0%ΐ6Γ24|ϋ6, Α τ& σταχτά εΟοδμα, τ& ξηρίί, τά χατ& ν4<ΐΜν, τά ςιιίΐΗΐ» νίΐ« οΐβ^^ηβ υιίΐυρ. Η3«|ΐιβ Ιι'βηιιιη &ιΐ9νοο1βιι$ 
4υο(] ςιιΐβ ο1)Ιίη«6Γ6 τοΐ€ΐ)Αΐ. ϋθ4ΐοΐΑη«Ιιιιη ίυίΐ; ην» 
ρβιββΑ ε»Γΐ)οηί8 οοπιΙ)υ$Ιί η»ΐιΐΓ3ΐη ίη(1ιιβΙ>0ΐ ; Ιί^ιιοΓ 
ΰχ Γ08ί« 6Χ(κιε1υβ 8<]ΐι« ίηΐΗίΠι Γ6ρυΐ«Ι)8ΐΐαΓ ; βΐ 
8ΐ€ ίη ο«ΐ€Γί8 ίη8Μΐΐ6ΐ)αηΙ• α ςαί Γββ »€€υΓϋΙΙυ• 
βχηηοίηϋΓβ νβίΐβΐ Ηοπιίιιίβ η3ΐηηιη ευιη Ι^ββίί^ΓΜΟί 
εοιιΓυ39ΐηι ΙηνεηΪΓβΐ ΜΪΓυιη Αΐιίειη ίιιίΐ (|υ<Μΐ «ηηιι* 
ΙοΓυιη ί<ΐΓΓ£0Γυιη, ριιβίοηιιιη, ΙΙιαΓΐΙιαΙοΓυιη εΐ 
Αευιιηι ΐαηςυΑίη ΓβΓυηι βρβεΐ^ΐιίΐίαιη ιπα^η^βι εν- 
ΓΑΐη ^εΓβηΐϋδ, ιη»]^» ρβ^ΐίϋυβ ρΓοεαΙεβΓυηΐ. Ι^ηο- 
ΓαηϋΑΐη 8υΐβιη 6( ιηοΙΠιίβαι είΓεα νίΐβπι βΐ ίιΐ8ΐί- 
Ιυΐ» ριώΙίοΑ εοηβίιΐβπιηΐββ πιίΓαη (]68ίηβιηιΐ8. 

ϋΟ. Ιϋηε εοΐΜ^Ιιιϋίιηιιβ ίη ηοβίη ηηοουβ ιιγ1)6 
ειιίςυβ 1ί1>£η3ΐο ίιιϋβεοΓβι ηΝ« νυ1& υϋ 1ίε«Γε, ιιΐ Ιη 
£θΓ€γΓ&, Μ<|υί(1βιη ςιιίβςαβ <|4ΐο νιιΗ βίνί εχοηβ- 
ΤΛαάΙ ειιιιβΑ 86ε6<ΐ6Γθ ροΐββί. Νοιι &ιιΐβιη ίηβρίβ 
φΐί8 <1ίζβπΐ Με^ϋΙοροΓιη ηιβκιιιιιη θ88β ^εβεπυιη 
6χριΐ|[η&(υιΐ] ηοα β 8εγι1ιί8« ηοο βι Ιλϊλμ, ββϋ λ 
οο5ίβιη(Ηίρ6ί« ; |{Γ»τί εοίιη ροεεαιΟΓυβι ΐβηιρββ(«(β 
•χ8ίεο3ΐί υΓΐΝ5ΐη ιιοβιηπι ϋββεηΑΐη ίεείιηα», €ΐ ίη 
δεχΙίΑΒπ δίευΙ;υη ίηείιϋιηυβ, βΐ υιίΐΜΐιι ίο δε^Κβηι, 
ρ«ίιεΐ8 ηοΒ εΑρίϋΙια» ρΓίναΐαΓλη. Νιιαε Μΐβιη ^Ολι^ 
τ^ΙάΐΒ ΙαΓίιίοβ λΓΓβριοβ Αϋ 86 (ηβί(• 441. ^αιη νεΓΟ ορροηυιιυπ) βΗΐ ΐ2ΐηεηΐ2ΐΐίοη68 
ΙοεΙιοαΓβ εΐ (Ιε ε21^IIηΊι&ι^5α8 ηοβίΓΪβ {θΐυεΓβ. Τ•1ΐ» Β κρλς τροφή ν, τά «ρ6ς β»φήν, τ&λλα, οΤς διοιιτονο- 
μβίται βίος χαθάρ«{ος. 2ύλον γοΰν βΟοδμον €δρ«1ν, 
έχπβλέχημά τι αύτοΐς ή ν Ιβείν * ή βύγβνής ΑνταφΧ; 
Ανθραχοΐ έσββνμένου τμήμα έφάνταζεν (χ«{νοις * τ6 
^$£ον στάγμα <1ς Ο^ρ ΑχρεΙον λτάσσετο * χ«\ τ^ί 
£λλα ί)Η πη «αρινοουντο, Τνα μή {ι«9ΧΕυάζΐιΐν βίς 
κλέον, 6ηριώβη &γροιχ(αν Ιοχο(ην άπ^νθρίιΐπίζε- 
^αι. Κα\ ?|ν Οαυμάζβιν, ώ{ χρ(χων μίν σι9ΐ}ρέ»ν, 
χοΑ ήλαρίων, χαΐ μαχαιριδίων, χα\ ΐΕυρβίων, χα\ 
βελονιών Ιπιμελώ; εΤχον, ώαε\ χα\ μεγάλων τίνων • 
τά ^ Αλλως αδρά ιιοα\ν Ιβίβουν «ατεΐαθαι. ΠΕλυε 21 
τδ θαύμα ή χατ* αύτοΰς άιεειρία, χαΐ τ6 πρ6ς β(ον 
ήμερον χαΐ πολιτιχ^ν άνέθίστον. 

ρμ'. Εντεύθεν ουν χατά τήν Κερχυραίαν ιβαροι- 
μίαν ήν έκιλέγειν αΐτχρως χα\ τή χαθ* ήμβς πΛεκ 
^ άπβνχταΐον ελεύθερον, ώς έξ^ &ν, χα\ έν ταύτη 
^ιηπατείν, οιτοι ΙΘΙλει, τδν βονλόμενον. Ου χ &ν 8έ 
τις Ιπ* αύτης άφοώς είττοι χα\ έρημίαν μεγάλν^ν 
είναι τήν Μεγ«)^ιη>λιν, χα\ Ιρημίαν, ο6 £χυθών, 
οδ μήν ουδέ Αατίνων των έλ<$ντων, άλλ* ήμων αυ- 
τών ο! ψυγέντες αμαρτιών ^αρ^ηάτί^ χειμο^νι ίρη- 
μσν τηλιχαΰτην πύλιν αφέντες Ιθέμεθα, χαΐ τ^ 
Σιχιλιχήν Σχύλλαν Ιπν^γαγέμεΟα, είτε μ^ οδν Σχύλ- 
λαν, ολίγοι; ήμ^ί; χεφαλαΖς ζημιώτουσαν• Άρτι δέ 
Χίρυβδις ή έχείθεν ιςατέαιβαχεν ήμΑ;» δλέθριον 
άνα(^^οι6δή σααα• 

ρμα'. Κα\ ?|ν μέν ένταυθά μοι τύπος θρήνων χατ- 

^^ρξαι, χα\ Α^οιμώξααθαι τά &φ* ήμΑς χαχί. Οδτε 

«υΐεπι ηεε 8ειη ρΓθΟειι:ι βυηΐ ηεε 0«ί ερίβεορο (ϋ|[ΐιιι, (;; βλ γέροντι τά τοιαύτα προΜυηορεΙται, χα\ ούθλ θεού 86(1 8υρρ1ί€8ΐίοηί1)α8 ει |!ογΙ£ Αϋΐββίιηΐ εοο^ηίΑ, 
εχ ςυο εΐ ρετ ςαβιη ποβΙγ^ οοιηί» βιιρρβίυηΐ. ΟιιμΙ 
νεΓο ίηφειίίΐ ΐ|υιη , Ιιοε βυΐο νεΓϋο ρΓοΙαίο ςιιίβ^ 
βεαιη, ηε, υ( <1ίχεΓίι «ϋηυίβ ιιιετίΐο, βοΐεπι ^ιΙίευΐΜ 
ηΐ3]ο«ε8 ΧΓϋΐηιίΑβ νί4ί88ε? ΟικκΙβί «ϋνεηΐΓίυιη οΙ>- 
νίοαι 1ΐ8ΐ)ε1)0, ηεο εχΐΓειη«ιη βεηεείιϋεαι, ηεε ερί« 
βεοραΐεπι άί^ηίΐαΐεπι νεΓεΙ>0Γ, βεϋ ΓεβίβίΑΐη, α 
εοηιη)ί88ο ρΓοΊίο Ιεΐα οηιοηα υοιι Ιοηι^ε 8 8εορο 
]«ευΐ8ΐ)0Γ. 

142. Ταΐί ιηο<Ιο γ68 |;ε8ΐ& ε8ΐ, βί ΐΓ&|}ο»1θΓαηι ιηοΓΟ 
βεπιιο ΐοΓηιΊηαηιΙΐΜ οβι ροιίυι ςυ^ιη ΓΑΐίοηί ορεΓί- 
ΐ|υε Ιη8ί8ΐεη(1ηιη• Ει νεΓε ηαηε οεββΑοόυοι εΓλΙ, 
ηίβί αυϋ]νί8&ειηα8 Οεί ΐΓΑΐη οοη<1υιη & ηοΙ>Ϊ8 τεοεδ^ έΐΐίσκοινος τοιούτοις λύγοις ^κρέπων έατίν, άλλ* ή 
μύναις εΟχαριηίαις, χα\ δύ£ιι τ) εΙς τ^ν 'Τψιατ•ν, 
ϊξ Λ χα\ δι* ου τά ημέτερα» Τί δλ δή χωλύει, λν 
γοΰν τον?ο μ<5νον ε{ι:ύντα με ινεχαύβεαθαι, ώς, βΓ 
«ς ίρ$ϊ μή λν ίδέ^τθαι πω τ^ν ήλιον &λλοθι μείζω 
κ^η, ούχ ι&ν ίξβα λύγου άιηΦχυρίναιτο ; Κα\ #ί«ερ 
εύρήσω τ^ άντνιτ&Φούμενον, άλλ* ένταΰθα.ούχ αΐ- 
δένομαι εΙς λαλιάν ο&τε τ^ βαθύ γήρας, ο6τ« τήν 
έπΐ9ΐ((>πΐιν, άλλ' Ινατήσομαι, χα\ Ιπαγων^αάμενος, 
οΰχ άν ίίάρ^ω αχοποΰ τδ της Ρητορείας βέλος ^ίψαιμι• 
ρμβ'• 4 Τοιύνδ* άηέ^η τύδε πράγμα, » εί τι χρή 
τραγφδλχώς αυντελέ^αι τδν λύγον, Ενθα τ^ ιιάθος 
«ραγ<{;δίας Αξιον* ΐίαί οΟτε λύγψ χαθ* δλον οΐύν τε 
παραστηναι, οΟτε χατά Ιργον φέρεοθαι. ΕΓη δέ μέχρι 
618869 86(1 πιβηυπι ε]ιΐ8 8<ΙΙιυε ε8$ε εζΙβπίΑΐη ραγα* ^ τοΰδε λωφήσαι τδ πΑν, μή %αλ άχούσωμεν χα\ αΟτο\, ΐΑοιςυε Λά τυΐηιιβ ΙειΙιαΙε ίηΟίΐζεηίΙυιη , Ρευπιςυε 
ηο1)ί$ευηι ηοη ηι&η8υΓυπι ηίβί εοΓΓί^βιηυΓ. ΟοΓΓεείίο 
βαΐεηι επί εΙ νίΐ&ιη ρεπνεΓεαιη εηιεο(Ι&νεππ)υδ ρρο- 
ρΐεΓ ςυ&ιη ευηείΑ Ηνε πιαΙα ίη ηθ8 ίΓΓυεΓυηΙ.ΥΑίίΙε 
ύηίαι ι^γγ^ιΙ ςυί ηο8 ίπ8οηΐε8ρ&ΐί εΓειΙίιΙεΗΐ• 143. Απίε οαΐΒία ί^ίΐιΐΓ ρεοεαίλ πιβα ο1> οειιΐΜ 
ρΜΜ>, ηάβεπεοΓϋίιιηι ϋϊνίηλίη •ηνοε3Β8, & ]ιΐ8ΐίιι& 
« 1 ( ΐΜΐΓίΐ»ΐ6ΐη {φρβΠαηϋ, ςυί βυΙ>βί8ΐεΓ6 ρ<Ηί8 ηοο 
««οι, 8ί Οεΐϋ ι^εεεβια ιηβ« ρυηίΓε νοίιιεηι. (Ιοηνει^ 
«ίαηε ίβίΐΟΓ ρνοιηριίβείιηλ ορυ8 ε•1. Ν»πι , υΐ ▼1(1βο, 
ρΙβΓΟΓίιιη^ε εοηνεΓβίο (ίηεεΓλ ηοη ε8ΐ• ΡοΓ4888β 
.61 Α06 ΐειηετε ΑϋΐΙηιυε εχεΙιαι^Γβ : 0υΐ5 εβί άοιιιί- ώ; ούχέτι δ του θεοΰ χαθ* ημών Θυμ1»ς Απεστράφη, 
άλλ* έτι ή χε\ρ αδτοϋ υψηλή, χα\ ο?α τε χατενεχθεϊβα 
«ατ4ξαι είςθιάνατον " οΟχ άχουαύμ^θα δέ μένειν βεοΟ 
χαθ* ημών, είπερ διορθωαύμεθα* ΔιύρΒωσις δΐ ήμΙ)ΐ 
ί^ΟΛ, εΐ μεταβαλώμεθα του περιπονήρου β{ου, 6ί* 
δν ήμίν ταΟτα. Μηδένα γάρ νους πλανάτω φίλαυτος, 
ώς ούχ ένδίχως πεποινηλατήμεθα.! 

ρμγ'. Πρώτος ούν &γώ πρδ δφθαλμών Ισταμένους 
τους των έμών χακιών έλεγχους Αναθεωρώ, χαΐ 
«οτνιωμαι θεοχλυτών ικρ\ ελέους θεού, χαί πως Ιχ 
τοδ διχαίου έφεσιν πρδς τδ φΐλάνθρωκον τίθεμαι, μή 
έχων δφίστασθαι, εΓπερ Ανομίας παρατηρεί Κύριος• 
Μ£τα6λητέον ουν, δουν τάχος. Ούχέτι γάρ οΙ πλείους, 
ώς βλέπω, μεταβολήν τήν χρηστοτέραν ήλλάγμεθα• 137 ΒΕ ΤΗΕ5;:δΑΙ-0ΝΙΠΑ ϋΚΒΕ Α ΙΑΤΙΝΙδ ΟΑΡΤΑ. 138 

Μβνουνγε φΐλοτ(μούμ;6χ χα\ α&το\ λέγειν Ιδοΰ χα\ Α ηιιβηοδίΟΓ ? ίάςαβ ςυοιΓι^ιη ή6ΐηον€Γ6υιιι ίο ηοβ Γ6• 7:άλιν ήμεΤς * Ίίς ημών χύριός έσιιν, ώς μηδενός 
ήμιν φαϋλον έπι^ηψισαμένου μηδέν ; "Ο της έν ήμ«ν 
δυσαισθησίας Ι μή μοι δέ γένοιτο, χα\ αναισθησίας 
εΙπεΙν, έν τω μή τά αΓτια χαλ χατασχέψασθαι, χα\ 
έχποβων ποιήσασθαι, άψ^ ών ήμΙν χατεβρέχθη χεραύ- 
νια χαχΔ * βι* ων έχτεφρωθέντες, πληγάς ένετρίβημεν, 
άσπερ ούχανούδε\ς μάκρους ένιαυτους άπαλθησ^μεΟα• 
ρμδ*. Ε1α\ δλ ταύτα (ού γάρ δχνήσω, χα\ πάλιν 
τ6 του λόγου χειριοάμενος Αροτρον, &ναπολησαι την 
χατ* έμέ ιτ/ευματιχήν ταύτην γήν, χα\ τδν θεΓον 
σπόρον, ώς «Γθισται, χαταβαλεΐν) ' οΐ φθ($νοΐ| τδ τερεσ- 
βυτατον χαχ^ν, τ^ τοϋ χαλλίστου ζώου μέγα αίσχος, 
τδ δεινών του χαταπεσόντος «ωσφόρου θέειον, δ συν- 
εφήψατο της έν ήμ?ν χαχοποιοΰ χεραυνώσεως' οΐ Β ΐοΓςυβί. Ο Ιΐ6]>6ΐϋ^ίηβιη ηο$ΐΓ»ΐΒ ! ΑΙ)βΙΙ «υΐβιη ηΐ 
1)6))6ΐυ(1ίηβΐη &£ΰυ$6ΐιι, ηίβΊ ρ6ε€&ΐ8 ίηηυίηιιο «ι 
Γ6]ίΰί3ηι, ρΓθρΐ6Γ <}ΐι» ΓυΙΐΏϊιια ϋ'ΐΓΒ ίη ηο6 οβοί<ΐ6• 
Γυη(, ςυί[)υ$ οοηΰΓ6ΐη3ΐί βυηιυβ , 9 ςαίϋυβ ρΙ»β[αβ 
&εοερίιηυ$, ςιιαβ ιηυΙΓι αηηί ηοη 8&η&1»υηΙ• \Η. 8υηΐ βυΐοηι ηυπο Ιιχο (ηοη βηίπι πΐ6 ρίςεί 
υ1 ίΐβΓϋπι 3(1 αΓΑίΓυιη νβΓϋί π)ία&ιη ιηαηαηι , Ιι&ηο 
ποβαιη Γβηονβπ) βρίΓίΐΜαΙϋΐη ΙβΓΓ&ω , 8βιη6ΐΐ(|υβ (Η- 
νίηυηι ιηοΓβ 8θΓιΐο βρ^Γ^αιη) : ϊηνίάΐ3» ιη&Ιυιη αιιΐΐ- 
ςιιί&βίιηιιη), »ηίιη8ϋ$ νβηυβίί&δίηιΊ ηΐΑ^ηα (ΟΓρίΐαϋο, 
ΙιαεΐΓιτΙ εοβίίιυβ ρΓΧοΐρΗ&Ιί (ϋίαιη βυΙρΙιυΓ ςιιθ€ΐ 
ίυΐιηοη Γαηο8ΐυπι ΐη ηο1)ί8 Αοεβηιΐίΐ; €0ΐηίΐ68 ίηνίίϋφ συγγέροντες τφ φΟόνω τύφοι» εΙς οΟς ό, ώς είκειν, " αΐΐί $ρίπ1υ8, ίη ςαοδ (Ιΰ&ηιοη ί&8ΐυο8υ8 ηθ8 ρΓΟίΓυ τυφογέρων δαίμων άναβιβάσας ήμ^ς, χα\ προσχυ- 
νηθεί^, ώς έπΥ βασιλείαις τισίν, είτα χατέ^^ιψε 
χάτω ^λών τους πολλούς χα\ εΙς τάρταρον * αΐ δια- 
βολα\, αΤ τά; θανάσιμους χαθ* ημών απεύθυναν βο- 
λάς ' τδ βαθύ ψευδός, οΖ Ινεχεν 6 της αληθείας βεδς 
όπΙΙρε τους δφθαλμους έξ ημών * τ6 φιλοχρήματον, 
ου χατ* αΐτία^» ε^^ δεδιχαιωμένοι, πάντων χρημάτων 
άπεγυμνώθημεν, δ'χα γε των χα\ εΙσέτι τφ φολεφ 
τούτω έπωαζόντων, χάχεΐθεν χαταθρασυνομένων, 
των μή φωλεούς εχόντων, Ενθα χλινοϋσι τάς χεφα- 
λάς (ο2 βλεπέτωσαν» μήποθεν 5φις, Οποίους χρή 
$εδιέναι, ύφερπύσας άχρειώση αύτοΐς τά της φω• 
λείας, ώς μή τελεσφορηθήναι είς νεόττευσιν)* αΐ 811 ; <Ι(ίη &(!θΓ9ΐη8 ζ ηο1)ί8 ηαοΓβ τβ^ίο ρΐυπηιοβ ίη 
ίηίοΓηυηι ρΓΧοίρΊΐββ 6£;ίΐ; ο:ιΙαιηηίΦ, ςαί ιηθΓΐαΐ68 
ηο1)ΐ8 ρΐ3£;%8 ΊοΑιχβΓυηΐ; ιηεηάαείυιη ΓαΙΙ^χ, ρΓορίΐτ 
ςιιοίΙ 06η8 οευΙο8 3 ηοΐήβ 3ν6ΓΐίΙ; 3ν3πΐί3, ρβΓ 
ςπΑΐη ηοη ]υ$ΐίΩε3ΐί, 86ΐ1 ηιοπίο οποηί1)α8 1)οηί8 
βχιιΐί 8υπιυ8, βχεερίίβ ϋβ ςαί !η ΐ3ΐίΙ)ΐιΓΐ8 Γ65ί(ΐ6η!, 
6( ΐηιΐβ ΐ6ηΐ6Γ6 3|;υηΙ ίη 608 ςυΐ €3ν63δ ηοη Ιΐ3ΐ>6ηΐ# 
υΙ)Ί £3ρυΐ τθοίίηβηΐ (νίάββηΐ Ιιί ηβ βοΓρβηβ Γοπηί- 
(Ι3η(1υ8 βΓυηορεηδ εανελβ βΟΓυπι 6ν6Γΐ3ΐ ΐΐ3 υ( ηί• 
(11β€&π ΐϋίύβηι ηοη ρο88!ηΐ}; ί3ΐ8χ 3οειΐ8αΙίοη€8, 
ςυ38 6Χ86€Γ3ΐυ8 ηΐ3|;ηυ8 Ιαϋβζ ηο8 ]υ(ϋθ3νίΐ ; ιιβιι- 
Γ9β ίιηπιθ(1Ιο96ρ6ευηί3Γαπι πιυΐυο8υο9ρ!3Γυ(η,(|ΐιί1>υ8 
1ιοηυηβ8 βίιηρΓιοββ 6ΐ Γ6Γυηι βη^υβίϋβ ν6Ζ3ΐί ορρπ- έπ\ δίχτ) συχοφαντίαι, &ς ύπερμισήσας δ δίχαιος, ^ ιη6ΐ)3ηΙυΓ, ςυοΓυπι Οβαβ 808ρίΐ3ΐ0Γ ιηίδοΠπδ, 13- έδιχαίωσεν ήμοίς, οΤς ούχ &ν συχοφαντίαν προηγη- 
σαμ^νην έπιχαλέσαιμεν * οΐ έπ\ δανείσμασι μετρ^οις 
ασύμμετροι χα\ βαρείς τόχοι, οΤς οΐ άπάλαμνοι χατ- 
ετΓονοΰντο χα\ απέριττοι χα\ άπεριουσίαστοι, οΟς 
έλεήσας ό τά ελαφρά φορτίζων Θε6ς, χα\ τους χο- Ι>0Γ3ηΐ68 61 οη6Γ3ΐθ8 3(1 ςΐ]ί6(6ηι ιηνίΙβΚ , ςΐ3(ϋυω 
υίπηηυβ 6Χ3ου6η3 υΐ Ι3ΐί8 ρΓθΓΐ8 ραΐΓβηι ογ()61; 
ςιιί 3 ρπηοίριο 3 ρ3ΐΓβ ([ί£;ηί ηοη (Ι6ΐ)6ΐ)3η1 ; (^υοί! 
3Ηΐ6ΐη (Ιβ Γ6 ρ6ηυ3Γία πΐ6ΐυ3η1 , ίηΙβΓ οη)θ68 οοη* 
8ΐαΚ. πιώντας χα\ πι φορτισμένους προκαλούμενος εΙς άνάπαυσιν, μάχαι^αν χατηχόνησεν έξωθεν τε χα\ 
Ιβωθεν , άτεχνουσαν τους του τοιούτου τόχου πατέρας * ο? μηδέ την αρχήν σπαρήναι πρδς πατέρΐϋν 
ώφειλον ' εΐ δέ χα\ έχ τών ταμιείων φόβο; τους τοιούτους έσχε, χαι οΓδαμεν χαι οΓδασι. ρμε'. Προφλογιστέον τοις φαύλοις έν ήμΐν αΐτίοις 
χαιτ6 της φιλίας εύπεριφρόνητον, χα\ ού μαχρόβιον, 
αλλ* έφήμερον * δΟεν χεχινημένοι τλ άγριον βάρβα- 
ρον διέθεντο εΙς ημάς τά διά-βίου θρηνηθησόμενα. 
Συνταχτέον τούτοις χα\ τ6 άχάριστον, χα\ άπάΐης 
χΛρν^ο^ εύεπίληστον, χα\ οίον θνήσχειν ταχύ, ώς 145. Ιηΐ6Γ Ρ60631Α 0081Γ3 Γ666η8βηιΙυδ νεηίΐ 6ΐΐ3η) 
8ΐηίο1ΐίχ οοηΐ6Π)ρΙυ8 6( νΐΐββ 1)Γ6νίΐ38, ςαίΐ)»» ίη- 
1ιυηΐ2ηί(38 ]υ£Ίΐ6Γ ίΐ6ρ1θΓ3η(1η ηοΙ)ί8 ίη8ίΐ3 68ΐ. Αύύο 
Ιιυο 3ηίη)ί ίηςΓ3ΐίΙα(ϋη6ΐη 6( οιηηίβ ςΓΑΐίχ 3ΐ)$6η- 
1*1301, ίΐ3 υΐ οΊΓιυδ πιΟΓίβΐυΓ 3ΐίςυΊ3 ςυβιη υΐ ρΓοχίηιί 
δϋί 6υοι ηιί86Γ63ΐ, ςυί3, υΐ οδΐ ΐη ρΓον6Γΐ)ϊο, %τλ\\λ άμα ή/εήβθαί τίνα, χα\ τεθνάναι τήν χάριν, χατά 6η)0Γΐυ3 €8(. Ι^ΐΐαΓ Οβηδ |$ΓΑΐίαΓηηι €ΐΐ0Γαηι ηοΐίδ τήν παροιμίαν. Δι6 ήρπασεν ό θεδς άφ* ημών τάς 
χάριτας, αΤς έχ μαχρο3 τ6 χαθ* ημάς λάχο; ώράΐστο. 
υροσγραπτέον χαΐ τ6 ανηλεές έπ\ τους βραχύ τι προσ- 
κρούοντας, ες ιΖ τ6 χατα^^ίψαν ημάς άρτι ανηλεές 
'ζ>^ διχαιότατον - εΓπερ ού μιχρά τίνα ήμ^ι;, άλλα 
μυρία προσχεχρουχότες, ού τοσαυτα τίνομεν. Προσ< 
ενΟυμητέον ούχ ήχισςα χαΐ τήν τών θείων περιφρό- 
νησιν, τδ χείριστον, χαι τ6ν έπ' αύτο?ς γέλων, έξ ών 
ΐΐ2ρι::εφρονήμεθα, ού πρ6ς χατάγελων, άλλα πρδς 
ΰλεθρον. *^Η γάρ ούχ οΓδαμεν τους έν ήμΙν όρογλυ- 
φουντας τά τών αγίων, χα\ ύποσπωμένου; αυτά εΙς 6πρυίι (ΐυοβ δοπί ηοδίΓ» 38806ί3ΐφ ίϋ6Γ3ηΐ. Αοηιι* 
ηΐ6Γ3ΐ)ί8 ροΓΓο οοΓϋίδ (ΙιΐΓίιίβπι ίη 608 ςαί ΙβνίΐβΓ 
ηο8 οΙΓβηάοΓυηΙ, υ])Ί ίη)Ηΐί86Γί6ύΓ(1ί3 ρΓο ίιΐδΐίΐία 
1ΐ3ΐ>6ΐυΓ ; ηοη οιιίηι Ιπηίυη) ρΙοοίίπιιΐΓ ςιή ηοη ρ3• 
Γυη), 86(1 £Γ3νίΐ0Γ Ιχδίπαυδ. Α(1(]6η(ΐΗ8 ρΓΧοίριΐΰ 
ΓϋΓυηι (Ιίνίη^ηιηι οοηΐ6πιρΐυ8 οΐ ηβυδ, ρ6^ίηια ^^^ 
οηιηίυπ) ; ηο8 6ηίηι 61 ΐρβί €οηΐ6ΐηρΐιιιο ρ^ιί6ηΒυΓ, 
86(1 ηοη Γίδΐι, αΐ 6χίΐίο ΐβΓπιίπαηίΙιιιη. Νοη βιιίιιι 
ηονΐηιυδ 608 ςτιΊ Γ68 836Γ38 (ΙβΟηίιιηΐ 638ςυ6 3ί1 
8υ3ηι Ι]36Γ6ϋί(3ΐ6πι ΐΓ3ΐΐ6αΐ68, 6ΐ |ΙθΠ3ηΙυΓ ]6]υηϋ 
ρπνϋ6|;ίο 3 060 (ΐ3ΐθ. χληρονομίαν, χα\ ιςαυχωμένους, ώς, έφ* οΓς θεός ύπνοΰν προσποιεΖται, αύτους νηφολίους δντας χα\ ττνϊχτιχους. ΡΑτηοι-. Οκ. ΟΧΧΧνί. 139 ΕϋδΙΑΤΙΠΙ ΤΗΕδδΑίϋΝΙβΕΝδΙδ ΜΒΓΚΟΡΟΠΤ.Ε 14.) 

{ 446. Βί&ΐ4ΐ1ί Ι.υ€ΐι$^ηιΐ6 $ΐη(;ίΙΐ8ΐίιη ϋβ ρηίΓΟίιο Α ΡΙ^Τ'• *Ανα€άλλομ3ΐ περιηγήσαβί^βι νΰν χατ* έξαί- ΙΗΜΙΓΟ ιηγΓοΜ^τία ()ί$5βΓ0Γ6, ϋΐ <1β «αυλοί ΐβηιβήίηΜϊ, 
ίϋ(|ΐιο ίη ηβ{οΐη& ςη» Ι»(0Γβ <)6ϋ6ΐ)3ηΐ, ηυοΓαηι Ιβ- 
κΐββ ηοη ίη8€Γί|Ηί, ροηχ αρβηορ, 86£ΐιη1)υ8 &1ΐ€ ίη- 
ίθ889β9 ιη2χίπι&ιη ΑυιΙαΰίληι ίηιϋοιιΐββ ; αάϋβ ('οη- 
ευΓΓβιιΓιαπι 61 ΓβουΓΓβιιΐίοιη 03ΐ€Γν9ΐιι , ςιίΑίι^ιιι χ- 
5185 ρΓΟχίιηβ οίαρβα νίιΙΊΐ ηυΐΐο ουιη ΓΓυ€ΐυ. ρετον χα\ τ1 χατά τοο πολιοΰχον ήμων μυροί^ύτου, 
χα\ τάς Ορανεία; άναιδείας (χείνας, Χ3\ ταΰτα έζ\ 
ττράγμασιν, & προΰχαλείτο χα\ έγχαλυκτεσΟα!, ων 
μάρτυρες Απαράγραπτοι χαΐ πύλας περίοπ^,οι, χο• 
λαφθεΐσαι Αξίνακ; εΙς βαΟυ ποτέ, χα\ π^^^οτιτλουσαι 
Ορά9ο; Οψιστον * Ιτι δέ χα\ τάς περιέργους συνβρο- 
μάς χα\ χαταύρομά;, &ς τ6 ^^(χγχο; οΤοε θέρος, είς 
ϋύδέν βέον. 

ρμζ'. *Αλλ* ώντε ου τοϋτο £ή τδ έλαφρδν βη[λώ]• 
σαι δίχαιον Μρα^ οΤα δΰσχρηστον τοΓ; δυσαρέστοις, 
άλλα χα\ χρύψαι ε!ς γην * τ6 βαρύτατον προσεπιλε* 
χτέον τοΐ; αίτιατέοι; * χα\ τους χατ* αλλήλων ψιθα- 
ρΐΦμους, έφ* ο7ς «ύχ έχρτ,ν, οι βοάς μάχης άφύχτου 
ήμΖν έπέ^^ηξαν * τάς έ::\ παραθήχαις ά1:οστερή9ει^, 147. Ηίηο ηοη ί»€ίΐ6 ρΓθΙ)3ΐ}ί8 νίΓαπη ]η$ΐαιη Ίη- 
ιιΐίΐβιιι ιηοΓοβίδ, βκίβο υΐ 16ΓΓ8 8ΐ)80οηύί νβΚΐ, |:γ&- 
ιτίβδ'ιηηιιη Γοί» ίηιρυΐ&ικίιιιη €51 ; &ϋ<)β ίβΐ83• ίιιοΗ- 
ιηίη3ΐίοηο5 είαιηοπιιη 1)ο1Γΐ€θίυιη οπ^ίη^ιη; ^^ ϋύ- 
ρο8ίΐί5 €θΐηπιο^& ροουηίβπ», υικίβ Ιοουρίεΐαΐί βυ- 
ιιηΐΰ, Γΐ€ϋΐ οηιπ6$ ρβουιΓιοβ! Γΐϋ^απΙ; ΙίΙΙβη&ηιηι , .. .... ... . . . 

ηιιαηιιη Ιοοο οηιχ δ&ΟΓΑ ροηοϋαΙΟΓ &ϋ86ηΐί&ηι , υ1)Ί ών Ινεχεν ΙπεπλουτίνΟημεν, εΕχαΙγελώ^ι χάνταΟΟα 
63ΐκ(χ ΤπηΊΐ3ΐί8 ιηοηΓιο 6(, υιΓιυ5 βΐ ιιΐ8£ηΊ Οϋί πάντες οι !τι άνΒρες του πλούτου* τάς τώ^ γραμ- 
ΐΊΐιιΙο ίη ηηοΐυοςιιβ Γοβ^ιΐ5 Γβήβηΐίυπ) βΐ ]ιΐΓ3η(ίυιη ματΙων άποπροσποιήσεις, ών σταυρού τιμίου τύπο; 
ΐηιίίΐο ; Γιΐ8ί βηίηι ]ιΐΓ3ηιοηΐί Γθ3ΐυ$ Οοιηιι ηΐ3ηί- προλάμηων, εΐτα χα\ μνήμην της αγία; Τριάδο; 
ίο.Ηΐ6 νι)ΐιΐΓ3 1105 3πη»νΊΐ. του ένδς χα\ μεγάλου θεοΟ έπεισ^γει προγεγραμμί- 

νην πρ6ς έχάατου των ούτω συναλλαττ^ντων, ώσεΧ χαΐ ώμνυον* όπερ χατ* έπιορχίας Ιγχλημα έξιτιολέ» 
-μωσεν ήμϊν φαν^'ρώς τον Θε4ν. 118. Τ(*τηριι$ πιβ ϋ(;Αΐ'6Γβΐ5ί οηιηίβ οπηιίη^ βηυ- 
ιηοΓ3Γβ ΥϋΙΙβιη.Ιϋ υηυιη 5υίΓιοί3( (1ίχί856, Οβηιη ]ιΐ5- 
ιαπ) 6886 61 ]ιΐ5ΐίΑε3ΐίοηυ8 3ηΐ3Γ6• Ι()6ο η'ιΐπΐ οοηι- 
πιυη6 οί ί'υηι ϋ!» ηιιί 1&Ι68 ηοη 8υηΐ, ιιηο ]η§ίΐ6Γ 
6ΐ ()ίν6Γ8ίηιοϋ6 ρ6ηι6«]υ6ΐθΓ 608 ςυί ουπΑ ίη]υ8ΐί5 
εοηιιιιη6Τ3η(•ΐΓ. 

149. ΜίΙΓι νίιίβΟΓ, (θηοίτ68 6( ίη οιηηίΙ)υ8 εοα- 
8οη68 ΐ3ΐ>0Γΐιπι, νθ8 ςυο(]η6, ο β^νβη», 3εοιΐΓ3ΐβ 
ιηϋ11ιο<]ίε6ΐ|υ6 63 (ΐ68εΓίρ8ΐ886 ηυχ 3(1 ηθ8 ρβιΐί- 
I^οηι, Ιπ)&|;ίη6ΐη(ΐιυ 3<1 άθ€6η<Ιυηι 3ρΐ3ΐη βοΓυιη 
ςιιβΒ Μΐηυβ ρ388ί ία ηοΙ)ί8 εοη8ΐίΐυί586. Νυηε 6Γ80 
ΐΓ3η86αη<1υπι 681 α<1 ίΙΙυιη ςυί ρίεΐυη 803 εΐ3Γίυ5 
Τ6ρΓΧ86ηΐ3ΐυΓυ8 681, ί(Ι(ΐ<ΐ6 1ίΙ>6ηΐ6Γ ί3εΐυΓα8 ; ςιιεηι- ρμτ/. Τί μοκ άναμετρεΤν τά πλείω αΓτια, Ενθα μ)^ 
πάνυ χαιρ^ς ; *Αρχέαει μ^νον εΙπεΤν, ώς δίχαιος 6 
θεδς, χα\ διχαιοσύνας άγαπα. Δι^ οΟτε μερίς αύτφ 
πρδς τους μή τοιούτους, χα\ ούδ* &ν ά νήσοι ι:οτ^ 
συχναΐς μεθόδοις μετερχόμενος τους δσοι τοις άδι- 
χοΰοι συνεξ£τά^ονται• 

ρμθ'. Δοχώ μοι, & πολιται χαΐ δι* δλων συναεθλευ- 
γα\, χα\ ύμείς δ^, ώ νεήλυδες, Ι^χριβωσάμην δια- 
γράψας τά χαθ* ημάς τεχνιχώς, χα\ ειχδνα ταύτην 
&ν ήμΤν άνεστήλωσα διδα^χαλιχί^ν, ων έπάθομεν. 
Κα\ Εστίν άπδ της άρτι δφελος δια6α(νειν εις τ6ν τΙ^ 
ζω•χραψΙψ ταύνη Επεντρανίζοντα, χαι μην χα\ άγα- 
πωντα - ώς δ γε τήν άχριβή διαζωγράφησιν μεμ:- 
σηχώς, ουδέν ^ττον, φασ\, χα\ την άλήΟειαν αυνεμί- 3(Ιηιοϋαηι ςυΙ 3εευΓ3ΐ3ΐη ρίεΐιΐΓ3ηι οϋί^ηοη ηιί- 
ηυ», ίιΐ(ΐυίιιηΙ,νβπΐ3ΐ6ηιοϋίΙ. Ιΐ3ΐ)ΐιβ ρυΐο, ςυοιΐ 03- ^ ση«ν. ΟΤμαι δέ χα\ ώς εύλαβητέο», ρή τί περιφρο- 
Υβηϋυηι 681 , ηβ εοηΐβιηρία ηο8ΐΓ3Γαιπ ρίεΐϋΓβ- νήσει των ένταυθοϊ διεζωγραφη μίνων, χα\ τ^ έ>^ 
Γϋηι 8ίε (ίοΐηεορ8 άοΙεβηΙυΓ ίη)3§1ηβ8 οΟΓϋΐη ηυκ τεΰΟεν άηαλειφί του τυπώματος, δν πεπόνβαμεν. ρ388ί 8ηηιυ9, 30 η606586 811 ιιΐ ίη Ιοειιη) 3ΐΐ6Γίυ8 ΐεηι- 
ροΓ3ϋ8 ρπηείρί8 ρίείοΓυηι, ρΐυΐυΓ3ΐη βΙΐβΓβηι 60- 
ι-υπκίβηι ςιιχ ρ888ί 8αιηα8 ίπ ηο1)ί8 8υΙ)5ΐίΐιΐ3ΐηυ8. 
δείΐί8 εηίπι ρ6Γί<:ε(6 , ςαοά ηοη υη3ηι ρΐ3£;3ΐη 
0608 ίη ρεΓΤ6Γ508 ίη6ηιοη(ΐ3ΐ>ί1θ8 ίιηη)ίΐΐ6Γ6 8θ1βΐ, 
61 ηοοϋ π)θΙΐ3 Ιεία ίηείυϋΐΐ ΐΓ6ΐΐ)6η(ΐ3 ρ1ΐ3Γ6ΐΓ3 6]θ8, 
;ςοΦ 86Π)ρ6Γ 3ΐ)βο 3856ΓΤ3ηΐοΓ (!6ίη(ΐ6ςθ6 ηιίΐιυυΐηΓ, 
ίη ί8ΐθ€6η3η)ίη6 εοορ6Γ3πιίΙ>θ5 ΜγΓοΙ)Ιγΐχ ρΓ6είΙ)05. 
86<Ι ηοη ηο1>ί8, Οοαιίηε, ηοηηο5ΐ8, 56(1 ηοηιίηί (οο 
€ΐ3 ςΙοΓίαιη. Κΰάίηιο νβΓΟ ηο8 ςαί ορρΓ685ί 80πΐ08, 
816(106 ΓιΙ)ί {ΙθΓί3 68(, ]οχΐ3 ίΐίοιΐ : ι Ει ίη (ίίε ΐΓΐΙ)υ- 

ΐ3Γΐθηί8 1006 ίηνθε3ΐ)ί8 ηΐ6, 61 6Γ03ηΐ 16, 6ΐ ςΙΟΓί- 
0Γ3ΐ)ί8 ηΐβ ι ςοί Τ6Γ6 5υρ6Γ6Χη1ΐ3ΐ08 8110) ίη 
Οίηΐΐίΐ 8966013. άνάγχη έστ\ χβ\ έτίρψ μεταχρονίψ Αρχιζωγράφφ 
των τοιούτων πιναχογράφημα Ετερον έφ' όμοίοις 
παθήμασιν έν ύμ?ν στήσασθαι. Εύ 7^Ρ ^^'^' καντως» 
ώς ού μίαν «ληγήν Θε6; έντήχειν οΐδε τοΙς άνεπ - 
στρ^^βιΚ χαχοτρόποις, Όύδέ είσάπαξ. άλλα πολ)^^ 
βέλη παρ* α^τφ ή μυνιχή φαρέτρα χρύπτει, ϊξ δν 
άε\ χατασχοπεύονται αύτφ χα\ βά>Αονται, συνεχπο- 
λεμούσςς αύτψ χα\ της άρα; [του Μυροβλύτου], 
Άλλα μή ήμΙν, Κύριε, μή ήμϊν, άλλ' ή τφ δνόματί 
σου δ^ς δόξλν. ΈξελοΟ |δ^] Ολιβομένους ήμλς, χα£ 
οΟτω δοξαζ•6μ<νο; χατά τό * ι Κα\ έν ήμέρ^ Ολίψεώς 
σου έπιχχλέσεις μ<^ [χα\ έξδλουμαί σε,} χαι δοξά- 
σεις με, ι τ^ν δντως ^ΊίΖζ.^ι^'^ξχ^μέΊΟΜ εΙς πάντας 
του; αΙώνας• 141 ΕΛϋΟΑΤΙΟ δ. ΡΗΙΙΟΤΕΕΙ ΟΡδΙΟίΛΝΙ. 142 Ε^ϋδ^ΕΜ 

Ι,ΑυΒΑΤΙΟ δ. ΡΗϋΟΤΗΕΙ ΟΡδΙΟΙΑΝΙ. ΤοΓψ αύτοΰ ^όγος ^χβΛευστίχός βίου τον τιατά τότ 
άγιοκ ΦιΛόβΒΟτ τόν ^Οφιχιατότ^ έχ «ροσώΛον 
ΦιΛοΟέον μοναχον, ανδρός άξιου Λόγου, του 
χαϊ ΛροκοΛεσαμέγου ΒΪς ταντψτ την γρα^Ί\ν. 

α'• Αϊ πρλς αΓσΟησιν μέλισααι, οτε λύονται τά 
ιηερϊ φοιτώαιν ε2ς λειμώνας, ο6τε π^ίιαι τοις &ν- 
Οεσιν ΙΧοις ΙνααχολοΟνιαι*, ούβέ μήν ε'δος Ιν τι 
άιη>λ£ξάμεναι, τήν σχευωρίαν έχειΟεν του μέλ{τ'>ς 
ερανίζονται , άλλα χα\ 7:όί9ΐν άνΟεσιν έμμελετώσι * 
χα\ αΐ μ^/ έ'/εευΟεν, αΐ δ* έχειθεν τ6 χρήνιμον έικι- 
λέγονται, φιληθοΟναι μίν τ|) πάντοθεν άνθολογί^, 
αυν&γουσαι δέ &Αλη Αλλο, χα\ ούτω ποικίλω; ηονού- 
μεναι. Τ6ν αΰτ6ν δή λ^γον χα\ αΐ κρ^ς ν^ηαιν 
μέλίΦΦαι , αΐ τ^ν αληθώς Ελλογον έργάτην του θεού 
μ^Ι ψ£υδ($μεναι, σι μβλο ποιούνται την χ«τ^( πνεύμα 
γλυκύτητα έαυτοΐς πανταχόθεν, τους Ιερούς λειμώ- 
νας περιπετ(5μεναι, χα\ τό χαλ6ν άπανθίζουσιν, ούχ 
δπη τΰχτ), λόγψ ζωϊχςς φαντασίας ^εμβόμενοι, &λλά 
xατ^^ ακέψιν σταΟεράν χαι διάρΟρωσινδίουσανάχρι- 
βοΰντες τλ άνΟολόγημα. ΚαΙ οΟτω χατεργάζονται 
μ£λ(33ειον χηρίον, δ φιλε? μεν χαΐ ',θε^ς αύτδς, 
άποΦτολιχώς αύτφ παρατιΟέμενον, φίλουσι δΐ χα\ 
Ανθρωποι θεοφιλείς, εΙς ύγίειαν προσφερόμενοι, βα- 
σιλείς τε χα\ Αλλως Αρχοντες, χαΙ μήν χα\ πένητες * 
οΤτΕΟί μίν, δσοι άπεριουσιάστως ίχουσι τοΰ Οείως 
γλυχά^εσΟαι διΔ τδ χατά νουν Απέριττον, άρχούμενοι 
Ακροθιγώς αύτο\ μέλιτος τοιούτοι γεύεσΟαι, δ πρό- 
χειρον μ^ν χα\ εΟωνον, Αλλως δέ πολυτίμητον* Αρ- 
χοντες δέ γε χα\ βασιλείς, οίς χα\ Αλλα μίν πρδσεστι 
γλυχάσματα διΑ πολυμάθειαν χα\ περιουσίαν γνώ- 
σεως, οποίαν ή συχνή μάθησις αύτοΙ; θησαυρίζει ές 
δαψιλές. Ποθείται δέ δμως ύπερμάλιστα τδ εύαγγε- 
λιx^^ν μέλι, τδ χα^ Αξιέραστον , χαΐ βασιλείας Αξιον 
της δντως, έπε\ χαΐ ή χατ" αύτδ ύγίεια χα\ ευπάθεια 
ε!ς βασιλεία ν ούράνιον ^ώννυσι. 

β'. Ορδς δμοιότητα γοΰν μελίσσης έχείνης χαΐ έγώ, 
της τοΟτο χα\ έχείνο συναγουσης Ανθος, χα\ Απασχο- 
λούσης έαυτην εΙς Αλλοτε Αλλο, χα\ ούτω σιμβλο- 
ποιουμένης έαυτ{ τε χα\ έτέροις μέλι« ου χεφαλαιω- 
δίστιτον ίδιον τδ χαι ύγιάζειν χαΐ φώς παρίσχεσΟαι 
Αλυπον, χιΧ τρέφειν προς τε ήδονην χα\ άβλαβώς, 
Ιχρινα έχ τοΰ χατά πνεύμα λειμώνος χαΐ τών έχει 
μυρίων ανθέων, οίς, χαθά φίλον Θεφ, ένεαρίζομεν οΐ 
άγαθο\ Χριστιανοί, φυτδν έπιλέξασθαι βρύον χαλο?;, 
εΓτί που χα\ δυναίμην * χα\ μέλι σχευάσα;, παραθή- 
σειν το?ς φίλοχάλοις πρδς ^δυσμα τδ χατά ίσχύν * 
άξιώσας έμαυτδν θέσθαι εΐ; τοιαύτην μέλισσαν διά 
μόνην πρδθ^σιν ένθεον φίλεργδν, ού μήν πρ^ς αΟ/ημα 
χα\ φίλενδειξίαν, ί^ς ούχ Ιχω «φΐχέσΟαι. 

•^* 'Κστι δέ μοι τδ φυτδν, έξ ου σιμβλοποιΐαν Οείαν Α Εραάβηι ίβτηιο ίηβηιοτίαΐίί υίί(ΰ $αη€Η ΡΙήΙοίΗεΙ Ορ• 
$κιαη\^ <ΙΗΙΗ$ ίη ρβτΒοηα ΡΙηΙοίΗεί ιηνηαϋΗί, νίη 
$ρ€€ΐαΐΙ, ηηί €ΐ Ιιηηοοε Ιταααΐηηι €θίηροη€ηάί 
αιηαηι ρνωΐίΐιιΐ. 

Ι. δ6η8ίΙ)ίΐ68 3Ρ6&, ουιη, βχρίΐεαιίδ αΐίδ, ίπ ρΓαΙ;ι 
ΓϋΓυηΙαΓ, ηοη οηιηβδ οιηηίϋιΐδ 0£€υραηΐυΓ Πόπϋυβ, 
ηβςαβ, ββίβοΐο ςπθ(ΐ2ΐη ΩοΓβ 6£;Γ6£;ίο, ίπ Ιιοο 5θ1ο 
^ι*ΐ6εΐαηΐυΓ, 61 οβΠ^ιΐίιιι ιηοΐ ΙιηυΓίπηΐ, ββιΙ 6ΐ €υηε- 
Γΐ9 ίηϋπΐ^βικ ηοΓί1)ΐ]$,6ΐ Ιιχο ςιιίιΐβιη ΙΓιηο, ίΙΙα αυίοιη 
ίΐΐίηο, ςυοά υΐίΐβ β£ΐ βΐίςυηΐ, υηινβΓδοπιιη, ςυχρβιβ• 
βίιη &υηΙ» ϋοηιιη οηρί^β γοΐιιρί&ΐβ, 56ΐΙ αϋικΙ ζ\\λ 
εο11ί§6ΐαο8, »ΐ(|ΐΐ6 ίΐα νοΓίβ Ιαϋοπαπίβί». Εαϋβιη βΙΐΜΐι 
Γ2ΐίοιΐ6, ίηΙοΙΐ6€ΐυ&ΐ68 αρββ, <]υχ ΥϋΓβ Βρίπΐυαίβηι 
οροΓ&Γίιιιη 06ί ηοη ΓΓυβίΓ&ηΐυΓ, βρΪΓίΐυαΙί^ ιηβΐ <1υ1- 
€6ί1Ίιιΐ$ 8ίΙ)ί υηάίςιιβ εοΙΠ(;αη(, 8&€γα ρηία αΓουηι- 
^ νοΙ&ηΐ6δ, 01 ςιιοϋ ρυΙοΙίΓυιη 681 (ΐ6€6Γρυηΐ, ηοη Γογ- 
Ιυίιο, νίναοΙίΑΐβ ΐιη3βίη&ΙΙοηί8 Ιιαο τοί ίΐΐαο αείφ, 
86(1 ]υχΐ& Ωγπι&π) ΰϊΓευηιβροεΙίοηβηι 61 βχρίαηαΐίο- 
ηβπι οοπι 1)10(130) αοΓϋ6§ίυιη 6Χ(|υίΓ6ηΐ68. Εΐ ίΐα 6Γ- 
Γιοίυηΐ ηιοΐΐβιιιη Γανυιη , ίμιοοι 06ϋ3 ίρββ αιη&ΐ, 
&ρο$ΐο1Ί(^6 6ΐ 8ρρο8ίΙυπι, (ΐυβιη απιαηΐ 6ΐίαηι Ιιο- 
ηιίη63 ρϋ, 2(1 83ηίΐ3ΐ6ΐη Γ6€υρβΓΑη(1αηι οο6υΓΓ6Νΐ68» 

Γ6|{68(]υ6 61 ρΓίη6ίρ68 , ίπίΟ 61 ρ3ΐΐρ6Γβ8 ; Ιΐί ςΐΐί• 

(Ιβηι, ςιιίοιιηιιυβ οΙ> ίιιΐ6ΐ1ί|;6ηΐί» ιη6(ΙίοοΓΐΐ3ΐ6ΐη ϋί- 
νίη&πι (1υΐ€6ίϋυ6η) ρ.ΐΓ06 ΙιαυΓίβηιΙαιη Ιιαϋβηΐ, βοο• 
(οηΐί 81 ΐ6νίΐ6Γ ι»ηΐυπ) ηΐ6ΐ βυβίβηΐ ϋίικί, ςιιο<Ι Ιη 
ρΓοηιρία 681 6ΐ νΠί5 ρΓβΐϋ, ΙίεβΙ ίη ββ ρΓβΐίο&ιιΐΗ : 
ρΓίη6ίρ68 &υΐ6ίΠ 61 Γ6£ββ, ςιιίΙ^ιΐΒ 61 αΗ» 3ΐιηι άιιΐ- 
66(1ίη68 ο5 ηιαΙίΑΓοιη Γ6Γυπ) (Ιθ6ΐπηΑηι οι αΙ)(ΐπ(ΐ8η- 
ΙΐΑΐη 8Βρί6ηΙίφ, ςυαίβιη βοίβηΐία 1θ6υρΐ68 βίβ ΰορίοβο 
€ ΐΙΐ68αυΓίζαι. ΕχρΰϋΐυΓ Ιαιηβη ν»1(1ο ηίιηίαια αιοΙ 
6Τ3η||;6ΐί€υιη 61 3πι&1)ίΐ6 61 νοπ Γ6|^ηί (Ιί^ηηπι, ςαο* 
ηίαιη 68, ςιιασι ρΓ£ΐ)6ΐ, βαηίΐΑΒ 61 νοΙηρίΜ &(| γ6• 
βηυιη €0Βΐ68ΐο ο1)ϋη6η(]αηι €θΓΓθ1>οηΐ. 

2. 1ρ86 ίβίΐιΐΓ, 9<Ι 8ίπ)ίΠΐυ(]ίη6πι 3ρί8 ί11ίιΐ8, Ιιυηο 
61 ΊΙΙυηι ΟοΓβιη οοΐΐί^οηΐίδ, 618686 Ιιίο βΐ ίΠίο οχ6γ- 
' 06η1ί8, 61 Ίΐλ 8ίοΐ6ΐ 3ΐϋ8 πΐ6ΐ εοιιάβηΐίβ, οιι]υ$ ρΓ26• 
€ίρυβ ρΓορπυη 681 8αη.ΐΓ6, 1χΐυηι<]ΐΐ6 Ιαιηβη ρπΕ- 
1)6Γ<*, ηυΐΓί6Γ6ςυ6 ουιη νοίυριαίβ 61 ίηηοχίβ, 6ΐ8ΐυΐ 
6Ζ .«ρίπΐυαίί ρΓ&ΐο 61 ίηιιυπΐ6η8 ςηί 'ώϊ &υηΐ0οηϋυ8, 
ΊΐΐΙβΓ (](Ι08, ΙΙΙ 060 ρΐΑ66ΐ, ν6Γ ΐΓαη8ί£[ίιηα8 Ι>οιιί 
€Ι)Γί8ΐί&ηΐ, ρΐαηίαπι 3ΐίφΐ:ιπι 6Η£6Γ6 α1>υο(Ιβ ^βτηιί- 
ηηηΐβιη Ι)θη8, 8ί ίηνοΝΪΓβ ρο886ηι, €οη(1ίΐυιηςιΐ6 
ηΐ6ΐ 6Χ ίΐΐ.ι ρυΐ£ΐιηΐϋΐΠηί8 3ΐηαΗΐί1)υ8 «ρροηβΓΟ, &<1 
6311), (μΐ26 ΓθΙ)υΓ β6Π6Γ3(, 8υανίΐΔΐ6ΐη : φςυυιη 66η- 
δοηβ, &ί 6||;ο ίρ86 Ι3ΐί83ρί8 ραΓΐ68 8υηΐ6Γ6ΐη ύ1) υηίουιη 
ρΓοροδίΙυητι ΐ3ΐ)0Γ3η(1ί 3(1 Οβί βΙοη3πι,η6ςυ3ί]υ3πι νό- 
το 3(1 ρΓορΐΊ3ηι 2ΐοη3ΐίοη6ΐη (]υ3ΐη 38&ο(]ΐιΐΊ)οη ν3ΐ60. 

5. Εδί αυίοιη ηιϋιί ρΐ3ηΐ3 ϋβ ηιιβ ϋίνίιιυιη αΐΰΐ 1 « ΕϋδΤΑΤΒ 1 1 ΤΗΕδδΑίΟΝ 

«οΗί{(9ΐιη, ιηλ|(ηο3 ΡΙιΊΙοΙΙιβιιβ, €η]ιι8 ηοιηβη ν%ο ^6γο α 
«ι Ιιθ€ ηιιίϋβιιι 8θ1υηιιιΐ(κ1ο ^Ιοπαιικ ( Γαείίβ εηίπι 
<ΙιΓιβ ϋϋ $ίΐ €0ΐρρ»Γ&ιΐ(1υ8?) αϋ Ιιηιιοοβ (Ιβνβηί ογ3- 
Γιοηβαι : Ρΐιίίοιίιβββ, εοςηοιηβη Γαόΐίβ οοηΟηηαη• ; 
Ρΐιίΐοΐΐιβυβ, φΐί βΰίρβιιπι ίιι&€Γίρ5ί( ίηβίΐβΐϋπι βΟΓνυπι 
Πϋί 61 Ιιοηυιη ιηίΝ'ιβίΓυη) , €ΐιί €0ΐιΓιςί( Οβί αππεο 
νοΰ3π 9(1 €οιι8οηίπ(η αροδίοΐΐουηι, (|υί αικΙΙνίι οΐ 
ίρ$β ίΙΙίηο ίβΐΐΜ] : Νοιι ]9ΐη βΟΓνιιιη 16 νοοο, 86(1 αιιιί• 
ΰΐιιη^ υΐροΐβ ςυΐ &€ί»$ (|ΐιο(ΐ6αιιηυ6 6^0 Γαείο, 61 
αΐίοβ 3(1 11161 ρΓοαιονεαβ ίαιίιαίίοηβΐη» 61 ιη68 ιηβ- 
ξίαΓΪ ΙιαίΑΓ οϋτ6ΐ68 ιιΐ75ΐ6ηα ; ηαίρρβ ηαΐΐα ΓβρΓβ- 
1ΐ6η8ίοη6 ϋί^ηλ Γ68 681, ηΐ6ΐιΐ6ΐιι ιηΰΐίοη 8θ1>ιηίΐ(6Γβ 
<ΐυί ΙηΙβΓρΓΟίοΐϋΓ 61 &ιΐ3ρ6η3ΐ 8€ηρ1υΓ38 : Ρΐιίΐο- 
ιΐιβαβ, αϋηιίΓλίίο 61 ευΓα ηιβα, ίηιο οηιηίυιη. Νβηιο 
υηίιιι, ηειηο ρΓΟΓδυβ, ααίΐίΐικ ία€ΐί8 6]ο8, βΑηείιιιη 
ίΠοηι ηοη ηόηιίηη ροΐ6πΐ, βΐ ΐαπιβη 6χ ΙΰΓΓεηίβΓαβ ^ 
•€8ΐ (ΐ6ρίΐ)Κ6Γ6 τΙγιιπι νίΓΐυΐί[)υ8 ε<£ΐ6816ΐη• 4. ΤιιΙίΐ Αδίϋΐίο Γ6κίο, ιιΐΙ ροβίβΗβ εβπι Υ063Γβ 
ρΐλΰυΐΐ, ορίίηιιιηι ΟρβίεΐΒΐιιιιη, (6γγ3 ίιηιη6089« ϋί- 

^68 6( 1)6313, ΟϋΠΙ ςπΙ«ΐ6ΐη Γ3ΐηα ρ6Γ06ΐ6ΐ>Π8, ί6Γβη8 

ηυηε 6ΐΐ3ΐη ρπβΐΐη» Πΐίυβ 6Χ66ΐΙ«ηΐΐΦ 8ί(|^ΐ3 ηιοΐΐβ 

«1 ς6η61Ό88, ρΓΧ86Ηίΐη Ι)6ΐ1ί ))6Πΐί3ΐη ίΐΚΐΟΚίΓΟίη. 

Ιΐ3ςιΐ€ , υΐ ΙβνίΙβΓ 08ΐ6ΐΐ(ΐ3πι , ιη8]68ΐ:ιΐ6ΐη <|ΐΐ3ηι- 
ϋαιη 3&η6(ιΐ8 (568»ιηίΐ 6 ροραΐ3πηηι νίΓΐηΙβ, (}υ3 ΐ60-> 
ΐΗΐ)η8 8ίιηίΐ68 τίϋ6η1υΓ, ({««ιιϋο 63η68, Α|;:ιηδ ΓιΙϋ, 
ΠβΙ ||[Γβ£68 3§8Γβ(ϋ οοηηιιΐιΐΓ. Υίεαιιι αυίριη, ηαί Ί1- 
Ιυιη ρΓΟίηΙίΙ, ηυοιίιΐηιη ;ι ΓβΙίηυίδ ϋίνεΓδυιιι οβίβη- 
ί1ϋΓ6, ηιιίρρβ ςιιί Ροηιιί63 (Μύρμηξ) νο66ΐυΓ, 61 ίβίο 
ιιοηιίιιβ 3ϋ ιη]^πη66θΐ6θιιΐ6δ ίιιιΗκ6η38 βΠικΙί ίοΓ- 
Ι38β6 (|αΊ8 (ΙίχβηΙ. Νίϋί 3υΐ6ηι τίευβ Μγηη^χ, 83η6ΐΙ 
4).ιΙη», 67ΐΐ)1>οΙυηι 6χΙιίΚ)6ΐ οπιηίιιο ν6ΐΐ6ΓΗη<1αιη. Υί• 
ιΐ6•Γ 6ηΊπι 1ιί6 Ιη6ΐ3ΐιΐ3η}6ηι ΑΐκΙίΓβ ιηϋιί (|ΐιοςυ6 83- 
ρ}6ηΐ6η) δαίοιηοιιβπι : ι ¥3(16 Λά Ι3ΐ6ΐη ΓθΓΐηί6:ιιη, ο 
ρίΐζβτ ' ; ι 61 ΡΙ)ί1υιΙΐ60 \\\ϊ^ ίηςυίδΐΐο 61 ίοηηίοβηιιη 
:ιιιΐΓ0 υΐι) ίιΐΥ6ηίΐϋΓ3ΐιηιηι, 80Γα(3Γβ (Ιίνίΐίαβ 060^Γα• 

135, 61 6810 1>63ΐυ8 ΐη6Γ03ΐΟΓ, 60ΙΐςΓ6^3ΐ3(Ιΐΐ6 Π1ίη€ 

(]ηΦ8ηιθ83 1)οη3 ιϋτίϋβ Γ^βιιΐίϋιιβ, ηοη, Γοπιιίοβηιηι 

ίη$ΐ3Γ, 6θ1Ιί$6ΙΙ8 (}αΦ ίϋ νί3 8(1111, 86(1 εβΙΰΓίΐΟΓ 6υΓ- 

Γ6η8 3(1 ορΐ3ΐ)ίΙοιη είΓοηίΐυπι ηΙ)Ί ΙηνβηίυηΐιΐΓ ςηί 
η)»ιΊιηο 6χρ6ΐ6η(ΐ3 δίαιίίο ηοη(Ιίπ3ηΐυΓ, αΐ είίρϋυ 
(ϋνίιΊ38, ηη38 1)θηη8 ρ316ΓΓ3η)ϋί38 Οβιιβ 3 ιιοϋϊ8 
ι|]β53υΓίζ3ΐί ορΐ;α, 1υ6Γΐί3€ί38, 6ΐ εοην6ηί6η|Ϊ3 ϋ8 
ςηι 6ΐιιυηΐ ν6η<Ι.ΐ8. ^ 5. Ε» ί^ιΐυΓ ίυίΙ ΡΙ]ίΙοι)ΐ6ΐ, ΟΰΟ 03Η58ίυη, 16γγ3 
ρ3ΐΓί3,8υοίρ8ΐυ8ηοη)ίποπΐ6ηιοπ3Π) Γονοεβηβζβΐί 61 
βηιιϋί Π1ίη8 ίη δρίηΐϋίΠβ οροΓ3 ; ρβίΓβπι 3(ΐΐ6πι ο]ιΐ8 
η6ηιο (Ιί66ΐ δοβηι (ΐ6(ΐ6οιιί886 ρΓ()£6ηίβιη. Ιίαιΐ βηίηι 
€ΐΐ3πι 6Χ ηοη 1)0»ί8 ηοηηηη(|ΐΐ3ΐη Ιιοηί ςίβηυηΐυΓ, 
Μο Ι3ηί»6η ηοη ρ6Γΐ3ΐυΙ$86( πεουΓβίβιη Ιιΐδίοπχ (ΙιΊι- 
1ί£βηϋ3ηι ρ316Γ οπιηίηο (ΙίίδίηιΠίδ ορίιιηο ΠΠο, 80(1 
Ίη 6Χ6ΠΐρΙυπι Γ»€ΐυιη 68861 ΙΙΙβ, 61 ίη 6οηΐυηΐ6ΐί3πι 
ΙιΐδίςηίΙιιβ βδδβΐ (]ΐΐ3ΐίδ (ΐΜίΐΙβπι ββηυίδδβΐ, βρίηη 8€ί- 
Ιίοοΐ Γοδ3ΐη, Ιΐ70δΓγηιηυ8 αηβηιοηαηι, 1)βδ1ία ί6Γ3 

• Ργοτ. ▼!, β. ΙΟΕΧδΙδ ΜΕΤΒΟΡΟΙ-ΙΤΛ 144 

άτκΛρίψομαι, ό μί^ας ΦιλόΟίος, οδ την χλΙ)9ΐν 
βαστάζων έγώ χα\ τοΰτ<5 γε χα\ μόνον σεμνυνόμενο; 
(Σργοις γαρ τ£; άν εΓη τούτφ Ινάμιλλο;;) εΐ; τδν 
)α5γθν «οΰτον έμαυτ6ν χαΟήκα • Φιλ^εο;, ό τήν ϊίολ' 
νυμίαν τψ 6ντι έπαληθεύων Φιλ<56εο;, 6 έγγράψχς 
μέν εαυτόν εΙς πιστ6ν δοΰλον θεοΰ χαΐ άγα6^ θε- 
ράποντα, χληρονομήσβς δε. φΟος βεφχληθήναι κρ\ς 
Ισοχληρίαν άπο^τολιχην , Χ!χ\ άχούσας κα\ βΟτ^ς 
έχείβεν τό • Ούχέτι δοΰλ(5ν σε καλώ , άλλα φΑον , ώ; 
και εΜτα, παν, όπερ έγώ ποιώ, χα\ άλλους βίς Ιμ{|ν 
καταρτίζοντα μίμησςν, χ*\ τά έμά διθασχαλιχώς έγ- 
καλύπτοντα μυστήρια• δτι μηδέ Ιστι φθόνο;, τψ 
χρείττονι τδν αύτοΟ νουν προάγειν έχφαντορικώς Ι ν 
τφ δΐ3νο(νε(ν Γραφάς. Φι)δθεος τ6 Ιμδν θαΰμα χα\ 
μέλημα, μάλλον μέν οδν τ6 χοινδν. Ού γάρ άν τις 
ο-^κ άν, πάντω; ούδ8\ς, μαθών τά εκείνου, άπόσχοι-ο 
άν -ίοΰ θαυμάζειν τί.ν αγιον τούτον, εΓ τι χρή χαΐ έν 
των ΐί£ρ\ γην χαραχτηρίσαι τ?>ν ταίς άρεταϊς ουρά- 
νιον. 

δ'. Ήνεγχε μέν Άοιανή χώρα, ήν ϊίρεσ• τοί; Βστε- 
ρον δνομάζουαι, χαλδν ;σ|ίκιον, γί) πολυτενή; ε!; 
μιλιασμους χα\ πολυτελίι; χ»^ ευδαίμων, πάλαι μέν 
χα\ λίαν περίπυστος, φέρουσα δέ χαΐ εΙσέτι νυν τοϋ 
ΐτρωτοθέτου έχείνου χαλου χαρακτήρας πολλούς, χα* 
ουδέ άγεννεΤς, χα\ μάλιστα τδ των εγχωρίων έμπει- 
ροπόλεμον. Κα\ οΟτω μέν, ώς έν στινφ δηλώσαι. 
σεμνότητα δ άγιος έπισύρεταί τίνα κα\ δια τήν κατ' 
Ιθνος άρετήν, δι' ήν οΐ έχεί άπολεοντιοΟσΟαι δόξαιεν 
άν, δτ• οΐ της Άγαρ κύνες έπιτρέχειν τοΤς τοΰ Θεού 
ποιμνίοι; προτίθενται. Έάν δΐ ή προενεγκουσα τοΟ- 
τον χώμη έτεροίδν τι φαντάζη, Μύρμηξ έπιχαλου- 
μένη, χα\ διά τδ τοιούτον δνομα υποβάλλε κατά των 
«ατριωτών μυρμηχολέοντος νόημα , άλλα τοΟτο μέν 
έρίϊ τις Ιτερος κατλ τδ παρατυχόν • έμο\ δΙ δ Μύρμηξ 
χώμη τδ τοΰ αγίου πάτριον έδαφος εΙς σύμβολον τί- 
θειται πάνυ σεμνΰν. άοκώ γάρ ένταΰθα ύποφωνοΰν- 
τος άκούεινχάμο\ τοΰ πανσόφου Σολομώντος- « ΊΟι 
πρδς τδντοιοΰτον μυρμηχα, ώ όκνηρΙ, ι καΐ τδν έκεϊαβ 
Φιλόθεον ίστορήσας καΐ τήν Ιν έκείνιρ χρυσΤτιν μυρ- 
μηχιάν, μετάλλευε πλοΰτον Θεώ φί)Λν, κα\ γίνου 
μαχαριστδς έμπορος • κα\ συλλέξας εκείθεν πΑουτο- 
ποιόν τι χαλδν, διαδίδου το?ς χρήζουσιν, ού μυρμη- 
κίζων τά εις δδδν, άλλάταχΟς τρέχων •!ς τδ βδκταΐόν 
κατάντημα τοϊς Ιμπορευομένοκς τά σπουδαιότατα • 
δπω; κα\ αύτδς πλοΰτον χερδήη^ς, δν δ άγαθδ; οι- 
κοδεσπότης βε^.ς θησαυρίζεσθαι φιλει, κα\ τοΙς άγ»- 
ρά*ουσι πωλήση; τά πρ'5σφορα. 

ε'. Και τοιαύτη μέν τφ θεοφιλτάτψ Φιλοθέω χαΐ 
ή πατριώτις γή, μνήμων αυτφ γινομένη τοΰ φιλοπό- 
νως έργάζεσθαι τά πνευματικά* γεννήτωρ δέ, ουχ άν 
εΓποι τις, ώς ούκ ? ν αύτφ κατά λόγον τοιούτου γεν- 
νήματος. ΕΙ γάρ ποτέ χα\ Ιξ οΟκ αγαθών αγαθοί 
φύονται, άλλ' ένταΰθα οΟχ άν διϊλαθε τήν της 
Ιστορ'ας άχρίβειαν πατήρ ανόμοιος προαπεχβάς 
υΐφ οΟτω καλφ • άλλα Ιπεσεν Αν εΐ; παράδειγμα 
κα\ έκεϊνος, κα\ παρεσημάνθη, όποΐο; αύτδ; ών, 
όποιον άπέτεκεν, άχανΟα δτ))αδή ^όδον, ύοσκύαμος ΗΊ Ι,ΛυΟΑΤΙΟ δ.ΡΗΙΙ.ΟΤΒΕΙ ΟΡδίεΐΑΝΚ Η»* 

όνβμιίινην, Οήρ άγριος Αν9ρωπον Ιλαρών, νι>ξ ήμΙραν, Α ΗοιηίΜιη ιηΐΐβπι, ηοι ιΙΙβιη,βΙ »ί ςιίΑ Γ€8 «Ιια ρΓ«νι χα\ εί τι τοιούτον σεμνών άντίΟετον. 

ς'. Νυν βέ ή της ιταΕλα(βίς 1«τορ{ας (ιτι^ομΑδην 
Ιπέλβνοις άποΦίωπήβανα τδν κατέρα, νοβίν ήμΙν 
όφηχιν έχ της γεννηβαμένης μητρός «(α\ %1ν Ανδρα. 
Καλή γάρ 2 ν γυναιξίν ϊχλΙυι\ , χα\ 6πο(αν θίατυνοί 
Σολομών, έν ο?ς τήν άνδρβ(αν γυναΤχα δ:αζωγραφεΙ. 
Κάλλος μέν ουν αυτής Ιστορήναι χα\ δεξιότητα τήν 
ε{ς Ιιητα, οΙχωφέλιιαν, χα\ τ6 φ(λανδρον, χα\ τ& 
έχόλουΦον βώφρον, χα\ δσα ίτερα γυναίχα χοσμ(αν 
αχαρτ(ζ<«, ΐ€λατ{)ν &νδ4αΐΜτά90κ λόγον» άποχναίοντα 
τήν άχρ^νιν* &ρχε7 δ^ μοι, τΑ πάντα χβφολαιώ- 
«αβ6αι, είπόντι συνεκτυγμένως, δτι πάντα, δσα Θβφ 
φ{λα , προεχειρίζβτο * χαΐ ή ν τρόπφ τοιοΰτφ φίλερ- 
γα, τα*^6ν δ& φάναι, άγαθουργ^. *Αμέλει, χα\ χατά Γβι Ιιοοβ»ΐ« ορροηΙ ροΐ6«ι. 

β. Νοιμ; νβΓΟ &ηΐΙςιΐ9Β ΙιΙ^ιοΗφ 8θ€θίη£ΐα ηοΓΓαΐίο, 
^α» (ΐ€ ρβιίΓΟ ο1)ΐί€ϋίΙ, ηοΙ)ί9 6χ 11Ι8ΙΓ6 νίηιιη ίρΜίηι 
(1ί£[ηοβθ6ηϋυιη κΠηιιίι. ΡνιΙο1ι?3 βηίηι ΊΙ^β ίηίΟΓ ηιιι- 
1ί6Γ69, 61 ςιίΑΐβπ) (Ιβρίη{;ίΐ δηίοιηοπ, ιτιιιΠβΓβιη Γογ- 
Ι6ΠΙ (ΐ6$0ΓΊ56ηβ. ΡυΙεΙίΓίΙυιΙίηβηι αιιΐβιη ίΙΗυβ ηατ- 
πιηΐί, βΐ 8θΙβΓ(ί2ΐη ιη ορβπϋυ», ΓΓης&1ίΐ3ΐ6ΐη (οΐί 
ίΑΐηΠί» ιιΐΠβηι, ηηιΟΓβηι βιγη νίπιιη βΐ ΰΟΜββςιιβπ- 
Ιβιη ΐ«ιηρ6ΓΑΐιΓΐλΐιι ίηιιβ Ιαΐβςιιβ β^ββΐ ρΓΟίηειιϋ» 
οηΐίο, υ«ιΙΊο(|αθ «βΙαβικΙΙ βικίίβηίοβ. δΜίβ αυΐβιιι 
γηίΙιΊ 081 βΙ €ΐιιΐ€ΐ« Βαηιηλίϊηι Γ«ρβΐ8ηι «ι ΙίΓονίΙβΓ 
ϋΐ€3ΐη ςνβΜαηπαβ Οβο ^ι* βαηΐ ίΙΙλίη βχΐιίϋυίδίο. 
ΕγλΙ \%\{ητ «Ολη» ορβτίβ, βηΐ αι Μβιη «ϋαιηι, 1ιοιι« 
ορβηηβ. Ι^ηβ ^ιιιβι (ΙίνίοΙίιι» Ιβίο οϋΐίΜυβηΐ πο*^ τι Μον τοιαύτην Ιλαχε χλήφίν. βεοφ(λαν γάρ οΕ τε- Β πιβη. ΤΙι«ορ1ιΠ•ιιι €η{ηιι ρβΓοηΙοβ β]ιι& ίρ6λΐα τοΓΑ*- χ^ντ€ς αυτήν ών^μα«αν, μετα&Ιντβςτ^ Ουγατρ\ τ^οις 
μλν ανάματος προσφυονς αύτοΤς, έξ &ν είργάζοντο * 
ύατερον 61 Χ2\ πράγματι τφ έξ αύτης τλ τοιούτον 
έπΐ9φραγ(9αντες δνομα, ο?ς τήν παΐδα τρ4φοντες 
Οεοφιλώς Ιξεπαίδ^νον. Τοιαύτη δ^ έχτραφεΤσα ή 
μήττρ, χαΐώςβεφ φΩίον διεσχευασμένη ταΤς άρεταΤς, 
χλΧ 7%ν του θεοΰ φόβον έν γαστρί λαβουσα, πρ^ε• 
ρον έχ διδααχαλιχου σπόρου, είτα χαΐ ώδινή^ααα, 
οΤς έπονείτο χατά έγχράτειαν, χα\ έπι τούτοις 
τεχονβα κνιΰμα σωτηρία; , χα^ άλλως δέ φύσεβος 
άκολουθί^ παΐδα σύλλαβο μένη έν γαστρ\ έχε(νη χα- 
θηγνισμένη πνευματιχώς, προήγαγεν άχολούθως χα\ 
«αιο(ον, Πνεύματι άγ(φ πρέπον εί; ένοιχησιν• Δώ 
«ροσφυώς χαΐ αύτ^Φιλ^Οεον παρωνύμασεν έξ έαυτης, 
εντεύθεν άρξαμένη τ^ν χαΟήχοντα μητρόΟεν χλήρον 
Αποδιδόναι τφ υΐφ, ?να τοΟ χατά γης ϊρπειν άνασφή* 
λας, χαΐ τήν άνΟριοπίνην διάλ^xτον χατορθώσας, χα\ 
γνους, οίου μετείληχεν έχποδών ονόματος, άποξέτ) 
9<ρωνύμ»ς τ6ν φυσιχ^ν ανδριάντα πρ^ς τ^θειύτερον» 
αΐδούμβνος δνομα οΟτω χαλ^ν χαΐ θείον άχρειουν 
φχυλότητι πράξεων. 

ζ'. ΚσΙ το/νυν ούχ ένέλειπεν έξομοκυν τ{ χλήσει 
τήν πράξιν, χαΐ σπεύδω ν θειύτητος είναι χατ'άμφω, 
ΐΜΐ\ ΰσπερ ονόματι , οΟτω χα\ πράγματι φιλοσόφων 
νήν θειάτητα. χαΐ έπιγραφύμενος ο&τως εΙς θείαν 
κίχάνα, χα\ Θεφ εΙς τ6 πάν άναχε(μενος• Λ πρδς 
μ^μη«ιν άνωφορείσθαι Οέλων, χ»\ τ6ν χάτω ύπερα- 
ναβα(νειν άνθρωπον, χα\ ουράνιος είναι είχε μέν 
αύ-Λ. χα\ διά ^^ωρίας Ιδ£φ «ε, πάσαν άγαθάνητα τι- ]) η«ιιι ΙιοηίίλΙβη, Ι3ηφΐ•ιη ηΐ6ΐ, «ρί9 ίη»ΐαΓ» €θοα- Τ6ΓΙΗΙΙ, βΐί» ρΗπΑίιαι ΐΜ>ιηβιι Ιιηροηβιιΐ€8 «οη^πιηιη 
ορ€τϋ)υβ ΐ|υΊΙ»<ιβ ΙρβΙ ϋβιΐιΐί βταικ, (Ιβίικίβ νοΓΟ «ο- 
ά(ηι {η8ΐ|;Βΐ6ηΐ6β ηοιιι!ιι«, οΙ) ρτορηα ίρείιιβ ορ^πι, 
ηίαιη 8 56 ρίβ 64)ιιοβΐ3ΐη. ΡοΓΓΟ 816 ίηβΐίιυΐα ιιι8Ι6γ, 
λΐηυβ, !ΙΙ 060 ρΙ•€6ΐ» λ(!θρη8ΐ3 νίΠΗίίϋυβ» ρΗιηυηι 
6υη66ρ1ο 1)6*1 ιίιηοΓβ βχ (ΙοοίΗιιη β6ΐηίη«, άβίΐΜΐο οαπι 
€0ηΐίη6ηΐί8Β 1α1ιθΓ6 ρηπαηίι 61 βιγ. βρίΓΐιυηι βαΙιιΓι^ 
ρορ^Ηΐ. ΡΓΦ16Ε68 ΙΙ8ΙΙΙΓ9Β ΐΓκίΙιυβ ΑΙίιιιη €οη€6ρίΐ. 
!η οΐ6ΐΌ» 8ρίΗια8ΐιΐ6Γ ρυΓίβοαίλ, ίϋοοηυο ρβρβήι 
Ιιιί&αΐ6πι, Ίο ςυο δρίΗι«8 8»Β€(ιιι 6οην6ΐιί6ΐιΐ6Γ ίιι-^ 
1]3ΐ)ίοτ6ΐ. Ι(ΐ€ίΓ€θ βΐ ίρβυιη μιο Ιρβίιιβ ηοιηίηβ ΡΙη» 
ΙοΐΙΐ6υιη «ρΐβ νοοΑνΙΐ, ΙιΙη€ ίηαρίβηβ (Ι66ιίηΐ6ΐη βκ. 
ιηαΐΓΐί ΙΐΦΓΰϋίΙαίβιη άβΓβ βΐία* ηΐ ουη ]%πα Ιιαη'ι Γβ- 

Ρ6Γ6 (!65Π886ΐ* 1ΐυΐ1Ι&ΙΙ&8ςΐΙ6 νθ€6β Γ6(}ΐΙβΓ6 ίποβ- 

ρΊ886&,6ΐ εοκηονίΒ86ΐ ςιίλΙββοΓίίΐαε 68861 ]8η* οοηιβη» 
6Χ8ροΗ8Γ6(, οι ηοιιιοη ϋ6€6ΐ>&ΐ, η»ΐ0Γ•ΐ6η} ίηΐ9|(ίη6ΐιι 
ιΙινίιιίθΓ6πηςα6 Ιη<Ι<ΐ6Γ6ΐ, νβηΐυε η6 Ι8ΐη ραΐϋΐιηιηι. 
61 ϋίτΊηυιη ηοιη6ΐι €0Γηιιηρ6Γ6ΐ η6<|υίΐί& ορ»- 
πιηι• 7. ΝΟΒ €08•ανΙΙ ΙβίΙΙΙΓ ΙΙΟΙϋήΐί ΓβΟΐ8 8<ΙαΗ|ΙΙ8ί«, 61 

6ΐιίΙ{ υΐ ρ6Γ ν(ΓΑςι•6 1>6ΐ ι*886ΐ, 6ΐ ηιιβιηλίΙηΜΗΐιιιη 
ηοιηίη•, Ιΐ» βΐίαιη ορ6Γ6 Οβυοι ΐΗ»νβΐ» 4ΐΙνίΐΜηι Ιη 
80 6θ6ηη9η8 Ιιηο{Ίηβαι 61 οηΐΒϊηο Οβο <1«νοΐιιβ ; 
ου]Β8 Βά ΙηίΐΒΐίοΒΟΐη 86 οη^βΓβ, 6ΐ ιηΓογιογοιβ Ιιο- 
ΒΐίΒβη ενροηίΓΟν €0βΐ6Βΐί8(ΐιιο Οοή, ευρίοοι Ιιθ€ γ«• 
νβΓΒ Β8δ6€αΐυ8 08ΐ , 6ΐ 6οηΐ6ΐηρ1^ιΐίοηο ρήνΑΐΒ οιη • βαιβώσσων δίχην μελίσσης, χα\ διά συνεχούς δέ 
μαθήσεως χαΐ αναγνώσεως χειμηλιούμενος άρετήν 
Απασαν. Ούχ (φέρε γάρ, μή συχνά ταΐς ΙεραΙς Γρζ- 
φαΙς έντρίβεσθαι, χαΐ άδολεσχείν έν τοΙς του θεού 
5€χαιώμασι, τά πολλά χα\ εΙς τ6 χοινδν θαμίζων της 
Αρετής διδασχαλεΐον, χαΐ τα(ς έθίμοις των πανηγύ- 
ρεων συγγινόμενος, χα\ τα?ς ΙχεΙ πανδαισίαις έντρυ- 
φων χατά «ννεΰμα είς χύρον, χαΐ τά μέν σιτιζύμενος 
αΟτλς» τά δέ χα\ έτέροις άποφερ^μενος, χαθά χαΐ έν 
εύαγγελιχΙ} σπυρ£δι περισσευμάτων, άπερ ό Θε6ς ευ- 
λογεί. *Συνεπελαμβάνετο δέ ε Ες πλέον αυτφ του χατά 
θεωρίαν, ώς έ.ό^^έθη, φιλοσοφείν χαΧ άνάγεσθαι ε {ς τ6ν 
'Γψιστον, χαΐ τ& εύ&πήβολον έμπραχχον, ο!ί μέρος 
εύεργ6ν Κ9ΐ\ τ6 της γάστρας ύπύχενον. Έξαντλών γ3ίρ 6{6η8, 6ΐΌιηη68 νίΠΒίβΒ «ββίιΐιια Ιοοϋοηο 04 εΐυιΐίο 
8ί1}ί €0ΐΒρ»Γΐιιβ. Μοιι ροΐϋίΐ ΐ|υ»η Βεβίάιιο βιΙ 8β« 

0Γ88 ίΒ0αΐηΙ)6ΓΟΙ δ(ΤίρΐΙΙΓ88 6Ι ΗίοιΙίΙαΓοΙυΓ ΐη ]υ8ϋ- 

β€8ΐΗηιί1>υ8 Οοηι{ηί• ΡΓ€(|υοιιΐ6Γ β<1 οοιηηΜίιιοαι 
νίΓΐυΐί8 €οην6ΐιί6ΐκιΐ βεΐιοΐβιη εοηδίιβίίεςιιο Λά^ΤΛΐ 
ε(ΕΐίΙ)υ8, 61 ίη Ιββιιβ ίΐΐίβ εοΒνίτϋβ βριΗΐυΒίίΐβΓ οΐι- 

ΙβΟΐεΐΜΐ 86 &(1 8»(ί6ΐΒΐ6ΙΙι ^ 8»(;ίιι&ΐα8«ΐ06 ίρββ ΙΐίΐΗ) 
3<1 αΙΙΟβ (ΐ€ί6Γ6ΐ>Αΐ, Ι^υΒδί Ίβ €ν&Β({6ΚθΒ βρΟΓΐ» οΙνΙ!)- 

<)8ΐιΐίιιηιιη, <|υΒ 06Η8 ΙιβΒοάΐοΊΐ• £οιιΐί|ίι αυΐ6ΐη οΙ, 
«ι ίη (Η68 9(1 Ιΐΐ60π•πι, υιί (ϋκίαιβε, πΐΒ^ίβ ρΐιίΐο^ο- 

ρΙΐ8Γ6ΐυΓ, 61 8686 6Γί|$6Γ6ΐ 3(1 Α1ΐί85ίΐηυΐη 61 «1(1 ί1- 

Ι3ΐη ίΰΐίΰβπι Β€ΐίνίΐ»ΐ6ΐη, ηυ»*, νΐΊΐίΓΟ Η0|$ΐ6(Ίο, &(Ι 
νίηυΐ6ΐιι ΐβΐΜΐίΙ. £ιΙ•8ηη6Β8 οηίηι βοιηροΓ νΒ8 €ογ- 
ροι» οοΐΒίϋϋδ δηροίΟοΜ ΙιαίΒΟΓίΙμιβ, 61 ϋ4 ιογγ^* 147 Εϋ^ΤΑΤΙΙΙΙ ΤΠΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΚΟΡΟυΤ^Ε 148 

ηυιη μοιίιΐιι• «ΙΐβΓΑΟβ ]ΰ]υιιϋ»» 6ΐΓιΙ«:1>λ(ιΐΓ 4βίΓ»ιη α άβΐ τοΰ χατ5ι σώμα γ,εραμ%Ίο*Λ πα;, δσον Ινιχμον χαΐ ΙΙΙΟΓ6 3ης6Γι 61 ]Ηϋ3 Εναο'βΐϋ ρτοΜΟΓίρΐβ ΐΓίΠϋΥΟ• 
]ΑΓβ, ίηϋί{^ηυη) 86ίρ§ο ]οϋ!€»η§ ίιΐ8θηϋί ςιιΊιΙβιη Οβο 
οΙαίΓηιη, ηΐιίββίιηο Ρβΐπ Ιηηιίιιιιιη, 84|Ιι9βκγ6 υφγο 

ΙβΠΓΦ πια ή 61 ((Βΐβ8ΐίΗη$ ρΓφΓβΠΤβ 16ΓΓ68ΙΓΙ& €1 

Ιιυΐ3ΐΊ1ί3. 8. €αιη 5Ϊο ΐβΓΓ9ΐη 60ηΐβιηη€Γβ( βΐ »<! ηιιΙΙλίη Γβπι 
ΐβΓΓβιίΑΐη ρΓοηυ» 68861, ςιιοιηο<1ο ηοη 6ΐί8πι ρ6Γ 
οΓ8ΐίοη68 8(1 8ΊιηΠ6 ρΓΟβρβΓβ ρΓ0|;Γ6(ΐ6Γ6ΐυΓ ΙμποιπΤ 

Ρ6Γ8βΤβΓ9ΐϋ8ΐ ίβΐ^Ι"* «Ιί» 8ΐ8η8, ΒΙ8ΐΓΐ5α8ςΐΙβ 6X160818 

«ά ίΙΙαιη ςιή 8ΐΐΓ8αιη ίρ$ιιιη Ιγ8Ιι6Γ6 ροΐ6Γ8ΐ, ρο8ΐ- 

ςυαηΐ Γ66Ι6 8ΐηΙ)υΙ&886ΐ, αΓΠΐίΐ6Γ 816118861, 6ΐ 8(1 

6πηι ιη8ηυ8 βίιηυΐ 6ΐ ΐοΐ8ΐα Αΐήπιαιη 6ΐ6ν8886ΐ. Ει ύγρ6ν, βι* οΙ> πλαβ^ρουται &νθρωηο(, χα\ ο&τω χου• 
φίζων τ6 γήΐον βρίθος νη9τε(αις, Ιφιλονιίχκι νης γης 
Αγγιλιχώ; ύικρίπταβΟαι, άνάξιον έαυτου χ^1νων« 
έγγράφεσΟαι μίν εΙς φίλ«ν θβοΟ, τοΟ τών φώτιαν 
ύψίστον Πατρίς, κροστβτηχ^ναι (έ τΙ} μητρί γϋ• χα\ 
του αίΟερΙου άνΟαιρβΖσθαι τ6 πεδινόν τ β χαΐ τα- 
πκκνόν. 

η'. Ό βλ οΟτω τήν γη ν κιρίφρονών, χ«\ «ρ6; μη- 
βέν τι τών χατ* αυτήν χβχυφώ; , πώς ούχ &ν χαΐ δι* 
ευχών εΙς τ6 δμοισ/ εύοβοίτο χαλόν ; *Ε9χ61αζΜ τοίνυν 
κα\ π^βών δρθίςκ στάνα ϊφ* Εχαναν, χα\ χΕίρων άνα- 
τάσει πρ^ τ6ν &νω δυνάμενον Ιλχειν τ^ν χα\ άσφ2> 
λώς βεβηχότα• χα\ στερεώς έστώτα, χα\ χβ^ρας αμα 
χα\ ψυχή ν δλην πρ6ς αύτ6ν Ανατείνοντα• Κα\ οΟτ» ΐ18 ςυΊ06ΐη οπιηίηο ίιι 6Χ66ΐ8ί8 ν6Γ8α1)8ΐυΓ : 8ί Τ6Γ0 Β μ^ν δλος ήν της άνωτάτω υψώσεως * εΐ δέ που χαΐ 8Η(|1Ι3η(Ιθ 8υρ6Γ 16ΓΓ8Π), ρΓ0ρΐ6Γ 8010118(601, 000 
η6βΐ6Χί( 6Γ6€ΐ8ΐη 1ΐΟΠΐίΛί8 8ΐ8ΐΟΓ8η), 86<1 ροϋοβ 
60086ΓΥ8νΐΙ 6ΐ 16ΓΓ» 86ηίΐΓί6ί 8686 βΟΟΟΠΙΙΟΟϋανίΐ. 
ΡΟΓΓΟ 1ΐ06 ρβΓΩοίβϋ&Ι, £6008 066(608 0ΟΟΐίθ6θΐ6Γ, 
6( 61(0 6Γί)(6ΐΐ3 86, ίΠΟΐΙ ηηίϋΰαΐ υ( ΐ6ΓΓ68ΐΓί8 61 8ϋ 

;6ΐΤ8Πΐ Γ6ϋί(υΓυ8 Ιιοο τ6Γν, α( ςαββί ρΐ8η(8 6α?ΐ68(ΐ8 

6886 γΊΐΙβΓ6(αΓ Α66ί<ΐ6ΐ>8Ηΐςα6 61 Γ6Γ6 81116 010169118, 
ς08ηΐΥί8 ΓΓ6ςα60(68, 68808 ίΐΐί 6( 6Γ66(ί00β8 ίΐΐ(6Γ 
ΟΓ80(Ιυαΐ ; ΟΑΙΟ ρίβΤ. θΊθΐ{8 68Γθί8 018616, 40801 
(6α)ρ6Γ8η(ί8 ρ6ρ6Γ6Γ8(, ('ίΐΟ 8806(08 6γΙ(;6Κ>8( 86, 
ίΐ8 υί ί86ίΙίθ8 6Χ0Γ($6Γ61 86 ηΟΟΟΙ ({6008 06616Γ6Ι, 

ηο6αΐ8(1οιθ(1οπι ροΙοΙιβΓ ταιηοβ ρ8υ1αΙοοι Οαΐα ίο- 
αατγ&ΐο8, €Ί(α 6Γί{;ί(0Γ. 
9. Οοίιΐ ί8ίΐΜΓ? Νυιοςυυ 68γο6πι 6χ1ΐ8αη6η8 6( της γης Μ τ6 φυλετιχ6ν συγγενί'ς , έποίει μλν χαΐ 
αυτ6, ούχ ώντε μήν χαΐ άχρειώσαι τ>ί Ανθρωπιχ'ν 
(ρθιον, άλλα χα\ αύτ6 φυλάξΑΐ, χα\ τ|| μητρ\ γ{ χα- 
ρίσασθαι• *Ηνυε δέ αυτό, γόνατα χλίνων συνεχώς, 
Χ2\ ταχΰ έξανιστάμε\ο;, ΙχεΙνο μλν γης χαΐ ε{ς γήν, 
τούτο βΐ οΤα χα\ φυτ^ν πεφίλοσοφη μένος ούράνην. 
Κα\ είχον αύτ6ν ή τοιαύτη πυχνή εύχταία πτώσίς τβ 
χα\ άνάτεασις χα\ σχεδόν τι χαι β(χα πδνου * τ6 γ^ρ 
έξ Ιγρχατεί^ς ύπέρισχνον της σαρχ6ς ταχύ της γης 
άπανίττα τ6ν &γιον, ώς ευπετ«'στερον είναι του χα- 
ταχλιθηνσί τό άνανεΟσαι^ χαθά που χχΐ θΑλος εύφυΐς 
βραχύ χι χύψαν έχ χαταπνοης, είτα ΘΑττον Ανατρέχει 
πρ^ς τδ ευθύ. 
Ο'. Ύί Ζϊ Αλλά τήν σΑρχα ύποχενών, χα\ εΙς λαγα- βΤ860808• €9Β16ΓΟΙΟ ίοϋ6 ςο8Β8(οοι Γ8€Ί6ϋ8ΐ 8ί60( ρ3[ν Αποχαθισχών, έχρηματίζβτο Αλλως ΙντεΰΟεν χατΑ 

• •• ••• _ _ ... _ - 8Τ8η, 6ί ΙΐΟΓΓΟΟαΐ 0601110001 ν8600ΐη (ϋΐθίΐ(608. 
«!ΟΙ0ρΐ6ϋ8ΐ 6Χΐ6η08 6( 80(1Ί6(ϋΊθΠ1, 6( ίθΓ88η ίΙ1ο<1 
βν6Γΐ6Γ6 0»6(ϋ(8ΐ>8(0Γ, αΐ8]θ8(406 80801 18Γ6? Ν6Π0Α- 

ήοαηι. Αι Ι6ΓΓ8 61 (ϋΥΐΓι* ςιι» 6Χ ίΙΙ» 8ωι( 6ΐ Γ6ΐί- 

1)08 υΊΙ» 60Πΐρ6Πϋί8 8 ΟβΟ ϋ606()ίθΐ8, ρΐ60001 ίΙΙΟΟ) 
ί86ΐ6ΐ)80( ΟίηοίϋΟδ 40» (6ΓΓ6δΐΓίΙ>Ι18 6Χ0ρΐ8η(ΐ8 νί- 
<ΐ60(αΓ; Ι)606θθ60ΐί8 80(6ΠΙ 6( ΙΐηΠ1&θίΐ88 6Υ8Ο86(ί60 
80ρ6Γ8«ΙϋΙΐα ηΐ80ίΐ8ΐΟ, Ρ6Γ ςαΟίΙ ΙΙΐνί(8(υΓ 60Γϋ8(ϋ8 

Ηοπιο 8(1 <ΐ6ροη6Μίοοι 8αρ6Γαουοι ίο νί(8 ροο(Ιθ8, 

6( <ϋτί(ΐ60(ΙθΠ1 ρ80ρ6ΓΊΙ>Ο6, Οΐ ί(8 6Χρ6ΐ1ίΐ08 10 ¥18111 
€ΐίγΙθ8αΐ 6( ν6Γβ Γ6618Ι1Ι, Ιί66( βΙϊςΟΟ ΟΙΟΟΟ 85ρ6Γ80Ι 
ίοίΐίΟ ί02Γ6(Ιί6θ(ίΙ)08, 56Γνί8ΐ ΟβΟ 8α 016ΐίθΓ8 (1θ- 
66Π(Ί, 880€10 80886Γυθ( 0( 502 1)008 6ίΓυθ(ΐ6Γ6( ίο τους χίμβιχας, Χ2\ τήν σύμφυτον Αποθήχην διάχε• 
νον Αφΐε\ς, Ανεπλήρου τήν Ιξω χα\ πρόσΟετον, χλΙ 
που χαΐ χαθελείν αυτήν έμελέτα χα\ Ανεγεϊραι με(• 
ζονα; 0& μένουν. *Αλλ* ή μέν γη χα\ ό έξ αυτής 
πλούτος χα\ ή λοιπή χατΑ ρ{ον μέθοδος, εύλογουμένη 
παρΑ θεού, μεστ'^ν αύτ6ν έποίει πΑντων, δσα μαχα- 
ριστΑ το7ς περ\ γήν * τ6 δέ χοινωνιχ^ν χα\ φίλΑλλη- 
λον χαΐ φίλΑνθρωπον, τι) βυαγγελιχ|| παραγγελία 
προσαυζόμενον δι* ής προχαλεϊται ό έχέφρων Ανθρω- 
πος, Αποτ^Οεσθαι τ6ν περιττών έν β{φ φόρτον, χα\ 
Ανατιθέναι πτωχοίς, χα\ οΟτω γινόμενον εΟζωνον εΙς 
όδ^ν 9ε£αν, καΐ Αληθώς ε6θεΐαν, εΐ χαΐ Αλλον τρόπον 
τρζχείαν τΑ χχτ* Αρχήν τοΖς έλομένοις ΑχολουΟειν €96ΐβΓ09, β( 63 (|ϋ« 6Χ Οβί 80Γΐί(ϋ8 6Γαΐ ιοοιιίΟοβιι- ρ «ραηγουμένφ τφβεφ εΙς τά χρείττονα, ίπειθον τ6ν 1{8 (Γ305Γ6ΓΓ61 111 6008ίπΓΐΐ68 , βΐ ΐΒΐί1)υ8 1ΐ0ΓΓ6ίϋ 
(Τ6η(Γ6ΠΙ ΐΙίΟΟ ρ8αρβΓ0ΙΗ) 0Γ6ϋβΓ6( ςοχ6υη<ιο6 
1)608 Ι»ΓΒΉ6Γ 80ρρ6ϋΐ(3ΐ)&1. Ε( ΙΐΟΰ 6Γ81 ςΐΐΟβί. Γ()08 
ρ6Γ60ηί8 61 ]ΐΙ8ίΐ6Γ 6ΐ11ΐΙ008. 568(ΐ1Π6ΐ>»α( 6ΙΙΠ1Ι 830- 

6(0 6χ ηιΟοίιίε Οβί ιλΐ68;•0Γί8 α(ίϋ8; ΐΙΙβ νοΓο ρ^υ- 

€18 ίη Ι6ΓΓ&0Ι 60301, 6»ηΐ6ΠΙ, ίθίθ8ί8, Ι|υ90ΐϋ11Ι 83- 
118 6Γ81 οι Ηθηΐ6€(8Γ6(υΓ 6( Ιι6γ1)8 νίΓϋ08 Γ6ρ«ι11υΐ3- 

Τ6Ι, ςυ8ΐ6ΐη ςοοςηβ 1)63ΐο8 ϋ3νί(1 ϋΠί^ίΐ» ίο (««Ιί 
ηίοιίΓΟΟΐ (6ΓΓ8 ΟθΓί<ΐ3 8 060 €θο&ιίιοΐο8, Γβΐίςυοιο 
1οηΐ6ΐο ιϋοιίβΗ ο( ρίηβ06Γ366Γϋί &1ί3 Ιοοα, ο( ί»υ1νβ- 

Γ6( 81061181610 40310 ρβΟΟΠβ ρ30ρ6ΓΪϋΐΙ8 81^1111. Εΐ 
ΙίΦΟ ϋθΙΐ8 1160 8ίθΗΐΐ3(6 8ϋ Ηΐο ϋοϋβΙΙΙ (ΐΐί^ί ({018 ιϋ- 
031 60ΐη ηοΙ €Χη( 861θίθ8Γ6 861000 50001 ρβίβιιι, 8ρ6 
1Κ8]θΓί5 3 060 ΟΟΐ 160(1001!», βίΟΙοΙαΙΟ ΒΟΙοίΟΑΓΟ) 06- αγιον , έξ αύτοΰ χλίνειν ε Ες έτερους τ6 Αγαθδν , χαΐ 
τ6 έχ θεού φίλοτίμημα μετάγειν εις τ6 όμόφυλον, 
χα\ τοιαύταις Αποθήχαις (γαστέρες δέ αΐίται πενήτων) 
πίστευε IV, δσα ό θ£6ς ένεδαψιλεύετο. Κα\ ήν τούτο 
^ΠΥή< ΑεννΑου χαΐ Απο^^ύτου μ{μημα• Άνέ6λυ(ε 
μέν γ>ρ τψ Αγ{φ έχ των Αβύσσων τοΰ βεοΰ ταμείων 
τΑ λψονα * ό δϊ όλ{γΑ τ^ περί αύτ^ν γ|), τ% σαρχΐ, 
έπιχέας, εΙς δσον ύγρΑνασΟαι τ6 Ιχανδν, χαΙ χλόην 
ΑναΟήλαι, όπαίαν χαΐ 6 μαχΑριος Δαυίδ ΑγαπαΙ, σχη- 
νοϋ^/το; αύτδν του θεού εΙς τόπον τοιούτον χλοιρ^ν , 
τ^ λοιπδν τής πηγής εξέπεμπε, πιαίνειν τΑ εφεξής, 
χαΐ λύειν αύχμ^ν, όποιον ή πενία τοΙς ενο^έσιν έπι- 
ψηφίζετκ. ΚαΙ ή τοιαύτη οόσις αύτψ έγίνετο οΟ:ε 
ύποχρ'.τίλώ,' (:ί μή'Εΐ; χ^'ι τ^/ εξελθόντα βπ^ιραι τ6ν 1« ΙΑυΌΑΤ10 8. ΡΗΙΙΟΤΗΕΙ ΟΡ5Ι0ΙΑΝΤ. 150 

σχό^ον αύτοϋ εΙς έπ<$ψιον έλπίδι «υγχομιδής ίΟλΙο* Α <ΐη6 ρ»Γ03 ιπΜΐυ. Νβ νβπυίαιη φΐΐϋοπι ΙβΓΓ» αιη νος τ%ς διάθίοΰ» π^οφάσιι λέξει 9πε(ρ«ιν),ούβέ μήν 
"ηζψΛίαμίγ^ χ^ιρί* Ούχ Ιφίλει γάρ ουδέ ψλέβιον γη< 
ή πέτρας Ισχνών, ({{ δβον μή «ρο(&(^«{ θιρζκβίαν 
δίφους. Άπήν δέ Ιχ«<νου χα\ τό έν τοΖς τοιούτοις 
Αγριον. Μετβδ(δου γάρ μετά Ιλαρ^τος, όηοίαν ψιλιΐ 
βε&ς, 4 χα\ έλβημοσόνην αγαπών χαΐ δότην ο6 τ6ν 
άπλώ^» Αλλά τ6ν Ιλαρόν. Καν ήν χα\ αυτ^ς οδτω^πο- 
ταμΛς Ιλβημοβύνης, χροτών χβκρί χατά τ6ν ψαλμφ• 
δόν. Έχαιρ» γίρ ελεών, χαΐ ώς οίον &χρ^τβι χαρμ6- 
βυνον, ου δαπανών δοχών» χα\ τ6 ταμιείον άφιέναι 
χεν^ν, άλλα «λουτ{ζεσ<Ιακ, κα\ μεατό; είναι, οΤα 
&να«λΐ|^7 τ•ϋς χρήζοντας, -Λ δέ μείζον εΙπεΤν, 
ββ^ γ£ν•α0α(»εΓπ€ρ ό ευεργετών Θεδν μιμείται ε{ς 
δύναμιν• Μ2;^λον μέν οδν αύτδς ήγαλλιΛτο διδοί»;, 
Ι^περ &λλος τις λαμθ&νων • χα\ ήν δρος αύτψ «λβύτου ^ ΓβϋιΙίΙ. 
τ* δαν«<ζειν βεφ» οΙ> μνριδτοχος ή άνταπδδοσις. 

ι'..Κ.α\ ούτω μίναύτδς β(ου ποριομδν τδ άποβιοΟν 
τοίς άδελφοίς Ιχρινεν, εις βεοΰ χρίνον ΑποχαθιστΛν 
(αυτ^ν γνωματεύων, εΓπερ ενδύει γυμνούς, χα\ τζό- 
δ»ς εύΟετ£ζειν εΙς Ευαγγελίου όδδν μεθοδεύων, ε Ι τους 
λνυιςοδέτους ιιεριστέλλει, χα\ βρώμα λογιζόμενος οΐ- 
χειον, εΙ χορηγεί τοΤς δεομέ«/οις τά χρήσιμα, χα\ 
όντως Ιχπληρών κα\ αύτδς Απο<ττολιχώς τδ Λ3σι τΑ 
«άντα γίνεαΟαι. ΈπεΙ δέ πθΑλα\ όδο\ τίρ6ς τήν της 
άρετης Αχρδπολιν, εΐ; ήν οποία χα\β£θΰ Ιρο; 6 μέ- 
γας Φιλόθεος άνατείνων τους οφθαλμούς, χα\ τί)ν 
έχβίθεν βοήθδίαν προχαλούμενο;, αύτης έγλίχετο, 
χα\ τήν έχει άνάβασιν διΑ πά'^των έπραγματεύετο ροίΓΚ ιβηυβηι απιηΙ)3ΐ, ηΐβί ίη βίΐίβ Γ6ΐιΐ6(]ίηιη ρΓΟ- 
(Ηΐ6Γ«Ι. Νβηυβίη Ιιίβ αβρβπίββ π11« ηρρίΐΓβΙ)»(. Οϋ- 
Ι)21 βηΐιη οοπι Ιιίΐ9ηΐ&ΐβ, <|υ3ΐβιη Οβυβ (}1ϋβΠ, τι«ι 
6ΐ66πιοβγηιιηι &ιηα( 61 <ΐ8ΐθΓ6ΐη, ηοη βιιηρΠειίβΓ 
φήιΐβιη, 864] Ιιίΐ9Γ6Πΐ< Ιΐβςαβ ίρββ βτ&ΐ Πυιηβη βίββ- 
ιηοβγη», ρΐιιυϋβηβ ιη2ην,|αχΐ» Ρ8&1ιιιΐ5ΐ8ΐη *• β^α• 
ϋβΐΐλΐ θηίηι ιηί96Γ8ηβ, 6( ΓβΓθ «ηηι βχβαΐΐ&ΐΐοηβ 
ρΐ3ΐι<ΐ6ϋ2(, ηοη (1ί1αρΊ<)9Γ6 όίνίΐ'οβ βίϋΙ νίβυι βΐ τλ* 
6ΐιαπι (ϋηιίΐΐ6Γ6 Ιΐΐ6$«ιιηιηι, ββά ϋινββ €1 ρίβηα»^ 
68$6, άυπι β(;6πΐβ5 ίπ)ρΐ6Γ6ΐ, 61 υ( Π)»]ιΐ8 άίο&ηη. 
06115 Οβη, βί ςιΓκΙοπι ςυί ϋβηβΙΙουδ 6βΙ Οβαηι ίηιΊ- 
ΐ2ΐΐυΓ φΐ3ηΐυιη ίη 86 68ΐ. 1ί9£;ί8 ϊ^ίΐυΓ 6ΐ3ηΙΐ3ΐ)&ΐ 
{ρ86 (Ι2ΐη3, ςιιαπι ςυίνίβ 3Γιιΐ3 αοοίρΐοηβ; οι ΙΓιο Οπί:^ 
(ΙίνιΐίΛΓαηι 6Γαΐ οί, ϋοο ΓοβηβΓΟΓβ, φΓι ηήΐΐίβδ Γ(Ε•ΐ6Γα 10. !ΐα ίρδ6 νιία ΙυεΓυηι }ικίί€ηΙ)αΐ βιηοπ ΓγλΙπ- 
1)η8, ορίηαπδ ββίρδϋΐη 8ΐ3ΐϋβΓβ, Οβί ΙΗΊαιη, 8ί οο- 
ορβΓίΓβΙ ηυϋθ8, ρβ(ΐ68 8(1 Εναη^βΐϋ νί&ηι »ρΙ»Γ6 

ηΐ6(ϋΐ3η8, 8ί (Ιί8€8ΐ668ΐΟΓυΠΙ ρβ(ΐ63 0Γη8Γ6ΐ, 68ΰ3η» 
8ίΙ)Ί ΠϊίπίδΐΓ3Γ6 86 ρΐΐΐ0η8, 8*1 ϋΐίϋ» ρΓ8Βΐ)βΓβΙ ίηΐΐΓ- 

ξ6ηΐίΙ)υ8, 61 3ρο8ΐοΓΐ6υπ) δίο 8άίη)ρΐ6ΐΐ8 ιηαηάηΐιιιη 
υΐ οπιιΓΐ3 οηιιιίΙ)θ8 Γιαηιυδ. 0ιιοηί9Πΐ αυΐβπι ιιιπίΐββ 
δΐιηΐ ^ίίβ Λά τίηαΐίδ 8Γ66ΐη, ςυ»ιη ηΐΑ^η^ι^ ΡΙιίΙο- 
Ιΐιβϋδ 3θ)ίεΐ3ΐ)8ΐ, 3ΐ1 ίΠαηι 1αηςιΐ3η) οιΐ 0οί ιηοηΐβιη 
ιηβηυδ 6ΐΐ6η(!6η8 6( ίικίβ ΐηνοοβη» αιιχίΐίυπι, 61 »ά 

63Π1 880βη(1βΓ6 ΟΠϊΠίηίΟΐΙβ 8*138608 (ΥΪϋβΙϋΓ 3α- 
16Π1 ρΙΟΓΪδφΙβ 8ϋρθΓ3Γβ 3ΐΪ3β ΜΟΠαδίίΟ» 6ΐ ρ3α. (δοχεί δέ τοΤς πλείοσιν ύπερέ/ειν των Αλλων ό μονή- ^ ρβΓ νίΐ3, ςϋ» ηίΐιϋ ροδδΐιΐβΐ Ιιοιιιο, 66ίΙ (|ϋβηινί8 

Ιν Ιχειν, άλλ' αΐΐϋηι Ιαηςηαηι βοίρδϋπι οοηβίϋεΓβΙ; ίϋβοςαβ Γ6668- ρης χα\ ά:τέριττος βίος, χαΐ τδ μηδΙ^ 
Ιχαστον Ανβρωπον μδνον έαυτ?>ν έπισχέπτεσΟαι • κα\ 
διΑ τοΰτο οΐ άναχεχωρηχδτες τ^ποι ζητούνται χα\ 
ΙρηαΑζονται, πολλο> δ^ χα\ σπηλαίο:ς διά τοΰτο εαυ- 
τούς παραβυουσι , χρυπτόμενοι τδν Ανθροιπον, χα) 
β*ί Τήί δπάς παραδύονται, χα\ Αλλα ποιοΰσι, δι' ών 
έχφευξοϋνται τάς Αγορλς, χα\ τδν έν βίψ φανητια- 
σμδν, χα\ τήν σύγχυσιν. τδ ικ)λιτιχ6ν κα\ συμβιον 
θχνοΰντες φιλεΤν, ώς μή δυνάμενον προσάγε ι ν βε ψ), 
αύτδς χαι τΑλλα μέν πολλΑ σχεψΑμενος, Ιπέχρινζ 
χα\ Απεδέξατο, χα\ ΑναβΑσεις έν τ^ χαρΒίψ διατιΟε- 
μένας εΤναι, χα\ αύτΑ πρδς τήν δψιστον Αρετήν 
Ιθεώρηαεν ούχ έξουδένωσε δέ ούδδ τήν προγονικήν 
(ωήν, χαΟ' ήν πατέρας Ιαχομεν τους Αρχεγίνους 8118 βΐ 8ο1ίΐ3Γϋ (ΐιίΛτυπΙπΓ Ιοοί, ηιιι1ΐίί|ΐιβ ίη 8ρ«- 
|>ια€ί> η6ΐηίιΓι ηοΓίδ οΐ) 1)3ηο 03υδαιη δβίρ^οδ 3ΐ)8- 
€0Π(1υηΙ, βΐ ίη ΓοΓαηιΐιΐ3 ΙβΓΓ3ί ΪΓΓοριιηΐ, οΐ λΠλ 
ηβοηΐ, ηΐ ίοΓβ ϋ6νίΐοηΐ, ηοο ίπ ▼ίΐ3 3ρραΓό3ΐιΐ, ηοο 
ίη €θηΐυΓΐ)3ΐίοηβ νίν3ηΐ, εοοίβίαΐίδ οι οοιινΊοΐυδ 
3ΐηθΓ6Πΐ Γ6ΓθΓηιίιΐ3ηΐ68, ςηίρρβ ηυί ηοη ροδδίΐ 3ΐ1- 
ϋϋ66Γβ 3(1 Οβϋπι), ίρδβ ειιηι 3Γΐ3 πιυΙΐΕ βχ^ηΓηιηδ- 
861, Ιΐ3ηο ;φρΓ0ΐ)3νίΐ νίΐ3ΐη 61 3ηιρ1βχηδ βδΐ, νικίυιιβ 

350β118Ϊ0ηβδ ίη €ΟΓ(1ο δϋΟ (ΙίδρΟδίΐαδ 088β βΐ 638 

ςυί ϋβηι 3(1 3ΐΐίδδίηΐ3ΐη νίπυίβηι ; ηοο ρπιηίΐίνΛΐη 
(ΙιΓιιΙβηι νίυιηι ϋοδρβχΐΐ ίηχΐ3 (ΐ»3ηι ρβίΓΟδ ΙιαΙιαί- 
ηΐϋδ βηΐίςηοδ ρΓ0β(»ηίΐ0Γβ8. Ουβίΐανίΐ βηίηι βρβοΐα- 
ουίυιη 6δ8β (μιθ(ΐ3ηιπιθ(1ο νΐιαηι ηοδίΓΑΠί, 1)υ1ε(ΐυ6 προπάτορα;. Συνελογίσατο γΑρ, Οέατρον εΤναί τι χα\ Ο $μϋ€ΐ3€υ1θ 8ρ66ΐ3ΐ0Γ68 €0ΐηρΐ0(ΐ6Γβ (]υΊθϋη(ΐ(ΐθ 80.- τδν χαΟ' ήμας βίον, Οεαταϊς μέν συγκροτούμενο ν τοίς 
χαθ' Ιχαατον τών βιούντων Ανθρώπων, άγωνοΟέτ(; δ^ 
βραβευτϋ τών Αθλων πρυτανευόμβνον τψ μεγάλψ θεφ, 
ΑεθλευταΤς δέ πονούμενον τοϊς δσοι ζώσι χατ' Αρε- 
τήν, οΤς δ άγων ου πρδς σάρκας, ΑλλΑ πρ^ς τΑ πνευ- 
ματικά της πονηρίας, ών σπούδασμα, προσβάλλειν 
άνΟρώποις, χα\ χαταβΑλλειν, χα\ ούτως αύτοΖς άεΐ χα« 
Οίστασθαι εις Αντίπαλον. Διδχαλδν μέν^εΤναι, κα\ εΐ 
χαταμόνας Αποδυσάμενδς τις πυγμαχεί χα\ ν.χςΐ 
χατΑ τοΰ δαιμονίου φύλου, μύνου του π^ίμβασιλέως 
έφορώ*/τος βίοΟ, εΙς δν Απις Αθλητής Ανατείνει τδν 
νουν, το πάντιμον στίφος εκείθεν έκδ2χ4μενος, δ Ιίΐ3Π3ΐη νίΐ3ηι «^υηΐ» ίΙΙηίΙφίβ δϋΐηιηο λ Οοο βαιηί- 

ηίί>ΐΓ3Γί Ι3ηςΐ13ηΐ 3 (Ϊ6δίί5η3ΐΟΓ6 βΐ ίηδίΓϋΟΐΟΓΟ €61- 

Οπιίηίδ ρΓίεηιίοΓϋΠίςαο 8γ1)11γο, Ιιοδ νβΓΟ ηΐΙιΙοΐ38 
(16€6Γ13Γ6 (]υίοιιη(ΐ«β ίϋχία ηοηηαπ* νίιΐυΐίδ νίνιιιιΐ^ 
ςαίΐιυϋ 06Γΐ3ΐη6η ηοη αιΙνοΓδϋδ ΟΛΓπβιη, δβιί βιΐνβί- 
δυ$ δρΪΓίΐαδ η6(|ϋίιί», φΐΟΓϋηι δίικίίαηι βδΐ ΐΓΓϋΟΜ 
ίη Ιιοιηίηββ 6ΐ β?βΓΐβΓ6, βΐ δίο 3(ΙΥ6Γδα8 ίΙΙοδ δοιιι- 
ροΓ οοηδίδΐ6Γ6 ΙιοδίίΙΙΙβΓ• Ι(1οΙγ€0 ραΐοίιπηη οβδο 
οβηδ(?Ι)3ΐ, δί ςηίδ ρΓίν3Γιηι βιίβηι 6Χϋΐϋ8ςιΐ6 Ιαοΐ3ΐϋΓ 
3ΐ1νβΓδυ8 (ΐ3ΒΐηοηίθΓοηι ^βηηδ, βΐ νΐιιοίΐ, Βοο δηηιπιο 
ΓΟ^ο €0ηΐ6ηφΐ3ηΐ6 δοΐο, βιΐ ςηβηι οηιηΐδ ηιϋϊοΐί 
ηιοηίβηι όίπβίΐ, ίηϋο οχοίρίοηχ ΙιοιιΟΓοΙίί^ίιηΛίΐι (ΐ.- * ΓϋαΙ. χοη, 8. 1 ί>1 ΕΤΤί^ΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕδδΑίΟΝίαΕΝδΙδ ΜΕΓΚΟΡΟϋΤΕ 152 

ΓΟΙΙ3ΙΙΜΙΙΙ36 ΙιαΙοβιοο^ί νιοΐοΓββ ΟΓΠίΐΐ; ορΟΓίθΓβ Α το5ς τοιούτους νικηφόρους κοσμίΤ-χρηναι δ^άλλιος, 

χλΐ έπ\ Ολατών κάνυ πολλών «αγχρατιάζειν Τ€, χα\ βυίβηι ρΓ£(6Γβ3 οοΓλίη ίηηιιιηβπβ (68ΐί1>υ8 οαιίΗ 
€6η&πιΙηβ 8αρ£Γ3Γ6, £9ΐ6Γ2ΐ$ςα6 ρβΓβοβΓβ ρυ^ηβι 
(;ρίπ(ΐι&ΐ65. Ιΐα ειιίιη ίΐΐβ ςαί ΰοπιιη ίηηυιηβπβ 0€υΠ• 
ρΓ0$ΐεΓπί4 ηιίπ)ΐ€αιη, ηοη ϋύαΐ^ηάβΐητ οοΓαια «οΐί- 
ΐαπ&ιη νίΐ3ΐη α^βηΐβ, βαρβηΜί Ααΐβη, υίορΙηοΓ, 
ρΓ3β€ΐαΓ0 ίβοΊηοΓβ. δοϋΐαηα» βιιίιη ς»&Μ ρβΓ ρ1«• 
ηυπ) €ΐΐΓΓίΰυΙιιιη, ηοΐΐο ίηΐΐϊΓροβΙΐο Ίαιρβ^ίιηβηΐο, βΐ 
ΙυοίϋΐυΓ» οι 0(ιγγΊ|, €ΐ ρυ({η£ΐΐ, 61 οφ16Γ8ι €€Γ(9ίΐηίηί8 
Γβειΐ ; 56Γνυ8 αιιΐοηι Οϋΐ ςαί ιη6<1ί38 ρβΓ ιηυικϋ νίαβ 
οβΓί&Ι, 8υΙ)8ΐΓαΐί8 Ιτίϋυΐίδ, ςυοδ 61 86ΐηρ6Γ (^ιςηίΐ οι 
8θυίΐ ίη6θΐηρο$ίΐ:ι νίΐα, 8υΙ)]366ηΓιΙ)υ$ςυ6 ίιιηυιηβ- 
Γί8 ρ6ΐη$ οίΤβηϋίουϋ, οβΠαΐ ; ίϋβοςυβ ρο8ΐ νίοΐο• 
τΐΛϊίϊ Ιια1)6ΐ πΐ3]ιΐ8 ΟΓηαιηβηΙυιη, ρΓχΐ6Γ63ηιΐ6 6( 
Αΐίθ8 &ά 6υιη(]οιη ^οΐυπι ρΓονοοαΐ, α ϊιλ ιηυΙΐίρΠοΑΐ τους λοιπούς ΙξανΟιιν Αγώνας χατί ΐΐνευμα. 05τω 
γάρ 6 Ιπ* βψβσι μυρ(αις χΛΧΛρ^ιτηω)^ τ>^^ &ντ(μαχον 
ούχ &ν έντρέποιτο τ6ν μονάζοντα, ύπεραναβαίνοι δέ 
&ν οΤμαι τφ χατορ8ώματι» *0 μίν γάρ μονάζων ώς 
&ΐβ\ σταδίου }Λ^ν^ %αΧ μη€&ν τ^ συμποβίζον ίχοντος, 
χ^ν παλα(£ΐ, χα\ 6έ8ΐ, χοΑ^ π(ιξ ιηνεΗαι, χ«\ τΑλλα 
του αγώνος ποιε?* 6 (έ περί μέ^ας αγυιάς χδ9μο*> 
θβίος Αγωνιστής, τριβόλων ύπβφτρωμένων, &; χο[\ 
Ανκφύβι χλ\ όζΰνει αυρφετώδης ^(ο;, Ιτι β^ χα\ 
λ(θων υποκειμένων μυρ(ων προαχόμματος, ΑιΟλΕύει* 
δι6 χα\ νιχήαοις Ιχει τι χα\ πλέον (πιχ^σμημα, τΑ 
τβ Αλλα, χα.1 2τι χαΐ Αλλονς εΙς '^ {μοιον προχαλβΐ• 
ται ζήλον, χαι ούτω πληθύνβι το{>ς χατΑ θε^ν β66ΐιηϋυιιι Οβϋπι ριίηοίμββ. δι νβΓΟ αυί 8θ1Ίΐ8πυιη Β βριστείς. ΕΙ δέ ό τ6ν μονάζοντα Αθλητών βλέποιν Ιν 

.ιΐ1ιΐ6ΐ3ΐη τίϋβΐ ίιι αΙ)$εοη(1Ίΐο, Γβΐπΐιυίΐ ηιβηίΓβδΙβ, 

ηοπηβ 61 (]υί ιη9ΐιίΓ68ΐ6 66Γΐ3(, 61 δίο εΰΤυ^ΙΙ : ι V» 

ίοΗ ', > 61 Ιβρδοιη ίΓΓ6ραΓ3ΐ)ί]6ΐη ]υ8ΐίΐί3ΐη Γ6ϋ<ΐ6( 

ρΓΦΐ6Γ Γ6ηΗΐιΐ6Γ:αίοη6ΐιι ? 8Ιο 8θ1 ρυΙο1ΐ6Γ 681 (εοΐ 

<^&( 6ΐΗΐη), ηιΐϋΐκίο 8υΙ) ΙβΓΓϊΠ) ί(6Γ ίαο'Κ, ηβςιιβ 

(Ι(^^8(ΐιΐ8ΐη ίη 6ηιη οοιιΐοβ ίη]ί€6Γ6 ροΐ68ΐ; 86(1 οιη• 

ιιίηο ρυΙεΙίΓίΟΓ 681 ουηα ρο8Κ οηαιη ρυΙοΙίΓ^ι Γαοίι 

ηυχοηηςυβ ίιιΙυ6(υΓ, ςυΠ)υ8 6υιη Οβυ8 ΙυοβΓβ ]υ8- 

8ίΙ υ8(ΐυ6 α<1 οεοβδυιη• δυηΐ 3υ(6ΐιι Οβί ςυοςιιβ ίη- 

\Ί8Ϊ1)Π:3 ; ηο1)ί8 τ6γο ίη€0ΐηρΓ6ΐ]6ΐΐ5ί1)ίΙί3 61 Αϋιηί- 

ΓαικΙα, νίβίϋίΠϋ 6]υ8, 86υ ιη&ιΓιΓ68ΐ3. 

11. €αιιι Ιιχο 61 3ΐί& (βυηΐ βιΓπη ν6Γ6 ηιυΙΐ8 13• 
Κβ) 81)11110 ρβΓρβη(ϋ886ΐ ΡΙ)ίΙοι1ΐ6ΐΐ8, 8 ρυβΓΟ άίνΐηβ τφ χρυτΓΤψν Αποδίδω 9ΐ ν έν τφ φανερφ, ούχ Αν τ&ν 
έν τφ φανερφ ΑΟλοΟντα« χα\ ούτω διεχψυγόντα τ6, 
ι υύα\ τφ έν\, » χαι τ6 Ανέγερτον έν τφ χαταπενείν , 
αφήσει διχαίας Ιξω άνταποδόαεως ; Οντω χα\ ήλιος 
χάλ&ς μέν (έπε\ χα\ ήλιος), δτε ΰπό γην οδεύει, χαΐ 
ουδείς αύτφ έπιβάλλειν £χεκ τήν 5ψιν ' τφ παντ^ δ& 
χαλλ{ων, δτε Ανατε(λας ποιεί τΑ χατ* αύτ^ν χαλΑ, οΤς 
αύτδνδ Θεδς ένέλαμψε μέχρι χα\ δύσεως. ΕΙσΙ δλ χαΐ 
θεού άΛραχΛ * ήμΐν δέ Αλλ* Ακατάληπτα χβΛ θανμ«- 
ζ^μενα τΑ όρατΑ τούτον, εΓτ* οΐίν θεωρητΑ. 

ια'. Ταΰτα χα\ Ιτερα ( ε1σ\ δέ Αληθώς τηλλΑ τοι- 
αύτα) χαθ* εαυτόν διαλογιζδμενος δ έχ παίδων τ^^ 6(Ιθ6ΐιΐ8, (1(ΐ$ί(ΐ6Γ8ΐ>8ΐ ςιιίιίεπι 86668&ΙΙΠ1 6ΐ 8806ΐί- ^ θεία σεσοφισμένος ΦιλδΟεος , έπόΟει μίν χα\ την ε&ιη νίΐηη), ρΐ6ΐ)ί ίςηοίαιη ; αΐίαιηεπ «ςυ» 8Ι816Γ3 
βίιηυΐ 6χρ6ΐΐ8ΐ3 η)οη88ΐί€8 61 οιυηϋαηΑ νΐΐα, υίΓΟ- 
ςαβ 86€οη(Ιυιη Οουιη, δίειιΐ Ιρββ άίδΐιηχίι, 61 ροδΙ 
«ϋδΐίηοΐίοηβπι 8ρρΓθ])»νΐΐ, 6ΐ6£ίΐ νίΐχ {[βηιιβ ν'ΐΓΐυ- 
Ι{1)ΐΐ8 0Γη8ΐυη) ςιιοιΐ 1)63ΐι$5ίιηιΐ8 ΙϋΙ) 61 ίρββ ρπχ- 
ορΐ8Τ6Γ3ΐ 6( ίπ ςιιο ϋΐ γίχ οΠοΒ (]υ1 ιιηςυ3(ΐι νίχβ- 
ΓυιιΙ οΐ3πΐ8 Γυί(. Οιιιη 3υΐ6ΐιι ίπηυιηεηβ οοη]υ^Ιυπ) 
ηοιηίηίΐυδ οοιιιηΐ6ηϋαΗ νυ6Γ6ΐ, 61 βίουΐ ραΓ6ηΐ63, 
5X3 61 ίρ$6 ίη πκιηιΐο 1)θηυιιι δΐηΰΐε, 8υ€θ658Ίοη6ΐη 

1ΐθη6$ΐ3Π1, Ρ0816Π1316ΙΙ1 1)63(81», 1)6η6(1ί6(υ<Ό 56111611, 

ν6ΐΐ6ΐ Γ6ΐίη(ΐυ6Γ6, ϋορίαιη 6οη8{Ιίί ρ3Γ6ηΙίΙ)α8 Γ^είΐ, 

61 ΐρ8ί 1ί1)6ηΐ6Γ 86Γΐηοιιί ΟΙίί 8886ηΐΊυηΙαΓ, 86 !ρ$08 

ίηεαβαηΐεβ ςιιοιΐ ηοη ρΓ«οοευρ8886ηΐ εοηβ'ιΠυηι, 
|[3υ<ΐ6ηΐ65 3ΐιΐ6ΐη ηυθ(1 6ΐ ίη 1ιο6 ρ3Γ6ηΐ68 !ΐηίΐ3Γ6- Αναχώρησιν, χα\ τήν τους πηλούς λανθάνουσαν Ασχη- 
σιν * ταλαντεύσας δέ όμως έν άχριβεΖ σταθμώματι 
τ6ν μονίαν βίον χαΐ τλν πολιτιχ^ν, τους χατα βε6ν, 
ώς αύτ6ς διεΤλε, χα\ διελών έπέχρινεν, έγένετο τού 
χατά βίον ενάρετου πολιτεύματος * δ χα\ δ μαχαριώ- 
τατος Ιώβ ττροελ^μενος εύδοχίμησεν, ώς ούχ οίδ* βί 
τις των πώποτε. Κα\ δή μεθοδεύσας έγχώμια γάμου 
μυρ(α δσα, χα\ έΟελήσας, ώσπερ αύτδν οΐ γεννήσαν- 
τες, ούτω χα\ αύτος άφεΐναι χαλ^ν δμοιον έν τφ 
χδσμφ, διαδοχήν τιμίαν , έπιγονήν μαχαρίαν, εύλο- 
γητδν σπέρμα, χοινούται τ^ σχέμμα τοΙς γειναμέ- 
νοι; • χα\ αύτο\ δσμενοι τδν του υΐοϋ λίίγον προιίεν* 
ται, μεμφβμενοι μ^ν εαυτούς, δτι μή προήρπαιαν 
την βουλήν, χαίροντες δ^, δτι χα\ ενταύθα πατρώζβι ιυΓ ΓιΙΙυβ. εοηΓβ&Ιίπι (Ιο ρΓχηυηΓιβΙο δοΙΠείΐί 8υπΙ ]) 6 παΙς. Κα\ αύτίχα μελετώσι τήν εχπεφωνημένην εοη]υ(;ίο, νΐΐιιίαιηηπβ ειιιη ίρδί 1ΐ3ΐ}63ηΐ ςυί 8υΙ) 
1)6ηβ(1ί€ΐυ ίηΐυΓυδ 68( ]υξο, Γ6ί|υΐΓ6ΐ)3ηΐ ίυνεηεβιη 
(Βοείαπι), ςυα είιο Ιηνεη(3 ευη!»οεί8ν6ΓυΜΐ Ιιυηο 6ΐ 
ίΐΐβιη, ϋί^ηοδ ίηνίεεηι πΙίεΓυηι .ιΙ16γο, ]υ£υηιςυ6 
Οεΐ 608 ι*6(1(1ί(]6Γυηΐ βρίϋιη 3(1 3Γ3η(]υηι 61 86ηιι- 
π3η(1υιη 61 εοΐΐίςεηιίαιη η6ε6$^3η3 3(1 83ΐυΐ6ΐη. 

0605 3υ(6Η1 ςυί ίρ508 6ΐε£;6Γ»1 6( (](Π ρ)3ηΐ38 ρ3Γ3• 

ιΐίδο οοη2Γυ3$ ροδυεπαΐ Ιη 16γγ3 Ορ8ίεΐ3ηοΓυηι, ιιοη 
ρ885υ5 681 ίΠθ8 8η3 πιαΙυΓίΐϋΐβ ηοη ίεΓΓε γ. άίεΰηι 
11γπι3πι , δΐΪΓρειη ΙηεπεβεεηΙεηι , ^ηηίη3Γιοη6ηι 
&1)υηά3ηΐ6Π), 61 ΓπίΓΐυβ ΐ6η)ροΓ6 8υο β6ΐιοΐΌίθ&; 
86(1 γοΐυηίαΐεηι ΐίηιβηΐίυιη $6 ίη Ιιοε (|(ΐθ(]υ6 Γη- σύζευξιν • χα\ τδν μ'5σχον αύτο\ Ιχοντες, δς ύπδ ευ- 
λογημένον Εσται ζυγ6ν, έπεζήτουν τήν δάμαλιν χα\ 
ταχυ εύρηκδτες, συνήγαγαν τούτον τε κα\ έκείνην 
αλλήλων άξίους • χαΐ ζεύγος θεού δι' αυτών ά-τΐετέ- 
'/εσαν, δεξιδν χα\ άρουν χαΐ σπείρειν χα\ φορτηγεΓν 
τά σωτήρια. βΐ6ς δέ δ τούτου; έπιλεξάμενος , χα\ 
φυτά παραδείοφ πρέποντα ενθεμένος τξ των Όψι- 
κιανών γ^, ούχ άφήχε μή τελεσφορήσαι αν>τΑ χα\ 
[δίζωμα στερίμνίον, χα\ πρέμνου άναδρομήν, χα\ 
βλάστην άδράν, και καρπούς έν καιρώ ευγενείς- 
άλλα θέλημα τών φοβούμενων αύτ^ν χάνταύθα ποιών, 
έπλήΟυνε τ6ν οίκον τψ ΦιλοΟέφ ττΧς δια τέχνων •Εεείο. ιν, 10. 153 ΙΑϋΰΑΤΙΟ 8. ΓΗΙΙΟΤΗΕΙ ΟΡ8Ι0ΙΑΝΙ. 154 

|'κ»γονα!;, χβ\ αυτών ο&^ έπισηοίσθαι πχτρός τε Α €ίβη3, ιηιιΐΐίρΐΐΰανίΐ ϋοιηαιη ΡΙιΠοΐΙιβί Αϋοπιιη ^θ- &γαθοΟ ιύλογίαν χαΐ μητρός Ιι^ι τέκνοις βύφραινο- 
μένης. 

ιβ^. Τ^ 61 Ιντβυθβν ( ίνα μ)| τφ χαλφ της ηρώην 
ότρβτης παραμιχθείη τι της έν ρ<φ φαυλ^τητος, μηδέ 
ό χατά χ^σμον χάματος του χαλοο τούτου {(ύγούς 
τ^ν ιτρώτν σΤτον άχρειώση ζιζαίν(ου ιταραφυάβι ) , 
Αλλη μέ0ο6ος άρηΤ^ς τφ άγίφ ήν «ερισπούοαντος. 
Εαυτόν τε' γ3ιρ έπ\το!ς ιτροτέροις λγαθοις έτήριι, 
δ αύτ^ &ν τ^^ ε(; άρετ^ιν, χα\ μή άλλοιούμενος, χοι\ 
τϊ^^ν όμιόζυγα εΙς δμοια ε69υνε • χαΐ χατώρθουν επί- 
σης τ& του Θιοΰ Εργον Αμφότεροι. Κα^ ούχ ^ν ζυ- 
γομαχ<Ιν αυτούς, ικολλφ 61 πλέον ούβ^ παροιστρεΤν. ιΐ6Γ8ΐίοη6« βοΓυιηςυβ (ΐυί ροββθοί :ι11τλΙι«Γβ ορίί- 
ηιί ραΐηβ Ι^βηβιΙίοϋοηβιη 61 πίλΐηβ ύζ ΙΙΙϋβ Ι»• 
1&η(ί8. 

12. Ιηιΐβ (ηβ ρΗοΗβ νΙΠιιΙίβ βρβοΙβΙ ΊιηιιιίβοβΓβ- 
ΙιΐΓ ΑΐίςυΜ Ι^γγοπ^β ηβηυϋΙ», η6€ ιηαυίίληιιβ ΙαΙιοΓ 
ΐΗΐ]α8 ρτ2^\Άή ]υ§ι ρπυβ ίηιιηβηίοπι Ιηυιϋο ποϋιΐβ- 
Γ6Ι ζ!ζ9ηΐ9β ρΓορ8|[ίηβ) λΙίΑ τίΓΐηΐΙβ τΐ8 β 89η€ΐο 
βταΐ όίΐί^βιιΐθί βοοίΑΐλ. 8€ίρβυιη βηίιη ίη ρποηΙ)υ5 
€οη$6ΓΤβΙ}»Ι ίιοηίβ, €ίΓ€θ<|υβ νίπυΐβιη ηοη Ιιηηιυ- 
1»ΐθλ, 86<Ι 8βιηρβΓ{άβιη βτΒΐ« Ιιηο οοιι]ιικ6ΐη αά βί- 
ηιιΗα (1!η{[«Ι>3ΐ; βΐ Οβΐ οριη βτηηβ ρβτΠοΙβΙιηηΙ 
αιηΙ)θ. Νβο ΙιιΙβτ 86 <]ί88ί(ΙβΙηιιιΙ« η6<1ηιη 8() ΐΓ&ουη- «Ιίιιη ίπνίεβιη ρΓονοοιτβηΐ. €οη8ί(ΙβΓ3ΐ)3ΐ»ΐ βηίηι 
ΈνεΟυμουντο γάρ τάς ι^λαιάς συζυγίας των του |^ ιηΐίηαα οοη}ιΐ€ί9 ]α81θΓνιηι, Ιΐηί & ΟβΟ 8Π)ί ίΐϊνίοβιη 
9εου Ανθρώπων, ο2 βοηθοί πρ6ς θεοϋ δεδομένοι άλ- «α Β(Ι]υιιΐ6ηΐιιηι ϋβΐί , <1ί|;ιιί ΠΙίυβ ορβΓβΗί Γ<ΐ6- €^εου 

λήλοις, ΙργΑται ^σαν έχε{νου Αξιοι. 

ιγ'. Ός 6ί| ταυβ' οδτως είχε, χα\ έχρην τδν του 
βεου πβλάτην έγγυτάτω πλέον έχΣίνου γενέσθαι ( Εδει 
δ^ Χ2\ Αλλως τ^ν Αε\ Θβωρητιχ6ν ΙπιτεΤναι τήν Μ" 
ρασιν, χα\ αντ\ νοερού νουν ώς έξδν Αποτελεσθ^ίναι, 
χα\ εΙς Αγγελοειδίς Αναχθήναι), γίνεται πρ^ Ιπι- 
Ουμ^ς αύτω, χα\ εΙς Ιερωαύνης υψος άναπτήναι, 
χαΐ ουιως έγχαταμ(ξαι τοις του θεού παραστάταις 
Ιχυτδν, τεχνησάμενος τήν Αρχήν μέν πρ6 πυλών 
^(κτεΐσθαι βεου, δτε τά χατ* Αρετήν εισαγωγικά 
έπονειτο * εΤτα χαΐ ζητήσας εύαγγελιχ&ς εΙς εΟρε- 
σιν, χα\ χρούσας εΙς Ανοιξιν * μετ^ι δ^ είσελΟών χα\ 15. €αηι Ι{[ίΐυΓ Ιιχο Ιιβ 86 Ιια1)6Γ6ηΙ 61 ΟβΙ 86Γνυ8 
ιηα^Ίβ οαα^Ιβςυβ α(1 Οβιιιη 8606<)6Γ6 άβ^βΓβΙ (οχΐβ* 
Γυηι ρ>Γ 6ΓαΙ υΐ ηυί 86ΐηρ6Γ ιη6(1ίΐ2ΐ)8ΐυΓ, ιηΐ6ϋι^6η- 
Ιίαιη ρΓοιηονβΓβΐ, βΐιηβηίβηι ρΓΟ νίΓίϋυβ βχοοΙβΓβΐ, 
!ΙΑ υΐ 8(1 αη^βΙΟΓΟΠΐ βίιηίΐίΐυύίηοιη βτβΗβΓβΙιΐΓ), 

ϋ68ίϋ6Γ8ΐνίΐ &(Ι 8&€6Γ<Ιθΐϋ ί»Βΐί([ίΐΐηΐ &$06η()6Γ6, &(Γ|Ηβ 

816 Οβί 8ρρ&πΐοηΙ>α8 8686 2ΐ{?|;Γ6Κ3Γβ. €(ΒρΙΙ 3υΙοιη 
86 ρΓ08Κ6ηΐ6Γβ &η(β ροη38 061, ςυαηιΐο ςα» αιΙ 
τίηαΐβιη ΰοηιΐυουηΐ 8ΐ(ΙιιιΙηί$ΐΓ3ΐ)9ΐηΙυΓ ; άβΐηιΐβ, 86- 
6υηϋυιη Ενϋηςβίίυιη, ςυχβίνίΐ υΐ ίηνβηΪΓβΐ, 6ΐ ριιΐ- 
83νΗ αΐ 8ρ6τίΓ6ΐυΓ ; (Ι6ίη(ΐ6 ίη(Γ3τΊι (ΐ6$Ί(ΐ6Γ3ΐαιη(ΐιΐθ Ιδών τδν «οθούμινον, χα\ Αχολούθως Ιγγίσας, χα\ ς» τίϋίΐ 61 βρρΓορΙηηυ^νιΙ, 6ΐ ι!6ΐιίςιΐ6, υΐί <)69Ί<ΐ6Γϊο ίτΛ ιεΑσιν ενωθείς, είτε χα\ Αναχραθε\ς, Ασπερ τφ 
ι:^θιρ «ύτοΰ, οΟτω χαΐ %αΧς έχείθεν έλλΑμψεσιν. 

ιδ^• Ός οΟν χα\ τοΰτο χαλ6ν Ιίλθεν αύτφ έπ\ νουν, 
χα\ έξεφΑνθη, χα\ έχτελεΐσθαι ήρξατο, χα\ δ 1ερ6ς 
χάνων Ι^ήτει τήν έχ μαρτυριών σΰστασιν * Ι;ν ίδείν 
ενταύθα οό προσκαλούμενους τους μαρτυρήσοντας 
Αρετήν παντοίαν αύτψ» ουδέ πρλς άξίωσιν λαλοΰν- 
τας, 1^ Αλλο τι έφολχλν, δποΖα πολλΑ έν τοΤς τοιού- 
τοις τεχνΑζονται οΐ μή χατ* άρετήν αύτόθεν προλάμ- 
ποντες, ΑλλΑ νδθον φως Ιπιχτώμενοι. Ού τοΕνυν 
χλητο\ χα\ ώρισμένοι παρήγοντδ τίνες μάρτυρες * 
άλλΑ &μα περι^^λΟε φήμη τους έγχωρίους, ώς ό του 
Θεοφίλου βίος πολυπραγμονείται, εΐ έχλΑμιιει, χα\ 
προφανηναι ζητείται ε Ις Ιερωσύνη ν προκαλουμένου* 6]υ8« ίΐλ 6ΐί3πι ΐ11υιηίη8ΐίοηβ ΙΙΙίηΰ ρΓον6ηί6ηΐ6» 
οιιιιιί1ιυ8 υηίΐυβ 8ίτ6 οοηιιηίβΐιΐδ 6;}Ι• 

ϋ• Ουιη ϊ^ΊΐαΓ 1ιΟ€ ΐ8υ(ΐ3ΐ)Πβ ρΓορο5Ίΐαιη 6ζ απι- 

ΒΐΊ Γ66688ΐ1)α8 ίπ 106610 ρΓ0(1ΐΓ6 6ΐ 8«1 6ΐΓβ€ΐυΐη ρ6Γ- 

ϋιΐ6ΐ €(Βρί886ΐ , 61 ΒΛοτι 68ηοηβ8 ΐ68ΐίπιοηίοπιιη 
6θθΐιιΐ6η<1αΐίοη6ΐιι Γ6ςαίΓ6Γ6πΙ: Ιυη6 νίιί6Γ68 168Ι6Β 
ςυί οιηηίαιοϋΑΐη ίΙΙίυΒ νίΓΐιιΐ6ΐη οοιιΟηιίΕΓβια, ηοιι 
υιΐ(ΐ66υιιςυβ οοηςυίείΐοε, αυΐ 6]ιΐ8 (1ί£;ηίΐαΐ6ΐη 61 
ςαί(1ςυί(1 αά 6ΐιηι ρΓΟίηονβηιΙυιη €οηϋυ€6Γ6ΐ ρΓθΓ6£• 
808« (ΐυ6ηΐ8ϋιηο(1ϋπι 82Βρ6 ΑΟοίιΙΊΐ άβ ϋ$ ςυί ηοη 8ο• 
Ιυιη ρΓορπΑ νίπυΐβ ηοη Ιυοβηΐ, 86(1 βρυηο 38είΓι• 
Ιίοςυβ Ιυπιίηβ 8ρΐ6η(ΐ6ηΐ• Ν6(ΐυ6 ΐ{;ίΐυΓ 6οηνο€8ΐί 
ςυυίαιη 6ΐ8ΐ1 1ιο6 (Ι6δΐίη8ΐί ρΓ0(ϋΙ)3ηΐ 168168, 86(1 
ΐοΐαηι Γβ^ίοηβπι ρ6ηΓ3η8ϋ( Γ«ιηΐ8(ΐ6 ΓβΓαοίβΜίηΑ νΪΓ- χαΐώς εΙς γλώσσαν μίαν συνταχέντες Απαντες χα\ ^ ΐυΐιιπι νίΐα Τ1»6ορΙ)Ί1ΐ (ΐυί &<1 8ρΐ6η(1ί(1υιη βαοοπΙοίΓι 
ένθεάζοντες έμεγΑλυνον τ6ν Ανδρα, ούχ Αγνοουμενον 
ουδέ τοΤς Ιρωτώσι τΑ κατ* αύτ($ν. Κανδνος γαρ εύ- 
θυτΑτου έχείνοι έπλήρουν παράγγελμα* ού μήν 
Αλλως ήχριβοΟντο πρδς Αγνοιαν. Έτελέσθη γοΰν καΐ 
τ6 Ιερώτατον ούτως έπ* αύτφ χρίαμα, κιΐ είς Ιερέα 
χαταοτΑς, οΤα χαΐ φωτ^ς Αγγελος χα\ φλόγεος λει- 
τουργάς, σύχέτι μιμητδς ήν, ουδέ οΤος Ιχειν ΑνθΑ- 
μιλλον- ΑλλΑ διπλασιΑσας τήν, ώς Αν τις εϊη^, διΑ 
πασών Αρετήν μολπών, κα\ τ>> ύπέρτονον Αρμόσαμε - 
νο;, Αγγελικήν έμμέλειαν ΑνεβΑλλετο, ταϊς ΙεραΙς 
παραμένων είς πλέον συνάξεσι, θείοις ψαλμοίς κα\ 
υμνοις προστετηκώς, Αναγινώσκων τΑ μέν έπ' ωφε- 
λείς τών Αχροωμένων, τΑ δ^ κα\ καταμόνας εΙς θη- 
σιΰρισμα ψυχής» νυν μέν έαυτφ Αποτιθέμενον τα- υ)ίηΐ8ΐ6πυιη 38ρίΓ2Γ6ΐ, 61 ουηοιί 411351 ίη ηηαπι 
οοπ)ρ»6ΐ( ϋπ^υαιη 6ΐ ϋίνίιιο ηυπιΐηβ 3ίΠ3ΐί δυιηπιίβ 
Ι3ΐΐ(1ί1)ΐΐ8 6χΐαΐ6Γ6 ΥίΓυη) ςυί 61 1ρ$ί8 ρ6Γ6οηΐ3ηΓιΙ>υ8 
Ιΐ3υ(1 ίςηοΐιιε 6Γ3(. Ηί ηιιηίπιηι 63ηοιΓΐ8 Γΰοΐίβδίηή 

ρΓ»ί66ρΙΟ 8ηΐί8Γΐ6ί6ΐ)3ηΙ, (16 115 ςΐΙΧ η686ίΓ6ηΙΙ1Γ, 

Ιΐ9^ϋ ηίιηίιιη) 3ηχί6 (1ί5<ιυΊΓ6ηΐ68. Ιηυη€ΐ(ΐ8 ί|;ΊΐιΐΓ 

681 Ιΐ06 ηΐΟΐΙΟ ΟΐΰΟ 83061*1881100 61 3(1 8306Γ<1θΐί8 Γ38- 

Γΐ|$ίυπι ρτοπ)θΐυ8. Οιιο Γ3θΙο, ν6ΐυΐ Ιυΰίδ 30{;6ΐιΐ8 βΐ 
Οαηιπι» ιηίηίκΙβΓ, {βοι η60ΐία60ΐ 1ΐ3ΐ)υΗ ςυί ίρ5ΐι:η 
ίπιίΐ3η(1ο 3886(ΐυ6Γ6ΐυΓ, 86ΐΙ οοιηίυηι νίπηίοοι, ηΙ 
ίΐ3 (ΙίοΑΠί, οοπο6η1υιη Ιηίβηΐΐεηε 61 3(1 βυηιπιαηι 

Ιΐ3ΓΠ)0ΐΓΐ3Π) 6νβ1ΐ6»8, 80^61103 €θη8θίθΙ1(18 ΓΐΐΊΐ νίΐ8 

Μίΐ|;ί8 πΐ39ί8ςυ6 Ί^ιΧυτ 83ηοΙί8 88επΩεϋ8 ορ6Γ3ΐη ιΐο- 
(1ίι,(Ι1ν1ηί8ρ53ΐηιί8 6ΐ Ιιγιηηίδ ίηΐιχδίι, 6ΐ 8Πα '.ΰέ'.ι 155 ΕυδΤλΤΠΠ ΤΙΙΕδδΑΙΟΝΓΟΕΝδΙδ ΜΕτΠΟΡΟΙ,Ττ.Ε ίδΐ 

ίιι Γαιιιιι:ο«Νιιιι βπ.Γ.Ιοι ιπιι, :ιΙί» ίη »ιι?ρ αηίιηχ Πιο- Α μιευτικως, αδριον 81 προβλησόμενον χα\ το7ς &«ο- 
βαιίΓΟ Γ6€θηιΙί(Ιίι, «Ι ηαχ Ιιθ4ΐ§6, 1)θΐΓι ΟΒοοηοιηί ιη- λαύεκν ΙΟέλουσιν. 
8ΐηΓ, βί5Ί Γ656ΓΤ2Γ&1, ρο&ΐπ<ϋβ, βΐ ςυί ϋβ ρβΓΓΓυί 
(1ϋ5ίιΙθΓ3ΓθηΙ, ΙβΓ^α ηοβηβ 6\ρΓ0ΐηρ6ί1. 

15. Ργο ΙιαϋίΐΔΐίοηβ ρΐβτυηιςιιο ΚιαΙ)6ΐ)αΙ βειίβηι 
όίνίιι»ιη« ίη ςυα ν<ίΙϋΐί ρΙαπίαΚιβ ριι1ΰ1ΐ6ΓΓίιηθ9 Γγιι€- 
ΐυ$ Ιυΐίΐ. Παηβ^ίιηβ ί^ίΐιΐΓβοΙ €ηηΐ€οη$ρβχίΐ(ΐιιίΙ>υ8 
ρπαβ 3»8υ6ν£Γ3ΐ ορ£Γ&ιη (ΐΑπίβπι, ηίβί Γοηβ ϋβ ϋβ 
ςιι» ιηηχίηιβ ηοοβββιΐΓία &υηΙ ΙιοηιίιιίΙ^ιιβ, ιΙίβρίΰθΓβ 
€034:1118 68861, V. €. (1β 3£;Γίοιι11ι»&. Νβςιιβ βοίαιη 

βΐΐίηΐ ρβΓ ΐηβΓΟβηαΓίΟΒ (6ΓΓ&ΐηΑ<ΙρΐΌ(1α€6ηϋθ8ν8Γί4)8 

Γηιοΐυβ 6(Γο(ϋβη<ΐ8ΐη ευΓ&νΙΙ, 86(1 6ΐΐ2ΐιι ρΓορΓϋ8 
η)8ηίΙ)ΐΐ9 68 πι 8θΙ1ί€ίΐ8νίΙ, Ι«υ<ΐ8ΐ>ίΐ6 Ιιθ€ €886 ορυ8 
]υ(Ιί€8α8 61 Ιιοπιίη6 ιϋ£[ηυιιι. Είβηίιη 61 ίο ΐ6Γη βΙ 
ίη α)8Γί ΐ3ΐ)0Γ&ηΙ 1ιοηιίη68 : 61 ηΐΑηβ ςηίάβιι» («Ιμγ 61 ιε'. Οΐχος β& αχηφ }|ν ώς τ& πολλ& ό γοΰ ββοΰ 
οίχος, Ιν φ οΤον ταφυτευμένος χ&ρπ(μον Εθαλλεν. 
*Ολ(γα ουν 6 ήλιος αύτ6ν έώρα Ιμφιλοχωρουντα τοΙς 
«ρώην βυνήθεσιν, οπότε τυχ6ν έπΐ9Χ<ψ«σθα( τι ε$ε{ 
των δαα τοΙς χατ& χόβμον Αν«γχο»ότατα - 6ποΙον βή 
τι χα\ ή «ερ\ γήν αυτφ έργασ(β. Έγάπα γάρ ου 
μόνον θητιχβΐ; χερσιν Ανανκάλλειν τήν γήν-είς τ:*ν• 
τοδαπ^ν φότευμα» άλλα χαι\ Χ^Ρ^^ πονε!σΟαι περ\ 
αυτήν, εύγενίς τούτο έικιχρ(νας Εργον εΤναι χαΐ &ν- 
θρώπφ προσήχον. Δυείν γάρ τούτων, γ4|ς τε χα\ 
θαλάσσης, ταύτης ρΛν ή Εργασία ΕπεΙσαχτος Οβτε- 
βΐιΐίΐίηπι 86ηοπΙ>α8 ΐ6ΐιιροΓί5ηβ ίηΐΓ0<Ιυ€ΐ8 βυΐιΐ 61 ρον χρόνου, χα\ ούβ^ πεφίλημένη τοΙς εθΕλουσι μα- ίηίβη$3ΐΊ8 ({ϋΙ €ΐία 6( 86ειΐΓ6 νίν6Γ6 οηρίυηΐ ; Χ^τψλ 

Ζΐΐίβίν^ ΗΐρΟΐβ ηΐ8ΐ6Γ, (ΐ68ί(1βΓ8ΐΑ (ϋϋ^ίΐ 61 ΒΙΒΟΓβ 

6θηφΐ6€ΐίΐιΐΓ 608 ςιιί ίρ8ί Αΐ11ιΧΓ6ηΐ, 61 Νβρίυηαιη 
£Γ€6ΐ)8 60$ ςυί ορροΠιιηο ΐβηιροΓβ 16ΓΓ8Π1 οοΐυηί, 
€οη86Γν3(. £$1 ροΓίΌ 3£Π€υ1ΐαΓ8 1>οηαπ] 3ηΓιςιΓΐ8- 

8ίΐηΐΙΐη, 0ρΐΙ8 (ΙίΙαηβ, Γ68 ραΐ€ΐΐΓ.1 61 86€Ι1Γ8, 8Γ8 

1ιοηηιιΐΙιιΐ8 εο^ηηΟ. 

16. Ηΰβ6 ί^ίΐιΐΓ 61 &ΐιηΙ1ί3 ςυίϋιιβ 9|;π6ΐι1ΐαΓ3 60ΐη- 
ιη6π(]:ιΐυΓ, ΡΙιίΙοι|)6ΐιηι βϋ ί1ΐ3ΐη αΙίΓΗΧΑΓαηΙ, ρρ»- 
ΐ6Γβ:ι (|ΐιθίΙ $υ(!ου1)υ8 €θΓροη8 $0Γ(ΐ68 ϋβΙβΓ^εηΙιΐΓ, 

£1816 Ιιοηιο ΓοΓίίδ 36 Γθ!)υ8ΐα8 3(1 3£;6η(]ΐΙΠΙ ΓβϋιΓί- 

ΙιΐΓ. ΟυαΓ6 ΙΓΐ6 ςυοςυο η)6ΐίυ8 6ΐί£;6ΐιιΐΗΐη 6886 ]υϋί- 
οανίι, 61 6ΐιηι 86Ιγ61 ςιΐ3η1ιιηι 8υ(]οπ8 3£;η6θΐ3, υι 
οΟιιίο 8αΙϊ.ΗΓα6ί3(, 6 6θΓροΓ0 ρΓθίυη()3(,8ί(;αίϋ6πι η(Ι (^ τών σαρχώνό γεωπόνων, χαΟότι χαΐ Ιν Ιβρώτι προα - χρά τε ζζν χα\ &χ(νδι»να * γη βΕ ποθούμενη, δσα χαΐ 
μήτηρ, φιλεΐ τε χα\ ασπάζεται τους χυπτάζοντας 
τζρϊ αυτήν, χα\ τ^ν Άσφάλιον προϊσχομένη συντη- 
ρεί του; γεηπονοΰντας εΙς χαίριον. ΚαΙ Εστίν ή 
γεωργία ή όπωσούν'άγαθδν άρχΕγηνον, πλουτοποών 
Εργον, άχίν^υνον χαλ6ν, τέχνη συγγενής άνθρώποις. 

ις^. Ταυτά τε ο5ν, χα\ βσα τοιαύτα σεμνά τή^ 
γεωργιχή:, χαθεΤλχε τδν ΦιλόΟεον εΙς αυτήν, χα\ 
βτι του χατά σώμα πηλού έξιχμάζει, χα\ οΟτω στε- 
γανών έχείνον ποιεί χα\ χαρτεριχ6ν εΙς Ιργα. Έφίλο- 
σ^Φησε τοίνυν, βέον είναι χάνταυθα έπιχρΐναιτ^ 
χρειττον * χα\ ε:βώς, όπόσον {δρώτα ε {ς βΕον έx6λύ^ει οοιη6(ΐ6ΐκ1ιιιιι ρ3η6ΐη ηοδίηιηι ίη 8υ(ΙθΓ6 Γ3ΐ-ί6ί 6θη- 
(Ι6ηιιΐ31ί 8υηιυ8, 61 ουηι 8ιι(1ογ6π) 36 1>οη3 ίπ^6 ρΓο• 

βπ6Πΐΐ3 60Π)ρ3Γ9Γ6ΐ, 3ΐςΐΙ6 ΙΐΧ6 ΐ3η66ΠΙ (]6ρΠΐη6Γ6 

ροΓ}ίρ6χ 18861, 1)3η6 3Γ(6πι βπιρίβΰΓιΚίΓ πΐροΐβ ςηοβ 

\ϋ»υΐ $υ8ΐ6ηΐ3ΓβΙ 61 ί'3Γη6ΠΙ 6Χΐ6ηυ3Γ6ΐ. δίε νίΓΐιι» 

Ι6ΐη βίιηπΐ οαιη νίοΐιι 1υ6Γ3ΐυ8 οι 16ΓΓ9Β 1)οη3 ςιια; 
6ΐί3πι ίπ 3ηίπ)3πι Γ6(]υη(!3Γ6ηΙ ιΐ80ΐυ$, 6( 8υί8 ίαηιί- 
Ιΐ3ηΙ)υ8, 61 ρ3υρ6ΓίΙ>ιΐ8 6 ]η8ΐί Ι31}0Π8 ρΓονοιιΙα η6- 

66883Γί3 (]ί8ΐΠΐ)ΙΠΐ. Νυη(]υ3Π1 6ηίηΐ €ΐ68ΐίΐίΐ 6Χΐΐ3(Ι- 

ΠΓβ ΓοηΙβηι 8αυιη ίη |[Γ3ΐΊ3ΐη οοΓαιη ςυί δ'ιΐίπΐηΐ, 
ηιίηυ8 8ϊ1)ί 61 8ΐιΐ8, ηυβηι Γΐ'3ΐΓίΙ)υδ ίη ΟίΐΓΐβΙο 6θη$υ- 
Ι6η8. 

17. Ι1χ€ 3Μΐ6ΐη οπιηίβ π<ιη 8ο1υπι οΙΓεοβΓυηΙ, υΐ 
6αη6ΐα8 νϊΓ ΐ3ΐιϋ3Γ6ΐυΓ, 61 1)οη3 Γαηιβ 8ρΙβη(ΐ6Γ6ΐ, 61 ώπου φαγειν τ6ν άρτον ημών χαταχεχρίμεΟα, χα\ 
ταλαντεύσας πρ^ς έχεΙνον τά έξ αύτου χαλά, χα\ 
χαΟέλχΣΐν αυτά |5οπης λόγφ διαγνοΰς, γίνεται της 
τέχνης ταύτης εΙς βίου τε πορισμών χα\ τηξιν σαρ- 
κών κα\ άρετήν έν ταυτφ χα\ βίον τεχνωμενος, 
χα\ ούτω ποριζόμενος τά έχ γζς άγαΟά δια6αίνοντα 
χα\ Ες ψυχήν, τοΙς τε οΕχείοις έπεμέτρει τ6 άρχουν, 
χα\ τοις βεομένοις έχ διχαίων πονημάτων έσιτομέ> 
τρει τά δέοντα. Ουδέποτε γ^ρ άνίει έξαντλών τήν 
π2ρ*αύτψπεριούσιονδεξαμενήν τοις διψώσιν αυτής, 
ού τοσούτον. Εαυτφ χαΐ τοίς αύτου πονού^ιενος, ε!ς 
όσον τοΓς Εν Χριστψ άδελφοΤς. 

ιζ*. ^Ησαν δΕ άρα πάντα ταΰχα τψ άγίω ού μόνον 
αΓτια του απλώς Εν βίφ σεμνύνεσθαι, χα\ εύχλείαις Γ6Ι656Γ 68861 ¥61*1)18 61 Γ^οΐίδ ςοίΙ)υ8 Ιΐιβοπα Μ "^ έλλάμπεσΟαι, χα\ Εν λόγοις χαΐ Εν Εργοις εΤναι πζρί ρπαχίδ οοηεΙίΙυίΙυΓ : 86ϋ Ιΐ3ΐ)ΐΓιΐ 6ΐί3πΐ8υιηιηυ(ΐι 3ΐι• 
χίΐίιηη ϋίνίη1ΐυ$ (1ίΐΐυ:η, ςυαίβ 06υ8 0θη66(ΐ6Γ6 8οΐ6ΐ 
ίΙ1ί8 ηυί ίρδίιπι δΐιιιιπιορβΓΟ (ΐ65ΐ(ΐ6Γ3ηΙ, 6Χ3ΐηίη3ΐί 
ηίΐΏίΓυηι (ΐ6$ίϋ6Γϋ ρπχπιίυπι βρίβηιϋιΐίδδίιηυπ) Γ6ρ6η«- 
(16118. ΡΓΰΟΐϋΓηικιηι 6ΐιίηι ςυο<1 αΐίοςυίη ίηϋί^βηΐίϋυδ 

3ΙΙΧί1ίυΐΙ1 Γ6ΓΓ6Ι ρ6Γ ρΓ6668 6ΐ υπεΙίΟΙίΟηΐ (οΙβΟ 6Χ8α1'- 

ΐ3ΐίοηί8, υΐί ΓβαΙηιΟΓίπη 3ΙΙ6Ι0Γ 3ίΙ^), 6ΐπΐ3ηιιυπι ίιη- 
ροδίΓιοιιβιη, 6ΐί3πι η)η§π3 ίεοίι ππΓ3οιιΐ3, ρβηββ 

αΙί38(|υ6 Γ63 3(1 νίόίΠΠΙ Μ606$83η:ι8 6 Π)ίΐΐίηΐί8 ρΗποί- 

ρΊί8 3() πιβςηαπ) ηιιιιΐ6Γυιη 3()3υ{;6η$, 866υη(1υηι 
1)οηιίηιιπ) ({υί τεπδδίιιιβ ρΓΟίηίδίΐ, (]ηο(Ι ϋ ςηί ίρ$ί 
&6ΓνΊυηΐ 63ΐ1ϋΐη «ιαχ ίΙΙϋ Γοοίι, ίρ^ί (]ΐιθ(ΐιΐ6 Γβεΐιιη βλεπτον, δι* Δν θεωρία χατορθοΰται χαι . πραζις * 
άλλα χαί τις μεγίστη προσθήχη Εχ θεού, οποίαν 
αύτ^ς οιδεν έπιμετρίίν τοΤς άχρως ποθοΰσιν αύτ6ν, 
έξαριθμούμενος τ6ν πόΟον, χαι αντάλλαγμα διδοΰς 
τ6 μεγαλεΤον τής δόσεως. Δίχα γάρ του άλλω; βοη- 
θεΓν τοΓς χρήζουσι διά τε ευχών χαι αλοιφής (ελαίου 
άγαλλιάσεως, χατά τ6ν Ψαλμίρδδν ), χα\ χειρών Επι- 
Οέ:εως, χα\ τεράστια χατειργά^ετο θαύματα, άρτους 
τε χα\ λοιπά σΤτα έξ αφορμών όλιγίστων εΙς πολύν 
αριθμόν πληθύνων, κατά τον άψενδώ; έπαγγειλά- 
μενον Κύριον, ώς οΐ αύτ^ν θδραπεύσαντες, 3ι εκείνος 
7;οιει, κα\ αϋτοΙ ποιησουιι, χαί που χα\ μείζονα* * Ρδ3ΐ. χιιν, 8. 157 ΙΑϋΟΑΤΙΟ 8. ΡΗΙΙ.ΟΤΙΙΕΙ 0Ρ8ΙϋΙΑ?ίΙ. 1«'8 

χαΐναμιε^ων ούδΐν εχόντων, άλλ3^ πιντελώ; 8ιαχέ• Α 8ΐηΙ, 61 ΓθΓθΜ6 ιη9]θΓ3• Οιΐ2ΐη«]ο βηιηι 1ιογγο3 ηίΐιίΐ νΐιΐν, Ιχφορών τοΓς έν ένββί^ τί χρή^κμα, χα\ οΟ 
|ΐ4νον αύτο, άλλ& χα\ οΤνον σχεβ(άζων χατί ΐ6 Ιν 
Καν^ Οαυμα τ& εύαγγιλιχ&ν, χα\ οΟτω; Αρτφ μέν 
στηρίζων, οΓνο) δΐ εύφραίνων τάς των δεδι^ημένων 
χαρδκας. Λέγεται γάρ χα\ ιτιντεύεταΕ, οτι χαιρός 
τις ή ν τότ• , χα\ οίνο^ ούκ ή ν το7ς αΟτοΟ έπι- 
δ^έσι. Κα\ αύτο\ μέν Ιλάλουν τά πρδς (κβ^ίαν, ύπ^ρ 
ο^ ΙλεΙίΕοντο* 6 δλ Θβ6; έπήχ,ουβ, Χ9ΐ\ τφ αύτου θι- 
ράχοντι ΦίλοΟέφ έπιτάξας, χατβπράςατο δ(* αύτοΟ 
τό χαλάν. Ποτάμιον γάρ τκ αύτου ιτου παραι^^έον. 
Ενθα ή β^ησι;, ε(ς οίνον μ&τέβαλι, σταυρόν τυπώσας 
Χ2ΐ ΙίΜυξάμενος. ΕΙ δέ πέτρα παλακτάτη &χ£(νη 
ρά^^ ιιληγε?9χ Οδωρ έξί(&όηξε, χα( τις γ!) μέλι 
χα\ γάλα θαυμαβ^αν Ιφηνε σύ^^οιαν, χα\ ποταμο\ δ&» Γ0ΐιΐίη6ΐ)&ηΐ, β6(Ι ρΓΟΓβαβ υ&οιια ΟΓβηΙ, ίΙ1ΐ3 ςιιί ίιιΟ' 
ρί» ΐ3ΐ)0Γ:ΐΓ6ηΐ, ηοη ιοίιιιη ίΓαιηβηίαιη ε^βδβίΐ, 86(1 
6ΐί9ΐη Λά ίη$Ι&ηηίΓα6υΙί ςαοιΙ 86€υη(1αιη Ετ&η|^6ϋιιιη 
€αη9Κ βνβηϋ, τΐηιιηι ΓβειΙ, Ιΐβ ιιΐ ρηιιρβηιιη ηπίπιοβ 

Ρ3ηβ €ΟΓΓθΙ)ΟΓ3Γ6ΐ, νίΠΟ ΑΠίβΙΤι 1χΐίΠε3Γ6ΐ. ΝαΓΓΟίΜΠΙ 
βηίΠΙ 61 (ΙιΙβ (ϋβ;ηΐ1ΙΙΙ 68( \\\ύ ΐ6ηΐρθΓ6 86θί(ϋ8δβ, 111 

Ιιοϋήηββ νΐηι ρβιιιιπα ΙαΙιοΓΑΓβηΐ• Οιι»γ6 ιι(Ι 06ηπι 

ΟΟηΤβηί, υΐ ίρ80Γαΐ1Ι 6β68ΐ3ΐί 8Π0€ηΓΓ6Γ6(, ΟΓ&ηιηΐ. 
Πβυβ 8υ(6Π1 609 6Χ30(1ίνίΐ, 6ί δΟΓνΟ 8110 ΡΙΐϋΟΐΙίΓΟ 

ρπροβρΗ , 61 ρ6Γ 60ΐη »υχι1ίιιιη ΙυΙΙΐ. Κίνιιΐιπη 6ηίιιι 
ςιιί Πΐίΐη €αΐ8ΐπι!ώ82ΐιη Γ6|;ιοη6ΐη ρη£ΐ6Γ0α6ΐ)9ΐΐ, €Γυ6ΐ8 
8ί9η3€αΙο ρΓ66ίΙ>ΐ]5ςιιβ 3()Ι)ίΙ»ίιί8 ίη ν'ιηυιη ΐΓαηβιηΐι- 
1&νί1. δί &υΐ6ηι ηιρ68 ΠΙη 3ηΐί{|ΐΐ3, 1)3€υΙο ρ6Γ€ηΐ33 
Αςιΐ3ηι ρροΓαϋΙΐ» 61 Γβ^ίο φΐ»(ΐ3πι ιηίΓ36υ1ο$β ιηβΠβ οΐ χαΐ αΟτο\ γρχφΐχο\, ε Ις αίμα μετετράπησαν - πα- Β 61 13610 ίΐαχϋ, ϋ6ηί(|ΐΐ6 ΟυνΗ» ςποΓυηι 5€Γ!ρΐιΐΓλ ραπηχτέον τα?ς μβταβολα7ς&χε(ναις χα\ οΤνον τούτον 
ποταμφ (^ύσαντα, ού σταφυλής αύτ6ν αίμα , βιποι 
^ν 6 μωσαιχώς ληνοβατιον, δεξιάς δέ Υψίστου βροχήν 
έχούσιον, άφωρισμένην το7ς δεομένοις αύτοΤς. ΚαΙ 
δή Οεωρητέον ένταυΟα, δτι Θεοΰ δεδ(«)χάτος, του των 
θαυμάσιων, του των τεράτων, του των δυνάμεων, 
του τ9)ς αληθείας, Ιδου Οΐυμα τούτο μεΤζόν τι του έν 
Καν|, χαΟάπερ αύτδς έπηγγείλατο, Ού πίθοι γάρ, 
ουζ& πιθάχναι, ούδ^ αμφορείς, ούδ.1 )άγυνο<, ουδέ 
Ρ!χοι, ποτάμιον δλ όλον οΓνφ βλύζον διά του Φιλο« 
Οέου, προ^ι&έει τοΤς ήξιωμένοις τοιούτου τέρατος. 
Κα\ τοΟτο μέν ούτω πρ6ς χρηστότητα συμποσιακή ν. 

ιη'. Έπε\ δέ πολλή χαΊ Ιν ταΐς θαυματονργίαις 
διαφορϋί τα?ς Ιχ των του βεοΰ άγΕων (αΐ μέν γ&ρ 
αυτών ύγιάζουσιν, αΐ δέ τρέφουσι, τινές δέ χαΐ τ6 
Αλλως ένδέον άναπληρο•:σιν, δτβ τινές δίονται, τά 
μέν άπάγουσαι, τά δέ π^ράγουσαι, Εστί δ* ο (ε άπο- 
τελούμ<ναι χαΐ πρδς φόβον χα\ Εκπληξιν, όπο(α χα\ 
ή τήςχατηραμένης συχής, δι* ή; τ6 Ίουδιΐχν^ φΟ- 
λον, χαι δσον δέ άλλο τοιούτον, τήν του Θεού έξεπλά- 
γη δύναμιν, ώς μή μόνον ζ'οογονοΟντος, άλλα χαΐ 
θανατουν δυναμένου, μηδέ μόνον τ^ χατ3^ ύγίειαν 
ύγρόν χορηγοΰντος, άλλα χα\ άποξηραίνοντο;), ενήρ- 
γησε χαιρου λαλουντος χα\ 4 Φιλόθεος θαύμα, σκοπού 
τίνος τοιούτου ίχόμενον * ΑίΟον γάρ ούτε χερσί λη- 
πτδν, οδτε ώμο'.ς φορητών, οδτε οΤον χυλίεσθαι,άλλ3ί 
γής Αχθος είναι, χαί τι χαΐ βλάπτειν, όποΤα πολλ3^ ιη6ηΐ!οη6ΐη Γ3€ίΐ, ίη 83ΐιβυίη6ΐη οοην6Γ8ΐ βιιηΐ : ΙβΙίβ 
οοηνοΓβίοιΓιϋιιβ 3(1(1ί (Ι6ΐ)6ΐ 6113!» 1ιο6 νίηπτη Ιιι γι- 
νυΙο 0υ6η8, ηοη ς[ΐιυ6πι υν» δβηβηίβ, οι! τίΚοοΙβ 
611ΠΙ Μθ]Τ86 (1ίχ6Ηΐ, 86(1 ([Γ3ΐ3 ΑΗΐ8$ίηίΐ1 ςυ38ΐ ρίονίβ, 
626ηΐίΙ)α8 ίΙΠβ (Ι68ΐ1η3ΐ3. Αηίπΐλ(Ιν6Γΐ38]3(η, ηαοΒβο, 
εοηο6(ΙβηΙβ 060, ςηΙ 68ΐ 06ΐΐ8 ιηΐΓ&οαΙοηιηι, ρτοάι- 
|;ίθΓυπ), ροίβηΐίχ, Τ6ηΐαιί8, ιη3]ιΐδ Ιιίο ηιίΓαηιΙυιπ 
€0ηΐί|$ί88β ίΐϋο ίη Ολ^λ ί30ΐο, ηυβπιβάιηοιίηηι ίρ8β 
ρΓΟπιίκίΐ. Νβςιιβ βηίπι ϋοΐίβ, πβο (!ο!1οί.ι, ηοο αιη• 
ρΙιΟΓΦ, η60 Ι3^6η96, η60 υοβπ, 86ϋ Γίτυβ ΙιιΓ^αγ νίιιο 
8Ρ3ΐηπ6Π8 Ρ6Γ ΡΙιίΙοΙΙιβυηι ρΓοΟιιχίΙ ίΙΠβ «ιηί Ιιοο 
πιίΓ3€ΐι1ο (Ιίρί Ιΐ3ΐ)ί1ί 8ϋηΙ. Ει 1ΐ986 ηιΓκΙβι» ίη €θη- 
νίνΙί Π8υπ). 
18. Οιιοηίβπι 3υΐ6πι ηιίΓλευΙοΓυηι 3 Οβί δ3η6ΐί$ 

6(Ιίΐθηΐηΐ1 ρ6Γηΐ3|$η3 6$1 Τ3Γί6ΐ3$ (3ΐί3 6ί(ΙΙΠ(ΙβΙΠ 83- 

η?ΐ3ΐ6ΐη Γ6(Ι(]ιιηΙ, βΐίη νΐοΐιπη &ιιρρβ(1ίΐ3π(, 3ΐί3 3ΐΙί9 
η60688ίΐ3ΐίΙ)υ$ ηΐ6(ΐ6ηΐιΐΓ, ηυπο ι|(ΐίϋ6ηι 3υΓ6Γ6η(Ιο, 
ηυη€3ηΐβηΐ3(Ι(Ιιια*πϋο; δΐιηΐροΓΓοςυχ πΐ6(ιιιηΐι*ΓΓ0- 
Γβπιςηβ ίη6ΐιΓΐ3ηΐ,' βχβι^ιρΠ £;Γ3ΐί3 ίΐΐυιΐ ςιιο Οευβ όΊτ\% 
(ΐ6νοΐ3 651, ςιΐ3Γ6 Ιπ1)ΐΐ8 ^υ(]3^^3 6ΐ οηιη68 6}υ8!ηοϋί 
|;6ηΐ68 3(1 Γ6νβΓ6η(ΐ3πι 3(1ιηοπΙΐί βιιηΐ ροΐ6ηΚί3Πΐ Οΰί 
ςιιί ηοη Ι3η(υ(η νίνΐΠοβΐ, $6(1 6ΐί3πι πιΟΓίβπι ΙηΠί- 
(ΐ[βΓ6 ροΐβ5ΐ, ηοη δοΐυιη δυεουηο νπίβΐυϋίηΐ υΐίΐ6ΐα 

&υρρ6ιΙίΐ3ΐ, ν6ΓΗηί1 6Χ3Γ6$ε6Γ6 (|ΙΙθηηβ Γ30ΙΙ), 16Π1- 

ροΓ6 ρο5ΐιιΙηη(β, 6ΐί3ηι Ρ1ιίΙοΐ!ΐ6υ$ 6ι]ί(ΙΙ( ηιίΓ3€ΐιΙυπι 
ςιιθ(1 Ι3ΐί πιοιίο 8686 1]αΙ)ΐιίΐ : 1•:φί(ΐ6πι ηίιηίηιπι ςυί 
η6ςυ6 ηίΐ3η11)υ5 €0Π)ρΓ6ΐ]6η(1ί, η6(|υ6 Ιιυπ)6Γί3 35ρθΓ• 
Ι3π η6ςη6 νοΙνί ροΐ6Γ3ΐ, 86ι1 Ι3ηηιΐ3η) π)οΐ68 ίη6Γ8 
γίνεται, λόγον έπιπέμψας, δσα χα\ μοχλδν ε6;χήχα- Ο ]306ΐ)3ΐ 6ΐ, ιιΓι 8Φρ6 6ν6ηίΐ, οΟβηδίοηί 6Γ3(, 8θΙθ νον, ού μόνον διώχλισεν ύττοσιλεύσας, άλλα χα\ μβτ- 
έθηχε. Κα\ ξν άναλάξ^υμά τι χα\ τοΰτο Οαυμα εκεί- 
νου, 8 δίόωιιν ό θε^ς το'ς αύτοΰ μαΟηταΤ;, έτταγγει- 
λίμενο;, χα\ δρη μεταχινείν αυτούς Ιπιτίσσοντας, 
χα\ μεταβιβά^ειν έχ τήοδ2 βάσεω; εΙς Αλλην έλκό- 
μένα πίστεω; πείσμασι. Τίς ούκ αν ένταΰθα έξε- 
πλάνη τ&ν μεγαν ΦιλόΟεον, οΟτω καΐ τοις άψύχοις 
έπιτάττειν δονάμβνον, κα\ τήν Ιπιταγήν βλέπων εις 
Ι^ϊγον προβαί.ουιαν ; Έγκοπή παντδς καχοΟ τ^ 
τοιούτον Οαυμα. Ουκ Αν ώρογλύφησεν, ούκ ανοΐκίαν 
πρ^^ς οΐχίαν ήνωσεν, ουδέ άγρ6ν πρ^ς άγρ^ν, εΐουτω 
δύναται ό ΦιλόΟιος δ'.αιπαν κα\ ^χεταβιβάζειν Αχθη 
βαρύτχτα, Ιν χρφ γής κείμενα, χαΙ, ακριβώς ειπείν, 
άμετάθςτα, Τ6 δΐ δλον φάναι Αλλως ουδείς τοιούτον Τ6γΙ)0 ν6€ΐί3 Ιοοο 3ϋΙιίΙ)ίΐο, ποη 8θΙυιη €οη6υ88αηι 
ίη 3ΐ1υηι δυβίυΙΊΐ, 86ΐ1 6ΐί3ΐη ΐΓαηβροδυίΐ. ΡιΓιΙ 3ΐι(6ΐη 
6]υ8 ηιΐηιοηΐηπι ίη ]3ρί(ΐ6 ρ6Γρ6ΐΓ&ΐαιη 6χ Ιη8 ςπφ 
ϋβιιβ (ϋΗοίρπΙΊβ 11118 οοηοοιίίι, υΙ)ί ρΓοηιίΐιίι Γογ6 υΐ 
ίρ^ί 8θΙο ]ιΐ58υ ηίΐοηΐ68 (1ίπιον63ΐιΙ 3ΐ(ΐυ6 Οιΐοί νί^οΓβ 
6Χ 3ΐί:ι ίη :ι1ί3ηι 86(]6Πλ ΐΓ3η8πιίΐΐ3ηΐ. Ομι!} ιςίΐυΓ 
ηοη η(ΙηιίΓ6ΐυΓ ]ΐ30 ίη Γ6 ιη3^ηυηι ΡΙιίΙοΐΙιουιη, ηιιί 
6ΐί3ηι Γ6ΐ)υ8 ίη3ηίηΐ3ΐΐ3 ίπιρ6Γ3Γ6 ναΐαβιίί, 6ΐ 6π]α8 
ίιηρ6Γϋΐ3 ίη Γαοΐιιπι ρΓ006886ηηΐ? Ηο6 πιΪΓαοιιίιιηι 
οηιηβηι ρ6Γν6Γ8ίΐ3(6ΐη ΙηΐβΓοίάίΐ. Ν6ΐηο ]ηπι 8ΐ3ΐυί8 
8ΐ'υ^ρ6ΐΐ(1ί8 ίηουϋυίΐ, ιιβιηο ιΐοηιυιη (Ιοηιυί, ηοε :ΐ{;Γΐιηι 
3ς;Γ0 3(Ι]ηηχΙ(, ςη3ηϋθ(|υΙιΐ6π• ΡΙιίΙοιΙΐ6η$ΐ3ΐη ΓαοίΙκ 
Ε;Γ3νί;}8ίιηα ροη<ΐ6Γα, 8ο1ο ηιΙΙΐΰΒΓϋηΙία οΐ, ια 3<χιΐΓ3ΐ6 
ϋίεαπ), ίαιιηοϋίΠλ ϋίνοΐΐϋΐο €ΐ ΐΓϋΐι>Ιοο;ιΓϋ ροΐ'-ηιΐ. - -^ »^Ρβ-β^^^Ρ^^^ρ 15> ΕϋδΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕ3δΑίΟΧΐεΕΝ3Ι3 ΜΕΤΚΟΡΟΙΙΤΛ 160 

υΐ ΑϋΙβη οπιιιΐηο αϋΐΟΓ <1ίε»ιη « ηβσιο, ΰοη$ρροΐο Λ <^ν ένβύναμον λπβιλητήρα, ίύρχσύνατ^ αν άμαρ^ 

%ΙαΛς έπι6αλ(7ν, α1τιν&^€ΐς άχο4]ν τψ έχδιχητη Φίλο* Ι3ΐη ροίβηΐβ ιηΙηίΐ«ΐοΓβ« ίυβυβ 081 ίηΙιχκβοβΓβ ρβΰ- 
£«ΐΐ8 ηιιοΓυιη Γ8ηΐ9 2(1 νίηιΐίοίβ Ρΐιίΐοΐΐιβί «ιΐΓββ ρρτ• 
νυΙ{2π ρο»8ί(• 

19. Ου» ααιβιη, ϋπηι λάΐιυο βυρ6Γ8ΐΦ8 ΓυίΙ, οΠα 
ραίΓανβηΐ ιιΓίΓαοιιίΑ, ςυί νίηυΐιβ βΙιμΠο ίη€βη8ί 
•ιιι$ίοα1ΐ•Γ6 61 β^ιίαΐί «ηίίηφ ορβηιιι ίαιρϋηϋβΓβ βία- 
ϋέιιΐ« €χ Πΐίιιβ Γβ((ίοιιίδ ίηοοΙίβ ρβΓεοιιΙϋΓί ροΛβυηΙ, 
8ΐ(|υΊ(Ιβιη «Πη ΙώτΊ» 1Γΐ8ΐοηα8 ΐΓ3(1ίΐ8 ΓοΓοΓυιιίαΓ» 
»ΙΪ8 λίλ 118 ηυί ΙιΟΓυιη ιηΐΓαοιιΙοΓυιη ρ»ηί6ίρ68 ίυ6Γ€» 
Ιιοϋιβςιιβ νίνα ?οο6 ρρχϋΙοαηΐυΓ. 1ί8 βιπηι (1ίαΐΙιΐ8 
ΙιιιιηοΓΒη Ι€ηφιΐ8 «ΙβΟβίΙ, ουιη ποαπί&ί β αιίβίιηίδ 
4ΐιΊ1)ΐΐ5ϋ3ΐη νίιβιη ΡΐιίΙοιΙιβΙ 8ΐιιηηΐ8 8(1ιηΐΓΑΐίοηο άϊ• 

βΐΐαΐη ΰΠΑΓΓΑΓβ νθ1υβΓίΐηΐ18. Ου»ρΓΟ|»ΐ6Γ ΙΙΙΙΟ 3ΐ|6Γ• 

ονβ οοι»ιη6ΐΐ)θΓ8ΐο €χ ϋ8 ςιιχ ιιυο νΐνο βαποΐο βνβ- 04ψ έλ£ύσονται. 

(θ'. "ΟσΛ δ& χα\ &λ).α Ετι (ών ίττ&τέΧετε, θαΰμα 
προχαλούμενα, Ινιιν Ιχ των έχ£ΐσ$ χατά χώραν 
πορίζβσθαι τους έναρέτως φιλαχροάαονα;, χα\ τά ές 
ψυχιχήν εμπορευόμενους ώφέλειαν, τ3ι μέν Ι ξ {«τ^ 
ρίας άναλβγομ^νων, τάί δέ χαΐ ({σέτι κειριομέν^ιν 
τΨ^ς τούτων θαυμ«σιότητος. Ήμ7ν γάρ οΰ χαιρ6ς 
Ινδιατρίβςιν αύτοΖς έπ\ πλέον, προθεμένοις έχ βρα- 
χυτάτων τινών Ιμφηναιι τ6 μεγαλείο ν τοΟ χατ^ι τ>^^ 
Φιλέ9εον πολιτεύματος. Αιόπερ έν^ς τίνος ή χαΐ 
δευτέρου των τούτου ποιτ^σάμενοι μνεία ν, χα\ αυτών 
ούχ οΐίων έξ Ιπι ζωής του μεγάλου, Αλλά μετά &πο- ηβΓαηΙ, 86^ ρθ8ΐ β]ιΐ8 ΐΗοηβηι, ςιια ΐαιοηοϋίαΐβ 2(1 ^ βίωσιν, $Γ ή; άμέσω; τφ παμβασιλει τνιρί^ττ^ θ-φ, 
ϋβιιπι οιηιιίροίβηΐβιιι βνοΐανίΐ πηίιηλ ραΓ9 61 4υ23ί 

111608 !θΙβ|;Γ8, €ΟΙ1£ΐΐΐϋ6ΐηυ8 1)0βΐΓ8ΙΙ1 6Χρθ8ίΐίθϋ€αΐ, 

87πιιυβΐΓί96 ηπΑΐη ίηΐ6οϋίηιυ8 Γ2ΐίοιΐ6 ΙιαΙίΐΑ. 

20. 33ΐη ΡΙιΠοΐ1ΐ6υ8• πια^η» ληαίΐΑ βΐ ιίχιηοϋία- 
εοΓίιιη λΐίΐυηι Ιιοδίίβ» «ϋ Αΐΐίββίπιαιιι βνοΐΒνβΓβΐ, 
ιυυΙΓιβ ΰ8ρίχί5ιΐ8 ί8ΐθΓαπι ίη]υ8ΐ0Γυιη ΐ6ΐ1)αϋΐ6Γ ροΓ- 
€118518. Ει ιρδίυβ ςιιυβιη ρΑΠβιη ΗίνίηΑίιι ΐϋΓοηιΐ8 
ϋ(!Ί, <)υοι1 21116ΠΙ1 ΐβΓΓβηιιη εΐ Ιιαιηϋβ 6Γ&Κ 16ΓΓ8 
Ιΐ8ΐ)6ΐ)8ΐ• ϋβ ςιΐ2 8υιηριυΐΗ ΓυίΙ, (6γγ8, Ιη<|ΐΐΑΐη, Ι^Βία- 
1>υηϋ8](ΐ6 6]υ3(1βρο8ί(ίοη6, ηβςυβ 6ΐΠΰί6ΐΐ8 ι\]α8 ίηΐ€Γ • 
ίΐΗΐη 86υ <1ί88θΙυιίοη6ΐιι, 86ά €0ΐΐ86Γν3η8 61 τοίεηβ 

ΙΟίυΐΟ ίΙΙυΐη Γ66ίρ6Γ6 61 ίο 36ΐΙΐρλΙβΓηΗω €θΐ6Γ6 : 

ςυοιιίαπι »υΐ6ΐη 8ΐΓιπιυιη ΓβΙίηβΓβ 86 είΓουηιεΙικΙΰΓβ ψυχ)) άχραιφνί^ς» νους αυτόχρημα» χαταλύοομεν τ^ν 
λ'ίγον, συμμετρίας έστοχασμένοι, όπο{αν προεΟέ- 
μεθα. 

χ'. Ήδη μίνδ χατά δαιμονίων πτηνών μέγας &ετ^ 
ό Φιλόθεος ^πτερύξατο πρ6ςτ^ν 'Τψιστον^εΙς πολ>βς 
χεφαλάς τοιούτων άνομων βαλών θάνατον. Κι\ είχε ν 
αΟτου τ^^ μίν θειότατον Α του Θεού θρόνος, τ% δέ μ^) 
τοιούτον, άλλ* έχ τών χάτω χα\ γης αυτής, ή γή, 
έξ ής εΠ.ηπτο• χαίρουσα τ|) χαταΟέσεκ ^ αύτοϋ, χα\ 
ουχ επιχειρούσα εΙς φθοράν, εΓτ* ουν διαφθοράν, 
άλλα συντηρούσα, χα\ θ έλουσα μ^ν όλον έχεΤνον δέ• 
ξασθαι χα\ άμφέπειν άείζωον, βτι δ^ μή εΤχε περι- 
σχείν τ^ άχαταχράτητον, άρχουμένη τψ χαθεχτψ ηοη ροΐοίΐ, €0ΐιΐ6ΐιΐ8 Γϋίΐ 1ΐ3ΐ>6Γ6 €0Γρυ8 <|υοϋ 11)8- ρ σώματι ούχ άχρειούντι τήν μητέρα δυσώδεσιν άπο- ΐΓοηο ηοη ίιιΓ66ΐ8Γ6ΐ ν8ροηΙ)υ8 πίλίε οΙ( ηΐι1)υ8 αυΐ 

ρηΐΓ«-ΐίϋίΐΐί8 ίθ6ΐΟΓ6, 86(1 ςΐΐοϋ {ΓΑΐΟδ (1υΐ668ςΐΙ6 6Χ• 

Ιιαΐ8Γ6ΐ θ(1θΓ68, ςΐΐ85ί 8Γθιη8ΐυιη ΙΙιυΓίβςαΰ 6η$61 γ6- 
€6ρΐαουΙυη), Ιΐα υΐ« εϋ{υ8 τιυΙ ρΓ6ε68 ^ Οουηι 
α8Γ6η(ΐ6Γαηΐ ΐΙιιΐΓίβ ίηβΙαΓ, ίΙΙΙαβ 61 €0Γρυ8 ΐαπφΐ^ηι 
:ι1ΐ3Γ0 86α ΙΙίΐΐΓΐϋυΙυπι ΓεΓεΠυηι 68861 οϋθΓ6 φιο 
06113 £80(161. Ηθ€ ρ6Γ 8ηηαπι 1η(6{Γυιη ρ6Γ(ΙυΓ8νίΐ, 
61 8(1ιιιίΓ3Γιοα6ΐη εχοίΐανίΐ, 61 (1ο1ογ6πι ίιι]6είΐ ί11ί8 
(ΐυί 8αηεΐιιιη εοπ3ηιίιΐ6ΐ)8ηΐ ΐεΓΓχ, ςυοιΐ ι1ΐ653υΓ0 
6θΐΐ(ΐ6η(]ο ηοη 1ιαΙ)6Γ6ηι (1ί{{ΐιυιη τεεεριαευίαιη, η&- 
()ΐιβ τ;ΐ8 υηι^υεηΐο οοηνβιιίβηβ, η6<ιυ6 8η)ρΙΐ0Γ3ΐη 
νεηεΓαηιΙο οίεο οοηςηιβιη. ΟρβΓαιη ι^ίΐυΓ ϋειΙβΓυηΚ, 
υΐ 8»ηειυιη εοιιιρυηβΓεηΙ ίη Ιοεο εοηνεηίΰπΐί, «ι ιϋ- 
^ηυιη εο ηιοηυιπεπίυιη εηςεΓεοΐ. Ουοϋ ευιη ΙίβΓει, φοραΖς χα\ σηπεδόνο; δριμύτησιν, άλλ* εύωδιάζοντι 
χαΐ μυρουντι, ώς εΐ χα\ αρωμάτων χα\ θυμιαμάτων 
ήν Οήχη * ίνα, ου ζώντος αΐ (ύχα\ εΙς Θε^ν χατευθύ- 
νοντο ώς θυμίαμα, έχείνου χα\ τ6 σώμα χαΟά χα\ 
θυτήριον, ταύτ^ν δ* είπεΤν, θυμιατήριον όδμής πε- 
πλησμένον εΓη, όποί^ χαίρβιν οΤδε Θεός. ^Ην τούτο 
εΙς δλον ένιαυτόν* χαΐ έΟαυμάζετο χα\ μετάμελος 
ήν τοΙς τότε τ'/ν άγιον χρύψασιν ΰπδ γήν, ότι μή 
τφ θησαυρφ άνάλογον πεφιλοτίμηται θησαυροφυλά^* 
χιον, δτι μή χατά τ^ μύρον τιμία ή μυροθήχη, οτι 
μή χα\ τ6 άλάβαστρον άξιον τού πολυτίμητου ελαίου. 
Κα\ τοίνυν μελέτην έθεντο, μεταθέσθαι τδν αγιον, 
δποι μάλλον έχρήν, χα\ μνημείον αύτφ πρδς άξίαν 
τεχνήσαβΟαι. Κα\ ώς έγίνετο τούτο, χα\ 6 πλούτος 6( 11ί6!ί3υΓΐΐ8 ί&Ιβ 3(1 Ιοεϋΐιι 8ρΐ6ηάί(1ίθΓ6ΐΐ) ΐΓ3η6Γ6Γ- ϋ έχείνος μετεχομίζετο εΙς Ιτερον τιμιώτερον γαζί Γ6ΐυΓ, ρίβειιίΐ ΟΙιπδΓιβηοΓυηι τεβί, ΡΙιΠοιΙιεί Οϋο, 
ιιΓΐΓ3ευ1ο ευιη 1ιοιιογ3Γ6 6( νείυΐ ΓεβυΓΓεείίοηίβ ΐγ- 
ρυπ) 6χΙιϋ}6Γ6. ^3Π1 νεΓΟ, ο ιηΪΓβευΙυιη ίηεύ'αϋίίει 
ςυοεηηι \ίχ υΐΐαηι εοιηρ3Γ3ή ς<ΐ63ΐΙ ν6η6Γ3ΐ)ίΐ68 
(Ιεροβίΐίοηίβ 3(1ηιΊηΙ&ΐπ 86η5ΐπι πΐ3ηυ8 3(1πιον6ΐΐ3ηΐ9 
6ΐ 8ο1ΠεΙΙβ 83061001 εοΓρυβ 8ρρΓ6ΐΐ6η(ΐ6ηΐ68 ευαι 
0ΐ3|{02 εοΓα 8θΙ)1εν3|)3η( εΝίΠ^εοΐεΓ 8υ$6ίρίε1)3η(, 
νεΓίιί ηε ςαί(1 ίΙϋο8 <3οεΐ;Β εοπιρ3|Ι$ (ϋΙΤηβείοοι 
ρεΓΪΓεί. Ι!ΐ6 νεπο οι (1<ίΐοοη8(Γ3Γ6ΐ» 56 ηοη ρεΓϋ88ει 
8ε(1 ίο Οϋο νίνεΓε, ψίνεηΐεηι βοΐεαι (1ίίΓπη|;ί ηοη 

Ρ0856, 8ΠΐΙ)38 η)3ηυ8, ς038ί νίΤ6Γ6ΐ• 6X160838 61 3ί1 

εοιΐ}ρΓ6ΐιεη(ΐ6η(1οηι εοηφθ$'ΐ38 Ιιοηιεπ8 ΙΠοπιηι 
(ΙυοΓοοι 83ηεΐθΓθπι, ςοί ευιη 86ρε1ίε1>αηΐ, ίΐΓ.ρο- 
&(ΐΐΐ, ϋ8(|υ6 ΟΓοήΙεΓ ίηιιίχυβ 3ΐ(ΐαε 8ίθ βυ5ΐοη1;α:ι$, φυλάχιον, ήρεσε τφ τών Χριστιανών παμβασιλ£Γ, τφ 
τού Φιλόθεου βεφ, αυτόν τε άποσεμνύνζι Οαυμασκί»- 
τερον, χα\ τύπον άναστάσεω; χα\ αύτφ ένσημήνα- 
σθαι. Κα\, ώ θαύματος ά^^ήτου, χα\ οΓου ύπερανί- 
στασΟαι συγχρίσεως 1 οΐ μλν τής μεταθέσ^ως ΙεροΙ 
χτιδε μόνες ήρεμα τάς χείρας ύπέβαλλον, χαι πεφει- 
σμένως τού Ιερού έδράττοντο σώματος, χαι Ιμφρόνως 
αύτδ ύπολαμβάνοντες, επιμελώς άνεΤχον, εύλαβού- 
μενοι, μήποτέ τι συντριβέν διαιρεθζ τής Ιεράς έχεί- 
νου διαρτίάς. Όδέ δειχνυς, ώς ου διαλέλυται, άλλ* 
έν Θεφ ζ|)• ζώντα δέ ούχ Ιστι παΟεΙν συντριβ^^ν, 
άμφω τω χείρε διαπετάσχς, ώς εΓπερ έζη, έπειτα 
καμπύλας αυτά; σχηματίσας, ώστε περιλαβ^ίν, χα\ 
τών ώμων χαταπετάσας αυτά; Ιερίων έχϊίνων δύο 101 ϊΝνΟΟΑΤΙΟΝΕδ 

μ£7ατιΓέντων« χα\ αχεριως δρχξάμΓ/ος, χα\ οΟτω; Λ 
£^£ρ£ΐ9άμ£νβς, ανέστη τ€ <1ς δρθιον, χαΐ βήματα 
τ. ία διαβ^ς, χα\ τρΐ9\ ταύταις βάσισι μ&τρήιας τήν 
χίνησιν, είτα κατέπεσε, τεθείς, όποι πεσείν χεχύ- 
ροΑτο. Κα\ οΓαν μίν Επαθον Ιχπληξιν οΐ τηνιχαυτα 
κχρόντες, χα\ μάλιστα ή μαχαριστή βυ&; (ερατιχ^) 
έχείνη ( μαχάριος γάρ πάντως χαέ ό τοιούτον Μπάρας 
βάσταγμα, χα63κ χαί τι φορτ(ον εύαγγελιχ^ν), οΓβαιιν 
οΙ τ^τβ ηεριτιτυχηχ^ες τφ θαΟματι. Έμέ βλ έχ- 
«λήττζι, πώς ποτέ ού παρελΰθησαν φέβφ ο( βαστά- 
σα*/τες, πώς βλ ούχ έςέστησαν άλλως Ιπ\ οΟτω χαι- 
νοτάτου πε(ρα πράγματος. Έγωγ' ουν, εΐ παρήν, 
ούχ άν χατέσχον έμαυτ6ν του ένβδς μεΐναι, ε Ι μή τι 
άρα χα\ βιεφώνησα. Κα\ Γσως μ^ν έχείνοκ Επαθον 
άν τι τοιοϋτον. Τέ γ3[ρ άπειχδς, ούτω συμβηναι, εΐ 
μ)] 6 φερόμενος άγιος άνεζώου έχε{νους, χα\ χατά " 
ούσιν Εχειν Ιδίδου; Έγώ βέ θαυμάζω, χα\ δτι με- 
τατεθείς Ιπλημμυρειτο7ς μόροις ε{ς πλέον, ήπερ 
πρ^ερον, δειχνυς Εντεύθεν τοΙς φιλοθίοις, οίον ή 
πο^; τους αγίους του θεοΰ τιμή, χαΐ £πως δι* αύτης 
έπαύξεται ήμίν τά έχ θεοΰ αγαθά. Τιμωμένου γ3ίρ 
αγίου χα\ χαίροντος, ώς τετίμηται, πλεονάζει χα\ 
τ^ έν έχιίνοις θαΰμα, χα\ παραμένει διηνεχές ε Ες 
{ατρείαν ψυχής «ε της ποΟούσης, χα\ σώματος του 
οεομένου. ΟΓδαμεν γάρ, τάς έπ\ τοΙς άγίοις έχ του 
Ηβοΰ χάριτας εΙς ^μάς διάβαινε ιν. Ούχ άγνοουμεν, 
άλλ* ^'ιχριβώμεθα, ώς Εκείνων χαταντλου μένων το?; 
έχ θεού χαλοίς, άπθ(^((έειαύτά χα\ εΙς ημάς, επειδή 
χα\ άλλως ουδέν τι των τοιούτων οΐ τοΰ θεοΟ θερά- 
ποντες δέονται, δτι μή δι' ημάς αυτούς, θαυματουρ- ^ 
γείν γάρ συγχεχωρημένοι τιμώνται * τιμώμενοι δέ 
αμείβονται ημάς τών χαρίτων. ^Αμειβόμενοι δΕ σω- 
τηρίαν ήμΙν Εχ Θεού πρεσβεύουσ,ι, χα\ ή πρεσβεία 
είσαχούεται» χα\ τά ποθούμενα χαταπράττεται 
αγαθά* ών είημεν μετέχοντες Ενταύθα τε χαΐ εις 
τήν έχεισε ζωήν, Ιχεσίαις μΕν τοΟ ύμνηθέντος με- 
γίλου Φιλόθεου, θεοΰ δΕ Επινεύσει, φ Ομνος χα\ δόξα 
εΙς τους αιώνας τών αΙώνων• *Αμήν. 8. ΒΚΜΕΤΗΙΤ. 162 

ίη $υ1ι!ίπΐ6 $6 βπςοηβ Ιγ68 ραββυβ ρΓοοββδίΙ, ςιιίΐιιι;^ 
6ΐηβιι$ίβ €θΙ1&ρ8υ8 β&Ι 61 $6ρυΙΙυ9 υ1)ί εοΗείϋβΓ&ΐ. 
ΟυαηίοροΓβ &υ(6ΐη οΙ)$1ηρυ6Γίη| ςιιί (υηο χΙβΓαιιΐ, 
Βί ρΓχοίριιβ 1)6λΐ^ ίβΐί (Ιυο νίΓί 83ηοΙί (1)6η1ϋ8 βηίιη 
ΓβνΰΓα ηιι! Ιλΐ€ ρορίαΐ οηυβ νβΐυΐ ςιιοϋιίαιη οηιιβ 
βνηη^^βΐίοϋηι), 8€ίυηΙ ηυί Ιιιηο ιπιταϋαίο πιΙβΓΓυο- 
Γαηΐ. Ε^ο Γυίβηι ιώϊγογ, ςυοηιοΜο ροη^πίβδ ρπ6 
ιηείυ ηοη ιτοπαί βίηΐ, ςιιοιηοιίο Ιη Γβ Ι3ηι ΐιον:ι 
αίςυβ ίη2α(Ιϊΐ3 ηοη ιηβικβ βχοίϋϋπηί. Εςο ςιΓκΙοπι, 
81 9ίΓαί86ΐη, &(] ιηίιιίηιυιη ρςπη3η8ΐ8δοπι &ΙΙοηίΐυ!«, 
ηβιΐυπ) νοεβιη ρΓ0ΐυϋ$86ηι. ΕΙ Γοπββββ ςυίιίοιη ίΙΙί 
βίιηϋβ (ΐυίιΐ ρ&88ί βυηΐ. ^αοιηο(Iο βηίιη ίιιιρΓθ1)3ΐ)ΊΙΰ 
681 Ι&Ιβ ςυίά βνβιιίδββ, ηΊ$Ί (|υ6ΐη Γ6Γ6ΐ)3ηΙ 8αιΐ€ΐιΐ8 

ίρ808 λϋ ΤίίαΠΙ Γ6Υ0€α8$6ΐ βΐ ΙΙ&ΙυΓαΙί 6Χ8ίδΐ6Ι1ΐί;£ 

Γ6(Ι(ϋϋί586ΐ ? ΓοΓΓΟ ηι'ίΓΟΓ ςυοά ειίαπι ΐΓ9π8ΐοε3ΐυ8 
8ΐ)υη(]&ηΓιοπ ςυ^ιη ρπυ8 υη^^υβηΐο 8€&ΐϋπν6ηι, 
ΟδΙβηιΙβηβ Ιηϋβ ϋ8 ςυί Οβυπ) 3ΐιΐ3ηΐ ςυηηΐο 83η€ΐο8 
ΗοηοΓβ 06υ8 ρΓΟδβςυίΐυΓ, 6ΐ ςυοηιοϋο 1ΐ3€ ηιίοιιβ 
1)003 (ΙΊνίη3 ίη ηο8 ΓΰϋυηιΙβοΙ. 0υ3ηι1ο βηίιη 8αιι- 
0108 ΙιοηοΓΑΐΟΓ 61 ΙιοποΓβ {[αοϋβΙ, ιηΪΓ3ειι1υιη ςιιο- 

ηιΐβ ίη€Γ6ΐη6ηΐ3 03ρί( 61 ρβΓρβΙυΟ ρθΓ(ΙΐΙΓ3ΐ 3^ 11)0- 

<Ιϋ1απ) 3ηΐπ)χ 46δί<ΐ6Γαηΐί8 αίςυβ οοΓροΓΪβ ηΐ(1ί£;6ΐι- 
(18. δοίιηοδ οηίιη ([Γ3ΐί3πιι Οβί Ιη 83η6ΐί8 οοηδρΊ* 
οπαιη 6(ίαηι 9ά ηο8 ΓβίΙυηϋαρβ. Νοη ίςηθΓ3Π)υ8, 80ιΙ 
ρ6Γδΐΐ38ί88Ίιηιιπ) ποΚιίδ Ι)3ΐ>€ΐΒυ9, οβηθΠοίβ ϋίνίηλ ίιι 
ΠΠδ 3οευιηυΐ3ΐ3 3ϋ ηο8 ΐΓαηδίΓβ, δί(|ΐιΐϋ6η) ^ΟοΊ 
86Γνί ηΐΐιίΐ 6]υδΐηο(1ί ορυδ ))α1)6ηΐ η'ΐδί ρΓορίβΓ ηοβ. 
ΡΓορ(6Γ63 οηίπι 4|υο(] Γβουΐοΐβιη ηιίΓ3€υΙθΓυηι ρ3' 
ΐΓ3ηόθΓυιη βεεορβΓυηΐ, α ηοϋίβ ΙίοποΓΑηΐυτ : ρΓ• 
ΙιοηοΓβ 3υ(6πι 1)6η6β6ί3 ηο1)ί8 ΓΡρ6η(Ιυηΐ. Ε3(16ιη 
(Ιβ 63083 83ΐυ1ΐ8 ηοδίΓΧ βΓ3ΐί3 αρυϋ Οβυιη ίηΙβΓοο- 
(ΙυιιΙ, βΟΓαηιςυβ ίηΙβΓΟβδδίο «χαυϋίΙοΓ, βΐ (ΐ68ΐ(]6Γ3ΐα 
1)οη3 6θη66(]υπ1ιΐΓ, ηυοΓυιη υΐίη3Π) ρβπιοίρβδ 03- 
πιυβ Ιιΐο βΐ ίη ΓυΐυΓ3 νίΐ3, ίηΙβΓοεϋβηΐβ οβΙβΙίΓαίο 
η)3βηο ΡΗίΙοιΙιβο 3ΐ(|α6 3ηηιΐ6ηΐ6 060, οαί Ιιγιηιυβ 
61 |;ΙθΓί3 Ιη 8Φουΐ3 βχοαΙοΓυιη. Αιηεη. =α: δ. ΒΕΜΕΤΒ1Ι ΜΑΚΤΥΒΙδ 

1ΝνθΟ\τΐΟΝΕδ. Του αντον χατίΛτ εΙς τΐ^τ αγιογ μεγοΧομάρτυρα 

Αημήτρίοτ, 
&ΙΛΜ Α'. ^Ηχος πλαγίου τετάρτου. Στανρότ χα- 

α•. Ό τφ πελάγει τών σών Εγχειρών άθλων, θαυ- 
ματουργέ Δημήτριε, ώς ευθαρσή; Ελέγχεται, χαΐ 
πλέον ώς τολμηρός, Επε\ τοΤς θαύμασι λιμνάζεις 
άπλετα, ώς Εχειν δυσεχπλεύστως, εΐ μή. . • νήσας 
Ισχΰν «ύτψ άνωθιν χαταπέμψειας, Ελλιμενίσαι 

Ε'Ι σέ. 

β'. Παράδεισος ώς τρυφης τό γενναΤον σώμα του 
αθλητού πεφύτευται το?ς άπολαύειν Οέλουσι. Κα\ Α Ε)ηί<ΐ€ΐη ϋαηοη αά ζαηείηιη ηαρηηηι ηια^ί9^^η^ 

|>^ΙΜ«ΙΠΙΙ}Ι. 

ΟΟΕ Ι• δοηιΐ8 &η)1ιί({ΐιί ςυαηΙ. ϋτηαη ΰηηι εηι/• 

Ι. 1ΙΙ6 ηυί ρ6Τ ιη3Γ6 ργφΠογηπι (αοτιηη δβ οοηι- 

ιηίΐΐίΐ, ΐΙΐ3υπ)3ΐθΓ86 ΟβηβίΓί, ιβηηιΐΒΐη 9υϋ3χ, ίιηο 

ΐβιιιοηΓίιι• 3ΤβοΙ1βτ, »Ι(|«ιΙ(ΐ6ΐη ρΓοιΗβϋδ ιιι3Γ6 ρη»ρ 

'^ ι^€ηιιαι, 6 ςαο νΐχ βιηβΓ^ίΐυηιί... νίΓ«8 ίρβί 

θβινρβτ ηι1ΐΐ38 III ΐΓληβιηββΐ λά Ιβ• 

51. Οβϋοίβηιιη Ι3η(|ΐΐ3ΐη ρ3Γ3<1ί8α8 ΚΙιβΓβΙβ 9ΐΙιΐ6ΐ» 
60Γριΐ8 €0Βδίΐυιιι 68ΐ, ρΓΟ Ιιίδ ςυί ΓΓυί νοίυηΐ. Ει 163 ΕϋδΤΑΤΙΙΙΙ ΤΗΕ8δΑΙ.0ΝΐαΕΝ5Ι5 ΜΒΤΒΟΡΟΙΙΤΛ 1Γ4 

ΐ3ηθΰ9Β ςιιίιΐβιη ίιι οο γίναοοβ βΐίρίΐβ επΓβηΙβδ Ιηη- Α ^^ΤΧ^^ (^^^ ^^ αυτφ <•ωηρ3ι άατέλεχα ώ; δένδρα 

ε&ρηνται, χαρποί βέ ψυχοτρόφοι, αρετών παγχ^ρ- Β φαιοί 3γ1)ογ68 ίπνβιιΐ.'β 8ΐιηΐ; Γπιοΐυβ νβΓΟ αιιίιιιί 
ραϋ«9» νίΓίαϋΐΜβ οιηηίΐΗΐβ ΓβΓίΙΙοβ οΐ (Ιυιυίιια $πηυΙ 
89Ρ^ιπηίΟα9 εΐ βη^ΜΐιΙοΑββι. 

3. ΤυοΓυηι ρΓχϋοΓυιη ηη^ϋ» 1>αι$ 8«τνΑΐ« ΐί1>Ί• 
58ηο(β, ρβΓροΙπιιιη ΐΙΐ653ΐιπιηι €π8(0()ί6ηί• δ2Β§η{« 
ηιιιη Γϋ$ίο Ιιίε, 83ηςυίιΓΐ8 ιώογο εΙΏιιοπίίδ ^ΓαΙΐ» ίΙΙίο 
ρΓοΓυδίο ; ρΓΟιΠςΙοηιιι» βίοιιΐ ΐυηο, βίο ηυιιο λΙ)ΐιη- 
ίΙαηΐ68 (Ιίν Γΐ;υ. Μβϋυβ άΐοοτο 681, αηιρίίυδ ρΓ0(1ί;;ϋ8 
ηιιηο οίΙηιίΓβΐίοηοηι ηιοιυΐ&ΐί. 

4. ΥΐΓ^ο ιΐιηΐβΓ, ηιι«β ρυη8 6 δαη^ζΐιίηίϋυβ οηΓ- 
ηβηι ρΙαδίηαΐΟΓί ουηοορίϋΓι πιοηί 8Μΐ)]6€ΐαιη οΐιία- 
ΐΊοηοηι, δϋΐιςιιίηυιη 1)αΓΐ)αΓ0Γυιη Ιαοαβ οΠυικΙί ορ- 
Ιίιηβ Γο^ίβ ιιΐ3ΐιίΐΜΐδ €υΓ3Γ68• δβιπρβΓ βιιίιπ Ιβουπι 
Ιΐ3ΐ)68 83ΐι^υίη6 ςπο ηιαπγΓ εναδίΙ 8υρρΙί€αηΐ6ηι Οθ- 
ηιοίπϋΐη. 

ΟΟΕ 1ΙΙ• ΥίΤβα ίη <ί(/ηιι/?ι. 

5. Οιιοηιηιΐΐυοιίπιη 3ΐιγ85υ8 3ΐ)γ88υιη ΐηνοοβΐ ρΓΟ- 
ϋΐ{;ίθΓυηι 6(Γυ$ίο Ίηηυιη6Γα1)Ί1ίιιιη ιηυΐΐίρΐίοοβ υη- 
§υοηΙί ΟιιβηΙβδ ρΓοΓιΐδίοπΓδ, ςιιοππη πιατε ουηοΐϋίτι 

ΐ6ΓΓ2ηΐ 0(ΙθΓ6 60*080 ΓΟρΙονίΐ. 

6. Ταιιςυ»ιη &1ίρ1ΐβ5 ΡΙκΕηίουιη ιηοηιοΓαιί νί(ΐ6η- 
ΐαΓ ΙαηοοΦ, νίοΐοπ^ ΓΓΟίκΙοιιΙβδ ίιι οοΓροΓο; δίοιιΐ 
8οηΙυη2ίη68 νϋΐο 8αιΐ£ϋπΓΐ8 ηιαηαΐίοηοδ, (ριαδ !η (Ιο- 
Γιιϋδ ΐ8Γ»6ΐ ΙιαϋοΙ. 

7. 1• 11^116111:1, ]υχΐα Εναης^βΐϋ ν6Γΐ3υηι, ρΓΟ 80- 
ριιΙΐιίΓα Ιαα οοη^ϋΓΥΑίΑ βυηΐ» ϋύ.ιΐίδδίιηβ. Νοη οηίηι 

ίιι Ιο ν»ΐ6ΐ ρΜΐΓ6(Ιθ ςΐΙΦ λΐίίδ ΙΐΧΓ6ΐ ρ08ΐ ΙΏΟΓίΟΠΙ ; 

ςιιίιι ίιηυ δΐιανοΓΓα^Γαβ, Ιαιΐ(|υαιη δρίπΐυ 0οί αΟΙα- 
Ιυ8. Ο 

8. 1..ιηο63 ρ6ΓΓθΓ3ΐιιηι \ι[χ (ΙαΐΟΓοηι ςυχ νί()ί8ΐί, 
€ΐ ϋοΙοΓίβ %\2ίά'\0 φιχ ΐΓ&ηϋΟχ9 68, ουιη ΐΓ3η$0ιο 
Ιοςυοπδ Βοιποίπο ίη ρΓίηΐ'ίρίβ |;Γ0ΐ1αιη, Ιΐΐηοοαπι 
6]υ8 Ιιθ!$Ιίυιη 00Γΐ111)υ8 Γΐ£6• 

ΟϋΕ 1Υ. Αηίϋνί, Ώοηιηί. 

9. υ ι ρηΓαάίβυιιι αΐίυιη Ι6ΐηρ1υιη ΐυιιπι νίϋοηιυδ, 
ιη^η^Γ Οοηιβίπ, 6υ]υ8 Γοη8 υη|[(ΐ6ηΐ0Γυιη ουΓΓεηβ 
οιΐΗίοηι 16ΓΠΒ ίαοίβιη ίηβϋΓί^ιΙ. 

10. δ3ΐΐ£;υΐηί8 νοχ, «αηοΐβ, πιβηγηι Ιυί Λά Οοηιί- 
ηαιη οΐλΐη»!. Νοη οηΐιη ίη 8Βΐ6Πΐίΐ&(68βχοιΐ(1αΓ6 068- 
βανίι αηβη^ηυιΐ) Ιαυιη. 

11. Ιη 06ί άίτίηυιη ρΑηβπι 16, 6ί& Ιιθ8ΐ68 061, 1ί- 
§ηυιη ιιΓιΐΐβιιιυδ. ΑγΙ» Ιαποβ» τοοϊΓοΓ&Ιι^ηΐ, Γηιι- 
{6Γβ αυΐ6ηι ΐο, ιηαηγΓ, ϋοη τίΐΙυβΓυηΐ• τ,Ιλι, χο\ ποταμο\ αμα τε α1ματ^|1^υ70( χαί γε μυρό- 
βλυτοι. 

γ, Τά των σων &θλων σεμνά ό Θεδς φυλάττει, 
ταμβιουχών σοι, &γιε, ίιηνεχλς θησαύρισμα• ΑΙμά- 
«Μ« χύαις έχεΙ, αΙμο(^(&ύτου χάριτο; χανταυθχ πρό- 
χυσις* 0β»μάιΐ0ν* ώσικερ τότε, ούτω ννν πολύς 
πλούτος. Μόίλλον 6^ βΙπ&Ιν, πλείον έν τοΙς Θαύμα9& 
νυν τεΟαυαάστοισαι. 

2'• Παρθένε μήτε ρ, Αγνών εξ βΐμάτων σάρχα χζί 
πλα3τουργω έχτίσασα χρεωστ'.χ^^ν άι^έδομα, αΙμά- 
των βαρβαριχών λιμνασμους έχ/έεσθαι ιηι^^σακς 
χράτιστα χερσ\ του βασιλέως. Δυσωποΰντα γ^ρ 
έχεις άεΐ συν σο\ αίμασι τ6ν Δημήτριον, οΓς μεμαρ- 
τύρηχεν. 

ύΙΔΗ η 'Ράΰδος εΙς τύποτ. 

ε'. Οία τις &λλη έπιχαλεΖται Αβυσσος &6υσσον τών 
θαυμάτων ή χύσις τών άναρίθμων τάς μυροβλύτους 
άπλετους διεχχύσεις,ών τ6 τιέλαγος τιάσαν την γτ^ν 
λιανοίσαν εύωδίασεν. 

ς\ "Ωσπερ στελέχη τά τών Φοινίχων τά κστοροα• 
μένα θεωρούνται αΐ λόγχαι, του αθλοφόρου τιεψυ• 
τευμέναι εις σώμα, ώς πηγα\ βΙ τά αίμό^^υτα, 
οΤς Ισραήλ οΤα Ινετρύφησεν. 

ζ*. Μύρα, ώς ^ήσις Ευαγγελίου, συνετηρήθησαν 
τ|) ταφ{ σου, παμμάχαρ• Ού γάρ χρατε7 σου ή ση- 
ηεβών, ή τών άλλων άπτομένη μετά θάνατον * μάλ• 
λονδέ πνεις ευώδες ώς θεότητευστος. 

η'.Αόγχτ] νυγέντα τ6ν (ωοδότην ή θεωρήσασα, 
χα\ (^μφαί^ της λύπης διελαθείσα, συν λογχ^υθέντι^ 
λαλούσα Δημητριφ ύπίρ Δναχτος, λόγχην αύτου 
χαρδίαις έχθρων Ιμπηξον. 

ΟΙΔΙΙ Δ'. Είσακήκοα, Κύριε. 

θ'. Ός π::ράδεισον βλέπομε ν άλλον τ^ν ναόν σου, 
μάρτυς Δημήτριε, Λ πηγή μύρων έχτρέχουσα τ6 
της γης ποτίζει άπαν πρόσωπον. 

ι'. Φων)] αίματος, άγιε, της σης μαρτυρίας βοά 
πρ6ς Κύριον. Ού γάρ πέπαυται πλημύρουσα εις άει- 
ζωΤας σου μαρτύριον. 

ια'. Είς θεού θιίΐον άρτον σε, δ•υτε οΐ μισόβεοι^ 
ξύλα βάλωμεν. Τά της λόγχης άνεχραύγαζον, Ορΰ- 
ψαι δέ σε, μάρτυς, ου χ έξίσχυσαν. 12. Ου26 060 οίΓηο ρυΓριΐΓ3ΐ3 681, ρυΓρυτα ΟΓίαιη ^ ιβ'. Έ θεφ πορψυρώσασα σάρχα, πορφυρόβλ ρπιιαίρ6ΐη ηοβίηιιη ρΓ0ΐ6§6 ηι^ηγΓίβ ρΓ<:€ί5υ8, (ΐιιί 
αιΟΓίαυδ 86ηιρ6Γ βλη^αΐαβ ρυΓρυιαι. 

ΟΟε Υ. Ο ϋτ ύέαΐΗΐΗ Ιιρηηη, 

15. ιβΓΐ»6&(£ 1&η€696, ςυί5ιΐ8 ΐΓ&η8ίο88υ8 πιαπγΓ 
ι)ί&1)θ1υηι ΐΓ^ιι^ίοϋϋΐ, ςυίϋυβ οΟνβθ «Ι)υη(Ι;ιηΐι 82η- 
({ΐιίηε,ηυί βΑπβυίιιβΙΦίυβ νίν6ΐ)8ιΙ, Ω6ΐ)Ηϋ6Γ6οη8υηι- 
ηιαίυδ 68ΐ ηαοηυιιβ; 1)69Ι« τι*γο ηοιηίηβ ΟΙΐΓίδΐίαηα 

4|0Ι«19 ν'ΐΐΑ Γ6ν6Γυίΐ• 

14. δί|{ηο ϋ68υρ6Γ ιΐίτίηο ρΓθρΙΐ6ΐ& οΐίιη βίβνίΐ- 
Ιυβ» Αΐΐβταΐϋδ 681 ιη »6η. Εΐΐυ, ορϋΒίο,. ϋλρΐίνοηιιιι 
ιη7πα<ΐ68 3ΐ 16γγ3 αυΐ6Γ8,6ΐ 8«1?•8 α {6πϋ5υ8 Γβε^Μίαο• 
11^08, 6ςαίΐαηΐ6πι α 16 88ΐυΐβιη 08ΐ6η(ΐ6η8• 

15. Ταπςυαιη αΐιχδ;»! ΤΛά'ιχ ΐ6ΓΓ8ΐη ΓοΐΙηοΐ Ογπι8, 
8ΐφρθ8ίΚ3... ιυαηι, 8ΐο ΓοΐΙποί υΓΐ6η) ίβοηι υη|;υ6υ- στον ημών άναχτα σχέπε μάρτυρος δεήσεσιν, δς θα- 
νών πορφύρει άε\ αιμασιν. 

ΟΙΛΗ Ε'. ^Ω τρισμαχάριστΌΥ ξύΛον. 

ιγ'. ^0 τρισμακάρ'.στοι λόγχαι, ύφ^ ών δ μάρτυς 
τρωθείς, τδν πονηρών χατέτρωσε, δι* ών αίματος 
χυθέντος πολυ/^^ύτου, ό έν αίμασι τρυψών οίχτρδς 
άπετελέσθη νιχρδς, χριστωνύμοις δέ εΟζωία άνβτέ- 
θηλεν. 

ιδ'« Νεύματι άνωθεν θε(φ προφήτης ήρθη «οτέ, 
έλαφρισθε\ς αέριο;. Κα\ συ, άριστε, μυρίονς α!χ• 
μαλώτους άναρπάζεις άπδ γης χα\ ^ύη άπαγόντων 
εθνών, Ιππασίαν σου σωτηρίαν ένδειξάμενος. 

ιε'. *Ωσπερ αβύσσου ή ^{ζα τήν γήν άνέ/ει στ?^- 
^ς, ύτιοβληθΞΐς Οε . . σην, ούτως ύπανέχει ττόλιν 1Γ5 1ΝνοαΑΤΙΟΧΕ5^ δ. ΟΕΜΕΤΒΙί. Ιϋδ 

τ33τηνή των μύρων προ/οή, άβύσαου . . βλό^ουσοι. Α Ιοηιηι νη», 3ΐ)γ»«>ί... Γυη.ΙϋΠδ. Ιίηςιιβ δ3ΐυΐΐ8 ίυικία- Δ(^ ΟέμεΟλον σωτη^^ας εξευρίσκει σδ. 

ις'. . . β^ξης, ύφί «ου σκηνή θεοϋ αληθής, ήν- 
Ύζζρ χοσμεί τλ χόχχινον Θβοΰ σχήνωμα βσσίλειον 
ύπίρ χλάδου της πορφύρας εύΟαλους * βεήθητι 9^ν 
μάρτυρι, ο^ τ6 χόχχινον τών αιμάτων «ηΐς χ^ 
σμημα. 

ΩίΛΗ ς*. Νοτίου θί\ρός. 

ι7• Χύσει τών σ6ν βΐμάτων λουτρω σε χαΟει^γ- 
μένον ν^ερώς Πουσαν, μάρτυς. Τ3( 61 ξύλα αλ 
/6γχαι τ^ν έν βεφ σου θερμών πόθον έξέχαυοαν σφο- 
βραϊς-. Της 1\ καθείρξεως ή ζδφωσις χα\ στενοχώ- 
ρηφί; φωσφορεί, χα\ εΙς πλάτος ζωής 66ηγει της έν 
βεφ ζω(#δ^τη, τψ κ<$σμον φωτίζοντι. ιηβιιΐΗΐηΙβ Ίιινοηίΐ. 

16.... ^Ιοηχ» 2ΐΐΐ5«ιη} »9ΐ>βπΐΜΐ4ηιι Οεί τΰπιινι, 
ι{ηοι1 9ΐΙοπηΐ ΰοτεΗΐΡΐηη Οβί Ιοηίοηυπι Γο^αΙί ροπι- 
ρ» »ιιρ6Γ Γαηιιηι ρητρηπε ίΓΟίκΙββΓΟίιΙοηι, ΙίςαΡβ 
ί^υιιι ιηαΠγΓβ, ειι]υ8 &3η{;ιιίηΐ5 €0ΰΰίη6ΐιπι Ιειηρίίβ 
ΟΓηβπιοηΙιιηι. 

ΟΟΕ ΤΙ. ΜβήάιαηυΒ ί)ρ.\1ηω. 

17. Ιη οίΤιΐδίοηβ δηπ^ιηηυιη Ιποπίιη 1)»1ηβηΓίί5 (ο 
ΓίΓΓίιιηΓιίδυηι &ρίπΙϋαϋ!βΓ Ιανβηιιι», ιπητίγΓ. Ιιί^ηϋ 
ηιιΐ6πι ΙβηοβίΒ Ιιιιιηι ίιι Οοο ηηίβηδ (ΙβδίιΙβππηι νβ- 
ΙιεηιβηΐβΓ βποοβικίβηιηΐ. Ο,^ΓοβΓίβ νοΓΟ ΙβίϊβΙ)ΐ*α5 ϋΐ 
ηηςιΐ8ΐΐ9β Ιυηιίηβ ί11υ8ΐΓ3Πΐ, 6ΐ ίπ κρ.ιΐϋδ νΗχ ςηοβ 
Ποο (Ιαηΐβ ιηυηϋυιηηπβ ίΐΐυιηίη&ηΐβ Ααίι, (1ιιε»ΐιιηι ρΓη;))6ηΙ• 
ιη'. Σχορπίου φανείς έν εΓδδΐόβρέμων φρικαλέον ^ 18. δοοΓρίοηΪΒ νίδϋδ ίη Π{»ιιγ3 ΓΓβπιβηδ ΙΐΟΓΠΐϊβ «ονηρ^, χείριστος βράχων, ταπειν^τητος δείγμα 
χβιΟυπέδείχνυε. βήρ γάρ 6 μέγιστα φυσών μιχρο- 
φυέστερον Οηρίβιον έπενεβύσατο, ά.^ρΛ'\η\ ττβριστών- 
τος αύτδν του βεοΟ. ΣυμπατηθεΙς οΰν σοι πίπτει 
σταυρού τφ τυπώματι. 

ιθ'. Ό; δρος Σ'.ών ό μάρτυς, θεφ γαρ ττεπ^ιΟώς 
Ι^ν ψαλμιχώς τφ ούρανίφ, ψυχοτρ5φα φυτά μέν, τάς 
αρετές, Ινβγχών, ώσπερ ναμάτων δέ πηγάς Ι ξανά- 
τ^λλων τήν του αίματος χα\ μύρου Ιχβλυσιν, ε Ι; 
πνιγμών μέν δαιμόνων, παντός δέ λάου του χριστώ - 
νύμου ύγε(αν, ψυχών τβ πιίτητος, 

χ'. Όφείλεις, Κυρίου μητερ, χχρίτων άνταπύδομα 
τω σω χήρυχι νέμείν, του Υ{οϋ χα\ θεού σου )(άριν 

Οεμένιο ψυχή ν. Όθεν πρεσδε 

«ρισάναχτοςσυμπρέσβευε β^ρβα 

θρων άπευθύνειν α!χμήν τήν αύτου, χαΐ είρηναίας 

ημέρας ήμΤν έναυγάζεσθαΐ• 
ΟϋΗ Ζ'. Έκνοοτ πρόσταγμα. 
χα'. Έχειτο γέλωτος ΑυαΙος ύποσχών τραΟ{]Μΐ 

έιϋξιον, πίπτει δ& σφαγβ\ς έν μαρτυρίκι ΟεοφιλεΖ 

Νέστωρ, δ μέγας χα\ δ ΰμνούμενος * χα\ ή ν τφ τυ« 

ράννφ θυμού αΟξησις. Κα\ γάρ ένενδει, ώς δ τού- 
των θάνατος νεκροί μέν τους άλάστορας, ζωήν ^δέ 

δίδωσι τοΙς βοώσι πιστώς* Θεέ, εύλογητδς εΐ. 
χβ'. Βτκρνς ώς πέπειρος αμπέλου νοητής ληνφ 

χαθβίρξεω; βί^ έντεθείς, χα\ λογχοφδροις συμπιε- 

σθε\ς, γλ(υχ•ς προ^(5έεις «δ θβοπρδσδεχτον , αΐ- 

μάτων αγίων άβ\ άσχετα έξαναβλυ^δντων ε(ς καρ- 
δίας ήδυσμα εύφρδσυνον τοΤς ψάλλουσιν • Ό ύπερύ• Ο δυρβΓβχβΙίΑΠίΙιν. 

μνητος. 
χγ'. Ζύμβολον γέγονεν είρχτή; μέν τδ στενδν 

ύδον, ή ν Ετρ'.ψας, πδνοις σεαυτδν έναποσφΙγγ(ι>ν είς 

άρετήν. ΑΓματος λσυμα χαθυπέγραφεν αύτδ τδ συν• 

έχον λουτρδν, μάρτυς, σέ. Πάλιν αΐ χαμάραι ου- 
ρανών άψίδωμα, εΙς οΟς άνέβης, ψάλλων έχει - Ό 

δπερύμνητος• 
χδ^. Σώτειρα^ πρέσβευε θ&φ, τφ διά σου σαρχδς 

κα\ αίματος φύσει χ^ ημών συμμετασχδντι άνθρω- 

πιχώς, σώσαι κρατούντα "Ρωμαίων άναχτα, σα- 

λευδμενον ημών Ινεχα, χα\ αίματοχύτοις βεβρ'.0<!τα 

τραύμασι. Κα\ δΙ, μβγαλομάρτυς, πρέσβ&υε» δ έν 

σοίς αΤμασι χα\ σαρκδς ταΤς πληγαΐς θεδν έχΟερα 

πεύσ^ις. η»ϊΐ1ιΐδ, ρρδδίηΐϋδ (1γ»οο, αΐιίοοίίοηΐδ βχβιηρϊιιηι ρπΒ- 
Ιιπΐΐ. ΒοΙ1υ3 6ηίίη ηι&νίιηα 3$ρίΓ&ιΐδ ιηίηίιηί απίπίλϋδ 
η^^ηΓα β6 ιικίιιίΐ (Ι6ΐ)ΐ1βιη * ίΐίαπι Γ(*(Ι(ΐ6ηΐ6 0*30. Α Ιβ 
6Γ£0 €οη6υ!€£ΐΐα εΑοΙίιοπιοϊδ δίβ[ΐιο. 

19• δίοιιΐ ηιοηδ δίοη η)ΠΓ(>'Γ. Ν^ιη δβπιηιΐυιη ρδΑΐ- 
ηιοιη ίιι 060 οφΙβδίί εοπΓΐιΙοΙ)»!, ^ηίηιββ ρ8ΐ)υ1α ςαί- 
ύβιη ς6ΓηιΙη.ι, τίΓΐυΐβδ, ροη^πδ; υΐ αΓίυαπιιη νβΓο 
βΓ2ΐιιπςίη6δ ρΓοΓιιικΙβηβ δ^ηξ^ιιΐηίδ 61 ιιη^ηβηΐί π- 
νπιη, !π (ΐΓβηιοηυΓη 5ΐι(Γοοίΐ(ίοιΐ6πι, οιηηΐδ νοπο ρο- 
ραΙΊ εΐιπδΐίηη! δαηίοΐεηι, 9ηίηιαπιηΐ(|Π6 δαίίοΐαΐβιη• 

20. 06ΐ)Ρδ, Οοηηιιί ηΐ3ΐ6Γ, ι^Γαΐΐαηιιη ΓςΐΓίΙ)ΐιΐίο• 
ηβιη ρΓΦοοηι Ιυο ΙαΓ^ίπ, <ιυί ρΓΟ Ρίΐίο οΐ Οβο ΐιιο 

ύοντι αύτώ υπέρ α, βηίιηηιη ροβηίΐ. Ιΐαςιιο (Ιυιη Ιβ^ϋΐίοηβ ΙιιηςίΐιΐΓ ρΓΟ 
ρολέτειραν χζτ' έχ- δυιηηιο ρηηοίρρ, ηδδίδΐβ 61 ίη Β&Γΐ)ηΓ0Γΐιιιι 

ιΐβίβίποβ 96ΐ6 δΐΐ3 α()ν6Γδΐΐ8 Ιιοδίοδ (1ίη26Ν(Ια, ςιια 

ρβοίΠοΐΒ (1ΐ(*6 ιιο1)ίδ ίΙΙιΐ66δΓ2ΐηΙ. 
ΟΟΕ VII. ΙηύρίΒΆΛ ηιαηάαΐηηκ 

21. ^^^βι)ηι νί8υ1.7Φυδ δΐιίίβΓβηδ νυΐηη^ (Κ|[ηιιηι; 
02ίά\{ 3αΐ6ΐη ιη36ΐ&(ιΐδ ίη ιιι&Γίγπο Οβί ^τλ\ο Νβ- 
δίΟΓ, πια(ζηιΐ9 6ΐ ιΙΙυδίπδ ΊΙΙβ; 61 6Γ9ΐΐ7Γ3ηηο 6Χ03η- 
(Ι6δ66η8 ίΓ3. Ιηΐ6ΐΠ(|;βΙ)3ΐ βηΐιη Ιιοηιιη ιηοηβη 6Μ0- 

€&Γ6 (ΐ68(ΓηεΙΟΓ68, νίΐαΐη Τ6Γ0 ()λΓΟ (ΐ(Ι(}Ιίΐ6Γ £ΐ3ΐη3ηιί- 

1)118 : Οβυδ, βίβ 1)6η6()ΐ6ΐο8• 

22. ϋΐ υν» ιη3ΐυΓ3 νίηβββ δριπίυβίίδ ΐΟΓΟίιΙβη ιπ'* 
θ3Γ66Γ3ΐ!οηβ ΙιιοΙα$ιΐ3 βΐ λ Ιβηι^βΓίδ ρΓ68δΐΐ8, ιηυδίο 
η[ΐ»η38 060 ρβΓβΓαίο, 83η§αιηβ β3ηεΙο ]ιι|[Η«γ βολίιι- 
ηβηιι πι οοτόίυιη ϋυΐ66(1ιη6ΐη λΐη(£η2πι ρδβΐίοιιΐ'ώιιε : 25. βηΓΟΰΠδ δ]τηιΙ)θΙιιηίΐ Γ30(& 681 νίφ,<ιιΐ3ΐη Ιπνίδΐί» 
2ηςηδΐ{η. ηπΙ ηϋΐΐοΐλΐίοιιίΐιαδ Ιί1)ί ίρδί 3(1 νίΠυΐΰΐη 
νΐηι Γ66<8ΐί. δ3η£;ιιίηίδΐ3ν36Γυηΐ $υΙ)80ηρδΙΐ ίρβαιη ιγ, 
ηΐ3ΓΐγΓ, €0ΐιΐίη6η8 1)3ΐη6υιη. ΙηβυρβΓ αΚιβδίπι» εοΒίο- 
Γυιιι 63ηΐ6Γ9β ίπ ςυ33 3$€6η(1ί8ΐί, 63ΐιΐ3η8 ΐΙ)ί : ΥαΜβ 

66ΐ6ΐ•Γ3ηάαδ. 

24. Β3ΐν3ΐΓίχ, Ιβ^βΐίοηβπι οΙ)ί 3ρα(] Οβυιη, ηπΙ 
ρ6Γ €3Γη6ΐη Ια3ΐη Ιυυιηηυβ 83ΐ)|[αίη6ΐη ηαΐΟΓΦ ηο- 
81Γ3Β ΙιιίΓηβπΦρηΠίοβρβ θ€Γί ηοη {Ι6(1ίβη3ΐιΐ8 6δΐ, δ&Ινβ 
ίιΐ)ρ6Γ^ηΐ6ΐη ΚοιηβηοΓααι ρπηοίροιη, ρΓορίβΓ ηοβ 
]3εΐ3ΐπιη 61 6Γΐΐ6ηΙί3 νυ1η6ΓΐΙ)ΐΐ9 6οηδ3υ€ί3ΐυιη• Τα 
ηιιοπιΐ6» ιη»^η6 ιη3ηγΓ, Ιο^βύοηβ βρυίΐ Οβιιιη 
ίιιη^6Γ6, «]υί $3η^υίιΐ6 αιςυβ €λΓηίδ ρίο^ίδ Οοο δ6ΓΥί- 
νί;>(ί. 167 ΕϋδΤΛΤΠϊΙ ΤΠ11$8ΛΙ.0ΜηΕΝδίδ ΜΙίΤΒΟΡΟΙΙΤΛ 

ΟΠΕ VIII. ΙαΗααΐ€, ρηβή, Α βΙΛΠ Π'. ΕύΛογηΊτε, Λά!δ9ς. 168 35. Εο |Ι8(|ΙΙ6, ηΐηΠνΓ, ρΓΟϋίςίίς ΟΟΐβΙΐβΓ 6Τ98ί8(ί, 

υΐ οι Β3γΙ>&π (]υί ηοιι ΙηίΓα ονίΐβ Ποηοίηΐηιιη &ο»Ι, 
ηιίΓ8θυΙυί»9ΐη νίηυΐβιη Ιιιαηι ρΓΟΰΙβηιοηΐβίβυρρΙίοβηΙ 
ρ»06ΐη ροΓίβ οΚιΓιηβαηι. 5ίο ηιίΓ&ϋίΠβ ΐοΐο ίη ογ1)6 

ίη(:1ΐ15 ϋ$• 

26. ΤοΓίηεηία ςη» ρ388η$ 68 υΐεΐβοί θηιηίιηοϋβ 
ροΐυίβΐί. Ιη ΜΓΓΟΓβ βηίιη ηηί$ΡΓ08 8»1νίΐ8» οΐ €αΙ6π2- 
Γυιη ΰοη)ρη§68ροΐ68ΐαΐ6ΐη (ιΐ3ΐηιηΊΓ3ΐ)ίΐ6ΐη 86ηΐΙιιηΐ, 
61 ριιΙνβΓβ ιηί8ΐΊ 0Γΐΐ0Γί8 ΠυοπίΑ 810008, 80 ΐΰΐα ΓΓαη- 
βί8 Β3Γΐ)ηΓ0Γυπι. 

27. Αρο8ΐο1θΓυπ) οΐίιη ίρδβε ιιηιΙ)Γφ 83ηαΙ)αηΙ. 
δοιίβΐ ηυηο οαίΐβπι Ιιίο Γιυηΐ. Ναιη ίηηϋπαβΓηΙίΐΙίδ, 
ΐΜαηνΓ, ροΓΟοίβ ρΓο<ΙΙ{;ί3, βΐ ίη βοηιιιίοηιιη ιιιηΗΓίβ κε'. Ε!; τοσούτον, μάρτυς, έχ θαυμάτων βββόξχ- 
σαι. ώς χα\ βαρβάρου;, αύλης ούχ !αω 6€ωνυμου- 
μίνης δντας, τήν έν σο\ χηρύττειν θαυματοτ^οίησιν, 
χα\ λιτάζεσΟαί αβ, βίρήνην Ιν φο\ ίύρίαχβιν. Ουτοο 
τβΟαύμασακ εΙ; πάντα χόσμον. 

χς-'. Οίσττερ «άτχων Ιτλητ, έπαμύνειν βεδύνησαι 
έν πειρασμούς παντοίοις. ΕΙρχτης γάρ Ισω τους 
ταλαίπωρου ντας σώζεις, χα\ δεσμών ανέσεις τερα- 
τουργοΟνταί σοι, χα\λυ6ροφορήτους αΙμάτων (λ^ 
ξηραίνεις, δόρατα 5έ θραύεις τά των βαρβάρων• 

χ7• *Αηοστ^ιΐν τΰάλαι χαΐ σχιαΐ έθεράπευον. 
Άλλα χαΐ νΰν ένθάδε ταυτά τελούνται. Άπειρο- 
πληθή γάρ, μάρτυς, έχτελεις σημεία, χαΐ όπτανά- \ί8Π8. οΐ> ΐβΓΓίΙ,ίΙί η60688ίΐαΐβ 8θΙνί8 801111101» ΙοίΙιί- μένος έν ίτχιαΤς ονείρων, κα\ λύεις δεινής άνάγχτς ΓοΓυιη ίη ρπΓίοιιΙίβ. 

28. Ποηί (Ιιίο ηηα αύάυοίί, φΐοηιηι ίη ιηβιΐίο ίΙΙιιιη 
»ί'θυ$8ηΙίιιπι δίβιίΐ γ6χ Οβυβ. Αερείίΐ νίοΐοπα8 Οβί 
ΙΪ»ΙβΓ, 61 Ιιι, ΟβιηβίΓί, ϋΐί ςιιΐ ΐοΓΓαηι άοαιίη&ΙιΐΓ. 
Μιιΐι» βηίπ) 1&Ι68 ίρ$ί ύ68αρ6Γ (ΐΑ5υηΙυΓ• 

ΟΟΕ IX. ^η^ ρβΓ ηιάηά»€α(ίοη€¥η άβ Ιψιο. 

^9. ΓβΙίχ ρβΓ ▼υΙιιβΓϋπι ιΐοοβηι πιΙΙΗλ, ιί1)ί, Ι)οηΐο, 
ροίΓίΑ ιηοΓ8 060 1β οΐϊΐιιΐίΐ 8ΐθ(ΐΙ δοηρίιίιηΐυηυιη ρΐιι- 
Γΐβ8 οοϋΐ3ΐιιπι. Ν3Π) ΙοΙοπίΜ νυ1η6Γ3 ιηυΙΐ3 ιΐϋί αρβ- 
Γυ6Γυηΐ οουΙοΓυπι Γυΐ^ιϋβδ ΟΓϋίΙββ, φΐίϋαβ Οβυβ 
οοηβρίοίΐιΐΓ. 

50. .Υίΐη ιί1)ί οπιηίηο ίπιπιοηβΠβ, ορρΓούΗο 61 
ΐ2ΐ)βοη[ίηΙβχβηί)ρΐ8,Γαπϊ Πβο ίβ]ιιηχίΐ,βΐ υΙ Ιίι 70113013 Οπνον θανάσιμον τοΓς έν χινδύνοις. 

χη'. ΆγαΟοΙ οΐ δύο συνηγμένοι, &ν Ιστηκεν 6 
βασιλευ; έν μέσφ Θε6ς αΐτούντων τούτον. Έξαιτεί 
τε νίχας του Θεού ή Μήτηρ, χαΐ σί», Δημήτριε, χζ% 
τής βίχουμίνης χρχτοΰντι. ΧυχναΙ γάρ αΙίται ο&τω 
δοθήϊονται αύτφ ύψΰθεν. 

ΟΙΔΗ θ». Ό ίιά βρώσείύς νου ξύΛον. 

χ6'. Ό διά τρώσεων μυρ{ων σοι, μάχαρ, προ»- 
γενίμενος θάνατος μακαριστείς »εψ σε «αρίστησεν, 
ώς Σεραφείμ τίνος πολυομμάτου φύσιν. Τά γ3τρ 
τρώματα των δοράτων πολλάς σοι ΰπήνοιζαν δμμά- 
των διαφαύσείς, έν οΓς Θεδς διοπτάνεται. 

λ'. Ό παναχήρατίς σου βίος, κηλίδων κα\ ρ\}π^'^^ 
σεων πό^^ωθεν χαθεστηκώς, βεφ σε ψχείωσε, κα\ πίΐιΐΐίδ 3Γ0ΐηαιί5ϋ8 οοπΓβοΐυπι ίρβί (6 οοη8βθΓ3ν'ΐ ίη Γ 7 « "γ^—^-^-^ιγ^^ -•Ψ ^ ψχ^ιω^ε, χαι 
» . , . *^ ΕοηββΟΓβν.ι ιη υ ως θυμίαμα πολυμιγές α6τω σε χαθι^ρϋκκν βίς δε• 

βΓΛίυηι ϋοηι ούοπδΟΓηβιηβηΙϋπι. Ιζιίατ ιίΐιί ιΙμ..» «.χ.. .λ..1χ_. .. Λ_ ^: . Τ ... ^ ®' βΓΛίυηι ϋοηί ούοπ8θΓη8ΐηβηΙϋπι. Ιί^ίΐυΓ ιί5ί <]3ΐυιη 
#«51 ροη ηΐ0Γΐβηίΐηη8ΐιβηΐί8(1ί8ΐίΙΙ;ΐΓβ. 

«1. Τΐΐ683υΓί ίπδίαΓ Γ60θΐΐ(Πΐϋ8 6Λ ίη βρριιίοΓο^ 
ηηοίί 88η(^αΙηβ38 ϋΐΐβπβηΐβπββςυβ υικίαβ βιηίΐίίβ. Εΐ 
Ιη Ιί8 €02ίΐ8η(1υπι 681 ςη88ί ΓβδϋΓΡοοιίοοοηι ηονο ογ- 
<Ιίη6 61 03$υπι Λβπ. Μοπιιυδ ςιιίϋβιη ηβΐυπα 060ΐ- 
ίίδΐί, 88η£ΐιίιιί8 νοΓΟ ίΐιιβηΐίδ Γ6δϋΓΓ6οΐ1οηοηι ο&ίβη- 

δί. ΙηιρβΓβΙΟΓβηι, Υιγ^ο, 3ϋ ρΓ3Βθΐ8Γβ ^βδΐβ ϋηιΐί- 
ςαβ Γβ^β, Ι)3Γί)3Γ38 3ν6η6Π8 οοΙιΟΓίοβ, <]οιηίη8οαυπι 
ΒοιηΙηιιπι 61 ΡίΙίαιη ρπβοίϋϋδ Ιυίβ ρΐβοαίυοι Γ6<Ι(ΐ608, 
ΐ6οαηι ΐ6|^3ΐίοη6ηι οΙ>6υηΐβηΐ3Γΐ7Ρβ, ςυί Αοίιηυιη ία 
ρ88&ίοη6 (Ιοπιίηβηίοηι 3οο6ρίι. 

ΤΟΝϋδ 3ηιΙ)Ιβϋί ςιιηηί: βαρίίηιίαΐΗ »βΓ^ι. 

88η8ΐιίηί8 Ιυί, ηΜγν, νινί, 61 υη^'ηβιιΐοΓυιη 6^0- 

8ίθη68 Ι6ΓΓ3ΠΙ (ΙβΙβ0ΐ3ηΙ, ΟβΙΠβίΓί, 6ΐ3ηίΒ138 00ΓρθΜ. 

ςυβ 83ηοΐίαο8ηΙ, 1)β8ΐ6, υικίίςυβ ρΓ» Γιϋβ 61 (ΙββΙϋβΗο 
Ιαί 300ϋΓΓ6πΐίϋπι 3(1 (βοιρίϋΐη 83ηοΐαιη Ιυηιη, αΐ οχ 
ίΙ)7880 υηβΗ6ηΐ3 δοιηρβΓ ο1)ΐίηβ3ηΐ, βαηοΐο, ίη μογ- 
1)0Γαιη 83η3ΐίοη6πι. ΜοίΓοο 3(1 (6 οΐβιηβιηυβ, Ιβ^β- 
1118 ποδίβΓ οοΓ3ηι 060 8(]$ί8, βΐ ροοοβίοΓοηι νβηίΑ 
(ίβΐιιρ 83ηοΐ8πι ΐυί η)6ΐηοΓί8ηι Γββίίνο ϋονοίοςυο 

ΓΟΓίΙβ 06ΐ6ΐ)Γ8ηΙίΙ>118. χτ6ν εύωδίας αγλάισμα. Ο&κουν σοι άντεδ^θη μυρσ- 
βλυτεΓν μετά θάνατον. 

λα'. Έντεθησαύρισαι μίν τάφφ, άλλ' δμως α!- 
ματό^^υτα χεύματα μυροβλυτεΐς. Κα\ ίστι λογί- 
σασθαι ώσπερ άνάστασιν χαινοπρεπώς κα\ πτώσιν 
τό γινόμενον. ΚαΙ θανών μέν αύτ?>ς φύσει πέιττωχας» 
αΙμάτων δ^ τζ χύσει παραδηλοΓς τήν άνάστασιν. 

λβ'. Ύφ αύτοχράτορι, Παρθένε, βραβεύοις άρι« 
στεύματα πάντοτε, βαρβαριχάς έχτρέπουσχ φάλαγ« 
γας, τλν παντοχράτορα κα\ τ^ν Υί6ν λιτοίς ο^ ευ • 
μενίζουσα^ συμπρεσβεύοντύς σοι κα\ του μάρτυρος, 
δς νουν αύτοχρατοΰντα κατά καθων Ινεδείξατο. 
|. ^ΗΧΟΣ ηλαγίου τχτάρτου * Τ^τσορΙαττον Χό^ 
γον• 

Των αΐμάτοιν σου, μάρτυς, αΐ προχοα\ χαΐ των 
μύρων ή βλύσις τΙ)ν γ7.ν βύφραίνει, Δημήτριε, χαΐ 
ψυχάς χα\ τά σώματα αγιάζει, μάχαρ, των πίστει 
χα\ πόΟφ σοι προστρ&χ'ίντων πάντοτε, τφ Φείιρ τε- 
μένει σου, ώστηρ έξ αβύσσου Ιξανύτειν τά μύρα 
εί; Γασιν, &γιε, νοσημάτων εκάστοτε• Διά τοΟτο 
βοωμέν σοι, πρέσβευε τψ Θεφ, των πταισμάτων 
άφεσίν δωρήσεβθαι τοΖς Ιορτάζουσι πόθφ τήν άγίαν 
μνήμην σο\ί. 169 ίΑΙίΟΑΤΙΟ 5. ΒΕΜΕΤΚΙΓ. 170 ■ ι . Γ,.ι,Τ ! ΕΙϋδΟΕΜ 

Ι.\ϋΒΑΤΙΟ δ. ΟΕΜΕΤβΙΙ. 7ον αντον Λόγος έγκωμίΰκττικός €ΐς ζόν άγιογ Α Εραάβηχ άβ ηιαρηο ηαπ^νβ ίαηαο ΰβηιβίΐίο ραηε• 

1. Οπηι οιηηιηο ηοεβδββ 8ίΐ, ιιΐ φΐοηϋ&π), ιηβία μεγαλομάρτυρα Αημήτριον (1). 

α'. *0 δί} πάσα ανάγκη κατά τδν ηάΧαι λόγον, 
τεάσχβιν δχνον Ανδρα τερόίγμα μέγα πράσσοντα (δχ- 
νεί δέ νάίΊχως έχείνος, χαΐ δ δκνος οΤο; μί^ Ιχεκν 
τινά ψδγον), ούχ άπειχδς, βΙ καΐ αύτδς πάσχοιμ(, 
έμαυτ^ν ϊκιρ^Ι'^ας ούτω μίν μεγάλφ, ούτω δ^ κα\ 
δυσεπιχειρήτψ πράγματι. ΕΙ μ^ν γάρ τήν αρχήν 
αύτ^ τφ προχεχειρισμένφ Ιργφ έπέβαλον, ή χαι 
λδγους κΓχον τινάς ρ^Βίως μετρητούς, ην &ν μοι θαρ- 
^είν, ΙξευρεΤν £ΐι»Ιντ( άξιον, μη προχαταληφΟΙν τοις 
πολλοίς, ώς έάν χα ί τις μεΟ* Ινα ή και δυο τινάς 
αέταλλα τίμια έξορυττ^μενι Ιδών, κα\ αύτ6ς έξευ- 
ρων βασανίζτΐ τήν γην * ^αον γάρ ούτω πορίσ^ται ρβΓοβΙΙί νίπιιη ορυ» πιη8;ηυηι «β^ΓβίΙίβηΐβιη (ρβιιίΐυβ 
η«ιοηι ιηβΐηδ ρΓανβΙβΐ, βΐ ίβ ηυί ςπηρίαπι α νίΐυρβ- 
Γ3ΐίοηβ 8ΐ)8ίΐ), ηοη λΙ} Γβ βδΐ, 8) βΐ ηΐ6ϋι ρβΓΟβΙΙοΓ ηα! 
ιηειηβΐ ίη ΙαηΙυΐΏ ΐαιιΓΐ8(]ΐιβ εοη3ΐίί)υ8 ραίβηβ οριι& 
ίηιιιιίΐΐο. δί βηίηι ΊηιβΓ ρΓ'ΐιιΐΟί^ ηιιίάβιη 8(1 ρροροβί- 
(υιη ορυ8 3€€6(1βΓ6ηι, »υΐ δβΓΠΐοηεβ 8ΐίςιιο« Γβοϋβ 
οοιηροβίΐοδ ΙιαύβΓβιη, ηιβυηι 68$61 βηίιηιιιη 6Η|[«γ6 
(Ιί£[ηυηι ςυίά ϋίεΐιίΓυβ ηβο α ρΐιιπϋιιβ »ηΐ63 (ϋοΐιιηι, 
ιη δΐ ςυίβ ρο8ΐ ιιηΐ)η] ιΐιιοβνβ ιηβίΑίΙϋ ρΓ6ΐίθ8& Γοβδίι 
νί(Ιβη9, βΐ ίρββ ςυί Γβρ^^Γΐι ΐβΓΓβιη Γο(1ί»ΐ : ΓΑΓίΠιΐδ 
βηίπι 810 Γ6Ρ6Π611ΙΓ (|ΐιχ8ί(υιη ςπ&ηα ρο8( Ηβεβιη τ^ ζητούμενον, ή μετά μυρίους όσους, οι τ?»ν πυθ- ^ ιηίΙΓια ηιιί ηίθΙβΙΙοΓυπι ΐηια ΓοάβπηΙ. Ιΐβςυβ Οϋΐιι μένα των μετάλλων έπολυπρα')(μ^ νησα ν. *£πε\ δέ, 
μά).α πολλών ανδρών χαΐ αυτών ε!ς βάθος χα\ εΙς 
ύψος λδγου έπαναβεβηχδτων κα\ διορατιχώτερον έγ- 
χυψάντων, αύτ^ς δστατος έπαποδύομαι πρδς ΐΟλον 
λδγου δυαχαταπάλαιστον, ούχ άν άπειχδτως δχνον 
«άσχοιμι. 

Ρ'. Άλλα τΐ μέν μοι τδ μέγα §ργον ; Τίς δέ 6 δκ- 
νος, ιΓτ* οΙΙν ή δειλία χαΐ τδ μη θα^;$βΤν ; Δέδοικα, 
7να χεφαλαιωσάμενος είπω, έμαυτδν χαθιε\ς είς 
έπαΐ'/ους του ημών πολιούχου μβγαλομάρτυρος. 
Καινδν μέν γάρ τι προσεξευρειν, εφ* οΓς τους μαρ•* 
τυρικους άθλους ύπεξήραν οΐ φθάσαντ:ς, ούκ άν ε Γη. 
Ούγάρ παχυλώς αύτους έςειργάσαντο, άλλ' έτςιμε- 
λέστατα έλεπτούργησαν , κα\ Ισχνώ; έπ&ξηλΟον ρο8ΐ ιηυΐιοβ ςυί αιΙ ββηηοιιίβ α1ΐ& ρΓοίοικΙαιιιΐΰ 
βυπιιηο 61 ρβΓδρίοΑοί Ιηκβηΐο (Ιβδΰβίκΐβπηΐ βςυΜβη 
ιιΐΐίαιυδ 1)Η]υ8 δβΓπιοιιίδ η^^ΓοϋίαΓ οβπ&οιβη ρΓχεβΙ*- 
Ιβηβ ηυΐΐο Γ38ΐίϋίο Γ6ΐηοΐυ8« 2. δ6<) ςυβΓβ ςυί<]«ιη ιηΠιι ιη3£[ΐιιιιη οριΐ8? ΟηοΙ 
Γαδίΐϋίυιη, βίνβ ΙίιηοΓ, βΐ Γβριΐ(^η3ΐιΐί3 ? Τίιηιιί, ιιΐ 
8ΐιιηπ)2ΐΙίιη (ϋε^ηι, ηο ηοβίρδπιη ίη Ιααϋαικίο οίνίΐΑΐίβ 
ηοβίΓΧ ρΓΟίβοΐΟΓβ πΐ9ηγΓ6 ιηβ^ηο εοηδίιαοΑίη, Νο• 
νηιη βιιίη) αΙίί]πΜ, ςπο ιηαηγηδ νίοίοπαβ βχίοΙΙΰΓβ 
8ΐϋ ρΓίϋνρηβπιηΐ, {αιη ηοη 8πρ6Γβ8ΐ. Οιΐ2ΐ8 βηίηη ηοη 
'ηκοπ(ϋΐ6 6χρο8Η6ΓυηΙ, 86(1 ηοππΓβιίδδίπΓιβ Γοηφδβ- 
ηιηι αί οηοηΐη ηιίηυΐίβδπηο δΟΓπιοπβρηηάβπιηΐ. Εβ*- άπασι. Τά δέ αυτά εΙπεΙν α{δ^σηται άν τις έχέφρων. ^ (Ιοπι νβΓΟ ηοΓΓΟΡβ βΓηΙ)68θΐ νίΓ 86η$αΐυ8. δί βπίιη 

ΕΙ γάρ κα\ κατ' Γχνη των αγαθών βαίνειν χρεών, 

άλλ' έχεινο λδγον άλλον δμο:ότητος Ιχει. Ού μην 

Τ3υτά λέγειν έτέροις άντιχρυς πραγματβύεσΟαι τους 

έπαινουντα; απαιτεί. ΕΕ τοίνυν ούτε χαινδτερ^ν τι 

5χουσμα προσεξευρίσχειν έξήν, άλλ^ ουδέ τά των 

έκέρων ύφαιρεΖσΟαι δοχείν τα^ολογοϋντα έχρήν, 

έ>^ίπετο σιωπαν.Πρδς γάρ τοις άλλοις χα\ γέλων 

δφλήσει τις, ΐ.1 τους φΟάσαντας έχμιμούμενος, έφ" 

οΤς αυτοί είπον, ούχ ύπεραίρεινίχει, άλλ' εκπίπτει 

νι/.ώμενος. Κα\ δυστυχεί τούτο κακδν έπίσπχστον 

χα\ αύΟαίρετον. *Πν γάρ χάλλιον, σιγώντα έπιστή- 

μονά λόγου έοιχέναι είναι, !^περ λαλειν χαΐ άπελέγ- 

χεσΟαι άσο'^ον• ϋοηοπιπ) ν68ΐί^ίί8 ίηδίδΙβΓβ η60β<ΐ8»Γίιιιη 6>1• Ιαιιιοη 
»Ιι<ιηι δίπιΊΙίιυϋίηίδ Γηΐίοηβηι ΙηΙ)68• Νοπ οηίιη β»- 

(Ιβηΐ (1ΐ€βΓβ 6Χ »4ν6Γ80 αΠοΠΙΠΙ 6ΧίςίΐαΓ α 13ΙΙ(Ι&ΙΙ- 

ΙίΙ)ΐΐ8. 51 ί^ίΐιΐΓ Μ^ Αΐΐ(Ιί6ηιί1>α8 οΙΤβΓοηιΙιιηι (ΐυίϋ 
ΓβεοπΙίϋδ 1ίε6])αΐ, ηβο αΓιοπιπ) ορβΓΠ Γοροίβρβ (Ιβοο- 
1)31 ιιΐί(ΐυβ, Ι3€6ηι1υπι 6γαι. Ναηι αϊ) α1ϋ8(ϋνί(ΐ6ΐ)(Ι<ΐ8 

ΓοΓβΙ φΓΐ ηηΐ6€β880Γ68 ίηπ(3ΐ11<!, ηίΐΐίΐ 3(]]ί€βΓ6 Ια- 

1)0118 τίείοδ ΐυρρίΐΰΓ €0(1Η. Μοΐ68(οηι"68ΐ ί(Ι ιη»1ιιιη 
ςηο(1 ηοΙ)ί8 νοίεηϋΐιπδ 9εοί(1ίΐ• δ»1ίιΐ8 βηΐπ) 6Γαΐ ΐα- 
εοη(1ο ρηκίβηίοηι ν'κΙβΓΐ, (|Μ3πι ςαΓΓίβηΐ^ιη ίηδίρίοη• (!) Τίΐυίαιτ) ίηίιίαπίφΐβ 1ηι]π8 ΟΓηΐίοηίβ ηΐδ. Ρη- 
Γίδ. ίΐλ 1β§;11 : Του έν άγίοίς Πατρίς ή^ίών Ευ- 
σταθίου άρχιεαισχόπου Λόγος εγκωμιαστικός Εις 
τί>τ αγιοΥ μεγαΛομάρτυρα, μιφο6Λύτην Αημή- 
τριοτ, Ό δίϊ πάια ανάγκη, κατά τ^ν πάλαι λ<5γον, 
πίσχειν άνδρα πράγμχ πράσσοντα (όχνε? δ& πάντως 
έχεΐνος, χαΐ όδχνος, οΓος μή Ιχειν ψέγεσΟαι), ο^ κα- 
τείχες (δίο), εί καΐ αύτδς πάσχοιμι, έμαυτδν &π'.(δ. 
^ίψας οΟτω μίν μεγάλφ, οδτο) δ έ χα\ δυσεπιχειρήτφ 

Ρατηοι-. Οβ. ΟΧΧΧνί. πράγματι. ΕΙ μέν γάρ τήν αρχήν αύτδς τψ προκε- 
χειρισμένφίργφ έπέβαλον, ή χα\ μετά τινας (δαδίω; 
μετρητούς, ην άν μοι Οι^^/δεΤν, έξευρεϊν εΙπείν τι 
Αξιον, μή προχαταληφΟέν το7ς πολλοίς, ώς έάν χαί 
τις μεθ* Ινα ή κα\ δυο τινλς μέταλλα τίαια έξορυτ- 
^ίίμενα ίδών, η κα\ αύτδς έξευρών βασανι^Τ) τήν γην 
(5άον γάρ οΟτω πορίσεται τδ ζητούμινον*, ή μετά 
μΰρίους, οΚ τδν πυθμένα ιών μετάλλων έπολυπραγ* 
μδνησαν. 

6 πι ΕϋδΤΑΤΗϊΙ ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΟΕΝδΙδ ΜΕΤΚΟΙΗ)ίΙΤ.« 1^ 

δ. ΙΙα!€ ςιΓιϋοιη βΓΛίιΐ (Ιβηιιϋηιβ ιηίΐιΐ Γ«8ΐι<1πιιη οΐ Α τ'. ΆλλΑ ταύτα μίν. Ιξ δν μοι ό βκνο;, κβ\ δι' ρΓορίΟΓ Ι111.Τ, ιιοη βοΐϋΐη ΙκΜ Πρ^ααηι ορρΗπιβΙίΑΐ» 

Α 1116 Ι9είΐΐΐπΐί1&ΐ6 ςίΜβί ρΓ6(Ιθ βΒίρΐ»; ΠΙβΙΐΙ <€Ηί€6ΐ 

ρΓΟ Ιυ(11Ι)ήο οϋβυηϋί οΐ) ίηαίΠβιη τβΓ^οβίΐαΐύΐη, 
ϋυηο (Ιίδβηοβ &Πιΐ8 ςνίιρίβηι 6&5βΐ, $^ ηΙλψλ αι $2- 
χαπ) Ι«€θΊ ΙαιρβίΜίβηΒ η^ινίι^ιΐίοηβηι ίπηρβιΐίβΐΐλΐ. 
ΑΙία νβΓΟ τοίνβηΐΐ ιηβηοη βχρ6<1ΊϋθΓ& ηιιιιη ΜρΙβη• 
ΐίθΓ8• ηβιηρβ ςυθ(1 8ηΐη πιβ &1ίςυΊ9 Ιοοαίαβ ίυβπΐ» 
<|ΐΐ9Β ΙαΓάΙοπι ηοο λ ΒηρίϋΐιΓιη οιηηιηο αΐίεηα, Ικ» 
ρΓ6ΐίαιη ΐ9ΰΙΐιΐΓηίΐ&ιΐ8 αΚιίΐ, Γορββ <]6Τϋ1υΐλ 6&1, βί- 
ΙβηΐΙοιη »υΓιΐ|;ί(, βΐ 6ΰ€ο (Ιί(^ηιιηι Ίη ιη8ηγπ$ Ιιοηο- 
Γβιη ν6Γΐ)οηιιη Παιηβη. 

4. Κ«ΙΙο€ίηπιιιι νβΓΟ ηυοό Ιφϋίιιηι ιιιβπιη δ3η:ινίΐ, 
«ΙΙβιιΓιαιηςαβ Γιΐ(;&νίΐ, βυκ^βββίΐ (]ϋθΐηο<1ο ο^βΙιιπι 
ηοη >ο1ΰιη ιη^ιχίηΓιβ 9ΐ$1η8 €1 ΓυΙ^ΟΓβ ρο$ΐ Ηχε 86- 
^IΗι4^9,86(I6ι6x^βυ^β$I6I^υIί8 6η1^^3ι: ςαπΒοΓιςυβηύο ^ μ>'ν* αύτ<>^^ ^<»ν^Ρ<^ν^(ν, άλλα χα\ σμιχροτάτοις δν, ού μόνον « βους έπ\ γλώττ^, » τούτο Μ) τ^ 
σχ»μμ« του &ρ^^ λαλβΤν, ώ; έάν τις «Γη ^ύγ>ωσ- 
σο;, &λλ& χα\ λ(θος ώσ€\ χα\ λάχχφ δυσχρηστουμέ* 
νον ϊΛβηος |ιιέχ£ΐτο. Αογισαμένφ β< μοι Ετιρα, ού 
• ταχύτκρα μάλλον, )|ηβρ σοφώτερα, ι δ βή τι; χα\ 
ιιρλ των ήμιτέρων Ιφθέγξατο, βραδύτιρα 8Ι« χα\ 
οΰβέ πάνυ Εξω σοφ{ας, 6 βους Τ€ Απανέβττη, χα\ 6 
λίθος 1ξ€χνλ(9θη, χοι\ ή σιωπΙ] Απήλθε * χα\ Ι^οΟ 
λόγου] ^εΰμα σύμμιτρον «Ες τδν μάρτυρα. 8*. *0 ^έ μοι λογΐ9μ6ς, δ τδν 5χνον Ιχθ<ραπεΰαα^ 
χα\ ΤΓ,ν σιγ^ν άπαγαγών, τοιαύτα δκέτεινεν, ώςβτι 
χα\ ουρανής ού τοις μβγίστοις φωνφόροις χα\ τοΙς 6( Γβίυ!|{6ΐΐ8 (|ηίιΙ Βϊ^ηυιη βιιηΐ. Ιΐα(|ΐιβ ΓΟΒίηιη ηο- 
βΐηιιη, ΟβΙ ΕοΰΙοβίλ, Γυ1{6ηΐΐ88ίπΐ9 88!γ8 Ιΐ8ΐ)ΰΐ, Ιι»1)6ΐ 
υΐ6ΐιη(ΐυ6 βΐ ίηίβιίοπι. Ρ>γΙι6Γ ({ΙοπηίπΓ ςυί ΐοπαί- 
ΙΟΓ ΓβΓηΙκβι Βοίηΐϋΐβ ίηβίΑΓ 8ΐ) 1^6 Γρ]66(9β; 6ΐ νο- 
Ιληβ ί|[πΗα8 νβροΓθίάβΓίβ ίη ηιοιίιιιη 6ΐΓ<ιΙ$Η, 61 ββΐπ 
8ΐπιί1ιΐυ(Ιίη6 ςιΐ88Ί ([Γβν'ιβ ρΓΦ8ΐίι{|. €οιηρθ8Ίΐ8 η»- 
ίχίΤΛ οπιηΐΒ ([6η6Π8 »ηίπΐ8ΐΐ3 61 Γ6ϋςυΑ ρΓ0(1υχιΐ, 
8ΐίλ Ιη ΗοηοΓΪβ Γ9&(}(|[ΐιιηι, ϋΐίβ ίιιΓΓβ &(1 }(|[ηθίηίηί8ΐη 

80ρθ8ίΐ» ; η66 (ΐ6Γθ66Γυηΐ ν6ΐ ίβίΑ ίηΟΟΙΙβΙΐΙΟΓΊΐβ 810 

2ΐ))βεΐ3 ίη κΙοΐ'ί^Γιοηβ 6Γ<>8ΐΙοη!$ : 6606 ευΐρχ νίΠ88ί• 
ηιιιιη ληΐηι^ιΐ Αΐίςη» ρτ6ΐίο 4ί|[ηυ8 Ιΐ8ΐ)6ΐηΓ. ΡΙβ- 
ι-ηιη(|ΐΐ6 πιιιΗΊΐα(ίΙη6Πΐ βΐίιηυΐ&ΐ βηίπίλίουΐυπι 8υ(ϋ- 
ΐυιη, ηη^ηάο 1>οηιΙ)υιη 8υυηι 1)υ6€ίη9ΐ; 8υηΙν6Γ0 
ηιι} ρΓορΐ6Γ βοηυιη ρ»Γυηι ν6ΐ ηυΙΙο πιοιίο Γ6βρ6<!ΐΑηΐ, 
ί(Ι ν6Γοίηΐ6η(Ιυηΐ, ηυοιΐ υΐίΐ6 βίΐ. 8ίηΐ βΓ^ο 1ι»6 ίΐ8 ; β 
Γοπίοπ Ιιοπ^ο 86η8'.ιΐα$, ηυοηκχίο «ΙΙνίηλ Γ66ΐο ηΐ0Γ6 
6ΑΙΙ16Ι, βΙι 8ΐΐβηΙίοη6 ά\%ηαΒ, 
Χ\αζ 61 αΰτ^ λπιτχέπΓονται. δπη χι\ χρήτιμον. άατρίοι; έναγλιΐ^κται * χα( που χαΐ α6τά έν χαιρφ 
παρ2θημα{νοντα( τι έτιιφχνές. Ο^χουν χαΐ ό χαβ* 
ήμβς ο6 ρανδς, ή του Θεού Έχχληατία, ϊχιι μίν 
χαν αστέρα; το'^ς φανοτάνους έχείνους * ίχ9% ΘΙ χα\ 
τοΟ; μετ* αυτού;. Σεμνύνεται βΙ 5μ(ι»ς• χα\ εΤ τις 
άμυθρύν τι λάμπει, χαθά που χα\ απινΟ^ρ πυρ^ς 
άττοπαλλέμενος * χα\ διάττων δέ τις πυρδβις Ατμλς 
αστέρα Ιφάντασε, χα\ οΚτω τ6 σεμνών τφ άοτεροει- 
δε! άπηνέγχατο χα\ αΰτύ;. Φύσις ΙπιταχθεΙσα «αν- 
τοΤα ^ώα χα\ λοιπά "καρί^^Λγζ πράγματα, τά μΙν 
βίς Οψος άνφχισμένα ίΑμής, τά δλ χάτω του τιμβ- 
σθαι μένοντα * χα\ ούχ έπιλέλοιπεν, ούδΙ ταχύδην 
ούτω συρ6μ<να , σεμνύνοντα τ))ν χοσμογένειαν. 
Ήδη χα\ χώνωψ τϋ> φαυλότατον άξιοΰται λόγου πο«έ• 
Κα\ τά πολλά μΙν δχλον έμ7η>ιεΓ τδ ζωύφίον ϊ(α • 
χουόμενον, δτε τδν Ιαυτου νόμον σαλπίζει * ίίσι δ1, 
ο! του φύφου μΙν μιχρά ή ούδΐν επιστρέφονται, άλ» 
Ε( τοίνυν τούτο, τφ παντ\ πλέον δ χατά λδγον 9^• € Ορωιΐ'>ς, δπως άν χα\ {Ιδοι τά Θε7α πρδς δρθδν μέντοι νδμον, εΡη &ν Ιπιστροφής άξιος. 5. ν6ΐ6Γί8 16^18 ΐ8ΐ>6Γη86υΙυιη ιηηίβΗβκ οοπιροηβ• 
1)8ηι ρΓ6ΐίθ8» 61 6€Γΐ6 ρΙαΓ68 ποη ΐΜΐβδ ; 6ΐ ΐ6πιρΙοηι 
Ηίηά €βΐ6ΐ)ηιΐυπ] ποη ρΓβΚοεΙββίηΓ» ίη ιοίαηι, 86ΐ1 
ρ8ηίιη ΐ8ρίΙΠ8 6χί1ίϋυ8 €θηθ8ΐ>8ΐιΐΓ, 61 6»ηΐ6ηΐο ίη« 
86ηο 61 ρΙυη]5ο ίιι ]ιιη6ΐιΐΓ88 Ι8ρίι1υπι ίηίυβο. Νοη 6 
ιη8|{ΐιΐ8 ΐ8ηΙοηι ίπδοΐίβ π)8Γ6 πΐ6ΐΐ4ίοη6 ά\ρί^ ρτοάν^' 
€11, 86«1 6ΐ ραΓν» ιμιχάαιη <Ι6 ιπΊγο (|υο^8ηι θ8ΐ6ηΐ8ΐο 
^ΙοΗΒΐιίαΓ. Ε8ΐίοη6 Ι8ρ?8, ποη ηΐ8|[ηί »!5ΐΙιη8ΐιι•, &6ά ('. Τήν έν τφ παλαιφ νδμφ σχηνήν Ελαι συνιχρ5- 
τουν πολλού τε τιμώμιναι, χα\ μήν χα\ μή τοιαυται 
πλβ{ον•ς * χαΐ ναδν δέ έχεΐνον τδν ύμνου μενον οΰ 
τά «ιμαλφέστερα διόλου, άλλα που χάλιξ λεπτ^ 
άπήρτιζε, χα\ «αραβυομένη τίτανος, χα\ μόλι68θς« 
ταΤς των λίθων άρμονίαις παρεγχεόμενος. Θάλασσα 
ούχ έχ μόνων μεγάλων νήσων προάγει τά λόγου 
Αξια, άλλα χα\ μιχρα( τίνες εΙς Εχφανσιν θαυμαβίου ρηκ 118 ςυί 6χί8ΐίπΐ8Γιοη6 (ίί^ηΙ νί(ΐ6ηΙυΓ, ρυΐεΐιηιπι ^^ τινδς άβρύνονται. Κα\ Εστίν οΐ χαι λίθος ού πολυτί- ςυ6ηι«ΐ8ΐιι ΥΑΐοκηι Ιΐ856ΐ, ί(ΐ6οςιΐ6 ηοη (ΙοερίοίΐυΓ. 
Ρ6ΓΓαηι 8υΓο 6θΙΐ8ΐυιη ΙιοηοΓ6 ηίΒϋ ΟΓαΐ, ηΐ8ΐ αοοα- 

Γ816 8•Ι Οροβ ςυί(Ιρ{8ΠΙ 018^118 6|{βη8 3ΐΐ6ηΐΙθΠ6 8ρΐ2- 

τ6ΐυΓ. ΤΙΙΗ» 8ουΐ£ ςη8η(Ιοφΐ6 61 ίη ηιΐηοη 0Γ(Ιίη6 
8θηυηι Ιιΐ56η( ; δίηιίΙίΐβΓ πι8]ογ Ιΐ1ιί8 λϋ {Γ8νίθΓ8 (Ι&- 
8ΐ*6η(Ιοη8 61 816 ιηο<ΙυΙθ8 Ιΐ8Γηιοηίοο8 ΤΒάύιι, Υο€68 
ιιοη οηιηΊ1>α8 ρ6ηί(υ86ίΐΜΐ6ΐη,ιιοη Ιαοοΐ οηιηΙ1ια8 ί(ΐ6πι 
Ιη(6ΐιίυιη• €. 86Γηΐ006ΐη6ΐ8ΐΐίΗΡ6Π8«Τ6 80(160. 1ηΐ6τ ΟΓ<1Ιη68 
81ΐρ6Γ€α:ΐ68ΐ68 Γ6ρ6ΓίαηΙΙΙΓ 8υρ6ΓΐθΓ68 6ΐ ΙηΓϋΓΙΟΓΟβ. 
Μΐ»1Ι 081068 ρΓ0ρΙΐ6ΐ«» 0011 010068 8ρθ8ΐθΙ1• δΐΙΟί 6ΐ 
Ι ΙΙ(υ8ηΐηΐ ?Μί6ΐ8ΐ68, Ι|αίΑ 61 |6ΙΐΐΙΐΐηΐ. Ι1« 8υ8Υ686«ΙΙΙ 

)υ€υηιί^' >οΙΙαη(θΓ| {ΐιΐΐΟΓΟ 88ρ6Τ0 οηίι• μητο;, άλλα των δοχούντων ήξιώσθαι Ολίγου τινδ;, 
Εσχε τι χαλδν Ενέργημα * χα\ δι* αύτδ ού παρεώρα- 
ται ούδ* αυτός• Σί'^ηρος παραβαλλόμσνο; χρυσφ ή ν 
&ν ούδΕν •ίς τιμιότητα, εΐ μ4| προς τκ Εργον σπου* 
δαίον Εμμελώς είχε ^υθμίζεσθαι. ΑύλοΙ προέχοντις 
Εχουσί ποτέ χα\ τδν έν έλάττονι τάξει * τοιούτον γουν 
ή σύριγξ ύποβαίνουσα χατά βαθμίδας τινάς, χα\ 
ούτω ύποσυρίττουσα έναρμόνιον. Φωνα\ ου πέιντως 
άπασιν αΐ αύταί * νου; ούχ Εναστράπτει Απαβιν ό 
αυτός• 

ς-'. Τολμώ χαΐ άνωτάτω Ιξάραι τ4ν λόγον. Έν 
τοΙς ύπερουρανίοις τάγμασιν Εστί τά μΙν ύπερθβν» 
τά δέ ύποδέβηχΕ. Μή πάντες «ροφηται, μή ιιάντσς 
απόστολοι. Ε(σ\ χα\ γλιοσσών βιαφθρα\, δτι χα\ 
εθνών. Κα\ αΐ μέν λείω; Εγουσι, χα\ μεθ* Ιλαοότητος Π3 • Ι-ΑϋΟΑΤΙΟ 5. ΟΕΜΕΤΚΙΙ. 174 

είςδγχον 6ΐ3{ρονται • αΐ 6ί τραχύ γαργβρ{ζουσι κα\ Α ΐιιηΐιΐΓ, ϋΐχ βΐ πΐΒΐίύίΙβΓρβΓ Ιι:ΐΓΐ>&Γυ9»οηο$ρΓθε€ϋϋηκ 

8ϊιηΙΙΐι<*Γ βΐ υηιςοβςαβ ι^βηβ, αϋα νβηαβιβ» 1)3Γΐ)3ΐΓβ έξαγριοϋνται βιλ τ6 βαρββρ^φωνον. Κα\ δμως ξχ«- 
αζΌ» Ιθνο;« τό τβ ευγβνΰς λαλονν, χαΐ τ& βάρβαρον, 
μ^νου9Κν οδχ άχαλειφ^μεν»• Κα\ {ιαπλέχιι χα\ οΙ)<- 
ΤΊιΐς ή «ρ^ια τ6τοΰ ^ίον «ολνατροφον. 'Ονπβρ πολ- 
λαΐ μονα\ βωτήριηι, ουτίι» χα\ βιάφοροκ σχον^ίων 
λ^γ«ι>ν χαταγωγα>» χα\ ββφ χα\ τοΙς τοΟ ββοϋ ούχ 
αΐ8^ητοι• Καλ^ν ιηταμοί κλήΟοντβς, χαΐ ιΐ^ ιη>>- 
λονς σχ•.ζόμ£νοι χλώνας - ουχ &χαρι βλ οΜέ ιη)γα\ 
μονάζονσαι. Έ6^ τις, βσον &λλο« πβντήχοντα * χαΐ 
τό φώνημα Στεντόριιον ^ταί. Κα\ ούχ !^9η των 
Ιλλης φωνούντων άποτέμνλΐν Εββι τους λάρυγγας. 
'ΕβλχπενΙτεροςχαι τά χατά χής, χαΐνταδϊοις, ό«^ 
σοι; ονδε\ς &λλος » παρεμέτριι τήν δρασιν • Αλλά 
κλείους βίς Αιαιρον, οΐ έτεροίοι τήν βψιν βντες, την ιΙϊΑ Ηη^β, πιοηβηι ηβ€ β ιηβ<ϋο ΐοΙΙυηίαΓ. 5ίο τίΐο! 
ιροΐιίΐίι^ιβηη ΡΓΟτΜβηΐΙ* Ιηΐβπβχίΐ. 0ηβιη8<1ιηο(1ιιιη 
ιηηΐια; Ιη 8οΙ«ι(ί< οπϋηβ ϋΐ^ηβΐοηβδ, βίο ύλτΙΊ ββηηο* 
ΐΗΐιη ΜοίΟΓοιη «ρρβηίοβ ηβο <1β Οβο, ηβο (Ιβ Γ6ΐ)ΐΐ5 
<ΙΙτΙηΙ« ίιηρΐΌΐ>8η(ϋ• ΡιιΙοΙιγα «ιηιιβ ρίβηο ΟιιιηΙιΐ3 βΐ 
Ιν ιιιιι(ιοβ ηνιιΐοβ <1ΐνί$9, η6€ αι)8^υ6 ΑηκΒηίιβίο ίοηιββ 
ΗνυΙί8οαΓ6ηΐ6β•€Ιαιη3Η3ΐ3ΐί(|υί8ςιι&ηΐυιη αΠί ςυίη- 
ςα9βίηΐ3 βΐ τοχ 8ΐ6ηΐθΓβ9ΐ ΜΐβϋηΐυΓ. Νβΰ ιά^ί 3ΐίΐοΓ 
ΙοςυβηΐΙηηι ^ιιΐβ βΜβηίΤ». Ψιάέϊ^ί οΠυβ φΐχ 8ΐιρ6Γ 
ΐ6ΓΓ9ΐιη 61 8ΐ3(ϋθΓυιη ηπιηεΓο ςυο ηιιΙΙυδ 9Πυ8 νίβυηι 

ρ6Γρ6η(ΐ6ΐ)9ΐ ; 86(1 ρΙθΓβ8 ίπ ίπβπίΐΟ ΠΙΙΙΠβΓΟ ίοη|;6 

Αΐϋ 41103(1 τίβηιη 8αηί, ηβο τΐϋβικϋ ΐΛαύίζιβ Γγβιι- 
«ΐΗΐιΐυΓ. Νΰο 6βηβ Ι8ΐρ8 ςυΐβ 09Β6& ηββοίΐαΓ 61 νίνίι φόφΐν τοΰ βλ^x^^νοΰψεό2οντα». Κα\μ^ν οΰ^έάσπά- Ο (οΙΙίΐΟΓ; β οοηΜ' ηαΐηπΒ Ϊ6^β 86Γν8ΐυΓ εΓ63(Ίοηΐ5- λαξ, δτι τνφλόν &μα γινέΜΐ, χα\ 8ιά βίον δ^ το<ον- 
τον ^ί^άνισται * άλλα συντηρείσαι τψ λ^γφ της φύ - 
αεως, χαι αυμπληροΐί τ6 ιιοιχίλον της χτίαεως. 
'βχοΜν 2?βρο-, δσα μηδείς Ανθρωπος. Τ{ τοίννν; 
Κλβι«τ<ον Αρα τάς λοιπάς άχο^Γ, 9τι μή εύπορώτ*• 
ρον του Ινβργ«1ν Ιχονσι ; ΚαΙ οτρατ^ Εχ τε Αν- 
ορ£<ων• Εχ τε μ{| τοιούτΐιΐν ονγχεχρ^ηται. 'Αβων 
Δαυίδ ούχ Απηζίου τοΗ αυγ](ορβυοντας. Κα\ μήν ο6 
χχτ* έχείνον χα\ αλτο\ Εμελιην• Αρμονία χοροΟ έχ ςυβ ▼«Η61&16ΙΒ €0ΐηρΐ6ΐ. Αυιίινίΐ 8ΐίη8 ^υχ ηυΐΐυβ 
Ιιοιηο. ΟυΜ ι^ΙΙογ! Νιιπι οΙβικΙβικΙ^Β Γβΐΐςιΐφ 8υΓ68, 
ςαΐβ ηοη ίβαϋοΓβπι Ηηΐκίηΐ 6η6Γ|^ΐ3ΐη? Ει 6ΐ6Γ€ί(ιΐ8 
ίαΜ 6 ίοηΐΗα», Ιοπι 6 ηοη ΙαΠϋηδ οοαΙυΚ. €&ηΐ3ΐΐ8 

ΒλύΊ4 8ΙΐΙΐ3ΐΟΓβ8 ηοη <1β()ί$ηη(υ8 681. Ν60 Γ6Τ6Γ3 86- 

€ΐιη(Ιιιιη βηηι 8ΙΠ I)}^ηιηίζ8^αηι. εΐιοπ Ιι^ΓΠίοηία β 
<ΙίνθΓ8}8, φΐίη ίιηο 6 ϋΐΒδοηΙβ 6ΐ Β^'ραηΐίδ ιηο()ί8 ρΜ- 
«6(ΐ6ΐιΐί1ια8 6θΐηρ8Γ3ΐθΓ, α( 8ίυη( ηυί Ιιίβΰβ 8€ΐ6ηιίί8« 
ΙιΙ•66 λη{|>ιιβ ροϋβηΐ. βιοφδρων, !^η δ^ χα\ έξ Αντίφώνοβ» χα\ δ(χα φρονεδντ<ι>ν άρμ^ττεται, ώς φασιν οΐ τά τοιαύτα σο^ο^• 
οΐ τΕίρΙ τέχνας. ζ*. Ούχ Εσ•* διιως &ΐΕαν«8ς αυνδρ&μοαν &ν (Ις 
βμοιον. Περιφέρονται Χειρηνες έν τοΙς ιιΑλαι λδγοις, 
αΐτινές ιβοτε αζται* δοχοΟαι δέ Αρα μέγα τι χρήμα 
1χ£ΐναι είναι. Κα\ δ Ίώ6 ούχ Απηχρείωαεν αύτ4;ς« 7. Νοη 681 ^αο(1 Ιο ίάΙρβοη €ΐιη6ΐί οοηοαΓΠΐηΐ. 
ΜβιιιοηηΐιΐΓ δίΓ6η68 ίη ρΓΐ86ΐ8 8€πρ(ί9 ςυ&βιιαςαβ 
#8ββηΙ, Ιη<ΐ6 ηβ^ηηπι ςυίιΐ 6886 τπΙβηΐπΓ. Νοε 638 
^οΚ> ιΙοιΚ|(ηαΐθ9 6&Ι, η66 6 66Ι65γ3(ο Γ6ριιΙΙΐ ΟΓΠληεη- ού$έ Ιξέβαλε του ^μένου αεμνώματος, έτέρφ Σει* ^ Ιο» 8ΙΗ^ $<Γ6ηί, 6χί1Ι οηΐιηαΐουΐο» 5η38 6Χ.τςιΐ3η8 1»- 
ρηνι, μιχροφυεί ζωϊδίψ» τους (αυτού έξομοιώσας ηβηίΑΐίοηοβ. ΙΙοιηΙηΙΙ>η8 ρΐ3εαίΐ ΐηΐιτ ιηιι&ίεο9 61 €ΐ- χλαυθμούς. Ήρεαεν άνβρώποις» (γχρίναι εΙς με- 
λφδους χαι τόν τέττιγα* χαΐ ούχ Ιξέκεββν ή Αηδών 
τ)ς σεμνδτητος• 'ΤμνεΙ Θε^ρν χαΐ τΑ Αλογα, ούχ οΤς 
αντΑ φωνοΟαιν, έύιλ* οίς έχείνον γεραίρουβιν οΙ 
Ιεωροΰντες αύτΑ, χα\ τδ τΐ)ς φύαεως φίλοαοφουντες 
εΟχοομον, δποΐόν τι χΑνταΰΟα Εαται. ΕΙ γΑρ τοΐί 
μηδέ δοχεΖν λέγειν» οΤς Αχδμφως του λαλεϊν Εχομεν^ 
Α1ιαχδμαΟα« οίς γοΟν δ Αχροατ))ς ι«ρδς ήμίν Εχων 
τόν νουν Ιχιιεκλήξεται, δτ« πρδς (ήλον δλω; τοιού- 
τον δ εΟηρμήναμεν εαυτούς, τφ χρε(ττονι θαυμΑσας 
άναδή^ει ιδ αίτιον* δς χα\ αύτδς, ούχ δτι πρδς Αξ{αν, 
αλλ* δτΓ μετ* εύψυχ(ας ύμν&Τναι, τους ε(ς εύχαρι- 
«ιιαν λαλοΰντβΐί Αμείβεται. Κα\ οΟτοι χαΐ ή μι ν τΑχχ 
τιν^ δ λ'^γος εύρήσει Επαινον. .^ 

η'. Ταύτα Εν Ουμψ βολεμένος, χαΐ τοιαύδ^ δτερα, 
Μ* Δν Οα^^ητέον τοϋ; ύστερολι^γους χα\ ταπεινού;, 
ού «άνυ ΨΒά^ρω των ύφηλώς λαλήααι φΟααΑντων 
έατήζεαδαι, εΙ μδνον πρδς δρθδν λογιαμδν φΟέγξον^ 
ται, χα\ οντω συσχευΑοας ε(ς ΘΑρ^ος Εμαυτδν, 
χαθίημι ι6ν λίγον, ο? κροεΟ^μην, χαΐ του αχοπου 
γίνομαι, ούχ ύκέρ τους Αλλους διαθέαδαι τι ιτρ•• 
νοηαάμενος (μανίας γΑρ &γγι»ς ή των ΑδυνΑτων 
χατεν.χείρηαις), ψυχής δε ζέιιν Εχφαίνων, χαΐ τδ 
τοΰ ζήλου διαχαΐ.', χα\ ούτω τολμών, χαι τ4;ν φύτιν 
τυράννων, εύλαβέβτερον Αλλως τά γε τοιαύτα δ:α- 
δεμ4νην τ Α χατ* ίμέ• 03<ΐ3πι 3ηηιιιη6Πΐι*ο; η66 (ϋ(|;ηΙΐ3(6 6χα(1ίΐ 1ιΐ86ΐιιί3. 
^60 €0ΐΐ6ίιιηηΐ 61 ίΓΓ»ΐίοιΐ3ΐ)ίΚα ηηη 60 ηιιοιΙ Ιρεα νοοειη 
οηΗίληΐ, 86(1 ςυο(Ι ϋύοηι ΙιοηοΓβηΐ ςιιί Πΐβ ιηΐΓβαίιΐΓ 
61 φ»1 6Χ(%ΙΙοηΐ6ΐη ηϋιΐΓ» οηΙΙη6ΐη ςαβΚ» 61 )1>ί βΐΐ 
888ΐίιη•ηΙ. Ν3ΠΗ|α68ί ο(ΙιΠ (Ιί66ηΙι5α8 λΙιηΜιπι οιιηι Ιι * 
οοιαρία νβΓλια Ιΐ3ΐ)6ΐηιΐ8 εοηνΙιιοίηαηΓ, «ιιιη βοΑϋοΓ α^Ι 
ηοβ αηΐηιο >ΐΐ6η(ΐ6η8 8ΐαρ6ΐ»ιι ςηΐ8, Ιιηΐο εΛφ ηο•* 
ηΐ6ΐ •ρ808 3€66η(ΐ€ηΗΐυ8, ιιιοϋοη παίΓλοε 6υ!|ι»ιη \λ. 
ρυΐ3ΐ>Ιι, (|ΐήρρ6 ςυί ηοη ςιΐ0(1 ]πχΐ3 (Ιί^ιΙΐ8ΐ«ηι, 8(<Ι 
ΐ}ΐιθίΙ ϋοηο >ηίηιο 1>θο ΚιβηοιΙίοΙΐ, Ιη ^ηιΐεπιπι &€(ίο• 
ηοιη ρ83ΐΙβιιΐϋιιΐ8 κεροηιΐοΐ• 1ΐ3 61 ηο8ΐ6Τ 86πηο 
3ΐί4|ΐΐΑΗΐ ϋρρΓο1)3Γιοη6ΐη Ιη?6«ί6ΐ. 8. Η»€ ίη ρ€€ΐβτ6τοΙν6η86ΐ8ΐί3|Ιιη|α8ΐηο(Ιί ςυϋ)«$ 
ηκΜΐ68ΐΐ8 61 ΙιηπιίΙίΒυε αηπηο• 681 Ιθ]ΐ6ΐ6η()υ8, ηοη 
οπιηίιιο Ιοη^β ε (Γ^ικϋΙοςοίε ροη6η<Ιθ8 6886, (Ιαηιΐηο- 
θο Γ66Ι0 Γ8(ΐοοΙηιο Ιοςηβηίατ, 8ΐ€ «ηΐηιο ίοΠί ρ3Γαΐα& 
86ηηοη6ιιι 6(η!ΐ1ο, ρροιιΐ ρΓ0|ΐ080ί, 6Ι 8(1 ιΐ68(Ιη«ιοπι 
ρβΓτβηΙο, ηοηβΙΗβ «Ιϋοη οχροείΐυηιηι πι« 6οη(Ι<ΐ6η8 
(ηοη ρΓΟοιιΙ 6ΐιίπ) •1) ίιιβηηίβ 3ΐ)68ΐ Ιιηρο88ί5ΊΙΐ8 τΙ- 
?ίΐΗΐ8 3£[ΚΓ6(Ιί), 3ΐιίηιχ ν6Γ0 Χ8(υπ) ζοΐίςαβ ίη66η'ϋυαι 
()6ρΓ0β!ι*η9, $ΐ6()η6 ηπιΙ.ΊΓΐβΓ ηαΐυΓβηι (Ιοπιβηβ, Γ6ΐί• 
βίοδίοπ ηίΐιίίοιηίηπε ϋ6 (;ιΙϊ1)υ$ Ιπ^βη'ιο ςαοά ίη ηΐ6 

6$1 36θίη€ΐ9Π). •>. ΠΙ ΕΟδΤΑΤΗϊΙ ΤΗΕδ8ΑΙ-ΟΝΙ0ΕΝ8Ι8 ΜΕΤΠΟΡΟΙΙΤ.Ε ί^ 

3. Ι1α!0 ςιΓιϋηη 6Γ3ιιΙ (Ι6ηιι1ϋα$ ιηίΐιΐ ΓβΒϋιΙίιιιη οΐ Α Υ- *Αλλ1[ ταΟτα μίν. Ιξ Δν μοι 6 &«νο;, χα\ δι* ρΓορίΟΓ ιιιι<¥, 11011 βοΐϋπι 1)οβ Πη^ααηι ορρΓίιηβΙ>&^ 
Α ηιβ ΐ8€!ΐιιπιΊΐλΐ6 ςυα8ί ρΓβΙΙο βηρΐ»; αιβΐ» ^οΠΙΰβΐ 
ρΓΟ Ιυά11>ηο α^βυηϋί ο1> ΙηαίΠβιη ΐΓ6Γΐ)08ίΐ8ΐ6ΐη, 

ϋυΠ) <)ΐ5βΓΐ08 8ΐία8 ςυΐ8ρί2ΙΙΙ £8861, 8€4 θΙίΛΗΙ ηι 8α• 

χοιη Ι«οο{ Ιοιρ6η<ΐ€η8 ηιιίτίβ^ΐΐοηβηι ίηιρ6(ϋβΙ)8ΐ. 
Α1ί3 Τ6Γ0 νοίνβηΐί ηαβ ηοη βχρβϋΊΓιοηι (|ΐΐ8ηι βαρΙβη• 
||0Γ3• Β6ΐηρβ ςυθ(] βηίΑ ιηβ αΙίςαΊβ Ιθΰαΐυ8 ίυβΗΐ» 
ηη» ΙαΓ<ΙΙθΓ8 ηι^ο 8 βπρίΰΐιΐίη οιηιιΐηο 3Π€η8, 1>08 
ρΓβΙίαηι ΐ8θίΐιΐΓηίΐ8ΐ!8 αΒϋΐ, τυρβδ (ΐ6ΤοΙυΐ8 €8ΐ, βί- 
ΙβηΐΙυιη ηυίιΐ{[Η, 6ΐ 6€ύ6 (ϋβηηηι ίη ηιιηγΓίδ Ιιοηο- 
Γβιη τβΓίιΟΓυιη Πυιηβη. 

4. ΒΒΐΙοοηίηιη νβΓο <]υο<] Ιβίΐΐίιιηι ιιιβιιιη 83η:ινΊι, 
«ΙΙεηΐιιιιηςηβ Γιΐ{$8νίΐ, 8ακΒβ8δΙΚ (]υοη)θ(Ιο οοβΙιιπι 
ηοη 8θΙιΐπι η>8χίηιΙβ 8$1η8 61 ΓυΙ^ΟΓβ ρο8ΐ ΙιβΒο 86- 
6ΐιη<Ιΐ8,86€ΐ6ΐ6ΐίκυΐ8 8ΐ6ΐΗι1ί8 6η)ΐ€8ΐ: ςιίΠΒηΓιςιιβηιΙο ^ μβ'Β* αύ'Ε<>^( ^ν'^ερ<<^ν^(ν, άλλα χα\ σμιχροτάτοις &ν« ού μ^νον € βους 1π\ γλώττ|), ι τούτο ^ τ^ 
σχώμμ* του αργά λαλβΤν, ώ; &άν τις είη βούγλωσ- 
9ο;, &λλά χα\ λ{Οος ώσιΧ χ•\ λ&χχΐ|» 6υ«χρηστουμέ• 
νου ύΐατος («έχειτο. Αογιναμένφ 61 μοι Ιτιρα, ού 
• ταχύτερα μβλλον, ήπβρ οοφώτερα, • β6ή τι; χα\ 
9κρ6 τών ήμιτέρων έφΟέγξατο, βραδυτιρα Α, χα\ 
ούβ)ί πάνυ Ιξω σοφίας, 6 βονς τε άπανέστη, χα\ δ 
λίθος Ιξεχυλίσθη, χα\ ή σιωπΙ} άπήλβε * χα\ 16ο0 
λ^γου} ^εΟμα συμμετρον εΙς τ6ν μάρτυρα. 8*. Ό 6έ μοι λογισμός, 6 τ6ν δχνον έχθεραπεύσας, 
χα\ την σιγήν άπαγαγών, τοιαύτα Οπέτεινεν, ώς δτι 
χα\ ουρανής ού τοΤς μεγ(στοις φωνφ^ροις χα\ τοί^ 61 Γ6ΓοΙ|[6ΐΐ8 Ι|ΐι1(1 δΙ^ηυιπ βιιηΐ. 1ΐ8({ΐΐ6 ΓΟβΙηηι ηο• 

8<ηΐηΐ. Οβί Εθ6!68ΐ8, ΓυΙΚ6ηΙί88ίηΐ8 88(Γ8 ||8|)|;1, 1ΐ:ΐΙ>6ΐ 

υΐ6ΐιη(]ΐΐ6 61 ίηίβιίΟΓί. ΡβΗΐβΓ ({ΙοπαΐυΓ ηυι Ιοιιοί- 
16Γ Γ6ΓυΙ(|(6ΐ ΒοίηΐϋΙ» ίηείΑΓ 8ΐι Ι^ηβ γρ]66Ι3Β ; βΐ νο- 
Ι8η8 ί|;πΙΐιΐ8 ν8ροΓ8ί(ΙβΓί8 ίη ηιοιίυιη βΙΓιιίΕΗ, 61 88ΐπ 
8{η)ίΙίΐιιιϋη6 ςη^εί £;Γ8νΊ3 ρηΡ8ΐίΐίΐ. 6οιηρο8ΐΐ8 η»- 
ΙΙΙΓ8 οηιηίε (^6η6Γί8 »ηιπΐ8ΐί8 61 ΓβΙίςοΑ ρΓ0(Ιυχιΐ, 
8ΐί8 Ιη ΗοηΟΓΪβ Γα^ιΙ^Κιηο, .ίΙϊα ΙηΓγ» 8(1 ί||[ηοηιΙηί8ΐη 

86ρ08ίΐ8; ηβΟ (ΐ6Γ66βΓυηΙ ν6ΐ Ι818 ίη€0ΙΙ8ΐ(ΐ6Γ»ΐ6 816 

2ΐ)]6εΐ3 111 {1οι*)8ΐίοηβ ΟΓββίΙοηΙδ : 6606€υΙ(*χ νΙΠββί- 
ιηιιιη 8ηίηι»1 αΐίςηο ρτβϋο θί^πυε ΙΐλϋβιιΐΓ. ΡΙο- 
ηιπ)<|ΐιο πιιιΙΓιίαιΓιηβπι 8ΐίπιυΐ3ΐ 8ηίη)8ΐ€υ1υπι 8υ<1ί' 
ΐιηη, (|ΐΐ8η(1ο Ι)οιηΙ)υπι βυυπι 1)υ6ΰίη»1; ευηΙνβΓΟ 
ηηΙ ρΓορΙβΓ εοηυιη ρ8Γηηι Υ6ΐ ηυΙΙο πιθ(1ο Γ68ρ6ΰ18ηΐ, 
ί(Ι γβΓοίηΙβηάυηΐ, ςυοιΙ υΐη6 είΐ. &ίηΐ βΓ^ο Ιιχο {18 ; 8 
ίοΓΚίοη Ιιοπιο 86η8»ια8, (|υοηιο<Ιο (ΙΙνίπλ Γ661ο πιογ6 

68ΙΙ16Ι, 8ί( 811βηΐίθΙ16 (Ιί^ΙΠΟβ. ο άστρίοι; έναγλ^ΐ^εται * χαί γ:ου χαΐ α&τά έν χαιρφ 
παραοημα{νοντα{ τ• έ:ηφχνές. Ο^χοΟν χα\ 6 χα9* 
ήμ2ς ούραν^, ή του Θεού Έχχληαία, Ιχει μίν 
χα\ άατέρα; το•^ς φανοτάνους Ιχείνους * Ιχει 61 χα\ 
τους μετ* αυτούς. Σεμνύνεται 61 δμως» χα\ εΓ τις 
άμυ6ρύν τι λάμπει, χα6ά που χα\ σπινθήρ πυρ^ς 
άποπαλλύμενος * χα\ 6ιφττων 6έ τις πυρύεις ^μ^ 
άοτέρα Ιφάνταοε, χα\ ο5τω τδ αεμνδν τφ άοτεροει* 
6ε? άπηνέγχατο χα\ αΰτύς. Φύσις ΙπιταχθεΙοα «αν- 
το!α (ώα χαΐ λοιπά παρήγαγε πράγματα, τά μίν 
εΙς ύψος άνιρχιομένα Ήμ.τ[ζ, τά 6λ χάτω του τιμβ- 
σΟαι μένοντα * χα\ ούχ Ιπιλέλοιπεν, ούδΙ ταχύβην 
οΟτω συρύμενα , σεμνύνοντα τ4)ν χοσμογίνειαν, 
Ή6η χα\ χών(ι>ψτ^ φαυλύτατον άξιουται λύγου πο«έ• 
Κα\ τά πολλά μέν δχλον έμποιεΓ τ6 (ωΰφίον άξα • 
χουύμενον, 6τε τδν έαυτου νύμον σαλπίζει * «Ιαι 61, 
οΤ του φύφου μίν μιχρά ή ού62ν επιστρέφονται, άλ» λ*4»ς 6λ αύτ^ έπιτχέπνονται. δπη χχ\ χρήΐιμον. ΕΙ το(νυν τούτο, τφ παντ\ πλέον 6 χατά Χόγ^χψ Βψ» 
Ορωπχ, δπως άν χα\ ^οι τά θεία πρδς ύρθδν μέντοι νύμον, εΓη Αν ΙπιστρΟφής άξιος• 5. ν6ΐβΓΊ8 16^18 (>1)6Γη86υ1υαι πιηΙθγΙφ οοηιροηΰ- 
Ιΐ8ΐιι ρ