Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ΡΑΤΚΟίΟΟΙ^Ε 

ΟϋΚδϋδ βΟΜΡΙΕΤϋδ 

δΕϋ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ϋιΝίνΕβδΑΙ^Ιδ, ΙΝΤΕΟΚΑ, ΙΝΙΓΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΠΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΙΙΜίΙΜ 88. ηΤίΙΟ'ί!, ΠίΙΓ/ΓΟΙίυΜ 8(]Ι1ΙΡΤΟΙΐυ^!0ΙΙΕ ™ΐΕ8Ι\8ΐΙϋΟΚ().1 

βΙΥΕ Ι,ΛΤΙΝΟΒυΜ, βΙΥΕ ΟΠΛΟΟΚυΜ, 

ΟΙΊ ΑΒ ^νΟ ΛΡΟεΤΟΙίαΟ ΑΠ ΤΕΜΡΟΠΑ ΙΝΝΟΟΕΝΊΙΙ III {ΑΝΝΟ 1216) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝ18 
ΕΤΑΟ αΟΝαίΙΙΙ ΡΙΟΠΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΠΑ {ΑΝΝΟ 1439) ΡΗΟ ΟΗ^ΟΙΒ ΕΙΟΒυΕΡϋΝΤ 

ΚΕΟϋδΙΟ €ΗΒΟ]\ΌΙ.θαΐΟΑ 

ΟΜΝίυΜ Οϋ.Ε ΕΧδΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ΟΑΤΗΟΠ^Ε ΤΚΑΌΙΤίΟΝίδ ΡΕΚ ΟϋΙΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΟΗΑ 

ΕΟΟίΕδΙ.Ε δ^ΕΟυΐ^Α, 

^υΧΤΑ ΕηΐΤΙΟΧΕβ ΑεπυΒΛΤΙββΙΜΑβ, ΙΝΤΕΗ 8Ε ευΐΙΟυΕ Ν0ΝΝυΐ-1.Ιδ ΟΟΟΙΟΙΒϋβ ΜΑΝυβαΒΙΡΤΙβ εθΙ.Ι.ΑΤΑ9, ΡΕΒΟυΑΜ 

011.ΙΟΕΝΤΕη ΟΑβΤΙΟΑΤΑ; ΟΙδδΕΒΤΑΤΙΟΝΙΒυ», εΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙβ, ΥΑΒΙΙδΟυΕ Ι,ΕΟΤΙΟΝΙΒυδ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΕΒ ΙΙ.Ι.υ9ΤΒΑΤΑ ; 

ΟΜΝΙΒυβ ΟΡΕΒΙΒυΒ Ρ09Τ ΑΜΡΙ,ΙδδΙΜΑθ Ε0ΙΤΙ0ΝΕ8 (ίΜΜ ΤΒΙΒΌδ ΝΟΥΙδδΙΜΠδ δ^ευΐ.18 ΟΕΒΕΝΤυΒ ΑΒδΟΙ,υΤΑΒ 

ΒΕΤΕΟΤίδ ΑυετΑ; ΐΝΟΐείΒυδΡΑΒτιουι,ΑΒίΗυδ ΑΝΑΐ.γτιεΐ9,δΐΝβυι.οδ 6ΙΥΕ Τ0Μ08 δΐΥΕ ΑυοτοΒΕδ Αΐ,ιαυαυδ 
ΜΟΜΕΝτι δυΒδΕςυΕΝΤίΒυδ, οονατα; ΟΑΡίτυι,ΐδ ιντβα ΐΡδυΜ τΕχτυΜ βιτε ηΐδροβιτίδ, νεονον ετ 

ΤΙΤυίΙδ δΙΝβυΐ.ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒυΜ ΜΑΒϋΙΝΕΜ δυΡΚΒΙΟΒΕΜ ΟΙδΤΙΝΟυΕΝΤΙΒυδ βυΒαΕΟΤΑΜΟυΕ ΜΑΤΕ- 

ΒΙΑΜ δΙΓ.ΝΙΓΙΟΑΝΤΙΒυδ, ΑϋΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΕΒΙΟυδ ΟυΜ ΟυΒΠδ, ΤυΗ ΑΡΟΟΒΥΡΗΙδ, ΑΟΟυΑ ΥΕΒΟ 

ΑυΧΤΟΒΙΤΑΤΕ Ι.Ν ΟΒΟΙΝΕ ΑΟ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΜ ΕΟΟΙ,ΕδΙΑδΤίσΑΗ Ρ0Ι.Ι.ΕΝΤΙΒυ8, ΑΜΡΙ,ΙΡΙβΑΤΑ; 

ϋυΟΕΙΝΤΙδ ΕΤ ΑΜΡΙ,ΐυδ Ι.θαυΡΙ.ΕΤΑΤΑ ΙΝΟΙΟΙΒυδ ΑυΟΤΟΒυΜ βίευΤ ΕΤ ΟΡΕΒυΐΙ, ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤίαΐδ, εΗΒΟΝΟΙ,ΟΟΙΟΙβ, 

δΤΑΤΙδΤίεΐδ, δΥΝΤΗΕΤΙΟΙδ, ΑΝΑΙ,ΥΤίεΐδ, ΑΝΑΙ,ΟηίΟΙδ, ΙΝ ΟυΟΟΟυΕ ΒΕΙ.Ι0Ι0ΝΙ8 ΡυΝΟΤυΜ, ΟΟΟΜΑΤίευΐΙ, ΜΟΒΑΙ.Β, 

ι.ΐΓυΒθΐ£ΐ;Μ, εΑΝΟΝίαυιι, ηΐδείΡΐ,ΐΝΛΒΕ ιιΐδτοΒίευΜ, ετ αυχοτΑ αι,ια βίΝΕ υι.ι.Α εχοερτιονε ; βεο ρβ^β- 

δΕΒΤίΜ ουοΒυδ ΐΝοιοίΒυβ ΐΜΜΕΝδίδ κτ οΕΝΕΒΑίίΒυδ, ΑΙ.ΤΕΒΟ δοιι^ιοΕΤ ΠΕΚυΜ, ουο ΟΟΝδυΐ,ΤΟ, 

ςυιοου.ΝίοοΝ &οι.υΜ ΤΑίιβ τΑΐ-ίδΥΕ ρατεβ, ΥΕΒυΜ ετιαμ υΝϋδουίδουε ΡΑΤΒυΜ, νε υΝΟ ουιοειι 

ονίδδΟγ ΙΝ ςυοηι,ίΒΕτ τηεμα δΟΒίΡδΕΒίτ, υΝΟ ίΝτυιτυ οοχδρίοΐΑτυΒ; αι,τεβο βΟΚΙΡΤϋΚ^Ε 

ΒΑΟΗ^Ε, κχ ουο ι,ΕετοΒΐ ουΜΡΕΒίΒΕ βιτ ΟΒΥΐυΜ ουίΝΑΜ ΡΑΤΒκβ ΕΤ ΙΝ ςυίΒυδ οΡΕΒυιι 

δυοΒυΜ ι,οείδ δίΝουι,οδ βΐΝουι.θΒυΜ ι,ΐΒΒΟΒυΜ β. δεΒίρτυΒ^ ΥΕΒβυβ, α ρβιμο 

βΕΝΕδΕΟδ υδΟυΕ ΑΟ ΝΟΥΙβθΙΜυΜ ΛΡ0αΑΙ.ΥΡ8Ιδ, εΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

ΕΟΙΤΙΟ ΑεευΒΑΤΙδδΙΜΑ, Ο^εΤΕΒΙδΟυΚ ΟΜΝΙΒυβ ΡΑ0ΙΙ«Ε ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟα, δΐ ΡΕΒΡΕΝΌΑΝΤυΒ εΠΑΒΑΟΤΕΒυΜ ΝΓΓΙΟΙΤΑβ 

εΠΛΒΤ^ ςυΑί,ΙΤΑδ, ΙΝΤΕΟΒΙΤΑδ ΤΕΧΤυβ, ΡΕΒΡΕΟΤΙΟ εΟΒΒΕΟΤΙΟΝΙδ, ΟΡΕΒυΜ ΒΕΟυδΟΒυΜ ΤυΐΙ ΥΑΒΙΕΤΑ8, τυΜ 

ΝυΐΙΕΒυδ, ΡΟΒΜΑ Υ0Χ.υΜ1ΝυΐΙ ΡΕΒΟυΑΜ ΟΟΜΜΟΟΑ δΙΟΙΟυΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ,ΟβΙ^ε ΟΕΟυΒβυ εΟΝδΤΑΝΤΕΒ 

ΒΙΜΙίΙδ, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙΟυίΤΑδ, ΡΒ^ΕδΕΒΤΙΜΟυΕ ΙδΤΑ εθΙ.Ι.ΕεΤΙΟ, υΝΑ, ΜΕΤΗΟΟΙΟΑ ΕΤ ΟΗΒΟΝΟΙ^ΟΟΙΟΑ 

δΕχοΕΝΤοΒυΐί ΡΒΑβΜΕΝτοΒυΜ ορυδευίΟΒυΜουκ ΚΑετΕΝυβ κια ιι.ι.ιο βΡΑΒδΟΒυΜ, ΡΒίΜυΜ ΑυτΕΜ 

ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΕΟΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΒυδ ΕΤ Μδδ. ΑΟ ΟΜΝΕδ ^ΒΤΑΤΕδ, 1.0608, Ι,ΙΝΟυΑδ Ρ0Β1IΑ8^υΕ 

ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυβ ΰΟΑΟυΝΑΤΟΒυΜ. 

δΕΚΙΕδ ΟΚνΕΟΑ, 

ΙΝ ΟυΑ ΡΚΟΟΕϋΝΤ ΡΑΤΒΕδ, ΟΟΟΤΟΒΕδ δΟΒΙΡΤΟΒΕδΟυΕ ΕΟείΕδυΞ ΟΒ£α£ 

Α δ. ΒΑΒΝΑΒΑ ΑΟ ΒΕ55ΑΒΙ0ΝΕΗ 

ΑοσυκΑΝΤΕ σ.-ρ. μιονε, 

ΒΙΒΗοΙΙιβΦβΒ €ΙβΓΐ αηΙνβΓβ» 

8ΙΥΕ 

ουΒβυυΜ εοΗΡίχτοΒνιι ιν δίΝου^οβ 8^IΕΝΤI^Ε Εεοΐ£3ΐΑ5τιε£ βαμο3 εοιτοηβ. 

ΡΑτκοιοα^ ^Β^Ε^^ τοΜυε οχι. ΝΙΟΕΤΒΕ ΑΜΒΟ. βΕΟΒα. ΑΟΒΟΡΟίΙΤΑ. ΤΗΕΟϋ. ΟϋΟΑδ, ΑΙΕΧΑΝΟΕΒ ΡΑΡΑ IV, ΑίΙΙ. ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡϋϋ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕ8, Ε0ΙΤ0ΚΕ8 ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ δυΟΟΕΒδΟΚΕδ 
'^ν VI Α ΟΚΤΑ : ΑνΕΝυε Οϋ Μ ΑΙΝΕ, 189, ΟΙ.ΙΗ εΗΑυ88£Ε Οϋ ΜΑΙΝΕ, 127. 

1887 ΤΚΑΒΙΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α 

8^αιυΜ χιπ. ανμ 1200.1270. 

ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ΝΙ€ΕΤ^ ΟΗΟΝΙΑΤ^Ε ΟΡΕΚΑ ΟΜίνίΑ ΠΙΟ !«0Ν ΡΒΑΤλΙδ Ε^ι:^ ΐηίΟΒ. ΑΟΟίηΐΝΑΤΙ ΟΗΟΝΙΑΤΑ 

ΑΤΗ£ΜΕΝ8Ι5 ΑΗείΠΕΡΙδεΟΡΙ 

Οϋ.£ ^ΕΤΑΤΕΜ ΤυΐΕΗυΝΤ 8€Ι{ΙΡΤΑ ΥΕΙ 8€ΒΙΡΤ0ΛϋΜ ΕΗΛΟΜΕΝΤΑ ; 

ΙΝδϋΝΤ ΡΐυΕΤΕΗΕΑ 

ΟΕΟΒΟη Δ0ΗΟΡΟΙ.ΙΤ£ ΔΝΝΑΙ.Ε8 ΒΤΖΔΝΤΙΝΙ 

ΕΓ 

ΛΙΕΧΛΝΒΗΙ ΡΑΡ^ IV, ΤΗΕΟΒΟηΐ Βϋϋ^ ΙΜΡ. ΝΙ€ΜΝΙ, 
βΕΗΜΑΝΙ Π. ΝΐαΕΡΗΟΗΙ, ΛΗΞΕΝΗ, βΡΟίΙΤΑΝΟηϋΜ ΡΑΤΗΙΑϋϋΗΑΒϋΜ ; 

ΝΚΕΡΗΟηΐ ϋΗϋΜΝΙ, ΜΕΤΗΟΒΠ ΜΦΝΑβΙίΙ •. ■ • • • < ορυδευίΑ, οιρι,οματα, ΕΡΐ8Τ0ΐϋΕ; • • • - 3../••. • • • * ••• • 


ΑΟΟυΒΑΝΤΕ ΕΤ ΒΕΝΟΟ ΒΕ^00Ν08^ΒΝΤΒ/^:-Κ•^IIβΝΕ, ,';: •... 

ΒΙΒΕΙΟΤΗΕΟ^Ε ΟυΒΑΙ τίΝΙΤΕΒδ^Ε , 

βΙΥΕ 

ΟϋΗδϋΤΙΜ ωΜΡΙ,ΕΤΟΗυΜ ΙΝ 5ΙΝ6ϋί05 δαΕΝΤΙ£ Εεα.Ε5ΙΑ8ΤΙ€ϋ ΗΑΜ05 ΕΟΙΤΟλΙ. • • • • νιοετλ: τοΜϋδ ΡΟδΤΕΚίοκ. α,ΕΤΕκοκυΜ τοΜυδ υΝίαυδ. ΡΑΚΙδΙΙδ 

^^^ βΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΙΙΕ8, Ε0ΙΤ0ΚΕ8 ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8ϋ00Ε880ΜΜ, 

^ νΐΑ ηΐ€ΤΑ : ΑΥΕΝϋΕ ΟΌ ΜΑΙΝΕ. 189, ΟίΙΜ €ΒΑϋ38έΕ ϋϋ Μ ΑΙΝΕ, 1ΧΤ. 

1887 ΝΚΕΤυΕ ϋΗΟίνίΑΤΛΙ ΕΧ ΙΙΒΒΟ VI ΤΗΕδΑϋΚΙ ΟΒΤΗΟΟΟΧ^ ΡΙΟΕΙ 

(ΟΓ8606 αραά Μ&ίαιη, 8ρί€ίΙ Βοτη. 1. IV.) ΐττβϋθίν Λ τι&ν ΤΓίρΊ τον πν«υ/Λατοαάχον Μα- 
» τώ λό'/ω ίούναι ττροΟέ^βνος αρχήν, άναγ- 
καί ταύτα, προ^ιΐίτι^^αοΌαι οΐο^αι, ώς [άξια 
,στασθαι τοϊς ^ιλίστορσι, ^ιςίε τοις ρηθ^σο- 
έττίιταν άσννα^^}. Ό 7«Ρ 'ΐ^οι πολλά χαι βν 
ΐΓΜτΟ» ^ϋλωβιΐς λόγοις Ευσββιος ό Νικο/χη- 

ττάντα τρόπον τοις ορθοίίόξοις άντιτι Οέ αίνος, 
ι (ΐ2ν ιπεβοΰλβντΓί, ώς β(ρϊ9χα|ΧΓ>, Εύστκθίω 
.ντιοχβίας, χαι χαθιΐλΕ τούτον έχ ίιαβολ^ς• 
!ν^^ν ^1 ττ^ Γ^ς Άλ{ξαν(Γριίας ^<τά ^ί$νας 
τίς /ν Λ'ιχαία σννόίον προς θιόν εχ^πίΛ-ίΐ' 
, ^ίί^ίξχτο τα προίίίριά Αθανάσιος. Έπβι- 
ο βνν ό τον Εύσίβίου χορός ίι* επιστολών 

οκ)τόν ίν' ές χοινωνιαν ίίξΐ}ται τον "Αρβιον' 
»ύχ Εΐξι ταΤς παραχλτήσβσι. τοιόνίβ τι ρϊ3χ«- 
, Μιλιτιος ό τίς Ανχων έπίσχοπος. δν ιν 
: χατήιρινι σύνοίος, εχλείπων τον |3ίον, Ιωάν- 
να τών αυτώ συνήθων άνθ' εαυτού κατεστη- 
ισΛοπον παρά τό ίόγ^Αα τών εν Νιχαία. Τους 
τα'Ιωοίννου ^ρονούντας ύπελθόντες οί περί Εΰ- 
, ήττινα:» Αθανασίου χατυγοριρσαί• κα'ι χατηγό 
ύς•ν χαΜΜχόςιχβιροτονήθιι, χαΐ ώς χιτωνίων 

^^ον Ανγ'^Ίη^οις επέβαλε, χαι ^'^'^^'^^ ερΟειρε, 
Λ ζ^τούντι έπιβουλενων, Φιλουριενω τινι τών 
υύ» θεραπόντων επερ^^ε \οίρνΛ%Λ χρυίου, 
ν ιξ Αί/υπτου σιτοπορ-πίαν έκώλυσε, χαι 
:ου τινός ιχτε^ών τ^ν χείρα γοϊί'βίας ενεχεν 

λκά ταύτα τβίνυν εν Καισαρεία τίς Παλαι- 

σύνο^ον ό |3ασιλεύς άθροισθ^σναι προσέταξεν. 

σίου ίε άναβαλλοαενου, ίιά τον Ευσεβιον τον 

λον τ^ίε έπισχοπούντα ^ίλον είναι χαΊ ου- 

£ύσεβίω τώ Νιχο^η^είας, πάλιν οί Μελι- 

χβΤΊΕγόοιςσαν αυτού ώς ριυστιχόν ποτήριον εν 

:οΐι»τι^ σννέτρν^ί, χαι βπισχοπιχόν χαθείλε Ορό- 

ιαί ίηρά τίνα είρ7ασατο τών άπειρηαενων. 

^ε τοίννν ό |3ασ»λΓθς εν Τύρω γενε'σθαι 

9, χαι γίνομέντ^ς αύτζς, Αθανάσιος ενίχησε 

βάτος. Οί ίε τίς άλι^θείας εχθροί επίσχοποί 

ΟΓ^τού χχΓΓ/^η^ίσαντο* είτα χαι εις τόν Μα- 

ίταα-ραν, χώρο» τινά τι?ς ^Κΐιξοο^^ριίας 

)ν ΊΛκοείας τ^ς Ιέμνης• 5 σαν Λ οί πε/χ- 

θίο/νις β ΚΊχαΐΛ;, χοά Μάρις ό Χαλχϊ;(ίό- 

^/λΐ0θς ΠίρίνΘου ^τοι *Ηραχλείας Νάρκισσος 

;οί, Ούοίλνς Μ9ύρη2ς, Ούρσάχιος Σιτνί^ό- Β 2)« Μαϋβάοηϊο. 

^ 1 . Ιαιη άβ Μαοβάοηίο, ΒρίπΙαδ 8&ηοΙί ίιηρυ^αα* 
ΙΟΓβ,δβπηοηβιη ίηοίρβΓβ βΐ&ΐιίθηβ,ηεοβδδαηαιη ρυΐο 
1ΐ8Β6 ρπα8 6άίδ36Γ6Γ6, Ι&αςααπκΐί^ηβ. ςα» 3.1)Ιιίδ(ο- 
Γίοίδοο^αοδοαηΙατ, ηβςαβοιηηίηο αΐ) ϋδςαβΒάίοβη- 
Ιατ &1)1ΐ0ΓΓ6ΐιΗ2ΐ. Οαί βαίιη ία ρποηϋυδ δθβρίαβ 
6χ1ιίΙ)ϋυ$63ΐΕυδ6ΐ>1ιΐ3Νίοοιη6(ϋ€Β βρίδοορυδ, οιηηί 
ιηοάο ΟΓΐΙιοάοχίδ ορροδίΐαδ ρπιηο ςαΐάβιη ίηδί* 
άίαΐυδ βδΐ, υ1 (ϋχίιηαδ, ΕαβΙαΙΙιίο Αηϋοοίιβιιο, βΐ 
βυαα ο&ίαιηηϋδ άβρρβδδίΐ ; ΑΐβχαηάΓΟ αυΐβχη Αΐβ- 
χαηάπβθ βρίδοορο ςυίηΐο ροδΙ Νίβΰα&ιη 87ηοάιΐ]η 
ιηβηδθ &ά Οβαιη ρροίβοΐο, ρηκηατη δβάβιη αοοβρϋ 
Αίΐι&ααδίαδ. ΤβηΙανβΓααΙαυΙβιη Εαδ6ΐ)ίί &δδβο1»ί11ί 
ρβΓδυαάβΓβ υΙΑπαιη ία βοαιαιυαίοοβαιαοοίρβΓβΙ; 
οααι&υΙβαιίΙΙοΓααιρΓβοίύαδ αοηααααίδδβΐ, αΐίςαίά 
ΙαΙβοι&οΙιία&ΙίδιιαΙ. ΜβΙϋίαδΙ^^οίοΓϋοι υΓΜδβρίδΟΟ- 
ραδ,ςαβιη Νίοδβααβ^αοάαδ άααιαανϋ νίίαπι τβΐίη- 
ςαβαβ, ^0όιαα6Π1 ςυβακίααι βχ δυίδίααιίΙίαΓίϋαδρΓΟ 
δββρίδοορααι βοαδΙίΙαϋοοαίΓαΝίοδβαοΰ δ7αο(ϋ άβ- 
ΟΓβΙααι. Εοδ ί^ΐίαρςαί ρΓο ^οααα6 δΐ£ΐΙ)&α(, οίΓοαιη- 
γβαίβαΐβδ Εαδβ1)ίααί, ίίδ ρβΓδα&δβΓααΙυΙαοουδΟτβηΙ 
ΑΙΙιαα&δίααι, βΐ ΓβτβΓα βυπι αοοαδανβΓαοίςαοά ηοα 
βααοαίοβ ΟΓάίααΙαδ βδδβΐ, ςυοά .4!!^7ρϋί8 ΠηβαΓοιη 
1ααί6£ΐΓααι ΙπύυΙαπι ΙαιροδαίδδβΙ, ςαοά ιηυϋβΓοα* 
Ιαπι οοΓτυρίδδβΙ, ςαοά Εά Ρΐιϋοαιβαυαι ςαβιηοίαιη 
6Χ Γβ^Ιίβ δΟΓνίδ, ιαιρβΓαΙοπ ίαδΙίΙίΕΐαΓαδ, αΓοαπι 
&υΓ0 ΓβίβΓίαηι ηιίδίδδβΐ, ςαοά ίΓοιηβαΙί βχ Μξ;γρ[ο 
ΐΓ&αδοιίδδίοαβαι ίαιρβάίνίδδοϊ, 6ΐΑΓδ6αίίου]αδ(1&ιη 
ιηααυηι αια^ίοίδ αΓΐίΙ)αδ ρβ^εουίδδβΐ. 

2. 0α&πιοΙ>Γ6πι Οδβδ&Γβαιη ΡαΙβΒδΙία» οοηνβαίΓβ 
οοαοίΐίαπι ]αδδίΙ ίαιρβΓΗίοΓ. Οααι ααΐβαι ΓβαυίδδβΙ 
ΑΙΙιααίαδ 60 ςαοά ΕιιββΜαδ Ρααιρίιίΐί 11υ^υ8 υΓΜδ 

^ βρίδοοραδ αοιίβαδ βΐ &(^^αιοΓ βδδβΐ Εαδ6ΐ)ϋ Νίοοοιβ' 
άί®, τυΓδαδ Μβίβΐί&αί 6υαι αοουδ&νβΓααΙ ςαοά 
ιη^δϋβααι ο&ΐίοβαι ΜείΓβοΙ» οοαίπνίδδβΐ δβάβαιςαθ 
βρίδοορ^ϋβαι βτβΓίίδδβΙ βΐ αοαααΐΐυΐα αΐία ίαοίαοΓα 
αάιηίδίδδβΐ. εοαοβδδίΙί^ίΙυΓίπιρβΓαΙΟΓ 87ηοάΐ]ΐαίη 
υΓΐ)β ΤνΓο ββΓί, βΐ βα οοα§^Γββαία, νίοίοπαιη ρΓβΒ- 
δίαηΐίδδίπι&αι ΓβΙαΙΚ ΑΙΙιαααδίαδ; ίαίηιίοίααΐβοι νβπ- 
ίαΐίδ βρίδβορί 60 πι&ς;1δβααι άααια&νβΓβ; αοάβίαάβ 
Μ&ΓβοΙαιη ιιιίδ6Γαα(, ία ςαααιάααι ΑΙβχααιίΓίβΒ Γβ- 
ς^ίοαβπι ςυοΒ δυααι αοιηβα α Μ&Γβα ραΐαάβ άυχίΐ. 
ΕΓ&αΙ αιιΐβαιςυί αιίδβί δααΐ Τΐιβο^αίδ ΝίοΰΒ», Ματίβ 
61ι&ΐ66(1οαίδ^ ΤίιεοάοΓαδ ΡεποΐΙιί δ6α ΗβΓαοΙββ^, 
Ν&ΓοίδδΟδ ΝβΓοαίαάίδ, Υαΐβδ Μυρδ», ϋΓδαοΙοβ $ίη-> 
£^β(1οαί8, Μαοβάοαίυδ ΜορβαβδΙ» ; ςιιί ροδίςααχη άβ 

ί ) Λ II Ν!^ΕΤ^Ε ^ΗΟ^IΑΤ^Ε 8&βΙΌ β&ΐίοβ ίηςυίβίβΓαηΙ βΐ άβ ορίβοοραϋδ ββάίβ Α νος, Μαχκ^όνιος Μοψουιττίας, 01 χαΐ ^ΐ7<σ6^ν^^ς ή βνβηίοηβ, Τ6Γ& ςαίάβιη ρΓ8Β(6Γΐηί$6Γυη(, ίαίβα αα- 
(6ΐη ίρβί ΐΐΏα^ίη&ϋ βαηΐ, (ΙβροβαβΓυηΙςυβ, υΐ οτβ- 
ά6ΐ)&η1, Αϋι&η&δίαιη, 6]α3 Ιοοο ίρβυιΐ) ΑΓ8βηίαιη 
Αοοίρίβηΐββ. ου]υ3 πιαηυιη αιηραΐαίαιη 6556 οΐίοβ- 
1)&ιι1 ; ςαί ρπαβ ΜβΙβϋαηοΓαιη 8ϋρ6Γ5ΐίΙίοηί5 6ρΐ3- 
οοριιβ Ιιιηβ Εραάίρβοβ α( Η}'ρ36ΐ6ΐθΓυιη ιΐΓΐ>ί8 βρίβ- 
ΰοριιβ βοηΐτα Αϋι&ηαβίαπι ιιώδοήρΒίΙ. 

3. ΙηΙβΓβα Τ6Γ0 ρβΓίβοΙο Ηί6Γθ8θΐ7ΐηί8 (οιηρίο 
ρΓορβ βαιη β&ΐνατϋ Ιοοαιη ςαί πια^υπι (ββΐΐιηο• 
ηΐυιη γοβαΐατ, ^α88^( ίπιρβΓ&ΙΟΓ βρίβοοροβ ςυί Τ}τ1 
ΑάβΓ&ηΙ Ηί6Γθ8θΐ7ΐη&ηι νβηΪΓβ βΐ Ιιοο (βιηρίαιη οοη- 
866Γ&Γ6. Ταηο &ιιΐ6ΐη Ο6θ&8ίοη6ΐη ίαν6ηί6ηΐ68 Αηα- 
ηοηιιη Γ&υ(οΓ68 ΙβηΙ&νβΓαηΙ υ( Ηί6Γθ3θΐ7Εΐιί8 βγ- περί τ^ς τού αυστιχοΰ ποτηριού συντ|ϊΐβίς, χβώ ιτίς 
χα6κΐ|9(σιως τον έιτίσχοπιχοΰ θρόνου, τά ΐΑΐν αλ^β) 
τταΰςλΟον, ιττλχσαντο ^ϊ χαι αύτοϊ τά ψιυ^4, χ«| 
χχΟήριςσαν,ώς ένόαισαν, *Αθάνασίον, ^ιξάμινοκ χ«1 
αυτόν ^Αρσίνιον, ου ιλιγον ιχχιχόγΟαι η^ν χιϊιΜΤ 
ός, ποότιρον τ^ς Μιλιτιανών Ορχίσχεΐκς έπίσχφης 
ών, τΐνιχαΟτα παρ' αντοΐ^ ώς τ^5ς *ΥψΐλιτΊβτων ίιτέ- 
σχοπος πόλίως ύπί'/ρο^/»• χατοι *ΑθβΕνασίου. 

7• *£ν τοντ*» ^* ιςιο'/ασΟέντος τον έν *Ιβαοφΐλν 
ρο(ς ναον ττερί τον τον χρβΕνίον χύρον ός ή« 
ποοσαγοοΓυιται μαρτύριον^ έχιλίυσιν ό ^κνιλιΰς 
τον; IV Τνρω σννιιλιγ^ον; έττιονόιτους χατβκλβ- 
βιΓν τή Ίιροσολναα, χαΐ τον τοιούτον χαβ&ΐ£««α 
ναόν. Τηνιχαντα ^ι χαφόν ινρόντις οί «ριιβΜΜ• 
ηοάυβ ΑβΓβΙ βΐ ΟΟΚηΐηυηίο Ατίο 6( Ευζοίο 0θη66- β νις έσιτον^ατβν έν Ίιροσολύαοις γινέτθβι σύνι^ο», άβΓβΙαΓ. Ιιηρ6Γ&(0Γί ί^ΚαΓ ίΐΐυά ρ6Γ ίρ8ία8 8ογο• 
Γ6ΐη €οιΐ8(&ηΙί&ιη ςαβχηά&ιηςυβ 11υ^α8 χηιιΐίβήβ 
ί&ιηίΙί&Γβζιι ρΓβ8ΐ)7(6Γυιη &η&ηυιιι ρβΓβυαδβΓβ βΐ 
6αΓ&τ6Γ6 υ( ΑΗΰΐη Ευζοίυιηςαθ γί(ΐ6Γ6ΐ, ςυοβ 
ρο•Ις[ΐι&ιη τίάίΐ 66η8αίΙςύ6Γ6Γβ υ( Νί6Φηο8 Ρ&Ιτββ 

6Γ6ά6Γ6,608 &ά βρίβΟΟρΟδ ΗίβΓΟδθ1}ΊΧΐί3 ΟΟΠ^Γβ^α- 

Ιθ8 ιηίβίΐ, 86ή1)βη8 αϊ άβ ϊΗίβ Ββηί^^ηαιη ί6ΓΓ6ΐαΓ 
8ΐι£ΓΓ&^ιιιη, βί ΓβοΙβ ΟΓβάβΓβ γίάβΓβηΙϋΓ. Οοοαβίο- 
ηβιη ΐ^ΚυΓ ΑτηρίβηΙββ Απ&ηί 603 ΰχοβροΓαπΙ, ίιη- 

ρ6Γ&Ιθη(Ι11β 6( αηί?6Γ8ί3 6ρί860ρί8 80ηρ86Γ6 608 
ΟΓΐ1ΐθάθΧ08 6886. 

4. Ηίβ ϊίΛ &6ϋ8, Α11ι&η&8ία3 Τ7Γ0 ίυ9ίθη3 0οη3• 
Ιαηϋηοροΐίπι Τ6ηί1 ; ου]α8 ρΓ66ίΙ>α3 αηηυ6η3 ίιηρ6- 
Γ&ΙΟΓ άί66ηϋ8 86 ηοη ^ι13ι6 (Ι&ιηη&Ιυιιι 6856, βοΓίρβϋ χαι χοινωνία; /ΐΑΓΓα^ονναι *Αριί« χα'ι Εν^νΐΜ πύ/ηα. 
τις τοίννν τόν βασιλιά ^(ά τ^ς •αυτον «^ιλ^ς 
Κωνστάντιας χαι τον προσυκΚΑΐ/Μνου τοινπρ ιτρι 
σβντίρον άριιανον, 7ΓαρισχΓ>ασ«ν «ντον 0ικν««9«ι 
"Αρίιον χαι Ενζώϊον, ονς ΐ^ών χαΐ νιτολκβών τπιμι• 
π>ι;σίως τοις ΐν Νιχαία ίοξάζιν», πηρι)ιΐ προς ηνς 
IV Ίιροσολν|Αθΐς σννιλθόντας, γρκ^§ίς γ{^ύν$ρ%ηηη 
177* αν τοις ίνίχθ^ναι -Ι^ηγ^, ικ ορθώς ^«»ι&ν ^ό^κ. 
ζοντις- χαιρον τοίννν ^ραζααινοι οί Άριιανοκ ι^έξαν- 
το τούτον ς, χα'ι αντώ |3ασιλιϊ χαΙ τβϊς «πβοτβχοΰ 
ΐΓίσκόπ-οις ιγρα^/^αν ορ9ο^όςονς ύΐΓαρ;ζΐιν «ντ«ύς. 
$'. Τοντων οντω πραττοαίνοιν, Αθανάσιος έχ 
Τύρο ν ^ν/ών ιΊς Κωνσταντινονιτολιν «λθιν* ου τβς 
(?{);σβως άχονσας ό βασιλινς ρι4 ^ιχαιβι»ς χοιθ^νβι βρίββορίβ (υηο Τ^ή βοη^Γβ^&Ιίβ υ( αά ίρβυΐη ά6- ρ λιγοντος^ ρ/ρντ^ι τοις ιν Τνρω σνναθροισθιΐσι τ4" 
•66Ιΐά6Γ6ΙΐΙ, υΐ 60Γ&ΐη ίρβΟ Αη&11ΐ&8ϋ οαα8α 6Χαηΐί- νιχαντα χατα/αβιΐν προς αντόν, ύς αν ίπ όψισιν ]ΐ&Γ6(ιΐΓ. Ρθ8ΐςα&χη ϊ^ΙυΓ &(1Υ6η6Γαη(, Εαδ6ΐ)ίυ8 
Νίβοπιβάίβε οοη(6ηά6ΐ)αΙ 3ϋ8ΐ&ιη ίη ΑΙΙιαηαδίυηι 
Ι&Ιαιη 6886 86ηΐ6ΐιϋαιη ; Ι68ΐ68 ρΓΟΒδΙίΙίΙ Τ1ΐ6ο^ηίπ2 
6ΐ Μ&τίαιιι 6ΐ Τ1ΐ6θάοηιιη 6ΐ ναΐ6ηΐ6ΐη βΐ ϋΓδαοίαπι. 

1ηΐρ6Γ&(0Γ &υί6ΐη 8ίΥ6 0Γ6(16Γ61 Υ6Γ8. ςυοβ (1166- 

1>&η1ατ, 8ίΥ6 οοη36η1ίΓ6 8υ3ρίοαΓ6ΐυΓ 6ρί560- 
ρθ9 υ( β ιη6(ϋο 1ο1ΐ6Γ6(υΓ Αΐ1ιαη&8ίυ8, ιηαηάαγίΐ 
υ( 18 ΤΓ6Υ6ηζη &1)(1υθ6Γ6ΐυΓ, ςα» 63ΐ αΓΐ)3 οοοίϋβη- 
Ιαΐίαιη Ο&ΙΙοΓυιη ; &1)(1α6(α3ςυ6 68ΐ Α11ι&ηα3ία8 ί1}ί- 
ςα6 χη&η8ί( υ8ςα6 αά ιηοΓίβαι ΟοηβΙαηΙίηί. 

5. Ατία8 &υ(6ΐη ρο8( 1ι&1)ί(&ιη Ηί6Γθ5θΐ7ΐΏί3 87- 
ηοάαιη ίη ^£97ρ(υIη Υ6ηί(. 6υ]ΐι ϋΙο ααΐβιη ηοα 
οοιηιηιιιιί6αη(6 ΑΐβχαηάήηοΓαιη Ε66ΐ68ία, ηίΓδυιη 
€οη8(αη(ίηορο1ίαι Γ6(1ϋ(. Α(ςιΐ6 ίΐα α(ϋηιρΐ6(8Β 8υηΙ αντον ^οχι^ΑασΟιίη τά χΛτίκ, ^Αθανασέου. Κ.αταλ«• 
βόντων ονν αντών, Ενσιβιος ό Νιχο|χια^€£«ς ίσχυα £• 
(ιτο οιχαίαν τ^ν έπΙ *Α(Ιανάσιον γινίσθαι '^%γ^^ 
[ϋάρτ^αροίς παρ^7< βίο^νιν χαι Μάριν χκΐ θΐό^νρον 
χαΐ Ονα7ιντα χαι Ονρσαχιον. Ό ^ϊ βασιλινς «?η 
ά).ι;θ]9 πιστίνσας ιΓναι τά λιγορΜνα, <Γτι όριονο^ηη» 
νπονοίζσας τους ίττισχόπονς, ίν* ίχπο^ών γένοιτο *Α0«- 
νασιος, προσιταττι άπι;νι;ζ6^ναι τούτον ιίς Τρίβιριν 
τών ττρό; ^νσιν Γαλατών, χαΐ ό ρύν άπιίχθν, χ«1 {ν 
ΐχιΐ ϊωςτ^ς Κωνσταντίνον τιλινπης. 

ι, Ό οί "Αριιος |!Αΐτά τιάν έν Ίιροσολνριοις φ&• 
νο<^ον, ^χιν ιΐς Α?7νπτον* ^ή χοιν&ινονσης 9ϊ 9άτ^ 
τι9ς*Αλίξαν(ΓρίΜν Έχχλησίας, πάλιν άννλθιν ιΐς Κμη 
σταντινονπολιν- χαΐ όντως Ιργον ιγένιτο τ^ς *Δλΐ< βαηοϋ Αΐ6Χ&Ι1(ΐΓί ρΓ6663. Ρθ8ΐ1ΐ860 αα(6ΙΙ1 ΐηαηίίβδίβ ^ ξαν^ρον τον ίιρον προσίνχ^ς. Μίτά Λ ταντα νΐΜΤ•- 60Βρ6ηιη( ίηηογ&Γ6 Ευ56ΐ)ί&ηί οίΓοα 6ρί86οροΓαιη 
Νίοβθ» €οη£;Γ6β;&(θΓαιη6χρο8ί1ίοη6ΐη6( 8οηρ(ο οοη- 
8α1>8ΐαηΙίαΐ6 Γ6]ίθ6Γ6. 5}Ίΐθ(1υπι ίςίΙυΓ εοηβίβαΐί. 
ηοροϋιη οοηγ6ηίΓ6 ουΓαΓυηΙ, ^6ρο$υ6^αI1ις^6 6(ίη 
βχίϋαιη ιηϋΐί 8(ιΐ(1α6Γαη( 6οη8ΐιΙ)5(&η(ία1Ϊ3 ρΓΦ- 
601168, Αδοΐ6ρίιιιη βαζίΒ 6ρί3θορυιη, ΟΙίαιαΙΐαιη 
ΑηΙαΓαάί, &Η6Γαιιι ΟϋαιαΙίυιη ΡαΚί, ΕρΙίΓαΙίοηβιη 
Βαΐ&αί β^τυπι Β6ΓΓ0Β«, Όοιηηίοηοιη ^ίηηϋ, Ε11&- 
η6αιηΤηρο1ί3,ΑπυιχιΡ6ΐΓαΓυηιΡαΐ6οη{6, 6( ΑδΙβ- 
ήαιη Ρ6(Γ&Γυιη ΑΓαΙ}ίοΒ,Οΐ7ΐηρίαιη .'Κηί, Τ1ΐ6θάιι1αζη 
Τι^αηοροϋβ, νίαο6ηϋυιη Οαραα, Κρίιραίαιη Α^πρ- 
ρίηβιΕοΙτορίυιη Α(ΐΓί&ηοροϋ8,6αί 8ΐιοο688ί( Ιαοΐαβ, ρίζιιν γανιρώς οί πιρί Ενσιβιον ξρζαντο πΐρΐ τ4ν 
ϊχθισιν των ίν Νιχαία σννιλτλνθότων, χαι ιχβχλλίαρ 
έγγρα'γως τό όαοονσιον* σννο^ον ονν άθροισθ^(ν«ι 
παρασx^^κσαντις ίν Κωνσταντινονπόλιι χ«9ιέλ•» 
χαι πΐ!Α^Ο;ςναι προς νπιρορίαν ϊσπινσαν τονς τνν 
ό^ιοονσίον χ);ρνχας, Άσχληπάν ιπίοχοπον Γά^νς, 
χαι Κλιαατιον Άνταρα^ον, ιτιρον Κλι/ιατιον Πολ• 
τον, *Ε^ρατι'ωνα Ωα/ανιων, Κνρον ,Βι;/»ρ•ί«ς, Δο^ 
νίωνα 1ίρ;χίον, '£λ).άνιον Τριπόλίως, *Αρ<ιον Πιτρ&ν 
τ^ζς Παλαιόνης, χαΐ 'Αστίριον Πίτράν τ^ς *Αρ«- 
βίας, *Ολνριπιον Αΐνον, θιό^ουλον ΤραϊθΕνονπόλι«ς| 
Βινχίντ(ον Καπνιβς, Έ^ρατοη» ΆγριιπτΜςι Εν- 13 ΤΗΕδΑϋΚΙ ΠΒ. VI. 14 τβόπιβν Α'ορι«νου3ΤΟΑ*ως, ου ίιάίοχος, Λουχιος, και Α βΐ ΐΐηρΓίΐηίδ ΜΟΤΟβΙΙαίη Αΐ10}Τ?Β ΐΙβρΟδαβΓυηΙ. ΐττί ιτάτι τον (ΐρηαενον Μχρχιλλον τ^ς Ά'/κϋρας 
χαΟιέαΐζ^αν * ϋ7Γ(/»»υ&>ς γάρ ί;ζαΛ£7τα(νον κΰτΜ , οία 
ιχχη <ν τ^ χατά Φοιν(χΐ}ν συνόλω τοΙς ύττ' κυτών 
όρ<7θιϊσι χατά Αθανασίου συνΟζαίν», /α19Τ< τοΓ; £ν 
Ίι&οτοΑΰ^θίς ιπι ^λρ^^γ^ ^ήτι τ^ς χαθίίρώσευς του 
^κΐγβίλθυ μαρτυρίου ^τβ{σ;^όντ( ^ι* αποφυγήν τ^ς 
ιτρός αυτούς χοκνοανίας * χαΐ ταϋτα αιν έτι του 
ΐαγαλου π•ρ ιόντος Κωνσταντίνου. 

7*. Τιλιντΐσαντ•ς ^ι ιχιίνου , χαι ττ,ς ανά τήν 
ΪΜ ^ασιλιίας ιΐς Κωνστβόντιον πιριστασης, βσχί 
ιιαΑ^ έττίοοσιν τα τών Άριιβ»ών * ό ^άρ τοι ττρι- 
«^τιρος ιχΜνος όν αρκανό^ρ ονα οντά Κωνσταν- 
70ω συνίβηςσιν ίί αυτοϋ ά^ιλ^ή, ^ίγονι χαι Κων- 
βτκντί» χιχαρ&σμένος οΓα τα ς του Κωνσταντίνου 
^ια6ΐ5χ«ς άιτο^ώσας αύτω • συνι^Οιις ουν βντιΰθιν ^ ίΐΏρβΓαΐΓίβί ίαηΐί1ί&η3 ίαοΐΐΐδ βί βΰΠϋοΙίίδ Γβξ^ϋ οα- Υαίιΐβ εηίιη ίΐΐί ίη(ϋ^αΙ)αη1αΓ, υίροΐβ ςαΐ ηβςαβ 
ίη 5}Ί1ο^ο αραά Ρΐιοβηίοββ 1ι&1)ϊ1α ϋδ ςυδβ οοηΐτα 
Α(1ιαηα8ίυιη οΙβΟΓβΙβΒ βιιηΐ αάΙΐ2Β8βπ(, ηβςιιβ ϋ3 
ςυοΐ Ηί6Γθ5θ1}-ιηίδ (Ιβ Απο, ηβςυβ ιηα@;ηί ΙβδΙίιηο* 
ηϋ €θΐΐ860Γαίίοηί ββ αάιηονοπ^ ρΓορΙβΓ 60Γαιη 
οοιηχιιυηίοηίδ άβΙβδΙαϋοηβΐΏ. £( Ιιεββ ςυίάθΐη νί- 
νβηΐβ αάΐιαο Οοηδίαηϋηο Μ&^ο. 

6. ΙΠο αυΐβιη ιηοΓίηο, βΐ ΟπβηΙί ίιηρβηο αά 
ΟοηδΙαηΙίυιη ^6Vβ^^6η(6, Γβδ ΑπαηοΓυπι ίηοΓβ- 
ιηβηΐυιη αοοερβΓβ. Ιΐΐβ βηίιη ρΓ6δ1)7(6Γ ςυβιιι Αήί 
ρ&Γΐβδ Ιβηεηΐβιη ΟοηδΙαηΙίηο ίρδίαδ δΟΓΟΓ οοηβί- 
ΙίανβΓ&Ι, ίυίΐ βΐ Οοηδίααϋο οΙιαΓΠδ, αίροΐβ ςυί ίΐΐί 
ΟοαδΙαηΙίηί ΙβδΙαηιβηΙυιη άβΙυΙβΓϋ. ίηάβ ΐ£;ί(αΓ χαί 7^ ^ασιλί^Ε '^Μακνος χαι τοις έν ^υναακι 6α• 
λα^ΑχπΌλοις ^ΐνούχοις , ων £υσέβίος ό ιπαινέτης 
*Αρηον ιτροησπςχιι, σγουρά συνιχρότβι τους Άρβία- 
νούς. *Εν τνΰτω ^ϊ *Αθανασιος έχ τών Γαλλίων έπα- 
ν^ίλ9ιν ιίς Άλλξχν^ρκαν , ιττιτρέψαντος αύτω τ^ν 
χκ6ο^«ν, χ«ί ηγάγι.^ατα ιόντος προς τους Άλιξαν- 1)ίου1ί ροίβηϋδδίιηίδ, ςυί1)υ3 ρΓ«6Γ&( Εαδβΐΐίυδ, Αρϋ 
ίααΙΟΓ, Απαηοδ Γογ6ΐ)αΙ. ΙαΙβΓβα νβΓο Αιΐιαηαδίιΐδ 
6χ Οαΐΐϋδ Αΐβχαηύπαιη ΓβάίβΓ&Ι, Γβάϋυιη ίΠί ρβΓ- 
πιίΚεηίβ ΙίΙΙεΓαδςιιβ α(1 Αΐεχαηάήηοδ άαηΐε Οοη- 
δίααΐίηο ΟοηδΙαηϋηί Ηα§ρηί &1ΐο, ςυί αά οοοίάεηΐβιη 
βαΙΙίθΒ ίπιρβΓ9ΐ1)α(. ^ρτΐς 1^«ν9τα»τίνη του όρΜ>νύριου τω ρΐδ'/αλω Κωνσταντίνω παι^ός αύτοΰ , ος νΐρχε τών προς έσπέρον 
Γβύ.βκ'ύΐβ, ζ. Κατά Λ τοντον τον χρόνον Εύσιβίου του Παιι- 
^ίλον τον ^3£ον λιπόντος, ^κι^ιξατο τήν ΐν τ-η Και- 
σάρκα τχς Παλαιστίνης έπισχότηόν *Αχαχιος * οΰχ 
ιΐς ΐΑΟχρ» ^ϊ ΧΜ Κωνσταντίνος ό βασίΛΓ^ς, πόλζ- 7. Ηοο αυίειη (ειηροΓβ Ευδε1)ίο Ραπιρίιίΐί β νϋα 
ρΓοίεοΙο, ϋοΒδαρεθΒ ίη ΡαΙβΒδΙίηα ερίδεοραΐυπι δαδοβ- 
ρϋ Αοαοίαδ. Νεο Ιοη^ο ρθδ( (ειηροΓβ €οηδΙ&η(ίηυ8 
ΐΐΏρεραΙΟΓ ςυί ρΓορπο ίΓαΙπ ΟοηδΙαηΙί Ι)ε]1ϋΐη ίη- |Μν ιπαγαγων τώ ί^ίω ά^ιλ^^ώ Κώνσταντι, χτίίνι• ^ (ΙίχεΓαΙ, Αςυίΐεΐίβ αΙ) ε^ϋδ άυοίΐ^υδ ίπΙερβοΐΙαΓ. ται πάρα των ίχιίνου στρατηγών ιν *Αχυλία. Τότί 
ίϊ χ» Άλιξχν^ρου του Κωνσταντινουπόλιως τιλιυ- 
τησαντος , ιτροιβλ^θησαν παρά μϊν τών Άρίΐανών 
Μαχι^ονιος, παρά ^ι τών ορθοδόξων Παϋλος, παρά 
"ρΛΛ'Λν» τοϋ Νιχο/χη^ιίας επισκόπου ΕΟσκβίου , και 
θιο^ώρου τ«ϋ τχν ιν Θράκη Ήρακλιίας , οΓς ώς 
γιέτοσ» 9 χΜ9τ9ήα ^ιι^ιριν. ΈπΙ τούτοις ου ν 
οργισ^ύζ Κ«ινστβ(ντιος , παραγέγονΓι^ ιις Βυ^οεντιον , 
{ν '/άρ άπό^ιςαος τηνιχά^ι, χα'ι σύνολον καθ ί σας, 
«αβί^Μκηι Εύσιβίω τω Νικο^η^ιίας τόν Κωνσταν- 
τ»ονπόλ(βιΐς Ορόνον , ^ιυτιραν ταύτην μετατιΟίντι 
ρίτά^ισιν " ίπΐ τούτου συνηθροίσθησαν ιΐς Άντιό- 
;^Κ9» τκν ριγάλην ένηηχοντα και βπτά επίσκοποι, Ταηο αυίειιι εΐ ΑΙεχαηϋΓΟ βοηδίΕηΙίηοροΙίΙαηο 
ιηοΓίυο. εΐεείί δΐιηΐ αϊ) Αηαηίδ Μ&^ε^οη^υ8, αϊ) ογ- 
Ιΐιοάοχίδ νεΓο Ραυίυβ, οοπίνα ιηεηίειη ΝίοοχιιεάίβΒ 
βρίδοορΐ Ειΐδε1)ϋ, ε( Τΐιεοιίοπ ΗεΓ&οΙεβΒ ία ΤΙίΓαοία 
βρίδοορί, &(1 ςιιοδ υ( νίοίηοδ ρβΓ(ίηε[)&( οράίηαΐίο. 
Ιϋεο ΐΓα^υδ ΟοπδΙαηϋυδ Κ^ζαηΙίυχη τεηίΐ (Ιαηο 
εηίιη αΙ)εΓ&1} ; εΐ δ^ηοϋο οοανοοαία Εϋδε[)ίο Νίοο- 
η^εοΐεηβί ΟοηδΙαηΙίηοροΙίΙαηυιη ΙΙιΐΌηυηι (ραάίάΚ 
ςαί Ιιαηο δεοαηάαηι ΐΓαηδΙαΙίοηεπι αοοερϋ. Ιηίερεα 
Αηΐίοοίιίαπι οια^ηαηι οοηνεηεΓε ηοηα^ίη(α δερίεηι 
βρίδοορί, οοηνεηεΓυηΙ αυΐεπι ιιΐ τεοεηΐερ ΟΒίΙίίιοα- 
Ιαιη εοοίεδίαηι οοηδεοΓαΙηπ, ^IυαIη βεάίϋοαΓε ίηεε- 
ρεΓαΙ Οοηδί&ηΐίηαδ ; ρείρδα γάτο, υΐ ενεηίαδ ρΓΟ- ύν ΙΚ91 χαΐ 01 ^ιρό/ανοι κανόνβς • ηΟροισθησαν <7'( Ο Ιϊ&νίΙ, ΝίοοΒηα ίΙεβΓεΙα ΠίαΙαΙαπ. 

ΐη^ψάνΕΐ μϊν ιπΐ χαθιιρώση της έχιΐ νιουρ'/ηθιίσης εκκλησίας ην ηρξατο (Χ5ν οιχο(?οριεΓν Κωνσταντίνος , 

(ξκιργάσατο ^< Κωνστάντιος- ώς ^ϊ τό άποβάν Ι^ιιξιν έπι ρίΕταποιησει τών ιν Νίκαια οοξάντων. V• Ήγονντο ^ί τίίς συνόδου ταύτης Εύσιβιος 

ΚΜντταντοόνπόλιως ό από Νιχοριη^ιίας μιτατιΟιΊς, 

*Αχ«χης Καισαριίας της κατά Παλαιστίνη ν, Πα- 

τρΛγύος Σχνθοπόλίως , Θβό^ωρος Πιιρίνθου , Εύ<?ό- 

ξκος ΓιρρΜηηχιίας , Διαύσιος Καισαριίας Καππ«•Ιο- 

χίας, χαΐ Γιώργιος Ααο^ιχιίας της παρά Σύρου; ■ 

Μάςιαος ^ι ό ριιτά Μοζχάριον Ίιροσολύ|χων έπίσκο- 

ης γι^ννς έπίτη^ις άπο-^υγ* τοτ3την τήν σύνολον, 

Μτα^ιιλόχικνος χαθότι άπατη θ ιΊ ς ΐγινιτο σύριψη^ος 

7ΐ£; 'Λβκνασιον χαθιλοϋσιν ιν Τύρω. 'Γπό τούτων 

•VI τ«ίν IV Άνηοχιία συνιληλυθότων προς τη ^ια- 

ηρ•»^ τον ^όγριατος Αθανασίου καταψη^ισα^ίνων, 

ιόΟιβ Άλιξκν^ριιας «πίσχοπος Εύσι'^ιος ό (ξ 8. ΟαοεΙ)αηΙ αυΐεηι Ιιαηο δ^-ηοάυηι £αδε1)ία3 
ΟοηδΙαηΙίηοροΙίΙαηυδ ςηί Νίοοηιεάία ΐΓαηδΙαΙαδ 
ίυεΓαΙ, Αοαοΐυδ (]ϋΒδαΓεδΒ ίη ΡαΙεδΙίηα, ΡαίΓορλΙΙϋδ 
δε7(1ιορο1ίδ, ΤΙιεοίΙοΓίΐδ ΡεπηΟιί, Εηάοχίυδ 6εΓ- 
ιηαηίοίίΒ, Οίαυδίαδ ΟβΒδΑΓοηβ ίη Οαρραϋοοία, εΐ 
βεοΓ^ίαδ [.αοάίοεββ αραά §)^Γθδ. Μαχίπιιΐδ ςυί ροδ( 
Μαε&Γίαπι Ηίεποδοΐ^πΐι'ΰ ερίδεορυδ ίαοΐαδ εΓ&Ι^ (Ιβ 
ίηάαδίτία δ^ηοάυιη νίΙανβΓαΙ; ειιηι εηίπι ροεηιίε- 
ΙϊαΙ ςαθ(1 άεεερίαδ δΐιίίΓα^ίαηι Ιυΐΐδδεί οαπι ίίδ ςιιί 
Τγΐ'ί ΑηαΙΙιαδίηηι άεροδηεΓαηΙ. ΑΙ) ίίδ ςιιί ί^ίΙυΓ 
ΑηΙίοοΙιίδε οοηνεΓδαΙ)αη(υΓ ε( ρροΐΙεΓ άο^ηιαίίδ ρβΓ- 
νβΓδίοηειη ΑΐΗαηαδίαπι οοηϋεαιηανεΓαηϊ, εΐβοΐαβ 
βδ( Α1εζαη(ΐΓί» βρίδοοριΐδ Ευδε1)ίυ8, Εάββδα, 


15 Ν10ΚΤ.Ε ^ΗΟΝIΑΤ^ί^: 16 ΟδΓΟβηΟΓυΐη υΓΐ>β ΟΠυηύυδ, ΓαοΙαβ νβΓΟ άβϊηοβρδ Α Έίεσσ^ς ^βν τ^ς Όατροϊϊνών ύττα/^χων, 7<ν05ΐΒνος 9ϊ ΕιηοδίΒ βρίδοορυδ, ςυί ρο,Γΐβιιι αδίΓοηοιηΐίΕ αυ^υ• 
Γαΐοηι (ΙίοΙααι εχβΓοϋΐδδβ αΓ{5ΐΐθΙ)αΙυΓ. ΒθοιίδαηΙβ 
νβΓΟ Λίβχαηύπ&ιη £αδ6ΐ)ΐο, βυίΓβοΙιΐδ οδΐ Οροβο- 
πυδ Τω•1)ίΒ βρίδοορυδ , ςυα ιΐβ γο ιη ύίρηααΐββ 
Αΐβχαηάπαί, οοοίβδίαπι Οίοη^δϋ 1ιυ3α8 υΓΐ)ίδ βρί- 
βοορΐ ηοπιίηβ (ΙΙοΙαιη ίηοβηίΙβΓαηΙ ; 6ΐ ΑΙΙιαηαδίυβ 
ςυί(1ειη ία^^^ίοηδ Βοπιαπι νβηϋ. 

1). Ρααίο ροδΙ ηιΟΓίαο Καδβ1)ϊο, οοηΙοπίΙβΓυηΙ 
ΓυΓδαιη άβ Οοηδίαηΐίηοροΐί Ραυίαδ βΐ Μαεβιΐοηίυδ. 
Ουο(1 υ1)ί οο^ηονίΐ ΟοηδΙαηΙίαδ Αη(ίο€ΐιί(£^ ΗβΓίηο- 
ββηί 6Χ6ΓοίΙυ8 (Ιιιοί ςαί ϊη ΤΙίΓαοίαιη ηιίδδαδ 6Γ&1, 
ιηαηϋανίΐ, υΐ ίΙοΓ ρβΓββΓβΙ αιΐ οχρβίίβηάϋΐη Ραυ- 
Ιηιη βχ εοοίοδία. €ϋηι ΐΐΐαο αάνοηίδδοί, ιηϊΙίΙαΓίςιιβ ΰβτβοον 'Ε]χέσι;ς «πίσχοπος, 6ς χαΐ ^ί<6ο(λ).βτο άσχιΖσ^ 
θ«£ τιης κστρονο/Αΐας τό «ποτιλισματιχόν χαλούαοΜ 
|:Α56ος ■ παραέτΐσα^ήου $ί τοΰ Εύσιβέον τ4ν *Αα•- 
ξαν^οειαν, ΐ7Γετ|9«;Γΐ] ό Τ^τ,^ό^ιος τών Ταρβασθ^Μ» 
^?' ^ χα).ΐ7ηόναντ£ς οί ΆλιξοΕν^ριϊς, τήν ό/Αώνυηο* 
Διοννσίου τού τ;^^ι έπισχοττ^σβεντο, βχχλι^σιαν ΙνΙιη^. 
σ«ν * χαΐ *Αθανκσιος /χιν ^υ^ών •ΐς 'Ρώ^ΐ}ν «•6(ηΌ. 

Ο'. Μιτ' ου πολύ ίέ τιλιυτι^σαντνς Εύσιβιου^ •ι»τι• 
ποιιζσαντο πκΑιν τ^ον Κωνσταντενουπόλιβας Πβήλβξ 
χαΐ Μαχβ^όνιο;. Κωνστάντιος ^%, τούτο ρα^βίιν |» 
Άντ(ο;ι^<(« , (πιτριψιν Έρ/Αο^ενιι τά στατνλή 
προς τά βράχια πβ/Αποαένω /^<ρΐ3 , ό^οϋ ιτβρητ** 
ποι^σαι τό βςωΟ;ζσα( Παυλον τ^ς ιχχΑίοσέας « ον ««- 
ρβτ/κνοιχίνον χαι στρατιωτιχϊ^ χΐ'ρι χρνσβιΐλένου , ιηααα υΙοΓβΙϋΓ, ίηδυΓΓβχίΙ ροραΐαδ , βαπιςυο τα- β ίστκσίαα•ι τό πλήθος, χαΐ «ντον συρβ»τίς αήτίχτη• ρΐαΐϋΐη ίηίβΓίοοβΓυηΙ. 1)6 εο οβΓίίοΓ ΓαοΙαβ Οοη- 
δίαηΐίυδ, Οοηδίαηΐίηοροΐίιη τεηίΐ, βΐ Ρ&υΐιιπι ςαί- 
άβΐϋ οχρυΐίΐ, ιΐΓΐ)ειη νεΓΟ ρηηίνίΐ, ίΓϋΐηβηΙί βαιη 
ςυοίΐ ραΙΟΓ ρΓίΕδΙα1)αΙ, ςυαάΓ&βίηΙα ιηεηδαΓΛΓϋΐη 
ιηί11ί1)αδ ε( υΙίΓα εϋΐη ρπνανϋ. ΟοΙο^ίηΙα εηίιη 
ιηίΐΐϊα ρπιΐδ (]αΙ)αηΙιΐΓ είνίΐ^αδ δΐηβ;α1ίδ απηΐδ εχ 
(η1)ΐι(ίδ .Κ^νρΙΐ,Ίοο ρορυΐο ίυιροδίΐίδ. Μαοεϋοηίυιη 
αυίεζη ηοη δίαΐϊηι υι1)ίδ ερίδεοριιιη ίεείΐ ; δεά βίνίΐ 
ίΐΐιιιη αιΙνβΓδΠδ Ραυίυιη ΐη ρΓΟϊίΙίϋΙα εοοίεδία αοη- 
είΐίαιπ ίαοερε ίη ςυα ε1 ΟΓοΙίηαΙαδ εδ( ; αίςυε ίΐα 
ίρδο Αηΐΐοοίιίαια ΓβνεΓδίΐδ εδί; Ραυίαδ νβΓΟ Ηοηι&ιη 
άβδεβικϋΐ. 

10. Εα νβΓΟ ςυκ ΑΙοχαηοΙπββ ΓαοΙα δυηΐ αϋΙβΓ ναν. Πυθό/χΓι/ος ^ι τό '/ίγονός Κωνστβίντιος, Χ€(τέ- 
λαββ τ:ςν Κωνσταντινούπολιν χαΐ τόν μν» Πβνλ•» 
έξ>;λασβ, τήν σ': πόλιν ι^ι;ίλ(οασ€ν, ομιλών τοΰ 9ΐτιβ• 
ρεσίον του παρασχεθέντος ύπό τοϋ πβτρ6ς «ύτ•ν 
Οπερ τάς '^εσσαρας ρ^ριά^ας * οχτώ γάα ίγγύς αν- 
ριάοες ε;^ορι;7ουντο πρότερον σέτον τοΣς ηΌλετβ»ς 
έχαστου έτους έχ τών χοα((ο/Α(νοι»ν απ* Α^ίγύττην 
τώ ^τ^ιιω γόρων, Μαχεσόνιον ^ϊ τ^ός ιτοΧίως τίβΛζ 
έπ(σ;(οπον ούχ εποίυσ» , αλλ* ειασεν αυτόν ιν τΛ 
λε'/οαένι; επΙ Παΰλον εχχλησια συνβτ/ειν, έν ^ χαΐ 
έ/ειροτονήβι; • χαΐ οΰτ»ς αυτός μεν ανέζευξιν ιις 
Αντιόχειαν • Παύλος ίε τ^ν 'Ρώριϊ;ν χατεΟ^βεν. 

ι'. Περί (^ε τών χατ Άλεςαν^ρϋον συμβεβιβχότΜν 
θεο^ώρίτος αεν α).λ&)ς ιστορεί. Φι; σι γαρ /χετά τήν η&ΓΓ3.ϊ ΤΐΐεούΟΓεΙϋδ. ΠίοίΙ εηίιη ϋΓββΟπυΐη ροβΐ ς. Αθανασίου ^υγή ν επισχβπιζ σαι Γρνγάριοτβ άχρι τίίς ^9 ΑΙΙιαηαδϋ Γυ^αιη ορίδοοραίαπι βεδδίδπβ υδςαβ 
α(1 8αΓ(ϋθϋβ ΙιαΙ^ίΙαιυ δγηο(1υιιι. ΡοδΙ Ιιαηβ ααΐβιη 
δ}'ηο^Π[η ΓιΓε^οΓίυιη αΐ) ΑΐεχαηϋΓΐηίδ (ΙοροϋίΙαιη 
βδδβ, Γβϋϋδδβ Ιιιηβ ΑΙΙιαηαδίιιιη ίιι ρΓορπαιη δβ- 
άβιη ρβΓ Γ.οιΐδ(£ΐηΙΐ8 ΙίΚβΓαδ, ςυί Ιυηε Ηοιηπ3 Γο^ηα- 
1)α1. Ροδίςααιη αιιίοιη ΟοιίδΙαπδ ηιΟΓίυυδ ίυίΐ , 
ΓαΓδυιη Γυςίδδβ ΑΙΙιαηαδίυιη, εΐ εΐεείυιη εδδβ αΙ;) 
Απαηίδ ββΟΓ^ίαιιι (^αρραάοοβιη, βυπιςαβ δ(τχοεπ(& 
ιηαΐα ΑΙΙιαηαδϋ ίαιι1υπΐ3ΐΐδ ιηαοΐιίααίιιιη εδδβ, ίη 
βχδίΐίυηιςαβ ηιίδϊδδε ηοηηυΐΐοδ /Ε^γρΙί Ι.}']:)ί(Ρ(|υβ 
βρίδοοροδ, Οαίαπι ΡαΓ»;(οηίί, Α^αΙΙιυπι ΡΙίΓα^οηίβ 
β1 ραΓίίδ ΕΙβαΓεΙιίπί Α^,μ^ρϋ, Αηιηιοηΐυηι Ραοΐιηβ- 
ηιαηίδ εΐ ΓεΙίίΐυα; ΕΙοαΓοΙιίΐΕ ραΓίίδ, ΑβαΛοάίεπιο- 
ηεπι 5ο1ιε(1ε{Β εΐ Μεηείαίΐί, ΠΓαοοη(ίυηι ΗεΓηιοροϋβ Σάρο (χίί συνόδου, αετά ο ε τήν σύνολον ταύτιςν, τόν α» 
Γρψ/οοίον άναιρε'Ο^ναι παρά τών *Αλεξαν(^ρί»ν, ινηε- 
νελΟεΐν $ϊ παΟ.ιν τόν ΆΟανχσιον εις τόν οΓχεΐον θρόνον 
οικ'/ρχΕχμάτζ^ν Κώνσταντος τοΰ εν 'Ρώριιρ βασιλβΰον*• 
τος. 'Κπεΐ σε Κώνστας ετελεύτησεν, αΰφις ψνγΛν 
Άθανάσοιν, χαί προβεβλ^σθαι παρβτ τών ΆρΜοινών 
Γεώρ'/ΐον τόν Καππα^όχνν , [ΐνρία χοΕχά τοις τ« 
^Αθανασίου ^ρονοΰσιν εν^είξασθαι, χο(έ τινας τών 
άκ Αιγύπτου χαΐ Αιβύΐς έπισχόπων ιξορίσαι, Γάεον 
Παραιτονίου, "Αγκθον Φραγώνεοας χαί φάρους *£λ(βρ- 
χίας ττ,ς Αϊ'/ύπτου , Ά/ϋ/χώνιον Πα^^εριούνεως χβώ 
τού λοιπού ρερους τις ς '£λεαρ;^ίας, Ά'/αΟο^αέμονκ 
Σ/ε^εας χαι Μενελαΐτου , Δραχόντιον 'Ερρκ,ουπόλίΜς 
/ΐΑίχράς^ Άοε'λ^ιον 'Ονού^εως, Πα^νούτιον Σάΐϋς, ζηίηοΓίδ, Αάείρΐιίυηι Οηυρίιίδ, ΡαρΙιηαΙίυιη δαίδ, ^, ών χαΐ ό μ^/ας Αθανάσιος έν τ$ ύπερ π^ς ^υγϋς 
0υ3αδηιεηυηί( ηΐίλβαυδΛΙΙιαπαδίυδίηδυαίΙβίρδίαβ αυτού απολογία αεανίοται • χαΐ προς τού ίυ^α ΑροΙοβία ; εΐ ρΓχΙεΓ ίΐΐοδ &11εΓαηι Αηιηιο- 
ηίαηι, Μοίυπι, Ρΐιίΐοαεηι, ΗεΓηιεηι, Ρΐίηίαηι, Ρ3εηβ- 
ΒίΓΪη), Αςαηιρίιυη), ΜαΓουηι, Νϋαοιηιοηεη}, ΜαΓ- 
οαηι αΙΙεΓϋπι, ΑΙΙκ^ηοοΙοΓυιη, εΐ ρΓεδΙί^ΙβΓΟδ ΠΙεΓα- 
βεηι βΐ ΠίοδοοΓυο]. Α((|υε ίΐα ({υίίΐοηι Τ1ιεο(1θΓε1υ8. 
δοοΓαΙεδ αιιίειη εΐ 8οζοηιεηαδ ηαΓΓ^ηΙ Αηαηοδ δ(α- 
Ιίηι ροδΙ Ραιιΐί εχρυΐδίοηεαι ε( Γ6(1ί(υιη ίηιρεΓαΙο- 
Γίδ Αηΐίοείιίαηι, άοροδυίδδβ 6Γεβ0Γίαηι Ιαηοιυαηι 
Α1βχ£ΐη(ΐΓΐη1δ ηοη ^ΓαΙαηι β( ηε^ΐΐ^^εηΐεηι ρΓορπί 
άο^ιηαϋδ ρΓοριιςηαΙίοηεηι ; ^υ^υδ ίη Ιοευηι Οβ- 
ΟΓ^ΐυηι πιίδβΓβ ςαΐ εχ Οαρραάοοία ο^^υη^αδ , 
8ί1)ί Γαπιαιη ίη ΑΓίαηα δαρεΓδΙίϋοηβ αοςυΐδίνβΓαί. ούτοι ς Ά{λ- 

αώνιον έτερον, Μώϊον, Φίλ»να, Έρρι^9ν, Πλι;νιον| 
Μ'»εσιριν, "Αγαρι^ον, Μάρχον, Νειλάριριωνα, Μάρ- 
χον έτερον, ΆΟςνό^ωρον, χαι πρεσβυτέρους ΊίρβΛΛ 
χαι Αιόσχορον. Ούτως ρεν •ΰν θεο^ώριτος * Σωχροί- 
τι;ς ο ε χαί Σωζόριενός ^ασιν ότι τύθύς μΜΤκ τΑ 
έχ^ηΟ^ναι Παύλον, χαΐ άναζεϋξαι Κλίνστάντεον βες 
*Αντιόχειαν , οί άρειανίζοντες /ιιτιστνσκν εχ τ^ς 
* Αλεξάνδρεια ς Γρυ'/όρΐον , ώς βΰτι Άλίξβν^ριϋσι 
χαταΟύριον, χα'ι ώς άΐΑελ^ςΙ τ^ρός σύστ«σβν τον οΐχιίον 
ίό'/ρατος • άντΊ Λ τούτου, Γεώργιον Ιπι/ιψαν, βς 
εχ Καππα^οχίας ριεν ώραατο, ^όξαν ίι ΐτιρί τήν 
αρειαν^ον Ορΐσχιίβιν εχ^χτντο• «7 ΤΗΕδΑϋΚΙ Ι.1Β. VI 18 ι«\ Έν τούτ« ίί την 'Ρώαυν, 6)ς ε^α//Γ;, κ«- Α 1 1. ΙηΙβΓοα αυΙοΓΠ Ποηιαηι, υΐ (ϋχίιηπδ, νοηβ- ΤίΑβίβον Ά99Ενά<Τ(ο; καΐ Πανλος, «/.λα χαΊ Μ κοκ ε λ 

/ος ό 'Ατκνοκς, χαΐ Άσκλι^ττας ό Γ«ΐης, όν οί 

Άοκανοκ, ^ίαβαλόντες ώς βυιιαττ);|ίίον καταστρέ- 

-^τβνηι, χβΟείΑον, χαΐ «ντ* αυτόν Κιντιανόν ΐ'/^ηρο- 

τό»χνΌ^9 ' ίτρός ^'< χαΐ Λούχιος ό Ά^οιανονπόλεοι; 

ητ** ^^^.^ τ»ΐ χατι;γορι;0ιις. Ό ^ε 'νώ^τ,ς εττίσκο- 

τ?βς ΊονΑβος, όαονοο^ντα; τούτους εύοών τί εν Νί- 

χηχ σννό^οϋ, (ΐ; χοινωνίαν ττροτιςκατο, χαΐ τοις 

οα τ«ν "£« πάσιν έπτιτχόποι; ε'/ροτψεν «ττοοοΰναι 

Η» κντοϊς του; ιδίους θρόνου;, πεαψαι ίέ τινας 

ης '^ϋτίί'^ νμίοΰΟβ τοΰ; ελί'/ξοντα; αΰτου; «^ικαίω; 

α££ΐΚ|»•νο-^ς• Τούτοι; ΟκρρίΕσοτντες τοΓ; γράίλμα- 

ΐρ οί βυ*7' '^^ Ά9αν«τ(ον, εχαστος τον βαυτοϋ 

ζβηίΑβι Ορόνον. Οί δϊ τα; εττιττολάς οεξακΓνοι, ταηΐ ΑΙΙιαπΛκίιΐδ οΐ Ραυ1ϋ§, 550(1 οΐ ΜαΓ0<;1Ιυ« Αηο,νΓΟϊ, 
οΐ Λ8θ1(?ρίιΐ8 (ίαζίβ ςυριη ΑΓίαηί ϋβροίίαοΓαηΙ,ΓαΙδΟ 
βυιη οπηιίη&ηΐϋ» ςαοά αΓαηι ονοΓίίδδοΙ, βΐ ουίαδ 
Ιοοο ΟοηΙίαηυιη οΡίϊίηανοΓαηΙ ; αο ρΓοεΙοΓ ΐΐΐο» Ι.α- 
βίϋδ Αιίπαηοροΐίδ αΐΐο ϋπιηίηβ αηουδαΐυδ. ηοηιββ 
γβΓΟ βρΐδοορυδ ^ι11^ιιδ οοδ ίϊιΐοί ΝίοίπίθΒ οοηδοιι- 
Ιΐοηίβδ ίηνοηίβηδ ίη δΐιαιη οοιηιηυηίοηοιη αοίπιίίίίΐ, 
α1([ϋβ οΐΏηί1)ΐΐ5 ΟπβηΙΐδ ορίδοορίδ δοπρδίΐ ιιΐ ϋ» 
ρΐΌρηαδ δβάβδ ΓοϋϋοΓοηΙ, ιηίΙΙβΓβηΙςιιο (ΙίοΙα (Ιίθ 
ςυίβοδ ρΓθΙ)αΓβηΙ ]αδΙβ (ΙοροδΐΙοδ βδδβ. Ηίδ ΙίΙΙοπβ 
οοηΠίΙοηΙοδ Α11ιαηα?>ϋ ίααιο^^^ί Γοοβροπιηΐ δίη^^αΐί 
ρΓορπαδ δθ(ΐ6δ. ^υ^ ααίθπι Ιιαδ ΙίϋβΓαδ αοΰορεΓβ, 
(Ρζτβ Ιϋΐ6ΓααΙ; οοηνβηί6η(6δ(ΐυ6 ΑηΙίοϋΙιίαιτ], Ιιιϋο 
ΓΟδροηιΙβηιηΙ ηοη οροΓίοΓβ αΙ> ίΠο γο^,π ΟΓίεηΙίδ χβχιχΑς ^νι^χαν • χαι συλλΓ/εντε;, εί; Άντιόχειαν, β ορίδοοροδ, δί ({αοδ ΟΧ βοοίβδΐίδ νβΐίβηΐ οχρβΠοΓβ ; ΙονΑΜ• μΛίβ αντΓ/ραψαν ώς ου $ίΐ χανονί(ε?θ«ι 

7>ρ' βτ>τοϋ του; τ^; Άνοτο^:^; εϊτίον,όπου;, ει ^^ού- 

Ιίοιντό τ»«ς έξε).αΰνε£ν τών εκκλησιών, ότι μτι^ϊ 

οί τ^ς *Α>ο(τολ^9ς άντεΐττον, οτε Ναυατον εξηλασαν οί 

της Δύ7ΐ«ις. Κ&ινσταντιον ^ε παρώτρυναν χατά 

*λ9α»κ9ί«*^ χαί Παύλου * και 6 ς ν^ροο^ν^ άπ' Άν- 

τι•)Γ^«ί9ΐς τ^ νκύ,οχω Κωνσταντινουπόλεως Φιλίττπω 

Παύλο» ^Λ εξύνσκι της πόλεως Μακε(^ονίω ^έ 

ιηρχ^ο'^νβα τη» εχχλητιαν * ό /χεν ούν ΙΙαϋλος εύ- 

5ύ; ίξτςΧχΰχ * Φίλιττπος ^' έττι τ^ν έκκλησίαν ηπεί- 

7(Τ9, σύνΟρονον ΐττκ του όχήαατος ε/ων τον Μακε- 

ίόνιον - ΤΓορβκπτΓΟ ^( τούτοις και γιιρ στρατιωτική 

(ι^ηριςς ' ιτληθου; 9'% ττολλοΰ παρόντος, χαί τω 

ιπάρχω χαΐ ΤΑ Μουιι^ονίω παοό^ου /ΐλή ^ινο^ένης, ({πία η6(ΐιΐ6 ΟποηΙίδ ορίδοορί ΓβδΙΐΙΟΓίηΙ, ςιιαη(1ο 
ΝοναΙιιηιβχριιΙοΓβΟοοίϋβηΙΐδβρίδοορΐ.ΟοηδΙαηΙίαιη 
&υ1βΐΏ οχοίΐανοηιηΐ ίη ΑΙΙι&πΕδίαιη οΙ Ραιιΐυιη ; 
ίδςιιο Αηΐΐοοίήα δοπρδϋ αιΐ (Ιοηδ1αη(ίαορο1ί$ρΓα>• 
ίβοίαιη Ρΐιϋίρρυιη, αΐ Ραυίαιη ςιιί^οιη βχ υΓΐ>θ 
ρβΙΙβΓβΙ, ΜαοοίΙοηίο βαίβηι ΐΓαϋβΡοΙ βοοίβδίαιη. 
Ραυίϋδ ίρίΙϋΓ δίαΐίπι βχρυΐδαδ βδί. Ρ1ιί1ίρριΐ3 υογο 
&(1 οοοίοδΐαιιι ονββίιΐδ βδί, οοηδβιΐοηΐβπι ίη ουΓΓα 
Μαοεάοηίυιη Ιιαίΐβοδ ; φΐοδ δ60{α6ΐ)αΙαΓ ιηΐΐίΐαηβ 
ιηαηυδ ^Ιαάϋδ αηηαΐα. Ουιη αυΐβιη ίη^βηδ αάβδδο^ 
ιηιιΐΐίΐαάο ηβςυβ ρπρΓβοΙο βΐ Μαοβάοηίο ίΙΟΓ ρΓίΒ- 
1)θΓοη(,βΓ6(Ιί(1θΓαη(ΐΏί1ί(6δνο1ΐ6 (ιιτ1)£ΐιη ΓβδίδΙβΓβ; 
ιηυΐίοδςαβ §;1αάϋ5 ίηίοΓίβοβηιηΙ, ιηιιΐΐί αυΐβιη αϋί 
&1) αΐϋδ οοΩουΙοαΙί δυηΐ. ΜοΓίαΐ δαηΐ, υΐ άίοίΙιΐΓ, νπελαΰον οί στρατιώται τους όχλους άνθίστασθαι • ^ ςυαδί ΙΠΕ ΐηΐΐΐία ΟΟηΙΐΐΐη β1 ςυίηηυα{2:ίη1α. Ταΐί 
χαί λοεπόν ποΑλούς ^^ αυτοί τοις ξί^εσιν ανεΐλον, ί^ίΙυΓ δΐιοοοδδα Μαοβοΐοηίυδ α ρρΰβίβοΐο ία ορίδΟΟ- 
κολλιοί ίι χκι ύπ' αλλήλων συνεπατηθησαν - χαΐ ραΐί δ6(ΐ6 ΟΟΠδΙίΙαΙυδ 6δ(. 

ατί^οη^ον, Μς λίγιται, περί τους ε'κατόν καΐ πΓ^τηκοντα και τρισ/ιλίους. Έττι τοιούτοι; ρ'ίν ουν κατορ- 
%ώ[&α9ΐ Μκχιίόινιος παρά τοΰ επαρ/^ου ένεθρονέσΟη. ι^\ 'ΑθοΜίσιο; ^ε την έπιβουλην Κωνσταντίου 
^ίίσχς^ Ββοβάτω γαρ ζηαιοΰν αυτόν ηπείλησεν, εις 
τχν 'Ρβύαη» ίψίχΛτύ* χαΐ Παύλος εις την Θεσσα- 
λβνκχην βίττενι^^Οείς, ο9εν και τους ποο^όνους £/ειν 
ϊλίγΓΓβ, χα« την αεν 'Εω ^εύγειν επιτραπείς, Ίλλυ- 
ριχί}; ^ε χαε τςς έπικεινα '/ίίς έπιβαίνειν ου κωλυ- 
θείς, α'πχίρειν ιίς Κόρινθον προε^ασίσατο, καϊ τήν 
'Ρώκην χατείλη^ι χβά αυτός . *Ανα<Γι^άξαντος ούν 
Ιουλίου τόν |3α9ΐλε'α Κώνσταντα τά περί αυτών, 12. ΑΙΙιαη&δίυδ αυΐβιη ΟοηβΙαηίϋ ίηδίάίεΐδ ίοΓίΏί- 
άαηδ (βί βηίηι ιώογΙοιώ ιηίηαίυδ ογ&Ο Ηοιηαιη αΙ)ϋΙ.Ε( 
Ρααΐυδ Τΐιβδδαΐοηίοαιη ϋρίαίιΐδ, ιιηάβ ρΓοανί ΟΓΐί 
(1ίοβΙ)&ηΙυΓ, ουιη ΟπβηΙβιη τοίίικιπβηιΐί ρβηηίδδίο- 
ηβΐΏ αοοβρίδδοί, ηοΓ]υβ Ιΐΐνποιιιη βί ςιΐΓΒ ιιΙίΓα 6δ( 
Γ6(^ίοιιβΐΏ ρβΙβΓβ ρρο1ι11)0ΓβΙιΐΓ, Οοπηίΐιυιη δβ ρΓΟ- 
ίιοίδοί ρΓβΒίοχυϋ, Ποπιαπιςαο οί ίρδβ Υ6ηί(. Οιιιη 
ααΐβιη ;ΐιι1ΐιΐδ ιηοηυίδδοΐίιηροΓαΙοΓοιιι ΟοηδΙαηΙοιη 
άβ εοηιΐΏ οοηάίΐίοηβ, δοπρδίΐ ίΐΐβ αιΐ ίιηρβΓαΙΟΓΟίη Γ/ρκ^ΐΐβ έχεΐνος τω |3ασιλεϊ Κωνσταντίω πε/ζψαι ΟοπδΙαηΙίυιη υΐ ορίδοοροδ ιπίΐΐθτβΐ ςιιί βΟΓαιη άβ- 
τινβς τών επισκόπων άπολογησοριένους περί τίς ροδΙϋοηβΐΏ ιΙβΓβπϋβΓΟηΙ. Μίδδί δΐΐπΐ ί^ίϊΙΐΐΓ Ναΐ'οίδ- 
τούτνν χχΟαιρε'σεως. Έπέα^Οησαν ούν Νάρκισσος Εϊοη^ονπόλεως, Θεόδωρος ό Ηράκλειας, Μαρις ό 
Χχλχη^όνος, χαί Μάρκος ό "Αρκθούσης * οι την ^χεν 
ίν Ά^τιοχιία τταρ* αυτών εκτεθεΐσαν άπέκρυψαν 
πίττεν, έτε'οαν ^ εκάττυσαν απατούσαν ό).ω; τιζ εν 
Χ(χ«« * χαι ταύτην τω |3ασιλεΐ Κώσταντι ^ε^ωκό- 
η;, χαι περί ων εβούλοντο |Αη(Γεν άνύσαντες, ύπβ'- 
βτοΓ^β» «πραχτοι. Μετά ^ε τριετιζ ;τρόνον έτεραν οί 
τς; 'Ελλ σνντάξαντες πίστιν, ην καΐ ^αχρόστιχον 
ά^ενκν ωνό/Αασαν, επχαψαν τοις ανά την Δύσιν δι* 
Εύ^οξίον τοΰ Γεοαανιχείας χαι Μαχε^ονί^ του 
ν»-^ουεστ€'ας, εν ^ ^νη^ην ριεν ουσίας ουκ εποιη- 
η&τ9 θεον, άπεχ^ρνξαν ^ι τοΰ; εξ ούχ όντων λε- ρο3ΐ1ιοη< 

δαδ ΐΓβηοροϋδ,ΤΙιβοϋοραδ ΠθΓαοΙο»», Μαπδ ϋΐιαίοβ- 
(Ιοηίδ 6ΐ ΜαΓβυδ ΑΓΟΙΙιαδΠβ ; <|ϋί (;υί(1οιη α δοίρ^^ίδ 
ΑηΙίοοΙιΙθΒ οχροδίΐίΐιη Ηοίοιη ββΙανβΓβ,ϋΙΙθΓαιη αυίειη 
δίΓυχβΓίιηΙοιηιιίηο Νίο<ΐαΐΒΓορυ^α£ΐηΙοοι.Εαιης[ΐΐ6 
ροδίςιιαιη ίπιρβΓαΙοπ ϋοηδίαηΐί ΐΓαάίιΙοΓβ ηοςυβ 
ςαΐάςυαιη βοΓυιηςα» γοΙβΙ^αηΙροΓίβοίδδοηΙ,ΓβνβΓδί 
βαηΐ ηΐΐιϋ οροΓαΙϊ. ΡοδΙ ααίοιη (τοδ ααηοδ,0η6η1ΐ8 
βρίδοορί £ΐ11θΓ£ίΐη οοιηροδαβΓίιηΙ ίΜοιη ςααιη αο&- 

κρόστ ιχον εκβεσιν (Ιοπ^;! ΟΓάΐηίδ βχροδίΐίοηοπΐ) ηο- 

ιηίοαγβΓβ, οααιςαβ αά ΟοβίοΙοηΙίδ βρίδοοροδ ηιίδβΓΟ 
ρβΓ Εαάοχίαιη ΟβΓίηαηίοίι'β οΐ Μαοοιίοηίιιιη Μορ- 
δυοδΙίϊΒ; ίη ςηα ςαίίίβηι ηιιΐΐαηι ϋβ ϋβί βδδβηϋα ιηβα- 
ϋοηβιη ίαβίβ1)αη(, 6χοοηιηιιιηίβ2ΐΙ>αηΙ αυΐβιη βοβ 19 ΝI^ΕΤ^Ε ίΒΟΝΙΤΛ} ^αί άίθβ1)αηΙ Ρϋίαΐη ϋβί β33β άβ ηίΐΐίΐο, αο Γϋίδδβ Α γοντοις τόν Υίόν τον θβον, χαΐ ότι ?ν ότβ οΰχ «ν ^ - Ιβαιρυβ ςυαηάο ηοη βΓαΙ ; ρΓδβΙβΓβα βΐ δ&1)6ΐΙί&ηο8, 
ς[υο3 ηοιηίη&ηΐ Βοιη&ηί ΡαΙτορ&δδΐιηοβ, υΐροΐβ 
ΡαΐΓβιη οιΐΏ) ΓίΙίο βΐ 8ρίη1α βαηοΐο οοηίαη(ΐ6ηΐ68, 
6( ηυηο ςυίάβιη βαχη ΡαΐΓβπ), ηυηο Γίΐίυιη, ηιιη6 
δρίηίαιη 8&ηοΙαιη αρρβίΐαηΐβδ. ΡΓΟιηίδοαβ βηίιη β! 
ίη(ϋδθΓ6(β ΗοΐΏ&ηα Ιίη^αα άίοίΙυΓ ραβδίπι. Ουιη 
ααΐβιη Ιιαηο ΠεΙεαι ηοη Γ606ρΐ886η1 Οοοίίίβη- 
1&168, 86ά Γ]ίθ6Γ6ηΙ δί1)ΐ δυίΕοβΓβ ΝίοβΒηα άο^πιαία» 
Βοπρβϋαά ίΓ&ΐΓβοι ΟοηδΙαηδ Βί1>ί ]ηδ1απι νίάβπ υ( 
ΑΙΙιαηαδϋ ί&υΙθΓϋ3αδ ρΓορηβΒ ' ββϋβδ ΓβδϋΙυβΓβη- 

13. Οαοηίαηι ααίβηι ηίΐιίΐ ρβΓίβοΙαιη ίαβΓ&Ι, 
άυο1)α8 ίπιρ6Γα(0Γΐ1)υδ ρΐαοαίΐ οοηοΊΙίααι δατάίο&οι 
βοηνοοαη.ΕΙ οοηνβηβΓυηΙ 6ς Τ1ΐ6θάθΓ6(ο άυ66η1ί 7Γ|»6ς ^ϊ χαΐ τους Σαβιλλιανούς, ούς ονο^ια^ουσι 'Ρη- . 
μ.αΐοι πατροπασσί/Αους, ως τόν ΤΙατέρΛ συγχέονΠ -,^^. 
ίίς Υίόν χαΐ το Πνιϋ^α, χαι πβτβ ^ή» αντόν Πβτ»•ίβ•-2^ 
7Γ0Τ2 ίί Υίόν, ποτΐ Λ ΠνιΟ^α ονο^ιαζοντας • τό γΑ .- . 
χύίην χαΐ ά^ιαχρίτως πασσι^ον ι& Ύωμαΐx^ι λΐ^ ^ •;_ " 
^ωνή. Ταύτην ίΊ τήν πίοτιν /*ή 7Γαοαίιξ«|χέ«».\-- 
τών Δντιχών, «λλ' ιιττόντων άοχιΖτθαι τοΓς ίν Ν• -.,- 
χαία οόξατκν, Γ/ροτ^ι προς τόν κ^ιλ^^όν ό Κών«τ4.. ^^ 
αξιών οίπο^ο0ΐ}ναι τοις π<ρΙ ^Αθανάσιον τους ο&χιίννι..^ 
θρόνους. ::>• ■ 

17*• *Ωζ ^β ού^ιν ϋΙνΟβτο πλιον, ΐίοξζ 7^»ρ9 ^^..— 
^ύο βασι\ίων «θροισθί^ναι σύνολον έν Σαρ^ίχιφ τΐβ 
πόλκ * χ«1 νθροίσθησαν χατά ριβν θιο^ώρητον πηΝ βΐ ςαίηςαα^ίηία βρίδοορί ; οχ δοΰΓ&Ιβ βυίβηι βΐ ^ τήχοντα χ«1 (^ιαχότιοι βηίσχοποι, χ«τ« ο« Ζωχριτητ» ^ δοζοπιβηο, 6χ οοοίάβηΐ&ΐίϋυδ ραΓΐίΙ)α3 ίβΓβ (Γβ- 
οβηΐί, 6χ 0Π6η(αϋΙ)υ8 αυίβοι δβχ βΐ δβρΙαΕ^ίηΙα ; 
ςυοΓαηι ίη ηυιηβΓΟ βΓαηΙ δ&1)ίηα8, ΗβΓ&οΙθβθ ίη 
ΤΙΐΓ&οία ΜαοβάοηίαηοΓυοι βρίδοορυδ, 6( ΙδοΗ^Γαβ 
ςυίΜαΓβοΙίιεβρίδΟορ&Ιαιη β1) ΑΙΙιαηαδϋ αάνβΓδαηίβ 
αοοβρβΓ&Ι.ΟοοίάεηΙαΙβδ ςυίάβηι δαράίοαπι οοηνβηβ- 
Γαη(, οπβηΐ&ΐβδ γβΓΟ, οαπι Ρΐιίϋρροροΐίπι ρβΓΥβ- 
ηίδδβηΐ, ϋδ ηοίαπι ΓβοβΓυηΙ δβ οτιηι ϋδ ηοη νβΠβ 
οοΠοςυί, ηίδί α δβδδίοηβ βΐ οοπιιηυηίοηβ 6χριιΐ6- 
ηηί ΑΙΙιαηαδϋ ίααΙοΓβδ α( άβροδϋοδ. ΙΙΙίδ αυΐβιη Ίά 
ηοη ί6Γ6η(ΐ1)υδ, ϋ οοηοίΐίαοι 1ι&1)υ6Γ6 ίη ίρδα ιιγ1)θ 
ΡΙιίΠρροροΙί, βΐ άβροδπβΓαηϊ, ρΓΟ 1ϋ>ί(ο^ ^ι1I^αζη 
Ηοηιαηηηι, βο ςαοά ρήιηιΐδ οαπι ΑΙΙιαηαδίο βΐ 63α8 
ίατιΐ0Γί1)υ8 οοπιπιαηίοαδδβΐ, Ηοδίαοι ΟοΓάυΙϊβηδβπι καΐ Σω^όαινον έχ ρι«ν των ίσπιρέων ρ^ρών νηΐ 
τους τριαχοσίους, κχ ^ϊ των έώων ίξ χ αϊ ιβ^ομ4* 
χοντα* οΓς συνιιριθ^πτο χαι Σαβίνος ό τών έν Ήρα- 
χλιία τίίς Θραχνις Μαχι^ονιοενών Ιπέτχοπος, χ«1 
Ίσ;^ύρας ίττιτραττβις τήν του Μαριώτου έττίοτχοτη^ 
παρά τών άπιχΟανο^Αΐνων τω *Α9«να7(ω. Και οι 
^εν ΔυτιχοΊ χατ' αυτήν τήν Ιοιρίίχιίν συν^λθον * οΐ 
^ί ΆνατολιχοΙ, χαταλαβόντις την Φιλιππούπολη^ 
ι^ή)ωσαν αυτοΐς ώς οΰχ άλλως εις λόγους (λ9(Γν 
αΰτοΐς έθΑουσιν, ιΐ μίι τους πβρί 'Αθανάσιον αττβ• 
λατουσι του συνβ^ρέου χαι ηζς χοινωνίας ώς χαθη- 
ρη (Αίνου ς. Των ^ϊ μ-η ανι^^οαίνων, (Χ(ΐνοι συνις^ρΓ^- 
σαν άλλήλοις έν αυτί} τ^ Φιλιττπουπόλιι, χαΐ χα,ΒΛ• 
λον, ώς ένό^ίσαν, Ίούλιον μν» τί9ς *Ρώ^ιχης, ώς ρΓΟρΙβΓ βαΐηάβηΐ οαυδ&ΠΙ, βΐ ςαία αηΐίΰαδ ΓαβΓ&Ι Ο άρξαντα τ^ς προς ΆΟανα'σιον χαΐ τους άα^** β^^τον Γαυίΐηί 6( ΕαδΙαΙΙιϋ ςτιί Αηΐίοοίιίαπι ΓβχβΓαηΙ, Μα- 
χίπιίηυηι ΤΓβνίΓοηδβπι^ τιΐροΐβ ςυί ρηοιυδ ουπι 
Ραιιΐο οοπιπιυηίοαδδβΐ, ΡΓθΙθ£;6η6πι δαΓάίοθΒ βο 
ςαοά ΜαΓοβΠυηι (ΙβίβηάβΓβΙ (χαβπι ρηυδ οοηάβπι- 
η&γβΓαΙ^ ΟαυάβηΙίαπι υ( αΙίΙβΓ α^βηΐβπι αο Οττία- 
βαβ οηί 8υ6068δ6ΓαΙ, βΐ α( ρΐαηηιί ίαοίβηΐβπι βοβ 
ςυο8 άβροδΰβΓαηΙ. 14. Ηοβϋ αηΐθπι ίαυΙΟΓββ ροδίςυαπι οοηνβηβΓοη!, 
ίηηοοβηΐθδ άβοΙατανβΓυηΙ Αΐΐι&ηαδίυηι ςυίάβιη υ( 
ίηίαδίβ αϊ) ϋδ ςυίΤ^Γυπι οοη£;Γ68δί 6ΓαηΙΥ6χ&Ιηπι, 
Μ&ΓοβΠυπι Υ6Γ0 υ1 πιίηίοιβ αηηυεηίθηι δβ οο^ίΙβΓβ 
ιΐα8βί&1δθ&Γ^α6ΐ)&η1ιΐΓ.Μ&ηίΓ68(0Β6ηίηΐ6Γαη(,ίη(|ΐιίΙ χοινωνίας, 'Οσιον ίί τόν Κορ^ούβης ^ιά τι τήν οη)- 
τήν αΐτέαν, χαι ότι ψΟ.ος (γννετο Παυλίνω χαι Ευ* 
στοίΒΙω τοις ήγι;σαριβνοις τ^ς *Αντιοχιίας, Μαξι^λϊ- 
νον οϊ Τριβιριως ώς πρώτον ΙΙαΰλω χοινωνιζο^^ντα, 
ΙΙρωτθ7ίνην ίϊ τ^ς Σαρ^ιχί^ς ώς υπβρααχοΰντβ 
Μαρχί).λου του πρότιρον ύπ' αυτού χαταψι^^'ΐ στη- 
τός, Γαυ^ίντιον ^ι ώς ύπιναντία σπουδάζοντα Κυ- 
ρ ιαχω όν ^ιι^ιξατο, χαΐ τους παρ* αυτών χαθι;ρι;• 
ριινους πκρι πολλού ποιούαινον. 

ι^'. Οί ^1 '/ί Λΐιγι τόν *Οσιον, συνιλθόντις, αθώους 
άπβ^^ΐϊναν *Αθανάσιον υτν ώς ά^ίχως ιπιβουλιν• 
θβντα ιταρκ των έν Τύρω οα>νιλθόντων, Μαρχιλλον 
<?Ί οΓα ριή ούτω λέγοντα ^οονκϊν ώς (Γιιβαλλιτο * 
έ^ωραθη γαρ, γτ,νϊν ό θιο^ώρήτος, των πκρι τόν ΤΙΐΟΟάοΓβΙΠδ, ΐηαΙΰΒ Κυδ6ΐ)ΐαηθΓαοΐ αΡίεδ. Οπφ Ο Ευσέβιον ή χαχοτίχνία * ότι ά ζυτών ό Μαρχιλλος βιηίηι Μ&ΓΟβΠαδ υ( ςυδβδίΐα (ΙίχβΓ&Ι, βα υΐ α1> ίρδο 
βχίπα οοηΙτοΥβΓδίαπι ροδίΐα 0&Ιαπιηί&1)αηΙυΓ. Ουπι 
αυΐβπι 6& ίη 8}Γηο(1ο 8&Γ(1ίθ6Β 1ΐ2ΐ1)ί(α ΙβεΙα βδδβηΐ, 
Γ60(α ίηγβηία βδΐ 1ιιι]υ8 Ιιοπιίηίδ ίιάοδ. δοοΓαΙεβ 
αυ(βπι άίοιΐ Μ&Γ0β11απι υί οοηάεπιηαΐίοηβοι τβ- 
ρβΠβΓβΙ, ρβΓδυαδίδδβ βρίβοορίδ δαΓάίο&β οοη^ρε^α- 
ίΐ8 β08 φΐίίρδΰπι άεροδυβΓ&ηΙ ηοη ϊηΙεΙΙί^βΓβ ςαοβ 
ΒοηρδβΓ&Ι, αίςιιβ ίάβο δβ δ&πιοδαΐεηδίδ ερίδεορί 
βηβρίοίοηθδ ίηοαΓΓίδδβ. Ρ&ΙηαΓθΙι& γερο ΡΙιοΙίαβ 
η&ΤΓ&ϋοηεδ οοηΓβΓβηδ δοοΓαΙίδ αο ΤΙιβοάοΓεΙί, άίοί! 
δατάίοβηββδ βρίδοοροδ γβΓβ άβεερίοδ βδδβ ; ουιη- 
ςυβ ηοη 1)6ηβ ίηΙβΠεχίδδβηΙ ΜαΓοβΙϋ δοηρία, πιαίβ 
οαπι ^α8ϋ&^α88β ; ίηάβ ηβπιίηεπι αοοβρίδδβ εοΓυπι κιρηχι, ταύτα ώς ώαολογΐ}/χένα ^ιαβδβλίϊχασί• 
Τούτων ί* ιπι τϋς συνόίου τϋς χατα Σαρ^ιχήν 
άναγνωσΟέντων^ ορθή τοϋ ανδρός ή πίττις ι\»ρίΒν, 
Σωχρατν;ς $έ ^ητιν ότι ζΐζ^οαίΟί^Λίνη» ό Μαρχνλλος 
τήν χατα^^ίχην ΐπίίσι τόύς έν Σαρ^ιχ;ρ /χή νοήσαι 
τους χαθβλόντας αυτόν, ά γέγρα^ι ' χαι ίιά τούτο 
τήν ύπόνοιαν του Σααονατίως λαββίν. *0 Λ πατρι• 
αρχής Φώτιος, σχό>ια παραθιΐς του τι Σωχρατους 
χαι τού θιο^ωρήτου, ^ησιν ότι έν Σι/ρ^ιχ^ |:*άλλον 
ήπατήθ^σαν • χαι ριή νοήσαντις αχριβώς το Μαρ- 
χίλλου σΰγγρΛίιΐίΛ, χαχώς αυτόν έ^ιχαίωσαν • οθιν ού^ιΐς παρβίίίξατο τήν πιρί τούτου χρίσιν αυτών • 
άλλ' ΐστιν ίςω τίς Έχχλησέας ό Μάρχίλλος. *Ηθώω- ΤΗΕδΑϋΚΙ ΙΙΒ. νΐ. » οι ε» Σαρ^Τιχί] χαΐ Άσχληπάν τον Γάζης, ώς Α (Ιβ ίΐΐο ββηίβηϋαπί ; 80(1 βχίΓΑ Εοβίβδίαπί 6886 Μ&Γ' •-/ τοϋ ΠαΐΑ^ίλου χαΐ πολλών ά)Λων ΰποιιχνώ- 
7ΐ^ία4^:£Γ#ον ^(χαιοϋντα αυτόν * ετί ^£ χ%ϊ 
τον 'Ααοιανουττόλίω;, ώς των κατϊΐ'/όρων 
ρν/ί χρΐ3σαίΧ8νων • χαθ<ΐλον ίϊ Πώργιον τόν 
?9(ΐας, Βασί/Είον *Αγχύρ«ς τον «ντι Μαρ- 
ΚΕντιχ^όν Γαζί: ς τόν «ντί Άσκληττά, θεό- 
Ιοβιχλιίας, Νχοχισσον Ειρηνουπόλκως, Άχβί'χιον 
κοΕς τκς ΤΐΛΑΟίΐστίνης^ 'Μ^,•'^6ψο^^το'^ Έ^ίτου,ΟΟρ- 
!ιγγι;σόνος, ΟύοΟ.Γ>τα Μούρσυς, Γίώρ'^ιον Λαο- 
χαιτοι ΐί-η παθόντα έν τ;ζ συνόλω ταύτη * χαΐ 
τά τόν ριίγαν *Α0ανάσιον χαι τον ττοί^βυτιοίου 
ής ΰττό τοϋ ιχαχαριον Άλ{ζχν(Γρον σι* άσωτίαν. 
•β α» τβίβντον ίσ;ζΐ τόν τρόπον. ( ίέ ΊΓίρί ^ΑΟανασιον ποίλιν την 'Ρώ^χην χατ- 
χα: ό τ^ν έτπΕοίων ΐΒατίλεύς Κώνστας, τα 
ιχξ 7Γ>ό^!£Γ/α ααΟών, ί'/ΟΛ-^ΐ τώ |3α7(λΐι 
•τίΜ τοίς ΤΓίοΙ Άθανάσιον άπο^οϋναι τάς 
χλτβτκας. Ώς ^' άνιβαλλιτο, πάλιν Ιγοα-^ιν 
γ6«ι τβΟτβυς, ί προς πόλιαον παρατχίυασα- 
Γ%ϊς κνχ την ίω τοίννν βπισχόποις το ντο 
ντίΑς χοη»τ«^:λΓ/ος, χαι νοαίσας βνηΟες ϊϊ- 
ζ Γβτντνν αίτιον έα^νλιον αίρεΐσΟαι μ,άχτ,ν^ 
ΒΛΛΛΧ^ΐ^ ^ΑΟανάσιον ρκτεχαλεσατο χαΐ τους 
ΊΗ * χατίλ^βον ονν τονς εαντών Ορόνονς 
ό Κ&ινστχντινονπόλεως, Μάρκελλος ό Ά^- 
ΆβχΑΐΤΓάς ό Γα^ης, χαΐ Αονχίος ό ^Α^ρια- 
•ς " *Α9θΓνα7ΐος σ' εις Άντιόχειαν την Σνριας οβΗυαι. Ιηηοοοηΐβδ ααίοιη (ΙβοΙαΓανβΓβ δατάίοβηδββ 
βρίδοορί Αδοίβρίαιη ^αζ^Ίβ, υΐ &1> ΕαδβΜο Ραιη- 
ρΐιίΐΐ ιηιιΐΐίδςαβ α1ϋ8 ΙβδΙίιηοηία αίΓβΓι^ηΙβιη φΐοβ βυηι 
ά6ίβη(ΐ6ΐ)αηΙ ; αάΐιαβ βΐ Ι.α6ίαιιι Αάπαηοροΐίβ, βα- 
^υδ αοοαδαΙοΓβδ αυία£;6ΓαηΙ ; άβροβυβηιηΐ ααίθΐη 
βοΓ^ίαιη Αίοχαηάηοβ, Βαδίϋαιη Αηο^Γ», Μ&ΓοβΠί 
α(1ν6Γδαήυιη, Οβηϋαηυιη Οομβ φιϊ ΑδοΙβρίαιη ιιτ• 
£;βΙ>α1, Τ1ΐ6θ(1θΓυπι ΗβΓαοΙβΦ, ΝαΓοίδδΐιηι ΐΓβηο- 
ροΐίδ, Αοαοίυιη εοβδ&ΓοίΒ ίη Ρα,ΙββδΙίηα, Μβηορίι&η- 
Ιυιη Κρίιβδί, υΓδ&οίαιη δίη^ίάοηίβ, Υαίβηΐβιη Μυτ- 
δ(Β, ϋβοΓ^ίυιη 1.&θ(ϋθ6δΒ, ςααηςα&ιη ΐρββ &1> Ιιαο 
δ^ηοάο &1)6Γ2ΐΙ; βΐ ίδ, ]υχΙ& ιηα^ηυιη Αϋιαη&βίυαι, 
βχ δαοβΓάοϋο ρΓορΙβΓ Ιαχαηβιη α 1>6&!ο Αΐβχαηάτο 
άβροδίΐοδ ίαβΓαΙ. Ε( ΙΐθΒΟ ςιιίάβιη ίιοο ιηοάο 86ΐι&- 
Β 1>υ6Γ6. 

< 5. ΑΙΙιαηαβϋ &υ(6ΐη ί&αΙΟΓββ Ηοιηο αάοτΕηΙ, 6( 
066ίά6η(ίδ ίιηρβΓαΙοΓ ΟοηβΙαηδ, ουιη βα ςαββ 8&τ• 
(ΙίοβΒ ία6ΐ& ΓαύΓ&ηΙ (ϋάίοΐβδοί, αά ίιηρβΓ&ΙοΓβιη Οοη- 
δίαηϋυιη δοπρδϋ υ1 ΑΙΙι&ηαβϋ ίααΙΟΓίύαβ βυΑΐ 
οοοίβδί&δ Γ6(1(ΐ6Γ6ΐ. Οαιη ααΐβιη Ιιίο ρΓοοταβϋη&τβΙ, 
ΓϋΓδυιη 61 ββπρδϋ υΐ &υ( ίΐΐοβ Γ68ΐίΙα6Γ6ΐ&α( &<1 1>6ΐ• 
ΙαΐΏ 86 αρραΓΟΓοΙ. Οποά 0Γί6ηΙ&1ί1>α8 6ρί8θορί8 
ηοίαιη ίαοί6α8 ΟοηδΙααΙίαδ βΓβιΙβηβςυβ βίαΐίαιη 
6δδ6 ο1) Ιιαηο οαυδοιη ίΓαΙβΓηυιη 1>6ΐ1ιιιη 8ΐΐ86ί- 
ΙαΓβ, {π]3Πδ Ιϋΐ6Πδ Αϋι&η&δίαΕα 6]ιΐ8ςυ6 &ιηί608 

ΓβΥΟΟ&ΥΪΙ. Β666ρ6Γαη1 ί^ΙΐΙΓ 8υ&8 86άθ8 Ρ&πΙιΐΒ 

ΟοηδΙαηϋηοροϋδ, ΜαΓοβΠαδ ληογτ», Α86ΐ6ρ&8 0&- 
Ζ8&, 6( Ιιαοίυδ Αάή&ηοροϋδ. €αζη &υ(6ΐη ΑΙΙιαηαβία• 
Αηϋθ6ΐιί&ιη δ^ΓΐβΒ Γ64ϋί836( ιι1)ί τ6Γ8&1)&ΙιΐΓ Οοη- πεοβίΟι; * τών *Αρειανών σε νποΟεαένων, ε^η 
τάν ό Κβ*νττοΕντιος • Άξιώ εκ πολλών τών 
*Εχχνη9ΐ9;>ν ριίαν εχειν εν Άλΐξαν^ίρεία τονς 
ή» 701 ιικοαιτοναένονς. Ό σε, νπολαβών, 
ί^νίκν, ϊ^τ;, ;τ«οιν αιτώ κάγ ω. ,6ατιλεΟ, η9α (ϊιετριβε Κωνστάντιος, εννον <^η9εν (]; βίαηΐίαβ, 1)6η6νο1αΐη 6αΐη 6Χρ6Γ(υ8 68ΐ '. 6Χ ΑΓί&- 

ηοηιιη &αΐ6ζη οοηδϋίο, ϋϋ 8υ5^6^^^ Οοηδί&ηϋαβ : 
^υδ(υII1 060860 βχ ιηυΐΐίδ ςα» δυΐ) Ιβ 8αα( βοοίβ- 
δϋδ υ1 αηαιη 1ι&1)6&η( Αΐ6χ&η(ΐΓΪδβ ςιιί Ιβοαιη οοαι- 
ιηυιιίο&Γ6 ηοΙαηΙ.Ε οοηΐΓ& &υ(6ΐη ίϋβ : δίιηίίοιη, ία- 
ςυίΐ, α (6, ίιηρβΓα&0Γ, β£β&βίΙο §ρ*&ϋ&ιιι, ηβιηρβ ιιΙ 
υη&ιη ΑηΙίθ6ΐιί8β 1ι&1)β&η1 666ΐ68ί&]η φΐί 1ΐ6(6Π>- 
άοχοΓαιη οοιηιηιιηίοιΐ6ΐη ία^υηΐ. Οιιοά &α(ϋ6η1β8 
Απαηί, ηϋιΐΐ αιηρίϊυδ ςυβθβίβΓαηΙ. Ιηάβ ί^^ατ ρΓΟ- 
ίοοίαδ Αϋιαη&δίυδ Ηί6Τθ1θ87ΐη&ιη ρβΓΥβηϋ ; ^α^11I 
ιΐΓΐ)ί8 βρίδοοραδ Μ&χίιηυ8,]οο&1ί 87ηοάο οοητοοΑί&ι 
οϋΐα ίΐϊο οοκηιηιιηίο&τϋ. Α1ς[α6 ίΐα οαχη Αΐβχ&η- 
άηαπι Γ6(1ϋδ86(; ΑΙΙιαη&δίοδ, οιηη68 608 ςηί Ατί&ηα 
άθ£;πιαΙ& ρΓ0&ΐ6]:)αη(ΰΓ, άβροβυϋ. *ιβ» ήί*** «χλησίβτ; εν Άντιο;ίζ5ία τονς τών 
^ν9τΓ«»3τ την χοι/ωνίαν ^εν^οντας * όπεο 
ΤΕς ο< Άρειανοι παρά τον βασιλέως, ε^η- 
κΑΐον ον^εν. "Εκείθεν Γοίννν Αθανάσιος εξ- 
, τά Ίεοοσόλυαα κατεΙα^Γ; ' ων ό έπίσχο- 
ξειιος, σ*ίνοσον τοπιχήν έπιτελεσας^ εκοινώ. 
τ«ί ' χχΐ όντως εις 'Αλεξανί^ρειαν ά^ιχόαενος 
10 ς, τονς τα Άρείον ^ρονονντας απαντάς κα- 

Εν τβντώ Λ Κώνστας ό της Εσπέρας (3ασι- η 
•πό ΜκγνΓττίον κατά σνσκΐνήν άνηρίθη, και 
ντ€0ς αυτοκράτωρ γΓ^ονε της «ρχης άπά- 
ός χαί, τοίς Άρειοενοϊς πειΟό^ενος, τά προ- 
ένβ πάντα |ΛετεστρΓ]>εν εις τό εναντίον 
τοιννν ό Κωνσταντινουπόλεως εις Κονκονσόν 
ίϊονίας ιξορισθείς άνηρεθη ^^ρόχω, και πα7ιν 
χλησίαν χατε'σ;ζε Μαχε^^όνιος * Μαρκε).λον 
'.ηίίντος, εγκρατής αυΟις ί'/ένζτο Τϊ5ς επι- 
Βασίλειος • Λονκιος σε σιίήρω ^ε'σαιος εν τ^ 
^ιε&θάρη - ^Αθανάσιος ^ε κελενσθε'ις άναιρε- 
ριόλις <ίι/^ν/Λ, Έκστρατενσας ^έ ιπι την 
« Κωνστάντιος κατά βρεττανίωνος τυραν- 
ς, ίκη ιίς τό Σίρζχιον^ ένθα ίή της γ,Λτοί 16. Ιη(6Γ6& Υ6Π) Οοη8ΐ&η8 ςαί ίη Οοοίάβηΐο Γβ- 
9α&1)&(, α Μα^βηϋο ρβΓ ίηδίάί&δ ίηΙβΓί6θ(α8 ββΐ, 
6( ΓαοΙυδ 6δ( Οοηδίαηΐίυδ 0Γΐ>ί8 υαίγ6Γ8ί ίοαρβΓ&ΙΟΓ. 
ϋαί αϊ) ΑΓί&ηίδ 86(1α6ΐα8 ςιίφουιηςαβ &η(6ά60Γ6(& 
ΟΓ&ηΙ ία οοηΐΓ&τίΰΐη ιηιι1&γΐί. Ραιι1α8 ί£;ί(αΓ Οοη- 
δίαηΐίηοροϋδ ίη ηΓΐ)6αι ΑΓΠιβηί» €α6η8υηι 6Χ8α- 
ΙαΙαβ Ιαφίβο ίη(6Γί66(α8 68(, 6( Γοηιαδ Ιιαηο βοοίβ- 
βίαπι 1ια1)υΐΙ Μ&66άοηίτΐ8, Ματοβίΐο &ιι(βπι βχρυΐβο, 
βρίδοοραΐα ΓαΓδίιπι ροΐίηδ 68ΐ Β&8ί11η8. Ι^ηοίη• 
ίβΓΓΟ γίηβΐυβ ίη 6&γο6Γ6 ρ6ήί(. Α11ι&η&8ίιΐ8 ααΐβαι, 
ςαβπι ίηΐ6Γίΐ6ί ]υ886Γ&(,γίχ ααΤυ^ίΙ. ΡΓθί6θ1α8 τθγο 
ίη ΙΙΙ^π&πι ΟοηδίαηΙίυδ οοηίΓα ΒΓβΚαηίοηβζη Γβ- 
^ηυηι &ίΓ6ϋ(&ηΐ6Π), δίπηίαπι ΥβηίΙ υ1>ί 1ι&ϊ>ϊί& ββΙ 
οοηΐτει ΡΙιόΙΙηαηι δτηοάαδ. ΙηΙβΓβα α 8ΐιί8 1ββ&^ Τ1Γ5 ν:ΐϋ^:Ε 
οοΕδ ^^.:τ ο^ΐίΓυίΛΤΕ 

ϋϋΤο.ί>£ Τίιί: ΙΙί^ΚΑίνΥ / ■■:> ΡΑΤΚΟΕΟΟΙ^Ε 

€ϋΚ8ϋ8 αΟΜΡΙΕΤϋδ 

δΕϋ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕαΑ υιΝΙΥΕβδΑίΚ, ΙΝΤΕΟΚΑ, ϋΝΙΓΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΠΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΑ, 

ίΠΙΜΙΙΜ 81 ΠΤίΙίΡ,Ι, Ι)ί)Γ;ΠΙΗΙ]Μ 80ΙΙΙΡΤΟΚΜ10ίΙΕ ™ΐΕ8ΙΙΧΤΙ0«ΚΒΜ, 

6ΙΥΒ Ι,ΛΤΙΝΟΒυΜ, βΙΥΕ ΟΒ^ΕεΟΗυΜ, 

ΟϋΊ ΛΒ ^νΟ ΑΡ08Τ01ΐα0 ΑΠ ΤΕΜΡΟΠΛ ΙΝΝΟΟΕΝΊΙΙ ΠΙ {ΛΝΝΟ 1216) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝ18 
ΕΤ Αϋ αΟΝΟΙΙΙΙ ΡΙΟΒΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΗΑ (ΑΝΝΟ 1439) ΡΗΟ βΡ^ΟΙΒ ΕΙΟΒυΕΡϋΝΤ 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΒΟΚΟΙΌΟΙΟΑ 

ΟΜΝΙϋΜ Ου^: ΕΧδΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ΟΑΤΗΟίΙΟ^Ε ΤΚΑΌΙΤίΟΝΙδ ΡΕΚ ΟϋΙΝΟΕΟΙΜ ΡΚ10ΚΑ 

ΕΟαίΕδΙ,Ε δ^ουι^Α, 

^υΧΤΛ ΕΟΙΤΙ0ΝΕ3 ΑΟΟυΠΑΤΙβδΙΜΑβ, ΙΝΤΕΗ 8Ε ΟυΜΟυΕ ΝΟΝΝυΐ.1.13 ΰΟΟΙΟΙΟυβ ΜΑΝυβΟΗΙΡΤΙΒ ε01.Ι.ΑΤΑ9, ΡΕΒΟυΧΜ 

ΟΙίΙΟΕΝΤΕΗ ΟΑδΤΙΟΑΤΑ; ΟΙδδΕΒΤΑΤΙΟΝΙΟυβ, 00ΜΜΕΝΤΑΒΙΙ8, ΥΑΒΙΙδΟυΕ Ι^ΕΟΤΙΟΝΙΒυδ εΟΝΤΙΝΕΝΤΕΒ ΙΙ.Ι.υ8ΤΒΑΤΑ ; 

ΟΜΝΙΒυδ ΟΡΕΒΙΒυδ Ρ08Τ ΑΜΡΙ.Ι681ΜΑ8 Ε0ΙΤΙ0ΝΕ8 0\}Μ. ΤΒΙΒΌδ ΝΟΥΙδδΙΜΙΙδ 8^ευΐ.Ι8 ΟΕΒΕΝΤυΒ ΑΒ80Ι.υΤΑ8 

ΒΕΤΕΟτίδ ΑυατΑ; ΐΝΌΐείΒυδ ΡΑΒτιευι,ΑΒίΒυβ ΑΝΑΐ.γτΐ€ΐ3,δΐΝουι.θ8 8ΙΥΕ Τ0Μ08 8ΙΥΕ ΑυετοΒΕδ Αΐ,ιουαυβ 

ΜΟΜΕΝΤΙ δυΒδΕΟυΕΝΤΙΒυδ, ΒΟΝΑΤΑ; 0ΑΡΙΤυΐ-Ι3 ΙΝΤΒΑ ΙΡδυΜ ΤΕΧΤυΜ Β1ΤΕ ΟΙδΡ03ΙΤΙ8, ΝΈΟΝΟΝ ΕΤ 

ΤΙΤυΐ.18 δΙΝΟυΐ,ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒΌΜ ΜΑΒΟΙΝΕΜ δυΡΕΒΙΟΒΕΜ ΟΙδΤΙΝΟυΕΝΤΙβυδ 8υΒ4ΕΟΤΑΜ0υΕ ΜΑΤΕ- 

ΒΙΑΜ δΙΟΝΙΓΙΟΑΝΤΙΒυδ, ΑΟΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΕΒΙΒΌδ ΟυΜ ΌυΒΙΙδ, ΤυΜ ΑΡΟεΒΤΡΗΙβ, ΑΟΟυΑ ΥΕΒΟ 

ΑυετοΒίΤΑΤΕ ΐΝ οΒοΐΝΕ ΑΟ ΤΒΑΟίτιοΝΕΜ Εαει.ΕδΐΑβτιεΑΜ ροι.ι.ΕΝΤΐΒυ3, αμροριοατα; 
ηυοΕΝΤίδ ετ ΑΜΡΐ,ιυδ ι.οαυρι.ΕΤΑΤΑ ΐΝοιαίΒυβ ΑυοτοΒυιι δίευτ ετ οΡΕΒυΜ, Αΐ,ΡΗΑΒΕτιειβ, οηβονοι.οοι€18, 

δΤΑΤί8Τΐεΐ3, δΥΝΤΗΕΤίεΐδ, ΑΝΑΙ.ΥΤΙ0Ι3, ΑΝΑΐ^ΟΟΙΟΙδ, ΙΝ ΟυΟΟΟυΕ ΒΕΙ.Ι0Ι0ΝΙ8 ΡυΝΟΤυΜ, ΟΟΟΜΑΤΙΟυΜ, ΜΟΒΑΙ^Β, 

ι.ιτυΒθΐευΜ, εΑΝΟΜϋυ&ι, πίδοΐΡΟΝΑΒΕ ιιΐδτοΒίευΜ, ετ ευχετΑ αιλκ 8ινε υι.ι.Λ ΕχεκρτιΟΝΕ ; θεο ΡΒ^Β- 
8ΕΒΤΙΜ ουοΒυδ ΐΝοιείΒυδ ΐΜΜΚΝδίδ ΕΤ οΕΝΈΒΑΐ^ίΒυδ, ΑΙ.ΤΚΒΟ δειι,ιεΕΤ ΒΕΗϋΜ, ουο εοΝβυι,το, 

ΟυίϋΟϋΝΙΟΟΝ δΟΙ,υΜ Τα1ι3 ΤΑΙ-Ι8ΥΕ ΡΑΤΕΒ, ΥΕΒϋΜ ΕΤΙΑΜ υΧϋδΟυίδΟυΕ ΡΑΤΒυΜ, ΝΕ ΌΝΟ ΟυίΟΕΜ 
ΟΜΙδδΟ, ΙΝ ΟυΟϋΙ,ΙΒΕΤ ΤΗΕΜΑ δΟΒΙΡδΕΒΓΤ, ΌΝΟ ΙΝΤυίΤυ εΟΝδΡίεΐΑΤΌΒ ; ΑΙ.ΤΕΒΟ 80ΚΙΡΤϋΚ^Ε 

ΒΑΟΗ^, Εχ ςυο ι,ΕετοΒΐ οομβεβιβε 8ιτ οΒΥΐυκ ουίΝΑΜ ρατβε8 ετ ιν ουίΒυδ οΡΕΒυΜ 
δυοΒυΜ ι,οείδ βίΝουι^οβ δίΝευι,ΟΒυΜ ι,ΐΒΒΟΒυιι β. δεΒίΡτυΒ^Β ΥΕΒ9υ8, α ρβιμο 

0ΕΝΕδΕ03 υδΟυΕ ΑΟ Ν0ΥΙ88ΙΜυΗ ΑΡΟεΑΙ,ΥΡδΙδ, εΟΜΗΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

ΕΟΙΤΙΟ ΑεευΒΑΤΙδδΙΜΑ, ε^ΕΤΕΒΙδΟυε ΟΜΝΙΒυδ ΡΑΟΙΙ^Ε ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟα, 8Ι ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤυΒ εΚΑΒΑεΤΕΒυΜ ΝΙΤ10ΙΤΑ9 

εΠΑΒΤ^Ε ΟυΑί^ΙΤΑδ, ΙΝΤΕΟΒΙΤΑδ ΤΕΧΤυβ, ΡΕΒΡΕεΤΙΟ εΟΒΒΕεΤΙΟΝΙδ, ΟΡΕΒυΜ ΒΕευβΟΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑ8, τυΜ 

ΝυΜΕΒυδ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ,υΜΙΝυΜ ΡΕΒΟυΑΜ εΟΜΜΟΟΑ 8ΙΟΙ0υΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ^ΟβΙ^Β ΏΕευΒβυ εΟΝδΤΑΝΤΕΒ 

8ΙΜΙΙ.Ι3, ΡΒΕΤΠ ΕΧΙ0υΐΤΑ3) ΡΒ^ΕδΕΒΤΙΙΙ^υΕ Ι8ΤΑ εθΙ.Ι.ΕεΤΙΟ, υΝΑ, ΜΕΤΗΟΟίεΑ ΕΤ εΗΒΟΝΟΙ,ΟΟίεΑ 

ΒΕΧεΕΝΤΟΒυΜ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒΌΜ ΟΡυδευΐ.ΟΒυΜ0υΕ ΗΑεΤΕΝυβ Ηΐε 11.1.1ε δΡΑΒβΟΒυΜ, ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΕΜ 

ΙΝ Ν03ΤΒΑ ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΕεΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΒυβ ΕΤ Μ88. ΑΟ 0ΜΝΕ3 ^εΤΑΤΕ3, Ι.0ε08, Ι.ΙΝ0υΑ8 Ρ0ΒΜΑ8^υΕ 

ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυβ εΟΑΟυΝΑΤΟΒυΐΙ. 

8ΕΚΙΕ8 ΟΚ^ΟΑ, 

ΙΝ ουΑ ΡΗΟΟΕυΝΤ ΡΑΤΒΕ8, οοετοκΕδ δεκίΡΤΟΚΕδουε εοοίΕδυ: (άεομ 

Α δ. ΒΑΚΝΑΒΑ ΑΟ ΒΕδδΑΚΙΟΝΕΜ 

ΑΟαυΚΑΝΤΕ Ι -ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΙ»1ΙφΙΙιβ««6 €1βΓΐ αιιΙν«Γβ•β 

8ΙΥΕ 
€ϋΒ8υΐ7Μ εΟϋΡΙ^ΕΤΟΑϋΜ ΙΝ 8ΙΝ0υΐΧ>3 8€ΙΒΝπ^ Β^^I£8IΑ8ΤI^^Ε ΒΑΜ03 ΕΟΙΤΟΗΒ. 

ΡΑΤηΟΙΟΟΙΜ Οη^ΟΜ ΤΟΜϋβ ΟΧΙ. ΜΟΕΤΒΕ ΑΜΒΟ. ΟΕΟΚΟ. ΑΰΚΟΡΟΙΙΤΑ. ΤΗΕΟϋ. ΟϋΟΑδ. ΑίΕΧΑΝΟΕΚ ΡΑΡΑ IV. Α1Μ. ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡυΟ ΟΑΚΝΙΕΚ ΓΒΑΤΚΕ8, Ε0ΙΤ0ΒΕ8 ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υ00Ε880ΚΕ8 
1Μ νίλ ΟίεΤΑ : ΛνΕΝυΕ ύϋ ΜΑΙΝΕ, 189, ΟΙ.ΙΗ €ΗΑυ83&Ε Οϋ ΜΑΙΝΕ, »7. 

1887 16 
,1)1 3Ϊ αίοΐιγ. — Εχ Ιγρίβ ΡΑυί. ΠυΡΟΝΤ, 12, νΐθ ίΐίοΐίΐ Ββο-<1•Α8ηίΟΓθ§. 17.4 87 ΤΚΑΟΙΤΙΟ €ΑΤΗΟΙ.Ι€Α. 

8Μ€υΐΌΜ XIII. ΑΝ.Μ 1205-1270. 

ΤΟΤ ΧΩΝΙΑΤΟΤ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 1ΝΙ0ΕΤ.Ε ΟΗΟΝΙΑΤ^Ε ΟΡΕΚΑ ΟΙΚΕΝΙΑ ΙΙΕΰ ΝΟΝ ΡΒΑΤΑΙ9 ΕίΙά ηιοΗ. ΑεοηΐΝΑΤι οηονιατα 

ΑΤΗΕΝΙΕΝ8Ι5 ΑΚΟΒΙΕΡΙδεΟΡΙ 

Ου^ £ΤΑΤΕΜ τνίΕΚϋΝΎ 8€ηΐΡΤΑ ΥΕΙ ΞϋΒΙΡΤΟΚυΜ ΡΒΛΟΜΕΝΤΑ ; 

ΙΝδυΝΤ ΡΗ^ΤΕΕΕΑ 

βΕΟΗΟη ΔαΒΟΡΟΙ.ΙΤ£ ΑΝΝΔΙιΕδ ΒΤΖΔΝΤΙΝΙ 

ΕΓ 

ΛΙΕΧΑΝΟηΐ ΡΛΡ^Ε ΪΥ, ΤΗΕΟϋΟΒΙ ΒϋΟ^ ΙΜΡ. ΝΙΟ^ΕΝΙ, 
βΕΗΜΑΝΙ 11, ΝΐαΕΡΗΟΒΙ, ΛΗΒΕΝϋ, αΡΟυΤΑΝΟΚϋΜ ΡΑΤΛΙΑΒϋΗΛΚϋΜ , 

ΝΚΕΡΗΟΗΙ αΗϋΜΝΙ, ΜΕΤΗΟΒΠ Μ^ΛβΗί •• ••• • • • • 

0Ρυ8€ΙΧΑ, ΟΙΡΙΟΜΑΤΑ, ΕΡΙδΤΟΙ^ ; • •••1•••*\ 
• • ••-•• •••.••••( • • • ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΌΕΝϋΟ ΚΕ^00Ν08^ΒΝΤέ/^^^Λ: ΪΛΙ&5Ε 

ΒIΒI4IοτΗΕ^^ε ουΕΗΐ τ^Γ«η^ΕΗ8^κ, 

βΙΥΕ 

ευΚδϋϋΜ εΟΜΡΙ,ΕΤΟΗυΜ ΙΝ δΙΝΟυΐΟδ 5^IΕΝΤI^Ε ΕεΟΙΕδΙΑδΤίε^Ε καμοβ εοιτοηι. • • • 

• • •• ••• ••. 

• • • • • • • • • • ••• ΝΙΟΕΤ^ Τ0Μυ8 ΡΟΒΤΕΚιΟΚ. Ο^ΤΕΚΟΒυΜ ΤΟΜΙΙδ υΝΙΟϋΒ. ΡΑΚΙδΠδ 

ΑΡϋΟ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕδ, ΕΟΙΤΟΚΕδ ΕΤ Ι.-Ρ. ΜΙΟΡίΕ 8ϋθαΕ880ΚΕ8, 

1Ν νΐΑ ΟΙΰΤλ : ΑΥΕΝυΕ ΏΌ ΜΑΙΝΕ, 189, ΟίΙΜ €ΗΑυ88έΕ Οϋ ΜλΙΝΕ, ΐη. 

1887 ΤΚΑηΐΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α. 

8^αυιυΜ πι. α αλί 1205-1270. 

ΕΕΕΝΟΗϋδ 

Δϋοτοηυη ετ οΡΕΚϋΜ ρυι ιν ηοο τόμο βχι. οοΝτίΝΕΒττυΒ ΝΙΟΕΤΑδ ΟΗΟΝΙΑΤΑ. 
(ορΕΒυΗ εο:«τΐΝυΑτιο,) 

ΝΐΰΕΤ£ εΠΟϊ^ΙλΤ^Ε ΕΧ Ι.1ΒΒ18 ΤΟΕδΑΟΗ! ΟλΤΠΟΟΟυΐ ΡΙΟΙΙ. 

Εχ Η^ΓΟ VI. Βί Μαοέάοηίο, 9 

Εχ ΗΙ)Γ0 VIII. Όί Καΐοήο. 33 

Εχ 1ίΙ)Γ0 IX. Ό6 ΕαΙκοΗίίβ. 37 

Εχ 1ΐΙ>Γ0 Χ. Πβ (ΐηΐηία »ιιηοάο. 67 67 

Εχ 1ίΙ)Γ0 XII. /)β ΛρΜαΝοάοΰίίαΓΗΐΛ Κχτβίί. 75 
Εχ ΙίϋΓΟ XV. ί)β 9£Χΐα ί]ΐηοάο, 

Εχ 1ί1>Γ0 XVII. Ώύ ΗχΓΜίΰα» ΑτίΜΛΪοηαη, 89 

Εχ ΙΐϋΓΟ XX. Β€ βηρίπϋίϊοηβ Λ9ατ€Λθτκη» 105 

Ώβ τίοβρίίοηβ ΰΟΓίίΐη ςηί α^ Αρατίπΐβ αά Γφοίαη 
βάίη βϋΟίάαηί, ^23 

ΡοπΛΜία αίΚτα ίη Β^/ΙΗτρϋ ηοίΐΛ. 125 

Εχ 1ίΙ)Γ0 XXIII. Ό€ ίΐτοηΙ>Μ ΕιαίΓαϋΐ, Κΐοχηί 
ηβίΓοροΗΙχ , 135 

Εχ Η1)Γ0 ΧΧίν. 8^ηοάΜ 6νχ€χ ΓχΰΙαίχ άε άοο- 
ηαΐί ηηα χΙΙα νίτΗ : « Τη α ςαέ ο([βτ» £ί ςπί ο/'- 
βτίΓΪΒ ίί ςηί τβοϊρίί^ » (ΐηοά νεηΐϊΐαίαιη (ηϊΙ ^«6 Μα- 
ηηβίε Οοηηίπο ίηιρ. οοηΐτα ^οΙίτϊνΗαιη ΑηΙίοϋΗβηηπϊ 
βίβοίηηι. ΡτχιΙ &οί€Γί€ΐΐί άβ ίυα (αίαα άονίτίηα Λία^ 
Ιοριι» οίίΛ ΡΚΐΙοηί, 137 

Εχ Η1)Γ0 XXV. 8ΐ}ηοάιΐϋ ΗοΗΙα ρτορίη ίΙΙηά άίο- 
ίϋίΛ : « ΡΛί€τ \9Μΐα »φτ ηΐ€ αί. » ΡΓΧΜΪΙΙιίυΓ 
Εάϋοή» ΚοΜΟΛχ ΜοΗϋαΐΗ. 901 

Εχ 1ί1)Γ0 ΐηοθΓίο. θ€ Ιίζϊοίηοηιιη ΗχΓί»ϊ. 481 

ΕβΰβΜίο ΰοάΐοΐ» Μίάί€ίϊ ΛΧ/Γ, ΤΑ<•ίβκη<»ι Κΐο^- 
ίχ ΰΟΛίΐΛβηΙΐ» ΐη ϋΐτο» ΧΧΥΙΙ άίιΐοΊηηι. 283 

αΡΟΙ,ΙΤΑΝΙ Αϋ ΙΝΝΟΟΕΝΤίυΜ III. 

ΟΓΟϊΟΟΓηιη βά Ιηηοοβηΐίαιη III, ΡοηΙίβοβηι Κοηια- 
ηαοα, Ερίβίοΐα, δοπρία ροϋΐ εαρίαιη λ ίΒΐίηίβ Οροϋη, 
Γθκηαηΐβ ΙΙβηΓίοο (Σ^ί^ί^ιν, $ίν6 ΙΙβητν) ίιηροΓα- 
ΙΟΓβ. 293 

ΜΙΟΗΑΕί ΑΟΟΜΙΝΑΤυδ ΟΗΟΝΙΑΤΑ, ΑΤΠΕΜΕΝδΙδ ΑΙίαίΙΕ- 

ρΐδαοΡίδ, νι^ετ^ε ι-ηατεκ. 

ΜχϋΗαβΙΐβ ΑοοϊΗΪηαΙί νϋα, τ€$ ρ^8ΐχ•^ «οΗρΙα, « Ι). 
ΑάοΙρΗ. ΕΙΙίΜ€η^ α ΜΐοΗαβΙ Μίοιηίηαίο» νοη ύ/ιοηχ. Ει*- 
1^ίί€Ηο[ νοη ΑΐΗίη. » — 1. \αηα Αί/ΐίηαηιη ίηεάίο ,τνο [ογ- 
ίαηα ηβηαβ αΛ βηίΐη ε,νοηΐΐ ΧίΙ. — 4. ΜίοΙια^Ιϊ* ΰβη^φα 
(ΓαΐΓΪχ ρπϋτίΐία υιοηΐξ ^{ ν.ρο(^ ^ςί^^ χ% Ζ, ϋΐοΗοΛί ΑίΙιβ- 
?0ΓΛ αοάάίπιηί. — 6. ΜΐνΚα^ϋΒ 86η(€ΐη3 ίί οΐήΐιΐί. — 
. 8οηρΙθΓΗηι ΜϊοΗαΰΙί» €αΙ(ΐΙομμ8^9φιΙίΙϊαίΗ黣ΐΛ Ε/οΓ^ηίιΊια 

Ι : : ΐίφϊρ^τχβαα (ηοοι^αί-αΑ^ ••' : ; V 5 •• • *^ 

• •Ι ••• *«Ιΐ(:ΒΑ%ΐ!ί^*Α*αΐ>ΜΐΝλτΙ δΛίρτΑ. 

ΟΓ&Ιΐο Ιι&1)Ίΐ& ίη (ΙΊο ΓοδΙο ΡαΙπι.ίΓυιη. 323 . 

ΕρίδίοίΓΡ &(1 ΕυΒί&ΙΙιίαιη Τΐιβββαΐοοίεβηδθΐη &γ- 

οΐιίβρΐδοοριιιη. 329 

ΜοηοάΊιι ίη βυπκΐβιη άβΓαπεΙαπι. 337 

Μοηοάία ίη ΓηηβΓβ Γτ&ΐΓΐδ Ιι&1)ί(Α. 8β1 

ΙΙ^ροηιηβδίίεοη αά ίπιρ. Αΐβχϊηηι Οοπιηβηυηι. Πο 

Δβοί βχ&οΙΐοηίΙ)υ{!. 377 

1&ιη1)ί άθ ρΓϊβΙίηα υΓϋίβ ΑΙΙΐ6ηαΓΐιπι άί^ηί(&(β. 383 

ΑΡΡΕϋΟίχ. 1.&ιΐ(ΐΑΐίο δδ. αΓεΗ&η§θ1θΓαπι Μίεΐιιβίίβ 

61 6&1)ΓίθΗ8. 1221 

τΗΕΟ^οκυδ αι,ανι^. ΕΡίδπορυδ. 

Αΐ&ηίου9, 8ίνθ άβ ίΙίηοΓβ 8ΐιο ρβΓ Αίαηϊαπι. 38Κ 

£3υ5(ΐ6ηι 6Χ ίηβάίΐο ορυβουΐο αά Γγ&Ιγθπι η&Ια ιηΐ- 
ποΓοηι. 413 

ΤΗΕΟΟΟηυδ ΑΝΟΙΟΕΝδΙδ ΕΡΙδεΟΡΙδ. 
Οβ ΑίνίηΦ Ι.ίΐυΓβίΐΡ 8χπιΙ>ο1{8 αο ηιγβίοηίβ. 417 

ΜΑΝϋΕΐ^ ΜΑΟκυδ ηΗΕετοη οροΜΤΑΝυδ. 

Βο ρΓοεβ88ίοπβ δρίΓΐ(ιΐ3 δαηείί. ΟίβρηΙαΙίο ειιηι ίΓ&ΐΓβ 
Ρηηείβοο, ΟΓάΐπίβ ΡΓ&ίΓααι ρπκάίο&ΐοΓυαι. 467 

ΡΑΝΤΑΙ.ΕΟ ΟΙΑΟΟΝυδ €?. 
€θαΐΓ& ΘΓΓ0Γ68 βΓβΟΟΓυΐΠ. 483 

ΜατηΙίο ιηίΓΒΟΐιΙοπιιη Μίοΐΐλοΐίί ΑΓοίΐΑΟ^βΠ. 573 ΜΑΝυΕΙ. ΟΗΑΠΙΤΟΡϋΙ.υδ €Ρ. ΡΑΤΙΙΙΑΚΟΗΑ. 

δοΙυΙίοη69 ςυαπιιηάαηι (ΐΐϋτδΐίοηαπα ίΐβ ]υΓβ ραίΓοηλίυβ 
6ΐ άο ΐΓαηβΙαΙίοηο ορίδοοροηιιη. 5θ1 

ϋΕΠΜΑΝυδ Π, ΟΡΟΙ^ΙΤΑΝϋδ ΡΑΤηίΑΛΟΗΑ. 

Κοίιίΐα άηρίίχ, 1. Εχ Οηβηίί Γ.Ηηίίΐαηο. 2. Εχ ΒίΙιΙίο- 
ΐΗ€€α ΕαΙ»ηαί, 593 

Ερίδίοΐοΐ αά ΟΓβί^ΟΓίυπι IX ραραπα βΐ &ά ε&Γάίηα- 
1β8 (1ϋ υηίοηβ Εοα6$ΐ&Γυπι, ευπι ϋΓβςοΓϋ τββροηδο 
(Ιυρίίεί; ϋοϋηΐΐίο αροεπδΙ&ηοΓυιη Ροηΐΐίΐοίδ ςυοά 
δρίΓίΐυδ δβηείαδ α ΡαΙγθ ΡϋΙοςυβ ρΓοεβοΙαΙ φςυ&Ιί- 
(6Γ, ευηι Οβηη&ηί Γ6(<ροη:«ο; ίΐ6ΐη Αείβ εοηειίϋ 
ΝγΐΊΐρ1ιηΓ•φ ΐη Βί11ιγηί& ρρο ιΐϋΐοηο Ιι&ϋίΙΐ. 601 

Ερίβίοΐα ρππι& &Α εγρποδ. 601 

Ερίδίοΐα II αά οοδάβαι. 613 

ΙΙοπιίΙΐΐρ. (!ϋ 

ΟβΟΓβία βγηοάαΐία. 757 

ΜΙΟΗΑΕΙ. εΠΓΜΝυδ, ΤΗΕδδΑίΟΝίεΕΝδΙδ 

ΜΕΤΚΟΡΟΙ.ΙΤΑ. 
Πβ ^Γ&άίΙ>οδ εο^ηαΐΐοηυηι 759 

ΤΗΕΟοοκί'δ υυοΑδ ι.ΑδΓ.Αηίδ. 

Νοίίίία (Χ Είοηί» ΑΙΙαΙϋ ΙΗηίη^α Οβ ΤΗίοάοηί. 

ΤΒΕΟηΟΒΙ δΟΗΙΡΤΑ. 

1)0 ηοπιΐηί1)υ8 άίνΐηίβ. ΡΓίτηιΙιΐΙίαΓ Εάίίοπδ Κο- 
ιηααΐ ΜοιιίΙυιη. τβΐ 

Οιιιοη 6χΙιθΓΐ&(οπυδ, αά δδ. ΟβίραΓαιη. 771 

Οβ εοπιηιυηίοαίΐοηο παΙαπαΠ 1ί1>ιί δοχ : Ι.αΙίηβ οχ 
θάίΐίοηβ Βαδίΐοοηδί, ΙίΓϊΒοβ οχ οοά. πίδδ. Ογ. Ραπδ. 1259 

ΒΙΕΤΠΟΠΙΙδ ΜΟΝΑείΙΙδ. 

Βο δοΐιί&πιαίθ νίΐαηάο. ΡΓΦωΙΙΐίΙϋΓ ΕάϊΙοπδ Πο- 
ηιαηί Μοηίΐυαι. 779 

ΝΐΟΕΡίιοηυδ οροι.ιΤΑΝυδ ρατκιαποιιλ. 

εοπίΓΔ 608 ςυΐ άϊευηΐ ιπογΙηοη 5&ογο υΐοο υη^οη- 
άθ8 6δδο. 805 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝυδ ΑαίΙΟΡϋίΙΤΛ. 
δοΓπιο ίη δ. Ιοαηηοιη Οαηιαδοβηαιη. 
δοΓπιο ίη βαηοΐΑΐη Τΐιβοάοδίαηι. 811 
887 ΑΠδΕ.Νΐυδ ΑϋΤΟηίΑΝυδ ΟΡΟίΙΤΑΝΙδ 
ΡΑΤΚΙΑΠΓ.ΙΙΛ. 

ΑπΑΟΓΟΟπϋοοη ίη ϋοιηΐπΐοαπι Β6^ιΐΓΓΡθΐίοηί$. 935 

Ρπνΐΐοβΐαηι ρΓο πιοη3$>(θΓίο δδ. ΟοίραπίΒ ΜαοΓί- 

ηίΐίδδίρ. 939 

Τ6δ(&πΐ6ηΙυηι. 941 

ΟΕΟΒΟΐυδ ΑεηοροίΐτΑ. 

Αηη&ΐβδ» & εαρία αηηο 1201 α Ι.αΐϊαΐδ ^I)ο1ί ιΐδςαβ 
αά βαπιάϋπι αηηο 1201 α Μίοΐιαοΐθ Ραίφοίοςο Γβοα- 
ρβΓΑΐαηι. 969 

ΝΊΓ.ΕΡίιοηιΐδ ειΐϋΜΝυδ. οανιοιέο Ρκ.ΕΡΕΟτυδ, 

ΡΟδΙ &8δαπιρ1αηι πιοη&ο1)<ιΐ6ηι 1ιαΙ)ίΐαπι, Νλτηαναει. 

ΜΟΝΑΓ.ϋϋδ 

ΝοϋΙίΛ ίχ Βα>ΙίοΐΗ(€α ΐαΐ^νίάΐ (ά. ΙΙατΙ^ί, 1397 

ΑηΐίΐΗοΙίευδ αάνβΓδϋδ ΡΙοΙίηυηι ϋο αηίηια βχ 
ΡΓ6ά. €Γβαζ6Γί βάΐΐίοηβ ροβΐ ΡΙοΐίηυηι Οβ ρυΙεΙίΓΐ- 
Ιαάίηβ. 1399 

δΟΓίηο εοπδοΙαΙΟΓίυδ &ά ΩΙίαπι δυαηι ίηιροΓαΙπεβηι 
ο)) νίάιιίΐαΐίϋ ο]ιΐδ ιιΐΦΓυΓοηι εαοι άβείπιυηι δβχΐυηι 
α^ΐαΐΐδ αηηυπι ο^βΓοί. 1137 

Οθ ιηίΓαευΙο ίη ϋβπα ίαοΐο. 1451 

Οο ρβΐίΐίοηβ ΕΐίδΦΪ αά ΕΙίαπι. 1455 

Το^ΐαηιβηΙτιηι. 1165 

ϋο ίββίο ΟοΓηιίΙίοηίδ δ. Μαπα?• 1498 

{Οηηία βχ ίηΐ€ΓρΓ€ΐαίίοη€ ηΜίνα.) 

Λ1.ΕΧΑΝ0ΕΗ ΡΑΡΑ IV. 

εοηδίίΐηΐΐο εγρηα, ςυα βεείβδί&βΐίε» ΙιίβΓίίΓεΙιία) ΗίδΙο- 

>ί» ιη•άίο ββνο ιη Οηοηΐίβ ραΠίϋαΒ ο5(ί&οηΐί8 ιηΐΓθ ίΐΐαβ- 

ΐΓΒίαΓ. 1541 ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΟΐνίΑΤ^Ε ΕΧ ΙΙΒΚΟ λΠ ΤΗΕδΑυκι οκτηοοοχ^φ: ριοει 

(6γ86€6 αραά Μαίαιη, δρίοΗ Πότη. (. IV.) Ιίίρϊ Μαχβ^ονέου. 

α. Έντβύθιν Λ την πιρϊ τον 7Γν«υρατο|ϋΐάχον ΛΙα- 

χε^όνιον τώ λόγω ^ονναι προθέ/χινος αρχήν, άναγ- 

χαΖον χβί ταύτα, προ^ιτ^γό^ασ^Λΐ ο(θ|χαι, ως [άξια 

τοϋ €κίτΓΛ9θαι τοϊς φιλίστορσι, ^αϊ^Ί τοις ρυΟησο- 

^01 ς €ί?ίΐΓ«ν άσννα^ί!^. Ό γάρ τοι πολλά και βν 

τοις ίαπρ•τ6βν ^ηλωβιΐς λόγοις Εύσιβιος ό Νιχο/χη- 

^κίας, ηβίντα τρόπον τοίς ορθοίίόξοις άντιτιΟία«νος, 

ποώτον |χ'ίν ^πιβοΟλ^νσ^ν, ώς ιΐρήχα/χΓ;, ΕνσταΟίω 

τώ Άντιοχιίας, χαΐ χαΟιΐλβ τούτον ίχ ίιαβολίς• 

Άλιςαν^ρβν Λ τ»ύ τιδς Άλιξανίριίας ριτά /χίνας 

π/ντί 7#ί ό Νιχαία συνόίβυ προς θιόν (χ^ηαιό' 

σοτντος, ίιιίίξατο τα προίίρια Αθανάσιος. Έπβι- 

ρά^ιςσο» βΰν ό τ•ύ ΕύσΕβίου χορός ίι* επιστολών 

χ£ί6<ιν οτίτόν IV* ές χοινωνιαν (^ιξηται τον "Αριιον' 

ώς ί' ονχ ιΐξι ταΣς παραχλήσβσι. τοιόνίβ τι /^υχα- 

νύνται. Μίλίτιος ό τ^ς Ανχων ιπίσχοπος. δν βν 

Νιχοιία χατιχρινι σύνοδος, βχλείπων τον |3ίον, *1ωχν• 

νην τινά τών αυτώ συνήθων αν 9* εαυτού κατίστη- 

σ» ίπίσΛοπον πβφά το ^όγκα τών ίν Νιχαία. Τους 

τβίννντ«*1ω«ννβυ ^ρονούντας ύπελθόντις οί πιρΊ Εύ- 

σέξιον, ητιισαν * Αθανασίου χαττίίγορτησοίί' και χατϋ'/ό• 

ρησανωςοΰ χ«ΜΜχώςΙχ<ιροτονήθη, και ώς χιτωνίων 

><>ών ^όρον ΑΐτυτΓτίοις ίπιβαλι, και γυναιον ίρΒαρί, 

χαί τώ χρατούντι ίπιβουλιύων, Φιλου^ίνω τινί τών 

βασαιχών θβραπόντων ίπψ'^€ λάρνακα χρυίου, 

χαί τήν ιξ ΑΐγυτΓτου σιτοπο/χπίαν έκώλυσι, καΐ 

Άρστ/ίου τινός ιχτ•/*ών τήν χείρα γοΐ}Τΐίας ίνικιν 

ιΓχ«. 

Ρ'. Διά ταύτα τβίνυν ΐν Καισαρεία τής Παλαι- 
στίνης συνφ^ον ό ^ασιλιύς άθροισθήνχι προσίταξιν. 
Αθανασίου Λ άναβαλλο^ανου, ίιά τον Ενσίβιον τον 
ϊιοψ.ψ^Μ'^ τή^« Ιπισκοπούντα φίλον ιίναι και ου- 
νεργόν εύσιβίω τώ Νιχο/χ^ο^ιίας, πάλιν οί Μελι- 
τιανοι χαηβγόρΐίσοιν αύτου ώς ριυστικόν ποτήριον έν 
τώ Μαριώτ|ρ συνίτριψβ, και έπισκοπικόν καθιιλι θρό- 
νον, χαί ίτερά τίνα ειρ7α»ατο τών άπειρηριένων. 
£πέτρΓ{^ι τοίνυν ό βΛσ{}Λ\*ς έν Τύρω γενέσθαι 
σύνολον, χαί '^^)^ορ^ν^^ς αυτής, Αθανάσιος Ινίκησε 
χατα κράτος. Οί Λ τής άλϊ?θείας εχθροί επίσκοποι 
ΙΜίλλον «ύτβύ χατΓ|»υ^ίσαντο• είτα χαΐ είς τον Μα- 
ρίώτην ίηνΛ^ϋα, χ^ώρο:» τινά τής *Αλεξανίρείας 
ίπώνυαον Μαρείας τής λίρης• 5 σαν Λ οί πε^- 
^βίντις θιο'/νις ό Νικαίας, και Μάρις ό Χαλκτοίό- 
νος, Θεόδωρος ΠερίνΟου ήτοι Ήρακλείας Νάρκισσος 
Νίρβ*νι«ίος, Ούάλνς Μβύρσης, Ούρσάχιος Σΐ77^<^ό- 

Ρατηοι*. Ολ. ΟΧΙ.. Λ Β Ώβ Μαϋβάοηχο. 

χ 1 . Ιαιη άβ Μαοβάοηίο, $ρίπ1αδ 8&ηοΙί ίαιρυ^^αα• 
(ΟΓβ,δβπΏοηβιη ίηοίρβΓβ βΙ&Ιαβηδ,αβοββδοτίαιη ρυΐο 
1ΐ8βο ρπαδ 6(ϋ836Γ6Γβ, Ι&ηςα&οιάί^ηα ςα® αϊ) ΙιίβΙο- 
Γίοί3θθ^αο3θ&ο(αΓ, ηβςαβοιηιιίηο &1) ϋ8ς[αββ(ϋ6βη- 
(οΓ &1)]ΐ0ΓΓ6ηΙία. Ο αϊ βαίιη ία ρποη5υ3 δββρίαβ 
6χ1)ί1)ϋτΐ8 63ΐΕυδ6ΐ)ία8ΝίοοζΏβ(1ί(£ 6ρί3θορυ3, οιαηί 
ΖΏοάο θΓΐ1ιθ(1οχί3 ορρο8ί(α8 ρπιηο ςυΐάβιη ίηδΐ• 
άίαΐαβ βδΐ, υΐ (Ιίχίιηιιβ, ΕαβΙ&ΙΙιίο ληΐίοοίιβηο, βΐ 
βυπι ο&ίαιηηϋδ άβρΓβδδίΙ ; λίβχααάτο &υΐ6χη Αΐβ- 
χαηάΓί» βρίδοορο ςυίηΐο ροδΙ ΝίοδΒΠ&ιη δ7ηο(1υιιι 
ιηβηδβ &(1 Πβυιη ρροίβοΐο, ρηιη&ιη δβάβηι αοοβρίΐ 
ΑΙΙίΕΟ&δίαδ. ΤβηΙανβΓυηΙ&υΙβιη Εαδ6ΐ)ϋ αδδβοΙθΒΐΙΙί 
ρ6Γδυα(ΐ6Γβ υΙΑπυιη ίη οοιηιηαηίοηβιη&οοίρβΓβΙ; 
ουΐΏαυΙβΐΏί11θΓαΕηρΓ6οίΙ)υδ ηοααηηαίδδβΐ, &1ΐςιιί(1 
Ιαΐβ ιηαοΐιίααΐί δοπί. Μβΐΐΐίαδ ^76ίθΓαΐΏ υΓί)ίδβρίδθθ* 
ραδ,ςαβίΏ Νίοθβηαδ^αοάαδ άαιηηανίΐ νΚαιη Γβΐίη- 
ςαβοδ, ^ο&ηη6Iη ςυβιηάαιιι βχ δυί8ί&ιιιί11&τί1)αδρΓ0 
δββρίδοορυΐΏΟοηδΙίΙυίΙοοηίΓαΝίοθβη» δ^ηοάί άβ- 
ΟΓβΙϋΐη. Εοδ ί^ίΙαΓ ςαί ρΓο ^0Εη^6 δ1α1)&α(, οΐρβαιη- 
γβηίβηΐβδ Εαδβϋίαηί, ϋδ ρβΓδα&δβΓαηΙυΙαοοιίδΟτβοΙ 
ΑΙΙιαη&δίαιη, β( ΓβΥβΓΑ βαηη αοοϋδανβΓυηΙςαοά ηοα 
οαηοηίοβ ΟΓάίααΙαδ ΟδδβΙ, ςυοά ^Ε^ρϋίδ Ιίηβ&Γυιη 
ΙαηίοαΓυιη ΙπΙ)υ(αιη ίαιροδίιίδδβΐ, ςαοά ιηυΠβΓοα- 
Ιαιη οοΓΓυρίδδβΙ, ςαοά α(1 Ρΐιϋοιηβηυιη ςαβιηά&ιη 
6Χ Γβ^ϋδ δθΓνίδ, ίιηρβΓαΙοπ ίη$υΐ&ΙαΓαδ, αΓοαιη 
αοΓΟ ΓβίβΓίαω ιηίδίδδβΐ, ςαο(1 ίΡϋΐηβηΙί βχ Μ^γρίο 
ΐΓ&ηδΐηίδδίοπ6ΐη ίαιρβάίνίδδοϊ, 6ιΑ^δ6^^^^υ^α8(1αIα 
ιηαηυιη ιη&ς;ίοίδ αΓίΙύαδ ΓβββουίδδβΙ. 

2. Οα&ιιιο1>Γ6ΐη ΟδβδαΓοαιη ΡαΙβΒδΙίαδΒ οοηνβηΐΓβ 
οοαοίΙΐαΐΏ ίιΐδδίΐ ΐιηρβΓΗίΟΓ. Ουιη αα(6ΐη ΓβαυίδδβΙ 
ΑΙΙιαηίαδβο ςαοά Εαδ6ΐ)ίαδ Ραιηρίιίϋ Ιιυ]υδ υΓ]:>ί3 

^ βρίδοοραδ ατΏΐοαβ βΐ αάίυΙοΓ 6886( Εαδ6ΐ)ϋ Νίοοιηβ' 
άίβθ, ΓΟΓδαδ Μβίβΐίαηί βυιη αοουδανβπιηΐ ςαοά 
χη^δΐίουιη οαΐίοβιη ΜαρβοΙεβ οοπίΓίνίδδβΙ δβάβιιιςαβ 
βρίδοοραΐβιη βνβΓίίδδβΙ βΐ ηοηπυΐΐυΐα αΐία ίαο1ηοΓ& 
&άιηίδίδδ6ΐ. εοηοβδδίΙΐ^ίΙυΓίιηρβΓ&ΙοΓ δ^ηοάυηιίη 
υΓΐ)β Τνρο ββΓΐ, βΐ βα οοηβ[Γβ§αΙα, νίοΐοηαιη ρΓδΒ- 
δΐ&ηΐίδδίιη&ιη Γβίαΐϋ ΑΙΙιαοαδίιΐδ; ίαίιηίοίααΐβιη υθγϊ- 
ΙαΙίβ βρίδοορΐ 60 ιη&£;ίδ6υιη (Ιαιηη&νβΓβ; αοάβίικίβ 
Μ&ΓβοΙαιη οιίδ6Γυη(, ίη ςααιηάαιη Αΐβχ&ηάτίΰΒ τβ- 
£;ίοπ6ΐη ςιΐ£Β δΐιαιη ηοπιβη α ΜΕΓοα ραΐαάο άυχί(. 
ΕΓααί αυΐβιηςυί ιΐ)ίδ5ί δυη( Τΐιεο^ηίδ Μοφφ, Ματίι 
Οΐιαίοβάοηίδ^ ΤΙιβοάοΓίΐδ Ρβηηΐΐιΐ δβα ΗβΓαοΙββΡί, 
ΝαΓοίδδυδ ΝβΓοηίαάίδ, Υαΐβδ ΜυΓδ», υΓδαοίυβ 8ίη- 
^^βάοηίδ, Μ&ο6(1οιιία8 ΜορβαβδΙβο ; ςαί ρθ3(ςα&ζη (Ιβ 

1 <ν 11 ΝΙΟΕΤΛ ^ΗΟΝIΑΤ^Ε 12 8&6Γ0 ΟαΙίΟβ ίηςηί8ίβΓαΏΐ βΐ (Ιβ 6ρί80θρ&1ί3 ββάίβ Α νος, Μαχι^όνιος Μοψουιττίκς, οι χαΐ ζΐϊτήσαντες τα βνοΓβίοηβ, Τ6Γ& ςηίάβιη ρΓβΒίβηηίδβΓυηΙ, ίαΐ^α αα- 
Ιβιη ίρ8ί ίιηα^ίααΐί 8ΐιηΙ, ά6ρο8ΐΐ6ΓυηΙς[υο, υΐ οΓβ- 
άβΐ^&ηΐ, Α11ι&η&8ίαιη, 6]α8 Ιοοο ίρβυιιι ΑΓββηίαιη 
&οοίρί6ηΐ68. ουίιΐ3 ιηαηυΐΏ &ιηρυΙ&(αιη βδδβ άΐοβ- 
1)&ηΙ ; ςαί ρπα3 ΜβΙβϋ&ηοΓαιη 8αρ6Γ8(ίΙίοηίδ βρίδ- 
οορηβ Ιηιιβ &ραάίρ308 αΐ Η7Ρ86ΐ6ΐθΓαιη τΐΓΐ)ί8 6ρί8- 
οορηβ βοη(Γ& ΑΙΙι&η&βίαιη βιώδοηρβίΐ. 

3. Ιΐΐΐ6Γ6& Τ6Γ0 ρβΓίβΟΐΟ Ηί6ΙΌ8θΐ7ΙΧΐί8 (ΟΠίρΙο 

ρΓορβ βαιη ο&ίγοτϋ Ιοοαιη ςαί ιηα£;ηυιη ΙβδΙίιηο• 
ηίυιη νοοαΙαΓ, ]α88ίΙ ίιηρβΓ&ΙΟΓ βρίβοοροδ ςαί Τχή 
&(ΐ6Γ&ηΙ Ηί6Γθ8θΐ7χη&ιη νβηίτβ 6ΐ Ιιοο Ιβιηρίαιη οοη- 
860Γ&Τ6. Ταηο &υ(6ΐη οοο&δίοηβιη ίηνβηίβηΐβδ Αηα- 
ηοπυη ί&υΙΟΓββ (βηΐ&νβηιηΐ υ( ΗίβΓΟδοΙ^αιίδ 8^- περϊ τϊίς τού /χυσηχον ποτυρίου συντοιβίϊς, χαΐ τ^ς 
χαθαι^οέσιως τον βττίσχοπιχοϋ θρόνου, τα μεν όίΙ-ηΟ^ 
παο;ςλ©ον, βπλασαντο $ϊ χα'ι αντοί τα ψιυ(^^, χαΐ 
χαΟ^|θΐ2σαν,ώς ένόαισαν, *Αθανα7(ον, ^εξίίμίνοι χαϊ 
αυτόν Άρσίνιον, ου ε\ίγον έχχεχό^θαι την χίΙυΛ' 
ός, ιζράζίρον τίς Μιλιτιανάν θρτ,σταίας έττίσχοπος 
ών, τιονιχαντα παρ' αντοϊς ως τ^ς "Υψϊίλιτίϊτών ίπί- 
σχοπος πόλιως ΰπίγροτ^ί χατά Αθανασίου. 

7'. Έν τούτω ί' ίςι/ί7*^®**'^®? 'ο*^ 'ν Ίιροσολν 
/χοίς ναον πιο ι τον τον χοανίον χώρον ός Μένα 
προσαγοοΓ^ιται ραρτνοιον, έχίλιυσβν ό ^Βασιλκύς 
τονς IV Τύρω σννιιλ<7|ΐ€νους (ΐτισχόττους χαταλα- 
βην τή ΊίρονοΧυμΛ, χαΐ τόν τοιούτον χα6ι<ρώσαι 
ναόν. Τι;ν£χαϋτα ίϊ χαιρόν ιύρόντις οί άρΐίανό^^ρο- 
ηθ(1ΐ18 ΑβΓβΙ 6ΐ ΟΟΠΙΐηυηίο ΑηΟ βΐ Ευζοίο ΟΟηοβ- β ν<ς ΐτπού^ασαν έν Ίιροσολύαοις '^€νίσθΛΐ σύνολον, άβΓβΙατ. ΙιηρβΓ&Ιοη ί^ίατ ίΐΐυά ρβΓ ίρδίοδ 8ογο- 
Γβιη €οη8(&ηΙίαιη ςαβιηά&ΐΏςυβ 1ιυ]α8 ιηιιΐίβήβ 
ί&ιιιϋί&Γ6χη ρΓ65ΐ)7ΐ6ηιπι &η&ηυιη ρβΓδυ&δβΓβ βΐ 
οπΓ&γβΓβ ιιΙ Αιίαιη Ευζοίυιηςυθ γίάβΓβΙ, ςυοβ 
ρο8ΐφΐαηι γί(ϋ( 06η8υί(€[α6ί6Γ6 υΐ ΝίοΦηοδ ΡαΙτββ 

6Γ6(ΐ6Γ6, 608 &ά βρίδβορΟδ ΗΙβΓΟδοΙ^Πΐίδ οοπ^β^α- 

1θ8 ιηίδϊΐ, 8βΓί1)βη8 υ^ άβ ίΐΐίδ 1>6ηίβηυΕη ΓβΓΓβΙαΓ 
8ΐι£ΓΓ&^ιιηι, βί γ6ο(6 ΟΓβάβΓβ γί<ΐ6Γ6η(υΓ. Οοοαδίο- 
ηβιη ί^Ιατ &Γήρί6η(68 Αη&ηί βοδ βχοερβΓαηΙ, ίιη- 
ρβΓ&Ιοηςαβ βΐ οηί^βΓδίδ βρίδοορίδ δοηρδβΓβ β08 

ΟΓϋΐΟάΟΧΟβ 6886. 

4. Ηί8 Ηα &6ϋ8, Αΐΐι&η&δίαδ Τ^γο 7ιι^βηδ Οοηδ- 
Ι&ηϋηοροΐίιη Υ6ηίΙ ; 6υ]αδ ρΓβοί1)α8 αηηυβπδ ίιηρβ- 
Γ&ΙΟΓ άίοβηΐίβ 86 ηοη ]ΐΐ8ΐ6 ά&ιηηαΐυιιι βδδβ, δΟΓίρδίΙ χαΐ χοινωνίας ρίΓτα^οΰναι ^Αριίω χαΐ £ν(ω(ω πιέσαν. 
τις τβίνυν τόν |3ασιλια ίιά τ^δς ίαυτοΰ ά^ιλ^^ς 
Κωνστάντιας χαί τον ττροσ^χιιω/χίνον ταντη πρι 
σβντιρον άριιανον, παρισχινασαν αντόν θεασασΟκι 
"Αριιον χαί Ενζώϊον, ονς ι^ών χαλ ύττολαβών παρΛ- 
π).ι;σίως τοις ιν Νιχαία ^οξάζιιν, ίπίμ^ί προς τονς 
IV Ίιρο7θ).ν/χοις σννιλθόντας, γράτ^κς ^ιλάνθρωττον 
ιπ* αντοΐς ίνιχθ^ναι '^^ίγον, ιΐ ορθώς ^ανιάν (Γόζχ- 
ζοντις' χαιρον τοίννν ^ραξχαινοι οί *ΑριιανοΙ ι^έξαν- 
το τούτον ς, χαί αντω |3ασιλιΐ χαί τοις απανταχού 
ιπισχόποις ιγραψαν όρθο^όςονς ύπαρχιιν αντούς. 
ί'. Τούτων οντω πραττοαίνων, Αθανάσιος έχ 
Τνρον ψυγών ε'ις Κωνσταντινούπολιν ίλθιν* ον τίς 
^ι^σιως αχού σας ό ^ασιλινς αι^ ^ιχαίως χριθ^ναι βρίδΟΟρίβ Ιυηβ Τ7ή 60η^Γ6β;&Ιί8 υ1 αά ίρδυΐη άβ- ρ λίγοντος^ Γ/ρα•|ι τοΐς ιν Τύρω σνναθροισθιίσι τιό 8€6η(ΐ6Γ6]ΐΙ, υΐ 60Γ&ιη ΐρδο Αηαΐΐι&δϋ οααδα βχαιηί- 
η&Γ6ΐαΓ. ΡοδΙςυαιη ί^ΙοΓ &άΥ6η6ΓαηΙ, Εα36ΐ)ίη8 
ΝίοοπιβάίβΒ 6οηΐ6η(ΐ6ΐ)&( ^^8ι&1I1 ίη ΑΙΙιαη&δίυιη 
1&(αιη 6886 86η(6η1ί&ιη ; Ι68(β8 ρΓβΒδΙίϋΙ Τΐιβο^ηίιη 
6( Μ&τίυιη 6ΐ Τ1ΐ6θ(1οΓυιη βΐ Υαίβηΐβιη βΐ ϋΓδ&οίαιη. 
Ιιηρβτ&ΙΟΓ ιια(6ΐη 8ίγ6 ΟΓβάβΓβΙ υ6γ& ςαβΒ άϊαβ- 
1>&η(αΓ, 8ίΥ6 οοηδβηΙΐΓβ δΐΐδρίοαΓβΙυΓ βρίβοο- 
ρθ8 υΐ 6 πΐ6(ϋο !ο1ΐ6Γ6ΐαΓ Αΐΐιαα&δίυδ, ιηαηά&γίΐ 
υ( 18 ΤΓ6Υ6η]η αΜυββτβΙαΓ, ςυ» ββΐ υΓΐ)8 οοοίάβη- 
Ιαΐίαιη ΟαΙΙοΓυηι ; &1)(1ΰθΙιΐ8(ΐυβ 68ΐ ΑΙΙι&ηαδίαδ ί1)ί- 
€[α6 ιη&η8ΐ( υ8ςα6 &(1 ιηοΓίβιη ΟοοδΙαηΙίηί. 

5. Αηα8 &υΐ6ΐη ροδΙ 1ι&1)ίΙ&οι ΗίβΓΟδοΙ^ιηίδ δγ- 
ηοάηοι ίη ^£§^7ρ(αιη γβηίΐ. €υιη ίΐΐο &αΐ6ΐη ηοη 
6οηιπιαηί6&ηί6 Αΐ6χ&η(ΐΓίηοΓαιη Εοοίβδία, πιτδυηι 
ΟοηδΙ&ηϋηοροϋηι Γ6(1ϋ(. Α(€[ΐΐ6 ίΐα α(ϋιηρΐ6ΐ8Β δυηί νιχαντα χαταλαβιΐν προς αντόν, ως αν ίπ όψισιν 
αντον ^οχιαασθιίη τα χατά *Α0ανασίον. Καταλα• 
βόντων ονν αντών, Ενσιβιος ό Νιχο^ι;^ιίας ισχίίοί- 
ζίτο ^ιχαίαν τήν ίπΐ 'Αθανχσιον '^ίνίσΒαι ψ:^^ον, 
ρια'ρτνρας παρί^γι Θιογνιν χαί Μάριν χαΐ θιό^ωρον 
χαί Οναίιντα χαί Ονρσα'χιον. Ό ^ΐ /3ασιλινς ιιτι 
άληθ^ πιστιύσας ι'Γναι τα λιγοριινα, ιΐτι όριονοήσιιν 
υπονοησας τονς ΐπισχόπονς, ιν' ίχπο^ών γίνοιτο *Αθα- 
νασιος, προσιταττι άπι;νι;ζθί3ναι τοντον ιΐς Τρίβιριν 
των προς ^ύσιν Γαλατών, χαί ό ΐΑΐν άπΐίχθΐ}, χαί ζν 
ιχιΐ ίωςτ^ς Κωνσταντίνον τιλιντ;ης. 

ι« Ό ^ί "Αριιος ριιτά τήν έν *Ιιροσολύριοις σύ- 
νολον, ^,x^^ ιις Αιτντττον* μ^| χοινωνούσης ^Ί «ντώ 
τ^ς*Αλιξαν^ρίων Έχχλιοσίας, πάλιν ανίϊλθιν ιΐς Κων- 
σταντινούττολιν* χαί όντως ίργον ΐ'/ίνιτο τι^ς *Αλι 8&ηο(ί Αΐ6Χ&η(ΐΓί ρΓβ66δ.Ρθδ(1ΐ8θΟ &α(6Πΐ ηΐαηίΤβδΙβ • ξαν^ρον τον ίιρον προσΓ^χί^ς. Μιτά ^Ί ταντα νιωτι- οοβρβηιηΐ ίηηογ&Γβ ΕυδβΜαηί οίΓοα 6ρίδ6οροΓαηι 
Νίοβθ® 6οη^Γ6β;&(θΓυηΐ6χρο8ίΙίοη6ηΐ6ΐ βοπρίο οοη- 
8ΐι1)8ΐ&ηΙίαΐ6 Γ6]ί66Γ6. $}'ηο(1απι ϊ^ΐΙυΓ εοηβίαηϋ- 
ηοροϋπι οοηγβηΐΓβ ουΓαππηΙ, ^6ρο3υ6^αη(ςα6 βΐίη 
6χίϋαηι ηιίΙΙί 8ΐαάα6Γϋη( οοη8ΐι1)8(αη(ία1ίδ ρΓ«- 
6θη68, Αδοίβρίυηι βαζφ βρίδοορυπι, ΟϋηιαΙίιιηι 
ΑηίΑΓαάί» αΗβΓαηι ΟϋπιαΙίυηι ΡαΚι, ΕρΙίΓαΙίοηβπι 
Β&ΐΕηί Ο^ραιη Β6ΓΓ(ΒβΒ, Οοπιηίοηοπι 8ίΓΐηϋ, Ε11α• 
ηβαηιΤηροΙίδ,ΑηαηιΡβίΓαΓυοιΡαΙβοηοβ, 6( Αδ(6- 
ηαιηΡ6ΐΓ&ΓαιηΑΓ&1)ί8β,Οΐ3τπιρίυηΐ/Εηί,Τ^6θάιι1ααι 
Τηί&ηοροΠδ, νίηο6ηϋαηι Οαρυ», ΕρΙίΓαΙαηι Α^ίρ- 
ρΙηο^Εοϋτορίαιη Αάτί&ηοροΐίδ,οαί 8η66688ίΙ 1.ιιοία8, ρίζιιν γανιρώς οί πιρί £νσιβιον ^ρξαντο πιρί τι^ν 
ιχθισιν των ίν Νιχαία σννιλιςλνθότων, χαί ιχβαλλιιν 
έ^ραγως τό όριοούσιον* σύνολον ονν άθροισθ^ναι 
παρασx^^ασαντις ιν Κωνσταντινονπόλιι χαθιίλον 
χαι πιαρΟ^ναι προς νπιρορίαν ΐσπινσαν τονς τον 
όαοονσίον χιήρυχας^ Άσχλυπάν ιπίοχοπον Γα(«;ς, 
χαί Κλιριάτιον Άνταρα^ον, Ιτιρον Κλιριάτιον Πολ- 
τον, Έ^^ρατίωνα Βαλανίων, Κνρον ^Βιρροίας, Δορι- 
νίωνα Σίρ^ίον, '£λλβίνιον Τριπόλίως, "Αριιον ΙΙιτρών 
της Παλαιόνι^ς, χαί Άστιριον Πιτρών τ'^ς ^Αρκ- 
βίας, *Ολύ^πιον ΑΓνον, θιό^ονλον Τραϊανονπόλιως, 
Βινχέντ(ον %Ληνιις, Έ^ρκτοιν 'λγριππίνιός, £ύ- } 13 ΤΗΕδΑϋΚΙ ΙΙΒ. VI. 14 τβόηον ΑΊΓριχνουπόλίως, ου ίικίοχος, Αουχιος, χαι Α βΐ ίΐηρΓίΐηίβ ΜαΓΟβΙΙαπί Αηθ>ΤίΕ ίΙβρΟδΰβΓΠηΙ. πτί ιζάσι τόν ύατ,αένον Μ«|0Χ£Λλον τ:ζς Άγχύοας 
χχζχαχσοοβ • ΰπιρβ/υώς γαρ έχαλέιταινον αυτ'ΰ , οία 
α^έτβ βν τ^ χατά Φοινιχην συνό<^ω τοις ύπ' αυτών 
όβκ7θ<£σι χατά Αθανασίου συν6•|Χίνω, /χηη τοΓς έν 
ΙιοοτολύΐΑΟί; ιπΐ *Αρΐ(», /α^τι τ;ός χαθιιρώσεως τοΟ 
ιαγοίλου μαρτυρίου |Μτασχόνη ^ι" άττο^υ'/^ιν τ^ς 
ιτρσς αντονς χοινωνιας * χαΐ ταϋτα |χιν £τι του 
^^χγ^Λ'^ ττιριόντος Κωνσταντίνου. 

ς-'. Τιλ(νηόσαντ•ς ίι έχκίνου , χαΐ τ^ζς ανά τι^ν 
ΜΙ {^«σιλβίας (ΐς Κ»νστο(ντιον πιριστασης, ?σχι 
ρβϋϋβν «ττίσοσιν τά τ6ν Άρβιανών ■ ό '/ν,ρ τοι πρ(- 
^^ϋ?^ο«ς ιχβΓνος όν άρκανό^ρονα οντά Κωνστοτν- 
ΤΜ συνιοτησιν ύι αΰτοϋ ά(^ιλ|)ή, ''/ίγ9ν$ χαι Κων- 
9τχ»τ£α» χι^^αρισριήο; οια τάς του Κωνσταντίνου να1(ΐ6 βηίΐΏ ίϋί ίη(ϋ£^ηαΙ)αη(αΓ, υΐροΐβ ςαί ηβςυβ 
ΐη 57ηο(1ο αραά ΡΙιοΒίιίοβΒ 1ι&1>ϋα ϋδ ςυδβ οοηίΓα 
ΑΙΙιαηαδίυιη (ΙβοΓβΙβε βυη! αάΐιεβδβηΐ, ηβςυβ ϋ3 
ςιΐ£β ΗίβΓΟδοΙ^ιηίδ άβ Απο, ηβςυβ ιη&^ηί ίβδϋιηο- 
ηϋ οοπδβΟΓαϋοηί 86 αάιηονβηΐ, ρρορΙβΓ εοΓυιη 
οοιηιηαηΐοηίδ άβίββίαϋοηβιη. Ε( Ιιοβο ςαίάβιη τί- 
γβηΐβ αάΐιαο ΟοηδΙαηΙίηο Μ&^ο. 

6. 111ο αυΐβιη ιηοΓίυο, εΐ ΟπβηΙί ίοιρβηο αά 
ΟοηδΙαηΙίιιαι (ΙβτβηίβηΙβ , Γββ ΑπαηοΓυυι ίηοΓβ- 
ιηβηίαιη αοοβρβΡβ. ΙΙΙβ βηίιπ ρΓβδύγΙβΓ ςυβιη Αήί 
ρ&Γΐ63 Ιβηοηΐβιη ΟοπδΙαηΙίηο ίρδίυδ βΟΓΟΓ οοηβί- 
ΙίανβΓαΙ, ίυϋ βΐ ΟοηβΙαπϋο οΙιαΓΟδ, αίροΐβ ςυί ίΐΐί 
ΟοηδΙαηΙίηί ΙβδΙαπιβηΙυχη άβΙαΙβηΚ I^^6 ί^ίΐατ ^ια^ιςχκς βητο^ώσας αΰτω • συνήθης ούν έντιδΟιν β ίιηρβΓ&Ιποί ίαπιίΐί&πδ ίαοΐυδ 6( βαηυοίιίδ τβζίϊ οα- χ« τ^ βα9ί\ί^ι γβνόρινος χαί τοΙς ιν ^υναακ θα- 
Χαμχπόίοις ιυνούχοις , ών Εΰσίβιος ό ιτταινβτης 
*Αραου ιτροικσηίχιι, σγό^ρΛ συνιχρότιι τους Άριία- 
νοΰς. 'Εν τ^ίτΜ ίε *Αθανασιος ιχ τών Γαλλίων έπα- 
νηλ9ιν ιις Άλ<ξβ(ν(^ρΐίαν , (ττιτρέψαντος αΰτω τ^ν 
χάΟοίον, χαι γρα'α^ατα ιόντος προς τους ^Αλιξαν- 1)ίοιι1ΐ ροίβηΐίδδίιηίδ, (ΐυί1)υδ ρΓκβΓ&Ι ΕΰδβΜυδ, Ατϋ 
ίααΙΟΓ, Απααοδ ίοΥ6ΐ)£ΐ(. ΙηΙβΓβα υθγο Αΐΐιαηαδίιιβ 
6Χ βαΐΐίΐδ Αΐβχαηάηαιη τβάίβΓαΙ, ΓβάίΙυιη ίΐΐί ρβΓ- 
ιηίΐίβηΐβ ΙΐΚβΓαβςυβ αοΐ Αΐβχαηάρίηοδ άαηΐβ Οοη- 
βίαηΐίηο ΟοηδΙαηΙΙηί Μα^ηί &1ίο, ςαί αά οοάάβηΐβιη 
6α11ί8Β ίηαρβΓαΙ)»!. ^ριΐς ΙΙοηστοοττίνου του ό|χωνύριου τώ ρίΓ/οόλω Κωνσταντίνω παι^ός αύτοΰ , ος ^ΐρχε τών προς έσπέρον ^• Κατά ^( τοΰτον τον χρόνον Εΰσιβίου του ΤΙα^ι- 
ψ{λου τον ]9ίον λιπόντος, ^ιι^βξατο τήν ιν τ^ Καί- 
σαριία "π^ς Παλαιστίνης ητίσχόιτην *Αχαχ(ος * οΰχ 
ΐλς ^ΐΌοαρτοβ ^ι χαΐ Κωνσταντίνος ό |8ασιλΓ^ς, πόλι- 7. Ηοο αυΐβιη ΙβΐΏροΓΟ Εαδ6ΐ)ίο Ραιηρίιίΐί 6 νί(& 
ρΓοίβοΙο, 0βΒ9αΓ68Β ίϋ Ρ&ΙβΒδΙίηα βρίδοοραΐυιη βυδοβ- 
ρίΐ Αο&οίοδ. Νβο Ιοη^ο ροδ( (βιηροΓβ ΟοηδΙαηϋηυβ 
ίΐΏρβΓ&ΙΟΓ ςαί ρρορΓίο ίΓαΙη ΟοοδΙαηΙί 1)6ΐ1ιιιη ίη- μον ιποΕγαγων τώ ι^ίω α^ίΐψώ Κώνσταντι, χτκίνι- ^ άίχθΓαΙ, Α<]υίΐ6ΐϋβ αΐ) β] 118 άΐ16ί1)1ΐ8 ίπΙβΓ&βίΙαΓ. τ«ι τζΛΟΛ τών έχβίνου στρατηγών «ν Άχυλία. Τότι 

^ι χαΐ *Αλιξχν^ρου του Κωνσταντινουπόλεως τιλιυ- 

τησβατος , προιβλιίθιρσαν παρά μίΐ* τών Άρκιανών 

Μαχι^όνιος, πβιρά ^ι τών ορθοδόξων Παύλος, παρά 

-/νωίΑΧν τον Νιχθ|χη^ιίας έπισχόπου Εΰσεβίου , χαΐ 

θιο^ώρου τοΟ την έν θράχιρ Ήραχλείας , οΓς ως 

γζίτο9ίν 9 ;|τι<ροτονία ^ιβ^ιριν. *£πι τούτοις οΰν 

οργισΰΐις Κωνστάντιος , παραγεγονΓ^ εις Βυζαντιον , 

^^ν γχρ άπό^ηριος τηνιχά^ι, χαϊ σύνολον χαθίσας, 

ιτ€ΐρι^ωχιν εΰσιβίω τω Νιχο/^ιη^ιίας τον Κωνσταν- 

τινονπόλιως θρόνον , ίί^Λτίρ^ο» ταυτην ^βτατιΟεντι 

{Αΐτάθισιν • έπΙ τούτου συνηθροίσθησαν ιις Άντιό- 

χιιαν την ^ιγάλην ινηηχοντα χαι ιπτά έπίσχοποι, Τυηο αυίειη βΐ ΑΐβχαηϋΓΟ ΟοηδΐΑηΗηορο1ί(£ΐηο 
ηιοΓίυο. βίεβίί δυηΐ αΙ) ΑΓίαηίδ Μαεβάοηίυβ, &1) ογ- 
^Ιιοάοχίδ γβΓΟ Ραυίυδ, εοη(Γ& ηιβηΐβιη Νίβοαιβίΐί» 
ερίδοορί Ειΐδε1)ϋ, ε! ΤΙιεοιΙΟΓΐ ΠεΓαοΙεββ ίη ΤΙΐΓ&οία 
ερίδεορί, αά ςιιοδ υ( νίοίηοδ ρ6Γ(ίη6ΐ)α1 ΟΓάίηαϋο. 
Ιάεο ΐΓοΙαδ ΟοοδΙαηΙίαδ Β^ζ&ηΙίυιη τεηίΐ (Ιυηο 
εηΐιη αΙ)εΓ&1} ; εΐ δ^ηοάο οοανοεαία Εαδε1)ίο Νίοο- 
ιηεείεηδί ΟοηδΙαηϋηοροϋΙαηυιη ΙΙιΐΌπιιπι ΐΓαάίάίΙ 
ςαί Ιιαηε δεοααάαιη ΐΓαηδΙαΙίοηειη αοοβρϋ. ΙηΙεΓεα 
Αηΐίοείιίαπι ιηα^ηαιη οοηνεπερε ηοηα^ίηία δερίεπι 
ερίδοορί, εοηνεηεΓυηΙ αυίειπ υί τεοεηΙεΓ 8Β(ϋϋοα-' 
ίαιη εοοίεδίαιη οοηδεοΓ&Ιυπ, ςααπι θΒάΐϋοαΓε ίοοε- 
ρεΓαΙ ΟοηδΙ&ηΙίηαδ ; τεΐρδα νεΓΟ^ αΐ ενεαίΰβ ρρο- ων <ίσι χ«1 οί ^ιρόριινοι χανόνις • ήθροισθησαν ^'( Ο 1}ανϋ, ΝίοδΒηα (ΙεοΓεΙα πιυΙ&Ιαπ. 

προ^άτιι ^ βπκ χαθιιρώσβι τιίς έχει νεουργηθείσης έχχλησίας ην ηρξκτο ^εν οΐχο^ο^ϋΐεΐν Κωνσταντίνος, 

έςιιρ7^^*^ο ^< Κωνστάντιος* ως <^ε το άποβάν ε^ειξβν έπι μεταποιήσει τών έν Νιχαία οοξάντων. «'. Ήγοΰντο Λ τί}ς συνόδου ταύτης Εύσε'βιος 
Κωνσταντινουπόλεως ό άπο Νιχο|χη^είας αετατεθείς, 
Άχαχ»ς Καισαρείας της χατά Παλαιστίνην, Πα- 
τρό^ιλος Σχυθοπόλεως , Θεόδωρος Πειρίνθου , Εύ^ό- 
ξιος Γερ,ϊΑονιχείας , Διαύσιος Καισαρείας Καππα<^ο- 
χίας, χαι Γεώργιος Λαο^ιχείας της παρά Σύρου; * 
Μάςιαος ^ι ό ριετά Μαχάριον Ίεροσολύριων έπίσχο- 
πος */Γ/ονώς επίτηδες άπο-^υγε ταύτην την σύνοίον, 
[&εταριελόρΐΓι»ος χαθότι απατηθείς έγένετο σύαψη^ος 
τοις ΆΟανάσιον χαθελοϋσιν εν Τύοω. 'Γπό τούτων 
ούν τών έν Άντιο^^εία συνεληλυθότων προς τί ίια- 
στρθ3»$ τοΰ ^ό'/ριατος Αθανασίου χαταψη^ισαμένων, 
ρροι^.ιβθη Άλιξβιν^ρειας έπίσχοπος Εύσεβιος ό έξ 8. Ουεε1)&ηΙ αυΐεχη Ιιαηο δ^ηοάυιη Ευδε1)ία3 
ΟοηδΙαηΙΐηοροϋΙαητίδ ςτιί Νίοοαιεάία ΐΓαπδΙαΙϋβ 
ίαεραΐ, Αοαοίυδ ΠδΒδαΓε» ίη Ραίεβίίηα, ΡαίΓορΙιίΙαβ 
δο^ΐΐιοροΐίδ, ΤΙιεοάοΓυβ ΡεπηΙΙιί, Εαάοχίυβ 6εΓ- 
ιη&ηίοίαβ, Οίαυδΐαβ ΟβΒδ&ΓεΦ ίη Ο&ρρ&άοεία, ε( 
6εοΓ^ίιΐ8 ίαοάΙοείΒ &ρηά δ^τοδ. Μαχίιηυδςυί ροδΙ 
Μαε&Γίϋοι ΗίεΓΟδοΙ^αιεβ ερίδοοροδ ίαοΐυβ ερ&ϊ^ άο 
ίηάαδίτία δ^ηοιίυιη νίίΕνεΓ&Ι; εαηι εηίπι ραβηίΐε- 
1)3.1 ςϋθ(1 άεοερίυδ δυίίΓα^ίαηι (υΐίδδεί ουπι ϋδ ςηί 
Τ^τί Αηαΐΐι&δίαηι άεροδυεραηΐ. ΑΙ) ίίβ ςιιί ί^ίΙπΓ 
ΑηΙίοοΙιίοΒ εοηνεΓδ&ϋαηΙυΓ ε! ρΓχΙερ ϋο|^ηιαΙίδ ρεΓ- 
Υ6Γδίοηεαι ΑΙΙιαηαδίαπι εοηϋεηιη&γεΓ&ηΙ, εΐεοΐαβ 
εβί Αΐεχαηάτί» ορίδοοραβ Εα8ε1)ίιΐ8^ Ειίεβδα, 15 ΝΙΟΕΤΛ: ^ΗΟΝIΑΤ^Ε 46 ΟδΓΟβηΟΓϋΐη υΓΐ>β ΟΠαΐκΙΐΙδ, ίαοΐαδ νβΓΟ άβίηοβρδ Α Εδέσσης /χβν τίς *0σρθϊ3νών ύπ«/ίχων, 7«νό/χϊνος Λ Εηιοδίβ βρΐδοορϋδ, ςυί ραΓίβιη αδίΓοηοιηίβΒ αυ^α- 
ΓαΙοΐΏ (1^^^α^1 οχβΓοϋΐδδβ ΕΓ^υβΙ^αΙϋΓ. ΒθοιίδαηΙβ 
νβΓΟ Αΐβχαικίηαιη Εϋδ6ΐ)ίο, δυίΙΌοΙιΐδ βδΐ ϋΓββο- 
Π118 Ται•1)8β ερίδοορυδ , ςαα άβ Γβ ιηίΐί^ηαηΐββ 
ΑΙβχ&ηάΓΐηί, βοοίβδίαιη Οίοη}'δϋ Ιιυίπδ υΓΜδ βρί- 
80ορί ηοιηίηβ (ΙίοΙ&ιη ίηοεηάβηιηΐ ; βΐ Αΰιαη&δΐυβ 
ςυυειη ίύ^ΐβηδ Βοπιααι νβηίΐ. 

0. Ρααίο ροδΙ ιηοΓίαο Εαδβ1)ίο, οοηΙβαάοΓαηΙ 
ηίΓδαιη άβ Οοηδίαηΐίηοροϋ Ρ&υΐαδ βΐ ΜαοβιΙοηίαδ. 
Ουο(1 ϋ1)ί οο^ηονίΐ εοπδίαηΐίαδ ΑηΙίοοΙιίδΒ^ ΗβΓίηο- 
βοηί βχβροίΐϋδ άιιοί ςυί ίη ΤΙίΓαοί&ιη ιηίδδυδ 6γεΙ, 
πιαιίίΐδίνίΐ, υΐ ίΙβΓ ρβΓρ;βΓβΙ α(1 βχρβ11βη(1ϋπι Ραυ- 
Ιυιη οχ βοοίοδία. Οιιιη ϋΐυο αάνβηίδδβΐ, ιηΐϋΐαηςυβ ΰστιοον Έ/χίσης βπίσχοπος, δς και ^αβάλλίτο άσχιϊσ- 
β«ι τί}ς «στρονορία; τό «ττοτιλισ/χατιχόν χαλού/χκνον 
μίοος • παραίτησαρένον ίΐ τού Ενσιβίου τήν *Αλι- 
ζ«ν<^|9Είαν, ίπζτράπιη 6 Γρτ,γόριος τών Ταρβασθ^νών 
ίγ* ω χαλιτηόναντι; οί Άλβξοζνίριίς, την όριώνυ^ν 
Διονυσίου 7θΰ τ^^ι έπισχοπήσαντο, έχχλησίβτν βνήτρη- 
σαν * χαΐ ^Αθανάσιος ]:£βν ^υγών •ις 'Ρώ^ην «^^ίχπΌ. 

Ο'. Μβτ' ου πολύ (?ε τ<λιυτιίσ€κντος Εύσιβίου, «ντ(• 
ποιιίσαντο πάλιν τ^ν Κωνσταντινουπόλιαις Ποιΰλος 
χαι Μαχε^όνιος. Κωνστάντιος (^κ , τοϋτο ααθών ιν 
Άντιοχίία. έπβτριψίν Έρ/Αογένιι τώ στατνλβίτ^ 
προς τά θραχια πιρποαένω ριβρη , ό^οΰ ιηίριρχ•ν 
ποιιζσαι τό έξωΟ^ζσαι Παυλον τίς έχχΑιβσέκς * ου π«-> 
ρα^^ορ'^ον χοί^ στρατιωτιχΐρ χι^ρΐ χριοσοΕίανου , ΐηαηα υΙΟΓβΙϋΓ, ίηδυΓΓΟχίΙ ροριιίαδ , βαιηςυο τα- β έστασίασβ τό π/ι^θος, χαΙ αυτόν σύραντις άπέχτιι- ρΐαίαζη ίηΙοΓίβοβΓυηΙ. Οβ βο οθγΙϊογ ΓαοΙαδ Οοη- 
δίαυίίαδ, Οοηβίαηΐίηοροΐΐηι νβηίΐ, βΐ ΡΕϋΙυιη ςυί- 
άβΐΏ βχραΐίΐ, υΓ]3βιη νβΓΟ ρηηίνίΐ, ίΓϋπιβαΙί βαιη 
ςυοά ραΙβΓ ρΓ3ΒδΙα1)αΙ, ςααάΓΕβίηΙα πιβηδαΓαΓϋΐη 
ιηί11ίΐ3ΐΐδ οΐ υΙίΓα βϋΐη ρπνανίΐ. Οο1θ{;ίη1α βηίιη 
ιηίΐΐία ρΓΪυδ ϋαΙ^αηΙυΓ οίνίΐ^ιΐδ δίηςαΐίδ αηηίδ 6Χ 
ίπΐϊϋΐίδ .1::^}φ1ίαοο ροραίο ίιηροδΐΐίδ. Μαββϋοηίϋΐη 
αυΐβιη ηοη δίαΐίιη υι1)ΐδ βρίδοορυηι ΓβοίΙ ; δβ(1 δίνίΐ 
ίΐΐυιη αάνβΓδυδ Ραιιίαιη ίη ρΓβΒοΙίοΙα οοοίβδία οοη- 
οίΐίαιη ίαο6Γ6 ία ςιια βΐ ΟΓΐΙΐηαΙαδ βδΐ ; αίςυβ ί(α 
ίρδβ Αηΐίοοίιίαιιι ΓβνβΓδίΐδ 6δΙ; Ρααίιΐδ νβΓΟ Ηοιη&ΐΏ 
άβδοβηάίΐ. 

10. Εα νβΓΟ ςυίβ ΑίοχαηάπίΒ ΓαοΙα δυηΐ αΙίΙβΓ ναν. ΙΙυθόρίΓ^ος ^ί τό '/(γονός Κωνστάντιος, χατι- 
λαβι ττ,ν Κωνσταντινούπολιν χαι τον ριεν Παυλον 
ιξήλασί, την οι πόλιν ιζηαίωσιν, ομιλών του σιτη- 
ρκσίου του παρασχεθέντος ΰπό του πατρός «υτου 
υπέρ τάς ΐΊ'σσαρας ριυριά^ας * οχτώ γκρ ίγγύς αυ- 
ριάίες εχορη'/οΰντο πρότερον σίτου τοις πολίταις 
έχαστου έτους έχ των χοριι(ο/Αενων απ* ΑιγΰτΓΤου 
τω ^ήρω ^όρων. Μαχε^όνιον ^έ της πόλεως τε'ως 
έπίσχοπον ούχ εποίησεν , αλλ* εΐασεν αυτόν εν τξ 
λΓ/οαενη έπΙ Παΰλον έχχλησία συναγειν, εν ^ χαΐ 
έχειροτονηθη * χαι ούτως αυτός μεν άνεζευξεν εις 
Αντιόρ^ειαν - Παύλος (Γέ τήν 'Ρώαην χατελ^βεν. 

ι'. ΙΙερι ^ε των χατ* Άλεξα'ν^ρειαν συ/ιβεβΐ}χότων 
θεοοώριτος ριεν άλλως ιστορεί. Φησί γαρ ριετά την παΓΓ2ΐΙ ΤΐΐβοάΟΓβΙϋδ. ΟίϋίΙ οηΐΐη 0Γβ8;θ1Ίυΐη ρΟδΙ ^ Αθανασίου ^υγήν επισχοττησαι Γρη'/όριον άχρι τίς έν ΑΙΙιαη&δϋ ίυ^αηι ορίδοοραίαπι ^βδδίδ^ίο υδςαβ 
&(1 8ατ(ϋθδΒ 1ια1)ϋαηι δγηο(1αΐΏ. ΡοδΙ Ιιαηο αιιίοιη 
δ^-ηοιίιιαι (ίΓθβοπϋΐη αΙ) ΑίοχαηάΓίηίδ ϋβρο^ΐίαιη 
6886, Γοάιίδδο Ιπηο ΑΙΙιαηαδίιιιη ία ρΓορπαια δβ- 
άβπι ρβρ ΟοαδίααΙίίί ΙίΙΙοΓαδ, ςυί Ιααο Κοαιου Γοροα- 
1)αΙ. ΡοδΙςααοΐ ααΐοαι Οοαδ(ααδ ιαοΓίυυδ ΓυίΙ , 
ΓαΓδυπι ίυ^ίδδο ΑΙΙιαααδίυπι, βΐ βίβοΐυαι 6886 αΙ) 
Απααίδ ϋβΟΓ^ίυπι βαρρειάοοβαι, 6υαιςϋ6 δ^τχοεαία 
ιηαΐα Αϋιαααδίί ίαπΙυΓίύυδ πιαοΐιίααΐυηι 6δδ6, ίη 
6Χδί1ίιιαΐ(]ΐΐ6 ηιίδίδδβ αοααυίΐο^ ^^^ρΐί Ι.7]3ί}Βςυ6 
βρίδοοροδ, Οαίαια ΡαΓοκΙοαίί, Α{^α(1ιυπι Ι^ΙΐΓ&^οαίβ 
βΐ ραΓίΙδ ΕΙβαΓοΙιίιΈ ^Είχγρίϊ, Ααιηιοαΐααι Ραοΐιηβ- 
ζαααίδ 6ΐ Γ6ΐί(ΐιια3 ΕΙοαροΙιίοΒ ραΓίίδ, Α^αΐΐιοϋιεαιο• 
Ώ&ΏΪ §ο1ΐ6(ΐ6ΰΒ 6ΐ Μοπβίοίΐί, ϋΓ2ΐοοα(ίϋπι ΠεπΏοροϋδ Σάρο ιχιρ συνόοου, ακτά ^'ε την σύνολον ταυτην, τόν ριεν 
Γρηγόρ ιον άναιρε'θηναι τζαρα των Άλεξαν^ρίων, επα- 
νελΟεΐν σε πα'λιν τόν ΆΟανάσιον εις τόν οιχεΐον θρόνον 
^ικγραααάτων Κώνσταντος του έν *Ρώ|Αΐρ |3ασιλεύον- 
το ς. Έπεί ^ε Κώνστας έτελευτησεν, αυφις ψ\βγκ^ 
*Αθανάσοιν, χαϊ προβεβλ^σΟαι ποίρν των Άρειανών 
Γεώργιον τόν Καππα^όχην, ριυρία χαχά τοις τά 
*ΛΟο»ασίου ^ρονοϋσιν έν^είξασθαι, χαί τινκς των 
απ* Δΐ'/ύπτου χαΐ Αιβύης επισκόπων έξορίσαι, Γάϊον 
ΙΊαραιτονίου, "Α'/αΟον Φραγώνεως χαι ράρ^υς ^Ε'^ΛΛρ'" 
χίας της Αιγύπτου , Ά]!Α(Αώνιον Παχνεμούνεως χαΐ 
του λοιπού μέρους τ]ζς Έλεαρχίας, ΆγαΟο^αίμονα 
Σχε^εα; χαΐ Μενελαίτου , Δραχόντιον Έοαουπόλεως 
μιχράς, Άοελ^^ιον 'Ονού^εως, Πα^νούτιον Σάεως, ΐηίαοπδ, Αάβίρΐιίιιαι Οαυρίιίδ, Ραρίιααΐίυιη δαίδ, |. ων χαι ό μέγας Αθανάσιος έν τ|| ύπερ της γ\τ/νζ 6υ3αδ πιβιηίηίΐ αια^ααδ ΛΙΙιαααδίαδ ία δυα άβ ίρδίυβ 
ίυ^α Αρο1ο§ία ; βΐ ρΓβεΙβΓ ίΐΐοδ &1ΐ6Γυοι Αηιηιο- 
ηίυπ], Μοίααι, Ρ1ιί1οα6αι« Ηβπηθοι, Ρΐίαίαοι, Ρ^εαβ- 
βΙπιώ, Α^απιρίιυπ}, ΜαΓοαπι, Μίαπιαιοηοω, ΜαΓ- 
οαια αΚοΓυΐΏ, ΑΙΙιοαοιΙΟΓυια, 6( ρΓ6δ1)}'(0Γ0δ Ηί6Γα- 
οβηι βΐ ΟίοδοοΓυαι. Α1(|υ6 ίΐα ςυίίίοια ΤΙιεοάοΓβΙϋδ. 
5θ6ΓΑ(6δ ααΐοηι βΐ 8οζοΕη6ααδ ααιταηΐ ΑπΒηοδ δΙα- 
Ιίηι ροδΙ Ραιιΐί εχρυΐδίοαβηι 6ΐ ΓβϋίΙυαι ία3ρ6Γα(ο- 
Γίβ Αηΐίοοίιίαηι, άβροδυίδδβ 0Γ6^οπαπι (ααςυαιη 
Αΐβχαηίίπηίδ αοα ^ι*α1αια βΐ οε^Ιίς^οαΙβαι ρρορπί 
άο^ϋΐαίίδ ρΓορα^ααΙίοαεαι ; ^υ^αδ ίη Ιοοαηι ββ- 
ΟΓ^ΐϋπι πι1δ6Γ6 ςαί 6Χ Οαρραάοοία οηααάαδ , 
8ϋ)ί ίαπιαιη ίη Αήαηα δαροΓδΙίϋοηβ αοςυίδίνβΓαΙ. αυτού απολογία μέμνηται * χαΐ προς τούτοις Άμ- 
μων ιον έτερον, Μώΐον, Φίλωνα, '£ρμ:ίζν, Πληνιον, 
Τενέσιριν, "Αγαμ^ον, Μάρχον, Νειλάμμωνα, Μάρ- 
κον έτερον, Άθηνό(^ωρον, χαΐ πρεσβυτέρους 'Ιέραχα 
χαΐ Διόσχορον. Ούτως μίτν §ύν θεο^ώριτος * Σωχρά- 
της ^*ε χαι Σωζόμενος ^ασιν ότι Γ^θύς μετά τό 
έχβληθηναι ΙΙαύλον, χαι άναζεϋξαι Κωνστάντιον εις 
'Αντιόχειαν , οί άρειοτνίζοντες μβτέστησαν έχ της 
Αλεξάνδρειας Γρηγόρίον , ως •ύτε Άλεξανίρεύσι 
χαταΟύμιον, χαι ως άμίλβ προς σύστβσιν του οίχείου 
οόγματος • άντΙ Λ τούτου, Γεωργιον ίπεμψαν, δς 
έχ Καππαδοκίας μεν ώρματο, ^όξαν ίί πκρί την 
άρΐίκνην θρησχβίβν έχέχτητο• ΤΗΕδλϋΙΙΙ Ι.ΙΒ. VI 18 


χαΐ Παϋΐβτ, (Ω.ΐκ χαί Μιϊ,οχια 
Ιβς α Ά/χύΒκς, χηΐ Άσχί^πάς ό Τάζτ^ς, όν αϊ 

ψκιηι, χ«βιί>βν, χ«1 κντ' κϋΐον ΚηπΒηόν ϊ•/_ίΐρβ~ 
τβ»ϊτ» • ιρόί ίι χαι Αβ-ίιιιος ο 'Α^ρ1«ϊΟ■^I7ό).IΜ; 
ίΐϊ' ίϋλαι τι»ί χατπγορηβιίΐ. Ό ΐί 'νώμι:ς ΐπίσχο- Ι τι» Έβΐ Ι Γ/ααψιν ηποσαύνκί 
!ΐήι κύτοΐ; Γβύΐ ϊιΐίον; ββόνακί, πι'^ψαι ίί τίνα; 
ιίς έίτίν νμΙρ<η τβύί Λίγξοντβς «Οτΐνς ίικβί«ς 
ί/β^χμίτΛας, Ταύται; βκιϊ^^α'άντι; τοις γαηαμκ- 
η» αϊ βιιρί τόϊ Άβοϊϊίιβϊ, ϊιβττος τϊϊ ίαυτού 
ικτΑβίι β^ήοϊ. Οι ί'ί τα; (πΊττβλοις ^ιξα^^νοι 
χΛΑΟηις ϋνκγχχ» ' χοΐ 
Ί•υ*ϊ» ^ίν άϊΤΓ/αα'^αν ϋς 

ΤΓΚο' κντα» ΐοΟ; τ^; Άναταΐ^ς ϊΐΐΐ37.άπον;, ιϊ ^ο\ΐ' 
Ιβιντβ τιιιμ; ϊζώαύιιιιν τών ΐχχϊηοιύν, βη μι?ι^ 
αϊ τΐΐ Άναπλής άπιϊιταν, ότι ΝΕκναταν ϊςκίαπί» οϊ 
τίί Μνι•Λί, Κϊΐνντήτιαν Λ ηαρύτρνιια κατ α 
*Α0α)»9(αιι χαί Π<ύ).βιι ■ χαί β; γ/,οιγ^γ,' «π' 'λν- 
τια^^ιίαΐ "Γμ ήηο^^ω Κωνατο'.ιτιναυπάλίΕιίΐ Φιλίπιτω 
τΐ«ϋ)-ο> /αν ϊΐύασαι τι; παλιυ; ϋαχίίνιία ϋ 
κα^χίβννΛΐ τη* ίχχΐιιβ'ίκν' ά {ΐϊν ο-^ν Πιιϋλας ιϋ- 
βν; ί;ΐ1αθη ' ΦΑιιτπο; ΐ' ίπΐ τήν (κχίπ^ίκν νπιί- 
}ΐτβ, ήϊβρβϊαν (ΐτί τοΰ α^^ήιίΕττβ; >;((ιΐν τίν Μαχι- 
^ο*ιαϊ ■ π^ριίιτιτα ίί τοΊτ-βϊς χαί γύο ττρΗ-ιιιτική 
Ειΐ-ΐρκς ' ΐΓΛΐβαυ; ^ϊ :;αλ),οϋ ΐΐαράντοΐ, χ«Ί :ώ 
Η χηΐ τώ νίβοαίο-ΛίΛ ■καοόίιν μ4 •/νινμίιια, II. ΙηΙθΓ«& αυΐβιη Ιΐοιηαπι, υ1 ιΙΐχΐπιυΕ, ταιιβ- 
ΓαηΙΑΟιαη.ιβίυβεΙΡαυΙυβ,ϊβιίεΙΜαΓοϋΙΙιιβληο^'Γθ], 
βΐ ΑβΰΙβρίιι» ΟαζΒΐ «^υβιη Λπαηί (ΐεροΒίιεραηί, Γαΐ30 
βυιη οπϋΐίηαιΚεΒ ςυοϋ αραιή ονεΓίίκβεΙ, εΐ ου]α3 
Ιοεο Οεηΐίαηιιιΐ] οηϋηανβΐΆηΙ; αε ρΓΟΐΙϋΓ ίΐΐο» Ι^ιι- 
είϋΐ ΑιΙπααοροΙίΒ αΐίο εηαιίηε αεειίίαίιικ. ΒοηΐΒ 
τεΓΟ ερίβεοριιβ ίυΐίυβ οοβ ΙίςΙεί Λίεη>η« οοηκεα- 
ΐίεηΐΒ5 ίηνεαίεη» ίη Βΐιαηι εοιηιηιιπίοηειη α(Ιαιϊ»ίΙ, 
αΐηυο οιηηίΐιιιβ ΟπεηΙΐΒ ερίβεορϊβ ΒϋπρδίΙ \\1 \13 
ρΐ'ορπαβ δεάεχ ^ε^ίϋεΓ^η1, πιίΙΙεΓβαΙι^αε (ΙίοΙα <1ίε 
(]υί εο9 ρΓθ1)ΐΐΓειιΙ ^ιιβίε [1ερο3ίΙθ3 εββε. Ι1ί3 ΗΙΙεηϊ 
Εθ[ΐΓιάειιΙε3 Λΐΐιαααΐϋ ΓαιιΙοΓβ^ ΓεεερεηιηΙ 5Ϊπ^ιι1ί 
ρΓορπ33 5η<1ε5. ^υ^ αυίειη 1ΐ35 1ίΙΙεΓΐΐ3 Ηεεε[ΐεΓε, 
ΐΓ£Γε1υΙεπιοΙ; εοηνεηίεαΙββΐΐυεΛηΙίοεΙιίαηα, ΐιιΐίο 
Γε5ροο(1εηιη( ηοη οροΠεΓε αΙ) ίΠο τα^\ ϋΓίειιΙίβ 
ιλΐ,ιγήτι;, ιί; Άντιοχιικ», Β ερί^εορακ, £1 (]υο5 εχ οεείεΐϋβ νείΐεηΐ οχρβΙΙεΓε ; 
χΕπβνί«ΐΐθΒί ^ϋίβ. ηβηιιε ϋΓίεηΙΪ3 ερϊ^οορϊ ρε^ϋΐεποί, (^υαηάο 
Νονα1ιιι»βχρ(ΐΙβΓεΟοείιίεη1ίκβρί3εορί.Οοη5[βαΙίιΐΒΐ 
&ιιΙεια εχείί&νεΓπαΙ ίη ΛΙΙιαιίϋδίυιη εΐ Ρααΐυιιι ; 
ίβςυβ Απίίοοίιϊα 80πρ5ί[ οιΙ ('.οηκΙίηΙίηοροΙίΒ ρΐ'ίο- 
ίεοΐυιη Ρΐιίΐίρριιιη, ιι1 Ι'αιιΐιιοΐ (]ΐιί(1ειτι βι υτΐΐθ 
ρεΙΙεΓβΙ, Μαε6<1οηίο ΒΐιΙεπι ΐΓαιΙεΓεΙ εεεΙεκΪΕΐιιι. 
ΡαυΙυβ ί^ϊΙϋΓ βΐθΐίιη βϊροΐίΐιβ ε8ΐ. Ρ}ιί1ίρριΐ3 νεΓΟ 
αά εεείεβίαιη ενεείιιβ εβί, εοηκεΊεηΙειη ίη εοΓΓυ 
Μαεειίοαίυιη Ιιαίίθηβ; φΐο» 3β(]ΐιεΙ>εΙιΐΓ ιηίΙΪΙαΓίι 
ιηαηυ3 ^Ιικίϋβ αππαΐα. ειιπι αυΐεηι ίη^εη» αιίεκκεΐ 
ΐΏυ11ίΙ<ΐ(1ο ηεηυε ρΓΓεΐβεΙο εΐ Μαεειίοηίο ίΙεΓ ρΓοε- 
ΙιεΓβηΙ, εΓε(Ιϊ(1εΓυη[ΐΏίϋ(β8νεΙ1ι« Ιιιτίιαιη τεΒίκΙεΓε-, 
ιηιι1(οΐ<]υε βίαιίϋ^ ίηΙεΓΓεοεηιηί, ιηιιΐΐί 3ΐι1εια αΐίϊ 
&1> α1ίί3 εοηευΐεαίί βιιηΐ, ΜογΙιιι Βυηΐ, ιιΐ ίΙίείΙιΐΓ, ύπίϊαββν οι ίτρκηώηιι τους όχλου! κϊίίιττιΐϊββι ■ ςυίΒΪ Ιπα πιίΐΐία οεηΐιιπι εΐ ςιιϊπητίΛΒίοΙα. ΤλΙΪ 
χ«[ λαιπόν κοϊλούΐ ^η ατϊηι τοις ξίριπιν ανιϊΐβν, ί^ϊΙιΐΓ βικ^εεββα Μαεειίοηίιΐΐ α ρηεΓεαΙο ίη 6ρί3εο- 
καώαϊ Λ χ<ιΙ νίτ' βλλΐλων .τυϊΐπΒτίβυσαν ■ χ" ρβΐί 5ει]ε οοηΒΐίΙαΙϋΐ εβΙ. 

, ώί λτ^ιται, «ιρΊ τβύς ικατόν χ«ϊ ττΓίτίχβκτκ χαι το ι ϊ;; ι), ίου ς, Έττϊ τοιοντοις ,ιΐΞν οίν χκτβρ- ■?■• Άβοάνιας ^ί τι ν ίηι6αν1ΐν ΚαιντΓκιττιον 
; ίκκίτΗ '/άρ ς-η,νιαΐίν κΟτον ήιτιΑΐνη, ιΐς 
π;» 'ΐαμιιν β[]ιίχιτο ' χαί Πκΰΐα; ιϊς τήν Βίιαα- 
«Οϊίχκν απινι;ι'βιί;, ό9ιν χαί τους νρν/^V1••^ς ''/,η'' 
Λ.ί^ιτο, χαί τήν (χή '£« ριύ^Ίΐν ίπιιρκιτιί;, Ίλί.υ- 
^(χϊς Λ χκΐ τίς ίπήκΐϊβ '/ίς ΐίΕίδβίϊίΐϊ οΟ χω).ν- 
ΰιΊί, βήτΒΪριΐϊ ιϊ; Κάοινθαν προΕ]>αν1οτιτβ, χκί τήν 
'Ριύϋς» χατιίΐκ^• χ«ί «-ϊτάς . ΆϊΗίιίιίξκιιτος ο!ϊ 
']βυ'*ί«-.ι ιόν |9«ΐ9Ίΐία Κωνσταντα τα πιρι αντώι, 
ΐ-/β«^» ϊχιήΌΐ τ^ βκαιίιΐ Κωνττα 
τοκς τών ίπιίτιοίΓωϊ άποϊο•/ '"','*""''< "•?' "ϊί 
ΤανΤΜν χχββΕίρίϊίως. Έπίίΐ^θιινιΐν ι>νι Ν«ίοχ(βΊΤα{ 
Εϊρΐ'ονκολίϊΐς , θιί^ιίΐρβς ό ΊΐραχΛίίαΐ, Μκαι; ό 
Χβΐχΐ^όνας, χαί Μάρχβςό Άριβούσι;;- οΐ τήν μη 
ί» Άντιαχιίκ παρ' αυτών ϊχτιΟιίνκϊ άπι/ρυψαν 
~[»τ[ϊ, ίτιααι ιΓ ίχαττνπαν «ίΓκίονσα* όλ&ι; Γβ ίν 
Τίιχαια * χαί τκύτιιν τά ^ασιΐιί Κώ^τητι 3ί3ωχί. 
;<;, χΒί χιρί ώϊ ΐ€ού1βντο {ιι;^» κνύοιητι;, ύιτί- 
βταρ^βτί «πΒοχτβι. Ηιτα ^( τρκηη χρονον ϊτιραν οι 
τΐί 'Εα• συνταξαντι; πίττιν, ^ν χκϊ (χαχράιτΐΐ^ον 
κ9«τη> άινό^9Μ, ίπιμι^κν τοϊ; κνά τήν Δΰση ^ι' 
Εϋΐ«ξ(βν τβ'3 Γιρ,ιιανιχ((Ε[ΐ χχι Μοιχι^βνίη ταυ 
Χ•-^αν(νΤ(<Ετ, ίν ζ μνήμην μιν ο'^πίας ο•^χ ίΐίοή- 
ηοτο βην, όηηχήανξαϊ ίί τβν; (ξ ονχ όντων λί- 15. ΛΐΗϋη83ίιΐ3 αυΙεπι 0οιΐ3ΐ3η[ϋ ϊπβίίΐίδβ Γοηηϊ- 

(1309 (εί εηίπι πιοΠεπι πιίηίΚϋβ βραΐ) Ποαιαιη αΐ^ϋί.ΐΐΐ 

ΡιΊΐιΙιΐΐ ΤΙιεβκαΙοηίεαιη ιΐεΐαΐι:;, ιιικίβ ρΓοατί ΟΓΐί 

(ΙίοεΙοηΙιΐΓ, ουιη ΟΓίεηΙειη Γεϋηηιιβηιΐί ρεπηί^βίο- 

λυ- πΒΐη 3.αΒερί3κεΙ, ιΐΒ(;ιιε ΠΙ^νπΒΐιηι βΙ ςυίε ι:ι1ΐΓ3 Ε9ΐ 

>).ν- Γβΐϊίοηειιι ρεΙεΓε ρΓοΙιίΙιεΓεΙιΐΓ, ΟοηηΙΙιιιιη βε ρΓΟ- 

τήν ίΐοίβεί οΓΒΒίβχιιίΙ, ίΙοΐΏαπκ^αε βΙ ίρκβ τεηίΐ. ΰοια 

οΰϊ αυίειη ϋιι1ίιΐ8 (ηοηώίίεΐ ίιηρεΓαΙοΓβιιι Γ.οηκίαηΐβαΐ 

ώι, άύ εοΓίιπι εοικίίΐιοηβ, βεηρβίΐ ίΠε αιΐ ίαιρεν&ίοΓειιι 

ψΐ" _ ΟοηβΙαηΙίϋΐη ιιΙ βρϊβεοροΒ ιπίΙΙοΓεΙ ((ΐιϊ βΟΓίιιη (1β• 

τίς ροβίΐίοηεπι ιΙβΓεηϊΐβΓεηΙ. Μίββί βαηΙ ϊ^ϊΙηγ ΝαΓοίβ- 

3α8 ΐΓβηοροϋβ, ΤΙιεο(1θΓίΐ3 ΙΙβΓαεΙειπ, Μαγϊβ Οιαίοε- 

ιΐοηίκ εΐ Μ3Γ01Ι8 ΛΓείΚυβιε; ηπί Εΐιιίιίειη α κείρ-^ϊβ 

λη[ίοεΙιίίεεχρο$ίΐ3ηιΗιΙειιιεΒΐ»νεΓ6,ΐΐ11εΓ3ΐιιαϋΙειη 

βΙτιιχεΓυαΙοιπιιίιιο ιΝίε.τΠίΒΓορυ^ΠίΐηΙεαι.Εαιηι^υβ 

ρο^ίςιιαιη ίιηροΓαΙοπ ΰοαϋΐαηΐί Ιι-αιΙίϋεΓε ηεηυβ 

(^αίϋηυαιηεοΓίιπιςυεΐναΙβΙιαηΙρεΓίΒείβββηΙ,ΓενεΓβί 

81101 ηϊ1ιίΙορεΓα(ί. Ρο&Ι αιιίετη Ιτεβ 3ΐιηο8,0πεηΙίΒ 

ερίβοορί αΙΙεΓΒΐη εοαιραβιιεηιηΐ ϋιίειιι ςιιαιη μ»• 

χρόττιχοϊ Μιαιν (Ιοηβί ΟΓάίηίβ εχροΒίΙϊοηεπι) ηο- 

οιϊηανεΓε, είΐα]ΐ[ΐιεα(10εεί(1εηΙί3ερ]5εορθ3πιΪ3εΓθ 

ρβΓ Ευίίοχϊιιιη ΟβΓπιαπϊείίε εΐ ΜαοεΐΙοηίιιπι Μορ- 

ΒΐιεκΙίιε; ίη ςαα ςυϊιίεηι ηυΐΐ&ιη «ΙεΟεί εϊδεηΐία οιειι- 

ϋοηειη ίαείεΙιαηΕ, βχεοιηιηυοίο&ΐΜίηΙ ιιιΚειιι 003 19 ΝI^ΕΤ^Ε ϋΗΟΝίΤΛ} 20 ςαϊ άί66ΐ)&ηΙ Ρίΐίαΐη Ώβΐ 683β άβ ηϋΐίΐο, αο ίυίδδβ Λ γοντας τόν Τέόν του θ€θΰ, χαΐ ζτι ζν δη ουχ ζν Ιβιηριΐδ ςυαηάο ηοη 6Γα( ; ρΓΚΙβΡοα βΐ δ&1>6ΐ1ί2ΐηθ8, 
ςαθ3 ηοιηίη&ηΐ Ηοιη&ηί ΡαΙτορ&βδίιηοβ, υΐροΐβ 
ΡαΐΓβιη ουηι Ρίΐίο βΐ δρίπία β&ηοΐο οοηίιιιιά6η(68, 
6( ηυηο ςυίάβιη 6υιη ΡαΐΓβιη, ηυηο Ρίΐίυπι^ ηυηο 
δρίηίαιη 8Εηο(υπι αρρβίΐαηίββ. ΡΓΟίηίδοιιβ βηίιη βΐ 
ίηάίδΟΓβϊβ Κοπι&η2ΐ ϋη^ϋ& άίοίΙυΓ ρ&δδίιη. Οαιη 
&α(βιη Ιιαηο ήάβπι ηοη Γβοβρίβδβηΐ Οοοίάβη- 
1&1β8^ 86(1 (ϋοβΓβηΙ 8ίΜ δυί&οβΓβ ΝίοβΒηα άο^ιηαΐα» 
δοπρδίΐαά ίΓαΐΓβπι ^οηδ(&η8 βίΜ ^υδιι1η1 νίάβη υΐ 
ΑΐΙι&ηαδϋ Γαιι1θΓϋ)α8 ρρορη® * δβάββ ΓβδΙίΙαοΓβη- 
ΙαΓ. 

13. Ουοηίαηι απίβπι ηίΐιίΐ ρβΓΓθοΙυπι ΓαβΓα!, 
(1υο1)υ8 ίιηρ6Γ&ΙοηΙ)αδ ρΐαουίΐ 6οηοί1ίιιπι δατάιο&ηι 
6οηγοοαη.ΕΙ οοηνβηβΓυηΙ βχ Τ1ιβθ(1θΓβΙο άυοβηΐί 

βΐ ςυίηςυα^ίηία βρίδΟΟρΐ ; οχ δΟΟΓ&Ιβ &Πΐ6Π1 βΐ ^ τήχοντα χαΐ ^ιαχόσιοι επίσκοποι, χατά ^( Σωχρατυν προς ^£ χαι τους Σαββλλιανούς, ους ονο/ιαζουσι 'Ρω- 
μαΧοι πατροπασσίμους, ως τόν Πατέρα συγχι'οντας 
ιις Υίόν χαΐ το Πνιΰρια, χ«1 ποτι [ίέν αυτόν Ποτ-έρα, 
ποτι ^( Τίόν, ποτ(Ε ^ϊ Πνιΰ|χα ονομάζοντας * το γαρ 
χύίην χαΊ ά^ιαχρίτως πα'σσι/λον ί} *Ρω|χαΓχ)^ λέγ•* 
^ωνι5. Ταύτην Λ τήν πίστιν /χτή παρα^βξα/χένων 
τών Δυτιχών, άλλ' ιέπόντων άρχιΣσθαι το7ς «ν Νί- 
χαία ^όξασιν, ΐγροί^ί προς τόν κ^ιλ^όν ό Κώνστας 
αξιών άπο^οθ^ναι τοις πιρί *Αθανάσ(θν τους οίχιίους 
θρόνους. 

17*• *^ ^ΐ ου^ιν ;9νυιτο πλβον, ΐ9οξί γνωμτ^ τών 
^ύο /Βασιλβαιν άθροιτθ^ναι σύνολον έν Σαρ^ιχ^ τ^ 
ττόλιι * χαΐ ίι$ροίσ$ιισαν χατά (ην θβο^ώρΐϊτον πιν- δοζοοιβηο, βχ οοοίά6ηΙ&1ϋ)υβ ραΓ(ί1)ΐΐ8 ίβΓβ (Γβ- 
οβηΐί, βχ 0Γί6ηΙα1ίΙ)α8 αυΐβπι δβχ βΐ δβρίυα^ίηία ; 
(ΐυοΓυηι ίη ηυπιβΓΟ 6Γαη( $&})ίηυ8, ΗβΓ&βΙβ» ίη 
Τ1ΐΓ&6ί& Μ&οβάοηίαηοΓυπι βρίδοορυδ, βΐ Ιδο1ΐ}ΤΓ&8 
(ΐυίΜ&ΓβοΙίβββρίδοοραΙυηι &1) ΑΙΙιαη&δϋαάνβΓδ&ηίβ 
αοοβρβΓ&Ι.ΟοοίοΙεηΐΕίβδ (^υίάβπι δαΓάίοαιη οοηνβηβ- 
ΓυηΙ, οήβηΐ&ΐβδ νβρο, ου πι Ρΐιίΐίρροροΐίπι ρβΓνβ- 
ηίδδβηί, ϋδ ηοΐυηι ίβοβρυηΐ δβ ουπι ϋδ ηοη νβΠβ 
οοΠοςυί, ηίδί α δβδδίοηβ βΐ οοαιπιυηίοηβ βχρυΐβ- 
ΓΪηΙ Αϋι&ηαδϋ ΓαυΙοΓβδ υΐ (ΙβροδίΙοδ. ΙΙΙίδ αυΐβπι ίά 
ηοη ίβΓβηΙίϋυδ, ϋ οοηοίΐίυηι 1ι&1)υ6Γθ ίη ίρδα υΓΐ)θ 
ΡΙιΙΙίρροροΙΙ, βΐ άβροδυβΓυηΙ, ρΓο 1ί1)ίΙο> ΙυΙίυπι 
Ηοηιαηυηι, βο <{υοά ρηηιυδ ουαι Αΐΐι&ηαδίο βΐ βίυβ 
ί&υΙοπ1)υδ οοπιπιυηίοαδ8β(, Ηοδίυπι 0θΓάυ1)βηδ6πι χαΐ Σωζό|χ*νον έχ ριιν τών έσπιρέων μίρών πιρΙ 
τους τριαχοσίους, ιχ ^ϊ τών έώ»ν (ξ χαί έβ^ο^ιΐί- 
χοντα* οΓς συνηριθ/χιϊτο χαι Σαβίνος ό τών έν *ΙΙοα- 
χλιία τ^ς Θραχίϊς Μαχι^ονιανών έηίτχοπος, χαΐ 
*1σχύρας ίπιτραπύς τήν του Μαριώτου βπισχοττήν 
παρκ τών απΕ;ι^θανθ|^ιβνων τώ *Α9ανασ(Μ. ΚαΙ οί 
μεν Δυτιχοι χατ' αυτήν τήν Ιοιρ^ίχ^ν συν:^λθον * οί 
ίί Ανατολικοί, χαταλαβόντις τήν Φίλιππου ττολιν, 
έ^ή)ωσαν αύτοΐς ώς ουχ άλλως (ΐς λόγους (λθίΐν 
αύτοΐς έθιλουσιν, βι μή τους πιρι Άθανάσιον άπι- 
λασουσι του συνβ^ρίου χαι πδς χοιν6)νίας ώς χαΟη- 
ρυ/ΐΑίνους. Τών ίϊ μή άνιχο/ΐΑένων, ιχιϊνοι συνή έρευ- 
σαν αλλήλοις έν αύτιρ τ^ Φιλιττπουπόλιι, χαι χαθβΐ- 
λον, ώς <νό/Αίσαν, Ίούλιον ρι«ν τής 'Ρώαΐίς, ώς ρΓΟρΙβΓ βαηΐάβΠΙ οαυδ&ΠΙ, βΐ ςυί& απίίουβ ίυΟΓ&Ι Ο άρξαντα τής προς *Αθανάσιον χαι τους αμψ' αυτόν Γαυίίηί βΐ ΕυδΙαΙΙιϋ ςυί Αηΐίοοίιί&πι ΓβχβΓ&ηΙ, Μ&- 
χίπιίηυπι ΤΓβνΪΓβηδβηι^ υΐροΐβ ςυί ρηηιυδ ουηι 
ΡαυΙο οοηιηιυηίοαδδβΐ, ΡΓοΙοςβηβπι §αΓ<1ίθ8β βο 
ςριοά ΜαΓοβΠυπι άβίβηάβΓβΙ Γ[υβηι ρηυδ ούη(1βπι- 
η&νβΓ&Ι, Οαυάβηϋυηι υΐ αϋΙβΓ α^βηίβηι αο Οττία- 
ουδ ουί δυοοβδδβΓ&Ι, βΐ υ( ρΐυηηιί ίαοίβηίβηι βοβ 
ςυοδ άβροδυβΓαηΙ. 14. ΗοΒϋαυίβηιί&υΙοΓβδροδίςυ&ηι οοηνβηβΓοηΙ, 
ίηηοοβηΐβδ άβοΙατανοΓυηΙ Αΐΐι&ηαδίυπι ςυίϋβπι υΙ 
ίη]υδΐ6 αϊ) ϋδ ςιιίΤ/Γυπι οοη^Γβδδί βΓ&ηΙνβχ&Ιηηι, 
Μ&ΓοβΠυπι γβΓΟ υ( ηιίηίπιβ αηηυβηίβηι δβ οο^ίΙαΓβ 
^υ« Γαίδο &Γβυ65&η1υΓ.Μ&ηίΓβδΐ8Β βηίπι βΓ&η(,ΐη(ΐυί( χοινωνίας, *Οσιον ^ί τόν Κορ^ούβιος ^ιά Τ( τήν αύ• 
τήν αιτέαν, χαι ότι γΟ,ος έγίνιτο Παυλίνω χαι Εύ- 
σταθίω τοις ήγιςσααίνοις τής *Αντιοχ•ίας, Μαξιμι• 
νον ^ϊ Τριβέριως ώς πρώτον Παύλω χοινωνή σοεντα, 
Πρωτογένην ίί τής Σαρ^ιχής ώς υπιοααχουντα 
ΜαρχΑλου του πρότιρον ύπ' αύτοϋ χ«τατΡτογισ$έν~ 
τος, Γαυ^έντιον ^ϊ ώς ύπβναντία σπουδάζοντα Κυ- 
ρ ιαχώ όν ^ιε^ιξατο, χαι τους πκρ* αυτών χαΟτ,ρτ,• 
μένους πιρΙ πολλού ποιού|χινον. 

ι^*. Οί ^1 γ( αμγϊ τόν *Οσιον, συνβλθόντίς, αθώους 
άπι^ηναν *Αθανάσιον μΐν ώς ά^ίχως ιπιβουλβυ- 
θέντα παρ» τών ίν Τύρώ συνιλθόντων, Μαρχελλον 
^'$ οΓα μή ούτ» λέγοντα ^ρονεΐν ώς <Γΐ(βαλλκτο * 
(^ωράθη γαρ, ^ησιν ό βιο<^ώρήτος, τών πιρί τόν ΤΙΐβοάοΓβΙυδ, ηΐ&ΐ£β ΕυδβΙ)ίαηθΓυπΐ αΗβδ. Ουββ ]> Εύσεβιον ή χαχοτιχνία * ότι ά ζητύν 6 Μαρχιλλος βηιίπι ΜαΓΟβΠυδ υ1 ςυββδΚα άίχοΓ&Ι, βα υ( αΐ) ίρδο 
βχίΓα οοηίΓονβΓδίαηι ροδίΐα ο&1υπιηί&1)&η(υΓ. Ουπι 
&υΙβηι βα ίη δτηοάο 8&Γ(ϋθ86 Ιια1)ί1α ΙβοΙα βδδβηί, 
ΓβοΙα ίηνβηία βδ( 11υ^υδ Ιιοπιίηίδ ίΐάοδ. δοοΓαΙββ 
αυΐβπι άίοιΐ ΜΕΓΟβΙΙυπι υΐ οοηάβπιη&Ιίοηβηι γο- 
ρβΙΙβΓβΙ, ρβΓδυαδίδδβ βρίδοορίδ δαΓάίοβί οοη^β^α- 
ίίβ βοδ φΐί ίρδυπι άβροβυβΓ&ηΙ ηοη ίηΐβΐΐί^βρβ ςυββ 
ββήρδβΓ&Ι, αίςυβ ίιίβο δβ δ&ηιοδαίβηδίδ βρίδοορί 
βηβρίοίοηβδ ίηουΓΠδδβ. Ρ&1ήαΓθ1ι& τβΓΟ ΡΙιοΙίυβ 
η&ΓΓ&ϋοηβδ οοηίβΓβηδ δοοΓαΙίδ αο ΊΙιβοάοΓβϋ, άΐοΐ! 
δατάίοβηδβδ βρϊδοοροδ νβΓβ άβοβρίοδ βδδβ ; ουηι- 
ςυο ηοη Ιιβηη ίηΙβΠβχίδββηΙ ΜαΓοβΙΙί βοηρία, ηααΐβ 
ουπι ]!ΐΒΰ&ο&δ8β ; ίηάβ ηβπιίηοηι αοοβρίβδβ βοηηη (Γρηχι, ταΰτα ώς ώαολογΐ9/Αένα ^(αβ5β).ήχασι. 
Τούτων ί* ιπΐ τής συνόίου τής χατά Σαρ^ιχήν 
άναγνωσθέντων^ ορθή του ανδρός ή πίστις εύρεθυ. 
Σωχρατιςς ίί γησιν ότι άναπαλαίων ό Μαρχελλος 
τήν χατα^ίχην έπεισε τόύς εν Σαρ^ιχί; /χή νοήσαι 
τους χαθελόντας αυτόν, ά γν/ραγι ' χαί ίιά τοΰτο 
τήν ύπόνοιαν του Σααοσατέως λαβείν. Ό ίε πατρι 
αρχιςς Φώτιος, σ;ζόλία παρα^ύς του τε Σωκράτους 
χαΐ του Θεοί ωρή του, ^ησίν ότι εν Σι^ρ^ικ:^ μάλλον 
ήπατήθ»σαν • χαι ριή νοήσαντες ακριβώς τό Μαρ- 
κέλλου συγγραααα, χακώ; αυτόν ε^ικαίωσαν • όθεν 
ούίεις παρείέξατβ τήν περί τούτου κρίσιν αυτών • 
αλλ* εστίν εξω τίς *Εχχλησ(ας ό Μάρκελλος. *Ηθώω- 21 ΤΗΕδΑϋΚΙ ΙΙΒ. VI. η σβ» ίί οί ίν Ιαρ^ϋί^ καΐ Άσχληπάν τον Γα'ζϊΐς, ώς Α άβ ίΐΐο δβπίβηϋαΐη ; 8β(1 βχΐΓ& Εοοίθδί&ΐη Θ88Θ ΜαΓ- Ευσκβίου τοϋ Παρι^ί/.ου χαΐ πολλών άλλων ύποανώ- 
ΓχοΓτα €πιρ£θόρΓ>ον ^ίχαιοΟντα αυτόν • ετι (ίί χαι 
ΛοΟκιον τον Άοριανουττόλβως, ύς τών χαττιγόοων 
«ύτοϋ 3*^79 χ|3ΐ3σαα2νων • χαθεΓλον ί'β Γεώρ'/ιον τάν 
*Αλ(ξο»^ρη'ας, Βασίλειον Άγχύρας τον «ντι Μαρ- 
χΟΙου, Κν»τια^ν Γάζτης τον άντΙ *Ασχλΐ3πά, θεό- 
^»ρον Ήρ0Εχλεέας, ΝαρχισοΌν Ειρηνουπόλεως, Άχκχίον 
Καισαρείας τ;^ς Παλαιστένΐϊς, Μ'^νό^αντον Έ^ε'σου,Ούρ- 
σήεον Σιγγη^όνος, Ουάλβντα Μούρτης, Γεώργιον Ααο- 
^υαίας, χαίτοι |χή παρόντα εν τ;^ σννό^ω ταύτγι * χαΐ 
ούτος χατά τον ^ίγαν *Α ΟαναοΊον χαι του πρεσβυτιρίου 
χαΟαιρεβιΙς ύπό τοΟ ριαχαρίου Άλεζχν^ρου σι* άσοατίοη^. 
τβηίτα |*ίν τοιούτον εσχε τον τρόπον. ΐΜ. Οι α περί ^Αθανα'σιον πάλιν την 'Ρώ^ην χατ- 
βσ^ον * χα: ό τών έσττεριων |3ασιλεύς Κβάνστας, τα 
εν Σαρ^ιχ^ γηό/χενα |χαΟών, Ι^/^αψε τώ |3ασιλε; 
Κβ^νβταντΜΐ τοις περί *Αθανασιον άπο^οϋναι τάς 
ί^ίας έχχλησίας. Ώς ^' άνεββιλλετο, ποελιν ίγρατ^νβ 
ξ <^€χ8τ6αι τούτους, η προς πόλε^ον παοασχευασα- 
σθαι. Τοις ανά τι^ν εω τοίνυν επισχόποις τοντο 
Κωνστάντιος χοιν»σάαενος, χαΐ νοριίτας ευηθες εί- 
ναι ^ια τκύττξν αίτίαν ε'α^ΰλιον αίρεισθαι ^χχην, 
τρισέ ^^αααασιν Άθανάσιον ρκτεχαλεσατο χαι τους 
ονν αντώ * χατβλαβον ούν τους εαυτών θρόνους 
Παύλος ό Κωνσταντινουπόλεως, Μάρχελλος ό Άγ- 
Χ'^ΟΛς, Άσχλϋπάς ό Γα?υς, χαΐ Αούχίος ό Άίρια- 
νουπόλεως • *Α9ανάσιος ^ εις Άντιόχειαν τ^ν Συοίας οβΙΙυΐΏ. ΙαηοοβαΙβδ ααΐέιη άββΙαΓανύΓβ δατάίοβηδββ 
βρίδοορί Αδοίβρίαιη Οαζχ, υΐ αΙ) Ευ86ΐ)ίο Ραιη- 
ρΐιίΐί ιηυΚίδςιιβ αΐϋδ ΙβδΙίιηοηία αίΤβΓ^ηΙβαι ςιιο βυιη 
(ΐ6Γ6η(ΐ6ΐ)αηΙ ; &ά1ιυο βΐ 1.αοίαΕη Α(ΐΓίαηορο1ί8, βα• 
ίυδ αοοϋδαΙοΓβδ ειυία£;6Γ&η( ; άβροβυβΓυηΙ ααίθΐη 
ϋοΓ^ίαιη Αΐβχ&ηάηοβ, Β&δϋίαιη ΑηογτΒ, ΜαΓοβΙΙί 
αάνεΓδαήυιη, ΟβηΙίαηαιη 6αζ» ςυί Α8θ1βρίιιιη υτ- 
β:βΙ>α(, Τ1)6θ(1οΓυιη ΗβΓ&οΙβ», ΝαΓ6ί88αιη Ιτβηο- 
ροΐίδ, Αοαβίϋΐη ΟβΒδ&ΓβδΒ ίη Ρα1«3(ίηα, Μβηορίι&η- 
Ιαιη Ερίιβδί, υΓδαοίαιη δίΏ^^ίάοηίβ, Υ&ΙβαΙβιη Μυτ« 
δ(Β, ϋεοΓ^ΐαιη Ι,&οάίββδΒ, ςααιΐ€[α&ιη ίρ8θ &1> Ιι&β 
87ηοάο α1)6Γα{; βΐ ίδ, ]ϋχΙ& ιη&^ηυιη Αϋι&η&8ίαιη| 
βχ δΕοβΓάοϋο ρΓορίθτ Ιαχυη&ιη & 1>6&1ο ΑΙβχ&ηάΓΟ 
άβροδίΐοδ ία6Γ&(. Ε( 1ΐ£ββ ςιιίάβιη Ιιοβ ιηοάο 86 1ια- 
Β 1>υ6Γ6. 

1 5. Α11ι&ηα8ϋ &υ(6ΐη ί&αΐ0Γ68 ΗοχηβΒ &(ΐ6τ&η(, β( 
Οοοίάβηϋδ ίχηρβΓ&ΙΟΓ Οοηδίοηβ, οαιη 6& ςυβΒ 8&Γ• 
άϊοΒβ ί&οΙ& ΓαβΓ&ηΙ (ϋάίοίβδβΐ, αά ίιηρβΓ&ΙοΓβιη Οοα- 
δίαηϋαιη βοηρδίΐ υί ΑΙΙιαη&δίΐ ίααΙοή5π8 8υΑ8 
60β1βδί&3 ΓβάάθΓβΙ. Οαιη &αΐ6ΐη Ιιίβ ρΓθ0Γ&8ϋιι&τ6ΐ, 
ΓαΓδυιη βί δοηρδίΐ αΐ &τι( ί11θ8 Γ68ϋΙα6Γ6(&αΙ &(1 ]:>βΙ« 
Ιαιη δθ αρραΓ&τβΙ. Οποά 0Γίβη(&1ί1>ιΐ8 6ρί8θορΐβ 
ηοΐαηι ίαοίβαδ ΟοηδΙαηϋαβ οΓβίΙβηβςαο βΙαΚαιη 
6536 οΐ) Ιιαηο οαυδοπι ίΓ&ΐ6ΓηιΐΏΐ 1)6ΐ1ιιπι βαβοί* 
1&Γ6, ίη1>π8 ΙίΙΙθΓίδ Αΰι&η&8ίααι 6^α8^[ΰβ απιίοοβ 
Γβνοοανϋ. Β666ρ6ΓυηΙ ί^ϋυΓ 8υ&8 86(168 Ρ&αΐαβ 
€οοδ(&η(ίηορο1ί8, Μ&Γ66ΐ1α8 ΑηοττβΒ, Αβοίβραβ θα- 
ΖΒΒ, 6ΐ Ι.υ6ίυ8 ΑάΓί&ηοροΙίδ. Οαοι &υΐ6ΐη Α11ιαη&8ία8 
Αη(ίοο1ιί&ηι 57Γί8θ Γ6ΐ1ϋ836( υ1)ΐ τ6Γ8&1)&(ιιτ Οοη- «Φίχοαενος, Μλ (^ιέτριβε Κωνστάντιος, εννου ^ι^θεν (^ 8ΐαη1ίυ8, Ι)6η6?θ1ΰηΐ 6υπΐ 6Χρ6Γΐυ3 68ΐ : 6Χ ΑΓία- 
αύτοΰ έπειράθυ * τών *Αρειανών ^ε ύποθε/χένων, ε^η 
προς οπ}τόν ό Κωνστάντιος • Άξιώ εχ πολλών τών ύπό σι 'Εχχλησιών ^ίαν εχειν εν Αλεξάνδρεια τους 

χ•ινων(1ν σοι παοαιτουαένους. Ό ^ε, ύπολαβών. 

Παρ«π).ι;σί«», ε^η, Χ*/^*^ «'*^ χάγώ, |3α7ΐλεΰ, 

ώστε ^ίβν Γχειν εχχλησέαν εν Αντιόχεια τους τών 

ΐΓΜΟ^οξοΰντων τήν χοι^ωνίοεν φεύγοντας • οπεο 

άχοΰσαντις οί ΆρειανοΙ παρά. του |3ασιλεως, εζ)^- 

τησαν πλι'ον ού^έν. ΈχεΐθΓ> τοίνυν ^Αθανάσιος έξ- 

ορριιςσας, τα 'Ιεροσόλυρια χατεΟ^βεν * ων ό έπίσχο- 

πος Μάξιμος, σύνολον τοπιχήν έπιτελεσας, έχοινώ. 

νησ» αυτώ " χαΐ οΰτως εις *Αλεξάν^ρειαν ά^ιχόαενος 

Α9ο»άσιος, τους τα *Αρείου ^ρονοΰντας απαντάς χα- 

ΟεΐλΓιΐ. 

ις•. Έν τοντώ Λ Κώνστας ό τ;?ς *Ε(τπίρΰίς βασι- η 
λτ^ατν ύπό ΜαγνΓ^τίου χατά συσχευήν άνηρεθη, χαΐ 
Κ^ννστα'ντιος αύτοχράτωρ '/εγονε της ^ρχϋς άπά- 
σης • ός χαι, τοις Άρειανοϊς πειθόαενος, τά ποο- 
^ε^ογαενα πάντα ριετέστρεψεν εις τό εναντίον 
Παύλος τοίνυν ό Κωνσταντινουπόλεως εις Κουχουσόν 
τίς Άρριενίας έξβρισθείς άνηρέΟυ Ρρόχω, χαΐ παίιν 
τήν έχχλησίαν χατέσχε Μαχβ^όνιος • Μαρχε0.λου 
ί* εχβληθέντος, έ^χρατής αύθις εγίνίτο τίίς επι- 
σχοττ^ς Βασίλειος * Αούχιος ^'ε σι^ιίρω ^ε'σαιος εν τίί 
ύρχτ^ ^ίΐψ$άρτη • *Αθανάσιος ίε χελευσθείς άναιρε- 
9ςναι, ριόλις ίιίγυη^ίν, 'Εχστρατευσας ^ε Ιπι τήν 
*|λ).υρίσα Κωνστάντιος χατά Βρεττανίαινος τυραν- 
νήσαντος, ^χεν εις τό Σίραιον, ίνθα ίή τής χατά ηοΓίιιη &αΐ6θΐ οοηδίΐίο, ϋϋ 8υ5]66ϋ 0οη8ΐΑηϋα8 : 
^αδιυIη 06η860 βχ πιυΐΐίδ ςαββ 8α5 16 8ηαΙ 606ΐ6- 
8118 υ1 υηαιη 1ι&1)6&ηΙ Αΐ6χ&η<ΐΓί6Β ςιιί ΐ6οαιη οοιη* 
πιιιηί6&Γ6 ηο1ιιη(.Ε οοηίΓα &α(6πι ί1]6 : δίιηίΐβπι, ίη- 
ςυίΐ, α 16, ίιηρ6Γα1θΓ, 6β1&^Ιο §^1ί&ιη^ ηβιηρβ ηΙ 
ηη&ιη Αηΐίοοίιί» Ιι&1)6&η1 6θθΐ68ί&ηι ςαί ΙιβΙβτο- 
άοχοΓίυη οοηιπιηηίοηθοι ίαβ^ίηηΐ. Οιιοά &α(ϋ6η(β8 
Αηαηί, ηίΐήΐ &πιρ1ία8 ςυφβίβΓοηΙ. Ιηά6 ί^^ητ ρΓΟ- 
ί66ΐα8 ΑΙΙι&η&δίυδ Ηί6Γθ1θ87πι&ηι ρ6ΓΥ6ηί( ; ου]ιΐ8 
ιΐΓΐ)ί8 6ρί86ορα8Μ&χίιηυ8,]οοαϋ δ τηοάο οοητοοΑία^ 
οηπι ίΐΐο οοκηηοιυηίο&τίΐ. Αίςα6 ί(& βιυη Αΐβχ&η- 
άηαιη Γ6άϋ886ΐ Αϋιαη&8ΐιΐ8, οιηη68 608 ςηί Ατί&ηα 
(1ο^ιη&1& ρΓθή(6ΐ)&η1αΓ, άβροβιάΐ. 

16. Ιη(6Γ6& Υ6Γ0 Οοη8ΐαη8 ςαί ία 066ί(ΐ6ηΐ6 Γ6- 
^η&1)αΙ, & Μα^ηβηϋο ρβΓ ίηδίάί&δ ίηΐ6ΓΓ6θΙα8 68!, 
βΐ Γαοίυδ 68ΐ ΟοηδΙαηϋυδ 0Γ[>ί8 αοίγβΓδί ίιηρ6Γ&ΙθΓ• 
ϋιιί αϊ) Ατίαηίδ δβάαοΐυδ ςοφουιηςαβ &η(6ά60Γ6(α 
ΟΓ&ηΙ ίη οοηΐΓ&τίηπι πιαίανϋ. Ρ&η1α8 ίς^ίΙαΓ Οοη- 
8(αηΙίηορο1Ϊ3 ίη υΓΐ)6ΐη ΑΓΟιβηί» Οαοιιβαιη 6Χ8α- 
Ι&Ιαβ Ι&ςυβο ίη(6Γί66ΐα8 68ί, 6( ηΐΓ8ΰ8 Ιι&ηο 606ΐ6• 
8ίαπι 1ΐΕΐ>υί( Μ&66(1οηία8, ΜαΓθ6ΐ1ο &υΐ6ηι 6χρηΐ80, 
βρίδοοραΐη ροΓδυπι ροΐίαδ 68ΐ Β&8ίΙία8. ίηοία• 
ί6ΓΓ0 τίηοίυδ ίη ο&γ66Γ6 ρβΓίίΙ. Α11ι&η&8ίυ8 ααΐ6ΐη, 
ςαβπι ΐηΙβΓβοί ]α88βΓ&1,ΐ7ίχ ααίυ^ίΐ. ΡΓθί66ΐα8 Τ6Τ0 
ίη Πίγη&πι ΟοηβΙαηΰυδ οοηΐτα ΒΓ6(1αηίοη6πι γθ- 
£^υπι &£Γ6ο1&ηΙβπι, δίπηίυπι Υ6ηΐ( υΜ 1ι&Ι>ίΙ& β8ΐ 
6οη(Γ& ΡΙιόΙίηυηι 87ηο(1α8. Ιη(6Γ6& α 8ηί8 1ββ&& 23 
ίη(6ΓΓβο(αδ βδΐ Νι^ΕΤ^Ε ΟΗΟΝΤΑΤ^Ε 24 ςυίΚοίηβΒ ίΐηρβΓ&νβΡΛίΜΕ^βηϋΐΐδ, Α Φωτεινού συνόσου '/ν/^^υ^ας, ίν τω μίταξύ κβθϊίρεβη 
βΐ Ιτταηηϋδ οΙΙβΓ, δϋνΕηυβ ηοίηίηβ. Μ&^ηα ί^ΙυΡ παοά τών αυτού στραττ,^ών ό τυραννησας 'Ρώαι;ςΜ«7- 

δβουηίαΐβ ίη γβΙβΓβιη Κοπιαιη ρΓοίβοΙυδ βδΐ €οη- 
8(&ηϋϋ8 ]αδ8ϋςα6 βγηοάυπι Μβάίοΐαηί £6ή. Π. Ιη(6Γβ&, υΐ η&ΓΡ&( δοζοιηβηιιβ, ουιη ΑηΙίο- 
οΐιί&ιη βοηγβηίβδβηΐ Ν&Γοίδβπδ ΐΓβηοροΙίβ, βΐ ΤΙιβο- 
άοΓαδΗβΓαοΙβΦ,θΙΕα^βαίαδ ςυί Τΐιβο^υί Νίοθβηο 
8αοο69δ6Γ&1 6ΐ ΡβίΓορΙιίΙοδ Βϋγΐ^ιοροΐίδ, βΐ ΜβηΟ' 
ρΐιαηΐυδ ΕρΙιβδί 6ΐ &1ϋ ρΓορβ Ιη'^ίηΙ&, υηΙνβΓβίβ 
βρίδοορίδ οοηίΓα Α11ι&η&3ίυιη δοηρδβΓβ. Οοηνβ- 
ιιβηιηΐ &ιι(6ΐη Μβάίοΐ&ηηιη ραιιοί ςαίάβιη βχ 
Οηβηΐβ, αΐπδ ρΓ0θΐ6Χ6ηΙί1)υδ, υί νβήδίιηίΐβ βδΐ, 
Ββηβοΐαΐβιη ααΐ ιηοΓΐ)ΐιιη αυΐ ίΐίηβηδ άίίΗουΚαίβζη ; 

βχ ΟοοίάβηΙβ αΐΐΙβΠΙ ΟΟη^Γβ^Αΐί δαηΐ υΙίΓα ΙΤβΟβη- Β τών 'Εσπβρίων ΰπερ τβύς τριαχοσίους. Άξιούντων νίντιος, και ετίρος τύραννος ώ Σιλβανός ονο|ϋΐα • χατά 
ποΑΑήν το(νυν οί^^ια^^ ίηϊ την πρισβντβρβν 'Ρώα'ην ό 
Κωνστάντιος όρ^ιρσβς, ίχιλβυσίν έ^ Μιίιολάνω γενέσθαι 
σύνοίον. 

ιζ• Έν τούτω, χαθά ^ιρσιν Σωζόμενος, βΐς Άν- 
τιόχιιαν συνιλθόντβς Ναρχισσος ό £ΐρννονπόλ«ως, 
χαΊ θίόοωρος Ί!ραχ).ιίας, χαΐ £ύ7ένιος ό ίιά(?οχος 
θλότνι^ος του Νιχαίας, χ«Ί Πατρό^ιλος Σχυβοπό- 
λβως, χαΐ Μηνό^αντος ό Έ^βσου, χαΐ ά»βι αιιψϊ 
τριάκοντα, ιγροε^οοβ τοις παντα^^ού έτησκόττοις χατά 
Αθανασίου • συνίίλβον Λ ιίς τό Μβ^ιόλανον ολίγοι 
(ύν ικ τίίς "Εω, των άλλων, ως βΐχός, ττρο^κσισα- 
μίνων γ^ρας ΐ) νόσον ^ όίβιττορίαν μοα,ρκν • Ιχ Λ 1θ8. 0η6ηΙ&1ίΙ)α8 ϊ^ίΙυΓ (ϋς^ηαπι βχίδΐίπα&ηϋϋυδ 
οοιχιιηυηβιη ίβΓΓΐ οοηΐτα ΑΙ^αηαδίυιη ΒβηΙβηΙίαπι, 
ΓθδΙίΙβΓοηΙ ςυίάαιη βχ οοβίάβη(α1ί1)ΐΐδ ({αί βΐ ίη βχ- 
8ί1ίυιη ιηίδδί δυηί, υ1 1α1)6ηα3 Κοιη», Ραυϋηυδ 
ΤΓβΥβήβ ίη 6&111ί8, Οίοη7δίη8 ΑΙΙ)» ίη ΙΙαΙία, Ευ- 
8β1)1υδ ΥβΓοβΙΙβηδίδ ίη Ι.ί@;υη&, 1.ποίίθΓ ^&^&11&^υ^1 
ίη 8&Γ(ϋηία, β( Ηίΐαήαβ ΡίβΙανίβηδίβ ίη 8όβυη(]& 
ΑςαίΙ&ηία. 

18. 8ο1αί& αυίβηι ίηίββία Γβ δ^ηοάο, Ειιάοχίαβ 
ββΓίηαηίοίβΒ ουπι άίάίοίδββΐ πιοΗυυπι ββδβ Ι,βοη- 
ϋυπι ΑηΙίοβΙιί® ίη Β^ηα, ροδίυΐ&νίΐ &1) ίη3ρ6Γ&Ιο?β 
υΐ ΓβάΪΓβ ροδββΐ Ηοπι& ΟβΓπι&ηίοίαηι, ςα» ίρδίυβ 
ΓβάίΙυηι βυρίβ1)&ί. Ουοά οιιηι οΜίηαίδδβΙ, δΟΓίίΙυβ 
68ί Αηΐίοβίιίαηι, β( ΑπαηοΓυπι ίανοΓβ, ρΓΚδβΓίίοι 

νβΓΟ Γβ^ΐΟΓϋΠΙ βΙΐηαοΙίΟΓυπί, 8ί1)ί Ιΐυίαδ αΛίδ βρί- Ο ^^^ στουί^ των Άριιανών, ααίιστα ίβ τών βασι).ι• ούν τών άνατολιχών κοινή ν βκ^βρισβαι χατά Αθανασίου 
ψί^ον, άντβστυσκν τινβς τών βσπιρίων οι και προς 
ύπβρορίαν έπβα^θιισαν, οίον Λιβίριος ό 'Ρώμυς, Παυ- 
λΐνος ό Τριββρβως τί|ς έν Γαλλέαις, Διονύσιος ό Άλβυς 
τ;5ς έν Ιταλία, Ευσίβιος ό Βιρχβλλων τ^δς Αιγουρίας, 
Αουκί^ίρ ό Καραλλων τ^δς Σαρίανίας, χαΐ Ίλάριος ό 
Πιχτάβων ^ Ποτάριων τ^ς ^ιυτιρας 'Ακυιτανίας. 

ιη'. Άττρα'κτου Λ τ^ς συνόδου ταύτυς ίιαλυΟβί- 
στος, Εύ^όξιος ό Γ(ρ/Αανικ«ίας τιλβυτίσαι ριαθών 
Αβόντιον τον Άντιοχιίας τ;5ς κατά Συρίαν, έίβήθη 
τοΰ |3ασιλέως ίττανιλθεΐν από 'Ρώριιις Είς Γιρρ^α- 
νικκίαν, ως χρίϊζούσυς αυτού τίς τοιαύτιςς πόλίως • 
έπιτρατΓβΙς ούν τούτο, κατέλαχι τήν Άντιόχιιαν, ΒβοραΙυπι &83ββη(αδ βδ(. β»(βΓυπι Γβ(1ϋ( &ά Αβϋί 
άοοίηηαηι άίδδίηιίΐβπι ΡαΙή Ρίΐίυιη <1οο6ηΐ6πι, 
ηηα βυοι Αοαοϋ εΦδ&Γβιβ, βΐ ΙΐΓ&ηίί Ογή βρίβοορί 
ί&η1οη1>υ3. ββΟΓ^αβ αυΐβπι 1.&0(1ίββ8β άβ Ιιαο Εα- 
άοχίί ίηηοναΐίοηβ πιοηηίΐ Β&δίϋυηι Αηβ^Γββ, Μα- 
οβάοηίυηι ΜορδηβδΙΙβθ, βΐ ΝβοΓοροΒυηι Νίοοιηβιΐΐ» ; 
φΐί, ΕαδΙαΙΙιίο 8βΙ)α8ΐ», β( Εΐβιΐδίο €7ζίβί ^υη^ιί 
ϊκηρβΓαΙΟΓί ςαο(1 &οβίάί88βΙ ΐηάίβανβΓβ ; Γο^&ηΙβδ 
υΐ βα &άβ8 ρΓβΒΥοΙβΓβΙ ςαβθ άίβίΐ Ρίΐίυπι ηοη οοη- 
8η1)8ΐαηΙί&1βηι, δβά βίπιίίβηι ηαΙπΓα Ρ&ΐη, δίνβ ηοη 
'βοη8ΐι1)8(αη1ία1βπι; βΐ υ1 ίί ςυί οοη8υ1)8ΐαη(ί&ΐ6Π] άί- 
οβΓβηΙ, άβροηβΓβηΙυΓ. Ηίβ ρΓβοίΙ)υδ αηηυβηδ ίπιρβ- 
Γ&ίοΓ, ςυα8 οοβίβροςαί &1> αϋίδ βρίβοορίδ Ιαυά&Ι&β 
ΓβρβΠ6ΐ>αΙ, ηβηιρβ α Υ&ΙβηΙβ ΜϋΓδΦ, ΤίΓδαοίο .Κί^ί- κών ευνούχων, πιριιποίησεν ιαυτώ τι&ν ινθβίσί «ττι- 
σχοπήν • καΐ λοιπόν έπανιξει τό * Αιτίου ^ό^αα τόν 
Τίβν άνόαοιον τω Πατρι ^οξάζον, άμα. τοις όαό^ροσιν 
Άχακίω τώ Καισαρείας κα'ι Ούρανίω τω Τύρου. 
Γεώργιος ίε ό Ααο^ικείας έπέστειλε περΊ τίς 
τοιαύτης Εύοοξίου νεωτεροποιίας Βασ/λείω τώ 
Άγκυρας, και Μακε^ονίω τω Μο-^ουεστίας, καΐ 
Νεκροπβίω τώ Νικοαη^είας • οι, προσλαβόντες Ευ- 
στάθιον τον Σεβαστείας και ΈΧεύσιον τόν Κυζίκου, 
τώ ]3ασιλεΐ τό γεγονός έ^ηλωσαν, αιτούντες έκείνην 
κρατεΐν την πίστιν η λέγει τόν Υίόν ούχ όκοούσιον, 
αλλ* όαοιον τώ ΠατρΙ κατ* ούσίαν είτε άνοαοιούσιον * 
τους ^ε λέγοντας όαοούσιον καθαιρεΐσθαι. Δεξα/ιενος 
ίϊ την αΐτησιν τούτων ό ]3ασιλεύς, καΐ Γ^ρών ταύτην (}θηί3, ΟΟΓΠίαηΟ ΒίΓΟίϋ, ΑυχβηΙίο Μβίΐίοΐ&ηί, Οο- ρ συνεπαινου/χενην και πκρ* ετέρων επισκόπων, οίον πιορίιίΐο Β6ΐΤ(£(Β ίη ΤΙίΓαοία, (ΙβοΓβνϋ β6]6ΐ)Γ&η<3αηι 
688β Νίοββθβ δ^ηοάαπι. Η6ου8&η(ί5α8 &ιι1βηι ίίδ ςαΐ 
ίπιρβΓ&ΙοΓβαι οίΓουιηάαϋαηΙ,βο ςαοά οΐίπι ίη βαάβηι 
ιιτέβ άθ άοοίηηα ςυΦδΙίοηββ &β;ί1α(8θ ίυίδδβηί, 
ρΐ&ουϋ ίϋαηι Νίβοπιβάί» ββή. Οαοι ααίβηι ΙβΓΓ» 
χηοΐαδ βαηι ναβίανίβδβΐ, ηίΓδυπι άββρβίυηι βδΐ υ1 
ΝίοΦ® ΑβΓβΙ δγηοάαβ. ΙπιρβΓ&ΙΟΓ αιιΐβοι ηιτι(&νί( 
8βηίβηΙί&πι, β( δβίβαοίβθ ίη Ιδαυηα βαηι νοίαίΐ 

19Χοη8ί(1βΓ&ηΐ68 απίβοι ίί ςηί Εηάοχίί ρ&Γΐβδ Ιβ- 
ιιβ1>&ηΙίθΓ6 η( ηοη ροδδβηΐ οπιηί1)υ8 βρίδοορίδ υηα 
βοηβΤ6β;αϋ8 ρβηυαάβΓβ υ( (Ιίδδίηιίΐθ αοοίρβρβηΐ, 87- ΟϋάΛΓ^τος Μούρσης, Ούρσαχίου Σιγηίόνος, Γεραι- 
νίου Σιραίου, Αυξεντίου Με^ιολάνων, Δημο^ίλου Βερ- 
ροίας της Θράκης, εκρινεν έπιτελέσαι σύνο<^ον εν Νι- 
νίαΐΛ. 1 1 αρ α ιτ η σα αένων (Γε τών άρι^Ι τόν βασιλέα ^ιά 
τό και πάλαι ένθά^ε την περί τοΰ δόγματος σύμβηναι 
ζητησιν, ε^οξε ταύτην εν Νικοριη ^εία γενέσθαι ' σει- 
αμοϋ ^ε αύτ^ ενσκήψαντος, πάλιν εκρίθη γΓ^έσθαι 
την σύνολον έν Νικαία * μεταβουλευσάκενος ^* ό βασι- 
λεύς, εν Σελευκεία τίϋς ΊσκυρΙοις αυτήν ήθέλησεν άθροι- 
σΟήναι. 

ιθ'. Αογισάαενοι ^ε οι περί Εύ^όξιον ώς, απάντων 
ομού τών έπισχόπων αθροιζόμενων, ουκ αν αυτούς 
^υνηθεΐΓ> πεΐσαι τό άνόαοϊον παρα^έξασθαι, μερί. ΤΗΕδλϋΒΙ Ι.ΙΒ. VI. ν9*ίβχς Λ τΐί βτηιόίβΐί ρ^ ιηΐηνβι τβύς £)~Ιιοιας, Α 
ΐΓΚΒίτχήκη», ννμ-πρκίΐνιΐ*!» «ντβϊς τΔϊ ΓΪνούχΝν, 
^ν« γηίνθχι τα; <Γυνόΐ»υ{, ταη> }ΐΊιι έβν»(α» ίπιιη•- 
■ταιν (ν 'ΑΒψίν^ τ4ί Ιταλία;, τΑν ^ι ιώΦΐν (ν Σύιυ- 
χ(ίκ τ^ΐ Ίηιυρί«ς ■ χβι ίνα τα παΐϊά νυντϊίΐνΝ, τβΰ 
τί ; ΒΒΧκ^βια; 1ηζ(»{ Παύλον τβ» τίί ό»ο).σ-/ί«ΐ οτί^-β- 
ναν (ϋκ^τος, ίατιιαιίγΐται ΜιπΗ^όνιος, άι{ αν ης 
ίΐαν αχατας ίιιίραι ιϊ(κ^»;ις9ν Ήν 3Ί τά ^(ν ιτβίίΓβ 
9ν»γιράμΐ3>α; τ•ίς πιβΐ Άχάχιβν τόν Καιβ-βφιίας ΐίς 
Παϊικίττίνι;;, ϊκί *ίτ« ο,!ΐβι«ύσ(βν τΛ Πβτβί βιγι τον 
νϊβν, κΆν άιιοοϊ ■ μττκ ϋ τό χαΟοΕίριθΐναι ιτβ6ς 
έχιίνηιν ί—α^ρτ,βαμίνΐιΐι τ^ χατ' κΟτοϋ ίο'/ΐ '^'^ Ρ^αι- 
νϊ»; Κυνο'τπιτίβν, οίς ΐβι νηρΐν τβν τιαΐβά; αΟτοϋ 
Κϋνττκνΐΐνβν το-ΐ Μιγβϊου παριχίντιη , χκι τών 
οιτινΐη βγβ^/ύ¥ ία%γίιιν «ίτιβϊ, ν%<>\ Λ τ»ι1τ»ηι ιϊπιίν 
ϊγ6ΐ•Λΐ*, ^(ΐτβιβι ΐΗν ιΐ; τι πιρί [Ιύλοις τβς Βιβυνίκς β 
χΛίρϊην, ϊϊβκ χβί ΓτΛιύτϊΜ- ιτοβς Λ τους το•ί ϊτίββυ 
ρίρΐ'^ς ίτοι τού; Ήυικ^βιίβΐις, ^ηνί ιΤί ταύ; κυ^ί 
Γιϋογ'Ον τ4ϊ Λαβ^ιχιία; κβΐ Ββσΰίΐοϊ ιό» 'Λ^χύ- 
^α;, άΐίίχϊηι, χ«'( τίν Τίόν χατ' ηνταν; ί^ογ,ιινηΐη ηοάο ΒΐιΙβιη (]ίΐ8θϋί&1α ίΐιοίΐίυβ ίορβ υ1 ρ&υοίι ρβτ- 
ΒυβύεΓβιιΙ, αυΓ3Τ€Γυα( εχ ευηαοΙιοπιιιΐΒΐιοΙΟΓίΙαΙθ 
υΐ ιΐυβ 8}'ηο(ϋββΓ6ΐιΙ,θϋϋίϋ6ηΙα1ϊιιιηβρϊϊΰοροηιιιι 
Απαιϊηίί ίη Ιΐ3.1ί3, οπεπίαϋιιιη Βΐιίεηι δεΙουΕίιη ίη 
Ιβαιιηα. Αΐι^υβ υ1 1>Γβνί83ίηιβ (Ιΐοαπι, 1>εαΙη οοη(1ί- 
(ϊοηίβ ΡβιιΙο εοηίε»8ίοηϊ! οοΓοηαιη αάερίο βιιΠΙοί- 
ΐυΓ Μαοβιΐοοϊιΐΐ, υΐ ίΐα ι^ίο&π], ςιια» ρο3ΐ ΙιιΟΒίη 
1«ηβ1)Γί6. ΕγβΙ &ιιΐ6ΐη ρπιηιιιη Λεαείί ΟκβατβΐΒ ίη 
Ραΐκΐΐίηα ακββοΐίβ εοπβεηΐίεπϊ ηεηιΐθ ΚίΙίιιαι ΡβΙγϊ 
ίη 8ΐι1)3[3ΐι1ίΐΐ Βίηιϊΐεπι £596 (1ίοε1}αΙ, κειΐ (αοΐιιιη βϊ• 
ιηίΐεηι; ροβίςυααι βιιΙεπι (Ιβρο^ίΙαΒβϊΙ αΙ) ϋί ςυί 
ΰοη $1311 118 ϊιπρΒΓαΙοΐ'ίβ ιγβ αΙ^' ΙίΊηηΙιΐΓ ϊη βιιιη 
ίικϋΒηβηΙίϊ εο ςυοά ΟοηκΙηπΙίπι μαΐΓΪδ οβάβτβΓ 
Ιοοο ιιΐ07εΓ3( βίΓβοβηΙίβ Εβίΐίϊοβυβα ίιΐ6Γ&1[ά8 Ιιίβ 
ιΙϊχίιηιΐΒ ΒπΙεαΙ, αΐίηυαικίίιι ρΓορβ Ρ^Ιββ ΒίΙΙι^ηίκ 
Ιοουιη οοοπιογβΙιιβ εβί, ιιϊιί ε( ιηοΓίιιιΐΒ εβί. Α<1 
εοϊ νβΓϋ (^ιιί &1ΙεΓ3ηι ραΓίβιη οοϋβΐίΐιιβίιαπί, δβπιία' 
ΓίαηοΒ ηβηιρβ, Οεογ^ι ΙαοΕϋεοκ, ΒβδίΙϋ Αηο^Γ» 
ίαυΙΟΓβΕ (Ιβεΐίη&νίΐ, βΙ Ρίΐίιιιη, Ηίουΐ β( ίρβί, ίη 3ΐιΙ>- 
ΒίααΙία ΡβΙγι ΒΪοιίΙειη βιββ ^οοιιίΙ. χ'. λίρινιάοχιις ^ι ^ιΐβτιυηβιΐς ίη«ράτ,6ίν«ι, χαι- 
»5Τ(9βιι ΤΙ ίΐρΛσ(ΒτήΆ9ΐ, χ»ϊ ιτ^»β"οότ(/ϊθ» ΛΟττι;»» 
χιτά ταν ίγϊΐν Πν<Οακτο:' τβντα γάο χαΐ οί τβ 
άιιοιοντιβν ιίτ«70ϊτις, χβΊ οί το ίιΐΛΐ«ν 1νρν}ιιτις ιβς 
β-^<Τ(^ιΐ χ»>(ς, χαΐ άιΛίάι οί «πα ΆριιανΔν τταντι; 
χτίτμβ ΐίΕ» ΐΐιγον χκί τβ•ϊ Τίοϋ χαταΐιιττιρον, όιίως, 
ί' ο-Λ τ^ άγια Τριάίι ν<ίν%αϊ$μαυν ■ οίτος Λ ό χατά- 
0074; ιϊς τι* Τιιικίβΐ αάτο ΒιΛογία» αννανκΐκαβανι» 
ί;>χ)ιιν{ν, άυοίΕΟϊ ιΐϊαι λίγ&ΐϊ τίιν ταιούτυν παΐτβιίιυν, ^ 
ίΐΒχονόν τιχβί νιη!ρ(Τϊϊ κπΐώϊ, κκί 09Λ ΤΓίρΙ ΪΓ/γίΙαν 
τι; ΛΓ]ι&»'«νχ άν άυάοτοι ■ 09(ν αντός τι χκΐ ή α-^τοϋ 
τ^ιιιι«οία πΐΐυιιατοΗκχβι ΐΓααα τών όϋβο^άξνν (χΐιί- 
Βτνκν. Η'ΐςΐΟΊη Λ ^ιΛιστβ τί» αίρινιν τβ«Π!ϊ 
Μ>οα6«ϊΐ•( Β Νιχβ(ΐ);ΐ(ί«ΐ, κ^' ονν χαί Μβραβαι^ 
«ικναϊ πββ; τηαιν οϊ Μαχι^ονικνοΙ (ϋναιιάιτΟιιαα», χαϊ 
'ΕΛηβΊο: ό Κυ^ίκο'^, Ίουίικνβύ ίί |3α9Ίΐιϋ7οη^ο(, 
άίη'α; τι Κϊιντταντιου τιΐη/τ^ >Εΐ6όιιινθ[ ρί πνη•- 
ιχ>τα^>χθ( , Δν ί,ν Ιΐ3τ(1ΐ(βς ό ΆγχΟοκ;, Ιιΐβηνο; 
ό Ταρ9οΰ , ΚΟντηΟίο; ό ϊιβαττιία; , ΈΙΐΟαιος ά 
Κνΐίχον, Πκ'^πίνιχος α Ζ^λαιν, Λ(όϊ7ΐΐΐ ό Κωαά- 
νΜν, ΚκΛΑίττοατος ά ΚΗλλιβυπβΛΐ»;, θιό^κλος β Καο'- 
ταε»)»», Σν^αάνίος α ΠθΕΐ)Γ5ίΒ•ϋΤΓΟλ(*ις, ικί οί τβύ- 
τ*ι;ι ΒίΐάναΒϊΐ;, ιϊ; ίίιον τύττυνίΒ βιιχαϊΟαιαν, χαΐ 
Μκχι^Βνιανοί χα<.ΐ(7θ«ι βανιρ^ς ^οξαντο , νυν- ]) 
βΐβυς τι τινκς ΐΓ5ΐι;»β^ι(ϊβί, τους «(ί^Ι Άχιίχιον 

χ«. ΊβδιανοΟ Λ τί; ρητιϊ.ιιβς ΐΐΓΐ6ίιΤΓΐ9Βντο ς, 
^(Ώ.(Β» α-;τά ^ιι;?(»ς ί^υχκν, άξ.οΰντι; έξιυβιΙνΟΜ 
τνν ϊχχΐη^ι^ν τον; το κιτΒΐιοιον ιΤογιιΖΓΐΐΒντας , 
κ/ζιισά•/ιιΟκι ίί («ντοίις ώς τβ ομοούσιοι χΐίοντ- 
τονΐιις. Ό δι ]3οισιλίύς αναποχρίτον; «'^τού; βπ- 
ϊΤΓία-;.! , /«ίΟϊ τοΟτί ίπι^ΟιγξΗ^ιηοί , [ιιτιϊϊ ^ιη. 
^(>.ονί[χ1αν, «-/(Επ^ν 01 τον; τ^ ά(ΐονοί> προντ^οί- 
;τοντ«;, Τϋνιχηντα δι ά ^ιΐόνιιχοΐ τ^όπβ; τών πιαΐ 
Άχκχιον ίξΐΐιγχιτο, χκΊ ώ; ιΐηααν άιί Λρός τβνς 
χβατοΰντβις άποχλίνβντι;, Συνιΐβήΐΐς γάρ ίν Άν- 20. ΗηΓεΐίΕίΓεΙια αιιίεια ΓβηιιηΙΐαπ ρβΓΟρίΒΠβ 
ηονιΐΓπ αΙίΐ]ΐ]ί[1 εχοα^ίΐανϊΐ, εΐ ϊο ηυ&πκίαιιι νίοΐεη- 
ΙίοΓβιη ΓαΙ}ίεΐΏ εοηίΓα βρίπίαιη 5αηεΙιιπι ίπεϊ(1ί(. 
ΙΙΙιιιη εηίαι βΐ ςιιί Ρϋίιιιη Βΐι1)ί[Βπ1ί& κίαιίΐΒΐη βπχβ- 
ΓΒΠΙ β) (^υί Βϊιηϊΐβια εββε άίεεικίο (ΙεΙίΓανβΓ&ηί, 
εχεβρία βιιΙΐΒίαηΙία, ιιΐηιιε υηο υεγΙιο ιΙίΕ&ηι, ςιιοί- 
ςυοΐ ΛΓίαηΒΒ ρ3Γΐ63 ΐβηΕΗβπΙ, οΓβαΙυΓαια δρίπίνιπί 
άίεβ1)αη1, Ρίΐίοίΐιιε αιίαοΓειη , ίΙΙυιιι [βιηβη ία 
Ββηεία ΤηηίΙίΐΙε οοηηιιαιβΓ&ΙιιιαΙ, ίΐΐβ αυίειη βϋο- 
ΙβΒίαβ ίη ΤΓίαιΙΪΒ ίΐιβοίοςί» βιιαι οοεαρΓεΙιεπιΙεΓβ 
ΓβηιιίΕ, 131Ϊ3 (ΙίςπίΙαΙίΒ ηοη ρ3Γ[ί(!Ϊρβηι θίΐβε άίεεηβ, 
ιηίηί5(Γΐιοΐ(][ΐβ β1 »ΒΓνυηι ειιιη νοοΑπβ, ϋΐΐΐιιβ ιιίεηβ 
ηο[η^η^I)113<]11^^(1β ηε αη^^εΐί ^υίάεπι ιιιιηοιιρΒΓβη- 
(ιΐΓ. ϋη(Ιε ίρκβ εΐ β^ιη εοαΒΟΰίί δρίΠΙαβ καηοϋ ίκΙνβΓ• 
ΒΒΓίί 3ΐ) ογΕΙιοι1οχι9 αρρ*:1]3ΐί Βΐιηΐ. ΑιιχβΓίΐηΙ ΒΐιΙβιη 
ΙιαοΕ )ικΓε£]ΐη Μ^ΓαΐΗοηίιΐΒ Νίοοπιβιΐίβ, & ηιιο ε( 
ΜιίΓαΙΙιοηίΕΐΏί & ηοηηιιΐΐίβ ΜΒΐ:β<1οαί3ηί ησαιίη&Ιί 
ιιιηΐ,βΐ ΕΙβιΐΒΪαΒ Ζγζ\οί. 1υ\Ίαηο αυίειη ίιηρβΓ&ηΙβι 
βεοιίΓίΙαΙβηι εχ ΟοηΒΐ&ηΙίί οιΟΓΐβ αιίερίί ρηειιηι&1ο- 
ιηαοΗί, εχ ηυοΓϋοι ηυπιεΓΟ βΓβηΙ ΒακίΙϊιΐΒ λααγτχ, 
8ίΙν&ηιΐ9 Τ3Γ£ί, ΕιΐΒΐ&ΙΙιίιΐΒ 8εΙ)33ΐία, ΕΙειιβίιΐΒ 0^- 
ζίά, ΡαιίΒίηίοιιβ Ζεΐαναπι, ίεοηΙίιΐΒ Οοιηίΐηη, Οΐϋ• 
1ίΒΐΓ3ΐΐ[3 ΟϋΙΙίοροΙΙβ, Τ1ΐ6ορίιί1ιΐ3 Ο&βΙαΙίΒΐί, $ο- 
ρΙΐΓοηίιΐ3 ΡοιηρβίαροΠί, εοηιηςιιβ ββκβΰΐ», ία 
ηιια(1ίΐ8ΐη ρΓορπυιη εοΐΐε^ίιιπκϋβεΐ'εΐί Βΐιαΐ, οΙΗθ- 
Εβ(]οηίαηί νοεαί'ί ιαΐΐαίίεβίβ οικρεηιηΐ, 5}'ηοϋθ5ηαθ 
ίαοίεαΙεΒ, ΛοΒεϋ ΓβιιΙογββ βχΒοιηιιιιιηίοΒτεΓε. 

31. ^ον^{ι^ο Εΐ(1 τε^ίαοι άί^πίΙαΙεηιενεΕίο,ϋΙΐΓΐιαι 
ίΙΙί ΓΟ^Βίοπυτη (ΙειΙετυαΙ, ρο^ΐιιίαηΐεβ ιιΐ &1> εκείβ- 
9113 ΒΓοεΓεηΙαΓ ςυί Ρίΐίυιηηοπίίαιίίειη ββΐβάοοο- 
ύαηΐ, ίρ5Ϊ νεΓΟ ίαίΓοιΙιιεβΓεηΙιΐΓ, υΐ οοο3ΐι1)Β(αη(ίΐΐ- 
Ιβαι ρΓαοΐ3ΐιΐ3αΙε3. ΙιηρεΓίιΙοΓ αυίειη ίϋοΐ α1)8([ΐΐθ 
ΒεηΙβηΙΪΒ άίχαίβίΕ, ίΐίικί ΙαηΙυιη αι^άβαβ, βθ ηχ&- 
Γυηι ουρίιΐοΐ οάίϊΒβ, άϋί^εΓε νεΓΟ εοβ ({ΐιϊ αιΐ ΒΟα- 
οοΓθίαιπ ρΓορεΓ3τεα(. Τυαι τίχαπιπι βίικίίααι αραιΐ 
Αεαεϊί ίαιιΕοΓββ ΓερΓεΙιεηάεϋ&ΕιίΓ, βϊπιιιΙιιιιο οϊβ 
οΙ)ϊιΐΓβα1)βΙΐ]Γ ςαοιΐ ββηιρβΓ &(1 ροΙοαΙΐΟΓββ άβοΐίακ- η ΝI^ΕΤ^ε ^ΗΟΝIΑΤ^ε 28 Γβηΐ. βοηΥΟηίβηΙθβ βηίΐη Αη1θβ1ΐί8ΐη δ3Ί*ί8β, ίη ΟΟΐ- Α τιοχιία τϋς Ιυρίκς , εΙς λόγους ίρχονται Μβλβτέω Ιοςαίυιη ουιη Μβίβϋο τβηβΓβ, ςαί βοη3υ1)3(&ηϋα1β 
(1οο6ΐ)&1. ΑΙςυβ ί(α βς^βΓοπΙ, ροδίςυ&ιη βπιη Ιιοηο- 
ΓΕίαιη τίάβΓθ &5 ίιηρβΓ&ΙΟΓθ ί1)ί Ιαηβ Ιβιηροπβ άβ- 
β^βηΐβ. €οιηιηιιιιϋ£;ϋυΓ ΒβηΙβηϋα οοηβίΐίυαι δβρίβαι 
6( νΐ^ηϋ βρίβοοροΓυιη οοηνοοανβΓβ, 1ί1)6ΐ1οςαβ 
οοιηροβίΐο, οοη8υ1>8ΐ&η1ί&1β οοηίβδβί βυηΐ ; β( Νΐ- 
οβΒηαιη &(1θΐη βοη£ηη&ηΐ68 ίΠυιη ϊιηρβΓ&Ιοη (γα- 
άίάβΓΟ. Ρτ»6Γ&η( Ιιιιίβ β^ηοάο ΜβΙβϋοΒ Αη(ίοο1ιΐ8Β, 
Καββϋίυβ 8&ιηθ8&Ιβ9 Αβ&βίιΐ8 Οβββ&Γβββ, Ρβΐ&^ίιιβ 
1/&θ(ϋθ68βίη $7Γί&, Α(Ιι&ο&8ίυ8 Αηο^ΓβΒ. 

22. υΐ>ί &υ1βιη ν&ΐ6η1ίηι&αυ8 βΐ Υ&ΐ6η8 ίιηρβΓ&Γθ 
βΟΒρβΓίιηΙ, οιηη68 Μ&ΰβάοηί&ηί (ΙβρυΙ&ΓυηΙ ρΓΟ 8β 
Ιββ^&ίαιη &(1 Υ&ίβηϋηί&ηυηι Η^ρ&Ιαιη ΡβπηΟιί βρί- 
βοοραιη, Γ0£;&ηΐ68 ιιΐ 8ί1)ί ΙίοβΓβΙ οοηνβηΐΓβ αά 
οοΓτί^βιιά&ηι άοοίηηαιη. ΗβδροηάίΙ &υ(6ΐχι Υ&Ιβη- Β ^^ορθώσικ τοΰ ίόγμοιτης. Ό 9ϊ Ούαλ(ντιοο»ός ΐψΊΐ πρισβκύοντι το ό^οούσιον ' τούτο ί'ι έπο^ιςσαν, ^π^^$^} 
Τί|χώ|ΐβνον υπό τοΰ βασιλέως ίώρων ίχιΐ τότι διά- 
γοντος * χοιν^ ούν γνώαη σύνολον άΟροέσαντις βττισχό- 
πων επτά χαι βΖχοσι, |3ι^ίον συντάττουσι, χα9ο^ο1ο- 
γουσι τι τό ό|χοούσ(ον * χαΐ τισν έν Νιχοιία χυ^^ωσοητις 
πίστιν, τώ ^ασιλιΐ τούτο ^ι^ώχασι • ^^γούντο Λ τί ς 
συνόδου τούτι;ς Μιλβτκος *Αντιοχ€ίας, £ύσίβιο; Σα/χο- 
σάτΜν, *Αχ«χ(ος Καισαριίας^ Πβλάγιος Λαο^ιχιίας τίϋς 
χατά Ιυρίοοβ, Άθοινάσιος Άγχύρας. 

χβ\ "Αμα ίϊ τώ |3ασ(λ(ύσα( Ούαλεντιανόν χαΐ 
Ού«λ<ντα, ποίντις οί Μαχι^ονιανοι π^οοιβάλοντο ύπβ|» 
εαυτών πρέσβυν προς Ονα).ιντιανόν Ύπάτιον τον Π•ι- 
ρίνθου βπίσχοπον, άζιούντις <πιτρ«π;όναι συνιλθιΐν έπΙ ϋηί&ηυ8 «< Μϋιί ηοη ΙίββΙ ίη ρορυΐί 0Γ(11ηβ ροβίΐο 
Ι&ΐία α^Ι&Γβ ; 8&06Γ(]ο(68 νβΓΟ ςυί1)α8 άβ Ιιίβ Γβϋαβ 
01ΙΓ& 68(, ρβΓ 86]'ρ808 ςϋοοϋΟφίβ νοίυβηοΐ, οοηνβ- 
ηί&η(. δΐ&ΐίιη ί^ΙοΓ ίΐϋ 1.&ιιιρ8&ουΕη οοητβηβΓβ, 
(1υθ8ςυθ ιη6α868 ά6Η1)6Γ&Ιίοη6τη 1ι&])υβΓβ. βί (16- 
ΟΓβνβΓαηί ίιτίΙ& 688β ςυββ Αηϋοο1ιί&; &1) ίρβίδ ίαοΐα 
ίϋ6Γ&η1 6( πιεΗυ8 ββββ Ρίΐίαιη Ρ&(π 8υ1)$(&η1ί& δί- 
ιηϋβιη ββββ ορίηαη. Ηί8 άβϋηίϋδ, ΓβάβυηΙί βχ 
Ί1ΐΓΕ6ί& ν&ίβηϋ (οιιιη ίρ&ΐΓβ βηίιη Ηοώ&πι ρΓΟ- 
ήοΐΒΟ^αϊβ &1ίςα&η(υιη ίΐίηβηβ ίβοβΓ&Ι), ΗβΓ&βΙβββ 
οοουτΓβηιηΙ. Ουί ςυΜβιη ϋδ δυ&δίΐηβ &Ι) Εαάοχίο 
(1ί88βη(ίΓβη1• Ηίο ααΐβιη Μ&οβάοηίο βαβοβδδβΓ&Ι, 
ευηοιηίος[υ6 βΐ 6]α8 ί&υΐοηύαδ οοηββηΐίβύαΐ. Ουιη 
ϋΐιΐθΐη ΓβηαίδδβηΙ, βοδ ίη βχβίΐίυιη ΪΓβ ]αδ8ί(. Ροδΐ6& "Ειιοϊ ού Βίμ,ις μ,^τοί λαού τιταγ^χένω τά τοιαύτα πολυ- 
πραγι^ονιίν * οί ^ϊ ίιριΐς οΓς τούτων ^<λ((, χαθ, εαυτούς 
οπη βούλονται συνίτωσαν. £ύ9ύς ουν έχιΐνοι συν^ζλΟον 
Εις Λα|χψαχόν, χχΐ ^ύο |3ουλ<υσάριβνοι ^:ί9νας, έψη^ί- 
σο(ντο άχυρα ιΓναι τά έν *Αντιοχΐ(α παρ, αυτών πιπραγ- 
ρένα^ χαΐ χρατειν τό οιχοιον ^οξαζιιν τώ ΙΙατρΙ τον Υίόν 
χατ' ούσίαν • ταύτα όρίσαντις ητανιόντι τώ Ούάλβντι έχ 
της Θραχης (ίν γάρ άπο<^η|χούντι τώ ά^βλ^ώ «ις 
'Ρώαην μέχρι τινός συναπβλθών), έν *Ηραχλ(ία π<ριβ- 
τυχόν. Ό ίϊ ιπβτρΓ^ιν οκυτοΐς μή ^ια^βριο^αι προς 
Εύ^όξιον* ην ^Ί ούτος ^ια^ιζάριινος Μαχκ^όνιον χαι 
σύμγρω)β Εύνοαίω χαι τοις χατά τούτον. ΈπιΙ ^Έ άντει- 
πον, βχέλιυσεν αυτούς ύπ^ρορισθ^δναι * ^ΑΓτέπιιτα <^ι 
άγαγών Έλβύσιον ιβιάζιτο χοινωνιΓν Εύ^οξίυ τ^ς ΤΘΓΟ Είβυβιυιη Γβάυχϋ, οοβ^ίίςυβ υίβυιη Ευάοχίο ς πίστιως. Ό ίϊ τό ρι«ν πρώτον άντίτιινβν* ιΓτα ύπιρο- ίη βάβ οοπδβηϋΓβΙ. Αο ρηηοίρίο ϋΐβ ΓβδΙίϋΙ; 
(Ιβίηάβ Υ6Γ0 βχδίΐίιιιη βί βχραΐδίοηβιη Γβίοπηίά&οδ, 
ςαοά 31188118 6γ&(, ί^οϋ ; &1 δΙ&Ιίπι βαιη ροΒαίΙαίΙ. 
€^ζί6υιη βηίιη Γβάίβηδ ρβοοαίυιη δυιιιη ίη 666ΐ6δί& 
βοηίβδδαδ 68(, βυοβςαβ ΙιοΓί&Ιυδ 6δ( υ1 βί1)ί αΐίυηι 
βρίβοοροηι 6ΐι$6Γ6η(, 60 ςυοά ίρββ ηβοοβδίΐαΐβ 
οοπιρυΐδαδ ρΓορΓίαπι άοοίπη&ηι αϋηαίδδβΐ. Ο^ζί- 
οβηί ααίθοι 8υο βτ^Β, βυηι &ηΐ0Γ6 νίβϋ ίΐΐίυδ 1ι86Γ6- 
δίαι ηοη &άπιί86Γ6, ηι&ηδβΓβ υ6γο ροδίβα βυΐ) ίΐΐίαβ 
^υ1>6Γη&(ίοη6 ; ςηο αυάίΐο, Εαάοχίυδ Ευηοιηίαπι 
ίη Ογήοί βρίδοορ&ίυπι ρΓοροδυίΙ 

23. Εχρηίδί βυηΙ αϊ) Εαάοχίο €οη8(&η(ίηορο1ί3 
βρίβοορο βΐ ν&ίβηΐθ ίπιρβΓ&ΙΟΓβ ηοη πιοάοςυί οοη- 
8ΐι1>8(&η(!&1βηι Ρίΐίαηι ρΓθβ(65&ηΙυΓ, δβά ]&ηι βΐ 
ίρδί Μαοθάοηί&ηί ; ςυί ίη3υη&πι ηοη ίβΓβηΙβδ, βία- ρίας 3?υγήν χα'ι ^τήμιυσιν ^βιλιασας^ τό προτΓα;ΐζθ£ν 
έποίιι* χαι ιύΟύς μιημί^ίτ^, ιπανιλθών γαρ βΐς ΚύζΊχον, 
τήν άραρτίαν <πι τ;$ς ιχχλίϊσίας ίξτήγγίύ^Μ, χαι ζιςτιΐν 
έαυτοΐς ιτιρον έπίσχοπον έπετριπι^ ^ιότι αυτός άνάγχιρ 
τό οΐχιΐον ιςρνήσατο ^όγμα, Κυζιχι^νοι ^(, τ^ περί 
τούτον φιλοστοργία χρατού^ινοι , τ^ς μν» οΐχκίας 
Λίρίνίως ου ^ιτβτίΟιντο, ίαΐνον ^ί όμως υπ αύτώ 
ταττόαινοι * όπιρ ριαθών Εύ^όζιος προιβοίλετο Εύνόριιον 
ιις τήν Κυζίχου έπισχοπιβν. χγ' . *Ηλαύνοντο Λ παρίκ Εύίοξίρυ τού Κωνσταν- 
τίνου πόλιως έπισχόπου χαΐ Ούάλβντος τού |3ασιλίως 
ούχ οί τόν όαοούσιον πρισβεύοντις ^όνον, άλλ* η(^η 
χαι αύτοι οί Μο[χι^ονιανοί * οι χαι, μ•η γέρονης τήν ΙυβτηηΙ αά ίωρβΡ&ΙΟΠδ ίΓαΐΓβηΐ βΐ βά Ι.ί1)βηυπΐ Βο- «πηρβιαν, ίί?ν ^/νωσαν χατα^υγιίν ιπί τόν τού βΛ' ηΐ6Β ορίδβορηηι οοηία^βΓβ, βοΓαηι βάβπι &ηιρΐ6βϋ 
ςα&πιοηηιΕυάοχίοοοηιπιυηίο&Γθ ρΓββίβΓβηΙβδ. Μϋ- 
Ιυηί ί^ίΙαΓ £αδ1&11ιίηπι 56ΐ)&δΙί8Β βΐ δίΐγ&ηυηι ΤοΓβί, βΐ 
Ίΐΐ6ορ1ιί1υηι 0&δ(&1)&1ί ίη Οίΐίοία; ςαί ροδίςααηι ϋ- 
1>6Ηυηι &(1ίβΓ6, Αήαπι οοηάβπιηαηΐβΐ δίσιίϋ(6Γ βοβ 
φΐί Ατίο οοη86η(ί6ΐ)&ηΙ βίυδςυβ άοβίηη&ηι άοοβ- 
]^1, Γ6]ί6ίυη1 ααΐβπι οηιηβηι ΙιβΒΤβδίη βάβί Νίοββ- 
ηα οοη(Γ&ή&ηι; βΐ 6οηδυ1)δ1&η(ί&1β δοΐαπιηιοάο 
Γ6θίρίυηΙ^ ίη βο ββηβη ςαο<1 Ιιββο υοχ 8υ1)8ΐ&η1ί& 
ιίιηίΐβπι 8ίβΠ2ί&ο&Γ6ΐ. Ηαηο βΟΓοηι οοηίβδδίοηβηι 
■οήρΐ&χη αοβίρίβηΒ 1.ί1)βΓίϋ8 , ουηι ίΐΐίδ ο&ηδ&ηι 
6{11; ΙϋΙβηβςαβ αϊ) ίΐΐο αοοβρΰβ^ ίη δίοίΐί&ηι η&γί- σιλιως άίιλ^ρόν, χαι έπι Αιβεριον τόν *Ρώ^ϊ3ς επί 
σχοπον, άσπαζεσθαι μάλλον ι7όα5νοι τήν εχείνων 
πίστιν ^^ χοινωνεΐν τοις περί Εύίόξιον • πειχπουσιν 
ούν Εύστά9ιον τόν Σεβάστειας , χαϊ Σιλβανόν τόν 
Ταρσού, χαϊ Θεό^ιλον τόν Κασταβάλων της Κιλικίας* 
οί χαΐ , προς Αιβέριον παρα3^ε7ονότες , χαταγινώ- 
σχουσι μιν *Αρείου χαι τών όαοίως αύτω φρονούν- 
των χαι ίιίασχόντων • άποχηρύττουσι ίε πασαν 
αΐρεσιν έναντιουριενι:ν τ^ πίστει τίς εν Νιχαία 
συνόδου • χα'ι τό ό|χοούσιον ρόνον δέχονται, ως τώ 
όριοίω χατ' ούσίαν ταυτόν συααινον. Τούτον αυτών 
τήν ό|[χολογίαν βγγρα^ον λαβών ό Αιβεριος , εχοι- ΤΗΕβλυΒΙ ίΙΒ. VI. ■πΐιυνκν ίί; ΣιχΛίκα• ηνό^αυ ϋ χαχιϊ ιηηαχθιί- 
<Γ);;, χοί τ« «-^τα ι^ι^ιτημήη» τϋν τ^^ι ίττιιηιβττΜν, 

χ^. Κατ' ήιΐνβ Α χαιροϋ πίνα^αν «γάντι» ή Τυα- 
νβΐΐ Ε'><βίΒυ τΒ-ΐ Κκινκριίιι; Κκπηκ^οχίκ;, Άβίοαιτίον 
Άγχύρα;, Πιλΐτ/ΐβ» ΛκβιΤιχιίιις τίΐ Ιυρί«(, ΖιίνΗϊο; 
ΤΟοοϊί, Πιύλου Έηιτϊ;, Ότρΐίβν Μιλιτηνί;, Γρκγορίίυ 
ΤίΈΐικϋζον, χαί πβλλΑν αΐΐ&η, οϊ'χβ'ι η 'Αντι>;£ΐ(κ τΑ 
β:ιοο-^>Ίον «ψκρίββντβ ίιτϊ τίί Ίοβιανοϋ ^νιλιίκς, 
■νΓ/νώνθη τα Αιβιρίαν χαί τών »β τιην ^ύν» γοακ- 
(ίκτ«• χαί πιαι)^κ^βιϊς ϊη-ϊ τοΟτβις 7Μ(ΐινοι, ϊγροίψαν 
πα'ται; τβΓς χβτά πι» 'Λβ'ίΕη' 'ΕκχΙιισίαις ίντι/χιηι τοϊς 
ΐβιβντοις ■/ραιιμκη, χαί ίτι ίρος »τοΐ, ιϊς Ταρσον 
ηνίΛβι». Ήίβ ίί νυιιβΐκβ'θαι ^ίίλϊ.βύίϊς -τίς η 
ΤβοτΜ ϊϋϊόίον, τριάχΜτα χ,αι ΐέασαρις Άσιβϊί'ι 
■-ί9χ»;Γ0(, σννϊλΰίιτις «χ Άντιβχΐια τί; Κβρία:, 
τήϊ ρί* ότι τ9 άμιαοίΛ τών Έχχϊ.ηνιών οττουίιίν 
ΐιτήϊΟΜϊ, ίΓβρίτοϋϊτβ Λγ4 τβϋ όιιοβυνίβ-^' Ο^κλιΐί ιΓ( β 
Βχβ-ιϊ.Γ^ί Εν^•ΐ(βν ιπΓβυίίΙ τίϊ « Κιΐιχία προσίοχω- 

■ν;τιν«;χρήου τί» χ•ΐϊυνίΕ> ϊποιοϋντβ άνά «χλ^σίΛί 
■τά; «ϊ ϊχαττ^ ιγομι, άλλίλοΐί τί ιπψΐ'/ϊν,ιιηοιχαΐ τβΐς 

χι', '£Λ<ί Λ ΟΟαΙητοΐ τήι«τηί-<οτβί ΤρκτΜτκβί 
ίν•Ηβ9)τνν( (ίΐτκ ά}(ίαΐ ίχίίΐΓτβυς βρυι»!»•!* ως 
,59θ}.ο'<τ>ι ΧΒ( (χχλιιβυϊζιιν, πλίϊ Μ»ιχαΐΜν καΐ 
ιών τκ φωτΕΐνον χαΐ Εϋνο^ίου ^,ββνβύντυν, ΑαΙιν 
•ι κ/.ιίαυς (ίο^ιιατιτ» «τρίίΪΜββι τΐν τβΰ ο/ιοου- 
φίβν βΜνέν. Ό ί'χ Βαπιΐιύ; θιοΐόοΊος β Ηΐ/ας τοΰ 
ή»β9νν»υ νίΓουΐχΓΤΚΐ ών, ^να^ον ίπΚΓκνπαν ό/ιοί} 
ί^ξυν ίκντΔ ^Αηαίιϊι ^ιβαινσιαι; ήιχα τώϊ ι 
Ν'ιχαίχ ίβξχνΤΜν' ύπβίαβιϋν ^ϊ ^ύνατίθΕΐι ηπιταξη! 
τ^ χαΐβλβν *Εχχ1ι;7£ιι τούς χβλβϋίΐίϊβΐίί Μαχισονικ- 
Μ'^. 9-Αΐχα1ΐ9ΐ χκί ταύταυ;- αυνίίλθαν οίν ιν 
Κ»*«τ>ΐι;η«νπόλιι ΐχ τών ΟΒοονβιβιι τίν Τρι'βίβ 
βοίχ,ν/ταν ίψγί άχτον χαΐ πιντ^χονΓΚ, ίν οΐς ΐν 
Γ,ίί-/"."«! β θιβϋγος, ά Νύβτίς Γρηγά/ιιο; (Ι), 
Ά:ι^ι1βχιός τι χαί 1:(ρη των ϊΐΓΐΐΐ^ΐΛΐν τότί Π»- 
'ίρνν, αϊ ^4 πβντι; ίίκν-α τ&ιν Μαχι^ονιοη&ν 
ιπιγνίίνΒΐ το ο^οΐύσιον, ΐηα^ΐίΐνΐτχβντις «Οτοίς 
Τΐ; 770(τζιίκς χαί όΐΐοΐβγία; ήν ίθιντα πρά; Λιβίριον 
τ*ν 'Ρώ,κι:; ΐιά Εύαταβίοιι χαί Σιΐβα^ού χαί θιιν^ 
"(6./. Οί Λ ίΐϋίίίτβτ» όιιββνσιον τ» ΙΙατρΙ τβϊ Υίοκ 
ήαρκνί» ^«ξ«ζ((ϊ ιΪΓ-όντίί, •ΐ χ αϊ ϊναντίΒ ταίς 
πΐβ; ΧΛίρην ο^οΐογίαι; ίαβν^ιν, άπΐΐ,ΐαγχτίη•* «ϊ 
βι τιϋ ιτίοοιι μίροκΐ ιπιιιιίνΕητις χκί Γβ Ιΐνιννα 
Τ9 ήΊΟν, Κΐ'^βΐΜ χαί ΐ^&ιβκαιον χαΐ ιχ τον Ι1ατ|9ί( 
■χτβϊηόιιινοϊ χαί τϋ ΙΙκτρί συ^ΊτρΟ'χννοϋμηΒν 
χχΕ β^ιν^οζκΐόιΐΓ'ον ΐιτ/ιιαΐΐταντ);, ώ{ χαί ίν τώ 
ίύ'Λ ^^■^βη>^ύ ίγχίιται, χαί τ«ν Ηαχιιΐόνιον χαθ-^- 
ΕΐεχΛΐντις άναθιαατι, ΐιναύτνΐ χαί τβύς τό ό^οιον- 
«ι•ν και Βκαιον ϊπι τβν Υιού ^βξαΐοιττα;, χαί ιιιτά 
τήν ίν Κιχαία «"^νβΐον, ^Γ^τιοαν ταύτην ΐ'^σ(6β 
ηϊτπβαμη'βι, άΐ.ΐά χαί χκνβνας (χβ^^ηβι ηυ Λ βατβΓΟοΙί Β7ηο(Ιθφΐβ ΐ1)ΐ ΒθηβΓββ&(&, βαάβπι <16- 
ϋΓβνβΓϋϋΙ αο Ιιιΐ3ΐΐ9 Ιη^υΐ» βρίΗίορί, 6ΐ Γενβηί 
ΒΐιηΙ. 

24. Ηεκ: αυΐβιη (βιηροΓβ Τ}ταηί βγηοΐΐιιπι α^^ηϋ• 
ϋιΐϊ Ευββίιίο ΟηβαΓβΕΒ ίη Οαρρα(1θΕΪ3, λΐΐι&ηββίο 

Ρ&αΐυ Ειπβϊ», ΟΙπο ΜβΙβΙίηίΒ, (ΐΓεκοΓ>ο Ναζϊ&ηζϊ 
ε( ιηυΙΙίβ &1ίί5, ςιιί βΐ Λιιΐίοΰΐιίκ οοπΐυϋΐΐαηΐίβίβιη 

ΓίΙίαΐη (}6^Γ^V6Γ&^I,^ΟV^Β^Ο^η1ρΒΓΒI1ι^,I6^ι»8υ^1 

ίί1>βΓϋεΙ(Μ!ϋϊΐ1βιιΙ&1ίιιιιι1ίΙΙεΓ!Ε.0αί1>ΐ]κ1κ(Βΐι1βκ, αιΐ 
ΟΓηηββ ΑϊίαΕοοίΕΒίββΒΟΓΪρββΓίιηΙ ιιΠιίί ϋΙΙεΓίβοοπ- 
Ε0Γ(ΐ3Γ6η1, ε1, άαοη α(11ιυο νβΓ ^βββΙ, Τ&ηιιιη εοη- 
τ6ηΪΓ6[ΐ[. Γιιαι αυΙείΏ ^&[Iι ία εο είβεαΐ ιιΙ ϊ^'Όάιιιη 
ΤαΓΕΪ ΙιαΙίΒΓβηΙ ερίβοορϊ, ηυ&ΙυοΓ βΐ (Γΐςίπία Αΐία- 

Β ΙϊΕί βρίβηορϊ ΑπΙίοεΙιία ίη ΰ&πα εοη^εκι^ί α(1 
ΕεοΙεβίίΐΓϋΐΐ] οοηοοΓάϊαιη απΙοΓείΏ ΙαυάατβΓβ, 3β<1 
Γ^^β^βΓβ^οη3ι1ί^ίIΒηι.ί31ε. ΙπιρεΓίΐΙοΓ ΛΐιΙβιη νβίβηβ 
ΕυιΙοχϋ ιηαβΚίπαΙΙοιιίϊιυβ $γηοι1ιιπι ςιιιε ία Ο1ίοί& 
ΙΊβπ ίΙεϊιοΙίΒΐ, ιίίϋϊοΐνίΐ. ΗαεειίοηίΒηϊ τβΓΟ ίηόίίΤβ- 
ΓβηΙεΓ Εΐιια 8ΐϋ£ ίη βίπ^υΙ&ηιιη υΓΪιίιιιη βεεΙββίίΒ 
&1ί(]ΐιηηΙιιιη ΙεπιροΓί» εοιιιιιιιιηϊοαΙ>αηΙ. αϋί αΙίΐΒ 
ϊιηιηίΜί ϋκςιιβ ςιιϊ &1) ϊηίΐίο εοο9ΐΐ1>ιΙαη1ί&ΐ6 ρΓΟ- 
ίεβΒΐ βΓαπΙ. 

23, Ρθ3(ςιΐ3ΐη αιιΐβιη, ΥαΙεηΐΒ πιοΠυο, Ογ&1ϊβιιιιβ 
Ιε^ειο Ιϋΐίΐ εχ ςιΐΒ βεειίΓβ ηιιίϊςιιε ιι( τείΐεΐ, Οειιιη 
εοΙβΓβΙ ε[ εοηείοπΒΓεΙιΐΓ, εχοερΙΪΒ ΜαπίοΙιαίΒ ϋβηιΐθ 
ηιιί ΡΙιοΙϊηο εΐ Ειιηοαιίο εοη8βη[ίε1)ΐιη(, ΓυΓΒοηι 
ρΙβΓί^ιιβ ΐΐοοιιεηιοί βχβΙίΓρβπίΐΒΐη ε$8β τοεβιη 
ϋοηΐλώίΐαηΐϊαΐα . ΙαιρεΓκΙοΓ αυΐεηι Τΐιβοιίοβίιιβ 

β ΜΒβηιΐί, Οοα3ΐι1)»1&ιιΙί&1ίΒ ΓβιιΙογ, ί^τηοιίυηι βρϊβ- 
εοροΓϋΐη 5ί1)ϊ οοπΒεπΙίβηΙίιιιη εοανοοατϊΐ, αά εοη- 
ίΐπη&πιίΑ Ε& φΐΒΒ Μοκκ ιΙβοΓβΙα βΓοιιΙ; ρθΒίίΙ)ί1β 
ΒϋΙειη ΓοΓβ ρϋίβηβ ΟΕΐΙιοϋοβ Εοείεβϊκ Μβοειίοοίίΐ- 
ηοβ ΛρροΏβτε, εοβ ςιιοςιιε εοηνοο&τίΐ. ΰοηνβηβ- 
πιηΐ ϊ^ΙιΐΓ ΟοηϊίρηΙϊοοροΙϊιη βχ ϋβ ςοί εοπβυΐ)- 
ΐΐΒπΙϊαΙβιη ΤππίΙαΙβιη οοηίίΙβ&ΒηΙιΐΓ εεπίιιαι εΐ 
ςιιίηςιΐΒβίηΙ» οίΓοΐΙεΓ, ίη ςιιίΙιιΐΒ εΓΒΐ ΟΓΕβοήιΐΒ 
ΤΙιεοΙοΒίΐϊ, εΐ ΟΓβροπιιβ Νΐ-βΒεηυβ, Αιπρίιϊΐοείιί- 
τΐΒςιιε βΐ αΐίί βχ οβΙεΙιβΓΪηιΐβ 11υ^ι15 ΐΕίπροηβ ΡβΙγΪ- 
1>αΒ,ςιιϊ(ΐιιί(Ιβ[π οιιιηεβ & ΜΒοειΙοηίΒηΪΒ ρείίερε ϋΐ 
εοαΒΐ]1)8ΐ3η(ί&1ε ΗκηοβεερεηΙ, ίη ηιεπιοπΒηι ϋβ 
ΓονσεαπΙεβ Ιββ^Βΐίοηειη εΐ εοηίβββίοηειη ςϋββ &(Ι 
ίίΙιεΓΪαιη Βοιοΐε ρβΓ ΕυβίΒΐΙιίυηι βΐ Κίΐναηυηι βΐ 
Τΐιεορίιίΐϋΐη ιηίιεΓαηΙ. Ι11Ϊ ΒϋΙειη βε ηιιηηυΒΠΐ 

Β ΡΛΐΐ'ί οοηβυΙ^ΗίΒηΙίΒίεηι εβββ Ρϋίιιιη αρετίη ίο- 
ειιΐΒβε (ΙίεεηΙεΒ, εΐεί εοηΙτΒπυπι ίη βυη &ι1 Ι.ί1>ε- 
ηϋω ΕοηΓβΒΐίοηε (ΙίχεηηΕ, ϋϊαιίΒΒί ΒΐιηΙ. ΟκΙεπ 
νβΓΟ ρΒΓίίϋΠ) ίΙΐΒΓηηι ΓβπιαηββΓίιηΙ, εΐ ροβΙςιίΒηι 
ϋεΰΓετΕΓίίηΙ δρϊηΐυιπ βΒηοΙιιηι Οοπιίηυπι εβββ νί- 
νίβεβηίειη «1 εχ ΡβΙγε ρΓοεβίΙεΓε εΐ εηηι ΡαίΓε βάο- 
ΓΗΓΐ εΐ βΙοΓίΙϊοΒΓί ηΐ ίη άϊνϊηο ΒΐΊη1)θ1ο ϊΟΓΪρΙηιη 
εβί, Ηαεεάοηϊηηιηιιε εοΒςηε ςαϊ Είϋηηι 8ΐ]1>Βΐ&ηΙϊ& 
■ίιηίΐεηι νεί ΒίιηρΙίείΙεΓ βίπιϊΐβιιι άοΰοΐιαηΐ αηαΐΐιβ' 
ηι&Ιβ ρβΓεηΒβεηιηΙ, εΒίηηυΕ ΒεοηηιίΒαι ρίαιη 8)" (I) Η&ο ΓθΓ(ιΐ586 οβΟΒΒΪοηβδ. ΟΓβ^ηιΐΒ Ν^ΐΒβ- ιι*^^ ΐΓΒύΐΒΐυΒ, ααοΒ (%ο βχ ΥαΙίεΒαο οοάϊεβ β<1ί<ϋ 
ηιΐΒ ΒΟΓίρβίΙ ίΙΙοΒ ιΐΐΙνβΓΒΐΐΒ Ατίυηι Μ&οεάοοϊυηι- ϊη ΟοΙΙεεΙίοηϊι ΥιιΙϊεΒη» (οιηο ΥΠΙ. 31 νιοετλ: οηονιατλ: 32 ηοάαΐη ββββ ροβΐ Νίοββηαΐη ΟΟΠΒΐίΙαβΓυηΙ, ΟΛΠΟ- Α ^ίαγ6ρω\β έχχ).)}σιαστιχών ξηταμάτων^ ββουλβύσαντο ηββςαβ (1βάίτ6Γ5Ϊ8 βοοΙβδί&Βΐίοίβ ςυ8Β8(1οηίΙ)ΐΐ8 οοιη- 
ροβαβΓβ, άβ1ϋ)6Γ&11οη6ΐη ΙιβώυβΓυπΙ, ςυβιη ίη δβάβ 
€οη8ΐ&η(ίαορο1ίΙ&η& βΙαΙαβΓβηΙ. ΙιηρβΓαΙΟΓ απίβιο 
ςυί βΓβ^οΓϊυιη Τΐιβοΐοβ^υχη αάιηίΓαϋοηθ ρΓΟδβςυβ- 
έαΐατ, Ιιοο βρί8θορ&(α βυιη άί£;ηαιη βδδβ (ΙβοΓβνίΙ » 
οοηδβαββΓυηϊ Ιιυ]α8 87ηοάί ρΐβπςιιβ. Ιρδβ αυΐβιη 
ΐηΐβΐϋ^βπδ ηοηηαΐΐοδ 01)818 (6Γ6 ρ^»δ6^ι^Iηςυ6^I!)^^- 
ρΐίοβ, αϋςα&ηΐο ροδΙ Γβοαδανϋ. ΟίοάοΓο ί^ΐΙυΓ 
ΙβδΙβ, ΝββΙαπαδ ΤαΓββηδίδ^ ηοηάιιιη 1)&ρ11ζ&1α8, βΐί- 
β^ίΙυΓ 6( 1>&ρ(ίζ8ΐ(υΓ, 1)&ρϋ8ΐη&1ίςυ6 αά^υο νβδίβ ία- 
άαΐαβ ΟοηδΙαηΙίηοροϋΙαηαβ βρίδοοραβ οΓάία&ΙϋΓ. 
26. ΡοδΙ 1ι»β αα(6ΐη οοηνβηίβηΐβδ ΝβοΙ&πυδ βΐ 
αϋί Νίοδβααιη βάβιη οοηίιηη&ηια( β1 οιηηβιη 1)8βγ6* 
8ίιη βχοοιηΐΏαηΐοανβΓυη!, άβοΓβνβΓυηΙςαβ οιηηβδ τίνι ίίοι τήν ίττκτχοπην Κωνστοη/τίνουπόλίως ίπι- 
τρί'^αι, Ό Λ |3«7(λίύς, Βαυμάζων τόν Γρίίγάρίον 
τον θΕολό'/ον, 7•ης ίπισχοπτ,ς άξιον έψΐϊ^ι'ϊβτο τβεύ- 
τι;ς• συνιρνουν Λ χαι τιδς σννόίον οί π>«ίονίς. 'Αλν 
αυτός, «ίσ^ό^χβνός τινκς άνταίρβιν, κ«1 μά'ΧιττΛ 
τους «π' Αΐτ^ίττον, παρ^τιςσατο ^ιτά χαιρόν* 
Διόδωρου τοίνυν μηρτυρί» Νβχτβριος συγχλητιχός 
β Τα|οσίύς «|^ιύητος ών ψηγέ^ίται χαί /χυκίταί, χβι 
τι^ν ^υοΎίχιον Ιτι έσθ^τα ιηα^ασαένος χιφοτονκιται 
ΚωνοτοΕντινουπόλιαις βιτίσχοττος. 

χς-'. Μϊτβ Λ ταύτα σνν<λθόντ€ς Ν«χτ«ριος χαΐ οι 
άλλοι, τήν έν Νίχαία πέστιν βχύρωσαν, χαι πασοεν 
αίρισιν άπ(Χ9/»νξαν, χαΐ ^ιοιχιΓσθαι τάς πκντα;ζθΰ 
διέταξαν '£χχλι:σίας χατά τους πα'λαι χανόνκς, χαΐ βΟβΙβδί&δ &<1ΐΏίηί8(Γ&η(1&3 6886 ^αxι& Υ6ΐ6Γ6δ οαηο- Β τους έπισχόττους έπΙ των ΐ^έων |χ^νΐ(ν 'Εχχλησιύν, ηβδ, θΐ 6ρί8θορο8 ίη ρΓορηίδ ββοΐβδϋδ ιη&ηβΓβ ά6- 
1>6Γ6 : η6€[α6 &(1 βχΐ6Πΐ&8 ρΓ066(ΐ6Γ6 πβςαβ ηοη 
γοοαίοδ 86 ρ6Γ6^πηί3 θΓ(1ίηαΙίοαί1)υ3 ^η^^^6^6, α( 
ρηυβ &β1)αΙ, 6ΐ δθκρίυβ &66ί(ΐ6ΐ)8ΐί, ιηοΐβ 1ι&1)ίΙ& 
ύ&11ιοΙίο& Εθ6ΐ68ΐα ; 6& αα^ιη ςα« αοοίύβΓβηΙ αραά 
αη^ι13^ι1^υδςυ6 ηαΐίοηίδ οοηβϋίαιη &(]ιηίηί8ΐΓ&α(1&, 
α( ορϋΐΏ6 &6Γί ροδδβΐ. ΡοδΙ ΚοίΏββ βρΐδοορυΐΏ, 
ρΓβΒδίάβηϋαιη Ιι&Ι^βΓβ ΟοηδΙ&ηϋηοροϋδ βρίδοορυιη, 
(|αίρρ6 ςυί ηον» Κσιη» (ΙίΓοηαιη οοοαρ&ΓβΙ. Οοη- 
&Γπι&Υ6Γαη((ΐα6 ΓυΓδίιιη ΝίοβΒηαιη ίΐ(ΐ6ηι, 6ΐ ραΐΓΐ- 
ΑΓοΙιαδ 6οη8ϋΙυ6Γαη( άίβίτίϋυβηΐβδ ρΓονίηοίαδ, ίΙ& 

υ( 6ρί80θρθ8 πϋΓΔ δΐΐ&ΐη (ϋ(Β668ίΐΙ1 &ά 6Χΐ6Γα&8 

66θΐ68ί&8 ηοη &066ά6Γ6ηΙ. 8θΓϋΙαΓ γβΓΟ πηροΓαΙο- 
ήαπι υΓΐ)6πι βΐ ΤΙΐΓ&οί&πι ΝβοΙαήαδ ; ρ2ΐ(τί&Γΰ1ι&- χαΐ /Α)^ ταΐς ΰπερορίοις προβαίνιιν, ριήτι αχλητους 
χκροτονίαις αλλοτρίαις εαυτούς ίπιβάλλειν, χαβά 
πρότιρον^ ώς Ιτυχι ττολλαχις χαΐ συνίβυ, ^ιωχο- 
/χί'ν^ς τ^δς χαΟόλου Έχχλιοσίας* τα Λ παρ' «χα'στην 
συι^ιβαίνοντα τήν του Ιθνους σύνολον, ώς αν άριστα 
^ανιίη, ^ιοιχΕίν ^ίτά Λ τόν 'Ρώ/χης, τόν Κων- 
σταντινουπόλεως έττισχοττον τα πρισβίΐα ΐχιιν, ώς 
τόν βρόνον ίπ-ισχοτηνοντα τ^ς νιας 'Ρώριιςς• ίβί- 
βαίωσάν τι αύθις τήν εν Νιχαία πίσην, χαι πα- 
τριάρ;ζας χατίστίίσαν ^ιαν£ΐ|ΐα|ϋΐινοι τάς (παρ;ζίας* 
ώστι τους ύπϊρ ^ιοίχιισιν έπισχόιτους ταΐς ύπβρο- 
ρίοις Έχχλησίαις ρή προβαίνιιν. Κλιβροΰται ^*ι τήν 
ριΐν |3ασιλί^α ττόλιν χαι τήν βράχιρν Μιχτάριος* τήν 
^< τής Ποντικής ^ιοιχήσιως πατριαρχέαν Έλλά^ιος (υηΐ αΐΐΐ6ηΐ ΡοηΙίβ» άί(£06δ6Ο8 Ηβΐΐαάίυδ ΟβΒβ&ΓββΒ^ Ο ό Καισαριίας, χαΐ Γρυ^όριος ό Νύσσας, χαι *Οτρήϊος 6ΐ 6Γ6£;οΓίυ8 Ν^δβιε, 61 ΟΙτβίηδ ΜβΙίΙβοβΒ, ΑδίαΙίοαιη 
δοτϋαηίαΓ Ααιρίιίΐοοίιίυβ Ιβοηϋ 6ΐ Ορϋαιοβ ΑηΙίο- 
6ΐιί£Β ίη Ρΐδίάί&, Μξ^γρίϊ υ6γο Γ6β;ίοη6δ Τίηιοΐΐιβο 
Αΐβχ&ηϋΗβΒ οοηιηιίδδβθ δυηΐ. ΟπβηΐΕΐΐιιηι &αΐ6πι 
666ΐ68ί&Γαπι αάπιίηίβίΓαΙίοηβηι Ρ6ΐ&βίο ίαοάίοοδβ, 

6ΐ ΟίοάΟΓΟ Τ&Γβί (Γ&άίάβΓβ, 8α1Υ& Αη1ίθ6ΐΐ608Β 66- 

οΐ6δί« άί^ηίΐ&ΐθ^ ςααηι ΜβΙβΙίο, ςαί α(ΐ6Γ&^ (16(16. 
Γ6. 06ϋηίγί( &υ(6Πΐ δ7ηο(]υδ ρΓΟΥίηβί» δ7ηο(1ο, λί 
ορυβ 68861, 6& ςα» ρ6Γ δίη^υΐαδ ρΓ0Υίη6ί&8 6οη- 
ϋηβ6Γ6ηΙ, 6υΓ&η(ΐ8 βδδβ. Εχαηιίηί (ΐυοςα6 8υΙ>]6οΙα 
βιιηΐ ςαββ &ά Μ&χίαιυηι 8ρ60ΐα1)&ηΙ, ςαβηι Αΐ6χ&η- 
άπηαηι 96η6Γ6^ 67ηί6αηιςυβ Γ£ΐΙίοη6 γίΥ6η(1ί ρΐιί- 
1θ8ορ1ιααι, &Γ(ΐ6η(6πι υ6Γ0 Νίο»η» (1θ6ΐπαο ίαυίο- 
Γ6ηι 6ΐ&ηι ^£97ρ^^^ Ιυαι 6οη^Γ69α(ί 0Γ(1ίηαν6ΓαηΙ, ό Μιλιτην^ς* τήν Άσιανήν ^ι λαγχανουσιν *Α/α3»ι- 
λόγιος ό 'Ιχονίου, χαι "Οττη/χος ό Άντιοχιίας τής 
χατά Πισι^ιαν* τά 9ϊ χατά τήν Αΐγυιττον Γι^θέ^ 
τω *ΛΛΐξα#^ρείας, προσ«ν<|χήθη* των 9ϊ χατά τήν 
άνατολήν Έχχλι^σιών ^ιοίχησιν έπβτρι^αν Πιλαγίω 
τω Λαο^ιχίίας, χαι Διο^ώρω τω Ταρσού, ^υλαξαν- 
τβς τά πρεσβεία τής Έχχλυσίας των Άντιο^^εων, 
άπβρ ε^οσαν τω Μελετίω παρόντι. 'ίίρισε ^ε ώστε, 
ει χριία χαλεσοι, τά χαθ* έχάστην έπαρ;^ίαν τήν 
τής επαρχίας σύνολον ^ιοιχειν. Έζιιτήθιο ^ε χαι τά 
χατά Μάξι/Αον, ον Άλεξαν^ρέα τό γένος όντκ, χυνι- 
]^ον τε ^ιλόσο^ον τό έπιτή^ευρια, σπου^αΐον ^ε περί 
τό ^όγμα τής έν Νιχαία συνόδου, χλέψαντες τήν 
;^ειροτονίαν οί τότε έξ Αιγύπτου συνελγιλυθότες, 6ρί800ραηΐ(ΐα6 Οοηδίαηΐίηοροΐίδ 60ηδΙίΙϋβΓαηΙ , ]) έπίσχοπον Κωνσταντινουπόλεως κατέστησαν, ετι Γρηγο- 
6Γ6βΟΠΟ Τ1ΐ6θ1θ§;ο Ιΐαηο δβ(ΐ6ηΐ Ε(11ΐαο (6η6ηΐ6. ΕΙ ρίου τοϋ θεολόγου τόν θρόνον τούτον (^ιέποντος* χαι 
ά60Γ6ΐαηι 68( ηυηςυ&ηι ίΐΐυηι ίυί$86 βρίδοορυηι, ώρίσθυ /χήτε γεγενήσθαι τούτον ριήτε είναι έπίσχοπον 
η6(ΐυ6 6δδ6 , η6(ΐα6 θΐ6η60δ αϊ) ίρδΟ 0Γ(ϋηαΐ03, 86(1 ρήτε κληρικούς τους παρ' αυτού ;^ειρθτονηθέν7ας, αλλά 
ηΐ&η6Γ6 ίΓη(& ςίαοο ά6 ίΐΐο 6ΐ &1) ίΐΐο Γαβία Γα6Γαη(. ^νιιν άκυρα τά έπ* αύτω και ΤίΛρ' αυτού πεπραγαένα. ίΐ ΤΗΕΚΑΙΙΐη Ιυ3. ιχ•' ' ΝΙΟΕΤτΕ ΟΗΟΝΙΑΤτΕ 

ΕΧ Ι,ΙΒΚΟ VIII 
ΤΗΕδΑΠΕΙ ΟΚΤΗΟΒΟΧ^ ΡΙΟΕΙ Πιρϊ Νιβτβρίου. ^ 

β. Ν«»τόρΐβς ώρ^ιϊ-β /ΐ(ϊ η Γίρμαναίαν ιτβλίχϊβς, 
ϋχ οΜβ ΐΓΒΤβίΓβϊς το ίξ κρχΐΐ ητι^ραμμήος ίτιτη ■ 
ΛΐνΐίΛση, άΐΐ^ν ιΓ> ϊζ £Άιΐ( άιαίΐνν χϊιροΛ, χαβαπιρ 

(■('ηοΐψ* )Γ0λ4(. Εκ ΓβΟτρ λβ)ι»ιϊ ιΊκυβιρίίιΐν μιτρι»; 
ΐίΚίν-/_ν*Μί, ]>ϊι>νν. ΤΙ ότΙ χαΐίΐίσταν χαϊ μιγίττην 
«φχήηβΐ, τη 'Εx1Ε^ίΐα'ία τβϋ β(«ν ηρονιΰν ιίη^θάριι, 
χ« τ« χχτιών]!^ τϋι π(ΐινβυτΐ|θΐίΐν ΐνοΕ^ί^μιο; γιγβνώΐ, 
τον τι τ«ϋ θΜ>ΰ Ιχή ^ιιΓκνχιιν πιπιστινμήβΐ, ΐίιιξπ 
(^9»; ϊν κ^ΜΗ/ιιβι; Βίαΐ πα,αά πάντα τίν ^Ιον ^πήσιται* 
ον ^ΐΒ^ Γ» ιϋ^ηή χαΐ γίνιμον, χ>ί γι&ιργησαι '^ΐ'χί'ί 
ιπ9ρ«ιΐΜν ^υνάιιηον ιζήΐ,ΐύνι χκροιχτΐΐα τών Ιόγ*•*, 
■λλ» π^ας το ίημβτιρπί( άποχίίνκς, χαΐ τών ιίς άίρα 
λ■^ο»^ν«» χρίτϊΐν βηρινΓής ιί χ«ί τι; αϊίλαΐ γπόιιιναΐ, το ^ 
(ΓνρφΕΓΜ^ΐΐ χ<ΕΪ «οτκβμΐτον πΐ14θο{ ΐΓ^ιός τβν οίχιίον 
ϊξ(χιι1ινα:9 τΓοθον, ραΗν πιρι6(βλι;μήβ( ίρκτιονι 
■ττυγνκχύ; ^κ^ί^Νν, τού; κ^οραίουΐ ϊχχλίννν θορϋβους, 
ώχρβτϊτι σώρκτος τβ ΐαχιΐν ϊγχρΒΤϊΐιτής «ίνοκ βΐρώ- 
[ΗϊΟΐ, «ΐκ•ι τά 7Γ•)ιλΗ ^(βΐίοΐΐ προνιηίρς&η', χαί χηθ' 
ϊΐνν]^!» «ντά τν^νο'Β^ηΌίι τοιούτοις ιτχιίμΒίΊ χκΊ 
ΐΓλ^σ^Μπ τους παΐλούς ^ιϊίΗίζοιν, {ΐ*χρ< ΐίαρρα 
ττροίϋί* τβς ήλ(χία4, το ^οχι» Χριβτιήό; (ϊνοι πρί 
τβν ιΐναι 3αΐΛ»η, χαί τή; τβϋ Χριντβϋ ^βξΐς την «αυτβϋ 

β'. 'Εαιϊ α κατά τβ (ϊρημήβν τμ Αινπβτ;, βύίη 
χ^νιηον £ βϋ γνΜβθήβιτκι, ονΐι άπβχριιφβν ό οΰ μή 
ιϊΐ ^βηιράν ίίβρι χ>ί ~> χΊ'ίϊ' 'η" πρόδηλα ιβτι, 
χ«ί τά άΐλαις Ι;ι;οϊτβ χρνβηιικι βύ δύναται, χαταί 
τΐν ίαίΐιχνϊαατΛ» τώ> τοϋ θιοϋ χριμκτ&ιν άβυνσον, 
χκΐ Ν'ιστβριβ; '^νψ^ ~Δν πιρΐ τά ^«σΓλιικ χαί Τθν{ 
ΰ^όϊβν;, χχϊ οΟτβϋ τηνικαϋΤΕΕ τ^ς οϊχβυ;!»^; τκ 
σχΐχτρα ίΐί κοντός, τίς χβτκ Κωνβτηντινούιτβλιν 
τών όρθβαόξβύν χαβοΧιχβς Εκκλησίας τήν προατα- 
σίαν ίτΐίΤΓΐίΤΛΐ, βνίιν ί< ^ττον χαί τ^ς «ίχβν^ιήΐς 
«ιταπΕί. Ώ; Λ τον μίγιβτβν ϊχιίνβν χατΑκ6€ 
ϋ&άιβν, χαθ^ίπιρ τινά τυρκννιίκ τ4; άρχιιροιτύνης 
ΐον πββστ(ιν<<π πριτχσΒί, «'ΐχίη χβτίχιιν ίν («ιιτΐΐ τ^ν 
ύ^ϊνα τϋς «ΟΊ^ιίας οΐβς τ' ΐν, «ιλί' άπο τ^ς ιξουσίκς 
πρβ^Λβίών κ^αΐβ τηφρη'ί'», *Ίί (ίίαν» άγιι χαίπροτί- 
βΐν» άπαβιν, πν πΑιι νυνί).κ€ι χατά τοϋ Ηβνογηβϋς 
Ρ'ίΛβγ-ιΐΛίΛν, χαί τΐόΐιμον άντιχρι/ς χατά τών άίΓουτοΙι- 
χύϊ αϊριϊται ^ογ^αταιν* χαί τΔν κ-/ί«ν Πατίρλιν, άψ' 
ον χιϊϊ77'''' " Ι^^ο'/'/Λαν τ(ς τών ορβοίάξων χαβη- 
γΐβνμέκΜϊ ηίηΐΜ;, ή&ιίλΐιιν ιηιράται τβν{ λόγους, 1. ΝεβΙοΓΪιΐΒ οτΐιιβ «ΓαΙ εχ 6ΕΓπιαηϊκ ορρίάο, 
ηβΒοίο ςιιίΙ>ΐ]3 ΒΪ1 ίηίΐίο άίβείρΐίηίβ βΓυιΙίΙιιβ ; <1β 
Ιοβο &ιι1βιιι ίη Ιοοιπι ηϊςΓβ.π3, (Βηηιιαιιι ηιιοιίάίΐαι 
^ε^^Ρ')^*^"™ ΰ&ΚβΙΙιιιη, ϊη ηα&ίπι&αι ΛηΙίοοΙιεηο• 
ηιιηιΐΓΐ)6πι ίΓΓυί(.)]3ί ιηβϋίοοΓίΙεΓίιοη&ηιιιιιΐΓΐϊυιη 
ρβΓίίΕβρβ εΗΈεΙι]», νοοϋΐιιςαΕ ραΙΰΙιβΓπιηααι αε 
ορ(ϊιη&ιη βχβΓοίϋο αάβρίηβ, ίη Οβί ΙΪΒβΙββίαιΐ] ϊγ- 
ΓορίίΙ ε( εαΐαΐο^ο ρΓββϊι^ΙβΓΟΠίιηαιίΐΟΓίρΙιιβ,ΟβΙ- 
ηαβ ροριιΐιιιη (ΙοεβηιΙί ευπιαι Βοτίίΐιιβ , α1ι ίαίΐϊο 
εχ1ιϊ6ϋί( (]ΐια1ί3 ροΓ (οΕ&ηι νίίαιη ίαίαπιβ εβΒβΙ. 
Νοη βηϊαι ϊπ^ειιίοβυιιι ε( ηοΐιίίβηι βΙ αηϊαιίβ εχεο- 
Ιεηϋίχ αρίυηι βεείαΐυβ ββΙ οΓΒΐίοηιιπι εαΓκεΙβρεαι, 
86(1 αά ροριιΐί&ιΐιιΐ&ΐίοηειη ρΓοοΙίνϊβ ρίαυβαιιιηςιΐθ 
ίη αεΓεπι <ϋ33ίρ&ΙθΓΐΐ]ΐι ιι( ηυί πιαχϊπΐΒ βηιιιΙΟΓ, 
νίίειιι 6( ίιΐΐΙα1>ίΙειιι ρΐηΐιβοαίαπι βιιο ΐίεβίιίεπο ϊπι- 
1)ΐιβΙια(, Γιΐϊεο ϊικίιιΐιιβ ρ&ΐϋο, ΐΓΪβΙίΐ ίοεε<]ειΐ8, ίαπ 
Ιιιιηιιΐΐυπ) θτίΐαη», οοΓροπβ ραΙΙοΓβ 1βαιρβΓαιΐ3 τϊ- 
άβπ ευρίβηβ, <1οαιί ρΐεηιαιςυβ ΙίίιπΒ ϊηουτηΐιεαι 
βΙ ρβΓ οΐίιιηι βεειιιη εοητβΓβΒαβ, Ιβΐί 1ι&Ι)ί(ιι εΐ ίοΓ- 
πΐΒ πιυΙΙΗικΙϊηεπι εαρίβηβ, αύ ιηυ11&πι ηΙαΙβΒΐ 
ρΓοοεβϊίΙ, ΟΙιπϊΙίαιιιΐί τίύεη ροΐίαβ (]ΐιαιη εβιβ 
ρεΓορΙαηβ, ε( Οιη^Ιί ^ΙοΓίη ρΓορτίαπι ςίοπαιη αη- 
(βροηβηϊ. 

2. ΰιιιη «αΐβαι, υΐ α Οοιηίοο ιΙίΕΐιιπι εβί, ηίϊιίΐ 
5ΐ( βεοΓβΐιιιη ηιιοά ηοη βοϊϊΙιιγ, οϊΐιίΐ οΙ>8ειΐΓΐιαι 

Ο 4]υιχ1 οοη ΓβνεΙβΙιΐΓ, ε( 1)οοα ορεΓϊ ηιαηίίβΒία βϊαΐ 
βίαΐΐΐα ιιεςιιε&ηΙ οεευΙΐΒτί, ^ι1xι& ίηνεϊΐίκίΐΐιϊΐβιη 
^ιιάίεϊοΓυιη Οβί αΐι^'ββυπι, ε( ΝεβΙοπιιβ βοΓϋΐη Βΐιί- 
ίΓ88ϊο ςαί Γββίίί 6ΐ (ΙίΓοηίΒ &9Βί(1βηΙ εΐ ίρβίαι ηυί 
Ιυιη ΙειιιροΓΪΒ ογΙ^ϊβ ιιηίγεΓΒΪ ΕΕερΙτα Ιεη6ί>αΙ, ογ• 
ΙΙιοιΙοχοΓίιιη εαΐΐιοΐΐεΐε ΰοηΐΙαοΙίηοροϋΙααΐΒ Εεοΐβ- 
ΒΪ« ρτΐΒ&είΙιιτ, ηβε [ηίηυβ <ιααπι ιιοίτβΓβο Ιβιτα- 
Γΐιιη ογ1)Ϊ. υΒι αυΐεηι ία ιπαιίιηαπι ίΐΐ&ιη βεΐΐεοι 
Ββεβικίίΐ τ&ριιϊίςιιε ρΓη^ϊάεηΙϊαιη (αηςααπι Ι^ταπ- 
ηίιΐβιη ({υαακίαιη ερίβεορ&ΐυβ, ηοη ^&1I1 ϊα ββ οοΐιί- 
ΐ3εΓβ τ&ΐαίΐ ίπιρίεΐαΐί» ραΠτιπι, βεά εχ βιια ροΐεηϋα 
ΐη&υΐΐίΐαηι εοηείρϊεηβ &ΐ]ά3εϊααι, ϊη ιηβιΐίιιαι αά- 
ά<ιεί( ρΓαΓβΓίηυβ ευηοΐίβ ηιιαιη ^Iυη (1υ(1ιιιιι ίιηα^- 
παΙ<ΐ9 ΜβεΙ ϊπ ιιηίββοίΐιιιη Ιιίαβρίιεπιϊααι, εΐ 1>6ΐ1υιη 

]) ρ&ΙαίΏ αάτβηιΐί &ρο>1ο1ίοα (1θ2[ΐι&1& Βΐιβοϊΐαΐ ; εί 
Β3αο(θΓΐιιη Ραίπιπι, εχ ςυο αηηιιηϋ&Ιιιιη ββΐ Εταη- 
Κβϋαηι ΟΓΐΙιοάοχΟΓίιπι άηειιιη ΰάεϊ,θζρείΐθτβ εοηκ- 
ϊατ 70008, ΙιΐΓΐι&ηβ ςιιΐιΐβια κςΐη εϊνί(&(ϊβ Εοοίβ- \ 35 *Ν^^ΕΤ^Ε^^^ΗΟΝIΑΤ^Ε 36 81&ΙΏ, 1υΓΐ}αη8 βΐ0Γΐ3βΐη υηίνβΓδυΐη. Νβςΐΐβ α άίνί- Α τοφαττων μεν τα ς Βασίλειος ιτβλιως τίν Έχχλ^σέο», ηο Ραυίο βίαιη&ηΐβ οοηνβΓδίΐδ : Οαί όο$ ΙίίΓδαί^ /μ- 
άχοχηγη /βτβί, ςηίαίηςίίβ βΗ ; ββά βιιρβΓ ο&ικΙβίΛ- 
1)ηιιη άίνίηβΒ βρίβοοροΓαιη ο&ΙΙιβάΓβ ηοη νβηίαϋδ 
Ιαιηβη, ββά ίιηρίβΙ&Ιίβ (6η6ΐ)Γ&8 ροηίΐ. 3. Ρί( αυΐεχη ίΐΐί ρήιηυιη ίηηοναϋοηίβ (βηίΑΐηθη 
ηοη οροΓίβΓθ β&ηοϋβδίηι&ηι ΥΐΓ^ίηβπι Οβί ΥβΓΐ)! 
86ουηάυιη ο&τηβηι πΐΑΐΓβιη Οβί ηιαίΓβιη οοη&Ιβη, 
86(1 ΙαηΙυπι (]1ΐΓΪ8ΐί, άυπι οοηίπα Υ6ΐιΐ8(ί88ίιηί Εο- 
βίβδί» ρΓΦΟοηβδ, ββουηάαοι αροβΙοΗοαιη ΐΓ&άίΙίο- 
ηβηι, Οβί ΜαΐΓβιη βαπι ηοηιίηαηά&ιη ββββ άοοβΓβηΙ 
6( Οοκηίηί Μ&ΐτβηι ΟΓβίΙβηάαπι . Α^β υ6γο, βΐ 1)1&8. 
ρΐιβπι&ηι Ιι&ηο γβΓ^ΟΓυηι &γ(6οι ηβηιίηί ρηαβ ηο- ταρκττων ^ι χβΐ τήν οιχου^ΐλένην άπασαν* οί*^£ του θ(σ- 
πβσιου Ποεύλου χίχραγότΦς έπιστρι^ό^ενος. Ό 9\ 
τ«|Β«σσ»ν ύράς |3«στάσιι το ^ρψΛ^ όστις αν χ* 
άλλ' ιπΐ τήν λυχνίαν τοϋ θιέου τών άο^^ιεριων |9ΐ7αατος 
ου τον λύ;^νόν τ^ς αληθιίας, άλλα ζό^ον τίθησι τ^^ς 
ασιβιίας. 

7*. ΠνΓται Λ αντω π/9ώτον τιδς χαινοτο/λίας 
ίγχίίρτηΐια το /χή ίιίν τι^ν άγίαν Παρθένον τήν τβΰ 
θιον Αόγου χκτά σαρχα μΐίτίρα θζοτόχον όαολο- 
7ίΣν Χριστοτόχον Λ /ϋΐόνον, τών παΐαι χαί τών ποβ 
πχλαί τ^7ς 'Εχχλίίσίας χιορύχβκν, χατά τιδν άττοστο- 
λιχήν παοάοοσιν, θιοτόχον (Γοζαζόντβαν όνοααζιιν χαι 
πιστίυιιν την τού Κυριον Μητέρα. Φίρι μοι λοιπόν 
χαΐ την |3λάσ^ΐ3/χον τβ;ι^νο)ογί«ν παρατηοησον, βύ- 1&Π1 οΙ>36ΓΥ&: « 01ιπ8ΐί &ρρ6ΐ1&Ιίο, ίηςαίΐ, άα&βηα• Β ^^^ ^Ρ^'*Ρ^^ «τνωσ^ίνην. Ή τοΰ χριστού προση• 

γορία, ^ησί, τών ίύβ ^ύσιων σ^/ιαντιχή, της τι 
θίότητος τοΰ Μονογενούς χαΐ τιζς άνΟοωπότητος* 
η ίβ τοϋ θίον άπολύτΜς λιγο/χένη ^'ωνι^ τ^^ν άπλ^ν 
χαΐ άσώ^ατον του θιοΰ Λόγου παρίοτησιν ούσίαν* 
η ίε του άνθρωπος /χόνην την ΟΕνΟρνπεέαν ύπο^εέ- 
χνυσι ^ύσιν* ίιά τοϋτβ Χριστοτόχον, ^ησΐν, αλλ* 
ου θεοτόχον τήν Παρθε'νον ό]ϋΐολογε?ν «ναταιαΐον, 
|χηποτε λαθω^εν αρχήν τοΰ είναι λέγοντες τόν θεόν 
Λόγον έχ τίίς αγίας εΐλη^ότα Παρθένου* χαι ούτω 
προγενεστέραν τήν /χητέρα τοϋ γεννηθέντος εξ 
αυτ^ς^ χατά τό άχόλουθον, όριολογεΐν βιασθώ- 
μεν, 

^. Ίνα ^ε μ^^ ^όξ«;Αεν λοι^ορίαις χεναις ταϋτα 
τοϋ άνίρός χατηγορεϊν, αυτόν εχεϊνον οΓς είπε τ^δς 
οιχείας ^υσσεβείας ποιησοααι |ΐάρτυρα. Τών γάρ ΙαΓΟδ δί^ηί&οαΐ, υηίβ^βηίΐί ηβπιρθ άίγίηίΐ&ίβηι 6( 
Ιιυηι&ηίΙ&Ιβιη ; Ώβι αυΐβιη 8β]αηο1& γοχ βίαιρϋοβιη 
6( ίηοοΓροΓ&Ιβιη Οβί Υβρί)! 8ΐώ8ΐ&ηϋ&ιη ρΓ8Βΐ)6ΐ ; 
νοχ ααΐβιη Κοτηο βοίαιη Ιιυιηαη&ιη οδίβηάίΐ ηαΐυ- 
Γ&Π1 : ίάβο €1ΐΓί8(ί ^βηίΐηοβηι, ίηςαίΐ, ηοη &υ(6ΐη 
Οβί, Υίτ^ίηβηι οοηβίβη ηββ6886 68ΐ, ηβ ίοΓίβ ηο. 
1)18 αοοίάαΐ υ( Οβί ΥβΓΐ)υηι ρΓίηοίρίυηι βχδίβίβηάί 
6χ 88ηβΙ& ΥίΓ^ηβ &βββρβΓϋ ; &(ςΰ6 ί(α ρηιΐ8 ^βηί• 
Ι&ιη 6886 ηι&ΐΓβοι ςααοι ΐΐΐβ ςυί βχ βα ηαΐαδ 68(, 
οοη&Ιβή οο^&πιαΓ. • 4. Νβ αυίβηι γίάβαπιυΓ γ&ηίβ ϊη3ΐΐΓΐί8 8ίο Ιιοηιί- 
ηβπι ρβΓ86(ΐυί, βυηι ίρ8υηι ρβΓ β& ςυββ άίχίΐ^ ρπο- 
ρπ8Β ίαιρίβ1&(ί3 Ι68(βπι ί&οίβοιυδ. 5υί8 βηίηι οο^ϋα- Ιίθηί5ΐ13 οηΐηβΟΙ αροδίοΐίοατυηΐ (ΙοοΙτίηαηΐΟ] Πΐβ- (;; άποστολιχών ^ι^αγ^α'των χαί παντός αγίου /Αν^/Αην ηιοή&ιη (τ&η8^688υ8 6( 6υίυ8ΐί1}6( 8αη6(ί, ίη ογ- 
11ιθ(1οχοΓαπι βοοίβδία πιυ1(&8 ίβΐίαβιηοϋί ρροοΙ&ηίΑ- 
τίΐ Τ0668 : « Νοη ρβρβπΐ, ο ορϋιηβ, Οβυηι Μ&πα, 
9βά Ιιοπιίηβιη ρβρβηΐ άϊγίηίΐαϋδ ίηβίρυηιβηΐιιπι. 
ΕΙ ίη &1ϋ8 ΓϋΓδαηι ηυ^&ΐοηίδ ίΓΓ6ρΓ6ΐΐ6η8ί1)11βηι 
ΜαΙτβηι ^βαΐίυηι άίίβ &δδίηιί1&(. ^ϋά&ί^&η1 βηίαι 
ββηίβηΐί&πι &πιρΐ6χυδ^ ηοη Υ6γ]:>ο οαΓηβηι ίαβίυπι 
6886 &1)8θ1αΐ6 άί66ΐ)α(, δβά ίη ςαοάαπι Ιιοηιίηβ ίη- 
1ι&1>ίΙ&88β, υ( ίη αΐίςυο ρΓορΙιβΙ&Γυπι βΐ δίΜ Ιιυηο 
ρΓορηυπι ρβοαίίαπί &ηΐ0Γ6 ίββίδδβ ; βΐ βδδβ ({υίάβηι 
-οιΐίυηι Ρίΐίαηι, αΐίΰπι γβΓΟ άίβί, ηβςηβ βδδβ ^βηυί- 
ηασι Ρϋίαηι, ββά αάορίίγυπι ςιιί ίιοο ηοηιίηβ άί- 
06ΐ)&(αΓ, ^6δυη1 ΟΙιηβΙυηι. Ιηάβ άίοΐαηι βδδβ άαοβ 
βδδβ Γϋίοδ, ηβςαβ ηηαηι (&η1αηι. ΙΙαςηβ δ^ηοά&ϋ τ;ί$ς εαυτοϋ διανοίας ύπερορίσας, έν τ^ τών ορθοδό- 
ξων έχχλησία πολλάς τοιαύτας εξεβόησε ^ωνάς* 
« Ουχ ή-εχεν, ω ]9ε'λτιστε, Μαρία θεόν, άλλ' ετεχεν 
ανθρωπον θεότητο; όργανον. » ΚαΙ έν έτέροις ποΰΐιν 
^ληνα'^ροις άνέγχλητον μητέρα Ελλήνων θεοΐς έπει- 
ναγων. *Ιου^αϊχόν γάρ άνα^εξάριενος ^ρόνηρια, ου 
τόν Αόγον σαρχα άτρέπτως γεγεν^ζσθαι έλεγΓ/, άλλ* 
ει, τίνα άνθρωπον ένοιχ;!^ σο(ΐ, ώς εις Ινα τών προ- 
φητών, χαι ΐ^ιοποιείσθαι τοΰτον έξαιρε'τω αγαπήσει* 
χαΐ είναι ριεν άλλον υίόν, άλλον ^ε λέγεσθαι μν», μ-η 
είναι ^ε γνήσιον, θετόν ^ϊ υίόν τόν λεγόρενον Ίη- 
σοϋν Χριστόν* εντεύθεν ^ύο Υίούς, χαΐ ριη ένα, 
)^γεσθαι είναι. Όθεν της άρχιερωσΰνης έχβάλλεται 
"ψη^ω [συνο^ιχ^] χαι |3ασιλιχώ νευ/χάτι* χαΐ τι^ν 8υ£ΓΓ&§;ίθ 6( Γ6£;ί& ΥοΙυηΙ&Ιβ βρίδβορ&Ια βχρβΠϋαΓ ; 1% "Οασιν χατα^ιχασθεΐς οΐχεΐν της μελλούσης τών βΐ Ο&δίπι ίη1ι&1)ίΙ&Γ6 ^υδδυδ, ίαΙατοΒ ίηιρίοΓυηι ροβ- 
η» ρπΒίαάίαπι λοοβρί!, δυ& ρΓορηα άβηιβηΐία &1>- 
βηπιρίαδ β( ίη δβ αάίηιρίβηδ ίΠυά ΑροβΙοϋ ΟΓ&βυΙυηι: 
ΟΗΟΓΗτηάαηι Λοηιίηιιτη αιΐρχ ψηαηφζΐβ άηοηηΐ αά 
έ2αΐ7ΐηα<ιΌη677ΐ.8ιΐδβΐ!&γίΙ βηίηι ίη ίΐΐηπι Οβυδ δρίτί- 
Ιυηι Ο^ΓίΙΙί Αΐβχ&ηάιί» ρ&Ιτί&ΓοΙιβΒ ; ςαί &(1 ίρβυπι 
ΝβδΙοήαηι βοηρδίΐ, βαπι ίη ΟΓΐΙιοάοχοΓαηι βάβηι 
ίιηρβ1ΐ6η8 βΐ ΙιοΓίαηδ υΙ Οβί Μ&Ιτβαι δ&ηβΐίδδίαχαηι 
Μ&τί&πι ηοηιίη&ΓβΙ αο οΓβάβΓβΙ. Οαηι &α(βηι ρΓββί- 
1)08 ηοη ββάβΓβΙ, &1(6Γαηι ταΐδηδ ηιίδίΐ βρίδίοΐαηι ; 
βοητίλάίοβηΐβ αυίβηι ίΐΐο^ οοηγοο&Ιατ ροδίβα Ερίιβ- ασεβών χολάσεως έ^έξατο τα προοιαια, παρανά- 
λωμα τ13ς οίχείας ^ρενοβλαβείας γενόμενος, χαΐ 
έ^' έαυτώ πληρώσας τό άποστολιχόν έχεΐνο Λόγιον, 
ότι Τινών οοΦ^ρώ'κω'Λ αί άααρτίαι πρό^ηλοί εΐσι, 
προάγονσαι εις χρίσιν• *£ξηγειρε γάρ ό θεός χατ' 
αύτοϋ τό ττνεϋμα Κυρίλλου πατριάρχου Αλεξαν- 
δρείας, χοιΐ γράφει προς αυτόν Νεστόριον, εις την 
όρθό<Γοξον έμβιβάζων πίβτιν, χαΐ θεοτόχον τι|ν άγίαν 
Μαρίαν παραχαλών ονομάζιιν τε χαι ^ρονεΐν. Ώς 
Λ ούχ ένε^ί^ου, έτερα πάλιν ϊπεμψε γράμματα* 
άντιλέγοντος ίε «ύτ•ϋ, χαΐ προς ταϋτά σΟνοίος έν 37 ΤΗΕδΑυΒΙ 1.ΙΒ. IX. 38 Έγίσ^ συγχοοτβΐται, χαι παραπιαττΕται ιχιΓσι 
>'εστόρΐ04 ΐΐΛροί του έπαρχου τ^ς πόλίως χαΐ έτβρων 
πολλών. 

β'. θιο^όσιος ^< ό νέος τάς ^ξνίας τότβ τ^ς |3ασι- 

λβίας Ινίχζιριστο ' χ«Ί προή(Γ|»(υιν Ιν ταύτη τ^ 

τρίτιρ συνόλω Κύριλλος *Αλ•ξαν^ρ(ίας, Κιλβστΐνος 

"Ρώρης (1), Ίονβινβίλίος *Ιιροσολύ|χων, 'Λχάχιος 

Μιλιτη'Λίς. Και χαθαιριΓται μέν Νβστόριος, χυ• 

ροΰνται ^• χαΐ αί προγκ/έττιραι ^ύο σύνοδοι, τέλιιόν 

Τ€ «ντον χαΐ Ινα Υίόν Ιν θιόπητι, χαΐ τέλιιον έν 

«»θ|Μ>ττόη3Τΐ όμολογοϋσι, χαΐ ίνα χαΐ ου ^ύο Υίούς, 

Μ ς ^νλοΐ ό παρ* αυτών έχ^ωνηθιΐς όρος - χαι ούτο»ς 

Ϋ σννο(^ος «ιτολύιται, Ιωάννου ^ϊ του τϋς * Αντίο-• 

;ΐ^<£ας, χαΐ Θιο^ωρήτου Κύρου άνΟιστα/λένων τώ 

ρΜΕχαρίω Κυριλλω^ χατά ΐτρό^^ασιν του ^οχιιν χωρίς 

ατλΓών (χ^ννηΟ^ναι τόν όρον, χαέΓοι γβ του ^ιγοίλου 

Κνρίλλου ΙιτΙ πολλάς ηριέρας ιχ^ιξααένου αυτούς, 

τ^ ^1 άληθιία Ιριστιχώς προς αυτόν χαΐ ούχ ορθώς 

^ιορκι^ων, ριτέβαινον χαι αυτοί άσύρι^ωνοι προς 

τά ί^ιοι, πολλά ρκταξύ Οορυβήσαντις* ως χαΐ θ•ο- 

^ώρητον χατά τών ^ώ^ιχα χι^αλαιαιν Κυρίλλου έτιρα 

^«»^ιχα «υνταξαι χβ^νάλαια* χαΐ πάλιν αυτόν Κύριλ- 

"λοίν προς τκΰτα «πολογήσασΟαι, χαι (^ιόντως τά 

Ι^ια συστ^σαι χχ^ρβίλαια. βιο^οσίου ^( βασιλέως 

ΤΛϋτα /πι/νωχότος, χαΐ χιννθέντος χαΐ χαθ' έχατέ- 

ρων /Μν, ρ^λιστα ^ι χατά Κυρίλλου του ιν άγέοις, 

πίαπτται ένταΰθα Άχοιχιος ό Μιλιτηνης άνήρ θβο- 

σ<€ι^ς χαΐ λόγιος, ιις άχρον έληλαχώς (ύλαββίας, 

χαΐ τά τ^ς συνόδου ίμψκΆζα τω βασιλβΐ, χαΐ τόν 

τούτου χαταστιλλλί Ουριόν* χαΐ τά Ιχ^ωνοθίντα τό 

χΰρος λαριβάνουσι * χαΐ Κύρι))ος ιις τήν ι^ίαν άτταί- 

ΟΜ πόλιν* χαΐ ίνωνιν οΐ ^ιιστώτβς δέχονται. 

(1) ΡβττβΓβηβ ΟΓάο. Α 8υιη δγηοάαβ βΐ &(1 νβηίβηάαιη ίηνϋαΐατ Νββίο- 
Π113 αϊ) οίνϋαΐίβ &ο1ιί6ρί8θορο βϊ ιοαίΐίδ αΐίίδ. 

5. ΤΙΐ6θ€ΐθ8ία8 νβΓθ]αηίθΓ (ααο ΙβπιροΗβ ίιηρβ- 
ΓΗ 1ι&]36η&8 Ι6ηβ1)&( ; βΐ Ιιυίβ βτηοάο ρΓβίαβηιηί 
β^ηΐΐαβ Αΐβχ&ηάηοθ, εοΒΐ68ϋηυ8 Κοιηββ, ^υνβη&1^8 
ΗίβΓθ8θΐ7ΐη«, Αοαοίαβ ΜβϋΙβη». Ε( άβροηίΙυΓ ςυί- 
άθΐΏ Νβ8ΐθΓία8, οοη&ΓοααηΙαΓ άυβθ ρηοΓββ 87ηο(ϋ, 
ρβΓΓβοΙαιηςαθ ίρ3υιη βΐ υηαιη ΡιΗτιπι ίη άίνίηίΙ&Ιθ 
6ΐ ρβΓίβοΙυιη ίη 1ιαηι&ηίΙ&(β οοηβίβηΐιιτ, βΐ υηαιη 
ηβςαβ τβΓο (1ηο8 Ρϋίθ8 689β, η( ηι&ηίίββίαΐ ρΐΌοΙα- 
ΠΙ&1& &1> ί11ί8 άββηίΐίο. Αίςυβ ίία 8θ1νϋαΓ β^ηοάοβ. 
Ιο&ηηβ8 Υ6Γ0 ΑηΙίοοΙιίβΒ, βΐ ΤΙιβοϋοΓβΙαβ Οττί 
1)6&Ιο €7η11ο Γ68ί8ΐ6ηίβ8 8υΙ) βο ρΓ8Βΐ6χ(α φΐοά 
8ίηβ ίρ8ί8 ρΓΟβΙ&πι&Ια βδ86ΐ άββηίϋο, άυηι Ι&πιβη 
Β ηι&^ηη9 0}ΤΓί11η8 βοβ ρβΓ ηιυΐΐοβ άίββ βχβρββί&β- 
86(, Γβίρβα Υ6Γ0 οοηίβηΐίοββ ηβο τβοΐβ βΓ^α ίΐΐυπι 
86 1ια1>6η(68^ &1)ίβΓαηΙ βϊ ιρβί (ϋβοοΓάβι αά ρΓΟ- 
ριίοβ ββηβυβ^ ηιαίΐυηι ϊηΙβΓβα (υηιαΗυιη 6χοί(&η• 
\λβ; ίΙα τιΐ ΤΙιβοάοΓβΙαδ 6οη(τ& άασάββίπι Οττϋϋ 
βΑρί(& αΐία άυοάββίαι οαρίΙ& 6οηιρο8υ6Γϋ, θ( ηιτ- 
808 ίρ86 ε^πΐΐαβ &ά βα κβ άβίβηάβΓϋ, οοηιηιοάβ- 
φΐθ ρΓορΓίΑ 8ΐ&1>ί1ί6ΓίΙ ο&ρί(α. ΡοΒίςα&ηι ααίθηι 
ϊαιρβΓ&ΙοΓ άθ 1119 ιηοηί(α8 β^Χ, ίη β08, ρΓ8Β86Γϋηι 
τβΓΟ ίη 8&ηβΙοιη Οττίΐΐηπι ίτ&Ιηβ 68ΐ• Οα&ρΓορΙβτ 
αά βππι ηιίββαβ β8ΐ, Α6αοίιΐ8 ΜβΙίΙβηββ, νίΓ ρίιιβ &β 
άοοίυβ, ίη 8ηηιηι&ηι ρΓον6ο(η8 ρΓαάβηΙί&ιη, φΐί 
&β(& 87ηο(1ί Γβ^^ί άββΙ&ΓανίΙ 6]ϋ8ςυ6 αηίηιυπι οοιη- 
ρο8αίΙ ; βΐ ςυοΒ ρΓ06ΐ&ηι&(& ία6Γ&η(, νίιη αοββ- 
ρβΓβ. €7τί11υ8 γβΓΟ ίη ρΓορή&ηι Γ6(ϋίΚ οίνίΐαίβηι ; 
6^ ςηί άίδβοΓ(1&1)αη( αηϋαίβηι τβοβρβΓβ. 

α ΝΙΟΕΤ^ ΟΗΟΝΙΑΤ^ 

ΕΧ Ι,ΙΒΚΟ IX 

ΤΗΕδΑϋΚΙ ΟΚΤΗΟΒΟΧ^ ΡΙΒΕΙ ΠιρΙ Ευτυχούς. ^ 

α. *£ν τω χρόνω τι^ς βασιλιίας θιο^οσίου του 
νέου {ν τις χατά τήν |3ασιλί^α πόλιν άρχιααν^ρέτης, 
ονοριαζό^ανος ρι^ Εύτυχ^^ς, ^όγούριινος <Γίι /λοναοτη- 
ρέου, ό πρώην ρ^ υπό τόν δρον του έβ^όριου 2ν, 
χαΐ τ^ς Κωνβταντινουπόλχως Ιξω ^ιέχιιτο, χαΙ} τοΰ 
'Ιώβ ιπιλέγτΓο, νΰν ^• ιντός αύτη ς όραται, χαι τςί 
τον άγιου Μωχέου νιω 9υνο/χορ<ΐ* χαΐ τι^Αώντακ Ιν 
αντώ Φαύστος χαι Δα).ρι«τιος σύν *Ισααχέω, ως 
^ιξαριένης <ς ύστερον πλατυσριόν τ^ς Κωνστοηττι- 
νουπόλβως ποψά τοΰ αυτού θιο^οσίου, ύ^* ου χαΐ τά 
χερναια ηΐχχ τ^ς βίύτβς ^ασιν πόλιως ^ι^ η/αρών Ώβ ΕηΙ]ί€Κβΐ€. 

1. Κβ^αηΙβ Τΐιβοάοδίο 3αηίθΓβ, ίη υΓΒβ Γ6β^α 
νβΓ8&1>&ΙαΓ ςτιίάαηι &Γο1ιίηιαη(1ΗΙ&, Εοΐ^οΐιββ ηο• 
ηιίηβ, ιηοη&δίβπο ααΐβιη ρηβίβοΐαβ, ςαοά ςηίάβηι 
ρήαβ ίη 8βρ(ίπιί 6ηί1>α8 θγ&Ι 6ΐ βχίτα Οοηδίαηΐίηο- 
ροΐίηι ^&^θ^I 6( άβ Ιο1)ί ηοηιίηθ άίοβ6&(αΓ : ηυηο 
αιιίβηι ίηΐΓ& ΏΓΐ)6ηι γίάβΙαΓ 6ΐ βληβίί Μοοϋ Ιβηι- 
ρΙο οοη&ηβ 68ΐ ; 6( ΙιοηοΓ&ηΙαΓ ίη βο ΡαοΕίαβ β1 
0&1ηι&ϋα8 οαηι ΐ8&&οο. ΒβοβρίΙ βηίηι ρο8ΐ6& &1> 
ίρ80 ΤΙιβοάοΒίο βχίβηβίοηβιη άοηβΐ&ηΰηοροΐίβ, α 
ςαο, υΙ &ίαη1, ΐ6ΓΤ68(Γί& υΓΐ>ί8 Ιιμίαβ ηΐ0Βηί& ίηϋτα 
(ϋ68 86χ&^1& βΓβοία 8αη(. Αη υογα βίΐ Ιιμο ϋκοΜΐ 39 ΝI^ΕΤ^Ε ΟΗΟΝΙΑΤ^Ε 40 ηοη αβοατ&Ιβ 8θίο. ΙιηρΓθ1)υ8 ί£;ί(ΰΓ ΕαΙ^οΙιβΒ 1)1α8- Α άνι^ερθίναι εξέχοντα• βι Λ χβΐ α\το$•ίις 6 λό'/ος ρΐιβιη&ηβ άίο6ΐ)&( δβ 8βίΓ6 Οοιηίηιιιη ηοδίηιιχι ^β- 
βαιη 01ΐΓί8ΐααι βχ (1υ&ΐ3υδ οοηδίϋίδδβ ηαΐαηβ £ΐη(θ 
υηίοιΐ6ΐη, βχ υηίοα υθγο ρο8( υηίοηβιη ; 6ΐ δοηο- 
Ιίδβίιη&ιη ςυίάβιη ΥΐΓβίηβιη οοη8ΰ1}8ΐ&η1ΐαΐ6πι ηο- 
1>]'8 6886; ςυί &ιι(βιη βχ β& β&τηβιη ΓβοβρβΓ&Ι, Οβιιιη 
ΥβΓΐ)ΐιιη ηοη ηοΜβββδβ οοη8ΐι1)8(&η1ί&1βιη. ΟοΓροβ 
βηίπι, ίηφίϋ, ΟΙιτίδΙί οορρυβ άίβο, ηοη 3&ηι βκ( 
βΟΓρτίδ Ιιοπιίηίβ. Ιϋίαβ &ηιίβυ8 β1 ί&ιηίΐί&τίδ Ευββ- 
1)ίαδ ΏοτγΙβε^ βρίββορυδ ββΒρίαβ ίΐΐαηι ΙιΟΓί&Ιαβ βδΐ 
ιι( (&1ί& άος^ιηαΐα Γβεί» βάβί βοηΐΓ&Γί& ηοη άίοβΓβί ί 
βηπι ααΐβοι ίΐΐαοι ίαιπιυΙ&Ι^Πβοι ββρηβΡβΙ, Ρΐα- 
τΐαηο Ιηηβ ΙβηιροΓΪδ εοηδί&ηϋηοροΐίβ ραΙτί&τοΙιβΒ 
άβηηηϋανίΐ. 
2. Οαί βυπι Ευΐ^οΐιβη αά Ββ γοο&δδβ^ ^Λτβτη ηηα ούτος, κχριβώς ούχ ΐσυ/Αΐ. Ούτος ούν ό δείλαιος 
Εύ^^χ^)ς β\ασψτ,ιιώ•^ ίΧν/ζν (ΐ^ιναι τον Κύριον 
ή|Αών Ίι;σοϋν Χριστόν ιχ ^ύο ριιν μύσεων προ τ^ς 
ενώσεως, μι&ς ^ε ^ετα τ^ν ενωσιν* χαι τήν μη 
ά^ίαν θεοτόχον ό^οούσιον νμίν ύπάρχουσαν, τον ^1 
εξ αύτη ς σαρχωθεντα βεόν Λόγον ούχ ό^οούσιον 
Τίμΐν, ΙώμΛ η^κρ, ^νσΐ» λέγω το τοϋ Χριστού σώμα, 
ούχέτι ^έ χαΐ σώμα ανθρώπου. Τούτ» γΟ,ος χαΐ 
γνώριμος ών Εύσέβιος ό Δορυλαίου επίσχοπος, πολ- 
λοίχις παριρνεσε μίι τοιαύτα λέγειν αλλότρια τίίς 
όρΒ^ς δόγματα πίστεως* όρων ^ε α^εταβέτως Ιχοντα, 
Φλαβιανω προσι^τν^^' "^^ τιβνιχαΰτα ιτατριάρχτρ 
Κωνσταντινουπόλεως . 

β\ Ού ριεταχαλεσα^νου τον Εύτυχε'α, χα'ι μίτίί βηΐη ί1>ί ΥβΓβαηΙβ βρίΐΟΟρΟΓυΐη 87ηθάθ βχαααίη&β• β "^^^ εν^ν/Αούσυς των επισκόπων συνόδου τό πράγμα 8βΙ, Ευΐ^οίτβδ δβ βοηάβηιη&Ιαιη νίάβηδ, ουίάαιη 
ΝοΕηο ηοηιίηβ, βΐ (υηο Ιβηιροπδ βοηβυΐί βΐ ΟΙΐΓ^δ&' 
ρΐιο βαΙ)ίου]&πο βο^οηιβηΐο Ζ7ηι1)66 ίρδί βοηδβη- 
Ϊίβηϋ1)υ8 ρβΓ8ΐι&8ί( ιιΐ ίηιρβΓ&ΙοΓβηι άβ ϋ» ςιι« αά 
ίρδυηι Βρββ(&5&η{, οβιϋοΓβηι ΓαοβΓβηΙ, α ρ&Ιηαι^ 
βΐια οι&ΐβ 1ι&1>βη νίΓυηι ρίιιιη βΙ]ϋ8ΐυιη.0αο ΐ&οΧο, 
ΡΙοΓβηΙίυδ ρ&Ιήβίιΐδ α βοηβυΐίΐ^αδ β1 ρΓθοοηδα1ί1)υ8 
ιηίδδοδ 681 8688υΓα3 ίη Ρΐανίαηί δ^ηοάο Ευΐχβΐιβηι* 
ςυβ ίη]αΓία τβχατί ηοη ρβΓπιίδδυΓαδ. δββηηιΐο 
ίβίΙϋΓ δίαΐαίο βχαπιίηβ, ηια^ίδ βΐίαπι ςυαηι ρπυδ 
ηιαΐ» άοβίπηβθ οοηνίοίαδ ββΐ ΕυΙ^οΙιβδ βΐ δαοβΓ- 
άοΐίο άβροδίΐϋδ βδΐ. 86ά Νοηιυδ β1 ΟΙΐΓ^δ&ρΙιίυβ, 
Ιβτί ίηιρβΓ&Ιοπδ αηίηιο α1:>υ8ί8, βυπι 8.(^(1υx6^β υ( 
βγηοάυηι ]αΙ)βΓβ( ϋβή Ερίιβδΐ 6( 3υ(ϋοαΓί δαηοΐίδ- (ιςτίΐσαντος, ί<Γών Ευτυχής χαταχρινόαενον εαυτόν, 
Νόμον τινά χαλού|:Αενον χαι ύπατον οντά χατ' έχιΐνο 
χαιροϋ, προς ^ϊε χαι Χρυσα^ιον χουβιχουλαριον τόν 
έπίχλν;ν Τζούαβαν ως ό/ΑΟ^ρονας, Ιπεισι τω |3ασιλεΐ 
γνωρίσαι τα χατ* αυτόν, ά^ιχεϊσΟαι παρά τοϋ πα- 
τριάρχου λέ'/οντας άν^ρα θεοσε6^$ χαι ^ίχαιον * ού 
7Γ/ονότος, επετράπη φλωρέντιος πατρίχιος από 
υπάτων τε χαΐ έπαρχων συνε^ρεϋσαι πζ χατά Φλα• 
βιανόν συνό(^ω, χαι μτ} περιι^εΐν ά^ιχούρίλνον Εύτυ- 
χέα. Ζητήσεως τοιγαροϋν προβάσης δευτέρας, ααλ- 
λον η πρότερον Ευτυχής ήλεγχθη χαχο^οξών, χαΙ 
αυτόν Φλωρέντιον έσχηχώς χαταψη^ιζόμ^ον, εξ- 
έπεσε της ίερωσύνης. Άλλ* οί περί τόν Νόαον χαΐ 
τόν Χρυσά^ιον, άποχρησά^ΐλενοι τ$ τοϋ ]3ασιλε'ως δίπίαηΐ η&νΐ&ηΐΙΠΙ ουηΐ Ευΐ^οΐΐβ άβρΟδίίο, 3αάί- ρ χου^ότητι, χελεϋσαι τίαριστίίνΛσαν αυτόν εν Έ^ρέσω βαηΐβ ΟίοδοοΓΟ Αΐβχ&ηάηββ ουηι Ευΐ^οΐιβ βοηδεη- 
ϋβηΐβ, ρρδβδβηΐβ βί Β&Γδυηιο ρΓβδΙ^^ΊβΓΟ βΐ αιοΐιί- 
ηι&ηιΐπία ουίαδάαηι ίη Οηβηίβ ηιοηαδίβπί, ςυί ιιΐ 
θΓ(1ιθ(]οχυ8 1ιαΙ)6ΐ)αΙυΓ νίΐαςυβ ίΓΓβρΓβΙιβηδί^ίΙίδ, 
βυπι (αοιβη αϋυδ ββδβΐ Ευί^οΙιβδ ςυο&ά ΙιβΒΓβδίαι ; 
ρΓΦβδδβ &ΐιΐ6ηι 83τηο(1ο ΟίοδβοΓυιη ΑΐβχαηάπβΒ, ^α- 
νβηαΐβπι ΗίβΓΟδοΙ^ηίδΒ, ΤΙι&Ι&δδίυηι ΟφβΟΓ», Εοδβ- 
1)ίαπι Αηο}Τ£β ίη 6&1&1ί&, Βαδίϋυπι δβίβυοί» ίη 
Ιδαοτία, ΕαδΙ&ύιίαηι ΒβΓ^Ιί : οοιηθοιςαβ αυεΙοΓί- 
ΙαΙβαι β( (ϋοπιίη&Ιίοηβηι ΌΐοδοοΓυηι 1ΐ£ΐϊ)βΓ6 ; αϋβδδβ 
6ΐ ΡΙ&νίαηιιηι ΟοηδΙαηΙίοοροϋδ, 6( Ευδ6ΐ)ίι:ιπι Οο- 
τγΙ^Ά, ηίΐιίΐ 603 α^βΓβ Ιαπιβη &ιιΙ άίοβΓβ, υ( ηοη 
ΙιβώβηΙβδ ^υάίο&ηΐίαηι οτάίηβηι δβά αΙίοΓϋηι βχδ- 
ρββίαηΐβδ δυίΓΓ2ΐ^ί&. ςαοηίαηι, ίηςαίΐ, β& ςυεβ αϊ) 
ϋδ άββίδα δαηΐ, ηυηο ]υ(11οαηΙηΓ. γενέσθαι σύνολον, χαΊ χριθήναι τόν άγιώτατον Φλα- 
βιανόν |ΧΕτ' Ευτυχούς του χαΟηρηριένου, ^ιχάζοντος 
Διοσχόρου τοϋ ^Αλεξανδρείας όαο^όξου τω Ευτυχεί, 
παρόντος ^ε χαΐ Βοψσουμά. πρεσβυτέρου χαι αρχι* 
]ΐαν^ρίτου τινός των χα^ά την 'Εω ριοναστηρίου, 
όοθοοόξου μεν υπονοουμένου χαι ά^επιλήτττου τόν 
/3ίον, άλλου Λ τήν αιρεσιν Ευτυχούς υπάρχοντος• 
προει^ρεύοντας μεν είναι τ^ς συνόδου Διόσχορον τον 
Αλεξάνδρειας, 'Ιουβενάλιον τόν Ιεροσολύμων, θα- 
λάσσιον τόν Καισαρείας, Εύσέβιον τόν 'Κ'/X'^ρΛς τ?ς 
Γαλατίας, Βασίλειον τόν Σελευχείας της *Ισαυρίας, 
Εύστάθιον τόν Βηρυτού * τήν <ίε ιτάσχν αύθΓ.'τίαν 
χαι χυριότητα τόν Διόσχορον εχειν* παρ είναι ^ε χαΐ 
Φλαϋίανόν τόν ΚωνστοΕντινουπόλεως, χαΐ Εύσέβιον 
Ο τόν Δορυλαίου, ήσυχάζειν μέντοι χα'ι λέγειν μη<ίεν. ως μή διχαστών επέχοντας τάςιν, αλλά τήν των άλλων ίχ^εχομένους ψη?Όν, επειδή τα παρ' αυτών ^ησι, 
χεχριμένα νύν ^οχιμάζεται. 3. δ^ηοάο ί^ίΙαΓ 6οη^β§:αΙ&, ίηςτεβδαβ ββΐ Πα- 
τίαηιΐδ ίαηςυαοι τβιΐδ, βΐ 86(ϋ1 ςαίηίοδ ; νίοατϋ 
ααίβηι ίβοηΐΐδ δαηοΐίδδίηιί Κοπι6β ΡαροΒ, ^α1^υ8 
βρίβοορτίδ βΐ ΗϋαΓίαδ άίαβοηαδ, βρίδίοΐαηι 6]υ8 
άοβ^αΐίοαπι αά 8}Γηοάαηι άίΓββΙααι ρροΓβΓβηίβδ, υ1 
βαΙβ^βΓβΙυΓ ρβΙίβΓβ; ΟίοδοοΓίΐδ ίά ηοΐαίΐ βοηοβάβΓβ. 
Εαΐ^βΐιβ ροΓΓΟ ίηίΓοάυβΙο, βαπι Οίοδοοηιβ ίηΙβΓΓΟ- 
Ι^αγίΙ ηυηι δχηοάο Νίοοβη» βΐ β^ηοάο ΕρΙιβ^Νΐηββ 
αάΙιΚΓβΓβΙ ; ςαί αΙ)ί Γββροηάϋ δβ αάΙιηΓβΓβ, ηίΐιίΐ 
αηιρίίαβ β^ϊ άβ Ιι&Γβδί, 86(1 ίία ΙοοαΙυβ βδΐ : Οαο- 
ηΐαηι Εαΐ7β1ΐ68 άϊοϋ δβ Νίβαη» βΙΕρΙιββίηΦ Βγαοάο γ'. Τ^ς συνόδου τοίνυν άθροισθείσης, εισήλθε 
Φλαβιανός ως χατάχριτος, χαΐ έχαθέσθη πέμπτος. 
Οί ίε τοποτηρηταΐ Αέοντος τού άγιωτάτου πάπα Ρώ- 
μης, Ιούλιος έπίσχοπος χαΐ Ίλάριος ^ιάχονος, επι- 
στολήν αυτού ίογματιχήν τ^ συνόίω πεμ^θεϊσαν 
πρβ^εροντες, ήξίουν άναγνωσθίναι ταύτην • α>Χ οί 
περί Διόσχορον ού συνίχώρησαν. Ευτυχούς ί' εισα- 
χθέντος, 6 Διόσχορος ηρετβ τούτον ει συντίθεται 
τη εν Νιχαία συνόίω χαι τ|| εν Έ^έσω σ-^ν ταύτΐ3 . 
Τού Λ είπόντος συντίθεσθαι, περΊ της Λίρέσιως 
ούίβν επολυπραγμόνησι πλέον, άλ).ά ίιελάλησε 41 πκβλπιιι ιΐΒ. IX. Νιναι'α ΗΚ ?$ ή> Έ^ί»» «ννάΐ^, ο^ββ^οξον αΟτΑιι 
ή'/β-ψιΟκ, «"Ί 'ΐ; ίίρΜΤΛΡβς άςιη χ« τϊί Ιφχϋί 
χκϊ τβν (ίόυ {»να«ΐηρίον. Τα•^ΤΜ ίκύ^ώίβν; πκα- 
(ηιήαη» ύκογράψαι τ^ Ε'^πιχαϋ; οίβΜώτιι ιτάνταΐ 
χοΕί κντβν Βκο'IΌ'^}ΜΠ' (ίτ« ΐΓΐίλιν ίξ(ρήϊΐ)ση' 
'Επιι^π ί ΐΐ (ϊ >'(χαίβ[ ΐΓ^ϊ«ΐβ: χκί ή Ιντκϋβα 

ίιτβη, Β ζητιίν, ΐ χκινβυργιΐν τι, ΐ ΟΙλλ; άνκχι- 
ϊΐϊν ηιαί τί!( ιίκγβν; ηκϋν β,οΐνχιία;, ραινβντκι 
ίϊ φ/.αβιηή; ά Κ&ηντιοτινβυιιόλΐΝ;, χιιΐ Ε-^σί€ια; 
ό Α«ρ-^1αί4Μ βχιηιΐ«λ«ν κοί ΤΒ])«;(<Ι ;, γιτ((η6τι>ς 
ποο^ΐΐΐ ταΐς 'ΚχχΙΐνίαι; , κΐίοτρίον; α•ϊτούι 

Χ3ίΐη (ϊνκι. Ταύτη ίκγ'ΐ»^9β•„ κνχγχΒτι τον; 
ίϊ7ΐνι[^π«'>; €Ϊ; ί'/οαγη νπβγαχ'^κι χαατΐν ■ χα^ 
νττιαβν οίκν Ϊ6«ύ1ιτβ χαθνίβίϊιν Φλαβιανβ'ί χοί 
Κί9ΐ?ϊ»ν '/ρ*•)•";! Οτί/ρβψηι βντίϊ τ« χβϊ Β((_οσβ■^- 
Ι1Ϊ;- ^λαζιανο'ί ^ι ιϊ)τ«νΓΐ; 7ΐβ4; Αιόϊχο,οον ότι 
Πϋΐιιΐβϋιικί 71, ϊής ηιΐνβΐ ίϊίτιινι χκτ' «ντο», 
χκιοίαν τι ΐΓ3ίν«;, «βχή» τ» βκν«τ» παβιτ^ΐχιν, 
'Ρ.τίΒΟί ΐΐ γχια άτι Καβτβυυάς, α-ΐτάν ιταριιΐΐ^ιύ; 
έπί τ» ϋπΐ94»ί«κ[ «ρός τ« τι; *£&> ,αίαπ, χβτκ 
τχν «ίόν α;;>^>]4«ι« πκοινχΓίκΐΊ. ΧαΟιΐλι ^ί 
ΛιάπΕβαα; χαϊ θι«>ίώι»ίτβ)ΐ Κύριου, χαί Ί€» τ4; 
'Κΐΐΐ'νΐ;, χαί Ιόιιναν τ4; Άντιβ^ιΐκ;, χχΐ ιτίαου; 
τ«> βνβτολιχβίϊ, ΐΓοήτί; (οτίϊΤΒς• >χιιοοτόιιησι Λ κ»! 
ϊχι<9», ιΐ; 'Ρώαι;ν {χι πρί; Λ^τ^τη τβ* λΐί^κν (ν το!ς 
ί'. 'Α)α' (ϊ Τίβοντ-Μ λιιτβϊΓβ; θι»ί*9ΐβν τίϊ |9ίβν, 
Μκ,οχι»»; τι χαϊ η^^1;(ιο(x ποϊ; .Μητα τόν ίιαιύ- 
τκτΐν ίγρχ•^:η• χαΙ )_βΐ9» ά^αβιτθίίνιη τ^ν νύνβσβν 
η Κ»ιΐ9Ταντιιιβ'^«τβλΐι. Τ»1ννν χαί ^^ϊ)^).9βν (ν τι^ 
χΛτχ τ<ν Χαίχΐ^όιια ηιττΐ) νοώ τίς ά-^ίβ: μάατα• 
Βϊς Εϋ^ΐ,^ίχ; ίχ ;»» τ4ϊ ίϊίβϊοτκτ«ν «ρχβντυν 
ΆϊοτΛιβς ^ηίΐρίχιβ; βπΐ ύπβτβ» χ«1 βτβκτΐλιϊτίί, 
ΠίΛ/α^ιβ; ϊκα^^ζο; ποκιΤΜοίϊ», Τατιιαά; ϊπαβχο; 
ττόΐρκ;, Βΐ'/χά,υαίλβ; μΒγιττββς τ*» βιίΐ» ο^^ι- 
χί*ι>, ΙΙκαπιΓΛίβ; ρ«γι»τρβ;, Ιιτοιχί^ιος χίιιι;; τώϊ 
^ϊΗΐϊτιχλ», ΧΒΪ Γ(νι4/ιοΐ χόυκ; ίτρίίιίτωϊ• ίχ ίί 
τίίϊ ηίόΐνν σ'^νχϊ.τ,τιΧ'ΐη' ♦λωϊίκτΐ); ηατριχιβ; 
κπβ ΪΓα6^•»>, χαΐ νιηϊτοόϊ, σηχτωβ βίτΐ ύιτάτων χαϊ 
κχτρ(χί»)ϊ, ΙΙβΜΤΟγίνιΐΐ «:γο κτκοχ*» πάΐιαι;, 
'Λ-ΐΆ'/ΑΛίβ; άιτό ίιηίβ;/ΐι», Ρϊ-μακί; κιτβ ίτρκιττο- 
ϊίτ•ίϊ, χαϊ "ηλύγιβ; ΐπΐϊ ίπ^οχια» ΊΙΙνριχοϋ. 
ΤίΟΓΜϊ οίϊ τών ά^χόιΤων Ι«1 ίών β-^-/'<'ΐ~'*'->> 
χ«9ΐϊβήτοΜ η• τΛ μίΦ(ι ιτοβ τώ» χκγκΐύΛΐν η•/ 
ίτ/ίνί βννιαοτίίΐχν^ *χ ΐί«ϊ τβν ιύωνΟ^βν ^11ρο■^ί 

).«; ο Κλίνντηΐΐνϊνπ-όΐΜ;, χαϊ Μ«ΐιιΐ9ΐ ό ΆϊΤΐί- 
χιί«,-, χϋϊ θαΐάνσιβ; ό Καιηοιίας, χαί Στί^ανος 
• Έοίσβν, χαί «( ΙοιιιίΙ τίς «ϊΒΤβλιχΐ; χαί Πον- 
ηχίς χαί Άτιαν^ΐ χαί ββαχιχ)!; ΐιβικήβτΜς άνιυ 
Τϋϊ Πτ).αιιτηιη• ίχ Λ Τώ» ^ιξ[<ϋιι Αιότχβρ*; • 
'Λ-/ιξχ>ι}ρΐ(α;, χκΐ Ίΐνεηαίιος * ΊιροτοΙύιΐΜν, Κίν- 
τνλλος β τοπβττρΐηι Άναττανίλΐ η* θΐϊφκΐ.βνίχκς 
Πίτρβ; ό Κβρηΐου, χαί οι Ιβιπνΐ τΟ; Λϊ'/νπηαχβ; 
χαϊ τοί Ίλλυαιχβϋ χβΙ τ/ίς ΙΙαΙαιττίνη;. Ήνη ^ί 
ΓβτΓΟΓΚβιοτΒΐ τοΰ 'Ρώμΐΐ Πατ^^ανήβ; χαΐ Λβυχινιτιβΐ 
ίΐΓί<7χβπ«(, χκΐ Β«νΐ]ΐ«τιος πρινβντιρος, Παρίν 3ϊ χβΙ 
ΡλΙΗΟΐ.. Οι. ΟΧί. λοΒΜηιιϊ,οΓίΙιοιΙοχαιηβαιη ΙηίΜιηυι βΐ ΐλοβι^οϋο 
ρΓορηίηιιο ιποη&βΙβΓίί βιι1)βΓοα()οαβ όΪΒαιιια βιη 
ΒβηββιηιΐΒ. Ηΐβο ΙοουΙϋΐ οιίΓανϊΙ \ι1 οηιαβι β( ίριβ 
ΒαΓ$υιηα3 β]ιι3 ίοαοοεηΐίη βοΙϋΐΰπΙιεΓβηΙ. Οβίηιΐβ 
ηΐΓβυίνεΓΐ)υπι Γβείΐ: Οιιοηϊαιιι Νίϋβαα β^ηοίΐιιι βί 
ςαα ρπιΐϊ Ερίιε» 1ι&1)ί1α βγιιΙ ύεϋπίετυπί ηβιαίηΐ 
ΙίοΒΓβ αΐί&ηι Άάβία εχροαβΓε &ιιΙ ί^ιΚΕΓΒΓβ εΐ ΐιιηο• 
ΤΒΓε ςιιΜηυ&ιη αΐίιιιΐ, αιιΐ οιηαίιιο ιιιιείΙβΓβ άβ 
ηοΕίτα βαηοΐα Γείίςίοηβ; τίιΙεηΙαΓ αυΐβιη ΡΙ&παηιιβ 
ΟοαίΙαηΙίιιοροΙίϊ εΐ ΒϋβεΙιίιιι ΟοΓ^ΊβΐΒ κοαικίαΐί ΙιΐΓ• 
1>βηιιηηιιε εεείεκίίβ ΰκυβα ίυίβββι εοβ οηιηί Βαεετ• 
(ΙοΙαΙί είερίΐεοραΐϊ [1ϊ([αί1α1β (}ε^8^ιο^ εβββ ]αι]ίειΐ'' 
ΙΙ1Ι18, ΡοβΙςιι&αι β'κ ΙοειιΙυΒ εβίοοεβί) ερίβεοροι ϊα 
ηοη ίοηρίλ εΐιατία ιιιϊιβεηϋβΓθ ; κε άείηάβ ςιι&ίειη 
νοίϋίΐ Πανίαηϊ εΐ Εαβεΐιϋ ϋεροίίΐίοηβια ιεΓίρίίΙ. 

^ ειιί6ΐ3ΐι1)9εΓίρ3ί(ΒίΐΓ3ΐιιηα9.0ιιιη&υΙειιιΓ1&νίΒηυ9 
(11x15361 ΟίοιεοΓΟ, Ηεειιβο Ια, οαΐαε ειιαι ίΙΙβ ίεΓϋΙ> 
ςυο1εΙΚ&Ιίτιι1πβΓβρπηαίρίιιιιιε]ΐ]8ΐηθΓ[ίρΓ£ΕίΙίΙίΙ; 
αΐϋ τεΓΟ (ΙίειιηΙ ΟαΓβιιιη&ιο, ειιιη ειιιη α8βιιηιρ3ί8ΐβ1 
ίη βχίίϋιιιιι Βά οπεηίαΐβι Γβκίοαεΐ ίΐΙ)(1α<ί[ιιηΐ9, ία 
ί(ϊαεΓε ειιιη ΙηιείιΙ&Γί ^ι1Β«^>£ε, ΟβροιιιΚ ςυιχιιιβ 
ΟίοβεοΓΏϊ ΤίιβοάοΓεΙιιιη 0}-γϊ εΐ ΙΙιαιη Εάββββ βΙ 
Οοπιηυιη Ληΐϊοείιίΐε βΐ βΙϊοβ οηεηΙαΙβΒ ηιιί οιηαβ) 
&1)εΓαη(. 0Γ()ίη&νίΙ αιιΐβιη ρΓΟ Οοιηιιο Η&χϊσιιιπ]. 
Ευ3ε1>ΐιΐ3 αυίειη ΟοΓ^Ιειβ, ίικίε Ιυ^^ίβαβ Βοπικη νβ- 
ηϊΐ α(1 1,εοηβιιι ϊη ΙΙ&Ιϊείβ Γε^ίοηίΐιιιβ ιη&χίηιιιη)> 
ιτί Λοιίϊ»•^ Μϊξιιΐϊϊ. Ενα-ίβια; Λ ό &ηρ•Λκίη, ίΐαψν/ύ» 

4. Ηοο αυΐεαι (εηροΓβ Ο'οιη Τΐιβοάοβίαι εχ ίλο 
νϊ(3 ιηϊςΓαβΕβΙ, ΜαΓοίαηιΐΒ εΙ Ρυΐοΐιεπα Λά βαηείϊϊ- 
^ Βϊιηιιιιι ΙηοαείΕ ΒΰπρΒθτε ; εΐ ^IIΕβ^^ «ϊ'ηοΐΐυιιι Οοα- 
' ιίΒηΙίηπροΙίιιι εοητοεΒΓί,ΤυηεϊβϊΙιίΓΟΙίΐΙοειΙοαειιι 
ίη τβπΕΓαίκΙϋΐη βαπεΙκ ηΐΑΓίγΓΐβ Ευρίιβιηΐη (ειη- 
ρΐιιιη ΕοανβαβΓε εχ ί11ιΐ8(ΠΒ3ίιηΪΒ ηαίΐΐεπι ρΓηΓβοΙίβ 
ΑηαΙοΙΙυβ ραΐΓίεί<ΐ3 ε εοπϊΐιΐίΐιαι βΐ βζβΓείΙιιβ άυχ^ 
Ραΐΐ&άίυβ ρπΒίοΓϋ ρΓκίβεΙιΐΒ, ΤβΙίΒονκ υΓϋίβ ρΓβ^ 
ΓεΒΕυβ,νίοοπίΒΐΙιΐΒ ίΙϊνίποΓυπι οίβοϊοηιιιι ιη&βίβίΒΓ, 
ΗαΓΐίϋΙί5ηιακί5ί6Γ,5ροΓΒ•ϋιΐ3(]οιΐ]68ΐίΕοηιπιοοηΐ69, 
εΐ Πεαείΐιΐίιιβ ρηναΙθΓΐιαιεοιιιβ3;6Χί11υιΐΓί1)ΐΐ8αϋ- 
Ιοηι ΒεηαΙοπϋϋΒ ϊΊογβοΙϊιιβ ρΒίτίοίυβ εχ ρΓκΤεεΙΐι 
ε( οοη3υΙίΙ>α3, βεηαΙοΓ εχ εοηβυΐίϊιυβ βΐ ρΒίτϊεϋι, 
ΡΓΟίο^επεβ εχ υΓΐιί3 ρπβΓβοΙΙβ, ΛροΙΙοηϊιΐΒ β ρπε- 
ίβΒίΐΒ, Η01Ι1311113 β ρηεροΒίΙίΒ, βΐ ΟΙ^βϊιΐΒ εχ ΙΠ^ήοΐ 
ρΓΐβίεεΙΪΒ. ΗίΒ ι^Ηιιγ ρΓβίίβοΙίΒ ε1 ΒεηΕΐ{θΓί1>ιΐΒ ϊη 
ηαβίΐίο βηΐε ββοπ 3ΐΙαη3εΒηεε11θ8, β ΒίηίβΙηΒ^ϊύειη 
98(1βΓΐ]η[ ΗοαίΒοί ρΒρη τίοβπί, ε1 ΛηαΙοΙίαΒ Οοώτ 
ΒίαηΙίϋοροΙΪΒ εΙ ΗαχϊιηυΒ ΛηΙίοοΙιίΒ εΐ ΊΊιαΙβίΒίαΒ 
0(Β3αΓ6η ε1 δΙερΙΐΒΐιιΐΒ Ερίιεβί, εκίεηηιιβ οπεηΐΒΐΪΒ 
6ΕΡοηΙίΓ:[6ε[ ΑΒίαΙίεβ βΙ ΤΙίΓαεϊειε (ΙίιεοΒΒΪβ, Βΐ>Β(ΐη6 
Ρίΐ1ίΒ5ΐίοί3: α ϋεχίΓΪΒ νεΓΟ ΠίοΒεοΓίΐϊ ΛΙεχαη^ηο), 
^ι1Υε□&1^81I^β^ι>50I7II]α, ΰ70(ί11ιΐ8Ααα3(&ΒϋΤ1ιεΒΒ&- 
ΙοϋίεΐΕ τίεΒΓΪυΒ, ΡεΙπ» ΓοΓίηΙΙιί οΕΒίβΓίςυε εχ Μ^'- 
ρ(ο ε( ΙΙΙ^πεο βΐ ΡαΙηβΙίπΒ. ΥίεΒπί Βυΐεπι Ηοπι&ιιΐ 
ρΒρβ: εΓΒπΙ ΡΒΒοΙιβιϊιιιΐΒ β1 Ι.ιΐ(:ίηϊυΒ ερίίεορϊ, εΐ 
ΒοηίΓ&είιΐΒ ρτειΙι^τΙεΓ. ΑάεΓ&Ι ε{ ΉιεοϋοτεΙαΒ ίΐγή. 
Πίε Βΐιϊαι ιιΐ ΝειΙοπΒουΒ ΙΐΒΪιίΙιΐΒ βο ςιιοά εοηΐΓ& 
ϋιιοάεείιη ϋεβϋ Π^ΓίΙΙί ε&ρί[Β ΒεΓίρίΪΒβεΙ, κ Οίο• 
ΒβΟΓΟ άβροήΙιΐΒ ΒΒΐ | ευιη ΒυΙβιη Ι,εοηειη Βοπιβ 
ραρ&ηι ίΐ4ϊϊβ8«( βΐ ρΓορη&ια Διίβηι βηαηΙίκΗβ^ »• Μ ΝΐεΕΤ£ ΟΗΟΜΑΤΧ 44 

ΰΐΟ(ΙθζαΐΚβηϊ'ΐ'*β"^τ(''"'"Ι*'^^^°''^'^^^''''' ^ ^"''''>*'^ΐ ° Κύβου- οΐτις γέρ, «ΐ Νΐ7Γ«ρι««αΐ 
ρβΓ&ΙΟΤβΐη ΤΙ)6θάθΙΪΙ1[Ι1 ΓβΙιιΙΪΒη!, ορίβοορίΐΐΐΐΐη Ια•/ιί9μί»Λί ίιά ?« γ^ά-ξιπι ΚΚΓΗ τύν τβ'7 ά^ον 
ΚΟΒρίΙ: ](1Μα> βΒΐ βυίβηι Ιιιιίο βοΙΪ ναα&Γβ. !ίΐΐ)) ΚνρίΗ*» ι.8' χι^ικ/αίνι, χαβιΐΒΐθβ πζβά Λιοηβοοΐι- 
ΗΟΓΟΪΟΙΙΟ ΤβΓΟ ρΓβΟεΚ θ1>Εϋϋ( βοβ &ΕϋιΙ!«ΕΙΙ1« ηιΐί ΐΓΟΐϊΐΑβ'Μν ίι λίηζι ΤΛΐ πάπα'ννιηα, χχΐ -ήι ^^1» 

ηοη ΡθΒΐβ βιΐιη ιι( ϋβΙβΓβϋοχιιιιι βχαοπιιηϋαίεανβ- άικιτ/•/ιί<>; πίτην, ηηγ»ΐϊβη όοθό^βξβΐ- χαί ν.οιί,χί* 
ηπΐ. ιιατα χβυινχικνΐ; ηιίναυ πβΐς τ4ν Βκτιλίϋ θιαίαβαν, 

ίιη3ίβ»ι*ι χκτν/αοϊη πήν βϋχ πΐλβναις κίτη βίΓβΐίρνϊ»-: 
ί. Οιιιαίί>ιΐ9 ί^ίΙιΐΓ. ιι1 «Ιίοΐιιπι ββΙ. οοΏμτβ^Λΐίβ, 


Βοηι&ηί ραρ» νίοαπί, ρΓκΙοςαεηΙθβ, οβηκιιβΓυαΙ 

ί^ποιίο ηοα ηοηβίιΙβΓβ ϋβΙιβΓβ ϋίο^βοΓυπι. Οιιαι 

Αΐιίειη ρΓηίβοΙί ιΐίχίβββηΐ ηοο οροΓίβΓΟ ίΙΙιιιιι. 3αΐ6- 

φΐηαΐοοηιΙβηιπΛΓβΙιΐΓ, βίβΒϊίοοβΒχιιβΙΙί, ΕιΐίβΙιίϋβ τβν (τϋνίίρίβ», Ειίοιίιοί 

ϋΟΓ^Ιβ» ίΙ1">η &(:βΐιχαΙιΐΓΐ1ΒαββιΐΓ^][:&Ιΐ}ΐι<ί1Ι&ρΓ»ί- αϋτ»-} ϊαίιτν αχϊ β^πκ 

ΓβοΙίβίιιϋβιΙΙίΙιιιχ,ίηιπΜΐίοοοηΒϋΙιιΙιΐϊβΒίϋίΟϊΰΟΓίΐΒ. ;ι^^, ϊκαβία6ν Ιιοπορο; 

Ε( &&^ϊΐ8.η1β ΕιιΐΕΐ>ίθ ιιΐ βιι& οοΓιΙγβ. ϋίοβεΟΓυο) «€(ον αϊτς^ιητοΐ >αΛ•/ν< 

ρβΙίΙίθΓβ|{ί(ΓΒΐ1ίΙαΐΒΚΒΓβ[ιΐΓ, ρΓκίΕοΙίΕβαηιιεηιαΙίΙ- Β ^αθιϊναν τγ 

ΙΜΜ ϊη ιηεάίο Βίαίιιρηιΐυιη, ρΒΐίΙίηπβιηςιΐΕ 1β(ϊβιι- χο»τι; ποοβι 

ά&ιη ; φΐ'Β βχροη6ί>&1 ΐ]αοιηο(1α ηαπ ΕΒηοαίοβ ϋβ- 

ρο>υίη>6( ΠανίΒΐιιιιη ΟίαίοοΓυ» βΐ ΰΐβΐ6Γ03 ογΙΙιο- 

^οχ.τ», ίηαοΕ^ηΙβοι κυίειο (]β^^3Γανι5Ν>■1 ΙκκΓβΐίοιιιη 

ΕιιΙ)'θΙιειηυΒίιΐιΐ6ΓεοιΙαΐΧ8υη((ΐυ(ΒαΙ)ίσιρΐΓα1οΓ6 

Τΐιβοιίοκίο αιΐ ΟίοκΰΟΓυιη ιπι^^ιε Γιιβγ&ιιΙ. ΙίΙΕβΓΚ. 

ΕΙ οιιιη ΐϋεοΐίοη^ιη ΓαεβΓβηΐ, ιΐβ ΤΙΐΡοάιΐΓίΐΙο, βία- 

ΙυΒηΙβι ίρβί ηοη &(1 ββοιοιίααι ΕρΙιβΒΐ Ιιαίιϊΐιιηι κ]γ- 

ηοιίυπι βυη^ΐιιιιι βίΒΒ,ηίΒΪ οιηαίΐιιιι οοπτεαί6η1ί1>ιΐ8 

«ρΐΒΟορίβ ρ1α::6Γ6(, (ΙίχΒΓίιηΙ ρΓκίοεΙί : Ιη^ΓΒίΙιαΙιΐΓ 

εΐ ΤΙιεοιίοΓΒΐιιΐί εοιι»ΒίβιΐΓΐιβ ουια η^-ποϊΙο, «[ΐιαπίαιη 

ΓΒβΙίΙιιίΙ ίΐϋ 6ρί»Εορχ{ιιιιι 5αηοΙΐΗ»ίιηιιι Ι.εο. » μ; ιτιρβΐβςοιι. 

■'. [ΙήΤΜν ούν, ινς ιίαπται, πιναβαβιβΌίντυν, οί 
τβιηηαν-αί 'Ρννΐΐ, πο [1)1071 ση ης, κξίβυν ^4 σ»ν(- 

ίιιτόϊΓΐΐϊ ώ; βν ίιϊ βντβν ηρό ΧΒΤΒ^ίχβΐ (ΙαιΒιϊβΙίαι ιβ-ββνα 


>Τ6ν μη (ϊ ^» !'''>' χαΟινΰίί- 
ηΌ^ϊΐινθ^ϊΗΐ* Κι ίιαΛα,ιιΐαϊ•ύ- 
βϊί μ; αΰ χα^ινοΗΐ; χαΟιΰ,ι 4(βΤΧ0β9ς φΛχξονάν 
χβ( ταύ; Ιβιιην; «ρββΐοΐβυς, α<ίΐΛΐη Λ τή αίβΐΐΐ- 
χβϊ ΕΟηιχιβ. χα'^ιξη; (ηρ/νώτ^κ χαί -6 Ββοί τού 
Ρβοιϊ.ίικί θιοίοβιβ-^ κι^^ι^βϊϊ προς Λιοπκβρον γρΒίινα' 
χ«( ί7Γ€ί ποός τ•ίς άλλοι; ίαίανητο «κι ΗιοοΜβττοιι, 
^ιαλα,αβήον (ΐ4 ϊχθιϊν αυτόν ιϊ( ?«■ η Έριηι ^ητι- 
ρβϊ σΟϊοίβϊ, <«» μά ηά'ΐ ίοξρ ■"'* ^■"Ίί'"•*»*». »' 
βρχβϊΤί; (ΐπβν, ΚϊτίτΑΐ χαϊ βιο^ϊιρατο; χβΐΜΐνήνΜν γ^ 
βϋϊοί*•, ϊπίί χηί άπ^ζβΐίντκνη κ'^τϋ τΐν ίκΊτχβιτΐϊ 
ό ά'/ΐΜτατβ; Αίικν χαί ο (/ιιάτβττας ^ατίΛίΟς πκβιΐϊαι β. ΒβριιβηαοΙϊΙιυΒ αυΐεοα ΟίοΐοΟΓΟ Β( ε^I18 Ιηυ- 
(οΓΐϋιΐΒ, ρΓΒ!$ί(]βΒ ίηΐΒΓ 86 ΰοΙΙοΒίιϋ ΒΐιαΙ ρεηηϊκβ- 
ηιπίηυο ιι( ίηβΓβάβΓβΙιΐΓ Ιαοΐιιαι ιι{ &(:ευ3ΐιΐ0Γ Βΐ 
•1&(αΒΓΒΐιΐΓ ίο ιαβάιο, ΛεοιίΒ&ΙιΐΒ ίςίΙυΓ επί Πίοβΐ^ο- 
ηΐί&Ηοαιααί ραρκ τίεαΓϋκ, εΐ Κιιβεΐιϊο υοΓ^Ίβη 
βρίίοορο, ςυθ(ί 9&ιΐΕΐίΗ$ίιηί ραρ» Ι,εοηίβ ερίβίοίαιη 
οοο Ιεβίβ^εΙ, οιιαι βερίίείΐ βαοι βε ΙεεΙιΐΓΐιιιι ) ιιγδ<(»βΙ. 
ΕΙ ΐηάβ άααιοαΙιΐΓ, ιιΐ ρει^υηικ ; ε( ςιιοιΐ βαηείιιιη 
ΡΙ&νίαηιιπι Βίαΐϊιη ιιΙ ιΐ&αιοιιΐιιιιι Γβΐιιϋΐβεΐ, ιιεςαβ 
υ1 Β6 (ΙβΐεηιΙεΓεΙ ρεηιιϊϊίΒβοί, βεϋ ηοα ιϋεΐα ϋαυχα 
βυιη (ΙβροιιιΪΒΒβΙ. ΰίοβοοπιβ νβΓΟ άε Ιιίχ αροΐο^ίαιη 
ρηΒΒΐ&α>, (Ιίχΐΐ : Νοα IIι^11^Βο1ί^υ(1^^^ι1ιη ΓϋΙίςιιίΙ ίπι- 
ροταΙΟΓ, βεά εΐ ^ατεαΒ^^ βΐ ΤΙιαΙαΒβίο ε( εαΙεΓίβ, 
ιΐ0ΒΐΓ«]ΐιβ ΒεαΙβαΙίΒ) ιιαίνΒΓΒ& β500(Ιιιβ οοηββΠΒΐΙ. 
ΟήβηΙ&ΙθΒ νβΓΟ ερίΒϋορί βχοΙαιη&νΒΓβ : Νειηο αοη- 
κηιίΐ, τίι αί11ιί1>ίΙ& ββΐ, (ΙβροιϊΙϊοηΒοι ηοίιΐΒ ιηίοίΐϋ 
■ιιη(. ηοϋΪΒ ίαβίαΐηοΐ οιιηι ϋ&ααΐίΐ βΐ β'^<1ϋ> ■^'ϋ- 
ίΟΛ, β( ίβΙϊΐΜΐΒ ρΓβΒΒΪ ίη οΙιατίΑ ηοα 8θπρ(& ■»!>- 
Ητίρβίιηαβ. 

7. ΟιιηΕΙαΒίΙίιΐΒδβΙβιιείβτεΙιειΟΒίιΙίαΒΟίαΒοοΓϋΐη 
ΓβρΓβΙιβηιΐΒΓΒΐ, β1 ΓβοΙβ οοηΐΓΒ ΕυΙ^'ϋΗειη ορίοατε- 
ΙΟΓ, ϋΐιιπι ϊαΙβΤΓοκ&νοΓυοΙ ργβββιοββ : ηιιαΓβ ηυοο 
ηοΐ6 ορίααηβ, ιΙεροΒίΙϊοαϊ ίΊανίαηί ΒυΙΐΒΟΓίρΒίΒΐί Τ 
ΙΙΙβ κυΐβπι τίιη α Οιοβοογο &<]1ιί1)ί(&ιη ρΓΚΙβοΐΙίΙ. 
Οιιηι αιιΙβια1ιϊούίχίΒΒ6ΐ: ΝοηοροΓίβΙι&ΙΙβΙιοιιιίαβΒ 
ηίΜίηίάατβ ίΐα υΐ ΓθρΓβ1ΐθα«ϊοηβπ) ίαευΐΓβΓββ β1 
ηάβτββ ; Γθ>ροα<1ίΙ : δι κηΐβ ρΓαιϊάβι ιΙβϋΜβιη, 
ρΓΟίβιΙ&ΙαΒ βΒίεηι ; & Ιβ &ιιΙ«αι ^ιιάίΒ&Ιυβ, ιι1 & ρα- 
Iη^ι1■(ο,^οη &ιι•υβ βαπι,ΡίΙϊιΐίεηϊη,ϊηψηΐ,αρα- ς', Ένιττα^ίναυ ίί Διοΐχόρβυ χβί τώκ αύκ κντΐι, 
Ο β( άρΧοντις ίιΛν'ίΐιιιττ ιϊσιλϋιίϊ τι»; α->:όν ϊν τε(|ιι 
χ«τν/«ΒΛ\ι, χαί καΟιτύκιαι ιϊ; :> μϊνβιι. Κατκ'/οριίτβ 
ΐΐίννν • Αιονχ«ρβ[ Βαρά τι τνιι τ^•^ 'Ρ&ΐ!ΐΐς τοπθΓ«α«- 
τώ», χβί Ψ.•ίσιβί^\ι τον ΪΤ!ίτΐΛΤ!»υ ΛοαυΛοίο'^, όΐ(, τι* 
ϊΐΓΐτ7β•κ> 7ύύ κγι&ιτκτβυ πάπΛ Λιοιιτο; ϊπτάχι; ικί 
παϊΤΑΐϊ β^όοΉς «ναγινύτχκν, οΟχ άϊϊ-/*" ' ""^ ιντιύ- 
ΰη χοάιται νς ικεϊ^χβ;- χκί οη τ•ν ιν άγιοι; φλχόίι- 
νάϊ, ώ; χαταχαίΓΟϊ (ύβύ; Ι(?Κ7'<7'- >"" θ'^<^ άπ^/ο- 
ν^^'ΐ ΐξίΕυαη οΛ** κχρίτ&ις οντ&ι χαΰιϊλη αντόν. Ό 
Λ ΛίόϊΧβροί Βπο)ιΟ-/θΟιι«νος ήτΐ τούτοις ΐλτ/ιν- 0■^x 
(ΐιοί μόνν ΐέν χαίσΐϊ ό βαοΊΛΐύς (πίτρΓ^η, βλακ χκΐ 
ΊουέΐϊΒΛίΜ χαί θαΐανσι^ χαί 70(( Ιοιπιϊ;, χαί ίπί 
τοΐί χΐχριρ.ίϊθΐ( ΤΓοσα η^^ν^νI1^^ι η συϊοοο;• αί ΐι βϊ:"- 
τ•λ(χαί ϊπιπιοΐΐοι ιξεοινναν Ο'^ ^ίί σ■^>^ν1τI, ^ικ 
Γ/ήιιο, «αβαίρΐϊΐί ή[»Γν ητΐκΙίΟα, ατρκ-ΐ'ίιται ριτά 
Ο ΡβκΙλιϊ χαί ίΐγών •;ιίστ«ϊτο, χαί μ-ΚΪί τΛτ,-^ύν (ϊ{ 
«??"?" χ«ρ-»* ύΛ^)'ρά,;ια1^(ϊ. 

:'. ΒαηΙκΌ» ^ί τβϋ ΣίΛίνχκκς αγοίρότιβον ιλι^- 
χοιτβς Αιόσχαρον, χαί βρθώ; χκτά Εντ^^^οϋς 3β•/αα• 
τίΐοντο;, πρώτιςνα* αυτόν οί αιιχοντι;* Αία η', ν^ν 
ορβώ; ίοξαΕ»ϊ, ϋϊΤΓ/ραψας τότι τ^ καβαιρίται 
φΑαβικνού ; Ό ^1 τήν ιχ Διβ9<ορου ττρΒίβιλιτο 
ρίαν. 'Εχιίνον ΐ( ιϊπόντβ;, Ο'^χ ιιΙ*! αι κνβαώιτβν; 
ίΐίτραΐΓίιικι ιίς χΒΤίίν*"^" χ«ί «ϊΐ ιτ^*»" «βν, 
ΜΓκρινιτο- Ει ηβός «ρ^^ται «ΐχ**, ίιιαβτι5ρβ»« 
«». ίταρα (Τοί Α, χρα«μηηί, «, ιταβα ηατοόί ίι- 
χαίαυ, ομχ ίχράιμνν Παις γ«ρ, ^ανί, ηατρί ^ιχοΜΐ 4β ΤΗΕβλΒΗΙ υΒ. IX. Μ 

ϋ'ρη τι9ϊάτ«-. Εντιεί-.υ ϋ τβϋ Αορυΐκίου ϋγη- Α ΐΓΐ}ΐαΐα ρεροκεηί, ΐΗοηαΙκΓ. Εαββϊιίυι τ•γο Οο- 

τ>: ίη, +λ>£(9»βϋ τβΜ χ>θ()4ϊτας Ρ/^τυχτ χ/)»9^- Γ^ΙοΒ (ΙίιίΙ ϋϊίιί, άαιη ^α(1ί^&Γ61υΓ ΡΙανίκΒίΐΒ ηιιΐ 

Μ-^. ί'/'ύ ά χιτην^βϋν Ε'^τν^αϋ; ΗτιλΟιϊι βν «νν- ΕπΙ^έΙιεπι (ΙιίροϊυβΓ&Ι, ηοη ΙίουίβΒβ υ1 ΕυΙ^οΙιΐΒ 

ι^ι^ΐΐ&κν χ«ί τ'^ν άβ^ΐϊτνϊ αϊτίΜΐιή'υϊ Λΐ47«οοβ» αηιΐΐΐιίαΐοη ίιι Η^ηοιΙυηι ίιι[Γ3Γβ. ΕΙ ρΓΒ»ί(1ί1>υ• 

ϊ>: τνν ΚΒϊΊϊνν πααχβ^Τΐν. α^τά; ί^ΐ- Και ίΐιιιϊ; ϋίθ5ΰΟΓϋΙ11 11Ι ΰϋΙΙΟΟυΐη ΐΓαΐ)3β''β5^0ΓεΐΙ1 ΚΓ^ϋβαΙΐ• 

=χΒζ€χίιΐ7ΐ, (Ιιΐΐύΐΐηϊ ά])ή>η; ((«λΟι» ιϊΐ ΐήν Ιιυβ : ΕΙ νοΗ, ίαηιιίΐ, οίΐηοαβΒ ΐΓ&ο^ΚΓβϋίηιίαί , 

β-νΜ^α». ΟΊ αϊ ι'ΐΓβν' Κ3Γ«-/«ο«ηη• «,ιιμιι ύιηΆή- ΤΙιεθ(1οΓ6ΐιιΐΏ ϋίηβηΐββ ίη βγποάυηι ίαίΓαΓβ. Ουϊ 

>Αΐΐ• β ^1, Και ΟΜ τι, Ιψν, χνΟίζίται Λίς ηιίσχίΗ (ΙίιβΓΕ, ΥΟί αοΟϋίαΙαπίΒ ίοΙίΌΐνίΙ: ΕΙ <]ΐΐαΓ6, ίηηΐΐίΐ, 

ΐ3; ; Οϊ ίίίο/οντ(ΐ; Κ3λ<νΐΐ, ϊ}>«9(η•, ύ; Ε>σιΐΐΐΐ κιιΐ ΕβιΙβΙυΙ ρρίιΐβορυβ? ΕΙ ρΓ«»ίιΙβϊ : Ββηε, ίπςιιίιιηΐ, 

Ηηΐ'ιΐΐτο; (-■> τιίΐΐι ιί*τ^•/αμνν Λαϋ^ητκι, ίιάτι χαϊ Εϋϋβΐιίαβ βΐ ΤΪΙβΟΐΙΟΓΕίιιβ ία &βουΒϋη1ίιιιη οπίίαβ 

ν/ιίί » Γχςιι κπ7ΐ;7ϊβ5.<«ίϊΐιΐ( βντι: χχΟϊζηΟι. βΗίΙβηΙ ΡΟ (]ϋ(Ηΐ βΐ νοβ ϊυ ΓβΟΓίιπι 0Γ^^I1β «ιΐβΐίβ. 

('. ΙιίϊΤΕΐϊ ίι ιι:» τούτ6ΐί ίϊίτ/ϊωίΓΟίϊτ^ϊ τ«» τ• 8. Ρο!ίΙΐ|ΐΐίΐια <3είο<Ιο ΙεοΙ» ΒΐιηΙ ςιικ Οη^ΙαοΙί- 

ίϊ Κ^ν57«τιν'<νΐΓολιι π«οιί ϊλαΐιΐΐϊβϋ κίπ(ΐΛ•/•Λί- ηοροΐί Η ΡΙ.ινίίΐη" ίπ ΕιιΙνοΙιίβ (ΙρροίίΙίοηβιη Ϊ3β(& 

>Μν ιί; τκν ΐ'^Γν/ΐύ; χκΐκίαιτ-.ν, χιί τΐν ή 'Ε^ιτω ' ίυβΓΙΙΙΙΙ, Οΐ (]ΙΙΙ(! ΕρΙ)β6ί ΓΙΙΓΗΙΙβ α ϋίοίΟΟΓΟ 8(1 Π(1- 

τϊ ίΓ^Γΐίϊϊ ;Γ!<ρϊ Λΐί«<ϊρί-ν ιι_5ΐ^ί(ϊΤΜϊ ίίτί τ^ νΪΛπΙ ϋβροκίϋπηεοι ίΐΓ,ΐΛ [ιιβΓΒπΙ, οιιαιςιιβ τεοΐβ ηΧ 

4>Λ>ΐιχ»ιΟ χ«0«ιιίσΐ», ;1;7^^-^^1I1:; τι τί; ίοΟίί ΧΗΙ Β νίιΓϋ ορίΐΐίο ςυΚΓΒΓδΙΙΙΓ, βΐ ΓίΛνίβΟϋβ (ΙίζίβΜ Γβ- 

ίϋ.ΐ&»νΐ ?»;>;;, χα< 4«αΐι»9'^ η» ΓΪριΟήτβ; £η ρΒΠΓοΙιΐΓ (ΐΙιΓίβΙιιπι 6Χ (ΙυαΙΐΐΐΗ ηαΐυίΐβ βΐ (Ιυιιβ 

Β( ^04 γ'ιΐ!••*» ΧΛΪ ί<ι1 ρίτιι; Ϊ>.|-|'( τίν Χαιττί», παΙυΓΗΐ 6536, ΟίοβΐΟΓΙΙϋ Υ6Γ0 ΐΙίοεΓεΙ 56 6Γ (]υ&- 

ΛΕ^τχάον^ ^1 βιτχτ'το; ίΐι Τι η ^Οο <?ί^ΐ:ια[, το 1)ΐΐ8 οίΐΙιΐΓίκ Γεεφ6Γ6, πππ &ιι1βιιι άιιαβ ηαΙ'ΐΓΒϊ; 

ί-Μ βν ^ί;£ονχΐ' /ιτα τ£ϊ ϊϊϊ^ϊιϊ ^Οβ ^ν^ιι; ο-^χ ιί. (ΙιιαΑ ΠϋΙιΐΓβκ ροϊΐ ιιαίοπριη ηοη ββββ, ρΓ^^ίάεβ β( 

7ίν ο( ίαγΥίΤΐ^ ΧΒΪ ί 'Τθγχ>.ι;-ας ΐ(ΐΐ«ν Πιαί αιν οοηοίΐίιιοί (ΙίχεΓε : ϋο Γβοΐα ΐΐιΐβ &06υΓίΐΙίϋ9 βια- 

τϊί «ίΐ; ΐΓίττι•»ς «αριδιττίΐϊϊ ϊςίτχτίϊ τ^ ύστι- ιηειι ροϋΐβιι ιΐιβ ββπ οροΓίβΓβ ίιιΐβΐϋβίπιΐϊβ ; οιιη» 

γΛ<.Λ ΐιΕϊ •/■''"''>' ππΐ^ίΐΗΐν- ϊπιί ^ί Φλαΐιοϊά; ααίοιη Πανίααιίϊ εΐ Εα5ε1>ίυ3 εχ εοΓίΐΕη ηαα 

χαι είη€[&; ίχ τ* τίΐ τών πηρΛ•/ιι.ίνία ϊατγνν- α1> ίίί ιιείιι βιιη[ ΙβεΙίαηβ, βΐ ΐ]ϋθΓυιιΐΕΐαιιι βΟΓίιιη 

αιν; κα'ί ΐίί ρννί; τινβϊν (ξ«α;£«ϊ τβ; χκΟνιαίτίΜ; (ΙεροβίΙίοηίβαΝεΕΟΓΙΙιΙΙ νοοε, ηοη ίη &ϋβ ΕΓΓΒνίβββ 

Λ^-ΐΚί ΐήονϊΓκι ^κΛϊ τΓίρί τΒϊ ϊτίττίν σρΗλίντ•;, βϊΙιί!)βΗηΙϋΓ,5βί1 ϋΙ)8£ΐϋ6 ΰαυβα ,ΙεροδίΙϊ ΒΐηΙ, ποΜ» 

άί.Λζ !ΐ«Γθ χκ^αΐ',ΐΟητίΐ, ραίνιται ΐ^ίν χατα τό νίΐΙβΙΐΙΓ ^I1XI(ι ϋβί ΙίΑΠβρΙαΰίΙΙΙΠΙ ^α!>(ι]α1 6β36, 81 

«Ι•* κ,ΐϊνχβϊ ϋχαιτη ιϊϊβί, «ί νχύΛ-ηαημη τώ (ΙίνϊοίβΕίπΐϋΐα ίηιρβΓ&ΙθΓ6Πΐ οβΓίίοΓβπι ϊβηβπιηιιι 

ίΐΜΤίτ^ τ,Λ^ν ^3ίτιηΙ Λιοσ/ϊροϊ τό» Ά3ΐ!ΐ»^ριίιι;, Οίθ3ΕθΓΐιιη λ1βχΒη(Ιη(£, ΙιινεηαΙεαι ΗίβΓΟίοΙ^πίΒβ, 

χ«ϊ Ίί.ίίΓ'ΛΐίΡϊ τ4ϊ ΙίΐίτοΛϊο™.!, χαΐ βαλχ9σι•>ν βΙΤΙΐίΐΙαίίβίιιηι ΟβΒβαΓβκ, βΐ Ειΐ3εΙ>ίυηι Αηο/πε, εΐ 

τΐϊ Κηΐ33!ΐ>ΐ, χχι Ε^τίΐΐΐν τόι> 'ΛγχΟρα;, χχί ^ Εΐΐκίαΐΐιίιιαι β6Γ}τΙί, β( Βαίίίίιιπι ίϊβΙΰΐιϋίΐΒ, ί]1ία9 

ΤΑι•:χ'ην/ -VI ν,τ,^κ-'Λ. χκί βαπίλκον τόϊ Ζίι.νί• β^-ηοϋί αιιεΙοΓε» είιίειη ρΓΕΟΟί ^111)^^^[03 Γαίβΐε εΐΑ 

κιίκΐ, τον; ΐςηρ/οιτα; τή; τλτι νυνοίαν τύ ιζΟτ'^ (1ί)ΐΐιίΙ^Ιβ β]>ίκοορ:[Ιί ιΐεοίάίβίβ : Ι.εςϊαίιο, Ιε^ίοΐαβ. 

ϊτΐ7ΐ:ιίΜ ύπβπιτιίϊ, χαί τβν ϊι:ΐ7χοιτ(χο.ι άΐΐ'Λυα- δοίεηιΐυηι βπιηι 63ΐ ρΓ»3ί•Ιιιαι ηιιειικίαιιι. υΐιί (αα• 

τϊ; άλϊΐΐΐιοΐΐϊχι- Λέ-/(^βν:, Λί-/(,»ο.<;, το^τιττιν (Ιειιι «επίεοΐία αϊ) ίρβίΐ ρΓοηιιιιϋ&1& 63β•:< βΐ α ιηϊαί- 

ίιιϊ'/-/ΜΗ(ν . ']?Τ(0ϊ '/«' ότι ^ια'λιύια: οία; ^ήποτι 3ΐΓαιιΙίΒϋ5 ηοΟπίί ΐΓΔαβΟΠρΙΟ, 9Ιΐ1>9ΕπΙ)βΓβ 8θ1ίΐ08 

■/ινουηκΐ ϋκό ΤΜ* άοχοντοιν, χαί ιτκρίι ττιν .ΐπι:- 635ε ίΐίαιΐ : ίΐίΤΐηκΜ,ιιΙ Βροια εβββΙβειιΙεαΙίΕΐ,ηεηαβ 
ρ(ΐ»!ΐ(ϊ''ν ϊοτ^ίινν άιη)ν<"'?Ό.<'ί''νΐ' 'ΐτέγρ^γϊ τις ηαβνίϊ βυβρίοϊΟΑϊΒαΓβεΓεΙίΐιιίάηιι&ιιι&Ιΐ&ιη&αιιεα- 
κ^τί» το ίαϊ•/νΜ•ία πρό; τό ιΐιαι ,5•£αί» τ^ν οία- Βί5ιΐ3 αϋϋΙΙεΓΟίιΙιΙΙ [αΪ35ε. ΕΙ (αΐβίο ({ιΐίιίεαΐ &α6ΐα 
>>χ(αν, ΧΒΪ ^κ^ι-λΙλι ϊατίίτΐΐΐα ύίΓΟϊοικϊ, ώ; ΐχα- ΙΐΕΐϋΐΙΪΙ ρΓΙΟΙΒ αοΐίο. 
IΛ■^^•/^^1 η ΚΟΛΧ Τ6ΚΙ ντΓίτ/ρΒ-^ιων. Και τίί ^ιΪϊ τι; 

36^ααηΐιΐΓ ίη οΐΐίΗΓβ ΓείίςυαΓυηι αείίοηΐιΐη ΐ]/ηο<Ιί ίαηιτηαηα, ?»» ηοι ρΓΚίίτοηίΙίηιιιι. 

6'. Χίΐΐ» ΟΙ ιίίί-ίαι Μ!, τί; άγιας τα•^τ):; ϊϋϊ- 9, 8οίΓ6 οροΠβΙ, Οίοβοοη ΓαιιΙοΓβι, ρθ9({]υ&ιη 

ί9η χαβαιρίτιι Διαηοραν ϋπαβαλΐντι;; τβϊ γ(ν»- }ιιβο ϋαπΟα κ;η(κΙ(13 εαηι ΛίοχαΐΚ^Γίκ ίαοΐΐίπι ερί- 

ιΐΓ>β« 'Λ)^ΐ<ινΐρ[(χ; ίπΐτχαίΓΟϊ, οϊ 'ούτβ^ άκτι- β βΒοριιιη (ΙεροιυίΙ, 3 οαΐΐιοΐίοα Κεείεβία εχεεβΒίβββ 

(χαΐχ-Ό^ιιηοι τί!ς χκΟολιζΐς ΈιχΛΐοΊα; άπίττη- εΙ 3β)ΐ)30Η ίΐίίοβρίαηΐεΐ οοιαίη&νίίβε ΐχ εο ({υού ϋβ 

βκϊ, χαϊ ίιπχίΐϊοιιίνβϋ; ώϊόιιχσβν ίαντού; ΐχ τοΰ ςαα 3 ΡλΙγιΙιιΙϊ ίΐΐαΐεειίοπΰ ϋοπΚΓϋββίίβ (3βοΡ6ΐ«νβ- 

5« *νϊτί0ΐϊ53ΐι -οϊ; ίβ-ζϋοτιτΟιί^ι κκρά τ*ϊ ί» ΓΕίηΙ, ηοη Λ^ΙΙιβ.^ίβΓβ, εΐ ίπ (1υο<1ρείιηΐ6οΙβΒ άίνίβο» 

\χ•κι:ΐον( «ννίΛΟόκτωι• Ιΐατίρ•.», χαί ιί; 3νίη.α εκκε; φίοπιοι ςιιίιΐβαι ίί ηιιί ΒιιΙ1ι>Ί;Ιιίαπί [ϋκιιπΙιΐΓ, 

ίιΐΜΟΒΤΛ» τιίίϊίίτπ (Ι). &ίϊ 0( μ'ν ν.ντνχιιηιιταΐ ΕυΙνοΙιεπι βΐ ϋίοβΟΟΓΙιηι ΒΜίρκιιιΙ, ςιιί βΐ Οοαίί- 

ΪΓ/«_ϋ»9[ Ε^τΜχϊΛ χαΐ Αινΐχορβν ίι^ονται, αϊ χαί ηυηΐ Οίιπΐΐΐιιη Ραΐπ 001) 5 11 1) 3 (α η (ίαΙ ε πι <]ίι;υη(, 

>Γ/ο»τι τάν Α(νπ«τι:> Χριττόν α^ύ^ιον μίν ?<{■ οοϋ αυΐεηι ηο1>ί3, (]υί& ηοη εΓειΙιιηΙ ΕεΓτοΓΪ ία 

Ιΐι-τϊ, ο•Μέ7ί Λ χ«1 «{ΐΕν, ^ικ τό ιιί χ((τκΓ(θ(ΐτ&αι ΟιγΪβΙο Ικιιηααα: η&ΙιιτίΒ νει-ίΐαΐεαι ; ηαί &ιι1ειη νο- 

(1) Αιιίη;αιίτεΓΐ6άιιο(1εε1η]8εοΙα8ΐΐΕεΓ6ΐίΕοηιπι άεβίβεΐίασι ΕΙιεϋίεβαιη ϋε νεΓ. ο1ι. Γβΐ. & οοΐιίί βΐΐϊ- 

ι]ί«Μ(1βπΙίΐ]πι α εοηείΐίο Οια1οει(οπΕπ<ι. ΚιιίΙ ['ηϊπι Ιιΐιη ΟοΙΙ. ΥαΙ. Ι. Χ, 1ίΙ>, ιιι, 4. 
ίΐΐυιΐ 0ΓΪ6ΐιϋι1ϊιιιιι ϊΟΐιίβιηιιΙιιιιι ΓίΐΙιϋε Ιειιι^ιιβ. Υϊ- 47 ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΗΟΝΙΑΤ^Ε 
4δ οαηΙϋΓ αοβρίΐαΐΐ ηοη ΓβΟβρβΓυηΙ οηοΐίοΐΐΐη Ζβηοηίβ Α «ντους σώζεσΒαι. «ν Χρκττώ τήν νΙτήΟειαν τ•<|ς άν- ίιηρβΓαΙοηβ, ςαία ίη ίΐΐο ηοη αηαΙΙιβιηαΙίζαΙυΓ 
(]Ιια1ο6(1οηβη$ίδ δ^^^^^^• Αοβρίιαίί αυίβηι τοοαϋ 
5πηΙ, 60 ςαοά ηοη ΙιαύβΓβηΙ βρίδθορο§.υη(1β αρυά 
)[)509 (ΙβββίβηΙϋ^υδ βρίδοορίβ, ηοη ΓαοίιιηΙ 1)αρ1ί- 
8ΐη8.]υχ(α εοβίβδΐαβϋοαπι οαηοηβπ), 86(1 βαηοΙΰΒ 
Ερίρίιαηί» ίββίο αςυαβ ΙιαυπυηΙ, βαβςυβτβββΓναη- 
(β:$ ίη ϋ8ΐ)&ρΙΐζαηΙ; 86(1 ηβςυβ οοΐΐαΐίοηβαι Γαοίυηί: 
οοηιπιιιηίοηβηι νβΓΟ 1ια1)βηΐ63 βχ ρΓΐβϋηίδ (6αιρο- 
ηΙ)αδ 6ΐΐδ(θ(1]{&η], βχ βα ρβΓ ίβδίυπι Ραδοΐι» (βηυίβ- 
8ΐηια8 ραΓίβδ οοηνβηίβηΐίύαδ ροΓτίςαηΙ. 10. Αΐϋ ΙαΙίαηίδΙΰΒ, &ιι1 ΟαίηΚιε ϋίβαηΙαΓ ςυί 
Ποπιίηί ΟΗήδΙί βΟΓραβ 6Γ6α!υηι ς[υίά6πι άίοαηΐ ίη- Ορωπίντ,ς ψύσζ^»ίς' οΊ ^ϊ χαλοναενοι Άχέ^αλοι ούχ 
ί^ίξαντο τό ίνωτίχόν τού βκσιΧέως Ζήνωνος, ^ιά 
το μ-ίι άναΟΐ|χ«τισ^^να( έν «ντώ τήν έν Χ«).χΐ2<^όνι 
σύνο(^ον. *Αχ{^αλθ( 6ϊ ιχλι;0)}7«ν βχ τον ^ή (χ^^ν 
ιπ•ισχότΓονς• όΟιν, έχλίίττόντων τών παρ* αντοϊς άο^«ν 
ονίΊ ράπτισιΐΛ ττοιονσι χατά τον βχχλυσιαστιχόν 
χανόνα^ αλλ* ιν τι^ έοοτ;^ τών ύψίων θίογννίων άρνον- 
ται ύ^ατα, χαί ταύτα ^νλαττοντίς, |3απτίίονσιν έν 
αύτοϊς* άλλ* ονΛ π^κοσχοαι^ήν ποιονσιν* «χοντίς Λ 
χοινωνέαν έχ παλχιτιρων χ|>όν&>ν πι^νλα^/χινιον, έξ 
αυτί} ς χατά τιςν ιορτήν τον Πάσχα σ/;Αΐχροτκτας μίρί' 
(^α; τοις συνιοντι ^ι^όασιν. 

ί'. "Αλλοι 'Ιονλιανισται, ^^^/0'^ν Γαίανίται , λέγον- 
ται, οΐτινις τό σώαα τον Δισττότου Χριστού λιγονσι οοΓΓυρΙίΜβ &ιιΐ6Πΐ 6Χ ίρδα ίη60ΓΓυρΙίΙ)ίϋ αδδυηι- Β χτιστόν ^, ά^^Οαρτον ^ί <ξ αντ^ς τ^ς άγΟόρον ρϋοηβ. Αΐϋ ααίβηι άίουηΐ βχ ίΠα αδδαηιρϋοηβ 
ηοη ηιοάο ίηβΟΓταρΙίΙΐϋβ 6886, 86ά 6( ίηοΓ6α(υπι ; 
ΐιΐΓΪςαβ ^α1^&η^3(δβ αρρβίΐαΐί βυηΐ βχ ^α1^Εηο 
((υο(ΐ2ΐαι Ηαϋο&Γηαδδβο 11υ^α8 άοβΙπηοΒ &ηο1θΓβ ; 
Οαίηϋ» α Οαίηο βοΓαπι ραρα Αΐβχαηάη» ί&οΐο, βΐ 
^α1ίαη^ δυοοβδδΟΓβ β^α8ς^β άο^οιαίαπι ίαυΙοΓβ ; 
(ΐαοδ βαί &άν6Γ8&π1 Ρ1ΐΕηΙαδίαδΙ&9 βΐ ΜαηίοΙίθΒΟδ 
νοοαηΐ. Ηί νβΓΟ &(1νβΓ8Εηο8 δαοδ Ρ1ιΙαΓ(ο1α(Γ&8 
(οοΓΓυρΙίοηίδ βαΙΙΟΓβδ) βΐ ΟΙβηοΙ&ΐΓ&δ (ίηΙβΓίβοϋ 
οιιΙΙΟΓβδ) ηοπιίηαηΐ; δβνβηαηί β( Α^ηοβΙΟΒ, ςαί άί- 
βαηΐ Οβαπι ν6Γΐ)απι οηαηία ηοβοβΓβ, ηηίΐαηι νβΓΟ 
ίρ^ί ρβΓδοηαΙίΙβΓ ΙιαηιαηίΙαΙβοι πιαίΐα ί§ποίθΓαΓβ ; 
ςαίςαίάβηι βχ βαα άοοίπηα Α^ηοβίΦ &1) αάνβΓβα- 
ηίδ ηοπιίηαΐί βυηΐ; βυηΐ &υ(βηι β1 δβγβπαηί, ΟοηΙο- σνλλήψίως• Ιτιροι οί )^70ντις το σώ^υια τού Χρισ- 
τού ον ριόνον α|>θαρτον «ξ αντ^ς σνλλιίψιως. αλλά 
χαί αχτιστον* ιχάτίροι ίϊ Ίονλιανισται έχλ>;θι;σαν 
από Ίονλιανού τίνος *Αλιχαρνασι&ις χατάρξαντος 
τού δόγματος αντών Γαϊανιται Λ από Γαΐανού τού 
γΐ^οιιένου αντών πάπα ιν Άλιξαν^ριία, χαΐ ^ια^ν- 
ξα^ένον *Ιονλιανόν, χαΐ τά ^όγαατα αντόν* ους οί 
έναντίοι αντών Φαντασιαστάς χαΐ Μανι^^αιονς χα• 
λονσι* χαΐ οντοι ^ϊ τονς ιναντιονς αντών ^Οαρτο- 
λάτρας χαΐ χτηνολάτρας ονοριά(ονσΐ4 Σιβιορΐται ^ϊ 
οί χα'ι 'ΑγνοχΙται, οί λίγοντις ριίν τόν θιόν Λόγον 
πάντα γινώσχιιν, τήν ίϊ ;όνωριένιςν αντώ χαΟ* ύπό- 
στασιν ανθρωπότητα πολ)ά ά^νοιΓν οιτινις άπό 
τού ^άγιίΛτος ^Α'/νοι^ται ώνοριάσθι;σαν Οπό τών 1>αΐ3(ϋ(8β, ςαΙ άίοαηΐ αηυαι Οβυαι ηαοιβΓΟ βδδβ, Ο ίναντίων αντοΐς* ιτιροι ^ϊ Σιβι^ρΐται, οί χαΐ Κον< ηοη &υ^6ηι ρβΓ οιηη1& «ίιηίΐί «ςυοϋΐαΐβ βΐ βυηιάβηι 
ΡαΙτβιη β1 Ρϋίαηι βΐ δρίΓΐίαπι 8&ηο(ααι (ΙίοβηΙβδ, 
ηιιί ΟοηΙούαΜίΙιβ ηοοιίη&ϋ βαηΐ & δαίδ αάνβΓδα- 
Γϋδ,ςϋί& ίη ϋβ βοηδί&ηΐίηοροΐίδ ρ&Γ(ί1)αδ ςαββ Οοη- 
(οΙ>&1>θοη (1ί6β1)αΙυΓ άβίβδίαηάυηι (ΐαοάίΐαηι οοη- 
οίανβ 1ια1)6ΐ)αηΙ βοςαβ 11 ςυί Ιαΐΐα δβηΐίβύαηΐ, δοΐβ- 
])αηΙ οοηνβηΐΓβ. Οηί νβΓΟ άίββ^αηΐιη* €οη1ο1)3ΐ3άίΐ89 
6( φΐ1 νθ62ΐΙ)&ηΙυΓ Α^ηοβΙοΒ, ρΓίυβ ςιιίίίβηι νοο&- 
1)αηΙυΓ Τΐιβοάοδίαηί υ( Τΐιβοάοδΐαηι ΑΙβχαηοΙιήθΒ 
ορίδοοραηι ΓβοίρίβηΙβδ. ΑηαΙΙιβηιαΙβ ΑυΙβηι αΙ) ΐίΐο 
ροΓοαδδί,Α^ηοβΙ» ςαίάβηιρΓορΙβΓίί^ηοΓαηΙκβ (Ιοο- 
ΐΓΪηααι, 0οη(οΙ)α]3(1Ι({Βςυ6 οο ςυοά ηοη ΓβοίρβΓβΕ.! 
ϋϋ δαηοΐα ΤπηίΙαΙβ ϋοοίπηαπι &1> ίρδο ΓβροδίΙαη), 
ϋβίηοβρδηοη ]&ηι ΤΚβοςΙοδίαηί νοοαηΙυΓ α δΰΐδ αά- τοβα€(^ΐται, οί λ^/οντις Ινα θιόν ιΓναι τώ άριΟριώ, 
χαί ούχι τ^ άπαραλλάχτ» ίσότίτι, και τόν αντόν 
Πατίρα χαί Τίόν χαί ά'/ιον Πνίύρια ^άσχοντις, οί- 
τινις Κοντοβαβ^ΐται ώνοριάσΟνσαν υπό τών εναν- 
τίων αντών, ^ιά τό ιν τοίς λι^οα^νοις Κοντοβάβ^ον 
IV Κωνσταντινουπόλΐι ίχιιν τι μΐίσαόο'» συναχτιζ• 
ριον, χάχιϊ σννάγισθαι τους τά τοιαύτα ^ρονονν- 
τ«ς. Οντοι ίι οί λιγόρίΓ^οι Κοντοβαβ^ϊται, οί χαΐ 
χαλούαΓ^όι Ά^νοι^ται, πρώτον μ'ν^ ιχαλονντο Θιο- 
(ΓοσιανοΙ , ώς θιο^όσιον ^ιρ^όαινοι τόν '/Γ^όαινον 
πάπαν Άλιξανίριίας* άναθιαατισΟίντίς ί'ι παρ* 
αντού οί ριν Άγνοΐίτοΐί ^ιά τό ^ό'/ιικ τ-ης αγνοίας, οί 
Λ Κοντοβαβίίται ^ιά τό μ^| ίίξασθαι τόν πιρί τής 
ά^ί'/ς Τριάδος Αόγον τόν ύπ' αντόυ ίχτιΟίντα, λοι- νΟΓδαπίδ, βχ ({αο ηοη ΓββίρίυηΙ ΤΙΐβΟίΙοδίυΠΙ, η( β πόν ούχιτι θιο^οσιανοϊ καλούνται υπό τών ιναντίων 


(ΙίοΙυηι βδΐ. δβά &1ϋ βχ άοοίπηα δηα Α^ηοβΙββ, αΐίί 
60 Ιοοο €οηΙοΐ3&1)ϋ(αβ. ΕΙ οοηοοΓάαηΙ ςυίάβπι ίη 
δΐιίδ (1β ΡαΐΓβ β( Γίϋο βΐ δρίπία δαηοΐο δβηηοηβ η( 
υπαηι άοοίΓΐηαηι ΙβηβηΙβδ, ίΙίδΟΓβραηΙ νβΓΟ, ρβΓ 
ι^ηοΓαηΙί» (ΙοοΙπηαηι. ΒβνβΓαηιςυβΓβοίρίαηΙιιΙη- 
(^αο, Αηΐίοβίιί» ίαβίαηι βρίβοοραπι, ςααρΓορΙβΓ βΐ 
δονβπΐΦ ηοηιίη&(ί βαηΐ. 

11. Αΐίΐ δβνβηΐεβ, ΤΙιβοεΙοδίΑηί β( Ραυίίαηίδίββ, 
€[ηί ρρεΒάίοΙοδ δβνβηιηι βΐ Τΐιβοάο^ίαηυηι αβοίρίαηΐ 
6( ουηι ϋΐίδ Ρααΐυηι Μβίαηαπι οο^ηοηιίηβ ςυί ίη 
δΐια ιΐβ ΡαίΓβ αί Κΐϋο βΐ 8ρίπ1υ βαηοΐο άοοΙπηα 
οαιη ΰοη(ο];)&1)(1ί(ίδ οοηββηϋτβη^, άίδΟΓβραηΙ αιιΐβπι αντών, ιπιι^ή ου ίίχβνται ίτι θιοίόσιβν, ώς ιιρΐ3- 
ται, άλλ* οί α'ιν <χ τού ^Ο'/ιίΛτος Άγνοι^ται, οί Λ 
IX τού τόπον, Κοντοβαβ^ΐται* χαΐ συρι^ωνούσι ρι» 
άλλήλοι; ίχάτιροι ιίς τόν πιρΙ Πατρός χαΐ Τίού χαλ 
άγιου Κνίνοιατος λόγον, ώς ιν $6γμ.α ίχοντίς, σια- 
^ωνούσι ^Ί ιίς τό πιρι τιζς αγνοίας (^όγρια* Σι^ιζρον ^^ 
^έ;ζονται ^Ί ιχάτιροι τόν γινόρκνον *Αντιο;ς<ία( 
έπίσχοπον' ^(ό χαι Σιβυρίται άνο|Αάσθΐ2σαν• 

ια* 'Άλ)οι Σιβίϊρΐται, οί χαΐ θιοί^οσιανοί χαΐ 
ΠαυλιανισταΙ, οί ^ιχόαινοι Σιβιόρον χαΐ θιθ(ίόσιον 
τους είρϊϊαίνους, χαί σνν αντοίς Παύλον τόν ιπίχλίςν 
Μιλανόν, οίτινις ιν ριΊν τώ πιρΙ Πατρός χαί Υί•ύ 
χαί άγιου Πνιν^Αατος ίόγ^ατι συρι^»νούσι τοις 49 ΤΗΕί>ΛΓΚΙ Ι.ΙΒ. IX. 50 Κίντοοαβοίταίς, ^ιν-γ^^ο^Ίΐ ο'ξ ^οο; εκ-ίνους έν τώ Α αΙ> ϋδ,ΐρ^ί ί|ΐιΐϋοα3 Γοοίρίβπίοδ Τήοοιίοδίαΐη 6ΐ Ραιί- τον; αίν σ5;^•σΟαιΘ:θο07ΐον κα'ί ΙΙαϋ/ον εις δττί'τκόττους, 
τους ίδ Κοντοβκβοίτας άΐΑ^οτί'ρου; άττοίίκλΑεσΟαι ' άύ.οί 
Ιε^ηρϊτΛΐ, οι και θίο^ίοσιανοΊ και *\'/'/ίλΐται, κ«1 
Σ«αιοίνισταΙ, οί (7(;^όαΓ^οι Σίβ^οον και ΟίΟ^ότιον τους 
^κν^αονΓ^θίντας, κ«Ί Δααιανόν σύν αυτοίς, οίτινίς λΓ/ου- 
σ» βι).Αον |χιν είναι τον Ιΐατέοα, και ά/.λον -^όν Τίόν, και 
άλλον τό ΙΙαοάχλϊ3Τθν ΙΙνίναα και ά'/ιον, ρή είναι σε 
τούτων εκατΓον καθ' εαντούς »ύσιν, άλλ' ε/ίΐν κοινόν 
Θιόν, ί'/ουν θεότητα ενύτταοκτον, και ταύτνις αετε^ον- 
τβ; «ίχεοίττως, είναι βιόν εκαττον • καλοϋτί ίέ τον 
μέν ΙΙβΓτεοα και τον Τίόν κα'( τό ά'/ιον Πνεϋαα |ϋΐίαν 
νπόστβσιν τον Λ κοινόν αντύν θεόν ονσίαν καί ^ύτιν 
Άτν^^'^' ^* εχλή^ςσαν ΰττό τών εναντίων «ντών εκ 
τενο; τόττου οντω καλοναίνου έν 'Λλεςανορχία, έν μ 
συναχτΐοιον Ιχ^ονη; οί τ« ττοώτα εν αντοίς ^εοοντις 
συνάγονται* καλονσι ίέ αντούς οί ενάντιοι αντών Σα- Ιϋπι πΙ πρί8θορο5, ΟοηΙοΙ^αΙχϋΙίδ νβΓΟ αίπιακιηο 
Γβ3ίοΐβηΙϊ])ΐΐ5 : &1ϋ δβνοπίοϊ, Τΐ30(κΙοδίαηί βΐ Αη^ο- 
Υύί^ βΐ 0αιτιίαηίδ({6 , ςυί ιηβαιοΓίΐΙΟδ ΒβνβΓϋοι βί 
Τΐιβοάοδίαηιιηι αβοίρΐυηΐ, οιιιη ϋδ ϋαοιίαηυαι, ςυΐ 
άίοαηίαΐίιιπιςαίάβιιι β5$6 ΡαΐΓβιη, βΙαΙίαιηΚΐΙΙυιιι 
βΐ αΐίιιιη ΡαΓαοΙβΙαιη δαηοίαιη δρίήίαιη , ηβςαβ 
Οδδβ υηιιιχκ^υβηΐφΐβ οοΓαιη ρβρ δβ ηβ,ΙυΓ&ιη^ δοιΐ 
ΙιαΙίβΓβ οοηιιηυηβιη Οβϋηι, ηβυιρβ άβίΐαΐβιη ίη 
ίρδΐδ οοηίοηΐίΐηι, β]ΐΐδ(ΐυ6 ηοα δβρ&Γ&Ιίιη ρ&Γΐίΰΐ- 
ρβιη δίο 6δδ6 ςϋβιχιςαθ υβυιη : νοοαηΐ &α(θΐιι Ρα- 
ΐΓβΐΏ βΐ Κΐΐίυιη βΐ 8ρίπ(υιη δααοΐυιη υηίοαχχι ρθΓ- 
βοηαΐΏ ; 600101 αηοΐΏ αιιΙβιιΐύΟΓϋαιϋβυιηβδδβηΙίαιη 
6ΐ ηαΙαΓαΐΏ. Αη^οΐίΐδβ ααΐβαι νοβαΐί δυαΐ α δαίδ ?(1- 
νβΓβαπίδ 6Χ ςυοϋααι 1θ6θ Αΐβχαηάπεθ δίο άίοΐο, ία 
β ςαο οοηοίεινβ Ιιαίιοηΐβδ ςιιί ρππιαΙηΙοΓΐρδΟδ Ιβηο- 1)αηΙ, οοηνβηίΓΟ δοΐοΐιαηΐ. 

βελλιανεστάς και Τετοαίίτας * οί αύτοΊ ί'ι και Δααιανιστα'ι ώνοαάσΟ/ίσαν άττό Δααιανον επ•ισκ07Γθυ αυτών. Οντοι 
ιτοότιοον ρεν έίε/οντο τον ανίίίΛονΓ^Οεντα Ιΐαϋλον είς εττίτκοτΓΟν, νστεοον ίέ τοϋτον άπ-εβαλοντο, ίιά τό κοινωνά σαι 
βντόν τ^ ίτ/ία καθολική καί αΓοστολικ^ ΈκκΛγ;σία, καί ίεξασΟαι τήν άγίαν έν Χαλκυίόνι σύνολον. 

ί5'. "Α/Ιοι Σεβυ/ίίται, ίγουν ΘεοοοσιανοΊ, οί και 12. Αΐϋ δβνβΠΐίΕ, ΠΟίηρβ ΤΙίθΟάΟδίαοί ςϋί βΐ Ρο- Πχτοϊτκι, οΊ ^ιχόαΓ^οι τόν ετχατον Πετοον είς εττίσκο- 
πον, οΐτινες, ^ιχόαΓ^οι θεοι^όσιον καί Σεοιζρον καί 
ΠΓΓ^ον, Ααμιβοτο^β •ύ ποοσ•!7έ;^ονται, ον^ε Παΰλον, 
ΛίτίώίΛΜνύΐ τά δόγματα ιχατέρων ' ό^αολογοΟσι '/νρ θεόν 
χβτά άλνΟϋΰη, χάί ούσίαν, χαί ^νσιν, εκαττον χαθ* 
(βπ^τόν^ τόν Πβττε/>α χαί τόν Τίόν και τό άγιον ΓΙνεϋίχα 
)Λτ^οντις, ούχ «οιΟαώ, ίύΧά τ^ άπαραλλάκτω ούσιότΐ}Τΐ* 
9ος οί 'ΑγγίΙιοηΙτΛΐ (ίΐα €θά.) χαΐ οί ΠαυλιανισταΙ 
Τ^ιΟείτας όνοαάζουσι* χαΐ ούτοι πά)αν έχιίνους ποτέ 
^Μν Σ«βι1λι«νιστάς, ποτε*^• Ίηρκ^ίτας * άλλοι Σεβνιρί• 
τ«β^ Ιζγονν Θλο^οσιανοΙ, οί χαΐ Κονωνΐται, οί ^εχόοιενοι 1π(ί£, αοοίρίβοΐβδ υΐΐϊιηυπι ΡβίΓαιη ιι( βρίβοοριιηι, 
({υί Τΐιβοάοδίιιιη βΐ δβνβΓϋΐη βΐ ΡβίΓαιη &6θίρί6α- 
16^9 Οαιηίαηυπι ηοη &6θίρίαη( ηβςυβ Ρααίαυι , 
ιιίπαδςυβ (1οβΐχι&Ι& 6παιίιιαη(βδ• ΟοηϋΙβηΙοΓ βηΐιη 
Οβααι ία νβηίαΐβ βΐ 6δδβη(ία βΐ η&1αΓ&, υηυαι• 
ςυβωςαβ ρβΓ δβίρβιυχι^ ΡαΙτοιη 6( Ρϋίυιη 6( δρίη- 
(υιη δ&ηοίαιη (ϋοβηΙβδ,ηοηηυιηβΓΟ, δβά ρβΓ οιηηία 
βίιηϋί ηαΙαΓ&;ςϋ03 Αη^βΙίαηίΙβΒ β( Ραυίίαηίδίββ Τγι- 
(1ΐ6ίΐ83 ηοιηίο&η(, αίςυβ ίίΐί ταΓδυιη βοδ ηυηο 8;ι- 
1)6ΐ1ί&ηίδί&3, ηαηβ ΤβίΓ&άΚαδ. Αΐϋ δβνβήΐβθ, ηβαι- 
ρβ Τ1ΐ6θ(]θδίαηί ςαί βΐ ΟοηοηίΙοβ, Γ66ίρίβη(6δ Τ1ΐ60• βεο^07ΐον χαί Σεβ^ρον, χαΐ συν αντοΐς Κόνωνα έπισχο• ^ άΟδίαηΐ 6( δβνβΓαζηβΙουοίΠδ 6οηοη6ΐη 6ρί8<κ>ρυιΐΙ ΐΓον * οΓτενες χαΐ α^^τοϊ όαολογούσι θεόν είναι κατά 
«λίζθειαν, χαΐ ^ύσιν^ χαι οΟσίο» ίχαστον, τόν Πατεοα 
ϊίγνίβης χαΐ τόν Τίόν χαί τό νγιον Πνεΰαα^ ετι γί ρήν 
^σι χαΐ τοεΐς υποστάσεις τήν άγίοΕν Τριάδα, χαί Τ|θία 
«οόσωπΌΐ* τρεις ^έ τινας τ«> άριΒαώ ονσίοις χαί μύσεις 
Ισα ς •ΠΓ«θ0(λλχκτονς χα-ί-ά τήν βιότϊϊτα λέγοντες «ίαν 
η ονσίο», ^γουν ^σιν, χαι ^ι'αν θεότι;τα, ^'/ονν θεόν, 
τ^ ότγίβν χαί ν^οούσιον Τριάδα ό|ΐολογονντες, ουχ 
Λρι9μΛ, άλλα τ^ άτταρ^λλάχτοι Οιότητι, προς 6εούς ^ 
Μτιοτας λέγειν τταραιτονντα»; 

ν/. Καί ούτοι ^ε Σεβί$ρον χαί Θεο^όσιον ^εχό^ε- 
νοε, ο\!τέ Δααιανόν, ούτε Παϋλον, ούτε τόν εσ;ζατον 
Πίτρον ^έ;ζθνται. Καλονσι ^ε χαί τούτους οί έχ Δα- ςαΐ Βί ίρδί οοηίϋβηΙοΓ Οβυιη ββββ ία νβηΙ&Ιβ οΐ 
ηαΙυΓα βίβδδβπΐία υαυπιςυβαιςυβ, ΡαΙτβπι άίοβαΐοβ 
6Κ ΡίΙΙαοι βΐ δρίηΐυηι βααοΐαηι, αάΐιαο άίοαηΐ οΐ 
ΐΓβδ ΙιγροδΙ&δβδ 8αα6(αοι ΤήοίΙαΙβιη βΐ Ιγθβ ρβκο- 
ηαδ, 1Γ63 Υ6Γ0 αυηιβΓΟ βδδβαϋαβ 6ΐ ηαίαΓ&8 6Βςηη- 
Ιβδ βίδβουηάαπι άίνίοίΐαΐβιη ρβΓοηιαία δίηιϋββ (1ί- 
οβοΐβδ. ϋα&αι &υ(βοι 68δβη1ί&ηι ηβηιρβ α&ΙυΓ&αι , 
β( αα&ηι άίνίοϋ&Ιβιη, ηβπιρβ Όβυηι, β&ποΐ&ο) ο( 
οοαβυΐ^δΐ&αΐίαίβηι ΤτίααΙβπι 6οαβ(6η(68, αοα ηη- 
ιηβΓΟ, 86ά δίαιί11ίοι& ΟΙνίαΙΙαΙβ, (γ68 άβοβ &α( άίνί- 
ηίΐαΐβδ άί6βΓ6 &Γ£:ααα1αΓ. 

13. Αίςιιβ ϋ δβνβΓυηι βΙΤΙιβοάοδίυαι Γββίρίβηΐβδ, 
αβςαβ Οααιίααιιηι αβςυβ Ρααίαπι, ηβςυβ υΐΐίπιυαι 
ΡβίΓαπι Γ6αρίαα(. ΝαοουραοΙ &υ(βηι βΟδ Ο&ιηί&ηί ^βη^ού χαί Παύλου Τριβείτας, χαΐ ούτοι ^ε εκείνους ^ βΐ Ραΐΐΐί ΓααΙΟΓβδ Ττίΐΐΐβίΐαδ ; &1ςα6 ίΐΐΐ 608 ηοπίΐ- 
όνονάζουσι ποτέ ριν Σαβελλιανούς χαί Άρτε/Αωνι- 
στάς, ποτέ Λ Τετραίίτας • διίστανται <ί« χαί άπό 
Πέτρου του εσχάτου χαί τών συν αυτώ * ^ιότι εκείνοι 
μεν παραιτού^Γ.^01 τρεις λέγειν θεούς, ί^γουν θεό- 
τητας τρεις, τόν Πατέρα χαί τόν Τίόν χαί τό άγιον 
ΠνΓ^αα, παραιτούνται χαΐ τό λέγειν τρεις τώ άρι- 
βαώ ουσίας ϊ^οίζ χαί απαράλλαχτους * ούτοι ^*ε τό 
ρΛ¥ λέγειν τρεις θεούς, ^γουν θεότητας, παραιτ^Ι^ν- 
τ«ι• τρύς ί'ε τώ άριθρώ ουσίας, ήγουν μύσεις τινάς 
ΐσας, όριολογοΰσιν * οί ^' άπό Κόνωνος πρότερον ^ι- ηααΐ αιιαο ςυί(ΐ6ηι δ&ΐιβίΐίααοδ 6( ΑΓίβιηοαίδΙαδ , 
ϋυα6ααΐ6αι ΤβίΓ&άΚαδ. Ια βο &α(6ΐη α ΡβίΓο α1ΙΙ• 
πιο 6( ο] 03 ίαϋ(οπ()θ8 άίδββοΐίοαΐ, ςυοά 1111 ςοί- 
άβιη Γ6αα6α(β8 (1ί66Ρβ Ιγ63 άβοβ, αβιορβ (τββ άίνί • 
αί(&1β3, ΡαΐΓβαι 6ΐ ΡΙΙίοοι βΐ δρΙΗΙααι 8&αβ(οηι , 
ηοΐοαίβΐ άιοβτβ 1γ63 ααοιβΓΟ 63δ6α(ία3 8Βςο&ΐ68 αβ 
ρβΓ οαιαία 8ίαι1ΐ63 ; ϋ αυΐβαι (Γββ (1603 άίοβΓβ ; 
ηβαιρβ (ϋν1αί1α(63 α1>αοαα1 ; ΐΓβδ νβΓΟ αοηιβΓο 
βδδβαϋ&δ, αβαιρβ παίαραβ ςαοδά&πι 6Β€[υ&ΐ68 οοα- 
βΙβαΙοΓ. Οαί α Οοποαβ άίοΰ 8αη(, ρήαβ Ιο&ηηί>» »1 ΝΙΟΕΤΛ: ^ΗΟΝIΑΤ^Ε 52 ΑΐβΧ&ηάηηί ^ΓαΐηΐηαΙίβί ΟρβΓα ΓβοίρίβηΙββ, ΟΟβ^ηο- Α χόιχενοι τ« συγ/^ίΐιαοίττ. Ίωκννου ΆλίξανΤοίως '/ραιι.- ιηίηβΡΙιίΙοροηί, ίη ^βηΐίΐβδ δοηρία ουπ) αΐϋ» 6]υ$* 
άβιη 90ΓΪρ(ίδ ίρΑΠίηςυβ άβιηιιιη Γβ]606ΓυηΙ, βΐ 6303 
ορβΓΑ. ΡΓ<6(ϋβΙυβ βηίιη ^Γ&ιηιηβΐίοα» Ιοαπηβδ ίη 
βυίδ &ά 6γ£008 1ϋ>Γί3 βΐ ίη βΐϋβ βαίβ 8βΓΪρ(ίδ ίΐοβα- 
6Γ&1 1)«6 οπιηί& οοΓροΓβ. δ6ηδί1)ίΗ& δβουηίΙαίΏ πια- 
ΐ6ηαιη βΐ ίοΓπι&ιη βχ ηίΐιίΐο &(1 βζδίδΙβηΙΙααι α Οβο 
6(1ιιο1& 6986, οοΓτυρΙίΙ^ίΙί&ςαθ ΙιβΒΟ βδδβ ΓαοΙα βΐ 
ιηα(6Γΐ& β! ίθΓηι& οοΓΓυιηρΙ, &β ρΓο Ιιίβ αΐία βοΓ- 
ροΓ& Ιιίδ νΐ8ίΐ3ί1ίΙ)α3 ιηβΙίοΓα 6ΐ ίηοοιτυρΙίΙ)ί1ί& 6ΐ 
α(βΓη&& Οβο ΟΓβ&ηΗα ββββ ; βοηδυπιπι&Ιίοηβπιςοβ 
€ΐί6βΙ)&1 τΐ8ίΙ))Η9 αιυηάΙ Ιταηδίΐυιη βδδβ β! ηοτί 
ιηυη(ϋ ββηβΓ&Ιίοηβη ; ΓββυιτβοΙίοηβηι αυίβηι πιογ- 
Ιυοηιιη άββηίβΙ)&( ββββ Γ&Ιίοη&Ιίυηι &πίιη&Γυιη 
ουιη οοΓΓαρΙίύΙϋ οοΓροΐ'β υηίοηβαι ΐηοϋ-^βοΐαΐ^ί- 

16ΙΙ1. 

Η. Οοηοη ί^ίΙαΓ β( βΐαβ ί&υΙοΓβδ, υ( άίχίαιυδ, 
ρΓΐϋδ &6θίρΐ6ηΐ68 δΟΓίρΙα Ιη ςαίϋυβ 1ΐ8βο (1οο6})ε( 
β! ΐρβυαι ΡΙιΙΙοροηηιη νίνβηΐβιηςαββΐ ροδ( ιηοΓίβηι 
1)6&1ί66&η(68, (αοιίβπι ίρδίιιη ίΐΐυιη β1 6]υδ δ€πρ(& 
Γ6366βΓυη1 ; δβπηιοηβδςυβ δ6πρ!θδ βάίάθΓυηΙ ίη 
^αίΙ)α8 (Ιίουοΐ οοΓροΓα Ιιβο 86ηδί1)ίΙί& αο νίδίύίΠα 
ςυο&(1 πιαίβηηοι ηοη βοΓΓυοιρί, δ6(Ι οιαηβΓβ ββ- 
ά6ΐΏ βΐ νίδί1)ΐ1ία ρβΓρεΙυο ηβςυβ οοΓΓυρΙα, ςτιο&(1 
ίοΓΠΐ&ηι &υΐ6ηι δοΐααι οοΓΓοαιρί οΐ ΓΟΓδίΐδ ΓβΓοΓ- 
ιη&π, 6&{]6θΐ ιη&Ιβί'ία ηαείίορβηο Γογοι&πι τβοίρίβηΐβ 
ίη60ΓΓυρ1ί1)ίΐ6Π) ; ^'6η6Γ3(ίοη6ηι βηίηι γί»ί1)ίΙί8 ηααη• 
άϊ ςαο&ά ιη&(6Γί&πι βΐ ίοΓίη&αι βχδΐΚίδεε (ΙίουηΝ 
ίΐΐίαβ &υΐ6Πΐ οοΓΓαρίίοηβιη,ίΓ&οδϋπσι ηβηιρβ,ςυο&ά 
Βοΐαοι ίοηο&ηι. Μ&ΐ6η&ηι βηίιη, υ( (Ιίχίπιιΐδ, ββπι- ^ατικοΰ, του εκίτίΐ'ην Φιλόπονου, τα καΟ' ΊίΤληντο^ «ΰτώ 
γεγραιιαένα, ιιετα χαΐ άλλων αντον συγ'/οααιχαιων, 
αντόν τί εσχατον άττεβαλοντο, και τά τούτου Ίυγ'/οάα- 
ρατα• ό '/άο ιίοΐϊο,ενος '/οαιχίχατικός Ίωαννυς εν τοις 
προς τους "Ελληνας |5ιβλίοις και εν τοις α)>λοις αυτού 
συγγοααιιασιν επήγαγε τά σώματα τά αισθητά ταύτα 
πάντα και τά όρώαΐ-να κατά τε ύ)υν και ίΐ<ίος εκ τού 
^ή δντος εις το είναι παραχθηναι υπό τού Θεού, ^βαοτα 
Τί ταύτα γενέσθαι χα'ι φΟήρισΒαι κατά τε ΰλην και ιΓ^ος, 
χαΙ αντί τούτων ετεοα σώαατα κοείττω τούτβαν των 

• > 1 

όρωαενων α^9αρτα και αιώνια υπό τού θεού ^ηαιουο- 
γεΐσΟαι • συντε7ει«ν τε ε^η τού όοωαένου κόσμου, 
ίί^ουν παοε7ευσιν και καινού κόσαου ^ένεσιν • άνάστασιν 
^ε νεκρών ώρίσατο είναι τήν των λογικών ψυχών ποός 
Β σώαα ^θαρτόν ενωσιν ά<^ιάλυτον. 

ΐ(^*. Κόνων ^ε χαΐ οί συν αυτώ, ώς ειποαεν. ποό- 
τερον (^εχόαενοι τά συγ/οάιιυαιτα εν ί»Γς ταύτα είο- 
γ^χάτισε, και αυτόν τόν Φιλόπονον ζώντά τε και 
|ϋΐ8τά τελευτήν αακαοίζ^οντες, τελευταίου αυτόν τε 
ιχεϊνον και τά συγγοάααατα αυτού άπεβαλοντο • λό- 
γους έγγρά^ίους εκ<ίε«ίωκότες. εν οις λεγουσίν δτι τά 
σώματα τά αίσΟητά ταύτα καΐ όρώιΐίνα κατά αεν 
τήν ύλην βύ ^^ίίρεται, αλλά μένουσι τά αυτά κα* 
6ρώιιν^α εΐσαει καΐ ρη ^βειρόαενα, χατα ^ε το εΐ'Το; 
αόνον φθείρεται, και πάλιν κνααοο^^ούται, τ);ς αυ- 
τί5ς ύλης κρεΐττον ειίος ίε/οιχενι; ς α^βαρτον * γενετιν 
μεν γαρ τού ορ&)αένου κόσαου λεγονσι κατά τε ΰλην 
καΐ ίΐ'ίος, ^βοράν ^ϊ αυτού, ίγουν παοε7ευσιν, κατά 
μόνον τό ειίος ' τήν γαρ ύλην, ώ; εΤποαεν, αεί ίιαμε'- ρβΓρβΓΟα&ηβΓβ βΟηβΙβηΙϋΓ β&ηΐϋβΠΙ ; Γβ^ΟΓΓββΙίο- ^ νε^ν όμολογούσι την αυτήν• άνάστασιν ίε νεκρών 
ηβΠΙ &υ(βηΐ ηΟΟΓίυΟΓαΠΙ άββηίυηΐ βδδβ ΟΟΓροηβ όρέζονται είναι τήν τού σώαατος τούτου προς την 
Ιΐυ^υβ ουοα Γ&Ιίοη&Ιί &ηίηΐ& δββαηά&πΐ υηίοηβηΐ ίη* λογιχήν ψύχήν ^ευτέραν Γνώσιν ά^ιάλυτον. 

όίδδο1υΙ)ίΐ6ηι. 15. Αΐϋ δβνβπΐ», ηβπαρβ Τΐιβοίίοδίαηί , ςυί βΐ 
Ρ)ιίΙοροηί&6ί, (ΐυί αΰβίρίβηΐββ δβνβΓυηι βΐ Τΐιβοιίο- 
βίηαι ιι1 βρίδβορο», αββΐρίοη! β(ί&ηι ηΐ ηΐΕ^ίβίΓυπ) 
Ρΐιίίοροηαηι ^οαηη6η1 βΐ β]π8 δβηρία, βυηιςπβ 
ββςυυηΙϋΓ ηοη ηαοάο ίη ίρβίαβ άβ Τπηί(&1β δβη- 
ΙβηΙίίι, ββά βΐίααιι ίη 6^α8 €ΐοο.1ηη& (1β νίδί1)ί1ί8 
ηιαηάί βοηβιιηοι&Ιίοηβ βΐ νί8ί1)Ι1ί8 &β Γυΐυη ^βηβ- 
Γβΐίοηβ βΐ πιοΓίυοΓυπι ΓββυΓΓβοΙίοηβ. Η νβΓο ηβςηβ 
0&ηιί(ΐηυη), ηβςυβ Ραηΐυιη ηβςα6 υΙΙίηιυοι ΡβΙτυιη 
βββίρίιιηΐ. Οαπαςαβ ρΓίυ8 Οοηοηβαι αβοβρίδδβηΐ, 
άβίηίΐβ βυηι Γβ]ββ6Γυη1, βο ςιιοά ίρββ ^ο»ηηβα1 
Ρΐιίίοροηαπι β\ β]α8 δβπρ!& ^β^β^ί8δβι; βΐ ίη βυίδ 
(1β ΤπηίΐΑΐβ δβηίβηΐίίδ βιιηι Οοηοηίΐίδ οοπδβηϋυηΐ, 
βΐ ΤπΙΙιβίΙ» ηοαιίηαηΙϋΓ βΗ Αη^βΙίαπίδΙίδ βΐ Ραα- 
Ιί&ηίδΐίδ : ςυοδ β( ίρδί ηοηιίη&ηΐ ηυηβ ςυίιΐβπι 8&- 
1>6ΐ1ίΑηίδ1α8, ηυηβ γβΓΟ ΤβΙτ&άϋ&δ. Οβ νίδ^^)^1ί^« 
ηιυηάίβοηβυοιηι&Ιίοηβ βΐ ιηοΓίηορυω ΓβδυΓΓββΙίοηβ 
ιη&ηίίβ5(β ϋδ ορροηυηΙιΐΓ. Ιρβί ςαίάβπι Οοηοηίΐ» 
Ρΐιίίοροηίαβοδ τοβ&ηΐ δα(1ϋαοδΒθδ βΐ 8ίηιοηίαηο.•$ 
βΐ 6Γ£βοοδ βΐ νΕίβηΙίηίαηοδ βΐ ΜΛΓπίοηίΐΛδ, βΐ Μα- 
ηίβίκροδ ϋΐ ΗβΓίΏΟ^οηϊδΙαδ. Ει ΡΙίίΙοροηίαοί \\ίΡ0 
ηοηιίη& ΟοηοηίΙίδ αρίαηΐ,βο ςιιθ(1 (ϋβαηΐ ί>6ΐΐδίΙ)ί1ϊ8 
1ιι:^α8θΐυη(ϋ πιαΐ6Γί&ηι ίηβθΓΓαρΙίΙ)ί1βπι ρβΓπιαηβΓβ. 
ΟοαοηίΙοΒ τβΓΟ ϋβάβοι ηοιηΐηίΐ^αβ Ρΐιίίοροηίαοοβ ιε'. Άλλοι Σεβηρΐται, ^γουν θεο^οσιανοι, οί καΐ 
ΦιλοπονιακοΙ, οί και ^ε^^όαενοι τόν Σεβηοον χα'ι θ«ο- 
^όσιον επισκόπους, σε;^οαενοι οϊ εις (^κΓάσκαλον και 
τόν Φιλόπονον Ιωάννη ν /αί τά τούτου συγγράμματα, 
και «κολουΟούντες αυτώ ου μόνον έν τοις περί 
Τριά(Γος λογοις. αλλά και έν τοις πιοί συντέλειας τού 
όρ&>μινου κόσμου και γενε'σιως τού τβ όρωμένου καΐ 
τού με/λοντος, και νεκοών άναστώσεως. Ούτοι (^€ 
ούτε Δαμιανόν, ούτε Παύλον. ούτε τον εσρ<ατον Πε'- 
^) τρον δέχονται • προτερον ίε (δεχόμενοι Κόνο^να, ύστε- 
ρον αυτόν άπεβάλοντο, ίιά τό άποβάλλεσβαι εκείνον 
Ίωάννην τόν Φιλόπονον χαΐ τά τούτου συγγράμματα* 
καΐ εν μεν τοις περί Τριαίος λόγο ι ς συνάσουσι τοις 
Κ'ίνωνίταις • και ΤοιΟεΐται ονοαά^ονται υπό τών 
Άγγελιανιστών <|7« €η(1.) και Παυλιανιστών * όνο- 
μάζουσι (ίε καί αυτοί εκείνους ποτέ μεν Σαίΐλλιανι- 
στάς, ποτέ (ίε Τετραίίτας • έν ίε τω περί συντέλειας 
τού όρωμένου κόσμου καί νεκοών αναστάσεως έναν- 
τιούνται ψατ^εοώς αύτοΐς, Καί ούτοι μεν οι Κονωνΐ- 
ται τους φιλοπονιακούς απβτ>τ«; καλουσι 1α^^^^'^ 
καίους, καί Ιιμωνιανοΰς, κζι "Κλληνας, καί Ούαλεν- 
τινίανούς, καί Μαρχιωνιστάς, καί Μ αν ι;;^ κ ίου ς, καί 
»Ερμογενιαστάς άποχαλουντες ' χ«1 οί μεν Φιλοπο- 
νιαχοί τά ονόματα ταύτα τοις Κονωνίταις προσάπτον- ΤΒΕδλυΚΙ Ι,ΙΒ. IX 54 η, ^111 ΤΒ )(γ(η> αυτού; τήν ΰΐην ιαϋ αίνβητού το 
τβυ χόσμαυ ^ια^ι» ατώιντΐτον * •■ (Γι Κονυνί! 
ΤΗ αιϊτά όνό^Επα των ΦιλβιτοννχΔν κΛτν/βρούαι, 
3ίά τβ ιιά Μ7"' «ϋτούΐ τ«ϊ φμ^ητα» τούτϊ» άνά- 
«τχοΊν. Προ; τ•ύτβ(ΐ Α (χάποβι, οΐ τι φύΟίΓανικ- 
Χ9( χαί 0( ΚονϊπϊτΒΐ, Ώ^ιγηικτΤΗί >Λ*4λ»υ{ ονβ- 
(ΐαζουσιν' ινρηκάτις 7*<Ρ *' ^ιϊ^οπονιαχοί τον Ίίρι 
γίϊίϊ ϋ^βϊτβ! ότι βντΐ ί -Ιλβ «ϊ τώ (ιΛλοντι «ϊώϊΐ 
ή<ι,[ιβο]>οϋται, κβΐ ίιβ τούτο τώ» βώτώ» σ*ιι»ίΓ4«ι 
γήΐτιιΐ ή ήνττατιΐ , ίχοί)ίΐ«η> τβύς Κονωνίτα; 
'ΐΙοιγινίΒβταΐ * πάλιν Λ οί Κοιιδ»ϊγ(ιι, (νρόντι; τον 

ΙίΗ^ολΟΐ γΐρ ο κνήρ, ώϊόιιβίΟϊ τβΟ( Φίλοι 
'α.βιγίϊΒν όϊόΐίβτι χοΕ( τούίϊόγονς τους ύπ 

(7. "Αλλοι ΐι6ηαίται, ήγοίι» βίΐιιϊοοΊανοϊ. οι χαί 
Χιοβΐτκι, οΐτ»ΐΐ Ιι^ββο» χαί θ>«^«7(οι> ^ι;ϊοιΜϊ«( 
ιοί Ιτΐγ^ανι τόν ιτο^ιττίν τόν «πίχλην Νίοββν ■ 
οντΜ ιΓι ή (ΐΛΐ ταϊΐ πιρί το» ίΐβτρό; χαί τοϋ Τίον 
χ•ί τβί «γάν ΠϊΐΟΐίβτβ; λό^οΐί ιτυ/ι^ΐΗνονη τβίς 
Κοντοΐκέσίταις χαί τβίς Ά'/νοιίικίΐ, π 3Ί τοί; λό- 
'/οι; τοϊ; πιρϊ τής οΐχονομίνς ^ια^νανα» οΰ μόνον 
ηβ»; τούτον;, άλλα χαί προ; τού; άλλονς άκαντιΐΕ ' 
ιιίϊΤί; 7"Ρ ίύο ρΟβιις ήιί τβιΐ χ«τ« Χριοτό» ^ίυοτϊ- 
Δϊο» ΙΙ1ΤΙΙ τΐΐι ςηιιι•/ ού^ηί λβγ^ κνιχοϊται ιϊπ;» ' 
Γί» ΒΑΤΟΙ ίιβ^ρίίΐ• ιώϊ ρΟιίΜϊ οιιολβγούοΊ Χ«ΐ 

ήνοΊν ΕαΟΒίΤούιιΐϊΟΐ ό^ιολογίίν, ονΐι τήν οια^αρί» 
τύν ^ύβΊϊΐν αιτοι τή> η'οαα αώζίσίαι ^ούλοϊται 

"'"'■ 

ιΐ* Τίνζ {^ οΰν τ«ύτ»ν τά ιτχίιτρΜίτα, χαί χότα 
τνγχίόίι, χπϊ τίϊΐ! τούτοιιν ονο^ιχατίαι, χαί τί τό 
έ<«οτο•^ »χί9(ίΒΤβ( ίβ•/.ΐίβ των ιαυτού; χβλούνΤΜν 
>ιΐΐ, ^(α τ»ν )ϊρι;/ιίν«ν (τυντά^ϊΐς ίιΙ(- 
ιντοι Λ ιτάϊτις ΤΒ ηητιιί«ύ(ΐΒΤβ Άριίου 
τι χαί τύν ίχιινου ιΐΒ&κτών ζι]λύνΒ»τΐ(, όμοί&ι; 
ΪΧΐινΟί; ϊξϊΐ τϋν (χχλ:ΐϊΐΒ9Τΐχιϋν ΐΒΗΓούΐ πιρ(€όλ»ιι 
ί;:βίτΤΕϊ ■ χκζιϊνοι γάο ανοΪΒς μυχαναΐ ιπιΐιί- 
ξηιτο. ίξ'ιΐΐναι τβς Έχχλι;?ία( σπο-^ι^άσαντι; τήν 
ΒγίΐΓ' χαΊ οίχονιιηιχήν (ν Νιχβιβ ο-^1ιο^ον ' χβι 
οΐτοι Λ άΐί«ϊας «ολ1ίτρόπβ■^( {<α7-/«>"'αί »αί λβγβ- 
ΒΚ^ίαΐ ϊτητίίιν»Βϊ ίξιλασαι τίί 'Ρχχλητίας ηρο- 
6ΜΐΜύιι(ϊθΐ τήϊ οϊχβ-ίίΐίνιχίϊ χαί άγίαι η Χβλχυ- 
ίοΜ σύνοίον. Άλλ' οΐΓΐρ χοτή ιών αγίων Πατίρων 
Κο'^λήβαντο, ιΐ; αντοϋς ή 9ιία πΊριιατι]<τ« '^η^"•• 

πιριβολνν ■ ίχόνίτβν γβρ τΐϊ γλ' 
χΒΤΒ το •/Γ/ααίίΐιΐβΟί, ώτιϊ ο^ιως ■ ί 
Βντών πράγιια πιχρόν τού χατατοξιΰοαι ή άποχρύ- 
^ί(; αιιωιιοϊ, έχρκταίωτκν κύτοϊς λόγοϊ ηοϊΜρόν, 
^ιχγή^^^ντο τον χαν^ΐΕΐ πζγΐ^α ' ιΐπαν. Τι; ό^^ιται 
Ε->τήΐ : ίξΐρήνηταν οπο^ϊβ;. ίξίλιποϊ ΐξιριννών- 
η; Ϊξ<ιιννΐ7((ς ' άλλα χατά τόν θιϊον λογον, Βίλο; 
ιτπιων Γ/ΐϊϊβοίΒϊ βϊ πλι;-/"! αυτών, χαί ϊξησβίνιι- 
ϊον ιπ-' «κίτού; ΒΪ ι'ιιβιιη πΰτών ■ χαί ίίΐσχίββΒ- 
9η, χαϊ βν ζβτιννγΐτη * ηύ^ράνβι) 9'* ι; τον θιον 
'ΐΖχϊηΐΐΒ, τίν τ&ιν άγιων ΠΒτίρωυ ϊζίίχιιοιν Οιω- 
οτταϊΒ ' χαί ύψώθν ό Ηιό; τϋ; άλϋβχ'ας, των (χχλις- I- Λ αρρ6ΐ1αη(Βθ(ΐαο(1ΙιθΓ)ΐπιοθΓρθΓΐιιηΓβ8ΐΐΓΓβο(ίοη6ΐα 

([ ηοη ςοηΓιΙβίΐηΐιΐΓ. ΡΓΕΒ(6Γβ& ιιίΗςιιβ βΐ Ρΐιίίορο- 

I, ηίαεί βΙ ϋοοοηϊΐιβ ΟΓίςεηϊβΙ&β βθ ϊοτίοΕίη αρρβί• 

ΙαηΙ. ειιαι βηίοι ΓβρβπΗϊΒαΙ Ρΐιίίοροηϊ&οί Οπ^εοθη! 

(ΙίιΪΒΐθ ϊρκαιιι ηι&ΐβΓίιιαι ίηίϋΙιίΓΟ κβευΐο ΓεΓοπη&τί, 

Αϋ ρΓορΙβΓβα βοΓαηκΙβιιι οοΓροπιαι ΰβή ΓβΒίιιτβο- 

ϋοηβιη, ΟοηοηίΙαβ νοοατβΓβ Οπ^ηίβΐ&β. βιιτβιιια 

ϋΐιιη ΟοαοηίΙκ ΓβρβπβββηΙ Οπκ^αβιτι αΐίαπιπι εοΓ- 

ροηιαι ΓββιιπβοΙιοηβιιι (Ιίχΐηβ {ΙαοοπΒίααι βιιίιη 

βΓβΙ νίΓ ίΙΙθ), ηοηιίη&τβηιηΐ ΡΙιίΙοροοϊαΰΟΒ Ογϊ^- 

πίβίαι. ΛϋΰϊρίιιαΙ &ιιΐβιη ιιΐ βρίΒοοριιιη ({υβπκΐΒΠΐ 

ηοαιίαβ ΟΓΪ^ιβηβιΐ] ιιη ΙΙΙιγοβ β]} ϊϋο βιΐίίοι. 

ιαχβύ( 'ΙΙριγίϊΐΒίττάΐ. Δίχοντκι 3Ί οι ϊιλοπονιαχοί ιπΙπΕοην Τ*ΜΙ 

Ιτβϋ ϊχ^οβήτ•;. 

16. λΐϋ $6νβΓίΙ», ηβιηρθ ΊΊιβοίΙΟΒίλΐιί, «{αί βΙ 
ΝίοΙΐίΙκ. ςϋί δβτβηιιη β( ΤΗβοάοΒΪιιιη Γβοίρϊβοίβι, 
ΓβοίρίυηΙ βϋαη ϋίερϊιαιιυιη δορ1ιί«1&αι, Νίο1>ιιιη 
οο^ηοιηίηβ : ϋ τ6ΓΟ ϊη ιιιίι ιΐβ Ρ&Ιτβ βΐ Ρίΐϊο βΙ 
δρίπΐιιβίίηοΐο ΒβηΙβαΙϋΒ αοηοοηίΑηΙ οιιιη ΰοηίο- 
1>α1}(1ΪΙίβ β( λ^αοευβ, ία βυα&αΐβπι (]β Ρτοτϊ^βαϋΐΐ 
ιΙοαίΓίηα ύίβΒβαΙίυπΙ ηοα ηκχίο &1> ϋΐίβ, Μά βΐ &6 
&1ϋ!ΐ οιηιιϊΙ>ιΐΒ; οιηπβββηϊηκΙυ&ΒΟ&ΙιίΓαιίη ΟιΗ- 
Βΐί ιη^'ΒίβΓΪο ροιΐ ιιοϊοοβιη ηιι11& Γ&ΐίοοβ ιΙίοβΓβ 
τοίυηΐ ; (ΙίβΙϊηΒΐίοαβιη Ιαιηβη οαίιιτ&ηιιη ηοηβίβη- 
ΙυΓ β( ροιΐ υηίοαβαι ; ϋ &α1αιη άιιαι α&Ιιΐί&ι ροβϊ 
ιιαίοαβια οοηίϊΐβπ αοίβηΐεβ, [ΐβ<ιυθ (ϋβΈτβηΙί&ΐη 
η&ΙιΐΓϋτυπι ρο»( ιιηίοηβηα ΗΓΤλη άίββη τοίιιιιΐ. τόξον 17. ^ι1β:ηα^1 «ίαΐ ί^ΙυΓ βοηιιη μοΙ» βϊ φίοΙ 
τβροΐ'ίΐίαΙιΐΓ, βΐ ηυβ βΟΓίιιη ςσβιιοιηϊιι& βΐ ηικκί- 
ιι&αι ιιη^ι]■^ι]^11Β(]I1β (Ιο^ακι βΟΓίιαι ηυί ΜΪρ•ο• 
άΪΒΒΓβραηΐβΒ ηοαιίηαηΐ, ϋβ ϋΓβνίΙβί «ϋοΐίβ ϊαι1ίο&- 
τίιηυΒ. Ι1ΙΪ αυΙβαιοπιαΒΒ ΑΓ^^β^11Β(]ιι6<1^Β^ίρ111οΓI1Iη 
ίηΒϋ1ιι1& κοιιιΙαηΙθΒ, ηυβιηαάιιιοιίαιη β( ϋ, ιβίρκ» 
6ζ[Γΐι βϋαΙβΐίαΒίίειιηι βίαιιπι ΐβοοΓβ. ΛΙηιιβ ϊΐΐϊ ιβχ- 
οβηία ιηαείιϊα&ΐί βιιηΐ ιιΐ βχ βΰ«1βΒί& ΓβρβϋβΓβ οαιίΑ- 
ΓβαΙιΐΓ Β&αεί&σι βΐ (Βοιιηβιιίβ&ιιι ΝίακϋΒοι βχηο- 
<1ιιιη; β1 ϋ βίαιίΙίΐΡΓ ιηϋΐϋρΐίϋββ ρΓΚβΙί^ίΐΒ βϋο^οιοΕ- 
οΐιίαβ αιίίιίϋιΐΒΓβ υ(&Ι>εβθΙεΒίααΓ(]βα(«ΓΓ«ρ6ΐ1εΓβαΙ 
ίΒϋΐιιηεηίοΒίη βΐ ΒόΐοοΙ&ηι ΰΙιαΙοειΐοηεηΒβια β^πο- 
(1αιιι.&6(](ΐιιθ[1ίηΒ8αοΙοιΓ&ϋ:6βΐΒαο1ιίιι&1ί ιιιαί,ϊο 
ίΐΐοβ (Ιΐνίαίΐ οοανεΓίϊΙ βεαΙεηΙΐΒ, εοβ βχΙτΒ εοοίειί&β- 
(ίουΐΏ (^Γΐιιιι οοοΒίίΙαεπΒ. Λοιιβηιηί β^ίπι ϋαβιι&ηι 
, ΐϋαηι, υΐ ιϋΒΐιιαι ββΙ, βϊοιιΙ ββτρβιιΙίΒ ; ίηΙβιιάεΓίιιΐΙ 
ΚΓουιη Βκιιιη, Γβιη απΐΒΤ8ΐο, υ( ΒΒ^ΙΙατεηΙ ϊα βΙ»• 
οοαάίΙΐΒ ί[Τί!ρΓβ1ιβη8ί1)ί1ειη ΕΟΓΓοΙιΟΓΒνεΓυιιΙ βίΐιί 
τβΓΐ>ιιιιι πΐΒΐυπι, η&ΓΓΒΤΡΓίιηΙ ιιΐ &1>Βοοη(1βΓεη( Ιβα- 
άίοιιίααι, άίιβηιηΙ : Οιιϊβ ΒΒρϊοίεΐ ποβ; ρβΐΈΟΠί- 
ΙαΙϊ ΒΐιηΙ Ιηί(]αίΐα1β9, άβίεοβΓυοΙ ρεηοΓυΙαηΙβι 
ρεΓβεΓίιΙαΙΐοοεΒ; Ββιΐ ]υχΙ& ^^ν^^1II^ βεηηοοειη : 
4 Τβίαιη ίπΓαηΙίυιη Γαε(« ΒΐιηΙ ρΙα^ΐΒ βΟΓϋΐη θϊ 
ϊηΒπιιαΙ» ΒΐιηΙ οοιιΙγβ εοβ Ιίη^η βοτυπι' ; » Ά• 
τΐΒΐ Βΐιηί «ι ηοη ΒΐιαΙ εοιηρυηαΐί*. ΙβΙ&Ιβ ββΙ 
Βΐιΐβπ] Οβί Εο:(^ΐ63ίΒ, άιιαι βααεΙοΓίιιη ΡαίΓυιη ιι1- 
Ιϊοηβιη ΕοηΙ^πιρΙιΐΓβΙυΓ. ΕΙ ρΙοπ1Ϊ£Βΐ)ΐΗ εβί Οβυΐ 
νβΓΪΐΒΐΪΒ , (Ιυιη βοΰΙθ3ίΒ5(ίεα (ϊο^πιβΙβ ίοϋοιηιηιιΐΒ- < ΡββΙ. \Λΐα, 8, 9. 'ΡββΙ. ζχχιν, 1β. 55 ΝI^ΕΤ^Ε εΗΟΝΙλΤ^Ε 50 1)ί1βΐη αΟΟίρβΓβηΙ βηηίΐαίβΐη δΟ δοΗάίΙαΙβίη. δ&η- Α σιασηχώ^ (?07ίΑ«των άο^α'/ίϊ λκδόντων βββαιωσίν τί οΙα ί^ίΐατ βΐ (£οααΐ6ηίο& ΟΙιαΙοβάοηβ Ιιαί^ίΐα βγηο^ 
άαβ 1>Γ6νϋ6Γ θΟΓυιη ιηβζηίηίΐ ςυΐΒ άίβία βυηΐ &1) ϋδ 
φΐίιιηαιη !α €ΙΐΓί5(ο ηαΙυΓ&ιη οοιηρο$Η&ιη άοοβη!. 
Βαιη ροΓΓΟ, υΐ 6χ ιηιιΚίβ ρααοα άίοαηι, ιηβηΐβιη 
6χΙιίΐ36η1 ςααβ ίη ρΓορηί άο^ιη&ϋβ Γΐ6ίβη$)οη6ΐη 
Ιιηρίθ ρΓοροηυηΙ. 

ΒχροίΗίο ηοηηηΙΙοίΊΛίη ΰαριΐηιη α ΜοηορΗψχϋ^ 

ρτοροίϋονηηι. 

18. υίΓαιη βχ οΙπ&Γαιη ίη ΟΙιήβΙο ηαΙυΓ&Γϋΐη 
υηΐοηβ ίαοίπιη οβί&ΐίςυκί υηααι, &ηηοη? δί ΐ|?ί1αρ 
ηοη 8ϋ ί&οίηιη αΐίςυίά υηυιη, ςποπκκίο βΐ υηίΐαβ 
ίϋί$§6 6&5 (ϋθ6ΐηα3? Ουίά οηίιη 65( αΐίυά υηίπ 
φίαπι υηυοα ίίβή ? Νοη βηίιη ρβΓ ίΠαΐΏΐηηΙίοηβιη, χοώ παγιόττοτα. Ίΐ ά'/ία ί' ούν καΐ οιχουαη/ιχή σύν- 
οδο; ϊ; βν Χβίλκίί^όνι συ στα σα ίιά βραχ^έων έίχνήσΟη 
τών Ιζ'/Οίΐίνων ύττβ τών ^ίαν έπι Χριστβΰ ^οξαζόν- 
τβΛ ψ'^σ^ν σννθιτον • ιίσΊ ί«, ώς βχ πολλών ολίγα 
ΐ(77€?ν, τοιαύτης εννοίας έχόαβνα, άπ€ρ εις συνηγβ- 
ρέαν τοϋ οιχιίου ^όγμοίτος άσιβώ; προτιΟίασι. 

'ΕχΟισις τινών χι^αλαί&η; προβαλλοαβνων παοά τών 

Μονοφυσιτών. 

ιη'. Πότίοβν έχ τ^ς τών ιττΊ Χριστού λιγοαένων 
^ύο ^ύσ2ων ένώσ^βας γέγονι τι βν, ΐί ου ; Ει αέ» ούν 
μν γίγ^^' '^' ^ί αυτών ιν, πώς χα'ι ηνώσ6αι Ολ«ϋς 
κντάς έοοϋ^ΐΓ^ ; Τί '/κρ «λλο ίστί τό ιςνώτΟαι 9 το 
ιν «/ιγονίναι ; ού^ι γάο χατ* Γλλααψιν^ ώ; έπι προ• υΐ άβ ρΓΟρΙΐοϋβ, Ιΐηίοηβΐη ΟΟηΠίβΐηΐΙΓ. δί «ΐυΐβΐη ^ γτιτύν, ό/χολογούαΓ^ τήν ένωσιν • ιΐ ί' IX τίς ένώ- 

βχεΙϋ&ΓΟίιιη&ΙυΓ&Γυτηιιηίοηβ ιιηιιιηαΙίςυκΙίαοΙαΕη σιως τών ^ύο ^ύσ$ων εν τι */ν^ν»%^ τί ποη αρα βι(, ςαΜ Ι^ίΙυΓ ββΐ αΗυάιιηυιη? ΙϋΓυιη ηοηηβη 
γ&ηοΐΏ,&ηΓββΤ δί ί^ίΙυΓ ηοιηβη βοΐυιηιηοάον&ηυιη 
68861 8106 1*6,000688601 υοίΙβθοαΙαΓββ ; (;α6ΐχι&(]ηιο- 

άυΟΙ 6( 8Κΐ6Γ6τΐ3 Ο&ηίβ 6ΐ ΐ6ΓΓ68ΐΓί8, ρ6Γ βοΙϋΟΙ 00- 

1060 ΌηίΙ&ΐ6θΐ 1ι&!)6ηΐ68, οοο υοίΐί 8αοΙ ρβΓ οα(α- 

Γ&8, η6€[υ6 Γ6α1ί8 1ΐΟΠ106ΐ φΐϋθ86ΓίρΙυ8 68ΐ: 81 ί^ί- 

(ιΐΓ ηαΙιΐΓ» ίη φΐ&η(υηι 8υοΙ οοίυηΙυΓ, 6ΐ ίάβο 6χ 
6&ηιηι 1101006, 060ΐρ6 6οηιρο8ίΙίοη6, υοοηι αΐίςυίά 
ί&6ΐ«8υοΙ,ηοο ϊά 68( ναοοσι ηοηΐ6θ,86ά Γ68.δί&η- 

!6Π1 Γ68, Οίηίαΐ \ά 0&ΙαΤ& 681, 06ηΐρ6 68860(ία,6886 
&1ίςαίά 6Χ 81ΐ1)8(&0ΐί8Β &66ί(ΐ6θΙί1)α8? Ι^ίΙΟΓ 8ί ρβΓ 

ίρ8οηι 6886 ο&ΙοΓββ οοίΐ» 8υο(, 6( ίάβο υουιη αΐί- 
φΐίά 6χ 6&ηιηι ηοίοο6 ρ6Γβ6ΗαΓ, 06ςυ6 ν&ηυηι τοϋτό Ιστι τό έν ; Πότΐοον ονοκα μόνον ψιλόν, ^ 
ποάγί^α; Ει ακν ούν όνοαα ριονον ψιλόν ιΐη ποβίγαα• 
τος χω-ΐς, ούχ αν ^ίν^ αί ^ύσβις ηνωαέναι * ώς ού^« 
ό άστρώος χύων χαι ό χιρσαΐος, χατα ψιλόν ριόνον 
τούνομα τό βν Ιχοντις, ηνΜαβνοι χατά τ&ς ^ύσας 
τυγχάνουσιν, ού(^' ό αληθινός άνθρωπος χαι • γι* 
γραααχνος * όύχοϋν βΐ αί ^ύσιις χαθό τό ιιναι Ι^ον• 
σιν ηνώ^ησαν, χαι ^ιά τούτο (χ τ:ί$ς ίνώσβως αυτών, 
ί^γουν συνΟισιως, ιν τι '/έγονιν, ούχ άρα ψιλόν 
^οαα τούτο ιστιν^ άλλα πρχ/αα * βί ^β πράγμα, 
πότιρον ^ύσις έστΙ τούτο, η'/ουν ουσία, η τών πιρί 
την ούσίαν τι συαβ<βηχότων ; Ούχούν ιί χατ* αυτό 
τό ιιναι ^ύσιις ήνώβησαν, χαΐ ^ιά τούτο τό ιν τό ίχ 0011160 68(, η6(}υ6 8θ1)8(Αθ(ί8θ (|αθάά&αΐ &66ί(ΐ608 ρ τ^ς ινώσίως αυτών άποτιλισΦιν ούτι ψιλόν ίστιν 6( 00086^0608, ΟΟΟθ1υά60(1θΠ1 68ΐ ίΐΐοά 6886 68- 

86θ1ί&οι ΑοΙ οαΐατ&ηι : 8υρροοίοιυ8 ουοβ ρβΓ 
ιιΙτ&ηκια6 τοοβαι ίάβηι 8ίβ^οί&6απ, ρ6Γ 68δ60ΐί&ηι 
η6ηιρ6 6ΐο&ΙυΓ6οι. δί ίβ;ί(αΓ αοαπι ίΐΐυά 6χ άυ&Γυοι 
η&ΙΟΓ&Γυηι ρβΓίβοίαπι υοίοοβ ο&1υΓ& 68(, 8οϋί66( 

6886θ1ί&, Γ66ΐ6 6Γ^0 υΟ&ΟΙ 6886 ΟαΙϋΓ&ΟΙ ΟοΟίίοί 

εΚιΗδΙί ρθ8ΐ οοίοο6ΐη 6οηβ(6θΐαΓ, ςυοηςυ&ιη οοη 

8ίπΐρ1ί66Π1, 86ά ΟΟΏρΟβίΙβΟΙ βαΟΙ 6886 (ϋοίαιοδ. 

Νοηιβο 6θίαι ΟΙιΗδΙαβοοο ρο(63ΐ υίπυβςαβ ο&ΙαΓββ 
ίοάίο&Ιίταηι β886• δί 6θίηι ηοο 68861 αΐίςαίά υουιη, 
({αο(1 6χ άυ&Γυοι ο&ΚοΓ&Γυηι υοίοοβ ρθΓϋοίΙυπ, 

{ΐθρθ88ί5ίΐ6 688£( 8ίΥ6 άβ &θίηΐ& 6( ΟΟΓρΟΓβ ΟΟυΟΙ 

Ιιοηιίοίδ 000360 &ρρ6ΐ1αη, 8ίν6 άβ ΟΙΐΓίβΙί άίνίοί- 
!Αΐ6 6( 1ιοο3&οί(&(6, οίδϊ 6Χ 118 00010 ςοίά ίαοΐυοι 
8ΐ(, ΟΙΐΓΪδΙί 000160 οΐΓίςυβ ά&Γί. 

λίχα ΜοηορΗχ/ίϋαναηι ρνοροΒίΐίο, 

19. δί ΟΙΐΓίδΙί ο&ΙυΓ8Β υοίΙ(Β άυ» δυοΐ \ο], ςυοά 
ίάβηι 8θοα(, 6886οϋ£β (68960(188 βοίιο δοοΐ άΐγίοα 6ΐ 
)ιυη[ΐαο&ρΓθ6υΚΙυ1)ίο,6χςυίΙ)ηδηαΙυΓ&Γυοΐ(1υρ1ίοί- 
1&1ίδθοΐΏ6θίηΓ6ΓυιιΙ),υ(Γυοια1ΐ6Γςϋααΐ6ίυδαα(αΓΓβ 
βίιπδΐυδβδί, αο ίϋβηι αβ 6]υ3 οαΙυΓβΒ ? δι ί^^ίΙαΓ αΚβΓ 
β8( αο 6]υδ οαΙιΐΓπβ ΟΗπδΙυδ, ςυίδ βδΐ, υΐ αΗβπβδδβ 
ρθ8δί(? δβά ηίΐιίΐ αΚβΓυηι βδΐ αο 6]υ5 οαΙυΓα απ( 
6886θ1ία. δίοηίπι Κοιηίηΐδ ηαΙυΓα^ οκδβηΐίαοι ϋίοο, 
ίο 60 οοοδίδΐίΐ ΓριοάβδΙ αηίπιαΐ Γαΐίοηαΐη ιηοΓίαΙο 
(ϋ6βηίΙίοη6ϊ>6πίιηΓθΐ'υηΐ6αΓυιηο5δ6ηΙίαδίη(1ίοαη1}, 
81 Ιιοηιο ςυί(1 άίνβΓδυηΐδίΙ α δυαοδδβοΐΐα, ηοο ρΓο- οίνομα, ούτι συμβιβηχός τι χαι παραχολούθηαα ^ν- 
σίως, λιίπιται ιξ άνοίγχης, ούσίαν ιιναι τούτο, η 
^ύσιν * χιίσΟ» γαρ νυν ^ι ίχατιρου ταυτόν σηααί- 
νισΟαι, ^ιά τί^ς ουσίας, ^^/^ι» ^λϊ τίίς ^ύσιως * ιΐ ^^ 
τό IV τό έχ τϊδς ίνώσιως τών ^ύο ^ύσιων άποτιτι- 
λισμένον ^ύσις ιστίν, ήγουν ουσία, χαλώς άρα αίαν 
ιιναι την ^ύσιν τού Δισπότου Χριστού μιτά την 
ένωσιν όαολογούριιν, ιΐ χαι α;) άπλι^ν, αλλά σύνθι- 
τον ιιναι ταυ την ^ααίν • τό γάρ Χριστός ονβαα τών 
^ύσιων αα^οτιοων ιΓναι ^ηλ^οτιχον βύ δύναται • ιι 
γαρ μη ιίη τι Ιν τό ίχ Γ^ς ίνώσιως τών ίύο ^ύσίων 
άποτιτιλισίΑΐνον, αδύνατον η ίπ'ι ψυχίς χαι σώμα- 
τος IV τό τού ανθρώπου χατηγοριίσθαι όνομα, ^ ίπι 
τίς τού Χριστού θιότητός τι χαι άνβρωπότητος, 
μη^η^ός ίξ αυτών ινός γΓ/ομίνου, τήν Χριστού λίγϊσθαι 
προσηγορίαν ιπ* άμ^οΐν. 

"Ετβοον ποόβ/.ηαατών Μονθ5;υσιτών. 

ιΟ', Κιπιρ αί τού Χριστού ^ύσιις ένωΟιΐσαι ίύο 
τυΟχανουσι, ταυτόν ίι ιΐπιΐν ούσίαι, ούσίαι γάρ 
ίηπουΟ» η τι θιία • χαι η άνΟρώπιιος, ί^' ων τό 
της ίυα<ίος τών ^ύσιων ^^ί'ρουσιν όνομα, πότιρον 
ίτίοος τυγχάνιι τών ίαυτοϋ μύσεων ό Χριστός, η 
ταυτόν ίστι ταΐς αυτού ^ύσεσιν ; Εί μεν ούν ετιρός 
•ττι τών αυτού μύσεων ό Χριστός, τίς ών, ιτιρος 
αυτών τυγ/«νιι ; *Αλλ' ον ίεν τών όντων τη ς αυτού 
^ύτεως η ουσία; ϊτιρ(»Ί εσην • εί '^ίιρ η τού άν- 
θρωπου γ^Ί^,^^ ήτοι ουσία, τό ζώον λογικόν Ονητόν 
έστιν, οί γάρ ορισμοί τών πραγμάτων της ουσίας ΤΗΕ8ΑυΒΙ ΠΒ. IX. 
ΐη^Μ ^1 Αη β ανβρυης τ^ς Α ίπιΐβ βΐΒβΙ απίιη&Ι τ&ΙίοηΑΐβ ιηοΓίαΙβ. Ηοαιο ηίΐιίΐ βΰνί*; «ντβν, ίτφβς αν (Ιΐ τβΟ ?Μ4ν χ»7»βν Φνηταϋ, 
ΌήΌ^ωιη; ιν^π £ύ,« ϊβτίν ν (-ϋον Ιαγιχάϊ θϊηΐόϊ- 

ηνίων, ύιταρ;^*! ίτφβ;, το ίΊ «νκι ιχάντω χατά πϊν 
^1»» ίτοι βννίαν «ύΓβιϊ ΐττιν, ϋ; ίί»ίϊκ_!ΐηι, αβ-β; 
α^α ίχυταύ ό Χριβτβί (τι^β; ί»τβι, βιιιο προς -^ «ταιιυ 
κβ( τβ γ'^^**" ίχ"" '"^'' «?" 'τιββ! ίβτιν β Χρίστο; 
τύν ^α^^τ^•^ ]ΐν««ν* ιι ^ί ^η;} ΐτ(οα;, τν^ταν άρα 
Χβιοτον η ιϊπιίν χαί τά( αϋτοϋ ^ηι;* πτι) ΧΜ «ι 
ηήητΪΕΕ ϋ^ιϊΐ λϊ/οντι; τΔν ΐύβ ^ννοη ΐν)ΐΑΐτιΐ(4ν ιΐναί 
^ητι το Χβΐΐτίς όΜ^ια ιί ^( τκυτή ά Χριττές τ«ϊ; 
κΐτοϋ }ιύ9(9(ν, ώΐβίϊβρΜίηΐ τι! ίηιΟρώηοιι ^0«ι ταυτόν, 
■τ••^τι»Γΐ τώ ζΐΜΜ Λογιχ^ θϊΐΤΜ, ίνο Λ τ\ι•/-χάναννιν 
■ί τβν ΧριΐΓτβα ί>0«ι( χκί β-; (ΐίβ, ίύβ άρα χβϊ βί 
Χριντοί ίναϋτικ, χοεΘ»; λιντβρΐν ^οχιΐ, χαί β-ΐχ ιΐς 
«τ-κ τ«{ Γρβΐ}ΐί!;. Ει 0>ν ιΙ; χ«τ« «λαϋαια ο Χριττβς 
άΜίΐΒτί τ» χα) ττρίίγΐίατι, χαί χβτ' «ν^ήα τρόηβν 
ϊπί πίς τόϋ Κυρίου ηανβροική νι»; ίύοΑΐ'/(ΐϊ Χριντοϋί 
ή^ίχιται, τβντόν ΐί ό Χριντόΐ τ$ ανιοϋ ρνηι, ΐγουν 
•ύ«ία, ίπιι χαί τΛϊ ίιτων ΐχατΓΟν, ^ίο ^κίονάτι χβί β 
■ϊ•ΰ Χριττβϋ γ^αις «ξ άϊήιχΐί <";!"■ βΐίυά βί( ςιιαιιι αηίιη&Ι ΓαΙίοηαΙβ ιηοΓίαΙβ ; 3ί ίκίΙιΐΓ 
ΰ1ιπ(1υ3 αΙΙβΓ βΕ( &<: 6][ΐ3 ΒαΙιιπΕ, 6ΐ3βαΙίΒ.9άίοο, 
βΙ ββ-ίθ Γ6Ϊ οιιί1ϊ1}6ΐ ρ6Γ βυ38 ηαίϋΓαί, ηεαιρβ β39βα- 
Ιίαβ ίηββΐ , ιι( οιΐβοιίίιιιυβ , ίρβι* α ββ ιΐίνβΓίΐκ βΓΪΙ 
ΟΙΐΓίΐίιιβ, ςυοιΐ βίοΐίάυια 6ΐ Γί^ίουΐιιηι ββΙ, Νοη ιίίΓ• 
ίβΓΐ ί^ίΙιΐΓ ΟΐΓίβΙιΐΒ Δ βυίβ ιια1υπ3, ι,Ί ροΓΓΟ ηοα 
(ΙίΙΙ'βΓΐ, ϊΐΐβιη ί^ίΙιΐΓ 65ΐ ά'ιοβκ ύϊ\τΊ»Ιυια ΰΐ £]α8 η&- 
1(ΐΓΒ3 ; οιηα εΐ νο3 ςαί οοΐιίϊ ϋοαίΓΔίία (ΙίοίΙΪΒ (1ιι&- 
Γυιη 0966 ηαΙαΓαηιηι ϊαιίίΐΐαΐϊγιιιπ Οιπιΐί ηοιηβα 
ΓϋΙεαιιιίηί.δί&ιιΙβία ΟΙιπΒΐιΐΒίιίεπιβίΙουιιι ε]αΒαα- 
ΙΙ1Π9, υί Ιιοηιο ίίίειη εβί ευαι Ηοιηίηίϊ ηαΙιίΓα, ίιΐ 
ο&Ι ααίπιαίί Γ3ΐίοαα1ί πιοΠαΙί, (Ιιικ(]ΐιε ΒΐηΙ ΟΗπ^Ιί 
ηαΙιΐΓΐΒ αβη ιιηα Ιαηΐιιαι, άϋο ίκίΙιΐΓ ΟΙΐΓΪϊΙί βΓυαΙ, 
(ΐ( Νεβίοπο νίάεΙίΐΓ, ηεςυε υηιιβ ^εοϋΐκΙυΐΒ 8εΓίρ• 
Ι ΙιίΓαι. δί ί^ίΙιΐΓ 36ΰυη(1ιιιπ νεπίβίειη Οίιπ^ΐυι ηο- 
•υίιιο β( Γε ηηιιβ ε$Ι, ηε(£ΐιε ιιΐΐο ηιοίΐο άα Οοαιίαί 
ΙοοΒΓααΙίοαε ιΐαο» (^ΙιγΪεΙο^ (ΙίϋεΓβ Γαβ 09ΐ, ϊίίειιι &α- 
(εηι ε^ΙΟΙιπβΙυβ ευαι ε^ιι3^I1ιϋΓ3, ηβαιρβ βΐκβηΐία. 
ςιιεοιαϋαιοιίυαι βΐ αΐίοηιιη οαιαϊϋΐιι, αηβ βήΐ ηβ- 
> εΕενίάεαΙετ ΰΐιηκίί ηαΙυΓα. 'Ε;ίρ 


■ι 7γ}»« μίΝϊ βιβροννηιι αιαροραϊ, οΓβν ^ιρι ιίπΊ» το γΐΛΖίατί 
Εΐν ΒΓ^τού χαϊ τά βιρμανηχβν, ίτι δί η ΐριχβ ^ιαστα- 
τβν, χΰύ ΐο ν^ηριχόν, χα« χυχ)ιαρορ(χον, χκί ιί τιτυγ- 
χήΗ τοιούτον ά)1«, βύχ ίίη χαί πλιίονα; τάΐ τβϋ 
^λ^α•^ ^ύαιίί λίγκν ανα^ιχΐ* βνοΊν -/«ρ χββ' ίιηίτο τών 
τοιοντοΐϊ ^'.ίου ψύσιν ϊρ•/άζηαι, κιλά τό ϊχ πάντων άμα 
τών (ϊρΐ{ΐή&ιν 9ύ•/χριμ«, ή χ«( πΛίίβνκ τνγχίαον, ίνκ 
τβ» Βλιβν χαί ^*ία» αϋτβν ητ ψίνη (ρ'/άζιται- ο-1τι• χαί 
ίιτί τού ίιοϊβρώίΓΟΜ Χριττοϋ. χάν αϊ τίς Οιοπιτα; α 
κ-ΐτίΜ χαί άνΟρυπότΐτο; Οιωρώνται ίια^^ορκΊ, οΟχ ανί- 
ξονται ίνο 'λρ/Ην αντοϋ τα; γϋηις οί χρίνην ά^ιν/ήτη 
(ίία αοάίΰβ» άαο) τ4ν τών πακ^κτοιν ορθά; φύτΐϊ ^υ- 
τιάμνηι• ονσίΐ -/αρ «χιίν&ιν χαβ' ίαυτό Χριντό; άν ιία, 
•'ΐΐΐ τό 6ιϊαι α '^τοϋ ρηιιι, οΐτι τό κνΟβώπινον α//ά τά ούίηΐ- ., ί>α τ. 9ΤΒ5Ι, χαί μία-ί αντοϋ τ^ν ^νίιν ν^ι'ΐΛ-μα «;»«{ η 
ν; άν<ϊ•/χ)]ΐ ιταρανχιυαΐκ. Λίια βύπιτηάΒταρηροηΙϊο. 

20. Ουεαιαιίαιοίΐιια] ΐ[ΐ]&ιιινΪ8 ρΙιίΓεβίιι κοίβ ρΐι/- 
ΒΪο» νΪΓββ ϋίνεΓ9ΐΒ ααίιηιι^νεΓίιιηΙιΐΓ, ιι( νβρίιί β^α- 
ΙίΔ, Ιααιβη εΐ οαΙοΓ, ΐΓβε ιΙίαιβαΒίοιιββ, ΒρΙιΐΒπεκ 
ΐΟΓίηβ, ηιοΐαβ οϊγειιΙ&πβ β( αΐία 11υ^ι1»II1ο<1' ; ηββ 
(αιιιειι ίάεο ηεεεβΒΟ 3ί( ιι( ρΐυτεβ εββε βοϋβ ηαΙιίΓαβ 
, ιΙίεαΙιΐΓ (ΐιίΐιίΐ εηίιη ρεΓ ββ ΙιοΓυηι ϋοΐίβ ηαίιιι&ιη 
' εοηβΐίΐιιίΐ, 8Βΐ1 βι Ιιϊϊ οιιιηϊϋιιβ ΰο&ςιιΐυηι, ςικκΐ 
βίπιιιΐ ιιαιιιη ε( ρΙιίΓα θ3(, ιιηιιιη ιοίβαι βΐ ιιηαιη 
β]ιΐΒ α&ΙιίΓαηι οοη$1ί1υί(|; ϊΐα εΐ ϋεΟιπβΙοΟβοΙιο- 
ιηίηε, εΐϊί αηίηΐίΐιΙνβΓί&αΙιΐΓ αρυά ουιη άίπαίΐαϋί 
6( ΙιιιιηαηίΙαΙίβ (ΙϋΤβΓεηΙίΐΒ, ποα αιιιίεΐιυιιΐ (Ιιιαβ 
^^ι1Β η&ΙιΐΓ&$ (ΙίοεΓβ, ςιιί ςυοΕίβιηιιιοιΙο Γεηιιη οα- 
ΙιΐΓΒΐη Γβεΐβ ΐΕβΙίαιαΓε ροβΒίιαΙ (ηίΐιίΐ εηϊοι ΗοΓίιιη 
ρβΓ Εβ ΰΙιΠΕίυϊ εβίεΙ, ηεςιιβ β^υκ (ΙίτίοίΙαΒ, ηε<{ΐιβ 
6]ΐΐ3 ΙιαιηαοίΙα»} ; βειΐ εχ αιηίιαϋυΒ οοαο^υΐιιαι , 
ιιηιιιη Βοίΐίοβΐ, ηβε ιΐιιο οοε ίη ιιΐΐο αϋο αηίιηαιΙνοΓ- 
βυια, ιιπϋΐη εΐιπβΐυιηεϊ υοαιη β^υΒ η&ιιΐΓ&ια ϋοο- 
ΙϊΙεήοαιαίαο εοβίΙ. Ι! 


<•. Εϊ 


Β ον/; τί; κ «ον 


αίο; πρώτες ο 


.««ί-ί.0.; 


ίίΤΙ 


ο*ϊ:).« 


ηχί, ί Λ ίιαίρισι 


ς άντιχ 11,11 ίν&ι; 


ϊχιι ιτρός 


Τ<ϊ 


ΐ^Λίτα 


', ίιά τβ'ίτα αιια τό 


αΟτΐ χατά τβ ι 


κύτο ίνώ- 


βίαί 


η Χ! 


ι'ί ίιτ,ο^ιΟαι ΒΚΐ^ι 


ανον, «ύίιαί'χ • 


^ρ« ίύ.;, 


χβίό 


• ΙΤΓΙ 


ίυ»;, χ«τ« τοί 


τ* Ιί-/ *'"'»" 


ίνώίίαι. 


ί«ρίτ5α. 


Λ ίΐϋλον χαί ίπί 


1 -ον ΧρίΙΓΤβί" 


Γοίννν [( 


ί^ο 


ιΐϊίν αϊ τοΟτου ^ΰιτιΐΐ, χκί 


ον;;ί μία, ιζατα ίι ίκάς, 


Ηβό 


ί««ί 


«τι, ίίχάί τ.ί οΰ 


τα ίιιίρϊται χβ 


ιτ' ίχιίνβ, 


Χ<Γ- 


ονχ ; 


ΪΜΤΗ1, Χ!ί1 αί τοΟ Χρίϊτοϋ άρα ί' 


Ιο ?■;«<; 


ϊ«τ• 


«ύϊβ 


τι (ϊναι ^Οο ^Ονιι 


ί ^^7χα»»ν»αι 


χαί ού/,ί 


ιιί>, 


χατ' αντο τοντο ^ιιιριιμή 


«1 άϊ ιΐιν, χαί 


οϋχ ή»Μ- 


;.ΐν« 


(,χαϊ 


Νιβτορίβν τβ ίό•/."* 


1 Ι(ΤΧ-^ΙΓ«1. 

) ΛΙία ΐχρο$αϊο. 

21. 5ί ϋ.τ&Β ^οη3^^6Γ&ι^οηί9 ροβΐ πιοηΒάβιη ρπ- 
ιηααι ιηιίίοαΗνα βίΐ, «Ιίνίβίο αιιίεαι ιιηίΙ&Ιί βίΐ ορρο- 
31(3, οΐι ί<1 ίρβυοι ΒΐιηιιΙ ιιηίΓΪ εΐ ιϋνίιΐί ίιίειη βε- 
οιηάιιιιι 80 ίηιρΟΒΒίΙ^ΙΙε εβΕ. Ναΐΐα ίςΚαΓ «Ι^αβ, ία 
ηυαηΐιιηι βίΐ ι1χα9, 9^^ι[η^)1Iη ίΐΐ ροΐββΐ ύϊοΊ υαίπ• 
κά ροΙϊιΐΒ ιΐίνίιϋ. ΚΙ άα ΟιγιβΕο ίβίΙιΐΓ βί (Ιιιεβ βυηΙ 
^^υ9 ηαΙιιΚΒ, οβφΐε υοα, 0[ηηί9 αιιίειη άγ&ί, ρΓοιιΙ 
εβί ^]^'α9, άυρίβι βχΐίβΙβΠΒ, ββειιιυΐιιιη ίϋ (ΙινϊιΙίΙιΐΓ, 
ηεε ιιηίΙιΐΓ, ι^ΙΐΓίκΙί ί^ίΙιΐΓ (ΙιιιεηαΙιΐΓίΒ,κΙκοοιιαιΙιιιη 
69ϋε ίρβιιιη (Ιυα 5ΐη( ε1 ηοη ιιηα Ιαπίαιη, ββειιώ- 
^ιιιη ίιΐ ίρ^ϋτα ΒΒϊοηΙ ιΙίνίΒΐβ ηβΐΐϋβ ιιηϋκ, εΐ Νθ8• 
ΙοΓίί ΐ1οοΙπηαία(1αοίΙϋΓ. 59 ΑΙίαρΓοροΒϋίο, 

22. ΕΙ άβ οοηΐίηυίδ δ»ρ6 ηυιηβΓυιη &ίΓ6ηΐΏυ8, 
υΐ, Υ6Γΐ)ί (3^Γ&(ί& €ΐαοΙ)Π9 €υ1)ί(ίδ Ιοη^οιη βδββ φΐοά- 
ά&πι Ιί^ηυιη (ϋοίαιαβ. δβά ροίβηΐία ΙαηΙιιιη άυο 
υηυιη 6886 (ΙίΓίιηυβ, ηοη Γβ ; βο ςηοά (ϋνίδίοηβιη 
8υΙ)ίΓ6 ρο1β8(6ΐ άαο ββπ, ϋ^υιη ΠΙιιοΙ (}υοΙ)υδ ου- 
1)1(18 6886 οΐίβίιηαδ. 

Α1ίαρτορο3ίίίο. 

23. δί €1)118(118 ιιηηβ 6δ( ηοιηίηβ βΐ γ6, οιηηίδ 
&υΐ6ΐη άββηίΐίο υη&ιη ηαΙυΓ&ΐΏ ίη(]ίο&(, ηίδί βί! 
&ιηΐ3ίς^α ; €1ιη;^(1 ηυηιοηΐδ ι^ϋηΓ υηίυβ η&ίαηβ βηΐ 
ίηάίο&Ιίνοδ ; βί &ιι(6ΐιι ββουηάαπι ηοδ (]υ« εΐιπβϋ 
η&(υΓ8Β €ΐυ&8 1ι;ι1)βη( άβΩηίϋοηβδ ηοη ίάβχη βί^ί- 
βο&η!68, 6( ΟΙιπδΙαβ ΐ^ΚιΐΓ, ουιη υηυβ 8ΐ(, άα&δ άβ- ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΟΝΙΑΤΛ 
Α 60 Έτεοον ποόβλι^αα. χβ'. Και ίπι τών συν«ρ<ών πολ^αχις γέροαν» τον 
αΰίΟαον ίύο γέρε βΐπίίν πήχεων το ξύλον Ιέγοντις' 
άλλα ^^^-^οίμ^ι ^ύο ψοίΐΐίν είναι το «ν, ουχ ένεογεία. 
τω 9ί ίύνασδαι το^ήν ΰποιχενειν, χαΊ ^ύο ^βνίσβαι, 
τβΟττρ ^α^εν αυτό ίύο τινών πήχεων είναι, 

"Ε'εοον ποόβλίϊ/Μΐ. 

χ^'• Ει ό Χριττός ιίς έστιν ονόαατί τι χαέ πρζκγιΐΜτι, 
πάς ^ε όρισαός εις ών, ιί μ-ίί οαώνυαος εΐη, μιας 
ψύσεως ^ηλωτιχός εστί* χαΐ ό τού Χριστού άρχ άριΟΐλός. 
αιαςτ^ς αυτόν ^ύ?ε«ς ίτη^Μτιχός εστίν. Ει ^( χ«θ*ν|κας 
αι τοϋ Χριστον ^νο μύσεις ^ύο ε^^ουσιν όοισαούς, ου 
ταυτό ^ηλοϋντας, χαΐ ό Χριστός άρα. εις ών. ^ύ• ΑηΐΙίοηβίζ ηοη ίάβπΐ δΙ^ηίίΙο&ηίββ 1ΐ&1)6ΐ)ί(. δι &θ(βΠ1 Β όρισ/Αούς εξει ον ταυτβ (ίτολοϋντας• ει α τβντβ ά(^νν«τον Ο ί(ί {ιηρθδ8ί1)ί1β 6δ( (οπιηίβ βηίιη Γβί υηίιΐδ βχίβΙβπΗβ 
υηίοα 6κ( (]β6ηϋίο), ηοη ΐρτίΙυΓ άπ&β 1)&1)6ΐ)ί( άβΑ- 
ηίΐίοηβδ Οϊιηδίυδ. δί ί(& βδΐ, ηβςυβ άπββ 6Γαη( βίιιβ 
η&ΙυρβΒ ; 8ΐηρ:υΐ8Β βηίπι (^ββηίϋοηβδ υη&ηα η&(ιΐΓ&πι 
βί^ηί&οαηΐ, βίνβ δίπιρίίοβδ δίνβ οοιηροβΙΐΦ. 

ΑΙι'α, 

24. δί ηοζηβη ΟΙιήβΙυβ ηοη 8υ1)3ΐ&η1ί» ίπάίοαίί- 
νυιη 68(, 36(1 ^η^υ8(]απ1 η&!ιΐΓ» αοοΐάβηίίυπ) 6Χ 
υηίοηβ ορίορυπι, η&(υΓαΓασι ςηοΒ άηββ ίαβίφ δυηΐ, 
ίηάίο&Ιίνηηι 68ΐ. Ηοο αυΐβοι ηίΗίΙ &1ία(1 6δ( ςπ&πι 
ηα(ιΐΓ&Γυηι ΓβΙ&Ιίνυβ 1ι&})ϋα8. ΟυβΒ βτιΐ6πι η&Ιαι*» 
γβΐ ιιηί1(6 Γβηιαηβηΐ ίη Οΐιπδίο ; βββυηάυιη Ι^ίΙιΐΓ 
ν&ηααι βοΐυπιοιοάο 1ι&1>ί(υπι ηαΙιΐΓ&ηιη) αΐίβηαβ 
6ηηι αΙίβΓα ίαοΐα 68ΐ υηίο ; υ1 άίο.ίΙυΓ άβ οΙιογο βΐ 
άοιηο, βί υΓΐ)6 β( 1&ρί(]ί1)ΐΐδ βΐ Ιί^ΐδ ςυί1)υ8 οοηβ- 
1&( βθάίήοίυΐΏ, ςαβαιαάπιοάυπι βΐ ΝβδΙοηιΐδ άοβυίδ- 
86 Γ6ρ6η(υΓ. 

ΑΙία. 

25. δί φ28Β υηίυηίηΓ υηυη] ίιιιηΐ, φΐβ ηοη 6ηη( 
Όηυηι οπιηίηο ηοη υηίυη(υΓ ; βί ί^ΙιΐΓ άυβ ηβο 
ιιπΛ 8αηΙ ΟΗπδΙί ηαΙοΓβρ., (Ι^Λδ αιιΐ6πι, ο.υηι (ΙπρΗ- 
6ί1α8 δίί, (ϋνίδίοηίδ ίηιϋοαίίνΑ βδΐ, βί, φΐββ άίνίδ& 
βαηΐ, ηοη βηηΐ υηΐΐα, ηοη ί^ίΐυρ ιιηίιβ; βυηΐ Οΐι.ίβϋ 
η&Ιυρ»; βί ί(3^ί1υΓ. βο ςπο<1 ηοη ίπιπιίδ*8Β δίη^οίηαβ 
6886 ΟΙιπδϋ ηαΙιΐΓ&δ βοηδεη^ ηβοβδββ 68(, ρΓορΙβΓ 
ηηίοηβαι, υ( υη&ιη βίυβ η&ΙιίΓαηι οΙίΰ&η(. 

ΑΙία. 

26. Νοη ςυοΐ ^υ^11δ^ι1η(ϊυβ ΓΡί δυηΐ ρΓορηβίΑΐβδ, Β 
1ο( 6( 1)υ]α8 δυηΐ η&(ιΐΓ8ρ. Υβΐ βηίηι ηίΐιίΐ βορυοι 
ςαβ ρΓορπαιη 1)&1)6ηίβΧΗί><(6η(ί&τη, ιιηίυδ βπΐ ηβ- 
ΙϋΓβΒ, οππι ρΙϋΓβδ ρΓορπβίαΙβδ οϋίΓβΓβηΙβδ ίη υηο- 
({υοςιιβ αηίηίΑάνβΓί&ηΙυΓ ; δβά βΟΓυηι οηιηίυιη ςπφ 
βυρροβίΐηπι 6οη5ΐ(ί(ιιιιη1 βοα^ιιΐυιη , ηαΐυπα βδΐ* 
Ι^ΐδ βηίπι Ιιιηιβη βΐ Ιβνίΐ&δ ρρορπβίαΐβδ 8ΐ:η1, ^βά 
οοη 1υΐΏ6η αιιΐ ΙβνίΙ&Ιβηι 1μ:ηίδ βδδβ ηαΙυΓ&η) άίβί- 
ιηυβ, ιι( 6ΐ αβΓίβ ρρορπβΐ&Ιβδ ^υηΐ οαίοπδ ο&ΓβηΙίϋ 
βΐ ρβΓδοηαΙίο ; ιιΐ βΐ αΐίιΐΐυπι βΙβηιβηΙοΓαηι νίάβπβ 
6>( α1ία3 ρΓορπβΙαΙβδ. δβίί πβηιο βα(ίίί1)ίΙ άΐοορβ 
ηιυΐϋδ υηοαιςιιοϋςαβ ηαΐυπδ βδ^β βο ςιιοά ιηυΐΐαβ 
11&56&1 ρΓορή6(α(β8 ; βί βΐ άβ Οΐιτΐβίο άίνίηίΐαΐβ θ( (παντός γαρ ηρκγΐίΛτος ίνός σντος ιΓς εστί χαί όρισαός), 
οΰχ άρα ^ύο εξει χαΐ όρισαούς ό Χριστός* εΐ ^ε τούτο, 
ού^ε ^ύο Ισονται αντοϋ αί ^ΰσεις* Ιχαστος γαρ όρισαος 
ραάς ρύσεως έστι ^ηλωτιχός, είτε άπλοϋς, ιΐτε οννθιτος. Έτεοον. 

χί'. Ει τά Χριστός ονοαα βΟχ ούτίας ίηλωτιχβν, 
αλλά τών πεοι τήν ούσίαν τινός τών έχ τις ς ενώσεως, 
τών ίύο ©ύσεων '/ενοαένων ^ΐ3>«τιχόν ίστι* τούτο ίε 
ουΛν «».ο εστίν ίί τ, τών ψύσεων προς ΟίΜϊας σχεσις' 
^ύο Λ μύσεις χα'ι ενω9εΐσαι αίαενήχασιν ίν Χριστώ* 
κατά αόντςν άρα σχε'σιν ψιλήν ή τών ^σεων προς ά/λιδ- 
λας '/ίγοννί ίνωσις• ώς έπ'ι χορού, χαΐ οκχέας, χαΐ 
πόλεως, και λίθων, χα'ι ξύλων εν οις τό οΐχο^οαοΰμενον, 
καθώς χαΐ Νεστόριος ίογιιατίζ'^ίν ευρίσκεται. Έτερον. 

κε'. Ει τα ^νωαενα εν γίνεται, τα μίι γΛοαενα εν 
βύχ ήνωται εξ άνδίγκ^ος* •* οίν ίύο κα* ου /λία 
τυγχοίνουσιν αί τού Χριστού δύσεις, « ί« <ϊ^άς, ^ιχάς 
ΤΙ ούσα, διαιρέσεως εστί ί^λωτιχί, τα ίε ^ι^ρηιχένα 
ούχ ^νωται, ούχ άρα ηνωαέναι είσ'ιν αί τού Χριστού 
^σεις* ει τοίνυν ίιά τό άσύ'/χυτον ούο είναι τάς τού 
Χριστού μύσεις μύσεις άξιούσιν, αλλά ίιά τιςν ΐν•»σιν 
ρίαν αΟτοϋ τήν ^νσιν λΓ/ειν άναγχασθήσονται. 

"Ετεοον. 

• 

χς'. Ονχ δσαι πραγαατος εκάστου ΐ<ίιότΐ3Τ8ς τοσ- 
αύται χα'ι φύσεις τούτου εισίν • ΐ} γαρ αν ούίεν τών 
ε/όντων ίίίαν ύτταρξιν ]χιάς εσται φύσεως, πλειόνων 
ιίιοτίίτων ήτοι (διαφορών εν έκάστω Οεωρουα^^ων, 
αλλά τό εκ πάντων σνγκριαα τών συαπλυρούντων, 
τό ύποχιίαενον φύσις εστί* πυρός ρεν γαρ τό φωτι- 
στικόν. και τό κοϋφον ΐίιον • άλλ' βύ φύσιν πυρός 
τό βωτιστικόν. ί τό κοϋφον είναι φαρεν* ώσπερ και 
αέρος ί(ίιότι;τε; τό άχρ6)αάτιστον, τό (ίιηχες• ώς 
καΐ έπΙ τών άλ;ων στοιχείων έστιν ΐ<?εϊν ετέρας 
ίίιότ/,τας• αλλ* ούο εις τολριςσει ίιά τό πολλάς εκα- 
στβν τούτων ΐ^ιοτϊ?τας ί/ζιν, ούτω και πολλών ειπείν 
βίναι φύσεων * ούτω τοίνυν και έπι τού Χρίστου ί. ΐώΐο; Ιχ θιότϋτβ: χ«ί 


«ηβολίπάτϋτος, 


ν 3•^α τα; αύταϋ ρύν 


«ί , ϊ Γ. ίΟο , 


9ιυ<ια-ΐ9α[, ύτηιο χιί 


τβ ϋ•ν » Τ6Γ; 


ϊτίϋΐ ϋ-/ϊ:ΑΓ-. ί ί« το• 


™ίι ■»» '4 τ ϊί'ίονζ Οηϊί;ίβϊΤ )Γ?5 ΐξ άϊν'/ΚΙί ΧΒΪ Τ« ).5ΙΤΓ5[ »ννΐ1(Γ•>/ΙΓ«1. ' ψΧ•Μ . 4.; 

Γ*ι:ιατο; ϊίνΐβυ τίν τ 
ΙΙβϊ Τ5Ϊ βιβν Λίργβι ^«ΤΤΓ/ί.» Τίϊ 


ΤΜ τί» οΐχονβιιιαν ώς ίνΐη^η ττιβτιΐίΓΓώίι; ιτιντϋ 

απ/Λΐ; τ» όλπν τκ; οΪχοϊομι»; ηΐΐίΐ'ίβν , 'αί «ίβν 
χΐ'. Οι ίϊ Ηβν«^ιι^ΐ«ι ]ί«γβι>(ν«ι , Αητιρ Εντν^^ΐΐ ΤΗΕΚΑϋΒ! 1.ΙΒ. IX. «8 

μη Α ίΐϋαιαηίΐαΐβ οοη^ΙηπΙβ, βί ιΙϊΰβΓβηΙ (Ιιιββ «μβ ε^ι1■ 

τιτι» οαΙιίΓΔβ, νρΐ βιιπιπι (1υηΙ>α5 αα(ϋΠ3 τίιΐβη, ςιιβιη- 

ιίοιιι Λιΐιαοίΐιιηι βΐ ΙοΙυηι ϊη ραΓΐί1)ΐιι νΐά^ή (ϋοϊπιι», 

Λό- νι-1 Ιοί βίί'β νΐ!Γΐ)ϊ ρδΓΐβκ, ιιηίΐκΐβιη βχ οπι- 

κίτο- ηϊϋπι ιιηϊΐ)θ6 ρ<(ΓΓβρΙϋΐη βκαοβοβηΐββ, ιι1 βΐ βί Ιπαπ- 

■η ίϊ Κ'ιΙίπ) ΙπΙιΐΐί ΡΟι'Ιιβ Ιίηβίϊ οοπϊΐΛΓβ 8ΐί<ιυίβ ά'ίΕΒΤΒί, 

τοι- ί[>ΐίιΐ3 ΙηιιιΐΒΐιΙί <;ιιιη ιιηη βίΐ Γοηηα βι ΐτίιιιη ΙίηβΛ- 

ΐτβηι ΓΊΠΐ Γ(<βΐαΓΐ[ΐη οηηίαηΕϋσπΕθοη!«(ίΙαΙ&; εΐ άοηηιιιη 

ιΐϊίΐϊ 1&ρίιΙϊΙ)ΐΐ8 οΐ Ιιη:ηο ΕοηβΙΙΐιιί, οιιιη υη» φ:θ[]ΐΐ6 ιιΐ 

ιϊχίβ; ίΙοιηιΐΜ »[ΐ(;ι;ίρκ ([ιι(ε ρχ βοΓϋοι όα[ηρο«ΪΙίοα6β{ΓΒβΙ« 

ίΐΐνς 6κΐ, ΓοΓ^ίίαιι Ικιιο τηΐίηπί βοιίίίβηΙϊΐ'ρΐιΐΓ, 8ί «πιπί «υ 

> -/αρ ^^ ^ιιϊΐΊΐιι ';ϊιηϊ.1ιΐΐ βίΐ άαο κιιηΐ, ίπ ϊιΐβιη Γββκΐβ- 

ίΟο Γ'Ί .Ιίι^ί,τυ ΙΙΊιίίΐΐιιιιι αχ (Ιιΐϋΐ^ιΐΐ πΛίιιπϊ β88β, βΐ Ιη 

ί^α (!ϋ&Ι))ΐ» πΗΐιΐΓίΐί, αΐ [π&π^ιιΐιιιη ίη ΙτίΐΜΐί ΓβοΙϊί, βΐ 

αϊ (Χ £1 [ΐ'ί1)ΐι«, <>( ηκΚίΓϋ ηιικ ιΐίχίίηιιβ, ίΐα ιιΐ βϊΐ ά'ύΐα- 
, ώ; Β Γ''η(ί& ίπ 3θ\& (Ιίβΐίοαβ. ηοη αυΐβιο ίη (ιίκηπίΒ βχ 

■ς!-.•; άίαΐίοπβ οοκίίιιπιιιβ ; ί)α ιιΐ ΙίοεαΙ ιίίΰβΓβ ιιηηιη 

1 ;^ν ΕοιυροΐίΙί η.ΊΐιίΓαιη. ίπ ϋπ&Ηυί βίαιρΙίοίΙιυΒ εχΐί- 

ί; 70 Βίοηΐβΐη, ηιΐβΐηΗΐΙπιηιΙΐΓπι ίπ ιηιιΐΐιβ ρ&Γΐίί>ιΐ8 ιιπιιπι 

ον<Γΐ ΐηΐιιιη ϋϊϋο ίΐίοίιιια». ^ί νοΓο ιιηαηι ΙοΙίαβ ιιαΙυΓαηι 

■Μτα €<>ιιιμο?ιίΙ.-ιιιι (ϋ<'θ'6 οιππίπα ιιοΐιηΐ, Π05 πιεΓίΙΟ 

. χζϊ ηιιοςιιβ νοπεηι ίη άικιΐιιΐϊ 3ιI4ρ^ϋ&^^ιπ11^. ΕΙ πβςαο 

,7ϊ • βο ηιιοιΐ ιιηΐ[<! «χΐ ^I1Γ^8Iιιι^,π«);11I1ιιι!ι εα ηιιίΗιιβ ίΐίι») 

ίνιΟα υηοπι.ηοηβίΑΐ. η(^ΐ|ΐιβ εο ητιοιΙ <1υ«β αι^ηαχϋίιηι», 

ν ίιί ΠίΐΐαΓίΐΐ ίιι ιιηιιαι ουιινηιίοη1(τ.'ΐ,εχ ίί» υπιΐ[η&1ί(ΐιιί€ΐ 

'ΐ'.ι:;- ρτΓβοΙιιιιι εκ:ιβ ποη οοπΙΙΙεΙιίοιιΐΓ ; <ιιιθ£ΐ «ϊνβ 

5'ΐϊΐ.- ίΐ'"" ιιηαπι πϋΐϋΐηπι νοοιίΓβ νβΐίΐ, βίνε Ιι,νροίΙίβίιη, 

',7τ«- βίνοαηιιχ (ΐίιΐ'ίΐΐιιιιι,ηοη εοηΐεπιίειπιικ : ρβΓ βίη- 

^ττο■^ Β'ΐΐ3 ^οίιιι «Ε ΓβΙΙηιια α^ι^υ^ι1πIυΓ. 

ΐ(ϊ9«. ί Βι'^ρ^-ηϋίο ιιηΪ€α,ην/ιΐί ΙοηρϊαίβαιΙΐτπ εχροήΙαοΛ 
τΐ,ϊ €ωιχΐΓαΙαι Μψνα Μοηομ!ι^ηΙαι•αηιορϊΜοηα. 

■ρ&- 37. ΤαΙί& ίρίΙυΓ βπηΙ, ιιΙ εχ ραπςίβ τίιΙεΓε εβί, 

,τ,Β- η'ΐιβ ποΑίη 'Π ΟΙιγΪαΙΟ παΙυΓαπι ββ»ε ΛοοεπΙβϋ, ρβπ- 

^^αν ΐΊΐΙοκε ηίπιίβ εΙ ίη(ο)εΓΐΐνιί1ίΐ6Γ οοιπίηη άίκϋπΐ, εχ 

:ι-ψ Ιΐ'ΐυιαηί-ί εΕΙβΓΓεΜ(Γί1)ΐΐ3 ΒζρεπαιειιΙίίΐ ^οη^1^Iι1^^β 

ιΐΐχα, 1ειι[απΐη:« «ϋνϊηα : (^ιιοιΐ ρΓίηιι (ίίχί. ιιυπο «^Ι (ΐίι^ο, 

ιιειιΐ[Η;(1ίτί>,ιιιηριι%εΙϋ:ιΙγοΙιί.-ίεΜ)ίο«ΓθΓί(>ρίπίοη6ΐη 

<Ί εοΓϋΐη ςιιί ϋι οοη^ειιΐίιιηΐ, ηοιιιη υπαβκίβΙ 

εοπιιιίΓΓ'-η». 1|ΐ.4ε ΐ]ΐιίιΙΐΊη ΕιιΙνοΙιη^ οοΓροπβ α>' 

Ηυιηρΐίοπ«Ίΐι ηοκ»1'»ΐ,<)>οεηίίΐιίΙιι1 Ιιιιιααηίάϊνϊηιιπι 

νιτΙ)υιυεχ ν3ΐ(;ίιΐΡίΐι•εί;ρΪ3Ηβ, βειί ιΙΙυάίιηηιιιΙαΙιί- 

ΙίΐβΓ αιιιΐιιΐιιιπ εΐ οαΓπ^^ιπ ΓαΟυιιι βοΐυιη ΐΓ&α.<ίΙιιιη 

ρβΓνϊΓβίηειιι Τεείκκε; εΙοπίΡίιιίΗιβιιι εβκβ,βΐ&ΐΐί- 

Ρ ξηΙαηιεβΗβϊηβίπΜΐιιικοηρΙιΐϋΐ εΐίπβηίΐηηι εΐίαεοιη- 

ρΓΡΐιεΐ)!(ηη)ίΙίνίηίΙ&ΙεαιίΐηΙ)ΐι>ηϊ1ί.εαιπΐϋ6Ηεριι1ϋΓθ 

ΐΓηι1ίΙ;ιιΐ) ΓθϊΐιιτποΙίοη«-πι α<ΙβρΙπιιι εβϋβ. νεΠί^ι^ιαβ 

;:<] εοπίΓΑΓΚίπιπι νίαιιι ριιΐϋυβ.οει]!»- ίηβοηιαι εοα- 

]ΐΐΓΐΓ)ίπηεοοαΗιΙεη^.ρΓυι1ϋ3!ΐενβΐ'1ιιιπι&Ηϊΐ)ΐιβκεη<!- 

ΓαΙί<ιιΐ)>(Ιη(-ιιί1ηι'ηιΐ6ίιι ιεηΙαΙβευΓριικίηίΙυίΐΜβ.ββά 

«ίΐ'ΓβΓυηιππ1ίπΓ(πιΙίΗρθ!ίΐιί!'ΒειιΙίη<1εοπιηϊαφΐίΡβί1 

βοΓρυκ .ΊΐΙίηΐΊΐΐ ΙίΓΐίιια «.->!<« οΓείκηΟΐΓ ϋεί βχβε. εχ 

□ΐΗ(ΐ'ίΗΤ«•ιιΐΓε ε^ΤΓβϋϋΐιιιι. αιαιιιϊΙΙηιυιηΙιι-ηυΓεπι, βΐ 

οιιιιιβιιι ρΓονίιί^ιιΙίΗ• ΟΓίΙίιιΐ'ηι, «1 (^ιιαβί ιιηι^Γαηΐ 

{ιΠΗ^ίπειπί]))•! ηηβΐηι^ ο^ιΐιιΐίβ αϊΐιί ιιιιίνί!44β ν?Γΐ>ϋΐη. Γ■^■x660ϊω1( Β•;-β!;, .. Οπί τβτο 1Ιοαορ1ι^Γ»1η «ϋουηΐιιτ, ({υβιη»!- 63 ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΟιΝΙΑΤ^Ε 64 χηοάαΐη ΕυΙγοΙίΟδ 8υρρθ3ίΙΐϋθ ναΐΐα βΐ ΓίοΙίΙίοΥβΓ- Α ύποβολιαα^υ προστώπω και ^«σαατ&νίίΐ τον Λό'/ον 1>αιη ίηο&Γηαϋοηβιιι $ίιηυ1&$$6 άοουίΐ, δίβ εΐ ίΐΐίαΐία 
νία ρΓθ06(ΐ6ηΙβ8, ιιηαπι ηαΙϋΓαιη (Ιο ΟΙιτίδΙο (ΙίοβΓΟ 
Εΐιβί 8υη(. ΙΙηααιςυίϋβΐΏβΙροδΙ υηίοηβπι ρβηιιαη- 
81886 ρβΓ8οηαιη άίουηΐ, ηοη αυΐβιη ΰοη^υη^(α8 ηα• 
Ιιιτ&3 ριΐΓα3 βΐ ίηοοηία8Ε8 ία δΐιίβ ρΐΌρπ6ΐαΙίΙ)υ3 
6βΓν&η(βιχι,86ά ροδΙ υηίοηβιη αιη1>&8υπυΐΏ Ηΐίςυίίΐ 
ί&οΙ&8 6886, οοηίιΐδαδ ίη βυα ίιηιηίδΐίοηβ. Κί θϊϊιχά 
οοιηιηυηββχ ιηίδΐίοηβ αρρατυίδδβ, ςυβπι&ϋιηοάυιη 
6ΐ60Γρ0Γα 6Χ ςα&(υοΓ 6ΐβπΐ6η(ί8 οοηιιηίδΐίοηβιη 
βΟΓίίΙα, αΐίυά ςυίάίίαιη ροδΙ πιίδΐίοηβαι δαηΙ.Νεςυβ 
ΓβΓαιη ηβςυβ ηοβίΓυιη οοΓρυδ ααΐ ΐ^ηί•; αυΐ αβΓ 
&υ( αΐΐςαιά 6χ βίειηοηϋδ ραρα δυηΐ ; 86(1 6χ οοΓαιη 
ιηίδΐίοηε ΓοηιιαΙα δυηΐ, 6ΐ ρο8ΐ ιχιίδΙίοηοιη α1^(Iα^^ 
αΐίαά είίβοΐα 8αη(• Ηίο αυΐβαι ηοη γ68 ίΐα 86 ΙιαύβΙ. ΰτΓοκοίνασβαι τ;ήν σαοκωσιν ίίο'/αατι^ίν, οντω (ίή χ«ι 
ούτοί, τήν εντ^τίί<'^ «ΰτώ τοαττό^ΐΑΐνοί, ^ί«ν ψύσν* εκΊ 
Χριστού τίτολίζήκασι λβ^βο • εν αϊν '/άρ κα'ι υατα. 
τήν ενωσιν ακοιινηχίνκι γκσϊ ττοόσωττον, οΰ σώζον 
ίί τ«ς συν£λ):λυΟυί«ς γύσζις χβΟάράς καΐ «τυγχύ- 
τονς έν τοις ιδίοις ι^ιώαασιν, «λλά μιτά τΐ9ν ΐνωσιν 
«α^οτχοας ίν τι γν/ονίνοα^ συ^χυΟείσα; έν τ?4 παο* 
«λλ-4/ας άναχρκσιι * καίτοι κοινον βτβρον έχ τον 
ΐιί'/ΐιοίτος ψοα^νΛί^ ώτιηρ χαέ τα σώαατκ έκ τών 
τίσσαοΜν στοι;^££ων βίλΐ3;ζότα τ;5ν κράσιν άλλο τι 
παρ* έκκΐνα τν/χανίΐ * οντ« /ιήν ό σίίυρος, βντί 
τό ήαίτιρον σώ!Αα, ί τηϊρ «στι κ«9αρ•ν , ί κήρ, ί 
τι τών άλλων στοιχιίων , άλλ' ίξ έκβίνων ριεν 
συνιχρχθιο , ά)λο ίι τι |Λΐτά την σύγχρασιν '/ίγο'^ί. δβά ροδΙςηαηκϋνίηαΓοΓίηβ,ηεπιρβηαΙϋΓαίη αηα β ^ό <?"« ούχ ούτως ί/βν ίστίν • «λλά τίςΟιίας ριορ^ής 6χ δυίδ ρβΓδοηίδ Ιιυπι&ηΐΒ η&ΙυΓοβ ίηΐ6^Γ(Β οοη- 
3αη6ΐα6δ(, ηοη &1ίϋ(1 ςυίάϋαηι ίαοία 68ΐ 6χ ίηείία- 
1)ί1ί Ιιαο ηιίδϋοηβ 6( υηίοηε, ββά ροδΙ υηίοηβηι ηα- 
{[ΐΓΰβ ΙηοοηΓυδβΒ ρερηι&ηεηΐ. 

29. υΐ &α(βηι &(1 εχβηαρίαπι ςαοίΐϋαπι νβΗαηιαδ 
θ6υ1θδ,1ιοπιίη6Ωΐ ίηάίνίάαυηι δυρροηαηιυβ ; ίη οη- 
3α8<1&ιη ρ6Γ8οη&πι ρεητεαερε 6]α8 οοΓρηδ 6( &ηίη)α; 
86ά ηοη&1ία(1 ςυίάά&πι αΙίΓα 68(ραΓΐίου1απ8 Ιιοπιο. 
Ηαΰαδςυε ηιοάο δΐ6ΐ 6Χ6ηιρ1αηι. δί εηιαι υΚεπαβ 
ρΓΟ^ΓβάίαιηυΓ, πιυ11&πι ίηνεηίεηιαδ άϋΤεΓβηϋΕΐη . 
Οβ ρ&ΓϋουΙαπ βηίπι Ιιοοιίηβ, ρΓορήβ οορραβ 6ΐ 
&ηίηια άίουηΐιιρ^ηβςυε αηίαια οοΓρυβ αρρ6ΐ1&Γ6(αΓ, 
ηεςαε οοΓραβ αηίιηα ηοιηίηαΓεΙϋΓ. 06 Όβϊ αα(6ηι ίδτοι ψύσίω; ίν ^ιά τών «ύτ^ς νιτοστάσιων τ^ «ν- 
Ορωττίνη ο ν σία άτοαω9είσ>ϊ συνίληλυθυίας, ουκ άλλο 
τι ην^ν^ΐΛ «7ΓΟ τίν κρρτητου ταύτης μ^ξ^^Μ^ς τι χ«ί 
χρκσεως , αλλά ρΐότά την ενωσιν αϊ ^νσιις το άτ>/- 
χυτον Ι;ζουσιν. 

κΟ'. Ίνα ^1 και προς το παρά^€ΐ'/μΛ β\ί^%ίμΐν^ 
ό χαθίκαστον ύττοκβίσθω άνθρωπος, ιις ούτινος ύπό- 
στασιν σώαα ^ι<ληλυ6( χαί ψυ;ζ« * αλλ* ούχ άλλο τι 
παρά ταΰτα ό ριιρικός άνθρΜΤτος. Πλι^ν ΐ^ίχρι τοντον 
στη τω ηριίν τό παρα^ιι^αα • προσωτίρω γαρ χω- 
ρονντκς, πολλή ν την ^ια^οράν (Ορη σο/αν * βπΐ ^ιν 
γάρ τοϋ μίριχοϋ άνθρωπου, ί^ια^^όντως τό σώμα χαΐ 
η ψν^ή λέγονται, χαΐ •ν6' η ψυ;^^ σώρια αν χληθιίη 
ποτι, ουτ( τό σώρια ψυ;^η προσαγοριυθβίη * ιπΐ ^β ίηΙβΡ η08 ρ6Γδθη&,6ΐ ϋβϋΠΙ ββουΓό άίθ6ΓβηΐΙΙ8 1ΐ0- ρ τ;ζς -οϋ θίού καθ* ηαάς ύποστάσβως, χαί τόν θδόν 

6αρρούντως αν ιΐποιαιν άνθρωπον, χαί τόν άνθρω• 
πον θ(όν , ριβταρ^ωρφύντων ά)Ληλοις τών ονορκίτων 
χα'ι άντι^ι^οριενων , χατά νήν άρρητον συα^υΐαν . 
Και τών ριεν ριιρικών ανθρώπων έστΊ τό χοινόν 
βι^ος * ^ιό απαράλλαχτοι χατα τούτο τό ριιριχόν 
λίγονται * οί γχρ χατά /ικρος άνθρωποι, τοις χαρβι^ 
χτηρσι ^κστηχότΐς, την άπαραλλαζίαν χατά τό £1- 
^•ς Ι;<ουσι*της ^ϊ θιίας έκιίνης τών ^ύσβων ύπο• 
στάσιως ονκ ΐστι τι κοινόν ονοαα Χριστός ονοριαζό- 
ρΐΓ.>ον, ώσπιρ ίγ' ηαών άνθρωπος, ότι |χη^ΐ πολλοί 
ούτως Χριστοί, ά).λ* (ΐς ό του Πατρός όρος χαΐ Λό- 
γος τγ θιότητι χρί^Λς τι^ν ανθρωπότητα. 

λ'. £ΐ ίε τις τά £ύτυ;ζονς χρονών άπβιντησιι χαι 
προβο(}.ιΐται ώς ό άνθρωπος έχ ^ύο συνίσταται ιηίηβιη, 6( Ιιοαιίαεοι Οευηι,πιαίαΐίδ νίοίδδίηι 6( νι- 
01331 πι άαΐίδ ηοηιίηί1>υ8, δβουηϋαπι ίη6ίΓ&1)ίΐ6ηι οο- 
1ιβΒΓ6η11ααι. ΚΙ ρ&Γ(ίοιι1&πιιηι Ιιοπιίηυιη οοαιηιυηίδ 
681 8ρ6οί6δ; υηά6 δεουηάυηι Ιιαηο ίη(1ίνίάαα1ί(α(6ηι 
ρβΓ οοιηία βίηιίΐβδ άίοαηίαρ. δίη^αΐ&ΐίηι εηίηι 1ιο- 
ιηίη63, 0&Γα6ΐ6πΙ)α8 (ϋ£Γ6Γ6η(63, δίηιίΙίΙιιάίηβΐΏ οηι- 
ηίπιοάαηίδεουηάυηίδρεοίβηι ίιαύεηΐ. ΟίνίηβΒ&υΙβηι 
ϋΐίυδ παΙαΓαρυπι Ιι^ροδίαδίδ, ηοη 63ΐ αΐίςαίά οοηι- 
ηιυηε ηοοιεη ΟΙιπδΙυβ αρρείΐαΐαοι, (|α6ηια(1οιο<1υπι 
ά6 ηο)>ί8 νοο&ϋυΐυηι ϊιοπιο, ςυία ηοη δυη( ηιυΐΐί 
Οΐιπδΐί, 86(1 αηαβ Ρ&Ιήβ ΐ6Γηιίηιΐ8 εΐ ΥεΓί^υηι ({αοά 
(ϋνίηίΐαίε υηχίΐΐιυηιαηίΐαΐεο). 

30. 8ί ςηί8&υΐ6ηι ουιη Εαί^οΙιε οοη86η(ί6α8 οο- 
ουτΓεπΙ εΐ ο]33606ηΙ Ιιοιηίηβαι (1υ&1)υ3 ηαΐατίβοοη- 81&Γ6, Ιΐυηο αΐΐΐεπί α Οεο &88υηΐρ(απΐ 6836, (|υί &1- |ν ^σιων, τούτον ίί 6 θιός προσιλαβιτο, βτίρα ^ύσις 16Γ& υ1ΐΓ& Ιιοοιίηεπι η&Ιαρα 68ΐ, ίΐα υ( εχ ίη1>υ8 ηα- 
Ιυηδ 6(ΤθΓπι&(αοι 6886 βΐιήδΐυαι 6Γ6(16Γ6 οροΓίεαΙ, 
(Ια&1)υ8 ςαΐ(ΐ6ηι1ιοιηίηί8,&η)πι& ηεηιρε αο οοΓροΓε, 
υηα &υ(6πι ρΓορπα, Ιιοο ίϋί Γ68ροη(ΐ6Γ6(ϋΓ υηίΐα 
6886&1ίςα&6Χ οοηϋηαίδ άία,βεάηοηεχ (ΙίβΙβηϋύαβ. 
ΟϋΓ εηίηι ίρββ ηοη (Ιίοίβ Ιιοηιίηεηι εχ ςαίηςαε 
οοηιροηί, νεί ςαο(1 νεήυδ εδβεΐ, εχ δερίβηι, υα& 
ςυίάεηι αηίηι&,ςυ&ΙυοΓ αυΐεαι οοΓροηβ εΐεπιεηΐίδ, 
βΙ αάΗυο ηιαΐ6η& εΐ ίοηηβ, (^υοβ Ιοη^ίαβ 8υηΙ? £1 
ηο8 ί^ίΗΐΓ εΐιπ3(αηι άα&1)α8 ηαΐυπδ οοηδίατε (1ί- 
66ηΙε8, Ιαηςα&ηι αηαπι η&(υΓαηι Ιιοιηίηβιη αβοίρί- 
ιηηβ, αά οοηϋηαυηι αΚεηάεηΙεδ ηεςαε αά ηαΙυΓαδ 
ςπί1>α8 ί1ΐ6 οοηβΙ&Ι. πάρα τούτον τυγχανων , ωστβ <χ τριών γυσκων 
^οςάζιιν χριών τόν Χριστόν, ίύβ ριίν . τών του άν- 
θρωπου, '^χίχτίς λέγω και σώριατος, ριιάς ^ϊ της 
οΐχιίας έχίΐνο προς αυτόν λίγοιτο, ότι τά ένούιανα 
έχ τών προσιχών βνοΰσθαι λΙ^ιται , άλλ' ουχί τών 
πόρρ^ * ^ιά τί γκρ αυτός ριιΙ^ τόν άνθρωπον ιχ πέντι 
Ατ/ει συγκιΓσθαι, η τό γε άληθιστιρον 14 επτά, ΐΑΐάς 
μεν τα ς ψνχ;9ς, τισσάρων $ί τών στοιχιίων του σώ• 
ριατος, και ετι ύλης κα'ι είδους, τών νορρωτερω ; 
Και η/Λΐϊς '/οΰν τόν Χριστόν έκ ^ύο ^ύσβων ^ογ/χα- 
τίζοντες, ώς ι^ίαν ^ύσιν τόν άνθρωπον προσλααβά- 
νοαιν, προς τό προσεχές ά^ρορώνιγς, χαι βύ πρό5 
τάς ^ύσιις, ιξ ων ιχιΐνος συνιστηχβν. ΤΗΕδΑϋΗί ΙΙΒ. IX. 66 ).α'. Ει ίί και ιτροζ ταντην >υττά Ην επΛυσιν, και Α 31. ΕΙ 81 &(1 Ιιαηο δοΐαϋοπβΐη Γ£ΐ1)1β βΧβ&πάβδβΜ, έτΐ'οαν τιροσΟ-ησοΐίεν • ως 6 άνθρωπος ί ριρικός βστίν 
5 καθόλου• ι5/α£ϊ; ^ί ^ααδν τον χαΟόλου άνΟοωττον, 
τουτίττιν άνθρωπιίαν ούσιν, «ΐλιογίναι τον Κΰοιον, 
ίτις ίή και άσύνθιτός ιστι, και ^ιά τοϋτο ριία γύσις 
λί'/ιται. Έπει 7®*''*' τοντον χοινόν τίϊς άνθροίττίνίς 
^ύ7£&ι>ς λόγον ανβΟ.αβιν^ Λτομώσας έν τώ προσλήα/ΐΑατι, 
οιά τούτο IX ίύο σνν«στάναι τόν Κύριον ^ογαΛτίζοαΐί» 
^Οσβων * έν ^ι 9ΓθόΦβ>»7Τον χαΐ |χιτά τήν (ν»σιν Άίγομίν^ 
δ (^^ χαΐ θκός ββτι χαι άνθρωπος τΑίιος ι^ιά τήν 
χκινοττριπιστάτισν άντέίοσιν • ριή γάρ τάς ^'^^ιι* ^α- 
ρΛχ^αράξας τά Ιξ ών ίν οις άπ«ρ γτδ^νχι σώζων βστιν • 
Ιχ τί τ^ρ ^'^ο ύ^«στΐ5Χ£ σύσιων, χαΐ έν ταυταις ταΙς 
•ΰσισι ττι^νχε, /χάλλον ^< ον^Ιτν <τ<ρον παρά ταύτας βΐ αΐί&ιη Είΐάαοβιηιΐδ, ϋβιηρβ Ιιοιηίηβιη ββββ νβΐ ίη 
ίη(1ίνίάυο, νβΐ ίη υηίνβΓδο. Νοβ αυΐεπι άίοίιηιΐΒ 
Ιιοζηίηβηι ίη υηίνβΓβο, ίά ββΐ Ιιυιηαηαιη ηαΐαταιη 
Οοιηίηιιπι αββιιιηρβίβββ, (ΐυ» οβΓίβ βΧ ίηβοιηροΒίΙα 
68( βί ίάβο υηα ηαΙοΓα (ϋοίΙυΓ. Ουοηί&ιη ί^ϊΐυΓ Ιι&ηβ 
οοιηιηυηβιη 1ΐϋΐη«ιη€Β ηαΙαΓίβ Γ&Ιίοηβιη &38ΐιχηρ8ί{, 
βαπι ηοη (ϋνίάβηδ ίη ίΐΐα αβδηπιρίίοηβ, ίίίβο άυαΙ)α8 
ηαΐυηβ οοηδΙ&Γβ 61ΐΓίδ(υηι άοββηιαδ. ϋη&οι αηΐεηι 
ρβΓδοηαηι 6( ρο8ΐ υηΐοηβηι άίοίπιυβ, ςυβΒ ςαίάβηι 
68ΐ Οβυβ 6( Ιιοηιο ρβΓίβοΙυβ ο1) Ιι&ηοίηδοΐϋαηι οοηι 
ηιιιηίοηβηι. Ουηι ααΐβαι ηοη αάυΚβΓ&γβηΙ ηαΙυΓ&β, 
68 βχ ςυΐύυδ βΐ ίη ςαί1)α3 βίςυ» βδΐ 86Γνα(.0ιιαΙ)α8 
βηίπι ηαΙϋΓίβ οοηδίίΐαίΐυρ, θΐββΐ ίη Ιιίδ ηαΐηπδίηιο ΐβτΐν, «λλκ τοϋτο αντό βστι, $ύο ούσας, θιός τΑιιος νβΓΟ ηίίΐϋ δΐΐϋά βδΐ 6Χ(Γ& βα?, δβά ΙΐΟΟ ίρδυηΐ βδί, 
χαι άνθρωπος τβίβιος' βν '/«/» «* τι ές ων ιστι, τοΰτβ " ύυ» η&ΙαΓ», Ββϋδ ρβΓίβοΙϋδ οΐ Ιιοηΐο ρβΓΓββΙαβ. δί ίιβ αντά τν7;ζάνβι τά ίξ ων «στιν • έχ πυρός '/άρ καΐ 

γί ς •ύροη^ός κατά Πλάτωνα σννίστϊ;κΓ> • αλλ* ου/ άττιρ 

(χιΐνα, ό ουρανός πί^υχΓν • ό ίί Χριστός ιξ ών συ- 

νέστηχιν, έχιΐνα τυγχάνιι, ουκ άλλο τι ποιίίσάσης τ^ς 

ριίξΜ»ς• *Εκ ^ύο γοϋν ^ύσιων ό Χριστός χαι έν ταυταις 

ταΐς γύσισΐ:^. Άλλα και έπ'ι παρα^ιί^αατο;^ ιΓς ριίν 

•στ» ο ^λιιος, ^ύσιις ^Ί ιν οωτΜ ^ΰο, "η |χΊν του ^ωτός, 

9 ^1 τοϋ ηλιακού σώαατος* και ό Χριστός ιις ιστι, 

ψύσεις ^ϊ ίύο, ϊ) ριιν ύπΐρ ^^μάς, ϊΐ ίί ηιχιτιρα * έν 

γάρ τώ αΰτω χαι ίνί όνό|χατι ίχατιρων τ&ν πραγμάτων 

να^ίΛσίΛ ^ιίχνυται, Οιότητος λίγω και άνθρωπότητος • 

^ιό χαι άνθρωπος λίγίται ό Χριστός, και θιός λιγιται 

ό Χριστός • Άαίλκι κα'ι του σώριατος τυπποαίνου παρά, 

τον ΰιηςρ^του, ως αυτός πάσχων ιλτ/ι, Τί μι ^ Λίρας ; (ΐυί(1 βηίπι βχ ςυί^ϋδ βδί, ηοη βδΐ βα βχ ςηίΙ)α8 
βδΐ ; ί^ηβ βηίπι βΐ Ιβιτα οοίΐϋπι οοπδίαΐ, ]υχ1α Ρΐα- 
Ιοηβπι ; ββά ηοη ςαοά βα βυηΐ, οοΒίηπι ββΐ. ΟΠηβΙαβ 
νβΓΟ β8ΐ ίΐΐα ςυίϋαδοοπδίαΐ,ηίΐιίΐαΐίυάοοπιπιίδΐίοηθ 
βί&οίβηΐβ ; βχ άα&1)υ8 ί^ϋοΓ ηαΙυΓίδ ΟΙιπδΙυδ βΐ ίη 
Ιιίδ (1υ&1)υ8 ηαΐυπδ. 5βά β( βχβπιρΠ £^Γ&Ιία, υηηβ 
ςυίάβπι βδΐ δοΐ, η&ΙπΓ» ααΐεηι ςυ» ίη ίΐΐο δαη(, 
άαβΒ, ΙααιΙηίδ ςηΐάβαι βΐ βοΐ&ήδ οοΓροΓίδ. ΕΙ ΟΙιπδΙαβ 
υηυδ βδΐ, ηαΙυΓ» αιιίβηι (ΙαβΒ, υηα ςιιίάβηι δΐιρΓα 
ηο8, β( ηο8(τ&. Ιη βοάβπι βηίπι βΐ πηο ηοηιίοβ, 
υΐΓίπδςαβ Γβί δί^ηίΤιοαίίο ΟδΙβηάίΙατ, (ΙίνίηίΙαΙίβ 
άίοο βΐ Ιιαπι&ηίΙ&Ιίδ. Ιόβο βΐΐιοπιο άίβίΙΠΓ Οΐιηδίηδ, 
β( Οβαδ άίοίΙπΓ 61ΐΓίδΙα8. ΝίιηίΓυηι βΐ ςυαηάο 
οοΓρπδ β]ϋ3 & δβΓΥΟ ΥβΛβΓΛίυρ, (&ηςιι&ιη ίρδβ χ«1 άψαυστος ων τήν ^ύσιν, όμως ιλΓ/ΐ, Τόν νώτόν Ο ραδδϋδ άίθ6ΐ)&( : « Ουίά Πΐβ Οβάίδ' ? » ΕΙ ΟϋΠΙ η&- μον ί^ωχα ιις μάστιγας * ά γαρ τό άνΟρώπινον ιπασ/ι 
τον Λόγου, ταΰτα συνών αΰτω ό Λόγος ιΐς εαυτόν 
κνί^ιρι * ^ιά τοϋτο καΐ ό ήλιος, όρων τόν ^ημιουργόν 
«υτοϋ IV τω ύβριζομίνω σώματι άνι;^όμινον, τάς χκτινας 
σννβστιιλι, χαΐ έσκότισι τήν γ^ν. 

λ^. Και ό θίολόγος Γρηγόριος ουτω ^ί?σι ' Τοϋτο η 
ΧΓ^Μθιΐσα θιότυς, τοϋτο ή προσλϊϊ^θΐΐσα σαρξ, ου τ^ 
προς τόν θιόν Λόγον ίνώσει κατά τήν άνάκρασιν συγ- 
;ζυΟιισα, χαι ιίς μίαν ούσέαν άποτιλιυτήσασα, ου γάρ 
γυρυίον ^ άνά;ζυσιν ό Λόγος προς Τίςν άνθρωττότητα 
^πΛ9ν^, 4 μιτάστασιν τήν ιις όπιρ ουκ ?ν, άλλα, 
σχηνώσας έν ^μίν, ου μιθ^χι τό β<?ίθν• μιμίνηχι ίί 
©πιο ην, χαι καθ* ίνωσιν ©υσικήν νοιΐται ως ίτιρον έν ΙυΓα (αη^ί ηοη ροδδβΙ, (1ίοβ1)&( (απιβη : « ΟοΓδΠπι 
πιβαπι εΐβάΐ ρβΓοαΙίβη1ί1)υδ*. » Ου» βηίπι 1ιηπι&- 
ηΙ(&8 νβΓΐ)ί ρΗ!ίβ[)&(υΓ, Ιιθβο ουηι βα οοη]αηβ(υπι 
νβΓΐ)ηπι ίη 8β ΓβίβΓβ1)&1. ΙάοίΓβο βοΐ, οβΓΠβπδ δυυπι 
£ΓβαΙθΓβζη ίη βοΓροΓβ ηβΐβ Ιι&Μΐο δπβΐίηβηΐβιη, 
Γ&(Ιίθ5 οοβΓοηίΙ βΐ (βΓΓ&ηι Ιβη6ΐ)Πδ βοηΐβ^ί^ 

32. ΕΙ ΟΓβ^Γίιΐδ Τ1ιβο1ο§^ϋ8 βίο ΙοςυίΙυρ : Ηοβ 
ρπναΐα Βίνίηίίαδ, ίΐΐυά αβδηπιρία ο&γο, ηοη ρβΓ 
δοαπι βυηι Οβο Υβρί^ο ηηίοηβηι ρβΓοιίδΙίοηβ^οοη- 
ίαδ&, βΐ ίη ηηαηι 8υ1)8(αη(ίαπι ίβΓπιίηαΙα ; (ηοη 
βηίπι ηαίδΐίοηβπι &υ( οοηίυδίοηβηι ν6Γ])υπι ουηι 
Ιιυπι&ηίΙαΙβ ραββαδ βδ(^ αηΐ ίη ίά ςυοά ηοη βΓ&( 
οοηνβΓδίοηβηι, δβά 1ΐ8ΐ)ίί&η8 ίη ηο1)ί8, ηοπΓβΙίςηϋ 
ςυοά δίΜ ρΓορΓίυπι βΓα(. ΡβΓπιαπδίΙ αυΐβπι ςηοά έτιοω ' τουτέστιν ή Οιία ψύσις έν άνΟρωπότ^τι, μή Ο βΓ8(, β( δβουηάυπι ηαΙυΓαΙβπι υηίοπβπι οοηοίρίΙϋΓ παΟοϋσα χράσιν οποίαν ;% των ύγρων ίνωσίς• ιί γάρ 
χίχρανται αί ^ύσιις, εις μίαν μίξιν έτιροοΰσιαι τυγ- 
χάνουσαι, ού<?' όποτιρα σώζιται, άλλ' άμ^ότιραι 
σνγχυθιΖσαι ί^ανίσθ>:σαν • χαΐ οντι χωρισμόν άπ' 
άλλιβ)Α)ν , οντι ίιαίρισιν έπκίιχονται χίκραμέναι. 
Ήνώθησαν Λ άρρήτω και ά^ράστω λόγω, καί τών 
απλών έκάτιρον έν τω συνθέτω τόν τ^ς ίίίας ^^^σίως 
σώζιι λογον • έπιι κα'ι ων ό λόγος ούχ εις τούτων ούΛ 
ί ψύσις μία, προς ούί'ιν υπό τ^ς προς άλληλα συν- 
δρομής χαΐ ίνώσιως μιιουμένης «ϋτων τ^ίς γυσίχ^ς υΐ αΗβΓϋπι ίη αΙΙβΓΟ ; ίά βδΐ άίνίηα η&1υΓ& ίη 1ια- 
πιαηίΐαΐβ, ηοη ρβΓπιίδΙίοηβπι δυδίίηβπδ ςυ&ίβηι 1ί- 
ςυίάοΓππι ηηίο. δί βηίπι ρβΓΠΐίδ{« βδδβηΐ ηαΙυΓ», 
ίη υηα πιίδΙυΓα (1ίδδίη)ί]ί1)υδ δυ1)δ1αη1ίίδ τβΓδβΙίβ, 
ηβυίτα δβητ&ΙυΓ, 8βά &ηι1)83 οοηίυδίβ βγ&ηυβΓπηΙ. 
ΕΙ ηβςυβ 86ραΓ8ΐίοηί8 ηβςριβ (ϋίνίδίοηίβ οαραοββ 
8υηί ρβΓπιίδΙδΒ. ϋηίΐββ βυηΐ ίηβίΤα&ίΙί βϊ ίη(1ίβί1>ί11 
Γ&Ιίοηβ, βΐ βίπιρίίοίυηι ηίτυπιςυβ ίη οοπιροδίΙορΓΌ- 
ρπδβ ηαΙυΓΟβ Γ&Ιίοηβπι 8βΓνα( ; (^υοΓυπι βηίπι ηοη 
68ΐ υηα ταΐίο» βοΓυπι ηοη β8( υηα ηαΐυρα, ηίΐιίΐ * Ιοαη. χγπ, 23. ^ Ιβα. ι, 6. 
67 ΝI^ΕΤ^Ε ΟΒΟΝΙΑΤ^ 68 ίηΐΐηίθαΙ&, ρβΡ &1ίθΓαΐΙ1 Ουίη αΐϋβ ΟΟηοΐΙΜίιΐη β^ Α Τίλειόπιτος• ώς έ'στιν ^^^ϊ^ καΐ ίπΐ Τ3δ ς ενώσεως τοϋ υηίοηβιη, βΟΓυπι ηαΙυΓαΙί ρθΓίβοΙίοηβ ; υΐ νϊϋβΓβ 
Θ8ΐ ϋθ υηίοηβ αβπδ βΐ Ιαηήηί». Μ&ηίΓ6^1& θηΐιη 
υΐτίικίϋβ ρΐΐπη&ηκίΐ η&ΙαΓΑΐΪ8 ρΓορηβ(Η«, ηΙ^ϋ ρβΓ 
υηίουβιη 1»»α. Νβςιιββηΐπι Ιιιπιβα αΐΐςιιϊϋ 5ιι«β πα- 
(υΓ« αιηίβϋ ουιη &6Γβ ρβηηίβΐυοι, ηβςαβ ΓυΓβηιη 
&6Γ ΐη ρρορπα 8ΐι1)3(&ηΙϊ<Β βαββ Γ&Ιίοηβ ςαίοίςυ&ιΐ] 
ρ&88υ8 63(, 60 ({Ηοά ΙαΐΏβη &06βρ6π(. υη()β β1 (ϋ- 
βίιηαδ Ρ&8811ΙΙ1 6886 Κιηαι&ηυβίβιζι Ϊη 6αο&1πΓ& ςυβΒ 
ραϋ ροΐ6Γ&1, β1 ρβΓα]&η8Ϊ886 ίιχιρ&88ΐ1)ϋ6πι ία ϊιη• 
ρ&3δί1:)ίΙί ϋίνίηίΐαϋβ 8υ58(αηϋ& ;ςϋί&&1ίυ€ΐβ1<ι1ΐαά 
βαοί βα βχ ςυίΐΐϋβ ΟΙΐΓϊβΙυβ; βΙραΐίΙιΐΓ ςηκίβοα Ιια- «εοος χ«( τοϋ ^ωτός * ειλίχοινήςγαρ τη ίϊίντέρου ^υσ/χή 
α((χιν);χΓ> ΐ'ίιότης, ιιιο^ϊν ύκο τίς ενοάσ£(»ς τταρατρω- 
Οίίτοί' ο^τί γάρ Γ0 Φ'»ίς άττϊίίχζίΑυνε τι τ^ς εαυτού 
ρύσεως τώ άεοι αι;τΟέν. ούτε πολίν ο &ι^ρ ει; τον ((?ιον 
τ-ζ; ουσίας ττεπονΘε λ07θν, χαθό άιόρ έστι τό ^^^ς 
^ιξν.αΆος ' όθεν χαι γοί'^.'Γ^ παθεϊν τον Έ^^ανουήλ τώ 
πε^υχοτι πεί7ον(^«'ναι, χαΐ αεαεν^χεναι άπαΟ^ τώ χατ' 
ούσίο»άπαθεΙ τιςς θ£Οτΐ;τος* ότι οΕλλο χαΐ άλΛο τά εξ ων ό 
Χριστός * χαι πάσ/ει α'εν ανθρωπίνως σαρχι, χαΟό 
άνθρωπος* απαθής ^ε εστί θεϊχώς, ως θεός. Ονχ ά)Λος 
ίέ εστί χα'ι άλλος ώς ι^βο^λετο Νεστοριος. οΰτω λυ- 
ρών * ό |χ'εν παΟΰΐν πε^υχώς ε-ΚΛθί'^, 6 ^ϊ άπαθύ» ονχ χη&ύβρΓορΙβΓΟ&ΓΠβηι,ίη ςα&ηΐηπηββΐ Ιιοιηο: (Ιίνίηβ 

&αΙβιη 68ϋαιρ&88ί1)ί1Ϊ8.υΙϋβα8•Νοα&1ίιΐ9&α(6ΐΏ68( ^ ίπαΟεν ώς Θεός. 

6( &1ία3, ιι1 νοίβΐ^&ΐ ΝββΙοπυβ, ΐΑυοαβςιιβ ϋβΙΐΓ&οδ : 

€[αί &(1 ραϋβαάυιη ο&Ιυ8 βΓ&Ι, ρ&88ϋ8 68ΐ ; ςαΐ ίιηρ&88ίΙ>ΐ1ίδ βΓα(, ηοα ρα88α8 6δ(, αΐ Ώβυδ. ΝΚΕΤ.Ε οηοινιατ^ϊ: ΕΧ ίΙΒΚΟ Χ ΤΗΕδΑϋΚΙ ΟΗΤΗΟϋΟΧ/Ε ΕΙΟΕί. Όβ ςηίηία 8}/ηοάο, ςηχ ςιιαΓίατη χι/ηοάηηι οοηβν- 
τηαυϋ βί 8ίαδίίίυίί, ΰοηυοοαία $ιώ ίτηρετίο ^α8(^- 
ηίαηί, 

ί . Οβ Ιιίβ ςυβ βνβηβΓυηΙ δίΑΐίιη ροβΐ Οίοβοοη 6( 
ΕαΙ)το1ιί8 άβροδίΐίοηβιη β1 ροδΙ ΙββΙαιη ΐη 8)Γηο(1ο 
6( ΐΓ&άϋ&ιη δ&ηοϋδΒίιηί ραρ(Ε Κοιη&αί ί.6οηί8 βρί- 
δίοίαιη. Οΐιαίββάοηβιΐδίδ δ&0Γ& βί (Ιίνίηα ςυ&Γΐ& 
83τηοάα8 δαηβίνιΐ 86 ί(& οΓ6ά6Γ6 6ΐ οοηϋΐβπ ϋο- 
ιηίηαΐΏ ηοδίταιιι ^6δυIη ΟΙιπδΙιιιη ία 01νίοί(&1β 
ρ6Γ(βθ1ααι 6ΐ ία ΙιιιηιααίΙιιΙβ ρβΓίεβΙααι,ία ς1υ&1)α8 
ηαΐϋπδ οο^αίΐαηι ία6οαΓα86 6( ία(ϋνί86, βί αηααι 
θοιηϋβαι Ρίΐίιιαι 6οα&ΐ6η υ1 ααΐ6 ίηβ&Γα&ΐΐοα6ΐιι, 
βίο ρο3( ίαο&τη&Ιίοαοπι. Ν&(αΓ&Γυαι ίϋίΓβΓβηΙί& 
ιηίαίαιβ ρο3( υηίοαβαι 8ΐι51&1&, δ6Γνα(α βαΐβιη ρο- 
ϋϋδ 6ΐ 6οαουΓΓ6ηΐ6 ία υη&ια ρβΓδοηαπι 6ΐ ηη&αι 
]ι ^ροδίαδίαι ; υα(ΐ6 ΡαΙτυαι ιιαα^(ΐυί8(|ΐΐ6 πιυ11& 
ρΓ66&Ιί ίαιρ6Γαΐ0Γί ΜαΓοίααο ία ρρορη&δ ρΓονίαοίαβ 

Ι6(1ί6Γ6. 

2. (ΙΙ&δδίδ &υΐ6πι ςυφ Αΐ6χ&αάΓί& ΟοαδΙααϋηο- 
ροΐίηι ά6806αά6ΐ)8,1 6υηι Οίθ86θΓο1ια]ϋ8 ατί^ίδβρί- 
βοορο 6ΐ 6ΐιθΓ6ρί86ορί8 ςοί 8αΙ) 6]υ8 ρο(68ίαΙβ6ΓααΙ 
86άί(ίοη6 6Χ6ίΙ& αιυΐΐαδ ορ6ΓαΙυΓ ο^Βάββ βοΓαηι 

ςΐή βυί 6ρί86θρί ΟίΟδΟΟΓί €ΐ6ρθδί(ίθαί 6ΐ 6Χδΐ1ίθ 

6θη86η86Γ&η(, δΐιίδ &6ϋ1)α8 οοαϋΓοιααδ τίοΐ6αΙίο- 
Γ6αι ίς^αβ 6886 η&ν&ΐ6ΐιι ίηο]:)6(1ί6αϋ&ηι. $6(1 6( Ρα- 
Ι8β8ΐ!α»ί3 6ρί86ορί8 €οηδ(&α1ίηορο1ί οοηιπιοΓαηΙί- 
1)118, πιοααβίιί ςυίά&ηι Ώιβοάοδίυαι ςαβηκίαηι αα- 
6ΐθΓ6ζη 866υ(ί, ΕβοΙβδίδΒ οορρυδ δβίαςίβΓβ οοΒρβΓυηϋ, 
6ΐ 1η(ϋνί8ί1>ϋβιιι 6]αδ Ιααίοαπι άιίΤΓίη^βΓβ, βΐ βρίδ- Περί τ>5ς πεαπτυς συνόίβυ, ήτις τ-ην τετάρτίίν σύνο<ίον 
επΓΛύρωσε χαΊ έκρατυνε, σν^κροτϊίθεΐσα ίπΐ τ^ς 
βασιλείας *Ιουστινιανοϋ. 

α . Περί τών συριββεντων ριετά τήν χαθαίρεσιν αυτίχα 
τον Διοσχόοου χαι Εύτυχ^ους χαι την επί ουνόίου 
άνα^νωσιν χαι παρα(ίοσιν τής επιστολές τον ά^ιωτάτου 
πάπα 'Ρώαυς Αέοντος. Ή ιιη ονν εν Χαλκυίόνι ιερά 
χαί θεία τετάρτη σννο<ίος χεχνρωχεν βντω ^οξά^ειν 
χαι όαολογεΐν τον Κνριον ίΐ'χύν 'Ιυσονν Χριστόν εν 
Οεότητι τε7ίΐον χαί εν άν^ρωπότητι τΛίΐον, εν <ίύο 
^νσεσι 7''ωριζόοΐ8νον άσν7;^ντως χαΐ αδιαιρέτως, χαι 
Ινα τον αυτόν νϊόν όαολο'/εΐν ώς προ τ:βς ενανθρωτη^- 
σεως χαι αετά τήν ένανθρώπηοΊν • τίς τών ^νσεων 
ίια^οράς βΟοααώς άνηρϊϊαινης ριετά την ενωσιν, σω^ο- 
ριένης ί'ε ριάλλον και συντρεχούσης εις εν πρόσωπον χαΐ 
*^ αίαν ΰπόστασ:ν • όθεν χα'ι τών Πάτερων έκαστος πολλά 
τον βασιλέως ύπερευςάριενοι Μαρκιανοΰ, εις τας οίχείας 
ίπαρ;ζίας «πετρε;ςον. 

Ρ'. Τό ΰ^ε εκ της Άλίξιη^ρζίαζ ναυτικόν ο χατ^ρεν 
εις Κωνσταντιτούπολίν άαα Διοσκόρώ τω της πό- 
λεως ταύτης επισκοπώ και τοις νπό την ε'πιχρά- 
τειαν αύτον χωρεπισκόποις στασίασαν πολλούς έρ- 
7άζεται γόνους τών τ§ καθαιρέσει χα'ι εξορία συν- 
αινεσάντων του ΐεοέ6>ς σ^ών του Διοσκορου, εχ των 
ϊο'^ων αυτού πιστούαενοι ^ρασΓίκωτεραν είναι ττν- 
ρός άπαιοενσίαν την ναντικην. *Αλλά χα'ι τών «χ 
Παλαιστίνης ιερέων ενίιατρίβόντων ίτι τ^ Κων- 
σταντινονπολει , τίνες τών αοναχών , εχοντ/ς τίνα 
Θεο(7όσιον έςαο;^ον αυτών, ηρξαντο τό της Εχκλη^ η ΤΗΕδΑυΒΙ υΒ. χ. 70 σΐβς σώιΐΛ ^ι«στάν, χκι ά).υτον αύτη ς χιτώνα (^ι- Α δοορο3 (]υί βγηοάο α(]ία6Γ3Ω( αηαΙΙιβιοαΙίζαΓβ βΐ χ^οςγνυβιν, χαί τους εν τϊϊ σννβαω ιττισκοττους 
ι»ζ$^3αατίζ£ΐν, χαΐ ιτίοους νβιοοτονεΐν άντ* αντών* 
^ΚΕχί^οντις ώς ^; σννοοος έχνρ&>7£ χαΐ άνεχαίνισε 
7• Νίβτοοέου ί&γ^α, τροψάσιι τ^ς ^νϊχν; ^ων^ς 
7Μ3Ρ ^ύσίΜν τούτο τβρατινόαινοι * ό6ίν χατί/.αβον 
ιτάσβο Τζν Παλαιστίνην χαί ΑΣ'/υτττο», χαΐ τα έν 
τψ Λοι^ίίΛ» ^οναοτιίρια* χαι τα πΛίΐττα τούτων πα- 
^«ιτχισβ» »η ^ι;^βσ6αι τά χυρωθεντα παρά τής τιτάρ- 
τιος σννό^ου. 

ν . Δαλααιτε ίι τοις βχβΐσε τότε αέοεσιν ό έττ- 
«νναος έττ' άρβτιρ Πατήρ ν^αών Εύθύαιο;, ο; χαΐ 
τις ς χαχοαοξίας τών ττΆλίστών άπιττΐ} αετά χαΐ 
τών σνν αντώ ριοναχών' ^εξα|ΐενος γαρ τόν έν τ]^ 
συνό^Μ βχ^νυΟέντα όρον, συνεΐ^Γν αυτονς χαΐ &1ίθ3 ρΓΟ ϋ1ί9 ΟΓΐΙίααΓβ ; (Ιίνιιΐ^αηΐβδ δ^οοιίυιη 
οοαϋΓΐΏ£ΐ886 βΐ Γΰποναδδβ ιΝβδΙοπί άοβΙπηαΐΏ, άα- 
ρΐίβίδ ηϋΙαΓ&Γϋΐιι νοβΐδ ρΓϋΒίβχΙα Ιιοο βη^6η1β; 
υη(1β ΰΐδΙπηχβΓβ Ιοίαιη Ρ&ΙθΒβϋιιαιη βΐ Ε^^'Ρ^^ι^ ^^ 
ςυο) ία ϋβδβΓίοβΓ&ηίΐΏοηαδΙβηα; βίρίβπδςαβ ρβΓ- 
δυ&δβΓααΙ ηβ ΓββΐρβΓβηΙ βα ςαεβ α ςυαΓ(& 8)ταοάο 
8£ΐηβίΙ& βΓααί. 3. ΙΙΙυιίΙ αυΐβοι βαίδ ρ&Γ(ίΙ)ϋ8 νίΓ ςαί βχ δυ& 
νίΓΐιιΙβ οο^ηοιιιίηα(αδ βδΐ ΕαΙΙι^πιίυδ, ΡδΙβΓ ηο- 
8(6Γ, ςιιί 6( 6Χ Ιιαο ιη&ΐα άοοίηηα ουιη βαίδ ιηο- 
η&οΐιίδ (Ιβοϋη&νίΙ. Ρθδ((}υ&Εα βηίιη αοοβρϋ άββία- 
Γ&Ι&ιη & 8700(10 ϋβίιαίϋοηβηι, βοδ οοη^Γβ^&νϋ 
ήτιχιέρει ιτείθειν ως Ιννοιχον ν συνο<^ος " βΐ οιιιηί πιοάο ίΐΐίβ ρβΓδααάβΓβ ΙβαΙ&νϋ δ^ηοάυιη Β χαΐ ό^θήν έποιήνατο τήν τών ίύο ^ύσιων έχ^ώνη- 

σιν, χαΐ ιτολλούς άπςλει^ε χαΐ παρεσαευαζεν ούτω 

^ρονιεν. 'ϋς ίϊ τό χαχόν ιτλέον ειτκνε!Α€το, χκ'ρΐ 

τςς ^ασιλίσσιις Ευ^οχίας μνΙίστΛ χρατυνόαινον 

έχχίσκ ιτιρΐ τους αγίους τόττους <^ιατριβούσΐ6ς, συν- 

ταξάοηος χαΐ παραγγείλας τοις εαυτοϋ ιΐλοναχοΐς 

αΐι χοιν«ιπϊα«ι τ^ χαχθ(^οζέα Θεο(^θ7ίου, ά7τε(^ΐ3{Αΐι- 

σα^ βν τψ ψ9'Λψ. Μβτ* οϋ πολύ ^β γνωοίσαντος αυ- 

ΤΒύ τψ ΣίϋοχίΛ τήν ^ανβρω^ιΐσαν αύτώ ίχ θεοϋ 

μ,ιΤΛσνασΊν «ΰτ^ς εχ τοϋ σώ/χατος, «χιίνης τι 

«ΜΑίριίννς ^ιά τά συαβαντα ΐν 'Ψώ^ιη ^ιινά τών 

«ιττνς σν/γινών έχεΐσι α(;(ααλωτ£σθεντων, χαΐ ταύτα 

Λέγοντος αυτού ^ιά τήν αίρέσεως χοινωνίαν «ττεν- 

€χίι^νχι αυτ^ χατά θείον συγ;ζώριςσιν, χαχιίνη τι Ιβ^ΐϋπίΑΐη βΐ ΓββΙ&ιη Ιι&ηο άββηίϋοοβιη ρΓοηυη- 
Ιί&δδβ, 6( αιαίΐοδ ρΓ8βπιαηίνί( ϊηοΐαχιίςυβ ιιΐ βίο 
0Γ6(1βΓ6η1. Οαιη &α(βιη ίΐίικί ιηοίαιη ίην&ΙββββΓβΙ, 
&1) ΐιηρβΓ&Ιήββ Εαάοχία ρΓβ&δβΓίΙιη ΓθΙ)θΓ&Ιαιη Ιαηο 
ΙβαιροΓίδ ίΐίίο ρΓορβ 1οο& δ&ηοΐα (Ιβ^βπΙβ, ρΓΦΟβ- 
ρίΐ δαί8 ηιοο&οΐιίδ βοδςυβ ΙιοΓί&Ιαβ βδΐ ηβ ιη&Ι» 
Τΐιβοάοδϋ άοοίπη» οοαιιηυηίο&Γ^τηΙ, Γβοβδδϋςυβ ία 
άβδβΓίααι. Ρααίο ροϋΐ &υ!6ηι ουηι Ευϋοχίββ βχ άί- 
γία& ΓβνβΙ&Ιίοαβ ίρβίυδ πιί§;ρ&(ίοαβηι βο βοΓροΓβ, 
1)Γβνί ίυΐατ&ηι (ΐ6θ1&Γ&88βΙ, ίΐΐ&ςαβ (ήβϋίία 8£&ββΓ6- 
Ιατ ρΓορΙβΓ ρΓορίηςαοΓυπι οι&Ια ςαί ΗοαιβΒ Ι^βΐΐο 
β&ρϋ βΓ&αΙ, άίββΓβΙςυβ βα ρΓορΙβΓ β]αδ ουαι ΙιββΓΟ- 
ΙΙβίδ βοαιαιααίοαβοι, Οβο ρβΓοιίϋβαΙβ, αβοίιΐίδδβ, 
ίϋαςϋβ βχ Ιΐϋο ΙικΓβδί &1)8ΐίϋΙ, βΐ &(1 άοβαια1& & τζς τοιαύτας κκίστίί αίρέσεως, χαΐ τοις χυρωΟεΐσιν ^ δ^ταοάο ΟΟηίίΓηιαΙα. Γ6(ϋίΙ, βΐ ΤΙΐβοάΟδϋ (Ιο^ΠίαΙα 

νχτό τϋς συνοδού έστοί;ι^ΐ3σε, χαΐ τά τοϋ Θεοδοσίου 

«»<9βμ.«τισ< ^ογίΑΛτοί, /«ίαν ψύσιν τοϋ Λόγου χαΐ τ^ς 

σαρχός ^ογ/Αατίζοντος, χαΐ τήν έν Χαλχυ^όνι σνν- 

•^•» έξοττραχίζοντός- χαΐ πολλοί τών άποσχριστών 

βτ^τ^ρ βχοινώννσαν, χαΐ τά τιος ορθοδοξίας ι^τπάσαντο 

^όγαοΕτα. &ϋ&11ΐ6ηιαϋζαγί(, ςυί υαίβ&πι νβΓΐ>ί βΐ β&Γαίβ α&- 
ΙαΓ&αι (1οοβΙ)&1 β( ΟΙι&ΙββιΙοαβαδβαι 87ηο(1υηι ρΓΟ- 
8βΓϋ>6ΐ)&1 ; 6( πιαίΐί βχ ββΐιίβηιαίίβίδ ίρδί αάΐΐθί^δβ- 
ιααΙ, β( ΟΓΐΙιοάοχοΓαια (1οβαιαΙ& &αιρ1θχί 5αα1. ί'. Τάραχου Λ πβί).£ν ον του τυχόντος τήν *Εχ- 
χλίοσίαν χατε'χοντβς, Λε'ων ω τό έπώνυριον Μαχείΐ- 
Α«ς^ ^Μτά Μαρχιανόν |3ασιλεύς άνβαι;ρυχθεΐς, έβού- 
λιτό ρΜν χαΐ αυτός σύνολον συγχροτησαι περί τον- 
ΤΜν- γνοϋς Λ ώς ου πρό πολλοϋ ιό έν Χαλχη^όνι 
σννΐθροιστο, χαΐ ^4 θε'λων αύθις τους έπισχόπονς 4. ΤυΓΐ)&(& αυ(βοι τ&ΐάβ Εοοίβδία ΓϋΓδίιπι Ι,βο βυί 
βο^αοηιβα Μαββίΐβδ, ροδΙ Μ&Γβί&ουπι ίαιρβΓ&ΙΟΓ 
βίβΰίαβ, νο1β1)&1 ςαίάβηι ίρββ 87αοάυαι άβ Ιιίβ 
βοανοβ&Γβ. Οαηι &αΐ6ηι άίάίοίδδβί Οΐιαίδβάοαβαββιη 
αοα ηιαίΐο αηΐβ Ιι&Μΐ&ηι β88β, αοΐΐβίςαο Γαρβαολ 
βρίδβοροδ οοηύαυίδ ϋίαβΓί1>υ8 β^ Ιτ&αδίαϋοαί^ιιβ 
γβχ&Γβ, δία^&Γααι ρΓονίαβί&ταιη βρίββορίβ αιίβίΐ τβάς συχνοί ς οπο^ισαίοις χαΐ ριεταβιβάσκσι χατα- 
τρύχισθαι , τοις χαθ' έχοστυν έπαάχίαν έπισχβπβις |) ϊηΛαάαΙ&, ςαί^αβ ρ08ΐϋ1&1)&1 υΐ 811&Π1 άβ Οίοΐοβ- 
χίΑήσιις άπέστκλι , (^«λώσας ^ι' αυτών, ποίον άοαβΟδί 8}Γαοαο 8βαΙβαϋ&Π1 8ΐΙ)ί ςαΑΟί οίϋβδίπΐθ 
ίχβυσι 7ρόν«^α περί τιδς έχ Χαλκηίόνι σύστασης ηοΐαΐαοι ίΛΟβΡβαΙ. 0ϋϋ)α8 οοοβρϋβ αΐδϋΐά&Ιίδ, ρΐα- 
σννό^ου, παραστώ σαι οί ίιά τα'χους• βύ γεγονότος, 
«Αβίους ή χίλιοι επίσκοποι υπέγραψαν χαΐ τήν σνν- 
ο^Όν έπ•χύρ»σαν. Τοϋ Λ Δέοντος τόν ]3ίον ρβτ. 
ιέλλαχότος, Ζιίνωνός τε χαΐ Αναστασίου ρετ' ολίγον 
Ρασιλευσάντββν, παρρι;σίαν τοϋ )^γειν αύθις χατά 
τ^ς συνό^ον οί ί^ εναντίας έλαριβανον, χαΐ τό τών 
Ίβχωβετών χαΐ βιο^οσιανών έχώ^ασι πλίνθος ^ 
ρέ«» ^σιν τον Αόγον χαΐ τι9ς ναρχ6ς πρεσβευόν- 
των, χαΐ τ^ν σύνολον άναθεριατι(όντ6ι>ν . Οι ^' αυτοί 
έπβιρών^ο χβΐ τόν τόιχον άνατρέψαι τοϋ έν άγίοις 
Λέοντος πάπα 'Ρώ^ης• ά)λ* £ύλόγιος ό έν άγίοις Γβ8 ςααπι ηιίΐΐβ βρίδβορί ΓβδοΗρδβΓαα^, β^αοάιιαι- 
ςαβ οοαίΐΓΠΐ&τααΙ. Ροδίςυααι ααίβηι πιΟΓίυαδ β8ΐ 
Ι,βο» Ζβαοςαβ β( Αα&δΙ&δίυδ ρ&αίο ροδ( Γββ;ηιιαι 
αάβρϋ βυαΐ, ηίΓδαδ οοαίτα 87^^^"°^ αάνβΓδαπί 1ο- 
ςαί &ιΐδί δΐιηΐ βΐ 4&βο1:)ί(αΓαπι ΤΙιβοάοδίαηοΓυπιςοΘ 
οοαιηιίδδ&Ια βδΐ πιυΐΐΐΐαάο, ιιααηιςαβ ΥβΓΐ)ί β( β&Γ- 
αΐδ α&Ιατ&αι ρΓ8Β(1ΐϋ&1>&αΙ δταοάυηιςαβ &α&(1ΐ6αΐ8Γ 
ϋζ&1>&0(. Ιίάβαι ροΓΓΟ οοη&1>&αΙαΓ β&ηβΐί ρ&ρ» 
Κοηι&ηΐ ίβοαίδ (οηιιιαι βνβΓίβΓβ. δβά Εαΐο^αβ 
Ιοαιαοι Ιιιιαβ βχρϋοανΚ, οδίβαίΐίΐ βιιηι ΓββΙα ίαββ- 
άβΓβ αϋιϋςιιβ οΜίςααπι βΐ ιϋ) οΓϋιοοΙοζα Μβ 1ί ΝI^ΕΤ^Ε ^ΗΟΝIΑΤ^Ε 72 αΐίβηΐΐηΐ ίΠο ϊηΓβΓΠ Οΐηηί1)υ5 άίΐαοίάβ ΐηοηδίτ&γίΐ. Α τόν τβ τόμον εξιηγτήσατο (1)|, χαΊ καλώς Ιχβιν τούτον άπίθειξί^ και ιιτ,^ϊν σχολιόν καΐ τιζς ο^ίΟβίόξου πί- 
στίως ά7Γί;ζον, τούτω {^ιγέρεσΒαι ίιιτοχνωσίν άττκτι. 
Πλην καΐ ούτω; ί τι σύνοίος «πι πολν άανι;αόν{ντο; 
ίΐΑίινι, και πάς τις τήν έχκίνω Ον^ήοη ίπιοττατο αρχήν, 
χ«ι ^ιά τό ώς (ίπχϊν ικαστον προς τήν ^οκον^κν έοηιτω 
πίστιν άποτριχειν, τίΆ^Βος ότι ποΛΰ αίριτιχών 0Ενι^<>ιι 
και αποσχιστών. Αναστάσιος (ιν^ ονν β τ;5ς ρ«^αλι;ς 
Άντιοχιίας πρόβ^ρος νπιρ τϊίς συνό^ον ένέσταται, και 
ίο'/ΐΑατικούς κανόνας ίγγράγω; (χτίθιται* αντήν τι 
τήν σύνολον καλώς ιπΐ πάσιν όρίσχι παρίστι;σι, χ«( 

ί'. Οί ^'£ πιρί Γαϊον, καΐ Διόσκορον, χα'ι Ίαχ». 
βον, και ύστιρον τόν Σιβιϊρον, και τόν Φιλόπονον 
'Ιωάννην, τόν και συγ/ράμ.ιιν.τοί ΐξινηνοχότα πλιϊ- 
στα πιρι τ^ς τοιαύτης αίρισίως ονσ^ρώτατα και 
ίυσιλιγχτα (1), ρίαν αιν ^νσιν, ίύο Λ νποστα'σιις 
άσιβιστατα ι^ο^αα'τισαν* πλην ΐνιαχον τών οΐκιίων 
|3ιβλέων, ίύο και αντοΊ ^νσίΐ^ άνο^χολογονσιν. *Αλλ« 
προσικτιον ώστι ι^ή κλαπί^ναι από τι5ς τοιαΟττϊς 
ιναντ ιολογίας, ι^ιΐ^ε άπατϊί&ήναι, ότι ιν }ΜΛρίΐ και 
αντοι τα ^αϊν ^οκοΰντα ίος«?ουσιν, δπιρ οί πολλοί 
μ-η άχριβονντις ωήθησαν τι και τρόπον τινά ιΐς 
τήν άσί^ιιαν αντών άπηνιχΟυσαν. Τί ποτ* ονν 
«στι τό παρ' ο'^τών ^οξαζόαινον ; Όταν ριΐρ> τάς 
σννιλΟονσας τώ θιώ ^ύσιις κα^' ίαντάς ίκαστην 
βιαστή σωσι, ^νο ταύτας ανοριολογοϋσιν άναγκαζό- 
ηίβηΐββ ροηααί, ββά αα^ίΐη ηαΙαΓ&ΐη 0Οΐηρθ8ί(&ΐΧ1. ^ |:λενοι* όταν ^ι αα^οτίρας ίνώσωσιν ιίς τήν τοϋ 

Λόγον σαρκωσιν, τότι ού ίύο άσν/χύτους τάς σνν- 
βλΟούσας τιθίασιν, άλλα /υιίαν ^ύσιν σννΟιτον* ^ΐλών 
γάρ ^ίαν ύπόστασιν σύνθιτον όνθϋΐαζόντο>ν, ΐκιΐνοι 
μίαν σύνθιτον ^ύσιν άντιτιΟιασι, καΐ παρα^ιιγματί- 
ζουσιν ούτω τόν λό'/ον* ότι, ώσπιρ ό οΓνΟρωπος 
ψνχήν Ιχιι και σώαα, και άλλί} |:Αΐν ^ύσις ψνχ^ς, 
ά).λη ^ι σώματος , ιΤ τις κα9* ιαντήν ίκάστην 
θιωροίΐ]* ιπιι^άν ^ΐ συνίλθωσιν, ανΟρωπον ποιονσι 
^ύσιν ίχοντα αίαν σύνβιτον* ονοΐ '/άρ ίιί λέ^"^ "ϊ"^* 
άνθρ&>πον, ^ασΐ, ^ύο ^'ύσίΐς, άλλα ιχίβν σύν9ιτον* ούτΜ ΑΙΙαιηβη βΐ βίο άίυϋαβ ία οΙ)1ίγίοη6ΐη ίηοίάΐΐ βγαο- 
(1α3, β( υηαβςπίβςαβ ςυθ(1 βίΜ ]αοϋη(1αιιι βδδβΐ 
ρΓΐηοίρίιιιη αΓΡίρυΚ, 6ΐ ςαοηίαηι 8ίη§^1ί αά 8ί1)ί 
αοοβρΙαίΏ Αιΐβιη οοηία^6ΐ)8ΐηΙ, ιηα^ηα ΙιββΓβϋοοπιηι 
βΐ 8βΙιί3πιαΙίοοΓαιη ιηυΐΐίΐυοίο ΓβοΓβνίΙ. Αηοδίαδίαβ 
ί^ίΙαΓ, ιη&^ηβΒ Αη(ίοο1ιί« αηΐΐβίββ ρΐΌ 87ηο(1ο 1η- 
8ΐίΙί(, 6ΐ (1ο^ΐΏα11οο3 οαηοαββ δοπρίο άβροδυΚ; 
ΐρβαιηςυβ δ^ηοάαιη 1)6αβ οιηαία άββηίνίδδβ οοα- 
ΙβηεΙίΙ, 6( ρίβηα 6δ8β ρίβίαΐβ 6]ϋ8 άο£;ιιια(& (Ιβ- 
ιηοηδίΓαΙ. 

πλήρυ βιοσιβϊίας ιίναι τά τανΓ^ϊς συνίστησι ίόγ/χατα. 

Π. Γ&υΙοΓβδ ααΐβιη Οαίί, 6ΐ Οίοββοπ, βΐ ]αοο1)1 αο Β 
ρο<$1οα δβνβπ, 6ΐ Ιοαηηίδ Ρΐιίίοροαί ςαί 6ΐ 30Γίρ(& 
ιηοΐΐα άβ Ιιαο ΙΐίβΓβδί βάίϋίΐ ίη1ο1βΓ&})ί1ία Βίζνο- 
ςϋθ ΓβίΤβΙΙβηάα, υηίοαιη ςαί(1βιη ηαΙυΓααι^ (1υ&8 
Υ6Γ0 1ΐ7ρο8ΐα863 Ιπιρϋδδίιηβ άοουβΓυηΙ. Ια (ΐα11)αδ- 
(Ιαιη Ι&πιβη δαοΓαιη 1ί1)Γ0Γϋΐη Ιοοίδ βΐ ίρδί (Ιααβ 
ηαΙυΓαδ βοηβΙβηΙϋΓ, δβά αάίΐβοάαπι 6δ(, ηβ (αΐί 
8βΓΐηοηίδ ορροδίΐίοηβ άβοίρί&οιαΓ 6( βιτβιηυβ^ βοβ 
ρ&Γΐίιη βαάβηι αο ηθ8 ορία&Γί^ ςαοά ρΐβπςυβ ηοα 
αοουΓ&Ιθ αοίιηαάνθΓΐβΓυηΙ, βΐ ίηάβ ία βοΓαιη ίιη- 
ρίβΙ&Ιβιη ίηάϋβΐί 8ΐιη(. Οϋίάηααι ί£;ίΙυΓ άθ66η(? 
Ου&ηάο ίη ΟΙιΗδΙο οοπνβηίβηΐβδ η&(υΓ&8, αΚεραιη 
αΐ) οϋβΓα δβρ&Γ&ηΙ, άα&δ ββδο βαβ ηβοβδδαηο οοα- 
ΑίβηΙυΓ ; ςυαηάο αιιΐβιη αΐταοκιαβ ίη Οΐιτίβϋ ίηο&ρ- 
ηαϋοηβ υηίαηΐ, Ιαηο ηοη άααβ ίηοοαΓαβ&δ οοηνβ• Νο1)ί8 υη&ηι !ΐ7ρθ8(&8ίοι οοηιροδίΐβιη ηοπιίη&ηΐί- 
1)α8, ί)1ί υηαπι βοοιροδίΐαηι ηαΙαΓαηι ορροηαη(, βΐ 
8ΐο Υ6Γΐ)αηι 1α(ϋ5ηο 1ι&1>6η(. Οαί& ςυβιηαάιιιοάαπι 
Ιιοπιο αηίαι&ηι βΐ οορραβ 1ι&5β(, 6( οΙΙβΓα ςυίάβιη 
&ηίιη«,&1(6Γ& αυΐβιη οοΓροπδ ηαΙαΓ&,βκιυίδ ηηαιη- 
ςαασιςυβ ρβρ 86 ίαΙαβαΙαΓ, ροδίςααπι ααίβηι υηίΙοΒ 
βαηΐ, ^οπιίηβπι βίίιοίαηΐ αηίο&πι ηαΐυρ&ηι οοωρο- 
8ίΙαηι 1ιαΙ)6ηΐ6πι'; δίβ βΐίαπι ΟΙιπδΙϋπι ριιίβηΐ άυα- 
1)υδ ηαίαπδ οοηδίαρβ ; ρο5( υηίοηβαι υ6Γο υηαιη 
6886 ηαίαραηι οοηιροδίΐαοι. ^■η και τόν Χριστόν οΐονται ΐχ ^ύο αιν σννιστϊ^χίναι ^ύσιων, αιτά <?£ ΐνωσιν μίαν ιΓναι ^ύσιν σνν^ιτον. 6. ΙάθίΡ60 6( ηΐα^ηαβ ίη (Ιΐ6θ1θ£;ία βΓβ^ΟΠαδ €Χ ς'. Δια ταύτα και ό μιγάς IV βιολογία Γριογόριος 

9<<ΐ6{45, 6( Ϊη9ΐιι6ιΐ5(1ί€ί( βΐ^ι/^^άβάίγίαίδ ηαΐυπδ έξ ών, και ιν οΓς, ^ησί, και άπιρ,. πιρΙ τών θιίων 
86Γηιοη6αι1ιαΙ>6ηδ. ΙΙΙαάβηίαι, βχ^'^ιΰ'^'Ρο^^^ν^^ π ^^ν.'^^'^^^ ^ύσιων τό μ'ιν '/ίι^ ι\ ζ%)» τί^ιιχι^ Ι^οί 

6Χ άίγίηί(&ΐ6υηί(αΐ6ΐηάοοβΓ6ΐ; ίΠϋά απίβηιιη^ι/ι- ' ' " * '~ " ~' *'' ^ ''^' 

ύη$, ιι( ηαΐυραδ δορναρβί, βΐί&αι ροδΙ υηίοηβπι ; οΐ ηβ 6αΗ ρβρ 6αηι αίρίυδςαβ υηίοηβηι οοηίαηάβΡβΙ ; 
ίΐΐαά &ΰ(6ηι, ςαχ, ηβ (|αί9 ρυΐβΐ αΙΙαηι ίαοΐυπι 6δδ6 
€1ΐρίδ(ααιρο8ΐηαΙιΐρ&Ρϋαιυοίοηοοι.Εχβχ&ηιία&ηά& 
Θ8ΐ άοοίρίη» αοοαραΐα βχροδίΗο. £χ ςααΐαορ βίβ- 
ιηβαϋδ 6886 ηοδίραπι οορραδ ία οοαΓβδβο, βδΐ ί^ηβ, 
&6Γ6, αςαα, (βρρα, βΐ ία ^1δ 6ΐ6ηΐ6α1ΐ8 οοηδίϋαΐίο- τήν ικ θιόΤΓ^τος ^ογαατίση ίνωσιν* τό ^Ί ιν οίς, 
ίνα τιςρήσ^ τάς ^ύσιις και αιτά τήν ίνωσ»* καί 
μή Ο'υ'/χή} ταύτας ^ιά τό ι'νωθ^ζναι άλλήλα^ς* τό ^ι 
άπιρ, ίνα μή οίηβί τις ότι «λ)ος γίγβνιν ό Χριστός 
μίτά τήν τών ^ύσιων ένωσιν. Κα'ι σκοπΐ5τίον τήν 
άκρίβιιαν τού ίόγματος• ικ τισσα'ρων στοιχιίων] τό 
ήμέτιρον σώμα άνωμο)07ΐίται, τπ/ρός, άιρός, ύδα- 
τος, '/ίίς, και ιν τούτοις τοις στοιχιίοις τήν σύστα- Μ] Εαΐο^ίι ίραςαιβηία ιηαΚα ΙβΕΓβδίβ αρυά ηο8 
ΟοΙΙ. Υ&1. !. VII, ι1βιης[αθ &ϋ(ΐα& εΐαδβίο. ΑΑ. 1. Χ. 
Εαΐο^ϋ 6]υ8ά6ΐη 1ιοαιι11&ηι ία Ηαηιοδ Ραίαιαταοι 
Βα1)ΐιί( Ηοΐδίβαίαδ, ΙβδΙε ίρδο ία βρίδίοΐίδ, ρ. 209. 

(2) Ώβ ϊίίΒ ΐοαα. Ρΐιϋοροαί ορ6Γί1>υδ, ςαοβ ηΐ88. 
1ηηι&αίΐ3αδ 1ιαΙ)6ηιυ8^ &1ίΙ)ί ηο8 ΙοοαΙυρί βαηιαδ• 
Ροητο ςυ« ίη 86(ΐα6η(ι1)α3 (Κβιηςαβ ρ&τΐίηι ίη ρρη• 66εΐ6η1ίΙ)η8) ΝίοβΙαβ ηο8ΐ6Γ άβ Ιοί δβεΐίδ Μοησρΐι^- 
βίΐ&ραπι 86Ρί1)ίΙ, 6α δββρβ &ά Υ6Γΐ)υηι βΧ9οη1>ι( Ν1- 
66ρ1ΐ0Ρα8 0&11ί8ΐα8 1ί1). χγιιι, 45 βΐ δβςς. ςιιί ρ1α8 
66η(υηι ροδΙ ΝίοβΙαηι αηηίδ ΙιίδΙορίαπι βα&ιη αΐίβ- 
ηί8 βχαγίίδ αυχίΐ αίςυβ 6χορη&γί(. Ηαςαβ ηο8 ρΐβ•* 
Γ&ςαβ οηιίδίηιαδ. ίχΐί σώζιτΒΐ 


γοΛίντ 


V βώίιβτι 


χαί τβ. 


ίς 


δκ, χκϊ ^ 


"''«•">■'/* 


« τ>, άπ•α 


■ ιατκ χη 


» ίϊ»σιν 


Γί: 


» στο Ι- 
„ ,ώ.ι..β 


>ι χ«9β.! 


ι«; ίτη 
ο, οίτι 


ιχοινν; Βίρ, ι 
ντβ; -/β, 


«ίλ' ίτιι 


)0ϊ• 


η Γ«ρκ 


τΐτταβκ. Κκί 


, ίΐ«ϊ κ=ό -ίί >; 


^πίΐηιια: 
ίχΒπτον 


» ιών /Κρώϊ Γ 


β•^ «αίΤΜβιι ίώαατι 


>ΐ «Γλίο 


ΤΙ παρίΐ τα 


.>/,Ιί« ί9Τ« ■ 


έι^ί ^< τϋ 


ί Οιί«Γ( ά• 


ύΜΜί 
άυ.0 ΤΙ 


:α τίϊ Γίϊίρι 


•."*" ■*" 


ίίβ 5.ύ«ων -/ιγ 
. • άη- 


■" ■Ο-^'" '<^ 


1 έ Χριοτο;, χ«< 


««ί . 


■Μ 


ίνΟρο,- 


ζ". "Π ίί ΤΟΙΙ 


ητν αϊρ: 


[τις ν^τον 


Ι παοΗ 


τα 


: άΙΪΒί 


ΧΙΟ άχίΐίίΤΐ 


ίοα. 3ΐ-Α 


■' "/.ί" 


προσηίτα; 


ανίροι; ι.ϊ ίττί, ψιΊ.'ιααψαί ίι ά3(οι6ΐίτιρο; χαί ίτίρΐ τ«ς βγο- 
ιίξίΐί 6«•^Μΐ5-(•^τ!ΐτί; ■ ό; ίί ύκό Ιιο'/ίον το•^ τυνι- 
ι^τ«7:«7ριI(,'1χ6'^ Κι^ϊοτΒντίϊΟνίτόΛίίΒί ίΓίί»κχΛΐι;9(ΐ!Τΐίν 

β75 >',7" ίϋϊίτβτοϊ, ϊτηνρίί'ί'ϋ; «''Τ•« Διβιτίτίϊ ί 

ιιίϊΤΡίΐ χπι τίΟς Λίγ/β'-'; ίιίίρχ τγμο» τώϊ ιιιτάτΒντβ 
ίο^ΐϋιΐί χβί ίηημτταίιι τώ Λη πνίρών ■ πολ/οί ιι'ϊϊ 
νβ αλ/.αι Τΐΐ.' ίογαχτιαβιίσα (χιίϊαι ίηΓίΟΐϊτο, ιι»• 
ι?Τ3£ Λ Λΐΐνηο; ης «ονϋχβ; » -ριαχοντκ χι^ΐΒίβίοι; 
ϊχτρί','αΐ τΐΐ βιϊριτ», χ«( Η•' χαβ' ΐΐιί; ιϋνίί'ίΐοί 'που^^ χ«ρηϊύ:, ι τι5ί<!. ΤΗΕδΑυΒΙ ίΐβ. Χ. 74 

Α αβιη 1ια1>6(. δβΓν&ΙιΐΓ βγ^ ΐη οοΓροΓθ β( ίΐΐυά «χ 
ςαϋιιιι, 6( ϊΐΐυι^ ΐη ^αίύια, ηοα Ιαπιβη Οΐιιά ?ιο;, 

ΡοϋΙβΙβίηβηΙοηιπι ιιηίσηΒΐη ηοΐίΓ<ιιιι βΟΓριΐΕ ηοη 
ριίΓΟ ββΐ 181113, ηεηιΐβ λέγε λεγ, ποςηο νίπ εί 
ΙβξίΙίυια ΙίΐΓΓα, δΕ(1 αΐίΐ^ιιίιΐ αΐϊϋΐΐ ιιΙίΓα ρΐβιυβιιία, 
ςιιού ηι.αηίίϋβΐιιιιι ΕβΙ εχ Βεοβϊύυβ. Γο&<ιιι«ςυβ 
οαίπι ηοβίΗ ΰΟΓροΓΪβ ραΓβ αΐϊυιΐ ββΐ ςιιαιιι είοιηβη- 
1& ; ίη (Ιίνίηα ιιπίοηε πίΐιίΐ αΐίυιΐ εΐΐεοίαιη βκΐ ρο3( 
(ΙααΓϋΐηοΐΐΙιΐΓΐιηιιη οοηοιΐΓ£ΐιιη ; 5β<1Ιιοαίρ3ΐιιη|βΒΐ 
01ιπ5(ιΐ3 βΐ Οβα» 6[ Ιιοπιο. 7. Τίΐΐίβ αιιΐβιη ΙιΐΒΐ'εβίβ ΓαπΙα εβί αΐϋ» ΐ]ΐΐ38ί 
Ηββίη-ίΙϊΟΓ 6ο ητιοιΐ ΙιοηιΙηβΒ ΒαρίβηΙβϊ ιίαοε3 
ΙιαΒιιίΙ. ^οα^η^5 οαίιιι ΡΙιίΙαροηυΒ εο^ηοιηϊιΐθ 
ιιοα (ΐιιίιίευι οΐ) 3υϊ ΒΟΓίηοηίΒ βρεείειη ίηΙεΓ ίηβϊ- 
9;ηί53ίιπθ5 οιιαιεί'αίιιβ, 5ο<1 ϋοείίΐβίιηυβ ρ1ιί1ο»θ' 
ρΐια» εΐ ίη (ΙεαιοοκΐΓα(ίοοί1>υ3 αϋαιίΓθΙιίϋ^ οβΓίβ 
εκί ; ςυί φΐίΐίειη α δεΓ^ίο ΐιιηο ΙοιηροΓί» Οοη^Ιαη- 
Ιίηορυΐίίί ραΙπαΓοΙίίΐ ίηνΐΐ,'ίΐϋβ ιιΐ ΒοΗρΙο ΙίΕΡΓββίιη 
εοαιροηοΓεΙ, Ιίΐ3Γαιιι βοΙβΓίί^βίιυβ ΐοηβοπρβίΙ, 
(]υειη Οίχίβίβηι κειι άβ ιιηίοηβ ίηδοπρδίΐ, βΐ ίη ϋε- 
οειιι οηρίΙίΙιιΐΒ οιηπεβ 1ικΓβ(«ί3 ββοΐίουεβ εοηΐεχιιϊΐ, 
οιυηβιιι α(1 Ιιοο α^Κο-η» ρΐιίΐοβορίιίαιη,οιηηειιιηυβ 
αιϋιί1>6η3(Ιεηιοη$ΐΓαΙίοαοιη. ^οη Ιαιηεη οίιίεοΐίο- 
ηβ3 νίΐανίΐ Ιιοιηίηαίη ιΙοοΙΟΓυηι εΐ νοι-β ΒρίηΙαα- 
Ιϊαιη. λΐιιΐΐί βπιιιι αΐϋ (^^ι]8 (1οβΐιΐ3ΐί1>ιΐ3 α^νβΓκα- 
ΙιαηΐυΓ, ρριεϊεΓίίιιι νΟΓΟ Ι-εοΒΐ1ιΐ5 ηιοηθθ1ΐϋ3 ίη 
ΐΓΪ^ΪηΙα οιρίΙί1)ΐΐ3 ΙΐίεΓεΒίηι εοηΓαΙανίΙ, αοϊίΓαπι- 
ςιιε ρϊαηι ϋοοίηααηι ϋεΓαηίΙίΙ^εΙ ΙίΐηΙΐΐ α^ιπίΓΔ- 
Ιίοιιβ (1ί(ίηιΐ9 ΰεο]{;ίυ3 ΡΐΒίΟεβ, ςηί εαάβιη αε Ρΐιί- 
1οροθΐΐ9 κΐαίε εταΐ, ιιΐ βοΙεΙιαΕ, πιβΙπΒ ίαηΐιίοί» 
^ 1ιι«Γε»ίηι αςιεβ^αβ β3ΐ, ^ε <1είηι1ε ^οευπ1 ΓαΙϊοηϊ Τίψιζι ΟάττοΜ τήϊ κίη τι χβί ιζία». 
Εϊ -/Λα γ,ϊκί ΤΙ χαί μίαν Ιΐ'/ιι; ριβ». 
Γιΐω; τό "ίΛγβη γϊνιται χκί παι^ίοι;. 


ί ί »τ«σΐί τι ς 'ΚχχλησίΗί )ται; χβΙ ιχγνντ,σο τών ίχΟιιι*ϊΝ» α' τΐϊ ΙΙα: 


ήηρΐήοΊω;. λυτού ιίι τ« τί; ^απιΙιΪΒς άϊΐιΐΐ^ότας 
ΐχΐτττοβ, οί τ^; Β(0!9(οις τΒ-^τ^; ιτοαιττ^ίτΒΐ οτα ζαΐ 

Ι'ιΐίτο ^ιιτριε»; ■ σ-^νο^ο; γαρ η ΚαινΐΤΒντίϊΟ'^τπιλκ 
τν/χββηϊτ9Η ρζι' ά'/ια» ΙΊατίοΜν, ίν οι; νν Ε'ΐτν^ιβς 
Κ4π7τιηιτ'(νΒυ;;ό/ι«>ς, Βΐ'/Ολιος 'Ρή^ης, 'λπολίΐϊΐίρια;, 
'Λν>:κιιίθ9/Β;, χβΙ ίτιβοι, χβϊ χνοοΰτΐη ή η Χο:).χιι- 
ΐ»νι 9-^ίο;, ΤΜΥ «'^τϋν ^ογ^Μίταιν χβι ή αντ^ ίχ^οι- 
ικβήτιη, χαΐ τοϋ ϊυ^χεόΐον τβ; «ίντίυ; όαοίβι; ίπΒ' 
■/»Γ>θ«νΓ•ΐ. "Ετι ■/« [ίίν »«6' ι'χκτιρην ^νβΐϊ βιλητιχόκ 
τ( χιί ΪΜργχτιχόν τον Κΰριον χμών Ίναονν Χρίίτόν 
ΐϊ! καΐκι ήιχα (τοιτΐοΐΒΐ ϋιταρχι» όρίιτΒντΕ;, άνηΟι- 
ριτίζονβΊ τά ιρ' θιβ^Βίρίτσυ χι^κΙβμε, χηί Ηιγ τοϋ Ί6α 
κπντΒ^*, ;β» κρός Μηριν βν/7Ρ'<?"''''^ '°* Πίρβί», 

ΡΛ.ΤΗ01. 6κ. εχί. δαίΐβιη αηαηιιΐίΐΕ εί αηατη άοα. 
5ί εηΐΜ ιιηαηΐ({»β (Ι ιιηαηι ΐίίΐτίϊ κηαιη, 
Ηχ νοΐΐί ΓΪ&αη νΰΙραβιϊ3 τηονβύαηί, εΐε. 
»; αρίΜ^ ΝϊοερΙιοηιτη Ιϊδ. XVIII, 48. 

8. Η»!ε αιιίεηι εοηίακίο εΐ εοηΙυΓίΐ&ϋο Εεείεκϊοί 
ηοη οπιπϊηο εοκκανϋ, ρορυΐίςυβ θ^ να]να3 
5ΑηεΙιι&Γϋ βίαηΐββ ίβΙυ9 βαΰεπίοϋΐ^υβ εαιηπιϊηα- 
1ϊαη(<ΐΓ εΐ ε οα(Κε(1π3 ιΐεΙιΐΓϋαΙίοηειη, 3ί Οΐιαίεεΐΐο- 
ηεηββιη β^'αοάιιιη εοαιαιεηιοπίΓεηΙ, βΐ ίί ίηβεπ- 
ΙιειεαΙ ίη (]ίρΙ}-εΙιί3 ϋΐ ηαιηίηαΓθηΙ ΡαΐΓββ ηυΐ 
1ι11^113 Β^ηοϋί ΰάεηι εχροΕίιεΓΕίηΙ. Ε( Ιιεβο ϊηνα- 
ΙηεηιαΙ, ιι$ςιιβ α(1 Ιιΐ5ΐϊηί3ηι (ΙεεΓβΙιιαι. υΐ>ί εηίιη 
ίΐΐβ ΓΕβηί ΒεερίΓΐιπι βιικεερίΐ, Κυ^αΒ Ιικρεβιβ (ΙιιεεΒ, 
Ιαηςτιαιη ΓβΓ», Ιη εανερηίΒ ε( Ιαΐίΐιυΐίβ Βΐιαηι 3ε- 
άεπι ΒίαΙιιεΓΒπΙ. 8}-ηο(1ιικ εηίιη ΟοπΒΐιιηΙίηοροΙίαι 
οοηνοεαΙιΐΓ εειιΐυπι (]ΐιίηηυε εΐ Β6χίίΚίοΙ& Ρκ- 
(ηιηι, ίη ςιιϊΙιηΒ ει-αΐ Κιιίχείιίιιβ ΟοοΒί&ηΙίηοροΙίι, 
ΥϊΓ^ίΙίιΐΒ Βοαικ, ΑροΙΙίηαηίΒ ΛΙεχαοάπίΒ ε1 αΐίϊ, 
εί εοηΙίΐ'ΐιιαΙιΐΓ (^Ιι^οεϋοηεπΒίΒ βγηοάιΐΒ ϋείΐεαι 
<ΐοκιηα1ίΙ)υβ ΓυΓ3ΐιηι ρΓοεΙαιηαϋβ, εΙΓιάεί 3;αιΙ)θ1ο 
ΒΪΐΏΪΙίίεΓ βχρΟΒίΙο. Α(11ιαα (αηιεη ρΓΟ υΐται^ιιε ιι&• 
(ατα νοίϋηΐ&ΐθΐιι εΐ ορ«Γ&1ίοηειιι Ιι&ΙιεΓβ Οοηιίηυιη 
η03ΐηιπι ^ί3ι]II1 ΟΙιΠΒΐιιηι, ΒοΙιιΙίΒ ηοίΐΓΐε εαιίΒΒΐ 
(ΙεΓιηίεηιηΙ, αηαϋιβιη&ΙίζατεΓίιηΙςιιε άιιούεεϊιο 
ΊΊιβούοΓβΙί βαρίΐα, εΐ 11>η βρίι(ο1&ια &ι1 Μ&τίια 7ο ΝΐαΕΤ^ί: ΟΗΟΝΙΑΤ^Ε 76 ΡβΓβαΐη ΟΟΟδΟΓίρΙαίη, βΐ Οη^βηίδ ορβΓα, αάΐΐυο Α χαΐ τά 'ίΙοΐ7£νους συ'/'/οάαιιΟίτα^ ετι (?£ θ£0θ6>ρον Μο- νβΓΟ ΤΙιβοιΙοΓϋΐη ΜορδαοδΙίβε, βΐ βίο αά ρΓορΓίΛ γο- 
άίβΓυηΙ. 

9. Ρ&αίο ροδΙ αιιΐβιη Αοβρίιαίιΐδ δβνβΓαδ Εοοίβ- 
βίΕΠί ΙαΓ^Γβ (βηΐβνίΐ, αηαιη βδδβ η&ΙϋΓαιη ΥοΓϋΐ 
βίοαπιίδ άοοβπδ. Νβςαβ δαίίδ ϋΐί ίαί^ δβά βΐ 1ίΙ)Γ0δ 
ρΓΟίαΙίΙ, 6ΐ δΟΓίρΙ&δ ίαΙθΓρΓβΙαΙίοηβδ οοιηροδαιΐ, βΐ 
ρβΓρβΓ&ιη δοΓίρΙϋΓαδ βχρο^υϋ. ΡϋίΙ αχιΐβιη α 
Μβηηα δ&ηοϋβδίιηο Οοηδίαηϋηοροΐί βρίδβορο οοη- 
άβιηηΛίιΐδ, β]υδςαθ ορβΓα οΜίνίοηί ΐΓ&ϋίΙα, αιιχί- 
1ίαηΙΐ1)α8 Α^αρβΙο Βοιιι», ΡβίΓΟ ΗΐβΓΟδοΙγιηδΒ βΐ 
ΕρΙΐΓ&ίιη Αη1ίοο1ιί8β, 6( δίαιαΐ δοΐβποο Οαρραίΐο- 
ωοΒ. Αο ΓϋΓδαβ ^α^α^ά& 6ΐ βρίβηάίάα θ( ραοίϋοα 

Τί6ΐ0Γία 60ϋΐ68ία8ΐίθ&8 Γ68 ΓβΟΓβατϋ. ψουίστίας • και ούτως επϊ τ« οΐχεΐα αετεβαίνον. 

Ο'. Μετ' ού πολύ ί"ε πάλιν ό «χε^αλος Σεβήρος τήν 
Έχχλησίαν χυχαν βπεβάλετο, ρίαν ^Οσιν τον Αό'/ου και 
τη; σαρχος ίο'/ί^ατίίων • και ρηιί' ιν τούτω ϊστααΓ^ος, 
άλλα και (3ίολονς ττρογίρων^ και 6ρρϊ;νεέας 7^^?'^^ζ 
συντιΟεΙς, και παρεξί'/ούρΓνος τας Γρα^α'ς. Πλην και 
ούτος ύπό Μϊ3νά του ά'/ιωτα'του πατριάο;ζου Κωνσταν- 
τινουπόλεως κατακρίνεται, και τά τούτου ίό^αατα ά^α- 
νισ^ω παρα(^ί(Γονται, συνεπααυνόντων Άγαπυτβύ 
'Ρώ^ης, Πέτρου Ιεροσολύμων, και *£^ραια *Αντιβ- 
χείας, και προς τούτοις Σωτηρίχου Κατπτανοκίας • 
και ούτω πάλιν λευκΐ9 τις νίκΐ3 καΐ ^αιίρά και ειρχναία 
κατάστασις τοις έκκλησιαστικοΐς επε/ΑΕί^ίασε προτ/ιΐΛ- 
Β σιν. ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΟΝΙΑΤ^. ΕΧ ΙΙΒΚΟ XII ΤΗΚδΑϋΚΙ ΟΚΤΗΟΟΟΧΛΙ ΡΙΟΚΙ Ώβ ΑρΚίατΙΟύβΙανηψη Ηχηή, ΕΙ Ηχο αοΟο (^ηχηίΰΒ ΠερΙ τ;5ς αιρεσβως των Ά^ίΟαρτβσοκίίτών. Και ή πράξις 

$\/ηθάθ ^Οη^ί^η^^^η^^ χυττη τ^ πέατττη συν;5πται συνό(ίω. 

1. ΤΙΐβΟοΙαΙαδ, ΟοΛΟΓαπί άαχ, οαΐη α ρΓΟρήο α'. θϊυ^άτος ό των Γότθων οίρχτ,γος, ύπό Βελισαρίου 

ίΐηρβηο (ΙβΟβίΙβΡβ νίοΐυδα ΒβΙίδαΡίο ρβήοΠίαΓβΙαΓ, Ο τ^ς οικείας άρχι^ς τελειον έκπεσεΐν κινίυτεύων, στε'λλει 
&ά ίιηρβΓαΙΟΓβΙΙΙ ΙυδΙίηίαηαΐη Ιβ^αΙαίη ηαίΙΙίΙ Αρα- τω ]3ασιλει Ίουστινιανω πρεσβευτών Άγαπίϊτόν τον τϋς ρβΐυιη Κοιηαηυιη βρίδοοριιπι. Ουί, ροδίςααιη Βγ- 
ζαηϋιιιη ρβΓνβηϋ ^αδι^η^&ηυIηςι1β αάϋΐ, ρπιηαιη 
ιΐθ ΰβο βΐ άβ ΓβοΙα ία βυιη ήιΐβ (ΙίδδβπΙ, βΐ ΑηΙΙιίιηί 
ίη ηονβΒ ΚοιηβΒ δβάβιη βίβοΐίοηβιη ίη οαυδαιη &(1- 
άυοίΐ, βο ςαοά ηοη ο&ηοηίοβ ΤΓαρβζαηΙβ, ςυβΒ 
ιΐΓΐ)ίηιη ίη Ροΐβιηοηίαοο ΡοηΙο δίΙαΓυιη ιηβίΓοροΙίδ 
βδΐ, ΟοηδΙαηΙίηοροΠιη ΐΓ&ηδΙαΙοδ βδββΐ, βΐ ρβΓνβΓ- 
886 δβνβή άοοίΓΐη» ραΓίίοβρδ ίαίδδθΐ. ΙπιρβΓαΙΟΓ 
αυΐβιη ςαί ίιηρβΓαΐΓίοίδ ΤΙιβοάοΓββ δίαίΐΐο Αηΐΐϊί- 
πιαχη €οη8ΐ&ηΙίηορο1ίο& ί^βάβ (ϋβ^ηυιη οβπδϋβΓαΙ, 
ρΓορηο &ο1υί ίαίιβδίΐ. Ουιη ααΐβιη ίοδΙαΓβΙ αάΐιαβ 
άίτΐηηβ Ας^ΕρβΙιΐδ, δβΒρίυδ 6ί χηίη&Ιυδ Γβδροηοΐϋ δβ 
ρθ88θ ςαοά νβΐΐβΐ, άίοβΓβ βί ΓΕΟβΓθ. ΐΓήάβηΙβ νβΓΟ •Ρώρΐϊίς άρχιερίΛ. Ό (ίε, καταλαβών τό Βυ^άντιον, και 
τω 'Ιουστινιανω έν^^;^ών πρώτον ττερΊ θεοΰ και τ^ς εις 
αυτόν ορΟτ,ς διαλέγεται πίστεως, και ττςν εις τον Θοόνον 
ττ,ς νέας 'Ρώ|:Λυς άνα'/ωγήν τον Άνβίαου ύπ' αιτίαν έπβ- 
ποίϊϊτο, ότι τε ιι-η κανονικώς εκ Τραπείοϋντος, η τών εις 
τόν πολεαωνιακόν πόντον κειαένων πόλεων τυγχάνει 
αητρόπολις, εις τήν Κωνσταντίνου ρετΓι^ννεκτο, και ότι 
και τίς Σεβήρου κακοσοξίας αετέσχυκεν. Ό ίε |3ασι- 
λεύς, σπουσί τ;ζς ]3ασιλί^ος Θεοδώρας τόν Άνθιαον 
τ^ς εν Κωνσταντινουπόλει καθέδρας ιςξιωκώς, τ;ος οι- 
κείας άντ8ί;ζετο πράξεως. '£ν ισταμένου ί' ίτι τοϋ θείου 
*Α7απι:τοΰ, πολλάκις αύτώ ;ςπείλι;σε κύριος είναι λέγειν 
και πράττειν έ |3ούλοιτο' ώς ί' έπεγε'λα τω βασύ^Ι ΐηίηαηΙβίηίΐΙΐρβΓαΙΟΓΟίηδβςυβ νβ1ΐη0Γΐβΐη1ί1)θηΙβΓ Ο άπειλοΰντι και ^^έως άν ίέξασβαΊ και σγαγτιν άντε- 8ΐι1)ί(ιιηιιη άίοΐίΐ&ηΐβ, Ι^βαΙαπιςυβ Γογθ δί 1&11 βηβ 
(ϋ^αδ 1ΐ3ΐΙ)βΓβΙαΓ, Ιιαο 1ιπ]α8 νιή άίνίηα 1ί1)βΓΐ&1β 
ο1)8ΐιιρυίΙίιηρβΓ&1θΓ, ιηβηΐβιηςαβ ιηαίαπδ άβ άοοίπ- 
ηα βχαιηβη ίΐδώβΓί ]αδδίΙ, ΑηίΜιηααιςυο βχ βοοίβ 
άββϋΐυίΐ, οαιη αηαιη ηιοάο αηηαηι βα ΓΓϋίίαδ 6856^, 
63αδςα6 ίη Ιοοαο] δαΙ)δ(ί(υίΙ Μβηαηι, Αΐβχαηοίπα 
ςυίάβπι ίη ^Ε^^ρΙο οπαηάυηι, ραΐτβηι βχ 1ΐϋ]α8 
υΓΐ)ίδ ίΠυδΙπδδίηιίδ 1ι&1>6ηΐ6ηι^ ηβοηοη βίοςαβηΐίοβ 
'ρβΓΪΙαηι, άίνίηδβςαβ ρΓβΒδβΓίίπι. 

2. ΡοδΙςυ&πι ί^ίΙπΓ δίο βρίδοοραΐυπι ο1>ΙίηϋίΙ άί- 
τίηϋδ Μβη&δ, αη( ροΐίυβ ροδίςααηι ίΐίαηι βρίδοορα- 
Ιαβ δΟΓίίΙαδ βδΐ, ρ&ΓΐίουΙαΓβπι β^ηοάϋπι οοηνοόαΐ 
αΐια οιυη ραρα Α^^αρβΙο, 6( αηαΰιοπι&ΙΙ 8υ1)^ί^^( πίΐγε, κκΐ ριακάριος είναι ελεγεν, ει τοιούτου τέλους 
«ξιωΟείυ, γ^ίσΟίΐ 6 αυτοκράτωρ τήν του ανδρός χατά 
θεό ν πΛρρησίο»^ και ιυιεταβαλών, ύπό ζ]ςτι;σιν το 
^όγρια καθιστή σι, χαΊ τόν "Ανθιαον του θρόνου ριεθί- 
στη σιν εν έτος αυτού άπολαύσαντα, άντεισήγαγε ίβ 
Μηνάν, αύ/οϋντα μεν πατρίδα την κατ' Αιγυτττον Άλε- 
ξάν^ρειαν, έκ^ύντα ^' ενός τών εν ταύτη επιφανών, χαΐ 
λόγων ούχ άνομιλητως έχοντα, μάλιστα γε τών θειοτέ- 
ρων. 

|3', Ύίίς άρ;ζΐερωσύνης τοίνυν Μηνάς ό θείος τυ;ΐζών, 
η μάλλον αύτη ς ευτύχησα ση ς τούτον, μεριχήν συγ- 
κροτεί σύνοίον συν τω πάπα τώ Άγαπητώ, χαΐ 
άναθέμλπ χαθυποβάλλει Χιβιβρον χ«1 £ύτνχ;ί9| χκέ Τ7 ΤΗΕ8λυΒΙ ίΙΒ. XII. 7» ΙΙή'ρον, τ»ν ΆΙιχαρνβΜτΙκ Ίουϊίικνον, 
[Ζΐ^ριη], ιαί •Αϊ9ΐ[ίβϊ, ώ; ΐχιίϊ 

ΓΟί, τοϊ ^ιΟϊ ρίΤϊΆλαξίϊ, Ό [χήτοι Μήνα;, [ίιτί 

ζίίΐϊ χβτήνΜ, κβί «ϊΐχΟι; (ι; τί* ορχιιοβτιχίι 
(αΐΐίααν τίΐς νί«; 'Ρμ[ιι;; ΕΟτύχιος, τβν 11«1^πρίβ•^ 
Μ)]» (Χ βιί»; ϊΓΟϊΐιπόϊτβί κίΓοχκλνι^ιν; ώί αίτ-όί 
ιΐη ό τβύτοϋ ίΐ!ίίβ;ίβς ■ ϊγ' ο3 «αϊ ί ηίιιπΓΐ) συνΐ- 
θΐΟίττο σΰνα^ο; νάν ρΐΐ' άγώΐ Πχτι^ϋων, ώς ■ϊπ'ΐίι 
Ι^ίτιιη', χχτά τ) τον Ώρι^ινον; χαι τύν αλίοχβ' 
τνϊ (Χΐίνβυ ^β^ώϊ χκΐ τών ποίτξιυάντιΐιΐϊ τ« ιχη'- 
νι>■^, λιΊ■^ι^ν^ καϊ Εύα^'ΐίβυ, οϊτινι; τώ* •^!ΐ•χ£ίΐ πα» 
νπιοξίϊ (ίογ^ΐϋίΠΪοϊ, ιιβ'ι τβος τΐ( χοΐ,ϊβΐιυς Ο.ί 
^ον, χαΐ τίϊ ίκιιιόνων ίίς « άργ^χϊν/ άίΓοχατβίτίι- 
9[ϊ, χαϊ ϊτιαίΕ πΐιίοΐκ' αΐΐ,ά 

θΐή ΐ^αβν Τ« \•<ΓΓ0ρ/5!ι 5<ρβϊθΟϊ7β ■ ΤΓΒοόϊΤ•; (ϊ τ^ 

Τ'^νναω Τΐ'ΐ ^αοΊλίν; Ίου(ΓΤ[ν(οηιβ-^ χαί «ΐ^νιυιΤο- 
χΒνϊτας βϊ: οι θιίοι Πητι,ΐΐ; βηρίΛ&ίΐ >οογ:ΐ!(τιζον, 
'/ . 'Λ<^'' ον:ηι σνχνά; παΕΜτπιύχκ χαιοό;, χλΙ 
ί τ'α•ί ΐιΐκϊΐΜϊ ητοοιύ: ^αίI^Κ1^>τ. τιίν ιΟβτχβιιΟϊ 
χα( χοΊΪιττιιτ» ΐΐ; ΈκχΑΐτία; ιιχ^αιιϋς ββ» «ϊι- 
^όίΛηβ;, τνϊς ΐαΐίΒ•ί; ^βγ,υαπιν ■ άτπιρ τίιΊ μ>;χκ- 
>αί; ^(ϋΤΒ/Εύναι τήτην καΐ χαταβαλί» ιτίΐΟ'ίΐΗΐ- 
>ι•ί, βίΛ^τ,ιιιίί ΓΐϊΒς ϊαίπιιαΐ> ώ; (ϊ ΐΓβββ-χή(ΧΒτι 
ι^•κ'.ηλ;, ότι ί ϊκ τίί άγίϋ! ίΙκοΟόον τίι Χριστώ 

ιιί τοΟ 3βσΐΑ(ω; γ^ άϊΐίίία τον ίό'/,'ϋίτοί ύτϋχ. 
ίίνη;, χκΐιιριιται τι\ι θρόνου χιί άτΐΐλαννιται ό 
,ιΐΓ/ας Ε>τί/ΐΒ;, τα ουσίΐίις τοϊί κρο6λ<_α«τος ίξ- 
ίλίγ^ζΑΐν. Κιν ό 11» ύιτιοάριος γίνιτκι ιΐ( 'Α»α- 
βιιαα, Εϊ9« χαί τ»!! «σχίτοΰ «γωγί; £Ϊ;/ιτο • άϊτιΐίτ- 
ίγίτιι ίί ΛΒτρΐΗ'ρ;ζΒς ό «πό σχο/αττιχώϊ Ίωιίιι- 

^'. Λίγιτκι ιίί Ίΐ»στιι•(ΐη•6ς π«ρα ΐώϊ τ« χατ' 
αΟτβϊ <ηί'/•/ιγρ«^ΟΓ»ϊ τβνοϋτον 61071).^ ϊροϊ <ίς 
τόϊ Χριττώ τρί^ιΐϊ, βίτόσος ονίΐϊΐ των προ «ντον 
ΤΙ καϊ ^ιτ' οντ» |ί«7(λ(ί αΐ', 

Τβ'3-_αί•/Ι5Γ0ϊ Κ '!>->> ίτοϊτίνοιι 

χιιί πολλή τώϊ {ΐΐΒίίΟϊ ίι' β^' 
γκϊ Σα^αριίτα; τι: οίχιία; Ε( Ζώιη>ρβν Α 8ενβπιπι 6[ ΕιιΙ^'βΙιβοι, βΐ ΡβΙηιιη, ΐυΙΪΒαιιιη Β&Ι;- 

ό,αό^'ροναΐ' ϋαΓηαΐΚΒίιιη 6ΐ ΖορνΓαιη βΙΛηΙΙιίιηιιιιι,υΙοιιιηίΐϋί 

οοηεοΓίΙββ.βχζαοΙϋαιΙΙιυΰΰοηνβΓΒαηββαιιεΙίΒ^ίιηαβ 

ΑΒ3ραίιΐ3 8ΐιρΓ6ΐηιιιιι ϋίβπιο5ϋΙ, Ηεηαβίαιηεπ ββχ- 

ύεΕίαι αηηο3 τεχίΐ ΕοαΙεβίαιη, βΐ ιηοΓίιιιΐ3 β3(. Τιιηο 

ϊη ορίϊοοραίειιι ηοτο; Ηοπίίβ ββάβηι ΕΐιίΓβΰ(ιΐ9 εβϊ 

ΕϋΙ}-ΰ1ιίυ3, ΐΐΐ (]ίνίη& ΓβνεΙαΙίοηε 1>εα1α9 Μεηα» 

ρηεϋίχβΓ3ΐ, Οϋο βρΪ8θοριιΙιιιιι βεΓβηΙβ, οοατοΕαΙα 

65ΐ φΐίπία 3>'ηο(1ιΐ3, <ι( ρΗα3 θίχίηιιΐΒ, εεη(<ιιη 3εΣ 

εΐ $εχ3^ίη{α Ραΐτηο], οοηίΓα ΟΓΐ^εηβαι εΐ αΙΐΒΐιηΙαΒ 

β]α3 ορίιιϊοπΕβ βΐ 608 ((αϊ (!]ιΐ3 <1θϋ(Γία3πι ίΐοϋεηΐ, 

Οίϋγακιηι βΐ Ενακπιιιη, ςυί βοίηΐίΐΓΰηι ρΓκεχΒΪ- 

ΐΙεηΐίαΐΏ ρπειίίοαίιαηΐ, εΙ ροίπαπίΕΐι Ιϊηειιι, ε( (1ΐε~ 

ηιοιιιιιο ίη ρπβΐίοιιπι 5ΐα!ιιιιι τε^ΐίΐιιΐίοιιβιιι, εΐ 

ΐηιιΐΐα αΙία ; κβιί εΐ εοηίΓα ΤΙιβοιΙοΓίιηι ΜορβυοκΙίΒ 

Μ(ι■^(ο■^^^Γ£ας Β ΝεΒίοΓϋ άοΕίΓϊηθίη βοοίαηΐεηι, ρΓΚΐβηΙε ίη $7ηοάο 

:οόϊτ•; (ϊ ΐ^ ίιηρβΓ3ΐθΓθ ^ι13|^πίαηο βΙ άοείΓίαΐβ ίανβηΐβ, ΐ]<ι&> 

ιαΊ ν^■η^^3'>^ άϊνϊοί ΡαΐΓβί βεειιαιΙυΐΏ Οβιιηι <1οεβΙ>ιιιι(. 

ίοον.ϋϊτιζον. 

3. δε(1 οοαάιιπι ιηαΐΐιιπι εΐαυχβΓΐΐί (εαιριιβ, βΐ 
ζί 23.11 ΐαΓίιιη κβαιίηαΙΟΓ άατααα, ΐεΐϊοεαι ΕηΰΙββία 
βίαίιιιη εΐ ΐΓ&ηί}ΐιί1ΙίΙαΙειιι η^τβ ίεΓεηβ, ϋοΓπιρΙίβ 
άο^ηιαίίΐιαβ (αιιηιιααι αιαείιίαίβ βαοι ρβΓΐιΐΓΐ)αΓ6 εΐ 
βνεΓίεΓβ οοοα1ιΐ3, οοιιαιιΐΐίβ ρ6Γ3ΐια3ί[ υ[ βιϋ) βρεείε 
ρί6ΐ3ΐί8ΐ>Ια3ρ1ιειιιαΓεηΙάίΰεηΙε3ε3ΐη4:&πιι.'ηιηυΒΐιι 
εχ 5ααεΙ]5ΐίιιΐ3 νίΓ);ίαε (:ΐΐΓί3ΐιΐ3 333ΐ][ΐιρίί6Γαί, αηΐθ 
ρ&38ίοη(!η] ίπεοΓΓυρϋ1>ί1εια ίαίββε. Ε{ ΙηαρεΓ&ΙοΓβ 
άοϋΐΓΐηα ]ΐ3ε ίιηρΪ3 ίΐβϋυαίο, & 3ΐια ββιΐε (ΙβροαϊΙιΐΓ 
βΐ βιρβΙΙίΙιΐΓ ιη9(ίαιΐ3 ΕυΙ^οΙιίτΐΒ, ςιιί 11ι1^ϋ5 ρΓορο- 
3ί[ίοηίί ίιηρίεΐαίεηι ΓερΓε1ιβιΐ(]ε]33{. Ααι&9ί3ΐη ία 
(^ εχ8ϋίιιιο ιηίΐΐίΙιΐΓ, υΐιί α^οείίεααι νίίαπι ΐΓοαΐβ^ίΙ• 
Ε^ι13 ίη Ιοεο 9υ1ΓΐΕίΙϋΓ ραΐΓϊαΓΟίΐίΐ ςιιίάαιη νίΓ 6γιι- 
ιϋΐίίβίαιυβ, ϋθ3ΐιηβ3, ΛηΙίοοΙιίΐΒ αροοήΐίαπιιβ. τονς ^'»/>Ρ" ϊ'ϊΐΒϊ ΙΙίαχα. πρό τών ΧριστίΗνών ίχ- 
τώϊ Ά^6«ρτοο*οχίτώϊ ΐόξΐ5 ττρβο-ΐϊχ», 
' τώ ίόγιΐίτη, τ^ οι ατί^αι ■όϊΟϊ ίΐί Τί[ ϋι:(ραρία τ().ιϊ£ηΐ7ος Εντκχίον, -/»- 
ιάϊ ίς Βϊβρώκωϊ ο ,ββίάεύ; ΊοΐίΟτιΐΊΒΊΐός ■ 
ίιι οι τόϊ ρίιν χαί Ίοιώνΐς Β ΐΐΛ7ρΐίίρ-/τ,;, 
Μΐι ΟΙ χαί ΊιζιαίV^ ίττΐ τκ ίχΐττοβ τί; 


ήι τΟχΐ ΐΓΚϊΤωϊ τ•^χ^ιίι ΕΟτύχι*; άϋ«9((ί!ΐη Χι 
■■ιιηΐόίΑίιι τού; άψύχρ^ον το τού ΚυρίΒν σώμα ι 
τϊΐ άν«ττ«9Μς 1τ/οντκ; ■ χαί θανών χατιτίβι; 
τν θυαικτνχρίΐ)! τύν Άγίίιη• Άποστόλνν τών 
γΰυν ΧΒΤΚ τΐϊ χακΒϊβΛ τίί άγιας τραπϊζνί, ί 4. ΟίείΕιίΓ αιιΐβιη Ιιΐ3ΐίαί&αιΐ5 αΙ> ίίϊ ΐ]αί άε εο 

30Γίρ9εΓΐιηΙ απιοΓειη ίη εΐΐΓίβΙυιη η1ιιΪ336, ({ιιειΙΙι 
ηιιΐΐί ααίε ειιηι βΐ ροβΐ βιιαι ίιπρεΓαΙοπ, εχαερίο 
ΐαηιεη ιη&ζίιηο ϊαΙβΓ ίπιρβΓα1οΓε3 εοηβίαηΐίηο, Ιτί- 
ΙιαϊΙιΐΓ; ίΐ3 ιιΐ ηιιιΐΐα ίηάβ τίοΙβηΙβΓ ορβΓαΙιι» βιΙ. 
Μυΐΐι» πιο:1ί3 8αιηΒΓίΐ3ηα5 3 ρΓορπαΐΐίΕΓεΒίαοηΓβ- 
αβιίεηΐββ ιηαΐβ ΙιαΙιυΙΙ, Η6ΐ)Γ(Βίΐΐ]ΐιβ νβΐιιιΐ ηβ Βΐιαπι 
Ραβεΐιααηΐε ΟΙιπ^ΙίααοΕ οεΙεΙίΓαΓεοΙ ; &(ςιΐθ ΑρΙιαΓ- 
ΐοιΙοοεΙαΓϋοι ΙικΓεΐί αΊΙιαίίΙ, ηοα (Ιο^ιη^ ρΓοεαΙ- 
εααβ, 5β(1 νοείβ βίβοίίϊΰαΙίοηβ οΐΓεοΒαΒ, ηεςιΐθ 
1! τι; /•- ΒυβΙϊποη* 11ι1^υ3ιηο^^ 3ΐί(ΐυί<1 ιΐβ ΟΙιγϊβΙο αυεΙΪΓβ. 
■ιχίιιη'α ^ Οιιοΐ1εοϊηιιιπ)]3α]αηηιιιιιεχ?υΐ3ΐΐ3ΐΕίΐΐ7θ1ιία5,ειιηι 
ιίίχατιιν. εχ 1ιοηιϊηίϋυ9 ιιιίςΐ'3νίΙ ίηιρβΓαΙΟΓ ^υ9ι^η^3αυ5. Εχ- 
ριαν, -/(- εε$$ί1β νΗίΐβυοαηηε3ρ3ΐπαΓε1ια.Ροβ[(]ϋαη]3ΐιΙβιη 
ΓίνΐϋΊΐόΐ- Ιιΐ3ΐίηιΐ3 ε( Τίΐιεπιιβ α<1 Γεςίαιη ιϋβηί[3ίεηΐ6νεοΙϊ 
$ιιη(, ^ρΐβαιίίϋβ ρσβΐ τειίίΐιιιιι ε^ίοερΙαΒ β3[ αΙ> ίιη- 
ρ(!ΓαΙθΓί1)ΐΐ3Ειιΐ7θ1ιϊιΐ5, 3ηΐι(11εη13ιίςηε£η1)^ε^^ι60Β 
ηιιί ίηΕΟΓΓίιρΙίϋίΙβ Οοιηίηί αθΓριΐ3 &η1β ΓβΒυΓΓβ- 
οΐίοηβιη 65Βε •ϋεε1>3η(, οΐ0Γ[αιΐ8ςιΐΒ ι1ερο8ίΙιΐ9 «βϊ 
ϊη &11&Γί 9αηεΙοηιιιι πια^'ΐοΓίιιιιςιιβ ΛροΒίοΙοηιιη, 
ρΓορε ϊαηεϋΒβίηΐΕΒ ηιεηβιε ΐιιηααηιεηΐυη], υΙ)ϊ Αη- 
ιΐΓΰ» θΐ Τίαιοϋιβϊ 61 ίαε» Β&αοΙ» ρβΐίςιιίφ Ι&- 
εβη(. 
Άν^ριον ΧΜ Ίψ9ί^^■^ χ«ί 1*υχκ τα 07" *«^~ 7Β ανΧΐΧ, (20ΜΑΤ£ 5. ΕΓβηΙ αυΐβιιι ΛρΙιΙαΓίοάοεβΙ» ΐ]υϊ β ^I1I^&ηοΗ&- Α 
]ϊθΕΐπια55βο βΐ Οαίαηο Λ1βχιιηι]ηηο ^ι11^&η^1IΒ ε( 
ΰαίαπϊΐΕΒ ϋίΰοΐΐαηΐιιΐ'; ςιιί ςιιίιΐοπ] ίο αΐίίβ ϋοςαιαίί- 

1)113 ουαι δενεΓΟ ϋοηνΒοίυηΙ ιΐίοβηΐββ ίίηροϋΒΐΙιίΙβ 
658βπ3ΐιΐΓαιιι ροΓ 56 βϋΙ^βίϊΙοΓε ςαίιι ίη ΪΏΐϋνίβίΙιϊΙϊ 
ςιιοιίαια κυΐι^βαίο ΰοηείΐΙϋΓβΙιΐΓ. Ουοηιοιίο ΟΏΐια 
ε3$ε1 Ιαρίιΐί^ κΜί^ηί ιιηϋ 1ινρο3ΐα$ί:ί, ί<1εΐΙ ιιηίο,ιιιιι 
ίιΐ(1ίνί3ί1)ίΐ6 5ι1])^ε^ίι^II1 ? ΕΙ, βί ηοηιεη ΟΙιπίΙιιβ ηοα 
ε396ΐι(ί&[η ίηϋίοαΙ, κειΐ ϋ1Ι(χιιίϋ εοηιηι ςιΐίτ εχ 
(Ιιιαηιηι ηαΙιΐΓ&Γυαι ιιηίοηε Ιαοΐ3. 5ηαΙ ; Ιιοε 3ΐι(ΐίΐιι 
ιιίΐιίΐ &1ίαά 651 ςυαπι ;1ιιαηιιιι πΕίΙιίΓαΓίιιυ ϊοΙεΓ εο 
ΙΐίΐΙιίΕυβ, 31 ϋΐιίβηι ΰΐ άιι« ηαΙυηΕ ρο3ΐ ιιηίοηοιη 
ΓβιιιαηβεΓυιιί, βεουηςίιιιη ί^ίΙιΐΓ βοΐιιηι Ιιαίιίΐυιη 
ΐ&οία, 03ΐ (Ιιιαηιιη ηαΙαΓαηιΐΏ ίηΙβΓ βε υηίο, ιιΐ (Ιιιηι 
α^ίΙιΐΓ ϋβ εΙιοΓΟ εΐ ιΐοηιο ε( ιιγ1>6 ε( Ι3ρί[1ί1>υ5 ε1 
Ιίςοίί ηυί1)α9 οοοβίαΐ «ιΐίΰοίιιιιι, ρΓοιιΙ ο( Νβ^Ιο- Β >> 
Γΐαβ (1θ06ΐ>&1. 

6. ΕΙ πίΓΕΟπι : 5ί φΐ« ιιηϋκ ευπΙ, ΩυηΙ ιιηυηι, 
ςιιη ΙΙ0Ι1 ίαοΐϋ 9υπ[ ιιηαια, ηοη ιιηίΐα ειιιΚ, (]υο<1 
ιηίΐοϊΓεβΙιιιη ££1. 81 ίςίΙιΐΓ άιιχ εί υηα δΐιοί ΟΐΓΪίΙί 
ΒΔΐιΐΓΐε, (Ι^'αβ ααΐΒΐη, ειιιιι <1ιιρ1εχ βίΐ, (ΙίνίβίοΩίβ βίΐ 
ίη<ϋοαΙίν3, ςυκ ιΙϊνίίΕΐ 3ΐιηΙ, ηοη βυοΐ ιιπίΐίΐ : ηοπ 
ΐςϊΙιΐΓ ιιηίΙΐΒ Βΐιαί Οΐιτίβϋ ηαΙιΐΓίε. $ί θΐιίειη, εο 
^υθ(1 ιιοη 3ΐιηΙ οοιιίιίΕΐΒ, θίςαιιιη εΐΙ (Ιιιαβ εε^ε 
όΐΐΓίίΙί ηιι(ιΐΓίΐ3, 5ϋά ρΓορίεΓ τιηίοηεπι τιπβιϊι ε5Βθ 
η&ΙυΓϊΐιιι ιΙίεεΓβ εο^εηΙαΓ. ΕΙ ΓαΓΐυηι : δί άγα^ εχ 
ιιιοηα<1{Βρπιιι«(1ϊτΪ3ίοηί5ίηι]ίθ3ΐίναε3ΐ,(1ίτί£ίθ3ΐι- 
ΙβΐΏ ιιηίΐαΐί αρροηίΐυρ, ηιιΙΙα ΐςίΙιΐΓ (Ι^3<;, ία ι^ιιαιι- 
Ιΐιιη β3ΐ άγΰ.5, ιιηίΐα β33ε ιΐίοίΐιιτ. ΑΙι^υο ί^ίΙιΐΓ 
ΟΙΐΓΪΐΙί ηαΙιίΓΕΕ, Εβεϋπιΐυοι 5ΐιιιο) είκε κι (Ιυίε εβΕεηΙ 
ηεε ιιοα Ιαπίιισι, ββοιιηάιιιη ίά (]ίνΪ3ΐβ ε33ειιΙ ηεο ^ 
υηίΐβ ; ηιακ ΝεκΙοΓϋ άοείΓίοιι εβί. 

7. ΕΙ 8ενβΓΐΐ3 (αΐία, ιι1 εχ ιηιι1ΙΪ3 ρ.αιιρίΐ εχοερ- 
ραια, 87'1οΚ'^^<=^ ρΓοροηβίαΙ, ιιηαιη ΕοίΙίοϋΙΙι^'ρο- 
Βίαβίηι ε( ιιαιιηι ία ϋΐιπβίο ηαΙιίΓαιη ροβΐ ιΐϋίοηεηι 
ϊαο(αιιι εκκε, )ΐ]1ίιιαΙΙΐΒ λ-εγο β1 ε^ίίΐηίΐα; (Ιϊκίίπείϊο- 
ηΕΠ) ΠΛίϋΓαηιω ία ϋΙιπβΙοροΒίυηίοηειη ϋοεβαΐεκ, 
ϊηεοΓΓυρΙί1)ί1& εΐιπ5[ί εοφίΐΐ εχ ίρβα ρΐϋ^ηιαίίαιιε 
633β άίεεϋααΐ ; εΕ ραΒΒίοοε» (^ιιίοΐΰηι ΟΙΐΓϊβίυιη 5ΐι1>- 
ΪΓβ, ίαιιιειη<1ίϋθ, ει κίΐίιη εΐ Γαίί^ιιΙίοιιβηι βΙείΒίοΓϋ, 
Ββά 63 ραΐί ηοη βοιΙεοι ιαοάο ({ΐιαοι ηο3. Νο3εηίηι 
«χ ηεοεϊΐίΙαΙεηαΙιΐΓίΐΙιΙεΓ 1ιΐ£0 ριιΙίιιιιΐΓ ; 0<Γί3(ιΐ3 
αιιίειπ νοΙιιαΙαΓίε οηιηία 3ΐι!)ί1)ΐιί ; ηοα εηίιω ηαΐατιε 
Ιεςίϊιαΐ 3ΐι1]ΐ1ί1ιΐ9 εΓ:ιί. 

8. Ϊ1αί1)ΐΐ3 Γ6Βροη(]ειηιΐ3 Ώεηιιβ ηο3 «ΙίεεΓβ ίανο- 
Ιαοίαπαβ 033β €Ϊιπ»Ιί ραι^κϊοηεκ, 3ε(1 ίρ^υαι τοίυα- 
Ιατίβ Ιο^ϋιαβ οαίιιτιε Ι3ηΐ[υααι οο»ϊ 311I)^β^ιηII1 β3ΐ;ε. 
ΟεαΙϋΕ εηίιη Α(1ιαιΐ35ίιΐ5 ίαΙοΐ'ρΓεΙαοΐ ίΐίαιΐ Νυηο 
αηίιηα τηαα Ιηνύαΐα β»ΐ, ύ'ιάί Ιιαηα νοαειη ιιαηο ύ- 
ζΏΪίίϋα.τϋ:ρίίαηάονϋΙΐϋίΐΙ. Γ4οη εηίιη ςιιοιΐ ηοηεβ), 
Ιΐ( ρΓβ33οη3, ηοηιίααΐΐΐΐΐ, ((ΐια^ί ορίηίοηβ [αηΐιιηι 
άίοΙαϋεΓεηΙ; ηαΙϋΓα εηίαι αε τβπίαΐβ οηιηίίίΓαεΙα 
■ιιηί. Τ1ιβο1ο§ιΐ3 αυΐεαι 0ΓβςοΓίιΐ3 ηΐΓΐηαι ιΐίοίΐ 
ΰΐιτίβΐηηι ηαΙιΐΓβ ιΐε^ΐί^^ε οεεακίοηεηι, ςη^ηάο νο- 
ΐ6ΐ>α(, ρΓορηα ορεΓοηιΙϊ. Λ<ΙιηίΓ3η ^113 νεΓο ε^τίΐΐιι» 
ύΜί ίρβυιιι εαταϊ ρβηηίΒίΒββ ιι1 Ιε^εϊ ηαΙατίΒ βε- 'ΊΙΦβι α 'Λ φθαρτοί αχηται οί άπά 
'λ'ίΐΛαονΛσία; χαΊ Γαίαναϋ τβΟ 'Λΐ 

λι^όαηΐι Ίον^ιανΐται χαί Γαΐοαϊ'αι, οϊτ» 
τοϊ; οί.Λοι; ίβ'/ιι«ϊΐ τή Σίδΐοω σκα^ίοον 
ης άούικτβ'ί (ίναι ψϊτβιν ύπ-οιτΐϊβιι χχ$' 

κΛ/χ τώϊ κιοΊ οΟτίκϊ τΐϊΐί τώϊ ίχ τ^; ιίκν^ρίω; ς, Κη< κβΐ.ιν ■ Ει τίι ί ; -/τ^Μΐϊ ΐίτΐϋνι;, ώς ϊπΐ 
χαθώ; χαϊ ΝιτΓΟΕίας : }.ύ".;. ΐ ί τ^ΐχ^-.»-, ι.ντΗιιι-'ίΐ. Κκί ^Λι; ■ Ρ,ίτΗ ί ίνα; τίί ίχ ,ικί- βΟπι- "'/<"" οιϊώΐ;ιΐ£ϊ«ι Κϊ εΐηι χαί ούχ ϊϊω:ίί>»ι ■ χχί Κμ;ο- 
ζ. Κ«ϊ £ί?«ι>«; {ίίϊ τοιβίΐβ ώ; ϊχ πολλών β).ί-/Β 

ϊη οί κΐίί υιίχ-/ ψΐι^ιν ΐί:Ί Χριττοίι ■/ΐγΐϊΐιΐΜΐ ^κ- 
ο-χων (ΐίίά -ί,ν ίνωίΐϊ. Οί οί ΊονΛίκϊϊτΗΐ χαϊ Γβίβ- 
ϊΕτκι, ναιγ',ααν ψϊιτιιιιν ϊ.τί Χριττβί μίτα τίν ίκω- 

ί; κντΛ; οικτϊΛΜίω; (Λίγοϊ '/ρ/ανηΛΐ• χπί τα |ίίϊ 

-^ιζν και χό;:ον χλΙ τίι ϊΐί,ς,Λ•} τον αΟτάν ^ί τρόπν 
ήϋϊϊ ταίτΒ 7Γΐ"5ϊ5ίϊΚ[ ■ ί^ΜΪ! 7«ρ ίς ίηιί'/χιτί ψυ- 
σιχ•αί ταύτα ι;χσχ_ομτι, α 3Ί Χιιΐΐτό; :χ90ϊ(μ; 

η'. Ποβς ονς ψα^ίν όη βν^ κΟτοϊ λίγ^μΐ» άνον- 

ϊινι τοϊ; ϊό^οι; τίς 4•θ5ίΜ; ίπίβΊ:; ίιιίϊ ■ ο μη '/άρ 
μαχάριοί 'ΧΟχιάιιος, ίρμτνίνων τό, Λ'νν < 'τ'^χί 

ΐίοχίΜΙ -/(ϊβΙΙΐ'ϊΟΙΪ Άρ/βμίϊο» ■ 5ίύτιι 7«? *"» «1ϊ* 

Οιία τκ πΊόιτκ ϊγΐϊΐτο. Ό <?ί θιοΐαγο; Γ^ηγόριο; 
πηλιν, άτι ί3ί$η τ^ ^'^«[ χαιράι, Οτ( ϊέοϋΐιτο •ν- 
(ρ7<'ν •^ Ι3ίΐα• Κύ^οιλχο: ^Ί ά ίκυρίβΐ«ς ιίρΐχιν 
ϊ^ίίϊΒΐ ίώτον τβ ϊβ^χΐ ίώ τών τίς ^Ίσίως ίίνϋΐ 
νόμων ■ κο!ΐ αΟΟις ίτήΐΝίι Ιλν/α ώς ίπιτρί;ΓΜ τΔ ικίΟί 4Ϊς ( 


ηΓβίι»ξΐϊ 


ΤΟί ««τ- άΙήβΐΙΟΓ. 


' ?"."<«<' "ίί""" 


<αί ήΟρίϋ 


«■' ■/»<!■ 


Γόϊ «βι« τάί Γρο 


[5!Ης. Κϊ τοίννν 


χ«τ« τόν 


ΐχαιβν - 
ζρ<.ιν τόι α^τέν 


νμ-Ιν τ^οίΓον ίπατχΐϊ, ιί χαί ϊχουτίαις 


Ιίβϊ βτί ίίΛί, 


™;:ί««,«ΐ9« τό τ. 


■κτχίϊ οΐιΐΜΐ (ίρΟΒρτον ίίίτιϊν κβΙ 


.ί ?9«?τό 


ν Γ? ρ•:«, 


1 ώίΠΓΐρ ΧΒί Τ4 ί^ί, 


ίτιροϊ ; 


β'. Ά-Λ! 


■«Γοχοίν,ν 


ΤΙ. Λ πΛίϊ ί: 


ι "Οϊ τρόπο» 


ριτά τι. 


ά-^ΚΓτασ 


IV β}.6αοΓβν 1ί-/β 


ϊτις Τ9 βώ,ιικ 


ΧΟίίΤΟν ι 


'.«'"'■'"''■' 


«:;τό )^ν.τ. ,Γ 


ϊβι ί.ϋίν, τίϊ 


II•;^ό1ι Τ6! 


ϊίΤίϊ ϊκί 


ί«.ί;, πρό τϊ 


ς άϊίττιίΐί'.ις 


άνβαβ-τβν' 


λίν»ϊτι;. 


ίί10<ΐ;91βϊ β-^Τβ 


' έ-Λο-Ζ'-Λ"" 


Λί<! Ή:* 


!ϊς ^ί λίγβιιη άτι, ΐ( χκί 


ί^β^ρτ-οϊ «■;το 


".""'ν'Λ:" 


■' ί"^" 


τίϊ ίΤίϋίβτατιϊ, 


«■; τ^ ί.οο-1. 


λΓ/β;χίν ίό 


«,,Ο^τ. 


ν, τ^ χ=;ρ.τ. ίί. 


Εί ίί ίΓ:7ί<ιν 


ίη ίϊί :γ; 


;ϊ ΐί; ά; 


.αττϊΤί^,; χ^ριτί 


«}.(ΐΒρΤβν. ϊί- 


•/■>!<» ίΤΙ 


6•; (τ^7Ζ","ί -ίί-β ϊ» 


-ιοί Χριστοί 


1ϊ•/όα=ϊ«, 


^ί,ό «■« 


-/άρ τϊί «νκτΓκτι^; κΗί ηι- τκΕβλϋΒΐ ίΐΒ. XV. η 

»ώ(ίβτ[ χαΐ -^ άκβρίΗτίτΒτι τά τ:^ ^ίσίΐ χρβίτόϊτβ Α ςιιΟΓβΙϋΓ , 6ΐ ΓΐΐΓ8ΐιιη €Χ αΙΐΒΓα ραΓίβ ΟΟηβθΒΒΪίΕΘ 

' " - - - οοΓροΓί βίΐιυαίίΐιιίΐιιΐί β(1^80οηιββ πΗίατίβ άοΙοΓββ, 

ιιΐ 05(βπιΐΒΓ6ΐ Ββ νβΓΕίη οϋΓΟειπ ίη(1υί8£6 β( β^βηυϊ- 
ηιιια Ιιοΐϋίηεηι δεϋΐιπιΐιιιη 8ΰΓίρ[υΓ&3. !ΐί ϊβϊΙιΐΓβ 
ύίνίηοΓίιω ΓαΙηιιη αιβηία εοάεπι πιοάο αο ηθ3 ραβ- 
£<ΐ5 βδΐ, βί ΕΙ ίϊΒεηΕβΓ βΐηυαικίο νοίεϊιαΐ, ςυοιηοίΐο 
ρο5ΐυιιιιΐ3 ραΐίβηβ εοΓριιβ ίηεοΓΓίιρΙΐΙιίΙβ (ΙίεβΓβ, 
ΠΕΐΐαε ηαΙιίΓα οθΓΓυρ1ί1)ίΐΒ ΒίΕαΙ ΰ[ ηοκίηιιη «(? 
9. ΠοβροηΕίβπΙ αϋΐοηι ίίβηιιπ : Οιιβιηαάαιοάυαι 
ίηΰθΓΓ[ΐρΙί1)ί1ε ρο5ΐ ΓεβϋΓΓβΰΙίοηβιη ΟΐΓίκΙί οορριιβ 
(1ίοβηΐ63 οοΐϋυϊίκΐιιαίίαΐβ ΟΙικΙ ηοΙ)ί5 εκκβ άϊοί1Ϊ3, βΙβ 
6ΐ 1103 ίΙΙιιά αηΐε ΓεβυΓΓβοΙίοηεια ίοοοΓΓίιρΙίΙ^ίΙθ άί- 
ϋοηΐΰβ Ε0Π5υ1)5ΐ&π1)αΙβ Ιαιηοη οοηΰΙκπιιΐΓ. Νο9βιι- 
Ιειη (ΐίΰίταιΐ5 ϊΐίικί, εΐβί ίηοοΓΓυρΙίΙιίΐΒ ρΟΕί γθϊιιγ- 
ΓΓοΙίιΊΠϋΐη εαηΓιΙοιηιΐΓ, ηοη ε^5β ίηοΟΓηιρΙίΜβ ηα- 
β (υΓ3, 5ε(1 ^αΐίΐΐ. 5ϊ νεΓΟ ιϋοεΓεηΙ ΠΙιιΑ 6( ααΐβ Γβ- 
ΕΐίΓΓεΰΙίοηειη ^ΓβΙίβ ίηοοπΊίρΙίΙιΙε εδβε, <1ίείιηιΐ8 
Ηοϋ ποη οιιαι βί5 (]ΐΐΰΒ ύε ΰΙΐΓΐΒίο (ϋειιηΙιΐΓ οσηνβ- 
ηΪΓε. Λοίε ΓββιίΓΓοεΙίοηειη εηίιη εΐ εβυΓΪΓβ <1ίοί1ιΐΓ 
.λα παβιϊν, χ>ά εΐ ΐίΙίΓε εΐ αΙία ραίί. ΕΙ ηυοιηοάο ι^αοά ίΙ1& ραΐίΐυτ, 
αοτη ; Αΐιτα 3» ΊααοΓΐ\ιρύϊ)[\(ΐ βΕβεΙ ? ΡοβΙ ΓεδίίΓΓβείίοηειη ϋαίειη 
ηί1]ϊ1 ΙιοΓίιιη ρ^ββιιβ οξΙ. 

10. κι ρβίοΐ ίΐηΐβ ΓεκαΓΓοεΙίοπβιπ (]ΐιίίΐΒΐη οοΓτιιρ- 
(ί1)ί1είαί88βοοΓρυ5,ρθ3ίΓε3ϋΓΓεο[ϊοηοΓη ΥΕΓΟϊηεοΓ- 
Γΐιρ1ίί>ίΙε. 51 «;ηίιη εΐ (ΙίοίΙυΓ ροκί ΓβΒίΐΓΤβΰΙίσηβιη 
τβΓΟ ίηεοιτυρίίΐϊϋβ. 8ί εηίπι βΐ θϊοϊΙιΐΓ ροβΐ ΓεβιΐΓ- 
ΓθοΙίοηειη οοηΐΕ<ϋ35ε, ίά ρεΓ ρΓονίάθοΙίΛΐη β^ϊί, 
ηοηΙαηηυΒ,αι ΓΒίρεα οοιηε(ΐ6α3, ββύ ιιΐ [ΙίβείρτιΙϊβ 
03(εηιί6ΓεΙ ίρκιιια εκ^ε ι^υί εχ ιιιοΓίιιίβ ΕυΓτεχβΓαΙ, 
(^υειηαιίπιοιίιιιη (ΙίείΙιΐΓ η& ιηοηβίΓαβΕβ οοΓροπ9 
ίοΓίηακ. ?:; ηο» τεκιΐΓ^βιηιΐΒΐιίΙιίΙ εοΓίιιη ραΐίεηΐβΐ 
<]ΐιη' αηίϋ Γϋ^ιίΓΓεεΙίοηειη, ΡιΊιηίΙί»; αιιΙ(?οι οο»Ιγιβ 
βχ ιηΟΓίηϊϊ ΓΟΒίίΓΓΟοΙίοηίδ ΟΙιπίΙιιβ ; βΐ 8Ϊηιί1ίΙεΓ 
ϊρ^ε ίηνεηΐυβεβί. ΙΙίΐυ(ιιιαοίίβ£ΐϋπΐ5ί1ί(1ρεΓρΓθ- 
νυεηΐίίΐιπ ΓαϋΙιιπι εκβο. Νεηιρε αοιι άϊοίΐ ί>ΒΓίρ(ιΐΓα 
ίρβτιιιι εβυπνίκκρ, δειΐ οοκιβάίβδε. ΟροΠβΙίΐιΙεαι 
απίιιια<1ν-εΓΐεΓΒ εο3 ςιίΕειΙαια Ραΐηιπι ΟΓβοιιΙα εΪΓ- 
οιοιίεΓΓβ (]ΐιβ) ίΟΓραβ Γ,ΙιπβΙϋοϋΟΓΓίιρΙίΒϋε ιϋουαΐ; 
υ1 1)εαΙί ('^τΓίΙΙί ϋίΰεηΐί^ ηοα οοπ'υρΙϊοηΒπι 5υ1>ϋ5£β 
οϋΓϋΡΐη ϋΙΐΓΪΒΐϊ. Ου3η<1ο νοΓο [α1ε3 νοοεϊ βχΙιίΐΗ!η(, 
εχαιιιίηαιίιΐιιηι Ρ3ΐ ςυίά ρεΓ Ιια» βίςηίΑοαΙυιη 3ί( ; 
κοίρΐ εηίιιι ΰΟΓΓίίρΙϊοηί» νοχ «Ιιιο βί^πΐ&ΰαΓε, εί 
^ι1χ|3 ιιοιιηϋ11θ3 εΐίαιιι [πα. ΝΙΟΕΤ/Ε ΟΗΟΝΙΑΤ^ 

ΕΧ υΒΐιο XV ΤΗΕδΑυΜ οκτηοβοχλ: ριοει 

Πιρί τίς ίκτυς ίνϊόίβν. Ο ΰε 3βχΙα 51/ηΟίίο. 

«. Λίτϊ τΛίττη ίττί Κ<οϊ•ΓΤ!οιτΐϊΐ>^ βατιλίω; Ι. Ηίβο 3^■ηο^I1^ Οοιιβίαηΐίοο Ροςοη&ΐο ϊιηρ&• 

τ*!< Ι1κ-/ι>»^9υ οι« τΐϊ ΒΪοίτΐϊ τώϊ Μβνο6Λιιτώι., ΓϋΠΐβ }ΐα1)ί(α 831, ρΐΌρίΒΓ ΗΟϋΟΐΙΐβΙΪΙΐΙΓυΐη ΙΐΜΓβ- 

»ϊ/_5ιϊτ» άΐΓΒ ΊίρκχΛίίον 9Η•η/!Μ;, χαΕ 3ιχοί:ί- ΒΪΠΙ, φ\ΙΒ &\Λ> ϊιηρεΓ&ΙοΓε ΰετΒεΙίο εθ!ρ1& βΓίΐΙ, ώα- 

ησα» Μχαι λολ Κί-:αΐ ταϋ Ριιύία^ ΚΜϊΐτοϊτίϊβν ΓανίΙςΕΕ 8(1 ιίΒηιιβ ίίπρβΓίΙΟΓβιη ΟοΠΒίοιιΙίηιιπιΡο- 

τβ-^ I1νγιυν9ίτο■^ οιβ-ϊ'/'/όϊβ-^ Λτβ; τώ ΆαηΐΛϊ 'Πρ«- βοηαίιιηι, ίιηρβΓαΙοΓΪβ ΙΙεΓαοΙϋ ρΓοπεροΙειη. Οιιιη 

ικΐΜ, τβ-ίτίΐ γχα τ* ριτίίϋ τίι 'ν'Λ^αί•»•/ τλγ,- αη'ιιη ί]1ε Γΐοηιαηιιιιι ίαιρεποπι Γε^βΓεΙ, ϊ11ιιβΐΓί33ϊ- 

—ρι ίιΠΓίϊΤί ΧλΊ τ«ί χατκ ΙΙίρσών λβϋκροτκτβς πΐαβΙ^Ιία ΐΐβ ΡεΓίίί νίθίΟΠί13 ρβΓα^βΤβΙ, ([ϋΟΒ 3βρΙ«Ι]1 

>. » 


ί»-., ίΐ>β> 


β7ΐ ιτρο ;ί£ϊ τϋ 


Ι; «ϊΐττ! 


<σ.ω; ρΟ«, 


τ6: 


/ ίϊ 


τι σύ;^. 


. μΐΐά 3Ί τκϊ 


ίαάαταιι 


. «>9.ρτο 


" 


■/"." 


ΧΜ ΪΓ/ΙΤβΙ ρΟΤ/'" ί" 


τά τήν 


ΒηβίΓταΐΓΐ 
Τβ ! 
ΐΜ <;:οίι;ί1ιι• α 


■ίχ ώς τ 


ώ βϊτι ;γ( 


»ώ- 


: ώ).: 


.; ΐ•,χ ίίίς 


Ι, τοϊ; (ίΗΟβτβ 


ί; αντΒΰ 
ίϊΤ 


(V ά 


ϊααστάί 


ϊχ νηοΒίν ■ 


όν τρόπ 


9ϊ Κ«ϊ ΤΟ 


τ-ΐκβυς 


1έ-/ζται ίτΓΐιϊιϊςβι αϋτοΐ 


■ς• ΧΒίτοι 


1 β;«ί: 


ί» 


τϋι 


. χρΐ τί, 


! α-^αντατιαι; 


>™βϋϊ. 


«ΙίΤΒίχ.Ι 


ί// 


.ντί; 


■ άτ^νρχτ, 


ί( Τίί ίχ V: 


«ρώ« «ι* 


ώϊ ά>«ίτ 


ΟΡ.; 


■ί ό 


Χοιττος- 


«ΓΙ όαως ϋΟτι 


^; ..;ρίο« 


ϊχων. 'Ι 


α: 


-η 


τ.'ίί- 0« 


51-0 Μίαν τοντβ 


•/ίνονεν 
'=■/ 
Γρ»-^ΐ ίτ 


ι ττ.•ΐίτ,•}ΐί, α 


λλ" ο"η 1 


\^.■μ. ϋ 


ίί 


ί-ί'. 


ΓΤίται ΐτι 


;Γ«Β}.!ρθυ(Γί 


ζί^'"; 


τινά; ά; 


Τϋΐ 


■ Ηί 


'τέρ^, ΐ*! 


Ιηρτόϊ τό ρώ!Λ« 7β■^ : 


ϊριττβν ) 8^ ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΟΜΑΤ.Ε 84 ααηΟΒ ΟΟηΙίηααΙδΒ ^ΙΐηΙ, ^α^ο1)^ια^ιιη1 οαΐΐΐοΐΐουδ ίη Α νίκας «νύοντι, ε^* «Γς καΙ /οόνος επταετής εκαε- βΟΓυιη Γββ^ίοηβιη ρβΓ^βηΙΐ βίοοουΓΠΙ. Οαβπι τίάβηδ 
ΐιηρβΓαΙΟΓ ΓβρΓβΙιβηιΙίΙςαοά Οΐιαίοοάοηβηδί δ^'ποίΐο 
οοη &(11ΐ8ΒΓ6Γ6ΐ ; ΙιΟΓίαΙυδςιιβ βιιιη βδΐ ηΐ α Μοηο- 
ρ1ΐ}Γδί(αΓαιη ορίηίοηβ τεοβάβΓβΙ^ ρροοΙαιη&ΓβΙςυε άβ 
€ΐιπδ(ο, ςυεπίδκίζηοάυιιι ΟΓΐΙιοάοχί δεηΐίυηΐ, άυαβ 
ηαίαΓαδ ίηοοηΓαδε ίαΙεΓ δε υαίΐαδ, ίιΐ εδί, άίνίηίΐϋ- 
Ιβιη εΐ ΙιαιηαηίΙαΙειη, δί νείΐεί αϊ) ίρδο ΑηΙίοοΙιίθΒ ρέτρηται, ό τών Ίΰίκωβιτών ποόσεισι κ«Θο).ιχός 
ττεοί ττου τήν εκείν-ίν χώοαν κ^ικοαένω* δν ΐ^ών ό 
βασιίεύς ητιασατο, αή τήν εν Χα^χη^όνι ποοτιε'- 
μενον σύνοίον • και παοϊίνει τί;ς τών Μονοφυσιτών 
ά^ισταναι (ίόςυς, και κηρύττειν έττι Χριστον επί- 
σης τΓ> ορθοίόξ'ον συστήαατι ίνο μύσεις άσυγ^ζύ- 
τως ^^νωμενας άλλιίλαις, τοντεστι θεότητα και «ν- Ρ&Γίή&ΓΟίΐα άεδί^ηαπ. Οαϋΐοΐίβαδ αα(6ΐη δεάίδ ΐοα- ^ Ορωττότυτα, εΐγε |3ούΑ0ΐτο ττατριαρχης Αντιοχείας ^ηίΐαάίηε ο&ρίαδ δε εχ ΙκΒΓεδί Γεεεδδυηιπ) ροΐΐίοϋυβ 
68( (1α&8(ΐϋε ίη ΟΙιπδΙο ηαΙυΓ&δ ΟΓεάΐΙαΓυιη αί&Γ- 
πιανίΐ, άε νο1υηΙ&Ιϊ1)υδ αυίειη άίοε1)α( δε ηεδοίΓε 
ηιιιη ε&δ ςαοςυε άααβ ορίηαπ οροΓίερεΙ, εΐ εα άβ 
Γβ α δεΓ^ο Οοηδίαηΐίηοροΐίδ ραΙπαΓοΙίΕ οοηδίϋυιη 
ρβΐϋΐ. δοίεΙ)αΙ εηίιη ευιη άοοεΓε ίη ΟιπδΙο υηί- 
0&Π1 εδδε νοίαηίαΐεπι εΐ ορεΓαΙίοηεηι. δθΓί1)ϋ ίηι- 
ρβΓαΙοΓ &(] δεΓ^ίαοι άε Ιιαο ςαββδίίοηε. Ηίο ααΐεηι 
ςηί ραίαπι ΜοηοΙΙιεΙίΙαΓαηι άοοίτίηαηι ρΓθϋΙε1)αΙυΓ« 
ίπιρεΓαΙοΓΐ τεδροηάεί άίοϋςυε οροΓίερε υηαπι ορε- 
Γ&ϋοηεηι ε( υηαηι τοίυηί&ΐεπι άοεεΓε. ΡοδΙεα νερο 
ΗεΓ&οΙίϋδ, οηπι ίη υΓΐ>εηι νεηίδδεί, Οτταηιςυε ΡΙια- 
<ί(Ιίδ ςυί ευηι ΕάίεραΙ, άβ Ιιαο άοοίπηα ίηΙεΡΓο- 
^αδδεί ΓερεπδδεΙςυε ευηι ουπι δεΓ^ίο οοηοοΓϋοηι, 
ΙυΙοδα 1ιυ3υδ ορίηίοηίδ ρεΓδυ&δίοηε αϊ) Ιιίε ηιερ- 
οεη&πίδ, ηιίηίηιε αιιίεπι ρ&δ(οπΙ)αδ ίηιΙ)αίΙιΐΓ, εΐ 
ΜοηοΙΙιεΙίΙαΓυηι Ιιε^Γεδί αάΙΐΦΓεΙ. 2. Οηο αηάϋο, δορΙίΓοηίαδ ΗίεΓΟδοΙ^ηίδΡ, ίη Β ύττ' αυτού ττροβληΟίξναι. Ό (ίε καθολικός τω ^εγα- 
λείω τοΟ θρόνου ένη^υνΟεις "^Ίςν ψυχην εξ αυτής την 
^ιχεταβολήν ττί5ς αίρε'σεως έττηγ^ειίατο, χαΐ ίύο εττΐ 
Χρίστου ^οξχζειν μύσεις κατεθετο • πβρί ίε τών 
θεληαά των άγνοεΐν ε/.ε^εν, ε? χοεών και ταϋτα ^ο- 
ξαζειν ίιτ-^ά, κα'ι τήν εκ Σεργίου του πατρια'ρ^,του 
Κωνσταντινουπόλεως (ίιίαχήν έξϊϊτεΐτβ • ^^ει '/άρ 
τούτον ίοξ«?οντκ τόν Χριστόν μονοθέλητόν τε και 
ριονενέργητον. Γράφει τοίνυν ό (3ασιλεύς τώ Σεργίω 
περί τούίίε τού ριίαατος• ό ίε τα τών Μονοθελητών 
πάλαι πρεσβεύων, άντεπιστε'λλει τώ |3ασιλ(ΐ, και 
χρ^ναι λέγει ριίαν ένε'ογειαν και ριίαν θε'λησιν επί 
Χοιστού ίογαατίζειν. Ές ύστερον ίε Ηράκλειος, 
την πόλιν καταλαβών, και Κύρον τόν Φάσιίος εις 
όψιν αυτώ έ/Οόντα περί τούτου τού ^ό'/μΛτος ερώ- 
τησα;, και τω Ιεργίω εύοών ό^ΐΑογνώΐΑονα, την θο- 
λεράν της ^όξης ταύτης άνατροττην ποτι'ίεταε και 
Οίκτος παρά τών αισθωτών εκείνων και ^χή ποι- 
μένων, και τ^ τών Μονοθελητών αίρέσει συντίθεται. 
β'. Τούτο (^* εις ώτα ^εξά^ιχενος ό 'Ιεροσολύαων ΐη&^ίβοαηΐ ΟοηδΙαηίίηί υΓί^εηΐ αάνεηίΐ, ευηίςπε Ο Σω^όνιος, εΐς τήν Κωνσταντίνου καλλίπολιν παρα- δεΓβ;ίυηι αάίίδδεί, ευηι οοιτί^εΓε ΙεηΙανίΙ, οΐίοεηδ 
ίη ίάεπι ΓεοίάεΓε υηίοαηι ίη ΟΙιπδΙο ηαΙυΓαπι 
άοοεΓε εΐ υηίο&πι νοΙυηΙαΙεηιορεΓαΙίορεηκιυε ρρο- 
βίεπ, αίςαε ίΐα τεηοναΓί Μοηορ1ΐ7δίΐαΓυηι 1ι»Γβ- 
8ίιη, ςο&πι Οΐιαίοεάοηεηδίδ δ}•ηοάυπι Γε^^^^εη(1απ1 
άεοΓενίΙ. ΗοΓί&Ιυδςαε εδί δεΓ§:ίυπι αΙ Εοοίοδίαπι 
ηοη ΓαΓδαβ ίη οεΗδίπιίηα ίη]ίοεΓεΙ. Οαηι αυίειη δο- 
ρΙϊΓοηίϋδ Οοηδίαηΐίηοροΐί ΓεοεδδίδδοΙ, ΗοΓαοϋιΐδ εΐ 
δεΓ^ίυδ δίΙ)ί οοηβεηΐίεηΐεηι ^0£ιηηβη1 Ιιαί^βηίβδ ςηί 
Ιαηο ΙεπιροΓίδ αηΙί^υίΒ ΚοηιβΒ ρΓ8Βδίάε1)3ΐΙ, ηηίοΕηι 
βδδε ΥεΛί εΐ ο&Γηίδ νοίυηίαίβηι άοοιιεΓε, ΙΐΙΙεΓαβ- 
ςαεάε Ιιαο τε ([υοοιιηςυε ΙεΓΓαηιπι πιίΐΐεηΐεδ Εο- 
εΐεδίαδ άίδοΐάερε. 
3. ΡοδΙςυαπι ΕϋΙεπι ΗεΓΕοϋϋδ ε νίΐΛ ωίβΓανίΙ Ιπ γίνεται, και Σεργίω συγγενόμενβς, πειράται τούτον 
επανορΟούν, λέΟων μηίίεν τι ίιενηνοχέναι τού |ΐίαν 
^ύσιν λέγειν επί Χριστού το (Γογ^ιχατίζειν εν θέληαα 
και αίαν ενέργειαν, και ως ούτω πά).ίν η τών Μο- 
νοφυσιτών αίρεσις επεισάγεται, %ν η εν Χαλκηίόνι 
σύνοδος άπόβλητον έκρινε. Και παρεκάλει τόν Σέο- 
γιον, μη και κ^θις τ^ν 'Κκκλησίαν εις αγώνας έμ- 
βαλεϊν. Σωφρονίου ίε της Κωνσταντίνου άπάραντος. 
Ηράκλειος και Σέργιος συμψη^ον έχοντες κα'ι 
Ίωάννην (1) τόν της παλαιτέρας 'Ρώ^αης τηνι- 
καύτα προείρον, εν ΟΓ/.ημα τού Λόγου καΐ της σαρ- 
κός είογμάτισαν. και '/ον-ΐχ^ατοί περί τούτου παν- 
ταχού ίιεκπέμψα.ντες, τα ς Εκκλησίας ίιέσπασο». 
'/. 'Ποακλείου ^ϊ τόν βι άπολιπόντος κατά τόν ΟεβίαίΟ ίεΓΠΙείπιρεΓίί δηί&ηηο, εΐ δεΓβίϋδ ααΟΓίΐΙΙΐδ *^ τριακοστόν πρώτον χρόνον της βασιλείας αυτού, 
ίαϋ, δεάεηΐ ίΐίαπί δυΟΟεδδΟΓ αοοερίΐ Ρ^πΊΐυδ, ςυί και Σεργίου τό ζην καταστρέ•}αντος, ό αεν Πύρρος [ί)ΏΊο ΞοηοΓίαιη, ο\}']\ΐ5 οαυδίβ ΐΓΕοΙ&ηάβΒ ηοη 
6β( ήίο Ιοοαδ ; ςααηί^ηαηι δορΙίΓοηϋ ίη Ιοη^ίδδίηια 
87ηοάίοα ερίδίοΐβ δίΐεηΐίυηι άε Ηοηοπο. υΜ 1ο( 
1ΐ8ΒΓεΙίοθ8 εϋαπι νίνεηΐεβ αρρείΐα^ Ηοηοπί ίηηο- 
βεηΐίαηι άεηοΐΕΓε νίάείαρ. ϋειίο Ιοαηηειη ρπραηι 
(ςη&Γίαηι) οαπι ΟΓΐΙιοάοχίδ ροΐίυδ οοηηυπιεΓανίΐ 
ΐΕΐιάανίΙςυε ηοβίερ δορΙίΓοηίυδ, ίεδίε δ. Μαχίηιί 
1)ίο^&ρΙιοίη οοάίοε ΥαΙ. 353, ρ. 139 5, Ιιίδ νβρί^ίδ : 

ΈπεΙ σ« τό κατ* εκείνο καιρού Σω^^ρόνιος τόν έν 
'Ιιροσολύ|Λθΐς Ορόνον ενεχειρίσθη, άνήρ ευσέβεια λάμ- 
κα'ι τάς Πίττας ενεργείας αετά τών ίσων θελημάτων 
όμολογούντας κα'ι περιέποντας, Βουλ•μΓ>ος ί' ο ιερός 
ούτος άνήρ και μειζόνως (^ιατρανώσαι τά εκτεθέντα, 
ίίηλοΐ ανά αέρος πεοι χυτών καί Ιωάννη τώ 'Ρώαης, 
ούτω νάο £κα/ε£το εκείνος, καί Σερνίω τώ Κωνσταν- 
τινουπο/εως, α/λα μην κα» Κυρω τω Αλεςανορειας, 
τους μ'εν κακίζων καί πολλά φαυλίζων τού δόγ- 
ματος, τον ί' ως είκός επαίνων τόν Ίωάννην κα'ι 
ρυρίοις κατ«στέϊ>ων τοις έγκωμίοις. ΙΙΟΟ 6^0 ρεΓίΐΟ- 

ηοπΩειιπι ηοη άβ ^οαηηε ραρα δοΐιιηι. δεαεϋ&ιη 
άε δορϊπΌπίο, ΙβδΙιηιοηίαηι Ιίΐ^εηΐερ Ιιίο ΓεοίΙανί. 
Αάάε δ1ί? ΤΙιοορΙΐΛπειη εά. Ραπδ, ρ. 274, βΐ 
Ιεί^β ςπίε δθπΙ)ΐΙ οορίοϊϊο Βίηίαδ Οοηοίΐ, Γι&Ι^Ι). 1. 
V, ρ. 1756-7. κ ΤΗΕδΑΙΙΒΙ ΙΙΒ. XV. 

ΐ4> ΐ^ΐ ίί^ϋούν^ι ίιαίίχίτΛΐ θρβνον, ομόδοξο; ών 
τύ Ζιργίν, ΓΪιν ίί ]3«σι>,ιία» ΚωϊτταντΓϊο; ο ιγλϊ; 
'Β_Εΐχζλΐίΐν κ^ίΐραίται. Τούτβυ ^ι φκΐι^/αιω τήν 
ζΜήν χαταΐύιτκϊτο; ριτκ χράναν ίνκ τις {ΐο-.ιαβ;^ία;, 
ιϊΐ Μκρτΐιιαν χαί τόν 'ϋααχίιαινΐίν τάν ϊξ «.ϊτ^' 
Ηραχ/ιί» άΐΜΤίχ9ί!(7« ί ΐίκοΊλίίοι ;ι(τ«χΜρ!Ϊ ■ 
Μ•.5•ι;5ίϊτί; Λ ύπΐ καντωϊ, ίιχ ΐίϊ του Κωνστκν- 
τίϊ^ν Βανβτοϊ, ΐίς β-^ταρχίβ; ί1(;Γι^ΓΤ0■^ί'[ϊ. Έχ€!ί)ι- 
)^Γ2( ι^ι χαΊ Ιΐύ^ίιίβς τ^; Έχχλτίίτία;, χα'ι ^υγή» ίς 
(ιί^ϊι; τά ιτιτίρικ κβτβ/ρίνιται, ώς ον;χιιί7θχο; 
ΊίρκχΑϊϊτνά χαί Μοοηντ τί; τβν βααάίνς Κων- 
στχϊτίϊίτί ίολο^οϊΐίτίΜς ■ κ«ϊ ιΐς (ΐη τόν ^«νίλϋβ* ■τχχ^ίίτι; ώϊ χ!ίί ϊΓΐιοά |5ατιλ£ίτι τίτι_ιι([£!ϊος Γ» 
ΗΓ/ΙΤΓ3Γ, τΓα'ϊΓκ τζ^οιΊς, τό ϊν τ^ Χ,οκΌτόΙΐί χχ'α- 

ϊαΐΐΐχνκ ΒϊϊβΟΤί^Ιβϊ, Χ«[ Τ^ν Χ60!Ι«ίϊ «ΤΓβτί- 

ίιτΒΐ τοίχΒ, ΐίί φίοΜϊ η-ιι τΛιι ΜονοΟίϊητ^ϊ κΐρι- 
V» !:χ«ρι;τΐ3Ϊβ!ΐή•ι;ν ό,οαν, μΐ^' Βϊ3;^όμηθΐ ^^ν- 
^ιχγι», χ«ί χϊΐϊΑΐνιϊν βΐΐΐίας ^ααύίΐ χαί πατρικά;/)] 
ίχΟιτ-ιον τοίχίτΐίϊ ιΐΓίχρκτύνιΐίΤίν «ϊοϊσιν ■ ίπιιτα 
και ιϊς '?•.ιιιτ,ϊ -χν ίΐι•^α.Ί.ύννα.αν άαιβιν, ΙνθΛ »β' 
τν Ιΐύΐρω ιϊ; ^ιά/ΐΐιν τ),9» Ϊχιϊεί 7:Β9«7(νθ;ΐΙϊ'•ι 
ιιΐΓΧ ΐ-β» χχϊιιρΜΊϊ, χκί πι ί 6 II τόϊ άγιώτΐτο^ 
;α~ι πΐπαν Μκρτίνον τβπιχιίϊ «9β οίνοι σύϊο^βϊ, 
ΧΒΐ ίο-ΛΡβι ΓΛί άνββίιιαη τοΟ; ϊπί Χριντβν /ιίίηι 
ίογίΐΛί-ίϊβντβί β^ϋβ-» • ά χκί -/ρ/Λ-ίΐ, ιηΛΡίλββϊτιιϊ 
■πιπιβπιιν ιχΕττάν βύϊ ττήρτ» χαί ιΐχοϊιν. 'Κχ Λ 
ίί ί 'Ρώϋΐ;; ίπκνιλβύϊ Ηβζιμβΐ ΐίΐτα τΛϊ ίύο 

τίν ινδύϊίΤΒί, χ«1 χΒτκ τΐϊ θρακτϊ γρ«υρίί τζαγα,- 
ίίίοΓβι, ιΐτΒ χ«'[ τί» χΐ'ΐ>« χκί "ΐϊ •/^η>~ια ίχτί- 

Μχ^τΐϊΟ; ό «γιώτατος ίχν^ηίβϊατίΕΐ τβΰ βρόνον 

Ιιπι. 

Ι. Τοΰ βι Κώνοτοηιτο; τΛιυτΐίβϊτβί ά τοΰτβΜ 
παϊ; Κϊηϊΐηΐΐνο;, 0; ίπιχίχΛΐ;το ΙΙΐιίγννΐτβ;, τή» 
βατίλΐιβπ πκριίλκΦΐ ' χαί «-Ιτβ; ίρίήαΐξβ; ά>ν π 
ΚνντΤΕηιπνουπολΜ σ-^νβιίον ιηνιχοότΐίτη, ίνώται 
τ«ς ΈχχΆκτίκΐ "/).[χΟ!ΐ•ϊο;, ί; ή^ούκτ* τβίτβτΐριι- 
τϊ( τοΟ νάνχ 'νώιιι;•, 'Λ'/κΟωνβ;, Γιώργιο; Κυν- 
ϊΓ!η«ΊνονπΟΛΐ6ίί, θΐΕ^κνι;; Άϊτιβ^ζΐίπς - Άΐι^βν- 
'?"■; β» βνχ ίϊ πα-αιβρχίϋι οίτ: ^ίΐϊ '/ιροτολΟ- 
ιιν^ ■ υπό γιίο τ^ν ϊ«ρ|05ΐχι;ϊώϊ "«ί πβϊ.ιι; «5- ' 

ο ./Ο ηιιγίΐΒς (πι τβν ίϊός Χριττον Χ3ΐί )λ-/ι- 
ιΊαι χΗΪ ΐΓ(5ΤΓύΐ5()5ΐΕ. ΚββκπιΟ,ΐίίσΒν ί( άϊ«- 
Οί^ΒΤΐ &ϊ ηοοίΤβτβι τη; των λΙΐϊβΟΐΛκτών οί- 
_ιΐΐ(«ί, ίϊ χϋί τό ίΐν ττροχΗτΛίίσαϊ, 'Οιτ'ίιριος 
■ρ«;ί«ί, Κύβο; ΆΛ(ΐ«ϊίοιί•ί;, Ζΐαγιας χαϊ ΙΙύο- 
ρϊ;, Παντός τι χκί Πίτρος Κωνοτανηνουπόλιω;, 
Μχχνριο; Άνη*;;»!»; , χκί ό τήην ^αιτνττ,ς 
Ιΐήπος, χβϊ ό μ; τιό ^οβιν Πο<.υ;ιτρά>(βς • ή'/βηί- 
«Γίτβ ίί χατά τβύτΐϊ τΐν ιτίνοίίϊ ιΐ'/λιιτα ύπίιΐ τοί 
•νί-ιδβνς ο07<ίΒ^ο;, Στί^βνβς Ίΐααχ).ΐ(!ΐ: ΙΙάνΓου 
(τίιχοπο;, «νήρ ).ό)Ί0ί χβϊ αιχρβϋ πάτα» τ(ϊ βίίίη 
Γααρ^ϊ ή;( στά:ΐ3Τβς ^ίρ»-.•, χκϊ Ίυχνϊΐις 'λΒανύν. Α βαάβπι αο $6γ^ιι8 ρΓθ&1οΙ}&{ιΐΓ,ίΐΏρβηιιια Τ6Γ0 βογΙϊ- 
1α8 6β(εοιΐ5ΐαη(ίιΐ5ΗβΓαβΙϋίϋίιΐ3.0ϋορεΓν«ιβηαια 
ρθ3( υηιιιη ίπιρεπΐ αοηυιη αΐιβυπιρίο,αά Μ&γΙϊπαπι 
β( ΗΒΓαεΙΰοηβίο, ςιιβπι βχ βει ςβαιιεΓΑΐ ΗβΓΑοΙίιιβ 
ϊααρΐΓίιιιη ΐΐβτβηίΐ. Οίΐιιι αιιίβιιι οιηιιί1>α5 οΙ> €οα• 
βίαπίίηί ιηοΓίεπι οάίσ β33ΕΒ(, α βυπυηιι άβοίάιιοί 
ροΐ£8ΐαΐ6. ΕχρεΙΙίΙιΐΓ ε1 Ρ)Ίτ1ιιΐ3 αϊ) εεοΙβΒΪα, βΙ ία 
οεηίάβαΐαίοβ ραΓΐ65 ίη βιβίΐίιιιη ιγβ ^ ιιΐ3β(ιΐΓ,(αα(ΐιιαιη 
ρΰΓίϊ(1ΐΒ €οηί!(αη(ίιιί οκάίβ ουτο ΗβΓΒιΰΙεοαβ εΐ Μϋτ- 
(ίηα ραΠϊι^βρ», β1 ίη γε^ιειπι ββίΐεηι ΟοηβΙίΐιιΙίαί 
βΐίαβ ΟοπΒίαπβ ϊηνβΗίΙυΓ, ϊη βρϊβεορβίί νβΐΌ ίηβίΐ- 
ίιιίΐιΐΓ ΡαιιΙιΐ3 56Γςίί όΐ ΡττγΙιϊ υρίπίοο63 Γοτβηβ. 

ς Λ τόϊ άο^ιίΒίτηκάϊ ΐΐαύίος ό'Λίγιωΐίονϊιν Σιργί» χαί 

4. Οιιο ίιηρεΓαηΙβ,Μαχίηιυβ ρΙιί]οίορ1ιιΐ£ ςαί βτ&Ι 
1 5εοΓε(Ϊ3 βΐ ιιΐ3.ιίπ30 Ιιοηοτβ δΒ ίαιρ6Γ&(0Γί1>ιιι 
εο1β1)α(ιΐΓ, ουηεΕίΕ Γε1>υ3 αΙιάίειιΙίΒ, ΟΐΓ^ΒοροΙίαι 
ίη 0101)35 Ιεπιι τη (]ΐιοι1ΐ]αιη ββ εοη[ιι1ί(, ο&ρϊΐϊβιιαβ 
ΟΓηαιηεηΙιιαι οοιοαιιι άεροβιιίΐ, ηοπ βιιβΙΙαβηβ Ηο- 
ιιοΙ)ιε1ίΐ3Γυιιι ΙιαΓΒΒίηι ΙαπΙα αιΐ(1&αί& ίΓβΙ&αι νίιΐθ- 
ΓΡ, πβηυε ταίοπδ ϋοητεΓ53π εΐ οοΐΐοηιιί οοπι ίιηρε- 
ΓβΙΟΓε αε ραΐΓΪαΓεΙι& (ιααε ρβιτβΓβ&Βΐ ΙικΓββϊιη (1β- 
ίεα(1εηΙίΙ)ϋ3. Οείπιΐβ ίη ίπίΐίςπειη ιιγΙιβιπ βοαιαιη 
ρΓοΓιοίβοίΙυΓ, εΐ ουπι Ρ^γγΙιο ςιιί ίΐΐϋο ροβΐ βιΐΒΐη ϋβ- 
ρο^ίΐίοηεπι (ΙοκΕεικΙβΓαΙ, ία βοΙΙοηυίυπι τβηίΙ, ρβΓ- 
βυαβίΐηιιβ βαιίΕΐίββίιιιο Ραρκ ΗατΙίιιο <ι1 Ιοοαίεοι 
Β}-πο<1ιιιιι ^ο□νο^&Γει&^&ι)16Π]&ι^ςι^εβιI1}^ί^6^ε1εο■ 
«Ιπΐ ιιοίεαπι ϊη Οίιηβίο τοίιιαίαίεια 638θ (Ιοεοϋαπί. 
Οιι« εοηνοοαία εκΙ, οοητεηεΓυηΙηιιε ερίΐεορί οβο- 
Ιιιηα φΐίηηιιε βΐ τί^ίοΐί. ΡοβΙςυαιη νεΓΟ Βοηι& γθ- 

' άίϊΐ 113ΧΪΙΙΙΙ15 ευιπ ύιιο1)υ3 ΛΙΙιαη&κϋ» β^ι13 ά'ιβοϊ- 
ρϋΐίϊ, 3 βεηβία ΓερΓεΙιεηιϋΙϋΓ, βΐϊη ΤΙίΓαοίαπίΓβ- 
Ι6£α1ιΐ3 ΰΐικΙθ(1ίΒα(1υ3 ΐΓαάίΙιΐΓ, άείοάε εΙ ιη8ΐιυ3 &ί 
ΙΊηζ\ια ίρ^ίυβ εΐ 6^τ1Β [1ί3οίριι1οΓΐιιιι αιηριιΐ3ΐι(ιΐΓ. 
$6(1 θ( 3αηε[ί98ίηιυ9 Η3γΙϊοιιι α 3π& 36<1β άεροηί- 
ΙυΓ, βΐ 3(1 βϋίΐίιιιη <ΐ3ΐηα3ΐιΐΓ, ίη ςιιο βΙ ε νί(3 ιηί- 
8Γ4νίΙ. 

ο. ΰοηβίααίε ιηοΓίιιο, βίϋβ &Ιίυ5 ΟοπΒίααΙίηυβ 
ςιιί Ροκοη3(ιΐ3 εοςαοα)ϊη3ΐ>3ΐυΓ,Γε^3ΐη (]ίκηίΐ3(β[α 
αοεερϊΐ. Οαί ειιιη οΓΐΙιοάοζυβ εβ^εΐ, €οα3(&ηΙίαο- 
ροΐίιη κ^αοάιιιη αοΒ;;ίΙ,βεΕΐ6ΕΪ33 3(]ιιη3Γβ ειιρίεπ3, 
οιιί ρΓ•ρρΓ3ηΙ Ηοηιβηί ριριβ Α^ίΙΙιοηϊβ τίε3Γϋ, 
0εθΓ^ίιΐ3 Οοπ5ΐαηΙιοορο1ί5,Τ1ιβορΙΐ3ηβ3 Αηΐίοοίιίκ. 
Λίβιαπάπα νβΐ'ο ηοα 1ΐ3ΐ>ε1)3( ρ3(ΓΪ3Γε1ΐ3πι ηε^ιυβ 
ΗίεΐΌϊοΙ^'ΐηη ; α δ3ΓΓ3εεηί3 εοίιη Ιιεβ ιιτί^εβ αοειι- 

' ρ3ΐΐβ βΓ3ΐι1 ; άβοεΓηίΙιΐΓςηε άιια» νοΙυηΐ3(ε3 ε( 
[1ιΐ3ί ορβΓ3ΐϊοηβ8 ίη Οΐιτίβίο β83β (Ιίοαηάιιιη 6ΐ ΟΓβ- 
ι1^ηιIυ[]1.8ι1ί)^^^ιί ααΐεηι 9ηηΐ3η3ΐΙΐθθ]3ΐίΜοηο11ΐΒ- 
Ιίΐ3Γααι ΙιιεΓεκίΒ ρπηοίρβί, βίϊί ^3I]1V^νεΓ6 ι^ε^ίε- 
ηηΐ, ΙΙοηοπιΐΒ Ποιηιε, ΓχΓΐΐ3 ΑΐεχΛηι^Γίεβ, ΒβΓβϊϋΒ 
β1Ρ}ΤΓΐιιΐ3, Ρ3υ1ϋ»ΐ5υδοΙΡ8ΐΓΐΐ8 ΟοπΗίαηΙίηοροΙίβ, 
ΜαΒ3Γίιΐ5 ΛηΙίΟΰΙιίκ, εΐ 5Ιβρ1ΐ3ηιΐ8,ειιΐ3(ΐί3οίρυ1υ3, 
ε1 ίαΐαπυ3 Ρο1>'ο1ΐΓοηίιΐ5. ΡυςηανεΓβ ία 1ΐ30 β^ηοιίο 
ρΓΟ ρίο ιΐοί^αιαίε ίπιρπιηίβ 81ερ1ιαηιΐ3 ΙΙβΓΔεΙβαι ία 
ΡοηΙο βρίϊεορυκ, νίΓ ι1ί36Γΐα$ εί ΓβΓβ οαιαεαι άϊνί- 
03111 δοπρΙαΓ3αι ία Ι3ΐ>ϋ5 ΓβΓβηβ,βΙ ϋοαηηββ ΑΙΙιβ- 
ηαπιαι. Β7 ηιοειλ: οηονιατλ: 

^α3^^η^αη^ ρα$»ϋηί ϊιηρεταίοΗι βχ βρίίΐοΐα άαρτηα• Α Ίο; 
ίχΰα αά ΖοίΙντη ΑΙίχαηάηα ίαηύΐίιιίηιιιπι ρα- 
ΙνίατϋΙιατη ΟηιΐΒ εβΐ 6Γ9:ο ΟΙιπϊΙιΐίΐ, αοα βιιΙιΙϊιΙβ ηαΙυΓαηιιη 
(3ί1ΓΒΓ6αΙίίΐ ρβΓ ϊαβίΐαίιίΐβιη ιιηίοηειη, νοΓίιιιηι οΓβ- 
άϊΐιΐϊ ιίοιηοηιΐΒ νίΐΐιβ. Νεΰ αυίεια ιιηίο αοαιιηί- 
βϋοηβιη βχΕΐιΐ3ί1, αβα ιϋΟβΓβηΙία ΕυΙιβΙαηΙίαΓίιιη ίη 
βο £ΰΪ5βίοο6ΐη αυΐ ιΐίνίβίοαειιι αιΙαιίΚϋ. ΜίΓΙιοιιΙϋ 
βηϊιη ΰ1ΐΓΐ5ΐί νίιΙοΒίεΒ, ίΐΐϊαβ άίνίαίΐαίοπι ρ^ΐΕ^^^&- 
Πΐυ5, ϊηΓΐΓΐηϊΙ{ίΙε3 τβγο ίπ^ρίαίεαίΕ^. ΙιιιιηίΐοίΙαΐβία 
6]ιΐ3 ηοη άίΠΙΙεαιιιτ; ηαα ηιίΓαοιΙα ΒΪηε ΰ^ΓΠβ, αβα 
Βΐ>3<]ΐΐ6άίνί[ΐί1αΙθϊαβΓΐιιί1&[β3.νβΓΐιιη αιιίοιιι ηοη ββΐ 
(ΙίΕβΓε ίρβιιιη 6836 ρακβαηι 6ΐ ηοη ραββιιηι ; ραβ^υΒ 
651 {]ΐιϊ(ΐΒηι,(]ηί& ρΓορπυηι ^^ι]3 οοΓρηβ ρα1ίβΙ>αΙιΐΓ, 
θΐι^υβ ίο οοΓροΓβ ε^ι18 ϊηεΓαΙ ςιιί ηοη ραΐβΓεΙϋΓ, 
Βοίΐίεεί ςηϊ ηα(ΐ]Γ& Οειιϊ 6ΓίΐΙ, ηαιη ΥβΓΒυιη 6Γα[ η 

Ϊπΐρα88ϋ}ί1β. ΕΓ31 ίη<:0ΓρθΓ6115 ίη ΟΟΓρΟΓβ ρ393ί&ί]ΐ, 

ϋΟΓριΐΒΐ^ιΐθ 6ΐη3 ίη ββηιείϊρβο 11^^^^1)α( ίηιρα85ί1)ίΐ6 
ΥβΓΪιυηι, ίηΓιπηϊΙαΙεβ ίρΐίη^ ϋΟΓρο^ίβ αυΐοΓευβ ; 
ηηηιηςηοάηιιβ εηίιη οΙΙεΓο οοηιίΐίΐηΐε ορειαίητ, 
ίαχία ({110(1 ρΓορπηπι )ΐ3ΐ>ιιβΓί( ; ΥεΓϋο ({υοιΐ οβί 
νβτΐΐί, ϋΟΓρΟΓβ νβΓΟ ημΟά 65ΐ ΟΟΓρΟΡΙδ ρ6Γΐϊοίοη1β. 
δϊ6 βηϊπι ίΐοοεί βαπείιιβ ΟγΓίΙΙιιβ, ίη ΙποΕκίηιο $6- 
ευηϋο ΒβΓπιοηβ ΤΙιεηαυΓί, ίη Ερϊκίοίηηι α(1 Κοηια- 
ηοβ: ΝειιΙίηαιιπι ηη^ιη β^κβ ορβηΐιοηοηι ηαίιΐίίϋβπι 
061 βΐ οΓβαίηΓ» (116601113, ίΐα υΐ η66 ηιιοιΐ ίαοΐυηι 
63(3<1 £υΙ>9ΐαη)ίαιη (Ιίνίηαηι ΓείϋΓαηιη», ηεε (]ηο(1 
άίτίη» ηβΙπΓΐβ ρεοιιϋιυβ ε»1 ίη Ιοοηιη ρΓορί'ίιιαι 
ςβηίΙΪΒ, (Ιερπηιαηιηβ. Ιάεοι ΒβηαΙιΐΐ Ι'αΙερ, ίη Ιιϊβ 
φίκ αά ΤΗεοίΙοΒίηηι,ηο» εαιίεπι (Ιοεεί: Τοίιιπι (οϋ 
υηίΐυαι ΐϋί^ϊΒ ηοβίΓΐΒ ΙιυιπίίηίΙαΙί νεΓΐ>ηιη άΰ Ι)εο 
άίεϊπιηΒ : ηοη βηίηι ΓοΓ^ίΙ^η, ςυοιΐ ηιείίυβ ε^Ι ίη 
ηοΙ)ί3, ί(1 εβί αηίτηααι, ηιιΐΐο νβΓίιο ^ικΐίείΐιβεΐ (1ί- 
κηηηι βοΐί εβΓηί ηιΐΒαι ίηΐιαίιίΐϋΐιαΐ νβιΐιη ΐΓαιΙΐίΐΐί. 
Ιίίΐίβ αωΐιαίιιΐ!) Ιιεηε ηι,ν^Ιεί'ίιιιη ^Ε^οηοηι^ιι; ίηιρίο- 
1>ίΐΙ;6αΓηεηΐίηϊΊΓΐΐ[πεηΙουΐ6ΐ)αΙυΐ'ίΐ<Ιορ6Γα6ίΐΓηί9, 
ϊηβρηιίΐιιΐβϊ κοίΐίοεί αο (ΐυϋίοιιιηηϋβ αΙ)β8Η(;ηΙ α 6η1- 
ρα',αηίαιατεΓοαιΙΙιηπιαηαίηηοχϊαί'ΐΐηε ρα^κΐοηβ»; 
άίείΙαΓ βηίηι Εκηπί^βε, εχ Ιοη^ϊβ ίΐίηεηΐ)!!^ ΓαΙι- 
εαΙίοηθΐβηΐΙίηηίΐ^ε,ΙίηιΟΓεηι, Ιειτοι-εηι.ΙπβΙίιίαιη, 
αβοηίαιη ίΐ1ΐ[ΐΐ6 ίη ϋπιεε η^ΟΓίθηι. Ναΐϋηιιο, ηε- 
ιηίηβ οο^εηΐε,ΐίηΐιηαη] Βυαηι ρΐΌ ηοΐιί^ α βείρεο ρο- 
8υί[, κί υίνοΓίοη αΐηπε νϊοΗαοηιηι <Ιοηιϊη(^ΐΗ}•', 
6βι•πθΐηηηε5ΐιαπιοη]ηίπηιοιΐΓηίι•εί1(1ειι^α'(]ΐΐΓΐΐ6(Ιο- 
ηηηι, αηίοιαπ) ρτοαηίηιαρΓβΙϊηιηοηιηίιιιιι Γηεί(':ΐ£. 
5ί αηίοιη ίΐεηιιη νίΐ» τενοεαία ΓυεπΙ. ϋΐι ΐ]υοι1 θίί?ε[ 
ϋβηΒ, ΓΟκηΓΡβϊΚ ; ηοη εηίια ορΠο ^ιΐ!<1ΐ!ηι 0Κ5βΙ (1ί- 
66Γ6 εατηειη,οΐίιη νεΓΐ)ο ηηίΙιιηι,οοΓπιρΙίοηο ρυίίβ 
ά6ΐίηεπ,&ηίηΐ3ηΐ(|ΐιβ ιΐίνίηαοι ίρβίαβ ίηΓβΓηί ρυΓίιι• 
ρυηι ϋβΓΪ εαρίίνίίπι ; Νοη άοτΙϊ€ίηί ε$Ι ίη ϊιι/'ΐΐ-ηο'', 
^υxιί1 (]ΐΐ0(1 ιϋείί βαηοΐιιε ΡεΙγιιβ. Νοη αυίοπι ι^ϊ. 
οεηάηιη ε^Ι ηαΙηΓαηι Β^η5 ίηοοηιρΓεΙιεηΒαηι ίηιΐίβ- 
ΒοΙηΙαιίΜίαβ οηιηίαο ίιιί586 ηιΟΓίϋ, βειίιΐίνίηίΐαΐοηι 
υηίκβηϊΐί ίη Βΐηηηι (βιτίΒ [Γ^ηβΙαίαπι εΐίαπι ίιιί^ΐβ 
άΙοειηιΐΒ ; ηοη βηϊιη 69( ηιίΓΐι1>ϊΐ6, βί ία ίηίοΓαο 88 

/.«ίλοϊ «ϊ α•/ΐΜΐατ:η πατρικ,ο;^!]* 'Α>«ξ«•^ριιαΐ 
^ο-/,ιιατ(κή : ϊηστβλβ; (Ι), 

ς'. Εις βν> ίίτιι. ό Χριβτβί, ούχ άτ^μανί 

Λόγο; νοβύιιηας χβΙ ίνίρΜττΒί 6•«ρον(χηιος " οΐτΐ 
7«ρ ά Γίωσις ϊ-ύ•/^υτΐϊ οητκργάβΒΓα, οϊτ» ν ί-.ίοιχίται. ΙϊλίτΓΒϊτις -/κρ Γβϋ \ριιΤΐθΰ τα 

Ίκ «ρϊίύμιΟα αύταύ τήν ά•/ΰροι- 
ηάττιτα • βΟί» τη Ο«0^ί«τ« ίίχα σβοχός, ο-ϊίϊ τβ 
ΤΓίίίι; ζ»'ρί; τι; βιότιιτβ;. Κιί ϊττι ττΒρκίίξόν ίτι 
β'ίτός ίϊ ΐ κ«ί;ί4ίν, χλΊ ιιη -άαγαν πάσ/ν■^ μη, οη 
τό ΐν αν αΟτοΟ πτβιτχι σώαα ■ χαϊ ϊ» ν^τ» τγ σύακΐΐ 
τ,ν ιι« πκτχων ό τ^ φ•^α•ι βιός ων, ό Α6•/ας βττβΟιίς 
ι;ϊ. Και κντν; μη ί «τώματας !,■/ η τώ ιτα^ΐτώ 
σώματι ' τβ ίί αύμα ίΐχη η ιαυτιϊι τόκ «παΟβ 
Λό'/αν, «^βϊίϊοϊτβ τ«ς «νβΓ,Ίΐα; «ντοΐ τβν σώιια- 
τβ; ■ ήιργί' 7''.° <><>'■.» μαρ^ή ιιιτά τίΐς θατίραυ 

ΧΟΙΪίΐνίΧί, ότίρ ϊίΐίϊ ίϊ^ΐΚΙ, Τβν ^11ϊ ΛηΌν )1!Τίρ- 

5«ϊϊί."Γ'&'^ τοίίτο βπίο (στ( τ*ν Λβγον, τβΟ ο: <γμ- 
μκτοί ίϊτιίΛνϊτβ; «ΐΓίο ίττϊ τοιι σνιικτο;. Το•<τβ Ιίΐΐα-νρού ο" 


«;ιί<Γ 


XI. Τί 


;ϊ ίτρός 


'ΙΊοίίΒίβιι; 


•ΚττίστΛήν ■ 


(>■; 


ί^πον 


«.χ, . 


ίναι ^κσικΐν 


■/ϊίΐτν οώιο,ι 


1Ι> < 


ίί!0-. ; 


και ποι 


Γ,υκτΒί, ίνα 


ποκΟγ- ιίς 


τ*ν 


«(>» 


- ^ϊΗ-/^^ 


ί'/'-ϊΓ* ούβι ιύ; /67'''-'!• Έίίράττίτβ ^ϊ I 6ιίνατον, ΈΒβη<<Γ•/ΧΗ- :τά γ/να νίΓΗο^ι^ίυ» ιίι< θιβί ■ 
Γΐϊν ^Οβρχ ιιίϊ ίΰϊΧβΟαι χρα• 

ϊ τ'« Λον•" Τ«61ί«, ΧΜΤΟνβϊ β( Γ/Χ!ΙΤΐ).ίί}'Οί -/"ί » ΒΟΠΙ. 3 • ΑεΙ. II, 27. (1) εΐΐαΐΐιοο ΒΟΓΪρΙιιηι ΒΐΐΜΐη ;ϋΒΐίηίαηυ5 ϊη £»Ιίο ΟίΙαΙ ηΐΓΒηκ Λβαΐΐιο ραρ» ϊη ερίβίοΐα βά ΐωρεΓί- 
«110 ορϋΒβυΙο & ηοΐϊίβ βιϋΐο ΟοΙΙ. ναΙ. (. ΥΠ, ρ. 309. ν&ΙΟΓεβ Ι,οηείΐ, Ι,αίιΐ». Ι. VI, ρ. 663 !). 89 ΤΗΕδΑΟΒΙ ΙΙΒ. XVII. 90 ΐΓΤβ» πητηλϋςχαΐ άνβίίοιτον ΐγ βηήτω ψίβη, Όυτίϊτι Α 
:4ν β(ότητα τβΟ Ηονογηβ'ΐ; ϋκό χ4ίν« μυχών ϊαιαχι• 
χοιιίσβηι )>ΐΐτο^η• ■ οΰ -/άα άν ήξκύίΐ] ή χιιβ^υα βηνμκ' 
τος, ιϊ ριΐίίνηκ» ιίς ΐΟϊ γίιΐϊ 6 «χ θίού Λό'/οί, τιϊ τίς 
4η>ΐΐ;ΐ«ς ίνι^ίγιία τι χαι ψύσα πααα^άζιιΐΐ η και ύπίρ 
λόγο* κλίί/ιώϊ τκ ηβϊτκ χαί τοίς τιάσ» ί7ΐιίΒ(ίώϊ, » 
Είτα ίταοϋιν τώ )Λγ« τβντκ πα),» ^(|ιγ£ϊ • « ΆϊΟρώπι- 
*αν ιΐ(ν τβ ηβνκναι πκθο;, ίνίργΐ^ ^( θιί'κίν τβ ανα• 
βίΑηκι ■ κ ΐιιχνύς ά ίι' άιιρβϊν γνΑΟίζιτκι κβΟ' ίιιιίζ 
ΤΙ άμβί χκ( ϋπία Γ,οΛί ϋ; θ(β;. Όράΐ όττως ό νιζαν,υιος 
«ΰτ»; ΠκΤΐΟ τκς τϋν ίύο φύοΊΝν ΐνιρ^ιιας ί;;Ί τ^ΐ 
μι5; ίίΓβττ!(5-ί«ς ίτβι το3 ήβς «ρβϊώπου Χβιοτοί τοΰ 
βιοί ΐ^ίώϊ ΐΓΠΟΒίίοωβι ; Και ^ιετ" όϋγκ ■ Εΐτβ 3ι' 
ήιιδί Βϊβριιτιο; '/ινΟΜΐϊθ(, βρβτβς χαΐ ψϋλκ^ητόί ^ί- 
•/9»ι • χϋί (ίι« τΐίϊ θίίυ> τι ΧΒ( «ϊίοίίΐΓίΐ'ων ένιογίΐώιι 
^οννΒ&ιβιίς ύπηαχιιν ίκ ίιότΐτι κβϊ άϊίΒΐιΐΓβτ^τι, ίί- η 

ϊίβταται * ούτοι γάο χκϊ αϊ άγιοι Πατίρις άν^οτιοα; τά; 

άνθ4α>πότ);τβ; ίι' «οπ'ίοβ; αΟτ'ΰν τβ «τΟ•^;(ΐιτόν τι χίά 
«βιαίριτΐη τίς οϊχβναμίκ; τον υι^άλοιι θ*β« χαι Σωτί- 
οος ϊΐ!ΐώϊ ΊηνΐΟ ΧοιβτοΟ ιτΕίοϋ^ιίόκβίϊ. 1ιαΙ>ϊ(ατεΓί( άβ Οβο νβτΐιτιη), οαιη άβίΐ&ϋβ τΪΓΐυΙβ 
αο πα(ιΐΓα, ιηίΓαΙΐίΙίΙβΓ αο βιιρΓα ίά ηιιοΊ (Ιίοί ρο- 
Ιβ5ΐ, οαιοϊα ίιηρίβαΐ, α[<ιιΐ6 ϊη ηοϊιΪΒ οιιιηί1>α8 
ίιι1ΐ3ΐ)ί(Γ?ί. Οαίικίβ ρβΓκεαϊ, \\αα ίΙεΓυοα ιΐίοίΐ : 
« Ηιιαιαηα ίηΚηηϊΙΐΒ β3( αιοΓβ, νΪΓίοΒ νβΓΟ άίνϊοΕί 
Γ63αΓΓβΰίΙο ; » ΟίΙεηιΙβηβ ηυοά Ηίβ αιηΙΐΕίΙιιιι 
αςηοΒοΙϋΓ, Βθί1ίΕ6( ϊπίΒΓηοκ 6ϊ5β ϋϊαΐϋΐ 6ί βαρΓΒ 
ηο8 ιιΐ Οεπηι. Υίιίείηβ (^ι1οη10^ο Ιιϊΰ τβηβπΜΙίβ 
Ι'αΙοΓ (ΙυβΡυΐϊΐηοΙυΓΕΓίιιιι νΪΓΐιιΙβ3ίο τιη^Ιι^ρΟΒία- 
εί £011 υηα ροΓκοπα ΰΐιπβΐί Οβί ηθ8ΐΠΐ1εηιοη5[ΓαΐΤ 
Ει ρααίο ροϋ : ϋβίηιΐβ, ρΓορΙβΡ ηοΒ !ΐ"ΐηο ίίιοΐιιβ, 
νΪ3ί1>ϋΐ8 (ΓΒοΙαΙιίΙίίϊφίο ίΊιοΙιΐΐ ββί. Οιιιιιηιιβ ϋίνίπίβ 
αί<ιιιβ ΙιιίΕηααίΕ νίιΊιιΙί1>ιΐ9 ία άίνίηίΐαίθ ο.α Ιιιιπια- 
ηϊΐαΐβ β88β αρραΓαίβϊβΙ, ηο1)ί3 οοβαοΒΟβηάϋΐη άθ- 
(ίίΐ 86 οχ ίρβίβ 3ηΙΐ5ί3ΐ6Γ6 ςιιίΐίυβ ρ3ΐβίΕΕ[ιΐ3 ββΐ. 
5ίΰ βΐβο ΒαουΙί ΡαίΓΟΐ 1ΐ35 αιιι1)α3 νοο63 οοη&ΙβηΙεβ, 
ιιηαιη κοίΐίοεί (1ε<ΪΕίΐαΐ6 3ΐςιιβ 3.1Ιβΐ'3[η ιΐε 1ιιιηι&- 
ηίΐίΐβ, ει υΐΓίΚΐιιε ίηοοηοΓεΙαηι βΙιιιιο ίη(1ίνί(ία8ΐη 
οεεοηοαιίαιη πια^αί Οβί ηο^Ιπ ΒαΙναΙοηβ ^ε311 
ΟΐΓί»(ί ΐΓ&άϋοΙ. ΚίΟΕΤΛ ϋΗΟΝΙΑΤΛ; 
ΕΧ 11ΒΕ0 XVII ΤΗΕ8ΑυΜ ΟΚΤΗΟϋΟΧΛ ΠϋΕΙ (ο) 

Πι,οΙ «ί 


ρί««ν 


τών 


■Αρίΐ, 


«.■ο«,(Ι) 


«■- Τήϊ 


ρί=™ί«ί 


Χρ.^ 


■οί ^1 


Ιο-ΐϊ 


χ«< «ία» ίνίρνί™ 


οντΛί ηκ; 


ιώντκι "Α- 


ιαήιοι 


«ύ«ϊ 


«>ίι« 


■ (ί ίΟο 


■ τ«'•-' 


η.ρ. 
Χβιυτοί 


^ΟΙϋΙΜ 


!», ιυ 


νί-^. 


'ΤβΙ 7Γ((Ϊ 


ΤΛ,ίΤΙ. 


:Οηιις 


«βι ούο ( 


Ιί/ΐιίβτα 


■ιίΛ 


τούτι 


'.ίϊ 


«ϊΐίγχΐ! 


.χ(αο\ 


ιόιτν- 


«ιτβχβή 


ιιβϊτκι π( 


Πρϊς ς 


^| ΤΚϋΓΟ 


■;τω; <, 


::;Γ.<ί 


άϊτί 


[Γΐσο^ι οί 


β„5)ό 


βο< ί θίΐΐρι οίίίν «ϊ.λβ ίϊτίϊ ί •«ννταΐ γνώαιι τ ουλίί, τίί τοί 1 Ώβ ΗχΓειίΙ>ια Αηηεηϊοηιιη. 

ί. [Ιηααι ίη ΟιγιβΙο ηαΐαΓ&ιη ε1 υπααι ορβΓ&ηιΙϊ 

ίηοιιΐΐίΐίοιιι Ληηεηίΐιοϋ οιοίΙοεοιιηηιιαΓβ ^Ιικίβηΐ : 
$ί ιίιιακ ΟίιπΐΙσορβΓΒπάί ίαειιΐΐϋΐεβ αΙΙπΙηιίιηαβ, 
ΰιιρβ οεο6338ηο νο1ιιη[αΙε3 ϊΐαίιίΐίβικίκ βιιηΐ ; ςιιοιΐ 
91 εοαοβϋίΙιΐΓ, ΐΐιι» ρβΓδοαβ ειιιαηειιΐ ηβε6Β3β επί. 
Α(ί Ηοα ανίεαι ϊίε ϊΐία άίνϊηϊ Ραίπί ηοϊίΓΐ 

νείροηάΐ]•ηηί. 
ΝαΙιΐΓ&Ιίβ γο1ιιηΐΒ3 ηίΐιίΐ αΐίϋΐΐ βκΐ ςιιαηι νίβ Ιιυ- 
]υ3 ^ιιοιΐ ββοιιηιΐιιιιι ηαΙιΐΓίΐιη β£ΐ &ρρε(ίΙυΐΏ ιηο- 
νβηϊ ρΓορπεΙβΙβκςιΐΘ οοιηρΙβοΙβπΒ φΐβ οαΙιίΓη 
βί8ΡπΙί3ΐίΙβΓ ίηκιιηΐ, εχ γιιι3 8εηιρβΓ νο1ιιηΐ3ΐβπι 1ιλ- 
ΙιεηΙί ρο33ε τεϋε ίηεεί. Νοη βιιίειη υεαι ββί ροβββ 
νείΐε ε( νβΙΙβ, (]ΐΐ6ΐη3(1πιο(Ιυιιι ηεε ίάειη £$1 ροΐββ 
. Ιοςιιί, 6( 1θ(]ΐ]ί. ΰιιοά βοίιη ί3ί!υ1ΐ3ΐειιι Ιοι^υεηάί 
1ΐΛΐ)εΙ, ροΐβίΐ ίεηιροΓ Ιοςυί, ποη αιΐΐβιη Ηβπιρβρ 1ο- 
ςιιϊΙιΐΓ ; ιιΙ βηίιη ροΒκίΙ, ίη Γίΐΐίοιιε ηηΙυΓΡε οοιηρΓβ- 
ΙιβηάϊΙιΐΓ ; ιιΙ 3ΐι[ειη τείίΐ, 1ο(]ΐιβη[ί9 οεηΐε (ΙείβΓίιιί- (1) €θηΐΓ3ν3Π33 1ΐΕΕΓ6β8Β ΛπηβΐιϊοΓίιιιι ΠΟΛ 
ραιίΕα 3ΐί3 ρΓΕΒεειΙιιηΙ ίο οοιίίοβ, ι^υιε ίιίΕίΓοο ηο8 
οΐϋΐΒΪαιιΐΒ ςΐ]ί3 β3 ρβηε 3(1 ΙίΐΙεί'ϋΕη ειΐίΐα Γβυε- 
ΓΪιηιις αρικί ΝίεβρΙιοΓίΐΕη ΰΒΐΙίβΙιιπι ίιί^Ι. Ιίέ. 
XXIII. 33. .'ίβιΐ αυί3 ίοΐΡΓ αΐίοβ ΕοίιίβπιαΙίεοΓίιιιι 
ΛΓοιεηίοηιιη ίΐίαικίίΐύίίεβ ΓΪΙυβ 9αοΓ&ς<ιοςυε εα- 
(]&νβίϋηι ρεΓ οΐβιιιη ιιαείίο τεοεηΒείυΓ, ςιικ βυ- 

ίΐΒΓΓβ ςιιβαιάαιη ΗαοΒΓΪί ΗίεΓΟΒοΙ. ίαεβηιιιη β( ρΐα τοα. 
0Γΐα98θ Βριιηιιαι εααοηειη οί(3η( (νίάεΒίβ ϋοΐ- ΙβοΙ. ΥίΐΙ., [. Χ, βη., ρ. 271 βίρρ.ρ. χιιι}. ιίο ιηβ 
νϊϋϊΒΒΒ ίιΐοαοαιΐ) ΙιιιίυΒ τεί ιπβ. ΓεΓιιΙβΙίοοειη Μοε- 
ρΙιοΓί ραΐΓΐθΓοΙια €οιΐ3ΐ3ηΙϊηορο1ί(&ηί Ιιοείίΐιιΐο : 

Πίρί τών λϊγόϊτωϊ 5τι χρπ Χ" ί^ιτ" τόϊ θΐίϊβτοϊ ιίχΐ- 
λκιοϊ ϊΓοιιίϊ. ΙηοίρίΙ : οϋχ οΐίιι ποία-ί χ«ϊ «τΒοββϊίβς 
μί<τ:νν ■ Νϋ!<ήο ιιααπι αιηεηΙίΐΒ ρΐΐηατη. Μά^ύι Ιλ- 
ιηεα εΐίαια ϋΓκεα αραά Ο&ηβϊιΐΏ οοηίΓΔΓία βχοοΓ- 1 ΝβΓΒβΙβ, ηα&ιη ϊηΙεΓ ορβΤΒ 91 Ν10ΕΤ£ ΟΗΟΝΙΑΤ^ΐ ιηίηαΙιΐΓ ίΐα ιιΐ ηαίιιτ» «^υΐιΐβιιι βΐΐ ρο93β νοιηρβρ Λ 
Ιοΐ]υί, υΐ ι-Ι ροββε νβΙΙβ. Βί &ιιΐ£ΐιι ρθ386 ΤβΙΙβ β( 
ςυοηιοάοΕίιηιιυβ νβΐΐεηοπβιιηΐ ίάβιη, Εβύ ρθ3ΐβ- 
Γίυβ βχ νοίεαίϊβ άβΙίΙ^εΓαΙϊοηε ρΓοοοΙίΙ, 1ιαΙ>βΙ>&1 
Ι(;ίΙΐ]Γρ055β νΒΐΙβίηοαΓηαΙιιπι ΥβΓΒυιπ, υΐ Ιιοιηο, 
3ΐια (Ιίνίιια νο1υηΐ3ΐ6 ιηοΐιιιιι ε1 εΠ'οΓίιιαΙιιιη. Ε}ΐΐ3 
βιιίπι νοίιιηίαβ, ηίΐιίΐ Ιΐεο ορροβίΐα, οπιηϊηο άείϋ- 
03ΐ5εΓαΙ. 5ί ΗϋΙειιι ιΙείεςαΙιαίιΐΓ, ραΐεΐ εαηι ιΐοϊϋ- 
ΕΒίιΙίΐ Εΐ)1ΐ(ΒΓ6ϋϋ& (ΙοϊΓιααΙααι ε3^6. ϋι.'ίίίουιη νετο 
εΐ <]εί(ίΕ3.ΐιιιπ (Ιυο εεΓίε βιιοί; 3ε<] ηοη ιιηαιη εΐ 
ϊιΙεοι πα1ιΐΓ3 ; ύ ([ΐιίϋεαι εοΓυαι, ςυα 3ΐιο[ αιΐ αΐϊ- 
(|ΐιί(), (1βίΓΐ(-αη3 εΐ «ΐΒίΰε8(ιιιιι 3ΐΐϋΙ, βα νεΓΟ ({υκ 
3ΐιηΙ 3<1 Βΐί(]ΐιί(1 ρθ53ΐιιι[ ίηΙβΓ ββ υοίη, βΙΙεΓαηκιιιε 
ρεΓ αΙίερυΐΏ εοηοΐρί. Ι]θΙ>ε1)&1 ίςίΙυΓ ηαΙιΐΓ3ΐβιη νο- 
1ιιηΐ9ί6ΐιι, ιιΐ ΙιΟΕΠΟ, δΒίναίοΓ βυβ ιϋνία& νοίιιηίαΐβ 
εΟΌηηκΙαιη εΐ ιιηίϋοΕίΙαιη ε( ηοη εοηίΓαηαιιι. Β 
Ουοιίειιίιη βρρβίίΐϊνο ίπ ροΙβηΙϊαηιοΙιιεαΓεΙ,Γ.αΓεΙ 
«ιηυ! οΐΏΐιί νιίαΐί ροΙε^ΙιΚε ; ηιιού βυίεια ει ηαίιι• 
ΓΑ ηοη 1ι&1>Γί νίΐαίεια ροΐεΐΐ&ίειη, οιηηίηο ηεηηβ 
αηϊιηαπι 1ΐ3ΐ>6ΐ. 
Αά ίοϊ ^ϋί ίΐίαιηΐ ίο ηίίΰϊπ αΙίβΓαηι βί αιι^^αηι ίη 

ΟΗναΙο υοΐιιηίαΐΐτ», ίΐά ηηαηι «Ι /ιαην ιΐϊνιηαιπ, 

εο^Ηοά άεϊ/ίοαία ΙΊΐ6ΐ•ϊΐ ιανο 

2. Νί^ί αΙΙεΓα ε( αΙΙεΓα κίΐ κεουηιΐυιη ηαΙιίΓαηι ι^ί- 
τίηα εΐ Ιιυιιιαηα νοίιιηΐϋκ, ηιαηίΓοΐΙιιιη εβί β.ιηι 
β33ε υηαηι 6ΐ εαηκίειη ηαίιιτα. 5ί ίΐαεβΐ, ηαΐυηι 
ίρβα ηεεεΐΐαπα ιιη& εΐ εαϋ^ηι επΙ. υΐιί εηίιιι ηοη 
β3ΐθίνθΓ8ίΐΗ8η»ΙιΐΓβ1Ϊ3 ϊοΙυπΙαΙΐ!ηι,ηβ(ΐηβ5αΙ>κΙιιη- 
1103 βΐ πηΙιίΓΕβ ίΙΙίο Λίΐεπί τ&πεΙαΗ. ί^ϊ βυΐΕΐπ ηα(ιΐΓ& 
&Ι16Γ& εΐ αΐΐεΐ'ΐι νοίυηίαΐεϋ βίηΐ, οπιηϊηο ίηΐεΓ 36 
άίίΤετυπΙ. Ρογγο βί (ΙίίΓεί'αηΙ, ςιιοοιοιίο εαηιιπ ηη- Ο 
ηιεηιιη εοπΐΐΐεπ ηοη ηεεεκβε εκί εΐ (}υοΙ 5ίη( ϊη- 
(ΐηίΓβΓε ? Ουοιηοάο εηίπι ροκβίΐιϋβ εβί εκ^ε νοίιιη- 
ΙαΙεϊ 683([ΐιβ ηοη ηιιιηεΓ3Γί?0ιιο»1 ρπίιη άεΐϋεαία 
«Βί 81111 ευηι Οεο υηίοηε οαΓΟ, ηοη ίϋβο ϊη βαη 
θΕ8εηΙί3ΐί εηΐίΐαίε, ηιιιιΐί'πυκ ηαΙιίΓα Γαυοηοΐβιη ε1 
ιηεηΐβ ρΓ«ι)ίΙΰηι απϊιηπιη Ι)α.1>«1, εοΓπιηιρίΙηΓ. 
Οϋβπιβι)ηιθ(]Ηΐιι ηείΐιιε ΓεΓΓυιη οορΓίιοαρίΙίαρΓορπΛ 
ηαΙυΓ& βηαιηια εΐ ρεΓΓεεΙα ουηι ϊι^ιιβ εοιιιιηίβΐίο εΐ 
ηηίο ; βεά ρΓορπεΙαΙΟϊ ίκηί:^ αοηΐι&ΐιίΐ, 31 ςυίιίεηι 
1^019 ρεΓ ϋηίοηεηι ίαοΕυηιεβΙ; βίηιιιΙαηΙειιιεΓανβ 
ε3ΐ ηαΙιΐΓ& ε( 8εοαΙ, ςιιία ηοη ριορΓΪκ ηαΙιίΓα ία- 
εΙηΓααι ρ&88ΐιιη εβί,ηε^ιιβ ιιαΙιίΓαΙεπι νίηι οαιηίαο 
«ηιίιίίΙ, 6181 οιιηι ί^^πε εx8|^<Iί1ι ί^υοηηϋυιιι υπαπι εΐ 
6ΐιηΐ(1ι.>ιη 1ι;ρθ3ΐ&ϊΙηι,αΙςυε ϊίηιυΐ ορβΓεΙυΓοα ςα» 
8βειιηιΙιιηι ρΐΌρΐ'ίίίπιηβΙηΓίΐηι βιιηΐ, ϊβοΐίοπειη ι1ί- Ο 
βο,ΓηΓ3ΐΐ8(]ϋε εαςυιβεχ υηίοηε ρΐΌοεϋιιπΙ.ηεηιρΒ 
&ι1ιΐ3ΐίοη6ηι ; ϊρβίιιβ ηαΐεηι ε^Ι, ({υεηιαιίηιοιίϋηι ε1 
ίί[ηί8, ϊεεαπιΐί βοΐίο ρΓορΙεΓ βυηιπιαηι ηιηΙιιβηΐΕΐυβ 
εΪΓοηαιίηοείίβίοηεηι εΐεοηιηιιιηίοηεηι. 

Ει νήπια αίτΐα ίάεη. 

3. 5ί οπιοϊΒ ςηΐΕ ηαΙυΓ» βιιηΐ ηοϊιίβειιηι ίΐ3ΐ)ΐιίΙ 
ΟιγϊβΙιιβ εοτηηιηηία, ΡαΐΓίβ Ιιεηενοίβηΐίιι βΐ ΒρίπΙιιβ 
ΐΒποΙί οοορβΓοΙίοηε ρΓορΙεΓ ηοκίΓαηι εαίίΐΐεηι, 
<[ΐιαπιθ(]ο εΙίαπι ηαΐΗΓαΙεηι ηοη ρβΓίίείραΙιαΙ νο- 
1ιιηΙιιΙεαι? ΡεεεηΙηαι βηίηι ΐοΐιιηι ηοη ραΠίοίρατίΙ 
ΥΕΓίιηιη ίηο&ΓηαΙαιη, (]υία ηει^ιιε ίά ηβΐυτο} εβί, 
<6(1 άβϋβχϊο «ι 1αρ9υ3 ιηβηΐίβ ηΙίΓα ηαΙιίΓη Γα- τί ιηψι/».ί>χι Ιαίιΐν, άηη^ χ«1 τα πι^χήαι ΟΑκν - 
(( ιΓϊ τό ■κιψ'ίχ.ίνκι ΘΑιιν χαί τά πι; 9(1(» ονχ Ιατι 
ΤΒ■^ΤΒV, τό ί( τι; Γβϋ βιΐοντος ΟΐΓβρχιι ^Β^ΐΐς, 
ιΐ'/ε» άίχ το πϊ^νΧΓν^Εΐ 6ι7ΐ(ν ο σαοχωΟιί; Λά^α;, 

_. .Β γκιι ήιίνΒυ βίΐιΐϊ βύΐίϊ ίιϊΜ- 

ϊαϊτίίν θ(ΐ, ΟϊΜΪίν όλβϊ ■ ιί 9"ι ΓίβίΐΙΤβ, τρ τβί 
Οιούϊτο; ίϋΐϊϊότι ιηα.γΑ•ι τ(9ί»ι?β. Τ6 ίί βιο,ίϊ κβϊ 

ιϊπ(ρ 'ϊη ~Βο; τι τό ίιοϋν χκί τά Οον^ινον, τά 3ϊ 
προς τι ιγ^ϊτή; ϊύ^ί,'ΐΛΐί α•^•ίΐΐαά•/ιι>ιαι ^ί^γ^■».ι, λλι 
βατε',β'.ι 7ΜϊΐπΊ'.ΐ9ΐϊτ(ΐΒΐ ϋκτι^οϊ. ΐ.1/_νι ονχ ίιΆτ,-Μ 
«υιτιχάϊ ν; άνΟβΓ-ιπος ά Σηιτκβ τώ κΟτον Οιίχώ 
θιΐήιικτι τυντυπο-^ίχινον χαί ένονιχίΜ» χαί ο-^χ ί-ιια- 
τΐϊΙϋΓίΟϊ ■ το νάβ χϊτ' ίγισίΊ οοιχτιχίς ιττιριΐΒίϊΟν Ποό; τβν; ).ίγαντα; ^τ, ΐκΐΛ Ρ'. ¥λ . ■ Ού.^Λ • ?■'=■ «Λί.ο, ί(«)ΐβρ« πηντΊ»; ■ χηϊ ιϊ ίΐ[ί{ιορϊ, ίτώί τόϊ 
ίϊ ΓΟσώ τϊίτωϊ άριΟιίόϊ οΟχ ό;ιολί'/ΐΓ«ι χρί"•"" ; 
Πώ; ν«Ρ α■^ν^^:^■^ (Γϊ«ι τά ΟίΆΐιΐϊΤίΐ, χβί ;ίΒ «,βιί- 
(«ϊιτΟβι ; Τ» γχο ϋιοιΐκν^ι τί ττρέ; τβν θίό» «ίί- 
οΐΐ, χβΟβ χ«ί τήϊ ^ύο-ιν «ϊτίκ ■^ΐς ϊβ-/•»^; τ» χβϊ 
νοιθ4ΐ; ϊψν^ίϋΒΓίϊς σιρχό;, τίς χβτ' ονιίοϊ βντί- 

(Γίιΐΐαον γύηνί ή άχρκ χαί ιϊΐΦΛβν ~ρα; τβ ττΐρ 
κϊήχρασίΐ τ: χΐί »»7ΐΐ ■ κλαμ κκβ^'ΐ μιν τα 
ιτνοό;, ίΜΐίΐ ηύρ ττ, ίϊώσ;ι γρ/Γΐΐται ■ ^ρίίιι Λ 
Τίά/.ΐϊ χίτίι ^-ίτιν χιί τί,^ικί!, βτι μή τΐί «ίχιίας 
γ-^9ΐΜς λ-Μ^ίϊ ίΤ37Γ0ϊ9:ϊ, ΐ τίί ψναοίϊίί ίνκ-μάις ΚΤ/Λ1 οα τ^ν πνΟι; 1 7 . Ε' ϊΓΗϊΤΊΐϊ τίιϊ τίς ρυσι*); ιττιβις χίχοι- 
νώνϊχη ίΐίϊϊ ό Χριττό; ινίοχίκ ΙΙκτρό; χβϊ ίνκ- 
ίογιί" Ιΐϊΐί,ιίβτος β7£οίί ίι« τίν ίβτηρίκϊ ϊ-,Λίη, 
όίΓοι; 6θ;(ί χαί τήί ψνβικ^ί /*•"'*Ζ' 0•'ΐ''•^'ί Ι 
'Λ^ιβρτίβί γάρ /ιόνκί ονχΐ (ΐίτίίχΐϊ ά ο«ρ««6ιϊς 
Λί/ος, ότι ιιηίϊ τΐ; ψ•ίΐηαι{ βΟτκ ίβτΊϊ, βλίίι τττρ- 
(χτρβπή χκί οΛίνβκ,Ηβ ^ϊώ^ΐΐ; χιχινϋ^ήν; παρϊ « 

ίαχμα και τά ^ν«ιιιιχ«ν* τά ^ γάβ ^ 
ΐ3χι; -ίιηί^χ*! γ*0 κητά ^ϊΐ» Ατός 6( 


^ κραχτη,αιττ (χβν, 

ΐί βν «ατι χαΐ τίς ύπι 

ΐ (τι7(ιν χκΊ τβ ΐΓ^; άαψι 

'^Ίΐί Κιττόοιο; }ν«(Μ>ν 

», ϊν'ίχατίααν ^('ίχατιο«ΐ χνρώΐΐ; 

ά ό -^Ίλί; άϊίριυίΓΟί κΟτώ τίβΐΟί ; 

■.αχψέτ•α χητ.Ίΐι προς τον θιΐϊ .' 

^βσϊ, τήϊ ίνΑΐνινΊτοικοΌ 

Γί/ίς βχϊι^μΘ^ τ^ς )-ϋσΐ(ος ίιτ 

ίιβί, κκί το βϊτιχιΐιαιιοϊ ίι» 

ίρόϊβιι, ίις [*ίΤΙ τ^ Ρ(1< "Ετιο 11 ριι; νΐΓβρ;((ΐ!ΐ 
παόζλΐαα τ ΤΗΕ8ΑυΐΙΙ ΙΙΒ. XVII. «< 

Γ• ^υϊίχον Α 1ίοηβ[ηοοα]ΐηοΙα;(1ί8(ίπ^<ιηΙιΐΓβηίιηη8ΐιΐΓίΐΠ8το- 
υσιχον 3ύ- ΙααΙω β( ηιοπΕαΙίβ ; ΠΒΐιΐΓ&Ιίβ ςιιίιΐθΐη ββΐ τίβ αρ- 
ιχτιχή- τβ ρβΐίΐυπι ιπονβηβΙιιιϊιΐΒ ι^υοά εβουηιΐιιιη η&ΙιΐΓ&ιη 
ίτίρί τον £3ΐ; ιηοοίαΐίκ ν6Γο1ιΙ>6Γίιηρ6[α8 6(ία<ιιιί3ί(ίθΒίΓϋ& 
τϊχριθη- αΙίφΐΜ ί|;ηο(ί, β1 ΰίΓ(:& ί<1 ηαοιΐ (ΙβΰΓΒΐιιιη β9( ]α• 
ιύ ΐίρυαϋ- άϊοΊαπι β1 ιΐϊβροβίΐϊο; ηΕ(]ΐΐθ ηαΙυΓΕε 65ΐ οΙι&ΓαοΙβΓ, 

ως, ώϊιιιρ ΒΕί1ρΓθρΓΪβρβΓΒΟΠΐΕ01ΐϋηβ5ΐβ11ΐ}-ρθ5ΐ38εθ3, ([ΐιειπ- 

1; ^νιηΐιΐς, &<]ιηο(1ιιπ) αΐϊςυο ηιοάα νείΐβ 6ΐ αΐίίΐυο ηιοιίο νϊ- 

χαϊ β <1βΓ6 ηοα θι] ιΐ£ΐ1ιΐΓ3ΐϋ ρβΓίΙηεΙ, 86(1 αιΐ ιπεπίεαι 

«οΊ^Ής ποκίΓαπι; ιιη^ΐβ β( &ηΐ1ΐΓορο1ίΐ(Γα Νθΐΐοηιιβ ιηοη- 

Ιίιιηιιηίοηειη ίαιρίΐί άοϋΐιίτ. ιιΐ αΙΙεΓαιη ρβΓ αΐΐβ- 

Γϋΐη οοηΐΐΓΐηαΓβΙ ίι^ροβίακίπι, βΐ ίΐΡΓν;ΐΓοΙϋΓ πιβΓϋβ 

Ιιοιηο αΐίηοα ιηοπίβ βΐ ϊιΐκιο β.ά ϋβυιη ΥεΓί)ΐιιιι 

ιιος. 'ΐΐς άν τοί- ιηοΐϋ, βΐ ίρκβ, ίπςιιίΙ, Ιιοιαο Ιιαηο υαίοηειη ροΝί- 

ι; ίιτί τοϋ βαο- είεθ3. ('Ι ίκ>ΙυΓ ο^ΙαΓϋί καΐΏπια ίη ίηεαΓπαΙο Οεο 

άιψίί- τά Β Β39ί£θίΐΓεΙιΐΓ, ορροκίΐυπιςυβ Γθ}ίοεΓεΙυΓ. ηαΙϋΓαΙίιι 

ί, τί Λ ηαίΐίβηι νο1υηΙα5<]ι;&ηίΙα β8( ιΐε ΟΚπβΙΟ, ιηβηίαΐίβ 

ίΐΒΐ,οίσιι νβΓΟ ποπ ρΓορπβ ϋίοΐα βϊΙ, υΙ ηβ^ιιιβ ιΙίνΪΒΪοηί 1ο- 

^ }•αντα:- οιΐϊ ϋαΓβΙϋΓ, άίβϋβηΐίοπίϊ ίη Ιιοβ ςίΓαϋα : ηεηιιε 

ρ1ιαοΙα3ίθ9 ία[Γθί1ιΐ3, Ικα^υαιη ηοα ΕίΙίΙΙα. Άαιιΐϊί&ιν. ϊ. Ει ΓΤί Τϊν ϊν'ις ΧίιττβΟ ίύο βιλήιιβτβ χ«1 3\ 
π/ίί'/ΐίχζ ΐ!ίι•Λΐ3, πΕήτν; «/.λίλοις ήκντίβι ϊβοντ! 
'» $(Γ«'^ σια,να^ο,υτνον τώ «νΟρ6)π(ϊ«, χαϊ ά Ο'^Τί 
ιϊ ΐ(ΐ Χ»(ττόΐ, ή ^ιβο'ταπικζΐιΐϊ ίαυτώ ιύοιΟήοΊ 
η, % αϊ φΟ?Εΐ; ^ιαιοιΐήββνται χαϊ ί^ιονπόττατΒ 
κ τβ τον Νΐϊτορίου ^όγακ παρ^όι;οΊΗ9<τ«ι, Άνΐϊβίτις ΐΓι 
τό Τ) 9ΐ(9ν χαϊ τβ 

ίΐΒ^ορα, Γ^ίΐδΐίΐΙ- 

ίι βοιτιχιίιιη•α, ψινίή; β )Λ•/ος• άλ*ϊ -/κο βιό- 
:τ•ί χΒΪ όίλ)ο άϊβρ&ιττότίτβί θίλΐ,ιια- Βϊτιχιίμηκ 
ί βύ^κίνας, ως τον άϊβοηιπίϊου βι/.ιίιιατος τά 

οιχ^ορον, ΐΐάντως το ντο χη άντιχ;ίυ(νον ιϊ(«- 
ΐίκ -/ία βνσιύ^νς- τ-^ίττβίΓίί «ίτι ιών ιν τίί )ΐΟ- 
>ι ττ6«-/>'<'^<«η•ι β'^ ί*ϊ"' ΐϊβντίωίις προ; τΐϊ τούτων 
^x•:^^α. Άπ«ραιτι;τ»ϊ ιΓι τον ίβριωίίκτκ Λόγον 

■ντιν τ<; «ϊοί; κίτον χαΊ λβ7ΐΧ'-ς (ψ!ί/,ω}<;ϊίς 
ιρζα; ■ ιΐπιρ τ(Λΐ(ο; όϊίρωίτος -/ΐγο*! «ϊίϊιιός 

»;■ πΛτ« '/άρ ί;ί,ϋν ίσα έρ ίϊ£/ΐ χ«ί ηήρ-/ΐΕ ΐϊ (ΧΕΚίρα ι*οριι^ ιιΐΓϋ -ίς βα- 
ιΐϋ χβΕϊΜϊία;- ώ> ΐίίϊ '/κρ ί βντη, τοίτΜΐ• χαϊ 
::;"/<τΐϊ χκϊ ή ίνψμια ή «ίτΐ- «ϊ ί1 ίικ^-οοος 
■ 5-Τίχ, τούτϋϊ ο"ι«^9βο; κβί ή ΐ>ίι.Γ,ίη; χκΊ ή ίνΐρ. 
■.;•Λ, Και τβ όηυίπιιλίϊ, ίΊν « Οΰ.τ,^ις χβί έ ηϊρ•/ηκ 

ϊ !ί/ι»ι; χαϊ ίϊίργίικ, τούτων ««Ί ί βνϊία ΐιη^ορος ■ 
:« ϊκΊ ;ι(ν ΙΙατρος χκί Ι'ίο'^ χαϊ άγίαν [Ιϊΐύΐατος 

1; «»( τχν ταΐίτότκτβ Τίς ρΐϊίως γΐϊΉτχ^ιιιν' 
Ε! ΟΙ τξί ΒιΙοί οίχονο^ιίας, ίχ τ^ς ^ια^οβάς την 
^/ιιϊ•» χκί τών 9Λτιμάτίτ/ χαϊ την τβς ψνβιας ΑΙίενα Αί-ηιβηιοπίΐη ρνοροήΐϊο. 

4. 5ί ίηΰ1ΐΓίβΙοϋυ&9 ε^ίβτοΙυηΙαΙβββΙορβΓαΙίο- 
ηβϋ οοαεεάααιαβ, οιηηίαο ϊηΙβΓ 5ε εοοίΓαπη «:ΓαιιΙ, 
(Ιίνίηα νο1αηΐ3ΐβ3(1γβΓ''ΐ]3 Ιιυπι&ηαιη ΓβριιςηαηΙε; 
αε 1(16111 βΐ Ιιιηυϊ 01ΐΓί8ΐιιβ|ϊ6ΐ α βείρΒο (Ιΐβΐειιΐίεοΐ, 
ίηνοηίεΙιΐΓ, νεί 0ΕΐΙ<ΐΓ(β (ΙίνίιΙεηίιΐΓ β( Εΐηκιιΐβΐ ρΓΟ- 
ρπαΐΏ 1ι&ίιβ1:)ΐ]α11ΐ}'ρο5ΐα8ΐιιι; εΙΝεβΙοπί (ΙοεΙπηΒ 
ιηαηίίβΐΐβ ρΓ»άίεα5ί[αΓ. 

3 Αά Ηχο νειροηήο οΠΗοάοχοηιτη. 

5. δι (^υί(!εηι άυαί νοίιιηίαΐεϊ, (Ιίνίηαιιι βΙΙιιιιηα- 
οαιη, βεαυπάυαι ε9κεη1ίαιη ιίϋΙεΓΓθ «ϋείΐίβ, ρίβ ιΐί- 
οϊΐίβ; βί αιιίειπ ορρο^ίΐα^ εβΐε, ιιιεηιΙαεβΒ θβΐίβ. 
Α1ΙεΓ& εηίιη β5ΐ (Ιίνϊηϊΐ3ΐί3 6[ Βΐ1βΓ& ΙιυιηαιιίΐΒΐίΒ 
νο1υηΐΒ.Η;ίη[βΓ.'ίε (αηιεη Γηϊηίιηε ορροΒίΙ», εαιηΐΐϋ- 
πιαηα τοΙιιηίαΒ ΐΐίτίηααι νοίυαΐαΐεαι 5ε<ιυα(υΓ ε1 ιι1> 
ίΙΙα βίΤοΓαιεΙυΓ.Νοηβιιίιιι 5ί(]ΐ]ϊ(1 (ΙίΙΤβΓΕ, ίάεο ορρο- 
□ΙΙϋΓ; ΕϋΙΤβΐ'επΙία εηίιη ε^Εεβκεαϋΐε : εοηιαι ςυο9 
ΐη ηαΙϋΓα βυηΐ εοΐΐαΐίο ε^Ι βοΓαηι κΕ^ι1□^(^ο^^Β 
Ιοεο, ηοη βααε ορροβϊΐίο. Ιηονί[ιι1)ί1ε&ϋ1ειηίηο3ΐ-- 
ααίιιιη νβΓΐ)ΐ]αι ηαΙιΐΓ&ΙϊΙβΓ ΙιιιιηΒοααι τοίυηίαΐεαι 
1)α1)εΓε,ι1ιε^ι15ίη[Β11^(ΐβ□I^ειΓαI^οη^1^^αΓη^3&η^IηΒI 
ϋάεβϋίΐ. Ηΐ ςαίίΙεοιρεΓΐεοΙϋΒ Ιιοιηο ί3ε1ιΐ5β3ΐ, ηίΐιίΐ 

Ι ΐ]ΐιθ(] ηοΒίΓΐιπι βΙΙ ηοα ΕΪΐ)ί ΒΐίΒείρίβπΒ, βχβρρίο ρεε- 
οαΐο. Οιηαία βηίιη ({ΐκε εΙ ποβ 1ΐϋ1)εη8, ηίΐιϊΐ ηοη 
βηβοίρίβπΒ εοΓίιηι (]ΐΐίε ΐεΐΜίαιΙιιιη ηείιιΐ'αιη ποβΙγώ 
βϋΒβηΙίβ οοπίΐίΐιιία «υπί, ίη αίΓαςαβ Γογοι» νοίο- 
1>αΙ ορεταΙιαίίΐΓΐιιιβ ειιιη αΐΐεπϋβ οοαιαιηαίοηε. 
Οοοί'ΐιιη αιιίειη (ΙίΙΓεΓεηβ εκί εβ^εοίίκ, εοηιιη <]αο- 
([ΐιειΙίίΓεΓεηϊ εκίεΐ νοίΐίπίαβ εΕορβηΐίο; ηαοΓυπι 
νβΓ0(11(ίεΓεηΒε9[ νο1ιιηΙίΐΒ6ΐ ορβΓαΙίο, εοΓίιπκ^ηο- 
ςιιβ (ϋίΙβΓεηΒ β5ΐ βΐΐβηΐία. Ιϋεο εΐ ίο ΓαΙτε βΐ 
Ρίΐίο 6ΐ8ρίπ1ιι Βίΐηείο εχ νοίυηίαΐίβ ε1 ορεΓΒΐίοηΪΒ 
ίιΐΐΐηΐίΐαίε, εΐ η.ιΙιΐΓΐΒ ίϋεηΐίΐαίεια α^ηοκείαιηΒ. Ιη 
(Ιίνίηιι αιιΐοηι ίηεαη:ιιΙίοηί3 εεεαηοαιίΐ εχ ορεΓα- 
Ιίοηιιπι ε[ νοίυηίαΐυπι ιΙίΟ'βΓβηΙίίΐ, εΐ ηαΙΠΓΐΒ άΰ- 
ίβΓβοΙί&ιηοοιίΙΐΙβοιιΐΓ. 1)1138 ροΓΓΟ νοίϋηΐ&ΐββ 03- 
1ιΐΓ3Γΐιηΐ633ε(1ίϋίπιιΐ3, ηοη ρεΓΒοηαΙβ^; ηεςιιεββ- 93 ΝΙΟΒΤ^Ε ΟΒΒΟΝΙΑΤ^Β 9β 

ραΓαΙίοηβιη ϊαάιιοϊπιιιβ παΙαΓαπικα, Ββά βαπίίΙβίΏ, Α ^ια^Ό^ίη <τηοίί<>\ν/ί-:'αη• τ«ε μέττα ΐύο ΒύΛμοτκ 

ΤαίϊΟΙΙβΙΙ), ύιάτ/οιιη τών γύαΐαν, ίΰ.ϋ τίκ ανπί», «ΐϊ τ^ 

6. ΗΟΕ βΐίαΐη άίουηί ςΐΙΟΐΙ ϊοΙο ρί13»ίθηΐ3 Ιεω- ς•. 'Κτι τούτο 5.23•», ώ; η τώ χιιρώ αόϊ•* τ'/ί 
ρΟΓβ, ςιιαικίο ςιιΟίΙ ηοβίΓΪ «βΙ Ρ^γΓεοΙθ ίη 8β τεΓϋ- παί^υ;, (ϊίχα τβ ί «ίτιοον ίτύττβν π9!<7(ί!ΐτιχ4); η 
ΓεΙίαΙ εΐίΠΕίαβ ?1 ΐηοΐ-ί Γ<>θυ£αΙιίϊί υΐ ΙΐΟαίΟ, ΐΙΐΐαΒ ιαντώ ό Χβιττός χαί ίΤΒίΚΤϊίτβ τόν ΰάνατον ίϋ; 

νοΙιιηΙαίΡΐ ΐιαΙιΟΓβ τίβιιβ 651. Οιιοιΐ θ8( ίηοοοΒΟ- ΒϊίίΉττοί, ίΟο (1(1ή:ΐ3τκ ϊ/ωϊ ϊ$•ίΛη-;ο. Τοντβ ίί 

ηυεηβ : ϊί οηίο [υπΰ Ιΐ3ΐ>£ΐ>αΙ, βΙ βΐϊ ίηίΐίο Ιιη1)αΙ)ίΐ1 «τοιγοϊ- εϊ [ΐη -/»ο ιΐχι τότ!, χαί κπ' «ιχέ; <ΐχΓ> 

ΟΧςΐΙΟ ΓΐΙϋΙΐΙδεβΙΙίΟΠΙΟ, ηβίϊΙΚί ίΐΐ οχ ΙΟΙπρΟΓβ 1ΐ5- ϊΐ αύ -/Γ/ηη ίίνΟρ•,>ι:οί, ίάί' ηχ^ ί-ττιαο-ί (0-χ|ιί£Βϊίϊ. 

Ι)υίΙ, 8ί αιιίειο β1> ίηίΐίο ηοη 1ια1>6ΐ>ιιΙ, ηειιιιβ Ιβπι- ιί ίί «π' κοχί; οΟχ ''/,'>', ο'-'ί'" χ«^« τβ» χβι^ϊϊ 

ρΟΓΟ ραΒκίοηϊί 1ιίι1>ιιϊΙ, Ββ(1 ΙιΟΓΠΐΙ'εΐΙΙ (ίηΐΐΐΐη ίίΐηΐΐ- «*/' 'Ο"-" '^«*ο•-'ί. «'■'■« ^όνον ίγΧΊτασι τί» ιταοαί- 

Ιανίΐ, οΕ ραΓΪΙεΓ ]υιΙα ϊΙΙο* ίο^ΙοΓα ρίτ ηαΐβ ίαΐ- τΐ^ιν χχτ' «.ίτο•;; ίί χβΙ τ- « «ιτιά ίι' ών σι^'ά- 

ναϋβϋΐηιΐί,ΙαεΓί'ηιαίηεαιρε.οΓΒΐίοηοκ, ηΐϋΒΓΟΓβΐΒ, β^ίία, οΐο» ■:^ αάχ^-,η, τί,ν Γ;;ι;ήϊ, τ*» >•;ΐΓΐ:ν, τίϊ 

αβοηϊαηι,εηιοβιη,ιιιΟΓίειιι είβεριιΐΐιιι-ίΐηι. Γί^ιίΓα- «■/'"■■'''!■'> "" στανοΜ, τ» 6Λατοϊ. χαί τέϊ τΒΐΐν 
1)31 οηίιιι ϊη Βεϊρκο ρριΈβοΙβ ηαοϋ. ηοίΐΓΐ εβί ρεΓ Β •"^~β'' "/"Ρ •'' <*""'*• «οβ•/,!*""™""; '' έ^ϋίτίρ» 

ηιι(ιΐΓα1βΒ]!:(.'οιιιιι1ϋΐηηο5ίΐί;''"'^'^'"'''1'''^'"'' "°* '^'* ^' ^νϊ'χίί ιτβοί κ,ι*«ί «•/ν/ία,-, ίϊβ χ«Ί 

ΙϋίεΓΒΓεί, είρΓορπίρ ι-αΐΉΐί ΠίΐΙιΐΓΐ^ Ιϊιΐβιη ΓαΰΡΓοΙ, τ«ύ-ΐ!ς ί«άς ί-ΛΓΐβίούτ^. χ" "ΐί οίχ"»; σκοχό; 

βΙίΗοοηοιηίαιηαΙ) οιπηίρ1ΐ3ΐι1α*ίι.αΙίεηίΐηι είΗ<;ε- τι-ν 5'''*ΐ5ΐ κιττύ^υται, *«ί τΐιι οίχίνοαίΗϊ Λα'ιιαάν 

ΓβΙίηιιοιιιαϋΐϊΐοίΙηιη 5Ι11Β ΙιιιηΐΗΐ]» νοίιιηίαΐίβ οϋΐη πάίϋ; ^«ϊτκϊίΐι; ίυ'/κτκ'-κΓ ώτ;τ!ρ τήν άχρ» 

ρρορπα 5111 ίρίίυΗ ΡαΐΓί5(|ϋΟ νοΙίΙΙΐΐΛΐβ ΰΟΐΐη-Γεη- τον χβτ' «ντί» «νΟρ«::ιχού ίτοός τό ϋΐχΞΪον «'^τ-ΐϊ 

Ιΐαολ εΐ ϋϋίοϋεΐη, ίΐΐ ίίαΙϋεΠΐεΙϋίΟι'Πϊ; Νοίΐ Ιΐΐε^ Χ^ί -ατβιχόν (ί->.ι;!ΐα α■^■^.■^•^^^^ πί »ο>ΐιν, τω 

νοίΐιηίαϋ, $ει11ιιαβ&1^ » ί-ιχίίνίΐϊ τβ.-;β κιί -γά-ΐΛΐη• .Μί τβ ««ν, ίύλκ 

ΑΙϊα Αη)ΐεηίοιιιηι ρηφοίϊΗο. 'Κτιοοϊ ττροΐ/ίΐικ τ-ϋϊ Άριι»;»». 

7. 5ί Ϊιιάίνί8ϋ)ί1ϊ3 εβί (:ΐιπ8ΐιΐ5, ίη(Ιίνί8ίΙ)ί1ίυιη _ ^• ^'-' «"'."»: ' Χρί'-ό;,^ τΐ,ϊ 5ϊ «τό,!ΐ«ϊ ιιί« 
τβΓΟ υηα ΕΒίορεραΙίο βΐ νϋΐιιηίαβ, (ΐιιοιυοϋο ηοα ο'ρ'/χ" χαι Οΐ/ιιο-ις, πώς κ^χι χαί ιπϊ ΧριπτβΟ 
βΐϋβ Οΐιηβίο ιιηαιιι ορεΓαΙϊοηεοι ίη νοίιιοΐαίειη ί*"»/ "ΐίν»"'•'=^'" ^"'!'" "'^'^ί^'^'; 

ΜΙΐϊΙ ηαίΐΙΓαΙίαΠΙ, ία Ι^ΙίαοΙίΙΙΙΙ βίί ίΐκϋνίβίΐΐίΐε ηΟβη τίιν γ^^;ιx^ι•/ ΐϊ; τί 5το«ο> ττροι;-/"^.""•"";• 

εΒΓΐε,8ειΙρΓθΙΐΙΙίυ8ίη<1ίνί5ί1)ί1Ϊ3ηΕΙΙΙ1Γα 1!ΐ ΰβίεϋΐίβ «'>." "; τΐ-* -6■^■:^,■^ γ'^σι; χαϊ ο^^ϊίβϊ ι;;!• τίϊ 

ιϋίΓΰΓΕηΐίαιπ ΙιαΙιεΙ. ΝιιΙυπβ οηίιη ηοη «χΒίίΙεη- οι«}-ορκν -,ύίίωϊ -/«β ονχ βΟτνϊ, χοιι το ϊξ «ντών 

Ιί1)ΐΐ3, πναηηκπίΐ ((ΐιοηαε ΟίΠΙΙΪηο ηυοίΐ ΠΛίιιπί α^χΛζιΤΛΐ, π-κντως, ί σννίϊτο:, 'ί"/*•. ϊ<Β-ο9ΐ"ίΐ!. 

εοη^ΙαΙ. οοιιιρο,-ίΐίιηι ΙινροίΙίΙίίιπ ιΐίοο. 8ί αιιΐι'ΐη Κι ί' !γ>/6ιτ•!; ί Ογγοοτκώ; •;._«ο).0'/ϊ;-«ι τβΟ Χριτ-βν 

ΟΟΠίρΟΐίΙίΙΙιΙ (;ΐιΠ5ΐϊ 11^■|10^!ιί1^;^II| εοΐΐίίίΕΒΙΙΙΓ 3ΐ1 ί^Ρ*: ί•' Η'ϊΐ-ίΐίτβι, και 5πιτ>χι; των ϊϊΚϊτιων χϋί 

ηυαη] «ΙΙηΙΙίΙιΐΓ, εΐ οοιιΐΡαιίΟΓϋπι οΙ ορρθί.ίΙθΓΐιπΐ «ϊτιχΞΐ^ϋίνΛ• Ονυτί γάβ ικί «ί»ϊβτβί, βρατΐ χκί 

οαρ3Σεη[;η]θΗ3ΐ)3 εηίπΐ εΐ ϊΐηιιιΟΓίίΐΙίί, νίίΐΐιίΐίί «ορατί,-, ττίρι-^ρχ— ^ χαί «7ΐ[ρί•/ρ«ίτβ;, ϊαααχιι 

εΐ ϊηνίίίΐιίΐίκ, βοίΐα βΐ ίηΐίπίΐα, ίπίΐίο ΓϋΓεπϊ εΐ χ«ί ■--' Μρζίν ίι-'ί η-ίτ-.,ϊ ιατά τό ιίχό; χϋί 

ϊηίΐίυιιι 1ιαΙκ!ιι8. 1)υρΙε\(]ΐιο^ικ- 0ΟΓ11ΙΙΙ, ιιΐ ιΐεεεί, ΐ 'ΐ•Λνμ•Λ ϊι-λι• χμϊ «λΛ-.); Λ τις 5-1!"; «ϊΓ'ίρ- 

βπΐ ορβΓΒΐίο ; ε1 αΐίΐεΐ• 111Γ.-1 Ιΐαίιιΐ'α ;ιΙ)^(111ίί ορβηι- ν*"*;• < ^ν^ιχίς η:ν,ήα; ϊχτός; Ιΐίι; ίί χΒί 

Ιίοηβ β.ίίι•!, νεΙ ί.\ΐΓα ηηΙΐΙΓαΙοΐΙΙ ίΙίαίΙΙ ορεί'ίΐίο- οννκτό; ί/Μίοηντα φντιχΐ; ί.,ν!<»3«; χβτκ νϊίΐΚΜ 

ηβηι ? Οίΐοηιο(1ο αυΐεπη ροϊ¥ΐΙ>ίΙρ ΐ'ΐϊΐ ιιΐ ηαΙυΓϋΙίί τόν :/αϊ';ρΓΜ;:ι;σΓ/τϊ Λό•/ίϊ «ϊίρ'-ηίϊ πΆιιβϊ έ ίλ«; 

Ββοηηιΐιιπι οϋΓηθοι νίρΐιιΐίκ ρχριτκ νοιΊηιιη ίιΐΡ:ΐΓ- «ϊ'ίί'•<-'>ν χί,τ,μχτί-,;••/-. Οίίι -/κρ ίί;ί« ^-■■"«ΐ; 

Π3ΐϋΐη1ιοαιίηΕΐιιρεΓΓεεΙΙΐηιαϋ5ίΐϋρϋ(;ίΙει•!ιΟΙιιίΐι<•ιι1 "ίΟϊΕί'/; 6 -"ί'""-»;• ποό; ίί τίύτβι;, βΟί: δτο,ιϋκ 

ββίρίίαιη ηοιΐ]ίιΐΕΐ?.\οιιαηίιη 08[ ϋίικιΐϋο ηιιΐΗΓ^Ιί χο^™; /γ/ιτκι τί χκτχ \ριττ« β-^/Οίτβϊ γοοτ- 

οροΓαΙίοηο ΙιοίΗΟ. Αιϋιοε, ιιείΐιιε ίηίΐίνίϊίΐιίΐίβ ]ΐΓ0- '»''■'" »' ■/«," 'Χ-^''' =ζ""ρί; "ίϊ «χ "»"■' ν»"»"^ 

ρπβ ϋίοίΙϋΓ ίη (ΙΙΐΓΪίΙο εοιηροίίΙαρβΓκοη.ι. Χιι1ΐ3Πΐ ■:«-«.. ϊίϊί.ίς οιά τμϊ ν-' '/Ι/Ο.^ χα9ι:,•ΐ!ν«ϊ /ηϋϊ 

οηίιη ΓεΙαΙίοηειη ]ΐ3ΐ)6(α<1 βαιη ϋίνί&ίοηεηκιιιΐΕ βχ ι^ρό; τό ΓΪίιχώτ«το> ιΜο; ίιαιβίτιν χβι ε» «ίτ•.) τκ' 

ιεηιοΙίκΒίιηο ^εηβΓη ρεΓ (ΐβηεΓα ίιιΙεΓ ίβ ^1ι1>^εε[^1 οίχίίη !;ρ'Λί9ν ^κΐ'/^χγονίχί. 
&ά ρΓορίη(^ιιίΒ5ίαιαιιι Βρεείβιιι ροΓνεηίΙ ίη 6α(]ηβ 
ρΓορπιιηι ρΓοεΓβΒϊηπι οίΓοηηΐΒΠ'ΐΙίίΙ 

8. Ις)6θίηχΙ& 8αρίρϋ1ίΒ»ίαιιιπι ΟίτίΙΙιιηι ηοπιεη ί'. Δι« τοίτο, χ»τά τόϊ αογ-^τα-ον Κ^ριΓ/ον, 
ΟΐΓΪίΙια ηοη νίιπ ιΐείϊηίΐίοηίί Η&ΙιβΙ. Νοη επίιη '•> Χρίίτόί ίνβ;*« βΟη ί.ΜΜ ίύνα,ΐίΐ» 1χιι• βΟ -/κρ 

ββΐ ΒρβΟΪΕΒ ίβ ηΐΙΐΙΙΐΒ ηΐΐηΐ6Γ0 ιϋνβΓβίί ρΓαΐ1ίθ8ΐ3, •ϊ'ίόί «στι ηο).).•-* «ριϋ»^ ίίκ).ιρόνΤΜϊ χκτκγβρΒν- 

ηβςυβ αΙϊΐ[ΐιαπι ^1ϊειι]ιΐΒ ΒΒβεηΙίαηι οβίβηιΐίΐ ; ηοη «Γ/βκ, β-^τί «ίκ τ-ίν τυος οίσίαν οκϊοϊ• «ϋ '/«? 

εηίηι αΐίηυίιΐ ίηϋίνί5ίΙ)ί1ββ»Ιαι1 βρεείβηΐίΐυΐκβηιΐΐ άτο,ιιοϊ τρό; βίίος ΐ γόοί ά-/»/"" ΐ ««■' οναί»» 

Μ,ϋο. Χϊ]ΐ,42. ΤΗΕ^ΑυΒΙ Ι.ΙΒ. XVI!. !<ΐΓθ ταύτα» πιρηραψόμαον , 


«λλ' ύϋβστπίις ιτύϋ 


6ΐΓ0; τί» γ'^7ι1ί^Ί ταη «κρων 


ίΐβίοίΤίν ίϊ («ΜΤ 


χζτήβα; ταντίζονικ, )ιβί ί'α 


IV β'/ί:-»» Τί τΐ 


βίχιί^ν έν',^ΤII αιβνν • ϊπίϊ 


ονί: ίνίβ^β» τί >[ θι» χ χαΐ άϊΟβϊ ζόϊτνν αυτόν ■α}ιύ7Λ>ν ί^ι^ιικτων τήΐ τι βιί«ί 

«ιϊτοί ϋιλήβινς ■ κι; χκί ίι' ών ό ήν ι«ί ί •/Γ/αιΠ, 
ίκί1•ψρχμ^\ ' Οκίΐ^κτονρ'/ών μίϊ ίπί^ ή/.ΐ2; ^ί 
θΐΐ; , πήσ^ωϊ ^) ίι' ήκα; ό αϋτβ; ιχΒ'^τιως ώς 
ΒϊίριιιίΓΟς • ζιιί ϊΟϊ (ίΐϊ ^β»^^*_Μνβ; τρβί τον 
♦ίλιπτοϊ ■ Οί κίΒΤΓ^ιΐί ότι ϊ^ώ ϊϊ τώ ΙΙατρί, 
χ«Ε( β Πατΐ^ η ίίΐβί ; χαί , Ό ίοααχώ; ϊ^ί 

ΐιτνη , Ν:<ι> ^ι Τ( ζΐΠίΤί μι άποχτιϊναι, άνΟρωπνν 
β; τικ αΙΐΟκαν λιλαλΐκκ 0{ΐΐν ; 

Έτίοβ «ντίθιιις Άβ,ιιεϊίωϊ, 

6'. Πάν ί-ιροχίνϊτοϊ άνηίρ'/Μ'οιι • ή τού Κυρίβυ 
τβίνυ» ιτάαΐ ϋι» 'βν (νωβήτβ; οάι^ .\.'>^/ν^ χιναν^χνη 

ΆϊτιβιβΊΐ χ«ϊ άπαΧα^ίκ ιτιιά;τοί>ΐθ. 

Κή )Λΐπ»ν οΰ ίιϊψχρί των άλ1ω< κ-^ίων ^ τοΰ 

Ευο^ον ί*ρξ ■ νίίίΐβτι θιοΰ ίχινοϋντο χία Μ'^ΰσΐς 

Χ3(ί ^7€^ο' , χ»'[ όα-β( αλν.οι τϊς βίίκς ινιργιια; ;ζι^ , Άλλ' ι ■"! 7^/'"•" ΕίνΟαι. 


ΙΪ; τι ν ΓαΛίΧαϊα βιότηη ή β 
κοτβϋΐλΐίί τίϊ ( 
βιΐπ,υ-ϋτο; οία > ώς θιος ; ανΟβωκόΤΐτ Λ ΓβϋΙυβΙιιιιι ΕΐυΙ 8?οΐ]π<1υα) εΐββηϋαιη βιιΙι ί11ί3 οϊγ- 
οιιπιβϋπρΐΰπα,3θ(1 Ιι^ροΒίαίϊί οοπροβίΙαη^ΙιίΓαΙβπι 
εχΙΐΈΐαοΓίιιη άίνί^ίοοοη] ϊπ βε οοπιηιίδοβακ βί 
ίιΙοαΙίΙΐοηπΗ, οΐ ία ιιοααι Η^οπβ ρΓορπαΐ'υυι ρβΓ- 
Ιίιιοι αϋιιπίΐΙΙοαο. ςυοηίαπι ηοο αΐϊυηιΐο ειιιιι^ειη 
πβΙϋΓα ΟβιιαίρΙ ΙιοιηίαβιιίΕβηοϊΡΪιιΐϋί φίαιηβχϋί 
ςυα (ϋνίπβ βΐ Ιιιιιηαηε βίπιυΙ Εΐιιη Βίβπίΐπΐ, ίππα- 
[ίϊ ρΓθρηβΙα[ί1>ιΐ8 ιϋτίαιε νοίυαίβΐίβ ορβΓΒΐίοπϊβ- 
ςυο εΐ Ιιαιηαηκ β^υ5 γοΐιιηίαΐίβ. Ουίΐιιΐί εΐ ρεΡ 
«11138 ηηοά βραΐ εΐ ιιτιοιΐ ί3οΙιΐ8 εβί ΒΪ^ηονίΙ ; ιιιίΓΟ- 
ειιΐιι ςυί(1βιη κυρΓϋποβ ορβΓαπΒ υΐ ϋβϋ», ρα1ίβιΐ3 
ααίειπ ρρορΙεΓ ηθ3 νοΙιιπΙαΓίβ υΙ Ιιοίΐιο. ΕΙ ηιιηε 
(]ΐ]ί(1ειιι ΡΗϊΙίρρο <3ίοβη8 : « Νοη ερεϋίκ ςιιϊίΐ ε^ο ίη 
ΡδίΓβ Εΐ ΡδΙεΓ ίη κιε ' ? " ΕΙ : η Οϋϊ νίίΐβΐ πι»;, νΐάβΐ 
ΡαΐΓβιη ' ; 6ΐ, « ΕβΟ εΐ ΙΉΙεΓ ιιπυαι βυπιιιβ': > 
Β ηιιηε νβΓΟ : « Οιιίά ητΐίκπίίϊ πιε ϊπΙεΓίϊοβΓε, Ιιο- 
πιϊηειη ςηί τεπίαΐεπι ΙοοιιΙιι; ^υαι νο1>ίϊ " ? » 
ΑΙία Αηηβηϊοηιιη ο^ίε€ΐϊο. 

0. Οηοιΐ !ΐΙ> αΐίο πιοτβΙιιγ, 3ΐ)ϋ^ιιε ορεΓαΙίοαο 
βδί: ϋοπιίηί ΐΒίΙυΓ οβγο ηυΐΕ & νερ1)ο βίίιί υηίΐο 
ιαονΒίιΐΓ, 3ί)3(^ιιβ ορεΓβΙίοηε εβί. 

Άείροηύο εΐ ^ιι^ι^3 οΐιίεαίίοηίί ϋοη/'αΐαΐίο. 

Ο^Ιβηιιη ηοη αϋ θΙίοΓααι 3&ηεΙθΓυαι ε3Γηβ άίί- 
ίθΓβ1>3ΐ €1ΐΓί$1ί ΟΕίΓΟ. δρΪΓίΙιι Ββί ιηοτε1)&η1ΐ]Γ 6( 
Μο^ββΒ εΙ ϋίΐνίίΐ β1 (^υΪΕΐιαηιΐθ αΐϋ (Ιίνίπιβ ορεη- 
[ίοηΪ3 υαρα^εβ ίαβΓε. Οαοιΐ α<ί εο3 βρεείαΐ, ήάί- 
οαΐα βϋ8εΙο1ι]εο1ίο : 30(1 ρθ5ΐ(]αίΐοι οηιηϊϋα] Οειιβ 
βΐϋϊΐΐιιβ ηιυΐΒΐίοηε ΓαεΙυβ εκΕ Ιιοιηο, β[ ιι( Οβυβ ρΓΟ 
βαα (ΙείΙαίΒ νοίεΐιαΐ εΐ ορ6Γ3ΐ)[ΐΙιΐΓ,βΙ ιιΙ ϋοσιο ρΓΟ βίωίΐϊτο; , τύ ^ 5110. ΙιιικίΒπίΙ&Ιε,Ιιυπιαηα νοίϋπίαΐβ <{ΐΐ3$ϊ ύεϋίεαία. . χ«1 ν/'/ίίΐΛΪί ρήμιιτΛ ά ψασίίΐ 
ββιΐηβΐν ό Ί)ΐ7βϋ; ύαύ- 
• » χαΊ κβλίϊ ■ II θίλω Ιιιχ Ίο»^αί< 0%ν ΐΐΛΟόϊΤΐί ίπορΓ^οϊΐ 
5 βιλίι; ΒίτΛίό-ίΤΐ; ίτοι ίτιρωβι ■ Μ Κ τίί ~,ί«; 


βψ^χοϊ • ί 5ι τβΰ Κυρίον 9άρξ 

*£τ(ραν πρόΩ,ΐμα 'Λι 

Γ. 'ίΙίΐΜρ ίπί Χριβτβν τήν τ Άαχίίτί ■ α Κα' 

ΓΒ'ντα χα&ί ά Κύριο; ιάΟρα 
χκβό θιβ; . Και άλλω; ^ί τ< «ΐϊ 


ίν; ΧΚ1 ιριψι/χβ;. 


ν ί-:ϊ?(τον λίγιιν Εί τίν Χοιίτόν ϊ ίϊίρ7ΐι«ν ' Ιοβη, Χ1Τ, 10. ' Ι1ιί(1. 9. * ίοβη. χ. Μ 
» ^ο&η. τη, 1. »♦ Οάά. '• Η&ΙΙΙι. χιη, 17. ' (ΙίνΙπΒΠΐ νοΙιιηίαΐΕΐη ηιοΐα ε( «ΟΌρηίΕΐα. 
ΑΙςυβ ίιΐ Ιε3ΐ&οΙιΐΓ εναη^εΐίοα νεΓ^α φΐεε βίε 3β 
1ΐ35ΕηΙ ; << ΰΓα»Ιία& (Ιίβ νοίυίΐ ^βΕυΒ ίηΙταΓΒ ία 
βαΙίίΕβ&ιη " ; ■ εΙ γιιγβιιβ : « Υοΐο υί ί1)ί βιιιη β^ο, 
εΐ ίΐΐί 3ίη( " ; βΐ ΓΐΐΓβα» : « Μοη εηίιη νο1θ1>3ΐ ία 
^αι1α:& αιηΙιιιΙαΓβ, ^υί ηυκΓείιαηΙ βυιη ΐικίβΐ 
ϊηΙεΓ&εβΓε ". » ΕΙ ιιΐίΐ^ί : < £1 ϊαάε ε^Γεβ^ί ρβΓ- 
&αιΙ>ιιΐ3ί)ίΐη( βαΐίΐααιιι ; βΐ ηα1βΙ>3ΐ ιι1 (ΐηί9 εαηι 
Β^οβοβΓεΙ " ; " β1 αϋϋί : •' ΕΙ αεοεΐκεΓυηΙ κιίευοι 
άίβείριιΚ β]ιΐ3 (ϋοεπίεβ . ΙΙϋί νί5 ραΓειηυ» Ιϊΐιί 
ηιαηύαο3ΓβΡα5ο1ΐ£ΐ'="ί>ιΙΐ85ο Εηίπιοπιηί3,ιιΙ Ιιοιηο, 
Οοηιίητΐ3 1θ(ϊυβΙ)α1υΓ, ηοη αιιίειη υ1 Οβαβ. ΕΙ 
βΐϊυπίΐβ ηηοά ηοη Ιιιΐίεΐ ορΕπΙίοηεηι εΐ ιηοΐυιη 
ηαΙαΓαΙεπι , ηιΟΓίυηπι εεΐ ε( ίηαηίιηε. Οοηιϊηί 
^ αυΐεηι ΟβΓΟ ιηεηΐβ εΐ αηίιιι& ρπεάίΐα εΓ3(. 
ΑΙία Α}•τηΰηίο>•αηι ρΓοροίϊΙϊο. 
10. Ουβη)3<1αιθ(1υηι ίβ Οΐιπκίο άιιβηιπι η3ΐητ&- 
Γηηι Βοηε<ΐΓ3υιη εοηιρθ3ίΐ3πι Ιι^ροβίΒβίηι (ΙίοίΙίβ,βίε 
ι1ϊεεηάιιιηβ8ΐιιιι&ιηοοα]ρθ8ί[3ηιορ6ΓαΙίοηεαιβ356. 

Άαροη^ϊΰ. 

5ί ΟΙιτίβΙαιη ία <1η&Ι)η3 α3ΐιΐΓί3 οοηκίιίβΓαΙαηι εοη- 
ε8ά3ηιυ8ηαίε3ηι>ι&1)εΓεορ6ΓαΙίοαΕηι,ΐ3ΐί8ορΕΓ3ΐίο 
τεί 6Ϊυ3ρ3Γΐίιιαι εήΐ, τβΐ ϊριίυβεβΙεοηιροΒίΙί. Εΐβϊ 
φΐίάειη εϊιΐ3 ρατίίυηι 3ίΙ, <1ί\ΊάθΙιιτ &ι1 ηΐηιαι- 

• 4030. νιϊ, 20. " ίοαη. ι, 43. " ^03η. χϊιι, 8*. β» Ν1€ΕΤ£ εΗΟΝΙΑΤ£ 100 κν^ικΙΟσι ςυβ βοίββα εΐ ϊΟΐνβΙιΐΓ, βΐ δίπαυΐ βα ι^υβ ρ«Γ ίρκ&ιη Α Άου ■ χαΐ 

υαίααΙαΓ βοΐν^ΐ. $ί ΤβΓΟ ΟΟηΐρΟίίΙί, ίρ£& βη( ΙΐΙ ιτρος αμγάτιρα 

ΟοηίΓαήοΓαιιι ΰβραι ιηοΠαΙίκ βΐ ίιηπιαΓίαΙίΐ,οΓε&Ιβ 
6( ίοοΓβ&Ια, ϋαίΐα α ίαϋιιίΐα. δι ςυίβ Ιιοα ΰοηοββ- 
ββΓΪΙ, 6ΓίΙ ΟΙΐΓΐβΙυβ ρΓορηιιαι 1ι&1)6α3 ορβΓ&ϋοπειη, 
β£3ί3ΐ6ηΙεοι 6ΐ οοη βχβϊΐΙβαΕβιη,βΕΕυικΙιιπι ροβββΐ- 
βϊοηβιη £ΐ 360110(11101 ρΓίναΙίοηετη. Ιιίεοι αιιίειηβΐ 
άο νοίυηίαΐβ άίεεηιίααι 65ΐ. ϋίοίΐηΙΑηηεαϋ,ςιιβαι- 
ίκίαιοιίαιιι ΟΓ^ίΐαί βΙ ίΐΐϋΐΐ ιηονεηΐίβ εαιίβπι εβί 
ορεΓαΙίο, 810 εΙ <]ίνϊαίΙ&Ιί3 βΐ ΙιαπιαιιίΙαΙίβ ιιηααι 
εβΕο ορβΓ&ίϊοηειιι. δι ιβιΙιιγ ϊηάιιοιιπΕ οΓ^αηυιιινβι 
εοεχίϊΐεη», ιιΐ 3υαΙ οοΓριιβ ε1 αοίιηα, οιηοίηο ^ιιιία 
ί11θ5 (]ίοβα<1αιη βηΐ οΓβαΙιΐΓ^ιη ββββ άίνϊηαιη ηαΐα. 
ταπί νβΐ Β0Γριΐ3 ίοοΓβαΙιιιη. 51 νβΓο ατϋβ ^1I^ι18^IαI^ 
ΟΓ^αοαιη άίοιιπΕ, ίΐίικί απίιιια οαΓεΙιίΙ, ηοο βεαιρβΓ ηχν, 
ιηονεϋίΙυΓ, 36(1 ςιιαοάο ορεΓ&ηΙί νίϋεϋίΙαΓ. <Ι»16. β ταπί Λροΐΐιηιιπο βΐ Λγϊο οοηΒβηΙϊυηΙ, ^υοΓυπι 
ρΓΪΟΓ α1)»ςιιβ αηίηΐΕΐ, λροΐΐίηαπιιβ αιιίβηι αΙ)3ΐ]<ιβ 
ιηβηΐθ 6886 οαΓηειη ϋ1ιη8ϋ άίοείιαί. τιμνοιιήπι χαΐ Ιυθι^σηΈη , χαΐ 

ιτ' α-ΐτί» έν&ιμίνα ■ ιϊ 3Ί τού όΙου, 

ΐαται ή πν'ίι ώς ^(ζτιχιΐ τών ήοητίιον βνΐ]Τ4 χβΙ 

άββνΒΓος , χτιστή χαί άχηστβί , κ%ιιι•/ραΐΓΓίι χαΐ 

βπιρί^ρρβίΓτος * χκΐ (ϊ τούτο ίάαα τις , ίττβι ο 

Χριηόζ την οιχιιαν ϊ;(νν ινιργκοϊ , οΐσαν χαί (ΐή 

βϋο-ο» , χβτά ίξιν χβί στίραιη . Το «ΰτβ Ιϊ και IΓ(^ί^ 

βΐΛΜ(ίκτος ϊττίϊ (ίΐΓΐίϊ . Κν/οναη οϊ Άρ,υήιβι ότι, 

<ϋτπιρ ίρη/ώιβΜ χκ -.νί χινΐνϊτοΐ κύτο μίκ ίνίρ^ιια, 

ούτω χαί ίϊιότητας χκί άνΟρ&ιΐΓότητος μνι ϊνίργίΐα. 

Εϊ τοίϊνν ίΐσά'/Λΐιαι τα ορ^ιπιοϊ χαι βήιχρβϊΟϊ ώοττιρ 

βΆυα χαϊ '^■^^■^ , ιτκντ&ι; ϊατη χατ' α;<τοϋ: ή χτίαμκ 

Οιίαν ρύσιν λτ/κν η τό σώιια άχτιντβν * (ϊ ίι 

-Οϊ λίγβνίΐϊ ,^ «ί^χοϊ τούτο χ», ο^χ 

άλλ' όη τώ (ρ'/αζομήν ΐίςιι ' χκΐ 11. 5ί (ΙίοιιηΙ Λτηιεοίί Οΐιηκίαιη εΙ ροβΐ ίη6&Γη&- 
ϋοοειιι υηιιιιι 688β Κίΐίυιη βΐ β&πβΙιβ ΤπηϊΙαΙίβ 
υηυιιι ; 8ααο1&πι ααΐβπι ΤΓίαϊΙαΙβπι ιιαίοαιη νοίιια- 
Ι&Ιβαι εΕ ιιοίοαηι ορεΓίΐΙίοιιειη 1ι&1)εΓ6, αίςαβ ίηιΐε 
(ΙΙΐΓίβΙυιιι ιΐΒίοαιη 1ι&ίιιιί396 ορεηιΐίοηβιη βΐ ιιηίααοι 
τοΙιιαΙαΕεαι, 316 τεβροοάεπιΐιιηι επΙ : Ρ&16Γ αοη 
ιιΐ Ρϋ(6Γ τιι11,3βι1 <ιΙ 06113 ; εΐ ςαοαί&πι Οευβ 63( 
Ρίΐίιιβ, 6ΐ 1)6118 681 8ρΪΓίΙιΐ3 83ηο1ιΐ8, 866υαι1ιιιη ϊ(1 
ιΙίνίιι& Τπηί1α3 υααιη νοίιιηίαΐεαι 1ιαΐ36[ 6ΐ ιιηαια 
ορβΓΒΐίοηειη, Ρίιίυβ νεΓΟ , ηοΐιίβουιη 1ιοπιίπϊί>ιΐ8 
εοιηαιιιιιίοααΒ οϊιγιιϊβ 335ΐιπιρϋοιιβ, άιιρίίοειη ςυο. 
ς<ιβ νο1ιιιι(ϋ(6ΐιι βΙ ορεΓαΙίοηειη Ιι&ΐιιιίΐ ; ιια&αι Ο ϊνίργι 
ηιιί^βαι ιιΐ ΰεο εΐ ΡδΙγι 6οα3ΐιΙ>3ΐααϋοΙί8, ΐίΙΙεΓίΐιιι 
ΒΐιΙειη ιι( ησϋί3 οοη8αΙ)8(αιιΙία1ί3 . ΛΙΙ&αιειι ηοα 
Εβρ&ΓαΙαβ άίοίιηιΐΒ ορεΓαΙίοηεβ , αεςιιβ ηαΙιίΓαβ 
βεραΓ&Ιίιη ορεΓαή ; κβιΐ ιιΐηιακιιιο ιιαα ουπι 
ΕΐΙΙεΓίαβ ούΐηιιΐϋηίοηε ορβΓαΓΪ ί<1 ςιιοά ρΓορηυιη 
1ι&1)ϋί[. Νβηιιβ εοίαι 1ιιιιηαη& Ιιαιιιααε ορβΓ3(ιΐ3 
68( ; ηοη εοίιη βίιηρίεχ Ιιοαιο 6Γ3ΐ ; αβηαε άίνίηα 
866ΐιαι1ιιιη ϋεϋτη Ιαηΐιιιη ; ηοα εηίιη 3θ1ιΐ[ηαιο<1ο 
βΓΐι( 0βιΐ3. 561:1 άυεε παΙιΐΓίε £ΐιη1 αουβ ΰΙΐΓίϊΙυβ, εΐ 
υηυβ 01ΐΓί3(ϋ3 β3ΐ άιιιε παίαπε. ΕΙ οΙίΙεΓ : 5ί 
υηαηι τοίιΐβίαίβηι (1ίχ6Π[αυ3 ιΐε €1ΐΓί3ΐο ιιΙ <1β 
βαηοΐιΐ Τπαίΐαΐβ , 6π( οπιηίαο ιιαα βΐ εα^βιιι 
νοίιιηΐΐίβ ΡαΐΓΐβ εΐ ΥεΓϋί εΐ οαηΐίβ.Λά Ικεο ςυοΒ 
|]Ϊ3ϊιαυ3 , ίά ΓοΠθ αά^^^^εηι ηιιί τιιΐίοοίηίο υΕί λοίϊΓβϊ οτί^ρροϊούσΐϊ ' ΧπιΛ'Χιναρίω τ« χβϊ ΆρΐΐΜ, 
ών 6 {ΐη ά-^υχν/ , 'ΛπΌΐ).(ϊΐ>ριθ( ^ι άνουν τκν βάρχα 

ια'. Ε1ι:ιρ ψτ,σιιυαιιι οί Άρμέαιοι άΐ ο Χρίστο; 
χαί μηά ττ,ν σαρχκινίν (ΐς ί,•/ Τίόΐ χκΐ ιΐς τί( 
άγιας Τριάδος, ά ίΊ ίγΐΛ Ίριάς ρί» ίΆτ,αιν χα'ι 
μίαν ϊιιίργααν ϊ)ζΐι , χκί χατά τούτο χαί ά Χριοτβς 
μίαν ιίχιν ί/ίρ•/ίΐαν χαί μίαν (ϋΛησιν, ρκτίβν ού_ 
τ«( ' ίις ο Πατήρ οι) χαΟό ΙΓατι^ρ β(),ιι, άΧλά χαββ 
θιός ' χαί ϊπιί Βιό; ό Υιόΐ , β(ό; χαί τό Πνιύμα τό 

ΒΛηβιν ϊ-^κ χαί μίαν 'νηρ-μιαη ■ ο 3ϊ νιος , ίιτι- 

χοΐϊϋιηιών χαί τοϊ; ανΟρώηοις ήμϊ'' τ^ τβΐ σαοχό^ 
πμοσλήψκ , ^ιπλιίν χαί την βίλησιν [Γ;ι^ι : μη. θιύ ν . Ι1λ«ιι Ι,,οςών ίμΓν 

γϊίαΐ , Ονοι τα; ψϊιιιΐί 

Βλλ' ήνΜμίνως ('χκ- 

ν&ιϊίαΐ ίνιβγοϋσαϊ τβύβ' ι, «: ί«•, 

^ιιιρημ'νας ραμίν τα ς (ϊ< 
■νιρ'/ουμήα; χιχίίιριπμίνω; 
οτκϊ μιτά τις Εατιρου χι 

ότκρ ϊβιαν ϊ(τ;(ηχη> ' βύτι γάρ τα ανθρτιιτινα άη 
βριιίτίνυς ίϊίρ7';χ«ν , βύ γαρ ψΛβ( ίν άνβριιιτοί 
αύτ( τα ΟιΊα χατά θιον μόνον , ον /αρ ΐν μόνοι 
θιό; * αλλ* αϊ ^ύο )>ύ9ΐις ιϊς ϊατι Χριβτό;, χαϊ ά %ϊ\ 
Χρίστος ίύβ ρύο-ιις «ττι'. Και Λλοις " Εΐ μίαν ύέ• 
ϊϊσιν (Ιττωμιν ίτιί τον Χριβτού ώς ίπί τής άγια; Τρια^ΐοΐ , 
ΙΙατρο: χαί 

■ζονίίί 


νοίεηΐ : Νοα 68ΐ ηαΙιΐΓΒ. ι Ιΐ^'ροΐΙαβί 3611 Ο ντατοΐ ίίτοι ρ6Γ5οη& ; 31 ίςίΙαΓ , ίηι^ιιίιιηΐ άιιαβ οαΙιίΓαβ ία 
εΐιηβίο (ΙίχβΓί 01113, άιΐΕΐ3 ςιιοςιιε 1ΐ}'ρο3[α363ίπ{1α- 
6601118 ; αΐ^αε ϊΐα οιιοι ΝεβΙοΓίο 36ΐιϋ6ΐηυ8 ηιιϊ 
άαα3 1ΐ7ρθ8(α3β3 ίο ΟΙΐΓίΒίο 6986 άοουίΐ. 
Αά ιιΐ νβίροηάεηάαηι €ίΙ. 
12. ΡίαΕοο1ε8ία,ςιΐ6αι&(1ιοθ(1ιιοι 8α)}ε1]ϋ 33^11(6- 
ΓβΒΪπι Γβριιάί&αβ ΐΓε8 ρ6Γ8οαα3 εΐ ιιηαοι ηιιΙιίΓααι 
8&η6[Ϊ88ΪπΐΕ6 ΤΓΪαίΙαίί3 οοοϋΐεΐιιτ, εΐ Λπί ίπ Ιτεβ 
(1ί88ίιηϊΐ63 1ΐ7ρο8ΐ38ε8<1ίτί3ίοα6αι Γβ3ριΐ6η3,ιιΐ]ί6αιιι 
ιΐ3ιΙυΓ3Πΐ (1ίνίαβ9 ΤηηϊΙαΙίϊ ϋοοεΙ, 8ίο ε1 Μοηορίι^' 
ΒΪΕ&Β ίοιριιβΕ>α( «ϋεΐϋαηΐε» ιιααοι 6836 οαΙιίΓοιη ίπ 
ΰΐιτίβίο θΐ αοαιη 6386 1]7Ρ03(α9ίηι. Οιιοά ρΓβΙβα- Χρ.<Γ 

(νίγκ&ιμη ■ χι 4 αύτη ΟΑααι 
τίί σο-ρχος. Ιΐίός οΙ 
χαί τούτο ϊσΑΐΐ ιτροτΒ^ΟΌΐιοΊ ι?ια 
'υϊ).ογΐ(ΓΤ[χϋς ' Οϋχ Ιστι ψ•ϊσι; άνυιτι 
άιτρόοΌΐπΌς ' ιι ΐΓίΓΟ.! νποστιίηις ίπί Χρί' , ίύο οΟϊΤίς ίο-όμιβα .(Γ. Ίΐί ί 
(ΐνναιρισιν 

τίϊ Άριίβ 'Ρΐϊτΐον 3Ί πρό; 
Ίαίζϊΐί Έχιλΐο-ία ϊσπιρ τήν Σ«€ιϋίον 
αιίβΤΓΐμπομήΊΐ , τριϊς ύιτοσταβιις χαί 
ΠΓΪ τ»; αγίας Τρωίίβς όμολσγιΐ , χαί 
(ίς ίτφογινιϊς τριϊ; νίΓβηασκς ίΟΓΟ- 
■α διαίρισιν, μίαν ^Οσιν -ρΐϊυττοστάτβυ 
θιότιιτβς ΐοξάΐιι , ούτω χαΐ τοις Μονο^ιυο-ίταις άιη• 
μάχπαί, ^αοχοΐίίι μίαν ψ^αα ίηί Χριβτού οιά τβ 101 τΒΕδλυΗΐ υκ. χνιι. 

χκί την ύττόνταο» ιηοι μί•». ΚαΙ χβτασχΓ/ίί- Α 
ζοϊίβι τβντ* ίχ Γβΰ λήνιν ίίί •ϊν«ι ι>ύιτηι «ϊυιτόστβ- 
τ»» διβι ΒίΓρόσωτβϊ ■ ούΛ 7«_β ή ί» Χρι»ΐώ <η•6ρ»>- 
τίνϊ ^-ίσΐί «κίΒ^βτΛτος οία τώ Λό•/» ηιυκοβταΒ-β. 
Π^βηπίίγΜν ίί χαι τ-βΰτβ χρ<ώ« προς τ« κβρ' Λρ- 
{ΐϊνώιι συΛΛογιττιχώς ΐΓρβτιινόμ(νι<. Ίΐνπια αϊ ^νο 102 {£■= -τον θιοΰ Λόγο\< ύκββΊάσιι γηά^ιιναι, οΟχ έϊτοί- 
ί ϊοπι προνΟήχχν ΟίΓΟίτβσιως * οϋΓ<ίΐΐ οόο' ίχ τώ» 

ϊΐτο. Π(ΐ4ί γούν ταύς 'ί-ί'/ίν 

. ρϊί» ονίί ■ 


ι Χρ,στο•: 


^Εξάζουνιν, ά την ααρχα ά^αύοΊβν τ^ θιάτητι γι- 
■ι>9αι, βη-ιρ τώκ άιιαχιπΜίν χ«ί άίκϊβτ»» ΐατίι ' 
ύ 3ϊ (ίναττΊρβν τοϋτ&», (π'ρχ πΕήΐΝΐ χαί ιτίρα </\>9ΐί 

ιγ'. 'εΐι ΕΪ χατή αριθμόν τών ^ύπιιοϊ ^ιΐάσχου- 
βι» ιΙΐΜΐ χκ( Γ« πρικτωπα χαΐ τό ϊιιπβώιν, χαϊ τριϊΐ 
τι; «'/[«; Τρι«ίος ιϊσΐϊ^ΧΜνι τρισ- 
Γΐ{ ■ ή τό «νχιτίΐϊιν μΐΕΓ/ ύπόστΕΐιΤ» 
ΐ(ΚΛΐ9ΐ ίικ ίο ίναίίΧΛν τ^ς ψ\ισιως. Λιί ^ί χηί τοϋτβ 
(ΪΒΐϊΒΐ «ΐ βί Ίαχωείται χ«1 οι Άα^ήιοι πβά μη 
τ2; ίνύτι'ΐ; ίύβ ρΟ^ιι; ίπί Χριστού όαολο'/οιϊβι ' 
μ(Τκ σ( τχν Γΐ»τ(ϊ μίαν τννβιτον ιηγ;(ίοιιτΐΐ «ιι- 
ι^νιρα; τήν η βΐ(α-.ι χαϊ τήν ίηθρωπίνΐ», χαί ^ια 
τβντο χΜί μίαν ^ύσΐϊ ίϊομιίζβιιίΐϊ ■ όβιν χβί ίιχαι«• 
>β-/βνμ»0ΐ ιιρβί τβύί λίγβϊτβί ΓΪσι6ώί ίνο »Οσιι; 

ήτοι ί(πρά9α>ποι> ■ χκι άις βί ^«ϊχβντΕΐ ιίνο φνπΐΐ 
<~ί Χαιοΐοΰ χαί ΐύο νπΌστΕίιτιι; ιΪ7ίϊ}'&υ9'[ χχτά τοι 
Κιττόριβν, χκί ούχιτι τρία πράβωπκ ΐτβι ΐριΐ; ίιττβ- 
ττάοΊΐ; Γ^ρίτχβνται //-/ίνΐ»; ί;:ί τις άγια; Τρι«- 


^ ΧΗλ- νταοτι; ϊπί Χριστβνί κυρώσαιταΐΐ ' οΰτ&ι '/"° χ°<'« 
ΐήν (Ε'^τΔϊ ϊ6;βι• τάς ^νοΐΐΐ ^απι. Τ&> β'ι ά'/ίω Κ'^ρΑ- 
/« συνιρ^ιώ τιί; αΟΐών αίρί?ι&ις ;^αώνΤΕΐι η οι; γτ,αι 
μϊιπ τινπιν ΐβν Λό^ΟΜ νιβ'αρχωμίνην, τίν τβικντχν 
^Κ9Ίν ού;ζ ή; (χιΓνος ήικσιν ϊχλαါ»οντις, άΐλ' ■({ 
ίν ιηί'βι ^χτι ψϋσιν ϊπί Χρίστου ΐΓυγχι;(υίΐή);ν μίΓΚ 
τήν άιωαη, ά μόλΐΐϊ αιταέλΐ βιίσβν ιϊ; βιότοτϋ. »••. 


Π«).» οι ΕΓ^Οί 


(ν«6ώ; ϊοούϊΐί; τήν τοΰ 


Γ;«ν7". 


στοΟ ΊωΗϊϊΟ•^ 


)ΐΐίϋϊίν , ίτι; ρητί • Και 


ί \<τ,• 


ι; σάοξ ζ'/ήΐτο, 


ηΗρ«70ϊτ«; ίϊ χαί ρίσιν 


τ',Ο ά-/ί. 


αν Άβανατίο» ο: 


;τ« Ιτ/οΐίσαϊ ■ « Ό Λόγος 


»..ς ί7 


ήίΤβ, ϊνκ ΧΕΕΙ 1 


β ίάρξ 7Γ.ι:τ«< Λόγοί ■ » 


«Λ*ά χβϊ Γρκ'/όοιοϊ τέ 


ϊ θιολαγον ^ΗίΤχοντΒ. Και 


β-^.έώ ; 


ΐ•/«ν όμόβ,Ο», « 


" γι-ζο^ός βτΓΐρ τό χρίσβν • 


>-;. α 


χαί ιό. Ν«σ™«ν Γρηγόρ-οϊ βύτι-σί ίι.ξ- 


ιβ>τ« - 


ΚαββίΤΗ στο^ώ» βϊο": βλυβιΕσκ ίί τΛ 


πι^ίΗγιι 


τι: ββίβσίΐκ 


0:;χ ίτι ίστίιτ ή- τοϊς 


ίίίίΐί 


τοΰ β"ξο■^ς ϊίιώμΒτιν, βλΙκ (ΐ«τ•ι:οΐίβιι 

(ΙαιιΙ <1ίοβηι1ο ηοη ββββ η&ΙιΐΓ&αι βίηβ Ιι^'ροΐΐαβί 
βειι ρβΓίοηα. Νοπ βηίηι ςοιβ ίο ΟΗιίβΙο ββΐ 
Ϊιιιιιιαη3 ηιΕϋΓ^, βίηβ Η}-ρθ8ΐιΐ5ί ββΐ, ουιη νβΓ5ο 
8ΐιρροιι<ι1ιΐΓ. Ηκϋ βΙ ορροηί οροΓίοΙ αιΐ β3 ηυβ 
5ν11ο^ί5ΐίΰ6 άίοιιαΐ Λτιυβαϋ : Ουειηαιίηιοάυηι ^αη 
Οΐιπϊΐί ββηβΓαΙϊοηβδ, ίά εκί, α(βΓη3 βχ ΡίΐΓβ 
ββιίΕΓΒΐίο ίβευηιΐυιπ «ϋτίηίΐΒίεηι,βΙία βηβ Ιβιηρο- 
ταιη βχνίΐβίηε (;βαεΓ3ΐίο κεοιιηιΐϋαιίΐϋηι&ηίΐαΐβιη 
ίη ιιηα Πει νεΓ!)ί Ιι^ροΒίαβί Ιιαίιίΐβ; ηοη Ιι^-ροβΙαβίβ 
αάιϋΐίοαβιπ βΙΓεεοΓε ; ίΐ3 αεςιιβ βκ (Ιυα^ϋΒ ρβΓ 
ΙοροΜαΐϊια υηίΐίβ ηαΐυπΐ ρεκοη» Γ&εΙαεβΕ &(Ι- 
<ϋΙίο. Αιΐ εο3 ϊ(;ί(αΓ ι^υί άίουαΙ ηοη β»86 παΐυ- 
Γ8ΐη α1>$(ΐιΐ6 Ιι^ροϊίαίί, «Ιίιιβηιΐυαι εβΙ, ηοίΐυβ 
εΐΐΓί3ΐί κβοβΓαΙϊοηεηι ΒΐίΒςυε ρεΓΒοπΒ εκβε. δοϊεη- 
άυηι νεΓΟ εθ5 ςυί υοϊο3ηι ε53ε ίη ΰΐιΐ'ίϊΐο παίαπαι 
ορϊηιηΙϋΓ, αιιΙ ορίπιπ «ϋτίηϊΐΕΐΙεηι ίη εαΓοβιο 
βΒΒΟ οοπνβΓ3ίΐιη,3α[ οαΓπεηι ιΙίϊίπΐΐΒΐί εοηΒϋΙίίΐΛπ- 
ΙϊαΙειη ΓαεΙαιη ε33β, ι^υκ αΙΐβιΐΓΐΙα ει ίιηροΐ3ί1]ίΙί& 
8ϋη( ; 31 ροΓΓΟ ηβυΐηιιη εχ Ιιί3, &1(εΓΔ οιηηίιιο βΐ 
αΙΙβΓίΐ ίη ΰ[ΐΓί3(ο ηαίιιτα. 

13. ΡτκΙβΓείΐ 91 βχ ηαΙιίΓΟΓαιη ηαιηβΓΟ άοϋβηΐ 
βίββ βΐ ρεΓ3θηα5 βο νϊοε τεΓδα, ε( Ιτββ ί^ρΐιιτ ηα- 
(αΓΔΒ βαηεΙΐΒ ΤΓΪηίΙαΙίβ ίη<1ϋεαη(, ουιη κίΐ (ΓίΙ>ιΐΒ 
ρεΓΕοηί3 εοηβίαηβ ; νεί ηιηυιη υηίοαιη Ιι^ροβία- 
3ίιη άίβίΐηΐ, αυιη ιιαίοα 5ΪΙ 1ιυϊιΐ9 ααΙιΐΓίΐ. Ιά αιιίβηι 
3θίβα<]ιΐ[η β5[ Μεο1)ί(3! ηυοςηβ βΐ Ληηεηίο^ &πΙβ 
ιιηίοηεηι <ιυί<ΐ6ηι (ΐιιαβ οαΙηΓαβ ίη εΐιπ3ΐο οοηβίεπ; 
ρο3ΐ υηίοηβιη τβΓΟ ιιηαηι εοηιρο3ί1α[ΐι,αα)1>α3 βοη- 
ίιιηάβηΐββ, θίνίηαιη εΐ ΙιυηιαααίΕ, εΙ ϊιίεο ιιη&ιη 
ηαΙιΐΓϋΐιι αρρείίαρε. υηάε 5ϋί (1βΓβπ<]εη(ίί οαιι^^ϋβ 

^ ι^ιιί ρίβ (ΙΙαιιαΙ (Ιιιαβ β33β ία €1ΐΓί»(ο ηαΙυΓ^β τε- 
Βροοίΐεηΐ αοη ε33ε η&ΙιΐΓ&ιη αΙ>8({ΐΐ6 1)7ρθ3(α8ί Εειι 
ρβΓδοηα. ΕΙ εο3 ςιιί <]ιΐ33 εβββ ϊη ΟίΐΓίβΙο ηΒΐυπΒ 
ορίηδπΙιΐΓ βΐ ι1ιΐΒ3 ΙΐίροϊΙοβεβ, υΐ Νββίοπιιιη, ίη- 
ϋυοβΓβ,εΙ ηοη ΐΓε3 ρεΓ3οηΗ3 3θΐι (Γβ3 Ιι^ροβΙαβββ ίη 
βίΐηεία ΤπηίΙβΙβ (ϊίΕβηΙβΒ τερεπη, βεά βΐ «^ιικΙαοΓ. 
ΕΙίηιΙε ΟιαΙεειΙοηειίΒεηΐ κ^ηοάυιηαηαΐΐιεαιαίίζαηΐ, 
αίροίε ηιιβ (ίιιββ ίη ^11Γ^^:ιο 1ΐ7Ρ03ΐ33ε3 β33β (1β- 
εΓενεπΙ : ίΐα εηίπι βεουηάηηι δηαιη (!οε(ΓΪη3ηι αρ- 
ρεΙΙαπΙ ηιιΙιΐΓίΐ9. δαηΰΐο αιιίεαι Ο^ηΐΐο ιιΐ 3ΐικ 
ΙΐίΚΓεβεοβ εοπιρίίοβ ιιΙιιηΙυΓ, βο ςιιοά ϋίχεπί υηί- 
03ΙΠ ββίε η3ΐυΓ&ηι ΥβΓίιί ίηοαΓηαΐΒΠΐ, Ιιαηοτοΰεαι 
ηοη ία εοϋειη βεηβϋ (ΐααηι ίΙΙε υ8ηΓρ&ηΙε3, βειΙ 
Ιιαηε ηαίηταιη ββββ εοηίβηάιιηΐ εαπι ι^ηιιηι ρο<ΐ 
ιιηίοηεη ηοπΓυβαιιι 6996 <]ϊουη(, ϊηιο ίη <1ίτϊηί(ΐΐ• 

Β ΐβπι 6οηνβΓ3Λΐη. 

|4. Βηΐΐΐι» ϊί(ΐΕΐη ϊιηρίε Ιιαηο βναηβεΙίχΙίΒ 
ΧοαηηΪΒ νοεεηι α(11ιί1>6ηΙε3 : Εΐ νι°τΑ»>η €ατο 
[αοΐιιηι βίί ; ίηνοοΛηΙβδςηβ ΙΐΛβ 1)βίΐ[ί Α11ΐ3ηιι$ίί 
νοεε9 : « ΥβΓίιηηι οατο (αείυηι εβί, η( β( οκγο ΗαΙ 
ν6Γΐ>ιιηι ; » 96(1 βΐ ΕΓ6(;οπυηι ΤΙιβοΙο^ιιηι <ϋεβη- 
Ιεοι : ΐ' Αιιάβο (ΙίεεΓε Βεο 9ΪιηίΙεαι εΐ ίαείηια ςαοά 
691 νβΓίιοηι ίηυηκεη9 ; » εΐ αΊ Ικεε ΟΓε^ΟΓίαοι 
Ν3Γ£9ΐ£ηιη βίο εΐοΐΐυεηΐεαι: " Οιιβηιαϋαιοιίηαιαεβίϊ 
βηΙΙ& ίη ηΐ3Γί3 ρβία^ ίιηιιιεΓβα ηοη ^&Iη αοβϋ 
ρΓορπεΙ&Ιε» τείίηεΐ, 96<1 εοηνεΓϊα εΐ οοηιηιί9([ΐ 
εϊί ίη ιΐ]3τί9 αηιιατυηι ρΓορΓΐεΙ&1ε9 ; ίΐα βαηβ β( 
8&αοΙΪ38ίηιυια ϋΐι»! 0θΓριΐ9 βοιηαιϊ>Ιιιπι (ϋνϊαί(&1ΐ ■*Τι .-^ ΝI^ΕΤ^Ε ΟΗΟΝΙΛΤ^ε. 104 [θΙ&ΐ65 ΓβΙίηβΙ. » Α((]υβ βίβ Α Ί^ίω^Αα * ο-^τω ^^ χαΐ το παναγιον έ/εΓνο σώ^ιοί 
Ο&ΓΟ νβΓΐ)υΠ1 Γ&Οΐυΐη βϋ Οΐ συ»«ν«χ^ββίν τ^ ^ζότιυτι, ούκε'τι έστΙν έν τοις 

τΐβς σα|9χός ϋιώμασι. Και συλλογίζονται οΰτως • 
ώς Έπβι ;$ σαρξ γέ'/οΐίε Λόγος και όαόΟιος^ συναν»- 
χράΟϊ] τω Λόγω και μετεποιιήθτι, πώς δυνατόν <ίύο 
λέγβιν 5>ύσβις και ούχΙ ^ίαν καΐ ταύτ^ν τίς βεό- 
τΐίτος ; 

ΐί. Προς άπβ/3 άποκρίνασθαι ^εΐ ώς η κτιστή και 
πβριγραπτή ^ΰσις πάλιν και |[λϊτά τήν ενωσιν έττΊ 
των ι^£ων ρεριενηκε φυσικών ΐ(Γιω|χάτων, οΰ^' όλως 
μ.ιταβ).ΐ}Οδΐσα εις τό άκτιστον, καΐ άσχϊϊριάτιστον κα'ι 
συναΐ(^ιον τω Πατρί * ^ιά ^ε την των μύσεων εις 
άλλΐ}λα περιχώρησιν, τήν σάρκα θεωθςναι • τον ίε 
θεόν ενανθρωτηζσαι ^ααεν * ει γαρ /χή τούτο ^οίΐ]- 
^εν, εσται αν τι^ς τού Λόγου ρύσεως κατ' αυτούς, 
[ΐοΐ&ΐίο, ΙαοΙυβ, ίαΐηβδ, δίΐίδ, Β ^^^ ού;^ΐ τ^ς έν Χριστώ άνΟρωττένης ^^^σεως, ή αΰ- 
Ιυπ), ΟΓϋϋίβχΐΟ, δβρυΚαΓ&ι ζϊ3σις, ή στταργάνωσις, ή ψιιλά^ιςσις, ή ττεΐνα, ή βΐ ΥβΓίΚ) <Η)ΐηΐΧ)ί8ΐΑ 811 6ΐ ίη 

)άο ρο8$υη1 άίοί άυ2Β ηαίιι- 
[]ΐι» 68( (ϋνίηίΐ&ϋδ ? » :)ηάθη(1υιη : Οβ&Ια 6( βαί(& 
υηίοηβιη ίη βοίβ ηαΐατ&ΐϋΐΐιβ 
δίΐ, ηοη οιηηίηο οοηνβΓ8& ίη 
β( ίη Ρ&(τί οοοΒίβτηιιιη. ΡβΓ 
οβηι αοββδδίοηβπι €&Γηβπι 
α Ιιοηιίηβηι ΓαοΙαπι 6δ8β άί- 
ηοβάαιηαβ, 3ΰζΙ& 1ΙΙθ3 νβΓΐ>ί 
η Ηυπιαη» ίη ΟΙιήδΙο ηα* ίάβΓί, ςιιοΓυΐΏ ΟΓ&ουΙα ρρο- 
Βΐ βοΓυηι 8οηρ1α, ηαΙαΓαδ ίη 
1οο6ηΙί& η6£[αβ οοηνβΓδ&ηι 
ιΐβπι ; δβά βΐ νβΓΐ32ΐ ΟιπδΙί 
άίοβηϋδ : ΜοΓίαιίδ βδί, βΐ 
ιοηίαπι ηοη βΓαηι ί1)ί.υ(ηαδ 
: « Νοη βΓαηι ί5ί*•?» Οίνίηί- 
00 οΪΓουηίδοπρΙυδ βδΐ ςηί 
οηιηία βδΙ? δί νβΓΟοαπηίδ, 
ΙϋδΒ ίη ΟΙΐΓίδΙο ηαΙαροΒ ? ΕΙ 
13, βίΤαδεβ, οαΓηίδ οηιηίηο 
§; ςα6ηια(!πιοάυηι Ιιοηιίηί 
ιοδαίδΐίδ βαπι ? > ^ίψα, ό κόπος^ ή αγωνία, τό 7Γτύσ|*α, ή έπΙ σταυρού 
ιτίξις, ί τα^ή, καΐ ό θάνατος. Ότι Λ καΐ τοις 
Πατράσιν ούτω (ΓοκεΙ, ων τάς ;ζρήσεις παράγουσι. 
ριαρτυρούσι τα λοιπά τουτωνι συγγρά|Λ|χατ«, ρη 
συγκεχύσθαι τάς εν Χριστώ μύσεις ίκΓάσκοντα, ρήτε 
μ^^ν /χεταποιηθ;$ναι την σάρκα εις θεότητα. Άλλα και τού 
Χριστού προς τους ιιαΒτητάς περί τού Λαζάρου λέγον- 
τος δτι « Άπε'Οανε, καΐ χαίρω ίι' ύ^ς ότι ουκ ^ριην 
έκει. « Τίνος νοητέον τό ρηαα τό « ουκ ηαην έκεΐ ; 
Τ;5ς θεότητος ; Και πώς τόπω περιγραπτός ό πανταχού 
παρών και ύπερ τό πάν ων; Ει ίε τ;9ς σκριαός^ πώς 
ο'^χϊ (ίύο μύσεις έπι Χριστού ; Και τό έπΙ Λαζάρου 
ίε (?άκρυον τής σαρκός πάντως ην, και ού*^ί της θεό- 
ζ* τητος • ώσπερ άνθρωποπρεπες κα'ι τό έρωτ&ν α Πού 
τεθείκατε αυτόν ; 

ις\ 'Εαν (ίε κα'ι τούτο προσθήσουσιν ώς, «ί ^ύο 
μύσεις ειχεν ό Χριστός άσυγχύτόυς, ανθρωπινή ν καΐ 
θεϊκή ν, άρα τ^ κτίσει λατρεύο/χεν, ω ς κτισττ^ προσ- 
κανούντες ^ύσει * ή βί ριή τούτο, ειη αν ό αυτός 
κα'ι εις Χριστός προσκυνητός τε καΐ άπροσχύνητος • 
ούτωσΐ λεκτε'ον • Τόν Υίόν τού θεού σύν τω ΠατρΙ 
και τω άγίω Πνεύριατι προσκυνού^εν, άσώ^ατον ριέν 
προ της ένανθρωττησεως, νύν ^{ τόν αυτόν σεσοψχω^ 
μίνον 'λΰά γενόΐΑΓ^ον άνθρωπον μετΛ τού είναι Θεόν • 
καΐ ώσπερ ξύλον ι^ιλόν ουκ εστίν άπρόσιτον τ^ «^9, 
ττυρι $ε προσοριιλήσαν, άπρόσίτον γίνεται ου ίι* 
εαυτό, αλλά ίιά τό συνη^ριένον αύτώ πυρ • και ούχ 
ή τού ξύλου ^ύσις υπάρχ^εί απρόσιτος, άλλ' ό άν- 
ΙΓΟ ς[αθ(ΐυβ ρΓΟ ηαΐυρα δαα τν θραξ, ήτοι τό ^επυρωρένον ςύλον • ούτως και ή σαρξ 6ηη(, ηο8, δί άυ&β η&ΙιΐΓ&β 

ήδΐυδ, Ιιυαιαηαηι ηβηιρβ βί 

αάοΓ&Γβ, ςαίρρβ ςιιί αηΐβ 

ίάαηιηδ ; Υβΐ δί ηιίηίαδ,βδδβ 

αάοΓαΙυδ 6(ηοη αάοΓαΙηδ. 

ίΊΙίαηι Όβί ουπι ΡαΐΓβ βΐ 

]δ, δίηβ οοΓροΓβ αηΐβ ίηοίΐΓ- 

ηυηο &α1βπι βυηκίβηι ίη- 

ήΐαίβηι ίαοίαπι Ιιοπΐίηβηι• 

ΙαοΙαί ηοη βδΐ ίηαοοβδδί- 

ϋΙο, ίηαο66δδί1)ίΐ6 β(, ηοη 

[ί& ί^ηίδ αοοβδδί(. Νοη βηίηι 

1)ί1ίδ βδΐ, δβά οαΓΐ)ο, ί. β. Π- βΓΐ)ο Ιαηιβη ίηοαΓηαΙο αάο- 
)δ ο&Γηβηι ηαάαηι αάοραΓβ, 
3βυηι ίηβαΓηαΙιιπ). δβάΐιοο 
ρβΓ οοωρβηάίαηι. Υιγ αυ- 
} δοπρίυπδ δαοπδ βχβηιρία 
ιυΐ άβδίτυβηΐία αηΐ ΓβρΓΟ- 
$ΓΓβ ροΙαβΓίΙ. κατά μρ^ την εαυτής ^υσιν ουκ εστι προσκυνητή • 
προσκυνείται ^ε εν τω σεσαρκωριένω Λόγω * και ου 
^αρι'εν ότι σάρκα προσκυνούαεν ψιλή ν, άλλα σάρκα 
Θεού, ήτοι σεσαρκωριενον θεόν. Ταύτα ώς εκ προ- 
χείρου κα'ι Ιν έπιτόρω * ευκαιρία ^έ τις χρώαενος, 
και έτερα αν πλείω εκ τών ιερών Βιβλίων έπισυν- 
αγάγη, τάς τών Αρμενίων αιρέσεις κ αταστρ έχοντα, 
χαΐ τάς άντιθε'σεες αυτών ^ιελεγχοντα. 105 ΤΗΕ§ΑϋΚΙ ΙΙΒ. XX. 106 ΝΙΟΕΤ^ ΟΗΟΝΙΑΤ^ 

ΕΧ ΠΒΚΟ XX 

ΤΗΕδΑϋίΙΙ ΟΕΤΗΟϋΟΧτΕ ΡΙΒΕΙ 

(Μίϋ, ΒΜοΛ. ηον.,ί. IV.) ΠΕΡΙ ΤΠΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΝ ΑΓΑΡΗΝΛΝ. Α 

α'. Έστι Λ και η ί*^χρι '^^'*^ νυν κοατοΟσα λαοττλα- 
νος 6οΐσχ«ία τών Ισραηλιτών ττρόοροαός τις τον άντι- 
χοίστου, Κατα'/ονται ίε άττό τοΰ Ίσίχαήλ του έ/ τί5ς 
Ά'/αρ τϊ;ζ9έντος τω Άβρααα • ίιόπερ Ά'/αρηνοΊ και 
Ίσίχαη/ίται προσαγορβύονται. Σαρόακηνούς ίιι αυτούς 
κα).οΰσιν ώς έκ της Ιάοόοίς κΓ^/ούς (ί), σιά τό ειρ^σθαι 
ύ-ό τη ς Άγαρ *'•* ^7^^•ί*ί ^"* ^ Ι^^ρροί κενην |Χ8 άττϊ • 
Αυσ». Ούτοι ριεν ονν, ειδωλολάτρη σαντ ε ς και ττροτκυ- 
νήσοΓ^τεςτύ έωσβόοω άστρω τη Άβοοίίτη, ην (ίή και 
Χααάρ (ϊ) τ^ εαυτών ετΓωνόααταν ^λώσση, όπερ σΤί- 
μαίνει ^«εχκλην, εως ρεν τών Ηρακλείου χρόνων ποο- 
ψοη*'7>ς Η^ωΧοΙϋίτρουν * από ^ε Ηρακλείου καΐ ^εϋρο 
'^^■^οο77ροψ^^^^ης αΰτοΐς ανεφύη Μωααε^ ονοριαζόαενος, 
βς 7Γεριτυ;ζών Έβραίοις και Χριστιανοϊς ίηβΓ^ Άρειανοίς 
και Ν£στοριανοΐς,άπ^θΕν-α;^ό0εν άρυσάαενβς έξ'Ιουίαίων « 
ρεν αοναρχίχ-/, εξ Άρειανών ίε Λό^ον και Πνεΰιχα κτι- 
βτά, «πό 08 Νεστοριανών άνΟρωττολατρείαν, την τε Πά- 
λαιαν καΐ Καινήν ΔιαΟηκην έττελΟών, και τινι 'Λρειανώ 
ΤΓΟοσοαιλήσας ΐΛονάζοντι, ΐ^ίαν σύνέστησΓ> αΐρεσ/.ν • και 
ττρο^άσει ^ηθΓ-* θεοσε^είας τό εΟνος ύποποιησας, εξ ου- 
ρανών γρα^ήν ύττό του θεού κατενε^Ο;ί|ναι τταρ* αυτόν 
^ιεθρύλλησε • τινά ίε συγ/ράρ^ιιατοί έν τώ τοιούτ«>> ^ι- 
αΐω ^ια^αράςας γελωτος άξια, τό σέβας αυτοις πα- 
ρβ^ο»χβ. 

Ρ'. Λέγει ένα θεόν ποιητή ν τών ολοαν είναι ρήτε γεν- 
ψϋ^έτΓΛ /ιήτε γβ^^ννηχότα • λέγει τον Χριστόν Υίόν εί- 
ναι τον θεοΰ, χαι 7Γνεΰ|χα αυτοΰ, κτιστόν (^'ε και (Γόΰλον * 
χαίοτι εχ Μαρίας της ά^ελ^ης Μωυσεως καΐ Ααρών 
κνιυ στΓοράςέτέχθη, Ό γν,ρ Λόγος, ^ησί, του θεού και 
τό Πνβν|χα είσηλθεν εις την Μαρίαν (3), καί έγέννησι € 
τβν Ίησοΰν, προ^ήτην όίντα και ίοϋλον του θεού. 
Ιον^αιεοι ^ί παρανο/χήσαντες ηθέλησαν αυτόν σταυ- 
ρΜΤβιι, χα'ι χρατήσαντες έσταύρωσ^^ν αυτού την σκίάν. 
Αυτός Λ ό Χριστός ουκ έσταυρώθη, ^ησίν, ούίε άπε'- 
9β»» * ό γαρ θεός έ).αβεν αυτόν εις τόν ουρανό ν ^ιά τό 
^ελιΓν «ι}τ6ν. ΚαΙ τούτο ^ε λέγει, ότι, τού Χριστού άνε- 
λΑόντ•ς ίΐς τονς ούροίνούς, βπερώτησεν αυτόν ό θεός λέ- 
γ»» * Τα Ιησού, σύ ειπας τόν λόγον τούτον, Οτι Τίός 
ιΐΐΜ τον Θ<ον χοΜ θεός ; Άπεχρίθη, ^ησίν, ό *Ιησους * 

(Ι) 8θΤϋΙ>3η(1υηΐ Η&ςαβ ροϋΐ18 βδδβΐ Σαρραχενονς. 

$6α 6ηίπι ίη6ρΙ& τίάβΙυΓ ϋ8Ββ βΐ^ιηοΐο^ία. 

(2) 1Ι& βο^βχ. ΟφΙβΓΟίη ιηβικΙαΕη 68ΐ τη ρΓΟ δ, 
η&ια Ατ&ϋίβθ τατίβ βίΤβΓίαΓ, ΰΗαδατ^ ΰαδατ, οΛα- 
ίατ, οίδατ. 

^Ατλοι^ Οι. ΟΧΙ. ΌΕ δϋΡΕΒδΤΙΤΙΟΝΕ ΑΟΑΚΕΝΟΒϋΜ 

1. ΡβΓδβνβΓαΙ αδΓΐπβ &ί1 ΙιοάίβΓηαιη (Ιίβιη ροριι- 
ΙοΓαηι άβοβρίπχ Γβΐίβίο ΙδΓηαΙιβΙιΙαΓυιτι (}υ?ιβί ΑηΙί- 
οΙΐΓίδΙί ςιιίάαιη ρΓίβΟϋΓδΟΓ. Ηί ^βηυδ οΐυοηηΐ αϊ) 
Ιδίηαίιβίθ, φίαπι Α§^αΓ Αΐ)Γα1ιαιιιο ρβροΓΪΙ: δαπΓα- 
οβηοδ απίβπι βοδάβπι αρρβίΐαηΐ, ςαα^Ι λ δαιτατα- 
01105, ρΓορΙβΓθδΐ Γ|αο(1 Α^ίΐΓ ϋίχεηΐ αη^βίο, §β α 
8α7Ύη νααιατη άίΏύ$$αγη, Ηί βΓί^ο ουΗαί ίάοΐοΐα- 
Ιποο αάϋίοίί, βΐ ΙιιοΐΓβηιηι αδίΓυηι νβηβΓΪδ δίΙοΓαη- 
Ιβδ, (]ϋαιη ΟΙιααιαΓ «ιι& Ηηρυα ηοιηίοαηΐ, ςυοίΐ δί- 
^ηίϋοαΐ πΐΗ^η&ιιι, υδςαο αά ΗβΓαοΙϋ Ιοωροη-ι δίηβ 
άιιΐίίο βΐΐιηίοί ΓϋβΓαηΙ. ΠοΓΛοϋο ααίοιη Γθ§:ηαηΙο βΐ 
άοίηοορδ, ρδθΐιάορΓορΙιβΙα οχοΓίϋδ βδΐίρδΐδ ΜοΗα- 
ηιοάβδ ηοιηΐηβ, (^υί οοηνβΓδδΠδ ουιη ΓίοΙ^πτίδ, βΐ 
ιηοχ ουηι ΟΙιπδΙίαηίδ Απαηίδ αο ΝβδΙοπαηίδ, υη- 
άίφΐβ Ιιαυηοηδ, α ]ϋ(]θΒίδ (ΐπίάβιη Ι)βί ιιηίΐαίοιπ, 
&ί) Αηαηΐδ νοΓΐ)αιιι βΐ δρίπίπιη ορβαίπ-αδ ϋίδοβη», 
α ΝοδΙοπαηίδ αηΙΙιΐΌροΙαΙηαιιι, βΐ νβΐιΐδ ηονυιηςιΐΘ 
ΙβδΙαπίβηΙυπι ρβΓΟϋΓΓβΠδ, βΐ ίαιηίΙίαΓΐ ιι^υβ Λπαηο 
πιοηαοΐιο, ρΓορπαιη οοηίΐίΐνίΐ ΙιοβΓβδίιη. Μοχςηβ 
Γβϋ^ίοηίδ ρΓβΒίβχΙϋ, δυ1)θΓ(ϋηαΙο ροριιΐο, ^β οορίίδ 
αοΐ δβ (ϋωίδδαπι α ϋβο δΟΓίρΙυρααι ϋίοΐίΐανίΐ : οΐ 
οαρίΐηϋδ αΐίφίοΐ ία βο 1ΐ1)Ρ0 βχαΓβίίδ Γίδα άΐ^ηίδ, 
ΓβΙΙ^ίοδίιιιι ουίίαιη αδδβοΐίδ ΐΓαάίάίΙ. 

2. ΌίοίΙ ιιηυιη ΓβΓυιη οηιηίιιιη ΓαοίοΓβπ), ηθ(ΐυβ 
^βηίΐυιη ηβςιιβ ^ί^ηβηΐβιη. ΟίοίΙ ΟΙιπδΙιιιη ίιΗαιη 
βδδθ ϋβί, δρίΐ'ίίαιηίΐυβ β]υ8, δθ(1 οποαίπηι αο δΟΓ- 
νυιη ; βΐ βχ Μαρία Μοχδίδ αίςυβ ΑαΓοηίδ δοΐΌΓβ 
&1)δςυβ δοιηίηβ ηαΐυιη. Ναηι ΥβΛυω, ίοςυίΐ, Ββί 
ΕΟ δρίπΐϋδ ίηίΓοϋΙ ίη Μαηαιη, ρβΓβήΙςιιβ ίΐΐα Ιθδυιη 
ρΓορΙιβΙαιη δβΓνυπκιαβ ϋβί. ΑΙ ;ιιά(Βί οοηίΓα Γαδ 
νοΙυβΓαηί ϋίαιη οπιοίβ^βΓβ, βοοίϋβ ροϋΐΐ ηοηηίδί 
υπιΙ)Γ&ιη β]α8 ΟΓΐιοίβχβΓυπΙ ; ηαιη Οουβ ίΠαιη ίη 
ΟίΒΐιιιη «ϋδΐϋϋΐ, ςιιί βυιη άίΐί^οΐ)»!. Ηοο οίίατη οΐί- 
οίί, ςαοά εΐΐΓίδΙυπι ίη οορίοδ άβίαίιιηι ίηΐβιτο^α- 
γβΓίΙ Οβαδ άίοβηδ : Ο ^βδϋ, ίυηβ (ϋχίδΐί, ίϋίαηι 
Όβί Ιβ βδδβ αο Οβυιη ? Οαΐ ΓβδροηϋίΙ, ΡΓορίΙίαβ 
68(0 ιηίΐιΐ, Οοπιίηβ, Ια βοίδ ιηβ Ιιοο ηοη άίχίδδβ, 
ηβςυβ 5υρ6Γΐ)6 ίά ζηίΐιί αάΓο^&Γβ, ς[υί δβΓνιΐδ (υυδ (3) Όίοϋ Ιιοο (3ί?θΓίβ Μοίιαπιβάβδ δϋΓ. ΧΧί, 01. /η 
Μανίαπι ηνιχ πιηηίΐατη 8βνναν\1 νηΙνανΊ 8υα7η ϊη- 
$υ/βανιηια8 άβ ΒρίνϋαηοΒίνο (ίηςυίΐ Οοαδ). ΕΙ ρο- 
8ίΐίηιΐί$ βατή βί /ιΐίαηι 6)0$ ίη τηίνααιίητη οτηηχδιίΒ 
$Χ€ηΙχ$. Ιάβιη ΓβρβϋΙυΓ δΐιτ. Ι^ΧΥΙ, 13. ί07 ΝΓΟετλ: οβονιατ^ε 108 δαίη. ΑΙ βηίοΐ 1ΐΟΐηίηβ3 ΐΓαηββ^ΓβδβΟΡβδ άίχβΡϋηΙ Πΐβ Α Ίλεως μοι, Κύοιε • σύ 0£(?ας6τι ούχ. είττον, ού^'ε ύπεοτ,' ίΐα ΙοοϋίιιΐΏ, βΐ ιηβ οαίαιηηί&ϋ βιιηΐ, Ιιΐςαβ ίη 6γ• 
ΓΟΓθ γβΓ5&η1υΓ. ΚββροαάίΙςυβ, ίη(}αϋ, ίΐΐΐ Οβιιβ : 
δοίο \Β Ιιηηο δβηιιοηβιη ηοα 633β ΙοοαΙιιιη. Αϋα- 
ςαβ χηυΐΐα ιαοηβΙτοΓαιη 8ίιηί11&, ηβαίΐυβ άϊ^ΠΒ. να 
60 1ί1>Γθ 80Γί1)βη8, ΙΐθΒΟ & Οβο &(1 $6 άβιηίββα §;1ο- 
Γί&ΙαΓ. 

3. Νο1)ί3 Υ6Γ0 Γθβ&αϋ1>α8,0αοάα&οίΐβ8ΐ(68ΐΐιηο- 
αίυιη άαΙδΒ ίρβί α Οβο 8βηρ(υΓ«? νβΐ φΐίβ ρΓορΗβ- 
Ια Ιιαηο βυΓΓβοΙαΓαιη ρΓορ^βΙαιη ρΓβθάίχΗ ? ίηβυ- 
ρβΓςαβ άίββη(ϋ>α8, Μθ)Γ86ηι ίη 51η& ηιοηΐβ, υηί- 
ν6Γ80 βρβοΐαηΐβ ροραίο, ίη ηαΙ)6, ί^β, (βηβύηβ 
ρΓοββΙΙαςαβ &ρρ&Τ6ηΐ6 Οβο, ίβ^βιη ΓΜβρίβββ ; ρΓΟ- 
ρ1ΐθ(&3ςυ6 οιηηββ & Μο^ββ β( (Ιθίαββρι άβ Οιηδϋ 3»ανώ βιναι (Κουλός σου • άλλ' οί άνθρωποι οί παρββατβι 
^7/^αψο^ν ότι ειττον τό.; λό^ον τούτον, χαΐ έψεύταντο κατ* 
ε/ιού, χαί ύτι πεπλκνη^χενοι.Καίάττε'/οιθίϊ,^ησιν, αύτω 
ό θιός • Οίία ότι συ ούχ (4) ιλβγις τόν λο'/ον τούτον. 
Και αλΧα ττολλά τ•ρατολογών εν τ^ τοιαύτϊ; σνννραΦίή 
γελωτος άξια, ταντα παρά τβύ θιοϋ έπ' αυτόν χατενβ- 
χΟΐίνοιι ψρυάττνΓαι. 

γ, Ήαών ίε λεγόντων, Και τίς έστιν ό ααρτυρων 
δτι «ύτω γρα^ι^ν ^ε'^ωχεν ό θεός ; ^ τίς των πββ- 
9>ι;τών προεΐπεν ότι τοιούτος άνίστοιται προ^^τ^ς ; χαί 
τούτοις αύθις έπε^^ιρόντων ότι ό Μωύσ^δς χατά τό 
Σινά όρος επ' όψει παντός τον λαού εν νε^ελι; και 
πνρι χαϊ γνόψω χλϊ βυίλλ^ρ ^ανεντος τού θεού ε^ε'- 
ξατβ τόν νοαον, χαΙ ότι πάντες οι προ^ι^ται από 
^(Ινβαΐη ν&1ΐθίη&1θ8, ίΟΓβ 8βί1ίθβ( α( Οβίΐβ Οβίςαβ Β Μωύσέως χαϊ χα6εξ;ός άρςά|[Αενοι μίρΐ της τού Χρι- Ριϋΐ]5 ίηο&ΓΩ&Ιυβ αάνβηΐΓβΙ, οηιοί&^βίατ, ιηοΓβ- 
ΓβΙαΓ Δίςαβ Γ68υΓ|?6ΓβΙ, 6ΐιπιςα6 ]υ(ϋβ6ΐη βδ36 νί 
νοηιιη αο ιηοΓίαοΓοιη ; ιηοζ αάΐιιιο ηο1)ί8 (ϋοβΓβ 
ρ6Γ^βηΙίΙ)υ8 : Οατ ηοη ϋα ρΓορΗθίΑ ΎΒηύγ αάνβηίΙ, 
ιιΐοβίβιΐ άβ βο ΙβδΙαΙί &ηΙο& ΜδββηΙ ? ηβά ηβο 
οΐΏηϋ>υ3 νο1>ί8 06Γη6θΙί1>α9, α( Μο^βί, ροραίο 
οαηοΐο βρβοΐ&ηΐβ, β( Γαιη&ηΙβ ιηοαίβ Ιβ^βιη Οβιΐ3 
άβάϋ, ΜοΙιβιιηβ<ϋ ςαοςυβ γβδίταιη Ιι&ηο δϋΓίρΙαταιιι 
οοηίΓαάίΙαιη, υ1 νο3 ({αοςοθ Γυη(^&ιη6η(ο αϋςαο 
ηίΙβΓθωίηί ? Νο1)ί3, ίηφί&ιη, ϋα άί66η1ί5ιΐ3 Α§;αΓ6θί 
ΓβδροηάβηΙ, ςα»6υιιιςα6 νυΐΐ, Οβυιη ί&οβρβ. Ββ- 
ρϋοαπ(ί1)ΐΐ8 ηοΙ)Ϊ8 : Εςυίάβιη ία ρΓθ1>6 βοΐιηυβ, 
ςυ»πιηιΐ8 Ι&ιιιβη ςαοαιοάο βοηρίατα &(] ρΓορΙιβ- 
(αιη ν63ΐΓαιη ν6η6Πΐ? Γββροηάβηΐ, βο (ΙοηιιίβηΙβ οτού παρουσίας προι;γόρ8υσαν ώς θεός ών χαι θεού 
Τΐός σαρχούριενος «ξει, χαΐ σταυρωθώ σβται χαί θα- 
νατωθιίσεται χαί άναστιόσιταί, χαί ότι χριτι^ς ούτος 
ζώντων χαί νεχρών έστιν • ίΐτα πρβστιθέντων ότι 
Πώς ού;^ οΰτως ηλΟεν ό προ^ιότ^ςς ύριών, άλλων ριαρ- 
τυρούντων περί αυτού ; αλλ* ου^έ πάντων ύριών όοων- 
των ό θεός, ώς τω Μωύσεΐ βλέποντος παντός τού 
λαού χαί χατηιζοαένου τού όρους ^ε'^ωχε τόν νόαον, 
χάχιίνω τήν '/ραγην ^ν ψ«η παρε'σχεν, ινα χαί 
ύαεϊς τό ]3έβαιον ε/ητε ; άποχρίνονται ότι ό θεός 
όσα θέλει ποιεί. Λ Γ/όντων ^ε ήαών ότι Τούτο χαί 
;0/χεϊς οΓ^αμεν, άποχρίνονται ότι εν όσω έχοιράτο^ 
χατεβϊ3 ή '/ρΛψ^ΐ επάνω αυτού • και Τό ^ί\οιώ^ίς^ λέ'/οίζεν τόί*•ϊς πρό: αυτούς, ότι, έπειίή χοιαώαενο; 
80Γΐρ(αΓ&ΐη άββυρβΡ βΐ ΐΓ&άΐΙαίη. Α1<|υΐ ΙΐΟΟ ΠΓΐίβα- € έ^$ξατο την γρ^Τ'^ν, χαί ούχ ^σΟετο τ;6ς ενεργείας, 
Ιαΐη 65ΐ, Γββροηάβΐηαδ ; 6ΐ ςπία (1οηήΐ6η8 30ηρ(ΐλ- εΐς αυτόν έπλι^ρώθιο τό της ^ηαώοους παροικίας. 
ΓαΐηΓβΟβρίΙ,ηβςαββίαδ Γβί 3θη3αΐη1ΐ4ρΐΐϋ,ροραΐ8.- ΙΙάλιν γριών ερωτώντων, ΙΙώς αυτού έντειλααένου Γβίη 6ορΓονβΓΐ)ίαοιβοηιρΐ6(ιιιΐ) ίυίΙ.Ο^ςυβιΙβηυο 
&1> ίίβ δοίββϋαιηυΓ, ΟυΓ Μοίιαοιβάβ ναΜΜη&ηάαηΙθ 
ίηΐιαο γβ$(Γα 8θπρ(υΓ&, ηβςαίά ί&οίΑαΐΓΐΜ^&€ΐιηΐ(1&- 
118 &1>5(|ΐιβ ΐ63ΐϋ)υ8,βυΓ, ϊηςυ&ιη,ηοή'^ (1ηα8ϋ3 : ΑΙ 
Ια ρήοΓ (68ΐί1)α3 &ρρΓο1)& Ιβ ββββ ρτορίιβίίιίϊη, βΐ & 
ϋβο γβηΐΓβ ? βΐ ςυβΒηαπι 8θπρ(υΓ& άβ Ιβ ΜΐβΙοΓ ? 
Ιυηο ραάοΓβ δοϋαδί δϋβηΐ. Νθ3 ααίβηι ]ιη6 πιβΗίο- 
ςαβ ϋ1ί8 (ϋοίιηαδ : Οαοηίαιη αχοΓβιη άιιοβΡβ Ιιααά 
ϋοθ( αύβςιιβ (ββΐίύυβ, ηβςοβ ηΐθΓοαΓί, ηβφΐβ βιηβ- 
Γ6, β( ηβ &3ίηααι ςιιίάβηι &α( ρΓφάίαιη 8ίηβ (68ΐί1)υ8 
&ιΙςαίΓίϋ8 ; δβά υχοΓ68, β1 ρΓβιϋΑ, βΐ &8ίηο8, βΐ Γβ- 
ϋςυα, ρΓ8θ86θ(ϋ)ΐΐ8 1θ8ΐϋ>α8 ιη&οοίρί 1ιιϋ[>6(ί8, ιηαΐβ ΰριίν εν τ^ 7Ρ^?ί ΰ^ν αη^εν ποιεϊν η ^έ^^εσθαι άνευ 
μ.αρτ^ρων, ούχ είπατε αύτω ότι Πρώτος αυτός άπό• 
^ειξον ^ιά μ,Λρτΰρων ώς προφήτης ει, χαί άπό Ηεον 
εξήλθες, χαί ποία γρα^ή μαρτυρίϊ περί σου ; σιω- 
πώσιν α(«^ού|ΐΑΓι/οι. Προς ους ευλόγως ^ααεν, ΈπεκΤή 
'/υναΐχα γ;3ααι ούχ εξεστιν άνίυ ααρτύρων, ού^έ 
άγοράζειν, ού^έ χράσθαι, ούτε ^'ε ύαιΐς αυτοί χατα> 
^έ;^εσθε όνον η χτι^ρια άριάρτυρον σντα, άλλα χαί 
γυναίκας χαί χτη^^ιατα καί όνους καί τά λοιπά ^ιά 
ριαρτύρων κτάσΟε, κακώς άρα ϋόνην τήν πίστιν καί 
την γρα^^ήν ά/χάρτυρον β/ετ• • ό γάρ ταύτην ύριΐν 
παραλούς ού^αριόθεν έ;^ει τό βέβαιον * ού^έ "^ις πρ»- ρΓΟίβΟΐΟ δοΐ&ΐη Ι&άθΐη αίςαβ ββΓίρΙαΓ&ΐη ίη(63(&(&ΐη ο /χάρτυς «ύτού '/νύ»ρίζβταί, άλλα χοιριώριενος ε^έξατο 

Ιβηβϋβ : η&ιη ςιιί 1ι&η6 Υθί>ί8 Ιτ&άίάίΙ, ηυδφίαιη ταύτην. 
1ι&[)6ΐ βπηϋ&Ιβηι : ηβςοθ ιιΐΐαβ Ιββϋδ ρΓβοβββϋ, 
8θά 1ί1}ηιιη (1οπηίβιΐ8 Μοίι&ιηβάββ ΓβοβρίΙ. 

4. ΑρρβΠ&ηΙ ΥθΓο ηο8 &8806ί&ιιΐ68, ςιιία Οβο, αΙ 
ΑίιιηΙ, δοοίαιη &(1]ιιη§;ίιηυ8, άιιιη ΟΙιηδΙαιη (ϋοί- 
ιηαβ Οβί Ρϋίαιη &ο Οβαιη. 0ιιί5ιΐ8 ΓββροηάβιηιΐΒ, Ιά 
8θϋίοβ( α δοήρίατα βαοΓα ρΐΌρ1ΐθϋ8ςα6 ΐΓ&άϋοοι : 
Υ08φΐ6 ίρ8ί, αΐ οβΓίθ &&Γΐη&(ί8, ρΓορΙιβΙαηιιη 
αυβΙοήΐΑΐβιη &άιηί11ί(ί8• 8ί 6Γ^ Ρ'ν® άίοίιηιιβ 
ΟΙιτίδΙαιη Οβί Ρϋίαιη^ ρΓ&Υβ άϋφίο ίΐβ (ΙοοαβηιηΙ ^. Καλούσι (^ε ειχας έταιριαστάς, ότι, ^'βκσίν, έταΐ• 
ρον τω θεώ παρεισάγοριεν, λέ'/οντες είναι τόν Χρι- 
στον Τΐόν τού θεού χαί θεόν. Προς ούς ψοψ,ν^^ ότι 
Τούτο η ρα^ι^ χαί οϊ προ^ηται παρα^ι^ώχασιν * 
ύριεϊς ^ε, ώς ^ιισ;^υρίζεσΟε, τούς προγήτας ^έ;^€σθε. 
Ει ούν καχώς λέγορ^ν τόν Χριστόν Υίόν θεού, χαχώς 
άρα έχεΐνοι έ^έ^αζαν χαί παρέ^ωχαν ηριΐν. Καί τινίς (4) ϋ& €1ιοιιί&1« οοάβζ άβηιιο & οΑ Ιίίΐφΐίίβίαβ. ΛΙ ίη^ρίύϋ• 6( ΓβΙτο ρ. 349, η. 4, χηβηάοδθ ΓαβΓ&Ι οχιιί8- 109 ΤΗΕδΑϋΚΙ Ι.ΙΒ. XX 110 :χιν αντών ^ασιν, οτι Ταείς οί Χριστιανοί τους προ- Α ΐϋ, ηοΐ^ίδ^ηβ ΐΓαάίϋβΓυηΙ. Νοηηαϋί βϋ&ΐη ίΙΙΟΓαπί ^ϊίτας άΆλί'/ορήταντίς τα τοιαύτα προτε&είκατε • 
ζ*Λ>οι ο"£, ότι Οι Εβραίοι ριισοϋντις ύαας έττλάνϊϊσαν, 
ως άττό τών προ^νΐϊτών '/ρά*^αντις, ίνα και ηαβΐς 
7Γ>.«νώα<6χ. Πά>.ιν ί'ί ^ιχΐν προς α ντους • 'ϊρ^εϊς, 
ΛΓ/οντις ότι ό Χριστός Λό'/ος ίστί τοΰ θίοΰ χαΐ 
πνΓ-»ρια αντοϋ, ττώς λοιίοριΐτί :ή«χάς ώς έταιριαστας ; 
'ϋ γαρ Δόγος χαΐ τό πνιναα αχώριστα έστι τοϋ (ν 
Λ» ττί^νχιν * II ούν ιττΐ τώ θεύ (στιν ό Δόγος αντον, 
ο^λονότι χαΐ Θβός «στιν * βΐ ^ϊ ιχτ^ς τοϋ θβον ό Λό- 
γος χα6* ύαάς, ό βιός χα'ι αττνους • ούχονν ^<ύγον- 
τ:ς (ταιρ&ά{ιιν τον θ<όν, <χοψατ{ αυτόν. Κριΐσσον 
^Ί ^ν ϋιιάς λέγκν ότι βταϊρον Ιχβι, ^ χόπτκιν αντόν, 
χαΐ ώς ΙίΒον 9 ζνλον ^ τι τών άναισθιίτων παρΕίσά- 
•/ίΐν. 'Πττϊ ΰριιΖς ρΐίν ήριάς ψβνίυγοροϋντβς έται- αίαηΐ : Υο.^ ί{αί(ΐ6α) 01ιη8ΐΐ3αί ρΓορ1ιβ(Ε8 αΐΐβ^οποβ 
ΐηΙΟΓρΓβΐΗΩίΙο, ΙΐΕπβ ίΐοβίπηααι ίοΐαΐΐ^ϋβ. Αΐϋ άί• 
ουηΐ : Η(ί1)ΓβΒί 1ιθ8(βδ νβδίτΐ νθ3 άβοβρβΓυηΙ, Ι&ΐία 
Ιαηςυααι ρΓορΙιβΙίοα δΟΓίΙιβηΙββ, α( ηο8 ςυοςυβ 
νο1)ί8οαιη άβοίρίαιηυΓ. Υίοίδβίιιι ίΐΐίβ ηο8 άϊοίιηιιβ : 
Οαυιη νοβ ΟΙιπβΙαιη ΥβΓ^υιη ϋβί 8ρ]ηΙυιιιςιΐ6 β^υ8 
ϋίοαίίδ, οιΐΓ οο1>ί8 οοηνίοίΕπιΙηί Ι&αςα&ΐΒ α(Ϊ8θοίβ.α- 
(ι 1)08 ? Υ6Γΐ)αΐΏ ςαίρρβ αο 8ριπ(ϋ8 δβρ&Γ&τί αβ^ιαβαηΐ 
αϊ) βο 6111 ηαΙαΓ&ΙΐΙβΓ ΙΐΰΒΓβαΙ. 8ί βτ^υ ίη ϋβο 68( 
ΥϋΓϋυαι 6]α8, Υ6Γΐ)υιη ςιΐ(Κ]ϋβ Οβαβ 68(. Οικκΐ »ί 
βχίΓΑ ϋβαιη β3ΐ, α( νοβ ρϋΙ&ϋ8« Οβαβ οβΗβ 8ρϊη(α 
6αΓ6ΐ. ΙζύϋΓ ιίαιη α(ΐ8θοίαΓβ Οβυιη άβνίΐαΐίβ, ϊρβαιη 
ΐΏαΙί1&ϋ3. ΡΓίϋ3ΐ<ιΙ ααΐβιη βοβίυιη βΐ ίΐϋ &(11π5αβΓθ, 
(|ααΐΏ βααάβιη ίπιπιίααβί'β, βΐ €βα Ι&ρίοΐβιιι νβΐ ϋ- ριαστάς χαλιϊτι - 30/χιΐς ^β άλι^ΟΓ^οϋκν χότττας ν^ας 3 β^ηαπι αυΚ οΐΐαά ςϋοάνίβ ίηδβηβ&Ιυιιι ίικΙιιοβΓβ. 7:ο9σ9τ/ορεύ9της τ•ϋ Θβοϋ, β. Διαβαλλουσιν ίίΐΐΛς ιΐ^ωλολατρας προσχυνοϋν- 
τα ς τόν στανρόν χοά τι^ν ιΐχόνα του Χριστού χαι τών 
ότ/ιων, ά έχιϊνοι β^ιλύττονται * χαί ψΛ'Λη προς αυ- 
τούς. Πώς ί»}ΐύς αϊΟμ προστρίβ«σ6ι χ«τά τόν Γαβα 
9άν ύκών, χαί ψΐΜϊζί τόν λίΟον τούτον άσ^ίνοι ; 
Και τινβς ρύη^ αντών ^ασιν ότι (ττάνω τούτου Ά^ολλο, 
σννουσίασι τ^ Ά'/^Ρ • βίλλοι ^ι, ότι αΰτοϋ ττροσέ^υσι 
τ^ν χα'ιχιςΑον μ.£ΑΑτ»ιτ» θΰκν τόν *Ισααχ• Και προς 
αντούς άποχρινόαιθα * Τιζς Γρα^ιβς λιγονσης ότι 
όρος ςν άλσώ^βς, χαΐ ξύλα ά^' ών (ΐς τήν όλοχνρ- 
π4*7ΐν σχίσας *Αβραά^ έπιθιοχι τώ Ίσαάχ, χαι ότι Μβαϋοιίηί ίΐαςυθ οαιη ηοβ &(ΐ806ί&ηΐ68 νοο&ϋβ : 
Ό03 οοηίΓα νβΓβ (Ιίοίιηυβ, 6αιη νοβ Οβΐ οβΒδΟΓββ 
&ρρ6ΐ1&ιιια8. 

5. ΤΓ&(1α6αη1ηο8(αιΐ(ΐυ2ΐπιί(1ο]ο1&(Γα8, ςυί&ΟΓα* 
6001 &(1θΓ2ΐΐηυ3, ΟΙιπδΙίςυβ βΐ 8&06ΐ0Γυιη ΐιη&^ίαθβ, 
α ςϋί1)ϋ3 ίρ8ί 2ΐΙ)1ΐΟΓΓ6θΙ. Νθ8 νβΓο Γθ8ροιΐ€ΐ6ΐηυ8 : 

ΟαΓ &υ1θΐη νο8 Ιαρίιΐί &(1νο1νίιιιίηί ίη νββίτο βα• 
ύαΙίια, &1ςαβ ϋΐαοι (&ιη ϋΙ>6ηΐ6Γ Οδουΐ&ιηίηί ? ΛΙ• 
€[αβ βοΓαιη αΐϋ άίβαηΐ. 8υρΓ& Ιιιιπΰ Ιαρϋθΐη ΑΙ>Γ&- 
Ιιααΐϋΐη οαιη Α^&Γβ οοηου^αίβδβ: &1ϋ ο&ιηβίαιη &ί1 
Ιιυαβ &11ί§^&886 ουιη Ιβ&αβυιη βββΰΐ ΐοαιηοΙαΙυΓυβ. 
Οαίΐ^α» Γ68ροη<ΐ6ΐιιυ8 : Οαοηί&ιη 86ηρΙυΓ& άίοΐΐ 
ηιοηΐβιη ϋίαιη ίιιίβββ η6ΐηοΓθδαα]^8ώ58ί8ςαθ 1ί(|^ηΪΒ 
&(1 δαοπϋοίαιη Αΐ)Γ&1]&ιηαιη ίϋίο ίαιροβιιίδδβ ΐ8α&- ρ.ε7Λ τών ΊΖΛΐ^ων τήν ονον χατΑιπί, ποθ(ν ύαΐν τό |^ Οϋΐιι, 6( €οηιαΐ6η(1&1&ιη ρυβΓίβ Γβϋ^ιιιίβδβ αβίο&ιη ; λι;ρ<ϊν ; ουτ( γαρ έχ<ΐ ξύλα ^ρυριώ^η χιϊνται, οντι 
9νοι ^ιο^Γ^ουσιν * αιδούνται ούν. "Οαως ^ασίν (ίναι 
τόν λέΟον τοϋ Αβραάμ, χαΐ «π* ούτοΰ σννουσιάσοα 
'/νναικΙ, χαί ότι τήν χβίριιβλον αύτοϋ προσι^ι^σιν. 
Είτα ονχ αί^ιισθλ, ά/λ' ναας ιύΰύνβτι ότι τόν σταυ- 
ρόν τοϋ Χρίστου προσχυνοϋ^ιν χαι τ^ν ιιχόνα, ^ι' ών 
^αιαόνων ΐο'χύς χαΐ διαβόλου χαταλύιται πλάνη ; 
Οΰτος ^ί όν ^ασι λί6ον, χι^αλή πζς ^Δ^ρο^ίτης ιστιν 
^ προσιχύνουν, ην ^η Χοιμάρ προσνγόοίυον • ύψ' ου 
χαί ί^^ΧΡ'' **«^ν (* γλυ^ί^ος άποσχίασιχα ταύτης τοις 
άχριβώς χατβΕνοοϋσι ^ραίνίται. ς'*. Ούτος τοίνυν ό Μωάρι•^ πολλάς, ώς ιΓρηται, αηΊβηααι ίβίββ νο5ί8 αα^Φ ? ηβ^ιυβ οηίιη γβδίτο ία 
Ιοοο βαηΐ 1ί£^αα 8ί1νβ3(τί&, ηοςυβ ΐΓϋαβίΙαι αβΐοο• 
ηιιη. Αά 1ι»6 β&ηβ ραάβΑαηΐ; ρβΓ^αηΙ Ι&ιηβη άί- 
06Γβ, Ι&ρί !6ΐιι ίΐίαιη Αΐ>Γ&ΙΐΑαιί β88β, ϋοίςαο οααι 
ίβιηίηα Γβιη 1ια1>ΰί88β, βΐ 6&ιΐ]θ1υιιι ϋΐίο ιΟΙί^&δΒβ. 
Α^β νβΐΌ νο8 ηοη ραάβΐ, ββΐ ο1)]υΓ^(ί8 ηοβ ςαί 
ΟιΠ8(ί οΓαοβίΏ αΐιιαθ ίιπΑ^αβιη νβηβτ&ιηϋΓ, ςαί- 
1>α8 ϋφπιοηϋΐη ρο(6αϋ& άία5ο1ί€|αβ ίΓ&αβ ρΓοβΙβτ- 
ηί1ιΐΓ? Ηί6 αυΐβιη» ςαβιη άΐβαοί, Ιαρίβ ο&ραΐ βπΐ 
Υθαβπδ, (|υ&ιιι οοΐαοί, ςοΑίηςυβ βϋ&αι Οΐιακοέϋτ 
αρρβϋ&ηΐ : βζ ςαο Ιαρίϋβ α8(}α6 &ί1 Ιιυηβ άίβαι 
ρΐ&δΐϊβο ορ6Γ6 βχρΓθδβα αάαιηύΓαΙίο αοαίο ο586γ- 
γ&αϋΐ^ιΐδ οθΠΐΙΙαΓ. 
6. Ηίο ί^ίΙαΓ Μο1ι&ιη6(1β8 ιηιι1(&, α(ί άίοίαιη ίυίΐ. )θ'^οο£ας συντάξας, έχάστιρ τούτων προσηγορίας ρ. οοηΐΐΐΐηβΐίοδα οαρίΐϋΐα ΟΟηβ&ΓΟίΐΙ&οβ, ΙΐΟΓαΐη βία- ίτίΟιςχΓι^ (5), οίον η γρΛγίί τίίς γυναικός. Εν τκύτιρ 
^1 τ« λιγοαέν^ 7Ρ^Ψ'ί ^^ τ^αιχός τίσσοίρας γυ- 
νχιχας νρ•ψ«»ώς λα^βοίνΐιν νο^οθιτιΐ, χαΐ παλλα- 
χάς. έθ» 7ΐς ^ύνηται, χιλέας, η όσας η χβϊρ αύτον 
χκτάσχ^, ΰποχβιιχένας ταΐς τέσσαρσι γυναιξίν * ην 
ί' βεν ^ουληθ^ άπολύιιν, χαι χοριέ^ισθαι ά>λην ην ά» 
έ$ιλη, έχ τϋ( τοιο(ύτης αίτέβις ένοριο6έτησ(. Σύαπο- 
>ον ^1 Ισχι Ζβι^ προσαγοριυό^ον * ούτος γυναϊχ* 
Μρ««ν Βΐχ9»ψ ίΚς αυτός ηράσ0η * χαθηαβνων ούν 
«ΰτών, ^ησί προς αυτόν * Ζ(ΐ^, ό Θιός «νιτιίλατό αοι β^αΐίδ Ιϋυΐοδ αρροβαίΐ, νβίαΐί β8( 6Ερϋιι1υιιι 
(1β υιαΙίβΓβ. ΡοΓΓΟ ίη Ιιοο ςαοά (Ιίχίαιυδ άβ 
πιυΙίβΓβ ο&ρί(α1ο, ςα&ΚαοΓ ηζοΓβδ ραΐ&οι άυά 
1β({β 3ΐ&1υϋ, βΐ 6οηβαϋία&8 βί ςαίδ ροΙβΓίΙ βΐί&ια 
πιϋΐβ γβΐ ςαοΐςαοί ου3υ8(ΐϋβ ω&ηαβ «κΐςαίδίνβπΐ, 
ςα&ΙαοΓ αχοπΙ)υ8 βαΙκΙΚα• : βζςυί^αβ βίςυ&αι άί- 
ηιΐΙΙβΓθ νοίυβηί,αΐίΐπβ &1ί&αι (1υ66Γ6, Ιι&αβ ο1> ο&α- 
8&ηι Ιι^^^βαι Ιαΐίΐ. ΜίηίδΙβηί βοοίααι 1ΐ856ΐ>&( Ζβί- 
ίΐηηι ςαβιηά&ηι ηοιηίαθ» 6ΐιί οααι ριιΙοΙίΓα υχον 
βδδβΐ, ΜοΙιαιη6(ΐ68 ίη 1ια]α8 αιηοΓβιη Ιαρδαδ βδΐ (Κ) ΙαϊθΗί^ Οοιιιηί 9υΓ&8, φΐ&8 βίη^ίΐΐ&ϋιη Γβ• 82, ΝΐοβΙαβ ΒνζαηΙίηιΐδ, αά ςαεηι ΙβοΙοΓβδ αΜβ•• 
€βη>ιιίΙ ΓβίυΙατίΙςαβ ίη ορβΓβ βαο, α η. 26 &(1 £;&ηια8 (/ο//ι. ΟΥ), 111 Ν[ΟΒΤ£ €ΒΟΝΙΑΤ£ 1« 8βάβηΙί1>υϊ 6Τβθ ΐΠίβ. βϊΐ ΜοΙιαιηοϋβΒ: Ιάάΐ, Α ϊ>α άιηλϋσης τ4ν γηαΧχά σν». Ό Ά μΑκπ ■ χ«1 
(ΐι5' 5ΐί<(>«( ταάς ψηνα • Ό θ*ίς ίνιτιΟί*-• ^μ 
τί» ^■'"'"'°' ί* 'ΐ' άιτΛυΛίί λββίϊ». Ό 1Ί Ιγν ■ 
ΆΐΓβστβλ*! »Γ- ποίκ-ηι βιτβ β θι*ς ήκτιίΐατο. Κϊτ* 
1η6»ιϊ χβϊ (ΐβι/ήνας βώτί», ηιαύην 19νχι νβιιον ■ 

μιίτα βντί» «ηβό; τίί ■ »ύ τ*/» ^'Τ^' ϊί"*!™ Γ^τί», 
■ι ί<ί 7'',''η^9 ύ^' (τ^αβυ. Έία οϊ χκΐ ά^ι1χ6; «κ«- 

Έϊ Βίί^ ίί ΐί 7/>«7? τοιβΟτα τΓΚ,οοτγΟϊιι ■ "Εβ- 
7«σ«ι Γίν 7βϊ ί» Ιβηχι τβι » θιός, χ«1 ριΐβχαΐι;- 
βον «ντΐϊ, χαΐ τόίι π«ίΐ!9ον, χ«1 τοιών^ι ■ ίνα μ^ 

— -■■-' ' ' "ιβί, βίτρ^ρβ. 

ία, βΙ ^00 80 (α11 ιηοιΐο λ^ο, Οβαβ η&ΏΐίΒτϊΙ ηιϊΐιί, υΐ ιιχοηηι Ιαβιη «Ιίιηΐυ&ι. 

Α{ ίΙΙβ ρΓοΙίαυ» ^ϊηιΪΒίΙ. ΡοβΙ ραυοοϊ τβΓΟ άίθ>, 

ΓΐΐΓ3ϋ9 αίΐ Ηο1ΐ3ΐηβ(363 : ΌΒη» πι&η(1θτί( ιηίΐιϊ, υΐ 

υχοΓβαι, ΐ^ιιαι» 1υ ιΐίαιίίίβΐί, οιίΐιί ηοοίρΐαπι. Ββ• 

Βροη<]ί( ίΙΙβ : !.β5βΙ(ΐβ ε?, ηυίοςιιίΛ Ιίΐϊί ιηβηάατίΐ 

Ββιΐ8, ΟΟΙ1&06. Ταηο ίΙΙα ^ιιοΐα ΜοΙίΛΠίβίίΙεβ, 61 

ιΠΟΕοΙιιιΙΐΗ,ΙιαηοροβΙβΛίβΒβιηΙιιΙίΙ: ηβιπρβ υΐηιιϊβ- 

ςιιί3 νοΙυβΓΪΐ, υχοΓβιη βυοπι ιΙίαιίΙΐΒΐ. Οιιοά « 

ίίΐΛ ρο5[ Γβριΐίίίυπι, αά νίΓυιπ ΓβνβΠί τοίϋβπΐ, 

ύυο&Ι &ΙΪΙ15 (ΐυίβρίαιη : ηβηυβ βπϊιη α ρτίοΓβ νΪΓο 

ΓΕΟϊρί βαιπ ΙίοβΙ, ηϊβί ρπιιβ Λ)(βπ πυρίβηΐ. ΟιιοΛ 

81 ΓΓβΙβΓ ςιιίΒρίίπι ΓβροάϊβΙ, άϋΟΗΐ βΕΐη ΪΓαΐΗ 

ϊΙΙίυβ »ί νοΙιιβΓΪΙ. 1η εοάβΐΏ αιιΐβπ οαρίΐιιΐο Υιαύ 

{[ΐιοίριβ βιιβάοΐ : ορβΓβΓβ Ιειτοιπ ηϋβιη ΙίΙ)ϊ Οβιιβ άβάίΐ, β[ ϋβΙίοί&Γβ ίη 

ΝοΙο βηϊπι οβ!(€Γα ΙιίΓρίβ, υΐίΐΐε, Ιοςιιϊ. 

7. ηιΐΓβυί βΐίϋά οβρίίϋΐυιπ ίιΐ80Γί1ϊί[οΓΐ]β ολιιιεΙο Β ζ'. ΠΛιν α/ί-η γαανή 
Οβΐ;ίηςαο(ίίχΐ[,βΧ8ΐίΐ!3ββηηβοοαπΐ6ΐιιηιίβιηίηβιη ίν ΐ η-μι ί-ι ί» χ-ίμαί 
ςϋοι ϊηΐββπιια βΙ)ίΙ)ίΙ ίΐϋπιβπ, ΐΓΒΠίϋΙίΐυβ ϊοΙβΓ 
<1υο5 ιηοηΐββ,πβ οοιπρΓεΙιβηίΙβΓβΙιΐΓ. ΡοριιΙοϊ τβΓΟ, 
ίη<ιηίΙ, ίη Ιοεο βγβΙ, ςιιί ρποΓβ (Ιϊβ αςιιαπα 1)ίΙιίΙ, 
ροΒίβΓααυΙβηιοβηΐΕΐιΐΗ: ςαιε αςιιαροΐβίαροριιΐιιιη 
βΐυίΐ. Ιηε ρΓΟ αςυα ρΓίκΙιεηϋ, 5β(1 βπίπι οοηκιιΓ- 
ββηΙββνίΓΪ ίΙΙί ίιηρΓοΙ)!, ΰίΐιιιβΙιιιιιοοοίίΙβΓίιπΙ. Γ,ΓοΙ 
αυίβηι ^ιι1^ι13 ροΙΙυβ, ρηΓνΛ οϋηιεΙΰΒ, <]ΐΐ3ε πΐ3ΐΓβ 
ίη(6Γβ[ηρΐ3, αά Οβιιιη νοϋβιη βχΐυΐίΐ. ςυί ϊ1]αω 8(1 
Βθ ΓεοΕρϊΙ. Νθ3 ί{3ηιΐ6 ΑβίΐΓβηίΒ άίείΓουβ: ϋηοΙε- 
ηαιη εαπιείυβ ίΙΙα ? ΟϊουηΙ : Α Οεο. ΡβΓΚ'ΐηιι» (ϋ- 
ϋβΓβ : Νηιη αΙΙεΓΪιΐ3 καπιβΗ βοοίεΙαΙε υκα εβί ? 
Νβ^απί. ΟιιοΐΌοϋο ΐΒΪΙυΓ, ϊηηυίιηυΒ, ρερβηΐ ? τί- 
(ΙειηυΒ βηίιη Ιιαηε οαιηβΐιιια νεβίΓΔΟι ιίηβ ραΐκ, 
ΒΪηβ αιαίΓΟ,Βίηο ΚΒηβαΙοβϊα- δβά ροΒίςα&αι ρερβπΐ, ^ ?•><: 
ιπΒΐβ ραΒΒ& «βΙ, ηεςιιβ αρραρεΐ ςκίβ ει τίπ) ίηία- ΐπα 
)6π(. ΑΙ ραΓΤΕί εαηιεία ΒΐιΗαΙα ΤιιίΙ. ΥεβΙερ ίίαι^αβ 
ρΓορ1ιβΐΕΐ,θυίΟβυΒ,ιι(άίΰίΙίΒ,6Βΐ1θΰΐιΙιΐ3,ευΓηβ5όίνίΙ 
υΙ)ίηαιη ροΓν& εαιηείιι ρβΒ03ΐ)ΐΓ? εΐ ςιιίηααι Ιαο 
ε)υΒ ιηυίΕβπΙβΒ ηιιΙπ&ηΙιΐΓ ? ε1 αο ίρβα εΐίαοι, βειιιιβ 
αο ιη&ΙβΓ, πιβΙο α1ί<|ΐιο ε&»α ίαΙβΓεερΙα ρβπβΓί(? 
νεΙ ροϋιΐΒ ϊα ρ&Γ&ΐΙΪΒΐιαι υοΙ^Ϊβ ρηΒειιιτεη» ίηίΓΟ- 
ΐβΓίΙ? βχςαοίβεΐίβ Ηυιηεητοΐιϊί ιηαηΒΐιΐΓϋΐιι αιι^^- 
ηιίηί- ΤΓίαφΐίρρβί1α[ΐιίηαΐ& ΕαρίΙυΙο τββΙγο, ({ΐιοά 
ϊηΒΟΓίΙιίΙιΐ' <1ε ρΑΓ&<1ίΒ0, ΐΙιιεΓβ ϋίοίΙΪΒ α^ιιΐΒ, τίηο• 
βΐ ΙβοΙβ. 8ί βΓ^ο βχίΓα ρ&Γα^^5υπ1 εβΙ ρπΕΟτίΓΒΟΓί» 
Τ6βΙγ& ΰϋΐηεΙιΐΒ, εα ςιιίΐίειιι Γαιπε αο βιΗ ρεπί), νβΐ 
κΐίί ΙαοΙε ε^113 (πιιιηΕιίΓ. ΓπΐΐίΓαςυε ρΓορΙιβΙα 
τββΙοΓ βΙοπϋΙϋΓ οιαπι Οβο Εθ11ος|ϋί, ςυαικίοςιιίιΐβπι ή ΐ Λΐ•/" ί-1 ΐϊ ζ5ί.ιΐΒίβί 'ίχ θιοΟ, χή ξπινν/ ά).η 
τόϊ ΐΓοτοΜόϊ, και ίιΐβχιτβ μι-ιιΐ-:, ίύβ ΟοίΛΛ (ϋ) ίιά 
τ^ αύ χ<»Βΐ(9θ«ι, Λαο; ίϊ, ψντΊί, χν ^■^ τΛ τ«ΐΓα> 
χ«1 -ίϊ μίκϊ ίαίαΛΨ βι<«; Ϊιγιϊι γο ϋίαρ ■ « Ά χ«, 
ίίίλβί ΐίί ί;ί; • πίνητα Λ τ* ϋίϋρ, ίτρι^ιν βντβύ;, 
-/«'« «κοιχοΜίϊί άϊτί τοΰ ίίβτος. Άνίττχνβπι ο•λ 
»[ «ίρις ϊχιΐϊβι ιτ»ϊ]]ΒαΙ Ατ»;, χαί κπέχτκκη τ*» 
χϊΐΐϊΛοϊ, Τίί Λ γίινααα {ηΐίαχι μιχιΐΛ Χ9ίιιι;>βί, 


ψααη • ΤΙ 
■χ τιί θ! 
χχ»η>4; ; . Προς οίς α κκαηϊο; ιχιινς ; Και Ιρ/ηναι 

Λί^οντιν, Οί. Πββίί ο•;», ψαμϊιι, ί-/ο. 
ϊ •/«? Τβύίί» Τίϊ Χ«ιιΐ;).9» ύιιώ» όπΓΚ- 

[, κ-/**"''•07';"β''- ΓΐϊϊίίΒίκ Λ, χαχή 
ΐιταίι, κ«ί βνΛ ό Ρικταιιηβ; ^αήϊτκι. Ή ίί ^ιχακ 
χάιικλο; οηιΐΐ^ββ. "Ο β3ϊ Λρο^ϊίη;; ύικΰν, «, 
χαίώς Ί^τι, Λ.Αί,ιη ό θ«ΐί, ίιά τί κιρί τ^ς ^^,. 
κβάί χαα^ΐβυ ονχ ϊ/ιβΟι πον ^ίόιχιτΒΐ, χαΐ τΙκ; -Α 
•/«λβχτι τβίρβϊτβι κΟτί» ά,(ΐβ7<»^'ί ; β «"1 βΟτί 
(ΐιίϋΐΤί τβϊς χΒχβΙ; ώ; ο /»ί^0 Λίριτν^βώΤϋ ίηΐϊ- 
ρίΟι: ; η έν τώ καρχίιίι•» ποίίρο,ιΐϊί ν(ΐ4ν ιισβίβη ; Γίη ■ τριί; γ•» ιτ!ΐ:βα»ί ■> τι^ γραγ^ νμ•ϊιν, τί) 
ιρϊ τοΟ ττΛρχίίίαιν. ριτί ρίιιν ϋ^ίΐτβΐ, οΕϊβν, χαΐ 
ϊΛακτβί. Ει ιι« βν» (χτό; ίτη ?βύ ηναα^ιίτου ό 
ιόίροιιΟί ύΐίνν χα/ιηλος, ίςιιιιβϊίβ ττιίϊρ χαί ίί-ΐβ, 
άλλοι Τ5•; 7*''-"'''''ί ""-"Τ** «ΐΓολβύβυσι, Και ακτι» 
ίτρορΐη;; ύιιώϊ ^ρνκττίτβι ώ; όρλ^νν; θιώ- 


ίπιβυυ οαιηείί ηι^'ΒίβΓΪιιιη ιιοη ίιιϊΐ εϊ Γενεΐαίιιιη. Οϋΐκΐ βϊ Ο γαρ τί μναΐ^ρι«ν α-^τϋ «πιχκλν^β^ τ^- χακ^λβν 

ΓοΓίβ ίη ρΒΓαάίίο βΒΐ, ηΐΓΒΐΐΒ Βκιυαπι 1>ίΙ}ί[, Υ0!<{ΐιβ Εϊ ^ί Γ 

αςυιε ριεηιιηα &Γβ3θ!(ί8 ίη ιηοιίίο [ΙβϋοίαΓαπι ρϋΓα- 

άΐΒΐ, β( αηααηι εχ ηοη ΐΓΒΠΒβυηΙε οιρϋϊ: ροΙαΓβ ; 

1>ί1)ί[ επίιη ΙοΙααι εααιβίιιβ. Εγ^ο ΐΏβηιπι ΙιίϋεηΙβΒ 

νεοοΒ ϊηΙΙααιιηΒΒίΙίΒ, βίιΓΪβίΒΐί 61 Βοαιηο ϊηιΐυΐββ- 

1)ίΙί3 : ΒΓϋτβάίηε αυίειη ΙαΙιοΓβηΙβΒ, τυΓΒΐΐΒςιιβ ροβΐ 

8θπιιΐϋΐιιθΓαρυ1αιιΐΒ3νίηο,ραταάί!Ϊτο]ιιρ[ΒΐυηιοΙ)- 

ΙίνίΒαβιηίηί. ΟυΓ ίΐαςυε ρΓορΙιεΙα νβϊΐΒΓ ηοη αηΐβ 

εοβΐΐατίΐ, ηβ ςυίά ι1η^π^Iηο^1^ ίη ιΙβΙϊείΒΓίιιιι ρ&πι- ϊττΐ, πνλιν π 

'ΜίρΪΒ ξνραάίβΒ» ίν ρίϊω γΪ( τραγκς 

Γοιι, χ»1 ΰίωβ ίκ τοΟ μή ίτβροίιίίϊΓος 

ΐΓβτοϋν' Βίτίηιι -/ά.β 51» « ίάμ^Ιίς• 

άχρκταν οί» ϊΓίνβντι;, /ιίλλιτι ίχχκίινβαι χ«) ρίβκις 

ηβρβπίϋπιτβαι, χβΙ χβίΓίΛι» ■ χαρηβκρβίίντίΐ ίί 

Χ3ΐ μή' ϋηιβν χηρκ(ΐ:>λ>ιχ•-(ς ΐξ «ΐναυ, τα» ϋία» 

ΐοϋ παβη'Τιίνον ίκιλκνβήχτθι. ΠΛ; οη β (τρβ^ήτης 

ύ;!*™ βνχ έκνοιίβ* τκΟτβ, (ΐιίκβτί τι βνμβ^ ή τί (β) Μαΐβ ίΐαηιΐΕ ΒιιγΙΙι. ΕϋεΒΒεηιΐΒ ϊη ορυβευΐο οοηίΓα ΗοΙι&ιηεάειη α1ί1>ί & ηο1>1ι οίΙ&Ιο αϊ( ρ. 444 : 
Λίην 3ν« «ρ£ν, ίραΐίο αταίίτ άααναπι ΑοηιΐΉΐη. 113 ΤΠΕδΑϋΚΙ ΙΙΒ. XX. 414 .• •. \ » ' >« παρΛ^ίίσω τΐίς του^ΐς ; ού^ϊ π«οί τ;ζ; χααό/ον πε- λ άίδΟ αοοίάΟΓβΙ ? Πβςαβ άβ οαΐηβίο ίοΠίοίΙαδ Γαίί^ 

ιι1)ίηαιι» (1β5αΐ? ηβο νοδ άβηϊςϋβ βαιη ίηΙβΓΓΟβαδΙίδ, 
υΐ αΐί^αίά (Ιβ Ιπυοι ϋαΐΏΐηαιιι ία1)υ1α νο1)ίδ ηαρ- 
Γ&Γ61 ? ΟββΙβΓοςαί ηο9 δίηβ ιιϋα αοιί^α^β ρροίβΙαΓ&ιιι 
Ιι&ηο ο&ιηβΐιιιη νβδίΓ&ιη αά ίηίβηιί 1ΐ6Γΐ>&δ, υ1)ί νοβ 
ςαοςαβ ίιΐ6ο1βΙϊδ, ρπβΒοαΓΓίδδβ νο1)ί8 ηυηΐίαοιιΐδ. 
Ι1)ί νβΓΟ (βηβϋπβ βχΙβηοΓθδ, ρΓ£ΐι& ίηοβδδ&ϋίΐίδ, 
Ι^ηίδ δΐήάβηδ, νβηηίδ νίβϋ, άφΐηοαβδςαθ ΙατΙ&Γβί. ^ροντίχ<ν, οττως νυν ύκΐ'/α ; «λλ ο'^ϋζ νμεις τ,ρωτη- 
σοτΓ( αυτόν, ώς ν/χΐν πίρϊ τών τριών ^ιτ//όρν^σ^^ 
ονΜροτΓολού^κνος ποταμιών ; Άλλ' ίίΐιύς σα^ώ; τήν 
6αυ^ασηβν ύ|Αβϋν χάοιιολον «ΐς π-όας ^^ον, ο/τον χαΐ 
ν^αΐς ^κίλλτΓβ ^ίάγιιν, ώς χτι;νώ<^<ις, ττρο^οααοΟσαν 
ύ^λ» <ΐΓβΕ7γ<λλόα(0α. 'Εχιΐσι ^β σχότος «ατΐν εξώ- 
ΤΜον, χαί χόλασις ατιλτίτιοτος, πύρ ήχοΰν, σχώΛτ<ξ 
άχοία^τος, χαί τάρταρ^ι ^αέαονις. 

ΐϊ'• *£ναντ|^ ίι τ^ 7Ρ^Ψ^ "^9 '^ν' '^'^ παραίιίσου λι- 
7βι ό Ιΐβαα;*!^ εαυτόν είναι χ).((^οϋ/ον τον παρα^βίσον, 
χαί ότι παραστιβσιται Μωνσ^ς σνν τοις Ίσρα;θλίτα(ς* 
χβώ «ς ιταρβέάτακ τον νόαον τ]^ χολχσιι τον πνρός 
ίχ^ο&ΐΕσονται * οί ^ι Χριστιανοί, ώς τόν Χριστόν Τίόν 
Θηϋ χαί θ<όν άττοχαλίσαντλς, χαΐ σισαρχωαίνον, 8. Ια εοάβΕη άβ ραΓαάίδο βαρίΐαίο αΚ Μοίιαιηβ- 
ά63 86 βδδβ ραΓ&άίδί οδΙίαι*ίυΐΏ,ϋ)ίςαβ ίοΓβ Μο^δβιη 
οαιη ΙδΓαβΙίϋδ : Ιβ^ίβ αυΐβιη Ιταηδ^ΓεδδΟΓβδ βαρ- 
ρΙΙοίο ί^αίβ Ιτ&άίΙαιη ίπ. €1ιη8ΐίαηο8 ραήΙβΓ, οβιι 
ςυί ΟΙιπδΙυΐΏ Οβί Ρΐϋαιη Οβαχηςαβ αρρβίΐ&νβπαΐ, 
β( ίαοαηι&Ιαιη ΟΓαοίϋχαιηςϋθ αίβηχιανβπηΐ (ίρδβ 
χ«1 β9τ«νρΜΗ<ν•ν αντόν ^07Μ«τίσαντ<ς {ψτΜ '/αρ Β βηίΐΏ αί( α ^α(]φ^8 υαιΙ)Γ&ια Ι&ηΙαιη ϋΐίυβ ΟΓαοί- όη ή σχιά «ντον έοταυρώθυ Οπό τών Ίον^αίων), τ^ 
τον ιτνρός 7<^9 3ταρα^οΟ«σονται. Είτα ίαντόν ^ησιν 
ύιτό θιοϋ χιχλςσβαι, χαΐ ώς αάλα $ν>σί€^ χαί παντΐ 
τώ αντών ί$ηί αΖτιον 6<07<βηας ν<7άρξ«ντα ιτται- 
νχΐνΟαι, χαί τοντον χκριν χλ(ΐ^ον;ζον ;^οΐ3αατίσαι * 
χαΊ οποσταλθχι τον άνοΐξαι, χαΐ σνν•ΐ7£).δνσ<σ6αι 
αντώ οοττιρρ^ΤΜ; λό^ον χωρίς χαΐ ^ιαχρίσζως ίζ^Ο" 
μνχοντα χιλιάδας. Και τονς λοιττονς χριΟιίσισθαι 
ψάσχα, χβΛ τονς ^ ^ιχαέονς άναα^ιβόλως τίίς τρν- 
ψϋς «ιηλανσαι, τονς ^ί ιύρισχοαχνονς αμαρτωλούς 
ιηττώαα ψ^ρίσβα βν τοις τραχιβλοις ^ι^χαένα, χαί 
ύς τόν παρά^ιισον ιισιλθιάι, χαι τοντονς έττονο/Αοί- 
ζισ6α« όπηλινΟίρονς τον Θιον χαΐ τον Μωάρα^ * τάς 
^^ γ^η^Λ^xας σννιΐΜΐι ^ «ντοίς οπταθώς, χαι 6ιρα- ίίχαιη), £;6ΐιβαη8β ϊ^ηβιη βζρβΓίιιτοδ• Οβίαάβ αϋ ββ 
& Οβο νοοαίτιαι, αίςυβ υΐ αρρηοιβ Γβϋβίοδυιιι, βΐ 
ιιηίνβΓ88Β β^βηΐί 8υ£θ Γβϋ^^ίοιιίβ ί&βίαιη ΔαβΙΟΓβια, 
Ι&αάβ ΟΓηαίαιη ; βΐ βαρΓορΙβρ ραταάίβί ί&οΐυιη 
οδΐίαΐ'ΐιιιη, χηίδδυιηςΰβ αά αρβηβηάαιη ; βί ίΐΐαο 
86οαιη ίθ£ρΓβ88αΓθ5 &1>5ςα6 ο1)ίθ6 6( 8106 αΐΐα οοη- 
ΐΓαάίοϋοαβ αυΐ ^α(^^^^ο 1ιοιηία68 δθρ1α&β;1α1α οιί1ΐ6. 
06 Γβϋςιιίδ ^α^1^^α1αIη ΐπ αϋ ; βί ίϋδίοδ ςυί(ΐ6ΐη 
βίηβ άιιΐ^ίο άβϋοϋδ ροΙϋαΓΟδ ; 603 αυίβηι ςαί 1α- 
νβαϋ ΓαβΓίηΙ ρβοοαΙΟΓβδ, 1ϋ)6ΐ1θ3 ^ββΙαΙαΓΟδ οοϋο 
αρρβηδοδ ; ηϊΐιϋοιυίααδ ραΓαάίδαιη ίη^Γεβδοτοδ, βΐ 
Ώβί 111)6Γΐθδ &6 Μοίιαιηβϋίδ νοβαίαιη ίπ. Μϋϋβιββ 
ςαοςυβ οαιη ίΐΐίδ ΓαΙαΓαδ δίαο οιεηδίΓυίδ, βίδίΐβιη 
ιιιίηί8ΐΓα&υΓα8, 6( οαρίΐΐοδ 6ίδ οΓηαΙυραδ. $6(1 βΐίαιη « νι«ν «ντονς, χαΐ ^ιλοχαλιΐν αντών τας χόμας. Και ^ $&ιη&ηΙααθδ ραΓαάίδΐιιη (ΙίοίΙ ίη@;Γ6δδΐΐΓ03, ηοη α(1 τ•ύς Ιαρίβψύτας ϊγη ιΐσιρχισθαι <ν τώ παρα^βίσω 
•ν προς το αιτολα^σαι, ίύΧ Γνα τα βχ^όρια χαι τήν 
χ09τρο> αντών τον τταρα^βίσον έχβάλλωσιν^ όπως αν 
μη βπΓοζισιιιν ό παρά^ιισος * Ιχαστον ^ι ώς αν ένταν- 
$§ί βίώσηη ιίτι έν πλοντω, «ΐτι βν πινία, οντω χαΐ 
Ιχ<<9<ν ^ίάγαν, Τονς ίϊ Ίον^αίονς χαι τονς Χριστιανούς 
ϊέγΛΐ ξύλ«ιτνρός γινομένονς βΧαΒ^ίπσΟαι ιΐς αντό. 

θ*. Πάλιν άλλη 7Ρ^?^ ^ ^'Ρ^ '^^^ '^ρ^πίζιος^ ότι 
^πάσατο ό Χριστός τράπιζαν παρά τον θιον ριιτά τό 
πλΐρο^ορ:Ιδσαι αντόν, ότι ονχ ιΓιτιν ίαντόν νίόν 
Θιον * χαι πΰφ^σχ^'^ αντώ ύπών όντως • Δί^ωχά σοι 
τραπιζαν ά^Οαρτον, ίνα ιν^ραίνΐ). Και πάλιν άλλιο 
7ρα^4 ή πιρί τον ]3οί^ίον, έν ^ λτ/<^ τ&ν« ρ^όαατα 
Τέλωτος άξια, ά ^ια τό πλ^δΟος παρα^ραριΐν οιομαι 

^ιίν. Πιριτέρισθαι ^ι αντονς νοαοΟιτησας, χαι |. {αάίοο. €αιηςιΐ6 βαίδ 6ΪΓθαιηο1δίοηί8 Ιβ^βιη δΐϋΐαβ- 
μίτ$ σαβ€ατίζ(ΐν, |!α^τ« |3απτίζ;ισΟαι προστ«ξας« ηΐ, ηβςυβ δα1)1)&1ααι ηβςαβ Ιιαρίίδίηαιη ιιηρβΓανϋ. 
χαί τών /αν τώ νό^ άπιιτορινμένων ισθίιιν, τών 116111 νβΐίΐίδ α ΐ6^θ ν6(βΓ6 ρ&Γΐΐιη ν6δβ1, ραΓίϊηι ίι*α6αάαιη, δ6(1 &(1 ϋΙοΓυιη δΐ6Γ60Γα ραΓα(ϋδυ βχροΓ- 
Ι&αόα, ηβ ΓοΓίβ ραΓαάίδαδ ΓοβΙθεΙ. ϋοαιηςαβαιςαβ 
ν6Γ0, ρΓΟϋΙ ία ΙίΔΟ νίΐα (ϋνβδ ίυβπΐ, ααΐ ρααρβι-, 
ϋ& ίΐΐίβ ίαίαραω. ΡοδίΓβααο ^ϋ(18β03 &ι^ια6 ΟΙΐΓίδϋα- 
ηο3 αίΐ ίοΓβ Ιαηςαααι Ιίβ^αα ί^αί άβραΐαΐα, ςαΰβ ία 
ϋίαπι ρΓθ]ίοί6αΙαΓ. 

9. ΒοΓδαδ α1ία(1 οαρίΐαΐααι άο αιβαβα ίαδ0Γΐ1)ίΙϋΓ ; 
ςαία αβαιρβ ροδίυΐανβπΐ Οΐιτίδΐυδ α Οβο ιιι6ιι5Ηιώ, 
ροδΙ(|ααυι βί ρβΓδα&δβρ&Ι, ββ ϋΐϋ Οβί ηοηιοη ηοη 
ΰδυΓρ&δδβ. Ηααβ ίΐΐί Οβϋδ ρΓ8£ΐ)ϋί( (Ιίοβπδ : Όβάί 
ύί)ί ιηοαδοιη ρβρρβίυααι, αϊ βα Γΐ'αίΐηδ. ΑάΙιαο αΐίαιΐ 
ο&ρίΐαίαιη βδΐ άβ 1)αοαΐΑ, ία ςαο νβΐ'ϋα ςαί6^αα1 
άίοίΐ Γίδα (Ιί^α, ςα», ηβ δίαχ ρΓοΙίχαδ, οηιίΙΙβηίΐΒ, Ι< άπβχβσ0αι παραλούς, οινοποσίαν παντιλώς άπΐ9- 
Τόρινσιν ό πλάνος οντος. Προς τούτοις παντός άγα- 
9τ^ χαΐ ποννρον αίτιον νπάρχιιν τόν θιόν ι^ογμ,ά- 
τισι, χαΐ πάν όιτιρ «πιλθ^ βξ έτηιρβάσιως τον πον;ο- 
ρτύ βναττίον^ έχ Θιον ιιναι έτβρατΓίιτο * χαι τους 
λιαστός χαί ^αρ|χαχούς χαί όσονς αν έπ' άττη^οριν- 
/ανΜς πράγριασιν άλόντας χαί άναιρον^ινονς ΐι^οι 
τις, ονΤΜ, ^ννίν, Ι'/ραψιν ό θ(ός γινίσΟαι, χαί ον- 
ΤΜς άπο6ανΐΙν ΐίζουΉ$χ, τύχη ν ^ιορισά^Γ^^ος ιΓναι 
χαί βίααρρίνην, χαί άλλονς πλιίστονς ληρονς * οΓς 
•)ηιρ•π•λη6ώττ«ς οί άθλιοι τών «ΐι•νί*ιν ίί^Λ^ύν ώς α1)8ΐίαβΓ6 ίΐοοβπδ, νίαί ροΐα ρροΓδΜδ ίαΐ6Γ(ϋχ1( ίια 
ροδΙοΓ Ιιίο. ΙοδαρβΓ άο^αια δ&α&ίΐ 1)θοί οπιαίδ αβ 
ιηαΐί οαυδ&αι ϋβαπι ββδβ ; β( ςαίάςαίά 6Χ ΙιοδΙίδ 
ιααΐί^ηί άοΐο ηοΐ^ίβ αοοίοΐίΐ, ίά α Οβο βδδβ ρροάί- 
£;ίθδα ΙοιρΙβΙ&Ιβ άΐβίΐ. ΕΙ δί οβαΐΐδ οβοαπααΐ Ι&ΐτο- 
ηβδ, νβαβ&βί, 6( ς[αί1ί1)6ΐ νβΙίΙοΓαηι ίαοίαοΓαιη 
Γβί, 2ΐΙ(ΐαβ οί) βα ίαΙβΓβιηρϋ, ίΙ&, ίαςαίΐ, Οβαδ ήβη 
ββπρεβΓαΙ, βί δίο βοδ ηιοπ νοίαΐΐ ; ςαο (ΙίοΙο ίοΓ- 
1αα€Β ηαηιβη &ο ίαΐααι οοαδίίΐαίΐ ; αίςαβ αϋϋΐδ ^βΓ- 
Γ&9 ρΐαηαιαδ ; (|αί1>α3 ίαίβϋοβδ Α^^Γβαί (ΙβΰβρΙί, 
βΙθΓΔΜ βίαα(ϋί8 αϊ 1)1&8ρ1ΐ€ΐη1 ίιιιρϋςαβ βχοΐαάβα" 115 ΝΙΟΕΤ.ί: ^ΗΟΝIΑΤ^Ε ϋβ ι 

^ΙΙΓ. ΟΓίδΙ βδΐ ΕυίβΠΙ ΙιορΟ ϊδίη&βΙίΙδΙΓΙΙΐη ΙΐβΒΓβδίδ Α «σίββϊς και βκάσγτ,ιιοι απα>>οτοιοΟντ«ι. Άνι^ύη Λ ΗβΓαοΙϋ ίιηρβΓβηίίδ βρίαΐβ, αά ςαβιη 2ΐΙ> οΛβ οοη- 
ίΐίΐο βηηί ΟαχβηιηΙ VI Μ βΧΙ.Υ. 

10. υΐ &υί6ΐη ρΓκάίβΙίβ αοΙ^ίοΐαΐΏυβ, ςιιοά ηίίιίΐ 
τβη Μοίι&πιβάββ άίβ&Ι, 8^ ))8Ρβ ΓββίΙβιηυβ αχ βίυβ- 
άβιη 1ί1)Γθ βχββΓρία. €1ιη3ϋ ιηβηΐίοηβιη ί&οίβηβ 
&1ςυβ Ετ&η^βΙϋ, &ίΙ νβίαΐί 6χ ρβΓβοηα Οβί : Μίβί- 
ιηηβ ροβίτβιηαιο ρΓθρ1ΐ6(&πιπι οιηηίυιη Ιββυιυ Η&- 
ηββ δΐίιιοι, υΐ ςυ» αηΐβ 6απι ίυβΓαηΙ, γ&(& ΓαοβΓβΙ, 
&1ςαθ αά βαιη (Ιβιηιβίιηιιβ Εν&η^βΐίυπι, ίη ςυο 68ΐ 
άίΓβοϋο &ο ^α8ι^ϋ&, βββυηάαα) γίΓίαΙβιη ρΓβΒββ- 
άβηΐΐβ 61 Ιβ^ΐβ. Α1{|αί βί Ιιββο οιηιιί& ^β8α βίυβςαβ 
Εν&η^βΐίο €οηββ88& ίαβΓαηΙ, ςιιίά (ίΙ>ί Γ6ΐί€[αιιιιι ίβ» 
βί8!ί, ο Μοίι&ηιβάβ, ςιιοίΐ ΙιοοαίηίΗιιβ οοηίβΓΓβ» ? ή τοιαύτη τών ΊσίΑαηλιτών αίοιτις έττι τών γρίνων 
ΉροΕχλιίου τοϋ |3ασι).βΛ>ς, ώς ίΐναι ΐΑίχρις αυτού 
«πό κτίσβως χόσαου ετη τρρί' (Τ). 

ι'. "Ινα ^ί ποοσθώϋΐεν τοις βιοηκήοις το χατά 
/Αη^Έν τόν Μωάαί^ όληθβς λέγιιν, ιΐοήτΓτΑΐ χαΐ 
ταύτα έχ τίΐς αύτοΰ |3ι6λου ιταοιχ^ηθέντα. 'Εττι- 
^νησθβΐς τοϋ Χριστού χαΐ τού Εύοτ/γί\ί9υ^ ^ησίνώς 
έχ ιτροσώτΓου Θηΰ * Άπκοτιίλαοκν άχόλουΦον τών 
προφητών πάντων Ίησούν, τόν υίόν Μαρίας, •ΐς τό 
αγαθοποι^ται τα ιτρό αυτού, χατοτ/αγόντις προς 
«ντον το ΕύαγγΛιον, ιν ω έττιν ό^τ^'^/ννις, γ^&ί, χ*1 
^ιχαιοσύνη χατά την (^Ονααιν τον προ αντού νόαου. 
Ει γούν ταύτα πάντα τώ Ιησού χαι τώ Εΰαγγκλέν 
αντού ^έ^οται, σοι τί λΓΛοιπας, ώ Μωάαι^, συνιισι- 
ΝίΗίΙ Λΐίϋ(1 ρΓΟΓβυδ (^υ&ΐη βΓΓΟΓ6ΙΙΙ, βΧ νβΓΟΡϋΐη Β νΓ/χ«ίν τοις άνθρύποις ; ΟνΛν ιτιρον πάντως ^ άο^^&Ιυιη ρβτνβηίοηβιη. ΗοΓβυβ (Ηηςη&ιη βχ Οβί 
ρβΓδοηλ Αί( : Οιιιη Γβ^οηβη &)ίςυ&Εΐι ρβδβυιηάαΓβ 
τοΗιίιηοδ, ίαοο1ί8 βίαβ ιη&α(1&νίιηα8, υΙ ίΗί ΙυχίΗ 
ηο86 8£^Γθη( : Αίςαβ ΙΙε 3α8ΐ8 βνιιβίΐ 86ηΙβιιΗ& οΐβ 
ϋΐοηιιη ρβη^ίΐίοοβ, β^ άβ ίΙΙ&Ιο ίΐΐίβ (ϋβοΓβΙο : 
(1αιηηί8ςυ6608(1&ιηηίβ6&νίηια8.ιΐ]υΗθ8(]υ6ρ6δ8ΐιιιι 
ά6€ϋΕηα8. Αίςαί ηοη Ιαχυηβ, ίηςυ&ηι, ηβςυβ 1ιο- 
ιηίηηα] βχΗίο ^^αυάβΙ Οβιΐδ, ηβά ίβ ροΐίυδ ςυί Ιιιχα- 
η&ή ιη&αά&Ι άΐαΗοΙαβ. 

α. δοΐβιη &ο Ιαη&πι βςαϋ&Γβ (Ιίοϋ, ί^ηοΓαηβ 
ιηίββΓ )ιβθθ υ(ρο(β ίη&ηίιη&Ια Η&υ(1 ρο886 βςυϋ&Γβ. 
Ουοιηοίΐο Ηβιη βςυί, ο&Γυηου1& οοΓΓυρΙί^Ηί Ιπιΐυΐί, 
οπΓΓϋδ ί^ΐίβϊ νίοειη ρΓ«8ί&Γβ ροΙβΓυηΙ ? ΕΙβηίιη 
ίΐΐί ΗβΗββ ί^βί βςοί, ]^&αά Ιαΐββ η&(αΓ& 6ΓΑηΙ, ββά πλάνην, χαΐ τών αληθών ^νγαάτων ^ια^θοράν. Πάλητ 
λίγΐλ ώς IX προσώττον τού βιού ' 'Οταν ηθέλοριιν 
άτΓολβσαι χωρίον^ ιχίλιύοαβν το7ς ίστώσιν Ιν «ύτώ, 
χαι ησώτινον (ν αντώ - χαΐ έ^ιχαιούτο επάνω «ντών 
6 Λό^ος ό τίίς άπωλίίας αντών, χαΐ τίίς χατ* €ΐυτ6ν 
άπο^άσϊως * χαΐ ΐί^α^άσααιν αντούς ^ααάσισι, χαΐ 
πολλούς &πωλίσααιν. Ονχ άσωτ£αις χαΐ ^Οροις 
ανθρώπων χαίριι θεός, αλλ* ό χιλΓ^ων άσωτΓύειν 
διάβολος. 

ια'. Τόν ηλιον χαι τήν σβληνην Ιγ* ίππου « εΓνα/ 
^ησιν ' ονχ εί^ώς ό άθλιος ώς άψυχα ταύτα οντά, 
ίππενειν ου δύναται. Πώς ^ε χαι ίπποι, σαρχίον 
^θαρτόν πκριχείκενοι, οχηαα πυρός είνβι ΰπβστη- 
σοντ'αι : Οί ^'ε χατά τόν Ήλέαν Ιαπνοοι ίπποι ου θςυοηΐιχι 1&ηΙυιΐ]ΐηθ(]θ 8ρ€θί6ΐη ρΓ8β 8Θ ίβΓβΙϊ&ηΙ. (] 9^^σιν, αλλά σχϋΐαα ριόνον ίππων πκριίχειντο. '£)( Εχ Ιιίηκϋηβ {^βηίΐυιη (ϋβϋ Ιιοιοίηβζη. Αηίιη&1ίΙ)υ8 
όκηηί^αβ νβ8βί ΗογΙ&Ιογ, ρΓβΙοΓί^α&πι »υβ. Οοηιβ- 
άϋβ, ίηςαίΙ, βχ ϋβ ςα» ίη ΙβΓΓα βαηΐ : βίβπίηι 
ΐ]3υη()& 8υηΙ αο 1)οηα, ηβο δ&ΙβηβΒ νβδϋ^ία δβςυιι^ 
ιηίηί ; δαίΗη&ιη βοϋΐοβΐ &ρρ«ϊ]]&η8 Πβυιη, ςυί 
ιηαηάΑ 6ΐίτηπιυη€ΐ& (^ββί^η&νϊΐ. ^8η1 βί δαίαη&δ ββΥ, 
ο άβΙΐΓβ. ςαί νβΙβΓβπι Ιβ^οοι Ιιιΐίΐ, βυπ βιιηι α)ϋ)ί 
Οβυιη ηοιηίη&8 7 Πβ 3630010 Ιβί^βιη δ6π()βηδ αίΐ : 
διιΓΑοίΙ νο1)ί8 ηοχ 3630011 &(1 υχοηιιη νβδίΓΑΓυιη βο- 
ρυίαιη : Ιι» ςυίρρβ δοηΐ νοΙ)ί8 ορβπηαβοΙυΕο. Νο- 
Τ6Γ&1 βοίπι 06118, ΥΟδ &ηίηα&8 ν68ΐΓ&8 ίΓ&υά&Ιυροδ ίη 
363αοίο, ίυϋςυβ νοΙ)ί3 ίηάυΐ^βοδ : πιίδοβαιηίοί ίΐϋβ 
Λά δοΐ&ΐίυοα, βΐ 6θπΐ6(ϋ(β νβδρβΡβ αβ 1>ίΙ)ί(6, άοηββ 
ςυοά ίη ηο6(6 ηί^υπι ββΐ, ίη(6Γ(1ίυ αΙΗυηι &ρρ&- τΐίζ β^ύΧοις ψτασϊ γΜνί&$Λί τόν άνθρωποι» (8) ' χαΐ 
πάντα τά ζώα |3ιβρώσχειν προτρεπίΓΑΐ, πλη^ τ^ 
χοέρου ' Φάγιτε '/αρ, ^ησίν, έχ τώ» όντων έν τ^ γί• 
χκθαρά 7«Ρ ^^^ χαλά, χαί αή έξαχολουθβιτε τοΙς 
ίχνεσι τού Σατανά* Σατανάν τόν Θεόν άποχαλών, 
τόν τά |!Αεν χαθαρά, τά ^ί άχάθαρτα προσηγορ ιυχότα. 
Καί ει Σατανάς, ω λϋίρε, ό τόν πα>.αιάν νόαον θίρΛ- 
νος, πώς έν άλλοις βιόν αυτόν ονορΜ^εις ; Πιρί νΐ9• 
στει'ας νοαοθβτών οντω ^ησίν " 'Εξεστιν ύριϊν η νύξ 
τίίς νηστείας εις αίξιν τών η^υναιχύ» ύαών • αύται 
γαρ ΰκών είσι σχεπάσαατα * ί^^νω 7*1* ^ ββός ότι 
παραβουλεύεσθι ταΓς ψυχαϊς ύριών έν νηστιία, χαί 
Γλεως ΰαιν γίνεται • μίχ^θταη αύται ς εις παράκλησιν, 
*«ί ^άγιτκ έσπβρας χαί πίετε, ί'^ς τό τίς νυχτός *.» Γ6ΙΙΙ. Ουοάη&ηΐ ^βουβ 363 υηίί 6δΙ, ο ίθ:ΐρΐ1Γ6 &6 {) /ιΑαν ^αν^ λΓ^χόν ^ιά τ^ς -ημέρας. Ποία νηστεία, 

08^(1086, τβΐ ςυ(βη&ηι Οβί ΐ6χ, (ο(8 ηοοίβ βρυΐ8ή 
6ΐ 1ί1>ί(]ίη8η ? Ταπί άβ ΐ6ηιρβΓ&ηίί& βιιηι ίΐϊίδ Ιο• 
ςυβηβ, 8ί( : ϋχοΓβδ νβδίΓββ &|^6Γ νββΙβΓ δυηΐ: ίη^Γβ- 
άιηιίηΐ ίη &β:Γυιη ΥβδΙπιπι οππι γοΐυβηΐίδ, βΐ 8ηί- 
ιηα5υ8 νββίΗδ ϊηυ^ϊβ ; ίοΙ 68ΐ οαιπβηι Ηηίηΐ8Γυα3 
τβδίΓΑΓυηι 6ΐιρ1(ϋ(Αΐ6πι βχρίβΐβ : 8ΐςυ6 υΐααιίηί 
αχοηΙ>υ8 νβδίηβ αίπηςαβ, Οαίά, ογο, Ηίδ τ6Γΐ>ί8 
1ί1)ίάίηο3ία8 βΐ 6Χ866Γ&1>ί1ΐα8 ? 12. Α8866ΐ88 8υο8 &ά ])6]1ηη[ΐ €οηΐΓ8 ηοδ Εουβηδ 

(7) Ι ία 60(ί6χ Οΐιοοίαί». Βββρδβ Ιβιηβη ΙιβρπΓββ 
ίηίΐίαπι ΓαίΙ βηηο πιιιηάΐ 61ίί>, ΓΙιΠϋΙί 621, ΗβΓα- 
ο^ϋ ίαιρβταηΐίδ ηηάβοίηιο. |3<^ελυρε χαί άχάθαρτε. η ποίος νόαος θεού τό οι 
δλης νυχτός έσθίιιν χαί «τσελγαίνΐη» ; Περί σωφρο- 
σύνης αντοί; ί^ιαλβγόαενος, ^ησίν ' Αί γνίβαικίζ 
ύαώι^ νεατός ύαών • εΐσίλθκτκ εις τους νεατούς ύαών 
όταν βούλεσθε, χαί συνελθβτε ταίς ψυχαϊς ναών • 
τοντί'στι. πάσαν έπιθυαίαν τών ψυ;ζών ύ^ών πληρώ- 
σατε ' χαί ;ζρήσασθε ταΐς γυναιξίΐί ύαών άα^οτέρω- 
θεν. Τί τών όηαάτων τούτων άσελγεστερόν τί χαί 
ριιαρώτκρον ; 

ι^ί. Εις τόν χαθ* ήαών πολιαον ίπιγιίρων τους 

(8) Πβοοίβ άα ίιίδ βΐ βΐϋδ 1ηι^ιΐ8Πΐθ(1ί ςυι» ίϋοΐΛ 
δΐιηΐ ν6ΐ βιηβηάαΐα ίη ηοδίπ:» ι^ά Β^ζαηΐίηαηι 
α<1ηοΐ8ΐίοηϋ)α8. Η7 

ααΟΐίτας αντοΟ, ψτ^ΐ' 

σνναντήσϊ;τά αΟτοΤς. Ον ταύτα (?£ ^όνον ^ϊϊτίν, ά))ά 

και τταοα τώ Θίώ αισΟαποίοσίαν χκΓσθαι τοϊί κ«τ«- 

1 < • ι 

χοακ'νοντιν οτ^τούς το?ς τών Χριστιοη/ών αΓρασιν. 
Άλλα χαΐ τήν πέ^τττυν ιιοΐροη τών αιρ^αλώτων 
χαί τβϋν άλλων σχύλων άνοττίΟισθοΕί τώ θβώ Οποτί- 
Θχσί, χβΛ τώ ττρο^ιζτη Μωα^(^. Παραινιϊ $ε χαϊ 
χ«τατ«ττίσθαι τοίς Χ|θ(στιανοΐς, ιι τήν τών Ιαρροί- 
χιονών 6|>ησχ€£αν έπανβλΜνται* χαΐ ιις ό^ιλ^ούς 
αντού; παρα^βχβσΟαι, ιχ Γ^ς άχρας «ιτηνιίας 'ΐ-ό 
άχρότοττον τι} ς «γχτηος ιτταναιρού^ινος. Έστι ^κ τό 
έχ τοΟτον μτ/χ^άντημΜ ίζόμνυσΟαι τους ά^ιλιστίοους 
τα τών Χριστιανών όρχια, σαινο|χένονς τώ πιριόντι 
τ;ζς «^ιλ^ότΐ}τος. Πβραινιΐ τοις ιδίοις λέγων* Μή 
'/ίνβσΟι «ντιλνπτορις *Ιου(Γαιων χαι Χριστιανών - ΤΗΕδΑϋΚΙ υπ. XX. 118 Φονεύσατε αυτούς όπου αν Α (ΙίοίΙ : ΟοοίάίΙβ ΐΐΐοβ, υ])ί6υη(]116 113 ΟΟΟαίΤβΠΐίδ. 

Νβςυβ ίά 8θ1άιη (ΙίοίΙ, δβά βΙΐΒΐη ρροροδΐΐΕΐΏ β8δβ 
α Όβο ΐΏβΓββάβιη Ιιίδ ςαί 8β ΟΙιΠδϋΕηοΓυιη 8&η- 
^υΐηβ ίιηρίανβηηΐ. Ουίηΐ&ιη νβΓΟ οαρΙίνοΓαιη &1ί&• 
Γαιηςυβ ιη&ιιιι1)ίαΓαιη ρ&Ηβιη Οβο οίΤβΓη οοηβΐίΐυϋ 
αο Μοίι&ιηβάΐ ρΓορΙιβΙββ. ΗογΙ&Ιιιγ βΐίαιη αΐ Γβοοη- 
οϋίβηΙυΓ ΟΙιηβϋ&ηίδ, βί 5Η&ΓΓαοβηοΓϋΐη Γβΐί^οηβιη 
βυβββρβπηΐ, αίςιιβ ίη ίΓ&ίΓαιη Ιοοο 1ΐ3.1)β£ϋΐ1 ; & 
βαηιπια οΓυϋβΙίΙ&Ιβ &ά βχίιηΐ&ιη οΐι&ηίαΐβιη (ρ&ηβ- 
ίβηβ. ΕβΙ ΑυΙβιη Ιιοβ ςυοφίβ &Γΐϋιοΐαιη, αΐ βίαιρΗ- 
οίθΓθ8 8&0Γ& ΟΙΐΓίβΙίαηοηιιη ΓθΕ(ΐ6Γαα]:)]ΰΓ6ΐι1, Γγα* 
ΙβπιίΙιιϋ8 ρΓ8βΓ0£^&(ίνα ίΐΐβοϋ. ΟβΒίβΓοςυί βυοβ 
ιηόηβΐ, 06 8ίη( ΙαάβΒΟΡυιη βΧ ΟΙιηδΙί&ηοηιιη άβ- 
ί6αδθΓβ8. Οιιί8ςαί8 βηΐπ), ίη(|ΐιϋ, νββίΓΰΐη ίΙ1θ8 
ρροΙβ^Ι, 1ιί€ ρβηηάβ αβ υηυβ ίΐΐοηιιη 68(. Οβίηάβ όστις γαρ ύττΓρασιτίζιται αυτών έξ ναών, ό τοιούτος Β ^ι1^^βΒ08 &1<ΙΙ16 β1ΐη8ΐί&η08 νβίαΐί άβρΙΟΓ&ηβ αί( : (ξ οιντών νπαρ^^ει. Και πάλιν ταλανέζων Χριστια- 
νούς χαΐ *Ιου^αίονς λίγιι * Οναι υ^ΐΑΐν, οιχιΐοι Γρα- 
ιών ! οΟ^ Ισται ύρΐν, ίως αν έξαχολον^ί^τι τώ 
νό/χΜ χαΐ τώ Εύοιγγύίω. Κα'ι χοττά ρΐ(ν Χριστιανών 
τκντα ^Οι^όριινος, ον^έν τι χαινόν ^ιαπροίττεται 
ώς χαΐ ^ισών αυτούς χατά χράτος * Ιουδαίους ^β,ών 
ΤΊ^ν ιηριτοριήν άνπάζιται, χαΐ πολλά τών ίθψων 

τνριΐν παρα^ί^Μσι, χαΟ* οντινα λόγον ίπιριβρΐ|χάται 

τα ποτν^ιινα; 

<7 • ΠΛλ»ν ιαντώ χατασχιυάζων τό άςιόπιστον 
ΐίσα^ίΐ τον βιόν ^Ααρτυροϋντα πιρΐ αύτοΟ, χαΐ ο/ιχνύ- 
νοντα, ΧΛΪ λτ/οντα * Μά το άστρον τό ^υόαινον, ούχ 
ίχλοηνΒν ό ιταΐρος ύριών, ού^ϊ ^νόριΐ}σ(, χαΐ ούχ 
ΐψ^Γ/ξΛτο ίχ θ(λ);αατος* άλλα χαΐ Ίυσοϋν, τόν τ^ς 
Μαρίας Υίόν, προ^ι;τΕυσαι πιρΊ αΟτον ιΐπόντα • Ο η&ηΙβπιίαοί^,&Ιςυβ άίοβηΐβιη : Ε^Ο 8αιη ΟβίΙβ^&Ιυβ ΥβΒ Υθ1>ί8 $ύηρ(υΓαΓυιη &8866ϋ8 ! ηίΐιίΐ βιηοΐυιηβηϋ 
νο1>ί8 6Χ8(&1>ί!, ςυ&ηάία Ιβ^^βιη δβςυβιηίηί ατιΐ 
Ε^αηςίιίΐΐιϋη• 8&η6 ΙιβΒβ άβ 01ιη8(ί&ηΐ8 ο1αιηί(&η8, 
ηίΐιίΐ η^τΐύιι μ^ί, ςυί& ί11θ8 (οίο αηίιηο οάίΐ. ^α- 
άβΒίδ &ιιΙ&Μ, <|άοηιιη οίΓουιηοίδίοηβιη Γβϋηβ!, 6( 

ΐ69&1ί& ΐίίϋΑί θΙ>8βΓν&Γί ρΓβΒΟίρί^ ΟΟΓ ρβΓ 86Πηθηβ8 

8ίη^ιι1θ8 ^Ινί88ίιη6 ίηΙβηηίη&ΙιΐΓ ? (3. Ι(6ΐη 8ί1)ίβά6ΐη οοηοί1ί&η8, Οβυιη ίηάαοϋάβ 
ίρ80 (βδΙαηΙβίΏ, ^υ^&η(6Iηςυ6 &6 άίοβηΐβιη : Ρβτ 
δίάαβ οβοίάυυιη, ηοη θγγ&υιΙ βοϋ&ΐίβ νβδΙβΓ, ηβφΐβ 
α ηοποα άίβοβββϋ, ηβςυβ ρΓορη& νοίυηίαΐβ ΙοουΙυβ 
68(. $6(1 6( ^68υπ1 Μ&ΠΦ Ρίϊίαπι άβ ίρβο ναΐίοί• 'Κγώ απόστολος 6ΐ^ι τβΰ θβοτί προς υαάς, άλι;9ο- 
ποιών τα ίιχποοσΟίν αου τα του νόαου, ινα^^^λ^ζό * ^ ιιζνος αποστοΛον ιρ^^ο^Γ^ον ^<τ ιακ, ονο^α αυτώ 
Μω^αβί, Και που τούτο προϊ^ήτινσιν ό Χριστός, 
ί ϊν ποία 7Ρ*?? ««ρτίΧίν ; Έν οϋίε^ιά πάντως * ώστι 
'^^•^^ορύάγος χαΐ άπατκών ό Μωάαί^, ^υιαρτυρίας 
Ε/ΧΜν προς εαυτόν του Χοιστοϋ, ας ού^ύς τών 
ΧριστΜνναων έπίσταται. Λί^ουσιν οί Σαρρακ7;νοι 
ίσον ίΐναι τό τήν τοίρΗν^ίι** τεχ*ϊν, χαΐ τό π)«σθίναι 
τόν Ά^ά^ από του χοός. Φααζν Λ Χρίεις, ώς ό Χοι- 
στό; <χ Παρθένου '/Γ/ε'ννυται, ^ιά τό είναι θ£Ος χαι- 
νοποιίσας εχ ταυτίϊς προοίον • ό ^έ *Α ίάρ, πλάσαα 
του θεοΰ γ^'^ό^χενος, χα'ι ^ή εχ προγενεστέρας ^ια- 
οοχίς τήν '/ένεσιν ελχων, έχ πηλού ^κίρτισται* πολύ 
ονν τό ριέσον θεού γεννι^σεως χαΐ ανθρώπου πλάσεως. ]) ίΟΓΙΟ 8,(100610. &ά ν08, ν6Γ& 6886 (ΙβΙΟ 00 8(1*3118 ςΟΙΒ ^0(6 016 6Χ8(ί- 

ΙβΓυοΙ 10 16^6, οιιοϋαοδ ιοδυρβΓ 1β£;α(υαι ρο8( αιβ 
>'βο(υΓααι, οαί οοαΐ6θ ΜοΙι&πιβοΙββ. Α(ςαί ο1>ίο&πι 
}ΐ06 16808 γ&(ί6ίο&(υ8 68(, γβΐ ςο&ΟΑΟι ίο δ6ηρ(υΓ& 
1ΐ06 (ϋζί( ? Ρ1&06 ίο ουίΐα. 0οαα2ο1)Γ6πι ίαΐ8ί<1ί6υ8 
ίαιρο8(θΓςυ6 ΜοΙΐΕαΐ6(ΐ68, ςυί Οιτί8(ί (68(ίοιοοί& 
&(1 86 Ιταίιΐ!, ςυ» ο6οιο 01ιτί8(ί&οοηιαι οογί(. 

Αίυθ( δν^ΗΜΜΟί ρ6ηθ(ί6 6886 ΥΙΓ^ΐΟβΟΙ Ρ&Γ6Γ6» Ε6 

Αάααιοπΐ Ιοηιαπ άβ ρα1Υ6Γ6. Νθ8 &ιι(βΏΐ (ϋοίπιοβ 
€1ιη8(ιί&2^ΜΓ9ίη6 ο&(υπι, ςιιία ο(ρο(6 Οβοδ ίο> 
8θϋ(ηο1^^ΐ €ΐο|ΐί66ί( άβ ίΐΐα ρρο^βδ^υοι. Α( υογο 

Α(1&1Ώα8^Ί^^ ΥάΟΐϋΓΕ, ΟβςυΟ βΧ Ε0(6Π0Γ6 86Π6 

ΟΓίαο) (ΓΕβΚβ, άβ 1υ(ο ίυί( οοοίθΓαΐΕ(θδ. ΜαΚυπλ 

ί(Εςυβ ίθ(βίΑ8( ίθ(6Γ 06ί ΟΕ(ίΥί(Ε(6αΐ 6( Ιιοοιίοίδ ιο'. φασίν οί Σαρραχηνοΐ ως ό Μωά^ε^ εστίν ό ^τ,- 
)ούαΓ;ος έν τώ Δανιήλ άνευ χειρός έζ ορούς τιληΟη- 
ναι λίθο;• άχούουσι ίε, ως Τις αετουσία τώ Δανιήλ 
χαΐ τώ Μωάαε^, ώστε περί αΰτου τόν προ^ήτιςν 
τοιαύτα λέγειν, χαχολογούντος Μωύσε'α χαΐ τόν νό- 
Ηον ; Ποίαν ^ε χαΐ ιιχόνα ό Μοι»άριε^ έπάταςε χαΐ 
έ)>πτυνΓ<^, ως ό Χριστός τήν πολυΟείαν, ος χαΐ έγέ- 
νετο εις όρος /^α, χαΐ έπλήοωσε -ητ-σο:» τήν γ^ν ; 
Πα7ιν λέγουσι, τί ώ^έλοι» ήαάς ό Τϊός τού θεού 
σζρχωθείς ; Καί ^αριεν ήαεΐς ώς τό τής Τριάδος 
^υστήριον άπεχαλύγθΐ}, χαΐ έπεγνώσΟι;, χαΐ έπι- 
στΓ>6«} τω χόσαω παντί * ή 9\ τ^ς Έλληνιχ^^ς άπά- 14. 0ί6Οθ( δΕΓΓΕΟβΟί, Μθ1ΐΕ016ά6Π1 6886 ίΙΙΟΟΙ 

Ε 0Εθί6ΐ608ί6θ8ααι,Εΐ)8(ΐυβπΐΕοα8 ορ<>!ΓΕ 6χ ηιοο(β 
άίνυίδααι ΐΕρί(ΐ6ηι. δβά ε οοΐ^ίδ Ευ(ϋυΩ( : ΟαββΟΕΟι 
68( ρΕΓ(ί6ίρΕ(1θ ϋΕΟίβΙίδ οοοι ΜοΙίΕοιβάβ, ΐΐΕ α( 

ίΐΐβ (Ιβ Ιιοβ (εΙιε (ϋ6Ε(, ςηί Μογ8ί αΐΕΐ6(ϋ6ί( εο Ια- 

%ί ? ΟΟΕΟΙΟΕΟΙ 8(Ε(υΕαΐ Μθ1ΐΕαΐ6(ΐ68 ρ6Γ6α88ί( Ε((ΐυ6 

οοοιαιίουΚ, 8ί6υ(ί ροΐ7(1ΐ6ί8θΐΰαι (]11ιπ8(α8, ςυί 6( 

ίο 0100(601 ΦΕ^ΟυΟΙ 6Χ6Γ6νί(, Ε(ςυ6 υθ1Υ6Γ8Ε01 

(οΓΓΕπι ία]ρΐ6Υί( ? Αάΐιυο γο^εω(, ςαίά οο1)ί8 ρΓΟ- 
ίιιβΡΪΙ Οβί ΡιΗοί ίθ6ΕΓθΕ(υ8 ? Νθ8 νβΓΟ Γβδροοάβ- 

0108, 816 Γ6Υ6ΐΕ(υΐΟ ίθΪ886 6( 60^01(001 6( ε1> ΟΟί- 

Υ6Γ30 ΟΓ^ 0Ρ6(ϋ(οοι Τι;ί,οϋ&!μ πΐ78(6ήυοι : 119 ΐηΟΈΊΜ ^Η0Ν1ΑΤ^ε 1X0 

βΰιιιίοΐΐαι νβΓο ρο1;11ιβί9ΐιιί εγγΟγοπι βΐΐΜ&Ιιιιη, Λ τας πΆυΒίία νι/άηατΛΐ, μβητιία, χκί ψκρμκχιίι 
(ϋνϊααΐΐοηβαι ίίβηι, εΐ ηιαβϊ&ιη, βΐ (Ιίίΐιοΐίοββ ρηβ- 

βΙίίϊΪΛβ ρΐΌΟΐιΙ ίϋΙιιποΓαΒ. ΒβρΙίβιηιΐΒ τβΓΟ φΐο 8^ο- 
ρΐίοηβηι ϋοπ56ςυϊπιιιι•, εΐ ΓβιΙειηρΙίο, Λΐηυβ οΙιλ- 
ΠΒΐιιαΙιιαι ϋΐπΐιίΐίο ουηοΐί^ 0Γ6(Ιβα1ι1)ΐϊΒ ραίιιεηιηΐ; 

κιιαι; ιη6(Κΐ]8 οι&ΰβΓί» ραρίεβ αηΐίςυιε ευιη Οεο 
ΐπ'ΐοίοΐΐί» άεβίΓυοΙοβ, τβεοηείΐίαίο ηοΐιϊβ Οεο ρβΓ 
β^υ$ ΡιΙϋ ί αΙεΓοεββίοοβιιι ; τεςιιιιιη οιχίοπιπι ρ&Ιε- 
ίοο'ιιοα, Βΐ'3<ιιιβ οιυΚα άαΐΒ, 1ιοπιίΕί1)υ9 ϋοηιι βΐιοί, 
ςιιοΒ είςίΙΙιΐίίιιι ΰοηιαιειιιοΐ'αΓβ οπιίΙΙίαιι». 

13. Κειη αίυαΐ : Υεΐ τοίβηβ ΟΙιπβΙιιβ οΓυθί(ΐχιΐ8 
ΓιιίΙ, τεί ηοίειιβ : βί νσίβαβ, ίαβοπίεβ 3ΐιη( εηιοί- 
βϊΟΓθβ : 51 νειο ηοΐεπί, ί(1 οι ίηίιΐΌΐ'ΙιιΙβιιι Λΐ<ιιιβ 
ίιηροΙεηΙί9ΐη ίιηριιΐΗΐ. Ρογγο ιιο9 Γβ$ροηάεηΐ(ΐ5, ε( νοίααΐεαι ΟΙιπΒΐιιιη ΰΓαοϋίιιιιιι ίιιίΒΐβ, εΐ Ιαιοεη Β β'^»ν < ίαψανιώίνί μαγγαηΜ (χπο^&ιν άϊχ(Γ« ' υίββι 
αίαί 1Ί |9«πτισ;ια, χαΐ άιτολντρϊίαις, και ΐκηοιιαί 

άττά ΐαιπΛών ήλίβυ μίχρι 3<ίΐ^ϊϊί 3α$η6ιι τά Εϋνγ• 
'/Λιον τβ Γοΰ γ^ίχ^μαύ τίς ίτβίβιάς ϊ/,^^αϋ θίοΰ 
χβί «ϊβρώιτωϊ («βότοιχον ίικλίΑίιται, χΒΤΒ)λα-/ή- 
τβς τιμΐν τού θιού τ^ ϊ^ιον νίβϋ μιβΊΤΐία' καί ίι -ών 
βνρβυών ρ«α-ιλ[ία άνίωχΐαι, καί οΏ.Ιβ οιγ«9ά τοις 
άνβρίϋποι; χι;^αρ[7ται, £ν χοτη μιρο; μντ,ν-ανάιιι 

α. Έτι ^«πίν ϋς βίΛϊΐϊ ά Χριστϊ; ΐττκ'^βτιβη, ν 
μή ΘΩληι* χαί 11 ιιίϊ β(ΛΜ>, κνιύθυνοι βί Φταυα»~ 
σκντίΐ' (ϊ ί'ι μή βίΐϊΐϊ, ανβίϊΐιαν α•^τγ τβύτο χαί 
ά^υναιιίΐΓ' τγι^ιβιετιι. 'λπαχ,ρινΛμιβα ονν άτι χκί αιαϋαιιιη&ΙίοηβιϋςαοΒβΒβββΓυεϋΐΣΟΓεβ.ΟϋοιΙ 
βροαίβ 5>1 ρΐί5$ιΐ8, ΟΕίεαϋίΙ ίρ^β ιΐιιιη &ιι(β ραββίο- 
ηειη αίΐ : ΙΌ'ΐί'αΙ^πι Καύίο άϋροηΐπάί αηίιηαηι 

ΐίΐίοπ, βί ροΐβί'.αΐίΐη ΙιαΙιεο ίΐεηιτη ίυηκηύί εατη; 

εΙ νειηα εαηι (ι τηε ίοΐίϊΐ, ίείΙ ε^ο άεροηο βσιη α νιε 

ίρΒο'. 8ϋΐ1 εΐ £κρεαυιηβΓθ ειιαι ίο ειιηι πιαουβ 

^^^^ϋ^Γ(; ^ι1ϋηρ^ νεΙΙοηΙ, ηοη Ι^υιβη ^^^^^β1■υηI, ςιΐ'& 

ρΓίΐ^ΙίαίΙυ'αι ρα$5ίοπί3 Ιειηρυβ ηοπιΐιιυι αιΐεΓαΙ.ΡίΐΙϊ 

βυΐΰΐη νοίηίΐ υ[ ιαοιίειη ιΙεκΙπιεΓεΙ, νίαΕοι^υε αιΐ 

ΓΟίκιπ'βοΙίοιιβιη εχ ιηοΓίυίβ ιιιιΐΐΐίΓ£(. Οογ ιιιιίειη 

Γοί ΒΐιαΙ <ΐΓϋεί1)χθΓ08? Οα'& οιιηι Ιβ^βοι βο ρρο- 

ρ1ΐ6ΐίΐ5 Ιο^εΓεηΙ, ςιιί Ιειηρυ» ϋί1ν^I1ιυβε^ι15 ηυη- 

Ιί9Ϊ3αη(, ηοη Εοΐυιη ηοο αςοονεπιαΐ ίρκιιιιι εββε 

(ΐυί ο1) ΡοωαΐϋπΕίιι ίοΐυΐβιη νβηοΓαΐ, ί.βί1 βΙ ιηυΙ- 

ΙοΓοιη 1>οηΰίίαίοηιιη ΒυοΙΟΓβηι ίη οηιοειη Βυ1)]α1υιιι β ^ιοίος ίΐϊΐΐίίξαιίίίον κϊίβο•. 

εχΐΐίαχοπιαί. 

ΙΓι. ΙΕοιη οίϋηΐ : 3ίιηα/βάίαιΐ3ΰ&Ιοηιηί!ραίρ€η- 
('ΐΐ ίη Ιίι/ηυ -, 3ΐι1)Ιϋ1υ3 ΗυΙβιη ία οπιεειιι Οΐιρίίΐυβ 
ςυο({αε Γιιίί, Μο ραπίο- ιη^εάίΰΙιΐΒ ε»!. Οαου^οιίο 
οοΐί'ΐυ α ΐΒίΐΙυΐϋιΊο 1>^ηι>^^^I^ο ϋα1ιί[ιιΐ'? δ6<1 αυ• 
(ΙΐιιιιΙ α ΐ]ο!>1^ : (1ιιο^ ϋί'ϋί ςιιΐ'ΐιι εβίεΙ, ίαείυί βϊί 
ρΓυρΙι;ι•ηαΐΙιοιιιο, <.•Ιίιιίϊιιΐ)ίΐ3ΐοβ ηοΐΙΐ'ίιβροΓίίΐνίΙ, 
εΗαιίί,Ίΐοΐ'ε:-^ ρειΊιιΊΐ, βΐ ηιοτΊειη (;υ£ΐά\ίΙ, ιιΐηοΐ 
ιοοιίί οα ηιηΐι-ϋΐΕ'ο κιιΙιΙναΙιεΓιΊ. Νϋΐιι βομΙιόΙι», 
(ίϋο (Ιι'ε ί(πί .■(/(:.)'«, ηιοι-Ιεηιοι-ϊΐιΐιίηϊ'; βΐ, ΜαΙα- 
(ΙϊνΙα Ιεη α ώι ορϋι'ϊύυδ Ιιιί! % Ιικο Ιιιιοιαυί ηοβίπ 
6εηρι•'ίρι:υ ■■ο ε^Ι. 5ίο ι;1ίααι ιηαίοιίϊεΐίο (ΙΙιπϊΙιιβ 
ϋίοίιιβ ΓυίΙ, ί'[ Ιϋΐυειι α Ιο^,'ί^ ηιαίε^ίίαϋοικ; ηο5 τε- 
ΟείΒ'Ι. ΕΙ ^ίϋυΐ ίο Λιίαιηο οοαηεβ ηιοιΊυί Βυιπα», 
Βίε ία Οκίί-Ιο οαιοεκ νίνεπιιΐδ. ΕίρβΙ εΐίααι εχριη- 
ρΙο Ιιοο ϋβιηο&ϊΐΓΚΓβ. Ια ιΙοκβΓίο ΒεΓρεηΐΡδ ηιοΓϋβ- 
1)^η[ Ηβ1ιΓ£Ε03 : ΒβΓρεηΙϊϊ αιιΐβιη, ()ϋί οϋαι αιιιΐο- 
ίΙΙεΙυβ ΐυεΓαί, ίαεία οίοεα ίαιβςίηβ Μο^'^εβ, 1Ι(;αο 
β;ιιη ίυ=ρΕθΐϋΙ, ιϋχίΙ<ιιιβ : ^ιι^ α 8€)•ρίηΐ€ }ηο)•!ΐι$ 
(ιιενίί, (ΐιΐ /ικιιι• αα-ρβιΐίοη νειρίι:ίαΙ, α ■'Όΐαΐί 
(ίϋΐ '. Κι-αΙ αιιίειη ί» ^ει-ρεα^ ΟίΐΓί^ΐϊ ΙίςαΓα. ό Χριστός, χκίτΐί ίτχβτυςχι ψίβίίΐς 9( βτ«νι>&ιΐα( άξιοι 

θιν, αύτβς α*ιξΐ προ τοΰ παβιίν ι'ιρ-ίχώς• Έζαυ- 
αί<η ί/α θιϊνκι τήν '^•^-|ι^,ν ρβι>, χαχ ϊ;βι/9ίκι> 
ίχω παΐΐϊ Ιαβιίν βνηόϊ- χαί οΟίίίς αίρΐ! «ντιίν 
άπ-' ίιιοϋ, «ϋ' «7*> τίίίρί βύτήϊ βιγ' ίιικκτοΰ. 
'Λίλα χβί πβλλαχις |3ο'^).1]6ίνΓIς οντά χιϊΟΛί ήτιβα- 
),ιϊν Ίβν^αίοι, ονχ ιπιεαίαν, ^ιά τά μ,ί,τΐω τόν παα- 
ωαιαίίή'ηι τβύ ηαθονς ΪΑηΛνΟΐϊαι χοιρόν. Ίΐθίλΐια') 
ΐί παίιϊν ίνα ΐΕΚΤΗργιίσ^ τόν βοϊΗΓον, χαι β^αττοιι^πι 
τ^ν ϊχ ϊίχρώϊ «ϊίίίτασίϊ. Πώς Λ χβτκτορΟϊ'ντΒΐ οί 
στΗ■^ρ«τβί; 'Οτι, νόιιβϊ χαί ιτρίρήΓος «αη^ινώνχαν- 
■τις, τον Χϋιββν ιίς πύτοί ιτΒρβ'^τίίΐ; ιτρβχβτβτϊβ- 
λβντας, οΟ μόϊον ο>χ Γ/νωαην αΟτόϊ ιΐνΒΐ τον ((( 
Γ'ΊΤΐιρίΕΐι ^ργ^ιμ■^»'η, «λΙβ χβί παλίκς Γΐιρ- 

Γ.ι ιττιχΒταοατοΐ πα; ο χρι- 

ιτιίΟιι ΐί χκ! ο Χβΐΐτβς ()ε( 

χαί βΰτό; ΪΦΤί. Καί πάΐ 

Ιλο'/ία οαΰ^σιτβι; 'λχούουοΊ 

Ίΐτπιρ ό θιίς ών γί-/^** '*'' έί»*ί 

Γος, χαί ΤΒί άτίΓίΐίίτς ίιιών ίρι, χβί τάς 

ίδβττβίΐ, χβί θβνβτον ί'/Γ^Ε'βτο, ΐϊ' ί^ιας 

-ϊ 6ανάτ<ι•^ χαί τις χαταοας ΪΛκιβιαώιπ; - τά 

ΊΙ ί' «κ ίΐιΐίρα ^!<•/ι;τι, Οβϊκτ» άπβΟ(»((- 

β( 78, ΈηχβτιρΒτο; ή γί ϊν τοις ϊργβις 

17. Ιακυρι-Γ ίΐΐί αίιιηΐ : Υοβ, ϋΙιΓίβΙίααί, ίΐα ετα- 
εειη ΙιοιιΟΓ.ιΐ'» ηυειυεκΙιικχΙιιιιιΟΙιπϊΙο ίρ&ί Ιιοαο- 
Γβαι (ΙεΓειΙίΒ. ΛΙηιιί, ηοϋ ίηςυίιαυΒ, οαΐυιαηία Ιιαε 
αιαηϊΓε^Ια ε8(. Νααι ΟΙιπϋΙιιβ & ασί>ί3' ΙιοαοΓαΐυΓ ιι( ιζ• Πρβς τβΟτβις>,;7θ'>'θ-ιν ώ; 'ν[ϋϊί οί Χριστά 
ιίτω τψϋτι γ4ϊ ίταυ,βίν, ιαβώς !■>« καί τμ }( 
Γτόν τι^ϊ.τι, Τοίτο ίί ϊοτι /Τίχαψαν•:ίχ πρόίίΛΐ 
ι μϊϊ '/κρ Χριττός τΐΗαται παρ' ήιιύ' ^ΐ βίος, « ' 4μο. 1,18,19. * ΰβιιΐ. χχι,23;ΰιιΙβ(.ιιι, 13. * 6». α, 17. * 6βιι.ΐιι, 17. * ίίυιη. ιχι, 1 121 ΤΗΕ8λυΚΙ υΒ. XX. 122 σταυρός ως θείας χάριτος ^ιιτασχων (ίιά τον έν «ντώ Α Οβϋδ, ΟΓΐΐΧ ααΐβΐη Οβα άίνίηΟΒ ^ΓαΙίββ ραΓίίοβρδ βδΐ, σταυρωθ^^ναι καταίίδξααίνον, ά^' ου ίή και ενόρ- 
7^x1, και καθεκάστΐ3ν ενζρ'/ει ττολλά 6α•ψατα • (ίιά 
το ντο χαϊ τιίΑητεος ήαΐν ό σταυρός, οΰ;^ ως ξν).ο•/, 
άλλ' ότι τώ πάθει τού Χοιστοϋ χί;^αρ ίτωται. Έπύ 
χοά σύ έν τω Μεχχι παοαγινόρίΓ^ος, χάκιΐσι τελών 
τα (Τοχοΰντά σοι όρχια, ούχΙ τοις λίθοις χα'ι τοις τοί- 
;^οις απονέμεις τό σέβας, άλλα τω τιρω^χένω ε'^ τω 
έχεΐσε οϊχω. Άχούο^.εν οε χαΐ ώς άψάρίΓνός τις τ;ός 
νοριιχ;Ιδς χιβα^τοϋ τιτιαώρηται ' 2 ν ^ε χάχείνΐ] έχ 
ξΰλων χατισχευασριίν)] • πλην ίιά τήν •χάρ•.ν των 
άποχβι^ίνων εν αντ^ πολύ τό σεβάσ/Αΐον εΓ;^εν από 
βεοϋ. 

ι^. Προς οΓς ^ιπομΓ^, έπεγχαλοϋσιν ~ ιηριίν των 
εντολών του Χρίστου παράβασιν, χαχόν αντί χακοΰ ρΓορΙθΓ βιιαι ςαί ΐη οα οοηίΐ^ί δϋδΐίηυίΐ; ρβΓ ςυαιη 
βΐΐ&ιη ρΓ0(ϋ§ία ιυαΗα είί&οΐΐ βΐ ςυοίίοΐίβ βίίίοΐΐ. 
ΡΓορΙβΓβα ηο1)Ϊ3 τβηβΓαί)ί1ί3 6§1 οπυχ, ηοα ςυαίβ- 
ηα3 Ιΐ^αυιη βδΐ, 86(1 ςαί& ΟΙιπδΙί ρα3δίοαί ΙοδβΓνί- 
νίΐ. Ν&ωςυβ βί Ια Μβοβαιη ρΐΌΓΐ'ΰΙϋδ^ ί1)ίςυβ 8&- 
οπδ ΐ'ίΐϋ3υδ ρΓο (αο 1ί1)ίΙο 6β]θ1)ΓαΙίδ, ηβςααςαοιη 
δαχίδ ιηυπδςυο οαΚυιη ίοιρβικϋδ, δβά βί ςυί ία 
ϋΐο οοΙίΙυΓ £Β(1ίΓιβίο. ΑυοΙίαιαδ αυΐβιη Ιιοιηίηβιη 
ςαοςηβ ίΐΐυιη, ςυί Ιβς^αΐβιη 8.Γ03ΐα αΙΙί^Κ, ρυηί- 
Ιυιη ; ουιη (ααιβη βί] ϊϊϊά Ιι^ηίδ βδδβΐ οοπιραοΐΔ ; 
56(1 ρΓορΐ6Γ ΓθΓΐιηι ίπ βα οοηΙβηΐΕΓυιη ^παϋαιη, 
ιηαΐΐυαι βί Γ6ΐί^ίοηί3 Οβυβ οοηΙυΙβΓαΙ. 

18. ΡγηβΙογ 1ια6ΐ6ηα8 άίοΐα, ίιηραΐαηΐ ηο1)ί3 ηι&η- 
άαΙΟΓϋω ΟΙιηδΙί (Γαη3βΓ63δίοη6ΐιι, (|υία ιη&ΐυιυ ρρο άπο^ι^οϋσι, χαί αερι/χνώσι περί τρογίίς χαι ενού^α- Β 03&Ιθ Γ6(1ι1ίΐΏα3| 6ΐ (Ιβ 6δϋ& αο ν68(ίιΐ)6ηΙθ 8θ11ί6ί(ί τος * ψΛ^ύν ουν ώς Ου παραβαι'νορι:ν τόν τού Χρι- 
στού νόαον, τους ε;ζθρούς ;ηαών χαι ταύτα τους απί- 
στους άαυνόμινοι, άλλα ριτλλον πλυρούριεν τό δί- 
καιον- τίΛραηίί '/άρ ό νό(/.ος τοις ^^ριιν αύτοίς πται- 
ουσι συ7χβ•ρ<ΐν, τοις ^' ά^ιχουρΐ|/.εΟθ'ς επΓ.|χύνειν. 
Τούτο ^ε χαΐ ό θεός ςποί^ςσε^ καταπόντισα ς Φαραώ 
τόν τοις Έβραίοις πολε'«/ιον • χαι ^άρ ό Δαβιί, Νί- 
ψοααι, ψννϊ'», εν αΐαα/ι ά^.5:ρτωλού * άλλα;ζθύ 
^α)^βι»ν. £1 άνταπ«'^ωχα τοις άνταπο^ι^ούσι μοι 
χαχά, ^ποπε'σο'.ριι άπό τών έ;ζθρών μου χΓ^ός. 
'Εχείνο τού ζ^λου εν^ζ'.ξις ν ίμ,πύρζυμα {ν κατά 
τών ^^αιρόντων τοις χο<νοβ).αβ:σι πρκξεσι• τούτο Λ 
τών έχζίνω προσττταιόντων συγχώρΐϊσ£ς• χαϊ οΟ,λως 
ίέ ειπεί•*• Ό ρϋη; χκνάρρτων πολέμου καΐ αδικίας βυααυδ. ΑΙ βηίιη Γβδροικίβιιιυδ, ηβςυαςϋ&ηι ηοβ 
ΰΐιπδΐί 1β^6ΐιι ΐΓαοδ^ΓβιΙί, (Ιυαι Ιιοδίββ ηοδίΓοβ β! 
ρτ€Β6ίρυ6 ^ηί^(^6163 υΙοίδβίζηαΓ. ΜοηβΙ βηίιη 16Χ, υΐ 
113 ςυί ηο1)ί3 8αρρΙί663 βυη( ρ&Γοααιυβ; ίη]ΰδ(6 
αυΐ6ΐη ορρΓ6δ3ί3 ορβιη ΓβΓ&ιηαδ. Ηοο βΐίαιη Οβυβ 
6^ί(, ουιη ΡΗαΓαοηοιη Ηβ1)Γ9Β0Γαπι ΙιοδΙβιη ιη&Γΐ 
δαΙ^ιηβΓδίΙ. Τυιη βΐιαιη Οανί(1 : 1,αυαδοι\ ίηςυΚ, 
ν% Βαηραίηβ ρβοοαίοηΒ ^. ΕΙ Ιαοιβη α1ί1)ί ρ3&11βη3 : 
8ίν6ίηδνί, ίηςυίί, τβΐΗΰχιβηΐίδιαιηίίιιηιαΙα,άβύΧ' 
άατη κ'ίρηβ αϋ ίηΐπιιοίβ τηβή ίηαηΐ$'', Ιΐϋο ζέϊΊ άβ- 
ιηοηδίΓαϋο 6ΐ αΓ(1θΓ 6ΓαΙ α(1ν6Γ8υ8 603 ςυί ηοχϋβ 
Γοί ριι1)]ίΓ8θ α6Η1)α3 (Ιβίββίαηΐυρ : Ιιίο αυΐβιη βν^α 
8•1)ί 8υρρ1ί663 ίη(1ΐ)1^6η1ία. ΑϋΙβΓ (|ΐιοςυ6 Ιιοο βχ- 
ρΙαηβΓο ΙίηβΙ. ΝίηιίΓαιιι ςυί 1)β11ί βΐ ίη]αηαΓΐπη χαι νόμον παοαβαίνει, και τ-ην ^ύσιν άθίτεί* ό Λ (% ίηίΐίιιαι ίαοϊί, 1?ίο Ιββ^οαι ΐΡαπδβΓβιΙίΙϋΓ, 6ΐηαΙϋΓαηι κατά τού τοιο ίτου όπλιζό/χενος και τήν ^ύσιν ελεεί, 
χαι χατά νό δυνατόν έ^οαοιούται Θεώ, Έξείεσθε 
πτωχόν χαι πίνΐ8τα, λίγοντι, έχ χ('ρός άιιαρτω- 
λού ρΰσασθε αυτόν. Τό Λ, Μή ^8ριαν;ίσυτε τρο- 
ψ^ς χα• *νίύ^•.βτ•ος, το'ς άποστόλοις οιατέτακται, 
ώς αν ρ.ίτε έν ριεγάλω μΤ/Π εν ρ^ικρώ κατα^ινώ- 
σχωνται • Τ.άν γαρ τό άλας ρωρανθ:^, ^ϊίΟΊ'ν, εν 
τίνι ά)ισθ•.:σιτα•. ; Ι1)> οΰίε τήν χρ«ί«ν «..-αγο- 
ρΓί€ΐ, άλ/.ά τα πιριτνά • πολλο! ο ε τών πάλαι Χρι- 
στιοοών, καί τών σΐ9α:ρον ίέ ου/, όλί'/οι, -^/ν^όΊχ^νΛ 
χαέ είσί τών ύψΐ^λών τούτων καί ^Γ^άλων εντολών 
^ύλ«χες. &1)θ1οΙ : ςυί αυΐβιη α(1ν6Γδυ8 Ιιαηβ αρπια 3υιηιΙ, 
ηαΙυΓββ ΓβΓΐ ορειη, 6( ρρο νίπ1>υ8 Οβο οχ8βςυα(υΓ 
(ΙίοβηΙΐ : Εηρίίβ ρααρβνβιη οΐ βρβηητη ; άβ τηαηιι 
ρβοοαίονίΒ βνηίΐβ χΙΙιιηι •. Ιαω ^11α^ : Νβ άβ βαοα 
αηΐ άβ νβεϋτηβηΐο Βοίίίοΐίί 5ΐ7ί5 ®, &ρο«Ιο1ί8 ηιαηϋα- 
ίαΐΏ ίυϋ, υΐ ηβςυβ ίη ^Γανί1)υ8 ηβςυβ ίη πιίαίιιιίβ 
οοη(1βΐΏηαΓβηΙϋΓ. Ναηι $ί $αΙ, ίηςιιίΐ, ιη/ΌΐαβΙατ, 
ίη φιο ΒαΙίβίην^Ί ΟίΕίΟΓυιη Ιιοικί υδυηι νβΙ&Ι, 86(1 
δυρβΓί1υίΙαΐ6ΐη. Μιιΐΐί αιιίβηι ^^1^^^ίι^αη^ ν6ΐ6Γ63, 
Ώβ€[ϋθ ραηοί 6ΐίαηι Ιιοιίίβ, οείδοηιιιι 1ιυ]ιΐ8η30(]ί αο 
ιηα^ηοηιιιι ρΓαοερΙΟΓϋΐιι οΙ^δβΓναηΙοβ ΓπβΓαηΙ. • Ράοΐ. ινιι, 10. ' Ρ8α1. νπ, 5. • Ρ^αΐ. ιχχχι, 4. • Ι ηο. χι», 22. «ο Μαηΐι.ν, 13. 123 ΝΐοΕΤ^Ε οηονιατλ: 124 ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΠΟ ΣΑΡΑΚΗΝΠΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΙ^ΣΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑΝ 

ΚΑΙ ΑΛΗΘΗ Π1ΣΤΙΝ ΗΜΟΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (1). ΝΙΟΕΤ^ 

ΟΚΟΟ Ουί 0Β8ΕΚνΑΤυΚ βυΡΕΚ ΙΙ8 Ουί α βΑΚΑΟΕΝΙβ ΑΟ ΝΟδΤΚΑΜ 
ΟΗΒΙδΤΙΑΝΟΗϋΜ ΡϋΚΑΜ ΥΕΚΑΜΟϋΕ Ρ10ΕΜ 8Ε αΟΝΥΕΚΤϋΝΤ. 

(Εχ $7ΐ1)ΐΐΓβ^ί 8ατα€βηί€ί$^ ίη-12. Οοΐοηί» Α^ρρίηβΒ 1595.) ΡΓίΕπαιη ίβ ςαί &ά Γβοίαιη βάβια αοοβάίΐ, 36]α- 
ηαΐ &ά άυ&8 ββρίίιη&ηαβ, άοββΙυΓςυβ ηο1>ί8 α Οο- 
ΐΏΐηο ηοβίΓΟ ^£8α ΟΙιήβΙο ίη άίνίηίβ δαηβΐίδςυβ 
βν&η^βΐϋβ (Γ&άίΙαιη ρΓβο&ϋοαβίΏ, 6( 8&6Γαιη ίΐίΐβί 
Β^ιηΙϊοΙαιη.Οβίοάβ 8Ε0βΓ(1θ8 8&ββΓ(1οΙ&ΐ6Πΐ 8ί1)ί δίο- 
Ιαιη οίΓουιηροηβηΒ, ίη 1)&ρϋ8ΐβΗυιη, ρΓββ86ηΙϋ)υ8 
βϋ&ΐΏ αΐϋβ &(ΐ6ΐϋ3ΐΐ8, ςυοίςυοΐ Εάβδδβ νοίιιβηοΐ, 
ιίΓΟββδϋ ϋίαιη : βΐ αηΐβ δ&ηβίαιη ρίδοίηαπι βυιη 
ΓβΙβ6ΐο ο&ρί(6 δΙ&Ιυβηδ, &(1 ίρδίιιη αϋ: Τα ϋΐβ ςαί 
& δ&Γ&οβηίδ 1ΐ0€ΐίβ αά ΟΙιπδΙί&ηοΓαιη ϋάβιη αοοβάίδ, 
ηοη νί &11ςα& νβΐ ηβοβδδίΐ&ΐβ, ηβςαβ ϋοΐο &υ( 8ΐ• 
πΐϋΐ&ϋοηβ, δβά ΙοΙο &ηίιηο, οοπάβ ρυΓΟ &ο ββάιιΐο, 
ΟΙιηδΙαπι βΙΐΓΐδίίςαβ βάβιη απιβη^β : [ άίο, ] Ββ- 
ηυηϋο Ιο(ί δείΓ&οβηοΓϋΐη Γβΐί^ίοηί, &η&1)ΐ6ΐη8ΐί- 
2οςαβ Μοαιηβάβη], ςυί 6ΐ ΜηβΗυιηβΙ (Ιίβίΐιιτ ; ςυβιη 
8&Γ&οβηί υ1 Οβΐ Εροδίοΐυαι βΐ ρΓορΙιβΙαιη ϊιοηοΓ&ηΙ. 
ΙΠοςϋβ ΑδδβηϋβηΙβ, β&άβιχιςαβ ν6Γΐ)& άίοβηΐβ, νβΐ 
ρβΓ δβ, νβΐ ρβΓ ίηΙβΓρΓθΙβιη, δί ίρδβ Οπεοβ Ιοςαί 
ηβδβίαΐ, τβΐ ρβΓ δυβοβρΙΟΓβιη δυυιη, δί βδΐ ρυβΓ : 
ΓϋΓδίιιη 8&οβΓ(1θδ ίοΓθΓΐ δοηαβηϋα : ίΙβΓααιςαβ β1 
Γββροηδίο αϋ βιιηάβιη ιηοϋαιη. ΤοΙοςυβ αηϋΐΐιβ- 
πιαϋδΐΏΟ οοιηρίβίο, (ϋ&οοουβ αϋ, Α Όοτηίηο ρβία- 
ΤΛΗΒ : β( ροραΐϋδ, ϋοηιίηβ, τηΐΒβνβΓβ, β( ςυββ δβ- 
<|υη1αΓ, ΕΙ ροδΙ Αηιβη^ βυιη δί^η&ηβ άίιηίΐϋΐ ; βΐ 
(Ιίβ ίηδβςυβηΐβ αηηυιηβΓ&ΙαΓ ο&ΐββίιυπιβηίδ. (1) ΟαΙβοΙιβδίδ ίδΙα δ&ΓαββηοΓυιιι &ά 6})ηδϋ&η&ιη 
βάοιη αοοβϋβηΙίυΐΏ, β ιπδ. Ραΐ&ϋηββ 1)ί1)1ίοΐ}ΐ608β 
1ίΙ)Γ0 δαίίδ ΥβΙβΓβ ίΙβδυΐΏρΙα 68( : ίη ςυο ηιυΚββ 
δαηΐ 6^ι1δηαο^^ί οοηδϋΐυΐίοηβ.*» δίνβ ΟΓϋίηΗΐίοηβδ, βυ- 
ρβΓ ίίδ (}ΐιί η1) ΙιΐΰΓβΜ δΐΐίςιια, ^βηΐίΐίϋοιο, ^α(^<^^δη]0, 
βΐ 8ίπιι1ι1)υ8, αά ΟΙΐΠδΙίαη&ηι Γβΐί^ίοηβίυ δβδβ α^- 
^Γβ^αηΐ: ςυαπι βΐ ΝιοβΙβ ΟΙιοηίαΙ» Ιβηιροπί^αδ 
8α1) Μαηηβΐίδ Οοιηηβηί ίηαρβπο ίη αβα ίυίδδβ, 
ϊηίΓβ. ϋ1οοβ1)ί1υΓ. 

(2) ΡοδΙ πίστιν 8π1)&υ(1ίβηί1υηι λί7«, νβΐ δίπιίΐβ 
(|υΐ(1 ; δ&οβΓάοδ βηίηι Ιιίβ Ι^βρϋζαπάο ν6Γ})& δοΐβιηηί 

ΠΙΟΓβ ρΓ£ΒίΙ. 

(3)Ιϋ 0οπ8ΐίΙιι*ίοηίΙ>υ8 ίΙ1ίδςιΐ8Ρ δ. ΑροδΙοΙοΓΟΠΐ 
βδδβ ρβΓΐιϋ}βυΙυΓ, ρ. 133. «ίπιίΐΐϊ» ΓοΓΠΐυΙίΐ β8ΐ. Ευξα- 
σθε, οί χ«τϊ3χούίχίνοι• και ττάντίς οί ττιστοί κατά Α Προ/ϊ^ου/χένως /ΐΑκν ό προσιών τ^ ορΟ^ πίστιι νις- 
στιύβλ βττι {βίο^ά^Λς ^ύο, χαΐ ^κ^άσχΓται τιον έν 
τοις θιέοις χοά ά^ίοις ΕΟαγ^ιλίοις παρΛ^ο&ιΐσβτ» 
ίί^ίΧν ύπό τον Κυρίου ί)αών Ίήσοϋ Χρίστου «τροΦίυ- 
χήν, χαΐ τό ίιρόν τϊ5ς ττίστιως σΰρΐυολον* •Γτ« ττερι- 
τιΟε'ίχενος τήν άροΕΤιχήν στολή ν ό ϊιριΰς, έν τώ 
βαπτισττ,ρίω^ συ^παρόν^ων χαΐ ετβ'ρων πιστών όσοι 
βούλονται, /χεταχαλβΓται τούτον χαΐ ίστών κρ6 τιδς 
άτ/ίας χολυαβή Οράς άττεριχαλυτττον ε;ζοντα τ^ν κε- 
φαλήν, ψιησί ττρός αυτόν Ό ^εΓνα ό άττό Σαρακηνών 
σΐ3/χερον ττροσερχόριενος τγ πίστει τών Χριστιανών 
οΰχ εκ τίνος βίοίς τό ανάγκης, ού^έ άττό (?όλου η ϋττο- 
χρίσεως, άλλ' εξ όλης ψυ;^ης κοιι κοιρ^ίας χαθαράς 
χαΐ ά«^όλου, τον Χριστόν άγαττώσης και '^ήν αυτού 
πίστιν (2). Άποτάσσοααι πάσι; τη τών 1αραxψ^ώ'^ 

Η θρησκεία, και άναθε|χατί(ω Μοι>άριε^ τόν και Μου- 
;^ούριετ, ον οι Σαρακηνοί τιαώσιν ώς άπόστολον 
θεοϋ και προφήτη ν. Κάκείνου συντιθε]ϋΐενου, και 
λέγοντος τα αυτά ρήριατα η ^ι' εαυτού η ^ι* έρ^η- 
νεως, εάν αυτός μ,^^ Γραικίζιρ, η (^ιά τοΰ άνα^όρ^ου 
αυτού, ει παι^ίον εστί, πάλιν ό ιερεύς επιφέρει τά 
ακόλουθα* και αύθις γίνεται ή «πόχρισις χβιτά τόν 
αυτόν τρόπον. Και του άναθεριατισριού παντός πλη- 
ρουριένου, ^ησιν ό διάκονος. Του Κυρίου ^εηθώ|Χ£ν' 
καί ό λαός, Κύριε, έλέ/;σον * καί τά εξ)} ς. Μετά ^ε 
τό Ά^ήν σ^ραγί^6»ν αυτόν απολύει• καί τη έξης 
η^ε'ρα συναριθριείται τοις κατη^^ου^ενοις (3). 

έλεησον. Ιά βδΐ, ΟΓαίβ ΰαΙβοΗηγηβηί, ογπηβ^ηιιβ β- 
άβίβε αηχτηο αο ηιβηΐβ $αα ρνο β« ρΓβοβηίΗΓ, άι- 
€βηί€8, Ώοιηχηβ, τηίΒβνβνβ. ΥΛ ηίΓδίιιη, 134,1), Εύ- 
€ ξασθε. οί ^ωτί^οαινοι : έκτίνώς οί πιστοί πάντες ύπερ 
αυτών παρακαλέσω^εν • ό/τως ό Κύριος καταξίωση 
αυτούς, αυηθεντας εις τον του Χριστού θάνατον, 
συναναστηναι αύτώ, καί ριετόχους γενέσθαι της βασι- 
λείας αυτού * καί κοινωνούς τών μυστηρίων αυτού, 
ενώσΐ} καί συγκαταλέξη αυτούς ^ετά τών σωζοαενων 
εν τη αγία αύτου Εκκλησία. Σώσον καί άνάστησον 
αυτούς εν τη σϊ5 χάριτι. ΙιΙ βδΐ, Ονοΐβ, ίΙίίΛΤηΐηαπάϊ 

(Η. β. Ι)ΗρίΐζΗη(Ιι) : βηίχβ οτηηβε βάθΙβΒ ρτο ρλ$ 
οδΒ€θΓ€ηιη8, ηί ΌοηιίηΗ$ βο5 ίη ΟΐιηεΙί ηιονίβιη 
ίηΐίία(08, οίΛτη βοάβτη Γβ$η7*ρί>Γ€, Γβοηΐηιιβ ίρ$ία$ 
ρα^^^^^ρβ&ββ^^ά^^ν^€ια^; βΐ ίη οοτητηΐίηΐοηβτη τ?ιν5- 
ΙβτίοπΛπί ίρ$ία$ νβοβ^ρίΟΒ, αηίαί αίςαβ αηηατηβΐ'βί 125 ΤΗΕδ.νυκι υπ. χχ. Γ2β Έστί ο'ε β «ναθεαατίσαός τών Σαοο^x1^ν^^ν τοιού- 
τος . '<) θ€?να ό από Σαοαχγϊνύν σ^:ι*ε^^ο^^ ιτοοσεο/6- 
αΓνος τί ττίστΕί τών Χριστιανών, οΰχ εχ τίνος 3ιας 

η$ ρΐίϋη ίαηηία ίρ$ΐΐ48 Εοοίοεία 8€η'αη/Η7\ Ξβννα 
6ΐ 8ί43η(α €08 [ϋοηαιιβ] ΐη ρναΐία ί πα. λΜιϊηνιιιιβ 

Ιΐίο βρίΐο^ϋδ, χασασ^ραγισααινοι τώ Βδώ «ίιά του 
Χβιστβν «ντου, χΑίνοιντ<ς ενλο^Κ'^βο^σαν τταρά τον ίττι- 
σχοττον. Ηοΰ βδΐ. Οδ$ίρηαίΐ Οβυ ρβτ €ίιη$ίΐίΐη ίρ- 
$ϊα$^ β€χί8 ρβηΐδ'Λδ βί €€Γ0ίαδα8 αδ €ρί8αψο δβ- 
ηβάϊεαηίατ. Αάάϊίητ βΐ νΆο'/ίοίς Γοηηυΐα Γΐιιαιη 
βρΐ8θορυ8 618 ίιηρΓβο&Γί (Ι6ΐ)62ΐ1. ΜαΚυιιι βϋέΐαι 
Ιυοίβ Ιιυβ αίΤβΓΐ ΟΑρυ! ίΐΐυϋ ςυοιΐ ίη βοάβιη ηοβίΓΟ 
ΐηβ. ίη&€Γί1)ί1υΓ. Πάς χο-ίι ^ιχισ9αι τους βίττό αίοί 
σίΜΥ 7^ ΛγίαΈχχ.'ΧχσίΛ ποοσ^ρχου^^νο\^ς.^ι1Λ^ηοϊ^ΓθΌ1 
ϊΜιιάηΐΏΐΊ,ΛύΏΒ. νβΓβίοιιβ ^110 8υ1)]ϋηκβΓ6 ρΐα- 
ΟΙΙΪΙ : Ώροτ,γουιιήω - αέντοι χοή. τΜτία ιζίλλουτι προ- 
σβίγισίβι τ^ί όρθη ττίστιι, νιηστΜν» «ντους Τίαΐοκς μη 
^ίχα, « <?ίχ«77ίν7• * χ«ϊ σνολ«ζ<ιν τ«ις ΐν;^αΐς, πρωΐοίς 
ΧΛΪ οΐίλ;ςς, ^ανΟοίνοντας ψαλαονς, ώς χατι;;ι^ονιϊνονς ■ 
χαι τότι «ςιονσΟαι τ^ς όοθοανζου πίστίως. Ίσττ,σι ^ί 
Ιχαβτον κυτών ό ίιρΓ^ς ιαπροσθιν τιζς άγιας χολνίλβή- 
6ρας * χαΐ Αίγΐί «ντώ ταύτα > Κίπί, ΆναθιίΑα τώ ^ιινί, 
χβΗ τ•ϊς ^ά'/οΛσιν βκυτον, χ«ί τοις σνν!υοοxοΰ7^ν «ντω, 
χαί τοις ^ρονοντί τά αντοϋ * άποτασσοκαι γαρ «ντώ, 
χαΐ ιταντί αίριτιχω (^όναατι * χαι ττιστινοϋϊςτήν ά'/ίαν 
XXI ναοοντιον Ύριν.0 7^ χ ατά τήν ^x6Ί?^ν τών άγιων 
Ποττίρΐιΐν. τών όρ6>-'οαν;ο /ντων τον λογοντ^ς ά*./,6<ί«ς • 
χαι κποχρίνΕται ττοός ϊχατ'^'α ό αίτιο /οαΓ>ο;. Και λοι- 
πον ιρωτα «ντον τοντον ο αρ^^ς. Πιστινιις 2ΐς τνν αγιαν 
χαι όαοοϋ7ΐονΤ9(ά^α : Κα& άποχοίνιται. Πιστώνω* χαι 
ί.τ<ΧΑ£νβτ^τος Τ9ύ ιπιρχ^οιιένου τήν χι^α/ήν ποιβΐό ίιρινς 
νΐ/την^ ^ιίτ^^'Λ ον7&»ς • "Ο Ηίός ό Σωτήρ ήΐ£4ΐν, ό 9ον"/ο 
Μϊνος τβήτας άνθρωπο ν; σ«)6);να(, χαι ιΐς <7τί•/νωΤ(ν άλι;• 
9ΐ(ας ΪΛ62ϊν,προ79<ςαι τον ^ονλον σον τόν^ζ. τον ρολις 
ά>αν>:-^χ^τα ίχ της 7Γ>.ανι;ς, χαι ίττιττοΟ/ίσαντα ίίς τήν 
έττί'/ν'ιϋσιν έλΟκΐν τής άλτιΟιίας. Σύ γαρ ίίττας, Κνοικ • 
Και οΑΑα ττρόβατα ίχ«, ά ονκ ίστιν ίχ τ;βς αυλίς ταύ- 
τας ' χαχίϊνά ρι& (7ιΐάγα•/£ϊν - χαι ιής ^ωνιζς αον άχον- 
Α ΕδΙ αιιΙοΓπ «αηίΐΙΙίΡηίΛΐίζαΙίο ί^^αΓαορηοπίΓη, ίίΐΐί» : 
Εί?ο ΐ11(ϊ (\\\\ Λ ί>αΓ2ΐοβηΪΗ ΙιοιΗβ αά ί'Ιιπ<ϊΙίαηοπιπι 
ίίίΐβπι αοοβίΐο, ηοη νί αΐί^ιια νβΐ ηοοβδδίΐαΐβ, ηβφΐβ 

ΒχηρηΙα νηροηάρΛ ?."? (\ιά αοοβάΐΐ. Ώβίηάβ χΙΙαηι 
ίρ8αηι ίίΐΐβΓΓοραί 8ίι^6^(^08 : Οβϋίδ ία «ααϋίαιη 
οοβδδβηΐΐίΐΐβιηηιιβ Τπηίΐ£ΐ1βιη? 6ί νβδροηάβί, Οβ(1ο. 
Τηιη 60 ηιά αοοοάίΐ. ααρηί ίηοΐιηαηΐβ, 8αο6Γάο8 
ρναη€8 ΙΊινίί, ίιι Λλ?γ νενδα : Ι)βαδ 8βΓναΙθΓ ηοδΙβΓ, 
ςυΐ νΐδ οιηηοδ Ιιοηιίηβδ δβΓναπ, βΐ αά νβπίαΐΐδ οο- 
^ηιΐίοηβιη νβπίΓβ, αοοβρίει ^^^(υη^ δβΓνυιη Ιυαπι, 
ςιιί νϊχ (αηιΐρπι βχ οργογο ΓβδίριιϊΙ, βΐ ζιά νβηΐίΐΐίδ 
οοβηϋιοηβπι νρπΪΓβ <1βκίάβΓ&νι1. Τα βηίιη άίχΐδίί, 
Ποιηίηρ. Εί αίΐα8 ον€8 δαδβοηηχηοη &ιΐίΐΐ€Χ οαπ- 
ία Ϊ8ΐαα ; €ΐ'α7η ίίία8 ιηβ αάάαϋβιβοροτίβί : νοαβηΐ' 

ίιαβ ηιβαηι αιιάίβιιί ; ρΙ ββ( ιυια8βϊ'€χ, ηηΗ8ρα8ΐον. 
^αδθ«ί ΐί^^ΐΙϋΓ ί'ΐιιη ίη ^^Ιοπα ϊΗα αιΙ οο^ηίΐίοηθίη νβ- 
ηΐαΐίδ, δΡοίΗκΙιΐιη βχμοδίΐίοηβιη δΗΠΟΙίΓυιη £;Ιοπο- 
80Γΐιιΐ](|υ6 &ροΗΐο1υΓαυι ΙαοΓυηι : βΐ (Ιί^η&Γβ βαηι 

" 8ί|9Γααβιι1ο δαηοΐϊ υηι^υβηΐΐ δαωρίίοαβςαβ ρΓβΙίοδί 
δίίπβαίηίδ Ιπί : βΐ Γβ(1(1β ίρδαιη ρβΓΓβοΙυιιι δβΓνυιη 
(υυιη, αΐ βΐ ίρδβ β:Γρρ:ΐ1ιιο αάηυηιβΓβΙυΓ, αά ^1ο- 
πΑΐη Ι&αίΐβιηςπβ 1η^1^β5(α(^8 ΙυβΒ. Οιιία (υυιη βδΐ 
Γβ^υπα ϋ1 ρυ{βηΙΪ2ΐ βΐ ^^Ιοπϋ. ΡαΙιίδ, Ρίΐϋ β( 8ρίπ- 
Ιϋδ βαποΐί, ηαηο βΐ δβιηρβΓ. β! ίη οιηηίβ, δ(£0(ΐ1&. 
Αιηκη. ΕΙ αηρϋ θΐιτη Ηηραβηίο, ηαβιηαίΙηιοάΗτη βί 
Γβ'*βη8 ίΐίαηιίηα(08 [/ά β8ί δαρίίζαίοχ] : €ί βαηιάβιη 
βΐΐωη 8ΗΡ6Γ ίρ8ο ααιίϊί *'€Γδοηυη ^οηηιιίαηι. Ρο$1 
δχ€ ΥΗΓΗαηι ρναασίαν, ίη δχα νβΓδα : Οοιηΐηβ Πβυδ 
ηυδΐ6Γ, ςιιΐ ϋί^ΗΗΐιΐδ β!} ρβΐ'ίϋοΙαίΏ ΓΟίΙιΙβΓβ ΐδΐυηο 
δΡΓνιιιη Ιαιιηι, ροπ ογ11ιο<Ιοχαπι ίο Ιβ βιίβηι, οΐ δϊ- 
^ηαοπίυηι υηρτηρηίίδ&ηοϋ Ιιιΐ:(ιι,Ι)οηιίη6θΐηηίυιη, 
νΡΓΗΐη ίιι Ιβϋ(ΐΗΠΐ ϊιι βο οοη^^βηνα, ΑαίτβΠδ βαιη ίη 
]ΐΐδ(ΐΙΐα, 6( υιππΐΙ)ΐΐδβ(ΐΐΏ ^[ΐ'ϋΐΙίΓΒ Ιπ» άο1ιΙ>ιι>•4 βχοΓ- 
ηίΐπδ. Αΐηιιβ ίΐα (ΙβίηίΙβ αοιηιηηηίηαί,εΐ ρΓΧϋβρίαηι 
αηάρίΐ, ηβ 8ΡρΙβιη ϊΙίί8 ώρδΗ8 €ανηβ8 αοτηβ/ίαΐ^ ηβ€ 
[αοίβιη ίηνθί. 8β(1 ηηβίηαύηιοίίΗηί ϋ ηιιί δαρϋζαπ- 

(] /ΜΓ, ίΐα ρρ7'8βνβι•6ΐ '. βί ί/ΐί! οοΐονα 86 αδίΐέίί. |η 
βαωϋβΐϋ δ(;ηΙβηΙίΗΐη (ΐιίΓΡάίίπι Ιβ^υηΙιΐΓ βϋ&ϋΐ ία 
8ΐιρΓαι1ίο(ί!$ Γοηδ(1(υΙίοηίΙ)ΐΐδ ΛροδΙοΙοΓυιη ηοΐϋίηβ 
νυΐκβίίδ, 113, ί>, η<ιπι βΐ Μ βρίδοορίδ βΐ ρΓβδΙηΙβ- χκι χ«τ«ςί«σον «ντον τι} ς σγρντ/ΐ^ος τον άγίον ανρον 
χαϊτςς αιταλίίψ^νις τον τιαίον σον α^αατο; • χαι άνα- 
οιιςον αντόν τ<λειον ^ουλόν σου • ίνα τί ;τοι:χνϊ: σον σνγ- 
χατχοιΟΐΑΐΟχΙ χαϊ αντός ίί: οοξαν χαι ίταινον τί ; αινα- 
/ωσ-^νΐϊς σον. Οτι σον έστιν ή |3ασ().£ία χαι ή σννααις 
χαϊ ή ^οςα, τον Πατοός χαι του νίοϋ χαι τον άγιου 

νος • κα'ι μιτά τοντο ίτα/.ιν νΖγιταΛ, ).Γ/Μν βντως• Κνριΐ 
ό Ηιος ή,ΕΑ<«»ν. ό χαταξιώσας τΛίΐον άνα<^('Τξαι τον ίον- 
)όν σον τονο£, ίιά τί; βϊς σ'ϊ ορθοδόξου πίστεις, κχΊ 
τ^ς σ^ραγί<?ος του ανρον τον αγίου σον • (^^^ ΔισπΌΤα 
τών άπα'ντΛίν, τ^ν εις σι ττίστιν ακτ,(ίτ, εν αντώ ίιατι;- 
οϊίσβν, ανξων «ντον έν 'Τιχαιοσννγ;, χαϊ ττασι τοις ιζοίρ'Α 
70•^ /«οϊσαασι χαταχοσιχών. Ειί* οντω χοιν^ονεΐ, χ χι 
'/ααΐάνει τταραγγΐΑίαν τ«ϊ; ίτττά ήοιίρ«ις ΐ>ΐ£ίν«ις χρί« 
α ή ^«γιϊν. 1*1591 νί-^ασΟαι την ό^^ιν • '/).).«, χα9ώ; οί 
^«π'τι,οαΓ/οι. οντω ^ιατχλεΐν • χαΊ τϊ3 όγ'ίόι; τ,αέοΛ 
αποΆονίται. ΐ€ΐ βδΐ, ρ7Ίηΐ0 ΙητπΡΗ ο^ανίπΐ 608^ οώή 
Ωίί κβτίαηι β*ί6/η αΦΙηερηάι' 8Ηηί, ί6]ΐίηαί'6 (ϋβί 
(Ιβ^^Μ ααΐ ςηΐηίίε/'ήη ; 6ί ναηαΓ6 ρι^βΓϊδαα, ιηηαβ 
αϋ νβ$ρ€η\ άΐϋ6η/68 ρεαίτηο», (ηηηιιαηι οπΙβ^Ηα- 
ηιβ*ίθ$ ; αϋ ίατη άζτηαηι άίρη08 δαοιΉ ονίΚοάοχα 
βάβ. 3ΐα/ηίί ααίβηι ηηυηιηηρτηΐίδβί βονατη 8αοα'' 
άο» αη(€ 8αη€ΐαηι ρί8(τίηατη, βΙ (ϋήΙ βι ίατο : Ι) ίο 
ΑοαίΗ^αια ίΐΐί Ν. βί άορ:ιη2ΐ1ίΙ>υδ (!^υ««, οΐ ίΠίδ ςηί 
βυιη &ρρΓθΙ>&οΙ, 61 ίοΙεπι ο.ιιιη βο δβηΐίηηΐ : γ6- 
ηυηΐιο ρηίπι ίΐΐί, 6( οπιπί ΗκΓβΗρο (1οβηη*ι(ϊ : βΐ 
ν,νβόο ίη δΑηο(&πΓΐ οοβδδβηΐίαίβηιςυβ ΤπηΚτιΙοπ). 
δβουιιϋιιπι βχρθ8ί1ίοη6πι δαηοΐοηιηι ΗαΐΓϋπι (χυί 
Γ60(6 ηο1>ί8 ββουβΓίιαΙ νβρίΐυιιι νβπίαΐίδ. Εί αά ΤΓΤΐ^ουυνος. Και γάο και ο Κύριος πρώτον ρ«-τισΟβΐς 
νττό Ί'^*ά'^'^ν^, κ«ϊ εις τήν ερταον ανλισΟεϊς, ίχετί-ειτα 
έν/:στ£υσιν. 1(1 η>ϊΙ, Ρι^ϊΐίπηη νβΓΟ χιη(ί68 οίβη ^αη^Ίο: 
(ίοΑηίίρ. δαρίΐζηδί8 ηρικι : βί ροίίη'ΐηο 8ΐοηαδί8 ηη- 
ριιρ.ηία : νί οΐβΐ ρακ/ο/η ιηηηοίίο 8ίΊ ρανίΐηρηίΐο 
Λ>ίη7Μ5 8αηΓίί : ηφια νβνο, 8ί(/ηΜη ηιθΓίΐ8 : βί 
ΗηίίΗβ7ΐίΗηι,8ί(ΐιιηαιίιιιη ί'χά6ΐΊ8. ^ίνρνο ιιβρ οΐβαιη 
Ο ηββ αηριιβηίαηι 8Ηρρβίαί, αφια 8η/'/ίαί βί ηά ΐηηη- 
οίίοηβηι βί 0(1 οδ8ίίριηίίηηβιη €ηη/'β88ΪοίΐΡηιρίΐ6 ηιοί'- 
ίι'8, ΐ7ΐ0Γίί8 ίηηααηι [α €Μ8ίο ]ηηί\ οδ/ίχ, βί ηοίί8 
βητη [ροΗι*τή] οδβηηαχ. Αηίβ Βημ/ΐ8^/ιαηι νβνο ]β- 
μ(7ΐβί 18 ί/ηί δηρΙΐζη7ΐιΙυ8 νρπίί, τια/η βί Ώηαήηη^ 
ρηηιη7η η ^οη777ιβ διΐ}ΐ)αζηίΗ8 αίηαβ ίη (ίΐ'867Ίιοη 
8ΐώ/ίαΡίι/8. ροϋΐβη 3β)αηηνιί. Iπ^4!^ιι.ι^οηι« 1ιυ]ιΐδ πι- 
Ιίο ΓθιΙίϋΙιΐΓ ριί.'ΐϊΐι ίιι ίϊΝ<ρ>*Ιίοηι1>υ?* βΙ Γβίροη<1οηί- 
ϊ)ηδ Λ<ϊ ()Γΐ1ΐυ•1οχθδ, ^ι|ϊ<ι^I1ί ηοηιρη ρΓ»ΓβΓΡηΙΐΙ)ϋδ, 
(•αρ 137 : ίη Λροΐοίτίίΐ Ιπιιιρη ϋπ^Ιίηί, Μπιρ11(ίίορ 
^ι^ρ^ίδη1ί ρχροδΙΙίο βπΐ. ιΐ^8(]ΐΐ6 ιιΐΐα οΙρϊ ηηί?ιιρη1ί- 
ραβώνα τον Ιΐνεναατος εν ταΐζ κα'ίοία'.ς χί'χών. Ι)Ρ ί|ΐΐΟ 
τί; σοοαγιοος πΐνΝίΡΓίΟ ρΙ Γ.|('πιρπ< ηΟδίΡΓ •2*0. 13 : 

Αμπιΐ ίριβιη οΐΐίΐιη ηορϊιΐϋΐ οΙ)5ίίί,'ηΗΐίο ρβρ ί^,^ηριη 
ίαοΐα, 3ϋ{, 49. υία1)θ1ϋΐιι ςαοςαβ ία δϋίδ ιαγδίβρϋ» 127 ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΟΝΙΑΤ^Ε 118 άοΐο &υ( δίιηυΐβ,ϋοηβ, 8β(11ο(οαηίιηο, οοΓάβ ρυΓΟ Α ^ «ν«'/χι;ς, ούσΈ άπό (Γόλου ^ ύπ^χ/Λίσιως, «λλ* ίξ αο δβάαίο, ΟΙΐΓίδΙαιη £Κπ8ΐίςα6 ϋάβιη απιαηΐβ : Γβ- 
ηαηΐίο 1ο(ί δαΓαοβηοΓυιη Γβϋ^ίοηί, αηαΐΐιβπιαίίζο- 
ςαβ Μο&ιυβάβα], ^υί 6ΐ Μαοΐιαιηβΐ άίοίΙαΓ ; ςυβηι 
δαΓαοβηί υ( Οβί αροδίοίαιη 6ΐ ρΓορΙιβΙ&ιη Ιιοηο- 
Γ&η(. ΑααΙΙιβιη&ϋζο λϋιιι, Μοαηιβιΐίβ ^βηβΓϋΐη : 6( 
εΐιαδ&ηοιι Οΐιαδβηβαςαβ, 61ίθ8 6]α5; ίΐβαι Αρυρί- 
^βΓ, ςαί βΐ εαΙ^ίΙιβΓ άίβίΙυΓ : β1 ΙΙαιαΓ, 6ΐ ΤαΙοίιαΓ, βί 
ΑραραοΓβη Ρ&ϋαοβη : ίΐβιη ΜβΒνίβ, βΐ ΖαρββΓ, 6ΐ 
ΑϋβΠαη, βΐ ΖβίΙ θ( 1ζΊ(, 6ΐ δαίΐβιη βΐ υΐΐιιη&η, βΐ Γ6• 
1ίςυο5 οηιηββ βυιηιιι^δίαδ 3(1]υΙοΓ68ςα6 αο βυβοββ- 
80Γ68 Μοαιηβάίβ. ΑηαΙΙιβίΏ&Ιΐζο Ζαάοζβ 6ΐ Αίδβ, βΐ 
Ζβΐΐιβίηβρ βΐ Οαιίίβΐΐίπιΐ), ρπιηαδ οΐΒίβπδςαβ 8€6ΐ6- 
8ΐίοΓβ8 Μοαιηβάίβ υχοΓββ, βΐ ΡΙιαΙιη&α ίΐΐίαιη 6]α8• 
ΑηαΙΙιβζη&Ιίζο βυιη ςυίΟυΓ&η άίοίΙϋΓ; δυπαιπαιη νί- όλΐ}; ^^υ^τ^ς, χαΐ χαο^ίας χαθαοας χαΐ άβολου, τόν 
Χιΰΐστόν ά'^-αττώσϊίς κ«ί τήν αντοϋ ττίστιν • άττοτβσσο• 
μζα ιζάστ, τ^ τών Σαρ αχανών Βρτησχιία * χαΐ «να- 
ΒίίίΛτίζω Μωααβ^ τόν χα'ι Μουχ^ούυατ ■ όν οί Σ«ρ«- 
χιςνοι τψώ7ίν ώ; «ιτόττολον θιοΰ χαι πορ^ητιβν. 
*Ανα9ΐ|:Αατίζω *Αλ<ΐ^α τόν ίπϊ Βυ'^κτρϊ γΛυ^αρον τοΰ 
Μωάυα^7 * χαΐ Χασανην χαϊ Χονσένην, τους υίούς 
«ντον ■ χαΐ ΆτΓονχίτΓΐ/) (4) τόν χ«1 Κονβίχιο * χα! 
Ο'ϋμαρ, χαι Τ«Α;ζαρ, χαι Άπονπάχριον τόν Π«^ού- 
χΐ}ν (5) * χαί ΜκΓ^ΐι, χαί Ζονπιιρ χαί Ά^ιΆλάν, χαί 
Ζιέτ χαί 'Ιζίτ, χαί Σαίτι^ν χαί ΟνΟααν, χαί τονς 
λοιηΌνς τταντας σν/ζανστας χαί σννιργούς χαί ^ια- 
^ό;ζουςτον Μωααι^. 'Αναθιαατίζω Ζα^όζι χαί *Αΐσι 
χαί ΖιΟιίνιπ χαί 'ΟαχίλΟιία, τα; πρώτα; χαί ρ,ια- άβΐίββΐ δβα δΟΓίρΙυΓαιη Μοαιηβάίδ : ς[υαιη ήη^ί βί- Β /»ωτέοας τών γνναιχών τον Μνα^ι^ * χαί Φάτααν ^ί ρβΓ αΓοΙιαη^βΙαιη 0α1)Π6ΐβιη [οοβΗίαβ] άβίαίαιη 
6886 : οαιη6ΐΏςα6 άοοίπη&ιη αο Ιβ^αιη ίοδϋΐαΐα, 
ηαΡΓ&Ιίοηβδ &ροοΓ7ρ1ια8,ΐΏ73ΐ6η&,6ϋΓ&ι1ίΙίοη68 &β 
1>Iαδρ}16α1^α8 6^α8. Αη&11ΐ6ΐη&ϋζο ραΓ&άίβυιη Μοα- 
106(118, ίη ςυο άίΰίΐ ςυ&ΙαοΓ βδδβ Οανίοδ, βχ &ςυ& 
1υΓΐ)&η ηβδοία, 1α6(6 ηαΐίν&ιη άυΐοβάίοβιη ηοη ιηα- 
ΙαηΙβ, νίαο δυανί, 6( ιηβΐΐβ ά6ί8Β62ΐ1ο : 6ΐ νβηΙυΐΌ ίΐΐο 
άί6,({αβιη ςϋίη^6η1ί3 αοηοΓϋΐηιιιϋΙώαδ οίΓουιηδοη• 
1)1(,§αΓ&66ηοδ οαιη ιηα1ί6πΙ>α8 8υί8ία6ονί(αιη&ο(α• 
ΓΟδ, οαΓηίςυθ 6( αίΤβοΙίϋαδ βυίβ ίαάαΙΙαΓΟδ : β( δΐι1> 
υΐΏΐ)Γα ςυαΓυηιϋ&ιη αρΙ^ΟΓυηι ςαοβνοοαηΙυΓ 86(ΐΓβ 
6ΐ Ταΐ6θ1ι, οοη)6δ(υΓθ3 οαΓοβδ ανίαηι ({ααβ οοηου- 
ρίδουαΐ, οαιαίδςιιβ ^6ΐΐ6η3 ίραείαβ αϋ(ιιιηηαΐ68 ; 
αο 1)ί1^)(υΓ0δ β ίοηΐβ βΔρΙιυνα, 6( 6 ΓυαΙβ ζίο^ί- τ^ν ΟυγατίοΛ αντον. *ΑναΟιιιατίζω τόν λιγό|ΐΐνον 
Κονράν, τήν όλιον ΐίτοί γραψ-ήν τον Μ«α^^ • ^ν 
ιτλάττιται ^ιά τον άρχαγγίΜυ Γαβριήλ χατ€νι;ι^θ4- 
ναι αντώ * χαί ττάταν τήν ^ι^ατχαλίο» χαί τάς νο^ο- 
Οισίας, χαί τάς άττοχρύ^ονς ^ιηγήσιι;, χαί τα μυ- 
στίιρία χαί τάς παρα^όσκς, χαί τάς |9Αασ»ΐ3αίας 
αντον. *Ανα9ιαα7ίζ« τόν ιταρα^ιι^-ον τον Μ«ά^ι^ * 
IV ώ )>/{£ τισσαοας είναι ποτααονς, έξ νοατος άΟο- 
λώτον, χαί 7^λαχτος μΐί άλλάσσοντος τόν νόστον αν- 
τον, χαί οίνο ν ν ^10 ς, χαί ^Γλιτο; ν/ιττον * χαί χατά 
τήν ^ίλλονσαν ναίραν, ^ν ηριορίζιι ιίς ιΤΓ/τήχοντα 
ρνοκα^ας βτών, ^ια'/ιιν ιν αντώ ^ον; Σαραχ;ςνονς 
ριιτά τών ΐ^ίων '/νναιχών, σαρχιχώς χαί Ιαπαθώς 
ζώντας * χαί νττό σχιαν τίνων ^ίν^ρων, ά χαΛιΐται 1)6Γ, οϋί ιιοηΐ6η 5&1δα1)ί1α : νίηαακιυβ ρο(&1ϋΓθ8 β ΐίορη χαί Ύ<Άιχ, γ,ρίοί τρώγοντας ορνί^^ί ών ίπι- ^ιι^υδ οΓαιηα δβα ιηίβΙϋΓα ΙιαοδΙα δϋ β ίοηΐβ 
ΤΙιβδυίιη : βοραηκιαβ 8(αΙϋΓ&δ οαβίυιη ρΓΟοεηΙ&Ιβ 
δαα ΙαβΙυΓαβ, νίΓΟΓυιη ραηΙβΓ β( ιηαΙίβΓαιη : ιηβιη- 
1)Γα [§6ηί1α11α] ςααάΓα^βηαιιι 6αΙ>ί(0Γαιη ίοΓβ : βΐ 
&1)5(|ϋβ δαϋβίαΐίδ (οίϋίο οοίΙαΓΟδ ία οοηβρβοΐα Οβί : 
ρι ορΐ6Γ6α (ΐηςαϋ) ςαία Οβυβ ραάοΓβ ηοη αΰΒοί- 
ΙυΓ (α). Αηαϋΐ6αιαϋζο 608 ςαί & Μοαηιβάβ ηοωί- 

Ιιοδ ηΐαδίιηίΐαίαυι 6δ36, β6η1>ϋ ΤβΓίαΙΙίαηυδ 1ΙΙ)γο 
Βο ρΓβ80ΐ•ιρΙίοηϊΙ)ϋδ Ικερβϋοορυπι, αΙ)ί ιΐβ (ϋίΐΐ)θΐο 
ίηΐύρ αΐία (ΗοίΙ, Τίηραίί βΐ ίρ$β ηηο^άωη ηΐΐηιΐΰ ογ€- 
άβηΐ6$ €ΐ βάβίβΒ Β1108 ; α $ΐ€ αα/ιη€ ίηχίίαΐ ΜίΙίινχ: 
ίίοηαΐ ίίϋΰ ίη ίνοηΐβ ιηίΐΐΐοζ ΞαοΒ.ΟβΙβΰΓαΙ βί ρωιίΒ 
οδίαΐίοηβίη, βί νηαρίηβιη ν6&αΐΎ€θΙίοηί$ νιάαοίΐ. 

(4) Ουί 'Α^ονττίχιρ βΐ Κονβίκιρ )ιίο (ΙΐοίΙυΓ, ίδ (ορί- 
ηοΓ) βδΐ. ςαί δΐιρΓο ο8, 5 {ϋ). ίί ίη ϋοαηηί^ δίουΐί 

βΙιΐΌπίοο ηΐδ. Βονοαρχας • ίηΠ'Λ Άβονοά/αρος ΙΟΙ, 3 : άί$νΗηιΰα€ ίίίΐο//ΐΓί ι;ί;•(/ίϊϊβ5 άβϋβ^ιϋΒ&ήηαε, ΟΛτη 
(ΐΐβπκιιιβ 92, 9 : 96, ο," 26 : 100, 3, 20 : ηΓϊοηοη ίη 06- Ο οααΙ/$ ί7ηηΐ6η8ί$ αίρηο ρηάώΗηάί$, ηίΐΒςηωη ηί« 
(ΐΓβηί Αηη3ΐίΙ>αδ ραδδίαι, ιιΐί βΐ ίη Οοηδίαηϋηΐ Τ^6- ' " ' " * " ' 

πιαΙΐΙ)α3 Ε ΒοηανβηΙπΓα Υαΐοαηίο βιΐΐΐίδ, 29, 22) 6ΐ 
Βονο2Χ2ρ 97, 5, 24 : ΙΟΙ. 4, 21 : ρπηίϋδ ηβηιρβ Μοα- 
ιοβΙΙιί δΐιοοβδδΟΓ : υΐ ΟψΛο ψύ δβςυίΙαΓ, ΙβΓίίυβ α 
ΜοαιηβΐΗο ρπηοβρδ δΙαΙυίΐϋΓ 102, Ιο. ϋηίΐβ βΐ ΙΟΙ, Οναονσι (β), χαί οττώραν παντοίαν * πίνοντας τι από 
χα3»ονρά πΓ/'/^ίγι χχί άπό ζιγγί^ιρ πίζ^^^* ^''*ομοί• 
σαίνίζς Σαλσάβιλα * χαί οΓνον προτ^ιροαίνονς ον τό 
χιοασαα βχ πη^'^Ι^ θισνϊίιχ * ών αί «λιχίαι ονρανο• 
ριιςχκς. αρρέ^/ω'» τι χαί Οιςλΐιών * χαί τά μ6ρια τισ- 
σαρκ/.οντα πί/ίΐς (7) • σννονσιαίόντων άχοριστως 
ενώπιον τον Θίον * ίιότι θίός (^^η^ίν) βνχ αίσχννι- 

ΖβίΙβ &6 δαίΐβ δ6ηΙίΓ6ΐί66α(; ουηι βοΓυηι ιηβα- 
ϋο ίπ ρπηϋίραΐα^ δυοο6δ5οη1}υ5 ηοη ίηνοηίαΙαΓ. 

(5^ Τόν ΠαοονχΓ^ν ίηοβΓίπηι 63ΐ δίΐαβ ςβηιϋβ, αη 
οο^τηοπιβη Γ[ηοϋρί&ηι. 

(6) ΚβδρΙοβΓΟ νκΙϋΙπΓ αά &ζοαΓ&ιη 62, ίη ^αα 
68ΐ, 1^6 /'ναοαδιίΒ οίηηίπιοάίΒ νοδί8 άαίίΒ, ορίίτηο- 
ςαβ νίοΐΗ €0ΐη€άίΐ6 αΐί^αβ δίϋίίβ : βΐ ηιοχ, ί^ηρ€Γ 
νίΒίάηη ΒίΓαηιβ^ίχΙα ίϋηηυ$ίΒ$νιηαρνο ιηοάοναίρο 22, ρπο ό Άααρος Ιβ^βηιίαιη νίόεαίυι* Ονααρος δβα 
ϋν/χαρος. Ββύ ίη δβςαβηΐίαοι δβπβ ϋίδδβηΐίΐ ΤΙιβο- 
ρΐιαηϋδ : ςιιίρρβ αρυ(1 ([αβηι ϋηι&π δαοββδδΟΓ βδΐ 
ΟνΟααν • υ|Ηιιιαηί. Μανίας • Μανίοί. Ίζίίί, ίιϋυδβ]αδ: 

Ιζίάί, Άβ^ΥΛάς, ϋΐίαδ ΖαΙϊβΓ: Αΐ)ί3β1<Β, Μαρονας • 

ροδΙ ςαβω Άέι^Λιχ, βΐ ιΐβίηοβρβ αΐίί, ίΙ& αΐ Τϋΐ 
οΙΐΛΓ β( ΑραραοΓβδ βχ δ^ηιιη^δΙαΓυη], ηοη βχ βυο- 
οβδδΟΓϋηι ηαηιβΓΟ βδδβ νΐάβή ςαβαηΐ, ςυθ(1 βί άβ ίαηίαηι αά υιαηίΟΒ 8αο8 βεοίβηάή, βί τυΓ^ιηοα, 
Ιΐα$ (πΛΟΐια €ΐ €ανη€8 ρνο 8αί νοίι' ηιοάο ίηαΐΐί- 
ρίίοαίηή. Οβ δ6(]αβη(ί1)ΐΐ8 ίοηΙίΙ>υ8, αζοατα 36, 
Εχ να8β αωηρίίονα οοηάιΐο, βί βχ αρβιΗο ^οηίβ 
ΗοηιίηβΒ 1)βί ρο(αδιηι(, ΕΙ ραηΐο ροδΙ, Ιδίάβηι 
ϋΐΐίη να8ί8 υίΙνβι'Β βί ανρβηίβΐΒ ορίίηιχ αοπιροή- 
ίίοηΐΒ, ίΙΙή ροία8, νβίαί ζίηζιδβί* 8αροηβ}\ βχ 
[οηίβ ΖβΙζβδίί αάτηίηί8ίΓαδίίΜ\ 

(7) βοη^η;βηΙί5 -^ίοτσαραχονταπ^νία, νβΐ ΟΟηίΓΛΟΐβ 
τβσσαοαχονταπ%χΐ, ιι( ηοη &(1 ηοπιίηβδ, 96(1 αά 
ιηβηιΙ)Ρέΐ βΟΓυηι ΓοΓβΓβΙιΐρ ; δίο βηίηι βΐ ρΓΟίοβάβη- 
ϋυηι βΐ δβςυβηϋαπι &ρΙίθΓ βπ( 6ο1ιΐΒΓ6ηΐί&. Ι1)ί- 

ίίβηΐ Π10Χ ίη ηΐβ. βδΙσννθνσιαζόντων,ηίΙΐϋ&ΐΐΓβηΐ. (α) ί.οβαηι Ιιαηο, ςαί Ιβ^ίΙαΓ ίη δαΓ» II, νβΓβ. 25, πιαίβ ίηΐβΐΐβχίΐ Νΐοβίαβ. Υίάβ Ιοηι. ΟΥ* 6θ1• 71 1 1 
ηοΐ. 26. £οιτ. 
(δ) Ιά 6•1 αραά Εηΐΐι^ηιίαια ΟοηίΓα Αρα9*ίηο$» Υίάβ Ιοχα. ΟΧΧΧ. 29 ΤΗΕδΑϋΚΙ Ιίβ. XX. 130 ΤΛΐ, * λναΒψατίξΐύ τους ονοαα^οιχ-'νον; παοά τού Α 
Μοαάοκο ά'/γελους, τον τι ΆρωΟ χ«1 τέν ΜαρώΟ, 
χαΐ το» ΎζάψΛ ΧΛΪ τον Μβοούα • ονς έχ τών σεβα- 
σα£ων «Γναι τον θβοϋ τίοατΓ^ίται • ττοός τούτοις ^ί 
χβι τον ς ανΟιυοιχΣνονς νττ' «ντου προΦτςτας χ«Ί 
αποστόλους, ιιτουν τον Χού(ί κα'ι τ;«7£τ τ, Σ«).•χ (8), 
χβΐ τον Συν«ΐπ χαΊ τον Έ^ίρ^ς, χαΐ τον Δουαλχίβιλ 
χαί τον Λοχαάν. ^ΑναΟιαατίζοι π«σ«ς τάς ριαρτυ- 
ρίβς τον Μω«ρι$^, οσβς ίχ τι5ς παλαιάς ^ί5θΓ> Γρα- 
?^5 (9), ίι«ττβίρ'*ιν «ντι^ν χαι νο^ίνων, χαι ανρία 
χοτΓβτ^ιυ^όϊΑΐνος τον Νώί και 'Λβραάα, καΐ Ίσαάχ 
χβΐ *1αχώβ, χβΐ Ίωτή^ χ«Ί Ίώβ, χαΐ Μωσίοας χαι 
ΑΛοώ^β, ΧΛΪ ΛαβΙί χαΐ Σο/.οαώντος, και 'Πλία χαΐ 
'Ι'ωνά, χαι Ζα;^αρίου τον τζΛτρος 'Ιω'χννον. "Ετι «ν«- 
θεαατί^Μ όσα ^υσιολογιϊ βοίρ^άρως χαί άααΟώς πεοί 
τι τί*ν αλλ^ιν τον θιού 7Γ0ΐΐ5^:£5(Τ«ων, χαί πιοί του Β 
?>ίβυ χαί Γ^ς σίΑίνϊς, »/ων αντονς χαβαλλαρίους 
ιίναι. 'ΑναΟιαατέ^Μ τιςν παρά τοις Σαραχυνοΐς άπό- 
xρ'^γ^ ^ιοατχαΑέαν χαί νπόσ;τισιν του Μωα'αι^ • 
ίτις ^13 τΐ χλιι^οΰ;<ον αυτόν γ^'^Ύ^σ^σΟΛι τον παρα- 
οιίσου, χαΐ ιίσάξιιν ^'ν^ έν τοντω ΐβ'^οαι;κοντα γ^ι- 
Αιάία; Σαρακηνών σ(καί6>ν, τον ς ίι άααρτωλούς 
κριθή σισθαι παρά τον θιον • x^ίϊ πιττακι^ν ιΐς τους 
*/>«χήλους αντών πιριτιΟιαίν»ν, όντως ιίτιλιΰσι. 
σ-βαι χαί τβντονς ιΐς τόν παρκ^ιισον, ονοααζοαίνονς ' 
ΛττίλΓΜροιις Μββκαιί. *Ανα0ιριατ£?« (10) τάς νβ- 
/Λοίιτιας τον Μωααι^, τάς πιρί 7«<^ων χαί λνσιως 
7«'.:ι«*ν, χαί χαΟαρισαοϋ /Αθΐ;τιυοαίνβι>ν 7^ν"<'^<ί<'ν» 
καί αριΟΐΐού γ^ναιχ'ύν χαί παλλακί<^ων • καί πάντα 
τά πιρί τοιούτων ακάθαρτα (^κΓάγ/χατα. *Ανα9ιριατ£- 
ζω τήν τον Μωααι^ βλασ^ναίαν τήν λι^ουσ-αν ότι ^^ 
ό θεός, βν (^ίλίΐ, πλανά • καί όν βελίι, οοϊϊ'/" «ς 
αγαθόν • καί ότι ό θιός ϋθιλεν, ονκ αν ίπολεριβυν 
άλΑήλοις οί άνθρωποι • άλλ' αυτός ποιιι όπιρ /3ον- 
λίται • καί παντός άβαθου καί πονυροΰ αίτιος αντός 
ΐττι • καί τνχη καί ίΙιΐΛριιίνιι πάντων κρατιϊ. Άνα- 
Οιαατίζω τήν τον Μωαριι^ γ^ΜΛρίΰη, τήν λιγουσαν 
ότι ό Κνριος καί θιός Ίυσοϋς ό Χριστός «πο Μα- 
ρίας τίς κ^ύ.ψϋς τον Μωσίως καί Ααρών ι^γ/- 
ν.:Οη άνιν σποράς έκ τον Αό'/ον τον θιον καί τού 
ΠνΓίιχατος • καί ίτι νήπιος ων, πιτ.ινά ικ πτ,λοϋ 
έπλαστονρ•/ΐι • καί ια^υσών, .'ποίιι αντά ζώα • χαί 
τυφλούς ιατβ, καί νικρούς ^'/ηρί ' καί ότι βκ πα- 
ραχλ^σιως τών αποστόλων ίΤ);σατο τόν θ ιόν, καί 
χατήνίγχχν ιχ τβΰ ονρανον τραπιϊαν, χαί ίξιΟρεψιν 
βντονς • χαί βτι οντι ισταυρώθυ, οντβ κατά άλ^- 
6ΐ(β» άπ(9ανΐν ως άνθρωπος • αλλά κατά ^αντασίαν 
ρόνην ταντα παρά τών Έ^ρκίων ύπιστη • χαί ότι 
ιρωπβΟιίς παρά του θιον, ιΐ ώνόκασιν ίαυτόν θιόν 
<» τώ χόσρ», ^ρνιίσατο, λέγων ότι Συ πάντα γι- 
νΜσχβις χαί οΓ^ας βνχ ότι ουκ ώνό^σα εαυτόν θιόν 
« Τίβ» »βυ • ^οϋλος 7«ρ βΌυ ιίαι, χαί ονχ ύπιρ- 
χψκ»ΜμΜ τούτο χαλεϊσθαι. ΆναΟεριατίζω τήν 
Μαχ;^ν τβΰ Μωααε^, τήν ΑΓ/ουσαν μ-η είναι τόν 
Χ^Μτό» Υίό» τβύ θεού, άλλ* άπόστολον χαί προ^ΐί- 
τν • χαΘοτι {γΐίσι^β) ό θεός κοινωνόν ονκ ?χει • χαί 

(8) Ι)β ρΓορΙιβΙίβ 18(18 6( αροβίοΐίβ τίάβ Εα(1ιτ- 
ιηίαιη. 

(9) Ρθ8( Γρα^ί^ς άββίάβΜΐΐΙΓ προφέρεται, αΐΐΙ οΐΐαίΐ ηαηΙπΓ 3η8;β1ί, ΑγοΙΙι οΐ ΜαΓΟΙΙι, ΤζαρΙια βΙΜαΓυα: 
ςαοδ ίη νβηθΓ8ΐ)ίΗ1)υδ Οβο βδδβ ρΓοϋί^ίοδβ ία1)υ1α- 
(αΓ. Αάΐΐδβο βΐίαιη βοδ ςυί ίαΙ>υ1οδ6 αΐ) ϋΙο ρΓ2Β(]ί- 
βαηΙυΓ ρρορίιβίοβ αίςυβ βροδίοΐί, ηβΐΏρβ Οΐιυά 
βΐ Τζαΐβΐ δίνβ δ&1βο)ι, ίίβηι δ^ηαίρ βΧ Εβάτβδ, 
ΟααΙΙεΐρΙιίΙ βΐ Ι,οοηιαη. ΑηαΙΙιβηΐΗϋζο οπαοία Μοα- 
ιηβάίδ (68ΐίιιιοηί&, ςυοΙ(]αο( β νοΙοΓΐδ ΤβδίαοιβηΙί 
δοπρΙαΓα οίιαΐ, ρβΕνοΓίβαδ βαιη αίςιιβ αάαϋβΓαηδ, 
€ΐ ίααυιηβΓα δραΓς^βηβ ιηβηάαοίδΐ ϋβ Νοβ, Αΐ)Γα- 
Ιιαιηο, Ιδααοο, ^α^ο1)0, ^0δ6ρ}10, ^ο1)ο, Μοδβ, Αα- 
Γοηβ, ϋανίάβ, δοΐοιηοοβ, ΕΙία, ^οη&, 6ΐ Ζαοΐιαπα 
^ο&^^^8 ραΐΓβ. Αηαΐΐιβιηαΐΐζο βΐΐαιη οιοπία ςυοβ 
Ι)&Γΐ)αΓα ίαδοίΐαςιιβ ρΐι^δίοΐο^ία 6( άβ οβΒίβΓίδ Οβί 
0Γ62ΐ!αη8 βί άΒ βοΐβ αβ Ιυηα ία1)υ1αΙυΓ, ΟΑ^αΙΙαρίοδ 
608 βδδο (Ιΐοβηδ. ΑηαΙΙιβοααΙίζο &ροοΓ}φ}ιαιη ίΐίαιη 
&ρυ(] $&Γ&06ηθ8 (ΙοοίΓίηαιη βΐ ρΓοιηίδδίοηβιη Μοα- 
106018 : ςαβ (1ίοί( 6υ[η ίυΙυΓυιη οδδο ροΓαϋίδί 
οΙανί^βΓυιη, 6ΐ ίη 6αιιι ΙηίΓΟίΙυοΙυΓυιπ βδδβ δορ- 
(υα^ίηία ιηίΐΐία ΒαΓαοβηοΓαηι ]αδ(0Γυπι : αίρβοοα- 
(0Γ68 α ^60^ϋ^ι^^αιαη1 ίπ ; αρρβηδίδςαο αά οοΐΐα 
βΟΓΟίη ρίΙΙαοϋδ, ί1& 6ΐ ίρδΟδ ϊη ρ&Γαάίδϋΐη ίηίΓα- 
(αΓ08 6886, αο Μοαίϋβάίδ Ιί^βΓίοδ ηοιηίααΙϋΐΏ ίπ. 
Αη&(1ΐ6ΐιι&()ζοΐ6$6δ&Μο&ιιΐ6ά6ΐ2ΐ1αδϋ6ΐΏα(πιιιοηϋ8 
6( ιηαΐΓίιηοηίοΓαιη δοΐυϋοηβ, άβ ιηοΒοΙιειηΙίιιπι ιηιι- 
ΙίβΓαιη ρυηϋοαϋοηβ, άβ υχοΓαηι βΐ ρβΐΐίουπι ηα- 
ιηβΓΟ, οζηηβπιςυβ άβ Ιαΐίύυδ ίιηραΓβιη 6^υδ άο• 
βΐηηαιη. ΑηαΙΙιβιηαϋζο ΜοαίΏβάΐδ 1)1αδρΙιβΐΏίαιιι 
ςυη άΐοϋ Οβυιη, ςιιβιη νυΚ, ίη βΓΓΟΓβηι ίηιρβΠβΓΟ, 
6( ςυβιη ναΚ, ίη 1>οη&πι νίαπι ϋβϋυοβΓβ ; 6(, δί Οβιιβ 
νβΐΐβΐ, ηοη ίηΐ6Γ δβ 1)6ΐ1&(αΓ08 βδδβ Ιιοπιίηβδ, δβά 
ίρδϋοι ίαβ6Γ6 ςυοά νυΚ, οηιηίδςυβ Ι^οηί ραπΙβΓ βΐ 
Π1&Η &υβ(0Γ6ηι ίρδυηι βδδβ, Ιυιη ίοΓίυηαπι βΐ ία- 
(αιη ο1)11η6Γ6 ίη οιηηί1)υδ.Αη&(Ιιβηι&ϋζο Μοαηιοάίδ 
ίυΐίΐίΐ&ΐβοι ςυθβ άίοίΐ Οοηιίηηιη Οβυηιςηβ ηοδίΓυπι 
^68υη1 ΟΙΐΓίδΙυιιι, οί ΜαΓί& Μοδίδ βΐ ΑαΓοηίδ δΟΓΟΓβ 
αΙ)δςυ6 δβιηίηβ η&ΐαηι βδδ6,[6οη66ρΙαπι] άβ ΥβρΙιο 
αο δρίηία Οβί : βΐ ουηι αάΐιαο ίηίαηβ βδδβί, νο1ιιβΓ68 
6 Ιηΐο Γιηχίδδβ, ίηΩαΙαςυβ 8ΐιο αηίηιαηΐβδ βαβ τβά- 
άίϋίδδβ, 86(1 6( 6Φ608 δάΐηαδδβ, πιΟΓίυοδ οχβίΐαδδβ, 
αροδΙοΙοΓαιηςυβ Γο^αΙα α ϋβο ρβϋίδδο, βΐ ηιβηδα 
6 οοβίίδ (ίβιΐυοία βοδ αΐυίδδβ, ηβςυβ εηιβίίίχυηι αη( 
ΓβνοΓα ηιοΓίυαηι βδδβ α( Ιιοηιίηβπι,δβά ίηια^ίηαπβ 
δοΐυηιηιοϋο 1ι»ί6 αϋ ΗβΙ^Γδείδ ραδδΐιπι βδδβ : βΐ ίη- 
(βΓΓΟ^αΙαπι α Όβο αη 8β Οβυηι ίη ηιυηάοηοηιίηαπί, 
ηβς^αδδβ, αο ιΐίχίδδβ : Τη οιηηία ηο$ίχ, €ΐ 50ΐ5 ^ηοά 
ηοη ηοτηίηαήτη τηβΌβατη αηί Πϋητη Ιηηηι, 8ιιιη 
βηίτη $6Γνυ$ ΙηΜΒ,ηοΰϋα 3ΐΐρβνδΗ$ $ηηι ηί^χονοοαΗ 
ΰ^^^Γ^ο^βτη.ΑηαΙΙιβπιαΙίζο Μοαηιβάίδ άοβίπηαηι ςυα9 
άίοίΐ ΟΙιπδΙαπι ηοη 6δ8β Ρίΐίαηι Οβί, δβά αροδίοίαπι 
β( ρΓορΙιβΙαηι : ςαοηίαπι (ΙηςυϊΙ) Οβαδ βοπιπια^ 
ηίοηίδ δοοίυπι ηοη Ιια1)β( : βΐ οπαηβδ ςυί 61ιΗ• 
8(υπι βί οοηιηιαηίοηίδ δοοίυπι άίβυηΐ, ίη ^βΐιβηηα 
ί£^οί8 ραηίβηΙυΓ. ΑηαΙΙιβπιαϋζο Μοαηιβάίδ ία1)η1αιη 
ίη ςυα άίοίΐ Οβο άοαιυιη ρΓβηαίίοηίδαΙ) Α1)Γα1ιαηιο 
βΙ Ιδίηαβίβ δίΓυοΙαηι βδδβ ίη ΒαοοΙιβ δίνβ Μαΐίβ 
αη( Μα1(6θΙι : ςυαηι ηοηιίηαΐ αάοΓαΙοηυηι ο1)8βΓ• 

1ιυ]η8Π)θάί Υ6Γΐ)υπι. 
(10) Ρίβηίυδ αραά Ευΐΐι^ηιίαιη. 131 ^]ΟΕΎ£. (ΪΗΟΝίΑΤ.ί: 132 ναΐίοοίδ ; ίΐΙΐρβΓα1(11Ιβ αΐ ϋΙ)ί6υης[αβ βίηΐ δίο ρΓβ- Α πάντες οί λέ'/οντίς αύτώ χοινωνόν τόν Χ(θΐστόν ^ίλ- οβηίαρ, ίίΐοίβδ δΐιαβ ίΐιΐ ίΐΐ&ηι ραΓίβπι οοηνβΓίαηΙ. 
Αηαΐΐιβιηβίίζο βΐίαιη ΐρδΕίιι ϋίαιη ρΓβοϋΙίοηίδ άο- 
ιηαπι ίη Μαΐ^β : ... ία ου]η8 παβάίο ^α^β^β »ίυηΙ 
Ι&ρίάθΐΏ ΐΏ&^ηιιιη,νβηβΠδ βίΒ^^ίβηι ία 8β1ΐ£ΐ1)60ΐ6ΐΏ: 
1ιοηοΓ£ΐπ αυΐβιη ί<%1υα) Ι&ρίοΙβιη, ({ΐιαδί Αΐ)ΓΑ}ΐ3ΐη 
δορβΓ 60 οϋΐη Α^αΓβ βοίβηΐ ; αιιΐ ο&ιηβΙιιιη βί &11ί- 
^ανβΓίΙ, οιιιη 1δ&£ΐουιιι βαοπίιο&ΙαΓυδ βΓ&Ι. Εοβ 
&αΐ6ΐη ({αϊ ρΓβοαΙηΐΏ ίΠαο βαηΐ, αΙΙβΓαιιι ιοΑηααι 
αά Ιαρί^βπι βχΙβη(1βΓβ, αΙΐΡΓα νβΓΟ αιΐΓβιη δυ&ιη 
ΙβηβΓβ, α((|πβ Ηα ίη ΟΓΐ^βζη δβδβ οίΓουιη&^βΓβ (Ιοηββ 
6 γβΓίί^ίηβ οίίαδίδ (6ηβΙ>Γί8 οοηοίϋ&οΐ. Αηα11ΐ6ΐη&- 
(ίζο βΐίαιη ίρδυιη ΜβΙιβ, βΐ ίοΐϋΐη β]α8 αιηΐϊίΐυιιι, 
6( ςαΐ α δαΓ&οεηίδ ί1)ί €οη(Γ& ΟΙιπδΙί&ηοδ ^&^ιαη- 
ΙυΓ δβρΙοΐΏ Ιαρίιΐβδ ; οηιηβιηςυβ ίρβοΓαιη ρΓβοα- λουτι χοΙάζζσΟοίί εις τιςν '/ΐνίναν τού πυρός, Άνα- 
ΟειίΛτίζω τήν ^νΰοττοααν τοϋ Μωά^ιζ^ έν ^ ψτ,σί 
"/ίντησεσΟΛί (Η) τώ Θί'ο οίκον προσευχίίς παοά τοΰ 
*Αβραάιχ χαί τοΰ Ίσ//«ήΑ βΐς τό Βάχχ^ε ϋτοί τό Μ«κι 
^ Μάχίχ • ον 6'^0'^.άζει ποοσχυνητ/ίοεον τον παρατϊϊ- 
ρτ,ΙίΛτος • και ττοοστασσβι (12), όττου αν ωσι και ιν 
χωνται, στ^έ^ωσι τά πρόσωπα, αυτών π^ίός τό ριρος 
έχιΐνο. *Ανα9ΐιχατί?ω και αύτον τόν βίς τό Μ«κ< 
οίκον τ^ς ^'^χί^ς • . . . (13) ιν ώ γασί κιΐσθαι ^ιτον 
λέΦον |χ<7«ν, «κτΟττωαα τίδς *Α^οοίιτΐ3ς ί;ζοντα * τι- 
μ,άνΟσι Λ τούτον, ώς ιττανωΟίν αΰτοϋ τι^ Άγαο όαι- 
λήσαντος τον *Αζροίάα • 9 ώς αντω τήν χααηλον 
τΓοοσίϊίσαντος, ότ8 τόν Ισαάκ ψε\\ε θύιιν. Τους Λ 
«ίς ίύχΊιν ίκ<£ άπιόντας την ^ιν αίβιν εαυτών χεΐοα (ίοηοΐΏ, ουίίαιη &ο Γΐίαυπι δθΐ6ΐΐ)ηί&. Αη&ΙΙιβπαβ.- Β '^'οός τόν >ί5ον έκτιίνβιν, τ^ ίβ έτβρα τό ονς κατι;ζε(ν Ιίζο Μο&ΐΏβάίδ (ΙοοίΓίιιαιη (Ιβ οαιηβΙοίβιιιίηΗ; ({ΐιαιη, 
ουιιι Οβο 8&0Γ& 68861, &1) 6]υ8 Ιβιηροπδ Ιιοιη1ηί1)ΐΐ8, 
οοοίδαπι Γαίδ86 άίοίΐ, 6ΐ ϋβαιη ρΓορΙβΓβα ίίΐοδ ιιΐ- 
(υιη βδδβ.ΑηαΙΙιβαι&Ιίζο 608 ςυί ιη&1α(ίηυιη βΐιΐυδ, 
δίνβ Ι,ποίΓβΓααι βί ΥβηβΓβιη α(1θΓ&αΙ : ςιιααι Αγ&- 
Ι:)υπι Ιίη^πα €1ιει1)αΓ, ί(1 βδΐ Μαρηωη ηοιηίηδίηΐ. 
Αηα(1ΐ6πι&Ιίζο οιηηία Μο&ιηβάίδ ίηδίίΐαΐα,ίη ςυί1)ΐΐ3 
ρΓθΙ)Γ(ΐ ΟΙΐΓίδΙίαηίδ (ϋο6θ8, ηβ^^&ΙοΓβδ^ οοηιιιιπηίοα- 
(ΟΓβδ^βΙ δοάαΐίΐίαηοδ 608 ηοιηίηαηΐ ; αο 8αΓα66ηο3 
α(1 608 (ΓϋοαΙβηΐβΓ ]υ^αΙ&ηάθ8 ουηοίΐαΐ, 1)6ΐ1αιη 
οοηίΓα βΙιπδΙίΕΠΟδ νίαιη Οβί ηοηιίηαηβ ; 6ΐ 8&γ&- 
06αο8 ςηί ίη (αΐί 1)6ΐ1ο ιηοπυηΙαΓ, Οεί ϋϋοδ βΐ ρα- 
ΓαάΙδο άΙ§^ιιθ8 νοο&ηβ. ΑηαΙΙιεηιαϋζο δοβίεδίιιαι 6ΐ 
ίιηραΓαηι ίηδίϋυΐυηι Μθ£ΐη)6άί8 ϋβ ρΓ66ί]ια8, ίη τό Γ^ιον • καί ούτω κνκλοτιρώς έαντονς περιγίρειν, 
εως αν πίτωσι σκοτο^ινιασαντες. Άναθεαατίζω Λ 
καί αντό τό Μί'κι, καί τήν περιοχί}ν αντον ττάσαν • 
καί τονς παοά τών Σαρακηνών εχεΐ ριπτοαίνονς 
ίτΓτά λίθους κατά τών Χριστιανών • καί πάσαν την 
προσβνχήν καί την λατριίαν, καί τά Ιθιαα αντών. 
Άνα6(αατί?ω τήν ίιία;ζήν τον Μωάοκ^ την ττεοί 
η} ς καα^λου θηλιίας, ην λέγ'ΐ, τοΰ θιον ίεράν ον- 
σαν, ^οχυΟηναι παρά τών τηνικαντα ανθρώπων * 
καί ίιά τοντο άαΰνασθαι αυτούς τόν θίόν. Άναθι- 
ριατί^ω τους τώ πρωϊνώ προσκυνοϋντας άστρω, ήγουν 
τώ νασγ6ρ(ύ καί ττ^ *Αρο(ίίτι? (14) • ην κατά την 
Άρβίβων γλώσσαν Χαβάρ ονο|ΐΑά?ουσι, τουτί'στι ^ι- 
'/αΆην *Ανα9<αατίΐ» πάσας τάς διατάξεις το^ Μωά- ςυο 6ΐ ΙΐΟΟ πρροηίΐ υΐ, δί ηοη ίη ρροοαρίυ ίηνβ- (^ αεί, εν αίς τους Χριστιανούς όνειίίζων άρνητάς (15) ηΐαηΐ αςυαηι, Ι6ηα6ηι Ιιυηιυηι ο&ρΐ£ΐηΙ,6Αςυ6 ηια- 
ηυδ αϋ ίαοΐβδ δυ&δ ίπ66ηΙ.Αη&11ιβαΐ£ΐΙίζο Μοαηιεϋίβ 
άοοίηη&πι άβ ΑβΙυΓα Ιιοπιίηίδ, ίη ςαα άίοίΐ Ιιοαή- 
η6ηι 6χ Ιιυιηο, δϋΐΐα, δΕη^αίδυ^ίδ βί ηοΕίεπα ιηαη- 
άαοαίΕ βοΐυαι βδδβ : βί ουοι Ιιοπιο ϋοΐυδ β886( 
62Β(6Γ0δ ({υί(]βηι αη^6ΐθδ οηιηβδ 06] ^υ8δα βαιη &(1ο- 
Γ&δδ6 ; Ε( δοΐϋπι Ββΐί&ΐβπι ηοη ο1)6άί8δ6 ιιΐ βιιαι 
αιΙοι&Γΐ'Ι. ΕΙ ρΓ£Βΐ6Γ 1ΐ6Β0 οηιηί&, αηαΐΐιβηιαίίζο 
06ϋηι ΜθΕΠΐ6(ϋδ, άβ ςυο ίϋοίΐ βαηι βδδβ αηυηι 
ϋ6υηι δοΐίίΐααι, ςυί ηβο ^βηυεπί η60 ^βηίΐυβ βίΐ, 
ηβ6(μΐ6η]ρίαπι βί δίπιίΐβιη βχδΐίΐίβδβ. 6νο|χ%ζει καί κοινωνητάς χαί έταιρειαστάς * καί ^^ε- 
γείρει τους Σαρακηνούς προς τοϋτο το ριύσος καί 
τήν σ^α'/ι^ν, ό^όν θεοϋ όνοααζων χαί τόν τίοιτά τών 
Χριστιανών πόλεαον ' καί τους εν τώ τοιούτω ποΑερι^ 
αποθνήσκοντας Σαροικηνούς υιούς θεοϋ χαί άςίους 
του παραδείσου καλών. *Αναθε/ι.ατίζ» τάς περί τών 
εΰ;ζών διατάξεις ριαράς καί ακάθαρτους τοΰ Μωά- 
ρα^, εν αις καί τοϋτο προστίθησιν, ίνα, εάν αι^ Γ^ρί- 
σχωσιν ες έτοίαου \ί9'Λρ^ λααβανοασι χουν λεπτόν (16), 
χαί αετ* αντοϋ τρίβωσιν αυτών τάς χιίρας καί τάς 
όψεις. ^Αναθεαατίζω την περί της πλάσεοας του άν- θρωπου (Γι^ασκαλίαν τοϋ Μωάαε(^ (17), έν η ^^ησιν ότι έπλάσθη ό άνθρωπος από ;ςώ|χατος καί στα7όνο^;, (11) Ργο ίϋΙϋΡΟ '^ν^'ήσεσ^Λΐ ΓβςηίηΙαΓ ρΓ^βΙβηίαηι Ο 
'/ΐ'^€)»ίίσΗϋ(.ι αυΐ 7ί^«<^®«*, "1 βρύα Ευΐΐι^πιίυπι. 

(12) ΡοδΙ προστάσσει 8ΐι1)&ϋ(ϋ6Ώάαηι ίνα, νβΐ δίιηί- 
Ιίδ ρΕΓϋοαΙβ. 

(13) Ιη &Γ6ΐΐ6(^ρο βδΐ δραΐίυιη ταοηαι,ίΐαοίΐβοίαι 
βίΓβϋβΓ ΙϋΙβΓΕτυηι ο&ραχ ; ηαΓΓαΙίο βαιίβαι &ρυ(ί 
£η())νπ)ίυαι. 

(14) ϋθ 1.υ6ίίβΓ0 βΐ ΥβηβΓβ γίάη ΕυΟι^ιη. 

(15) Άρνητάς 01ιήδϋαηο3 &ρρ6ΐ1&Γβ νίάβΙιΐΓ,νβΙ ο1> 
Ρβΐπ ηβ^Εΐΐοηβοι, νβΐ οΐ) η6£;&Ιίοη6ηι ΟΙιπδΙί, &( 

κοινωνητάς βΐ εταιρειαστάς, (]αθ(1 ΟΙΐΓίδΙαΠΙ ΟβΟ ΟΟΟΙ- 

πιυηίοηίδ βοοίυιη ΟΓβάαηΙ, ρ&τΐίηι 6(ΐΑπι ςυοά 
8&η6ΐθΓυαι βΐ ΙηΙβΓ 86, 6( ουιη ΟΙιπδΙο ο&ρίΐβ βυο, 
οοπιηιυηίοηβα) ρΓοϋΙβηΙυΓ. Υΐϋβ £α11ΐ7ηιιαπι. 

(16) Οβ ρατίίΐοαίίοηθ ρβΓ Ιιυπιαηι 6ΐ άβ ήοΐατα 
Ιιοιηίηίδ νί(ΐ6 Ειιΐΐι^οα. 

(17) ΒβΙΙβ Ιιαο ίαοίυηΐ ςυββ & Νίοβία €1ιοηί&(β 
η&ΓΓ&ηΙυι* άβ Μαηαβίβ Οοηιαιβηο ίπιρβΓ&ΙΟΓβ ϋοη- 
βίαηάηοροϋΐαηο, βί Τΐιβοάοδίο ρ&Ιτί&ΓοΙια, ίη- 8ί^ηΐθΓίΙ)α8ςαβ 8!ΐΓβΓ(]ο(ίί ρΓ066ηΙ>α8, 108. 21, 

Έγκειται τώ κατη/ητιχώ πυκτίω μεθ* έτερων 
ά^ρισ/Αών καί τό άναθεαα τώ Θεώ τω τοϋ Μο»«ριετ * 
περί ου λτ/ει ώς ούτε «γέννησΓι/ ούτε έγεννήθη, χαί 
ότι όλοσ^υρός εστί. Τόν τοιούτον τοίνυν άναθεαατι- 
σιχόν άπαλεΐ'Ι^αι τών όλων κατη;^ητηοίων ]9ί^Λων 
προε'θετο, απ αύτης τ^βς εν τη Μγ/οΟι} εκκλησία 
πνχτί^ος άρξα^ος. Καί η προ^ασις ώς αάλα ευ- 
πρόσωπος. Επασχε νάρ ώς εις σκαν<^αλον ποόκειται 
τών αετατιθεαενων Αγαρηνών εις την καθ* ηι^ας 
θιοσευ;^ πίστιν: τό ί3λασ^ηαεϊσθαι όλως Θεόν. Ούκούν 
ρττακλητον τίθησι τόν μέγιστν» βεο^όσιον . δς 
<^ιιΐπε καί εχόσ^ει τηνιχαϋτα θρονον τόν πρώτιστον, 
καί τών κατά τήν πόλιν έν^η|χούντων αρχιερέων 
τους \6'/(α καί άρεΤ(^ διαπρέποντας * καί κοινοϋται 
τούτοις τό σκέαρια ^ετ* όγκηρων προεισο^ίων τι|ς 
υποθέσεως. ^Ανοινεύοντας ^ϊ πάντα ς κυρε, καί /ι.η^* 
άκροις παρα(^ε;^θ]!Αένους ώσί τά είσηγου/Αενα, ώς 
άπο^η^α, χαί τί$ς ιίς βιόν αληθέστατης ^όξης 133 ΤΗΕδΑϋΚΙ Ι.ΙΒ. XX. 134 χαί Βίίλλών καί αασσήαατος • χαί ότι. τοϋ άνΟΰ'^που ττ^ασ^ί'ντος, οί α'εν άΆλοι ττκντες σ.γ/ε1οι Θεοΰ ττοοσταξει ποο- 
3•ίχύν/:σαν«υτώ * αόνος ί?'ε ό ΚεΛϊαο οΟχ ίττεΐσ^τ. ΤΓ&οσκυνίσαι. Καί εττί ττάτι τούτοις άναΟεοιατί^ω τον θεόν τοϋΜωααεί 
-ΐοί ου 'ιέ'/ίΐ ΟΤΙ αυτός εστ» Θεός εις ό/οσνυοος 'ός^ ουκ εγενν/ισεν ον(ίε έ7'"'''''^^^'» ^*>'^'^ ε'/^νετο οαοιος «υτώ τις. 

Τά είοίίχίνβ τοίνυν άπαντα, κιιΊ αντόν τον Μλ>«- Α ΡΓ8Β(1ίοΙα ΐ^ίΙϋΓ 0!Ώηία, ΐρδυοίςυβ Μϋ&ΐηβάβιη, ίχεί, χαι τόν σφυο;ςλατον αντοΰ θεόν άναΟΐαατίζων, 
χαι άηοτατσοαΓι/ος αΰτοΐς, συντασσοααι τω αόνω 
άλίΟινώ θίώ τώ Χριστώ (18)* χαι πιστεύω εις ΓΙα- 
τέοα χβί νίόν χα'ι άγιον Πνβΰαα, την ά•/ίαν χα^ 
ό(χοού7ΐον χαι άχ/αριστο'^ Τριάδα* χαι τήν ένσαρχον 
οίχονοαΊαν χαι ποός ανθρώπους ίπΐ(^η]κίαν όαοΛο^ών 
τοϋ της ά^ίας Τριάδος ενός τον ριονο'/Γ^ονς Υιού χαί 
Λογού τοϋ θ(οϋ, τοϋ ιχ τοϋ Πατρός πρό πάντων των 
αϊώνΜν γιννηβίντβς, ίι' ον τά πάντα «γίνετο • γβνβ'- 
σΒαι τοϋτον π).ηρθ7θροϋααι χατά άλ^Οκαν άνΟρω- 
πο>, μ;ο έχστάντα της οικείας θ(6τητ•ς* χαί ιΓναι 
τόν αυτόν θεόν α}ηθώς χαι άνΟρωπον αληθώς «συγ- 
νΟτως, άτριπτως χαι αναλλοιώτως, εν ύποστάσει 
χαί ^υσι ^ΰσισιν* έχουσίως τι πάντα παθεΐν χαί βΐ 8ο1ΐι1υιη β]ιΐ8 Οβαπι, &η&11ΐ6ΐηαΙΪ20, αϊ) βοςιιβ αιβ 
αΙ:>]ϋηρο, βΐ ^οη^ϋ^^ο πιβ οπιη 8θ1ο νβΓΟ ϋβο 
Οΐιπδίο, βΐ ΟΓβιΙο ίη ΡαΐΓβΐΏ, Ρϋΐαιη, βΐ δρίπίαπι 
δαηο(ιιΐΏ,δ£ΐηοί&ιΐ] οοβδδεηΐί&ίβηιςαβ βΗηδβραΓβΙ)!- 
ΙβιηΤηηϋ&Ιβιη: βίβ άίνίηα άίδρβηβαϋοηβρΓοΓβοΙ^ιιη 
ίηοαΓπαΙίοηβιιι, αίςαβ αά Ιιοιηίηβδ &(1νβη1ιιιη υηίοί 
αηί^βηίΐίίίυβ δ&ηοίδε ΤτίηίΙαΙίδ Ρίΐϋ βΐ ΥβΓΐ)! Ββί ; 
ςυί β ΡαΐΓβ &η(6 οχηηία δββουΐα ^βαΐΐαβ βδ(, βΐ ρβΓ 
ςυβιη οη3ηί& ί&οΙ& βυηΐ : ύβΠοςιιβ ρβΓδυαβυιη 1ια- 
1)60, Ιιαηο νβΓβ ^10Iη^^6Iη ΓαβΙυιη ββββ, ηοη άβρο- 
δίΐα Ιαιηβη άΐνίηίΐαΐβ βυα : βηπκΙβίΏφΐβ τ6Γ6 Οβυιη 
βδδβ, β( νβΓβ Ιιοιηίηβιη, αΐΐβςυβ υ11& βυηίυβίοηθ, 
ιηπίαϋοηβ, οΙΙβΓ&Υίοηβ, ίη υηα ρβΓδοη&, β( άα&1)α8 
η&Ιαηδ : νοίϋηίαπβ ςυοςυβ οιζιηία ρ&δδαιη βδδβ 

ΤΓαυρωθΙΒναι σαρχϊ, της Οιότητος άπαΟοϋς ^Αβινά- β βΐ βΓΟΟίίΐχυΐη οαΓΠβ ; ίΐα Ι&ΐηβπ αΐ (ϋνίοίΐ^ΐδ ρ&δ- σιβς• χαί τα^ηνβι, χαί τριηρερον άναστηναι, χαί 

βίς ούοανούς άναλη^θίίναι * χαί ηξειν εν (?όξη, ριεΟ- 

\οντα χριναι ζώντας χαί νιχρούς (19^. Καίτήν χατά 

ατάαχα τούτον τεχοϋσαν Παρθενον, άγίαν Μαρίαν 

Παοβενον, χαί ]ϋΐ<ίνασαν ρκτά τόχον παρθενον, χυ• 

ο έως χαί αληθώς βεοτόχον χαί πιστεύω χαί λέγω, 

χαί ώς χατό άλήθειαν Μητέρα θεοϋ ενανθρωπησαν- 

τος * χαί <^ιά τοντο χυρίοα χαί (^έσποιναν εν ρτάριτι 

'/Γ/Γ^ηαένην πάσης τί; κτίσεως προσκυνώ χαί τι/χώ. 

Καί τόν παρά τοις Χριστιανοϊς αυστιχώς ίερουργον- 

αΓι/ον άρτον χαί τόν οΓνον, ών εν ταΐς Οείαις τι)^ταις 

ριεταλαριβάνονσι, πείΟο^χαι χαί όαολογώ χαί π^στεϋω 

σώαα χαί αιαα χατά άληθ(^οιν είναι τοϋ Κυρίου 

Ίησοϋ Χριστού, ριεταβαλλοαΓ^α τγ εκείνου θεικ;ρ δΐοηίδ βζρβΓδ πιαοδβπΐ : δβρυΐΐυιη βΐΐ&ιη βδββ αβ 
ΙβΓίΪΒ άΐβ ΓβδυΓΓβχίδδβ, αΐιιυβ δϋΓδυιη ίη οοβίοβ 
αδδυπιρίαιη βδδβ : βΐ ΓβάίΙυΓυπι βδδβ ίη ^1θΓί& &<! 
^ιι^1^^&ηάυ^1 νίνοδ βΐ πιοΓίαοδ. Αβ ΥίΓ^ηβηι ίΐίαπι 
ςυβΒ δβουηάιπη ο&Γηβηιβαηι ρβρβηΐ, [ηβιηρβ] δΕη- 
βίαπι Μ&ή&ηι νίΓ^ίηβιη. ςυ» βΐ ροδ( ραΓίαοι νίτ^ο 
ιηαηδίΐ, ρΓορπβ νβΓβςυβ Οβίρ&Γ&ιη βϊ βΓβάο β( 
(ϋβο, γβΓβςιιβ Μ&ΐΓβηι ϋβί ΙηΙβΓ Ιιοηιΐηβδ ίη 1ιυ- 
πα&ηα η&(αΓ& νβΓβ&Ιί : β( ρΓορΙβΓβα ρβΓ [Οβί] 
^αϋ&ηι οπιηίδ οΓβαΙαΓβΒ άοιηίη&αι ΙιβΓ&πιςυβ ί&- 
οίαη) αάοΓΟ β( ΙιοηοΓο. ΟυβΒςυβ αρυά €1ΐΓίδ(ί&ηο8 
πΐ7δϋθ6 8&0Γί6ε&η(υΓ, ρ&ηβηι αβ νΐηυιη ; ςα» βϋ&πι 
ίη (Ιίνίηί Γϋϋδ ρβΓ&βΙίοηβ [&1) βίβ] δυπιυηΙαΓ : 
ρβΓδυ&δαπι 1ιαΙ)βο, ΟΓβάο, βΐ βοηϋΙβΟΓ, ΓβνβΓ» Οο- άπά'/οντα • εξηγουαένους ί'ε θεο^^ιλώς τό εις σχάνίαλον ^ ΙχΐΓ. Οβίηίίβ 86 ΠΟη 8αί%8 ίπΙβΙΙίρβΓβ ((Ηΐά 8ίί ίΐίαά <^ήθεν χαί πρόσχοαρια χείμενον * χαί ^ιασα^οϋντας αή 
όλως θεόν ούοανοϋ χαί γ^ς ποιητήν χαθυποβάλλισσαι 
άναθέαατι, άΑ)ά τόν τζαρίκ. τώ ληρω χαί ^αιαονώ^ιι 
ΜωάαΓΓ αναπλαττόριενον ολόσ^υρον βεον, χαί αήτι γεν- 
νηθέντα ριητ« γεννήσαντα. Ιίαρά Χριστιανοΐς ριέν γάρ 
«^οξά^βσθαι Πατέρα θεόν * αυτά ίβ τά αποζητά τοϋ 
Μωάιχετ ληοήκατα, τούτο άπαγορεύειν* ό).ωςχαί αλ/Λτς ίϊ 
ίίησυνιέναι αχ ο ιβως όποιον τι εστί τό όλόσ^υρον. 1(1 βδΐ, 
ΉίβΓοη^αιο νοίϋο ίη(βΓρΓβ(β, Ε;£8ίαί ιηΙβΓ οχΐβ- 
Γα8 €αΙβ€/ΐ€ίί€Χ ίαδαίχ 8αη€ΐίοηβ8, αηαίΐιβηια ίη 
Μοαηίβϋ άβηηι ; ραβτη ηβα ί/βηηίδίβ,ηβΰρβηίίΗΐη^ 
$οά ΗοΙθ8ρΗ^/Γοη β88β α^βηηαί. Ιά αηαίίιβτηα 6Χ 
οηηιίύηε οαΐβοίιβίίϋίε Ιΐδβίίΐ8 αδοίβη νοίηίΐ, αϋ 
ίμ$α Μαρηχ βοοίβείχ Ιαόηία αα.ψί€αΙΐΛ8 ; ίά(ΐηβ 
Γαΐίοηβ ΏΓοδαδΐϋ 8€ΐΙί€6ί. Αίβΰαΐ βηΰη ΰίαερ/ιβ- 
ιηή8 ίη Οβητη ςναίίδαεοηηκμίβ ο/Ι'βηάί ΑραΓ€ηο8, 
οαί αά ρίαηι ηοείνατη τβίιηίοηβτη άββοβί'βηί. Λο/οΛ/^^ν^οη. υϋίβΙίαπι ηοΙ&1ίΙ)6ΐ1υιη [ιυηβ ^ιρρβί- 
Ι&Π χατηχητιχόν πυχτίον, ββϋ χατηχητήριον ]3ί5λον, 

ηβαιρβ Ο&ΙβοΙιβδίη βοΓίπη ςαί & δ&Γ&οβηίβηιο αά 
Ο^Γίδϋαη&ηι Α(1βαι δβδβ &^Γβ^&ηΙ, βυαιάβπιςιιβ βυ- 
ρβΓΐοπί}α8 άυο5υδ Ιβιηροπβ ηοη ίηίβποΓβηι, δβά 
«Βςααΐβαι ααΐ βίίαηι αηΙίςαίοΓβηι βδδβ. Οαίρρβ 
ςυοίΐ Ευ11ΐ)^ηι1ί Ρ&ηορίία δυύ ΑΐβχΙο Οοηιηβηο 
βοήρία δίΐ ; 1ι6βο νβΓΟ Π&ΙβοΙιβδίδ, β(ί&ηι Μαηυβίίβ 
Οοοαηβηί 1βηιροΓίΙ)ΐΐ3 ίη υβυ ίυβηΐ : ςυαάΓ&^ίηΙα 
οίΓβίΙβΓ αηηϊδ ροδ( Αΐβχίυπι, η( ραΐβΐ βχ ΟοηδΙαηΙί- 
ηοροΙίΙ&ηοΓπυι ίιηρβΓ&ΙοΓυαι βαΐ&ΐο^ο, ρ(1ίΙίοηί8 
ηοδίΓδΒ 897, 29. ΟββΙβΓυπ) ίπιρβΓ&ΙΟΓ ίη βο δαβπ ογ- 
άίηίδ Γβδροηδϋ ηοη αβςηίβνιΐ, 8β(1 δοαρίβ &αο1οη- 
ΙαΙβ ϋοάίβίΐΐυηι βϋίάΐΐ, ίη ({αο δυρβποΓβδ ίηιρβ- 
ΓαΙοΓβδ αίςυβ αηΐίδΐϋβδ ΙαχανιΙ^ υΐ ςυί ηιΐηαβ βοηβί- 
άβΓ&Ιβ ρβΓπιίδίδδβηΙ γβΓυπι Οβαηι &ηα11ιβηι&1ί 
8υ1)]Ίοί ; υΐ ίαδίυδ ί1)ί(1βαι ιΝίββΙ&δ ΓβΓβΓί. ΡΓθΐ»άβ α€€βτ$ΐίο ηιαχίιηο Τίιβοάοήο^ ςαι Ιηηο (ί8) Μ&ΙΙβΙ ίοΜβ αϋςαίδ θιώ τών Χριστιανών 

ί• " δβα ΙοοαΙίο ιΙΙλ, θεώ τώ Χριστώ, ΓβρβΙίΙϋΓ ίη 8Γ- ρηηϋίρβηι 8βά€τη οαταδαΐ αΙ</Ηβ ονηαδαί, βί ρτί 
ϊηαΓϋδ 8α€βνάοΗδη8 ^πί ΐΗτη ίη ητδβ βταηί, βίο- 
ςη^ηϋα βΐ υΜηΙβ ρΓ3β8ίαηΐ68, ^ΗΧ8ΐίοη6ηί οητη 
ίαηιχάο Βχοτάιο ρνοροηιΐ. 8€ά οιηηβ8 νβ/ταρα- 
δαηίαΓ, ηβ€ ηΐίο τηοάο ζΙΙα αάηχϋΐβδαηΐ, ηί αδ- 
8αΓάα €1 α νετα άβ Ββο ββηίβηίία αδάηο^ηίία : αί- 
(ΐηβ αηαίΗβτηα ΗΙαά ο/Ι^€η8ίοηί88€ίΙί€€ί ρΐβπίίΐη, ρζβ 
βχρίϊΰαδαηΐ. Νβοβηύη Ώβητη οίϋ βΐ ΙβΐΎΧϋοηάιΙα- 
ητη ηΙΙοηιοάο αηαΐΗβτηαΙβ ηοΐανί ; 8βά Ηοίο$ρΗ,\ί' 
ΓοηίΙίΐίίηΏ€η$η,ςίΛβίηά€ΐΐηα βΐ [ηήο$η»Μοαίηβ' 
(Μ ηβΰ αβηϋΗτη ηβο ρίρηβίΐίβτηοοηβημετβί, Νατη 
αρηά €ητί9ΐίαηο8 ΟεναηΡαΙτβτη οβΙβδΓαή; ((αοά 
ά€ΐ€8ξαηάί$ ΜοατηβΗ ηΗραπιεηίίζρΙαηβ ρΓοΗχδβατ βΐιβίγρο ηοδίΓΟ 6ΐί&πι &1ίςα&η1ο ροβΐ, ίοΐίο 105, ίη 
οαΐββίιβδί βΟΓαιη ςηί α ^υά&ίδΠ1ο αά ΟΙΐΓίδϋ&η&ιη 
ϋάβηι 968Θ οοηΓβΓυηΙ; αΙ)ί β( 8βςυβη(ί& βίδάβπι 
ν6Γΐ)ί3 βχδίαηΐ. 

(19) Ιη ρΓ«(ϋοΙ& ϋ1& ^α^1<60^υη[1 ο&ΐββίιβδί β( 
^ααα18α1^ &η&11ιβπι&Ιίζ&Ιίοηβ, βοάβαι ίοΐίο 105, 
&116Γ21 ίαοίβ, &νβΓ8& βοίΐίοβΐ, Ι^Γβνίϋδ βδΐ, χαί τ4ν 
χατά σάρκα τούτον τεχοϋσαν άγίαν Παρθένον Μαρίαν, 
χαί /Αχΐνασαν ρκτά τόχον παρθένον, Εί $αη€ίαηι 
νϊΓρίηβτη Μαηατη^ ρπχ Κηηο 8€αιηάητη ΰατηβηι 
ρβρβήΐ, βί ρο8ί ρανίητη νίτρο τηαηείί. 1^8 Νΐΰ&τ£ ^;θΟΝIΑΤ^ε ΐ3β 

ηΐηυεβυΰΙιηβϋΰΟΓρυβ βο βΛηβαϊηβηιβίββ,Ιτωβ- Α ίΜ«ί;ιιι ««ρώς η χ«1 «οριίτΝς, Δπΐ^ ιτ£«» ψνβί- 

[ηιιΐΑ3 [νϊϋβΐίοθΐ] άίνΐπΑ ίΙΙίιιβ ροΐεπίία : Μι^πβ χή» ί»»οι«ϊ, «ς βίίι μίνος «ύτό(- χ«ί βίτω χί7Μ 

πιβηΐβ εΐ ποη οοιιΐίϊ ρβκερίίΐιί]!, οιηηβηιςιιβ βλ- μιταίχ-^ια^Λΐ τούτ»™ βτίϊτίθψβι, «ς κκτκ άλΐίικηι 

ΙοΓΗίειη ϋΟκίΙαΙίοοειπϊυρεΓαηΙβ ιποίΐο, (ΐιιβίη ίρββ Λτων σβ/ιυβί τ• χαι ΒΪίίκτβς Β-ϊηιϋ, χΒκίςάγικ 

3θΙυ3 ηοτϊΐ : αΐιιιιε ί(ο ε( οβο ιώβ 'ύΐα ευιηεβίβτΐβ 

ΒΐιιπρΙυηιαι ΗίδεπΙϊοΓ, υΙ(|υ» τβΓβ ολγο εΐ ίΒηκ"" 

Είιΐ3 ΐίοΐ.εΐ αιΐ αηίιηΐΒ οοφοπΒΐιιιβ »8ηε1ί£ηα11οαεπι, 

τίΐατη «ΒίβΓίιααι, Γεςοίςιιε εοίΐε^ΐί» ΙΐΐεΓεάϊΙ&Ιεηι 

ιΐ(]ίρί$οεη(1ααι ίΐιπιαηΐιιΐ', &1> ίΙΙίβ ηαί εα ίη ρεΓΓεεΙβ 

Ηθβ ραΠίοίραηΙ. δαηείυιηΐΐΐιβ ΟΙΐΓΪίΙϊ 1)αρΙίβιιΐΒ, 

ρϋΓΟ ΐεϋυΐοηυβ αηίπιο εΐ εοηΐε, 30 6<1β5ίοεεΓΒ, 

βεοίρβΓε ιΙεβίιΙοΓΟ ; εεΓίο «ε τερβ ρεΓίυαΒίιιη 1ιλ- 

ϋεηβ, ϋ1υ(1 πιβαΐβ ρεΓοβρϋΙιίΙεηι ριιΓίίΐεαΙϊοπειη 

εκΐε, απϊπιί(]ΐ]β ραΓίΙβΓ εΙ εοΓροπβ ΓεςβηεΓαΙίοηειιι. 

8ει3 ε1 νεηεΓΛ5ίΙεηι ιτυοεπι ε^υ8(IεIη τοπ ΟΙιγϊϊΙϊ 

Οείςιιβ ηθ£ΐΓί, υΐ <ιυ[β ηοη αηιρίίυβ εαΓίιιρΙϊοηίβ 

εΙεχβεοΓίΐΙίοπίϊ, βειΐ ΙίΙιεΓίαΙίΒ ε( νίΐκ κΙεηΐΐΒ ϊα- 

■ΐΓυαιηπίιιαι, νϊείοηεεφίε αιΙνΕΓΒΐιβ «ϋβΐιοΐυια &ε 

πιΟΓίεαι βίκηυιη βϊΙ : ρπΕίεΓεί βΐ τβηεΓαΙιίΙεβ 

ίιηαςίηββ, εΐ [βαΙιιΙίΓεηε] ϋΐίιιβ Οεί ΥεγΙ)! αρικί 

Ιιοιηίηεϊ ίη εαΓπε αρραπίίοηίβ, εΐ β^η» ςακ ίηεί- 

ΓαΙιίΙίΙεΓ ίβίικί ρβρεηΐ ε:ΐίΐ!ε νίΓ^ίπίΐ Οεί^ι^εΜα- 

{ήβ, όίνίοοΓυπιηυο αη^εΙοΓυηι, εΙβαπεΙοΓυαι οια- 

πίιιηι, ιιΙ ρποιίΐίΓΟΓίιπι κ^ΊΟΙιοΙα, εΙ αεεερίο, β( 

ΙιοηοΓΟ πίςαε ειΟϊΟΐιΙοΓ. 8ε<ί εΐ ίρ803 κΕίοΓΟί βη- ίιό 

ςείοβ, 9αηοΙθΕ(]ΐιε οπιηε3, ^υί Ιιεηε Οεο ρΐαουερε, χί^ 

ιιΐ εεΓνοκ ίΙ)ίιΐ3, Γΐΐΐοβΐΐιιβ ιπιπιεΙγοε, ρρορΙΟΓ 1ια- χοι 

ηοΓείΏ ίΙΙί 1ΐ3ΐ>ίΙιιπι, Ιιοπογο εΐ τεοεΓΟΓ : ^Ιηυβ ίΐα χοΐ 

(ο(ο ααϊοΐϋ εί εοΓίΙε, νεροςυβ αηίαιϊ ρΓοροβίΙο, αϋ 

ΟΙΐΓΪΐΙϊιιαοΓίΐΕη Ιΐιίειη αεοί'ΐΐο. 5ί τετο οιιιη ϊίαιιι- 

]αΙίοηθ αο ιΐηΐο Ικεειϋοο. βΙ ηοη εχ βοΐίιία Ιοίίιιβ Ο μιτά τβΟ ϊατηΑ τ.αΙ τύν ίαιιιί 

αη'ιΐΏϊ ϋάε, ΟΙιπκΙιιιηςιιε αηιααΐί εοΓ<1ε, κίΐ ιβιΙη ειηαϋίθαια βΙ οβίίΐΐΐιβπιβ, ΑΟϊιη&ηιιβ 

ΟΙΟΙ 5α1αηα ε[ ιΙιειηοηίΜιβ. δντιιη• σα^χ«ΐ τι ζ«ί οΕΪ^κτβ; η^τβ 

β)ίϊ•/ >|ιυχ)!; ΤΙ χαί Τ(ύμκτΊΐ, χκί ΐ' 

βχνΛιίας ανοχών χ).χρα>αιιίαιι μιτα).α^&η'θμένΜν, 

τοϊς βύτώϊ ίϊ ττίατίί ηλιίβ ^ιΐΐίχίνιτι. Κκί τά άγιο» 

τοΟ Χΐι^βΰ ^Επτισμκ μιτίι χκβηοά; χαΐ άιίά)ι•ιι 

ψυχίί χβί χοβίίίΐς, «κΐ πίβηως ιΆιχρινβύς, ίηι- 

κύτο νοητίν (ίναι, χ«1 ίηιιγίητ,ση '^υχίϊΐ η χαΐ 
βώιιατκ. Κάϊ τον αΊβαιτμιον ^ί στα\ια6•τ ΤΒϋ αύτβ'^ 
ία.τι$ιναΟ Χβίττον χκί θινϊ ημών, άις «ύχίτι ρβορας 
χαΐ «ρά; αργιηΛν^ «*α' Λίνβίβίκς ΧχΊ ϊ»)ίί «(«ινίον, 
χαί 9ΐ]^:ι(ϊ(ηι τ^; ζκ^ά τοϋ διαβόλου χοι βκνατου ϊΐ- 
χη;. Έτι ιΤι χ«ί τ«; σιβατίΐίβσ: ιϊχόνας τιτΐ τι 
χβτΒ αάρχα ηρΐς ανβρώπβ-^: <-ι;!Γ<•ί«ί τβν θιού 
Λόγβ'Ί ^"'ί 'ΐΐ «ρρβίβτοΐί (ίντον τιχοΰπ:; ήτ"^! 
Παρβινου χαΐ Ηιοιι^τορβΐ, χαι τνν θιοιι^ών άγγί- 
Ιϊιν, χαί τΑν άγίΑΐν κπΗντα», >»; βΟιι£α).α τάιν ηαω- 

Ιί«ί αύτονς ^ιτβύς ϊιρούς κ^Αονς, χαί του; άγιου; 

άπαντα;, ταύ; τω θιϋ ιύαριστ^σαντα;, ΰς ^ονϊβυ; 

ϊχιίνου χαί πιβτβύ; βιοαποντοί, τιιιώ χαί σί€οιιαι 

ίιά τΐϊ τ,οόί ίχίίνβ* τιΐίό*• χαί οΟτω; (ς Λυ; ψι/- 

ιρίία;, χαί πρΐαιρίαΊαι; κΐκθβϋς, ιΑοπιρ- 

και τή ιτίστιι ΐάν Χριστιανΐιν. Εϊ Λ μιϋ' ύπο- 

Ινίϊΐς χαί ^οίου ταϋτοί ατ,αι, χαί βΰχ ίχ ηίσΊω; 

•'^νχα^^ χαί κ«βίία; το» Χριστό» άγαιτοΙιο•));, ιϊΐ} 

:βψκ χαί χαταβίίια, χαί ί) ■^νχϊΐ ιιαν 'ΛχΟΐίΐ) 

Λ εοΙΙοεεΙιΐΓ ΝΙΟΕΤ^ ΟΗΟΙΜΑυΕ 

ΕΧ Ι,ΙΒΚΟ XXIII 

ΤΗΕδΑϋΒΙ ΟΚΤΗΟϋΟΧ^ϊ: ΡΙΒΕΙ 

(Λρ. Ι.α(}\ι'^«η Ογϊοι ΰΐιηίΐϊαηιΐί 1,649, ίη ΕυκΙτ&Ιίο ΝίοΦίειηΒίΓορσΙίΙβ.) ΛΙίςυηηΙοΙειηροΓε Β]αρκο,(]ί£είριι1ιΐ5ί1Ιίιΐ£Ϊοαη- 1 
πίβ ΙΙιιΙί ΐΏοηαοΙιϊηοτίΒ αΐΐεπυ» ιΐοείηιιιε αυείοπβ 
Ειΐ8ΐΓαΙίιΐ3, (]ΐιί ΓϊίεκίΒ ΚϊΙΙι^τηίπί ιηβίΓΟροΙίβ ροηΐί- 
ίεχ βΓα(, εοπι 5£ερε εοΓΒΐη ίυιρεηιΙοΓίΒ ΐΓίΙιυηίΐΙϊ 
ειιιη Ι.αΙίηίβ ίΐίχρυίαΐκβί (Ιε αζ^ηιίΐ εΐ (3ε 5ρϊπ1ιι 
Βθηεΐο, ηιαηά&ΓΟ ΗΟΓίρϋ; νοίεηβ ηιιΐΒ Ι.α1ίηί5 εΙΙιι- 
ΙειαΙ, (]ΐΐ(Β(]ΐιβ αϊ) 618 ίηΙεΓ ιϋϊρυΐϋοάυηι αικΙίεΓηΙ, 
ηοηαεειίΓαΙβ, πεεΙαιιϋηΙίϋϊΙεΓ βιιοβ ΐεπΕίι» εηυη- 
Ιί&τίΙ. Ουϊη ΒΐΪΒπι οϋοι ΡΙιΙΙίρροροΙί ία κυίΐίβηΐϊιι 
ίπιρεΓαΙοΓίβευαι ΛΓαιεηίοηιιοάαηι άε ύηαϋιικ Οιγϊ- 
Μί ηαΙιιΗβ οοΙΙοςυεΓβΙιΐΓ, ηοηηιιΐΐα ϋε Οεο ηοη 
οοηβυΚβ ρΓοηιΐί ίη]βεϊ1, εΐ ηιιΐΐο ρικΙοΓβ εΙΓιιΙίίΙ, 
^βαι οΐϊαι ηαηειιιιβ α>Βΐιαιρ(ααι & νβΓΐ>ο η&Ιιιτ&ιη Χρόκβν η»όί $ικ/τ>6(ιίνο•^ , τούτου (Ιωάννου τοΐ 
Ίΐαλου) μαθκτχ; Εΰττράτιο;, ο; τι}; τώ» Βιθυνών 
)ΓΟΐΐ(ιΐ; Νιχαία; ίρχι(ρίιτικύς ιτροίίρηκ, ιτοΧλαχις 
ίπί βαοιλιχοί |ίί(/ατύ; (<ιτκ Λατίνων ιί; Ιόγβυ; 
Ά$Λΐν πι αϊ τ( άΐύ^ων χαί τοϋ διίου Πνη^ατΐ;, 
χαί βΛόσα; '/ρκψί ηαραίοϋναι 09β (ΐρΐΧ) πρό; τοΐι; 
Αατίνουΐ, χαί οία παρ' ίχάναν *¥ τώ ίιαλί'/κβαι 
κχιιχόκ, οϋχ άφ^ΒΛά;, οΰ^ι ίπαινιτω; τού; πιρί 
τοΰ Πν^^ριατοΐ λόγοκς ίξιίνιγχι, *Ε*ίοτ( ίί χατβ 
Φι}ίιππβύ)η>[ν ίπ' άχρ«α«ι τον βαηΙίΝ; Ιττ* Άρ- 
^ηιου τινά; πιρί τύ» 3ύα τβν Χριττοϋ ^ντιηιν 
«Γοιούμινο; τήν ίιαίιζιν, βνίιιτβτ» χαβιιχό»ΤΜ; τ^ 
βι«7°/>'? ίπέ&ύη•, άΐλ' ίί^ιΐνς ΙγΒΦ/ξβτβ, χκί 13Π ΤΒΒβλίηΐΙΠΒ.ΧΧΤν. 138 κρνηρ» »1 IV» τ^ Πατρί )>τ/)(ΰιη• τοΰ Κν^ΐου Α 
τϊ κρόνΙιημρΜ' οιΐχ ο13' άπόθη τϋν ΙχΟ^ηιιβν τοηί- 
ττν η^ ^»*4ν ιηρ(«ΐΕ{ΐ»βς. Προς Λ τήν £τβΐΓΜ 
τβύη», χ«ί ιηοιτΛπκσα «ππνθη ρί»ιν (χπίοτ/ιΐς 
β 'Αρμέ»ι»ί, ύβαισι τίν Εΰ^τράτι» ήιΐυιχ, Τζνιήλιιν 
χύίνας. Ααϊβϊ Α < Ιίξΐί ιηρά Άρμηίοι; τίν 
χτιΜβκηύμινον ■ «ΙΧβΕ κκί οι έιττβίτΐΐ τβΰ βκσι- 
^ι«υΐ 107({Μ( άϊίρΐί τϋί λίξίως ίΐΓΐλ«βό{ΐι»οι, ώϊ 
«ρ(τίΐβττ( ΤΜ Ειΐβτρίιτίι- ίίΓίνλιιττβν• Μιχρώ ίίί 
ΰατιαον χβίτβς κρχιιρΜτννιΐΐ ΕύστράηΟΐ χαβκιρ*! Οβο ΡβΜ ΜΓΤϊΙβιη ρτβΒίΐΒΓβ οηΐίοπι, τοοίβ Ιιι^ι» 
βχροΒΪΙίοηεηι ηΒκίο φΐο αυοΙοΓο ■I]I)^^^^ΒI19. Οι» 
(ώβοηβ τοοθ, είιιβηαε ϊηίΐιίΒΕΐ βχρίίεαίίοηβ αιιάϊΐΑ 
αΙΙοαίΙαβ Απηβηίυι ρροΐιηϊ ΕιΐΒϊταΙΐιιιιι κβρβΓΒΪΙ, 
Τζ^3θΙβη ΒΙ1Π1 αρρβΙΙαιίΒ, ςιιοιΐ ΑΓπιβηίοΓπιιι Ιίη- 
$\ΐΒ. ΙιοΕαϊηβιη Ιιβίΐυίηο ιαοΓβ ^αάίβηΐβιη βίκηίβοαϊ• 
5β(1 βΙίαιη (|ΐιί ίπιρεταΐοΓΐ &ΐΙ&1>ΒηΙ τΪΓί ρηιάβηΐεβ 
β( ΒΓίκϋΙί, Ϊ03ρπ)1)&Ιο ιΐϊϋΐο, ΚιιβίΓαΙϊιιιη Ι&ικ^υΒίη 
ΙίΕΒΓβΙίΰΐιιη ϊηΰΓΒραΙιαιιΙ. ΡβιιΙο ρο5ΐ υβγο ΕυβίΓα- 
(11)9 ΐΒπςιίΕΐιιι ϋον» ΙικΓββίβ ραΐ'βπΒ ροοίίΰϋαία 
αιηονβΙιΐΓ. ΝΙΟΕΤ^ ΟΗΟΝΙΑΤ^ 

ΕΧ ΜΒΚΟ XXIV 

ΤΗΕδΑϋΚΙ ΟΕΤΗΟϋΟΧ,Ε ΡΒΕΙ 

ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

Ι1ΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΓΜΑΤ01 « ΣΥ Ο ΠΡ0ΙΦΕΡ11Ν ΚΑΙ 1ΙΡΟΙΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΙΌΣΑΕΧΟΜΕΝΟΣ, » 
ΛΑΑΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟΣ ΚΥΡΟΥ ΜΑΝΟΓΗΛ ΚΟΜΝΙΙΓίυΥ, 

δΥΝΟΟϋδ 

(τΚ^Ο^Ε Ε001^Ε8!ϋΕ 

υΕ ΟΟΟΜΛΤΕ ΟΙΙΙΟΛ ΙΙ.Ι-Α ΥΕΚΒΑ, « Τυ Ε3 0^1 0ΚΡΈΙ18, ΕΤ ΟϋΙ 0ΡΡΕΚΕΚΙ3, 

ΕΤ ουι κΕΟΐΡΐδ, « ςυοϋ υεντιεατομ κυιτ ευκ ιμρ. οομινο ΜΑΝυΕΕΕ 

ΟυΜ.ΝΕΝΟ ΟΟΝΤΙΙΑ ΒΟΤΕΚΙΟΚυΜ ΡΑΤΚΙΑΕΟΙΙΑΜ ΑΝΤΙΟΟΗΕΝυΜ ΕΙ^ΕΟΤϋΜ. 

ΡΓββΐΐ δοΙβΓΪοΙιί ύβ 8α& Γαΐδα €ΐοοΐΓίη& (Ιί&Ιο^ϋδ οιιιπ Ρΐιίΐοηβ. 

(Ηαί, 8ρίοΐ1. Κοηι, (. Χ.) Βαβ(1τ^βιττ«ΐ Μ«»βΜ4λ, ίί ίτροχκΓορβ [Λα τ•ϊ β«- Ε 
ίιϋκ ΐαχι* Άΐίξιβ», ΤΟ"» ίίι ΊωήνΊ,ν τί» ίβ 
ίΜξί πιριώνυρβν, ίκανΟν Οτ/^Λ πιρί τοΰ, κ 1ύ ό 
ίτρββ^ίρωϊ *αί προιίίρΐρ*(ΐΐϊθί χαί κροο ίιχόί*ινος ' ■ 
ηί ο( }ιη ίίόιψ τώ Πητρί χαί ιώ Π^ιΓ^^ί«τι τή» 
ηί τοί οτΒΐιρβύ βΐίίίβν προατιιιι'χΟΕίι ϊψαιτκαν, οΟ 
)ΐ«* Ηί «ΰτϊ» τώ πραβηέγΐίατι Λή"», ϊ^βιχβντις 
Μς, ιί τοϋΐΌ ^οίη τι;, ιίς ίνα πρόοΊΜίηι πάντας ό 
ιΓ; ϊβν β»0 Τίος ίιβττύαττκι, ονοΐχ β λβρος Λ«ρ- 
Ι1ΙΪ-/Ι Νίβτβριβ! ■ οί Λ χβα (ώ-(• τώ Υίώ γηίαΟαι 
-«ν «ρον^ρ» ίνχνρΐΐβντο, «ς ηίχηί «χνριιττφ τής 
νκ(ρ«φχ<Μΐ βκί ΤρΜϊίος- βί 7•ΰ» τότι λίγ^ΓίΤΐ 
χκίρητκ ΐί "ροτ'ρν »ρ*»η™ί*» ίβξϊΐ ' ϊ«» ί^ 
|Τατιμ)1. ΰη. ΟΧί. Βεβα&ηΐβ ΗβουβΙβ, φΐί ανυπι ΙΐΐΐΙ)ΐιϊ{ ϊαιρβΓαΙο- 
ΓΒΠΙ Λΐϋχίιιη], ραΐΓβπι τβγο Ιοαηηβιη ίηΙβΓ γβ^βι 
οβ1β1)θΓπιπιιαι, οοεποΙιι ββΐ ςυπίβϋο (Ιε «ΐοι^ιηαΐβ, 
κ Τυ 69 ηυί οΙΪΒΓβ, 6ΐ ςιιί οίΓεΓβπβ, εί ςιιί Γβοίρίβ. » 
Λ1(ΐυ6 &1ϋ ({[ΐίάβοι ΡΑΐτί {αηΐυιιιηιοάο άω δρίηΐιιί 
βαοήΙΊϋίυαι οηιεϊβ οΜαΙυιη αίεΜηΙ, ηοη [αιηειι ίρβΐ 
<]ΐιοςιιβ οϋΙαΙοΓί ΥβγΙιο : ιΐΐεβίιααΐ εοίια, ςιιοά βί ί<1 
ΒοηεβιΙβΓβίιΐΓ, ία ιΙιιμ οπιαίαο ρβΓΒοηα» ιιηίειιβ Οβί 
Ρϋϊιΐ9 ύϊνίϊΐΐΒ α1)ίΓ6ΐ, ςιικ ΓυίΙ πϋ^αςίβ 8βηΐ£α(ί» 
Ν63(0Γίί. Αΐϋ οοπίΓΑ &ίΒΓΐηιι1>3ηΙ ίρβί ςιιοςιια Κίΐίο 
ίααίαιιι εβΒβ οΐιΐ&ϋοηβιη, ιιΐροΐο υιιί εΐ ίικϋνίβο Τγι < 
αίΐκϋβ Β)ΐιιια)ΕΒ οοαιοΓϋ. Ονιί (υοο ί^ίΙτίΓ βίοςιιεηΐίΐα 
βΙοΓία β«υι1β1)&ιιΙ, ρίϊοΓΐ ββαΐβαΐϊβ α(11ΐ(»Γβ1)&α(. 134 ΝΙίΧΤΑ ΟΗΟΝΙλΤφ 1^ 

Ετκηΐ αιιΐβπι ω ; £θΐ6Γίο1ιιΐΒ Ρ&ηΐβ11ββηυΐ,ρ&Ιη4Τ- λ οίτβΐ ■ Ι«*Γίριχβς <1) ο ηαττΓΐηιηηί ύπο^ί^^Ε ** 

ϋΙΐΒ άββίςοαΙιΐΒ Λϋΐίοοίιΐββ 5;Γίαοκ, βΐοβ γίάΒΐίοβΙ τίς ««τα Σκρίβ» Άϊτίβχίίαί, ί* Όρβντ^ς πβτίίίΐ 

ςιι&ιη 0Γ0ΐιΐ£3 Λΐΐιιίΐ, βΐ ΖερΙι^Γΐιβ τεηΐιιβρετίΐαΐ: ««ϊΖί^ϋρβς χατβιπυϊ άϊΐμο{- β Α»ρ,βα;(ίβν Είοτ»- 

Ειΐ£ί&[1ιίιΐ3 Ο^ΓΤ&οΙιί (ΐρίβεοριιβ, Β&βϋαοβ», αΐηυβ θιος, ό ^αβΑάχης, χοώ Χιχη^^όρβ;, χοί ό θ(Τΐ«1α- 

Νίββρίιοπιβ, βΐ ΊΤίθββ&ΙοηίΰΐΕ ερίβοοριι» Μίε1ια«1, ϊίχίςΜι;;»:)- (2). βί χβϊ χκΟι^ριΐϊται ιγκϊτι;. Τβιίτί» 

ηΐΐϊ 0111116» ρΤΛίΙΐΙ βΙΙΟ ΐηοίί ίϋ6Γαα(. λΐΐΐαβ βΧ Ιΐίβ ίί «« /*(■* «Μβι ύπ" βίίϊΤκ ίιι.ίϊ9βϊ, οΟίϊ παρρχαΐΛ 
ρατίίΐΐΐ ηΐΐίάβΐη βεβΤβΙΟ ΐηΐ1833ΐ)&Πΐ, ραΓίϊΐη ΤΒΓΟ χαΐ ίιαρρϋνν ΐάς ήνΐάϊ ίζί{>Μ«ν ΰάβηΙβΓ αο ιο&ηίΓθΒΐβ 86α1βα(ί&ϋ βαιιβ εηΐ]αΙίαΙ>αηΙ, 
Οϋ ιπιι1(ίΙυ{ϋιιί9 αιιπ1>ιΐ3 οοβί[ΐο1)αιΐ1. Οβιηυηι &ο(6- 
ΓϊεΙιιΐΒ Ρ3οΙευββηιΐ3 <1αβι°α «ιιτιπι ΒΒπρΙο ΐΓίκϋάίΙ, 
6ΐ ειιΐι^υε τοίβπΐί οοβοβηύιιπι οΐιΐυΐϊΐ. ίη ({ΐι&ιη νί• 
άβΐίΰβΐ ίρββ ί^θπίροΐίαιη ίΙβοΙβΓβΙ: αο ΡΙϋΙοηΪΒ ϊιηϊ- 
Ια1ιΐ9 (1ίαΙο((θίΐ, Ιιιι^ιίΕΐηοιϋ ΐΐίβριιΐίΐΐίοοβιη ίπ^ΙίΙιιίΙ. 

ΡΙΠΙ,Ο. ϋοπιροΓίιιηι ιηίΐιι βκΐ, ηιαροΓ (Ιιιοβ ίο 5^- 
ηοάο (Ιίαοοηοβ <16 ηαοιίαιιι άο^πιαίβ ίηΙβΓ βε οοη- π. 
1βα(]ί95β ; &Ιΐ[ΐιβ ΙιΟΓίιο) ιι1η<ιιΐ6 ΐ&τίβββ &1ίθ[υο9 βζ Β ~'. 
ΙιίΒςυϊ αρικί ηο9 «ΙοοΙτίποΐ ρπιηαΐυιη (βηοηΐ. Υβ- πι 
ΐΉΐηΙαιαβη οιιρίβηΐι ηιίΐιί ββηηοηιιιη ατκυηιβηία τι 
οοςαηβοτβ, ηοη^ηιη ΙίηιιίΙ. ^<1 ηιιιη Ιιι, νοηβ- οι 
Γηηϋβ Αΐηίοι^, οιιτη (ιι, ίαηααιη, ίη1βΓ0Γ38? 

δΟΤΚΒΙΟΙϋδ. Ειιαίιΐβιη ϊηΙβΓίιιί, ιηί ϊυειιηιΐΐϊ- 
Βίπΐβ, Βΐ αιηϋοΓυπι πΓαΙίοη^ιιι ρΡΓηιιηπι ϋΐΐρπίρ αιι- 
ΜΐιΙΙβνί : ηεςκρ ΐΗΐιιεη ϋι (ίεΐηοΐοΐιΐίΐ Μΐιη, ςιιΐΛ 
ρΐιΐϋ εοηΐεηΐίοηίβ ηιιαιηεοιΐ9ί()εΓα[ίοηί3ΐΐΑΐΐεΙ•αο(: 
ϊηιο 1ι11^ι1^ βειίίΕϊοαϊ» ιιιιο(θΓί1ιυ9 5ΐι1)ίτ&50β1)αΓ, <ιιιί& 
ΰυιη Γβ3 άίτίαηβίΙεηϋοροϋιΐΒίΓΒηβτηίΙΙβικΙκ ϋίαΐ, 
ρΓΟίιΙ ϊΐΐαηιιη &ί)3(Γΐΐ8α α3(ϋΓ3 ροβίοΐαΐ, ηΕ ΡαΙτιιαι 
ιηοηίΐ3 3ΐιαάεη(, I1^^[ια1<^^11(]6^η^1α ρπρίεπΐΓε^ίιιη- 
ΙιΐΓ, βΐ ίϊΐεηΐίο & νΒΐβΓί1)ΐιβ ρΓβββα 3υ!ΐ«ίΙαηΙ ; ηβ- 
ςαβ ρΓοιεβρΙιιιη ϊίρίβπΐίβ ^11^ι1Ε(1ί1II1 τίπ ίπ πιεαΙβαι 
Γβνοκαηί, (ΐυϊ βοΙϊ βΐ ϊρίϊ Γββ (ϋτϊπίΐΒ εοιηραταηΒ, (. λί«!, ός 
ηοηεΙϊαΙ, ηε ΓεεΙυιη εοηίΓα Βοίειη νί^υια ίηΐεηάα- ^ί ^ηη 
ιηιΐ3, εοηηΪγεΓθ βηίηι αΐηιιβ 1ιε1>63ΕβΓβ οειιΙοβ ηβ- κ,ιΐΗυαονΐ 
ΟβΒΒβ ββΐ : ηοα ΐάείΓεο ΐΕΐηιεα βΙι Ιιοε ρυΐΕΐιβπίαιο κιΰΐιίντα-. 
ΑΒρεεΙα ιι1)3(ϊηβιΐ(]ιιιη, ββιΐ εο οαυίβ Ιηιβαάαιη, ναρατναί 
ψι&τΛχιπι ΙΪΕβΙ : ίΐεπι ϊ^ί ηοη εκββ αάαιο^ιιιιι ρΓΟ- 
χίιηαικίιιιη, 06 οοπιΙιιιγϊιιιιιιγ, οίΜοιηίαιίΒ ϋκικί 
ηίιηίβ ρΓοουΙ οοη3Ϊ3ΐβη<1υιιι, βί εεΠβ οαΙοΓε ΓΓυί 
τοίιιαααβ. 

ΡΒΪΙ: Οΐΐ&ΐη ΐΜηβ, ο εΐι&τιιιιι ο&ρυΙ, <1θ (1ίτίηί> 
|ικϋθΜΐ Ργογεοβ βαϊιη ίη Ιιιβ Γβΐίβίοββ α^εηύιιιιι 
βΒΐ, βΐ ειιτίοΒίιιβ Βΐιιιΐϊαιη οπιίΚεηιΙιιιιι. Οιιίο αάεο 
ιηειΙϊοοΓαια βεη'αηάιι εβί άα ΙιβΙΙβΙΐΟΓί ιΐ3ΐι ρΓηΒεη- 
ρΐίο, φΐεΐΒ βτ&ΒΒΟ ΐτιΐΒίο βιιιηρίιιπι ρυτβαΐίοηβπι 
ίαεοΓθ αϊιιηΐ ; οοαιιιιΐιιιιΐιιηι αυΐΒΐη, ιιίεηΐβπι ΒΐιΰΌ- 

οατε. 86(1 βοϊπι ίΐίοπιιη αιιάαοί&πι αοοίΒοτε ^αιιι _ ««ριναν άΐΐβπνίγκθΛί. ΆΧίΑ. 
«ΙεΒίηααινίΒ, ηαίϊιινεοϋίΐιηρθίυ ηιβάί&αι Ιΐαβαοι, --'' — ■ — ''-"■■ ■■-—-»- -' 
ιιΐ Ιαοοηίΰβ οιιηι ΐρβίβ Ιοςιιατ, ρΓκΙβΓτβοϋ βυιιΐ. Τα 
τβΐΌ ρπΒΐΙίοΙοηιιη ΟΓ&Ιίοηβιη ιηϊΐιϊ ηαπβ. 

30Τ. θΓα(ίο, ιιΙ ρ&ιιείΒ άίααιη, βΓβΙ 1ΐΐΐ]ιΐΒΐη(Μΐϊ : 
φΐοά νίάβΐίεβί κιΐβιιπιρία ιι νβΓΐ)ο ηαΙιίΓα, βαηιηιί- 
ηβιη ΒΙ111Π1 ηοα ιοίί ΡαΙτί, νβηιιη βϋιιιη ΙΤαίφ^εοΚί ΣΐΙΤηριχΟ; τών πολλών ινήχαυν 
Πβ»τΓ>/ι»βς '».«•/ν/ραγιΐ τό Ιν/^ιι 
τοις ΒοιΛαμήΟίζ όηοΐα ηύν ιιιζΛν «ροηίνιι» 
τΗ-Λζ-ύν τ^Ι ^ια1ιξ(ι, χαί σνΐω τά -/ραψέντα 

ΦΙΛΙΙΝ. 'Ε?τνβόΐ[ΐΐϊ ιίι; *ϊ τννάίγ ίιηιόϊΜ 

πίρϊ οό'/αατος ίιιψιρΐ^Βιΐί, χ αϊ ώ; ϊχατίρ' 

ιτΛΪστνβΐ" «ϊϊιιι; «η' άχρβν τ»; χ« 

>('«( ί/αταντι;. ηρ'>β^^α'>ν■^.Γι'^• ίί ιιβι ϊίΙΤΒΡΙΧΟΧ, Πβρΐν. Μ «ΒχβίΧ. χ»! Γώϊ »»■ 

τΑινϋ ■^£ν Γ6\ι; 'Μ■/'>•^;; «ττοίιρίό^ίΓνοί ^ιΐοϊΐίχι»; 
ίχβϊτβς αά'ύ.η ΐ ϊΐΈΐιιιανιιΐΕ, «;(βό;ιΐΕνος Λ χ«ί 
τοις βϊ^ίβις Γβντιι; τί; ντάιηνς, ίΐΐ ίίο» πχρίΓίαι 
βιαπψ τβ Οιίπ • τοίτο -/"? » '^ ^-Ιίΐς αϋτϋν ώς 
ίνϊΧΒταΙίϊττοΕ κιπιι''(ΐ, χβΐ ή πάτριος ιΤΒΟΒίϊίσις 
ΟίΓΟτίΟίται" βϊ Λ ΤΗ ΐΐΐίααίνβ τι νίΤΜδβίϊονϊΐ, 
χαί 'ί χκλώί σΐίΐ7ΐ;Βη•Β τοϊ( παλαιοϊς 1ιαx■α^^•^9ι, 
μ-ηΐΊ τήί Βϊίρβς ϊΐϊβ; βθ}•ο•; (χικϊβΐίίϊΟΐ ■καρν/•/ι- 


άποΐαΟιιν αντον 

ιτ^ρι ^ί πάνυ 
τι πρασΓ/γίΐιιν' χαίΐΐΟβι '/άρ • άί1« ιιιιΐ" Ηπ«ΓΗΤ»ι 
ά^ρίττανβαι, τϊς βιραίτητο! Ιϊονϊβ^ιίνοΜς ϋίτκϊαγ- ♦!Λ. 'ί1( IV γι, Μ ^ρΛο «οι χ»ί"λί, τ'ρί "' 
ΒιίΗν ^(ανββ ! τΓΐπΐΜ γάι» ίπι τούτοις ιΛ<ΛίΕί•6 
οιΐ, τήν Ιιπτολό^ον ταραι,τονμτΜίν^ κχοίβιικν ' κ 
τήϊ ϊγ' βλ€6όρ» τώϊ ίκτρώϊ χάϊ τούτοις ίια^υ/ϊ 
ηιν ^ιάταξιν, ο!ι χκΰαίρΕτβαι' ιασι παοιιΐ.κιιΐ'Γ ΐΓα^υ^ιιρίιΐς, λιπτότβτΒ 'ψ-">μ^'ν ■ ' ζ."-;- !ς τις 
τόλ^ίΐϊς ίγχκλιϊν «)ΐιίσ9αι, νικϊΐχ^ προΟυιιία τι;» 
μέιητί (χαί χβ-' βΰτού;, 1α«ιΐνιχ£ΐ ί^ιίπιΐν, νπίρ- 
βαίνβνβΐ' σύ #^ ριοι τνι Ιά^ΐν ιΐιίΐΐΐι. 

ΣίΙΤ. Ό (ΐ'ίϊ Ιόγοζ, ώς ΙΪιγΙΪϊ ουϋίίίϊ», «πι- 
(ΐαίνιτί) τίν προτλϊ^βιίο-αϊ τ* Λο^ω ^ύβΊ» (ΐίτι 
τώ Πβτρϊ προσίνκϊοχίϊΒΐ ^ιόϊ», «Ιλβ χαΐ τβ β(»- (1) δοΙοΓίοΙκ» άίοίΐατ αάΐιιια (ϋκοοηυβ ίη Ιιαα 
1ρϊ& φίαιη νϋΙβ&ιηιΐΒ Β^ηιχίο. Ρωγγο ία ε&Ι&Ιοκο 
ηΐΒ. ϋοάίειιιπ δίοΠίαιιΟΓίιιη [Βοά. Υ&Ι. ΐΐ^- ίΟΘΟ) 
Ιβ^Ι ββο ηοΰΰαπ) θΐίααι κΙΙβπηι οροπβΙιι^ιΐΒτίΓί, 
φι& ΐίΒβηΙβΓ 1«ΙθΓ6Β ϊιηρβΓίϊΟΓ, ηβιηρε : ΒοΙίτϊνΚί 
Λίαοηί ΟοηιίβηίίηοροΜαηϊ ΐταεΙαίνΜ Λ« ρβηβτα- 
ϋοαβ «ΙβΓηα Ρϋϋ ΰα, α ρτο άβΓ^αίϊοηί νο^α^ν^^ 
φη «η» αΐ ΑβαΙικ ^?αηώΜ, φα €αηιβηι ΰοπαηι νοϋανϋ βιοί'όοον, αιΙ ΜκΙιαβΙειπ ραΙηαηΙΐίΒη. Μί- 
εΗκβΙασι ίηΙεΙΙίββ Βββυηάιιιη, ηαί Μάοια βοηβίαη- 
(ίηοροΐίΐ&ηαιη οΜία&τϊΙ βηηο εΐιτίιΐί ΜΟΧΙ-ΥΙ, Ίά 
βΚ ϋβεβηηίο οηΐβ Ιιιιηο Β^ηοιίυπι φΐβ ιίαιηηιΐ'πΐ 
δοΐβπείιιιαι. 

(!) Οιι&ΙαοΓ Ιιί, εαπι ηοηηυΙΙίΒ (1ί«οοηίι.ί(ΐτΪΒ>β 
δοΐβτίοΐιο (ϋεηηΐυτ βΰ&ιη ϊη ΰΓβαο κΐιοηο φΐοά 
ΝκθΙβ ϋΙιοηϊβίΕΒ «κϋά «ρρίηβϋιιτ• 141 ΤΒΕ$ΛυΒΙ Ι.ΙΒ. ηιν. 1»! 


ττοΐΐ Γβύ Μοϊογίϊβϋ; το βοΜίο» αίμα. Τοί" 
7Γ0ΪΛ«νς τι ιΓΛίοτι;, χκί ίί »1 άνίρι 
1β•/Μ ΐιχπβηΐΐί; τιΟβρύβηχη, «ς ΐί4 ιιόϊίν αν τβϊ; 
«ΕΐιίαίΓοί; Β,*χ«'! «πΐ3Μ*ΐιου6βϊ, πϊΆκ χαί τήν χ«τ« 
Κιβτοοιον ιϊτίγΟϊ ίιαίριτίϊ ' ιϊ γκ^ο ίί τϋν ρύ- 
νΗ» ιατι ιό τνν ιιϊν κααΐήιι», τήν ίϊ ι:ροαϊιαΟαι, 
πάνα β«ί7*'' *"' ''''' *ρβ''<7<»Ό«ν μ; «ο^^ϋβίβ 
χαί βύτΒ-ϊ λτ^ί» ΰίΓΟβτ«σΐϊ, χβΊ τι» πριιιψίνκν 
μ; θιόϊ ΤΒ ίτΜί τΐϊ βυτΪΒϊ όιιοί«ς Οπόττασιν. 
ΤβΟτβ 3ν τβ τβί ΚιΤΓορίοϋ θίΤΜτώ^ις «ιιβρηιιΐΒ, 

♦ΙΛ. Ίΐί ίίινόν τι 1ί/«[ς ιΐϊαι τό τον ιϊπβϊτβς ; ΐΐίχτιι, αΟΐβΐ ύς βίος προήχατα τα τυΟίν, χαΐ 

^ύοικν ΐΓΒ_οϊ).«;ι.?«ϊ(ίν, ϊϊ (ιϊϊ χαΐ ο5γ«; ό λό'/ο;, 
Λΐγον δίΜ ϋ•/(ίϊ, βνχ «σββλιίς ■ ιό ^ί τκς ^Οίπις 
ίιιττΜϊτχ ΪΓ/ΙΙ» χαβ' ^π'^τάί ϊνιρ'/ΐΧν υη^«μα 
πααιιϊΐίνυίήΐ]; τις ϋποττκσι^ι;, ^Εΐζαί 1 χινίυι^ί^ις 
χοιΐ ηταιχ»; Ιττι ^αΐιπϊν, 'ΑίΙ' Γ^ςαίαιιν «ν (χπτι 
α-^τβν τι ίίΐι βχΐϊΐιχΤΛνοιι τίτΐτ^, ^ιήτι τούί ιτιριι 
βτκΕΐήους ητύν ■ ββ» ώς βντόΟ» βτίιτβν «ιΙ ιιί 
ΙόγΜν π^ΐλώϊ Αιΐκ^ί"^* *ΐ{ Αιγρ^αν δ(« τήν άτο- 
Βί«ϊ αϋτβ'ϊ. χαίοιίϊ ί«σί*ι. ΤίΓοκιιιιίϊΐον σι τοί 
κτ ϊΐ» αοιιΛτ,ψΟιΙταν ρΊτιν, «Μ' «'ίτβϊ τόν βκ™- 
ίίΜίτβν £&>τΐ|)ΐ Χριττϊν την ίΜΤΐριβν θυτίαν τροτ- 
οιγιιό, Φχιπτήιν ιί χαΐ τ^ αϋτο'ί 9ιάτΐΐτι παοτ- 
ήνιχΤΒΐ τό τυβίν. ♦Ι Α- 


■Δ».- 
Κϋϊ τΓίβΐϊ ί το; 
ΤΟ.* χβτ 


«ηι-ζή 
ΙΩΤ. 


ΠΟΜΒ 


: Ιττβ σνν 


ιιίαων, τόν ίαΜτο 


ιύ <Γ^■Α1■:ν'I 
<ρώ. ΈϊΓΐϊ, γνιΊ 

ΐάζα Χ9Γί ΤΙ>Μ0ί, 


), ό »ΐΐ: Λάτος 
ηώς οΟχϊ χηί 


τήν τίς ίί. 


χιίτ; 9«αχΐς 


θΜτίαν κ•/ 


ίΐϊΐ τί βΟτοί ϊ 


■.ή ητύίί'^ 


χ» ; ' 
•ηΤϊΤΕ 


■;« «ν 

ττρβσεν 


ή..ϊΧΤΟ. 


όγίβίκ, (ϊ ίΐΐ 


^ρ- («■.τ«. 


♦ΙΛ. 


Προς 


οίϊ το-;τβ 


κώ; Γοτ» ό,ιιίς 


ίΐΒΤίίΐτΟ» 


χίί; ΠΟΤΙ5Μ 


«ί.««ί.« 


•ν «!Γβίί;;ΐί-0«ι 


1 τοντονί τβ: 


ιητ. 
ιτρός Γβν• 


ΓΟϊ ίιιιίς «ιϊϊ. 

1 Λόνοί τ^ 
βιί; κγίαχί τ« χ{Ε( :Ετι>(ίΜκη «■>«« ιΟβύ;, τί πίτι 

(ίκ Τ^ Λρΐ; Τήϊ «ντον θΐότΒΤβ ^ΓρβΤβ}"!!^!^ ΤβΟτίϊ 

*νΓΟτ >-/ιάζΐ9β(Ε( ; Τ( Λ πίκαΰν τιίν «ϊΑΐτιβια ρυ- 
Ικ^τβιϊνίη• ι^ισπτ άμβρτίκ; πρββιριτιχΐ; τ( χαί τβς 
Ιχ 0ΐΓίβα«τ•ς φ-^ΟΊΧ^ι; Μ^νιΐΐ ον» ίίίϊίο τίς π-ρ4ί 
τη Π<(Τ(^ ^ικ Οννίοΐ προηΓ/&ιγβΐ, ήν χγιασιιαν 
ύαάααβη β Σντήρ * προς γάρ τ» ιταβκ ^ηό^ιινβς 
Π«7" ' Έτι^• «ϊ""^" ίΐ""τΐϊ ύπ-'ίρ βντύν ■ ώς 
(ήηϋ ^Ιον ^ΕΤτάν (ΐηκ τβϊ ΒΪγυισμόν ■ τβν {*ιν οΰ Α ιίβίίικί ηί){υΐ6πΙ. ΟίοΙιιιη Ιιοο, ϋΐιιη α1ίθ3 ιηιιΚοΒ 
Ιυιη βΐίίίοι αΐίηυοΐ νΪΓΐιιΙβ βΐ (ίοοίππα ροΐίβηΐββ νί- 
Γ08 [ιΐΓ^ανίΙ, ψύ& ηοπ βοίαιη τβΐίκίοβϊϋ ηθ3ΐΓ&Ιίιιια 
ΓαιϋΐΒοηΙί» αΐίβηυιη εΓα(, νεΓϋΐηβ1ί&αΐΐΐιιί&ΝΒ3ΐο- 
Γίαηαηι ιϋτϊβίαηβιπ ίατβ1ΐ6ΐ)α(. 8ί βηίιη εχ ίιίβ αα- 
ΙιΐΓΐβ βΙΙβΓΛ οΓΓργΙ, ΒΐΙβΓΛ νβΓΟ εΣβϊρίΙ, ρΓοΓβϋβ ηβ- 
0(ί88β 68[ ρΐ ίΙΐΒΐη ςυιρ οίΪΕΓΐ, βαοεΓίΙοΙίϊ Εΐ β&οπδειιΐί 
ίη3(3Γ, αρρβΙΙαΓί & ηοΐ^ϊβ ρβΓβαιιαπι : ΓΐΐΓ3ΐΐ3(ΐϋβϊ1- 
Ιβο] 0Εΐ1υΓ3ΐιι, ςυ» υΐϊ Οβυβ νίοϋαι&ηι βχοϊρίΐ, 
ρεηοϋαΐΒ ραΓίΙεΓ ηοαιίηαΓί. Ηοε αιιΐβιη θΒ( ηοΓϋ- 
ΓβΓυιιι ΝρίΙοΐ'ϋ ΰππιεη. 

ΡΗΙί. Ουαιη ρβΓίοιι1θ3θ Ιιοο βχί9ΐϊιη&β θΐ) βο 
(ΙίοΙυπι ? 

50Τ. υΐΓΐιοι ίοΒοίΙίαΐΏ αρροΐΐβιη &α βπΌΓβΐη, 

ηββϋίο. &ί Εοίιη ιίίχίίίββΐ, ςυοιΐ Οβιιβ ν6Γΐ)ΐιιιι, ΐαοΐυι 

ί"* Β Ιιοαιο, ίρβε ςυϊιΐβιη ΙαηηυΒπι 33ύεΓ(]θ3, Γ&Ιίοηβ Ιιιι- 

οσ- αιαπίίαΐίβ αββυηιρΐίε, βαοηϋπιιιη αΐιΐιιΐβπΐ; ίάεπι- 

χαΐ ςιιβ ίρΐβ (ιΐίκ^ιιαιιι νίβΐίιηα βεαυηιΐιιιιι β&Γαειη ο1)1&- 

τύν (υβ ΓιιεπΙ ; λΐιιιιε ίιίειη ιίβηίηιιβ Ιαοςιιαηι Οοιιβ Γβαι 

ιοζ, ο1>ΐ3(αιη ρχοεροΓίΙ, 8βΓν&Ια ιώίηαίΐ ρβΓ^οαα αείίο- 

υίΐιιΐίΐ ηαΙιΐΓίίΓυιη ΒΕΒοιηΐΏΟΐία ; Ιιοο βΐίαιη ρ&ϋΐο 

ρβηβ (Ιίχβπη]. αιίηίαΐθ Ιιιΐιιια βοββ Ββηιιοιιειη Ιιιι- 

]ιΐ!ί[ηο(1ί : νβΓϋΟΊ εαίηινβΓο ι1ί3ΐίηεΙα.3ΐΐίΐΙιΐΓ&Β <ϋΕΒΓβ 

ιιυαπιηυαιικιυβ ρβΓ 3β ορεΓ^Γί, ΒβροβϊΐΒ νβΐιιΐ ρβΓ- 

30113, 1(1 (ΐΕΓίιιιαι ρβΓΪοιΙοίΐιπι εβί, β( (ΙίίΰευΙΙαΚ) 

βαιηοια ]αΙ>0Γαο3. υϋη&πι τετο πεςυε ίβ ηιιϊ (Ιϊΰβ- 

Ι);ι1, ηεςυε ε^ι13 ιαΐΙίΙοΓεβ βεαίβαΐίαιη Ιιαοε αηίιηρ 

ίιη1}ίΙ)ααΐ! ^ιιαο]οί>Γ6ΐιι 'αΐροΐβ αίιβιΐΓΐΙαιΐ], ηβςιιβ 

ρΓοΙίΐΒ ΓοΓαίαΙίοηβ Εβεηΐβιη, ηιυΐΐιιοι βαιη ναΙβΓβ 

ίιιΙιεααιιίΕ. ν>:Γΐιιη βί ΒίϋηηεΙυΓ, Ιιαϋΐΐ ςιιϊιΐβαι αΙ) 

'_ ϋβίΐιιιιιρία ααΙιίΓα,βε^ αΐι ίρβο ϋιβαοιίποο 5εΓνΒΐοΓθ 

ΟιΠ3ΐο ^ΒίαΙίίΓεπι Ιιοβίίαηι ίιιίβΐβ ο1)1αΙαιιι, (ϋβρΐ- 

οιεηιΐιιιη βυρεΓεβΙ, ιιίΓυιη ϊβ βυοε ςαοηιιβ ϊρβϊιιι 

ιΙίνίηίΐΛΐί ίΒοπϋεϊϋΐπ ΓβεβΡΪΙ. 

ΡΗΙ1.. Τα τεΓΟ αρρητηβ άΐο ιηίΐιί, ηυϊά ίΐΐε, βΐ 
ηυΒΟκΙίιι όίιεπί, ι^ιιί» εί βϊΐ &Ι)ΤβΓ88(αβ, ςιΚΕηϋΐη 
ΒΓςιιηιεοΙί Ηυ^υβ άεπιοηβίΓαϋο ίιιεΓίΙ. 

80Τ. Μιιΐΐίΐ ίΐΐε τεΓίιίβ ββΓαιοηβιη βιιασι εχοΓηα- 
ύΊΙ, ςιιΐΓ ρ.(ζθ ςιιααίιιηι πιεηιίηΐ ΓεΓεΓ&ιη. ^ι1οηί&π1, 
αίεϊ>ΒΪ, ϋεϋ8νί.Γΐ)ΐιηΐ9αεΓίβείιιηιι^αθ(1νί3$&ποΙί1ΐε&1 
Βΐι^ιιβ ρ^γΓιγΙΕ. ςιιίάοί ρπιρΓίη (]ϋθ<ιιιε εΒΓαίβ ββοΗ- 
δοίιιηι ΒΒηοΙίΚεβΗϊβ ΟΓΡάβικΙιΐΒ βϊΐ ϊ Ηβικ! ροιτο «Ιί- 
ΙεΓ 3αηοΙϋίο3νίΙ, ςυΒία ρΓορπ» άεϊΐαϋ οΟΈΓεηιΙο. 

ρηΐί. ϋιιί(Ι εΓ^ Ιιαε βυρβΓ Γβ ΜΠίίβηάαπι ηοϋϊι 
-. ε3ΐ ? υΐΓϋΕη <1ίο(ί3 ααβοιιΐίαπάυια, ηβοηε ? δΟΤ. Ηίηίιηε ^ηΐίυπι, ο 1)οηθ ; ηε^ιιιε εαίιη νβη 
Ιιιβε νϊίΙβΙυΓ ορβΙϊο. ΕΙβηίπι πο3 ί[& ροΰιιβ (Ιίΐϊεη- 
Π1113 : (]ΐΐΐΐπι1ο{]υί(1εια ΥεΓίχΐοι οβγοι ίι^ροβίΒΐίεβ 
ιιηίΐιιιη. ίρβαιη βαποΙίΩοανίΙ ρεΓΓεοίΙηιιε, ειιτ ορυβ 
εΓΒ( ιιΐ ρετ οΙιΐΒΐίοηειη 5ΐιη ίρ^ίαβ ^είΐαΐί ίΒείεη- 
άαπι, ϊΙΙβιιι βαποϋβεατεί Τ ΠιΐΓ βΒΐηιΙειη ρβΓΗεβΓεΙ, 
ςαΐΒ ΒΐιρεΓαε οαιιιί ϊιηιιιιιαί3 β6ΐ>αΙ τβΐ τοΙιιηΐΒπο 
ρεοεαίο, νεί ει ΟΓΪκΐιιε ηαΙυΓΒΐί οοηΙτΒείο ? Ηοε βϊ 
ϊ^ΐΙαΓ (αηΐιιιηιιιοιίο ιΙβεΓ&Ι, ιιΙ ΡβΙγϊ εειι >&εη&είυια 
οΐΓειτεΙιΐΓ; ι^ιιαιοΓβιιι δεΓναΙοΓ β&ηεΙίΠείΐΐίοοίΕ ηο- 
ιηίηθ βχρΓε33ίΙ, ευπι ρ&ββίοηί ρΓοχίιηυΒ βϊεΐιαΐ : 
Ε0Ο ιαηαίβΰο ιηβ ϊριαη ρτορ^ εοχ. ΡκΙβΙ βη^ο 143 ΝI^ΕΤ^β ωΟΝίΑΤΛ <1ιιρΙίθ6(η 68ί6 β&ηοΐίβοαίίβαβίη, &ϋβταπΐ ςηαΐη Α. τ^ νκαχΐ (ΐκϋαΛα ΛΜς ήλίβιΐ;, τ» ^ ίίύηρη 
ίρ$6 £&πιί ΕοηΙυΙίΙουιη βϊ 1ι^ρο>(αΙϊοβ υηΐΙυΒ ε»), 
ΑΐΙεΓοπι νβΓΟ ηιι&ΐΏ ρβΓ βαεπβοίυιη ορβΓ&Ιαι β^Ι 
ηαοιΐ Ρ&ΐΓΪ ο]3ΐα1ίΙ. 

ΡΗΙΙ. Αΐ(]<ιί βί ο&ΓΠΒίο, ά'ΐϋβί αΐίςαίβ, υηίοηβ 
βακ ϊαιη βαηοΙίίΐείΐνβΓ&ΐ, βιιγ ίΐ1(6Γ& ΕΒΟΒίί&οαΙίοαβ 
νβ] ρβΓίβοΙίοηο ορυβ ίυίΙ ? 

δΟΤ. [.οοΒίιιβ α ρροροβίΐο ιηβο, ορϋιαβ ΡΙιϊΙο, 
κΙ)ΕΓΓαΓβ πΐΒ (Ιίοεηιΐο οοςίβ ; αΙΙατηοη Ιυϊ οαιίΐβ 
Ιιιιηο ΙαΙ>0Γ6ΐη »ιΐ3(;1ρί&Γη. Πβ ςιιϋηνίοβιη ΓβΕοηοί• 
ΙϊαηΙϋΓ 11103 εβΙ ιηιιΐιιί αΐίφΐίά ιηυηεΓίϋ, ίΐυακί εοπ- 
{[ΙιιΙίηαΐΓΒ&ηιίείΙίΐΒαΓΓίΐίΐιιι,ίιηρβΓίίΓί. Ο^ιο^ιε"^ '^^' 
ηιΐ£ εΐ Π03, ροίΐ ϋεί οΙΤϋηβααι, ΓεεοπΒίΙίαη είιίειη 
οροΓΐε1)3(,ί9(ΐιιί(]επ)ΐΐ]θΓεπΐ8ΐιΐΕ ΙιοιϋΙαΙίβ αιίηίιηε 
οπαίΐΐβπβ, ρΓΪσιιΐΒ ϊρ^β Οβιιβ νεΓίιυαι, ηοί αΐι ίηίΐίο «ύτά; β χ» ηί 
■υ1)$ί9ΐε1)&[,6ΐι1>8ΐαηΙίαηο5ΐΓΒ3ΐΐ3£βρ1<ι,ρεοεαΙθΓΐιιη Β ίαπήν ■(Ιηρώ; 
Γβαιίββίοαβιη ηοΐιΐβ ]αΓ9;ίΙιΐ9 εί(, αΐι^ϋβ βχ αηΐίηιΐίΐ ^ν άψιτη, η 
ΐΓ&υ(ΐΒ6Γίρΐ]ίΙ, ιηιιΙ1ί9 τηίπΒΐιυβ εοΐΐαϋβ 1)εηβ1ίεϋκ. 
56(1 ςυία «Ιίαηι ΡαΐΓβηι, (^ιιί αάορίίοηβ ηο» (ϋ^ηΒΐ^α- 
ΙυΓ, αΙίςιιί(1 α ιιοί>ί8 ΒΒΕίρβΓε ΐΕςιιιιαιεΓΐΐΙ,ηοϋίβαιι• 
Ι6πιηϊ1ιί1 ρυηιπι αιΙοΓαΙ. αιιΙΟβί ΐϋ^βϊΐαΐεϋίκηιιπ], 
ρεΰΕίΐΙοοιιιηί&εοηιιηιιεΐ]1αηΐΒ,ί(ΐΕίΓεοϊρ5ΐιια11ιε3ΐι- 
(ΐΓΪουιη νβΓΐ)υιη,ραυρεΓΐΒΐειιιηο3ΐΓαιηεευιιιβίΙί&- 
ΙΟΓ 3ΐιρρΐ6Π8, Ιιιιιη&ηίΙαΙίβ ΙοττοΛ ίηιΐυΐαβ, βυοαι 
0Μιι1ίΙβ&ηκυίαβΐΒ,νίΰΙίπιαιιιίηιιιΐΕΐεϋ1αΙα[ΐ:ι,83ΐιιΙα• 
Γβπ) 1ιθ5(ίαηι, αιί ηοβ εαιη ΡαίΓο εοπΕίΙί&ικΙοΐ είΐϊοα- 
(!ί£5ίιηΒηΐ. Οιίαΐη Γεηι κκρβ ιΙβοΙ&ΓαΙ ιΐίνιιβ Ραυίυβ : 
}αίΙϊ(ί€αΙί ΐπϊηι, αϊΐ ΐπ,ίσπ?Μΐηε ΐϊΐ», ρεν ίραιτα 
ιαΐνϊ βΐ'ϊιηιΐ! '. ΕΙ τυΓκυβ : 0«ί ίηιπιΐΐί ο'αιΠΗΐ, η• 
ΰοηοϊΐίαΐί αιηοα ρετ ιαηριιϊηαη ΠΙϋ ς/υι*. Οϋίιΐηί 
θΓΚο τα1(1β 8Ϊ[ &Ι)3ϋη]ϋηι (ΙΐεεΓε, Βαοηΐΐεϊιιιη Ιιοε ^ Οβο ΥβΓίιο ίυΪ350 οΐιίαίιιπι ? Ουί<1 βαίιη ίρβιιιη ι 
εεββε εΓκΙ Γβεοηείΐίαπ ποΙ^ϊβ, ηυϊ ]αιιι ίηιΐε αΐι εο 
ΙεηιροΓε, ηιιο &α οβηιί οοηυαχίΐ,ηοΐιίΐ εΓαΙ Γβαοα- 
είΐίαίιιβ ? ΠιΐΓ ηΐΓβαβ ηοα ϊίΙ ίαβααιιιη, ρεΓ 11υ^α^- 
ιιιο(1ϊ 9&εΓίβεϊαιη βϊΐιϊπιβΐ ίρϊΐιιιι εβΐε Γεοοοεϊΐίαΐυιη ? 
Αι]1η&ιι]Γ3I11(Iι1^(1βI□^^ι19ε1ηο1^^^ϊI1η1ρIαIη,ρ11ε^I^ ΐίοη/άβαη 3ιχ Οναί», (ϊΐ τ» Πκτίρκ τ>ύτ«ν 

ΦΙΛ. Άϋ' ιΙΐΓΐ,ο 1ξ κύτ^ς ή^'""* ταϋτνν ήύ- 
»ι»ΐ!, ^ίκ -ι; όη>, τί ίιϊ ΐΓβη κβΊ ίτίροκ ΐινΐιρ•» 
ήΊκταοϋ ; ποια; ίΊ τύΛίΛΐ-η»»^ ; 

1ΩΤ. Μαχαβτι^ίί μ χαι τού λβ'/ου, «βιβτι *Οί*η, 
«νκ-/χιίζιΐΐ ϋ^ριΐϊ - πϋ» και τβίτβ ίΐν (ϊοϊτοκ χά- 
ριν, Έβοί Γίίς χΒΤκΐΛ«ττβιΐ(ΐι»[ς ϊτΐί Ιαυβάνιιν γ« 

Τυοϊ ■ ίΐΓΐίτΓΐΒ β-Λΐ χοί ήίίΒί ίι' »χβρ«( -/Γ/ανατΛ^ 
θιώ ίχρί» ΧΒΓβλλκττιιτββι, τϊς βιίκς ΟΜΚ «νβϊχό- 
[ΐίγος β^ΐ3Τ)ίϊΒΐ ίιβίΓΒντός άγκβότητο;, πρΟΓ(ρον 
«ρχί* ύΛβοτόίβ; Λόγο; τί» 4μ*- 

τιν, 7ΜΪ ΐχ τίι πΐανης άίίκλίβ^ΐ», τά; 
ϊχιίνα; ίνΐαγηχ'ύς (νιρ^ιβ-ϊα; χαί Οαυ^- 
:πιΙ 3ϊ χαι τ«ν Ιίκτίοα ϊρ^ρβ* λκβαντα η 
ΐί,ν νίΐβιτίοϊ «ντιχύίαινανίκι, προν^* 
'^ί τβ( βντβϋ ^/κΙΐΜΤΙ- 
τος άξιον, τβΐ ά^ρτία; πήτκ (πιθοίούν^ΐ, αντος 
ο β(ή9ι)Μπθΐ Λβγβΐι τ> τβ( ή^ι^απ^ΐ ά]ιορί>{ 
<ηκπΛΐ:<9άν άτι αινίτη;, ή πρβσιύιΤΛΐ -τ^^ άιιθαν- 
ΐΓοτίίΤΟί Τί αντβ'ΐ ττρβϊΐϊΐϊο^ίη κΐμ,κ, ά^ι^ρκιτβ* 
βν^ΐΕΐ, νιΐτήΐΗ•!) χβλλιιριιμΒ, τ^; πβο; τό* ΙΙκτίρκ 
χ«τκϊλβγη( ί«ίν αϊτ(<ΜΤκτη • ό πβλ1([;|^*-ι} χ»Ί βι- 
βτιϊτιαι (ίπορκί)ΐ(τα( ΠχΟ).*; * ΔιχκίΜΟήπι; γαρ, 
ρ«αΊ«, *> τ ν αίμκτι ταϋ Υίβιϊ ιτ6ΐθι;αόμιΟο[ <ϊ(' 
ΈχβρβΙ δϊτις χατιιϋιί^τΐ^Μ* 
ιβτβί τ•ΰ νίβΰ Βΰτοϋ, Πώς ού> ίαίν οΟίίη χ«6ειο » θκύ ίιί Ιιαίκτβ πο1)ί3θϋΐιι ; ^^11ί^1βIπνεΓοι3β^ιΛIβπ1^111^ηίη^- ί/ιιι προς βνχ ητιιιχύ; ίντ» ΒΤβιτον τκύτΐν πρ>7ηιι;ζβίΙιαι 
τήν ίννί» λίγκν ?£> θιά Λογ» ; Τίνα; γάρ η^^ν 
ττρϊί τβΰτ• ϊίκ χκταΐΐατβς, βς «ξ κ^νΐί ίί»" «■■ 
τήΐίκττη τής ίνώβινς ; Ι1»( ΐι οΟχ άνόκτον 1ί• 
γΐιν ^ΐΒ τίΐ 9τιβ(Βΐ Γοντης Εηίτ» ικυτά χκταϊύικτ- 
τινΟαι ; ή τ^ μ*ν ϊξ ήι*!!» προσϊίΐί^θιιηη• γνιια Ιαΐί αηίίαπα, οροΓίοτβ ηοΐιίβ ρεΓ βαοηϋεϊυπι ΓβΕοη- 
οίΐίαπ ? ήαΒϊί οιιιη ΡαυΙο «Ιίοίΐαΐϋΐ : Νιιιη <]ίτΪ3ΐΐ3 
εΜ εΐΐΓΪ5ΐιΐ3 ? ΪΙα ιιΐ ρατβ 6]ΐΐ3, αοιϊεα, ρ3Γ3 τβΓΟ 
αΐΐίΐ, α(1νεΓ3ίυ'ία βΐΐ 1 

ΡΗΙί. ΑΙ εηϊπι, βι ηιιοιΐ Ρ?(π οίΤεΓίιιτ, ρεΓ Οεαπί 
ΥοΓίιυιιι οΐΤΒΓίαΓ : Ναηιο βπίηι, υΐί ΒΟΓίρΙιιηι &&\,αά 
ΡοίΓίηι ΐ'ΡΠίί ηήί ρετ ηιε* ; ςιιοτηοιίο Ιίεπ ροίεταΐ ί«ί, Τΐϊ 


Οιοτι;?α ίίϊτΟβιι τις προς ήμή; ΐιχΐυτίβς ζατνλίκ- 
7^ΐ ; Ί1 χικ-κ ΠαύΛον ιίπιίν * Ηιικίριβτκι β Χρι- 
(ττάς ; μ; (ΐνκι τΑ μπ ^ίΐη αϋτΑ, τ> ιΓι (ίντίΟ•- 

>[Λ. 'Α)α' 'ΐπ•ρ, )>>:'(, τβ τΑΠ«τρί προνκ'/ί}»• 
νβν ^(κ τοϋ θιοϋ Λόγου προβΕίγιται * Ούΐιίς γκρ, 
^ρ^ιϊ, ιτρός το* Πβτιρβ ϊρχιται «ί [ΐί ίι' ίμού. αΐ Ιιοο ΐβετί&οΐιιιη οΙΤβγγβΙιιγ, οίβί απίεα ϊρβϊιι» « ηώς η^ν «τρονΓ^ννίχΟαι τή* θυτί» τκύτι;*, {ΐί 

ΙΙηίί^εοίΙί <ΐ6ί(α1ϊ ϊϋίβΒθΙ θΙ>1ίΐΙυΐη Τ νράτιρη τ^ τιν ϋηΛγΤΜϋί «ρββινιχθιΐβιη• Μ- 

Τΐτι ; 

ΚΟΤ. Νοη ΥθγΝ άείΐαβ, ο βοιίβΐ, Παπκΐιΐβ α(1 ϊρ- ΖαΤ. Οϊιχ ή τοϋ Λόγον θιότνς, ») βίης, πρίς 

ϊυΠΙ ΟΓΒΐίοηβΠΙΠΙβαίΙίεοητεΓίΟ, 30(1 ϋΐο&ηΐΐηείΐΐη γαρ ϊχιϊνοϊ βτρίψα τάν Ιόγβι, ή τκϊς προς τον Π«• 

ίρΐΐιιηιιιεί νβΓ))ΐιιιι, εευ ίααββυπιρίϊΐ παίιιτα ροηΐί- τϊρ« πρβ^α'/οτ/αΐς ϊ^ιτίτηνη, άΐΐ' αυτός ό ιάι- 
Γεχ,εΙΙιίαβ ρΓορπίΙΠ) καοςυίηείη οΐ^ΐυΐϊΐ, βΐ Πΐΐηε ΰρωπος Λόγος χρηΜατίτις χατα τύν πλιιρβ^ρη- 
8&1ταΐ03 ΡαίΤί οΟθγΙ, υί ^ΓαΙία βυα άείβοεί : Ιΐίο βιϊτ» ψϋ^ιν αρχαριύς, χαί τότι τό αίχιίη α^ΜΙ 

φιίρρο β9ΐ οΐιίαΐίοηίϊ ϋηίι. ΙηΙεΙΙίβεΒ βυίοιη ηητχΐ ιτροαΐΓ/α•/ών, χαί νϋ* τους ναιζομήους ^ι' «ϋτβι} 

<)1εϊιαιΐ8 νοί εζ ίΐΐο ηυοά ίη δ^ϋΤΒ 8ε1ια( βΒΟΓί&βϊο. χρ•η<-/Μν τϋ Πκτρί, ίνκ θιύνιι τί! χ•ίρ(τι ■ τοντ» 

Νβοι φα&ΙΐιΟΓ ΪΟ &β>ΐΓ&1ί ϋΙο Βρ6εΙα1>Βΐι(ιιτ, οΙιΙ&Ιίο, γαρ τιί : προσβτοιγβς τ« τ<>0Ε- Ηβίθβις 3' ή χαί «χ 

ϋΟΒΒβΟΓ&ϋο, εΐβτκϋο, βχρΪΒΐϊΟ. ΟΚβΤβΙι&Ιιιτ βιτίπι τι; χατκ ΐύκη ΟνβΙ«( ί 1*7*/**** τκναριί τι*« ■ ηοοα. τ, 9. ■ Ιϋίύ. 10. Δ. χιτ, β. 1** ΤΗΕδλυΒΙ Ι,ΙΒ. ΧΧΠΓ, 

«ρΐ γ4» ίν τύιη» βυν'η• ίθΜίρΚτ 

•ί τ4 «Γι» ιϊ; τ(ί Γώ> ϊηίΐΜ άιίγιτβ Ά^ιβ• ίη^γ- 

τίί κύτβύ Βιβτνης «χώριοτβν Λ, ί<(^( λιγιιι. τ^ 

♦ΓΑ. Άΐν ΙΪ ΐΓ^ βιότίτί, ^(»ί, τ*ν Πκτρβς, ί 
βκσίβ πιΐΒνΐγίΓΟ, « ητί Λ Οιότβς χ» τώ Μ*<*- 
γηιιϊ, τι χ<ϋ*ΰιι χαί τγ τβύ Μβνο•/ι>οϋΐ θιάΐαη λί- 

Σ11Τ. Ή ι•:-τ^ ,11», ύ -ΐϊη, Βκτη; καιβίατως 
Μϋιοίΐσίκι ταΐς τρίΐτκίς ύιηστάνιαιν νιι«/ά-/ΐ0- 
Γβι• Λλ<» ί καλίαχις ιϊρΐται, χαΐ ϊΰϊ •ν) 
>«7(η. ώ( κίχ» τ^ γύηϊ ηϋ Ιϊατρόί, ι 
Π«ίββί νχ»9ΐάαα ^ρο^ίγιτα' ώί χαί τον ίτ^βίβ 
ΤητΒ 7τραοκ]ιΐ[* νιη«τχτικ£{, χβΊ τβν ΐι^^ό^νηνι 

τκν(» ^βχιϊΐ, ίοΐαμιρϊζων μ^ τ4 ιϊ; νί -/ί ίχοι 14β 

Ι^ βι^ί^ &<^ δκαοΐα βαποίοπιαι βίβτ&ΐι&ΐυί, βίΒτ&ΐυη 
άοηίηιΐθ βχρί&1)αΐιΐΓ. δίοοΐ βΓ^ο <ϋϋί οβηαίί, ^υοά 
οΙΓϋίαΙιΐΓ 1(1 (^ιιοιΐ ϊ^να βχρϊιιΐιιπ] /ιιβπΐ οΐ Ώοο υηί- 
(ιιπι, ίΐα ηβ δβΓναΙΟΓΪϊ ηπίάβαι Εαο^υίβ, ιιΐροίβ 
α1> ε3υ8<1βί1α(β ϊηιΙίτίβυΒ, άίβί ροίθβΐ €]αθ(] ΟλΙιΐΓΒ 
ϊρ3ίιπβ( &Γβ1ίΒΒίιΐ]β ιιαΜβ οΙΓβΓαΙαΓ. (θΐχ«ϊ Ποά τώ ιοβι χαικί* Γίώ χαΐ τΛ Πητρί τί* ψίαιν, ίιά 
ΤΜ-^τκ αυμ.ξ*ί,Λ χβινίν Ι(>αι χαί τί» τίς β^ιίβς 
νκ^ίαχβί, ηκγχη <">«■ Ιγ/ιιϊ χοΐϊήϊ χαί τήν ίάρ- 
χνην ΗΕΐ^*• (ί '^^ο Β *•ΰ ΛΟ700 βίβΓ«ς «ίβρ- 
Χ4ΐ7<», ί βΟτΐ ^( ίϊτι βΜτα: χαί ή Πβτρι κβί η 
ΠϋΓ^κατι, «νάγχΒ χβΐ τβ» Π«τί/>α χαι το Πνιύμι 
«^0Χ&>τ9κΐ }>/|(ν. Όρ^ί βίχ «ι τβύ 1β•/β^ ΚΒρ' 
ί/Μίν νιτοτιΟήτ•; βννχγιται ; 

ΦΙΛ. 'λλίια Βχτίλΐιο; ό 6ιίος τοί; ιταο* ημών, 
^ί»ί, Μ/ο»πβι; κροβ-αηατυριϊ- χιτά γβρ "ί» "ιίβπι 
μυιττα•/βιτ/ία,ι ύκν^νΰ τβ* Σωτβρι Χρΐ9τ&> μν- 
ατιΧ4Ϊτιοον, ΣΟ «, }>/•η>, ο χ^ααψίρίΛν χαϊ τροτ- 
^ιρβΜπος χαι προν^ιρτό,ιιηο;. 

ΣΙΪΓ. Ρϊ {Μν ΓΟν ΣΑΐτβροΕ Ιιγιι;, ΐ οΰτ•;, ποοπ- 
^ιριιν μίϊ Γώ Παταί -ούί ίι' βϋτοΰ ««ϊβΐίήους, 
ιτρατψϊρισ$ιιι ίΊ τίν ητόν ^ιά γϊϊ ^οΜιιάxτ<ι•^ Ου- 
<"«ί τίί ιι; ΒϊαΐίϊΐιΐΓΐν «Οτβΰ γΓ^βμήις, ΤΓρΒ?ι}ι;ι^ι- 
»ίβΙ Λ β,ίτόν τβ Λίφ' Β,αώ» «( Θΐ4> ΦΛΚυίβχού- 
μν τΛ Ιότ»• <»' »ν»Γίβί;ίΐβ<ι• ιϊ Λ τκί «ντιχιικί- 
»«! τβϊΙτΒΕ ^4ΐ; βνταιταιιιρίζκ; τβίς ]>ύ«9ΐ, 
«αρκνίΗΐτΔν τΐν ΐΜΓβστκβ-ι», χαΐ λιγιι; ιτροσ^ίρκ» 
μϊ>τ4ιι ΐΓρ»7Λ«;ι!Ιιισ9π ^ύιτη τκ τίς ϊβοχο;, ηροτ- 
^ίρίΓθβι Λ τίϊ τίί οββχόί β«»ί((*, νροσ3ίχ^ια6< ΡΗΙί. λίΒΪ ΡαΐΓϊβ <1βίΙ&(ΐ 9&0Γί6ΰίυι& οΓΓβγΙιιγ, 

εΒάβω αιιΐβιη υηί^βαϊΐί (]ΐιοΐ|ΐΐ6 6β( <1βί1ιΐΒ, «{υίά 

3^. ηυβΐο οΙ)3(β(, ςιιοιηίοιίΐ ίάΒΐη υοίβ«ηίΐί ιιαο(ΐυβ 

<ϊβί(3(ί ΟϋβΓΠ (ΙίβΕΐΙΐΙΓ. 

τιυ; 80Τ. δβηο ββιηιίεπι, ο ί>θΏβ, ιίβίΐ&ΐβπι ία(1ίτί3&ιη 

,γτ). ϊη ΐΓί6υβ ρβΓΒοαΪ3 ί&ίβηκίΓ. ΑΙΙαιηβα, ςαοά Είβρβ 

ι-ιη » ΐΙίζίιιιιΐΒ, βΐ ηιιηο ηαοςιιβ ΓβρβΙβΓβ ηοΒ £&ιι<1 ρί^βΙ, 

τ•ύ ηοη ααΙιίΓα, β6ι1 ρβηοπίΒ ΡαΐτΪΒ ΓβϋΙα Θ3( οΐιΐιΐίο , 

>αά- ί1& Ι1[ βΐ οΰΈΓΒΠβ ρ6ΓΒ0ΠΒΐίΐ6Γ οΜίΐΙβΓίΙ; ρ&η^^Γ- 

<ΐυβτθθίρίβθ9ηοιιιιίιίρ6Γ$οηΒ]ίΐ6ΓΒΰΰβρΒπ(. Οιιαιη- 
οίΐΓβηι αιίΐιί (ΙυρΙίοίΙβΓ ρβοοΒΤθ νίίΙεΓίβ, άαιη 6( 
ίαιϋνίϊΒΐη ηΒΐιΐΓΒΠΐ, (^υ&ηΐιιιη ίη 16 ββΐ, <ϋτί(1ί3 ; «Ι 
άιιοι ηαίυπΒ 6& ηιια ίυηΐ ρβηοαβηιπι ρΓορτία αΐ- 

ΐΓΪΙ^υίϊ. ΡΠΒίβΓΒΒ, ΒΪ (^υίΐΐ Ε0ΙΙ1Π111Ιΐί3 βίΐ Ρίΐϊο Ρβ- 

(Γί(]ΐΐθ ηαΙιΐΓΒ, ϊάεΪΓεο οοιηιιιιιηβιη ςαικ^υβ αοηΐι'ιι- 
^Ιβ$9β6Γβοβρ1ίοιΐ£ΐιι, ηβοβ33&ΓίοΒ6ΐ{ΐιϊΙυΓ,ιιΙίηϋαΓ- 
ΟΒίίο ηυοςυβ Βΐιι1>ο1>ιΐϊ ίυβπΐ οοιηιηιιιιίΒ. Ναιη βί 
ΥεγΙ)! (ΙβίΐΒϊ ββΐ ίαοΒΓΠΒΐΒ, 6Β(1ειη ΒΐιΙβίΏ άείΐα; ίη 
ΡβΙγϊ δρίπίιιςυβ ββΐ, ργογβιιβ οροΓίεΙ <ι1 Ρ&(Γειη 
(Ιΐ[θΐΐυβ β( δρίπΐιιπι ϊιιεβγπβΙοβ 653ε ^ίααιηοϊ. 
VI^(!11 Βζΐ ηιιααι 1β Βΐ)3ΐΐΓ(1ϊ(Β(οιη ΒβΓΟίο 3 αοΐιίβ 
βχροϊΐΐαβ ρ6Γ(1υοΒΐ? 

ΡΙΙΙί-ΙαΙβΓΪιη Ιααιβη ιΙίναΒ Βαβίΐίιιβ βεηΙβπΙΪΕΒ 
τανα ΒυίΪΓΒΒΒίιΐΓ. ΚΙβηίαι ία ββογοββοοΙβ ΙίΕυΓ^ΪΒ 
ΟΙΐΓΪΒίο δβΓΐΒίΟΓί ρϊβηΙΪΒΒίιηβ ΒΐιοοΙαηΐΒΐ; Τιι ββ 
^υί οΙΓβΓΒ, β1 ςαί οίΤΕΓεΓίΒ, β( ςιιί ΓβοίρίΒ. ^1 τή> ΟιότIτ^ 80Τ. δίςυίιΐβιη δΕΓν&ΙοΓβαι άίβίΒ οίΤεπε Ραΐτί 
ΙιοιηίηβΒ ςιιί ρ6Γ6αιη8&1τί ΙΐιιαΙ, ίρΒίιιηηιβΙ νεκ» 
οίΤβΓΓί ρεΓ ίηεηιεηΐιιιη Β&επϋοίυιη, ηιιοΐΐ ία ε]αΒ 
εοαιαιβπιαΓΒΐίοιιβαιΰΙ,ιΙεαΐςαείρΒααιαΙροΙεΟβιιηι 
ΓβΰϊρβΓβ ({ΐΐΕε οΠβΓίιοΙιΐΓ 3 αοΐιίί, ΒβΒβαΙίαιιΐΓ ι>6Γ- 
ΐηοοί (αο, βΐ ρ6(1ίΙ>α3 ία κΒοΙεαΙίαιη ίιηιιβ. 5ίη ν6Γθ 
ΙΐΒ» 1θ01ΐ(ίθΙ1β3 άβ αΒίυΓΪΒ ρΓ»(1Ϊ0Β3, οαιίΒβΒ ρβΓ- 
3θαΒ, ΒίΒηιιβ ΒΒΒατηρΙααι ςυίάεα:! αΒίιΐΓΒΟι οΙΓεΓΓε 
(^υκ βΒΓαίβ ΒΐιηΙ, οΙΓβΓπ ΒΐιΙεηι οατηΪΒ ΒαΕπ&οίιιαι, 
ο1] ίρΒΒ νεΓΟ (ΙίνϊηίΐΒΐθ Ιιαικ: ΓβΒίρϊ, ίαοαιιΐε ί^αο- τ/*« τ ; αγ,μηιι α•/οιιι ν κΜ- ^ ΓΒΒ Ιε ίααϊοιιΐιιιιι βχ ΒΓεαα ΰοηΙειβΓε. ♦ΙΔ. Ήιιιίς Λ (ίΐτά Γϋ( «υτί( «πτιηιιιτομιβα 
τ™,""!!, 1Μ ό/Μ»! ;£Μρΐβα{ΐΐϊ, ούχ «ριήτι; τώ 
λ•-/»• ώ; >Γχραχιχιι,ο(7ί*ι-'»». ""' ι^ί τον Ν^τορίου 
ρρηο€1<ιβ«ίη; ϊζιαρτοημήιυ. 

ΣΟΤ. Χ*•ρί; 3'ί τούτϊ» τίί ΐώϊ Γ^ιϊΐβούϊτ»* 
»ρβ»•Ετο «1 τ4 πρββίρπϊ ίπί τίς ϊβτά τβ ιγηΟο; 
7ΐ<>ομ^>Βτ βϋΐ(β( κροαϋχιι^Λΐ ; τοί άποπίλον 
Λαρχ]ίιίνί Πκύλου• 'ΑΐΓβξ Χριττο; ύιτίρ ί}(ών 
■Κ(6«νι- κκί ιηύη•• Τοι>Γβ γάρ ϊπβΐΐνη• ί^βίΓβξ ΡΗΙΙ^. ΝοΒ (Βοιβα ίη βλίΐεαι ΒεαΙεαΙϊβ πι&οεΜ- 
ηιιΐΒ, 6ΐ ϋΙ)ί ΒΐΙνβΓβαΙιίπιιΐΓ, ηε(]υβ Βεηιιοηί Ιυο ββα 
Βι^αIι^Γ^ηο οεάεηιιιβ, ηυίκ (Ιε ΝβίΙοΓίί ίαΒαη» βεα- 
ΙεηΗΒ πΐΒα&Ι. 

δΟΤ. ΛΙςηί νεί Ιιϊβ 01013318, ςυίΒ ββπο <1οβπιβ(6 
ίαΙ>ιιΙιΐ3 ο1)ΐ3ΐίοαεα] ϊηΙβΙΙίβΒΐ (1β ΒΒεΓίΙΐείο ίΐΐο ίο 
ρΒ3$ίοα8ρβΓ&ΰΙο?ηιιοιΡΒα1νΐ3Βρο9ΐο1α8οΐΒΐιιεΙ:^ί- 
ίη(ΐαΐΓαΙαιηιαΓΐιιιια»ΐρνοηοΙ>ίί'•.Ε^νατ&Μ%: Ηοε 
ίηίτη ^βοϋ ιαηβΐ κ ϊρίαιη ο^εΐ'ΐηάο ^. Οεοίςιιε . Τπ; 28. * ΒβϋΓ. χ, 10. 1ΐ7 νιοετλ: οΒοιπλτΛ κϋ1)ί: Πηϊόα «ηίηι ούΐαΐΐοηε ΜίααηηιανίΙ αα, ^αί Α ίαντόν 
ΐβτίαηί, ίη ρβτρίΐααη ». Ειιιη βτ^ο Αροβ(οΙιΐΒ<ϋθ8ΐ, γορ^ 
ίβιηβΐ «ι υηϊο&ιη Γυϊβββ ε]ιΐ9 οΜ&Ιϊοηβιη, (υ βαιη ίιτ,νιχι 
ί6ΐιΐ6( οΙΓθίτε ({ΐιοΐίύίβ οΜγοι&β ? «νηί^χας' 


118 

γάρ ιτροβ- ΡΒΙΙ.. 56 ίρΒίιιη ηιιϊιΐΒΐιι ΒβιηβΙ οΙ>1ιι1ί1, οΟβΓΐ 
1&Π1ΘΠ β( ηιιπϋ, ιιΐ (]ϊχίιηιΐ9, 60ΐ φΐί ρεΓ ίρβυιη 
8&1νί ϋιιη(. ΟΙΤεΓίιΐΓ ιίβηίςιιβ ρΐΓΐιοβΙίαιη ιηΐΓβ βοη- 
νβτι&ιη ίη β^ι13 τϊνιβοιιαι β( β&]ιιΙιιγ6 οοΓριιβ βϋ 
Βλοβιιίαβιιΐ' Νοοαβ«ηίιη8αοβηΙο(β!ΐ&ιιάίβ ίη βίοι^ιι- 
Ιίβ ιηΪΒΒΪβ (ϋοβηΐββ : « ΙιηιηοΙαΙιΐΓ λ^αϋ» ? ♦1Λ, ^α■^τ^ν χαθ' ι 
αγίρα ϋ χ ιρκαϊ-,νν/ι,ι ^ ■ 'χκΐ • 

?>;<" ! ίτταΐιις χαΒ' «πίΤϊνι ίγάκαξ. " ίΐροορνβύϊΤΜ-' 
(!θ•νι>-/ίη λτ/άι• 


δΟΤ. ΡΓΚΰΐΒΓβ ηαίιΐβπί Ιιοε ίΐΐι ϊρ»!» άϊϋίΙιΐΓ, 
άυιη τβΙβΓβιη ϋΙαιηρα^ΒίοηβιηΙατκιιιααι ρΓβίβεηΙβιη 
βχρΓίιηυαΙ. Οααβϊ βηίαι ρπΒΐβαΙίΔ αβ οοναρεΓα^ίΙ 
ϊιη&£ίη&ηΕΐο,τε1ροϋιΐ9Γ6ρΓΐΒΒΡαΐΒηι1οε3<ΐϋ»ίθ]ί[η Β μήα 
ρ&ΐΓ&Ια ΐιΐΒΓβ, ΓίΙυβϊΙΙβ ΕοηιπιβιηοΓίίικΙ], (]υβυι ιιοί 
ο))9βΓτ&Γ6 δβΓνηΙοΓ ^[1ΒΕ^[. ΜοΓβ βοϊΐίοβΐ ραηεκίπ- 
οατιιπι ΟΓΒΐίοαιιαι, ηιιίΐιιιβ ρΓΟίΙβηίΑ Ι^ηςα^ηι ρΓΟ» - 
8βηΙί& ΙΐΒΐιβηΙιΐΓ, ςιιοειιηΐ|ΐΐ6 (Ιβαιιιαι άϊα ϊοΐβιηπί- 
(η 6&1. Ηίιιο ΪΙΙββ ΙοΕίιΙίοηΒΒ, εΐΐΓΪΒΐιΐΒ παΒοίΙαΓ, 
τθΐ 1«ιρ1)ΖΛΐυΓ, οΓΗίοπβ ιιβιίΓρβαιιΐί, 8ϊο ι1β ρα»- 
«οηε ςαοηϋβ Οοιηίοίοα Ιοςυϊ βοΐβαιυϋ. Ηιεο, ο ιε- 
τβΓβηιϊε οιίΐιί αε άϋΙϋΪΒΒΡίιιε, τιγο ϊΙΙί τεΓεΓ. ΕΙ ^ίί 
1ίΙ>ί $«1115 β]υ8 εοΓ(]ί 6$(, ιι( α βυο ιίοςιηιιΐε Γβεϋΐΐίΐΐ, 
βυαάβ. 

ΡΕΙΙί. Οιηί(ΐ6ΐΐ8θα, "Όΐιοιιβ εϋΓίοι; εΐεπϊιη ηε 
ϊΙΙιιιη <|(ΐίι]βιη (ΙίυΙίυΒ αάνεΓΒαΙυηιπι ορίηοΓ, βειΐ 
ραΐίικκίία ροΐίαί εααΐ&ΐα ΒοαΙεοΙίβηι ιαυΙ&ίϋΓυιη, 

Οϋ&ρΓΟρΙβΓ ίΙΙί ϊβΙ10306Ι)(1ΐ1ΙΙ1 β Ι1θ1)ί3 βΧΪΒΐίαίΟ, 6( 

ϊη ΒΓαΰαιη {«(ΙβυηίΙυιη. 

50Τ. Εβο ηυοι^ιιε ίίϋϊ, οΙαπΒΒίιηε, ίαιίυΐββο, βΐ 
Γββίρίβοεηϋ ι1εχΐ6Γαιη ροππ^^ο: ρΓβΒβηίιη (]ΐιί3 

Ιικε αεςα&(ΐιιαιη οχ ρΓΚίηεάϊΙαΙο ά'ια Βοίβηΐ. βειΐ άιιιϊΐΐήταυ -/ιω-^νς ιίι 
ςαΒΒίεχαϋπιρΙο ΙοςυΒηΙίΙχιιίεχΕίιΙιιαΙ. βνιιξκόίΐν τοϊ; ιχίία 

δϊΝΟΟυδ. 

ΠοηΐηΐεαΙ&ΗΐΙΐ 8Ιΐρ[>Γ ηιιβΡΒίίοπε φΐη ρΓορο»ϊΐΑ Σχ,ιιιίναα ΐπί τι 

Λιίΐ ία αυ1& ραΐτίνοΐιαίί, οοηί^β(ΐβ1ί3 ίΐιί ιοιιΚιβ τώ τΓβτρι«ρχϊί« τΛΊ 
βρίΒεορίβ, οΙβΧΕβοαΙιι αοα ρααείΒ, ηυί οπιπη» ίη χαί ϊχ τΐ; ^^■/1^/.^τν. 

Ιΐ&Ο ΟΓίΙκκΙοχα ΜΠίβαΙία Ιΐηο ΟΓβ εΟΠΝεη^ίϋΠΙΙΐΙ, Ιίίθ'ϊα;ω; οιι^ψοινΐοιη: 

φίοά ποη ΡλΙγι βοΙιιπι, νβηιαι βΐίααι Γίΐϊο βο Κρΐ- "*'« 
Ηϊυϊ Β&ηεΙο, ιιπί ΒοίϋηεΙ Οείΐαΐί, ρΓβΙίοΐυ» υηϊί;^- βιβη 
ήϊΐΐ Ββη^ιιΪΒ ίιιβΓίΙ οΙι1αΙιΐ3. 

Ηεηβίβ ^&ηιιαΓί^ (Ιίε νίββΒίπΐϊ βεχία. ϊικίίεΐϊοηε Μι; 

ηιι&Γία, ρΓηΒίιΙβιιΙε ^ίΐΌεΙίβϊίπιο Ηοηιίηο ποβΙγο β1 ο ΛαΟο> 
ΟΒβαιηεηίεο ρ&ΐΓΪΒ.ΓεΙια Οοηβίαηΐίηπροΐβοβ ία κ•1β ρ-ηιν. 
(ϋνο ΤΙιοιιΐΈ ΒαοΓΗ. ΒυίΤΓα^ίυηιιιηιι ΓεΓβαΙεΝίοοΙιιο 
ι&εΓΒΐΙββϊιιιοίΐίβΓο^οΙ^ιιιοΓαιη ραΐΓίαπ^Ιια, ρΓο^^εη- 
ΙίΙιαΒ ραη8εΙ]3Ε(ο βεΐΐαβίο ε( ιιια{ΐηο (Ιηιο^αηο «Ιο- 
ιη'ΐΌο δίερίιαπο, κΙοΓίοβίββίιηοβΙηΐΒβηο ΙοςοΟιεΙα 
ιίοσιίηο Ιοαηηβ, ίΙΙαΒίηκβίιηο α βεεΓεΙίΒ (Ιοτηϊηο 
Νίεοΐαο Ζοπβγβ. ϊΙΙαβίΓΐΒΒίαιο ηοιηορΗ^τΙίΐοε ε( άο- 
ηιεΜίοίΒ ρΓκροΒίΙοάοαιίπο ΤΙιεοάοΓΟ Ρϋη1εε)ιπε ; 
οοαβίΐΙεαίίΙιιΐΒβΙϊααιβαεΓαΙίΐβϊιηίΒερίΒεορίβΕρΙιββί, 
ΗθΓ&Βίβη, Ααε^Γ», ϋ^ιΐεί, 8βΓ(1ίιΐίπ, ^1αι1^^ορο- 
Ιβοί, Ληϋοοίιία ίη ΡΪΒίϋία, ΛΟιβοηπιπι, Μοεββί, 
ΤΓαρεζαηΙίϊ, ίαπΒΒ», ΗΙιο<1ί, ϋ]ητ&ο1ιϋ, ΕυοΙιαί- 

* Η6ΐ>Γ. χ, 14. ώί ίϊΐστώ;. 


11; ηιατύτΛ •/«? "« ""*' 


χι γιγΐνη- 


μέ.« 


ϊΒίν.;. 


!Ι ^ΚϊΤβΤΤΙ 


χΛί, ΐ ι^ίλί^. ι 


ίικίϊ )ίχβ- 


Χϊώς, 


ί «ΐίΐίϊΙΙΤΙί. 


ίϊ ΐΓϊιϋν ίιιας ι 


ίττιταξΓ' ό 


Ι^τΐρ. 


' Χ«( 


ΧΒ^ΒΓίρ 


ΤΓΛΪΒ-^νίΙΧΪί ίχΐΐ 


νόΐίΟ! Γ« 


παργχϊΐ•ιέ*α 


/ί-/•ιν ώς 


ίνιβτϋτα. χαβ' ξ: 


ί άν ΙΓβΤΙ 


τιλίτα 


. ί,.ίρ 


ι«. Λ«ό χ« 


ί, ό Χριστός '/η 


,««,, χαί 


?«:.α 


:»τ«'. 


"""ΛΡ""^ 


.ς >Γ/β.χ«. Το^τ 


1 ^ χαΐ 
' νΐΜΐΊΐύίαν πά^ν^ 


; τιΐίϊϊ ιϊιιβος ΐτ- 


Γ.. Τ»ντ«, ι ΜηΒγινα: ρι;Οιίτκ ύίτοΟίίΐι 7*7*^"( ** 
ϊ ϊνϊ!/ϊ1νίόΤ•Λΐ όρχιιρίαιν, 

ν, άη Β<! (Μ>ι» τώ Πϋτρί, 
αϊ τώ >^ί4) ηνπ>απΊ, τι! μιν . ίν<Τ<χ » χ«1 ο 

συνϊια ιρχοι Κ ίΐϊ ττοϊτΐϊουη-ο 

βϊϊ-ΛΤΟς ?Ιιχο).αα.ι τού 

ίιοωτόΐϊν ΐΓϋΐτΒΐΐίο^ζίΐι Ίιρβίιι/ύιΐΜΐι, ϊη-ί πϊροΐίβία 
τον ί:«ντιζ»Τ7ϊν ΟΊίβστοϋ χιίϊ ^ιπ/άλον ί ^,ι)'ιγ]/αρ|Β■^ 
ινρβυ ϊτι^άνον. γοΟ ί1^/!ιί1|ατίτο■^ χβί ιΐΓ/βϊ.ο'^ 
).οϊ«!ΚΒθτον κνρβιι Ίωβ^νοΜ, τοϋ ιιτ/αιπΊγανιατά- 
ΤΟΜ βιη;χοίΤ(ς χιιρού Ι1ιχο)«<ιΐ' τβν Ζ.ιι»ιοί, το& 
ιιι^βΕπι^αϊίττατου ναιιαψ-Λαχος κ*ϊ ϊπΐ τΰν οΐΜίκ- 
■ϋν χυαβϋ θιοαώρον τιΰ 8ητι;ι^νο^ΐ' <7να3ρχαζη- 
τ»)ϊ «αί ίιρϋΤΚΤΜν βρχκρίΛΐ» τοϋ 'Ε^Ιβνυ, τοΰ 
1Ιραχ)((αΐ, τοί Ά'/ϊ'^Ρ»!. *0"^ Κ-^ίίχβιι, τοΰΣίρ- 
ίίωϊ, του ΚλβιιίιοΐΜΛίως, τΟϋ ΆϊΤίβχιίΒ; Ιΐιίι- 149 ΤΗΕ5Ατΐη 1ΙΒ. XXIV, Ι» 


τβύ Λαβ(3σΐ)ΐ, τβύ'ΡάιΙβυ,τβν Ινρρκ^ίίν^ τβ 
τ».ϊ,ι•\ί 'Ρωβίβ;, τ*ν Αϊϊομ, Γίΰ'Απαιυϊας,τι 

Γβτβίβί χβι τβΰ Έροαιί,ίος, ΐΜψιστβμΐ»»™ χα 
ΤΓΚΤϊηι ^ιβΊΓΟΤών, άρχοϊΐΐίϊ, κ«ί Ϊτιομϊ ο-ίχ ίλίγβικ. 

Τβϋ μαοΕΒ^Ιου ατΓββτόλου Παϋίαι. ^(^ϊηιιΑιβι 
/.ίγίϊτος. 'Ε;;ίβιιτι; Β^χιιριβ μέγια 3ιΛιί),ν9ίΐΛ 
τβύς βνρκϊονί, ΊίβΌίιι τβ» Τίβν τοΰ βιοϋ, 
πρατΜμη• τις ανοΐογίΒΐ ' βριΐΐβ^ιη ΐΓίπτϊις χαΐ 
ΐI^IIΐΐ, εΙ τβϋ μρ/Λ^αν χαι ιτρύτου «ιι^ιι^ΐϋς ίIΟ•-^ρ- 
7&ί χατ* 7;[>βΐ, τ4 ς «ΐΐοατβίιχιΐ; τκύτΊΐΐ π9ΐ,οα/)Ίΐίκ{ 
βυνιικνβαι, χαΐ ϊκι ιιίνι ;άν ηϊΐ άλίοι; ϊιροΐ( η 
ιοί βιίιΐΐ ίύ•/ιιαβνι, οϋ;( ίχιστα χαΐ ιπ' αιίτ^ τ^ 
τή; ϊιοΒίιρ^ίοΐ ροιχά^ιι χαΕ «ηττ^ τιΐιτ^, ^ χαΐ 
ιτβιύτιβτοϊ, 1ρ]ΐ< 

1ί7*ΐ '* '^'ΐ «Β/Χ/ιτιπτι^χ», !ν ^4 χαί ιί; τίς 
άπβήτΜίι σχι^βν άχβνς ίικτιθρνλλϋ νβκι ή^ι] Φτιαβΐ- 
ββχη, άΐ άρα ή ΐπί τ•ιί (τντιιριβυ τταββ'^; (χτεΙι- 
«βιίβα ΚΒοά τβϋ ΐΊΜηβραιπήιταντΒΐ Λό^αυ θυβίίΐ, 
τ•ύ ΛίΦτητικΑυ ^{Μ« βώ_ιιβΓ0{ χαί πίαιιτβς, προί- 
Ιπί τνύΤΒΐ; ^( ΜΙ ή ΧΛΐΗ' ύΐίίρκιι τίΒριί ΤΜϊ ίι^Οβυα- 
/9νντ»ϊ ΜΒ7'''Ρΐ*'^ ιιυατιιριν^)]; άγιβτϊκ παό; 
τ-ΐϊ ^XI^ϊβ■^ «»άΜ»<σιιι, •ύ χαίτώΤίύ ΐΓρ•9ΐΐϊ(;ζβ« Τίχβί 

ΜΛ).Νν ιΓι ίιτί ταύτοΐΐ χηί ά (ίοώταταΐ μητρβ• 
τΓίλίτίί 'Ρβίϊίβ; ρβχρβτίρβη «ιτοίυιώΐϊ τ<ν πρί; τί> 
ΐα^αν73ν ιτ^Τβν ιτιΑοιτΐαι, τ^ν υ» οϊχΐίαν -/ΊώαιίΊ 
ιριιΤκΙατίραν κ,ιϊϊ χβί «)1οτι παρ^ΐΓΤΐιν*», &>; /ιικρίί λ (αηιοι, ΒιΐΒΒΪιε, ^^:ηί, Αρ&ιηβη, ΗβΙΙιτπιιια, Ρ&το- 
η.Ίχίχ, ΗεββηιΙιπβ, ΒιγιβΟΒ, ΟϋΙΙιίβ βΐ ΗβΓκοΙίάΐ•. 
ΐΐ9(8ΐιΐίΙ>ιΐ3 βΐίβπι 06ο οΙι&ΓΪβίϊαιϊβ <]βΒροΙίι, ρτίηοΐ- 
ριϋυβ, αΐϋβςυιι ηοη ρβαβίι. ΗβοαοΓβι ϋβ&Η αροβίοΐί Ρ&ιιΐί άίοοηϋβ : ΒαδΒηΙβ$ 
ροηϋβεβτη τηαρηαιη, ςαί ίη αείατη (οπίίεηάϊΐ, ^β■ 
ϊΚΜ 0« ίϊϋκΐϊΐ, Ιβηΐοπιια /Ιάβϊ, ηΑ(«Μΐοη«τη ' ; 
ϋοϋ ηιιοςυβ ιιπιηίιιο (ΙεΙκιηυΒ, οαιη βιιΙ) πιιιβηο 
ρΓίαιοςιιβ ροηΐίΰοβ βαοβπίοΐβί ιίπιιιβ, ΒροβΙσΠουπι 
ϊιοο ρΓΕΒΟθρΙιιιη ρκΜβ Β6([ΐ]ί, ουπι ίη βϋΐι οιηιιί1)ΐιι 
■&ΓΠ8 (ϋνΐιιίίφΐβ άσβαιαΙϋΐυΒ, Ιιιιη ΙΐλίκΙ ββ^ηΐο• 
ίη ίρ90 ΐΓΒΕαΒη(1ο τβηΒϊ&πάοφίβ ιιιΐΒβη ΜΟΓίβαΙΟί 
ςυο(1 8&Β6Γ(1οΙιιιιι ζηιιηυΒ βοηβΙ&ΙβΒββρΓίΒοίριιιιιιι. 

θϊΐκ ίΐνστπγιβγβ'ΙϊΤΙν Β Οΐ1Ιΐη(1θ(ΐ1ΐί(1επΐίβίΙ<1Γΐΐ6ΒΟ,11βΒβ1ΐλ1»Γθηβ<ΙβΒΒβθΒΐ, 

μΚ τκϋτα πρατ^χΐΕ, βί ββπηοηυίάθΐηοοιηΙιιοΙιΐΒ ίιιϊί, ({ϋβΐΏΜΐ ουηο(ο- 
Γ1ΙΠ1 ρΓΟρβ ΕΐιίΓΕΒ ρβΓΤβιϋΒΒβ ΐβπι ϋοηΐϊβΐΐ φΐο<1 
ηβιηρΒ ρβΓ8Εΐιιιη Ιη 9&1υΕαπ ρ&ΐΒΪοηβ αϊ) ίηο&τηαίο 
ν(•Γΐ)ο βαοΓίϋοίιιηι, Οοηιίηίοϊ, ϊηιχιίΒηι, οοΓροΓΐ• 
Β8ΐΐ|;ιιίηί»ιιιβ ; οΐ φΐιχΐ ΙηβηρβΓ φΐο(ί(1ίκηα ββ66ϊ- 
άοίαο] ηΐ7ΒΐίθΕΐ γθβ (Ιίτίηα, φΐη ΐη ΙΠίιιι βοηιπιβ• 
πιοΓ&Ιίοηβηι ΰΐ, Ιιαιιάςιι&ςιίΕίπι Ρίϋο ο1>ΐΒΐα ΙακήΧ 
νβΙ ηιιηε οΐΓοΓαΙατ, 86(1 Ρ&Ιη (αηΐιιπιιηοιίο. 0ιιιηρΓα;ΐ6Γεα(ΐ6ΐ>βηΐΒΜη(ίι<ϊηκΐΒΚυΜί«ιη»ί 
ΐΓοροΙίΐΒ Ιοοκιιηι ΙΙβΓ &<1 ρΓΟτϊαοί&ιη ρΓορτίκιη ην»- 
είρβΓβ, ({υϊ Βα&π) ηϋφίο ββηΐβαϋαιιι αΐίκβ ίαιη 
ιιρβΓίβ ηοϊιΪΒ βχροΒηβτβΙ, ηαοο ΒΐιΙβιη ίΓαΙηιιη 
ιοί ταύτη» ρ«Β4<τΐΐΕΐ[, βν (ΐήν ίί πΜ,κ κΒί (; (]υοφΐβ ΒαοΓυηι Ιι&ο ΒυρβΓ Γ• ηβηίβηι βο^οοΒϋεκ 
ς κιρί τβΟτο;ι ^βξαν οιγμϊ Ι/α μα- ηια^αορβη ροβίυΐαϋαΐ, ΜΟβ οροΗυϊΙ ηοη ρβΓίιιη- 
οΙΟΓΪο ορβΓθ βΐυάίο Ιιηΐο οοοηιτβΓθ, τίιυηι<ιιιβ βΒΐ 
οιβάίοοηίαΐί ηοβίΓ» ηοη Ιιηιυβ (αηΐηιηηιοάο ρβ^ίο- 
ηίβ ΰοηΒ8ΐοβΓ(1ο(θ8 οηιηοΒ ηιιηα οβμ βοητοα&α- 
άΟΒ, Ββ(1 ίη ρΓίαιίΒ βοηΒ&οεηΙοΙβπι ηοΒίηιηι αα 
ίΓαΐΓβιη ΒΗηοΙίΒΒΪαιιιηι ΗίοΓΟΒοΙ^αιοΓίιηι ρ»1ήν- 
οΐι&πι Νίβοΐααηι : βΐηιιβ ϊηΒΐιρβΓ φΐοΐφίοΐ ιιιηΐ ίη 
Ιι&β Γβκϊ& τΐΓΐ)6 Βη1>1ϊηιίθΓβΒ βχ οηϋηβ Ββη&Ιοπο &1- 
ηηβ άοοίϊοΓβΒ. Μ Τΐί> Τί( «ίΐλ^ό-ΓΙ 

9<ΐϊ ίια^ρΜς Ιζίτηαί, χαί ή> άναγχαΐον ίιί 
» π-χριργ» βιβ'ίϊαι τούτο τά σπαΟΐααμα, ίιΐν γ]ιϊ«<ττ«( 
τί β!**» αιτριότΐτι [ΐή κόνοκ τούς ηίνμη'ταί τβ τίως 
'ηζκΜία τ•Λ1ίΐτβϋογ*νς βΐτ^ς σν/ΧΛί.ίαασ9αι άπβξ 
πζϊτοΐ, βαΙ,' ΐϊ «αυτοί; ^ χκί αιΐτόν τόν κ]ικύτατον 
■τύ.^ον αντ^ΐ ΖΒΪ ονΙΙίΓΓουρ'/όι ΐΓοτρίίίρχιΐϊ ΈιββΟΌ- 
ΙΐίΐΜν Νιχόλββν, ιτρός ί< χβίτούς ί> τι) |3Βθιλ(ΐϊ( τβΰ- 
τΐί ΐϊΟΑίι ι;Βρ«τ»;^όϊτας τό ^< ϊ'λ ίχβϊ ;ί«)ι« ύπιρόχοιις 
χχϊβΚΐ τώ ^ϊπχκΐ ί1λο;ιιαιυτίροίις τ*» τίί βτίγχϊητι- 
χΐί'ρο-Λβί. 

ΙΙβί ίβ γηουινο» χαί πλίροιΐ! ΧΒτκστάϊτοί τον Ε τβ; - 


ι ίιπΙη^Οιίς υρ^οτίτο; τ:χτοιαρ-ι^Λν, γί ιιρχ 
ϊνγχίΐτον, λογαίο» 
ΟΙ»;, ύ; ^ΐ!(1ι;ΐΓΓα(, 
τοοτΓοΙϊτΐί 'ΡΜσια; 
ήΐοατιν βπιτιίνοηΌ, δι; ιήτά; ιιιϊ ον'υ ποΞ- 
ϊ€γ^(1, ιί χβΐ ιίραρότ»; ίχιι. ιτιοί τβς ί«οποιοΟ 
ί•ίβ-ΐ(ΐ;. μ.«τ' Βρ;(ίβΐϊ, δτ« ίτηρά τοΰ Σντ^ρο; Χρι- 
ίτοΟ ίι;>.ο»οτ( τη-βιοτο, μ^τ'^ύθι; τό ίπ' «χιίϊου 
μέχρί χαί τόμιαιη, μν/ί, τω ά-Λίρχι;• τοΰ Μονο- 
7ηοΜς Πατρί ταϋτα π-ροσήχβαι χαί προσαγισΟαι, 
ιΰλά χαί αύτΔ τ« ΙνανΒρνιΓήναντι Λόγοι ' ναι μτ,ν 
ϋκΛ το ^10* Πιιΰαα τι; τοιαΟτης θίοποιποΰς 
■Πϊίί άίΓΟΛΜΚΐΐ'βκι ' Χ3ί «ιταςαιΐϊι»; ιτοό; ττ,ν ίν 

1 ΗβΙ)Γ. ζ, ». Ουθ(1 αηηι Γαοίηηι ίιιβΓΪΙ, ρΙβηηΒφΐβ >ίΙ 1ιο(1ϊβΓ• 

ί αγιωτατβυ ηαβ ΟΟηββΒΒυΒ ΙΐΙΟΙ ρΓΟρΙβΓί&ηοϋΒΐίπΐϊ ρβΐΠΚΓβΙΐΒ, 

;νν ΤΙ τβ; ιιΐ (ΙίοΙηαι ββΐ, βΐΐτβηΐιιαι, Ιηπι βΐί&ηι &ϋθΓαηι βχ 
ιρ;;ιχί|; ομνγύ- η Ββη&Ιϋ. υ( <1ϊχίηιιΐ9 ρΓβοίριιοπιιη, ηβο ηοη βχ Ιιϊο- ΓαΓϋΙιϊοο ααΐη, ηιβαιοΓαΙιιβ &ηΐΒα Βιιββιβ πιβίτορο- 
Ιίΐα, Ιιοα τυΓΒΐΐΒ βυηοΐίι &ιΐ(1ίθη(ίΙ)υΒ ρΓοηυηΙίκτίΙ, 
56 φΐίΐΙβίΏ ί(& οβπΒβΓβ, ι^ίίοιΐ ΓβΒρβθ ενϊιΙβηΙβΓ ϊ(α 
Ββ ΙιαΙιεΙ, ηβαιρβ τίνίβοιπι Β^οΓϊίϊοϊιιιη ηβηαθ ίηίΐϊο 
ο<ιηι Β $6Γνα(0Γβ ΟΙΐΓΐβΙο ρβΓΒβΙιιαι ίιιίΙ, ηβςυβ (1ο- 
ηυο ροβίΐιίηο ιΐ9<]ΐιβ &<1 ίκχΙίβΓηυαι (ϋβιη, ιΐηί 
κΙβΓίιο υηί^ΒΐιίΙί ΡβΙπ οΜαΙιιαι ΙιιϊΐΒβ νβΐ οΟβπί, 
νεηιιη εΐίαιη ίρΒί (]υοφΐβ ΥβΓίιο ίηοΒΓηΒίο : ίηιο ηβ 
ΒΒπαΙιιπι ηιιϊίΐβπι 8ρίπ(υιη 11ι1^ι1^ (1ίτϊα« οΙΐΐΒΐίοοίΒ 
ηοη βίΐββ ρ&Γΐίοίρβιη ; ίία ιιίοπιηίηο ΟβΙίΑΐί, ςυβηι 
ίη ΤΓΐηίΐαΙο ρβΓΒοηΒτηηι οοη^ηηοϊ&ηι βΐ ηαίβΒίη 1ΒΙ ΝΐεετΑ ^ΒΟIηΑΤ^Β βίςαβίΐΐΐΐϋβ β]Ι1ΙΕΐθΙΙ1(ΙΙΙβ ΟΚίαΤβ ΒίΐηΐΐΙφΙΒ ίαΐαΐΟΓ- λ Τριάρι νρκάιηη ήιζψίνίν ϊ&ΐβιη β33£ οοκηοΒοϊαιιίΕΐ, Ιΐΐβο πι^ϊΙβηοΓίιιη οΜαΙϊσ 
6ΐ οΙίσι ίαοΐα ΐυεΓΪΙ «( ηαηι: &&ϊ, αίφχΒ & ΤΓίηίΟΙίβ 
ρο(ε9ΐ&[β οιηηί ΙαηιροΓθ ρβΓΓιεί&ίιΐΓ. Ηθϋί1Ιβ3ίβ1>3ΐ 
■β ία(1ιι1)ίΙίΐιι[βΓ 3βη1ΪΓε, Ιιοο ΟτιηίΙοΓ κ άϊτίηίβ 
οοιηρΓθ1>αΓί δεΓίρΙαπΐ, |ιγο Ιιοβ άβιηαπι άο^αΐίΐΐθ 
ραταίιιιιι ββ ιηοΓί. 

1(α ηιιίάβηι αοηβιίβηϋ αηίιιιο ηυιιυϊ 1ο<ιαβ1>α(ιΐΓ. 
Οαπι αιιΐθΐη γεβ ρσβοΕΓβΙ, ιι( βρίΒΟοροπιπι ςοοΐ]ΐιβ 
£οη969ίη8 βιιιιιη βία£[ίΙΐ8ΐίαι ίετΓεΙ βιιΙΓΓίιβϊιιιη, 8&- 
0Γ&Ιί3 31 01118 ιηθίΓοροΗίαηκβοΰΙββίη Ερίιεβί &Γθ)ιί6- 
ρίϊοοριιβ, Ιι&ιιι] <ϋιι[ίιΐ9 (ϋνίηί3ΐιϊζβ1ϋΕΐιρε(υιη οοο- 
ϋηβΓβ βιΐΒΐίοβιΐΒ, Ββ οοιη ΒιΐΒϊΟ ρήιηιΐΒ £6θΙίΓ6 εχ- 
οΙαπίαγίΙ,&ΙςιιοίιιΙιαββΟοΓβΒΒίοιιβηιοπΙιΐΓΐιπιεοπΒ- 
άβηΙβΓ Βίΐιηοάαιη αΜΓαι«1>α{. Ρατεοι ΒεηΙεηΙϊαιη Γβ- | 
ΙίφΐιΐΒβΙί&ΕηβρίΒΕοροΓίιπιαίΒΐιιβρΓοΙιιΙίΙ,ιΐιιίρ&ΓίΙβΓ 
βοϋϊεαίίειιίεβ οοηΰοηίεβςιιε η&εΐϊ ΒΐιηΙ ςυοίςιιοί 
βτ&αΐ ία 60 οοηβθΒίΐι εχ ιβη&Ια τεί αϋιιαάε βοητο- 
ΰΐιΐί ; &αΐ6 οιηιιβΒ τβΓΟ ι&ηβϋΒΒίιιιιιιη ραΙτίαΓεΙι&ηι 
ΗίθΓΟΒοΙ^ιηοΓίιιη Νίαοίαυηι ; ηιιϊ^ιιβ ιιεοειίβΐιαηΐ 
({ΐιοΙςιιοΙρΓίΒάίεΙοάοκιιι&ΙίάεΰαίΙε&ΒΐϊρυΙ&ΙιιιοΙυΓ 

β( &(11ΐΙΒΓ6ΐ>Ι1Π{. ΟροΓίβΙ ϋϋΐεπι εΐ ίρϊΟΓυιη ηοιπίοα ΒίκΐΠ^ϋοι 
ρεΓΒεΓίΙιβΓθ. Εχ ΒεηαΙιι ςυίοΐεαι 1ιί : ραηκεΐ^αΐΐαβ 
Βε1ΐ39ΐιι» ηιαςαιίΐ (ΐΓαηβίΐηιιβ άοιηίαιΐ5 ΒΙερΙι&ηιιβ 
Οθπιηβηιΐ3,01θΓίοβί83ίιιιιΐΒ ρΓΟ [οαοΐ&πυς ε[ ιηα^αΐ 
1ο£οιI1^I3^οα1ίηα3^οα□^63.I11α8ιΓ^ΒΒ^Iη115ί18β^Γβ1^9 
ύοιηίιιιΐΒ Νίεοίαυβ ΖοηαταΒ. ΙΙΙυΒίτίΒΒίαιυϊ ηοιηο' 
ρΙι^Ι^' βΐ (ΙοιηειΙΐεοηιιη ρηεροΒίΙιιβ Τ1ΐ60<1θΓΐιβ 
Ρβηΐεοΐιαείΐ. Εχ νεηεΓϊη<1& ειαΙείΏ Ωεο βΗατβηιαι 
«ίίκαΐΐαίιιιη οαΙεΓνα, Γβΐίςιιοςυβ ββεγο βεηαίιι, ηΐ(ΐ- 
βπιιβ &Γθ1ιί(1ί30θηιΐ3, ηΐ3(;οιΐ8 οεεοηοπιιιβ, εΙιαΠο- 
ρΐι^ΐαχ, βΒοεΙΙαηιΐ!:, ρΐΌΐοηοΙ&πιΐΒ, εαηίΐΐΓ^πιΐΒ, 
τβΓ6Γ6ηι1αΓίυ5, αΐ) αοΐίβ, ρηιηυβ οι^Ιίβπυβ, ιηαςίβΙεΓ 
Εταη^ΐίοτυιη, ΒΐιρςεΒίοΓ, ρΓΪιαυΒ Εοείεΐίαπιαι 
ρΓβ^ροΒίΙαΒ, Λ 5ΐ]ρρ1ίΰί1)ΐΐΒ ΙίΙιβΙΙΪΒ, βεειιηιΐυΐ οβίία- 
Γία3, ΒβουηΛιΐΒ ΕεείΒΒίΒπιπι ρηεροΗίΙιΐΒ, (1οε1Ϊ9- 
8ίιιιίρ3ΐΓί3τεΙΐ3ΐε3ηο{3Γϋ, εεειιικΙιΐΒ ιϋαοοηιΐ9,α1ϋ- 
ςυβ ; ϋβπι ηοη ιηαιίϊεα ρ^Γβ ιιιιϊ αβίαπί ραΙπ&ΓεΙιαΙΪ 
(ϊίΓοηο ύοοΙΪΒβίηιοΐ'ϋΕΐι αίςιιε ρίίΐΐίιιιοηιαι ιϋαοο- 
ηοΓϋΐη ηαί Γ1ΓII]ο^11(ί^^^ο ρΓοροβϋη οίΓοα νϊνίϋεΐ 
ΜΟΓίβεϋ οΙ>1ΐΐ1ίοηεηι εεηΙεαΙίΐΒ οάεο ίανεΜηΙ 
ιιΙ ηβ «ιιιβΒίίοπειη φΐϊιΐβιη ιιΐίαπι ευιη ίΐΒ ΗαΜ- 
Ιατί βϊΐβηΐ, <ιυί Ιιαίο άο^αιαίί ργογβιιβ αιϋιαΓΰΓεαΙ. 
να [ς Ιίίογμϊνοις παοσχιίτβαι ςΰμπΕητι; ΐιιηίνοιντο, 
κρβσίχιιν ίλως ίθίΐιννιν. 

ΡοβΙ Ιιοβ Οεο ο&ΐιπΒΐίηιιιβ ρηιηιΐΒ «ΙεΙβηβοΓ Μί- 
ϋΐιαεί ΤΙιεΒΒαΙοηϊοεπΒίβ βυαιη ραπΙοΓ βεοΐεηΐίαια 
ρΓοΓεΓΓθ ΓοβαΙίΒ, αίΐ βθ ({ΐιαοινίΒ ΒίΚβα ϋε Ιιαε τε 
ι1αΙ)ί(393ε(, ροΐΙΙιίοβ Ιαιηειι ΒβηΙεηΙίκ Β^ΊΐΟίΙϊεΐΒ, 
ηιΐΐΒ ^απ1 (ϋεεΙ^αΙιΐΓ, οπιαίαο ηοη αιΙνείΒ&ίατυηι, 
ϊιηο βαΐΏ ΒβοιιΙιΐΓϋοι βροηιΐβΐ)»!. 

θ7ΓΓαο1ιίΒη9ί9 αιιίεοι, οηηι ε( α1> ϊριο ροβΙϋΙαΓβ- 
ΙαΓ ηΐ ΒεηΒΐιαι Βΐιιιιη αρεπΓεΙ, ρπιηο ηυίϋεοι }ιαιιε 
&ι1 τεΓίιυηι Βεηΐεηΐίαιη ρΓοΙηΙίΙ : Οοιηίαε πιί 83ηΕΐε, 
τοβςιιβ ύοηιίαί ηβι κΙ^υβ οοαιαοβηΙοΙβΒ, οιαβαίι 


μί•ιΐν θήτ^τα νυμ^τιή τι καΙ νυν κΐ^ ιοί 
μνστίρίων ιταβοαγη/ίμ γίγηξαΒαϊ τι και ^ΐνι- 
«βκι, τ()ιΐ(θι>|χ(ντι 3ιά τ4( ηΙιιβπβηΟ Τριάδα; 
ήάπτβτι. Τοΰτο αατ»3»ΐΛσταί ψρονιϊν, τβϋτο βι- 
βαίΐιΐς καιί «ίιτά τνν βιίνν πιιιληρο^ια^ή ιΌκι Γ^α- 
ψύ», τ•ϋτ4ΐ χαι νυναπβ^ήσχιη ίτβί^ς ίχκν τύ 
ίίγμΛΤί. 

Ό μι» *ΡΝν(β[{ τκϋτα ΐΓητα^ά^^σιοΕΤμήΜ γρ4 
ν4μ>τ[ ίςι1οί1(ι. Ό; ^ι κιγ;^γι[ τ* παάγ^κ, χ«ί τβ 
τβς χοινβ; τΔν άρ^^αρία» άίΓΟχαΙύπτιι-β*! νύν- 
βί(ΐα, ό ϊι,οώτατ*; βρχιιπΊ'σΐίίπβί τίς μ•ζτρ»π»• 
1ι&>; ΈγίοΛυ πρώτ»; αΟτιχκ τϊν ϊιίηΛ μ^ στί- 

όμαγράνως τώ 'Ρυ^ίας ψρακΐν άνιχήαι/ξΐ, ννν- 
αηβθκνιϊν χκί «ίτίί -ίή ταβύτή Αμοίβγία μκ1« 
βζφρίύντας Ιαχνρι.ξ6μηίί " τα «Οτ» Λ τβύτοις 
πριαΐιύκν χκί >βιηή τΔν ίρχιιρίαν ό/ιίγνρΐΐ 
βν)>«τ(β(τβ, νύμψ^ηκς ίπι τβύτ•ις ήραϋνκ χαι 
ΙμΟ'/νώμονκς όα-βν Τ4 τον ονΜίγον μίρ*ς «« τβί 
ο-^γχίήτου ααίινίρχνί, χηι ός άλλοβΓ^ παρίοτηκύί 
ίγνωρϊζκα ' πρό ^ίι τ«ντ&ιν άποϊτ&ιν αυτόν τα> 
κγιώΐκτον κατριάρχιιν Ίι^ιονολνικυν Νιχ*1κο*' 
μί&' ών ίββϊ οί τώ ^ΐθιντι ί07(ί«τι ΐΒτά |π•ίν7α 
βτ)ίχούν-ίς τ« χαϋμμΐΜνης. 

Λιϊ -/άρ κάϊτκύθα τούτων ιχιαϊΐνββνίΗ χιτ' 
άηίΐΛ, Έχ μίν τίς ΟΛίγχλκτβυ βΛίΛϋί οΐίί ■ ό 
ΐΓκνοιβαοτος «βαβτίς χβε μίγας ό'ροί/^γαιιιο; χΟρο; 
Χιί^κνοΐ • Κβΐίϊηϊό; • ό ριγα^οξοτατο; ίτρΜΤο- 
νοταριβς χ«ί /ιίγ«ί λβ^κψΐΒίτίς χί_βος Ιωάννης ■ 
, β ρΓ/βιτιρβϊίίτβτο; Βτ^χ^ΐτι; χίρβς Νηάΐαοΐ 
' ό Ζαιιαρίί ' Λαί 6 μιγαίπιψβ^^ϊττατ»; νοιχο^ύΐΒΐ 
ΧΒΪ ίπί τώϊ οϊχιικχΔϊ χίροί θιίιϊιυρβς ά Πητι- 
χνΐί • ίχ Λ τί( ίντιιιβτιρΒί τώϊ τι βιο^ιΐιο-τάτΜν 
ίφχάντίιΐν πΐ.ΐίΐΐύο; κ«ι τηΐ άΐΐ^ΐ ί'ρχί γιραυαίαΐ 
βΐτοΐ' ό (ΐΐ7>Ε ίιρχ^ι1ίάχ»ιιαί, χαΐ ο ί^ή"*! οίχβνα- 
μ'ίί, ό χΒρτβ^ιύλαξ, ό σΒχιλΙάριβΐ, ό ιτ^ΜΤονοτβ- 
ριοΐ, ό χοηιφΓρίοΊος, ο ρκίψιρίν3ιίριΐί, ο ύιτοίΐνΐ)• 
μβταγρ'<^«ΐ, ά πρώτοι οπτιάριο;, ό ^ι^!(θχα:ΪΙο( τών 
Κϊια•/•/Αϊΐύν, ό ϋ)Γ0_ιιιανή βγων, ό τιρύΐΛς κο^^οιν 
τών 'ΕχχΙανιύϊ, ά ίπί τ£ιν ^ι^«ι«ν, ό ΐιύτιρος 
οττίΗβιοί, ό ίίΟτιρος αρ^κν τώϊ ΈχχΙητίΜν, αί 
λογιΐϋτατβι πβτρ(Β;);((χβΙ νιτκριοι, ό ^(υτ«ρ(ννν 
τών ^(ΒχοϊΜν, χκΐ ίτιρ•( * οΟχ αλί^η τι τύν πιρί 
το Ρ^^Β ιλλο^ιμντιρνν ιΟλαειατάτΐΗν ιϊιαχόν^ϊ 
άπόΐίοιρβ, 01 γι χαί «ίιβτΗ>τω τ^^Ρ' '''ί '^'Ρ' 
τϊς ίΐροσαγωγϊς τίς ίιιοποιον βυσίβς διαΧΐμμϊ- 
ύς μαίΐ «υζήτησιν βίκκ^ήτινη ΐΧουνι παρκ τοις 'Ε^' βΐί ό β(ο^ι*(»Γβΐβί ιγ; 
ο» θιητΒΐφϊίχης, όιτοις £;ι^ιι ■ιτίχ^ιχος Μιχβιίΐ ο 

: οΰτβΐ ^ρ>νΐΐιατβ( ΓΌί, ί χβΙ ί ;, •γί<Γ( μϋ Βντιτιίνκν {ΐΐΐΓ' όΐνς τοις, ίόξβοΊν ΐσ^ ηπιοί(Χν(, 
ίπιαθΒΐ ^ί τούτοις χβΊ αυτός χατιτιβιτο. 

Ό μϊντίί ΑιιρρΒχίον, τόν οίχιίοϊ «χοιτόν χαΐ οΕ• 
τος ιίπιϊν Βπβιτα-^^ινος, πρύτα μέ» γ/ύμν* ίί- 
ίαΐΛΐ χατα ρίμα τκΰτκ ίιαΛαιιβα'νουο'κν. ΛίΟΊτοτα 
μ»ν «^τΜ, κβΐ ύμιϊί ^■•πότκι μη μιΙ σνλΪΜΤβιιρ- <Μ 1ΉΕ8Α0Β1 

7•1, «βΐ μιγϋ*ω ημίη/μάτίΜ ^ΜΟαι βν ίώνβμκι Α 
ήτβ^ϊνιαβαι, Διά τβιβϋτβ, ίιηρ χοιΐ £ΐλβΐ( πβλ- 
ΑΒΧις χρβΐ τήΐ ύιιιτί(]9η ■(πον ά^ιωτύιπ], χκϊ νν» 
ίιά τίί ΐΓβρβύβτΐϊ 5^7" 7Ρ«ρβί ί^βκ• Άξιώ γϊ» 
ύίκίιϊ α^ΜΜίΤΛίην ία^ηαί [ΐοι (γγρα^ραις τά χινούιιΐϊκ 
ζητ«/ικΐΐ[, «ιϊ τίϊ« Β ώ/ίώκ ά7ΐ»<τννΐ) κιρί τούτων 

τβίτ τΑν ά^ΐΑΐν αντχρβύβα; Ιόγοις, ιϊ μη βύμ}ΐ»ϊ« 
ηνσΐΐ, άίΓοϋ^ζΜ ίμ^υην άκορίκί• χα'ι βύιινβων 

(■/»«{*»»(, ίί ΪΓί) ίΐΙΓΤίίίΜ, ίριΐΓώ πάλιν κοιϊ μβν- 

ββνΐί. ΟΟ γκρ αΙβχ•^νψαι τούτο- ητιΐ χαΐ ό τις 
θιοΐογίας πτώνν^ιβ; ό /»'"/■* Γρο^όρίΒς λί•/", 
Ββ-Λβ (ΐΒί ίιά βϊαυ ΐΓβϊ; (ΐνχι χκΐ [ίκΡυτΐ;. Καί 
Τ(ί Γών ιξω σο^ρώ», 'Α}αβ«ν ότω χίν ϊν γίρα σο^ία 
χαί ^ρόνΐνι; ίτρβίίιττ». 'Ε•/Ζ'"/'•'""' '/"? ^ί*™ 
«ίφκ τών ά]ΐι•ον χκί «πό τβΟ™* ώ^Λιίσββι. Ή ς 
«για ύμώνί »νχ χβιρκτβ^ μβι ! Ό ιΟτιλΐς (ίϊτρβιτβ- ΟΒ. XXIV. 1Η Οτ Λ τκΰτΒ Μρκΐ;^* ι4 πβρ' αιϊτβί Λίο/ανον 
4ύ.ΐ<ίριον, χαΐ ίχ•ννιμιτ« τβ άνΛ^νωσββνβι κΰτό 
4ΐα<ρόρα» χρΐρίτί^ν γρκφιχόΐν Ι* Γώ ριιτω προχβ- 
(ί^οιιή*ιν ιΐς ανγχροτισμίν χαί πβράατΛβνι ηιαο')^ 
ηύ κίίριβαυίομήου οντά, τοϋ συνιΐαίου αύτίχα 
(ζαναντά;, ίκιβτάΐ ίπί τοϋ [ίΐββν, Ει χαιρόν ϊ^βην 
ϊξαιτησανθαι ^ικνκτ^ι&ις, >^ι]βτν, ΐξ ων γνο^ο^ο- 
Γϊσβς γΓ/ρα^κ βΐβ ^(ιλαινόμηος, ίνα (ίή λί^ω .χαί 
ΐΆαβο^ιιι^βί, Ϊ70ΐμότατα ίτιρί τών τοιούτων άπό- 
χρινιν τίθιτβαι' άΐΐά ^«ρ |πιι:ΐ[7ίΐ^νβς Ιοιπον «ν' ρ 
£ν (ΐιΐ τοΰ τΓβρόντος κκιίχοα μαρτυριΛν ττοΐΐών 
γρν^ΕΧών, σχι'ψικί μίν άΐΓκοΊΐς το ίντίΰβίϊ β)ιΙ- 
ντΒΐΐΜ' χατατέΟιμαι Α συμ^ρονιίν ίπί τ^ ιτκ- 
ρούπι ΰκ^Οίηί χατίι πάνηι τ^ ψ^ άΛΑψνι-ητι' βθη 
χβί ^ιαταρω σταματι κναχιιρύττω τι χαί όμολβγώ 
ηιντρίκ* «Οιβώς μή τΔ ΠατρΙ μίνα, άλλα ^4 χηΐ 
τώ ϊίώ χαί τώ ΐίβααγία Τριαίι, τό ζωοίτοιον αίμα 
χάί σώμα τοϋ Ι/ΛΤ^ρΛί Χριστού χαί πρώτω; ίπί τού 
Δινποτιχοΰ Λα'ίβνς πρβϊηιχΟΐναι, χαί ϊχτοτ» τά{ 
ίσχμίραι τιλβυμήας (ν ταϊ; ί«ραϊ{ τ(λ(ταϊς μυστι- 
χας άγιβτιία; τ^ τριοτ^ίτοττΗτώ ιταντως θιότΐτι 
παρά ^ών ταύτας ίιρβυρ'/οΰνΤΜν ιτροΒ-αγιτββι• 6^ά6ΓβΙ>υΒΐιιιιΐ(1 ϊβοίΐθ ]α(1ΐοϊαια ιαβαιη ρΓοηιιη• 
(ίο. ΜοίΓοίΓοο, τβΐιιΐϊ βίΒΐίαβ ωβρβ εοΓΟίη τοιίτα β&ο- 
ο(ί[α[6(1ίχί, ηιιαο οΐίαηι ρπηββιιΐϊ πιβο βΰπρίο οίο. 
Ηο^νίιΐ6ΐίΕθΐ9[υιο1ίΙαΙβιιι νββίΓαιη, υ( ιηίΐιί ρβΓ- 

6( νββίΓΐΒ ΐαιια1ί1ίΐ(ί3άΰ1ιί8]ιι<ϋβίιιιη; ιι(Ιΐ)3 βεάυΐο 
ΕοηΒίάθΓΒΐϊΐ, βΐ οιιιη 8β.ηο(οίαιη (Ιοϋίπηα ΒοπρΙα 
ϋοΗαΙΪΒ 8ί(]ΐιϊάβιη Ιιεβο εοη£οα& Δ^αοτβΓο, ιηειηεΙ- 
ϊρΒίιια ι1ιι1>ίο βχρΒύίαιη, νοίιίβηιιβ βίηβ ιιΐΐα ΙίΕΒΒίΙα- 
Ιίοαβ ΑΒίίβηΙίΐΐΓ : βΐ ρο5( εοηβοακιπ], Βίςιιϊιΐ 
ίιΐ5ΐιρβΓ(Ιιι1>ί1ανβΓο, νοΐίίβηιαι ϊπΙβπΌ^οπι οΐ βΓϊΐ- 
(ϋβΓ. Νεηιιβ βηίαι ίιΐ ΟΓυΙιβίεο ; (^υαη^ίοιιαίάβιιι 
ηια^ουΒ βΐίααι ίΐΐβ 0ΓββοΓίιΐ3, ςαί Τΐιβοΐο^ί ηοαιβη 
80Γΐί1ιΐ8 εβί, αίί νεΙΙβ ρεΓ ιιηίνβΓίααι νϊίαιιι Ιαη- 
ςυαίΏ ραοηιιη κβ βεΓεΓβ βΐ άί^είριιΐιιιιι. ΙΙβιηηιιβ 
βκ βΙΙιηίοίΒ ςυίά&ιη: Η6Ε<βΕΒ(,Βίοαίρϊιιιιι τείίη 86- 
ηβεΐυΐβ β&ρίεηΐϊ» &ο ρΓυάβηΐία οΐιΐίπβαΐ. δαποΐϊ 
βοίιιι ΙιοιηίαθΒ αϋ βΙΙιηίαΒ ςααςιιε ηο3 άΪΒεβΓβ βί- 
ηιιηΐ. 8ααε(α« τβΒίΓο ρΓβεεβ οιί^ ίανε&ηΐ ! Ηυιηί- 
ϋβ πιβίΓοροΙίΙα Ο^ΓΓ&βΙιϋ. 

ΡοΒίαΙιΙαΙιιιιιΙιμίϋϋηοάί αΐι βσ ΙίϋβΙΙιιπι, ευια 
Εο Ιεοίο αιιάίνί^ΒεΙ τεοίΙαΓί ρυΐΐΐϊεβ <ΐβ >εΓίρΙί9 ν&- 
ηκΒ &αΰ[0Γί(&1βΒ (]υίΒ ί&νεΐιαηΐ Ιιιείι^βηιιβ ί(1 αοη- 
6ΓΐπΒΐ)ΕΐτιΙ (;ιιο<1 α^ εο (ΙιιΙιϊΙαΙΐαΙιΐΓ, Εΐαΐίια ίη οοη- 
8ε93<ι ΒυΓ^εηΒ βΕ ίη ηΐΒ(ϋιΐΕΐι ρΓοβΓεβΕΐΐΒ, δι αηΐεα 
ροΒίυΙΐΐνΐ, ίηΐ}ϋίΙ, (ειηριΐ3 &(1 εοιΐ5Ϊ(1βΓαικ1ιιπι, υΐ 
ΒύΓΪρΙοπιεοΐΙίχί, Ηηιϊιϋίιΐΐιιίΐιιβ ιΐϊεαιη ΒοτιιριιΙοΒΪ 
αοίαιϊ, Καο βυρεΓ τβ ηοίβηΐίβ βχ Βΐ)ΓυρΙο Γ6$ροη• 
ιίεΓε. νβΓυιηΐΒοιβη ϋβ ]αιιι εοηνίαΐαβ, ^υ» ΓβείΙαή 
&α(Ιίνί 1111^ι13 άο^αΐΒΐίΒ ΙεΒίίαιοαίίβ, οιηοβη] ρο5ΐ• 
Ιιίηο (ΙυΙιίΙαΙίοηβιη αί>]ίοίο; Δίο(]υβ ιηβ ρΓΟΓΒΐιβ 
Βΐι1)5Επϊ)εΓε νεβίΓ» ίΓαΙβΓΒίίαΙίβ ββηίβηΐίη; ϊάϋο- 
ς(ΐ6 Γοΐιιικίο ΟΓβ ρΓπΐΐΙίοο αΐι^υβ εοπΑΙεΟΓ βίηοβΓβ 
106 εΓβάεΓθ, (|υο(1 ηοη ΡαΙτί βοΐί, βεά εΐί&ηι Κίΐίο, 
Ιοίίφΐβ Β&αεΙίΒΒΪαΐΐβ ΤπηίΙαΙί, νίνίβουβ Βαη^αίβ βΐ 
εοΓριΐΒ $6Γν3(οπ3 ΟΙΐΓίβΙί, Βΐΐυπβ ρπΐϋΐιιη ίη Ι>ο• 
ιηίηίεΕί ραβ^ίοπε οίιίαΐυιη ΓιιβπΙ: βί ιΐείαϋερβ 
ςιιο(ί(Ιίαηα3,({ΐΐ£ ΰυηΐ ίη ίαοΓΪΒ ιη^βίεπίβ ιιΐ7^''<'''^ 
οΙιΙαΙίοηβΒ, ΟβϊΙαΙί ϊα (ηΐιυβ ρβΓ^ΟϋΪΒ Βΐι1>Βί3(βηΙί, 
β1) ϋβςϋί Βαεπ3 ορεΓαιιΙυΓοΐΓβΓη. Ταντα μή χβϋ ό Αυρραχίου- ώς Ιϊ ζήλω θιίια 
ΜχίνηντΒ ξύιιπαντις «ιρώταΓοι άρχιιριΐς άιια τ^ 
Βκύν ννμπνηΐϊΗση μιτριάτητι, χαί τώ προ^ιαλτ;- 
^θήτι όγίΜΤΒΤΗ πατρκίρχί Ίιρβίολύμιΐϊ, τους τβς 
χχχο^οξοιι ταύτης 0ρηνχ%1ας γΓ^νήτοραί, ι1 τινις 
άν ΧΛΪ *ΐτ», ΙΪ μη (μμήτόιη τ$ σγΐτϊρα χαί ϊη 
αίρινκ, άναθιματι χ.Λ9υίτίγραψαν• μιτανοοϋντας 
Λ •ύχ άύΛο; ί3ίχ«ντ<ι, ϋ χαθώς οι Τ( βιΓοι χαί ίχραΐ 
χανόνΐΐ τά πιρί τούτων ^ιαχιλινονται, χαί τών 
Πατιρων «ί καροίόσΐ!;• τπντα παρικδλιιβίντα των 
ίίικϊρΛττ ίχι^αρίων τών πινο^ιχών παοασΐιιιιώ- 
ΟΊ•», χαί τ^ ύπογρα^^ χαί αψραιγίίι ^ι^αιωΟίντα 
ΊΐΜΪνννν β•ΐ]>Ελΐ9τατ•ν ;ι;αρτο|ιΟλαχοΐ τού Πβη- 
ηχϊ•ϋς, ΙηιΜν μανί χαί ηαίίτιύνι τοις προγ•• 
γρκμιιέΜΐί, ΪΜΐ ,ς-Χ34'' ή ύΐίογραγύ• ό χαρτβ- ΗαβΙβηυβ Ο^-π-αεΙιίεηβίβ. Τιιοο νβΐΌ ιιηίτβΓΒΪ 

5αοΓαΙΪ59ίιηί 3θ1ί5ΐι(69, 8ΐι1ΤΓαβ<ιιιΙβ ηιβα ςιιο(]ϋβ 

Ο ιη6<]ίοεΓί(α(ο, [ρπΕίϋεΙοηυβ ββηείίββίιπσ ΙΙίβΓΟΒΟ- 

Ι^ηιοΓίιιη ρ&ίΓίΒΓϋΙια, ιΐίτϊοο ζβίο οοαιαιοΙί9ΐιιι[, ιιΐ 
ίηβαη» 11υ^11^ «Ιοείρίαιε ααεΙοΓει, βί ({ΐιί ε»3εαΙ, 
α1[]ΐια ίη βυα αιίΐιιιο ΙιεβΓεβί ρβΓίβτβΓΒΓεηΕ, απ&ΐΐιβ- 
πιαίί ΒΐιΙ^ίίεεΓεηΙ : ηιιοίΐ βί ΓοΓίβ ΓββίρίΒοεΓεηΙ, ηοη 
ΒΐίΙβΓ εο3 69Β6 ΓβεΙρίεηάοϋ ςιΐ3ΐη άίνίηί Βΐιεπφΐβ 
εηοΟββΒ ΡαΐΓΐιιηφίΒ Ιταοΐίΐίοηε» ^^I3εI1[. Ηεββ 6Χ 
ΟοηιαιεηΙαπί9 Λοίοηιιη ^^ΊίοιΙΪΕαΓυιη εχεβΓρΙΐΐ. 
8υί>5εΐ'ϊρ[ίοη6 ε( 3ί({ί1Ιο Ιοαποίβ Οβο οΐιαηββίιηί 
0ΐιιΐΓ(ορΙΐ7]30ί3 ΡααΙββΙιηίΒ ΰπηαΐΒ, βάίΐα βιιοί 
ιαβπΒβ εΐ ίαύίεΐίοηβ ρΓΐβιϋεΙί9, ϋηηο ΥΙΜΟ XIV. 
{€1ιπ3ΐί Ιΐΐβ.) 8υ1>90ΓίρΙϊο : Ισ&ααβΒ Ραοΐ6θ1ιηβ9 
6ΐιατ(ορΙΐ}Ίαζ. ΝΚΧΤΛ ΰ^ΝΙλΤ^Ε ΒητΑιίΐ ΡΑΤΙΙΐΙΜ ΑυσΤΟΚΙΤΑΤΕΐί. ^ 

Οαο<1 βίη^Ιϊβ <1ί6ΐ>η> ΙιηπιοΙ&Ιιιτ Αβοι» Ι>βΙ> 
Ρκϊήί Ρΐϋυί, ((ΐιί ΙοΜ ρβοβ&ΐΒ πιιιικίΐ; ήοιιΐΐ β( 
ϋΐϊ, φΐϊ ΐϋ^Βΐίοαπι ςιιο(1(1ίβ ΒβΟΓίβείαιη ρβΓ&((αηΐ, 
κρυ<] ββ 8ΐι1>ιη»Β& τοοο μ ίΐκ κ^Γβ αίβτιηβαΐ. 

ΑηάηβΟτβΙ^ηίί» βχίβηηοηβ άβ ναταΐί ΡαΙηαΓαηι. 

51 ϊβϊΐΗΓ ί1& ουπίαιΐ]», ηοβ ι^αοφίο ροίβηιοιίϊ 
ρΓΟ ηο1>Ϊ8 σαιηίηο βίαβ βηιοΓβ ΐιηιηοΙ&Ιυιη (βίβηίηι 
ίη βχιηΙίοΙίβίβ 8ρβοίβί>ιΐί >αοΓί£οαΙυΓ) ΙοΙιιιη ίρβυιη 

1ο1Γ& ηΟβ ΤβΟίρβΓβ, βΐ ΒΙ])}8(&ηϋΒΐί1βΓ ίοίΓΟΐΙΐΙϋβΓβ, 

ιηβηιΐιιοαίιιπι ςαίιίριη 6<υ ραηθπι, ιηβηΐβ Ιασιβη 
υΐί Γβνβη α^ηυοι ϊηΐβΐΐβοΐιιαι. 

ΒοτηίηϊΙεοηϊΐ ΒαΙΰατϊχ ^Μ ρηΐΗΐίί ριαιηοΙα« (ΊίίΙ ^ 
α ίβαίο ΟαΙαρΗαίε ίτηρβΓαΙοη, $χ ί}αι €ρί$ίοΙα * 

Άαα& ΙΐΓ&βΙ, ίΓ&ηκηιίββο ΕΓτϋιτΒβο, Ρκβοΐια Οθΐβ- 
ΙΐΓΒνίΙ, ίαιιποΙ&ηΒ α^ιιαι εΐ οοιηβιΙβαΒ ι βΐ ραιιΐο 
ροιΐ: βίβ βΙηοΒϊΐΙ (βιτ9ΐη ίιηπΐ0Γΐα1ίΙ&ΙΪ3 ρβΓ (1ϊ- 
νίηυιη ΙιαρϋΒΐπ&ρβΓ^ηΙββ, ίαιαιοΙιιτίηιυ86ΐ αάΐιιΐϋ 
ΙαιιηοΙβτηιΐΒ, ουιη ΡκΙτϊ< 1>βα*!ρΐ3θί(ο, Γθΐίοη&ΐβιη 
ιι^ηυοι Οοιηϊιιυαι αοΒίτηΐΏ ^69υ[η ΟΙιη^ίΙιιιιι. 
Τ/ιβοάοΓβΙί «χ νίοβίίηιο ηααΗο οαρίΐαίο ϊηΙβτρΓε-• 

Ιαίίοηιιηι ϊη οΐΐίςνηοτβί Εχοάϊ Ιοΐοχ, ίμΐαϋ Β!ΐ 

ίηϊΙοίϊΗ : ϋυτ ^αςίίπΐίύαι ιηαηάανϊΐ ΡοίΐΗχ /"η- 

Ιηιη €ΐΙίδΓαη ? Μαπ<1ανί(, αοοερίοΙιχβΒορί ΓαΒοίοιιΙο. 6ΐ β&α^ιίοβ 
ϊπιιηοΐ&ΐα ονΪΒ (ίαοΐο, ροΐΙβΒ &β Ιίιηβιι ίηυο^ί ; ϋΙ 
ΰΐιιη βχΙβπηίη&ΙοΓ &<1 ρ6ΓαυΙϊβη(1θΒ £β7ρΙίθΓαπι Ο ταν^ 
ρηιηοββηίΙοΒ νβηΐΓβΙ, νίβο ίβη^αίοβ, ΗβϋΓΑΟΓίισι ιΐτηύ^ 
άοιηοβ ρΓΗΐβΓΥβΙιβΓβΙυΓ : ηοη ΐ|ΐΐ0(1 Ιιιι^ιΐΐηιοάί Αϊ-/νιιτίω 
8ΐκηί9 ίηΰΟΓρΟΓβ» η&ΙιΐΓ{ΐ ίηϋίκΡΓβΙ; 3β(1 ηυία ρβΓ τά; οΊχίι 
Ιιοΰ £)Ίΐι1>ο1ϋΐΒ ορβΓίβΙιαί βΐ ίΐΐοβ ΟβϊρΓονίιίβηΙΐ4αι, 
θ1 ηοΒ 4ΐιοΐ]υΒ ηυί ίιηιηβΕΐιΙαίΝΐη Λ^ηιιιιι ίιηιηοΐα- 
Εηυ3,1}'ριιηΐ]&ιιιϋϊιΐ()βΒΰπρ(ιιιιια)ΐ;αο8οβΓΒ. ίίρακία 
ροίΙ ι Ηίβ&ιιΐβπι οαιηίΐ)!!» ιηχϊΙΐΓία ηοβίΓΔ ροΓίβπϋε- 
1>3αΙιΐΓ. Νβιη β( ηοϋηυοΐΐιιο υηκϊηκιβ Λβοί αακίη 
ίπιιηοΐαΐίβαακυίηβηυαί&ηΐϋηιΐίαίβα, νβΓίιιη 6[ίαιη 
υΐΓαιιι<]ΐιβ ροβίβαι, Ιίο^ιΐίΐΒΐ] τΜβΙίίεΙ αο Ια1}Γ& ριΐΓ- 
)ΐαηΙβ8 βΐ 83ΠεΙίίϊο3ηΙββ. Ρογγο ίηΙβΙΙίκίΙϋΓ ίη Ιί- 
ιηίηβ ςυϊιίοιη Γαϋοηαΐίί ΓαοιΗ&β,ίη (1ϋθ1)ΐΐ5 ααΐβιη 
ροΒίϊϋιΐΒ ίΓΕΐοιιαάί& β1 ΰοηϋΐιρΪΜββηΙία. 13β 
ΠΑΤΕΡαη ΧΡΗ2ΕΙΖ. 

Π(ρ( τβί! ότι (χιίττ»ς ήρ^ρκΐ βνιΤΜ 6 Άμνίΐ 
τβύ βιβύ ά Τί•( τ•ΰ Πατρβ; β ΛΪρ»>» την Β^κοτίη• 
τ•ύ χίβμοΜ, καΒώΐ *λΙ βί την μυτΓοΑν ίπιπ• 
ΙοΟνπΐ χαθ' «Ηντΐν βυπίιηι χκβ' ίαυτβύς ίιτσρΝ• 
»βι59Ίΐι βύτώ τβΰτβ Ιίτιτι).»". 

Άκίρίβυ Κ,οίτχ έπό τβΟ Ο'/α-ί τοί ιϊς τ*ϊ 

Ει τοινυν οϋτΑΐ τρίχοκη•, ^υννιτό^ιβο τ,ηΐ αντοί 
τΐϊ ίι« κβϊτός ΰΐΓΐρ Β[ίίΐϊ ίιθΰτΜς βοό^ιηβϊ (βϋιται 
γαρ ϊν βΒΠΓίποις ύηΐρ ί/ιίν 9νιιεό).•ις ϊιροβίτβύ- 
ικνβς) ίί.η αντίν η ίιμα ϊι-αοβίξασΒαι χαί βϋοΊΜ- 
ίώς ιί(το(χίσ«ιτΙ1αι, ώς άρτβϊ (άν ϊϊίιί/οϊβ», ώί 
άιι»4ϊ Λ ϊβΟΜίιΐϊΟϊ (3). 

χ'^βοϋ Λίο'/τΐΐ τ«'^ Βΐυλγκρίκς ΐβΰ κρίιίτο- 
Γρο?1ίτβ!ί π«ρβ (4) ίχ τίς Πιοί τίϊ άζ.1(ΐ4» "ΙΙΟΛίρ ό "Ισροιήλ ίΐ(ΐ6ί<( 


Γήν ΈρνΟράϊ ί: 


■ίΛ.σ, 


τό Π«σχβ βύίΗί χοί γι^γο•^ 


-ό-' ϊρ'Ο-'- "«£ 


ί"^• 


Άϊγ>- ούτ« ΧΒ 


ί ίιιίίί έπί τί 


;ϊ 7ί' ^( άκιχβΛς 


τώ Οιίν ίι«6«ν 


τις |3Β7Γτίϊ1Χ«Ι 


;. ίβΟοΗιιη χβι 


ί ίτι 


βνΟ.ΙΛΟ ■ίίβΧί» 


τοΰ Πκτοόί ΐ 


■όϊ ϊοιτβϊ άμνοΐ 


. ιβν 


Κύριοϊήϋώϊ Ίι;( 


ΓΒ-Λ ΧρίΙΓΤβν. 


θια^Μριίτβυ ή 


τβν χί' ΧΙΪ. 


τών ιίΐ τό κιτόρρη- 


τβ^ τίς •Εςο 


δη (ρΐΙΒνΚώϊ, 


ο•; ί άρ/«- Δ " 
3ιαψά•/ο\ιιιν 


ίίΤίτίϊίίβ. 1 


τρο^ίτβξ/ τον 


Πιί- 


σγα τβν ιορτκ 


" (5); 


ΙΙκΑίΧΐΐΓ^σΐΙΤΕ 


' ν«ο ^'';";•' ■ 


ίτΐώπον Λοβίΐν, 


X» 


τώ βίαπτι τον 


, ΟΐίΟΐιίϊΟν ιτροδάτον Γμεί^κ-ίΤβί, 


Τ.0; .τ«β^,ν( 


(ιτιχρίσβ. χ«ί 


τί, ,,•/.«-■ Ε.«, 


βΤβϊ ι^ίί 


'£€ρκϊ Μα{(ηί ΒαιίΙίί, €χ ϋοηηχβηίατίκ ϊ> 
ρΓορΚβίαηι Ιιαίαιη Οκφοιιηιιιιβ άε νίϋΐίιηίβ εΐ Ιιοΐοαααβίίβ ιΙίβυηΐιΐΓ, 
βα ΓβΓβΓΓί νίίΙβηΙιΐΓ αιΐ ιηί»ΒΓίΰθΓ(1ίκ βΐ αΙΐΐΐηΙαΙίΒ 
Μΐίοηβιη, ςαίβ Ιβι ςιιοςϋβ ίΐπίνβΓΚίΐ Ιιοο ρΓκοβρίο 
0001 ρΓβΙιβαόί ι ατ : ΒϊΙϊρεί ρτοχιαίΗπι Ιιινηι ίίηιΐ Ιβ 

(31 Εάϊΐ. ΟοπιΙΐβββ. ρ. Μ. 

(*) ΛυΐίβΟ «ΟΓΓΪίϊβΓβ Κκίαράταυ ΒβίΐΜϋς. ΝβΟ) 

Οχ1ίΐρ)ια1β3 Γβρτη&νΚ ΟοπΒίΒηΙίηοροΙί αηηο 1041 ; 
Ι,βο ΕΐιΙβαι «ΙίβίΙιΐΓ βίβϋΐιιβ βηπο 1θ40, «ρικί (^οΐβ- 
ΐυαι/%Γ. ίοΡΓ. ι. VIII. ρ. 198. οοΐ. 2. νίχ ίβίΐιΐΓ 
(βπιροΓβ ναπ3πΙ. ΓΛίΗίοβίι» νβΓο βρίκεοροηιπι 
Λο1ιπ(]βθ8ίυιιι 8ριΐ(1 Ι.ϋςυίηϊηπι Ογ. ΓΑ;•. Ι. II 
ρ. 292, άίοϋ Ιιυηο ρπηιαιη βχ Β^τζ&ηΐίηο οΙείΌ ;, βλ'λ' άτι 3μ ΤΒϋ ίΤΜυβϊλβυ τοντβυ 

ραϋι» τίϊ τβύ «μΟ χη^ιμονί», 

τάν άιΐϊΐιιοϊ Άμνάϊ θνοντκς ^νάνίΕΐ 

τνκον. Κκί (Μτ' όλί•/"• Τβύτβ 

ΐρϊΐν «0-τί (ίίΙΒΠίρί»!• «ίϊ(-/}ίΒ7β' 

;•«ίί τώ αι^ιβτί τοΰ Μ[ί5τίββυ 
1 ΐίΟϊΟϊ Γΐίϊ γΙΐΛν ΐύ-'ΐΛ χαί τους 

ρτϊ ΐίίϊ ψίιίί τό *ι>7'***• '"*' *• *"^" 9τ«β;ίώϊ τό 

ιιιβκίίί χαί τό ίπιθυ^ΐΤίχό-'. 

Τϊύ μι-/άΙτ^ ΒϋτιλΕίοκ « τί[( ιί; τον ιτροψηταν 

Και ΐαιχιν β πΐίΐ τοοί Ουτινιν χαΐ ό).ιη[<ιυτ«μα' 
ύϊ 1ο•/θ; τώ ίτιρΊ ίλίο'^ς χ«ί «γαπυ; ί-ίΐΓΐρι«χ«- ■οί γί'} πρ'>ίια•/ααγϊντΒ: (ΤΤΒβαοΟί, ΐή" ί /!)■/«■ ■Α'/β'^'"! 


νόιιβς αϊα χΐ]>αΐί>ιοι/τ>ι ΓυϊϋΒβ βίβοΐϋΐη. Ρογγο Ιιυ^υβ βρίκίοΐα άβ βζ^ιηίβ 
(•Χ8(&( ιηβ. ία νΒΓίίβ οο<]ιοϊΙ>ΐ]8. ΟκΙβηιιη αραθ 
ΒβπίΙίηίιίΓη ηυοφίβ Λ»". (ϊΓβΡαΓ. Ι. 11, ρ. 14, 1β- 
^ίΙιΐΓ Βοιτ[1•ίαυ. 

(51 Εάιΐ. ϋΐΓΐηοπιΙ- Ι- 1, ρ- 90. 

(6) ΕγΙϊΙ, ββτπΕΓ. 1. 1, ρ. 401, ιι1>ί ρεΓρβΓ&ιη 

(βρτϊιϊ τοτΓβς ρΐΌ ϊ.όγ'!- ΤΒΕδΑϋΒΙ υΒ. XXIV. 1^8 

ίαΐ χα! πίννρίΛί, αλί' 
άλνθιία;, βυβ^•ι> πρό( ϋτώ ιΐίιι τΐί Α ι>ί«πι•, Ρββίοηιιη φΐοκ^αβ ίη9(ί1(ΐ(ιιιη βίάβιη ϊιιΙβΓ- 
αάσχα μ^ ρΓ£ΐα1ίοηί οϋαοζϊυιη βΓΐΙ : ί(& οΙ ΡβΗοΙια ϋβΙβίΐΓβ- 
ιηιΐ9 ηοα ία ίβηηβηΐο πι&Ιί(ίΒΒ ε( ϊιαρΓοΙΐίΙαΙΪΒ, ββΐΐ 
ϊη &χγιηα ΒΪαοβΓΐΙαΙίβ βΐ νβΓΪ(&ΐίΐ ; ίιηπιοΙ&ϊΔ τε- 
ΒρβΓβ,ίΊ ββΙίηκκΒίιΙίΒαε, νβΓα οτβ ΟΙιηίΙο,ουΐι» 
οαΓΟ νβΓαβ 6Βΐ ϋί1>υ8. π1 Κ^ίρίοκ Βυττίρί™, χιψ. πς' (7), "ΖΡ" ϋνχ ίστι τύπος ό βψταί και β οίνος τού οαχιατο; 
και αία,ατοί τβύ Χριοτο^ ' μή '/ένβιτβ ! «Ιί' αντά το 
βύμα ΐον Κυοίον τιβίβιμήον ■ (ΐ;ΐταϋ τβϋ Κυρίαυ 
«ΐίΟϊΤβς " Τοντό (ίβύ ίστι-ί, ούχ ό τύπος τού β*>- 
μτος. •ώ/ά Τ9 ί<νι/α ■ χιιί βύχ ό τύπα; ταϋ αιτιατός, 
ϋβϋ τό βϊ^ ■ χαί ιτρό τβύτβχ τβίς Ίβν^κίοις, όη Ει Ι 
μκ ))Εί7Κτι τ^ν νκρκα το> Υίαύ τα» «ηβρϊΐπβν, 
•ίχ ΐςιτι ζ»ήν αίήικιν. ή 7«Ρ ™ρϊ ί»*" "«βΐς 
«βτι βρ»νις ■ ϋοϊ ίο αψά μΛΐι άλίβΐς ίβτι πόσις' 
ΧΛ1 ΧΒ*» ■ Ό τρϊιγ,,ιι μι ζήσιται. — Και μιτ' ίΆΙγα• 
\•τ:ι; ϊΐτίν ν χκίαρά 6■^αία ίΐί'/,αίύ κ«ί ηαίιιαχτα ;, 
ΐϊ βιτό β-ΛΠίί-ΐϊ 4λι«ι> ί'^ΧΡ' ίκϊ'ί'ώιι αντώ ττροσ- 
}>(ρ<πθ«ι ίΐϊ ι»ΰ προφήτου ό Κύριο; ιγηοΊ' χα! 
Βίτ' ΐΐ(}« ■ £( ίί χαί πϊΐς Λ^-ίπίπβ τβϋ ινκβτο; 
ΜΓΪ 7θώ αίϊχτος του Κυρίον τον βρτο* χαϊ τόν οΪϊοϊ Ώαιηακίηί εχ εαρϋηΐο ί,ΧΧΥΙ Οβ ίαηπκ αί^αέ 
ραηαϊπιϊ Βοτηΐηϊ πΐ'^ίΙβΓο», 

Ραηίβ τίηιιηιηαβ 1ι&ϋ(Ι βαηΐ 1;ρί ϋΟΓροπΒ β1 «&η• 
Κΐιίηίβ ΟΐΓΐΒΐ!, αΐιβίΐ; ββιΐ ίρϊυιη ΟΙιπβΙϊ οοΓρικ 
εβί ςυοά οοιιΐίιι οΙιίίβίΙιΐΓ. ίρβο Οοιηίαο ιΐίϋβαΐβ : 
Ηοί βίΐ. ηοη ΕΟΓροΓίβ ΐ7Ρ'>β> "^ί ίονρκ» ; αβςαβ 
■αα((αίπί8 Ι^Ρ"^• ^<1 ίαηρηι»*. Ιιηο ί( (ΐιιΙβ& ^I1- 
(1ηί9 ιίίχβΓαΙ: ΑΓύι' ηαηάαεανΐτϊίί» ^αΓη^ίη /V^1* 
Ηοτηιηίι,ηοη ΗαΙίβύύά νϊΐατη χίετηαιη '". Οατο 
βηι'ιη πιβα ΐί^τκιβίοίύΜ, ειΐ »αηοηη ηεα» οβηα αΐ 
ροΐοί ". κι τυηιΐΒ : Οιΐί πιε ιηαπάαΰαΐ, νίνεΐ ". Εί 
ραιιοίί ίηίεψ^εείά ι Ηηο ο>Ι ρυΓα νίοΙϊαΐΒ (ΐ(ΐ]ΐΐθ 
ίηοΓυβαΙα, ηιι&αι &1> οΠυ ιοίίβ αβηιιβ &(1 οοο&βιιια 
ίρ5ίηιβΙ οΜ&Ιιιαι ίπ ΒΪΙρβΓ ρΓορΙιβΙαιιι Οοιηίουι'. 
ΕΙ ρααίο ροΗ : Οιιοιΐ ίί ςιιί βηΙίΙγρΔ οοΓροηβ ΐ\ 
ΛΛα%\αα\» Οοιηίοί ρααβιη βί τίαιιιιι κρρβίΐ&τβηιαΐ, 
βίουΐί (Ιίτϋϊ Β&>ίΙίιΐ9, 1ι&ιΐ(1 ροβΐ, ββά ααΐβ 8(»ιοΙϊΙ1- 
εαΐίοηβο), ίΐα άε οϋΐαϋοοβ ίοοιιΐί βιιοΐ. Τού Xί■^50ιτ^ο!»ον ϊ: τρίτου λ*7θν τού Πιρί 'Οταϊ γ«ρ 'ιί^ς ->>ν Κΰριον τιΟυιιινοϊ χοϊ χιίικ- 
ϊΟϊ. «αϊ τον αρχ^ιιαέκ ίγιστ'ατΛ τώ βύ^τι χαί ιπιυ- 
;£&α»«ν , χαί πόντος ηαάιγ τω βιίν γαινίΒαΛμί- 

τΐΰς α,/αιηούς μιτανι'βταο'κι , χβί πάβαν βκρχίχίιν 
Βΐάνοιαν τις ίυ/ίς (χέαχών , -/υμνα τ^ ί^ΖΪ ■"" 
ιαβκρώ τώ νώ πιριΏιίττιις γβ ϊν βϋρκνβίς ; ΊΙ τοϋ 
ίχ-ί_!ίβτοί!Ίΐτΐί τβν βίου ίΡΐλαϊ9ρ(ϋπί«ς ! Ό μττΛ 
7«-^ Πατρίς £•» χ«&^ιι»ο; , χατά τΐν άρον (χιίνιιν 
ΤΒί; άπαντίιΐν χα•:ί-/»ταί χιοϊί , χκί ι^ί^ΐυτ» αντόν 
τοϊς ]%ουΛθ<ι^βις ■κιρίίτηιξααΒαι χαί πιρι).Β?ιίν χαί 
χκτατρυρΐ^Βΐ •■ ίοτηχ» β '».ο»ν(, ον πϋρ χατα- 
«Εΐτη χατΒ τον Ίΐΐιβύ , άΧ/,κ το ΙΙνίύαα το 'χγιοϊ- 
ιτί ΤΒ» ϊχιτιΐίίαν ϊττί πολύ ποιιίται , βνχ ίνα τΐί 
'ίΛΛπάΐ ανωβη ά^θιΐο-α )> χκτΕηαλντι; τα ποοχιΐ- 


^νχβς , 


*»α«'θ»τ*ρΒς αποίιίξι] πιπυοΜία'ϊου . Ταύτης ονν 
τις γριχίϋίιτζάτνς ηΐιτβς τίς αίι μαινοιιαοί μΐίίϊ 
ιΐιττνήΐί ϋπια)>ρο>ί!βαι ίυιήβΕΤΒΕ ; *Ι1 ά-/νοιίς οτι 
Μ α* ποη άνβρϊπκία ψυ;(ί το ιϊύρ ΐζιί» τίς 
^/α»ς ίβαιηαην, αλΙά άρί(ν ίπιπτις ί^ανίο*»- αΐ)•ι/ίο$ΐι»ηί (Χ Ιεπίο Ιίύι•ο Ώβ »α€6τάοΙ%ο. 

Οχίία νίιΐβπίί ίπιιιιοΐαίιιιιι ΟοιηίπυπιβΙϊαιηβΟΒα 
ρο4ί(ιιιιι,5αΒεΓ(9οΐΕΐιι<]ΐιβ ΙιοβΙίιε &35ίβΙεηΙβ[η αΐηυβ 
οΓαοΙοαι,ΰΐιιιοΕΟΕηυβιϋνίαοίΙΙοβ&ακιιίΏειΙβΙϋχιΙοβ; 
ηιιιη ικΙΗιΐΕ Ιβ βχί^Ιίαιιιβ ϊηΐΒΓ Ιιοιηίπββ αΐηυο ΐη 
1ΐ30 ΙβΓΓβίΐΓΐ Γβ^ίοηβ νβΓ93Γί, βΐ ποη ροΐίϋβ (β ρΓΟ- 
(ίηιΐίΐ ία οα-1θ3 ΐΓαηβΓθΓΠ, οιηπίςυβ εαπι&ΐί οοβΚθ- 
ι^οαβ6ΖίίΠ^II1οαI)^6^ια, αιΐ(1θΗρΪΓί(ιι ριίΓαΐΐιιβσίβαΙβ 
ΟίεΙβϋΙϊα νε^αΐί ίΐρΒΕίΒΐ'β ! Ο ιηίΓαΰΐιΙιιιιι ! Ο Ιΐβί βΓ^κ 
Ιιοιηίηββ οΙιβΓΪΙβΙβαι ! Οαί ουιη Ριΐρβ βιιρβπιβ 3β- 
ιΐεΐ, ΙιοΓβϊΙΐΛοοιηίιιηι πΐΗηίΙιιιβίεηβΕϋΓ, ΒβφΐβΐΓ&- 
(ΙίΙ&ηιρΙεεΙί, ΙβπβΓί, εΙ ίηιϊ νοΙβηΙίΙίΐΐΗ, δίβΐ βκοθγ- 
(1θ9, 1ιαΐ](] ίκηβιη βίευΐ Κΐίαβ ίβΐΈΟβ ιβιϋ ΒΒΠοΙιιιη 
Βρίπΐιιηι ; ρτεοΒΚ'^β ι]ίυ ργοΙγβΙιϊΙ, ηοα ιιΙ: Ο&ιη- 
πια ιΙββυρβΓ αοΕβηβα ρΓοροβϊΙβιη οΙιΐΒΐίοηβο &1>9ΐι- 
I) ιη&Ι,ΒβιΙ υΐ ((παΕία ίπ νΪΕΐίπκιιη (Ιββκίβηβ, ρβΓ ίρβ&πι 
οπιηίιιηι απίιιιοη ίηΐΙαοιηιΜ,ίκηίΙοιιυβΒΓΚΒοΙοΙιιοί- 
ΐΙίοΓεΒ ββΐΰϊ&Ι. ΟιιίΒ ΙιοββΓ{{οΐΓβιηΒη(1ιιιη αιχβΙβΓΪ- 
υια, ηίϊί ρΐαηε ίπΗ&αίΙ ηο ίϋΓΐΙ, (ΙββρίεβΓβ ροΐεπί ? 
Αη ηβκΓίί,ηυΙΙαιιι ΙιυπίΒαΒίΒ ΛπίηίΒηι ί^ηβαι Ικιΐαβ 
ΜΕΓίβοϋ ΓοΓβ ΙοΙεΓ&ΙιίΓΕίιιι, ίαιο οιηπββ ύββίΓϋΒίιιιη 
ίΓΪ,ηίβί νΒϋιΙαιιι άίνίαα ^γ^Ι'^ &^ι688θ1 ρΓηβίάίϋΐη ? 
8ί ψΐΜ 60101 εο^ίΐεΐ ςϋ&οΐί α<9β<^ϋί βίΐ ΙιοοιΙοβιη 
«ιίΓαβ Β<11ιιιο θΐ βαακυίοβ ίπιρΗοίΙυιιι, λΑ 1)βα1απι • Ι.ονίΙ. Τ1Χ ; ΜβΙΟι. χϊιγ, 39. • Μ»111ι. χϊτι, 26, 27. '" ίοαη. 

■ ϋβββΐ χατΒΐρν)ΐί*βι ίπ βίΐίΐ. 'ι Ειΐίΐ. αγι9Λ<ια. 

(7) ΕίϋΙ ΐΛςίΐΙηϋ, 1. Ι, ρ. 271, 273. (8) ΕάίΙ. ΜοηΙί., 1. Ι, ρ. 382 ίΙιϊ<1. 86. "Ηβίαοΐι. [. II. ΟΛ ΝΙΟΕΤΧ ΟΗΟΝΙΑΤΛ 1Μ («λ^, χ«1 τη» ϋΐκιη 6ΐ ϊαοΟΓΓίιρΙαιιι παΐατλίη ρΓΟχίιηβ ΐΛϋϋάύη, η», ιί μ^ μ'Λ^ νίί ταϋ βΜϋ χκρ(το( ζν 4 ^«4- 
Ιυιιο ρΓΚοΙαΓβ )ΐιΐΕΐ]ί^Ι,(ΐυ&ηΙιΐ[ηΒαοβΓ<1οΙίΙ)ΐΐ8ΐιο- βι»; Εί ^β/ι τ'! ί»«4νΜ•ι ««ν ϊπΐ> άνβρΜίτ» 
ηοΓβΙΙ1ΒαηΕ(ί$ρΪΓί(ιΐίΚΓθΙϊα1ΐΐΓβί(&ΒίΙ.Ρ«Γ)ΐΒηϋθηϊΙΙ1 Ατα χαί ΐτι *«φχΙ χκί κΐμκτι ηπΙηιμίΜν τ^ς 
βΙΙίΕΕα ε( α1ίαΕΐίαπιΚί5ΐιαΐΐ(1ΐύίΒΓίθΓ& βΟΰίυοΙιΐΓ. μβΜο^ΐΒΐ χαΊ «χΐακτβυ ^ΰ»Η{ κιΐνΐί «τν^ί '"- 
ν^βΐνκι γηι^Βαί , τότι ιΐνιτβι χαλϋΐ όβη; τβύς ϊι/ιιί; τιμί; ϊ τ•'^ άγίον Πνηματος αξίΝ^ι χκ^ι; * ^<' ίχ,ίάχς γκ,* 
χαί τηϊϊτΒ τι1ιιοΰτΕ[( , χαί ίτίίρΛ τούτων νϋ'α Μβ^ίητο. 

Είιαάΐτη βχ αχίο άε Μοετάοίϊο ΐίίτο. 

Ουηι αυίοπι βΐ ΒαοαΙυιη δρίΓίΙααι ίητοοαΙ, β( 
ΐΓειηεηάαπ] ιη78(βΓίααι ροΓΑοίΙ, β( οοαιιηιιηβαι 
οοηΐίηιιο Οοαιίαιιιη εοηΙί^ΓίΙ, ηιιίιί&ιη, ογο, ιΐβ 
8αββΓ(1α(θ 6χίβ1ίπια1>ϊηιιΐϊ ? (^υααίιιιη ϊη εα ρυπία- 
Ιβιη, <Ιιι&ηΙίΐαι ρΪΕΐιιΙοιιι 6ζίκειπιΐ3 ? Γα^ίΙα βοίαι 
φΐαΐβϊ θβιβ (ΙεϋβαηΙ, ςιιη {βΐία ίταοίαιιΐ πιαουβ ; 
ςααΐίι ϋη^ιια, ςα» ίΐΐα νβΓΐΐ& βΐΤιιηιϋΙ; ηυϊιΐοί 
ραΓί3ΐί[η& βΐ >&ηοΙί>βίιη& Βηίηι&, (]υη Ι&ηΙυπι 8ρϊ- 
ηίαιη ΓβΒΪριΙ. Τϋπο βΐ βπ^βϋ ΐΒοβΓάοΙί αβί&ηΐ, 
βΐ 0(ΒΐΕίΙϊ1>ιΐ8 τίΓίιιΙίΙιιιι ΙοΙααι ι&ηοΙυ&Γίυιη κίςυβ 
οιηιιίβ βίΓοα &1(&Γβ Ιοβιιβ ίηιρΙθΙυΓ, οΙ) βιιιη Ιιοηο- 
Γ&ηιΐιιπι ι^υϊ ίΙΙίο ^ιιοβί. Οιιοά (^ιιίιίαπι ΐοοίΐβ ηοΒίι 
ρετβυα^βΓβ ροΐβίΐ ίρβα ηινΒίβΓίοΓϋΐη,ηυβί ίΙ>ί ΗιιηΙ, 
ι]ίκαίΐ33. Ε^ο ΤΒΓΟ εϋαιη ςυβπιιίαπ] η&ΓΓ&ηΙβαι αα- 
ιΙίΓΒ πιβιηϊηί, ββ α 8606 νίΓΟ αιίιηίΓαΙιίϋ, 6( Γβνβία- 
ϋοα63 τί(ΐ6Γβ ΒοΙϊΕο ϊιιΙβΙΙβχίβΒβ, (]υοι1 ίβ ηϊαιίΓυιιι 
τίβίοπίβ Κιι]ιΐ8ΐιια(1ί ΐ>βιΐ6βΕΪο ίηιϊΐιΐί βίββΐ, ιιΙ ρβΓ 
ϊ11α(1 Ιθΐηριιβ ακιΐΐίίιιάίοθΐη αη^είοηιηι α8ρίε6Γ6(, 
<1ϋαΩΐιιιιι Ιιοϋΐίαί ΙίοβΓΟί, τββΙίΙιιΐΒ ίαίΐιιίαιη ϊρίβη- 
άίάίβ, οίΓΓ.α α1[3Γ6 ύίίΤιιβαιη, (Ιειηίββϊί ΐιυηιίοοιιΙίΒ, 
αβα ιΐ]ί1ί(63 νί(]6Γ6 63ΐ ςιιί γβ^ϊ ρΓΕβΐεηΙί <ΐ9ΐίΐη(. 
ΰαί ΡΓΟΓ81Ι8 6^0 αιίΓΓαΙίοοί α836ηΙίθΓ. 

Εΐοίάΐτη ΐχ Ιίδνο αύνΐΡίαι ^ι^(ιxο^. 

ΡοΓίεηιΙβηβ ϋειι» Ιβς&ΐίϊ καΰβηίοΐϋ ϋίιβοίηΐίο• 
06111, αίΐ ροΓ ϋβνίιΐΒΐΐΊ : Τιι βί ιαατ)•ύοί ιη (Εΐβ)•ηιιιη 
ίβΰίΐηάηιη ον/ϋηειη Μ«ΐ€/ιΪ3€άβα '^,ηιιϊ πβηιιαηιΐίΐηι 
Ιββϋΐβϊ τίο1ίϋ3θ9 οίΓίτεΙίΒΐ,ΗειΙ ρΓ6οε£ ραηΕίηηιιβ β) 
νϊηιιιιι, υΐ βαοΓΔ Ιιί3[οπ& ΐΓΟίΙίΙ. ΟοπϊΙειΙ αιιΐβαι Ιβ- 
βίΐίβηι (]ΐιοηυε ροΐίΐίαπι βίηκιΐ ουιη Λ&γοπϊβ βαοβΓ- 
ιΐοΐίο οβ3ΐ35£Β, ΗβΙεΙιίβειίΒοί νβΓο 8αο6Γ<]θΙίυαιειιιιι 
ϋοανβηίβοΐβ ΒίΙ>ί ροΐίΐία 3ΐιαεε88ίΕΐ6. 
Β]ιαά6ΐα εχ ϊηΙνγΓ€ΐαΐϊοηβ ΕναηρεΙη ίεοαηάιιη 
ΜαίΙΙιχιιπι. 

Ε( βίευΐί ρΓίβεα Ιβχ οτβϊ τίΕιιΙοβηιιβ }ιβ1>ιιϊ[, ίΙ& 
Ιικε ηονα Οοπιίηίουιιι β&αβ<ιί>ΐΒΐΐ) : Ηοε (αείΐε, ίη- 
<)υίΙ, ίη τιιεαιαΐθΐΗτηΐΐηα>αΙίοηβηί^''. Υίιΐβη ιιίαΐ)- 
(]<^^^1 α ^ι1(1ι1^^^^ ΓίΙίΙιυβ β[ αϋκίΓαΙιίΕ ? δίουί ίΐίικί 
ΓαείεΙιαΙΙβ, ίηςυίΐ, οΐι οοιηιιίθηιοΓαΙίοαΐΊΐι Χ.^^^ 
(ίαΒΟΓίιιιι ιιιίΓα.6ΐι1θΓϋΐο, ίίίΐ 6ΐ 1ιο<ΐ ίηηιιίΐ, ο5 πιβ• 
πιοΓΪίΐΕη ηιεί. Ιΐΐϋΐΐ οϋ ρπαιοΒεπίΙοΓίιιη ««Ιιιίειη 
β£ΓυΒΐ][η ΙυίΙ, Ιιοο ίο ΓεπιϊίβϊοΠΒΐη ρβεεαΙοΓυαι υαϊ- 
νΒΓΒίθΓί>ί8. Ονιίιΐ εΓ^ο?Ν<ιιιΐΒΐία[η8η1ί(]ΐιιιιιιίΙΙιιά, 
ΒίΙ, βαεπ&οίιιιη 6β( ? Νβ^ο επϊαινεΓΟ. ΡΓορ(βΓβ& 
βηίϋκΐίζίΐ Ηοσ/'αεϊΙε, ιι1 αϋ ίΙΙο κΙΐίΐΓ&ΙιβΓβΙ. Ναπι 
Βί Ιιοη ΓβηιϊβΒίοπβιη ρβΒοβΕοΓίιιπ, υΐ ΓΒαρ«β Άΐ, 
ορβΓαΙιΐΓ, 8ΐιρ6ΓΒ3ΐ ιιΐ ϊΐΐιιιΐ ιαιη 3Ϊ( ίουΐίΐβ. 

" Ρβαΐ. αχ. 4. '* ίιιο, χχιι, 19. 

(0) Εάϋ, Ρ• ^24. [10) ΟοηΙ» οτ&Ι. να κίτβηα• ααάηο•. Τον Λνην ΐκ τβϋ ίχτου πιρί αραα<η:α 
λί•,.. (9). 
Ότύ» ίΐ και ΐί Ιΐνιυμκ τί άγιαν : 
γροίΛΐίίττίτίιν ()τιτ(1$ βυοΊιη , χαϊ 
ΐΓκντΜίι νυνιχώΐ Ιψά-ητ^τΛί Ιιτττότβυ , ιι 
ιίΐΓΐ /ίαι ; ίΐίη^ ϋ βντίι νπο!(ΐΊΟι»[ΐη• : 
χ«1 ττόί^ϊ ιύλ«6(ι«ϊ ; ΈνΜΐτον ^"Ρ •ί»ί«ϊ τ4ς 
ταΰτΗ ^(κχονουυπκ; χιϊρ^ί )<■« χρ6 ' άκβίβ» τ4« 
γίΑαβ^ν τήν ϊχιϊιια ιτρ«χία\ιβκτ τη ρναιτ» ' τ1ν«ΐ 
Λ Λν χαββρντι^οη• χκί άγΐΜτΙρη τΑ> τοιταύτ» 
ιηΐύμΛ χιιηίιζ'>αίνηι ψν/ιίν . Τότι χ«( Λγ/ύ»ί 

]ΓαΒ(ΤΓΐίΧΗΤ1 τΔ ίιι)ΐΙ, χκΐ βν^οκνίΜϋ ίνίΛΟΜη «ΕΚα» 

τ4 |9β,ιΐΒ, ΧΒΪ β ιηρϊ τβ βκιτιβττόοιβϊ ττΐ^ρβύτΐΗ τ4- 
πο; (<; τιμή* τοϋ χιιυήΐ'^ . Και ταντο ίχκνβιι ριΐν 
πιιτβΐναι χ«Ί ^^ κυτών τών (πιηΙννιιπΜΐι τότι" 
ί•/ύ Λ χ«1 ηνο; ϋχβ'^τα ί(ΐ'/•υμήβυ πβτί ότι 
αύτΗ τΐ{ ηοινβύπι: θανακ^τί; βάνα χαϊ ά)Γβχ«Λΰ- 
ψιις οράν ιίυβ»; ίλι^η ν^Ί»; ^ίΐ^ΐθαι ταικύτ*; 
πβτί, χαϊ κ>τά τόν χβιιίβϊ (χιίνον α^ν«ι κίξΒο( άγ- 
γίΐΜν ϊΐιίν, ύ; αντώ δυνατόν κ», στβϊ,χ; ΐ»κ6ιΐ!ίλιι- 
μήων ληιιιτρά; , χαί τβ βΜϊΐββτΐ^βιΟϊ χυχίβύντων, 

πααβϊτβ; ίνηιχότας ίίβι * β ■-/» ιτιίΰΒ,ιιηι. Τβύ βντβ 
ΙΙρβιΐΐνύϊιν πολιτιία'Τ^ ^ί 

ΐίραβίΜυβα. 'ιχ τί;χβτ« "Ιβνίκίυϊ |3(5ΑουίΙθ;. 

Θΐ9ΐ τί> χαταλυβΉ τ^ς νβμιχής 
XI ^(ά τ«ύ Δαβί^ ' Σύ ιΐ Ιιριύς ιί; 
Γκ τΐϊ ηίξΐϊ Μΐλχΐ7(^ίχ, ός ο•ί 

ϋρινιν , «ϊλ' (ϋχα; χαί αρτον χκί 
Γβοι'κ 3ι9ιία*ιι. ηράίκΐη Λ ώ; τ^ 
6ϋ Άαβλ» νυϊοηπβίίΐ χαί ή νο,ϋΐχά 
βϋ ΜιΙχιΐΊ^ιχ νννοοτκτίχθν παλιτιικ : τσ χ«Γά Μντβκίι φ.ϊϊ Κκί άαχιρ 4 Πκλαιά πρίΐΐβπ 
ήτ*ις αΐτη η Χαιιή τβ αΐιια Λιητότιχόν • Τοϋτα 
πβιιίτ( , ψηνιν, ΙΪ; τήν ϊιιήν ίαχμνζβνι. Εϊιίΐΐ 
πν; >ξ'<7" τών Ίνιιίιιϊχάιν ιίών χαϊ ά)-ί9τιΐ9Ί ; 
Κκβκπιρ ϊχιΐνο ήτοιιίτι , ]ΐηνίν , ιις βηνιινΚΦΐν 
τών (ν Αί'^ύπτν Βκυ^ιατυν , βϋτιβ χαΐ τβϋτο (<( τήν ί..ήν , 


, 'Εχιϊνβ ΐξιχύβϊ ΙΪ; σι»τ(β(οηι τών πι 


ΐϊΐτβτβχων. 


τοΰτβ 


■ις £).(*™ ίιι«ρχιύ> 


/τί( βίχβνιχίνί 


; ίίΐάιιχί. 


Τί β 


Ιλ.; Χρί ιτοαΐ» χ«) 


ιιΐνβ τβ πβίαιβν; ^ντιν. 


Οΐίί«ι 


ΐώ; ■ ίί« 7«Β τβϋτο 


(ίτι , Τοΰτβ 1Γ« 


«ιϊη, ίνα 


Ιχιίνα 


" "τ«7*7? ■ «ί 7"/» 


ΤβΰΓβ άψΜί¥ 
ϊρ7«ϊ»Γ"• , ώιπΓΐβ α»ν : 


.«ί ν7«;.τ«.. 


, 1Γ«ρίΤΤβϊ 


ϊχ(ίνβ 


ϊϊΙΪΓβ». τΗΕδλΰΗί υβ. χιιν. ιβχ 

Έιηπο).4ΐ. ψία, «ΜΙ τίν θνβία* ■ α Τίίν (ϊς 8ρβοΙ& βπίιη : ιυρβΓηβ Μββτάοΐβια ΙιαίΜίηαΒ, 
■ιιρεΓπβ τίϋΐίιπθηι, Ίαΐϋβ ώο» ΛάάαάιααιχΊιιύαχΒ», 
ςιι» ίη ϋΙο ςυβιιοί αΐΐαπ οΐΓβΓΓΪ. 

Εϊιαάίΐκ ΐχ ιεπηοηβ άε ΤΚοτηα αροίΐοΐο. 

5οίο ϋίΐΓίβΙηαι Οβϊ Ραΐτί; Ρίΐίυηι Ιααηιιαυι Οβηιη. 
5ΰίο ΟΐΓίβΙιιηι ΗαΙτίβ &ιιοί11κ βιια (3η(]υαιη Ι'ΊΙίιιιη 
ιηαοίίιυΕ κβ^ΐαίιιιη. δοίο Γ,ΙιηΐΙιιηι Οϋο ΡαΐΓΪ Εοη- 
Βΐι1)3ΐαηΙίίΐ1βιιι. 8οϊο Οΐιηβΐϋΐη )ιοιηίαί1)ΐΐ3 βοηβιιΐ»- 
βίααΐίαΐβπι, ιιΐϊ Ιιοιηίηεπι βχ Ιιοιιιίοίΐ^ιΐί. 8οϊο €ΙιΗ• 
Βΐιιπι 0ύΕΐβ3ΐβιη βΐ Ιβιτβιιιιιη, ίιινΪ3ί1)ίΐ6ΐη βΐ νίβί1)ί- 
Ιβιη. 5ΰίο €1ΐΓί£[ιιιη ίιηραΐραϋίΐβιη, βΐ α ΊΊιοιη& 
ραΐραΐυιη. δείο ΰΐιτίβΐυιη ρΐιαίαοβ^εηι τ6γ1}0 ρπΗ 
ιΙθΓαεηΙβηι,εαιηάβιικιυβιηοΓίιιοΒ ΒΐΐΒοίΙ&ηΙϋΐη, βΐ 
ρΙυΓίιηα ΕίβείβηΙβπι οί^ΒουΙα βικε (ϋνίηίΐαΐϊβ τΙγ- 
Ιιι(6. $οίο ΟΗπβΙιιαι ββυΓίεηΐΒΐη, ΐίΐίβιιΐβιη, &βοηί- 
ιαηίβηι, ΙιιΙιΟΓαηΙειο, Βΐυΐαηΐβιιιΐιι ϋιιαίΕΐιΐΒ αβίυη. 
8οίο ΠΙΐΓίϊΙυαι ίη β&Γπβ ιηοΓίαιιιΐ). ΕΙ ι^ιιααςιι&ιη 
Ο&ΙιΐΓ&Γΐιιη β]ιΐΒ (ΙϋΤβΓβηΙίιιιη β^αοϊΒΟ, ιιιιίοΐιη Γί- 
ϋυοι ία ΐΙιιΟΒ ΐΐΙίοΒ οοιι άίτϊιΐο. 

ΕίαιάίίΛ ίη $αηοΙα Ιαηίηα. 
Εκ βΗ ΚίΙίαι ηΐ€ΐΐί άϊΐεαίηί ίη ςαο π^^ι^^^οηρι^^• 
ϋαί *'. ΡίΙίιΐΐ οοηβαΙι.ίΙαηΙΐαΙίΒ ηοη αΐίυβ καΐΐίΐαηϋιβ ; 
οοη3υ)>5ΐθΐιϋ3ΐί9 πιίΐιί ηυαίβαιιβ ϊατΪΒίΜΙίβ, ΰθα8ΐι1>- 
ΒίαηΙϊ&Ιίβ τοΐ>ίκ ηιιαίεηιιβ τΪ9ί1)ίϋ8, 3Β(1 βίηβ ρβοο&Ιο, 
Νοη ΒΒΐ αΐίιιβ Ρίΐίιιβ πιβιιβ, β( βΐίυ» Η&πεβ βΙίιΐΒ. Νθ 
ΕβροΓβΙίΐ ΙιυιηαοίΙαΙεηι «ίϋΒ &1) ε^αβάβιη (ϋνίαίΐαΐβ; 
, ΒΐιαΙβοίιη ίαάίνίβίΙΐϋβΒ. 
Ε}Μάαη ΐχ ίηΐο•ρΓεΙαΙίοηε ΕναηρΐΙϋ χεαπηύοη 
^οαηηε1η. 
ϋυιιι &(1 α1ΐ8Γθ Βεβ6(1ίβ, β( ΟΙΐΓΪΒΐί βαηκιιϊιβιη 6Ζ 
εαΐίεβ (ι&ιιΗβ, βζίΒΐϊιηα 1β αιΐ ΟΐΓίβϋ ΙαΙιιι οβ αρρο- 
ηβΓβ, θίςιιβ ίηάβ ροίκτβ. 

Ε}(αΛ(πι εχ Βαάβιη ίπΐε)•ρνείαίίοηε. 
5ίϋϋ1ϊ εηϊιη Ιιιάαΐ οϊΓουπιπιΙιιηΙϋΓ, ί1& βΐ ηοβ 
Ι>Εΐρ1ί£αιιι»Γ. 8ίου(ί ίΐίϊ ιιηυιη Οβυιη ΡαΐΓβιη οοπβ- 
ΙβηΙιιτ, βϊο ηοϊ οϋΐη ΡλΙγο Κίΐίιιιπ (]αο<ιιιβ β1 δρΐτΐ• 
Ιιιιη βαηοΐιιιη. 8ίοιιΙ ίΐΐί οτβαι ιηΑοΙ&Ι^αηΙ ςυιβ ϊ^γΙ- 
8ΐί Ι7ρυ8 6Γ&(, κϊο ηο5 Ιιατιά &ηιρ1ίιΐΒ ονβιη 
(^ριιω ίαιιηοΐ&ιιιιιβ, 3β(1 ϊρβαπι νβΓΪΙαΙβια Οίνΐ•• 
βΙιιο). 
Το« β«>*ν<™ « τ•5 λ•7.υ τ.ΰ < ™1 »»\^ί»^ «1 ° ΤΙΐΒοΙορϊ εχ οταΙΐΟΜ άβ Ι/ιεοΙορία βΐ βρκϋοροηηι 
«««««««( ίπί«•7Γ6«,. » ™«ιίίί«ίίοηί. 

Ι.ί-η^, - τβΰ μ^Α<^ θ»ΰ χ«1 βνρ<τ<.! χ«1 Τβχίοβ. « Μββπί ΟβΙ βΐ Ιιοίίίφ β( ροαίϊβεΐι. - 
«χα^ί-ί. . •Εο«««ί« «ί ί)*χί«*« (13) Β«^ί- Β»""» "'^'"* ίηΙβΓΡ"1«ϋθ. «««""Π" «ί""»•™ 
\.»7- Μ,7'3^νν« β«ν «Ο κ«ρί*ν ί^ Ί,^ϋ Ββ"™- Οοιηίηαιιι ηοβίηιιη ;β8ΐιιη ΟΙΐΓΐίΙαιη άιοιί, 

•• ΜβΙΙΙι. III, 17. Ο^Μ γαρ • «ν» ιχ«ιιη τβι 

Τβν οηιτ«ϋ ιί; τότ ίιητη\η β«μ<ηι. 

Οΐία ΐάν Χαιιττοϊ τόν Τίβν ταί βΜϋ χ«1 Πκτρίς 

Μ-, θην * οΐ^Β ταν Χ,αιττΜ τ4ΐ ^ονίνς αντηϋ χκι 

ίίίιη• τώ Θ*Λ κκί ΙΙ(η)>ί • οΐία τβ» Χαιατατ όι«- 

«ία τβν ΧριντΜ ΐπουρ•ίνι«ν κχΊ ιιιίγιιον, ϋρατοι 

ιη^« τβν Θμ)Μ( ψΐΙίΕ^ιύϋηον ' αιία τόν Χριστά* 
χι1ι«^«ΐ ρνΐιατί θρίψανΓκ, χ«1 νηρβϋΐ άηκιττή- 
ίατη, χ«ί ρνρί> πβιήνοητκ θαύυκτκ τ^ ^υνα^ι 
τ4ς •ίχι1αΐ βιότϋπ; ' αϊ4« ιαν Χρκττβν πικαοΊητα 
μΙ Βτψιίνκντα κχϊ κγοιίνκίοΊητΒ χβΙ 
ϋρ»«κντ> τ^ ^αιι τ^ς »βρ»πιίπρτΌ; 
Χριτηκ «υηΟκνΦϊτα βααχί ' γνβφίζΗν τι 
βινι «Μτοϋ τά ^ιαρβρον, οϋ ^ρίζ» τίν ι 
3ύ« νίβϋς^ΙΙ). 

Τ•ϋ αιίτβύ ■(( τκ γϋΐκ (18). 
Οΰτόί (ττιν α Χϋς μβυ ά ήαπιιτόΐ ίν ά> ^ιί- 
^οχ(η[ ' Τϋ( όκοαννιβ;, •ν;ι^ ίτιβοβύνιβΐ ■ «^«ύιτιντ 
Ιμ»ϊ Λκτά τ• άβρκΓβν, χαί ό^ιβούα-ιο; ΰμή χατά τό 
άανιιινον, 7»ρ(ς ά,ϋαρτία; ■ ούχ βΠύια; ίντίν β νΐός 
)Μν, χαΐ (ΟιΜ( β Μβρίνς υίβς. Ηιί 3ιύτζι τίιν ία- 
βρνπότηΐκ βΐίΤβϋ άιιβ τί( Οιότιιτος «ιΐτοΰ ' βχώρίϊτ* 
ή»- ( ' ΕναγγΑΐΦΐ Τ*ΰ β-^τοϋ ίκ τβ< ιίς τ4 χβτ» 

•ρί»11»ΐί<(ί. 

Ήνίζκ (τροσίοχι) ιοί 6υ9ΐαηιιρίι•ι, χκΐ ριτκλιιμβά- 
>ιις τ• «εΙ^ ΧριτΓβϋ ΐχ τβϋ ιητνρΐίΐι, οΰτ*ι νόμιζιότι 
ΐ> ντβΐΜΕ νον τ^ πλ«υβ£ Χριττ•)} πρ•7ΐθηχας, χκί ίχ 
τις πΐηοοΐ αντβϋ ιτίνΗς. 

Τβϋ «τίτον ίχ τβΐ κϋτ^ς ί,ομκΜίαΐ. 

'ατπιρ γήρ Ίβν^νΐοι «ιριτιιινβνται, ή^(Εΐ ^( 
^ηττιζά^θα ' χαϊ «ϊίτιο ήιίνβι τόν Π«τ(ρκ /χόιοι 
θήν άροΜγονσιν, ί^ίΐ ίί Φνν τϋ Ιΐατρί τόν Υίόν 
χ«ί τό αγιον Πνιύμκ ' Δτιτω τι ίίυαν (χιϊνοι ιιρό- 
ε«Γβ», 6ν ί< τύΐΓβί τβΰ Χβιβτοΰ, «ίίίΐς ούχίη τό» 
ή«•> 6ύοαη κρόβατον, ά:λ)ί(ί τόν Χριντόν βι»τ4* τ4ν (1 1) ΟοηΓβΓ&ηΙιΐΓ Ιιαβ οιιη «(ΙίΙ. Ι. VIII, ΐ]1)1 (]β 

5. ΤίΟΠΙΒ, 86(1 &1ϊ1βΓ. 

(12) Ι)ο Ιιοο &Γβιιηιβη(ο ηοη Β«ιηβ1 οοηβίοη&Ιιι• 
»( ΟΐΓ73θΒΐοαιιΐΒ, υΐ οοηΒΐ&Ι βχ βιΙίΙίΒ β^ι1■ βθγ- 
ιηοοίΐιαβ. 

(1ϊ> 6ο«1. ίίίτΐ'ί^ν^ ββτίο βποη «οηαιιοαΒίι ιΙβ πΐΒβηο ΒιΐΒίΙίο οοβίΐΑΓΟ ΒΟΐϊϋ. ΛΕηυί ηοη τηαςηί, 
86ά πιίηίιηι ΒαβίΙίί ϋαΙκοΙιΐΓ ηααιίΒΟΓίρΙί οοιηιηβη• 
ΐΒτίί αά Ν&ζίααζβηϊ οΓΟίίοΒβΒ, α αιβ (}ΐιο(ΐνΐ6 οΙ>ΒβΓ- 
ναΐί ίο οο<1ιΐ. 1)6 ΙιϊΒ ΙοςαϊΙιΐΓ ϋ&ητΙιιιίυΒ αοά. β*• 
ΐΑΐιΐβα1> *■ Ι-ι Ρ• 536. 163 ΝΙ(:ίΓ«(&0Νΐ4ΤΛ 1Μ ηοοΙαιββηουιιοΡΒίΓβιη. Ηοο&ύιιο(απιιιια(]τβηιι• Α Χριατού Ιίγ") <ί^' ■'<'ϋ' ^^^ Πατ^ς >νν. Τοϋτα 
ίΙΙοβ φΐί τθο&ί>Ιΐ1ΐΐηι «ηαΐ^ηΗηι Ρ&Ιγϊ Ι&ηΐιιπι βϋΟτί- πημηβύριββ πράς τ«ύς τβ μΓ/άλο» τώ Πατρί 
Ικΐηϊ, Ρίϋο αιιΐβαι ραΓίβιι βΒουαιΙ&Β άαοΐ. ΗοεΙϊΙιιιι {Μνη πιριγράψαντας, τ« #' Τίν τ« ^ιυτφιϊα ^ι- 
ροΠΌ βΐ ροηΐίβεβπΐ &ρρ6ΐ1αηΙ, ϋΐιιιΐ ςαίϋβΕη θ1> ίόϊΓβς ■ βύαβττος Λ «βΐ άρχαρίως τα [ά» ώς ι^β- 


ρ&βΒΪοηβιηβΙρΓοηθϊΐΓ&Βα1ιιΐ6θ1>ΐΒΐίοη6ΐιι;&11θΓΐιιη 
αιιΐβπι, ηυία ηοα α1> ίϋίο, ββι! ρΓορΓία τοίιιηίαΐβ 
ίηιιηοΙαΙαΒ ΐιιϊΐ, β( αά τοΙυοΙ&ΓΪ&ηι ιηΟΓίβιη αο- 

ββΒίίΙ. 

8αη€ΐί Μαχαηί. 
Οβί Υβρϋαιη ββπιβΐ ίη οαΓοβ η&Ιυπι, Ιιίβ ςιιίΐίειη 
φΐί τοίυηΐ. βροηΐβ αϊ) βιιιιιη βΓ^α Ιιοηιίοβίί ϋ)ι&π1&- 
\βπχ ΒβιηρβΓ Γ6α8ΒοίΙιΐΓ. Γϋι^υβ ϊηΓαηΒ, 3β ιρβυαι 
νΪΓΐιιϋΙιυβ ϋΟΓροΓαΙίΐβΓ ίο ίΙΙίβ βΠ\α^βη3, ΙααΙιιιη- 
φΐβ 86 ^βαιαιιΐΓΒηϊ ι^ιιαηΐιιπ) οοπΙίηβΓβ ναΐβΐ ΪΙΙθ ^α» 

Ϊ' ιιί ΰ&ρίΐ ; Ιι&ιιά Β&Ώ6 ϊηνίιΐίιι αϋηιια βυΐε τηπίηιϊΐιι- <"' ', , . , 
ίπίβ Βρβοίβία ιιιίηιΐ6ΐΐ3, β6(1 ςιιϊα ΐΓυΙϊηα τΗυϋ ° ^κνην, άΐν,ά /ι•τρ«ι οταβυ 
βχαιηϊη&Ι ϊΙΙαγιιιώ ηιιί ββ τί<ΙβΓβ ουρίυηΐ τΪΓΐυΙβιη. ίοι»] ποθβύντβον τό> δύναμη 


7ΐατθ<ντ«ς, 

τβς ΟΊΛΤΠρίπς ■ τό (Γί 

βιιχβΤΒς. 

Τ«ΰ αγίου Ηαΐί^^ (14). 
Ό τον θηΰ Λόγος, ■{•άπαξ χκτά σαρχα γινννίίϊιΐ, 
Βχι γηνάται, θιίαιν χατα ιηιϋΗα 3ιά ^ιλοηΟρηπίκν τοις 
ΘΑο-^σι ■ χ«ί γίϊΐτΒΐ ΡρίΫ^ς Γβΐί κρίΓβ ρ χ-ριιι Κίοϊ^ΙυΓ 3βηιρ6Γ αρρ&Γβηβ, ρΓΟ ΓΒοίρίβηΙίιιπι αιβ- 

ΓΪΙΟ Οβί νβΛυΐη, ββΐηρβΓ πΐααβί ρβΓ ΐη^κΙβΓϋ βχ- χατα τί» όιτιοββίίν τοί ρ;-, 

ΰβΐίβηΐί&αι ίηνϊβίΐΐϊΐβ. ΙΤικΙβ ΕΒρίεοΙβΓ ιίϊνυβ &ρσ- 65α αογύς τού μί>τη;ρίι 

ίσος ^.ι;ι »οΙ τοίοϋίβ. 

ι υιγίΟαυ; τκ*, ά- 

-ώ» όρφι [οοΛ. 

ΙΕ ψανι^μηιοί τσϊς Βίοΐιιβ ιη^^'ο^' τϊΓΐιιίβιη (ϋβοεΓηβηβ, &ίΙ : ^^ίιιι 
ΟΙΐΓΪίΙαι Λβτι ίί ΑοΛί, ϊιΙίτπ))νΐ ίη ^-ίητιοιη ". 
δΰίβΠΒ ΒβιηρεΓ ηοταιη ϋβββ ιο^ϊΙβΓίυιη β[ ηυΙΙα 
ιηβοΙίΒ οοαιρΓΒΐιβαΒίοηβ νβΙβΓ&ΒΕβηϊ. 
ΡΙιοίϋ ραΙηατοΗα βχ ιεηηοηβ άβ »αηΐΙί 8ρϊη(αι 

)άοΪΓθο ρ&υΐο ρο3( &ΐ1(]ίΙ : ΠΙε Μί ρίοηβεαύίΐ " ; 
αΐιΐητιβ ιοϋΐοεί οοη8ΐιΙ>3ΐ&ηΙίιιϋ1θΐ6αι, β1 ιιηίΐαΐβιη 
οαΙυΓΚ. ρατίβςυβ ΙιοποΓίβ (Ιί^αίΙ&Ιβιη ίοβοΙαηΐΕΐΏ 
ΜΓταιιι.Τ&ιΐφίΕίπι βι ηιιϊβ ιΙίοβΓοΙ, 3ΐιρβΓ3ΐιΙ>!)Ιαιι(ία1ί 
6ΐ ^ΙΟΓίοβί^ΒίαιβΕ ΤΓίηίΙαΙί βοιηπιυηβ βΒβε, ιι[ ββ ίη- 
τϊββιη ίηοΙΤαΙ)!)! ΟΓΒΐίοηε «ϋίαυάεπί. Ει ραηΐίι χη- 
ΙβΤ}β€ΐά : Εβί ϊΙΙΐΒ ΒοπιιηυαίΒ ΐίοιηίηαΐΐο, νίΠηβ, 
ρο(βηΙί& : ήα τιιγβιιβ β1 β1οπ&, αοη μ βοΙιιπι ηυη 
κ ηο1>ίΒ &1ΐΓί1ιιιίΙυΓ, τβηιηι βΐίαπι ϋΐα ιηυ1ιι& <]ΐιβιιΐ 
ϊαΙβΓ 8β ϊατίοβιη ασοίρίυηΐ. 
Μαρηί Αί/ιαηαίϋ εχ χεηηοηβ ά« ΙηεαηιαΙϊοηε. 

Ρτίπιο φΐί<1βιη βααπι απιΟΓίαΐΒ ΒΐιβοίΙκνίΙ βοΓριΐΒ 
ΟοηύηιΐΒ, Βββιιηκιαθ βζΑίΙατίΙ. Οείαάο ηιβπιΙΐΓΐι 
φΐΟφίβ ΒΟΓροπ! Βΐιί Βα9ΰίΙα1>ίΙ, ιιΙ οπιοίκ ίΙΙΪΒ Ι&γ- 
^αΙιΐΓ υΐροΐϋ ϋβιιβ, (]ΐικΰαο(]ΐιβ ίρββ βιΐΒΒβρίΙ ιι( 
^οιηο. Ιρββ ί^ϋιΐΓ Βΐΐιί ϊηιρβΓίίΙιΐΓ νίΐΒΐη, ίρβε ίβ 
βαηοϋ&οαΐ, ίρΒβ κ βχ&ΙΙ&Ι. ΰϋΐη εγ^ο &ί( ι^υοϋ 
ΡαίβΓ ΐρβυτη βαηοΙίΩοανίΙ, βΙ ΓββυΐοϊΙατίΙ, 5ί1ιί(ΐιΐθ ^ ).ι 
ηοιοβη ΒυρβΓ οιοηβ οοπιβο Ιατ^ΐΙαΒ ββΙ, τί(&ιιΐ(]ΐΐθ 
(Ιοη&τϊΕ, ΒαΙίβ οοπΒίαΙ, ηυοά ρβΓ ίρ^ιυηι οιηπίκ Ρ&- 
ΙβΓ οροΓ&ΙυΓ. ΡβΓ ίρΒίπη ϊίοιίιιβ ειιακΙβίΏ βυβείΐ&ί, 
ρβΓ ίρΒοιη ειιιηιΐθΐιι Β&αοϋ&ο&Ι,ρβΓ ϊρΒίιιη ευιηιίβηι- 
ιηβΐ εχαΐΐαΐ. ΕΙ ουιη δρϊηΐιιιιι Βΐιιιιη ίη Ρ&ΙγΙβ ιηίΐ• 
11113 υ(ί Ιιοιηο οοηιιιιεηιίαΐ. βΐΐιΐ ίρ^ί οοπιιηεηάαΐ ιιΐ 
Οβο, ιιΙ ΙιοΐΏΪηβΒ Οβο εοπιιιιειιάεί. Ιρβθ βηίιη Οβί 
ιηαοιιβ ββΙ. 

'* ΗβΙ>Γ.χιιι, 8. " ;ι»ο. χτι, Η. χβΙ μιΐδή πιοιλίίγΐι νοας θιού Λόγος, ι 

ίρι'οΐί Γβίς πάτΐϊ κΒιατα;* 
ό θϊίος «ττόοτοίος τι-» 
• Ίίσβΰς ^ριοτος /Λί 

και ιτό(ΐ(ροϊ ό αϋ ' 

ϊΛΐϊόν ανατήριοι 

♦ιιτίοΐί ηατριίίρχβυ «χ τβ5 λογόυ τον ττίβί τ?ς τβΟ 

αγίου ΠιΐΓ^^αΓος μυτταγϋίγιας. 

Αιά τοντα μιτ' ΒΪι'γον ίπΊ»ιρΐ(, ίτι Έχιϊνο ϊ(ΐ( 

9^ζάη< ' κιινταχοίί τό όιιοούοΊβν χαΐ ό^ονν*;, χα'ι 

τό τί; ( )ίγ« ίοξίίζιτβίΐι. Και ριιτ' ολίγα 
ώττΓίρ ϊΟΕϊόϊ ή |5«β•|)ιίι 

«νν^ιρο^κ, ίώΐά : ΐϊίος 1 Ι ίόξ«, ο Καΐ ίττιι κύτΑν Τοΰ α 


ρ/αΐον Άββ^Βσίον ϊχ τον πι 


ιρι τίί ΐν«ϊβρηΜΠ)β•Μ( 


ηρ< 


ίΤΟν Ον» τό ϊΐΤίΟν <Γώ,ΕΙ> 


ίγιιρη •χ νιχαΑ-.ι ό 


Κύρ.ο. 
(ΟΤβ τκντβ ίγιριΐ 


«ϋί τι 


Κ μΑν τον σώιιβτβί αντου, !»■ ί^αρίοτιτβι 


%-^οίί 


τά )Γ!ήτ« Μι Ηιβί, οσ« 


οηη-ός »ε ιί!<βρο.ΐΛς 


»«?■» 


. Α^τός »-Λ ίαντώ χαρίζ 


ιτβι ;«*., χαι πντβί 


ίίΙ,Τόϊ 


> <;7><ί(ι<, ΧΒί κ-'τός Μ. 


^τόϊ νψβί - ΟΤΙ ον» 


).</■[ 


ΟΤΙ ά Πϋτΐρ κ'/ίκαη κντ( 


ίν. χ«ί ίγίΐρ» βώτόϊ. 


«ί (χκρ.σκτο κ^τώ ο-«Β« τό 


νΐΐϊρ ΐΓίΐν άνομα, χαΐ 


ή'^ΕΓ. 


ΤΓΟΜΪ ί 


; Ιΐβτΐρ • ίί- αντή ο^ν . 


κντόν ίγιίριι, χ«( ίί' 


«ντον 


α■^τό1ι άγιαζιι, χβί ίι' αϊ 


;τον «ντό. νψοί, χ«1 


ίί• «■; 


ΤΟΚ τι)ν ζωίϊ ούτι. 5ίο"οι 


91» ■ ΧΒΐ ότι παοκΐί- 


θιται 


τό ΓϊϊνϋΚ ϋίτον Λΐ; Οϊ5ρ«ποί ;ί; χ!Ϊρ»ί τον 


ΙΙατρό 


ς, ίαντι» ΤΓΒοβτίβίτβι ώ. 


; θίώ, ίνα ιταντας 


άνθρώ 


ηοΐίί τταρκβητβι τώ θ(ώ ■ 


ΐΓ^τόί γαρ ΐβτί» ί 


χίίρτ 


ον θ.ον. 

(Κ) Ιη ειρίΙυΙΪΒ ΟιβοΙοΒΪοϊι βά. (]οπι1)ββ8. 1. 1, ρ. 512. 165 ΤΗΕδΑϋΒΙ Ι.ΙΒ. XXIV 466 Τον αντοϋ έκ του ψ«Λτι;οίου «ραιςνίίας εις τό, Α 

Ζϋτώ χιιρα τοϋ θ€θϋ περί ίς εύχ^ετΛΐ τοεΰτα λχ'γβαν- 
'£ν χβιρί χραται^ έξ^^ο^βν ό θ(ός τον *Ισραήλ έξ 
ΚΊγάπτου' Τίς ίΈ αύτη ; Χριστός Ιησούς• ούτος 7«ρ 
ΙΤΓ£ χβά χιΐρ χαί ^ιζιά του θ(οϋ* ΓΓι^ισΟ» ούν, ^ησΐ, 
η χ^είρ σου τοϋ σ«»σαΙ ^' τάχ^α χαι τό γΓ^έσθω 
^«λο< τ•ιοϋτ•ν Τί^ οίον, £ΐς, γ^^'^^^ •Α6βτ« η χβίρ 
9θυ, χα« "/ΜσΒω ιπί τοϋ σώσαί ^• 

Τοϋ άγέου Κυρίλλου ιχ τών χατβ ΠνιυριατορΜχων 
οαοτιρρητιχών λόγων (15). 

Δόκτυλον θηύ χαλλΐν οΓ^( Γρβ^ή τα Πν§υμα τό 
ήίΐον, χαθώς χαΐ ό Χριστός βΐρνχιν* Εί ^( έν τώ 
δάχτυλα» θ(ου έχβάλλω τά δαιμόνια* όπερ άλλος 
Γ/ΟΕγγιλιστ^ς <ν Πνήρατι β<ου ιΓιτιν ■ όαοιβας ^ϊ 
πρ999νομάζει ^(ξιάν χαι βραχ^ίονα, τόν Υίόν, ως τό, 
'£9•*σ(ν βευτόν 4 ^<ζια βτ^τοϋ, χαι ό |3οαχ(ων ό άγιος 
«Οτου ' ύσκερ, ούν ό Ρρ«χίων όροουσιός έστιν 
ού ιστ£ ΡροΕχίων, ούτως ό δάκτυλος ού ιστι δάχτυλος* 
όϋοούτιον άοά τώ Πογγο( χαΐ τώ Τίώ τό Πνιυαα τό 

• ι • • • « » 

ΙΙκρι του,'Οτι αυτός έστκν ό προτγερων χαΐ προσ^ιέ- 
ρόμενος χ« ικροσσιχόριινος, ώς άρ;^(ΐριύς, χαΐ θυρια, 
χαί θίό;, 9Τ01 ο Κύριος ηαών 'Ιησοώς Χριστός. Ε3Η$ά€ηι 6Χ ίηΐβτρνβίαίίοηβ ΡίαΙίβνϋαά βα νβΓδα: 
^< Ρίαί ηιαηιΐ8 (αα αά βαΐναπάπτη τηβ. » 
ΟυΦΓΟ ({υ^Βοαιη βίΐ ϋβί ιηαηυδ ρρο ({υα βίβ ο1)3β- 
ΟΓ&Ι άΐοβηβ : Ιη ιηαηα ίοΓϋ βάυχίΐ ΙβΓαβΙβιη Οβαβ 
βχ Μ^γρίο, ΟαβΒηαιη 1ι8βο β8ΐ? Οΐιπδίαβ ;θ8ϋ8. Ηίο 
βαίιη β8ΐ ιη&ηαβ βί άβχΙβΓΔ Οβί. Εία( ίρΐίητ, οϊΐ, 
τραηχα Ιηα αά ΒαΙυαηάηηι τηβ **. ΡθΓΐ&8δ6 6( ΥθΓΐ)αιη 
βαί ί(α δί^ηί&οαΐ : Υβαίαΐ ιιι&ηα8 Ια& αά ηαΐίνίΐ&ΐβιη, 
αϊ δ&1ν6ΐ πίθ. 

ΞαηοΙί Ο^ηΙΙίβχ αηΗντΗβΙχού $βηηοηίδη$ οοηίτα 

ρη6ΗτηαίοιηαοΚο$. 
Οί^ΐίαιη Ββί 8θ1β( δβήρΙυΓα &ρβ]1&Γθ δρίτϋαιη 
δοηβίααι^ βίοαίί ΟΙΐΓίδΙαβ (ϋχϋ: 5ι βρο νη άιρίίο Ώ€% 
ββοίο άχτηοηχα *», ίά ςαοά αΐΐαβ βναο^βΙίδΐΕ ιη 8ρΐ' 
ηίη Ώβί >° (11οΐ(. 8ίβ ίΐβιη άβχΙβΓ&ιη 1)Γ&ο1ιίαηιςαβ 
ΡϋΐαΐΏ αρρβίΐαΐ, αϊ βδΐ ϋΐαά: Ββτνανχί βατή άβχΐ&τα 
€3118, βύ δναοΜϋτη ΒαηΰΙητη $ηητη '^ 5ίου1ί βτ^ο 
ϊ}ΤΆθΙή\ΐΏΧ οοη8ΐι1)8ΐ&ηίίαΐ6 βδΐ βί ^υ^ υδ βδΐ ^Γ&οΐιίαιη, 
816 (ϋ^ίΐυδ 61 ^υ^αδ βδΐ (ϋ^ίΐαβ. Εγ^ο ρ&ΐτί Ρίϋοςαο 
60ΐΐδυΙ)δΙ&η11&1ίδ βδίδρίπΐϋδ βαποΐαδ. 

Οαοίΐ ίάβιη υουβςυβ ββίςυί ο£Γ6γ1 βί ςαί οΰΤβΓίιιτ 
6ΐ ςυί Γβοίρίΐ, α(ί ροαϋίβχ, Ιιοδϋα, Οβαβ, ηβιηρβ 
Οοιηίηαδ αοβΙβΓ ^63υ8 Οΐιτίδίοδ. *Εχ τ^ς ιυ;|της του ρκγάλου Βασιλιίου, ^ζς η ί^ρχή' 

« Ου^κς άξιος. » 

*Αςίωσον προσινιχθ^ναέ σοι ύπερ εμού του αμαρ- 
τωλού χαί αναξίου δούλου σου τά ^ώρα ταύτα * συ 
γαρ ιΐ ό προσ^ίρων χαί προσ^^ιρόαΐνος χαί προσ^ι;ζό- 
ρκνος χβα ίΐΛ^ί^όρΛνος ό Θιός η/χών. 
Τον αγίου Κυρίλ).ου ^Αλιξανσριίας εις τόν μυστιχον 

^(ΐτκνον. 

Πίνωμ^ αυτού τό αίρια τό άγιον (ΐς ίλασ/χόν τών 
ηριίτιρων παρατττωαάτων, χαί ^9ιξιν Τ)3ς έν οιύτώ 
ί^Λ^ασίας' ιτιστχύοντις άμα οτι περ αυτός ιερεύς χα^ 
θυσία, αυτός ό προσγιρων χαί προσψερόμίνος χαί 
κροσίεχόμτνος χΰά ^ια^ι^όμβνος* αή «^ιαιρουντβς εις 
ίύο πρόσωπα, την θιίαν χαί ά^ιάσπαστον χαί προς γ• 
τ•νΤΜν άσύγχυτον Γνώσιν του «νός β τ^δς παντίμου 
Ίρΐ'χ9ος (16). 

Του αγίου Κυρίλλου 'Ιιροσολύριων από του ιίς την 
'Χπαποητζ'^ λόγου, ού ή αρχή, « Χαΐρ€ σγό^ρα, » 

Ι/χ'^ος βλέπω, νομιχήν θυσίαν προσάγοντα έπί 
γίς • άλλ' αυτόν τάς πάντων εύσββιις θυσία; ίιχό- 
μινον έν ούρανοίς, αυτόν έν 6ρόνω χιρουβιχώ Βεο' 
κρεπύς , οκυτόν τροσ^ιρόμινον χαί άγνιζό/χβνον , 
«ΰτόν τά πάντα άγιάζοντα χαί χαταίροντα* αυτός 
τό ^ώρον, αυτός ό άρ;^4ΐρΓ>ς, αυτός τό θυσιαστηρίον, 
«ύτός ^ό ίλαστηριον^ αυτός ό προσ^έρων, αυτός 
ό νπερ χόσμου θυσία ττροσ^ιρόαινος, αυτός τό πυρ Εχ ρτβαααοηβ τηαρηι Βα$ΐία, €μίη$ ιηίαΗτη: 
^ Μ Νβτηο άίρπϋΒ, » 

ΌίςποιαΓβ, αϊ 1ίΙ)ί οΙΓβΓαηΙατ ρΓο ιηβ ρββο&ΙοΓβ βί 
ίηάίςπιο δθρνο Ιαο Ιικο άοαα. Τα βηίιη βδ οΙΓβΓβηβ, 
βί οΜ&Ιαδ, 6ΐ ΓβοβρΙΟΓ, 6ΐ (ϋβΐΓί1>αΙθΓ Οβαδ ηοδΙβΓ. 

8αη€ίί Οι^ηΙΙί ΑΙβχαηάηηι %η ηΐ}/$ΐί€αιη οαηατη^ 

Βί1)&ιηα8 δ&ηοίαιη 6^α8 β&η^αίηβιη, &ά ρ666&1ο- 
ταπί ηοδίΓΟΓοιη Γβιηίδδίοαβιη, βί ίιηιηοΓί&ΙίΙ&Ιίδ 
οαιη ίρδο ρ&τΐίβίρ&ΐίοαβαι ; ΟΓβάβηΙβδ βίιηαΐ, ΐρβαιη 
θδδβ 8&6βΓ(1ο(6ΐη 6ΐ Ιιοδϋαιιι, ίρδοιη ςρά οΰΤβΓΐ, βί 
ςαί ο^βΓίαΓ, βί ςαΐ Γβοίρίΐ, βί ({αί <ϋ8ΐΓϋ)αί1. Νβ- 
ςαβ ίάοίΓβο ίη άααβ ρβΓδοη&δ άίνΐάίαιαδ (ϋνίη&ιη 
Ο 6ΐ ίη8βρ&Γ&1)ίΐ6ΐη αίςαβ ίοβοαίαδ&ιη ααίοηβαι αοίαβ 
άβ ΥβηβΓ&Ι^ϋί ΤΓίηίΙαΙβ. 
Βαηοϋ Ο^^ηίίί ΕίβτοΒοΙχ/τηίίαηί βχ $€ηηοηβ ιη ^β$ίο 

άβ οββηηη Όοτηίηί, €μίη$ 6$ί ίηιΥίιιηι : « Οαηάβ 

τηαρηορβτβ, >> 

Ιηί&ηΐβιη τίάβο, φύ Ιβ^&ΐβιη ίη Ιβιτίδ 1ΐ08ΐί&ιη 
οΰΤβΓΐ ; δβά Ιιαηβ ίρδαιη οιηηίαιη ρί&δοΜ&Ιίοηβδία 
οοβίίδ Γβοίρίβηΐϋοι, βαΐΏάβαι ία βΙιβΓοΙ^ίοο ϋΐτοηο 
ιηα^ηί&ββ ΓβδίάβαΙβοι, βααιάβιη ο51&1αιη βί δ&ηβΐί- 
ϋβ&ίαιη, βαιηάβιη οιζιηί& δ&ηβΐίβο&ηΐβζη βί ρατ^αη- 
Ιβιη. Ιρββ άοηαπι βδΐ, ίρββ ροαίίίβχ, ίρδβ ρΓορί1ί&- 
ΙΟΓίαιη, ίρδβ οίΤβΓβηδ, ίρδβ γίο1ίιη& ρρο ιηαηάο 
ο1>1&1α, ίρδβ ί£παί8, ίρδβ Ιιοΐοοααδίαιη, ίρδβ Ιί^αιη " Ρ»•!, οχτπι, 173. " Ιαο χι, 20. •« Μ&111ι. χιι. 28. «« ΡδΛΐ. ι.χχχχνπ, 1. 

« ΟββλΙ ίη β(ϋ1. του ενός. 

^15 Οβ 1ιυ]α8 ορβηβ Ιίΐαίο &1ί1)ί, αϊ ραίο, άίβΐυτί δοπιαδ. 
(16). Εάίΐ. Αιι1>βΓΐί, 1. V, ρ&τΐ. Π, ρ. 378. 107 ΝΙΟΒΤ^ ϋΗΟΝΙλΤΛ »β ϊρββ Ρ&310Γ, ίρ9β &ΚΙΐίβΙΐΙαΒ, Ιρββ ΒθΟΓΪ&Ο&ΙΟΓ, ίρΗ 

Ιβχ, ίρΐβ άβηΐηιιβ ]«Β6ΐιι ίηρίεοκ. τβΐ γνΜ7(»ς, κύτάτ ό ά^ιν^ί, αυτό; ή {ία;!;*!!)» τον 
Πνιύμκτ•;, αιίτός ό παιαή», αΟτά: τό κρνίον, κΰτί( • 
θύηι;, αύτίς ο νόμος, χα! αυτό; ό τόν νάμ«ν ιτλ^ρΔ*. &α)Κΐϊ ΟνΙΙΙί ΑΙβχαηιΙηηί βχ άαοάΐαη εαρϊΐαΐϊΐ Τοΰ άγ'"" Κ«ρΛλβ« 'ΛλιξκνιΤριιας 1χ τών ιβ' χι^, 

Γ«ρίΜν ΐκίυβτ'ί»! ΓΛεοίΐοΓίίίίηι. 

Οαιη Βΐιίειη ΓαβΙιιβ ββΐ Ιιοιηο, βαοεΓΐΙοΙίϊ ^ιιοφίβ 

ς^ίϋίΐ οίδοίιιιη, Ιιαιίίΐ καηε ιι( Οβο Ι&ιΐ(ΐ<ΐΒΐη ηΐ030Π 

Γβιη ββΟΓϋπι ίαΟΕΓβΙ, 56(1 ιιΐ βΐ 8ΐ1ιί εΙ ΡαΙπ ηοβίΓΐβ 

βιΐβί εοηίβ»8ίοιιεπι βχΙιίΐιβΓβΙ. ΡαϋβΙ 1β αιιι^ίβηΐβιη, 

ηΐΐοά Β3ϋθΓ£ΐθ3 ΓΐΙβΠΐ ςΐ1&[βηΐ15ΐ]θαΐΟ? ΰΟΓ ίΙβϊΠ<1β ράτιχα ίιρίύςίιϋτό ίπιβρώηνο» ;ΕϊτβίΓϋί 

ηοα ιηΪΓ3Π3, ςαοά ποη οβΙβΓοηιιη Ηίοβκίοΐυηι «ης ότι ^ΐί ■«« τό τώ» Ϊιοιμϊ ίβος «τίρι 

ΐηΟΓβ Β&ΰΤίβεαΙ, ϊβά βίΙ&ί ϊρβϊ ροΐίαβ »0 ΡίΙτίϊ «ρουργιβί τόν τρόπο», ί«ντΛ ί'ι μαϋη χαϊ τώ ΠβτρΙ Έπιί Λ γ(γονη> ά*$ρι»ηος, χι:χρνι»«ταΐί χκι ίιριύΐ, 

ζ ώς μίίζονι θιώ προτχοΐίίί»™ ΐίϊ 1ιρβυρ•/ίπτ, «ΪΧ' 

ιτώ τι χαί τώ ίΙκτρΊ, τι! ς πισΠΜ; ημών τιίϊ όριλο- 

πρΕτγμκτιυόμηος. Έρνβριάς ^ί κχούνν ότιχι^ΐ- 

τ«< τί.ί ΒίαιΛΐτη εχ ίΐττηοηΐ αΛηρΐπαί- 

Ιρ96 ίβίΙιΐΓ ίιιίΐ 9ίΐοΕΓ(ίθ3 (^ιιαίοηπ» Ιιοαιο, ηυαη- 

({ΐΐΒίο οιηηίιιιη εχοίρίεΐ)^! ΐαοή&εία ςυκίεηυβ Οειΐ9. 

Ιρ^ε Ιΐ03ΐί& ββοιιηάαιη ο&Γπβηι, ίάειηςιιβ ρβοοαία 

Ι1081Γ& οοηάοιΐΕΐιΐ3 ρτο ^βίίαΙΪΒ βαοΐ ροΙββΙαΐΒ. 

Ε}Μά€>η εχ Ιοΰο αΙ>ϊ άε οδεάϊΰηΐϊα ΟιηιΙϊ, 

ΛαίΐΏβκΙνβΓίβ ^υοιηοιίο βαοβΓάοΙίυιη ^βΓΐί υΐί Ιιο- 
ιηο, &1ςιιε ιηειΙί&ΙοΓ Οεί εΐ Ιιοιηίηιιπι. €υ]ΐΐ9ΤΪΒ 
επίαι 3αοβΓΐ1οΙί3 ββΐ ίιιΙεηΐε(1εΓε. ΥεηιιιιΙαίϋειι $α- 
«πϋοίιιιη Ιιαυά ίΐΐα ταϋοηβ, <]<]& ο^Ιεπ »ίΐΒβΓΐ1ο1β3, 
Μ β5ΐ 38Γνί1ίΐ6Γ οίΤειΊ ; ίΐα ιιΙ πίΐιίΐ εχ βαοπϋοίο αά 
Ϊρ3ΐιιη ΓεάιιηϋεΙ : »ΐά βί1)ί ορεΓοΙιΐΓ, εΐ ρεΓ βε ^ 
ίρβυσι, &(ΐ]αβ ίη βε^β Οεο βΐ ΡβΙγΚ ΕΙραααι ίη- 
ίε>'}εεΙίί : ί^ΊΧαν «Ιίαπιβί βιιι^ΓίδεΕίΓβ ββουηιΐιιιτι Ιιιι- 
ιηαηαια ηαΙιίΓαιη (ΙίείΙαΓ, πίΜο Ιαιιιειι ιηϊιιιιβ Ιιο- 
βΙίΕΐιη ΙρβειαεΙ ίυβοϊρϊΐ ςιιαΐεηιιβ Οθιιβ ; ϊάειη βεΐΐί- 
εβί 06υ3 ϊίιπιιΐ [ΐ((|(ΐε Ιιοηιο. 

Εχ Κίναεναηρεϋο. ϊηίεΓρνβίαΙϊο ανΰΚϊβραεορί 
ΒαΙραηχ. 

ίυθ33 αϋίειη αϊΕ, ί<1 ςυοςαβ (ϋχίβΒε Οσπιΐ- 
ηιιπι : Ηοε {αεϊΐε ίη ιηεαιη οοτηηΐΐϊηοταΐϊοηεηι ". 
Ηοε, ίηςιιίΐ, εβί ηονιιιη ιη^'ΒίεπυΐΏ ; ίΙΙιιά νβΓΟ 
νβΙιΐΒ. £( ίΐΐιιιΐ ςιιίιΙείΏ οί) ιηβυιοπαηι 11βΙ>&1 
βεΓΥθΙοΓυπι ίη ;ΕΒ?ρΙο ΠβΙΐΓΒίοοηιιη ρΓίιηοςβίιίΙο- 
Γΐιιη, εΙ ίΐΐίιιβ (ΐηαιη Ιικίεεί α<1βρϋ βιιηΐ ΙίϋεΓίαΙίβ ; 
Κοε αιιίεηι ία ΐΐοηιίηί ΒΟίηιηβαιοΓίιΙίοηεπ] 1ί(. ΡεΓ 
Ιιοε εηϊηι Βαοΐ'ίβείιιιη ϊη ιηβιηοηΕίοι ηοΐιίβ Γ^νοειι- 
πιωβ, ςιιοιΐ 18 »υαιη οοΓριιβ ηιοΓίϊ (Γαιϋάεπί, βιιιιιη- 
φΐε βαηβιιίηεηι ίαιίεπί ; ρεΓρεΙυο(]ΐιε Ιιοε τίΐιι ιηε- 
ΐϋΟΓίαιη Γβί ΓβαοναηιιΐΒ. Υίιίβη' ηυοηιοιίο α τβΙβΓθ 
8&ΰπΗείο αιΐ ηονηιη ΐΓαηβΙιιΙίΙ ? ΟιΐΓ εηίηι άϊυΐϊυβ 
ορ<ΐ3 εΓ&Ι ίαιακί^θ 1ιί8 ςιιϊ ρΓοίοίχρηπι ^ααι Ιεηε- 
1>ϊοΙ? ΡοΓΓΟ ηίΐ ΰΙΐΓ^ΒΟϊΙοηιαβ, ΟΙιπβΙυπι ίρϊυιη 
ϊαίΐίϋΐη ΐεείβββ ραΓίίείραηάί οι ιη)'8ΐεΓίο, ιι[ ίΐα ίπι- 
ρεΙΙβΓβΙ ηιιοιηίηιΐ3 α νβΐΕβηιΙο εβΓηε β( Βαηκιιϊηε 
ρΓορΙεΓ Γβϊ ίη3ο1βη1ϊαηι ηοη βΙιΙιΟΓΓεΓβηΙ, ΙΛ ςυο<1 
6^113 (ϋοΐο 3ΪΙΙΪ9 άειηοπβίΓαΙιΐΓ ; Ώίςο εηίη νούίι, 
ηοη δϊόαη αΐΐεΐ'ίαι εχ Κοε ^εηίηιίηε νϊΐίί, αχηιιεαά 
άίαη αίατΛ εητη ίΙΙιιά ηονιιτη ϋούίιεαιή Μαηι ίπ γ6- Τοΰ «ϋΓοΰ ατή τιύ πρβς ΒαΟΊλίν^ας λόγβν. 

Αυτός ο3ϊ αρβ γίγανη άρχιιριύς χατά γι τό κϊ- 

βρώπινον, χΒίτσι π^ρί: η«νΐ&ΐϊ &υνικς 9ΐ](_ό}ΐαθί 

ΟιΙχώς • βντβς τό βϋρι χατά τήν σκρκβ ■ Βντος ό 

ταίς ««βρΓΪοιις Άασχόμηος «μών κβτβ γι τή» τί( Τοϋ αϋτβΰ κπό τ ί ύιταχοής τ ; Χριττοΰ (17). 'Λθριι ίί όπ-ΐος Ιίρατήιι μίν «νθρΑίπι'ϊίο;, χαΐ 
μχαίτπί -ίβα-αι θιού χαΐ ανθρώπων ■ (κτιτγ^ιι γίιρ 
ππς ίιριύς ■ ιόϊ 1ί τίς θι/β-ίβς τρόιτο» οόιίτι χαθ• 
ίνα τήν χαβ' νιιΛί (ΐρί&ι* πρβϊχομιΐιι ^ΐυ1οκριτι«ίς, 
(ίηίιν «ντό; Ίπιχναωνύν Τών ιίς τό λϋβίΐϊ βΰτ:ίν 

τω θιώ χβΊ ΠΒτρί. Κϋ'ι ιχιτ' ολίγα, ΟΟχβΙν χάν ΐιρα- 

τήιιν άνβρωπίνωΐ Ιίγιται, «λΐά ί^^^ιται ττ,ν βντίαν 
βϋτός 6((Χήι; ό αντός Δν ό^ού χαϊ θ(ός χαϊ ανβρίίπαΐ. 

'Εχ του τιτραιυβτγγΑου ίομιινιι'α τον ^υ\•/αρΙχί, Λουχάς ιΓι λίγκ χη'ι ΐουτο (ΐπΊΪν τάτι τόν Χύριβν, 
ότι Τοίτο ϋοιιΐτι ιίς τίν ψίν άναμναπιν ■ 
τβντο, ψτ,α'ι, τό χΒίϊόϊ (ΐυστίσι» ■ χαί μί> 
ΐχιίνο τό παΐκιόϊ ■ ΐχιίνα ρ.ίϊ γάρ τό βυνιαΐρΐΗ ιίς 
άνημνιιτιν Γ/ίνιτο τ^ς ιν Αϊγϋπται σ»τκρία{ 
τοίηι Ίν€ραίχών πρυτοτόχαιν, χαΐ τ^ΐ τών Ίον^αών 
Ο ΐλΡίβιρίβς • τούτο ίι (ίς βϊ«ίΐϊϊΒΐϊ τοΰ Λισιτόΐον" 
^ι« τίς τοιαύτιις γάρ θνβίας κναριμναιτζόμιθ» ότι 
τό (πύμη «ντον πιιριίνχιν ιίς θκνκτον, χηί τό βίρι 
αντον 'τ'^ΐΐι * χκί τ^ σννιρ^ιια τήν (Τ/τ,μην άνβη•ι- 
ού^χιΟα. Εΐ^ις πώς ριτιΌιιχι τον ς μαθητάς άπα 
τίί ίτοΛκιάς θνσίβς ίπΐ τήν χαινήν ; Ποία γκρ ιί- 
χάνο; ίτι χριί" τβϊς ΐίΐ) τό πρίΒτότνιτον ίχαυνι ; 
φιιίΐ ί( χκΐ ό ΧρντόΐΓτοιιοί ότι χβί ό Χριοτός πρώ- 
τοί τότι ρ,ιτίτχι τον (χνιτηρίον. Ενα (ίΐ οίίισβώσι 
ναρχός χαϊ αίματος μιταΐ.αέιΐϊ ίπίΓρητόμηος * 
χαι τούτον ίι τιχμήριον τον ιϊιιιχν αντόν ' 
Λίγϊ) ιΐί ΟΤ( ον μύ πί» βίΓαρτι ίχ τον γητνήμκ• 
τος τί|ς καπίΐον ϊ&ις τ^ς ημίρας (χιΐνης. όταν 
αντό πίϊΐιΐ μ(θ' νμών χαινόν ίν τ^ ΡαηΧιϊα τβυ ■* 1.110. χχπ, 19. 

{(7) Ρ&ΓΐίοϋΙβ 6ΒΙ ϊιβΒΟ είιωάβηι ΕβταιαηΪΒ 0;π11ίωί Λά ηφαΛ», ΤΗΕ8Α.υΒ1 Ι,ΙΒ. XXIV. 
ποτηρίβυ ίΐ»τί»χι, ^ΐϊτήϋΐτΐϊ Α ι^πο Ραίί'ίί ίίΐίί ". Ουοιΐ 31 ΟβΙΪΒβΙΙΙ ^αΐΐανί!, 1)(ί<]1]θ 
βΐ Ρ&Π6Π1. 

Ε}αΐ(1βιη άβάϊϋΐο χΙΙο ΕρίίΙοΙχαά ΟοΙοί3ΐη3€& ηια- 
§ηχ Ι'ααΙί : " Εί ρει• ϊριιαη οηιηϊα ινοοηηΐϊατβ ίη 

Ρ«)• ιριαηι, ί1 εβί ίρ86 ηυί βαΐυίβηι ορβΓ&Ιυ» 63(, 
Ιιαηο ηο1)Ϊ5 οσπίυΐίΐ. ίΝβ ααΐΒπι ΓοΓίβ εχίΐΐίαιββ βιιιη 
ϊαιηαΐί οπϋηκαι ^υ^οερίΒκβ, ^ϊοίΐ (1β &ε ίρβο, ηαοά 
ϊρ$β 5ί1)ί Ιιοπιίοβί Γβοοηοίΐί&νοπί, ΰΐιια &|]1)ί (1ί• 
χΐΒΒβΙ Οβο βΟϊίίεηΊ ΓοοοηοίΙϊιΐΒκε. ΚβΙ ργ^ο ϊ<1 οοιη- 
Εοιιπβ ΡίΙϊο ΡαΐΓίηαε, Ηαυά ροιτο ιΐίχίΐ εοηκίΙίαΒΒβ, 
ίΐά ΓΕΟοηοϊΙίαβεε, Ιιοο εβί αευ ι]?1)ί[υιη (|ΐιθ(Ι<!αιη 
1&ηΐ(1ίυ βοΐνεαάιιηι τειίιΙίιΙίβΒβ. ι Με1ο1ιΪ9β(Ιεο1ι ςιιίάίΐαι τεχ Καΐβιη, ΡοϊίΓβωιιιπ 
ϊιοα νοααϊ)ΐιΙ\ιιη ραοβηι ί\$αΊΙια3.1, βτ&Ι ΐ[υϊρρβ Ιιϊο 
Ιιοιηο Γ.ΙΐΓίβΙί 1ίριΐ3, ηοη βοΐιιιη ςαία βίπβ ρ&ίΓβ &ο 
ιηαΐΓβ, ββ(1 ({ΐιί& εΐ Γβςιιιη β[ β&εβπίοΐιιιιι οΙΗείο 
Πιη^βϊιαΙυΓ, ε1 ίπεηιεηΐυαι βαοπίϊοίιιπι ραηβ κβ 
νίηο ροΓίεηιΙεΙίίΐΙ. Ηιο ερβο βχίιίί)ΐιίΙ ίη βε Γβς&ΐβ 
βαεΕΓίΙοΙίυιιι ". δβειιαάιιιιι αιιίειιι ρΓββεοΙβιιι ροΐϊ- 
Ιί&ηι ΟΐΓί$Ι(ΐ3 οο1>ί3 νεΓαβ βκΐ Μβίοΐιίκείΐεεί], ιιΐροΐβ 
ηϋϊ νβΓε βϊΐ είηβ ριΐιβ β( ίίηβ ιπβΙγε ; Ηοο ηυίάεηι 
αηΙεα, ίΐίικί νεΓΟ ροβίβιι ; εΐ ρπηεβρ^ ρασίβ ". Κβχ 
ςιιίάεπι υΙ ϋειι$, βαεεπίοβ τβΓΟ ιιΐροίε £ΐιί ίρ»α» 
ΒβεπίϊοΕίΙορ εΐ οϋΙαΙΟΓ. Ιρββ βοίιη βΐ ΒαοβΜοβ εΐ 
τίοΐίαιιι ε^Ι. όί, ■:;τΐ,«τ». 


. τκξίν Λαδί, 


ψνα'ίν (ίς «ντόϊ, τβνη'ΐΓτΐϊ 


«ητόΐ ηντί 


ί τβύί ά,βρώ 


πους ΧΒΤ<Μ.ΒΪΙ. Κβι αΐϊ 


«1*α;ίβί ιΓπ 


Γ. ίτ< Τώ θΐώ 


ΧβΤίΜ,ΒξΕΪ- άρ« 0•>-Χ!.»« 


»ί Τίβί τά : 


Γβί ΠΒ7-)Οί ■ * 


•^ (Ϊ1Γ• ί( Χ«Τ«Ηκίξ«<. «Λλ« 


άΚΒΧΒΤΙζλλΒ; 


Ηΐ, τοντίστιν 


κ;70ΐίβνϊβί ιίς όίΐαΐϊ Γΐϊ« 


Βϊ/βι κ•;(οιωιίΤ>ι,ιι«ϊίϊ, 
Τη ά-/••-.• ' 


Κ6^^ατ^ν^ « 


τί; ^ρα^,νιια^ τί; ιϊς το 
;5«5ΐ1((ΐ>ϊ 


ί(ρ«ΤΓνμϋ. 


Μ.1ζ«.ί. 


IX τι: ,3«<γ(1γΟ 


ς ΐαΐή.ΐ'. 4ύϊβτ«ι ί» τούτο 


ΙίΟέϊϊί, Γ^ΙΤ 
τΐχΜ. «««74.0. άλλα χκί «ς ό κύτος τά τών βασΛίίη 


Τ( Χ3Ϊ ίκί»! ' 


ί ίΤίΐώϊ, χβι τ» 


;ϊ κϊ«(ΐί«χτο•ί βν*ίιηι τίΜΓώϊ ■ί (13) ■ χκί οϊΓ»; γοΰϊ 
ΪΙ10Ϊ χαΐίίιΐϊΠ ϊ(ι>Ητ•!ί_Ββ. Κ«τ« Λ ττ,ν νΟν ποίιτιίιη• 
κΟτϊς \αιττό; ά ίώιιβηιο; ή^Ιν ΜιλχιοΊ^ιχ, ώ; 
ίκ' ζΛΐΐΐιίΗ; (ππίτΑ>ο ΤΙ χαΐ ά{ΐ^τϊΐ3 ■ τβ ;<ιν τά 
κρότιοο». Ι» ΐί τό ^ιύτιρον ■ χα'ι ά,οχο» ιίοή'ης * 
5βτι1γ^ ,11» ίι; θιοτ, και Μ|θ(ύ; Α ώς (αυτού 
ΰύτκ; ΤΙ χκϊ ποοταγοιγιύ;* ό '/ϋρ ούτι; χβΐ ίιριύς χ«ί Κο»|ΐ!( Ίνίιϊβκΐίύίτον ί» τοΰ ιίς τό» ψκλτίρβ ιτροοι-' 
^ιί5ν <ίI;7β!'ιίί■'β■^ «ς ΐ» ηβρόίΜ Τβ « ■Η•/!!)Γ50'πς 
ί(χΒΐ«9ννι;ϊ χβ'ι ΐαΐοττα; άνοκιαν , > χϋί τά ι 
(ξι! (19). 

Ι[(βί τι; άνθο&ιπάτιιτος α'^τού ψν^ι' 'ϋ^/άττη^ας 
ίιχ>(99τπιιΐν, χβϊ ίμίαΐϊβςιηιαιιί»»- ίικ τούτο Ι/^^ιηΐΙ 
• θιό;, ό θιος 9V^ Ιίαιβϊ κγοίιλικιτι»: «ταρκ το-^; αϊτό* 
;(οκ; τον* βν γαρ ή 6ιι)τι;ϊ ^(ητο ά^κΐΓ^ται ^ιχαίοήνην 
χχί Βίτ^ται Β^ίχίαν χαίιται ■ οντι '/«ρ 0).'Μς ;^ρίΓΊΐ, 
•ίη θι» ϊχ«ι, «ίτό 7Β|ΐ το γ^αιι^ βιός ίοτιν ■ «λλ' 
ϊ ΒνβΒ&ιπβτΟΐ Βντού ^οίιται ΐίαιον Βγαΐϊιάνι&ι;, ΐνκ 
ιΪΓ^ τύ ΠνήίΐΒτι τ«ϊ Κ"/!» πχβ« τβύ; (ΐιτβ^βιΐ{ αΟτβ;, 
;5.ίτίτΓΐ ϊΓββΒ ϊΓΒϊτβς τού; ΧοιβτοΟί" ^ 7»Ρ Οιότιις 
^^^^^^/^^•^ι ϋ.ϊ.βυ; ονχ ί;ίΐι ■ ιϊς 7''? •'^^' θ'*!ι β η 9 Πϊΐϋυ ) «-/"> κ*4ονπότΐ; τβϋ ΧριττοΟ πβρβ ιγκϊτβ; τβΟς βϊΟρώίΓου;, 
,ϊώ.»τ« τίύςχριστούί ϊχκ ριτόχοΐί}• ίι4 τούτο ,άο 
ιΪ!:ι» βτί ίτκρχ ««ντΒί ΐχβίφθιη β «νβρωηβτΐίί τοϋ 
ΧοιϊΤβ-ί, ;^ιτ6ιΐ9α ΙΙνΓ^ιιατι κγίω χβε ^νναΐΜΐ ' όκι,ο 
«ί^ινΐ ΐήν άλΐ&ιϊ Χριστώ» νιτιίρξο ο-ΐτυς ϊςκπιίν πβρ« 
ϊιίϊτα; τ«ν; ιι)τό;£θυ; οΌν • όλον ίί αύτόϊ ψβ).(ίόϊ .( τ••- Χ?<• ; 'Εχχϊιΐνίας ύ; ι €ο$τηχ Ιηάϊ€ορΙεα%Ιχ εχ ε/'αι ρΓοαιηίο αά ριαΙΙε• 
Γίαπι, άαηι ΐηαν>•αΙ ίαη<}ναιη ίη ΐΓαηιίία νβνύα 
ίΙΙα, « ΒϊΙεχη(ιίχιαΙϊΙία>η εΙ οάίίΐί ιηίηαϊίαΐΐη, » 
β( Γβΐίςιια. 

Οβ 3αα ΙιιιιηααίΙ&Ιε ιΐΐείΐ: ΟίΙεχϊιΐί ϊιαΙϊΗατη εί 
οάϊίΐί ϊηϊηιιϊΐαΐεηι ; ρτνρίβΐ'βα ιιπχϊΐ Ιε θεια, Βειίί 
ίιαίί, οΐίο ΙχϋΙΊχ ρνχ ΐοπίΟΓίίύιΐί Ιαϊι*". Νοα 
εαίπι ι1είΐ83, ρΓορίΕΓ^υκΙίΙΙκ οιηοΓειηβίίιιίίΐιιίΙαΕίί 
οιΐίυιπ υη^ΚοΓ : ηεηυβ Ιικο υπ^ίΙιΐΓ, πεςυβ Οειιιη 
9ΐιρΓ& βε 1ΐΒΐ>βΙ, ίρ^α βοίπι υηοΐίο 0ειΐ3 εκί ; βεά 
υΐίηιιε Ιιιιηιαηίΐαβ β^υ3 ιιη^ϋιΐΓ οίεο ΙχΙίΙίχ, νί(1β- 
Ιϊοβΐ ΒΒΠοΙο δρίπΐϋ, Ρι•χ ΰθηί,ίΐ•Ιι'6αι ς/κϊ, ίά βϊΐ 
ρΓΦ οηιηίί>ιΐ3 ιιοϋΐίβ. ϋείίηβ βηίιη οοαβοΓίεοα ηοα 
1ιιι1>βΙ ; 11Ι11Ι5 βδΐ βηίιιι Ωειίί, ΡιιΙβΓ, ΡΊΙϊα», εΐ 5ρί- 
ηΐυβ βαηείιιβ. ΟΙΐΓΪβΙί βιιΐβια Ιιιιιηαηϊΐθβ, ρπε οαιι- 
εΐϊΐ Ιιοιιιίηίΐιαΐ, ρΓϋ^οίρυο ε1ιπ3ΐιιιι(ε άβΐίΐιυΐοβ )ι&- 
1}βΙ εοηΐΟΓίβΐ- ΡΓορΙβΓεα ιΙίχίΕ, ΟΙιπβΙί Ιιυτηαηϋ&Ιβιη 
η ρΓΐΗ ουηείίβ ιιπείαια ίυΐίΐΐθ βαυαίο 8ρίΓίΙα εΐ τϊγ- 
[υΐε; ηηοιΙηιιΙΙίβΙίοΓίιηι υηοΙοηιΐΏ ΐίε (ϋοεΓβ εοη- 
Ιί0ϊΙ. ΡΓίβ ειιηείίβ ρίΐΓΐΪΕίρίΙιιΐΝ, Ιιιίβ. υαίνβΓβιιιη 
νβΓΟ ρ$ίΐΙαιυιιι άε ϋΚηβΙο εΐ Εοείείία, (αικχιιαιη άβ ' Μ&ΐΐΐι. ϊχνι, 29. »' 0ο1θ33. ι, ίΟ. ϊ ^«τιΛίωΐ Γβ^β 6( Γβκ&ΐί »ροη9& ίΐίχίΐ αά ΰηβιη υβςιιε Ο&νυ. 
. II, 9. " Ι5α. IX, 6. (18) ΗβΙοΙιΐΒβιϋοί «αεΓΪΗοίυηι ίηοΓϋβπΙιιιη εχ 
ρώβ τϊηο(]υΕ, ροΓίεπιΙίβββ 55. ΚιιοΙι&Π3(ίαη], 
(&1ϊ> βαΐϋΐιιιιηίβ βΐ Γβεΐα Ραΐηιιη ΕβαΐΒΐιΙία ειιΐ. 
ΟυίΜΐ νεΓΟ ςιιΐά&ιη ΑπαΒηϋ Ιιείει-οϋοιί Ιιίηε βιι- 
ηυηΐ ΒΓ^οιιιεαΙυιη ρτο νίηί ιηερί οΐιίαΐίοαε, ιιΙ 
ίμΒΪ [ΒοίιιηΙ, ααιιη &ιΙιιιίΒΐίοιιε εχοΐιυα, οιεΓΐ 
ίβστκηίΙ&Β β8(. Ναπιςυ*! ιιΐΓΐιιη ρΓορπβ αΐ6τ&- 
Ρατιοι. βι, εχ[,. ειιιη ΜεΙοΙιϊβειΐβευΒ Ιρββ οΜιιΙεΓίΕ, ίαεεΓίιιιη εβ( ; 
β1> βν&ηι^βΐίεο αοΐβπι νοοβίϊΐιΐο χιοβ-γχ;, ιηίιοεηι, 
αΐι^ιιβ αϊ) Εοείεβίαηιαι ΐΓα(1ϊ(ίοηε| ίκ^κίΒ πιίϊΐίο 
ρβΓφίοιιο κιιαιΙρΙαΓ νεί ροΐίΐϋ ρΓίβοίμϊΐιΐΓ. 

(19) ΒχκίαΙ ίη Ποίπΐίε ΤορορναρΙιία αιι-ϊιΐϊαηα, 
βά. ΜοαίΓ. ρ. 2ί6-ίί9. 171 ΝΐΟΕΤ^Ε οηονιατλ; 17^ δίΐηίΙΐΙβΓ βΐ ςυίηςΐ1&§;βδίΐΙ1ϋΠ1 ηοηυΐη ρδ&ΐΐηυπί άβ Λ ν\^ι^^ψίου κ«ινύ|χ^ϊ3ς βασύ.ί^ος έζβιπών<Τ£).(σεν.Ό{χοέως βοάβια Γβοίΐανίΐ. Οααιη Γβιη (βδΙαΙυΓ ίρββ Οοιηίηαβ 
Ιαάδθίδ (Ιίοβηδ : Οαοτηοάο βνρο Ώανίά ίη 8ρίτΗη 
$αηοΐο νοΰαΐ βατή ΌοηιίηΐΛΐη Κύ νίΓΐ)ή : ΣΗχϋ Ώο- 
πιίηηβ Ώοτηίηο τηβο : Ξβάβ α ά€χΜ$ »ΐίβίβ"? δί 
Ρίϋαβ 6]αδ 65ΐ, ςαοιηοάο Ποηιίηιιβ 6]υ8θΐ6ΐη 6βΙ? 
Έχ^ο ν6Γΐ)ί8, Ώογηίηη$ ^*α5, Οβιιιη ιηαηίίββίβ &ρ- 
ρθ11&(. Τυιη ν6Γΐ)&, ^βάβ α ά6χΙΗ$ τηβΐΒ, ρβΓδρίβιιβ 
ίυιηααίΐαΐί οοηνβηίαηΙ ; ηαιη νοο&1>υ1υιη, 8€άβ, άβ 
ηοηάυιη δβάβηΐβ άίοίΙιΐΓ. ΑΙςαί άβίΐαβ ίη 8υ& 1)β&- 
1ίΙα(1ίαβ, ΙιοηοΓβ ^Ιοπαςτιβ ίυη(1α(& δβάβΐ, ςαίη &5 
αΐίςιιο ιηβι]θΓ6 &(1 ίά τοοβΙαΓ &ϋ( οοηαρβΙΙ&ΙυΓ : δβά 
ηΐίςυβ ΟΙιτίδΙΙ Ιιαιη&ηίΙ&β αϊ) υηϋα 8ί1>ί ίηββρ&Γ&ϋί- 
ΙίΙβΓ άθίΙ&Ιβ ίηνίΙαΙιΐΓ άυπι αυάίΐ, Ξβάβ α άβχΜ» 
ηιβίΒ, \ά βδΐ νβΐυϋ ίη Ιιοηοπβ πιβί ραπίαΐβ. Νβςαβ ^ε χαΐ τον ^δθ' ψκψόν ιίς αυτόν εΐρι^χι* χαΐ ακρτυριΐ 
αυτός ό Κύριος λέγων π/»ός ^Ιου^αίους* Πώς ούν Δαβι^ 
έν ΠνΓύματι άγίω Κύριον αυτόν χαλιΐ λέγνν ■ ΕΙιτο ό 
Κύριος τώ Κυρί'Μ |:Αθυ, Κάθου έχ ^ιξιβάν |ϋΐ•υ ; £ι Υίός 
αύτοΰ έοτιν, πώς Κύριος αύτοΰ έστι; τό μ^ Κύριος 
αυτού ώς Θιόν σα9>ώς ιτροιιπών * τό 9% Κάβου έχ 
^βξιών ριου σα^ώς τί^ κνθρωπότντι άρμόζη * τό 7^ 
χά0ον τώ |ϋή χα9ιζθ|ΐίν^ λίγι^• Ή 9% Οεότινς ΐ^ρυτβι 
ιίς την οίχιέαν /χαχαριότϋτα τιαήν τι χ«( ^όξ€(ν, παρ* 
έτερου ριβίζονος }ΐ^ι ιπιτριποριένυ ι; προτρ€ποριέν)9 Ης 
τούτο * αλλ* ^ άνθρωπότυς του Χριστού υπό τ^δς ^ονωριι- 
νης αύτ^ ά;<ωρίστως θιότητος έπιτρέπιται αχού•υβ«, 
Κάβου έχ (^βξιών |χου, ώσανιΐ έν τ^ έρι^Ι τΐ|υι« * ούτ( '^λ^ 
^βςιά οντι άριστιρα ϊγιι ό βιός άπιρίγραπτος ύπάρ- βηίπι Υβΐ (ΙβχΐΓ&ΐη ΥθΙ δίηίδίΓ&οι Οβαβ ΙιαΙ^βΙ, υ(ρο(6 Β Χ^^ * ^^^ τούτο αυτό λίγιι, οτι Κάβου έν τ^^ ψ^ ηοη βίτοιιπίΒβήρΙαδ. Οίου θγ^ο : δβάβ ίη ΙιοηοΓβ 
χη60, Ιαηςυαπι ηιβα ρβΓδοηα, ηΐροίβ ίαι&β;ο Οβί 
ιιηίΥβΓδο ιηιιηάο οδίβηίαΐα. Οαίρρβ ί(& Οαηίβΐ ςαο- 
ςριβ εάΐ : Εί ίρ$ι άαίητη β$ί ι^βρηιιτη, Κοηον^ ρο- 
ί68ία8*^, 6ΐ Γβΐίςιια. Ουίη αάβο ίρββ Οοηιίηαδ (ΙίχΚ : 
Ώαία 6$ί τηϋίΐ οηιηί3 ροίβ3ία8 ίη €(Βίο βί ίη ίβττα^. 
Μοχ Υ6Γ0 ίη 6]υ8(ΐ6πι ρδ&ΐιηί ρρο^Γβδδα αίΐ άβ άί- 
νίηϋαΐβ : Εχ ηΐβτο αηίβ Ιηοί^βηιηι ρεηαί ίβ'* : 
Ιαηςη&πι δί ΡαΙβΓ αά Ρΐΐίυπι ηιΐίοηβ (ϋνίηίίαΐίβ 
<ϋο&1 : ληίβ οιηηβηι ΰΓβ&Ιιιτ&πι βχ ιιίβρο, Ιιοβ το- 
0&1>τι1ο οοη8α1)8ΐαηΙί&1ίΙ&(βπι άβηοΙ&Γβ νοίβηβ ; ηοη 
ροδΙβΔ Αδδυπιβηδ, δβά ίη ηιβ ίρδο (β 1ια1>βη8 βίηβ 
ρηηοίρίο νβΐ ϋηβ : (αηςυαηι βχ ιιΙβΓο βχ ηοδίτα 
8ΐιΙ>8ΐ&ηΙί& Ιβ £ρβηυί οοη]υηο(ΰηι πιίΐιί β( βοβχβίδίβη- τι/Α^, ώσανιι βις πρόσωπον έ|ΐΑΟν, ώς «ιχών θβοϋ παντί 
τώ χόσ^ω ι^ιιχνυριένιο * ούτω '/οφ χαΐ Δανιι^λ λέγιι * Κα« 
αύτώ έ^όβη ίί |3ασιλιία χαι ^.τψιι χαι ιι εξουσία, χαΐ 
τα λοιπά. *Αλλά χαι αυτός ό Κύριος ^ησιν * Έ9ό$% ροκ 
πάσα εξουσία έν ούρανώ χαι έπι γΊ^ς. Παραχατιών «Γ^ 
λέγ<ιπά)ιν έν τώ αύτώ ψαλριώ π<ρΙ τιςς θιόηιτος* Έχ 
γαστρός πρό εωσφόρου έγέννι^σά σι * ώσανιΙ τοϋ Πατρός 
προς τόν ΐίόν χατά τνν βιότιςτα λέγοντος ότι Πρό πάσης 
χτίσιως από γάστρας * τό όροούσιον βέλων σηράνβκ * 
ού^ ύστβρον προσ)αβών , αλλ* έν έ^χαυτώ σι ιχων 
οενάρχως χαΐ απιράντως* ώς από γαστρός έχ τ^ς ηριι* 
τέρας ουσίας σ( έγέννησα συνόντα χαΐ συνυπάρχοντα. 
Ειτα πάλιν Γ^βέως χαι πβρι τ^ς οη^βρωπότητος ^η)ϋν 
^ησίν * ΆΐΑοσι Κύριος, χοίΐ ου ρκταριιληβιζσβται^ σύ Ιβηΐ. Οβίηάβ ταΓδΟδ ίΐΐίοοφίθ <16 ΙΐηηίαηίΙαΙβ ρΓεβ- γ; ίιριύς ιίς τόν αιώνα χατέί τι^ν τάξιν Μιλχισκ^έχ * ού άίβ&Ι : ^η^αυ^ι Ώοιηίηΐί8, βί ηοη ρΰβηίΐΒδίί βιιιη, 
ίη €8 8α€€τάθ8 ίη χίβτηηηι 8€€ηηάΗηι οί'άίηβηι 
Μεΐ€Ηχ8€άΒ€!ί^^ : ηοη βηπη άβίΐαδ δ&οτίββαΐ, ββά 
ροϋιΐδ οοΙίΙαΓ β( ]ιθδ1ί&8 ΓββίρίΙ. ΜβηιίηίΙ [1υ^α8 ίβ- 
βΐίηιοηϋ Ρ&αΐαδ ςηοςαβ &ρθ8(ο1υδ ίη Ερίβίοΐα &ά 
Ηβ1)Γββ08 δίβ : 8ίοΐίίί Αανοη, 8ί€ βί 6Μ8ίη8 ηβ^ι/α- 
ςηαηι 8ίδί 8αοβτάοία Ηοηονβηι νίηάίβανϊί, 8βά ςηι 
άίχίί βί : ηΐίΗ8 τηβιΐ8 β8 ίη, βρο Ηοάίβ μβηηί ίβ. 8ί- 
βαΐ β( &1ί1)ί αίΐ : Τη β8 8α€βτάο8 ίη χίβτηητη 8β€ηη- 
άητη οτάίηβτη Μβΐ€Ηί8βάβοΚ^^ : νίάβϋββΐ οπιηί& άβ 
ΙινιιηαηίΙαΙβ ίηΙβΠί^βηδ. 

8νΙΙορί8ηιη8 τηαρηί άηιηραηί άοτηίηί 8ίβρΗαηί. 
Ναιη υηίνβΓδ&οι άβίΙ&Ιβηι, ςα® (ΙβίΙαβ δοίΐίοβΐ ίη γαρ η ββότης ίιρατβύιι, άλλα ^λλον λατρβύβτακ, «αΙ τα 
ϊιρέίΛ προσ^έχιται. Μέρινηται 9% χαΐ τιβς χρ^σιως ό 
απόστολος Παύλος έν τ^ προς Εβραίους *Επιστ§λ| 
λέγων ούτως * Καβάπιρ ό Ααρών, ούτως χαΐ ό Χριστός 
ού;( εαυτόν έ<^όξασι γινέσβαι βφχιιρΓίς, αλλ* όλαλησας 
προς αυτόν, Υιός ριου ιΓ σύ, ιγώ οτηριιρον γιγέννηχά 
σι * χαβά χαΐ έν Μρι^ λέγβι * Σύ ίνριύς ιίς τόν αιώνα 
χατά την τάξιν Μιλχισε^έχ - πάντα πιρί τΐφς έ(νβρω- 
πότητος έχλαβών. Συλλογισριός του ριγάλου ^ρουγγαρίου χυρού Στβ^^άνου. 
"Ολιι τι9 βήτητι προσχιχρούχααιν ν^ΐς ^ιά τ;9ς ΐΓί1)υ8 δρβοΐαΐατ ρβΓβοηίβ, ΡαΙρβ Κϋίο βΐ δρίήΐα ^ ποίρ^'^άνιως , τ^ έν ταις τρισίν ύποστάσβσι βιωρου- δ&ηοίο, ο£Γβη(1ίηιιΐδ ηοδ ρΓββββρΙί ΐΓ&ηδ^Γβββίοηβ, 
&η ροΐίαδ δοΐυηι ΡαΙτβηι ? δί Ρ&Ιτβαι Ιαη^αηιηιοάο 
οίΤβηάίπιαδ, αΐίςαβ Ιιυίβ δοΐί, ]αχ(β Ιιοδ ύΙαΙβΓοηββ, 
Γββοηβίΐίαΐί δυπιυβ ρβΓ Ρίΐίί β]υ8 ίηο&Γηαϋ δ&η^αί- 
ηβπι. Οαοά δί ΙοΙαπι ΤΓΪηϋαΙβηι οίΤβηάίαΐϋδ, υΐί- 
ςυβ ΙοΙί ΤτίηίΙαΙί ο1)1αΙυ8 ίαίΐ υηί^βηίΐί Ρίΐϋ Οβί 
8&ηβ:ϋί8. δίοϋΐ βηίηι ίη υηο βοάβηιςαβ ΟΙιπδΙο, ςαί 
ίη υηίοα ροΓβοηΛ δΐώδίβΐίί, α^οβοίίαΓ οοΓΡϋρΙί1)ί. 
Ιίίββ 6( ίποοΓΓϋρΙΛίΙίΙαβ , πιοΓίαΙίΙαδ βΐ ίπιπιοΓία- ριέντρ, Πατρός, Υίού, χαΐ αγίου Πνιύριατος, ί /ϋΐόνω 
τώ Πατρί ; Ει ρι^ ριόνω τώ Πατρί, χαί αύτώ ριόνω 
χατά τους ^λυνα^ούντας χατι^λλάγυρίίν ^ιά του αι- 
ριατος τού ένανθρωπιδσαντβς ΤίοΟ αυτού • ιί ίβ όλιρ 
τ^Ι Τριάρι, δλϊϊ τ^ Τριάρι προσυνίχβΐϊ χαί τό τού 
|χονογινούς Υίού τού βιού αιρια. "Πσπιρ γάρ έν τώ 
ένί και τώ αύτώ Χριστώ, ίτοι τ;ζ αια τούτου ύπο• 
στάσλΐ, βιωριϊται τό φβαρτβν χαί τό ά^βαρτον, τό 
βνητόν χαΐ τό άβάνατον • βΰτίί χαι τό προσάγβν χαΐ τό V Ί^^^'^^^> 43, 44. " ΒΛη. νιι, 14. «ο ^αΙΛ. χχνπί, 18. " ΡβΛ αχ, 3. »» Μά. 4. «» Ηβΐ). Ι7> ΊΉΕβλυΒΙ ΙΙΒ. XXIV. 174 

κρο-τίιχόμηιη • ό κΟτίς γίφ «ΐ ίϊΟροΜΓβί «ρβ^ί- λ ΙίΙαχ, βίο βΐϊοιη οΐιΐβΐίο βΙ ΓβοερΙϊο. Ιϋβιη βηίιη 

ηϋαΐοηιιβ ΐιοιηο οΐιΐιϋίΐ, ςυαίβαιιι Οβιιβ Γβοβρίΐ. 

ΕιΐίίΓαΐα Ν^^xη^ εχ 3β€αηάο Ώβ α:^τηΐ$ ίεηηοηβ. 7>^, χ«ί Δ; θ*ά; πραη^ίξκτΒ, Νιχαϊας ΐκ ην ^ιυτίρον Πιρϊ 
■ΐνμ&η• λό-/ου (20). ΆΙλά > 

Ι χβριίτίρι 
ταΟήτι ηρησψίριταί , : 

ψ'.ιχκΐΐ ήμίνν 3 €ϋντΊ; πταύθα προ< 
χιΊ ότι ύπίρ τίΗ ητιϋβ» οϊ^^βμίνων πιττϋν, άνα-/- 
χκίνι ζν)χάί τβν άρτον ιιναι τίν ττρβν^ιρόμηβν , 
τβϊ ψ«χί; !χη•:α τί^ζοίη (21) τό γι '/βρ ίί' ίίΐΐί 
7ΐΐπον9αΐ ν«/(α τον ΖντίΙρος ΧριτταΟ ίΤάιι τι χαΐ 
^α■^■^χαν, τοϊ τι ίαίηρα άναϋτϊΐ;, χβ'ι τά ύπ'ιρ κ^ί- 
ααις σγ^ΧμάΐΛΐν, (ΐτι τί (ν τ^ πκρβνπι ΐη Γ'^υ- 
μΗ>:&» ζ'Λ'^, ιϊ'ΐ τΰν ίχ ταΟπ;; ί3τ, άπαΐυθΐν 
ΕΙΪΤών, ντΓΐρ {ιι-χώ» 
τι ιγτιττμ; πρ•ν1ττα! 

ί»ΐς ΐηών τίί ή ^ριτι Τ9Ϊ κατον ποβσ^ι'ροιιη ■ 
μ; γάρ ΐ« άικ'τιρβν ό Σντβρ ιαΜΐίι ^ιά τ^ί 7ίρΛ^'^■ή- 
χ1 τ• νπίρ ΐΕτ'^Τίϋ πρατ- 


Βενβη βΐ ουηι βιιΙυΙαπΒ ραβϊίοοϊβ ϊβοηΠοϊιιιη, 
βί ηυί ρρο ποΙιίΒ β3ΐ ρ35Ηυ5 οΙΓοΓίϋΓ, 5Ϊνβ ρΓΟ ηο- 
β1γ« οΟΓροΓαΙί νίΐΕ, βίνε ρΓο αηίιηαΙ)ΐΐ3 ηοβίπϊ υΐ 
Γβιηί1ΐΒ.η[ιΐΓ οα ςυβ ίπ νίΐα ρεοοανίιηυβ, Βίνβ ρρο 
ΙΪ8 ςϋί ΚίοΕ ιηΐΒτατβΓυηΙ, ιιεοο83β ββΐ ραηβια ίΐΐιιιη 
ηυϊ οΙΓβΓίυΓ βΗββ ΓβΓπιβηΙαΙιιιπ, ιιιιϊα ΓβΓΠίβηΙιιιιι 
αηίιιΚΒ !ί}'αι1>ο1ιιιη εβί. Ναιη β( Οιτί^ΐί ία ρ&Β^ίοπβ 
οοΐ'ρυΒ τίνιιιη επί βί λπιπιιΙιιιιι ; εΐ ποβΙγι κίιηϊ- 
ΙίΙοΓ βαεηίίεϊα, ρΓο ΓΡΓπίΒβϊοηβ ρΰεεηίοηιηι, Βίνβ 
κάίιυε νίνβηΐίιιηι ίΊάεΙίιιιη βίνβ (ΙβΓιιηοΙοΓυιη, ρΓΟ 
Βηίπΐ3ΐ>ΐ]β οΙΓεηιοΙϋΓ. Νϊΐιϋ νβΓΟ ρΓΟΡβυΒ οΓΗείΙ, 
πβοσφιρό,ιικκ. 0■^ί'Γ^ 3ί Β ζϋοά αΐίςυαηιΐο οΐ) ΚΓθΙίΛΓίιιπ αοΐίοπειη ρρο οοΓ- 
ροΓαϋ ηο3ΐΓ& νίΐα, ραηβιη οβ'βπιηυβ : βίοιιΐί βϋίιη 
οοΓρα$ ηοίίίΓαιιι Βαιπίαιιβ ρβΓ ϊηαθπιαϋαηειιι ίεείΐ 
Βΐιιιηι, ίΐα ρααβιη <]ΐιβιη ρκ) ββ ΐ]ΐιί»ιιιβ οίΤεΓΐ, βίΗ 
τίη<1ϊοαιΐ3 Εΐιιιιη εοΓριιβ βΜοϊΙ, ηοΐιίβςιιβ ΓβΙτί- 
ΙιυίΙ. αυχΑββι τώ κννχρύ Οϊ. 

ίΛα,ΐτα; (32). 

'Εχιί τ• λύτραν πρί; ^Οι » •Χ"' • «"^'Ζβ' ■ι ■ ώς μ,ιν μ ^Δρβν ΐού χκτίχοϊτο; βΟίβίίώς • (ϊγιΙ χι 
7Μ χνρϊ&ΐΐ ίί-Ζ^μίνιρ πρβνβϊΤκ Ιύτρ^, τρ κ^ιραττω 
•βτ^τ^ χ«ϊ ύκϊρ ΙβγΟϊ ον προοΈΐτ» οίχονομία ■ χαι 
'Ιβ,ρ β ρ(ϊ ΐβ λντρβ» ί(ίού(, ΟνΜΤί ίιινίί^ιϊϊος χΟ- 
ίΐ«; ιΐναι ύν παρισχ*, τ^ {^ηί"'βν ίχιι χατα τι 
ΚΒΟητΐΤΜ άζβ)ίουΟο-^ααν * Λΐρ3ααΐί 3' β λαβί'ϋϊ, 
χχί χβίίβτβτηι ίισπάτΐ; ών «ροτιραν τ4ν ίξον^ί^α 
«νζ (<χ'>' ' ίταϋβα ίί τοΟνοο^ίβϊ άπκϊ ' 6 ^ίν χα- 
τιΐίμϊνοΐ τβ λύτρβϊ (χ«ϊ γκρ ιιάϊίπ <ϊ τρ χιιρί 
^^το-^, χαί οΰίίι τ• τον ΆΕιλ αίμα, ονΑ {ΐίν τών 
ρκρΐύραη, ΐξ» τ4; ίτ^τβϋ χαθίτηιχι πρβναίας χηί 
^ιιοάς) «ύ^ιν ρ» ^κίονόΐΐ (ζη^ίνται ' τι; -/«ρ άν 
ΪΜΐΐ (ϊπιϊν ΐννβήν *>ΐ μ*ν τών βιβαπάντ'υϊ αϋ• 
;*», χαΐ £η ίχ»ιύβι;«» αί^ταηι, ί^ι ).άγσ; ιν'<'ϊ'ι 
κ>ί {Μτκ βάνατοιι άί( ά^Εηκϊτΐιΐν ΐβώντωϊ κχοΟιι ; τ6 
ί( 0»τνρ[θ* χαι ζιοοίΓβιβν αϊμοι τον χόνμαίΐ ονχ » 
Τΐίς «θκνήτοΐΐ τής α^ΐβν προιαίας τα;χ)ίβΐΐ ϊνϊί;((( 
θΜί(βρον αντύ , και φΟιρΐς νωρχτ&ιν άνιπκ^ον 
τ/ττχρούμην» ; ΟΟχ ίΐνμί&ιται τβίνιι:» βΟ μι» οΰν 
« τ« λ-^τραν χβΕταβέμηβΐ, «/λά χ«( τοιι γίνο'^ΐ 
τιι» ~βα•ΤΒς ό ^[Ια'νβρνπβΐ προοΐχία ^ι; τι τήν (Τ4>- ΡΚοΐίϊ ραΜαναΚχ, βχ ίβηηοηε, «(;"* ΐηϊΐΐΐίτη βιΐ: 
« Οαοηοάο βΐ νοίαηίανΐα ίϊτηαΐ βί ίηνοΐνηίαηα 
ΙΌΜ ιηοη ΟιναΙϊ άί€\ ςαεαί. Εΐ ^ιιοηιοΦ) πιτ- 

ιϊνκι χαΐ ΐΐ" η€ϋϊάαΙ αΐ εαάΒηι ηιοΓί άίαδοΐο νοίιιηίατϊα 

ιίιηαΙ(/αβ ίηνοίοηίαΐ'ία [ιιβηί. ι> 

:}«ράϊ ώ( ΒειΙβιηρΙίοηίϊ ρρβΕίιιια άυρίίϋϊ βυΐ) αοϋοηβ £6- 

ίΐιαι, χαΐ οβΓ&Ιίιη οοΏβίιΐβΓαΙιΐΓ , πίιπίηιιιι υΐ (ΐΙίρΙίτΟΓΙΙΐη 
ιΐΐον τών ΓβιΙΙιηί», βΐηυε ιιί εαρΙίνοΓυιη ϋοιηίηο (Ιοηιιιη 
^ι (• οΐιίαίιιπι. ΰ1ΐΓίΒΐί5αιι§υί8,ηιΐ3(βαιΐΒΓβ(11ιηί9Γΐιηινίεβ '0>λά κΙλα ίιιη^ίΙιΐΓ, Β&ηβ ρΓβΙίιιπι Γβ<ΐ8ΐπρ(ίοιιί3 (ϋοϊ ροΐεβΐ : 
ί^ράιτω νβΓοηιΙΐΐιηβτΐ ςιια1βοιΐ3 άαηυιη Ηΐαο^οπΐ εβί, ίΐΐο 
ηοηιίαβ ιιΐϊ ηεςιιίΐ. Ε( «^υίίίειιι ΐΐΐία ΐϋΐιΐΐα Γθϋβπι- 
ρΐίοοίβ ρΓΟρΓΪθ άκΛα ρΓβΙίο ίιίΕΐιαΙ, ι^ιιφ αΓοαηβ 
ΐιυίο 6ΐ ίαΰΟΒΓΓαΙιϋί (Βΰοηοιηίκ ηοη οοηςηιυηΐ. 
δίηυίΊβια ι^ιιϊ ρΓβΙίαηι (ΙεάίΙ, ςιιϊα τεί β^ι18 άβίη- 
εερβ (ΙοιηίηιΐΒ βεκβ ποη ροΐβΐΐ, ιΙεΙΓίπιβηΙιιιη ηβ- 
οβΒΒαΓΪιιτη ραΙίίιΐΓ: εοηίΓα ςιιί αεοίρϊΐ, Ιιιογο αιι• 
^βΙοΓ, ίϊ1ΐ]ΐιβ Γ6ί ιΙαιη1ηιΐ3 (]ΐΐΐ6 ία ε^υ9 ροίεβίαΐβ 
&ηΙββ ηοα επΙ. Νυηο οιηπβ εοαΙΤΒ εβί. Ουϊ ρΓβ- 
(ίυαι οΒίιιΙίΙ (ςααηάοςπίιΐθπι οιηηία ίο Οεί ροΐβ- 
ΒίαΙβ 9ΐιαΐ, Β6ΐ|ΐιβ ίρ^ίυβ Αϋεϋβ αβηυβ πΐ{ΐΓ(]Τϋαι 
βαοςαίβ αϊ) ε]α8 ρΓ0ΥΪ<ΐ6αΙΙ& άοιαϊαίοιιιιβ θ^ΓιιΙΙ), 
Ιιίο, ίηςυαιη, ηυΐΐαηι οβρϊΐ (ΙβΙηιαβηίαπι. Ν&ιη 
ςαί3 οηιαϊαο εχΪΒΐίπιαΓβ τεϋΙ, ε1) βο ςυί ίααιιιΙοΓίιια 
ΒΐιΟΓυαι, εΐ ηιιΟΓαηι βοϋκαΪΒ εχΐιβαβίιο ίιιίΐ, ειι- 
ΓΔΟΙ κεΓίΕ, ({ΐιϊιιιε ιηοΓίαοπιαι (αοι^υααι νίνεηΐίιιοι 
εΐ3.αΐ0Γε9 αιιιϋΐ; ςιιίβ, ίηηιΐίίπι, ριιίεί, Β&ΙιιΕ&τβιη 
6( ηαϊ 0Γΐ>εαι νϊνίϋοαΐ ΐαοςαίαεοι, ία (ΐιεβαυΗ! 
ρΓονίάεαΙίβ 3α£ε α1> βο αοα ίιιί^Ββ ίαεοΐαοιειη εοα- 
ΒβΓναίιιαι, αΐι^ιιε ίΐΐ) οιηηί οοΓροΓειι οοΓΓυρϋοπβ 
άβΓοη^ιιαι ? Νοα ϊβίΙιΐΓ ιΐιιιιιιιιιαι ρα^βυί ββΐ φΐί 
οοοίιιΐίΐ, ίιηο ιιαϊτβΓΒΪ ςβαβΓίβ ηοΒίτϊ εΙβιηβιΐΒ ^6Βι13 βαίιιίεηι 1ιΐ0Γα1ιΐ5 εβί. 

ΰΓαοιίΒ ΟεαηαάίαΒ, φΐϊ οοαείικϋΐ ιιίτιιιηςιιβ η- 
ϊυαι 5ίνβ ίαΙίαιίΕα Βίνβ (ΐΓκΟϋοι τεείβ 5β ΙιαϋθΓβ, 
(%1) Έ.%1 Ιιοο ΡΙιοΙϋ ηυΐΒΒίίο \αιρΙιί1οε1ιϊιαι 24. 
φίαπι αοΒ βάί^ϊηιιΐΒ 5οηρ., νβΐ. (. Ι. ΡΓαβι°βοΙιι™ 
Ιιοβ ΙβκΚιΐΓ ίΙ>1, ρ> 79. ΐηΐίιιι 

(80) Νοη βΧΒίΒϋΙ Ιιί «Ιο αζ7ΐι>'3 ΒβΓίιιοαβϊ Ευ- 
«ηΐιϊ. 

(2Ι^1.βνβπιοβρίάοΙιαηοαΙ)]6ε1ίοαβηιϋΓκεοΓαηι 
ϊιώίβαΐ ΟαηριαίιΐΒ ΐιι βιιο άβ Λζ7ΐπο ορυΒοαΙο 
αρ. Ι . Ταπί ο&ρ. 3, &ριΐ(1 ευπκίειπ άΐΒΒοΙτίΙ βαια (Γ«,.1«<1ί (β 


-.,τίίβϊ ■ Ό τϊΐϊ οΊλιϊ θιίς χ 


«ί ΓΙ«τι;ρ 


ι«ί• Π«; 


Γΐρ ΐΓρβσ-ιίίξοτο το τοΟ Μονογινανς βΓ««, 


χαΒ' β θ(6. 


: ; Άλλ" «; αη χαΟ• β ΙΙβτίρ, ι 


Γ*"λο βίτβ» 


ίβτηι ποοά 


Τίϊ 70-; νίοΰ ΐίνϊ3«ίί τι κκί 


ίϊίρ•/ι« ■ 


«■' '/ά» Πβ 


Τίβ 9 ν«ί • ιί Λ «5 5 θ;ό; 


;, θ(ό: ί•» 


«Ηί 6 Τ«ί 


χκ: τό Πϊΐϋαβ τό «-/γοϊ , αϊ 


.« τβ τ•ΰ 


ΜονβϊΓ-οΰ; 


αίααι τβί ιϊϊ; τίς ά^ίβ; Τβ(ΐ<^ 


οί, ί βντΐ 


«■/ίβ τ^ιά; : 

Ι 


ιιβ6' ό θΐίί κροΜίιξβτο. 
•£κ τβν ί-^ϊ( 


ιιίικί•; τβΰ Ηϊβνινι,σχβιιήβν η τι Μρ/Λ.^ 
'Εχχλϊτί» (23). 
ΤοΕ; >.ί7•! 


^9ίϊ ;τ< τίν ίν τώ >«>ρώ τοί 
Τΐ^ιίου τον 


Κνρ^ο'^ χαί βιβύ χκί ΐντϋββ; 


ί,.ί4. ■!«- 


σ.0 ΧρίίΤ. 


ϋ ΐΓρβσΒχ6ιΪ!τ«ι• ύκίβ τί; ήϋϋκ 


<Γ»ΤΕρίβί 


ηβρ' α>οΟ 


Ονϊιίοι ίο•ί τ(!ΐ»ν αντα'3 «α 


.«•τό; τ. 


χα) ιιΓ<ι«7β; 


, ώς Βοχίΐοίο,ί ΧβΤΒ Τ9 «>βρί< 


|-1ϊ0ϊ ίι' 


ί,^ιϊ; ^<υ)ΐιατί•!Λ*τ(>;, ίτιπιρ ό οΟγϊ; ιιβί ( 


ίύτης χαί 


9-ψ^ «τ« 


Γ6Ϊ ποίύϊ κ βιολ»-/ί« Γρν/'-α' 


™. ΤΓΟβΟ•. 


β7«7• ί*" ' 


ϊίτό; τώ θιώ χκί Πβτοί, βΟ 


κραηίέ- 


ξατ„ ίί ώί 


θίίί (ίΙΤΗ τόί Πατρός «;γ»; τ 


Ι ό Μονο- 


γΐϊϊί χ«ί 


τό Πϊΐϋυα τό ανιη• ■ ώς ^ιι 


ί τοΟτων 173 ΝΙΟΕΤ^ί 0ΗΟΝ1λΤ£ {7β 

Ζ)αιηαίΰ(ηι. λ Τοΰ ύβίΐβσχυνβί. 

υη'.νεΐ'βοηιπι ϋοαβ βΐ ΡβΙβΓ νιιΐΐηβ ηιιαΙβηυβΡα- Ό τών ο^μϊ β»ς χ»1 Πατήρ χαβ'ά Πατκρ, βίΛΐι 

16Γ οϊΐ, αη ςυϋίβηιικ ϋβ(ΐί? 5ϊ ηιιαίεοιίδ ΡαΙεΓ, &Ιί& β χκβ' β θιός ; Άϋ' ιί μΐ» χ«6' £ Πκτιίο, (Γλλο τ» 
βΓΪΙ νοίιιηίθβ βιιΐΒ ςιΐΛΠΐ Γίΐϋ ; πβςυβ βηίηι ΡλΙεγ «Οτου ίστβι ««ρκ τό τοί νίοί ΟΟ.κμα. ■ οϊ ν4ρ ιΐβ- 
ίάβιη βϊΐ ςιιί Γίΐίιΐί. δίη τυΐΐ ςααίεηυί ϋοηβ, 0βιΐ8 τΐρ ό νίός ■ *! ίί χ«β' ό θιός,, β»; ίί «ί ό νϊός 
3ΐιΙβιπ ίΕ(]ϋ6 ΟβΙ Γί1ίυ5 οΐ καηκΕιιβ δρίπίοϊ, υΐίςυβ χαί τό ΠϊιΟ^ιβ τό ί/κν, αρα το ΟΩ,ναα «ύ^ω;, 
νοΙιιηΙββηΛίιΐΓίεβϊ!, ί(! Ε5ΐ ΠΒΐιίΓαΙίϊ. Εΐ'δο Ιιι ητιο- ί•/""-" ρ^ΐίΐχόν. Κ«ί <γ; •/'■'' "ϊ•^" "*■■'«> γ/λλο-/!- 
^ιιε ίίιπίΙίΙίίΓ Β}•1!οΒίβπιιιιη ίηϊΐΐ'ΐιβ : υιιίνεΓβοΓϋπι 
Οβιΐϊ ε1 Ρα(6ΐ', ηιιιη ςιιαίοηιιβ ΡαΙί-Γβ^Ι, βαη^^υίοβια 
υπί^βαίΐ! εχΰβρίΙ. αη <]ΐι&ΐ6ηΐ]β 0βιΐ8? δι ςιιαίεηυβ 
ΡαΙβΓ, αΙία βπΐ 6]ιιβ νίΓΐιιβ βί ορβΓαΐίο (ΐιιοαι Ρίΐϋ; 
ηοΏ βπίοι ί(1β[η ΡβΙεγ ββ Γίΐίαβ. 5)η ςιιαίεπϋκ 06υι 
ββίβχοβρίΐ, ΟουΒ &υΐ6ΐη βΊΐυε βϊΐ Κίΐίιΐϊ βΐ ϋρίπ- 
Ιυβ 3ΕΐηΕΐιΐϋ, ββηϋίΙυΓ υΐ ΓηΐΒβηίΙί βΛηβαίπραι, ιί 
68|, υηϊιΐΒ (1β βααοΐα Ιπαίΐαίε, εαάεαι ΐαηείίΐ Τπ- 
ηίΐαβ, ςυαίβηιΐϊ 0βιΐ3 βίΐ, βιοβρεπί. β 

Εχ Μγο ί^ηοάίεο ^αϊ ίη Μα^ηα ΕοίΙΐίϊα ΙβρϊΙαί'. 

Ιίΐ ηαί <1ίοιια(, ςυοά Οοηιϊαιιβ εΐ δεΓταΙοΓ ηο- 
Βίβτ ^β3118 ϋΙΐΓίβΙυβ, ΙειηροΓββαΙυΙαηβ βιιββ ρ&ΐβίο- 
□13, ρΓεΙίοβϊ 8ΐιί Ε0ΓροΓΪ5 53η0ΐιϊαίίςιΐβ <ΐ3ΰΓίΙϊ(^:ιιη), 
Ιβηςαβπι ροιι1ί/ρι ίη Ιιοηιιηιι ρΓο ηοϋϊβ ακΒίίΓορίΛ 
ηαΙιίΓα, ςυία εΐ βίίΕηΙίοαΙοΓ εκί εΐ νϊοΐίιιια, υ1 Γαα.- 
ΚΠ113 Βί( 11ΐΕθ1θΒΐΐ8 (ίΓεκοΓίιΐ9,οΙ)Ιιι]βι-ίΙ ηϋϊάειιι 
Οεο Ρ&ΐΓΪ, υοα Ιβηιοπ ίρβε ϋοίςβηϊΙυΒ εχβερεπί 
<ΙιΐΕΐ[εηιΐ3 Οειιβ, ίΐβιηςιιβ δρίπΐυβ βαποίτιβ ; ϊΐα ιι( 
Ιιαε αί&ΓίααΙϊοηεεχεΙικΙ&ηΙίρΐΐιηι θ6ίνί!Γΐ>υιιι,ηεο 
οοα οοο5ΐιΙ>βΐΒ.ηΙί3ΐβιη βΐ εοο^Ιογϊοβιιιιι £ρίπ1ιιιη 
ΡϋΓ&εΙβΙυιη, α (Ιίνϊηί Ηοηοηβ ρυηίαΐβ «ο «ΙϊκηίΙαΙβ, 

ΚηαΙΙίεΐηΒ. ^,„ ^βί όαόίοϊον τούτον ΠηοΗχίντο 

Θιοπρ(τιβ0ς όματιιιίας τ( χαί «ΐίκΐ, ανιθικα. 

1Ϊ3 ςυί ρεΓϋεΙυιη <ιαοΙϊάϊβ 8ΐιοη«οίηαι α βΙΐΓΐΒΗ ^βϊ; τΐν ^κί' ίχ«ττίν ^^ρο5^^-/β.Iίν,ϊ'ί.Γί« ύπ.ρ 

ΒΒΟβΓίίοΙίΙιηκ (ϋνίΟϋ αΐί-3ΐβΠΒ [τΒοΐΒοΙίΙιυΒ ηοη .^,^ ,Γβραϊββόντ».» άιτό Χρ«το^ τών Βιών ,ί•^<ΓΓ,- 

οοηϋεάυηΐ 3ΐιηοΙβ5 ΤπηίΙαΙί οΙΓεΓπ, οοηίΓαίϋεεηΙββ .,-„, ίιαονογί», ΐίί ίίχοΐί'ίνοΐί τί άν'" Τϋΐίι ττροτ- 

5αηοΙί3άίν!ηί5(ΐϋεΡιιΙπ5υ8ηα8ί1ίοεΙΟΙ)ΓΓ8θ8ΐοηιο, „-.^„β„Ί/ώς ϊν'τίβΟΓ/νοαίνο'; ίντιΟβΙν 'τοΓς ίιροίς 

ςΐΐϋ)1180υΐ11 ΟΟΠΐεοΙίυηΙ εΐ Γείϊςυί ρίβηί 1>βΟ Ι'3ΐΓβ3 ^„ί β^;,,*; Πβτβατι Ββνι'Λΐί» τι χαί τ4 Χρυσορόΐ- 

ία Βϋίί 8θΓΐποηϊ1ιιΐ8 Είςιιε ϊοπρΙίΒ : ΛηαΛβιηβ. ^,„^^ οΐς .τνρΓ«ϊθΰ« χ«ί ο'< ϊο.κβί θ»).όρο( Ιΐβτί- 

ρΐ( (ϊ τοίς οϊκιϊοΐΐ λό•/»!; τι χκί β\τ/•/ρΛίίαΛανι, 
«νκθιυιι, 
Πχΐυϊ οιιηι αυάίυιιΐ ΒβτναΙοΓβιη ίη ίοΒίίΙιιΙο α Τβϊς. άχο-^ονσι ιϊη τον £οιτ£,οοΐ πιρί τ^ς παρ* 

βε ιΙίνϊηΟΓυΐη ΐη^-βΙβΓίΟΓυηΐ ΐ&εηΐΐοίο ύΐοβαΐεπί : «ντον παρη^οΟιίσι;; τ»ϊ θιίοιν μυΦτκρί»» ιοονρ- 

ΰοί /'ααίί »η ιηεαηι οοϊηηιεϊηοι-αίιοηΐτη'^, Ιιαικί -/ίβ;. «-/οντος- Τοντο ιτοιιϊτι «ίς τίν ί^^ν ίαά- 
Γε&{6Ϊη1εΙ1ί{;αηΙτθΰΕΐ1)ΐι1ιιπΐίθ»ιτ»ΐ»ιθΓα/(θη«η,»ε<1 υνΐσ», (ΐί ϊχίαμζιηιιιιίνιιι; 3'ί οοβΐ^; τΐν ο»α- 
<1ίοεΓΕ&ιι<]εη(«]υοάΒ4βεΓΐ1οΐ63 ρ1ιιιηΙα3ΐίθ6ε[ ίπια- μνι^^ιν, «λίκ τοΐ^'ΰτι Αϊ-/•» ότι χκινίΓϋ Φοντα^ι- 
ςία&Γίβ ΓθϋοναηΙ ρβΓαοΙιιιη α 8ετνΐΐ[0Γε ΟΟβΙγο χώς χαί *ΐΜνιχν; ττ,ν ΐιτί τον τιριίον πτηβοϋ παρχ 
ίη ρΓε1ίθ8& 0Γ1106 β&εηϋείΐΐαΐ 8υί ΟΟΓρΟΓΙΒ αΐ^υε Ο τοΟ 2«τΐρθΐ 1;!ΐ^ πααχΟιΙβαν 6νσίχ^ τοϋ ί^ίον 

βαη^υίαΐβοί) εοιιιιηιιηειιι Ιιιιηιαηΐ6 οαΙιΐΓθ! Γ6(ΐΕΐη- ο'^>αIIτόΐ τι χαϊ αϊαατβ; «ι; χοινόν τ^^ άνΟρωχίνη; 

ρΙΪΟηεΟΙ θΟ ρΓΟρίΙίίΐΙίοοείη, (ΙυΐΙΙ ΐΐυοίίάίίΐη&ηΐ 1ΐΟ- φύπι»; >ντρβν τι χαί ΐξίΙοΕΐ^ικ ί χοβ' ίχχοτιιν προπ- 

ίΐία,αι οΚβΓαηΙ εο γϊΕιι ςιιειη δβΓταΙοΓ Οοηιίηΐϋηυο βτ/αΐίένο Οννία ιταρ» τ&ιν τά Οιΐα ίιοονργβνντ&ιν 

ηοβΙβΓ (Γαόί(1ίΙ ; ίιίεοι^υε [ΙίνεΓΒυιη 698β Ιιοε βαεπ- μνιτ-ιίριιι, χαθώ; ο Ι«τΐρ κμάν χαί Διητότΐς τ&« 

ΰείυηΐ &3(ΓΐιιιηΙ β1> ίΐΐο {)110<1 δΒΓναΙοΓ ηΟϊίεΓ οΐίιυ βλ»* παβί^οικι ' χαί ^ιά ταντβ ά).1ι;ν ιΐναι ταύτΐ)ν 

ρεΓββίΙ, &(1 ίάειηηυβ ηοηηίβί ρΙΐίΐηίΔΒΐίοβ εΐ ίιη&- πάρα τή' ιξ «ρχι!; τλ Σωτάρι τιτιΐιν,ιιήϋν ιίση- 

{^ίηοΓίβ ΓβΓβΓΓΪ ; ΙιΐΒ, ίηςιιβπι, Ιοηηηαη ετ&ειΐ3η1ϊ- 7*<"^*• ^^ "Ρ'^ ίχιίνην ^ιανταιττιχΜΐ χαί ιϊχονικώς 

ύιιι Ιτβοίβηιΐί (]ίνίηί(]ΐΐθ βαεπΑοϋ ιη^ΒίβΓίηιη, ρΟΓ άνα^ιρουίνι;» - ύς χινονιτι τι Πι ρρικτΐ; χβί θιΐκ; 

** ίυε. XXII, 19. 

(23) ϋΙ>η Ηταοάίοϊ Ηακοκ. ><! ββί εοηΒ(αο(ϊηορ<4ϋαη« Εβο1β3ϊ« ΙκιηαΒ ρβΓίίοιιΙαι, οοβ ΓΕείΙ&τίιηυι 
βχ αοά. ν&(. δρίοίΐββ. ι. VII, ία ΡτβΓαΙίοηβ. 


«7 ΤΗΕδΑυβΙ \ΛΒ. ΧΧΙΥ. 178 κρβυργιζς μυ^τβριν/, ίι ο\ 
Ιΐ37_ββς 'Ι«<»νον τβύ παντάρ' 
ρίοη χαί τήν αύτήιι ϋναι γάιηοητο^ (ν ποίϊαίς τα,ν 

Τβ<{ ^^αονιχάς ίιβττκίΐις ϊι:ί τίς χκΓαϋβ'/'ίί "ίί 
ίαίρϊιπϊνΐΐ ^7ΐΔΐ; π^ιβ; τ^ν βιίιη χαΐ μιιχααίαν 
ψ<ΐ9α τίί ί^ηικ^ο^ιχΐς ΧΒΐ ιτκϊαϊΐιβίίτον Τριβίο; 
έκίΜβ-^οΊ ΧΒΪ κ«ριιιη<)Φυ7ΐ ' χκϊ ποότιοον ^ϊ* τ» 

Πκτρί χητκ τό (Γντβριον ιηίία; τβϋ Λιππάταυ Χιιι- 

^■χκοΐ'-ιν ΙΙατι^νν ^ικ τοϋ τ4ΐ οϊχιναρία; [ιυτ^ι:- | 
ρΐβ'^ ΐΓΟϊΐβ;, χατιώΛκξαι όιιάς ίβυιϊ• τβϊ ΜοϊΟγίνΐ 

ικί Παταϊ, άχβλβ'^βω; ^ί πιίντνς χ>ί τ» παναγίω 
χαί ζοΜπβι» Πκύιικτι, «; χκνιών ζ-ητνιιάταν χαι 

ΤΟ ΕΠΙ Τ1Ϊ ΑΧΛΦΓΕΝΤΙ ΛΟΓΜΑΤΙ 

ΠΑΡΑ τον ΠΑΝΤΕΤΓΕΝΟΤ ΣίΙΤΗΡΙΧΟΥ 

ΓΕΓΟΝΟί ΣΗΜΕΙΟΜΑ. Γ ι . ΠβοχκΟβμήαν ΗηΐΒνύλ τβϋ Κβμνιΐΐοϋ ή ' 

πριποβ^ϊπ άϊΓ^Ίών «Οτου χαι νιων 
πβα«τοι[ράΐ«β«ΐ χνρβϋ Άν^ροϊΐχβυ 

Κ<ά ΐΓΟίίτββιττιαρίίυ «νρβύ Ιωάννου τβΟ Κία- 

Τον τΓΐ^βιχ'οβήτΊΐΐ' άνιι^ιβϋ τι; χρατοΕίΐ; χαΐ άγια; 
«ΐτβ» ^κσιλιίΒ;, χιιροΰ 'ΛΙιξίον τοϋ Κβντοβτι^κ- 

Ταν πκϊηβαντου «ιίαβτβϋ χαι γαμ^ροϋ τ«ύ χρβ- 
τκιβν χ«ύ ή^ίαν ήί'^ ΡκοίΙι»; χυροϋ 'Ιΐιΐιήνου τβϋ 
ΙοΓΤβχβυζονβϋ • 

ΐΒΐιβτάτβΐ )ΓΒρ^υρογ(ννι)τΌυ χκΐ κιριπαθ^τΌ» «'ΐ- 
ηίΟ-ψης ■η■^ χραταιον χ«1 β^ίο» «κών ρασιΆίως 
ηιρ£ς ΟίΟ^ύρας, χυρβιι Ί'^ιάννου Ά-^/ύΛν 

Τβν ϊΓβββιβίίίτβϋ ο(6λ»τοϊι 
ΙβντββΐΙ^ΗΪνφυ ■ 

Τβν ιηηνιβκβτοιι ΟΊβαβ^βυ χυρου Καιναταντίνοιι 

Τβυ πιοιηΐίίβτοιι «τιβαΕοταν 

Τον κ«>νι&ίφτον 9ΐ€αβ~Γθυ χαί ίτΐ«ρ 
'λτ^βνιίχαυ τον Καματν|>ον ■ 

Τον {ιηοΐοξατάτον (ογΕίλου ϊο^κριαπον τον 
•ι&βτον χκΐ ιτροίΓηοΓορίον χνρον ΊοκήηΌν ■ 

Του μιγι^οξοτκταν ιιριυτοϊθτ«ρί•υ χκΐ ίηΊ του ΊΐΜίίννον τον ι Άλιξίου 


χιιρου θηιίώραυ τβν Στνιηιώταυ * 
Τον μιγκΐοξοτιίτον μυοτιχον κνρον Νιχι^^όρον ςιιοά ΓϋΙαηε τϋα βΓΓίιαπι αοαρίιηιιβ; ρΓαβεΓϋπι 

ουιιι (Ιίν'119 ΡαίβΓ β( βαρίβηΙίβΒΪαιιιβ ^οαηηβ8 01ιΐ'7- 
ΕΟϊΙοιηιιβ ρ6Γ3ρίειΐ6 άοοαΰπΐ ηαΐΐααι 6$5β ιιΐΓίυ9(]ΐιβ 
Βαεπίίΰίί (ϊίίΤεΓ&οΙίαιο, υηυιηςιιε οΐ ίΊβιη αίΠποα- 
τεη[ ίπ ιιιυΐΐίΐ ιχιαςηί Ραυίί ιαΙεΓίιν-^ΙαΙίοαίΙΐϋΒ : 

Ιί3 ηαί Ιβηιροηιπι (ϋκΙαπΕίαΐ ίη ΕοηεϋίαΙίοηε Ηιι- 
ηιαηΐΒ η&ΙιιΐΊβ ειιοι (Ιίνίιια 1>(:3[3.(]ΐ]ε νίνίίίοπί £&α- 
οΙΪ85ίαι.τ5(ΐυ6 Τΐ'ϊηίΙθίίϊβχοο^ίΙ^ιιΙ Λΐ<ΐιιβ ϊανίΚιιοΙ ; 
β( ρΐ'ίηιο ςυίάειη 5(α1ιιιιαΙ ιιαβ ίιιίκβε βοηείΐίαΐοκ 
αηίββηίΐο ΥβΓίιο νϊ αββιιιιιρΙίΒ »1) ίρβο ΙιυπιβαίΙα- 
113, ρο3ΐβα νεΓΟ οοηοίΙίαΙοΕ <ιαοςυε Όβο ΡδΙγι Ιβιη- 
ροΓε33ΐιιΙ&Γί» ρα£5ίοηί3 εΐΐΓί^Ιί ϋοιηίηί ; αΐι^υε ί1& 
άίνίιίααΐ ίηιΐϊνίβίΐΐίΐϊα ; οιηι οοαίΓίΐ (Ιίνϊ 1ΐ6α1ί(]ΐιε 
Ρα(Γε8 ρεΓ υαίτεΓϊυαι βίιηυΐ ίηοαΓοαΙίοηί» τΕ^βΙβ- 
ΓΪυαι ί:ί[)ί ηθ3 εοϋοϋΐαΐοβ 3ΐ) ϋηίςβαίΐο άοοβαηΐ, 
6( ρβΓ ίρ3[]ΐη ϋβα ΡαΙπ, (:οα3Ε<]ΐιεαΐ6Γ(ΐυε οιη- 
ηϊηο εΐίίΐιη ΒαηςΙίίΒίιηο βΐ νίνίθεο δρίπίαί : Ιιίβ, 
■□({ΐιαηι, (απηιι&ιη ηοτ&Γυιιι ςίΜκβϋοιιιιιιι ε( ρεΓε- 
βΓίαοΓίιπι αυε1θΓί1>υ8, &[ΐα11ιβιη3. 

ΑΟΤΑ 8ΥΝ00Ι0Α 

ΟΕ ΟΟΟΗΑΤΕ ΟϋΙϋδ Αυπτοκ Ρϋΐτ 

ΡΑΝΤΕυΟΕΝυδ δΟΤΕΒΙΰΗϋδ. 

Μεηβίβ Μ&ϋ άϊε (Ιιιοάεείηαα, ίιιιϋοΐίοηε ςιιίαΐα. 
ΡΓ)Ε3Ϊ(1οιΙβ α [)βα οοΓΟπαΙο ίιηρβΓαΙοΐ'ε ροίβηΐίβ- 
κίιπο ιίοιηίασ Μ^αιιεΙβ Οοιηαεαο, ίη ΒΙαεΙιεΓηαΐ'υιπ 
ραΐαΐΐο, 3.β8ίΒΐεα1ίί>ιιβ καιιοΙΐΕ η13^β3Iα)^ 6]ιΐ3 ταΜε 
β ηιηα1)ϊ1ίΙιιιβ ε^ι18ί^6IIι οοηβοΐϊπηίί, ίίΐϋβ ίΠυΗίπκ βε- 
ΙΐΕίβΙοεΓαΙοηβ άοιηίηί ΑηιίΓοαίοί ρΓθ[ο£εΐ389ΐί ; 

ΡΓοΙοτεΐΙίαπο άοιηίπο Ιοαπηβ Οοιπηβοο, εϊα3• 
ι^ηβ ίΓ&ΐΓβ (Ιοιηίαο Αΐβιϊο ; 

Υαΐάε ααιαϋίΐί εοηβσ^Γίηο ροΐεηΐίβ βαηείίςαβ 
ϊιαρεΓΕΚοΓίβ ιΐοηιίηο Λΐεχϊο ΟοηΙΟΒίερΙι&αο ; 

Ριιη3β1>α8ΐο βεΙ}&9ΐο (;βαεΓ0 ροΐεηΐίβ β&ηοΐίςαε 
ηο3(π ίηιρ6ΐ'ίΐ[0Γί3 άοαιίηο ^οα^η8 ϋαηΙ&ηυζεαο ; 

Ρααβεΐΐίΐΐΐο 3β1)α3ΐο ββαετο ύβαΐί^^ίακβ ροΓρ1ΐ}'- 
ΓΟΚθπϊΙιε ναΐϋειίιιβ απια^ίϋβ βογοπ5 ροίβηΐίβ βαη- 
οΙϊ<ΐαε οοϊΐΓί ίαιρείΈΐοΓίϊ, (ΙοιαίηΜ ΤΙιβοίΙοΓίΕ, θο- 
πιίαο Ιο&ηηβ Αηςβίο ; 

ΡαηκεΙοα^Ιο 361)83(0 «ίοιηίοο ^οα^τ1β €οη1θ3{ε- 
ρΐιαηο ; 

Ραη56ΐ>33ΐο 5£ΐ)ϊ3ΐο {Ιοαιίηο ϋοπΕίαηΐίιιο ΡίΐΙιβο- 
1θ80 ; 

Ραη3β1)α3(ο ββΐιαβίο <1οιηίιιο ΑΙβχίο Ρα1»οΙοβο ; 

Ραιΐ56ΐΐα9ΐο ϊεΐιαίΐο εΐ ηραΓοΙιο άοηιίηο Λο^γο- 
ηίοο α&ηι&Ιβτο ; 

(Ϊ1οηθ3ίβ3ίιηο ιηακηο Ιο^αΓΪαβΙιι βεΤίΒΕίο εΐ ρτο- 
ΐΟΏοΐ&Γίο ΐίοιηίηο ]οαηη6 ; 

61οπο3Ϊ3Βίιιιο ρΓοΙοηοΙατίο, ε( ΟΛπίοΙεΐ ρΓ«ρο- 
«ίΐο, (Ιοιηίαο ΤΙιβοιΙοΓο δΐ^ρίοΐα ; 

01θΓίθ3ίΒΒίιιιο[ΐΐ}'3ΐίεοάοιηϊποΝίοβρΙιθΓθβθΓ{>ηο; 179 ΝΙΟΕΤ^Ε ^ΗΟΝIΑΤ^Ε 180 01θΓίθ8ί8δίΐηο Πΐα^ηο θΐΓΙΐηβ;απθ άοίηίηο ^οαηηβ Α Του μ^γ^^ίοξοτάτο^^ ι^εγαλου ^ρουγ'^αρίου κυρον ΜαοΓβιη1)θ1ϋα ; 

Μα^ο ρβΓίΙΙαβΙη ρΓοΙοαββοΓβΙίΒ άοιηίηο Μοο- 
Ιαο ΖοηαΓα ; 

Μα^ο ρβΓίΙΙυδΙτί ρΓοΙοβητ&^ΟΓβ 6( α 8ΐιρρϋ- 
οίΙ>α8 1ΐ1}6ΐ1ίδ άοιηίηο Μίοΐιαβίβ €αιηα(βΓ0 ; 

Μα^ο ρβΓί11α8{ή ρΓοΙοβαΓ&ίοΓβ ηοιηορίι^ΐ&οβ, 
6( άθ]ΐΐ68ΐίοί8 Γ6ΐ>α8 ρΓ8βροδί1ο ΤΙιβοάοΓο ΡοπΙθ• 
οΐιηβ ; 

Μα^ο ρβΓί11α8ΐή ρΓοΙοοαΓαΙΟΓβ βΐ οαδίοάβ άο- 
χηίηο £ϋα ΒυΓίβο ; 

ΡΓβ86η1β Ββηαΐυ, θ1 <κ)η8ί(ΐ6ηϋ1)υ8 ηβ^ούαιηςαβ 
βΐιηιιΐ &β:βη1ί1)α8 ; 

εοη8ΐαηϋηοροΐ6θ8 ρ&ΐΓί&Γ6ΐι& ΟοηβίαηΙίηο ; 

ΗίθΐΌ8θΐ7ΐαοΓυιη ρ&ΐΓίαΓ6ΐι& ιηοη&οΐιο ^ο&η^θ ; β 

€οιΐ8ίάβη(β ηο1)ί80ΐιιη βίβοΐο ςυοφίβ ιη&£;η(Β Οβί 
ιιτ1)ί8 Αηϋοοίιί» δοΐβηοΐιο Ρ&ηΙβυ^βηο ; 

Κβιη ρΓορο8ίΙαιη βίιηαΐ ιιτ^βηΐίΐιιιβ : 
ΑΓθ1ιί6ρί8θορο (οΐίυβ Βαΐ^&^ίοθ ιηοη&οΐιο Ιοαηηβ ; 

Ατοΐιΐβρίδβορο Οτρη ηιοηαοΐιο Ιοαηηβ ; 

ΡαήΙβΓ 8ίζηιι1 66η8βηϋ1)υ8 ηο1>ί8 βρί86ορί8 €»- 
8&Γβ<€ δίβρίι&ηο, €7ζίβί Ιοααηβ, ΝΐοοΕΟβάί» Τΐιβο- 
ρΐι^ΐαοΐο, 5ίά» Ιοαηηβ, Ί1ΐ688&1οηίθ£Β Βα$ί1ίο, Νβο- 
0»8&ΓθβΒ^οη8ΐ&ηϋηο,1.αο(ϋ068Β6&1ο,0θΓίη11ιΐΤ1ΐ6ο- 
(ΙοΓΟ, ΑΰίθηαΓαηι ββοΓ^ίο, Μοοββΐ I^6οηβ, Ναυραοϋ 
Βαδίΐίο, Ρ1ιί1ίρροροΐ6θ8 ΤΙιβοάοΓΟ, Αάτίαηοροΐβοβ 
Ιιβοηβ, Αρ&ιηβθΒ ^^οτζϊο^ Οοτογτω ΟοοδΙ&ηϋαο, *Ιωκννου του Μαχρε^βοΛίτου • 

Του μίγαΚου Ιπι^ϊονιστατου ηρωτΛ9τηχ.ρΐ]ης χυ- 
ρον Νικολάου του Ζ^>)νοίοα * 

Του ^(^αλου ίπιψοηίσ'^άτου πρωτοχουράτΛίΟος 
χαΐ ΙπΙ των (Γβ^σβων χυρου Μιχαή) του Κα/χατη- 
ρου • 

Του ^ι^άλου έττι^οΕνιστατου 9τρωτοχουρ«τ»ρος νο- 
Ι^ιο^ύλοιχος χαΐ έπΙ τών οιχκαχών χυρου θιο^ώρου 
του Παντεχνους • 

Του ^ιγάλου έτη^ανβστβίτου πρωτοχουρβετωρος 
χ«1 ^ύλαχος χυρου *Ηλέα του Βουρτιου • 

Ιυμηκριστααίνιης χκΐ τής συγχλι^του, χβιΐ τυν- 
(^ριαζόντοαν αυτ;^ χαΐ συν^£«ίτώντων τ^ ύπο$έσα * 

Του Κωνστβο>τ(νουπόλε«ς ΚωνστοΕντίνου * 

Του Ίβροσολύ^ν |χονα;^ου Ιωάννου ■ 

Συνεδριάζοντος ήριΐν χαΐ του ύποψι;^ίου θεού πό- 
λεως μν/Λ^ης Άντιοχεέας Ιωτηρίχου του Πβιντιυ 
γίνου • 

Συν^ικιτώντων ωσαύτως τ^ υποθέσει κλϊ ^^ριών* 

Του άρ;^ιεπισχόπου πάσιος Βουλγαρ(«ς μονάχου 
^Ιωάννου • 

Κ«ι του Κύπρου |χονο(;^ου *Ιωάννου * 

Και συν^ιαγνωρονούντων χαΐ ιό^ών τΔν κρχιερέων, 
του Καισαρείας Στεφάνου, του Κυζέχου *Ιωάννου, του 
Νιχο/χη^είας θεο^υλάχτου, του Ιί^ιης Ιωάννου, του βεσ- 
σαλονίχνς Βασιλείου, του Νεοχαισαρείας Κωνσταντί- 
νου, του Λαο^ιχείας Κάλου, του Κορίνθου Θεοδώρου, 
του *Αθΐ9νών Γεωργίου, του Μωχησου Αέοντος, του 
Ναυπάχτου Βασιλείου, του Φιλιττπουπόλεως Θεοδώρου, ΑΙαΙίδΟ ΝίβοΙ&Ο, Ρ&ΓΟηαχί» Ιοαηηβ, ΜθββΖΏΐ^Πββ ρ του Ά(^ριανουπόλεως Δέοντος, του Άπα/ΐΑείας Γεωρ- 
ΤΐΐβοάοΓΟ ΛτοαάίοροΙβΟδ Οοηδίαπίίηο, Ραπί Νίοβία^ γίου, του Κερχύρας Κωνσταντίνου, του *Ατταλείας 
δβΐ7ΐ)Γίδβ Ιοαηηβ, ΚνοΛ}ϊζγΕβ βΓβ^οηο, 1.6ΙΏηί Μί- Νικολάου, του Παροναξίας Ιωάννου, του Μεσηρ- 
Οΐΐ&βΐβ, ΗβΓ&θ1ίαάί8 ΐηοηαβίΐο Αο&οίο ; βρίας Θεο(^ώρου, του Βιζύιις θεο(^ώρου, τον Άρχα- 

^ιουπόλεως Κωνσταντίνου, του Παρίου Νιχι^τα, του Σηλυβρίας Ιωάννου, τον Άραβιζύ^ς Γρυγορίου, του 
Αή/χνου Μι;^α^λ, του τ^ς'Ηραχλεος ροναχοϋ Άχαχίου * ΙΙβιηςαθ αΙίίΒ (^αί Υ6Γ8α1)&ηΙαΓ ία αΓΐ)β Ββο οΐια- 
ήδδίιηίδ βρίδοορίδ : 

Ραΐταταιη ββΟΓ^ίο, ΤΓ&οΗαΙθΒ.... Η^Γβαηί» Οίο- 
ηγδίο, Ο&ϋδαηάοΓαιη ΟοηβΙααΙίηο, Αγ^ογοπι 1.6οηθ, 
06ΐΏ6(η&(ϋ8 ^οαηηβ, ΑτΙθβ Β&δίΐίο. ΑηΙαηάΓί... 

ΡΓθβ86ηϋ]>α8 βΐίααι Οβο ο1ι&τί88ίιηί8 ββοΐβδίαβϋοίβ 

ρΓ6βρ08ί(ί8 : 

Ουοά ρϋ Γβ^ί8 οοΓ ίη ιηοιια Οθί ήί, τι( αίΐ δοή- Και των παρευρεθέντων έν τί} πό)ει θεο^ιλεστοί^ 
των έπισχόπ&>ν • 

Του Πατρών Γεωργίου, του Τραχάλυς.... του 
ΎρχοηίΛς Διονυσίου, του Δαλισαν^ων Κωνσταντί- 
νου, του "Αργούς Αε'οντος, του Δη [ΐη τριάδος *Ιωάν- 
νου, του Άρτης Βασιλείου, του Άντάν^ρου 

Συ|ΐπαριστα^ων χαΐ των θιο^ιλεστάτων έ»- 
χλιοσιαστιχών αρχόντων * 

"Οτι χαρ^ία βασιλέως ευσεβούς εν χιιρί θεον, ώ( ρΙϋΓα; βΐ ςηοά ηοη ρροουΐ & άίνίη& Υθ1αη1&(6 οοη- || γέγραπται, χαΐ βτι /χή π^ρρω θείας β•\Λας τ• χατ' 8ί1ία 6]υ3 ΓβοβάαηΙ, ιηαηίίβδίβ ηοΙ)ί8 αο(ίΙ)ΐΐ8 ίρβίβ 
οοΓοηαΙηβ & Οβο ΙπιρβΓ&ΙοΓ ηαηο οδίβχκΐίΐ ; ςιιβιη 
ιηβηΐβ ΟιπδΙί ίαοίαιη (Ιίνϋβηι άίββΓβ ροδ3αιηιΐ8» 
υΐ άίνί χη&β:αί(ΐα6 αροδίοΐί νθΓΐ>& ιΐδΟΓρβιηαδ. £(- 
οηίιη ςυί αηίιη&ιη δααιη οορραδςαβ άίνίηδΒ ^α1)6Γ- 
ηαΐίοηί βοιηιηίβϋ, ϋβή ηβςαίΐ ιι( &1) οί&οίο άίβοθ- 
άαΐ. Παςαβ Γβΐίςυ&δ ηιιηο ςυίάβιη βηακηβΓαΓβ β]α8- 
άβιη γΐΓίαΙβδ, βίνβ ςα» βχίβηαβ Γβ^ιη 8ί8(αηΙ βα- 
ρρα Ιΐϋΐηαηααι οοηάίΐίοηβιη ιηαβ^ββιιιη, 81 νβ ςαβο 
ίηΐ6Γίτΐ8 βί ΓβΰοηάίΙβΒ άβιηοαβίραηΐ βαιη άίνίηβ ριιΐ- 
ο1ιη(υ(ϋηί8&ΓοΙΐ6ΐ7ραιη 6^6016 οοηίοΓίη&ίαιη ; 1ι&8, 
ίηςιιαιη, Γβοβηββτβ 8ΐιρ6ηΓαουαιηίθΓ(&88θ νίάβΓβΙιΐΓ 
αίφίο ίιηροΓίυηιιιη. αυτόν περαίνεται ^ιαβούλιον, άτεχνώς αύτοΐς Ιργοις 
ό θεοστε^ής ή/χων αυτοκράτωρ χαΐ άρτι παρέ^ειξεν * 
όν χαι Χρίστου νουν ειπών τις πεπλοντυχίναι ^ά• 
ναι χατά τόν θείον χαΐ ριέγαν άπόστολον * ατι ^λ 
χαΐ ■^υχ^^ν χαι σώ|χα τ^ θεία χυβερ νήσει προσανο6• 
θέ^ενον, ούχ &ν ά/χάρτολ τον πρέποντος * τοίλλα 
ρΐεν ου ν έπΙ του παρόντος απαριθ/χεΐσθαι τούτου 
πλεονεχπό^ατα, δσα τι τόν Ιχτός χα^ ^αινό/ϋβνον 
βασιλέα ριεγαλουργόν παρίστνσιν ύπερ βίνθρ•»πον * 
χαι ό γε τόν εντός χαλ χρυτττό/Αενον ^ια^είχνυσιν 
έιχ^ανέστατα προς τό του ββίου * χάλλους άρχέτυ* 
ττον «χριβώς εξειχονιζό^ον, πιριττόν ίσως ^όξει 
χαΐ άχαιρον. 181 ΤΗΕδΑϋΗΙ ΙΙΒ. XXIV 182 ΠΑΐδν ά»« ταΰτα μόνα ρητέον, εγ* οίς άοα τον Α ιΝαπΟ ΪΙαηυβ ίΠϋά ΒΟΐϋΕΠ άίοβΠίαβ, ΟΠΓ ρΓ8Ρ8βη- παοόντα συ'/χεχρόττ,χζ σήρβίδον σύλλο'/ον • ώς '/«ρ 
άΐίόγτ,μά τίνα χ«ί τ^ς όρθοτό|χου ^όςτ;; κλλότρια 
ΐΓίρί τ( της παρά του Κυρ£•υ χαΐ θ<οϋ χαΐ Σωτιξ- 
ρ•ς ί^^ών 'Ιησοΰ ΧριστοΟ έν χαίρω τοΟ πάθους 
7Γι#•^έ»ι;ς ίλβκβ'τηρίου τών ή|ΐΑ(τιρων άααρτηράτων 
προταγανγ^ας του ΐ^ίου σώαατός τι και αί/χατος, ναΙ 
#4 χαΐ τί^ς όσιο^ραι ναρα τών θ€ΐα ^ΓΓαχκιριζοαέ- 
ν«ν ί(ροτ€λβ9τών γκνοριίνης ίν ταϊς ίιραΐς άγι- 
«ηέαις τών ζωοποιών ριυστηρέων, ώς αυτός έν τώ 
^υ^^Εxώ ^ιίιτνω χατήρξατο, ώς ίοτοροϋσι τα άρα 
χαί Οεόπνινστα Ευαγγέλια, ^ρονιΤν τι χαΐ ^ογ^βτι- 
ζιιν τών τίνα ς άροιί^λένων ίπυθιτο * άλλα χαΐ (ίς 
έτ^ονς 9^η τι^ν νόσον τάύτιον ύ^έρπουταν χατιαάν- 
θ«ν€ν, ^ν ^υσίρι^ίς τινις χαΐ ^ιλόνβιχοι άνθρωποι Ιβαι βγηοοίυηι οοη^Γβ^ααάαιη ^αά^^ανβ^^ι. δίαΐίιη 
αο βηίιη ίαΙβΠβχϋ, 8αο6Γ(1οΐ69 ςιιοδάαιη ίογβΓΟ 
αηίηιο αβ ν6Γΐ)ί3 ρΓοηυηΙίΕΓβ αύβυΓάα ςαεβάαιη 
άο^πιειία βΐ α ΓβοΙα βάβ &1)ϊΐ0ΓΓ6η1ί£ΐ οίΓθ& 111α<1 
ςυοά Οοχηίηαδ Οβυβ αο δβΓΥ&ΙΟΓ ηο8(βΓ Ιββαβ 
€1ιπ8(υ8 δαοΒ ραδδίοηίβ (βιηροΓβ ρΓΟ ρεοο&Ιοηιιη 
ηοδίΓΟΓαιη ρΓορίΙίαϋοηβ ο1)Ιιι1ί( δαοπϋοίαιη ρΓορπί 
<:οΓροΓίδ δαη^ίηίδςυβ, ηβο ηοη οίΓοα ίΠαά ςαοά 
Α(ςαοϋ(1ίβ ίη βαοΓα νίνί&βΟΓαιη ιη^δΙβποηιιηΙίΙιΐΓ* 
$ί£ΐ Ε 8αο6Γ(1οΙίΐ3α8^ 6υ]α3 Γβί ίηίϋυΐΏ ίβοίΐ ίρδβ 
ΙβδΠδ ίη 8αοΓ& οοΒϋα, α( δοηοΐα βΐ & Οβο ίοδρίΓ&Ια 
Εν2ΐη^6ΐί& ηαΓΓαη^ ; ουιηςαβ &ά &1ίθ8 ςαοςυβ πια- 
η&Γβ δβηδίτη ιηοΓΐ)α]η Ιιαηο οο^ονίδδβΐ, ςαο πιο- 
ΓΟδί ςαίάαιη οοηίβηΐίοδίφΐβ Ιιοιηίιιβδ (βζηβΓβ Ιαΐκ)- ουχ ίσρΜν όπως ^ρινοβλαβώς νινοσήχασιν, ίνθ«ον β Γδώ&ηΙ; άίνίηο δίαΐΐΐηζβίο ΟΟΓΡβρΙΐΙδ, ρΡ0 81ΐΟΡβθΐ8& ^^δλον άναλαβών όποιος ούτος τα προς βΰσέβιιαν 
ζΐΒΑΑτη^ς τώ όντί ^κβίπυρος * χαι πα σαι ς άλλαις 
•Ιπών ί^ρώτθαι τέως χατκπιιγούσαις χοσαιχαΐς 
υποΟέηνιν, όπόσα τοντου τό Ινθιον χράτος άλλιπ- 
βίλληλως πιριντοιχίζουσι * τούτο «χιΐνο τό Ιν Ευαγ- 
7>λ1οις ιυ ιι<οιΑν χκΐ αυτός (υσιβέοτατα συνεπρά- 
ξοττο * Ιξαπέντιιλι τους αγγέλους αυτοϋ συγχαλέ- 
οτασΟαι τους ονλλέξοντας έχ του μέσου ταύτα ^ΐ3που 
τα «ΐΜτν^αλα χαΐ τους ποιοΰντας τήν άνομίαν * ^ιότι 
γνόντις τόν θιόν, ούχ ώς θιόν έ^όζασαν^ αλλ* 
ήΜΕΤΜώ^Φκν έν τοΙς ^ιαλογκσ|ΐο!;ς αυτών, Λτ* ούν 
«υλλογιτρΜίς • χαΐ έοτχοτίσθη 4 άσυνκτος αυτών 
κβρ^ία, χ«1 ^άσχοντις ιΐναι «ο^οΐ Ι/χωρανθΐ9σαν. 
*Ε»^(ν το€ χ«1 έν «γίω συναθροισθέντβς άπαντις Αάβι ίηΟαιηιη&ίο αιηοΓβ ; δβροβίΐίβ ίηίβήιη φΐ» ίη- 
βΐ&ϋ&η! πιαικίαηίδ οαΗδ; Ιιίδ βηίιη βαηοΐαδ 6]ιΐ3 
ΙΙίΓοηαδ δίηβ ίηίβηηίδδίοηβ ραΐβαΐατ; βναη^ΐίοιιιη 
ϋΐαά βχβπιρίυιη ΓβοΙβ αο Γβΐίς^οδίδδίπιβ δβουΐυβ 
βδ!, γί(ΐ6ΐίββ( υΐ &η§^1θ8 βηοδ πιίΙΙβΓβΙ αά ΙοΠβηάα 
άβ πιβάίο ΙΐθΒΟ δοαηάαΐα, βΐ 603 ςυί ορβΓ&ηΙπΓ ίηί- 
ςαίΐαίβηι : <|υ1 α^οβοβηΐββ ςυίάβιη Οβτιπι, ηοη1&- 
ηιβη υϋ Οβυπι β^1θΓί&ο&1>&η(, 36(1 ίη 609ίΙ&Ιίοηϋ)α8 
8υί3 37ΐ1οβί8πιίδςα66Υ&ηη6Γαη(, ςαοΓηιη ίηβίρίβηδ 
οοΓ ο^δοαΓ&Ιιηη θγ&Ι ; 6ΐ άιιπι β&ρίβηΐββ δβ άίοΐίία- 
1)&η(, Γ&οϋ δΐιηΐ 8(α1(ί. Ου&ϋΐο1)Ρ6ΐη ίη βαηβίο οοη§;Γ6^&(ί δρΐηίπ οπιηββ ιτνιύρτα όπόσολ τ^ {^σιλέ^ι τών πόλβων έχ τών η ({αοίςηοΐ ίη]^1ιαο Γ6βτί& ηΓΐ)6 6( ίη ρΓΟχίηιίβ Ιοη^η- έγγιστι^ η χαΐ πόρ|&ω ταύτης Ιπαρχιών ίπι^ι^ηριη• 
χαμιν Ι^ουλ^ χαλ γνώ^ιρ τοΟ θηχυβιρνήτου ή|χών 
αυτοχροίτορος * προχα^ριένου ρυη του ένθιου χρά- 
τ•υς «υτοΰ^ παρισταριένης ίϊ τ^ς συγχλητου, άλλα 
χ«1 4ρών τών πατριαρχών τόΰ Κωνστοιντινουπόλβως, 
χ«1 τ«ΰ Ίΐρονολΰριων τά τ^9ς ύποθέσίως τω χράτιι 
τούτον Φυν^ιαιτώντων, χαΐ του ΰιη^ιιγίοΐί θιουπό- 
λβως Άντιοχιίας σννι^ριαζοντος, ου |χήν ού^ι η^ν 
τύιν «ρχίΝτισχόπων, τοΰ Βουλγαρίας, χαΐ του Κύ- 
πρ•ν, τ:9ζ τοιαύτης άπολι^πανοριένων συν^ιαιτήσιως, 
«ύτά έχ<1ν« χαΐ νΰν ό/ϋο^ρονοΰντις Ιπιχρατύνο|χιν 
« χ«ν τώ γινοριένω συνο#ιχώ ση|χκιώ|χατι χατα 
π^ν χ^'τοΰ Ί«νουαρέου ριηνός τ^ς ή^ παριλθούσης 
τιτιφτης έπινίριησιως τβΰ ,^χξ^ ί^βνς, οί τότβ 
νννιλθόντις Ιν τ|| άγιωτιίηρ Μιγάλ^ ΙχγΙιισίΛ ημί^φιβ ρρογίηβίίδ γβΓβαηιιΐΓ, βίο γοίβηΐβ &ο ββη- 
8βηΐ6 & Οβο β^1)6Γη&(ο ίηιρβΓ&ΙοΓβ ηοδίρο ; ρΓΦδί- 
άβηΐβ βαηοΐα ηια]β8(&1β β]υδ, αβί&ηΐβ ββη&Ιυ ηοΜδ- 
ςυθ ρ&(η&Γθ1ιί3 Οοη3ΐ&η1ίηορο1θθ8,6ΐΗί6Γθ8θΐ7ηιο• 
Γαηι, ηβς^οΐίαπι Ιιοβ οαηι ιη&]β9ΐα1β 63υ3 8;βΓθηϋ- 
1)υ3[; ηβο ηοη ηο1>ί3 Βαΐβ^ατίβθ 6( €7ρΓί αΓθ1ήβρΐ3θο- 
ρίβ οοορβΓαηΙί])ΐΐ8, β&άβπίφΐβ 86η(ίβη1ί1)υ8 βΐ βΓ- 
πι&η1ί1)υ8 ςα» β( ίη ΑοΙί8 δτηοάίοίβ άίβ 26 Ιαηαα- 
ηί,ςα&Γΐ&]&ηι ρΓ6θΙβΓΐΙ& ίηάίοΐίοηβ, αηηογίοειχιιιι 
(ΟΙιήβΙί 1156) φΐοΐφίοΐ (αηβ οοηγβηβΓπηΙ ίη δοη- 
οϋδδίιη& πι&£^η& Εοβ1βδί& βρίββορί Γβΐίςαίςαβ 1ιο- 
ιηίηββ ((ΐαί1)υ8βυηι β( ηοηηαΐϋ βχ ηοί^ί» ίυβΓαηΙ) 
&ά ρΓοροδίΙαηι α 8&ηο1ί88ίπιο οοηίΓαΙτθ ηοδίτο Ηιΐ8- 
8188 ηΐ6{Γορο1ϋ&ηο ΟοηδΙαηΙίηο ςυββδίίοηβοι ογΙΙιο- 
άοχβ ΓββροηάβΓυηΙ. ίιρώτκΓΟλ άρχιιριΐς χαι λοιποί, οΓς χαί τινις έξ ημών τώ τότι συρπαριλή^θησαν, ώς προς έρώτησιν βισαχθιίσαν 
τί τηνιχ«ντ« παρά τοΟ Ιβροιτβ^τον συνα^Α^ου ή/χών χαΐ μητροπολίτου 'Ρωσίας Κωνσταντίνου, ιύσιβώς άπιχρί- 

ΕΙδί βηίιη 8«ρβ ίη δβηρ(αΓ& αίϋΓπιαίηΓ βΐ ίη 
οοηίβδδο 68ΐ, «Ιβρηί ]ιυ]α3 Ρ&(η3 ν6Γΐ)ΰπι Ρίΐίυπι• 
ςηβ, φΐβιη Οβαηι βίπιαΐ βΐ Ιιοηιίηβπι ίη ιιηα ρβΓδοηα 
ίηΙβΠί^πιηβ, ςαο ΙβιηροΓβ ηοβϋταιη β&ΐαίβηι ορβ- 
ΓβώαίαΓ^ ββη πια^ιιηι ρηηιηπιςαβ ροηΐί&οβοι ο1)- 
ίη1ί88β 86ηιβΙΡ&ΐΓί1ΐ03ϋ&ηι γίγίήοαηι βΐ πιαηάο 8&- 
ΙηΙ&τβηι ; ηβςααςα&αι Ιαπιβη, η( οβΓίβ ηοηηυΐϋ 
&^αη^, 1ιθ3ΐίθΒ ραΓίίοβρβ γβΐ ίρββ ιιηί8βηί1υ3 Ββί Ρί- 
Πυβ ίαϋ ςιιί ρτο ηο1>ΐ8 ββ γίοΐίηιαηι ίηιηι&οαΙα(&ηι 
ιΐ8(β1>&ί^ γβΐ βϋεϋη οοο8ΐι1)8(&ηίί&1ί8 βίάβοι τίΐβφίο ΕΙ 7^ 3^ πολλαχοΟ τί}ς Γρα^^ς τόν Ιν μ,ι^ τ^ Ο 
ύ«•9Τ«οΐλ νοούμινον θβόν τβ χαΐ δνθραιπον, Υίόν 
ΒοΙ Αόγον τοΟ σνναΐ^ίον τούτου Πατρός, τά τ1||ς 
^μιτέρας σα*τηρίας οιχονορι^^βιντβ» ώς μέγαν χαΐ 
πρώτον άρχιιρέα ττροσαγαγιΙ» Ιαντόν τώ ΠατρΙ 
θνσίβν ζωοποιόν χαΐ χοσι^σωτ^ρβον ^ιιίληπται 
χαΐ ώρΜλέγηται, άλλ' ούχ^ ώς τινές ^ασιν, ου^^ πτιχίχοινώνηχιν •ις τό ταύτην λαββιν, ούτ' αυτός 4 {ηΛ^ 4|ΜΜ έοΕντόν «ρ•#ιιιγ«γΗν Αμωμ^^ί Ι«ριΙον 
ό ρΜΜτγ>»4ς Τΐό$ τοΟ ΘμΟ 99τ$ ρ^ν τό όριοούσιον 183 ΗΙΟΕΊΜ ΰΒΟΝΙΑΤΕ θΐΐΰίοΐ Β&πϋΙυκ δρϊΓΪΙιΐΒ : αβΐ^υε ϊίειη ο1>Ια1αηΐ λ Λ ζΛ,ιχρχ^οίή τ ηο1)ίΒ «χ 6;υ3 ίηβΐϊΐιιΐο Ιιοΐΐίαιη ΡαΙπ, Γιΐίι 
δρίηΐιΐί' ΓΰοίρίιιηΙ. Οιιβηηιιαπι ί^ϊΐατ άο ΙΙΙα οΗα- 
Ιίοηβΐίΰ 8κρ6 ρΓίΕίΙίΰΙοηιοιΙοΙοΰΐιΙιιβ»! 5ΰπρ(ιΐΓα, 
υΐ οοηβίαΐ ; ηυβηααοι Ιααιεη ίη βίκίοιη (Ιίνίοα $ογγ 
ρΙϋΓα ΐΓθάίΙϋΠ) ςιιίβ ίηνβηίεΐ, ςιιοά Ιι^ροίΙαΙίοβ 
ΥβΓίΐυηι !6 οϋΙιιΙβΓίΙ, ίι1 βϊΐ ςιιοιΐ ηαΙιίΓΕκΙίνϊηίΐ 
ίρβΛ ρκΓ 8β ΡοΙγι ο1)ΙιιΙβπί, ϋΐ ίβΐί ηιίβΗαΙαρ, ββΙ- 
νί&Εαηι ίΙΙααι ηο8ΐπ ^εοβηβ τϊαϋιιιαιη; ιΐ6ςιΐ6 
ηιιοίΐ ίΐίαιη Ρί1ίυ3 βίαιυΐ οιιιη ΐαοοίο δρίπΐιι ηοπ 
Γ(ΐεβρεπΙ. 

υΐ αιιίεηι ΒΟΓίρΙα ςιιοφίβ Ιε^Ιίιηοηία βϊβΙαιηιΐΒ, 
ςιίΕΒ (ίοβιηβΙΪΒ Ιιυϊυβ τεπίαίειη βνίάβηΙβΓ (Ιεοιοη- 
δίΓΕίηΙ, &β6 (6^'β^ ρτοοεά&ηί ΐΓΓβΓιιΙ&ΙιίΙββ <]ίνί Ι'&- 
1τβ8, ςιιί ι1Ϊ8εΓΐΪ3 νβΓίιΪΕ Γειη Ιιαπο &ύ ]ί(]ΐιί(1υιιι ^ γοραι Πατίρις, Οιΐον Πνιΰ^ ' βΰτι 

χατ' αϋτάν τύ ΙΙκτρί, β Τί«[ ϋ 
η/μπρααϋχΒνζΒίΐ . Εϊ γοίν χαϊ ■ 
ύρ^μάτί ΐΓρώη:ς 7ΐροαα•/ω•/9ς ττοϊλκχώς, ώς ίίίίι- 

τον, &>ΐ και κκ4' ίκντ^ϊ τί; θιίαΐ κρβσκγοόπκ;, 

Ιΐβτρϊ τίϊ αα-τίριη ίίίΐίϊκν του ί^ιτί^αο'^ γηο^ς 
βυσίβν, ότου ίκτΓο^ϊ τΐί βίβίτϊΓΐίΤβυ Γραγ^ς πα- 
ραίίίοιιίνβν ϊ^ιύροι ης, βν^' ότι μή τβήτιιν «ν^ι- 
παθ7ΐιΐι{«το χβί ό Τίός χαί το ΙΙϊΐύιΐίΐ τό ίγινν. 

ΊϊΒ 3Ί χαί /βήβινν ^,βα^ιχώ'.' ^ανότητα τ6 τον 

ί6•/μαΐ6ς «ύ.ϊϊ'ις ΓβρβτΐΐίΒΐιι»», β•/» ««Ι μ^Λ'■^• 

'',μαιι παρ «γι 7001171» άπαρΕίγρϋττΐβι Οιβ- άεάιιχεηιοΐ. ΑΙηυε ία ρπαιίΒ ιη&£οιΐ£ βΙ ίπ (ΙίτίαίΒ 
ταΐάθ νεΓ^αΐυβ Βαβίΐίιιβ, ^1)^115 νοεβιη Ιιαικί 36οαβ 
(]<ι&ιιι Οεί νοοβιη Β,ιιβοιιΐΐααιιικ, ίηοοιηροΒΪΙΐβ αϊ) εο 
Μ;3(&κο^[Β ρΓεείΙιηϊ ΕίοιηαηίίεΒίβ βειΊΙιϊΙ,ιιϋίδεΓ- 
Τ&ΙοΓεαι Οΐιηβΐιιηι αΙΙοςιιίίιΐΓ : Οίςηατβ, ιιΐ & ιηβ 
ρβοοαίοΓβ βΐ ίη<3ϊεπο Ιιιεο ιίΙ)ί άοηα οίΙ'βΓκοΙυΓ. Τα 
βηίιη 05 ςιιϊ οΑβΓβ, εΙ (]ΐιϊ οΐΐεπΐβ, ει ςαί Γεοίρίι, 
βΐ ({ΐΓΪ (]ί5ΐπί>ΐ]ί9, ΟΙιπίΙε Οβαβ ηο^ΙβΓ. Ουα νΒΓΐ)& 
ΰ1ΐΓ}-3θΕΐοπιιΐ5 ίη ρΓεαΙίΐιβ 3 εβ βάίΙεΒ ΙίΙιΐΓΚίκ α<1- 
ιηΙΚεηβ ηυΐΐο ιηοιίο ίιηιηιιΐιινίΐ. Οιιίη εΐϊαιη ιηίΐ'α- 
οιιΐί» εεΙβ1>ΒΓΓί[ΐιυ3 ϋίνιι» ΕΓε^οπαβ ία βάϊΐο α 5β 
ΒΕΓΕίοηβ ΒΐιρβΓ βνβπΒΒϋοο (ΙίοΙο : ΙΙκ ίίί ΡίΙίχα 
ηΐ€αι άίίεΐΐιΐί "*, Β(1 ΙίΙΙβΓααι ϊΐα αίΐ : Ηίε β5ΐ Ριΐίυβ 
ιηβυΒ 6ΐ αβ^ιΐ!, ίιίεαι 8ΐΐεεΓ(Ιθ3 αο νίΰΐίπια, ίιΐβαι 
οΟεΓβαβ θΐ αϊιΙ&ΙιΐΒ, ίϋειιι ϊιηιιιοΙιιηΒ Η ίαιιηοΙ&ΙυΒ, 
^^16Iη ΙιΟΒίία ΙαοΙαβ ϊιίεαιςαβ ΙιοΒίίααι ΓεείρίειίΒ. 
ίιρΐΐον, ο (εΟτϊϊ ΤΓροσ^ι'ιίΕιηι χαί π^οτ^ιαο^^ος, β ανΐο; 'αοααργ 
*.•^-β^ τόϊ βυσι'αν ίιχό(ίΐνος (Ό). 

€οα3θηα ΙιΪΒ ΕοοΙβεϊκ <|αθ(ΐιΐ6 ΗίεΓοβοΙ^πιίΙ&αα 
Ι&ιηραΒ ε^ΓΐΙΙιΐΒ ίη βο (]ΐ]Βΐη <16 οοοιιγ911 Οοιηϊηί 
ΒΟτίρΒίΙ ΒΒΓπιοιιβ: Ιίίβηι, ίη(|αί(, εβί ΒΒΒπβο&ΙΟΓ, 
ϊάΒίηςιιε νϊοΙίπΐΐΒ τΒΒβρΙοΓ. Ιη^υρεΓ βΙ ιηακίιααΒ αο 
άίγιΐΒ 0}Ί'ϋΙιΐ8 ΛΙεχαηάπΐΒ Ιϋΐαίιι&Γβ ίη βιιο άα 
ταγί.\\ύ& Οΐοα βΐ Ιοίίοαε κεΓοιοηθ, (ίίΒβΓίΒ βίο αίΙ : 
Βϋιαιιιυβ, βΐΰ. κΐ^υβ αά ΐΐβ τβηεΓαΙιϊΙί ΤηαίΙαΙβ (ιιΐ 
οοΐ. 1(16). Μβιη ία βιιο ρατίΙεΓ αιΐ τε^ίαοΐ ϊΒΓΟιοηε 
ΒαΰβΓ()οΙίο εΐΐΓίβΙί κεερε οοηιηιβαιοΓβΙο, κίο ρΓΟΐβ- 
<]ΐιϊΙιΐΓ : ΑηίαιαάνεΓίΒ ςυοιηοιίο, εΐί;. ιαιν« αά £> ιϊΐ 
ΟειίΒ ΕΪηιυΙ βΙΙιοιιιο (ιιΙοοΙ. (67]. ΡηεΐΒΓβ& ΒαρίβοΒ Χο 
ΤΙιβοϋοΓβΙϋΒ αροΒίοΙίουιη Ιοευαι εηαΓΓΕίΟΒ υΙ>ί άίϋϊ- 
ΙΟΓ : Ουι ηοη ΗαύεΙ ηβαίΜϊΙαΙετη ιιαοΗάιε ρηια ρρο 
3αΐί άεΐϊείϊί /ιοΒίϊαη οβ^ίΐτβ, Λβίηάί ρι•ο ροραΐί'^*. 
ΙιίΒε αιΐάίΐ: Ηίβ &ιι(βιιι ΒΐιιιηιιηεΙ οΜυΙίΙ εοΓριΐΒ ; 
Μεηι ΒαεβΓίΙοΒ βΐ νίαΙίαια ; εΐ ςυαίεααΐ Οθυβ, οιιπι 
ΡαίΓε 6ΐ 8ρίΓΪΙη ϋοηηιιι Γβΰίρίβηβ. ΕααΓΓΒΟΒ αιιΐβιη 
Ο&νίάίαιίΕΐι ΙβιΙυιη ; Τα α χαεετάοί ϊη χΐβτηαιη 
ίΐοιιηάιιηι οΓάϊηεηιΜεΙεΜίεάίζΑ.", ΒίοίηΙεΓρΓβΙα- 
ΙυΓ: 5αΒΓίΰο&( ηιιηε ςυοςυβ ΟΐΓΪΒίαΒ άβ ^α(1& Ββ- 
ααηάιιιη ο&ταβοι ααΐαι, θΐβί οίΐιίΐ ϊι ο£ΓβΓ(,8β(1 οββ- Γρβνώίίητις ■ χβΐ τρώτβιτ ό πολύί τό 6•ϊβ χαί 
μίγαί ΒατΩΐ!»;, ον χκί ΐή» ^Μνήν όις θ(θΰ ρ&»4> 
ΧΒτί;ζί{ΐίιι άϊτιχρίίί ίϊ ταίί τι; πβρ' αιίϊβιϊ ««- 
τιβιίΐΓίς Κ\ιβ^αγιι•/ίαί ινχαϊς, οντ» •/ρ'/.ι/αα πκρηίς, 
ίϊίχα ίτβό; ΤΟΪ Σωτΐρα Χριστίν άχα^ιρα γοϊ λό- 
•/οϊ ■ ΆςιωοΌν νκ' «(ΐον τον άιιβρτΜλβύ χαί άναξίοιι 
3ιι-Άΐ)ΐι σαυ προοΊνιρ^βήναι ββι τα ΙύρΛ ταύτα, ϊν 
γκρ 11 ό προσ^ίρη^ν, κκί πρααψιρίαηαί, και προν- 
ίιχόιιινο;, χκί ίιοίιίό;ί(ΐ•β;, Χριοτι ό θιό( ί^ών ■ 
β ^^τα χαί ό χαυπονς τύν γΐώίτπκν ή τεεΪ; ίύ^αϊ( 
τϋί παρ' αΟτβϋ ίχτιβιίσΊ:; ίφοτίΛίττία; <ί(ζα^ιιβνθΐ 
ο-^χ ^λλοίωβη. ΆλΙά χαί ό ή θαύαανι πιριαόπτο; 
ίιίος Γρ<7βρΌ; ιν τΛ ίταρ' κνταν ίχτιβΐϊτι λο-/« .ϊ( το ι;.-/-/*""*" ί":•" 

ίβτΐϊ ό ϊίό; (»ον χπί 
,ργώϊ χαί ί(ρ*«ρϊου(*ΐϊο; 


η, το, Οντβς ίττη ό ν«! 

ρί[ία βϊΓ» ίιιξιών, Ούτό; 

άϋϊόί, ό α,ίτό; ίιριύί χαί 

, ό αντβς βυΐ'ΐα γινό^κνβς χαί 


2ΐίϊγο« τούτοις χαί 


9 Κνρι'ώβ; ίϊ Γώ (ϊ: τΐϊ 6)ί<ηι 'νίΓίΟΓίΐϊΤίϊ ίτοϊΐΐβίϊτι ιταρ' ιώτοΰ λόνί* * 
Α-Ιτός ό Κτι;ς, ίίηών, χαί αΟτος ό τί» Θμιτϊοϊ 
οιχόαηος. Έτι ^ι χαί ί ιτάμμίγαί χαί βιοΊτίπιο; 
Κύριλίοί ό τι; ΆΙιξαϊίρίΜϊ ριιοτίρ *» τώ <ί; τόϊ 
μυβτιχόν βϋίηα* χαί νιπτήρα λ«7'!' *'''ΐ<'>'ι ^(αρρή- 
ίΐ5ϊ οίτως άη-ο^Βΐϊό^ηιο; • Ιΐίννμη βίτβΰ Γ0 αΐκα 
βίο., (ίί^κε αιί ΤΓΒντί^οιι Τριαίβς. Ός χαί ί•^ τώ 
ίίσβς Αογοι αΐίτοί, τιοώιιχβύ τί; χατά 
ιο~'νι;; μιυνημήο;, ο^τ» ιίιίξιιαΊ * 
Άίρΐι ίί οπ«ί βΙΟ., 1»ΪΜ αιί ό/»βϋ θιό; χαί βν- 
θρ&ιίΓος- 'Α^ύκ χα) ό ιη^οΐ θιοΐώρντο( τό ϊιποαταϊι- 
χόϊ ρΜτόϊ ίΐΓ,^βύϋΐϊβί τ• ϋγοι, "Ος βΟχ Ιχ(ΐ χαβ' 
τ,αίρια ϊαάγΛΎ,ν ιτρ6τ(ρ«ν ύϊτίρ τών ίίί»™ αμαρ- 
τιών Ουαίαν «ηα^ιριιι 
ΟίίΓοιΐ ιια'/ΐί ' Κκ' ■: 

βϋίΐίτα, οντβί ίΐ ίαυτίΰ ίτρββίϊΐνοχι ίώ|ία- κιίτόϊ 
ϊιριϋ; χαί ίιριϊον 7*^^ί"^*ΐ ' "*' *"' θ'^ί, /ιΐτα 
Πατρός χαί Πνιύ{Μτ«ΐ τό ίώρβϊ ΐιχβ;ιοβς. 'Εξ»- 
γούρκχβς 4ϊ χοί τά Δαυϊτιχίν ρητ•ν, τί Χϋ (ΐ προνι^ιρβν " Μ&ΙΙΗ. ΐϋ, 17 ; 17, 5. ' ΗβΙΐΓ. ΥΠ, 27. ' ΡββΙ. ^ (24] Ηίο 5. ΟΓε^πϊ ΤΙι&υπι&Ιιιτβΐ Ιοοιιβ βχοί- ΰΙΐΓίβΙϊΙι&ρΙίβοιο,ιώίορΙίιηθ Ιικο τεγΙικ φΐί<ΐ6ΐιι 
ύΐΗβ τΐάβΙΟΓ βζ Μΐοβ Εθπαοηϋ αο βο άϊοϋ ^ φΐ»1ηϋΐ1, ιαίοίοΐθ Ιβιηβα ηυηο Ιβ^υαΙιιτ. ΙΓΜΪ τίί «κβ' ή,αιοκν 


7<νβίίίι.«; 


; "Ρ 


βηΐ4 


στίίτί ον- 


τ«ς ί^ΐίβϊΠίτΐϊ- Ίιρκ: 


:γ;» 'ϊί χ< 
ϋν β 


ίς "Ιούία 


χβτά νίίιικκ ^/βττήιβ 


:; Χρ.«ό;, 
η'τ*ι 


αΐΛϊ β> 


μχτϊ'Μϊ ' σώιχα ^αα 


ίβντού τ: 


έϊ ' 


Ε/χ). 


ττίκν χαΐι 


ι:_6ϊ»ρι»ΐί«ϊ!ΐ ώ; βιβ;. 


ΤβνΤ» 11» οΛ ΙΧ ίΤΟ 


λ-Λών Λίγ, 
ιιά ■ 


Γύν ίΐί6«. 


ΙΙΚτίβΜΪ Ϊ9Ε»1(7ΚαΙϊβ( 


κρΐ; ϊϊβί 


Γ/ί 


'-ΐί 


κλτ,Οιίοί 


πϋβχβτκβίϊ, τ^ π 91 Δ 


ούίϊ νρβι 


■ΐ 
ί«,ίι», Τβ 


ΐίΐκβ; 70 ■; λόγβ^ ίχ 


ρΓή-β-Τίί. 


Ές 


•στι 


ίί τβϊς 


5ο-^Λβιιήβ(ς ^ΐΛοπβϊΐϊϊ, 


χ« ϊς αλ 


ΪΛ». 


ι^■^ρ, 


ίων ϊννα- 


-/(» τβν βιί»./ ίβγ,Μβτ' 


ΐί τΐϊ άκ. 


>ί€ιί 
τάν ο-:ν 


$ΐΐ•^α«κν 1I9IΤ^,β«ν ο-;: 


■μ; «ιιβνρήω; 


Μ.01! 


χιί7«ϊ τά 


5Γΐρϊ Τβ,ίτβ•^, Γ^ίΐίΐον 


ύ;, όπτνίχ 
χι ά 


Αιτπότκς 


ΧιΐϊΓίί ίαντβ» ίκβΜίί 


ι»; ίίίΓ^σ, 
οιιτΐ 


■/«•/« /*« 3ϊϊ>»9ΐ τώ ΠαΓοί χαί ΙΙϊγϊιικτι τίν β■^σίο^ν «νι^ί- 
;ζ;ο. Άλλ' ή τΐιΟτβ'; ^ϊν τά τ^; ύι;ο6!τιΐΜς ι^' ζ 
χαϊ πΐϊϊιται; ν-^νκ).0•(>η * χαϊ οντ&ι ι^ιί ^ιβοϊΐΐ» τβύ; 
τΐί 'ΕχχΙΐΐία; τβο^ί/ιβυί «ς τΐί Τβι»^^: ττροσκυ- 
ϊητα;- χβί κ«τ' βιιχέ» ΙΓΙ τβ-1 ΔΐϊΓβτιχβν π-άβαυ; 
τή 4ιιίιΪΔν)»ν Λ07«ν τί ΦΜτχ^ιον ίϋυα π,βββιν• 
Γ/χΓΐ) ϊΜ Πατρί ΓΙ χαι ίχΜτγ νς (*ιψ χκί τώ 
η*ι^μα-ί • ™ι' !η χάχ τβΟ ;ιΐ ίϊΜς ιϊς το ιΐνβι 
)η^έ;ΐ$« β άίίραπαί ■ οι; χκί ιιρασϊπταιίΐ τήν 
ητο^ίϊ ^βαβίίΐ ■ οΐς χ«Ί ίιϋ τβν π-ϊβου; τοί 
Χ^ΓΟτον χατα/ΙάνηΐκΕ' "λίκ Χβί ϊϊ» ώσκύτως τβς 
αναιιιβζ»»; ΟυοΊκς τ^ παντι^ιιΆι χ«1 τιλιΐΒΚοιιϋ 
Τοι«ίι πβονίϊ'/ια'θαι, κβΐ ταύτϊν τβντβς πρβίβπο- 

Έπιί ^1 κίχ ίν τ«ν ρανίϋωί (ΐκγαΐονοία;, οι 
;ι4ν β-;ίί τ<ί χ«6' ϊ}ΐ«ς ίίιίψιχκί σκκΓίΟίί «« 
ο^ιιονοϊζ;, ϊό {ΐι9 ΧΒΪ τούί σπορίκς τών ΐιζκϊΐοηι 
«πήτΒΐ πκκτβ τρότην ϊβινριθίναί χβΐ ^).ΐ•/γ^ί^^αί, 
τό ^«ΛϊΜΐ τβϋτο >αΙ ϊοιιηίύίΐί σκϊομα τω χαβάοώ 
ΐϊ; ΓΪ9(β(ίαΐ ιτίΓΗ ϊγχαταμίςαντα;, χαί ).άγοις 
»1οχότοΐ( (πι;ι^ιιοοϋΐ7αΐ χοτ'αττηκΐκν άτι τ^ΐ 
?•ΐϊτβ<ιίθΐι ϊύίΓβΤϊ; ΐ^ι ΐΓ([0«7Γλΐρ«(ίΒ ΓΟ πβρ» τίς 
'&χ1.ΐ7(κΐ όρβσ^ό;ω; ^ο'/μΗτιζό_:ιιιαν, ώς ιι; ΐύβ 
Χβιβτβύ;, |9«β([( ΐί; άηονΟΜΐ: Ι οϊομίνιυ: ϊντιϋβη 
3ιαιαιϊα6ιιι τον βιάνΟρυπον Κύριβν, ϊρ' οϊ; ο μβνβ- 
7»4; νϊόΐ χαΧ Αό-/»; τ•ν θ(βν κ^' ήιιων χκταγ- 
γ(λί(Τ«( πρ«7^ιρΐ(ν μ» Μς άϊβρωπο;, ώς ^ι Θι0( 
χαι ΐΓρο9ί(χισ'ΰα(' ι^ιησι ϊκπόν ^ιη γε»τκ χκί 
\ιΐλίη τοϋ χαβ' ήκ ιτνίίνίκι, όπως ίχοΕϊτο; ϊχιι 
ίΐ ^αονκ^Είτος- ■«( ιίή χαΐ πι>ϊόγβυ {ιίροΐ ίντί!, 'Λλϊα τών {ι'η• α),λωι χχί ϊιρΑ καρίντιηται ^ήριτ* ;ί^ '^^Χί '^'^ γίώττΐ) 
πιΐ(>ρΜ«ύντϊΐν χαί συνοιιολογούντι» τά ίι3ογΐίέικ, 
ο τνι άπβττά)4ιΐν ίιΐάσχαίιβί Νιχηρορο; ο ΒβοίΙκ- 
ιϊ; (23), «κΐτίχκ χατ' άρ;(κ; τίς ήιιών σιηι(λ>Οσιω( 
ιίί μίού* τίμιρίν ίκυτον Ι^ζαΧύν, τιιΧύιι αρχίθη 
ΪΓΟιςνκτο το» Λατ%ί*γνι, ίι ϋίτίχόΰΐ ΛβΓϊτυιι ύ^τι- 
}ΐηίμ(ΐ>ας τό νυκπιβόν «ηίτΔ αίτιο* τής πίρϊ Ιίγ- ΤΗΚδΑϋΒΙ ΙΙΒ. XXIV. (8β 

τ«ξ(» Μώχιη^ίχ, Α Γεαίίιιιη οαρυΐ ββΐ. ΕοΓρυβ βηίαι βυυιη Εοοίββίαιη 
αρρεΙΙ&Ι. ΕΙ ΒαΰπϋοαΙ ςιιϊάβιυ υΐ Ιιοιηο, ΙιΟΒίϊαιη 
ΤΕΓΟ ΓκείρίΙ ιιΐ Ιίβυβ. 
'ΤΪ{ ηοοτ5ϊ!θΜϊ| κλία τώ» τιβοτ^ιρ όντων χΐ}ικΛΐί Ζ?1" 

Ραιιοα ΙίΒο (Ιο ιπυΚίβ βχ άίνίκ Ρ^ΐΓΐϋυβ άεο6Γ• 
ρθηΐ68 θά ενίιΙβηΐΒΐη νεηΙαΙΪΒ (ΙειηοηΒίΓΒΐίοηβηι, 
ίη Ιιιιηβ εοηιπιεηίβηιιαι ίαβεΓαίιηυ!, ρΓοΙίχϊΙαΕεαι 
νεΓίιοηιιιι νίίαπίεβ. Ι.ίοεΙιίΕ αιιίειη ΙυειιΙΐΓ&Γε νο- 
Ιεηίίΐιυβ, οχ αΐϋκ ηυοςαβ ρεηηιιΐΐίϊ Ιοοίβ εοΙΙί^βΓΟ 
ΒΒΟΓί (1οκιιι>'ΐΙίί <ΐΕΐιιοη3ΐΓ3[ϊοη69. ^υI^ ί^^ίΙαΓ ρΐεηί 
Ωβο ΡαΐΓϋΕ Ιαιη εοηεοτιΙίΙεΓ άε ίιαα γβ ΙοηιιαηΙυΓ, 
ραΐαηι ββΐ (^αοά οιιιη ϋΙιπΒΐιιβ ΟοηιίηυΒ βε ίριιιιη 
βροοίβ 83ΰΓίΓΐ(;ίο οϋΐιιΐίΐ, ςυβίβαυκ ({ΐιίΐίειη ίισιηο 
βΓ&Ι, ϋε οΜυΙίΙ ; ςιιαίεπιιβ τεγο Οειι», ϊρ^ε ηιιο- 
ηυβ 01101 ΡβΙγβ β1 8ρίπ1ιι ΙιοβΙίβιη ΓεββρίΙ. ΛΙςιιβ 
ία )ιοΕ ρΐ'οροβϊΐα ςιικβίίο τβγΙΙΙιιγ, οΙιιβ εαυδα 811- 
ρεποΓΟ <ιιιοηηθ ΙβιΐΐροΓε οοηΒ''βί^Α'' ^ιιίοιιι^- 8ϊ<: 
αιιΐβιη οιηπίηο οτβάηα οροΓίεΙ Εοοίεβίιε «Ιυπιασβ 
β1 ΤπηίΙαΙΪΒ ευΚοΓββ : αβπιρβ β1 αΐίαι ία Ρειβ^ίοηβ 
Οθΐηϊαϊε& ΥεΓίιυιη (Ιιε&η11ΐΓθριιιη βαΙιιΙΐίΓεαι Ιιο- 
Βΐίθ[ηεχΙιί1>υί9ίβ(υ[η Ρ&Ιγι, Ιυαι ϊριϊ ίί1)ϊ υΐϊ Οβο 
ηβε ηοη δρΪΓΪΙιιί : & ηιιί^υβ βχ ηίΐιίΐο β(1 εζΐβίεα- 
άυιη ρΓοάηεΙυβ εβί Ιιοιηο; ςιιοβ ίριε {ταηββΓβΒ- 
βίοηε Βΐια οΙΤβαιϋΙ ; (]ΐιίΙ)ΐιβ (]βιιί<]ϋε ρβΓ ΟιγιϊΙΙ 
ρβΒΒΪοαειη ι«ΰηηΕί1ί&Ιιΐ3 ίυίΐ. Ιαιο ηυηο (^ϋοηιιβ 
ϊααηιβηίαβ ΙιοδΙία» οτεαίπεί τεπιπι οιηιιίιιιιι βΐ 
αιιοίΓίεί ΤΓΐιιίΙαΙί ΓβαρΕβ οΟ'ειτί, εαϋΐ^ιιε βΐι β&ιΐβιιι 
κείρί. 

Οϋοηϊβιη νβΓΟ ϋεπ ηοη ρο(θΓ&1 ηιιίη ηιοβαβιιϊ- 
^ ηιυ5 ίηιρβΓαΙΟΓ, ίΙεαιςιΐΒ ηοβίΓβ οοηΐΟΓβ κε ίτ&- 
(βΓοα ο&ΙεΓνα, ϋοηιαι ζίζαοίοηιηι βΒίΟΓΒβ οιιιαΐ 
Β(υ<1ίο (ΙβΙε^βΓβ αίςυβ ΟΓβϋΒΓβ ειίΓοτβΙ, ςυί ηβηιρβ 
ιηοίαιη Ιιοϋ βρϊηοϋΐιιιιςυε βειηεη θΓ(Ιιο(1οχώΒ Γηι- 
πιβηΐο ϊιηπιίβΒίιβΓίιηΙ ; αΐιβιιηΐίΐςιΐθ 8ΒΓΐηοοΐ1>ιΐΒ 
λυβΐ βυηΐ «ΙίεεΓβ, ςαοά τεοΕυπι Εεείεβίβ: άοβηα 
ΝθβΙοπ&αίΕ τββααίκ αάίΐίίαιηεηΐιιηι βίί; ηϋί& τιΰβ- 
ΙίοεΙ ριιΐΒΠΐ, ^υ&κί ίη (1υο« ϋΐιηβίοβ (Ιιβπι νΒ3&- 
ηίαιη !) ίβίο ιηοόο (Ιίνί^ ΙΙιεαηίΓοριιιιι Ιιοιηίπειη, 
άιιιη ιιιιίκειιίΐιιβ ΡίΙίυβ βΙ ΥβΓίιαίΏ Οεί α ηο1)Ϊ8 άίοί- 
ΙϋΓ οίΤβΡΓβ ηυίάειη υΐ Ιιοιηο, ΓβοίρβΓε τβγο ηα»- 
Ιβαιιβ 0βιι9 ; ςιιοεΪΓειι ορΐανϋ ίιηρΒΓ&ΙοΓ, ιιΐ βίη- 
ςιιϋ τββίΓΐιιη ΓΟΚατΒΐιΙιΐΓ άβ Ιιαε γβ ββαίβηΐίκπι, 
ηβοηοη (]ι1^^>1^^IυΒ11υ^119 οοηείΐίί ρείΓΐϊεϊρΒβ βιιπΙ, 
81 ΐΏοάο βίηΐ ΙιοοοΓβ (ΙίαεοπαΙυβ ρηβιΐίΐί, ϊιιΙβγγο• 
' "* Ο ββηΙιΐΓ, Τυιη ςιιίΐίειη οιιπι ΓΒΐί({ΐιϊ οιηπεβ Ιιοωογα- 
Ϊιί1ε3<ϋαεοοίι ηιιοΐι^ιιοί Γβ8«1ί Ιιαϊε ββοΓοηιιε ΛΓΟηο 
&9ΐαη(, ιιηο αηϊπιο αε τοεβ (1οκαι& ίιΐ εοηϋΙβΓεη- 
ΙιΐΓ βϊηιιβ εοοΒβαΙίτβηΙ, Νίεοίαιιβ Βαβίΐαεεβ αροβίο- 
Ιίεαηιιη Ιβεϋοουιη σιαβίΒίεΓ, βΙ&Ιίιη ίηίΐίο αοΐΐτί 
οοηβτεββιΐΒ, ε( Ιιοάίβ βΐίαηι ίη ηιε(ϋιιιιι ρΓ0ΒίΙϊεηβ> 
Ιοηκιιιο ^3 Γεί ϊηίΐϊο τεΓίιοηιιη {ΐ[η1)ί1υιη ογβιιβ, 
οααεΙΪΒ αυιϋεαίίΐιιι* ΓβΙίοηββ εζροΒίιίΙ ηιιαπιιη 
ε&ιίΒα άβ Ιιοε (Ιο^βΙβ ϋιιΙιϊΙ&ΐΜΐΙ ; οιηηίοο Ιιϊι 
φΐΐβ (1ίζί{ ίίβηί&ΟΒίιι, Μ ρηπείρείΒ θ^α8 άίιοίοΐίϊ (25) Β&ΒΪΙ&οΐβ Ιιαίαι βΟκφΐβί» ιβυ ^βαΙ&ιηα- ηιηι ΕχϋβΓρΙΐΒ. Ηαηιι ΒΟπρΙαι ΐβο νϊιϋ ία <: 
ΙίοΒΜ «ΙϊφίοΙ βάίάΙΙ ίΜ ΑΙίΑΐϊαι ίη •ιιί8 ΓΐιβΙο• ΥλΙ. 1Μ9. 187 ΝΙΟΕΤ^Ε ^ΗΟΝIΑΤ^^ 188 ίαίβββ : Μβοςαβ ίά άο^αΐα α 86 ηοντίΐη βΐίβΐίΐηα- Α |:Αατος τούτον ά/χ^ιβολία ς • χαι<ίιά πζν των *•9 ών ΙαΐΏ, ρΓΟΓβυβ ηοΠβ αάπιϋΙοΓβ. ^&Iη νβΓΟ βυιη ηθ8 άαο ραΙηαΓοΙιββ ία Ιιοο άο- 
^ιη&ΐθ βοηββηΙΐΓβηιυβ, ηβοηοη βΐ ηο8 αΓοΙιίβρίδοορί 
Βιι1§;&η66 6( Οτρη, βββίβπφΐθ οιηηββ ία βτηοάο 
βρίβοορί υαΗαίιηβαι ββαΐβαΐί&ηι αβιηίηβ άίβοΓβ• 
ρ&ο(θ ΙβηβΓβπιυβ, αββββββ ίαίΐ βΐί&ια βίββίαιη ο<τί- 
1&(ί8 061 λαΐίοοίιίβθ ιη&^α» ραΙτΙ&ΓοΙι&ια 8οΐ6η- 
οΐιυοι, ςυί αο1)ί8οτιιη οοα8ί(ΐ6ΐ)&1,ρΓορΓί&ηι ββαίβη- 
ϋαιη Γ0£^&Γ6. Τυιη τβΓΟ, ςαοά ςυ8θΓ6ΐ)&Ιατ, ιη&ηί- 
ίθβΐβ οοοαρβΓίυηι 68ΐ. Ιβ βαίπι ιαοάο Ιβαιραβ ροβ- 
06ΐ>αΙ οοηβίάθΓ&αάί αηΐβ Γββροαδίιιη, ςα&δί ν6Γθ ίΓττε ίίίχνύς δτι πρώτος αυτός επΙ τούτω η'/άνά- 
χτησβν, ως εψτοσί' τω τθ£ χαΐ ώς χαινο^βτ/ις αυτό 
λθ7£ζό^Γ/ος, δ).ως τούτο ούκ ΐΟί^ι πκρα(^έ/ι- 
σθακ. 

ΈτΓβΙ ίϊ των ^ύο πβιτριαρχων ίιμύν όριο^ωνως 
7νΛ>^οίοτούντων τα πιρί τούτου, άλλα καΐ ^ρών 
των αρ'χαηιτκόπων, του τι Βουλγαρίας χαΐ του 
Κύπρου, χαι τ^ς λοιττός ^^μών των άρχαρ/ων όριη- 
γύρεως εις ριέαν γνώρ)}ν συνερχοριβνων, χαΐ χατά 
ριη^εν τι τηρΐ τ6ύτου ^ια^ερο][Αενων προς «λλ^λους^ 
ί^ίΐ χαΐ τόν ύποψΐ7^(θν ποιτριάρ^ην θεουπόλεως 
ριιγαλης Αντιοχείας Σωτήριχον ως συνεδριάζοντα 
χαΐ τούτον Ιρωη}9){ναι* ενταύθα ριαλλον ίν Ι^ιΓν 
τ6 ζτ,τούμΛνον Γ^ρισχόριενον * νΟν ^^ γάρ χαιρέν ΙαηΙ& ΐ6ΐηροή8 ίαΙβΓΟ&ρβάο ρ08( 1ΐυ]α8 αάΥβΓβυβ £ «ζ^^'^ ^ιασχέψεως προς άπόχρισιν, ως ου τοσούτου 
^ ' ~ * χαιρού έξ βύ παρεισε^θάρη τούτο τό ^υσσεβδς χατά 

Χρισ'ι'ού |3λασ3»ιι/ιού|χενον μ-ίι άρχούντος χαΐ τούτω 
ιίς ^ιασχόττησιν τού τί||ς ^γιαινούσης λοξίας γρον^- 
ρατος, νύν ^ α)λ* άττα χαι ου συ|χβα{νοντα έαυτω 
άπεχρίνατο. *£ρωτώριενος ουν χαΐ αυτός παρ* 
^^μω^ τι^ρερον, πότερον τ^ ριαχ«ρ£α Τριάρι λ^7(^ 
τήν θυσιαν προσί$χθα£ τε χαΐ προσάγεσθαι, ώ; 
ό λόγος ψΒάσας ^ιετροίνωσεν &νο9εν, Ι& τώ ΠατρΙ 
ρ.όνω, οΰτε ρόνω έλεγε τούτω προσκγεσΟαι, οΰτε ου 
ρόνω. Ποτέ ^ε χαΐ εΙς άλλοχότους 96ξας Ιπιπτε * τό 
μϊν γάρ προσβίγειν ύποστατιχήν άπ^νεριι τ^ Ύίω 
ιδιότητα, ούχ Ισρεν ταύτυν πόθεν ευρών * τό ^ 
προσ^έχεσθαι τΐίς ττατριχ^ς υποστάσεως Τ^ιόν τι χα 
τούτο ετίθετο γνώρισμα |χετά τ^ς άγεννιοσέας, φν εΐιπ8(υιη Ι^ΙαβρΙιβιηίββ ίαίΐίαιη, ίρβί Ιι&υά 8υ£Γ66ί8- 
86( &οΙ 8&α1 άο^αι&Ιίβ 6θβ;αίΙίοη6ηι ; πιοάο αα(6πι 
&!!& αίςυβ &1ί& ρ&Γοιη 8ϋ)ί οοα8ΐ&α1ί& Τ68ροαά6ΐ>&1. 
£τ^ Ιιοϋίθ ία1θΓΓ0β:&Ιυ8 & αο1)ΐ8; ηΐηιιη 6χί8ϋιη&- 
Γβΐ 1)6&ΙθΒ ΤΓίαίΙαϋ β&οή&οίυιιι 6( οϋιχι ίυί88β οΐ)- 
ΙαΙυιη 6( ηυαβ β(ί&ιη ο£Γ6γΗ, υΐ βαρβηοΓ ηο8(Γ& 
θχρίίοανίΐ ΟΓαΙίο, &η ροΐίαβ βοΐί Ρ&ΙΗ ίαί88θ ο1)1&- 
Ιιιιη ; ηβςαβ 8θ11 Ρ&Ιή Γβ8ροαάί( οΰβιτί, ηβςυο 
ηοα 8θ1ί. Ια(6Γ(1ιιιη &ά &1)8υΓ(]&8 δβη(βα1ί&8 (11υ6γ- 
ΐ6ΐ)&( ; ααπι Υ06&1)υ1η ο/|['^^^€, Ιι^ροΒίαϋοΑίη 
Ρίΐίο ^ί1>α6Γθ ρΓορήβ1&ΐ6ΐη Αίβ1>&1, αβ8θίο υηάο 
1)&αο άοοίτΐηοιη 6χρί80&1α8. ΚβοίρβΓβ αυΐβιη, ρ&- 
ΙθπιβΒ ρβΓβοηβΒ ρΓορηααι ςυ&ιηά&ηι &^ΓαΐΑΪ)&1 
6886 ς[υ&]ί(&ΐ6ΐη, 8Βςα6 αο ία^βαίΐί &1(Γ*1)ΐι(αιΐ], ςαοά υηίοαιη ρβ6υ1ί&Τ6 Ραϋτίβ 688β &Ηή1)υ(αΐΐΐ Εο- ^ Ιδιότητα ρόνον τού προανάρχου Πατρός ι% Έχχλιοσέα 6ΐ68ί& α νθ(6Γβ (τ&άίϋοα6 &οο6ρϋ. Οβίαάβ ηί(6ΐ)&• 
ίοΓ ηο8 ςαοςυβ ία βα&ιη ββηΐβαΐίαιη 6οα(Γ&ηί• 
βγΐΐο^ίδίηίδ ρ6ΐ1τ&ΙΐθΓ6. 5ί βαίιΠ; υ1 ίρββ &ί6]:>α1^ 
Ιι&ιιά ρτορπαιη ρ&ίβΓη» ρβηοη» 6886^ ΓβοίρβΓβ» 
86ά άίνίαβΒ ρο1ίυ8, υΐ αοβ άΐοίοιαβ, η&ΙυΓ8Β, Αΐ)8ατ« 
άαπι ςαίά οοη86(|υθΓβ(υΓ : 68861 6η1ιη 06ΐΐ8 ιαοάο 
ηβςτι&ςιιαίΏ. Νοο βαίαι 68ΐ 8βηιρ1(6Γα& οΙ)1&ϋο, 
86ά θΐ 8υπιρΙ& 1ιυιη&οίί&ΐ6 ρθ8ΐ6ήθΓ, 6ΐ Γ68 ΟΓβ&Ια 
68ΐ : ρΓορ(6Γ6&ςα6 Γ6θ6ρΙίο ςαοςαβ ία ςυοά&ιη 
ί6πιροη8 8ρ&(ίο Α(. Η8Β0 ί1ΐ6 &ί6ΐ)&1 ; ςα&8ΐ υ6γο 
ηο8 8ΐ&1α6Γ6πιυ8 Γ6οίρ6Γ6 ίαδΙΟΓ 6886 6υ]α8ά&ιη 
ά6&ιίΙίοαί8 α(ςυ6 Γ&ϋοαίβ (βϊγβ ρ6Γΐία6Γ6 αά 68- 
86θ(ί&ια) ία6οα)ρΓ6ΐΐ6α8ί1)ί1ί8 6ΐ 8υρ6Γ8υ1)8ΐιια!ί&1ί8 
άβΐΐ&ϋδ ; 6ΐ αοα ροΙίυ8 Ιι&αο ρΓορή6ΐ&ΐ6ηι α (ϋγίαα 
(ϋβ;αί(&(6 &Γ06Ρ6Πΐυ8. Η»ο ίαίΐ ΑαΙίθΰ1ΐ6αί 6ΐ6θ1ί 
8υπιιη& οΓ&(ίοαί8, αο βίας^α αϊ) 60 άίοΐα ρβΓουΓ* 
Γ6η{68, άΐαϋυβ Ιιααο 8βπηοα6ηι ρΓοΙταΙι&πιαβ. 

$6ά 6α1αι &α1β αο8 οηΉΐ68 8&ρί6αϋ88ίηιυ8 6( &α• 
9α8ΐ& ρΓα€ΐ6αΗ& ρΐ6ηυ8, 6ΐ ΟΒςαβ αο 8&1οηιοα (Ιίγί- 
ηί(α8 άοο(&αι ιηβηίβηι ^6Γ6α8, ρο1βαΗ88ίαιιΐ8 6ΐ 
8&η6(α8 αο8ΐ6Γ ίπιρ6Γ&(0Γ, αοα ά6(Ρ6θί&γ11 α8€[α6 βΛ 
άίαΐ6οΙίοο8 86ΓΠΐοα68 ουηι 8ο11ΐ6πο1ιο (ί6806α(ΐ6Γβ, 
Υ6Γΐ)ί8(ΐα6 &(11ιθΓΐ&!θΓϋ8 6υοΐ(1θΐη άία αί(6ΐ)&1ιιτ& 
ιυα 8βα(6αϋα γ61τ&1ι6Γ6; ατβαιη6α<ί8 6(ί&]η αΓ§[βαι 
ρΓΟ 8α&ία£;6αίΙ& ηβ&ϋ βοίβαΐία, 6( πιοάο Ιιαοηιοάο 
ίΐΐαβ &άν6Γ8&ήαπι οοαΙοΓίίβ 6ρί6ΐιίΓ6αι&(ί1)α8 ν6Γ- 
86α8. Ιη(6Γ 08Β(6Γ& &ιη&αΐ6Ρ ίΙΠ ία πΐ6αΐ6ηι ρ6Υ06αΙ)&Ι 
Ραοϋ Υ6γ1>& αά ΟοΓίαΟιΙοβ, αΐ ίά ίρβαηι τίάβΐΐοβΐ παρε'λαβεν Ιχπαλαι* Είτα 9-ί) χαΐ εντεύθεν ίίμ&ς 
προς τό ^οχούν αύτω χατεσυλλογίζετο * ει γάρ μίι, 
χαθώς αυτός ^ησιν, ί^ιαίτατον ύη τϋς πατριχ^ς 
υποστάσεως τό προσ^έχεσθαι, άλλα τΐίς θείας, ώς 
ίίμΒΪς ^αίΑεν, ρύσεως, ατοπόν τι τάχα συ^β^οτται* 
Ισται χαθ* Ιιμ&ς ό θεός ποτλ μϊν βεός, ποτ^ 9ϊ οΰ * 
ου γάρ αίσιος, ^ιοσίν, προσαγωγή, αλλά ριπ'ά τήν 
Ινανθρώπιοσιν χαΐ γεγενηριένιη * ^ιά Λ τούτο πάντο»ς 
Ιν τινι χρόνω χαΐ τό προσ^έχεσθαί' ώσπιρ &ν ει τ^9ς 
άχαταλήτττου χαΐ ύπερουσίου θεότητος βρον τινά 
χαΐ λόγον 4/χε?ς τό προσ^έχεσθαι* Ιτιθέ^θϋΐ, αλλά 
ρή τω θειχω ταύτην ά^οσιούντες ίριεν τ•ύτ* αυτό 
^ε άξιώ|ΐατΐ• Ταύτα μϊν ό Αντιοχείας, !να μίι, τό 
χαθ* Ιχαστον τΔν παρ* αΰτόύ λεχθέντων ίπεξιόντες, 
ΙπΙ πολύ τόν λόγον ίχτείνω^εν. 'Ος 9ί πρό ττβή^τβαν ίιμ&^ 6 πολύς τ^ ^ρονι$σει χαΐ 
γεραρός τ& νοεΝ, ό θεο^ί^αχτον ^τως γίρων χατά 
τόν Ζολορώντα ^ιάνοιαν, χράτιστος χαΐ &γιος ήρι&ν 
|9ασιλευς, χαΐ Ις λόγους αύτΑ συνελθειν ^ιαλ<χτιχώς 
ούχ άπώχννσι, χαΐ ^^μασι παραινετηρίοις ύπαγα- 
γέσθαι σπεύ^ων αυτόν οό ^ιέλιπε, χαΐ τοις Αέγχοις 
βάλλων «ύτο^υΑς 6 μεγαλοφυής χαΐ ίπιστη/ιονάρ- 
χιος ούχ Ινάρχησ*, χαΐ νύν ρι^ τοτΗό, νύν 9ί ΙχεΤν• 
ποιών άγχιστρό^οις έπιχειρήριασιν ούχ άττεχαριεν* 
Ιν ο?ς ΙχεΙνα ιταριοΜίλόΙ^ ο[ύτόν έ^^ιλανθρωπ^υετο, 
οΙΕηΓΦ( #4ΐΓον χαΐ Κορινθίοες Ιιηστ^λλοιν ό μίγας 189 ΤΗΕδΑυΚΙ ΙΙΒ. XXIV. 190 Παΰλβί πρβιΤΊΟβρ^ϊν, ιν« το αυτό δηλονότι λέ'/ωαεν Α 
:τάντες, κα» αή ί εν η|:Αΐν'σχίσαατα• ό μϊν ^'ε κ«Τϊ;ρτισ- 
αενος £ν τώ αΟτώ νοί χ«1 ιν τη «ύττ, γίώμτ,. ιίτ* ούν ό 
ταοάσσων τήν Έχχλησέοη^, βεΟτός |3αστάζιι το χρΓρα. 
Ώς ούν ούτω ταύ'*Ό(, ό ^κχ«ι Ιτι τ^ς οιχιέας βνστασίως 
ού ^(6 έκτατο, χαΐ τοιούτον τί ^ησι προς αυτόν ό σο^ός 
τά $€(« τώ ονΤ£ χραταιός χαΐ άγιος ήριών ^ασιλιΰς * 
Ποίος ^'όβος ιπή/οτηται σχοπητι'ον τω λεγοντι τήν ό^οού- 
σιον χαΐ ά^ιαέριτον Τριάδα τήν ύττερ ^|χών Ουσιάν 
ιτροσ^έχισθαι * χαΐ τίνιτών τριών υποστάσεων τήν χοιτ* 
•η^τοΰ οΕγίΕνάχτυσιν έιτιν^εέξασθοΜ οΐεται. Πότιρον ό 
Πατιορ τώ τογούτΜ «νθρώιτω άγαναχτησιι ότι τόν ΐί^ν 
εσότι^ον τίθιβσΊν ; αττα^ι. Άλλ* ό Υιός εν τούτω ^υσχέ- 
ρ6»εΖ ^ι τώ ΙΟλλ Π«τ/>1 παρ* ;^ριών συν^οξα'ζιιαι ; Κ«1 
ρυ^ν «ντο ς τ^ς ^όξης π^ς πατριχί}ς ών άπανγασ|χα# 
έν Εύκγγιλέοις ιιπβν * Ό /λή τΐ|;Αών τον Υίόν ού^ε ^ 

τόν Πκτέρκ τι^4 ' ^^ ^'^' *^7^ ^^^ ^ Πατ^ρ εν έσ^εν. 
*Αλλα τό Πνεΰμκ, &ν συναί^ιόν Ιστι τούτοις χαΐ συνθρο- 
νον ; Ου ^ ούν * ού^^ '^λ^ ύ\ι9\η τί}ς Τριάδος χαθέν- 
ηρχίν «τι/ΑΟν. 'ίΐς παράλογος άρα ό περί τούτου ^όβος, 
ΐν« (*ή ϋγω ιτάντη χαι ^λογώτατος. 

ΤοΙς γοΰν τοιοΐφ^ι λόγοις πολύ ρι^ ?χουσι τό σο^ν, 
ούχ ^ττον ^ε τούτον χαΐ τό αναγχαστιχόν προς πειθώ 
η χαΐ ννγχβτάΐεσιν^ τΑ σχληρόν ηζς τούτου ενστάσεως 
χβα «νέν^οτον χαταριαλαξας όψέ ποτέ ριόλις αύτό> ριετα- 
^"λω ;ι^οη7άαενον ριεταβουλεύσασθιλί πέπειχεν * έφ' ο7ς 
όαθ9»ρονε7ν <μ2ν χαΐ αυτός συγχατέθετο τοσούτον, ώστε, 
τήν οΐχείκν γνώ/Αΐ}ν έγγΡ^Τ^^ ίχθε'^ος, άναθέ/ιαη 
χαβυποβαλεΐντούςμή ούτω ^ρονούντας, /χτι^ε πιστεύοντας 
ως πί$ 'Εχχλησία ^οχεί * ^ν ^ε γνώριΐ}ν έν ^έσω του |3α- 
σιλιίου τοϋ^ε χακ ίεροΰ συνε^ρέον αυτός άναστάς ύπα- ^ 
νέγνωβτ^, τά^ε προς Ιπος ^ιαλαριβάνουσοιν. Ό/ιο^ρονώ 
τ| ίιρΑ χαΐ άγέα συνόλω έπι τω τ^ν θυσέαν χαΐ |τιΙ^ν νΰν 
προσαγθ[Αένην, χαΐ τότε προσαχθεισαν πάρα του ρονο• 
γένους χαΐ «νθρωπήσνντος Αόγου, χαι τότε προσαχθεΖ- 
σαν, χαΐ νυν πα'λιν προσάγεσθαι^ ώς τήν αυτήν ούσαν 
χαΐ μ(αν ■ χαΐ τω ρι^ ούτω ^ρονοΰντκ άνάΟερα * χάν τι 
προς οηΜΓτροπήν εύρίσχηται γεγραι^ιριενον, άναθέριατι 
χαθνπο^άλλω- Ή υπογραφή ' Ζβατήριχας Παντεύγενος. 

Τσύτοιν ούν «τυνενεχθέντων, Ι^οξεν ίιμϊ^ ^έον εινα^ 
τό χ«τα9χοπ3σα& λοιπόν χαΐ τά περί τΐϋς αυτό*) 
χαταστάοηως., εΐ Λ^λ χρή τούτον ίν ίερατιχί^ 
χειταττάσει ριένειν τό άιτΑ τού^ε, είτε χαΐ είς αρ- 
χιερέα προβιβανθ^ * αύτέχα ούν ό χράτιστος χαΐ 
άγεος ήρ^ίν βασιλεύς, πΙ^ν περί τούτου (ιδτι^σιν ριή 
άνι^χειν τω ριιγέστω χράτει αυτού Ιπειπών, χατά 
τό ^οχοϋν ^^μΕν έν^εχόριενον χανονιχώς τά περί 
τούτου επέτρεψε ^ίοπράξασθαι * έν πάσι γαρ η^ 
των θ•(ων χαΐ Ιερών χανόνων &χριβιστάη}ν συντή- 
ρηση» άπο^εχτέαν λογίζεται. Χυν^ιασχεψαριένοις 
ούν ήριΐν Ιν χοινω τηρΐ τούτου, άπεντεϋθεν πάσιις 
ίερατιχϋς άξιας ανάξιος χέχριται δ ύττοψιζγιος 
Αντιοχείας Θεουπόλεως Σωτιξριχος ό Παντεύγενος * 
επτά τοίνυν εξ ίριών τών χατωτέρω ^ΐ}9ΐ99θριένών οιηηβδ άίοαπιυδ, βΐ ίη ηο1)ίδ ηοη δίηΐ ΡοΙιίδίηδίΙδί"; 
ςαί αυΐβιη ίη δυο ρΓοροδίΙο δοηΐεηΐί&ςυβ ρβΓδβνβ- 
ΓαΙ, ίιΐ βδΐ Εοοίβδίαιη οοηΙαΓΐ)α1, ίρδβ ]ΐΐ(1ίοίυπιροΓ- 
1&1>ϋ. ΗΪ8 &α(1ί(ί8^ βυιη ίΐΐβ ηίΐιίίοιιιίηυδ ΓββίδΙθηάο 
ηοη άβδίδΙβΓθΙ, Ιιββο άίνίηα άοοίτίηα ίηδίταοΐυβ 
νβΡβ ροίβηδ βΐ 83ηοΙιΐ9 ίηιρβΓ&ΙοΓ ηοβίβρ αάάίάίΐ : 
Α^β νίάβ&ηιυδ ςυίδηΕπι ίίηιοΓ ίιηρβηάβαΐ άίοβηΐΐ, 
ςυοά οοη8η1)8(αη1ία1ί8 βί ΐηνίάυα ΤηηίΙαδ Ιιοδϋαπι 
ρΓΟ ηο1)ί8 οΙ)1αΐ8.πι Γ6οίρί&^ ; β! ^α^υ8ηαπ1 βχ 1η1)υ8 
ρβΓδοηίβ ίηάί^ηαίίοηβηι ίοπηΐάοτθ ςυβαΐ. Ναηι 
ΡθΙβΓ ίη(ϋ^α1)ϋαΓ 1ιαί6 Ιιοπιίηι, ςαί Ρίϋυπι «Βςηβ 
δβουηι ΙιοηοΓ&ηάυπι δίαΐαίΐ ? αρα^β. Νυπι Ρΐίΐιΐ8 
«ί^ρβ ΓβΓθί 86 ουπι 8110 Ρ&ΐΓβ οοη^Ιοηβο&Ιυηι ? ΑΙ- 
ςυί ίρββ βυπι δίΐ ρειΙβΓηεβ ^ΙοηβΒ βρΙβηάοΓ, ίη Εγ&η- 
^βϋο &ϋ : Οηί ΠΙίητη ηοη ΗοηοναΙ, ηβ ΡαΐΓβτη ρηι- 
άαη Κοηοναί *•* ; βΐ : Ερο αο Ραί€Γ ηηηηι $ΗτηΗ$^^, 
Νυηι άβηίςυβ ίΓ&δΟβΙατ δαηοΐυδ 8ρίπ1υ8, ςυί ουπι 
Ιιίδ 36πιρίί6Γηυ8 68ΐ βΐ ίη βοάβηι Γβδίάβηβ ΙΙίΓοηο ? 
Μίηίπιβ β^βηϋαπι. Νίΐιίΐ βηίηι ίη ΤΓΐηίΐΕΐβ ο&γθΙ 1ιο- 
ηοΓβ. 8(υ11α8 ι^^ϋυΓ Ιιαο 8ηρ6Γ Γ6 (ΙιηοΓ, αβ ρβηβ 
(Ιίχβηπι, βίαΐΐίδδίηιυβ. 

Ηίβββ ί^ΙυΓ γοΐάθ άθ6ΐί8 86Γηιοηί1)η8 ρβΓβααάθη- 
ΙίΙ>α8 βθφΐβ βΐ &ά &88βη8υιη οοη]ρ6ΐΐ6η(ί1)υ8,βοηίβη• 
Ιίοηίδ 8α8β άαηϋβηι αο ρβρίίη&οί&ηι δ6Γ0 νίχ ηιοΐ- 
ϋβηδ, ρβΓβααάβΓί 8ίΙ)ί οοηΐρ&πυπι ίαηάβπι 68ΐ ραβ- 
808 ; αο ρβΓ ρΓορπαηι δβηίβηΐίαηι δοηρίο ΙταάίΙαπι, 
αΐΐΐβρ 86η(ΐ6π(68η6<ιαβ ΕοοΙοδΙββ άοοίηηαηι αιηρίβο- 
Ι6η(β8 &η&ϋΐ6πια1ί 8υΙ>]βοί(: ςα&πι δΐιαπίδβηίβηΐίαπι 
ίη πιβάίαπι ρρο^ββδαδ 1ιυ]υ8 Γ6£^ίί 8αοη(|ΐΐ6 83Ίΐβ- 
άηί 8ΐαη8 Ιβ^ϋ, ςυββ ίΙ& αά ΙίΚβΓαηι 86 1ι&56ΐ)αΙ : Αβ- 
ββηϋο 8αοΓ8Β 8&ηο(6ΒΓ[υ6 δχηοάο ίη Ιιοο θο^ηι&(6, 
ςυοά βαοηϋοίυιη (&πι ςυοοΐ ηυηο οβΓοΓίητ, ς[υ&ιη 
ίΐΐαά &1) αηί^βηίΐο οΐίηι ίηοαπι&ΐο ΥβΓϋο οΜαΙυαι, 
6( Ιαηο ο1>1αΙαηι ίαβηΐ 6ΐ ηαηο ο£Γ6Γ&(αΓ, (αηςααπι 
υηιιηι ί^6η1ςα6. Ε( ςυΐ ηιίηίπιβ βίο οβηββΐ, 6ΐιπι 
αηαΰιβπι&Ιίζο ; 6( βί ςριίά οοηΐταηαπι ΓβροηαΙυΓ 
βοπρίαηι,ίά ρ&τίΙβΓ αη&ΙΙιβιη&ϋζο. 8οΐ6ήο1ιιΐ8 Ραη- 
1βυ£;6ηυ8 βιώβοΗρδί. 

Ηίβ ίΐ&οοηιροβίΐίβ,γίβυπι ββΐ ηο1)ί8 (ϋβρίοίβηάυηι 
φίοιρίθ ίθΓ6 άβ 1ιυ3ΐΐ8 οΓάίηαϋοηβ, η6ηιρ6 αϋτυηι 
ορορΐ6Γ6( Ιιυηο άβίηοβρβ ίη βοοίββίαβίίοο βΙ&Ια πια- 
ηοΓθ, Υβΐ &ά ίρβυηι ροηΐΐβοαίτιπι ρΓΟπιογοΗ. δ1&- 
(ίη Ι^ΙαΓ ροΐ6ηίί88ίηιιΐ8 8&ηο1αβςιΐ6 ηοβΙβΓ ίιηρο- 
ΓαΙΟΓ, Ιι&ηο ςυοςυβ ςυ^ββϋοηοπι ιηίηίπιβ 6886 άίί- 
ί6Ρ6ηά&ηι βαα ηι&χίηι& &υοίοΓί(&(6 αηηηβηβ, φΐίά- 
φΐίά ηο1)ί8 οαηοηϊοο ί&06Γ6 ρΙ&οιιί8β6( οοηοβββίΙ. 
Ραΐαΐ βηίπι β&οροηιπι άίγίηορυηιςυβ οαηοηαιη 
βχαοίαπι ο1)86Γν&η1ί&ιη ίη οηηοϋβ Ιοηβηά&ηι. Εγ^ο 
οοπιηιαηί οοηβίΐίο (ΐ6ΐί1)6Γ&ηΙί1)ΐΐ8, οηιηί ίη ροβίο- 
ηιιη 8&06Γάο(&1ί (1ί£;ηί(α1θ ίηάί^υβ ]α(1ίοα(η8 οβί 
δοΙβΗοΙιαβ Ρ&ηΙβυ^οηυβ Αηΐίοοίιίη Οβί οίγίΐαϋβ 
6ΐ6ο(αβ ρα(η&Γθ1ι&. Οαπι υ6ρο ββρίβηι 6χ ηοΜβ ίηί^α 
ηοηιίη&ηάί ρο8(υ1α886η1, η1 ρηιηο αοουτ&Ιίαδ άβ «• Ι €ίθΡ. 1, 10. •«* ΐοαη. ν, 23. »• Ιο&η. χ, 30• 191 ΝΙΟΙΤ^Ε ΟΗΟΝΙΑΤ.Έ 192 Ιΐαο Γβ (ΙίδρίοβΓβΙΙίαδ, άβίηάβ ίη »1ία δΟδδίοηβ δβη- Α «ΐτκ^σααένων κατατκί'ψασβαι τ:/)ότ2/5ον πζρϊ τούτου το Ιβηϋαιη (ΐαίδ(}αβ δααπΊ ρΓοΓβΓΓβηΙ. 

Εςο ςιιίάβιη Οοηδ(αηΗηορο1ίΙαηαδ, ηοα αάιηίΐ- 
Ιβηιίαιη αά δαοβΓίΙοΙίυπι αίο Ιιυαο, ςυία ^αιη 1)ΐ6η- 
ηίο ηοη οΐ&ια ηβςιιβ ία &η£;α1Ϊ8, δβά ηιααίίβδίβ γ6ο(ο 
άο^πιαϋ οοηίΓαϋίοίΙ, δβςυβ ρυΙ)1ίοϋΐη ρΓανΰΒ άο- 
οΙπηβΒ ίαυΙοΓβιη άβίβΠδΟΓβπιςυβ ρΓοϋΙβΙϋΓ. 

Ε^ο ΗίβΓΟδοΙ^ιηίΙαααδ ίάβιη οβηδβο φΐοά δααοϋδ- 
8ίιηιΐδ (Ιοαιίηαδ ιηβαδ βΐ οοαδ&θ6Γ(1θ3 ΟοοδΙαηΙίηο- 
ροΐίίαπαδ άβ Ιιοο ρΓοροδίΙο ρίβ βΐ ββοαικίαιη Ώβι 
νοίιιηίαΐβιη δίαΐαίΐ. 

Ε^ο Βυΐς^αταδ αίο ^βή ηοη ροδ36 αϊ ϊήβ δαοβΓάο- 
Ιίαηι ΓβΙίηβΓβ δίηειΙυΓ, ςαία Ι&ηΙαπι βοηΐτα Οβί Εο- 
οΐβδίαηι 803,αάα1απι βαδοίΐανίΐ, 6ΐ ςαί οοιηρΙαΓββ τελβώτίοον, καί «ν βτερα συν£λΓ>σει το ΰοκοϋν «υτοις 
άπο»•/ίν«σ&«ι. 

Έ'/ώ /Α*Γ^ ό Κωνστ«ντινού7τολί''')ς Κ7ταοά(?εκτον βίς 
ίβρ'Μσύνϊϊν τούτον ψΐιαι εινκι, ως έπΙ ^ο ^οη ;ιΤ|ίϋνου; 
ου κού^α ού<ί' «ν '/ω\ίία, ά)λ« ©ανερώς κατά τοΰ όρ6ού 
τταρρησιαζόαΓ^ον ^ό'/ιιατος^χαϊ συνή^ορον οντά Χοίίητρον 
τ)3ς ασεβείας και π'ρόαα;^ον. 

Έγώ ^( ό 'Ιεροσολύαων αυτά ταύτα και αυτός 
γνωριχτεύω άπερ ό ά'/ιώτατος έιχού ^εσττότνς και 
συλ).Εΐτονρ70ς ό Κοι>νσταντ«νουπόλ86>ς εττΐ τ^ τοιαυττρ 
υποθέσει θεαρε'στως ά'/αν καΐ Γ^σεβώς άπε^ήνατο. 

Έγ<>> ^ε ό Βουλγαρίας λέγω ά^ύνατΦν είναι το 
παρα^ε;ζ9;ζνα( τούτον ίχειν ίερωσύνην, ότι τε 
■τοιούτον σκάν(^αλον κατά η^ς Έκκλι^σίας ίξτόγηρί^ 
Ιΐαίβ 6586 αβδβοΐαδ ραίο, ηβδοίηΐαδςαβ αίΓαηΐ αά νβ- 3 ΧΟΕί ότι και ^ια^οροι τούτω οΓριαι συνιρκολούθησαν, π(&ΐ6αι δίαο6Γθ 3αάίοίο ΓβνβΓζίαή Εΐίςαααάο 8ία1. 
Οαοάδί]αχΙα βΙΓαΙααι Οοαιίηίοααι, Ιιοπιίαΐ ςαί ηιΐ- 
ηίηιυπι αϋςαβηι ΟΙΐΓίδΙο 6Γβ(ί6ηΐ6αι 86&ηά&ϋζα¥6Γί(, 
6χρβ(ϋ( αΐ Ιαρίάβ αιοΙ&Γίο ία βίαβ οοΐΐαηι ίπιηιίδδο 
ρΓββοίρίΙβΙαΓ, βΐ ία πιαπδ ρΓοΓαικΙίΙαΙβηι ]&6ί&ΐαΓ^^; 
(|αί ηιαΚοδ οιγοα άο^πια 96&αά&1ίζ&νί(, ςα&ηΐ» βπΐ 
ροβηοΒ ο1)ηοχία8 ? ΙαδαρβΓ βχ άίνβΓδίδ άίνίηίδ οααο- 
ηίύαδ 8&{ίδ 6θβ;ηο86ί1αΓ, Ιιααο αά 8Α66Γ(1ο(ίαπι ηιί- 
ηίπιβ &(1ηιί11ί ροδββ, ίιηο άβροηβηάαπι. 

Ε^ο ςαοςαβ €7ρήα8 &ίο, ιηβ αίροΐβ βχίταηβυηι 
&η(βα ςαίάβηι ηοη δ&Ιίδ οο^ηονίδββ ςυαβ ίδΐβ νοηιίΐ 
1>1&3ρ1ΐθΠ3ίαδ αάνβΓβαδ Γβοίαπι Εββίβδίφάο^πι&.δβά 
βηίαι 6χ 1118 ({α» Ιιοάίβ ίρδπηι ααάίνί άίούηίβπι και άγνοού/χεν ει προς ού.ήθειοΕν ρετά ορ5ού ^ρον^ό- 
ριατος και τότε έπιστραγίίσονται - και ^Ιπ^ρ κατά 
τα Κυριακά λόγια τώ ενα τινά τών ριικρών σκαν^α- 
λίσαντι των ττιστευόντων εις τον Χριστόν συρι^ερον 
εστίν ινα λίθος ριυλωνικός εις τον τράχΐϊλον αυτού 
χρε/ιασθ^, καΐ εις |3υθόν θαλάσσης απόρριψη, ό 
πολλούς σκαν^α)ίσας επι τω ^όγματι, οποία εσταΐ 
τι/χωρία υπόδικος ; Άλλα και εκ ^ια^όρων θείων 
κανόνων τό άπαρά^εχτον προς ίβρωσύνην και χαθ^ρναε'- 
νον τούτον ειναϊ (^ιαγινώσχεται. 

'Αλλά κάγώ ό Κύπρου τούτο ^ιο/χι, ώ; τα μεν 
άλλα τού άνίρός από^υαος ών, τό πρότερον ού σύν- 
οι^α ακριβώς οσα και ^Βλασ^^ηρι^σαι λέγεται κατά 
τού ορθού ^όγριατος τ^ς Έκκλιοσίας * ά»* ών ^έ 
&ηΐ6 Γβ^ίαηΐ β( 666ΐ68ΐ&8(ί6απΐ ΙΙίΓΟηαπί^ ηοη ροη- ρ σηριερον ενώπιον τού |3ασιλικου και ιερατικού βϋ^ίΛΤος ϋ&ο&Ιαί 1&η(απιοιθ(1θ6αηιρΓθΓδα8 ίη6ρ1αηΐ3α€[ί60, 
γβΓααι 611&Π1 άί&οοη&ΐί ^αάα, ςα6ηι Ιιαοίβηαδ (β- 
ηαίδδβ ν1(ΐ6ΐαΓ, ίηίΐί^ηαπι, Κα αϊ βχ Ιιοβ βΐίαπι β]ί- 
βίβαάαδ νίάβ&ΐατ. 

£βρο εδΒδοτίβαδίδ Ιιαηο, αίροΐβ βαρο ΟΓϋιοάοχΙ® 
&άν6Γ8&Ιαπι, &ά δαοβΓάοΙίαηι αοα &άιη111ο. 

Ε^ο ΟοΓΪαΙΙιίαδ Ιαάίοο Ιιααο οπιηί 8&οβΓάο1ίο 1η• 
άί^αηι, αίροΐβ ί]Τ6ΐί£^ίθ8αηι β1 1>1&3ρ1ΐ6ηιία8 αοα 
8θ1αηι ηιβηΐβ ίονβηίβηι, νβΓαηι βΐί&πι Ιοςαβαΐβαι. 
Οα&ιηνίβ βαίπι ί1ϋ8 ααηο &α&11ΐ6ηι& άίχίΚ, ηίΐιϋο- 
ιηίααβ δαοβΓάοΙίο βΐ οΙβΓΟ βχοΐαάί (αΓ ίαχΙ& ιη&^αηι 
ΛΙΙι&α&δίαηι ΑΙβχααάΓίααηι ία Ερί^ΐοΐα αά Καϋαία- 
ηααι βρίβοοραοι, ^αx1&(Iα6 αΐίοβ (1ίνίαο8 ο&αοαββ. 
€βΓΐ6 δγαοάίοα δβχΐί οοηαΐίΐ άββαίΐίο ί1& ρ&τΐίοι 86 
1ι&1>6ΐ ; € Ηΐ8 ίΐαςαβ οαπι οαιαί άί11β6αϋ& οαΓ&ίΐαβ 
θζίαιία & αο1)ί8 οοαβίίΐαΐίβ, άββαίζοαβ αβηιίαΐ 11- 
66Γβ αΐΐαοι βάβηι ργοΓ6γγ6 86α οοα86Γί1)6Γθ, ν6ΐ 
6θ]ηροη6Γβι ηβςαβ αΐΐαά δ^αιίΐοίαπι βχροηβΓβ ααΐ 
άθ66Γ6 Υ6ΐ ΐΓ&ά6Γ6. » £1 ρ&αβίβ 1α(6Γρ08ί1ί3 : 1 Υβΐ 
ηοναιη Ιοςριβαάί β^βααδ, ββα νοο&1)α1θΓααι ίανβη- 
ϋοηβηι ίηνβΐιβτβ, αά άοβ;αι&1αηι ({αββ (ΐ6βαίγίοαια9 
8αί>Υ6Γ8ΐοα6ηι. Οαοά 8ί Ιά ί&οί&αΐ βρίδοορί &α1 
οΐ6Γΐ6ί, 6ρΐ86οραΙα 6ΐ οΐβήοαία 6χ1ογγ68 &αη1 ; 8ΐ Ο του^ε νκροασάαην λέγοντος τούτον, ου ριόνον εις 
άρχιερωσύνην άπαρά^εχτον είναι παντάπασιν άπο^αί- 
νοααι αυτόν, αλλά και αύτου του διακόνου βαθαου όν 
^οχεΐ τέως εχειν, ανάξιος πάντί} χαθε'ττηχχν, ώς αφαιρε- 
τέου και τούτου τυγχάνοντος έξ αύτου. 

Έγώ ^ε ό Καισαρείας ώς πολλάκις καταπώς ορθοδοξίας 
«ντον ενστάντα εις ΐερωσύννν ου παρα^έ;το/Μ». 

Έγώ ^ε ό Κορίνθου κρίνω τούτον πάσι^ς ίερωσύ- 
ντης άνάξιον, ώς άσεβ;^ τε χαΐ /Βλάσφημα φρονήσαντα 
χαΐ λαλησαντα ' ει γάρ και άναθέματι ννν χαθυπ- 
έβαλεν, αλλά τ;9η ίερωσύνης και του κλήρου έκβε'- 
βληται, κατά τόν Αλεξανδρείας ριέγαν 'Αθανάσιον 
προς *Ρουφινιθ(νόν έπισκοπον γράψαντα, και καθ' 
έτερους θείους χοανόν^ς ' ό μέν τοι συνοδικός όρος 
τ^ς αγίας έκτης συνόδου ούτως ιν ριέρει ^ιεξεισι ' 
« Τούτων τοίνυν μιτά πάσης ακριβείας τε και 
βριμελείας πανταρ^όθεν παρ* ημών ^ιατυπώθέντων, 
όρίζομιν έτέραν πίστιν μη^ενΐ εξεΐναι προφέρειν, 
ί^γουν συγγράφειν η συντιθέναι πίστιν ίτέροο», η 
προχομίζειν η ^ι^άσχειν η παρα^ι^όναι έτερον σύμ- 
βολον. > Και μετά τίνα * > "Η χαινοφωνίαν ήτοι λέ- 
ξεων Ιφεύρεσιν προς άνατροπήν εισάγειν τών νυν 
ποψ' ημών διορισθέντων, επισκόπους μεν όντας η 
κληρικούς^ άλλοτρίους είναι τής έπισκοπιϋς και του *« ΜαΙΛ. χνια, 6. 193 ΤΗΕδλυηΐ 

σ6αι. ■ Τβϋτϊΐ ν^αγ9^/•/«^ίαI χαί β ■^ς ίν Νιχαία τό 
Βιύτιοατ άγια; ηινί^ου όρ^ΐι *'' ϊτ(/)β; βιιηιος τϋν 
χ^ίοϊ χαϊ 6ιο]ίόρΐίιν ΙΙκτίρΜν. 

Έ-/ώ ίίι ά Άβιινών β-^ιί γνμι χ" Ι*όλις μιτοΕ^κβάντα 

πχ:οήρ-ιταΜ, «ι; ϊι^Μνύκΐν ούχ £» ιτοη πκρο:ΐ(ξ«ιΐΒΐ• 
«ΛΪΑ χά» τ(*ις καρκ^ίξ&ητβ» , ίκυτβιι %ξ αΰτ&ν 

Έγή> ^)ια Λααίστης, τγ ΆΒνιΛν ϊςτί Λοιπόν συμ^ρ»- 
ίΟν, βτΓο τι; τβν ^/αίου μαϋαν Άβακοβίου πτιστολη! 
κπΐχη^αύττΜ ^«νΓΟ* τ•ΰ ΗβΕΕΤιζον ιταντίς «ζ(ώμ>• 

Έγώ δι ά ' ΑορίβαουκϋΛαί τούτο ΙήΊη , οτι , ϋα 
ατή τών ΰιίϊ» χαί κχαή-τνν ιΟαγγιΙιντών , χ«( τάν 
ίιΐΜ» ζθ( 6ιίαιν χΛαήΛπ , βν ιΐννηται τις ίιρ'-ιτύϊΐΐΐ || 
(-■ΤΖ"•") «_*' «^«5 Λ'7Ζβ5 ίι<Ϊ6.χώς ιπί ηνι 
«αΛοτί(ΐατι,οίοις οή πιριπίπτοαιν άνβρωπβι <ίντ(ΐ, 
χαϊ τη ιτηλαν ταϋτβν χαί βα^χιχόν «(,βιχιψηοι , 
πύς ΐιττι ^ννίΓΓΟν (ίς ίιρυτύϊΐ;! προ^ιεασθίννι τβν 
'ίπβ'^ΐ^ΐΜ ΆντΊορ^ΐ'α; , ήβρίύΐΓίκ' νπίρ τή ίζβχο^τκ 
■ΐι; -/ΟΑίιηιβν , ^βχβΰντχ τι λόγοι; νο^οΐΐ ί/ιυίαχι- 
^ι», ζκϊ ιΐΐ ποπριαρ^^ίχόν Β^οόνον π^ββι6).ΐ)(ΐήθϊ, 
χβϊ ννν ^ήτκ ού ίίόϊβϊ >ό'/βνί ΐ6( βρββίοξο•^ άλλο- 
τρίνψι>ν/βς αίντίΐΛί , ϋΟ-κ ζκϊ λό'/βν 9υ77,'Ή"'ί"^''* 
πλνοΐ ρ^)Λσγτ,μ(άν χαχ άπο^ΐ^ι&ιν ΐνννιζάν , χαί 
(ΐβλι; ΛβΤ* ;ι(Γ<ι)Γ(ΐ•τβήιτ« χκι (ίΐτβιιαβόϊΤβ τό ιύίΐ- 
€■; χκΊ τό ορ4ό^βξ«ϊ ; Λικ τοϋτβ τοίνι/ν ον^ϊ «-^τ•; 
άξιο» ίιριιφνκιςς τό» τβ»ύ-βν ).»γίΐΓθ[^ι. 

ΚαΙ ιΐς ίαατΐοπνν ηινιΐβόντίΐ οι ηϋτίχα τκν 
ΧΕτ' (ΐύτόν ψΐ^ον (χβιαίϊοι , «ΐΓΟραΐϊά/ιιβιι τούτον η 
ίιοιυτύίη: πνιηΐΐ βνκξιον, αΰ 3ιά τά νάικρον ^όνον 
— αο' αυτού χα«ι;βήτα (ΐΐτκ πολλϋΐ τη; ίνστησιως, 
■λλ' ίτι π»ρ «ξ βτοΐί Γ0 ρ)ιβσριΐ(ίον τούτο ίιιβρυλ- 
λτβκ ΐόγμο, χ« λόγος ίξίβιτο τη; χαινο^^ανούς 
ταύτης αίρίαιβις σννήγορος * χαί οϋ (ΐόνβν προστα- 
Τϊί ί]Τΐρί'Τ"ς μΛ ηρόικιχοί τίς τοιαύτης ΒΟ-ιβίίϋς 
ϊίιϊχνυτβ , «11β χοκ αγράψιας ηΐϋοταχις ^ιαλιγό- 
ρηος προς τι «Ιλους πολλού; χκί τινας ίζ ίιμών, 
οΐτΜς άνα^Κϊ^όν ιχύραυ τήϊ ταιαύτην κτιΐιικν, χαί 
τας τΔν Χριττιανάν '^^χας (τχαν^κλιζι. Κ« τ,μϊν /(ΐν 
βίτηι τΐν »ί;ιίρο* τοϊς ττλιίοβΊ τού βυλλόγοϊί τκ Χίΐτ' 

Εεοιαίίντι» 6ιη«> Πατιρων όμψ/νρις ϊπί τ^ τού 
^«ταιό^αονας Άριίου χαθαιριτιι, τ^! 'Εχχληπία ή 
ηιούνα βννι^ρα^ιι ■ τισϊ ΐί ίξ ήμΛν, ί'/βυν τώ 
Ήρκζλιίβς, ΐ« Κυζίχου, τΔ Σίΐ^;, τώ θια-νκλονίχης, 
τϋ ΚαΐΦΚΟΐίκΐ. τΔ φιλίππων, χβι τ^ Λαβοιχιία;, ούχ 
κ;:ιντήθ«ν γνο>μοΐοτ4ααι πιρί τούτον ^((ν ίίοξιν (ίλλκ 
οχοπΐβΐΕΐ, χαί *ίι»τό ^όξαν ίκογιινααΦαι. 

Μ«νϊ Ηκίω, ιγ' ίίΜρί . β' ϊνίιχτιώϊΐ , κροχαββ- 
ιιόβ-^ το-ί βιβστίιττου ^κβΊλί»; ίκών χβ'ι ίΐύτοχρκ• 
τρρο; ή.<ι<»ν Ηιηουηλ τβϋ Κβμνΐνον ίν τ» πκλαΐΜΐ 
τήν Βλ«;ζ(ρνΔν , πκριοτανήΜν τ^ β7<« |9«σ»λίί? 
«-^βϋ πβίνΤΜν τ£ν βηαγιγρίΕίΐιιίνο» , άϊΐυ ΐοΰ 
πρΜΤΒϊΟτκριου , τού [«7«λο« ίρον/γαρίοα , τρύ 
ποΑίταΦίχρβτι; , χκΙ τοΰ ιομοφύλκΗς, νννι^ρΐίΐζύν- 
ΐ«ν «ντίί &«ιυ τβϋ ΆιηΊο;(Ι<«ΐ νοΔ» τώι χκΐ ΐιαι- ΜΒ. XXIV. 194 

αιοηαοΐιί &ιιΙ Ι&ϊβϊ, βηαϋιβιη&ΐβ /βΓίβηΙυΓ. » Ο&ηοηΐ 
Ιιιιίο ΕΟΙ19011& 86ειιη(1« φΐα(]ΐιβ Νίοβεα β^ηοάί 
ιΐβϋαίΐίο, αΐηιιβ αΐίίββίίαιη βαααΐοηιιιι α1(]αθ θ Οθο 
αίϋαίοπιιιι Ραΐηιπι αιιαΙοπΕαίεβ. 

Ε^ ΑΙΙιβαίβηΒΪβ Ιιυηο νίχ ββΓΟί^ιιβ & βιια ϊηιρίβ- 
ΙαΙβ Γβεβάβοΐβηι, ϋΐ ΐ]υίιΐ6ΐη βιιιη ]αιη 68561 ρ&- 
ΙήαΓοΙια βΙβϋΙϋΒ, ^ι1 βαΰβΓάοΙϊυηι ιιιιη([ΐιαιη αάηιίΐ• 
Ιβιη. Οιιία βί ςιιϊ βιιιη &<1ιηίΒβΓίιιΙ, ιηθ αϋ Ιιίκ Εςο ίαΓΪ!ΐ8κιΐ9 ϋΐιιη Αΰιεηίβοΐί οκΙ^γοι^ιιϊ 
οοαββηίίβηβ, ΪΓ6(ιΐ3 ιηιι^αί ρηβκεΓίίαι ΛΙΙιαη&Βϋ 
βρίβίοΐα , Ιιαίϋ Ιιοιηίϋϊ οιηαεαι εεείββίαβίίεαιιι 
(ϋκηίΐαΐεαι α1>^ι1ι^^^ο. 

Ε^ο ΛάΓΪααοροΙίίαηιΐΒ αίο, ([ΐιοιΐ βί ]ιϋ)6ηϋ1>ιΐ8 
άίνίβ ίηοοΓΓΐιρΙί5(]ΐιβ 6ν&α(;ε1ίΒΐίΒ, βαεπκ^υβ εΐ 
άϊνίβ εαηοηϊίιιΐ9, ϊ[&ιι«1 ΙίεεΙ ΕΒεβΓάοΙϊιιιη αβββι^ιιί 
ίοιηίιιί ίΐΐί ςιιί νεί Ββηιβΐ 81^^ι1^ιιϊ ρβοεαίϊ οοηνίο- 
ΐιΐ5 ΐιιοΐ'ίΐ, ου] ιι^ηιοιίί κεεϋιιαΐ ΙιοαιίηίΙιυβ Ιιοο Ηπιο 
βΐ ε3ΓΠβ οΪΓΰΐιαιά&Ιίβ, ςιιΙ Ιίεβ&Ι αά βαεβΓάοΙϊυιη 
ρΓονβΙιβΓθ Ιιιιηο εΐεείιιηι Λαΐϊοολβηυαι, ϊιοιηίηβαι 
Ββι&Κ^ηαΓίαιη ΕεΙβΙεοα ρπΒίβΓνεοΙυιιι, ΙίίΙεΓαΙιίΓα 
οΙ&Γυπι,ραΙπ&ΓοΙιαΙί βειϋ (1ε3(ίη&1ιιιΐ], ηυηοαιιίειη 
ηοη ιηο(1ο κΕΓίηοηίΙιιιβ υΐβοίβιη &1) ΟΓΐΙιοχα 6ιΐ6 
αΙιΙιΟΓΓβιιΙίΙιιΐΒ, νεηιιη βΐίαηι Ιίϋεΐΐί αιιεΙοΓβιη, ΐ[ΰϊ 
61αβρΙιβιηϋ5 ίιηρίίΒςιιβ α1}ΐιΐΓ(1ϊ(α(ίΙ>ιΐ3 βοαίεΐ, νϊζ- 
ςυβ ιΙειηυΕη Γββίρίβοβηΐβιη, εΐ αά ρίεΐαΐβιη ογΙΙιο- 
ιϊοχίαιηηιιβ ΓειΙειιηΙβιιι ? Οοβ ειιιη ίΐα ββ 1ιιι1)β&η{, 
β^ο ςυοςυβ & βαεεηίοΐΐο Ιιυαο ηρβίΐο. 

Εγκο &ι1 8ΕΓΐι1ϊηίιιιιι αοηνεηίεηΐββ, ςιιϊ ιηοάο 
β6θΙεηΙϊ&αιοοη[ΓαϋΙιιιη<1ίχίιηιΐ3, ϋεΰΙατβιηιΐΒ βιιιη 
οηιηί 8αΕ£Γ(1ο1ίο ίη(ίΪ£Πΐιιιι,ηοα οΙ> 6& (&η{υπιιηο(]ο 
ηιΐΒΒ 13 Ιιοιίίβ ιηιι1Ι& ευαι ρ6Γΐίηαεί& 1οο<ι(ιΐ3 εβΙ,ββά 
ηαίίΐ α>) ίρβο ϊιΙαΕρΙιβωιιιιι Ιιοο ϋο^ιη&ιΙϊνυΙβΒίιιιιι 
εβί,βΐ 1ίΐ3β!1ϋΗ εϋίΐη ρεκοηρίυβ ηονβε ίιιιίιιβ ίιβ- 
Γβΐεο3 α386Γ(οτ. Νβςιιε βοΙιιτη ααΐβίίκηαταυβ αΙφίβ 
(ΙβίβαΒΟΓ ίΟΓίρΙο 3110 1ιιι]υ8εβ ίαιρίεΐκϋβ βχϊΐϊΐϋ, 
τβΓαιη βΙΪΒΠι θΐιβςιιβ βοΗρΙο βΜρβ οοΙΙοηιιβιΐΒ ηκχίο 
οιιιη βΐϊίβ ποιιΙΙίβ, ιηοάο βΐίβιη εοιη ηοβίΓΐιηι ηοη- 
ηαΐΐίβ, Βϊο ϋΐαηίίεβίβ ϊηιρϊιιπι Ηιιοο βΓΓΟΓβιη ηλπ- 
οϊβ1>&(, βΐ εΐΐΓί5ΐίαηοΓΐιιιιαοίηιιιΙ)ΐΐ3 303ΐΐ(1α1ο βΓαΐ. 
ΕΙ ηο3 βΓβο β7Β0ΐίί 1»υ;ϋ3 ρ&Γ8 ιη3]οΓ ίη Ιιυοο 1ιο- 
πιίηβιη Ιιοο άίβ Ββηΐεηΐίαπι εΙίοίιηιΐΒ, (]ΐιο οαΐΐεείϋΐη 
ςυοι^υε ΝίοκίΕ β^ηοίοπιπι ΡβίΓαπι οοηείΐϊιιιη &ά 
νββαηί Αγι! ιίαιηιιαίϊοαβιη, βίιηϊΙίΙβΓ ΕαεΙββϊβΒ 
ΐΛΐ)0Γ&ηΙί ίϋβίΛβ 8(ΐρρβ1ίβ3 ΙιιΙίΙ.ΑΙίΛΐιιβιι ηοηηιι1ΙΪ3 
οθ3ΐΓΐιπι ηϊηιίΓϋΐη ΗβΓβοΙβθΠΒΐ, Ογή^ηο, δίάεαβί, 
Τ1ιβ33&1οηίοβπ8Ϊ, ΟβΒΒίΐΓίβηΒί, Ρΐιϋϊρρβηβί, ίαοϋί- 
εβοο, Ιιαικί νΪ8ΐιιηβ3ΐ ίη ρΓΒΒββαΙί ιΐβ Ιιοο άβοβΓ- 
αβΓβ, 36(1 αιϋιιια οοαβίιΙβΓΐαάυιιι,βί Ιιιιιι ύειηιιιιι 
Ββηΐβαΐίιιιη ίβΓεηάαοι. 

ΗεηβίΒ Ηαϋ <ϋβ {βΓΐίιι «Ιβοίιηα, ΐικϋΟίοηβ Ββ- 
ουηάί, ρΓΚϊίίΙβηΙβ β Οβο οΟΓΟηβΙο ϊαιρεΓ&ΙοΓβ 
ηοΒίΓο εΐ ίίοιπίηο Μαηιιβίβ Οοιηηβηο, ϊη ΒΙαοΙιβΓ- 
η&ΓΐιιηραΐΕΐίο. Β88ΐΒΐβα(ίί>ιΐ3 βαιιείκ οια^ΒΒίαΙί εϊυβ 
βιιηϋΕΪΒ ρΓ£β(1ίο1ί8 , εχΰβρίίβ ρροΙοοοίΕΠΟ, σιαβηο 
<ΐΓυηβΛΠο ρΐΌΐθ33βΐ!Γ6ΐϊβ, β1 ηοηιορΙΐ3Ίϋθβ ; οοπβϊ- 
όβηΙίΙιιΐΒ ηο1)Ϊ3 ρΛΐηβτοΙιϊβ, Εΐ63<{υβ ΑηΐϊοοΙιβηο, βΐ 
ά6 ϊιβο Γβ ίικ1ίείΐη1ί1)ϋ3 ; βοοίο ϊιιάίεϋ οοβΙγϊ Βιιΐ- 193 ΝI^ΕΤ^Ε ΟΗΟΝίΑΤΛ 196 ^αΐΌ, α1)8(ΐηβ Ο^ρήο (ϊαί ηοη ίηΙβΓίΰϋ, ηο1)ί8 ία- Α τώντ«ν τ^ ύττββέσΐι πβτριαρχών , συνίιαιτώντος 
ςαΛΠΙ, βαρΡαβΟΠρΙίβ βρίβοορίβ α8ΐίρα1&η1ί1)α8. ομοίως χαΊ έ/Αβϋ Βουλγαρίας , άνιυ τού Κύττρου ρή 

σν/χπαρονσιάζοντος , συν^ιαγνωαονονντων ίί^ών τών 
π/9οαναγιγραρι/χένων πάντων αρχκρέων. 

ΈπβΙ τβ χ«τ« τ;6ν χ^βς γ'Τ•**®^ σι?]Λβίω^ /*ή 
^6άσαν άναγνωσΟίΙναι ^ικ το στβνόν του χαιροΰ 
ι^λλιν ανβ7νωσθ;9ν«ι την οπ^ριερον, ού ποψϋν ί$ ό 
^9άσκς ιτατριάρ^^ης βιουττόλιως ριγαλνς Άντιο- 
χιίας Σωτΐ3ριχος ό ΠαντίύγΓ^ος , χαΊ ταϋτα παρ- 
«ΤγβλθβΙς τταρά τ^ς |3ασ(λιέου χκΐ 6<έα$ ιτιρι- 
*ιιη9( (26) ιταρ•υσιασ«ι κνυιηρθίτως τήν σιίριιρον* 
β^έϋσι ^ιά ταύτα χαΐ ιτβίλιν ^οθίϊναι αύτώ ιΐ^υσιν 
ώς αν παρουσίαση έπι τ:^ άναγνώσιι του τοιούτου 
ση^ιιώροα-ος * ιι ριή |3ουλοιτο , χαΐ απόντος αυτού τήν 
τούτου γιν^σθαι άνάγνωσιν. *Απιστβιλΐ3σαν ούν προς 

Κοοινθου 
Παρέου 
Νιχόλαος • συν^ϋοτάλη Λ τούτοις ό χρκτής του βίβλου 
βο>ρι&ς Άπλούχρης • χαΐ ίιβριηνύσαντο τούτων, 
παραγγίλέαν ίγγραγον 6βρΐ(νοι προς αυτόν , ίνα 
παρουσίαση, ώς βΓρηται. "Εσχιν τό τηφ αυτών Ιχ- 
τιΟίτν σημιέω/ΜΕ ρητώς ούτωσί. 

ΜηνΙ ΜαΙω, ιγ' *ρ«ρα , ίν^ιχτιωνι β', παρουσέα 
^ιΑχόνου βιο^ώρου τί^ς Μ«7άλ«ς *£χχλησίας τοΟ 
Βιλισσαριβίιτου, Γιωργίου αναγνώστου *Αντκο;|τ•(ας τοΟ 
ίπΐ τ<|ς ιύταξίας, Γιωρ^ίου άναγνωστου Άίρια- 
νουπόλιως τού Σχουταριώτου, Νιχολάου άνατι^ωστου 
τβύ ΆττίχοΟ , χαΐ Λέοντος του Ά^ριανουπολίτον • 
από βασιλιχιίς χαΐ θιίας προσκυνητής νη^ράψον 
προσταξιως, ή^ιϊς οι άρχιιρΛς έξ έπιτροιηϊς του τβ Οηαη(1οςϋί(]βηι ΙιββΙεΓηΛ αοΐΛ (ϊΐιββ ρΓορΙβΓ Ιβιη- 
ροηβ &ιΐ£;α8ΐία8 ΙβοΙα ηοη ίιιβΓβ,Ιιοάίβ άβιηαηι 1β- 
β^βηάα θΓαηΙ, ηβςυβ λάβΓαΙ πια^βΒ Οβί βίνίίαΐίβ 
Αηΐίοοίιΐ® βίβοΐιιβ οΜπι ραΙτΐαΓοΙια δοΙβΓίο1ια8 Ραη- 
(6αβ^βηυ8, β(8ί 18 α τβ^Ιο, (ϋναςιιβ βΐΓβα[η8ρβ6ΐίοη6 
8ίηβ (ΙίΙ&Ιίοηβ οοπιρΕΓβΓβ }ιοάίβ]α88υ8 ίϋβΓ8ΐΙ;ί(1- 
οίτοο ηβοββδβ ίαΚ ίΐΐί ϋβηιιη ίηϋπι&Γβ ηοϋϋαπι, α( 
αϋΙοΓαπι Ιβοϋοηί ίη(6Γθ886( ; φΐοά 8ί ίοΓίβ ποίΐβ! 
ηίΐιίίοιηίαυδ αοΙοΓαπι ΙββΙίοηβπι Αβή οροΓίβΓβ. Οβ• 
Ιβ^ϋ βηηΐ ί^ίΙαΓ αά ίρ8υπι β ηοβίήβ ρΓβΒ8υ1ί1)ΐΐ8 
ΟοήηΙΙιί ΤΙιβοάοΓαβ, Αάή&ηοροΐβοβ Ιιβο, Ραηί 
Νίοο1αα8;ςιιί5ιΐ8ουπιπιίβ8υ8ίαίΙβΙί4Πΐίαάβχνβ1ίΒ«ύτό^ ^« Ι^ ^«^ ^ΡΧ^^Ρ^^^ *ί*ών ο 

ΤΐίΟΠίαβ ΗαρΙαοΙίΓβδ. Ηί νβΓΟ ΓβΠΙ βίβηίίΐοαηίββ, β.όίωρος , ό 'Αίριανουπολιως Αίων ο 

86Γίρ1απι άβηυηΐίαΐίοηβχη αριιά βυπι ΓβΙιςυβΓαοΙ 
βοηιρ&Γβηάί, υΐί όίοΐυηι 6•1. Βοΐιβάα αυίβηι ΐΓ&άϋα 
ϋα &ά 1ϋΐ6Γ&ηι ββ 1ι&1>6ΐ)&1 : Μβηβίβ Μαϋ (]ίβ ΐ6Γϋ& άβοίηια, ίηάίοϋοηβ ββ- 
οηη(1&, ρΓ6Β86ηΙί1)α9 άΐαοοηο Μ&^η» Εοοίββί» Ββ- 
Η88&τίο(α ΤΙιβοάοΓΟ, ΟβΟΓ^ίο ΙβοΙοΓβ Αηϋοοίιί» 
ιηοάθβϋ» ρΓ»ρο8ί(ο, ΟβοΓ^ίο ΒοΰΙ&ήοΙα ΙβοΙοΓΟ 
Αάή&ΕοροΙίΙ&αο ; γο^&Ιϊ άίνοφίβ βΐ γβηβΓ&ηοΙο 
^α88ι1, 1ί6β( ηοη 86ηρΙ&^ ηο8 βρίδοορί &υο.(θΓϋ&Ιβ 
€ίβηι&η(]&(& Α 8&ηο(ί88ίηιο άοηιίηο βΐ ΟΒοιπηβηίοο ρ&ΐΓί&Γθ1ΐ&• θΐ α 8&ηο1ΐ88ίηιθ ΗίβΓΟδοΙχηίΟΓαπί ρ&• ^ ά^ιωτάτου ^ισποτου χαΐ οιχου^βνιχοΰ πατριάρχου, 

Α«Μη«•.Λΐ%Α ν*«^%|>« 1»^%1^^ Λΐ^ν*«««*«^Ν Υ^νΑΐηΐ«4λ {*«β«1•%^>η <»4ΪηΒ«Μ . - » * 1 ' -..?.-.^.. 'Τ^;>^,^α^.'.... >^ μμΛλβ,λμ (η&Γβ1ι& ιηοη&οΐιο άοηιίηο Ιοαηηβ, ίη8υρβΓ βϋ&ηι 
& 8&ηοϋ88ΐηιο &Γθ1ιί6ρί8θορο (οϋα8 Βα1β;&η8Β, β1ι&- 
ή88ίπιο ρ&Ιταο ροίβηΐίβ βαηοΐίςαβ ηοδίτί ίπιρθΓα- 
(οηδ,ηιοηαοΐιο ίηςαααι, άοηιίηο ^0Εηη6 Οοηιηβηο; 
ηοο ηοη &ά β& ςαββ ίη ΒΙαοΙιβΓη&Γαηι ρ&1α(ίο οοη- 
γβηϋ 8&ηο(& άΐν&ςαβ δ^ηοάο; ρβτνβηίηιυβ &ά τβηβ- 
Γοηάαηι Ηοάβ^ΟΓαηι οαΒηο1)ίυηι,&(ςϋ6 ίη οοη8ρβ- 
οίαηι αάηιίββί βίββίί οΐίηι ρα(π&γο1ι6θ Οβί ατ1)ί8 
Αηϋοοίιίββ ηιαβρη» άοηιίηί $ο(6ηβ1ιί ΡαηΙβα^βηί, 
ηαη(ίαγίηια8 βί ςη» ία ηιαηά&ϋβ 1ι&1)αίηια8, Ιιίβ 
νβΓΐ>ί8 : ΡοΙβηΙΪ88ίοια8 βΐ 8&ηο{α8 ίαιρβΓ&ΙοΓ ηο8ΐ6Γ 
3α88ϋ Ηβη, υ( άίοΐα βοηβίΑ 87ηοάα8 (αςαβ βϋ&ηι 
Ιιοάίβ οοηνοηί&Ιίβ αά ΙβοΙίοηβηι αιιάίβηάαηι οοηΐ" 
πιβηΐ&τίί άθ Γβ1)α8 άίβραΐ&ΐίδ 6ΐ &6(ί8, Ιβ &αάίβη(β, 
1ΐ68(βΓη& άίβ ςαβΒ ίαϋ ρΓβθββηΙίβ ηιβηδίδ άυοά66ίαι& 
οοΓαηι Γββ;&1ί Ιΐιτοηο, 8&ηβ(&ςα6 βΐ άίνίη& δ^ηοάο. 
Οαοηί&ηι νβΓΟ άίβϋ 8αηβϋ88ίηιί ρ&ϋτίαΓοΙιο οββίβη* 
ςηβ «ηϋβΐίΐββ βοηνβηβΓυηΙ ίη ΒΙαοΙιβΓη&τϋαι ρ&ΐα- 
ΰο,αο ]&αι ρπεβίάβηίβ α Οβο βοΓοη&Ιο ίηιρβραΙοΓβ, 
βΐ δ^ηοάί ρίβηο ηαηιβΓΟι (α ηοη αάίυΐ8ΐί, ηιί88ί 
ηοι ίαίαιυβ, υ(1 άίοΐυαι ββί, αά (β ίηγίΐαηάυπι, υ( 
■ίηβ ηΐ0Γ& αάβίβ Ιιοάίβ ΙβοΙίοηί &οΙθΓααι ΙιβδΙβρηο- 
Γοιη• 8οϋο βαίηι, ςαοά βί ηιίηίηιβ ίά ί&βίαβ, νβΐ (β 
ιιΐΜβηΙβ αοΐα ηϋιίΐοηήηαβ Ιβ^βηίητ. Οο&οΐαβ βηίηι 
α Ώβο βίβοΐαβ 8&ηο(ί88ίηιιΐ8 ηοβίβρ ίαιρβΓ&^οΓ 

(26) Πβριωπή, ΐΛϋηβ ΰίνΰηηαρβοϋο, νοοβ1)ΐι1ααι 
ΙιοηοΓίβ ςαο αΐίΐϋρ βΓβα οατάίηαΐββ Αάρίωιαβ 
VI. ΡΡ, αραά ηο8 εριοιίβρ, Χ. II, Ργ»/. ρ. χιπ. χαΐ του άγιω^άτου πατριάρχου Ίιροσολύ/χων |χον«- 
χοϋ χυρου Ιωάννου , Ιτι (^( χαΐ του ά7ίβ<τάτου 
αρχιβπισχόπου πάσης Βουλ/αρίας χαι πιριποΟητου 
θιέου τοΟ χρατέστου χαΐ «γιου ^^μ9Λ}^ |3ασιλ(ως μο- 
ναχού χυρου *Ιωάννου του Κθ|Ανηνού, αλλά χαΐ τϋς 
έν τω παλατί^ των Βλαχκρνων συν^ραριούσης τήν 
σή^ρον άρας χαΐ θιίας συνόδου , παριβάλοριβν τ^ 
σιβασ^ία /χονίϊ των 'Ο^ηγων , χαΐ «ις όψιν έλθβντις 
τΛ ^θάσαντι προβληθ^ναι πατριάρχη ββουπόλβως 
μβγόίΚ^ς Άντιοχβίας χυρω Σωτηρέχ^ τω Παντιυ- 
γίνω, άνη77«Λα^•ν αύτω τα ένταλβέντα ήμ!ν , ιί- 
πόντβς ώς Ό χράτιστος χαΐ άγι•ς ίίμ&ν βασιλιύς 
ωρισι χατά τήν χβ'ις συνιλβΛ^ χατά τήν σήριρβν 
τήν ρηΟίΙσαν «7ίαν σύνοίον χαΐ σ^ ΙπΙ τω άνα/νω- 
υ σ6ί}ναι τα ση^Αίιωθέντα έπΙ τοΓς λαληΦιϊσι χαΐ πρα- 
χθιίσιν ίπ* άχροάσιι σου χατα τήν χθ'ις ιβ' του 
παρόντος ρηνός έπι τοΟ |3ασιλιχβΟ βήματος χαΐ τής 
ίβράς χαΐ θιίας συνό<Γου. ΈπιΙ Λ οί ρών ρηθέντις 
άγιώτατοι πατριάρχαι χαΐ οκ λοιποί άρχιιριίς συν- 
ίλθον ιίς τό ίν Βλαχίρναις παλάτιον , χαι προχα^ί- 
σαντος τβύ 6βοστι^ΰς ή/χών αντοχράτορος χαι του 
συλλόγου παντός πλήρους β ντο ς, συ ούχ βνι<^ήρησας* 
άπ•στάλη/Αΐν ή|Α6ΐς, ώς (Τιίήλωται, ^ιιταχαλίσασΟαί 
σ», έ^* ώ άνυπβρΟίτως παρουσιάσαι τήν σή^ιρον 
έπΙ τή άναγνωηι -^ών σηί^ιωβίντων χατά τήν Εςαίάβηι &1)8ε[αθ Ιιοο βτηοάαΐίδ βΟΓίρΙαΓβΒ βχβπι• 
ρΙο, ηαηαοΑπι ραΙ&88βηι ΐΑΐίηοβ α 0Γ»βί3 11α^α8• 
πιοάί (ίΐαίαπι βαπιρβίβββ. ί97 ΤΗΕδΑϋΚΙ ΙΙΒ. XXIV. 108 1 ^ χβ•ς• ογίΰΛντΛ «ίίναι ώς, βί/χη τούτο ποίϊίσαις, Α ρΓΟΟβοΙβΓβ &ά ραΓαΙαηι Πβο Γανβηίβ πιίΙΗ&Γβιη 

βχρβίΐίΐίοιιβιη, ^ρρορίβρ ίηβίαηΐββ ηβοβ88αΓία8ςιιβ 
ίιηρβηί βυΓαβ^ Ιιαυά οΐίαΐίυβ άίδββββαιη 8υΰΐη ρο- 
ίβδί ϋΐίΓβΓΓβ. ΡΓορΙβΓβαςϋβ Ιιβη ιηαηάανϋ, ιι< 
βαηοϋ Ιιοάίβ βοηγβηίΓβη! ; βΐ ηαηβ (οΙα άίβ ββάβΐ 
ία δοΐίο Ιαυιη ρΓ8βδ(οΐΕη8 αάνβηίαιη. χαΐ σον [17} ένύ'τ,υ.τήσ«ντος «ναγνωσΟήσιται τό 
τοιοντον* χατιπίίγό^ινος 7*ρ ό Οίοπρό^ητος χαΐ 
χρατιστος ήριών αντοχρατωο ΙξεΑθιϊν ιις τήν ττ^ο- 
χιψέ)βΊΐν ιντυ;^ώς σνν θιβϋ ιχ9Τ|»ατ(έο(ν, 9ίά τάς 
έ7^£X^ι^Α^νας χοσ^ιχάς άνβτ/χαίας ^|θθντί^ας ονχ ίχ^α ιτλιον «νβφτ^ τήν έζέλβυσιν* χαι ^ιά τοϋτο χΟές. τι ωρισι σννιλθιιν πάντας χοττα την ση/χβρον, 
χαι νϋν π^ΒΟχάΟηται ποη/ηαεοιος την σήν άνίχαένων βιτι^ιοαίαν. Ό #1 προς ταντκ άντκ^θέ^ξατο μ'ίί ^ΰνανθαι 
ποφουσιιΕσαι ρ.ήτ• τή^βρον μτητε «νριον ^ιά τό πυ- 
ρέττηΥ) »ς ιλτ/οι* ίπΐ χλίνης γαρ άνέχ<£Τ0, χαΐ 
ά^νοίεν ΐ( έτΓίτβθ^ αντΰ τά τϊ9ς νόσου* προσθ^. 
^ανος ότ(, Έριον άττόντος, β αίροΟνται ττοιησβίτω• 
σκ»9 Ή^ις ^ι χ«1 ανθις ^ιιλαλιίσα|χ8ν προς αντόν 
ώς βί αή παρονσιασβι άρτι, άναγνωσ^ήσιται τό ^ια- 
λ;ο^9(ν ση^ρον, χβκΐ πάσα θΰρα ^ιχαιολογέας τοντω Αά 1ΐ8Β0 ΓββροηάίΙ δοΐβηοΐιυδ, Ιιαιιά 3β ρο886 Υβΐ 
Ιιοόίβ νβΐ οΓαδ αάβδδβ, ρΓορΙβΓ Γ6ΐ)πιη ςυα 8β οογ- 
ΓβρΙυιη άίθ6ΐ)αΙ ; ηαιη βΐ ίη 1βο(ο ίαο6ΐ)α(, βΐ ί^α- 
Γαιη δβ ηυιη ιηοΓΐ)υ8 αυς;βΓθΙυΓ αίβΐ)^!. Αάάΐάίΐ 
Ι&ιηβη, ηΐ δβ ςυοςαβ αΐ^δβηΐβ, ςαοά ρΐ&οίίαιη ΓογθΙ 
(ΙβοβΓηβΓβηΙ• Ταπί αοδ ταρδαβ ίρδί δί^αίϋοανίιηαδ, 
ςαοά αίδί δίαΐίπι οοηιραΓβΓβΙ, Ιιοάίβ 1θ^60(1& βδδθΐ 
Γβδ ρΓ6ΒάίοΙ&, αίςαβ οηιαί άβίαββρδ άβίβηδίοηί οΕποχλ<ισ9ησιταί. Άνβγνώσθη τοίνυν αυτό ιπΐ ]9ασί- ^ ίοΓβδ ρΓββοΙαάβαάΟΒ. 1.6θΙαπΐ ΐΐΐϋ \^\\ΐν Βγηοάβΐβ λιχού |3ΐ9{ΜΤΓθς* χαι ηρωτήΟηρίΓν οί παρουσιασαντες 

πατριοίρχαι, χάγώ 6 Βου\'/αρίΛς^ χαΐ οί αρχαρϋς 

ημιΐς, ιέ ^ιΐ λοιπόν τήν άνοίγνωσιν γβνισΟαι του 

έχτιΐέντος χατά την χβις, «ς ^ι^^λοιται, σηρκιώ^α- 

τ•ς' χαΐ ώς ου^ιΐς Ιξ ηρκάν ά^^ιβάλλων προς τό 

«ν«γν«Μ^ν«ι τοϋτ§ έτύ7;^αν•ν, άνιγνώσΟη αυτό. 

*£πιι ονν συμπαρί^ριιν χαΐ οί χατά την χθβς ζητη- 

σαντχς ίω;^ΐ(ρ<Σς σχίψασθαι πιρί του ιί ^βΐ Ιν ίιρ^ 

χαταστάση η (ίναι, ιίτι χαΐ ιίς άρχιιρέα προβιβα- 

σΟΐίναι τόν δηλωθέντα Παντιυ^^ν^ ι'*^* ^"^ Ρ^^» '^^^ 
αλλϋν άπιήτΤ«ν ιιπόντων άναξιον αυτόν πάσης (ιρα- 
ταοβς χαταστάσιως βίναι, ειποαβν χαι ή/χιίς, β 
Ήραχλιέας ^λονότι, ό Κυζέχ•υ, ό Σέ^ης, ό θισσα- 
λονίχης, ό Νεοχαισαριίας, ό Φιλίππων, ό Ααο(^ιχι£ας, άβοΓβίαπι 0ΟΓ&Π1 Γ6^&1ί ΙΙίΓοαο ;πιοχςαβ ίαίαιαδ ία- 
ΙβΓΓΟ^αϋ αθ8 ρα(ΓΐαΓ6ΐΐ8β ίΙ)ί ρΓβΒδβαίβδ, β! β^ο Βαΐ- 
^&Γαδ,ο»(βπςαβαο8 βρίδοορί, ηαπι Γβαρδβ ίαοίοαάα 
ΙβοΙίο ΙιβΒίβΓηόΓαιη, α(ί άίοίαιη 6δί, αοΙΟΓΟπι. 
ΡοδΙςααπι τβΓο ηβιηο βχ ηο1)ί8 ςαοιηίηαβ 6& Ιβ^β- 
ΓβαΙαΓ &ΐΏ5ί£;υααι δθ άβπιοηβίΓ&νίΙ, ΐ6θΙ& ίαβΓοηί• 
Οαηι ααΐβαι &ά68δβηιαδ βϋαπι ποδ &1α βρίδοορί, 
ςαί &(11ιαο(]6ΐί1)6Γ&α(Ιαπι1ιβΓίο6α86ΐ)ααια3, ηαπιτβΐ 
ία βοοίββί&δΐίοο βΙαΙα Γβΐίαβαάαδ βδββΐ νβΐ βΐίαπι αά 
ραΐΓίΕΓοΙιαΙαηι ρροηιονβπάαδρΓδβάίοΙαδ Ρ&ηΙβας^- 
ααδ, πββαβ; 68βΐ6Γί8 οιηηίδαδ οοιαί βοβίβδί&δΐίοο 
δίαΐα ίαάί^^ααπι αίί]Γοι&αΙί1)αδ, ηοδ ςαοςαβ, ΗβΓα- 
οΐββαδίδ δοίΐίοθί, θ3Τζίοβηαδ, δίάβαβίδ, Τΐιβδδ&ΐοαί- 
οΘΠδίδ. ΝβοοβΒδαηβαδίδ, Ρΐιϋίρρβαδίδ, 1.αο(1ίβ6αα8, τκ ουΓΜ) χαΐ πιρί τούτου ^ρονβίν χαΐ λβγκν τοις Ο ρ6(]ί1)αδ ία δβαΐβαΐί&πι ίνίοιαδ, ηβςαβ β&άβηι 6( λοιποΐς συλλιιτουρ^οις ήριών, χαΐ ριη^ιν ?χ<ιν ά|χ• 

Ό ταιτβινός ριοναχός Αουχάς χαϊ ύίγ θ<οΰ άρχι- 
ιπέσχοπος νίας 'Ρώ/ιης τοΤς έν τω παρόν τι τό/χω 
γιγρα^αριένοις «πι του πρό η^ών ααχαριωτάτου πα- 
τριάρχου χυροΰ Κωνσταντίνου στοιχήσας χαΐ αΟτός 
χιτλ Πρέσας ύπίγρβψ*• 

*0 τνπιινός ριοναχός *Ιωάννης χαΐ ιλέω θιου πα- 
τριάρ^ς τίς μητρός πασών τών 'Εχχλησιών αγίας 
Σιών πό>ι«κ Ίιρουσαλή/Α όρίσας υπέγραψα. 

Ό ταπβινός ρισ^αχός Ιωάννης χαΐ ίλεω θδβϋ άρ- 
χηπίσχοπος πρώτης ^Ιουστινιανού χαι πάσης Βουλ- 
γαρίας ό Κομνηνός όρίσας ύπέγ/χαψα. δβαΙίΓβ βΐ Ιοςαί οααι Γβΐίςαίβ βοαδαοβΓ(1οΙί1)αδ αοβ- 
ΐΗδ Αΐ)8()υβ υΙ1& άαΙ)ίΙ&Ιίοαβ 6άί(1ίιηα8. 

Ηαπιίϋδ πιοααοΐιαδ 1.αοαδ, Οβί ηιίδβρ&ΐίοηβ &ρ- 
οΐιίβρίδοοραδ πονίΒ ΚοπιβΒ, αοΐίβ ίη ρΓββββηΙί Ιοιαο 
βοΓίρΙίβ δαί) ρρβΒββδδΟΓβ αοδίτο 1)6&Ιίδδίαιο ραΐη- 
&Γβ1ι& άοηιίηο ΟοαβΙ&αίίαο βοαδβηΐίβηβ β^ο ςυο- 
(}υβ βΐ άβ&ηίβαβ 8α1)δοηρδί. 

Ηαπιίΐίΐίβ πιοοαοΐιαδ ^0Εααθ8, Οβί ιηίδβΓ&ϋοηβ 
ραΙτίατοΙίΛ πιαίΓίδ οπιηίυπι ΕΰοΙβδίαΓαηι βαηβΙβΒ 
δίοα αΓΐ)ίδ ^βΓαδα1θΠ1, (ίββαίβαδ δυ1)80Γίρδί. 

Ηϋπιϋΐδ πιοααοΐιυδ Ιοαααβδ ΟοΕααβααβ, Ββί ιηΐ- 

δβραΐίοαβ αιοΜβρίδοοραβ ρπαιβΒ ^αδιιηίΛα« βί 

ΙοΙίϋδ Βϋΐ8;δΐΓΊδ6, άβίιαίβηδ 8α1)δθπρδί. 
Οαααςα&Ώ β^ο ροδΙ 1)βα1»88ίπιαπι Βαΐ^αηβθ ατ- Ει χαι μετά τον μαχαρ ι ωτατον «ΡΧ«-'<«^'^«ν ^^^ ^30 ,α5^^^^^ 

Βουλγάρας υπέγραψα ίια το Οειον χαΐ -:7*«- Π Ο ^. Ρ^^^^^. ^^^^^^^^^^^^ 

.ίς εχχλησιαστιχίς, υποθέσεως, αλλ ουν ου^Γ. εχ ^^.^ ^«^^ ρρφ3α(ϋοίϋΠ1 ; ηαίρρβ ςυί αβΒηηο Πΐβ 

πιαίΐοδ οΐ3 Ιίΐυΐοδ βυρβήορβαι ΙβηβΡβ Ιοουπι. Οαα- 
πιοΐ3Γβπι βί ίρδβ οοαδβαΐίβαδ άβήαίΐίδ ία Ιοιηο, αΐ- 
ΐΛΠίβη ίϋδ δβίΐίδ πιβδΒ ιηίΐιί τίαάίοο. ΟίΒίβΓΟίΐαίη 
δΟΓίρΐΛ ααιρίβοΐορ, αίςαβ ίη Ιιαο δβηίβηΐία βάβςυβ 
πιοή ορΙο.ΜοηΕοΙιαδπιίαίπιαδ,βΙΌβί πιίββραΐίοαβ 
&ρο1ιίβρίδθορα8 Ογρπ ^οαηαβδ. τούτου τώ θρόνω τίς Σόπρου γενήσεται πρόχριμα 
εχ τίς εμίς ύπογρα^^ς, τόν άνω τόπον, ώς εγώ 
λίγω, έχ ^ια^όρων ^ιχα{ων εχοντι• ίιό στοίχων χαι 
α•>ός τοϊς εν τώ τόμω όρισθείσι, ^υλάττω καΐ έμαυ- 
τώ τό του 6ρόνου ^ίχαιον. Ασπάζομαι ^ε χαι τα 
/ν/ραμιιίνα, χαι ταύταις ταϊς (ννοίαις χαι πίστεσι 
συναποθανείν τ^χομαι* Ό ρίοναχος ελάχιστος χαΐ 
ελέω θεού αρχιεπίσχοπο ς Κύπρου Ιωάννης. 

Ό βυτιλ^ς αρχιεπέσχοπος τίς μητροπόλεως Και- 
σαρείας Καππαδοκίας Στέφανος όρίσας υπέγραψα. νίΐίδ αροΐιίβρίδβορπδ αββδαΓβ» αιβίροροΐβοβ Οαρ- 
ραάοοίδΒ δίβρίιαηυδ άββαίβηβ 8η1)80Ρίρβί. ^ 199 ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΟιΝΙΑΤ^Ε 200 _^ ί νίΐίδ ΐηβίΓΟροΙΚα ΗβΓ&οΙβ» ΡβίΓυδ άβίΐηίβηδ Α Ό βύτελής μιητροπο^ίτιης Ίΐοαχλίίας Πέτρος όρίσας 8αΐ356ΓΪρδί. 

νίΐίδ πιβίΓοροΙίΙα Αηο^ΓβΒ δίβρίιααιίδ άββηΐβηβ 
8υ1>3θπρδ1. 

Υίΐίδ ιηβίΓοροΙΙΙα Ο^ζίοί ^οι^ηηβ8 άβ&ηίβηβ βηΐ)- 
δοηρδί. 

νίΐίδ ιηβίΓοροΙίΙα Νίοοιηβάί» Τΐιβορίι^ΐαοΐαδ .άθ- 
ίιαίβηδδΐΐδοηρδί. 

ΜβίΓοροϋΐΗ Νίβββ» 1.60, ςιιαηςυαιη 1ιυί6 ςυ83- ύπ£7ρ«ψα• 

Ό ευτελής ιιτ,τροτζοίίτης '^γ/.ύροίς Στέφανος όρίσας 
ύττε'/ραψα. 

Ό εντελής ^)}τροπολίτΐ}ς Κυζίχου 'ΐΜκννης όρίσας 
υπέγραψα. 

Ό εντελής ριι^τροπολίτης Νιχο^η^είας Θεο^'^λαχτος 
όρίσας υπέγραψα. 

Ό ριΐ7τροπολίτΐ3 ς Νικαίας Λέων, ει χαι |χή παρ- δΐίοηί νβηΐίΐ&ηά» ηοη ίηΙβΓίαί, άβ ςυα ίη ρΓ»- ^/Α«ν έπι τ^ ζϊίτήσει τί5ς παρούσης ύποβέσεοιίς, ίψ" 
8θηίίοοιηιηβηΐΕΓίθδΐ£;ίΙαΓ,ηί1ιΠοιηίηϋ8θοηδβηΙίβη8 $ χαΐ τό παρόν συ/χείωριοζ. γέγονεν, άλλα στοιχΐίν τ^ 

παρούσι; πράξει υπέγραψα χαί αντός. 

Ό εντελής ρι^τροπολίτΐ] ς Χαλχ.ΐ3^όνος, ει χαι «ν«- ρΓβΒδβηϋ &6ΐίοηί βΐ ίρδβ δα1)δθπρδί. 
Υίΐίδ πιβίΓοροϋΙα ΟΙιβΙοβάοαίδ, βίδί ίηάί^ααδ, 

ΟοηδΙαηΙίααδ βΟΠδβαϋβηδ βΐ ίρδβ ραήΙβΓ δα5- ξιος, Κωνσταντίνος στοιχήσας χαι αντός οαοίως δβηρδί. υπέγραψα νΠίδ ΐηβΙΡΟροΙίΙίΙ δια» Ιοαηηβδ ίρδβ ςαοςαβ άβ- Β Ό εντελής ι^ητροπολίτη ς Σίίυς Ίωαννυς χα) αυτός βηίβπδ δυΐ3δοηρδ1. 
Υίΐίδ &Γβ1ιίβρίδβορυδ ιηβίΓοροΙβΟδ ΤΙιβδδ&Ιοηίοββ 6ρί9Λς υπέγραψα• 

Ό ευτελής άρ^^ιεπίσχοπος τ^ς /χητροπόλεως θεσ- €&1αδ, ίΐα δβίαρβΓ ρβΓ Όβί β^ΓαΙί&ΐη δβηδί βΐ ββη- σαλονίχης Κάλος, οντ» βεοϋ χάραιτι ^ρονήσας τε χαι 

ϋο, (Ιοβυί βΐ ιΐοοβο ; βΐ δίβ υδςαβ αά νίΐββ ΐηβββ γρονώ, ^ι^άσχων τε χαΐ ^ι^άξας, χαι ά;^ι τε7ονς 

ΐηίδβΓ&ηάββ (βηηίηαΐη δβηΙΐΓβ 6( άοοβΓβ δροηάβΟδ, τ^ ς ελεεινής ^ον ζωής ς^ρονειν τε χαι ^ι^άσχεινχα- 

υΐί ΐη ρΓ6Β8βη11 ΙΟΠΙΟ βοαΙίηβΙυΓ, δββαΐαβ β<6(βΓ0- τατιθέ/χενος, ώς εν τω παρόντι τό/Αω ^ιείληπται, 

ηΐΐη βΧβΐηρΙυΐΏ ίρββ ςαθ(];αβ άείΙηίβΠδ δυ1)δΟΓίρδί. άχολούθως τοις άλλοις χαί αυτός ορίσΛς υπέγραψα. Υίΐίδ ιηβίΓοροΙϊΙα Οίαυάίοροΐβοδ ΟΓβ^οπαβ άββ- 
ηίβηδ δηδδοηρδί. 

Ηυιηίϋδ βρίδοοραδ 8ααβΙίδδίΐΏ8β ιηβίΓοροΙβοδ 
Ν6θο«δ&Γ6» (Ιββιιίβηδ δαϋδοπρδί. 

Υίΐίδ ιηβίΓοροΙίΐα Ι.Α0(11ββ6Β Οαΐυδ άββηίβηδ 

81ΐ1>δβπρδί. 

Υϋίδ &Γβ1ιίβρίδβορυδ ιηβίΓ