Skip to main content

Full text of "Patrologia orientalis"

See other formatsrCX) 
icD 


o 


= CJ) 


z = 


|i — 
Ic^ 


o 


!CT> 


ü.^^= 


?CM 
!o 
!o 


> 


=••— 
= CD 


" 


il^ 
;■■— 
'ro 


PATROLOGIA ORIENTALIS TOMUS DECIMUS NONÜS ^■Vi ■^w^JliY R. GRAFFIN - F. NAU PATROLOGIA ORIENTALIS TOMUS DEGIMUS NONUS I. — G. BAYAN. 

Le Synaxaire ARMENIEN DE Ter Israel. (VI. Mois de Aratz). 

II. _ E. \V. BROOKS. 

John of Ephesus. Livcs of tlie Eastern SaintsJ^. \j\^ 

in. — M. .JUGE4. 

HOMELIES MARIALES BYZANTINES (II). 

IV. — M. ASIN ET PALACIOS. 

LOGIA ET AGRAPHA DoMINI IeSUS APUD MoSLEMICOS. 

V. — N. MARK. 

Le Synaxaire Georgien (I). Redaction ancienne de 
V Union Anneiio-Georgieiine, d'apres le nianuscrit du 
coiivent [viron du Mont At/ios. 

PARIS 

FIRMIN-DIDOT ET C'% IMPRIMEURS-EDITEURS 

LIBRAIRIE DE PARIS, 56, RUE JACOB 

192() GRATO • ANIMO 

AD • PERPETVAM • REI • MEMORIAM 

MAVRITIO • FIRMIN-DIDOT 

QVI • TVTIVS • MAIORVM • EXEMPLA • SECUTUS 

AB ■ A ■ MDCCCLXXXVII ■ AD ■ A ■ MICXXV 

TAM ■ LVBENTER • OPERAM • NAVAVIT 

VT • APTIORIBVS • TYPIS • MANDARENTVR 

VETERA • ECCLESIAE ■ ORIENTALIS ■ MONVMENTA 

D -D- D 
RENATVS • LEOGARDIVS ; MARIA • GRAFFIN PATR. OR. — T. XIX. LE SYNAXAIRE ARMENIEN DE TER ISRAEL t>ATR. un. — T. XIX. — 1-. 1, LE SYNAXAIRE ARMENIEN DE TER ISRAEL PUBLIE ET TRADUIT PAR Le D^ G. BAYAN VI 
MOIS DE ARATZ A = Paris, Bibliolheque Nationale, Fonds armunien, 

N" ISO, fol. 155 ä fol. 178. 

B = Edition oflicielle du Synaxaire armenien de 

Ter Israel de C.onstantinople, 1S34 : 

fltufiii]ufi_itLnp niiui litutinp luiiiiiliijitianih aiiltutiitili Ouiiuutu~ 
LffLfiiun ötn ''"/'"'jt//' • htutniuhitiinLuioiliu, 1834. 

I^'exemplaire dont nous nous sommes servi est 
eelui des RR. PI'. BoUandistes. ' II 
p. i: h. l\niunlt l\ /jL Hntillltlinlt 1^ : W^/yniiiri/ili inoll ^ 0*/l)lllfclllfl //L l//iiflf ni /J/ll 7i /'''/^ril/l/lliill/l * A l'oL l.'i'l 

ffififr/ffifLiiffi/i = 

j/lll t/' /' './'/'/'"( "'- •"•"/""'' 'UfLIll(>/l l"flLl/ll/l}(, IllllI lllWl/l /iL HIIII ll/l lll^/llfllll^lll/lfllll, 

iiniii iiiIiiil/i(/ iiiiLiiii I;^ iLii/i/iJiii : (/i_ /iiiiuiniii/iiilfl/iiiiili ^iiiiinliiiiiii/711 ii'/'n/iiiuiiiii l.ii- 

5 l/IIILIln\ . /iL /llll/ll/ill/lll IJUnUlU lll/llUIUI^ /iL plijlUnjlll Llllliulllll ItLnson lll)lllIll)/l{IU lllllllll /iL 

/iiiiiii/iii/i/i nA/iiLti /jL IIIIU11I uiiniii Ll bnlni ^tiLii h jJhliUiiiiil^^ii Unniii, /jl unLn lukuDini. 

hiuliiiinl^jili iiainLJuu hnniu, hu iiiiliuil~ii lii/iiiin \iiiii\ii/nui[ion iLii/iiunniiii /i iniiiliOiiiIiu, /i 

'l'nlititnnuji <JiiiLiii07niili n» u/i/ili/iiiiiili, iiiii iiiiiii/i /iiiiiuniii/iKOnL/ff/riiiili! /iiiii/iiiiii/iiiiii/i /i 

'hnniiinnu rinLliiltunji L^ : 
10 CB ' '/./i/iimi/iu i/ioli t •' i'li'l/iiiiu /iL fiiiiiuiliiiLW/iui/j 'l'njiuinniili (•uinnL«iii uLiiiii . 

nlrH liSli'L /iL inoli U iiiIi/iiiiTiiiTi /■/i/<?ii/i<J/iJ/i : 

llnuil^u luiuuiSl^ uiL.btnmnuihnUi p a"'/ ilnanunli Ll. ihnlinttiniabili 7'n/iiimmi^i, ^npaiiiil 

iiiiinAiiitr n» /i/i/ilr iiilinnt^h iiiil ^bnnijiit^ii nuui ^niuiUiihli ^nbo'niiiljlih : /■iiiii/iiiiiiliiiii 

^bnnJnl^u iiiiLiiinLiiiii /i /'/iiiii/i^J^u /iL iiiiiWi/iiiiiIi i<iii<)'i)iiiliii liiiiiiii, /iiiiiiiiii/iiiiii ifiii/il/ii/iiii^ 
15 Jinlf/iriLlruIi ibnlibSbliba /iL /i /iiiiliuiii^, W/iii/iLO iiL/i I(/iiiiii tiuiuilinh (iiiiiiiiö/i/i /(/iiijiuiLmili * 1 \R\Tz, 8 Janvier. »Afoi. m 

r° a. 
De nouveau, fete de la Nativite et martyre de Theophile, le diacre. 

II etait de la Libye. Oii Ic mit en presence du gouverneur, et avcc lui, im 
laic dont le nom est inscrit au ciel. Ils confesserent manifestement le Christ 
Dieu. On les suspendit ä uu arbre et on leur laboura le corps avec des ongles 
de fer, ensuite on leur lia les niains et les pieds et ou leur appliqua du feu 
sur le dos et on leur troua la tete avec des tessons pointus. Ayant endurc 
longuement dans les supplices de si atroces soufi'rances, ils nc se departirent 
pas de la foi au Christ; mais moururent, en bonne confession, dans le Christ, 
le 8 Janvier. 

[B* De nouveau, fete de la Nativite et de l'ICpiphanie du Christ, notre Dieu. ' p 
En meme temps, fete des enl'ants de Bethleem. 

Ainsi que le raconte Tevangeliste, ä propos de la venue des mages et de 
leur adoration du Christ, lorsqu'ils s'en retournerent, ils n'allerent pas 
trouver llerode, selon Tordre de Tange. Herode, etant entre dans une grande 
colere, envoya ä Bethleem et dans tous les environs, et lit tuer les enfants ä 
la mamelle, depuis Vage de deux ans et au-dessous, dans l'espoir quo par.nii 6 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [900] 

7'ii/iiiinnii . ii/i IHLIUL /i unanLnh Lmi^ mjinliinn r; uin\ituinC,U, (l'"'""!!' ii/iiii^iii/iiiili'il 
/ilin/iiiil/ iMiuiiHn.nnntMliiAtli : i/l n ']"'-[> (*ii>I>ii'il luhiXnh, ii/i uiiiuiuhiui üiuhliniAinU 
nnp inniiiiiiijilliiuli StuunJi ilLnni iikliuO/iIi /i i<7>ni-/Jriul~ii nliniiii/iiiiii/i uuiii iiiiiiiniiiiiuiun 
iiiilu/ian nniiit^ii l<p^iu Iiiii/uli/i, tji. oiun/i/ip iliuiin/inLlJciiiIiii iiiini-tii, ^luil uniiiii/iiiiiia 
■//iiuiuiuiiiii juiiinnnni, Ll. nniiii^u uilrnniiili/i/in iiiuiilrujiu iliuninjtnnmiin tuiLuipLiuuli 5 
nniii^ii linnntlit niilinLiiiiiii iiumLni punLhlliiiiliii, n i.\unJi niinlmun^ L/itiiii obiii»LO 
* U * llniiLiiw S<>n /"-/'"( ("7''//''"') "'- ouiruiuhtiLnlui niiuLnuinhuiliiuh ja ai am Lnn 11 LJdjtiJili : 

l'uL h'ipl' ^li n ml nc; 11 "f"l/' "•- oiun.iiiuii unUL. iiul/iuiLLiii/iiiiu <^niiiii, ti/i nhlimimL. 
uiumt^h iiiun.')iiii-iiiintciuiu . ii/i iiiilianLolii/i dl iiiilfiniiiLti/i luL/if/iiii 'I'i'l, jiliplinli iiiiiiiilr 
liiii/u 'Plj'" (''- '/"/"//"' /"-r x/'X/J^" //(Ui/iiiinp, l/L luiiiiu niiiUilu (ilii : '/'iiilin/i liiiiii/t 10 
nnnpukip um^nLmäti aämulinLuu linmnnbiun n anmi Iil. n uin/iliii ilmnnli, Ll jiimitMtima 
nlnumu f)!"! iiilitiuili unam . ni iiiiiiuiuiuri-tiui loii/iuiiiiiu, nii ^nmümit^n ni biliai uamiiM 
n Lmmli ilopii : 

f7i. iii^uiii^ii hbpultU (/'Lfi mntumn^h ih iiin/i/,iiii ' lunin /un.nunL/(}buiJi! tfL uinuinmluuL. 
nnana ntn/i/inlr . nnnn ntfi_ fei.u ^üinLÜh Auiiu/i ilmnnh mnl^lunnnJ nnana, fei. inniiiinnu 15 
imimlimU} iiiil ui^mt<bLnL.Mbiuli nnini.mi V'it imlnuhpu Li. ll Slimu rnnPin-li unmha . eux perirait le roi nouveau-ne, le Christ; car il avait appris dos mages que 
cclui-ci regnerait sur la terro, et (Ilerodc) cherchait ä s'assurer pour lui- 
menie le royaume. Mais ses efTorts fureiit vains, car les enfants massacres 
furent les prcmiers sacrifices innocents olferts par la natura ä l'enfance de 
Notre-Seigneur, corame le fut Abel dans Tantiquite. Fleurs de la vigne de 
riiumanite, premieres grappes de la treille du martyre, en tant qu'aines de 
tous les martyrs, comme des corbeilles de grappes de la vigne de la nature 
• B (humaine), ils furent envoyes en offrande par l'entreraise * du Seigaeur Fils, 
p. 18 a. yei^y au monde, ä son Pere dans les cieux, et ils y heriterent du royaume 
eternel. 

Quant ä Herode, il devint le fds et Theritier du feu eternel, dont il regut 
des ici-bas les arrhes; car ayant ete frappö d'unc infirmite incurable et inte- 
nable, il tua lui-meme dans sa rage, d'abord sa femnie et ses fils, puis aussi sc 
donna la mort. Et ceci, parce que d'unc mort trop pitoyable il avait fait tuer 
les enfants dans les bras et au sein de leurs mores, et qu'il avait mele ä 
leur sang le lait de celles-ci, sans egards pour les lois, qui prescrivaient de 
ne pas cuire l'agneau dans le lait de la mere. 

Et lui (Herode), chevauchant dans son pays, remplit le territoire de troubles 
et du bruit des sanglots, en sorte que l'echo des voix maternellcs aux sanglots 
dechirants et les clameurs des enfants pleurant de terreur retentissent encore 
dans les oreilles et dans la pensee des ccsurs vigilants. C'est ainsi que leur [901] 1 ARATZ, S JANVIRR. 7 

i?/iTm ijjt ijiiiii/.liiiu\i(/(ii» «fnjf/ Irnijiii Juifit^iiip^^iii/iiiiTi ^imlili U ^tiLncuin \"Hv '■ '/'"'^"l/' 

^iiiLiiitj ^iiil/iiii/ji/^nL7i ^i Xliivii •,lijnii|J(jt^i ^i ÄI/iiiJiLi il'S't/' '5'';' |!i"ii J/iii/ /i /i/.Iiiiiii . 

uuilinini ^iiioo^J liiAii-f ap ttiliilLniuah iJiu<," niuuiiuiiiiiinintiiii /iiiiiiiniiirLiii/i uiiiiiin fiiiil/Ziiiiiii. 

iiniiui /ifl/uiiiLm-P^Llrlr, fci_ in/|iu^iunniii illilidiL /i /iiiiiniiiiiiiiA/i Lnn/ilr iiiTiiiiiiiiiiii/iii iiiiiiiiTi- 

5 iluiilpU nn h /iim</il(, nnni£ biibuiiut^u inLdiuL /i /JiiiiiiiiLnfiiiL/JLIr^ Ll nlr/itiiiiit. lunintiipu : 

hunn lUiihljnLMpli t^jih <^iuniun fei_ *nnii <Jiiiii/iLn iiL i/iii/Jiini_Ii L/i/jiii. . «niiii H^iii/^iii 

uuiiuli i,Lnnijnt^u i/iiiiil/ n'rnhuinnu nlin Uilhli riiJi!(Llr/jini, iiiu/iiuiTi ii/iinn»Jni_nn7i ( •iiiiini-Aiii 

n< /iiiiniiio iiiiiininLi . "'U ['"P" ii/uiji ml. ml Jiiin^ui'lin Lniu luiiinnLiucitiitiiuniniiLlilLiiiiltifi 

^iiiL/imLlnii/iiiiü <)ninu . ul uitiSunnli iiuliniAi 7'n/iiii;i/iii/i iiiiiii/iinii/iiiiii iiiu<|iiiinui/iLiiiin, 

10 nii nt lUiüiiilibnuiL '"»"( nLukn b iiliiuihn, iijiiiii/itiiiiili /i TiiJiiiIj^^ nbnui^puij i/iiiin_op : 

/' oil/ilr utLiiLn ihniiimiuli lutLuipfiü upiuusbjbuinh Sbiiin.'b iffenni 'hnhumnult, nn npiiLnT/ * D 

/i tt-phn uinniLiuq : 

oJ^nu uJ/n CL («iiinnLiiioli ilr/n 'fjiiini.ii 'l'njtutnnn ihin linunliunliiaii /iiiiiniiinitiiili 
'^luuiulinu, fei_ il/ininnLK/niiiiipu /i iinij'^iiihbg inLiuuiiiiniu iiuiuinm/iti iliiindbiiiu r*iiiuiiuii, 
15 innjitiu txbnMuinnknuiL. tun. n 'luinuiujkint^u, tri. i/liiuitriiuii- /i ^oni; ul n •.nai-nrb ununi, 
fci. luiu^auil npuin-Wunuh lULnunu iiiinljbuin i/inn^Minfili : 

CtUJUi tuuiLnntuii iiuuujujuiui^u, n liiun/ii-li uibuuihl^n nuiii biunuiiubitui dl i/uuii^n 
mI^. L^^ui l'nnuinnu atunM L^utpnLOni nn ntunJjun nubnu luobiiun^n ; (7i_ ntunAbnti 

tres bruyante lamentatioa fut entendue au loin par l'esprit prophetiqiie. 
Tandis que Satan s'eiTor^ait, par le moycn d'IIerode, de supprimer la vie ä 
Notre-Seigneur des sa naissancc, il fut couvert de honte, car la mort des 
innocents a condamne ignominieusement son injuste domination et l'a afTaiblie 
jusqu'ä la consommation de cet Innocent, qui, par sa mort sur la croix, a 
depouille (Satan) de la royaute et l'a mis dehors. 

Or, les cnfants (massacres) etaient au nombre de millequatre cent soixante- 
deux, et bien qu'IIerode les l'it tuer pour comprendre dans leur nombre le 
Christ, il ne put vaincre les desseins de Dieu, mais c'est lui-meme qui fut 
vaincu et qui, par sa lutte contre Dieu, herita du feu eternel, taudis que les 
innocents martyrises par le glaive ä la place du Christ, sort qui n'echut ä 
aucun autre des martyrs, furent couronnes par Lui d'une gloire ineffable. 

* En ce meme jour, commemoration du premier miracle opere par Notre- * b 
Seigneur le Christ qui changea l'eau en vin. 

Notre-Seigneur et Dieu J^sus-Christ apres avoir atteint la trentieme annee 
de son äge, et lave par le bapteme de Jean les dettes du corps d'Adam, ayant 
regu Timposition des mains du Precurseur et le temoignage du Pere et du 
Saint-Esprit, enlin ayant jeüne pendant quaranta jours, vainquit le tentateur. 

Etant sorti du desert, le Precurseur vit (Jesus) le lenderaain, et rendit cc 
temoignage : Voici le Christ, r.\(jueau de Dieu, reltii (/ni dte les pt'chcs du monde ' . 

1. Jean, i, 29. B p. 10 a. 8 LK SYNAXAIRK AHMKXIKN. [902] 

y'l'U'"l"l '/""//"" liiin^iiilliiiil iiiifii li^inli uiii/yiiJiTi^ii iilin Siluini ii ii/i iiliiiiiii, iiiii^. I.^iii 
7*^i/iiiiiiiiii uiiiiili (•iii/iMLn/ii Uli uiiiilIiiiii iiil/inii iiinlutun'^li . nun iiil/iiiii LnliiiL iii^iii/i/iiiuinb 
tilnnajui ii^bin u/iiinLii/i : 

(»L ^1 w^Lii i^iiiii/il/i iiiiiiitiiitiiiii /i /■iiii/ii/iiii Iiiiiiliti '/">t 'i'/'/iy/iii;<i;nii . iniiiiLiJ iiiTni^li 
/' ("PC"^"/"'-!) iiiLiiLiifi /iii/i/iiii/i/i i//iiiiiiii.|[)/iiii)iii)i' linxLniuij /i '^lunuitilijuAi '(ii/;-iiiiiiiii .-, 

//'T ''"'[""'/""-, /i atoiili '/nliiiii/i/i^, /i iiiiiliiiilTi /■iiii/iiLiiii, iiiii fe/iTi <)/iiiiilii iJninnli 
/<L iii£iii/^(<^iin<>p{i ii/i (lu^in iiiMiiiuij^ 13^ T/m ^ iiii uiuilnLu'linLlifliLli'ii l.niiiiiiiii /.l iiiiiiiiiii 
/iiii>)iiiii^/iuiiiiii on^hLiun Ll (ii&finn^ii, iiiiiWi] iiiniiiiiiil iiiiiilinii/i/i iinp "//•'l^ iioii/iLiiii iiii 
i^nL^nL^^Llili ^luihunhu : i/l iiiliii^j/ /i TiiiiL <^iiiniiiiiTi/iu7f iiirt.iiip/i)j ii^iiiTiiiiiiiiiiÄ/iiiiii iiCtiTLiiJi 
'll l 'l'"l"''l"'[i h jiinp^nLnn o/i onnuiiiinnili uljii iii^/uiiin'^uj/iiiili iiiiiTi/iiii /JLiiiTiii tltnluLinn lo 
t/' /• ^fejMlnLp/iUi uiuinnLiiiOiiii/iZi ciunAiiiLtuit /iLfiiin' S/'"'?'' fl"/* '''/^' uinlituhLi ibnliltn : 
,1""/^" '["Hill ^uuiniulinLini ilonlt hu ÄLnn/iIi /"-nni ifrn/iii/r ni/in iiiiitiniTi i,m-/iiui 

/"t- '.'/' liniJ"! ^huiiituün, /iiiiiiLiiiui^ii iiiiiiiu hnnhli iJoiiIi liiiiilop i/iiiiiiiui_nii/i ti_ /i itii/in/r 
ii/^iiuilibini^ i|ii£iii/iiiL . n^ iiiiiiiip/iL iiiiii feniii_ iililiniiii luSL'butih tiniiilniiiiiinnnftnLpLitAiijii 

i"'i'" l r «uuuini-uiÄiui/iJ/ ihiun-ttinL, inn ihuinli * iiin/iuiLuiii iiJjiii' /ii_ •^iiiuilfiiiTi /iin 15 
iiiub^ni| ^i u^iul^iiiuhi i^^lin|li fe^t • ^/'i'/' ni niAilii . niiinjfcnii iiiiiu LniL /'Jipii unLnn 
l/n^uJ/ /i Z,nni.nili upjini uinnifiolft "P l""/" Lliiui-nnbuin U Jiui : 

De nouveau, le surlendemain, ayant vu Jesus qui venait vers lui, Jean dit : 

Vo;V'/ le Glirist, l'Ayncau de Diru, celui qui öte Ics pcehcs du monde. Ce qu'ayant 
cnlendu, deux disciples suivireiit Jesus. 

Le jour suivant, (Jesus), voulant se rendre en Galilce, appela Philippe, 
et ce meme troisieme jour, apres le double teinoignage, etant invite aux 
noces de Cleopas, frere de Joseph, au village de Gana {Konayire), dans la 
province de Galil6e, Jesus s'y rendit avec sa mere et ses disciples pour faire 
voir que c'est lui qui avait beni le mariage d'Adam et des autres patriarches 
et qu'il les avait multiplies, afin de confondre ceux qui considerent comme 
impure l'union legale. Et c'est ä ces noces qu'il opera son premier miracle en 
changeant Teau en vin, comme Symbole de la transformation de l'amour froid 
des desirs temporeis en la chaleur de ses desirs divins par le feu qu'il etait 
venu repandre sur la terre. 

En outre, parce qu'il obeit ainsi ä sa mere, ä celle qui l'avait mis au 
moude, selon l'expression de Luc : // /e«r eto/f soumis', c'est ä juste titrc 
que, par la volonte de Sa mere, II est ensuite glorifie sur la terre meme, en y 
commeii^ant ses miracles; car ce premier (miracle) fut le commencement de 
tous ses prodiges et de la revelation de la gloire divine. Sa mere l'y obligea 
B * et lui en donna l'ordre en disaut, lorsque manqua le vin : Us n'ont point de 
vin '-. En quoi la sainte Viergc fut inspiree par le Saint-Esprit, qui avait 
d'abord habile en eile. 

1. Luc, II, 50. — 2. Jean, ii, 3. [903] 1 ARATZ, 8 JANVIER. 9 

UL "tp" uipiiip n^niiiäiiihh olinniii/iiiiii, /il ilinjiiLiiin /i 'l/'''/' '/'/'''/ /""i/;'i|'|iil< iinn 
Oiiiiifiiii'iiiin i/iiiiiili /''"•-i 0;i(iil ij/ilnl/L /i '/n/' : '/'iiiiiiip iiiiiiniiiiiiii^ii /i «^nuLiiili iiiintii 
fiuntlliiliiiL ("nJi 'I itinliiiit), (iL n/iiniun iifiii i(il/f.iniili ^n : 

(*nrt ijififiii/ii;/i /iinn^niini/p uliuiuhjt nhntiihu iiiiLiup[th jt 'Itulntt /'iiif/ifC/iunLnii, nnntj 
^ "^iiii-iiiinuiii/ili /i liiii luniiilllin'i'P unniu : 

Viiiiiiti ii(Lni_n JLtuinLJiJliiJi iiniinili /''"i^ni/i/iinii/i iiiiiii/iiiiLiiiii/i, fei, 1/11111/1/1011/1 nlin 
LJui, ;in //n*/i it'/'"- = 

l/iiLnuL /''"^ni/i/iinii tp /' M'f/"'( imLnLnii <Jiiiiiiioiiiuiiiii 1/ iiinii/iil/iiiiiiiiii/i iiiilijiiiit/i^in 

III IIP IUI All . feiL 4'/' V^uLin uiiiiniiLiiioiiii/ili nnnn, liL '^lui^iiiiii^iii/i niiiiiiiii^ii ii'/'ii/iiiinnii : 

III '/.uiiili "/'"l //iiiliiiii/ Jiuu/ /ifLiiiiuiUflin/in uiuiniuh iiin.iupp iiiiLfl/u/ili, P«"! Iiij/iu ti- uiin il/i 

uinjiiiun^^uiLiuli "P"! luiniAi linil;n 6'miiiii/iiiu . /.l /uniiuiniiiiili/iiiiiili n'l'ii/iiunnu l.mnnLiii* 

Öoiiiii|i/iin : 

'/iii/ii/.ii/ilr nliniiiu niluiiiinl; fei. pfentij/ili /iii/iiii/J/i ß^l'y'E «/" <"(• 1'/' «'" "ntjui . fei. 
/iiiiiiiLii/iTi 11Afen.11 ti. iininii, Ll fen/ifi SnLn /i IJIili'iiiuiil^^u "Lnnui, fei. U111.J1 jiiLtjbuiL. 
15 Ä III /in 1(1 feil /iL nninLJu Iiniiiii /.l ii/iifeiiiiiiiiiiiniii/iiiTi . Al 1U1I111//711 ifen/iiiinfeiiii n fe iniiiliOiuIiu 
fe ■/•ii /in um II fe «JiumiuinnJi 11* SLlAiliqiu'L, "1(1 jiiunji /unumni^iiiIinLjJfciiiilp /jiiiiniii^i/.ijiiili ^i 
T'nnui/inu OnLlii/iiin/i I, :J Le Seigneur executa l'ordre maternel et changea en vin les six urnes 
que sa mere avait ordonne de remplir d'cau jusqu'en haut, car Marie y fut 
inspiree manifestement par l'Esprit-Saint, et eile savait ce qui devait arriver. 

C'cst donc par ce Symbole qu'il commence soii premier miracle ä Caiia 
des Galileens, (miracle) par lequel ses disciples crurent en lui. 

En ce jour, martyre de saint Theophile, le diacre, et avec lui, d'Helladius, 
le laique ' . 

Saint Theophile etait de Libye, aux jours de la persecution de Maximien, 
l'empereur impie. II etait verse dans les saintes ecritures, et hardiment 
prechait le Christ. G'est pourquoi les idolätres, l'ayant saisi, le eonduisirent 
devant le gouvcrneur, et avec lui, un laic qui s'appelait Elladios. Us confes- 
serent le Christ vrai Dieu. 

On les suspendit ä un arbre et on leur laboura le corps avec des ongles 
de fer. On leur lia les mains et les pieds, et on leur appliqua du feu sur le 
dos. On leur troua la tete et la boite cranienne avec des tessons pointus. 
Ayant ainsi souffert un long martyre, ils nc s'ecarterent pas de la foi au 
Christ, mais moururent, en bonne confession, dans le Christ, le 8 Janvier.] 

1. L'armenien porte « qui est appele Lekou », le traducteur ayant transforme en nom 
propre le mot Xaixoü [Si/n. Cp., col. 377), d'ailleurs correctement rendu quelques lignes 
plus Las. A lol. ir.'i 
i" b. 10 LE SYNAXAIRR ARMENIEN. [904] 

(•iiiiiii/i /■ Ll iliiLlii/iiiii/i /"' : «Soli ^ (•iiKiiii.iiiniiiiiiiiuiunL/JLiiiu Lu i//iiiiifii-U/ii_ij 

iiiiuiiili '/»ri/if>iniiii/i : 

7>/>iji 7*fi/iiiiri/tff/i «.fiii^MfiifiAiMiffilf i/iiiiri (»M * i/iii/f/i/iii iIiiinifi/fi^iKiiifJiniiif. Ufu/u UuiL~ 
i/fiifiilinif i(ßiinLuiiiiil^t)f Lntinnniiti iinLniui l'ninnni)nti il •nLliiituunpliiii^ ul. Lnpnnn 
utiintnlti.itnu hnbi. '/on/ipuifiu iiiiiiif Iifiliiiiffi/Mfii jthiiutiiLnnttnjli httlintili ul. 'i^iinLnpittlinuh : 

V/' /"'l/i|>i"/iiin iir>niii/iiiiL li (/ /ii/iiii/i/ini S'"!"'/ fi"'7"'flt'' • "'- t/* '"(/' "/' iinniuliiiili 
tiL Iiiii ifLij nn h um nliL IUI, kL 1^/iii iili/i/i/iiii/i/iii i> i5/iiJfeiiiIin, Lt. niiitil^ii liniiiupn ii/iiiWilr 
iiiWiiHiiiilrit . /iL ^11 iiiliiit.7i 7inniii lit^iiipjuiAi 1 

Ul. n'ifj tiiLtiLptili fi'f'l ffffur?ii/f/f tif/iif *^fifffi)iif/iii /i liliiiattiLnpiiinh np iinpu iiintiLh 
npliiiinnhltuii^u <iiin<iiintiiii/,L : (/l hl^iiipliiiili liiiip^ll^n i/iiiiiL ''/«ii/fniniiii/i feW^ "> /"it 
buiwuinkiiii ppliiiinnhLiiii, iiji nLn. femi «^n il/iiiiiiciiii , Ll iii/iu niAit^p Mt^ npuit^u 
pppuinnUliiin liiiijiiLli ii/ilinJi Ll ilniuli 'l'pjiuinntip u/iii.iiiu/iii/i : (/i_ /nio inpiiiutip, m i/iiiiilr 
tliiiptnliLpiiuiiLpLiulili Ulli Juiuh lüiiJuiTi/iiiii}/ /> '/oii/ipuinii^ : 1/l Lui jiapbt. inhuiu'bl^p 
i^liiii iiiihiiii^ii mpinriLil iiiii^n . //i/ (li^iuplun'L, i?/i inpinStip ijiiiuli tiS, tAi niiiii^ii nnL 

2 V/dij/ijjuiniili] lonjipin^inuli B 4 0/iiii^/ii'lnu] 4>^ijiin./ii(iiil B || 5 ''Jon/iijuinu] IJoiitmiii/inii 

J> ]I C fcr /;^i '"(/f. •• nnputnithhtui'\ Li. t/' "'(/' *^/» '"// l>n/iiiifiiilifeiii(, fcc fnn /71.11 nonuilituL B [j 

7 t'''/''Y""'//'S/;] H^'k^'l'P '^ II ^^ 7<tuij>/iiii}0 '''t"'/';;nii B II l:i '/t^'g''] q'"" B — j"j''] 
yipJiiiS B — iHiiuiiJ^ii] fct iiifiuin add. B. 

2 ARATZ, 9 Janvier. 

Füte de l'Epiphanie et martyre de saint Polyeucte. 

'Afoi. i;.'f Apres In glorieuse asccnsion du Christ * au ciel, ce fut d'abord Etienne 
' ' ''■ qui fut martyrise ä Jerusalem, le dcuxienie fut saiut Pliiloromos ' ä Alexandrie, 
et le troisieme raartyr fut Polyeucte (Poliklitos) aux jours des empereurs 
impics Dece et Valerien. 

Polyeucte etait soldat de la ville de Melitene d'Armenie. II y avait encore 
un autre milicicn, lui aussi chretien; ils etaient compagnons et s'aimaient 
comme dos freres; le nom de ce dernier etait Nearquo {Xcarhon). 

A cette 6poque un edit des empereurs ordonnait de torturer ceux que 
Ton aurait trouves chretiens. Nearque croyait au sujet de Polyeucte qu'il ne 
serait pas parfait chretien, parco qu'il n'etait pas encore baptise. II s'atten- 
dait ä etrc luimcme arrete comme chretien et ä mourir pour le Christ; et 
11 s'en desoläit beaucoup, non pas ä cause du martyre, mais ä cause de sa 
Separation d'avec Polyeucte. Celui-ci, le voyant si triste, lui dit : « O Nearque! 
ne t'attriste pas ä mon cgard, car, comme toi, je suis aussi le fidele serviteur 

1. Nous nc voyons pas d'oü le redacteur armcnicn a tire ce renseignement : Pliilo- 
romos, irihun militaire, fut martyrise sous Diocletien avec Phileas, eveque de Thmul's, 
Acta SS. febr., I, 459 sq. li) V" a. 1(1 [905] 2 ARATZ, 9 JANVtRR. 11 

7injJfii^t" tx liti liil Äiii/Liu^ ^uiLunniu^iliä 'rpluiinmili : (fi. tuunniiiiiiq iji?iji iii/ni/ii . Hji 
(nliiiiiilit/' "P '""'i/' /'"'^ i'p^nimnu »\^i ^(J/,LiuLnji, /iL t'Jiii}) iiiioniii/iiiiTini_J(7iiiiiTi ii(iiini<ii/i 
ßquiSju^u Ll ijijfcijn^ij ii^iU|^ÄiiifLiui{njlr i^/i^iinji/^nL : //l n)j[t/i{ fiTLiiiiiLiiiiiiianiL ti? thnonii I.l 
njiii^t" "in-iupli ^iiJ /^iii^ni^ uitutuliti? (j'/'p^iiuinii //t. ^i i^iiiiniiiKiiii^idiilrJ^ * ifiiiiLiiiqiiiiU/iiiii ♦ A fol. 15i 
iin.oiiiLnn/iIi fentup /iii . ti. ffiiiil 1^ luiuni-^^tinfri. SitininliLnntiiii'Luii ItliX : 

(»L bppLuii^ iiin^huii n^niitpHiphnin <^niiiJiiiLii nLpir/intuii nlr/i^ii iiiiiiutiiin tiiii 
j(fc^/^^fi : O'l inLuliiUj^ t^niliu'iiu ^ l^fLiiiujiii^m/iryl/ ti^ nuinAbmi nLiii^lili lini.n_ii /iL //ii/i/ii>i/i7i, 
nTi/<?iiin/iiui ^iiii^2'""''/^'"'I /" iinijUi'Ll^'L /iL nL/i/iii/iiiii i/i/i/i/in Junnuiuililiiuti : 

UL 'r/ri/ipu iiilr/rp ^ilji buiLu nnn uiniun '/on/ipuino Ji/>uiiiiTi /iLfi, in/iinJ/iiiiiiL ini(/ 
giiiTi^ ^2/"'"^ t/' '■»- ^Jc'wJ'ul» iiin_/iiui j^p /i ßiiiawLnnl;i n nnh um nbliiiii 11 iniiiTi()/</ : /»l 
uqium qqpLnLÜh ji i^i/fuiiiiJ^L, /^l u/iuuil luntuihi niinniiiliop n^ niupAnji U 'I' n junn 11 tili 
^uiLUiuinoU . hnniuit^u bu LbUli 'lonj^puinuh 'lii/Li/ilit IJiuluiii'bXui'Lon in. uiiunuiuiui'Lon 
uirjui^tf 1'"ip'^ /"-P = ''"^ unLfipJi '/on/ipinnu n< inutuL uinuiuu'baitt bu iiininiiiiinLiiin 
blrnOu, '"(/ oiuuii/Liulin tununn intuin liStu ijiiilij uiuinnLiuhuitiiiiinm : 
15 OL iiiiuiii ^uiuijui b ilbnuii "bnniii Jjihn. qjluiumSuih : Ui_ inbiiintii q lii;ninlun'L iiiii^ 

LnnSiuSa. aßl; . OauuilibS bnliuiiuuuinn ab n^ iiui/iiui^ d/iu liiuinuinbi qiluiuh 'rnfiumnub 

1 /iiJ om. B— ^] /rp/; B ![ 2 n(T mmjp] ^ /rm B || 3 llbgnfgj {'i^add. B || 6 Ül hp^biuf^. . . 
S^Pkl'P'i bpßbuj^ luiu <Phi^gti luikp ^iLp np l;p ^j/"'"'' P'"1"'lll'^'i t"""- ij<jjini/uiri//iiu/i}i iu/ip/ilTi/i 

/tl phßbpgmt. . bi. inbubtu^ q^ ^puiSiu^l^p '^luimhbi ngpliuwnibtuiu^ uiiuuiuin.biui njibhu ibplibp 
B II 16 iuuj<u 0/72. B du Christ. )x Et il lui raconta ime vision : x Je vis le Christ qui me donnait un 

cheval aile, m'enlevait l'impur manteau poiirpre de la milice et mo revetait 

d'un manteau plus eclatant. A present j'ai l'esprit plus eclaire, je vois le 

Christ comme s'il se tenait dcvant moi et mon visage s'illumine * des rayons * a loi. 154 

lumineux qui emanent de Lui. C'est maintenant pour moi l'heure de souffrir 

le martyre. 

II alla saisir l'impie edit, et apres l'avoir lu, Ic dechira et Ic jeta a terre. 
Puis ayant aperiju certains idolätres qui transportaient des idoles, il courut 
apres eux, s'eu empara, et les brisa eu les jetaut ä terre. 

Felix, son beau-pere, voyant ce que venait de faire son gendre Polyeucte, 
en fut tres attriste, car il etait raagistrat et avait reqa ordre de l'empereur 
de torturer les chretiens. II se desolait de la privation de son gendre et se 
mit ä le prier avec de douces paroles de revenir de la foi au Christ. De meme 
la femme de Polyeucte, Pauline, implorait son mari avec sanglots et suppli- 
cations. Mais saint Polyeucte, n'ecouta pas les priores et les larmcs de sa 
femme; au contraire, il l'cxhorta ä devenir adoratrice de üieu. 

Ordre fut donne de lui trancher la tete. (Polyeucte), apercevant Nearque, 
lui dit avec serment : « J'apergois un jeune homme qui me presse de soufTrir 12 LR SYNAXAIRR ARMRNIRN. [90f.] 

ifiiinin/ii.nniirii.J(7/iLTiii, Ll iiinliiinlnii liiliul i?/iiiifi/ii : Uli Jim iiiliiiiii /./ipiii^ji ^iil (>tiii^i|iiiili 

llli/Il/llll/<l/l lllll /lllfl(> iJ/.II flJlll li/lli'/illlilll : I.V IIIILc/lldtfllllll <JlUlfl/li( IIUlfIL/ll IjIIJIIII f/nLlll^lHJI^I 

/''■ : (/l /(/iiin/iii/iii /i Tiiii/i niiiiiiiif)/i/i 1/ />i/iin/il/ni : 
' A fol. 154 //l Ulli /,iiii /;/-iiiii/iiiiJi ijiiiii<\iiiii liuiiiiLii 2'"'l'"l'il""'l * l"'/'n''t "/"/'"(" 'f"l/'P"'""('t 

iiiiiiniiiL ^lULfiiuinil fi '/iiilifii/iLinnli niiiiiiiip ni-ii : 

♦ U [15' '/./iiiiim/il( iiKiL ^ ()'}iliii/iiiiii /.i_ («iiiniiLiiiaiiiiiiiiuiliiiL/J/iiiiIi : t/iiiiili/.ii_mli '/jiii/iii/i 

p. I'.i b. , 

iiiiiiiintjiiif : 

• tiiiLiiLiiiiTi iiiiilinii/i/i /i/iTi f)iiiKiiiii7i/;;-ii (//iniii/ii iiiidLliiiiili tinniJh .'»iiiiiiiiiliiiiljiu. 
nillllllli^li illli/iliill . (»iiiiin/miin/.ii/^n ii/i il/ii>Aliiill t iii|i/)'"I"l/"/'l'' ''/''/''/"I = "''- ""'/'"/t/"' 
Hill, lim '/iiiiLiiiiiiitiiiiiii/ii> iiiil/iliiiiiu, (ii_ ^iit^iiiiiiiiiuii (ll- iiiiniuiiii/i linnüh unpniuliuihnL, 
liL. utintni^jui n uiliiiu^ /i unnniiiliiiiL nLin /uiiiiinniluilifciiii iiiiiiliiiiiiliu /ii_nfeii;uii : 

i)iiiLnLniiu iitidinujiu l"|i" • innnLU tiiiiniunfeiiiuL umli ümnaiuiignLJilhiuhli Unliuniuni 
(iij uiul; . Ik'^iiit.iiiiilili /i/i/iiiii/iTi uiunLnp iiiuij ot/'i "<- nuluininlin iiiiiitili /'iiniiiibi/i nLJiiin 
11 11 . ni niiin nLJuinjili iiiiLiiiOlini nnii Iin/i |)<"I '>iiiriii iiniiiii, dl iiii n uuinapu niuuiuauibkiuj : 

4 ^iiiiiiii/iiiFiiiiiJ ^iiiiiui/ii/riui 1> 11 5 R'"'l*"ß /"-/' *J ''"("U/t" "*- iiiiLiiiili '/'/iiiiiL/iiWr" iiiiiiiiilii kl 

IIiIiIII^I'/tii/i'i/i IIINl/lOlllIlOII I IIII1.IIJ O/l/l ^111 1 IIIO III "11 fl fllllllllllll/jnilll l/lllllll 7'll/lllllinil/l [illlUll"l/l illll<)IILIIIIIl* . 
/tl tlltiniiiun linht^ 7iiii/uiil7u\ lliniiiiiiiliiifi Gl. onjuitutl lltunkuitl I (lad. i>. 

le martyrc pour le Christ et nie baptiser dans moii sang. N'oublie pas, mon 
frere Nearque, notre serment mutuel indissoluble. » Aussitöt on lui traucha 
la tete, le 9 Janvior. On rinhumu dans la viUc meme de Melitene'. 
'Afoi. 154 Nearque, ayant pris du beau linge, le trempa dans le sang * de saint 
Polyeucte et le porta avec foi dans sa ville des Cananeotes". 

♦ B CB* De nouveau, fete de la Nativite et de l'Epiplianie. llomelie du bienhcu- 
'^' ■ '■ rcux Proclus'. 

E« ces jours-l/} ixtrui Jean-Baptiste, jivrrhuut dans tuut Ic pii/js ijiii aroisiiiitil 
le Joiirdain et disnnt : Falles penitcnee, car Je roi/auine des rieux est pmrhc. Mars, 
s'asseinblaient aiipres de hii tous les liahitaiils ile Jerusalem et de Ja Jinler et de 
tollt le pays (jui avoisiiie le Joiirdain. Et ils se faisaieiit baptiser par lui dans le 
Joiirdain en eonfessant leurs pi'elies\ 

En ces jours-lä; lesquels? Lorsque se trouva accompli le verbe prophe- 
tique de Jcremie qui dit : Voici qxie xnendrnnt des joiirs, dit le Seigneur, oh je 
ferai an nouveau pacte avee la niaison d'lsrael, non pas selon le pacte aiieien ijue 
j'ai l'ait avee leurs peres'\ et tout cc qui suit. 

1. Detail propre, sous cette forme, au synaxaire armenien; Syn. Cp., col. .379, dit 
seulement que Polyeucte, soldat en garnison ä Melitene, lut lo prämier martyr de cette 
region. — 2. En grec : ii; x/jv KavavEwuov tto'Xiv. L'identite de cette ville est inponnue aux 
Bollandistes, cf. Acta SS. febr., II, ü54; april. 111, 12. — 3. Cette homelie ne correspond 
aucunement ä celle qui se trouve en grec dans P. G., LXV, col. 757-763. — 4. Matth. , 
III, l-(i. — 5. Jeremic, xxxi, 31-32. 1(1 [907] 2 ARATZ, 9 JANVIER. 13 

niiiLnLjiiiIr ^iiiilinii/i/i ^"C" • [^nndiiiil l'I'"'- auiiliiiliiiili i/iTiLirii /im JiiiiiTi ^Lpitiliiiiiiiin . 
inndiut) iiiiuli uibbiiLnp h Oiuuiiiii 'i/'"» /' oiiiaii ii/iiiiiiiiiii liiLiuiiiiu2iiinLl(fiuit)i!ii . iiiiiJiiii? 
iiiuniliiiuulh '^"IIP h ütiniui bnlinli nniiic;ti niiiLiun iiiil uii/iIi o<ii/iil . iiinJiiii) /ii_ /iiiili /ilip}; 
uinap luanni^uiübiuu ntuLiiiLh iiii liuindibtiLiuili J^ii ijni tuiiuiiiLiu^iiiuiiunin^ uliiiiii ii'^/.in 
r> ufi/uuiifiif luuuinLUiann ouiiunustt : tfnnrruiu uijfiiifi./jiiiiilf ItlttianiLnpp ku pojutulin hnititi , 
inpauiu nuiniunbiun i)iunaiuni^nLlJni.hli Ll iiiiii/iiuii/iiiiii niii<^iii(iii/i(iL/J/iL}iIi, iiiiiJiiii'l 
tituiiAuih nn^p nuluuijtnh (iL uiiuininniutiiLin hnntti , inndiuu iiutih auiiittninilip LolJiiihiiitintli 
tiL untinLn baltfhlinnniiiunh^ '/"/' hiiihlii^i It uuinniunt^nulJbiuhh iita^iittihbiiti t nntiaiuü 
ahnbn biLuiuiiu^uinLIobtuuh unnaLiifiiL, /jl in/ii- iiuunuibhiubuih tunniunnLlilLuiuh blih b^tuu : 

It) liiuntatuu turLuipbntUL. Üniualt unij^^nihht^u iiifLuip/i uinbqiubtuhh ttinniunnLtJbiiihf u[i 

lann btuhlutU4\uiibbun bunnbuiuh iltunniunl^nLlaliiM unn luuiun . aCtuni iiuifiiiiuii-rif iiuuui— 
iiiiiiin/i, lu tu in n tu um uintunl^p tiüituhttitutun^ti OciiifLli, ti_ nLn/in tintui^nnu hnpiu : 

tnuiLtiLptth itunjiitipL 1"/'" • "/' I""» ^pbntntttlittitiibtiituipuhh ttifi_tunbinLlnbuih tun. * ß 

bniult luhtupttitii , ittn ^pitintttip ^rii/fifUiifi-nnni-/(/Liuu ttopiiLJabiuiip l'itipi\pbini, bL ittt}bhtu~ ' ' " 

^^ unLpp »^niit.ntj mtutiutuhf bi. p tibp pttih ituhnLlapiMti ohutibiuh ituh^tupuhttitibuti ilonj^ • 
fliin on/i/fujLUilifi itlpptutunLlabttth tttutiinLiuoiujuttiiiJt bi. tuubhiuunLppLU Uttipuhtiij tip [^ 
uppnnh utit^pa . la i/i piuri-iuiiuoficjuif atttutuhtttbp uptuhsbiLni obpiit-Unni llpur^iiiip /i ^pt^pti 
opphttttpuhh utiuattipp phiinLubintl p iippbu pt^p tutunnt-tibiui p utupithp uifiiiiiiii/fiti/j En ces jours-lä; lesquels? Lorsque fut arrivee ä son tcrme l'epoque des 
desseins des gentils; lorsque l'univers d'un bout ä l'autrefut rempli d'un culte 
idolätre ; lorsque les peches se furent accumules sur la terre comme le sable 
au bord de la mer; lorsqu'elles-memes, les tribus de la race d' Abraham, 
que l'on pensait etre pieuses, allerent ä la suite de tous les dieux etrangers. 
Lorsque leurs rois et leurs princes eureut disparu, lorsque la proplietie so 
fut eteinte et que le sacerdoce defaillit, lorsque leurs sacrifices votifs et leurs 
offrandes eurent disparu, lorsque fut terminee la periode de soixante-douzc 
semaines, qu'avait fixee Daniel dans sa prophetie; lorsque la nuit de l'ido- 
lätrie s'evanouit et que le jour de la justice etcrnelle se leva. 

G'est alors que fut envoyee la lumiere, Jean, precedant le soleil de justice, 
pour accomplir la prediction prophütique d'Isaie, disant : Parole de la voix 
dans le desert : Preparez le cheinin du Seigneur,aplanissez ses sentiers '. 

* En ces jours-lä; lesquels? Apres la raission de l'archange ä la Vierge ♦ v, 
immaculee; apres la glorieuse protection de la puissance du Tres-IIaut, la 
conception par le Saint-Esprit, et la naissance surnaturelle, d'uue mere 
intacte; apres la circoncision, selon la loi, du tres saint corps uni ä Dieu 
qui est le saint des saints; apres que, le quarantiemc jour, l'admirable 
vieillard Siraeon eut reyu dans ses bras le temple legal des Juifs, Celui p. 20 a. 1. Is., XL, 3. 14 I>K SYNAXAIRE ARMENIEN. [908] 

^iiiiiii//i/i ii(>iiui(iLiiiA)( /"Hill, niunnuLinil iiJiiii iiiiiiiiiuiiiannA nninnh lUiL/iuitiuIiii . (fem 
fen/iiii/iiiiiiiuiiiiii!)/>iii^ (/iiii}iii)iui/i/i LnLi.Lini /i iiiiiii^iiiii/iii' /.l il/iftfein^ nl/ii i/iiiiiiiiiiiijfeuiu 
^ii/,iii/iiii/i/i oii/il/iiiii . i/iin iiiiliii/i ntiinauiniluiiiii /iii/iuIiiiiiWiiiii iiiLiiiiiii unili />''/>'' •nt^nnL- 
iiiii/iiiiu /iL iiiiU>)iiiiiii)i.iii>u i)iiijnlliinj : uiiiiuJiiiu iiiiiiiii /i /iiiiuiiiiiiiii il/i ükcihli lunni^niini, 
np niiin iiuiLiiiV^iiiiiiiiii-n/feiiiuu (liii/iiiLOni iiiin uiuhjuiuL tiiu^äiuliLiiin LtuwitLiua n iIiuiilu D 
den iiiiui iiiiLiiipfeiuiuuiliu Aiiiili/i :J 

*Afo!. lr>'l "niiiii r i.t iiiiLlnlninli th t HU'iitimuAi hnnilAnt iiAi '/•/i/ilirrii/i hin lllini /.fii/iif/ilillfifll/i/f : 

V° b. ' 

Zk^i/iijff/iifi i/iiinfiiiffiffein// fef- 7*n/iifinnii/i niti^tiihtunuuibuui g^nltnnnltnu bniiiuin t^p 
uti^jiii l'iuuliilinup '/feufifriiifiiLniif , ("(^ ^ifrLt!tiiiffferf fei. nferifen/iiii/uoif fe^ f/i nlinp^yoiilt 
L^tuntiL^ni fei- niuil/juiiifli ttiLiiLpti lililitiin jtLnnn jtnnttL n^uf iJirifiJuifiLif tiptjj t^p fe/jferifefii-rif li~ 
fe'L notifen ^iij/iiiffLiJi/f phnijt^u ^^feiuxriLiiionriiiiii ; 

(/L tn ("/* /r"r7 ujiiAi^nnniih '/iiiiiniuuii/iunLiiiM/iiiii u/i n yi/ii/iLii fei. inuniAi kuipu- 
linuinuiuah : (<Y puinnLü iniiiLU iluiuh nLiinuiipuiiL '^uiLimnnn iiiifeiiiii fei. fen/nn ifein riLii 

7 ■bjiLujtn^'] (//iLuifjffLnn R || 1) '//t/liunixiiiLni^i] rf/i lui^/uujfiyfj/jaflj hnjiiuuhn iTbhnbijLnili bl^ni' 
bbuuipbni lUfLluV^lff ^tflfnii nn ^ni/i 'bllLlltu UCld. I> — qbnbnbuililoti'] biuitilinnLU R j| 10 CL 
niuiin/iuifff iiftftLftu . . . buibuliniuntiuituij phuinbntuL. buipubnuinu hnpph nutnutpb . bu lUfLiupfenulL 
filipifririff /f 'i^tunbtlt^ iupbnubiuu btuittbni^, np puilipL. fei. Upilil fiuniviuyilfir^n niupbuihnutl : (/l ffeili 
ntupixjth bi.pni qtntui. /i u/tL.If<^nftiiii)j '/fiiiuiujTifi/fliriLuidiifnf, ti. £;n u/i /i yi»n/iLn ^l ibunLli btnbubn 
utnutuqhf fei. bunig tuhn q^uiunqu lUuuinLuihnatuum qbuini-ßbuiu pLpni R. qui cachait dans un corps d'eufant le verbe de Dieu, en le prociamant le 
createur de tous les siöcles; apres sa manifestation au Temple, ä Tage de 
douze ans, et la discussioii des lois juives avec les docteurs ; apres qu'Il eut 
accompli etonnamment ses trente annees, Lui le Seigueur, dans son corps 
tres Saint. G'est alors enfin que s'accomplit le grand mijstere quc, selon la 
prevoyance divine, D/eu «vat^ ^a;e' « Vavance pour notre <jloire\ suivant la 
parole de l'Apötre.] 

»Afoi.i&4 * 3 ARA.TZ, 10 Janvier. 

vb. 

Commemoration du bienheureux Gregoire {G rigor), eveque de Nysse. 

Le vrai docteur et pontife du Christ, Gregoire {Grigorios), etait Ic frere du 
grand Basile {Basilios) de Cösaree, tres intelligent et eloquent, rempli des 
gräces de Dicu. II fut pendant tous les jours de sa vie un pilier solide de 
l'eglise et un champion puissant contre les schismatiques. 

II fut Tun des cent cinquante eveques du deuxieme concile de Constan- 
tinople. II ecrivit de nombreuses homelies sur la foi orthodoxe qu'il laissa, 

1. 1 Cor. II, 7. p. 21 a. [909] 3 ARATZ, 10 JANVIRR. 15 

j^iiiLJiutli'Luilf^iu'L j^^iiiiniii/^ . IjL njip itJijJLiLlinLh iinhnlinliuiuiuiinnLii nhp'i innui" inij 
<|iiiiiuiiiJui/iL ^i ^fi^iuuiniiiii/jiiiL iiiilp/uS yiiLiiiiiiL . niiilrn/i niiiiiiiiiiiinniii Li piiifp i/iiiiiiiiii- 
tiiLinnLJJhttih linpui ßiuu ijin/imj. /ufin/iii/u, //l fiiun/r7nLiiiuTitIi nj/iuiii ifiiiiiii/iiiilr i/<ii/i/ii.ii7i 
l.uuinLÄn^ : (/l njiijjtii i^iu^iLijiii/^b i^nunbuii it/itii/ni/i l'iiinni_<\ni iii!uiiini.i?ii jULiiiuLn- 
5 nbiua, cl ^luufeuii ^ i^uijtifiL^ dbnni.pliLh i/in/ii/.iiiiit. itii/iLiiii/iTi /unnuiLuTi iiuliJiii<)iu/iiiiii 
fi Lbtuhuh iSnLUijiunh f/* : 

[15 * 'l^linutnlih tnoli i^ (TUhnhiuL liL. liiiuiriLiuÄiuiuiiuiLni./JiruiIjIr 'rnliuuintilt t<iiiiinL<\iii ♦ ß 
üünni : /' 2kiiin.^ fentulitiniu 'innun/j : 

l./iii innJiiiü feljli "tlili iltli fi iMiiiiiuiJ/iiiIi ij/iriui/)i , fei. ^nuiauipl^n nniiiuinil Slininltsli 
10 UniKuiUUl^u, iiiirbJuiä luiiiiii ti_ ubuili Jtd UiirifiiiiZriuTi' iiiiii/iriLii/niii iiiiuiniiLiiiÄt(ii^T(}> 
i/iuifLiun ibnuiihnjubitii iiiini/nniiLW/iLlr nJiMuialin iium ii'Luilittiiiji'b nlriiin/in, fci. iiniul^u 
auiuuuiLnnbuii /iffJi auiJuihl^n ibnhu lurnu^u . nnni luti-iup/ilrlr pnLiip jilin'biuiiiu'LX linijiui 
SiiihuiLiiiliii pt; niiin iiiiiuii7Liiirtiiii/iu iiilihiunlinLlabuih iiiiiLn/i uiivLiui /'•"/ //iiiilu/|u 
niun-LiiiJi/< . Ll nt^auinl^n ifemtiiiiiiiilu linLiniulibitij anijiuliiuili'L innliiuiuinniinii pnCmuiuiiiL- 
15 ßhuiOp-p. piuI/d/i iiiiuni/iiubbiiii iiu/iufcuiiJup iiuiliuO luiuniui iti hnlui^liL : 

l'uL ü/ip/ililr Oni_np nuiriiJuilriuaiiitr cl Unnuitihuiuili /iiffi uitli<iui^ auiii_iiiiiiiiiH/iLp 
nnuigu nabuin nh\ ßuiquiLnniuLuih obnuiUiiiiiliuiiiili fei. Äuiiifeiiii/iiuiili * «i/iiiönLÖfeiiil • 1! 
>. 21 b. 4 inLUujLnnfeuiM] ti_ nujilcliujiff uiLtiLnu LDiujti jiLitnn uonbn wliinitituh blitun nhniii^a ^tiiAni-iu- 
onniunu ÜCIU. li j| 5 i/iuitinLi] nuiitLitn ß — JtnjubiiiiiL'J ilinjutuntibauiL B || G /' /i/jüiTiii)i] 
^UiUIl/lUUlU ß. apres lui, comme un souvenir eternel, et tous ceux qui lisent ses oeuvres 
magniüques se rafferraissent considerablement dans la pure foi chretieniie; 
car les paroles de son eiiseignemeut sont plus douces que le rayoa de miel, 
elles eveillent dans l'esprit des hoinmes la crainte de Dieu. II brilla comme 
le soleil dans l'eglise de Dieu, illumina nombre de gens et, parvenu ä une 
belle vieillesse, il passa au temple Celeste, ä la vie eteruelle, le 10 Janvier. 

[B* De nouveau, fete de la Nativite et de l'Epiphanie du Christ, notre Dieu. ♦ u 
De riiomelie du bienheureux Proclus {suiie). 

Or, lorsque Notre-Seigneur vint au Jourdain pour y etre baptise et que 
Jean-Baptiste s'en defendait en tremblant, au meme moment, le graud fleuve 
Jourdain ebloui des splendeurs divines, deviant le trajet habituel de son 
cours naturel, se partagea, comme ä dessein, en trois courants : les pre- 
mieres eaux, se refrenant d'elles-memes ou plutöt s'arretant sous les regards 
divins, revinrent en arriere et s'amoncelant par des afllux succcssifs formereut 
une mar agitee par des tourbillons multiples, car ces eaux se circonvenant 
elles-memes n'osaient pas avancer. 

Les eaux moyennes, refletant des rayons nouveaux et merveilleusement 
agreables, formerent comme un manteau royal de pourpre et de tleurs, *iris(j ,,. ^ b, •21 a. Kl 15 16 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [910] 

/.lu/lil illllAl I1IIl}((I|/|/ <)'''//>'/ ZJlUILlHUIInWll Wllllj/.llt "IILUI^lfellll^, ll^UIllLUl/^LlK^ Z"''C2. 

<iiiitiini.Ijii</iiii)i /ii iiii/iiiiii^/iiiiiii'>/i/i)i iiiiiiiiliiiuj, /iiiiii/;ii iijiiiii^ ^iL^ 'J^iu^iiijii/'/' ""1 /' 
iiiii7(iiiiiiii)i)i i-/iiiiit/iiiii i\iiiii/iiii)iii, iiiiiiiiimiiii iiiiui/iiii/il/ >j'iiiiii/iL(iiiili/iini^ ij/jiiijiij Oiiii.iii|^£;r|''' : 

//lIllJu/llIlJ lllllllll /.!. <|II'l'/> Illill?ll/lll7/'llll/llllil l//.llJlllll)< UiLuiIIlIJLiIi'IiIJ K^IIIJIIIIL/Ijllilll^^ 

jMLiip iiiiiJ/iiiiiiiiiii III! /iL iiiiiiiiiiiiLiiu\/iiii}i}i Siiiniliiiiii h >fiiiiiii/iii aLiitinliiuCmiLtuni ^iiL^g, 5 
iiiiiii/,ii ii}iiii)i /iJiiiJi i)ii(ii/i'/;^iii/iiiili /i uiiiiiiAni-Iiii ii^Jiiuilii'luiu iii0/ifLiii£ Lpiiia2tniid^uih 
i\iiiii//ii./> ii/iii/ii>iiiimLiii?i}i yiiiiiiiLiiiii)i/jiiii/ o 11 ^li L H un uM li lAi u , i^littiiii niu/^/ili lllllLllII^ ^^iLij^li 
i/<iiiiL»/> . lliiLiii', iiiiLiii', iiiiiiii', iSt/' i|i>|iiil/i"'"iJii;, i/' t tuSLiiuiAi Lnlilijt i^iuin-oß lin^iui : 

IlLllinjl llllllll IIIIIII1/7II |llll/l</lllli />ll/l/lllll /ill/l/l/lIJ <^IIIUIl/llll(illlllU Illtllll iiiliaiiiiLfcyi 

iiiiiiiiii/ii Ol) iiiiiiiiiii iiiOiiii/iliii i/iiiiiLiiiii "j'iiiliii/.iiA iiniiijiii^iiiiinsh ■^liMliiii)!! <,naiiLnri Jiiiijiiii : 
'/,iiiiiJi ii/i iiiii)i(/iiii? /■! JiiiiJi /'i'pi'" iiiJiV"""'^'>;/'J'i iiiiiiiituiiiliti/iii, lubuLniiuh, iMuiiiiii^iiij- 
äluiLll, iuJiIi/il/JIi, II|L|III1IIIIIIIII|/i|/|)|, illilütuilLtl/lIi, fei. rtliiiiilliniullli yillJlulljiuui^lL, fel- 
feiifeijiiiLi\feiiiIi7i iiit;niii IJIilIi, "l'fii'l iiiiifei? fei- Wii(aiiii_niiiii/iiiiL/i fei. luli^bintunoinb^u 
l/iiiiiiiiiiiii_/(ffeiiili, iiiiii/i/iiiiii/iuiiii/i üii/uiiLK/feiiiup fei- iiniiiiiniiiiiiii/iiiili iioniiLw/LiiiiJU iiinnnui- 
ijiiiintiiiii /i i'iiiiiAiiiIiii iiiiiiiiiiiiiiiiiifeiiii i^iiiiiiii\/iwi /i <fniiiiiliii (iiiiiniuliiiili iifeiniii : 7"uiliii/i 
iiiitJiiiii nr^nli iii/(iiiiiuii fei /i V^/i"i iiiiiiii/i i'iuiiiiiu Liliii fcii/i/ili», fec ^nii/iii ununii 
/lOfeiiii n uiuiuMii/in IiuiiiunL/iffeiiiui! iiiiiiui.uni luIiAfeiLiuiiniiu iiiuiiife uiiiii üiiiuinLniuht^n : de coulcurs chatoyaiites, et laiigant des rayons paisibles autour du mcrveil- 
leux Corps du Seigneur comme une couronne magnifique tressee de fleurs 
variees, et ces eaux s'etendaicnt en acquittant leur tour de Service. 

C'est alors aussi que les ordres incorporels des puissances Celestes 
formant choeur autour du tres Saint corps divin dans le bouillonnement des 
bellcs eaux repandues, ä l'instar des cherubins qui entourent le tröne ful- 
gurant dans les cieux et melodient d'une voix musicale le trisagion de bene- 
diction, proclamaient par la voix de leur langue de feu : « Saint, saint, Saint 
le Seigneur des puissances, tonte la terre est remplie de sa gloire. » 

C'est pourquoi vraiment la terre fut ä ce moment changee en ciel, 
remplie des dons ineffables de la gloire divine gräce au retentissement des 
chants spirituds entonnes par les serapliins. Gar, ä ce moment, rincom- 
prehensiblc lui-meme, l'Invisible, celui qui est sans commencement, toujours 
brillant, immateriel, celui qui ne peut etre contenu, TlnefTable et l'Etre 
suprerae ögal en dignite, la Seigneurie trine, la sainte, dirai-je, royale et 
inscrutable Trinite, dans nn eblouissement d'etoiles, brillante de puissance 
sanctifiante dans les cieux, fut rcconnne manifcstement dans le courant du 
ileuve Jourdain. Gar lorsque le Seigneur des seigneurs sortit des eaux, le 
ciel s'entr'ouvrit pour Lui et le Saint-Esprit, descendant d'en haut sous la 
forme d'une colombe, Lui olTrit une couronne qui n'etait pas faite de main 
d'homme. Et le Pere, taisant entendre sa voix d'en haut, temoigna par ces [911] 4 ARATZ. U JANVIEH. 17 

J..I nfi Ll «...^i ^i ,[LpnLuin piii^i^iiiii iii^iahi/^/,iii|^ i^/piH/,ji, Suiin'liiuijimj "'/""/''""/ 7*"" 

/' IlJ^lL UlLnLJI (^2'""""'/ ""L^ip tl- IjtljLg/l/^ iflllll/^lllilJl /,L pillOllHIHIjP /,L IlllH.IntlUI- 

ijnjiÄ liiii>,"uiiniii/j^ili 'h[i^,,imnu[t /rnjiiijovJTdiiL^i, /,l ^)/,ii iinjiiii //iii,i iii(/i /..n» iiiniii/iiTtnili 
5 ■'P/'"'"""/' • "/■ J""S""""''/'','/"'^' /' V'/'t^ ^iLflLlll'Lll ^1 IlLliinLnlliiiii^ illlipillit : 

DuijuJ itiLiiLft li^HLpnLpjtLii Ll ijuijia ''/oi^nii^i iiifLui^tiiii, iWi /,iri/,ii Ji.S'tp (tliiniLU /i » U 

äiuuiiiii/iiiii<)/ili /•(iii)iiiu/iii(i/i :] P" — "• 

'V'".'//' ''' '"^ SnLJllILlUJI^l (/-r. : .S'dL f^ ('lllllllLluÄlllJlllJII|}|||lp/7lll)l)l (iL l//lll/(lll MFilTi UIIMIIlt/ 

'Dfei/ijHiu^i l\i^hljiiuiLijpnL <^iu(jiiiiiijtin^i}i /iL /'p/iiiiiiiiiii'l'uif iniiiilnii, iiiii/i5, : 

10 ' //»ui/inii vii(^iiiiiijtiit tfi f.fjfe/^uiiiJiijjiiiiiji.nij . fex tf ("'ldl^iii '/•^iii/jrj/.i;i/iiiiTiiiii/i » A fol. 155 

ixilrop^ll Ulfiguii^jl, jl JtllSiu'biuli^u V"["'^<"^"',9 ti^fcijLoLn^ : //iii linnilLinn iiiii/iriÄJi V.nlinil ' '"' paroles en Le desiguant aux assistants : Cehii-ci est nioii Fils lnpii-aimr, ea 
qui je nie suis coiitplii. Ecoiife:-le' . 

En ce meme jour, commemoration du saint et bei enfant, le victorieux et 
thauinatui'ge martyr du Christ Mar-Behnam'- (Morpohnav) et de sa soeur Sarah 
(Sara) la vierge et servante du Christ, qui furent martyrises par leur pere, le 
roi Sennacherib {Senecherim). 

* En ce meme jour, aveuglement et conversion de l'apötre Paul, qui * b 
apercut le Seigneur Jesus sur la route de Damas {Damaskos}.! 

4 ARATZ, 11 Janvier. 

Fete de l'Epiphanie et martyre de saint Pierre patriarche d'Alexandrie 
[Aleksandroii) et du diacre Absalom [Abesaloin'^). r° a. Pierre etait patriaröhe des Alexandrius (Aleksandratsi) aux jours de Dio_ »^ foi. 155 
cletien, l'empereur inipie, ä l'epoque des persecutions de l'eglise. II anathe- 
matisa l'immonde heretique Arius, qui ne disait pas que le Fils fiit de lu 

1. Matth., IV, 17. — 2. La paiticule honorifique du syriaque ^i Mor ou Mär, a 
ele soudee au nom Bchnani, soit par le redacteur armenien, soit par son modele grec. 
A la lignc suivante, le cliangement de b en m, dans le nom Sennacherib dovenu 
Senecherim, suppose un intcrmediaire grec ecrit en minuscule, cl. actes syriaques dans 
Bed.ian, Ada Sanctorum et Maityrum, t. II, Paris et Leipzig, 1891, p. 397-441. — 
.3. Ce diacre Absalom, martyrise avec le patriarche d'Alexandrie, parait propre au 
calendrier armenien, cf. iSiLi.r.s, Kalendarium manuale utriusque Ecclesiae..., t. II, 
Inspruck, 1897, p. 5ü5. On pense lout naturellement a une inlrusion d'Avselamos ou.\bsc- 
lamos d'EIeutheropolis, dont la notice est donnee ci-dessous. 

PATR. OR. — T. XIX. — F. 1. 2 18 Ll^ SYNAXAIRE ARMENIEN. [912] 

f/iiiJiiiLiu/i/i Lnimi . /.i iiniiiiiiiLi?» i?iiinn/iiiii^ii /i >^Ln..\iii iiiÄIi /ilji : '/.«iiili iiijiiii^^iii^i 
iiiiiiinlklUiLiiiuiiiii iiimiliiiiii iiliiii iiiiLiiu ')ii/Miiiiiiil>inu '/fciniiiiii in/i/j(i/iiiLiii («i/innLOd^ : 

{//iTl luil'^llii lill/iiliii(lllllllVlllliiii/i/i rllnlililiiiijuiiliniill lil)|i(Lll/illll if/>liili(lLi/iIi '//il/ifinil, 
tt ni^it^lili h i"iiiliii/ii; /iiiiiiiiiiiio» : (/i, (•ii/iiiii iiI/iiiii/iiki /i ilnniul /.ii/iiiiiiiiii /i/.iiAiiiliiiiiil- 
/<]/<iiii?i> iiii Oiiiii/iii/i iiiiiiim/,11 i'ii;n/.ii(oii/.i iii/L <^iiiMiiiiiii/iiiili IUI <\iii///ii iiliiii ^iiiKinuiiilit^ : 5 
J/i /ii'ii/iL iiiiiiiisLnlih, Hill/, iiiiiiiini. (•ii/iiiii iinii^liiiii //"//' /' i/'iuii ii'il ///iiiliimi u/iiiiilu/i 
7"ii/iuuinii/i, iiiiiniJiiL iihl/iiii/iJi/iii /.i /i yii/iiitin\/iiiit i/ji : 

I/l jinnlit. iiiiiiiV^iiiiiiiiii fiiiniiif iiiiiiiiii . ii(iii/i iifiiiiil <l/'9"/'/i n'hnjitiinnti Lt^ «uiiiiuiiliii-— 

i^llll<ll /llll lllllllllllllllillll ifill/lllLII, /iL /l llll/lOll'> llllllltllll lll-ll/,ll llllllllllllllll llllllOllll : l/L 

(llil/jll . ot/'i '"/ "/'"""""/'""/ 'IP" itjiiiinuitL^tlihn : //l lim ttltll^ . l<lilinii. /iL lillL nnnM ^, 
l/in, ij/i ^liiLtli/i/ifi fiiLOill/i/ii li/jlil ililiil^l)lilll/~ii, ll/l ^iiiuii/iiia/jihi /ili llinifl\/jf fi^"'/ 

■/lllIlL llfllllll, /iL IIIIIIIIIIIl/iIiLiiI I all(i/llllllllllll/l /iL («n/lLrillll lllip y llllll/jlU\/ilUI cu 'lU"h Pn 
DLuliI Illll/Jllll l>ll, ll/l iWi /iL lllllllll lllllinLil/lll/lll lllllll ll <)IIIIIIIIIIIIIl/(7/|LU : 

A fol ISS * '''- "S"'" ^l"""'"'' /' /■/iii/iii/iiii/iiiiiiiiii/;^ iiiiiiiiliiiili/ri unnil ii/iiiiiili/ii/ili 'l/iiiiiiiiii : '/l 

«niini/iiLiiiiTi iiiil/iliiiiili iiiiii^J^ii iiiiiililii niiiliii/ili /.i 11111/7/1I1 . Iiuijii ilup ilbn 'inLO /iL luiiiiii 15 
(iiiiii iiiiL(iiiL/i : f/i ifiiiiiiini/iiiiinfi oiii/i/iiiii iiiiiii/fi Piiiiiii/ili iLifiiiLiiin ii/i i)/i nniniiiunbit 
vniinilnLnnhf /iL \tutiLtiii uiitipiuh 1)01/1 fi n/ifi/iiif/iii/i iiriLfiu iiiLCi{fiixiniji/f\/iu U lununulif nature du Pere, mais cree et inferieur, ayant pris existeiice dans le temps, 
et qni induisit bien des gens ä son schisme. C'est pour cette raison que le 
Saint pontife Pierre Texclut de Fcglise de Dieu. 

Le bourreau de Diocletien, l'ennemi du Christ, vint arreter le bienheureux 
Pierre et le garda en prison dans les cliaines. Or, Arius, s'etant rendu dans 
l'assemblec des pretres et liypocritement faisant acte de repentir, les pria 
(rintercedcr pour lui aupres du pontife afin qu'il le deliät de rexcommunication. 
Lorsque (les pretres) Ten prierent, le saint repondit : « Qu'Arius soit exclu 
de la gloire du Fils, Jesus-Christ, dans ce nionde et dans l'autre! » 

Et commc ceux-ci s'en attristaient, il leur dit : « J'ai apergu, cette nuit, 
le Christ; il avait sa tuniquc dechiree en deux et tenait les lambeaux contre 
sa poitrine. Et je Lui dis : Seigneur, qui a dcchire ta tunique? II me repondit : 
Arius; et toi, prends garde, ne consens pas ä Ic delier de rexcommunication, 
car on viendra te prier ii son sujet, et ordonne ä Alexandre et ä Achille, 
qui doivent avoir ton si^ge apres toi, de ne pas Tadmettre, eux aussi, ä la 
communion. » 
Afoi. 155 * " ariiva im ordre de Dioclelien de tuer par l'^pee Ic bienheureux Pierre. 
'° ■ ür, toute la population gardait la porte de la prison en disant : « Nous 
mourrons d'abord el vous le prondrez cnsuite. » Les ofTiciers, aj^ant perce un 
trou dans le mur de la prison, par derriere, ä l'insu de la population, et 
ayant fait sorlir (Pierre), l'emmenerent pres du tombeau du saint evangeliste [913] 4 ARAT/., II lANVIER. 19 

Cfifin/ili ntiittitnuLiittttul ainLlii linniti : Uniuihlui phn htittt Ll iio/tfi iiiunlniiLitiiui [•nliuiunnil : 
(jL n/iiniiiiitiiii Jnnniinntiiiilih «iiifiA/ii; iiiiiiiiiniiLiii/iiii/i lininolili Iiiiiiiii, Iil iiiiiiiiiiiL 
ife/itiitij/iu Ll (iiiinnLii/io iiii/i/(iil />(-/>) np "» hmnl^p iiiiLnuIi /i lilfliiiiiiliiii /JLiiili liLiinLiI /i 
JLnitn iii/JniLniu, iiiii /i i/ijniiii iiifxftiirii.iifnfififf//ilf ii/i intitiitilil^n ttini il/i im iitiitnn /i 
5 ijhnnti tujanrLniu huttibitn , Ll /ü/uj *^nttiutiiit^n Itutnüi n iiittiinni iii/iMfiiii/i/i, Ll fiLuriLiifif/iLf 
JnnntjnnLiii'liU : C/l iiiuyiu /JiiinLu/ili n/iui uiusuinLnu : '/lumiiiiiLitiiiL iinLiiuu 'iLinniiu Li. 
Llfijiuiiinnü önLunLiiin/i (/"l» : 

Oiuffiil illLriLH (//jiiiiiilW/ii Ii il/u II '/(tiiiiiiiii/i Uli ' >t ititilLiiiitl illisfi : 

'lUtnnnu 'hnjuiinnun tluiiiib bnpuituuiunn «jizjuiuLiiil^ t;^n /i piuniiinr;li 'tiLthninni - 

10 luoiLllin, nii lilltinliliiuhll iiiniiii/i piiilllii», n nLnffqli l <liiuiit;^iiilliiil : //l ^ji ijopfiL^f/Liiiiip 

iii/iiiiiLuiIi Ll yiiTiäiunLn /i "t/'^' 'l'nhiiinniih, nnn /ij/uiiili piii/iiiip/iJi mii i;iii(iiiiin/,-ji 

nnitniulion Ll uiuuiiLUiuiüon iiLnuilfiKi n'l'ii/iiminii Ll luiuotitbi ii/inLiLiiu : //iiiiliJ «iiilL- 

LLl/iIi iuiIiaTi ni lUiL, iiiil i?iiiiiiiiLiuIira uiiiinn ' Lnbuiin Ll yuiJiunAin/iiiLji7LiiiiJu tu 1^111 iiuilit;ji - \ f„l. 155 

V a. 

8 RLUiiijtiJnu] l'.i^tu"'f""?/"""L| <;"/• r.pfeunij^niJ /^nttTi örft/. B || 9 frjtipnjinLU(0|feiiiij] L'jLi - 
fltniiLuioiunf B II 10 f'nuiuf,iuuiii(] r<iifcLf;u.'iiiiij B — tL tji ijojinLpfciui?p . . . ^i»>^iiiii}i] I/l tji 
yiiLiiiiiiiii/ puinbuiiupin ll 'l'iiliiitiiiiu, kl liiundlini/ noniuLnji . nj7 (iL ^i rfuiiiiiiJiui/ju *,iiijuiduiJiuijjli 
/riupii/iiJ/lUjJillll/l ^lUitiunäluiiiiLJilkiuiifi ^nuinni^luLl^p iji'p^iiiuinil l\uiiinLiiih : ".nji /(iiijifeiuj^ ijliiu 
/l^juiuil rt(if/. B i! 13 U(1U(I^] (HL^j^ B. * Marc, et lui trancliereut la tele. Ils mireut ä mort egalement avec lui le vieux 
diacre Absalom {Ahisalom). Les habitants, informes du fait, releverent soii 
precieux corps, le porterent ä Feglise, et le firent asseoir sur son siege, car 
le Saint, de son vivant, ne s'etait jamais assis sur ?on tröne, mais sur le 
marchepied, car il apercevait un homme lumineux assis sur le tröne qui 
lui ordonnait de s'asseoir sur le marchepied et d'enseigner Ic peuple. Ensuite 
ils riuhumerent avec honneur. Saint Pierre et Absalom {Abisahm) furent mis 
ä mort le 11 Janvier. 

En ce jour, marlyre de l'autre Pierre qui s'appelle Abselamus (^fsa/ewos). 

Pierre, le raartyre du Christ, jeune encore, etait de la cite d'Eleuthe- 
ropolis {Eleutoroupöleats), nom qui se traduit ville libre, du village d'Anea' 
(.4ra5«<s). C'etait un athlete puissant et plein de talent dans l'araour du Christ, 
que le gouverneur de la ville pressait par des prieres et des menaces de 
renier le Christ et d'adorer les idoles. II n'accepta aucunement, mais plutöt 
d'un visage * calme et avec hardicsse 11 s'ecria au milieu de l'assemblee devant . Afoi.155 v" a. 1. Eusebe cite deux localiles voisincs de cc nom, au sud de la Palestine. dont lune 
neuf milles au sud d'Hebron, Onomasticon, ed. Klosteiimaxn, Leipzig, l!lO/i, p. 26. 20 I.K SYXAXAIRK ARMENIEN. [9141 

/i Jt)? tlnniulniiliiiih'ii iiiiiiiiO/i /M/iiiiili/iii . r<iiinnLiiiA i?tii itji/Wiliii /,, Ll "'J"ß "(> i''(''//'/' ''" 
rilfi-f> lifj, Li. IntLii n a/im iiifiriffop iitiinnlitiili ; 

(»L ^iiiiii?iiiiLiiiii /M/iiiiiii)i /ii iilJii/iJi /.l ^/ifi/iiiiii /iL /ii/iiiifi uunyiiiniuüon inm/iOLiWiu 
iiiiiiLiiuIi 'l/iiiiiiiiii, (iL iiiiiiiii iiiii/i/iIi ii/iiii /i -iiiLn, /'"'('/ "» /' I" "M/!>if>'' '"1 o/' •'/' ni/niiii 
J/iiiii/i, 111(1 /i iiiii/iiiii ii/i'iiii /iiiii(\iii/iiil)iu, Ll iiii)(iiif,ii cn/iiii/iiiiiiii^li iniii/iOcu/i iiiLiii/iij/iiiiij ■' 
ii^fin/i/i /'Lfi iiiiL { •ifi/ifiLtifO : 

Itmiiiii iilLfu II Wi-fiiitiiiiifi /, iiniiniii ß*l;nnnntt iiifiiilfifiillinif/fiiiTt/i, iin iii)lui$jimlitut^hijtutj t/lliuil 
/fiiiriliiiiiiii f/ififiLUfiific^ii /iL fiiWiiiiuiiifiiiif : 

l/tA}i l'''l-iiiiiuihnii ll /i/.JiiiiiiTinL/<7iiiiiTi /iLiiiii I? -i/ilrDuiii iiiniiiiiiiii/i /'lii, ul (iinrfiiiil 
/iiiiiiiiiiii/iiiiii Hill/, ii/iiii»Jiiiii Uli /iiii'iiiiiii/i . //i/ /i A^IH^ itiiiAil^ liiiiLiii/iiiiiii/iii tilinLnäiiihliii !'• 
IiSiilS : (»L 111//1 /i iiiiiiiiio^ piiiyiiuiiii /"ii/ii/ii/imi iii/iiiLU, "'1/' iiiiiimiLiiioiu<^iiiüni liL ilto 
(^nZiiiiLim null;:. If ll V"((' iiliuinnLiiiliuiU : I/l /lO/mii /i iniuiiiiiilili iniiiiiiiioiiiiiiiL iijiiii/71; 
|}/i(l/iiiii , tt uiLiiiT/n/iiiiii n^nnlih : 6'l inid nniiuiiilih iiLiu /'''t^nitiiiilinii /il iiiilLliiii^Ii 'l>"up 
/ini!iiiinnL/(?/iii<TiTi, /il iiiiiii iiifioiulrliiiiii /iLiinii hltuinianu njjiii /i liiiili a/inf<niliiili/ili : 

1 /l't/lllllliMl] /ll lllll/ill (Uhl. J> Ij Ji llLf/n/lll] 111 ifnliuillb H l/?ll/llllllj jUin^bnlnun 1$ || 

5 iiiii/liiiLiiiiiiiii] iiiii/iiiiLiimii()i B — • /rii/iiiiiiiu£jnjli] /iji/fiiijliiuijnjTi B |1 '>iii/iiiLuiiS] ■iiiLlinLiu^i^ 
»/•l« /ri C.liiiii) '/• ^('A/. B l| 7 /''■/jniiiiii/i] /''•/jiiijii(iiiii^i 1? Ij !) p/;ii(jmi^imi] ^<)/;iiijiijiiiii liji /jL /jn«/i 
l'^'l^nniitil^nii, /,fi juuiniulinoli /iL f'ilii iiiiliiii>/mi/i . niiii^ii nplniiiLh cltiuti iiiiuiiiiiiiiiifi/i /uiiiiiiifiiiiLiif /i/jljop 
/iL Ti^luJiujnnilSnLW/iiiiiJii nn /iL (lad. B || 13 /iL iliLUiTifi/ifun n^nn/ilij /ii. liiuinuiniinjtu hnnmnpU h 
i//rfiiiir hnnni (iniiifLiuuTioll/ilUf Inunn lili^iitibinii ilrL (/illl nairLfirifnLli lULflLfi Ji/iO/?iim bnuihbilih htttuh- 

i/iiiii /i .S'/;ii at/c/. B. 

le gouverneur : « A'ofrc Z)/ei< esi «m cie/, et (les dieux) qui sont sur la terre ne 
sont que des demons; les idoles sont l'(Buvre des Iwmmes*. » 

Le gouverneur ordonna de frapper saint Pierre vigoureusement et lon- 
guement, on le soumit ä de cruelles tortures et on le jela ensuite dans un 
feu, mais pas vif, ailn qu'il ne mourüt pas vite, mais sur des braises peu 
ardentes, et c'est ainsi que, longnement torture, il rendit son Arne ä Dieu. 

En ce jour, coiiimemoration de saint Theodose [l'heodosi), l'anachorcte, qui fonda des 
couvents de religieux ä Jerusalem et dans les deserts. 

Le grand Tlieodose [Theodosios) avait, de son vivant, fait construire son 
lombeau, et lorsqu'il l'eut acheve il dit aux moines, ses freres : « Qui de 
Yous veut celebrer la dedicace de mon tombeau? » Uu d'eux, pretre, nomme 
Basile {Busilios), bomme agreable ä Dieu et grand ascete, repondit : « Moi, 
perc venera. » II descendit daus le tombeau, s'etendit comme un mort, et 
rendit Fäme. Tlieodose et tous les groupes de la confrerie le pleurerent 
bcaucoup et renterrerent dans ce menie tombeau avec les honneurs conve- 

1. Ps. cxiii, 11 sq. [9151 /, AHATZ. 11 JANVIKR. 21 

IfL /i i'iiniiiLi) iiiLiiLiiii /i ii/i'i/iiiiiii/iii aiiiiinL uiuininiinUiili'ti /iIi/il/,!! V'/''' /''''7"'I""/'i /<i 
uttntunut^n fr'"l fi'// /ffio/ffifi-finiiii ffii iiL fiiXiiiil/li ftfi)/(fi/ii>/fiji/j iii/^/i/f /''"('l ii(/iif fi% ifi/iiiiif/i^/i/i 
Hill l'''t:^nnnii untuni : 

(/L iiiii^ nlinohiULiiniih Ur; . ifiiiil/iuiiiil/ Jim) * iii/iiiiiiLbi) nliiu Iiuiiiiil li u/i(>/i üLniiLiI ,„ . ° 

^ ifi- liiiii^ifif^ /'^'/ "'''/ * ''''^ itittiUKütihh nhtu ap bt. hnntu inniiiiLu iiliiii : f/L /iiiiiin/«iiiii /im 

I f «iiiiini-Oni. (ii_ /i nttiiLttiiililiniinii iiii.ni-iifi, luiii iJiii^iiLiiiii iiiiiiiii, /iniiiii/fi/iii / *iiiii/ii/iriii 
bphi-ütutiL. tuubhLunLM li tih^bniitihli atutinL.h iniwytntiinil /i'iu /iiiuiii : C/i. /i iiiiiiiiiiiiii«! 
iiiiiiLiiiLouinLli iiiiii^uioliii bnlijtn Liiiiiin iiii)t<li(<niiL(i dl iiiii^ . //iiOni" /'"f Afe'l "'//""nß "'- 
ii/i/i/iiiiii/i/in fi /ii), luii ii/*iiiii/ii/iiiii ii\ inbiiitihl^p : I/l iii/iiiuiiii bnbt. : 

10 LB * '/,fcniim/ili inou ?)'/iLiii/iiili i.l (•iiiniii.uiauiiuiiiiiuni-/Jtiitiliu 'hnnumnun : /' liiiiii .^.j | 

Zkiuii-^ ifiTiiifif/iniu '/iiii/in/i ttiututibttii : 

/' il/iiiin/ii «S/iiiiiuTi ilciini i>/iiiiiLii/i 7"n/iiiiniiii/i ii/iV*iiiTi/>ini/ /iiiilriiiii^nL/JtiiiiJii niunr;ii 
utunitf niinnlnittii iitut^n U äm,pnh; bnlihnii nnnic^ii (•iiiniii.iiio, um t\uii(i/7ii /i ubniiii linntu 
"Ph • '"'" t "/"//' /"' "/T /'' ■ " t> nnnil ^uiübniiii ilinlibi nin/iLii/jiiii iiiil /i iiiuuiiu- 

ir> htttutiuiuu txn.unt.ujbul^ : Piii ^ iiiiiiii/i i/iiiin_iiin /luiiii iiii)cifiiii/iiiiinL»/Liiiii, //i. iioiiiii-/ri/iLii 

4 ilTiiii] nf^iiiii/ii/inil B jl 5 ^mi] l^t;niinultnii B irMiilini.^fll]] n/l inbiinbu iiliio hnntufinh (Uut, 

B j| C Jinnill] /iLMIiLif B !| 9 llJi/j/.llul/l/ini; /lif] ifilillij(;i) jlllljl/nilL örfff. B ulJijlll(lli /iij/il] illlL- 

tfuiiluiili : /lii/i iinLliil yiiinTi ß'l^nnnpnu nn fci_ ß'k;nnniilinti bliitln tun /tlii ibnlitun Jiuatuhlul^Uf gl. 
iliunaiunnin iltulinniuiu, fei. lunuin ntunttt^ti h^iuliUf fei^ i/i iiiLliLiilip fcL liiniitmui! p <)UlIinfeuj|. li tStn 

II ^UJIiulu/i /iiinfei, /i ^uin/lLli nlliuli luiitutt : UCul, li. nables. Pendant de nombreux jours, aux olfices de la null, (Basile) apparul au 
pere Tlieodose [Theodosi], et il psalmodiait avec les autres religieux qui tous 
entendaient sa A'oix, mais ils ne l'apercevaient pas, ä l'exception du seul 
Theodose (Theodus). 

Or, celui-ci dit ä ses religieux : « Je l'aper^ois toujours * qui se tienl au *Afoi. ir, 
milieu de nouset oRicieavec nous. » Ils le prierentde le leur faire voir aussi. 
II supplia Dieu, et le quarantieme jour apres sa mort, le bienheureux Basile 
apparut ä tous, ä l'office de la nuit, faisant TolFice avec eux. A la fin de roflice 
du matin, il s'inclina devant tous et dit : « Salut ä vous, mes freres et mes 
compagnons, vous ne reverrez plus Basile. » Et il disparut. 

[B *De nouveau, fete de la Nativite et de l'Epiphanie du Christ. (Suite de p*.,.^^, 
rjhomelie prononcee par le bienheureux Proclus. 

Notre-Seigneur Jesus-Christ, en consentant humblement ä etre baptise 
comme honime, fut revele par le Pere des cieux comme Dieu grAce aux 
paroles qu'U fit entendre au-dessus de lui : « Celui-ci est moii fils bien-aime' . II 
est celui en qui je ine suis complu pour sauver Tunivers de la tyrannie de 
Satan. II est la couronne de gloiro de ma toute-puissance, ma force et ma 

1. Matth., IV, 17. p. 23 a. 10 22 LK SVNAXAIRE ARMENIEN. [016] 

/fil (il- /iflflflJlfirii^nmLll . fii/i /^ , iiiiiii/ fiiiiffi/ij f/in/iil ^1111/11111111111 , Ll lllioiilil iniiii/iii iliiifinlilliu : 
f*llf /^ lllfllllfl^llflllinoff Miifltn 11111 /llll/illif/n, 1111 lllllllllll lltinhnnh llfliinnL/f/ltlll/in : 

/*jii /- 1111 /iiu/ii/iiiiii ii/iii/i/i/iii iiii\li\/,', /ji^ iiiLiiiiiLiiii/jiiiti iiliiii ^tiui ttituuiltlhun tiiuuui- 
iiiiiuiiii/iiii(i IUI iiiiiLiiiiiiiiiit n/iii/<ii/iiii /1//11111J1' : /'iii J~ Liiiiliiii/him iiiii/iiiiii/iiiili/i /il iiiliiu/i 
Lx liiiiiiii iiiiiiiiLfiiiuiu fiiifiiiliii /(//iiii/i : /'iii r;; iiii Mii/lfriiiiiiii iiijfi/i/iii /i i/Litiiif i)ni.iin nnuii^ii 
nnuiiiilinf Ll ffiif/iiiiifii/fiiiii iiliiii /ifii/i/i tiniltti oiifii/iiiiil (iL irill/fllrl/i 111111//1111 /(//jiilllii p : f'lil i^ 
IIII iiinitin n^nil Li /iiiiiiifiiiiii iitiiii \fi\/i/i iiiLiiiifiiiL, i/liiiii/i/iiilIiiiiillLiiLiiii //im lolittilln iiinuiii- 
iittttih /ij)/iiiiiffi/iiiiit : rill /- Uli iiii/ii/iiiiii iiiiiiiiWiL/iii /iL iii/LiiiO'iii/ii/''iiii/ iiiiinnn iiiiL /i uuniAin 
/fl_ /l iUii/i/Jiii/iiilM/ii_Ii riiii^iiiiiiii Li_ /ii)l/iiiiiiuiiii1iiiii/, /jL illiiii/i //li/iiiiii/llfiiilf niiiuiliniiiiuilil 
iii- ^niiininn iiifi/iiii/i/iif Li^ /iiiiJiiiiLii/iiifi/ i 

fVi- ii/fiiii//iii/i aiiii/iijii/iiiiM Ll iiiunApiunttni tliitutnLlJLiuun.p nnniniuubiui *^on U 
B " i/tiinLiiiii, niiiii iiiiiiniiLiiiotii^uu ii/inLfc/tiiiii i)/iiiio/i/i llniiLni /iLiiiii uiiiniiiiiuiui'iiuu ouui 

^iiiiiuif/oil /«!_ «^iiiiJiiiiiiiiiiii/ii^ /fX tuniunxttitiltn litiitliiiili Ll iiii)L/iiiiiiiil/i/i ««lllil-niii . nutn 
iiidii) Llili^ . ^iiiili o/iiiiil/i /i i/tiiuii OiiLiiii, Ll LaiiuinLiuo i/iuiiLiuii iiniiiiiiuii, Ll oi^n /'''P'' 
fi i/L/iiiii OfiL/iii tiutauusn :J 15 sagesse. Il est celiii eu qui je me rejouis quotidieanement, et qul fait ma jole 
parmi les fils des Iiommes. II est le createur de tous les siecles et des ordres 
des puissances superieures. 

« II est celui qui a suspendu le ciel dans le neaut, qui l'a illuiniae de la 
beaute des rayons variös des astres. II est le regisseur du soleil et de la lune 
et de la multitudc des ötoiles. II est celui qui a fonde la terre sur les eaux 
comme sur uu so! et qui l'a ornee de fleurs variees et de plantes aux 
nombreuses qualites. II est celui qui a cree la mer et qui l'a entouree de sable, 
eu Tenricliissaut d'uue foule d'auimaux varies. II est celui qui a fait surgir les 
sources et qui a trace le cours des fleuves pour alimeuter et rejouir les prairies 
et les jardius, et tous les auimaux terrestres et aquatiques, raisonnables et 
sans raison. » 

En formulant d'en haut cet eclatant et supreme temoignage sur la nature 
* 1^ diviue * de sou Fils uuique, le Pere l'a declare sou esal en puissauce et en 

,,. 2:i a. ^ ..... 

iiouneur, cocreateur avec le tres Saint-Esprit, ainsi qu'il est dit : La voix du 
Seigtieur sur les eaux, et le Dieu de yloire a fait retentir sa voix, le Scigneur lui- 
iniine, snr les eaux nombreuses '.] 

1. Ps. XXVI II, 3. p. 2'i a. [917] 5 ARATZ. 12 JANVIF.R. 23 

l*fFflfli/l ff RL fllll lirii iiiii/i ihn : Soll / «iflftllMilolUftllflfWjiii M/.fifli /tL f//ll(lfllLA?/ll 11 linnnill 

II /tl^lfllin/inil/i: 

änui'iphm i/liii/iii 7'ii/ii;uinii/i |//iliiiiiii/i/iu i^ii /i c/iiiiiiuliiii/iii r/iii/iniriii/iiiiiinii/i /iiliii- 
tiiiiinui iii/ipiui/ili Li_ iffio/fMi Ll iiiiiiiib Hill li iioiiih/iiii/iiil/iMiiiiIi /Jiiiiiiiii iiii/i/i IjllinLilll 
>)iiiLiiii(iiiiii /i 7'ii/iiii/imi, Li_ itiinnliLiuiiL. It aLiuu iii/i«iiJ^ii IiLiimuiiIi : Ifu IjiiiiiLiiii iuiiiiiti)/i 
■' iiiiii/ib/i/i lunuinniliuhkniuL. ii'l'ii/iiiiiimi ü^tlitinjitn '«iiinni-iii(V iuiiiiiii/i< linliliji liL fi/i/iii/i : 
'»L >);iiui/iuifciiiii MiiiuiiiiLiinii hnbuiiLU ti_ uLii luniiiliii <^iiiiiliiii(i/ii Miiiii/n iin/ii/i/i iiii/iiiiili 
'hnbutnnuji . ti_ iiLo/i/If f>n uiuiuit^u Atunlih;nh ai_ '^tittivtant^n Liiinaniiinnni tnitili^iiihtuniif 
OL. tliiiin^iuL.nniiiml nltuttinuui^ lut-iuunbtun n^^ntilui It aIhlii ^ntf^iniiiuiifii tlniMnLiunn tvl' : 
I/l Itlttinatihu nhiti It uitiiLiiV* u^iiiuix/Liin : 

Ln '/,/iiini/i/ii/ i/io/i ^ iflihiitituh Ll. LtutnnLuioiUftuiinhnLlJbtiiUh 'l'npuinntin ittttnnLOnt 
uLnni : l'uinnliiiii It (inilj öiiulI^ bpuihkiLnui '/iin/iii/j : 

o^n UDii il/iiiriLif 'hnlmutnu nn luithtitn^iutiutn nnttil^tt utitnii It Uiitj'^itihhr^ ij/ffiin/iniifi-f 
uriiu /'"ß" t "/' rPr *- 'l^*""'"'-Uio iimbiio lunn^nnitu nutunnh iiin.ufO(iff unLpti n unLpp 

2 (/ iFLiuiifl/ifillJ 1/ r^nnii/i, iin // i^iffii/iiiii <f">/i (Kid . K || 4 iunniui/i(ij nphiiL.nnntui /i litilnn 
U iiit^nnutuali "PP "'''-i* ^"v/ili CHlOb. ß 1 1 5 ^lULiuutujii . . . Iiiiinbitii J if/inti/i btttiu hiiiu UL. uiil/rfjifiifi 
ijli ll II Ln 11 tun II mit iliititlt niuOnLHj/riuIi /iLflfff : (#1. fnili;lf /t nttini ^tui luojii/fiifii fiiiiinli/i itinnin iiniinnitiit' 
/itiii-W/ii-n /iL« /ri_ liiuiliiui tntiiitit^tilth (lad. R j| 6 /jii/lii/i] fct- ii(fi/iiiit;i/iJi iiliiii iin'^hi \ttitttnni.iuhitn 
lit-itbtutta, bt.. ItiinbL. tii ^ lu i^iu II b II tu Uf itit_hjtli ijiiotnjt nftlittLitnitt^lifbiiMliiif gl *jio/i/iii n/iui fi iifiuinrif-nili 
Cicld. B 11 8 Xuinlib^ltb bi- ^iuiitibiik;n'] Attiiilibiilili tu ^tutinbit li — iniiifiOi"'""!!"] ii/iu*fct. 
ttntnätuliiui mttblibnni'ti, /jL liltutuitiu^ lutilijth tihiti It iKuTiiii ncii üdd. ß {| 10 u^lillliiiLfinJ jnnilt 
pitinnLU tldnltllLMItLUn liiiliituinlt)l It tlttuiLlt "/»ll/llllll/lll» (itflliniLanf tlbnlll (l'Id 1>. ARATZ, 12 Janvier. 

Fete de l'Epiphanie et martyre de saint Meortios. 

Le vrai marlyr du Christ Meortios (Mevardios) vivait aux jours de Teni- 
pereur idolätre Üiocletien. Apres avoir servi dix-sept aiiiiees dans la milice 
de Tempereur, il crut au Christ, et tut iivre aux mains des persecuteurs 
impies. Se tenaut devaut le tribuual, il coufessa le Christ vrai Dieu, creatcur 
du ciel et de la terre. Le juge ordouna ä tronte-six hommes de frapper 
vigoureusement ä coups de bäton le martyr du Christ. Ou le battit ainsi 
pendant sept jours, mais il eiidura ce cruel supplice et, tout en glorifiant Dieu, 
il rendit sou äme entre les mains des anges, le 12 Janvier. II fut inhume 
dans un endroit distingue. 

[B * De nouveau, feto de la Nativite et de rEpiphauie du Christ, notre *K 
Dieu. Suite de la meme homelie du bienheureux Proolus. 

Notre-Seigneur .lesus-Christ qui se fit baptiser humblemcnt, comme 
homme, par .lean, est le nicmc qui, coramc Dieu, crea .symboliquemcnt le p. 2'» 1 |>. -24 b 2'. I.K SYNAXAIUE ARMKNIRN. [918] 

((fifffi/, uiiifiliiiiiirn ny> i\/ifi (>i> ; (/l i/f\'ifffi ji hm ^silIix tiLliniulin iiih^\liiiinnitu ttniiiitim-tiliitil 
um h Minlin iiiiiii/iiil/<//iiii//ii luiinLjtllliiUi iiiiiiii/iiiil, /»ll/mll ill>)i<i /ili/i/iili/i llilii /, , iillilil/l (it. 

/ll/lltllllll/l .'llll (iL llllfllllllllllllllll.(illll IllllllOlllfl ll/lllllll, IIILIIIIIin/rllll lllllU lllKUIIl/llllUtll.- 

lilLiiiiln, /iiIiiiiiiiiiil/i//<iiii)i' (<i_ '^nqhLnnm.jilLiuuj', Ll ii)i/if(i iiiiiV*iitiO(i(iii Aiiii(i'<iiiii : 

(«iiiiii iiliiiil/ iiiii/ii Liiljlin /im.) /in (III /^ i)iiiiii)/ili /ii iiiii/ii.(i . ii;iii| iiiIiiilTi iii'Iiiil/iJ/ilIiu 5 
iililnii ijiiilil^, /,! iidiii /(//il/i(i iiiii/iiii/i/i Miiiiiiiiiiiiiiii/, : l/j ii< u/iuiili luii Li_ liiii/iiim)/?- 
Olllll/fllll llllliiiii it/iiii ^iiiiifinitiii/f/iii iiiniiiii\iii /(l/iiiili/i /iLiiiii iiiiliiiiiiiiiii ftZ/illlui; IIIUIILIII— 
lllii//ll\ilL/rafiiii;ij(i UM /i i//fiiiiii nninnlinii iiiii/iii iiitnnnLiii^nt jilLttihh liunilint ULtilh : llnnLU 
lii- ^Iiiiiiiiii(iii/<iiiiLii/>iiii iiii/iiiiL mnliiiiin'^ /.l iiii /i(i» iii>'i/uiiiii<)/i, /iiiiiiitiii iiTiiii /aiiiiiiiiLiin 
lilinJilinltiiiilinLjilLitiäti jt ijLniui iiiiHiliiiiiii/i, /iiii(i/iiiiiiiiuiiiiLiiii/iini/ /i (iiliii ii/iui>/iiiiii iiiiiiniiLiii- 10 
o III /i Hill (i iiiiiiiiIiiil/>7/il(i iiiliiii/iiiiii/iiiiii i)iiiiii7Iiiii/ (i i/ciiiiii /iii/iii/i /i yiiiiiiuu Oniiiiiiiuiii/i 
llll III III : 
»^ /* iio/iu uti^tiLn ilt2tiiinttili t^ iiniinL*)i^iti illitiiinh iiiiiui/iiiiL/fiiii : 

""/'/' l'M" '/'/'"('' 'l'iiluiiliniijl <1iiiiii/iiu(i/i ijii /l niiiiiiiin^/i •«n nilllll llULllLnii 

« •IltlJUIUUIIIlIIll/l lllni>Illl/l, UIIIIll/ /l ^onlj '^/iLllllllUllllllllll, /iL Jjll IIUIII /llllliu/l ///l/ill/illLniU 15 

UiunuuiLiua : 

(/l i/iuiili n/i <)iiiLiiiinuin/iiui ^ii /i 7"ii/iuiiiiiii /iiiiitiiLii/iTi n/iiii iun_iuP/i lunniiii/ilr, /iL 

premier liomme, saint, de la terre sainte, par ses tres saintes mains. Lui 
aj'ant inspire un souillc vivant, il le personnifia, et rayant produit des quatre 
especes d'ölemciits temperes, il le fit double, c'est-ä-dire materiel et spirituel. 
11 le perfectionna hautement en le completant par rintelligence, la sagesse 
et la piete, et il l'appela en lui donnant un nom. 

Comment dire ensuite terre ou chose, celui qui est corps et sang, dont le 
nom declare la nature, et dont la nature explique le nom? Et non seulement 
(Dieu lui donna un nom), mais l'ayant preferö, il le fit participer ä sa puis- 
sance creatrice en lui ajoutant le pouvoir de donner un nom ä toutes clioses, 
en raison de sa ressemblance avec la divinite. Lui ayant doncassujetti la 
terre entiere et tont ce qui se trouve sur la terre, il l'institua roi avec pleine 
souverainete sur toutes choses, symbolisant ä l'avance en celui-ci sa propre 
revölation commc Dieu, avec un corps invisible, sur la terre, dans Ics eaux 
du Jourdain. 
B *En ce jour, commemoration de la vierge sainte Tatiana. 

La sainte vierge et martyre du Christ, Tatiana [Tatiani] ', etait de la ville 
de Rome, aux jours de l'empereur Alexandre, son pere etant du rang des 
consuls (ÖTTaTo;) '\ et eile ötait, dans l'ordre ecclesiastique, diaconesse. 
Comme eile avait cru au Christ, on rfuneua en presence de l'empereur, 

1. Getto forme correspond exaclement au grec Tc<tioiv/;. — 2. Au Heu de cottc 
transcription <J/ii.ujiiiiiiimi, les auteurs armeniens emploient habituellement ^/ituj.mii, pl. 

^/iLlllflllll/illlll. [919] (> ARAT/, 1:5 JANVIKR. 25 

/uiiilinill/iiili/iillliL iidlllllLliI/ 'l'nJHllnnuh (.l/lfiiiL t\ni Jlin/ii iii7i/iit/i/ii ri : <Siiiiiiiii. iiJiiu 
MuimiH-nnU h inniAi Ini riii/i, In iiiliii i'iLliiuiiiiiifi^ii iiTiiii ni iiiiiiiiiii iiV'ii/iiiiiiiiii Li iiii>^/ii 
liiLriiiL . /iL biii uiiio/J/iLi> /iiiiirtiulitiiii i/i'i II h III I ii/iiii,ii.iiL, ti_ iiiii^ . <S/.'ii iiiii/iiiiiiiii U/il7j 
luutnnt-iiiann pnn : 
5 1'^ iiuin/iiuiitiui ßiuauiLnph '^ptuSuiilsuiij Ll. ii/>ii/<iiii iiiiiwil-^liiiIi i//iiiiiiLri>i/<ii/i7i * B 

in' /, Ll /llltll/lll nf(/llinf(//i\ii Li_ IIIIIIIIIII llltlllllll, /illiiitiii/i/i /iL liunull . Ll /i l/llllllll/l 
lIllinAniiiiiilLll/illll llülll pLnbnhh /ill/llliu>/l Üllllllliill IIIII|H>UI|||/| 1)111 niljlllll l>jlll\lil inillllijlll'll . 
Uli; /iL p/ilio/illll nLnUtinlui IIIIIIIl/uIi /iL IlIl/lLll/l/l IIIIIILItpll /l *|nLII . IIIIIl llllll/illll lllllllll/^ll 

<)ijiiii/iii iihiiil/ii Iiiiiiiu, Ll iiii/iiii^ii /iiuiiiiiinLiiiiiL /i 7'ii/iiiiniiii :] 
1(1 Lknutuh ^; /?L OiiL/iiiLiiili/i */• /• : *So7i iil/(7uii/;iii^ ('''iilttuinnLphuili SlininAi if/fiiiif •'l/iiiiii ll/i 

l'll/llllllllll/l C?L ll/llUfllLhl/lL ll (/lIlWiLllllll/l 171. //llinilllltlllf/l/lllll/l : 

l.iii iiiiiiiLiiiiii/(7 i//iiiiinii 7'ii/iiiiiinii/i * /;^/ili iiiiiiii uiliiint^li />7iiiiiiiiLiiii/i)i / /i/i/iiiiliiiii/i : • A ful. 156 
r/llLniili (/iiiJiiLiWiiiil ililiii/iiiiLiiiii Z;-», /iL /lllin/iuil iliiLiilS)/i iiiiiniiii/lfi /uiliiiiiiii/iilfi/illiliL 
ijiii/inLU o/iiiiiLU uLiiiii f>/iiiiiLii/i 7'ii/iiii/inii/i /iL luii^ . i)*iiiiliiii /iiJ 7'ii/iiii/inii/i /iL uiiin/iiiiLiiiu 
15 /ji) nLlum/i n/jiiiiLli : («liiinui/i/iii/iu aaiiouiii/i iiiiiiiA/i /Jiii/Jiii/i) Ll lunulni li huiuii . Ll 

1 1 (//iiilffiLKT/iL/i] ilntinn illiuiijinh {liidt . B UniiliLnilultj L*lii^Li/inii/i U [| 13 L'liiWiLn/liiil . . . /lUl- 

tibitli J UnuhjftnUf Itn cl untlmiiuiiiu, titunlnuL.tuti t^n, IFL 11 aiuiliuliiu/i/i ^luluioiu/iiuilli nutnnnt^n tti^nnu- 
tnnu : ul. liutihtui /iiuiiiiLn/tli Cldct. J> [j 15 /*il O//^. 13 — iiiiiiiiij /fl 11 nn^hnjui nilii iluh 
cituaauiit n niulin/i/i f?L bntlLlituj (lüu. B, 

et eile coufessa saus crainte le iiotn du Giirist iiotre Dieu. L'empereur la 
conduisit au temple des idoles, et lä, voulait Tobliger ä realer le Christ et ä 
immoler aux idoles; mais eile, par ses prieres, pulverisa les idoles en les 
renversant, et dit : « Regarde la faiblesse de tes dieux. » 

L'empereur, irrite, * douna des ordres ; on blessa grievement le visage de la * b 
sainte, on lui arracha les cils et les paupieres, on lui endommagea les yeux, 
et, Tayant elevee ä ua poteau, ou lui laboura avec des ongles de fer tout le corps 
jusqu'aux os; Tayaut rasee, ou lui ecorcha aussi la tete, et ou jeta la sainte 
dans les ilammes; puis Teu ayaut rctiree, ou lui traucha la tete. G'est ainsi 
qu'elle mourut dans le Christ.] 

6 AiuTz, 13 Janvier. 

Fete de l'octave (de la Nativitei; circoncision de Notre-Seigneur Jesus-Christ, 
et niartyre d'Hermylus et de Stratonicus. 

Ces victorioux martvrs du Christ * vivaient aux jours de Tenipereur impie *A fol. isc. 
Liciuius. Saint Ilermylus (Ennoulios) etait diacre. Mis en preseuce de 1 em- 
pereur, il confessa le nora de Notre-Seigneur Jesus-Christ, et dit : « Je suis 
le serviteur du Christ, et diacre de la congregatiou du Seigneur. » On lui 
souffleta les joues avec dos mains de bronze et on le jota on prison, mais ). 25 a. 20 IM SYXAXAIRR AIIMENIRN. [920] 

^nLpiniii/i <S/iiiiiLii iioiiiiiiiiiiii iiTiiii /iiiii iiiii/iiiiiiiiiii /it IM /iii/il»i/.i ^1 miiih^iuliiiiij, '"(^ 
*)iiii)Miffi/<f /ii unihnLi iiiifiiiii/f/i tlttnttnnnniinLlffltttih : 

(/l IIIIIIIa/.IIII /iIIIIIIII Ii/|)| iiiii IIiO/i mLiÜ/iJi /.I «,"|1IIIIII1|'/|/,/|}i t'PI, • 'Illl^inl.llljUll Ij/jllLII II 

Iil. llli^ii liiiiiiiiii iiiWiii : (/i liiiiiiii in yiii iilll/illll liiil/i/jll/ili lidiii i//<il iliw^lliin : l/V Ailiili 
/iiiLl i/>ii/i7i/iii Hill Jim /n- um/; . 1/ iii5iiii/i/^ , iiiii/iiii/iiii/i i/';"'l /"'i imlv", iiiut" lUiit" ß"f_' ^ 
ifein /r/'/"/ lULitLna i/iii/ii/.iiii/iii /i iülIiiiiliiii^ii, /il nL/iiiiiii/iii iiiiiiiiinnmiiinfciui ptii iiiuiu^li : 
/'Hill <.v/i Uli iiiii/iMi iiiiitiiiii)i /i jiiiiliii, /iL Oiiiiiiiiii/iii/ili iioiiiii/iiiili/i "/"H iihnbiLni 
(/iii^iii ii/iiiii/i, ii/iiij iii/iiiLli /;ii l/iiiiiiiiiiin/i/i/iiiii iinii'^tii iiiiHi n niiilin/ili : i/l u/ilniilrn- 
iiiii»/i//,ii iiiiL>iii)i /i ii/m/,ii/i iiiiii oiiiiitiiiii, In 1X111(11 i/iii/i/i/iii t/ili /iMii/.L iiiiiniii<)/iu" : '»i- 
nninAtitul /iii/iiiii ttihniitt) /iiiiiiiii il/i'i iiiiiiiL/i/i, frL /'/m/i ^itinntitilui linullLnli hnntUf ifL 10 
aiuhlion iiifinnLni iiiiiiiniiiiLliii/i/i iiiiniii/iiiilili, liL iiiiiiiiiiili li Miiiliiib : 

l?i_ uiffii/iiiii ii'^iiiiiii/.iiiiL/ii/iLli iiiiiiiiili linitiiiuuinuji <^iiiliiiiiiiiiii l/inniiiiniili/i/iiiii /i 
A fol. ITifi 7".,/i||i„„,| /,L /iiiiiiiiLii/iIi iiliiii iiiiiiuV)/i /(/iiiiiiiii.nn/ilj, bL '^luaitiptMulinLhlliiiiun /iiiiiiinii- 

^ tSiiininln nnuni IfttTtuh :'\ l/i- iiiiii*^iiiiifiii/i liiinat (/iiiiiiiiiiilili/t/irill lli/iliniiii /i iijMiifilli ^lul/l^fi nintu/iiu 
IifUfLf li/lfilii/ iiunhiituL It )iul /?!_ yiiLiliiriiiiii /i 7"n/iiiiiiiiii : aUcL. B ]] 4 lliiiS/iAn . . . UnnliL n iiilLUi O/ilili J 
iiL nuint\httii ttinlAAt /i i'iiiTiii : I/l i?/i7(*ii/jil iiiiMtWf;ii tininiili /i 'Ir^^Pr /"J" ^'"titiuiij p^intiu 
fitiiiLiiiO/i)i)i, /7L iiiiiiiiiii.iitoiiii/i)f lunijhnnt Itihtutiti ÄiiiUfiLiiujL liiWii o/rTf; iniii W>/i</ iiiLiii IUI ilialiintt- 

ll/lll /l liH-lllllLIIIIE^II, PL Il7l/lllllll/lli fllllllllfifllllllllllillil/l ptll Illlllli/l l> I 10 IIIIIllEll/lJ KL /ipil/rL l/ltu/lU 

^iiiuuiiiiiniii-7i li <^iiiLiiiiiiif (leid. I> ]| 11 ar uiuMiiuih fi iiiii/iii . . . /?l iuu/^J cl iiuntntuuiii^hi Uuinui- 
miuinlittuji ii/iii/iMiii liiiiiiii, nlihhnjui tii iiliili r/L •^luiiiuliAiii/i nniuinnijtuhbiituL niiiliiiL/iU */*ii/iiiiniiii/i : 
4,iiirt/i7i iiTiiii iiLf/nMi fiififi/n, /tL lunlihh 11 tiiuhn li/ili uniiniu Ijiitlni^nltnult : ul imttoldtTih finitiu 
iiiiiiiKiiiiii liitffiii ifiiL. I (liiiitiiLOiii hltrc^ l>. l'ange du Seigneur l'encoiiragea ti resister courageusement et ä ne paä 
craindre les supplices, mais ä prendre patience ot ä rccevoir la couroiine du 
martyre. 

On l'amena de nouveau devant le tribunal et oii liii demanda : « Vas-tu 
adorerlesidoles etoiTrir des sacrifices? » 1<]1 commeiln'acceptapas, six bour- 
reaux se mirent ä le frapper. Uiie voix du. ciel se fit entendre ä lui, disaat : 
« Hermylus (Ermolic], mon martyr iiitrepide, en verite, an verite, je te le dis, 
dans trois jours tu auras trepasse des inains de ce tyran et tu recevras la 
couronno qui t'est preparee. » 

On jeta de nouveau le saint en prison, et on ordonna ä un soldat ami 
d'IIermylus, qui se nommait Stratonicus, de le garder dans la prison. Tandis 
que le saint priait pendant la nuit, uno liimiere jaillit et une voix venant du 
ciel se fit entendre comme la prcmiere fois. On l'amena pour la troisieme fois 
au tribunal et on lui brisa les os ä coups de bäton, on lui dechira le ventre 
avec des griü'es d'aigle, puis on le reconduisit ä la prison. 

Ayant vu la patience de saint Hermylus, Stratonicus crut au Christ. On 
r b. " l'amena en presencc de Fempereur, et il * confessa avec liardiessc Ic uom du p. 25 a. [921] (i AHAT/, 13 JANVFRR. 27 

iltiiiiLtituL i^iiibni-lili 7'ii/iiiiiiiiii/i : IjL. <^/iiiii?iuiLiuii /.l '{iiiii/iTi iiIiiii iii c/ii/iii iiiiiii/p, /,i_ iiiii/i/ilt 
^i juii/iij ^Jiij iijipii^Ti f/^iifiiLitiii^iiii/i : J/l iiuiii>/J/,i1/ Tifiiiiii i\iiiiii /,ii/iL lim Lniiiii /ii. iiiii^ . 
l'/ ('/" '/'""""/''''l'jPi ipiiiLiiiiiiii iiiiif^tiil^ij, "'/"l ii;iiiiii;iiiiiiiii/»iui t tviiii iiiiiiii/ili 
iti n luti 11 II lUL Hill, niiilin/i iiiiii/i;/.ii^p iliii/liiiuiiiii uitAilllLlinlili : 
5 (»L ^i ijfiiin/iLl/ iijini^ lininitiibiihh iii)iiifii)/iLu Iiiiniii, ti. ii7f/i/iii/i)i /i iiLiiili '/■iiilrnLuiui, 

fci- t^n'^üLpLiiiüp iiiLiuIintii/iii iv^iinjiu liLiiLuilia /i Oni.LnLuin/i »/• /■ : f/i_ ifeui t/'/ii; iiiLiiL/in 
ii<)iu/i i^Linh iM^iiijirj/iliii liLiibiiiliii /i iiiiii^iiinli, iiiiii uin_tiui <fiiiLiiii(iiuii/riniifi Liilili liiiwli 
UjiriLU iiifiuiiiipni i)ii/riiiii)/i}( //iii/in/iiuiiiii, iilW fei. iniiiii/i i/iin7iiiii_ '^fe/i/i : 

LB* 'l.tnuin/ili inu// t^ O'/iLiifeiuL, fet. HLMonLiiii /''■|i/iiiiuiiiL/(?/iiHii '/•ii/iiiiniiii/i (.11- 'H 
10 i/ini_oni uLpni : 

otfi OL liuuinLiiioli lifcn J)/iiini_ii 'rnliuiiiiiii älniiCiliU niin/iL (<uinni-Äni ifeui ihiiiilliiiiiLiin 
ahliiibuilih iin iiiiliiiiniiiin fct luiuinnLiuoiiin/iIj LnLul^h U tiiiiliiiiiUiii, '///Ti/i iilH iiiunLn 
iiu/iaL iiiil /oii/liiiui/il Ulllion nuin oii/iliiiiiili ijiiiiili iiiiiiinLl) liliuitiikiillLlllil : biiilu iiiilui\)/iL' 
n/i uinnLaLiiiil; ui. <)U>i-iiiiniiini)iiiuit;^ii iiiiLiiiif;^ W/7 ilk^iluiiuniiiiii^ii iJiiiiifi fenfeL fei. iiiiliiiLii 5 /•iuT#ni_t»iii/] rin t; l'uilll^i, (lad. n il 6 frL iin'^iii^phiuilii nlLitilnihnllHi n^na/ilf /iLn/riuTiii 0//Z. B 
tf IlLtlhuilltiJ ttniiiin tllllllllinh B || 8 f/iu/in/uiniui J Uiutiajiuiuil I>. Ciirist. II (l'erapereur) ordonna de le frapper violemment avec des b;Uoii5, 
puis on le jeta en prisou avec saint Harmylus. Pendant qu'ils priaient, une 
voix se fit enteadre ä eux et dit : « Vous avez aclieve votre carrihre, vous avez 
conserve votre foi' ; la convoiine de justice vous e.?i preparee, car vous avez 
courageusement vaincu le tyran. » 

Le leademain, on dechiqueta leur corps ä coups d'epee, et on les jeta dans 
le fleuve Danube ". Ils rendirent leur ame avec actions de gräces, le 13 Janvier. 
Trois jours apres, le fleuve deposa sur la berge leurs corps, qne les fideles 
eniporterent dans une grotte liors de la ville de Singidunum {Saiu/oukht) , 
distante de dix-huit lieues\ 

CB* De nouveau, fete de la Nativite et, en son octave, Girconcisiou du 
Christ, notre Dieu. 

Notre-Seigneur et Dieu Jesus-Christ, fils unique de Dieu, apres sa nais- 
sance corporelle de la pure mere de Dieu la Vierge Marie, consentit, huit jours 
apres, ä se faire circoncire, en ce jour, d'apres les lois, et pour plusieurs 
raisons. D'abord, en premier lieu, pour confirmer et prouver indubitablenieut p. 25 a. 1. II Tim., IV, 7. — 2. Les vies grecques ont le nom d'origine thracc "laiioc, cC. Si/n. 
Cp., col. 387; Metaphraste, P. G., CXIV, col. 564. — 3. Grec : t?-; toXeo? SiyvoSovo? 
= Beigrade. p. 25 b. ^8 I,K SYXAXAIRR ARMKNIEN. [922] 

/jlll^lOI.IIII^ . ^lll/lllllllll /l Ji/|IIlU/,J(/,II (,IIIIII?IIII )|/|| /(7|I|/|II|)| I?IIIIII?/iI| /f)lllTl.Allllllllll7l IIIl/Il/ 

ff/fi/lilfifi/iiiijff '^iiif tiniinlitin ; 

' l l ' '"""""/; ',/' i)iiiiii)ji)ili liL iv/ii /i/iiiiiiiiiiiiiil>iiiii i)/iiiiiTi iiiiiii niiiiLiI iiiuiiin/i/i 
•^/i^kvmliimNimiii/i, ii/iiiimii a/.lIi /,l /i/iiiiiiiiiinii)i)i ifiiiiii'/l'iiii /Jii/iiiiiiiml/>?/il)i llli/ilirlif,/' liiniiL- 
Hiuii^l-ii . l^iiiä iii^ iiiiiiiii ^11 Uli /i/ii/iiiiiii/iiiii/i III /Joii/iiiii, iiiii)iii/i ii/ii/- iiiTiuiiLui iiiihuiiJ/ilÖ/ilTiTi "i 
lULbiniUfitu'it^'L "pi'-nf^ Ljilt, . hnnln. iiiiiili iiiLiiLnp iil/iJ /,/i/i'/i lihiluuinbl iiJdU : 

(»1 iijiii^/,11 /,L '/'"(; iiiiiiinLiI /il/« iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii/i/i iiii)i^\Ii ixiiL . iHiii/iIipT/ iinnLlili, 
iji^iiiiiiiiiii/^/iili, i^piiinij'li Li ii<\iiifiiiiL7i, iiiiiiiiiiiuiiiii.i>7i /.i ii/iii/i/iLii}i, * iiiniiinJiii /(?/ilL /iL 
'Ißl'l' ' '/'/"P"""";^' /' ">/■''?"""'/', I ''' ill'lcll'^Ti /,! i/i"//" : (Iiiiiii/,!! /.l ii/Jii/iiiiiiiiii^/<7/il}i}| 
^iii/jiy^'iiili/i iii(i(|^/i ^liijiiiii/i, '^iiii iiiiiiiiii/.iiii/ ii/iJi/>}i ii'/iii iifiiiiiii/iiiiii, ii/i viii?iiiiii\iii/i/fiiii/i IC 
0/i«!|i(i mi^iuuiULnjihi Liliii Jiiiiiii/iiümiiiii iiiiiiit;u itl'iiiii/iiiiTi ti_ Jiiiiiiiiii. /.l u/i iiiiJo/J 
lupiiiuijt; ij^bpXnLuiAniiiili, /.i_ iiiii iiii/;^ •^iiiLiinniiinjiil /.i_ iiiniiiii iii?iim J/i7i)i : 

/•iii^u\/iiii^ 1^1 iliiipi^ Liibi. ilinliiiiiLuili iiiiLiiiO/iTi iTiuiiiiniTi, ii/i iiiin ninnLnitip /iLptiiiiJii 
Ipiihi^hbiiijl; : ••pij iip (.1^111% iii^Ji iin uinLnftnLiiiS i^ii (aiiuint.Äni iii. Äihiliui' /i ii/iiiii!ii7i 
"* f "t "/'"'>'•'",'/ Ip{iini?iii7i7i (.iiiiinLAni, IHM Inni^S iiiiliiiii)nL/llll!l7i7l llii uillLllil. TiiJiii . 15 
npni^ luaUiLijUiAi L^Ll ii^iuinZ{iiiiL /i!iii(\iii7ii^\ii)i . ^/iiiiiil/i ii/iiiii/;i!| iui)iiiii/i/i iS'/^itTi J/jii 
O^illiiLii 7'ji|liiinnil li^i l.iilliliLiiiä /-ii Li_ /'/"»/' 1«iiui/ilÄi)i, Siuniltintj L,nuilliui Uli lljuiinuiL qu'il ctait vraiment liomme, sans aucun douto, puisqu'il avait regu de la 
nature d'Adam un corps materiel, epais, lequel a ete vraiment circoncis. 

Gar s'il avait eu un corps fantume et l'apparence de la forme seulement, 
ainsi qu'ont dit les heretiques, comment cettc forme et cette apparence de 
corps aurait-elle reQu reellement la circoncision? Et qui est donc celui qui a 
ete circoncis ä Tage de huit jours, ainsi quo le dit le recit veridique du saint 
^vaugile : Lorsque huit jours furent (koules, oii viiit k- cirronrirc' . 

11 l'accepta, comme il avait accepte bien d'autres choses, c'est-ä-dire le 
* B sommeil, le travail, la faim, la soif, les larmes, la crainte, * la tristesse, les 

p. 25 b. ' 

sueurs, les encouragements de Fange, la mort, etc. Ainsi a-t-Il accepte, 
des le commencement, la circoncision. en se mettant au niveau des hommes, 
pour que sa mere osät le soigner en tant qu'homme, comme enfant et 
homme, et afin de confondre les heretiques en montrant un corps vrai et 
reel. 

II s'est aussi fait homme pour reniplacer le premier homme, afin que nous 
soyons releves, nous, qui avions succombe. Et puisque Adam, qui etait une 
creature de Dien et son serviteur, n'avait pas observe, des le debut, les 
commandements de Dieu, mais avait enfreint Fordre qui lui etait donne, par 
oü il fut la cause de notre ruine a tous, Notre-Seigneur Jesus-Christ qui etait 
Dieu et Fils de Dieu et qui avait uni le corps d'Adam an Verbe, pour efTacer 

I . Luc, II, 21. ). -je a. [923] 6 ARATZ, 13 JANVIKR. 29 

fijiq piJi^i^r i^iuuii ij/i ijliiijtiii^li puiubiiijlf ijii/^ijjiT;iii/jiii7i <>fi|i/iiiiifiiiTiiiiiL/(}/iLT<7i, /i ii/iiii-iiJi 

llllllj JlllJI(^/.(JIIL^l7tlliyi /iLfUIJ ll/jlllll)l^l ^IIIII /^l"J'i;/l /■! /jllIlIKlIJl/- IJOJl/.Jniil (IlIllKIlAni lIllMIIl/l 

^iIm <,"Tiiii^i /,^i ^1 .n/jiiniii/^uiT. viiiiiii/^|i}/ /^iiiimiij./,^ Inj.» . iinii^iJipJi (p'jiii/i?ii/Tiii /,(_ noii^Iiu 

ll^lIll/inL^I^IlIlJl^l P^iyillfC(IIIL|[7/,lll)|]f, ['ffltL IIIIIlllJ/lL llllTl.v/l)l /iTl/lllll/.llll Ll lAinLiui : 

/;ii'/ tt i|iiiiHiliiiij/i iiijiipii^iiiL^J^iLii s,'iiiJ/ijLp4\/iiiii tii /iiiiiniiiii/,1 Ll ;J""-I /i iJiimiJ/iJiJi 
^i_ji £««1 iiiii/.jrijL Hin f»nijf<,'mMij^ii . n^ ijL pmTi lUiiilUiiiiiti lunliiii-^ni IiIIilIi iiiic/i? um iiilLi 
Ll Slifiuiti^n^ junliiuft^ji ^Ii/pj^»^ ViiJpii(ii.Iiiiiiii^L üi^iiijui/ ij/i i/mili iiinNii/^ : '/.iiiiili iiiini 
"fß yu^iu^iiiin (jiipjj|inL|r7^iLlili tt ii</iiiiliiiTiiiiii_H/il7; iiiiiinirLiiiAuiiimuinL/J/.uiIili if'.p/iiii- 
•^iiiüni- i^in^iiiii/di^Kjbiy^iIi, Hii/iiiii/iiiLHtiKiJpIi iinnoiiuti'ii /i >,'L/f7iiiTiiiuiiiii : 
1" ''/"J 'j/' iiiLLui^ip/i (.pfiiiiynifiiL iii^ii /-n, ii/i /i iiiiii lu/i/^ liniuii iiiiiiiJi/.iiiii /;ii 7'ii/iiiiniiii 

feL ijiiiLui/^^i lin^li'li ij^inj>ifii ^Jii|(iiuiiiil|(J/ilI/Ji iiLHoiifeiiii ^ii. iimiiii 'l'nliuinnti PiiluiiinLinljh 
ji älrlKjtiiiL nL|r7Mjitiiij ^iii^fn iii^iuip ^i)/;^ "{''//' t/' ('.I'Iiiii<JiiiiJiil, fei_ 2t'^ Jiunintiiitii- iiiil Im/ * " 
bnnnLuh («iiuinLani : 

//^fii^ mii^iii pt;^ ^t^i pii^iiiiintiiii 'hnluiinnii niii/i Jii/ni7liiiili, iiiii/^/iIi yii/iiiin iii/inntipL 

l."> fcpt ß"''"f/| UJU(I/ IipfJLIIIlLr («I!nill<^lllJnL III/L ^(.lllflllLÄlll Hll/lIIIl/TfJLH/lLll)l inilLIIIL, liL 

■/■^i|limilili '{"nj" "^ n/i/iiiiiiiiL, si;^ '^uinitiiiitlln JuiiLitilin ti_ niiiLiii/i ('MniiiyiiJnL niiui 
«IdiniTIin^, iinnil Ll lULLtnltn yiiniiTi iifTi/iuiiniiiii Huttii : la primitive transgression des commandements, commence en verite, au debut 
de son incarnation, par accomplir une ä une les lois de Üieu, autant qu'il Lui 
etait donne de le faire dans son enfance, c'est-ä-dire I'observation et les 
regles de la circoncision, comme un sceau accepte sur sa personne et applique 
effectivement. 

11 devait aussi accomplir tonte justice' en sa personne ainsi, qu'll le dit ä 
Jean, et 11 fit d'abord par preuve d'humilite, et par une plus grande humilite 
encore contre l'enorgueillissement d'Adam, pour pouvoir l'absoudre. C'est 
pourquoi tous ceux qui se sont transmis l'intime filiation et Tlieritage du 
culte du Üieu d' Abraham, se sont distingues des gentils par la circoncision. 

Or, comme les promesses ä Abraham etaient que le Christ devait se 
reveler de parmi ses descendants, le signe de sa race etant la circoncision au 
huitieme jour, le Christ, en se laissant circoncirc le huitieme jour apres sa 
naissance, a manifeste qu'il etait Als * d'Abraham, et le serment de Dieu s'est ♦ b 
trouve verifie en Lui. ''■ '' "' 

Car si le Christ n'avait pas ete circoncis corporellement, les adversaires 
auraieut dit que, la circoncision ayant ete donuee par Dieu comme signe pour 
les fils d'Abraham et le Christ ne l'ayant pas refue, II n'est pas le veritable 
heritier et descendant d'Abraham d'apres le corps, de sorte que les promesses 
faites aux patriarches auraieut paru incompletcs. 

1. Matth., IV, 15. 30 LE SYNAXAIRP: ARMKNIEX. [924] 

Uli II"|/'J' '■' '"(/ "l"ll'l\ '•M/""')""^'"^ "> /<'l'/"""'"'"M> "{'P "» V«iiIiiiJi/iJi /i iiiiiLiii/jp, 
iiiiiii/,ii ii/iii/.iiiii>}i /i 7"/.iiiiiLliiin : i/l /'iiiJuii/,! "/"//' iiinuiliiliiiili, iiji jtll^uil^tn fei. nhlj^iuituL. 
11)1111)1 ii;il II« yiiniiiiiiiiiiiiiiiKiiii iiiHoii/.iin iiiiiiit" II /'um ■>'"'/ • •//' Lfiliiitntiiiiiiili iiiiIium ^ji 

htuhllll-l /l Hll/lIIIIIl/il)l /iLlIlILI? fet IM III Holl/iIII( . l/lllll7l "/"H llllllllll . /' /■""/ S""' '/"("//' 

iiiiiiii/ii)iiiiil iiv i/iiiii 111)111/11 11)111 iiiiiiiiiii/i/i . (<i W/^ • /'iiiiiVii'/iiii /iii%(iiiii/i /;'"/ ili"i-iii/| : 5 
/^/i /'iimyii/i iilWoii/iihi ii/i)ii/iiiiiiiiii W/ii )i)i nliliuiiLiiii luituliiiLitin ji 7'ii/iiiiiiiiii, iiii )iniliiiil^ii 
ni-ßoiifeiiii /'•- i//<iiO/i)i /Jii/iiiiiii/iiiil /inifeiiiiiL ntuLitili (•i>niii<^iiiiliiL, iiiiiLbiii/iii/i yiiiiiniiiinnLU 
iii.L/.ini/ fei. iifenimL^ii (.iiiiinLrtin ajUiiijnnfeiiii^ : 

llnllll) fell/lllllllllll/illll/ /llll)llllliyiL/<//illl)l tninlll Uli Illllllfe)lllll)l 1/11111)1 ll/ill llll)li\)l i^llllI., np 
/i >Jiii)iii/iiii\/iiiii iii/c//i/i/i)i Mi'iifei )i'(iii)iiiii iiii/iiiiii) /ji iiiin^u/iiiiin (•iiiiinLOiii ä^iliiin/iin 10 

III<))l/lL lllllt/lll)l/l l/lllllll> l/lllllLIIILIIIlfel ll^llllfl /.L l^/l^llj^l Ll IIIIIILIIU •^lUlllh Illic/J fei. J/lJllI 

/fi. iiiil/iiii/iiuIiii. («i)^)i ; 

4 p uiiiiiiii mint II ^iiilinjiitiii iSliiiiiiLiiii *)"/''' tinniii Li uniiilitniiiiiiiiiio 

|>. 27 a. niiiyii)iiiiiiiiiii/iiiiMi 1*11111111 aiii iiiii'iiin Jim llllllllll II <S tili IUI Luiliiiliiiititiitlilt : 

UriLniih iliulinii ^ii Ä)i)iiifeiiii/u /i iifeo i>iiiiiiiii)/,)i U Oiilnii^ iiii //"*/■ liiihiiih, tin t; iiTiii 15 Gar il v a d'aiitres descendants d'Abraham incirconcis, qui ne sont pas 
comptes dans sa race, comme les descendants de Cethura (Khelouray). Quant 
ä Ismaöl, le lils de la servante, bien qu'il Feüt re^ue (la circoncision), ce ne fut 
pas legalement au huitieme jour comme Isaac, car Ismael avait douze ans 
lorsqu'il fut circoncis et non pas huit jours. C'est pourquoi il est dit : Renvoie 
le ßls de ta servante pour qii'il ii'herite pas arec le fils libre' ; et encore : C'est par 
Isaac que ta descendance sera nommee'-. Isaac (Isahak) ayant donc regu la 
circoncision le huitieme jour, la transmit au Christ, qui lui aussi, äge de huit 
jours et le dernier circoncis, fut appele fils d'Abraham, conhrmant ainsi les 
promesses et verifiant le serment de Dieu. 

Aussi, nous adorons Son humilite, qui a accepte tout pour notre cause, et 
dans l'octave qui ae prepare, nous allons, comme si nous avions re§u un 
signe et avions ete confirmes par Dieu, nous rendre dignes, par une sincere 
celebration de lafete, de glorifier le Pere, le Fils et leSaint-Esprit, maintenant 
et toujours et dans l'cternite. Amen. 

*En ce jour, trepas de notre pere ascetc, le thauniaturge pontife de Dieu, 
Saint Jacques cveque de JNisibe^. 

Saint Jacques etait nai if de la grande ville de Mdz-bin que Ton appelle 

1. Gen. XXI, 10 et Gal. iv, 30. — 2. Gen. xxi, 12. — 3. Cf. Peeters, La legende de 
Saint Jacques de Nisibe, dans Analecta Bollandiana, XXXVIII (1920), p. 285-378. La 
presenle noticc conlient des elcmenls conimuns avec les paragraphcs 2. .5. 16. 17. 18. 23 
de la vie armeniennc traduile par le P. Peeters. [925] ß ARATZ, i:i .lANVlKR. 31 

JI^O uiii'^ifiuldiiii Z,nrLiiiJfiii liL '/iiiiiii/iii : i/l feiiti- /i iniuin^iiLpiilil; iiiliiiijiiiiin Li iiiiifij-, I.l 
niuhtuuiiuiniuLiuL fci_ ni}/iiiiTi.\Iiiii/iiiiIi i/iiiiui ulint,n, iJtiV ÄnhiiLlifLuiä^ ^■J(iii/j(iiiii^ jiiiliji/iiii/i 
Ll /i uiiinAniimnili Äiiiiim iJLiSiiiiJL<\ i/iiiiiiiiii : (»i_ /i auinni-li Ll iiiiiIiuii li lu '"U /"'^ 
piiili iifen/i/iLii J/iiuiL ni-Ijtini^ i"T'i '*'" V"/'"^/"» '■•- '^'Jtn-J' /• '/'"ßf /"'//^ '/""^ ii'"iP[' [''^'t 
5 UUIluIlDllll/ 'l"'(f' = 

ti- n* lUii /iL» äiiijiu/itn pmJi Shiurii iii^iii^fi^i jiuililiJiiipii iiji ^iTi/;^|il( ^i jtji^ilili, iiii?Llilji-^iIi 
nv yiinniiii/iini/ iiii/iiiiin^"uiLiuL liifjiulf^jinij l^iiiS ii£i ^iJi\ tuLijiuTi^ ^liij V"-C = "•- "J^t"«" »^ 
Hill /iTu nL^tn /iiiiiJ iiiL/inn/iIi" piinn Sjuiitli jiin^np i?iiiijLij{;^L /■">{'({ • t^ <Jfcjipli np rtiiirtljf^ji 
niJiiiiiiJ/iJiIi' /i iiniiiiii Ll /i iiiiiWiii /unjiipiiiii/iiui tji /'pc'''- i[i5i"i5i"-'L'i {>'"/""'';/ = 

/jL/iiiiiiuL fet i(wiiiini_Äiii ^Liin-^'u iioiiiiiLiip ijiiji<\nij Ll ^Jnij^i Iriii^iiiiiij^^iiiiiii pLiiiIi, iijiiiji 

IIUILIIlO Ultllllllltn IUI l/lIlfelllllTl tfl . Ll pUIl^nLI? IIplull^t^lIIIJIIJlrtlIL|tJ^ILL IIIILlli^JI ^''"(•V'ß 

unLnp «,iini-niL, fei_ iJ/iflin Lbniuliiil^n yittLiii^ iiiuifiiiLiiirtiiij^ili Ll <,n^frLnji /j/ijiiiil^jiiii^ : 

fJiiiLnLn J/inLiJ iJfcSu luiu tt iiiuuinLuiÄiiinafciiiii 4"'(p" "f'^t' i""Ip/"^/' r t "f /' [""'"^" 
nLii uLiii/i^n ununiili, fei_ fen/iui lu n'{i lin dl ii Jiip(|ii iiLji inLitiJiiiif^li ijijLiiiiiu ^ili^, Li. ^ 
uiLuuiTiki iiunLiiuIi n» ÄiiiÄLLiiiiiTi /iiiiiJ iiuJiu^ti^yili : //p Ll ijiiiiy!|ii-pli ijiiii?iiißtijii(g, fei- 
o'^Lnii 4l/><nq iiniliii iiui/iiiiiii/piiHiijH tiiifi>j3^iLg . fei- ^^"""1^ ijiuju\Liii^ ijlipuin^iU ijiiiiy^iLjili 
un/ufeijnin, p«"in '/"ifep" luil C/imiialr n^ ljuijii\nm ^i iiLliilP^lL : 

Uli fenpfeSli feinfeu nnuiiniULnn i?/i iipupu|i/^ ij/i iiiL|ipiiii_ ijiuin^p ijijUimiuumiii/iJi . fei. Nisibe (Nsepi), laquelle se trouve siir les confins des Grecs et des Persans. 
11 fut, des l'enfance, pur et saint, aimant la vie d'anachorete et de solitaire, et 
il vecut avec grand ascetisme sur les sommets inhabites et les plus eleves des 
hautes montagnes. Le priiitemps et Tete, il n'avait pour tout abri et toit que 
le ciel; Thiver, il se retirait dans une petile cellule ou grotte et y vivait. 

II n'avait pas d'autre nourriture que les leguines sauvages qui poussent 
dans la montagne, ne prenant Jamals de mets mondains ni rien de ce qui etait 
passe par le feu. 11 n'avait pour vetement et pour lit qu un grossier cilice de 
poils, et les poils qui recouvraient son cörps, endurcis par le froid et la chaleur, 
etaient comme la mousse des rochers. 

11 avait regu de Dieu les gräces de puissantes actions et l'esprit de 
prescience, par lequel il prevoyait ce qui devait arriver. II accomplit de 
nonibreux prodiges par les gräces du Saint-Esprit, et nourrissait toujours son 
äme dune nourriture divine et spirituelle. 

Un jour. ce pere grand et revetu de Dieu, arrive pres d'une source qui 
jaillissait dans la montagne oü il habitait, y aper(;ut des jeunes fdles nues en 
train de laver des vetements, qui, ä la vue du saint, ne se cacherent pas et 
n'eurent pas honte. 11 dessecha la source par ses prieres et rendit leurs 
cheveux blancs; plus tard, il fit jaillir la source de nouveau, mais il ne rendit 
pas aux cheveux des jeuues fiUes leur noirccur. 

Une autre Ibis, le saint, voyant un juge persan rendre un jugoment injuste, 32 I.I': SYNAXAIRK ARMKNIKN. [926] 

'' lifllffp/f tltll^l) tili if/iA llfl lIlfflA f^'n /fllllfllfil riff/l/f Iff il/iniiliffl itl tlf^ntinttlt lltllntfll , Li l'lf*/ 

itfi/fitfffi fiiifuiiiii fifill ItL III fiff/ififfi ii/ifiiiif III Ififli ; 

iMiiiIiil f/iiiifiiiiiiii/i/i innilttit) Ulli iif'ii iiiiii iiiiiifiiii iiioiiii/i/i iiiiiirifiiii n/iiiiiilii '^ii/ciiniii/i/f 
lfii/(i^/ifiii/ nLnlittii liiiliL It ffjfi /i/^/i, lil A/iri /iiiffifinniiii ff ifi/iii/iiiiiinii piiifiiiio/i/i /iliiiii 
f/o|i/lllll, IM l'llllt/lfifl *^lll/lll /illll/ III llllllfl/fllllL l/lllflllllllljLllllll /r//fllflji> ini tltllLlini^n liLliLlltillllf 
/■L il/<oiiiiiDo iiniiMi\LiiiiiiiiiioiiL/r>/iiiii)i' iii!iiiiini-Uii /i ^Qn/iiiuniiiiin iiiiiiuxnLiiiiiIi^ii /i 'l'njiii- 5 
i/iiiii : hiiiniiuihr^n l,t^ iitiitiniiitnuti t"t" iijtilijthiinnLulliuiuitf Ll tiliiiiin ^ii/toiiiiii/fiii/iiiiL 
iViifiiii /(//fiiiifi'ff, lil iiniiji^u ttittntniiiiiinjih tinuittir^ti Ll iLiiiltulinniniini IJLiiili nLniiLt) itihtnn— 
i/llifil/«i/i iiiiiiriiii/iiii iiii/i ffL ii^tuliiiLitiMih iitJit^n : 

f^liii iiiLiiLiiii/i /luii iiiMiiiii/i/i iifiiifi/fLiiiiii. iii/iiiiiiiniiLfiio /iiifiiiiiiii/i/i («n/fiiii, /fL \iii/i 
^ifnAiii-iiioiii/li jiin nijl^n iiLliLiiLiiLli I wiiiiiii-aiii . i/iiiiili "/'"l /''"/'/','^ li/iniii r/iiniiiiLiiiiiIi 10 
iinLiiii •jiiiiipli /i (i/i/i/iiii, /''ii| 'i/i'i ill/iiiil iiL iiiii/iMli •)iii/iiiM . fcL li'i'l "<(l iinLnu ^uinpü 
•^iiiiii/iiiiiiiliii/ili iiiiMiiiiiii/iiiiM iliiiLlllinil '{lliuilinill lini_nii '/ liiiiinniiL/J/nii/ili : l/t lllllllllj^ii 
uuouih <iii lunohlti iiiiiiiin/fiiii iiiiiififii iiioiiii/iii nuiiithnLlaLiiitliili nnnnLnlui liinnLnnlt n Jifiin 

'/V",<'^".(M' 'V/'"" = 

l/i tililiuiLii iWiiiriiii iiiiilif,!! iiiiLiiMI/ tliii/iiii! II Hl II 111 II 1 III <\ IUI /lil iiiiiiiiiiiiiiiiiiib, /i f/iiij 

lililiiil iiilliuilliniiiii/ili iiintNiiili (<ii/fiiii/i iiiil/iliiiiili i/iiiiinin/lnli uinLonli yii)>iitill<.\ '^lliiLuil /i 

liuiiii i/iii^ptniiiL . ti_ iiiiiiuiiiin.tniui. /'I'/;" »iiiniii\iun iiiiliiiiiin iiini>iiiu)/<fi/iiiTi nuin iiiIi/iÄ/iiiTi 15 * B maudit une grosse pierre ' qui se trouvait pres du juge, laquelle fut aussitöt 
reduite en menus morceaux. Le juge fut saisi d'une grande peur et rectifia le 
jugement. 

C'est ä cette meme epoque que ce saint, ayant ete transporte hors de la 
montagne par la merveilleuse manifestation d'un ange de Dieu, fut sacre 
eveque de sa ville de Nisibe; il gouverna bien sou eglise, rillumina 
de la doctriue orthodoxe, et par raccomplissomcnt de grands miracles 
convertit au Christ beaucoup de paiens. 11 prenait soia des pauvres et les 
reconfortait grandenient. 11 vivait dans un ascetisme angelique et, dans 
son episcopat comme au desert, il conserva sans changement nourriture et 
vetement. 

C'est eu ces jours-lä quo parut le furieux athee Arius, qui troubla l'eglise 
de Dieu par sou schisme mauvais, c'est pourquoi les saints peres se reunireut 
cüutre lui ä Nicee; saiut Jacques y vint aussi et de concert avec les autres 
saints p^res ils ctablirent la foi orthodoxe sur la consubstantialite de la saiute 
Trinite, et aprös avoir pric pendant sept jours, ils excommunierent, par 
revelalion diviue, h; blasphemateur Arius. 

Pendant que saint Jacques oll'rait le divin sacrificc, ä riioure de la sainte 
messe, l'ignoble Arius, perdant completement entrailles et viscercs, les 
repandit sous lui, et (son corps) s'ouvrit d'une fagon atroce sur un furnier. p. 28 a. 027] 7 ARATZ. i\ JAXVIKR. ^3 

unj•^^h nuiljnpiii^ : l'til^ bpitilib^li iluilinn niuit^mi /i piiinuipL /»-fi, ti iiiiii}L!i(.ii/ilr 
•^uiumuimt^n (nLnniiii/iiim iilH/il/i : 

otin iliiiäuiUulliiiitj jdiut^itiLnn'L 'lujnuhn blili li i//,niii( nmnujpji'li i<;ii!;iiL iiuitfiiLä 
aonop DL lutuntuphuin . np (jl nijtinb ufeo ni_nnfcn/ili niui /i ilLniui piiinuip/iii, Lnnfiuiibi 
5 nuiiiin/iuLuIr tL nDUiniuplt luufLu^uiLrti : /'ut untniiT/ liuilinn mbubuii o/i Jiuuli /ilrt A 

uiuinutut^ ' puinuiphu linnOuiuhtua abmU, fci /i tlLniu^ iiiiunuiiimnlr nhiinl^S iioniiiiAi bu ♦ B 
lunoBbuia , fel_ bnbubaluL /lUp" WlunixiLnn/il< '/i/inii/iij tc aoniun Lnniii /i bbniuiiiniuiiu 
BiuniuLnnhh «.nrtniJnn piun JnL/tT(iiui)p •^nb^inniLtun nnn inbubtui /iiiinrtLii/iL liW/, /jiu(ilnlr 
nhnhnh blibiui v; iiiliiin nonop /ii_nnup iii/l n ipnlibi npiiiniiinh : I!l tlitiiiijuinuiLji l^itipli 
10 unLpnh lunojapLn p dpO[i Unaiu uobpi^ Ll ^iiiUfut^uiULl, Di_ '^muiipnAif dl uuipuitub pnrLu, 
nn aboiuint^u Uinuihah^p aunuus dl nbppJuipu pt.pbtuhn^ dl n uuiiun. ^uipbiui uuiiniulii^p 
nunupb . utuuh npni ttuptiLabiui tpuitvbtuh lubLnp ui'^pL. dl i/iiunuiuuiujL ubaiuL. : 

pL unLppu uuinbiui uoouiL nirLuippunLJtTbuiup dl bptuubip Lbhopf piunnLU u^ttiuu 
utnAtbinil ^iiihabuiL juutniunni_jabtiidp p 'Pppuuinu npnLU aiuubunnh :j 

15 L^nuJojt y ^l oni^iriLuinn fh h : tSoii tinnnn uinbnunhtiu Unht^ujuuili tjL ^n-nthrtu^ ibnjuitl : 

U uipntiibbp DL uinoiunn-^ auippuipniipb "PE ahtuubuii t/iu ^l,ptupplu ubu\bt. 
ibqhuiinnu, bi. iwliiuiiiuiinu önpnuiliiu'LnL J/iL\1il /i llpbt^iubuib ibiunM, ^uiubuipAiuLp 

Selon la malediction de saint Jacques. Le bienheureux Jacques retourna ä sa 
ville et ralTermit tout le monde dans Forthodoxie. 

Quelque temps apres, le roi de Perse marcha contre la ville du saint ä la 
tete de nombreuses troupes et lassiegea ; on detourna le grand fleuve dans la 
direction de la ville pour detruire les murailles et abimer la ville. Lorsque 
saint Jacques apergut que le fleuve avait detruit une partie des murailles 
* de la ville, il monta sur les murs, face aux troupes, et pria. II apparut lui- * B 
meme au roi des Pcrses et äses troupes sous les apparences de l'empereur des 
Grecs, entoure d'uae multitude d'anges ; ce que voyant, (les ennemis) crurent que 
c'etait Tempereur lui-meme, arrive avec ses troupes pour sauver la ville. Le 
saint, par ses prieres, jeta aussitöt parmi eux des moustiques, des tiques, des 
mouches et des taons blancs qui les tourmenterent grandement. eux et leurs 
chevaux, et les blessant tous, les exterminaient; c'est pourquoi ils leverent 
le siea:e et s'enfuirent, saisis d'une grandc frayeur. 

Le saint, apres une vie de grandes vertus et bienheureuse, ayant accompli 
nombre de miracles, reposa en paix dans le Christ apres lequel il aspirait.] 

7 ARXTz, 14 Jan vier. 
Fete des saints moines du Sinai et de la montagne de Raythou {Ruth). 

Les barbares anthropophages, aux sacrifices immondes, qui habitaient de 
lArabieä l'Egv-pte et des deserts du Jourdain jusqu'au mont Sinai, tomberent 

PATR. OR. — T. XIX. — F. I. 34 IJ-. SYNAXAIRK ARMENIFN. [928j 

iiiIi/iiiiTi /i 1//1I11111 /ii /iiiiiiii)) iiiii/iiiiiiiiiiiiiiiii Uli yiiiiiid, /ii /iiii'iiiiiiiliiif^mi iiuniiiii Ll /ii/innf^/ili 
niuLAii iiL /iJmi : '.'i iiiiniii iiiiliiiii}i/,/i1i iiiiii /iJi» iiiiLii/<iiii)i /;/iJi ^iiiJux/iliii ^il£iI.iii//ij . niliiiliß 
'{Tiiiiii/iiiii i7iiii/i/iii/,)iii Uli i?/iiiiiTi iiiiiiJiOiiJi /.i ii/J/i/iiii )iii)i Aiii<\/i/^/i/i, /ii iiiiiii/in 'l"ll^p~ 

A tili. 15li |„„L/,ll/,JlIlil IIIIII /l /J/|/iiIl)>I|)| ' li/lllllll lltilt/lil . /lll/l l?/.ll/inll IIIlLIIluilt/lll II<JIIIl/|III /iLJl/illlllll 

^Lnon liix/ill 11(1 /iL iillinil : 

l»L Tllil>lil ijiiiiiiitiilii) Llilili um II /l i/Liiiii^ /il /i II III II II (i 11/1)1 iii/i/illlilllllli!iun, niiiiiiiltll 
/uiiuilll2tllllllll/lli /l itli/ilill, lllllliilldi iiiiiiii/iiiii/iiilli niiiiiiiiiiiii, iiiiilililiil i/i/iLll/ill/iii iilllliu- 
Llilitiiuiii : /'ii/i iiiliiili/iiiiiiiiiliii Ll iiLii/iiiiiiiiiiiiniiii lil<liiiiiili/i iiiiiiiiiiiii iiiiL /i nn<jLi uiuinaniunu 
nun iijinninl-ji'li : //i /-W/, iiiiiiif," lintniinlinliii iiiiiiiiii/iii : .<iii)iiiliii iiini/iiii unnij [^bplinLU 
nintlni'lil^ji'li, 11111)111/111 iiXlm 11 (ii iiiiiiiii /i i'iiiii.x/iiili /n /i /1//1/1111/111/1 /i /!""/ '^iiiuuulst^hu , ti. 
niliuiin nuiiLriii /i i//>iiiiii iiiiid/ili nliuintl Li nliii /(//i/i/uiiiitV*"" viiiit/iii : 

fl/i. uiiliiji^ii Mtininsiiin iJiij^ni-Uiifii Innuiuinuniuii unLnii iiiliiifiifiiiiniif/itiifi ^luiipii, "PP 
/i uiiinnLiI oiiiiJiiiTiiii/iiiiii /i i/<ii/i]iii, IIIIIIIII Ll /i i/iiuiiitunii juniniui^iunniun hhnbutip dl 
äliatUL ÖliJilll H/illilil' /llllll/illlip, llllllllin l)/ill/ll>, Illlllllin lliiin/iLll/llloll Hill lllIlll »flililiiljLillll 
ll/lJl«Cil /l iNiil)i/iii)i, niiiiiii/fiiii i> /ll (Nlllllllll /illlll), lllllll llLll/illlll) /l t\l)/illllliu/l /iL llin/i UIIl/l- 
)illi/i/lll/iilll n /i /liniipiii/i/i : ///■(> /iL //ii/i/lli iiiiliii/iillilll lllliolulllllLnn/iitiii/i /i .\/iiMiin liiiiiii/inii/i/i 
'hnnuinnuli, OL huiju pmu iiiiiiiiaiii/iiIiilIiii/i ^iiiiiiii/i//n /iL iiinoimiiiiLiiiu /iiHLffiiiiinLt/ uiun- ä rimproviste sur les peres anacliorrtes, les saisirent, les maltraiterent et leiir 
reolamerent de rargent et des biens. Ceiix-lä leur montrerent ce qu'ils 
portaient sur leur personne, d'aucuns portant des vieilles peaux qui ne leur 
cachaient qua la poitrine et les epaules, d'autres des nattes qui leur couvraient 
* Afol. 15G seulement le dos, * en laissant ä nu la tcte, les cheveux. les mains et les pleds. 
(Les barbares), dans leur egarement, tirerent leur epee et les tuerent sans 
pitie, et ceux qui se nourrissaiont d'herbes dans la montagne et ceux qui 
vivaient cloitres dans des grottes, et ceux qui s'etaient refugies dans les 
eglises. Quant aux moins Agtis et aux jeunes gens, ils les emmenerent 
vivants pour les immoler aux astres qu'ils adoraient. Je vous dirai de quelle 
fagon ils les massacrerent. A quelques-uns ils fraiiclu-rent la tefe en deux 
parties d'un coup d'epee, ä d'autres ils coupercnt les mains et les pieds, les 
separant des janibes et des epaules, ä d'autres ils enfoncerent l'epee dans le 
coeur, la faisant sortir par le dos. 

C'est de cette afTreuse mort que raoururent les saints peres du desert 
qui avaient pendant longtenips vecu dans les montagnes, les grottes et les 
anfractuosites, vivant d'lierbcs, se privant do tont avec un grand ascrtisme ; 
los uns aus, les autres couverts de vfitements de peau sans manches qui leur 
descendaient jusqu'aux genoux, aflames, assoiffes, geles l'hiver et bfüles par 
le soleil sous Ic liäle. Mais ils sc rendirent dignes de recevoir une double 
couronne des mains du Christ; car, avant l'attaque de cos barbares, mangeurs 10 a. 28 n. [929] 7 ARATZ, 14 JANVIER. 35 

piunnuiua, ^uiUin^ti llutnnLitiet nniiin/i nun iiiliiiLp/iiiiiJu LitiiniunnLilii intim, ^itiiü hnbi. 

iLnlilijut luiL Timiiii . (//iiiiuj ""• /'" iiiiltliiiiili iii'i/iiiiiiniiiiiin Hl i>/<iLifiiii_riim tx feii <|iii}i- 

noLii/iii iiaLii : '/l puiiinni nniiiiiii-Lp bL yiirLui\ilfiLlin bntli iiin yi/nii)i ' nn n< yuL- » ^v f^] ]5f, 

nfiuiLniiiu uiuninliLnnunLJilLuiu : 

"liuinuinttiiiiii uoLfia ÖnuuiLnn lubiuuiiinniiiliuili yiinijTi !JiilIiiil(iiii/i f/" /' : 

<)iiiiuij uiLnun LiuuiiunknuiL ^iiiii^ni_at; iifiLfip i/liiiiili 7"n/iiiiniiii/i / ■iiiii/ii/i>iii mwiiiiiinn 

llinpllll^L OnLi/illluiiiit^ /l 'iLuilinluil 'lunuiunnillibnLnn : 

[li* '/,/iiJiim-/«/iLu iinudii iiiiiLniui/inu «//lu^iii/iiiil/ Ll «ii iiMc/iiii iLn/iliIi : » ß 

//iiiiiTiai/i iiiptfiiui pii iiiiiinn/i/i t/iu fi aiuiliuhiiiLu uniinni (•Iiuin/i/i iiipiiiiii/i, Ifl iiiiimiL 
'/tiniimi/i LlnLliiiiiihn.nnL yiiiniuiiitin/ili : (»L anau innjuiü ukn.utL. n^niiuliu uuinnilililiiiiiuia, 

Jtuä nhuinn aintiiii iliunniiiLkn hl iiinctiunn-^ piuniiiiinniipo nnp pliiubtiii/i tP" M«piiip/ini 

J/iLtti- luahuiinnu, ti- iiuLiuuiiiiinii nnnnuihiuhnL itnhyDL p Unur;iiiLuih ibitinAiU, nuhliuip- 

itiiLli uunAuiliaaiiiu n i/fenii/i fci_ Liiiiiiih niiihiuuiunniiiLiin '^iiiniilt, Iil /unniiiiufiat^pli iifjniiiii 

üL llthnnr^nh niuhi\u Ll nli\u : 

I/l Lnpiii nnLnuiL^/iL nnp /iL» nnbabiui l^bu lUiliXjiUu hLnituUn . niliiil/p n'^lriniitiui 

SiujIibnl^'Uu, nn ij/iuiili nlitjiliniJju Ll miulrVl»li hiiiAlit^hu . ti_ niJnil/p nuininnLbnl^liu nnn h 

Pjilinuiu " Sbiurii nLbL;b'ii . huli tibnini anLauiUt^bU nifini./uu hLnbiuUa ^bnopli fei_ tiAbn^uli * H 

' ' p. 28 1;. 

bi- qnuiuU : 

de cadavres et au culte immonde, Dien leiir avait fait connaitrc leur marlyre 
en bonne confession, et une voix du ciel s'etait fait cutendre ä eux, disant : 
« VV«er « »io/, ?!Oi(.s- /o)/.<f r/H/' e7ex fatigues et ploijes suus Ic fardeaii, et je vous 
soulagerai * . » II v eut beaucoup de gemissements et de sanglots parmi les 
peres * qui n'obtinrent pas le martyre. * Afoi. is« 

Les saints peres ascetes du desert furent martyrises le 14 Jaiivier. 

En ce jour mourut par un lion le saint martyr du Christ Basile {Basilios), 
sous l'empereur Julien I'apostat, ä Cesaree de Cappadoce. 

[B ' martyre des saints meines du Sinai et de la montagne de Raythou". ' B 

Ces bienheureux moines vivaient aux jours de saint Antoine Tabbe et de 

Saint Pierre le patriarche d'Alexandrie. Or il arriva que le chef des Sarrasins 

{Sarakino.sats) etant mort, trouvant Toccasion favorable, les barbarcs anthro- 

pophages, aux sacrifices immondes, qui vivaient dans le pays entre l'Arabie 

et l'Egypte, du desert du Jourdain jusqu'au mont Sinai, se ruerent ä Tim- 

proviste sur les peres du desert, les arreterent, les maltraiterent en exigeant 

d'eux de l'argent et des biens. 

Ceux-lä leur montrerent ce qu'ils portaient sur leur personne, certains 

une peau usee qui ne leur couvrait que les epaules et la poitrine, d'autres 

les nattes qui cachaient leur dos * simplement, laissant ä nu la tete, les che- • r. 
. r ' p. 28 b. 

veux, les mains et les pieds. 

1. Matth., XI, 29. — 2. Raytliou, region occiJentale de la peninsulc sinaitique, oü se 
trouve Et-Tor. v° a. 28 a. 36 LE SYNAXAIRK ARMKNIKN. [930] 

/,Ijn nn fliiiM llffinLiii f ititiniiilinh^t) nttintuhiunh ilitttlh tllinLiitLJilLluhlt (/"/> niAit^nh iiiri. 
pn/iiifnnulfiiffij, Lnnh unLn It tlLniui Lt. lininnnLnlili iiili/ijffiifiiiif*iii|i : '\ntiiuhu uainLiua 
unntj iL/i lirii 11 pfiir/iiiii/^/ilf , nnutnhn nAhn ti Li. finiriif h luttiiLiltnu Ll U Mpliuihfni p Uimi 
^iiff/iiif|j/^/f(ff 1(1. fifliiilfii niirii ri/f It illinnii tintttlih nhliinil Ll fiti'l jolilihiiint^'^iih ^^iiihl^nh : 
f/L tiiuittir^ii \titntuuiin ifiif^iii iifi^i' tititintiiniiiuuti tini nn '^ttinnti UnLntl hrn HLjounLU Ll 5 
li/if "HP /> liiunnLU aitiuiuhiuliitni /i iiifi/i/iff, jfiii/iir (iL iniuiiiiunii /iininiu^ififfiifup Lnutuin 
fltroiffi iiithni Utiititlp llttinLitnn . nttltthn ijLri/jPf nilfiflip i)fff'7/fLri/ilf()i> fiL iiininnLanphnn 
lun iif/ffi hllininhliitin OL fWiiMDL /i ani.u/ifjii . pitinnlitin p Ll. oiiffffiiL(iiifip, iiiiitvnunLiinp p 
Aubpuiihpf Ll iitpLnuiLliitiljpnLtiiip p puipmiilip^ "/'/' ^^ IT ll ii/""i/iiiiff itipatuhitiLnpbtuiih 
•f «.varLUJii if/ifiii/fiin/i/f 'hppiitnntip ^nhniurLiiih Ll ilttiptiippmini joLttili : i/l LhLl IntiintitpnLuli ^'^ 
unLpp ^nhttiLnptunh ihiLhiliiipp lh h : 

f'ifu nuiiihn p iinnttthl^ IptiiLiiii nuiuhliiiinnmti Ll nLpptniuutttpnti LLlintuup intuptuh 
iiifL fi fjn^Li fififfii/iffuinij iififfif itpti^inr^ph z {iL p iipnLpph luintilpli inLiipu ptttppiupnunb 
aiLuinli Uplittt ilitin^Ltui p pnn *>/'"/i "'^ '/'"'>/' ^tiipLtui urniilui niit^hn ItLpLiuhn Ll 
iptujuktuh : /•ii/i LpLnLn iiilpLnitiipn tuhtnp npnn tithnLtiihpJi hpl' Ifiiipm Ll ftuiuip 15 
luuiuiloplf («ifinfTLani njiii^Dfiiiiu liLlintuup p il/^V^ ptununLJoLiuh iiihLLinn^ t/i. IJtunLnpu 
aunLpn pULLpii ItLpLiuhn, Ll uiLiithiiLnph iipnij iiLiuuttupnLUli unipit : Ces betes feroces, au visage humain, irritees, et par suite de la haine 
qu'elles noiirrissaicnt contre les chretiens,tirerent l'epee et les massacrerent, 
Sans pitie. A certains ils tranclierent la tele en deux par Tcpee, ä d'autres 
ils couperent et detacherent les mains et les pieds des jambes et des epaules, et 
ä d'autres ils appuyerent leur epee sur le coeur, la faisant ressortir par le dos. 
C'est de cette affreuse mort que les saints peres moururent au nombre de 
qualre-vingt-uu, eux qui avaient vecu de longues annees dans les mon- 
tagnes, les grolles et les aufractuosites, sc nourrissant d'hcrbes et vivant en 
grand ascetisme, quelques-uns nus, d'autres vetus de peaux et de nattes sans 
manches qui leur descendaient jusqu'aux genoux, afTames, assoifTes, geles 
l'hiver et briiles par le soleil sous le häle, mais ils se rendirent dignes de la 
double couronne qn'ils rcyurent des mains du Christ qui les couronna, celle 
d'ascetisme et celle du mart^^e. Le martyre des saints ascetes eut lieu le 
14 Janvier. 

Quelques barbares, ayant saisi les moins äges et les jeunes gens, les 
emmenerent vivants pour les immoler aux astres qu'ils adoraient. Mais cette 
meme nuit, les barbares apergurent le mimt Sinai [Sina) brülant dans les 
llammes, et efTrayes, ils abandonnerent leurs armes et s'enfulrent. Deux de 
ces moines, nommes Saba et Isaie, par la faveur de Dieu, furcnt conserves 
vivants parmi le grand nombre des morts; ils inhumerent leurs saints 
compagnons et raconterent par ecrit leur martyre. [931] 8 ARATZ, 15 JANVIER. 37 

OuijuiJ uiLnup i^^m^nL^^iUi u£>|inilr /■luu/ii^nu/i, nii tliiiuli U 'hnliuinnii yiiLiiiiiiniiii /i 
l^nLpiiiijnn iiijißiii^^li fJnLi/iiiiJiiiii^ piffiiiiLoii iiiiiiLo''IIIiil i ( .)i/i/ilii/iiii, M""/ ijinnXLniiii_ U 

'inui/iiiiIifj^iLiiLiijo^iu, ' Ll LiutntunLijiuL iiiiil/iuNI'; /i '//,iiiiiii/iiii '/iiiiiiiii/iiii//ii.iii.iin ♦ B 

;y " ' p. 29 a. 

5 /• DiJ^iIi H/LnLji j^i^uiiniu^ u^pn^lr '/'^i^i/iui/iiJnii/i üiiiuiLnpfi, fei_ nnnii iiliii Iii?iii uuinStua : 

O'i- uni-na <)OnJ/ UmLiliuiliLnuli litÄ/i iiaLiuLnnh, nn ituhuiuiiiiin'ii UiiniiiiiliiiilttiL :] 

t""jI' ^ '"" '^"Ll"iLiiiji^i f^^; : H,iupg bpiiiiib^^Lnjii ItniKtui'linL lituSiuLiin ninnttiinli t 

l.^u Oni/yiiL/i^ii iiMii/i i;^n übhuiiniuU /ii/uixilr/i /i 'fiiiiuiiuLii/iiiiiLiiioi/iii, "liiil iiiJ/iilJjTi 

i^ji t/Lui^iniu/ini), /iL ^mrf ii/iiitiiLuii ^n /i ÄLiiniuiiii : (/l SlibynLn. uiiumiiAiLiiiL'L l^n Lu 

i'> nt-UuiUl;n IpPi niUnnbnin h ithnniunli lULbuiuiniti'L, bt. linniii iiiiiiiin/iT( LJii/ i/inpn/i/i 

uiLCinuiniiilt, iii_ auinLihu nuliLnil bu ttiLuiäna fei. Siunaiuninnil iiuinnuinbiui . fei. ntii^n 

*)Uihtiiititun n Afeirif /n-Zi fei- pUMbiiAinin : 

O'l /i ülinLü lULfiLn feinfeu lipoUiiiLnn üh iiiitiv"I"f "">/"l JiuliiuiAi iin fenWiiiiii ilrnnL- 
'•^ uwnt;U (lllfio/itu, fei. infellfe/iiulliuiil /l Liliull^ n/iiiinnu fei. ni/iuiill l/lllLiiliiii . fei. iil/uui feiifellll 
unubtuhn d/i Ii niunA/io /ii.nni_iJ iniunii^ iilrui fe i/iiilrii /ilh : 

7 W.iunp . . . ifinniiiin/ij 'Ijupii tUtiKuilihitt. iltinih 'ßplniinnuji lUfi uiumtunfeiril R |] 11 tiiiipntunutnin 
üuiptituptnnLn li. 

En ce jour, martyre de Saint Basilc qui fut, pour sa foi au Christ, sous 
Fempereur Julien l'Apostat, laboure avec des ongles de fer ä Ancyre, puis 
jete aux flammes ä Gonstantinople, * et acheve par un lion ä Cesaree, ville * B 
de Cappadoce. 

En ce meme jour, commemoration de saint Philictimon, Tascete, et de 
beaucoup d'autres avec lui; et du saint pere Etienne', le grand ascete, dans 
le desert du Jourdain.] 

8 AR.vTz, 15 Janvier. 
Vie du bienheureux Jean, le pauvrc volontaire. 

Ce Jean etait le lils dun prince riebe ä Gonstantinople, nomine Eutrope; 
il etait tres aim6 de ses parents. Jeune encore, pendant qu'il apprenait ä lire, 
il demanda un evangile ä ses parents, et ceux-ci lui firent copier un evangile 
minuscule avec reliurc en or enrichie de pierres precieuses et de perles, qu'il 
tenait toujours ä la main en lecture. 

Un jour, ayant aper(^u un religieux du couvent des Aceinetes {Anhaiii/i'stlts) 
qui se rendait ä Jerusalem pour y prier, et s'etant inlbrme aupres de lui des 
reglements et de la vie du couvent, ils firent voeu reciproquement qu'ä son 
retour celui-ci l'emmenerait au couvent. 

1. Ktienne, apres avoir vecu en l'alestine, devint le fondateur de la Xo^oXaxxou «.ov/j, 
ä Gonstantinople. 38 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. L932] 

i/l niiitlitii) iiitinXiiiL. liinLii iiliiii •'/ (iiKiiiIiut^K Ll iiliiiii/u LiiLl. ("t" • "■- L^ijJuiuj 
iiiiL A)iiiiiiiIi /ilii /uTiiiii/iiiiii iiiii>^/i/iiiiTi ii/i luntuunl^ ouij ni.iinLiHiiulituiin /iLji(7n . (iL iiin-tiii^ 
iiliiiiii Hill iiii'/iiiiiiiii, />L iiinLbiui iiiiuj>^1j/iiuu1i ijuipA liiuLiuuliinlih iiliiiiii/ili /i i/iii/iiiu : 

//«- V"(f' i/iii"""/" ii'iiiofciiin uainululi, ul iiiitiiiiiii iiiiiiLiii! iinLuli : i/l iiiiiiwih^i 
* A Tul. 157 * ftiiliiu /i?/il1i iiiiiiiiiihil mm Ll iiMiiii'iiMiiiii)i /iiiobiiiLMiinii f/L lUiil^lAi pt; jiiiTiiiiujiii^ili 5 
OiL'iiiiMi/iiiiiiii /, : l/M luiliiiii Lnlininuiiimlilui iitnilun) iiliiiiii /i i/iuliuli, Ll iiiiiiiiiitiui iiiiiij 
luilii i/''i| : 

/;iii/iiiiilit.\aiiiiiL iiiuiiiiiiliiuf Ll [^ittnli p tinpui hnpiu nlititpoutni-lifpiM oliiiniunu, 17L /i 

ÖiiIIIIlH/iL^U UL 11 /lllinoiIlllL/lUiu/^ll lilllptilllllL IMi»/ : (»L LpIlLlllll V"!/' UllllllllIIU DL MPO" 

uiiiLiiiinli IfL iiiuLli nunil'^uiliui^ii . Uli iiiiImiiii/i iiiiiIi>\(i nii imiiiii iiiiii/iiiiiLiiiiiiiLn, onji 10 
OiiiiiMLiiid in iiiMi-juiuOt /' i^Miiiii(iiiili/7 iiinuiLUi pi'i" nMuiph : '/l /im ^iii^iiiLLiiin Iiniiiu 
ii>^/iiiiiiii iiim/iiiiliMii/i : (/L •jiniiiiiiiiriii/ili liiJiii Lplihuj Ll. inLtiiiiuLi iioliiiiiii Iilm : o"l 
utpttipLlui luniJtlu inLnitipliunph nUntl*^iuhlit^tl : 

I/l umiiiii LiLtni p ijtiihiunh pitintj Ll iiiMiiiiiiiinLon dl luttqp . l/i/ iiiiiiniuliiiii, 

^IIIIIDII Ij/lll /• *)nDpU1lu/llll/llUU niKUMLnli, lu/lU MLll/lli '/'ll/l»/lU /"^"l 7'll/llll/lllll/l, HM Ll ^i Iö 

uiiiiu ^<'/> /"^"( '/M/uLii/iii ii/iiiiif/(7nii pn : (/l ^ihuii/iiiiLiiiiil /i ^uiiiiiiiifiiiM^/iL lunntumh 
il/iiii iiiiLiiDiui >juiiin/i iUtinbnt;u, Lyii/i iinn /'Dpu iIUDiiLiiii ^ii Dui iiiiipiiiin/ili . Ll pucni 

1 iliiit/iiiiJ3 jtiinliL li II 3 TiiULUli/iilli/i)i^ TiuiLuii/iuiliun B II 5 liij/iiJiuiiiWili] iiuUtitunillinn ü \\ 
10 ly/i] q/i' ß — iiiuiimiiiifcnnLiimlifcii] iiiiuiLiuuitnnLnuiTifcu B || 15 /m^"|J '>/iii"i-ii/i (/da. B. Lorsqu il ful de retour, Jean le vit, eut une grande joie, alla demander 
ä ses pareuts de l'argent pour offrir un diaer ä ses camarades d'etudes, et 
l'ayant regu, il se rendit aupres du moine, remit Targeut en paiemeut au 
capitaiiie d'uii navire, et ils se rendirent au couvent. 

Le prieur du couveat lui fit raser la tete et le revetit du saiut habit 
A foi 157 monacal. II acquit un tel * ascetisme que les religleux en furent etonnes et 
disaient : « G'est un ange incorporel. » II avait douze ans lorsqu'il eatra au 
couvent, et il y resta six annees. 

Le demon en fut jaloux et mit dans son coeur le desir de ses parents; 
l'ascetisme et rafl'ection des parents le minerent considerablement. Le prieur 
du couvent et les religieux dirent ä Jean : « Ne t'extenue pas ainsi, Dieu 
n'exige pas de riiomme plus quil ne peut i'aire. » II leur revela donc les ruses 
du demon; ils lui ordonnerent d'aller voir ses parents et, apres avoir prie, 
ils rairent Jean cn route. 

II quitta le couvent avec des larmes et des pleurs en disant : « O demon, 
tu m'as fait quitter les clioeurs des anges, mais j'espere, par mon sauveur 
le Christ, que, aussi dans la maison de mon p6re, je foulerai aux pieds ton 
aiguillon. » Ayant rencontre sur son chemin un pauvre vetu d'un vieux sac, 
il enleva ce dont il ötait lui-merae revetu, le donna au pauvre, et se revetit [933] 8 ARATZ, 15 JANVIER. 30 

itii^iiiL. i^ujiiKniti/Liiiiniii-Ti ^unfti^L : f/V Smhiuijt iiiuL uLiiiii /i niiiiiiuiiTi, l,u LiilJLiiii li iinLiLli 
utiui <Jop /"-("'i l'n^'i^i i''/"'//'^'" Siix^p"'/''^''"'/ ''•- •ii/iiniiiiinL/.iiii/ iiiiiiix^ii iiUiiuini.iuÄ 
tnuii Itutu ^iffiiiiLnni./r7/ii-Ji iii/u nntiih oiirifiiuii /ii_nnn : 

l»l- LlLttll V>{iu LinLii ii/(i<i !)(ii^>,"iiilili/;^il, iiiiiliiii^ll /,L nihllni'ii, /.l liiiyiiiiiiiL nHll- 
5 «ini-Än^ . 'j^'U'/ jjiiiIr/^^iLL lÜ^i i^iiiijiii^^i)i ^7/ijij/;^i? ij^iiiiDi iiiifii i/tij : //l (i/JiiiiiLiiii " /i lim 'Afül.157 
ijiLlriuujuiLli' lupuip iijjiuiiii-iiiiij jtinLif^ ^i </t^u<l iniiiii : f/L inLuLiui (\Iiiiiiiiiii)i miniiiJt/iJi 
Iidm njiu^tii lunoiiiin^, ti_ inLiiuijitt^ili IjiJui LbniiiliiiLn U uhniulini liLithiuLn . Ll litu n» 
ni-int^n uiii tntuin uinpiuuiiun : 

Ul iii^\iui^i i//ijiiuLnjit/iiiui_ "/'"» <j/> ufe/utnuiL /.l nniiLiiii/iii LntL iliiinSjAili hl. fniAip 
1(1 l/iniiL^lf i^|(/iii^ui/illl iljipitinU : I/l. LiLtui Siuinil iiutni^n »?/ini_lJ /;^iiiil niiiniinutÜl c/iuyil- 
'^ntniiLpLniU, Ll. •^puiiltiiiLuin >,"iiiLti iilmi /i inLnLn'fl^li : Ul. T(ii; uiiiiiisLiiiii ii>in_lrui- 
uiuilili fci_ ttiul^ . (•nii'i iiiiL /in nnnniinLMliiM, bt. h infeni_n0l^u i?/i <^iiilii<ii ii/iii feu /i iiiiiiiiLnpii 
juiiuühL übiLiulr/iJ, fei_ luiLqhu iliaui hS ijuipS.u iVtuinnL&ni : fcv innffuiä /iiiiiT/iii/i iii/i/i/iLIi 
ciiuliti iiuiLiiiS'niu iiiiL ti_ uiiiin n/iu «JciLiiianiii ojnnui. luliniuul;, Ll. luiiiiii ubnnLii n/iii 
IS n luiiLnu ni) : (/l luiliiii^ii iiiiiAit^n iiil2iiiiiiiiu/i(i bL in iniiiiii yiiiti inliljuii'^li : 

C/L hlLJ^ii ntuLLiniuniuhU i/ilrpbuili : (»l iiiiioiiiJ a/iuiiiiii niliiiliitini'L'L /ii_ii SLuXLiiii , 
Lnikuia anii.UtuujuiUli, Lt. iniö on^liLuia nrUtii Li. iiiuj^ . lluiti in/i/iIiiiVl7i nn /J^ iiin piiiinii 
iin piimli nnuiliu '^tulint^tii '/"Ht '^uilitiLnALiiii t; SLn-Uihbi , fci. LtuSL d/i /uiiLiuii<^tiiii 

1 lu^iui-] q^t^bglUL ]i j 9 qi^ 0/?i, B || 14 uiliHiuiit] lutijqt R ii/llliil] (kin>l( B- 

lui-meme du sac dechire. S'etant embarque, il se reiidit ä sa ville, puis, 
arrive devant la porte de la maison de son pere, il leva les yeux au ciel et 
pria Dieu avec larmes de lui accorder la patieiice ä la porte de ses parents. 

Son pere etant venu ä sortir, Jean le vit, de meme sa niere, et il rendit 
gräces ä Dieu. II demeura six ans dans un coin de la rue en face de la porte. 
Le portier, en ayant eu pitie, * lui construisit une cabane de roseau. Les parents, ♦aioI. ij: 
l'ayant apergu, eurent pitie de lui, comme d'un pauvre, et ils lui envoyaient 
des mets de leur table, mais il n'y touchait point, et les distribuait aux pauvres. 

11 fut couvert de plaies ä tel poiat que son corps, rempli de vers, se putre- 
fiait, et les chiens venaient lecher le pus de ses plaies. Sa niere, un jour, en 
sortant, eut la Sensation de la mauvaise odeur et ordonna de l'eloigner de cet 
endroit. (Jean) pria le portier et lui dit : « Fais-moi la charite de ne pas me 
chasser de cet endroit, car je vais mourir cette meme annee, et tu recevras 
une recompense de Dieu ä cause de moi. Lorsque la dame voudra sortir, 
tu la devanceras, tu m'emmeneras un peu plus loin jusqu'ä ce qu'elle seit 
passee, et tu me rameneras ä ma hutte. » Ainsi fit le portier, pour eviter ä 
la dame de l'apercevoir. 

II avait toujours sur lui son evangile. Lorsqu'il sentit sa fin approcher, 
il appela le portier, le benit longuement et lui dit : « Dis ä ta maitresse : Le 
pauvre qui se tient en face de ta porte est sur le point de mourir et desire 'A ful. i: 
V" ;i. 40 ' L\l SYNAXAIRK AHMKNIEN. [934] 

i/i/iiiiiifi/iii/iii iiliiii, i!iiil< jihi l:; ii/i liiotiLunn liuif P"'! = ^V hui i/iuuli Jiii^tu'^iiuiiiLfJLiuIib 
IM /iiiiiliiiiiiiL : l>iif,- iiiiiili . Iijijil, iii/i'ii /ii /iKiiilfUiii lii"! uuui, afi uiiuiii/iiiiiiunli J^ luiipiu- 
iiil/J/il(iii (luinnLani, klLnLLti Lt ■?/<!> i/iiiii)> iiiiiiiii iiiiniiiJiiLn7/ii-U ainnnLn : (/i_ uiiumbtui xj 

nltitbuh Itt n fiiiiijfi /f jiiiiLnli : I/l on^ljLiiiii untj'^itihhr^ii |fM<' '/S"'U''' "'- iii/fiimUf cl 
<flilhLiiij nun /iiiiiiiiiiii/i/i /ii/i iiiliiiiiiTi /iLli /iL iiiii^ . '/<l/iil/l llllil l>'"l /' i/i;i//"l/i//il/i pil OL ä 
ijiunA li/i /l fiffiiffi pnLi^ '^iif/illLiiff : 

f/L iiffLifiiff uhnph fffiJL/jiffuj/iiijufi oiiilitiiijLf Ejl lunuiiL'fijn luntnititini tuilitt ^lUfLi/Miijuiiii 
(jl tuiit^ , (inijilliLnnLtutihhu <ipu(f iiufiiufiiffilf /«fi/fli/i fii Lnlinlt^ uiuiii /ifjA ttljt^ int-Ut^ 
luliiiiiiL uiLii in tun Ulli II luiu iiiil pta : '/ii»/<iiiii Ll niuin/j /ilii iiiuii : (iul^ umKiuliIiq:« . 
ffpnnLjin (iL (inL /iu<.\ o/i ijnii /ili« ujuiuinLJinLi) pt«! iiiiil/'iii ii/iuiii/^u : (»l uii; Lnnuiuuii in 
lUiiiAu ififL : l/L Iiuf uiiit^ . /' inLiiLn^u iiuiitulili jJtunLui ii/ifi i^fiifiLri/iffufLii : l/u nil ijnii— 
^uihhf^u nniilni nn : I/l Lniifc/iiiiliufli tuuiulinLiun u'^nunli /iLfi iii/L ni/iiifiLUiO : 

I/l iiiIf/iLifff iiiffirilf /f tjLniui hnniUf LfiLUiriLifiiiL . Ll O'ilm unutitiuii nanbuoph 
liuilitihunuii. : (/l fiiijnufiLnf/iL/i piiiriiifp/iL anttntlbuuni lt tnbnph^ bu Iulii bnbi. luiubhiuni 
ptuniuphf nn Ll liiuiatiiLnph inLiiii/f iil fiiiiii/iri/iiiffifili ahinnnh uibuuihbi : 15 

L«|f iifiniinLuIj liiinh ntj titiiniiiunr;; uiiiiuiuLi liuiu Q/>uf : ol uniLiuiituL. uiuinh 

O uluiutaull J ululunuuiaun H | j 5 f/Tfi/fnLA?/tLuJ ^iiaLni ÜCtcl. 1> 1 1 9 lUfL pnii J /t PCf ß 

HUJinli] n^uliff/f H [] iQ uf/LffLu]] ulit-ujuibu B || 12 "uuinLU/d] /tl nni^nbuin ji uSuAil^ yiiii lulinL^/fu 
ildd. 1> j] 15 iiilriiuiliti ] /i inbuni.QUtAi B [| 16 Pl iiniLuinuiL . . . Wiuil/iii/lti] /tl lliuät^jti 
uhoiuttlih (iL nulibjahi ^ullinbnAu nnbnltLuiuuni haui ouunpu, M"'f') w'P / tlbpiiiiLini nt.nnil 
litunbnt^u junniinulj PiunDtinh B. quo tu aies la condescendance d'aller le voir, il a quelque chose ä le dire. » 
Mais eile refusa ä cause de la mauvaise odeur. Le mari lui dit : « Va le voir 
et parle-lui, car le royaume de Dieu est pour ceux-lä; peiit-etre trouverons- 
uous de la misericorde ä cause de lui. » Elle s'enveloppa le visage et vint ä 
'A lui. i:.7 la liutte. Jeau benit grandement son pere * et sa mere, sortit Tevangile, le 
remit ä sa raere en disant : « Ce sera pour tou salut et pour la recompense, 
de ce qae c'est ä ta porte que je rae serai repose dans la mort. » 

La femme prit l'evaagile, le reconnut, et le pria avec larmes et sanglots, 
en disant : « Je t'adjure par le Createur du ciel et de la terre, dis-moi de qui 
t'est ecliu cet evangile. » Et eile fit venir son mari. Jean dit : « Et toi, jure- 
moi de faire ce que je te demandcrai. » Elle accepta avec sennent. Alors il 
dit : « Tu m'enterreras ä cette place avec ce vetement de poils. Je suis ton 
fds Jean. » Et il rendit aussitot son äme ä Dieu. 

Sa mere se jeta sur lui et s'evanouit. On aspergea d'eau son visage et 
eile se releva. De nomlireux lialiitauts de la ville se rasseniblerent ä Tendroit, 
et la nouvelle se röpandit dans tuute la ville, de sorte que Tempereur lui- 
meme et le patriarclie, l'ayant appris, allerent voir. 

Mais qui pourra jamais raconter ou decrire les dechirements de la mere? [935] Ö ARATZ, 16 JANVIER. 41 

ijlipHni.3h, bL. ptptiii^ Yiilir^hpXu ntili^LpLiu miLiiniii liStii, Li_ iiiicc/iiiJuiiTi i\LiliiTi iio- 

iiiiiijiiiTf . ti_ l,l'l'""l_ ipJi>jriLi'/ii Lyi/Ti ijiip ijijfciimii}i, ti_ iiiiiiiiii liiJiu iiiluinLnl-li luiiniiii tun 

Lu ni^uitjuih XLiLjiL : //V ^(Jiui^ti^^ilj ijlriii /i mt(ij_nOlr iiuilrij/i/i' •'{/iiIriiLiiiii/i f/'// : //i. 

^/ilrtlj^lr ^ '/''(""i i'njil/l l7iuuini_(l.}) Ll_ If^polltULlinLnuih ÄLrinnli tt SuLni-PLuiSll Äiiiil(iii/;^/iIi 

5 unLnii Ufl/oHiniunli, Ll piun/i ijuiniiLty '^iiihiiLiuh * fei, Iinnui : * A fol. 157 

iiiu^uS uiLiiLp IjiuintupiijiUL ji ffnijnL '/^u'l^ "Pn/iuuinu/i ^'l^naihl^u feui/iu/iniiiiiii /i 

'Innnn putniupnh /i ^^bipuhni nuitniULiint^h : 

[B * /' uij/il» iuLnt.p i^tiuiiii.ß/it.J/ rn/in/iuiJ/nii/i ßiuaiuLnnli'L, ti_ felinOJ» lliiiiuioiiui, * B 

CL npijLndj ULuuiiiinjiiuUnuli, bu nuuiLn'L l"'i;:nnniiltiui : t/i_ i/i^iiiuiiii/i '//iiiJuii/i ünhuiLnnli :] 

10 "P'"St '*'" ^'"-^"'-'"pl' 'f''i '■ 'l,lliuinLßliLli upant-^Lni Lnuuhh hualifibuii, nn t 

uuiulf ; V b. p. 30 b. uiqljni.ujlj /• diuäuthuibu tuau.iunh2m lunniuihli PnSbnb 'l'/ii/iiuiunii feuiiiiiipnu/ilr nnLiiain l;n 

IfLiinliLiii b ntunutnbh LtnabuiiiUnnbiii . fei_ riLubiui l^n nniübhuini mnuitupbu ff""} oViiuöiiiii 

t/'Ü'""'/"'M" l /' ' ilVl-fcuKiniu/iiuL /ii?miiu"i"(/lilni_H/li.LL : IJilJbtlJinni bu b i?/iin 

4 (iL IfpohuiLnphijuih hlini^gi Olli. B || 7 iimuiiULnntJi] i\ulu\i ulTinLiuTiTi "Ppliuinnub UuuinL&ni 
iitpilj : l'll/^ j""' rP!] »"'^"Lnq nmiui. titupajlL Unptu /l autStunb^ bl^ PtunbniUL. lUJ^tubbninuln 
pLpnn,nnpinbitbtutpmuttiua^tuLuliniuujAib 'ßpbutiinu üdd.ii [| 11 jifi ^ U"jii"LUi/|i"^i] "|i /Juili«- 
iltuhb b ^tui ibnnL luqhni-wbiuii ß. 

La mere oublia son serment, et ayant fait apporter des vetemeats brodes 
d'or, eile Ten revctit, mais ses mains se dessecherent aussitöt; alors, se rap- 
pelant son serment, eile öta ce dont eile l'avait revetu, rhabilla de son cilice 
de poils et ses mains furent gueries. On l'enterra ä cette merae place, le 
15 Janvier. Ün construisit une chapelle sur (son corps), ses parents se firent 
religieux, desservirent, avec ascetisme, les saintes reliques, et reposerent, 
eux aussi, apres uue vie de piete. ^ Afoi. 157 

En ce jour, tut mis ä mort daus la mer le martyr du Christ, Theogene' 
(Teogenes), eveque de la ville de Parios (Porio), par le juge Zilicius {Zilikioii). 

[B * En ce jour, martyre du roi Gordien, de sa femme Anatolie (Anatolay), * b 
de leur üls Sebastien et de leur fille Theodosia. De meme commemoration de 
l'ascöte Gosmas.] 

9 AHATz, 16 Janvier. 

Martyre de la vierge sainte Eugenie, c'est-ä-dlre Noble. 

Aux jours de l'empereur impie Domitien (Domidi), l'eparque Philippe eut 
une fille, Eugenie, dans la ville d'Alexandrie. Elle avait etudie tonte la litte- 
rature des livres profanes, la philosophie et la science de la rhetoriquc. Elle 

1. La forme (-)£o(Y=vr,<; parait la plus frequente, cf. Si/n. Cp., au 3 janvier, mais on 
trouve aussi ©eoYsvr,?. Le nom du juge dans Syn. Cp. est ZxXixivOio; avcc Variante ZiXixivÖivo;. v"b. p. 30 b. 10 42 I-R SYNAXAIRE ARMENIEN. [936] 

•u,J,n^j, •lll'l'iii iipiin(ii "/o.j<.i./i . „lI^P ''«^ liiigiml t/iijni. Jitjiß/ilr/i Äiuo-Uiju, npntf 
iiihnLiuhph l^lth 'in ninttiii Ll tnulilihlniiu : 

<JiiiiiiiiiuJimiyli ^i /jiiuiu^ii/^iii^ujb : //l ^unji^nL^Hj lu^uijiifui^ LVij^ilrfeui^ pliij fep^nL Ä<uii_uj^u 

/iLlI, IJ.IIIIIII /l iMdKIlUljll IJIjLiyillL IUIlIi IJtjtlllll /.L IjLjlÄtlH^ 'fH'"^/" /""/' f^'"9 ""^"ß P ^ 

i^uiiiuli : //i_ ShiluiL. i<iiLiiij>piiii/J/.iiiiiy tt ii^i.iji/^/i^ui i^iii^inLp /^uiijLiii^' ^Jiiiön^ fe/jti_ 
(iiii/i/iLiNiii : l'itim ii/i/i li/iiu/iiiLH/iiii/i »q^ii iiinJiiihtui-nnuiui : 

//l LliLnii //i/,Jiiiii l. III liiilinui II tii inuiuii yuijjuji gpjiiitnniil^jiLß, Li. ouiijünut/i" . 

iai'iiiIiiuiiiiiin>)'/> luiiiiiiiniiii /iL'i/i/l tl», tx /iiiLiLIJ «Jt^mliniiuiij «J^Lß tL tL nu/^bij^ljß ti. 

iijiiAiii/Ji,(ii;^J/ii : Lv iiii-feuii Lniulit)/i '/"("J'" luii-liuif^ tjLpl^nL. lihpgli'itlt Äih;lhi_(;u1i <{>'Iuij 

' Afol. l.")8 iii/L Liiihiiliniiiniii Ll illiiunLiiiiiL , ' /.l /.ii^^iu/fiiu^nuL ijnp ^iL^ yiilr<j^u^t|nij tf JK'Uojitlr 

liiLiuiiiiii^iiilinh iitutuii liaui : 

/•ii/i «/»/ii/iiiiiiiiiii tiiiiuiipniiL liL /i/iTilr ^iLji iiijpiii^^}i ifL ^iilrijpt/''' ^iJuLinn/'i fn-phtuliij 
isu in iiiniii'lil^lt)i, yjiiiiiuiL^/ili nL(i h/ilWii fet nlrn /iiu/uiiiiiijii, ti. Iinßiii umt^li bjill; . 
Huuini-iuhn äin iiiiiTi/iiiiiiiiiit nliiiLiilinLpiiii'L iiuuitiilr Xlinin^ Ll t/ifciui ^i '{{'^''f'/' ^ixii^ijmui- 1^ 
/iLii/iii ijlrixi iiL yi/lr/iL uiiiiiui itn/i/iLii : (/i_ iriLbtui '/'"l" S'"/"^ /"-{""i "•/'■"(■ "/"""'^''C 

2 ''iiLninuiii] *'/n_iiiii/inu K || 3 uiiioiiLif i>ii/iiiuiiiJifeui(p] puiaSnLßjiL^i ^pjiiiinnhl^jig ß || 
4 tll/lHL] hbnnjiili add. B II 8 bjtS"'"] U|>iuii>fe£uilJliJ>S (7(^f^. B II 9 ui^ijiufinj] nipijiupiiLphuili 

B II 12 J..J». o/«. B II 15 fe/,feu.L] fe^/.T. B. avait lu egaleraent et approfondi les epitres de saint Paul. Elle avait aupres 
d'elle deux domestiques eunuques iioinmes Prote (Protas) et Hyacinthe 
{Yaklntos). 

II y avait, liors de la ville, un couvent oii se reunissaient de nombreux 
chretiens, ä cause des persecutions des idolätres. Eugenie, s'etant concertee 
avec ses deux domestiques, revetit, ä Tinsu de ses parents, des vetements 
d'homnie, rasa sa tete, et partit avec eux au couvent. Elle y sejourna en 
grande vertu et avec une conduite pleine de modestie et fut agreable ä Dieu, 
mais eile n'avait pas encore merite le bapteme. 

L'eveque Ilelenos y arriva avec dix raille chretiens, qui psalmodiaient : 

Les uoi'es (/es justes sont droites ', /es z(/o/es rfes pa'iens sont des demons en or et en 

urgent^. La bienheureuse vierge, l'ayant appris, prit avec eile ses deux domes- 

' A fol. 158 tiques eunuques, se rendit aupres de l'eveque et se fit baptiser. * L'eveque 

lui predit ce qui devait lui arriver par les mains des idolätres impies. 

Cependant, l'eparque Philippe et sa femme se lamentaient et cherchaient 
leur fdle, sans la trouver. 11s cousultereut les mages et les sorciers, et ceux- 
ci repondirent : et Nos dieux ont convoite la beaute de votre fiUe, sont venus 
la nuit l'enlever et l'ont emportee aux cieux. » Ayant entendu, cela le pere 

1. Cf. Is. XXVI, 7. — 2. Ps. cxiii, 12; cxxxiv, 15. |937] 9 ARATZ, 16 JANVIER. 43 

nuup n uuiiiunL/(7/ii-li niiuitnli hi_nni, OL. Laihiihbiun nliii linLiLiih, L/i/i/iii tiiiiiatti'bi^n bi. 
nfi^u uiutnnLiuuut^n ; 

Ul. (jniifUCf/iu (#i.n/i)frijif Ll LnlniL. hLnpIthnph Ltjuh lifiouiiiLfifii}, Iil. imiLtitli Itiim 
nuiin'^a il«iiuinLCTni ijl iiJnlii^n /ii/iutliiiiili >^/iliii/iiiii /.l iiiii/iiiniuoLinii, /iL iiiiai-ii /i diiiiin- 
5 liuihc; ^iiifiiio^fi tuliiiLuiunli natuiiAj : f/f.. iLiii '«/i/ni uiutttn tiuivitiL S"'(f' '/"flffiiiiif : 

(»L li/iu iWi >)/iLiiiun imoiiiiiini-(j "Pni iiilifiLli (/ i<i<<i''/<'/iiii /■/itiiii iiiil I>/iiiiuLi/i /iniiili 
ti_ hnnlih tuiiolJltL.pJt pJo/iaiiii/L : C/l hnntti inLiut Lnliii ulijiilninu fufiaifj/rr tiiii^iupuiiin Ih - 
ahhutuif CiL Ifui ni uirLbuit ntuniXnin ibmu bt. iiiu^ . oni.n Aari-op pri tiinniiitnuiii : f/c 
fiuf/iu^cji/ij^ itmt^ut bnliitinn U bituhjaliiu luit^ ULnlthbttn^ Lu litunht^n billig bnlitniiitiuinii 
^^ '"(/* 'rf uin^tntuntuL. p abnbnLnLlJniAt hnniu : //l junn^i^n jiinn^nLnn uiinniuhtiiiittliitilif bt. 
uuiut^n '^uihbi iiDfififlfCjf/ffi /i ijttnttunh Ll tuiLubi iiinhintn^tiitituh bt. iiiiliii-tififiiliiiii fi'"/ 
liUHi . OL junuuiiulituin huiii uiiinAu iiL blixu Ll liimiiiinLixiou iitunnuttu : '^ 'o'- ^^8 

/'u// iijfiiiffu/iliu 'hnnuinnuh int-bnn niijfij luht^a liuiu, CiL tuhuina Ll tuuourtuipn L'^iiilf 
n i/ujuiiifiu ; (/l U bpuujjpiii qhiun tun, H^piliiuutnu biiiiiippnuu Mtipiuluoubtiin nULupubiui 
15 fc/wt . 'hppuinnlibiui t; Ol tuliuipat; niiiuinnLUthuu ilbp, dl pnAiiuniuinbiiia Ll Liuui^p 
uintvltlibi pbn pii : 

0"l iiid/ili iuiLiiiS>/i buiiupttnupii ti (/Ln/il/aiii nniiit^ii "'in< "L 'I"'I/ (inouiiiLrin bnniiiniili : 

3 UIIILIuI/] mriLlUL B II 5 l/iurimifu] tt ajttuputhbutl bllpiunnli uiniunhli nhl^titlhbtu S"**/' 
ijiuLiugh add. B |] 7 iifc/nfiiu »] uliliihiun B || 8 ujrL/juii ] u'jil B || 14 IJ'bpulißlitu'] pufi^iiL- 
phtuSp add. B. 

fit faire une statue en or ä la ressemblance de sa fille et la mit au rang des 
idoles, il l'adorait et lui immolait des sacrifices. 

La bienheureuse Eugenie et les deux eunuques se firent religieux ; or Ics 
faveurs de Dieu lui furent donnees et eile guerissait tous les malades et les 
infirmes, et chassait les demons des corps des hommes, au noni du Seigneur. 
Trois ans apres, le prieur du couvent vint ä mourir. 

Une femme riche, nommee Melantia. malade, vint trouver la bienheureuse 
vierge et fut guerie par ses priores. Elle fit remplir trois tasses ((jxufpo;) 
d'argent et les envoya ä Eugenie, qui ne les accepta pas, mais les lui retourna 
en disant : « Distribue-les de tes propres mains aux pauvres. » A partir de 
ce jour Melantie alla souvent voir Eugenie, et la prenant pour un jeune 
homme, s'eprit de sa beaute, congut le dessein diabolique d'enlever la 
bienheureuse du couvent, de la laieiser et de l'cpouser; * eile lui promit de "^^.f"}^- '^* 
l'argeut, des biens et beaucoup de proprietes. 

Laservante du Christ, entendant cela, la maudit, et la fit sortir du couvent, 
honteuse et confuse. Melantia se rendit aupres de l'eparque Philippe et 
calomnia Eugenie : « C'est un cliretien, dit-elle, (jui meprise nos dieux; il 
a voulu me violenter et coucher avec moi. » 

Ou aniena Eugenie devaut Teparque comme etant un homme, avec d'autres 44 LE SYXAXAIRE ARMENIEN. [938] 

bi. SuiLttii /iiiiiiIiLi/iL luiLuiliXItlAi Hin />i<iiii^ij>iiiiii, /^nttiuij fet ij^U bj^uiip^iiii , ku jiiijinlrtiu^ 
ii/i)i/>ii yiii /iiiiiiLiJ : '/l iii<i>)/i v"/''""/ itiSDiLnLiu'ii £ili»j iißui/i^iii/i ^ii^irtlr, ijL yuLuiiniun 
'/'/ii/iiiiuiiiii /<iiiiiiiii>riii)i iI.iiuiiiLiiiA /iL lUnimLnuiu, Undiuit;ii Ll Lphli Ll finij/mlj iiL diii- 
II Uli i))i /ii II : (/i iiiiiiia/iuii /iiiiiiliLi/iIi ItLiili'ULtii tiiiLttiuL liiuhuinh anbiiui linoUuiLnnnL.pbiuL 
/.L '/'/ii/iiiiiiiiiii Yiiiiili /iLii (jiiiiL Liii/iii/iiiiiiiiii nnltiiinnui^nnU : 5 

//i IUI /iiiii i7iiiiiiuLiiiiii iiKLiiipiiiiiii Hill Luiiunnnu i lliiL/iiiuiliiiii/iu) o 'Ibnl^hlinu : 
UuiSunuiL. /iL ii'/'/ii/uiiiiiiiii /iiiiiiiiiiuon miiiuLi /> a^iLnu, pujiu (i< Luiniuu i/uju/i iiiunünL- 
kf/riii/i pii/iiimnL/^/iiiJ/ iinn /;^/iu ilunl^liiniihnnhiu n/i i)/i luiiiuuiuiäiiDunuh : I/l '^liiunu 
ntliiititin iiiiiiiiiiiliiiiiiii/iiiiu, Ulli lunLiuii iioniii/iiiil/ii nnttit^u nnliuinnuLuiiu, bi- ünuinUn. 
i/i/i/iiiLii/iL lunoMl^n 'l'/ii/iiuiiiiiu iluilih n uLnpu /iL unnJ uuiuilinu ouiu n uiuiiuli iinn 10 
n/iliLiiiii itnLuuinu /iLfi ULaphbiii : 
A fol. 158 ihn fh Jim) iiin-UiiL (»Ln/iLLiii iiüiiiin Iilii 'Iniuunnui dl ahniiiiinuh aüuia b ^n.nü, /fl 

'f*)iiiLiiiuiiiiii/jiiifiiu '^iiiiiiiiiuinr;n /i ^iiiLiiiinu, /iL iiiiiL^^iijLiiiuiuu jnLiiiiiLiiii^n : 

l'iiiiiAiiiii /iL ///'" "/' luoiibnLiiii iiin.it itiiuinnLiuatiliinnLlJpLbf "/'"f iiiunLU ^n 
l'nniliifiiii . /iL ii/iuiiiiii liioii/iii/iiiii iiiiiili /iLfi 'fiiuui/inii, nianuiua ijiuuh uiiiiiii /JiuniiiLnn/ili, 15 
iiL iun-Uin/iiiiii luii^li^ /iL ^iiiinlui nniiiLJiili httiiihibiiii up ^tuLiuuiiun n 'i'npuuinu ; 

(/l miupuih lUfLiiiO/i nbpiiihbiliu Uunplibui bu nbplinL. ubnaphliitU^ bt. ^niutiiuibuiti 

5 /rniJL /iiii/iiil^iiiiinu pii/iiiiiiiiTi/i/in/i] ^nuidiuiihiui h äiunühiuLiin /M/uiuTinLÖ/rii^L' iiLuinbauiL 
ihuini nuiniiiuuiinti li iiiiniiiutiu Uanuitnnup |[ 6 ini.atui J ijuiuu linniu U(/d, ß. fröres moines. La bienheureuse se fit introduire seule aiipres de l'eparque, 
y fit venir Melantie et se revela ä soii pere. Tous furent stupefaits de ce fait 
miraculeux; l'eparque Philippe crut ä Dieu ei fut baptise, ainsi que sa femme, 
ses enfants et ses domestiques. La bienheureuse Eugenie prit de nouveau 
des vetemeuts monastiques et son pere Philippe devint eveque des chretiens. 

L'empereur, ayaiit eu coniiaissance de cela, euvoya ä Alexandrie un autre 
eparque, noinme Perenius {Perenios). II voulait aussi faire venir ä Rome 
Philippe Charge de fers, mais il ne put le faire ä cause de la multitude de 
cliretieus qui etaient ä Alexandrie, de peur qu'ils ne se soulevassent. Alors 
il con(jut ce dessein diabolique d'envoyer des soldats, comme etant chretiens, 
et pendant que Philippe priait ä Teglise, ils penetrerent ä l'interieur et le 
tuerent par le glaive dans le couvent que sa fille avait fait construire pour lui. 
Aiui.i:,s -'^lors Eugenie prit sa mere * Claudia et ses freres et partit avec eux ä 
' ■"■ Rome; eile aifermissait los fideles dans sa foi et illuminait les infideles. 

Elle convertit egaleinent ä la connaissance de Dieu une jeune fille, fiancee, 
dont le noni etait Basilia. Son fiance Pompee (Pompios) le sut, et en avertit 
Tempereur, ({ui envoya le bourreau, et on trancha la tete de Basilia pour avoir 
cru au Christ. 

On araena devaut (rempereur) la bienheureuse Eugenie et les deux fol. 108 
V" 1). [939] 9 ARATZ, 16 JANVIKR. 45 

inuilL^ ijlrnuiii f, iniiiaui^i l^n.ng'L tf^ ''(>'//'/' t'liutftjLl : //l Jiiißiii yi/7nUi «v iiiii/iii, iiii"? 
JiuT/uiLiiiIiif lOj^imt^^L ij>r.iiinnLUiä Ll iii7.^i.iL j.uiij^iLj>ii /,l ^un^ uiiii/iLuiiiL /iiililpIj : t"i_ 
Irn^Lf/iiiifiJ/^lr ymn^iL /jij|inL^uii /ip^ni. lippliliLiutili n''/nninujiiiui fei. nUfe/ii_Lnni : 

//l /i iippnL»,'Ln^ ^nLu^iL f/nj^Ltiii^ jninulr ^mii^tij^lr i^^J J^i iJLÄ ti. pL^ti^^iJi /, ,.L,„J, 
5 S^ifiLplin^ : //l ^nLÄiuL i^tSli ti_ ^^ ^i ^unjiiiTi, tt luipii^u^iLL 'r-^^iui/ifiii^ /iiiim /i i//,iii„. 
^jin^Ji : f/i_ vuIi^L ^. £{in^ii feL jijj^feg^ili ^i »JnLji, ti. V'^cJi ^t^tuL, bu iiuiipiul ji piiii,/iL, fei 
^Ir^feiniuuiuii oj» luLunnui^ u^ui<,'t^^Ji, fei_ »jjife^iniu^ Siuin^h l,inuilint,n iiLiii : //l luiiiiii 
iun.wgliiutj quiuiiuLnpL ifiu«^^^ ^ ^iiiliifii fei_ ymn^L 'f«JI"L^ii fejimLfeitnili //Ln/i7ifeiiii 
tiniAinLiti^ih »/•,< : f»L /cJiunfenfeli iiininiiipni piunwpjt'L Z,n.nJuii : 

1" '»L «'"'je uii^iii '//jojj^iiii /jiuini^ iiin- Sn»/" ninnlsnV |i"m ii/iiJfei/iWaiii niiiiiiiln : \fi U 

"tO| ffZ r/* t^ti-feijiuL IrJiii ii^piiL<J^i i^nminp ^il^i ^lufenLnOii iiiiLni. linLuiiAioith Ll iiiut, . 
Il1^n{h pL(j ß'"L' '^'"if H' '''J'"//'"' •■ ILpuilii jfej. ijfuiuli ^ij, ij/i ti. ij/11, ijiiii/tnn^ii ♦ A 

(«uinnLiuA ^nL^iujunuPJiLliu iii^qiupnn, Ll n'^unni feif /i niuuu piu<^ii>Tiiiiiiiiiiifeui/iiife : 
''"i^"ft" '■'- 1g^1_ l]J'k"'l3t ^""^"'-C ^/"-[""'jt/' tL <Jiu7(ijnLuijt fiiJ"J iJfe'l : ''/iiiHinL^n innLii 

'^ njiiJLnij ßnij feijpuipij /"JniJ, ^ iijui'JfeuijfeTr ni_tj/iij^ ^rf^n£i% "Cf'"< /iiiu«/iJj, iin fcL 7iriniii 
lunaiubh lliilh'i lUiiiS iiiiilr/iiiii/i feL iiJunLn fefel/uinu : 

Ü /jllLiLgJi] O/«. B il 6 feL ViLjiii ^bViuL Om. B i 7 ujuiSfeg/lf"] /Snn/iS B fet C,nh2inuil, 

ofeiiin.li l^hptul^pkip dLui] fei. juLuiSop VkiiinnLhni uiuinfeqiuL B j 8 Viimfe}!] fe^^iuui B |[ 9 f?ni.7ini-Ul- 
{./. fJ-S] feL Hfimg/i ^ arfrf. B. eunuques, et il ordonna de les conduire au temple des idoles pour qu'ils les 
adorassent; ils ne coiisentirent point, mais ils prierent Dieu : les autels se 
reuversereiit et les idoles fTireut brisees. On trancha aussitöt la tele aux deux 
eunuques Protas {Protasay) et Hyacinthe {Akiundoy). 

On attacha une grosse pierre aux pieds de la sainte vierge Eugenie, et 
on la jeta dans le Tibre (Tiberioy). La pierre, s'etant detachee, coula ä fond, 
et la servanle du Christ revint sur l'eau. On la retira de l'eau et on la jeta 
dans les flammes, mais les flammes s'eteignirent; on la conduisit en prisoii, 
on la laissa quinze jours sans nourriture, mais Tange du Seigneur la nour- 
rissait. Le juge envoya ensuite le bourreau ä la prison et on trancha la tete 
de labienheureuse Eugenie, le 16 Janvier. On l'inhuma hors de la ville de Rome. 

Sa mere Claudia se tenait pres du tertre de sa fiile et pleurait avec des 
sanglots, inconsolable. Au milieu de la nuit, sa sainte fdle lui apparut dans 
un songe entouree des vierges saintes et lui dit : « Salut ä toi, ma mere 
* Claudia. Rejouiii-toi ä mon egard, car Dieu m'a elevee au rang des justes »a foi. 158 
bienheureux, et mon pere au rang des pontifes. II te recevra egalement le 
jour de dimanche et tu reposeras avec nous. Recomniande ä tes fds, mcs 
freres, de conserver avec droiturc Ic sceau de la sainte croix, pour qu'eux 
aussi, ils se rendent dignes de cette vic desirable et immortelle. » v b. [i. :tl ;i 46 LF, SYNAXAIRE ARMENIEN. [940] 

({luiiiil im Hin iiioli fet /./i/iiiiiiimirii Ö/ilIt itiiiiiniiLiuliiti'L yipiin^Uj '/liuijiiiii^ iiiiLiii^fem^L : 
jf [15 * iSoTi /; iiiiiii/inLiii/iiii)i 2'll'^"'ll"l" lutnnniijt iiiii iiipfeiii^l/ : 

'/•i/uii;liiiiJi ihm iiiptinn ti. blibnkni-ni i/tiffi iiii;innLiiiÄiiii/iJi/i '/feuijinu guijinijtini^ 
iit{jii?iiiiiiiiiiL/J/ii}i <iii/i iiimiiiiJi 7'n/iiimnii/i, /iiiiitiiii tniiL /i i^tjini^ij/;^^ 1^'uu^diui ji 
fliiWiiiii« tniiii. /i i!iiiJin/i . tL /i .\/.iiJi iiituiJiiiiTi Oifejidiii/^^i iii^iAiii/ifcMu/L ^ |iuiliiji^li, nj> ti. 5 
iiyuL njiijJuiiufi U Tii5iiil(t, H/iii iiidtiiii yiiLiiii/iiiiiiLiiii iii^m/itfnnnTi iijui<{Lii^li . fci_ 
ixtfLiiiii /i i\/iiLii ilinluiiinnLinil •^itiLiiiintiinliinn n/intiiii fen/jL ^i juiiijiiipli »iLnil, fcL krjiui_ 
/i ifiiiiiiiiin iintni» iiiiLiiip/fiiiiii 'l/iinniiii/i . ti- uiunnLü pdfl/inL/f/ZiU/p i/ilif^nli ^^/iLUJbnuin h 
i/fiiiri if 7*fi/inf/i(iii/i («11111111.001 ilrifffif :J Wntunli lh /•! HnLfini^uinji fh}^ . Si/Ii h, l\TttnnLlt iiihitiuiiuiniulitiihji , il/io/i ^nliuit-nnlih , 
iifiri nnhiuti um niAi ( *A7iiffiifjif / «iifi/iiiiif/inftitL ^iiffntiiuf/rinff : 10 (//7ÄI1 (•Iiinmi/inii bn/iiiiiniiiii/i tp< iifeoiiiinnLli Li_ pn/iiiinnli/riiii olinifiiin iiiiiliii/i . Di_ 
ii/in iiiiHi)i/<l/iIi iiliiiii/i/ii fi\ littiiiLniiiL. : ijL innjiiii) «Vliniipu i/iii/iii\iiililiiiiiiu i/l/iiiii P'i(/> 
il/i Ikhtnnhn : IIl /'''P" tp muuia uiimio et iilW/iii : (/i_ nuLiiLn il/inLU iiiLiui. ihliununLn^li 
niiitihu lut-Luiitiniuhlih nn lutil^n . Iflot;; tituunuhii littiuiuinbtui ip^"! 1 i/iif^iifn-biii n/iuiu pn |5 

10 oolf t^ . . . Ariniiii iifi/iltj 'f^iunp /il '^flffin/illfjl llno ^on/f fuilmjiuflj ^lljrillf /in, hnuitiriiniu f>L llao 
aahuiLnnnh (fL iif/ffifiiiifiiiftif/ffiili/ili Ithtitnlili J> j| 11 nn/FuinJ nifpfuli^nf/f iltunii linnui UuU. 1> 
Is uifOiiffffiiLfiJ iWiOiffniii 11 1>. En ce jour, fete et vencralion des precieuses chaines de l'apötre Pierre. 
» y [B * Fete des precieuses chaines de l'apölre Pierre, 

f^- ^' ^- La chef des apötres et la pierre de l'eglise, le divin Pierre, lorsqu'il 

prechait la veritc de la f« )i du Christ, fut arrete par Herode [Heroiccles) et jete 
en prison charge de chaines. II fut delivre de la prison par un ange qui lui 
apparut et lui öta les chaines. Les disciples fideles, ayant trouve ces 
(chaines), les conserverent, et, de mains en mains, elles furent transmises 
par les ildeles jusqu'ä ce qu'elles fussent apportees ä Rome et deposees dans 
le temple du saint apötre Pierre. Nombre de guerisons eurent lieu sur les 
malades pour la gloire du Christ, notre Dien.] 

10 ARATZ, 17 Janvier. 

Fete d'Antoine (Antoni] Tanachorete et grand ascele; vie ecrite par 
Saint Alhnnase (.l/a/ja.s), patriarche d'Alexandrie. 

Le grand Antoinc (A?/<f^/r/o.v) etait egyptien, iils de parcnts riches et chre- 
liens. II ne voulnt jamais apprcndro les lettres. Lorsque scs parents mouru- 
rent, il restait unc soeur ä Antoine. II avait h ce momcnt dix-huit ans. Un 
jour, ayant entendu ä l'eglise les paroles de l'evangile : Si tu veiix etre parfait, [941] 10 ARATZ, 17 JANVIER. /,7 

fci. miTLi) tunpuiuiiuij : I/l lun c/uiiliu^ii i^itiiXuin-liiun n/iLvii /ilii iitunluliuin iiiiipiiiiniiin, Li, 

1^'HC^ t'" /• Ij^nLuiii'Lniij i^iiiiiii : I/l ^ji ift^iiV <\/.jiriL)i^i i?^i iiiuliiiuliXLiuiiL^ ' fiTjn i/ii/n« ♦ A l'ol. 159 

unntii UL äaui^n iun.iuhApuh : 

/»L *iu^ 'l^'-p^ ^"f," t J'tijm.p^iLJi ui^^iuIi^^L nLiii, fei. ni/iuii/?/ini/3/iLL fefcLiiiiiit i/iyfc- 

5 nnLijuiU^lil, bL /i Sbinii jicp nLfefelinL/iIi ii JuinJiiiOiJnLliii niuL/ini.OfeiiiL, fei n* /iiiiniiiii/iL 

^uii/^imfc^ ijfepiJiLfe^Ir : 'ibpiiil^nLp tp Lnpiii <Jiud fet ""/ /' iJnLmu iiinfeaiii/iiuLZi, uiii fei. 

jfein fejii^nLg ti- fec/ig oi_ ^npj}^ uiLtiLptj Tiui^uil^l^p . bu uininnLbnl^'b l;n iii'bLnnli'L innui U 

■ibniiii nfeinuni : 

tf^pfeiui tiJfTLUi jnLliuijii ijfepbijJiiiL, tt. luJ/ij niunoBu /ii_n Luiinuinl^n . Ll r/>iiiiii/feniiil> 

10 ijfef-p fef- lu^iiituili 'Jiu^nLiuÄni^ß i^i^iiiLnpfen^Ti nliiii Siil\liL. iiiL/unii i/ilifel fet /i/iiiiuJiii^ 
pnntlXil ijtiuin/ill : f»'l_ feppfellll uiliiiiuillLnn'L /ilh fenuinA intllll fei_ tniunuiL h iiLonli, Ll 
luiiq uiil^Luij ^'Uj{i d^ili\ljL. iiiii/^iiil^)/^ J^i mj^^iunniL, Ll iiunnLnfeiiii nLiiiii niiinXLiui /i 
iibnLnauilih : 1/l ttinuinniLl^n abaiuAuidj . L,ubS feu («Linnit n\ fen/iLt/ii? /i <.\^lr(>, fei_ n< 
i/fe<|fenfei) /i ^uinnLUiAna : GV fcnflfeuii uiiiinui7iiui/i 2"'P'f^""t hlc/ii/iIi niifenfeni?iiiLL, fei_ 

'■> "'{"If ""'" auianLü unnniMu Ll auiniu'hu n/i n/iiJ/;^/iIi /i i7feniiii linniii . Li_ (.Irinnli iiinoW/iLp 
tl. IipiuliiUL /uiuWilr luLt^iuiin iun.ul;n iibnbi_Jiii_Lu : /»V <^iuifentuii /i i/tn wbuiuLl^ oAbnnt.'Lu'L 

4 Tifeijütp^tli] Lbq^uiupuinLJilliLi H || 7 Tinjiui] ^iLfi H ' Jippkiui hSitLm . . . iiuilbliiiiili 
^l'krt^ i?fliii IUI? ILII iTm luijop^Lp fiL fiiiiiSiuL jiiiiislih •pii/iiiiiinii/i (iiin/3/iiiiii idiiyii >iui/i innliiiiSjin 

nbLiua nn ni^dahh liuinuuiyt^bli pjin tiui, jtituJtnihbi niiiiiiiLiip alfuinii liiiiiiii iin um, f'iiiiiiiLiii^ : |j. 

r«, ve/irf.s /e.f />(>/(s c< duinie-Ies aux paiirri's', il vendit aussitöt ses biens et 
distribua (le prix) aux pauvres. II fit entrer sa soeur dans un couvent de 
vierges. II y avait pres de lä im vieillard; (Autoine) envia * sa cöiiduite et 'Afoi. 159 
se mit ä se mortifier. 

Or les mechants demons le jetaient dans de grandes tribulations, ils 
lui rappi'laient les delices de la vie, et reveillaient en son esprit le prurit 
des passions, raais ils iie purent ebranler le bienheureux. Toute sa nour- 
riture consistait en pain et sei au coucher du soleil, encore n'etait-ce que 
tous les deux ou trois ou quatre jours qu'il en prenait; son lit etait une natte 
etendue sur le sol. 

Ktant alle, il entra dans un tombeau vide et se mit a y accomplir ses 
prieres. Les demons s'assemblerent et le blesserent par leurs coups ä tel 
point qu'il perdit rusage de la parole; puis, I'ayant laisse ä demi mort, ils 
s'en allerent. Son domestique, etant venu, le chargea sur ses epaules et 
l'emmena au village; il y resta etendu, jusqu'ä ce qu'il füt un peu retabli, 
puis se leva et partit de nouveau vers le tombeau. Or il criait ä haute voix : 
« Je vous dis, moi Antoine (Anton), que je n'ai pas peur di' vous et ne crains 
pas les coups. » Le demon, etant venu, secoua fortemenl le tombeau, lui lit 
apparaitre de nombreux reptiles et bßtes sauvages (jui se jeterent sur lui, mais 

1. Matth., XIX, 21. 48 LK SYNAXAIRE'-ARMENIEN. [942] 

MiiiiiLiiii 1,1 Ltiiiii iiiiiiii^/J niLiiiiitlniininitt h >/t/iiuj Jinjuii, /iL iiiil</ihi)iiijjIi ^3b^bi.ui^uih ji 
/i Id'liiilii'^ i/iiiLii i//iiiii(iil;, /.L iiiiit iii/iiniHunLiiii/in j!iuppiJiiLnij[ . tS^£i, iilji t^ji il^l/ifei. 
' A fol. 159 iiiiiiJi?, i,L ' l'i"lt;' ("Kt-mOiinLiBi tu tiifeLfeiiiiin fei- piuji^fep j/i^it^ ijgiiiLU : ifiujli feijfei. 
Hin Liii fei Hill/, . //i/ lliiinnihl^, iiiiiin i^/, t^ fem J^^ intuiuLfei ij^uiPhlP^ilIiij ^n . lu^ij 
iinniKLinliL ^iiiiiA)fen/>n fei- ni iiun/f7feiun, fe^tg £''1_ "Juiliiuu^ui^ o^Liu^uili feL iiipiuftjiij 'Jßfe'J_ 5 
iiilfiiLiii/i/i iiiiiife/iiiiili fefi/ifi/i : 

/»L /^ii feiiiiiJi/.i/iJi iiuiLi/iiiiJ iiii?iiiii fenfeuHLL fct *JJin/in, fei_ fe J/inLiI iiiliil^ S^b^qbn. 
LiiLhiiin iiiiTiiiiiiiiiiinfi bqniq iiiiiiniiiliiiii ufeiuLiuiLui/i iiii/i/i iiili/ikiiii n afeuiun, ti_ uiüb- 
iifet/ili ii\ Jiii/ifeniiii., 11111^. /^iJiiiiiiiiiiin/i iifeiiiLiiiiLiiife nLuin/f /'«/?• t«- liUfLmP fenpfeiiii 
feuibu nuiIiA 'ffenfeiiii ifenfen/i fei_ nniiil^u pbn uinnLUn t^uiun : 10 

l/i_ bnpbiui h i/iiiTiii i?/i iiiTiiiiiiiiiiin/ili, iiitiafeiiiiL n /unLii u/i (/iiiiliii/iiii/iii niuniiLiiu . fei. 
nn fent?iii(/i}i iiifeiiiiiiifei iil«ImTn}i' iiiL,h'ii AuirL nntul^ii W^ i/fiö/^feli iiliii itbübuihu, fet l'u^/i 
i/iiiiin iiiiiii liiiii/ili . /»L nuipAbuii innaiiiü Uuiiiiht;nh iiin. lim m bin tili t^lili iiiiiii urimili fe 
in iiLMbiiih jttitiniiin , iiLiiiiLumli^n nliiiiiiii fei_ uiiitinnLlint^ii iiiubhbnnL.u \bnlih\bi n nnLiuliiiih 
^/imnfen ; v/i. nutnnLup unnw uiunnuiuibuitiLMbiuiinh <^niuaiunbnnh imiuii lifeuiimniiiu, fei_ 15 
uinMu njiiiiiMi jiLnbuiuq fei. auiunph bpohpLp nobp 'l*ppiitnnup . fei. p/ififeiifeL uuiunpiutu 

8 /liiliiiiiuiilinJi] n^in iu?iuiuiuiiim I> — fcnnin] fenfei.tnmq B ]] 12-14 piq^pll aitllh . .. kjuintuli 

om. B. Antoine fit disparaitre Ces apparitions par ses priercs et le signe de la croix. 
Puis, ayant leve les yeux, il apei'Qut le plafond entr'ouvert et un rayoii 
lumineux brilla sur lui; au meme instant les douleurs de ses blessures dimi- 
nuerent et il s'ecria avec des larmes aux yeux : « Seigneur, oü etais-lu 
;^foi isgjusqu'ä present, pourquoi * ne m'es-tu pas apparu la premiere fois pour 
' ''^ attenuer mes douleurs? » Une voix se fit entendre ä lui qui dit : « Antoine 
(Antonie), j'etais ici, mais j'ai voulu voir ton courage, et comme tu as vaincu 
maiutenant et n'as pas ete vaincu, je serai continuellement ton aide et je te 
rendrai celebro sur toute la terre. » 

Le bienheureux avait alors trente-cinq ans. Uu jour qu'il se rendait au 
desert, le demon lui fit voir uu plateau d'or tombe ä terre. II uy regarda 
meme pas, et dit : « D"oü vient ce plateau ici au desert? » Etant alle plus 
loin, il apercjut des pieces de monnaie dispersees par terre, il passa ä cöte 
comme une ombre. 

S'etant rendu dans un couvent du desert, il se cloitra dans une cellule 
pendant de longs jours, et ceux qui allaient pour voir Antoine (Anton), enten- 
daient des voix qui discutaient entre elles, et, pris de peur, s'en retournaient, 
puis etant revenus, lorsqu'ils entraient chez lui, ils le trouvaient seul et 
calme dans le silence, et il leur enseignait et leur recommandait ä tous de 
ne pas craindrc les ruses du demon. Beaucoup, ä cause de son enseigne- 
ment, abandonnerent cette vie, prirent leur croix et suivirent religieusement 51) 
v" a. [943] 10 AHATZ, 17 JANVIER. 'lO 

iiiiLiiiiiiiuLn/ilt, Ll iinJtljtptiidi iiniiit;u n 'i•"^^ ''i- ^iiiii im?""l"I lifi|riiiij/i/i um («liiiinli /iL 
niiiAini-lib h IiiJiiiIit ii^iiiiniiLtjiii : 

f»L feriti. nTiiI iiiLnLnilii nJ/ii iiiiLnu/i^ <JiuiiiiÄnLi/li /i (/ iiinii/iil/iiiiliiiu/^ iiiiii(iiiiL;ijif,-|| 
* ti. npnjiutnn'bLiiiiu uiiiiit/il» /iiiiiiiiiiliop i (<nti/iiiiii)iiii>/iiii niiiniiin/i t l/L biliiiii (./iiiinli ^i 'Afol. 15 

5 /uiii^L, qLiiiii ujtiiiiilifei n/iiiiiiiLiiii /ii/iiiuini/iiiliiiii i//iiii^iili ■/■jT|iuiiifiii^i . (jI- äiniuUt^fi jt 
uuiLinii iiiiiiiiiiiiiLnn^n Iriinii/, /.l niiiOmitntn nliniiiii *Juiiii/iiiiiiinL/( 'J"'J^ /> '>iiii-iiiinii «il 
ni-ni"/unLWLiiii?i' tlinninlinniiuihiui : (iL. '^nui Juiitiiin niiiiniiiLfi^ü ij/i iii^iLi^iii^ il^i t|itLLiiij^i 
/i piuniup/ifi : /'"'/ r.Jiuinlr/inii ini-iiiii miiiiint^oinJi ^ilji Ll jjTiij iii/liiii-ouiIi fcjipLiii^ '''/'",'/ 
iiifLuiO/i iiiiiiiiiiiLnjj/iTi . fei_ Iriu uiiJLJitL^iT/ ri* '^lui^bijuii. /i Tiiii, ij/i n« tf S(""'^"'^' ^l«""i"LÄnj 

m Siuninlinnuui'Lui, l!Li/.nJj|i : /''"t'ijt"' Ll [liigi ['ul^ i||iii5..\7i jiin;in}itj. /jii iiKijiii^./i/iijTi, tP"'/ 
nLiu KuuinLiiiÄ i''p'/('/'. "f "L'J'jtc fcL ^ui(iiJ<«Lnjitji '/'/'"{"J /jpoliiiii njiiii|r)/.ii/Ii ijfiiifini_g : 
//l ijuinAiiii. iiilinntlr /i i^iiiLiif», Ll p'^j'jtc <{""?''J'"<(;i' >,"/iLmii<J", '-l (jiii^iimiin/tinii i-L 
Dllliuiu'^'iunil : LV ij/l pmijnLl?ß L^i^iil^^iTl .un_ iriii Ll AiiilrA{lluijnLijlnlit|lIl, liinp'^LljiUL 

15 tp/Jinu lUfLiiiLt^ .\iiiT/A{ini_p/iL}i tjmijfci., «1^^ t/.7t /jiiiiJ/ii. /• f.Lni-/JfemL ^1«^» «"'"'^"/■'/ß 
iiiLquilitL fenH/iS)/iii 'l'/W' iinniiJ iiL iJiiLui ^t Iifejißuuiijii^}» iiiliiuiijuiinJ/ : 

bi. luinnLiitdii i{i""3 ^^^/' ^"/J"' «{tc/'" ui^L" ti- ijtfi/iii ij^jtjiu, t^mi ^i jbnirUi {tl 

14 tu ^uijJl. .. lUiit] ilL mijijfcijmi liifiii /i iiifeiinJit B [1 15 hpßu,,, iiiit.iiLfeL] ^l'PtS^ lUILlii- 
Lfejuiuftu B — •{■"jt"] ^"igt B II 16 fcfiP/iO/ip] fcj>f/'gt B— .fnum] iJmgt B. le Christ, construisirent des couvents dans le desert et allaient ä Antoine 
comme ä leur pere et ä leur superieur poiir cn recevoir des conseils. 

En ces jours-lä, il y eut une persecutiou du juge Maximien, et on amenait 
* les chretiens charges de fers ä la ville d'Alexandrie {Alekhsamlriu). Antoinc »Afoi. i59 
quitta sa cellule pour aller voir les confesseurs enchaines, martyrs du Christ; 
il s'introduisait dans les prisons, leur rendait service et les eucourageait ä 
demeurer fermes dans la foi et accepter le martyre avec joie. Le juge donna 
l'ordre ä ce qu'aucun moine n'apparüt ä la ville. Antoine {Antonios) lava sa 
tunique et le lendemain matin alla au-devant du juge, mais celui-ci ue le 
rcgarda aucunement, aar Dieu n'avait pas ordonne le martyre d'Antoine ; et 
bien que cdui-ci se fit voir aux idolätres, Dieu le laissa sur terrc pour diriger 
et organiser Tordre de la vie monacale. 

11 retourna donc aux couvents, ety guerit tous les malades, les inlirmcs et 
les possedes. I\Iais comme beaucoup allaient le voir et le derangeaient, il 
songea ä se rendre au montThebaide [Tebayid}, uue voix du ciel se fit entendre 
qui lui dit : « Meme si tu allais dans la Thebaide tu y trouverais plus de 
derauffement, mais si tu veux te tenir dans le silence, voilä que des sarrasins 
(raö-j7.7i)passent; marche ä leur suite et entre dans le desert plus interieur. 

II se leva, les suivit pendant trois jours et trois nuits, et arriva ä une 

I'ATR. Oll. — T. XIX. — !•■. 1. V b. 10 50 LK SYNAXAIRE ARMKNIEN. [944] 

/,.,/..,. 0.../. L ...j..f...LLr,/... |,T..../j/*.;.uL .I.I..J, /.L .yuUunj .jnpLul /jl u.pn.p ym, ./muL 
/<ii/>Miiiiiiiii iiiiL liiii : 
.\f„i. IV.i /.V i„.,...Mii..Äi.n/ii. * T,.i./ii...ij/../i.iL/<)Liiii?p}. ij/ii.it/> KiinnT. ^iiji /iL* y-'^'J^tuUiiiL t(' 

^,1,/,^ : //.,./,!, /,L ijV";/' "/'/"'i'' '''^"''/' '"Lii.../i<iM>ii'//i"5' Ätj.n^T. ij[i LfUiLtf. jt{.///i}"i : //l 
^uii.ni.ji i?/iiiO iJ/iL^i;fc<i ij[il.Ii c/iiii?nL iii.jo/.)iili /^iii/iiujitp , ("«/^inm/jtijuiii i?/i»ip /il{i 
nniiit» /<>t ••/> '/''("",7"il,'/ '[''^"""^ (;i.ii?up, Ll /uiuLi.i(iiin/ilr i./,lu.ijih}i «ipß iiijHftYnL/ilr ti. 
^mi.n/,i, /.J..,L /./'i'5./,L /' '/fc/' • '"^ fnL.iiuLnj. i..|;(.lr nj. S"'i't(' <jr.I.i..nL /i i/fef {.Lijfj/.iJiiiLunfi 
feL li'.»,.».}.^/.,! /.J.., /..,,!. ii.j.....jti5i.}i : /'L Lnß... .iiiit/il. . /{"Ji; i?i.<L '/'jn;..« /. .n.fiinnLp/iLt 
iiijiijuSiiii : r..i/, i^nLinuunp ii.qil. t/.lt • /imiJiujnLptii.Ii iJfefjuTi lUiiniili/i C.i.mnL.iiÄ Ol-^fciug . 

'"iL/" '//-i'"" "/■'"^f"'*''^^ '*" "c/"^" '^'"1" '"'"'/' /' '""' ^'^ ^P^ ^[""kg 7"'-^' '""'"^tß ! ''•- 
iitiiiLßi i«.5../<)iiij/m; ftii»L "'J''("'i' h't'/Zt • '"^ ^"ß"' '"''/"""/""^ '■//'^ i^rkt^" '■ ''''^ T"f"^<"^ 
i?/imn /iLfi iiiiL /liißL, /.L tp li/ijii lAiuinU : 

/yi_ fc/iiiiii Ti..|.?/i iiiLnLjiii /ili« /.L iimt. ?wj-<)pi.iiijni-ß feijpiiiji^, ij/i lulrJ/l/iiiii itilitjijnLg 
nl(ij /iJiiiiili/n/iI/iil.i/ ii.LLj.i.LiiL/<J/iijIi : .S'feiiiiilit/i /i ifi.ipiJuigu.Mi /iiJnLiJ' uijfi J/i hplpii^l, 
»imiiiiinLiiiii/j, myiiLiiJ! '-l «iimiiiil/tf ij(ni./uli ^oijii . uifeuiuLt/i pii/ijnLiJu PfLnLijtiiiju ^ 15 
i/fcnii'Lx'W'L . /.L }'ii/ ijinJuiiiu <^ii/p^iu}/tj' Aisn.ogb /iL jt/»^/'/' pt/jtTimji, Li_ nL^iii/uiiilriiijp 
iiliii iiiL/inL^ii Lnijiii : //l iinjp i//.jiiiif)ii/Mß f/'J't/iIi, tt iiiL/uiiii/iiii7i i')uiu,ll;fi'ii jfep^|iliii . 

14 /ii/iiiii}iiii W/iLiiii] (iL jiliij iij/iiiim/iJ/iLiiu aaa. I>. montagnc oii il troiiva de Teau et des palmiers ; il y liabita, y sema du ble 
et en fTt du pain pour ceux qui viendraient le voir. 
A foi.ii'.i Par la prescience* divine, Antoine connaissait tout ce qui devait arriver. II 
^ ''■ apergut aussi Fäme de saInt Ammon, le vieil anachorete, qui montait au ciel. 
Un jour, pendant qu'il celebrait les ofTices de la neuvieme heure, l'esprit 
d' Antoine fut ravi comme si quelqu'un le soulevait aux nues, tandis que des 
honimes de tenebres, au tcint noir, le retcnaient et ne lui permettaient pas de 
monter. L'homnie lumineux qui elevait Antoine dans les liauteurs luttait et 
bataillait avec les visages noirs, qui lui disaient : « Montre-nous ses oeuvres 
de jeunesse. » L'homme lumineux repondait : « Dieu a absous les peclies de 
jeunesse d'Antoine, mais depuis qu'il s'est fait religieux je ne lui connais 
aucunpeche, et si vous en connaissez, dites-le. »Les (hommes) noirs, remplis 
de honte, tomberent ä terre, tandis que (Fange et Antoine) montaient saus 
encombre au ciel. Son esprit revint ä lui, et c'ctait le meme Antoine. 

II resta ä jeun quelques jours et dit : « Prions, freres, pour que nous 
passions sans dommage ä travers les puissances invisibles. J'ai vu, dans 
mon ravissement, un homme de haute stature, de mauvaise mine, terrihle, 
doMt la tete alteignait les airs. .le voyais aussi beaucoup d'hommes qui 
s'ölcvaient en volant, or celui-lä frappait certains de ses mains, et les jetait ä 
terre, et il se rejouissait de leur chute. Mais d'autres volaient haut et, sans r a. [945] 10 ARATZ, 17 JANVIRR. 51 . 

Ll. hui linüinl^n ' niiiiniiiüniAiu /ii_n uiiiuh unoiii : I/l Aii/iIi tiii/iL iiiri /iii Li iiiii/^ : hiliiiliiiiti • \ f,,] igo 
iinn inLiitiiliLiiii Lthinnhlit^ : l#f- ittiitiitili jiuiuinnp iipinnUf Li. qjiuiiiiiin riri ^/iff unpiii ^iinjin 
iliiipnLitilif bl^ Lnliiiidi iiidi uiiitntiihiiii^ DL n<^nantl lltiliiiiLniiiiin tihliniJt^n lllflj/ini l/nii . /ifi/j 
III n II III nnnli i/ti;iiiiW(L/i\p i/iu/;^/ili Ll iiiu/iiiiii/iiuu ihniiilit^lui iLn/i/ii/ii : 

r^ (huLfiLiKiii uiininuhli iiiuiiaLiiii L/iLl ^uiiIiiiMtMii/iriL/fr/iL/f ttinntiihniitiiiih . Ll lutinni iln 

inLnniuJiuifLiiin Liii/iii/iniiiniiuJnii iiinixittn/iu n(«liuiiili, Ll m^Liiii /i iLilu^Ii aiiiiiii il.iiLL- 
fiiifUfifi/iuj, Ll linnilLtuu til^nliniili ^bpAni-Uicih : f/L uiiiiinnLnnt^n Ll nLiiiii iiiiiuf,n onniii/iiii- 
fiLiifUU n fiK'fl 4"'/ Itunnnuililiiiiu *^ii/nnnnnLw/Lui^u, n/i ihinllh ^Lrfi\riLiifO ^ Ll fiij/Lllf V**- 
nltjfiiun LLfLn/iu . tj/i "fip '/''/"//'" l*i"""Lani ufnLrioriLfii a piiinnnbu Ll Lnniii niiinbnoiiLiiioii 

10 iiiiii'^inliu . Ulli iinn/iu l.uinnLOni u^iiiuOLliiiiLiiiiiii/i/iii «»on Ll «.nnLni q; : 

ruiiinliu Ll ^bjaiiihnup tun. (»Iiinnli Ll yiinniiili/~/i(i iiiiili LJu : (»l um iiiiij" . Ular; Lii 
llin <.\Ln liiil(/l, lunJiiili t^n hliA lliuliliuuAUl /'""l i\Ln , luuilll LW^ '{'"-R '""- ""'] ll'ü 

liiu/uiiiu<.\LiiiiiiinLp n''if uiunnli Ll iLnnLp jinnbL. npu npnuinnubiui : 

(/l iiiff P iiiliiiup ipuuntinhnu ahuinph uin. Luimnu Ll iiiuLu . Ilpiti^u LiiiiiLii il/iiiiiii 

r, Lkuii iiuunLiu/i iiiuiuiuuiuimi luiLUiun npna : C7<Jiuiin nuiiiiiii («liinnli . (•uuini^p nliA LHtj 

9 ijft(i.j/>f-] Ll .{/!.i.f.r, rt^c^. B 11 12 fe/(/.ß] if.ujß B 11 13(fe/>"Lß] j/.l./.o[.ß B. r" a. encombre, entraient au ciel, alors il grinc^'ait des dents ' ä cause d'eux. Or, ♦Afoi.nio 
une voix se fit entendre ä moi et dit : Antoine {Antonie), comprends-tu ce ([ue 
tu vois? L'intelligence de mon coeur s'epanouit, et je reconnus que c'etaient 
Iqs ämes des liommes; et que Fhomme de haute stature etait le demon, qui 
rejetait dans les abimes les ämes des pecheurs ; quant aux ämes des justes, 
elles volaienten haut et arrivaient au ciel saus encombre. » 

En ces jours-lä, il y eut uu retour d'audace des Ariens, et beaucoup 
d'eveques orthodoxes prierent Antoine; etant descendu de la montagne, il se 
rendit ä Alexandrie et anathematisa l'heresie d'Arius. II recommanda et 
enseigna ä la population de se tenir ä l'ecart de la communion arienne, parce 
que c'etait la derniere heresie et le precurseur de l'antechrist, car ceux qui 
prechent que le Fils de Dieu est une creature, ont le culte des creatures, tandis 
que le Fils de Dieu est coeternel avec le Pere et TEsprit. 

Les pai'ens aussi se rendirent aupres d'Antoine et hü posereut des 
questions. II leur repondit : « Si j'etais venu ä vous, j'aurais pu etre envieux 
de vous, mais, puisque c'est vous qui etes venus ä nous, enviez le bien et 
devenez chretiens comme moi. » 

Certains autres, d'cntre les sages, allerent truuver Antoine et lui dirent : 
« Comment peux-tu vivre seul dans ce desert inhabitö, saus livres? » Antoine 
leur demanda : « Dites-nioi qnel est le meilleur soutieii de Thomnie, le livre 10 52 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. 1946] 

bu i,',,/.>/...,L '■'>'■"*'/; //r'^'—'T/'. i''/''/r''^ v"n"'''tF' '^P^- ^/'^^ ""'''i' h'^"^Ph'^ 

Hut r.l...."J.. U'bp 2^np^of{i. «uuiHLÄnj ..,...4tJf. .£rf/..n.. .Jt(. = f-V Lnß... ,..L/,t.„L i"-"" 

/,. '»„„.,...,).,,/.,..,, /.. /..r„„./,/.i, .,....,../.».. J.n,.-. '■- 'it '•(■Fht ""L i"'""' = i\uh r'vk^P'""^ 

/ii? n* aintiLli : 

k /.' .?/...L.J ....-...-(. mfe.,...I.t J...fcnLp£u Lp.«i-t^l. ('.{..nnl. ^i ^..(./.^ .?.n...I,t/il. /. 
/„„,„uL., L/,t,t/,.,.n,r,, t^ .,,pgn.nL|,n/ /,npA.«Lt/.L .juncpp uL,j«.LJ. : Lv ^,,,f.nLgfeu.L '-[".3 1ü 
,,..,,L},.....,t" '"^ '""t • ''•..rAfeo.L fc.^" ".{./..."."'/".% S"'r*t"3''^ ^.,L,ppu./,.«n.u feL ^...^gfcl. 
iii>/i/<iiLii/ii. iiin/ii.ilriii.lJli : 

i/jiil iJiiiyiLii/liIi J'lii'il.)i/i' (juijmL ijfe/(fcij(il;|iii (Uia. B. ■Afoi. Kiooii Tesprit? » Ils repondirent * : (( L'esprit. » II leur dit : « Dans ce cas, 
' '^' les esprits sains n'ont pas besoin de livres. » 

Quelques religioux du pays allerent le trouver et lui demanderent : « Quel 
ascetisme avez-vous de plus (jue nous, vous qui vivez dans les montagnes et 
les deserts? Car tout ce que vous pratiquez, nous le pratiquons aussi, jeünes, 
prieres, veillees et detachement. » Antoine leur repondit : « Nous, nous 
conservoiis notre esprit par la grace de Dien. » Alors ils se jeterent k ses 
pieds, demanderent pardon, etdirent : « Cela, nous ne pouvons pas le faire. » 

Les empereurs, le grand Constantin {kostaiidianos) et ses lils Constant 
[Kostas) et Constance [Koslandios) ('crivirent ä Antoine, demandant ses prieres 
et l'invitant ä venir aupres d'eux. II dit ä ses disciples : « Si j'y vais, je 
deviens le seigneur Antoine, et si je n'y vais point, je reste le moine Antoine. 
Malheur ä riiomme dont la renomniee est plus grande que son oeuvre. » Aussi 
Antoine, par ordre de tous les anaclioretes, ecrivit cette r^ponse : « Toutes 
mos prieres iront ä toi, raais mes pieds n'y iront point. » 

Un jour le bienheureux Antoine vit en songe que des mulets penetraient 
dans les cliapelles de l'eglise et renversaient, par des ruades, le saint autel. 
II se rcveilla, pleura amerement, et dit : « De nouveau, les Ariens persecu- 
teront encorc les orthodoxes; los Ariens s'cmpareront des eglises. » [947] 10 ARATZ, 17 JANVIER. 53 

(/l innJulU bnDL. («Iiuinli «^iiiii/ilij I<l ^liu/iii iiiiliiifi, tInnnijLtiiii iiiiiilLiiiiiili /iiiiiiiiiiiili 
liL iiiu^ . llLn^Liiii t; Oll ijuiluiiiu'Llt liilni, Ll. ' JiiiLiiii /i Ii/iiinuiiinnili ui/iiiiiiiiiiuiu, * A fol. IdO 
iiiiiiinnLlinLiuti iiijiii/itniiiiiiiili ii/i IdttiiiLiitiLu iiiliiiiiil/ili (iniiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iji/iiiliiC, ii/i 
iJ/i im q/iuiiiiiiii^ : '/l iiii/iii lUiinliLnl^li iiiiiinfiiioiiiii OiiiiihiiiLiiiii iiinii I •Miii/iiiiii/i (•iii<li- 
5 iiluiinnnL «^iiimimiiLui/lo . OL iinitiinuiiotlili nnn It/r/iiiliillll iniiLliilli /,» liiiiii /.i_ iiiUlLii '"II 
JiiifltfentJiTi Ll tituniliui.L'Lh iiiiLiiinL nun nLlil^n /i iinuniL 'loiiniil^ /''■/ipiii^liiyt 11^/1 fcJJiii^ 
tujtuLLninttin'L jiLpnn . cl uini_tiiii nii (Jniu uiLUihiibiiin n'^nnnh Iilii iiiil («mniiLiiio tJiiL- 
iinLuinji ihl; . iiL. iiiiIiiJiii^iii/iiiiIi LhuiTtui i/in/utiiiiiL : (»l nniiit^u <Jnim?iuifeiuii lu^liiijt" 
/Jiiiiitii/ili niiiiLnp JiiifiJ/iL iinnui : (/l iinßfeuii iun_ l.piii5iiiiii|iiiii iiiijiimLi^^iIi ijJiixi, ti. 
In aiitiiiti iiiiiiiinnmiÄmyiiiini i/iiiiiu liiiniii, iiiin fcWnii on/iJiiii/i iiii^Lliiii|^l( I^jioLiiilii|iiiiij Ll 
ui ll tu ui lu ut tu LH n Ulli iinLiiiili Llbiniihlinu : 

•{iiiiiiif lULiiLii iiioS t tiij/iiiifJuiniiTi' nmiiiiyuifiiL, f/iuyii/jiuj, :{ui/fllf!lllj, »Ill^llhl^llUJ, 
ITnijtii^iijif Vk^tiiniAtjt, otiiiii iii( /iL l/iiii^riLti/i : 

^L miii tL uiJp lULHLnii /liiliiiinii / «iinuiy« JijL umi {i/iLiiiii >^iiiji^ilji to|*iiil;iuunLl» bL 
l'j SV'^'a ""f> fc«- ujui/iiiiiifeuii lluniu^iuiJnL iJLn.iuL /i piun^iii^; ^hjiiiLJifiiii'L ' iiijfcLnjiLu/^ Ll ♦ A fol. ICO 
i/i lULnLiiiip, Ll iiiilLiiul iuil Jiiijni^nLjiij ^rLp : (»l pniijLi^^i'li ij'liiii /'iiinviiij Ll /'iiiluiji;|^ 

8 SnLiiiiLUijif fj-t] fe«- IV"'3/' ''■ '"^^' ^^ — i/in/<ifeg<"L] '^mt^feiuL B 1| 10 i/i"/>" tiipui] i/uijiii 

linuniS WiinnL^l B op|lSuj/j O/». B [| 11 unLj7j.l. (H.iiiiiTi|iiiii] ^iii^ Ll «ijiiliii B !| 12 iiioli] 

j/i^uiinui^ B I! 13 H"iii/u(;ii/i . . . Wiui?nLtj/i OW. B || 14 iuliiljii, O/». B. Lorsque Antoine eüt atteint ceut cinq ans, il rassembla tous les freres et 
leur dit : « Le iour de ma mort est arrive. » Et, * se dirigeaut dans l'interieur * Afoi.ico 
du desert, il recommanda ä ses disciples d'enterrer secretcment son corps, 
dans un endroit iuconnu, pour quo personne ne le süt. II ordouna de dünner 
une de ses tuniques en pcau ä Athanase, le patriarche d'Alexandrie. Quant ä 
la tunique qu' Athanase lui avait donnec, ainsi que l'autre tunique et le 
vetement de palmiers qu'il tenait de saint Paul de Thebaide,. il les laissa ä ses 
disciples, et leur ayant donne le salut, il rendit son ümo ä Dieu, le 17 Janvier, 
et fut transporte dans la vie immortello. On inhuma son saint corps ainsi 
qu'il avait ordonne. (Les disciples) se rendirent ensuitc aupres d' Athanase et, 
sur leur priere, il ecrivit la vie agreable ä Dieu que saint Antoine legua 
comme exemple ä tous les religieux et anachoretes du desert. 

En ce jour, feie des premiers patriarclies Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Meise, 

Aaron, Josue et Samuel. 

Les annees qu'Al)raIiam vecut furent ccnt soixante-quinze ; il succomha et 
mourut dune bonne vieillesse ' tres avancee, charge de jours, puis il l'ut'Atonco. 
reuni k son peuple. Isaac et Ismaöl, ses fils, l'enterrerent dans la double 54 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [948] 

"/"//'/! /"/' ('"(/'/' '"'"/ '//''/""Li/li, iiuiiiiifiui/i/ili »/"i/iii Uli /i iiiiiiLiii l/iu^uin-iui 'f'fcuiiiiiiLni, nn 
Z;^ iiii)iii/ii$iii)i // iiiiJi"ii/,/i, iiiiiiiiMiii/i]i /ii iiiiiilf iiri/i uinitiuiiiL. Lluniu^iuä innnLnnh 'rbuiiui. 
iifUM /f/fji/iiifi/iif ff ( «iiftiii^fiji) iti n'/iiiiLtti (//fu tinitui : 

(/l /iiiLi i/iiii iliiiyiLiut/li (•i'.iiiii'^iuuni- on'^hLiiin («iiuiiii-iuo nl'uiu^uili nnnnn linniu , 
DL auiuliBiiiui. I'uni^uili iiiiL OnS"/'"'7'' •ntu/"'"'''' . iiiJ/ii K/iinitii/iu til'uui'^iini dl nlhbiiblitui .'j 
Ij/i/j lirififif : IrL Kilfft /r/ijfit/jii/f/f nljitii n iitnninnLition luauiniulihh iJi- tuinlih nn t^ p huiu 
iitiL h inniiLmtU 'hhtnttn • 

liL iiiiiiiiiifi/iiiiii t)iii/iiii> /( iiiiiiiniii /incini nniiLnn /iLiiiin . dl iiiilLiiii nninu jiLp uihnnt^u 
It iliii^ni\uU liiitniiiiLtlitmi ul nuLüiiuL uiil annnijnLnn tiLp : l/i_ uihliLun Vnijut^tp p tlbpiut 
bpbuiitn <iop pLpni Diiiiii Di- ^nitipnLpbitin iiuiu : C/l ^niuiiiiiu cui unuui^ijt auifLuiipn pLpnn lO 
npimpiipiiiun upiimbi ij^ttiip jiLp , cl louilr I/nitui tULnLpa ptuiLiuunLU, Di. uiuinuili abui 
npiipp /iLii ibptijtph 'l'iiihiubiuuLnn, Ll Iritiinbiiph nlriii mliii : 

J/l luoubnuiL iSnijiil^Jt l''"I onpiupu /ilii Ll tuut^ . uu ij;<Jiuliuii/i/i ukiLuihpS, uiinbinL- 
klLuiup min mpiiiunl^ c\bn («uiniiLuin ti. «jiuliiiij itrii/in^o iiiiiiiijiiili^ ibplippli nnp bpnnLitiL 
A fol. Ifil (iiiui '^luiinlf c\bpnii (luniuyiiJiiL f/iiiyii/iiiii Li_ liitiLnpiui : * UpnShbnnm Itnijul^ili 15 
nbitampuh /ilii nnnii/iuli /'uiiiiiiLi/i fiL iiiu^ . Utu iiiL piLlUbiuliii inpJiuS iiiiii iiiniuuii^ »\tn 
liuuiiiLiiid <Jiii}iV)(ip bL npif niilibpu mump iilrii i\iiii : I/l tImluüm'LbamL tinJul^tji mSma 
^lun/iLn tiL uiiuiiiulin, Ll BtunbnpU iiuiii lUapuimnu : grotte, dans le champ d'Epliroii, fils de Seor (Saharay) le Heteen {Khetatsuoij), 
en face de Mambre, le champ et la grotte ayant ete acquis par Abraham aux 
fds de Heth (Khetay). C'est lä qu'on enterra Abraham et sa femme Sara. 

Et il arriva qu'apres la mort d' Abraham, üieu benit Isaac son fils. Isaac 
etablit sa residenceprcs du puits dela vision. Lä', on enterra Isaac et Rebecca 
sa femme. Lä aussi, on enterra Lia, dans la propriete, le champ et la grotte 
qui s'y trouve, acquis aux lils de Heth. 

Jacob, ayant termine ses recommandations ä ses enfants, rentra ses pieds 
dans la couchette et mourut; et il fut reuni ä son peuple. Joseph, s'etant jete 
sur le visage de son pere, pleura et l'embrassa ; et Joseph ordonna ä ses 
domestiques embaumeurs d'embaumer son pere; puis lorsque les quarante 
jours furent accomplis, ses fils le transporterent au pays des Cananeens, et 
l'enterrerent lä'. 

Joseph, s'adressant ä ses freres, leur dit : « Voici que je vais mourir, Dieu 
vous visitera d'une visite et vous fera sortir de ce pays pour le pays qu'il avait 
♦A fol. ici jure de donner ä vos peres Abraham, Isaac et Jacob. » " Joseph fit jurer ses 
freres, les fils d'Israel, et leur dit : « Lorsque Dieu vous aura visites dune 
visite, vous emporterez mes os d'ici avec vous. » Et Joseph mourut ä Füge de 
cent dix ans et on l'enterra en Egypte. 

1. Dans la grotle d'Hebron. [949J 11 ARATZ, 18 JANVIER. 55 

U titlui^un bL. (•<JuinfiIi/i, uhuni.tui /iL (/iiiiJrii /ti/r iiniiiO ^ ('"(/ "»'»'//» i/iLiiLiuliii uioL/i : 

[B * uiiili/iJ niLnLii f/iouiuiiii/i ^ uri/iiiuniiifi iiniinili itUtsmhn iiftriuiififiiiiiij/fiii/j/f , nii * B 

lUunuhlili iiijfijiJifii-nl/iiiii/uif (.«iiinnLOiif iiiniirL. ff ifitiutuuiulih uni-Uinliiuhniin /ifijfuifnf ui- 

iiLfiiiii- I ( *fi'(/ii/iiiu«n/iiii £ii- LniuL fii/fuif Liii-fiO uptinni uiitl^yitnihnL. :J 

'«riiuu/i (/'L* /iL uriLfjriLUin/f (/*/, : u/i^muiuju q; /;/iii/fj/ji/i /il tnuiti-itiLnntiiui *^tuiniuuii:intunh 
(«nc/iiiiiilfrinfii (iHrfii/iiifii/i n^L '//iLfiri/i : 

CuinnLiiiacuniitdiffi //l ijLo uiunntuiuLinpM L/iLriLfiLni/i l'nnumnult Ll. uIilu *^tuumui- 
uiHLmhiuh nLnriUfimiifL *^iuLiuinnf, L^jauiuuiunnu ul. 'ihLiinnu^ ijnunLulih liiinLi. niunLatiiuh 
10 tc nuinnLitnu LliLnunLunt <JiiiMiiA/f ii/i£i : 

UnLniih (»latuuiutilinu ulihxnLn^ lutuuiiuuLuilih l^n juniniuin /''"/ >"(/ ^r'^PPrH 
liiifii/inLuuu, /iL f/iui^n nhph LiiiliulinitinUf bi. AniiAtiunnt^n iiiliiiIi/iiiL/ii/// nui<^iff/fiif jii ül 
iiiiin/jiiiLfiifinLlfif, /iL ü/inuij^n fiiiiniiifii, iin ^n iiiffLiif OiifnfiL^fii/f Alikii nfii<|Ui/iaiiufiii/iifinL- 

15 (/L ^n /i tTtttinutiuilnt uhanh 'inuuitttunlititunuh ^ iil f^n inunliiuLitia Lniiiltainui 

LinnLutuunnp «Jiuiiiiuuitui/ili : (»l ii (//i/i/iiii iiiiiLiu<i)[ili aniinitli iiiiiiin cl iiui '/'/"/' 

1 Vntjui^ult . . . JlloTl/l O/W. B II 5 ö/l'jliillliu/l] ^«fl 1> tllluTltl/l ilL l/llillI_lliLfl/l/jlUI J IflllLflli o 

II 11 if/iTii/jfen.] i\in^p (idd. \i 1 15 fei- t(i O/«. I? i 1(1 r.ijfe/(iiiiiSijji|i] r.iffe/jiiuiTiijjifeuij' Hijfc^iiiiiTi- 
finiit. ^tuiniuuiatnjth üdd. 1>. i 

Quant ä Moi'se, Aaron, Josue et Samuel, il an est ecrit ailleurs, au jour de 
leur fete. 

[B * Ell ce jour, commemoration des reliques de saint Antoine l'anacho- * b 
rete, dont le corps, par revelation de Diea, fut decouvert aux jours de l'em- 
pereur Justiiiien {Youstianosi], transporte ä Alexandrie et depose daus Teglise 
de Saint Jean.] 

11 .VR.YTZ, 18 janvier. 

Commemoration des bienlieureux et glorieu.x patriarches d'.VIexandrie, 

Athanase et Cyrille. 

Les grands docteurs de l'eglise du Christ, revetus de Dieu, piliers de 
soutien de la foi orthodoxe, Athanase et Cyrille, brillerent comme le soleil et 
chasserent les ombres des eglises. 

Saint Athanase [Atanasios), tandis qu'il etait jeune, jouait avec d'autres 
petits enfants, et faisait l'eveque, il ordonnait ses petits compagnons protres 
ou diacres et il baptisait les nourrissons, ce qui etait uu presage de son 
patriarcat. 

11 vivait aux jours du grand Gonstantin, et ötait diacre du bienheureux 
patriarche Alexandre {Aleklisamlri). II se reiidit au premier concile de Nicde ä 56 LI': SYNAXAIRE ARMKNIEN. [950] 

^iiiiiuiiuiiuilAi /"/'"(, t'. MiiiiidLi? />iiiO"1-/'J/'lJiii '"/"<•/ [^"l'lk^ Ikpjinuli, Ji"'^;j /' f*/"- "^"-U- 
yiiiiiii/i)i in yiiii'iiiiij.niiii. : //l i/.iii i^iiWiitim'/i^ilj r.ij/./^iJiiilii^^i/.iii^ ixtjLlriuijjiti^^iIi ^iii^niL 
Ijnfiijj ff l4H/ffiffiiiif/ifiif : 
, Afiil.K',! f/V f|//i'/' liLSIi'li '/iiiiiiiiii)ni/fiii}iiiii/i ötfffifffi-nifLiffif fijiij^ili * ^if^ji WmiiffifflffJ^nu, liL 

Lff/,f^ r.li/iiiii/i •^LnXiiLuifinilli, Ll ntllutlhin'^u iJ/fllllllilff/^iifii^iJi V"["'^t(' • <ffß<">{>fe"'g o«- 5 
tt(</)7iii)iiiiii/iiiii iffiit/ii^iifif iff/iit/iii f/titi/fit/ffLtiii/ : IfL ifMiffiLifftfni^lf Li, L|iljiii- ffffi ^f ijfffLffHi^i;- 

/l Itlltl IHM l/lllf/tfllllltll/lftf)l iLfflf " ÖfllltlllllL lllliull IlLllffllfl/fllfIL <Jfffl-llfUflt^ ^IflJfJ^l) llljl^inifllf- 

/tiiiliiiiii /.i iifi^7>)iiiti)i »itn"-^'""""^"'/""/' ''"^ t/J"il iifiL iitff f/fflfuunu/f iiiiLninhhuiljuiU, hu 
in n Juan 111 L n yifiifi/fifuiif iii/ii/iif/if(^fttlf/ftt iSniAinLuinli (l'l, : 

/■ii/i nnLitnli hjtLpnnu l;n U JiuSuihuiliii 'l'npn l'l'l^nnnuli luunLunuptn iff^ipfu^^flf . 1U 
tfinotintifi/f ^n /'''i;iii/i/fftiii/i l .nLlinnilinnnL. <,'iiiiiiiiftftLiff/fif tin nSiniKiuhiil^ii lluLb^bpuiUh 
OlfifilliiLliLiiii /l iltLnnniijitii jainnnL^fLnnj ntilif^n ifii/irifit^ff fu fil_ nipnnnuiun : l/i. fliin 
f)iiiyiiiii/i)i /''7,iii/f/iinii/i lot/i/iiiiiiliittiiii- ^uiininniLnilui Itiiiiiiifi- nnlilnn. ^inininuibinnLlaL ili 
iinLniii 'lltLnlin . fcf. SbaiuL Oii/LliL fffifLfif <>/fIr Jniinihi Ifilibunuh ^niliiuiLUili Llimn nlinnf^ü 
uuinntunntLtuhnh huuinnnp nf-fffffiuiii/un^ ntunninntnnu^ ul. uU lunjiuit) uiiiin ^huinJj ubnni \;t 
f>/fifni_ii/f 7'ii/ffffnnu/f yulfiif/nA ujtL-h^nnnnnuh ^knuninjini inutnnLuiauiAJiu nuinnnbnhh : 

5 ufniiifnfiiiiif J li/l ni- ulpunnhitln lUtuLtttili 1> | j 7 nhant^ü lunpnuuttiuiuuin * . , oniAinLtunli CrL,^ 
/iL n/iiilii il/ilit/iL 11 l<tiuuuiLnnnLJttnL.h Olll-i/tuilinil/i liLniunnn/lIi /tl '/.luncliiii/iiu/iiiii/i ; i»l anktua 4/1/1" 
CFL uiulffinif i/ififiiiiiiiiffTifiiij/fifiiiif i/ifiiifi fiLiiniiii/iiun. ^lULiiiirinif nJinnt^it tu n li tun n u ui nh hl uiuaiiiuib 
^biiAnt-Uioiinuinh . /ii hlirnii ittin i/i^iiiiiiiii/i itiit-jttnnhtunuihf tiL. tlittnjt niuLUitinLßaniua tjinlubnulL jt 
^inlianuuih ituLnniniilitj H j| 10 ililipiiii/ilij kluiaiui^nnlui si {] 13 VinbttuuilinnnL ^tuipuiutcutjui 

oin. W. 

la suite de süu palriarche ot y deploya une grande vigueur contre Arius, bien 
qu'il ne füt pas compris dans le nombre des membres du synode. Apres la 
mort d'Alexandre {Alekhsandreay), on sacra ä son siege Athanase. 
Afol.iGi Or, apres le grand Constantin regna son fils * Constance (Kostandios), qui 
etait de l'heresie d'Arius ot persecutait las partisans du Fils unique; il exila 
Athanase en le transferant de place en place. (Athanase), passager de province 
en province pendant quarante-deux ans, lutta pour la foi orthodoxe contre les 
Ariens et tous les heretiques; et il nous a laisse un souvenir eternel. II 
trepassa au repos des immortels le 18 Janvier. 

Quant ä saint Cyrille (Kiiirlos), il vivait aux jours de Theodose le Jeune, 
le pieux empereur. II ctait le neveu de Theophile, patriarche d'Alexandrie, 
qui, entraine par l'irnperatrice Eudoxie, avait depose de son siege Jean 
Chrysostome et l'avait exile. Apres la mort de Theophile le patriarche 
d'Alexandrie, saint Cyrille {Kiurcl) siegea sur le tröne patriarcal et deploya 
beaucoup d'efforts, au premier ccnicile d'Ephese, ä combattre contre celui qui 
reconnaissait (seulement) riiomme en (Jesus-Christ), Nestorius, cette nuUite 
impic, et, avec le synode, il proclama Marie, mere de Notre-Seigneur Jesus- 
Christ, vraie mere de Dieu. [951J 12 AKATZ, 19 JANVIER. .-,7 

'hnliuin ti_ Luiüniiu iiLn/ii^J hbuinnnh , i?L/iLLiiiii ils/'" "■- 'l''"/' iiiiiiniiLmdiUflnLli* 
iiiiiimiiLJiniii'Lu, unn olL/i LLLiiLnli /iiiiit«. iiiiii/iliiiiiiiii iiiliiiiiliijiii . (■!. iii^Iiii^/;^ii i^iiiim/iiiii 
ni-nniuijiiurLnLpiiuiSii U iJi^V '^tuntiuiuhmiua i/iii/iiLiiiiiL iiiil l'iiuinLiiiÄ i»iii lim iiiii/i f/'/. : 

* nj.iug/i J-r> ti_ 3»l1„il.iij>/. </•/''• : .S'oJi t Z«»-!;...,..!./. rffei/. /.?u.i,..i. ..,./>), : » A fol. HU V" a. 5 l'uinLuiiunin Ll JtÄ WiuuiuliiiiIi l'''l^nnnu iioium/iiiii /^ii '/.iiiiitii/i iiiili-iii^i^iiui |(liiiijiii- 

Lnn/iJj HrnJitun . fei_ innJiuS ^niuliL^n hnliL 'l,iunt;u, /•niiim/iiiiliiiii ^iJiiiijii/LiijiIi «.ii ii diu j 
Uiiiniiii-niiLiiiiiii iiLiii /i 'inuinuiJin/iJiiiLiiiiii/iii" ruitUinli 'l,iiin^ii/i : (/l tf '"" JV"^ *- '['"" 
utiun nujutuiiiiu uiiuinantuauniAiu iiiuniiiunnuiuii : 

tf«. /i <)/ii-iii}jnni.ö/iLlj uihLliiui " J/inintiiiiiL il'pfcijuiiniit LuibuLniiinul^ ji <Jii/iJmijii^nL- 
1(1 /JtiuL '^liiLuiinl/ . Ll iiiiLniiOiKijtiiii t/i7i /i '/niiiniiiLii/iLiiLiiioi/iii : (»l /ii^iimniii^/ /'ji^iijiiji^i 
iiiuuinLiuouiuiuL/i iiiniiiii annnu Lujjmltnuinuuiij i/iuuli U lulioniihli '^iin/^iliiiniii/iu : OL 
uihhuii nhbnul^u '^uiintuuiiiinL ».,11111111 /i tnuL/iiL iinn lupunnfeuiti nliiu •/.uiijt"i '■l l^iiiijiijij 
dLiu oihl/u JnnnJnih . fei- iiinuiinfeuin nbfefenfea/i CuuinLOni /i "//")" iii/liiilinniii l.|i^inii^i Ll 
U luliLiinhn Uli unuiiLuiiiiiLli iiiu feiiiiiiiiil t/i" iit/ifeiitii/iii : 

3 RuiiinLiuS] "finfiuuinu . Iiuitniuplt inoL ungiu add. B || 4 .SoJi t] iijipiijJi r/(f(^. B || 6 4/""" 

'jtl_] V'/t-L ^ [i 9 jj'.ßtijiuijniit] jr,p/i.(iujt B II ir</nijiii/] <;iiif>/iLji fci_ j/ihhlS rt(f?/. B II 

13 ainL/u] nJiii aihiiuLiinu B — ■ HiiinnL&iij] •/■ji|iiiiniill^i B — lUijuiTiijiijJi] <JfejianLuiÄiij B || 

14 qiibbnhnltu'] nlslitinlnilt'ii («uinnLOnf B. , II redigea des canons contre Nestorius , commenta les Testaments inspires 
de Dieu, ancien et nouveau, que Teglise tient pour des pliares lumineux. 
Ayant ainsi brille par son ortliodoxie parmi les patriarches, il trepassa ti Dien, 
le 18 Janvier. 

* 12 ARATZ, 19 Janvier. 'Afoi.ioi V" a Fete du grand empereur Theodose, 

Le pieux et grand empereur Theodose etait general de Timpie empereur 
des Grecs Valens (Tfl/d'.vj). Lorsque Valens mourut par les flammes, l'empereur 
de Rorae Gratien le fit reguer ä Gonstantinople sur la part de Valens. II 
etait brave et repoussa toutes les attaques des barbares. 

Etant tombe malade, il fut baptise par l'eveque Achelaüs dans la foi ä la 
consubstantialite, et s'etant retabli, il vint ä Gonstantinople. Sur le couseil de 
Gregoire le theologien, il convoqua un concile d'eveques au sujet de Mace- 
donius, le pneumatomaque. Ayant fait venir Nerses, patriarclie des Armeniens, 
de nie Oll l'avait exile Valens, il lui iit presider Ic concile; il delivra l'eglise 
de. Dieu de la secte abominable d'Arius et de Macedonius qui tenaient les 
eglises depuis quaranle ans. 58 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [952J 

//L ^n/i(/iiii? iiiiiiii7i/iTi i/y-iiii/iii/iiuTiiiii Ll ii'/.iiiij/iTii/i^i<xiT;iiii /^iuijn(tij Liii ijbpl^nLii njiij^iii 

^L^I jtflllHIIU llllll /l '/llllllllll)l(l/l)llll lllOl/lll, tl /'i'/>l' '/^"",'/ /' «l'L""^ IlJIIllIl/iJIIl/IJljtjf^ JllllJ 

an.)>iu/iiiii/i)i U iiiiitilitiliiu'liiuiji, /.i iiiiii/f'Liiiii iioiiiilH/.iiiiJiiI» C.iunnLrtn^ : //l iiiii^iii <,^luiJj- 
niiiniiiL, ti_ /iii/niiiii LltunuiLnn /i '/iiiii/7iiiIin/iJini.ui(ii/iu ijl.ji/jiuijtnii . ti_ ij//()iiji^inu /jnitiiiij 

IIIIL /iJjpii /l ^,ILIlJ, fet ^Ullin^ll IlLlI/ Illll/l ßlUl^lllunp, fei- ^ilßil l^lll^IiaillTffelJlllL IlLIJIJtlUI^IUl- 

jLnLÜfeiuiJii iVm-LiiLiiin/i </•/''' : /.V /-|i iiiiiiiin/i/i ^Iriuniiiliij t/^feijfeijLii^ fei- «^i^iliiiiij "/'"J 
l/i^fllififii/i/j oii^/fiif /f/feiijilfi fefWfii/f : 

Afol. HU * Suiiui? iilLMlii ijLuljnLpjtLii htjtpuiuhuij /jnLU^b I 

/' piutuupjiL 'f//ifeni}/infeiui tn uLiiifetiui fe^iiiLfe^Ir fri^ijiiiiu^iu, fei- tji gpfiuinnliliiuf^ 
fei. /i iJfeÄ inn^iJt) |i"i-ni-nu feiLiuiuiu4in /JiuqiiiLnn/iTi l/iiinii/iiJ/iiuIinii/i : 'liiiijiji-ij^li mii,m<)/i 
iiimfeTi/iii fei, imiuinniinl^ltb iiiui ni-iiiiilimi n'/'n/iuinnii fei. un^bi feiLiiiiIi . fei. lim i^iiiuuiui- 
uinLL ihnun /iinuinni/iuLfeiiuii. a'rnliinnnu Ö^Juin/ioi l'uuinLiuÄ . fei- '^luphli diijijiii|ii^iii1i 
'/■n/iui/inii/i iii-c/ii/iii fei, iiinfe/iTi /i uiuTin : Vl ifein lULni-nii «^uiL/ilr fe nuiTiii/;^!!, fei- <,iii^niulit;^ili 
fcWt . '/lu^uifeii nLiiLn.u'b : I/l. Jim miLiiii-feimm^u liinuinnJtulibniui. n'hnjiuinnu fei. mlim^ij^ji 
nnnu ni ^mLiuiJiiui/tli n 7'ri/iiimiiii : 

pL uiuiui bmnLli iiiinuni.<J/lJi /i noniufemli i?/i, n/i tniupal^ p uinLU Iilii fei- mniLUi^tiiij^i 

3 pn-tiu/juij/ifi] piLÜiui-nji/fii B II (> 8ni-tnLuiji/i «/•/*] fei- Hjiuig/i J-P rtcf^. B || 8 i/ZjuijulP/ilTi] 
uppnL'^Liij add. B II 12 funiiuiniluiiihatuL.'] Iunumiiiliuhl;p B || 14 /unuiiini^uiJityiui.] funuinni^iu- 
«tp B [j 16 ounnilL^/lli] nunpitL^jt tlLuiiti B. Lorsque Gratien et Valentinien {Valentianos) furenttues, il etablit ses deux 
fils empereurs ä Gonstantinople et se rendit lui-meme ä Rome pour livrer 
bataille au tyran Maximien, et il le vainquit par la puissaiice de Dieu. Puis, il 
tomba malade, etablit Arcadius empereur u Gonstantinople; il fit venir 
Monorius aupres de lui, ä Rome, oii il l'etablit empereur. II mourut dans 
l'orthodoxie, le 19 Janvier. 11 fut, tres obeissant ä l'eglise et ä ses lois, et son 
Souvenir sera en benediction. 

A ful. im * En ce jour, martyre de la vierge Euphrasie. 

La bienlieureuse Euphrasie (Ephrasia) vivait dans la ville de Nicomedie, 
etant chretienne et de grande famille, aux jours de Maximien, l'empereur 
idolAtre. On la fit venir au tribunal et on voulait robliger ä renier le Christ et 
a immoler aux idoles, mais eile confessa, avec fermete d'esprit, le Ghrist 
vrai Dieu. On frappa brutalement la servante du Ghrist et on la jeta en 
prison. Quelques jours aprös, on la fit sortir de la prison et on lui demanda : 
« Adores-tu les idoles? » Elle confessa plus amplement le Ghrist et meprisa 
ceux qui ne croyalent pas au Ghrist. 

On rcmit onsuite la sainte ontre les mains d'un soldat pour qu'il la 10 [953] 12 ARATZ, 19 JANVIER. 59 

nliii iiSiu Li- (iiunAnLiiiit /' /inLiLiili . ti_ iknßuijii Uijiniuujuii iiinuid^fi ij1.uiiiiiliii* '/'("//'/_ 
/i iltnnXnLpLIil^'ü : liL. innjttnl Smlih /i uLLtiii/ilr, hiuaLiun fliiiiji«Ji» "uuiiiLÄn^ ^i ii^ijiiii 
/inLu/lJl, tl- llll/^ linonili/ill(I|}< . (/Vi iTtnAfeLiiiii l/lll tt lliuill ß"'f 'f""? "(' / t 'J""" '('"i" 
iiuLixL pr/ iinLii /i ptfi lu oÄ^' : (jl inpiu ^lut-iuinuiahuii iStti ttiul; . Oiilji ^iliA ijiiji ^ili^ 
5 /o n um III II u/n : llu^ L'i^ijiiiiii^iiu . f'fe'p ^iIiA uui^iiil^i/j i?^ «^tf» p'^J' '"- iJ""l{i1i ßii {iTiij ß^'j^i 
fci_ in'iunDii iiionuiulriui/i niinoii : l/i_ Iiiu nuiiiii /i iiLnfei : 

6*1- fe/IlllllLl/lil <,'lllIlfelUI Juin iJ/l /l l};/""( /"-/Il?t '"- '•'( /' IfpiIIlIJUlJlIU^i' , ^L IJO£IIU^Ill/l^lll 

ahpbuil qAl^ßh fei- nununi, fei. tuivLiui IjtlinuiuLiui i"/'// il-\l;j(}u ^uii^iii /'lji, fcV"" "•- 

uStuaL fei- üiuLuiiinniij /i H^ßi . Ll ' rffen/iuiiinLiifeiui niiiuijiiti'bnijb ^ilji ujuiuifeiu^^ i^lriii * -'^^ fol- K"'- 
lü äuinnSJh iiili», fei- luoi^ iiiiiinL . tlna nLöabli nnstuili fei- nLOii ^ ^lun fcjiljni. «xfeiLiuiJpij, fci- 

ajlinuilinLll ll/l n\ /iiuiiiuunfeu iiuiiuLiuIlLl ij/iu, lliy iliiiIliilLillün lifeiillLlliullfeii : (/l juni^lutjUlL. 

luinh U iiuiliu J/nniii, ti- iinnttu iiLdiiliU iiiiinfeniii, tc luL/iiiii. iiiiil/u tjiiuliL^i (jliii^ii ^Lji/j^iji, 

fei- /i/'iii- uiulLL lunfeiiiili!, fei- uiLuilnifeiuii n^ntilili /ilii iuil l«uuini-iuA ^i aLilu «^jib^'nuil^iuij 

ünLÜnLiunli (hl''' : 
15 i/l iiimli infeufeuii nun /iLv lunuin liniuU. uLuiiil. niiuiiil Ll i^ituiuifc^ qaopnL.uh, CL 

uiufel |i"|ni/ . '/.ui^ ^liA pt njiii^t" ["'"p^g"'!,' ^^ '('"J" 1^'l^!]l'k '"" '^^^""llt ^"'^'""^^' 

7 V"^'fe'"/_ ] fe'i'"'' ijuiij"" B II 8 ijuiiLjiJi] ^ <5feii-|ili rt(/af. B || 10 ijTuu i?iiiijrii|ii mjii] ijiJimjü 

B il 13 uin. HiluinLiuS] uiTnujimui B [| 14 3nl-linl-mji/i «>/'*•] feu H^TUij; J-ßildtL B [j 15 iJiJo- 
nnLuIi] a'^hnu ni/uniL fei. tiilonnLUlaSi B || 16 Qiuj"] 'J'"j''"i/'"/' "• conduisit ä sa maison, la souillät et la convertit ä ces idoles. Ghemin faisant, 
Euphrasie pria Dieu de la delivrer de la tentation. Lorsqu'ils furent enires 
dans la chambre, la gräce de Dieu eclaira le coeur de la vierge, qui dit au 
soldal : « Ne me touche pas et je te donnerai un remöde que, lorsque tu l'auras 
applique sur ton corps, l'epee ne pourra rayer. » Ayant cru ä sa parole, il 
lui dit : ft Donne-moi ce que tu viens de me promettro. » Euphrasie lui repondit : 
« Apporte-raoi un peu d'huile, et apporte an meme temps ton epee avec toi, 
et tu verras quelque chose de merveilleu.v. » Et il alla prendre (cela). 

La bienheureuse detacha un cheveu de sa tele et le mit dans sa poche. 
Lorsque le soldat eut apporte l'huile et l'epee, Euphrasie versa un peu 
d'huile dans le creux de sa niain, sortit le cheveu et le trempa dans l'huile, 
puis * eile mit ä nu son cou, Fentoura de ce cheveu, et dit ä Thomme : « Main- * A fui. ig2 

I" a. 

tenant frappe de tes deux malus et de toutes tes forces, et tu verras que non 
seulement tu ne me tueras pas, mais plutöt tu me feras vivre. » L'homme fut 
trompe par ces paroles et frappa vigoureusement de son epee, la tete de la 
bienheureuse femme roula äterre, et la maison fut remplie de sang. (Euphrasie) 
rendit son äme ä Dieu entre les malus des anges, le 19 Janvior. 

L'homme, voyant ce que la vierge lui avait fait faire, se mit ä gemir et ä 
s'arracher la barbe, et il dit on pleuraut : « Malheureux que je suis de m'etre p. 38 n 00 LR SYNAXAIRR ARM KNIEN. [954] 

iiiiiiiili/i . 'l/'i'« iiiiiii/iiiiii/iiiiiTi/i i/iiiin lifiunuiLnnji'li : liL bibiui iiii/nin i/iiu/ucjul ^i ^iinjuiLn^tb 
ii/i iNi fiifiii/y Ijl. i/ffi/iiiii/ffj//i /i/fnvMf iiiijtuhnLli iiiiiu : 

niiiiiii'l IUI III II /"'/-iiilfiiiiiiJiiiiiii /<iii/iii/iiiiiiiiii OiiiiiJuilruiL /•/iii/intin/iiulinii^i luji^iii^pli 
i/.ii/ii/iiiiiiiiii linliiiiili LnliL Ll /iiiiiniiiiitiiiiiL /i 'hnlniinnii : Ul. I'l'l^nihiiuti ii^i LjijiLuli Ipii^iiiupij 
/,ii /.i yiii iiiiiiiiiii /i '/•if/iiiiiiiiii /.i J/iiiinLiiiiiL, Ll /i Liiili LuiinuipbaiuL h 'Pp^iuiniiii : 5 

* " Cl) " •'»iiiiiiif iiiLiiLii SllHinLliljlLii iiiiunitl //iii/iiiin/liiil/i Ln/iiiiiiiiiinLniIl, Ll_ 1/ iiililll^l/illll/i 

(/u/iiiiiiiiiiiii iii)i, /,i (/iii/iiiiii/iiiii/i ..II i)i/JiiiiLiiLiii)i, /.L /'''^ni/i/iiiiii/i, ULnujiub ti_ l'/i/ili/inii^i 
/ji. fiu/i/fiiiiiii /iiiiiiii ; 

l' iii)/i/i iiiLiiLii i/iniuiniii/i iiiiLMii u/iiiii/iti runüiutip nn /i "J/ilil/i/iiii /i <)"<-|! auiuuihtua 
iiiii/iiiii /i iftni)ttthiiili U tunliniin /jl I «uiiiiiu/i//iiu/i Hill iiiiiii/i^ui IJuitiiuunniiiah :J In 

l*niuff/i ff* /■ ni. itniJint itinji /' ; oou \nnjttt nltUni niiiituli nuiiiniiji, ui^unpjl, Ul-ili/ifi/i ti- 
/•(iiij/ii/iiiii/i />i. iijfinitu llfip />"'/ fifllliif uuiinninntuiili : 

Alol. Ifi- ^;,,| Hill Ml! iIiiiiiin/iLiiiiiiiiii tlLatuüua jinjuuihp^ hl'" rlinlinuinliitiunuji * liiLiuiiiuiflin 

uiiipuii/iu, Li. i)/iAiiiiiinLUi> l"!" : '/l i/ifcoiuuqr/il/ iiiinLiiuli /'''^iiiiiiiiiiiiiiii iitiii/iiitiiiiiiiiili uji 

1 ^i piiiijiiiLii^itJi] /i piumupi^L B [] 2 ninnt;] niiintti B |] 3 uJLni-ii] iiiiliiqTi add. B || 6 ti- 
^i Jiiijli] ii/iiii^ li — /i '/'ii/iiiiiiiiii O/?;. ß. II 13 iiiiLnu] ijliuiipu fei. feniiiiifeiji add. B. 

laisse tromper; j'ai tue cette belle et noble vierge; que repondrai-je ä l'em- 
pereur?» 11 s'enfuit secretement loin de renipereur, de crainte d'etre pris et 
tue ä la place de la femme. 

En ce jour, l'eveque Theopompe, par ordre de remperour Diocletien, fut 

foule aux pieds des chevaux et mourut pour le Christ. Et Theonas, qui etait 

auparavant sorcier, crut au Christ, so fit baptiser et fut martyrise, le meme 

jour, pour le Christ. 

* ^ [B * En ce jour, ascetisme de saint Macaire FEe-yptien, de Macaire 

p. 38 a. . "' _ &J r ' 

1 egyptien', de Macaire le romain, de Theophile, Sersis, Icinius et leurs 
compagnons. 

En ce jour, commemoratiou du saint martyr Germanicus {Germani), qui fut 
jete dans la fosso aux fauves, äSmyrne, aux jours de Marc et Antonin, les 
empereurs inipios.] 

13 ARATZ, 20 Janvier. 

Feto des qualre soldats Bassus, Eusebe, Eutychius et Basilide [Basilios] et des autres 

qui furent martyrises avec eux. 

Ces saints martyrs etaient des grands princes de l'empereur impie Diode- 
*Aiui. if;2 tien. * Ils etaient fort riches. Ayant ete temoins des violentes tortures aux- r b. 1. II faut restituer sans doute « Macaire d'Alexandrie », comme Syn. Cp. Macaire de 
Uomc est feie au 23 oclobre dans Syn. Cp. [955] 13 ARATZ, 20 JANVIER. Ol 

\iiiii«iiiii^/ilr fiLda/ili i/iiiuli s|iiiLiiii/iniiTi '/'ii/iiiiiinii/i, /.l iiiiiiii)iii/iuii/i)i iilrii yiiifi'Liiiii M/ilIiTi , 

•^uiLiuinuinjui Ll hnniii n 'l'nnuinnu ; 

I/l innjiiio i/iLiiiL «/iiiiiiiiLiinii mninilLniui. iniil hi. iiiiiii/iiilMIiiiiiIii linsLiiiti iiiii iiiO/i /ii ii, 

/iL feyiinii ''/"t • 'il""Pi} l'2l""']''R 'l'"\'l ""^""1 '• "'^ linniii nnuil;u U liUii'fl^ iiLniiilini 
•' junuinniliiihLiuiili n'l'nlitiinnii, Li. iiilA/iIj niioinliu /iLii/iiii/in iiiiliii^/i hniiiiitiLiinji'b : i/l Iiiii 

i/iiifu\iiinii uiut^ nuniiiii . ''/"V ';""""';'"'"l pnhiiinnhhuiip l^n uLni^p liliX ntiiiiliXu rtfen : 

l/i- unniii LnjilLiuj n inniAiu /iLfioiiiuij utn/ili iiaiiiliAiili tii_ Liinli iiiiliiiV*/i Miiinuiuiinji'b . 

iinLniili /■iiiiinu Lkhnnhiiinu piiiiili, iinLpuJi ULuLnhnii liLliiilihiiinu puiiLuiiiiiMf, tiiiLnii'li 

IjLUinpn LLlinhliiiinii tliuuJunLMf iiiiLniilt hitiuhilinti liLunlthttlnii liLJiliinLh : '/l tttttlih , 
10 (• IL fi ul^h^ n/ii/uiiilinLW/iLUuii Ll ntiuiliAuii, ii/i ''"P iiüiiliiin/iinu ( «iiiiiiiliiiA ÄiiiLLiiip, 

iin iiii/nnn i^ iniiii ^uiLtuiniunLinii liLnnn nünbunn iiinpiiiinLlilltLlni, iiniiir,u iiLiiiiip /i 

oiun-miij^u lluinnLani {"'l^nuinäuinut^ i/iii/iu/iiiiiinii^, u/i ilfco ^ ( «iiiniiLiiinii nnliiiinn'lil^jiit, 

Li- Lnuti^p *^t,Muihnutttn uhnLnlip : 

i^nuriluf fbiiifi ifL lun/i/iu iiuriifiii /i iiiiihn niiiLiiLpu ^fjficinfiffiiifu . liL Ijuifiifi i p liLpttttihn 
15 IinWiiii/ili iiifi /iiiiiiif, DL Iiiipiu nLiinLniiihl^liu uniiiii iiiiiiilili IjLlnuii, bi^ /iiiiii<.\iiliiuiu^/i)i 

iiiiiii/nii.iiioanin/iLW/iL(i, liL '^iiniinuiuit^nu /i '^iiiLiumii Ll luiinMunnh pii/iiKmiu^^nL/Jtuiiiu 

/i innLUu /iLfiaijfun ; 

2 •/J/i|iiiimii<] /.L i'ilipiiikiftuli add. B i[ 9 frun^p^i] IfLw^gnu B II 11 /'Ljiiii/] /i Tun B. 

quelles on avait soumis lo saint eveque Theopompe pour la foi au Christ, 
emerveilles de son endurance, eux aussi crurent au Christ. 

Lorsque rempereur l'apprit, il fut tres afTecte, et dans son irritation,il les 
convoqua devant lui. II leiir demaiida : « Gomment avez-vous ose faire cela? » 
Ils confesserent, conime d'une seule bouche, le Christ et detacherent leur 
ceinturon devant l'empereur. II leur dit, pour les mettre ä l'epreuve : « Si 
vous etes de veritaldes chretiens, apportez-moi vos fortunes. » Etaut alles ;\ 
leurs maisons, ils rapporterent leur avoir, et le deposerent devant rempereur : 
Saint Bassus, vingt quintaux ' ; saint Eusebe, quaranta quintaux; saint 
Eutychius, soixante quintaux; saint Basilide, quatre-vingts quintaux. Ils 
lui dirent : « Enleve-nous dignites et tresors, car nous avons reconnu le vrai 
Dieu, qui est capable de donner le royaume des cieuxäses fideles, ainsique 
nous l'avons appris du serviteur de Dieu, l'evi^que Theopompe ; car grand est 
le Dieu des chretiens, et les idoles des paiens sont vaines. » 

(L'empereur) ordonna de les jeter en prison pendant quinzc jours; leurs 
femmes allercnt les visiter et ils leur cuseignerent la parole de vie et les 
convertirent u la connaissance de Dieu. Elles se fixercnt dans la foi et 
rentrercnt chez elles chretiennos. 

1. I.a quantite designee par le mot kentinar, simple transcriptiori de centenarius, 
est de Cent livres d'or monnayc. 62 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [956] 

*Afol. W'l ' ''"";'" i;M' iW" "iiiT/niui? niiiiLniHii lUiLUip/i, fei- luJfelrfeL^ii ni ^iii^aiij ^uiii^uinfc|^ ijlrnoiu 

^ '^' /i viiLiiii/iiiii)i 'ßn Im in null : Ciiiiii ilinnLnlii ^nLp fei- ^^nLij^Ti iiiTi/j ijiinL^ipli /•un;iiii fei- 
/iiiiiiiii ii/i}i /i iliiiiiii iiiii/iii liLiinn, hl. unnil iininiijifeiWiJi i^'?"'/"?/'^^« fe"- wL.ui'Lqliuitj ijyi^^iL 
/ii.fi Hin I «iiiriiii iif i\ : 

[ft. DuntiiiiJi //tm/ipiiii li in iiiL 11 jili li «njiii >lh>l"i fe«- /> ^"f" //"'J'5'"5't ßU'Cjfeg/"" nLÖt^jib 5 
tx ^fei"^"" ißrl'" '5"'""Li'"( fe<- iiiLiulrnfeimi n>Jnn/ilr /iLn lUfL ItiiinnLiua : 

'»L /ii/iii!iii)f l'uniliinuli *Jfen4\/iJi unnnijinihli fet <Jfenujlr lun/ipli . fei- un-Uitii^feiiiq ij<Jn^^i/i 
/iiii Hin f •ifiitiiLiiio ; 

'/l iinnLiiiiii fjLuliiiJinn /iiii/iitii/ili f //"/"/"' U' < fe"- ifp^on /iinnmiiifefea/ilr nSinfiil^ihli, Ul. 
tULtuunbinn n^ntilih nun iiin^ ittnnnLtuct : 10 

'/lUiniiinfeiiiii/i iinLna iliunm/iniiiipli OnLlinLiunb /• : 

i>iiiifiA iiiifiLri f/f^uffifiif/f i^ lfi.jfthajinun Htidp wiituintu tnitilittiuph /jt. ptu*^iuiifuf/i : 

l/n iiiiLiii.Mii n Hin fe III Hin in iiinnuiijili rniinnjituUnun Ul. I'f'l^nnniip (/ feo/i /iniifet iiiiinL- 
niiilih ininitlititn Ll ninqni.ll ilninnntnin nphuiun iiuhutuiiuuipu^ DL. ^iiiunfeiiii- Ulli- f •iimni-iiiCT 
HiHiiiii n/iiiiini-li Li- bohhuhn : 15 

l/n um n U Lnnnphni ninninpL;ii ^ininn fel^ niiiiili ti- /ilili iiiiliun nuilin n ifelimu fei. 
npnbutn niniph ninhUf inpiiLÜ rniLplo ipnijunininnnih jirutpbuiL p UiuLnLniui : 

1 luiulmnbi J ptntnnpbi R |j *') ni^uini^/ililij niuiVfriiuiili iliuntilttih o |j 7 Puiu/iinii/iJ />iuii/ii/i- 
iitmi B N |iiiiniiiiii/ifcg/ifi] /fiiinnntn/iTi B |] 11 BnihnLuipli ^] tc l\piutjfi fhl- add. B. 

♦.\foi. 162 *0'i lit de uouveau comparaltre les saints, mais on ne put daucune fagon 
^° '"• les ebranler de la foi au Christ. On creusa alors une fosse et on y descendit 
Saint Bassus, on le dressa sur ses pieds et on lui dechira le corps ä coups 
d'epee. U rendit son äme ä Dieu. 

On attacha saint Eutychius ä quatre poteaux et on le tira vigoureusement 
des quatre cötes, il fut ecartele cn trois niorceaux et rendit son ame ä Dieu. 

On decliira le ventre t'i saint Basilide, ses intestins s'echapperent, et il 
rendit son äme ä Dieu. 

On suspendit saint Eusebe la tete en bas, on lui brisa le corps ä coups de 
marteau, et il rendit son äme k Dieu. 

Ges saints martyrs furent executes le 20 Janvier. 

En ce jour, commemoration d'Euthymius, le grand anachorete et pretre. 

11 brilla comme le soleil aux jours des pieux empereurs Gratien et 
'l'lieodose le Grand, il fonda de nombreux couvents dans le desert et reposa en 
Dieu ä Tage de quatre-vingt-dix-sept ans. 

11 etait natif de Melitene, ville d'Armenie, avait vingt-neuf ans lorsqu'il se 
retira ä la montagne et fit une laure de la grotte oü David s'etait cache 
lorsqu'il i'uyuit devant Said. p. 39 a. [957] 14 ARATZ, 21 JANVIER. 03 

/*n liuiniiui'^tiitiuiL liL äonnLuii lin/imili iiIui^Ll h <\i)luIiiiI< : 

[B * ütuiiiS iiiLiiLn i/i^iuuiui/i iito/i iiitriiiiiiiuuiiiiiiiiili/ilf (»V/if/iiWiiiii/i niuyiiLiu^/i : * B 

//ii Hill /i l/ti/iui/ifini niiiniiinl;'b ^iiiinii ^lULnLnii nninbttiiiini" HiiiijiiiLnjiiiiiili /''7-|i 
nnu/i iJLÄ/i Ll /•nium/iiiiJ/nii/i, mi puiiili tiL /ilili uiüitin aliiiiii /i itiiiiili /iL /jftoliiiiLiifi/iiiiiiL, 
5 fei, iiiiiin/iLiiiiSiliVuöni i/iiinnLp /lunti- ouinLaiiiblr tliuinbiun . o/iLtiiiu nt^nihnjtiiiiu Li. piiii- 
Jiiiiiiiiii iiij/iiiii/iiiiiitiiiiiiu : 

/jL uitijiu aiiuia ihnnmiuniiS fei- pfilrfeiiin thuhii iiiuinL innnLÜ hiiiLhlil iiiifniii^li i/iiii- 

/ililiniii/lliiTl WilipfelilL /i lluiLnLnuil. I7l_n iiiniiiti ti. unillL<fel^ Lniiiüll, fel_ ifpiunnLlJll ^lllLyu- 

i_iuui/)ii iiiiinAiiiii /i ^iiiLiifimi 7'n/iiiinnu/i : I/l i/i iiiLnLnnrj ti. nipqbitiiliig <^iii7it|feiiiL iiiii 

10 niiinfiLiiiÄ uiJiiiii /iIiIiiiiilIi fei- feoWiuLn : l/n feiiinZ^iii<|iiiiiiiife, fei_ i)onni_iili fe/i/iiii^li ülilisbL /i 

OnLll/lllll !J 

C.niun/i d"'/" fei. 3nL}illLuin/i 'W' ! '/./jiujnL/<?/iLli unLjip iiiiuiuß/i^nj}i »S'^iiJnpf;iiii|i ui^m/j/ijiiiipi 

'Vonflii/i I 

' //in ^11 /i piuiiiiintli /,/iuiniinIife . 4'"<P^ tf '^tijituiljnii fet iJiii^jiIi <Jjitiu^ . iii^iiif^feji- (> ^\ f,i| 1C,.2 
1,") infeniiit- "PP"! iiHLiupfeinili ''/onnii/i, fei. aiiifiiiiupuji<,'ii^ijiii/|^iij feijfeL liJiu ^iiiLfeiiiiii^uiLL 
■/■n/iiiuiniife ! /»L iiiiiiiii XiinJiuinnlinuiL fe "lonnul^ feiu/iufeniunu Uiptiunuh luiLnLnii itilinnt^h 
lUiipiii mli IlLnnlili ; 

12 '/.//iiiiiilH/ilIi] uiofi B uijuiifenui/iS *'/<)iiiii//i 0«i. B || 14 Mm] JJnLpp uin-Uigbuij^i SjtSn- 

Ptnil B /./ii.mjiiili/.] /,/ii iiinj.nT./i B ][ 15 lii?ili] /fl ijnjiSiii^|lg rt«/'/. B || Iß /i '//..ijniif^] /i T/iViufit 

B 11 17 '(»felinliM liuiLuiO PinJi nyiiiiinllii/ifei Hnil'^ushinL lULbinutpuiliJi nuipniL |iLji luliij, /■! jjiujiii^tji 
iiTfui/piifii niiiiilil/ libhtuti : {lud. B. 

II etait de petite taille et sa longue barbe lui arrivait jusqu'aux genoiix. 

[B* En ce iour, commemoration du grand anachon'te Euthymius Icpretrc. • b 

II etait de Melitene, ville d'Armenie, aiix jours des pieux empereurs Theo- 
dose le Grand et Gratien ; il se retira dans la raontagne ä Tage de vingt- 
neuf ans et y vecut en moine, et, par sa conduite agreable ä Dieu, il brilla 
comme le soleil ; il fonda des laures et multiplia les meines solitaires. 

II se rendit ensuite ä Jerusalem, etablit un couvent dans la grotte oü le 
roi David s'etait cache lorsqu'il fuyait devant Saül, y opera des prodiges 
merveilleux et convertit beaucoup d'infideles ä la foi au Christ. Charge 
d'annees et de merites, il reposa en Dieu ä l'äge de quatre-vingt-dix-sept ans. 
II etait de petite taille et sa barbe lui arrivait jusqu'aux genoux.] 

14 ARATZ, 21 Janvier. 

Martyre du Saint apotre Timothee, disclple de Paul. 

'II etait de la ville de Lystre (Lis/roni). Son pere etait paien, sa mere »am. 102 
juive. 11 se fit le disciple du saint apötrc Paul et devint son compagnon de '■"' ''■ 
voyage pour (pröcher) l'evangile du Christ. II fut ensuite sacrepar Paul evequc 
d'Ephese aux jours de Neron, l'cmpercur impie. 64 LE SYNAXAIHE ARMENIEN. [958] 

//V i?im/iiiii /i niiiniiinli iii)iiiiii7i^'ii iiT/ii iJtv' ptunuinlili, Ll inttitiiii Dp iijiiiuipimiint^Ii 
iiiiVi /i ii//'<;<^ KK.iiii /iLii/.iiiliii, /iL iiniiinnLili nnnÄiiii iinn lun^I/^/ili '"{'^ "L l^iiiuiu^^ 
(\iii<\/i/iii/i LiiLutin nniiit^u ii/i i?/i inliunDi iii?/ii?fciuiiu ti. juiunJiiuLl^fi'L nlrij /i^biu^ii : Ct. 
i>i/iii/<iiii nLniiin luijiuijtiiji iiiLiuiLiii/i iiiiiiAnL' fcnWtiui iiiniti\l^ji iiLiiiiiii ti. nLiinLtjuihl^p 
/i l"'i>i; //ii/l /' ifii)(i;"ii/|iii}i /uiiiiitiiLÖiflit^Ir . ti. linpiu t/iifiiii^tnmli /i i^tjiiui Iriijiiu fei. ppnij^g 
iiiiiiiili/i}i if/iniii)i/<i/i iii;i ii/nfeiiiiTi <S/iifnW/;^iiii SinLlnluinlt /'(' : I/l Uuinbnhh aliui pnhuuin- 
ii/>iiiii>)i /i iiifeiii iiOTi im /i/i\/i 'l/iiio, iiuili/iriiii ImiLiu^uihuiiinnh llnpni : 

l/i iiiiLiiiiiii i)ii/iiiiniilit;^iiL/Jtiiiu iniiiiiiii/i nhnjuiuniih h 'fniiuiiiiuii/iuni-Uioi/iu fet cn/iu 
iili/i Hill iiiiLiiiiWiiiiiiu, fei. i^ piuiife/uoii iiiiL 'hnhumnu ijitiuu ahn : 

Offifiiit im ULI! i/muini w/ilIi iini*ni.^i.ni Suiinpiuht^n fei. br^ntnnutnun i 

UppnL^pu oiiiin/iiiili^ uiuuiiuphniuL fiiii^iuiniiiufeiiff fi iLknhutiiiiunpnuE^ ttippuiihh : 
/'feiiiiiiifei/i /i/i/ili iiiife\iiii/i iiiiifefen/ili uphxUL. luüuhtuni uittpuphh nLplJbntuLj fei. lufe^on 
iffeiifeiiuli pkpßaaph , Lu um iiiiio/J/iLp nuiuiüiiip liiLnnu iiiinbiuii fei. npiuapuh hinpiniuLatua : 

1 fe'i- Sutniiii . . . ntunuinluij UL iiiiLiiiiiii tuliiuntriuh uioli/i LXntnaaytut nhti ulihi lultauml^n nun 
ui^O ipnnnqnu ti |] 2 /i ui/iiio mojiiij /i uinaiuinoliii i> — niinoiij ifeuiiiLArfeiiiu Cldd. ü \\ 3 omo- 
lifeiui ... 11111U111.111/1 ttnnhuli Otll. r* j ] 5 pttunl^nt. öfelii^ljj fe"'/ "nitii/ nhnnt^a nulnAButl Cldd. 
D — ■ pnntjpj feL niuntuüun Cldd. ß ) ] 6 "I /3iiinfeo/iTi nliiii pii/iuiiinbfeiiif p^ 5iin niiiiKifeuii 
pn/iiiiiiii/i/^/tn Miuntiiijih uiiuuinLliil i> i | 9 iiilLiupfcinijJiJ lutmiphtuiuh ifc/ifenfenLii'? iinaiin iiin.iijpfe- 
iiin/i |> — tjuiiih i^felij i/(iiiili iiiIiAiiilifi uanna x>, 

Etant entre dans la ville et l'ayant traversee par le milieu, il vit les victimes 
que les habitants preparaient pour leurs fetes abominables, et les actes 
ignobles qii'accomplissaient hommes et femmes s'unissant, le visage masque 
afin de ne pas se reconnaitre. Temoin de leurs actes lascifs, s'etant avance, il 
les pria et leur cnseigna a se detourner de cet egarement trompeur; mais ils 
s'assemblerent, assaillirent et tuerent ä coups de bäton le bienheureux apötre 
Timothce, le 21 Janvier. Les chretiens rinluimerent ä l'endroit appele Pion, 
de l'autre cöte du port Orius ' . 

Aux joiirs du cliristianisme on transporta ses reliques ä Constantinople et 
onles dcposa aux cötes (de Celles) des autres apötres; il est notre intercesseur 
aupres du Christ. 

En ce jour, martyre de sainte Tatiana et de Neophyle. 

Sainte Tatiana mourut martyre sous l'empereur Alexandre. On frappa la 
bienheureuse femme ä tel point que tout son corps fut ecorche; on lui ccorcha 
le visage avec des tenailles; par ses priores eile fit brüler le temple des idoles 
et renversa Tautel. 

1. Pcut-elrc \i(,oc, Aifiviv. L'endroit de la sepulture Iliov est indique sans localisation 
dans la vie nietaplirastique, P. C, CXIV, coL 772. 10 10 lö [959] 14 ARATZ, 21 JANVIER. 65 

[B * /' iiil/ili lOLOLn ly/iiiiiiii-W/iLii iiniini illjiiiilili tit^ouininnult, iiii Khunnauihn • j^ 

c VI p. 30 I). 

iiuiüu uiäiiuinjif'n iiinpiui/iu /'/iii/iiiLin/iiiiii/iii/i /i niiiiiuin/ili lilililiiii / ■/iLH/iuIiiunLiin 
i^/iu luunuuhh l'f'i^nnnnnu ku '/'inntun/iiii pn/iuuiiilitjiui p . ti. ^n utiniii iiiiiLiiili lignililii-mini, 
nn tnCL ii inriii/inLn/Liiiu nniuuin ti. uiiupLkntn : 

C/i- innotiit) LnuL. nhu luuuta nLiiiui. nnp * ul jiiotin ntituuinnLjfJbntu uitiLtuli fiiliii ofirin^ 
I («ifuini-ani ; (/l annntji^n uiuuLni.hu nniiu /i ^blJuilinuiun ul tiuniulint^n iiiiriiiiii, iji_ /iLiirii.— 
tiuiht^n o^uiLU/inu nnhuuinut^uilituhu : 

t/i- abtuqbuti ')iuunbnc\ iiupop lujnbt-bibuih ntiLiiM pusnuinnü liuihiiht^n juutif fji. " 

liuiip unpop iiunolilu . bt. UumuLiucI uinMt^n h AtfiLU Iinnui äbauiübrt iipiulnti/iu . CL 
bibuii illt-iuinnu ibuinAi äau^ii iiiim/i u/iolu : l»L u/io» bnbi. ubuiiuuiuii iiiiliuii iiuiiiiIinL- 
pbuiSuL l.uinni-Ä(ii ^V' /i ibnAil^li /i uibuuiUbi dl. in/i CiiluLi nrtliu/iiiu . /iL l/'^>("l "nil"' 
ininuu puijlubtua lunpuiinuia, fci_ i/tiiiiui/i/i iiiunAiuL /i i/iiii/L(>, Ll lul/n iniul^p dbatuuit^u : 
bi- inpJiuS bnbt. <^'bqbmiuuuiu ludiiin nuindbuii n ilLplili uinnbciuLMbui^ abuin uilitlb- 
<J/fn iun_uj<)/i rbLnuji niuuiiuLnn/i}j /i hlilifiui, ul. <^iuuiiini\UiliiiLMtiuii)p aZIk^uiunuini-ttf/iLli 
iuuuini_uiÄni_/iJfeuiIili i/Ziiiii^ii . fci- ui« uuipait^p nLnuihuii ti'l'ppumnu, Li_ nn^bi liiLnah s 
/'ii/i unLppL luitinulibuii uip^uiStup^biua tiLni.n-U tL niiliLUiLiuU uiuintnuiilnL.hu hnuiu : 
Ul. niuiniiiLiinlt puipLiutibuij inia bui uiiulrOti lun'fuiiLUi'fiop, fci_ liiiiuibiui iii^iii((ui^ 
<,"feii/ili /i Jbpuii piiiiiiu/u hiuLn-ibuii iiin/iL . iii^iL^L ijiiu fci. ^ ^puiijbiui Pniijtp S'"'^/' t"- CB* En ce jour, martyre du saint martyr Neophyte, qui se traduit « nou- ' n 
volle plante » . 

Aux jours de Tempereur impie Diocletien, vivaient dans la ville de Nicee 
de Bithynie les epoux chretiens Theodore et Florentia. Ils avaient uu lils, 
Neophyte, ([ui fut des son enfance sage et modeste. 

Lorsqu'il eut neuf ans, il apprit ä lire, et des propos de sag-esso lui furent 
accordes par la gräce de Dieu. 11 rassemblait les enfants orphelins des infideles, 
les nourrissait et leur enseignait la foi chretienne. 

II se r&ndait avec eux ä la porte Orientale ' de la ville, plantait une croix _ ' i i 
et se raettait ä prier avec eux. Dieu accomplit par ses mains de graiids miracles. 
II se retira dans une grotte du mont Ulpius, et y vecut en ascete. Lorsqu'il eut 
onze ans, il descendit, par revelation de Dieu, de la montagnc pour voir et 
saluer sesparents, distribua une grande partie de leurs biens aux pauvres, et 
retourna ä la montagne, oü il vecut en grand aseölisme. 

Lorsqu'il fut äge de quinze ans, pousse par une inspiration d'en haut, il se 
presenta courageusement au juge Decus ä Nicee, et temoigna avec hardiessc 
de la verite de Dieu. (Le juge) le pressa de renier le Christ et d'iramoler aux 
idoles. Mais le saint meprisa avec dedain les idoles et leur culte demoiiiaque. 

Le juge, tres irrite, ordonna de le frapper avec des uerfs de bceuf; cnsuito 
on l'attacha ä un arbre et on repandit sur lui du vinaigre melaugä avec du 

PATR. OR. — T. XIX. — F. 1. ° |>. 'lO ;i. 66 LR SYNAXAIRR ARMENIEN. [9(i0] 

/, /,,,.,.Ä„ ■,,,,.,-,7,, f.L «,I,/,<.M.L .(''/>'//'/' s'"/""^ "'r/"^5' ^"/"" J"J''' '"- '"•^•'■h^'"!] •l^"'il'^ 

iiiiiiiifiii/i ;J 

»Aful.lr,:! ' J'.jMl.;,/. J-'/ fcc 8.I.1...L.MJ./. l'l- : S,A. ..J.f!»;, '[Iin,fl"ß ».uS"">//'"( (jL 

'" "■ itniliiktjuuj |i '/lUJiiiiJ J>""['"j;/' = 

//.ipiK t/lil /. '/lll/li"H ^.llI.JIIlJ)/,4 . S'"'.((' "",'/'" «""'^7''^ t/' ^L l5lIHJlIl ^>J./lllUIIlIltl.H . /JL 

/iLUiUi; '{"/>'//>" /'L/i ii<ii.iii.i-iiiÄm.i^iii2i.i //<i</><j"J> '/'■'"L ''L J>(i/i</«n/iJitiii/|"il' i?/^(i Ulli L/Jfc<" «5/1 : 
iiiiiiliii/iliiii iiioi/iii iiiiL /.LliiIi /iiinmil/ tiiiLbiutj : 

IUI iiijiii juii^iniiiTiifi;^^! ijTiiiiiiii iiLjiiiiIiiiiL ijl'/'|i/i«'""" '-L ijhiilTkul /> //("'l'" mmii'fiiiij • /.l 
7 .S..).] '/./,.i.,iii /.)/..!. 1! ij S /. '/...ii)..., j;...i(mj;/.}. "»I. U u '» W"J><"] «"l/iJ!" '"J""(;H '^'JP'"/'/! 

B — j.,>/iiiiii..)./i...,] V",('/"'v"'' «fW. li II 12 3III-T.IUI,] /iL jii.j"t}./> .i(...2">feL i;j.(./....iiMr,tiii.fJ/.L).}. 
fidd. K ' lü /jiii(/7iiil] '(">("" •> II 14 lll""^//"'>/] /" (' !!■ sei; Oll lo jcta daus uu four chaulle, mais il resta en vic par la puissancc de 
Dieu. Ensuite on l'attacha nu ä un poteau et on rabandonna aux btHes feroecs 
pour etre devore par eux, mais alles ne s'approcherent point de lui. Un des 
bourreaux frappa de sa lance la poitrine du saint, il tomba ä terre, perdit 
bcaucoup de sang et rendit son äme ä Dieu, le 21 .lanvier. Saint Neophytc etait 
Age de quinze ans et quatre mois. Ses parents allerent relevei- son corps et 
rinliumerent dans leur maison'secretement.] s j^i,j1ii,;j * 15 ARATZ, 22 Janvier. r ;i. F6te des saints martyrs Isaac {Saha/i) et Joseph dela ville de Karin'. 

11s etaient de la ville de Karin. Leur pere etait musuhnan, leur mere 
chretienne; eile enseigna ä ses enfants ä vivre d'une conduite pieuse et avec 
le bapteme chretien. Les Arabes {Hagarutsikh) augmentant leur puissance et 
nialtraitant les chretiens, ils deciderent de so rendre ä Constantinople aupres 
de Leon, Tempereur des Grecs. 

Lo gouvcrneur de la ville de Karin, l'ayant appris, les lit arrcter et mcttre 
en prison ; il lesmaltraita longtemps pour leur faire renier le Clirist et rcvenir 

1. Erzerouni. TflGl] 15 ARATZ, 22 JANVIEH. 07 

um iiupli ii< ^iiiLitililirjiiih : J/l /iiiiiiiiiiii/iiiiuf liiiiiiii iiiiiiiiii/.lii /,(. ijfe AiilW/ilJih, /.l nt iiiiLiii^'ii 
litunuin ^iifj-iii/iiffifiLniffliLf filiniiuf : 

/#L fepptiiii S"'JC "i'ijui ft piuLnli l"i|l' fei- iimi/iult iiiiLiiip/i Tiiiiiiii iiiii/iiiiiii^ii tuiLiiLi 
nliuiüu hnttiii, /iL linpiii n» iiiliuIi LiIiu iiiii <|iuiiinMi(niiLTi /iiiiii/i)i /i yiiLiiiuiii : Ciiiin i/imi/ 
■' nmiiAhli iiiiiiil/iiii Iiiiiiui f)iiLlilll_liln/i /•/■, li i/iiiiiLU 7*/i/iiiiiiiiii/i (.iiiiiiilAiii illinni : 

Oififffi^ IUI ;iLn l//lllilffL0/ll./l llflllflfli nfllllllllllllll/l iifiiiriii/i/i ; 
;)iui)il <«/ijilll/j^i pif^itilljiil^iii iti^ijyiinllli //L /"iiiiiiiii/iiL Oiiiiiiiiii^ui iiiiinitii/iTi *'/iiiiii;/iii, 

tjl (.IllUIIUIIIIII^Inil ^fep/^JI^ll '/llljiu|llj, ^1 IJIllLIIIILti' //•lIlIj/l^lUH, ^> IjfellV^til //'lllfllJ/llil/l, /,L 

iiiiiiiLli t^ii biiniii U iti an lAiniu in . fci. ^ii ^iiiiiiiLtiiiui i?niiiii./JliiiiIiL äiifiiiiiiiiii, /<i_ iiiiiuiiii_ii- 
I" nuniuL p niiiiiii iionuiuiiiuiiiii iiiiipiiii/iL : 

(/l ^Irfj iiiLiiLpiiI/ ^L/j iiij|)ti)u^i/j tj/iTi 'iiujiii/i/ipL Ir^^i/iiiJiiL/JtiiiJu itiinluuin'^i i.niLnSnn 
(iL K^iii^iiiJi/iJl^ili ij[l/^inLiiimji;r" ol iuxlAIi iiliiii . iliiinlnilAi Ll iiiniLiin /"mtii /i ii/iiiiil/J/il}i * A l'ol. ll'.;i 
(iL jül/ijiiLii (ijlliliß ^lll;^lh p "P^"l, /""'^t^' /' 'luinuu, Ll. Li '^'iii Ji!|||l)i ntii iiilif/iliiiiiL 
/ //'/ "f^t • L.iiuinLUiou pn/iiiinnuWiii iiiiiui bLauii l^ : 

3 {lUJJ»] ^L I1IIJIIm(^JI «tt«. B IJ 4 HujIH lljllll^. ... if/ijlllj] J'-llJUI <^nu<l?llll(rilliy (fL lllllll/ uuiimMi 
'I'/f'"^/"" ''"9"' 'V"'J//' *''^" '"^ r^IILflllLIHJI^ /'/' . (iL flUHjbuilJ [^mil jl ijbnun ifllllll'd'llll mit III! )iiiiyii- 

iiiiii/jiiiyji, (iL ifiii^/i <jiujj(iiiij^ |l£^iliii}iTi <^jiiiii{ii|}i (iiii pji^iiiiiinJif^^ij' (iL jpuinhijlih lllllll uninnnt ml 15 ' 
7 luii/jiiiiMi] /lllllll (inli I> li 1 i$ /iiiii«/^{i] ff^iii^i/^fi I>. 

ä la religiou miisulmane, mais les saints n'accepterent point. II leur promit 
des presents et des lionneurs, mais il ne put quand nieme les persuader. 

Leur pere se rendlt ä la prisoii, versa des larnies, leur representa sos 
clieveux blancs pour changer leur volonte, mais ils ne l'ecouterent point et 
rcsterent l'crmes daiis la foi. On leur trancha ensuito la tele, le 22 Janvier, 
])our la gloire du Christ notre Dieu. 

•En ce jour, martyre de saint Anastase {Anastasi] le l'orse. 

Au temps du pieux empereur Heraclius et du roi de Perse Chosroes, l'adora- 
teur du feu, Anastase {Aüastasios) vivait en Perse, dans la provinco de Razik ', 
au village de Rasmouui - ; son nom etait Magoundat. II etait liabile dans l'art de 
la magie, et avait ete enrole dans le corps des soldats du roi. 

En ces jours-lä, les Persans monterent en ennemis contre le pays des Grees; 
* ils assiegerent Jerusalem et s'en emparerent, ils enimenerent aussi en captivitö ' a ioI. h;:! 
la sainte croix. De nombreux miracles furent operes en Perse par la sainte ' '' 
croix, et la renommee se repandit sur tonte la terre que le Dieu des ciiretiens 
y etait arrivc. 

1. Plus exactement Beil ilazifj ou Uazicene. — 2. I.a vie metaphrastique porte 
l'-.<-;vouv/,, J'. (i., CXIV, col. 77Ö, mais PocrfAouvi], col.785. 68 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [962] 

,„..p ../.(.ni ?„.,,.., /. ,,,./M,.„»i,t..47/.j,, fe^ no,..,}.t/' /' s"""^""""'y''i"a^' iH'^'"ph r'^^ 

lluuini-oni : 

n.Lu.ßfc...3 /"n..j..../ "/,.,pu/.y ...pß...i}- /> •/'"iij/jfe'jnT, .jo{,.i..j(nL/.. .|in3l. f/oj,oß nj.n^ 
mLnJ, t,. //..,,/...., ijT....g .j/jl./> '.x W'u.fni-I.'J.'"" = ''L j..(.</..mJ jn...,.!. «jopßl. "iuifu/ig /. 5 
■/'•«.ij^feijnTi t/Jt A'-f "''//_ /'''<"J""-nj.Ij Ann-nJng ijliiiiy /. "/..ipii.i Ll .uLbpbuig kt. •La. 
III1....J. fei. /|njiAii.iifc.iii; <jujiJfel/i«^lr uinLi.Ii "/«ufiu/ig, fet ij/"nu^ni/ "ifßi"ii' uujiuli, .jijij.aui}i 
i/iii//iiuuiui/iiiili ifeuiii : 

6v nliuiii Wiiiijni-Jifjmin /i ßiuijiiißli ^f/fiiiiiijoj/iii "in. nffii uijiSixiPiiiijnjiÄ, fei- nmiuL 
<ji«jiiiLfei/in T/iiji... feL ,[,uuintulikl> (ili'i i/<iijiiji"ii/fe>"/>i />LfnLiJ : ''/■/'''".<(' i^^l^st^ ^'^ ^" 
oife.ii.ii.ti> /' i/fe<(<"i{'7iA.i ijiiji.ii.i/jfe^i.i ■ijipnyi, y"'i''/"'it' '"- ^'" '"ji"<//>"/' 2^nji<;iug 

'hhuia ihimmtunkä fei- J/inintiliiiL, fei. uiLni-iulifeyiui. njiuiiimiuu^no : OV fejipfem^ [i 
l/iiiLii uppini lltuaui^li feijfei- i^jioIiiiii-n£i, fei- nLiiiui. ij^iji fei- ijiimijiJniiiiijiiiiJili, fei. tf fe(«""J 
fei. i/in^ö /i '/'"f^ ii^iiijiniuiJiiiiiii fet ^1 iiii^iiiuuii-nfiiiLp/ii-Ji ^luliiutjh : 6'l jotf JJiIf/iJfeiLJinLjTi 15 
iii/iiinii unanii <Jiiinii}j fei. ij^iiijMiiijiiiiiiu Ufjing li'iujiui^iLjinuuigli, fei- Juiiiiij^L^ni-|iJfeiui)ji 

•Afol. Uli <,"iiiiiiiui1itn * fei- iiijiuiiiiuuLoß <Junijtji ^lIuuiiiLÄn^ "Juiuiuiife^ iJuiu^iL ujipnijli : 

V" a. 

1 W'iu^m-Jiffium] uiti(fc(|ui}iuijji a(f(/. B II 17 ^Juijgtji] /iiLijpt/' B- 

Magoundat ayant appris que c'etait la croix sur laquelle le Christ avait ete 
crucifie, il se developpa en lui un sentiment de piete et d'amour envers le 
christianisme et il s'instruisit aupres des tideles de la vraie parole de Dieu. 

Chüsroes, le roi de Perse, envoya ä Chalcedoine un chef d'armee, noramc 
Said {Suyit), avec des troupes. Magoundat fut de sa suite. Lorsque les 
troupes persanes apprirent ä Chalcedoine que l'empereur des Gregs, Heraclius, 
avait envahi la Perse, l'avait devastee, pillee, detruit toute la maison (royale) 
de Perse et tue le roi Chosroes, ils battirent cn retraite en fuyant. 

Magoundat se rendit dans la ville de Hierapolis aupres d'un orfevre, apprit 
son metier et travailla avec son patron. II se rendait ä Teglise, voyait les 
images des saints dans les boutiques ' et aspirait ä meriter les mämes gräces. 

II partit pour Jerusalem, y fut baptise et regut le nom d'Anastase. S'etant 

rendu au couvent de saint Saba, il devint moine et apprit la lecture et le 

psautier, sc montrant prompt et zele aux oilices et au Service du couvent. Ce 

qu'il entendait ä la lecture des vies des saints Peres et des supplices des 

*Afoi. IG! saints martyrs, il en demandait avec beaucoup d'attention l'explication * et il 

^° "■ implorait de Dieu avec larmes d'obtenir le sort des saints. 

1. Le mot armcnien signiüe « chez les apotliicaires ». La vie metaphrastique dit 
qu'Anastasc voyait les images des miracles et des soufTrancos des saints sur los murs de 
l'eglise, ce qui est mieux en Situation. 15 [963] 15 ARATZ, 22 JANVIER. 69 

fein IrJui n..^/. piut/iu/^ ^ «j/'^'Lni/, fei. mn.fciiiL t"'(>p ! fc^<- juii-ni-Ji /j/ii ^iii/jt/' S""{'7"/'';;"<i- 
/. onLfip oji^LiiiijJi, fei_ <Jj.miJiiiI,ii/i_ <Jop i^iiiTiiiiijTi qiiiug /i f^biiin^l ^i '/-.uji^i^iij, fet iiiJim/i 
/» '/fcuiun/iiii 'hiinkuinjuitiitii : 
5 L'l iJ^iTMijfe.1 2fiOt/' /• '?t^ P""l'"l>['^, "itiiiiil't '^''ij" iipiipii/i/pi i||i iiinAit^l,!, ii/.i„- 

^uiHjiijni-P^iLliii, tt ul^iniiL. Iiiu^uii/uifei niinuiu ti. iiiLnnulrfei : ti. ijnpiu •^*iiiiiiiiiilii^/i7i t W^ . 
l/i^ feil (jni_ : ti- Iriii iiiu^ . J/l tu ^iiin^ui^ujijn^}i J'^'J«? /pu/iuujiniiLWtiiiL ^/i : ^jV Jinniii 
imifel» . //*' iii(;^ ^pinhfu fco : (/l Im; 1111)^. //" «\ijin.iii^ fci? SLitiitAi liäni ({luinLuji 'l'nhiitnniiU, 
UL lUiLUianih bil P"'" fiAfcii : 
10 /,"£_ /^iiijfciii^ ijliiii inuipuiii ii/fL WiiiuTiIi /iLnfeiiiLn '/,iuniiiiiiiii.iiilr, fei. <^nuiJuiifeiiiii Jii?iii 

^iiipliliu lipb^^ : (jL niliuliß jiiii|ijiij/iiuTiiuii "Lnpui Siuibiui nlitu, fet innJiutl a/iuiiiiii/ili 
ipiiL^uiii^uiiife^ J^uiu Iriipiii ^i 7'p|iui;inu^i <,'iiii.i;iin(iti7i, i/ifeui^/iTi iitlonnLuli Lu mliuinul^ji'L 
mub^ntj^ Lßl; . lU ng feijfei. jiiii^^iiiij SLpntj gp^itiinntibttii, fei_ (jni. niint^n fentn : //l /iiinJl^/iL 
Ipiiii^Lj^ ijfcpiiilifc^ili fei. ^iiiplpiiiil,^, Ll- linpui jiii(Liii<)fciiii fcyiilr iiuIuxTitf« alinoliuiLnnniLitili 
i^iffeuiiiL fei. t/j iJfc/^nLii^i, ij/i iJ^i tu'Liupt^Luijji'L l^polinii jiulron/itiiuiilr . ti_ iiiL/iiiil. i?fcii/i 
J / tlP' 0"<ufen/iu iiuiu ni.aii/il/ : 

J/l ^nuiUL. V"({» i|iulfiug{/ jnpnLi? ^ji oni_pa lUiuiuinuiultnu bßl; ^u> u in tu in ni.Ii ^iiiLiinnnij 

1 tp] Z'^^' "^'^- B 11 7 fcu] /'j'fll B l^iujlliinii^nLJilhuifi t^i] ti. iiij(/i? ftfiliiiinnihiin feiV 

rtaa. B 11 10 '/.lupuiijiHLiuli] '/.m^iijuiLiuS B [] 11 Jinjiiu] ^Ljing B j| 14 o/ino5juiLiiiiui/jiu}i] 
i^l^po'iiuiLifjinLphuiii B II 15 /moSnS] linoJimLnnpti B. 

Un jour il se vit, dans un reve, debout sur uno raoutagno ; un homme lui 
prcseatait une coupc d'or remplie de viu ; il la prenaitet biivait. Lc dimanche, 
il communia aux saintes especes, et par ordre du prieur du couvent il se rciulit 
ä la moutague du Garizin (Garhin), et de lä ä Cesaree de Palestine. 

Pendant qu'il circulait dans la ville, il apergut des mages persans qui 
operaient des sortileges, et il se mit ä les insulter et las mepriser. Ils lui 
demanderent . « Qui es-tu? » II leur repondit : « Moi aussi auparavant je 
participais ä cette magie. » Ils lui dirent : « Non, mais In es un cspion. » II 
leur repondit : « Je suis le scrviteur de mon Seigneur Jesus-Christ, et je suis 
meilleur que vous autres. » 

Ils s'en saisirent et le conduisirent ä leur clief, Varazavan, qui lui ordonna 
de trausporter des pierres, Quelques-uns de ses proches le reconnurent, et 
lorsqu'ils eurent compris que son esprit etait inebranlable ä la foi du Christ, ils 
lui arracherent la barbe et l'insulterent en disant : « Personne de nos 
ancetres n'a ete chreticn, pourquoi l'es-tu devenu? » Ils voulaient altacher lc 
bicnheureux etlefrapper; mais lui, les devangant, quitta Thabit religieux, le 
mit de cöte pour que la religion ne füt insultee par ces impies, et se jeta nu ä 
terre; on le frappa vigoureusement ä coups de bäten. 

Le prieur du couvent, oü etait saint Anastase, ayant appris que, ferme 70 M'] SYNAXAIRR ARMRNIRN. [964J 

« \ CqI^ ii;;{ ^(iif^i'/wffifiiii fifiifi/iiiff, fii_tiiifiif litiLi ("(('t ''* nnlitttn um /iiii niti^ni IfJtiittiin ^iifilMhit/i f 
iniiffiOiiilffiffiff . /ii fiffi iffn/tffiif /fff/jni.if iinttuiiiLnnii ttfi titunnLli ifiri- i/iii ni. ulunliritintiunuh nltui : 
I»L iiiii/i/ili iiiiiii iii'li /> i'iiilin, Ll nun '^phl' «'/'"Lil /iiiiiii/ni/i/i /i u/i iiiWiiiiii : t»j_ /i iltC* 

u/l^/>/l/l in/>llllllli~ Ol^llllU IIIIItLtLiI UlllUn/lU Ullllieillf , bL 4nLIIP UllllUlllfll IIIIIII Ulll/llltlll- 

/iiiiiiii/iiiiiiii /.ii/ii/iiiiiiiliiii/ nniut^u /iiii/iii/iiiiiiiiiii>, /iL nLlit;;jili /iiiiK li aLilu /ii iitiiiiiiii, /il •' 

Iill/llllllllllllllll ll/l I'lll IIl/llllllll/ ll/l lll/l/l/;^/! II 11 II III . /iL lll/illlllll^ ll/illDIIII lllipill/l ( •Illllllinill- 

ii/iiiii/i i/iiiiiiiii /i /ii>ii/ii '//"(II : "'•- 11111/7 Sft"'('' • ''uLiiu ^ lliiuinLiim '^n/iniiiiii/in jinliU 
iiiiniii : 

i/l iiIiij lim iiiloiiiii <)"iii///i/i iiiiiiliiii/i n aiu/iii^li, /jl piiiiinLi) /iiniiiniliiiiii'i) iiiiiin/^/ili 
IIIIIII.IIIIII /i i>ii/iiiiiiii/itiii//"i'' 4''"^""""("- "'- iiii'/'''/<l/iIi |ii/</ II« /iiiiii/jiiiiiL : It' 

Ii'l i/iiii iiioJi/i iiiiiiiii /"iii«/ili /iiiiiii/>ii/iu iiiinLniiTi /iL iniiiniiiTi /i 'linnuii, /iL iiin/i/iii /i 
iiiiiliii : I/l lim iiip/iiiiii iiim Iiiii iiiiiniiii/i 'fiiinii/iii jinliiuilni Ll iliiniii/iiiiii nnn piniiiiiiiiL- 
l<lliini)i: /iiniiiiii iiiiiiWi/i /iiliii iiiiiiL/iiiii iiiiiLiiiO/i/i itnanLitlniAih Ll lliliLi iioiiiii/iiiili : I/l 
liiii uihtunaLiuii Ll 7iiini^/.iiiii iiiiiiiiiiii/iiii/iiiiTi iiiiiLiiiliiiLH/iLJdi, /jl iiii?o/Jiiii/iii niiiiuvniii iiTiiiiiiii 
illlL llllipilllll ; '-' 

I/l IIIILIim/illlll /i MIIltlllTl /iL >\lllll/lLll/lL IlTlIII IILf/ll/lIl, /.L <JlllJl/lTl /i lllllJni^L /iL /liu/ll/rll/lll 

lyil^iiH lUiii 111/1/7/1, /iL i^^i? if/i /iiiiiii/,ii/i7i ^imiiiTi, /iL IIIIIIIII /iOnLu/i7i /iL iiiiimiiiTi /i nLinh Ll. 
iiiiLiii^ Jiiijiiii ^u/iijij/ii^^iL 111(1 /iLii /.i)/(7iiiTiiiiunL?i nii/iiimiiTi/iiiiiii i/iiiiiTi 'ßpLuinniili <^iiiliii- 

G 1 ihtmiiiiiuujtnujt'Jl l^'i'ttniiniinnui li, 

• Aloi. ira dans la foi, il avait eiidure les coups, eiit imc grandc joic et * lui ecrivit 
d'endurer bravement les supplices ; et il lui cnvoya deux religieux pour 
l'assister et le consoler. 

On mit le saint en prison, et on l'attaclia avec um juif aux niemes fers. Au 
milieu de la nuit, le juif vit la porte de la prison ouverte, et aulour du saint 
des hommes habilles de blanc, portant l'omopliorion, comme les eveques, et 
tenant une croix ä la raain, tandis qu'un jeune homme avec un encensoir les 
encensait. 11 vit aussi le visage de saint Anastase [Anastasiosi) resplendissant 
comme la lumiere. Le juif se dit : « Üieu est saint, ce doit etre des anges. » 

Au matin, on lit sortir le saint dp la prison et on le pria avec forcc 
promesses de se detourner dela foi cliretienne ; mais il ne voulut rien entendre. 

Apres la fete de la sainte Croix on lia le saint et on le conduisit en Perse, 
Oll on le jeta en prison. Le roi de Perse lui envoya des princes et des chefs de 
mages qui lui conseillerent avec douceur de revenir ä son ancienne magie et 
d'etre soldat. II insulta et mäudit la religion persane et les renvoya honteux 
aupres du roi. 

II (le roi) envoya ä la prison des liommes qui !e frapperent violemment; 
cnsuite, l'ayant sorti de la prison, ils le suspendirent par une main et attacherent 
une grosse pierre ä ses pieds; puis, l'ayaut descendu, ils le conduisirent au 
fleuve et en sa presence ils y noyörent soixante-dix autres chreticns pour la [965] 15 ARATZ, 22 JANVIRR. 71 

ififTff/f : IJililinnh lii_ niiniLfiMlf /i autnli Li niunL\l,iiii ^ttiUhli /r iiliiriniL /il ' ^ttnnlili nainLlii * Afni. 1r; 

iinniii flnLlinLiiin/i /'/' : f/i_ /fnoiiiiii nriiWi "/»P '/'/"/' il"nMi/i)/, /»l "/"i/'P'' 'Mi/iiiiiniiiii tun lili 

ijtitiiniinh untindi (i/jiiJiiiniifiiiifi, iiittitnLnjui lininiiLn IniuiiLttit Li Litlth iLLLnlitiLn^ iiriiinilr 
'/iiffinff/r, il/inA /i aLonli 'Ijiltliitunnh : 

•'fiiiffiit fiiMiiii nni/rfi/i ''/iii^iiiiii/iiii/ ii/i /JinniiiVin)«/! lutH^hltiiniiitn^ tiiuninlinnuniniUL. : 

//n ifiii lynlitiuinuknit Ll. ilifCTiiiifini.li ("lOf ''i^ hfnnLnn utuuhhtiimlt iinolnuLnnLaiuu . 
/ii /i iLiiifi li /iL tiintiLiiUL. n hinh Li. ^nhc;n ju ti in tu lin oh iliiinnLn tiit)ii nutuh 1,1 Lithlli : 

(ti. iiitLiti-nii hUtniin tiinniuilui miiiiiiiliI MiinMiiiittitni LnLiiin il knLLimihnnnin ninniiinlili 
h niinniiiLnnl^h Ijit-Lliitul^f di_ n'hnliitmnu n\ luiiiiinffiL, /.l LitiiniunLiuui. ii niitl tjniiili 
[ I) iii(ifiLiff/iM 'hnhuinnuli : 

Li) flifffiiil lUL-iii-n <ftuliaDiUL Ii 'hnntitnnii ^iiiiii^i /ffiiinni_^/i iirii iiiV)/i/jn : * 1» 

l/n Ulli iint-umn I^LL-nhli tnnnitiih Ll '//»" IfJuttiiuLnplih ««.L/f/flfti, iiiii_iiin/flf/i ("/" '»i_ 

tnnnuitnttnit^nj nnntl itlinLili J711 iiru/iljiFniii_if //l innatuu ^/fLiifliiififiiiiiL iiiiii iiiv'* i^'"'' 

(iiififriJiiiiiff fifiifinn 111 11 Ulli 11/11 iiiii/ftVIi iiiiiii/i iliii^n 1.111 i)u Liiiihui itii^linup^i^f ul. nhutiniiiu 

I ;, nunt nti junif^iiLniih n Ittnntuii ijun'ifiiu . rii. inLiiiL '<^nnLntl iMuni iLnliuhn nn iiiiir^ii . (//y 

4 *l,hpiinintt)i^ ilituii.iuunnhtntl n'finltuinnu (idd, B j| 5 Pninutittifili'] /i -^iii^ (idd. B j[ ^"ii 
diu . . . /ifiofiMii iwi/jniiiLj t"/' '"" ll ^nLliuiiniiinntti n tu 11 lupc^li "P'lj' ifLitniili l *iiMltttniiiiinittiji . tin n 
iihit-ttthhi ^<'/) /"/'"f tlhttiii fii^iff tl/rofif./rr/tLii itl uiir/iA uiiiiinLii . iiiiiiii Htiiiihiin um iifiiil/i/iiiiifi 1>. 

foi au Christ. Ils jctcront aussi Ic Saint daus Ic llcuvc, niais ils Ic rctirercnt 
ciisuilc du ileuve et * lui tranchercnt la tete, le 22 Jauvicr. Les rclitrieux qui ' '^'"' "'"'' 
l'avaicnt suivi et les fils di' Ifesdan ' enlevcrent Ic corps de saint Anastase 
{Anastasay), Tensevelirent de linge propre et le deposerent daas Feglisc de 
Saint Serge, pres du village de Bethsalon [Vcisalou). 

En cc jour, Tut niartyrise saint Pansoplios, nom qui so Iraduit « Ircs sage ». 

II etait chretien et tres riebe, mais il ahandonna tout, se llt religi(mx, s(! 
rendit a la niontagne et s'enferma daus une cellule ou il niena une vie austere 
et ascetiquc pendant vingt-sept ans. 

Aux jours del'enipereur Deee, il eut ä subir beaucoup de tortures daus la 

ville d'AIexandrie, par le fait du juge Lucius, mais il ne renia pas le Christ 

et fut mis ä mort par le glaive pour le nom du Christ. 

CB ' En ce iour, reposa dans le Christ la reine Zabel I'". * '■ 

■i i^ .1'. 'i-i ■•'. 

Elle etait fdle du roi Leon et femme du roi Iletliouin, tres vcrtueuse, amic 

des pauvres, et aim(5c par tous. Etant tombee malade, avant tout, eile sc 

prepara ä quitter cette terre par une bonne mort, rcgut le saint sacreinent et 

r(^xtreme-ouctiou, et entendit, en son äme, une voix du ciel qui lui dit : 

1. Vie grecque : 'Issoi'v. P. (i., CXIV, col. 808. 72 LF-: SYNAXAIRR AHMI-INIEN. [966] 

...,j...lJ./. /..y, i.li »/.,./.^. /..?, /;.........,.L...L /"f = ''■- ■"" «/""^'''i^' ii<T..</i".niJfe(/' /uL.jni/.)/....iJp 

ji^iiii. yiij/i J.iijii.i, /,L i^iiLiii^i|iIiiiiji.iTi tjifeiip IinfiHi, iJ/ilrifcL ijiii{ii?iiiTii.iL iJtii.xui/iixij/iyii 
"fß '>'"jt/'*^' /' J"" •• ''■ "/"<"•'?'""<; fc{""}'t//< /c'ii»}ni_^/ilf ijiiuiinni_iuÄiii<;fiuii-t(i /jntnL3li /ilji 
ijnji inLuii., /iL ^u/j /.l ^iii/^ iiiLiiiTnjLuig i{<Jnij^iTi /ilji iikl l'uuini_iuA : 

//l ./ni|iii|LiiL /iiiii^iJi»/J/ilJ'P i./ji.i{i.<;iii//i"J' /Ju/h/ili; t«- '/nmni<iL.j|iTi /^iii/f7nL.j|i/(nu /iL 
/.JiiiipiiL.ijiii Z/,/.?iiL.? tt .„jij.iin.iji.j/ipl. /.L />2/""'i<ß ''L iiK?/.}""}!- pIiui/j/Mß ßimjuiß^L, ti. 
liLÄiiiL yiilii^^iii^iL ^iii^a/.iiil uihijiihTi I£I?iii{ii5/iIi Lnpiu, ti. ttj^ili ^i muiiipiili^i :] 

/'.ji.i;y/i (/•.". /fL «»L}.iitiii(i/i /''/• : .Soi. t '/'(fc'J"'i( feuj/iii/jiiujnli/iS 
(Ui/iiii n^inj fei- Jlijiupmli/j/jjmi^i ; 

f/iiii?ii '/•/iii/iii/,iii/iiiiJiiiii/i /jiLiiiiipiijiii iiijipiii(^iL' jfcui i,iiii?puijiAi?iiiT> iSfciiiiLlr iStj'"!; 
({Iiiiniuli 'l'nhuinniili /.ji/W.ji/ii-p j^uolL fei. i^tij luiliiirj, iiiil^jiIi '/i^fe^t" '^t'ß'ii^inu ^»ft 
iiiiiLiii/i tri fei- i)/i/iiiiiinJifeiin iJoji, njin^ iiiTihlTi j^ji »/i^ijini/^iiit, np iiIrnLijfeiii^ tf 1"f'// 
/iLii itiiififeiiiiii^iii <,"iiiLimniii/ . fei- iiiiiLiiiVliiianLjiii/^ i?iiipijiiijit"L/''fe""'p uiututj i|[iiiiili njiijLnjli 
/iLiiiii feHt i/iiiiiTi 7'ii/iiiuinii/i SuininfiLfinuui'buii . fei- i?feiLiiiL p"f'/< Juniiuini^uiTini-pfeiiiilp 

8 <S'iiJi . . . niiiiiHiiiJi/ifr|iiii/i] '/./^hijiilP^ilTi iiiiLfifi fei. piuiji?iu^uiji^iuji i^/jioj|ifi '/ijfejuij feijj|iu/jnujn- 
li/ifl (lli/f/iLriiilni-nf fei- tluiif/triiifi/f/iflill/f, HL Iffwiff n''l| linlliu X>. « Viens, macolombe; viens, ma chere, ma parfaite. » Aussitöt son ämc fut 
rcniplie d'une joie iiicffable, son visage rayonna de joie au point d'emerveiller 
Ics personnes presentes qui la contemplaient. La bienheureuse reine leur 
raconta son rappel par l'invitation divine qu'clle avait entendue et rendit 
aussitöt son ämii ä Dieu' . 

La multitude des ordres ecclesiastiques avec le catholicos Gonstantin, le 
roi Hcthoum, les fds du roi, les princes et tous les habitants de la villc 
s'assemblerent, transporterent son corps avec grande pompe et Ic deposerent 
au tombeau.] 

16 vH.vTz, 23 Janvier. 

Feie de Clement [Klemay], evrque d'Ancyre, et d'Agatliange. 

Aux jours de Diocletien, l'empereur idolätre, deux cent cinquante-six ans 
apres l'Ascension de Notre-Seigneur .lesus-Clirist, vivait saint Clement (Klemh) , 
lils de pere infidele et de niere chretienne nommee Euphrosyne {Ephrosiue). 
Celle-ci eleva son fds dans la piete et la foi et annonga pour son fils, par une 
prcdiction prophetique, qu'il serait martyrise pour le Christ. Elle mourut en 

1. 12 Janvier 1252, d'apres I". TounNEBizE, Histoire polüique et religieuse de l'Ar- 
iniinie, p. 208; Revue de l'Oiienl Chrclien, IX (1904), p. 227. Kl [967] 16 ARATZ, 23 JANVIER. 73 

/Jii/jLiiii iiiiiiii/iTi /iLli uiSuin bnlinmiuiiiuifin, Ll iuiLaL uiniiin ijJhii ^i Ij^iTi iI|i pp|iiii/iiiJi/iiiij 
iJtÄiHinriLli //iii/i/iiii iiiLnLii : * 6'l Iiiii "^'"('/ f^"" '?<- "'-""{,!} ^"^"' 'll'['> '"" '"(""{' ijlii" * A fol. Ki'i 
mioiKULnn : 

/fi_ fenti- oni/ uiuuui/i/i fei- Jnnnilf:;n '/nfeiJ^ii nnp iJiiiü/jnLJiii «jL^iiiTiiTiiiiiij, fei- /jtjiiii/jfitp 

:, iiTifiiiiii fei- nnini-niiiLtn Lnijiii u'ßnj) tun null yiiLiiimli fei- i?/jjiuitji i^Lnuiii : C/l jnpdiiiil feijfei. 

niiiiiTi iiiJiiiii itfefLlriuiinfenii/u fcui/iu/inii^nu l'Ji/jnLji^n^ : '/l iuijij iiijiiiiji^il/ i£iuiilt I/npiii 

'/•ni?fein/iiiilrnu/i niuuiiULnn/iJi . fei. feiunfeiii^ imi-iiiV>/f ^nuuini^ioiifeijiiii- 'jijfeiJt" umlini-li 

<S'feuin.ii Jfenni o/ionLu/i 'hnhumnuh : 

//l feiii/iifeiiii iii/iuiiint giiP^nh^' nniSlrtiniili i?ii(jiiJ^I( iin|iiii iljiiidii. jnii/^fejiiili, fei. ^iiiiji- 

10 uiiii/ifen/it Diifeniiilili fei. ij/^jHi/jlr, fei. jni.ijiiip/jfeij^ili /jiiiiipiilioß ^i -«ilhiJ iiiil /•^n^rjfeui|iiiiliiiii 
ßuinniLnn'L : liL. niunihunnii. njin 4""Jpfe(""-|iJ^iLli uftfin^i, •^'jiiiiJiii^femiJ ti- tij^iü imi.iii\)/i 
'jiifei?iiii aiiiTuui fei- unLubnu . fei. Lnjmi uifeufeiul ' n^ ijiiilu\|ili ijiiiJi/jiiiijiuL fec n^ ^i 
iini-iifeniunli fen/ifeiiii-, IHM yiiiJiujiAiii^ni-pfeiii Jp ^unuinni^m'Uljtjuii. ijiijiJiiiC^iin //pij/'li 
(•uinni-Oni : 

15 'jmujfen/iJi aunLnpli ihiIi/ilu fei- <)'nini^feij^Ti pliij ijiiin.^ii^iii^p infeij/iii . fei. ijnmnpfeipiii- 

<m?feljimli iJiiipJ/iIiI., fei. jiilÄ/iJ. ^iiilim.ii(ili tu iiip/^/il. /i piiiTiij : ti. piiiiji?nL/r?^i-Ii iiipiiiliij 
fec Inn'Liu'Ln iJui/iL /i piiiLijL, i/ifeu^iL ijfepfeuii Ijiipm iipii^Sujfi. /"ppfe«- "Jl".!," • '"- ^«il"'"""'/!'" 
^ f-p/iuuinu feu i^/^puifcgiiii /i '/i^feiJuij : ti- /i i5t£ it'Z^Ct^ tl^'"L '^l'H'"'"k ^''""'^^ '''- 
ufepiufepfeiuii uhnuui : 

1 lupmp] uin-fife^n,/ B || 17 if.n/.l.] rfinfeuiL B || 18 tu /i .Vt;^ ■j/^bp/-'' •• • ljfep.u/tpt.ug .jT.nuu. 

o/«. B. 

bonne confession, laissant son fils äge de douze ans aux soins d'une riche 
chretienne nomniee Sophie. * Celle-ci l'eleva, lui apprit ä lire et le fit moine. »Afoi. ig4 

II y eut uiie grande disette et Clement rassembla les enfants orphelins des 
paiens, les nourrit, leur enseigna la foi au Christ et les baptisa. Lorsqu'il eut 
vingt ans, il fut sacrc eveque d'Ancyre. On le denonga au juge Domctiauus, 
et, mis ea sa presence, Clement confessa le nom de Notre-Seigneur Jesus- 
Christ. 

On le suspendit ä un arbre et on lui dechira tout le corps jusqu'aux os, on 
lui brisa la bouche et le menton et on l'envoya, charge de fers, ä Rome, ä 
Tempereur Diocletien. Celui-ci fut etonne de l'endurance du saint, donna des 
ordres et fit presenter ä Clement des tresors et des epees. A leur vue, il ne 
desirapasles tresors, ni ne craignit les epees, mais confessa avec hardiesse le 
vrai Fils de Dieu. 

On attacha le saint ä^uue roue qu'on fit rouler sur des endroits en pente: 
tout son Corps fut^brise; on^le detacha de la roue et on le jeta en prison. 
Une raultitude d'hommes^et de femmesayant penctre dans la prison apergurent 
son visage resplendissant comme la lumiere, et crurent au Christ et furent 
baptises par Clement. La nuit, Tange du Seigneur descendit et les nourrit. A l'nl 74 IJ-; SYNAXAIRE ARMENIEN. [968] 

/;l IUI /•IUI 'Hn/iii/.m/iiii}iiiii^i um iiijW.iiiij /i ^■iiiI<i|Ti, /.l ijiiiii?/Ji/.ijni I< <,'iiiiii|iIi ijijjiil^iiiiTi, 

. Ii;'i iiiiiiiiiiTiii /.i ii/iiiiIiiiiJiii /.L n^nufiiif^iuf /.L i£iiii5ij'/i/.iyiiLJi iijJ^; ViiLiiiiiiiiiij^iT; ^i '/•ji^iiiuimi : I/l 

i?/i iii7ii /i iiiii^iiiiit i/iiii^ii/.iiii ' ii/iin iiifiiiJi t/' r.ijiii/Jiiiii/^fcijnii, iiji piiip^iJiiii//i /i'"/'/' 
>^iili^iniiiii : 

//i ij<iiiLjip)i '/ij/.iÜt" ijiiiii/.;y/iii, /"i sj"",'/'""L 2""^'/""//^ ij//iii{iifi "nfitj/ifi, feL /jiiiiijiii- r. 

Jioij iiiLiiiiin/W>ii/iT< /i '(»/i/iiiiJ/iii/iiii iiiiiiiiiipL iiiiL (/iii^iii^ii?|iiiil/nu ^lu^iiiLn^i/i : l»i- fc/^hui|^ 
7in^Iif/iiii?iinJi iiiiiiiiiiiii/i/.iiiii r.ijiii|Jii/'/iij/.ijini . ■/^ji^miiiiiJ//.iii^ ti? Li_ 7'ji^iiiiiinii^i Äiiiiliih : OV 
/iiiiiii/.ii/i}i ii'/iiii /.i iii^iUi)» ^1 JiMiL /.i iiiiiijuiiJi ^Jiij "[•[•"^i ''i][t'^<<ij /> '»/i/jni?|iij^iiii, ijiiji 
iii/iii/iiiii '/ii/iiliiii /iLiiiii/ii niiliL ("(" : 

/f'i iniuliiiii yiiii/ili /i '///i/iiiif/iii/iiii, pIiTi/iiiiii ii)iiiiiiii (/lupii^iT^iiiJinii, fci_ fcuihii ij/i 10 
iiiiiL'iiliLJili n\ iiiimliiiii/ili' iiiiin iiliiiiiui ^(.iiii/iiii/il/t /.iiiiiiji^iiiili : ÜL Tilidin iiiilIiIII^ /^iii|ii/iiiiij 
iiiiiiiiiii, i.1. iiiiiii/ /ininiiii/.iiin iii7iiiiii5/iTiii Jiriiiiii, /.l |iO<ilij/i"i/ /' /^iii^iiiiiijiii''t'' '"/•'/ /' p'"'"J = 
//i iiiif/.Ti/.i>/.iiiTi iiii /i iiiiiTiii/ili /,/iJi iiiiiii/.ifciiiip, iii/iii|ili ij<Jiiii?pfejiiiL|J^ii5i iijipiiij/i iii- i^iipiiili- 

n/.|/|u1| IIIIII IIlILllt/lJl, VllLlllllllllll/l)l /l 7'll/llll/lllll /iL i?/^jiint ninJi ^1 '/l^/.l5lllj, llL iiiijo^^Lp 
Zllllllll lllllllilll. MIILluTl UlIlLn/lil /iL /il/lll lIll)fiTl/jp/7lll/l /iL lllllllll/lll : 1.. 

/»L IIIIIII i>l'ii)> yiiii/iii /iL i\a/iii/iTi /i/.iiiii/ini_ii uiiiiiiii/iiiin . /fl niiiiiiii/iiili ii» ilfcjm/iijiiili, 

2 /iL i^iiii'l'/iJi/jijiiLii O/«. D II ii piiijiiji?iiiS|i] /l 4'"J {feiJnL flfl?f/. B II 13 iillSfeJi/rjjJliliT;] 
iliiV/.fiiifl)i ninninlnii itnit ^/f/Jiii)iiiiiliii^ J> lü tWl/iiWiliJ Itlitibijjtli 1>. Co. qii'ayant appris, Dioclötieu ciivoya ä la prisoii (des hourrcaux), qui 
Iranchercnt la tete ä tous, hommos, Cemmes et (uifants, ä tous c.eiix qui avaieul 
A loi.iii'i crn* au Clirist. Uu d'eux seulcmentput s'(''chappGr, il se iiommait Agathango, 
iiom qui signifie bon ange. 

ün frappa saiiit Clement et i>u lui Lrüla les cötes avec des broches rougicw; 
ciisuite on l'expedia, charge de fers, ä la villc de Nicomcdie, a remporeur 
Maximien. A eo momeiit arriva Agathange qui se mit ä crier : « Je suis 
ehretien et serviteur du Clirist. » Ou le lia, on l'embarqua sur un vaisseau 
avec Saint Clement et on les conduisit ä Nicomcdie. Ce que voyant, Clement 
fut rempli de joio. 

Lorsqu'ils furent arrives ä Nicomedie, Maximien les interrogea, et voyant 
qu'ils ne revenaient pas de leur foi, il les remit entre les mains de l'eparque 
Agrippinus. Celui-ci les fit suspendre, on dechira leurs corps ä coups d'epee; 
ensuite lesaj^ant descendus de la potence,on les jeta en prison. Tous ceux qui 
etaient dctenus dansla prison, temoins de la patience des saints et des miracle^ 
([u'ils operaient, crurenr au Christ et furent baptises par Clement, puis sur 
ses priores les portes de la prison s'etant ouvortes, tous sortirent et s'eii 
all6rent. 

On fit sortir les saiuts (de la prison) et on les jeta en päture aux fauvcs. 1" [960] 16 ARATZ, 23 JANVIER. 75 

Hill /iii/(lfiiiil /iiTlimi llliilll/i/i liiiiiiii /iL i/iiiiil/iIi iiiiiiiii Iiiiiiiii : (»i iiiliil/iiiil iiii^i>ii/ii/i)i 

ii/ii?/iii/ili /i tjLniiii /iiiiiiiiii)iiii/ili />i- niiiii/iiiA/iii/ili (iL yiiLiiiiiiiiiii/i/i /i "i'ii/iiiiiiiiii : 

f/i IIIIIIIII iiiii/i/i/i iiiiiiLiiiJiiii li /iimiii In iiiii/i/ili li Am/ : (/L i^iii/iiiii pii/iiiiiiii/i^/iii/i '^iiili/i/i 

ifliniiiii /i oiii/^/i LtiUniubji /<l iiiiiiiiiiili /i iiiiil/iii /ii iifiiiiliii Iil /i/iiiiu/iiitiii/ili . ' I/l jiiO/,/ii< ' ■ ' 

5 /i i^tO ü">'l'"ph'' '• 

ffL ^iiiiii^iiififiifi] '/ iiinii/ii)/iiiifiiiii /iL iiiiiiiiiiiIi iiiiiiliiiiiiIi /iiiiiiiiiiniip i/'ii/fiinu iiiiiiiiiiii 
iiiiL riiiWiin/iiiiliitii iiiiiifiiiiLiifiii : (/l /iiiitiii oiiiiii plMi/iiiii iiifiiLiiMiiii, huttiti uunuiti <^iiiii- 
iiiiiiiniii)i ^iiiLtiiinnij U 7'ii/iiiiiimi, ^n tu i) in iliiiin Ll. iiiii/i/iIi iiIiiiiiiii /i /i/iii /ii /iiiiiiiii ii/ili 

llllliyilllllll/lll : (»L /l U^O ll/lfl/>|l/lU lIlLll/l/l l'llll n ll/illlill Iinillll, /iL IIIIL JllllIUllll llllll^lll- 

iiiiiiiip/i iHjii/iiiiiiiiiu /iL iiililnuli n ///'/i/i /""/ ii'iL/'Uii'if 'iL *)tiii iiiinuinlih n 'l'nhtiinnu : i/l 
'^iiiin/i/i iiiilJuii^iuiIi nninLjtiii Iiiiiiiii : 

//l iinLiiiinu /<l(i'' iiiiiuiiiiO /i '//'t" I ''L '■il/iii fi i/liniiii <,niiinüuii /iii/iiii/i7/i iliii^r^iiiii, 
/iL niiiJii^/iJi /i ilLniiii L\l^m /tl ÄÄnLUu /iL tx/iLlJ, /il iiuLniipli lili'^hnlib h il/iiiiiii <,nn^i, tii. 
mbuliii iliSt/' '//' ""'t/' i|'"""" • ''/' '■(•'/"»Pi; q/' '■" />"'{ ^itij "" : 

1 111(1 knUbiui... /i 7'ii/iiii;iilll ();«. 1> II ;{ iiiji/j^i)i] ^it^hif^i)! 15 [ /jiiilljiiiJio^] j/'.}|/j^ii Ji^iiii 

IIIIL 'IiILIl/iIIIIII milllllllLIIIlil . /iL illll 9bn.llltj IIIIIIIIIILIIIIIIII /iL /?IJ |l IJ^IILjllll IllllJIU, /iL «^ /fllljlllllj 

yuLUifi/riiliLiiiiifi/il . /tl OiiiiiyiiiliiiiL iiiiipiil)i/i Inuuinlfion uin.tuphuin {lad. i> |i 9 /'M"J "^'"J"""L 

(/(/rf. B Ij 1 l /tl VuI1|/|}| llllLc/llll{lIll)l IIIJIIII^IIII llliyill] /iL /i/j/llll^ IllilOflPlIlllf <^llllll||}l IJIJJIIL^IIII UJIll" 

Vuiiiiiiriiiiii}i B [ li J/l Hill iiuijTi /ii/i)i iiirfjiliij^ || /(Ji/^fi] /'"// IJ" II Lji J-Ji '/ij/rrf/iii /(L r.ljiu^iuTi^/r- 
iinil yiili/ili lUiilillnO /l i/ilLllllic; //l'"(" B* Toulcfois, les fauves iie les saisircnt point, mais vinrent sc prosterucr dcvant 
cux et lecherent leurs pieJs. A cette vue, les assistants assaillireut repar([ue, 
le lapiderent, et crurent au Christ. 

Oll iiiil les saiuts dans mi sac et oii les jeta ä la mcr. Les chretiens, s'etant 
jetes ä la mer, les retirereiit vivants, les conduisirent chez eux et leur donnc- 
rent ä manffer. * Ils se promeuereiit ä travers la ville. ^ ^ l"!' "'^ 

.Maxiniien ordonna de cunduiro les saints charges de fers ä la ville d Amisos 
ilmixon)', au juge Dometianus. Gelui-ci, ayant longuement interroge les saints 
et les voyant fermes dans la foi au Christ, ord^naa de les jeter dans de la 
chaux. On mit des gardes aupres d'eux. La nuit, les gardes, ayant apergu unc 
lumiere au-dessus (des saints), se depouillerent de leurs vetements et se jetc- 
rent dans la chaux aupres des saints. Ils crurent au Christ. On leurtrancha 
aussitöt la tete. 

Les saints sortirent indemnes de la chaux; on les etendit sur des lils de 
fcr rougis, on les arrosa d'huile, de soufre et de poix; les saints s'endor- 
mircnt sur les ilammes, et virent le Christ qui leur disait : « Ne craignez pas, 
car je suis avec vous. » 

1. Ville du Pont. 76 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [970] 

I/l •nl,til.mi_ rj.iiiniiii ii;./iJi /Jt n'^^.^""/' miiiTiOmTiplr »^n'^pfc^/"^' Inßui, «iftiiißtiug 
ijTiiiiiiii ^1 ,S'iiijfiiii)i ^>iiiJjiiij>7i /jiiiiijiiiJiop iiKL //'iiipi(/ii?/iiiiT'no ijiiiiiiiiii-ii(iT< : (»L tfi/r7un^iii pLij 
iiiiiOjuj^i ftii.Jiiiiii^mj.»,', I/iiLiiii|/.ijiiiJ/ ifojiiii/^iul^Ii /i cNiiijiiiiLnjIi nj.^ iniiiTit/'J' iJiinLjipuIr, /.l 
'/»j/,iJiiH iiiijo|,)/,iiil" f.iil^nLijmij 0"L/> ''L iiipp/ili iuiJ/.T./,ptiiiL tL ^iiiLiuiniuij^.I. /i Y'{i/iuu.nu, 

flOflllflimi £|L P"'i^ l"'n : 

//L LnpLiui /i »S'iiiiiiinTi, <,*iiijiiyiiiT(tp f/'ii;^)ii^ii5^iiiiTiiio /jiiiuiiiii-njiTi t|[?t ijuiilIiiuI» tL 
iin'JtL /iftiiiiTi : r.iit 'fotJ^ii . 7'p^iuuinT(tiin ^luijiiii-iipu ^iiijinLijiiifit l.uuinLiiiÄ nji '^np- 
• A fol. lliö ÄmLtuiW.Ti niituiijilbu LiLniii, Ll fjHipAnLiii^LL * n^milliiiuij^ ^pktc ^'""'""'-•"^'j/'"""-/''/"-^ = 
ti. auinliiiinliiui iiJ/ii niiil/iilr (iiiimiiiLnjiIi iuji/|ii/J/t ijJinoiu ^i ^npp^ngbtu^ S"'-C • '•'- jJ"«-- 
nfeiiin i«LnL2iii^ninnL|fjyiLli ^i '»("'^i', tt. fe^i un^pfi^'b iiilr/j^iijtj/iß ^i S('"i^ 'f'- ^J""'//''' /' 
ift() piuniiin/ili : (»l Liuiliuii uuiinuili ijLniiui ^ piiiIiijJi, fei_ t^iL jii/pijL|iiiTiu luJu feji^nLU : 

f/i_ itiii LnliiiLii itiSuitj <,*iiiTi/iTi ^i piiiTiijti'. fc«- tinnLlr ^nffli (.i^i(iiiij|ii;inu lulinLlr, Iil 
inuininui iiTiiiiiiii /i innLli /ilii feil iiiiliu<)/i J(nijiii piijiji?iiiÄiu^ iifeijiuli, ij/i Ij^bpjirjbh ti. 
lUimtifeL ti- luniiitinili ii/iiiiJii WiiiniiiLdn/iIr innJiuS nLniujutuunlih : l'oL unupjipU uiabubL^U 

2 bi. hiißiu^jiti jiJiij iii}i^jirf|i Siiif;iuujiu^i<J] bt ^i Zfiuliiiiii(uiji<i/il< hpPiufjiii jiliij luTi^pif^i infeij^ifi 

B II 4 pil"lr;ii'i;i'\ p't/"t'";; 1> II •'» ^-^ '^"'/' t'i'f'---- ü'"^ t'^p o/«. B || 8 f5..t '/-jt'^t"] '«"'?'' 

unLnppli . 'l'üiL i/m/i : i/L luiiinfiuS liiiint^iujil^iuijiuL iiiiLjijili '/ijbij/;u fet uiiit . '<^Jt J^in iiiu/jiiiLm-ij 
rtrf«/. B II 9 limillinLiu&a/iuinLp/iLii] jiui/llini.UiS^^iiiini.p/jmii oji^SuB || 1 1 feL pilLjifelulj . . . /jiu£feui£^] 
fei. juliuiSonh Vtutnnuhni uiui^aniuh luhitltiuu, fei. luuiiu liill-lriiil 1>. 

Le juge, voyant que tant de torturos ne les avaient pas vaincus, les 
oiivoya charges de fers ä la ville de Tarse, au juge Maximien. Comme ils 
clicminaient par des routes privees d'eau, les soldats qui accompaguaient les 
saiutsdefaillireut de soif; Clement, par ses prieres, fit sourdre de Teau, ils en 
burent tous et crurent au Christ. Une voix venant du ciel dit : « O Clement 
'{Kieme), tout co que tu demanderas te sera accorde, prends courage et sois 
vaillant. » 

Lorsqu'ils furent arrives ä Tarse, le juge Maximien leur demanda s'ils se 
convertissaient et immolaient aux idoles. Clement repondit : « Dieu suscitera 
' A füi. i(J5 des rois chrctiens qui ruiueront les temples des idoles et feront revenir * tonte 
la terre ä la reconnaissance de Dieu. » Le juge, irrite de ces propos, ordonna 
de les jeter dans un feu ardent. Une odeur suave se degagea des flammcs et 
les saints sortirent des flammcs sans aucuue atteinte de briilure et allerent 
pendant ville. On les arreta et onles conduisit en prison et ils y furent detenus 
par la deux ans. 

Apres deux ans, on les tira de prison et on les remit entre les mains d'un 
certain Aphrodisius (Aphroditos), qui les conduisit chez lui et leur fit servir un 
fastueux repas, afin qu'ils mangeassent et bussent et fissent la volonte de 
l'empereur lorsqu'ils seraient pris de gaite. Mais les saints ne toucherent ä 10 [971] 16 ARATZ, 23 JANVIER. 77 

n» ttiii^iii/jcti/iu CL n» "'*op hLnDtuhn liitiibniuli /i liunuiLnLnuu ; l»L ^nuiuiuibuiii nuiuiuiLiipi 
ti_ /iiuu/tti/iL i/tJu /i iiiiuniiiLiiii I/nciiii, ti- iii5iiiiilii/i1i 11)111 i5/^(J piiiiiiiin/iL : 

l/L luiLuinkiinli iiiiinAbiui Ln/i/iiiii iiiiiiiiuil iLAilini-nhui um /,nLli/iiiii niuuiiui-rinlr, fci_ 
tunlihli h niulin DL ujiinbnhli nninii (iniiiii /i i/iiiiiui/i : I/l H"'! uin.iiiLOinIi lin>r<iiiu uki j'"nj> 
T) nLtqiuuTuihnbnnu aniiiiltj ül nijnpiuhop bu liiniiini)itiun Ofiiuiiiin ttnmnnbi nilliiuni 
l'nhuinnuh . ai. tnbuLiui bjai^ m fiii^f ^iififiifui'ififfi iii- iiihanLunh nhii uibuthOti ttnniii 
jiiiui/inLn trn/iiiiili fei_ yii(i/i(i ;iun u/ii-i» ihm (iitiiiliOL, cl uikiiii '^iiiui/ilr nninUtili . iiiiii 
iun.buii ^lULiutntunhä lihhli lliiihjuii, jJninbtua unuuinLnil iiuuui/iäuiuu bbbnbnLndi lit-nni : 
l/i- int-tiui untintli 'Inbutui nliiuuiuinni-uh unnnni Itntulfttuhqbnniiji nn^iiiniiiL n (*iiinni_oni : 

10 l'ii/i iiiinLnuu 'Inbut^u buiuibiilih /i uc^^u u/i, dl iiiihiiinn «^iiiii/i/i u/iJj\fiL * tjc;3li fci_ ^^nnli * A l'ol lli.') 

inii/i. uinbtuuti^ bi. intunuth n iituhnh . Ll iiiiimuiiffli nti^bn iniu attinbtun jt nuiunnh, nn^uttlt 
l^p nupqbiutuhh : 

frt. ^uiubtiii uioh unani uuiiuihnLMbuihu obiiinM, tihiiin <^uiLiuinuin/it/Ii llnilipiu iiiil 
piuljtiiiiujiiiuuu, DL uinLDiiii uiiiUiXu, cr^uiu n n/ijDn/i iiiiiiLiipu 'lnbül;u dl inwpbuij 

l:> ibbbnbqji fiLn, iiinniii Iruiu nqbiiin btupuljnujnunLJdbuiU dl Lii/ii/iniinli /i i/diiiiii iiLiiii^fi, 
innLDuii uiltii DL nuiiLnii tuLDuiuiiiuiuu dl nnupuiun. luunii juhbniln : I/l iinpiii iniiipui- 
ODiiii DACiLii /iL(i nn^^uiniuL nl.iii/inLCTni dl jijhijpi^p nnnpilnLJajiLli iL«i(uinLOni tjiuuh 

4 tupLIiii /i puAin bu uiLnta/iL] fein uin/iiufi/ri /l piuTin feL ufLnki B |] 13 ofcuin.Ti] "Pji^iumnu^ 1> 
ij 14 GUllinliJljiiijTjuii] piuunujuitifiulf B |j 17 lt*uinnLOfi( O//?. r>. 

rien et ne jeterent meine pas iin regard aux plats. Lc juge ordoniia alors de 
leur attacher des pierres au cou et de les promener ä travers la ville. 

Us furent envoyes pour la deuxieme fois ä Ancyre, au juge Lucius. Ou les 
jota en prison et on attacha leurs pieds ä un tronc. Le lendemain matin, (le 
juge) manda aupres de lui Agathange seul, et s'efforga par de douces paroles 
et des promesses de tromper le martyr du Christ, raais voyant que celui-ci nc 
l'ecoutait point, il ordonna de lui passer dans l'oreille de longues broches et 
de les faire sortir par Tautre oreille. filnsuite oii lui trancha la tete, que Sophie, 
uue femme fidele, recueillit et enterra avec honneur, sous les marches de son 
oratoire. Saint Clement, ayant appris la mort de saint Agathange, rcndit gräces 
äDieu. 

Quant ä saint Clement, on l'attacha ä une pierre et on le frappa ä tel point 
({ue * la pierre et le sol furent inondes de sang, puis on le reconduisit en prison. * A foi. i«:. 
Toutes les nuits, une clarte brilla dans la prisou tant qu'il fut aux arrets. 

La fete de la sainte Epiphanie du Seigneur etant arrivee, la üdele Sophie 
alla trouver les geöliers, leur donna de l'argent et fit sortir pendant la iiuit 
Saint Clement, qu'elle conduisit ä son oratoire. Elle lui fit revetir les vetements 
episcopaux et Fhomophorion sur les epaules, lui mit dans les mains rcvangile 
et un encensoir avec de l'encens suave. (Clement) etendit ses bras pour rendre 
gräces ä Dieu, et deraanda pitie ä Dien pour toute la terre et pour tous ceux 78 LE SYNAXAIRK ARMENIEN. [972] 

iiiJ/iT/iiiiTi iiii/iiiiiii*,7i, hu ijiiiiili iiiiliiujiili Uli iiiiuJi/jL ij^^i^iiii'xi'/j" Tiii^iiii : f7i. qiuiljli ij^iii 
iiiiiiiilTiiiTi ii/i /.ii/iJut/iJi /i i^itniXiiiliiiiii'liI; iiiZioii/iiiiiiiiTi : f?L /iiiiuiiiiji/iiii^ ijniij/iliiii^li iiiiiuiiiLiii- 

ÄlIll/lTl /lllIllOl/llllAlll /<?/lL)llli( Illl/V'lli;/i/lt/' llVlILIIIllIlllll/.llllIlIl 'JlIlllIllllH/IIILll ^<"L /• "t/'t 

/.L iiiiifjrii . '/•iiiiiiiin/.inii t ^"'/'iiÄuli/Ii (/in/int, f.L iiiiii ii/iiirinLiiiAiWiiiiiiL|J/iiiili rtiiiijfeuij|i : 

//l i!|/i)hii/.ii- iiiiliiuTi UiiliSl^ii iiiiiiiiiiiiiliiiiiTi /i /iiiiTiiiin<^ iiLTi^n tt nuiiut^uli iliiiiniiLHiii/i^^ji 

/i illiiiitii iiiiiiiiihliii/hiiIi /.i_ iiiiLiif! iliiintfLiii feu lunbitili 'hnhuinniin, nlii)t,iiltu iiiIioni^LpI; 

i/i/i/in{iii/i)i 1111T//1111110111/1/1 . (ii IIIIII i)/i iiii ^n /ifl/iiiiiu niiiiiiiip/iu, iiiunLii l.iifi/iiiiiiliiinnii, iiiiiiil 

L^iiiiii iiiiiiii/ii iiiii'iiili '/ii/iiiiiii, /iL iiiiiiliii! /iinii^'iiLiiiiiili iiiiiii-/;uiii iiL iiiiDiiiiiliu linii btiiuktun , 

IsL aLiiliiiLU iiiiiii/iiiiLiiiiiiiiii)i Uli ii7iii iinpniTi '/ntiJiiii i^/ili /i uiiiiiiiiiiiLiiniii_w/ii_Ii ll/^p^^ 
' A fol. I(i5 iiiiiii/iiiiiiiiiu/ili, 'hnnutnuitnnn dl r'ittnninnliy b^tutn bi. nhnutu ainLlituh : f'u/i utuntnliL- 

nnutuiit^n lilihh f/iii/i/iiii tiitinnutiin uiunnLn utniiiLnil p nutunalth iiiiiiiiiii 'Inbuiiiif bt. 

tiuint)iuinLi} liL oii>^'liiiL/iTtiiiiilii <^iiiliiiiii-ii/iu n uifenLiiOli iiii «"»/i '/iii/ii/iiiiiiiiii . r<i_ nbnliiiLii 

iiiiiii/iiiiLiiiiinLfiii/i ubnt\ tun. /im iiiiiiiiLi/ iiTiiiiiiiiiii/i ; 

'ijiiuibtttu iiiiLiiMJi 'inbut^ii iiiiL IfJtiinujLnpopti hlinlinbinniuhntiltL Ll II lununulitii— 

Iiiiii/ii., £fi_ lim. /ij/iiiuliopii riiil/iui/iiiiliiiii/i, («an/iiiiiiiiiii, 'l/iLii/i/i/iiii, (/iiipii/iilliiui, Ijn-libiui, 

( •ii/i7iiiiii/iiiiitiui nuiäu piiiiili ni. ni_/J, ilIli/inLn/iiii bnlitiii iiiuniiii), li Z,ili>iI, /i /f/i/iiiif/iii/iiii, 

1 iiiflniiililß iiji fl'^bfi iiL ndd. W \\ 2 ijt t/i'/^'^t/'J"] ''/''/"LJ/feii/e B - - iiAoM/iiiiin^ri] mtioiif^li 
Ij^lLltlu^ui^in^njh \i \\ i} ^i A'l^ji] ^i <JuiliiiiiiiiIi B ]| 5 /fL i^iiiip^uL iliuuliiLiiiutii;!! O/«. B | S iiiife- 
ijiiiiili]] iiiiLfip rtrta. B Ij 10 iTiu|iiii|iL^iiiiluilli;^i] i^t^ui^uiiH^ji B II 12 '/ill/li/uuililll] '/iiWii/iliiiif 
l> II 1(J lllluiiflliLyi] /tl luH-Tit <S'i;ji lutiiifiii/^iiiii pJi/^iiL^J^iLliii '^jlLUl'iiniuu fei. lu^llllllllnfeiiin iinp atiuili 
^iiiLiuinni^ fiiL^iiiii ^i iiiiiiiijiiili iifipif)i '/ijfeiSiuj jfe/^fei^fei|i.iiO "fp"! [uiui^li if/ittfeL niiifiiuii f/rff/. B. cfui font memoire Je lui. üii ferma les portes de crainte d'une attaque des 
impies. Apres avoir accompli tout le mystere divin, il encouragca les fideles 
ä demeurer fermes dans le Seigneur, et dit : « La persecution prendra fui sur 
la terra et la lumiere de la science de Dieu resplendira. » 

Pendant (|ue saint Clement tenait le cou baisse et faisait ses prieres sur 
les precieux et saints corps et sang du Christ, les impies se precipiterent dans 
l'oratoire, etun liomme, qui etait le gouverneur de la ville, nomme Alexandre, 
trancha de son epee la tete de saint Clement, dispersa les saints mj'steres, 
renversa et brisa l'autel, et trancha aussi la tete aux deux diacres Christophe 
{Khristaphor) et Chariton qui assistaient saint Clement dans le service du saint 
* Afüi.ier, sacriüce. * Sophie, Taniie des martyrs, enveloppa de linge propre le corps de 
saint Clement et le fit inhumer avec psalmodies et benedictions ä l'endroit 
appele Cryptos {Koijphatoij). VAla fit mettre les deux diacres pres de lui dans 
une autre tombe. 

Saint Clement subit le martyre au temps des empereurs Diocletien et 
Maximien et des gouverneurs Dometianus, Agrippinus {Agrippai/), Cyricus, 
Maxiuiicn, Lucius, Alexandre pcndant vingl-huit ans, trois fois ä Ancyre, ä ii> 1973] 16 ARATZ, 23 JANVIl'.ll. 79 

^(.i)|iiiii/i, ^i Oiii|iiinIi : (ju /iiiiiiiiiiii/i iiK.Zi •wiiiiiJt 'fii/.i?iiii viiiiiiiiiii/iiii/iii /.i (!iiiii/Jiii)iii/,iiiiii/i 

/il- /iIl/l/ILII IIIUIl/lllll-IUIIIIIIIU (lllLllllt-lllll/l I' r : 

lluiyiil iiiLliLfi j^Mliliiiiii/f /^ /ifiiii)i/;ji ii(ti f'iiiniiiTi/i/iMii/t fjL iiiidii ii)iii()i In liin /Wi/iiiliiiiii/iiiii : 
■"/' "["""''ib" '•'"l/>"''/il/"ii /' «Hirt i>iiiniiii>^)i (.iiui/liipiiii, /•ii/iuillliliiiiiii '^ililliii/iiiii., 

.1 lllllllLlillUl/lL Illl/l/iUllllO Ll IIIIIOIlf/lrIlll/llli^lUIL I/L llllllll/l/jpill IiL II II II II if III Ä . liL /l/ljl /iLlI 
(</JlllIllllll/llll llllllllll^ll /!<"/>/> ■/"/'"'"//; = ''"'- niAll^jl'll LllllllL IIIIILIIl/lll . IIIIIIIIIIll)l/<Ill/l I?/l 

/iiiliiiuiiuuiuu iui)iiiii, BL nnLUinn il/i uiiifii/i tiiihiin : (/l iiiiiiitliiiiiTi jiii'^ i/iiiiiiiiiii/iiiii /ilii/.iii)iii 

^fiii/iii diUlinLUii ULiudtiilil^ii , ' iliiiii/i iWi LnobuiLiiiiiiia fei. Jiiiiili i?/i uiiiniiiuiiiiii ti. i!fiiiii)i ijfe * A fol. IC; 

/i uit^uiii iiili4\/ili /iLniiiiiliii : (»i_ iiiiuiuiiii/f piiiiiiiipiiiii/in/i iihjif,lui iiTiiiiiiii, i/iiiii)i ii/i /-/lii 

l(t ^iiiiiiiiiiiii/in fci_ niunli iiliiTLwrfcimm : 

l»L iiiiimLiiiili /i/iLiii(i/i^/i ilnninli^lni /iiioliiuLiiiiii fei_ Iifeniii/iiiiii/n nLiuujiiitiniiLiiuilil^jili : 
IjL. luiiliiliiiiili «iiiifep'iiiiMiii/JiiL fiii-iiLii ankltuin iJihiibiiiiijuu jt /iiiiTiiii/iii iiiiiiiiii}i/iii7i fet 
iiiLiiiiiiiiiii iiiuiiniuin (iiiiliuiiii, lioiiiii/iii^n iiliniiiu fei- ini-niiiii/i/^ii : linrbuji^u Iil ( •)iiiiiiiii/i/iiiii 
iiiiii hitniii inLitiiiulilnL tinlaitnn n iiuinttihnti iiififiiliii, Li. iiii^iiiliuiin fiiriniiiiii iiiiiii : 

1", t/V /i ,i)/iitLil lULiiLii •^/iLiiiliiiiiiiiiiiIi feii/iiiL iiiiiLiiilipli hLnliiiibn . fei_ (fein iiiii/iiiiL 

iifi-iii.1111 ufeiLiuu hnlinplili U dlinLU iiiliilii : f/L iiiiifeiiii fe ifiiiiiiiii ii./i iiiiiiiifi /iLiifeiiiliii itihlttith 

1 *)iliiiiiiiui/fllf/ili (7/72. X> 1 1 2 iiliflilliiiLiillziiiilfiJ 7>ii/illliiiiii/iiift/i /tl l"iilnjiutiuili /Kid . J> o /711111- 

liaiiiiili O//^. i> jj 7 fefi/iiiiiiiiiiMiWi iiiAiifiiJ nnliiitintiuHthtiit)t7uii li 10 ^iti/iiiiiiiiMipJ /ifiiliiiifi^i> /ji 

^iiiliifiiifiiiifi l> I 13 /ifeiiiii/iiif^iij /tl lihiiitiliiihiut i>. Rorae, ä Nicomedie, ä Amisos (Amwon), ä Tarse. La fete du saint pontif'o 
Clement, d'Affathanoe et des deux diacres a lieu le 23 Janvier. 

l-'.ii ce jour, commemoration du bienheureux Andronicus et de sa femme Athanasia. 

Le bienlieureux Andronicus etait de la grande ville d'Antioche, jeune 
homme, orfevre et argentier de sa proi'ession, modeste et charitalde. Sa 
femme Athanasia etait egalement devouee aux bonnes Oeuvres. Ils avaicnt deux 
enl'ants, un garyon de douze ans et une fille de dix ans. Ils partageaient en 
trois parts le produit de leur travail : * une part pour les moines, une aulrc * aioi. i«:. 
pour les pauvres, et une troisieme pour leurs besoins personnels. Tous Jcurs 
concitoyens les aimaient, car c'etaient des gens paisibles et d'un bon naturcl. 

Tous les dimanches, ils reunissaient les moines et les rejouissaient d'un 
bon repas. Tous les mercredis, Athanasia se rcndaif au bain des femmes, 
lavait les femmes pauvres, leur donnait a manger et les reconduisait. De 
meme son mari Andronicus, le vcndrcdi, allait au bain des hommes et 
lavait des hommes pauvres. 

Un jour, leurs deux enfants toniberent malades, et, quelques jours apres, 
mouriirent tous les deux Ic mihne jour. Ils allercnt dans la chapelle de leur 80 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [974] 

,.,,._»,^ '/',./,^T, •l',,l,u,nnul, I.L. ,uuU, . «"Lj./, fc/,".;. ^.uf„iu,^h "JuTg ^i>p"3 '"^ T"r'^'"''L 

iinuitili unLipuihnup : 

bi. jtm ßiuiuiiiuni-Ii uiLiiL^i /ui.ji^JnLji/f ■uji.iijifeii.L paij/utg/.!- iji.ii5tTiiii(;1i /tJ,«» /ii_f.LuiLg 
„»jp..,.n..,y, /.L ,2....?tJ/u.ji. Ä.«n....^..7, ,„,ju,u.ty/.I. : //l /. ij/^fef"/' l""!-" t//'^' /• ß'"'J«"ßti' 

' "' //l iHLiiili ij/i /i /////il/J jj/.(i/7lil. pLi../jtiiiL tf '5''* fe<- tun.tug[il[> (^ifnuLnp luLi.iupuuiiii- jq 

fciuliii '/•iiiT./it; . jjLiuij/iL mn- Ii.ii fe(i^/.{i upu^/iTi Li_ iipiiuiJiig/il. ^uiiJtLiu^lr tijfeiojuli fei. 
i^^ui.p'Jni-jiij.i [tLfiLuiltj : kl- unLppIr ']'iu'Ü\il;^_ Ät(ini-Ir/iL "«-un^ij Irnijm puiiiu i/ipi^ni.ptiuli . 
fei_ nntiuii PiiLiiP fci_ ^nLiji<i(i^tiiiij ijUpiuLiuo^uj ^i Uiui[li'Ufiu^uinuitjuncj i/iiiTiu, lufi. ^J/ifej- 
mi<i<^i.i/^jioii /^nLiiiiiL ^mlmi^u i L'l ij l'.Iiijpnli^^nu /piipxiL iiiiL ^Lßl. Ll iiij.iiip l^poluiLnp, fei. 
iiLunin J/i7iu nuiJtTiuiili tJninnui/jiuJi i^iujiu ujliuiu^iuuiuji-njiiug : tfL lUJuujifeuiL «""- ""•" IJ 

2 fefiiitfeiJß] fc(iii}./iijt.JßB II 3ßii] intmn-ti B— ij/fj./jnii/ifi ,juiLiu/(iifi /iLjifeiiiJii,] (jfeji/jnufeiuMi B 
II G .iijiiujifeuiL] illnuptuli add. B || 12 l-mt/itL O/«. B || 13 üiu./feTi/iu/iu«lu,i,i_iii;] /jm-iiiuSnii; B. 

maison, se prosternereiit devant le Sauveur Christ et Lui dirent : « iVoi(s 
sommes sortis nus du sein de nos meres, et noiis quitterons la terre egcdement 
uns; Tit as donne, et Tu as repris; il nous est arrive comme il T'a plu; que Ton 
nom soit beni eternellement \ » Ils se leverent, enterrerent leurs doux enfants 
avec des larmes et des actions de gräces, dans le caveau de leurs ancetres, 
daiis l'eglise de saint Julien. 

Quarante jours apres, s'6tant consultes, ils distribuerent tout leur bien 

aux pauvres et rendirent la liberte ä tous leurs serviteurs. La nuit, ils sortiront 

secretement de la ville, se rendirent ä Jerusalem et de lä i\ Alexandrie, oü 

ils entrerent dans l'eglise de saint Menas et prierent Dieu avec sanglots de 

♦ Afol. lüG leur donner le succes * dans la voie du salut. 

Ils apprirent qu'ä la montagne de Scete {Skiut) habitait le grand et 
vertueux ascete, l'anachorete Daniel. Ils se rendirent aupres de lui, se pro- 
sternerent devant lui, lui raconterent tout ce qui les concernait, evenements 
et projets. Le saint vieillard Daniel leur donna des conseils de salut, ecrivit 
une lettre et envoya Athanasia au couvent des Tabennesiotes" {Savenisistalziots) 
chez des moniales, vierges de conduite angelique. II garda aupres de lui 
Andronicus, le iit moine et lui enseigna tous les usages ascetiques des 

1. Job, I, 21. — 2. C'est-ä-dire probablement « des Pachomiens », car Tabennisi est le 
bcrceau du cenobitisme pachomien. Ce nom se trouve dans les actes syriaques, Bedjan, 
Acta Martyniin et Sanctoruni,i. VI, Paris et Leipzig, 1896, p. 411. [975] It) ARATZ, 23 JANVIKIl. 81 

Lithnniiulilinu ifiilii /in/iriiniiiuiiili , Iil iiiiiiiii iuntu\ttiiin iiitiii iii' oLitfii ff/in iWi Unfttir; iiiiiif 
nuuii if/nriLiiiiiii^il, ii/i anff/fii iiitiiitnt^ /i iinLiiii ifi/iri/iit/f : f/i «^itiifuiiffiiiiiii /mIiii linlfltiii 

(jL. innfTtuti unloiuin nlin l/ahtinnnu nunnii lut^iiLnu iiiiliiiiuiunnn Ll /i i'iiiiiriLf) junn- 
jiii/i^u inoK/iiiriKiL /iL IriiiniiiL /i utnni-Lnii ijimiiiilin Aiiiii-rii i/iuiiu uiiiiiihl/i/i li/i *)Ui/;u»Liiii, 
^' iiL iii>Jiii /i/i/ili /iLii (w>/iiiuiiiii/iui iiiilIi (luniim/u-p iiiiiniii]/^ii , ii/i Ll Iiiii liiiH/iii/^ iI/ii/iliiiiiii/,u 
/im,' iiiiiiofJu . liL nuin ^nuiümhlih LauuinLOni inliiiLiiii niiiiiili /ilii im <1iiiiiii/i/i/iiiii 
ÄiiiIifeitiL iiL iniiLiiiiil nni^nni uiiiniiiL tinnA. p"'l'l C «liiiiiiili/i/inii iiuiii ii\ <Niii1i/<iiil, ii/i /im 
/i iimnnLi) üulinLlinihl^h inia liImn^uiuLttii i^ii tiL in/iiiiiimiiiiiiif , /iL iiiii/iiimii/imi 'J''i| 
cnciiuiiiu DL iiiiiii^ii f//i/iii/iiiiiiii/i /'•'"l : 

Ul '«u^' l«TilIlili)i/i/liJii . i/lii linlJtiitl llin/iiiiiii, * Ll 'i/'?'» miinLü ^T ß" = "L '"" "mk • ''" "Aful. 11.11 

tii/Jmi? M/iiiiLiiuiiil^iJ i/iiiiiTi iiiii()/J/iii, Ll /;r iu/iul/i /ii) ( ./i(iii/iiiiii/inii : (»iij^ (l/iiiiiiili/iliiiii . 
(»L fcu luLii tif/Jiiiiiiii tiJ, LYJ^ /iiiij/iii /i J/iiiiii/i/i iiliilmLiiiSii knlilhnnup : («'l lim iiiiit^ . 
I}nuii;u <Jiiiiiifiiiitii iiLiiLWtiiiiJii LiiW/iiiiili) /i J/iiiiii/iL : I/l iioiimiiLiiim /i i)/iinii ^l^LiiiIiii 
uiiiiiJniitini/ /.liHmi/iIi, /jl iJ/iTiIi iiiJ/iliiiiiIi im )"fc/'i ''L ititiLliliLph rnin ij/ii)/<iiiliii ii» /iioiibiimTi 

1J IfL II» uiuli iJ/i : (»L it/i/iu iiiLnLiiii yiiii/iL lO'iiiiLiiiinitiJ, '•/'';/'/' ii/mij/i/i iiiiLnp intn/iiiiii/i, 
liL nnObniuli U tltiilinntiiuiuh hiil iiiiliiu '^iiintili, cl iiiiiiiii iiiiiiiAiuIi i («nJi/iiiiii/iiin/iiii : 

2 /riiA/ilillluiniit] /iL luijojilbugl; add. B |j 5 o^fcliiii/iL|>] ijlj/iiiiiiiiLjj ]} || 1 IJ jlLliLp/rimJp O///. 
B II 14 uiuniJnufeini/] uiiluiIia/iTiIi «e?f/. B — /uoii/rijmii] /uoiit/ifi B || 15 /i/i///i(i iijiiilj/'J' iiiii(ip 
iiitiifiiuD)i] hnlijtn uiiuif/ifi /tl uiqophgjtii /i iiiiLfip ui/fij/iii}i B II 16 uiil] iiii?/7Tiiii(}i aarf. B. 

anachoretes. Androaicus vecut aupres de lui douze ans, ensuite il pria le 
Saint vieillard de lui permettre d'aller ä Jerusalem pour venerer les lieux 
saints. Et celui-ci lui ordonna d'y aller. 

Pendant qu'il s'acheminait vers TEgypte par trois jours de desert sous 
uu liäle violent, etant accable, il s'assit ä l'ombre d'un arbre epincux pour 
se reposer un peu; or, voilä que sa femme Athanasia, liabillee cn homme, 
vint ä passer. Elle se rendait aussi ä Jerusalem pour y prier, et, par ordre 
de Dieu, ayant apergu son mari Andronicus, eile le reconnut, et, lui ayaul 
donue le salut, s'assit pres de lui; mais Andronicus ne la reconnut poiut, car 
eile etait tres fletrie et ali'aiblie par un grand ascetisme, la beaute de sou 
visage s'etait enlaidie, et eile etait devenue comme une Ethiopienne. 

Andronicus lui dit : « Oü vas-tu, moine? ' El quel est ton nom? » Elle lui * '\ 'fi|^ "'6 
repondit : « Je vais ä Jerusalem pour y prier et mon nom est Athanase. » 
Andronicus lui dit : « Moi aussi je m'y rends; si tu veux, jious voyagerons 
ensemble en sileace. » Elle repondit : « Comme tu l'ordonnes, nous voyagerons 
ensemble en silence. » Apres avoir repris un peu de forco, ils partirent en 
psalmodiant mentalement, Tun n'entendant pas l'autre, er ils ne se parlerent 
pas Tun ä l'autre, pas meme un mot. Trois jours' apres, ils arriverenl ä Jeru- 
salem, venererent les lieux saints, visiterent les couvents des saints peres et 
revinrent ä Alexandrie. 

1. II faudrait plutüt « trois niois ». 

l'ATH. ÜR. — T. XIX. — !■■. l. '' 82 \M SYNAXAIRF. AHMRNIEN. [976] 

/.V u.,.h r./.J...}....../.... . 1^ /'//fe- 'J"^ "7".//'.,"" ShSj, SofJ. %nl[,hlh np (, »/,/.lP«. 

(fc,,/.U : Iful... .....t- t'.jn : VU r./.7..,l,...../.... • T-ijo/Jß .,nL,.p Ä/,p,.jI. u.^lS[,li i..'On.jL,/,L 

.?i„L /> .{"/>Ä" '/""5"'/; 'Jf-r"//- '7'"' '/""''*".';/'"" /'^""'<'-",r"-f^ /' '^/"""P' /' /"""'/" /"r^'F'"/j = 

f,V t,./.7/....L r.I..j(.nI././p.. ■..!. ..nLj.p ÄfepnLlr/.T,, ..j...«i Jfe.».; I.J... ./"."Ji r./.J.i.l....u|.n../. : 

/p..pijtij/i ptiL : //l «iiLfei.iL .Jiii1o/3u Äfepn^lr ijLi.iij ^//L/JnL.n...iiT-t///i ./.iiJ»i ""l J'./.1.ii- 1 
'A rollficT,...../.».. * feL ^im,fe«.L/. !?/....../.?. fep/,/.L.j/.Ll. KnoinLÄnj «hl ^li. /,p/pnn..i.,...T. «..?, Ll ni 

^ " /,in ÄiiiLo^ii r.TiijJi/ili/i/p"i/i, fci- n* «HL nL^feß «p««ii?fe«i<j ij/unpS'nLp'fJ' : 

Ol (fein fep/piin«iu"iT; «iiJ«iij «iijijfcijnLp^i Ji tififL ÄfepnLirLnjIi 'hnil,[iLfli, lii. /iOt»iL /' 

,fen.LtL' ijT««y /. i/«iTi" «ij.; «I.J./.L J^-",'/'". '^'^ i"}«^ i?/«/.p«ipt«ig ,jT,H«H. ./ipi^Hi/j«.L p«J./.Lg. 

feL ,p«pA«iL «.I«jptJi : f'"'- J""/" ß'"?' <jiS"'"""'f "''/^L ti"<i"""/'"ps7'^'' '•S'"" ^"5"' nj»jp.il./.^«« 1 
ti. Hi«t. 'i'«.pA/.'p S«'.i;{'. '/'""^' "j/' ^'"ir^ ('./3«.T.«i«/in« <J«iT.ijtp.Ui«|_ t "'"^ ■/'p/iu«in« 
fcpH«ii : //l /pup.wuL /i .?/««<i|iIi /fl ijui/iIi ^KpHiI.«.«/.«« /i >|tpO/iT/ 2nLl<^fi : tv infcufe«.^ 

1 U/j/.l/J.i.] ///(/il/J/iiii B II 2 Hj.;] /tl ijuipA/riiiL ""<fe • "^ t mSiiLii J.ii JU.ijpiif./i/jnli •. (/l lilM 
mut. Ujn rtrf</. B II 11 u«?] .u.?u B. 

Athaiiasia lui dit : « Ne serais-tu pas le disciple du grand pere Daniel, 
qui habite la montagne de Scete? » II lui repondit : « Oui. » Athanasia lui 
dit : « Les prieres de ce saint vieillard ont donne le succes a nos dessoins, 
et si tu veux, uous pourrions habiter eiisemble dans des cellules en forme 
de huttes. » Andronicus repondit : « J'irai d'abord aupres de mon superieur, 
et s'il me Tordonne, je viendrai et nous habiterons ensemble. » Athanasia 
dit : « Et moi je vais au couvent des Dix-huit sources et je t y attendrai. » 
Et ils se separerent. 

Andronicus alla aupres du saint vieillard, lui parla au sujet d'Athanase. 
Lo vieillard dit : « Va et aime le silence, habite avec ce moine d'une vie soli- 
taire, car il est seul et tu es seul, et vous ferez de Tascetisme selon les regles 
que je t'ai imposees. » 11 se recommanda aux prieres du vieillard, se rendit 
' A loi.ifir, au couvent des Dix-huit sources aupres d'Athanase, * et ils vecurent ensemble 
^ ^' dans la crainte de Dieu douze autres annees; eile ne se fit pas connaitre ä 
Andronicus et ne raconta k personne le secret 

Douze ans plus tard, le vieillard Daniel eut un pressentiment. II descendit 
de la montagne, alla au couvent, les visita et les consola beaucoup par des 
paroles salutaires, puls revint chez lui. Avant qu'il eüt fait la moitie du 
chemin, Andronicus le rejoignit et lui dit : « Retourne, pere, car le pere 
Athanase est sur le point d'aller trouver le Christ. » Ils revinrent ensemble V b. [977] ir, ARATZ, 23 .lANVlRR. 83 

ij /■iii}/^lt|^ u/^iiiiiL ^111^ : J/l iKiit riiil/|i/;i . '/'li/llllllflll/i /iiTiiiiiimi n/i i/iiifiW.irifi /,ii um 
■/■ji^iiiinn», jinti : l.iit l-jihiiliiiiii^inii . l/i iiiii? i^iiiiiti /iif, ihm i/iiiii}i lliinniAililiiiiili . iiiiiinv/.i? 
iiptii ii/i ^tin |JiiiijLi;ijli ii/ui i^mnuu h iiliiiinii /ii? /Jiilii/J iipLiiii , niiULnlinLiinLii iiiiiiL 
lll(LlllV'*/i l.lK^jilili^i/^iiii^i : (/l_ /■l/liniliiiiii »Jlll(ilinnnLW/iL/i, i^lllntllllLiun Ll '^lllllunLnLiiin iiIiiiuKl, 
tiL tuLuihnbiiin ii*^fiii/iu /iLn ihfl («iiiiiiiLiiia : 
, I/l i^nnJitiä i|iii/i/tii/ilr nkpiiil//.i/i)i' inbuhh n/i /i/ilj iliunn l^n, Ll iiiit/iiiii npinntnl;ti\i 

nL/JbiiiiluIi fiL (Vlll/ltililll n/j (•lilinii(//i/inil/l lUlInLii/lIiL ^n ( «/JiuLuiu/iiii : (»l iiiif/ LnliLiii'li /,l 
nijin<Jni.nfeiiuiu : l/i_ iiKLiiintiun <{iuinli /•luJi/i^i fei. dnnnilhuin linoliuiLiinii Ll lu^liiiun'^uiliiuhii 
p UiunnLÜli uinfii/iiliiiili 7'ii/iuinnii/i l<b;iuuiiiii/)iiii, iiiii/iuiiub imciiin/iLp fei. niiiniii/n 
In iiinaiuLüuLon . ll/l iiilllill/iii/i * '/<"/'<( t/' '""I"' /' Wiiilj/i/ ni\nliiiiLnn /iiioIiiiiliiiiii . fei_ iliiiil- * A fol. 100 
unu/iLp HL on^linLJilLiiiilu LiijiU /i iiiiiiiiiiii/i/i, fet feiiiiiLli ii/i'^hlW/ii/ii^ii i/tiii/Lu l<uiniii-(\iii, 
nn utntuiliuji liuitiuinnLlabutun <fnt.oliiiiinLJfIniAi hin mliittn iihnLlJbtuh littihitiuti : 

t?L ifcui fco/Jl/ iiii-nLn Puinuuih tiiiiiilifeiiiiu, liuiükniiiL. ofennLu/iL uiiiMnLi ii(./iiinnii/i/iiiii 

n/iL/i /iL/i, OL u"! n* LiiiubniuL, luiii^ . (/ fen.uiin ti_ tu Ii"'! ui/ife/mv'ii /<<ini : (»l '^nuiaiii- 

ITi nbtui abnniAiLnni aliiun : f/L uuijii pcu n^Ufiiififffeiif linniu n unLiiii U lihttittf b^iuii liuiu 

IinoliiiiLnn iJ/i /iL iiiui;r . «^uiinii (.liniinli/i/inu n ifcin/ili inLlnii ^iiiiikiiii t;^ : I/l iiiiLiupbnin 

5 CuuinLiii^] 3iil}iiiliiiji/i /•'/• «öf</. B II 6 ifuijirj O/«. B jj 9 |i fJiuijnLi'/ii] ^tliiiijifiuii B. et trouverent Athanase au dernier soiiffle, qiii en apercevant Daniel se mit . 
ä pleurer. Daniel lui dit : « Au lieu de te rejouir parce que tu vas trepasser 
au Christ, tu pleures? » Athanase lui repondit : « Je ne pleure pas pour moi. 
mais pour Andronicus; Je t'en prie, apres m'avoir enterre, tu trouveras ä 
mon chevet un papier ecrit, tu le liras en presence d'Andronicus. » 11 demanda 
ä communier, communia, les embrassa et rendit son äme ä Dieu. 

Lorsqu'ils ensevelirent le bienheureux, ils s'apergurent que c'etait une 
femme. 11s prirent le papier, et l'ayant lu, ils apprirent que c'etait Athanasia, 
la femme d'Andronicus. Ils furent saisis de stupeur et de grande crainte. 
Le pere Daniel manda et rassembla des moines et des laics pour l'enterre- 
ment de la servante du Christ Athanasia, habilles en blanc et tenant ä la-Afoi. loo 

V" ll 

main des rameaux de palmiers, — * car teile etait leur regle pour l'enterre- 
ment des ascetes moines, — ils la mirent au tombeau avec psalmodies et 
benedictions, et en rendant gräces, ils glorifierent Dieu, qui avait donne une 
si saa-e endurance ä la faible nature de femmcs. 

Sept jours apres Tenterrcment de la bicnheurcuse, le vieillard voulut 
ramener avec lui Andronicus, mais il ne voulut pas et dit : « Je mourrai, moi 
aussi, (ici) aupres de ma femme. » Le vieillard prit conge et partit. Avant 
qu'il fiit arrive k saint Menas, un religieux le rejoignit et lui dit : « Le pere 
Andronicus est au dernier souÜle. » Daniel envoya quelqu'un ä Scete, fit ♦ I! 
kl a. 84 LP: SYNAXAIRK ARMENIEN. [97«] 

iii/.iW,iiiL ijJiiiiiiii n.j^iiLl//-..ii; /iL iMiiiii^.tiii.; ijV"//'^' /'Lf '""^ TwiinnLiuÄ : 

/,V .^\,,,..m/.,uT. S-"//">" '"//'" /'""'"V //(>ol.."L,.,lßi, ///,/.l/J |,t(./.LT, ^I,,J ...^lt,J...JuL «L/JtL- 

,„mu}././j/. ./...'(....;/, .^. ."'>y/.J' -/«J<..;.<5/'f' t7.."J'tfL,nI, l'J,.jf.ni,/./jn../, Ll «..ujigfei /. ffe.un.7. : 

J/L Im,.... ..* ...... j.I. ....J...LL : ''"<- S*"'n/'^ Ät/i"il<, '"- }.... ^J^.'.iJ.'.ife'";; p.ii-jtL C^'T tf.i..I.L^- 

. n.J. /'./.J.i.l...ni/i..n/i . i'L ...jj.i.^t.. ...jiK.j.^.}. : 

//. „.j....,./,...L '"I"; Äi.pnJ.L..^i. {.I..J ...jL "'//"^F"';;/' V'T"^ .JtopI.<.J.L...^ I.i.0.?...T. 

Tinn..., /.L i?^.^... (Iij........./,/.}. '•/""/;/' '^'-^ '"- "■f"Ll.iiL...j.|. /' /• : 

[15 ' /' ...?/.'/. ...LnLji .^/^...^.ilP^ilJ. '/..L^.iife,./...ii/i p...'J.iiIi.Ji^|.I. : (,•/> ..... /• '/fe.....,./.... 

'|..........I...//|/.IIL.>.J /. J...J<llJl.../|U ^lUfiu&iu'liuitj '/■/.../,.j/...i/ii..T.n.i^. ...Iioji^T. ,iippiui^[ili . ilL 

p..l.,.ll.J tS.,}..IL/(J/.....?p /.L Sl..Jl^.llJI..lI.<)^ Jj...^.....i.../,/..<i^ /,(..m...j.t.y...L .||..1.T. ...LUL...T.7. 

7'../..(. ....../. : 

({iiiniti .... ULM ......niiTi l'f'iinnii "/"//' "'/'P"'j/'^' *''P<5"_(; /,i...iikiji/.ij..'l ^. ..,...uitY..ii.J.)/.Ii 

nli..ntiJ ...i.<.j.^.J.....y : W." t,. /.,./../i...ii...{..J //",>"./[' ^l ß..»^' ./....^j/....|_ ...i..nnL.uÄ.....,...2"i 

/inoJi/iLp IfL |!"'/'/' '/<"/""-ß, »,..../ '>L ../.J>t^i tp luSlllllil^nLll : 

hl. IuiLl. i.ii.J....? '/'I(ui(jl/i...i...,i ....J|i,...<^I. //.,^i..,.nn..^i ..in_.ußt...ij j^op piu.j.ii.il ^i /|il- 

descendre tous les moines, et ils se rendirent aupres d'Andronicus, qui, eu 
les apcrcevant, leur doiina Ic salut et rendit son äme ä Dieu. 

Les moines de la montagne de Scete se querellerent avec les religieux 
du couvent des Dix-huit sources pour la possession du corps d'Andronicus 
et pour remmeuer ä la montagne. Les autres ne les laissaient pas s'en 
emparer. On consulta le vieillard, et il ordonna de Tenterrer aupres de la 
bienlieureiisc Atlianasia. Et ils lirent ainsi. 

Le vieillard demeura lä avec les peres de Scete pour accomplir les sept 
jours de la mort du bienheureux et retournörent ensuite ä leur montagne de 
Scete. Us ecrivirent leur histoire et les commemorent toujours le 16 Aratz, 
23 Janvier. 
* B [B * En ce jour, martyre du pretre Corterius {Kourteriosl). II etait de Cesaree 

'^' ' ^' de Cappadoce au temps des persecutions de l'empereur impie Diocletien. 
Apres un grand ascötisme, il fut martyrise dans les tortures pour le nom du 
Christ. 

En ce jour le baron Thoros, fds du roi lletlioum, trouva la mort dans une 
giierre contre les infideles. II etait jeune, fort et vaillant, il brilla par sa 
conduite pieuse et ses bonnes mojurs, et fut aimc de tout le monde. 

Lorsque Pendoukhtar ', l'emir d'Egypte, envoya en Cilicie de nomireuses 

1. Bibars Bundiiqdari (1260-1277). 10 r"a. [979] 17 AUAT/., 2'. JANVIKR. 85 

f/f/f/iiiff "/'/> fiij//lfiiffioiii/f/i iifn^iiiLtifiif /i tiliitnu ttn^LnLnnh nnitinitLiI iri/ifi/iitf iji- /fiuil^/ili 
^fini/ (jf^ tinnti fifiifiii/iiji/f//f iiiiftlGijiijilf Lniinntif iiitt Itlinh ttinntiiinniijih /''*iiriiiii /i iWiiiiif/ili 
n/(ii Lmmoii /iLnllf l^bLnlin LnLlllI ntllliXll /l lILnilil imiii/ili (iL li/i/iii/iiii iii i/iiiini, Li nl/iinJ^J 
jilnhititlbittn ^ttt t-tu tn n i^ Ll tiiniunjih miifififiiifo i)Lo ; //lm IjiLitii iiitimuni ItiLtuui'. niinihn 
:, /ii/iiiiiliiiiii aaiiiiiiii aIiiimik/iiiii fcnti- : I/l l'i'nnnii iLiii itiiiitnLU nnponn niiipiiLulLiiih h 
Ufif^ tl[innii_nnhiui hiti^ttiiniiilibniuL. ffulfon/if/ii/ii UniAint-iiinli /' /* ;J 

Wniuiili ihl^ /?£- (iniAini^iunli hl' i "/./iiiiiiii W/fi 7i biihn hniLniitijh 
'tonttun, 'lituAitinji hu t'''r;niuiuinlili 

t)iiiifii /■/iii/>ntin/iiiil(nii/i fc(_ 1/ <i/pii/ii?/iiiiT/riii/i /iii-iiiuiiii^in mnniiiüuili /7/1L /i niiiiiiiin/ilt 
'" 'liif;^i7iiiiiii/iii/iiiii, '/oiiiiii Ll '/iiJi-ufcii/im; iiiniiiiin /.l /i imtnn^iii.pblil- /-/i/i /iiio/iiuliijiij : 
'lolinil ^11 liijiiin Ltifilllli-Tl tl_ ni_H/in, /il 'luiLllLllhnil llllliiiil niliilli dl '^linjlll : I/l iiiiii/iiiiLiifil/ 
L.njiiiliinti /lllll/iilll /liillllilll imLlll<)/l /ilii /iL filliuilllllliiilii/i/illlll . Ll OiiiiiWhi/hiiii /lili/ll/il 
CFL nLnltlLi nuutnunhu jiLnbuiha : 

V/i tilBiiim iJ/i IUI/ /iniiilifcnuiiinilr "/>"l mlrnLli ^P /'''t'"/'""/'"'' • "'- tj" f"'/ "'liii- 

'ä iliii/i . Ll ihlLiiii ntnniiiMiiTi tnßtiui /i <JtiLnLuui inbuiuht^n iiLmiiii /i iiiii>/iV'*iii)iu, (>£il/iiiiiL 

8 <3'/jiiniii/iiili^i] /''■tnijrii/l|iiilimi^i B || i) t/'^'] unLjippu iiiji/ii|j|i/j «tW. B [ 1(( '//£tiiujiuiiiji|iiiij] 
Viitnuiuiiiiii/inuii B II 14 P'tiiiiiiiii/infi] ß't^nitiunjin'ii iiji if^iuijTiui/jfeiuij tji /tl uiujui C/rt«. B || 
15 niinu«inii"J q<iunsiuiiiuhu nntiuinuh i^O /i itiLii/^u ül B. 

troupes, qiii envahirent subitement rinterieur du pays, devastercnt de nora- 
brcux eiidroits, et se proposaient de mettre ä feu et ä sang tont le pays, lui, 
Thoros, fils de roi, et avec lui son frere Leon, ils se sacrifierent pour la 
nation et la sainte eglise, allerent au-devant des ennerais de la foi et en 
firent un grand massacre. Leon y fut fait prisonnier par la traliison de quel- 
ques princes armeniens. Quant ä Thoros, apres des exploits de bravoure, 
blesse ä mort, il fut martyrise par les infideles, le 23 Janvier '.] 

* 17 ARATz, 24 Janvier. 
Martyre des trois freres Paul, Pauserius et Theodotion. 

Aux jours des empereurs idolätres Diocletien et Maximien, vivaient, dans 
la ville de Cleop-ätris [Kleopatriaij), les freres Paul et Pauserius, moines des 
leur enfance. Paul avait trente-huit ans et Pauserius vingt-cinq. Le juge 
Arianus les fit venir en sa presence et les condamna; il ordonna de les sus- 
pendre et de leur dechirer le corps. 

Ils avaient un autre frere plusjeune, nomme Theodotion, qui etait voleur 
et brigand. Ayant appris ce qui concernait ses freres, il alla et assista de loin 

1. r.e P. Tournebize place cette bataillc au 2'i aoiil L2(JG, Revue de l'Orient Chrelien, 
IX (1904), p. 232. A loi. ic: 

I' ;i. A foi. lo: 
r- b. 8(5 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. " (980J 

Li iiiiiiiAiiiL i/ii/iii, iu Iii/iii^ii /i iniiiiLn'f ShnLÜ . hi. iutiL;p ji Sjiinu ^ilji . J/ji/|nL fcijpiu^ßu 

/llJ l?llini(l/ll lllllllll'/llll)l /iL IIIIl'/i/IlJ( llllllllll^ll llLllllllj, //p|(Jll<m (iL tll '''/t// '»""J"/"J ^"'""'lU 
flllL /llflltli/ffi ; 

'/i_ /iii/il/iiiiiil iiiiiiniiiltiii^ /i liLniiiuiniiihu iuiLliiii/i /.l iiitil; . üiiilinn/jn ii/iii ^i//;^ iii^ linha : 
(/l Irm iiiii/^ . //\ : (»i- iiiii/- . l/ii ^/i nii oabt^li pbii iiiii?i.IiiiiiL Ju/J ^iiii.iiitiiii/inL|c7/)Llili Ll 5 
/i qniinLpjiLL, tfu tuiJä Llili ii/i iiiiiiii pt'I luiiunn ii/i il/i iIhiiiui/iliiiiuiiiiiii/iii I/l /iniiiit/in/i 
i5iii}i/iiil/(7/il7jii nii, n/i iniii)iO>")</>i' liijiuin tu Itl /iiil im *j'ii(iJufefi/iii, fet "'(I «ilci/i übnu 
nriiioLii : («ii^ /'''t^niijunnli . Ifii iiuniinUnh ipl'tii (Nii/ilkii Ooiuilu ufeiini fShunLun 'hnpu- 
iiiiiii/i : (/i iiKiiiiiiiliiiii oiil/i/ /'■IUI /iiwil/L iiuniAi a/iV^iul cl iiiliiuiiin Lijul : 

(/l LnliUiiiii /'''j^iiiinin/iiili iiKL Liiiiitinub ["-n, lunuinnijiuukniuL uhouiiMuni ai. iiiui^ . lu 
(Zu pii/>iiuinli/iiui tu ti- nnnuiip iliupinnLnnuuiuu : Ol. Iiiiiitiiii uuiii inuiniiib luti- nuiuiiu- 
Lnnhf Ll tuuniiLU nnnntuhon /iifiijiniuuiijin iifiiifiiiti-ij ti. fiiiiiin/ii.u, ti. nv tiuintuu nuipAnt-— 
iiuiuti iiuiii /i /iiiLiLiili, lUM liiiiitiKi nniuinuiLnpli phlit^a iiumnn.nw, ul qpipkiun f' '1 
bphpintuuiuh lutnnpiiuthtth p tjtuipf dl nuijannAt Inipauthbiun : 

//!_ phuitiiipiiiii noputlpttuiunh tpithiiuaitph nhtti OL ipulJnnJj : Ijl. Liunihnph nv''i^n- 15 
nninpnh ti- *^piiitpiLnph oiiiiJi/i/iLnii tii/ftufuu tn/iij, nuplth p linntih ^iiipph Li. quphh p 
lapliniMiih Li. iiiWiLuli iiiiini/iuilili : (/l uiu lunopLuiq tun. liuinnLiua Lu utLuiuht^p itbp<\ pup 

1 liiiuitfij ffiiffliui- B. II 3 itULhutkhhn . . . uitffUifffi tnti.] um /i uiuTi/iriL^tli^ iic/uinfeuii 
tll f/)uti oiiiiLiiii otuiiu/i fiunf tj/iuiiLii/i 'l'nhiiuinup 15 |] 17 luiioßtiun] lunoßl^tt i>. 

ä leiirs tortures; mais, pris de peur, il s'en retourna et, assis quelque part, 
il se dit eil lui-meme : « Mes deux freres se fönt martyrs et obtieiidront la 
couronne de vie; j'irai. raoi aussi, et j'aurai part ä la vie eternelle. » 

Mais le demon lui apparut sous la forme d'un vieillard et liii dit : « Recon- 
naistu qui je suis? » II lui repondit : « Non. « L'autre lui dit : « C'est moi 
qui de tout temps t'ai aide dans le brigandage et le vol, et maintenant je suis 
venu pour te conseiller de ne pas aller au martyre et ne pas perdre ta jeu- 
nesse; car les tortures soiit douloureuses : tu ne supporteras pas, et tu com- 
mettras un peche de plus. » Tlieodotion (Teoditon) lui repondit : « J'ai fait 
le voeu d'etre le serviteur de mon Seigneur Jesus-Christ. » Le demon se 
transfornia en une colonne de fumee, qui se dissipa et devint invisible. 
'Afdi. 1(17 Tlieodotion alla trouver ses freres, confessa ä * haute voix et dit : « Je 

r° b 

suis chretien et le frere de ces martyrs. » On le saisit et on le conduisit au juge 
qui, avec beaucoup de douceur, lui promit des presents et des honneurs, mais 
ne parvint pas ä le convertir aux idoles; par contre, ayant saisi le juge, 
(Theodotion) le jeta ä bas de son siege, le fit rouler des treize marches sur 
le sol, et renversa le siege. 

Les soldats accoururent, le redressereut, hii et son siege, lierent Theo- 
dotion et lirent rougir trois longues broclies qn'ils enfoncerent, l'une dans 
les cüles, lautre dans le dos et la troisieme dans le ventre. II pria Dieu et 1(1 [!)S1] . 17 AKA r/, 2'. JANVIER. Sl 

^Ilfejllllll/l MII /l a/iIl/iIi /iLIIIII i) HLlli^lI llllllll/l : IjL llllllll/i III I IIIII «jl.'klllll ll ■)lllll lllll /llllL 

iiiiiiiiiiiLiiii/iIi ■^iiiiiilui iiiiiriL/ii Iinniii : 

/»L ii*7oiii7ii Li_ n*7iiiLiiLii/iiiTi /iiiiiiitiiii iiJi/ifeii/i7i /i (\in7li . /.L iiiiliitil;u /iiiiiiiiiiji/.iiiiiJi 

llll-IIlLlltlUI II>JlICl/lll /iL/ltlllllll IIKL («UUIllLIIIO illtlAlllLltinIt I' /■ : 

liiuiiii^ iiiLPLii iinLiiii i//iiiiii/ 'r nimm null /•iiilriiipmiiii iili/(//.iiiiii;i (i/i/i/il/ii 1^11^11, ^1 |>iiiijiiij>|i/i 
(il_nilL/i, ii/i 4^ lllintLi?llLi;iii ttLnX /l /•liLiiiiiiiiil, nLiinuiluilit^n h '»""I «niimyiij''"'"" ijjiiiil<ii 
iiiiiinnLiuÄiui/iLii, iiL ninunnutiu iiiiiiiAdLniiili^ii /i 'l'nliutnnii l/V /in iiiiipii^i/i^jli ijiijiii 

ninitiU^liL U yiiLiiimiiiii/riniiii «iuniu\iiiii uiuitri)iuIiop uiuiuunnitimi : (»l idiL^ipli l'tiihiii^uiinu 
iiin-tiui unjijiii IiL jiiiii?/.IiiiiiTi iiiTio/Jii liliLiiliiiLnui i/iui/ii/.iiiL cl |i;uiip>iiit. : (/l ^riji</iiii) 
aui/iTi iiLili lllflon^^Lpir ^iiii/lfli/iii;/itlj/l}i ijuiLopil * iijipiiL|<?/iaiJili Ll iji/ii; iiiii^liijt^i}i ijii'^"t^ * "^ 'y'- ^''' 
/in iiiili . ti_ i/iiiJiiiiJ ri» /iii/iiiiiii/iL '^tuLui'LLniii.nni'Llij' iiiijiiili^ili ijLiii iiji;ii| Ll ^)i/jl.iy^ili ^ 
«\/n7li, fcL i"//i/> finilndi yiiJi/iL iiliiii /i luiiSuin : //l '/'^i^iiijii^iiii ßuiViiInu^li piiiij/.iiiy i^lfiii 
iiiiuuinLnil U nninbnl^'ii iiuiininiili . fet iiiilJiiiiJihiI/ pnLiiiui- &uin_ »\^ipbli^i il/.jiA ^i iiiiiiiipiilili, 
riL 4 li/iuiLi- fiufiijon : 

3 tiuiufeiui ] /luiuifeij/ii/ B — Sni^] ijfeuiTi B — /(iiimiupfeijiiifi iiiLuiTiijfcui J ii/Liiifiijfe;j^ifi B || 

6 nn t j«i|iti-'fm-inn O/«. B || 7 •/•ji/iiiiiiriii] •/!|i^iiiiiimi^i <,'iuliuiiiii B i| 8 '/■luiiiugiimii] J"'jl'>i 

^lllliu&iuTimn JmSuiiiull^iii (Icld. B || 13 /tl iun.t/iuifiujTi . . . ijiiijiloji] tt Ulfl-llt p""^'"^»»' fi«'^'/'"-" 
P/.lL., B. aperfjut aupres de lui un änge tenant ä la main une couronne. Les bourreaux, 
sur Tordre du juge, reinmenereut et lui tranchereut la tele. 

Quaut a Paul et Pauserius {Pauserion), les ayaiit lies, on les jeta ä la mer. 
C'est ainsi qu'ils moururent, rendaut leur äme ä Dieu, le 24 Janvier. 

En ce jour le saint martyr du Christ Danax {Danaclitos], lecteur de l'eglise, 
daus la villc de Valoua (Am/o/j), qui se trouve eu occident, pres de chez les 
Bulgares, euseigiiait au peuple les paroles divines des ecritures et en con- 
vertissait beaucoup au Christ. Les idoUUres racttaient ä mort daus de 
cruelles tortures ceux qu'ils trouvaient d'entre les fideles. Saint Danax 
prit les livres et les vases de l'eglise, s'enfuit et se cacha. Les impies, Tayant 
retrouve, lui enleverent les vases sacres* et le pressaient d'immoler aux idoles, a foi. lo? 
mais ne pouvant le persuader, ils le tuerent par le glaive et le jetereut ä la 
mer. Les vagues de la mer le deposerent sur le rivage. Le pretre Piiilippe 
l'inhuma avec honneur dans uu tombeau de pierre, et aussitöt, pres du tom- 
beau poussa un olivier, qui existe encore aujourd'hui V a. 10 m LK SYXAXAIUE ARMENIEN. [982] 

('niiiii/i </■/.' /tl //iiLiiiii iilii/i l'lf : Sah ujipiijJi '/•ji^i^iiji^l 
iiiinnfif in^inntiAili l\ht\ltuA$^liL liiiihutinuinti^i : 

'•iiiiifii.iii(Niiiyiii{/ii /■! iJ/xN i/iiiiiiiiiiiii/iinTi /■n/iiiiiii/iiiii /711 ^/.ji/^p/-|i /iji/jjin^iij '/iiiii^iii- 
niii//i/iiiiiiLiiii, /i lutiniiiitt^'li (,Jia/iiii}iaiil . //l ii/i rfiuwiii /iLii iiiiiiiL ijiiiliii/^ im niAit,^!, |ii/)(|jitji 
iltiiiniii (\ni iiiiiiiiiiiiiiiLoii iiiiiii JiJiii : I/l iiiiTinLnO" inciuiubl^ tiiuiiiuilibp njiijLnili nnp *,uili- 
iitiiA/iiiii tr Äiin'l'''/ : '»"«- innJiiiS fenLi_ rfiiil/nL^li' iinLliphiiia nliiii Uiumlr /iLp LliiinnL*n| : 
'/l iiiA/iii/iiki SiiiiilittiVb LnliL ni-uni-i7liiiju^n inin, /iL iitriiiiifciiii /i 'Ibuiunluii inLuni_uli, 
/.L iii};i;i/i /i 'liiiiitiiui/i)i, /ii iiiiiiiu i(«ii/i/iiiiiiünn/iiii, CL iii/ii/i/i nLuiii inäiuutnni.pkiuba 
tliuiiui ilJot^uti : 

l/ii/.L n'liiiii /iL /■iiiii/ii/iiiii/i /i /■/iLiiiiiJjn/iiii ill/Jt/iii, OL iiUullibntiiu n il/iiiiu/ilr yiiiiiii- 
li/iim illiäliuilin, Ll iiLiiiiilr iiiiiuliuiuiu <)iiiii<^iunii päiuuiniuunnnLlabiuh iiiiiiniiip/ili u/iiiii, 
nLifiiiu (iL ffiiJuinriLiiiaiif^fiLlfi 'l/'/'" iiitutnitLliniulitun . linbu dl onLouuiip U aaunLmhtAiiif 
nn tiL untiih\nnuinLup anuh Ll niifffifiifUfiii/in iilintti \tiin bnlinlni : I/l /*iifif/if/ifiiJ ntunAiuL. 
n iniiLli /iLii : I/l iTIiiiiii /■/i/iiin/i/iiiu illH^uii, Ol uiLliiunuiui^/ili nuui n'liui iii/onrLiuuiui 

A fol. IGT P,""J"'lih'' '"('"'/''/i 'inii iiiiliAli in iiiil : 1' 

vi). ' ' ■ 

1 iiioii . . . t;ui/iii/fiifijiiu/ij *l,uinp CL lUiufnilfiLKriiLfi iintint gl. cpptut nnulhntui ^onh nennt ^tuniun- 
luiun^iuiniii iluifiiiiuuiCinlih luiiijinLiifOuinuili/iIi "n/iann/l MliA/fuifjiXrrL aitinulinuinun H. 

18 MUTZ, 25 Janvier. 

F^te de saint Gregoire le theologien, eveque de Nazianze [Antziantzou]. 

Le grand docteur Gregoire (Grigorios), agreable ä Dieu, etait du pays de 
la seconde Gappadoce, de la ville de Nazianze (A^iigjanfso»)'. Comme sa mere 
n'avait pas d'enfant male, eile priait Dieu avec larmes de lui en donner. Or, 
eile vit dans un songe l'image du fils qu'elle devait meltre au monde. Lorsque 
l'eiifant fut venu, sa mere l'offrit ä Dieu. L'enTant en grandissant devint tres 
attache au savoir; il se rendit pour etudier a Cesaree, de lä en Palestine, 
ensuite ä Alexandrie et de lä ä la mere de toute sagesse, ä Athenes. 

II arriva que Basile {Basiliosi), lui aussi, sc rendit de Byzance ä Athenes, 
et ils logerent ensemble et prirent leur nourriture en commun; ils apprirent 
toutes Ics branches de la philosophie profane, etudiereiit egalement les livres 
des preceptes inspires par Dieu, l'urent perseverauts dans l'ascetisme et 
furent tres consideres et estimes des habitants du pays. Basile retourna cliez 
•A fol. 157 lui. Gregoire resta ä Athenes et on le pressa de tenir une chairo" * en la ville, 
ce qu'il n'accepta point. 

1. II faudrait plutot Arianzos, mais la leeoti est defendable, le redacleur armenien 
ayanl pu se borner volontairement ä mentionner la ville dont dependait Arianzos. — 
2. Le terme arnK^nien lußmi-uiliuii^ designe liabituellement le successeur au trone 
episcopal, et l'oii pourrait ütrc tentii d'cntendre « coadjuteui- avec future succession » [983] LS ARATZ. 25 JANVIER. 89 

//l iiiiic/im? tnti- bnbundi iiiJiiiii' <jJ""4 j''/''//'(''' /" /' '"" iJ/((i"n/._ijiiii . //l iil^iiiii /iij 

Ll niitnt// nTiHtiLlinm aiuuinnLiuÄiii£fi Ji< ij/iC", ^l ijV'ji^iiiimiii ^iiijoiliiuujt" mliiitu'lilqi ^i 
intiiitiiiliu : 

ülinJiuinnli /i >,"oiitJ' /"-{•'f', ß<uV"''"m feL ^J^ii"«; <"'L /'■iiiu^i^iiiii, l.i- ^ii?iiiiiuiiiiii/ipi-ij/ii^r 
/i iJ/iimi/iu äiuiLii : 

//l fcijtL /i t[iuliiiiiulilii_ '/tiiiiip|iii.i/i tijpoji /iL/in^, if|'fc"»a S"'J('^' /"^C '{[' ^l'Ph^' 
iii/r liu», ßiiiTiij/i jn^c/ Äfepuigfeiu^ t('. 'j/' /iM'U"l}< ""^mi/ t(' = '''^ »/■"/■'V"<l /•(i/i.jnj./iiiii 
uiiL ^iiuini» /'LHi fet iinti_ »^nniuuiiijiAnL fc/jfcrjtijLiijli : 

/'ii/i /'uiii/ii/mii Jiiiui^i i^uifitnn. /.iij|m/^n.i^nufii-ptuilili '/LfiiiijinL, /tl aL(i Tiiiiijjit ij /•ji/ii{ii- 
n/inu iiiiiiu/iiii_.ii<\iiipiiil/li //ii^/iii/ji7iij(iii //iiiu/iiJui^ : //l Tmi i^iuiiL ^mini|iiL/.I/.iiiIi j('l'''f"(; 

infcijLH^Ti ijL JMijii./{iijtiiiIiii .iiIi/i<.i;.jiiiiL ■/^i^'f"'Ml" IM joJiii;ifc.yiiiL p5.iii/j|iL /' //ii<'</''^<", f^'";/ 

/. «iiilL /..Jl : r.ll^iil pil_iiüi(jlllin/.y/.Ii i^lllll '»"'iC*' /«Lp '•L f ''luii/l^iili /.L lilliliiii lj/il< (^iii/rJlilL 
Liii/iii/iniiinunL/J/iiJiiiu iAit\hiu<.\ni- : 

/,V injiJiJii? pm^iHLnptiiiy nLjiiiifjn/^L fJnL^iiiLuii, Sjiii/iJiiijfeiiiij ij/i j>p/iiiiiinlit/iij "("j/'p. 
n. nLuiJiTi/i.^/iJ/ ipiiiliaiupu /.L iji/i|ij/i.iii./i.ih.ilP/iJi" iiipi.miß/iTi ^pn<j : f7iii(;J»/iii.? 'I'l>["l"l' 
luuuinLiuÄuipiiiliI/ <((<'f'"g ÖHi/Lii j^uili nJiS Ulli nt.lJ Lullt UIIL iiiiLi^iulnu, Lu uiliu^i^ui piuppuiL^- 

1 jtj,/j/,j.f,] /. ijiULiun.}. B. II 5 giuSu'}""j] bt (|iJi/r T.i9ii. cltiLfiinnL ,iiiif/rfiiuj1. rtfW. ß. 

Lorsqu'il eut atteint ses trente ans, il retourna dans son pays, se fit bap- 
tiser, et fit voeu de ne jamais jurer et de vivre seul en solitaire. Jour et nuit, 
il lisait les ecritures inspirees de Dieu et vit le Christ maiiirestement dans 
une vision. 

II fut ordonne pretre par son pere, et alla trouver Basilc avec lequel ds 
composerent ensemble des homelies. 

A la mort de sou frere Cesaire {Kesariosi), son pere Ini ecrivit de revenir 
aupres de lui, aar il avait beancoup vieilli, ayant quatre-viiigt-dix ans. Gre- 
goire revint aupres de son pere et fut procureur de l'eglise. 

Quant ä Basile, il occupa le siege episcopal d.> Cesaree, et sacra Gregoire 
le theologien eveque de Sasime. Celui-ci, en raison de troubles survenus 
dans la localite et d'une contestation de la turbulente population, ne con- 
sentit point ä demeurer ä Sasime et revint ä sa maison. Son pere et Basile Ic 
forcerent ensuite ä monter sur le siege episcopal de Nazianzc. 

Lorsque regna Tapostat Julien, il decreta que les fils des chretiens ne 
pourraient apprendre les liumanites et la philosophie profanes. C'est alors 
que Gregoire le theologien ecrivit les discours de refutalion contre Julien, 
oü il demontre que les sciences profanes ne sont que vains bavardages, 

de l'eveque local, mais il s'agit d'nprus la vie grecque dune cliairc de sophistique, et 
cela s'accorde avec le sens etymologique du mot en question, cf. P. G., XXX.V, col.25/. 90 LE SYNAXAIRK ARMKMEN. [984] 

HhlSiu uiuiiiniiin/ili iiLti Jnt.T/iiTi t<I"l'l> t". (1^111^/711 i^iiiiliiiiiii^/i|<i jiinuiuih <Jiuiliii^it^, Ll jöt^ 
A l'ol. 108 * i/in/,I/ 111^1"/» l>ii/iiiiiiiiiit/"l "Lii'i'J'''/ •■ /'L TC'"",'/ 'l/'/'" /"Ln^/''/"'J"', ''L ii/i?pji^/pi-Jjii, 
fjnniu/iiuTiii /iL vii>ifiiiiiiiiiii/i/iii(i( /iL nuiinLiiuiht^n nnimjiu j)ji^iuuinli/;^^iij : 

(/l iii/iii/iiiii <)nLf/iiii)iiiii iiiiii iiiiiiiin /•ii/iuii/i/i/iii iiiioop fcn/jL, /iL ["i'U /•w ijuij»i\/iuii 
pii/iiiiniiii/^/iii III iiiiiTi/ii niunuiiintli'li iioiiiiiiiiiiiL/J/iiiili yiiliöiiijiu, niiiliiWi i^/>yii^njli^ /;^^lj ■'> 
'/•ii/iiiiiii/i <^lllTli^lllIllIllIIlllL/(//lLTlll7l Piiiii II 7iiiiimiili/ilj /.L n l, ji h u in 11 in LjjiU Ll. ij«,ni)/rpnii^iL : 

l»L i/,iii i^myiLiii)! <>oii}i /"-fini /■ii/iiiiiii/i /.l JoiiIi I"~I'>>I^ IßnLUni /iL /iij^ojili 'Ibiiuifinu^i 
Ll p/iIl)i /iiiiiii /'iiiiiiiiTi/liii, iiihiiiiiil/iiiiii iiliiiiiiii huniiiiiutilliuh Aiiiil/ili) : '/l auiiiii /l 
///ii/il/i/iiii /i /iiiliiihTiiuii i/iiiliiili iiiiiiiiL'^Lnili /''■/•/iii/i liiii/uuii//iiiii/i)i . Ll iiiliii niiiijiu^/iiiiu 
litunkiiii iiiiil/i//iiiii)u iiiLnLnii piiiiiiiliIii : 10 

1/l iiiik/iiiJ iiiiiiiauil /i J/iiiIu\/iii)Iit\iiIi' ni binilLiiiui //ml /iL n* *)'"*'"/ iiuuihulinuinuui- 
puilihf Hill <^iiniiii IIIIIII niiiuiii iiiiiioiiiMiii l/ili/<f u/io/iii /■iiiii/ii(iiiii/i /iiii/iii/iiiiiiniiiuiii/iui/ili ; 
(/L n/ili/iiiiii iiiiiitkiuii /i ^uiuanum iiiiiniiiuiuiii, /jl uii/iiiiii iiuiii piiiiniiiii/iiiriL/(//iiiiii 2tuiiLU : 

(/L li'iil iiiLiiLniili fiiiij iiiiJiiiii/i/i /in/iL iiiuniliuliiui nnJinLlajiiJi luii/iiiilinuuinli, /iL 

^llIUlillllllllL Illllllllll /'lUll/ll/lllll/l u/llllll /l '/nilUlIll/lll/lllllLlllOl/llIf Ll /iV^IIILIIlL/illlllL fl liUIUinLILU 15 

iiffuniii (•liiiitjiiiiiiii/iiiii, Ll piiiiiiiiiii tunjintiiiun nhnnt^u ^naLuuinin ^bpAnLuianfb Ll luif 
^cnLui/iunuuiiili, Ll i^^n linatu <Jiiioiii/mi'J Ll ouhuiuuju '/^luii/^u laiuqiuLnph nn Iiuiniui iLin 

2 iuuoii/iuiil/iuJ uiua/i/inLUll H j { 4 hnjiaiinjinuj nlildbnaiMlui quttuutai^ti äuillllluiuuifinLKr/riuuu 

'^tI'I'tI' '^'^^^- 1^ II 12 /['i-tj t'""/_^- 

(iignes d'etre consideres comme des legendes meprisables, et que las chretlens 
♦Afui.Kis * o'ont miUeinent besoin de les apprendre. II ecrivit les livres des Heroiquös 
(Iroyikans), lambiques {Autbrikiiuii.s), Distiques et Tetrastiques, et il enseigna 
los fds des cliretiens. 

Julien, ayant vu ce qu'avait fait Gregoire, fut honteux et permit de 
nouveau aux chretiens d'etudier les raisonnements de la philosophie profane, 
car les exposes philosophiques de Gregoire etaient de beaucoup superieurs ä 
ceux de Piaton, d'Aristotele et d'Homere. 

A la mort de son pere Gregoire, de sa mere Nonna {Nounoy), de son frere 
Gesaire [Kesarosi) et de sa soeur Gorgonea (Guryonioij), il les honora d'oraisons 
funebres. II se rcndit ä Seiende au couvent de vierges de sainte Thecle, la 
protomartyre, et y demeura en gardant le silence de nombreux jours. 

Lorsqu'il retourna ä Nazianze (Naiitzian.s())i), il ne voulut point y rester, ni 
gerer Tevöchd, mais il soigna les pauvres et devint le coUaborateur du grand 
Basile, le metropolitain. 11 fit construire un grand hospice pour la com- 
modite des pauvres, et ecrivit une homelie sur l'amour de la pauvrete. 

En ces jours-lä les Ariens augmenterent leur tyrannie et, sur l'ordre de 
Saint Basile, il se rendit ä Gonstantinople, se fixa e'i la chapelle de la Sainte- 
Anastasis, combattit vaillarament les heretiques pneumatomaques et d'autres 
heretiques, qui avaient pour partisan et soutien l'empereur Valens (Ta/«?*), [985] 18 AHATZ, 25 JANVIER. 91 

f)llLl/lllllll>Il/l : '/L IIIUUlllLIIlOUipilllllll/lIUU £lUll(/lLp i/iiIIIIIIIIIIiLuIIIlM/iIIIIIiI IILIIIILrilllU^II 'Alol. lOi 

(iiiiiiii/iiiiJiiiiLu iiiiLiiiiiiiiiiiun- ^tULiiiuiu, DL. iiiiiuiuuiiii/ii/ii iiiiLU^ii ii<^/>iii\iii.iuonniiiiil( itliiiii 
fiiiiniifiiuV'*unL.liifli ; 

l'iit l.iiinii/iLiiiiiiiii iiiL/ii?iiiuin l'unii/iL Tiiiii /i3L fci. niuiLli ^ciiAnLiua mhlikiiin ib/ibnb- 
5 il/il», fept ''■/»/"'«""" "♦ t""^ /iiliiil<iiii/i V'"/' /' ''"-»t'' • "L "•(/ '<i II yii^yi^iiL|r7fiiii{i piiili/iLii 
imiuniiLiJii ui nun II /i 111 II, dl iiiiiiiiiii /i i/(.iiiiii uniiii{ii f'ii/iijiili/i iiiiiuiiii-iiirtiiii>iii/i|i iiiiiiiii/iiiiiiiii^ 
ifi- niuntino itinttinltli nliui : 

i^uiLiijuiiLniuL. /i piiiiiiiii>/iu 'ibuiiinii, nii icut ununiu I •/friiiliiiiu/i iiuiniiiL iiii/c/iiilii (<ii/i/i- 

lliiiLiilf/l . Ll (/iiiiiii/Liiuili iiiiL Illll iiii^L/iiiiili iiLiililili/lllllLn CL luniiiii/lli i>1iIiiii_/J/ilIi, /iL 

lu iiiiiiniiLiiiÄiui/i)i iiJiiniiiiLH/,iiiiJi!}i )iiiiiiiiLii/i)i iiiiiiiiiiiiLiiirtiiiiiiiiLJi /'ii/iiiiiii/iiiii iiii/JniLli '/nii- 

uiiiiLii/ilinLuioiiiiii, OiiiiifioTiiiiL /'''^iiiiiiii/i iJLrt/i iiiiipiiiWiti DL i/iiiiiiiiiiiii/iiniiiiiii ii</iinni^iiLjiij/i 

IILIIIIlIIl/llUILnL/l'DlIIl^U llllWl DIl/llllllIIJIIlIJlI ; 

6'l n3li /iifiiiiiiiiuiii^ii (.nt/iuiiilriiiiiun/i "/'"l uiunLli ^n lupu/iiJnii liLiianiLnnnL.piiuiil^ 

U /idiiiiiiuiiiiiuu (^lllllllLlIlI/I /Diiii iliuinDuiL luiL luuuinLiiioiiiiiuiliu l'nhqiiiinnu, dl diidl 

15 Liin/ili Ltliiii/i/in /i iJ/iiiLi? iiblililili Ll iitiiiiili/i : 6'l iiiii/i/iiiiiiLiui 'liiiiiiiiiiiiii/iJinLiiioiii^i 

luöniLiiiu Dn/iiii »aLui/iiuu /lupDiuIi Dn^ii il/i iL/idiidiiliiiu, dl iiiunt\iiLii/ili /i lunn<^ni.ntiu 

7 ÖL piiiriliiio miiiuii/iuj 11 nutininohi ü. qui succeda ä Julien. * II instruisit la populatiou daiis la foi ortliodoxe par 'aioI. lüs 
sadoctrine eu desdiscours theologiques, et s'efTorQa de deraciner lesnouveaux 
radotages des heretiques. 

Mais Apollinaire le stupide Syrien suscita une nouvelle et cruelle heresie 
dans Teglise en pretendant que le Christ n'avait point pris une äme intel- 
ligente de la Vierge, et il egara beaucoup (de chretiens) par ses paroles de 
blaspheme; il entreprit une lutte contre saint Greguire le theologien et le llt 
lapider. 

Sur ces faits, arriva dans la ville Pierre, qui avait occupe le siege d'Alexan- 
dric apres saint Atlianase, et tous les orthodoxes s'assemblerent aupres de 
lui, pour exaniiner (la Situation), et elurent, par election divine, Gregoire le 
theologien au siege de Constantinople, par ordre du grand empereur Theo- 
dose. II y instruisit la population en toute Orthodoxie pendant douze annees '. 

Un philosophe alexandrin, nomnie Maxime, prenant hypocritement des 
attitudes d'ascete, se presenta au theologien Gregoire et se fit son compagnou 
de vie, de chambre et de table. Et comrne il convoitait le siege de Constan- 
tinople, il trouva coinme coinplice un pretre de l'eglise, et tous les deux 

1. Donnee evidemment fausse, si on rentcnd du palriarcat de Grcigoire, qui ne dura 
que trt!S peu de leinps; il s'agit sans doute du sejour total a Constaiiliuople, et cechifTre 
est celui de la vie grecque, P. G., XXXV, col. 3üt. 92 r,K SYNAXAIRR ARMENIEN. [986] 

/iL /i /iiui^ii /iLii/iiiiTin n V/iiiiMfiii ii('ii/</iiiiuT/iiiiiiL 4<"(/"<"<//'"'^i "'^" "/' ""«nniii ij r^^iijnp/inii 
iiiiUniLlif liiniiinttiliiiinitl hiitii ntiitu\ti nuinni.t)u : 

tiL liiii iii/i iiip/iiiiii i!l/<iiiiiiiiiii<>i/ii(iii Ll li Ulli uli n in nuniAi II ii/i MiiLuiiLli ii l'nhnnnlinu 
'Alol. KiS iiii/i/iifLiiiTi fci_ /iiiinnLiiiiriU iiU iiiiniliihiii , * ti_ tii/i7feiiiip uiiii-fJiii/iiii/i/) /iiiiimiiiiti naiincili : 

f/l /.ll/.L llKI lll/lll />7/lI_(l JfeÄ /.L 111111/111.11 /l pilinuinllll ll"'} ullllLlllllU, 1|/ti|I.|/i|) /.L /(MUlJllj/lp, 5 

fci_ >)'iiil//i/i n 11 iiiitiijiilnii lulianbiiLiini : l»L ItnLliiiiiiIiiiiiiiiii/ipli tniuniul/ u/iiu n uinLii i/inniii- 
^lllli/i "/"'l '** i\/fiL/ijiiiin/iii/lu ififiif iiif/ri : fVi_ uiiiiifi/i/f iiiiL n/lJjnfULfinlf l"c;nnnll U l''Luui- 
niiltlilit^, Lt. iiinitixlinlih ijuiti ii/i iiiffiiij^ nttijihiiiAi 'IntiintiihiilihnLiinttiili h (ß iiinuniinu ; (/l 
hiintti iiilLiiii iiiiinliiiLJJbtiiiin ^nttiuiiiibuin ^ttiliLi lihnuiii iLiiliiiiun /iLiinii, ai. tiuititMuu 
ifinuini-U CL iiiuo/Jiiii/iii i (»iib/iiiiiiTiiin/iiii : 10 

//l /iffin^Lfiiifi- iiiiLniilt riilinniilinii UniinLi niiijijniiAi ti. nlittii /i i/iriLlj /"-n, ul 
anitnunLitiiU iiiiiiiLi/ili ti_ n\ LuiiilL /""M 

riiiriAuji- iji liitiinuiLiiiih li l*'liuittiinltliiini^ Ll tunuiuibiiiii nHittiihnnuh fi •^uiilMilui- 
niliiii/iili : l/i_ luiLUillj n /■ii/liiiiii/iilii nhiun ibljLnunjlll : i7l Ullillj i)/l iiiUnLiui /i uLiipiil 
iiifi/ifiiii/fffililf hiibt. nbnblih njifybiif Ll uLuuth /uufiiiii cfl nLniif/ijiiiuiijf ^/inAnLiiiafifiiifnu 15 
imiupli blat; . Ii\ ^niiibnuiL. ItiiuinLiuo anininuipiibih ubn ibiibiibiiLndi s C7l innjiuu oui/iu 
11 /ll Uli 1111(11 /(/iiiiiiiiLnii/i Ll iiiiiiiiiiLiiiniupiuIiii iiiiiilLuiiil iiiuuiii Ll oiiinLiiiij ;niu iiiiiiioiiiiL . 

4 lilliiiilLUijtJi] AbnJiiuiinbmjkli R II 7 iiifiij] Irui/tii/iiiuillll (idd. \i \\ 15 llLiiiuliituliuiiJ 
llLjiui^ //'^/^L B II 16 jfe/(feij/;jLnj}i] ifc/^fenfeiytiunS B. 

attirerent ti leur dessein et ä leur volonte Pierre, le patriarche d'Alexandrie, 
celui qui avait mis Gregoirc siir le siege (de Constantinople), lui promettant 
de grandes richesses. 

Celui-ci envoya des metropolitaiiis {mctraj)olits) et des eveques pour deposer 
*Afoi.i6s Gregoire du siege et y mettre Maxime; * ils s'empressereiit de sy rendre 
pour accomplir cette action. II y eut un grand trouble et du bruit dans la ville 
entre les partisans et les eiinemis, et on expulsa Maxime de Teglise. Les 
Alexandrins le conduisireirt dans la maison d'un joueur de flute et ly sacre- 
rent. Ensuite ils se rendireut aupres de Tcmpereur Theodose äThessalonique, 
et le prierent de donner le siege de Constantinople ä Maxime. Eutendant 
cela, (rempereur) irrite ordonna de les faire sortir de sa presence, et ils 
revinrent ä Alexandrie tristes et confus. 

Saint Gregoire songea ä quitter le siege et ä rentrcr dans sa maison, 
mais la population s'y opposa et le maintint. 

L'empereur, ä son retour de Thessalonique, debarrassa les eglises des 
heretiques. II prit avec lui Gregoire et se rendit ä Teglise. Un nuage qui 
passait sous le soleil üt du jour la nuit, ce qui remplit de joie et de plaisir 
toutes les classes des heretiques, qui dirent : « II n'a pas plu k Dieu quo nous 
soyons expulses de l'eglise. » Lorsque l'empereur et le Theologien penetre- 
rent dans le chreur, le nuage se dissipa et une lumiere vive jaillit; les here- [987] IS AHATZ, 25 JAXVIKU. 03 

lif- linLu iiii)oH/iiif/iii ^[iniiiiLfiionfipff i I/l fiiiifiriLiimi n rn/inrin/iiiii utilaniiAif (/ /ii/iuifiii 
(.Jiui/innni ujuiinnjtiiiniiU iiL ■^iiiii/iLii fci. f/iuiiili Liii/iu/iiiiiiiiiiiii lii>/i /i;ii) tIniiiujLiiuih itiii/iiiii/iii 
upLu^nnnuh : 

o/iinni hlilni ul liahiuinnuli tiii/iii/iiiiiiniiiiLunfi fiL l^nLljuitilinniiL iijiiiinnniiiiinli iialnii- 
5 i?n;/i * /fe"'/ ''/"t ""L"''"l '''•;' /iiJiiiiiiii TiiiiniiLiif^p ii /'n/iii/iii/iiiii iiii/i7iifi Ii : I/l Lmol »Afol. lOi 
/liiifii/nL/cf/iLii /i i/(;^0 ^tunliLn ol iltunLU ttlttJi^nnniilnif n\ iw'//, tutnhh" n rnlinnpltnu Inttu 
iiiliiiiiiniiiu )nii)iiinl^hh, tun üLiuiinnl^nli ü/<>t • '."'KP "> '"""""itfi ijiiiiiiiiiuiii/i i)/.iiiii : 

(«iii^ cilrniiMi /'n/inniimm . 'tlnc; i/iiiii/i ml ^ hin^niliiLMhiAin, Lii ii«. /<i) iiiil />"<I' 

li)')fii7llillTi, nli/itn^p n/iu /l Oni/ll /iL iliiiluiinLunl; iJnn/i/i/i /i iX^lu"» : (»L '^niiidiiintiillll lilllUilll. 

10 /i n?uiiiuii.nni~(i cl iiuilauiuiii oii/iiii/iiiu nu iin'fniAibiuj iil/iiuiii Iri /i piiinii/n^ii />l n/iiiiii /i 

'fii/iiiiioini/li/iiii iLii/i/m /»Ln, ti- iiuiititinLiiin n tiLiin ujt iiii /in\/i l.n/iiiiliniili : i/l »/uiiii/li 

i\£ffi.uiifnntn/iu itujtJnn, 'Inutnuihnlthnt-Ujoitilj ii hLninuiii^ltnu iioiifrii/nifiiifi/iu : 

tfi_ inndiiiü iinLnpIf l'iuunipnu ^itiuncnAiiuii ^n uiiin/i uiu'JiiLiiiui! liuOfel n 'Pn/iiiinnii 
oLiiin l'n/innii/iiiii iiiuuinLU/oiimiiiliJi <i((L Inxi /i '/truiiin/iiii in. anüiun n MiiinniMli Lnniii 
15 liLniinliuiLluh ikiiilLil, fei- niunAlHL luhnnt^li iltnluuliunli : 

l.iu bnuiubili uiuinnLiiiaiiitituli tjiiinnitiuiiiinu rnhannlinu nanlinmiiitiiiih iiiiTIi iinii 

1 uümni_ii/ili II rnjinnnjinu iiußnnJi OfHt ii. tiques fureiit couverts de honte. Melece (Melitos), patriarche d'Antioche, et 
les cent cinquante eveques convoques pour le deuxieme concile installerent 
Gregoire sur le siege. 

Les eveques d'Egypte et le patriarche d'Alexandrie arriverent ensuite 
mecontents * de ce que Gregoire avait ete installe sur le siege saus leur ♦ Afoi.ics 
consentement. II y eut uu desaccord parmi les cent cinquante (membres) du 
Synode, non pas qu'ils haissent Gregoire ou qu'ils le jugeassent indigne, mais 
ils rincriminaient en disant : « Pourquoi n'avez-vous pas attendu notre 
arrivee ? » 

Gregoire lour dit : « S'il y a une contestation ä cause de moi, je ne suis 
pas meilleur que Jonas, ye<e:;-mof « /« me?-, e; /a tempete s'eloifjnera de vous'. » 
Et il donna volontairement sa demission ä l'empereur et au concile entier, les 
salua, quitta la ville et se rendit dans son pays en Cappadoce; il habita un 
village nomme Arianzos {Arianzoii). Le concile sacra Nectaire de Tarse au 
siege de Constantinople. 

Lorsque saint Basile fut sur le point de reposer dans le Christ dune bonne 
mort, Gregoire le theologien se rendit aupres de lui ä Cesaree, et y ecrivit 
pour ses funerailles une oraison funebre; il retourna ensuite ä Arianzos. 

Ce bienheureux docteur theologien Gregoire, durant les douze annees 

1. Jon. 1. 12, 94 LR SYNAXAIRE ARMENIEN. [988] 

iiiniun /i /'/iLiiiiiiiM/iiir i?iiinii/,iiiii i/iiiiiiiiiipl) jiuJfeTiiii^Ti <JfepAi7LiiiAnijiiwjTi (ii ^7 tln^npnLpiilil; 

f'.n/lnii/i /.i /'.liiii/i/iJiiiili/i /.L '(»IUI iiiiii/liiii/i : liliinimj ^lli^niL Lii^^iul^iui^iiiilii pLiiilili ( ,1ia|i(I|T/- 

4\lii" ii//tlilii/iiiii, /.L /iJipJi i/'.li/»illJiilii}i (jiiiijill^i/iiuiy : I/l iiiiiinliLlllÄiiiyiit^ii(j i^uipilL^ 

*A fül. IG'.l /iiiiritiiii liniiniiinDLlili.iiiSti yiiliijtioL ^i fJnLLnLiiiji^i /'(/ : (/l i^injuliijiuL ' yiiliiu'bcjhuil^ui'ii 

/iL lluTll/lll/lli^lllil iriLniii/iini.p/iLjiiiJ/ /i 'hfiliumnu iijtunLii ji oJ^^ Jfcji : 5 

J\nuiiiji ihlif" hu SiilIuii iiiii/i /■.*? ! '/.iiiiin feniiififejii|)i 'l'uhlini^inii^i bi i^ni ijuilfijjtli ("/'"_( 
iriuii/iiiii?iiL /?L Liilini. niinLiiiili (wi/iiiin/iiui üL f)niKi(ili7(iii : 

//iiiiiTi/ii/iTi "/'uLfcni/inTi tji /i 'iniiiniiiliij/ilinLii^oiiif^ iJtAiiunnLl/ ^i^^iiiiili, piujitiijni^'", 
nnnnSitifl Ll Lii/i/iliiiiiÄ ^('iiiniiL^iii . Ln^lruit» fci. imJnLii^il/L ^ilji 17 iiifi^iiiii? : IlLbl^li'b fei_ 
hnlini- nnnlui iiC'n/iiiiiitnii /iL niiniKuili'lil^u, ti_ nLuiiLniii'Ll^li'L riliiniiii /P"''/ tl^l "' 

ii/iTintiiiLii : (.iLiiinfcii/iJj nüiiuiti /> I '/iLn/iinnli piiiiiiiipJi ^iTLiiiiiLfei ijijiiijiijlJi(|ii-Ii <J/'"iJ : 

fci. ilf/ilunfen- "LuilI^IiV hnliL '?/'/'/''/ 'J^^ /• Äni^nLli, Li_ tj/i^'j" lupi^inii Sjulluiilitj nfjpiii^|iT« 
iii_(/ii/ilr, fej_ iiiiiiml^jiL iit.iiinnLiuo : 4i,tni\uji_ IiiiilIi iil tu ü b libph tu Ii lUiliniikntuh h Äni^, 
uiiiiii n» /iiiiiLiii)/ iinLiiii <^iuiitiui liLpumtuhiliLn np p inuilumiuliu uuil/iIi . ti_ auiäkububuib 

4 <Juili^tiiiL] HfUlg <^C feL flC?rf. B I 5 /l ■Ppl<iiinnil . . . Shp 01)1. B || 7 (l(i/juilffciuj] C.ji/jiu- 
fi/iiiii/i B II 8 /■ '/iiiiinuilin/iJiiiLluoiiit] /i */nuiniuriiWiiijcii/iii B || 13 ijl'uuiniiud] ■/>/''//■/_ /' 
i^mjjrtnLpfcJitTi flfi?«;. B. 

qu'il passa ä Byzance, avait purge la ville de tous les heretiques et de Terreur 

. d'Arius, d'ApoUinaire, de Novat ' (Navatiosi). II fit monter sur le siege 

episcopal de Nazianze Eulalius, et se retira ä Arianzos. II y vecut d'une vie 

♦ ^ f,j] igg agreable ä Dieu et reposa en paix le 25 Jauvier. II tiepassa * dans la joie 

'" ^- immortelle et sans fin, dans le Christ Jesus, Notre-Seigneur. 

19 ARATZ, 26 Janvier. 

Vie du bienheureux Xenophon, de sa femme Marie [Mariamou] et de leurs deux fils 

Arcadius et Jean. 

Le bienheureux Xenophon etait de Constantinople, prince riche, pieux, 
charitable et craignant Dieu; de meme etait sa femme Marie. Ils avaient deux 
fils, Arcadius et Jean, auxquels ils apprenaient ä etre comme eux. Ils les en- 
voyerent ä la ville de Bayreuth [Biuriton) pour y apprendre les lettres. 

Tandis qu'ils naviguaient, uiie forte tempete se leva sur la mer. Ils se 
jeterent dans les bras Tun de l'autre, pousserent des hauts cris et prierent 
Dieu. Le navire se brisa et tous tomberent a lamer, mais ils ne perirent pas, 

1. Gregoire a eiTectivement ecrit contre Novat et scs partisans, cf. par ex, P. G., 
XXXVI, col. 356 sq. Noter que le redaclcur armnnien suit fidelement la vocalisation 
grecque Nauäio?. 69 
r" b. [989] 10 ARATZ, 26 JANVIKI?. 95 

nnp l;hi h iiUL iiiTinii tiiiimLanin (•uinnLiiin : ?>iii/*)iiiii/i/,ii Li n 1/ iiiii/i/iiniii, /.i (wi/iiiiii/iiiii 
/i <S'/iUiiiii/i/iLnutiii : /'1//1 Oni/yiiliutii iiintiiii i/iiiiiii ilm/iiiii niiiiuiinliiiin iiiliii l'<i"l 4f'"~ 
Liui-nn, fei- tuntuil;n iil .iiinnLiiiÄ u/i Äiiil/nLuiit ini'iu n Lp lim 1^1^11 11 iifemiiii^fi ^11 11 : (»i_ feiibi.Liiiiii. 
ifeniuu/i ii/i i/iii/ifeiliiiL /i Äni^tL ti- tjjti- /jpoLiui.np : 
5 /'u/i r.;i//iii<ltnii tifeiui /i iiiiii?iiin i}?"";j j(/piiLiiiiiij/;^i?, ti_ fefi/jpiijiiii|feiiifj * ""L(<p » A Pol. 1 

infenfeuiiili : -^mliri/iiiifciiiiii- uiiLpii ÄtniiLlin^ illiiiLi') /iiioIiiiilum/i, fei_ Iiiii |iiiiLiiiV^iiiijm)i iiiiiiiiii 
J'.;i/iiiiil/inu/i t/Jt ■ ^''ir'"W R" ^'- Äiii;i_iiijßli nji^ t/'^' ^' J""'/i" /^feli/jiiil(^i fcu, tt- tJi /jpo- 
JiiiiLnnp : ti- alruin (.n/iiun/inu 'l'jf'/' T<njiiii ti- feijfei_ /^jioJiiiiLnji : 

/•ii/i Lniiiliti/ili 'I' II Limit tili n»/iJ;4 n/iuii^n iinniiLnnlr . Ll tu n^iiipLiii 11 /"'//''"'/ """i "'^ ■?/• 

Kl /l r-llLnjiuinit n/i Ultiint nlinliiu 1(7^ npnik" 'j'"'' • ^l ^njlf/iiil? '{^""■J "» feij^im : -.iii}iij|llij/.ijiiiL 

4?/inLi?ii /i Äiiifiiiiim/iiiiiiiJ hi-pnn "/> t(' /• IculIiTi jiliij mfeuin-J/ tipt^Litijli, /il /;ji /jjio)iiiilii{i 

itiui ti- uiLiiLliiitiiiiin pt . //l;i /nifeTi uitiii^tnli i?fcji : I/l Iriii imit fe/'^t • '' rtm^riL'/i 

nLfenJfeniiilr fet feil ij/iiuili uiiimfenuij, fei- ^jioLiiiLnji f/>Jife|_ fe«- ijiuijiiijife^ ^ inbijLn^ii ^iii7i 

niiiiLLiui luiL intn iJfef' fei- ib^'^i ^'"f 'ijife^uiii'j jiii'i- S"'""'c'*3"'i = 

15 J/L niiiniXiiiL ÄiiiiLuiiL fet niiuinSLiiin inbpiubij [n-piff ij/^njinLiiui i^iiiliii/^iiiij jiLpkuilitj : 

J/l Lnnui intfeiiil iiuui Bnnnii iin<^ni-|9feui|}p iiiiiiiiij^Ii . «S^ji feu/ fet <Stji um., npii^liii 

5 iFji/jjTinui^fciiig] fep/(/>(> buju'ij B II 7 t/ifi] (iTiij pfc^ flc/t/. B II 14 <;iut<'mj.tgiiij] i/uip/(.i.j B. 

car chacun se cramponna aux debris du iiavire et tous ceiix qui se trouvaient 
dans le navire furent saiives par Dieu. Jean atterrit ä Malphita ' et Arcadius ä 
Tetrapurgia {Tetaphmrgea). Jean trouva un eouvent oü il se ret'ugia et se 
fit religieux; il priait Dieu de le renseigner sur son frere Arcadius. Et il lui 
fut revele en songe qu'il avait ete sauve de la raer et etait devenu religieux. 
Quant ä Arcadius, apres avoir touche le rivage, il se rendit ä Jerusalem et 
venera les * lieux saints. 11 y rencontra un Saint vieillard religieux, et celui-ci *a foi. ir.o 
predit ä Arcadius : « Ton frere et les domestiques qui se trouvaient dans Ic 
navire sont sauves et se sont faits religieux. » Arcadius le suivit et se fit 

religieux. 

Quant au bienheureux Xenophon, il ne savait rien de ses fils; il envoya un 
domestique charge d'une lettre ä Beyro''.th pour les voir et avoir de leurs 
nouvelles. Lorsque celui-ci arriva, il neles trouva point. 11 rencontra un de ses 
compagnons de Service qui s'etait trouve sur le navire avec les fils de son 
maitre et qui s'etait fait religieux. 11 lui demanda : « Oü sont nos maitres? » 
II lui repondit : « Ils se sont noyes dans la mer, et je suis le seul survivant; 
je me suis fait religieux et j'ai prefere habiter en cet endroit, plutöt que de 
retourner chez notre maitre et d'etre un mauvais ange. » 

Le domestique revint et raconta a ses maitres la pertc de leurs cnfants. 
Lorsqu'ils reutcndirent, ils dirent comme Job cn rendant grAccs : « Lc Sei- 

1. Ma/.yE^sOciv et TsTpaTCupYi« dans Metaphrastc. /'. G., CXIV, col. 1024. 1- 1). 96 hK SYNAXAIRE ARMENIEN. [990] 

.S'/.iiiaii viuSin /JulLiiuii.' IhuTiii^I^^ii Li. tijfcL : //l /^iiiij/.iii^ (;iii/j<.pii /,ji/j/i^i/,iiiTiJj infeiiiiiJ.t/ili 
iiiJ/i iii/.ii/ii . ii!/iii/v"J'?'t" i"//<"J'""'/"i"/ ""'//' ii/""i'jiiiL, feL i^l»^i/^mijt"" iiiuintijiii^g 
iiiiinAiiiiL iiiiiiii/^iiiL : //i_ iiiiit 7'i;/.Jim/inTi ij //"iH^i/iii.i? . //|l inpinSfifi, iji/i ii^iijtiii^ßTi Jfe^ 
iiiiL l.iiiiiiiLiiio liLlinuihn iiU : 

//i. i/iiiaiimfeii/iii iiinntLu /iLjitiiiiij, (fl (jiiii?/.1iiii^T/ ^iluulr piiij^iitij^ili luij^iuinui^, ti_ 5 
• A Inl. ir.'i ,.i„,„./iii ^//iiiiiiiiiii|ti? : /,"l yii}ii^|iii^/.ijiiili ÄiiirLiii^^i li^fLi? nfi t^ '/'/^'/' "P'l'-"3 ('•^pbiti'btj 
U ^nilndi, iiL t/' /^{■••J^'i"Lnji : •^iii^iyiiiTit^iJi ^t . //pii|t" "f'j/'P^' '^''/' «^tfLiui : (,"i_ 
iiiuiiiiilLnin liiujiii nniiit" liiiLi}i : L'l pnijLiui ijiiiii ijLiuiy^iIi ^i ;)njiijiiil/iiil/ : 

(/V llt"/ '<l/'<L Iimilll yilJlll/lllltl IIHLIIU A/iJIIILJlLIIJ[il lip Ijl.Jl/^IIlljt""^ jlill^lll^lllU ij/i 

/.li/Jilll/i /i iiiiLMM '/•iilllinWiil : r.ll/;^ c\/.ijni_i/lil . //l^ in^Ji 'hllLhiii^liilj Ll in^l/^^iZf (/ iii^^liii J, 10 
i?/i inninillm niuTiii/i iiiiiiii/iii a/>/i /.l iiAiKfLiiiiiiTi /i^i ^ Äni^ni-Ii t|iJi' i|iji/^/iimj (.uinnuuA ^i 
ilui^tiLuilil^ /iL ÄiiiiLHiiiili l'uiniiLAiii : buinuipnLn iiiil /iii Iil nnLiiiiiIiJ^ UuiniiLiiiA i^n^ij|iiili 
aLh : //i_ i?/iIi»iitiL /iioui^/ili' ii(I/iiiii}<tii nniKiti^ilil^ii /iL //iiii/iiiil ijliiii Äfcjinili Ltiinnjii tiL 
n* /iT(» iiinii/n : /»l /i Li?/iTi «/«iiJiil t/iJi l,nliiunl:;nu, Ll iiiJfelitL/iI/ iiitjiüLiiiliu ns OuiuLuili : 

Ul iiiii/j ÄtnnLTi/iIi iifjiiiKiiiJiJi^ii . ''liiiinSLiii i?/iii i/iiiiili pii iiiuiltImiiTi LnLiuiuh iiiil Ib 
pL/i : /»L Tiili u/illillL luiitl lllJlJlllLiilTill *jonIj /iL Jonll, /iL /J/;^ nniii^u iiirLitipLnnili jt /'^lji/i- 
■nnli /iL iiTi/inil/iiiiiili n anith : 

1 nifeiiiu}i/;/ifi] iiifeii/iii B [! 16 4"f''' /•■- '^of'^'] l')"/''' '••^ ij<?ojiTi B. 

<//(«»;• ft (/o«/u'' (•/ /e Seigneur a rejjris, il nousesl arrive ce quil apluauSeigneur. » 
Ils se mireat ä prier toiis les deux et ils eurent la meme vision : Jean avec une 
coiironnc d'or enrichie de pierres precieuses et Arcadius avec une couronnc 
etincelante remplie d'etoiles. Xenophon dit ä Marie : k Ne t'afUigepas, car nos 
enfants sont vivants en Dien. » 

Ils vendirenl lenr maison et tous leurs biens, distribuerent le montant aux 

pauvres et se rendirent ä Jerusalem. Ils y rencontrerent un des domestiques 

•A r.ii. 169 qui avait etc avec * leurs fils sur mer et qui etait devenu religieux. Ils lui 

^ ''■ demanderent : « Comment sont morts nos enfants? » II leur raconta le fait. 

L'ayant quitte, ils se rendirent au Jourdain. 

II leur arriva de rencontrer le saint vieillard qui avait rc^u chez lui 
Arcadius, tandis qu'il se rendait au saint Golgotlia. Le vieillard leur dit : 
« seigneur Xenophon et dame Marie, ne vous allligez point, car vos fils et 
les domestiques qui se trouvaient en mer, ont ete sauves de la mort par Dieu 
et ils servcnt Dieu. Restex chez moi et Dieu vous montrera vos fils. » Pendant 
qu'ils causaient ensemble, Jean vint ä passer; le vieillard l'arreta, le fit 
asseoir et ne dil rien. Au meme instant vint Arcadius, et ils ne se recon- 
nurent aucunement les uns les autres. 

Le vieillard dit ä Jean : « Raconte-nous tout ce qui est arrive. » II se mit 
ä dire le nom de son pere et de sa niere, comment ils furent envoyes ä Beyrouth 
et firent naufras'e en mer. [991J 19 AUATZ, 26 JAMVIKH. 97 

J'"r"S'/''"'L ''P^l""ll"'" '""t- '^"' h '■ijj'iinjiJi ^11? f{iii|yii}iIi/,-ii : Ol 'i/'/'//" iiiii/i/.iiii 
lllin^lli : I/l liiu^^ CtLpnUl^lh , («yii niiillw •^^lU inl,iii;n Lt. iilmiii/ii il.nnLn : Ui_ um f/iii JiiiiL 
tuniun ii^uiipU fei. qüiuipU linohiiiLtinii . nll lunluiii) /iiiiiiiifeiiiii /i /iiiiiiiiiliii i/iiiLii, i,i_ ti'ßiiL- 
Unihnli /i laiuiiM hul iii/iiuiiiiiimiiii-nnii : //l /iLpTi lunLiiij ii/iiiimiiiiii)i ii/>n/inii/i)i uiiiiiit 
^ iiiiliiiiiiiiuin, CL P"'nh i^ijl'nL/Jfeiiiilii yiflrnfeiiiL /i '/•n/iiiiiiiiii : (»l /iiiiiniiin/i inoJ( iiniiiii 
uniAinLuinn l'J, : 

Oilljui? lULrilfi l^uniiitipkijUlL knbp bnntunnL hnLnunnhlulln /i iV/iiii if f/iiufiiL, *Alol. IßJI 

li iWinLiI tuiinuilitiq; hbbmiPf IJuibliunutnUj &ffiiif/tujnu, IFliiuiultinntt t 
bnihutc;ti liiuuiuinnnttiL uiintl hl ^fti/j/t/i jii nhuiliu hl^nhliiitti 
10 f/iiiif/i f/i/iriLiii)iIf '/•n/"iiiinii/i i 

»'fcniiii/npu niiiiiifiii/i/i ^itihlui jn.ntiiiibn ht^iUiliitui tiiiiiuvniii /i »ii/iiiiiiii/i/^iil/J/ilL . L 
tutl.(Jtuuttlill ntinLll^uh linncitiiuLnllh Ll nnn'^u hlintu ^tiihn liLniulinLn nuliLnlih Ll ^lUMlijniMii- 
liriLmtiuilu pixiniiiifcii/iu n'l'nliuinnii : l'ii/i iiiLiunn /iLrifeiiiliii /itLii/iiiiiiomp t/iu, 'liiiiiliuinnu 
CL Ijnunnphl^u dl 'Innniumnu liiliiinbitii iiiiiiii /iiii/ii/jii/ib nUniiui iji/iiiiiin^ Ol pfenfcii/i/i 
15 nuiiinijliuit hntiujf UL tuuiiu nhlibnnii U ^nt.n Ll ttinitiir^u tiinuiiiinbnuih b 'hnjiiitnnii : 

5 llnnui] ('lllllli/i (/"A?" /iL add. B |] 7 /llllinillllfellillJi] Cfllttlladd. B || 11 P.bnnulnnu nuiiuilll/l/l] 
Wnbn bniitunnti luiunnlili (7/111 Amui/ififfa ou/fLiuip ^blfttulinu ifibnttitiq, r>L juinbtuhn frLif /ffLiiiiiiiiipiiip 
t/'f', /ä'"!«/ ii 11 li» /in.iuuilllll/ll> t/lil O/». B il 14 pfenfe/j/lil] nfe/l.on rt(W. B. Arcadius se leva et dit : « C'est moii frere Jean. » Ils se jeterent daiis les 
bras et pleurerent. Le vieillard dit : « Voici vos fds, regardez-les et rejoiiis- 
sez-vous. » Et aussitöt il fit religieux le pere et la mere, fit entrer iMarie dans 
un couvent de fenimes et Xenophon chez les aiiachoretes de la montagne. II 
prit les deux freres avec lui et s'en alla au desert. Ilsreposerent dans le Christ 
apres un bon ascetisme. Leur fete a lieu le 26 Janvier. 

* En ce jour furent martyrises, ä la meme heure, les trois freres jumeaux, nes des •Aful.io!) 
meines entrailles, Spensippns, Elasippus, Melasippus. De meme tut martyrisee ^ 
par le glaive leur tante iS'conilla pour le nom du Christ. 

Ces freres ayant ete convertis au christianisme par leur tante Neonilla, ils 
renverserent aussitöt les idoles, jeterent cn päture aux chiens les offrandcs 
qui leur etaient destinees et precherent avec hardiesse le Christ. Leurs 
maitres Palmatus, Hermogene et Quadratus {Kodratos), qui etaient des ido- 
lätres, Tayant appris, les firent suspendre ä un arbre, (irent dechirer leurs 
chairs, et ensuite les firent joter dans les flammes. C'est ainsi qu'ils mnii- 
rurcnt pour le Christ. 

PATR. OR. — T. XIX. — F. 1. 7 p. 52 b. 98 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [992] 

//l <i'j»tiiJ./iiiiij Hjini]" Voui^iT/ ijijjiiL^uT/ : f/L /^/iTi J^i iiij^ iijin^ iiil/nji tf ''nJififUi, fei_ 
Miii/iii iJ/i .S'nLjiij'iiiJi, i/imiL ij/i Viii iiiiniiiij/i}! /i '^ji^iiiinnii' <,"ujin^ili ijijjiil^ii Jinijiu : 
B [ir /' m?/i}< iiiL/iLn i/ifliiiiniii/i iiiyi/Lnji 2"'/"'/'^' "f tf^L i^iiiiiTi iiii^iunAiui^liiiitj ^ Stiip- 

niKii/iiiniHfeJit)! r.imiiii Äiij" /i f/iiii?iniiui/^i< /^tnijni/ni. 'l'ngiiL, "f'/Ln^ l'fi^iuij^iiiu^, 
y;iiTini iiiii/i /'.'^, (iiiLniYi /^/iL^ui/^t|i, ^/.Jijin£i<j JtiiSnL, ^hjuilS tt «iL/jinL iipii^^iuiij^ ßiiKjiuß^iL 5 
ft7iiiiiiiiLiiiiiii/iiiiT/, ti_ «iminLi? iiiiiiiiinmTiß /^njiÄiiiI/fcijiiiIi . ti- ''^'"^ ^'''f"" "J/'^^t«- jtrjmiiinfeiju 
iiiiiif/xiii /.(ifep . iiiiuit" 'j/' WiHOUiLnnTi fei- uiiJfeliiii^Ji ßiiiijiupJj iJfeÄ iiipuiujiinLOß uiq^iuqiii- 
/it/iTi /i /■n;nn luiin^ iJ'S'tf mjriji JfemjTi iiiiife-^ni^, ^uLiii||fe(u «Stf fe«- '?/' /^npnLiiiiilrtji, (jn- 
niiiii/iLiifeti iifen/i/iii i/iiiiiTi i?feijiiii| Sbfinij, oji<JT/fe^ 'lli^1_ pwiffefof fe"- iJiuj>'J<U"t/' ''tf =] 

Iwiiifff/i /' /iL .'Jiii IiiiLiiin/i /*V I 'l.iriiioiiiiinAnLi/ii iijdiffinLiu/iifWi tiuintUinih 10 

fii(iiiiiL)i t/niKmliliriL <Jiiimiiiujfei/i^iJi //ii/jfe^tjiuiJi|i : 

linniliuä iiinunii/iii/iu iif/niKiiil/Jii;^«, fct inuihl^jih nliui luli/uuiiiiiuniun ti. uihnnnnU 
iiij/iinii/iiiL/i7feiiiiJü /ili'I iH/nLiiiii/iTi ftuiLiuiiiiun'J, iiiiLiiLnii Aüfeniii^/ilr uuinAinitluiliLnia h 

1 3iilT</iiui] ßjiuiihiw B II 2 Äiii_ni/uiTi] jiJia biiiiiii 7iiu<^iuuiuiiffen|il( add. B. On trancha la töte ä Neonilla, en meme temps qu'on trancha la tete ä une 
aiitre femme noinmee Younilla (Younila), et ä iin notaire nomme Toiirhon 
(Tourvan), parce qu'ils avaient cru au Christ. 
* B [B * En ce jour, commemoration du terrible tremblement de terre qui fut 

''^ ^^ ''^ IUI avertissement de la providence divine, au temps de Theodose le Jeune, fils 
d'Arcadius, le 26 Janvier, un jour de dimanche, ä la troisieme heure. Les 
fortifications de la villc imperiale s'ecroulerent et de nombreux palais furent 
detruits. Le tremblement dura jusqu'au lever stellaire ', pendanttrois mois, au 
point que l'empereur et toule la ville implorerent avec larmes et de tout coeur, 
disant : « Seigneur, aie pitie! epargne-(nous), Seigneur! ne (nous) perds pas! 
Tu as fait trembler la terre ä cause denos peohes, bönediction ä toi, Seigneur 
bienfaisant, philanthrope. »] 

20 ARATZ, 27 Janvier. 

Retour du precieux corps du seigneur Jean Chrysostonie, le patriarclie. 

Lorsqu'on eut exile Jean et tandis qu'on le conduisait sans menagement et 
avec une fatigue impitoyable par des routes difliciles, dans la saison des 

1. Le mot fejiiiuiiife.j_ ne se trouve pas dans le Thesaurus de Venise, 183&: le sens 
precis de rexprcssion nous echappe; Si/n. Cp. col. 425, n'a pas d'cxpression corres- 
pondante. [993] 20 ARATZ, 27 JANVIRR. 99 

'/n/^^iinTi -'"<"//, ' Si""/'^ /• '/nifii.}/^iii i^toijL, /,iJiili/i (Ll^LiiLtjl^i'l, ^ii^im i? t/iJi Ji-i/mmm • A fol. 170 
"ppni i^/iiiii^i/i /•iiiii|ii/iii/inii/i, uinopLuin fct an<^iuiiiiiL »('iiKtriLÄni : ' "'■ 

tl_ lipLLLljlUL l^lllLnLfl^U UIIL^p l^/jlU^Il //u/jtl>/.jllllTl/l)l /,L lliu/^ . /'{oillllll/lll LlII-lUIII /ll? 

f)iii^V"^''t"i •/""j/'l}' /' iS^iiiii/il» //'^'/'3/"5p uiiLiupli 7'ji^iiii;iim^i : Ifnl.Lliniui Ll iiiiiii/iiiii- 

5 Lop^ili i'^p''( Lj/iiii/jiiunli fei. 11111^ . 'I tti in niuti Uli III inferi/i iJ/.Ä ^tiliiiii nnjin HiuKiii'ii'iinL ij/i 

niitinn t; 11111. Itu : 

l/i_ ^iiijinLnfeiiii nnijfyul/L^ii nnfeiiiiit. iiuiliiniiili iiiiuinSniSiii'ii (>iii<^iii)iiiii(il/JLiii)i, fet 

iliuinnm nuiliiii^i^iLli iipiiuiiujiiuijlr 'hnjuiinnuh, Ll <^iii(iiiniifeiiiiii_ /i iiiiiiifiiii_iii/iiulr iiiiin3iini 

Cl ^iHjitLl^ //^fjLdiL l.uiniiLdni, fei. iijuiiiii iiiiiii/iiiiiiifeiiili miuIiii /ii_ii . '/'iiifLp pfeii , iS'tn< 

10 iiuniiiijii iiiilfeTiiiijiTi^i : (»L nn(>ni_lrfeijii n 111 S Li Lubiub iiiinuiL. ifefefenfeni.ii()7i iiii/J/iii., fei_ im mii- 

ijfeiun ii<Jnij|il/ ^iLji um. (»uinnLiiiÄ /i ivtiLii '^nbniniiiliiiin : Ui_ £7iunfeii/iL ijfcntx /i uiiuiiiiii7i7i 

l*itiuni(iuiintili : 

I7i- asiuniuliioiiuh f/iifefepfenuiunlr uiiniiiuun lUu^nLuiSii uiuiniufetiun ('uinnLiii^ : // JiiiTiii 

uhjtiknuilj pfeniiiLpL fei. nnnliuii/in /fe"i| ifennLii/nL /iniifeiiiL : O'l nSiu'bn /i /iifeiiiin /JiiiJifeiiifn 

15 fei. <"» nW "'(/" /uoufeini/' Jfen^iiili : ••(IP fe "/t" "/t" lllI^p</2^''/^ '"/"""' fe^ iiiiii^iunjfei/i 

uujLii uihubun uiinnuibbniuh b uuiiiiii ; 

l'uli r''l^nipbinu (•nfe/iiiiiiIiiiniiL iiiiiiinnjiiu inU p1u11n1.1l lULnLnu innfeLiiin/i /feiui ^nn/iu 

ni biiulil^n, fei. III tun niiibt;n \iiinui\iiin ilnuiop fei, iiiut^p . ' obiiiuhbä ninl;n'ii bil liniKiu'b'ül^ii »Afül. 170 

1" b. 

gelees d'hiver, ä la ville de Cucuse d'Armenie,* on s'arreta au village de*Aroi. i7o 
Comana (KomaDis). (Jean) entra dans l'eglise oü se trouvaient los restes du 
Saint martyr Basiliscus, pria et rendit gräces ä Dieu. 

Le Saint martyr apparut dans un songe ä Chrysostome et iui dit : « Prends 
courage, mon frere Jean, iiousserons demain ensemble en presence du Christ. » 
11 apparut egalement au desservant des saintes reliques et Iui dit : « Prepare 
une place au grand ascete Jean, car il doit venir aupres de moi. » 

Jean se Icva, revetit des ornements sacerdotaux blancs, offrit le sacrifice 
non sanglant du Christ et C(jmniunia aux precieux corps et sang du Fils de 
Dieu; il dit ses paroles habituelles : « Gloire ä toi, Seigneur, pour toutes 
choses. » II donna le salut ä tous, s'assit sur le siege dans l'eglise et rendit 
son äme ä Dieu eutre les mains des anges. On l'inhuma pres de la tombe de 
Basiliscus. 

Dieu fit niourir d'unemort cruelle tous les calomniateurs de Chrj'sostome. 
A certains la bouche se putreiia et ils perdirent la langue remplie de vors. 
D'autres furent prives de raison et moururent, proferant des paroles inco- 
herentes. D'autres disparurent pour toujours dans des infirmilos incurables 
et des douleurs qui les condamnaient ä rimmobilite. 

Quant ä Tlieophile, le patriarche d'Aloxandrio, apres etrc restö plusieurs 
jours ä l'agonie, comme son Arne ne le quittait point, il criait en proie ä de 
cruelles douleurs, et disait : « * J'apergois mon seigneur Jean, qui cmpeche r-b. 100 Lli SYNAXAIRE AUMENlIiN. [994] 

ii/i iiiiiii/.iiii iiiiii/iii /iiJ ^/.lIl(}l/.|lIJ, /.L ^«"'"i; P".(;L ''/'P"'L '""^ (.iiiniiLiuÄ, fiiiilnjl^ piuijnLiJ 
<Jiiii?iiin.\iii/iiiL/J/iLJi "li'/i "<«- T'pliiiinnii : L'l iK^Tiiijtii ^iiiiiiiiiiii^iiiTW.|ni^ ijnp äbtj^iiiL. iiin. 
t'iiiKiiiiiJ/tii iiiLiiiJiiifeiiiii iiyiij/i/i : 

6*1- ii/tii/.ii/ilT/ /.l ii/.ii/iii IUI?" ItLniuyiiluii |<]niijni.<jLini( iniiiii^iiiiiTi Lptjitp, "J< ij/lii/^/ipfe- 
iiiiiHi iimiiiiii/iiiiii : //l iiiiliii^/.iiiij "p'f/' /'l(> '''"pC l'''li"1"" /i'""f"ii-"{i5' /' '/niJuil/^iii ^ 5 
itintAA, iii?iiiiii5/ii/ iiiiLiip V"(/"""/^'"'/'^'i "/' ''"^ t"'" ^"'?'""i 1""-'"^ tc> fi"''^lb /• <5^C">ni.- 
W/,}//-Ji /ii/;>iiiSi'H(< tp iinpiii : /»"•- tp^fcni^ >,}iiiipu n^ ^ui^iii <JiuLfc£^ ^ uiuiiipuLi^lr, guiltjjt Ll 
uni-niiii in /iiiii?LuniL : l.iiiiii iiiiLiiiii l"'l^niinu <Jiini^iiinuiiu/iu ivtiLiuiip pLjiiiijJ iiipiiiiiiiinLon fei. 
iiiiiiiiiLi? iiiiiipiiilioi», fei- iiiiiiiiini_/ipfeiiiij ij/i /piijiipiiiiijfeJi ^i i/fepii'^ ^tpfeipJiiiL^iL npu^^ii iiiiL 
/ife)iiiiii)i/i : //l iiiiit/iiii? iiiiiiiiiiiTi fet II 11 /Jfe II II Hill Hill </iiiiliii^ii /""M fei" "iiL/ipu fet iituniiiL. 10 
uiiuui"iii)i, fei- iiin/iJi "//u/ifeufeiiiiiliii tiiSiinn'ii, ii/i ifiiiii ilp /i IJ(/""I ""pi" "^ t(i iipii/iiiiutiiii , 
fei- n« iliiiiiiili'ii'ii HiiiiifliiiJfei"! , fei- "» feiifeiipu iiiiii"ijiiLlifcuil , "I» npii^t" /^fe"iji"«i{i [I £"•-" 
iim/ili : //l feii/iTi /i i/iiiiiiiifeuii iniiiiiiiiiL/i, fei- iiiiiifluiiuuiiiilu fei- J"ijfeii/iliop fei- /ulifeop iniiiniuli 
'/"uuiiuuii/iliiiLiiioi/iii iiiiililiniu CTiiiinLU : 

//l iiiiLiiipfciiiii /JiiiauiLnnu feii/iniiiiiiiiiiiii IiiiiLii li uiium/ii- iiiiliiii <,iiimiiiiiitiii/ili . fei. nliiuLU 15 
iiiniiLiJ i^n "iiiiiiiiiiliTi iiiiiiiiiiii- oiiuli üluKliL. iiiiia/i iiiinniji, nnnij /i/^}iiiiiJiil/J/il" nnhu Ul— 
Vlül.lTO iiiipiifeiiii lifiif Oiii/viililiiii- fei- iiiliiii/i iiiiiiiii ' /i liiiiLiii'^iulianiiinh (/iii/i/iiiiu, ife/ifeiifen/i iinLnii 
rpfeiiiiu /''""i-Uiiii/i : '»I- iiuiiiii ulitiauiLnnU nlinnqä iiiufeliuiili /iMiiiiiliopu fei. piiiiiiiipiu— iiin-iii la sortie de mon Arne, et ne me pennet point d'aller aupres de Dieu, car il a 
une grande liberte aupres du Clirist. » C'est en avouant ainsi le tort qu'il 
avait commis envers Jean qu'il rendit l'ftme. 

Pendant trente-trois ans le tombeau de l'imperatrice Eudoxie, qui avait 
cxile Chrysostome, remua. Son fils, Tempereur Theodose le Jeune, envoya ä 
Comana pour rapporter le corps du Saint patriarche, car il etait son fils spirituel, 
(Chrysostome) ayant ete son parrain au bapteme. Ktant alles, (ses envoyes) ne 
trouverent pas le moyen de le retirer de la tombe, parcc que le saint ne 
voulait pas. Alors Theodose ecrivit de sa propre main un edit, avec larmes 
et beaucoup de supplications, ordonnant de le lire sur le tombeau comme s'il 
etait adresse ä un vivant. Lorsque (Fedit) fut apporle et lu, aussitot le saint 
donna son consentement, le tombeau s'ouvrit et on retrouva Chrysostome 
intact, car .pas un cheveu de sa tele n'etait tombe, ni son corps fane, ni son 
visage altere, on le trouva comme un vivant endormi. On le mit dans un 
cercueil de bois, et on le trausporta avec ofiices, cierges et encens ä Constan- 
tinople, au delä de la mer. 

L'empereur envoya douze navires en honneur du saint patriarche. Or le 

navire dans lequel se trouvait le cercueil fut porte par la mer justprä la vigne 

de la veuve, qui Tut la cause de la brouille entre Eudoxie et Jean. De lä 

'A foi. 170 * (le navire) se dirigea au port de Sophie {Soplnas), ä l'eglise du saint apötre 

Thomas. L'erapercur se rendit au-devant avec tous ses princes et les habitants 10 [995] 20 ARATZ, 27 .lANVIER. 101 

iiLopii, iliiufcii/iliun /iL Iiiu/ioi) : I/l iii/iii/iiiii niluiniljiliti Iliii/yiiuliiii. iiii?iiii(iO iiniiil^u /i 
pnLU n'u^h yiintidi i/iiiiii ii LiniiLli MuinnLoiii : /■iiiiia/iIi iiiiiiii/i iii/iuiiiiiiiTiIi Ll iiiiiiniiili 
ifi/iiiiitii/i uiipnL'^Liuli l/ii/iliLiui, innnuu l^n iiiiiiinn/iiiiiinuiiiiii/i/i //ii/i/iit/iiiiiilf/i/i, Iil I/iiiiiiil- 
li/ili imlJniiAi /ll_li /l l/millll lillilti/liNiii/iiiiii ntil/ili : 

f/t. unUL. ijLo upuihsLilin iiiiLnLii fiiffui)/i/f, n/i iliilflli/ifff/ iiffLiiilin ^iifll lif /fiil/lfiif/f fiiui. 
/i ubntut ttiunnnLuthntuhn tujtfniLnth Lt. ui^^ntjlt liLnnij inLittiiJiiiitinhiiin nannnilni nnh^ hl. 
u$ut^ flLoiUL iillinMijfft.nt/ . /''fllflfljnfll-/i//li-Ulf tutllihunnLU : (/l annntlnt nnh luutunllh . (/f. 
nun ^nnLniu pnL.u ItL P"t]^ uiiLWutt nLpni-p AanAi uifiiini Ifiiirifiii- nuuJniiJi : I/l niuitu 
anuiniuhbuiuh niunuiiiiu biijjitiliniiinuiiLjltnli Ll. annnijnunnnli iiii i^Liuxiiiu /i ünuauilin iliiiuli 
tuhnniiiL ttihliuinh Lt. itinunnitiutun II ulibiiLiiitthlui ; 

I/L luhinn inrLuiiif iniuniuh iblibiibnli tiniinn iiiiLiunbtntni innitLU r^n titiiitiniihli (/l- 

nnntibun /('ixflifll-<f Lfif/f , /jl LnilJ JiillJiiiin itttiiuiinbttin ibnbnutulit^li : u'l •^luuiiiiLiim/ fi/f/i(iMlllu/l 

fJiiffiiWiuu unLiiii <)ififfiiifiiiciin/iu Ontl^^tulthnL. lluliLnbntiihlui /i ubnpttitinnili lunnuihlt It 

iMiiluttilinnuh tibulni : 

) (/l ttttntu miuiiiui.nnh fei_ uiiLniilt 'Innbnnu ttiiuuinntttnnhf nn bc iiipiiiliiinin ^ri /inl/fj- 

utniii/i/ili, £iL luii builiuiinutnunLup Ll iVfiLiifLiifi bniniitit-nnpf ' uhtiiiituh luiiiuxbnnh 'Afül.170 
iiL«iiinnLUiO ii/i bnbi-bnnLunt^ hnniti Itlt^ innni-U intint-U cl /i ^lultiinuui h^h "^^/"'"pS"'" 
uiuiuinLU bi. innbiibniuiniu iltunniiiiiibinli uiili : 

/»L hnbi-bauiL. 'Innlinnuli bu if/im tun /«lu ÖnLiuLnii/i ülinLÜ nnrnS luunLU Jjn Uiunlinti, 

de la ville, avcc cierges et encens. Lorsqu'ils virent le corps de Jean intact, 
comnie endormi, ils en furent effrayes et glorifierent Dieu. ün transporta le 
cercueil de lä ä Feglise de sainte Irene, oü se trouvail le patriarcat de Cliiy- 
sostome, et on le fit asseoir sur son tröne, en haut des marclies de l'estrade '. 

Ge jour-lä eut Heu un grand miracle, car le corps sans äme se dressa sur 
le marchepied du tröne, de sa main droite üt le signe de la croix sur Tassis- 
tance et dit ä haute voix : « Paix ä tous. » L'assistance repondit : « Et avec 
ton esprit. » Et de lui-meme, sans l'aide de personne, il se rassit sur son tröne. 
Alors tous les eveques et la populatiou, qui s'etaient divises k cause de 
l'injuste deposition et de l'exil de Chrysostorae, se reconcilierent. 

De lä on le transporta ä l'eglise des saints apötres oü se trouvait le tombeau 
de Timperatrice Eudoxie, qui cessa aussitöt de trembler. On deposa le corps 
vivant du saint patriarche Jean Ghrysostome ä l'interieur de la chapelle, ä 
gauche du choeur. 

Ensuite Tempereur et le saint patriarche Proclus, qui etait disciplc de 
Ghrysostome, et les autres eveques et les religieux ascetes* prierent ensemble *-^f"|'i"" 
-Pieu pour qu'll leur revelät dans quelle gloire et quel repos se trouvait ce 
docteur dont toute la terre parlait et qui avait illumine l'univers. 

Proclus, et un autre ascete dont le nom etait Marc, eurent une vision : 

1. Bemin = [i^m, ici l'estrade sur laquelle sc trouve le tröne. 102 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [996] 

/.L KiLii/iIi iiiLiiiiiLiiii mtuüiiin JtÄ Lu iiiiinSiuimi^, jn^ni-J t/"^' '"«^tTiiu^li 4"'<[<'""p"'j; ipiun^og 
)iiiuiLiiiip iiii/Jiifi II yii)iiiiiiii/.iiiTi, /ii //iii/ii/iiii)i 'l/iiiiniiii/i ui^intiiWiii/^nii^iiul/ : l'ulj ijtJni^- 
«iuiW;/,» iiiiii i/iiiii/iiiii>/,/i}i" H» inliiilAi, Ll iiiiJ iniii/iiJ/.iiiiil/ ; (/l iii^ji iJ^i ^/iLimii-nji ^JiiijiyiiiJi^ji 
tW/;^ . /-{lii/ liihiinl,!) : I/l iiniuti iiiiiLi . Huil^nii i^lqi ijtVfujfviiHit" = t*"t ^'"-"""tnji '"^C^ • 
11 f/'/iiiiii/i\)i /ii);iiii/,ij tW/;^ iiiiiLLiniiiniulilni : L\ul^ Ijuilulnii'L . iif/niKii/iilitu /iirnJ^ili inliuiiiULi 5 
n'/niiiniiiiiii/iiiiiLiiioiiini iiitumnluunnL : («u^ iiiinTi : liöniKtuLiil^u luinnl^p ijiiiiiiiii^/uiu^ni.- 
lifliiu'b'b, nTiiu in np liuinnn l^ /i diunii/iuili^ tnLuuiuLi piiiliii/i iibii uiinntlut^u UL. nlj/j 
phnnJut^u ii/iiiii^/i ttilt}nii.nnt '/"'f ^luhttitinun : 

Ißniliitif^u Ll. n 'Inüuihjni inndmü ^luliiiLuiL lliiliLiiLntuhh liuiLii liiiiliuLniiinuti iiliniu 
inLii/iiu : l/i. "'IIP nuiiiop i^nliiiiLiiiip dl fenli/iLiiiiiop i/ibii/ili nlltiliLiiuniuliu nun U linin\[ui 10 
lii- fiufi iiiLLiiiiii/iiiiu \/iu bntuutuLnn Litihubnuinii : 

i^iulinnLnlni uuiiuinnLtuLiuh iliunujih uiiiiiii iLliLnLnLn^ ununii uiiLiunk in oh («nuin/i f' 
fci- itniAinLiunji l'l^ : 
* Q LB 'IJininiiiuntXnLtni uiiuinnLiuLuiu üiupShni unLpii ^uimiuiutin/iu uknni mbninJi 

"' Itntj^tulihni. llulihnbntuun : 1^ 

unnaiuä nunLnph linij^tuhht^u iniuii^/iu iiupiiiinii luhjuUiuiuiniun Ll- luhnnnnü tunjuiu— 
mnußbinup, Puii ndnLiunph itiubtuuitup^u inuiu^/ili iiiiLni-riu txabpiuipli uiuiuuiuoiiiufeiuii 
/i '/ii/i/iunl< i^iuinn. bu hulindt iipiii(i«iii/ip bpbi_Luij i('iiinni_dni /i piiiiiiup/iJi, V"-P hphi-buii ils virent uu grand leinple luniineux et magiiifique, dans lequel se trouvaient 
tous les patriarches assis dans la gloire sur des trönes spacieux, et l'archeveque 
de Chypre Epiphane. Mais ils ii'aperQurent point Jean, qu'ils cherchaicnt, et 
en furent tres attristes. Un homme lumineux vint leur demander : « Qui 
cherchez-vcins? » Ils repondirent : « Notre seigneur Jean. » L'homme lumi- 
neux leur dit : « C'est le Baptiste que vous cherchez ou TEvangeliste ? » 
Epiphane dit : « Ils veulent voir Jean le patriarche de Constantinople. » 
L'homme dit : « Vous demandez Jean (docteur) de la penitence; personne 
d'entre les hommes ne peut le voir, car 11 est journellement devant le tröne 
avec les seraphins et les cherubins. » 

A Gomana, aussi, lorsque mourut Chrysostome, l'eveque avait eu la meme 
vision. D'autres ascetes et des personnes pieuses virent Chrysostome, le 
bienheureux eveque, en compagnie du Baptiste et de (Jean) TEvangeliste. 

On deposa son precieux corps dans reglise des saints apötres le 20 Aratz, 
le 27 Janvier. 
B [ B * Retour du precieux corps de notre saint patriarche, le seigneur Jean 

Chrysostome. 

Pendant qu'on conduisait saint Jean en exil, saus menagement et avec une 
fatigue impitoyable par des routes diüiciles, dans la saison des gelees 
d'hiver, ä Cucuse d'Armenie, il se produisit des prodiges de Dien en la ville 
(de Constantinople); des flammes apparurent au-dessus du tröne oü le lll 15 O saisis de frayeur, en particulier rimperatrice, ({ui crut que c'etait unc 
vengeance de la chute de rhomme de Dieu, et mourut de frayeur trois jours 
plus tard. L'indigne eveque de Glialcedoine,qui avait insulte le bienheureux 
Jean au concile ' de Tlieophile, mourut d'une mort atroce. Cos sigues prodi- 
ffieux eurent lieu ä la chute de Jean. 

Lorsqu'on eut conduit le bienheureux ä la ville de Cucuse {Kokisoiij d'Ar- 
menie, il y prononga des homelies divines d'une doctrine lumineuse, qui 
jaillissaient comme d'une source abondante; il en forma des livres; il forma 
beaucoup de disciples. Ce qu'ayant appris, ses ennemis le jalouserent et le 
firent transferer aPityonto (Arabion), oii il multiplia les ruisseaux d'oloquence, 
abreuvant les ämes spirituelles des amis de Dieu, et sa renommee parvint de 
nouveau ä ses adversaires ; c'est pourquoi ils resolurent de le faire transferer 
dans une ile deserte, mais ils n'y arriverent point, conformement ä la prophctie 
de Saint Epiphane : « Tu ne parviendras point ä ton troisieme exil. » 

Ils arriverent ä un villagc nomme Comana pour y passer la nuit. (Chry- 
sostome) tomba malade ; il entra dans l'cglise oü se trouvaient les restes du 

1. 11 s'agil du conciliabulc du Cliene. p. 53 a. [997] 20 ARATZ, 27 JANVIER. 103 

/i litniiii iiifJiiiLiiiii IIIIIII1.U liiiui^n tniuiiLi/iIi dl iliunntuiuLinl^p iiuiiilrli liLliuJii . Li <^iiiiiu 
liniiiiilLlul jiinniiiiltuXiL II lILliiui li 11 13 LlLIi III nll lil_ llillllUi ll/lti/ii/li/illii/l lllMi/illlll , /!"'iq 
uiunnni cl nyphy uunuiu : 

l'il Ll. liiunLni-in Lnuuii /i niiiiiiiin/iu uiiiiiin/i/j l"l" "HP "L '"S/'l niliiiiAiLiinp * B 

mJtLLnLiiifi" Llii iiKLiui-tl /<?iiiijnL*J/iTi i/iit;^c//u(iiiiiL/J/ii_li iiili/iiiiuli iiklI« I .iiinnL<\ii^ yiiiliii- 
nLiul , nn tl_ iLnllLnlill i/iil/lläiillii;^n iLill "('/"l iiiliiliiii : I/l. '/"iiiii/iLiiiiIi/i \/iiil/lll/illilinill< 
nii Hitiijuiuuil^n iitiimliti/ilr (iniKiuli /i c/iiii/u/mJj /''■/,rii/i/ii/iiiiTiii, \iumuiJiiiV|' Liiti. . iii^ii }<jiiiJiii 
bnbi i^iuliLäiiiltli OiuKiiiouiii- : 

IjL. linnbL iniiinitili nfeniiiLti/iJ/ /i '/ii/j/iun/i •.^luinn nuiniup, liui inLUiULnn uiunniuiuh- 
uiiilH/ihiJuL iiiiiu/iLiiiiiuiii;! uii/u^ji niSiiiii-ii luuiniiLiiiÄui^Jjiiii^» ti, 'JiiiLiiiptj' /' 'j/'J'"t ^l 
quiliiiiii-Jii iunuiliLiiinl;ii : i'iiii iiii-tiiii siiinuiLiuüiiiiili linniii tiiinm/iIiLii/id Ll iniiili ijinjiibi 
nJiiu I l\n lll tili nli . hlii iu/liiilLi iiinii/miii nJinuiliii '^nuiliiilili lu^ipoi iiiiilifcini^ tj', iliiiUiii^ 
•)nii/ii> iiiuuini-UjÄaiii/iiiHiii iiiiAuiha . Ul <^iuüu.iuiM iiiujiAlinil <Jil^iii/^/;ji jiuuiL^iii linjiui . 
iliuuU nnni LuiSbniu'li iilriii iiiiLiiLui/i ^'/«j/« miubbi bi. ni JuiSitilibuhh nimi iliupi^iiifit-iiLpbiiih 
Ufiunilr f/ui/iJiiiiIiiii- t/3t n% JiuSiii'Lbiiijbii itjijiiiprj lu^iiiijiiiiliii ^n : 

6'l u/uiiniu'^dtf /i ufcoii J/i '/<iiJiiiii/iu iiiI/iilIi ü/Jti/iuJiLi <^^iLiiiJjipiiijiUL, /.L äinbui^ 
ibbbnbnh'b iniiiiLi? t/'J» W""'('fi ""ljiji i^^uij^iii /'luu^i^iii/jiiu^i in(jo|Jtiuij /iL i^n'^iuijUiL. bienheureux s'asseyait pour enseigner la parole de via; ces flammes se repan- 
dirent en forme de voüte au-dessus des passants, et mirent le feu ä la maison 
du Senat (Guynl-ziTOj), mais ne fit du mal ä personne. 

* Ensuite une "Tele tres violente s'abattit sur la ville, et tous etaient ♦ B p. 53 a. 104 LI'. SYNAXAIUE ARMENIEN. [998] 

iiniiiniiiÄin . /iL Lji/.l/.iui Tiii'iii ii/iL^i^! '/'/'"(J' l^itiinLp9ti, tutii^ . '//ijf fcjnul/fe^iij Ontj^ui'ii 
iiiLiiuiLiin iliti II iiiti tu LmiiLpi, III i)i' 1)11 ijnii^ijn ii^iijLiitj li'iujuj/^iiil/ ^iiLHUH-njitijtji, ti. uiiJpiiijifeijLji 
nifn niiiliJiii (Lii/i/iliii ii^i /^iiili /.l ^iiiili, iiijkj t'^ fci. <Jii/I(ij|iji ^1//J iJt<L = *'"'- '""t !]l]}'k^P 
jiLp /,nL/i/iiii)inii iJiiiiiui/iLiiiiii /.L niuyiiliiin. ''/muipuiotnfeiu infcfj/i uifciUfLii .')ni^'JiuLljni_ ij/i 

/l l/lllll/ll 1/ l/"'l ""L llfcll ! ' 

/»!_ iiiiiiiiuiiiitii (iiiiKiiililil-u iiiitiiiiiL iiiiijiiiiiiili iiiuiiiiiiniJiXiiiliu jtui^iuliiiii^nLpLiiiU ti_ 

/lon/i/iit /iL ifiiiiiiiiiii iiiiiJiiiiii/ilJi iiiiiiiniiiiiiiiijli ■/■ji^iuuinii^i, Ll ^uiii^iipijliijuii. ^i ii^iiiuiiiLiu/^iulf 

♦ jj /iL iiiiLiii! i?iiini7/ini /iL iiiiiitli/^ llniiLiith (.umiJLÄn^, /iL luuiiiij' ijiiiii^iijiiii/^iiili pmlju ^lji . 

•'• ^ '/'iiiiLp ii/jii fluinnLuiÄ iiiiniiiuii uiiJ/iJiiiiilr/i : /»"l nnOnLiliiiil niiiäbuhuhitiU huinuiL. 

i/i/iLii/.iiLnOli iHiHniL, /jL lULiuTiiiLiiiii ii'^nii/ilr /iLn iun_ l.uiiinLuiÄ ^i i\/i(lu ^pb^uiiuLiuij . ul 10 
/iliiiiil<ii/il< nl/iii IKIL linilllliu : 

(/l i/iii/iiiiiLiiiiii/iii iiiii/JiiiL Idiniii i^uinSl^ ^'"U uIiUsLl. [^bnuiuLijiU 'InnLn : 
I/l iiiiLiiin/iiiiii '/'iiiiii /''"tiiiiiiii /JiiiiiiiiLnnli /i '/iiiliiiu/ui ii/i nLniiLh nüiuniiliU unLfiii 
^uiiniuuj/iin/ili, iin nuui <JniiLni niuLiu/i i^n iinJ'^tuUUm. . piiilrii/i h J/i/iuinL/J/ilit" //''ß'"'>'"(r 
t/i Jinniii : i/l iiIriiiii/iL /i tniuuituli uniindi /iL nin/ili iilluLLnhiiiuUli luaunn'O, op /<l uiiio u/i lö 
/i ai/iini Irn/iiii iii ijn iiiiii/iiiiuLiiii , /jl n* iliiinil/iliu /(/iHnjimifiiiii , /iL n» bnbiipU iiiiiuinnL— 
u/iiiii , i/iii nnui^ii /i/ilrniuli/i /i P"lii iiui/iu : l/ii/ili /i iliiuiinLitii uiiiiiiiiiiun, dl uiiiijuim- 
uiiioiip /iL iJiiil/iii/iliop iiiiiiiiiiiu /i '/fiiiiiiiiiuii/iIinLUioi/iii iiuilt/iriiii Ani/nLU : Saint martyr Basiliscus, pria et renJit gräces ä Dieu. Le saint martyr lui 
apparut dans un reve et lui dit : « Oh bienheureux Jean, tu as illumine par ta 
doctrine lumineuse les nations des fils des hommes et tu t'es amasse au ciel des 
tresors qui t'y attendent, viens donc et repose-toi avec nous. » Et il dit ä son 
compagnon le martyr et pretre Lucien : « Prepare une place au seigneur 
Jean, car demain il vicnt aupres de nous. » 

Jean se leva, rcvetit des vetements sacerdotaux blancs, mit ses chaus- 
sureset olTrit le sacrifice non sanglant du Christ, communia aux precieux corps 
B et sang du Fils de Dieu etrepeta ' ses paroles habituelles : « Gloire ä toi, Dieu, 
pour toutes choses. » 11 donna le salut ä tous, s'assitsur le tröne de l'eglise et 
rendit son änie ä Dieu entre les mains des anges. On l'inhuma pres des 
saints. 

Divers (patriarches) lui succederent sur le tröne (de Gonstantinople) jus- 
qu'au bienheureux Proclus. 

L'empereur Theodose le Jeune envoya ä Comana pour an rapporter le 
corps du Saint patriarche ; il etait fds spirituel de Jean, car celui-ci avait ete 
sonparrain au bapteme. (Les envoyes) se rendirent donc au tombeau du saint 
et trouverent Chrysostome intact, car pas ua cheveu de sa tete ne manquait, 
son corps n'etait pas fletri, son visage n'etait pas altere, ils le trouverent 
comme un vivant dans le sommeil. 11s le mirent dans un cercueil de bois et le 
transförerent avoc oilices et eierges ä Gonstantinople au delä de la mer. [). 53 b p. 54 a. [999] 20 ARATZ, 27 JANVIRR. 105 

//l iiiiliiii>//iiiii HiiiaiiiLiinTj tn/ininiiiiiiiili Jiuilii /i iiiiiiiii/ii- ii;iliii! yiiMiiiiiii/nii/ili : J/l 
t/i/ib /i IiiiiLiiiV"'")/"""^ Wni^i/iiiiii' ^i iijijin^i» /'''iii^iJun^i iiirLiii^t^nj /./^/.iji/,i^^i'/i . /.l ijl""<J 
ßiuquiunnii iiJiil iiiilikC iiiiJLTiiiiiJi /ii/uiiili(inli ti_ pimiiiipiiiii/.onli linilLii/i/io» Ll lulilinihy. 
ti_ uitutuJI iiiJiiiiiif/iHi f{iii/viiiiTiiii_ iiiiJpiinO Li_ npu^l,ii ji pni_Ti , ijm'^^i ynji/.iiijj» i^iiiiiLii 
!> feinm-L r.iiinnuNiii : l'uinXli'ii 111)11/1/1 iii5iii^iiJ^ili)i Ll uiiiijiiii)> ^/i/^/.rj/.iy^i ii^i^'n^ii //il^i)i/.iii^, 
inniiLiJ lluljinliniii'iihli iiiim/i/i/Miin;>nijiiii)i)< t(i, fei- }iiiinm-ij|i)i ^iii^Jim ^i </fe{""j iiimn^iöiiiliiiiij 
iifei?/i)i : J/L iiiii/iii iJ/iuiiiiiiLfeiiiiiTi lUiiLTiiiiili Liii/iii/iriiiiriiinLLpli fei, «/iii^iii^iiL^iijp// ii^iji 
Cfe/iixfeiJii t/ili /i i?/iiJfciiiiin i/iuiili iiili/iiiiiiL iiili/iiJiiili)i Ll luiiiin^iiiiliiiin // ii/^fepfe^iiiili^ili : 

/Vl iiiIii/i/i iiiil/.iiii miiinuilj ^/./ife(ifeij/i iini_^ip iiiiLiiipL^^iitji, (^npnuS tji iiiiiiiipiil/li l/i.- 
lii iinpii/iui Wiiiriiii-S'Liiilr . fei- vii)iijiiLi|^i)i ijj/jfeiiijiiiJi|i i?iii ji iJ^iJiIi iiiiLjip. <Jimjiiiiiijfeiiipi |i lifcjip" 
/i /iiiiiiiJiJi/i iiiJiii /i Aiii/iiiii/jnij3ii jjfeJ^iIi. feL ii/pu»Ji /piiiiimpfe^ i^ii/ijiSji'/'"<N"i/<'/'Li' idiLJiJ! 
iiniiuitunuitfli'b, ' (ILJI feijffeit tJfeÄilllJfeÄ iiguiLsfe^ß, feL jlfiT'/'ii iiiJflipil/jmu iJ/iJi%feL //"'^i">(' /' 
i/iii/iuu luiJfeLuiiiiiLjip tjipnjiijiii-pfeiiiT». ii£ini-iJ •/"'jfe|t '/""'Lp feL /i^/u"')"" P/ilJj feL u^mui/iL, 
uiiJS feL iVinm Ll iiiiL/iuifeiuIiu : 
15 .-{1^111? iuLiu|i i//ji.nnLf?/iLl( r.TmiTi/riiij gui<;iuii"'(/'i» feL "/fei;ij.nii/i piiiT,ijiiiiiji.il</i feL fefl^I. 

"'i/"3 'j/'^"L"(""y. "/'ß *<u/'uufife<j"i)i /' '/'|ilL|7/j/, /i ./iiii?iiil(«./p. '/•|iii/jijfe'../i"iT"iu/j feL 
üuigii/iiJnu/i ij.iiuiuiLn(./ilj . feL uiiJfelifegfe'of' /» Äi.i/ ^}i/jfeyiiil/, feL «i^Iiiijtii /p.iiiiiujitgii'T' /' 
7'n/iumnu :J L'empereurenvoya douzenaviresaii-devantonhonneur du saiiit patriarcho 
11s arrivercnt au port de Sophie, ä reglisedusauit apötrc Thomas. L'empereur 
se reudit au-devant avec tous les princes et les habitants avec cierges et 
eacens. Lorsqu'ils virent le corps de Jean intact et comme eudormi, ils eu 
furent effrayes et glorifierent Dieu. Oii enleva le corps de lä et on le transporta ä 
l'eo-lise de sainte Irene, oii so trouvait le patriarcat de Chrysostome; on le fit 
asseoir sur le tröne, en haut des marches de Tostrade. Alors tous les eveques 
et la Population, qui s'etaient divises ä cause de l'injuste deposilion et de 
I'exil de Chrysostome, se reconcilierent. 

De läon le transporta ä l'eglise des saints apotres oü se trouvait le torabeau 
de Timperatrice Eudoxie. On deposa le corps vivant du saint patriarche ä l'in- 
terieur de la chapelle, ä gauche du choeur. On commen^a la celebration du 
mystere du saint sacrifice, * oü eurent lieu de grands miracles. 11 s'en opera ♦ b 
Sans cesse jusqu'aujourd'hui pour la gloire de la tres sainte Trinite, ä laquelle 
appartient la gloire, la puissance et l'honaeur maintenant et toujours et dans 
les siecles. 

En ce jour, martyre du pretre Ananie, du geölier Pierre et de sept autres 
soldats qui furent tortures en Phenicie, aux jours de üiocletien et du jugc 
Maxime, puis furent tous jetcs ä la mer et moururent ainsi dans le Christ.] p. 51 a. 106 LK SYNAXAIRE ARMENIEN. [1000] 

♦Afol.171 Miiiiii|/i /'{'. fet ilnihniwnjt /'/.' i '/.lujiß f/i^iji/iif/i ^i/iiji^iii Cuiifiiij i^u>jiijiuujliiii|iti ; 

I" u. 

//iiLni'li //i/iiiLiJ i/i)iiilr»Li/i iuiki/ilJjiuuiuIi /.l tn^iLijLpui^nf^u i^iiijiipuujLiiiL, uiijijiul 

lllllllll/l tfl, iClJ/lH IIIJIIIIUpV = ''■- S'"'iP^ ß'"^!"^ tf' ^»-"3 = "•- ^'"LIILJI I?^ini_lf I^IJ^Ju JlllUIIIL- 

iiiiiL^fi Ln.niih i/iiiiiJi //i/iiitiJ/i, Ll (iLlIi luouLniuL. ^i '^'liii^ iiiLin^i Li_ 11111^ . ^uiquitiuLu nji 
i/iuiiL /;i/i;iti?/i "/"/Lii^ ßn t' tu IM jtliqniiliS, ijjt Liii ^Jiii^iuA^u JLji ^iLfe^nij t • <"^/_ Pt 5 
//iiii5/iii yiitS/.i iii!l/.ii t'/iH yiiiiiiÄLii'i «Liu /i uimli/^ pnuSSl^ : Ul. S'"t{'^' ""P«" nv<i" 0"'" 
/i 111111)1/7 /iLiiiJ^ : /»L 7iiii iiLiiiii/ii tii/.L inif/, ^L ifliitiii h l/Äii/iL piiKiiiip iiiiL uLolr Oiii/inu 
Liiilniliniiinu niiiiiiiiiWiTi : i/l )(iii ni_iiiu/iinLÖ/jiui)ii iili/iiiiilmii mLiii alininkiun fci_ iiifiiiip 
lipoiiuiLnn : OV liLuiin iipiiiTit/ii/i i/iminLp, i/niüiLlrftiiiilp, luuj'jop ti. luno/J/iLp . Di_ Iiiu/uiuli- 
^l^liii nlrn Liii Jiun.iuUiiuiLnna t/itn/iULniu : 10 

1/1- u/i n^ /i uuinLtuLtiintttqh Irinnbu luhnLU ^uiiiniui. PUil nnLumn ubaiutntiih uniiLU 

Ll iiiiiiiiniii Jiliiii, tiL Ijii uiiiliii /i iihniuh iiinO/fiiiu'i iiiiiuiuiiuiLi iiiiiiLnuli l/ilinLü : (/l 

iiiiic/ikJ n/iuiiiiii S"'(/' ""/ 0'/'"'''' liinjinuiliqi^n iiiiiiLiiiiinii 0i^ . i/u miiiiifiiii 'IP"'! : "•- "'" 

luui^ nuui /uniiiiiifiLli H^ . uJinDU itahiuLnpli : I/l Lbuiui ^iiiinL uiiuintlkiiin biiiniiliniiinuliu 

*Afül. 171 i)iii/iiiMiui . (iL triiiiiii /iiivDiiii "^iiiniiuili^n . ti. uiiLiiuJi bipnLü iiililniiL ininu Lniiiij iiuintl 15 

l 'l^iunn . . . i/iiinniilijffjin/i/ij 'l^tunn iiiiLriii iiL ilto änuiuLnii *^on7i litjnni gl ^finCffiii iliuniliuuikutbu 
(/l/infci?/i junnlui l'lffiniif B || 2 UnLlii! . .. l7uinnujujtin7f J l/iiL/iiili iiL iipiiiJi*fci/i/i tjijinba B ]] 3-6 wL 
fiui.nLn . . . bniiL ("(('] ^L tnbubtut auhniiip utiunintuiiniAtu litLutuiui^inpii iiunbatuL. p nppumn- 
tftiuffi /iL fJnntmi iiiftiiLU *)On h^p"i B ! 11-p. 107, 1. 9 (/l i^/i iiifii . . . iFuiriLlj Uuinnuhiil OIH. B. 

i^^^^foi 171 * 21 ARATZ, 28 Janvier. 

r° a. 

Vie d'p]plirem le sublime docteur syrien. 

Saint Eplirem radniirable, l'eloquent docteur qui illumina l'univers, etait 
Syrien de nation, de la ville d'Amid. Son pere etait pretre des idoles. Un jour 
qu'il ofTrait des sacrifices aux idoles pour Ephrem, le dcmon parla par la 
bouche des idoles et dit : « Les priores quo tu fais pour ton lils Ephrem, je ne 
les accepte pas, car il doit devenir notre persecuteur. Mais si tu veux nous 
etre agreable, va et expulse-le de cheztoi. » Son pere le chassa de sa maison, 
II (Ephrem) en fut tres content, se rendit ä la ville de Nisibe aupres du grand 
Jacques, l'eveque de la ville, qui l'accueillit avec joie, le baptisa et le fit 
moine. 11 meiia une vie admirable de saintete, de jeünes et de prieres; et les 
clercs de l'eglise l'enviaient. 

Un des diacres, nomme Ephrem, eut des relations avec la fille d'un homme 
riebe et la rendit enceinte, il plaga des paroles dans la bouche de la jeune fille 
pour qu'elle accusät saint Ephrem. Lors(jue le pure de la jeune fille fut informe, 
il battit sa lille en disant : « Qui t'a rendue enceinte. » Elle lui dit, selon ce 
qui lui avait ete conseille : « L'ascete Ephrem. » Le pere alla le raconter ä 
revcque Jacques, qui, ayant mande (Ephrem), Finterrogea. Saint Ephrem 
rb. * tomba ä ses pieds en pleurant et dit : « J'ai peche, rends-moi dignc de la [1001] 21 ARATZ, 28 JAN VIER. 107 

fei. iiiut • If'liniiil, iiinJiiiiiiinn ii/iii iiiuiiu^/uiuniiL/Jfemi' : Ol. ^iiijifeL ÄIhiil iiii j O/i /^Ii ijiiiii- 
Tii7l/iL, Latin V"!/» lun 0^"'J'J' iiJuiIriH-feu cl Iiui iifeiiuilrLi/ili IjJiiiLä /.l iuii/;: . l«ii- 
iinjin/iii pn nun »iiinfeop ufeinJuilrtiitn "L uirLfeiiii iinisiiili mjiuiiLUiulitji liilm /jiii|</l» 

:, fri- lUJLnLn SIjhlS JnnnilnLnn niunni.S l^jt jfe/|fe»jfcyLiiOli, t| Jim jiiiil^'.^iiili L/jfcijfeyLiiJu 

fet piunAiiiiiiinLiifeiui iiJuiItiil/iL, luuiiiii iiuinlp XuiihliL ijinnitidi . •iiiiiiiiLli SLiiiiiM iltjiiii 
fj/iiini_ii/i 7'ii/iiii/iiiii/i loiiu'i Pt "■/ t V"(P ß" = ^'"t ii"'J"'L'(J' ■ bijtfiLS t V"y^' /"^> "^ "(' 
iiuinXljuii iilIt/i ij/iu" <uiI uiunLiui.niiiiuniLin'b (/i/infeiJ : t/L iriLfeiui >]"<j» iptuiLti hrnnLÜ 
Ltuinni-ani : 

m i/L aiiuii iinLnpIi ifli_fL<Jiuj, fei- iuJjij plrm/^tf '"- "Cptf iJ</nijiii|nLjirjTi ^aiiJtTiuijTi 

^fefiAnLuiÄnn, fei. ^p ^i itji^iLJj . fei. S^utitiiuil^Liuij i?|i iiifeiiiuiit/' /' "ifeuffemii ij(' puiJiiiLliiii'j •?/' 
nnLiiiui. /i pfenmi Lriiiiu fei. fepfeji upnni.ij_ ^njJ, fei. ^i IiiJiiilit nLint/iIi /JiL^ni.iß, fe^ 1«" 
iiin.iui.fel ti.u iiiinniupkni^n : 

Ul uLuuil. iiiifei SLLinLJJIiditi >,/iIi fei. linji 'fuiiii/jiujiiulriuijlr, fei. iiiiiiLii ijijOiJuili fei- 

11 t„] pTiui/jtj. B -- /fe/i/'f'f'] ■i>ii..iifmi.ui^iuii /jfeTiop i?fe& a"^Tini.pfeiii.fp r/rfrf. B — .?/i] 
nSh lun^mpl.lf, B II 12 pfe/iuiT,] ffeijiiL/. B II 14 fcL »//.luiL ijj,feL • • • 3iiLT'"<-<..p/i /•'.'3 fe"L "ij" /> 

t-iujfcnit luiLiuiiiulujuijiijbL ^^mnLfJtiii}. liiijuii iipni^ /jfepiu^fifeuiij ifSn^/'" Stupijlliufi : Sbuiuhk bu uijj_ 
ni'fil (iuViuiluiuuiujLnji /((lotiuLlljluigli jiutiiLji^u' mjji i5/i iuyilL/i(i /.l nLj/t(> /• atn-Zii' /it/inLiJ uinLiJuiJi 
ßuijiuitu tL ujutji . //i/ t '/'"(iniL um.Tini.j_ ^innLiJuipu /tl UjiiisfcL = fe'-- fel^i. diujlr luii. iiiu ti. uiut . 
/N iiß jiuijg iJ/imjt/ iui,i.iiijJj /i.J J;./ififeif : JJl uin.JiuSm^'l, t'"(''j iJu>nLiJuij.T, /■ j!(.;ia/i.}i l!,\,pliS[i, ti. 
r,m fe^fej. . tL p-l/"fcui3 /. pfepmr..ij J..if.uj /.pfitL ^ijtui 2''"/'l"i' ^"fLnjJ. i.j,f.|.j : i'/....i.l.t /' .nfeuftuiS 
.junLjipI. Pu,u/.//.nu /.ppfeL ii/.tr, fnLiinj, fei. /lOtuiL /' £fe".JitT. ^T.uig /. «/tuuip/iu., tt <?t.L}.u..jpfc3.«L 
/. fiifiult ui-pV'"-'"^ : fe"L ijuipAuii. /. jtmn.f. fe^ ul^umi^ ^pfc^ ijq/.pu ^ji^SuA, i,L uiufm^/umpiiLptu,}. 
fei. n/iuipa fcpoTiuiLiipiiLptiuli B. penitcnce. » Lorsque la jeune fille mit au monde renfant, le pure de la jeuiie 
fiUe apporta l'eufant et le remit au bienheureux Ephrem et lui dil : « Prends 
tou fds que tu as eugeudre par ta mauvaise action. » Le saint le prit et lui 
donna ä boire du lait de brebis. 

Un jour qu'il y avait uue nombreuse assistance ä l'eglise, il mouta sur 
lambon {ambion), et, elevaut l'enfant, il lui dit ä haute voix : « Au nom de 
Notre-Seigueur Jesus-Christ, dis qui est ton pere? » L'enfant repondit : 
« Mon pere est Ephreni, non pas celui qui me tient eleve, mais l'archidiacre 
Ephrem. » Entendant cela, tous glorifierent Dieu. 

Le Saint se rendit ä Edesse, y habita et y purgea la population de toutes 
les heresies. II vivait ä la montagne. Un anaehorete vit en vision qu'une 
branche avait pousse de sa bouche et portait boaucoup de fruits, les oiseaux 
venaient en manger, et eile portait toujours plus de Iruits. 

II se mit ä ecrire les coramcntaires de l'ancien et du nouveau Testament, 108 LR SYNAXAIRK ARMEMEN. [1002] 

iiiiiiii;'>/uiiiniiL/i)/.iiiTi, Li U inoTi» 111/-11111 7iiii/iii/T>ii Ll i/Liii^/iii (.iimnLrtn^, tL jiiipiu/jiuliu 
lutinni tlti, liL ilhp'i tinnniiiuii /il fffff<i/t//ifi : 

/•Ziiiiii I '/ii/iiiii/iiiii ti. iiiV'/.iiuiL iiiiii ly/iuiiLiii/i/.iuiiu Ijl miiiiiiiliI liiiifiijii i7Lij(jtiiiij lim : 
(»L /i Äiii/iilJ/ iiii>iiiii)i iJ/i uiiiiiiJi/i/i fiii liiiiiil^n /iniinLiiuiutii iilriuLli uiiiiuu ixiMo^J/ii_ß, feL <{'«j[< 
/i i/Lfiffii bnbuuin *^nnni htinliL tit'ini.n ün : 5 

A fol. 171 * Ouihliiunuii. iii/iiiiiiiicii J/l ntiiiLniiu /•imi/ii/iiiii /iiiiiipLui/iii/ifiuinuli 'iLiiuiii/iiii . cl 

in/ii>iiiu^ii /i uiLinliiiih ujii-li tili Oil/ii^u, i/l 11117^/11(1 yiiiiiiilij^n u/iIhIil itnli/i/iii : («iiiiii 
lJUiif . iMitiiiir^n r; f'tnuni[init iino/i ; f/i. ttiii^Ltut jiJiiiniitituh ahtuu It 'iLuiunjtiu * uu h inou/i 
(Iifi/irii.iifofiifiiffffinfiL/r//jfififif ulfiiffi iL/j/ifi/tn/fif, Ll intiuiuht^n nunt-nnh l'iininilinu niiinnttinutui 
uttininitili *)iiffiM/jri4\/ff-n, (71. uiui^tnohatuipb iiffjfffiffiii-nn^/ili UfJni ; f/L luutun . /' (f"M' ^^ 
uinjiiitnnbnun^ nptunn litunr; nihui um unLU <fnbnt^h nn nuiuuihun ipiurLU fJi- /) uiintnln- t^ : 
(fi- unLnuli httitijtilinu innuiu tun. uui offuifiljiui_iuiiiiiiif[iuiii /il/* bnnnu luuauiUj bi. luui^ » 
^luifi ff f/iriLif, (f'/f i)oifi iifn. u£f(f ; ui_ tiiu tuuitin , ubui iiinAfu/filfiiu itittiiniuniiiuliu nn Ofii_— 
libuii on^libinnin It nl^h : (/l uibuuiht^n ii^i innffuiu ilninnttiuibint^n annntlnnbtuuli l'iunnbn 
iiiiLnp «nn/i/i /ii»ii^/i 1/iii/iul : (jl inni-buii (»1 V^iiili unäbuiUti aLiluiiiii/iciiiii niiilinba 15 
fiifffi/illlLiifa Lx fin/illlifiiiilfu Ufiiifii niii^yiijlfiuf : 

//L nliuin (ßinnbu i/lLn-^iui i#i_ Ifiiiiniun^n ubatuuba untuh\biliti^ fii_ upiit^n fiifi^Luiuiu des homelies de coiitrition et de penitence, sur les fetes du Seigneur et sur 
les martyrs de Dieu ; des hymncs en grand nombre, des rccueils d'antiennes 
et des priores. 

II se rendit en Egypte, visita les anaclioretes, et reglementa beaucoup 
d'ordres. En mer uue bete farouche voulait perdre le navire, il la tiia 
par ses prieres. La bete monta ä la surface de l'eau et forma comme une 
colline. 
♦A fol. 171 * II desira voir saint Basile (Basilios), l'archeveque de Cesaree, et vit dans 
une vision une colonne de feu dont la tete arrivait jusqu'au ciel. Ou lui dit : 
« Tel est le grand Basile. » II prit un interpretc avec lui et se rendit ä Cesaree. 
II alla k l'eglise le jour de l'Epiplianie du Seigneur et vit saint Basile revetu 
de parements blancs, et des ministres le servaient. II se dit : « Je me suis 
donne de la peine pour rien ; comment peut-il ötre une colonne de feu celui 
qui est dans taut de faste et bonneurs? » Saint Basile lui envova son archi- 
diacre par trois fois pour lui dire : « Pere Ephrem, viens pres de nous. » 
II repondit : « Apres la fin de la messe je te saluerai et recevrai ta benedic- 
tion. » (Ephrem) se rendit compte que lorsque Basile (Barsegh) park aux 
fideles, le Saint-Esprit parla par sa bouche. Lorsqu'ils se furent salues, (Basile) 
ordonna Ephrem diacre et son interprete pretre. 

Ephrem retourna ä Edesse et y accomplit de grands prodiges, il purifia v°b. 10 [1003] 21 ARATZ, 28 JANVIRR. 109 

^tfiiSnLiuSni nfe/ifeiitii/iii : '/l ^ItLuiinuinLuii mi/iiiii ii» |Jimi/ii il/'J'j;'' ^/■/^/■il'<ni "Oli, "'(/ 
iiL/i iii/ipiiiinu pimiiiip/iT», ii/i uiSbliiuJi nn, uiul^, hSuiUiuL.h ^>i_jini^ ^ubijnij : 

fci- ijiufiiÄiii'LLawL. unLnti i/iunniiiiiitinL t/itiiLni-ii^, upiuTuL^L IftjipUü, fJnLlinLiiiji^ /•/. : 
'hpbuin fet i/iuuL T/tn./iliL ^uirLU, fei- i^iiiuli ijiiipinfeiiiTiTi 'hpjitiinniiji, Ll iiiViiijIiL " ijiii- »Afol.l/l 
inuiiunuillhi, tt yilinilLllJiuJl niiui nnnfinn Siiinnliiuli, Ll ijiuuli iilijijiiii|iiii(L i)!!!! iiiiiiii|^ : 

'/luJfeiiiiii. feiiiiiLfei/ilf infciiiuTiLi npimiiiipli i/luvih, i.L iiinuisLuii iji ( «iitniiLiiiiN ij/i 
UJiuinuj'^'tuii/i /i pttiniuplii i?iiinnni iin /uoii^i ^ ^f "3 '"- oiJ"'''"iJ^i *,'nijLfii^ : t»L ^lujiiiLijfciu^ 
tO /i ifeiijfi_ljtii fei- ^i""3 : t'«- f^npJtuS bSnuiti plf/j ijnLii-lrJ; ßiuijuiß^i' yiiT/ij^iiijfeijiiii. ^TinO 
iJ/ini iiinn-L/i/i, inpuiSbniuL fei. luiii^ . ' llil St;n, iiiLin/iii iii^iiujifeji ij|iiliijjini.iuOu ^iJ, ij(i 
111 lu in III «^ feil 111^ feu i?iiiniiiii" nn n\ liuipuiuql^ oijLfejj^ ^iLa : I7l iijjnLijfeiii^ ji vnjt^iL jiTiij 
llliSLuiiu : C.nt //i/i{ifei5 g'//'^^ • ^''/ ""l^^i {[^^iij/^ji Ilinj^in filiif /m : ''illl"iimi|iliuli^i fein 
iiiniuL/ife /i/iLIi fei- lunt. t*" fimji/inß inn-Zifeif ij/i lui^liS ^i ßfe'L- ij/i 'j/'^' fei? fe^ ^iiin-Iit iimfeij- 
Äuii, pfeij *t lup«^!"^ j/"' ^"'i''/_> p'"ig i^pktf i"P^^ ninfeijSiuji : /Vl ijnn" fni-feui^ 
hihnisS niiinJiuiiini. fei- JiiuiLiui-njifciun nlluinni-iuÄ luiife^jni^ tpt • '' '"ijtin fei- ^i iijnn^li^i/j 
felinOt piuJi" ini-nn fei- oi^mfegnu, inji/J Siulifeiu^ iStf «jt "* •"p'Ufbp iJulnjjinLinÄu |ij 
luuinfeu : 

6 fejiml.fc(/i1.] fe-|/.(iti1' rtrff/. B. les eglises de toutes les lieresies. Lorsqu'il tomba malade, il deraanda ä nc 
pas etre enterre dans l'eglise mais avec les pauvres de la ville, car, disait-il, 
chaeun se rejouil de son serablable. 

Le Saint docteur de l'eglise, le mervcilleiix Ephrem, mourut le 28 Janvier. 

II avait ecrit aussi des homelies snr Tantechrist, la venue du Christ, le 
■ jugement terrible, la recompense des hommes solon leurs oeuvres, et sur la » Afoi.m 
ioi orthodoxe. 

Le bienheureux, ayant voulu voir la ville d'Edesse, avait prie Dieu de lui 
faire faire la rencontre dans la ville de quelqu'un sachant lui parier des 
ecritures, pour qu'il piit cn profiter spirituellement. 11 se leva, descendit 
de la montagne et se mit en route. Lorsqu'il penetra par la porte de la ville 
il rencontra une prostituee, s'en attrista et dit : « Seigneur, tu as dedaigne 
ma priere, car j'ai rencontre quelqu'un qui ne pourra m'etre utile. » lls se 
reo-arderent etonnes. Ephrem dit ä la femme : « O fille, pourquoi me 
regardes-tu? » La prostituee lui repondit : « Je fais bien de tc regarder, car 
je suis une feuime et j'ai ete creee de l'homme; mais toi, tu ne dois pas me 
regarder, moi, mais la terre d'ovi tu as ete cree. » Eu entendant cela, Ephrem 
fut saisi d'etouuement et glorifia Dieu en disant : « De cettc femme ignorante 
et prostituee j'ai entendu des paroles utiles et je reconiiais maintenant, Sei- 
gneur, que tu n'as pas dedaigne ma priere. » 110 I,E SYNAXAIRE ARMENIEN. [1004] 

IfL ihnlnii h piiiiuiinji /iOiiii/<ii^itiJ"<L ^i inndi iJ^i, fei- tji SbfiX ji inndii '/(""<//' 'j/'J« 
i?/i Hill ii/iiii7i/i/i, Lu /iiiiliiiiiiSfeii'l /' ii^iKinnL^iiiLtli luui^ . Ifp^iiLiii <)i"((i : '»l ^iinlriii^- 
<Jfeiiii //i/iii/.i? /i iiiijiiiii7i_yiilitii /.iii/.ii i^/j^iTiTi Ll iiiiit- "mnnmiA ofi'^'Lliutjt; ^ßfe'L : '»"t 
/i/iTiii. i^/i1n iii|ii/im feii^feij^ ij/i (111 iji/iji/jtij|iij gfe'L '/fe/""^"Lfi : (»"t '/'/'(•fe'J. h[i[ui guiftji'bu 

'Afol.l72feL ii/i * i/iiii/ifeii/in iiiiiiiiiniiL<Jiu}iij : (."t 'j/iJiJ< • //jiii^t" ^' i""/" fe" ^iioufeiyiii^ pjiij 5 

pfen ' Slinuinlin l/iJ'/'" /'5"\ = t'" ifiiiiiiAtii'L '''^ (^^'/ p'''L ^liipfe^, fei- ijni_ quimiupl^ ^iiiL^i_ 

/uiiii/iiiiLfei /iiiii?/iii : Hiit //i/ipfe<?. ^pt ';i"i?/'" {i?"j /'" liii^fe^ "L/' "'"'"ijts ß'''L ^^^'"php 

fei. Wnifeiiiifeii fiTiii /in : //l iiiiit ///'Hl. (iiiiii /iliA ijiiifeiji/ili fei- feil fe///'ij : ''L mi't '»"i/'/ifeif • 
/' iJ/^0 piiiiiiiin/iii' fe i/iiiiinnfeli : (liit ^|iiiii • '' i?iii/iij//iiili/;^ im iiiiJiiitfeiJp : Hiit l/i/ijifeif . 
hpt; ji iJuinii/iiiiii/j iiiiJiinfeifp, njisiuiji i?iiiJiuii.iuLij ^l'iiuim.*n^ luSuiilij^bL fe/i^Life^ ii/ui/iui t, 10 
iin n/iiniiiiTi ^ iiiiininJifeiiiii Jiiinii/iiiili, fei- Viimni-iiiiilit^ piiin /iL/7iiiniiili\/?i-p ^njirtiiij : (/l 
iiiiiiu incfeiui iiiiiilIi/i/i fe/ilrlr iinOmiimi- /i ijn/iSii /iLji fei. /iV)feiui 111I1//1111- jninii l/i/i/rfej/i fei. 
iiiiiiii/ iiiiiiiM^ii . '/feiin 11/111 Äiiiiiiiii 7"n/iiiiniiii/i, fei- iiiitiu^lin/iijfeiii /iTiiV /i Zkiiiliiiiiiiiii/i^ 
i/iii/iiiL/i/feiiili : I/l feniiiLti/iIi (/"i/infei? ii/iiiiui- aiuiiiiLi? i/iii/>ijiiiiii/iiniii-|r/feiuiyu ni-iini-iiiii(i//i 
/i}inO}( iiiiiiiLii i/in/iiiLt/feiiii>, fei- fei?iiirt ijLui /i feiiiliiiiLii i/iiiLii, fei- üaouiL. uiiuuinjuiunni.- 15 
PliiuSii uiniumfeniiii- fe/iLli fe ilfeijiiiii jiLnnn : 

1-1 fi tr iSinhini ... lihnuln ItLltnii'] 7/i liiunbuii /i nninuiphli iiiLnLfiil llli* liiiiniiLil i/uiiiniijuin- 
ijiiiLAI/tuiifp itiiinAnLniiilri^ii ntiniitnhiiiitAi imujiu'i/uiüifiiL W/ii-Ii thplinLJJbtuh li. Etant entre dans la ville, il logea dans une maison, et il y avait aupres, 
dans une maison voisine, une autre prostituee, qui, se penchant ä la fenetre, 
Uli dit : (' Benis-moi, mon pere. » P]phrem, se penchant ä la fenetre, aperQut 
la femme et lui dit : « Que Dieu te benisse. » La femme lui dit : « De quoi as~ 
tu besoin pour que je t'envoie ä manger? » Ephrem repondit : « Trois pierres 
'Afoi. 172 * pour murer la fenetre. » La femme dit : f( Parce que j'ai ete la premiere ä te 
parier, tu trouvcs de quoi me blämer. Moi, je songe ä coucher avec toi, et toi, 
tu cherehes par des propos inutiles ä m'en empecher. » Ephrem lui repondit : 
« Si tu veux coucher avec moi, je te dirai oü il faudra venir et tu coucheras 
avec moi. » La femme lui repondit : « Dis-moi l'endroit et j'irai. » Ephrem 
lui repondit : « Au milieu de la ville, dans la rue. » La femme lui dit : 
« N'aurons-nous pas honte des hommes? » Ephrem repondit : « Si nous avons 
honte des hommes, combien plus devons-nous en avoir de Dieu et le craindre, 
Lui qui connait tous les secrets des hommes et qui recompense chacun selon 
ses cBuvres. » En entendant cela, la prostituee regretta ses actes, descendit 
et se jeta aux pieds d'Ephrem et le pria en pleurant : « Sauve-moi, servi- 
teur du Christ, et guide-moi dans la voie du salut. » Le bienheureux Ephrem 
se mit k enseigner k la femme avec beaucoup de doctrine les paroles du 
salut, la fit entrer dans un couvent de femmes, et la femme trouva la remis- 
sion de ses peches apres une grande penitence. [1005] 21 AH ATZ, 28 JANVIER. ili 

(7i_ ti/infeif fei/riiii n piiiiiiiip^li nuiiiii iiiiuiiiijiiiiinli : l'n l/i/iii/iil iiiiii (iii/i/ii niiitN (.11- 

innL&ni, fen/iiiiiliiiiiJ/iin, *^fen , ^«uliiiiiinin, /iinLiiiii>), iiil//iiiiinniii/ii, i^ij/iiiiint>iiiiili, nn Oiiiliiiili, 

in^iii/iiiin, nn ij/iiiiilr infcuni_H/iLTiJj /iLfi niiin»\ni.niJi}itii iji>niji/j/i/i ^ iifiv'nii7li . ^Iiuip^ In n 

lIlStiiihLftL n\ llfiMl-t/lIi, liliinuintun ^ninoMii ' luh-^ullinluiui inplinLA/LiiiilM, iii/i\iiii|i iiiiiiy>n : "Afol.lTi 

•"' //L LiiipaLiiin Ijuintui Iil uiii-JJiiiiiii i/iiiliiiiii, W^ iiiiiii/,11 iiptiptn i; yiji i|iii)iniiili /■!. /iijpiiijiiiTi 

tiiii /i i/iiiLi/Ji, /.L iiiM niuanLS i/ijiumui/i li^nn luinhniip-^p If"*/ "'"iJJ'p : 

fri. in/n.iuOiiiiiniJj n/uniuij aliiuinuipni-Sii //felriiiij /iLnnn, Lnstiun iiinillilrniili Lnnniiiii)/ 

Ll nn Ont-iifeiui nlinuiii <JiiiJ<ntuii_ /iiiiiniiuinLHfciinip |i 'rpptiinnu : 

(iiiiiuS lULULp LuitniuphniuL ijhiIi^il^ Ll S'p"'/> '"'- "'"/•" V'""/'^ iijini^ i|ij^iii |ii Tiiiijiii, ^i 

10 Spuituhnnli pniiin/1,111 iinLni' Jlpmpji '/.iiiijtji^i/nii, '/ii;7i(j|iinnu, (./^^ili^iiiii, //lijPi|iiiii ^i 

lIiLiiliiui /iL il\nnjilinniuinul; nititniiiLnpiiia'L, ii/il /•/iii/j(jl.i/i|ini/inii^iL tuppitij^ji : 

[B * (iiuiuii HiLnLn i/iflinui"'/^ i/nLjiji '/'f"'j/'y^' 'l'pliiiiiii"i[' npg ji .SjiMiii^^iijnlrinuiiji nij * B 

p. 55 a. 
puinujp/iu Luiimunaatiih : 

Vnpui l^liti h Jwihu'bniLti '/•/iii/^ij/iin^iiulrnu^i Ll f/ nipii^ii?^ni(Iinii^i |t?iiiijn/LnjiiiiijL, Ll ^i 

15 nniiniuLnnni./3fciuLIi /./ilu/i«h ti. T.ijji^i/jnijiinnii^i, J"('niJ iniiuinyi/^ >,'jiiiii?ii/Ti jiujfelriujli 

iiinfeLfciii miiiniiiÄLn/i //iJ»tf n;"'""/"' ttpiitnnL'^iiiuji fi </''{""/ "'Ät^ "i"','i '^/""^"J""^ ^unu- 

inniiiiili/iL ninlinLliTi '/■n/juuinn/i : 

ti. JuiujnLJitiui iiJuiLp uin_ niiiinuiLnpli Jiuuilifeij|ilj Lpt tli iliupipiiit^binggpltuuinlil^jitf 

6 iiui/iiuin'>/i] ihnlinji B ll S ■/^M/iiiiiinu] (iL ßuinbgiuL (iui?fcTiiu(T; luüluUjuiiniuLnfiiliijli 3nLlii^iiJji|i 
^fJ /i i/iuin.11 l'.umni_&n( Shpn^add. B. 

Ephrem quitta la ville et se rendit au desert. Ephrem etait uu homme 
craignant Dien, loiiganime, doux, calrae, luunblo, sincere, ascete, faisant 
penitence, silencieux, qui par sa seule vue convertissait les hommes au 
repentir; il n'avait jaraais de distraction, il etait toujours eii prieres ' sans »Afoi. 1:2 
prendre de repit, dans un jei'ine extreme. II etablit dos regles et des consti- 
tutions pour les couvents, sur los rapports dos prieurs et des freres dans les 
monasteres, et il laissa de nombreux Souvenirs sur la terre, ecrits et non ecrits. 

11 connut ä l'avance la fin de sa vie ; il fit venir tous les fröres et, les 
ayant salues, reposa en paix dans le Christ. 

En ce jour furent martyrises par les coups et par le feu, ayant ensuite la 
tete tranchee, dans la ville de Trcjbizonde, les saints martyrs Valerien, Can- 
didus, Aquila, Eugene sur l'ordre des juges Lysias et Agricola, sous le regne 
de l'empereur Diocletien. 

[* En ce jour, commemoration des saints martyrs du Cluist qui furent 
executes dans la ville de Trobizonde. 

Ilsvivaient aux jours des ompereurs Dioclelien et Maximin, et des jugos 
Lvsias et Agricola dont les ordres severes repaudus dans tout TOricnt com- 
mandaient de punir tous ceux qui confessaient le nom du Christ. 

Quelques gens se presenterent au jugc et lui denoncerent quo des docteurs ' B 
p. 55 a. p. Sj b ♦A fol. 172 112 I.R SYNAXAIRE ARMENIEN. [1006] 

WiiiniiLiitiiiii» /i i/.^i/iiili .S'j.iiiii^/iijii}iiiiiiiiji-nij, ti- iiiiLi<ipi.<i;L ijiiiuiiiiLnjiTi /jiii^kil ij7(fiiiiii . ti_ 
liiiniii /iiiii/iiiiii/iiiii/.iiiiiii i.7'ji|iiiiiiiiii C.iiuini-iiiÄ, ti- uiui^iiiiL i^nuiiu ^i piiiliij /^uiii^mlioß : (»l 
I' ^tin im III IUI /iiiiiilii iWlii ullLin^h, I.l tji/piljl * ßllLlfiu^' /'f/''"" '""'*" «j'l""""""""'-^ l?/linu 

7/IIIIIII /i 7'ii/iimiiiii, '^|tlulllu^^bllllj /iL /piiii^/.ij^i}i ijimuiti iji^iiiijint, ijmnii Iiiigii» u^TiijLij^iL ^ 
/iiitS/,1111, /,L ^i/.ji/.iii|^ tij/.Ti /piijp iinijiii, /.L /i Si"^f p5''/''g"'J^' • tt ^t'nin i^il^tti^uili ifi^j^uui- 5 
uinL^i i'/i"l i/ii/iiu «iilinLiiilju 7'ii^iiiinnii^i :J 

r<Miiiii/i /'/' ilL ;/ilL5im ixiji^i Z'^«'" : '/./^iiijiil/<J^il1i illiLjip 'f7tiii^i|iLllillu|i IIJI 
Itfiunniitulili lianiuinnLlili t 

(itiiilti luSiiitinhnii' WiiiOiiiLnii/iIi /"/in/iiiLiii/iiiil/nii/i, /i piiiijiiiß^iii O^i/^^iiii)^ r*^ii.^jiiiliiuni.nq, 
WiL iiiJnLii/iLp l'f'l^ II iiiinnu /il '/'iniLfitIiij|iiii jt^i^itiinn'bt;iin^ . fci. l^ji "Linjiti tjiuLiulj^ lit^mjili- 10 
innii, iin tnti_ /i iiuiiiiinLltHiiil^ naiiiiiin : «/l iiinjiiiij feiitL /ilib iiiiliiiii iiliiiiii- n/in ti_ /»«up 
liSiiiuiniiLpiiui'b iiiiiLiiiTi Li?iii iI.ui/iiii-Oiii I.L anniiill^n ilnihlinL.Uii iinuii /i '^bjJuilinuiiicj, 
lihntiilinl^n niinuiu ti_ iiLiinLniiiu^n n*JiiiLiiiiiiii nii/iuiniili^iii//iiiliu : i»i nliiiim linpop <,iiihiibni\ 
iiiili/ii//i/in //Ulli iliil ilTi n(iini(ii)/iii, liuihnht;!! IlluiMl Ol ';'"»' ""£"£ * llllljo/rfii, (jl nuihit^n 
a/iilop)i iiiiiiiiii/iiiiii/i /iL tjjui'lil^ii /iiiiHü V'iiiu/iiiiiiLli fiüiii^^/jli CiL nLniti/u ijililgjili hl. nn^nLübuil 15 
ohnuiu inLiiiiiiiiit^n : chretiens se trouvaient caches dans la montagiic de Trebizonde. Lc juge 
envoya des gens qui les arreterent. Ils confesserent le Christ Dieu, et on les 
emmena en prison charges de fers. Quelques jours apres, on les fit compa- 
B raitre; (le jugc), apres les avoir interroges * longuemeiit, voyant la fermete 
de leur esprit dans le Christ, ordonna de les attacher ä un poteau, et leurs 
pieds ä un tronc; on leur laboura les cötes, puis on les jeta dans les flammes, 
enfin ils eurent la tete tranchee par l'epee pour le nora du Christ.] 

22 .\RATz, 29 Janvier. 

Martyre de saint Neophyte, nom qui se traduit « nouvelle plante ». 

Aux jours de Tempereur impie Diocletien, dans la ville de Nicee de 
Bithynie, vivaient los epoux chretiens Theodore et Florentia; et ils avaient 
un flls, Neophyte, qui fut sage des son enfance. Lorsqu'il eut neuf ans, il 
apprit ä lire; des paroles de sagesse lui furent accordees par Dieu. II rassem- 
blait des enfants paiens orphelins, les nourrissait, et leur enseignait la foi chrö- 
tienne; puis, se rendant avec eux ä la porte Orientale de la ville, il y plantait 
'Afoi.172 une croix et se mettait en prleres * avec eux, puis frappait de ses mains les 
murs de la ville, qui rendaient du lait melange a de l'eau qu'ils buvaient, et 
apres qu'ils s'etaient rejouis, il les saluait et les renvovait chez eux. p. 55 b. V" I). [1007] 22 ARATZ, 20 .lANVIKH. li:? 

I»L <,ll/ifliiiiii/i o/iiliil /i /l illLllllilllll llllllKillfilllll '/'lllll/>lllfi/lllll iJoll /llliiii iiiiii /i);» lliiilil-n 
lit^mlininnii : Iil h iUiiili) ihliilii /i hin Iimi Llih iiiiiiiii /i/i iHi, /il iiiiiiiiiii. /i ilLniiii ifiif>)\Siiiii)i 
ht^iujljunniili : (.11/, 'rinnhliuiluil . ^in jllhnnliu : I/l iiiiiifiiiiAl/iiii ii/i/IiliiIi iiiiif; luniiiLlilili 
i^iiiiiii/iiiii/ili piimpiiin-nil . (•iliiiiiI/iiiiii ifiii/iu/iii n/i iiilriiiiiiiiin iiiiii>)(iii/iii ifiiili/iMii/i)iii f/J^ii- 

5 i/i/iiniiii/i : i/l |iii*)t "itiiifeuilili iiiiiiiii liiiiIi (i/iiiii iiniiit^ii i^fiiLCiiii iiili/iiiii . Li LiipLiiii 
ht^ntplunnu iiiiio/rr/iLi) /iiiitinli/>iiiii iiliiii : I/l itiii iiiliiliiii /iIh lAiLiiii iiiiiiiil/i/iIi iiiii^ 
II l»t,i"/'/"""" • '''/ '/l"/' /"^* "•- "iilLuii byiib nLiii i/f iiiii!lui/inii iLiiiii'ti Li. Uii iii.iiLiiii 
iiiniiiLli/ili LiInLin |i"ip ur) tiini_in Li_ ht^nijininiiti nliliji, Ll LuiLii iiiiL/iLn ij/i iii<^iiiliiii 
iiiiin/iu, Li_ ititit^ . Iri iiiiiinlt : f/i. iim/iLOniL /iiiiIiiiiii*^LiiiiliiLiiii iidiiil/iiIi /il/i Li_ i/iii^ii 

^'^ ni/infl/i nin/iiili, Ll Li /iiiunuinni-/r7Liiii)i! : (»l OiL^iniii/i iSLiiiil/i /iLiiiii/iii/,ii 11 (//^iii/i/iiiiiiii 
iiiiiii/iii : I/L iiiiiLiiiL uifiii ilhp" inntiLt) nnuiui i^n Ll nltlabiiAintn . I/iiliiii, iiiiliiu, iiiiLiip : 
l»L iiiiji;^ '^jiLniiuiiljli . I^''^ fi niiiiiiiip/i Ll inLiiiiLii iinliiiiiiili nii, Ll ii/iIi»ii i'1117/iiLiiiiLii iiiii- 
niiiiniiin, Ll L/i 11 iiiiilIi nn iLli/i/ilill : l/i niiiiii iiiiiiiiii/iiiii LliilluLl/ifi ll^fii/i/iilllfii liiiiliAiiiL 
11 iLiiiiLllf Ll ^n iillliun ^uaLi/iiiliiiilL/ill : 

15 ' /'iiL /'L/iiiii iiiiiiniiiLHiili nn^t^n liiLniili 11 iiltliniu niiiiuupnh : Iil ^iiLniniii/i oLiiiilIi ♦ A fdj, J72 

illii/lpinlll/iLlilll II llt^nilininnii n iLlLli^ii Ll uiuanin n ntuniuphh I1 ll^V' c/llillii/liilLlilllli, Ll 
njitiit^u p viLjiiiiii/i itinnLnbiui yiiiij/iu /i oiu Ll iiiiij^/ili , i/L Ll iiiil iiiiiiiiiiiiIi/i Ll nn'^Liii 
iiliii ilLii : i/l tinpiii iiiiiaiiiiliLiiii lup^utuutn^üiisa nnpLiiiLtiw iiiiii^iiiiiiiWilIiii finoiii ; I/l. L'ange du Seigneur raconta dans uii sdnge ä sa mere Florentia ce que 
faisait Neophyte. Un jour une colombe dans son vol entra et vint se poser sur 
le lit de Xeophvte. Florentia lui dit : « Qui cherches-tu? » La colombe, ouvrant 
ses ailes, repondit en langage liumain : « Je suis envoyee du ciel pour con- 
server pur le lit de Neophyte. » La femme, saisie ä la vue de la colombe, tomba 
ä terre comme morte. S'etant approche, Neophyte la releva par ses prieres. 
Quelques jours apres, la colombe revint et dit ä Neophyte : « Viens avec 
moi, » et eile le conduisit au mont Ol3'mpe iOIompios), puis prit son vol et 
penetra dans une grotte; Neophyte la suivit et aper^ut un lion terrible dans 
la grotte et lui dit : « Sors d'ici. » Le lion baissa la tete, lecha la poussiere 
de ses pieds et sortit paisiblement. L'ange du Seigneur vint nourrir Neophyte 
dans la grotte. II lui fut donne un livre dans lequel se trouvait ecrit : « Saint, 
Saint, Saint » et il le lut. L'ange lui dit : « Descends ä la ville, tu verras tes 
parents, tu distribueras tes biens aux pauvres; puis, reviens ä ta maison au 
ciel. » Ainsi fit le bienheureux Neophyte; et il retourna ä la moutagne; il 
avait alors quinze ans. 

* Le juge Dece faisait immoler des sacrifices aux idoles dans la ville » a foi. 172 
de Nicee. L'ange du Seigneur ravit Neophyte de la moutagne et le posa 
dans la ville au milieu de la population, qui le considera avec stupcfaction 
comme un ange et lui dit : « Viens, jeune hommc, et immole avec nous. » 
11 bläma avec dedain leurs ceremonies dcmoniaques. Alors, fori irrites, los 
PATR. on. — T. XIX. — r. 1. 8 v 1). 1|/, LR SYNAXAIRE ARMENIRN. [1008] 

l/L ^„./,..,/ '/•/-„/,.,/,. ../....l.n„/, ..>l>p,:,^l,ir <;,...,J,,,jL..,., '/-L/jn../. ,,...m...Lnj,/.i, uip^uiLtL 
,^},.., /. >,>....;/..,.L /''"%' •f''/'/"' ""^"'^/"' = ^L jfe... i.|./..; ...LnL{,g {i.ug/.L .,/<)..%{., feL fe^ 

,,},!., .?/.p/, /, .;/..; .?/., liL f7,..j/.r. /. i,.., ...(.£, feL ... Jfej.At.;...L /. I...., äu.lu.Liulti fep/,/.;. 

.ipi<.jii.I.t/. : ''l /.?„.j[.i. /. 7.... ....l/.lÄ i5/. ui-Juii-np, /tl .nfe..t...L ...n^/.LÄnJ.' .<,L/j...i_ jn...» 

Lnc». pÄI,/./.../ ^..ftj. .|.......T., Ll n,...jt" .5.../..J«.p.'./> ../.ptf = ?»'...i.'"..«^ 'fi^"" f't"./'/"""" 

Lj,Jt ..'/'. «.../..Äi. t i"(' (i"'.U't'^' '•S'"*'. "f<>J''»".y </J.... '"- Sf""^"'i'"",7 /■....'(".7"Lpt...Jp 

/•tiA7>iii /. iLiiiilJi : 1" 

//l i?/. ni'Wi /i ijiiiS^a'uigJ/ feS"."/' .j'..J...{..j'"'.'Jp /. //nLpÄu "ppnjL, tu ...7./jfe...|_ itp/j/.p 
<^'t(i..ii^ ii.ii/ilI/ Timiiii in^J, tt iiiLiiiIj.|tii.g ij^^nqji'L ^.lji iiiil (.ii.nni_iiiÄ ».iL/inLiiip^ /'/' ' : 
*Afol. 173 /.„ „„Liipi, 'f.t'"/'/.'""" ...<?'";/ ST"|''"""""'^7'<7 '"- t"r/'f7 ""^""3 = ^''- '■/'/<"■■"/_ 'Älin.jiiiij 
iiin./.Ti iii?iiiifi?/ilili /.L /(Jiiiii/iiWiJ. ^. ^.iipfpi ^.Lptiiiiiij : 

;{iiiiiii{ iiiLiiLi. i/feniiiiiiiipAi.LSii t iipJ.u.nLii./piiIi lij^oiupiiig "ppn^J. I'niitnnfinu^ uiuiniiLui- 15 
Aiiiiiatiiiif yiiMiiiiiiifei..^iT;, ijiip ^i i,n_ni?ii(j pfcp^iT. iiijiii/^/.pin^I. |.i^p ^l.Linpnß : 
♦ I! [ß* ■/./,iiiiiiiiiiiu\iil3Ji iiiiiiiii.iLiii/iii.Ti Wuii.p.".j1< .i.iitnnLiiiÄii.ijijtij^l. /'ijliiuuipni.p ^i 

'' ""' ''■ ;„^„.?t /. .5'.Ai. /U..n/.„ß : 

UnLiiii /iL ii.iiii.i.LiiiÄiiinii/iiiiij ^"'(/"""/'''"^ r«liui^npiu([ /'ijlmiin^inii, ijnpiJt;^ mu^ /jpt 

gens saisirent le bienheureiix ef le frapperent avec des nerfs de bceuf, puis 
le suspendirent ä un arbre et verserent sur hii du vinaigre melange de sei. 

L'ayant appris, l'empereur Diocletien ordonna au juge Dece de le jeter 
dans un four surchauffö et de l'y laisser pendant trois jours. Trois jours 
apres, ayant ouvert le four, des flammes en jaillirent et brülerent les desser- 
vants. Le saint en sortit intact et sans brülure. On l'attaclia nu ä un poteau 
et on lan^a contre lui un ours, qui ne Tapprocha point mais se prosterna 
(levant lui. On lancja contre lui un lion terrible, mais le lion, en l'apercevant, 
s'accroupit ä ses pieds, lui caressa et lui lecha les pieds et se mit ä l'aimer 
comme s'il tut humain. Neophyte reconnut que ce lion etait celui qu'il avait 
fait sortir de la grotte, il le benit et lui ordonna de s'en aller tranquillement 
ä la montagne. 

Un des bourreaux frappa de sa lance la poitrine du saint, qui tomba ä 
terre en perdant beaucoup de sang. II rendit son i\nie ä Dieu, le 29 Janvier. 
• .\ foi.173 Saint Neophyte avait quinze ans et quatre mois. Ses parents * allerent prendre 
son Corps et l'inhumerent dans leur maison. 

En cc joür, retour des precieux restes de saint Ignace, le patriarche revetu 
de Dieu, qui i'urent transportes de Rome ä Antioche par ses disciples. 
* B [* Retour des precieux restes d'Ignace, revetu de Dieu, de Rome ä la 

^' '''' ■ ffrande Antioche. 

Lo saint patriarche d'Antioche, revetu de Dieu, Ignace, etait l'cnfant que ' B 
|>. ."ii; a. [1009] 22 ARA.TZ, 29 JANVIRR. 115 

J/l)l\ l?IIl7llIL/|il tn /' 'll'l'h" l"^l' /''''/'"/"" >l''"l 7'll/lIII/IIMl, IIMIIl/jIIIII /i I Oll'^llli llltt : lllll 

iiiiiii/itiiiniii/i/iii IiiiLl '/«ri/i/iijiiiiiinii/i, Ll iii'iiii/ii.iii/i ffiiiKiiiIiliiiL aiuinnLiiiaiiiuiiili iiiilitiuii- 
niuTi\/i)i, Itl iiiiT/iii^ii <JbintLnn LiiLl iiifuiiipLiniili iijipnij : 

(«ff tt^ Lnlinnnn Ltiinulintiinti unintj Itbinnnpiiii iLtn Ittnnhnttli . Li fffn fffn/fffff^lffifr«^ 
5 tjlliniininilltnnLlilLllli)i' lliLuiuLiinLiiin luiiiinnulii, fjfff^iAflLljfff/f/ifiif^ ^i 1111111^1111 jiUilii, /fft fiit 
|iiiui/inLfffÄfi/fffnii-/iJ/ff-(f öiilff'nii'Hf^l"'""'' : 

'»f_ innjiiiil Sil in Ulli 11 II /i7tittififi_fitili iifunftf/t^ii P"'! l»Ufn/inn phhLiiii iilffif iliuuh 
ytft-tutnntiTf 'l'njiiiiiiiiiili, fffri/l /• Ufuliij . ti- ^tinn^ iiiiLiiigliiiiij fjuni^^iplf /^fffii^iittin^ ^ i^ft nf5 
Lkniubni-n nffffif/fTfiifii //'Iife/ , tf- lifff fffiioHfeffjf/ iifff^ ( .iffoftf^fff A liiiiuiiupLiiiiiL Iffff^iutniii/ifiL- 
10 ßbiliua n niiiniiiliiiiiill : 

Iml >^fffl_i<fUfffffl/.ffftll/ pffffiALllll fin/n_jfp If^/illlljfif JfUjfllf /.L tfittfjifit'/f i^f.'liin^iiip . Ll ^•'liuil^^i\ß 
piiiniiinll'L nJffi fffff fffC lijLiui SLfliiiL. fjLÄlfLfJtfUfJp" pTf/^fff^fffL tf. ^lllhl^llLlj^l'll lll'tilfl,'li fjffjiff- 
tnni-tif/iftf)i iinf_(fn It^/titifnu Lnnfff, nji fei- ^i LJ^fli ffii^tfi^ji pfxiijni_i5 fet dfediiiilfeA b^iiilip 
ifpiifLtfetfefifti feiifeL /i iliuiiLii Huinni-Äffi : l/f^ '^iiiiiiniiiinLijjili f/ni_pp yfijiplf ^i IifJ^ilf ffimiji 
I"' inuTffet * niliniiiiniiili inpui S^iL^Ll fjiiijffop^ i^fiif/LiiiLfffife|nf^ 7*^'".^ '''^ '//"//' '"^ «jnnifi/' 
•i,nii/i1f iiiiLJiinuiiili : 

/» uiJ/iI< ffiLOLii iliniiiiniiili feniiilife^f Sofi» '^fec"i 'l.iuiiuil^iiili f|iitpfjiffiijfein|i : 

//lu t/i iffffl/uiifn>,"t^f lln<.\ui/uiii, /i .S'iuLnLj ^uiLiun.tJ', ui^ijiul "Jiifj : (/l f?^If^/jfcfi. SwIhilI^ 
tn' ÄJioijp LnnfH nTjÄfififefj/iIi «Im» üuinnL&n^ : l/i- ulruiL iifipni^pfefi/fJp ^t i^iiflfu /•tm/jfii^ le Clirist, dit-on, accueillit dans ses bras, caressa et Ijunit. II fut le condisciple 
de Polycarpe et le disciple de Jean le theologien, revangeliste, et ainsi fut-il 
le successeur des saints apötres. 

II fut aussi le deuxieme eveque d'Antioclie apres Evodius. II illumina par 
sa doctrine apostolique bien des gens en les detournant de Ferreur des idoles 
a la vraie science de Dieu. 

Lorsque rempereur Trajau viiit ä passer par Antioche, il riutcrrogea sur 
la foi au Christ, et le fit jeter eu prison ; ensuite il envoya le saint charge 
de fers ä Rome pour etre jete en päture aux fauves, et c'est en priant qu'il 
mourut en martyr, devore par les fauves. 

Les fideles, ayant recueilli ses saints restes, les transporferent ä Antioche, 
les halntants de la ville allerent au-devant avec grande joie, rei^uirent les 
saints restes, les deposerent dans la ville, et le nieme jour beaucoup de 
grands prodiges eurent lieu pour la gloire de Dieu. Les saints peres deoi- 
derent de feter ce iour-lä* sa commeraoration. qui continue juscpi'a nos jours, • li 
en glorifiant le Pere, le Fils et le Saint-Esprit eternellement. 

En ce jour, commemoration de notre bienheureux pere, Vanakan Vardapet 

(le docteur). 

II etait des pays d'Artzakh, dans la province de Tavous, de race arme- 
nienne. Lorsqu'il etait encore jeune, ses parents l'offrirent ä Dieu. II fut eleve .i; a. p. .'ii; I). 116 ]A\ SYNAXAIRF, ARMENIEN. [1010] 

/,L /,j,/j/.L.^.uÄ ^(I...n,.LÄ..j, /.. /. ..j....n,i,l.t/,ni.pfe...J. /.. J.nL.5 ,j/,.........,./.|..Lp/.Lf. Ät(.nj ^».La/.L 

IILUt^n : 

/,V i?/iJ.v /..1/.1 j>iiii.Tii<iiJfeiiH i\feiiIi»"H>t<;"ii- p.iiS<"i""i. fc^ tJnLU. jiii2.u/^fepi..nL|t?/iLT. 
,?/,.\/..J..,,,.n ,/,..,.,,.....//..,./.r, //'/,,/./J...(...n '/•o2^, ti_ nL.....L /. I,J...I.t .j.f/....nLp|.LL .ini.nnL.u- 5 
Äiin/il. .j(.n.j /.L »HL /jfeT'iJiiKJxijnL'n /n?..iuu./.g : //l »iiij.ii (.L/^iiij...l ij^'j.«. JiuI. 1/111J..J...- 
ii^/.iiini/.7tiiili ^.,iijin.j/.L <|p"iW' //feJ""i/, "/■ni/ '/'"("^"i,'/ ^piu^nLiJ" /» "Jt^'U^ /' ^tij£ liL 
^iiiiiiiiifl^iiiiijwii/<J/iLJ<, fei. iJ/u|ipiiiji/.iiii; fji/viiiiifeiiiL V"f/"' = 

'y-i/iiiii (/'.iiiiiiiiiiii fei- rj^liLiiiij ij^iinjiiiilfiiijiiim i/iiiiiii iijipiiiuiiiij i|[iif'>|> feL i|iint^»iii/jtjiui 
^op|I'/.IILlI.AIll/^., feL pTiai/jfey.iii- iiiliij : J/l viii?j.iiil jiilu.uinnLßbiul Lnjiiii fet 111/tiiiß/iT.nL- 10 
Wfeiiili iiiiiipiiiAfeijiuL pliij iiiiJfeiiiiijJi tji/j/iftli pliij iiijli . ti- c/mjni/tijiiilr lufL Ifiii ^Hiiffelimjli 
liniu'itulij ii<2iii//fe(ii"p piuijnLi?|,, fet nLiiKilit/iL /i LJiulit <Jij/i<miL|r)^iLli imiiniiLiHÄim/ili ijpnij 
fcl_ nlinjJnAlllLll llllLllip^lll|l l|lllJlllLI^ : 

.■{lIILnLJIllJ/ (llnJinil|l/j t^ ^^Ilpiipi((j/lf/ '"pp"'i ^lllj/lllUpS't^ /"lip Hill IllTl III j, tl- lllLfepfeuilJ 

iintiianuä iiifeii/iii ■^iiij»;; fet r.ipiLiiili/iiJ . jnp'^t i/ii"/"nLijfeiiiL '/.iiiTiiii/piiIi i^uipijiiiiijtin 15 
iiLiiiii iiiiliiiiiiiiidn iiifeij/i, ti. iji/ifeiii|^ ijft"? '^7' '5tÄ' 2/ilifeiiig ^i IiiJiii i/iiiliii i^inpiuÄn^ fei_ pLiii- 
B /ifeiiiuL /i }ii?iii iiifliii/ifeninonJi «,'iiilinfepA ' 11» iiiii/piiL ti in Siuliuil^ii : 

//l feiifei- iniifluiä iiiinAiii/ifeipiiTi /''•«iPiiipp iiiii iiiOJ^rnjiijnLpfeiiii^p JiiipiJiiiijiJiIiiiH /> '/"IJ" 
iJiiiTiii Ciii^uil feL (IijnmiJi^g feL ijfeptij^iJi ijpTiiii/j^Mii Tinijiu ^ ^fepiiL|[J^iLli, i^iiipfeijniL feL fepiii- p. Tifi b en saintote au couvent de Getik, aupres de son fröre aiiie nomnie Paul. C'etait 
Uli enfant intelligent, applique aux etudes et craignant Dieu ; il avait dans son 
jeune äge la perfoction d'un vieillard. 

A Tage de vingt ans il fut ordonne pretre et se fit l'eleve du tres sage 
docteur Mekliilar Gos; il apprit de lui la science des ecritures divines et 
d'autres connaissances utiles ä la vie. II re^ut ensuite les pouvoirs du doctorat 
pour precher la parole de vie, par laquelle il convertit bien des pecheurs ä 
la contrition et ä la penitenoe et consola les esprits decourages. 

II se rendit en Albauie et coustruisit le couvent de Koranasat* avec des 
pierres de taille et dans un style elegant, et il y habita. La reputation de sa 
sagesse et de ses vertus se repandit dans tout le pays. De tous les cötes 
afilaerent de nombreux eleves pour apprendre de lui la science des ecritures 
divines et la discipline d'une vie de vertus. 

A cette epoque le sultau Djalal-ad-diu, venant du Khorassan, detruisit 
de nombreuses localites en Armenie et en Albanie. \ anakan Vardapet s'enfuit 
au desert. Y ajant trouve un grand rocher creux, il fonda ä l'interieur un 
B couvent, oü il habita, avec ses disciples, * de longues annees. 

Or, lorsque les Tartares, sous le commandement de Tcharmaghan, pene- 
trcrenl dans les contrees de FArmenie et de l'Albanie, et emmenerent les 

1. Mot ä mot : aux nombreuses chapelles. [1011] 52 AHATZ, 29 JANVTF^R. 11^ 

/jL^/ilf '/,iiiliiii/jiil/i i|iiijii|iiiii^Lift ii<<>iii/i/,iiiii(>n /iiiiipi/ii, /,! iniiniiti) i/ji'iiiiii /iL iiiiiiii iiiiiiiiiliii 
IC t] /' ""'/"'"ti "■- nnnnilni^jJLuiiti-'ti ( .i/i/iiiL(Nlii iiiiiiiiiii/.iill " iliiiliAilli iiilii iiiO/i'i i/iii/iiili 
L"^P t '""/""'""J""" ) "'- "'"'l pimitiui niiinnn /iL iii)iaiii)ia/i/i nidiii iiiiii>/;^ii iiiii^fii/i/iiiuiiiTi : 
hnbiun ti_ uiiiiinLlI lili* inLlliiiLitn illi/ii/iiiiiiit(nilLtr)/<iiilli! niuLn/i ^ii (Miliiiiil/ililli lli/ion, 
5 iiiiuii/tn DL iio/tiiiLiin uiiiu/iLp nii lunnLiiuiiiuin ^"nn'^ii iiiijtil^n /i nii/Jiiiliii /iliiiiii, Ll iiiliiiii- 
i-nnt^n npiufinLiIii : 

'/l ijii Iiiiiii(i/(i/iii iiiiii i)iiinilliiiil i'iilliIiAtL Ll >)Iiiilih7Ii iiiii/i, /i iiiiii>,ii /ii/iiiiii, ^iiiiiiiUii 
umt^ui, n i^iiuiiLtr/ZiLtiii ^uil/iiiiiiii/iion, Ll uii^LLiuiIi iluiuiiiiJi! iiiiLiiin/iuiiL/J/iiiiii /iiiiiiiuiiitiiiii , 
DL tuiuuil^u fiLiinii tiiiviuphhiunnna piuniupuiiiuinnLlJDiiiui! o/i/iliiu/i uiiinliiiiii i/ili^ii iiiilL- 
10 ubaniJj : i/n Ll iLi/? iiuianLU itiniiliLAituLnn uuiuinttiuitn ti/in ilutuuitiiliLiiin LLLnLfiLnf, Ll 
uifLiiio/iu/i ufifionii '^iifiiLfiif /i i'iiininn CtLnnulifjiLJi iliitjtnitutiL iiiil 'hnhutitnii li ^tiiiiitilili 
Lo/Jfijuiijff/iLU fifiiffin ; 

fflUlllU IIILIIL/I l/LlUinL/J/lLll 'flUUlLlUI Ll l/lill/ll/l u/lllllLII IIIIIII U , Ll '/.lIlllLll/l Ll(l/lll/l(l- 

uinu/i lu^iu/iLfiui/i 'iLuinnu/i lurLiupLiiii , Ll Uuiuiliiiliui'lili i/Luii/i, Ll l/iiLMLn/i I>nl<iULnn/i, 
15 '^Pß lliuultunüniith n 'hnnumnu :] habitants eii captivite, le bieiiheureux Vanakan Vardapet fut aussi emmene 
avec ses disciples; il subit beaucoup de detresse et de misere de leur part, 
puis, delivre par la pitie de Dieu, il revint ä son ancien couvent de Rhora- 
nasat; il y ouvrit une ecole et y enseigna inlassablement ses eleves. 

II ecrivit nombre d'ouvrages d'une doctrine luiiüneuse, car il avait l'esprit 
inventif, et la parole facile et puissante; les gräces coulaient de ses levres 
comrae d'une source illuminaut nombre de gens. 

Ce bienlieureux etait bien forme de corps, avait une änic courageuse, 
(itait austere pour les jeünes, assidu aux priores et s'exergant journellement 
ä l'ascetisme; il etait parfait en tonte sorte de vertus. II fnt d'un bon exemple 
ä tous par sa conduite vertueuse. Apres de nombreuses ceuvres meritoires 
dont il s'occupa pourl'eglise et des actions vertueuses, arrive ä une vieillesse 
avancee, il trepassa au Christ ä l'äge de soixante-dix ans. 

En ce jour, martyre des soldats Papias (l'apeaij) et Mavrus {Mavri) ; de 
Teveque Valerius (Fa/eri), disciple de l'apötre Pierre; du martyr Savinien 
{Sapiniani) et de l'ascete Savere (? Souberi]', qui mourureiit pour Ic Christ.] 

1. Peut-etre Sulpice Severe, disciple de saint Martin ; c'est le seul nom approchant ä 
cette date, mais la transcriplion Souberi reste enigmatique. Cette finale est evidemment 
empruntee a un martyrologe latiii, cela ressort du choix des noms et des genitifs en i. 
L'eiiiprunt aura eu lieu en Cilicie, cela n'est pas pour etonner, puisque B contient un 
grand nombre de noticcs sur les princes de la Petite Armenie. 118 LK SVNAXAIRE ARMENIEN. [1012| 

r.,i..iy/i /'•/■ /.. j;mJ.i.....J./. /. : ■/./,...J.u /•?/.. t< "/ipnjl. <a-tn././l(l.ll/l 
iinitilfl^iiiji^iii feL Lii^i i^/(iuj(ib s 

;{.i,.Ji; junjitii^iii^m iUf,g,ui^l<l '/nuuiuiLij/iiuJjnu/i ti_ iJofiL /iLjniJ //j./iliL.ii^' Lmi ß L^.i 
/. ,S'...a/j....j ;..i..(..Lif S*'iÄi.f,.p /,)4„,n?.,L/.?Li..Jp jtf'l/'/'i' Ann-nJng : Lv tj. .joj..j.i/.u(. '//.l,l/.- 
i/ii.ii/i ijiiiliii;l/i1i iinLji^ii /'^"tiii/i/i^nu, ÄLti.iL t^ uIiLiii|^ /7 '/n.iini.iTiijLnLiij..{/iii : Ij 

//!- itiniiigLunj /i7ii;ij<iiLiijili jo.jTi.i./jii.1iiilP/>lIi Iii?iii mjL 'f'^" '-J'/'" i;<>Jii<"/"<(<" •Jo(">ß ti_ 
S'iiÄt^oß, tt JiiiiLii ^.inifiiLiJ.! ii;i;. /.ji/.)/.iiiL luiL /''■tfii/i/ijii", i.LJfiiinLi^/.)i /.L /. j.ijni-.uli J/i- 
äLiuiin' ii/i /i lÜ/iiiiii/iJj SnininlujLli Ll iJfciLiiiL^ij^L : 

frL inpJniS iJtji.\feiji.i}i JmiL|ili .S'iiiii/jiiiij /i IiiiiLiiii *n(Lni?nij, fei. iijuiinjiiuumi7iju.L /i 
u^iiiuit^iiiuji?, /,i?.ii.u. Liii/u /'''t'-'/'/'i"" i'""-n^ /"-{""/, tL u^utuL /^iiinnjiL|^ iijini/ feL >,"jini^ 10 
ifi_ ßi.i^iiiiiJpß ij^i.iifiiijii.iij|iul. /. »»^iiiii- : J/l uifciituiL ''(■/>,'/ <Jojiim/i..jiiiiijTi i^ßiiiOnL|3/iLLulf 
/i'"tiii/./i^ini/i /lyiiiJi }.iii/ui.iIuVf.L, Ll ijfejirjiJni.I».l< nv ^/^''/j/'i' /<Jn,j[iI/ ij/'''tiii/i/ifiiii iJ/iiiijli /i 
Jl^O /(]^)iiuiÜLiiiii)i, /.L iiituLiiii iilriui^iil/ ^iLjitiuLij i^iin|iitiiii}i : 

2 i/^.uj/ifi] lyiiijii/i/iLjinii/i}. B II 3 mjigiii(/iii '/rimiiii.Tj.j/iiiifiiiii/i] puiijiiiLriji/ifi '/miimuiiijfeuij B — 

/iLjin, O/W. B I 4 .Siuö/juig] i,mijiiijiiiii(Lnij JJ '//ilil/himiii/O '//il/.il/iiihiii/i B | 7 iiL/uuitg/lll] 

ni./uill tn/lL 1{ II y «S'iiiä/jilln] iill^iilJliliyLliy B. 

I 

23 AUATz, 30 Janvier. 
Martyre de saint Theophile le jeune, Stratege et marlyr'. 

Aux jours du pieux empcreur Constantin et de sa mere Irene, des navires 
sarrasins remplis de cavaliers monterent en ennemis contre le pays des Grecs. 
Le commandant de la proviiice de Cyridos etait alors saint Theophile, ne 
et eleve ä Constantinople. 

L'empereur lui envoya au secours trois autres strateges avec des troapes, 
de la cavalerie et de nombreux navires, qui, s'etant rendus aupres de Theo- 
phile, firent le serment et jurerent mutuellement de combattre easemble et 
mourir. 

Lorsque les navires sarrasins s'approcherent des navires grecs et se 
preparerent au combat, Theophile s'avanga le premier avec son navire et se 
mit ä massacrer les Sarrasins (Hagaratsik) par Fepee, par le feu et ä coups de 
pierres. Les trois strateges, temoins de la vaillance de Theophile, en furent 
jaloux; ils oublicrent leur serment, laisserent Theophile seul au milieu des 
ennemis, retirerent leurs navires et s'enfuirent. 

1. L'armenien porle ä tort « Stratege et nouveau martyr », le qualificatif « nouveau 
martyr » etant reserve aux saints morts sous rislam. Mais precisement, le redacteur, 
en voyant apparaitre les Sarrasins dans son recit, a oublie la donnee chronologique tres 
ferme du debut « Constantin et Irene » et a audacieusement transpose les evenements 
ä l'epoque islamique, comme le prouvent I'allusion au sacriiiee des moutons et la cita- 
tion du nom meme de Mahomet, cf. iiifra. [1013] 23 ARATZ, 30 JANVIRR. IIÖ 

I/l •^uiiLnLnii l^iiiaiuniuannh inLuliti iiiioiiiiii/iiiiili l'''l^nililiinii ii/ini/ liiiii in/, iiiiii- " A IVil. 173 

UlLlllllij JIILnO Ll llttlliull IIUIU /iL Illiolllll/llllllllll Iin /lUII lllil" 'w'" /< IiiMl/iII /iL ti It ll II tll III U Ulli 

iioriiii/iiuLu iiiiLii/0/> /''"tni/i/iinii/i uuiuihliL, Li. 'I«<ll" P"'! "/'P"('' ij''/'/"iiiii iiiiiiiiiiiii /i oiiiö- 
^uiuuiiuii : o"t- tiuinnLiJ Ouilr/iL ti- luniiinSiiiSii liiiiüLiiiuli (iiiinAnLiiiiili/.i ii/iiii ^i "//"/" 
5 niiiLiiiJinL/i7/li-li jiLliLiulin iiL d» ll III II III II /l 11, iiiii/i/ili llliiii /i Miil/lli iiiiJii »i'/iii : 

(»"l iiiiuiii /i iiioli/i /iLii/iiiiliii iiiiirtiiiiif iiiiiuiiiiiiii/i iiii^,ii/i itiiiiiinLniiilitilili, ijiiji ii^|iiiiijiiii- 
iil^Lli Ln\bi, yiili/ili iiuiiLitiili /i imilinL^li Ll intuiiiiiL '/'/W' /iLpfeiuuiI, il/> ifl Iii" Ji'nj liiiiiiii 
tnoLbual^ : fit. "bin iniJ iiiiiuiitiLiun bi. iiiLnniiL/iuiii iiiiiiiii^/<i/i utoLli /ilji/iiiiIiij, /jl ijijjiiiin^i/jl> 
tinniu iiiiiiiiiiiLiiiiiii/iiiiTi iiliiiij/iii»l/(?/ii-Tiii iiiünLuiTitiiiii, /.l tiiiiiyi i^|ii iiiij /^lifiiii/^iiLfi : i/i 
10 ^ iii S ui n Aui ll II 1-1(1 Liu Sil SbftniL uiuiiuiiiiliii/ iuniuiiiii/i/711 . 7'n/iiiiiiiiii 1 .iiiiniLiiiA Z;^ iiijiiiijiiii|^ 
LnliLliu Ll /.ii/iii/i, LlIjiii iiiiiiiiii Z;^ 11111111/.1 iiuii?/i7iiinJi '•/''//'/■ '-l '/ii^iii|/.i? ij (/ 111 v5/;iii /.l 
Uli iiliiii äiuiiiLiiiiil- liiiiil iiiiiiiiiiiiiiiiniM/iii (.iiiiiiiLrtin •^iiii^iiiji^i : 

(/l iqtiui niiiiiLiiLlJLuiSji SbfiiuL i^^nJLii^iL ^1 i^/,jiiih liiijiiii (.^iiiijuiiij^ijjli, Ll '^iiiiii^ili 

iiuiiil/uL Lii/iiiii Lfnuibin^ /''"/^iii^iliiiiu^i 3nLljnLUiji^i /. : //l ^1 ij^ijLji^ili j-iiijldi^i/j jnjii 

l'i ÄuiiiLuiii /'P/'Ll niiiSiiiunu iiiLiiLiiiiii /i i^Ljnii^ iijiiiiiiiiLiu/jiiiTi Siiifi3lii^ Tiii^iiii Ll ingfili 

1 ijiuLiii/] JiiuLiuL B jl 3 ufijiiijTi] Tii?iii B — ij/r^itiiifii o»i. B — /i .S'iiiiv/jiiiiiiiiiiiJj] j/j;'';/'/' 

IlLnhiufig B II 4 liiuSbgtuli . . . iliifii .iijiii] uiii/iuj/i^ili ijfiiu jm jiiiii(Iil|(1^il7i, /il iii/71i/fiiij_ ^yuni/iui- 
imiLÖ/iLii Ininui ^1 <Jiiiliiii/iii •/^(i^iuililiii// iuji/j|i}l Ijiiiii /i piiiJiij, lliji /i'/iug uhVii ^11(111 B | (> Jii(i</iuii 
noiunnuii/i nii^liii i?uii/iiiLi;iiiTi/j/i£ O/« . B |] 8-9 Ijquiji^/ij/i . . . /j/jj7iil/(iiLj7] ij.f/7liii liiigiii /fl ijuioliS ijiujt 
B ii 10 iJ/jSiul uiujipmiLm^] li'/r&iupujjifüun. <\uijTi|iL B jj 1 1-12 Ll liijiii//ri{ ... ^JmiJuiji^i] /tl Iiijiii^ii 
Llupntuin nna n< ^ULiiiiiiiuli /i liiu B || 1^ bpjitju OIU. B. Les Sarrasins, ayant remarque que le Stratege * Theophile etalt avec un*Aioi. 173 
seul navire, Tentourerent et le prirent, lui et les soldats qui se trouvaicnt 
avec lui daiis le vaisseau. 11s tuereiit douze soldats ea presence de Thöophilc, 
et emmenereut les autres avec le saint en Arabie (Ta^kaslan), oü ils s'eiu- 
ployerent avec beaucoup d'efTorts et de promesses ä le convertir ä leur culte 
immonde, mais ils ny reussireut poiat. 11s le jeterent en prison peiidanl 
quatre ans. 

Ensuite, au jour de leur feie, tandis qu'ils ofTraient les immondes sacri- 
fices, qu'ils appellent le sacrifice des moutons, ils tirerent lo saiut de prisou 
et remmenerent avec eux ahn qu'il participät avec eux ä la lete. Mais il 
reprouva avec vigueur et meprisa leur fete abominable, en appelant leur päquc 
des rejouissances demoniaques, et leur sacrifice ua repas de demous. Et il 
cria avec force et hardiesse : « Le Christ Dieu est le createur du eiel et de la 
terre, c'est Lui qui doit venir pour juger toute la terre. Je maudis Mabomet 
{Malimet) et quiconque le considere comme prophele ou messager de Dieu. » 
Remplis d'une grande colere, les Arabes {Amlmtsikh) se jeterent sur le bien- 
heureux Theophile et en trois coups lui trancherent la tele, le 30 Janvier. Cette 
nuit-lä, une lumiere jaillit, conune si des lampes etaient allumees, sur le 120 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [1014] 

^nf<niiiiii/iiii/iiiiTi i'iiiiiMiiiii II : J/i iiiii /mii nii/imiinljl^/inu iiüiunil/ilili /jl jdiiinktjjiU p mktjji 
hoitluittLnit : 

»Afol. 173 ' .'/iii(iiiV iiiiiiin S/""/ liuiiiiiiinliijtui- iifipiiL^^i i/'/'"jJ' ■/•ji^iiiiiimi|i P"tnijiii-j^iii 

' ' /i iiimniuLiint^h ''ifiiifiiiin/iiu^ /i niiiiiiiin/ili ( «tiiii^iniii^nl. : 

'I111111/.11/1J1 ii/'''/-/iiiiiLi/iiii iiiiiiii{iiii-(<)i/i ÄiuiLni, Ll ii/iiiil iuiiiu)iiiil1>ii/iii nuinpUuh, fei. 5 
/.ii/iiiii)i m/ii/.iiii i/iiiii/iii/iii /i)iii /iii/iiiii/i)i iii/iiiiIiOiiIi : l/L /iiiii/iiiiiifemi yi(Liiii;iiii^ u^iiiiilibniui. 
It i'uniitttniit^ ( 4ifuiiii_aiii nnnLtl ihtuiii} ituLnmutuu : 
♦ li [|{ ' /' uSlii uiLriLn i/iniiimiii/i yuiniuiiifein/iJi «.fLniJiiii biiiuliLin^ ^/iiiiiuWiuiiiL fei. 

iilifetniiiii iiiifiiii, iiiin /i a.,n-nJ Liuiiiiuniiuiiii h J tu Stiili 111 liu 'Ijuiunhiiuh InuiuLph :J 

(tfiillli/r /*'/■ /iL UniAini^tunlt l^L\ : '/,^hiiiilW/ilIi liriilli/li l/iliniill/l nnnuilluinbll 10 

fei. itnni^ni hnnu4 U ujninni^nnuli : 

l/nt-npli l/uinn/iu nopuiuuin t;n aha Puiaiuuiunhli 'Inuiniuunniulinuli fei. nniiLna hnniu, 

2 L^uiLuiLiin] fiiniJ^ niunnLti lipijilip //i^/>^ /» i/iiiih-II 'hpliuinnuji (liJuiriLOlli tihnni aüa. r> [j 
3 fJiuiiiu uiLtiLti . . . cIiiiiiiiiiiijhiilJ Ouiiua uiLiii-n inpuiiniuti i^ uniinL^jt illttuilui 'hnhuutnnh t"'h;ntinL.— 
tun : (/niillf/li/l iifriiif/li Ml II 7'll/llllllllll/f r^ri if'llllinniiliiiil nttiniunt;, n Jtutiiuhuiliu ^Ulliuoaiuiljnll 
f'/in/iitiFi/i/iiiiliiiii/i iiifipiui/i I 'Ituiulti tjunl '^ntuituiliuiL lltuituaniui niuifiiULiinmi^ /iL liiii /iliiuiiini/uilifetiujl- 
ii'/vi/iiiiniiii (luinnLiuo Jd ]j 6 /•"'/ feii/iiiu/iLJ ifeii/fiiiifiu r> — - /jl Ifiuiniiifi/Fuji .. . miun_p 
^illLnilltlullJ /jl luuiul nlf/ffen/ifi /i ^nLfl, /jL lliiuujq;il tltuiniuntlniUL liklltuntttllliui ntunmnpf GL 
ujiiuiI^/ji^iuL /i 'Hnhuinnuh; tutiiuititutinAt uitnuliutL B [| 10 '/./iujiiilW/ilIi . . . IFiuninULniiuji^ *l,/iui^iiL- 
jahLli u/jÄ /»l pluOllllllin/fT i/lfiiii/ili 7>ii/iuiflflll/l lunuiuinnph nbnLutn unnttlll Uiuniiull aunulljtunll au 
ii|ii^Liij fiiiniii U uiptnjinnulif JjL «nnfepiiiuiuiiili nii/ifeniunti B. precieux corps, et on eutendit des voix d'anges. Les cliretiens enlevörent le 
Corps et rinhumereiit dans un endroit celebre. 

♦Afül.lTS * En ce jour fut marlyrisee par ies flammes la sainte martyre du Christ Theodula 
^ **■ [Theodoulia], parlejuge Pölagia {Palagia), dans la ville d'Anazarbe [Anarzabou]. 

On attacha Theodula ä un palmier, on lui dechira les seins ä coups d'epee, 

et 011 lui cnfoncja de lougs clous dans ses deux oreilles. Pour sa fol parfaite 

eile fut couronnee par le Christ Dieu; ä Lui gloire eternelleinent. 

♦ K CB * En ce jour, commemoration du pontife de Rome, le bienheureux 

•"' ■" ■ Ilippolyte et sos compagnons qui furent martyrises ä Rome aux jours de 

l'empereur Claude.] 

24 AiiATz, 31 Janvier. 
Martyre de saint Serge, le Stratege, et de son fils Martyros. 
Saiiil Serge etait Stratege du grand empcreur Constantin et de ses fils, 1(1 173 [1015] 24 ARATZ, 31 JANVIKK. 121 

iiiij/iiiiin>j/i}< Wiiiiiiiiiiiiii//i/iiiinLiiii : Iti niiuliiiS /Jiiiiiiiiliiii{>iiiii im iiiiiijiiijli !»iiL^/iii/Jiriii, iii/i- 
iiiiili^ii /i in/iiii/iiiiii iiiiL/ipii //iiiiiii/iii ii7'ii/iiii;iiiii ii/i iiiiiqrii 11//111 . ''/ ^''/''/C'» j;'"^ » '^ i'f 
liiiililin nL/i iiiH-lriiLii iiiiiiiiii/ili iiiiii/iriiL/i/tiiilj liuiiili uiunLiuli /"'"^ •' 

//l lUinnuiiLuij iiiu J/.Iiiii^7> /iluii /ilii iiiiii/ii/fiiiil ii<iu>im;iiuij . Ll luri.tiii^ ijiijiij^ili |ii ji 
//'luiiin/iLiimi iiiIiiiiTi, iiliiiiii Hill lihiituiiinn'li ^iii^iiii <S'/ijiiiiTi, /iL iiiLi/i^i if'"";/ '"" '""iij"' *> 
*'/iiiiiu/iii iiiiipiiiiJi : //l ijiiii liiiiiiiim lim /i i|tiiiin '[•>("";/ J!i"iJiJ"';jt ''L iii/iiiij>("ii'ij Ijiiiji/liiii- 

iuii><i Niuii/iiiiiiiiiiiili/i jjLijijtiJ ijojiiiiij}i f{iiL^iiii}iiiii/r iijf Ll^iuii_ 'hl' ii/i"">tjiiiiiji?Lj^ ^iii/ 

"iuinu/l/ill : //l /.ji^tuil luLij ^liljljtl? /jiiiqi ijojiillijli »llltiii5lllj, f.L jlllljPtji piilOm /''tm'^fi : 
/fL (»lUlllnL^ iStÄluJtÄ UJtUJlljfeLOß iijiiiiniii.t[i i{5"", t«- i"" 'J"'J''^"J// '{""'''^'"i^ TT" /"/' 
/i pn/iuiniiutni-H'/iLli : 

//i_ iiilLii^ (Mii.i^ni.'; uiiLuipliuiif '{riji(j/i Iiiijiiii " /^ii^iiiii/^iiiL '/"Jm . Ll /i tSiiiiimujiiiJi^)'/' * A lul. 173 
jji?piLLtijii.i_ /i ijojiiiiijli fJiiLj/iiiiJiiiii/i : //■- ^hlLiii^ 'TP"i^' '^"T'J"/' '"T"i^l' t""'^"'^"'* 
iiiriuiiuunLop uifeuiuLtL ^"f'i/'^ /"^f ' '"^ /j"i"i"7>t'"ij KumiiLuiÄ ij^iiJii|jiiiliii<Nii linjim, '<l 
niun<^nLnlinnin ijnLLnijii ujiuinujJii.n^ii, fei. Ln^ui jifeji^ilf ijliii» «"l Su'JP^ /"-[' = ''"'^ ijnvuijtu'j^ 

1 '/.uujiuiji.i//j/iiiii,i-iig] J(«i.{/;/f.iil (..■lOiiLptaiiVp fe. ,.iiLiuß/iJ.iit./Jtui.Jp, "/■ V"'J"'r<5"''( 'CT" 
Siuiitf. ■jj.uilj/iJ.ii /jii-iii;, /.L iimijiiuiStji iji.iiiiiiiil.i.J»ii(ui2IIIIil/J/ilTi flrfrf. B 1| 5 (.l miLiii/i] /^l /juiy/fiiiL 
uiLif Jui.fmr,u,/j» /li.^ B j]9 iJfe&uirffciS] .Vfei B — feL }iii. ,j..i,u?i.jg . . . ^j,i/.>ii.i.i}.t..L/.J/.Li<] fct /. 
iV/iiiL.? r„iL.i.lj/i ilifeiifeiUL ij^iilTiij /iL,. i,[. ijiujfi'nLpfe.uL t/>i' /■ puiniJuLptiit ^ 4.I.. .U. „i., , ,, .u(. nijfc.i.g 

r.i,g..i n-f!j./..ii.i.i.. /'.iiiiiiiLiuS, feL ji.,iijiijifeuig ijimuiu ii...,i.iL/i}i/iL /• i"" • •■(>"•/ j""i/'"'a/''' P^'""'>>'"'a' 

tL v"Lmmu,g/iJ, /l •fJj./i.linnii n..iiiiiL...S B 1| 11 ffuiUfllLS] ,,J....,PnLp/.Lfiii Ijnjl ul^liuj. üu,j.lj/i.. arftjf. 

B — linpu,] ,,ü"».,...i/.,.M.. «(/(! B ;i 14-p. 122, 1. 4 s-'-i/'f' />■/' • ■ • '"^^L 'f^'"] T'm'' '"'"'f-'L 'i"/"";;^' 

uilLillLtL feLi. Vi.i.i..io.nfegulfi /. i'tj- : ^L lillL^ipTi Ui..,i.j/i.l ..ilLfeiiiL '("("«/■'■ /"/■ 1^"";/ '""- '''"•T"-S 

dans le pays de Cappadoce. Lorsque Tapostat Julien viiU ä regner, Saint 
Sera-e vit dans une vision le Glirist qui lui disait : « So;-s f/c /y« ^««/.s ef ?-e/if?Ä- 
<o« fkns /e pays ' oü tu recevras la couronne de la victoire pour mon nom. » 

11 se leva, distribua tous ses biens aux pauvres, prit son fils nonime 
Martyros et se rendit aupres du roi d'Armenie Tiran, et de lä aupres du roi 
de Perse, Sapor (Sapouh). Celui-ci le mit ä la tete de nombreuses troupes et 
renvoya garder le< frontieres de laMesopotamie {Tagkastan) - contre les troupes 
de Julien qui s'avan?ait pour guerroyer contre les Perses. (Serge) s'y rendit 
et opposa une resistance aux troupes grecques et les vainquit vadlamment. 
Sapor l'honora de grands presents, et lui, il eonvertit toutes ses troupes au 
christianisme. 

Sapor, l'ayant appris, envoya son fils (Martyros) * pour Ic mander, mais *ai-ü1.17;! 
celui-ci fut pris sur le cliemin par les troupes de Julien. Saint Serge, l'ayant 
appris, pria Üieu avec larnies de lui faire revoir son fils et Dieu exauga ses 
vojux, car II inspira de la crainte ä ccux qui detenaient le joune homme et ils 

1. Gen. xn, 1. — 2. Taiikistan signifie proprement « .\rab;e >-, il faul eritendro ici 
au sens de ' Iraq Arabi. 122 I,K SYNAXAIRE ARMENIEN. [1016] 

i^ftuiiiiii-ani iiliiiiii Hill Oiiiiiiiil>^ . /<l iiiii iiiiiiiii^ii iiliiii iiiiiilIiiiii iuil unLn-iili, ti. uiiiiiiliai 
^1 iiiIiiiIi/^ /i'i/iiiii/iiil/i//ii Im /,l iiiiiiiii/ilii . /<i_ Iiiii ii» iiiiiiiiii ii/iiiiuii n/iiiniui-mi/i u , iiiii iiiliiiin- 
•jtf 'I"/'i'9'iiiiiiiiu liii/i /iiiiiiii /,L i>iiiiiiiii/~ii ii'/'ii/iiiiiiiiii : 

"L <>|llllllllll//lllll I1I|/|IIl/|7/iIII|{i! III>\/iI llJllll /l IIIIII-/1 /llllll/l/lll (iL lllllllll/lli IIUlllll , fiL linLIJUll 

"l"'/' ni'l'wnliLn /iiLiMili tiL /iiniiiiiiii/i/iiiiii nuijiLph : (/i_ iiiiiii/iiiiiitriiii iliiniiLnu iiuiiAiii/ifiiiiuli 5 
^1 i^/i^iiii^ /iiiiiiii iiiiiiiiliiiilibi iiliiii, DL MuiniiiLnnli iiiimoi uliniiiii . bl uiiiiuIiuil "/"i/' liniiiii 
/""V"/' ' '"'""/' '"^ liuiiniunLiuiiL i//iiiiiiiLptiuiJp : 

C/l /iiiiiii/>ii/i)i IIIIIILIIIIII /1I1/1111/1//1 niljJiuijiLn Ll iiiii/i/ili /i iiiiiliii : I/l iLi/iiii '^iiiIi'iIIII /i 
j!iiilii^(;^/i iiiA^i/i iiiA/ili lim iiiv)/i /JiiiiiiiiLliii/iii, Ll Iiiii iimliilll^n liLniiiliiiii n'rnliuuinu //L h'l'pii 
li/jlliiiL '^iin>,n^/,i ii7"ii/muiim, Ll llllLlipIl //mnn/iii Lid 11 in iLiiLiiii /JiiiniiiLim/iIi Ll '{niiiJiiili fcui 10 
ii^mijf iitiiiutnithiii iihtii : (/l «^iiiiiLiiii /i inLii/i /iiiiiiiiiiiiiliiiuu iiiiiionTii Liiiiiii uiil (»iiuiiiliiio 
CL uiu^ . "^ip /^iiiiniiiiiLIi iii/iniiiuiiuLii Jtii Ll LiiiJ l/'^LL iiuiLnLLu JLii, iiiil otli oiiIiLiiiiLu 
liiiijiii Ll i^iji/^LiiiyLii ^iiiJLliiii^Zi IiLiiiilWLJi^ : f»L AiiiiL LiiLl iLiiLL/iii Ll uiut • 'juiuiiu;iLii/iii 
... '^<iiilLliiii^/i |ii(ii^jiiiLiiic\ii pn * Ll iiiiL L/i c/iuiLuiTiiiLiii iiiiiiimiiiiiiimiLiiii iiiiiii/mL »La : 

jiiuli^i li^i ij»jiiii/jiii}i<>^, (iL ujiiiuiml/fi^iiil ^i TiiJuiii/; : Lv /i l/iTifei inulili iiimniiLiuhngL inLii/iTi «Julii 
jiiiinjiiiL^iiiIiii l[fiiiil^iiifuiihltii, J'llili /(iiiliiliifeiiii t/iJi Ll uiiuiii/iLiin /iiliiii : t,nniSiuihuin firfiii UiiiiiiiiLnii}| 
1"')''l_ S/"'J "L ^iiiilIi/ju i^iiiiiiiiLijiu)i/ri /fiLiin . Ll Jim m iiiiiiiiii nliiuiSu /JiiiiiiiiLiili/ifi' ui(l tiAiuiniil^n 
ijulinw^i ujui^uiiudiiLTiii lingiu, bu ^iiiiSiiiiu\iuli pmiiiintii ii7'ii/iiiiiiiiii : /»"l ^iiiiii'l'iiiiLuin iiL uiL^inLJtlhuiSfi 
iiih^tli nuiiLnuSi B. 

4 tFL iifiiiin/f/7fiiiii^)i^ ((tji/jjiujhiijiilP^ilSi iuiiiiinLUi&lii|)i B |] 7 lIl^iiiinLpbulSji] iinii intllfeuii 
il^ijslijTi UniptfU^i lJIlVlIlyllILlJ^llIlIIlL^IlJ : liL '^^iiuSiu^biutf PiuatULnnli add. B |] 0-10 irL tili llin/iuii;ii .. • 
^lU^luLn^i^iIi] iiLfi jtiii l^pl^jih '^ul^iijiiii^inpAli iiitufeiui iiiii)iiiiiniiLbi/i <^uiiiuiuiiiiiil/3/ilTi üniiui /l '^lULluillu 
B II 12-p. 12l$,l. 1 /fl iiiut. . . TiiijliJiiiiJiiijJi] fcL bfibi^bifiui. Jiifiii ^nbfiniuli uiiiiu/i /i S.bii.jtii . bi. iiiTintTi B. 

le reconduisireiit ä soii pere. (Serge) remercia Dieu et se rcndit aupres de 
Sapor, qui le pria de reveuir aux idoles cn lul promettant des dignites et des 
lionneurs; inais il ne fit pas la volonte du roi, meprisa le culte des idoles et 
precha le Christ. 

(Le roi) ordonna de Tamener de force au temple du feu et des idoles. Le 
Saint frappa d'un coup de pied la statue de l'idole et la brisa. Les mages 
lurieux se jeterent sur lui pour le tuer, mais le roi les en empecha. Le fils 
(de Serge) fut tue par la foule et mourut en martyr. 

Le Saint fut attache avec des chaines de fer et jete en prison. Puis on le fit 
sortir de la prison et on le mit en presence du roi, qui le pressa de renier le 
Christ, et se mit ä blasphemer lui-meme le Christ. Saint Serge cracha ä la 
figure du roi, qui ordonna de le tuer par le glaive. Lorsqu'il fut arrive ä 
l'endroit de l'execution, il pria Dieu et dit : « A tous ceux qui accompliront 
notre souvenir et qui se souviendront de nos noms, toi, Seigneur, Tu leur 
viendras en aide et Tu les delivreras de toutes leurs peines. » Unevoix du ciel 
*^r^°I,- "'" repondit : « J'exaucerai tous tes voeux, * et toi, viens heritcr des biens qui te 
sont prepares. » [1017] 24 AKATZ, 31 JANVIER. 123 

(iL. linilidimliiiili <|Uiui/ili /iiiiiil/ii )/nniii fci_ iiMinbptntutiiuh i/liiiii/iiili iiiii; liiiijiiii >^iiii iii- 
miiiii/iii /i 7'ii/iiiuiiiii : (/i_ 1"/" ij/io aiiiiiiiiiiii /i i/Liiiiii uiiiiiii /i mtiii iiO" "/' '/'Vi' ''"'//'. ■ 
'/iiiiniiiii/iniiiu iKiLnpli (/iiiiin/iii fet nnp liJiiI liiJiii iiiiiiiil<iul(ii fjiii lim iiim/> /.'• : 

Ollfflll^ IUI III il i//|IIIIIIl/J/i|1| llltllllll llil'fllltUlh '//li lllll/lllll/l /•! ;>iii/^ililil(l(l , '{"f 
5 nnbuil t- I *Puihtiiiili l\nhllutu\innnL yillllllllll/.iiiMi iti//iiil(lli |ir|ll li Iflll^iii : 

(//iLniiii '//iLiiiii/iiii; /;^i7 // niiiniiipl^ll ( «>l/i/iiiiiiTiillfiiL, 111»! imiMliillill^i" KL iil^iiiLl.llili^ll. 

nJItnll • liL /iLii l/llll^ll»l iiiiiiiiiiL iii/ilIi /;^/i i'iii'I ''/'/"I li"'"'''/'"'";!' t Jiiiiii|iiiiliijl' : l»'- p'y"t(' 

iit/fltiiL/iJ/iLli iiiJLliiiiiii iu/iiinui</Liiiiiiii, /iL niiui iiilJfuiiiiiiiiiuiu/iiiiIi aiiilijui J"'2'j'»(' '['l(''?"'J" 

uL ii^L/rriiibiiiiii, liL niunt\nt-ntuhr;n It (^oi^lllll/llrl «^itiLfiii/iuli 7'ii/iiiuinu/i : 

10 '/'iiiiiii/ili nJiiiLn i.L llllliiLiiiiLii/i)i i/iiiiiii iiiiiiiii /in/iliiiii/l piiiilllij>|ili /<L jjiiijiIjiil|(/(.iiii)j! 

1 1//J11IJ/13J1] iijiiijiii/i/j ij^TinLlipimjli B II 3 OiilJiiiliiiji/i /./'.] /i //■|iiijiu}iijiiijiiiili /■ i/mjfejiiL^ '/"'Jl'/' 
i?oui ^i |)iui{ujßii iiji /jii^ '/•iuijiViii}i . fet yui_iuiiiiiii;tiiijj)5i iiiii.feiiij_ ijiJiii(iif|i}i "Z'pnj" •nuiphuij_ 
ffiuijfeg^iS /i nuin^iugii Z,uli'ijtui'L : L'l j/rm </iui!iuTiiii/{iu^ fc/jfeiiiL "i^iijfi 'Jt^ i^iiljii(iiiU(fel/|}i ///.iijiiiuj 

fcpuijlrt IJI?lUJIlJ/l)l Jllljflll /?L IlllUfllllL /l '/ai/ip/l, ijL /.IJ 1I(IUIIII1L1II^ /l .-/lILo/l • t'- tlffe"^ lllfclj/lil ljfl"5lß 

4n.<ui/iiiiLiiii i/ujuii i!iiiiiiii-i{ iipiuJiifcjfciiiijfi' iipß luliujui/jiiiu j/ili/'J' '"^"J lil'^i^bi yiijjuoji : /'ii/j ijil|i 
julmuii^iuliy Innui uin-huii uiuiptuL jlTiij ^ilji ^ »Z.j7iuuuiiiifi ^i ijui^illTi '/-luljulj, /iL felj ^i iJt^ l^uljinul^iliii^/l . 
fei. ohhi„i_ i^/uiimIi /(iiiJiijlifeiiij ^1 ijiii^iiipii pyiP' '/-iiiijnij, nji fet iiuJi/; liliiirm iJfe.NiiiiJfeiNii /i Ijfcjifeiiifil, /■ 
J.iuj.ijfei.ifil fei- jni/.iiiiii,Jti..ii, /i i/ii.iiLU 7fji/iuiiii.ii/i niiuinL^iij iJfefiiiJ : ßf?(^. B II "1 i//(iiijiiLp/.Lii 

■ippiii; jiJWjiugJi] JiiiiViiiiiilWjiiL|3/iL}i iiiit(ip tL ugwUklutunph iiiJuujiSiii^ B '//iL(iiu/jiiii/i] ';/il(iiiii/i 

B II 5 S'"J("""(fe"'H'] "(■""■/■/■'"('g/'i' B— iji///iiijiilP/ilTi Tingui 0/H.B [j 6 MiiLjipi« 'l/ii(i..i/;.m] 

üngiu t|iTi juiLnLjiii '/•/iii/(i[ti/i/iiu}iiii./i iiiiJpiiifi/ijiiii <u(i(>i"j/> ^ HiiLjij.Ji '//iLjiiio B II 7 p«^/';'/] '/'"'•;; /' 
PiupfejiiJi a(W. B — pij/iitji... fiJ^/jtji] feL pt/j'ft/' niuiffcl'ii'ji' iii/uiiiui<^tiiiii B. Ou lui tranclia aussitot la tete ä lui et aux ([uatorze martyrs qui avaient ete 
convertis par lui au Christ. Une forte lumiere jaillit sur leurs corps ä l'endroit 
appele Seleucie (Salich) '. 

Saint Serge et ceux qui etaient avec lui furent martyrises le 31 .Janvier. 

En cejour, martyre des saints medecins Cyr (Kiurakos) et Jean, ecrit par Athanase, 

le patriarclie d'Alexandrie. 

Saint Cyr etait de laville d'Alexandrie, liomrae pieux, medecinde profession; 
sa boutique^ etait dans la maison des trois jeunes gens Ananie et ses com- 
pagnons {Aiiaiiiantz). II donnait ses soins medicaux ä tous les malades, et 
Selon la parole de l'evangile il guerissait les juifs et les infid(des et les con- 
vertissait ä la vraie foi au Christ. 

Quelques personnes allercnt en informer le gouverneur de la vdlc qui, 

1. 2»XViy., cf. /*. 0., II, 445, 447. — 2. II s'agit du sanctuaire oü etaient conservees les 
reliqucs des trois jeunes gens de Daniel, cli. m, Ananias, Azarias et Misael, cf. Acto 
5.V. lan. II, col. 1084. * Afiil. 17', 
r 1). 12/. lAi SYNAXAIRE ARMENIEN. [1018] 

iiiLiiii liiiiii'^LiiiiiL nSintAiLi iiJiiii . Ll. Lniiiii Hiiii/iiiii nnanuiipU tjiuiluuniL jlljiiup^iii, ol 
iibuiliLiuiii /i i/i/wi/i i?/iii<\ /i AniTji : /»V iti/i f/iiii?iii)iiii/iiiiii iifciiSfeiun iiiiini_/u ^t-ji fei- iji^btjuii. 
fiufeiiill /iiioliiiii itiiiiLlr/feiiWi, /iL ijiiinXitiL. i(<iit>/iuiiiuilli/iiii : 

/'ii/i >)'iiii iidfiiiiii/ii'i Äiii(iiiii)i 'rnliiuniuili !>iuKtu'U'bt;ti t;ji /i iiiiiii/inLiii/^iiiu jiuij^^ . fci- 

ll/zillll if/nill lllll/f^lf Lnlljln llllldllllilfel tlllLllll UlfellfellKIU : 1/ L inLUIlll ll'jIIlLlllUIU fei. DUDIUU- ■> 

\k IUI all nullit LI IilIi 11 'IjiLniiiliniili aLiiiu lUnfefeiiuiiinii/iiu, fei- tnWtiiii iiliiii/ifeiiiiiL mit um : 
Z'?/"'"^' /'""/"'p/'J' Ujinliiiitinii liuiiLiiii lilih Sil nnliuinnliLiu^ "/'"i "'*""-" t(' 
iJoiiiliiiniliiii, Uli jihiijiiiiluiliji iiiIiiIiii'^iilJUJiiJi, "/'fep iiinntimp nniiij luliiiLiiiIinli ^/i" /''"^n- 
iininli, l'''l-iiiuiiliiiiiili, Ui-niiniiliiu, Ll iiiiiiuiiiuiuil^n fei \iLiil,n iilinuiu nLiiiiiliiiii ij7"ji^uiiiiiii 
fei- itiK^Li /in iiiiii : (»L ini-feiKi iiiiiiniili LnliLuih /<//- iiiiinyiLiifeuii/iIi li uiiuliV'iuuujqli ti. 10 
iiii>^feiiiife/i , ii)iiiiii/ii( iiiiL Lniiiu fei- niiii>iiiifenfen/io iiuiiiiiii iiiii/iiiimiui? <Jiiii)iife-nfei uiuiuOiKuuioli 
i/iiiiili iiilini-uiljlj '/•ii/iiiuinu/i : 

I/l irifeiifeiiiJ iiitionlihiiinh urin iiiiiiiinnu unLniinli, uiiüfiiuli nLuühhuiibuih tun.ui^fi iuinn~ 

ll/lll, /iL lltlllfelllll IlLlIIIIII IIIIIIIIIIILIIIMI . feL JinnlU <JlllUIUIUVUlfe HL Wfelllllll ju 11 U Itl tl t] Ulli D U III ll 

nSl^nU lifeii •'//iiiiiLii 'l'njiiiuiliu : 'iL iuinMunLnllli IIUIIIIIII /u/iiiui i/iiiili()iliuop, Ll feiLUinfelul 15 
a/ilH <^feii/iU /i 1///111U1 i//iniuti 1) Ulli 3h II IUI, OL luuiiii '^iiiuijiu iminLlu uiiiinnh 'IIiliiiuIiiiuIi dl 
tStiil^iuliliiiLf liL III Ju Ulli uiup IUI UL nLiiliq nuuifeniuiiu UnLiiiiLuinn I^Lt t 

2 nniiiLlii /iLii] i/iii/iltuiii nuiilliiii¥llLZ(iuIlli {lad. H ll 4 t/'] /' puinmph" //ilfcofciui cidd. K [[ 
'InLnttitinujt'J 'lIiLnnuli R — ntiiiiif]] lun- Tiui üad. B — feL hnßbuii ahtulibaiuL mn. um] cl 
hnCL liniiiii n/iui/fiii/f/iit /iL annhuibjtn iiilijiilfiiifU niifiou cuiniiLHrcuj/i t olULllLlluli ituilinuliL fldd, R 
II 16 i^puij] iWipiiiLiin/riiii B — 'f/iLiiui/inuM '//iLnnu/i R. rempli de colere, songea ä le faire arreter; mais (Cyr) quitta la ville, s'eiifuit 
en Arabie et habita une localite proche de la mer. Apres un certain temps, il se 
rasa la tele, revetit l'habit religieux et revint ä Alexandrie. 

Oiiant au fidele serviteur du Christ Jean, il etait d'une honorable famille, 
et s'etait rendu ä Jerusalem pour venerer les lieux saiiits. Ayant appris la foi 
et les prodiges de Cyr, il se rendit ä Alexandrie, et alla habiter avec lui. 
* '^,!"i'' '"'' * Le gouverneur de la ville, Syrianus {Sirianos), avait fait arreter une femme 
chretienne nommoe Athanasia, — nom qui sc traduit « immortalite », — avec 
ses trois fiUes nommees Theodota [Teodoti), Theoctiste {Tcoktisti) et Eudoxie 
{Eudokhsia) ; il leur faisait violence et les pressait de renier le Christ et d'immoler 
aux idoles. Les saints l'ayant, appris et craignant qu'elles fussent terrorisees 
par les supplices et en vinssent ä immoler, se rendirent aupres d'elles et les 
cncouragerent ä subir vaillamment les tortures pour le nom du Christ. 

Les impies, temoins de ce que les saints avaicnt fait, les conduisirent 
tous au tribunal; le juge les interrogea, et ils confesserent avec hardiesse 
Notre-Seigneur Jösus-Christ. On les soumit ii de cruelles tortures, on versa 
d(- la poix bouillante sur les plaies de leurs corps; ensuite on trancha la töte 
aux sainls Cyr et Jean, ainsi qu'ä Athanasia et ses trois filles, le 31 Janvier. Afol. IT'i 
V a. [1019] ■ 24 AHATZ. :u JANVfKR. 125 

f/L liifLuiiii nnnuinnlil^linii iiiliifitil/iifii iint'inth 'llii nnilinttli lii fliiiKlliliiiiii /»ii/i/i /i 
uiiiiujiuu/i innnLiI ^n tu iLiiipLiiiih (ii. iiii-Liniiiniiili/itii 1/ iiifiliiiii . />i iiiiiiiiim /iiii/iiii/iiili Liilili 
ubpA iiiinLLrii/iii linnaiiiht;}! : 

ifL nuL.nt.nu ^rnnn r'^t^iiitnuh tittinlittittt^tn uliuiuuLnnjui^ tinLnnh 'lIiLnun («rirf/iffiifliMMrii 
■^ ffiiifinn/iiiffiaUf liitnntititun iiitiuuhttini LliliiiLtiliti nitiiiiiinluif Li iiiiiri iifO /''"'/ iiifiii^uiff 
/irLriiilj nnuLiifii, (iL nliutiitiit uliLtibttlt iiuhiiLU i/|if'(iiiii, Li i/iii/if/iiifn tiiliitn iititttnttlitt tintinii 
illltiiintiu 'int-putlinun Ll i)rii/^»xiIiunL, ni_ ttiittuinLntutt ttuiitnn tiLnpntiitiiniili Öiiiii/up : 

L»ii tiununti tlliittinith tiii<rniint^lt}liL.utilt dl luttliitittL titinttihxuiltuu, nn iLijriL /iiiiii il/iuin 
uiuLCU iiiiuinu/ii liiiitl anti , iinn iiiii7iLl> um iiiiliiiu/i/i "l'P ^tintl ii/iiiiii/ ii/i/i/iiiliiiili um, 
lO Iiniiiii, (iL /lim; niip il/iiiiili l/'J"'' iiiiiuiiliiiIiii imiiiii, iinLiAi iiiiiiiliiiiIi'/i («iiiniinNin /i iliiijiii- 
Lttilii; yiiiiuaiii/iiiilm iiiil1i1i/i, ii/iiiLfiiiin iiiMi piii/iiiiii, /iiiiiiiiiii iiliiiii nlinn<)t,ii, '^iiiil/iiiii luuiiu 
itituntilii^ili, l'ill<'l inl'l iniiilr Ll niuilLIiiuiL iiilinc/j/i/ii/i iiiiilii lii iiiii/iiiiiiiid^imi j/mp>^o|>li 
l*uinnLoni tiantittii : 

(/L (/ni/iniiL/mii (/nnLuiiiijfcif/i yiiiniiiuytmlr iiiiwimu i/uiiiiiiiiLiiii '}'""!} S""-"""""/ /' 

1-ä feii/iTi /i iiiiiiiiiiiiTi/i . . . /Auii/inu] 'JuiSiniiLn/iTi /i iiiiiiiif iiiTiTi lUL/iiiiiupiub^/ili (/ iiiji/jiiiiji J» || 3 iVfrjiA 

ow. R 5 niiiii iin' jfciiii ] iiiiji (iiiiLiiij? fjji B [j iijij'iiijti] iiiiL^p i^/jiii(|iijli B — "CP"3 '/'/"'.f/'c"/''] 

tnuilifci/i i/LiuJm •l'iijniinniili K 7 '/^iLfiiii/jiiu^i] '/^iijiliii^i B i, S-p. 127, 1. 1" ''.j^ ijn^ipiiiy 

ijliiiiilnili . ■ . niiinkluoii luiL •f'n/iiiiiiiiu] IfL UmnnLuii f-tutpiuS pj^'/'" Z''/"^^'" "'(""/' puipbjuniiiiLJifhuiSp 
luliuinSiiiP iij/i/liiliill /l n/iLiu^iiinii /tl jill^uiiiui</{;iiiii . }np"g tj^niiiiiiiu lulpiAiiiiinlui tin['»l fp^fg 
f/iiiiiiiiiii/iiiii J>iiiiLiiiiinfei?/i 4'"_(/"""/fe"'^'F "P ,("'i"'3^ tj^^tn Hilf billig f'""3 S'"'^""""'[ /' """"J"''' "Cp"3'' 
CL n/iliiiiiiuL niufLllii OiilW/ilIi 1>, Les chretiens, ayant enleve les corps des saints Cyr et Jean, les mirent 
dans le tombeau oü se trouvait Fapötre et evängeliste Marc ; quant aux 
saintes femmes, ils les deposerent aupres d'eux, du cöte de l'Orient. 

Aux jours du pieux empereur Theodose le Jeune, saintCyrille, le patriarche 
d'Alexaudrie, fit reparer toutes les eglises de la ville; il consacra ce qui 
avait servi auparavant de temple aux idoles, et en fit une eglise au nom de 
ces saints, puis il y transfera les corps * des saints niartyrs Cyr et Jean et * Afol. nt 
les honora de panegyriques. 

Mais quelle langue ou quel esprit pourront jamais conter ou ecrire les 
guerisous et les miracles innomhrables des saints martyrs, qu'ils operent sur 
ceux qui ont recours ä eux avec un amour ardent ou sur ceux qui invoquent 
seulement leurs noins car au nom de Dien ils chassent les demons des corps 
des hommes, ils ouvreut les yeux des aveugles, accordent de niarclier aux 
boiteux, donnent la parole aux muets, Touie aux sourds, et guerisscnt par la 
ffräce de Dieu toutes los maladies incurables et les infirniilcs. 

Sophrone le patriarche de Jerusalem, en danger de perdrc la vne, se rendil 
avec foi au tombeau des saints et y fut gueri ; puis, temoin oculaire des 126 Ul SYNAXAIRR ARMENIEN. ' [1020] 

.„.„..,..,1. .,,.,.n.,r, u p./^/,/..,.... i- rv" '""'"' "r'i'> ■n-J^iin.-Pl'^'i-^t' ru '"p-r/'^' "-ppg^'- 

1JJ1/.111.J /.«/Jiiiiiiiiiiiii 1/ »piiiii^Lj/iii, jMjiii.^ uiii/^iui- i5/i fc'-,'//';; '"^ '"' = 

„.,/,,/,}, /,. ^uUJil.,n,l,u : /;l L^pfe...L c""" S*p""J'"i'/' "PP"3^ ';u.L.,/.";fe.j"i.^ «"n^J' 'U'"i rP*"- 

AioiiT'. /p.„,t,,,L .,..p."//".J.'/.' p/."'!?' -i-'p '/ptp /' -^^4?' */.Lp"L'? fev-p "•-''tt^ nnl" ^'"P"' '^'- 

"'^^ „i,uuuu,d.unj . L .ul.li.uu ^i^[.n.„j...J, ,fef./,/.p, fe^ sfe'f'"- '"p/"^^^' ''^ '"H"'^ np,,nJ,ßJ. |. 
111/11111)1 ii>,'fei/i iillifeiilHi tL nlj0"'fj""- "'.([P" = 

//L a,(L "^l" £»<"/""'"p p^j'/ "/'"i "'^"^^' tp '/'feTifeu/inl, fe.ffeL ptp.ii'J.ULU.u, /. "n^pp 
.//p..,..!, . IL Lph ......nnL...Äi.n/.T. ^^.np'Joßl. ...n^l-fe)., ..."t, ""Lppp-/ ./pJj'pii-P/"^?"', <"JL /' 

a.i.p.n...pnLptl,t %u.lb.ulnuj, L.. /. //n/,p«..n..,j p./,/p..;,T< : f/L /p„.?fep,./ .-pp...;T, ,j'/-feT,fe- 
.,/,.,!, ..,Äfc(_ /. a"2.?...p/.m <;»,La.m., .nT,/,feli /. /.]/,/p, J... I-np." ./tp ."J'p'/j'/fet/' • fe^ ,.,.5LJ....^1. 

pjj/p.,.,!. .jt-L ".'iJ<fejn.| MV /p.,p.,,g/.). pJ^iffeL- '^'^ jnp«/"»? jnL...uS""""fe,'J'"'- t-- 3""- '/['pF' 1 = 
|„.,.„i.iLuijp, ijlimi; i.<n_ unLppuJi fei- ."Hiu^tp .<.p'niii.ini.Oß fei- /"5'7ptp «(pt/j^ni-P/i Ji : frt. guerisons que les saints accomplissaient, il decrivit soixante-dix miracles', 
dont je mentionnerai quelques-uns ici. 

Un certain Paul', afflige d'iuie maladie ä la tete avec des vers memo sur la 
tete, s'etaiit rendu au tombeau, s'y prosterna et dormit. Les saints lui appa- 
rureut dans uu reve et lui dircnt : « Leve-toi, et descends ä la porte qui fait 
face ä la mer, et le premier homme que tu rencontreras, tu lui appliqueras 
un vio-oureux soufllet de ta main et tu seras gueri. » II y alla, selon lordre 
des saints, et y rencontra un soldat ; il leva alors la main autant qu'il put et 
lui appliqua un soutllet sur la tigure. Le soldat, irrite, le frappa fortement 
'Afoi. 17'. avec le bäton qu'il tenait ä la * main sur la tete et la fendit. L'homme afflige 
"■" ''■ de la maladie a la tete tomba a f erre, le sang coula et les vers tomberent de 
la tete ä la suite du sang et Tliomme fut gueri. 

Un autre, medecin tres habile, dont le nom etait Gesius {Ge)iesion)\ se 
montrait incredule ä l'egard des saints : « Ce n'est pas par les gruces de Dieu, 
disait-il, que ces saints operent leurs guerisons, mais par l'art medical des 
medecins Gallen et Socrate. » Les saints, voulant amener Gesius äla vraie foi, 
lui firent venir sur le dos une plaie inguerissable. Tons lus medecins y appli- 
querent leurs medicaments, mais ils ne purent le guerir. Lorsque ce fut deses- 
pere et que les douleurs de la plaie eurent augmente, il se rendit aupres des 
saints et les pria avec larmes en deraandant sa guerison. Les saints lui appa- 

1. 7^. G., LXXXVII (3'= pari.), col. 3424-3676. — 2. Jb/J., col. 3476 sq. — 3. Ibid., 
col. 3515-3524 : TEdio?. 10 [1021] 24 ARATZ, 31 .lANVIRK. 127 

tpfiLtiiiiiL Iriliii KiiLnupu ili/iiiiii/i liL 11111/1/1 . /'/iri/iii /i i/liiiiiii 1//11111/1 iiii/iiiii Irf/i/iiiiliiiii 
iiiiuiiiiili, /ii_ tn/iiiii iiiliiiiiiil ^HLiiO iiiimni.iiii iiiiiiiii>^ /i/iliii/iiii iMii I.L IUI Oiitliiiiii : //l iiiiiii- 
ßiiLahuii l'Lhli II n IUI liiunabutn nhniiinli iiliiifiii, /il i/iiiiifi /i iiiiinfi/iiiili/, iiiiiiii\/iiiii ii\ iiifiiiiii 
ii'^nuiütuiDuiiuli : 

f/L niiiiiXLiui ji iljiLu nli^Lnlut Lnlii Lntitti Ulli iijt IUI hhhh tili IUI li lit iiiii/i/i . (tlilr; n\ 

I!UI/lI|III1I /i iILiIUII l//lIIIIILnntlllI /if/l/llll/lllll lllllllllllll, (iL /iIIIIIiIhIIIIiII /i lllllllilllllllllll iiuiiiniiili 

Ll iiiiiiin/iii Lnluui ntiij uniii<) LliLiiLiiLniu, n\ iinv'*iiiuiiiii : //l iiiiiiiWiilii/iiiii iiiiijii^iii/iiiiqi 

niilj tniiinir fet. iiill^ . o/lJuin '^tll S 111 n llli 11/111 linLlii! nii, lii_ nliii /iiiiiniullii llloll/ili, /jillll JiJij^ * A fol . 1 "ä 

n\ t? '■'^ <?/' '/'"('/ ""«'^''" iiiiLiiiO/i iliiiiiiiuiiiu : 

tl. bnnnnn llllinillS fenfei_tlllllll ununiipll /'/iJlfcll/lllll/l /.L lllllLll . l/j"/, "^ f'UlJliViy'/ll 
niiiiiiiiiiiTiTi, /.i /iiiiiiitiiiitii niiiTiijiii/i ^i ii^iiijiiiiiiriijij, /.i iii^i/^ij/.ii iijiii|iiiilijii |i ij^iil^iiij, I.i 
JiiiLiil/i i5/i iiiii iii^>/i ii/i piuiiflfeuiit 'Iß'''L ''/'/','/" '"^"f""^' (^^'7 "/'"'V' '■/^'''|l'"jii'_^'i iii/iy<iii^i 
t pfeq nn Ciiii""! = ^"l iiiiniiLii/iiiii iiiiiiin JLiiiii «/nniii/niifciiilili i^L^iiiijli, fci_ lujiiujitiiii 
n<,*niui?uii{iiuiiili /i iiniinnL iiin-JiuSuit^i nnpiun""- : ''l "{^""g Viilhiuiiii/ /' iiiiilIi /ilji ijnyii- 
Tiiiiiiii/ nl.iiiniiLrtin Ll nununnh : 

diu JuutviuL.n 11 1, IUI i^/iiii^j>ii '/■ji^ioiiTiiii^i tli /■''/'j'/ "^nijLiiij /.l iJiiijiiVjiiiij i5/.|inij, ti. 
nuLbnp unnui niiitiiiijli/.iiiii iiiTiijiiji^i|i^p fei. Jtij^ piiijife|iioii iiiiL '/■ji^uuinu : - rurent en songe et lui dirent : « Tu mettras un bAt sur ton tlos blesse et tu 
feras trois fois le tour du parvis de l'eglise et tu seras gueri. « Gesius ä 
son reveil prit le songe pour de Timagination et, par honte des hommes, 
ne fit pas ce qui lui avait ete ordonne. 

La nuit suivante, les saints apparurent de nouveau ä Gesius et lui dirent : 
« Si tu ne portes pas un bat sur ton dos blesse et si tu n'attaciies ä ton cou 
une clochette et ne fais trois fois le tour du parvis de l'eglise, tu ne gueriras 
pas. » II se reveilla, fut etonne du reve et dit : « Les saints me prcnnent pour 
un fou, et plaisantent; * mais si je ne suis pas un äne, pourquoi me tour- »Afoi. 175 
neraient-ils en derision devaut les hommes? » 

Une troisieme fois, les saints apparurent ä Gesius et lui dirent : « Si tu ne 
prends pas le bat, n'attaches pas une clochette ä ton cou, ne prends pas une 
bride en tete et si un enfant ne te conduit pas par trois fois dans le parvis de 
Teglise, il te sera impossible de guerir. » S'etant reveille, il raconta son reve 
ä la population et, ayant accompli ce que les saints lui avaient ordonne, il fut 
aussitöt gueri. 11 rentra avec foi chez lui en rendant gräces ;i Dieu et aux 

saints. 

Ces glorieux martyrs du Clirist sont les medecins de nos änies et de nos 
Corps, leurs ossements soulagent ceux qui soull'rent, et ils intercedent pour 
nous aupres du Christ, 128 I.F. SYNAXAIRR ARMKNIEN. [1022] 15 ;;ii.,m'i imi.iji /(iiMiiii.ji/._i;iiii /■ .Nii./iM /'.iiiii)./><" (.iiiS"'l""jJ' '■' "'JL 

iilH i//|"ifl> /"l"l '"*"' /' //"i"p"/i>f/""'"""', iJiiiiiMiiLiiji/;ii, 

(1111 IM INI '/•^iii/(ij(iiii/iiiilimi/i '"/•/; '■',(/' J' = 

/^.iinLjifTi r.iiiiiTi/iiii qiiiLtg/iJi ji'n»' '.L c^''/'-;;/'^ /' 'j"'7"'i"'. t»^ "^ SLpXLijiu'ii /i im : //l 

i.i..,..i ,.i.I./.L.. /;i....,/,;,/.fi Ll v,j„./L,/.J. J/iTiitL ,,„5/,i,i,ijl, .?..,^.J/.I,l. /J...././,.ji..L : ;}fe.n .i.j- 5 
J.,.;i/i^ C^''/''.'//'*' /' '^"'/ t['"t "'iL "'"-CP"*' '"^ i|c"">"'c''g«"i' {!«"{./■ /iin.iinni/iiiTini-ptiiii?p /i 
'hpbumnii : 

♦ \ fol ITTi * '''^/"' 'l'kinnnLiiift iiiinijiii t ■''. = 

1" li. {Iniiin/i ^J»■ fct '/'(juijinLuiji^ /'. : '/."'(iß lluijiuiiiLiSiiij^i 

iiniii}i.(rjiij^nji& JiijTiiiiLnji^iTi : 10 

//ntnii Ll 11111/7 iS^iiiiii.njiI( 7'ji/iiiiiiiiii/i 'luifiuuii-Jiuii imiiiji^i tj. iiii|ijiiii ^1 //|iOiu(jfeuiiuij , 
/i JmSiulailiu '/'r.pji /J'tnijni.^i iinLfip puintuLnpjil, : /' iniji.i^ni /rJtLt .i/>/iL.ui^ <ji/iiijiii 
i?/iu.^L.iLptiiiIi, /iL t»jtL upiiS'niL t«- «iiijo/aui/jiuji ti. JnLjlpui^, ^iiii?ii.j.i.i^Ji/i f.nijaiijt<L, 
/,L /i XStiniiifJ,!! utuivnLtjhiul^ .?^iixiViilr;jfeYU\ Li_ iiiTii^fepiiiji/^nL : />(|iii(ii.Ji lujj n^ liiiuiiiiO 
Hill /iiiini ^iiiij.>|.>ii ^i inntt '"^ /> 'll'Z^'l't' '" (>i'/"7"'L ^^iifiV' |;'.<ii">iLÄn(;, fci_ pf'j'/t/' 
iiiiiJtliiiiiTi iii/iiiiiii ti_ nuii?LTiiinI/ *i^iLiiiIi/2nL|(J|»Liiii Ll ij/jti-u yiiLi,ji, ijpnjininu iipptf« 
qliuinu nTiimiiiiiliiilitji, /"[/|g /"''/_ """iC> i'" '''^" "Jt'Ltn'j" {""pn^g = 

En ce joiir fut martyrise en mer le pretre Ananie et liiiit autres martyrs avec lui, 
par le juge Maximien, aux jours de l'empereur Diocletien. 

ün f'rappa violemment saint Ananie et on le jeta aux fauves, mais ceux-ci ne 
l'approcherent point. On l'attaciia ensuite ä une roue et on la fit tourner 
jusqu'ä ce que tout son corps iVit en lambeaux. Apres cela, on le jeta ä la mer 
avec d'autres saints, et ils moururent en bonne confession dans le Christ. 

*Af„l 175 *Le mois de Fevrier a vingt-huit jours. 

r°b. 

25 ARA.TZ, 1" Fevrier. 

Vie de Barsaumas [Parsnumcnji) l'ascete thaumalurge. 

Le Saint et vaillant ascete du Christ Barsaumas (Parsaumas) etait de race 
syrienne, de Mesopotamie; il vivait aux jours du saint empereur Theodose le 
Jeune. Des son enfance il aima la vie de solitude, praliqua le jeüne, ^'adonna 
aux prieres, et (vecut) dans l'austerite, briile au soleil de I'ete, gele en hiver, 
il ne portait qu'une tunique sans manteau. II ne s'assit point durant cinquante 
annees, mais il se tenait debout en prieres, jour et nuit, et obtint les gräces 
de Dien : il guerissait toutes les maladies et infirmites, chassait les demons, 
purifiait les lepreux, faisait marcher les boiteux, donnait Touie aux sourds ; 
il ressuscita möme des morts. [1023] 25 ARATZ, 1" FEVlilRR. 129 

?/l ultitiijlittij^ ^(/jj^iiijinnii ^1 aiiJiiiiii^iii^i^^}, /wJiiLiii ^i p,mijiu|i iJ^i ^iijiiiLif ^ji miiiiiiun 

V^/'3 ^'^'"^' '»"»{'■'JnJ'/' ^nlll;^llIJIpl' ^111(^0^11 t/^iiii^, /,l ^i^/.iiij|_ «Jhl^i j/.|i/jTj^iij iiiii^itiiiii 

'//""/'/'^"^ tx ij^/iinmiÄuJ/, ti_ uif/^tui lu^iiiiji : //l i^iiiii^iilJu ^i <JpMiiiij ntunS.niti /i 7'ii/iii- 

inniJ : (/l ii>^/.ju\(ii.iiirtnii Slnu rüiiiliLiiiii ij/i ii/iuiiiiiiln\/iiiiiiif miiiIi/il : 

•"i (7l t^tiH^ ^i i^Kilrii ^iLji n^i ^i uui^i'JuiIiii VL^tnjihl; '^'"l'xi <>7iLiii}(iiimiiiii- /iL ilinluLiuiiL 

tun. "/'ji^uinnu ^i '/'tinfinou^^i ll : * tc Irj^uiii^ip I/njiiii uniniiLi) iii>iiilu/.i/iii /iiiiuiiiiiiLL Ll » A fol. Hf) 
^ IIa« iiiiinL/iJou iiiiL 7'n/iiii/ini/ : 

[B* '/.^ui^ni_p^ii.L ujipn^ ti- <|^iU2Ui({n^i(V i^/^iujIiL '/'ji/iomnu/i Lniuihinili iSii/ii/iriL/i '/'n./>L- ' li 

p. GO a. 

1" ''P/"""""/' '^'"/""/'C""^' Ofi/"/'"?' tji ^1 ijiiiLiiiiLtI» '/'iL^iLij/ini, /i n/jiiOtlf UuiiliiuinLiui, 

pn/iiiinn/it^/iii iiiiiLiii/i, ^i diinUiiliiiiliti /iiliiikiiii^ui iiini>ii/i/ili hnnnhuiiinult, /im ^ii i/iui feii/ife- 
n/ii_n huhuniJi Ll S/''"J "lutua U liJiiiiiuiL.nnniMuUt; (lanuinnuU : 

Uui ühiiinbuii nnn h ^onj^lr u/jiul A auinbuiuinin Sont^li luJtLiuiL bnliliLntu&nLpiiiuSa 
ti_ iiinottfiiii//irini-/i7tiui)u ti_ ajiUitibiL uiuitnuiuhh l^n uiuqti tupiuhl^n : //l iiLiuLbniuL /i Irin 

1.") ••'"{/■ unLiin, ti_ iijLnLiuupL 7'n/iumfiii/i jiJnbi;n niiiiJfeuulili ^liLUiiiiu fci_ niulumiuJi^inu, 
Ll nnLi-U h uiiinnliiiiht^ ^iüiiiioi~n : f/i_ luniiLniuL. hutii p ilLnnLutn LnlJuii ituubhiuni 
pmnuipu '/'il/ii_ii/iiii fei_ pdflLLi n'^liLtiihnuu . Ll. iiunnLnLuii auiuii fei. iiiri-ui^n uniuuib- 
iiuqnnanLJanLhu : 

Pl nnLUinn PuiqiuLnnnli Pnpnniuhnun p ^iliiü piunuinpU uiiuiu^uinfeiiuii. . fei. iriLfeiui Lorsqu'il se rendit cn Egypte, chemia faisant, il entra dans uiie ville oü il 
y avait un temple juif semblable au temple de Salomon. II se mit on prieres, et 
des flammes descendirent du ciel qui devorerent las pierres et la construction 
et les firent disparaitre. II convertit nombre de Juifs au Christ et confondit par 
sa parole un solitaire heretique. 

De retour ä son couvent aux environs de Melitene d'Armenie, il tomba 
malade et trepassa au Christ, le 1°' Fevrier. * Ses reliques operent beaucoup de ' a r»i. i: 
miracles et il est notre intercesseur aupres du Christ. 

[ B * Martyre du saint et thaumaturge martyr du Christ le bienheureux » n 
Tryphon le Phrygien. 

Le martyr du Christ Tryphon ctait de la province de Phrygie, de la bour- 
gade de Samosate, iils de chretiens, aux jours de l'empereur idolütre Gordien, 
qui vivait deux ceut quatre-vingt-quiaze ans apres le regne d' Auguste. 

Reste orphelin de pere, il fut eleve par sa pieuse mere en toute crainte 
du Seigneur et dans l'amour de la priere. Etant jeune, il gardait des oies. Le 
Saint-Esprit habita en lui et au nom du Christ il guerissait tous les malades 
et infirmes, chassait les demons des hommes. II lui fut inspire d'en haut de 
parcourir toutes les villes de Phrygie et d'y guerir les malades, aussi il se 
leva, s'y rendit et opera des prodiges. 

La fille de l'empereurGordien dans la ville de Romefutpossedeedu deraon. 

P.v™. Uli. — T. MX. — F. 1. 9 p. 31G b 15 130 LE SYNAXAIKE ARMENIEN. [1024] 

(Vfiniiiiiii linniii iiimiiiTi\/.i/iii "/'/i"l i?«i}i/)ixiTiT/ S jt ji iji iiL jt^ iiiiLui^Lij^ii ^uhi^fitul^u ijinuiljfc^ fei. 
iin\/.i iiliiii : //l Tiniiiii iifiiiiiifeiiii iiiLiiiii/iiJiij^i^i /ii^felr ^i puiiji(iLiJ i/ifeij|/iii, fei- ijin^lr ijlriii ^i 
iifeiiV^ }jiiii/iTi iiLii uiiiiinNtii iiiiiiiii : l»L feii/<?feiiii LntuuLiniU luiLf/iiiiliii^lr paj^feniui- ij^ni-uuip 
A7iiiiiiiiLiiii/i^i, iiiiii infeiifeiiii iiilf^iiiLiiiin^'il piiiijnnJp <Jiui-iiiuiiiiij^iIi ^i ■/•ji^iiiiniiii : 
' H - //t. ifei/j Jiii<^ni.iiiIiL l'nniiluuliniiji litiuiutiLnnLtun '/'/ii/iiiiiiinii, fei. ifeui 'l'/ii/iiiiiunii/i' 5 

'/•fe/iiiii : /»V iiiiiiii^'u'-iiiinpJi feiiiiiiili nSiilujinii fei. uiuiniiili fe J/^i/i/mi piuniiipli lun. LiLbipUnu 
feiiiiiiiii>iiii)< . Ll iitiinnuS <Jiiiiiiii?iii-Jiii iiiiiiiiiifeiiii ju n II ui ihn 3 a ul iiiuiiirLMiuikoiy ii< feiiinuiii 
iiiiiiLniiTi iiiiinAiii-iiiiiTifei /i *JiiiLimnniiJi 'rnlitimnuh . "MI iluiliiumiliii mljiiiniuij;i niiiiiijuiui- 
Jni-iiii Tiniiiii, fei. ^uiSiun^uiliiiLlULtuiiii /iiiiuuiiii/iiilr^ii iiiiilriii.(ili l'phuinnub : 

IjL ^nluSlulblua fet. pillllÄfeÄ iliniiin/ili n/ilil, fei. felliuifell/lli fe JlliqifeLlllilfellll 4\fell . fei. 10 
puinnkttniL. unLiiuL iilrii Jl^Su liL nliii nuipii lUiLnLiiii Ailfenuiilrni, fei. iiiilfelriiiilj üuinäjibU 
puiniiLiuiiL fei. ^IsniuL iiinliiJiii . fei. um an<^uiuii(in iilluinnLÄni fei. lunoMl^n ihuiili miuhpn- 
niiiiiTi . iS^ii, i?/i <Jiiii?iiiii/i;i iinntu iliui" ilanii, ap n< n/iiiifeTi iiuii iiin.ljfeL nliii feu : Pl ^pml 
luiiifeii/ilr ii/inniiL . fei. iniu Aiiiiifeiiiii fe i/feiiiiii trnniii, fei. diiififefeiiii iiiiiiufe knüLaquiL n oiiil/u 
Lnniii, fei. iiiiiiiniiiiLiiiiiuii. fenfeulr lipnfei. 'I/"l" = 

'initiuin niuinuii-nn'b qunLniiü luiLiiiO/i /"-/•) fei- ufeouiL piu/iiJiinLflfeuiiJti tunuiniuhtui 
tiuiiumnL. fei. ufeo(ji.wfei.lf . fei. inpaiuä n< feiunuiii '^iiii.uilifegni.iiiuufef ouni.nuu, fe^iiiui li 

Ses parents, apprenant les miracles du saint enfant Tryphon, envoyerent des 
messagers pour le chercher et l'amener. Ceux-ci s'en allerent perquisitionnant 
dans de nombreuses localites, et le trouvereiit dans sou village oü il gardait 
les oies. Le bienheureux alla, guerit aussitöt la fiUe de l'empereur, et les 
infideles l'ayantvu, beaucoup d'entre eux crurent au Christ. 
B * Apres la mort de Gordien regna Philippe, et apres Philippe, Dece. Les 

infideles arretörent Tryphon et le conduisirent ä la ville de Nicee ä l'eparque 
Aquilinus {Akelii)os), qui l'ayant interroge longuement, malgre des promesses 
et des menaces, ne put detourner le saint de la foi au Christ ; par contre 
(le saint) möprisa leurs ceremonies et confessa avec hardiesse le nom du 
Christ. 

Sur l'ordre (du gouverneur), on frappa le saint ä coups de bäton, puls on 
l'attacha ä des chevaux sauvages, qui le trainerent ä travers les rochers et les 
pierres, par des journees d'hiver; tout son corps fut brise, son sang repandu, 
mais ilrendait grftces ä Dieu et priait pour ses bourreaux, disant : « Seigneur, 
ne leur impute point ce peche, car ils ne savent pomt ce qu'ils me fönt' . » On lui 
brüla les cötes au feu, mais une lumiere jaillit au-dessus de lui, une couronne 
de fleurs apparut sur sa tete et sa figure devint resplendissante corame la 
lumiere. 

Le juge manda le saint en sa presence et lui promit avec douceur des 
dignites et des grandeurs, mais ne parvenantpas ä persuader le saint, ildonna 

1. Lue, XXIII, 34. [1025] 26 ARATZ, 2 FKVRIER. 131 

i/fefuu^ Inptii i/ii^i/i_ n^lumuiiliul : Ol /i/i(iti- imiijniil ijT.ui ^i ,„/,,j/i (j^^iiiui/iiJniliL, iix^iimLiiiij 
uoL^pij tfCuinnLiuÄ, fci_ jiufuui^ ^luL ij<|ujji^iulrt^ ,ji„^a^,i iiiLiiiLijtimj i£<,'nij^ili , tx mhuLuii 
ijiinLjipI/ ijuijuÜiulibiui ' /i« t^iuui ntiinuju'L : 

bi. </iii^ni|feijiuI/ßji^iuifinLfeiu^ß}( 'hjil^jiuif^ tij/Ji ^i iniiiiipiiTi^i, /71. iii/i luptij^ili ^i '/'ii^ili||i.ii 
ö ^i «jiiiluj(lIi ^l^ n^ii^h;u ji uitii^tiuLL ^'jiiiiiJiu^/.iiii^ Lnijiij iiriL^ipIi iS'ji^ii^kiL : '/iiiiiiinjitiimi. 
""■^rp '/'/'"i" '/'tuifini.iup^ K, ^ i^iui.Lii '/'•ji^iuuiiiii^i : 

.■»HijiiJ uiLHLp <,'iul.ijfeiui_ ^i '/'ji^iuinnu piHji/.ii^iu^in ^i^/uiuLii S"M"7 uiiiinnL //•nLiitli 
!,'"'llh^> l't'ill'tuinnJiLtutj" np i;iun. ^'j^j^^^iu, tt ^lu^ ^i '/iKKifiiu^uiiii :] 

^r'"?/' ''^ '"- "^tuiCiLi/iii/i /5 I Soii u^pnj i^J^iiij^iTi SnliJin'iiJi : 

In ■/•ji^iiiinnu^ SwfunjtLpnuh .Vp^ii^mTi t/' /' ^iuliiiil^^Ii '/'it^iL^^in^, ^i ijtrjOtli f/iiiJuui/{uii ', 

^ JiuäiuJiiiil^u /^iLiJiiijujji/i uipßiii^^iL 'l-nfiqjiiuhnuli, np t(' jtin tp/jtji^Lji hHunLÜ hu <J/iW 
uiüuin ji p tu atui.nnnL.Bk 111^11 Oiinumnuji : 

Utu ^|i ^pjiuuinhkiui, hl. übUiithn. 11/ ui in tu b/iTi ijn uuinii luniuÄj^n . ti_ altiuLhtiiUL /i Iriii 
••nij^ib iinL^p, ti. uibnLiuJuIi 'hnhutnnuh ("ffk^l' '1""jtJiiiJil( '^hi.tu'bitu fci_ aiii/uuiux/i^uiu, fei. 

9 ooS . . . Spfiijtniili'] 4./jiUjnLp|ii_}i "('^"J fei- ^jtiuiiii^njiS i^^iiij^ifi "Ppjiutnnuji hntulkiniL Snjiifmlilt 
/"^?'"9'""J 11 1*^ üuiifuuiljuij] üiuSllulqlstUj, nji^iuinnTiJ;/iq niuLtuL acld. R || 13 Um t» nnbutnn- 

Jiijuij] Uui iRimijfeui^ njip ^ ^Jopt}/' iiLuii. |i ptupktt^iiintn Soitl^fi tuSkfiiuili bnLIiLniuhitLpktuSa /iL 
uifTo/aiijii/ifini^Hrcfui)!» R. 

!• Ms. Utuäututitui. l'ordre de liii trancher la tele. Lorsqu'on Teilt conduit ä l'endroit de rexecution, 
le Saint pria Dieu et, avant que le boiirreau Teüt frappe, il rendit son äme ; 
(le bourreaii), voyant que le saint etait mort, ne lui trancha point la tete. 

Les chretiens de Nicee se rassemblerent, deposerent (le saint) dans un 
cercueil et l'envoyerent dans sa province de Phrygie, comme saint Tryphon le 
leiir avait ordonne dans une vision. Ce saint fut execute le l" Fevrier, pour la 
crloire du Christ. 

En ce jour reposa dans le Christ le pieux prince d'Armenie, le baron 
Rouben, de la famille des Bagratounis, qui s'empara de la Gilicie, et repose ä 
Castalon.] 

26 .vRATZ, 2 Fövrier. 

Föte du saint martyr Tryphon. 

Le martyr du Christ Tryphon ötait de la province de Phrygie, de la bour- 
gade deSamosate, aux jours de Tempereur idolätre Gordien, qui regna deux- 
cent quatre-vingt-quinze ans apres le regne d'Auguste. 

II etait chretienr, ctant jeune enfant, il gardait les oies. Le Saint-Esprit 
habita en lui et il guerissait, au nom du Christ, toutes les maladies et les 132 LE SVNAXAIRE ARMENIEN. [1026] 

ij;jtLU /i Aii^i/j/piilit ^"YiiiAt/i : bu jim-iiiL Am^Ti np "i"t(> • '''/'F/'^r J""?''^'"^^ ^'u^''^" 

anLMjiiJiu : 

L'l iiiiLuimi /Ji(iuiiiLnii/il( '/•iipjj^iiiiTimi^i /i ^ilhiJ ßiiii^iu^^iTi iinimi^Jiiiptyiiii- '.l lui^iuijui- 
/it/i. /»/Jt "* fe'/fc"yt Ä""L"'iJ^' r.iiinnLÄn^ ,S'ji^ii/inIi' n» bfiulbä : L"l tpptiiiL lipuiUfjt 5 
i?iii}i/iii|}ii/ iun.Jtui1uiiii liJ^/^tniiiL : tv (jfei-Ji ^['«"L ^iiiijO/^mJ^rtli' feij/iL flnL^o ^olL, fci. tji/.- 
lLiiuii. öiuniuLnn/iTi ti_ Jiiniii^ji/jtiuJiTi, /.l n^iiiuii5/.iiiy Tiiiijiii ijijijiij/jiiij^ili piiippuifLin^ ijiu Jirlriu^Ti 
Miiii udiiÄL iiiiii udiiÄf;/' • t^ uiiiijnLiJp ^iiiIi',"iiiLim(i^iijIi <JiiiLiiiiniiiy^iIr ^i '/■ji^iuuinii : 

/jV iLiii iJaz-ini-iiiIilr '/'/ipfj^iinliiiii/i ^«JiJiijiiiLnjiLiiiij '/'^i^iii^ii^iiii, tu (;/.ui '/'^i^iii^ujnu^i' 
• A Icil. 17r. 'hl;linu . fei. * iuiiiu<JiiiLiiiinßIi /piiiiiil/ ij.S'p^ii^inli fei. tnuipuili fi /»^i/^^iiii ^ijiijiiißli iiiil (./|fe^ilinii 10 
feiiiiiiiinnuli . fei- uiiiiiiiLiJ ^uinnSnL.liu iiipiiipfeiiii ^unuuiJiuifp fei. uii^iiin_iiiiijfeoß n^ /^uipiuij 
num-pab nuinXnLniuiilii ft ^tULUitnnah 7"/i/iuin(iii^ . iiin iJiuIdiiLiiilrij luli^nulrjjp ^ujiu^uiiu- 
i?iii.lrii Jiniiiii feu 'jiui5iiiiiAiii/inL/JfeiuiJu lunuuintjitilil^p ipiilrnLlili '/"ppuinnup : 

6'l OfiiiiJiiiifeiiiii iilriu uiiiiiÄfeÄ iiiiLlifei fei- feiuuifeiWJi ^1 i|iiiyitliuii^fciii^ «^/'"i feL ß'"p- 
jfeiiiiii- iinuniili fiTin i/i^iJu fei- nlin £"'P'' («"liii-Iiu Ajfepiii^lrn^ . fei- uiiJfelrui^lr iJiiipiJpliii £iiip- 15 
iifeiiiiiL fei. "Jfeiiiiii. tunlti.l)h : Ol. iiu ^n<JiijJiiuyi ijl'uinnLÄn^ fei- iiiijo|3t(< i^'nuii unui^nquitjU . 

1 ??l. iiiLiuL . . . n^/iLUiTiiiiifc] l/L wnnhijiUL TiiJui ^1 i^tfinLiiiM hpPtui^ jiuiftT/iujJi ^iiiijuißii 'Piu^L^^inj 
tu liJoltbl o'5/"-"jTi#iii B II 4 /JL uiijuiijiii/f/;p . . . ^i 7'jijiiiiniiii] fei- fm-tuij^ Minijuiij Tinpiu rjußiuli^fej/i" 
uppni Sm'Lliiuti'L Sn/ii/iiiS/i' luii-uinfen/iJi /uLnniu/iu niiiiuJifei fei. luöt^ ^uui ■ l/L lingui ^liiu^feui^ 
im-iiui/iiTiii/iii fcntt /i isiuiinLiJ infeii/iu, fei. ijiii^iTi ijSui |i ^tij^Ti inp^iL ni.p lupiu&ijp q^uiuqu . Isl 
tnöfeuii feil iu5i fei iiit lUiL^uiSui^i pt/i^feguii. qnLump pui^iuLnjiJiTi . ^np infeufeiu^ iub<^iui.uiui|i<f 
auianuSp <fuiLiuiiilun/iTi /i 'Ppliiiinnu B || 10 l^tl^nii] rj/lj^nu ß. 

infirmites, et chassait des honimes les demons. II entendit une voix qui lui 
disait : « Parcours toutes les villes de Phrygie et gueris les malades. » II se 
leva, partit et lit des miracles. 

La fiUe de rempereur Gordien, dans la ville de Rome, fut possedee du 
demon et celui-ci criait : « Si Ic serviteur de Dieu Tryphon ne vient pas, je ne 
sortirai point. » Le bienheureux enfant etant alle, eile fut guerie aussitöt. 
Le d6mon chasse de la jeune fiUe devint un chien noir; il apparut ä Tempereur 
et ä la population et leur raconta eu langage liumain toutes les mauvais actions 
qu'il accomplissait; beaucoup d'infideles crurent au Christ. 
'Afoi. 175 Apres la mort de Gordien regna Philippe, apres Philippe, Dece. * Los 
^°^" infideles se saisirent de Tryphon et le conduisirent ä la ville de Nicee ä 
l'eparque Aquilinus {Akelinos), qui l'ayant interroge longuement, apres des 
promesses et des menaces, ne parvint pas ä detourner le saint de la foi au 
Christ; par contre (le saint) raeprisa leurs ceremonies et confessa avec har- 
diesse le nom du Christ. 

Sur ses ordres, on ü-appa le saint ä coups de btUon, puis on Tattacha ä des 
chevaux sauvages qui le trainercnt ä travers des rochers et despierrcs en des 
jouniees d'hiver; tout son corps fut brise et son sang repandu. Mais il rendait p Ol a. [1027] 20 ARATZ, 2 FEVRIRR. 133 

Sl^n, Sli ym?iiin/i/i nniiiii iiiiiiii /i iltrriii nnii nlin liiiti tiniicNLTi : /»l ^I'"'/ '"(/''"//'" 'l'J"'!"'' ! 
'/l luliiiuiL. /niii oiiinfeiiin /i ilLiuiii linniii, ci_ aiiinliLiiii uiuiiili LniuL. h ninLlii Iinpiii, fci. 
uju/iÄu/n-iuniuli knütip hnnui liiinUL. ifini" : 

'ln«fcujii niuiniuLniilf ijiinLnnli iiiiluiO/i /n-n, tt- iiliuttii. piiinnnnLhlLiiitln /unnuiiiiLiiii 
5 iiiuii/i/iLU ti. i?fcÄi)L/J/iLfiii, iiL innJiuS ni limniua <Jim.iiiLbiini_iiiiilifci L<jiiiiii ^i i^/.jiiiij i^ö^in. 
ni/oiiiiniJiiiL : l/f. innJuiS miiiniiilp iiJiiii /i intii/iu, iiinimtiiiii iinLjipli mI.iiiiiiiliiio, Ll ^mn.ui^ 
poiL nyxiii/iiiilifei iiiii-^t>/ili~ uiLiiiiiii/iiiiii n<Jnii/iL . /.i_ i/itiifeiiii iiunLjiplr i^iii|iiöiulitiu^ n^ 
feViiin nninLluli : liL. Jnnntjlinui'li pnluiinnLbuiinli lilililmi^ t/j^ifi ^i uiiuiifiuL^r, fci_ iiiiLuijitij^iIi 
/i '/'il/ilii/iiii, /i aiui-Uin.J/ /iLn, iiiiiii/;^!! |i i/ifeoiLiiiIiIi *,"jiiiiiTiintiug Irnijui * i/iiujipL iSji^ii^inZ» : 'Afol. 170 
In '/uimiiintniiii- iiOLnplf iSii/ii/iii/i '/'l.iiiiiiiLiun/i /• : 

[B* *Z.ujnp iiniiniilt (»uiij/iuiiu tj. biulnliui'Uni. iimiii/ltniniiiij ütiajih /■iiiJ/^if^^i : * f! 

WnpiJi lu^iii/jfe/iinß t|iL//-iiiTi|itj/i piipfciij^ui/^nujnu^i "ppn(^lr ''•(•/"}"/>/' /.i<Lnmi-ii£i«/jlr . ti. 
t/iJi lunp LiiiiLuiijnpSp ti. pLiu/jt^iJi a^LnLptuiiJp juiLiiui^uim^ /i \fn,jtiiitj ijiiiLuitL^li 
juniniu^tuptiiu liLhon ; 

1 ^njT pLij /.iiu qnjiSfct] ijt 11^ q/ii/ifeT. .J.IJI uiitfifcS (iSij /ii. B II 2 »iTipiiL ()/«. B— fe.jiiiL] 

fepfetfeguiL B I 3 ujiiijÄiun.iiigu.Ti /rjifeiip] ujiujjlii;n.uiijuii- /rji/iiifi BUS ^J.ULiiiJifegniijiurifeL] '[""LppS 
fl<f(^. B II 6 jnj.Jm.J] /.pjifiL B — i../r;j/.f.] ...fe.f[. ■fj/u.ii»..?uif.f. B i| 10 ui.l(.(.J. S;./.i/.nr. *fem(inLm- 
ii/i 8] unLna ■/'fu'iu 'Pbuinni-Ulp^ f., |i i^uin.» "f ji^iiiuinu^ B. gräces ä üieu et priait pour ses bourreaux, disant : « Seigneur, uo leur impute 
pas ce peche qu'ils commettent envers moi. » Oii lui brüla les cötes au feu. 
Une lumiere eblouissante jaillit sur lui et une couronne de fleurs vint se poser 
sur sa tete, sa figure devint resplendissante comme la lumiöre. 

Le juge manda le saint en sa presence et lui promit avec douceur des 
dignites et dos grandeurs, mais comme il ne parveiiait pas ä Ic persuader, 11 
ordonna de lui trancher la tete. Lorsqu'on l'eut conduit ä l'endroit de l'execu- 
tion, le saint pria Dieu et, avant que le bourreau l'eüt frappe, il rendit l'äme. 
(Le bourreau), ayant vu que le saint etait mort, ne lui trancha point la tete. 
l^es chretiens de Nicee se rassemblercnt, le mirent dans un cercueil qu'ils 
cnvoyerent en Phrygie, sa province, comme * saint Tryphon leur avait*Afo 
ordonne dans une vision. 

Saint Trvphon fut martyrise le 2 Fevrier. 

[ B * Vie des saints Salita et Epiphane {Epiphaiiou), disciples du grand ♦ b^^ 

Daniel. 

Ils etaient disciples de Daniel, choreveque de saint Gregoirc rilluminateur, 
thaumaturges qui vivaient en ascetes dans le desert de la province de 
Dzopk, et ils ne se nourrissaienl que d'herbes. 

Saint Salita etait de la ville d'Amid, de race syrienne, et vivait dans la fol. I7li 134 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [1028] 

m ji t/ii^- ^!ii..ji?iil|J/ilIi^i iikl/ihSplij, /.l m /ili^ i^iiiiiit/'}^' ?'i^"' = &<- t[' ^"i'j[>""" Äfeji jn^J, 
/,L luShliu^l np ijiiiJi/^un/Ji ij/i /i i/iii/iiZfiiiTj/i^Jf ii;iLgtJi iju/iljij! i?uijiiJ/iLJj Liifiiii : fei_ juiliilji 
i^/ihlJ luTiniiiTitji y.iu jiLi^ ijfeinli 'jnj.ijnLiiiy fei- y^tJuiS fe<Jiiiii /i iJ/^P ijfeinn^I/ AuiS^feijuiL /i 
"iibppni Ppn^l : Ifi- (/nijni^feiii^ piiiijif/iLlil^LL uijiiulij jn^</' jriLij iiij|_ /jnij3ii ijiiipAnLg^li «JJJnLji 
«ifeuiiiiJ/, fei- nt uin/ili ijJiiijiiJ^Ji Ln^iii, ij/i iii^Irii^tu ^ulrijjjfeiii^ Vf •■"'-(•Ji^ /< SbtunJil^ : 5 

/'«/^ iinLfijiJ/ (/ii^/ii/iiiiL t;> /i SnJnutj, fei- (iltiii/^tj' ^IV/ii-Ä ^feji/ilifi /i i?t£ '/•"ip''^/' 
niuiiiuLiiitj, iinp Will Jinniii l^bliiiin '/i/"/"Jß = '»'- f"'j/'^ "'"^ ^"' uiSbiiu^i ijiiiLiiiijiifeuijp, fei. 
Liu uinoßhcp P'/j'/t/' iJi'i'Jfei'fe"/'^' : '/■iin^L uiil Iriii fei. pm^nLiJß ^i ^t|r7iuLniiijiij, fei. 
iinimnLuihuiifi'L iüuIi/ilp fei. oonni-WfeiiiiJii Ljuiliiun quipAm-tjuiU^p ji lintjuiUt; ji ^lULiumu 
'i'ppuuintin : '"^ 

fri. Jnnnillsuia nuiiinni.ä uijuifetjiuiii, fei- nLunLniuil^p ingiu tj^ijuipii a^lini-pfeiiili . fei- fe|_ 
Jinpop ifen/intJ' ^"'("'l 'ji'ui/ j''f '//'P^ (inLbiucj . fei- ^i üJiiiIriiiiiJuiJi^/iJi iijiiiuiui<ife"ig linyiii 
fe/ilt i?/i, fei- /ippfei- "'5"! '//'IiJ'' fe 111 iJfe null- i^inp^bi ijiii^iii^fejiiniiJi, fei. iiiut • l'pu^^'i 1'"l''fjp'l 
^n t/iLL : tu iiiut li/i n3li /i tluiiliitii^nii lu^iii/^fe^inuiijlr . «S'i^p, /^^Hi ijnji ^nijfbijfeji 
* 1^ i?/iiii/iiiiJi/t * t/' : t"«- '""t "ni-puii binjii^nui . /"nji^ni-ji/j^ i'"rß 1"^ /' ß'"L' C^I^P phiUL 15 

^■iiifeiiiun itni- /i liiu . fei- ^uiiiiiSfciun dLiii ^/iLruJ^ : 

fri. <Juiufciiii ifenn Äni/ni-Ii i^feA/i' Lahm iiilrn //i|i//i «J/' iiifipliiu^ ^i Suipql^uiul^, fei- 
iiiiinuinfeiiin /i luJui fei. f;/i{i iiiTiii oi\p fei. Hill Pm-iitiLnp iifeii.iii.Jiß p"'i3 "i i|liiiiot^li uppn^i : 

montagne des Kourcles, oü se trouvaient nombre de lions qui ne lui faisaient 
aucun mal. Salita etait tres äge et tout le monde desirait posseder son saint 
Corps ä sa raort. Un jour, il vint ä passer le fleuve des Kourdes', et lorsqu'il 
fut arrive au milieu du fleuve, il fut couvert par les eaux. Un tres grand nombre 
d'hommes se rassemblerent et detournerent le cours du fleuve, mais ils ne 
retrouverent point le corps, car le saint l'avait ainsi demande au Seigneur. 

Quant ä saint Epiphane [Epiphan), il etait grec et habitait la montagne du 
Lion {Ariudz), dans l'habitat des bötes sauvages qui participaient ä sa vie. Tons 
les infirmes venaient ä lui et il les guerissait tous par ses priores. Beaucoup 
de paiens aussi venaient ä lui, et il en convertissait ä la foi du Christ par ses 
paroles divines et par la puissance de ses miracles. 

11 rassembla beaucoup de disciples auxquels il enseigna la vie ascetique ; il 

quitta avec eux le pays d'Armenie pour le pays des Grecs. Or, sur le chemin, 

une femme les croisa, et lorsqu'elle eut passe, il voulut eprouver ses disciples 

et leur dit : « Qu'elle etait belle, cette femme! » Un des plus jeunes disciples 

* B röpondit : « Maitre, la femme que tu loues etait borgne. » * Saint Epiphane 

p. filb. , . ,. , , ... 

lui dit : « 11 y a de mauvaises intentions en toi, pourquoi as-tu regarde la 
femme? » Et il le chassa d'avcc lui. 

Arrive aux bords de la grande mer, il y trouva une ile abandonnee des 
hommes et y habita. II y avait beaucoup de serpents et d'autres reptiles 

1. C'est-ä-dire le Tigre. [1029] 2G ARATZ, 2 FKVIIIER. 135 

f»L /lllllliillll llll<(I lIiiliiilllllLllLü» lll/lo/f7/iLn liL iiniii7i%//i/i iiiiiiiiiiiiiiii/liiMlll /J/iiiiJm VItllll/llllL 
/i 7'ii/iiiimiii : '»L /i III in Ulli /i iiio/i iinnnn '/'//iiiiiiii iiiii/i /■ : 

UiiiiiiiJ iiiLiiLii i^/iiii^iilJi7/il/i fiiiiiili/i i/i i//iiiiJi7i ."iiliiiiii LiilinnL : 

Ulli l^n alt h piu^uihiiiilui {»nininntiitn pninuinjiii iiiiliiliiii iS/iniiiliiiii Z^iiiinii iiimiiiii/i . Iil 
5 fenCL innaiuu iiiuuiiin/iiin iiiiiniiiili 'fiiiiiii/iii (luiiiini.^ uiLunLiun iiiii'i/iiiiiii'^li ^iiiiiiii In 
/innniiiiiitiiin iiIi/iLiicn/iii, nl'PJi i/iiiii li ii /i/i i.l iiiiiiliii! /<nijiili 5^iiLiiiin, /iL miiiii/.iiii /i '/iiiiiiiii 
LiuiiiiLii/iii /iiiiiiiiiiiion iiiiLiiiO/i <»iiiiii^iii : t»i_ liiiiiiii in/iii/jiiii ii/i t/' '"(/' |J"i/''\;"iiS""""'/ 
(iL i/iiiiii-iiiti/i iiiiiiWiiiiiiL iiiiiiiiXnLniiiiiti nliiii li liiioliii iiiiiiiiii/iii liL llllllUl(^llllL/lIllll iiiiiiiini/ . 
'/iii/iiiiinn tili iinL, n/i <Jriii ui/iiiiin Jj iiiii/iiniii/i Iil iIoiiiiliiii /Jiil/ii . i/l iii I7 ^uiiin ß"'/ 
10 iiiuinfeini fewt "< nLnuiuii/iii n'l'nluiinnii, Lt. un^LiiiiLii S/"'( ''"^ iiiiifei-iiL : 

f/L linLnilii tutil; . '1 111 lu tu niini.lJltiAi '^fen-Zi t /• "Jt^'y» ''•- *>'■(' 'J//""i" fl'"" k"'P'il' 
uIiiilWLiiiIiii ^ ii/i '^tn ai/iiiiiii piiiiiii iiiJiiil iiuiliui;) I^ P'"" i/uofinLiiiiiii : '/l |iiiiiiiiiiiijiii1ii;^ji 
n'rnjiiimnti l.iiinnLiurt, ti- '^iiiitiunAuili iiiLiuiia^ii iiiiilriiiuiiiiiLiiiÄ iIninjiiiL|i/|ii-li linijiu : l/L 
^piuSiuiuiua /JiiiiiiiiLnnu /iL <Jium/iu iiiiiiil/u iriiiuliifinili : 
15 diiiiuJ lULHLii ^iiiLn/iiiiL /i "rii/iiiinni/ piiin/iiiiiiijin Wiiiiili}i ujuijinTiTi lif'npiiii //'nLp^i- 

Loiuli^ nnnh 'InuinuiUnbiui iliiÄ/i^/ifl/imili/i :j veiiinieux, qui ne firont aucun mal au saiiit. II y vecut dans d'incessantes 
priores et une conduite admirable et reposa dans le Christ. La feto de ces 
saints a Heu le 2 Fevrier. 

En. ce jour, martyre du bienheureux martyr Zouad, le pretre. 

C'etait un des pretres de la ville d'Artasat aux jours du roi Tiran d'Armenic. 
Lorsque l'impic roi de Perse, Sapor, devasta le pays d'Armenie et pilla les 
eglises, on emmena aussi en captivite en Perse le saint pretre Zouad, et on 
l'amena charge de fers devant le roi Sapour. Celui-oi, le voyant homme de 
grande taille et de belle apparence, voulut le convertir ä la religion persane 
et lui dit comme pretexte : « Tu es sorcier, car tes cheveux sout bkmcs et ta 
barbe noire; il te sera impossible d'avoir la vie sauve si tu ne renies pas le 
Christ, et n'immoles pas au feu et au soleil. » 

Le Saint repondit : « La magie est bien loin de nous, et les cheveux de ma 
tete sont dans l'ordre de la nature, car ines cheveux sont de vingt ans plus 
vieux que ma barbe. » II confessa le Christ Dien, et meprisa avec hardiesse 
leur esrareraent athee. Le roi ordonna detrancher la tote au bienheureux. 

En ce jour reposa dans le Christ le pieux prince, le baron Thoros le Rou- 
benien, fils du grand prince Constant.] 136 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [10301 

Uniiiii/i ?'t bi. '/'fei/iiinLiunJi 9- ! 'l.tupp u^ipn^Ii Cuiij/iuiiuj fci. 
h Ulli ilj Uli itL. 111^ lu/i feil in inj i?fe&^iii riulilitj/i : 

llnpui iiijiii/i/iiiuiß t/iJi iJtÄ/iJi 9'iiili/iti/i pnjitii^^iii/^nii^nu^ JLS^iii /.ni_iiiui_nji^ii /'Ji^'- 
nnn/i . iiL t/it iiinp lijiiiiiiiioniiÄp fei- uliiii/it^iTi ä^IinLpfeuiiJp jiuliiuii^iuui^i ^ iTni^iiiiij ^iiiliii- 
lu/iTi : I/l aitiani-i) iiin_/iLÄp jiiOt/iIj nLii unpn^Ii Oiuij/iuiiiiWi, t'L "/'"l ("iiLfH-ÄnLnL nlin 5 
(liii/J uiiiii/i/i Tinniii i?infeuji tp h'npoh bnbaui'b, ti. t/itiiil «uri- untpiil/ (luinjiuiui ijOLniiil/^ji 
JiJiii o/iiniifi . fei. iiiiniii ^uiiibiul nlsnl;ah LPtiLn h fiinnli liL. iiiiuinfeiiin /Jiii^/i/iIiiu/jiiiL nnn 
nJdi aim-lvu nulil^p . ul 111 tt-Oiii um i/i nn Viuiiiiil : 

C/L i^n Oiuii/iiniii ofen inio ul iiiufelriuiu np iiiuiiiu^n uiJiu H^ iniioii/u ukiLtin lim miLiifeu 
quni-nn SuipSlili hnnui : (/l iiiiLnLn ajinLU luhaiuht^n hui Pun afemu '/nininmiij /lofl/iopu 10 
piilHui'buiinil /i ilLpuii ff-pn • fe*- inpJuiü b^iuii h 01^9 nbinndi ftiiiftlibaiuL. Uiu /i Ltfinni 
ÖnniL : I/l Jnnnilbuii umiiiJni-W/iLL lupuiUn iniö iilin iiiii IiiiniJ nuipAni.njih nOnLn 
nfemnilr, ti. ni ainjui atiiupiljiu /iiiitiu, u/i miuiii^ii liuitibqiuL unupnh (.»umnLoni : OV Jjn um 
tuunpp utnaiuL ; 

*Afol. 176 l'u/i unuppL tfuiliilitiiU ulrm/i^n iÜil/ii-O itn/i/il/, tt. mnCp i/miiifeL/ip * fei. plitXp annn- 15 

r» b. *" 

2 iifeo/iu 0/7?. 1> 1 1 3 nnrifeiumiunuinii/i] piinjiiiunuiniip B — ilfco/iiij iffiiifif/i 1> 1| 4 niui_iiiii_/iu] 
Itiiiiniu'dutpnilj /ifcTion tldcl. B || 5-8 "'l iiiitqiiLti iufi-/iLdn . . . nn OiuniifL^ llni-pu Ouiiijiiuii /^n 
ll\upn puitltunt^, tunqiUL. tuunnllf au ptiuilit^n It iferi/ilili 'liinnnuiutlf nun i^llll IKUIIIIIIL /a/lLljp 
uilLnLOnLii, au n\ jili\ ipittitti^nh liitui B j, 1) tiutiuiii^n /iiliii Wi; innftiuit ilhiuiili ünij iiuiliuiiinili 
qp p i7iu/uöujfifeiu B 10 oo^/fonlf . . . OriLfin 0//2. B jj 13 llluukniuL . • , lunniuLj luunnhilil i^p 

unuppb /i ofemn-Irt B |1 15 Guilitfiiuh'^ i^p h Onijiiun (idcl. B — fcL luppn , . , lun, Tiiu] /i ii^*? 
utuipkhp qiuquthuiq B. 27 An.vTZ, 3 Fevrier. 

Vic des saints Salita et Epiphane, disciples du grand Daniel. 

Ils etaient disciples du grand Daniel, choreveque du grand Illuminateur 
Gregoire, thaumaturges, qui habitaient en ascetes dans le desert de la province 
de Dzopk. De nombreux lions cireulaient avec saint Salita. Un de ces lions 
avait une ecliarde de roseau piquee dans la plante de sa pattc; il vint trouver 
Saint Salita et lui moutra la plaie; celui-ci retira le roseau, cracha dans la 
plaie, l'enveloppa du mouchoir qu'il portait ä la tete et le guerit aussitöt. 

Salita etait tres äge et tout le monde attendait sa mort pour posseder son 
Saint Corps. Un jour qu'il traversait le fleuve des Kourdes en marchant sur les 
eaux avec scs chaussures, arrive au milieu du fleuve, il fut couvert par les 
eaux. Uli grand nombre d'liomines se rasscmblerent et detournerent le cours 
du fleuve, mais ils ne retrouverent point son corps, car tel avait et6 le d6sir 
du Saint de Dieu. II etait de race syrienne. 
r b. Quant k saint Epiphane, il liabitait la montagne des lions, * les ours sauvages [1031] 27 ARATZ, 3 FKVRIER. 137 

'Ihh" "'"- ""' "■- t/'" "U'u utuiuii linnnnp : liL iixii/iTi iiiii. J/iii luJiiZiiuiii iiiiii-iiinli/iiiii ii, Li. 
Ulf/ tunojahi-n iia^ui^p nttiubhtiubuib : 

(»i_ annnilhuin iiiunnLU iii2tiilihnuiii, tu. ni^iinLniuht^p hnntu iiiJiiiiii> ünlinLJiHiuili, Li_ Li 
liiii bnpon itn//nt'' "»'"ino nhiuj icn/i/inli OnLUiiiri : I/l Ii iituhniuiiun^jtu iiiuitniii'^btua 
5 Iiniiui t/il/ ij/i, fei_ /iMtitiL mliij li/iüli liniilLiuiiL ilinnAui niiiniiililinuiiili nun fei_ iiiiit^ . l/niiil^u 
ni/fiL'n/i/i i;"n linhb : (/l tuut^ ilh nüU h uiiffiijiunnfu iif^iiiuljninfiffiu . tSl^n, liltuh twp nnuhnnn 
uliittutuhli t^n : ul. luut^ uiiLniih uuintniuh . l^nn^j/iL'in n viun nnu /i ptiil . ul nhnt^n mI/iul 
^luibnuin ijnt. p hui . ai, ^uiiiucthiua nuui ipupüi^ : 

Ul. ^luubiui ibnp ctnunL.h ubap bqpin luhn i/'Tq/i u/> tiibpbiub p unipiibtuht^f bi. uiun 

10 niiiiiiupbmn . cl i^/iu /i bnan*^h pop bi. niuppn bt. uni lanLiiiui^np iiiiiini.i/n, fji_ uitiuiiubbntuu 

tiiub^bpbiuh : l/i_ ^nLp nv flnin /i unrin^ii, &£_ uiu uinojJpLn '^nt.p nnpibnnin : f/i_ bbiun p 

linqpu Ll. P"'Pp 'I"'I'"'-I> ■jiiiuaLiuL n 'l'ppiiuinu : 'iL Luiintupji inou uppnnii (nunpintuip 

CL uuijiipitihni. 'i'binpnLiupn P : 

Oiuiuu iiiLni_n ItuOnLUh r^ Upur^nup abpriLULnAi np nu/ffjjjiiji_ n qppLu pt.p n'hpbumnti 
lö »mm UnLUiun : ifjiniuiniub l^ fci_ üiupcLtupl^nL^i.nni t»/<oiui/i nuinbph •Piuuni.^ifi niiui unLUiiin : 

[B OU(^iiJUiiuunL/o/iLU ununn J/iiiiWiiiIi Lmphiubm. bu iftlnLini. : ♦ ß 

p. 62 a. 

2 oufilc/f/juauilij ntuinli tun. Iitu bi. ptuniiLUp ji ^bMiuhnuiutif rri. uiuuiitt-iuhiuijui nttuipLn bt. 
qopnLßbtutip h^tuhtun tpupixnLtpuht^p p hntpuht^ p <jifiLUiinu 'rppuuinup (lud, t> ( | 9 lu/mj li 

liiWii 15 ll 10 /«L piuppfy 0171. B linnnLÜij] nirn-nLUp B — fcl. ilutuitulibnuiU . . . 'Pbuipttl.mpb 7*] 

lituin »?i tjhtuttt^pjl Ifrifiriliu . in. tpuabtui ttllilt il'^inuilifLnLüO ilinoW/mn ti. unuih^bljl nuintuntu- 
iltunnLfäbutilp ^luliqbiUL p l'ppumnu . ti_ tpninuipp uioii uppntj 'PhtfpnLiupp h 1>. 

et les lynx se rassemblaient autour de lui et participaieat ä sa vie. Tous les 
inürmes venaient ä lui et il les guerissait tous par ses prieres. 

II rassembla beaucoup de disciples auxquels il enseignait la vie ascetique ; 
il quitta avec eux le paj^s d'Armenie pour se rendre dans le pays des Grecs. 
Or, sur le chemin, une femme les croisa, et lorsqu'elle eut passe, il voulut 
eprouver ses disciples et leur dit : « Qu'elle etait belle, cette femme! » Uu 
des plus jeunes disciples lui repoudit : « Maitre, la femme que tu loues etait 
borgne. » Saint Epiphane lui repondit : « II y a de mauvaises intentions en 
toi, pourquoi l'as-tu regardee? » Et il le chassa d'avec lui. 

Arrive au bord de la grande mer, il y trouva une ile abandonnee des 
liorames, et y habita. II y avait dans lile des serpents, des scorpions et 
d'autres reptiles venimeux; tous creverent. II n'y avait point d'eau dans File, 
il en fit jaillir par ses prieres. II rcsta dans l'ile et reposa dans le Christ apres 
une bonne conduite. La fete des saints Salita et Epiphane a Heu le 3 F^vrier. 

En ce jour, chez les Grecs, dormition du vieillard Simeon qui regut Ic 
Christ dans ses bras. Et aussi, commemoration, chez les Grecs, de la prophe- 
tesse Anne, fiUe dePhanuöl. B CB * Martyre des saints martyrs Adrien et Euboule {Evoidou). Cos bicnhcu- p. g2 a 138 I-E SYNAXAIRE ARMENIEN. [1032] 

/.L i/iiiii/iiii/>^/iT( /iii/i iiifiiilrnn //iJife; "Mlinii /oniiuim^iiiTinii i^/jiiij^iijli 7'^/"""""/' = l»"- '■^'•"'fß 
/i ';/iiiiiin/iiii '/iiiiiiiii(ini//i/.iiLiiii iihii/iiiil|(J^il7/ iiiiLliti piiiLijtjiiij ßji^iuinnTi^^ijlr, /pii^iiiTi ti. 
n/m/iTi iiTiniiiii /.l i?iiii;iT//.iiii iiiÄ/ilr iiiiL '/'^ijiiJWiiiiTi/iii ^i^/ujiilili . ti- ^ '^uifitjiuLbßi Lnpii/ 
iiiik/iiiJ "^ijiJiiiiiAiii/i /iiniiinni/iiiJi/iiiiiiTi ii'l'n/iiiinnii, iniii'bpiiahU iiUnuiu IfL yiip^Jj ixiiuui^/j 
iiiiiL/Ju ti_ n/iiKiii Liiiiiii if/iTisLx ^n^innii ihiinSjilip Irnnu/, iiL uiiijiii ">{>"'/ "'^(''•3/'" 'f'/tf"" • 

(»Y /iiiii/iiiii iiio/i7( nliijnjiiuunii iun.iiiO(i uiiiiiui'iiiiiiniu iijn./iLonL Dp nijfl uituiniun.bual^ 
iiTiiii, /iL ii(il/ii_c\I/ iioiinLWLiiiiJuTi UiiuinLOni uiiiiin/iiuiLlniuiL /i uppiiju npuil^u feppfeiTI; p 
hiiililil^ii^^ Ll ii< i?/iiia/.iiiiil /i I/iii . IfL iiiiiiiu iiiinif ^iiitnnh niiini_/u linpiii : 

/'ji/i iini_niiL //i/nLino uiiiiini_i? muii^uiliuin «^'iiiJptnLuin, fei_ nijii^iultuitjh n« ^hliul . 
fiTit/iii/ili iilrixi iinilr aniaiuhlili, ti_ ^uii-iuiiuin nL/itn/iL luLijhuiu ji ^lu^iu/j^lr dhttitjLuii 
upnij UuimwnbniuL. : 

(iiuiuS uii_nLn J/iiiiihlW/ilTi iiniinL^Lnrii öjiihiiniin : Ihu ji^ifili ^"p i^^ui^nL<Jpu ^'p /• 
pninitipi^i '/,iiil(iiii, <)iiii lUijiiii/L, uinJiuiLliU niiiii litiinnh onhhuinU : t/L bijbi. £l(fj ii/(|I/ 

reux 6taient de la race de ceux qii'on appelle Ilcans, habitant la Batanee ' 
(Fanrns) ; ils aspiraient ä devenir semblables aux saints confesseurs martyrs du 
Christ. Ils vinreut ä Gesaree de Gappadoce - pour visiter les chretiens 
detenus dans les prisons; on les arreta, oii las amena et on les denonga au 
gouverneur Firmilien, qui les interrogea, mais lorsqu'ils confesserent avec 
hardiesse le Christ, on les tortura, on leur frappa vigoureusement les aisselles 
et les cötes jusqu'ä dechirer leurs corps, puis on brüla leurs plaies par le feu. 

On amena Adrien et on le jeta devant un terrible lion pour que celui-ci le 
mit en morceaux; mais le lion, par la puissance de Dieu, respecta le saint, 
comme il en advint jadis avec Daniel, et ne s'approcha pas de lui. Ensuite 
on lui trancha la tete par le glaive. 

Saint Euboule, apres avoir subi beaucoup de tortures, ne cedant pas aux 
instances (du juge), fut jete, lui aussi, devant le meme fauve, mais fut respecte 
comme son collegue par la bete. II fut martyrise par le glaive. 

En ce jour, martyre de sainte Yimar. Cette nouvellc martyre etait de la 
ville de Van, de race armenienne, mariee selon les regles de la loi. A cette 

1. Si/n. Cp. indique la teneur du texte gree qui a servi de base ä l'armenien : o&roi 
tö y^vo; EiXxov «Tto Tv;? Bavc'a;; « ceux-ci tiraieiit leur origine de Banea ». Le traducteur 
prenant le verbe eO^xov pour un nom propre a glose. Mais ce texte gree est lui-meme 
fautif, car la leQon primitive est donnee par Eusebe, Martyrs de Palesline, XI, 29, ed. 
GnAPiN, Paris, 1913, p. 288 : airb BaTavaiai; üuuo xc()vou[ji.£V(]; ytopai;. Syii. Cp. en mettant 
l'article devant Bavs'a; tcmoignait encore ä sa maniere qu'il y avait un nom de contree 
et non un nom de ville. — 2. II y a erreur du redacteur armenien, c'est Gesaree de 
Palestine; la ville de Gappadoce lui etait evidemment plus connue. On pourrait aussi 
observer quo dans le recit d'Eusebe il est question de personnages cappadociens au 
parag. 27, loc. eil., p. 286. 10 [1033] 27 ARATZ, 3 KKVHIKR. 139 

(/iifiliii/iiii/iii fniic/iiiil iiinni/ /''"m/Jiiiniiin /i<iluiiili /jl iiiriiiiOli'U"! ntliLinil ii /,iiili/iJr/ii/ifiii-ii 
jiittth iiiLünliului nniiinnuu iiM/iiiiin*^ii ixintLui/iii, lililih Ll Ii ptunitnui 'l^iiiii, iil itiiinit 
itiniin iiiuiiAititnt^in tiiii^nLiiiuii tiuiunihli nniiffinLiIu, /''"/ "/'" '''- 'f'Uff*'' initltuntiii , /ii. ni/fi * B 

iiiiiiiiiiincjii/n t^iiUL nliniUiin U tnniAi hi-p, CiL n ilbii.iiiu/if lilin'f /iL/ini iiiiiiiin niiiii ii/ili /"-/'i 
.') ^uiLuiUliinil n/i tijiu'^nuac; hiu nnnhiiinnlil^nUifltL.h /iiii : l'u/i iiiiiiunn/iii iiiiiiLiiil/ /i tjLniii) 
(ihiliiinuii liL uuijiuil^h'ii iiTiiii nLiiiiiliuij ii'IVi/iiiinnu . fei. /imifei- i/ifeii/iii W^ 'H /^iiipfel; 
^iiH-iiilifeiiiiLniuLfei , uiiLUtiii uicljih nliiii h ntiLiiAi lililiiihnLnnt fei. iiiiifeli . UiiLni h /ifenpii 
fentp P"'n, fe«- nupAnpii jl AarLuin ufeiinit, iiiiiiiii W^ n« niiniimiin iniiih^tiihon imiiiiliiuliuup 
nnfeii : Cfl /ipnfei. h'unh jimn Jjfenfen/ilr, fen/ini_iifeiiii fe iJiu<)ni.iiiüt nnn auiiun-hiuihh liüui, 
10 uiniiin iifeiuJii IUI nun na Ulli . fei. Iinpiu o/ioiiinfeini/ iJnii/iu uuui fei. uliii/ii/ili : 

Iwu (in/iÄ piuniuAnnLWfeiJiIi iniutv't/i nluhiui Siniun linnui niiiJu nim^nLiJo . fei. fe^feiii^ 
alriuii /i U uilinL nn njin iiiiii JinSiutiiulni nLit /ii/uiiiIinL/Jfeiiii?ii np/miniilrt^^pij ^ji, fei- iiili;j 
yiiJiiin..viiife uiui^ini;n n'hnjiuinnu : l'uiin ini_feiii/ WJ^ ni_n feui qliiupCijiu ni-£iiiiijnL|<)feiiil/, 
uilrn iiiiiinin/i niüi-iiiL/ii n'hnliuinnu^ nitipAuii. iiiliiipi^i /i '/.iiiu piuijiiii), tc uui^u^ hpjduii^p 

1:5 ifeZ/fe-ifeg/il- : 

//i. /i J/inLiJ uiLnup »nfeufeiui olriii iliiLnpli Sil n/i ij"'jp i^k^l^S'-"!,' ""'""•'■'"g ■"''" ["t • 
/.'JjfifeVi bnßuiu ife/ifeiifen/ili : fri. Liu uiu^ • '/'uilr^i l^uiäjiS ji /^lutLiui^ili ^iiJ pl/fjni_lrt-^ "Jß"'" 
phliuii nnp Anfeii/i ifefefenfen/f uilrnn : öiuJiJuiS h<^uip SnLnplilt ijmni_^u J(njiui : i>quiqiul^buitj epoque le peuple des Tartars, ayant comme prince et chef Lenk-Timour-khan 
{Lauktamour), devasterent nombre de contrees d'orielit; ils s'attaquerent aussi 
ä la ville de Van et mireut ä mort par differentes tortures de nombreux habi- 
taiits, entre autres le mari de Yimar. * Un des infideles prit Yimar chez lui " i^ 

p. G2 b. 

et, ä la mort de sa femme, en fit son epouse eii acceptant qu'elle gardät sa 
foi chretienne. Mais ces infideles prirent parti contre Yimar et la presserent 
de renier le Christ, et, voyant qu'ils ne parvenaient point ä la persuader, la 
conduisirent ä la porte de Teglise et lui dirent : « Jette trois pierres ä 
l'interieur et tu seras delivree de nos mains, sans cela nous te tuerons dans 
des soulTrances cruelles. » Devant leur exi gence pressante, craignant la 
mort dont on la menarait, eile accomplit la volonte dos infideles, qui se 
mirent ä rire, la quitterent et s'en allerent. 

Mais ce jet de pierres tortura sa conscience pendant de longues annees. 
Elle se rendit ä Makou qui, ä cette epoque, etait sous l'autorite des chretiens, 
et y adora le Christ ouvertement. Mais ayant appris qu'elle devait adorcr le 
Christ lä oü eile avait donne des soupgons de renicraent, eile retourna ä la 
ville de Van et se rendit souvent ä l'eglise. 

Un jour, un raoughri, l'apercevant sortir de l'eglise, la reprimanda, (en 
disant) : « Pourquoi vas-tu ä l'eglise? » Elle repondit : « Parce quo je veux 
reccvoir sur ma tete les pierres que j'ai jetecs ici dans l'öglise. » Le moughri p. (53 a. A i'ui. nc, 

\' a. 10 140 LR SYNAXAIRE ARMENIEN. [103',] 

LjifeLt^, ti- .iiT»j piii/i/jiiÄ/fijtp <j/>", <{/> i"'j'"*^'/' //'a/' '"<JfcJ''fg"'-Ji /.7t '/""'J' ""L(>p S'"Ltu- 

KiinTi •/'•p/;i)iiiiiii|i i5/,iLiiili|iif : /»V Jiiiijiii ijpn',' innditiij^ ij'^feui linjiiii /i uifeij/ili ßUip^nÄ 

iiiiiiiiii/i7i niilii)iiiii, Uli /ii(ii.i/iiJi/iiiJi/.i(7i/ ij7'ji/iiiinnii /^iiii/iiiijitijiiiL jiiiTioji/ildiiij : 

1^ iiiiit^uS iiiLiiLn ^iiilinfeuii- /i "/'p/iMuinii u^iujinlr Umhi^uiiil;, njiij/i i?/.Ä/i * /i^/uuiL/ilr /.feLnli/i 5 

//■/iLii/ilifeail» :J 

l'./iiun/i /•/.' i/L <1>hinpnLiupji 'h : '/./jiiijnLp/iLfi ujipnijt 
l'/inilll/i/l, '/nlULn/l fei- "DlUHj/iulj ! 

//npiii t/iT/ ^iKL/iLjiu '?'t^n"/< «KJpiup/i^ui * lupßiin/iJ», /' ßimjiiißt^ l.ulUl^^^ : pL 
/iiiiiinLii/iL iiiiLiii<>/i iiiiimiuLnnlib *7iiii?i/i/iLimiii.nn, /fL Junuinnt/iiilffeijiuL ^iii/ini_L Ofcu;n.}i 
Jtnni üjuinLiili 'l-nliumnuli fet I'uhihlÄh^ : (Vl ^/I^(/ p/i Liuijuiintij/ili i^lrnuiu, tL hbtjktjjili 
ii/i nLnuiunltii n'l'-njiuinini ti_ iiiijijjn/iuijfelf ij/jni_(i.ulj , ti. ii^ /juipiiiij/ili /iiiu/uint^ ijhnuui /i 
iijinnili 7vi/iiiiiinii/i, luil i?iiiTiiiii-iiili(i luJjuin^fen/iL ijijuiuiuiLnfilr, ti. jjiup/jiiiijtiu|^ jn^d 
<Jniiii?tuifcujiI '^luintuiiti nnini_/iiu Irniiiii /i 0feinjini_iuji|i '^ : fei. fc^pfeiii^ gpliuinnibui^gü 
Puinlinjtli nuiuiinnLiuliui'ü SuinSliliii inaiu, hi. hi u/iu<Jiuu^uiJi /tl oijliui/juili iiiJtLui^li 15 
^tULUimuiaainn : 

7 ujipnjJi] "p^"'J '[h"'Sl'9'^ ^ II '^ '''{'ULij/i] '//Jiui_ij|iiutiiiii|i B II 9 ni/liuj|in(] /l 'fluiiJi/i/iL^iugLng 
niuLiun_ljL, tc t/iT/ uiJ/iiiiifiiuniuniJiiiTiij iiiniii.kiiiii/iL fei. nri/iiiinnTifeuii <J""-""""'/) ii^mimt^ni/ fei. fejJ^/y" 
uiuinhinil "finjnimniiji nnuil^u a^i?iun/iiii nuiiinLSiij rtö?(/. B || 10 Sfeiun.li '?fej"'J OW. B | 13 /jijiu- 

liiliiLlili}i]] ii/inLiLllIi B umn/iiuiitiui ] niuinlULliii/ifi üdd. B || 14 4'""""''^/ ] '^'- '"ijl'uU'U'Uj'' 

<{iuiii/iii B — nn/iuinntfeiuipt] DnUumnhli^g'li B. 

la frappa ä la töte. Yimar cria ä la foule des infideles qui se trouvait lä et dit : 
« Venez avec moi dans un endroit apparent et lapidez-moi lä, pour qu'il soit 
manifeste ä tous que je meurs pour la sainte foi du Christ. » Ils la suivireut 
en foule jusqu'ä l'endroit et y lapiderent Yimar qui, en confessant le Christ, 
fut martyrisee par les impies. 
* B En ce jour reposa dans le Christ le baron Stephane, fds du grand * prince 

Leon le Roubenien.] 

28 AHATz, 4 Fevrier. 

Martyrc des saints Diodore, Claudien [Klaudi] et Papias. 

'A foi.nfi 11s vivaient aux jours de Dece * l'empereur impie, dans la ville d'Attalia 
^°'''' {Alalioij). On Ics mit en prescnce du gouverneur de la Pamphylie et ils con- 
fesserent le nom de Notre-Seigiieur Jesus-Christ et Dieu. Ou les pressa 
beaucoup et on les tourmenta pour qu'ils reniassent le Christ et adorassent 
les idoles, mais on ne put les cbranler de l'amour envers le Christ; par contre 
(les saints) injurierent le gouverneur, qui, tres irrite, ordonna de leur trancher 
la töte, le 4 Fevrier. Les chretiens inhumerent leurs precieux corps, qui sont 
les gardiens et les aides de tous les fidöles. p.r,:! li [1035] 28 ARATZ, 4 FEVRIER. IM 

[B ifuiiuä lULnun tlliiuinLUItiJi iiiiliii> 1//11111/1I1 oiiiniiiuiiii <Jni/ni_/i : » B 

/' /JiiijiuiLnMiiLlJliiiiuu U uinunülinihnun, cl /i '//ii/i/if.iii nii iiiiiiiii!i1-Iiii/il/i7|iiii7>7i C/iiii>- 
ii/iunu/i inio '^n-iiiiLl^n iiiiii^inou uivnah : l/i. iWili\iil>ii U mpulitliiti iiiiiiiiiiiliiii li 'liiiliiiiiii 
»ffjfifiin/i ^ff fji. uitunt^lih ttilino nItLtiinh, t^n ui/iii tiitiitnliLn ii/i tiuiitLttnitittti Lttiinnnhn /i 
.'> iifiLui nii/ji-nf i|"/i tlii\r;hh S'"(/' iif'(uiifi.ifiOfiii, uijtii iift^/~/il/ Lfi/fniifiifiiifi-/(f/iiifili; : 

(7i. üuibnn nilU Lnliuituuiunn ^nimi. n\juniniun rifiiiLif iiiljni-U ^n ouiitiuii, iii- liiiiuLniuL. 
um nnLniifuLf ii/iljnu uinntunaL. ii2"'"PP"^ nnnutnnhLtui . Di. fiiiiiin^iiuLiiiifon Lntintiiiii- * ]{ 
nnLltJuiuh tXunM utntituht^n luhttnuinnLai qtini-ivuh : f/i. iiffuuf^tf ilufuini-fiLiiii aiuni/i luii 
tuttnnubnh b^ititn nAutiAt hnntii^ ni_ AnLiaiiii i/fiiüiufi.tfiifn ti. tui lunniuinttin nnnliiih : l/i. 
lO fiufl wn_iULOin/j nv iittiljiUL luii.nilnLh}nLli jluit^n^ Lu iitttthi^lili (lu/iaiiiii/jou niiiliiiiiii ^iiiii- 
aiuuui f DLJiiin Li. n\ ii/iinJ^/io uiiiiut/ tiU7iii-li iilinuiii /i liiii») : 

/'pnti_ luÄ/iIi iiTiiiiiiu /i in/iii/i iJiii<Jni_Ii, bnbt-liniuL bniiiii iinLnnli oniiiiiiii OL luut^ . r{ji 
muilibp qiunun niuiiinulili b ihu^ . ii/i ifu feiJ nn ^uiuib uAtiLli lUUinnLdniIi .vLiiii^, Ol Äiii^iil.iy^i 
iiLuj /i niunSiiihu Ulli piiiuiuin : t/i- nuiinub bnbu luili iiiiLiup/i iiiuuiiiii-iin/Mi, CL <,piiiuiijjljiiiij 
IJ luobi qliiu p '^nuiuiiunuilju . bi. uiiunbiiii UuinnLnlni uiiliii0/i : 

(Tuipu/iiJnii n III in iii LH ni iiiiil; . "/ifi4 ^ lulini-Jj nn : Oiuniuo iiiul; . '/■ji^iuinnlifeiii^ tiJ, 
fei. /i hlinniuii Siuiiiuii /inv/ii? : (/ iiiiiii/ii?nu luul; . iinnSt^ niiiLiiiiii^ feil : iSiiiiiiiiu iiiu^ . /' [B ' En ce jour, martyre du saint martyr Tarasius [Tarasay) le berger. ♦ b 

Sous le regne de Maximin et sous le gouvernement de la Gilicie par ''' 
Maxime, le culte des idoles etait grandement solennise. Pendant que le juge 
Maxime se trouvait a la ville de Pompus oü l'on dansait devant les immondes 
demons, il y avait lii une statue d'or pur au nom d'ApoUon, qu'on appelait 
le pere des dieux, et ä qui l'on offrait des sacrifices en l'adorant. 

Un jeune homme, gardien de brebis, dont le nom etait Tarasius {Taras), 
voulant montrer qu'il etait un * vrai chreticn, s'introduisit sous pretexte 
d'adorer l'idole mais dans l'iutention de la deshonorer. II s'approcha secre- 
tement de la statue, en brisa uuc main, la üt fondre et en distribua la valeur 
aux pauvres. Au matiu il y eut un grand trouble, on manda les chefs des 
pretres des idoles pour les interroger et, comme ils ne purent repondre, on 
les condamna ä mort. 

Pendant qu'on les conduisait ä l'endroit de l'execution, saint Tarasius se 
montra et dit : « Pourquoi conduisez-vous ces hommes ä la mort? C'est moi 
qui ai brise la main de votre dieu et je Tai depensee pour les soins des 
pauvres. » Le juge en fut averti et il ordonna de le faire vcnir au tribunal; 
l'ayant donc amene, on le fit comparaitre. 

Le juge Maxime lui dit : « Quel est ton nom? » Tarasius repondit : « Je 
suis cliretien, de ma famille je m'appelle Tarasius. » Maxime lui dit : « De 
quelle province es-tu? » Tarasius repondit : « De lu Cilicle. » Le juge demanda : * 11 

p. fi3 b. p. G'i n 142 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [1036] 

'//.^./jfegnyTi : '/■iij.ii.<il..j.T. 11111^. üfi^ "/t<"ß '"Ä/iL i^ß/riL "'i"(' '"i <<i'J<""f[nL/u : Siupiuu 
iiiiiiiiii . V"//"- '"^ iiWnuJJiimj /■!- ii^miiiiii-tiJ i^iS'tiiiri-I/ ^iJnj iju^iuuinL^H7Uilju : 

'/•i.iuiixiLfiJi}/ iiiiiiiiy . fri- ti"/t'c ll"iälj>]uip «(iii^ij <ii.i-lii.L cJ"i "^tÄ imiinnLuiÄlr l.ujnijnl. 
ijnijailiiiii ijaZ-ilIi i/npui : Niiijiiiiu im.iiiy . hiuSbgiuj^ ij/7.1 ßji/iuuinJ/tiii^ i.iiJtTitijnLlr gnLgui- 
Ifei , ti. liefen iiu'Lii[tSiii'bil_ ^iiiiJii^iiiJxjinnLptiulr/j : '/•luuiiuLnjiJi uiuujg . l/ujuini_ijfeiiiL 5 
ijnS'fe'i'i '5feÄ/i «iiimnLÄnjJi lIii|iiijiiTi/i, ij/i i.i- uifi_»i^T. jiiilrijijLni-P/iLliIi P"'fy/' ßtij_ : i'iujiiim 
iiiiiiiin . //^iiiLiJ iiiiiinni-Än^ in.iiii ijn<,'/.|_' S^i 111 Xhiüin^i . bu uiSiu^LS jilirj ^n nji ijLki 
uiuiniiLiiiA iiiTi/iLiiiIifeu' ij/i n^ '/"'/""// /'4' »'{''''L /' 'i""""'^''L At/L^Ii /iLfinj : 

LV /jiuuiiiiLnjiL piu^^uigfeiuL i;"i«^ Ll quißoPIt 4'"(<t'"L "'"t • ''"'/"'-gtß '[f" 'J'/""J"'t( 
B ti. iJiiimL(i;'iLp /i /jniju »jnjiiu : tv /i i/ii/{ingfej_ "^^"l^' uiiSfelirL/iIi * Aui^lr n^ tui : f/i- 10 

i;iiiin«uuni-ii iJiiii(<JiiiI/op iJuiuifeiulr ^ngninfc^ tjlrfepß^lfu luLijuJiJng Irnjiiu, fei_ uui^ujt/"' 

fcL nlin-nali I/iiiTiiini_i3/ii-lr [^nihnliüuiul^p : 

6'l <,'niiiiJiiiifeiiiii ipiiuituLiipIi fei. jifci-fen-feg^iii <JnijuiPuii^io jnuio iippri^lr, fei. ^»JOß S"*!"- 
li,uUini[ f^piiitfnLijui'Ll;li'ii luiLtu^b = t?»- '""t 3^'" »J'uunui-nfiJi . K(;ij '/'"jfe[t ßtij_ nji 15 
uip^LL ßn /ip(>feL i^uifLnL ^n"/" ^i. {IrnL f fef'//»/' = Ku^ iini-jipli . /K lu^liiiiii/i «/'"i^jt ß^iL « Quelles airaires t'ont amene ici, mauvaise tete? » Tarasius repondit : « Je 
suis gardien de brebis et j'honore les preceptes de raon Seigneur. » 

Le juge dit : « Et comment as-tu songe faire une chose pareille au grand 
dieu ApoUon, de lui derober la main? » Tarasius repondit : « J'ai voulu me 
montrer ä tous comme chretien et vous blämer dans votre impietc. » Le juge 
dit : « Entre, sacrifie au grand dieu ApoUon pour que Ion premier coup 
d'audace te soit pardonne. » Tarasius repondit : « A quel dieu me deniandes- 
tu d'immoler, ä celui qui n'a qu une main? J'ai honte pour toi de ce que tu le 
nommes dieu, lui qui n'a pu se defendre lorsqu'on lui a enleve une main. » 

Le juge, tresirrite et honteux, dit : « Suspendez-le ä un arbre et frappez-le 

♦ B aux flaues. » Le saint dans ses tortures ne poussa * aucun cri. On se mit ä 

lui blesser les parties intimes avec des pointes ' aigues en meme temps 

qu'on pressait le saint au milieu des tortures de renoncer au Christ, mais le 

saint raartyr priait le Christ et blämait l'inanite des idoles. 

Le juge ordonna ensuite de clouer des chaussons aux pieds du saint et 
de le faire courir en le frappant avec des nerfs de boeuf. Le juge lui dit alors : 
« Voilä ce qu'il te fallait, que ton sang coulät comme un ruisseau et abreuvät 
la terre. » Le saint repondit : « Ta chlamide de pourpre ne te sied pas aussi 
bien qu'ä moi mes souffrances pour le Christ. » p. G'i a 1. Le mot armenien signifie « fourchette »; mais ce supplicc lilait habituellement 
applique au moyen de roseaux pointus. [1037] 29 ARATZ, 5 FEVRIKIL 143 

bi. tiiutnuiLnjt'b <J^iuJi/ijtii/ij ^nLijiiiiife^ <^'jiiiiui i?fcÄ' /,i_ «liiij mjji/.l /iiiiiLjii-Ii : L'l /ij'/'ti- 

i"S7/'^ iJ<JnLji}i iiiHiii/i^i/^ jnjj' Li. ,„^,/^^,L ,j„„l,,^, i//jiu^Ii /i Ji/,jipu /. ij^^ ^P"i^'» ''l'"- "('"- 

uiiii-3li ti_ iiiLaji/.!. yi^J, fei. ijitujinmj ijiiiijfejiiu^lj ^fepiii),iiiiii fet ^Z^"^'/ 1(4"lJ>J» = /»«- uiiLjij.Ji 

ii/iJpuji4\fci<i£^ ijimu ^iLji iiiiL luiuiiiLiinS' i^n'^iurjuiL iu iiiiiu/Jfeini/ iiiLiiiLiifeiiiii iA'dij/iZi ^i 

5 ixbtvu ^nfe^uiiii/iffffi : 

P/ Z 10 ZI' 'l^'ll""'i'" ""'^fe/""y "/'P"i^' <'"i/"i/fe<l/iJ» fenpiiinn fej. iniiiiifeiiii feii/i'/j 

^i infei^ li2tuUuiLn^i, liL /^iinniiip^i iiioJi f/n^iii '/'feinnnLiiiii/i '/', fet. i^ pniii/./ii«ii i/iiiiil/ iJfeii : 

/' uij^ili uii.ni.ji j^^iuiniu/^ iintmi fei. iffeA iiiTiiuiuiuiiiiii/iiiiTi äiilriiiLnii/iii Ll fenfeifci/i 
i^iUjiijuiujfeui^iT/ l'iin/jnjinu^ <Jop' iiji /jii^i '^^^^^tl|llululllllt, nn ^n um uKLUiO/iii /"<'//'/'' = 
lü 0*1. UHL^ip S"/'^ iJinLijniii ihunnuimliiiili'ii ''//iij^t/i :] 

UpiUgj) hß" fei. '/'felII|IlILIIIIl/l fe" I '/./lIlllllLH/lLfl iliiunL<J/i 

fei. feniu i7/fuif/ilf 'ßnltuutnuli tlaiii/JfeiUf t 

'^Ituu iiiiii ^11 fe fennLnili j//i/i/ii/ini, /i pui niunl^ii 'luihnnSni, iiiiSii hliliniili iiinpuii/i . 
fei- ij^ uifeuifeiuiJii ufenfen/ife, ijfeoiuuini.tr fei. uiahnLiuliuih, fei. 7'n/iuuinii/i ^uiLiuinnihi u/iiii- 
Ij aturLiunbuii : 

11 •i.^iujni.p^l.O. . . Cl^uipfeiuj]! •t./jillinLß/ll.Tl uni.ni> ti. piunSiu<wnuui< Cllinfciimiö fei. llnuit- 
«fejiuijnjiS ijnju i^/juij|i}i K^uipfeuij, nji i/i/i'/t /> ^luj&m/jiufiij feu ^i <^nuJinbnnLJ<}huiiij ß || 13 'f/ifiii] 
•I.^uijnL<,'^u B II 14 tji] ^gSuiij fei. rti/c/. B. Le juge ordoniia d'allumer im grand feu et d'y brüler le saint. Lorsqu'on 
eilt allume un feu tres ardent et qu'on eut jete le saint martyr au milieu du 
feu, il se produisit des coups de toniierre et il plut avec violence, ce qui mit 
eu fuite tous les pa'i'ens et eteignit le feu. Le saint leva ses yeux ;\ Dieu, rendit 
grfices et, en priant, rendit son äme entre les mains des angcs. 

Lorsque la nuit fut vcnue, les freres recueillirent les rcstes des ossc- 
ments du saint et Tinhumerent dans un endroit celebre. Sa fete a lieu le 
4 Fevrier, et il est notre intercesseur. 

En ce meme jour, commcmoration du saint et grand anachorete, l'ascete 
et renomme docteur, le pere Isidore, surnomme le Pelasiote, qui fut le premier 
ä Soete. Egalement (commemoration) du saint pere Anouph, le maitrc de 
Paemen {Pimeni). 

29 ARATZ, 5 Fevrier. 

Martyre de la sainte vierge et martyre du Christ Agathe. 

Cette femme etait de l'ile de Sicile, de la ville de Palermo {Panormoij], aux 
jours de l'empereur Dece; eile etait belle de figure, riche et de noble famille, 
remarquable pour sa foi au Christ. 144 • LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [1038] 

,,..,.n...Lnj,J, '/,.J,,,/....I...... Ll lini.J..L,jl,i, ,u„.u,^ : //.- J.«.lu,^ ^.uI. ,j^...f guilrfefl. .J...u...,i.n- 

,,/,!/ /„„„„■,-,/.,.J./._.,...L .|,p,./.u.,...i.t,.._/Jfc...I. S*""-"»"J' /"^r = ^^'- i'"^'^*''*"'a l^"* 1'""""'^"P^ 
/. /,/.L .5/. S''/J<<'1"'", "/'"i '"^"'-^ t/' /5./.f.n,j/.../.«., .j/. |..J."..n»./ Ll ,„j,,ß...J.oß ;ju,f..^nL..gt 

' A fol. ITfi * iJiiiniii/iLnniiiiiumi : 

' *"' bi. ,ju.(.a/....l '/"•a"'^3F' '""^'"j^ .j.iiin...Lnj./.Ii, fci_ ^ui^ JuiLiü^p nj. .«^L«;/.../. /iiJ.uu- 

.„nL/JL...Jp /....»t,. tL yuJ„,/..?.,.T,tf. ,{..,I,uiuu.nLU.& S„^n^,nL^[3\,J,l : A-uf/'J» 'i^"" "'^'^#' '"- 
iiiiiii/ '^Ln^hii ijiiiii|iJiiiIr /fL iiiji/^^il/ ^1 piiili/J : 1' 

//!_ /i .5t£ '}/7''{i/i fefiti-tgiiii. J.i?ui uHLfip HiiLiußtiinI/ "Jfcinpnu /i ^t(i<i^i.i(i<ul.u p'/j'j/', 
HLlt^i../ /. At,L/.T. »jtiL •//■(■"'gJ' • fcL i^m,p u.n.i.0/. linf.« ..J...U.U.T,/. jnLun./, fe^ ti^irL ^u.- 

.j/.u uinLiuLg ijtrjnij : l'.ut u.n_uißif.u^Ii . ^'l ij[.u 'bin iuiv,uf,biutj i.iil ßtiL , t^ iiijmljLii.i. ti? 1 
Jinjuii ti. iun_i.ipfeiiiL : 1^1 "'lÜ i'^P J"iIini_u.J.t inf" : ?'■•- «"^1^.11^^ feijfei- : ti- uifeutuiL 

iniTi ti- nn^iuniuL iilluinnLOn^ : 

2 'Jni.liij/imtnil] '//iTiff/iuiTinu B || 3 /uiluu.ni/uj£fei,iUL] /uni.mn,/uiTi fenfei- B 1| 6 n^ (nt/i ti- n^ 
nLj,iiJ,^/,j, ^.Stp] fe.- n;i (..fei„,/ nJ,(,l. t-j/.p B || 11-18 ti- ^ .^t^ ^^^t/./- • • • nKnmnL&nj O/H. B. 

Les soldats impies la saisirent et la conduisirent k la ville de Gatane oü 
se trouvait le juge Quintianus [Koiuitianos) et la mirent en sa presence. Avant 
que le juge l'eüt interrogee, eile confessa sa foi chretienne. Le juge la confia 
k une femme paienne, dont le nom etait Aphrodisia, afin qu'cUe la detournät 
de la foi au Christ par ses conseils et ses soUicitations. Mais la sainte vierge 
et martyre du Christ n'ecouta pas les conseils de la femme, et n'y consentit 
♦Afoi.i7G point; au contraire eile pria Dieu avec des larmes de devenir * martyre. 
"' ' On la fit comparaitre de nouveau devant le juge, qui fut etonne de ce 

qu'elle parlät avec une teile sagesse et blämät Ferreur athee. On la frappa 
brutalement, on lui dechira les seins avec l'epee et on la jeta en prison. 

Au milieu de la nuit, le saint apötre Pierre lui apparut, sous les aspects 
d'un medecin tenant ä la main les medicaments pour ses plaies; il se tenait 
comme un jeune homme lumineux devant eile, toute la prison fut inondee de 
lumiere et los detenus furent effrayes. L'apötre insista aupres d'elle et insista 
pour la guerir. Elle lui dit : « J'ai raon medecin, le Christ, mon sauveur, 
que nie guerira sans medicaments. » L'apötre lui repondit : « C'est Lui qui 
m'a envoye vers toi, je suis son disciple et son apötre. Voici que je te salue 
en son nom. » Et il disparut. Agathe, se voyant guerie en soii corps et ses 
seins, reconnut la visite de Dieu par son apötre et rendit grüces ä Dieu. 10 [10ä9] i9 ARATZ, 5 FEVRIER. 145 

q,ULL /[nrnnpfegUiL ,?„,,»,?/,},},, fe^ ".<;.fey/.J. S>"'/ •//"<../" ./[./..ü.yT, : //, /„j/,-^ J„,),/,,„,,.^„W,/, 

2.«{.«/ JtÄ, feL i,,J,/y,„L /ytu guni.ufy[,l, Ou«n,,,f,/,„„^ : fr^ i,f,/j„L /.„.y.^'y„j„,/,/,^^, /.>.1„J,„L/1||/|J/ 

U[„in,.,ulnu bL. 4*u,fli^r,J.[„u. j^S^,,rlh,ju,l ^.„..ifp„i.aj, : tv fei^fe^ .«i^Jol/, tc /««„./„^l/, J,, 

• ti- ll^Ski^jyl /. ./tj..<,j ,,„,u,...i_,i,./,J,, Ll ^opml^uilpl l.uupn.l, ,j/,j,i,it,/,^,}, {'..j.../^/. /, ,„„L,j}, : 

*'''- /' fh''/'/'^ i"'i^"^7''/ ■J/'^'^'/'"' "'T'Pt/' •■['t'n.-q.l /'..,,„/J/r .„L„,J,,,/„,,, ,fS'...,/.r, /...y, -Afol.l-: 

thUiitluj'blt s 

'/"i" 'l'r'd'^'' ß"'^f/' '^t-ÄmulnLii t/> ^'ij'/ . fei- fe|fri«L /' ß«iiJ".ßtJ< '/„/l«(j<{i/,ii,n' ij7i.l/^(, /. 
"'"'^"T'^"'i ß""J"'P^ /' """^^ il/ipriL^^Ln^J, n^.iipfea,^. fcL /i a'ii/FnUii^tiiji^/i}, (i,Ji/|(„L fej./i- 
•[uipluLÜ ji i^bini ''Itilit'iji^hti fet jtibnilbiiiui. : 

Swjüil uiTinLp i//jiiij<il/3/ilT/ uitpnijT, M,[,1,h,iij, fl-^i,9,uj fei. ''//i,f,/,j 
np^ l^iuuitupbglufi ^1 "Pnjiiimnu t 

IJngtu pmppiiiymiig t/>^ f \unL.Aiu,inL.A nu,Luin.l;l lil^[,L.piutjLng fei. feji|3fciiiL KJ'iJft/' 
3 /,tu] .Jfei .?u,(,}, /, üjmpi,ü,tS B II 4 jliiLfe/JhLffij] fcL iffe/i.u{, rtrfrf. B — li,d.n,l„Lpjiit,-] /, 

c/,..{ni/nL,..jr, rtf/^. B II C n^aip/. o;h. B II 7 «'fe.hphLui,!/. 7,-] bL ({^„„j f>7J- rtt/c^. B I| 7-12 ti. 

S,„b,ui_ . . . /.,fe,j,jfej,„L] />,,;, pi,lu,inilUü,^gl /,p,,feL £nLu,r,' fe/,fe,„f^ ri&/.r, ,jrf,„^j,t/i}i6 i,(«.i;mLii^Ü,T, 
/iLifiii/' feL ujuimnLfeiiiL feif/iS /i i/iiuiifUiTi/,, ,H(i.Jt Sj.üT.ß SbhimSbbg tijfefc, fct pui^MLifp /, «l/.fc/i.; 
fei./. C,bpiiA,humg u,biibiuf_ ,iügiinij.h^„1i 'iu.L.umuujl.r, /, ■/ip/„„„ri.i B || 13 "/.p/ii;t] .i^.f...j i[l['ujl'y^' 

B II 15 r.}iij(it/i ■iiii.iiipfe|iijfi jfe;i/j/i(.}i iiijfi] üi^.iiijfej,i„fej,ufi Mfcijjit/» üitLäigbihjl fei. B. 

Plüsieurs joiirs apres, on la fit sortir de la prisoii et oii la traina ntie sur 
du verre pile jusqu'ä ce que son Corps füt dechire, on liii brüla les plaies au 
feu. Mais il sc fit tout ä coup un grand tremblement de terra et la moitie de 
la ville de Catane {Katanisoij) s'ecröula. Deux des conseillers de l'empereur, 
Silianus et Falconius, se trouvcrent pris sous les decombres. II y eut des cris 
et des troubles : on assaiÜit le juge. Les soldats condüisirenf lai bienheureuse 
Agathe en prison. * Gette nuit-lä, pendant qu'elle priait, sainte Agathe rendit a ioI. i: 
son äme ä Dien, le 5 Fevrier. Les chretiens pen6trerent dans la prison, Ten '°''' 
sortirent et la mirent au tombeau. 

Le juge, l'ayant appris, se rejouit de pouvoir heriter des biens de la sainte 
vierge martyre, car eile etait fort riebe; il quitta la ville de Catane pour f?e 
rendre ä Palerme ü la maison de sainte Agathe; mais, chemin faisant, il 
tomba avec son cheval dans le fleuve Simethus (Psimüha) et se noya. 

En ce jour, martyre des saints Inas [Enineay], Rimas et Pinnas {Piinatj) qui lurcnt 

martyrises pour le thrist. 

Hs 6taient barbares, de la contree sauvage des Scythes, et lorsqae l'apötrc 

PaTR. OR. — T. XIX. — F. 1. 10 A Toi. 177 146 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [1040] 

Ulli iiintiiii7i i/iii/i/iiiTi liiilJi' <j""-"""""/M' ""i>"' /' 'l'nji'iuiiui, liL ^i "nj" junt-Juii^nLÖ iJui^ij- 
/iiiiiitl» /iiiiiiiLiiiii)i /i iJt0 ntumiL luiLiiLjiii 4\iJtjiunIi^i, /.L iiijlru^tu Iriii<,'iiiuiiii/jfeui^ i^in- 
lubniuh n 'hnltuinnii : 

Mllililf/l Z. tl '/'feiiiiilil_iuii/i .*{ : iSot iinLjip Jnijill^njJi 

tl/ltuffif/t hinlitipjtLit kuijiitlinuiniiiuti t 5 

/' c/iiiJuiLiii/iu /"'^riiiinii/i 'hnnuL luiiuinLiuÄiuuiuui/i fc/iuauiLnii/iu i^nit-nünq, ukumnp 
tiii/iii/iniiiiiuii 'Ininniii'iiiiLnLtuoiuni, n» /unouini/iiiL^ii nU ninhiuU uiiitniiLuiCTiuO^ilj, dl n^ 
iiAIi/iiiiil; /i liSiiilit; iiiijiunLu l.iiui(ii_iiiÄ loii iinii/i Stiinii /'P/'tL iiJ/i n3L /i i5iu£iijiujit/'3" = 
/</i '/ iiiii/iuiif i?iiiiiii ^n, iiiiii^, fei- /i iJiiiniini LluinnLiuo dlriiili/ii luli^liiiin J^ : 

(fL /'''t'"/"" P III am Lnni ' <^iiiii Jiiili tin Jniinij l/ilit| ilfijibunu : 1/l. dnnni^LqiuU tj^l^ni. jq 
^itinliLn builiuliniiinup . 'iLiliuuiliiu'Lnu i^n.nüiui, '//iLiifen llnt/iimjLiiiini_, Onpliui/j^ l/jinL- 
iiiunLSli, tiniKtiiiiiil^u Lthinjinniui, "InnLn "Injiunulm/iunLuiniu/i bL •"(/ ""-ii uriLpp. 
^iiinn : Pull tlliau //iii<^iu/i ^iiiiiiii luliiuiuntuui nninii niitiun ßni-np aniuiiuiiint-laaiuh PUii 
uiiLim dnniii/niJ/ : f7i_ piiinulHliLii uiniiintiui LnLljnhi_n biupuljnuinuuiau auinh n hLuinnp 

1 ijiipui O/^?. I> — /ii_ /i JiniJj ... /i '/•/i/iiiiiinii] ti. blihiui nuinnnt^hh a'hnbiiuinu t'uinni-Uja^ 
GL riiiifiiVriLifai/iC^/iu niiiunfiLtui i i{nn liuiibnii luijqtutituliiun linpai titutntinttjih li^nttuult junLatunnt-ir 
tunnjih /iLfifeulJifi . tt Tun /»ui tiuiuibi nLniiui b tili iV/l n/iii /i A^O abuinih iiuLttLiiii uuin-lttuiluitibuttj 
tMibniuilinif nhlinilbinil nhnuut fi ^ni-ri il/i7f<tf_ fiuiiuniuuniiuu . nLff uuiiunLiibuii bntuhbibiunh 

iltnlilhiiitih b 'ßnbuuinu 13. 5 bnlibnliLii buibubninniltun O/H, ß [[ 6 /JiuauiLlili/i7iJ tunpuiibh li 

II >S ij{/|iu(iLu] iipjiiiinnu add. B II 9 ^/i ü'uiji^uuif . . . lulii^fiuip t O/«. B II 10 Jnifni^ //'J't/_ 
Jnijnilbf^ B II 11-1 p. 147 'it^feuiii^iuiJinu . . . ü'm/jfeijnJi^i O/«. B. 

Andre se rendit dans ce pays, ils crurent au Christ," et furent attaches par 
ces memes liommes sauvages (et jetes) dans le fleuve aux jours d'liiver, et 
c'est aiiisi qu'ils furent martyrises et trepasserent au Christ. 

30 ARATZ, 6 Fevrier. 

Feto du Saint concilc d'Ephese de deux cents eveques. 

Aux jours de Theodose le Jeune, I'empereur des Grecs couronne par Dieu, 
Nestorius {Nestor), öveque de Constantinople, ne confessait point Marie raere 
de Dieu, ni Dieu celui qu'elle mit au monde, Jesus; (il considerait) en effet 
celui-ci comme un homme ordinaire et l'un quelconque des proplietes, car, 
disait-il, Marie etait (de nature) liuraaine, et il est impossible que Dieu naisse 
de r homme. 
♦Afui. 177 L'cmpereur Theodose * ordonna de convoquer un concile ä Ephese. Deux 
conts eveques s'y asscmblereut : Celestin de Rome, Cyrille d'Alexandrie, 
Juvenal de Jerusalem, Jean d'Antioche, Proclus de Constantinople et d'autres 
saiuls pöres. Quant au grand Sahak d'Armenie, tres occupe, il ecrivit une 
lettre d'union avec le saiut concile. Les deux cents eveques, apres examen, [1041] 30 ARATZ, (i FRVRIER. 147 

^iiiiFiiii^iiiifL (.ji^inii|i I.L U ttil^lunh^i : /,Y i^i n* ij/{0iiiijiiil 'liLuinnfi /,l ju i?/fiiii!iii)i/,niiiL 
^I./j unLfip JnrjfiijfinL, ij/i tp I;«ii injjtui i,L iiiI/iiLiiiii.i7ii, ii^^ if^iiii^l/ fsttipApiiiixm^), Lt. 
gni^ttijuou, ji ^tijnLL i^iiiniij<Jiiiijfciii^ /^iiiiJ^p yin^jiH^ <S2i?iiijiinnL^J/.iiiHi, i/iiiu}i iinni J111111//.11/1). 
»jliiii unL^p Jnq^nflh fei. ipiiijiiiLijiii/^^iijiiT« J/njiiii : /,V f'f'l^ni^nu PiiiquiLnpi itipiinnLuin iiJiiii 
5 /l ninLOtliutnillll Lu ttllin lliulnitltiLlttltL. \ltinttl\tuil ; 

O'i- ^uiuiiuji^ inolt u(iL£ip Jni^nijjtiji //i|ifeii/iii/i fwiiiiii/i /. fec '/'feuiiiriLii/ii/i ^ : 

Ouljlli? lULliLji inoS t lliuPuifiitli i?iiinaiurii;/ifi : 

IniijihiiU t;p ^iiiLüLpu riuLp/i ihiinniiipl^h l,i_ iiiiiniiif/i, /iiTiiiiJiiiAni. iniiiTi Tiiiiii» : //iii 
/;^p iip jiii/i,^pilii/lifeii(ij ij l'iiiLpp inpüiiiS SiiuiiL. /i /i/ii>)i //lii/iiki : I/l inpiliiiS iiiiii/iii 
II huiLlljJ jitl^ . U Lniui ohuitlAi, uiutua f/lu/Jllllr ßt . 6"l- O^li luLnniii ijpfei- II iJfe/1 11 pn fci. iJ/l 
ahti^npu : 

f/iu Jj nn /iiniiiinfell/ll nl'bpuiuptfl^ ülllip Unnntlitlip tltnuililii iikl /'iiil/iW, ti_ i/ijfeiinL- 
niiilifei Iiuiu nkpnnLifii pup . fe«. pupu iluifruii lu/L /'(iil/iW iön_ <Jnii(i)ii(7i /i litiiiilit^ /r/iiiniiii.n- 
nfeijniLniu((fei nUnitnunh, fei_ iniupbiiii p rk^nli oA/iu lnulJuili iluiptptipt; fei- * lliunntlti * A fol. 177 2-3 Ijp tfl Ulli . . . l/uillTl "P"( O/W. B II 4 niunttihntullllnilh'] fct nyillfiu/llfi^ll adcl , 
B II 5 ^iiipimiliji . . . 'l'hmpni iiipji S O/«. B || 7 inofi] i/iiniiiiiii/i ]> || 10 liiiililuiii . . . iiiiiiJi 
finniiij tlnLpti iWuiiauirTi^fi fiiii/friufi ^n lutuiiLnti hiuLMiui lunntuili . luliuiiSiuhnt. uiiufi hnnujf 
uibhiuhaifi (iii>ii iinniu, ti_ uiiuin/iiiiii.rrf/i uiiiaiiiifi/i Jnntttjnnbuihh B || 13 /i /iiiuiü^ 0//i. B. reconnurent que Nestorius avait la meme doctrine qu'Arius et Macedonius. 
Et comme Nestorius ne manifestait aucun regret et ne s'unissait point au 
'Saint concile, — car il etait ignorant et illettre, ne sachant que parier haut 
et beaucoup, comptant plutot sur sa langue pour vaincre la verite, — le saint 
concile Fanathematisa ä cause de cela, lui et ses partisans. L'empereur Theo- 
dose l'cxila en Barbarie et il y mourut d'une mort violente. 

La fete du saint concile d'Ephese a lieu le 30 Aratz, 6 Fevrier. 

En ce jour, fete du prophete Nathan, 

Nathan vivait aux jours du prophete et roi David; il etait Tintendant de 
sa maison. C'est lui qui bläma David lorsqu'il pecha avec la femme d'Urie. 
Et lorsque David dit : « J'ai peche contre le Seigneur, » Nathan lui repondit : 
« Le Seigneur aussi t'a pardonne tes peches et tu ue mourras pas. » 

C'est lui qui conseilla ä Bethsabee {Bersah(''e), mere de Salomon, de se rendre 
aupres de David et de lui rappeler son serment, et lui-meme, ayant penetre 
aupres de David obtint de lui l'ordre d'introniser Salomon. L'ayant donc 
conduit au Gihon, le prophete Nathan, le * pretre Sadok et Banaia {Bania) \'ä. 148 LK SYNAXAIRE AUMKNIEN. [1043] 

niii^iiiliiiil, iiL /'•iiiL^iii "{"j/' i'^"//iijtiii^, Ll. jifuiquiLnpLijnLr^jii £jl*i>ijiii?iili i^iiiPnnli ruii.p^i : 
//l /iiiiii/>iiii '(/iii/Jiiili /iiimiiK/inLtlfeiiiiJu i^iii/ujJiiiijfeniHL ti- |3«iijfeijiiiL jiliij ^tiipuli ^Lp : 

;{iii(mV iimiLli i//jiiiiiil^J^rLS Hpjiiu^iui?llL Hjil/|lul-Mi felij^iii/^im(Mii|i}i : 

^luiu tiiuiliti/i builtulinutntiu iniiiniuL LmuituLop lun-iiip/i ilnijii^Lin^iJ/ l«ijtiiJiTiniij|, ftL 
^niiiJiiii^n l|i?i(i LnLhp iuuiqin%Lj tunLiiitiLiuliü ti_ ^{ini tc ijn<Jii äunnnLtjuihbi : 5 

6*1- Lnniii piiintiiii nuiiniiiJi /ilii ^inlitun umlr^Lp /» iinLpp "Jf^ ("'5i/J^ii?mJ't/' «["J»"«"^ 
^Kii-iiiiriii //iiiii/iLiLni/Zi . iiiLiiiiiaLiitil tt- Iii5iiaii/Linl( l.iitii/inniu, fcL ijiilI/iihL o^yiliuiijjinL- 
W/ilIiIi : l/L ^niiiiiiiiilii'iii ^JiiiiniiiTitl iiiiiiil/ii Iinnui li piiiiiiiip/ili /''■iiiiiil : 

J/l iiinJiiii? i/iiiiiiiiiL /i u)tfi/iL, yiiiiiiiiilr^^ii iiiii<J/iöL . t'iunJiuiii b ^uiLuimu uifii tpt 
S^hiLUiLfiu : J/L Iiiii iiiiil^- . /(< ni.nuilriuJ niSniJuifiuini-W/iLliI;, ti. n< nuniAiiuS b ui/ino miiLiulrnL- 10 
ßbiin ibp . <)iuLiui^,ui^ A A'"(P '■■- l,"["lh ^'- l""^fel"'<""'-pa i"f[') /' u^iuiuhuil^nih uni_£ip 
//niiiinnnLß/iLTiTi : t»i_ Sblunbn. liinutnnijiu'imLlUbL.'L'L b iitniiiDi i^i/ <^iutn/iL niiinL/u Lnniu 
'/'tinnnLuiii/i ^ : 

2 tluiBuiii 0/1! . B II 3 UniniuL/ii/i] HflllliUL/il niiiniiip/i /l 1/iiiliu B | 4 "uijli fejilllfife^i] f/iii 
^n /i c/uji?iiitiili/lil i^ujiiiiiiufiiiiii //luiu^rri üamnLli_/iiiii/i ninniuipf fci_ ^nntpiiLli* puintinnt^jfitiuiit^ 
nuiuaULSu fc Wiuiiii/in niuii^nLyiuli^ii fc ^uiLiuuiu "finjiuinniiji : ^.luui "[>"{ ^mjfeiui ^/ijiuiiitj|i B || 
6 ojitnuiij njTiiiM^uii/in iitnui^ adß. B || 7 on/iTiiuijjinup/iLtii3 uiui^SiiiliwqnuLJil^tLhli B || 
10 o2{^i?iuiiinnLp/iL)in3 n'/'fi/iiiiiinii B || 11 lajurFl/iuiinLnliJ iiiiLnp B. 

fils de Yoyada {Yovideay), le sacrerent et le mirent siir le tröue de David. 
Nathan vecut en paix, mourut et fut enterre aupres de ses ancetres. 

En ce JQur, martyre d'Abraham eveque ^'Ar^eles (Ar^awYz). 

Ce bienheureux eveque avait ete conduit charge de fers chez le chef des 
mages Adelphore, qui lui ordonna d'adorer le soleil et le feu, et de leur ofTrir 
des sacrifices. 

II ouvrit la bouche, bläma. loiiguement par les saintes ecritures la vaiiie 
religioii de Sapor {Sabiurosi), meprisa xVdelphore, le chef des mages et les 
vaines ordonnances. Celui-ci ordonna de lui trancher la tete dans la ville 
de Thelom ' . 

Lorsqu'oii l'cu^ conduit ä l'endroit de l'execution, le bourreau lui depianda : 
« Veux-tu te convertir a uotre religion ou mourif? » 11 rcpo.ndit : «Je nc 
renie point la verite et ne mc cpnvertis point ä votre immonde croyance. J,e 
crois au Pere, au Fils et ai^ tres Saint-Esprit, ä l'unique sainte Trinite. » 
11 ayait encore la panfession sur les levrcs lorsqu'on lui trancha la töte, le 
6 Eeyriei;'. 

1. Teil Nahia d'apres les actes syriaques, Bedjan, Acta Martijrtun et Sancloriiin, 
t. IV, Pariset Leipzig, 1894, p. 131. 10 [1043] 30 MUTZ, f. KKVHIKU. l'.O 

htiinuLniiinu ^-iil/iLiLlr/ini : ' 

(/m ^i inniiijiii^iiili yiiuui/i/i i?iimoLii ^n, Li. fciitL ulriii/iiiiniiiii i><ii-fiu Z,i]ni.i|il/, /.l 

iiiji(/iuliuiLnii unn/ib nlinii<^iuii . i/iiiiili iiiiTiiin/i/i ii/,cS/i (iiiLiiip/iiiii^ fei. iiiLfeiiiiuniul(</i}| i)iii/- 

' siii(/unL iiiiii/inLiiiaiiipiii(j/i sfeinfeLtiiii fiipiii/ifenin/iiiiiiL : ^iin fei. ifeiiiuUi). iii^ifeiiii i^inaiiiliji 

i f 6 imjfcJ/imjni/fei((|j tt ii/iiifeiifeiiiili /i 7'n/iiiiiiiiii^ miLiiu iiiiLiimfeiiiiii f/niKiiiiiJii;^» 

iiiuuinLuiaiiiiiiiilfli ii/iiifeiuii 1"/" fei- iiiiiiifefeninni-Hfeiiiiii! fe/ilr /'•"/ liiiiii i'/i/ifeiimi fei- iiiiilfc- 

uuiiu infeii/iii : 

ÜL iiKiIiiii/iii/i lifertiiLH/iLli diuiiuihuuin Liii i)/ili» ii/i li iinLnu iiii-feiiiiiiiiiiiuij^li ttfen-Iiiii- 
iinfeiiiiiL feiii/iii/iniunu felifenfeiiLniu HujtLnAini nuinuip/ili : '/l niiiiiiiiiiiLiiiiiii ^iii/pLli niiin/i 
fi;i iiiiijfeliiiiiinLiiu Z,nni-niu üiuiLniniiiijalinli iiifeiiii ii/ituii-iiinfeiiiiuli inLiiiiiLiinfeiiin, fei. ii 
rLiii n n III nn II Hill hm <Jfe/Jiu7iniiiuiili /i ajiyiiiii/iin /ifeiiiTiii f;^iiiÄ, fei. i?fcAiiii?feo Jifliiiliop ittÜiianiii 
ii^iiiLiiiiiiiiiiifeiiiiuIi . fei- /»lipo fe"'l(> iiirLiiip/iuon^Ji iiniinuMuiuäii n uiiiiiju fei. iiiinoWii dl 
iiiiiiifeini./rr/iLU iiiiiniuiniun : 

'/l ^iiiiLiiiOuianilr Äiulrfeiui- u/i i/in/iifeinij i^n iiii^/uiun^^u . fei- iiiiiiifeiinLHfciiiilpu («uinnL- 
oiii ixfeiiliiiiiinfeiiiii qiiinJiuliiiiLnnli 'loii/i/iiiiniiimi i/iii/iiiiiliiiili /il/i iiiiHiiri- feiij/iu/imiin- 
iiiiLpLiiili HSIiLii^ilini . fei- /ilipli i/iii/iifeiiuii. fe fefeLniiiiiniii iiiii- 'rnjiuinnii fei. Wiunfeniiii- . {"["'h 
iiiiinnuu uo^fenLK/fei-Un i/iL/iu iiilri/i/i ünu\ki. aiuiuon h ihiurLU l'nnuuinuji : [B * En ce ioiir, commemoration de saint Boukolos (Voukouliosi), disciplc * b^ 

•• ^ ^ p. C5 b. 

des apötres, qui etait eveque de Smyrne. 

Pur des sa premiere enfance, il devint le röceptacle du Saint-Esprit, et 
se rendit digne de ses grAces; c'est poui-quoi il devint le disciple du grand 
apötre et evangeliste Jean le theologieu. L'ayant trouve digne, apres epreuves, 
le Saint apötre Jean, le theologien, digne de tout eloge et le bien-aime du 
Christ, Faima beaucoup, en fit son disciple et parcourut avec lui Ephese et 
toutes las contrees. 

II parvint ä un tel degre de^perfection qu'il fut sacre par le saint evan- 
geliste eveque de la ville de Smyrne. Et le bon pasteur, t\ la doctrine 
suave, qui etait rempli des rayons du trcs Saint-Esprit, illumiua ceux 
qui etaient dans les tenebres, ramena ä la vraie vie les paiens ä l'esprit 
barbare et augmenta le nombre des fideles par de grands miraclcs. II passa 
sa vie dans la vertu, la saintete, les jeünes, les priores et la visite des 
pauvres. 

11 connut ä Tavance qiiand il devait trepasser de ce monde et, par In- 
spiration de Dieu, il sacra Ic digne Polycarpe pour son succcsseur sur le 
siege episcopal de Smyrne. II trepassa de cette vie dans le Christ, et fut 
cnterre. De nombreuses guerisons ont Heu sur son tombeau jusqu'ä ce jour 
pour la gloire du Christ. 150 LE SYNAXAIRE ARMENIEN. [1044] 

» 1! (tmiUll IIILIILJI <JlllTlljLlllL ^I 7'^l|lllI/llIIl IJ-LIll ^<7lIIIJIIILnjI ifilifuijui IIJIIj/l iiijipiiij^i7/ 

üui t^ piii^itii^iii^m j|n^(/ /fL iiin.iii^>^iTi/i, St'L» t(i/^iinTiim?^iui, ii^iii^^tjin, c/hlJ/jhi^, fei_ 
miiini/iiioiii-/<7/iiiiili> iiiilii/l/<i1.iiii P«"" iliiiil'/liiiii/ili : 

(ililiLiiiii /iL <J/iLriiiiTiiJtiii /iL *,"/iLiiiIi;jiiiI<iiiJii, Tinjimj/iiiiij iji^iiiTinjiiii^u /?l <JuiiimuiinLiiiij 5 
/i iiniiiii niiinniju . /iL iiiuinnLiiiÄiiiyxiaiii i/iiiniiLn i/iii/iifeniiiL iiiiL t»iiuini.iiio :J 

♦ B * En ce jour rcposa dans le Christ le roi Leon 11, fils du roi Hethoum. 

''■'^''''' II fut tres pieux et vertueux, doux, patient, modeste, sobre et au-dessus 

de tous par sa cliarite. 

II fit construire des hospices et des höpitaux, reparer Ics couvents et y 
etablit des ecoles. Apres une vie agreable ä Dien, il trepassa vers Dieu.] JOHN OF EPHESUS 

LIVES OF THE EASTERN SAINTS 

SYRIAC TEXT EDITED AND TKANSLATED 

BY 
E. W. BROOKS 

III r.\Tn. OR. — T. XIX. — F. 2. 4* 

rdScuifioi^r^'n ^ooai^x tvä ^c\ot.a1:l. ♦.wjx^ujt^ r^iu-xx.^ .aa^* ' 
.'rsT-Ha-narcr^a ocvav, rdcnlrsfa r£fnivk>3 rdiäciL w*H^ 

<T^ivÄl!>3 T^na-nars^ii r<^^uy^caH7iv\ coj'njaaBaa 
»Ki :)üu.JU^^a_; otlorx^ioj '|».Äii>lKjL Kjljl^ i^-Ä.'i^wO« "^w^soi yo^ 

jto^Aj jts^l o/ |3o n m . '>i"l y-^'ii yooouj loot ;a.a^l« -Jicjoll. )Ka^^ 

1. Ms. \;ta^L^l- —2. CoiT. from ta:^:-» l^i. NeXT THE FIFTIETII HISTORY, COXCERNING THE S.VME TWO BISHOPS, THE EXCEL- 
LENT AND DIVINE BLESSED MEN JaMES AND ThEODORE, WHO WERE TOGETHER 
IN THE ROYAL CITY AT THE TIME OF THE PERSECUTION , AND CONCERNING THE 
ACTIVE, WORK THAT WAS PEHFORMED BY THEM DÖRING THE SAME PERSECU- 
TION, BY THE INSTIGATION AND THE COMMAND OF THE BELIEVING TlIEODORA 

THE QUEEN. 

Before these things therefore, in the sixtcenth year of tlie reign of -Justi- 
nian', aftcr the time of the martyrdom of the blessed combatant (äycovtcrfl;) 
for religion John l)ishop of the city of TheUa at the hands of Ephraim of 
Antioch", when a lack of pricsts had consequently arisen in the countries of 
the east and of the west, and especially of hishops, then the glorious Hereth 
Bar Gabala, the great kiiig of the Saracens, with many others asked the 
Christ-loving queen Theodora to give Orders that two or threc bishops might 
immediately be instituted by the orthodox (opOci^o^oi) in Syria. And, siiico 
the believing queen was desirous of furthering everything that would assist 

1. 542. — 2. See eil. u'i, 118 v" a, 154 JOHN OF KPMESUS. [500] 

oo n \ .»o -J^otojl ^5 ajoi ,|~<>-^« )i».*..,J^ ^.^ .j^o^ojlo oa.a^^ oooi y00t.'lS.~*/ 
jy. a» V)o :)Lfci"^ioo ' jL-JL^oil jloVl).^ )>o?oji )-J^«»4 ^'^ .JK.i^t.io v-otiojj 
of>f>N. jwüo^ -.yJui^iojJ JLio^ :)ooi ^VK*/ )jl..w^>£Q-J^3o )-.>3V^o oiSj 

jooi jJ) wJ^oi :)..»^;a2LO)o öC^as |..>UL:>oi/;o j^^o^o; ;q..JS..3 )ooi }i :)loVi/ 

j^^aSL^aS^o oi^os )_.^a£Q^/90 ).^ii„<J^Afi; |loVl).ao ^^oi ya.^o i^jul^N-^o 

r^coo^oio vXDoV^o^ U^'*i UV)-.^-3o :).^.cd/o ))^V-^o |^^y.So |..*^au^o :)u«JLACLt^o 

>^ci : vcn .\a3 )jLw.-^^.mao jlaaL!^^:^ Kjupo^ ).^^o : )jL>.^a^..*.:>oo <.£DaA3o 

119 !• a. tjlaJoiD; ).ixiä^ Är*®o :s-q-'— JIo^siJl^j j^oi» .JloVi/ yOoC^oD ^a>w öt-s ^s/; 

1. Ms. M^«..!. (gicj. _ 2. Ms. laooiov the opponents of the synod of Chalceilon, she gave Orders and two blessed 
men, well-tried and divine persons, whose names were James and Theo- 
dore, were cliosen and instituted, one for Hirtha of the Saracens', that is 
Theodore, and James for the city of Edessa. And, while the blessed 
Theodore exercised anthority in the southern and westcrn- countries, and the 
whole of the desert and Arabia and Palestine, as far as Jerusalem, the blessed 
James, having armed himself ^vit]l religion, and clothed himself in tiie zeal of 
heroism, extended his course over all the countries not only of Syria and the 
whole of Armenia and of Gappadocia, all of which down to the little ones^ 
were especially distinguished and strong in orthodoxy (öpOo^o^ia) no less 
than Syria, Tand besides thesc'' in the countries also of Gilicia and the 
whole of Isauria and of Pamphylia and Lycaonia and Lycia and Phrygia and 
Caria and Asia, and in the Islands of the sea Cyprus and'^ Rhodes, and 
Chios and Mitylene'', and as far as the royal city of Constantinople, in which 
also besides all the countries he displayed the course of heroism, and filled 

1. Tliis Ilirtha (sc. 'camp'), tlie seat ol' Ihe Roman Saracens, is probably dilTcrent from Ilirlha d 
Nu 'n]an'(p. l'iS), the seat of the Persian Saracens. — 2. We rathcr requirc 'eastern'. Perh. 
however the author is speakiiig from the point of view of the Syriac world, which e.xtends from 
the Moditcrranean lo the Tigris. — 3. Sc. children. — 'i. We require 'but'. The author has, as 
often, forgottcn how he began the sentence. — 5. Ms. om. — 6. This is probably the earliest use of 
'Mitvlene' for Lesbos [501] FIVI-'.S OF JAMES AND TIII'IODORE. 155 

jil -.y-'Siz ^■'^SkJ jl^o ;,»fio jjöio ;a^2^i» JJ; |jo» .•).*jaa3o;ol;/ ^,)ks/o 
j^oü-flo.*^"/ ^; OJÖ» )jö«.3 ^Ju.V; jLs/o 'Joi^Ss I^C^wk.m )>3l^V^ jjUL^s-^ oolo 
JjqXd, Imn^Ji pj jjLau./ .»1/ ^q.3l3 v>.-.mjo ,»2ub^J Jjlx./; .-^cov^to; vj'.io/ 

^_«o )-<>.^i.«^.<^A ^io ,_« .)lo»)Swi.ieu3 oooi . ■» « A.flO; ^Vii ,)-*V-*; ot.iCL\ Vt^jo 

jLio-. ■ -yg» '■"\ Jbo^ä. Ji.aat^>^o Ki^t-io ^j jloVlf yOO^^^-=» .^-^^ jiaJop; 

^j^ot^ o^r=^o '.\Q-^^3i/ -.I-SmV^s vxDa*.Ä>;o|i I-Jl^o^ ^ ^-^ä*; ).j^a3 * 
JK_jL_po ^ßDoxo^..^^ yox^ 1°®* oiiaiij ^-«^ .1.30 nm «,°>"/ U-^ö^ n^'^^ 1. V erased. the ranks of tlie priesthood, and spread ortliodoxy (6p6o^o;ia) abroad, wlio not 
only marshalled priests and supplied all quarters, bat further also in keen 
religious zcal did not slirink i'ven from making provision l'or ordaining and 
appointing liigh-priests, tliat is bishops, also in every place; so that, siuco 
he was careful to observe the regulations ol' the canons wliich command 
that without three bishops no bishop shall be instituted, he contrived to 
bring with him two raonks of good repute for excellence of life, one from 
Gilicia and one from Isauria, and proceeded to the royal city; and, having 
received the advice and permission of the blessed Theodosius patriarch of 
Alexandria, who had been detained in the same royal city by way of exile 
{%ia) on behalf of the truth of the faith, the blessed James with the above- 
mentioned monks directed his path to the city of Alexandria, after fnlly 
carrying out the ministry of the priesthood in all the countries from tho royal 
city as far as the sea-coast of Lycaonia; and so he entercd Alexandria; and, 
after he had been in communication with the saintly men therc, in accordancc 
with the mandate received from the blessed Theodosius the patriarch, thcy 
assembled, and made thesc two blessed men Ijishops, one wliose nanie was 
Conon in the city of Tarsus of Gilicia, and the otiier whose name was Eugene 1 19 i- b. 119 156 JOHN OF ['PIIF-SUS. [502] 

vo^o^ JJOJÜJ; IL.- y^l JJLSOIO .);lS^io ).JLJL^-s .U-io^^ _y.30(o .yoj/ Vr»; 

K.*^j ),-.; ^ ^-J— o- jooi ou>a.Ji; jJV-jlo .JKjLi^io ) ■ n .,N •> ^uoK^/; 

jooi oi-ictJi; jjt— )Jo .).*üV,^£); viöaÄi.^^ .vf-l-O )ooi Olio»; "''^sJs^ ^io 
^XwsjQ^ .jjLSOi .l^jQon -) ool ).3nnff> V°)/; )^V*o .j-io-CQ-.^; j-^Äa^^xQ.^ '^^^^i 
l'f^i ^^ vm^^V-^ jooi ot-iOA; )jt— JJ® .^i-iLiÄJs .^cqjs -V^ K-_s; ]\~»i ^^ 
.jjüUL« -fio Jis.*^; ),-.; ^ ^-a^ Jooi o^iCLk; J-Jt—))© -v»-^^ .)-^o^/? 
V» a. y^i ^ yl.»>ä\ Juanen ;•<=>/ aio-^/ o-fcoj _y-./ ^3o .^JboooiVj jtoJ^ 
J.^a-.^)-s )JmV^3 ^o^■=^o ..|iaaii.io Kx-fio^i. ^0.^^10 ^»N^ -.J-^ai»; 

jooi V^CLiwJ .jJ^O-.^ )11 ^iO .£C1*^V^ Jooi Oi.i(UiJ OjJJ •.<5^-»! jlQ_a-VAJ> 

1, Ms. Haüo..^i; L-ori'. V. D. aiid L. ; see nolo on Iranslalion. in the city of Seleucia of Isauria ' ; and so he took them and came back to 
Syria with admirable zeal. And so in accordance ^Yith the provision of 
the canons tliey made metropolitans, that is archbisliops", one whose name 
was Dimet' from the moiiastery of Aphthonia ' in the city of Laodicea, and 
another whose name was John from the monastery of the liouse of Mar Bzy 
in Seleucia in Syria', and another from those who were instituted at Alexan- 
dria who was mentioned above, whose name was Gonon, in Tarsus in 
Cilicia, and the other wliose name was Eugene in Seleucia in Isauria; and 
the other bishops also in Syria as foUows, John from the monastery of the 
houseofMar ßassus in Kenneshrin", and another whose name was Sergius 
from the monastery of Aphthonia in Gharrhae, and another whose name was 
John from the monastery of the house of Mar Hanina in Sura Uomanorum. 
And, when they had set up bishops for the various cities of Syria as has 
been described, afterwards they went up to the royal city, and in our pre- 
sence they ordained a patriarch in Antioch, a man whose name was Sergius 
from the city of Thella, who was living in the royal cit}-' and was versed 

1. Tlie intei'polated life adds Aiitony and Antonius; see nole thei'J. — 2. Tlie distinclion belwoen 
niclropolitans and archbisliops is lalci'. — 3. Probaljly a shorlencd l'oi'm of Dcmelriiis (not Doniilius, 
as P. ömilli and v. D. and L.)- ^ '*• Tlio monastery whicli Jolm son of ApIUhonia establislied at 
Kenneshre on the Euphrates after il had been expellod from Seleucia at the persecution ('"Zach. 
Rli.', VIII, 5). — 5. Ms. 'Isauria'; see noto on texl. Eugene was made bp of S. in Isauria. Tlie inter- 
polalcd lifc or.Ianies has 'Syria'. — fi. Chalcls in Syria. — 7. See eh. 49. [•)03] LIVRS OK JAMRS AND THRODOUK. 157 

J^l l-JLii ^3o .)<H^ ^'^^— ?? UaL^a..^^ jocH ^^ioo .Jloi^io KjL.,.ia:» 

.^ca^^ajo/ jooj oi,iaji; vJtjjJ (.^-^aSo^^io yo^^b. jKx.^ fio)-^ oolo 
)ioVl)lo .jloaL^^ J^ju.^:^j) ou» .r^h, ssOfJ^i)^^^ ot>v? jj'^^/ )Q^ )ooi «2u.m; 

><T> .) •>!; |tv_a.2^-^iLio jKjupäl^ .-lloai^io )SoL.,Jsa-i 6t~i )i.-j/ V^oui-Vl 

|l •.^coowwfio^ojl. )j5t-.v^<^ oo«; ^iö ^^/ .)|^^^ sCDo^-^Ä ^i. ,vroQ.^^a-»^/jo 

|ooi >n °i I ^»K_so .oiAdOtos ^^ sü-aj; ^_io jjöu t-a^i^; jooi ^•'^sI^ljo ♦ iin v b. 

vO,_.aui>o .,^IVl; jJ^^JLs; )-^ä)/j jloVljJ otioi.» ^.-^li^/o oojiiv^ U^<^ 

jL^^^o-co ^j-wO^ -.looi otieui; vju/ y£onm°»j-a ».— •J.:»'^'/ .)-<^"flo)-= |.3 r> nm • .. •■=> ( 

.jKjL.^^ \aaL^^^>j> -.vjoov.^^^ )oo« ot^eui; jLi'^^jJo JI^jl.^ ).iCL^V3^i .r;^*^ 

1. ;Mi. VorMPo. — 2. Ms. >iii>^;6.=. in religious learning. And, when he had completed three years, he depart- 
ed from the world; and aftcr a time again they ordained a man whose name 
was Paul l'rom Alexandria. About lliis man many controversies arosc', 
and continiie to the present time when these tliiiigs werc written. And 
again in tlie city of Amida they ordained as metropolitan a mau whose name 
was Eunomins, who had been expelled with others among ihc same ciergy 
of Amida, in the same royal city. And for the countries of Egypt, by the 
mandate of the blossed Theodosius the patriarcli, they ordained twelve 
bishops at once in the royal city itself, for various eitles of Thebais and of 
Egypt besides a large number of ciergy; iuasmuch as the patriarch Theo- 
dosius would not consent to ordain priests aftcr he had left his see. And 
aftcrwards the blessed James and his companions went out to the countries 
of Asia for the second time, and they ordained four bishops in Asia, one in 
Ephesus a man whose name was John the Syrian, the Converter ol the pagans^, 
and in Smyrna a man whose name was Peter', and aiiollior whose name was 
Joliu in the city of Pergamum, and another whose name was Peter in ihc 
city of Tralles. And after these things they crossed to the Island of Chios 

\.n.E., IV, 15; Midi., p. 325 (Dyakonov, p. l'iS;. — 2. Tlic .-uillKir; s.'O Inlio.l., p. xiv. — i. See 
eh. 56. 120 r' 158 JOIIN OF F.PIIRSUS. [504] 

)y^i ^^ -.yOCUVl 0001 yOOU«!^/; .^CDO^Q-^l^ ^JL^O^f ^V-*? ^^ .vJLo* f> JoOl 

va^o-*-o/o -.jjLijO; jioVljJ ^Of-3L\o yQjLSoi oolo .^^/; ^JL<y.Q-> s^po K^^i 

a. ^CL^ :| V 1 *o . .', mN |i-..AV>j> ^oöi« \^n n m V^»/ mJl^Vo ).3f> n fnV<^/ 
^)o^ -.tr^^ )-<^^/ 1-30 n m >°i/; jb^t. ^cl^ s-so n\.» l-uaa^ ooi« ^Vl j^^-'V'^^ 

oii.o^*.^eL^ o«1o«..<i^wmO :s^oio^om U^oi ^« ^^.^ -^l ^^l j-ijot^^; j-^Q-iioi 

•^^sf'Ha7^a^£^i^a oo.J3a.< Irdcolr^a 

1. Ms. |u»-»o;3;; lori'. Nöld. and set iip a bisliop in it, a man wliose name was Kashish ' froni the monas- 
tery of John of Epliesus, both of whom were from the monastery of the 
house of Mar John at Amida. And again they went back and crossed to 
the regions of Caria, and there they set up two bishops, one whose name 
was Paul in a city the name of which is Aphrodisias", and another whose 
name was Julian in a city the name of which is Alabanda\ These are all 
the bishops and archbishops, who are in number twenty-seven, besidos two 
patriarchs whom the blessed James ordained with all the otlier bishops, 
besides many clergy in all the eastern and western countries. Many of all 
these were instituted in our presence, and witli regard to the truth of all 
these things we give confident and truthful witness that they were done as 
above, and we have made a commemorative record of them for the knowledge 
of posterity ; but of the sublime manner of life of the blessed James, and bis 
courage and perfection, we have made a record in tlic preceding history. 

The history of Uro bishops the excellent aiid dirine blessed inen, Joines and 

Theodore, is eiided. 

1. See p. 4'i4 and eh. 51. — 2. Ms. 'Ti-wdlisy r". — 3. The interpolaled life adds Johii of Dara; 
See nole there. [505] I.IFI-: 01-^ KASHISIl. 150 

jcxxja r£li3ci^':> «.rsfojja ^iajj:\ rsfiuuL^ caa^ 
•tTCT^nv^ QocvxÄTX rdSajaj^LkSrsf 

ot)k,«^jil» l-^V*? vtr^^ Jj;oiai. :|K^iö^ II^^^aI ^io ]y.^^ ^/ "^^joi ^ 

l^ijj ^io Q-^j jj^^j |ju^; ^j-oKioj )K-.V^ ^io ).ÄJJL^ :)jot K-t-o 
^Jio »-^ßl/ -J'Q^j jooi -oioK-./ J-*^^ ^*3p» t^ :|ooi ^oioK^/ jL.aaLjLj 
)v^oQ. ^ >-5 ,jsa.\U/ ^^i>o .».n OHIO ,«o(oö«js/o <h£Q-jl^ ui~aLAo -Jch^; |lQ„3t*^ 
^K-./ Oi^ ,^JL-- 3/0 ^3 .jKx^^io ^/; ^X--Q^ w.Vio K..^; )~»~«r-o ^^■•? XeXT THE rilTY-FIRST HISTOUY, OF THE BLESSED KaSHISH RISHOP OF THE 

ISLAND OF GhIOS. 

Siiicc tlierefore in one of tiie previous histories also wc made mention of 
thc subject of thc liistory of the great blessed man of God our fatlicr Kashish 
the bishop', when he was indeed still in the life in the body with us, \ve did 
not think it right even after bis dcccase also to withhold the treasure füll of 
Spiritual riches of bis great modes of life and of bis honourcd labours. Tbis 
Saint therefore was by birth (ys'voc) from a village called tbat of ' Ania da 
Frakha' whicb is beyond Nirba' d Skws, and, wbile he was still u littlo 
boy, he was called by God's grace, and left bis kin (ysvo?) and bis parents, and 
went out, and entered our holy convent of the house of Mar John in the city 
of Amida and received Instruction there, wbilc we ourselves also bosides were 
in the samc convent at an early period of agc ; and we came to the convent at 
the same tirae whcn about fifteen years old; and thenceforth we were 
trained together in labour and in the reading of the lioly Scriptures in 
brotberly fashion; insomucb lliat togetlicr we endured and supported thirty 1. eil. 39. — 2. Sc. 'spring of the tomple', — 3. Sc. 'suiiiniil ♦ 120 V 1) IfiO .U)IIN OF RPriRSUS. [506J 

» 120 V a. j'^iOQ^O .-IjL-^oV ^i— /o ).Jl^V-° ^Ö|.i/ yOoC^S VLi. ^^^O .yV_a.*!Ä )^<w^/ 

v2l^«..'ili jiay,^M {.^aSLAo/ >s/; j-La^/ .).^ö^^; Jlan «...^ ^o .'JIcu>i.i.Qti3/ K^cl^^^ 

,jLJLJ^o |.^aÄ^jLO jjLa.cQ^ ^^i.i.-2 -.j.^o.^.w^o |LjLaL.aQ.^ y^^l ]J / .\.xjI y.^ ^^ 
I^JiLoO ).Ü£Q.^^O I w^'/o jL^^O^ JLX^yi^ "^A^^OO . joo( ^2o('l^^ )j3o; ^^..n.3 

1. Ms. ins. ^- — 2. JIs. ua^l^Uo. — 3. Corr. from |li>a*--Mo. — 4. Ms. Ußo^o^-vioo. years of chasing from one district to another with all our holy fathers and 
Spiritual hidlliers, and tlic lioly convents througliout the East; so that for 
such reasons we were led to tlie western districts on a long peregrination, 
wliile that saint did not cease running along the great road of righteousness, 
nor diminish thn labour of his marvellous great practices ; but at last he was 
seized by the keen Impulse of the excellent life, so that in love uf peregrina- 
tion and at a distance from acquaintances he extended his own travels to 
the remote countries of Egypt und Thebais and Greece and the whole of 
lUyricum, and even as far as Romeand the other countries; insorauch that he 
changed the monastic habit {<s-/r,ij.x) for lay attire, in order that he might not 
on account of the habit (c/;?ijj.a) be venerated or honoured by any man, but 
as an ordinary poor man he went about everywhere among poor ordinary 
needy men ; and consequently he suffered blows and distresses in a labo- 
rious, distressing, severe, and hard life of peregrination, especially in con- 
sequence of the fact that he had determined in himself not to receive charity 
from anyone and not to reap any enjoyment whatever from the labour 
of others, except from the work of his hands, for iie used to make baskets 
(cTCupiSa) and pairs of bellows, and handsome tiaras (■-cotjji.EXauxia) ' of yarious 

1. zctiaTOsu/) TTtupfSo; ävTi TtO.ou Tfl x£fa),r) TiOi(i.e\yi (Gedr., I, p. 297); appy. a kind of slraw hat 
(v. D. and I..). [507] MFK OF KASIIISFI. Kil 

>— J>.KjLioj Jjl./ jj/ -.oC^^; o«JLOJa£0.\ ;a-J^j» cib. jooi ,JjLä.o .jooi — ^2is^ 
jooi oou ^-i>^jjuaK.;m.io; jüLam-iöo )^iiQ.DJJ ^/ • . v-J^SLiois. jja^io ojüi. jooi 

J^W* ^^ otlt-iwwfio -.jo« jjKiö; si_,/ y|_,_jLÄ ^^JLÜ;; j-ia-./ .l^)^;©; joot 
^^^ÖA ouio ^-.\o4 v-*^ ^ .jv^^io» |.iSj;/j jVjla ^-io o/ -.looi )-.öo» |v~3;; 
.•|v-JlD Jii^; otloi-ax^ o(lajiCi^A*<^^ ^V^jtooo .^ooi ^o^iorKio -.^ooi 
)■«. '«' f> ^^o< jLsaiLao o',.cu..m.^cL^o |.jQ.Ämj ^x^:)Cl^ oi^^w_« jooi ).^oj; 
.luJ^^ JIoaX^xid/; ^^o( jjo^'l.^ Jyfff.vN.\.) )_JLii ^^/ ^; ^ .). a , V n lo 
..|.a^)-3 o.K^o vio^; Ho-«/» J-io-* ^^ >-'?-r*'^/ -.l-«^^ HoVi/; ).3iQ.^^^o 
^o.N^/ jl^^mN ^o .j-^CS;^ jioVl/ ^io .j-io-; )i'>'^ ^flOQ-.^atbK ^liöo j.i/o 
iV-Su*. ..jJ^OÖQ-. ^^i. t-^/o :)"^' );ot.Ä) jjo, » m ./ j-L^a^; -oiaio",:-^ )^>^--flO; 

O»^ l-^^iSOfi ^>-3 ^^'^^ )jLiCL.Öt.iO ^/; ^Q-^^iO .Öi2» f.^^<3 .-öt )i'>~«x o*^ 

.)£ol^^ j'ojoji 9{^ looi i.«.;.2L^; ).so)aJL.cQj| N.]^«^ ^:^ .-ooo( colours, whicli liu had leanied in Eyypt. Tlius wlierever lio was settled he 
worked; and he woiild make tliiugs not only for his own special need, Lut 
where hc couhl faul material l'or his trade he would also give the rest of Ins 
earnings to the strangers and the poor who were at hand. But in the other 
places where it was impossible to carry on his trade he was in great straits; 
so tliat, as he wonld relate, his sustenance often came from wild herbs, 
or from the fruit of thetrees of the desert. But, when we heard these things 
from hini, we used to raarvel and wonder at the fortitude and heroism of the 
strenuous worker, how great his strength was to bear trials and to endure 
these grievous and severe mischances. When he had completed about 
thirteen years in these conflicts (äywv) of peregrination, and in wearisome 
travelling through the upper countries, he was constrained by love of the 
brotherhood tliat was with us to embark upon a ship, and he came and 
arrived at Chios an Island of the sea from the upper countries ; and, when iie 
had received the privilcge of worshipping the cofTin of the blessed Isidorc 
the great martyr, and hadremaiued there some days, that Island pleased liim, 
and he took up his residence in it; since many believers were indeed tobe 
found in it at the time of the pcrsecution, on account of a hospital (^evoi^o^^) ' 
which Theodora the queen had made in it (and she cstablished monks there, 

1. See p. 4G7, n. 4. 121 r" a. * 121 V b 102 JOHN OF KPIIRSUS. [508] 

Joo« 1.1/ )U.%|» ^JoiVaDjo llo^^Ä»; jlaS.,..--^ ia\ vs/o .'^^aio ^ .^ij 

loo( )-**aLA; s^iö ^-l Jooi wwJli^Ä k-l— l^xio s-ojo^/ ^jl>w*o Jooi jb^xio 
^oi ^-; p .^ioi ^oöi vj^jLi.» |k^»VJLco.=LSs jwSt^*/ ^ioj jiv^i; |.3r4; jiooi 
^o Jooi ^^i-iö -oio».i/ ,~a:>. Jooi '^«i.iali^o w-J^S^so Jooi jbajuiö j-taoi 
V^^.^:»o -Jooi ^aj on-AoS oCis^D Jooi ^l^il^ ou-a-JO-ia^ Jl'Q-^J )^^ 
CH.i vJ^iö ,.3; |jl3l>/ Jot.y;3o |.*iaÄo )ä*^ä>o )'f^-*.ia\o .-j-taicLioS. o^ 
oii.o».->Jo ^^oiojliiojo oC^i^o^ ^i» jooi oi.i6l a.JL^3 ^3 :vJL:ieL^ ^^ T^^ U'f«^ 
j-iL.» vOoC!^ joou; .Jjj^Ä .^iol; )j.ia~.oU>ö s-oia^J^ ^» «öi -.oila-ax^o 
..o|^^.«^«Al l-io-oi» ^^..iCiK ^^j ).Joi oQ-oi^* l->-»^i ^3? Ua^/ .U— o» LJ.^io and many banished bishops resided in it from time to time), while he had 
now indeed also reached thc feebleness of old age' and many diseases, for 
Avhich reason also especially he was led to seek the rest of quietude. And 
thenceforth, while he M'as enjoying the quietude of the residence in tliat 
island, he diligently performed the labour of Ins practices, and he employed 
himself in liis handiwork on a large scale, inasmuch as material ('jIti) was to 
be found in the date-palm leaves froni the Alexandrine ships which touched 
there ". ^^'hile he was pcrforming these tasks in this way, and working and 
labouring, he used to seil liis handiwork; and retaining a small portion for 
his needs, he would spend all his earnings, and distribute them to the poor 
and the lame and the raaimed and the blind and the sick, so that, when he had 
completed about live years in the island, while everyone was marvelling at 
his labour and his practices and his abstincnce and his asceticism, then many 
believers in the place askcd liiin to be tlieir chief and spiritual pastor; so that, 
when the blessed James, whose history has been recorded above, brought two 
other bisliops with him, and crosscd to the island from the districts of Asia, 

1. .1. has tolil US above thal K. was about the sanie age as hiinsolf and thal tlicy enlered Ihe monas- 
lei'y when about 15 (122/3; see Introd., p. iv). Now, siiice K. started on his peregi'inations with J., 
wliü settled in GP. in 540 (see Inti'od., p. v), this can hardly have beon lator Ihan that joar, and 
lic tlierefoi-e settled in Ghios atlatest in 553, when lio was about 45 (Dyalionov, p. 81, 82). J. lived over 
30 yoai's longei'. — 2. See p. 190. [509] LIFE OF KASIIFSH. 163 

)f.3L:x.5 »3/0 .•t-.SLiw l-^Ä)/; jloVljJ ylaii» ■^l '..ui^S^ ^^.wJ^Ä JjLi.; ^j ^ 

o)lo ^ « tY) lov.o.A^o oiiaSLOJ ,^^ )|_K.,^^ ))_.a^o )-;x^q!^ ^/ yjs .jooi ^^J)cl>w 
.^V^ jJ )««_;: ^:^ ooi. V^cl,^ >^l y-^ Joo« ^ « -^\ ^^ ^^oiOfUao;; jI.^a^o 

.^^^ jloniSv) Kjl^^:>cl^ jt-»^/ ^o( )^o^)_3 -Ji-« ji^JLn sk^/ )KjL^iajii.f 

poläw ^a..Ji> jL^a:^ v^po )->~•^■o; lt~^:^^ l^i^; jL».» t-»^; ^öi )i»>M Ö(..«^jlSo 
jL:ia^ )-L3ot ^o .jKao;; )~*^^^^) ).-*-Jjls jooi ^afiQ_5"K.ioo -.»-««^jlKioo )oo« 

1. Ms. om. stop here and ins. aller v}-a>i. — 2. In erasuro. he seized him by force, and ordained him bishop of the believers of thc samc 
Island', Nvhile he lamenled and fled and refuscd; and he did not thns escapc ; 
but, although he had been a presbyter many years bcfore, hc was then forccd 
to shave his hair which he had left in lay fashion (c/-/i;y.o(,) ; so that, when this 
became known I0 everyone, they marvcUed at him all tlic more. Having- 
completed a short time, lie crossed to us also in the countries of Asia, and 
also laboured earnestly and zealously with us for a considerable time in the 
werk of the ministry of Converting men from paganism, while niuch comfort 
and consolation was also brought abont for us by his devoutness and his 
venerable old age and the laboriousness of his practices, while we also never 
again separated from one another in our old age, just as we had not done so 
in the time of our youtli ; but, after we had been carrying on tlie work of the 
ministry for about one year, that time we came togethcr to the royal city, 
wliile the blesscd man also ended the work of bis ministry in the same Island 
in which he had been sunimoned to the bishopric, and removcd tothe quietude 
of Ihe monastery which by the power of God we had erected by tlie lioly Mar 
Mama beyond the water- and resided tlierc and rested, and he enjoyed the 
quiet restfulness of the place. And, when hc liad in Ihis way been carrying 

1. See p. JO'i. — 2. See p. 2'J8, n. 2. 104 JOHN OF EPHESUS. [510] 

.v*oio,Lsoj; \^oti ^^OL^i^JL -.^-Jl* K^lj U-^A» l^f^ =)o®< Ä^*-^ «oioV^ojj 

)c*:Ss )l-V-^; ot-icuLi >»"^? )ii^?o \K^"l U>r*- )^^ :>-o«aio,:^ N-io-^» 
.>)IV nn\ JJ»,^ )K*_^i5 )la-)S>-I^lj jK-^o-aLilS^ ^^iouwa'Kj ..).iä2is^; 

r^jnan rdjciV^ii •. '^*i^ni>a '^jj:.ln»ij:;\ r^3t_i_i.x-^ 'aa^A 
^'ivjTd-i-xj3 cv-^ji ca^ ^Ma^'n r^^o i «n . m ^ uo cn-an 

1. Tlii.s eh. i:^ in L), f. 333 r°. D Olli. '=oI.. — 2. D oni. — 3. A '-'=• — 4. After Ulis 5 or 6 leaves 
arc lost in A. — 5. Ms. l.U»»o- — (i. Ms. ins. U'^li ^J-a* -;-» .tO»- out the labour of his practices iinf o a space of three years, he ended the course 
of his practices ; and he feil aslecp and his holy body Avas buried and laid in 
this same monastery; by whose prayers with those of all the saints who 
pleased the Lord may we all find graee in the day of judgnient, and may the 
monastery which received his coffin, with the other churches and monasteries 
which he erected in the name of the Lord God of the ages ' , be established to 
the glory of the Holy Trinity unto the end. 

Tlic hi.stDi-i/ of the blc.ssed Kdshish bLslidp uf the islaiid of (Uiios is ended. 

NeXT tue FIFTY-SI5COND HISTOIIY, OF CEliTMIS GREAT AND HOLY PERSONS CHIL- 
DREN OF EMINENT MEN OF AntIOCII, WIIO DESPISED THE WORLD AND ALL THAT 
IS IN IT AND LIVED A HOLY LIFE IN IT IN I'OVERTY OF SPIRIT IN AN ASSUMED 

GAUB ((jy-?i(.'a). 

It did not seem to be a right thing to withold this spiritual traffic also 

1. Sc. in Asia; soc p. 479. As he was alivo whcn eh. 311 was wi'itten, he niusl be presuined to have 
ilictl in TjüG and conic to CP. in 503. [511] LIVES OF TWO ANTIOCHENES. 165 

"^^ai^ ^ ^ Laj |).wK^D ^-^; .-)■««> H-ao JjVIo..; \.^i )ql^«^o l\ ,. >^«>o .)K.>jl^o; 

).i ■»'no l^y^^'i oöi )ou^« oit 1 \ ^^ :K^|K^lSv^ ^aJ^^o ^S^j^is J^^cla.^« 
^- -)-"■' "^ v^J^^ >oo(JL^ I^V^ ^^b.^0 :)ooi jjL«,^ ^.iJ^oi ).3o<'^S; voot.^^; 
).aft\a>\ l-^t^ ).Xiöl \.^S»L ^-^a^; l'pcLi^^aa; :J_kJo1 »^js >^*'^*- >-«'-Q^o 
' \.*1% sA.-»j/o >-»i-^i/ vOOUiO; |ÄOi'^3» >oO(!^^; J^O^Jl:»; J-JL./ -Joot »^oioJ^-«; 
)_i«^ ) on i.^ ^io ..)ju.^ |v*iCL^ )joi "^^.Dot ooi Joo« vAa-j '»»jji 
^oioK^l ^iö ).iaaÄ))-i; • ,^'iot.i K..^; )K.JUt.io ^iö/ ,_io Joot >-0!oN^/ 
• JK..,^L«o )it-^"'/ J-i«^^i-=' ^''^iwoot )joi^ .,-1— a- .^; )oo( oi.:>ait : )_o.yt-*^i>j 
jjiau./ :v,.i. ''^Jti ^ooj ^>1- )lQAi>^io KjL.t.ieu3 ^^-io-i.; |,.ia^:» oi.\aü 
^j jtooaicLs -.w-öoj ^■«■■a.oN^iö Wiai. ^-.\o(; )K^.i. ^^s^ jlj^^io.:» ^j 

1. Corr. froni l^or^- — -■ M?- ^^»•:- — o. Ms. U^- —4. Ms. witli points-. . — 5. Ms. «n-^ai.»- besides and the great abundance of massed prollts which spring from many 
pcrsons to all who are desirous of the good trafTic that is concerned ^vitll 
their lives and rejoice in the donble spintual prollts which will arise from 
the pcrsons (tvpötwttqv) whosc marvellous likenesses we are about though 
obscurely to trace by means of our coutemptible words, by no means stating 
more than what we received by report and accuratoly learncd from God's 
bondman who saw and was in close contact with these samc holy pcrsons 
(irpoTUTOv) and learned the rest from them in secret and imparted it to me 
by repetition, >vho was a fellow-resident witli us for eight years tili the end 
of bis lifo, who for seven years went out in quest of the samc persons (Ttpocw- 
TTov) of whora he had been deprived and from whom he had been scparated. 
This perfect saint therefore bclonged to a distingnished family (ye\o;) from 
the city of Amida in Mesopolamia, wearing the habit {nyj,[J.v-) of a clergyman, 
and his name was John. This man therefore during the whole of the rcsi- 
dence with us in the royal city ' we always saw shedding copious tears and 
sobbing, so Ihat, wlien we questioned him closely as to the feason of thcse 

1. From Ulis we should suppose (hat he did not lell Ihe slory tili tlie eiul u.' Iiis 8 years in CP. ; yel 
fruni the words pul in the narralor'^ inoutli Ihc story appears tu havo been told ininiediately 
al'ter the 7 years' peregrinations. 333 V°. 166 JOHN OF EPHESUS. [512] 

)j/ ^oaül« l^-L^" "«OlIl« ).12/ )o| ).X^O.^O liy^ol jK-^JL^oi jif^/ j^Ot 

.jo^ ^a2lji f»M )„^a.w>.!^^ ).m.:^cu*.:»; jL^a^Ji^^; y^l K-.0Ö1 jfl^ :|K_iLjf_o 
y^l -.ou-^lo )).3 öiof^o rcxV^oji V'.l.K^ jJ; )K.:>a^^ )K.iJSw^ ool o(.^a^o 
oöi jL^aai^jLs )l^x<f.^ad 0001 ^AaL3ö(K.:ioo :oü^ looi jLo.^^; jbfoS) |>cv,a«>/ 
..vOOt-.ts-,/ I I . Vi ; >s>^jo ^^i-i vJü/ j.^ o ..\;; -^^^yjS!^ yOX^J; ^/ jLjji 

1. Hure bcgiiis a l'ragm. in F (see Intr., p. viii). f. 112 r" (the proceding leaf being lost), from -which 
I supply illegible worüs and letlers. — 2. Ms. wilh poinls :. — 3. Ms. >Yith points-, . — 4. Ms. v^wJ»- 
Points ■■ follow. — 5. Ms. J-soia. tliings, and especially witli adjurations, he would weep bitterly, saying, 
« What liave I to say to you?for 1, unhappy mau that I am, suffered a spiritual 
loss, and to-day it is now a space of seven years that I have beeu going out 
and going round the peoples and the countries and the cities, and I have not 
succeeded in finding it, insomuch that it was on this quest that I came to this 
royal cily ». When we questioned him as to that loss, he would teil us 
the Story, weeping and saying, « Lo! in the sight of God I say, my brethren, 
that I will not lie to you in telling the astounding story of what I saw and 
heard in certain perfect persons and' from theni. When I was in the city 
of Amida niiie years ago'-, and was constantly devoting myself to reciting 
the Service and lo vigil in the Iioly church, I used to see a young man of 
handsome appearance as in the garb {c!'/rii>-y-) of a mime-actor ([aijm;), and 
with him moreover a young girl whose beauty cannot be portrayed and 
whose appearance was comcly and marvellous accompanied him in the garb 
i^lWa.) of a courtczan (TCopv/)), and they used to go about the city in that 
assumed garb {cx^ijm) in order to deceive the spectators, lest anyone should 
perceive and kiiow what tliey were, and they used constantly to perform 

1. Ms. oni. —2. Tliis must havo buon aftor Ihu aiilhui- iel't Amida (537), and was i)robably not 
nnicli before 511 (soe end ol' cli.). [513] LIVES OF TWO ANTIÜCHKNKS. 167 

jlo^Uo ..|c**:>ol ^oo«o>_ ^^bo K^|i_)^^ -.voot:^ joo, v-^ .IU<55Ä> 
^ .^-^^J ^/? vai.^o vcoi^; jjLX*i:s ^, jla.'b.^ISli ..^©....jl-V "^^ 

^»o^Ao ^i_^b.o oooc ^jJ :öus vQ.J>Jo vOo^^..^ va^iaj 1-.^^; J^q-Jl-m^^j 
•<^j^i/ JJo .oua-uiAiLj; öilojä^o jKi*^; öi,.wijal». yooC^aLS ,_opKioo 
ö«^->^»"S ooot ^.OL-J-Kitioo .j-jL-y^j» oiC^js l-i-^i/ ^io )J~^.^ r^j Uau./ 

^/j oöt »Jj ).La,-/ ..).ijajLi jjOQjoij cn,.jLi..jLj; 6i2>^^ ;^o i'^.o^ vf>*^ 1. ""Ol deleted follows in ms. (Irolleries (Trx'.yvi^ia) and bulTooneries, bciiig coastantly ia tlie courts of the 
church like strangers, jesting at the clergymen and everyone, and being 
boxed on tlieir heads by everyone as mime-actors (pixo?) , while at all Imurs 
of the day a large number of people surrounded them, chiefly on acconnt of 
their marvellous appearance, and the comeliness of tlieir faces (TTpöiru-ov), 
joking and playing with them, and giving them slaps (ho'tiou?) on their head», 
bat at nights men were not able to und out and learn where they slept, so 
that many of the froward men, having been by the appearance of the young 
woman's face (irpcIctoTrov) ardently smitten and kindled with the passion of 
desire for her, while they also made plans to fulfil their desire in the dark- 
ness of night and commit fornication with her, wearied themselves and kept 
awake and watchful and went round all the streets of the city and its corners 
(ycjvia) to find her, and they were not able to do so; so that many of the 
distinguished men, having been smitten with passiou, and being ardentlv 
inflamed with desire for her, begged the governor (-/lyeixüv) of the city to 
arrest her and set her in the street, which he indeed did immediately, and 
he sent and seized her to force her to stand in the street, so that when the 
man dresscd like a mime-actor (p.i[xo;) who was witli her saw it he wailed 

PATR. OR. — T. \IX. — F. 2. 12 168 JOHN OF EPHESUS. [5141 

U. jlo :-oi -IKj/; ).iJÄ p s^o»;o ..JLiö; )U^ "^^^Z )>-- <»ia.^; ^mio-wio 

.Jjai<x^oi ts.^^; ^io otl^sj U^o :t^o.^.}^lll Ka^iw ^3 :aio;a£ )ooi c*baA; 
)j)aaLÄ>/;o ek3o,V3; jloou^J. ^aib. .-oi »s/o i>-« ^so \6)K.-_=^ öiI^ää/o 
)^j; «1»^ ;»a:i. l-iio "^««^j .JVio/ »^ ,CH^ J^oo« l-^V^ -.^ooi U-^'^ |j;a3j 

^^"^oi W.CH ,J>; ;>o:^ jJLa-Z :«JV3aA -1^/ jL=^ioo v-julSj v,Kj/ j^^-aiöo 
^jbo joiSiv '^-a^^j w2i^ «X, >-l,.io ^/ -jj^/o iooi r«'" ' '^ -.ioo« Ji>-^>ö^ 

JJ «Ol )V)— 1».^ t^ :aat.3ot l-^bo^ vooiiajt^ -.^^o« ^? ;>a^ »^^ 

1. Ms. with Points.- . — 2. Ms. oiii. stop. — 3. Ms. pl. (corr. F). —4. Ms. ^yv — 5. Ms. -oo-oi- \vith a loud voice, and ran crying 'She is my wife, and 1 do not wish her 
to stand in the street'. But a great and distinguished devout and God- 
fearing woman whose namc was Cosmo ' oii learning it was distressed, and 
she seilt and took her from the governor's (TiY£[At6v) men.and brought her up 
to her house. And, whon she also too saw her marvellous face (Trpdc>wTvov) and 
that she was wearing the garb {'yyßiJ-^) of a courtezan (TCopvn), she continued 
adnionishing her, saying : 'Wherefore, my daughter, whose person is like 
a beautiful pearl, have you fallen into the mire of fornication, and wherefore 
are you poUuting and staining your soul and iinpairing your beauty?', so 
that, when she on her part lieard these things, she continued weeping and 
saying : ' Yes, inadam, pray for me that God inay draw ine out of the mire 
of my sins'. 

After these things they went back to their former Iiabits, and that lady 
did not learn what they were. And, while much was being said about 
them » (the blessed John would say), « and no one succeeded in discovering 
er learning the resting-place where they slept at iiights, I myself as if by the 
grace of God discovered it by my reasonings, inasmuch as 1 reasoned 'These 

1. Üyakonov (p. 370) suggests (hat tliis niay be the sister of Thomas the hermit (p. 197); see Introd., 
p. X, n. 4. [515] LIVES OF TWO ANTIOCHENES. 109 

^^o -.vQ-j/ j.i-*oV .^; jj^l^-OÄ-a -.vOouK^/j ^)-«K.io JLcaio-iio |.iaü»|_s; 
••v?«'*^-^ JAioj vt^-* ^*^ J^oäÄo :voo(A |j/ jöti K^^ji .^\ ^; ^ 
^tJo yQj/ jcn^ >Aj/ jj, ^'i^s.^oo yoj.oi ^ -.vOOiV IjI .<=\ . n t ^Q_a^ ^ ».a 
oo«« ^^t^froo ..j^ju^io öiXo loot JLia--)So>o; \^^ Uioi oi.::^«^ -.voou» 

\..^^" KAI o/ x;-.lVlj ^)0L^ U^^l -.voo«^ K^oo» .3uwia.j |— .too ^-^jO 
•.|Kj-»»-ia-S |->^^^ )ooi; ^io jioA; |«>^<i^ jjLSOjo ts^öoj vjl^aiJ op ^^ l-»^^^; 

• .). ^ « N »; jJLo.^^ ).^^cljl^ jlai^«^ vOOi*^V; Q-«K.ioo -.jLiJt^o '^ •> f>n\ yC>oi-.Vt 

V00|J3/ '"^^ o\°> I Oolo OiCUDO -.llo^«^ yOOU.3/ ^^>^ ci\°i I \jyy. »K^o 

1. Ms. ins. ^001- — 2. Ms. willi points.. . persoiis who ia garb [lyriiLo.) appear to be mime-actors {[li^o-) are in actions 
Spiritual persons', and from that time I began to observe them, and at 
evening time I posted myself bebiud tbeni, keeping dose opposite to lliem, 
while they, in order tbat no one should observe them and find tliem out, 
continued the whole evening unlil ihe whole city was being gathered in 
going round many streets by a long course, going in by one street and 
Coming out by another, and crossing rougb and dark places, so that 1 also 
followed after them at a short distance, so that two or three hours of the 
night ' were already past, and so, after the city had become still, they directed 
their course to the line of the wall, and mounted the wall, while 1 also was 
stealthily mounting after them. And, keeping myself close to a pinnacle 
of the wall, I stood up, and I saw tliat both placed themsclves standing 
with their faces toward the east, and stretched out their arms to heaven 
in prayer in the form of a cross, and after a time they feil upon their faces 
in prayer, and they stood up and again feil upon their faces in prayer, and 
they stood up again and feil down and they went through the same form for 

1. Heie again the hours seem to be recliüned from niidnight, since the citj can liardlv have been 
quiet al 8 or U P M ; see p. üO'i, n. 1. ♦ 334 V 170 JOHN OF EPHESUS. [516] 

'•vQj/ h^l ^2x90 Uio; )»V* >-»JLio yomti jl; :'''55o »-»— / )oiS.)-s yCoCü. Ul 

:^ Ut^'jU )b;ot Nj/ ).i^ jJLboo ..kW j-i^ U^o J^j/ ^^ ^♦"='^5 ••,)°^ 
l-Q...:» ^clX ^-i.V.; ^'^b^^^-ioo '..a^si» K-j/ |.iJi j-JL-io Ji T>v> . " :>o ^o 
jJL^ocoo yoot^ K:soi-. -.vOoCib. o*^.^^/ ' ^ . •^v> )oi; oöi '^/ .yOO«-«JL.*:>.V; 
^cia^K-./» ),iCL3 v.«.^as ^io )jj/ oJls voaui^i» ^a^w:>cljl jj; •.|tC S ....^;o jK^» 

^^s^v.io -.jÜLSot )Ls, j-.'po v-a^? •.v.a— / Ijo« rr-^ «^ **T^'^? ,)°^ ''^>*aioj -.oC^ 

1. Ms. wilh points-, . — L'. Ms. f»/»- — 3. Ms. ins. stop here and om. after »^. — 4. Ms. «»ofc^. a long time, and afterwards they sat down to rest, and thus I on my part ran 
and feil on my face before them, adjuring theni by God the All-Ruler not 
to hide froni nie the truth as to wliat and whence they were. And they 
on their side were alarmed and very greatly annoyed, saying, 'Man, who 
are you and what do j^ou want? And why do you want to prove us here? 
And what do you want to learn from mime-actors (jj^ijao;) ?' And, because 
I recognised the trouble which their minds feit, as if they had already been 
laid bare, I gave tliem a great andterrible oath, ' No men shall hear froni niy 
mouth about you as long as'you are in this city'. Then they were a little 
appeased, requiring at my hands that I should not be seen speaking 
witli them by day or honour them or greet them, and should not be 
prevented from slapping [xuaclaoLi) them as mime-actors (^ly-Oi) as they said. 
And I gave them this promise. Then that man begged that young woman, 
saying to her, 'Now that this our brother has found us out, because perhaps 
the Lord wished it so, since he himself also has regard to bis life together 
with bis sister, for it is twenty-four years that they have been living together, 
and he is supposed to have taken her to wife, but both have been preserved [517] LIVES OF TWO ANTIOCHENES. 171 

• .oi.^a^ 'wi!S^^ )jo) ^^s^s^o •.).»oi ^i. IIo^oKjs; )l<iJL^,.i}o jia^o^ yOOi-Vl 

)K. I -»o^ ^^1 W.OJ '.yOOt.*K;/ jK^Äs w>^^«o j^sVoi jjLwoV ' )iV*-3; )S^!\^o 

-.01.^0^ '.JS^^w^ ^1^ ^'t^ ji;; :t-^/ f3 öi^ t-^^ ^ol ^o^ ooi ".""^C^^^o 

jLi/; jjin^/ :f->K.^i )jL^; ^'^is^o ot~>V^o o(i^^ ''^Ow oolo :oi.3 > <.\ '^^ ^^< ^ ..(; 

)Lu«.i v^ '^^^ ^°°^ )'^ '*^^ l-"^^'^! ^'OiQ^i^ ^oü^sj^ ^:^^ V--^^ -.looi 

JJj; .-wJS. "^yoiaaü; Km .'<=>/ ^oS, Jjldoio ".^;> >i>tJ o/ «a^jj ju/ ).:beLS.M 
^A^O|o ^.«^ QjQ_3/ .w>Jo»oi; ts^\ "-^^ r^ \]i<xS.>\S> yCXHlo^ ^aä'/ ^^ ^ 3 

1. Ms. "^i^»- — 2. Ms. wilh points.- . — 3. Corr. from l=»;»sj — k. Ms. w^».:i^, but diaci- mark perh. 
deleted. — 5. Ms. od»- — 6. Corr. from n.«»«»';- in the purity and lioliness of virginity io the prescnt timc, therefore speak 
whh hira, and be under no restraint'. But I on liearing these things was 
the more frightened and alarmed, aiid I knew that they were in truth great 
Spiritual persons and knowers of secrets. But the blessed woman answered 
again, saying to him, 'Pardon me, my brother. Tlie priority is yours you 
speak'. But he again enjoined her, saying, 'Speak with him, my sister, 
without contention, and l)e under no restraint'. And so the bondmaid of 
Christ began with sighs and aiTliction to speak to me about the world and 
about its doceitfulness, and about all its evil things and the destruction of 
those who go astray in it, and again about its end and dissolution, and 
about the future judgment, so that I and they spent all the hours of that 
night in sobbing tears and with tlie word of life spoken by the same blessed 
woman, for what proceedcd from the mouth of that blessed woman was a 
matter to cause awe-struck astonishment. Afterwards they dismissed me 
to go down from that place, saying, ' Depart and go down, our brother, for 
WC also are going down while it is dark, lest anyone perceive or recogniso 
us'. And so I begged ihcm to allow me to go up to them by night without •• 335 r'. 172 JOlfN OF RPHRSUS. [518] 

-oioK^/ ^aL./o \XMo voj/ ^; v*JLio ^aau-.j jJj -.vooiij. K-.oo« 3A3.Kj>o Ul 

«-a/ ^io «!^ f-a^si./ -.^ooi >-K^/ ^aIa )ym\»vi«. V-s y-l jio^J |ia_.^^ 

1. Ms. witli points.- . — 2. Ms. "Wo^.^ — 3. Ms. sj"w- — 'i. Ms. iU- (corr. F). — 5, Ms. ins. ^/o 
^■k^ deleted. — 6. Ms. ^ov»::*.»- — 7. Ms. \^'^'l (corr. F). — 8. Ms. f-" I^aS. restraint ; and, having strictly cautioned me, they gave me permission. And 
so I went down from them, in fear and in great joy, as they too went down 
to the court of the church, and w-hen day broke they were to be seen acting 
mimes before everyone. But on the second night 1 waited for the hour, and 
went up agaiii to them, and, having cast myself upon my face, I continued 
entreating them not to conceal from me wliat they were, and wliat and of 
what nature their Service was, and what their names were and how the 
names ran. They on their side say to me, ' Do you also give us your word 
that you will keep truth to us to keep our matter secret, and not cause ns 
distress and give Information about us, because welike being in this city which 
is a city of Christians, and we on our part will thenceforth not hide anything 
from you'. And on my giving them my word as they required of me they 
said to me : 'Know then lirst that our names are Theophilus and Maria, and 
we are by our birth (y^vo;) from Antioch the great, children of men of emi- 
nence in the city, and we were both only children of our parents; but how 
it Avas that by God's help we came to adopt this garb (apfia) hear for your 
cdiücation and for God's glory. When I Theophilus the sinner was a little lad 
of abnut fiftcen years, I was ordered liy my father to take five horses and some [5191 LIVES OF TWO ANTIOCIIENES. 173 

tÄ> 'Jioiaj yo^ Its^y^^ vijas/o -.I-CSl^o jjoV luv»,» u^ ^ä/ L-XS>s, 

j-o.-oi ^ ts^yL. yjio 'Jäo ^o J.i.Uj j^i»," ^ ^. n'M; jiojj JJL-JCj 

JOOI _y^;, j,_*.>^; jLsj '•^iO. ^jlo; |jL:iai.iO ^-. j^J^ l^>l-0 -.j^Uj 

^io )».-* ''^i^^D ^o oi-iOQ-S ^ioo :|..« VI i..\ ^o{o^l \^. ' .«■ "Na ^-ot(xiwiw 

OOI jooi i-:^ o^ ^.boo .oöi jJ.^; ^^^ oülSu )^a -.ooi )j.aLaQ.bo v^C^.^ >a.^OLji 
v m . g >/o -.looi ^ « -^ -> jQ^^J^i ) \, noVo -.jooi ■ ,....fc2S>A »s/j ''^..^oo .oi^ 

1. Ms. wilh poinls. . — 2. Ms. with poinls : . — 3. JIs. ins. ^l deleted. — 'i. Ms. w^-^^»• — 5. Ms. 
om. — 6. Ms. ^•-■xi^o. — 1. Ms. with stop following. slaves, and go out to the village before daylight. And, when I on my side 
liad risen during the night to go down to our stähle (c7tzS'Xov) in which were 
many horses to take sonie and go out as I had beeu ordered, and wlien I liad 
arrived at the door, I looked and saw alarming rays of light Coming out IVoin 
the chinks of the door and from the windows; and, having seen it from a 
distance and been frightened and thought that our stable (cTot§)iOv) was on 
fire, 1 cried out. And I ran and looked through the chinks of the door, and 
I saw a poor man Standing on the horses' düng on which he used to sleep 
with his hands stretched out to heaven, and rays of light proceeding from 
bis mouth and from each of his fingers, and the whole building richly lighted. 
And, having seen aiid marvellcd, I then said to the slaves with me, « Do 
(you)' See that glorious light? >^ And tliey said « We have not seen any- 
thing ». And I cried to the stählernen (^raS'Xäpio;) to rise and open the door. 
And, M'hen that poor man heard my voice, he threw himself upon that 
düng, and had already buried himself, since he was in fact naked, and was 
clad in rags only, and he had begged the stählernen (G-raSlapto?) on account 
of the severity (ävzy/./,) of the cold of winter that he might come in anJ bury 
himself in the horses' düng, in order that he might warm himself in it and 

1. Ms. Olli. 335 V" 174 JOHN OF EPHESUS. f520] 

)ooio -.l-^i oöi jioiaj ' m-Sl^I/o .-y^oto'^/ ytn°> no o ma i "j^Ao jLCSl^io wC^; 
).^V*? )t-o»-' ojoulo jJlIiwjL^Ä»/ o^o«; ^)qA t^to .jK-.^ oibsJi^ ).3aju>. 
:)j/ >*>-.j p )._L.a_coL.ie oöi; -oiol^^^" ^^0> tCi^ÄJ K^oi»o KiJi» •.a-.Kso 
..yoo^sj '^so l.'^ilo j-<oa*. t-3u\; o6» joj^j-:» oC^ Ul J-ioa^oo |j/ ^jLoKioo 
•V^/o u.^ jooi vol»; ooi ^ :^o{oh^l JLooo .v^otolS«^/ |liv>./ ^^; '^t'^? 

^ioo -.Iboi jLs)-^ )j/ ^—KjLlioo |j/ ^^^; )L»^>ö'; )jt-i>^ Ul ^\^ K^ooi 
^^^^i. K^oot l^n ^OL^ l_i/ po '.ssSxi; ys K-/ jJLio jjoi ^/;; '')nmv» 
]1; oi^ b/ |.^.» tJ .-..aJ^o vOoÜ^o ^V'Otio :o(^ )j/ ).^a^o wiOiol^^^' 

>r> n ..yjo vk.^^:^ ^V:^? *^^ V^/ ^otc^^^' ^^ |j/ u>V^ )i; jj-^^o -.oC^ 
yon °ii; )^S„a^roJJo {.wCSL^Oi. vooi^ K.y^' )ei^ po ' .^^ox )Li/ ^^Sis^saioo 

1. Ms. with points-. . — 2. Corr. froin l»Uo- — 3. Ms. a«a-l/o. — 't. Ms. »o'--v — 5. Ms. fi (corr. F). 
— 5. A few leltcrs at Ihc beginningof Ihe first 3 lines of this page are illegible and are supplied from F. sleep. But, when he heardour voice, mine and that of the slaves, and threw 
liimself down and drew in his hands, then that great light was obscured, 
and darkness feil over the whole building. And, the stählernen (oraSXapioO 
having run and kindled torch-lights and opened the door, 1 went in and ran 
and feil at that poor man's feet trembling and beseeching and adjuring him 
by God who made heaven and earth and all that is in them to let me know 
whence he was, and what he was, while he on his side continued repelling 
me and saying ; « Sir, pardon me, for I am a miserable poor man, and on 
account of the severity (ävayi'"'!) of the winter I had begged permission to 
come in at evening time and sleep and warm myself in this düng ; and from 
a poor man of this kind what can you learn? » And when 1 on my side had 
thrown myself at his feet and was adjuring him, and they were all amazed 
at me, while I swore to him « I will not rise from this place and you shall 
inform me of the truth », and when I continued to press him greatly and he 
saw that 1 would not leave his feet he said to mo, « Dismiss your slaves and 
let them withdraw and I will speak with 3'ou ». And, when I had dismissed 
the slaves and the stählernen (uTaSXapio?) telling them to go outside, he began nmvio [521] LIVES OF TWO ANTIOCHRNFS. 175 

:oo( ^« w>^ V^/ .^JlaS.^ ^^003 ^-^ ooo< . > n°>'ii jioj; j.o.x'Sj; Jo>m 

K<o6i ^' ool ^ou^ ^j t^ .y^i. -f—.i/ \j-y^ |;0! )i>^J^ Nk^axj« .).a',o 

^o^ iv t; ^t^jO ^U)^/ ^öt.j»/ s.*^ o^a^o ySo .|.^ooi; j.^<fJ>7o j-sVo) |jlj/ 
• .).2\JJ tC^Ji^o l^s.ja.^111 |j/ Jooi I ^ -"j^ ,.00 -.j-^aS^^j»; ^/ )1o^sJl:m >^ 
j-^cubw^; o)bs > •«• ^ ^ •J-.^.U.J».^ ^-i^ot jloVljJ lSs.XJL>3 Joi!^; )laJt-3,.:)0 ^...^o 
ISo/ )>L-» y-./ )-fcO( s^tC/ )o»o ■•». I .\? ''^o» K n eo'l >^oiaJo . m 10 oit_Q.i."o 

1. M^. with points-, . — 2. Ms. with stop following. — 3. Ms. i»3ao;3 ^2°' 'S ins. above line}. — 
4, Ms. ^is- 

to say, « What, my son, did you see in me that you were so insistent with 
lue? » And I said to him, « A vision of rays of fire proceeding from your 
mouth while you were praying ». He on bis side said to me, a It is not 
I. my son, who am anything of this kind, but because God wishes for your 
salvation and wishes to bestow this sight upon you it appeared to you in 
this way ». But, when I went on continuing to press bim witb terrible oatbs 
that I would not give any information or disclosure to men about him whilc 
be lived, then he began to relate a story to me saying : « Since God wished 
to cboose you, my son, that you may flee from the world and live a lifi 
without care, listen. As for me, the sinner and poor man whom you see, 
my name is Procopius, and I am son of great and distinguished people ov 
Rome. And, when my parents betrothed a wife to me, and wished to hold 
a marriage-feast for me according to the worldly custom, and when th" 
preparations had been made, I for my part left them and went on boanl 
ship, and by the guidance of God I arrived in these eastern countries, having 
taken into consideration the evils of the world and its distresses and tempta- 
tions, and now lo ! I have been as you see me for no small number of ^^ears. 
And now, mv son, hear from me myself the poor man, and kiiow what is 
in Store for you. Lo! you are the only child of your parents, and they 
betrothed a bride to vou who is also the only child of her pareufs. Know 176 JOHN OF RPIIRSUS. [522] 

))»0 )L.)1 )o|S^ K^^^j Kj/ J^'. y/o '.^ii/ ^t^jJ ''wOt.-lVl ^£OQ.».JOö/o 

väu^a -.jj^.^iaa^ ).^ooi )jL...i,"oo ))..< ^ a> |.ixiäj ^M; |o<.^j:.i jj^-s/o -JKa« 

00(0 -.^fJL^ yOOlSo «i_MO -.j.^.oJLfiDO )'•"•" ^\ ^20|0 ^-3/0 y-0..£Ool oj!^>^ 

331) r- »s/o ,6(^wl.Js srQ.j^_3 lajoio -.yooimjiaa^o yOo;^:L^J^ jK^a^ voö»!^ 
^aJ!ü> ^JL*.3C^ ).^cu^!ji« '^^io -.y^ 'iV-^iol/? ^öi |N.iio.*^5s^i öi*.äo/ 
^A.iL^^ f.3 •.jlaAj.m.oj.^o Jj->iji ).äCLa.£DJL3 ^aso öj-y«.^; ).i3oio -.ö«!^ ^«-^/; 
• .voaiiio C^^'U ).ia\j; ..yoK.i/ ^^l^^sÄj )lo;K*.'bo; jKsj )l»a^l vol^'/ 
OiVas .)j/ P^-cd'; Oi^ ^^JC>^vA/ t-^iN^ ^«^ \-'l '.).*.Jl-»oV ).->.r. vQ.— Jl |.i30tj 
^^; ooi .JLjljlJo uki^S'^o -.oiL).^ ;-M ""v^j^S.^) ]Ji^ o|^s.m.«.^/o -.ot-Jt-oa^ 
<^ooi );oi4 -Jo^t 'v^/ f3 wJ^ .^«ol^ji/ .-v£oa.^9LOoV-^ )oC^; )-l>-'^A l-'*-^^^ 
o/ •.J><'f-^ li-^-'h, l^o>»-3 -^ f^j/ )Q.*^io )J; vl\ )LiCL3 ^3j ^^L. ^a^ 
)j/ vi.io» K-.ÖOI; .-v-KJ^/j y^l wJ^ Kj/ )3^)0o :^t.iCLi y..J^; fro/ >S'j-.J 
^^ «lo^ hsjl O^oK-iO o/ ^w.)j.j..io/ ww^O^ h^l ^^i..iaio jJo -.j-JOI jLs>-3 

1. Ms. with poinls •-. — 2. Coit. from l^^^^i, iiiai-g. I^l»:av — 3. Tlie IT. (o »?> \'l (p. 523, 1. 4.) is 
missing in F, a leaf being lost. — 4. Corr. from l^'AxLl^. _ 5. Ms. s*^^^"*?' — 6' Ms. with stop 
following. therefore f hat during this year the parents of both ot' you will die, and both 
the properties (oüffi«;) will fall into your hands ; and, if you wish to live a 
religious life and without care and the ruin of sins which much real and 
personal wcalth brings to many, dispose of all your property (o'jci'a) and seil 
it and give to the poor and needy, and free all your bondmen, and give them 
prescnts to support and provide for them, and similarly dispose of the house 
and the property {oucix) also of the young woman who was betrothed to you, 
since she will acquiesce in your desire in whatever you say to her, and so 
take her and go out in an assumed garb (cyTJfAa) aud in stränge countries, 
hiding the great profit of e.\cellenoe wliicii you are earning, lest it be 
snatched from you, that thus you may live the spiritual life ». But l for my 
part promised to carry out all that he ordered, and I begged him not to 
deprive me of the sighl of him, and abandon ine and depart. And the holy 
blessed man of God Procopius made me a proniise, saying, « This know, 
that, as long asj'ou do not show me the appearance (rpoctoTTOv ) of any respect, 
or show that you have any regard for me, and leave me as I am, that 1 may 
sleep in lliis düng, and are not constantly speaking with me or approaching [523] LIVES OK T\VO ANTIOCIIENES. 177 

^-."b^oi ^io J^-.js ^; y/ '.Kj/ t^ X-^o«? )-^<" ^'^ ^W )^- -^^ 

"~)-.^-.^K.ioo ..oj^ K^öoi ^,^i» jkjL.^ ^ ,o\ o/ ^^;j^! )K>^^^o -.Jjp^ 

oiksiojso o«l>-J^o oiioL^Ci. k-okA/ s-oi 3/j ^^>w^^^o ..^^iCL^a.^ )K>.jl«o» 

jJ |;oi j»._ijJo :^^i..j3u^i^^'i/ JJ |K^,-OQ-s jlo-siojLj» ,5-00 ^-> ^3 -.Jj^oC^ 
^^; ^ )-.>-K-iö; |;o« :Kj/ y/ U/ •.^^^^:- jJ yj)»^ Uy-^h :i!---^:-<^l 
^JL«V-^/ v£Q._«_3a.i5oV-3 yo-s/ )-l>^^■0; oiiiO^io ^_jl- )jioio .looi y^» JjUq-. 
jil jjLj/ ;)o^i> ^ Kj/ ;)J- jlo :);vA ^^ ^l V^J? )-^ ^«^? ■A'^ 
^M./ joi ..vt»a^)i ^x-iKmläo chjs; )joi ■.') nn vi V ^» ^äsj»/ >^| y/ 
i>b^/; Ni.; :vi.a^ |a--i Uv-'l j-x-J ^; v/ ^7»^ ^-j^o jjot )Kj-»^a^ 1. Ms. withpoints : . — 2. Mi^. il^-»3^»o. —3. Ms. \-^^'^y — 4. Corr. frora l^**^- —5. Ms. om. pl. 
marks, but ins. under linc. me before onlookers, you sliall see me as long as you observe these things. 
But, if you practisc any of these things toward me, you will not see me 
ao-ain in this life ». And so I used to observe times, and make obeisance 

o ... 

to him in secret places or outside the city, and reeeive consolation f'rom his 
Spiritual admonition, until in the same year the parents of both of us died, 
and \ve did everj^thing as that saint ordered, even as my spiritual sister 
acquiesced in my purpose in everything, since she too received the privilege 
of the prayer and the sight and the blessing and the admonition of that saint, 
and we went out in pursuit of the life without care and have so continued 
to the present time, while neither of us has been besmirched by carnal inter- 
course, and this has not been revealed to anyone, and no other except you 
knows our secret, which \ve think has happened for your prolit. And now 
\ve ourselves say to you the words of our holy father Procopius, that, as 
long as you keep faith with us, and do not look upon us before men except 
in the guise (-^pixa) of mime-actors ([^if^-os), under which we are concealing 
our trafiic, lo! we sliall be in this city and you shall see us, but, if you show 
any other behaviour toward us, know that you have been deprived of the 178 JOHN OF EPHESUS. [524] 

336 V". VLoa^'too j^*. )1^^-la; JLlsj ^-/ ^'^ ^3; .».iö/o J^^|^w>JL^ jooi j-als p 
jjo .•v«i.i>\"t» )oC^; l^iJ>^ y^l oooi ^A^Voto -/jj«^^; yoot « i » i N- ^ K^oöi 

jJi ^io ^_3^ yooi^a^« )la.3^o .vOOiI^-m^ ^jl.oN^/ -.^ooi v »U ^-» po; 
£C^1 ylou^ ^6i jK^cLiJ^^ y^l ^ -.jju.,^ ^'^c>o^l■«.l■\ ^ ^x^ooio • JKjL.^.ao 1. ;\Is. £>-£s,^i-. — 2. Ms. Olli. pl. inarks. — 3. Goir. from '^oL- — 4. Ms. willi poinls'. . — .'). w corr. 
froiii /■ sight of US in the body', which iiideed happened ». In this way therefore 
the blessed John was repeating all thcse things in our presence with terrible 
oaths by God without addition and without diminution, while he wept with 
sobs and said : a After I had been delighting myself in the conversation of 
the saints for the period of about one year, and they had been great in my 
eyes as angels of God, and I liad not darcd to inake use of insult toward 
them as they desired, they left me and departed from the city of Amida, and 
I never again discovered where they went, and it is to-day seven years that 
I have been going out seeking them, and liave not again been able evcn to 
hear news ofthem». ^^'e ourselves therefore from the descriptions ofthem 
and the time of thcir disappearance which he repeated before us, when we 
directed our steps to the desert of Egypt', gained the privilege of seeing 
them, and of passing a night with them" outside the city of Theila\ and we 
enjoyed their holy conversation, while ihat young woman also said to us 1. He seeins lo niean that he saw them bofore the above slory was lold him and from it irtenlified 
them. His last Visit to Egypt was in 541 (Introd., p. v), which would make the e^ent lall while lic was 
still in Amida, if he had already heard the narrative given 9 yrs. al'terwards (p. 512). Moreover 
the ref. to the time seems to imply that he saw them soon after they lel't Amida. — 2. If this is true, 
il is Strange that he teils their story secondhand, and I suspect that Ihe stalenient is made in Order 
that he may not appear to deparl from Ihe ruie of noi relating lives of persons noi personally known 
to him, though lie may well have seen a couple wliom he supposed to be the heroes of the story. — 
3. Gonstantiiui. [525] LIFE OF PRISCUS. 179 

^ ^« I»' )-L30|o :^j)li p ^^ji>. .^ioi^ j-^po; ^^>—;l jJj .'It-io/ 'y.« ->J 

rd_i_3LiH ->■ < ^ rdijoüa rdanan rdxJ'rsfT\ rsf^u^jc^ iOoLoJ [ ■ _• ■ 

)jL30» |K.. ,1 ..OJ jJS^^j.^ |lo»ts_».iO "^O^^iOO ..-0|oK_/ OOuKiO yj-äO ^iO 

1. Ins. under line. — 2, Corr. from 1»— 'A122ri>a. three tlnies, « Fear not l'or the Lord is witli you wlierever you go », and 
thiis \ve deparled iVom one another. 

[The histonj of certaüi (jreat and holy pcrsons rhildn'ii af eminent mcn of 
Äntioch, icho despised the world and all that is in it and lived a htibj life in it in 
poverty ofspirit In an assumed garb (Tpiy.x), is finishcd. 

NeXT the FIFTV-THIRP IllSTORY, OF THE DIVINE DLESSED MAN PlUSCLS. \ve caine to the couclusion lliat tliis was ratlier (ij.aXXov) one of tliose poor in 
spirit to whom a blessing is given by our Lord", and he conducted himself in 
this way in spiritual knowledge in order to attain to exccllence. Then, 
having learned tiiat he did not Leg ior anything from anyone, we sent hini a 

1. The beginning is lost. — 2. Mallli., v, 3. 180 J(1I1N OK KPHESUS. [526] 

).jo( ^; ooi .mU )-a~>jJ; oML-rU >ö>^J Jjö» ^*-3j H"/o .oiJ..aJO-xiQ!^ oi^ 1?®'-'! 
.|vw>.-- )4°'t-^ ^V^' ^V-*- . ^ ' ff* « v -»V^ 1)^" y^ .'w«©;» jjiaLm.^ )'t-*-=>? ^/ 

i'2'2 i i>. )Li/ -" - « "^ jj ,)j/f o6i ^) 'f^/ . y I n iQ-co jl^o ,^« 1.^.00 .Kj/ ^n « i aoi 
,,-« I ffftXno. y^ J^^^ ^/ -y'^i? >-/ .^'Oi -.^cQ-^ji ^; o«^ po/ •);«» ^'^^ 

oul'o Ji/ oöi Jt-^-,x Uaoto -^V^o .).ia^a3 ,_« ^.qao ot»_./ »^;Jl3 ^; ooi 
Ol» ^NO .'OÖt ) MmV» OOI \^.L^jOii . l .. yifKjl/ ^t ^öi .^oC^o . «\oi ^^ 
^^01 »K:5 .)jLaLm.^ ^oioK^/ ^ouS«^^» JJL-* ''^»^oo ouu^^j-so .-joC^; V» OOI 1. Ms. om. stop. — 2. Ms. o.oi. present of one tremissis by a certain gentleman who was occupied with us in 
God's Service, that it might assist him to supply liis needs, and in order that 
^Ye might tliereby discover the ohject lliat he had before him. But tiiis man 
who was in very truth poor in spirit on seeing the tronissis began to run 
away at a rapid pace, since he was in fact not advanced inyears; and the man 
who brought the tremissis to him began to run after liim, adjuring him to 
stop. But the blessed man, havliig put a distance between hiniself and 
many (?) ', stopped on account of the adjurations, saying to him, a Wherefore, 
man, areyou worrying yourself and worrying nie the poor man? » He said to 
him, « The abbot (ä6Sa;) sentyou this present because he heard that you were 
in need. Take it and supply your need ». That man said « For my part I 
do not need tliis. But say to the abbot (agßa;), Run that you maj^ attain-. If 
you have one follis, I will take it ». Then, having seen that he had run away 
from the tremissis, he gave him tcii [olles; and he on his side stretched out 
his band and took one foUis, and ran away. And so that man came, and 
related all these things to us. Then we were assured that that poor man was 
a Spiritual person, and a bondman ol' God, and was poor of his own will for 
the sake of cternal life. After these things in the time of the winter-cold, 

1. I can make nolhing eise of (his. \Ve requiro 'pul a great distance between iiimself and liis 
pursuer'. It is probably a phrase for 'run very fast'. V. D. and L. have 'procul' for the whole 
clause. — 2. I Cor., ix, 2'i. [527] LIFR OF PRISCUS. 181 

^-»fr^liLJo .jLj.3^>u; oC^ v£a*.aio ^ .oö» )i"2t^ i-<>-3 vjtJ^o -.j-JOV-o-^O ).JL.1ql3 
^—io)^ ^;; -.V^ö/ ,.3 .oi.:s »-i^sU/o >^oia.ä / ^.oi j>^ p ^*j ooi .JoN-aas 
..»jfr^»./ ,;-iio; oöi ^-; <h\ w..;i3 .|jLa.m.ia\ u.X Kj/ .iil-ji j.iio^ Jt-^->^v 
oi\ yicl .^ i^o ^j Jots-flOj (Mlo>.-).i. ^a^Ooo j.iQ^ ^^^^ ^^0"=>/» 

.OOIO J00( s^Olok-/ Ui-^~l'o )w^*A-«; "^^iO -.©«li». )öt»0 )j^" 0»\ ^j 

|.i tmvi\ )f.A^ oC^ )oot ts^li ^l ^^o^ ^^ ,..».^0 .)->a3;aSLO ,^; oi.£QJu^ 
) « i n ;o Ijl^:^/; j^KlcQ.^; ''^'^'^? |^« tv) N.^.ai\ )]SoL.,Jso ^^ V-^ sn.^ -.oöi 

.).i>.:icLiL^ ^oio,J>'/ ^^.jJLso jla^<^ ^j-^ t^ '^o^■*^■^p .joot >o|.1a ^o^slA ^^ «^ 
L^i-s ^«/ Jooi vA'f.^^3 .oi.33<'^3 "^^ ya.s,Bollli jL«.«'; l^h" .^^*^ ^^o 

1. Written again and erased. having seeu that he was uiicovered and sore bested, we bought him a tunic 
and a cloak, and seut them by that man, begging him to put theni oii and 
warm himself durins? the winter. But he on seeins: them turned his face 
away, and showed displeasure against him, saying, :< Go your way, man, 
wherefore do you worry mc tlie poor man? » The man who was sent by us 
answered him, « The abbot (iSSä;) out of charity and because of the hardness 
of the winLer bought ihom and sent tliem to you ». He on his side says to 
him : « Go say to the abbot (iSSic;), Send things that last, and do not try to 
concern yoursolf abont Stripping naked lest )'on be stripped naked' ». And 
so he would not consent to accept thom. And from that time the man who 
was with US began to mark times and observe him, because he too was an 
earnest and zealous man, and by his birth (yevo;) a Cappadocian. And one 
day, as was that poor man's custom, he went secretly outside the city to some 
enclosed garden-land hidden by trees and reeds to pray; insoniuch that 
that gentleman observed him, and secretly went out after him, standing 
facing him; and he saw him standing in prayer with his hands stretched out 
to lieaven, and suddenly an awe-inspiring spectacle that was laid upon his 
face (-pocojTvov), and llashed like lightning, and rays of lire were proceeding 

i. Tlif iiieanüig perh. is lliat whuover \V(^ars enrtlily clotlios will evouLually b.' Ic'fl naked tlu-ough 
tlieir wcaj'iiig out. V. I). and L'..s 'cujaru luidaUim' is not in tlic Syr. 182 JOHN OK EPHESUS. [528] 

"^os. s-oicis"/ ^i> ^^^jo .\i.^)lll Jooi )f-- jjviö ^ j 1 -^ m >o oöijs ooi JV-a-^ 

o/ jlo^^^j ]l; -.Itimv» oöi^ o(-s K*.>1- |o>-« oi^ jJoi; -.j-iOLbs^"' ^aa 
>oJLlo; o(K_a-a^ JJLDO) ^ .K^v^'o .»-.io^U^ a^is^jo '«»a^ ,^*.Jo .yOf.:» JKslCDoI 

.oj^ t-^/o oiK^-»jj jK^S^ 'Ä..^ .1-1-^^ ^? OOI .oiJ^^^w-j ^io r)»o ).^Ls 
jlj ^-«^^/ ^^Ni. o-o^i.» .J^AaiJ «iajLaLficiio »K;» ^»"^^ ,)^ ^""^^ ^^*^? from bis face (irpocuirov), and an awful bow of üre that was stretched out above 
bim wbile be stood witbin it, and a great ligbt surrounded bim. And, wben 
tbat man saw this a\N'ful spectacle on tbat poor man as be was prayiug, be was 
frigbtened, and feil on bis face on tbe ground. And after a little time be rose 
andiled and came to us at a great pace, sbaking and trembling and weeping; 
insomucb tbatwe ourselves wäre alarmed attbesigbt ofbim, and werebrougbt 
to a State of sudden frigbt, inquiring wbat was tbe cause of liis agitation and 
fiigbt. And be swore to us by God tbe Ruler of all tbe ages, « I saw all tbis 
spectacle on tbat poor man, without falsebood or any exaggeration ; and my 
beart quaked, and my limbs sbook, and I fled, leaving bim standing tbus in 
tbat awful splendour, and I fled', so tbat I never again bad tbe power and 
tbe boldness to lift my eyes toward bim. » And duiing tbe wbole of tbe 
day be was in a condition of Stupor and tremor and perturbatiou from tbat 
awful spectacle; but at nigbt be went and Ibiind bim in tbe place wbere be 
used to sleep, and be feil at bis feet, weeping and trembling from bis fear. 
But tbe blessed man knew tbe cause of bis fear, and said to bim : a Wbere- 
fore, man, did you come out after my poverty, to inquire into tbings wbicb do 
not concern you ? ». And, adjnring bim by tbe living God, be continued 

1. Sic syr. 5201 f.lFE OK l'IilSr.I'S. LS,-; 

>^;aiö o/ jl:^ jj .Uj/ ^iü.\, .Jl^ioäio oi\ oot 3/ oii^^lo .^oiot^/ 
liU^Ä ^«ios, .^iö/o oi\ /.iooio ^ oilo^ «:x3 ^, ^6« .)b/ v^,aio jJ _y^ 

..-M UamiOO ULflQ.3/, .>^,i, '^^, y^ ,^so^^ .^^Q^ 0^i.i jJo .^iU JJ 

.jla . I nn-> ^ Jj/ ^^klxioo )j/ ^<!b^i. ;)a^.i::i., ^^, |^^ -^^o 
^i-- |:«^^tA JJ/ ..s^jQ^N^^ |j/ q:^o .s.1^7, t.j/ 1^ )oi, ),o( )lajL:iio.ia^o 
jjt-:: ioN. 5i^ |t^^>^i ^^j l^o .^^ ,^-ioeLi. J^J^äjj j.ixi2L^ Jjou>, J^/ 

.;^K^;o/ jot .oi.J-.\a2.\o oitoo;^ JJLS ^io ^ ^<^ Jjldoio .^ ^^at.Jboo 
v-\ h^l l^x -*«;5«>? -.ho« )^OL*^io ^ ^^V'/? )^.>^ «.\ /ood jJ «>-. 
^ioi. ^'^iaioj ju/ ^^\o .-voonio ).j/ o.^ju>. J^tji, ^öi >^Ji^K^o .iu» I2.i 1" a. \-2i V U OO) 

1. In erasure beseechiiig liiiii to iulunn liim wliat he was. Aud he also required oatlis from 
liiiii that he would not make anv disck)surc or g-ive anv iiiforiuation to uieii 
ahuiit hiiii. Aud he oii his side said : a Oiily IVom ihe aI)bot (igßa;) 1 caiiriot 
conceal il ; Iml lo others I will givf iki iufoiinalidii whatever. » Then he 
answerod hini, adjiiriiig hiin aiid saying : « Do not, make demaiids or 
iiiquiries of nie ahout manv thiugs ; it is enough for you to know that 1 am a 
stranger and a poorman, and Tor the sake of the hope of my cternal life I am 
enduring labours and bufTetings in stränge lands, and in this povertv in whicli 
you now see me; aud not I ouly, but we are seven bretlircn w ho are secretiv 
labouringin this fashion, and once in ihr w hole week we inect together in onc 
place, and rcceivc consolalion in one anolher's Company, and comfort aud 
edificatiou; and thus each of us returns to liis place and to his employment. 
J havegiven you the information; see thal you do not make yourself llic cause 
ol my uioving from this city, in which I liave mucli peacefulness, and especi- 
ally the fact that I am reckoned a madman by thcm, aud liiere is n'o one who 
speaks witli me or who worries me. And beg the abhot(äßf:;a?;i that, though 
these things are kunAvu to hini, he will leave me as I am, and not show anv dif- 
ference toward mv. » The mau whu was witli mi' having rcpoatcd all Ihesc 

PATU. 01\. — T. XI.V. — F. 2. I ' • 123 v" a 184 JOHN OF EPHESUS. [530] 

.yVKAioo vVt.>.^>oj x-^^/; .>s»).J; -.^^ s-J^Ia yS .%m_»_a^l/ jJo .,^aiw j>a_x^o 

^Ot.>-. y^ )rÄ>-=0 '-^ )oOI It-^^^ ^^ jJ^/? )jOt»a3 jioL^wjii. ^iO ^J y^ 

jfcooöiCLs \-f!Cu,i y-»l :|f^m>o o6(j oeio^ jooi "^j'/j )JL./ ^*^» a .> i .; o6( )*t-2«-^ 
,»^ '^Z ..|;oi ^«oL* QJLiö -po; :oC^ IV-iö/ )j/ ^o^ po .JV-'iLii-s |>o.a3Qt3 

|*,_3l^ )i/ pj J-Xa.-/ .Ofpl/ JV-'^ßO jJ.-* ^iOO -.t-^iw ).JL90(; s.«. J. . Q .« ^...^I 

V^clX« joi^jJ J^;ö/o .Ksvl* Jv-ioojo .|.i» jjoitv^ •.vjULi.jo/ ^-^01 "'^ftOwO :o6i 
!>-»; oö( )i-2^ )o«« l-iJ^>^; x:;^^/ l)--^-^» )j^— / ^; jjuü ^i. .>^oi r> t ., n 'i 

^..^^kJi j£s.^L^^l; I— .fts.io ^''^.^.io ,^-^0|; ))~^-fiD ^io -.OOeii. ^^&.-iaJj ooi 

1. Corr. from ^r/- — 2. Corr. fioiu l^»o>.o. things to me, I sent and begged him, if possible, to come to us secretlyat sup- 
pertime, and eat with us', and he would not consent, sending me a message 
that we should attend to things that are helpful and lasting. One night I was 
suddenly attacked by the disease of fever; and in the morning, when the man 
who was with me who used to go to that poor man saw him-, as he swore 
with fearful oaths by God, « Before I on my side spoke to him, he first said 
to me : 'Theabbot (iSSa;) was attacked by fever during the night. Go say 
to him, « Wherefore Jid you eat dry food and drink a vinegar-posset (-ödna)'' 
with cold waler? »'. And, when I on my side said to him, ' Sir, who showed 
you this?\ he said to me ' My heart showed me that he did so, and in conse- 
quence of the vinegar and the cold water he feil ill' » ; so that, when that 
man came, and infurmed me of these things, I was Struck with great astonish- 
ment and wonder, and 1 gave thanks to God wlio dwells in bis saints. With 
regard to many other characteristic things which that man used to relate that 
he saw in that poor man, and moreover that one of his companions came 
to him and saw him with him, and he himself refused to speak to him, in 
consequence of the large number of these we have on account of the length 

1. As Ulis was not laier tlian 542 (see below), J. was probably living in the house uf Probus (see 
Introd., p. vi). — 2. The sentence is left unflnished, and the sense completed in another form. — 
3. This word (= posca) is not known inGk., biitthe S\r. iniplies a Gk. lonu. [531] LIFE ÜF CAESARIA. 185 

,)K.i^^^iad oi:» oo( )Ljl^{-o o).^o«; ya^A .y^in.qii ^-V—/ '^i' ^! p -^a— ♦ > 1 viin •/Qocij3.fiaL.-\3 rd.calrtT rdi3cv.L-:\ T<^<Vi.rv.Ai ioalt, 
rsl-\fiaj3 rsTivu^o^T^ «.^anrcTa ^x^ajj:> r^iyxi,i.i\ c^oh 

•t'iOxbL, r^calr£f";\ rdi-i-na^. 

.•)l oi?\v> ; )J^; ).AJi ^-^; v^öi .-jK^i )jli/ v^JLs ^o,.oo )oi^ >0t-^? 1;^ 

1- Ms. ^(v — 2. Ms. om. V — 3. Ms. I^•i.»^3• of the history refrained from speaking. But, when we had departed to another 
place, that saint eudcd liis course in the same city aiul was buried; and, 
when we came and hoard of it, we were much distressed at having been 
deprived of his societv, even at second-hand. And we made great endeavours 
to discover the cofFin wliich held his holy remains; and in eonsequence of the 
great pestilence which liad occurred' and the nunibers that were laid above 
hini we could not do so. These things we have recorded for the glory of 
God who strengthens and helps all that trust in hini. 

The history of the divine blessed man Priscus is eiuled. 

NeXT tue l'IFTY-FOURTH HISTlJRV, OF TilE BLESSED CaES\RIA THE PATRICUN", 
wno BEGAN AND TUKOUGH GOd's HELP ENDED HEROICALLY AND EXCELLENTLV. 

The history therefore of this woman also, great before God and before 
men, was one that could not but excite great admiration, a woman who from 
a great royal race' brought herseif down to humiliation undertaken for 

1. 542. — 2. To whoii] a large propm-tion of tho e.xlant letters of Severus is atldressed. — 3. A native 
of Samosata can haidly liavo coriie of an imperial family; but her husband inay have been of imperial 
descent. » 123 V" b. 180 JülJN OK KPIIKSUS. 1532] 

^^o .^)a-*t-o > ^fl w->; CH..CQJL,^ -.iooi )_'^K.^ |.y^m^ CH-^aiL^; :)K^o<^ )«oi 
~\«oi .io3i ot.'^^/ jK.i^f.^ s^wJLj^i^iajt. ji^OL^ajtl; j^Jüal jJböx^ ^<f «311 ..i>/ .öC^ jooi \^i |)^o-3o •.K.J^:>ol/ JKoi 

1. Ms. Olli, o- — 2. Oue or two leaves lost. the sake of God and the promised life and' to a mean position, and betook 
herseif tothe habit (Tpy.a) oftlie solitary and monastic life and sought refuge 
in it". In adiniration tlierefore and confessing that we are not capable of 
compassing tlie beanties of the history of this blessed woman, we set . 
ourselves for the snke of God's glorv and the proüL of the liearers to lecoid 
as it were a small measure taken from the sea of Spiritual riches, addressed 
to those who love matters of spiritual protit. This divine blessed woinau 
therefore, wiio was called bv name Caesaria, and liy her birlh (yi^^oc,) canie 
originally Crom the city of Samosata ' 

to do, when we came to her the in city of Alexandria'' ; so that when she saw 
US she was fdled with great joy, and reeeived great consolation. But we 
found her engaged in severe labours of recitation of Service and of quietude 
and intense supplication, and constant prayers and frequent genuflexions and 
asceticism beyond measure, and especially in the case of a woman like this 

1. Ms. oni. — 2. When Sev., Select Leilcrs, x, 7, was writleii, G. wished to leave her husband and 
live an aseetic life, but S. dissuaded her. Either therefoi'e he was unsuccessful, or her husband 
afterwards died. — 3. A loaf or two leaves lost; see Inlrod., p. vu. — -i. Ilardly on his I" visit in 534, 
as Dyakonov (p. 17) sllpp(l^es, but on his 2"'' in 541. If C had adopted the aseetic life in Sev.'s lilelime, 
one woulJ haveexpected tofind sonie niention ofit in his lelters. See also p. 538, n. 2, and p. 541, n. 1. [533] LIFE OF CAESARIA. 187 

^oC:io i-J^oi ^_io; ).XLixi3?^ ui^jl ^io; .Ico« l,_>i.^l/ Jloai^ioj j,.jj)ij>o 

• looi jLa^l ILäw?/ ^b. \.Si.£0 '%^^0 .looi li-^X-KiTLiO ).J(X.Vlo [^».^ JJ; jL-o 

öi^aa |;Oi^ ^sj U-^^l .o«~^ |_ioUKj .).oi.*-i ^^_d [^.lV); .K.m .'=^^1/ 

).JoiVoj\ joCSs o..JL.a*./ ^j vSol^n/j .)viö/o looi |-.J^^^ -.looi to^iOA. ^iv> 

1, ■..?>, noo )Kia..J3u- o.^ tJ :|lo»K-.ioj iooi |-o.*oi\ |N.-.jl-o; )l;Q.^)tO^ ool 
"^i.; ^-"--^^ ^"^ l®®* ^'^l -.^O^ ^Ot.-)^>/ U<Hi/ vOoC:^J5»0 )_stvÖ; JjL.^Q.^ 

1. Ms. vuts^l- l-i'i r h. who had been reared in endless luxuries, and had grown accustomed to royal 
liabits, who sudd(?nly camc to be cut ofT from all these thinojs, and subjccted 
herseif to asceticism beyond measure, so that she completoly cut herseif ofV 
from eating bread, and every other day she woiild feed ou cooked lierlis willi 
Salt and vinegar without oil and inoist rolls, and she used to s'.cep on sack- 
cloth on the ground, but on the sabbath and thc lirst day of tlie week under 
pressure from the bishops and niany blessed men she consented that a liltlc 
oil should beput on the herbs for her; so that, having fouiid her living in all 
this asceticism and hardship, we continued blaining her and advising her to 
give np high things and embrace moderate thiugs, lest being unable lo 
endure she miijlit either lose her stren^th or fall into severe illness and be 
forced from necessity (ävxyx-/)) to give it all up. Hut the blessed woman, when 
she heard us speak of illnesses, continued praying and saying : « Would that 
God had granted me bodily illnesses all the days of my life, in order that I 
mightpossess health of soul only. » Moreovcr, since she thirsted after the 
Spiritual gain of the excellent life, thougii she was wisc and Icarned in the 
reading of the Scripturcs and of all the fathers, it pleased her greatly to ask 188 JOHN OF EPHRSUS. [534] 

.).iaia-/ oC:^>Aa; )-.JL— oi jjua:^ »K-s .-jbötjü )j»1q-.; )fcCS.^o )K.ni-> Jjloch 

)! )•.• ^<o ) - ■"» ^^j .-J^iot v^ K-,/ jiöt^/ yOou^ci-Dj )K*iijL3 )|v>\ 'tu; 

• •jo^; J^Cioo yOdLOO >&.:iCÜJi/; y^\ ■•v« *°> i KJLwO w>.i-«. N < wwv^ultoo jJo 
■ v^ ^j ^<„^ .)K,.»JL^oVi ).av* '"^o.o .-).J,.fiäS; jloia^o )jlZ^ 'Jiia^ ^^o..o 

,oij;s/ ^^!&«iw iooi ')-*^»; .>*JL-^» vo.».^* »JJO .^J^ )j/ jm .°tV); ^».io \s^\ 

1. Ms. ^j©»s»- — 2. Ms. Olli. »• fin. — 3. » ins. later in another hand. and inquire ' about the passions of the soul and of the body and about thoughts, 
so that after spiritual conversation all day we spent many nights in tliis way 
in discussion and helpful speech, while the blessed woman condescended 
to make confession and say, « I have here more than seven hundred volumes 
in numher of all the fathers, to which my intellect and my attention iiave 
been devoted for many years, insomuch that now my mind has no rest and 
my soul also is stirred with passion night and day to hear from you the word 
ofGod, and about discernment of passions and observance of commandments, 
and about the other spiritual things. » One day, while we were sitting 
occupied in speech and divine conversation, suddenly that blessed woman feil 
on her face on the ground before me, filling nie with amazemeut and alarm 
by suddenly doingthis, while I said to her, « Wherefore have you done this, 
and laid a weight upon ine the mean one ? be so good as to rise and teil me 
what it is tliat you command ». But she would not consent to rise, saying, 
« I will not rise hence unless you give me your word before God that you will 
agree to my request and do what I roquire of you. » And, being troubled 
in my mind because she was lying on her face, I said to her : « Be so good 

1. See p. 39, n. 2. [535] T,IFF, OF CAESARIA. 189 

,|j/ «..•>>V)o y^ >c> » >°> v/ s^to/ )t-A^; >'f^^<3 • . > « v>o f)o s^ia^a .öi\ Iv^/ 

"^^jj!© .wiLÄj vÄov.slj .y^ )j/ )LaLjLD'^,.io Ijoc •.v*jLaiJ öu.^-./ )~«Aa^t,.-» ou» 
.61^ wyjKjLio J-«^"j Ijt-.; 1^1./ jfcooj ^ ).i^lo j « m 1 .■> )-»'a^ |Vi,JsOL^ 
o,&sJt ;o.M^^ )i^>^n -> f> f-MO 1 1^^.00 i o ),_» vl^ ).«.%o^.a ^*j.<V-^;Io jljlo 
It'» tp fJ; .otlojLA.^ öC^ ^^o ,)jO( {.bCL^^; jlSoL^ä ^M )oi^o •.)..\i[.^ 
) •> «^^; ^001 ^>^>o.ii ^a\oi ^'^^wOoi ^ •l^^/ ^^.<o^ jj ,oov^7 01.1^; 
) ^ tö »; 1 1 » Vt « Va ^J^^?° .•öt.eQ.«.'=> . t »N^.a-a.^; <^JLm ^;oK^/ jJ -.fja^l; 

.^^o( «3"7 ^^>^ ö^,J..^^ '^♦^:•*? )^I«^°P )o^o -oo«» voo^j^/ 61.^.0^0 
.ö(.:)eL^ '^,_QJLaj; ^oC^^ ^\oi jKiLaj; |mq^; I-"»-»/? .-©v^N-ä/ öuLio o^ * 

1. Ms. sing. — 2. Ms. <••;*•'• — 3. Ms. <;?^^»- as to rise, and what you conimand, if it is witliin my power and capacity, 
I will do. » And so she reluctantly rose ; and she began to request me, 
saying : « Now that I have lel't my house and my property and come out to 
setlle down in retreat and weep for my sins, and here my soul is in the same 
turmoil, I make this entreaty of you, to save my soul, and go privily to the 
inner desert and search out for us a place in which there is a well of water, 
and come and take me secretlv with one chamber-woman and one chamber- 
lain only that we may settle down in retreat, and be quit of the evil things of 
this World, and ofall its turmoil, for I thought to escape from it but have not 
yet succeeded. » When therefore we heard that she intended to do tliese 
things, we would not promise to agree to her request, and to be ourselves the 
ministers of these plans, because we saw that they were unnecessary, and 
they were beyond her capacity and strength and condition ; and, besides many 
aro-uments that we arrayed before her on these matters, we were afraid lest 
this ardour and the plans came from the evil one, while we further explained 
and showed her that these plans if put into effect by her would even bring 
danger (xivÄuvo?) upon her, the danger of. the destruction involved in the 
scattering of all the souls that had gone out with her. Then in distress and * 12'i v» b. 125 r" a. V" U. Kin .inilN Ol- I'.FIIKSIIS. f53Gj 

)_j| ).>.^.>>^d fr>.^|v..*^«>-> ^-J^oii yooi._LJ>o; -.l'y.^l )-«.aL^o {.^a^^jL ^ ^-^-o^ 

>»>_^ ^^(^jwS^i. »■^"^ ^ '^^° •^'^^'^Jo ^:^'^-'° ^-»ol^^ ^-«^o( w>.3L.«.jLjiä-* 

Uo-^^ jf^pCL^; );0( ^^ ÖVSJ^'M^ ^0|Q-.Öt.jLJ« ^^SlxI W-t-^O "^..jJOOt jlXL^^ 
1^XJ» y^ ).X30|0 .|;0<.J» oC^ ^.CO^Si^i: / jJl .-yiQ\ ).A>.JbOO ).Aa.u^ fS .030^1 

' JI..>ö,N ^^i&^Ä.aio öi.3 V.OI vS/j —öl .JLiu; Jt—o J^La»^» Jv-; ),_« i^j3L.\ -.Julian« 
|K « I -<g>^ ^^J. ^^ K^..clao -,11^.^1 )f-*i^ ^; ^'t-:^ .KmO.mj/ JV-*;; öu^^; 

1. Ms, om. 3- — -J. Ms. ^«i?!^;'l-r — 3. Ms. vpjMoP; curr. v. Li. and L. tears she said, « It is from these very persons above all that I seek to flee. » 
A_nd Ave continued admonishing her verv strongly in Order to .suppress her 
Hioughts, saying, « Know that you arc au old aud feeble woman, and yoiir 
uature is not slrong enough to hold out againsl these thoughts of yours and 
endure and struggle: for neithcr indeed has the assault-of temptalions yet 
fallen upon yon, and you have not been tried by ' the cuuuing of the fiends; 
and therefore \ve adviseyou to give up these plans, being satisfied witli liaving 
left your country and your house and gonc out into a stränge land to dwell 
in the monastery that you have built. n Witli great labour therefore we 
succeeded in restraining her ardour from going out into the inner desert, w hile 
she showed vexation and annoyance toward us because Ave did not yield to her 
iii liiis matter. And so, when she had built and cotnpleted Ihe monasteries 
iu a grand and admirable style, and had bought a large gold-mine (-/^pudupu- 
/ewv)- for theui ', she made one monastery for men, and one for women, in 
wliich she herseif also thenceforth performed severe and sublime labours, for 
üfteeu years, though she declined tlio headship of the samc monastery, but 
seilt to another monastery, and took Ihcuce a certain blessed woman great iu 

I. Ms. Olli. — 2. M.s. 'kr\\ srwn'. I iiilopt Ihn cunjr(-lure of v. D. aiul L. — 3. Masc. sc. Ilic 
i ales of Ihe inonasterii^s. [537J I.IVKS OF JOHN AND SOSIANA. 191 

•.)fr^-->-SQ.^; öl^^^ojo öi^^^. ^ioj jjjoiäi. ^j^is ^^oi .)-,i.i3K.io \..».£l^\.K2 

rcf^n^iTa r^^iur^;i «.wxinjja ^xr^wj-n r^iu^x-^ .na^ 

• • 
1. Ms. »«oa-tu;^ U»3».5<n cn^i; see nute on traiisl. Iier niocles of life whose name wasCosmiana, and her she appoinleJ archinian- 
dritess, she herseif submitting to her like an insignificanl and poor sister. 
And so she continued to labour tili the end of her life, whicli happcned aftor 
fifteen years ' . And so she compleled the course ol' her practices heroically, 
bearing great tcstimony and undergoing mighty conflicts (iywv). 

And she died and was laid in this monastery, which even to the present 
da)' is called the monastery of Caesaria the patrician. 'i'liese few meniorials 
taken froni the blessed Avonian's labonr and practices we have recorded for 
the glorv of God and the prolit of those who are desirous of spiritnal prolil. 

The liistori/ of llir h/cssfd C((rs(irin the palriciuii is cinlvd. 

NeXT the EU'TY-FIFTII niSTnllV, ( H- AN EXCELJ.ENT \VOM\N AND OE IIEK IIISBANÜ, 
\YIIO WEHE Cn.VMI'.EaLAI.NS Ol THE SAME (ir.OlilOUS PATIilCIAN', WIIOSENAMES 

AUE John and Sosiana, who eined eines oe exceej.ence. 
This perfect woman Sosiana therefore, wlica her hnsband departed froni 

I.Cii-c. 550. — i. Ms. iiiasc, bul, as Caesarui is clearly meaiil, 1 liav.; cMiu;iulctl Uio lu.\l;cf. p. 5'i:!. ♦ 125 V» b 192 JOHN OF EPHESUS. [538] 

^^ot!^3 ^^oi j'pojK^f ^/o 0;^^ y°^ Q-K-M ^K^l y«'»'> t^ :> I ..o-» )ooi 

f^ ""^o^ yOO(^ OOOI ^-^i )y\g>; |..a>^3 t^ :|la^^J^; )^o<Ji.o J^ol^oaIo 
^■a.j» a ^3 .OOOI > « n^iX) )_.JSl^^ v^oioXji) )_m,K.^ Jjlsoio -.v^-^d ^ .... :» yOOUL^ 
^ JoC^ la^; )K_iuK^^wwM jK^^.^ |laL^«_3 ^-^.^Lso -.yCOiÄs/ '^^ ^'t^^ 
) v>\-s> ^^ >f> f^i I^K..^^ )joi ^x^o^ "'^^aOoi yjs .K^^l/ jJ I) > ^«>^ );oi 
^901^1/ ^^^ ^M; )_».ja-.V.^^ \~t'f ea o ^/o oolo :|K-3i |;oi |lo;ot.fiaa 
jl^K»«^^ j;oi ^''^v^^oi |K-.j-sQ^-.)^j, I mn\)l >o,.AaLS. ^; oJoi :)t~3paL^ ^s.A.^ü 
yo fi ., m "Sxi jK^ioV j^^.^o.i'^j .6i',-aL^f ) .. ^V'V) U\-^ yocü^^ : ) » . am eo 
^) «^m )jj^; j-S't-Ao jVio^ n'=^o J-icL^ >a>« :jL>w^; ^' » n . ) m •) ^ » >öo 

1. Ms. s<Ui.;*a:^v — 2. Ms. IVia^ßSo U'a-^- the World, whose name was John', aftcr they had lived togetlier tliirly 
years, and as is said lived all these years in purity, never Holding carnal 
intercourse with one another, but living in devoutness and honour and 
holiness, occupying themselves in fasting and prayer, and genuflexion and 
recitation of Service and watching by night, while hair-mats were laid down 
for them each apart, and in this way they passed the whole length of the 
night-iiours, kneeling and lying on their faces, and weeping in prayer and 
mighty crying to God, witiiont this becoming known to many. When then 
this excellent John departed from the world, bearing this great testimony, 
and moreovcr Caesaria the patrician also as well whom we mentioned above 
had gone out to the desert, i. e. first to Alexandria", this excellent blessed 
woman Sosiana therefore laded three of her slaves with all her husband's 
splendid clothes, great cloaks (y7.aivi5ia) of pure silk (ö>>o(;r,pix.ovj and valuable 
raw silk garments (pTaca), with Tcolours and pictures (Tri/.ToOf a) '', and 

1. The sentence is lefl unfinished, anil the sense cmiipleteil in another form. — 2. This is not 
inconsistent \vilh eh. 5'i. C. did not go to Hve a hermit life in the inner desert, but ieft Alexandria 
and lived in her eonvent in the desert. Since S. sent tlie things for Ihe churehes and monasteries 
founded by J., i. e. during liis mission to Asia (eh. 47), which did not begin tili 542 (see Introd., p. v), 
C.'s household was appy. broken up not long before Ihat time; see p. 532, n. 4. — 3. So I read with 
two slight emendations. V. I). and L. connect the words with föw and pecliis and render 'genualibiis 
et peeloralibus'. but neither word is known in Greek, and Iho eontext requires that the words should 
reler to the value of the garments, not their use or shape. The 'pictures' would be not pietures 
proper, but enibroidery; cf. Virg., Aen., in, 48 'pictiiralas auri subtegniine vesles'. See p. 540, 1. 15. 
The Word Tiixioüpa howeyer ig not known in Greek, [539] LIVES OF JOHN AND SOSIANA. 193 

.)oC^ )-.t.^ o \ iit-J |.xso(; '^^s^)© .yoK-j/ ^_A.^'^; ^^<^oi )jl^')U> ).wwi-d^:>äX 

« l ..* « . 'l » ..'Ik^ fS .K>|^{o^ .^^-M V°*^^ ^^"^Ol ^f^ t-3 "^wkJOI ^JU. 

^^ ■^l -.^j/ jl^i^v^k.^ j^^/; 6ii(^ jjot )L.2Ljia.w.^ jjLSoio J nmviN 

:^^..sot^; IIqjö^ J ^ .\"» yoot^ yoS °i(o :|KJLa\lo ) co'^f.^ vooop rv-V-au^ 
• JouS^ ^ '^9»-'? l^l-^ oi^aa ^ai. rjoiSsj )jL-.yLo ).Mayv<\ ya^^sKJo 

1. Ms. ov-H'- the other clothes of high pricc, and sent them to our meanness', adjuring 
and beseeching us, « Let all these be cut into such sizes as you think fit, 
sir, and let handsome crosses and corners (ywvia) be put upon them, and 
let them be made into cloths and veils, and distributed among the holy 
altars as you shall decide, because I made this vow to the Lord God. » 
\Ve then on seeing these things marvelled greatly, thinking in ourselves, 
« The thing would not be right that we should cut up articles of clothing 
each of which is well worth more than a pound (>iTpx) of gold", but rather 
(ly-aXlov) that these should be sold for a great price, and given to the 
poor' ». And so with this thought in our mind we went to the excellent 
woman herseif, in order to givo her this advice. But the excellent woman 
feil upon her face, saying, « Sir, since I made this vow before God, that 
all the iine clothes belonging to myself and to my husband whose soul 
is at rest should be made into cloths and veils, and crosses and gildcd 
corners (ywvi'x) should be put upon tliem, and they should be distributed 
among the holy altars of God, together with all the silver which God 
gave US, for tlie sake of the love of God whom 1 liave loved be my helpcr, 

1. It is dear from this Ihat S. was living in CP.. and we niay therefore infer lliat ('.. livod Ihere 
also, and Ihat Severus made hei- acquajntance during liis residence there in 508-11. — ■!. Circ. £45 
= fr. 1135. — 3. Matth,, xxvi, 9. ' 126 r a. 194 JOHN OF EPHESUS. [540] 

)ip." ^oC^3 ,_Aot.i ^^-^^ -h®« "^1° .ö^-'^l |ot^?! ^Q-^>^ JNjtioJil 
)LjLäLfltiia\o .^i«Vt-=> )oi^ )-^'? U^l ^^^^ °l Jot^ ^o-äId ^«^J-s; Ur-'o 

ay^.i>i/ wi^'Ol ^ioo .wC!i. K.v.^i> ,^Xj>.^^o vj^^o^So ^o^js© v>"po jot^ jJ/ 

• .]S^)o(.^:>oi. ^oi^ oooi ^v^».böo ^.soif.^; ^^oi ol/o .jL.^i:»öo J-äJUSo )KjL2^1 and perform this Service for me also as well, because this also as well 
is of God; and divide these aniong all the churches and monasteries 
which God established through yoii' , or wherever God puts it into your 
mind; and from the poor, as far as in me lies, I trust in God that nothing 
will be taken away by me; since for my part I have no one except God 
my Lord and my Creator and my Saviour and my Life-giver ». And 
from tliat time stitchers wäre summoned and camc ; and cloths and veils and 
napkins (y.avS-/)'Ain) ' were cut ont accordirig to the size of each article of clo- 
tliing; and men came who were occupied in gilding and decorating them in 
a marvellous manner, and inscribing her own name and her husband's, whiie 
shc also continued to bring clean and marvellons linen cloths and Persian 
cambrics, and they were all overlaid \ And, when all her husband's clothes 
had been cut up, she went on to bring her own fine clothes in no small 
number, and the woven gold also was upon them, and fine figures madc 
of various silks and raAV silks ([Asra^a), and pure silk (öloffvjpixov), and so on. 
And, M'hile we were again thinking, « Perhaps it would have pleased God 
more that they should be sold and given to the poor », and were saying so to 
her and she on her part was insisting on culting them up, we were frightened 
by our Lord's expression in the gospel (eüayye'liov) about the fine ointment of 

1. Diiring liis iiiissionary expoditions in Asi;i Minor; see cli. 47. — 2. I. e., allar'-clollis. veils l'ur 
llio sacrod vcssels, and purilicators, — 3. Sc. wiih gold. :il V ;i. [541] r.IVKS OF JOFm AND SOSIANA. 105 

oi.^oi;o otaTis^io ool ^3 .(xx.; ^-i. )1N.j/ l^onk/j j..».ioy «-^^ )-ol-; 

:) yn « v> cH.ij|.io vOoCio a*^o/ ^; ^s .ö^JL.L-s, ^oioo «6« jlNjJJ .^)ri\ vii; 
V-^ )»^^? )— -^^^ ^-' Jboa^; ^^s^io .|;oi.i vfioo^l ji «^io s..l^iOw» -.li-^/ 

a-.3o/ ^; ^ .^-Ji^ K-/; ^^io "^ao ^^io^jo ^Kj/ Jj^jl^o y^SLX -.v-^aü^ 
{..»jf ^a S. ^JU. ^,«..^,31^ ^'i-'V^ vootloj^^Ä ^^o :jy.^^* 61.0).^ yOoC^a 
1;:.^^.^^ |oo» .^oioK-/; c)t.ioj.i» Ksk.^1 ^\^o\ -."^josl^Loo/j ^a\ ).^,^ia^o 

1. Ms. "^A.Wo. — 2. Ms. Mov^Wo. great price whicli the woman poured 011 liis lieaJ, wlioii also tlie advrce 
and desire ot" Judas the traitor wliich he i>rorerred contrary to what was 
right and proper was blamed ', aud wo ccased advising that woniau so and 
Standing in the way of her wish. And, wlien all her valuable clothes had 
been used up, until she was left with the cheap ordinary clothes that she 
was wearing ouly, when vve were finding fault with her in ihis matter, thal 
she might Icave herseif what she needed, yet we did no good whalever, 
since she said, « Do not pity me in this matter, sir, since I have not a single 
day in the life of the body beyond this year; and, if I spare these, whence 
do 1 know if courtezans (-öpva;) will wear tliem, and I on niy part shall be 
called to account forthem?'- » And on hearino- this declaration, whicli she 
plainly made in advance about tho end of her lifc, we said ; « If this has beeu 
revealed to you, von do riglitlv in sending all that von iiavc in advance ». 
When all her precious articlcs of clothing had been used up, and we had 
begun out of the niultitude of theni to distribute to the east and to the west 
everything that came to band, then she brought her silver wliich amounted 
to many pounds (lixpa), aud it was given up and chalices and patens werc^ 
made, and many dishes (TCtva/.«) and spoons, and they were distributed by 

1. .lühn. .\ll. :, 8. — 2. er. p. 28r>, I. 17; p. .iiü, n. 1. ♦ 127 i'° a. 196 JOHN OF RPHESUS. [542] 

..).jf-/ «fcv..^ ^j)^'! )"3V* -9« »s/ f» -"»»V- lo«^? T"»/ .7°? ''^'i^a^ ^J^ 

01,2^ f_3k\jo J-V, r «» yn . <^f •.)«! .g>>o ^ ^^ IVt^ ^'i-:*^<> .jjoiiaa^ ]^S^J 
JjLiciw« ;K.i )j/ jJj/ )«♦ .)K*^C« ^*io> .-Xi. Q^j w.p«j •.Iviö/ p .Jl^^JDQ..» 

♦>T <^tttv< rtftrtn ^JJJCU T^H^U^ T^XiT^'n T^^Ui^JLm dOllx« US everywhere, as God knows, while she also with her own liands distrl- 
buted all the rest of the contents of her house to all who were in need, while 
the blessed woman rejoiced and gave thanks to God. But we on our side 
were noting the time which she fixed beforehand with regard to her end, 
to see if it was near as she had stated. And, when the end of that year 
approached, five days before, she feil into an illness ; and she sent and called 
US, begging us to set forlh incense, and makc expiatioii for her, saying, 
« Sir, pray for me, for the sinner; for lo! after five days I am going to our 
Lord, to make answer {ÖLTzolofict.) for my sins. But for God's sake remember 
me the wretched one in your acceptable prayers to God ». And thus while 
we were constantly with her on the fifth day as fixed b}- what she had said 
she feil asleep in peace, while everyone was overcome with astonishment; 
and they thanked and praised God, and ran to receive a blessing from her 
holy body. 

The lii.story of some excellent pcrsoits, John aiiil Sosia7ia, is ended. [543] LIVES OF PETER AND PHOTIUS. ' 197 

aap &r^•^ ^a"\L9 r£fiaal^"n ♦.ivx.a ^jx:?aw;i rcT^.iiy..^ ^ah 
crxi^i \ca!?ax"a «Iä-xx- ^i. r£r-\lci^*\Ä ocu^c\9o •.rsf-ilnija 

• .a^oKji/ |^'>*^/ vOOuVl ^^ .oöi jK-o-xi!^ )~x^o/ v^-J^^; )->t.^Q.A )..*.x^V-^^ 
.|^z»,.^eL^ Qi^j / o. n °v IQ .0(1.0-2 < ^oC^o\ o^^ao -.j-^a^o. ^'^..^^ vOi.naJ.2o 
o!^^ •.voaL^K.Jo vQJiij'Kj jla.^V^;; )^'>\o>.so |v.^ax:3 ^o^^aol^; ^^.^.^oo 

).^oo,o jjL^o .-jlaLX^K.jL^oo |1q.i:>«>>oo U "^Nf^^o )jL9a:>aS> v.ooeJLSLJ a..30(... yS 
:ooo» ^j.!- t^-j-aia-iöo lS>^|;l^ioj )jü/ .J-h'/; |juAa3o )»owio .-llo^^o » 127 r b. 
)Va^;o j..3Voi yoo«^? h^}^ )-^t^ .oi/ JJL^äiwj Jj^^ao )ioV-.>J la^ «.^ ^_io; 
yOOi-jL.-.o yOO> >■>>•> yopoj'^o .s / . " yOOO ooo( yOOiiolKj oö« jpoo^; NeXT THE FIFTY-SIXTII HISTOKY, OF THE BLESSED PeTER, WHO HIMSELF ALSO 
WAS CHANCELLOR AND PhOTIUS THE CHARTILARY WITH THE REST OF HIS 
COMPANIONS, FROM THE SAME HOUSEHOLD ' . 

The history of the excellent blessed men Peter and Pliotius also besides 
is therefore worthy of being committed to written recurds ; men ^vllo wcre 
themselves the first, even before the blessed patrician Gaesaria herself, to 
prepare the way for that household, in that both of them together werc 
thought worthy to despise the world, and treat all its afl'airs with contempt, 
and go out and go to the desert. And, in order that they raight first be 
instrueted and taught in a convent and in the subjection of monasticism, they 
entered a great and renowned convent in the Ennaton- of Alexandria which 
is called that of the Fathers and were received in it, giving themselves to 
humility and Submission and poverty and obedience, and sorrow and fasting 
and prayer, and watching and manual work, men who liad been accustoned 
to a high and luxurious life, who suddenly came to abstinence and the other 
labours, so mach so that all the inmates ofthat convent great and small used 
to marvel at them, and were astonished at theirtype of life and sorrow and 

1. Sc. that of Gaesaria. — 2. See p. a2ä, 384. » 127 V 198 • .lOIlX OK RPIIF.SnS. l.i'i'H 

^*30j yjs Jloik^io; )^ü.i«■; j-SV^o ).ZLjiä-«; ).i,:J3 ^'i&.i. ^i> ooch ^j^Ji^iöo 

)lo»^..-.iO; |i-30^ VjVO' ^/? )-^^*-/ .jlQ-«.iCLi>s^'; ).i ft a fl p).i> oiS> ooo» K^/ )K^o 

'Jjioioj^ ^/ t^ .0001 ^-.,.^s.iQ.jLio ).Ju..iL»« JMt-s; ^/ jKjLbaAlio I^Q^'j? 
=1. jotJSs k:^-«^o ^^üw^A-iO ^lo ..OjU jid^JUXis/; ).>J^Ji "^^io )NjU^iO 

^bo ,,Q_a_a^'Kjo .vo)^:stoo ..v00tlö_i;^.s jLioJo y*^^ »ab^ÄiJo jooi )i).J; 

1. CoiT. froui Uo;-»iN. _ 2. Ms. vO'oi- tears, and their humility and obedience; so that at the time ^\■\\cn we came 
to Alexandria' we \vent to that comenl to sec tliem for the sake uf ihe bles- 
sed nien tlicmsolvos, inasiuucli as we were acquaiuted with them, and 
moreover on account of the report of their mannor of life, when they feit great 
joy, and would disciiss with us fights agaiu-ät thoiights and the otlier works 
of excellence. When then they had conipleted about eighteen years in that 
monastery in spiritual practices, the blessed Peter had' a brother and a sister 
wearing the lay garb ' (;/r,[;.7.), as they too were living a great life in practices 
of excellence, so that they and their slaves used to learn the psalnis, and kept 
liours of prayers and Service as in a monastery of recluses, while they also 
directed their steps to the citv of Smyrna for the sake of the quietudeofa 
Strange land, and there thenceforth they lived a religious, devout, pure life, 
so that all that city used to marvel at tlieni and at their practices. They 
therefore used to write and worry the blessed Peter to come and visit them 
and encourage them, and let them be consoled aiid comforted by one another, 
which the blessed man was also constrained to do, not for the sake of i)odily 

1. This iiiiist liave been 011 lii? 2"'' visit lo Egypl (541), for lie had known Ihein beloi'e, wliicli iniist 
have beeu in Gl', (p. 539, n. 1), wliore he had never been Uli after his visit to Egypt in 53'i. Furlliej'. 
since Ibey were in C,V. in 535 and lelt it bol'oic Caesari.i, his visit to Caesaria in Egypl musl also have 
beoü in 511; see p. 532, n. 4. — 2. Sic syi'. C!. p. 3'JT, I. 15. [545] LIVES OF PETER AND PIIOTIUS. 190 

^A^oa^o ^^'-^ t^ .^oio n Ml jJo 0(t~<t^ ^a^op; ^oiäs/ vlcd -.vOj/ ^-'•>\" 

Qflu^cifla rdT-ljiija Qoa-xLa rsljna^'n rsf^i\T.^ iv^aJx. relationship, butbecause he know that they were spiritual persons in manner 
of life. But, wlien he had corae and seen them and comtbrted them, he 
set his face to return to his monastery, and they would not let him, weeping 
and adjuring him by the living God not to leave them; and thus he was 
constrained to stay. And, when he had completed five years with them, 
he was raised by force to the bishopric'; and, when he had completed four 
years, he departed from the world with his other brother, having lived a 
spiritual and divine life. But their sister the holy old woman i-emained in the 
bodily life a long time, down to the writing of this history, having further 
multiplied her spiritual practices many times. 

Tlir liistoyij of the birssed Peler the chancellor tuul Pholius the chartuhirij 

is e7uled. 

1. Of Sniyrna (p. 503;. Since he was ordained with Ihe author, the date was not earlier Ihan 558 
(p. 508, n. 1, and Introd., p. v), and therel'ore, ilthe figures are correct, he left CI'. nut later than 535, but 
as J. saw him in CP. in 535 (p. 54'j, n. 1). it was not earlier than Ihat jear, so that his Ordination and 
J.'s are lixed to 558. 127 V PATR. OR. — T. XIX. — V. 2. 14 200 JOHN OF EPHESUS. [546] 

n.aT\i\^ r^calr^a rdsuk^oi- rs;fHrja;\ /'r^aco jcnaiur^ 

001 vs/o jooi ^oioK_*/o •.' "^»j * ,0-^ oi..:^-ii;^ jooi oi |jlj/ v^U-Ji K.«^ 
«ool joot wiJ^^^aiL^o .I^QX^o JLivi,./,\:)o '|jL>.^<XD'p .j i\^; ^coo ^ . m '=>V^ 
|i«^;l jloiVi.o<; )«V-A «3Jb<^; )^;axQb3/ .^/; ) Lt./ .|bs-.UU.oV ^oÜ^^Sls 
|£o;u^ ) r y« «d/; )-LX>/ •.)jo^.j>.A.2^; vJ0o;otJO m ^ «^loKjü jl; .'"^ -t'fi 

• 128 r a. ^-Jli^iÖo .0(K30,_S ^-.äIo .^^i>0 -.^^^11 )lV-*^ )jL90(0 .)-.»a£tt3)-S OVi joO» 

j.aa^.<..ji jt-^-«^ >-/ »^ JoCS^ tC^^t öib.^^ Jl) . x^m I.-JL».'' ^_*» p .sA„ajo 1. Ms. «it.;gj»i>o; See below. — 2. Ms. ins.l'w- — 3. Ins. in iiiarg. in anotlier hand, but fioni p. 547 
it is clear II at the words are original. NeXT THE KIFTY-SEVENTH HISTORY, OF THE BLESSED ThEODORE THE KINg's 
CHAMBERLAIN AND CÜStrensis, WHO, WHILE HE W.VS IN THE BODY, PRA.CTISED 
A HEAYENLY AND DIVINE MODE OF LIFE. 

This blessed Theodore therefore hekl a high ofTice in tlie royal palace 
{%a.'k'i■zlo•^) , having previously been in the Service of a great man before God 
(and he was great among men also) r^hose name ^vas Mishael', %vho also 
was further the king's praepositus-, a Christian and merciful and ascetic 
man, and was moreover perfect in all Spiritual things, insomuch that he 
underwent exile [ilo^h.) for the sake of the truth of the right failh, that he 
might not communicate with the synod of Chalcedon, insomuch that he spent 
a considerable number of years in the exile (ä^opta), and so was at last invited, 
and came in, and was restored to his place, and conipleted his time\ and 
retired, having lived many years in all religious habits, while like an ordinary 

1. For Ihese words see text, n. 3. For M. see Sev., Selecl Leiters, i, 17; xi, i; CS. C. 0., 
t. XXV (1), p. 15; Jo. Mal., Ejcc. de Ins. (ed. De Boor), 92. He niay be the deacon of Sei. Leiters, 
1, 63; HI, 3; but, if so, one would expect J. to say that he took Orders in his old age. If he is the 
M. of Jo. Ant., Exe. de Ins. fed. De Boor), 43, he must have lived to most extreme old age. — 2. Sc. 
sacii cubiculi. — 3. See p. 547, 1. 16. [5471 UFR OF THEODORE THE CASTREIVS/S. 201 

^^ ^ ■ ■■ * )«^ )"^^ »^ .o(;lQ_i. o«_V_3; jjjji ^i, •jjLa.m.iäX oöuo 
..j-ieJ^-i. ^ as_2u )jL3oto .|K n . v» s )lo -^ . m \ jLio^x • . K-jLxaLm.ioo 
-cxa-/ yo^ -.Jj^a^ |io,o)i .-^;1/ "^-.Dot )jc*^ .ji» ..smo jK^^ )1o,o«ä:s 

.^liOOj OOOt yOOt-ISs^/ |;Xl>QjLi5 .yOOUVlj jjLS-./ .^JL^Q- )oO( «HiaH; Jj^^/ 

«Ä-^o cHi )ocx JjLi v3/, oöt :)i«i.^a^ JLaiV>o ^io XU •Jlo-.aii.o 

.)<x^ ^^-ü U-AoaLi ;a-^i |jLiwfcv.jo .j^'is.ju^ o.Kjo . n_^\.gi )!»«.» 
a>Q_a_ij c*2^ t7^-3o -««-«-^j )a.Vjio j.->\>c otJ^ '.ai^^ll ss/j jLxau/ 1. Ins. later in same lianil. man he used to work and labour witli liis hands at carpentering and buildino- 
and carving, and seil and give to the poor, besides all the rest of bis wealth, 
while he lived an ordinary and poor lile, down to extreme old age, and thus 
departed from the world bearing great and noble testimony. This man tlien 
the blessed Tlieodorc imitatcd with another brother of bis whose name was 
John, so that they were both chamberlains of tlie king, while living in fas- 
ting and constant prayers, and sorrow and tears and works of charity, both 
during the life of the blessed Mishael and also after bis deatb for many years. 
And, because the blessed man was feeble and sickly of body, and tlie more 
so from watching and fasting and abstinence, he asked king Justinian, wlio 
was also edified by bim and loved him and in whose e3res he was honoured, 
that he might retire as castrensis' , in orJer that he might escape and retire 
from the turmoil of the palace (7:a>.zTiov), and settle down in quietude, and 
devote himself to the practice of religion only ; insomuch that the king assen- 
ted to bis request and carried out Iiis desire, and ordered bim to retire as 
castrensis, because he - serves two years only % many offiees being subordinate 

1. This is a dllliiult phrase, wliicli I undersland as above. Appy. he wished to resign the cham- 
bei'lainship and become rasirensis, because he could then retire altogether after 2 years (see n. ;i). 
The castrensis was a kind ol' purveyor to the court, originally the qiiartermaster of a camp (Paiily- 
Wlssowa. s. V.). — 2. Si'. the casirensis. — 3. In Cod. Just.. XII, xx\% l, this provisiun is laid 128 r" b. 202 JOHN OF EPHESUS. [548] 

l ' •^'^ l ooi ^^^A-3oi s.a-SJ .^A^L^ \^i jUo^. oilo-s/o •.>f>'=v'i >^a^,*,onq^ 
.\^i jUoJ^o jJ...K^o )-^ol^:^ ^Süo «»^s.JA./o .^^Ilii ^A'il «./^X^iClao -.^^^i^jJ 

• .ouu.) j.auwi.^0 jjo',^^ OOI )ooi >t!^\o :)oo( ^^^^ ^oiaJL:>a:;oi^ ^^ ^Vi 
^^^^ joo( ^•^olftoo jJ »J ..l-J^JS, oi^b^^ ^oto^*)-3 o« v^^^Liöo jooi ^üajo 
Ma8v°a. jJ/ •.)LjL.a_fiQ_^eL^ jooi oou jJoa^V; ;Q^wC^ » wa jJ^i. o/ ^Vl o^ P •)->-<t-^ 
oi^ yO-o^-fio '^■>.n.v> jJ ^ .)_^^2uJio 'j^^_jio .|..*JL^1; K^/o Jt>ca^f K.>/o 
V^Ii. p -.loot ^laj ^*.JL^ '"'^Jl^ JJÄ*; ))LaL^\o JJ / .jKjupo; 6t-»lSfn>o 
o.\ -.It-^ )J^^-la; )-L-^>~^? I-LS^/ »^«>a« jJ;o ,K-.)^ii./ oiUo^ ot^ Jm'o 

.)„30<; OtS^ ^-»-^oh, )-^t^ -.'f^ jyio^sXO ^',.£0.^ o/ ^.£Q.b>fis^^eLM ;Q^J S^ 

1. Ms. u»>a^j«i^;3. to him', and large profits Coming in to him, and in two years like the jjcac- 
positus he retires, and like him expends'- mach wealth. The illustrious bles- 
sed man therefore retired, and complete J two years ; and he was released 
and retired with much gold and great wealth. And then he began eagerly 
and joyfully to scatter that gold, and to sow all his wealth in good soils which 
are thc hands and beilies of the poor, since he wouUl iheuceforth load two 
of his Tconfidential servants' during the night, and himsolf put on a cape and 
Cover his head, and would go out and distribute it all night with his own 
hands, not trusting any man, giving the poor not two or three darics only, 
but sometimes even ten, and sometimes eight, and six and seven, whiie 
consequently tlie poor of the city were not enough for him, but he used also 
to go out to the suburbs beyond the sea on all sides, crossing and scattering 
his wealth profusely and without stint; so that in the Space of one year he 
scattered more than fifteen or twenty hundredweights (xsvTvivxpiov) ', until hc 
had used up all the gold. And his slaves and all who were attached to him 

down wilh regard to Ihe chief castrensiaiii, but it is hard to see how it can have applied to llie 
castrensis himself, still more to the praeposilas, a higli offleer of stale. 

1. Sc. tlie castrensiani. — 2. I cannot reiuler «"^S» in tiiis context otlierwise. Appy. tlie meaning 
is that large .sums pass through his hands. V.D. and L.'s tianslation of all Ulis passage bears 
no relation to the Syr. — 3. The word usually moans 'eunuchs'. — k. 20 xsvtrivipia would be about 
£ 90.000 = fr. 2.269,800, an almost incredible suni. [549] LIFE OF THEODORE THE CASTRENSLS. 203 

)«•> -/ .01.2 ^..J^^'K.^0 . » I ^•, Vi oiS. 0001 ^« f> . •>;; ^^^o v^oio^ H \ a.»fJio 

^^jo . ' -• ,33 -^t-io |.io^wX ^..^■ift oi\ olh^I/ |Jo :oiJLaü )-.oi )->oi)^ 
oCS. ^-ÄOt ^Vio/ -JoiSsj lt-3^? ohJUL^>^o °*"'^'^,i^ °°*^ ^V^;'^s.i9 ju/ 
II - - «ft |>2>o^; ->-« .yO-OMp vOO»-.K.Ils wULÜi_3; .v^j/ >^^ ^t-o<3LS.; ..saL-.^OJ 
|.JLSQ^ ^-j oo( .U'<(^1 ^'^is:^ |i;lo fiCL^ ^-Aot w>Ajl*1 jJ ' Kj / l^it^io ^(».o) 

• .oo»_.too; ^».io V-«-^ oöl 'j'p^! It-^/ M^-^V» JJ , ^^ o> .taiOJ ^,_.ö|o 
jj I^sljL^j )-i_/ .loj-^Xj ot>^ K-^ Iju^iöji )'jo)-^ V^.^^^? ^ v^' " ^ ' •' J- 
jL^,.^; s-Ji-w. "''^O. w^ op.' ...niOo IW V— ,^ ^^ . ^ ^.abJ,^ )Jo .^-^* N °> 

• .KjLio.-oit/; ^^io |joi -»i^^ jiaaüo ILxC^oa s*i3;,jo A»^ v/® -I-*^»^ 
^..^oi ouS. ^üavi |Kjüj ^^^^ .i-^aj/o Ji/ x;^ -^i")!! «^ 'y^l r~>° 

1. Erasure after 1. — 2. Ms. ora. — 3. Ms. ^i^i-s'-. began to murmur and find fanlt with him, so that they received us and many 
olhers witli many complaints against him, inasmnch as wg had been habi- 
tually in bis Company from the beginning; so that, when \ve saw that his 
soul was thiis intoxicated with tbe fervour of divine love, and no worldly 
property was regarded by him, and while we and everyone were wondering 
at the dispositinn and zeal of the man of God, we used to say to him 
« It is written 'First teach them to show charity among those of their 
household''. Beware lest Ijy feeding a lange number of people you strip 
these quite bare and dissipate it on others » . But the blessed man would say, 
« This is our boast before God, that I and they may be thought worthy to 
receive the command (sv-rol-/))- and then die. These do not know the thing 
that is helpful. We trust that what is given away will be preserved in the 
heavcnly storehouse in the treasury of God, 'where thieves do not break 
through nor steal' '. For who then (apa) can guarantee me life tili the evening? 
And, if it has happened that the end overtake me and this which has been com- 
mitted to me remain after me, who will teil me into whose hands it will come ? 

1. I Tim., V, 8 {■>}. — 2. er. p. 75, 1. ult. l^^'l is [lerli. an empli. form of U^/- Cf. l'SW (p. 285, 
1. 4, and p. 620). — 3. Matth., vi, 20. ♦ 128 V b 204 JOMN (W RPHESUS. [550] 

12'Jr a. ^^LCDQJ ool« . ,1 ..N X -J^Sl^; '^'H^^ '?'"'^'''^^t V"^*^ ^- ^"'^^"'^ -vf-l^'^ \^° 

♦,_-^oi s*3"/ ^''iis^ oilaS. jK^^o 
JIJlJL^co jtOLsj .^-»-^«^ vs/ -.oCli^aa ot..doi^ ou^o/; "^-ooi »Ki ^^ 

.JV-'i.^S-^-^ ^^^«^^«^ l^o jooi ^,jl^ (H^Q.^; )"»i^?-^ I-A^/; |ioVi.ji .s imv>'^ ; 

•.^«1 "••>; ).iAa yooila^ Joo« pö/ ^; ooi .oi.i ^-«.\».i>Klioo ^oio^^ oooi ^ i ^t >o 

1. Partly erased. and perhaps thosc who find it will spend it onharlots, and I shall be called 

to answer for it'. And if, sir, you advise me so, I will now do your 

bidding ». Then he freed bis slaves, and gave gifts to them, and to tbe 

freeborn wlio wero attached to hini, saying, « See, bc no longer gruciging, 

and do not murmur » ; so that, seeing the man's disposition and zcal, we 

abstained from going on to address furthcr words to bim on tbese matters. 

After tberefore be had used up all bis gold, be often tbrew a bundred- 

weigbt (x£vr/)vapiov) - upon us also^ tbat mc migbt take it and distribnte it 

witb bim; so tbat, wben we refused to take it, in tbe fervour of bis love bc 

would send it to tbe regions of Asia and tbrow it upon us perforce. And 

tbencefortb be began to seil bis silver and bis valuable clotbes, and givc to 

tbe poor, witb such tborougbness and liberality that eventually nothing was 

left for bim except a few necessaries. And tbencefortb be began to live 

sparingly and tbose witb bim, tbougb tboy were still murmuring against bim 

and finding fault witb bim. Hut be said to tbem several times, « You do not 

tbink tbe tliings of God but those of men'', and you concern yourselves about 

1. Gf. p. 285, I. 17; p. 541, 1. 10. — 2. Girc. £ 4500 = l'r. 113.490. — 3. An ubviouü coiiliadicliun. 
— 4. Id., XVI, 23, ■29 V a. [551] LIFE OF THEODORE THE CASTREYSIS 205 

^) oo( .)jaJL.VM 1.2^ J^LA ^^o )io_2L^ o(A |oo( oöuo .^ot nmn i ;^' 
w.oJk-ji/; .|';o joo( |^^' p -.looi ,.^b. jla.aL^ Ji<^. -^ . ^; OU^ >3/ jiK..«^:» 

•.).>CLflD |oO( )i_oK.^; sQ,.^tlOV°f» )oO| pÖ-^ ''^ . ^^Jl bO )jL30|0 .J1o..:l^ ^S-CClJ« 

^/ w.oia^^ ^Ixa }i ^s .)ooi j.— ' joiSs KI^w-,; chJSjl^; ^^o .m,^ 
^x^ p -.looi oN.L. Iinmvt ^l jl/ .vm\N lo yo^^^^-ao^/ ^'^^^^ ^'^-<^? ^^ 

P .joiSXj * JLJOJ li-=^ ^OL^sJlO w.»jl jiojj^liw-J )-»Q^/ )jO»^ )-"««0 -^t^iJ ' 15 

1. Corr. from <;^j*- — 2. In erasure. your belly and your purses ; and you do not know that \ve gave away the whole 
of what was given us by God that he may give us many times as much, and 
we may not be called to account for it through administering it badly. » 
But, after he had come to want, and was rejoicing and delighting himself, 
king Justinian heard of it, and he sent and called for him, and continued 
upbraiding him for having thiis suddenly dissipated his property completely; 
and he gave him a bounty of a thousand darics every year. But the excellent 
man out of the very bounty itself uscd to perform acts of bounty, while he 
rejoiced and exulted that he had been thought worthy to receive bounty. 
And so thenceforward he lived in a villa called Sema (?), where Mishael 
whose soul is at rest was laid, being constantly occupied in fasting and 
prayer, and much watching, and living a life devoted to all religious habits, 
and he would not consent to recline upon a couch (cc/co'jSitov) like a grcat man, 
and eat, but used to sit like a poor man, while we and many others were 
reclining, and begging himtodo the same, and he would not comply, saying, 
« It is prescribed for us to enter by the narrow gate, and that we should 
not walk in the way that is broad that leads to destruction' ». And thus this 
man of God began and ended in this brave contlicl (äywv), while he had now 

1. Id., Vll, 13. 206 JOHN OF EPHRSUS. [552] 

ycL^jolLlo ..oöi yCiA^iSV^o o«-3 ^oiqJ:^ ^"^ji josoio -otr^^ oi^ .l-*>^>-^' 
)ooi )t y> v:> ooi >d/ ^ ..^-i^o^ ^^; ^oia^/ .^'^)>.^:>a )->-=><^^ . ^^ ^'^..^ 

^vj-x. ^^ ^"n oicn ,^ i T.'ia ^^ aal ctocn rsli^ixP^o 

1. Ms. OOI, l)ut I seems to have been erased. — 2. Ms. im»;^>iox>o. become dried and shrivelled from the laboiirs of asceticism, and the who'o 
of bis body bad become like dry wood. And thns he ended bis life in thaL 
same villa, and was iaid above tbe blessed Mishael. But bis brother Jobn, 
wbo also imitated bis mode of life, lived a long time after bim ; and be also 
ended bis course in tbe practices of religion. 

The liistorij of the blessed Theodore Ihekimj's chamberlain and castrensis 

is ended. 

NeXT the FIFTY-EIGHTH HISTOHY, CONCERNING the original FOUiND.^TION OF THE 

HOLY CONTENT OF THE HOTJSE OF MaH JoH.N AT AmIDA, AND AVHO WERK ITS 

HEADS AND FOUNDERS FROM THE DEGINNING, I. E. FROM THE YEAR SEVEN 

HUNDRED OF ALEXANDER, AND DOWN TO THE YEAR EICHT HUNDRED AND 

SEVENTY-EIGHT OF THE SAME ' . 

It did not tberefore seem to us to be just and a fitting tbing tbat we sbould 
witbold the good deposit wbicb was committed to us by old raen our boly 

1. 389-567. [553] mSTORY OF TUE CONVENT OF JOHN URTAYA. 207 

*^-^»-^ r^? l-=>'0' l-^i-flO "^^^O •.»-^/? ,5-l-Q-. s-po Kw..^, ^^, jju.^ )jO| * 

s-oioVaioi.; |j,ji 1q^ -.K-jN^K-^o ^^Abv- K-)»-.v*o ^ ^'a ss/j ^/ ^oto!^^; 
)J1ä> 1^:^5.1 ^ jloi>o\iL ^ ^:sj jjiau./ .J,o) ^^^i^l m^ i-^SLäsJo ^^^o.^ 

s»-.i ^^ü^jo-iaA s--po 1^; )^Ä ^ .Kw.)j-,K- ^^» Qjöt .OOOI ))^>«^».Äo |^_i» 
^'i^^lß; Jooi s-oioK-./ oiia:>aX Ji:-^ JjlI^J ^; -l-joi |i.ioai.; oi^^; Jjl^JLd 
-»OA ,^; ^-^Oi .s^otoio^ ^io; jfts.bocL. '-'t^^ )-aJ.Kiw JJLflO ^_io o« ^s/o 
••^^^? ^;*-i^>^ ^/ ''^^jaiaji )Lio« )jL.3a^ ^j ooi .jVaiai. o).:s oooi oi^a-o^ 

OV.S •.)^oi^'7o l^ioV s-oio',Lsoj; )L^oi; ^o^Jjio ww^^il/o .jlas-,;;; |ja^)-s , •, 
ot.Xa ^/ ^ .|L«Vq-3; J—V-oK-io; Jv-^J» JU/ |_}aXja-a ^iVlj j-iomaj-a 

•J^^—SH Oi_3wlO (HM...I00 Öt.X-30 .Jt.ÄLi.lVi j« l"> y>^l V^i> ÖiO jpoai. 12'.l v° 1). I. Ms. w-Ä-kO-o- fathers concerning the original foundation of tliis our holy convent of the 
house of Mar John at Amida, and concerning the great old men who were 
the founders and l)uilders of it from the beginning; but it seemed to us to 
be right and very proper liiat through this our narrative we should liand 
(lo\vn and transmit to the rest of its inmates the history concerning it even 
as we received and truly and accurately learned it, as we received and 
learned through tradition from three seniors advanced in years, who were 
inmates of it from the time of its great earlier prosperity, that is especially 
from the great senior Mar Samuel archpresbyter of this same convent, who 
had been an inmate of it for a long time, who himself also as well received it 
from ancient seniors ofprotracted lifewho were before him, who were inmates 
in it from its earliest foundation. But this blessed Samuel lived even in our 
times, and down to the year eight hundred and lifty of Alexander'; and he 
gained distinction also in the conflict (iywv) of persecution ; and he feil asleep 
and finished the course of his great and divine practices in the second exile 
(e^opia) itself in the district of Claudias, in the monastery called that of the 
Huts, while the whole convent also dwelt in it for about twelve years", and 
built it and sct it up and madc plantations therc. As then we received and 

1. 539. — 2. 539-51; See p. 570 and iiole. 30 r" a. IUI) i-° b 208 JOHN OF RPIIESUS. [554] 

K-./ oiKso^ )Vai.j j— Voo -.^-OwKj )joi JV^o^; ^)oi^ ^^ .jjLsoi «su^-/; 
)jL3) J U« . ^.. . Jja^J_3 OCH >ä/; )jo) .^)<VflO»a3^ J>aS> «-Vioj .^V-o^^^-^? -.ooot 

) n ..oy-a )JV-/ ).- ioa oiS. t-=ui.o ..)).ia;>^Ji ^JÜJi ^i-^ ^4 jo« ).U 
)_*_^io/ «s/; Jjoi Jooi a.ju-*.l/ oi.i>o .JNjo^ öva |.A^f»o ,-^ "^-li*^ 

yS .|L*_^Vo/j )U)J vASÜo ' |oo( ^).i. -.ioot wOtoK.-/ jo-St^ioo Uiö^itooo 

•:-)w.«^ia.fiD Jooi .^oioK^/ 
).^^',_o jouiöjLio vO-J« ^/o .)ji:-/ ^Vl Ijuso^ otlo^ ol/ .Jj.*^jao ^ learned from these blessed men, that is in the first place from this blessed 
Samuel, we record the history, which he often related in our presence; which 
is as follows. Before this couvent was firmly established, there were a few 
huts onits site, which were called (the informaiit stated) those of Mar AfMrsm, 
who himself also gained distiaction for a considerable time in the conflict 
(iywv) of seclusion. Then the blessed Mar John, by whose name the convent 
was called, came aboiit the year seven hundred', and made another hut for 
himself a little distance from the earlier ones in the same place, and shut 
himself up in it, who was also thought to be an Urtaya and so called for some 
such reason as this. Because (the Informant stated) he was a zealous man and 
an expounder- and a teacher, he used to go in and out of the country of the 
Urtaye% warning and teaching and expounding and correcting many, 
insomuch that he learned the language of tlie Urtaye, so that for such a 
reason he was thought io be and was called an Urtaya, though by his birth 
(yc'vo;) he was a Syrian. 

While then the blessed man was winning distinction in the labour of 
seclusion, and gaining renown and reverence from many, two .other blessed 

1. 389. — 2. Or 'intei'pretei-', 'linguist'. — 3. I. e., Anzetene or part of il;see p. 135, n. 2. [555] IIISTORY OF TIIK CONVENT OF JOFIN URTAYA. 200 

f-.'^o .^^>>-|aiCLA. joot «Hioji f.^\; .j^jL^V j-soKöo )jl3lS.:>Öo .ooo« vOOi.-JS^/ 

•J) - «"^» j^^J Q^.Köj ,_-^Ot .^iö/; j-OlVo/j |,_.».a vOoC^ joOi ^oJ^iOJ^I .yKjQ- 

.o<j>a^ oooto .vQj/ ^^.i^o .000^; jt-iaiwia^ ^oo^.JU; ..ytoQ_.o ^-jaiojL 

^io ^o^o wJUw.a-» ^\.JM )..» '»o ^ ^oto'^L-soM U^oii Vi.N'» ^tl>oi •.. » y i ^ 

)l/ vAoi >.<..>j11o y^o .jj.2>Q^i y^oiQ^Jl^ jf.^a:^. ^^ jooi y^-^il ,yKjO-> ^9 

1. Ms. ^a.^::.x>. men came to him, and they also werc renowncd and fanious men, and 
teachers and firstrate scribes, one of whom was named Samuel and the other 
Jonathan, who had been livingin the monastery of the Edessenes ' at Amida, 
\\\\o transcribed- many books, which by virtue of their wills (Äta6/{xa?) have 
been handed down in the convent even down to the present day itself. And 
in consequence of the blessed man's renown and in consequcnce of his lieau- 
tiful nianner of life tlie blessed men Samuel and Jonathan begged him tliat 
they might be granted the privilege of living with him; and he accepted 
them, and they took up their abode with him, \vhile they also too with him 
and in his Company received more teaching and instruction in the labours 
of asceticism and the teaching of religion. When then the convent had 
begun to advance and progress, so much so that with all its belongings it 
in a great fashion attainod to a large increase iu buildings and belongings 
and increase of the brotherhood up to the number of fifty men, then the bles- 
sed Mar John ended the coursc of his practices, and departed from the world, 
having left as his successor in the government of the convent the blessed 
Samuel. But the blessed Jonathan had removed from the convent during 
the blessed man's lifetime; and when ho had fallen asleep he came back, and 

1. See p. -221 and p, 391. — 2. Or 'wrole'; but tlic lillc 'soribes' poiiils lo IIk' ullier iiieaning. 1311 V" 210 JOFIN OF EPHESUS. [556] 

• .oi9K_3 ^:>o oila-if— ^t-^ ''^K-^^ vn^Ao .j-^o^w^ ^^o ooi vd/o .>r>°> i -Jv^oa^ 
'^ «^^^/ jfcoLLol lloJV-s^ieo ]h^~2>i jK^^jLs ool ^; )joi '.yKjo.* )j_da^C^ 
.^ji; )-i-* yV> OOI .ä/o väJLA w^^^s.30 .JV^oa^; oilaS^ ^oü^o jK>.^iJ^ 
K-.j,x.<ojo ^w),.aDabcuo K>|)K_oo Jjot vs/o .oq_./ Jjlso^ oiiKi ^io ^o-oo 
. N« vi_oo Jlo^IL.; )»J.jJ jKiLiw; jw^oiS^ ^io >n°t lo -.oilS^a.. yooi^a v^j 
Joo« .-otofr^/ JKjl.^. ^ t-=> »s/; .Ijo« -^ott-^/ JJ-^Q^ J»-^'*^? o«J^»-^ otiK^ 
.).X<f_./ I*^' -» .).L-/o .|lS_2uC0 Is^lo JISoL.,.ia_3 o^ joo» K-/ jK.*^ ,^0^ |joi^ 
I r> ., «> JJUL^ ^)a^ -^-jU/ Jooi V:s^iö j^iOQ^»^ K-,);t«^^io m^Ä U^} »Jo 
^^« OOI y-^l -.^oiql^v^ ^■»•^ 1 mv> yä JV^Q^ wt-Juls ^.«jüj / ^^ OjJ^aci fl\ 
^^>^ ).^oi OOI ^Oi^w3L^ ^O .001.^0 ^£Q.JV^^ 0|K->.^ o>.lü2^ hs^\ « «13 )t.^Q.^ 

^/m jioj^ -^.mv^ ^^ ci n ..^^0^ Q-.pol/ }i .vOJoi -.looi >A a LJ ^ ^ oi u>3"/ 

1. Ms. ^H-i- — 2. Me. oni. stop. lived with the blessed Samuel, and thev lived together in brotherly and 
Spiritual fashion, until the decease of the blessed Samuel; so that, wlien tliis 
man had made a great addition to the convent, he also as well departed from 
the -World ; and over the government of it after him he left the blessed 
Jonathan. And this man again by great knowledge and sound government 
brought about an increase in all the belongings of the convent; and after- 
Avards he also as well departed from the life herc ; and the blessed Job was 
appointed to succeed him; and this man also governed excellently and law- 
fully and spiritually all bis days, and he departed from the world of distresses 
to the country of joys; and the blessed Abraham was appointed to succeed 
him at the head of the monastery, who was also a native of the city. This 
man (the informants stated) had a house in the city, and an old mother, 
and brothers and a ^considerable number of kinsmen' (ye'vo;). And, when 
he had been governing the convent excellently for a long time, unfounded 
ill-feeling was stirred up against him (they stated) by certain members of 
the convent who suspected of liini that he was secretly providing for bis 
household and making them gifts from the convent; and, while he for bis 
part defended himself from these charges on every point, they on their 

1 Or 'dislinguished kin'. [557] HISTORY OF THR CONVENT OF JOHN URTAYA. 211 

^CHQJL-* ^iociJL» >a5^.^ jJo -.ool 'oi-a V^a^^ jJj ..|K_.JLd jl^ioaiäi oulSli 
.K^l-^.ii )K.i-.,.iCLS t-io^o .^^^Owo -.ouio viaÄ.J |jL3oto .oC^; ^^ l^^öA U>o^ 
.•^^-|.,wJL-, j^'ao .oii«^o jooi >— .jl^Jio )a^ |.JL^j »Ki ^ .oiK« i-> J^JAajo 

• . v'> )Q_i>^j oü^ oooi . . m .°ivi p o».i )oo( vÄ-t^o ,Vi^Äo jlV"'^ )°o« 
^o^ jly.. •> j)/ Jooi )o.-!>-~^ f^'^ 7"* )poa^ x:^? )<>«« v m » °>^ ^-^ jJo 
..IjoäV-o jJL.-:^o )',:-^o j^^cL^ ^»»^o :o(K->aj» o«.ioa^» JjldoI ojllio )ooi ^jl!^ 
^iÖQ- ^03 )ooi wwj'iKio ^ .|t-i^ y'^^^^ otJS«-.^ ,-io Jooi s ofi i V) Jjiaoto 

Jv^-. J"J^q4 -.o«''^ Hcf^ V' ^'^ "^"^^ '^ ^?W U^^<^t ••-««i-i^— 

.•ojloj^^; )_»aJi ,5-io; \jQi .)oo( ^oioK-./ ^ott-=/ .)-^«"^ oC^-j vs/; .)j^. ^ .,^^o 
"^ -\ « -^ »s/ ^ .t^|3.i.,f)lo K-.)-3»o» oooK't>oo VjaL,J^ooo wxo'K.^o >J^ 1. Ms. ovla- side coulJ not abandon sucli a suspicion, bul (tlie informants stated) by the 
Operation of Satan contended the more against him, so that afterwards (they 
stated) he himself also besides was instig.itod by the impctuosity of anger, 
and gave up not only the lieadship and the government of tlie convent, but 
even residence in it as well, liaving bound himself by stern oaths not to 
reside in it longer, nor taste even water that belonged to it as long as he 
lived. And so he left it, and went into the city and lived there in retreat 
and devoutness in bis house ; while after a time (they stated) he used to sigh 
and distress himself and weep with sobs, because he had been overreached 
by the evil one and robbed of residence in bis convent ; insomuch that at 
last he would go out and visit it and look into it while they begged him to 
take food in it, and he would not consent to taste anything whatever from 
the convent; but at last (they stated) he used to make all the provision for 
bis meals at home, even to cold and hot water and herbs, and so he would 
bring it out from bis house and eat it in tbc monastery, while he sighed all 
the days of bis life that he had been thus overcome by passion. And bis 
successor was a brave and valiant blessed man, whose own name also was 
Abraham, wlio from the begiuning of bis government began to win distinc- 
tion and show prowess and gain renown on a great and extensive scale, 131 r b. 131 V» a. 212 JOHN OF EPHKSUS. [558J 

"^.jjij )^-t-o >s/o -.l-iVo; ),Ld.-/ ^)ai.; j-ia-/ JU^ It-Q-U '"^'^^^äKjo 
.).äjJLd; lio-li |K^«.^ '^^^^o .«»»^Ij^? -o«^ '^°«-' l?*»-" «-iiOJ^; ^'^'-^/? ^'^^^ 

VÄJ5CL3 -.liO^? 0|Iq~3»0 OtlQu--..oi )>..— O jloJ^bO toL.^ ^^ K-*J ^J ^3 .j^V*® 

)ooi o^u^^ vS/j '^^io .01.00 vO^.).».; j^^V^ y-*.i^ofi jt-»^ 001-.0 .ok^3 
IVieoiCix ^'^.^* j)j»ai^.s»/; jjLULioI^ oil^ j-^^i»»-^ -VJ^o —oia— "/ T"«/ .n«<*^ 
y.-)^ ..jL^oa^j o^^^ioQ.i..s }.i<n jv^a^w vauolo oV-»o .,,_l.mQ-. -po jLx^x^; oü^j 

. o.»'\IS^Nrt ..K.A-*.i./o Kjl^/ otpoo^w ^.s vOoCSJlS>o csC^o : 1ooi );0( ^; ^ 
^io oo) ^ .«^«.so^.3 jj'^^o 1^..; voo»!^ ^cu«..ijj; ..I m » °>^ ^-J o^ ooot 

l.Ms. It-p; corr. NöUl. 

while he also in a short time greatly increased and extended the convent, 
being also forraidable and severe and stern toward all the chief men and 
magnates of the citv and of the district; insonuich that his fame penetrated 
even to the king ' , and he was summoned by an order to the royal city, 
and went up and was received with great honoiir, so that in addition to great 
presents he gave him avillage also as well l'or wliicli he asked in the district 
of Inffilene the name of w hich was Narda, for whieh he had asked on account 
of the usefulness of its wooded heights and so on. But on coming down 
from the royal city and seeing the spacionsness and niagnitude of the heiglits 
he cut off half of it and gave it to the nionaslery of the village of Zuknin" 
who had asked him for it, since he indeed loved them as his brothers. And 
he began to raise his own convent of the blessed Mar .lohn to the number of 
four hundred men; and this convent grew and increased in the blessed man's 
days beyond all the convents round the city. And on account of the porfcc- 
tion of his eharacter and the sublimity of his mode of life great constraint 
was put upon him, and he was made bishop in the land of the Urtaye in the 
district of Anzetene'; and, when this happened, both he and all the members 
of his convent ^^ere smitten with sorrow and distress, and they continued 
begging and entreating him tu appoint a head and governor for them in his 

1. Probably Zeno. — 2. See p. 37. — 3. Syr. 'Ilaiizil'. [559] HISTORY OF TUR CONVEXT OF JOHN URTAYA. 213 

wSi.^ wUo)^i^ «:^j ;a^ '"^isK.-Aio; ..,^lab. ,.i6/ ^ .)ooi ^j.KjLio J;oi 

^ab. JJ; -.^po/ ^ otiai. OO01 ^^«Kio K-Jv-K- ^-j yOJot .vaii.pwU 
ool .^too^i |jl^; ^ )°^*-oU y)y^ .^>»oi ^ »x>a3l; yo-s/ y^ . ■ - ''•'-« 

vooixaj ^^KJi. ^*J»; ^* ^ /o y o*^ . itä .... ^/; yp-^ 1 ml JJ ..^too^^ JLii-3»^bo 
.vaaV |j/ ^ » ft: > o ww^jlL.; »-^ \)^is^, ^iö o6i .jJ/ .;>a_*^/» «^ K^/ 
•.«^ oooi ^j^ ool jjiaoi ^o .yOJL^Uo voaJli»^ V-oJ-i )lv-<.i j-io^;; oj.^o 
^■^^^io )1|_.^^ml3 po .JtviLiaAK\ yOojAaa vO-^^cloo ..J_jiq_qj jl-.qjo ,_q_3 
.li_.j «JL_.i; |K.oQ-aLjio jJ^\a^ U/o ^-os .Jl^op otK^.:>Q-3 vSlSso v-1»/o 
)V»f n > oijKm.3 ^ ^<«o ^0(1/ ^^o^ ^a^ ^--t-'ot .)— Sfio ^t-o > «v<*tpll/o 
^— »KX Jooi «ojots-./» ..,-« JLa-co '''i^«^ o)^^/ ui^o»/o )Ki.pcu> t.-a.i.o Jjä^j 

1. Ms. vnlt^lo. 

place, while he refused to do this, saying to tliem, a Now that I for my part 
have beeil deprived by my sins of residence with you, do you look out, and 
deliberate among yourselvos, and the man whom you know to be suited for 
you set over you as head, lest cventually you find fault eithor with me or 
with someone eise ». But they argued the more with him, saying, « We 
will not allow you, our father, to depart hence until you appoint a head for 
US in your place ». Again (the informant stated) he on his part answered 
them, saying, « If you insist that I shall set up a governor for you in 
my place, think not that I shall make an appointment in the way that you 
suppose and appoint men who are thinking about themselves ; but whoever 
appears to me to be fitting I will appoint for you. And beware lest in the 
end he be displeasing to you and you murmur ». And, as they again con- 
tinued to press him in this way, he gave Orders and the bell sounded, and 
they all stoüd up for service. And, having spoken at great length and given 
warning and instruction in his clear speech, he gave orders and the archi- 
mandrite's hood and wand were brought, and laid before tlu- altar. Then 
(the informants stated) the blessed man turned and looked beliind him al the 
lines of the companies, and passed down the middle and laid his band 
on a certain old man who licld a low place among the mcmbcrs of the eonvent. l:il V" h. l:!2 v° a 214 .1011N OF RPHRSUS. |500] 

ocHO .^)KjL.ioo .l-aLso )V;--^.io ^ .jooi csiia* yo<n\^l ovS vs/j oöt .).— =>t^ 
'oil<xO.;; I^-slA <Ha-aSso .JloV-tJ^M |K\a^ OiSi^/o ""«^iiAo )1q\j »_a^ 

Jach ,:sw 3/0 :oilaio »K^ »s/o -oiqu;:- yOoC^^ojs )oo« Jv^K-ioo .| i '^» v> ; jJl 
)l)--^^> jtsJULjso jK^^.-a )..aLÄ> ^-j oot .jL^i )ooff^l -V^ Jv-ioiiXi ou> 
)iQJV-spo ^"^^ .j-^b.;© j^Q.-?« )»-Ä^ -^ -V^ J>Q^ )-Aa-/; -.looi v^/ 
,J>;1./; -.Viö/ p «lab. oJi3 U^a^ <?^; 001 .Kj/ ^o^-O-io )joi _y.-/j; It^o^» 
j'J. jooit )jlj/ «Xs ^\ )jioi ^io, .V^/; vroov^s lab.» yV^o; oitCb^io ;>ab. 
]lQL^i .Jia:;--; |KaV— )JLi>; )ia*'^; ^ j-kot Kj/ vS/j Ua^/ .jJLJb. 

• ^ r"^ ! ,_« ,-JbO;o lyOOtJLSI ^^^ 0001 ^V-a^ ) ■L'=\N Vio LSui^ii^i'O ) m .ji. S ..»O 

) ^<« )i-=*^? ^h*" ^ tjlaj^^iOLS. t-s.jKio V*^^ ^ 001; iomlSü "^o. ) 001 1. Ms.w'-o^i:- — 2. In erasure. Slop foUovviiig omitled, bul ins. in marg. — 3. M?. om. ■>■ and drew him out, dragging him by force, and brought him before tlie altar 
(whose name also was Abraham), while he objectcd and wept and refused. 
And he on his side made a prayer and took him and clad liim in the hood 
of the archimandriteship, and put the stafT of the pastorate of the convent 
in his band, even as he came from the occupation of shepherd of a flock, 
and from a viihige called TheHa d Mikhaaa', and all his life and even after 
his death, and even to the present time in the same convent he was called 
'Mar Abraham the shepherd'. But the old man continued saying with sobs 
and with mach weeping, « How is it, sir, that you appoint me a piain man 
(iSiÜTvi;) and a shepherd to govern such a convent as this? » But the blessed 
man answered him, saying, « Remember our Lord's saying to Peter when 
he says, 'llenceforth thou shalt catch men to life'-; even as you now after 
being shepherd of a dumb flock of animals shall carr}^ out the duties of 
shepherd of a rational flock of men ». But thosc who were in high and 
prominent place, and thought of themselves that ^ they were wise and 
learned and tcaehers, and of whom each one was confident concerning 
himself that it would be he who would be raised by force to the guvernorship, 
when they saw that he had appointed an old man and a shepherd who held 

l.Sc.'hill of tlie (irrigallon) engine (ijuixavri) '. a.Oxyrlkynciis Pn/)j//7,n''1831, 13;n°1913,l. 'Zach. 
Rh.' (vii, 4) calls liim 'a PiTsian', i. e., a nalive of Persian lei.i'ilory. — 2. Luke, v, 10. — 3. Ms. om. 132 V a. [561] HISTORY OF THE CONVENT OF JOII.X UHIAVA. 215 

0V-.3U/0 vooi^ JL.i|l/ ..llaj-f^^io ^i. y°^r^^l ))-^<^ v^ ^— K^i.; l^^io » i:i2 i- b. 

wi^^k^; ^; '^-^io .jlojsJ^ ötl^io».^ yoaju.^^ .>0-»t-o ^^; vf^/ . o\^-. 

s2l*^o ^a-^Sl^o ^-^j )j/ |>1^ ).JoiS. -.^a^w «Q..,w^^^^ ou<-kJ;o Ol.» a.j ; oj/ 
^^a^ot^o JS^i^CL^öi o(!^ -.^oi^s ^^wiXoi ^^..^«^o .)v^oa:s« ooo->Q.a^ y^^^oifo 
.... . I ViQ '^'^ n>ö 01^ •....« I V)o ^^s.^l^:mo oi^ >m .°i^Kboi oöio .^K.so; )j/ 
^; ^ .jjoi )f^0Q>^ ^otoK^/ lt->^ •.oC^^a..a!^ yojlßo opOL^ )f-«.boo; oöio 
)UjJ "^j/o «^vo V^^ jAiim«.ft/ )->-3a^ ooio : ^^ts.rD/ ).130| ^^01 

yCLA^^O ,jLUf.^^ yCL^CUiO •.jt-M ^.lUaA yO^.^^ JJLSOIO .)jl>) ^^<JS^ yout^l 

I. Ms. o^i.^«;. a low place to the governorship, showed displeasure and indiguation and 
fouiid fault and began to murmur. And, wlien tlie blessed man saw it, he 
Said to them : « You know, my sons, tliat for ni}^ part 1 at ilrst committed 
the matter to your discretioa. But, now that you threw the bürden upon 
me, I on my side thought this old man litter than all of you to administer 
tlie alTairs of this convent, while I kiinw also what I have done and wlioui I 
have appointed, a man whom I have seon for a longtime, and, while I observc 
all of vou, and see that eacii conoerns himself oiily with himself and his 
gratilication, I see tiiat this man is vigilant and energetic and earnest, 
and eager to promote the interests of the convent. And for all these reasons 
it is to him that 1 have entrusted and am entrusting my place. And he wlio 
obeys him, and receives and pleases him receives and pleases me; and he 
who strives with him and opposes iiim is superfluous in this convent ». 
When these thiiigs had been carried out in this way, and the blessed bishop 
had given his blessing and prayed and gone to the district to which he had 
been summoned, tlien many stood fortli in envy and bitter strife against th(! 
same blessed Abraham saying, « He set as head over us a man who is a 
peasant and a shepherd holding a low place ». And so they made one Com- 
pany (/.otv/i'v), and rose up in strilc, und separated themselves; and sixty men 

PATIi. OK. — 2. Xl\. — f. -S. '"' 216 JOHN OF EPHESUS. [562] 

jjLOI ^X y2>l^ J^-*«-> );Ö|.^ Km«^0 )V^; yOoC^ OJL^O y O^ . ^N ^^) 1° •h.°l 

'.yeofy^l ).JL3a^ ^-j ooi .)K.io^i. V-^ K*ij ,J_.VÄK.io; |£s_',-a^ -.s^tOioK../ 
\^i yooi\.^l |.i^a^f oiKSl^^:» >^/ ^ .ot.^; ^ooi^.^ )...>jLmoV jmS^o ),,^ocLm1o 

'^bwj |jot )poQ^ ^/; |jo« ''^^^jaiCLA «v^ U^a^ ^/o ).J^/ •.U^J ^5 »J^ 

oocx > »1 ..Its.^; ;K^ y3 .oj^ jooi if^^ )1) . X m 't .^01'^/ )^->-^<^ ■Jt-^Q-^ 
^ « N j'/o ••V*y '* >^ ^ <M ..>.;o ^ ■«^ i >^»/; ))^,\,« eo )oo| \.^'i -JKj^^; 6|.<>^Vl 
ji_>^ OOOI > »•^°>Ö| JJLSOIO -.l^ti^J^ oC^S ^ifi^i^O .vOOt,^eLX > > ./Nso oooi left the moiiastery in one body for such a reason as this. And they went 
and occupied a site and built a monastery for themselves and a well-known 
martyrs' cliapel which exists even to the present time, in the village called 
that oF Beth TBar ' riibtha'. But the blessed Abraham was strengthened, and 
began to act with vigour and show firmness, and to displav proper energy in 
all the government ot' the convent, and great carel'ulness for all its belongings, 
and for the eanons and regulations and all the spiritual ordinances in it, 
while he also began to walk in every point in the footsteps of the blessed 
Abraham the great bis predecessor, in speech and in wisdom, and sound 
knowledge, and orderly and honourable conduct, insomuch that lie also as 
well gained great renown over the wliole East. Bnt after a time came the 
blessed Mar Samuel also besides who also founded the convent called after 
bis name-, having first set up a standing-post for himself, and taken up bis 
position on it. And, when he began to Iniild the convent, the blessed 
Abraham used to give him much assistance, since, after the city-gates wäre 
shut, he would take a party of forty and fifty men, and they would go and 
work with them, and give assistance all the night, and thus they would 
return to the monastery in the morning; because (the Informant stated) 1. Sc. 'son of Friday'. — 2. 'Zach. Rli.', vili, 5. He is piobably the S. of 'Zach.', vii, 6, thougli 
his arrival is theie placed after Ihe Persian siege. His monastery is mentioned in eh. 39. [563] HISTORY OF THE CONVENT OF JOHN URTAYA. 217 

oooi ^A.^|j'K-^ yOo»_.Vi jy -1 I ^ jJLfiD ^CL^ I.120I0 .^^ ^^^.o/j ) 1 •; » 1^ 

))VIIV)1 KjUuS •JKjL^^bO y^l "^^«i» |_krDy3t )l\v> ;Q_D |.1/ -.J-»^» >00tV-=*/ » 133 r a. 

jy^t vi\ ''^>x:>a.'S ^*.3t"l n^^^ V^^ ^! ('^^ uulj^ jK ^ « m ', « n » ^.^ 
)V->t-^ -.yiXtio/ ^-^ ^-'^^ 1-1 « ^m . \3< )ii|-3 ^ooi > ...1*/ -.^ipo; 
j^j, I miNjJ ^o,.Aa\ yi^^po f^; JJL^^/ .^^V^a^ l^^..j>^; )-^o)l ^t-^; ,|^v^l^oo; 
) -^i^N- .^rn . I ..•Mi/ -.Ijoi )poa^ oi^ ^o^ ^^uL^l/o :\^)U (xx^^o jKjupo 
^^V^. ^; fS .|lo •> > m ^-bo )>^^) ')ooi ) «^ JJ vS/ «^ ».ol^; )t « n » oöi 

1. Ms. c». '» - "f> o- — 2. Mf. f>- — 3. In smallei' lelters in erasure. 

wlien they were shepherds also they used to i'eed the flocks togetlier, so that 
(tlie inl'ormant stated) jesting with one another they would say, « ^^'oe to 
US it' God requires from us tlie stolen sheep that we have eaten ». And so 
(it was stated) the two heroic old men distinguished themselves by great 
modes of life, togetlier with all the other convents their brethrcu. In the 
days of the blessed Abraham the shepherd therefore Kawad king of the 
Persians canie against the city of Amida in the year eiglit hundred and 
thirteen ' ; and he took it" and carried off captives front it, while he also 
razed the monastery too to the ground, and piled its wood and ifs stones 
and its clay on to the 'mule'^ which he had set up against the city. The 
Story of these events r-was related to us * by an old man with venerable 
white hair whom ^ onoe when we had set out to go into the desert of Egypt 
we found in the country of Palestine beyond Jerusalem in a monastery called 
that of Mar Thomas at Beth Gubrin'', so that, when we had first zealously 
directed our course to the city of Alexandria, and liad arrived at this coa- 
vent", we found that venerable old man sitting, though iie was unable to 

1. 5012. It was really in 814 (502/3); see 'Josli. Styl.', XLix, I- ,— 2. ' Zacli. Rli.' (vii, 4) says 
lliat it was takcn Ihrougli llie driinkonness and carelessness of llic monlis of this monastery, and by 
the remark that tlie archimandi-jte was a Persian he seeins to suggest treacheiy. Cf. 'Josh.', Liir. — 
3. A mound on which the besiegers stood in orJer to be level with the top of the wall. See 'Zach.', 
vii, 3, and 'Josh.', Lix. — 4. Ms. oni. — 5. Eleutheropolis, Arab. Bait Gibrin. — 6. I understand this 
•to mean that he visited the convent on liis relurn, but Iho sentence is very anibiguous. Since he 
came from .\iiiida. Ins 1'' Visit in 534 is intendeil. 218 JOHN OF EPHESUS. [564] 

)j^* ^3o .K^jL,wUL^ .l-i^» ^»«aji/o oiol -.ooi jooi >;oeLjL l-^iö/; j-iiaA ^; ^s 
I33rb ^JjLiö ^'^ vi? -P?/ .)*^-^L-^^° oö« )-=^ )®«« jP>^io t*ajaja '))-^^ 

-po K-.^j )-V-oI^ooj j-^*; K-./ v]; -.V^ö/ ^ ^ ^jJ* ,^j |jO! JV-iOQ^; 

061 .j-si yxMyjäl v-»Jbo ^«^ocL. ^-bo ..^61 )•,-,;» K_oo« .^Kli/ jioicLb. «jlü ^)a^ 
looi öi_K_./ )i .1 v>a ss/ p .K-ooi ^KL./ jLi'^ ^ .ja nnm « "» / joojj 

1. Ms. pl. — 2. Ms. ^^«/o- See from age. But, when we approached him to make obeisance to him 
and receive liis blessing, he asked us saying, « Whence are you, my sons? » 
And we on our side answered him, saying, c We are, sir, from the district 
of Amida ». When he on his side heard the name of Amida, he was Struck 
dumb and shed copious tears with sobs. And, when that old man had been 
violently weeping and sobbing for a long time, he said : « If I ask you, my 
sons, do you know anything in the territory of Amida? », and we answered 
him, « Be so good as to ask, sir; and what we know we will say ». But 
the old man asked us about this our own convent, saying, « Is there a 
monastery called that of the house of Mar John un the north of the city by 
the side of the wall and has it been built? » And we said to him « Yes, sir. 
It has been built and it exists, and it is in fact from it that we come ». 
When the blessed man heard this, he yearned the more toward us, while he 
also betook himself to showing emotion by weeping with many sobs, saying, 
« I, my sons, was an inmate ofthat monastery, from the days of Mar Abraham 
the great who became a bishop, when I was a boy, when the numbers also 
amounted to four hundred men. And, when Kawad came to Amida, we iled 
and we all went inside and took up our abode in the school («r^o^vi) called [565] HISTORY OF THE CONVENT OF JOIIN URTAYA. 219 

Q^V-^O )_».£DfLd a^^w^O jK.!-»,..^ h^ii^pll f^O .Q-Af^b^O oooi oi^^'l^ j^i^ 

.)V V>CT \; oilo-ä^ ^oCS^ .>s5>T^ "^l r^ .)»»■ '»« -» ^^ vOn'=>/o yOf-3;o .j^'t-^ 

jj; -Joi^JJ ).:>cu^ K^ei^fl' /o JU/ o6i o^Sj ^ .^^t-^ r-'t^o< \-^oo .)|.^>.^d 
^jb\o< -.oöi ) -^m ji|."«^«> j-^w^Vo )^f ).ii<i.a ^; jjLSoio .ool ..«oio^>^7 

)oö( o(1q-*^v^^^ j^o^a^ jjoi jf.^a:^; o(lajL>oi3; )jLld)_3 v^ot^« JKS« et> f-«>ia.« 1. Ms. om.; corr. v. D. and L. that of the Urtaye witliin the wall, about three hundred men, the rest 
having been scattered and fled. And, when the city was taken and the 
Persians came in and began to slaughter, we all stood up sorrowing and 
weeping for the Service of our death and of our lives' end, slaughter being 
now set before our eyes. And, when the Persian soldiers arrived, and they 
came in and saw long rows of men'standing, they began a fearful slaughter 
among us. And, having beheaded nim^y of us in one massacre while 
our eyes beheld it, they then ceased slaughtering; and they took us and 
carried us away as captives, while they also made spoil of all the belongings 
of the convent. But, when the city was thrown open, God delivered us 
and strengthened us and many of us escaped. And from that time I fled 
from all that country; and I made a vow to God not to see it again ». 
And so that old man was pitcously relating all these things to us with great 
emotion and many tears; so that for a long time he was unable ' on account 
of bis sobs to relate them before us. And again another old man of many 
days (and he too had venerable white hairs), who during the same times of 
the prosperity of this convent had been in bis boyhood an inmate in it, 

1. Ms. -able'. 220 JOHN OF RPHESUS. [566] 

^£Do\a3; |ju/ ts^oiio/; jLi^wJ^« )lo<^t>ö )t->t-3 jooi wOioK^/« :ot.2 oü^ )ooi 
>f> °>i It'^a^; otloa-.;»^ ^^^^-^ivij \.^a2x yo^ ss/j jjot :)ooi j^-otoo j-uji/ 
oilaJL.ow ''^^^x .-«oiaiÖQ- yooi!^.^^ )| «^to yo^ )ooi jjKlio ..|.icti^ ^io 

.> ,L«o . ^V^ jjLsa^; )joi l'peo^ ."ij^nlo )ooi w^oiS |jl90(o ooa; ot « •> > 
Q..->* ..'II •.)t>Of> \; oC^; )i.:)aXäo\ jU/ ^I^ vOotA jooi »^^-^ t^! U-^^l 
jKjLt^^; jJäfoa Q^^j/ jjLSoio .)K<.:yi>l ^.^^.a^ j^i ,_» )K.a^ yOoC^ vOJL^j; 

,3,, ,.0 fi ^K-xi^O 000( ^-<.a.°M •JJ^.^.jL^iO jKjL.^^; j^^*^^ 1°°* ^^IK^; 1.^ •Jf^^ 

^|i'\; JLZiopw •.yooi.tVt.^D ''^^ y^^o -.f-M ''^«^. f.^ ^'oC^ . iV iWo • ,\^\ "niS 

Vi\KJa/ jJ vS/ p -.IAj^I OÖI || . f> uULJsl/ JjLDOlO .•|.i.^ U La ^^.^ ^jJLsKiÖo 

• .|.aA^ iKd .vJLd )ia^' ySi JÜlSl^/ .jio^/; jija^o )-<ufiO'fS; )-<u3lJi ''^..^^m who was in the renowned monastery of tlie Orientais at Edessa', who was 
called Paul of Arzen^, who also departed t'ioin the world a few years before 
during the persecution of the convent', used all his days in the presence 
(if many persons to teil about the prosperity of the convent, saying : 
« Before the deportation by Kawad we numbered four hundred nien in it; 
and so prosperous and extensive was the convent of the blessed Mar John, 
that, since their space was too much confined for the purposes of occupation 
by the same convent, they formed the plan of building for themselves a 
large house for a chapel. And so the niasons of the city applied themselves 
to hewing out metopes (y.£TW7ta); so that, when the blessed men wished to 
convey them to the monastery after the gate (uopTa) of the city was shut at 
dusk, they used to go out and fetch them in one line from the monastery 
right up to the quarries (XaoTO[/.!a) themselves ; and thus they would band on 
the stones and pass them from one to another, and they are passed down 
their lines tili they enter the precincts and are piled upon the building, and 
thus that extensive building was built, though it was not completed on 
account of the deportation by the Persians and the scattering of the bro- 
therhood; so tiiat, since a lieap (?)' remained after the Persians, a large 

1. Gl'. Land, p. 2'.il. — 2. Arzanene, olhei'wise called Arziui (p. 1451. Tliis was in Persian lenilorv. 
— 3. 521-30; see Iiiliod., p. r\'. —'s. Lit. 'mountain', perli. a heap of debiis like Ihe Mons Testaceus 
al Home. [567] HISTORY OF TUE CONVENT OF JOHN URTAYA. 221 

oC^ •.)-,i).io |jQ_o K.^^^; h,öt.tD K_.i.j> ^/o.vjwX-si/o •, " ^ > / oii^o Jv*M ' öl).^^am 
'''^^*3^i.o .ouio '^i.o .^-^^ö y^■'^^^ )^OL.^ia^o jlt-i^ ool »s/o .wUL^l/ onio 

0.JLJ1 )JL30<0 .^COu^^^Qj/ K>h^; jlolNv^; jjL2>/ oC^S ,)-*7~ t^ .0|K.^Öo^ '^j 
• .IV^oo>>; oilaj'^,.^00 oilaXA^; "^^ oi)K^ ^^ ^; ya^ .J-^cl^Jl^ 01^0^2 

jLlOI .joOl MdoK^/ jL^V-,^; jl^t-O )^^^ ^ OiXQJL,^; ).10| . ^Ca....^».i3D l"<^<^ 

sS)/o .)J.o^'f-.;! jL:>eOw yoo«\ •> .-ao •Jla2u.Mi jLia^'j-B wm«j'1/o -.Ipoo^ yooi^ot 

1. Ms. "w^jii portion of tlie monasten- was quarried aiid built from it ; and tlie wliole of 
the martyrs' cliapel dedicated to Kyra Maria was also built from it, and 
further much was also quarried and brought in from it for the church and 
the city. » ' And its kiln is still Standing. But this convent was rebuilt on 
a smaller scale, both in buildings and in tlie numl)or of the brotherhood. 
But the blessed Abraham, who was also called 'the shepherd', ended the 
course of his practices, and 'died in a good old age'". And to succeed him 
in the government of the convent the blessed Cosmas was appointed, who 
also showed himself an excellent governor and licad; and he governed 
during his days in tranquillity and quiet, having livcd the wliole of the time 
of the reign of Anastasius^; and so he feil asleep in his convent in peace '. 
And to succeed him in the headship and government of the convent the 
blessed Sergius was appointed, who by his birth (ye'voi;) came from flie village 
of Gadara which was in the north; who in the first persecution that arose 
against the church^ was the first to go out in banishment with all the rest 
of the convents, and gained distinction in the conilicts (äytiv) of persecution, 

1. It is nol clear wlicre Paul's worJs end. The sLaloment about llic kiln is i-lcarly .I.'s, and porh. 
Ihe whole story ol' llie roiiipletion of the rebuilding is his, l'ur P. proliablv iel'l Ainida al the tinii! of 
llie siege. Perli. J. with liis usual carclesness has forgotten llial lie is reporting P.'s words. — 2. I 
Chr., XXIX, 28. — 3. 491-518. He cannot have beoome archiinandrite before 504, and Ihe meaning can 
Iherel'ore only be that lie survived .Vnastasins. — 4. 'Zach. Rh.' (viii, 5) erroneously nanies C. among 
the banished aichimandiites. — 5. 521; see Intiod., p. iv. l:i'i r" b. 222 JOHN OF EPHESUS. [568] 

^JL.^ ^JbO yJS .0001 ^^; jK^OOJL^ • . I Vi (DPI no v£Q..i>.^',.A ^0|Q_^f_Of ^-»Vi. 

?K^ ^^ |i vs/o ^o .wJ^ ^w]!^ .^<^ t^ ^''^^ ^-^^^ -.ök^^^o . - ■"« 

|ju.V-^ ^CLDO w.OlopSv jil „^CÜK^I'I h^Q^ll K-,)JS>^K^ );^A,j «6) 0(la*J»J 

I. Tlic nanie lias l'allcn oiil; see note on transl. — 2. Ms. wi^so, marg. in laier band >»»;=/• and in all the labours of monasticisra, as well as in excellent government. all 
the time of bis life. And he ended bis course during tbe same persecution; 
and be died and was buried in tbe monastery called ^tbat of Mar Mama'. 
r'iit to succeed bim a great blessed senior was appointed wbosc namc was 
Syray^; wbo by bis birtb (yg'voi;) was a native of Arzen''; who witb bis twu 
predecessors Sergius and Gosmas were ' in our days, since we indeed in tbe 
days of tbe blessed Sergius and tbe otbers wbo succeeded bim received tbe 
privilege of residing in tbe convent. Wben tben after tbe decease of the 
blessed Sergius tbey were urging tbe blessed Symy to take up the govern- 
ment, be continued objecting and refusing, saying, « Allow me, my brotbers, 
to repent and make entreaty on aecount of my sins, because I bave not one 
day beyond three years and a half in the body «. And, since not even after 
bis prophecy also (whicb was shown to be exact truth) did he escape, but 
tbey constrained bim and he took bis place at tbe bcad witb earnestness as 
it is writlen" excellently and like a teacher, expounding and admonishing 
day and night witb service and '"■witb vigil'', be would also at all times 

1. Ms. Olli. Tlie chi'onology in Ulis eh. and cli. 35 niakes il clear tlial the iiionaslei-y of Mama is 
inlended. — 2. Cf. 'Zach. Rh.', viil, r>, where he is placed aniong the banislied arcliiniandrites, while 
Sergius is omitled. — 3. See p. 566, n. 2. — 4. Sic syr. — 5. I do not linow tlie source of tlie rof. — 
(i. i\[s. 'after il' (meaninglessly), and in marg. in later band 'Abraham', [560] HISTOIW OF TIIK CONVKNT OF JOHN MRTAYA. 223 

»3 .)-.ULooV w.oiaJl^; |K..ii'> ^\ g^v^L^Kj ^ ia ^ o v£^).^o\ ■'^^-'l '^ai^ ^oipöo 
)i,.N< w>.K.Sl:)0 1oJS> oilojulv^M^o .OCS91 ^iou'i^oo Pilo I q \.:>Q-s )|.«.xm «a/ 

oiX£LSL:)0 ;o..J^«^ ai^j |;ot (^/;) |ta.-.iJ;o 1.1^^^» |^s.30|a^ ^s/ ..otloi^.. 1,1 

^^a«<'K^ }i\.xi )KS.2ia2f ^^CM .|)_^^d j^^vK.^ .JlsjKjo po)j j^^o-Jus ^^; 
^3/0 ottCi..ioj J.iOQ—1 ^^ if^'i-l jJo -l^'/ ^^>^ ''^.ÄJ JJ .yoouio ,—; -.^JU. 

I f> m'°l y.^1 )jL30(0 .>JLi2 ^0 l S , \Öt)0 ^-OläO VflsO )V^ JIS^^ÖO^ yO^ •.OHi°>l 

|K_«f^' fj) :«JL^eLM )-*~l1il w^; ^l^-a .|ooi f^>« öi^ ,).«Jiai3 o<\r> •> vs/t );o( 
oi^ jjL^t^ ^otQL^'fL^ CL^x^:)ei\o ^Ji«.^^:iCL^ ^Ju>ol^Sl/ ^jlm -.looi ).a3om ^^i 

1. Ms. oni. and ins. stop. — 2. Ms. |t>-ioV»-». adjure aiid warn everyone to I^estow care and earnestness upon finding 
Spiritual lifc, and many were in fact enlightened by his teaching, and by 
bis admonition were brought to open their hearts and to sorrow and tears, 
-svondering and giving thanks to God. But liis prayer and the gift of reve- 
lations and ol' prophecy was of such a kind that not only did he gain know- 
ledge of his departure beforehand and prophesy it, but even concerning many 
other things also, insomuch that at the beginning he spoke and uttered 
many prophecies to our own mean seif also, of which we truthfully assert 
that none lias fallen to the ground or fallen short of the pronounoement 
uttered by hini even down to this very day; which we refrain from recording, 
lest we be tliouglit to be desirous of displaying great things about ourself. 
When therefore this man had completed the time which he decreed for 
himself, some days beforc ' he called and blcssed and commanded and warned 
everyone, and so according to the decree which he laid down he ended his 
course during the same persecution in the country of the East in the mon- 
astery called that of the Poplars-, in which also the whole Community was 
residing. But öfter five years, when tiie recall from baiiishment came, we 
ourselves were privileged to carry and convey his holy bones into the convent 

1. Sic syr. — 2. See p. 417, V b. 135 r 224 JOHN OF EPHESUS. [570] 

« 135 r a. * »°i\^oo ^^« )-i-3^^ -.ottK^ ^^ ^; VLO . ^ JU«a... ^^^ K.»^; j^oo^^ 
^oio)S— / );!/ ^^ oimi^--> ooi ^/j \~tOi .)ls/ Joot oiio*.; -.vlo-Ji^ ^^; 

öt\n^ l->-^o;' jooi ^_3oio Jlt^' >.»«.*«/» ^^oi; ).^aAL,M jooi •.ö(.,^>3o 
oolo .j-^-J» v>\ |KjL.po Nk.0.^/« JLDt^',.^0 ^CL>V^/; oilK^^ ^rf>_3 '.{.o^J,.^ 
a.l a Vi n f> ^^; ^öi JV-*t^ Jt-^ y^l yO^j /o -.Ipoo^ yoo« No n oSiU,/ 
.^^1 ^^ o-SmI/ .'^^^s-o j I ->j iK_30 JK^jVo^« |-•VA^^^; OU3 o'pa\.o 

b. mÖi .')^Va3; )t->t-3 yV^ei^o -JU/ |L.;QL^.a^ ^ \o ^n <M -.y« >"> £^1 ji^^.do ofthe house of Mar John itself '. And to suoceed him tliere was appointed 
our blessed master and teacher from our boyhood, whose name was Abba ; 
who also was b}^ bis birth (ys'vo;) from the district of Arzen-; and he was 
reverend and imposing in bis speech and in bis appearancc. But after four 
years of bis government occurred the entry into the city-convents themselves 
at the beginning of the reign of Justinian the king. And, when we had 
completed about seven years and a half in the convents themselves, the 
envy of those who ruled the churches was aroused, and the persecution was 
renewed over the wbole of the Rast, through the descent of Ephraim patriarch 
of the city of Antioch to the East; and all the convents were again expelled, 
and they went together to the monastery which tbey had previously built and 
took up their abode in it, which was called that of the Poplars. And after a 
little time they were expelled thence, and the convents were divided; and the 
blessed Abba with all bis convent went away, and tbey went Into the steep 
towering mountains of the village called 'bdyhr'; and we took up our 
abode there in a monastery called that of the Nut. And after tbree years ' 
we left and went into the district of Claudias, and took up our abode in the 

1. Since we are told below lliat the return to Aiiiida liappeiied after 4 years of Abba's rtilc, the 
translation of the bonescannot have been contemporaneous with it. The restoration having been in 530 
(see Introd., p. iv), we get 522;3-52G/7 as the date of Syray's arcliimandriteship. — 2. See p. 566, n. 2. 
— 3. Since the descent of Ephraim was at the end of 536 or beginning of 537, the time cannot have 
exceeded 5 1/2 years (Dyakonov, p. 30, n. 166); see p. 418, n. 1. — 4. See p. 232. — 5. Since Samuel died 
in Ihe monastery of the Hüls in 53fl fp. 553], Ihe dale must be 539, not 540, 3 yrs. alter the expulsion 
from Amida, [571] IIISTORY OF TIIK CONVRNT OF JOHN URTAYA. 225 

JJULD ^Oi^ ,_iol ^.3uN JJLSJ ,JO .|la2^.^)0 ^U_,.:M.\ sfli^S_flOO «Ä-^i. -.I^^JCHJaflO 

"^ ••>"'>/" :)io;o)l jfroi^Oo |Naia-.Oi>a^ jooi sJULa.iö ^01 ^D ^_io; )jLia*ötio; 
^ (Oit.:boa^^ ^aSotJ; ou^ jooi [.^^o -.«jl^cl^ ^ j^iIjl jooto :K.<)..s^o^ öix^ 
jlo 't . ff) ^ .^^i ot^®*' >o^-*o 'J'^/ ).^;Qu^Äi IV^<:^^ oo) jooi v^ojoK«./ "^-.D^i. 

)y >or>\\ oC^ ?i-^^! ^/° I « »y n ^oio:»'^.^ ^if.A.o . i .. ^^^^xjl •jLaaiS.^ 
|jo( .^oo^Vi/ )-L^o-^ •.)i-2>o<i^? otloji^^^ ^^si. oti)^ ^^ ^; ^o_d .jl^sjupo; 
^oi\T> -.j-^^-i^^u^o \^i ^^; jjK^Ow .jooi ^oiots^l >.^>JO| ^^ (H^ai,^; 
s.«<_^U/ -.j-iöji «.rJS^ |jo< ^o .jpoa^ ^'y>,,..Q.^; )^s.«J^^o )t^«.L^oV 
..»■«■l.U/o Jooi "^^j/ oiloio^ia^; ^-/ t^ -Jv^ab^^ oj-s ^-äU/o 001 *s/o 
|i '»«^ ot;^s^ ^^ ^^; VLi3 .jooi jJ v^o jooi o ... >ö; ^/ oit^)-3 ».-jl nl/o 
,)^'^K^; •.jKju^t oiXie )1^^^ ^oiots^l \ts^^'y.% ^; )jo( -.j-.^/ w&^^V^ monastery of tlie Huts ', ^vlucll wc also mentioiied above in our history. And 
the blessed Abba, having been arrested and maltreated by the Synodites, 
fled and went up to tlie royal city; and, ^vllen he Iiad passed some time ihere 
>vitli the concourse of believers that had been gathcred from every qnarter 
by the believing queen Tlieodora, and had a great reception from her, and 
had been thero live years, then it was bis pleasure to returu to bis convent, 
while the convent was still in the district oi' Clandias, and he euded bis 
course there 'in a good old age' '; so that, when after a space of three years 
we ourselves too went down from the royal city, we took bis boly bonos 
also as well and sent them to the city-convent itself. And lo succeed him 
in tlic governmcnt of the convent the blessed Abraham was appointed, who 
by bis birtli (ys'vo;) was from Anzetene ', and was a great and earnest admi- 
nistrator in all the spiritnal and bodily alTairs by whicb a convent is 
maintained. And, when this man had completed some years, he also as 
well feil asleep and was laid in the convent, since he had gone for the 
purpose of visiting it, and feil asleep and was buried in bis monastery, as he 
desired and prayed \ After him was appointed the blessed Sergius of 
Amida, who comes of a distinguished l'aiuily from the cit}- itself, called the 

1. See p. 553. — 2. I Chr., xxix, 28. — 3. Sc. at Amida. The date is piobably 548. ^ 4. Syr, 
'Hanzit'. — 5. .1. amils to State lliat the nionks l'or a short time relurned lo Amida (p. 420). 135 V a. 135 V )) 226 JOHN OF RPHESUS. [572] 

Jt-^oo^^^ o|^ ^.toioö^l v^ota^CLCD oiiof_2Lk. ^M ,^; )joi\ .)^; f-s frs^s; 
yOOl,\ T -I ssl .w»o'l/o .)v->' '^••' j-^jt^-o J-'>~^<^ ^.o^ocL. ^^ oi^ w>^ri/o 

.^jQ.^a,^^oo ;, 1 . m Vto .)oot 3.i>'Kit| U/ ^aa.:» ooo( ).*^om v^ioji ^J>oj ^^oi 

|tQ. V p -JoO« »3;»KiO )^0^ )jOj ^^ jUJJ )»!/ ^^ ts^l^K«. yD 

•^ y^l j'^jJioo |jo,-D.Jo )iN.ww^ yo^y-o ^^ iJ; )jo« •yfi^ ""^»Ü w>«.^jLiÖ0 

^^>^ -^.ailao .)N-«UL.>l*.)^io ^oC^oa ^^ «ojäs/ ^-^l -Joi^ K^w«^ 
^^ms'l/o ..» '.Xo -.l^jAo )LLiäm.^o jtocüLi^^ jKScjj-io "^ÜOxo )^ jjicLa^ 

>a-fiO t^ ,)_iOi2^'7 Jjt-öÄS loicL^VJ; «Ol •,^o£iw3 ^^ joi^ioijo .l^n^^J^JO house of Bar Deba'. This man was placed by his parents in the same con- 
vent from his childhood, and he was brought up in it froni thc days of the 
blessed Cosmas the archimandrite, and he gained distinction also in all the 
conflicts (otYwv) of persecution from the beginning down to the present year, 
which is the ytar eight hundred and sevenly-seven, the year in which Justinian 
departed from the world\ having first been buffeted in every place with all 
the old men his fatliers who had lived since the beginning of the persecution 
while he endured and remained firm. But at last, when he was appointed 
to the headship of the convent, he increased in strenglh and prowess and 
firmness, while he was more frequently driven from district to district and 
from place to place, uttering thanks and praise at all times; a man who, 
having been at first luxurious and delicate and smart as being a Citizen, and 
at last come to himself ', and been smitten with remorse and brought himself 
into a religious frame of mind, turned his face away from all visible 
things, and came to despise clean clothes and delicious foods and unguents 
and so on, and clothed and covered ' himself with garmenls of hair, and 
embraced asceticism and abstinence, and fasting and Services and protracted 
prayers by day and night, and what is more admirable than all, thc practice 
of observing the divine commandments, having stored up in his mind the 

1. Sc. 'son of a wolf. — 2. 565/6. — 3. Luke, xv, 17; cf, p. 171. — 4. See p. 31«, n. 2; p. 489, n. 3. [573] HISTORY Ol- THE CONVENT OF JOHN URTAYA. 227 

jootl; oolo ••V^^ w.Kb^^o ^o\ s-^ ^■**'? •■»^/? \-°°»^? 01^^^ oiX*. ^ V^ 

^ jjSs^OÖ^ t-^'^'^^? -.OVJLaj ^'ik^ OUXÄ13 JJ^OIO .jJ jJo ^/ ^/ vC13^.^:i^iO 

)J>^/j )ii)-3 |j|l— / jpoo^ .-oicL«/ yOoCboj ^oi. .-otpoQ^; )laa_.;Vi Jjiot ^i. » iüg r a. 

yOO^; )-^30?'? I-»»Q^ ^-^? )L^* V;°*^? -X;-!* ^IVlo ^fcC^lo )).iOJLioi KjLJl words of our Saviour who says, « He who loveth me keepeth my word », 
and again « Let your speech be ' Yea, yea' and 'Nay, nay'. » ', and so decided 
it for himself tliat an oath sliould never proceed from bis mouth. And he 
persevered and kept and maintained liis resolution even do>vn to the present 
time also, since he is actually in the body even down to the present time also 
during the persecution of his convent, as well as of all his brethren the otlier 
convents in the district of Izla" in the same persecution, down to the present 
time which is the year eight hundred and seventy-nine ', from the year eight 
hundred and thirty-two ', which makes forty-seven years from the beginning 
of the persecution of the same down to the year stated above. 

The history of the original foundalion of the holy convent of the hotise of Mar John 
at Amida, and xcho irere its heads and founders from the heginninr/ is ßnished. 

1. Juhn, XIV, 23; Matth., v, 37. — 2. See p. 'jUi, n. 4. — 3. 567/8. This was clearly writlen some 
time afler die preceding. See Inlrod., p. \n. — 4. 521. The confusion between the whole time 
from the 1" persecution and Ihe time speiit at l7la is an instanco of J.'s careless metliod of wriling. ♦C285v°a. APPENDIX ' ^ ""^ ' ° '' fn t ^ I ^ cvflT.^^ acvp-x. rd».flawn jcndjjj-n 'r£f^a:\:\ rsTiuAX-^ 
w>ua3^rsf ^kTtv am .rdjncuoo-n rcf^an^r^-aa |jconar^:\ 

;r^n-nifvi*\^r^;\ QocujDoa-narsf^a trdiivncvL, rcf^ar^a» 

1. Ms. sing. — 2. Im C Llie lit. is ^pov^^' ^' v?"^!» •uoi>o/i |3aaaa»9/ oaov« l.;-m U'^o "^7 |i\^*t 
U^°N ^luO' U'ta^ ^« |.a^<:uo '^atio.^. ^i^at./ m^Agv.» Slo -.U^iios \3.^Cv.m) o'oi : U*^^^ u^?L 
IL^i IIX.;^::»!. ^^Al.»o •. l^i^— ;>iO^^:-m. g iiiarg. oaQ.i>i ai^o .|ioi |t*^»I. <n:<^<^ Ui.iia3 ^ao-xit 
»li. .>^a3. toA ^Ji.1ia3o. .,>l. ta«. Uai low ^^.,.^v> Umiol,» •.l"3CO, )io»q » . Uwio/. — i. C ll^oi»!- 
vÄ^'oi .^ov»*i^o^» |»* " « ^i > ^»*a:iÄ3 o>Moio .^ov^ioVs^^ I^ä^*»© IVLa^ o%^mo .•i-oiaj.ll»»Ä3 ^l»^ ö«-3o lov^U 

001 .*/ ..^;-U) ^ooti.>o ^y \^"^ ;soi» u^Jo/ ^io Vi-vi>oi-5oj (aX uu::-^ »41 ^;» .0 .^©»^.•'^■•.^a ^^co» 

tlSon " » ?' Ha^^ WIS3-i< %^<>£ ^cni ^-M Cv.l;>^» .Ot^J>a^p ^»v'^it ^lo'i'o »3 (sie) ^U;=t--» uoiol^i/ ^li.» 
lia^l lij^ (Sic) «jo pt4» .•|^=a-L ^, |^iK» UiSioo II7 tic« .w:.Sl^- o>»aj »V»/o -.ovi^^so^ Itaa.^» 
l*;*^ U;3o^^ u»!t*( ^ tcw '^',^ |_«iQ»^ -.ov-^a-ß/o .w.t-t^ ^i. (sie) »^-^ UJ-» il ^^ pw •uo^oVao)^ 
cnl.a^ UI3 ^ i>^:i« ^<<u.3bc ov^^ \i» .ot^^'tJi ,i>h-'-m I^mo U-os ^ w^-^^l.^ V'f^' ^N l'ot .|i^^ i-*Vl.t Tue history ov tue ii.^bits oi' lii'e ok the .s.vintly J.vmes methopolit.^n of 

EdESSA and of THE COUNTUIES OF SyRIA, WHO WAS ALSO ENTRUSTED WITH 
THE SUPERVISION OF THE CHIRCHES OF THE EaST, AND RECEIVED ORDIN.4.TION 
FROM THE BLESSED SeVERUS AND ThEODOSIUS OF AlEXANDRIA IN CoNSTAN- 

tinople, and became an upiiolder of the faitll, written ry the saintly 

John of Asia'. 

Siiice tlien Gotl liad mercv oii his people, and souglit to give them help, 
the Lord stirred up the spirit of king Justinian, aiid put into his mind the plan 

1. In C Ihe lit. is : « A history concerning tlie holy Mar J., bp. of Edessa (or rather (liäM.ov) of 
all tlie orthodox), wiio is Ivnown as Biird 'ana, and on account of wliom also we were termed Jaco- 
bites, and it is wrillen by the holy J. of A., tlie Converter of pagans and autlior of the ecelesiastical 
histories », and Ihe le.\t opens wilh the words « Praise to Ood who adorned his c-huich with his 
sainls and filled il willi Ihe riches and ti'easures uf theii- rclics. and decoraled il uitli Ihi' glorious [5751 SPURIOUS LIFE OF JAMES. 229 

^ < N o« . I « i^sj •.JjlS^; odo ^ »t f> .3» ^^ >->/^ .vfo^aa ) ' - ^ « ^ «^ "■"•> 

yOOU;n ..\ •> ^yCkJOi; -J -'; ' "^ •^'^^ >fl3Q-..J5>o;o)lo ly.to]jo ^'^ )>*->t-o 
)^.«»^a.a o .cino •.l.oadotolVo/^ oooi > «T.iJ. yooi^ei^; jVo^j |.3r> n m •«•°>/o '►s 
KOO|\a3 |«vi.öiv> "^t-3o .Jl « ^ft> jjL^j ^J^^ ^voj/ ,-i></) * ''^^^ ■ JU-nN-v^ , 
'■^k-.^i^.Do |f_» '■ jKjJi .,JL;Vo jLJS^ '^. «II i|l jjii».'^ vO't-*-'! OOOI "» *a..»>-» 
^cDo^aootoji jjK^a^ ia\ ^««jl^oo^ )Kju».V)'o jpoo^ ^^ > « H ^ «j oooi 

1. C «'■tt3;a3o (iidded in marg. in faintiT inli). — 2. C ins. It;»;». — :t. C a»So;ol-Voll. - 'i. C 
ai^^o^^soc N marg. (siel oOlL» oJ^o .>oo;»»vS^ ua^^ow^ »31jS\ t.i.»|;3.S^ oo os i WjC ^o\ oiim 
ioio o_p. _ 5. C _^o. — 6. G O' — 7. C N?^«. — 8. C om. — 9. C 0,01 vö»/ j.-Jo .eitaSoyol-'iol. 
- 10. C .3. — 11. C v*^- — !-'• C l^/- — 13. C l^-iAO. of letting the patriarchs and bishops examine the subject of tlie faith before 
him and in bis presence; and be ordered botb parties, tbe orthodox (öpöo^Q^a?) 
and the Cbalcedonians, to meet in tbe royal city of Gonstantinople, in order 
that the general questions mightbe examined in tbe king's presence'. And, 
when tbe order went forth, many assembled from all quarters; and the holy 
Mar Severus also went up and Theodosius of Alexandria ■, who tbemselves 
alone and a few bisbops with them were left among the orthodox (öpOo'^o^o;), 
and they stayed in the royal city, because the king detained them for a long 
time. And, all the believers being desirous of sending eloquent and learned 
men to the Conference, tbey occupied a little over a year in choosing men from 
tbe convents and tbe eitles and sending tbem to the blessed Theodosius tiie 

llowersof Iheir practiees, which are recorded in Iheir histories, and painted before the eyes of the lieart 
of believers; and, whenever \ve read of tlie nianner of lif'e of one of tliem, we are consoied by him a.s 
if he were with us and our minds exult in love for him, esp. of Ihis saint who adorned Ihe ehurcli by 
the gifts of grace wherewith he filied il, and delivered himself up for it; of whose practiees our feeble 
Speech does not sudice to describe a small fragnient; whom if the Lord had not had niercy on his 
church and raised up, il wüuld liave been brought to destruction through the evil persecution of the 
Diphysites ; tlie beginning of whose story we begin to make clear from e.xamination and study ; whom we 
entreat to lielp us by his prayers, that we may speak and write all about him. .Vccordingly from Ihis 
point we begin to place the memorial of his history on record ». S marg. « This history is of 
J. Burd'ana, and not of James of Edessa, Ihe Interpreter of the Scriptures. sinoe the Edessene's time 
was known to be (?) tlie year 1054, and Burd'ana died in the year 889 ». 

1. N (Introd., p. xiii) has here an Arabic note. « This is the story of James Burd'ana the liar llio 
cursed herelic. And he has made the whole narrative (?) mendaeious and false ». — 2. Sev. lefl Gl', 
about 9 mos. before Th. arrived, and tlie Conference was lielJ al a much earlier linie. Sieeva. 

(:28.5v°b. 230 APPENDIX. [576] 

.jJl ^oi v-oi; llioNj '|tva-.^io )LjL-^^^Ä>a.aj»i ^; jooi K.^/ J )j>v-V^ 

.oo.a>^ oiiojL '^)i^o -J^ oC^ OOI-. :)<x5s oo^^ t^j oö(i .)Ki>^m.3j )•,-.» 

. * • ' 

^^ • • • • 

1. C oin. — 2. C, uaiitt3ai»ga^.Äjao3- — 3. G a^j:-». — 4. C ^.'-'O. — 5. C. i^x•.M1. — G. C pref. o. 
_ 7. "»^t;6^/»- — 8. c »w - 010. — ;i, c lo^3^ >JSjo .-.Ij.ji^io U-»o ulDtt.^gJ»o/ "•,» laai -_k.-1= 

o;j>L/o .-.»^o U^l V&500 o^,- woJ"p hSl».i ..|pi 1;= ^oot^ >^.l/o- — 10. C vpovi» ^^Hl \iv, 
>aX.o .|3-«» ^-a^ ^woso»-' -.^.i"* ^Vl. ^LVl. p lo.w» ^o .|c»^ t^-io ItaS^j. »--Vis ■, ^^oiozn'-^U patrlarch. Now there was liviug a sliort time before in tlie small city of 
Constantina which is Thella d Mauzlath ainong the Citizens a presbyter whose 
name was Theophilus Bar Ma'nu a good and religious man, one of the 
reverend clergy of bis city; and, since be bad biwfuUy takcn a wife in 
marriage, and tbey bad no cbildren, be and liis consort, baving fasted and 
prayed, made a vow to God tliat tbe first son wlio sbould be I)orn to tbem 
tbey would give to tbe Lord in tbe bolyconvent of 'strlytys' by tbe city of 
Tbella, wbicb is tbe monastery of Fsiitba". And God beard bim, and gave 
bim a son, and be called bis name James; ^and, wben be bad grovvn a little, 
bis parents banded liim over to the same monastery of Fsiltba tbrougb the 
devout Mar Eustace presbyter and archimandrite. ■' And, wben'' liis training 
was completed, he used to practise perfect modes of life surpassing the 1. G "strtlys'- We should peih. read 'stratelates', and suppose S. Micliael lo be nieanl ; bul 
his usual lille is äpxiaTpaTr.yd;. — 2. See p. '188, n. 3. — 3. C. 'This son was biouglit up by bis parents 
wilh all care and in all religion; and, when he was 2 or 3 years old, Ihey senl bim to scbool, and 
he was laught and insiructed In all the learning of the chuich, in Syriac and Greok. And, when 
he reached the age of puberty, his falber took him wilh a 11 Hing present and broughl bim to 
the monastery, aud commilted hira lo tbe hands of Mar Eustace the archimandrite ; and, wben be 
had received the revered monastic babit'. — 4. G om. [577] SPURIOUS LIFE OF JAMKS. 231 

> /,.m\ '|I.;..M^ oolo^ .^^^ä< ).^.=Lji ')i.V-.wC^o ^^^ä^ jtC^l )K\1> )^.^2> 

)lV-* öi!^ )ooi K.»^) ^6i t»«-d .oü^ looi )^^ '«^'^ -oC^ jooi ^IY> .°>^bs.^ jJo 
.*po/o )~i^ '^m^K^iso/ ot-ia^^^^oo oC^^i l-^'t^ •.i.oot \«^x jJ ''|.X30( s^/^ 

)-^'^ o/ ..«JL^ ^Jl2J <.2l.£QJ ^o/ -JoC^^ lob^ wk.2L^«.wM jl'i wh^/o vaJL2l^^ 

öiiKi .vti |.i'. yj j.xi3^aa ,.ol;^ l^f^ .ovoi oCi^ V^o/o .»-«.io/ ^^>» )..<.^:»vji 

1. C um. — 2. C; |t;-^ .|e\i."o ..^»»ai:. ^iL ^ ;^ao .1-»»» l-MOt >*l.-5o^. _ 3. Q l^.«;-llo 
o -^"»'«o^- — 1. C Uo :ov2i lUlatto uma»(--I.i ^.( |^i.,■>a\. — 5. (; uJLujXI. Ho. — 6. C ".W- — 7. G 
ice&^La^tBoi — 8. C oh. -.1*-»». — 9. c prcf. o. — 10. C ins. o*"-^- — II. C ti^u.3. strength of men; and in the coiirse of Iiis employment in the monastery lic 
would fast three days atatime and at last seven days, andagain at last twcnty- 
one ; and all who saw him were hcld in great astonishment at the way in 
wliicli lie repressed the powerfui Impulses of boyliood. But many timcs Iiis 
mother wislied to bring him into the world, and he would not i^yield to her 
persuasion; and she used to urge him greatly, because she had no hcir exccpt 
him; but bis father wished bis promise to be carried out'. And, being much 
pressed by bis mother, he said to her : « Cease speaking to me, my mother, 
do not weary me. Do you not understand that 1 have betrothed myself once 
for all to Christ the immorlal lu'idegroom? », and, wlien even so she did not 
cease, he spoke to bis own mastcr and bis teaclier Eustace and said : « My 
teacher and fatliei', pray for me to God that he may eithcr take my soul i'rom 
me or impose silence upon my mother. » And bis master said to liira : 
« The Lord will elfect deliverance if bc is pleased with you. » And a year 
later bis mother died, and in the third year his father also; and the wealth 
which they possessed tbey left to their own son .James; and they left two 

1. G oiu. 

PATR. OR. — T. Xl\. — F. 2. ll> S 100 v°b. G28ora. 232 APPENDIX. [578] 

'jJo O-£0J JJo .).JL.OLOO^ \.j^£Ool yOC^. IK-.JJ yOOi^ OOt-O -vOj) »v—o ..^CHOfJiu^ 

^^; jKi ^^o .JJjOlS^C^ ^öt-.to ,).iOLS^; ^•*^<^; '^■«^ ^®°' »"^^ •j-'-Lio ^— 

|l.ä^.>\°i\ -.Iju-wie/ );omo ^m^üo |.ioo|-s ^s :)ooi ).io».iö |jjJ.iöj 'jlov-^; 
♦SiCTra. )-»ot^'7 —oto^io; ^^^ ,yoQ^ ^io ^o^o Joo» 'o_a.L-.io |djl^; JKaJl^öoi jj 
.oiK_..^jd ^^ V-^ j^^a^a^j-a j>.^Kj; ^.xo )ooi \^\ — .f jl .)oo( s2a»a^ 
^^ sd/;^ ).130| .oiIolS« oooi . » 1 .'i .^010^:30;; |^^i>^ ^^ jjLl^oJi'oi.^ yOoüS^ao 
.oiloL^ ooot '^jlXO .JÄ^-JLio jjotVoD vOoCS. ')oo« K,../; )-«.cD'f^ K_«..s; ).^a— l 
OOOI ^.»jJ— )J f3 OOOI ^Aia^.»ISoo oiKxn V^ oit-'t-^ °°^ ^-*V-*! ö|.^^>^o 
) , *...,.a I^O); Jo>..u^ «.3 .jooi ps.!xD )Kn « ..V )iS^— Vo)..:a 't-*->x ' )|j«.. ^ m\ .otS. 
OOOI ^^«.^IK^o^ ,).ia!^wu^ yOoC^ )oo|T )>>*.^..ioo .vOoi\ 'jooi )>^-. )ooi ^,«aio 

1. C U >3/ >=;^J Wo .U-.i"Jßo- — 2. C om. — 3. C ll-o;--^ ov»aj 1^.,= , _ 4. ins. IfN^I"' "~ ^- *^' 
U<!,». _ 6. C. ^/i ^aoVSi Na».l. ^». — 7. (', ,^.•>.o•^». — 8. C ins. '^l oiLa^, — 9. G om. ^. — 
10. (_'. voovi». slaves and a large amount of property (oÜGta). But the divino James, a.s soon 
as he saw that his parents were dead, called his two slaves, and set them 
free; and he gave them the house with the property (oüct'a) and the chatteis, 
and he did not take even one miiut; for he used to say « Let the things of the 
World be given to the world. » And after a short timc, when he had received 
deacon's orders in liis same monastery, he would cause himself to copy 
the pattern of the angels' watchfulness, embracing the immaterial obser- 
vanccs of the angels with much fasting and constant vigil, and day by day 
adding to his divine practices. But he refused to let himself be seen outside 
his cell at all during the day ; and all the believers used to betake themsclves 
to him on account of the famc of his praclices ; so much so that even from the 
froniicr of the Persian territory ihosc who had various infirmities used to flock 
to him; and as soon as tliey were resting in his monastery they were curcd 
without seeing him. For hewould visit many by long journevs ', having seen 
them beforchand by the vision of the Iloly Spirit, and be seen bv them in 
a dream^and they would be healed of their diseases-; insomuch that he often-' 

1. I. c, in spiril. — 2. C om. [5791 SPURIOUS LIFE OF .lAMFS. 233 

•.V^."«; Ji^^'Ji- ^^«-«^atioo .j^^oV; )1ql^:l^\ |jl^ j^iö |.jajL^o .^oio^'jL^ )-^°l!! 

o»t-Ji "'oilal^ :)i».^^; oi1o..jl^^ ^^.io 0^:^0.110 -.voj/ 1»^—/ jlowaji. 
i oVmM \xä^l •.vOoj.-JLsioV j)ai. ^jLaJ^ ^^ '1^^ ' joot oiiajij yoou^^ 
OÜ^ ^Kj; jLx^Vcii) yoLi. ).^oi; '1^— 09t Oiiai. ^2tji]QJO .^oio^j.^ joC^ v^j/ 
^ :o o n\ .. ^^; I» '»o^ .odo^'il^ ^oio,J>'|.^ )(H^^ yooi^ V^!.aD y/ ).Ju>f.ii^ 

1. G oni. — 2. UoiolC^^. — 3. C, U-icl-a^ li^-» iaoaj»L.^vioai». — 'i. c »i.. — ,-,. ('; wLo^p. _ 
6. Mss. ';»• — 7. C Willi p(]iiil> (lenoÜEis ,^ uiider bolh sjUables. — 8. ('. UV^Us^ (will) [loiiits 
(lenoting ;i over fii-st 2 syllables). — 9. G ilV»»» ISai lvi»a«ol3. — 10. C ins. o ^^»a^. — 11. C ins. ^• showed liimsclf to quccn Theodora herseif \\ itc of Justinian king of the 
Romans' asin a dream Holding a golden paten (cpiaV/iv) in Iiis hands and giving 
the armies oC tiie Romans living- water to drink; and accordingly the 
miracles which he performed caused all the world to marvel. The bands of 
the Christian Saracens attachcd to the Romans, having once been attacked 
by insanity, and having heard about the man's holiness, ^sent their king^ 
whose name was Hereth Bar Gabala wilh their magnates to him, in order 
that God might visit tliem tlirongh him; and Hereth took gold with him with 
offerings to give the saint if God' would visit them '"throiigh him' by bis 
prayers. Bnt as for the blessed James, the whole of their aH'air having been 
revealed to him by God, when they liad crossed the river Euphrates to come 
to bis monastery, the saint appeared to the Saracens in bis habit {rjyrnj.a.) at 
füll morning, and saidto Hereth : « Why, O barbarian', did you doubt of the 
giftof God? Go return to yourland, you and yonr magnates, and release the 
man from Mt. Sinai whom someone is detaining in your camp, and you will 1. G 'Greeks'. Tlie phrase show? Ihal the aullior wrole afler tlie Arab oonquest, .since utiierwiso 
he would have said 'the king' only- — 2. G um. — 3. JIss. 'their king sent'; but clearly ho wcnt 
himsell'. — 4. C 'he'. — 5. C 'man'. 234 APPENDIX. [580] 

jjio^i. .Xaa^ ^^:x:-wj; \x^co U^o r^ ^-'^» i^ V? ^*^' X^ .yo^j^ 
j.^'^iö IV-'^ :vCLj/ ot-iol/ |-.^s^.5 ^^^ l-JO« |o>- fo .}oi^ )ax ^^po 

r.2S6v"a. OC)C:i.O .wOu-aö »O^ ©IJ^AO -Oi-^AO * .^Axio a^i )ooi v-^a3; ''l.-V-! t— 

jooi .— «xoxio yoa^ ^-io ^a-o .Ilsl^ä); J.ioaa^ cjCS.^ ''oi,jAXia.:s oi't-a^; 
jooi ^'^«ü^i. ts-.J.^'bv.A Uio.^' ^-J ooi -K-HQ^ v-oiQ-f-^J; ^"jU^ V^ 1^-* 

C*^30 JoOt Ou!^ 0».^30 .''jooi vAmS ^VK^ |.*1Ä) I^Äb. t— i^^^t^ 

]. c -•ü3^:»». — 2. C l'w l'»'^- — "■• !'■ v?^' v^^^'?- — ^- *'■ '"^- '^'"''' ~ •''• *' °^ ■■^'' '"'■' 

<w.ij.i ..^; a^l-'*. Po .w^i>-■>a^, ttX.i/o oow aaS©, .^L.wai=Vo;\o L;«^- — li. (.'. ins. >=ol.. — 7. C 
»3-övo ^li»o '.-lofp .^oov^^ a-AX-t/o \iLa.^ d^Ll Ij.v. _ 8, C ;- U^-? >-a^(o. — (i. C om. — 
lo". C W=.'U,- — 11. C ^a^t^« IS-'pv* U*.^- ~ li. C o l^:V j- H^ ,5 .jl-w.-»!. |Uumvi-«a tS/o. 
— 13. C inir. ov^- immediately be delivered from tlie distress; for it is becaiise nf him that 
yoii were afflictcd. But hencefortli Satan will not be permitted by the Lord 
to work destruction among you, luitil you enter the camp. And 'thy money 
o-o withthee", since we have no dcsircto possess auglit beside God. » And, 
tliis oponly-shown vision liaving causcd Kereth the king and his magnates to 
marvel, he wcnt back to his camp, and lipon askiiig lie found thal l'rom the 
honr that the blessed man said lo him, « The devil shall not work destruction 
in vour camp w, from that very iiour and that very day they- wcre cured. 
And thoy^ asked and inqnired over the wholc of his camp, and tliey^ fonnd a 
certaiii monk who was bound iiiside a tent; and he rcleascd him and sent him 
to Mt. Sinai; and the man who had bound him ^in liis teuf' lie slow wilh the 
cdo-e of the sword; and day by day Herelh Bar Gabala was yearning to see 
tlie Saint. l>ut tlie blessed man would quietly labour with arduous labours 
andexercisc himself in marvellous endurance in the way of modes of lifo and of 
clothint»'; for hc would cut a thick ugly cloak into two, and he clothed himself 1. Acts, VIII. 20. — 2. C 'iiiouicnt tlie peslilcnce was stayed and all Ihe sick'. — 3. C Mio'. —4. Com. [581' SPURIOUS LIFR Ol« JAMES. 235 

jJo l-^^o jJ .\.^'f* U^^-^ \.XQ.:i^ j.ioi jooi '.3L^:-*.io ]Jo .)ooi )jsQ.aK.io 

ooi 0.4» .t---^ )oo< 'r^l -'looi 1)-:-'^^ \.^ooi ov^s; j-io^iw 'joN.a> 

• y^^ji )J^^jl; y^o^^ J,^3 ^'^;>Jj 0/ ..flojK^io; 'j,::*©; ).Jl2lJ ^«JOlM; 

o-«^Jj )j-=>>-.s ^.a.m.J j.JL^t-o; oilat^j o«.^».-*!/ ..)j»;a^j y.*l -oö» ^*^"j ( 
»^jLio ).^>^/ .)^ovS^ f^oV-d ).JL..^ü^ wC^^/ .J)Ss.i..^ia\ )»...; frsJL*.!»; J-^V-** 
^^01 wi.b^^A fS ^; ^^^.jöi .}.A...,^ oiXLjL^ ^frs^ja^ ^3 .\.:äl JlaJLs y^io 1. (; ia\^U». — -1. U.-=1- — S. C prcl'. >=• — 4. G ins. Uvjiaa o^-vJ•^J,( I701 ^o -»j» Hi^a ^/- — 
5. C v.»^-^.'.». _ ri. G ins. l'-^t- — 7. C "^^^l-» Itao.^^a .So v^'-^jp v*'*- — S- *' o"i- 1'. U) lov^j 
(p. 582, I. 2). — 9. Fl', tu l^l>pa^. (p. 5,S2, 1. 1) ins. in mar-, in :<. — 10. S rpw fcorr. N)- with half of it and covered liimsclf with half of it' ; and hc \vould not change 
this raiment for a considerable tinie, nol in summer nor in winter, until it 
appearcd to hc all rags"; for he wuuld say « It is better for tlie soul to clotho 
itself in practices of exccllencc than for the body to luxuriate in thing.s that 
drag to pordition ». Being therefore resplendent in holiness he used to as- 
tonishmany by miracles. r^wo harren wonien IVom the city of Thella, heing 
distressed by the deprivation of children, and who were looking for the fruit 
of tlieir wombs more than the breath of tiie air (äöp), and had gone to many 
places to seek assistance, resolved to go up to the same saiiit at the tirae 
when he was present in his monastery ; and they went out from the city to go 
to his convent. ^^'hen they had reached and crossed the river Harba that is 
between the monastery and the city, a revelation was made to the saint by the 
divine Spirit ; then (elrx) he sends a deacon of his to thcm to teil tliem to 
return to the city; « For our Lord » (he says) « will give you children ifyou 
confess his holv name ». And thev on hearing these words rcturned to the 1. See \i.W.t. 11. :?. In tln? genuine lilc lliis is rclVrreil U> llie timo of Ms resiilcnee in GP. — '2. G 
ins. 'litie a p.ick-saUdle, and froni Ulis he was naniod Unidaiv' 236 APPENDIX. [582] 

oo«-. jt„« jKjLJi '^^^ ;K^ .K^i_aLj j^üi^'^ )J^^•o? oiKi^^o .)KjL.^ioix «i^xsöi 

U^i^^i^ joo( V^>i6 li-oy jjuiaji Iaio,^o :V--3l>. )^-»-. )jlsjj ^-» jjio 
^^ioj; .jio.illS^ KjL-pcL^ vflJOJj .-joi:^; ji.a^*^ ^io ^^^.2«-^/ -.jjoi 

j»Q^J ^ yClwJlis^o/ oCb. o mi '^^.'■>^o .)Ls/j' ^^ vQj/ V^° ••^^? 
*xj/ '.otv-.; ^io <h\ -q\1/o ■vm..\o,P>,j„..^JL^ m lo n\ ^^^^ ^j|j^ ^a_aJo 

JJLSO^J OUiO JJLSJ iJ^^j |ju/ .-.££1*^^00 joOl Jt^.KiO; "^)-.ojSSO 1\->^S, ♦C28Gv°b. 1. G o -low <ÄV«> '»-p -Ijova. — 2. C ins. o'w. — 3. C ins. ;».;4,. — 4. C oni. — 5. C ins. v$)t»*Vl.j 
com ^j-j:-^- — r,. C pl. — 7. C sing. — 8. C UoiSiv \ivi \oy^ ^ iiCs^l po -W-^l^- —9. C '«-l>» 
^.^ ov^ ua\t; ^^^^f= uaaXoSixu^ag^ajao |^a-=^o ll-aa^^io ^i.^X. _ lo. C ins. U-'t- — 11. C l=.Vt- City. And the saying of the saint was accomplished; for after one year our 
Lord gave them children, and aftenvards sons and daugliters, and they 
continued praising the name of God. ' 

But, after a consideraljle time had past, and he was radiating light in this 
World like a bright sun, he was chosen by the grace of God to go up to the 
royal city, to argue oii belialf on the faith in conjunction with certain saints 
and fathers". He was unwilling to do so, but nevertheless he was going up 
in obedience to a vision which appeared to him, the holy Mar Severus Tthe 
Patriarch' and Mar John bishop of Thella', Avho came to him and gave him a 
pastoral staff and said to him with a threat, « Rise go with the companies of 
believers and feed our sheep, and keep them from the wolves » ; and thereupon 
he took a small gospel (eüayyAwv) and set out to go on foot to Constantinople. 
And there joined liiin from his monastery a certain well-tried and divine man 
who was called Sergius, who after a time was made a bishop by the blessed 
man himself. And, when the two had gone to the royal city and arrived 

1. C om., prob, because the scribe diel notwish to bring J. into any conne.xion with the procreation 
of children: cf. below (p. 598). — 2. In the original life no reason for the journey is given.exc. 
'on accounl of the faith'; sce p. 'i89, n. 2. — 3. C om. — 't. ins. 'who were both doad'. Both in 
facl lived tili 538 ,aiKl John was presenl at tho Conferences (p. 318, n. 3). — The insertion is also 
Inconsistent with p. 575. [583] SPURIOUS LIFE OF JAMES. 237 

^; oo|i .).— .uj jJMio jK—Z) yOoC^ K-30t-o . '|)_^ |■^■Q-)■■^ v^^/ tC^^^^^ 
""K-o joot '»^-I^ioo .^*>wiöo vAi^iöo vAaiioo \.^yo joot "^-^io )-Lsa^ 

yoov^j jLjiQJLaLS ^iöi ^ca^ÄVoi «.Jl-V ^ai. )_3lA.cL« ^ooi po Jooi )vlo 
..vm„,^Ä> jJLsa^ '^/ .K.4jL-<^i>o/ joi.:^ ;)ai. jooi U^^ c*J50 -.oC^ )ooi ^^ 
:"*a-i^JLiöl/ )laiS>^ KjL.^ia\ JjLia...(Hiö ; Jj!Q.-.iLflO )jül3 ''"'ib.^soi ^i 

1. C o .|^^; Ro,- I.,« .,|^:l^,:M UoiolL — 2. C l=v — 3. C >&^^» ^ß>v5o- — 'i. C om. — 5. G 
lHaa». _ c. c lIX^Lß 3(o- _ :. C o U»"^ »v low oM. ^._.»;. — 8. C ins. H- — 0. C U^w .= «>• — 
10. C o.vot;. _ 11. G UV-10 i«Do;^oo- thcre, the roport flow about in llic city, « Father James has comc » ; and, wheii 
Theodora the queen heard it, slie received them witli mach lionour, and slie 
gave them a house and the rest of what they required. ""But the blessed man 
was eloquent and educated and skilled and excrcised and practised, and' he 
was versed in the Greek language as well as tlie Syriac to a specially high 
degree, and h'e read the Holy Seriptures in l,ioth languages; Tand, when he 
carried on debkte with the chicfs of the heresy there in their own assembly, 
he put them all to flight, while he also through the mighty flashes of the 
divine doctrines (^öyi^-aTa) exposed their tricks and frauds against the truth of 
the faith, and^ he took possession of a little cell, and in it Tconversed with 
God' continually'". The blessed Sergius also" lived an ascetic life, but he 
fell'^ far short of the Standard of the high and divine practlces of the holy 
James" . 

When thcn dense orowds of believers came to the royal city, bishops and 
monks and clergymen, and laymen zealous for religion, they uscd to boast of 

1. G 'And, because'. - 2. C 'also furlher'. - 3. G 'sal'. - '.. G ' with tlie .livino aiui blessed S., I.e' 
(Sic). - r,. C ins. -nor. - G. Tho slatenwnl in llio oi-iginal lifo Ihal S. M)uld nnt liv as J. did 
because he had to atlond to visitors is oiniticd by o,ir authoi-, prob, in oi'der lo u.xalt bis liero al 
the e.xpense of his companion. *CÜ8 238 APPENDIX. [584] 

^l -.^iOAJi ^ JLj;^, |ji:S.iö 'Jiju^ V-=> Av- 3/; Uo./ .00« ^;ot«sKjLio 
)-.^oj;Ls :JLxia.,Oiiö; |-a^ oü^ joo« '^j; ""^{».^.ioo .jloa^iö Ko-t-io^ ),i/ 001 
jKaLboo joiSx KiCL--,^ oi-iai. jiöu»/ ,»Jlj/o JLsl-,^ t-^ J^V- '^eo.^ •J,ai-3o 
V— ,^ Ji . )-.i<xflijs j^ onm- . ' s/ jkM 0/ ^Vl vOt.,T>..V.i; voojük ^rosi; ..'j^jojl 
•J?pO! i'ö-^ t— .jK^l ^io V^^ÄJ \.^icL£0 övSjls ^)^aja.ca*3/ )ooi >..«,•>> 

1^;Ä~3 ..Ijo^^IS.'S.D; sJDO^JOJO "^ÜSs.jL^Joi, V'V^i^^' V--^Ö" )J^^--'^»J^'^ )KjLS.iO 

• * • ^ • • X. ' 

jjoi o onN i ^^ -.j^ onrnyo) / yoooy; jy^-^a ^Vi «^-Ju/ :oi.^a^; )lö».i/o 
'"|.^^^ l-^V-^oT ^.tjL^^^m:i>«^o .|jLiCL.lS.iji jiSou^io 'j'jQ^sA -.{»ojojl 

1. <; U=K^. — 2. C |t>-a\:vj ]ioya]L. _ 3. c UiamN,. _ 4. c pj, _ 5, q Ui_,m.i\^= [r^lo. — 6. C 
^►•wo. — 7. C ins. o'oi. — s. G oni. — 9. G I|t=^- — 10. G l-sojvo l.^V-vo. — 11. C low ißva^ß? ^ß«. the same saint, insomuch that HeretliBar Gabala, king of the Saracens, when 
lie heard it, came himself also to the royal city; anil because the party of the 
believers had dimiuished uuder persecutions and torturos, Hereth Bar Gabala 
and sorae fathers with him begged the God-loving queen Theodora to give 
tliem leavc to make t^\ or three bishop.s in Syria (for there was not a bishop 
to be found in the wliolc of Syria except tliree ', one on the mountain of Marde, 
and one in Persian territory, and Tone who had gone into" Alexandria). And, 
since the believing queen was desirous of furthering such measures as would 
be of assistance against the synod of Chalcedon, she ordered them to make the 
bisliops. Then two well-tried men were chosen by the holy patriarch 
Theodosius of Alexandria and the fathers who were with him to be bishops, 
one this divine^ James for the city of Edessa and all the rast of Syria and Asia, 
and another whose namc was Theodore for the city of Bostra' Hn the south, 
and Palestine', and Arabia as far as Jerusalem. The divine James, having 
received the bishop's office from the blessed Theodosius by the advice and 
pcrmission of the queen (for after he had left bis see he was afraid to ordain 

1. A misunderstanding of llio slatenient in eh. 24 that (al a niuch oarlier Urne) there were no bps. 
exe. in those 3 places. — 2. G 'another in'- — 3. G om. — 4. In the original life ' Hirtha of the 
Saracen.s". lO [585] SPURIOUS ]Ä[<E OV .IAMi':S. 239 

jioVl)— so )-»^0,.a-0;0 .ÖC^ )..iUL^9/; >3>l JJ / )-.^Q.fiD; )ioVl)-3 ^;q— .\ jooi 

).M^ . jjL^a^^.».^ sADO-O si!D0;09 ^ viCoV^Oj.^ .\.iA^i |lV>^ ).j>~ao/o j^y^ 
,)jöi3 ^_3ui»o . ) <>mTo;olj/ ' öfio w«öio .>-«NJao' .jloa^«.^ KjL>f.:>ei\ 6C^ 
^'jJ sbI )I/ -.^-Jis ^^o "),Xioo iy^ (jöi3 ;q..w^js ^^a\o .I-äÄ^ wCis.iöo 
s£0tJ3l/o -.ogu^t-^ I^V^o «.ioj/o „.jJMOil '-ÖOI ^ii..-«V; '^iJO» jl'p. ^_io 
'^»:>^S-s; «CHots-./! \\~'0\f ).jqxd; '^^^4».^^iOo JoCSsj otl^"^ oumoij |.JLa-/j 
ot-:>o-^ tr^!° 7>^^^/ -.l^a-a-caA^/ joou jJ |^^^/ o/ ).3a„a.£a:L3 / )l^l 

',. s o»i^- Erasure foUows. — 5. G ins. » alter o inil. — 6. C l-^o;9^o. — 7. C >Ä>o;3a-o. — 8. C 
>.i::i.a^.^. — 9. G om. — 10. S pl. G om. — 11. C ins. low. — 12. G ins. U- — 13. G '^^m- — 14. G 
^ ^3i low ^l- — 15. C ^»w^imsoj. — IG. C J«ß^»ß. bishops ' \Yithoiit permission of the crowii-), theii accordingly ' arraed liimself 
with religion, and clothed himself in the breast plate ol' righteousness', and 
extended iiis cours(3 not only in the districts of Syria but also in those of 
the whole of Armenia, and of Cappadocia and in the districts of Cilicia, and 
the wholc of Isauria, and of Pamphylia and Lycaonia and Lycia and Phrygia 
and Caria and Asia and tiie islands of the sea, Cyprus, Uliodes, Ghios, 
Mitylene, up to the royal city itself; fand he propagated and expanded all 
orthodoxy (öpOo^oCio.), ^ and made priests, and fdled the ranks. And not only 
did he marshal priests and supply all quarters, but he did not even neglect 
churches that were at a distance; and the Lord put it into his mind, and he 
contrived means of adorning the church of God. And, since therc is a 
prudent eanon that without three bishops or four no bishop shall be institutcd, 
he considered the matter and took with him two monks wlio had a reputation 
for excellence of life, one from Cilicia, and one from Isauria, and took thcm 

1. In the originul (eh. 50) this Statement is made on the occasion of tlic conscorution of bps. Ibr 
Egypt by James, and there are no ([iialifying words. — 2. C 'queen'. — 3. C 'Ihe blessed Th. 
secretly perniitted him to make bps. and perform all Ihe functions of the pricslhood. .\.nd thcn the 
sainlly J.'. — 4. Eph., vi, 14. — 5. C om. s 108 rh- ' C.iHlr 1), 
'Sit 2'iO APPENDIX. [580] 

)ooi V-^ö-^ j^^a^cas).^« yt^l jji^j oöt^; j^V-'V-^^ vroa^^cco^oji. |jl^^ ^^ 
yt^.2J ^^i? 'V-Vl j-J-sci^ ^--.\oi ^v .•).-;,JLcaa\jJ ott^jV^o rUo '-.^^1 
jla/ .f^» ^^ «-^'^ j.3a„o.m.A^/^ jooi K„>^ jL^iara^v ^'o(.^ .)^ä n m «°>/ yoj/ 

^ioj jloVi/ yooil^aii oiKjLiciJilj jio^a^^i» '>3 :oan\.. ^).Ju^^ ^*j oot 
• ,|-.;^m.at^jj ^i. *)jL3oto '.loot jJLiAJLioT Jj>a- v^'^auco^ '*^).io^ jiaaS.io ^OL.po 

• • • 

"oooi ^v,.^9'K.jboo^ ^-^^? ")~2a~a..m..:L-^/ l^^JL^i "Mooi^ jjLiO^^^ yäo 

.v£DaAi3DO;o)l 1^^.,.^^ jjKoO^I ^:M )oO( ^jkA.Ii; )j^o,3 ^l .jLcQ.^^ jJo ,|jt^uJ 

1. (.; '9/ Cor o. — 2. (; ins. ^3jO. — 3. C om. — 4. C aai2oiol.Vo( l5;*Viy3 US; .ISaom^; ,- J U; 
aiDo_,uai». _ 5. C ins. v^oc»v. _ c. S pl. G Js;-Vi,lS. — 7. G f^i — 8. C \^°-h fo ■-.-lov^ -i^^^y — \i. G 
^-\oia ui^:». _ in. G prcl'. o- — 11. Ms.s. om., ins. from p. .501.1. 11. — 12. C .^jiwl-o oow ^..^iOJ^-io. 
— 13. G U=atv — 14. G ins. low. — 15. S oni. >=■ — 10. G U^x ^ ^> sJ^I-m ^3^•;fi'^ |i=at. to tlie royal city. And he received advicc and permission from tlie liolv 
Theodosius the patriarcli who was a( lliat timc residing there by way of exile 
(e^opi'a), and he direclcd his patli lo Alexandria, ""with these two blessed men', 
that he might there consecrate them bishops, because there was no bishop in 
Syria except one, nor an orthodox (6p9clSo?o;) patriarch; but of the synod oF 
Ghalcedon there was a patriarch ^at Antioch', Ephraim ''the heretic', from the 
city of Amida, the wicked persecutor of religion. 

But the holy James, when he had completely performed his ministry in all 
the countries from the royal city as far as the sea-coasts, then thus entered 
Alexandria; and M-hen ^he had been^ in intercourse with the saintly'' bishops 
there then the}' admircd the saint's austerity, that he had travelled through 
these countries without an animal to ride, and without a wallet or bronze 
coins (ir a purse, accurding to the commandment received from the blessed 
patriarcli Theodosius''. And accordingly ^the saintly bishops'^ assembled, 
and made the two blessed meu who were with him bishops, one whose name 

1. G om. — 2. Mss. om. — 3. C ins. 'niPn and'. — 4. C 'or ralher (|iä>,).ov) l'|-om Christ' (MaUh., x, 9). 
In Ihe original (eil. .50) tho commanilment relers to Uie comniunicalion wilh tlic bp.s. — 5. G 'tlie>'. [587] SPURIOUS LIFR OF JAMKS. 241 

)jV— jio Jj-j^Ä^Ä; ))i*OL.po vm.flOV^i ^oxo Jooi o(.:bait; ^— -.j^ ci n m ;<=> / 

)o> ft ftgQ.v.g. | >a_*^|i :o_-K_sj ^-/ ^o . '|Kjl.^ I'Q-*! i-JUL-. -po; )v-; 

'^',-31^0 .jlaJiXiO tsJU^M.\ yO-Q^-» ^SiJ^-S -.^J^t^ ^J^t-^-= I.JCH30 

1. C (corr. below) l»a»^^i 1^^.,» uaoco;^. _ 2. S <s^o( (_: ^ss^?'- — •'■■ *'■ °^> ooto- Uia«>v — 
4. C ins. P^/ ISoo/ai:^;. — 5. C vf^iio. — 6. C op;».o- — 7. C. l^aSo;^^»- — 8. S M»>.->^ C 
Ua.,oU3- — 9. G um. — 10. C 1 Vf^ ^ lj;-i- — II. C Olli. ^- — 12. r, .<» low -woC-'N. — 13. C 

— IG. G pl. — 17. G ins. tl- — 18. G pref. o. —Ui. G ^ oj=^- was Conon in Tarsus a city of Cilicia, and the other whose name was Eugene 
in the city of Seleucia' ; and l'urther for Syria two, Antony and Antoninus-. 
And iie took them witli him and set out Tor Syria; and in accordance willi the 
Provision of the canons he made metropolitan in the city of Laodicea a divine 
man whose name was Dimet^ iVoni the holy convent of Aphthouia, and another 
whose name was John from the nionastery of Mar Bwzy of Seleucia in Syria; 
and John from the monasteryof the house of Mar Bassus in Kenneshrin '' ; and 
another whose name was Sergius in the cily of Charrhae, from the monastery 
of the house of Aphthouia ; and another John from the monastery of Mar 
Hananya of tlie city of Sura. And, when he ' had, as described, set up bishops 
andpriests in various cities, afterwards they went up to the royal city; and he' 
made patriarch rfor Antiocli in'' Syria a man whose name was Sergius from the 
city of Thella, who was residiiig in the royal city', and was illustrious for 
religious leaniing; and\ having completed three years, he dcparted Irom 
the World. After a time he^ ordained as his successor an Alexandrine whose 

1. G ins. (wi-ongly) ' ol' Syria'. — i. There is no menlion of lliese in Üie original life, the names being 
taken from //. E., iv, 11, where hvo Antonini are said to liavo boen recenlly (Ihe evenls recorded liap- 
pened in 578) consecrated by James for Syria. — 3. See p. 502, n. 2. — 4. Gliaicis in Syria. — 5. G 
'they'. — G. C 'of. — 7. See above (p. 582). — 8. C ins. 'not'. IGSv'b. 242 APPRNDIX. [588] 

ll-A^^ JL3Q. f l m ;'?i/ jooi f:-2^o .jlaat^io KjL.pai |oo« v..oioK-,/o .^^o/;^ 

JLJJJ .'ji;j.^ v£0(X«J_3 ^/o . 1.^09^ ^flDOV^.30 -Jl^OL.^ 'j-ia^V^L^ ^-*Q-. 

^x-^Q.^ »V-^! uC^« It-^Q-^ t"3 .^.aJlo Jooi oocl*,; .jJjL.^ 'V^lcoo |^oi!^^ 

1, (; l)ol3- — 2. f; iia^^iaSo;^-» o.i_.^ ^» h«1=- — 3. C. •»'»N ov^» ui»a..vjajo/. — i,_ C. »»»/» 
i'Oio^»/». — 5. C. Pv-Ho (sec p. 5(i:!, I. 8) looa.^Sk^.U. — - 1;, Mss. ).»iaao,; corr. Kleyn [Jac. Ikiraducüs. 
p. f>0). — 7. C Olli. — 8. C l>U»a/«>- — 9. C [il- — 10. C f-^U- — 11. G. >»woC\«N. — 12. C •J^^t^^i 
last i lollers illeg. in S, bui 4"' lullrr looks like -^ ; N u».a4,a9. _ 13. lÄ^o;a3. _ i'i. c l^oijl^- 
— 1.5. G t-viÄ). — 16. C ins. «» ^-2oi l;»ax (peiii. genuine and lallen out llirongh homoeoteleulon in S). name was Paul. And in Amida he made a man whoso name ^Yas Eunomius 
l'rom the city of Amida metropolitan, wiio liad been expell(^d willi tlie clergy 
ot' the same iVmida, and was in the royal city; and he made many bishops '^i'or 
Egypt'. And afterwards the blessed man set out l'or the districts of Asia" 
for tlie second time; and he made four bishops, one in Ephesus and in the 
wliole oi" Asia, me the sinful .John the Syrian, the Converter of the pagans, and 
author of tlie Ecclesiastical History, who am from tlie house of Mar John at 
Amida ; and in tlie city of Smyrna a man whose name was Photius ' and another 
John in the city of Pergamum ; and Peter in Dorylaeura ' ; and also in the Island 
of Chios a divine man and worker of miracles whose name was Kashish, a 
member of my monastery of Mar John at Amida; and for Dara he made John 
bisliop a divine man from the monastery of Karthamin '. And in the whole 1- C 'Ignatius and olhers'. — 2. !Mss. 'Syria'. — 3. In ihe original tcxt 'Poler'. Photius, as we 
learn from eh. 50, was a eompanion of Pelcr. — 4. In the original te.xt 'Tralles'. — ■>. The original 
te.xt savs nothing about Dara, wliich is out of place in an accounl of the )ips. of Asia. but It mentions 
2 Carian bps., here omitted. John of Dara is probably Ihe same as the bisliop wlio liad boen 
archini. of Karthamin mentioned on p. ül3 from //. E., iv, 33, and was no doubl conserrated lator 
(Dyakoiiov. p. 78, n. 111). See above, p. 587, n. 2. 'Dion' however (Kleyn, Bijdragc, p. 73) calls this J. 
of Kaiihiimiii wliu dioil In .">78 bp. of Amida. [589] SPURIOUS LIFR OF JAMES, 2-'.3 

po .w*Vl |_SV"»^^3° . 'j^jiLJio ^JjLiol ^*.ol 6C^wa_3 )^<;incQ,«.3/ ^*^o 

).,ww_i,_io; * jloViJJo JojkjLiajitOi. |oo( ^säSlIi .Joch ^-;)-^ J-oCäsv jL^-«^^ »sieoioa. 

)L-.io|J cHi-ai~2tX ,J3 ;> aQ,«.j v-^ooJLs \.^i )ioiJ ^-/ .jlcuois |ooi >^^Lk^o 

)i\A >2^Mi 'jjiolSolo .|JLaJL:)a40i; )..>J^^ajL2 o{!S^; ^T-"" Vr^/^ -Uc^-^^Ü? 
).w..^.w-i^" )ioVlJ.io .jooi ''^^iw >6wJt2Sj )V-^>-=ro |...>^aju^ .jLs(Xfla^o jjU-icu^i); 
'"J .., I m'^XJU .JloaS^o J^sjupcu^ ).iOt^o '^\«»Jo'y.2) K^^ ^^ :).*KlL.lo 
l^i. jooi jl-io-iu-ioo .)oo» ^öt» )».— ).^otV~,s .|to.^ia,s; vQ.j6i jloVijJo 

JV-O.toOj 'V- )»9~^^ 1.1/ ..'"'jloVlj.i jooi )■;; '^^3 * ^ ^■S>^ .UiO^OiiÖ; .,;os-v"b. 15 I. ( ; ».o /o- — i. l-^l-o- — 3. (1 la^ : low ^'mMw^'- — 4. () ^^SA:xJo • !»•),»< ILoiLU- — 5. C 
ovt.wV= |l.ot.«,^. — u. C w^^M- — 7. Mss. kcl^Coo: li-din j). -'i90, 1. 12, corr. — S. ('. Iiv — 
y. (.'. Olli. — lu. (.: Olli, o- — 11. G Olli. 1>' >=• — 1-2. C. U|-a=i- — 1:3. S. ^>.^- ~ 14. C iii~. 1-'.mv — 
15. C ov* low World he appointed eighty-seven ' bishops, and two patriarclis. And, being 
armed with divine strength, hc? would go ont to bis ministry, and would pour 
out the priesthood over tbe countries of the East like agreat river in the days 
of Nisan-, having entered upoii ihe read of beroism at a vigorous and spirilual 
pace, and according to tbe saying ot'the apostle clotbcd bimsell' in tbe breast- 
pbUe of rigbteousness, and girded bis own loins witb tbe perfection of faitb-' ; 
and he was at all times carrying on a contest on behalf of tbe Irutb 'oii tbe 
rigbt band and on tbe left in glory and in dislionour"'. And bc would rnn 
at a vigorous pace througb tbe upper and lower countries, rfroni tbe Persiau 
territory ■ even as far as the royal city, and Alexandria and tlie countries 
between, and fulfil tbe work of bis ministry not onlyby organizing tbe clergy 
and giving tbe priesthood, but by consoling and comforting, and cdifying 
and strenglbening in teaching all the party of tbe believers. Once wbeii he 
was travelling tbrough the districts" he came to a mountain-range called Izla ' ; 
and be went into a village called Gumtlia' ; and, wbile lic was in tbe village, 

1. In tue oi-iginal lext '27'; C 'H'.i'. — 2. April. — 3. Eph., vi, 14. — 4. II Cor., vi. 7. 8. — 5. C 
om. — 6. C ins. 'ol' Ihe Easl'. — 7. l>cc p. 419. n. 4. — 8. I. e. 'the trcnch', scc p. 418, n. 3. Tliis 
liowevci' was not a villatje, but a dislrict. ♦SlK'Jr 244 APPENDIX. [590] 

^ .^0(a.ji.\:.^^2 )..5a^ jooi )L^^:m; *.l^t-M jL^joot.^ ^^^^ ^^^ ^.slaKad/ 

«oiojV/o -.otJL*^ ^■-^:-* j)^*-» ot^o .|.^.>.xaa^ ''K.i.;oKji/ y/ ]J/ ^^iol 

0/ ri-io/o |.io» jL.aL.3 ^'^^^/o •.j^Aos lo^^ 061 *').-;oouj — ototi^^" K_umI 

j..i.,\o Jl^'f-o ^^ «üaij -.oüL^i ^'^^ ^010^'/ ot.1^ ^^aX£D ^jäo .' <OQ.aN... 
0001 ^-»^ •.j.Vf^a.a O^Oiji/ l-'L^-CD v^oV^ joi .jK^'^; Ö(„>Pcl\ t-^/o ,jJL.3a^ 

o v> mi^sl/ po .jl^^JL^^^ ^ot^ojJ ~)ooi )!/ .^■•J ^»»Ki^ .yoojiiol ^^s.^.io 
ot^CLA; ^^1; )>i.3)oV t~^ j^'^:*' ^^o ^^; a.^.^>.^^l; ).x^a«oi^ s^otaLS.^.3 

1. »» If^^ij- — 2- C low -^x>;» ^»- — 3. C o\L^ um^o^-J» i;a9 -.Ui-'- — 4. Ö sing. — 5. C ^ooi- — 
(). C (- fin. ins. later alia manu) •^w^joCst.l ^ H; •.<ä.ia^l. üo "^i»!.. _ 7. C "V3.1>>«»/. — 8. C oni. 
— 9. C ins. low- — 10. i*?*^?- — 11. C ins. U;-— • — 12. C ins. oiol- — 13. C J-vj. _ 14. c ins. 
^-^io- — 15. C iiitt»«oV|a, — 16. c ll*>^ U=l »=.^»- — 17. C ^i^ao- a certain -Jewish' sorcerer was there, who was cleceiving the people by his 
sorceries. When the blessed man heard aboiit the sameJew-, he ordered 
them to bring him before him; and, Avhen lie came, he spake and said to him : 
« Wherefore, impious man, areyou doinginiquity and wrong, and opposing 
the right ways of the Lord?^ Accordingly yon shall be silent, and not hear 
nor spcak unless you confess Christ. » And the same hour his tongue 
withercd and his ears were stopped, and he became like a stone. And, 
when the people stood in great astonishment, Satan came ont from ander the 
Icet ofthat Jew in the form of an Ethiopian, and he wailed with a loud voice 
and said, « Out upon you, bishop James; for from your boyhood you have 
been a vexation (?) to nie ». And the holy James rebuked him; and he left 
tlie village with his liands laid upon his head. And the blessed man spake, 
and said to the proprietors of the village : « Satan has tled, be enlightened in 
the Lord ». But the proprietors of that village had gone astray in the hercsy 
of Ghalcedon; and lie stayed there a long timc in Order to correctthem. But 
afterwards he came to the city of Edessa; and, when the believers there had 
been refrcshed by his words, then it happened that suddenlv a son of a 

1. C üin. — 2. G 'sorccror'. — 3. .\cls, xiii, 10, 11. [591] SPUUIOUS IJFK Ol- JAMES. 2'i5 

, v^j ")i.)..«.,^cD |!.a<V-3o .o^Ja.^^.~l■~a o-^^ wC^ji ^^ Io^iclj •.^cdo)o;o)1 )ooi 

^©V^o/o ..K.»_^J^/ )K.JL.^^; I.J01 jLo ooi |.iio tt-io/o OOOI y. 'I .^o; vQ.JÖ»^ 

jot^ 'ww^.2.)^AJ; jJ/ .).X30I jJ .yOoC^ V^/o .t*-»»-o ')^-=>"^i U-i^ •''^'^°'^^U. UMH&ra. 

^cql*^U/' )J .^; oo) .'^«J ^■•^■s'i jJLio j.joi; |;i.;Vaiv .^V^/o jl^i-po wUlü 
jwjJLa ^iwV y.>>ol .^)a-o ».so .j^i/ "^iw ^i^u )1q^^.3 JJ/ . '^'yoou^iäl^ 

..y.*.,.^ )-L2>->/; >.*oia.3i^'fDo »^otooils/ ^^otQ.\J.A ^o : '^i3o oö» J.:>a..iC^^ ^»^U/ 'SI6Sv»a. a^*3o. ^G. C ins. o-vi»! |(Sr.,5oi. — 7. c Cv».» "^^ij.-». — s. (i süia:- — 9- S '*oia"=(v — ic. c l-ü. ■ t,..» 
ooo.s*. — 11. (^; ins. o.w- ^ 12. C 1^-» ow w^-a^ ^jj »o |,.»5oo. — 13. C ins. «=>■ — l'i. C 
|a , i.s Jim liw lii-jitts». —15. c i»^^-»;. _ 16. ( ; |^lJ,» ov:^^ ^-i.\ _|tv»vi.\. — 17. Q ^'^Wo- 
— IS. C oow t.wÄi.|.:* tSo- ^.»JM. — ly. C V' '"<^-*' >" ü"- addecl in laier liand) ^*a*^=. great family oC the place wliose name was Theodore, died suddenly' witliiii 
liis Chamber; and he caused much sorrow to the city by his death. And, 
when the blessed man heard tlie wailings and weepingand sobbing, he asked 
those who were near and said, « What is tliis outcry whercby the city lias 
been disturbed? ». And they said to him : « A son of great family, Theodore, 
has died suddenly ; and we say that it is on account of the sins of his parents. » 
The holy blessed man answered and said to them : « Not so, bat in order 
that God may be glorified through him »■. And he went on his feet to 
that dcad man's house ; and the Citizens were laughing and saying : 
« ^^'hat, prav, are this fellow's patches aftcr? ». Bul he did not give 
way to tlieir words; but he knelt upon the ground in prayer; and on rising 
he said in presence of the multitudes of the city, « In the name of our Lord 
Jesus Christ, one undividcd nature, who was crucified for us on the cross, 
rise walk'' ». And, as the saint spoke, that .young man woke as if from 
slcep and stood up; and when iiis parents and kinsmen asked him, « llow did 
it kappen to you? », he said to them; « A man of fire canie upon me while I 

1. i<ic bis. — 2. John, l.x, 2, 3. — 3. .\cls, lll, 246 APPP:NDIX. [592] 

'ö.ioKiu; '.•);a_i; )V- 3^^x vOOiiai» ij)^ii/o .va-Sl!^^ jojü^ ^-io ooo( ^^jJ^J^i 

•:>|jL^a^C^ o.£a.*.Qillo oJLsa^oi JJLa^do .jK-sVas 

)lju:iq.ii;^ Ji^^; c*.^s V^o .^«^o t-.>-3^ )Lix-.ia^ )jl^» "^..^io o£^ 
)_JLJuJso._it-io ..|.xiaji o/ -Vio/o ohuSlJ; )loj~.p^3 |oi\jJ .^^ '-.iooi ),_.ia.i. 
^iOLi» ]Jo ).jL:iai. ^aßo .'Ijoi )^ioaiCS> |.j/ ^)L;^ ^i. oJ^ jojo ^}oi^y otK*',:^;^ 

•. "^yQ-s/ .oi!^ ^».iö/oT •.OÖJ It-iOQ-i« ^Is «OJQ^).A ^O .OÖl JV^bOliJS, '^^J )-iO»^ 

''C2SS1 b. tyoKj/ ^^^!i. jLxsoi .ycoü^ V^/o U.-^^o .{.».iaiLj )jO( jliaiojl «ot JjLio 

1. C ^V-^0. — 2. C ins. ^\o- — '■',. C l*--.»^ ai-a^wo a-v.Ä» U/. »«J,^^ 'oui^-So <...*3jl^ oviaax-Jo. _ 
4. G ins. o»^- — 5. G U-=l »^- — (i. G "^i>o U^io- — 7. G o- oiiN l-ow ttia-i.. — n. c oiN^;3o |I^V=» 

^».^^. w>i.. — ]J. G i"»^- was lying on my rüg, and moved his hand and took my soul from me; and 
I saw this Saint, and two old monks, who wcro making rcquest of God on my 
belialf; and tlie man of fire was sent with them, to obey every order that 
they gave him. ' But believc on this saint, and receive all blessings from 
liini ». And many believed and werc convinced by tiie blessed man. 

Again another time, wliilc he was visiting the churches and the monasto- 
rics, he wished togo and visit two bruthers who were residing in the convent 
of the holy Mar Kayuma; and the füll evening had now almost arrived; and, 
when half of the sun's disk had set,he showed ardent desire before God in 
the vehemence of iiis spirit, and said : « sun, servant of the crcatures ^of 
God,- wait foi- me tili I eutcr that convent. » And the sun waited and did 
not set tili he entered that convent. And"", when the members ofthat convent 
asked him, and say'' to him, « Our father, what is this miracle of the sun? », 
theu he answercd, and said to them : « Are you so duU that you do not 
remember the words of our Lord who said, 'If there be in you faith as a 

1. G ins. 'and lio look my soul and rosLored il to my body'. — 2. G 'and crealure ol' God, in the 
nanio or.Icsus ol' Nazai'otli'. — 3. C 'he l'oiuul the brethren looking in wonder and asiunishnjent at the 
sun; and lliuy said'. [593] SPURIOUS LIFE OF JAMES. 2'.7 

^^o. '^j ^»l^i .joouo ).:)eui.2 ^^^3^?^ .U'^ l'O-^'^ v«>V^U •l'jV— ? |i?V^ »siesvb. 
Kj/ )^'< .otS, po/o -.K^li » m .. )ooi oi.<'p; ^-^^! U^l \-^ ^-^ ..."ij/o 

)K.jL^a»K:» ).^JS^ oCS,^0 .'\t-^ IolS. Kj/ JJLA.^ Iv^v^ ^t-^ •<3i^ V^/o 

jl^sJLjL jj/ )jL^ yV^ y^ oou jJ; oü^ t-^/o .|jK^^.a^ y^l oilS^^. |1q q .;)..a 
:^:boi ^^ ^j./ w; t-3 . )jL.Q.aL^o^ ^A^.^bs.^f )iö/ y^ )'>~*7^ ^^ '^*~^ 

y^w^/ ^j-»^^ x-^ jK^ol^ ).jUI^^^ vJü/« «--<^-^ )^V-=» •^'^ |^>M^OO 'h^.*^ 

uULJL •.c<....,».v> jio^t; : { ,.,. t v> f^o .jK^^^o looi j-O^^o . ')jui>..-s )«)Lil öt..»^^«^ 

1. C ^iNao •:• lowLo V«:.3 "^-Sv — 2. C ins. J 1^/ l=>^ — 3. ('. l-ai^o-. Ul «^^-t*,,» ;^Mj oti. [rSi 
^ ^;i:o .I'-Sf^ 4'='4, oOv ;-5e-i .lom'i U'«*.^«- — 4. C owj«. — 5. C om. o- — fi. C .UVaa^so 
|iaai».M Nu^ <jaXaaai»g.j.^iY>ift n N IL^o Uoitl^o- — 7. C om. — 8. C"^«;»- — 9. S o*i»- — 10. S um. — grain of mustard, ye shall teil tliis mountain to fall into tlie sea aud it shall 
be done''? » Afterwards Iie went in and found one of the hrotliers tliere 
seriously ill, and he said to him, « Do you wish to depart to our Lord, or be 
left for repentance? ». And he said, « I desire to fly away- ». And he said 
to. him : « Therefore to-morrow morning '^ you shall depart to our Lord'' ». 
And all the night he was engaged in reciting Service on behalf ofthat brother ; 
and at the hour of matins he ended bis life. But the other brother he duly 
fortiiled like a migbty man, and said to him « Our Lord will not give you 
life except for one year. However lay up the provisions needed for depar- 
turc ». Having left that place, and gone round the cities and countries, he 
came to Constantinople, and his migbty power was indeed shown. A certain 
citizen's daughter, a virgin, suddenly feil under the power of an evil fiend, 
and was crving and foaming; and, whcn he had aiiointed her with the oil of 
prayer, that demon departed from her. And, whenever the proper policy 
was being decided, he used to teil the victorious kiiig all the actions that wero 
going to be enacted throughout the commonweallh (Knlinix) of the Romans ; 

1. Matth., xvii, 20. " 2. C ins. 'and be witli Cliiisl'. — 3. C 'we stiall biirv ynu'. 

f'.\TIl. OH. — T. XI.X. — F. 2. I" •C-JSSV 248 APPENDIX. [594] 

)..Ji^ )_iooVot loio^-s 'oU:^4 ^-l3 '"^^a^ ottpojt io;a3^ ^; U^-/ 
'j^Äj^ yQ:>wiajL.j . )» - - •'• J.iaiäi.o ^,^ä),:3jo ).*^oV; j-i^IJJ jjuSviöo . jooi w-VtSJ^ 

^ jlo-aL^ ^io ilt^-fio/ * :ooo« ^^oi; '')»^>^ o«;t^ ^-*i3 ^^«^a^ v3o 
p .oUlSü ^y-f.v':>; ^jC^/;o ^oici3o;V; yOCH-««-)-^ ^o^.^l JJo -J^Oiü^ 
..).ia>a.-/ ''^-o sJl^^ y/ |-..^^^ t^-^s -.^jooi |.L3j ^i).J; )ioVl/ ^ »—"i»^ V*^ 
).io<i-:i>. '"jL^iö ^--.xz)i/ '^tsXl "^Si^o :|ooi jboio oikjLiojil; )^i. oCio 
.o.<tt »'ii jooj )j5',« U^l ""^oo Jl^otSx )lQ-2t-4 r:^ •■)®°< — ^st^Jtio JJV—/ 

JJ .•')]] jj ^ "|001 Uj, OÖ« lUjI JOCH^J-/ )ov5Xj )— OV^ ..OltsjLiCUll ^^i. 

.jJl jKjupo >.>,i.=. ^bo »^ )'t-^^ )-*-'t-o? v-oio;)j )oo« > »^'«> -.«».iOQ^i )ooi 

1. c "^ia «=.4, ^i^- — 2. C Ulli. — .1. <; l-=.l-t- — '1. l' ^' |3'"iÄ-^/- I^^' uowJaao^ßJO vP'w'>V° 

G. c \U'rM \-' ^- — "■ •'■ ins- 0°"- — S. C ^ll»^- low l="j 8 um. l^- — 'l. I '. ;"=o. — 10. G 
^M. _ II. C. Uoi» |1.03-t ^ .looi ^-a^;»». — 12. S IfU- — l;i. C ofc^iao luma»:^- .^oofc^ia- — 14. G 
Olli. lY. lü lc«^j (p. ."iSl7, 1. 7). SO that in consequence of bis performance of miracles bis fame was wafted 
to all quarters like clioice spices (zpw;;.«), and the victorious kings ofthe Romans 
and ol' thc Pcrsians and romote peoples heard the fame of tlio same saint's 
miracles, and all thc hishops of thc heresy of Chalcedon from all sides were 
iiidignant against him, and sought to seize ^tho blossed man and tear hini' 
in pieces. And, while they wcrc running after him \vith tlireats in all 
quarters, he was sheltered by the divine graco, and was not delivered into 
the bands of bis pursuers and of those wbo sought bis life"; l'or, wben he 
wished to go to any district, he would complete the wbole work of bis 
ministry in onc night perhaps and one day, and on the next day he would b}- 
the divine grace bc found filnrty and^ forty miles away. And, wherever be 
wisbed Tfo add to bis ministry, be would gu by the Spirit of God to thc 
district wbicii be wished ', witliont wearying; l'or be never rode an animal 
in bis life all the timc of bis activity. In'* thc days wben he was staying in 
bis convcnt, a certain man among the Citizens of Tbella used to go up to the 

l. G 'liiiii in Order by reason Ol' the druiiKcnness of their envy lo tear the blessed man'. — 2. Jer., 
XLiv, 30. — s. C otvi. — 4. G "he wüuld be louiid by the grace of the Spirit'. — 5. This story has been 
omilted by thescribe of G, ubviously because he thought it iinedifying. [595] SPURIOUS LIFE OF JAMES. 2'h9 

.oila^," ^jLjLJo j_a_isQ_^ ^_io y^Kjj« ^iö ^l .)o»Ss 1^^^^^;; JjLAioaLS 

oCi>> JOO« tS^l V-^ ).l« '.t QjL .j)-^,^ U^j >^ .)jOt )»^5k ^; joCH ,_w-/ 

i » « « f> -o»->— ''^»»fc^oi p Jooi -oioK^/ )> «> n JAA; jjio-^K-sj -.'jjoi )-, ^^ 
Kj/ "'^s^^jLio )Ll:ml^ .oI:^ po/ -.j-i-sa^ ♦-? ^"^ "^J / )^)jl*^/i oh. ^«o»\ 

oi^a^ jK^ji-io » IM ; I > « , » a.\. ot\ jooi ^7 -.'^wiaji ^-«Xoi ^ oit . ^>ot »si-or-i). 
^ ■.. Vk L. ^io ^; ^-*^ .j^Oi^ ^'~^^? l^'f'^^.^ 9^^ Q_Q-x.io\ .)ju.^; -0«Oj)j 
l)-:— t^ :)I.V-<>ÄA JJLÄ) OÖ1 ^j JJ^^Ä) .oi^b« ^j).ia^ ^^Jo Jjl-vJuä o^.^— . 
^^ vosv^t^jj ^■^W J-oC^ J^a-u^o |iQ.^^a-Mi.^j Jjlw^^jlöjl vOouVfcCS. 
t^o .1-*— .,._Dj woioj), vol|™J ool )Jj )jLa-./ •.j.-.m.^jLS vo«'^ -o— -.U-sa^ 

.oii « i»a»\ -^Z ..oöj jjuOLia c»t>-* po ..)ju<^o ).*.pKioj Jo)— Iv-^at* 

1. s ^'o^^ lÄ^fcoiT. N). — 2. S ow (corr. Ni. Saint in religious discretion, that he might be blessed by the blessed man and 
ask bis prayers; and he had l'oUowed this practice for a long time. But 
this man had a co-sponsor ' who was a presbyter in the order (Tzyjj.a) of the 
church. When then the presbyter saw bis co-sponisor going coiistantly to 
the blessed man, be said to liim : « \\'herei"ore do you neglect your employ- 
ment day by day, and sutTer loss by giviiig yonr lime lo going to Mar James 
the bishop? It is enough for von to be blessed once a montb. » ßnt his 
co-sponsor, when he heard these things, continned pressing the presbyter to 
make the jonrney to the same saint with him, to show liim the miracles ol'the 
man of God; and one day the presbyter gave him pleasure and consented to 
go witb him. But Satan tlie hater of good things on seeing the two co- 
sponsors going in earnestness and in divine love to be blessed by the blessed 
man showed tbem an apparition (tpav ra-iia) , in order that they might not again 
come to the saint's own presence; and, when they reaclied the door of his 
cell in the monastery, they saw that a girl beautiful to look at came out 
from his presence merry and laugbing, and, when, that presbyter saw her, 
he said to his co-sponsor : « See to whom you are urging me to come and 

all' iiipii wlio are godfather.s or l'ather and godfallier lu tlie same iliild, old Kngl. 'gossips'. •S170v° 250 APPENDIX. [596] 

o>-.; .vOOt-.Vl ai»JuDl/ K-),-.^«- -.-oio;), >jlj/ oy^ jjo :jjLia^» oila\ o^i. 

^*; )i-^ -I^-^-^ )•? ^»^ ^-.>1-; ..^.Vild"!/ ool |j/ vS/o .yV^l- J.iOI 

.^^>^.,^>,'> p ^-^JS>0| )jlj/ yOuQ-sKJLJ; »X>*;j jJ; s l > ..I/o JlKj/; )KJS>^; 
.^; v?-"? '.öt^ \0^j/ w ) " -«* vj -o« jiJ^jJ vOOiK.-.^^ •V^/o .voj/ "^jlfco 

I - fn'\ otN».,«,.. ■> \*oiQ-.pu» •.)■> I .'iS; ^oia.._z;Ls |.i\; o6i jcH^jJ joo( vm.... a^ 
o>_«; ooi ).y<..li «)■■=> oii; -.Ui^/ io.i0^js )jü/ ,_*\oi^ ->r-^^! ^-^ 1?)-*^ 

1. S Olli. (corr. N). — 2. S -oi«>j^j (corr. N). be blessed »; l'or he was scandallzed. And on Coming in to the blessed 
man, and seeing no one with him they were both more scandalized, since 
tliey had seen a woman Coming out of bis cell while he was alone. But 
the man who was constantly going up to him, overcome by abundance ol' 
love, revealed before the blessed man himself the scandal that had troubled 
their minds, and began to say to him : « Sir, I urged this presbyter to 
come to you with me, to be blessed by your holiness; and he saw that a 
woman met us who was coming out l'rom your presence, beautiful to look 
at, merr}' and laughing, and this our companion was mucb scandalized : 
and even I too was scandalized at seeing something unusual. » But that 
divine man on hearing it knew iminediately that that false appearance of 
a woman was an apparition (^avTacrta) ot" a iiend; and he thought « It is not 
riüht that these men should be left scandalized »; and he asked them, and 
Said : « Shall 3^ou know that woman if you see her? » And they said 
« We shall know her well. » Then he ordered them to pray ; and he himself, 
having knelt down, continued entreating God, who wishcs for the life of men, 
by his secret power to force the fiend who had appeared to these men in tho 
form of a woman to come and appear in the same guise ('^yöfJi.a) which they [59,7] SPURIOUS LIFE ()F JAMES. 251 

.K^lt^^ öi^^K-./ v*öi; 9P?/ ^; V?-*? •vp'^>-.'>'; )lt^l s^oi );oi y/« •.jjL.sa^ 
yols.^0 ) ». »t f> öi.s >..f> I •Jf.fO^ Ka...«-a^ ^01 jlKj/; 000t > »^ •» tp ^.Of^ y.so 
^oiwo .)j.^ad>ö|.:ia^ jtCb^ooi )ooil )Jo -.Jjl*^ )j|a. jj^JJ ''^; •i-io/o •J.a.^Ni 
^iJ^oi );o( o)^ po .yOOiA^t.^ ^ ^v_..JLll.o ,s^öi jlKj/ ioo( )jlj1 ^.»Z oi^^^^o 
t-Xt \; )->o^ Jl « ....N o .. 1*0 -Ji^i )]S^^^; QlS..m; -.qN «•>1/; I'^-^^ 

vij joo( ^^0/ p ^«^ocL.. ^^ ^j t. .. -> .jooi ^^0/ >A-.t^_ pol .)oo) 

K_i/ vfn...qv) v-.Äji -.voaLio^j |jJJ^.\ '^.V-s ^o/ ^cn ...91,^0 y/ ''.oC^ V^/«>' 
"u.^0 . ')K.^a.2Ljt!. ^^1 y\^i> jJ -JNju.^ |la^:C^3 '*-*-^ ^-*^o( 'wJ^ 

1. S i^\ (corr. \'j. — 2. C wU»^ R.i ;•^^• — .i. ('. Iv*»^ o»^->oi.v _ 4. c oiii. — ö. C ins. o»^. had seen. And suddenly that woman stood among tlieni, looking gloomy. 
And the hlessed man asked them, « Is this the woman whom you saw? » 
And they said, « It is certainly she. » And, while they still supposed that 
it was a woman clad in flesh, the saint breathed upon her and made the 
sign of the cross, and said : « Go to perdition, evil fiend, and be not a 
stumbling-block to believers. » And as he spoke that woman became like 
smoke, and vanished from before them. And, when the men who had been 
scandalized saw this, they feared with great fear, and praised the power of 
God which dwells in bis saints; and they went down to tlieir city rejoicing, 
and repeating the praises of God. 

^Thc blessed man then, having remained in bis monastery, was for a 
short time ' making entreaty to God for the salvation of the whole chnrch. 
For at that time he would fast for twenty - days and then cat^; and he would 
eat sitting\ But one day while he was eating he feil asleep; and his disciple 
spoke and said : « Father, rise and sleep a little time on a mat also ». And 
he said to bim : « If, niy son, ^ you request the angels lo sleep, you do 
rightly in requesting me. The holy armies cease not rfpom praise \ and do 

1. C 'But, when he came tu bis monastery, he was'. — i. C 'ten'. — 3. G oni. 'C-JSSVli 252 APPENDIX. [598] 

»oüi jJ/ .Im «iS y^l jooi ^^j '»-"^ ^ -.IJ^^JA »— = jl^/ ^*^ ^l U>^ 

:)fiC^l juv^l^oof jK^'t^ ^ae ),-M il^l •.^^^:mcL. ^^ ni_; ,w>.^ -^^i-^ 
ö»Sk oooi . «vi'« f) ]lo oooi ^K^^o )..«.JLd öi^ oooi ^ooi ^ :JJ1; )jL^JS.oju3t 
f-x-a |,..*.^ J-L^o.^ öi^ oot~*o .6(1^^...«^^ ^«JL3 ^a^ 1,1/ )i ->o^; oiIol^ •.)~'>-i^ 

•>)|_«.^D \*.l-^ oiS. oooio JloL^i 

jloVou «3/; )-^f^ -.JJ^; l-^«)>3 ^; 'V''^' .-^iou K..^ 'öC^aLs -.loot^ 

)J.).A.^O ).>V0J3 jf^O CL30i.«0 O^JlIXO -.J.IlLXI^ |jL30I 0>m ^; ^ .OOOI yCLJusjj 

. >^oia.uJXJi /o oit-*t^ ^; ol/ .volJLi onnN.. jjL^o^t oiIql^« -.^j-^coVa^/o 
^aa..«.'^ fSo^ .s..oia3Va.3 K.«..^ oul^^ yaxoo .\..^^o ''^<,^\ -.ot-^cL^ ol^CS.^ f.3o 
.^..^latoÄ.. jK\l -.1^»/ '"^^^ )V-^^^ )-*J^ -»^o -l-i-^-iO-^ 'W ' joo« -.oiIq^ 

1. C >^ooCi.aa. _ 2. C f^'^o- — 3. C ins. low- — ',. C V«»»'»? 0U;= P ^» »aoL .•..01^*»*^^. low »U^o. 
— 5. C, U^3|- — (;. C. ov^aa lo.w- — 7. ('. ^*l;*^-o• — 8. G l'-l».^^ laoajiao l^v© v.Jcn.:i.o u*:ii.S-I.J 
l»Va^/ .S/o. An orasiire ol' about 'i lellers follows in S. — 9. C U'^ov — 10. C oLlo- — n. c 
jns. wC^ös- — 19_ Q >A.jio^o bk^'.o- — 13. (' ** ^ '.»^oioVt*» |« "0 ^v t. *f> t^. you desire me to romain silent tliroiigh sleep ? » (for he used not to slecp 
like men, but kcpt watcli all his life; and, if he happened to fall asleep, lic 
would sleep a little time while silliiig'). One- day a woman from a village 
called Theltha% in the territory of Tliella, since she had had children and 
they had died and no children remained to her, came to the samc blessed 
man with her doraestic slaves; and the blessed man gave her unction througli 
prayer, and she had manv children. 

Again on account ol' inen's sins there was a drought caused by lack of 
raiii over the whole oC Mesopotamia, and especially in the land of Thella, 
iiisomuL'li (hat the rivers became dry. But, when people saw this, many 
villages and hamlets assembled and made an agreenient to come to the same 
^blessed James '. And they came to his monastery and found him ; and, when 
ihey had spoken with him, he prayed and wept, and he placed his head 
between his knees. And, while they were Standing beforc him, the atmo- 
sphero (a-/ip) became dark, and the clouds poured rain upon the earth, for 

1. C in.s. 'and rise tu porform Service'. — 2. Tliis slory is omitted in C; see p. 58i, n. 1. — 
3. 1. c. • njüislui'e', hardl\ Tlilatha = three. — 4, C ' lioly J. in his cell'. [599J SPURIOUS LIFE Ol- JAMES. 253 

•^^^ p T:^^ ^^ a-.i.»o -.jov^jl ).iai. oC^s Q.^...,-:>ito . yO^.^ JK^lo 
Joi!^; ).Jo» 1^^^ .•|]^y,»2LZ) Vr**"^? l^f^^M \^<^lo\--<^^ '"^»>> V^/ U^° 
• .^o|.aJO|-m)j' oooi ^>^m; ^aJÖi^o .|Lx^ )ooi ^.jrLl^, ).JlV)^ '^^«.^ |..>^^^CSLk. ^l 

«A-»..2lIS>i ) I, . \ ^^.^ OQ.a^> l-it-=>Q.i oöl >^ l>r- i-^!*^! •.'oooi ^V^/ f^ 

. ''pö/o OiJS Oj\, )001 i»«.-2L^.1 OÖl jUJJ yOO«!^ joO) ^01.^ ^-J OO» •. )^jVQ-S 

jooi ■"->'* ot-^co. joo) |;m 031.\ jls/ Joot '^i'nV) )J 'j.jl-wJ o/i )-io|_flO 
^3 )4<?tt-=» )?-^- Jja^£aioo .jK^aajJio; iioa^ JJo ,).jaiaio jj .^Ji^^oa^ 
J-LX./ .jooi ^cQ-*Ä^Kio JJ "jiJSv^l )K*Jt^ )lo,-fJo ).ioo, yjs Jooi );» ^a- 
^^wCS^ ^bo V-«J^ .-oilSyjLiojLl^o jl^oöo- oi.:äCL^ l?po^ ).ii.i.«. Ä . =» yCi-*ajLj JJj 

1. S appy. vttiii^ C ins. Uj. Uv — 2. S om. -- 3. C Rv-M^t LoW,^. — 4. (.', i^^:^- — 5. C 
uowot-P?. — fi, C F««5^- — 7. C om. — S. C (sie) li-jVoa^ ' \ - i> 5 oa«»- U.ig^jo. _ ;i. ( ; ins. low- — 
10. C. -woC^-/. — U. C o^\i,- — 12. Som.; See p. 492, 1. 3. — 13. S om. (p. 41)2, 1. ö, ^''^s^)- - U. •: three days and three nights; and all the people praised God, and dcparted 
thence rejoicing. 

What shall I say about the miiltitude of miracles wliich the ])Oudman of 
God performed in creation? for he used to do mighty \vorks like the holy 
apostles. And to those who were pursuing in order to catch him be caused 
much astonishment; and often they would meet him and ask him, saying, 
Have you seen that blessed ' James the deceiver who is dressed in patches? », 
and he would turn tliem back to a district which he had passed through 
and say : « Ile was at such-and-such a place yesterJay evening; but pnrsuc 
after him ». For the report of him would be flying about to-day in some 
village, and to-morrow in another; and iie Iiimsell' would not accept any 
gold or silver or bronze whatever, nor wouhl he allow bis travelling-com- 
panion to carry any, nor money or food to eat ; and every day he would travel 
a stage (aavct'wv) covered at a vigorous pacc, while he would not consent to 
the fast ani severe abstinence Ijeing broken; so that men could not fravel 
w ith him for a nunibcr of davs and minister to him inore thaii a vcry short 

1. Tills wonl is usi'd Ol' any monk or ascelic and Joes noi iiecessaril) mcun nuin' Ihan nni- ■ reve- 
iriul ■; cf. [i. 71, 1. I. 254 APPENDIX. |600] 

V*^)ooi |*;i .)LoJJ.io 'oit^oM csiS^ioi. oooi ^y^« mv> t-"^ JJ J'O^J U^j 

otl«i 'i « lo^ .jooi ».aii. jj-io-ckicus jloauoool .^oo^s ^^j» -^j-sl^ ^/ .^; )ooi 
. r,' « ^^-.^a-ioo .^laQ\ l^poio ^-.).-^JtoT .]L>a.aA;; yQJOi^ ^Oj^Sjusj 

..cxjoi ^;*^»^^^ "'i— ^ 1— o •o°®' '«^^?' ««''^^ .)^^3o K^' )^^ l-^®?'? ^'^-^ 
M;289i°a. >ö>iaji ^; UsL^l .oi^ OOOI ^).1*< jlo .^oo|^^JL--^ )ooi ^^:auO^.^Ä.ioo jj^t-^ 

^■^..xLbo /^s-ot-joK^; "JjodV; ^'jj^JS^i ||.iotC^l ))-^>-^d o<»ot y»\f>«o 
OOOI ^«^a*.^ |l '*'^ •.j-.Voua.ao |^.3,.ia:x> ' ')Va^<^ .)i aa *. o )^ oj^ ooot 
^/; jjou/ .)a-^ioo U/ '^ib.ü ''jooi >*ÄXi6 jlojotso .jofS^ji j^.iX^ ''^oib. 

I. C o"w oi^=o»? U;»/ o;-i.w^N oow ^ ■«■ •', »vi H» "^^ .lioio .Uai.| "^^ß Yxs\ ^ H! •wta*.'>a:»>äi. Mo. 
- 2. C ins. "^^^ <o <Jr*N ^'- — •!• <-^ .'^- — '»■ t^' pi'ef- o- — •">■ <• '"S- ov^l"^©- — *'<■ C ins. ^ 
cyil-OHPo uwa^^iiJOi- — 7. C »i-'aii-aa, wLois..^^=30- — 8. G low Ixihso U»o Uooj. — 9. C >»■ 1*3 ' 
|,,::»4n iS/o -.cow ^"wi ov-'«^ l»v3- — lo. (.; i Cor o- — II. ('. vcoaui.^vÄ.a.. _ 12. C om. — i:^. C 
liai.!, s wilh erasui'e after '■ — l'j. ('. «^ <'**^-*'? °°* ^»oCCamo- — 1."). C ins. Iv»!A3o- — 
l(j. c, o. — 17. r. RttioO ns£l»:.joo low l>i -.oatti^ l»»,o ^» o,w ■^^>,w:3 ,5 oow ^^71^0 Ui-^v time; for they could not endure tlie hardship of liis angelic mode of life. 
For he used to travel on foot like an active man', and had no need to use au 
animal; and, while he was strengthened by divine grace, his body also was 
sound b}' natura; but he was dry like a stone". However every day he 
would make an addition among ihe believers; and i^his beueficence every- 
wliore^ would sorely provoke the adversaries; and consequeutly droves of 
pursuers with horses and horsemen would pursue after him, and would 
meet one another, and perhaps he would also be present among tliem, and 
they would not see him ; so that, when king Justinian heard of it, he pro- 
mised somelhing great to those who would bring' him to his presence; and 
niany men received three hundred darics each to ' bring him ; and they would 
seek him diligently on mountains and in deserts and in villages, while they 
did not find the bondman of God " ; and he was pouring out the prieslhood 

1. C ins. 'as we said above'. — 2. C ins. 'by iiis labours and abstinence'. — 3. C 'by his induslry 
in everything he'. It wnuid make belter sense if we coulil render 'readiness' or 'presence' in place 
of 'beneficence'; but l'-aa'i is not Ivnown in tliis sense'(p. '»93, 1. 2, 'l'ame'j. — 4. In the original life 
Iho rewai'd is ofTeiril io any who would proniise to bring him. Our author's story is inconsistent, 
— 5. C 'and promised to'. — 6, C ins, 'and letuined in shame'. [601] SPURIOUS LIFE OK JAMES. 255 

oo|i ^j U-^<^1 :' yjo .jjoia )>;-)^; joot \y^ »--^ jJ .vOOjJCxs o^iCLi./ jJo 
»,jLio yQ_iJ^s.oa-QJ / )i'f^/o .JjöiJo .).3a nm • « •'=> / ,..ä^ 'v£0V2l^o .loot J-Lio?; 
IK-.»ol .a,V^» )L.o-, '>nqiV>'> 'jjii^o -.j.^.oi^^ )jL3L.\a^i^ joot s..oioK_/ '.ssai-b. low »»i/o .pnnnn".'^/o li*^"»i«o- — 7. i'. -»r^' |U|-=o- — 8. oow ^N_ v n .li-^«oC>o La^^. — 
9. C low '».'if-^o- — 10. S ins. «ax.. erased after ? init. — 11. C «-Ä-V- IV^U-» US/ .3 «uu^nP. _ 
12. C ins. \'1^a■ — 13. C ins. o oow ^;.:->o;. — 14. C oni. copiously in every district and city ; so that, if anyone say ihat a hundred 
tliousand priests were ordaiiied by him, I do not think he will stray from the 
truth. Hut hc raised up the faith of the church that had almost disappeared, 
and he contended powerfully against heresy, and lifted up the head of the 
church that was bowed down. For before the blessed man's time the 
believers had been more than ten years without receiving the oblation, or 
having their children baptized ' ; for a priest could not show himself at all. 
And the holv blessed man both liUed Syria with bishops and priests and 
magnified and strengthened the hörn of the church that was laid low, and 
made bishops and priests in Persia; and he used to send encyclical letters to 
them that were füll of confirmation of the orthodox faith. For he was power- 
ful in divine doctrine, and practised in defending the confession of orthodoxy 
(öpOoSo^ia); and by »peaking from the Scriptures he used to silence the 
heretics, since not even advocates (uuv/iyopo;) and - glib-tongued men were 
able to repress his words. And from that time every city and village and 
convent of monks used to repeat 'James, James'; and, ifthe merciful' God 

1. Tliis Statement is not in tiie original life. -^ 2, C om. 'sni\'b 256 APPENDIX. [602] 

,^^^jCi»^ V-f^ »oi-^ Oiicuus/o cnip^ ""^^ v£Q_« ]i : j-Lict—V^ loi'Siv oSX; \jO{ 

L ->r> n N. .. jlox^cuoi ^^; -.oocx ^^2l:so '^; amjojolVo/' .yoKj/ v^> °°°i 

. ' •- oo n\ »v jloivi .Ol ^^; -. j->UL^V/;o voo^s« )loVi)»30 jL^oj» oü^^^-Xs 

I . -xf^ftv . ' )..,^VQ.flDo :^^po; |JLM_ÖOO^ yOOi^^^iU ' |.lXfiO^..)i. [a'^ot ^^; 
^ n<v>N; \^^'f^ ''oiJLJL^.3o : oilo^a ^ ^K^o oi,.:»Of-2 JJL^O^ ^; ooi^ 

1. (^ Olli. — 2. C ins. o ll-.ii.. — ;j. S sing. C oiii. — 4. C >=» l'or v — :<. C ckO^,IV/«o a^SiLVo/i 
l^i^^A^ oow ^^^Ia:». — i;. C ^^ .^i'oi U»30» uuVL. — 7. O o U'>o- — 8. C. \'oi ^ \1^'--m ^a^i- — 
'.I. C s^'w- — 10. ('. 0001 ^^.^-»/ N iiini'i,'. (a|ipy. in orig. Iiand) f> iv?>-^ ,^a* t^'cn- — II. t; jus. 
^uoiJo- — 12. G ^ijMio HAM.rS\? HoiLlso . ooo.v. u;.m». _ 1 j. c li.MS»o|l-. — l'i. G vj"'» had not had pity on his church and raised him up in it, it would alniost have 
disappeared. For he stood up and preserved tlie faith ofthe apostles which 
was handed down by James thc first bishop of Jerusalem, and fiUed the wholc 
churcli with beauties, and consequently, when the parties of the orthodo.x 
(rJpOof^o^oi) and of the heretics met one another, they would ask, « Who are 
you? »; and the orthodox (öpOo^olot) would answer, « We for our part are of 
the faith of James the first of the apostles r(and he was termed brother of 
our Lord in the flesh) ', which this divine James also proclaims to us » ; while 
the adversaries would answer, « Of Ephraim of Amida », or « Of John of 
Srwm »- r(tlie patriarch opposed to God)''; and hence throughout Syria and 
in the countries of Persia and of the Armenians the expression becanie cur- 
rent « ^^"e are of the faith of James » ; and in Alexandria and in Egypt again 
the expression became current, « We are of Theodosius » so that on this 
account the believers of Egypt wcre named Theodosians, and the Syrians 
Jacobites''. And the blessed man by his manner of life and by his innocence, 

1. C Olli. — 2. John £x Toü i;ripr,|j.i',; iieiir .\iilloch (Evagr., iv, 38, ad fin.), patr. of GP. .565-77. Ephraim 
palr. of AnUocIi died in 545. — 3. G oni. N lias Ihe erroncons marginal nole 'This is tiie holy John 
Maro'. — 4. This namc probably arose oul ol' Ihe schisni aljuul llio deprivalion of Paul of Anlioch 
find is opposed lo Pauliles, [603] SPURIOUS LIFE OF ,1AMFS. 257 

)»a^i V*^ fS .]h^o\^ ll'r^^M l'Q^^o -.-fr*^/ jlQjLia-.o»i \ xM .^ i\ . ^ i O o 

^io -^Is^ -.'l-oiSs. ^|poo>"3 ''Mj-^ ^ y^^öto :|jLiaA; ou>o«^QAjs1 
Viojjjo .a..^a:ioi\ ^v>,^o .01,-^ia^l )oot jot , Jv*^ ).ioof^ )1> . -^ ^ ^ ^; ^ -a>/ 

.^1q\ \l'l ^ joiSs ^ |.ia--V w^io .jJ, .oCi. \^l -.op ^ "^^Soio; 

1. c oiLa^a>, U^\\. — 2. C ,^5( K.^.ja icL^. _ :j. C ins. <«'•;■ — '"• <! "fr.^- — ■>• '^ liVaaa 
oi^'o-o •l*;»«!»^ oooC^a!^^ V-ia»ÄL^. — i;. ;-; oiii. — 7. tl pl. — 8. ('. -'»».^o '»:»fr' U»0i3 A*^ . ' " ^ 
o J»^' i*;p.'»o tJ^a^i WM»i^l- ^? low "W.v ^ 11. C ^aa:J^M■ — 10. ('. Uwi ^ l;'( •.-*=/;■ — U. C 
v^ uS.o/»- — 12. C .■•>-=/o- — 13. (.: ins. »-• — li. C oin. — 15. C U»»- — IG. C, ins. o»^- (.'. 28iiv°a. 
II and by liis keen zeal against thc enemies, and great oontests (aywv) cndured 
from bis boyhood and down to bis old age showed bimself a cherisber and 
upbolder of tbe faitb, and a worker of divine miracles. Once, \vben he was 
secretly travelling to Mt. Sinai in order to visit tbe saints, wilb one of bis 
disciples to attend upon bimself, and bad reacbed tbe desert region in tbe 
daj's of tbe montb of Ab' in tbe burning beat of tbe sun, and was Walking 
very vigorously witb divine singing for more tban forty miles in a pro- 
tracted fast, bis disciple became tbirsty, and began to feel faint; and be 
was afraid to teil bis master. But, wben he bad become desperate and lost 
bope of life, be called to bis master, saying : « My fatber, bolp mc. rxbirst 
for water has killed me - ». And tbe blessed man on tnrning and seeing 
tbat be was already finisbcd said to bim : « Pray and beg mercy from God 
until I come to you ». And be went from bim to a litlle watercourse tbat 
was near tbem; and be went down on bis knees, and olfered supplication 
fo Ttbe mercifuP God, and as tbe old man spoke tbat place sbot out a spring 
of water. Tben be called bis disciple and said : « Drink and satisfy your- 

1. August. — 2. C 'I am Kilk'd b> Ihirsf. — 3. C oiii. 258 APPENDIX. [604] 

'*oooi ^--a'i -.liaaL^iej )Li^a3t3 'K-.jl-sI/ JL..i»JLioo :JSJi«^o .looi IfA^ll 
seif out of the gift of our God »'. And he drank and was sirengthened. 
And ^they travelled on thanking God for his kindness. 

But, after he had returned from Mt. Sinai and come to his convent, - he 
went to visit the districts '. Now, since the church of the metropolitan city 
of Amida had been razed to the ground and fallen when the Persians devas- 
tated the city', and had been rebuilt by order of the crown, the Citizens 
wished the blessed man to consecrate it; and they came to hira begging him 
to go with them; and^, having consented to go, ^ he on his part ordered them 
to go before him; and he himself entered the city after them. And a certain 
woman, one of the great persons of the city, was lying with paralysed limbs 
by the city gate; who when the saint passed by her continued crying and 
saying, « Sir, have mercy upon mc » ; and hc reached toward her, aad took 
hold of her band and said : « May ■'our Lord ' Jesus Christ heal you, my 
daughter » ; and immediately she was cured'', and went into the church. 

1. C ins. 'And Uie brolher came and saw the water in the desolate place in llie wildei'ness, and he 
wondered greally and praised God who liears his sainls'. —2. C ' lie exulted and praised the Lord for 
his gift. But, after they had reached Mt. Sinai, and he had prayedinthe holy places, and been blessed by 
the saints Ihere, he returned to his monastery where he had been trained. and again '. — 3. C 
ins. 'of the believing peoples'. —4. In 50.'5, about 50 yrs. before J.'s time. 'Dion.' however (fl. 0. C, 
II, '«5) inakes the Persians take Ainida in 560. — 5. C om. — 6. C ins, 'and rose'. [605] SPURIOUS LIFE OF JAMES. 259 

^«juULO; ))-^^xt^o .'|,-.^i. y^l «3i.A^ jl^X^ ''^O.; ^; ikjs Jl,^.^ tC^i.oi 
|la^<-:L.M ^of~^ -.jji^ft'n ■> )ooi >o|^ *~*~^ ^ Ji^o^;! )o(^ ^o^ .0001 
■^'0001 ^_fc^iÄioo '.(--.^^.io Q..,^^ 0001 > . .. ^ > v> o wfr«;^ t^ l^ji^; * Ignar'b' 
• .).».»,V>iLaoo |.JÖ(.D ^^1 wC^^a&o •.jlpJS^ ö(A|-C; ^; «1^ V^ .)^>~mQu:xaI^ 
«K..^ I-^^»'/ .j.JiJS.ö)^ yasL^J;' ^f^K.>.« vOj/ "^jo/ r^ .vOOiLo^ ^^ ».«jJjl 

^^^s^io .^Voy )^2> oU^ ^^>^ joCS^ V>^ 'tJ^ .^jjoaai^; v^^/i ^ijKio 

•^-..^^oiio oooi . « «.i.iloI .^iojL^oo JLjljuJLa ^"""^ °°^ ^-.2^^.«.:c . ' t^o)_3 

1. l; Uo> t^'.H ?*' o*^_.o ll-;"»^ t^*»^ \-^' ^^? 'l^o -.l^^ M.\i.o N:-->a:Do. _ j. G (IUI. — 3. S sing- 

— 6. C U*0 Ik^o |ji^o( ^ ua^^oaa 3/o- — 7. C |t«U»» umo^oaxiÄ. — 8. l) vf)Oi»|oa\» ^./ loi^ ^. 

— 9. C vjiovov:^— — 10. C «--oi^o/o ^;- "^o _i-v>i 'S 0111. "Oiio/o, Ijut cf. p. 606, 1. 2. ~ 11. V. \Lo»S,. 

— 12. C i>^,o^Ho- — 13. C ^\^ l>-|^.lS..o- — 1',. S ,^>-i-»- And having entered the church he consecrated it in the customary way. 
And to many who were in the congregation God showed a miracle'^; for, 
while he was standing in the holy place, they saw ' hosts of angels who 
were dancing and uttering praise wlthiii the sanctuary and rejoicing in a 
song of praise. And after consecrating the church and ordaining priests 
and deacons there he departed from among them, having informed them that 
they were about to sufTer tribulations. Then (eitx)' after a short time certain 
persons in various cities and in villages under the pressure of the authorities 
denied the faiih of the church, and went over to the synod of Chaicedon ; 
but they arc forthvvith chastised for the purpose of correction. For God 
sent upon the whole of Mesopotamia on account of the sins of men, espe- 
cially upon Charrhae^and Edessa' and Amida and Maiferkat, raging madne.ss 
and blindness of heart, and the population became possessed by demons, 
except a few, but especially at Aniida. Men waiied and jumped, and were 

1. C om. — '2. This event is related früiii anolher soiirce by 'Dion.' (Nau in /?. 0. C, 11, p. 487; 
Kleyn, Bijdrage, p. 71 ; cf. id., Jacohus Baradaeüs, p. 106) without mention of James and dated Ind. I\' 
(.556). From 'Dion.' il is repeated by Mich. (p. 323) and in Berlin ms. Sachau315 {CS. C. 0., toni. IV, 
p. 331), and in Ihe latler Ihe Intervention of J. Is added, perh. from our lext. In lliese two sources 
it is dated in 560. It was perh. an outbreak of hydropliobia ; rf. 'Zach. Uli.', vil, 14, Tlicoph., 
A. M. C008, and above, p. 579. — 3. S oni ; sec p. 606, 1. 3. 260 APPENDIX. [6061 

Jooo) ^oiwo .)..aik.3 y.4 oooi <; -«■■' -^Jo .yOOliliv^ OOOI ,^^0«» Wr^^, oot y^-l 

.looi )^^— / ''IK^i )ia^* JKjl-^v» '^j.^ Jooi K-l J)o^ "'^^^'^^ 
yii^io/ '^^oi jKju^io «^:s ofw- '''^-wooi \s .)K-^":^:»o U'^^-^ 'Mt-^- 

^; j-Xi. .vQj/ ;q.MT>i; '-'ouie ooo« ^^.\S Jl)»^^! |.i^iopo .ooo» ^-*4°'' 

. jj/ .U^t^io jJ ^ oiC^' ^JLis ^VtO^ '\ot^...^s^Äioo '-oilooi^)^ v?^/ 
.o^io/i ^; v?-Joi .)<x5s. ^aa:^. V-XJO ..«::i. y?^/ ^m^a^Kioj '''oot y/ 
.)V_.V_io )joi )jci^m.j ^ ^ sDoVS jQ-JS-s '"vOi)/ y^^^^ \^'f^>-^l 

:29üra. "^iw ^j ^3 .).Ä>')j3 y m°il'o ^"od>— ^;-io ••aJ4*? ^^-^o) ^«-OV^ Q-V^ 

1. C <^o. _ -2. S ,jU»o G om. — 3. C om. — 4. C ..^l»- — 5. C ins. » low &-/• — G. C ins. .(jv 
_ 7. c ,5o. — 8. S ins. »v — 9. C ins. l^v — 10. C 'S for ^- — 11. S om. — 12. C ins. oaiu-.. 
— 13, C ov-^ oow ^a^^M• — 1'.. C oi^ ^'■''r^- — IJ- <^- >»*■ o*^- — 'C- ^ o««. - 17. C ..= .a-r^ö 
^p..:« ^oa/ fus., .,fLis. — 18. C ^» '*-■>■. ;= rMM >i««^ V" — 19- '^ \'^fo |U »^ (prob, 
from p. 607, 1. 1). — 20. C <^h^'> v^ov <»^'■^- <:»■ 'Ö172V mad and ran as if horsemen were riding after them; and they barked like 
dogs, and howled; and in llieir madness they bit their flesh; and, while at 
Maiferkat and at Charrliae and at Edessa it was a small matter, in the city 
of Amida great madness prevailed, espccially among boys and girls. When 
then the Citizens saw these things they were overcome with affliction at thin- 
king wliat ^a horrible thing' had happened to their city, and they were 
runningto the same saint, and begging him with many tears to visit them. 
But the Saint answered and said to them : « How do you wish the Lord to 
have mercy upon you when you deny his Godhead and divide the one and 
indivisible into two iiatures? But, if so be you will obey me, God will visit 
you ». And they said : « We will do your will, cur father; only deliver us 
IVoin this grievous infliction ». And he granted their request, and rose and 
went to the city of Amida. But, when he entered - the city, those who iiad 
Sfone mad began to run away from the siglit of him and seek refuge under 

1 G om. — 2. S Ins. 'insitle the clmroli and"; see Ijelow. [6071 SPURIOUS LIFE OF JAMES. 261 

..e^ .1^-^ > VI. ~^a^o .) .. •>»><> yo^ ycLCOo .\.i>o\.^^ ^K^l \l^ o,^ 7 )la-b^:s ..oCSj oöi |...^S^i^z>D .«^',o .).ioV*^ ^ä ).Juio; yt-i^^ ooio .)<H^jJ 
o-juw.» ^...-^o«! ^^a>^:d q^V*o :"K.uood/o '*looi bs.ia2^w«l/ jJ; |.jl2lj ^öi 

"')jL3010 .).i<V^ )K.ioä^ ).ia3Ö/ vQ.ai.9'NjO ..jjXXÖo/ yOJLJu^J •.JJLSO^ vOoC^ 

.y^ ... \o .w.o»»oJJo JJNJ^o .^^,Ä*:iaI^ ''*^^//o .\.xjI wUlü yal^i jcx-^jJ 

1. C J-v3.:^"-D »joo I-mV-3 a>^^^ — 2. C. ins. spo*^- — 3. G ^J^^^o l^a-=o .l^i^poi- _ 
',. 1'.^- — 5. G W»o. — fi. C l-e>ai';5or _ 7. C l^^- — S. G ins. oooi- — 9. (_; oiii. — IC. G 
lov^U low o;^:». — 11. G ins. l^a^v — 12. S a»9- — 1:). G lowVaa- — 14. G l^oofLlo- — 15. C 
lov-"^ ^ lvi-.'i" ^.\:io oooi ,jS»2'i\.:>oo loCill l»»'.:att» .vpov^ |Cvi.^ mUa. — ig. c I,.»>oo — 17. S ins. 
wliat loüivs liku ^=3 (perli. a lilumloiiii^ beginning ol' Uo;-5oo^3:. — 18. G ins. lUsq» l-oio .^»- — 
19. G ^..^»..i-2. — -20. G Vi/ U=o4> ».wo- walls ; and having gone into the insidp of tlie church he brought iucense 
aiid set it before the altar ; aud he ordered thein to carry it over all the streets 
of tlieir city and the houses, and on the walls of the city all round; and the 
day was tiie lirst day of the week. Bat, after he had ofTcred the oblation 
and celebrated the awful mysteries, men began to comc to their senses and 
recover their intellects and praisc God. Aiid agaiu at the vesper hour he 
set down incense, and prayed; and all that night he was offering petition 
to God on their bohalf. And at morning on the second day of the week 
there remained not a soul ria that city ' which had not been cured and coine 
to its senses, and rthosc who had been alllicted - began to utter exclamations 
of praise to God, giving thanks and praise, and begging mercy from him. 
Then the blessed mau ordered them to clothe and cover ' themselves in black 
for several days. And so he left the city with high reputation', while all the 
multitudes praised God the lover of mankind; and he went to Maiferkat and 
to Tliella and to Edessa, and to Charrbae; and he visited ihem in the saine 

1. C 'among the sick'. — 2. G 'all the Citizens'. — 3. See p. 489, n. 3. - 4. C ins. 'and a greut 
procession'. 72v"b. 262 APPENDIX. [ö08] 

^^o. |l/oi '(.)oo! jj)i -.a^*—? "^-^i^ot ^io v-^ ^|N.-.io -V^^ Uoaoio 
wjLs Ijlscl^s^ ''jocx )^.o IIql^.;^^ ^^ 'k*^' ^'^^ J^^^J jK^cL. '^oi*^^.^ 
sA^K.^/i> :)-*t-^; oi.:^b^ ^^^ ^»wJ -.sA^c/o ^öi.^1 >ooi^ \-^l° -. o<t-^CL^ 

^öi )K_LJt. ^; iooi o^ts^l .joiS^jJ (X^oi ^'^^.^Z ).^J^\ ^"^ )-i<X^ .).JL^tJlfi; 

'C-2»0l°b. |-o>^'t-3^ jjL^w^ ;^'OV'3 Oy.SCL3 )!/ ''^^ )jO| ^^A) )-J^>-d '"^Z ^; ^ol 

■"^j "^«•, rft->\ ou^' joot ^Sl^^; '^':|jiqjl^ |..^>-oclo '')oo( o).iaji.j J].^',..\ 

1. C tosw- — -2. S 1^>"« (corr. N) C »»j/- — 3. C vfW' — '1. S om. C ol^» U >w Vj^ola oow- 

— 5. c »^ Wff^ \Ll jSo- — 6. c om. — 7. c w;*?- — 8. ('. l5;-;il3 U^«4i =N>' l-^' «^ "^oß^-N 

uaa.jao«oU '»•-» .■^». — y. C (^-»o- — 10. C >«>aS.>»3 ;3 vuott^^n^^'^* 1x.i-vl3. — n (; l^C^oo ^;ixis. 
_ 12. r. UVaoo l^i•;M >^r^lo .ov^;— • oC^o Ua»v9». — 13, C \l-.lo |IXu,vi. _ M. C ins. 11.^^ "^m 
|I../o -^o^H •oiiOAi |Laa.J5Lo w^? p<vi,»- — 15. C o .H-lJO UaK:^^ uoio^>N- — 16. G s<>;atta^- — 17. C way; for rthere was not' a dead man among those wlio had bcen alllicted. 
And he came and went into bis raonaster}' for a l'ew days; and one niglit he 
called the blessed man the members of bis convent, and said to tbem « My 
fatbers and my brotbers, Irt us sorrow Tor the Lords poople, since '^it has 
been bereft of the" blessed pastor Theodosius patriarcli of Alexandria and 
he has gone to the tents of the saints; for tbis night he eommitted bis spirit 
to God ». Now that year was the year eigbt bundred and eigbty-seven of 
Alexander'. 

Again too in the period before this, when Khosrau son of Kawad the 
Persian king came and laid waste the eitles and villages on the Eupbrates, 
and ravaged and destroj^ed Batnae, he came also against Edessa ', and 
encamped against it to tako it, and, when he was unable to do so, * a man 
of craft in destruction wbose name was Cometas, a spy, who used to teach 
Khosrau all kinds of evil plans against Syria", advised bim to order his 

1. S om. G in place of Ihis clause lias ' l'or none of tliose wlio sufTered in Üiis alllicüon died'. — 
2. G 'theie lias been laken from us our'. — 3. 576. Really lic died in 566; see p. 486, n. 6. — 
4. 544. Bul Batnae was takcn in 540, wlien lie took a ransom froni Edessa witliout besieging it (Proc, 
Beil., II, XII, xxvi). — 5. G ins. 'on account of the numbers of people in it and the strengtU of llie 
wall, lie was lioublod; and'. — 6. C 'the excellent people of the Syrians'. [609] SPURIOUS LIFI*: OF JAMF.S. 263 

. joiSx «Ju*^ ^jJisju»^; CH.i£;a3 "^^io; -.lAo^a^ "^fco.^-1/o :'))^ju^ia^ 

ji^" {...C^C^ '-•"^ Jljots .yV^scLS aJL^cuoi ;ci.JS.-3 .)lciJL^eL.o( ^Vo^; yO^^j-Mi;! 
jtj/ w^-sKjLio jj ..'^IvaLji >a>.o .>a^^o/ ^io s-^ »i .. » m"^; ^/ joi^iv ov^ 

^ ' 01_^i>.2ti0 .OuSj ^*^o6i |-.JS^ 'I-L^Q^ >-.\,"o .yOibOQ-w.^^^ j-fcÄ'^S ^_io 

^■'^V^/j )l^^_fciOt!^*Ji ^.i..aL^bw^; ^'^j.jaJVo -.jjoJ; |.Ju3V 'oV-coo |>-« ..|.^2S^; 

1. Sic ms. P. Sniitli gives U«o;9/ as masc, but withuut examples. — 2. C l'^^^ l'i^ «J» ;=^ 

^■01 |^boa:l^ ^=V4>''-' "OiioU ov^ S ov^-ol-i fur _Aol-| . — 3. Ilero S broaks off tlirough the loss 
of a leaf. — 4. G 'ovaioi»- — 5. C o»^ oi~^to wLo^ ,^oi^s |^u,vJ ^i"s aAj3l.(o ■(»:=■ — i;. C »oo;^!, 
^. — 7. C xa;3'o .|^^ia:i. oitoi-^i.:-» ^o -.UiO- — .s. C l;2-. looiv — !). C Ust^r >°^o . ^aa^io a:i-l^3 
11(0^. _ 10. C Olli. — 11. X ov>^3 ,So :>!,■,. — li'. C U.— ^-? loir" '^-'•r^« X oiii. — 13- C. ^^;'«lS 

yi.x-.io. _ 14. N Olli. — 15. c <;»7o- — ni. c: k'^v ''^^"^' >°^ • ^l '^^l f- — i:. c ^o- — is. c \^ 

)x> Uc2 ^o '.^;ttLS. forces to build houses' against the city and ^to reduce it to straits as he 
actually did". But, wheii the Citizens heard of this contrivance, ^they were 
ruiining to the same holy James; l'or he' had arrived in the city a short tinie 
before, and it became known to discerning meu that God had brought him 
to save the city. And accordingly the Edessenes came to him and said : 
« Our saintly l'ather, offer supplication to God, that he may save it' from 
this ^man and the " impious kingdom » . And the blessed man said to them : 
« Fear not, ye of little faith". Only believe in our Lord. This night God 
will drive him away like Sennacherib froni .Jerusalem; and at daybreak none 
of the Persians shall be found in your borders ». And the blessed man 
prayed all that night; and at midnight Kliosrau saw' horses of lire'", and 
horscmea* clad in flame saying to him : <c Rise depart from our city; and, 
if also you liavo not done so when the sun rises, wc will slay you and all 
your army ». And, wheii this vision liad appeared to Khosrau, ^a. stern 

1. C ins. 'outside tlie wall and towors'. — 2. C ' make (pl.) spoil of it'. — 3. G 'llioir heart 
Irenibled and was disturbed, bul the blessed .J.'. — 4. Sic \. C 'us'. — ä. C -cruel man and bis'. — 
(■). Mallh., Yiii, 28. — 7. X om. G ins. 'a l'cariul Vision'. — 8. N om. 

PATR. OR. — T. -XIX. — F. 2. 18 ^N3 264 APPENDIX. [610] 

.•'oilalii.p> «Ol JN-Ju^ioi^i ppo ^\S>o .-'ioot )-d.2lj Jt-ü^V |jl-^jD; oiK^io 
otlpciis^ '^.^Jioi .^ \.^i<x£0 l^iV ^^j/ x^ )^J-^ia-s öu» ^; )oo« K-,/ 
■2brb. yaL.i *^-V-^ * o»A ''po/ .otX-j ^io ^^/ ^-^ oilo^ "'Vj/ .U^; 

->-«o -la.\ oo,_D ."*po/o ou-ov:» J>^i/o .|.jl.-. ^io )_a^ .. 'U^o^ 
. po tt-io/o ...PID n - ^" ^^>^ oi.JU.ia~. ^-coo .oiIqÜ^ ^VrOo .jojü^; |K-,Q_aLiil 

.'^|>^ ooi )»*..ia.Ä) jKi^jL.i oi.-io .''J.J01 ^y^^^ oiNJLs Jjoiqj ^j^ 
.)...oiSsi )i-^^ '^QJOi .^».|i-VAj .ooo» ^fic/o jotl^JJ a-<.j»_Ji'o .ILilÖo oot.iolo 
^V? )-ov^ )t^^? )^«^? ^'l"^"^* "^1^! Xj/o )^Ju^io v^ "'.flÄJo 3. G U'tOi It'aV. j^ •.|^u,», ov:.«^^. — ',. C I.U »o -liiot» oiLV-»»!- >j.-;«i*. »So. — 5. C prel'. o- 
— 6. G om'. — 7. N om. ('. ins. "J» allfi' u::^- — 8. N \vilh |.l. marks. —9. C ^>i:» »= t^^«^ v'? °-" 
^>>o,. _ 10. C iii!?. o*^- — 11. C 01 foi- /■ — 12. G ins. Uo;-:3o- — 13. G U'^ pwv — l^i. C ins. 
liw«"-— 15. N «"•»» C ^'Vio^l \'vi- — 16. G '».-^ U=a4,o--.- lm.S^;. _ K. G l«.'^^"' — IS. N >^- voice cried ' aiid alarmed his forces and thcy retired from tlie city Hn great 
l'ear-. Theu the saint's word was boing carried into efTect, and the Lord 
saved Ihat city by his prayers. Now thcre was in the samo city among tlie 
distinguished men a certain blind man; and he heard of the blessed man's 
miracles, and went to him by the help of some of his servants, and said to him 
« Sir, have mercy upon me as your Lord had mercy on Timaeus Bar Timaens 
the blind man, and grant me in his name to see light, in order that his name 
may be glorified because of me ». And, when tlie blessed man heard these 
words, he wept for sorrow; and iie was strongly movcd in his spiril^ and 
said : « Gomc ncar to me and see the Lord's ghuy ». And he came near to 
him; and he placed his right band on his cyes and said, « Our Lord Jesus 
Christ, fashioner of our frame, indivisible, one, Only one, in tliy name may 
the pupils of this thy bondman see light ». And the same hour that blind 
man saw; and the multitudes marvelled, and they praised God and continued 
saying : « Truly this is a divino man » '. And he left the city and went to 

1. C 'he cried wiüi a loud voice'. — 2. G 'and, wlien llie day brol^e, nune of the Persians was 
lüund round tho city'. — 3. John, xi, 33. — 4. Luke, .\xiii, 47. [611] SPURIOUS LIFE OF JAMES. 265 

^^K\ ^^^ po .oily,«°>» ^''^s.^^.io oCb. joo« ou-^ '■''"^ ""^ .J-uots^/ 

)tC^:^.30 .' ')»<^£d|.2>; )i^" ^o^iXiJ; ^J./o ~)viOQ.i^ ^-io JJLSCL^ ^; >r> <=^i 
I ^ .y n. \ -.yaiJ^^o/; |ly ^mo .jooi y N m |jL^a.>ö(.^ vOOi^aLS, jJ^oC^ 

1. (', ; llvs^*" '^6''« .low «.iol.; Cv^U,__-, ».ov'-3. — -1, G sing. — 3. G »^-»- — 4. C f>o- — 5. C om. 
— 6. C \<^^*^f !'»'• — 7. ('. oom ,;ja-;-MO- — S. C r?;-^-»» •■U'V'O N om. — 9. G l— =.» N pl. — 10. G 
)..ov:::Ss \-\V^ low ^^l.o^•:-xlv — II. C cn-viÄ^i.- _ 12. C, ^t- — 13. G um. ?• — li. c: KeVL/. _ 
15. C ow iÄai.ol3 ^l P ■• i;i:»o low vi.a»:». — lg. C U; iJ^> «/.ai-bo«wo- >oi>f». w,^»*»!. 3/o ♦C-2nOv°b. greet the blessed men of the divinc convent of Bar Aphthonia ' ; for hc loved 
it greatly on accoimt of its virtues ; and, having entered the convent, he 
both filied up the ranks of the priesthood and did what was customary- 
(for it had recently been built). But one day, while he was offering the 
oblation, a certain Saracen who had recently been baptized was present 
there; and he saw that fire came down froni heaven, and saw tongues of 
flame hovering over the oblation, and hosts of angels witli bowed^ head 
before the divine sacrifice*; and he saw that, whenever anyoue received the 
oblation, they wrote his name in the book of life; and that barbarian believed, 
and praised God. 

And the blessed man lelt the convent and went to visit the churches in 
Asia; and lie visited all tiie believers ' witii the divine word, and proclaimed 
the ncws of the gospel (iitx'^-^i'iMM) to near and i'ar. Having appeared in the 
World like the great Paul, and completed his ministry, and perfectly kept 
the faith", he assisted God's church for a space of forty years. Having 

1. AI Kenneshrin on llie Euphrales ('Zach. Rli.', viii, D). — 2. Sc. consecratcil tlic buildins?. — 3. N 
om. — i. G 'allar'. — 5. G 'countrics'. — IJ. II Tim., IV, 7. ♦N325v°)i 266 APPENDIX. [612] 

.)^/ vl_Jä> ^^^^boulis |-»^oV; ')_a2i^ ^ax*jL*^i»Q-- ^.uJLs »J JoCSs; 
^j . _ r N^ 'Jooi ).-.-- ).x-^^s-coa-. ;Kj>; ocx |.3^iö väcl-v--^ »*iJL:^ J^^i. 

JIjuOj yo^ jjL-w, ^:K.A*iai. * jl a ,'. . m^ 'joot >äOLio ''^; p^ .|K>öi5x jbö 

"Ijlso^ oci ).^.fn3 ).xjlJiQ— ^^iw :)i.t^ «^-s JJ-;*^» |oo»-J ji? ^^ioo .'"j-v^»«^ 

.l-po/; )_ua-./ )■-.;, I rf\'>^\i lla^-oji '^_^.i^o Ujl^öI I-j^-*/ ^3aa.cnv.?>/i 

1 '^ 

po/j ^''iJ^o .yOAJLio )KlMo )j/ .U-s'j! U- ^^^ ^'^Ju.JLJuio jjjoi, ppo 

•1 N lli^jjo- 2. ins. low. 3. G '=■ ).ui»6-»a. »^3< o'w i^a.;i4>- — 4- C .w^a>i»" "OW 

l„4o! ^- —5. o t:^»' tM.A- — 6. C om. — 7. G ins. U^a^» oil-iia-oo, ^., U.3r-=. — 8. G HoPv 
_ <). c oaoi* -;^ U'^' o.wo- — 10. G ins. oow (sie) ^•.'^•-2^v) |I.avi.Y l-»,-v );;*. ^^o- — 11. G, 
u;-» Ia'.^- — li. G '^ K'o: PV-i ßaofli«'.:9; Ui-xl.. _ 13. N ««»äio. — 11. C a-e-'-MO- — li. G lUla; 
^.»a>.^=' usa^a^lv — ir,. G oiW.»o. — 17. N ,ji»-». — 18. G ins, ^o l-vOi^. _ l<j. G ^^ i^- 

reccived Ordination during the years of Justinian king of the Romans, ^hc 
was living' down to the years of Tiberius the king the successor of Justin'; 
and during these forty years bis steps did not pass away from the paths of 
righteousness, nor his tongue from the divine words. ßut, when he had 
rcached advanced old age, a certain scandal-causing calamity sprang iip in 
the church, through the fact that Paul tlie patriarch and the saint' also 
were zealous for the Lord''; and, in Order that a scandal might not arise 
within the church, the blessed James made a secret resolve for the sake of 
the correction of the believers to go as far as Alexandria ' ; and he took with 
bim cight other bishops " and hastened to Alexandria as I said; for rhis 
intcntion was a secret' from cveryone. And, as they were journeying filong 
the road, tbey reached a large monastery on the frontier of Egypt called 
that of Cäsium". And, when they bad gone into the monastery and Tput 
up" and prayed, the saint spoke and said to tbose with him : « Pray, my 
brothers, since the Lord showed me that here I and three of you will depart 

1. G om. — 2. C 'Justinian'. .I.nmes d. 30 July, 578 (Midi., p. 364; C. S.C. 0., lom. IV, p. 144), 
and Justin lived tili 4 Oct. [U.E.. m, C). - 3. G ' holy Mar J.'. — 4. C ins. 'and contended to deatli 
for the faith'. — 5. See H.E., l\, 33, 58. — 6. Really 2 bps. and 6 otliers (1. c). — 7. N 'he also 
concealed himself '. — 8. A mountain on the borders of Egypt and Palestine (Amm. Marc, XXII, xiv, 4). 
— 9. C 'kepl vigir. [613] SPURIOUS IJFE OF JAMl'.S. 207 

.ßs_fcioo oipl/ jooj )3o n fft .o^/ 'ooi vs/j ot^>.^JCi flo vXQ^^^^D oolo .jJLsioÄ •N.'sar.ra. 
.ijoC:^ ^^.-^t iioQ^^^ •jot^i' oi.— o» 'ooi ya^^t^i ^-iOiöa^ j^Xt "'»K^o *c2.Mra. 
|jLa->( .^A^cL» • f m nVK^ -.ycoC^a ^a\o(o -.^ouJLiajLio vs/ o)»Ka oolb 
ot^ ^^?» •. ji.oVU^ )t^)4 ^■ö^r'® • "^voV^ojJ^Jo ).<■*■■* ■»■"■s vaa't-»-.-» jo^io^^j 
jlo-VaLS ).^»Qja\ aa.9oi .' 'j^-ioo; otK-.a\ ^ajL^ yoj/ ^^J »jo .)1^; "öt^-op 
) v> n ma^^i j-JL-oa-^I^ '''«oiaia-co -.^^cq-a; JV-ioaiwj ^; 1-.^-.; .jK^s» 
! » « *.^ )..:>-aD; ou^-iQ^'S •. 'j-'^ä-flo oÜ^o' ^t~*^ • 'l^>^° It-'^l-^ s^otoa^a^o 
JtoL.^ jJii »*xli vs/o .ooo« ^^^i^KüO-ioo o»V-«»^ oooi ,^'11 JJ-.^«^flöo .loo« 

1. C >*«jOiio low L.oio^^/i.o»-vxAi v^ai'w- — 2. (: •^i-fi-- — 3, <; lo.oi- — 'r. C, oin. — .".. C i^= ^;^3o■ 
— (i. C >o-Va(o -IS^-yjo OTP.!-/ -.000^ ['^<^ii ^»=1. o*:Xs» |;*og -i^ov^ \>o\. — 7. c ^» W-^- 8. ('. 

U'jO» ou»»^-» .9/0. loi-'^ -CJi-^i iSi^-? ^l»^:5^»o■ — 9. i: a^ im- o- — ii), C ins. I101 "^v. l|. c 

wi^; w^ «»vj.I.l.iS .)^_.;^, ^-jS ~\a3o- — 12. (J ins. Iw-mI-o- — l:j. C ^'»cu^:.\. 14. (j |jv 15. N from the lifo of time ». Aud after he had .said these words at daybreak one 
ofthe bishops who wcre with him died, who was formerl)' archimandrite oi' 
the convent of Kartlianiin' ; and the holy old man Tslood up and" offered t\u\ 
oblation for him. And again Sergius his .sijncelbts wlio also had becomo a 
bishop feil sick and died. And after three da^-s ^he himself delivcred up 
his soul to God, Ton tho day on ' whicli God commanded ^it; and ag-aiu after 
him his ^ deacon also, and all these in twelve days, so that nieu were reduced 
to astonishment and wondered. And the report went out over the countries 
Tthat the light ofthe church had been extinguished". And his companions, 
overcome with wonder, returned to Syria in great sadness. But the monks 
of the convent of Cäsium laid ' the blessed man ^'m a coffin (yXwTGonoi/.ov) an<l 
took possession of him- with great honour. Then the wliole of Syria sor- 
rowed over the old man's death ; and many camc to his monastery and were 
visited. And llie people of the" city of Thclla also sufTered many distrosses 

1. See p. 50'j, n. :!; p. .588, n. 5.-2. C om. — S. C 'tliis diviiie liiilit of all tho worltl llic blL>sseil 
J. feil sIck and died and'. — 4. G 'anil at Ihe time at'. — 5. C 'lliat the weary man slioiild i'est froiii 
his labour this second Paul and li'iio disciple and combatant for rellglon was galhoi'od to bis hcily 
falhor.s and the doclors of the church; and the saint's'. — 0. G 'and in all (piaitiTs uf creation that 
the pastur of the church had gone to his rest'. — 7. G 'buiied'. — 8. C 'bis'. 268 APPENDIX. [614] 

y^j^ ^^^Sls )Ljldoio . ')Ljl-^äj ^oiaio,Ux io>-«^^:s q^^.£0 jt--,^» \jxSl3. 

•>^A^o/ ^.».aOL^^ ^OlS^^ ".)1,.,^300 

^^\ \coa.ik.mj)l/ ^t-^ |jV->V^^o^ :)-^^t-> U-^) yo^ ^^ ypo lo^ vjJLJi 
. v^ ;i_^ ^£Q_oad }.^^oV; )jl^^ ooi :^>.a.I/ j..^) oöi ^coot^S; j-o-^DfOA 

1. C IU>^ \a»AM oi^J-'tM- — 2. G oni. — 3. C, Uw ■l-aa* >*ov^;,^< lov^U ov^i • U-'>o< "wa»Vs^ 1;^;*» 
o ^j^^aao. — 'i. N M^ C oni. — 5. G >•;» U».ov — C. G "wa-xj-;^ o,l-l r^ly ^J-^J- — 7. C «» 
Vk>,o "^»Sm P .•.•w;«.N '.^^Q^ |;^v — 8. G 1^^' r»'- — 0. C y^t^'tt,\ill >^;m |j^.^,t3o- — 10. G iMaßoS. 
_ 11. s a-««i>o. — 12. G \>\^ V;-i-«p U/ ■ aa-.tl'f vpov^SX-. at being deprived of the saint's bones; and so they were ahvays asking for 
liis prayers; and tlie power of God would visit tliem; to ^Yhom be glory and 
honour and worsliip, for ever and ever. Amen! 

The historij of James the bishop irritten hij Mar John of Asia is ended. 

A wmTI^'G 01-' Mar Gyriac bishop of ^Amida about the same" holy 

Mar James ^ 

When then Mar James the bishop from the holy convent of Fsiltha had 
departed to our Lord a considerable time before, and the patriarch Mar 
Athanasius had ariscn upon the see of Peter the greaf, Phocas king of the 
Romans again expelled the orthodox (öpOöSo^oi) bishops from their sees and 
appointed heretics% but by the judgments of God the Persian king Khosrau 

1. C ins. 'the holy'. — 2. C 'Marde, liuw llie bonos ol'the'. — 3. C. ins. 'camc IVuni llie nionaslery 
of Cäsium to his monaslery'. — 4. Sc. Ihe apostU^, not surely, as M. Kugener thinks, tlio patriarcli Peter 
ot Gallinicus. — :>. Nothing is known ol' this, and in Phocas' time Ihcre were no Monophysites in 
opcn possession of sees. [615] TRANSLATION Ol" TUR RELICS OF .lAMRS. • 269 

w».dw^i ^ ' ^SA^ oi!^ )^^^ ^^.^jio -.«j-^tooi f-3 Of.£(i3 )..i^.aov^ ).2L^:^ ),!/ 

^^ yOj/ ;j-_^ ^.J^^Jtb^io » »t-«*; jj^ioo :)o<^; j..CQjia3 ,.1^.30 .i'^ 'CäDirb. 

.0 fift'v>;olV/ yooilSs..»^^ ya.£Oo •.j.jo» . n'^i j^o. n m V aJJ -.ly^ wt^^j^^^« j N. 1 .^ \Xi 

^'^^ ) I . \ > ^^.jao . j»«.^^/ U^ ,^oiio).^0' .^j|a^fl.t ^^^ '-.f.^).^ ^^« ojoi 

^^Otz> oooj ^A^o^ji ^ .. |.JL.^o ii/ ^^Jls jLxsoio .^jOj ^po jlKiO •.«-»/ 

j^'f^o^ ^^ -.00 n\. v^v^o jjL^o^; oilox^^i) ^^;'0 "^.^aji ' }iU j^o^ra^s/ 

Kul2 -.CL^fll ^_*^oi ^^; omJ^/' .vOj/ ifJto vO«.^mj ).JL2i'/; |..floaxu 
.• ■'|»*.iooV; JLa^ic jL£>ioi ),1/ U^).^ ''oüo .j^joi; K.\io ^^tC^lo )).iai.Al 
ö(,^K^/; ^^jx^wL^ )-^A i-^-^f^Sk^ vQ-j/ Yr^o .1'^ »A^wjf^ o^^a.^ ot ^ m 10 

,.m\^ .ttüoSoiol-Vo/ ^m^5o.= a.-viiiDo ■■U)Oi.n"\3 ISaooa.'jS/. — /, (; umiol^ U^^l t«;»o- — 5. C 
^'V.aoi po,3 .;. t3^.;^t3 li3aig,.~i com <^vi \ '» ^ .aix.vii.oo )jov:i3 aai._.aol.t/. — r,_ (', cmi. — 7. ('. ins. .5- 
— S. ^ o"'^ni' ^ ICsoailj i3/o- — 9. C isaitt* o^n* ov^i- — 10. S »JOi-^'a^i'^o C 01»^^ i.ov.)o^»:'7- — 
11. Cov^*./ jSo- — 12. C<wa- — 13. G U'a^v 

son of Hormizd came and took all tlie country east of the Euphrates in war' ; 
and by God's provision '"and queen Shirin's advice he" expellcd tlie bisliops 
of Chalcedon from the eitles east of the Euphrates, and appointed orthodox 
(öpW^o^ot) hishops in their places, viz. in Amida Alar Samuel, and in Edessa 
Mar Isaiali, and in Rhesaina Mar Addai, and in Thella ^lar Zakkhai; and so 
in every district and city ', while they agreed in everything with the blessed 
patriarch. At this same time therefore, when Mar Zakkhai bishop of Tiiella 
had heard and learned of the holiness of the blessed Mar James, he was 
zealous for the Lord and for that holy soul and exerted and bestirred himself, 
and sent four blessed men from his convent, and two of the clergymen of the 
city (and he supplied them witli a swift aninial andmoney) to goto the monas- 
teryof Cäsium in which he feil asleep, ^and steal him* thence. And he laid 
down a law (vojao?) for them as to how they should act and dispatched them. 
Nowthose wlio went were sent in the year nine hundred and thirty-three of the 
Greeks'. And at the same time fleraclius kino- of the Romans'"' came, and 
took all the country east of tlie Euphrates, and drove the Pcrsians as far as 

1. C 'a sliorl time'. — 2. C ' tho king :in<I Sliii-in the queen orderet! an<r. — :i. C in<. -piii'sls 
and clergymen were appointed'. — 'i. C Mo felcli liis body'. — 5. 622. — 6. G 'Greol<s'. 270 APPENDIX. [616] 

1q^ .\^i<i.eoy |1»^; ^i— ),.^>i/; a.^3 -.X;^-'?' I^'J'? oi^^/ ^ao .^Ij 
'^-ioj. o»JS>^T "'^wooi ''^ .1).^^^ )'f~<^l-^ .OL^-aJisi/ \»t-ot .j-.»^XÄia^; )33 
^^ ^^&^/ ..j-xioJLs yooi^ jooi t~*-.aL^«; )toj,o Ii-mio.... ^^p :^_«.^ocL. ^VJl 

1. C PaOÄ»3/ li3^(m cn^ OW-' U» "0^3 '•|I-»~'> "^i- i«Soii Uoioi >cu.ß/o ■ |*«eVäi>> ^al^^ ^mo^L 
O.W V.N ■■ |iV-vi:\ l3aofla»3( O.W ov^ low v>.= L p ■ ) lN v i 'N l^=^ uw uoiioN l'-t'^ ,^viioU Uaa( 
l^c» |^^-v^o . lisiojD w^i (^l( ins. .'iIkjvc alia manu) ^W;* H Ijo.-c^i liBOjOjiam^ l^t^ia »;.».) |1« 
o^l./ ow Jl-sp .;. pOfJi^? iro.ÄVU aa.9» -.aim.»!- Hio . aj.;3o tt*V-v, ^^./ Jaj» U« Ju^ädVS Oj\11./. 
_ 2. C H^6^- — :i. C; om. — 4. {'. \l-<^^- — 3. C ^ I-äNl» a'^|._.»o. _ g. C pref. o- — 7. 
•)C\^_v liova» ,ixi t- low» j.mi'-ao ovusjs •iP'A ^i.^-io» |-»i ■ |j5oi aa.»:.-t/ •• oow ^r» U-iola 
'^—<ll l ,5o- l*>.Oi u'w 1^20.'^. o;o^l^ »kAi»:j. _ s. C ^0;^:3^-» P •l.-j^v'.^/i voovi» ►- (sie) a^^^/ ^r«'w. 
— 9. C o. ^;.ia-3o- Nisibis which is on the frontier'. And- the members of tho monastery went 
in Ihe days of the devout Mar Stephen who was termed Shbiliya''; and, having 
gone and arrived at the monastery of Cäsium, ihey went into the monastery 
and prayed ^and came near' and were blessed by the holy Mar James, and 
by' the brothers of the house. And on being asked whither they were 
travelling they answered « We are envoys of the church of Syria to the pope 
of Alexandria. » Then they were received willi much honour. Whenthen" 
tliey had remained there two days, ^in accordance with a plan and trick that 
had been concerted by them on the way, ' one of ^these monks," the envoys, 
set up a wail being ^possessed by a demon ' and foaming ""and went out of his 
mind''. And his companions began to be distressed and weep; and in 
sorrow they went on to fasten tlieir companion to the sarcophagus of the 

1. G22-9. — 2. C 'oi' the Greeks and Uie Persians. And H. instituled a pcrsecution again,st llie 
church, because bp. Isaiah of Edessa did not give the obialion to the king in Ihe great church of 
Edessa, bocause the bishop demanded oi' tho king that, unless he analheniatized the synod of 
Clialcedon in wriling, he did not give hini the oblation (sie). And for tliis reason Christians 
witliout number who stood firm and held fast were oppressed; and those who did not sliow 
eonslancy returned to tlie lieresy of Chalccdon. AI tliat lime"; cf. Mich., p. -lOD. — 3. Sc. 'the man 
of the palh' (?). — 4. G om. — 5. C 'grcelod'. — 6. G ins. 'tliey were travelling on the road, they deli- 
berated tlius : « As soon as we reach llic monastery, one of us wdl purposely have a seizure, that 
011 Ulis prete.\t we may be able to approach the place where the saint is ». And, when'. — 7. C 'con- 
vulsed'. [617] TRANSLATION OF Till-, RKI.ICS OF JAMFS. 271 

V' '^®' -^Ä-t^ oo« lv<;^'^ ^"^^ Ui-/? >^JJ;' l-ia.-/ -.oons. ^^io 

jooi vii,^AÄ ^o .oi\ OOOI ^ » m'^vi ^oV-2u«; ^^iö o6t J.io.icu)Lio ..|JS.i>s^ 

' !' l-ta-/ •■!»-?? i^-^^ v00ila\ a^^j ..Jj^i.aÄ> ^yooi^ »,si73v" 

^/! ^^^^^^^ -po <^A-*i ..^...£ö_d; I^j wub^ ov^/ ^»-»o« •.'vOOUAoJ» 

)t-:i^ .^-JtSo) ^3 JjLw^Äb^aü^T 1^^ oJl/ ..,^iol ^io "a.\j/ ^so .^'^^ a\, 
V00U*^.2L-. a^ooi l^^^^-^i»^ JV*i^ ''^'üs^o .''j-VfiLi) v-oioopo •.oaüS... ^-^ 

1. C >«oio_^.j .oilii^ uwoVa» ^ajwo ■U-'fi 1;^^ oov:^^ (u fm. added alia manuj ov.=oi^i ^aSjjjv _ 
2. C Olli. — 3. C ^'<^^i- — 'i. C om ^oo*^- low Uu-a3. — 5. g appy. ■■»» U-'^i C loou e^tÄ»»a». 

— c. c; ^ow,:i:v. - 7. c |^=-^3 ^ ^ ^^^ ^^m _<^:imI ^, s u;-» för l.-;^. _ s. c: vj^— — 

9 C l>- Vf^^o v'^"' — 10- C >«^-->'o- — 11. C in?, »."a. — 12. C U*oi ^i-x ^.^v _ 13. c ajo-Sj. 

— 14. C v$5w;=- ^» l;=.^.:- .^ocyli^;as=^ <^aäw ,5 ui^m\q\. _ 15. (; cy,;a„ >o^. _ n; (; w^S. — 
17. C ^A»3- — 18. C "J-^oOiai. ^ov.V=- ta^ a^^o- — 19. G spwIi-J^?- holy Mar James, in order tliat rhe might learn how ' to steal that holy body, 
while liis coinpanlons Ton liis account slcpt' wilh him close by the sarcopha- 
gus itseir. But during the niglit they would bore, aud in the day cover the 
borings that they had made. And, >vlien the task had become easy i'or them, 
they took the keys (xXeiÄa) ot' the monastery to (hemselves, that their task 
mighl be easily accomplishod'. Tlien they said to the members of tlie 
monastery of Cäsium, « We, sirs\ since we have a letter with us, cannot 
remain here with this Tgick man'; but we will leave one of us with him and 
a swil't animal, in order that, when the Lord pleases and he recovers, he may 
quicklyjoin us at Alexandria, in the holy convent ofTMarth Zoila', but pray 
for us ». And, having gone thence, they camc as far as Palestinc on their 
return; and the man who had feigned madness and bis companion rose by 
night and took the body of the holy Mar James, and wrapped it in silk 
shrouds, and came on the swift animal to their companions in Palest ine 
accoVding to tbe agreement that they had made with one another. 

1. C 'lliey might set Ihemselves'. — 2. C 'were'. — 3. I give . Ilie .~eiise froin C; <cc n. an le.xt. — 
4. S 'sir'C ' my broUicis'. — 5. C 'our companion'. — G. G 'Mai' Zuilus'. 272 APPENDIX. [618] 

'C201Y li. oij.^ ""^s^Äji» o).j-*o JV^O Q-ittÄ t^ ^jwiJQ_o; JV-»; ^*Ä„» ^-J )"1-=>Ö^ 

..yOO(;K..3 Q^fl ^*l3 ^^:i.J^o . '|K.^i-:iJ»o JKatji.a yooi^^ aifl-i/ '..)ju.^j 

-.^|NinV «JLso '^fiooi-.J^ao '').SaÄaa.*3/ '«.^a po . )-»_.t-D oii.^ vooticii. 
yjs :\h<i^^ öüSjk^ «otoap/o ' j K^^ji'ts^o ).iaiö.io JV-ou^ oii>iojJ qji..3ü 
-oiQ„»Äi» ''^t-»o«o •)-*-t^ I— O'» ")KiaiOL.3o -.l-fcJL-oV ^*')Vaio>.s oCis ^o^^ 
.' Uoiä-i^-*.s )ju.^.D ooi jooj JLjl:»; jla..o»j»-.)tC^*in3; )v.ioaiw.o|-^^i -ojaio-coo 
|K-*a.ÄAK^o )VA*JJo .'^KuüLi vooü^sj )1q..^£o|Jo jb^ox^i ^l ^oiots^/o 1. C li-Mto. _ 2. Gins, o iJs\^(-— 3. C ins. Il^-^il'o- — 4. C ».»• —SC a.^o .wi-^rttN,3- _ ß. C 
\Sa.aai^Bl a.ua& fi ^,*wo. — 7. S [il. — S. ('. oitSi.,»- — 9. G H^OWO |^».l:s».^3o l-vi^öiaso- — 
10. C IV->oot^- — 11. ('. |lia.-ii=o- — l'J. G o m;*i^ ^•:^^ rf'"- — 13. G w^' ^ß-» ■U'i l;ß'l= cn-'= 
lCvi...fla3» 1;..^ -.(VCil.I./o u3il.(. — j/,. C "wa»...^ ^^a^fioJ ,^a«^^5e^ ^"^v»/ ^cnNS< tjijaio Ra-«>H. *S173v°b. But tlie blossed men tlie members of the monastery of Cäsium, when 
tliey rose in the morning and saw that the saint's body had been taken 
away, lifted up their voice in weeping and in sobs ; and they went in all 
directions after them, and did not find tliem'; and they returned to their 
monastery mourning. But the blessed men departed from Palestine, them- 
selves and the clergymen, and rapidly arrived at the city of Thalia, car- 
rying his holy body with them. And, when the bishop^ and the clergy 
and the Citizens^ heard of it, they went to meet it with lights and incense 
and songs of praise, and carried it round the whole city, accompanying it 
with Spiritual ödes, and chants of the Holy Spirit. And then they' wrapped 
it round and laid it in ^his monastery, the convent of Fsiltha, in the temple 
which the saint liad built in his lifctime'', and it is thcre for the assistance 
and healing of all men", and for the honour and praise of Christ his' God; 1. C 'anyUiing'. — 2. G ' bishops'. — 3. G 'men of liis city'. — 4. C ins. 'camc lo his monastery' and'. 
— 5. C Mt willi gi-eat liononr, sinco he had befn educated and ti'alned in it, in the monastery of 
Fsiltha'. The dato was probably 21 Mar., G22. J. is oelebrated on 21 .Mar., 31 Jutv, and 28 Nov.; 
and, as 31 July is the day of his death or burial, and 28 Nov. ariscs from a confusion with J. of 
Balnae, 21 Mar. is probably the date of his Iranslation, and was in facl a Sunday in 622. — CG 'who 
take refuge at his cufTin'. — 7. C 'our'. [619] TRANS[,ATION OF TUE RKLICS OF .lAMRS. 273 

j^_Q_./o ).^^aA. •.Iju.y.ß oi^oi ^ox s^o(Q-3JJo Oi^; o6i .oioC^^ ).^.<..iL^; 

|iJa^.^/o Iü-aIlo ^cD^i ^V^; jlg^ «°i ...a '^|;oi |K..«.b^iLJl ^f J^t^l/ 

1. C ^;^. — -2, C. U-ai- — :i. C. >o^-i.ib.. — 4. oita^. liAiias 0.011 ■|^i>.«>^^ oao-v. i.;» l«.»^i 
1 iflN:: >. ^oo^•V^^ ^v. xhe colophon fuUowing is in S only. — ö. Ins. above in sanie band. to wliotn and to bis Fatlicr with Iiis' Holy Spirit he praiso aiul lionour 
and worship ^and exaltation, now and always and- for ever and ever. Amen! 

The histori/ of^Mar Jainrs bishop of Edessa^ is cinlrd. 

This liistory was written by tlic industry of Mar Tbeodosius presbyter and 
stylite of the nionastery of Fsiltha, in the days of Mar Stephen, arcbi- 
mandrite of the same convent, in tlic year a thousand and fifty-lwo 

of Seleucus'. 

1. C 'llie'. — 2. G om. — 3. C 'tlie lioly Mar J. of Fsilllia \\\\o is Burd 'ana (liis prayer be willi iis 
in bulli würlds)'. — '1. 741. Tliis colophon comes IVüni S only. See Inlrod. YOCABULARY . u^.t = ! /-/ fls 22, 6; 327, 7; 459, 8. 
pjoiojjaa; = le-joooyr, hospice 507, ult. Gl. ijoioj-mj below. 

^o^^jos^ ^Qji^;i»QSv, = äXoa/ipixo'v 538, 10 (ms. ^a^viBas>) ; 540, 10. Cf. //. E., 172, 7. 
(L^;, |..Ci^; == £VToX/| cominandl^^, ult. ; 549, 8 isee note 2 on transl.). 
.^^j>.^vml = cTocSXov 519, 2, 5 (1. 5 ms. ^>>.Ai.xo(j. 
^jorms/ = axeuoipiov Utensil {?) 109, 4. 
U^ist fem. 609, 1. 

U3!( = ap/o (?) 285, 4. Perli. an empli. form. ; see ^-V4^( above. 
|Lo^; intentness 494, 4. 

„VM c^^! lit. 'of inij lord's house', appy. men who performed certain menial ofTiccs in 
monasteries 301, ü (see note); 303, 6; 304, 6; 305, 7. 
li!^..i^ = ^io worn garment 209, 9; 217, 4. 
lU^^j^m ^M p^( ruii verij f(ist['i) (lil. distance many) 520, 4. 
\.,a:^L| Äe packed tightly (?) 415, 8. 
s^^ creep 352, 11 (see notei. 
i>-H.,j5io in bereaved faskion 185, 7. 
11^ hecome manifest 189, 6. 
U^upen Space 132. 10. See Smith, s. v. |..Ci^. 

\i^,^..^.x^fc'tirfulnatiire 99. 10. Cf. Sev., Selcct Leiters, 143, 12. Sm. adniirabilitas. 
yo^^^-,.^ = YP*!*."^"'^^^''^ io;uf 11, 7. Sm. and Brockelm. citelexx. only. 
(ji^o^,, ^Qji^an... = Sioixovixä, Siaxovixov \'estnj 103, penult. ; 372, 2. Sm. lexx. only. 
It^-ooi scouring i^t] 392, 8. ßrockelm. o/e/'rt pura. 

^.m.-m.o, =: r|U.l(Teov 212, 4. 

!() «Ä/'OH' 217, 20. 
>3L^i post iip (?) 320, 9. 
t^lj^)/ in confined fashion 400, 10. 
kj-, a//H rt? (witli inf. following) 419, 7. 
ILoii- 6o6??/ o/ r.v. gentrij 183, 10. 
liaii Aertp (of debris) (?) 500. ult. 

1^, smear (witli acc. of thing smeared and ^ preceding tliing on whicli it is sneared) 
179, 1. 

-vt^Li he fonned (of a slain) 380, 10. 

|i\-.n>i conductor 60, 10. Sm. lexx, only. 

.si- ask (like TTuvOavopiai) 39, 9; 144. 7; 149, penult.; 151. 4; 233, 3; 534, 1, 

c^lf3j> angrily 183, 1. 

^ioa = 7.<~'po? 328, 8. Sm. lexx. only with obscure Interpretation. 

sxi wÄ-Di/ stop al, resl cuntenl with 4((2, 12, [621] VOCABULARY. 275 

.rnjornirm =: ^EVoSÖ/a? 479. 19. Cf. ljo;aimj/ ahoVC. 

,ii.po obscure word probably dciioling some Utensil 191. 1. 

.mUja^oo :— u.z'^ixvoia:, pros/faliü/is 204. ult. 

Mji-jo := (Ail/avYi, denoting an irrigation engine. then a plot so irrigatcd, öGO. 4 (see 
nole). 

l-i.>in <>i,>ershadowed 230. ult. Sm. lexx. only. 

is-(_Nio over a tvide area ,515,5. 

>»^ scour (?) 247. penult. Sm. Brockelm. aiifagit, e.vpugnavit. 

^•jj (Pael) plant 553. ult. Sm. cites Hexaplar only. 

. ivjiio on the other side at 298, 7; 387. 7 (see notes). 

^,03 = -Koxi ever 434, ö; 435. 9. Sm. Br. coniicct witli root .tos [rimieiupsit). hut 
this needs a foned meaning and dilTerent meanings in tlie two passages. V. 1). and L. 
unqiiam. 

. miVtis ^=. Tropvai; 541. 8. 

,j ..^ijs dh'ide among 540. 1. 

l.>n\3 = TTÄazia paved precinct (?) 337. 2. 

i5-laj3Jo lu.riiriousbj 543. 11. 

Inmq g-fl^ (in mountains) 132, 11. 

nj( ^^v/. >ciii.3 if yiiu please, be so good as lo 79. 10; 80, 4; 103, 11; 303, 11; 372, 4; 
534, 11; 535. 1; 504. 0. 

lüo^QS (ms. inaj^ii = TTiKTotipa einhroidery (?) 2.38, ult. (see note). 

>4^ yx^ discover 128. 9; 130. ult. 

Ifn.ma-o ;= xo!7(7i(Tai slap oUS. 10. See .asoaiis below. 

^ n . I y aa^i^vj (nis. ,,0 . N -m mi { vji] = xaTvijf^oupLsviov iVODieiis gallenj 'A7i(S. 8. 

.1,^ .^io ^^...i^ (nothing) whatever 173, 8. 

jDaaui = xoffffou; slaps, 513, 5. Br. xieruoi;. See ^n^^ooc above. 

-o(s.-i( be laid out for buiial) 108. 9. 

1;.^-. name of a tree. perh. syagrus, 39. 11 (see note). 

\>...cii(. ^\:ßU( be braised, be bu/f'eled, 181. 1. 328, 5. INDEX' Aaron, 439-445, 448, 449. 

Abarne, 417. 

Abba, archim. of convenl of John Urtaya, 

251-253, 363-307, 372, 570, 571. 
Abbi, 213-220. 
Abraham, ancliorite, 299, 300. 

— archim. of Ar'a Rablha. 56-59, 
71, 85. 

— I, archim. ofconventofJohnUrla)-a, 
556, 557. 

— II, do. See A., bp. of thc Urtaye. 

— 111, (the shepherd), do. 559-563, 
567. 

— IV, do.,57l. 

— bp.of Amida, 96, 101, 103, 126. 

— bp. of Ihe Urtaye, 557-562, 564. 

— deacon, 456-458. 

— layman and recluse, 118-124. 

— presbyter, 445-449. 
Absolution, 334, 390. 
Addai, anchorite, 299, 300. 

— bp. of Rhesaina, 615. 

— chorepiscopiis, 124-134. 

— deacon, 265. 
Aethiopia, king of, 153. 
Afwrsm, 554. 

Agapetus, pope, 26-28, 30, 31. 

' Aina da Frakha, 505. 

Alabanda, 504. 

Alcxandria, 189, 190, 194, 293, 326, 337, 345, 
349, 475, 483, 491, 495, 501-503, 538, 586, 
589, 602, 612, 617 ; dilliculty of Ordination 
at, 320 ; disturbance at, 428 ; John of Eph. 
at, 336, 532, 563 ; monophysite bps. at, 317, 
584; pope of, 516; territory ol', 325, 384, 
485, 543. 

Amida, 101, 166, 181, 184, 377, 503, 511, 
512, 523, 556-558, 586, 588, 604-606, 607, 615; convents of, 84, 221, 249, 260, 300, 

301, 319, 390, 405-421, 552-573; province 

of, 416, 523 ; territory of, 56, 91, 109, 190, 

417, 455. 
Anastasius, emporor, 142, 143, 187,567. 
Anchorites [n^i\, 102, 104, 111, 229, 261, 299, 

313, 357, 424. 
Andrew, convent of, 387. 
Anlhemius, palace of [ik 'AvO£|j.i'oui, 329. 
Anthimus, patr. of CP., 482-485. 
Antioch (in Caria), 448. 

— (in Syria), 207, 284, 293, 320, 469- 

471, 483, .502, 518, 586, 587. 
Antoninus, bp. in Syria, 587. 
Antony, bp. in Syria, 587. 
Anzetene, 125, 135, 158, 383, 417, 453, 558, 

571. 
Aphrodisias, 504. 
«TroxpictK, 28, 379, 380, 462. 
Apocrisiaiius, 453. 
Ar' a Rabtha, 56, 457. 
'Arab, 382, 419, 420. 
Arabia, 490, 500, 584. 
Archbishop, 156, 326, 488, 502, ,504. 
Armenia, 104, 284, 293, 294, 298, 317, 475, 

500, 570, .585, 602. 
Arsacids, 286. 
Arsamosata, 159. 
Arzun (Arzen), 145, 317, 340. 
Ascalon, 342. 
Asia, .333, 335, 448, 457, 475, 479, 500, 503, 

509, 550, 584, 585, 588. 611. 
Athanasius, patr. of Antioch, 614, 615. 
Babai, calholicus of Seleucia, 145, 147, 148. 
Balabitene (?), 284 (see note), 294. 
Banker (rpaTrs^iTif)!;). 11. 
Bar Daisan, 139, 158. 
Bar Deba. 572. 1. Thc refcrences aio tu Üio brackctcd nuiiibers. [623] INDEX. 277 BarNbyl, architn. ofFytr, 6. 

Barhadbshabba, 456-458. 

Bassian. 450-453. 

Bassus, convont of, 502, 587. 

Batnae, (i08. 

'bdhyr, 232, 570. 

Bell (for Services), 215, 254, 302, 303, 559. 

Berytus, 284. 

Beth Arsliam. 152. 

Beth Bar rubtlia, 562. 

Belli Gubriii (Eleulheropolis), 5(>3. 

Beth ^larka, 423. 

Belh Musika. 224. 

Beth Rwmnl' 459. 

Beth Shurla. 197. 

Beth Urtaye, 135. See also 'Urtaye'. 

Bostra, 584. 

'bwbnt. 443. 

Byzantium, 475. 

Bzy (Bwzy). conycnt of, 502, 587. 

Caesarea (in Palestine). 335. 

Caesaria, 531-538, 543; conventsof, 53(i. 537. 

Callinicus. 313. 382. 

Cappadocia, 130, 290. 377. 475, 500, 585. 

Caria, 448, 479, 500, 504, 585. 

Cäsium, convont of, 012, 613, 015-618. 

Castrensis, 540-548. 

Catechumenia [of a church), 330. 

Catholicus, 145, 147, 148-151. 

Cellarer (of a liishop), 192. 

Cellia, 384. 

Chalcedon, 473; synod of, 98, 120, 187, 213, 

294, 312, 478, 483, 484, 500, 540, 584, 590, 

605. 
Chalcedonians, 312, 401, 477, 575. 580, 594, 

615. See also ' Synodites'. 
Chalcis. See 'Kenneshrin'. 
Chambcrlain, 431-4.33, 436, 437, 439, 463, 

535, 537, 546, .547. 
Chancellor, 543. 
Chapel ^of convent), 204, 215, 225, 253, 560. 

See also 'Oratory' and'Martyr's, chapel'. 
Charrhae, 502, 587, 605-007. 
Chartulary, 543. 

Chios, 337, 500, 503, 507-509, 585, 588. 
Chorepiscopus, 124, 125, 158, lOO, 294. 
Cilicia, 333, 475, 500-502. Claudias, 232, 296, 553, 570, 571. 

Cometas, 008. 

Conon, bp. of Tarsus, 495, 501,502,585-587. 

Constantina, See ' Thella d Mauzlath'. 

Constantinople, 21, 26, 142, 155, 188, 207, 
211, 298, 320, 326, 334, 336, 337, 380, 398, 
401, 404, 428, 441, 444, 440, 455, 401, 402, 
467, 468, 472-475,509,511, 571,575, 582- 
589, 593. 

Count, 459, 462. 

Cosmas, 5()7, 568, 572. 

Cosmiana, archimandritess of convent of 
Caesaria, 537. 

Cosmo, 197, 198, 514. 

Co-sponsor, 595. 

Cyprus, 335, 500, 585. 

Cyriae, bp. of Amida 014. 

— deacon, 456-408. 
Cyrus, bp. ofEdessa, 139. 
Cyzicus, 473. 

Dada, arcliim. of Fylr, 0, 
Daniel, archim. of convent of the m !s yk ', 453, 
455, 45(i. 

— presbyter, 445, 447, 448. 
Dara, 373, 420, 407, 588. 
Daric, 494, 548, 551, 000. 
Deaconess, 194. 

Demoniacs, 14, 15, 43, 64, 65, 222, 223, 593, 

005-007, 010. 
Dcnarius, 1.30, 160, 212, 213, 293, 370. 
Dercus, 35, 320. 
oiotxovt'a, 4(i7, 473. 
äiaxovindv, oiaxovix«, 103, 372. 
Dimet, bp. of Laodiceain Syria, 502, 587. 
Dorylaeum, 588. 
East [dioecesis Orientis), 80, 181, 191, 207, 

284, 412, 418, 420, 500, ,509, 570, 574, 589; 

(district near Amida), 417. 
Edessa, 139, 293, 419, 584, 590, 591, 005- 

010, 015. 
Edessencs, convent oflhe, 221, 390, 555. 
■riY£[ji.wv (governor), 514. 
Egypt, 207, 427, 483, 48(), ,503, 500, 507, 

524, 563, 588, 602, ()12. 
Eleutlieropolis. See 'Belli Gubrin'. 
Elijtih of Dara, 373, 374. 

— tradcr, 374-383. 278 INDEX. [624] Encyclical letters, (iOl. 

Ennaton, 325, 384, 543. 

Ephesus, 336, 397, 503, 588. 

Ephraim, patr. of Antioch, 293, 294, 320, 

334, 419, 499, 570, .586, 602. 
Eugene, bp. of Seleucia in Isauria, 495, 

501, 587. 
Eulogia, 341 (see note). 
Eunomins, bp. oT Amida, 503, 588. 
Iluphemia, 166, 167, 171-186. 
Eustace, archim, of l'siltha, 576, 577. 
Eutychianists, 158. 
Excubitors, 28. 
I'^ardaisa, 125. 

Fathers, convcnt of tlie. 543. 
Follis, 526. 
Fsiltha. conventof. 488, 576, 581, 382, 594. 

597, 598, 003, 614-616, 618, 619. 
Fy tr, 6, 4(i0. 
Gadara (near Amida'l, 567. 
Gaza, 325, 342. 
Golgotha. 167-169. 
Gordiana, convent of. 448. 
Greece, 506. 

Greelc language, 459, 461, 583. 
Grceks, 227, 284, 493. 
Gumtha, 418, 589. 
Gyln, conventof, 455. 
Ilabib archim. of Fy(r. 4-18. 35, 460. 461. 
llala, .390-399. 

Hamimtha (hot Springs), 224. 335. 417. 
Ilananya. 17, 35. 

Hanina (Ilananya), convent of. 502. 587. 
Ilarba, 581. 
Ilarfat, 158-166. 
Hebdo»iadaj-ii [scryllors), 62. 221. 280, 379. 

392, 395. 413, 4i(). 476. 
Ilephaestopolis, 324, 325, 
Ileraclea (in Honorias? or in Thrace"?), 473. 
Ileraclius, emperor, 615. 
Ilereth Bar Gabala, Arab king, 499, 572. 

580, 584. 
Iliba. bp. of Edessa, 139. 
Ilierapolis. See ■ Mal)bug'. 
Ilirtha dNu • man, 145. 

— of the Saracens. 500. 
Hnaiia, 70. Hormisda. palace of, 398. 474-476. 

llours, 132. 204, 215, 410,'515; (Services), 

76, 78, 79, 101, 176, 215, 216, 254, 273, 

280, 361, 363, 364, 381. 402. 407. 408. 413. 

416, 440, 559, 593, 607. 
Hula, 135, 454. 
Hundredweightof gold (xevTvivapiov), 212, 430- 

432, 548, 550. 
Huns. 19. 20. 80-82. 115, 245. 
Huts, convent of the, 553, 571. 
Hzyn. 214, 260, 460. 

Ignatius. bp.of Antioch. 312,. 321; cited, 321. 
lllyricum, 506. 
Ingila. bp. of, 98; territory of (Ingilene), 56, 

407, 423. 443, 457. 5.58. 
Isaac of Dara, 466-469. 
Isaiah, bp. of Edessa, 615. 
Isauria, 475, 500, 501, 585. 
Ishakuni Bar Br' y. 191. 
Isidore. bp. ol Kenneslirin (Chaicis), 189. 

— martyr, 507. 
Izla. 419. 420, 573. 589. 
Jacobites. ()02. 
James (Burd 'ana). bp. of Edessa. 488-504, 

508, 509, 574-618. 

— St., bp. of Jerusalem, 602. 

— monk. 220-228. 

Jerusalem. 167. 170. 183. 341, 342, 500, 

563, 584. 
Jews. 90, 92, 93, 234. 241. 479, 590. 
Job, archim. of convent of John Urtaya, 556. 
John, son of Aphthonia, conventof, 502, 587, 

()11. 

— (Urtaya), archim. of convent of John 
Urtaya. 551, 555; convent of, 1, 197, 198, 
214, 249, 360. 407, 444. 504, 505, 552- 
573. 588. 

— bp. of Chios. See ' Kashish'. 

— bp. of Dara, 588, 613. 

— bp. of Ephesus, infancy , ()l-64 ; in con- 
vent of Maro, 72, 76-79, 100; moves to 
convent of John Urtaya, 84, 406. 407, 505; 
atHzyn. 217-220, 228,260,263,415,416; 
at Amida, 181, 196, 197, 199-209. 249, 251, 
253, 255-259, 360, 361, 370, 570, 571; 
Visits to Egypl. 209-211. 335, .336. 340. 
352, 356, 384, 388-390, 524, 532-536, 563; [C25] INDEX. 279 to CP., 32, 33, 211, 380-382; in exile, 'ik- 
55, ISl-lS'i, 291, 292, 505, 500; in houso 
of Probus, 155, 157, 158; in CP., 94, 95, 
320, 328, 337, 400, 401, 440-442, 478. 
479, 511, 512, 525-531, 539-542, 550; mis- 
sion to pagans, 444, 438, 449, 456, 458. 
479, 503, 509, 539, 550, 588; his convent 
in CP., 463, 464, 466, 507, 509, 510; 
ordained deacon, 319; bishop, 503, 588; 
intcrcourse with ascetics and others, 116, 
16'i-166, 266-278, 283, .300, 373. 42(5; 
works, 1-4, 405, 419, 420, 588. 
.lohn, bp. of Ilephaestopolis, 323-339. 

— bp. of Kenneslirin (Ciialcis), 502, 587. 

— bp. of Pergamum, 503, 588. 

— bp. of Seleucia in Syria, 502, 587. 

— bp. of Sura, 502, 587. 

— bp. of Thella (Constantina), 228, 311, 
324, 338, 339, 499, 582. 

— imperial chamberlain, 547, 552. 

— chamberlain to Caesaria, 537-539. 

— (the Nazirite), monk of Zuknin, 30-55. 

— (of Sirimis), patr. of CP., 602. 

— presbyter, 511-524. 

— St. (the Apostle), church of at Ephe- 
sus, 336, 337. 

— Satrap of Balabitene (?) (Land, ii, 
295), 294-296. 

Jonathan, archim. of convent of John Ur- 

taya, 555, 556. 
Julian, bp. of Alabanda, 504. 

— bp. of Halicarnassus. 483. 
Justin I, emperor, 187, 189, 284 (?). 

— II, emperor, 486, 611. 

Justinian, emperor, 21-28, 35, 127, 189, 
295, 318, 332, 373, 413, 420, 428-430, 
436, 437, 439, 478, 484-486, 488, 547, 
551, 570, 579, 593, 594, 600, 612; his 
death, 486, 494, 572. 

Kalesh, 56, 84, 90, 91, 110. 

xajxeXauxia, 506. 

Karhe, 229. 

Karthamin, convent of, 502, 587. 

Kashish (John), bp. of Chios, 444, 50'j-510, 
588. 

xa(iTp(ri[jia, 225 (cf. 306). 

Kawad, king of Persia, 142, 143, 152, 153, 
156, 563, 564. 566. 

Patr. or. — i. xix. — F. 2. Kayuma, convent of, 592. 
Kenncshrin (Chalcis), 502, 587. 
x£vr/)vapiov. 'See Hundredweiglit'. 
Khosrau I, king of Persia, 156, 157 

610. 

king of Persia, 014, 015. 008- - II, 

Ksoi, 486. 

Kyra Maria, 567. See also 'Mary, St.' 

Kyrie eleeson, 414. 

Laodicea (in Syria), .502, 587. 

Leontius, 443-443, 448, 449. 

Libya, 190, 349, 384. 

Lord of the world (= sacred elements). 

262, 263. 
Lycaonia, 475, 500. 
Lycia, 500. 
Lydia, 333, 479. 
Mabbug (Hierapolis), 383. 
Magians, 141. 142, 144, 147, 148, 153. 
Magister. See 'Master of the ofTices'. 
Magistrians, 207. 

Maiferkat (Martyropolis), 11, 457, 605-607. 
Malkha, 360-372. 
Mama, convent of, 406, 568: palace of, 298, 

422, 509. 
Mani, 138, 139. 
Manichees, 158. 
Marcion, 139. 
Marde, 228, 317, 584. 

Mare, bp. of Amida, 187-192, 194-198. 

— the solitary, monk of Beth Marka, 
422-439, 442; sepulchre of at CP., 422, 

423, 438, 4.39, 442, 4,50, 453, 455, 456, 466. 

— (Mari), monk of Hula, 135-137, 453, 
454. 

Mari, archimandrite, 453-455. 

Maria of Amida, 171, 172, 174-177, 182-186. 

— of Antioch, 510-518, 521-525. 

— the Armenian, 286, 290, 297, 298. 
Marmitha (division of the Psalms), 20i. 
Maro, archim. of Ar'a Rabtlia, 56-85, 98- 

101, 197. 

— archim. from Palestine, 350. 

— child, 70. 
Martyropolis. See 'Maiferkat'. 

Martyr's chapel, 43, 91, 92, 177, 197, 223, 
225, 299, 381, 438,449, 480, 482, 562, 507. 

19 280 INDEX. [626] Mary (Ihe anchorile), nun, 357-3G0. 

— St. (the Virgin), martyr's chapel of, 91, 
92, 567. 

— of Thella, 166-171, 181, 183, 185, 186. 
Marzban, 147, 150, 151. 
Master of Ihc offices [magister], 28. 
Master of the soldiers (aipaniXaTri;), 189. 
Melitene, 377, 419. 
Menas, palr. of CP., 28, 328. 

— , convent of, 209, 345-, 387. 
Mendis (Mendia), 190, 209,346,387. 
Mesopotamia, 188, 511, 598, 605. 
[/.ETotvoia (prostration in token of penitence), 

204. 

[JlETWTtOV, 566. 

Metropolitan, 152, 187, 333, 502, 583, 587, 

588. 
Mime-actors, 512, 513, 515, 516, 523. 
Mi na, 168, 443. 
Mishael, 546, 54.7, 551., 552. 
Mitylene, 500, 585. 
Monasticism, admission to, 120, 121, 278- 

283, 359, 383, 446, 447, 461, 576. 
M^rbn', 236. 

Msyk', convent of the, 455. 
Mule (siege-contrivance), 563. 
Mzyqn (utensil), 191. 
Narda, 558. 

Nazirites, 36, 40, 104, 111, 136, 213, 453. 
Nestoriansi 138, 140, 142, 145, 146, 152, 157, 

158. 
Nestorius, bp. of CP., 138. 
NirbadSkws, 505. 
Nisibis, 139, 153, 616. 
N'ns, 383. 
Notary, 187, 188. 
Nu' man, tribe of, 140. See also ' Hirtha d 

Nu' man'. 
Nut, convent of the, 570. 
Oratory, 112, 121. 
Ordination, 226, 227, 314-320, 322, 327, 328, 

332-334, 336, 444, 445, 447, 487, 490, 491, 

494-504, 509, 578, 584-589, 600, 601, 611. 
Orientais, convent of the, 566. Pagans, conversion of 152, 242, 444, 448, 

449, 456-458, 479, 503, 509, 588. 
Palestine, 190, 337, 349, 500, 563, 584, 617. Palcstinian, 325. 

Pall (bishop's), 484. 

Palm-leaves (used in manufacture), 190, 508. 

Patclnvork garment, 102, 319, 423^ 489, 580, 

581, 591, 599. 
Patrician, 157, 189, 191, 531, 537, 543. 
Paul of Antioch, 469-474. 

— archim. of Surlha, 111-118, 424-426. 

— — (of Samosata), bp. of Antiocli, 
26. 

— — bp. of Aphrodisias, 504. 

— — (of Arzon), monk, 506, 567. 

— patr. of Antioch, 482, 487, 488, 503, 588, 
612. 

— presbyler, 157, 158. 
Penance, 228, 240, 334, 390. 
Pergamum, 503, 588. 
Perrhe, 419. 
Persia, 12, 59, 138, 141, 145, 146, 156, 157, 

317, 320, .327, 340, 374, 377, 457, 491, 578, 
584, 589, 601, 602 ; king of, 142, 143, 14S, 
146, 152, 153, 594 (see also 'Kawad' and 
'Khosrau'); queen of, 157, 615. 

Persians, 138, 139, 152, 153, 565-567, 604, 
609, 615 ; school of the, 139. 

Pestilcnce, 212, 261, 437, 531. 

Peter (the Iberian), bp. of Majunia, convent 
of, 325. 

— bp. of Smyrna, 503, 543-545. 

— bp. of Tralles, 503, 588. 

— St.(theapostle), seeofat Antioch, 614. 
Petra, 188. 

Phocas, emperor, 614. 
Phoenice Maritima, 325. 
Photius, 543, 544, 588. 
Phrygia, 479, 500. 
Pilgrims, pilgrimage (peregrination), 1, 3, 

371, 444, 506, 507. 
Pontus, sea of, 473. 
Pope (of Alexandria), 516. 
Poplars, convent of the, 417, 418, 569,570. 
Praepositas, 546, 548. 
Praetorium, praetoriani, 159, 294. 
Prefect (uTrapj^o;), 435, 436. 
Priscus, 525-531. 
Probus, 157. 
Procopius, 519-523. [627] INDEX. 281 Propitiation (for a dying man), 2ü2. 

Protector, 467. 

Prusias, 473. 

Qlwfyte, 106. 

Recluses, 84-86, 90,93, 97, 98-100,110, 118. 

121, 122, 357. 
Relics,70, 114, 118, 262, 384,387, 388, 507, 

614, 615, 617, 618. 
Rhesaina, 615. 
Rhodes, 335, 500, 585. 
Romanus, 450, 452, 453. 
Rome, 26, 138, 157, 506, 523. 
Sacellarius, 430. 
Samosata, 532. 
Samuel, arohim. of convent of John Urtaya, 

555, 556. 

— archim. of convent of Samuel, 562. 
563; convent of, 443. 

— archpresbyter of convent of John 
Urtaya, 553, 554. 

— bp. of Amida, 615. 

— monk, 350. 
Saracens, 140, 146, 579, 611. 
Satrap, satrapy, 284-286, 294. 
Seleucia (in Isauria), 502, 587. 

— (in Syria), 502, 587. 
Sema, 551. 

Senate, Senators, 22, 26, 212, 433, 436, 439. 

463. 
Seniors (in a convent). 218. 222, 251, 263, 

264, 553. 
Sergius, archim. of Gyln, 453, 455, 456. 

— 1, archim. of convent of John Ur- 
taya, 567, 568. 

— II, do., 571, 572. 

— bp. of Charrhae, 502, 587. 

— deacon, 456-458. 

— (the recluse), monk, 84, 89-93, 96- 
108. 

— patr. of Antioch, 482, 487, 489, 502, 
582, 583, 587. 

— syncellus of Amida, 188. 

— sy/?ce//ws to James Burd' ana, 613. 

— , martyr's chapel of, 482. 
Servitors. See ^ Hebdomadarn . 
Severus, patr. of Antioch, 575, 567, 482, 483, 

574, 568, 582. Shirin, queen of Persia, 615. 

Simeon (tlie mountainecr),anchorite, 229-247. 

— archimandrite, 450. 

— (the recluse), archim. of Kalesh, 84- 
91, 93-96, 105, 108-114. 

— bp. ofBeth Arsham, 137-158. 

— (the solitary), monk, 300-304. 

— the scribe, 399-404. 
Sinai, Mt., 579, 580, 602, 603. 
Smyrna, 503, 544, 588. 
Snq, 284-286. 

Solitaries, 1, 257, 300, 301, 311, .384, 385, 

422, 423, 450. 
Son of the covenant, 241, 244, 247, 424. 
Sophanene, 6, 111, 327, 445, 455, 459. 
Sosiana, 537-542. 
Stephen 1 [Shbiliya), archim. of Fsiltha, 616. 

— II, do. 619. 

— deacon and s(/«feß«s, 187-198, 204, 
206-209, 211-213. 

uxpaTHiXaTrii;, 189. 

'strltys, convent of, 576. See .also 'Fsiltha'. 

Styliles, 20, 21, 56-60,63, 68, 74, 79, 82-84, 

G19. 
Supper (monastic), 43, 87, 88, 151-153, .361, 

362, 364, 400, 402-404, 413-416. 
Sura Romanorum, 502, 587. 
Surtha, 111. 
Susan, 339-356. 
Sycae, 27, 422, 431, 473. 
Symy, 5r)8-570. 
Synagogue, 91-93, 479. 
Sijncellus, 187, 188, 613. 
Synodical letters, 484. 
Synodites, 20, 418, 491. See also 'Chalce- 

donians'. 
Syria, II, 1.30, 210, 211, 284, 294, 3.34, 382, 

427, 447, 457, 475, 499, 500, 502, 574, 584- 

588, 601, 602, 608, 613. 
Syriac, 459, 483. 
Syrians, 27, 35, 325, .326, 493; convent o 

the, 298, 422, 423, 442, 445, 449, 463, 464, 

466, 509. 
Tabitha, 174, 179, 181. 
Tarsus, 333, 334, 501, 502, 587. 
Thebais, 427, 503, 506. 
Thel ' Adda, convent of, 450, 453. 282 INDEX. [628] Thclla d MauzlaUi (Constantina), 166, 181, 
812, 487,488, 502, 524, 576, 581, 587, 594, 
598, 607, 613, 615, 618. 

— d Mikhana, 560. 

— d Thuthe, 418. 
Theltha, 598. 

Theodora, empress, relations with Mono- 
physites, 24, 25, 27, 195, 207, 327, 329, 
331-333, 398, 428-432, 434, 436, 437, 439, 
474-478, 484, 485, 489, 579; procures 
consecration of bps., 499, 500, 571, 583; 
foundshospital,507,584; writestoPersian 
queen, 157; her death, 478, 481, 485. 

Theodore, bp. of Hirtha, 490, 499, 500, 584. 

— bp. of Mopsuestia, 138. 
. — castrensis, 546-552. 

— of Edessa, 590-592. 

— trader, 374-383. 
Theodosians, 602. 

Theodosius, patr. of Alexandria, 35, 325 
326, 328, 330, 482, 483, 486, 488, 501, 503 
574, 575, 584, 586, 602, 608. 

— presbyter and stylile, 619. 
Theophilus of Antioch, 510-525. 

— (Bar Ma'nu), presbyter, 576 
577. 

Thomas, bp. of Damascus, 338, 339. 

— (the Armenian), monk, 283, 298. 

— St., convent of at Beth Gubrin 
(Eleutheropolis', 563. 

— syncelltis, 187-211. 
Thrace, 326-327. Tibcrius, emperor, 611. 

Tigris, 111. 

Tonsure, 104, 120, 121, 145, 242-245, 278, 

281, 282, 359, 444, 509. 
Tralles, 336, 503. 
TpaiTE^iTr)?, 11. 
Treniissis, 526. 
Tribunus, 450-466. 
■tryz, convent of, 104, 105. 
Tysf, 214, 260, 406. 
Unction, 87, 598. 

iiirapyia = eitapyia, 416, 417, 458, 479. 
uTtotp/o;, 435, 436. 
Urbicus, palace of, 481. 
Urtayc, 135, 383, 555, 558; school of Ihe at 

Amlda, 565. 
Villa (TrpoidTEiovl, 27, 332, 334, 335, 436, 551, 

552. 
Visitor (of a convent), 450. 
;£vooo/£Tov, $£voSö/jri, livoSoyoi, 180, 379, 467, 

468, 507. 
Zacharias, 266-273. 
Zakkhai, bp. of Tliella, 615, 618. 

— , convent of, 313. 
Zcno (?), emperor, 558. 
Ziyat, 112. 

Zoila, convent of, 617. 
Zuknin, 558; convent of, 37, 558. 
Z'ura, 10, 17-35, 326, 460-463. 
Zwt' (Zauta?), deacon and si/ncellus, 198, 

206,210, 211. 
— presbyter, 445, 447, 449. ADDENDA AND CORRIGENDA IN TOM. XVll, PASC. 1 

P. IV, 1. 30, 31. Om. 'Ulis.... them'. 

P. VI, 1. 23. For '595' read '585'. 

P. VIII, L 25. After 'contains' ins. ' most of. 

P. XI. Dele n. 2. 

— , n. 5. For '149' read '249'. 
P. 273, text, n. 1. Read 'ms. .^p^'. 

P. 285, transl., 1. 7. For äp/eTa read äp/vi. Cf. p. 549, n. 2. 
P. 305, 1. 4. The ref. in the 2"'' clause is to text, 1. ult. 

IN TOM. XVIII, FASC. V. 

P. 311, transl., n. 1. For 'Q(\vrsws' read 'Q(w)rsws'. 

P. 315, transl., 1. 11. For 'serve my own seif we should perh. render 'myself per- 
form Service'. 

P. 319, text, 1. 10. For -^ read -..j^. See p. 306, n. 1. 

P. .335, transl., n. 1. Om. 'probably', and add. 'Cf. H.E., II, 46'. 

P. 346, text, n. 4. For Ur^w. read Pv^v^.. 

P. 354, text, n. 5. For oiioi, read <>iLq;>., and for oo^ read opav^- 

P. 369, transl., 1. 4. For 'account' we should perh. write 'reckoning' and think of a 

crlminal with bis ^reipoYpacfov tied to his hands. I owe this Sug- 
gestion to Prof. ßurkitt. 

P. 402, transl., I. ult., p. 4(13, 1, 1. For 'the food... have' read 'and placing the food 
of each, one of them in his mouth', and dele n. 1. 

p. 405, text, 1. 2. For Ttlicv^^rsfa'n read ^sfla\,^^3':^. 

P. 407, transl., I. ult. For 'those of the canon' read 'the common (xoivbv) ones' and 

dele n. 4. 
P. 422, transl., n. 3. For 'p. 387, n. 3' read 'p. 387, n. 2'. 
P. 428, text, n. 6. For t^maioi. read |Nnmv<\. 
P. 431, text, 1. 3. For uü^- read \is^, and dele n. 3. 
P. 433, transl., 1. 2. Add note ' Cf. p. 190 and p. 508'. 
P. 438, transl., 1. 11, 14. For -cofTin' (?) read 'vault'. 
P. 453, text, 1. 1. For |t^c» read |N*aa 
P. 464, transl., 1. 13. For "inn" read 'a label' and dele n. 1. 

1. The references are to the bracketed numbers. 284 ADDENDA AND CORRIGENDA. [630] P. 467, transl., 1. 8. For ' Üic ministering ofTice ' read 'a deaconry', and om. the first 

2 words of n. 3. 
P. 470, transl., 1. 9. For 'take' read 'feed'. 
P. 485, text, 1. ult. For i^. read p.!. 
P. 496, eh. 47. For 'refuges' read 'refugees'. 
— , list of mss. Add 'F = Brit. Mus. Add. 14730,(12'" oent.)". 

IN TOM. XIX, FASC. 2. P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 

P. 
P. 
P. 

P. 
P. 
P. 

P. 
P. 
P. 

P. 
P. 502 

509 
510 

519 
522 
528, 
538 
540 
551 
561 
552 
555 
574 
575 
576 
578 
580 
587 

588 
593 
600 

601 
603 
604 

606 
609 
614 

615 
620 transl., n. 1. For 'Antonius' read ' Antoniaus'. 

text, 1. 8. For .^^ read ^m>. 

transl., 1. ult. For 'withold' read 'withhold'. 

transl., 1. 12. Om. brackets. 

te.Kt, 1. 4, 5. For ofbo read <>i\3, and for ^oot^ read ^ooti. 

text, 1. 3. After i;js^ om. stop. 

transl., n. 3, 1, 5. For '15' read ' 14'. 

transl., 1. 1. Om. 'for me'. 

transl., n. 2. For 'n. 1' read '1. 1'. 

text, 1. 6. For iio^^.t; read |i~-..^. 

transl., 1. ult. For 'withold' read 'withhold'. 

text, 1. ult. For.~uuo read >-^u(. 

text, n. 2, 1. 4. For jj( read ^(. 

transl., notes, 1. 11. For ' 1054' read '10i4". 

text, 1. 1. Om. stop at end. 

transl., 1. 9. For 'him'' read 'him"^'. 

transl., 1. 8. For 'day' read 'Tday'. 

text, n. 1. For i . n .\ n; read |>n.\>n;. 

transl., n. 3. For 'n. 2' read 'n. 3'. 

text, n. 5. For ..^00-^4.^^1] read joti.^.jsj.^p. 

text, 1. 10. After |..»>o om. points. 

text, 1. 1. For iinimoi read iNsasoi, and so at p. 474, 1. 5, .p. 492, 1. 13, aaid 

p. 524, 1. 2. 
text, 1. 1, For o,j^|i./; read o^z^iit. 
text, n. 8. For -ii^' read ' (sie) w^.^^"'. 
text, n. 1. For iti. read i^-. 
— n. 6. For ^< read ^>. 

text, 1. 7, 8. For '14 'read '12', and for ' 12' read '14'. 
text, 1. 7. For ^oi.io( read ^oijiioi. 
transl, 1. 2. After 'God' ins. ref, to note 'C. ins. « wliich resides in the saint's 

bones »'. 
text, n. 5. Om. ^«^©i. 

1.3. For 'ms. ^on^^mos^' read 'ms. ,aji.;m>N\ '. 
1. 16. For ^-^^,^ read c^^^,^. 
1. 22. For ' olera pura^ read '(ed. 2) purgamenla oleruin'. TABLE OF CONTENTS 

Pages. 

50 Lives of James and Theodore 499 

51 Life of Kashish 505 

52 Lives of two Antiochenes 510 

53 Life of Priscus 525 

54 Jjife of Caesaria 531 

55 Lives of John and Sosiana 537 

56 Lives of Peter and Photius 543 

57 Life of Theodore the castrensis 540 

58 llistory of the convent of John Urtaya 552 

Appendix. Spurious life of James 574 

— Translation of the relics of James 014 

Vocabulary 620 

Index 622 

Addenda and Corrigenda 629 MSS. USED IN TflE PRESENT FASCICULE 

A = Brit. Mus. Add. 14647 (688). 
D = — — — 7190 (12'" Cent.). 
F = — — — 14730 (12"' Cent.). 
In the appendix : 

C = Brit. Mus. Add. 12174 (1197). 
N = Paris Syr. 235 (13"' cent.). 
S = Berlin Sachau 321 (8"' cent.). IIOMELIES MARIALES BYZANTINES 

TEXTES GREGS EDITES ET TRAÜUITS EN LATIN PATn. on. — T. xix. — F. 3. HOMELIES MAI{IALES BYZANTINES 

TEXTES GREGS EDITES ET TRVDUITS EN LATIN PAR 

MARTIN JUGIE 

des Augustins de TAssomption 
II 

VIII. THEODOTE D'ANCYRE. - IX. CHRYSIPPE, PRETRE DE JERUSALEM. — 
X. S. JEAN, ARCHEVEQUE DE THESSALONIQUE. — XI. S. EUTHYME, 
PATRIARCHE DE COXSTANTINOPLE. - XII. NICOLAS CABASILAS. — 
XIII. GEORGES SCHOLARIOS. SUPEKIORUM PERMISSU 

Gervasius QUENARD, 
Aug. ab Assumptione moderator generalis. 

Romae, die 14 januarii 1924. Nihil obstat, Parisiis, die 7 octobris 1925. 
R. GRAFFIN. PERMIS D'IMPRIMER Paris, le 30 decembre 1925. 
V. DUl'lN VIII-IX 

THEODOTE D'ANCYllE ET CHRYSIPPE 
DE JERUSALEM 

HOMELIES rOLR L\ FKTE MAHIALE DU V° SIEGLE. INTRODUCTION 

I. L'hOMELIE DE TllEODUTE d'AnCYRE SSLH SAINTE MARIE, 

MeRE de DlEU. 

Theodote, eveqiie d'Ancyre, en Galatie, fut l'un des membres les plus 
marquants du concile d'Ephese et Tun des defenseurs les plus zeles de la 
maternite divinc de Marie contre I'heresie nestorienne. On ignore la date de 
sa naissance, ainsi que celle de sa mort. On sait seulement qu'il vivait 
encore en 438, epoque ä laquelle saint Cyrille d'Alexandrie lui adressait une 
lettre, et qu'il n'etait plus de ce monde avant l'annee 446, car son succes- 
seur Eusebe fut ordonne par saint Proclus, patriarche de Constantinople, 
mort ä cette date'. II ecrivit plusieurs ouvrages de controverse, et laissa 
un certain nombre d'hoinelies, dont quelques-unes seulement sont parvenues 
jusqu'ä nous. Un invcntaire detaille et un examen critique de ses ecrits reste 
encore ä faire. Pour y aider, signalons ici les quelques renseignements que 
nous avons pu recueillir. 

Une liste ineompletc des ouvrages de Theodote fut donnee, a la sixieme 
Session du septieme concile oecumenique, par le diacre Epiphane. Au conci- 
liabule iconoclaste reuni ä Hieria, en 753, on avait cite sous le nom de l'eveque 
d'Ancyre un passage contraire au culte des Images. Pour demontrer que 
ce passage etait controuve, Epiphane enumera les ecrits authentiques de 
Theodote qu'on possedait alors, ä Constantinople, ä savoir : 1" six livres 
contre Nestorius, adresscs ä Lausus; 2" une Interpretation du Symbole 
de Nicee ; 3° un sermon sur la naissance du Seigneur ; 4° un autre pour la 
fete des Luinieres, ei; xa «pw-ry. (rEpiphanie) ; 5° un sur Elie et la veuve; 6° un 
sur Pierre et Jean; 7" un sur le boiteux gueri ä la Beile-Porte; 8° un sur la 
parabole des talents; 9" un sur les deux aveugles '. 

1. Lequiex, Orient) christianus, t. I, p. 464. 

2. Haudouix, Collcctio conr/'lioriin/, t. IV, col. 405. 290 IIOMELIES MARIALES BYZANTINES. [172] 

Cette liste est incompleto, car Theodote lui-memc nous apprend, ü la Cn 
de son commentaire du symbole de Nicee, qu'il avait compose trois livres 
sur la divinite du Saint-Esprit '. D'aillours, las Actes du concile d'Ephese 
nous ont conserve trois de ses liomölies, dont dcux pour la fete de INocl -, 
et une autre contre Nestorius, prononcee ä Ephese dans l'eglise de Sainte- 
Maric et de Saint-Jean rEvangeliste \ Dans le second livre de ses Antir- 
rhetiquos contre les Iconomaques, saint Nicephore de Coustantinople citc un 
passage d'un discours de Theodote sur sainte Marie et Sitneon, c'est-ä- 
dire pour la fete de l'Hypapante ''. Deux autres discours, intitules, Tun : 
« Pour la Nativite de Notre-Seigneur Jesus-Christ », l'autre, cc sur Sainte 
Marie, Mere de Dieu, et sur la sainte naissance du Christ », nous ont ete 
conserves dans le cod. 1171 du fouds grec de la Bibliotheque nationale de 
Paris, qui est du x" siecle. G'est sans doute lä que les trouva Combelis, pour en 
donncr une traduction latine, dans le tome l^de sa Bibliothcca concionatoria^ . 

De ces divers ecrits tout ce qui a ete public jusqu'ici se trouve reuni dans 
la Patrologie grecque de Migne, t. LXXVII, et comprend : 

1" Le commentaire du syrnbole de Nicee, col. 1313-1348; 

2" Les trois homelies conservees dans les Actes du concile d'Ephese, 
col. 1349-1389 ; 

3" L'homelie sur la sainte Theotocos et Simeon, col. 1389-1411; 

4° La traduction latine des deux homelies inserees dans la Bibliollwca 
concionatoria, col. 1411-1432. 

S'il y a peu de chance de retrouver les trois livres sur le Saint-Esprit et 
les six livres contre Nestorius, il ne faut pas desesperer de decouvrir 
quelqucs-unes des homelies signalees par le diacre Epiphane. Gertains 
extraits conserves par les chaines ", et le depouillement conscicncieux des 
catalogues de manuscrits' peuvent aider ä cette decouvertc. L'homelie pour 

1. Expositio symboli Nicaeni, 24, PG., t. LXXVII, col. 1348 C. 

2. II est vraisemblable, maisnon certain, que le discours sur Noel dont parle le diacre 
Epiphane, seit Tun des deux qui se trouventdans les Actes du concile d'Ephese. 

3. La suscription porte que ce discours fut prononce, le jour de la fete de saint Jean 
l'Evangeliste. C'est une fausse indication; car Theodote n'etait pas ä Ephese, le 
27 decembre 431. Au v° siecle, la fete de saint Jean se celebrait dejä, le 27 decembre. 
Voirle Monologe syriaque de 412, publie d'abord par Wright, Journal ofsacred Lit- 
ierature, t. VIII (1865-1866), puis par Duchesne, dans Acta Sanclorum Nocembris, 
t. II, p. LH. Ce martyrologe est un abrege d'un martyrologe grec d'Asie Mineure, de 
la fin du i\' siecle. 

4. Le passage de Nicephore est eile dans P. G., t. LV, col. 708 en note. 

5. Bibliothcca concionatoria, t. I, pp. 111-113 et 199-204. 

6. Voir dans la P. G., ibid., col. 1431-1432, trois extraits donnes par la Chaine sur 
les Actes des Apöties edilee par CnAMEit, Oxford, 1838. 

7. LPnventaire des manuscrits grecs de la Bibliotheque nationale de Paris, publie par [173] THKODOTE D'ANCYRE ET CHRYSIPI'E DE JERUSALEM. 291 

rEpiphaiiic, ei; -ri cpüra, est sigualöe dans ce meine coJ. 1171 de la Biblio- 
theque de Paris, fol. 240, qui contient les deux autres homelies dont nous 
avons parle. 

On peut se Jeniander ponrquoi Combefis, qui a eu entre les mains Ic 
manuscrit en question', n'a pas publie cette liomelie sur I'Epiphanie; pour- 
qnoi aiissi il n'a donne des deux autres qu'une traduction latine. La raison 
doit, probablement, cn etre cherchee dans l'orthographe detestable du codex. 
C'est une orthographe purement anriculaire, qui montre bien que Tiotacisme 
actuel des Grecs existait dejä au x" siöcle. Le savant Dominicain attendait 
Sans doute de trouver d'autres manuscrits pour editer le texte original. Ses 
recherches durent etre vaines, comme ont ete les nötres. Aussi est-ce d'apres 
ce seul manuscrit 1171, quo nous avons dil etablir le texte de Thomelie que 
nous publions ci-aprcs. 11 s'agit de celle qui est intitulee : « Sur sainte 
Marie, Mere de Dieu, et sur la sainte naissance du Christ », et qui vient la 
sixieme et derniere dans la coUeclion de Migne. Elle est propreraent mariale, 
comme nous Tetablirons tout ä l'heure, et la seule, par consequent, qui 
rentre dans notre cadre. 

Elle merite vraiment de voir la lumiere dans son texte original. Tant pour 
la beaute litteraire que pour le fonds doctrinal, eile va de pair avec les 
meilleures pieces de Thomiletique grecque. On admirera surtout le recit 
pathetique de la chute du premier homme, la description, sous forme d'anti- 
theses repetces, de la grandeur premiere et de la decadence de celui qui, au 
sorlir du Paradis, « offrit ä la creation, sa sujette, le lamentable spectacle 
d'un roi et d'un chef blosse ä la bataille ». Les historiens du dogme y trou- 
veront des affirmations categoriques sur l'elevation de Thomme ä l'etat sur- 
naturcl et sur les dons preternaturels dont Dieu l'avait enrichi, sur le peche 
originel et ses suites, sur le plan redempteur et la necessite de Tlncarnation 
du Verbe; une allusion ä la confirmation comme sacrement distinct du bapteme 
(g 7); une refutation de l'origenisme (§ 7 et 8) ; une dämonstration de la mater- 
nite divine par les propheties scripturaires, les oracles paiens, voire meme par 
la quatrierae eglogue de Virgile, äl'adresse des Juifs (§ 14) ; enfin un magni- 
fique eloge de Marie, nouvelle Eve, Mere de Dieu et mediatrice du salut 
{?> 11-12). La doctrine de la saintete originelle de Marie ressort implicitement 
d'expressions comme celles-ci : « A la place de la vierge Eve, mediatrice de 

Omont, Signale sous le nom de Theodole d'Ancyrc, au cod. 766 du fonds grec(ix"siecle), 
fol. 5'°, et au cod. 797 du meine fonds {^-\i'' siecle), fol. 218>°, une homölie sur l'Annoncia- 
tion. II s'agit, en fait,de riiomelie de Theodote (ou Tlieodore) crmite, publice par Balle- 
iiixi dans sa Sylloge nioniimentoiurn de Imm. Deiparae concept., t. II, p. 211-236. 

1. Nous le supposons, du moins, parcc que, malgre nos recherches, nous n'avons 
Irouve les deux pieces qui figurent dans la Bibliolheca concionatoria, dans aucun autre 
manuscrit de Paris iii d'ailleurs. 202 IKIMF.IJPIS MAI11AT,ES BY/ANTINRS. [174] 

moii, uiic Vicrge a ctö rcmplie de la gräcc divine pour iioiis donner la vic, 
OjoyapiTUTo xzpOc'vo; ai; XstTO-jpyt'y.v ^to-ö? (§ il); unc Vierge a etü faeonuec posse- 
dant la nature de la feinme, mais sans la malice feminine, vierge innocente, 
Sans tache, tout immaculee, Tavzfy-up;, integre, sans souillure, sainte d'äme 
et de Corps, ayant poiissc comniü un lis an milieu des epines, w; xpivov ev (xe''?« 
ötJcavQüv ß>,acT7i(7ai7x ; qui n'a pf^s ete instruite des vices d'Eve. Consacrec ä Dien 
avant sa naissance, et nne fois nee, oirerte ä Dieu en signe de reconnais- 
sance pour etrc elevce dans le sanctuaire du temple; revetue de la gräce 
divine conime d'un vetement; TrspiSsSV/iuivri Oei'zv jaoiv w? Oepiarpov, l'änic reniplie 
d'une divine sagesse, epouse de Dieu par le coeur..., eile a regu Dieu dans 
son sein, et pour ainsi parier, eile est toute belle, comme lui objet de com- 
plaisance, et toute agreable, comme un sachet d'aromates. C'est cette Vierge, 
digne de Celui qui l'a creee, que la divine Providence nous a donnec, pour 
nous commuuiquer le salut... G'est par eile (jue la tristesse d'Eve a cesse, 
par eile que la sentence de condamnation a ete effacee, il-/ilv.Tzxxi. Sia <sou -vk tt,; 
xaTaSt/c-os ; ä cause d'elle qu'Evea ete rachetee, ■XsTv'jTpwrai E'jx Si-/ ai. Gar c'est 
un Fils Saint qui est ne de la Sainte... L'Excellente a donne le jour ä FExcel- 
lent, rineffuble a riaefTable, la Tres-IIaute au Fils du Tres-IIaut. » 

L'authenticite de la piece nous parait inattaquablo. Sans parier de la 
suscription de l'unique mauuscrit qui nous l'a conservee, tout le contenu 
depose en faveur de Tattribution ä Theodote. L'homelie a ete ecrite apres la 
controverse nestorienne', mais avant le concile de Chalcedoine, car l'on n'v 
trouve pas la moindre allusiou ä la controverse monophysite. Comparee aux 
autres ecrits authentiques de l'eveque d'Ancyre, eile presente avec eux des 
traitsde ressemblance iiicontestables : citations constantes del'Ecriture sainte, 
amour de l'antitliöse", eniploi des mots cornposes, des verbes derives et du 
parfait'. L'auteur se rattaclie, pour l'exegese, äl'Ecole d'Antioche. II prend ä 
la lettre le recit de la Genese sur la creation de Tliomme et sa chute. Pour la 
doctrine mariale, il est vrai, il parait y avuir une certaine Opposition entre 
notre homelie et un passage de riiomelie sur Tllvpapante '. Mais cette oppo- 

1. ()n lit, en cffet, ä la peroraison (§ 15) : Aic/uvidOw XsTropio;, 6 tv TrapOsvixV iOEf/iaa; 
TEXvoYCiviav. 

2. Comparer, en particulier, Ic Ji 10 de notre homelie avec le «ä l'i de VExpositio si/niboli 
Nicaeni, P. G., col. 1333, el surlout avec § 5 de la troisieme homelie, ibid., col. 1389 BC. 
L'expression « oiirtoc; outo; >>, col. 1333 B, se retrouve dans notre homelie § 4, au debut. 

3. Sur cc point, la comparaison avec Fhomelie sur l'Hypapante (la quatrieme de la 
Palrologie grecque, col. 1389-1412) est tout k fait suggestive. 

4. Ce passage («j vi, col. 1397 BC) parle d'une puriflcalion de la Sainte Vierge, au 
momcnt de Flncarnafion, en termos qui laisseraient supposer en eile quelques traces du 
peche originel [i.TZiGii.r,-/-r\ iCiv uXixwv aTtavTcov, xoc'i twv Tiapa cj^üaiv). Cela est d autant plus sur- 
prenant que, sousle rapport du style, l'liomelie sur l'Hypapante est Celle qui offre le plus 
de ressemblance avec ccUc que nous publions. [175] TIIRODOTE D'ANCYRE RT CHRYSIPPR DR JERUSALEM. 293 

sition ne parait pas irreducüblc, et si eile l'ctait, on pourrait Tcxpliqucr, en 
disaiit que la pensec de Theodote sur la parfaite saintcte de la Mere de Dicu 
a passe par iiiie certaiiic evolution. 

Malii,Te la mauvaisc ortliOiiTapho du manuscrit, nous croyons avoir reussi 
ä etablir un texte satisfaisant. II eüt ete fastidieux de relever toutes les fautcs 
d'orthographe du copiste. Noiis nous somnies content^ d'en signaler quelques- 
unes, qui sufllront a satisfaire la curiosite du lecteur. Tout en utilisant la 
traduction de Conibefis, nous l'avons modiliee en plusieurs cndroits, pour 
snivre de plus pres Toriginal. En deux on trois passages, notre lecture dill'ere, 
pour le sens, de celle de notre illustre devancier'. 

II. L'lIOMELIE DE CnRYSIPPE DE JERUSALEM SUR SAIXTE MaRIE, MeRE DE DlEU. 

La Patrologie grecque de Migne ne contenant rien de Chrysippe, pretre de 
Jerusalem au v' siecle, celui-ci est reste presque un inconnu pour nos 
contemporains. Ce n'est qu'en 1905, qu'un petit article du P. Siraeon Vailhe, 
donne ä la Revue de VOrient Clircticii-, fit sortir son nom de Tinjuste oubli qui 
nous le derobait. Cet article, mallieureusement, parait avoir ccliappe ä 
I'attention de ceux qui, dans ces dernieres annees, ont public ou reedite dos 
manuels de patrologie. Chrysippe n'a pas encore l'honneur de figurer dans 
ces sortes d'ouvragcs. On parlait cependant de lui dans certains anciens 
recucils patristiques, que Migne n'a pas reproduits, ou u'a reproduits que 
partiellement, et qui auraient du empi'-clier son nom de tomber dans Toubli. 
Nous trouvons, tout d'abord, de precieux renseignements sur sa personne 
dans la Vie de mint Euthyme, ecrite par Cyrille de Scythopolis, que Mont- 
i'aucon editadansle tome IV des Monmnentd de Cotelier '. D'apresce document, 
Chrysippe etait originaire de la Cappadoce. Entre les annees 425 et 430, il 
vint, avec ses deux fr'';res aines, Cosmas et Gabriel, se mettre sous la directiou 
de Saint Euthyme, qui venait de fonder son celebre couvent dans les environs 
de Jerusalem. D'abord econome de la laure, il fut ordonne pretre vers l'annee 
455, en meme temps que son frere Gabriel. En 467, quand son autre frere, 
Cosmas, fut eleve au siege metropolitain de Scythopolis, il lui succeda dans 
sa Charge de afavrophylax, c'est-ii-dire de gardien de la sainte Croix. II occupa 
cette Charge jusqu'ä sa mort, survenue en \1\). A deux reprises differentes, 1. La vingt-neuvieme liomelie de Theophane Iverameus ixii' siecle), P. G., t. CXXXIL 
coL 617 C. a un debut ideatique ä riiomelie de Theodote. Le plagiat saute aus yeux : 
Tc'piTEi iiiV Ta; o-|/ci; äviV/oiv t^; Iw«? 5 '^iXio;, xat t^? yvi; to TTposcoTtov )t«to(v>,«'^ojv Toi<; iiX-XY^'^^'^'-'^ ■ 
Euopoci'vEi oi T«? '^u'/«; Twv TTiffTiüv •?■, T(~)v ÖEi'ojv )>o'y(üv «xpoaffi;. 

2. Revue de VOrient Chretien, t. X ilOOä). p. 9G-9!). 

.3. Ecclesiae Graecae moniimentii , t. 1\'. Vuir les pages 30, 42, 'iö, 67, 76. 294 IIOMRLIES MARIALES BYZANTINES. [176] 

Cyrillc dit de lui rju'il laissa de nomhyru.r ecvils, digncs de passer ä la 
posterite. 

A enjuger par le peu que nous en oiit conserve les manuscrits, ces ecrits 
devaient consister surtout en homelies et en panegyriques. Ce sont, en efTet, 
qiiatre panegyriques qui sont parvenus jusqu'ä nous. Trois onl dejä ete 
publies, ä savoir : » 

1° Un ('lofje (h saintc Marie, Mcre de Dien, dont il parut, d'abord, une simple 
traduction latine, dans la troisieme cdition de la Magna BlbJiolhcca vcicnun 
Palnnn, de Margnerin de la Bigne, Cologne, 1618, t. VI, pars II", p. 711 sq. 
et qui fut public dans le texte original dans le tome II de VAiicIariuiti du 
P. Fronton-le-Duc, Paris, 1624, p. /j"24-430'; 

2" Un ]Kin<'(/yri(jiie du maftyr saint Theodore, editc une prcmiere fois, en 191 1, 
par Jean Phokilides, dans la Revue Nea Slwv^ d'aprcs un manuscrit assez 
defectueux de la bibliotheque du Saint-Sepulcre, ä Jerusalem, et rcedile en 
1921, avcc tout l'apparat critique desirable, par Antoine Sigalas'; 

3° Un panegyrique de sainl Jean-Baptiste, dont Gombefis a donnc une traduc- 
tion latine dans le tome VII de sa Bibliotheca concionatoria, p. 803-808. Le 
texte original est encorc inedit, et se trouve dans de nombreux manuscrits, 
notamment dans ie Cod. Paris. 513 du fonds grec, qui est du x" siecle, et dans 
le Cod. Barocc. 199 de la Bodleienne, qui est du xi°. Le texte sur lequel 
Gombefis a fait sa traduction presentait une lacune importante. 

^ Le derniermorceau,encore completement inedit, est un court panegyrique 
de Parchange saint Michel, que signalait dejä Fabricius sans indiquer de 
source', et quo nous avons trouve dans le Cod. Barberinus graec. 481, 
fol. 79-83'". 

Nous croyons faire oeuvre utile en donnant une nouvelle cdition de 

1. Destine a completer la Bibliotheca velenun Palruni de Marguerin de la Bigne, qui 
avait dejä eu trois editions, el comptait alors di.\ volumes, YAuctaritim de Fronton-le- 
Duc porta a douze le nombre des volumes de la Collection. Co fut la quatrieme edition, 
qui parut ä Paris en 1623-1624. Le tome 11 de VAuctarium, douzieme de la collection, 
porte la date de 1624. Une nouvelle edition fut faite par Morel, en 1644, avec des additions 
mais avec le meme nombre de volumes. Nouvelle edition en 1654. 

2. XpuanrTTOu TrpeaSuTEpo'j 'I:p070^u;/o)v ey/Cojuiiov ei? tov ayiov (iäoTupa ©soscopov eti te xai twv 
ocuToij OauijictTwv pLEptxr, oii^^r^ci:,. Extrait de la Ns'a 2twv, pp. (jr'-22 sq. Jerusalem, 1911. 

3. Antonios Sigalas, Des Chrijsippos von Jerusalem Enkomionaufden hl. Theodo- 
ros Teron. I^eipzig, Teubner, 1921, in-8°, viii-102 pp. (fait partie du Byzantinisches 
Archiv, cahier VII). Cf. la recension duP. II. Delehaye, dans les Analecla Bollandiana, 
t. XL (1922), pp. 421-425. Faisons remarquer que ni Phokilides ni Sigalas n'ontenrichidc 
nouveaux renseignements la courte notice du P. Vailhe sur la vie et les ecrits de Chrysippe. 

4. Fabricius, Bibliotheca graeca, t. IX, p. 57. Eabricius, par distraction sans doute, 
donne le titre de chartophylax ä Chrysippe. Dans le cod. Barber. 481, l'auteur du 
panegyrique de saint Michel est bien qualifie de (jTaupotpuXa;. [177J TIIEODOTE D'ANCYRR ET CIIRYSIPPE DR JERUSALEM. 295 

rhomelic sur la saiute Vierge. L\\uctarit(m de Fronton-le-Duc, qui la conte- 

nait, est, en effet, devenu fort rare, ainsi que la Bibliolheca Vclenun Putruin de 

Marguerin de laBigue, qui la reproduisaitdans ses dernieres öditions. Mignc 

l'avait inseree dans le tomc CLXII de la Patrologie grecquc'. Malheurousc- 

mcut ce deriiier tome fut detruit, comme on sait, lors de l'incendie des ateliers 

de l'iiifatigable editeur. Par ailleurs, la piece a une veritable importance pour 

riiistoire de la theologie mariale, et constitue un beau specimen de röloquence 

de Cluysippe. Nous ne reproduisons pas, du reste, servilement l'edition de 

Froutoii-le-l)uc. Si nous n'avons pu, malgre nos reclierches, rameliorer par 

l'appoint de nouvelles sources manuscriles, nous l'avons, du moins, contrülec 

de pres, en nous referant directement ä l'unique raanuscrit qui lui a servi de 

base^, et qui est le seul, ä notre connaissance, ä contenir le texte de 

l'homelie. Ce manuscrit est le numcro 1173 fondsgrecde Paris, qui remonte au 

xi" siecle. C'est un recueil de panegyriqucs pour toutes les frtes de l'annee, 

du H septembre jusqu'au 29 aoiit. L'ecriture cu est parfaitc et Forthograplie 

assez bonne. L'homelie de Clirysippe occupe les fol. 16'°-18'°. Venant apres 

les discours pour la fete de l'Exaltation de la Sainte Croix, le 14 septembre, 

eile devait vraisemblablement etre destinee ä la fete de la Präsentation de 

Marie autcmple, le 21 novembre, bien quo rien, dans son contenu, ne rappellc 

ce Souvenir. Nous avons ete amene ä modifier sur plusieurs points, dont deux 

QU trois assez importants, la lecture ou les conjectures de Fronton-le-Duc. 

11 n'existe aucune raison de mettre en doute l'authenticite de rhomelie. 

Pour la simplicite et la clarte du style, la phrase plutöt courte, le mouvement 

oratoire, eile ressemble au panegyrique de saint Theodore. Elle fut prononcee 

dcvant un auditoire de moines, dont la grande occupation etait de chanter, 

nuit et jour, les psaumes de David (^ 2). Selon toute vraisemblance, ces 

moines etaient ceux de la laure möme de saint Euthyme, oü Chrysippe exergait 

la fonction d'econome. Comme nous le montrerons tout ä Tlieure, la fete 

mariale qu'on celebrait alors faisait partie d'un cycle liturgique preparatoire 

ä la fete de la Nativite de Notre-Seigneur, et ne doit pas etre confondue avec 

lafete de l'Evanghelismos, qui n'apparut que vers le milieu du vi" siecle. 1. L'homelie de Chrysippe se trouvait ä la col.755 sq. 

2. Malgre les divergences que nous signalons, dans nolre edition, entrc le texte du 
cod. 1173 et le texte imprime de Fronton-le-Duc, nous avons la conviction que le savant 
Jcsuite n'a eu entre les mains, pour son edition, que le manuscrit en question; car s'il y 
a des divergences, il y a, par ailleurs, des coincidences trop frappantes, a des endroits 
delicats. L'editeur s'estpermis deux ou trois additions au texte, pour le rendre plus clair, 
et a modifie, ä sa maniere, un passage inintelligible, pour lequel nous proposons une 
lecture differente. Voir plus loin, page [221], ligne 20. Ajoutons que parmi les manuscrits 
grecs que posscde actuellement la Bibliolheque nationale de Paris, le cod. 1173 est Ic 
seul ä contenir rhomelie de Chrysippe. 290 HOMRLIRS MARI ALES RYZANTINES. [178] 

Noiis avons dil fjne la picce prcseiite utio veritable importance pour This- 
toire de la tlieologie marialc. On nc manquera pas, en efl'ct, de remarquer le 
long passage oü Clirvsippe pose expliciteracnt le problcme de rimmaculee 
Conception. T^a Solution qu'il donne est cnveloppee dune certaine obscurite, 
ctparait, ä prcmierc vue, renfcrnicr des elements contradictoires. Commenlaut 
les paroles du psaume cxxxr : « Surge, Domine, in requiem tuam, tu et arca 
sanctificationis tuae », il voit, dans cette archc, la Yierge Marie, et mct sur los 
levres du Psalmiste le discours suivant : 

« Levez-vous, Seigneur; venez au lieu de votrc repos. Le licu de volre 
repos, c'est laVierge, c'est son sein, qui deviendra votre lit et votre demeure. 
Levez-vous, Seigneur, car si vous ne vous levez pas du sein de votre Pere, 
notre race, qui est tombee autrefois, ne se relevera pas, ttstttco/coi; TzyJkcm tö 
yevoc öj.'.wv m-/. ävac;T-/i''7eTai. Levez-vous, vous et Tarche de votre saintete. Car, 
c'est lorsque vous vous leverez du sein paternel et que vous scellerez l'arche 
de votre saintete, que Tarclie, eile aussi, se relevera, avectous les autres, de 
la chute dans laquelle l'a etablic, menie eile, la parente dM-lve, tote -/.al r, jct^wTÖ; 

fJ.£TZ TTZVTtüV äv7.ljTVl''7STai £/. TO'J 7iT(0J/.%T0; , SV (.) /.'XTE'JTVliTS Xal 7.l!lTr|V r, ZTi; E'JXC (juyyc'vci« 

(g 2). » 

L'orateursemble bien soumettre ici la sainte Viergo t\ la loi commune de la 
chute originelle. Ce qui est encore plus etonnant, c'est qu'il parait retarder 
jusqu'au jour de TAnnonciation, jusqu'aumoment oü le Verbe viendra sceller 
rarche par sa presence, la justification de Marie. Mais il faut, avant de porter 
un jugement definitif, ecouter ce qui suit. C'est encore David qui parle et 
s'adrcsse en ces terines ä Marie, sa fille : 

« Ecoute, ma fille, regarde et prete l'oreilie; oublie ton peuple et la maison 
de ton pere (Ps. xliv, 11) ; car un peuple mcchant te deshonore par la proclie 
parente que tu as avec lui, irov/ipö; yzp te a-xo; svjßpi'Cst ty, äy-^tcra'z Tf, Tiap' a''jTO'j, 
un pouple döpourvu de sens est apparente a toi, qui es unrejeton irreprehen- 
sible par nature ; et c'est un cbamp couvert d'epines qui proJuit ta rose, 
Xxo; iyvüjAwv ■KZQn'JV/.iio^jzot.!. toi, t'o iu.uxu [ilaTTYi'l^-'jtTi (p'jTsi, xal -ro cov ip'jji. pooov 
ä)cavO'j(po'pov yewpytov. » 

Decidement Chrysippe est deconcertant. Tont ä l'hourc, il semblait bien 
soumettre Marie au peche originel. Ici, il parait bien Ten cxcmpter, puisqu'il 
l'appelle « un rejeton irreprehensible parnalure », « une rose poussee dans un 
chanip d'epines ». Un certain desbonneur rejaillit cependant pour eile, du 
fait qu'elle est fdle d'Adam peclieur. Comme Chrysippe le dit expressement, 
« son point de depart (son origine) est au-dessous de sa dignite i'ufure de 
Mere de Dieu, e>,aTTo)v öpfr/i crou t-^? äEt'a; ».Nous ne voyons (rautrc moyen de 
concilier ces donnces en apparence contradictoires, que de pnHer ä l'ora- 
teur du v" siecle l'idee que dcvaieut plus tard exprimer nos theologiens par 
le terme de dchitiiin, auquel Marie etuit soumise, en vertu de sa descen- [179J THEODOTE D'ANCYRE ET ClIRYSIPPE DE JERUSALEM. 297 

(lance naturelle d'Adam. Si (>lle u'a pas contracte la faute originelle, si eile a 
toujours ete un rejeton irreprehensible dans sa nature meme, eck vient d'un 
privilege special do Dien, accorde en consideration des meritcs du Verbe 
incarnc. C'est, semblc-t-il, dans le sens de la redemption preventive, qu'il 
faut entendre « ee relevement de l'arche sainte de la chute commune », dont 
a parle l'orateur. 

D'autres expressions qu'il emploie recommandent cette Interpretation. 
Marie est pour lui la tige de Jesse toujours verdoyante, i ändakrii; pzS'V 'hacxi, 
lo jardin du Pero, la prairie de tout le parfum de l'Esprit, Tarche dont Dieu a 
ete rarcliilecte et l'habitant, le pilote et le passager. Surtout, il met en relief 
la victoire de la Sainte Vierge sur le demon, son röle de nouvelle Eve : 
« Comment se fait-il, se dit le diable, quc la femme, qui, ü Torigine, avait ete 
mon auxiliaire, soit maintenant devenue nion adversaire ? Une femme me preta 
son concours pour soumettre le genre humain a ma tyrannie, et c'est une 
femme qui m'a fait perdre mon empire. L'Eve antique causa mon elevation; 
l'Eve nouvelle m'aprecipite dans la ruine(g 3). » Marie, ajoute Chrysippe, est 
la plus belle parmi les femmes, comme Jesus est le plus beau parmi les fds des 
hommes, u.£Ti tyi; ö)pata(; h yuvai^tv 6 (opalo; xy.lln Tiapz tou? 'jio'j; töv ävOpwirwv (§ 1). 

Ili. — Le CII.TE DE LA Sainte Vierge ex Orient, \u v" siegle. 
Origines oiuentales de l'Avent litlrgiqüe. 

Les deux homelies de Theodote d'Ancyre et de Chrysippe do Jerusalem, 
que nous publions, posent uu probleme. Toutes deux, en elTet, parlent d'une- 
fete solennelle, TTwyupi,-, dont Marie, Mere de Dieu, parait etre l'objet prin- 
cipal, mais qui deborde le cadre des diverses fetes mariales posterieures, 
et ne ressemble parfaitement ä aucune d'elles. La fete de TEvanghelismos 
ou de rAnnonciation, celebree le 25 mars, est, sans contredit, celle qui lui 
est le plus apparentee, mais il n'y a pas identitc entre les deux. Si Theodote 
et Chrysippe fönt allusion au mystere de rAnnonciation, ils ne parlent pas 
que de cela. L'un et l'autre envisagent la maternite divine prise dans son 
ensemble : d'oü le rappel non seulement du dogme de la chute originelle et 
du plan redempteur, mais aussi du mystere de Noel et meme de l'adoration 
des Mages. C'est Marie, nouvelle Eve, Mere du nouvel Adam, qu'ils celebrent. 
Par ailleurs, Abraham d'Kpiiese nous a appris que la fete du 25 mars n'est 
pas anterieure a l'epoque de Justinien et qu'elle a du s'etablir aux environs 
de 530-550 '. La fete mariale du v" siecle n'etait donc pas identique ä la fete 
de l'Evanghelismos, quant ä son objet. Elle ne se celebrait pas non plus, i\ 

1. Vüir rhomclie d'Abraham d'Kphese sur rAnnonciation, publiüe dans nos Homelies 
Mariales Ihjzanlines, pp. [18J-[t9], Patr. Ur., t. XVI, pp. 442-443. 298 HOMELIES MAKIALES BYZANTINES. [180] 

la meme date. Co deniicr poiiit, Clirysippe nous Ic laisse entendre assez 
clairement, au debiit de son discours. 

« La Tige toujours verdoyante de Jesse, qui a porte la vie ä tout le genrc 
humain, a droit, ccrtes, en tout temps, ä nos felicitatious, ä notre admiration 
et ä nos louanges; mais le temps present est tout particulierement designe 
pour la chanter. G'est, en effet, en ce temps [de l'annee] qu'en beaucoup d'en- 
droits, on celöbre solennellement cette f(He, vu que c'est en ce temps que 
s'est accompli un mystere qui echappe ä rintelligence humaine. » 

Quel est ce temps pendant Icquel, en beaucoup d'endroils, TurAXa/ou, on 
celebre la Theotocos, et quel est le mystere sublime qui s'est accompli en 
ce temps? Nous deviiions, par le contexte, qu'il s'ugit du temps de Nocl', 
nous dirions aujourd'liui du temps de l'Avent, et du mystere de Tlncar- 
nation et de la naissance du Verbe. 

L'homelie de Theodote, sans fournir d'indication explicite, suggere aussi 
que la irav/fyufn; mariale est en etroite relation avec la fete de Nocl. Certains 
copistes s'y sont meme trompes, et au vrai titre : « ei; ^r,•^ äyiav Mapiav, tviv 
ÜeoTOXov » ils ont ajoute les mots : « y.al si; Tr,•^ iyictv toS Xp^ToO yevvri'Tiv ». En 
fait, cependant, la fete dont parle Theodote ne saurait ctre confondue avec 
celle de la Nativite du Seigneur. II dit, en effet, au debut de son discours : 
« Nous devons recourir, dans notre iudigence, au Seigneur pleiu de bonte... 
Aussi bien, la solennite a egalemcnt le Seigneur pour objct, ixeir^fl >cal wepl 
aÜToS -fl Ttav/iyupi;. » Cet egalemciit indique que la fete ne vise pas exelusivement 
le mystöre de Noel, bien qu'elle s'y rapporte en quelque fagon. 

Peut-on determiner d'une maniere plus precise et la date de cette solennite 
mariale et son role dans le cycle liturgique? Pour repondre ä cette question, 
il nous faut examiner de pres, outre les deux homelies que nous editons, 
les autres homelies sur la sainte Vierge que nous a leguees le v'' siecle. 

Nous pouvons tout d'abord aflirmer qu'il existait, en Orient, une fete de 
la Sainte Vierge, anterieurement au concile d'Ephese. Cette fete etait souvent 
designee sous le nom de Memoire de sainte Marie. Nous en avons une preuve 
decisive dans la celebre homelie sur la niatcrnite divine que saint Proclus, 
alors simple eveque de Cyzique, prononga, au debut de la controverse nesto- 
rienne, dans la grande eglisc de Constantinople, ä la demande et en presence 
de Nestorius lui-meme. L'historien Theophane precise quece fut un dimanche 

1. Je prends ici le mot Noel dans le sens general de « fete de la Nativite du Seigneur » 
et non dans le sens de « fete du 25 decembre ». Car, au temoignage d' Abraham d'Ephese, 
loc. cit., les Palestiniens et les Arabes n'avaient pas encore adopte la föte du 25 decem- 
bre, dans la prämiere moitie du vi'= siecle, et cölebraient la Nativite le 6 janvier. II semble 
cependant que Juvünal de Jerusalem ait essaye d'introduire la fete du 25 decembre dans 
son palriarcat. Cf. S. Vailhe, Introduction de la feie de Noel ä Jerusalem, dans les 
Echos dOrienl, t. VIII, p. 212-218. (181] THEODOTE D'ANCYRE ET CHRYSTPPE DE JERUSALEM. 299 

de la prcmierc annee du patriarcat de Nestorius, patriarcat qui commeiiQa 
le 10 avril 428. S'il ne se trompe pas, nous pouvons ajouter que ce fut Ic 
dimanche avant la Noel de 428, commc il ressortira de ce que nous dirons 
tout ä l'heurc. Ce qui est absolument sür, c'est que le discours fut prononcc 
avant le concile d'Ephese. 

II n'est pas moins certain qu'il le fut uu jour de fete de la Sainte Vierge. 
11 ne faut poiut se laisser impressionner ici par le titre que porte riiomelie 
dans certains raanuscrits : « Sur l'Incarnation de Notre-Seigneur Jesus- 
Christ. » Proclus parle, en effet, de Tlncarnation, et Ton peut dire qu'il ne 
parle que de cela; mais il en parle pour mettre en relief la maternite divine 
de Marie, pour montrer le bien-fondc de son titre de « Tlieotocos »j quo 
l'entourage de Nestorius commenQait ä lui contester. Au lieu de s'arretor ä 
un titre, qui n'est pas le seul ', qu'on Ilse le texte. Les premiers mots memes 
signalent une « solennite de la Vierge » : ITapOsvi/c-/! Travfl'yupi; ar,y.iao^ Tr,v y'aüjttxv 
r,7.üjv, iS£>,cpoi, Trpo? £Ü(pyijjt.':av y.ct.lEi ". Et quelques ligues plus loin, nous lisons : 
« C'est la Vierge Marie, la sainte Theotocos, qui nous a convoques ici, en 
ce moment : n^J•^iy.£k^(ss. yap •/)[/.«; vCfv evTaOQa -fi äyix 0£ot6;'.o; IlapfJevo; My.piot^. » 
Tillemont, dans une note, a eu bien raison d'ecrire : 

« Je ne crois pas qu'on puisse douter que le discours celei)re de Procle sur 
l'Incarnation, prononce en presence de Nestorius, n'ait ete fait en une fete 
de la Vierge. Le comniencement « uap9evw/i Tvav-nyjpi? ij-/i[X£pov » est, ce me 
semble, tres formel pour cela, et je ne crois pas qu'on y puisse donner d'autre 
sens. Car si on l'a quel(jucfois intitule une homelie sur la naissance ou sur 
rincaruation de Jesus-Christ, c'est qu'on en a voulu manjuer le sujet, et 
nou le jour auquel eile a ete prononcee. Ainsi, c'est une preuve qu'on cele- 
brait alors ä Constantinople une fete de la Sainte Vierge, et je ne sais si 
Ton trouve rien de plus ancien pour aucun honneur qu'on lui ait rcndu 
publiquenient\ » 

Ce premier discours n'est pas le seul que saint Proclus ait prononce le 
jour de « la solennite de la Vierge ». 

Nous possedons de lui une autre homelie au moins' qui fut dite en la 
meme fete, et de l'authenticite de laquelle nous n'avons aucune raison 

1. Dans beaucoup de manuscrits le titre de rhomelie est le suivant : « 'E-(x.mii.wv eI? 
•c^v TtaviY'av 6=otoxov Mapi'av. Eloge de Marie la toute sainte Theotocos. » Du point de vue 
liturgique, ce titre est beaucoup plus exaet que lautre. 

2. P. G., LXV, col. 680. 

3. Ibid., col. 681 A. 

4. Meinoires pour servil- ü l'hisloire ecclesiastique, XIV, Paris, 1709, p. 750. 

5. Nous disons : « une aulre homelie au moins », car il en existe une troisieme sur 
le mSme sujet. dont l'autlienticite est contestee par quelques-uns. C'est la sixieme dans 
la Serie des homtilies de Proclus. P. G., LXV, col. 721-758. 300 HOMELIES MARIALRS BYZANTINES. [182] 

serieuse de douter'. G'est propremcnt un eloge de la Sainte Theotocos, et 
comme Ton n'y voit pas d'allusion claire ä Nestorius, il est probable qu'elle 
dato aussi d'avant lo concilo d'Ephese. Gelte homelie vient la cinquieme 
dans les coUections patrologiques, et porte le titre geiieral d'« Eloge de la 
Sainte Vierge et Theotocos Marie" ». L'orateur developpe cette idee que 
Marie, Mere de Dien, est incomparablement plus elevee en dignite que les 
autres saints : « Rien au monde de comparablc ä Marie, la Mere de Dieu \ » 
G'est pourquoi aussi sa fete, •/) TuapouTa Tvavflyjpt;, Temporte sur toutes les 
autres fötes des saints, « sur les « niemoires « des saints, twv iyiwv ai [xvvijiat », 
comme dit Proclus. 

Qu'on remarque cette expression de « Memoires » des saints. Elle insinue 
que la iV'te mariale dont il s'agit portait le titre de « Memoire de la Sainte 
Vierge ». G'etait la fete annuelle, la solennite, r, Ttav/iyjpi;, de la Mere de Dieu, 
l'unique fete en son honneur qui fiit alors portee au cycle liturgique. De fait, 
ce titre de « Memoire de la Theotocos » ou « Memoire de sainte Marie », se 
rencontre dans d'autres documents. Le biographe de saint Theodose le 
Genobiarque (7 529), Theodore de Petra, qui ecrivait peu apres la mort du 
Saint, peut-L'tre en 530, raconte que son lieros opera une multiplication 
miraculeuse de pains pour rassasier la nombreuse foule des pelerins accourus 
ä reglise du monastere, le jour « de la Memoire de la Theotocos », et il dit 
en propres termes : « Une fois par an, suivant le cycle [liturgique], nous 
celebrons la memoire de la Theotocos, xaT« TrepioSov, ärea^ toO evtauToü, t-T)? 
©eoTo'iCQu [iv/i'pv imTE\ry~JlLl•^ '' . » Ge texte capital a ete applique bien ä tort par 
certains auteurs, comme Tillemont", dom Bäumer*, Usener', ä la fete de 
TAssomption. Gelle-ci n'existait pas encore, du moins chez les catholiques. 
Saus nul doute, Theodore de P6tra veut parier de la solennite mariale 
annuelle qui se celebrait le dimanche avant Noöl, et il a soin de nous dire 
que cette fete en Thonneur de Marie etait unique, i-Kx^ to^J evtauroö. Faisons 
reraarquer que le fait qu'il raconte a du se passer sur la fin du v" siecle, ou 
dans les premieres annees du vi% et n'oublions pas que le monastere de saint 
Theodose se trouvait en Palestine, tout pres de Jerusalem. 

Geci nous invite ä iutcrroger les orateurs jerosolymitains de repoque. 
Ghrysippe est du nombre, et nous savons dejä ce qu'il dit. A cote de lui, 

1. Outre le temoignage des manuscrits, nous avons celui de saint Jean Damascene, 
qui attribue ce discours a Proclus : De hi/mno Trisagio, 18, P. G., XCV, 49. 

2. P. G., ibid., col. 71G-721. 

3. « OiSiv Toi'vuv £v ßi(o, oiov ji ©eoToxo? Mapia. » Ibid., Col. 717 C. 

4. H. UsENiäR, Der heilige Theodosius, Leiiizig, 1890, p. 38. 

5. Memoires, I, p. 47G. 

6. Histoire du Breviaire, trad. Birox, t. I, p. 267. 

7. Op. eil., p. 144. [183] THEODOTE D'ANCYRE ET CHRYSIPPE DE JERUSALEM. 301 

nous trouvoiis Hesychius, mort apres 451. II nous reste de cet auteur deux 
liomelies pour une fete de la Sainte Vierge. Nul doute qu'il ne s'agisse de 
la mt'me solennite que celle dont nous oiit parle Procliis, Theodote d'Ancyre, 
Chrysippe et Theodore de Petra. Qu'on en juge par l'exorde de la premiere 
homelie, qui repete une pensee dejä rencontree dans la cinquieme de saint 
Proclus : 

« Toute memoire des justes, 7c«(7a [jt,vfl'[j.y) ^ixattov, est digne de toute louange, 
et toute solennite (izxrrty\ific,) des amis de Dieu est glorieuse. Tous, en effet, 
se sont distingues dans les combats pour la religion ; tous oiil supporte pour 
la vraie foi de dures epreuves; tous, pour obtenir la veritable gloire, out 
couru d'enthousiasme au-devant du danger. Mais le jour de la fete d'aujour- 
d'hui brille d'un eckt incomparable ; il est, en effet, consacre ä la solennite 
de la Vierge, dont I'excellence est teile, qu'elle a regu en son sein Dieu le 
Verbe ' . » 

Et l'orateur eommonte aussitöt TEvangile de TAnnonciation, rappelle le 
dogme de la chute originelle; puis, parle de la naissance de Jesus et de 
l'adoration des Mages : c'est bien la glorification de la maternite divine dans 
loute son ampleur, comrae nous l'avons trouvee chez Theodote et Chrysippe. 
II termine par une sortie contre les Juifs, dont il refute l'incredulite par.le 
temoignage des anciennes propheties sur la naissance du Messie et l'enfante- 
ment virginal -. 

Le therae de la seconde homölie est identique : meme commentaire de la 
salutation angelique; meme rappel du mystere de la creche et des anciennes 
propheties \ Notons seulement une difference : le caractere marial est ici 
plus accentue. C'est, d'un bout ä l'autre, un eloge lyrique de la Vierge, 
Mere de Dieu. 

De la Palestine proprement dite montons un peu plus haut : ä Bostra, dans 
le Hauran; ä Antioche, en Syrie. On possedait depuis longtemps de mauvaises 
traductions latines de deux liomelies d'Antipater, eveque de Bostra, mort 
vers 458, quand le P. Ballerini eut l'heureuse inspiration d'en rechercher et 
d'en publier le texte original dans le tome II de sa Sylloge monumentorum relatifs 
ä l'Immaculee Conception\ Les liturgistes paraissent avoir neglige ces deux 
pieces. EUes renferment cependant des iudications capitales sur la question 
qui nous occupe. La premiere porte le titre suivant, qui est assez curieux : 
« Sur saint Jean-Baptiste et le silence de Zacharie et sur la salutation de la 

1. « 'H Si Trapouja vuv ^^jAsoa T^; sopTv)? ureepsvSo^o?. Ilapösvou Y"? i'-pis'/si TZa.vr\yupiv. » P. G., 
t. XCIII, col. 1453 A. 

2. Ce sont aussi les Juifs que Theodote refute, k la fin de son discours. 

3. P. G., ibid., col. 1460-1468. 

4. Ces deux homelies sont reproduites dans la Patrologie grecque de Migne, 
t. LXXXV, col. 1763-1792. 

PATR. on. — T. XIX. — F. 3. 21 302 llOMKLIKS MAUIAI.KS BYZANTINES. [1841 

Toute-saiiite Theotocos ' ». A cc litre il ne faul pas ajouter grande importance. 
11 s'affit, en efi'et, d'un discours en riionneur du saint Prccursenr, pronoiicc lo 
jour de sa feto' ou do sa Memoire. L'orateur parle successivement de rannonce 
de la naissance de Jean faite par l'ange Gabriel ä Zacliarie, de rannonce de la 
conception virginale, du mystere de la Visitation, enfm, maistres brievement, 
de la naissance menie du Precurscur. 11 insiste specialement sur la conception 
de Jean et sur son tressaillement prophetique, le jour de la Visitation. On voit, 
par tont ce qu'ildit, quela solennite a pour but d'annonccr Ics fetes suivantes, 
ä savoir la fete de la Maternite divine, puis la Nativitc de Notre-Seigneur. 
S'il ne parle pas cxplicilemont de cette derniere, il declarc positivement que 
la fete de Saint Jean-Baptiste precede d'une scmaine la fete de la Sainte Vierge, 
et que toutes les deux se celebrent le dimanche'. 

Nous disons : « la fete de la Sainte Vierge », bien qu'Antipater ne lui 
donne pas expressement ce titre dans sa seconde homelie. Gelle-ci est 
proprement un commentaire de l'Evangile de TAnnonciation et de celui de la 
Msitation, y compris le Magnißcat. On n'y trouve aucune allusion directe au 
mystere meme de la Nativite''. Cela n'empeche pas que le caractere marial du 
morceau ne soit tres accentue. 11 semble qu'ä Bostra, la fete de ce dimanche 
qui precedait la naissance du Sauveur, portait specialement sur le mystere de 
TAnnoncialion et celui de la Visitation. Marie y tenait bien la premiere 
place, mais tout etait ordonne au mystere de la Nativite. Au debut de Thome- 
lic, Antipater nous dit : « Jean est pour le Christ, et non Ic Christ pour Jean 
On peut dire aussi, en lisant son discours : « Marie est pour Jesus. » » i . Kc tov ayiov 'I(oävvT,v xöv Soi7:ti(;t>,v xni et? t>,v (;ivr,v Zit/apiou xa'i sU xbv «<i7T»(7y.öv ty)s Tiav^Yi'? 
©eotÖxou. 

2. « TOixÜT« T/i? TrotpoOdr,; irivTiYÜpEw; toc auicripix », P. (j., IOC. Clt., Col. 1765 B. 

3. Antipater dit, au debut de riionuUie sur la Sainte Vierge : « Dimanche dernier, 
nous avons explique l'evangile qui regarde le Precurseur; aujourdimi le Precurseur nous 
conduitä celui qu'il a annonce. Si la naissance (Ys'vvr.tit? = ä la fois la conception et l'en- 
fantement) du Precurseur nous a rejouis, la naissance (Y£vvr,(ji,- = specialement, d'apres 
le conlexte, « la conception >■) du Sauveur commun doit nous rejouir davantage... C'est 
le meme archange qui est envoye pour annoncer la naissance de Jean et la conception 
du Sauveur : icpoEOpaiJiEv ev t^ Trpoxs'p» Kupiaxvj f| l^iiyviii; "fj tspi TO^i üpoSpöaou- ays' St vjv -^lUKC 
npoSpo[xo? El? tÖv xripuTröaEvov. Ei Si EU'fpavtv yj fi-jTrfiiq TOü npo8pdu.ou, £\j:fp«väTW ttXeov r,aä; 
•^ Y"^'1"'"; '^'^" xoiv&ü IwrTjpo;... '0 Y«P «'J'^^? a^yä^'iEkoc, äiaxovEi, xoii 'Iioa'vvou y^^voiuevou xoti toj 
SwTvlpoc; (jüXXaijtgxvouLc'vou. » Dans le discours sur saint Jean-Baptiste, au moment de parier 
du message de Tarcliange Cxabriel a Marie, l'orateur s'etait excuse d'empieter sur la 
fete prochaine, en disant que cela etait necessaire pour suivre l'ordre des evenements et 
arriver k la naissance de Jean : « Kai «ütt, ^h, w? av eittoi ti?, Tvi; xoü [IpoSpofAou (juXXtj'I'e«)? ^ 
otpVY)' Ou tÖv To'xov XY]pÜTTEiv IOeXovtki;, ocvaYX-»! Ttäaa t/,? y^''^°''°? EOpxv^i; Eitiav/iuOTivai. >: rlomilia 
in S. Joannem Baptistam, col. 1772 B. 

4. Nous disons « la Nativite >> et non « Noel »; pour la raison donnee plus haut, 
p. [180], note 1. [185] TIIRODOTE D'ANCYRE ET CHRYSIPPE DE JERUSALEM. 303 

L'eveque de Bostra nous apprond donc que, de son temps, il existait deux 
fiHes se suivant l'une l'autrc ü une semaine de distance, i\ savoir la fiHo de 
Saint Jean-Baptiste et cellc de Marie, et que c'etaient des fetes mobiles, se 
cclebraut le dimanche. Nous avons airirme, bien qu'Antipater ne le dise pas 
explicitcmeut, qu'elles preparaieut ä la feto de la Nativitc du Sauveur. La 
preuve a dejä ete donnee plus haut et eile sera confirmee par ce qui va suivre. 
Bemarquons, pour l'instant, que le temoignage d'Antipater sur Texistence 
d'une fete de la conception et de la naissance de saint Jean-Baptiste n'est pas 
isole. Los deux orateurs liierosolymitains dont nous avons parle, Hesychius et 
Chrysippe, nous ont laisse chacun une homelie pour cette feto. Celle d'IIesy- 
chius est encore inedite, mais eile est signalee par Montfaucon dans sa 
Bihliotheca Coisliana ' . Quant ä celle de Chrysippe, nous avons dejä dit que nous 
en possedions uue traduction latine, d'ailleurs incomplete, dans le tome VII 
de la Bihliotheca concionatoria de Combefis". C'est un.eloge complet du Pröcur- 
seur, depuis raunonce de sa naissance ä son pere Zacharie, jusqu'ä sa mort. 
C'est bieu le discours qui convient pour le jour de la « Memoire » du saint. 

En 1897, Antoine Baumstark, dans un article donne ä la Römische Quar- 
talschrift'', essayait de reconstituer l'annee liturgique de FEglise d'Antioche, 
en se basant sur la coUection des homelies cathedrales, ö^ikw. äxiOpovioi, de 
Severe d'Antioche, prononcees de 512 ä 518, II trouva deux homelies, la 
XIV et la LXVII" de la scrie, pour la « Memoire de la sainte Theotocos et 
toujours Vierge Marie, p-/i'(x-/i r/j? iyiy.(; Osotokou xai äeiTcapösvou Map£a? ». Ce 
jour-lä, la Station etait ä l'eglise Sainte-Marie. De la LXVII" homelie, le 
Cardinal Mai a public une bonne traduction latine \ et M. Briere la traduction 
syriaque accompagnee d'une traduction francjaise^. Severe y parle, en efTet, ä 
deux reprises, de la Commemoratio Deiparae Viryinis'^, et tout son discours est 
un eloge de la maternite divine de Marie, avec une digression assez longue sur 
la controverse julianiste relative ä l'incorruptibilite du corps du Christ. 
Baumstark a conjecture que la « Memoire de la sainte Theotocos » se rattachait 
ä la fete de l'Epiphanie (ya. dcyia oCjxx, le 6 janvier) ; et de lä, il a conclu que la 
« ii.rnij.-n T-fl? äyia; Mapia; » etait anterieure ä l'introduction de la fete du 
25 decembre ä Antioche, c'est-ä-dire avant 375'. Sans nier la conclusion, 1. Bibliolheca Co/sliana, p. 196. 

2. Voir plus haut, p. [176]. 

3. Das Kirchenjahr in Antioche/a zivischen 512 et 518. Römische Quartaischriß, 1897, 
p. 31-66. 

4. Spicilegiuin Ronianuin, t. X, pars I", p. 212-220. 

5. P. 0., VIII, pp. 349-367. 

6. Videtur Deiparae Virginis commemoratio cor meum luce perfundere... Debet 
Yirginis commemoratio animos nostros excitare, p. 215, 219. 

7. An. eil., p. 55, 50. 304 HOMELIES MARIALES BYZANTINES. [186] 

nous ne saurions accepter le fondement sur lequel le savaiit AUemand l'appuie. 
Lui-meme remarque que les lectionnaires et calendriers jacobites posterieurs 
rattachent la « Memoire de sainte Marie » ä la fete du 25 decembre. II ajoute 
(p. 52) qu'au debut du vi'' siecle, il n'y avait, ä Antioche, que deux dimanches 
de l'Avent. S'il dit vrai, nul doute qu'il s'agisse des deux dimanches dont 
nous a parle Antipater de ßostra. C'est au dernier qu'il fautplacer la « Memoire 
de la Theotocos ». 

Pour eclairer ces conclusions, ily a grand interetä consulter les calendriers 
actuels des Nestoriens et des Jacobites Syriens. Les liturgistes n'ont pas 
manque de signaler, ä propos de l'Avent et de la fete de l'Annonciation, que 
les Nestoriens avaient quatre dimanches de l'Avent, qu'ils appellent du nom 
significatif de l'Annonciation, Soubara. Rien ne prouve que cette Organisation 
soit primitive, attendu qu'elle nous est donnee comme derivant du calendrier 
de Jesuyab d'Adiabene (650-660) ' . Bien plus interessante pour nous est la 
confrontation avec le calendrier jacobite d'Antioche, dont on ne parle pas. 
L'Avent, et aussi l'annee liturgique, commencent au dimanche le plus proche 
du l"' novembre, et l'on compte jusqu'ä Noel huit dimanches ainsi disposes : 

Premier dimanche : Dedicace de Veglise. 

Second dimanche : Octave de la Dedicace. 

Troisieme dimanche : Annonciation faite ä Zacharie, pere de saiiit Jean- 
Baptiste. 

Quatrieme dimanche : Annonciation de la Bienheureuse Yierge Marie. 

Cinquiemc dimanche : Visitation de Marie ä Elisabeth. 

Sixieme dimanche : Nativite de saint Jean-Baptiste. 

Septieme dimanche : Bevelation de la conception üiryinale faite ä saint Joseph. 

Huitieme dimanche : Altentede l'Enfantementdela Bienheureuse Vierrje Marie,- . 

On voit par ce tableau comment chacune des deux fetes primitives signalees 
par Antipater de Bostra et par le calendrier d'Antioche du debut du vi^ siecle, 
a ete triplee dans la suite. La fete de saint Jean-Baptiste, teile qu'elle est 
decritepar l'eveque de Bostra, a donne le troisieme, le cinquieme et le sixieme 
dimanches actuels. La fete de la Sainte Vierge est representee par le quatrieme, 
le septieme et le huitieme dimanches ; le tout dispose dans l'ordre historique 
des evenements evangeliques ayant precede la naissance du Sauveur. On ne 
peut s'empecher d'admirer cette belle ordonnance. 

Mais poursuivons notre enquete dans le domaine de l'antiquite, et de 
Syrie, passons en Asie Mineure. C'est lä que nous trouvons Theodote d'Ancyre, 
et nous avons montre qu'il etait bien, lui aussi, un temoin de la solennite 
mariale. II n'est pas le seul pour cette region. Un autre Pere d'Ephese, Basile 
de Seleucie, mort vers 459, nous a laisse lui aussi une homelie pour la fete de 

1. AssEMANi, Bibliotheca orientalis, t. III, p. 380. 

2. NiLLEs, Kalendarium iitriusque Ecclesiae, t. II, p. G42. [187] THEODOTE D'ANCYRE ET CHRYSIPPE DE JERUSALEM. 305 

Marie. Elle porte, dans les meilleurs manuscrits, la meme suscription que 
Celle de Theodote ', tandis que d'autres l'intitulent : « Pour l'Annonciation », 
ei; Tov eüayysXwaov. Soll caractere marial est nettement indique des le döbut. II 
s'agit, pour l'orateur, de celebrer les louanges de la Saiutc Vierge Mere de 
Dieu, et speeialement d'exalter le mystere de sa raaternite'. Au demeurant, 
c'est le meme plan geiieral que chez Theodote et chez les autres : rappel de 
l'etat primitif et de la chute, dessein divin de l'incarnation du Verbe, mention 
des propheties messianiques, de l'annoneiation, de la naissance de Jesus, de 
l'adoration des Mages et meme de l'enfance du Sauveur. C'est la glorification 
complete de la Vierge-Mere'. Nul deute que nous n'ayonsici un discours pour 
la « Memoire de Marie ». 

Ainsi, entre 428 et 460, nous constatons l'existence de la solennite 
annuelle de la Mere de Dieu, d'abord ä Constantinople, avant le concile 
d'Ephöse, puis en Palestine dans le Hauran; ensuite en Syrie et en Asie 
Mineure. Pour completer notre revue de l'Orient, pouvons-nous desoendre 
jusqu'en Egypte? II serable bien que oui. Nous possedons, en elTet, de saint 
Cyrille d'Alexandrie une homelie mariale dont on ne conteste pas l'authen- 
ticite '. Elle fut prononcee un jour de fete de la Sainte Vierge, commc 11 
ressort de la premiere phrase : « Je vois dans l'assemblee des saints la joie 
peinte sur tous les visages; tous sont accourus avec enthousiasme, appeles 
par la sainte et theotocos Marie, la Toujours-Vierge'*. » Nous avons entendu 
une expression semblable sur les levres de saint Proclus, le dimanche oü 
il celebra la maternite divine devant Nestorius ^ Gette expression, du reste, 
parait avoir Indult en erreur ceux qui posterieurement ont accole ä l'homelie 
l'etiquette suivante : « Prononcee ä Ephese contre Nestorius, lorsque les sept 
descendirent ä leglise Sainte-Marie ' ». Quels sont ces sept? On n'a Jamals 

1. EU t:^^ uTTspa-fiav Oeoto'xov Mapiav xat uspi ty)? svavöpwiriigsü); tou Kuptou ^jjitöv Tridoü Xpiffxoij. 
Ce titre est celui de l'edition de Combefis dans le Novum Auctarium, t. I, p. 569. Ce 
n'est pas cette edition que rcproduit la P. G., t. LXXXV, col. 425-452, mais une edition 
anterieure moins bonne, avec le titre « tU xbv tKt%-c(z\\.<:]j.6'^ ». Le titre primitif devait etre 
simplement : « Ei? t/jv ayiav Oeotoxov Mapiav. B 

2. Mey*^"; ™^ £YX(i)ij.i'(ijv eüpr^uei xa; aiyopjxa; 6 t^ a.'(\a■^ IlapOevov xai (r)60T0X0v ävu[/.vöjv... 
EXsiÖEv apJaaOai trj Qeoto'xw tvj; eu-^riaiai;, o9ev xai ©eoto'xo; suri te xai X^yEtai. Col 425, 429 B. 

3. A la fin de soa discours, Basile dit : Eioete irqXi'xov Si ' auTYJi; Eirpaye-/] [xuij v^piov. Col. 448 B. 

4. II s'agit de rhomelie IV'' de la categorie des homiliae diversae, P. G., t. LXXVII, 
col. 991-996, et non de l'homelie XI* de la meme serie, qui est une elaboration poste- 
rieure de la premiere. P. G., ibid., col. 1029-1040. Cf. Adolf Ebeble, Die Mariologie 
des heiligen Ci/rillus con Alexandrien,Fribonrg-en-B., 1921, p. 124. 

5. «taiSpöv Spö) To aüar/iaa xiöv äydov, Ttavxow suveXtiXuOÖxwv itpoOüato;, xExXvipiE'vwv utto xr); »Yia; 
OeoxÖxou Mapi'a?, x^; äEiTrapOs'vou. P. G., t. LXXVII, Col. 992. 

6. Voir plus haut, p. [181J. 

7. 'Ev 'Efiaw Xej(6£l(Ta Txpöi; Neoxopiov, »jvixa xax^XOov (A litxi Ttpb? xvjv aYiav Maptav. 306 HOMELIES MARIALES BYZANTINES. [188] 

pu le dire". Saint Cyrille a bien parmi ses auditeurs des evßques, r, tGv 
äy{ü)v -jcaTepwv irapouGi'a. II est siir qu'il parle aprös la condamnation de Nes- 
torius. Mais que ce soit ä Epliese, rien ne l'indique d'une maniere claire. 
Co qu'on peut faire valoir de plus fort en faveur de cette Hypothese, c'est qu'il 
est question d'une öglise Sainte-Mario, « oü, dit l'oratcur, la Triiiite 
sainte nous a tous röunis ». Mais s'il est sür qu'il y avait ä Ephese une 
eglise sous le vocable de Marie, il y avait aussi des sanctuaires semblables 
en d'autres villes, par exemple ä Antioche. A la fin du discours dont nous 
avons parle tout ä l'iieure, Severe demande ä ses auditeurs de contribuer 
par des dons genereux ä l'agrandissement et ä rembellissement de Vancieiinc 
eglise de Sainte-Marie*. II est tres vraisemblable qu'Alexandrie, ville si 
devote ä la sainte Thöotocos, avait aussi son sanctuaire marial. Les Peres dont 
il est question dans rhomelie de Cyrille nous paraissent etre ses sulTragants, 
et il y a de bonnes raisons de croire qu'il s'agit de sept eveques egyptiens 
revenus recemment d'Ephese, apres avoir essuye en mer une dangereuse 
tempete. L'orateur dit, en effet : 

« La presence des saints Peres a change en joie ma profonde tristesse. 
Nous voyons maintenant parmi nous se realiser la douce parole de l'hymno- 
graphe David : « Qu'il est bon, qu'il est doux pour des freres d'habiter 
cnsemble. » Voici que maintenant tout est en Hesse. La mer elle-meme, 
reconnaissant ses coservitcurs, s'est soumise, et pour calmer les flots en 
fureur, il a suffi que les saints montent ä bord; la servante [c'est-ä-dire la 
mer] insurgee s'est souvenue de la parole du Sauveur : « Tais-toi, calme- 
toi. » Quant ä la terre, que des brigands infestaient naguere, eile s'est 
pacifiee aussi pour le voyage des Peres ; car ils sont beaux les pieds de ceux 
qui annoncent la paix. Quelle paix, sinon Jesus, Notre-Seigneur, que Marie 
a enfante, de la maniere que lui-meme a voulu ' ? » 1. Tillemont est fort cmbarrasse pour placer ce discours pendant le sejour de saint 
Cyrille ä Ephese. II revient sur la question a deux reprises, Meinoires, XIV, p. 401 et 
486. L'hypothese qui lui parait la plus probable, c'est que le discours fut prononce apres 
la Promulgation de l'edit imperial mettant fin au concile. Quant aux sept, on croit, dit-il, 
que c'etaienl sept eveques qui avaient quitte Nestorius pour sc joindre au concile. Pour 
nous, nous croyons, en nous basant sur le contexte, qu'il s'agit de sept eveques 
egyptiens de retour d'Ephese. On aura cru, dans la suite, que Cyrille avait parle ä 
Ephese, ä cause de la menlion d'une eglise Sainte-Marie. 

2. « Cupiditate incensi eslis, ut Deiparae anterius tabernaculum, id est sacra ejus 
aedes, additis columnis, amplificetur; vobis, inquam, quid aliud superest, nisi ut eülcaci 
voluntate manuque rem aggrediamini, captoque ablsraelitis exemplo, copiosa dona offe- 
ratis >>. Mai, loc. cit., p. 220. 

3. öaXaTTa S; h-Ki-zi-^r^, tou; iäiou? duvSoüXou; ETriyvo-jir«, xai axtpToi.Twv xuixanov ay:io)v, ^ twv 
aytcov Itti'Sokjk; sii; YaXv-^v/iv (jisTEÖaXsv. Mai, loc. cil., col. 992-993. II s'agil bien dun voyage [189] THEODOTE D'ANCYRE ET CHRYSIPPE DE JERUSALEM. 307 

On sait que saint C3 rille avait qiiitte precipitamment Ephese des la fm 
d'octobre, et qu'il fut de retour ä Alexaiidrie le 30 oclobre 431. Ccrlains 
documents contomporains disent meine qu'il n'altcndit pas, poiir partir, le 
decret de Tlieodoso II congediant le concile, et qu'il avait reussi ä s'evader 
de la prisou oü il etait retenu k Ephese, depuis le mois d'aoüt 431 '. II est 
plus que probable que les eveques de son patriarcat qui l'avaient suivi ä 
Epiiese ne purent partir on metne temps que lui, et qu'ils ne furent de retour 
ä Alexandrie qu'en decembre de la meme aniiee. Ils purent ainsi assistcr ä la 
fete de la Salute Vicrge, dans regliso qui lui etait dediee, le dimanche avant 
NoeP. 

Quant ä la suscription de l'liomelie dans les manuscrits, c'est une autorite 
de bien peu de poids. Xous avons rcmarque que les suscriptions erronees ne 
manquent pas dans les documents du concile d'Ephöse \ 

II est donc ä peu pres certain que la solennite mariale precedant la fete de 
Nool existait aussi en Egypte ä l'cpoque du concile d'Ephese. 

II nous faudrait mainteuant determiuer d'une maniere plus precise les 
origines de cette fete mariale en Orient. II est sür qu'elle existait, au moius 
cn certains endroits, avant le concile de 431. Remontait-elle beaucoup plus 
haut? Remarquons qu'on ne saurait, pour contester son anciennete, faire 
valoir le silence de deux documents celcbres decouverts ä notre epoque; nous 
voulous parier de la Pcrcgrinalio Eitchcriae (= Sijlviae ou Etheriae) ' et du 

des Peres ä la fois par tcrre et par mer, f, twv ■K%'.i^u>■^ öconropiot. Comment appliquer ccla 
ä sept eveques du parti de Nestorius quittant le conciliabule de Jean d'Antioche pour 
se joindre aux Cj'rilliens? 

1. II Quoique la lettre de Theodose qui lerniina le concile, paraisse aecorder ä saint 
Cyrille, comme une gräce, de pouvoir retourner ä Alexandrie, on lit cependant au bas de 
cette letlre, qu'avant qu'elle eüt ete envoyee, il y etait dejä retourne, ou au moins, etait 
parli d'Ephese pour y retourner. Et cela s'accorde fort bien avec ce que lui reproclie 
Acace de Beree, qu'ayant trouve une occasion favorable, il s'etait echappe de ses gardes, 
tt s'etait enfui d'Ephese. Le P. Lupus soulient que ce reproclie est une pure calomnie, et 
nous voudrions qu'il en eüt des preuves. » Tu.lemont, Memo/'res, t. cit., p. 485. 

2. \ cette epoque l'Eglise d'.Vlexandrie avait dejä adoptela feto du 25 decembre. Paul 
d'Emese, preche ä Alexandrie, le jour de la naissance du Sauveur, le dimanche 
25 decembre 432. P. G., t. LXXVII, col. 433. 

3. Nous avons dejä signalela suscription de la troisieme homelie de Theodoted'Ancyre : 
« Prononcee ä Ephese, le jour de saint Jean l'Kvangeliste ». Voir plus haut, p. [172], 
note 3. Fausse suscription aussi, en tele de la deuxieme homelie de saint Cyrille 
cataloguee parmi les hoiniliae dwersne, P. C, t. LX.X.V1I, col. 985. Cette suscription 
dit que le discours fut prononce ä Ephese, lo jour de saint Jean l'Evangeliste. Mais rien, 
sauf la citation Verbuni caro factum est, ne rappclle saint Jean, dont la fete se 
celebrait le 27 decembre. Pas plus que Theodote, Cyrille n'etait ä Ephese lo 27 decembre 
431. 

4. Decouvertpar J. F. Gamurrini, en 1887, dans un manuscrit d'Arezzo. 308 IIOMEI.IES MARIALES BYZANTINES. [190] 

Mcnologe syriaquc de 412, publie par M. Wright', puis par L. Duchesne'. Le 
texte de la Perec/riiuttio Euclieriae, en effet, est incomplet, et manque de la 
partie qui precede la feto de la Nativite de Notre-Seigneur. Quant au Mcno- 
locjc syriaqiie, il ne signale qua las fßtes fixes, et ne s'occupe pas des mobiles. 
Cho&e curieuse, la premiere feta qu'il porte pour le mois de decembre, est la 
Noel. Na serait-ce pas parce qua les fetes de ce mois etaient des solennites 
dominicales preparatoires ä la grande fete du 25 decembre? 

Pour resoudre le probleme, il y aurait lieu de reviser attentivcment les 
conclusions de la oritique sur le caractöre apocryphe de certaines homelies 
dites de rAnnonciation, attribuees ä des P6res du iv** siecle, voira meme 
du lu". Nous soupgonnons aussi que teile homelie intitulee //; Christi incar- 
nationem ou In Christi nativitatem a ete prononcee le jour de la « Memoire de 
sainte Marie ». L'hypothese qui ferait naitre lafete mariale en Palestine dans 
la premiere moitie du iv" siecle, ä Toccasion de la construction d'une basilique 
ä Nazareth, n'est pas denuee de probabilit6 '. 

Da tout ce que nous avons dit, il semble bien ressortir qua jusque vers 
530, il n'y eut, an Orient, qu'une seule fete de la Sainte Vierge, celle qui se 
celebrait le dimancha avant Noel. En tout cas, on n'a produit, jusqu'ici, 
aucun temoignage certain de l'existence d'une autre solennite mariale ante- 
rieurcment ä cette data '. On ne peut compter la fete de YHypapaitte, que nous 
trouvons en Palestina, au iv° siecle, parce que c'etait plutot une fete de 

1. Journal ofSac. LH., t. VIII, 1865-1866. 

2. Acta Sanctorum Novembris, t. II, p. lii. 

3. Dom Cabrol a emis cette hypothese, dans son article sur la fete de I'Annonciation, 
Dictionnaire d'archeologie chrelienne et de liturgie, t. I, col. 2241-2255. Remarquons 
toutefois que la fete mariale primitive ne portait pas uniquement sur le mystere de 
I'Annonciation. 

4. W. Wright a publie en 1865 une recension syriaque du Livre de Jean sur la 
Dorniition de la Vierge, tiree d'un manuscrit de la fin du v" siecle, avec le titre de Fete 
de la sepiilture de Sainte Marie. II y a tout ä parier que ce titre ne date pas du v'' siecle; 
car Severe d'Antioche ne connait qu'une fete de Marie. On a publie egalement sous le 
nom de Jacques de Saroug une poesie et un discours pour la fete de la Dormition. Mais 
AssEMANi, Bihliotheca Orientalis, t. I, p. 340, nous avertit qu'on a mis sous le nom de 
Jacques une foule de pieces liturgiques et oratoires, qui ne sont pas de lui. II y a donc 
lieu de se montrer defiant. L'authenticite de la poesie sur la Dormition est plus que dou- 
teuse, attendu qu'elle est tiree non de sources originales, mais du Breviaire maronite 
edite ä Rome en 1866. Parmi les sermons authentiques de Jacques, mort en 521, on 
Signale quatre sermons sur Marie, dont un porte le titre de I'Annonciation, Assemani, 
p. 308, 310-312. Nous ne doutons pas qu'il s'agisse de discours prononces le jour de la 
« Memoire de Marie », comme c'est le cas pour les sermons similaires de son contem- 
porain. Severe d'Antioche. Quant au sermon appele « de la Visitation », Assemani, ibid., 
p. 308-309, c'est vraisemblablement le pendant de celui d'Antipater de Bostra sur saint 
Jean-Baptiste, ä moins que ce ne soit egalement un discours pour la fete mariale. [191] TIIRODOTE D'ANCYRE KT CHRYSIPPE DE JERUSALEM. 309 

Notre-Seigneur que de sa Mero. Mais ä partir de Justinien, le cycle marial 
se developpe avec une etonnante rapidite, et nous voyons apparaitre presque 
en memo temps la Nativite de la Mere de Dieu, sa Presentation au Temple, 
son Annonciation au 25 mars, et enfin, sur la fin du vi° siecle, son Assomp- 
tion ou Dormition. 

Disons, ä ce propos, qu'il faut decidement abandonner Targument qu'on 
peut appeler du non-emprunt, auquel recourentencorecertains liturgistes pour 
prouver l'anciennete de certaines fetes. Cet argument consiste ä conclure 
de l'existence d'une fete dans le calendrier actuel des nestoriens ou des 
raonophysites, ä l'existence de cette memo föte avant Nestorius ou Eutyches. 
G'est un fait que dans le domaine de la liturgie, et mcme dans celui de la 
theologie, il y a eu de mutuels emprunts entre les Eglises separees. Rien 
que le cycle des fetes mariales dans les diverses Eglises demontre cc fait 
d'une maniere apodictique. 

Inutilc de faire remarquer, apres ce que nous avons dit, que la fete 
annuelle primitive de la Sainte Vierge n'etait pas de tont point identique ä 
notre fete actuelle de l'Aunonciation, mais qu'oUe la debordait, et visait la 
maternite divine, en general. II semble pourtant que dans certaines Eglises, 
surtout avant le concile d'Ephese, on insistait surtout sur la conception 
virginale, au point que Notre-Seigneur paraissait occuper la premiere place 
dans la solennite, comme il l'occupait dans la fete de l'Hypapante. 

Autre conclusion interessante qui ressort de l'enquete que nous venons 
de faire : contraireraent ä ce qu'affirment communement les liturgistes, ä 
savoir que l'Avent ne fut introduit en Orient que tardivement ' , c'est preci- 
sement en Orient que l'Avent a pris naissance, et c'est de l'Orient qu'il a 
passe en Occident, des le v" siecle, comme nous allons le raontrer dans un 
dernier paragraphe. 

IV. La fete MARIALE ET l'AvENT EN OcCIDENT, AU v'' SIECLE. 

Au moment oü la fete Orientale du 25 mars, consacree au mystere de 
l'Annonciation, devait commencer ä s'introduire en Occident ', le concile de 
Tolede de 656 portait l'interessant decret suivant : 

1. A Tarticle Avent du Dktionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie, t. 1, 
col. 3225, Dom Cabrol a ecrit : « Quant ä l'Eglise Orientale, il semble que l'Avent n'y fut 
introduit qu'assez tard (sauf Texception des Nestoriens). » De son cöte, Henri Kellner 
dit dans son ouvrage : Uannee ecclesiastique et les fetes des saints dans letir evolution 
historique (traduit de Tallemand par Bund, p. 219) : « Bien que l'Eglise grecque n'ait pas 
adopte la preparation liturgique de Noel, eile observe neanmoins le jeüne, ä partir 
du VIII' siecle. » 

2. La fete du 25 mars n'existait pas encore k Rome, au temps de saint Gregoire le 310 HOMEUES MARIALES BYZANTINES. [192] 

« Si nativitatis et mortis incarnati Verbi dies absque immutatione ita 
ccrtus habetur, ut absque divcrsitate in orbe toto tcrrarum ab omni concor- 
diter Ecclesia celcbretur, cur non festivilas gloriosac Matris eius eadem 
observantia, uno simul ubiquc die, similique habeatur honore? Inveuitur 
enim in multis Hispaniae partibus liuius sanotae Virginis festum non uno die 
per omnes annorum circulos agi. Quoniani transducti homines diversitate 
temporum, dum varietatem sequuntur, unitatem celebritatis non habere 
probantur. (^)ua de re, quoniam die qua inveuitur Angelus Virgini Verbi 
couceptum et nuntiasse verbis, et indidisse miraculis, eadem festivitas non 
potest celebrari condigne, cum interdum quadragesimae dies vel paschalu 
festum videtur incumbere, in quibus nihil de sanctorum solennitatibus, sicut 
ex anliquitate rcgulari cautum est, convenit celebrari; cum etiam et ipsam 
incarnationem Verbi non conveniat tunc celebritalibus praedicari, quando 
constat idipsum Verbum, post mortem carnis, gloria resurreclionis adtolli, 
ideo spcciali constitutione sancitur, ut ante octavum diem, quo natus est 
Dominus, genitricis quoque eius dies habeatur celeberrimus et praeclarus. 

« Ex pari enim honore constat, ut sicut nativitatem Filii sequentium 
dierum insequitur dignitas, ita festivitatem Matris tot dierum sequatur sacra 
solennitas. Nam quod festum est Matris nisi Incarnatio Verbi? cuius utique 
ita debet esse solenne, sicut est et eiusdem nativitas Verbi. Quod [amen nee 
sine exemplo decedentis moris, qui per diversas mundi partes dignoscitur 
observari, videtur institui. In multis namque Ecclesiis a nobis et spalio 
remotis et terris, hie mos agnoscitur retineri. Proinde, ut de cetero quid- 
quid est dubium sit remotum, solennitas dominicae Matris die decimo quiuto 
kalendarum ianuariarum omnimodo celebretur, et nativitas Filii eius Salvatoris 
nostri, die octavo kalendarum earumdem, sicut mos est, solennis in omnibus 
habeatur '. » 

II ressort de ce decret : 

1° Qu'il n'y avait alors en Espagne qu'une seule fete de la Sainte Vierge, 
la fete de la maternite divine". On remarquera que le concile n'emploie pas 
une seule fois le terrae dWiinuntialio Beatae Mariae Viryinis, mais parle seule- 
ment de festum, festivitas, solennitas r/loriosae Matris, dominicae Matris. La fete 
a, saus doute, specialement pour objet la conception virginale, l'incarnation 
du Verbe : « Quod festum est Matris, nisi incarnatio Verbi? »; mais ce n'cst 
pas une fete speciale de la Vierge distincte d'autrcs fetes mariales; c'est la 
fete, la solennite de la Mere de Dien. C'est pourquoi il convient de lui donner 
la plus grande solennite possible ; 

Grand, mais eile y elait dejäetablie sous le ponlificat de Sergius 1"'. Duchesne, Origines 
du culte chretien, 5' edit., p. 279, et Liber Pontificalis, p. 376. 

1. Haudouin, Coiuilia, t. III, p. 972. 

2. Thomassin, Traite des fetes, p. 04, est tout ä fait de cet avis. [193] TIIEODOTE D'ANCYRE ET CIIRYSIPPE DE JERUSALEM. ;ui 

2" Oue la feie de la Mere de Dien etait celebree ä des dates difTerentes 
dans les diverses Eglises. Ce qui choquc les Peres du concde, c'est quo 
oettc fete ne soit pas placce i\ unjour fixe, comme la fete de Noel, qu'elle 
varie per omiics annorum ciirulos en beaucoup d'endroits de l'Espagne. Nous 
avons lä une alhision ä la cölebration de la feto mariale, le dimanche avant 
Noel; coutumc dont parait temoigner le lectioiinaire de Silos (vcrs 650), qui 
marque la fete mariale pour l'Avent. Les Peres de Tolede conviennent que 
le jour fixe (jui s'imposerait logiquement serait le 25 mars. Mais ils ecartent 
cette Solution, parce quo le 25 mars tombe ou cii Carerae ou ä l'öpoque des 
solennitt5s pascales. Pendant le Careme, il est entcndu que, suivant Tantiquc 
usao-e, on ne eelebre aucüne fete de saints. Par ailleurs, le souvenir de 
rincarnation, au temps de la Passion ou de la Resurrection, iv parait pas a 
sa place. C'est pourquoi le concile choisit pour la solennite de la Mere de 
Dien la date fixe du 18 decembre. Ce faisant, il innove en cc qu'il change en 
feie fixe rancicnne fete mobile; mais il rcstc dans la ligne traditionnelle, 
parce qu'il maintient la solennite mariale pendant l'Avent. Et la combinaison 
adoptee a l'avantage d'accorder une octave ä une fete, qui pour la dignitö 
ne le cede en ricn ä la Noel, « car la fete de la Mere n'est pas autre chosc 
que rincarnation du Verbe » ; 

3" Que la coutume de celebrer la feto de la Viergc le dimanche avant 
Noel etait encore, ä l'epoque du concile, observee en beaucoup d'Eglises tres 
eloignees de l'Espagne. Ces Eglises doivent etre sans doute des Eglises 
d 'Italic et d'Orient, oii la fete byzantine du 25 mars n'avait pas encore ete 
acceptee. Le concile semble dire que dans ces Eglises, la solennite de la Mere 
de Dieu etait celebree le 18 decembre; mais ce n'est qu'une apparence. En 
realite il fait simplement allusion au cas oü la fete de Noel tombait nn 
dimanche. Dans ce cas, en effet, la fete de Marie tombait le 18 decembre, 
« suivant la coutume qui est en train de disparaitre (ou qui va disparaitre 
par l'efl'et du present decret), bien qu'elle continue d'etre observee en des 
Eo-lises eloignees » : « Quod tarnen nee sine exemplo decedentis moris, qui 
per diversas mundi partes dignoscitur observari. » 

Si le concile espagnol dit vrai, nous dcvons retrouver en Occident, ä une 
date anterieure, des traces certaincs d'une solennite mariale precedant la fete 
de Noel. Ces traces existent, et ä celles qu'a signalees ou conjecturees Dom 
Cabrol dans son article sur l'Annonciation, nous pouvous en ajouter de 
nouvelles tout ä fait claires, qui montrent qu'au v° siecle, certaines Eglises 
d'Italiesuivaient l'usage oriental contemporain. 

Une premiere serie de teraoignages nous est fournie par les sermons de 
Saint Pierre Chrysologue, archeveque de Ravenne, mort vers 450. Le saint 
Docteur a plusieurs discours pour une fete de « l'annonciation et de la con- 
ception de saint Jean-Baptiste », de annuntiatione et conceptione Joannis 312 HOMELIES MARIALES BYZANTINES. [194] 

Baptistae. A cctte fete, on lit l'cvangile aflerent : Luc, i, 5-25. On la celebre 
avant Noel, comme preparation ä la venue du Sauveur. Cela ressort claire- 
ment des passages suivants : 

1° Extrait du sermon LXXXVII : 

« Et revera, fratres, congruit, quia totius anni metas temporum quadriga 
percurrit, ac nobis Domini nostri natalitia festa revocat, et gaudia iam 
reducit. Nunc de loannis ortu, de partu sterilis iam loquamur, ut compendio 
credulitatis isto, ad illud ubi partus est sine partu, ubi creatur auctor ipse 
procreantis, ubi nascitur ipsa origo generantis, inter hiemales ac nubibus et 
nebulis dubias luces, lucerna praevia, Stella duce pervenire possimus. Fuit, 
inquit Evangelista, sacerdos quidam nomine Zacharias, etc.'. » 
2° Extrait du sermon XCI : 

« Sed si processurus est, iam nascatur Joannes, quia instat nativitas 
Christi; surgat novus Lucifer, quia iubar iam veri Solis erumpit; dct vocem 
praeco, quia adest iudex; claraet tuba, quia venit Rex; et quia processurus est 
Dens, angelus iam praecedat... loannes, antequam Christum praecederet, se 
praecessit. Patris, matris, filii corda unus atque idem implet Spiritus sanc- 
tus : ut uno sanctitatis organo resonet nativitatis dominicae cantilena. Nee 
mirum, fratres, semper ortus regios honorat festivitas, dulcis gratificat sym- 
phonia^. » 

3° Extrait du sermon XCII : 

« Ecce iam nos ipsa [Evangeliorum quadriga], fratres, de partu sterilis ad 
Virginis partum, et a loannis ortu ad ortum nostri fecit proximos Salvatoris. 
Sed quod superest adhuc de Zacharia pontifice, patientius audiamus, ut ad 
cunabula nostri Regis regali itinere pervenire possimus'. » 

La fete de l'annonciation et de la conception de saint Jean-Baptiste ne 
precede pas immediatement la solennite du 25 decembre. II y a, entre les 
deux, le mysterium virginei conceptus, la fete de l'Annonciation et de la 
Conception de Jesus, oii Ton fait l'eloge de la Vierge-Mere et oü l'on lit 
l'Evangile Missus est {Luc, i, 26-38). On le voit tant par la finale du dernier 
discours sur saint Jean-Baptiste, que par des passages des sermons sur cette 
seconde fete pröparatoire ä la Noel, qui porte dans Thomiliaire de notre 
Docteur le titre de « l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie » '. Le 
dernier discours sur saint Jean-Baptiste se terminepar ces mots : 

1. P. L., t. LH, col. 445 A. 

2. Ibid., col. 457 B, 458 B. 

3. Ibid., col. 458-459. 

4. La collection des sermons de saint Pierre Chrysologue a quatre homelics De 
Annuntiaüone B. Mariae Virginis. Je ne crois pas qu'on puisse rcvoquer en doute leur 
authenticite, et je me demande ä quoi Dom Cabrol fait allusion, quand il parle d'un 
sermon apocryphe de saint Pierre Chrysologue sur l'Annonciation, loc. cit. coL 2243. [195] THEODOTR D'ANCYRE ET CHRYSIPPE DE JERUSALEM. 313 

« Fidei pateant oculi, cordis reserentur aures, mentis currat et incurrat 
incessus, ut pervenire ad mysterium virginei conceptus, ad sacramentum partus 
virginei penetrare possimus ' . » 

Mysterium virginei conceptus dösigne la fete de la Sainto Vierge, dont le 
coiicile de Tolede nous a dit : « Quod festum est Matris, nisi incarnatio 
Verbi ? » ; tandis que sacramentum partus Virginei fait allusion k la solennite 
de Noel. On n'en doutera pas, apres avoir lu les passages suivants des 
homelies sur l'Annonciation : 

1" Extrait du sermon CXL : 

« Satis modo sit oculonim nostrorum pura acies, ut possit in divini ortus 
intendere claritatem; nam si nasceutis iubar solis oculorum nostrorum vix 
suffert sanitas tota, vel puritas, quanta interni visus est praeparanda since- 
ritas, ut splendorem sui ferre possit orientis et radiantis auctoris? In sexto 
autera mense, missus est, etc. Sed iam se concludat sermo, ut de partu Vir- 
ginis, donante Deo, et indulgente tempore, gratius proloquamur". » 

2" Debüt du sermon CXLIV : 

« De nativitate Christi nos comperendinare sermonem altitudo rei facit, et 
cogit mysterii magnitudo'. Virgo peperit : quis loquetur ? Verbura caro factum 
est, quis narrabit? Si Verbum Dei infantiae dat vagitum, homo imperfectus 
quoraodo clamabit in verbo? Quantam Stella Magis nocte dedit quaerentibus 
lucem, tantam doctoris sermo ortus Dominici praebet audientibus claritatem; 
ut Christum invenisse gaudeant, discurrere non praesumant, honorent mune- 
ribus infantiam, non minorent. Sed, orate, fratres, ut qui nostro sensim 
crevit ia corpore, paulatim nostro crescere dignetur in verbo. Evangelista 
hodie anselum retulit sie locutum : « Ne timeas, Maria; iavenisti enim 
gratiam apud Deum », etc. \ 

L'archeveque de Ravenne nous apprend ainsi que, de son temps, on cele- 
brait dans son (^glise deux fetes preparatoires ä la fete de Noel, la premiere 
dite de l'annonciation et de la conception de saint Jean-Baptiste, la seconde 
appelee de la conception virginale ou de l'Annonciation de la Sainte Vierge. 
Evidemment, nous avons ici le pendant des deux fetes orientales signalees 
par Antipater de Bostra. Bien que saint Pierre Chrysologue ne le dise pas 

Les quatre homelies mariales setrouvent dans P. L., t. LH, coL 575-577 (sermon CXL); 
col. 579-582 (sermon CXLII); coL 582-585 (sermon CXLIII); coL 585-588 (ser- 
mon CXLIV). Signaions, en passant, l'interet liturgique que presentent les homelies du 
docteur de Ravenne. On peut y faire d'autres decouvertes. 

1. Ibid., col, 460 C. 

2. Col. 575 B, 577 B. 

3. C'est-ä-dire : Remettre ä Irois jours notre discours de la naissancc du Christ, 
la sublimite du sujet nous y oblige, la grandeurdu mystere nousy force. 

4. Col. 585 BC. 314 IIOMRLIRS MARIA LRS BYZANTINKS. [196] 

cxprcssement', ces Jeux fetos dcvalcnt occuper, comme en Orient, les deux 
dimanches avant Noul. Cela, du reste, deviendra certaiii par ce qui suivra 
tout ä riieure. Nous poiivons maintenant accepter saus diiliculte la tliese 
des critiques qui fönt remonter ä la premiere moitie du v" siecle le fameux 
rolulus ou rouleau de Ravenne'", et affirmer que certaines des oraisöns qu'il 
contieut, et qu'on a dejä signaleos^ se rapportent ä la fete de l'Annonciation 
de la Sainte Vierge celebree avant Not'!. 

Nulle difTiculte non plus de donuer raison ä ceux qui placent au v*" siecle 
la premiere redaction du Missel de Bobbio '. On trouve, en effet, dans ce 
Missel, trois messes pour TAvcnt, et Tunc porte le titre : « In sanclae Mariae 
solennitate^ ». On ne peut douter qu'il s'agisse de la fete mariale dont nous 
a parle le concilc de Tolede et que connait saint Pierre Clirysologue. Ghose 
curicuse, dans le meme document se lit, egalement pour TAvent, une preface 
sur Saint Jean-Baptiste", souvenir non equivoque de T « Annuntiatio et Gon- 
ceptio Joannis Baplistae ». 

Jj'Eglise romaine du v° siecle connaissait-elle, eile aussi, la solennite 
mariale preparatoire ä la fete de Noel? Duchesne a ecrit : « L'Eglise de 
Rome ne parait avoir solennise aucune fete de la Vierge avant le vu" siecle, 
alors qu'elle adopta les quatre fetes byzantines de la Purilication, de l'An- 
nonciation, de la Nativite et de la Dormition'. » Nous ne contesterons pas cette 

1. II I'insinue, du moins, par Texpression « de nativitatc Christi comperendinare 
scrmonem ». 

2. Le rouleau de Ravenne, public par Ceriani, en 1883, conticnt en grosse ecriture 
onciale quarante oraisöns du type romain, toules relatives ä la preparation de la feie 
de Noel. D'apres Duchesne, ce recueil a ete ä I'usag-e de l'Eglise de Ravenne, et il peut 
dater du vi<^ siecle. Origines du culte chrelien, 5° ed., p. 14.5-146. Dom Cabrol estinie 
qu'il remonte au v" siecle. Ce que nous savons de l'Avent ä Ravenne par les homelies 
de saint Pierre Clirysologue appuie solidement cette opinion. L'une des oraisöns, du 
reste, fait une allusion Iransparente au concile d'l'^phöse : « Ineffabilem magni decretum 
concilii fideles populi humiliter veneremur. Quia in Virginis partum beatae stupendum 
videmus niiraculum coruscare, dum humanae natura e deitate sociata, gemina in Christo 
fulget substantia, cui caelestia famulantur obsequia, et cuncta mundi subiacent ele- 
menta. » Cf. art. « Annonciation » et « Avent », dans le Diclionnaire d'archeologie et de 
lilurgie, I, col. 2250 et 3224. 

3. Dom Cabrol, art. « Annonciation », en signale quelques-unes, col. 2254. 

4. Public par Mabillon, Miisaeiim Italiciim, t. I, sous le nom de Sacramentarium 
gallicanum, le Missel de Bobio remonte, d'apres Delisle, au vii'' siecle. Mais on a raison 
d'y voir des elements beaucoup plus anciens. Le document est d'ailleurs une combi- 
naison assez maladroite des deux usages romain et gallican. Duchesne; op. cit., p. 159- 
161. 

5. D. Cabrol, art. sur « TAnnonciation », col. 2250. 
6.-D. Cabbol, art. « Avent », col. 3228. 

7. Origines du culte chretien, 5'' ed., p. 276. [107] TllKODOTE D'ANCYRR ET CIIHYSII'PR DE JERUSALEM. r?15 

conclusiondusavantcritique pour ce qui regarde les fetes fixes de la Viergc; 
mais il y a de serieux indices faisant soupgonncr, qu'au moins ä parlir de 
Saint Leon, la fete mobile dont nous parlons etait celejjree ä Home. Soule- 
mont, le caractere marial de cette fete parait y avoir ete moins accentue 
qu'ailleurs, et le souvenir de l'Incarnation du Verbe occupait la premiere 

place. 

Dans sa lettre XVP a TEpiscopat de Sicile, saint Leon semble bien faire 
allusion ä une fete de rAnnonciation de la Sainte Vierge distincte de la feto 
de Noel. Le Pape veut convaincre les eveques de Sicile qu'il ne convient 
pas de conferer solennellement le bapteme le jour « des Epiphanies », et 
qu'il fallt garder ä chaque periode de l'annee liturgique son caractere tradi- 
tionnel, base sur l'ordre des evenements evangeliques. II leur ecrit donc ä ce 
propos : 

« Scmper quidem in aeterno consilio Dei mansit humani generis incomniu- 
tabiliter praeordinata reparatio ; sed ordo rerum per lesum Christum Domi- 
num noslrum teraporaliler gerendarum, in incarnatione Verbi sumpsit exor- 
dium. Vnde aliud tempus est, quo, annuntiaute angelo, beala Vtryo Maria fenm- 
(hindam se per Spiritum sanctuiii credidit et concepit; aliud, quo, salva integritate 
virginea, puer editus exultante gaudio caelestium ministrorum pastoribus in- 
dieatur; aliud, quo infans circumciditur ; aliud, quo hostia pro eo legalis 
ollertur; aliud, cum tres magi, claritate novi sideris incitati, in Bethleem ab 
Oriente perveniunt, et adoratum parvulum mystica munerum oblatione vene- 
rantur. Nee iidem sunt dies quibus impio Ilerodi, ordinata divinitus in 
Aegyplum translatione, subtractus est, vel quibus ab Aegypto in Galilaeam, 
persecutore mortuo, revocatus est. ... Quia Spiritus sapientiae et intellectus 
itaApostolos ottotius Ecclesiae erudivit magistros, ut in christianaobservantia 
nihil inordinatum, nihil pateretur esse confusum, discernendae sunt causae 
solemnitatum, et in omnibus institutis Patrum principumque nostrorum ratio- 
nabilis servanda dislinctio; quia non aliter unus grex et unus pastor sumus, 
nisi quemadmudum Apostolus docet : idipsum dicamus omnes ; simus autem 
perfecti in eodem sensu et in eadem sententia' ». 

L'allusion ä une fete de TAnnonciation devient d'autant plus probable 
que les autres mysteres de la vie du Sauveur signales dans ce passage, sauf 
peut-6tre le retour d'Egypte', etaient alors celebres par une fete. Par ail- 
leurs, 11 n'est pas didicile de decouvrir parmi les dix sermons authentiques 
de Saint Leon portant, dans les collections, le titre general In Nutivitate 1. P. L., t. LIV, col. 697-G98. 

2. On trouve dansla collection des sermons de Saint Pierre Chrysologue des liomelies 
sur la luite du Christ en Hgypte. II est tres vraisemblable qu'a un des dimanches apres 
l'Epiphanie, on lüt l'evangile relatif au retour de I'Egypte. 316 HOMELIRS MARIALES BYZANTINES. [198] 

Domini, plusieurs pieces traitant du mystere de la conception virginale et non 
de la naissanceproprement dite. Nous signalons, en particulier, comme pouvant 
convenir ä ime solennite distincte de Noel les sermons XXII", XXIV° et XXV. 

Si notre conjecture n'est pas denuee de tout fondement, il est vraisem- 
blable que la solennite mariale d'avant Noel fut adoptee, ä Rome, apres le 
concile d'Ephese, lorsque le pape Xyste III, successeur de Celestin, fit 
reconstruire la basilique liberienne de TEsquilin, et la plaga sous le vocable 
de sainte Marie. 

Si l'existence de la fete mariale ä Rome, au v" siecle, demeure enve- 
loppee d'obscurite, eile apparait, par contre, tout ä fait certaine dans l'Eglise 
de Milan. Ou sait que les liturgistes ne s'entendent pas sur les origines 
du rite ambrosien. Les uns voudraient le confondre avec un rite romain pri- 
mitif, ou Ten faire deriver. Les autres, comme Duchesne, Mercati, y decou- 
vrent des importations orientales, et particulierement des iniluences syriennes. 
L'influence Orientale ne semble pas douteuse pour ce qui regarde l'Avent 
primitif. En tout cas, nous trouvons, dans ce rite, la solennite mariale primi- 
tive ä la meme place que nous l'avons rencontree partout en Orient : 

« Le dimanche avant Noel y est consacrö ä la Vierge : « Dominica VI 
Adventus : item ad sanctam Mariam. » L'office de ce jour est festal, avec 
vigiles. Cette couleur speciale correspond ä la fete de la Sainte Vierge que 
dans certains pays gallicans on plagait avant Noel, le 18 decembre, en 
Espagne, depuis le concile de Tolede de 656. Or, dans Thypothese de Noel 
tombant un dimanche, le dimanche precedent porte la date du i8. G'est 
l'equivalent de notre fete de VExspectatio. D'ailleurs, ce dimanche d'avant 
Noel et toute la semaine s'appellent dans le rite ambrosien : « Ante nativi- 
tatem Domini, seu de exceptato. » On pourrait croire que les mots exceptatum, 
exceptatio, sont dus k une erreur de scribe, propagee ensuite dans tous les 
livres milanais. En soi, une teile hypothese est peu vraisemblable. II vaut 
mieux y voir une expression particuliere k Milan. Exceptatio, c'est l'acte par 
lequel la Vierge Marie regoit du ciel (ex Spiritu sancto) le Sauveur dans son 
sein. Le mot ne parait pas dans les dictionnaires du latin classique ; mais les 
mots apparentes : exceptacuhun, exceptor, exceptorius, ont le sens derive de 
« recevoir » dans TertuUien et dans la langue du droit. Enfin, dans le latin 
le plus classique, exceptare signifie exclusivement « saisir, happer ». Excep- 
tatum est probablement un substantif verbal neutre, synonyme du verbal 
regulier exceptatio. Ce que fetent les Milanais, c'est l'Incarnation. En defi- 
nitive, nous avons lä l'equivalent de notre fete de l'Annonciation'-. » 1. Voir l'article Rite ambrosien de Paul Lejay, dans \e Dictionnaire darchealogie 
chretienne et de litnrgie, t. I, col. 1373. 

2. Paul Lejay, art. cit., col. 1393. [199J THEODOTE D'ANCYRE ET CHRYSIPPE DE JERUSALEM. 317 

Paul Lejay, ä qui nous avons emprunte les lignes qui precedent, ajoute : 
« II est possible que la coincidence des Saturnales (17-24 döcembre) n'ait pas 
ete etrangere ä cette anticipation de la fete de Nocl. » II est «Evident, apres ce 
que nous avons vu, que les Saturnales n'ont rien ä faire ici. La fete du 
dimanche avant Noel fait partie de cet Avent primitif dont nous avons con- 
state l'existence en Orient et dans l'Eglise de Ravenne, des la premiöre moitic 
du v° siecle; et tout porte ä croire que le rite ambrosien I'a erapruntee ä 
rOrient soit directement, soit par un intermediaire occidental. Cet Avent 
primitif, developpe ensuite avec ampleur dans le rite Syrien jacobite, etait 
ordonne tres logiquement en vue de la solenuite de Noel. La place des fetes 
y etait determinee par la suite des evenements evangeliques ; et la fete de la 
conception du Verbe ou de la maternite divine precedait tout naturellement 
la fete meme de la Nativite. 

Nous ne poursuivrons pas notre enquete sur l'existence de la fete mariale 
dans d'autres Eglises d'Occident'. Des erudits raieux outilles que nous pour 
ces sortes de recherches, pourront aisement elargir la petite voie que, semble- 
t-il, nous avons ouverte. 

Resumons, enterminant, les concluslons auxquelles nous a conduit l'exa- 
men des deux homelies mariales de Theodote d'Ancyre et de Chrysippe de 
Jerusalem et des pieces similaires de I'homiletique byzantine du v" siecle. 

1° II a existe, en Orient, anterieurement au concile d'Ephese, une fete 
de la Sainte Vierge souvent designee sous le nom de « Memoire de sainte 
Marie » et ayant pour objet la maternite divine en general, et specialement 
la conception virginale, avec mention de l'etat primitif, de la chute originelle 
et du plan redempteur. 

2" II est ä peu pres sür que cette solennite a ete Funique fete mariale en 
Orient, jusqu'ä l'epoque de Justinien. 

3" C'etait une fete mobile faisant partie d'une periode liturgique prepa- 
ratoire ä la fete de Noel. Elle se celebrait le dimanche avant Noel. 

4" La meme fete a existe aussi, au moins apres le concile d'Ephese, dans 
certaines contrees de I'Occident. 

5" Parmi les autres elements de l'Avent primitif, tant en Orient qu'en 
Occident, au moins ä partir du concile d'Ephese, se trouvait une fete de la 
conception et de la nativite de saint Jean-Baptiste, qui se celebrait le diman- 
che avant la fete mariale. 

1. « On voit que dans le rite d'Aquilee, d'apres un capitulaire remis au jour par Dom 
G. Morin, l'övangile du V' dimanche de l'Avent est aussi celui de l'Annonciation. On 
observe le meme fait (III' dimanche de l'Avent) dans le texte des capitulaires de Naples 
et dans plusieurs autres textes du meme genre. » D. Cabrol, art. eil., col. 2249. PATR. on. — T. XIX. — F. 3. 22 VIII THEODOTI EPISGOPI ANGYRAE ORATIO IN SANCTAM MARIAM 

DEI GENITRICEM THEODOTI EPISGOPI ANGYRAE IN 
SANGTAM MAHIAM DEI (iENlTHIGEM 
ET IN SANGTAM GIIRISTI NATIVITA- 
TEM. BEGAOTOY EniSKOIlOY 'AIKYPßN EIS 
TUN Al'IAN MAPIAN TUN 0EOTOKON 
KAI EIS TUN "AEIAN TüV XPinOT 
lENNIIlIN'. 1. Oblectat sane ac recreat oculos sol ex 
Oriente recens emergens, dum creaturam, 
quae sub caelo est, inspectans, suisque radiis 
conservos comiter amplectens, ad debitum 
hymnorum tributum communi creatori solven- 
dum illos impellit ; sed et demulcet ac simul 
pinguedine imbuit terrae faciem, quam pluvia 
ebriam ac rore infusam invenit. Eodeni modo 
et veneranda festorum solemnia nobis illu- 
cescere solenl. Haec enim piorum mentes spiri- 
tali lumine collustrantia, ad laudum cantica 
excitant, divinoque Apostolorum atque Evange- 
listarum rore refocillantia, boni operis fructum 
certatim proferunt. Cum vero haec ita se ha- 
beant, vetetque lex Mosaica vactios apparere 
ante faciem Domini ", quiA nos dicturi sumus, 
quidve acturi, qui longissime ab eo quod de- 
ceret remoti simus, nee quicquam dignum 
habeamus quod sacro diei argumenfo con- 
feramus? Ad Dominum abundantia bonitatis 
ultro vocantem egeni confugiamus oportet, ut 
recipiamus, quemadmodum ait : Dilata os 
ttiiim. et implebo illiid^, et inde laticem pota- 
bilem et vivificum Ecclesiae alumnis hauria- 
mus. Hoc sane etiam faciemus, quandoquidem 
et de illo solemnitas agitur, et ad eum refertur 
oratio. 

2. Age igitur, Dei mirabilia, quae ab initio 
facta sunt, memoria repetamus, atque in omni- 1. TepTtät [xJv Ta; o^j^ei; xat tpxiSpuvci, äpTi;pa- 5 
viö; Ix TT); 1(0«? lYJ üit' oijpavbv XTi'dSi'^ äiaxu'l's; 
■Jl'Xio?, xcxi TiK »xTi'ai xaTaiJiTii!Jo|A£vo? xou; 4[ao- 
ooüXou?, civu[ji.vr,iTai xata^peo); tov xoivbv TronjTriV 
irpoTpETtsrai- xaTxOeÄYEi Si xai XiTtaiVEi' äiia xii 
T^< V^? tö irpddwTtov, XiiravOiv t?) ueiw xai Spo- lo 
(jocpopoujXEvov TTOipaXaSojv. Toiaüxai xai ai (jESä(j[jLiot 
TtavrjYUptK; sv tv] £7iiXa[jL']/£t aüiüy TT£'^ux«atv. 
KaTaYÄtti^ounai Y*p '^^ voritw tpojTi to? töjv euie- 
ßüiv tjiuya;, irpoi; So-oXoYiav ^if^t{^o\)isi.'i '', xai laT? 
Twv (XTroiTdXüJV xat eüaYYEXidTÖiv Osi'aii; Spddoic 15 
äv«'J>uyou<iai, xapTiotpopiav iYaOoEpvia? Ttpou-^iXo- 
Tiu.oGvrai. 'AXXa toutwv oSto)^ i/övZMv, xai xoü 
[j.(>ja«txoij vdfjiou dcTfxYOpEuovTO; 0(fBt]vaV' T(o 
7i(ioaii)n(o KvqIov xarwg, ti (pMusv *■ •/■,a£ic vi ti 
Spaawi/ev, oi Xtav xaTouiv xou OcOvto; x£iaev'jt, xai 20 
jxr,S£v a;iov x£XTy,u.£VOi ' TiposxapTCOtpopridat tY| 
Upä T^? Jiaipa? uTroös'dSi ; Asov tirl xöv aüOaipsTw 
■itpoax«Xou;x£vov irepiouat'a ^p'/jUTOTriro;'* tou? e'jii- 
SeeT; ei; to XaßsTv xata-^UYEtv 2£57:dtr,v, wi; tp-/)(iiv 
TDmtvvov to aiöfca aov xut nXriQcöaio uvto^. 25 
xaxEtOev apuffaiöai väuia TtdiijjLOv xat ^woiroibv toi? 
Tvj; 'ExxXr|(Jio; Optyaaaiv. Toüto S^ xai noxt^ci- 
(xEv, etteiSt) xai TtEpi auToü f, TtavriYupt? xai £1; 
auTOV & XÖyo?. 

2. Oe'pe Toivuv uvrjiiOtüijiEV TÖiv an' opj^r;; Oau[jia- 30 

(j(l.)V TOÜ 0eoÜ, xai pisXETVlOülliEV £V TTÖialV Tot; EpYoi; 1. E. codice Paris, graec. 1171, l'ol. 9(/-107', saecul. x. — 2. xt:^<r£i. — 3. ysiuaivei. — 4. SiEiyeifwoiv, 
•^ 5. b)^6^vai. — 6. 90[iEV. — 7. xai v.Tt(j.£'vfjt. — 8. /pKJ'ÖTyiTo;. — 9. aJT^. a) E.\od., xxiii, 15. — b) Ps. Lxxx, 11. [201] VIII. — THEODOTE D'ANCYRE. 319 aÜToü, xa6a xai ot ärtooToXixoi SiaYopeuouaiv Oect- bus opeiibus eius meditemur, quemadmodum 
fxoi, ttJ)* [xiv ipaixovTE;" rag uQUcig i^ayytiXaxs et apostolicae praecipiunt leges, modo quidem Tov ix axoTOvq vftüg xuXtauviog t'tg roOuv^ia- 
axov ffwg, it^ oe SiatxapTupöfievof iigo i(/ß(xaa- 

'•> fitr, Uli uvTiö xttl atoiyßvi, xul /.tij xaii^iHa- 
rsvsiv, S (.irj nuQiXäöofisv, w? aYjSiv Trj; äXiriOcio? 
äiTOxpu(]<a(ie'vT;(; tiöv XujiteXwv tf/avEpoTroi^aoii JifiTv 
oia Twv «ÜT^? Y^'^P'V-'"''- 'K:pOi(iaf<.£v yocp eU « 
TtoXX'ji Ttpop?,Tai xai Si'xaioi 7roXXf|V sOpE'j/avTO t-})v 

10 linOufiiav Kai ti '^aaev oi'xaioi avOptoitot; tlg änSQ 
avTot ol liyytXoi nu^uxi^pai insBvfiTjaav. Ti 
St) TotiTO ; Tt;V Tujv «vöpojTTwy Ttpö? ©EOv xaiaXXayriV , 
tvjv TcaYXo'uixiov irpo; xöv Troir|Tr|V =iTi(jTpO'.ffjv, Ty.v 
TToivTcrjv ouui.^(i)vov '' öiioXoYiav, TTiv £1^ uiav öeapETOv 

15 XaxpEiav auvopoiji.rjv, t^Jjv EÜffeSr, ' 6ui.ovoiav, t/,v 
Tr,; äffsSeia; £;apVTj5iv" aTiva irävTa /) awTVipio; 
xati aapxa ETrpaYu-aTEusaTo ötocpavEiot, xaSotTTEp & 
SEUiTEaioi; £5i8«;cV HaiiXo; Xe'ywv 'Enerfdrij r'j /ÜQig 
rov Qsov )j awirJQiog naaiv dvOgioTioig, nui- 

20 Ssvovau rii.iäg, ira dgt'rjac'ftsi'Oi Tijy daißsiav 
xa Tug xoa/.iixug iniBv^dug awf^QOvwg xai 
Sixuiwg xui svatSiüg ^TJaiOfisv iv rw viv ulwvf 

TtEpi^i; Iv ETTiTÖjXto XoYtp, xa6o)? olöv TE ', OlOlXr,']/Ö- 
[xsOa*, Trpooiv£ucori(x(<javT£(;, xaia t/jv uTro'sj^EUiv, 
25 T« E? äpy^; £1? fijiä? (Xtcot£X£(i9£vtoi Oaujjiaaia bn'o 
TOÜ 0EOÜ. ToijTO Y^p «JÜvtiOe; xai' aijTr,v triv ötYiav 
£opTr)v T?! 'ExxXr|(ria TtpocTTEiv, ti xrjt xodtioYEvEi«; 
8i£pyEa6ai TOK otxpootTaii;, üiTEp toü Sei^ki [oti] t/Ji; 

£7:t SoivOlTOV EVEXEV (XTTOIXYJIEO); TOU 'ASajji £$ Kä^fJi, 

30 ■?! toooÜt»] TTEpl r,u.a{ toü oestotou ffUYxaToiSaoi; 
YEyovEv. "HoT) Y«p iraXai toü TcavTCxpocTOpo; ©Eoü 

flEta TÖiv ETtOUpaVtOJV UTtEptOlOV xai T/|V etiiyeiov 

TtotxiXiav [xiXa f/sv xaXtö?, ptotXa oe EppuÖfjLo»; ', Sta 
TOÜ ^SJvTo; xat öpLOOuai'ou xai EvuitouTaTou xai 

35 6uio8uviu.ou xai ouvaiSi'ou Vtoü aiiToü xai AÖyou 
xai Trj; 6£i'a; auToü cpüuEioi; aOiauToeroii, xaTa xotvriv 
ßouXTiiiiv SiaxExoipirjxÖTo? ' . xai toj iravaYi'w xai 
iuooudi'cü aÜTOü OvEupiaTi aYiaoavTO;, lirl teXei 
Twv Y£ Y<^^°'^'"^ " > tÖv irEpiuicoüSiaTov xai ä;i7.Y»'tov 

40 av6po):rov TtEpi^paviö; Trj £Tri"/6ovi(o XTiaEt x£BaXf,v 
■jtpOffEipiXoTiuiEtTO '", apn Tt> Eivai Kap' auTOÜ Xaußä- dicentes : Annuntiate virtiitcs eius giii de tene- 
bris vos vocavit in admirabile liiinen', modo 
vero contestantes : Ad qiiod pervenimus, 
eidem et luiereamus^, nee in ea, quae tradi- 
tione non accepimus, teniere irruamus, rati 
Veritatem nihil eorum nobis occultasse, quae 
per eius discipulos nobis manifestari nostia 
intererat. Pervenimus enim ad ea quae multi 
prophetae et iiisti ardentcr desideraveriint ''. Et 
quid dicimus iustos homines? In quae an- 
geli ipsi prospicere concupierunt'^. Quidnam 
illud? Hominum dico cum Deo reconcilia- 
tionem, mundi totius ad conditorem conver- 
sionem.consonam omnium fidei confessionem, 
in unum Deo acceptum religionis cultum ani- 
morum consensionem, piam concordiam, im- 
pietatis abnegationem; quae omnia salutaris 
Dei in carne manifestatio operata est, quem- 
admodum docuit divinus Paulus, dicens : 
Appaniit gratia Dei salutaris omnibus homi- 
nibus, erudiens nos, ut abnegantes impietatem 
et saecularia desideria, sobrie, et iuste et pie 
vivamus in hoc saeculo"; de qua brevi ser- 
mone, pro facultate disseremus, postquam 
praelaudaverimus, ut promisimus, Dei in nos a 
principio effecta mirabilia. Solet enim Ecclesia 
in hac sacra solemnitate historiam mundi con- 
diti auditoribus enarrare, ut ostendat tantam 
Domini erga nos indulgentiam exstitisse prop- 
ter Adami ex Eden in mortem demigrationem. 
Etenim, cum iam olim omnipotens Deus una 
cum caelestibus thalamis, terrenam quoque 
reruni varietatem pulchre admodum atque 
composite per vivum, consubstantialem, sub- 
sistentem, pari potestate praeditum et coae- 
ternum Filium suum et Verbum atque a divina 
natura indivisum communi consilio exornasset, 
ac sanctissimo et consubstantiali Spiritu suo 
sanctificasset, sub creationis fmem, adeo desi- 
deratum atque admiratione dignum hominem 
terrenae creaturae caput magnifice praefe- 1. n?,. — 2. (TTu/Eiv. — :!. (iJ(iyovov. — 'i. eüoeSEi. — 5. o'iovrat. — 0. 8i«).t'J(ö|A£6a. — 7. ipü0^k>;. — 
8. Siaxjxoa(iYiXMTO{. — 9. YEfovtitiiiv. — 10. itpooef i).OTt(HQTO. a) I Pet., II, fl. — b) Pliilip., in, Ifi. — c) Mallh., xiil, 17. — d) I Pel., i, IG. — e)Tit., ii, II. 320 HOMELIES MARIALES BYZANTINES. [202] ceiat. Is enim ab eo existentiam lecens acce- 
peiat, dominicis e terra intemeratis inanibus 
effectus, divinoque spiraculo viviiicalus et 
illustratus, iuxta niagni Moysis divinitus inspi- 
ratam narrationem, ut in subiectis sub caelo 
creaturis dominaretur, mundumque in sanc- 
titate ac iustitia regeret. 

Igitur magnifico illo opere condignam ex- 
struxit regiam conditor optimus, eamque in 
Eden ex ea, qiiae sub caelo est, creatura 
secrevit, in exordiis lucis circumvolutam, im- 
mensis refertam divitiis, voluptatis paradiso 
secundum aquarum decursum plantato exor- 
natam.ac pratoruni pergyruni florentium dulci 
fragrantia affusam, fluviis denique ex interiori 
abundantia ambitiöse luxuriantem, ut eis frue- 
rentur creaturae extra existentes. Illic, velut 
in regalibus thalamis, hominem a se condi- 
tum, de convenienti magnificentia glorianteni 
atque liberi donatum Corona arbitrii, ut niundi 
res omnes pedibus subjectas haberet, prae 
niniia sua erga illum bonitate coUocavit. Quia 
vero optimi principatus finis erat esse consi- 
liarium aliquem circa principem, atque moni- 
torem sceptrorumque custodem, ne ex igno- 
rantia peccaret, sapientiae ordinatione dedit 
salutare praeceptuin, tutum illi atque uxori 
contubernale, bona concilians atque ad op- 
tima dirigens, uno verbo, virtutum seriem 
omnem complectens, quod curantium se 
curam ageret, custodientes custodiret, sim- 
plices efficeret attentos; ad haec etiam, eos, 
qui inferioribus praestarent, obedire doceret 
universa superanti Domino, qui eos tanto 
honore donasset; angelis sensu similes mo- 
deste sapere erudiret, a palatio arrogantiam 
arceret, atque virtutis fmem, creatoris videli- 
cet benevolentiam, illis conciliaret. 

3. Rebus itaque sie se habentibus, atque 
caelitibus circa terrenam regiam choros agen- 
tibus, trinamque potestatem laudantibus, tri- 
nam magnificentiam decantantibus, trinum 
potentatum benedicentibus, trinae Dominationi vovT«, /Epaiv [xlv Sea^TOTixaT; xai a/pavTOii; £x Y^i? 
irXaTTÖiiSvov, Oeioj Se £[jf|.uTr^u.aTi J^uioi^ovrfiivttx ' 
y.i\ xaTaXotuLrpuvo'cjisvov xitoi tyiv OeOTtvEUTTOv xou 
[leiiloM MioÜ5£M« iuYYP"'fV> ^^* OETTCo'r, twv 
Ott' «Ütoü äva ttJ ü^-r,Xi(>)- •^ivoiJ.iyon XTiffaaTwv, 5 
xai SiETry, xöv xddixov £v öffioTTjTi ^ xa'i oixaio- 
aüvr, . 

TauTT,; TOivuv Tri; y.i-(yloiJG'(i<xc, ETTa;ia xai la 
pasiXeia SEit^äu-Evo; xa\ atfiEpwo«? Ix xr,? ütt' oipa- 
vov ' £v 'Eolii. 6 TiotväpidTo; TtXaaToupYÖi;, ev äp/ai; 

[JIEV OKOti; TtEpiTrTüUdOCJLEVa, TtXoUTM 8e ÄoptUTW 10 

TtEpiavTAouaEva, xai TtapaSEi'aw [aev Tpu'^^? et:i 

5l£';dow'' V»aiT(OV TtEtpUTEUUEVtO '' X0tT«XO5[AOU[AEVa ' , 

EijavOs'si** Sc Toi? * XEipiiödiv e'v xüxXw äpwitaii^o- 
[jiEva, xai TtOTapiolii; TtXöuTO-föpou;" ex ttj? evSov 
TToXuTEXEia? El? äKoXaudiv 7rpo(J'fiXoTiu.ou[AEva tot; 15 
EXTO?, TCEpiooiö; ain^onp'iSi^i-U xb tSiov itXaffixa, xar- 
äXX/,Xov äYEpw/iav'" EvaSpuvöuEvov, auTOÖi, w; jv 
Ta|XEiOK TOÜTOv " ßaciXixoK'- «'vEÖpövidEv, aijT£;ou- 

(JlQTr|Tl '^ X0lTE(JT£UiU.£VOV, Xai JrctVTa Ta SV T(~l XOSJAli) 

u7tb Tou; TCoSa? x«T£/ovTa. 'Etteio^ Se t^; äpiaty)? 20 
i/TTTjpyEv öpo; «p/^? Elvoti Tiv« jTEpi xbv xa9r)Y£u.ovo( 
CüvESpdv T£ xai (3UU.6iSa(lTr|V, xai twv (Txr,Tr:pwv 
tfuXax«, Tio" [xr, Sia|j.«pTvi(j(xi e^ aYvoia;, e'jti- 
•ciiUi '■' «Jti^i'a? EVToXriV awtripiov tojtw "" 6is- 
ffTEXAETO, cuvoixov äd'faXri auTW t£ xai Trj 6txoCuY';') 25 
Trpd;Evov ixy«6mv xai oiEuOuvouaav ' ' upo? Ta ߣX- 

TldTa- EVlXoYO), TC£pt£'/0U(7«V TTÖlIaV TWV (XpETtöv TrjV 

lEipav'*, ävTE/^0[Ji£vr,v avTE/opiEviov, xai^uXirtou- 
aav cpuXaTTOVTai;, xai irpoiE/sT? xaOiUTwsav ''■' toui; 
axEpaiou;, irpouE'Ti ye [J.r,v UEidap/^iav -" ExSiSaaxou- 30 
(jav toü; Tcpou/ovxa; tmv xacw Toü iravTiov 7cpou/_ov- 
To; xai T£Tiar,xdTOi; Seuttotou, xai ti£Tpto:j)pova; u£v 
Toij; äYYEXö^ppova? iraiSoTpiSousav, itEpiETtounav 
OE ä-^puaxTOV To ßaaiXEtov, xai tsXo; öpiffTEii; Trjv 
iTotpa TOÜ xTi'davTOi; dTtoSoy_^|V STCiSpaßEÜoucav. 35 

3. 'ErtEi ouv TaüO'^' outo); £i/£v, xai tiöv ettou- 
pavi'ojv TtEpi TO uTtoupdviov jäadiXEiov j^opEuovTwv xai 
TO TpidotYiov xpotTO; aivouvTwv, Tr.v TpidcxYiov [jLEYa- 

XoTtpETTEiaV 8o;oXoYOlJVTll)V,T7)V TSKJOIYIOV xupwTrjTa^^ 

avEuipYjiioüvTiov, Tr)v TpiuaYiov SuvaaTEi'av euXoyouv- 40 1. ^woitoiYiDlv. — 2. 6?0.itj>- -~ 3. 6(7iÜTrlTl. — 4. oOpavwv. — 5. imoo^M. — G. ii£yuT£u;ji£vuv. — 7. xataxiü- 
tJtoü[iSva. — 8. £-Jav9riiTi. — 0. nXoTOsföpou;. — 10. äylpw/iav. — 11. Toüto. — 12. ßaaiAEixü;. — 13. aÜT- 
S^juiriwTYjTi. — \i. TO. ^ 15. liritäaaEi. — IG. ToCto. — 17. 6iE-j0r,vouiav. — 18. j6opiv. — 19. xa6i(Ttü<ra. — 
20. niOapxiav. — 21. TavT'. — 22. x-jpiiiT7iTa. [203] VIII. THEODOTE D'ANCYRE. 321 T(i)v, Tr,v TpiiiujtoaT«Tov ijLiQtv 0£o'Tr,xa jtpo5xuvojv- plaudentibus, trine subsisteiitcm unam deita- 
Twv, xat tiöv £7riY£iüjv itepl xov ' eso'Oev xaraxXripo)- tem adorantibus; terrcnis vero circa regem ac öe'vTa ^TitsiXia xat -^Yeiiov« xal irpü5TaTr,v auv 

EÜvoiAict xat ojjtovoia iraur, üitoTExaY[Ji-='vwv x«i 

5 Ttpoucpöpou; ta«; ovojiauia; xaSanEp yeipoTovi'a? £Ü;;;£- 

viö; &7toS£yrOUl£Vt>)V, Xa'l au)iXT|6Sl(]V ElTtEtV, TTOtVTOlV 

E« xciXcT) tt;; Euia^ia? EÜ/iUEpoijVTUv, oüx -^vEyxEV 
äOoXoJTti)!; xai ä^roviipto; IvaTEviuai Tvj it^Yxosaiü) 
Tou ävOpwTCOU EijxXEi'a 5 EX tiöv oupaviwv lAotpaoipu- 
10 yiöv, xo6a7rEp äiro'|jiuY,uia XotrjLiraooi; .<x7:o<iTriv9v)pi- 
ts6i\- (juv TT, ETTOpiEvy; aiöaXy) irpo; xo /oioi;, ducem divinitus datuiii cum omni aequitate et 
concordiasubiectis, congruasque appellationes 
ceu ordinationes quasdam sacras placide sus- 
cipientibus, atque, ut verbo dicam, universis 
in pulchritudine ordinis feliciter constitutis, ille 
non tiilit hominis illam mundi totius obsequiis 
adiiltam claritatem imperturbato ac non mali- 
gne oculo aspicere qui a caelestibus splendo- 
ribus in chaos tanquam lampadis emunctum 
cum fuligine consequente proiectus est, eo quod xiö xpa/TiXiädat xaxEvavxi Kupi'ou uocKxoxpoxopo;, contra Dominum omnipotentem erecta cervice 

,JXX' £;a«x9i? oivxE6XE<j-£ ^ i,^ äEivi Ttaeviao«; xa. steterit; sed statim, ut graviter ferens, adver- 

, _^, ,N, „ , y r.' ' ' sum vidit, atque ad aemulationem concitatus; 

lipo? X,-r[k<n oXXoioiÖEli;, xai »Oovov uTrona'j/'Jvxa 

■^ invidiamque in animo latitantem acuens m- 

15 EYXEvx-i'oa; ' ^aSiov Inh xr,? e'voov |x«xoOa^; {Jaaxa- ^^^^^ .„^ ,.^^^^ j^^.,^ ^^ suffocatum iri existi- 

viai; aTTOTrvi'YSoOai Ivouidiv, ei |xr) Oäxtov xi TTEpiaa- mavit, nisi citius splendoris illius claritatem 

ve; aTcoauXr^aa; x^; Xaunrpotvixoi:, xii xr;; TtpETxoügr,; praedatus, atque a convenienti mandato abri- 

EvxoX^? E^aväpaTToSi.!«;, ei? xi ladppoitov auxw piens, in parem secum foveam detruderet. xax«07tä(iei£ ßatpaOpov ao<fiog Sa vnäQ/uiv tlg Cum üiitem sapiens esset ad faciendum ma- , , , , , , ///ra", sicut scriptum est, sciretque, ex ns quae 

20 y(uy(onoii'ar, xa6w; ■n-raiXT'^ixi^ xoti ETriixatiEvo; . . ., i ^. u 

,~, ,, , _ ^,, passus erat, quam Deo mvisa sit elatio, hanc 

I ' t^ T I r ■> I contra optimos exacuit, ut lUis necem mterret. 

Eixapsiv, xauxYiv xaxi xwv xpaxiffxmv napEOr.^LV Ei? pictam enim, velut in scena, praetexens bene- 

(i',[i«YTiv. 'ETtiTcX«(jxov Y«p, w? EJ^"' axYjv/;?, c'irtijiop- volentiam, ceu is qui curatoris vicem agere tpuiuauiEvoi; Euvoiav, xri^Ejjidvo; xo 8ox£iv (JupißiSaii- 
aöv, Iy^"!^''^"^' '^'i Y'^''*"'"' '"'^ uaXaxtiixEpct, 
O(0upouxo,u.iüv xaxa xr;?(joixripiou EvxoXrj;, xai '^£Üoo? 
xaxi XTJ? aXviOEia? E'5£p£UYÖ[jt£vo;, w? aTrsipYoüsyi? 
£Tri^r,ut(ii? ov-Oev ex x7,c ejti isoOE'iav 6']/oua»;i; 
ßpo'jGEO);, ci); £;£(jxiv xV 9£vaxi5o[ji.Evriv' pSdxa videretur, mulieri tanquam faciliori consilium 
suggerit, aperto ore in salutare mandatum 
declamans, atque mendacium adversus verita- 
tem eructans, tanquam nimirum illud a cibo 
qui ad Dei aequalitatem eveheret, ingenti 
damno arceret; ut tibi, mulieri iam seductae in- 
quit, dictorum veritatem quam facillime digno- 30 oiavvSivai xa uTtaYopEuöijiEva, £i TxpoSoudxaxa sicl scere licet, si promptissime ad fructum vetitum xöv a7ri-,YO?£uo|;i£vov xapitov EixiuTtxiiEiEv. 

4. OuTW(; 0£ ouxo? Trpoaaxo'/xi'aai; xo xaivöv 
oo;apiov, CO? Xi/voxaxov Itti xö TtExaupov -zvi aoou 
eoeXe'soe xr,v aTTEipdxaxov 6 xiov xaxöjv YEVEffiapyr,?, 
35 xauxiv TtpaYU-axEudäpiEvoi; xoi; yXEuaaxai«, o'i, 
ETTEioav oiaTtai^ai'' eXoivxo xou? dSasTt xiov jjiEipa- 
xi'uxojv, cOwSijxdv XI TrpoipirtxovxE; ouv irpoxpOTrri, manum extenderis- 

4. Ita vero hie novam gloriolam eiaculatus, 
mali inexperfam, utpote avidissimam, in inferni 
perticam induxit ille malorum auctor, id 
ipsum molitus atque irrisores, qui,cum rudibus 
pueris irridere velint, quidpiam esui compa- 
ratum illis proiicientes eosque simul exhor- x») uTTEpxövo) x^; Xr/vEi«? ETxiSpOfxvj, aÜToptaxw; tTti tantes, vehementiori ex aviditate ad rem pro- 

xö ixpavEi; xaxappriYvuiAs'vou; '^s'pouffiv. 'ß? y"^'' iectam cursu, sponte pronos ad terram alli- 

'lO EaXw xri TtXavT) 10 Y^vaiov, w; eiSEXEauxov, xai dunt. Ut igitur mulier ceu facilior errore 1. xüv. — 2. iöä)=-i. Combefisius aiOä>r, rede inlellexit ; unde eius Iranslalionem hie retineiiius. — 
3. ävTi'S/.s'J/E. — 4. t-fXTiOTioa;. — 5. faivoxilJoiJievriv. — 6. öiaitiSo", a) Eccii., XXI, 15; ler., iv, 22. 322 IlOMELIES MARIALES BYZANTINES. [204J decepta est, et ad susurrata animo elata est — 
naraque sermo animo incurrens, velut quidam 
seductor, ad suadenduin quae sunt vetita 
patrare, vi maxima pollet — , temerariam 
manum adversiis tremcndum praeceptiim 
armavit, cibumque vetitum, haud secus ac 
gladium utraque parte auctum visceribus ade- 
git, ac sensu diabolico una cum illius volun- 
tate plena, ad virum pergit, laqueis instructa; 
et quae male docta fuerat, adversus propriam 
salutem insolescere illum docens, mortis 
softem ei praetendit. Veni, inquit, tota alacri- 
tate, vermicule, per nie fructum percepturus, 
qui faciat deum. Forte conditor invidia in nos 
laboret, qui vim sibi inferendam metuat, si dii 
evaserimus. Frustra sane a fructu omnium 
pulcherrimo nos arcendos putavit. Veni, diri- 
piamus thesaurum, nee quisquam nobis exsistat 
sublimior. 

Per haec igitur seducens illa dolose seducta, 
ac velut animalia scabiosa, eam labem qua 
laborabat ad se accedenti aspergens, molitionis 
socium conjugem accepit. Est enim animal 
dissolvendo ac deducendo viri animo per- 
quam idoneum. Absit tarnen, ut unquam terra 
alteram Evam producat viri necatricem! 
Nunquam ultra creatura mulierem aliam 
videat, quae cum gladio coniugem expellat! 
Cesset vetusta nee decora memoria; taceantur 
quae fieri nefas fuerat! 

5. Quid vero vir ille sapiens, divinum simu- 
lacrum, mundi caput venerabile, creaturae 
lingua, sonos angelicis similes edens cithara, 
terrae decus? Ad audita captivus factus, 
animo elatus est. — Quis enim nostrum, ad 
gloriae nomen, spem seposuerit? — Et relicta 
veritate, spectrum inane insecutus est; et cla- 
ritatem somnio tenus constantem concupi- 
scens, infamiam nactus est. Atque, ut Scrip- 
turae verbis quae Scripturae sunt referam, 
obtuso animo effectus, velutque arrogantiae 
habena actus, divini praecepti fornicatione 
gaudebat. Et tanquam bos ad mactationem 
ducebatur, et ut cervus infixo in pectore spiculo 
saucius. Properabat autem sicut avis ad 
laqueum, prae negligentia nesciens talem TTpö? Ta £'|/i6upi(i|jLeva l;puai'o)6Ti , — Seivov yip 
yp»i|jia Xöyoc £t(T5pn[j.o)v Tyj Siavoi'a (osnsp ti? yo"!? 
avaTTsiaai töv vouv Ttpöi; Iff^onjtav twv a7rr)Y0p£u- 
jxevtov — , xa'l Opaueiav /etpa x«Ta ttj; c[/o6Ep5? 
xa9o)7r).t(r£v ' tvioX^;, xo\ ßpwsiv Trjv aTtriYopsupievinv 5 
w; SfoToaov &Ci,a:pai'av t^ Yanrpi TTotpiitEjjt'J/Ev, 
cpcovi^uMTO? 0£ äiaSoXixoü ouv tm exei'vou ÖEXiiiiaii 
[jtEi7TO)0£T<7a''', Im TÖV avSpa w/eto ßpo^ou; Eitixo- 
[xi^ouTa • xai xata t^; oixEi'a^ vEaviEujctaSoti (kotk)- 
pia? EXTTatSEijoum VI xaxtöi; [iotOyiTEi/OsTToi, xry 10 
ETTiSavotTiov [AOipav TrposTEivEV I8i irpoOüijLw;, 
(paaxouTa, to (jxwXyjxeXov ■', ösoitoiiaffiov 5i £(ioü 
TOüTov x«p7rov aTroXirn}io'(jL£vo? ■ Taj(^a Ttou tfOovEpo? 
TtEpi r;|Ji.3Ei; 6 TtXaHTOupYÖ?, TupavvEtaöai Ssiuo;, ei 
YEVoiptEÖa av 8eoi" (Aatrjv Se öfpa xapnou tou topaio- 15 
TatüU ältET£l'j(^llTcV. AEÜpO, OuXvidtoJUlEV TÖv 9r|(i«upov, 

xai ixriSeU eotw »ifxwv u<j/ir)XÖTepoi;. 

'Ev TouTOt; S' oOv xaTaYOViTEÜffaoa ii SoXEpcTx; 
xaTaY0TiTeu6£"(ra,xai xaSairEp t5v ^towv ti Eij/wpia- 
xoTa, TM TrpouTpißEVTi «ÜTYJ pLwuw xaTot^pavac«, 20 
bnaShv TTpo? rfiv 5pe<iji.aTOupYtorv, IXaßEv töv ojxo- 
CuYOv. EupiYj/avov Y«P tö i^eöov •^VM^r^v ivSpo; 
TrapaXüffat xa'i xaTOY^YEiv. 'AXXä (a^ (fuETO) V] yri 
äväpoxTovov ETI Euav aXXviV |j.f| xotÖopaTW •?, XTioi; 
ETI Y"^*'"« |J^ETa tca^Yotvou i^ioSotiiTixv ouveuvov. 25 

IlETrauaOoi (Jiv:qjxT| itaXaia x«i äxaXXi^;" atYaoOo) 
T« 7tpay6r,vat ou/^ oui«. 

5. Ti 8J 6 ooipös IxEivo; e«v»)p, to öeiov aYaXya, r, 
TijAi'a Toü xo'ffjxou xE-faX:Ji, ■'/] yXZaax tt;; xticeoj;, 
•^, &;j.oid»OoYYo? ToT; ayYE'Xon ' xivupa, rj UEUtvoTrn 30 
T^? Y*!?'! ^{/jJLaXwTO? Ttpö; t»)V axorjv y£voV^^*?i 
E'iuauoör, T^|V Y^i'V^i*- '^ '^ Y^P ^^'•'«•^ tpö? Sö^av 
xo|j.i£iTat EXreiSa ; Kai tö äXrjfiE; xaTaXmwv, to 
tpäopia tiTE8t(o;£v, xa\ Sd;av ovEipoitöXojv ETTiTtoOiiffa; 
dSo^i'a TTEpiETU^Ev, xai iva ypa-^ixw^ Ta yP*?'"' ^'^ 
cppaiaiui av, xw:p(o9£t; töv vo'jv, xai xaOzitEp 

^•Jlrjpi TT) OtvJlTEt ^EpÖoiEVO; Ttpö; Tr,V IxTtOpVEUUlV 

I^ijSeto TTJ? 6£(ai; evtoXt)?- winrEp ä= ßoS? etti 
fftpaY^ ■'lY^'^'i ""'' ""'^ EXa|io; TO^EujjiaTt ttetiXuiyw; 40 
ei; TÖ ^i:ap' EinrEUOev Sl lositEp opvEov ei? TtaY^Sa, 
ETtiXaSöpiEvo; TT) äirpoiE^ia, Sti TtEpl 'l'u^fri? Tpc/sf 1 x»6oitÄiiT6v. — 2. |jitath)6ri(7a. — 3. (jxo5ö«e).ov. — 4. toT; av6pwitoi?. Gerte, ex contexlii, ponendum est 

« Toi; oYYEAoii 1). [205] VIII. - THEODOTE D'ANCYRE. 323 xa't Y^üsoiacvo; u.)) xaXwi;, erpuiOr) IXeeivöi?. 'Evteü- 
6ev il ä^ouXi«? oppwSouiJievo« ' ai(j/ijvf,v, (fu^i; 
xotOtaTaio, XXI oTtri xaTo<xo(Xu'j/£i£v to £YxXT)j*a 

E7t£V0=tT0, X«t OTtT) TOvI /l"1i;X«T0? TO OVEIOO? XaT«- 

5 ywiEiEv. Kaöotnep ot xai; apxuiiv^ iu.Tr£aovT£i; 
HaTr,v laoTOü? uuvTpiSouoiv, £<p' IxaxEpa EvaXXou.Evoi, 
OUTIO X7.\ 6 tV TtXriYTiV xotti TOÜ auvEiSoTo? 
Seliu.iwi "Aäia tov jj.etxo(piov exeTvov w; St'auXov 
ttegie'Oeev yöjpov, ärcopfa xa'i duvo^Yi Twv TEToXfirj- 
10 [xe'vojv 7rEpi^XEvdjji.evo;. 

'AXXi Ti 8pa(i[Jiöv cpo(vTa!;y|, w itaTsp xai ^(^a xr,? 
r|U£Tt'poi; ifüdEtiK; Ti; TOV atpuxxov £x'(<eij$£t«i ; Tk; 
tÖv nEpiE'/^ovTS 8i«Xa6£iv Suvit](j£Tai ; 040? lyyt^wv 
KvQtog d @s6g t}/.iwv, xat ov Qsog nÖQQioOiy. 

13 Kpu^jjTETai Ti; £v xpuyi'oi;, xoti aito? oux o'^etoii 
auTÖv ; Ov/} ToV oiQuruv xai rrlv y^v avidg 
jiltjQoT; Ti ÜTtö (juxriv oji; XwitoSÜTrii; 6 xoZ itctpoe- 
OEiaou itoXtToioy^yi? EvauoxpüST) ; Ti (inb (fuTov xaxa- 
oüvY| 6to\j xd^rjiou E^otpy^o;; As^po, itpösTtEUi äyaOto 

20 OEdTTOTY,, f£«j'opsi'(ü»' xaTci aov rrlv ußUQxiuv 
auv- d^uTEpo; t5)i; liSTavoia? 6 iX'jdiijid?' ta/UTspa t^.; 
ixcaia; rj awTYipia. Ou)^ uirepTiOETai 5 TToXuoJtXaY- 
yvo<; ou(ionroij|A£vo«''' oISev avopOo'jv xoiTEppaY;/£- 
vou? KOpio;' xai w^ieXev TsuTa TtpoSyjvai xa\ jiy) 

25 TtpotpäsEi« £v a[AapTiai(; itotEiaQai. 

(). Ti S-}) ouv irpö; taÜTa vi iravTE'-fopoi; Sixri, i, 
Ta/uTarr, eU e'aeov xai ßpaouTotTifi Ei,; opY^iv; 
riposxaXEitai töv oidfiEvov oiaXaÖEtv 6 TtoifAriv 6 
xaXö? TO itXavM[ji£vov itpößaTOv, xai öiSojdiv /wpav 

30 £;aYY^''^°" ixiyvMyiö^tiK ' tb irdipäTtT(ou.a, xa\ oüx 
ciTtotrCE'vvuoiv -rcapauTi'xa xou i^riv xbv xrjv aTiö-^paTiv 
£»' lauTOV E'TrixupwfjavTa, (Jir,ir(ü itaOo« ETtivovjör, ' 
TTepi aÜT/^v. 'Eit£i5>, 5s (Jiri itpö? IXEEivoXoYiav, äXXi 
irpö? oixaioXoYiav 6 cruXriOEt? XE/^iopmxEv '', e^eXe'y/ei 

35 (jiiv (juupiiTpo)? itöicav tt)v Spau-axoupY'av Ttpöi; xo 
oeU«i Xav9äv£iv aüxov ' (jiTiSev hoLifir,in oe auibv 
ok EiXaxo, E^oixr^u«; abxbv xoü itapaosiuou, xai 
Txpö; xbv avxiiraXov xbv aOxdjxoXov äiroi^a/^EiOai 
avtojpiEvov xaxaSixäijEt jjiyixexi IvSiSövxa xv, xE^aXrj 

40 xoO evEäpEÜovxo; xSJv irTtpvKrjJioJv * TxpocEidSiKJiV cursuni de vita esse. Ubi vero gustavit per- 
verse, vulneratus est miserabiliter. Hinc stulte 
veritus ignominiani, fugax constituitur, atque 
ubi crimen occultare possit secum cogitat, ubi, 
inquani, sie victus suum dcdecus obruat. 
Haud secus ac qui in piagas lapsi, se in 
omnein partem, quo se expediant, allidunt, 
ita et Adam, vulnere in conscientia accepto, 
beatuni illum locum, ut Stadium, anxius cir- 
cuni, cursabat, eorum, quae praesumpserat, 
soUicitudine exaestuans. 

Verum quid fugam imaginaris, pater ac 
radix nostrae naturae? Quis incvitabilem effu- 
giet? Quis omnia continentem latere poterit? 
Dei/s appropinquans Dominus Dens noster, 
et non Dens de longe'^. Num aliquis in 
occultis delitescet, et ipse cum non videbit? 
Numquid caeliim et tcrram non implet^l Cur 
sub ficu, furis instar, absconderis, paradisi 
princeps civis? Cur sub arbore latitas, rector 
mundi? Veni, accede bono Domino, peccotum 
tiiiim adversum te confitens' ; paenitentia pro- 
pitiatio citior; velocior supplicatione salus. 
Non differt exoratus qui misericordia estdives; 
confractos erigere novit Dominus. Et utinam 
haec praecessissent, et excusationes in pec- 
catis non texuisset! 

6. Quid ergo ad haec omnia inspectans iu- 
stitia, quae velocissima est ad misericordiam, 
et tardissima ad iram? Vocat eum qui latere 
se putabat, tanquam bonus pastor ovem erran- 
tem, datque locum ingenuae confessioni delicti, 
nee statim exstinguit eum qui mortis in 
se sententiam firmaverat, ne hanc irato animo 
latam fuisse cogitare possit '. Quia vero qui 
spoliatus erat' non ad lamentationis verba, 
sed excusationis processit, arguit quidem 
mitius totam molitionem, quo nihil se latere 
ostendat; relinquit vero eum in iis quae elegit, 
e paradiso eiiciens, atque ad dimicandum in 
aerumnis contra adversarium qui sponte dis- 
cesserat, illum condemnat, ne insidiantis caput 
ad supplantandum subintrare ultra permittat; 

— 5. ETCivorjösr. — 6. xE'/öpixEv. — 1. öpo8oü|i£vo?. — 2. äpxoOiiiv. — 3. 5-joo7to0[ievo«. — 4. eÜYVO[iov(o:. 
7. »Ctw. — 8. xbv Jtxepvi(j|ibv. 

a) lerem xxii, 25. - b) lerem., xxiii, 24. - befisius. - e) Nescioquare Conibensiusverlit : /s 
c) Ps. XXXI, 5. - d) Ilaec ultima verba omisit Com- qui delicti reus erat, cum codex feral : 6 ovlrße<.-,. 324 HOMELIES MARIA.LES BYZANTINES. [206] ac quidem loco illi paratae in praemiiim 
stolae post ceitamcn nudo congriiens, cainem 
peccatiicem corio cadaverino contegit; loco 
autem cibi solidioris, qui post sensuuni exer- 
citationem perfecto statu! praepaiatus erat, 
victui labore et dolore comparato illum tradit. 
His ergo praevaricator gravatus, regiorum 
atriorum exteriora occupavit, subiectae crea- 
turae miserandum ferens spectaculuni regis 
atque praesidis in acie vulnerati. 

7. Porro haec audiamus qui veritatis ama- 
tores sumus; vosque pietatis cultores, auribus 
percipite quantum sit malum elatione trans- 
figi. Caveamus, fratres, caveamus condem- 
natorum mores imitari. Non plus sapiamtis 
quam oportet sapcre". — Nam qui sc cxis- 
timat aliquid esse, cum nihil sit, ipse se 
seducit^. — Humilitatem invicem insimtemus" . 
Ne doctrina Pauli stalte reprehendatur. 
Nemo apud nos in mendacii verbis glorietur, 
praeexistentiam ante praesentem hanc forma- 
tionem sibi asciscens. Hoc enini gentilium 
mythologiae est ludicrum, et illusio pravitatis 
diaboli, suos discipulos talia deliramenta 
secrete docentis; in quos apte scriptum est : 
Quid superbit terra et cinis'^'* Obsecrat 
itaque vos nunc quoque per me chori dux 
noster atque magister : Nolite ambulare sicut 
et gcntes ambulant in vanitate sensi/s sui, 
tenebris obscuratum habentes intellcctum, alie- 
nati a vita Dei per ignorantiam quae est in 
Ulis propter caecitatem cordis ipsorum : qui 
desperantes semetipsos tradiderunt impudici- 
tiae, in operationeni immunditiae omnis in 
avaritia''. Nos autem non ita didicimus con- 
ditum esse hominem sobolemque quae ex eo 
est, talem ortum habere; sed eo modo, quem 
prior Moyses narravit. Sin autem aliquis falsi 
Moysen insimulet, eum qui illi oracula tra- 
didit profecto respuit, quemadmodum egit 
Aegyptiacum illud offendiculum, Origenem 
dico. O multam inscitiam! O inauditam impu- 
dentiam! O dementem animum! Christus, 
qui est super omnia Dens \ qui fidelis et 
verax est in omnibus sermonibus et operibus 
suis, qui sibi ipse satis est in omnibus, y.a't ävTi (X£V vifi JjTOiu.otsaEvyn otUTW [astoc tov yuuivo- 
TTpETT^ äytöva Eirißpafieiou !s-zoVf[C, ßupSTi vexpä tyiv 
Ecpäfji.»pTov ßupuav (xjjicpi£vvu(jiv dvTi hi t^; [aet« 
TO i\i^m<!\oi Tcöv ai(j8r)Tr,piiov itapsnxeuaiTiiEvri; 
teXeiix e'^Et (jiEpEWTE'pai; Tpocpr-?, Toi ettittovo) 5 
xotTaX-cuve;' ßiw iTapaStöojCji. 'Ev toutoi? oOv 
a/9otpopou[ji.evo; 6 Trapaßotr]? Tot exto; xaTEXäy.- 
ßavEV Twv ßaaiXtxiöv ■irpoSoXüJV, eXeeivov (ps'pwv 
6Ea|j.a TT, [)-KzC,vj'^\xh-ti xtiHEi ßauiXe'M; xai irpwTO- 
CTetTOu TpojOE'vTOi; ev iiapaTaSEi. lü 

7. 'AxoudioaEV 8^ TotÜToe, T?,; «XtiOei«; o5 epaoTai, 
xai EvuJTiaaoOE, Trji; £Ü(TE6eia{ 01 IpYaoTai, oiröaov 
xaxöv sdTiv ETtapTti TtEpiirap^vai. <I)uyo)u.ev, 
a8£X(po\, tf ÜYWpiEV T«; (JLljJLVldii; TOIV xaTEY'"'"^!*^'""^- 

Mrj vnsQ(pQOvcöftsv tiuq' o Sei (fQovsXv. '0 yuQ 15 
äoxüiv TL ilvM, fiTjäfv 10 V, (pgevunaxä auvröv. 
'^XXijXoLg TJjV Tunsivocfpoovvrjv fyxofißiomü- 
fisfta'' |iT) xaTau.£|ji'i9r|T(o £11; avoiav •?! tou OaüXou 
u.a9r)T£ia" pi^fiOEU yaupii-^M irap' lipiiv in\ 'J^euoe'siv, 
TTpouTrap^iv TTpö T/j; ü)Se SionrXauewi; lauTco Trepia- 20 
TTtwv eXXvjvix^? y"P |Jtu9oXoYiai; touto aOupjj.«, xotl 
äiaßoXixrj? <ixaiÖTr,TO? ^ yXeuaaaa, toi? lät'oii; 
YV(i)pi[ji.oi<; äiTTjyiiijiaTa ^\)<jtixfM'(oZv:o(;' Trpö; ou; 
EUTxömo; yi'^fa-K-tin' Tl vnsQrjifavsvsTUt yrj xat 
anoäög; FlapKxaXEi toivuv upia; xoti £1? SEÜpo 25 
81' Efio'j 6 yopoSaTrn /ipiwv xai piud ra YWYOi; ft^j 
nkQinuTelv lig xai ro il^rri niQinurii, iv 
tiaraiörriTL ' tov roug avTiüv, iaxoTiaf.isi'Oi Ttj 
oiavoia ovxsq, unrjXkoTQiui/tsroi t^q fw^; tov 
Qtov 6iu Trjv uyvoiav Tr]i' ovaav iv uvxoTg, 6id 30 
Ttji' TKüQwaii' TTjg xuQäiug avxwv, oiTiisg 
(InrjXyrjxÖTfg tavxovg jiuQtSwxuv TJj uatXysla 
tig fgyuaiuv uxutiugalctg nciaTjg iv nXiovt^icu 
'IlpiEK Se oCiy oGtu); [X£ui.oi6vixa|ji£v Tr)v tou avOpwTiou 
aüaTaoiv xai l\ «ütoü y^vv^v', äXXä xaTa xbv 35 
7Tpoatpr)Y''l9£'''Ta (Aojaaixov xpoTiov. Ei li ti? Mioueoi 
TrapaYpo''fE't*', f^^ auTii)'' j(pv,fji.aTi<javTa opapo- 
Tw;' (xiroTTEUTreTai, xaOaiTEp TO aiYUTTTiov dxoJXov*, 
'ßpiYsvvi; cfiYiai. '"li ■vf,q TtoXX^i; dSeXTripia?' o) 
■vf\c, a!fraTou ävaiSeia?" io t^i; !pX-/)va'j)ou Siavoia?. 40 1. Sic. — 2. i-pto|jL6o<r6(jLeea. 
— 8. (rx6),ov. a) Rom., XII, 13. 
f) Hom., IX, 5. 3. av.auÖTriTo;. — 4. |JiaT«'.wT7iTt. — 5. yo'/zXt. — G. äauTw. — 7. äpapÜTO;. 
b) Gal., VI, 3. — c) I Pet., v, 15. — d) Eccll., x, 9. — c) Ephes., iv, 17-19.— [207 VIII. — THKODOTE D'ANCYRE. 325 XpidTo; ü ijii nät'TWP &tog, 5 iriaio; xoü 
öXriOtvö? £V Ttäuiv Toi? Xö-cot; aüioCi xa'i Epyoic, S 
aÜTapXT|i; lauTÖi sie; «TravTa, äqiöitidTOV |j.apTupa 
£i( tö xa8' EOcuTov To iJiwaaiKOv iioiETTai' Ttpäyua, 
5 xai ÜTTEpatpovxai o'i XripoXs'a/ai tou irpocpriTOu, xai 
xoTOtDpucövToct, co; oüx evteXw; '^pasavTC); Ta tteci 
TOU äv9ptÖ7Tou. 'AX),a [atiSei; tq irapETtöaEvov Tvj 
xaxY) ^i^-/-| TtO(pa'{>uaoiov •jrpooxoTtTETio, äXai|ovEia 
Ei^a;, l7r«vo5ov xai ditoxaTaUTaiiv Tr,v xoT; voepoT; 
10 6[A():puXov, sauTco TtXorffToXoYwv |j.vi (fpovEi'ciöw £V 
uuiv To £v TOI Tupavvo) «tt' ouOotOei'ai; ttoXXtj; zlpr,- 
xÖTt TW 0c(7r saofuu ü'fiotog T(ü i;t///ffro). Mj; 
ßXuOTijadTM ii' vfttv lö: p/fa nlXQUtg to 6aoi(o; 
TOUTW tv 'ASoijji" oTi (joSapöv, on ßäskvyf^ia KvQi(t) 
ij Tiüg viprjlomQäiog. 'Exeivo 6e (.lüXXov qgo- 
i'slodiü ev vi-iTv w? /pisTtavtxwTaTOi;, o xai ev 
XgiOTW 'Iriaov, Sg iv fioo'fij Qtov vnuQyüiv, 
ov/_ ugnuyftov i^ytjauTO tu sIvm 'lau Qm, dlV 
havTot' ixtnoasv, fio()(f)jv Soi'Xov XuHwr. Nji, 
•)0 irapaxaXw, touto tppovEinOo) ev ujxiv, to TaTtEivov 
xai ÖEoipEaTOv. Ol Y«p JauTwv ETriyvoiijovs^-^, ero-^oi. omni disnuni acccptione testcm, qiiod ad 
ipsum spectat, Mosis narrationeni facit, supcr- 
biuntque garruli homines adversus pro- 
pliefam atqiie insultant, quasi non perfecte 
quae hominis erant nanavciit! Ne quis veio 
stolonem, qui malam radicem sequitur, offen- 
dat, ariogantiae cedens, ut reditum et in inte- 
grum restitutionem, qualis spirituum sit, sibi 
confingat. Ne quis sentiat in vobis, quod 
tyrannus sensit, cum piae nimia temeritate 
dixit Deo : Ero similis Altissimo \ — Ne gcr- 
minct in vobis tamjuam radix twiaritiidinis^\ 
ut hoc in Adam accidit, quia arrogantia est, 
quill abominatio est Domino omnis suhlimi 
conie". — Hoc potiiis sentite in vobis, tanquam 
chiistianissimis, quod et in Christo lesu; qui, 
cum in forma Dei esset, non rapinam arbi- 
tratus est esse se aeqnalem Deo, sed semet- 
ipsum exinanivit, fonnani servi accipiens ' . 
Ita, quaeso, hoc sentite in vobis, quod mode- 
stiae Sit ac Deo placitum. Qui enim agnoscunt 
seipsos, saplentes sunt. Quod autem attinet 
ad eos qui illa' sapere in animum induxerunt. 'ExEiva (iEv Y«p -cou? TTE-ppovixörac;' OaTTEpov \j.h ^jj^^j, ^ caelis praecipites egit, alios e volup 

xaTeppri^Ev iTt oupaviöv, öotiTEpov ll uKEpiöpiUE '' j^jjg Iq^o relegavit. Qui vero perinde ac 

Tr,; 'E5eV- ' °^"; °- '"■^* Xpi(J-c/v irEsppovixoT«; Christus maluerunt sapere, eos ad paradisi 

25 ävaxaX£iTai£7rtTr,vTCap«0£i<7iax7iv7taTpioa. Tai~ra patriam postliminio revocat. Haec vobis 

Xiysir v^ily ifiol fur ovx oxvrjnnv, v/,iTi> 6s dicerc mihi non piqrum. vobis autem necessa- 

darfuXig. Mri yivsoBe nuQ iuvxoTg (iqÖiilkh, rinm'. — Nolite esse prndcntcs apud vosmet- 

firjäi innslvsods^ roig df.iirQOig- vneorjfdi'OiQ ipsos'^ neve vos extendatis ad ea quae modum 

yuQ KvQiog dvTixdaasrm. ÜEiOap/waEv ttj excedunt. Superbis enim Dominus resistit''- 

30 Trai5aYWYia to.v Ypacpwv 7ravTo9£v E;ji6owaMV fiij Obsequamur Scripturarum doctrinae ubique 

xuv/üaHs xai /(/; XuXens vxpriXd sig vusQQ/tif, clamantium : Nolite gloriari, et nolite loqui 
/.itjäe t^sXHivw fttyaXoooTi^ioovi'Tj fx tov oto- 
fiUTOg Vfiiov. 2iTOi/r|(!w,y-6v ev tyq ävE-c£vvr,9r,u£v 
Sia TOÜ paicTispiaTOi; xat t^c; ÖEiot? Toü a.-(lo\> xai 

35 ^woTToioS HvEijaaTo; ETri'poiTriiTEw;, to? xai £;a'jTic'' 
il apyr,<, oEO-oaioupY*lui-£Voi, xai ev autoi? t'/jv Biiöviov Siaij:ovr,v Sc^öpievoi ', 6iroT£po)?' vi ÖEia 
xpidt; äitov£[jiET'. 

8. °Oti [J.=v y»? <'^ TTOOviitEv Tipö Tvi; £V (TioaaTi 
40 SiaiiXäaEwi;, xaOaTtEp o'i txiTEitTwxo'TEi; xri; EudESEia; sublimia in superbia ', nee sermo magnificus 
procedat de ore vestroK Ambulemus in quibus 
renati sumus per baptismuni divinumque 
sancti ac vivifici Spiritus adventum, tanquam 
rursus a principio conditi, atque in ilHs sem- 
piternum statum accepturi, qualem Dens 
iudex tribuerit. 

8. Quod autem non praeexistebamus, ante- 
quam in corpore efformaremur, quemadmo- 1. itoiEiTE. — 2. E7iiYVw(iwV£;. — .'S. TTEcpf oviy.MTa;. — 4. ÜTOpäpiaai. — 5. InixxsivE'JÖai. 
7. 0£Eä(iEvoi. — 8. 6iiÖTepo;. — 9. 4nov£(ifji. G. E^auToTi;. — a) Is., XIV, 14. — b) Heb., xir, 5, — c) Prov., 
XXXVI, 5. — (1) Pliil.. II. 5-7. — oj « Ula «, id est 
« alla m superba ». — Q Phil., lli, 1. — g) Rom., xn, Iß. — h) lac, IV, 6; I Pctr., v, 5. — i) I Rej 
II, 5, — j) Ephes., IV, 21». 326 HOMELIES MARIALES BYZANTINES. [208] dum senserunt qui a pietate exciderunt, 
sufliciat vobis, qui prudentes estis, [ad demon- 
strationem] divina illa, quae ad multiplici cei- 
tamine inclytum lob facta est, tam utilis ser- 
mocinatio, ab omni elatione animum purgans, 
ostendensque hunc nee exstitisse ante terre- 
nam concretionem, ncc humanarum quidquam 
rerum cognovisse. Ubi enim,\nqmt, erus.ijiiaiido 
poitcbam fttndamcnta terrae? Indien mihi, si 
liabes intelligenliam'f At non respondet vir 
iustus, impiissimorum more, ad quaestionem, 
qui ex hac ipsa quaestione sciat se posterius 
quam terra fuit conditum fuisse. Mendacium 
quippe ante Deum non ingredietur. Sin autem 
ante terram et ea quae in ea sunt, nihil homo 
erat, non ergo pari cum spiritibus, utpote 
prioribus, antiquitate gaudet''. Incassum igitur 
illi miseri, qui talia sentiunt, somniant sibique 
comminiscuntur similes procellas. Quod vero 
res a Deo creatae vicario quodam recursu non 
commutantur, ilUid firmiter astruit Scriptura 
his verbis : Praeceptum posuit, et non praete- 
ribit'^. Alio item loco : Numquid vane con- 
itituisti omnes filios hominum'^'i Idcirco Sal- 
vatorem exspectamus, ipsum, qui ad nostram 
naturam immutabiliter venit, Dominum, non 
ut in Spiritus restituat nos, quemadmodum 
nugantur illi, sed gin corpus humilitatis no- 
strae, (ut ait magnus Paulus), transfiguret con- 
forme corpori claritatis sitae, seciindum opera- 
tioncm qua etiam sibi possit subiicere omnia", 
ut non amplius mors ei dominetur, non am- 
plius corruptioni subiaceat, peccati tyranni- 
dem ultra non patiatur, non amplius passiones 
in eo obtineant, sed creatorem habeat omnia 
in Omnibus operantem Haec autem de iis 
loquor, qui tribunalis illius incorrupti dexte- 
ram partem assequentur. Iterum vero sermo 
cum proposito cohaereat. 

9. Apprehendens itaque ille humani generis 
osor hominem procul a rectitudinis tramite 
abactum, atque a Dei scientia alienum effec- itetppovixaoiv, tTrxpxElffSw ujaTv toT? e^E-|ipo<Tiv i\ 
TTpöc TÖv TCoXüa6)vOv xoivi.xyEXSi; YEyovuia 'I(o6 ÖEta 
oiiXe^ii;, vaa-rii tpX£Y[Ji.ovr,i; XoYi<i.u.öv äjcodxuSaXi- 
ijouaa, xai OTto?£'.xvüou(ri tt.rixz \l)\^^ irpoYSYovÖTa 
T^? EUiYEiO'j xiTaaxEur)?, iJ.r,T'. Se EitKTTajisvov xi 5 
tÖv avOpwTTOv'. IIov yuQ ^ofta, cpirifftv, iv zi<> 
Osftfliovi' fit T>]V yrjv ; dndyysi'koy 6t fioi, H 
inloraaut avvtaiv. 'AXX' oüx äitoxpivETai 5 
oi'xato;, xotxo Tou? äoESEdTaTou;, ■npo; trjv tce-juiv, 
Eitidtaiievo; (AExi x^ •reEÜiiv |X£x«Y£vE5XE'pWs tr,? 10 
Y^? Y^V^^'i'^'""- 'Evavxi'ov Y«p '^'J B^oZ '^£vSo<i 
oux EiaEXsuSExai. I£i 0£ irpö x^? Y'i? '"'' '^"^ ^'' ""''^Ti 
oij^Ev 6 avOpwTCOi;, oux ap« (iuu.itpe(i6üxEpo? x^ 
X(öv voEpoiv, X0160 irpoxE'poiv ', TtpEaSuxEpfa. Maxrjv 
0' oOv övEipOTtoXotivxai xai ovEiponoXo'jitv xou? 15 
5_u.oiou; ' -/EiuSivai; 01 xaXavEi; xai xoioe itE^ppovixo- 
TEC. Kai oxt oux (xXXoiouvxai xi yevou.evo utco xou 
0EOU ixaXivopoat'« xivt, £|Xir£5oT Sos' Ttw; fi YP''f'l> 
\i^o^<stf 7iQÖaTuy/.ia tßiro xat ov nu^tXsvotTuC 
x»i IxE'pwOr /iiT] yuQ ituTuitog sxnaag nävTag 20 
Toi'g viovg nor dvOgioTKOv; Aia xouxo « X(u 
aioTJJQU uns)(äsx()/.it0a » a'jxbv ei? x>,v »ijxExe'pav 
cpuffiv XE}(^ü)pixdxa äxpETTxwi; Kupiov, oux ei; voa;, 
xocxa xob; cj)XT,vä;pou;, aTC0xa6i5xiövxa, u^lXu to 
awfiu TTJg Tunttvwasojg jjfuoy, xaxa xbv (xe'yhv 2j 
riauAov, f.isTaa/rjfiaTl^ovTU oviJ.f.ioQ(fov rio 
awauTi TTig äö%,rig avxov, xutu ti]v ivtQytiui 
Tov övraaOm aihoy xai vnoTaiat fuvrm tu 
näfTU, iavixe'xi 8a(itXsuö(jiEV(3V Ctto xoü Savixou, 
;xT|XEXi xax£yo|xsvov utzo xr,; ^Oopa;, [iy)x£xi 30 
xupavvouuEvov uTtb x^? aiAapTia?, jatjxexi OEdiro^Of/E- 
vov Cirb xöiv •TcaOwv, äXX' e/ovt« xbv xxiuxviv EVEp- 
Yo5vxa ta Ttavxa ev itäaiv. Touxo Se 'fVjUi itEpi xwv 
xf,v S£;iav diaaiv xo'j aSEXoiffXou xptxT|piou xaxa- 
xXripou;ji£'vwv. 'E/e'ciOw Se iräXiv xo'j oxottoS 5 35 
XoYO;. 

9- Apa^a|jiEvo; 3' oOv 6(ji.i<7av6pto7ro? xou avÖpwirou 
|jiaxpiv YEVOpts'vou xr,; ixihiiti bSoiJ xai oeTr/iXXoxp'w- 
[AEVOU xr,; OEi'a; Y^iödEto;, £i<l£ip'}/£v '' xaxi x5Jv 1. xwv av6ptüu(j>v. — 2. '^%-^ml(jba.i. — 3. irpoxspov. — 4. oixotwc. ■ a) lob, xxxviil, '1. — b) Combefisius vertil : 
« non ergo pari cum nnimis antiqiiilate gnudel. 
qualeniis mundo prior cxsUteral »; quod salteni 
valde obscurum est, et originali non respondet. »l<JT)p<]/SV- Vox II TMv vispiTiv i> angelos dosignal — c) Psal. 
cxLv!ii,6. — (l)Psal. Lxxxvin, 'i8. — e) Phib'pp., 
in, 21. [209] VIII. TIIEODOTR D'ANCYRE. 327 yeiptoOEVTiov, oXov lauToij tov etijiÖv E-|ieXxoi<.£vo;, 
xai (xm]/yi[jia (x(Ie6£i«c itepiiaXirioai; ev toT; Trj; 
xapSt'o; 9poupioi;, xV (xpiotoxpaTiav Trj ö/_XoxpoTi'a 
xoTefldXfcHev xal xa voOa aou/jüuxTa xa'i i^iCavioiO/j 
xaxom-sip«; xiö SdUTtoxixtö (XYpiö, xa Ttapa cpuaiv 
ToT; xaxi iiuaiv (ju[jiitoXiTap3^Y)iiai autöSi Ttpooexa- 
;ev, Ttcpi OTOU xat 5 OsffitEOio; aTtEäupexo IlaijXo?, 
X^yiov ^IfTiw (Js tTtQov röfiov h' roTg fitXsalv tum, adversus devictos intus serpit, totuni 
suum iliud examen trahens; impietatisque so- 
num in cordis munitionibus velut tubae clan- 
gore late edens,aristocratiam turbae piincipatii 
conturbavit; adulterinosque stolones ac ziza- 
nia in agio dominico seniinans, naturae con- 
traria cum naturae consentaneis ibidem simul 
vigere praecepit; de quo etiam admirabilis 
Paulus lugebat, dicens : Video autem alUim }iov (IvTKJTQartvu^isvov riü vöfim tov voög ^^^^^^ j^ membris meis, repugnantem legi men 

10 /toi', xai ul/jiaXwii^ovTa fis tv t(Ö vüftio Trjg /f^ meae, et captivantem me in lege peccati, 

ufiagriag, tiH ovti iv roTg ftiXtolv fiov. (juae est in membris meis'^. 

10. 'AXX ' oO (pEpo) TcapiopaijLEiv avwouvw; ' xoü 10. Verum absque doloris sensu protopa- 

, .^ k- ■ ' ■ ,^fi„ ^r.', rentis calamitatemtransire non fero. Commune 

Ttpoiraxopo; xo aXvo;. Koivov vap xo -italjo;;, xai • i . i j v.-„ ^^r. 

'^ 5 \ , , ^ enim malum, et communis luctus. Idcirco sen- 

xoivöv xo Tteveo,-. Ali xouxo xa a'i(ie»ixr;pia x?-? ^^^^ cordis mei premunt me, ac defluentes 15 xapSta? [AOÜ (/£ [jiaosEi xa'i Trpoxuiixov xo Jaxpuov 
Siaxo'itXEi -crfi cpwvTJ; xöv äpojxov. Eaxi fa^ iwv 
«vaYxoti'wv ETriixvv)o0^vai Sii ßpa/EO)V xwv Trepi 
Tifiä; XuTCYipiöv, omoq TioOeivÖTSpov - xai EÜ/apiaxi- 
xiixEpov, xaSairep ex (xaxpovodi'a?, Eyxuij'WiJLEv xoi; 

20 (AEXETTElXa SEffTtOXlXOi; El? ^iJAÖ? (Tojxripioi?. 'Ewi- 
o/ExXiotfftauEv xoiYapoüv xoT; sv 'Ä5a|ji, i'va £ij-.fp«v- 
ÖEirifAEv xoT; £V Xpisxw. ÜEVÖoTwaEv xi x^i; 
xaxaxpi'ssws, iopxäctoy.EV xa xrj; Sixaiwuew;. 
KXaü<Jwu.£v XT,; äiiapxia; xa £Tci-/Eipa, omo? lacrymae sermoniscursum intercidunt.Necesse 
est enim paucis meminisse eorum, quae nobis 
tristia acciderunt, quo maiori desiderio impen- 
siorique gratitudine, tanquam post longum 
morbum, nobis paratae posthac a Domino 
saluti animum intendamus. Lugubri itaque 
planctu quae sunt Adam recolamus, ut iis quae 
Christi sunt laetemur. Plangamus condemna- 
tionem, ut festive celebremus justificationem. 
Lugeamus peccati mercedeni, ut gratiae donis 
in hilaritatem vertamur. Ploremus casum, ut 
resurrectionissplendoregloriemur.quemadmo- 
dum ait Dominus : Beati qiii liigent, quoniwn !paiSpuv9(ö|jiEv Eiti xa xrj« /apuo; Oö)p-/i[AaTa. Aa- ipsi consolabwitur^ . Heu, anima mea! Ob- 
x:il^o.üiEvxä.xri,'7rxa,aEt.,;, 5mo;iva6suv6.>EvxoK stupuit enim caelum, exhorruitque terra, 
^ , ' , .sie repente primi parentis rebus immutatis. 

x?i? dvaaxa^Eu.;, <o; -fr.ffiv 6 K^pio;- MaM^mi o, Luctum sol assumpsit, cum divina manu for- 
nsvOovi'Tsg, Sei uihoi nuQaxXrjdi]O0VTai. Oiuoi, matum opus diaboli ludibrium effectum est. >]/U/11 [iOU- E^E'ffXYl Y«? ^ OÜpavOC XCrl £(j)pi$EV f\ fT) 

30 EiTi x^ iOpda'* xoü jrpoTtaTopo; -fjaiov EvaXXoyy,' 
£!ixi/9:iÖTaa£v ' •ijXio; xaxiäwv iriöi; xo öeiov TtXauaa 
SiaSoXixöv •fifo-jtv /XEijaiixa' ETXEixÜYi'aiiav [ai] 
npOCTBiXEi; SuvajXEi; £wi xr, öooxii]xo) aExaooX?,. 
nS; EV xaXavt(ju.w 6 ev [xaxapi(J|i.w; Hwi; ev 

35 5u5:pirj,u.iO( 6 ev EÜpr,aia; nSl; ev äxtaia 6 ev xiu.?); 
riw; EV aoÖEVEia 5 ev SuvotiiEi; ILö? ev auiapxia 6 
e'v SixaioiTuvr, ; nöi; ev oouXEi'a 6 Iv IXsuSöpia ; Iliö; 
EV xupavvi'Si & EV öuvairXEiet; Oiöc; Iv xaxi'a Iv 
äxaxia; Ow? Iv äxoi;ia 6 Iv £uxa;ia; Ow? Iv 

40 xaxoljiüia 5 Iv Eu^wia ; Ilwi; ev 9avaXü) 6 Iv aOavaoia ; 
Hui? Iv ^Oop5 6 Iv d^Oapui'a, Iltö; Iv ääuvotiiia & Tristatae sunt amicae Virtutes inexspectata illa 
mutatione.Quomodo deplorandusest,qui ante 
beatus praedicandus? Quomodo in infamia, 
qui bene audiebat? Quomodo in dedecore, qui 
in honore erat? Quomodo infirmus, qui po- 
tens? Quomodo in peccato, qui iustus? Quo- 
modo in ser\'itute, qui liber? Quomodo tyran- 
nidi mancipatus, qui imperium tenebat? 
Quomodo vitio obstrictus, qui innocens erat? 
Quomodo inordinatus, qui in bono ordinc 
compositus? Quomodo tristem vitam agit, qui 
beatam ducebat? Quomodo in morte, qui in 
immortalitate? Quomodo in corruptione, qui 
in incorruptione? Quomodo male valens, qui 
in laetitia erat? Quomodo in calamitate, qui 
nulla cura gravatus erat? Quomodo in vere- 1. ävoSüvu;. — 2. Ho9riyo-zpo-i- — 3. ä'Jpwa- — 4. l(TX-j0p(j7ia<r£v. 
8) Korn., VII, 23. — bj Maltli., v, 5, 328 IIOMEIJES MARIALES BYZANTINES. [210] ciindia, qui fiducia pollebat? Quomodo stii- 
diis divisus, qui quietus erat? Oiiomodo odio 
habitus, qui summe desiderabilis erat? Quo- 
modo reus, qui erat iustus? Quomodo malas 
alens cogitationes, qui bonis assueverat? Quo- 
modo in poenis, qui poenis praepositus erat? 
Quomodo in hello, qui pace gaudebat? Quo- 
modo ignobiiis, qui clarus? Quomodo in dolo- 
ribus, qui in corpore sano? Quomodo multum 
lugendus, qui multam admirationem habebat? 
Quomodo sacrum tabernaculum.latroiuim fac- 
tum est habitaculum? Quomodo qui simplex 
et expers doli erat, in dolosorum ac haudu- 
lentorum cauponam cessit? Quomodo lucis 
habitatio, tenebrarum evasit spelunca? Quo- 
modo orationis domus, ludicrum exsistit thea- 
trum? Quomodo canticorum thalamus, latro- 
num commune evasit hospitium? Quomodo 
rectus corde aninio duplici stetit? Quomodo 
qui divino mancipatus iuri, ab adversariis cru- 
ciatur? Quomodo qui ad Dei imaginem forma- 
tus erat, itimentis comparatits est, ntque eis 
siinilis effectiis"'i Quomodo qui ad divinam 
conditus erat imaginem, vanitati iissiinilatiis 
est^''i Atque haec quidem pauca quaedam ex 
nostris; quae vero adversum nos, brevior 
omnis oratio, quam ut enarrare possit. Cum 
enim multi multa in scenam traduxissent, certa- 
mina tamen aliis omnino imperfecta relique- 
runt : prophetae, iusti, historici. Nee vero quis- 
quam Deum existimet esse malorum auctorem; 
causa enim ab eo, qui libere elegit peccatum, 
repetenda est ' . Dens est inculpabilis, sicut 
scriptum est : Dens mortem iiori fecit, iicc lae- 
ttitiir in perditione viventiiim : impii aiitem 
manibtis et verbis acccrsierunt eam'\ Exinde 10 h Ouar.oi'a' Iliöi; h TTEpiaiopS- 6 jv ajjiepiuivia; 
IIw? Ev aisyuvY, 6 Ev Ttappridia ; Ilw; TroXu(iy_io-/i;^ 
6 r^^tixoc,'^ lloi? UTUY'') * *oi; Ö TTEpiTidö/ixo?; niö; 
üttÖ SiXKi? 6 Si'xotio; ; Ow; Iv rrovyipoT? Oi»).OYt'jp.oi? 
4 EV aYaOoic XoyitjxoT? ; Hw? ev £7riTi(jiioi(; & etiI 
Tiaöiv; IIük; ev TtoXE'fAoic 6 ev EiprjVixot?; Hwi; 
OuuxXey)!; 6 EÜxXsri;; ITw; ev oSuvai; 5 EupoiOTO; ; 
IlöJ? TroXuiTEvaxTO? 6 iroXuaY«iiTO; ; Hwi; to Upbv 
t;xr,vi.)ua XrjdTiöv -^LfO-^f^ £'voiaiTr||ji.a; nSii; xb 
avrXo'jv xa'i aSoXov ooXiüjv xai ixavoüpYwv y^'y"^''*' 
xKiti-iXElov ; nCo; TO oixviTr'piov Toü tpooTO; aTTviXaiov 
Yc'yovev (TxoTa(7ui.ou ; Ilw? tÖ oixrjTripiov Tri? TrpouEu- 
ir^c, Osaxpov xaGtUTaxai TraiYvixo'v ; Ow? to TauisTov 
TÖiv uLivwv n'xpaiSo'/ßoy •jlyovey XriGTwv ' ; Hwi; 6 
EuOui; Tvj xapSia Iv SiauXw xxte'ttv) äiavoi'a ; Iloji; lö 
6 Otto ÖEiav Sixo(io5o<7iav, uTtö ävTtci'xwv s'peu/EXEiToi; 
nSJ? 6 xaT' Etxöva 0EOÜ TtXaaOEii; TOig XTrji'saif 
Tiuouovi'sßlrifirj roTg dyoiJTOtg, y-ui wiiouößij 
aiToTg; Hwi; & xst" eixovm Oeiuv ■^s.wij.E'jo- 
ftnruiOTtjTi Uj-ioiwHri; TauTa |Xev |xixpa axxa 2iJ 
Tiov ■' xafj' vjfjia?' TtEpi Se twv irpöi; ^|U.äi; ppayuTaro; 
•reä? XoYoq TTpb; Ei-ziYT"- floXXoi Y^p iroXXa xw[X(o- 
o/i^avTEi;, aXXoi? xou? aY^vai; xaTc'XiTiov ateXESTa- 
Tou;- TtpotpviTai, Sixotioi, inTopixoi. Kai fjir,j£ii; oioito 
Tov öebv aixiov sivai toiv xaxwv. H y«? citi«, -25 
Tou cXoptEvou. Qihc, ävotiTio;, (o? YE'Ypa'tTai' ©to^ 
liavaiov ovK inolrjasr, ovSt ngnsTut tn anio- 
lila ^(öi'TwV uoeöatg 6t ruTg xSQoiv xui lolg 
Xöyotg HQOOSxaXeauvTO uvvov. 'Evteü6ev cxite- 
(jTps'cfOVTO [jtEV tou; Ttpbc xoxiav e^oxEiXavT«? v^Y-'' -''• '^^ 
Ol ETToupoivior vnsmaasTO ät iq Iniysiog xtiaig Infenso animo erant caelicolae in terrigenas, , > , , , , 

qui ad mahtiam inipegerant; terrenaqiie crea- 11 j""»"'""/*' '" ^ ^ , , 

tum noii volens siibiecta erat vanitati humani Tbv Oeiov äTtösToXov, oiy ixovau, iIXXu Siu tuv 

generis, ut divinus Apostolus loquitur, sed pro- vnoz(i£,ufTa tv uro/Jj rij? äo/.ovatjg jti' tXjildi 

pter eum qui subiecerat in exspectatione eins ilsvOsglag. 'AXXi dm/ fr,'' Trpb; Ti «iff/i«), iv« 35 

libertatis, qiuie videbatur in spe reposita". ..a ? .^_...~. -^.;„^ j-l -„-■?, „»T»„r,«^,',T .„ 

Verum de deterioribus satis, ne in die laetitiae iusto amplius aures gravemus, tristia refri- 
cando. Ad id ergo quod urget, accedamus. 

1 1. Ouia ergo diaboli in nos tyrannis obtine- 
bat grassabaturque, et animam omnem Servi- 
tut! addicebat, cum nemo esset qui corruptio- 
nem pravitatis cohibere posset, placuit potentis- 
simo ac sapientissimo rerum Domino, ut tan- 
quam optimus medicus infirmorum visitationem piv) EV xotipw :paiopoT'/iTo; £7:i ttoau xaTa'^opxiuiijpLcv 
T/|V äxoriV Tvj avai^E'sEi Twv «Xyeiviov* t^ vüv Se 
■jtoö; TO xaTEirEiYOv Y£V(o|jieOa. 

11. 'I'Ittei oüv Ei/ETO T^; xa8' Y|pitöv TupavviSo? 5 
Siä^oXo;' xaxE'Tpsj^Ev 5= xai xaTESouXou irädav /,o 
•l/u/riV) oüosvb; oiou te ' e/_ovtoc SiEi'pYEiv Tr|V -^90- 
pav Trji; xaxiai;- EOixaiooijEV to iravaXxEi; xai 
■navdo^ov xpaTO?, xaSaiTEp apiUTo; taTpb?, Et? 
Euxaipov ßoi^Osiav OE'uOat t->,v twv xa|ji.vövTO)v 1.6-JiiiSia. — 2. 7C£pif(i>p(?. — 3. 7io>,u<7/£5Yi;. — i. Jittüv. — 5. tov. — 0. iTtö/.oi. — 7. olö« te. a) Psal. XLviii, 13. — b) Psal. cxLiii, 4. — c) 
Combefisius alitervertit : Eins enim, qui crimi- nis reus actus est, causa exsistit ah omni immu- 
nis cruminc. — d) Sap., i, 13. -^e) Rom., viii, 20. [211] Vm. — THEODOTE D'ANCYRE. 329 ETti'oxs'j/iv, xat Ol' aÜT^; Tr,; uTtoTiETrTwxui«; toj 
itovripiü tpüffEO)?, yeipwaacö»! xai xa6u7t0Tä;ai 
aiiöv ' , ouYxaTaSäuei ou.ei'oi tyi ei; aÜTriv, tov ait?]; 
ävTi'ätxov, ())? Y^YP'"^'^'"' Tu }'«() rfuraroi' ror 
5 röfiov, Eviü j^aßsysiSiu t^s a«()Xüc, o 0£oc ro»' 
iucTOv vtov Tiifiiljug iv oftonufiaii augy.og 
uftuQuug, xarsxQiPSv r^v dfiuQTluv iy rtj 

OUQXt. 

'ß; voüv xaTi'XaSsv to itXvip(i);jLat xoti y_fo-iO\j, xoti 

In töJv Oeitov tXaaiiwv 5 xaipö; ETtEiGaxtv, xb •c-/)vixo(üt« 
XXI ta aXs;ixolxa £V£^xvi^£TO oia xoü OuvaTOu* U£pt 
ou rjST, Tio« Trpoxex/jpuxTO' tOiiirjV ßoiifttiuv tnl 
Swaröv. 'Avu Y'tp to\i xa XuitTipa £iffOYr,(j;^0T0(; ^ 
TW pi'o) %Qj lY-inr^x} opotxovTO?, /«ipoiToio; ap/^YY^^o? 

l; Tr,i; oesTtOTixr,; «Tt' oupavSiv xaOoSou 7rpooiT,py_£TO' 
xai övTi [jL=v TOJ asiraYpi-öv riYV,a»aevou slvii i^x 
t)£w, 5 (fuTEi 0EO? xat OcUTTor/ji;, TTpoGtäTr,; xa'i 
äpyriYo; avaYSvvr^uswi; -^^ ETEXTvaTO -^üsEwi; »y'^^'^cj" 
avu 0£ xrj; irpo? Ooivxxov SiaxoMidaaEvvi; 7xap6£VOU 

20 Küa;, 9EO/api'xo)TO'' TrapOi'vo?, ei; ),EiTOupYi'av ^wrii; 
TcpocE/Etpi'^Ero' ixapOEao; svxb; •^\ttanAi'\.'x^ tfuncw; 
xai EXTo; •(\}-tixi.Y.i\.i^ oxaiön)xo;, 7tap6£vci; avüSpi- 
(ixo;. auixO.o;, 7xavv.|jto)u.o;, äx-r'paxo;, apLOÄuvxo;, 
«y/a H'^yJ] >"'' owftari, (og xgltov ty fceaio 

25 uxayßcüv ßkaarrlaanu, ou [AaOvixEuOeiaa xoT; xv,; 
E'ja; xoixoi?, oü xotTotpuTOo6£i(Ta Y^^^^iXEiai; [jL-xxaiö- 
XT|5iv ', ou iraioaYoyriÖEVua YpawSsai pLufJoÄnY'«'?, '•'ü 
xr|XiS(u6£i5a xi; axoi; ij.o/_6-C|p5 ixorj, oO PeS/i'ai.i- 
ÖEtffa t})v YXöirxav äxöffu.M tpöoYY^, ou /povOEiüa 

30 oaaa äOsuixo) Ö£Wpia, oüx äxiaauatjoi -^uuixov 
xotXXo? ■/pwu.aijtv |j.x/_Xo(7uviji;, ou cooivi;aija TtapEii; 
•I/£u8oYpa'iEi'o<, ou (jx-/ivoixoi-/5aa(jx xiai'av xE-{/aXyiv 
TTEpixpavioi; ETTiirXoliTpiaffiv, oi dxiXSiuUooa xpa/YiXov 
£Tri6£a»(riv xoi; ix XiOwv, oüx äXuaEii O'/jdaaa 

35 /Eipa;, xai ttoS«; /pudOTtsooi; xXoioi;'', oü xaxa- 
(/aXaxidSeisa r|5ü(jjxa(jt'' piup£'-}/ixoi;, oü vuu^oaxo- 
XicOsTiia üixö avOpü)7t()>v IpiaxKipiw oia-{i«v£i, oüx 
£"Y/apix;affo( xv; xapoi'a TtXavixi tioojXa" aTraY^ 
xaSfi TTavxa xoii xa SijLoia" oJrfic xoivwviu oxoxii 
40 Tioog (fwg. 'AXXi npb x^; y^^^'i'^'''^ f-^'' «^lEpw- 
OEiaa XM TrXa(ixY|, [jiExa Y^wri^iv os ävaxEOEisa 
Eu-^apiuxripiü)?, lEpöv 9p£'|j.u.a, iipoü Evc(üXi(r[Aa, vo'jaou in auxiliuin opportunum poneret, ac per iiatu- 
rani ipsain, quae Maligno siiccubuerat, sua in 
eani inclinatione motus, adversaiium ejus expu- 
gnaiet, eique subigeret, sicut scriptum est : 
Ntim quod impossibile erat legi, in quo infinna- 
batiir per caniem, Dens Filiiim siiiim mitlens 
in similitudinem canüs peccati, damiiavil pec- 
aitiim in carne'^. 

Ouando ergo venit plenitudo temporis, 
tempusque illud advenit quo Dens propi- 
tiandus erat, tunc quoque manifesto prodita 
sunt remedia per eum qui potens est, de quo 
iani ante praedicatum erat : Posiii adiutorium 
in potente^'. Loco enim draconis, mali auctoris, 
qui mundo tristia invexerat, laetum ferens 
nuntium archangelus e caelis dominico praeit 
descensui; et pro eo, qui rapinam arbitratus 
erat se esse aequalem Deo, qui est natura Deus 
atque Dominus, praeses auctorque regenera- 
tionis naturae quam condiderat, exsistit. 
Loco autem eius, quae ad mortem ministra 
exstiterat virgo Eva, Dei gratia impletur Virgo, 
in vitae ministerium assumitur : virgo muliebri 
comprehensa sexu, at muliebris exsors nequi- 
tiae; virgo innocens, sine macula, omnino irre- 
prehensibilis, intemerata, impolluta, anima et 
corpore sancta ', sicut lilium inter medias spinas 
exorta^, non docta Evae mala, non muliebri 
vanitate foedata; non anilibus instituta fabulis; 
non maloauditu auressordidata; non inhonesto 
sermone polluta linguam, non visu illicito 
infecta oculos; quae nativum colorem luxuriae 
adductis coloribus non deturparit, non fucis 
genas obduxerit, non caput honorabile empla- 
stris capillaceis ornaverit, non coUo efformatis 
in torques lapillis fulgorem asciverit; non 
manus armillis, pedesque aureis torquibus 
vinxerit; non unguentariorum speciebus eniol- 
lita sit; non splendidam vestem ab hominibus 
sponsa acceperit; non erroris simulacra cordi 
insculpserit. Longe haec facessant atque sinii- 
lia : tenebris ad luccm nulla cominunio '' : sed 
ante nativitatem, conditori consecrata; nata 
vero, in grati animi monumentum oblata, 
alumna sacra, templi incola, legis discipula, 1. xjtijv. — 2. ü'yi-i'.v/Jizo-. — 3. Oeo/ap/jroTO. — 'i. (iiraiwtr.Tiv. — 5. x"/.uoi;. — 6. 7fii<j\i.i<ii. 

a) Itum . viii, 3. - lj) Psal. Lxxxvili, 20. — c, I Cur., vii, 3'.. — d) Gaiit., n, 2. — e) II Gor., vi, li. 330 HOMELIES MARIALES BYZANTINES. [212] Spiritu sancto delibuta, divina gratia ut pallio 
amicta, animo divina sapiens, Deo corde nupta, 
sanctitatis radios oculis emittens, auribus can- 
tica insonans, lingua melliflua, labiis favum 
stillans; pulchra gressibus, moribus pulchrior; 
sermone veneiabilis, actione venerabilior, man- 
sueta moribus, mansuetior inotibus ; bona in 
hominum oculis, Dei obtutibus melior; Dei 
susceptrix venire, revera Dei genitrix, atque. GeßXrijievri ÖEiav yapiv öj; Ospidtpov, t?, 'lu/vj 
6eo'-fp(i)V, r?| xapSi'a öeoste-^^,?, toi? oaij.»(7iv «yio- 
Xajxiti);, Toi? uidiv ujxvori/^ii?, Ty| •fkiitaar, [juXtputo;, 
Tot? /EiXsiTiv xripo(7TaY^?. <')p«i« To"; Sußijijiotiiv, 
lopaiOTs'pot ToT? xpoTtoi;, otOE'ffipLOc; Ttö Xoym, «ioe- 
aiuwTE'pa T^ Ttpa^Ei, itpaEia xoi; Tpwoii;, TtpaütEpa 
Tot; xiv/iiji.o(!jiv, äyotO^ £v o.j;6xX[jioT; ävSpoWtov, 

«YaOOTEp« T?i 6pCC(I£l 0EOÜ, T?) Y«<ITp\ OeOOO/O;, T'h ut verbo dicam, totii pulchra, ut propensa ^pY':* Oeotoxoc, xai, w; etco; Eiiriiv, Slrj xakr, wq \q voliintas, totaque suavis, ut aromatum fascicu- 
lus\ 

12. Hanc nobis Creatore dignam divina 
donavit Providentia, bonorum conciliatricem, 
non ad inobedientiam incitantem, sed ad Deo 
obsequendum inducentem, non fructum leti- 
feram porrigentem, sed viviticum paneni prae- 
bentem, non animo timidam, sed sensu robu- 
stam, non cogitatione mollem, sed mente 
firmam, archangelo niagnifice colloquentem, 
mali auctorem pudore afficientem ; ad evan- 
gelistae quidem aspectum mirantem, velut nep- 
tem Adamo dissimilem [vel potius : « velut 
nepti Adami dissimilem {^= aspectum)] ad 
nuntia vero animum prudenter paratum osten- 
dens, ne forte iterum ficte benevolus, ut in 
paradiso accidit, in templo morantem inviset; sväoxla, xat oXri 7]dtiu lue, unöäsafiog uQiOfid- 

TWV. 

12. Taür»iv ^ijxiv, TTjv ä^i'av xoti xxiiavxo? ri Geia 
OE^wp/itai Trpdvoia Ttpd^Evov otYaöwv, oü irpö; itapa- 
xor^v spsOi'Jioudav, aXXi Ttpöi; ÖEi'av Tr£i9ap/_iav 15 
Ei<ioS»iYoti(jav, ou 6avar/)!föpov xapTcbv TrpoTEi'vouirav, 
äXXa ^(oOTTOtcv apTOv itaps'youffav, oux eüttto/itov 
Tio \o-(iatt.hi, aXXi p(i)jji.3iXcif(xv tw '.ppovr|[ji.aTi, ou 
yaüvriv t9) Siavoiot, «XX' {ppw[jL='vr,v x^ "^^'/^i^ 
apyayfikM piEYaXocpuw? 7rpo(iSiaX£You.E'vr|V, xbv 20 
äp/E'xaxov xaxatu^üvaijav" Trpbi; (jlev x/,v o']/iv xoü 
EuaYYE^'i^toü Oaupiaijoudav, (o; ouy bpioiav xw 
'ASojJi aTroYOvov', Txpb? Sl x4 SyiXouuEva vouvej^oh 
■7;apEsx£uasiX£v/)V, iiri irou TtaXiv TTETtXavTjue'vTi 
Euvoia x'Jjv £v xüj lEpw, iii Iv xw TcapaSEiacD, etti 25 ne rursus violatoris audacia in Dei aedem, uti uxE^Töxai, .u^ •Sgp.cxo'i :taXiv xoXfxr.pia xiö 9e.'ü) in Eden insiliat, ne fausta annuntiatio deceptio 
exsistat. Quid ergo faustus nuntius? Sanctae 
internam affectionem animique solertiam ex 
conspicuo aspectu coniiciens, admiransque 
prudentiae compositionem, atque ex duplici 
extremo, gaudio, inquam, et benedictione, ceu 
floribus coronam contexens, in pedes erectus, 
laudem ofFert, manu plaudens verboque accla- 
mans : Ave, gratia plena; Dominus tecum; 
benedicta es tu, pukherriina ac formosissima 
mulierum^. Dominus tecum, tota venerabilis, 
tota gloriosa, tota bona. Dominus tecum, vene- 
randa tu, incomparabilis, omnem superans 
claritatem, tota lucida, Deo digna, beatificanda. 
Summe demirortuam modestiam, o celsissima. 
« Ne timeas, Maria '^ », Deo sponsa, pignusque 
in sanctis educatum. Non conceptionem in urffM WC x5) 'ESeu. Ei(riT£7rviSr,X£v, pir, (ruXaYWYOi; 6 
EOaYY^''"^."-^^- Ti oüv 5 EÜaYYsXioxii?; TEXfxaipö- 
piEvo; x^( aYia; xijv sväov StdÖEdiv xai (xyj^ivoioiv ex 
xjjc Tipopavou; 0']/£w?, xai iXYaaajjiEvOi xb Euxaxxov 30 
xri; auvE'oEw;, ix äüo x£ xcov axpiov, "/«pä; ^'/ifii 
xai EÜXoYi'ai;, xbv uxs'^pavov TtEpiav6>i(ra5, op9iov xbv 
Ejxaivov irpo(i£X()u.i?|EV, eitkieiiov xv, y£ip"i xa'i xij) 
Xo'yüj E'Tti^iovoiv Xulge, xs/uginofiti'rj, d 
KvQiog f.tiTÜ aoi' svXoyrjfiiyri av ti, xuXXiato- 35 
rar/; xat vnsgwguiOTiirtj yvvuixiov' 6 Küpio; 
pi£xa (joü, bXbuEijivE, bXdSo^E, Sliyix^v 6 Küpto; 
[jiExa aou, ai^EijtpiE, äouYxpiiE, uTTEps'väojE, 6X0- 
(ji(ox£, oqiÖOee, aJioixaxaptdXE. 'AYapiai at x^? 
ETXiEixEia; ^, UTTs'pXEpE. M:^ (poSoü, Mapiafx Osovua- 40 
cpEuxe, xai aYtbOpETcxov xeijjliiXiov. Ou ouXXirl/tv 1. — Suspicor ponendum esse; ü? oj^ onot'av ö'|/iv xii 'A8i(i ino-jovtp. 
oblitum. Ita legenduni esse coniicio. 2. Verbum ex parle in codice a) Cantic, IV, 11.— b)Luc., 1, 28.— c) Luc, i, 30. [213] VIII. TIIEODOTE D'ANCYRI':. 331 Tr,v ev (xvo^uii'ai< o\iil xürjdiv 1:^7 Iv aaapTi'aii; 
£usYYsXiou|iat coi, äXXi /afäv 001 7rpoiiEp[Ar,v£uw 
Tr;v Ix TTJc; Euo«; xoiu.i!|öU(rav XuTtriV ou xuo-^opiav 
Imo5uvov ', oü8i toxstov xaTaatevaxxixov TTpouay- 
5 Y^'^^'" '> »^Xi Y''vvr,<7iv TtapoixXriTiXTjv xai suipaai- 
aov Trpoiirjvuw. Mi) ävOpwni'vwi; xi OiTa voiiiar,?. 
OüSi Y*P Y'^p*^ (oSTva, outö y°^'^^ '^^'S'pO" xaTas»)- 
uaivu), äXXi avaToXr|V ■k!1'ix.o<jia\ou ■* '^wco? Trpoa- 
viYiKWTXu ^. ÜEirotuTai Y''? ä'« "ou t« x/j« Eu«; 
In axiiYTipot' ojXovTO oii uou xa ^aüXa' oy/ovxo ota aoij 
Toc x^< 7TXoiv/|(;' x«T-/;pYioxai oia doü xa xr,; XuTrr)<;' 
E^ijXeiTTxai Oii jO'j xa x/j; xaxaäixr,;. AsXüxpojxai ■* 
Eüa äia ffi. "Ayiov y«P to £X x9)c; «Y'"? Y^^^"!''^' 
vov, öcYiov xii TtocvTiov SY'"'^ Kücio{, ocYiov xai 
]- uExaSoxixöv aYioxriXO;. 'VTrepsui; xb'lx x?,; ujtsp- 
cpuoö; XIXTOU.EVOV ävspmjveuTov xo ex xric avEpu.'/)- 
i(£uxou Tcposp/öuevov" Ylö; 'T'j/iVxou xö Ix x^? 'J'^'r 
XoTctxr,? (xvaxeXXov. Ou OcXr'jiaxo; capxbi; IpYaüi«, 
äXXi nvsüjjixxo; oyi'ou IvEpYStflt xo ocvaoeixvutjiEvoV 
20 oüx ävSpo? ■^Eoyfiioi , äXXi Suväasw? u'^i'axou 0eoü 
EÜooxta xö Trpo5ii£pö[ievov. Oux ovOpwzo; ']/iXb; xb 
xixxöuEvov, aXXa 0£b; AÖyo; aapxouaEvoi;. Ou 
(pOivoTttopo; 6 x^? Y'"'^P'^^ "<"' xapitb<, aXXa döotva- 
oi'ac ßXatjxöi;. Ou suotoojpr.xo; a|ji/|Xo;, äXXa OeO'^u- 
25 TEuTov av6oi;. * Tixx-i; y'P 'p/'i'' ötvapyov, Öpt'tpo; 
UTEpypöviov, irpoaioivtov, irapOEvoYOvov, ätotov, 
uTton'xOiov, Tcpojjivixpwov, Y^Xoixxbxpo'^ov, Ttavxoxpo- 
;fOv, ävOpwTtoaop^pov, btx-naijfaaxov, irxoyo^avy; "j 
ßoiitXEa aSia5o/ov. XaipE xoiYapotiv, iripOE'vE 
30 x£/apiX(o[;iE'v7i, (Jtrjxip Iv TrapOs'voi; xa\ TtapOe've Iv 
[jir,xpa(jiv, Ixaxipojv yoipaxxr,; xa'i uTTsp äixioxEpa ' 
Tv; ■itpot;ei. 

13. 'KtteI oüv exEXEcSr, ö yobvo; x^; üjtEp Xoyov 
cuX)>r/j/£w;, xai 6 pauiXEu; XYJ? o6\i\i xaxi cjoipxa 
.35 ixi/Ofi, h^oii ouvapourj i-(ivs-:o xwv oupaviwv xai 
EiciYti'ov Ayy^Xoi (J.EV Y"? ^? ü'jiou? xcTj ßaÖEi 
ovio^pOaXpiOüvxE!, xbv idXEpa eSXettovxÖv e; 'I«x(o6. 
!\lo<Yoi 0£, uTtxioüvxE; xa Trpodwita, xöv aoxEpa 
lOstöpouv xbv Iv BtjöXee'i/.' xai <iuva8poi(i6lvx£? biiou 
40 tv xöj dnriXatti) iaöpiOuoi xoi; vo/|Xoi(; xa'i at(j6r,Toi; 
xpiaSixoi; Swpot; xbv e'vx xyj; Trpodxuvrjxrji; TpiaSo; iniquitatibus aut partum in peccatis tibi sum 
annuntiaturus, sed gaudium exposifurus quod 
Evae tiistitiam leniat. Non partum in doloribus 
luctuve plenam enixionem annuntio, sed nati- 
vitatem consolatoriam ac laetificam praesigno. 
Noli quae divina sunt humano more pensare. 
Neque enini lugubrem parturitionem aut 
molestuni partum significo, sed ortum lucis 
totum niundum illuminantis praedoceo. Per te 
enim cessaverunt Evae tristia; per te perierunt 
mala; error per te abscessit; abolita per te 
afflictio; deleta per te condemnatio. Propter 
te Eva redempta est. Sanctum enim, quod ex 
sancta natum est; Sanctum ac omnium Domi- 
nus sanctorum, sanctum et sanctitatem com- 
municans. Eximium, quod ex eximia nascitur; 
inexplicabile, quod ex inexplicabili procedit : 
Filius A/tissimi^, quod ex Altissima oritur; 
non voluntatis carnis opus, sed Spiritus sancti 
effectio, quod ostenditur; non hominis cultura, 
sed virtutis Altissimi oblectatio, quod offertur. 
Non purus homo, quod nascitur, sed Dens Ver- 
bum incarnatum. Non autumnalis uteri tui 
fructus, sed immortalitatis proles. Non messis 
naturae dono concessa, sed flos, Deo satore, 
ortus. Paries enim principium principii expers, 
infantem temporibus superiorem, saeculis 
anteriorem, virginis prolem, aeternum, ubera 
sugentem, matre seniorem, lactaneum, omnia 
alentem, humana indutum forma, Dei splen- 
dorem, pauperem visum, regem nullum qui 
succedat habentem. Ave, igitur, Virgo gratia 
plena, inter virgines mater, et virgo inter 
matres; harum illarumque exemplar, atque 
utrasque actione supergressa. 

l3. Ubi ergo consummatum est tempus con- 
ceptionis omni ratione superioris, Rexque 
gloriae secundum carnem natus est, caelestium 
terrestriumque par concursus exstitit. Angeli 
enim ex alto in profundum oculos demit- 
tentes, stellam videbant ex lacob; Magi vero, 
sublato in aitum vultu, stellam, quae in Beth- 
leem lucebat, conspicabantur, simulque in 
spelunca collecti, pari cum tribus spiritalibus 1. ettoo'jvov. — 2. 7ipoaayYd/.w. — 3, naixYxötjiov. — 4. npoaaVÄYivTwxio. 
7. äiifU)T£pa. XsÄUXptOtE. fi. ltT(ü)(0(pav£r. a) Luc, I, 32. 332 HOMELIES MARIALES BYZANTINES. [214] atque subsistens Patris Sapientia templum 
sibi in veneiabilis Virsjinis utero non manii- 
factum aedilicavit, et htibiUivit in nobis\ co 
qiiod, sicut scriptum est, in mnnufactis non principum, dominatio dominatium, potentium 
potestas, imperium imperantium, universorum 
vita, qui solus cum Spiritu sancto Patreni 
cognoscit, atque a solo Patre et Spiritu cogno- 
scitur; qui pari sedet regni solio, aequa pellet 
potestate, eadem honoris claritate gaudet, in- 
divisus natura, qui in omnibus ac super omnia 
est, Rex regiim et Dominus dominantium^ , 
solus cum genitore Habens immortalitatem, ac 
luccm habitans inaccessibilem ' ; quem nemo 
nuda deitote vidit, neque videre potest™, cum 
servis suis venit, rependens non secundum de- xa sensibilibusque donis numero, ex adoranda eoojpotpöpouv Mtö' wv xa'i ■^iUeT; iv£ufriu.r'(n.)iji£v ' 

Trinitate unum munerabantur; quibuscum nos im xaipoti" du'^a tv vipioroig Qsii) xul int y/jg 

quoque opportune laudes proferamus : Gloria ti()tjyrj, tr üißQwnoig tidoxlu. 'E^ofioXcr/rjOii- 

in altissimis Dco, et in terra pax ; inter homines aHwauf rcj Änp/ft» Tii tXirj uvtov, xui tu ßuv- 

bona i'oluntas'. Confiteantur Domino miseri- iiiiaiti uvtov TuTg v'iuTg tiüv dvHQiöjiMv, Sri 5 

cordiae eins, et mirabilia eins filiis hominum, uniaTStXsv roV Aöyov uvtov xul Yior, xui 

quia misit Verbum suum et Filium, et eripuit iQvauio i^fiäg fx tiuv SiafQoQÜv ■^f.mv. Ol 

nos de interitionibus nostris^'. Qui timetis (fofloi'/itsi'ot roV Kvqiov ulvtauTS uvtov, Sn 

Dominum, laiidate eum', quia non recedens a xoti FIoiTpoi; mr) /lopuSEi?, txXiviv ovQuvovg xut 

Patve. inclinavit caelos,etdescendit'\ placuitque xurtßtj, xai £v y"«''''?' ä/pavTw xb ö/(öpr,Tov 

ut in Virginis utero caperetur quae capi non rVöptoixaT^? Oeör/itoj/wpeOrjvai- £OSdxr,<i£v, «(joc- 

potest deitatis plenitudo. Cantate Domino can- Ttg tw KvqIw aaiiu xuti'dv, oti ftuvfiuatd 

ticum novum, quia mirabilia fecit' . Splendor tnultjoev. T6 yug linuvyuaftu T^g ^ohji >t«'* " 

enim qloriae, et figura occultioris paternae yuouxTriQ T^g nuTgixijg XQVCpwTrjTOc ex ■t«?- 

substantiae' ex intemerata Virgine carnem O='vou apiwiJi/iTou (japxwO^vai xaT/i^tojiEv. 'AluXü- 15 

voluit assuniere. lubilate Deo omnis terra; ^uis rw Osiö nüau i^ yrj' tmuTS t(ü Osm' wg 

dicite Deo : Quam terribilia sunt Opera tua". ffiotliQu tu igyu aov. '0 y«p e'v |Ji-op(f>i 0eou 

Qui enim in forma est Dei Patris, nobis in no- IIitTpb« (jij|ji.[ji.op(fo? xaTEoiqaxo y^^-''**' «vot).- 

stra paupertate conformis immutabiliter fieri XokÖtw; ■' ev t^ r,acT£pa KTw/da, xaX L Trpö 

dignatus est; et qui ante luciferum genitus est'', Itou-fopou i^mrifliU et^' lay^äxo)^ TtapÖEvov äyiav 

novissimis temporibus sibi matrem ascivit; E7r£ypa'|/aTo y-ti-cipa, xoi r; EvuTcöoTaTOi; oo-fia -coü 20 riaxpo? vaöv lauT?; a/EipoTtoiKlTOV £V TiapÖEVio xiata 
(;)xoSdij.r;iiev xut iaxt]vwasv iv jj/"''; '^'" ^'' i^'l 

XUTOlXilV TOV "YxplGTOV tr /SlQOTlODjTOig, xaOi 
YEYpaTTTai. Kai lyhixo jaeÖ' r,iiwv 5 loü Ttatpixoü hahitet Altissinius'; venitque ut esset nobis- xdXirou aoiocaxaToi;, 6 cm xöv yspouSixbv öpdvov 
cum qui a paterno sinu non disiungitur; qui ETtoyouasvoi; xat uirb xiov oupaviwv Tayfixxwv Solo- 
super cherubicum thronum sedet, atque a cae- XovoÜixevo?, ^ äp/r) xSiv ap/ovxo)\, r, xupidxr,; xwv 
lestibus ordinibus glorificatur, princeps ille xupiEudvxwv, f, SuvaüxEi« xwv Suvaoxsuövxwv, rj E^ouoi'a xSJv l^ouaia^dvxojv, f, ^w^ Twv anivxwv, b 30 
[xdvo? auv äyiio OvEujxaTi yivwaxcov "^ xbv Ilax-p«, 
xix\ &;rb fJidvou xoü Ilaxpbi; xal xoü [IvcUfjiaxo; 
Ytvw!ixdu.£vo<;, 5 T^i; ßaaiXEiV; badOpovo;, b x^; 
ouva|/£w? tffoaÖEVT,?, b xvii; od^vi; bptdxii/o;, b x^; 
(füsEwi; dSiatpExo?, b Iv xco Jtavxl xai birsp xo ixov, 35 
ßuaiXsvg Tiöv ßuatktvdvTMv xut KvQiog rwv 
xi'pisi'o'iTCüi', fiovog i/wrui-iu Tioyeysi'frjxoTi 
tt])/ ixHuvuoiuv, (f'Wg oi'xar uuQoaiTOv, or ilStv 
oiSsig yvfivrj Ttj OsÖttjti, ovTt Mtit' duvuTui. 
Mex« xüjv oouAOJV oüxiü eye'vexo, avxixaXavxEuwv 40 
Ol' xuru t6 nuQunTwi-iu, ovTwg xui ro yÜQiOfiu, 
äXX' uTTEp/EOfAEvriv Tto TxXijOsi XWV oEivwv xr|V /optv 1. äv£uq;ri|j.r|(ja|ji£v. — 2. Sic. — 3. iva/oötcu;. — 'i. iiviÄOxOv. a) Luc, II, 14. — b) Psal. cvi, S, 20. — 
c) Psal. XXI, 24. — d) Psal. xvn, 1o. — e) Psal. 
cxvil, 1. — f) Hebr., i, 3, — g) Psal. lxv, 1, 3. — h) Psal. cix, 3. — i) loan., i, 14. — j) Act., 
XVII, 2'i. ^ k) Apöc, XIX, 10. — 1) I Tiniüt., vi, 
IG. — im) I loan., IV, 12. 215] VIII. - THEODOTE D'ANCYRE 333 avTEKJaYwv, xat TOt; ixTreuxToi; xi -Kokitux.-!^ ävii- 
Stopoufisvo;, xat toii; ivx^idi t« ti'x'iiaTxza avTicfi- 
XoTiuiouaevo;. T'Jjv yxp /lasTsoav auOevEiav sauTio 
Ivwaai; 5 Suvatoi;, TtspixpatEdTEcav -Ki-Koir^ntv tO'j 
5 6aviT0u, xat T'/jV uTtoTCEüO'jaav t9) tpOopä '{lUTtv 
E!p' iauTov avaXaSwv, xaxot Tvj? -^Oop«? id^^upo- 
TtoiVidEv, x«i Tr|v ÜTtdoixov Tovi 'ASau eixdva cpops- 
aa?, avojTs'pav aaasTi«; 0(7r£O£i;ev, xc(i ai/Xkr/jor^v 
eitte'v, irivTiov «iTtwaaTtov tou? evo/_ou; oia xrj; 
10 TtpoiJxuvr,Tr,(; auTOu (JuyxaTaSxUEO)? äit/,XXo(;EV, [V 
(lloniQ ißaalXsvasv i] d/.iuQTlu ir tu) Ouruico, 
ovTwg xat jj yügig avTOv ßuailsvarj itp i^fiüg 
slg ftüJjV uuüvioi'. 

14. lit 0£ Tt; Tüjv :pi),ov£tx(i)v x«t (Jx).'/ipOTp«y/i- 

15 Xwv 'louJaiojv oiETat SieXey/siv tdv Xdyov wi; oix 

äXr|6£ÜovTa, xat e^ei to axouusiv, äxoiiETii) e; uTto- 

yuou TO'J loioi; lpur)vE'ti)^ 'AxOXou w2e ttw? tov 

'fEpsixiav il<ji'[t>n suvciyopov toT; /ptaTtavoii; ev 

ot? tpvjaiv" "ExTiosv KvQiog xaivov tv rij ßTjXslu, 

20 jj ds XTiaBsTau, sig xararpvTSVfiu awvrjQlug, 

xuiyr] y.ul ov nukaiu. Kat tajTa jjisv 'AxüXa;. 

'H oi TtTjv s6oou.r|XOVTa Ipuriviwv oÜtw; UEsatp-^- 

vtxEV Kvgiug exriOcV de, xatu'f'VTSVi.ta ocüttj- 

Qiav xunjjv^' tv y awirjoia neQisXevaovTUL 

25 ui'Ogwnoi' '12? äXr,Ow; /.liya xui vntQ /-leyaXo- 

avvriv xo xrig dlrjOsiag /.ivartJQinv, o irftavSQOjßtj 

ev aagxi, xat EipyaTa-ro (;wr/;piav Iv |xeVw xaivriv 

in\ TT]? '(rfi, h ^ irEptrjXöov avOpwrroi xaTaX£i']<avTEi; 

TTiV TratpOTtapaooTOv ev TrXavy) avaurpotpriv, xat 

30 ETniTpE'i|(avTE; Eiti 0EOV ^öJvTa. i2 twv 7tapaSo;(«v 

itpaYu-aTtoV 0) TrduY] ttj« itap' -Jjuitv EÜdESEiac ^ 

ouva(Ati;, w; auTotpxw; e^eiv tou? ayotv 7t£ipo)|XEvoo; 

äia'^iXovEtxEiv Ttpö; auf/iv [XEÖtaTäv. Toöto 5e xo-jto 

xai 5 TTaXaiö; IxeIvo? BaXaau: irsitovOEvat i{jTÖpY)Tat, 

35 EX [jiavTix^i; ei? Trpo^yjttxrjv (ASTasxeua^dijLEVo; 

ypviijiv, 0£oij aXXoioüvTO? T^ toti sOvixoü fXijnTciv 

tilrfir, TTpoxara-pi-EiXai xoTi; eövixoi?' uvuTiXiT, 

tprjd'iv, «ffrpoi' i5 'Iuxm8, xui ayuarrjasToa 

äiiÖgcoTiog f§ UagaijX, xai dgavasi. Tovg dgx^- 

40 yovg 3Iwu6 xai noovousvasi rovg vlovg 

'^/iifiiai'. Kai Ti Xeyü) tov BaXaapt ; SxÖTrEi [loi, 

ilxT^fiii , xat xata r/jv 'EXXaoa xat ßctpSapov lictttm, itti et doniim", sed gratiam longe nialis 
uberiorem inducens, atque infaustis longe 
faustissima largiens, scelestis sanctissima nia- 
gnifice tribuens. Nostram enim infirmitatem 
sibi uniens qui potens est, morte validiorem 
effecit, ac naturam, quae corruptioni victa ces- 
serat, in se assumens, adversus corruptionem 
viribus auxit; atque ream Adae imaginem ge- 
stans,peccati victricem reddidit; utque in sum- 
ma dicam, criminibus omnibus obnoxios ado- 
landa illa sua inclinationc liberavit, /// siait 
regnavit peccatiim in morte, sie et grcitia eins 
regnet in nobis in vitam aeternam ''. 

14. Sin autem aliquis contentioni studen- 
tium ac dura cervice ludaeorum, sermonem 
se confutaturum existimet, tanquam non 
verum, habeatque aures audiendi,audiat recen- 
tiorem suum interpretem Aquilam, sie fere 
leremiam christianis patronum inducentem, 
cum ait : Creavit Dominns novnm in femina'; 
haec autem creata est in plantationem salutis, 
nova et non vetus. Atque haec quidem Aquila; 
Septuaginta autem interpretum expositio sie se 
habet : Creavit Dominus in plantationem salu- 
tem novam; in giia salute circuibunt homincs. 
Vere magnum omnemque magnificentiam supe- 
rans veritatis Mysterium, quod manifestatum 
est in carne'^, novamque salutem operatum est 
in medio terrae, in qua eircuierunt homines, 
relicta conversatione in paterno errore, atque 
ad Deum vivum eonversi. O res admirandas! O 
quantam vim nostrae religionis, quae et valde 
contentioni studentes ad se transferre possit! 
Hoc sane, hoc veteri illi Balaam legitur acci- 
disse : qui ex profano vate in prophetam trans- 
mutatus est, eins hnguam Deo sie immutante, 
ut gentilibus vera praenuntiaret : Orietur cnim, 
inquit, Stella ex lacob, et consurget vir de 
Israel, ctpercutiet duces Moab vastabitque filios 
Amman''. Et quid dico Balaam? Considera, 
quaeso, dilecte, etiam in Graecia et apud Bar- 
baros praenuntiatam nostrae fidei veritatem, 
ad eorum, qui illam spernunt, condemnatio- 
nem. Aiunt enim cum pestis gravissima Grae- 
ciae incumberet universamque regionem con- 1. In edilione sixtina Septuaginta Interpretum, haec lectio habetur : n äxtiie Kupto? irwiripiav eU 
xaTajuTE'jutv xawriv. » a)Rom., V, 15. — b) Ibid., 21. — r) lerem., xxxi, 22. — d) I Timoth., iil, IG. — e) Num., xxiv, 17 

PATR. Oa. — T. XIX. — F. 3 23 334 ilOMELlES MARIALES BYZANTINES. [216] sumeiet, ac cives supplicationibus atque hostiis 
uberiores exstarent, quibus falsa sua numina 
placanda existimaient : cum itaque iioii esset 
vox neque iilla aiulitio", iit loquitur Sciiptura, 
consilium aliud ineunt haud sane absonuni 
minusve prudens ; ut niniirum libationes in 
ignotum Deum, tanquam sane existentem, 
indignos vero latentem, tiansferrent. Ubi autem 
quod consultum erat effectum est, secutaque 
est propitiatio vivos inter et exterminatorem 
viam disceinens, quidnam tum fecisse dicun- 
tur? Nempe obseciatos eum, quem frustra 
prius hostiis honorassent, ut lesponsum daret 
de solle arae Deo ignoto erectae". Hi poiio 
Athenienses erant, viii in hoc toti hiantes, ut 
novi quidpiam aut dicerent, aut audirent. 
Huius autem arae mentio est in Actorum 
libro'. Interrogatio vero ita habet : Propheta 
iiobis, propheta, Titan Phoebe Apollo, ciiiiis- 
luim domiis ista erit? Hie autem, ab ineffabili 
virtute, quae utrosque in hoc impellebat, silere 
non permissus, illa oraculo sincere edit, quae 
audierat a veritatis prophetis praedicata, 
nempe ista : 

Quaecumgue veritati ac lionestati congniunt, 
liaec agite : Ego enim Deum siipremum Regem 
triiie iimim cdieo: ciiiiis Verbiim incorniptum 
plücidae pucllae conceptum utero, igniti teil 
instar, medium transcurrens, Universum Patri 
capiens dono offeret mundum. Istaec domus 
erit. Maria autem nomen eins. 

Haec plane, haec apud Athenienses lapideis 
tabulis insculpta sunt ad sempiternam memo- 
riam. Sed et aliud bis quae dicta sunt adiun- 
gemus, Virgilii apud Romanos poetae eruditi, 
viri haud obscuri nee sapientiae laude exsortis. 
Nam et ille in suo idylliorum libro, Sibyllam 
niemorans, haec addidit : 

lam nova progenies caelo demittitur alto ''. 

i5. Hern miraculum! « Quis loguetur poten- 
tias Domini, auditas faciet omnes laudes eius'^? 
Nobis enim adversarios in nostra coegit castra, TiT)v TaütriM aÖ£ToüvTO)v . AeY^Tai y^P °'"^') ^oit^oü 
■KD-.i osoopoTotTou lyxa6r,ix;vou xvi KXXa?i xai 
xoiTaoaitavwvco; T»iv * 'ir^v, XitaT? xai Outjiaii; evS»- 
AiAEUuaaOai tou? o'.xvjTOpa; irpbi; £^EU[ji£vi(i[xbv xtov •> 
gtpwv ' xi6o/|Xi.)V. 'Eirsi xoi'vuv /(?J ^v ifMvr] /^iijäi 
uy.oöaaig, xotToc tov ypoc^ixov Xöyov, f'o'A-^iv ceute- 
pav ßouXeuovTai oux a-ixoTtov oüäe auo-^ov, stti tc.v 
ayvoitTtov [jL£Toy£T£'jcrai ti? (nrovoi«; 0£ov, ü); ovTa 
(xiv, oiaXavOxvovxa 0£ Tou; «va^ioui;. 'il; ol ipyw 10 
tÖ ßouXEuriipiov, x«i 6 iXaapLÖ; tiTr|XoXoü6vii£v, äia- 
OTEiX«? Tr,v TO'j 6Xo9psuovTOi; Tcpbi; tou<; ^oivta;- 63bv, 
Ti 7r£7vpa/£vai u.£T£TC£tTa (ppii^ovxai; 'KxXiirap^irai 
TOV irpiv |j.aTriv xaT; Öudiai; TETijxyiUtvov, ■/_p-/)(ju.bv 
ETttooiivat T^i; TOÜ iSpuaÖEVTo; ßwjjio'j tw äyvcouTio 15 
Oew o(7to6äa£(.)i;. 'A6/|Vaioi ö£ oGxoi, o'i y-äkt xe/k]- 
voTEi; Xe'yeiv ti Tj axouEtv xaivdxEpov pii'iAvr,Tai Sc 
t'/Üto'j tO'j ßMao'j vi Tcov npi;£0)v ßiSXoi;. E/zi Sk 
r, TiEÜoi; ouTox;- ngo'frjTSvaov tifuf, ngoffirJTa 
TiTuv 0ol6' "yinoXXov, rlvog sat'xi döfiog 20 
oi'Tog; 'O 8e, [J-t] ouy/wpouoiEvoc -^pEfjiriffai Lm 
T^s IxaTE'pou;' sie to-jto IXocuvcüurii; äffr,zo\j Suvä- 
(jiEioc, ixEiva £/pr|(;u.ooo'T£i äTTapayapoixTw?, «TEp 
äxViXÖEi irapoc twv t^; eü^eScI«? TipofTiTtüv xvipuT- 
Tou-Eva, ÄEyai TctSc' ' Oou fttl' TiQug UQST7]V xui -25 
XuaflOV lUQWQSV nOlilTS*' f/(U yap i(fST/.lSVU 

rglg sva vipij.isSovi:a Oeui', ob ylöyog üqißiTog 
SV döusl xÖQrj sy>cv/.iog sarar og, wunsg rö^ov 
niorpuQov f(taoi' cCta(5'p«,tiwV unai'za y.öa^iiov 
!^iüyQ)jau:, TluTQi 7iooaai.ii dunov oviog iatui 30 
duftog. Maola rff Toih'ofia uvTtjg. TijTct oe, 
TK'jTa EyxExöXareTai Ttstp' 'A9y|Voäoii; XiOivai; -^Xixi; 
El? avETTi'XriaTOv (jiv/iftvjv. npoa9r,<io(XEV ot) xc<i £T£pov 
Toi; £ip»)[ji£voi(; BipyiXiou Toti Trapa PojjAaioi; Tcai- 
Seuto'j, oix äiivi[Xou ävSpo? ouSe äffotfou. Kai outo; 35 
yotp 0UT(o; £v tw yEypajAjjis'vo) Trap' auTOu eiSuXXioiv 
ßi6Xiw ETTiavriCÖEii; tyj; SiSuXXrii;, EitviYaYEv xaSE' 
jj j'4'« j'0)'>j «710 ro? vxprikov ovquvol xaza- 
n.i/.inETui. 

15. BaSai Tou ÖauuaTO;- * T/5 XuXyjasi rüg 40 
dci'uorslag tov KvqIov, ily.ovaTug noir^cfsrai 
nuaug rüg uiväasig aviov; Tou; yap xaö' tj[ji.wv 1. nf&i- — 2. i;ovTa;. — 3. SxaTEpou. — 4. noiEüat, a) III Reg., xvm, 2fi. — b) Combefisius lia- modo haec cum texlu congruaTit : « irj; toO 
bei : respansum daret, (juo aram ignoto Deo iop-j<j6evTO{ ßwiioO äitoßäCTEw; 1. — c) Virgil., 
erectam ccii titiilo exornurent. Nun Video quo- Egtog. iv, 7. — d) Psal. cv, 2. — 0. .Vct., XVli, 23. [217J VIII. — TIIKODOTE D'ANCYRE. 335 uTTsp ^lUiiöv 7rEicei'/)XSv, xai Sii twv e/Opoiv auTri? 
Tr,v äX-ijOEiav 6TrXi(Taa9oii y]uS(3xyi<7£v. Aid/uvesOco 
N'cCTÖpio?, 6 T/iv 7roipOEvixr,v (x6£T-f'iTa? TExvoYOviav. 
'livTpeTteaOi» xat 'Apsio,-, 5 Trjv Tpi«oix}|V eväoa 

5 xottatiiepiijai;. JiÜQig 6s Tcö Quo tnl rij di'sxiiTj- 
Y>jT(ü avxov SiüQsä, r(Z fisTuortjauvTi tjfiüg iy. 
Ttjg f^ovaiug tou axürovg eig t)}v ßuaiXtlay 
Tov Yiov TTjg dyüjnjg avrov Xoipi? tS 0cw eiti 
T^ «vExSiriYi'i'"'' a'JTO'j ocopEä, rdj xuktauvxi Tji.iug 

10 y.hjasi uyia slg negiTiolrjatv 6dS.rig xoii !Jwr|V. 

Xoipti; TW WeiT) ETtl TT) ävEXOlYlY<iT(l) auTO^ OwpEÖL, TW 

£^^oj'?j<j«>n t]/.tugay nun}] svXoyia TJV8Vf.iuxixtj 
iv rolg ijiovQuvioig slg to eirai riZ-iug elg enai- 
vov duE,tjg Ttjg yiigitog, rjg i/aQlzioaer »y/(«? f >' 

15 Tio riyanrinivio uvtov \i(ü. Xäpn xw ©eoi etci 
TTj iiv£x5iriY<iTi.i aitou SoipE«, Sti 6itt Ti]v noXXr]!' 
UVTOV clydnrjv jjr j^yünTjaev ?}uug, roc Yiuv 
UVTOV TOV 3Ioi'oysi>^ dniOTeiXtv elg tov kÖo- 
fiov, (")'« C>]Ow/.isv rf;' UVTOV. Xapti; tw 0ew etti 

00 '^?i avExSivjYi'it'oj aÜTO'j owpE?, UTt TOV ftr] yvovTu 

Uf.iaQTIUl' VTJtQ TjjiWJV ULIUQTIUV aTlUl?jOSV, ll'U 

7lf.itig ysvwfttßu &SOV dtxutoavvrj iv uvtw. 

npo(;iXOwi^.£v, äY«Tr,TOi, ty, dTopY?) tou i-^aiizri- 

cavTo; *|a3i<;' (xet« toüauTri^TrpooScScöijiEOa ttiuteo)?, 
,,. IJIE9' oCTii lTiEXau.i|/EV rifjiiv (fiXavOpüJTn'ai;. rio(VY)YU- 
p!iii)|jiev TTvEujAaTixw;' TtoXXrj ypri(iio[ji.EO'x irappriiia 
Ttpö; t:^v EÜuE'Seiav -/joiUTa lYX0(uyy|(jo)cji£8a siri Trj 
SjioXoYi« ty;; TtisTEüj;. *I>avr,Tiau(0[jt£v ettI ty, Trap" 
r,aTv aXr-,6Eia. 'AYauptaiAa irvEuiJ-aTixc/v suYxpoxrj- 
otoaEV ydpou; auiTTictoiisOa ueO' aYiOTroETrstai;' 
por^utoasv TCpo'j)?itixcö<;' yvwTS, sOvr], xai r'iTTuaßs*' 
iJiuxovouTS tLog ia/UTOv xrjg yrjg' la/vxörsg, 
i^ttÜoOs^, xut Xdyov ov, tdv kaktjarjvi ^, ov f.i7] 
ififtii')] iv vf-iii'. lizi /iisff ^i-iwv Qsog- Aütw 
o- r, od;a El? tou; aiöjva? Twv aiiovMV Au-'/jv. ac vcritatem ex eins inimicis aniiis instrui 
voliiit. Confundatur Nestorius, qui virgineiiin 
partum abolevit! Pudeat Aiium, qui tiinam 
unitatem divisit! Gnitias iiiitem Deo pro ine- 
iHirrabili eins dono, qui de potestate tenehra- 
riim nos transtulit in regniun Filii dilectionis 
siuie'. Gratias Deo pro ineiianabili eins dono 
qui vocavit nos vocatione sancta in gloriae 
acquisitionem'' et vitani. Gratias Deo pro ine- 
iianabili eins dono, gtii benedixit nos in omni 
benedictione spiritnali in caelestibus, nt simus 
in laudem gloriae gratiae eins, qnä gratificavit 
nos in dilecto Filiosno''. Gratias Deo pro ine- 
narrabili eins dono, (/'" propter magnam dilec- 
tionem qua dilexit nos, Filium snum Vnigenitnm 
nüsit in munduni, nt vivamus per eum '. Gratias 
Deo pro inenarrabili ejus dono, quia eum qui 
non noverat peccatnm, pro nobis peccatum 
fecit, iit nos fiamus Dei justitia in ipso ''. 

Accedamus, dilectissimi, ad amoreni eius 
qui dilexit nos. Cum tanta suscipiamus fide, 
quanta ille nobis illuxit humanitate. Spiritali 
gaudio festum agamus diem. Multa ad pieta- 
tem libertate utamur. Libentissimi gloriemur 
in fidei confessione. De christiana nos veritate 
jactemus. Spiritalem gloriationem celebremus. 
Choros qui sanctos deceant constituamus. 
Clamemus prophetae voce : Cognoscite, gentes, 
et vincimini ; exaudite usque ad extremum ter- 
rae. Qui praevaluistis, vincimini; nee verbum 
quodcumque locuti fueritis, maneat in vobis, 
quia nobiscum Dens'. Ipsi gloria in saecula 
saeculorum. Amen. 1. ^TTaTÜÄ'.. -- i. :?iTTi<j9»i. — i. Äa/.viaETai. a) Col.,l, 13. — b) II Timolh., i, l'J; 11 Tlies- 
sal., II, Vi.— c) Eplies., i, 3, fl. — d) I luaii., iv, 9. — o) II Corinlh., v, 21. 
sccunduiii LXX. f) Is., yn\, 9, 10, IX 

CHRYSIPPI HIEROSOLYMORUM PRESBYTERI ORATIO IN 
SANGTAM MARIAM DEIPARAM CHRYSIPPI HIEROSOLYMORUM PRES- 
BYTERI ORATIO IN SANCTAM MA- 
RIAM DEIPARAM. 

1. Virgam lesse semper virentem, quae 
cuncto generi humano vitam pro fructu attu- 
lit, omni quidem tempore beatam praedicare, 
admirari ac laudibus extollere convenit, oppor- 
tunissima vero iis qui eam celebrant praesens 
occurrit occasio. In ea enim, in multis etiam 
locis, magnifice peragitur haec festivitas, 
quippe quoniam hoc tempore aliquod gestum 
est mysterium vulgi sensum latens. Age igitur 
et nos, et si digna offerre munera nequimus, 
pro viribus tarnen bonam voluntatem pro- 
mamus statimque initium sumamus a Gabrielis 
sermone ad ipsam : Ave, gratia pleno ; 
Dominus tecum ". 

Ave, inquit; ad te enim pertinet verum gau- 
dium; tibi verissime convenit illud Gratia 
plena audire, quia tecum est universus laeti- 
tiae thesaurus, totius gaudii et gratiae. Rex 
cum ancilla est; cum speciosa inter mulieres, 
speciosus forma prae filiis hominum ", cum im- 
poUuta puella is qui sanctificat omnia. Tecum 
est omnium conditor, tecum, inquam, ut ex te 
gignatur; tecum conceptione, ut etiam a te 
partu; tecum ut Deus, ut etiam a te tanquam 
Dens et homo. 

Et vox quidem archangeli ad haec finem 
facit salutationis; nos vero nunc fusiorem illi 
superaddere laudationem ex prophetiis oppor- 
tunum est. Ave igitur semper, ave gratia 
plena. Ave, quae a natura sortita es sinum vel 
ipsis caelis latiorem, quandoquidem eum, 
quem ne caeli quidem capiunt, tu per eum 
comprehendisti. Ave, fons lucis omnem ho- XPVSinilOY nPESBYTEPOl" lEPOSOAY- 
MliN Ell THN AHAN MAPIAN TUN 
eEüTOKON'. 

1. Tr,v d£i9o()>ri päSöov 'Usoai, fJiv ^w xio 
av0pti)7ti'v(o Y^vei xap7ro:popr,iJa<iav Tf,v ?wr)v, £v 5 
TiavTl [Jiiv irpETTEi XP°^';* jjioxapiXEiv, Oau[xä^£iv, 
äv£uiir|U.eTv £;ai'p£To; 81 tu; twv ujxvouvtov eii; 
aÜT-Jjv 6 Trapwv xaipö;. 'Ev y«P ^\ touti.« xai itoX- 
Xa/oij aüTT) Sionrpsitr;; lvn^ikC\.\t\. TtavriYUpK, 
TrivTWi; InEiSrj itEupaxTai ti xaxa toüto [jiuijTi-piov 10 
Twv TToXXiöv 8ia<fi£uYov tVjv aiaöriiTiv. Asupo Toiy«- 
po^iv xal ri(i£'s, Ei J^^i tc«; :rpb; ä;iocv Stopo-fopTjaai 
\i!i\ htixvi, öXXa xaii xJiv Süvapiiv oi/ok EÜiyvo)- 
[jiovr^diOjjiev tV ^^ «PZ.V süQu? Xä6(o;jL£v ex -crj; 
To3 ra6pir,X upö; autriv cpoivrjc;' yjÜQS, xiyaQl- 15 
Tw/.tiVtj, KvQioq /nSTu aov. 

Xatgs, tpYiui' oov y»P '^'j ovtw; /aip£iv, cöv tÖ 
xs/ugiTiOfiivTi ö)< äXr,9w? äxouEiv, etteiSt) [xetoi 
(jou Tvji; /ap5; 0X0; 6 Ov](jaupo?, xrii; /apS; oAV); xal 
/apiTOi;- piEta ttj; SoÜXyji; 6 jJaaiXtÜ!' [aetoc tv;; 20 
wpai'a? EV Yuvai^iv, [0] wparog xkAXb nap« rovg 
vioig rwy uvBQiönwv' (J^etoc tt)? ä[/.iovTOu xopr,? 
5 aYia^tov xi aü[ji.Travxa' [xeta aoü xSiv äiravtwv 6 
iT0ir,x>ii;* j^LExa aoü, Iva YE'vrjxai xot £x iro3' [xsxa 
coü XY) (iuXXr,J/£i, iva xoti äito (JOu x<o xoxm' jxsxa 25 
aoü öj; Oeoi;, "va xai i-Ko (Toti ö)? 0Eo; xai 
avÖpioTTO;. 

Kai :fl (A£V xou «.p'/jx-cfilou cpoivJ] |Ji.£j(pi xoüxou 
öpi^Ei xöv äfTTtaojAo'v ■fiu.ä; Se Euxoiipov v5v ex 
-itXeiÖvwv aijx->| ETtavaSiTvai x^^v xSJv 7rpop5'/;(T£wv 30 
eüij)»lIJ>-£«v. XotipE oOv äöt, yoüpt, i\ x.s/apiTMii.ivr\- 
/aip£, -f) [ji-iiTpav XxyoZaoi irapi xr,; (pusEw; xai 
auxwv TtXaxuxEpav xSiv oupavtöv, ETreep Sv u.:)) 
ywpoüdt |j.y)S£ ot oupavol, ou Sia Tauxr,; l/iofiriaat;, 
XaipE, fi Toü (pwxb? TC/iY») roü quoTi^ovrog ndrru 35 1. E codice Paris, graec. 1173, lol. 16«°-18", saecul. xi. 
a) Luc, 1,28. — b) Ps. XLlv, 3. [219] IX. — CHRYSIPPE DE JERUSALEM. 337 10 ävÖQWnov. Xaips, -fl toü f.Xi'ou ävaxoX^, xoü jirj 
Suvai Suvaixe'vou hote. Xatpe, th tciijisiov ttj? I^o)»]?' 
;(aipe, 5 xriTcoi; S toü IlaTpd?' ^aipE, 6 XeiiAtov ' 
oXv); TT); EÜcoSi«? Toü nv£Ü(Aa-co<" /.«tp£, 'h pi'C* 
TToevTojv Twv äyotOSv yalpe, tO'j [xapYapiTou TtsTpa" 
Toü TijJLr|V anoidav ÜTrepSai'vovTo;' /.«'pe, ^ afiiteXo? 

■fj XaXXlßoTpU?' ySlpE, ^i VESEXr, TOy UETOÜ, TO'J Ta; 

J/u/^ai; TWV 6a(wv woti'ovto;' "/.»ip£, to 'fps'^p tou 
oeI ^Svto; üoa*TO;' /«ips, r, ßocTO? ■?! xaiofisvTi tw 
voTjTüJ TTupi, xaTaxaio[jtE'v»i Se oüSafxS?' /«ips, ^ 
xExXEtdjjie'vr] TtüXiT), [xo'vM 8J ävoiYEtia tw paffiXet" 
vaTps, To opo;, oOev 5 dxpoYuviato; avEU j^sipwv 
aTT£Tpiv]Or] XiOoi;. 

2. TauT» Y'P "*' itoXXa mpa itaparrXiiiTia 

15 TtavTe; auxriv xaxoc pte'po? ot OEO-^opot TxpoacpQi'YYOv- 
xai- äXX' rifxTv IgapxEi ^ (Ju|ji[x£Tp9i(7ai vuvl xbv Xo'yov, 
oT; Et; TO [Ai'ffov Trap-z^ysY'^^j °^ ^a Trpö? x/)v Trav/iYU- 
piv j^^oprjYOÜvxE;, ■fiv £opxä?9[X£V.Ti oCv piE xat Soü- 
Xeo^e '' siTCEiv TtpöxEpov ; EiTTW TTW? 'Husia; «uxri« 

20 ävuuvEi Tov xdxov ctdTtopov xai TroXij:j)Opov, xbv 
äY£wpY''lTO^ ''*'' xaXXi'xotpTTOv, xbv itapa cfu<jiv xai 
xaxa cpOffiv au.a" xaxä (püoiv, sia ib xaO' ^ifjia;- 
irasa -^üaiv, äta xbv avwflEv ExSr.jxi^ffavxa • xaxa 
(fUdiv, Sii ypövov xbv XYJi; xuyj'ew;, exi Si xai xov 

25 vdiAov xbv x»i; y^^^O'^'""'' '^apät cpOdiv, Sia xo xa'jxa 
■xzavxa xbv uitsp Tju-ä; xaxaoE';a(39ai 5i' f,[A5i;; 
'AXX' EiTTü) TToia xat ria-jXo; xs'xpaYEv, iir.tit t.oIt. 
xvipüxxEi xai 6 Aouxä;; 'H Ttpb EXEtviov ' [iE eitteIv 
SoÜXesÖe *• ota xai vjv EptEXiioTjCE AaC'io, xv Osoai- 

30 UTjxov (xvaxpouwv Xüpav; Oioa, (oi; xouxo xai Ttpoxi- 
[iSxE " xat ScuXeoSe' S fap tcoOeJ ti; ttXe'ov, toux'ov 
xai äxpoäaöai ETTiOupiEi jjiaXXov. HoöeTte Ou-eTi; TrXsGv 
Etxdxdj; xa xou AaS'io, w; Iv auxoi; xbv itavxa oiex- 
xeXoüvxe; pi'ov, w; xrjv 8i' aüxcöv * aixauaxov uu.vio- 

35 Si'av suXäxTOvxEc, lo; tv yopouxadi'av x>|V etx' 
auToi?, vuxxb; xat riui'pa?, oü SiaAEntovxE;, w; 
£;avxXouvxe? auxöiv bei Sia xiöv sxOjjiaTwv xov yXu- 
xauptcv, (o; xr,v e; ajxcöv !;o)07:oibv xpu-^riv a7rX-/-ix(»; 
EvÖYiuaupii^ovxE; xaT? '|u/_ai<;. 

40 Aeüxe ouv, SsiJxE TxäXiv, ävaCrjäxE xa'i suv eaot " 
xa EX xr;; ouxwi; uixiv Ttpoc^iXotJ? xiOapa;" 'yiiu- ininem illuminantis''. Ave, solis ortus occasum 
oninino nescientis. Ave, vitae cellarium. Ave, 
hortus Patris. Ave, pratiun totius fragrantiae 
Spiritus. Ave, radix omniuni bonorum. Ave, 
petra margaritae inaestimabilis. Ave, vitis pul- 
chros Habens raceinos. Ave, nubes pluviae 
sanctorum animabus potum exhibentis. Ave, 
quae puteus es aquae semper vivae. Ave, 
quae es rubus ardens igne spiritali, nus- 
quam tarnen adureris. Ave, porta clausa, soli 
Regi aperta. Ave, mons unde lapis angularis 
sine manibus abscissus est. 

2. His enim atque multis aliis hujusmodi 
deiferi omnes particulariter illam alloquuntur; 
nobis vero sufficit nunc adnietiri sermonem 
cum his quae in medium protulerunt qui 
suppeditant ea quae ad festum pertinent nunc 
celebratum. Quid ergo vultis dicam primum? 
Dicam quomodo Isaias laudibus efferat par- 
tum seminis expertem sed fertilem, incultum 
et nihilominus pulchrum fructum producen- 
tem, qui praeter naturam simul et secundum 
naturam fuit : secundum naturam, quia quod 
nostrum est accepit; praeter naturam, quia 
digressus est a superis; secundum naturam, 
propter tempus graviditatis, insuper et propter 
legem nativitatis; praeter naturam, eo quod 
is, qui supra nos est, haec omnia suscepit, 
nostri gratia? Vel dicam quae et Paulus 
exclamaverit? Dicam quae et Lucas praedicet? 
An vultis antea dicam qualia et mox decan- 
taverit David, Dei imitatricem pulsans lyram? 
Scio vos hoc et anteponere et velle; quae 
enim quispiam vehementius expetit, ea audire 
magis desiderat. Mavultis vos merito cantica 
Davidis, eo quod in ipsis totam esse ducatis 
vitam; quod hymnorum cantionem continuam 
observetis; quod diu noctuque eorum gratia 
chorum congregari solitum non deseratis; 
quod eorum dulcedinem ore semper hauriatis; 
quod ex eis vivificas delicias sine satietate in 
animis recondatis. 

Agite ergo, agite denuo, exclamate etiam 
nunc quae prodeunt ex tarn grata vobis ci- 1. XiiiTiv. — 2. riEipa. Sic etiam legit Fronlo Üucaeus. Sine dubio, ponendum est nhpa. — 3. ijapxsiv. 
— 4. ßoü).so9at. — 5. Ixeivov. — 6. ßou>,eij6ai. — 7. Ttpoxiiiätat. — 8. oOxov. Ducaeus posuit oi' a-jxä. — 
9. Ducaeus viv, loco suv i]j.r>i. a) loan., l, 9. 338 IIOMKLIF.S MARIALES BYZANTINES. [220] thara : Siirge, Domine, in reqiiicm tuam, tu et 
arca sanctificationis tuae ". Area enim vere 
regia, arca pretiosissima est Virgo Deipara; 
arca, quae excepit totius sanctificationis the- 
saurum; arca, non illa in qua erant omnium 
animalium genera, quemadmodum in arca Noe, 
quae universalis diluvii effugit naufragium; 
arca, non illa in qua erant tabulae lapideae, 
quemadmodum ea quae per totum desertum 
cum Israele perambulavit; sed arca, cuius 
architectus et incola, gubernator et mercator, 
comes viae et dux erat opifex totius creaturae, 
qui in seipso Universum totum portal, sed a 
toto ipse non comprehenditur. Surge. Domine, 
in requiem tuam : tua enim requies, inquit, 
est Virgo; cuius uterus tua requies, quia tibi 
et cubile efficietur et habitatio. Surge Domine : 
nam, nisi tu exsurgas a sinu paterno, inquit, 
genus nostrum quondam lapsum non resur- 
get. Surge, Domine : quia etiamsi exsurgas, 
a gloria paterna non separaberis, et deorsum 
adveniens, caelos non relinques, et in carne 
apparens, non imminues potestatem, quam 
habes ante saecula. Tu et arca sanctificationis 
tuae : cum enim tu inde surrexeris, et arcam 
sanctificationis tuae sigillaveris tunc et arca 
ipsa cum omnibus exsurget a lapsu, in quo 
vel illam constituit Evae cognatio. 

Talia de ea, quae ex ipso geniiinatura 
erat, praeclamabat et exorabat; immo vero 
totius humani generis nomine isla proferebat. 
Age vero, alterum etiam psalmicum Carmen 
recolite, multo clarius prae se ferens hym- 
nodale decus. Quae hymnorum verba fuerint, 
audisti; rursus, quae odae sint, audi : Auc/i, 
fi/iii, et i'ide, et inclina aurem tuam, et oblivi- 
scerc populum tuum, et domum patris tui; et 
eoncupiseet Rex decorem tuum, quia ipse est 
Dominus tuus, et adorabis eum "". Perscrutemur 
igitur, quantum licet, etiam in his latentem 
sensum. Audi, inquit, filia, hoc est : de ce- aT7jHi, KvQis, sig rryr uvänavaiv aov, oi md tj 
xiÖiOTug TDV uyiaa/.iaTvg aov xiSwto? yip ovto); 
ßai7i),ixv| ', xißtotö; Xi'av ■noXütiu.oi; r) (XEiTtapÖEVO? 
öcOTOxo?' xiSdiTo; oXou Toti o[YiiuiJ-«to? Tov Or,(iau- 
pbv o£;a(j.£'vr|' xiSojtoi; oOh Iv ^ xoe twv ^ü'iwv - 5 
oTToivTwv Y'''"l, xaSaTTsp im. Tri; Nwe, Tvii; tou Ttav - 
xoaaiou xXOStovo; SM-^uyo\tisrfi vauayiov' xiSwxbc 
oijx £v fi ttXoix!; Xiöivoci, xaOaTisp Itii t^? xari 
Träsav titjv epriacv auvoSoireopritjota'/); tm 'I(t;oc/-'X, 
äXX« xiSmtÖc, vi; dpyiTEXTwv x«i evoixo;, xußepvyi- lo 
Tr); xai eiATTopo;, lUvoSotTropoi; x«i ■fi'^t\iMv, 5 Tr,; 
xTKjEox; oXri<; or.uioupYo;, h sauTW <f£pt>)v TTiv 
(jUuTtaaav, äXX' au-cb? uirb ita5r)i; ou irsptXauiSoivo- 
usvo;. '.AmaTTjOi, KvQie, slg ttJI' uvdnavüiv 
aov (501 ■' Y«p, iivisiv, f, napOe'vo; ovaTrauaK;' xai 15 
■f) [Ji>i:pa (!■}] «vaTtauiTi; ', i-KuSri ao\ xa'i xXi'vvi '' 
YSvviüSTai xai xaToi'xriUK;- '^marrjOi, KvQis' 
iiv Yap u-^ (ju, (fy)iiiv, ex tiöv Toü IlaTpb? xoXttojv 
E;ava(7T-7,?, ireTtTwxbi; TraXai xb y-'''0? ^jIJimv oijx 
ävadTViUETai. 'yit'äaTrjOi, Kvqis' au y"P> '''''' -0 
avauTa;, ou y_ti)pi(jOr|(jr| tyJi; oo^v,; tou IlaTpb;, xoti 
xaxo) TrapaYEvöiXEVo;, oux äiroXEi'l/Eii; tou; oüpotvou;, 
xoti e'v (joepx'i (foivEii;, oüx s'XaTTtocEi; Triv l^ousiotv 
Tr,v TrpoaK.jviov. ^v xai 1^ y.ißwTOC TOV uyiua- 
ftuTUQ aov otav y«P «Ju exeTOev e^avoiaT«;, Tr;v 25 
Toü uou aY'aiTu.aTO; xiSwtÖv acppaYiari?, tote xai f, 

XlStOtb; [^lETOt TtOVTOJV E^avauTVliTETat EX TOÜ 1TTtl>|J.a- 

To;, ev 10 xotTESTviaE xai auTyjv vi xv); Eu«; (Juyye- 
v£ia. 

Toiaüxa TTEpi TV)? i\ auxou Xafijtv jjieXXoua-^c Tr,v 30 
ßXaOTVidiv, ixaXXov Se Ta auxa ^ x«t uixep oXou xoü 
avöptojri'vou ■(ifouc;, irpoavE'inövEi xa\ STtpEdSEUEXO. 
<l>£p£ Ov) xai Ixi'pa; ETxavaijivr^oOvixe ij/aXjxixvi; 'j'ä^!. 

TToXXw ' XoiJLTtpOXEpOV TOV xiüV UJXVtOV E^OUUT]; 5X£- 

cpavov. Oiot Y^P '"'• ■f* pvittaxa [xwv u^vwv 35 
v]XOU(jac ■'*] TtaXiv, ota x« x^; wSvj; [axouEJ '•'• 
uxovaov, Hi'yuTSQ, xut 'iäs, xai xXlvov t6 oig 
ooi>,xai iniXdOov tov Xcmv aov, xut tov o'i'xov 
TOV nuTQog aoV xul (mOv^irjasi d ßuaiXsig 
TOV xäXkovg aov, ort avivg fOTi Kvgiög aov, 40 
xul n^oaxvvTJang avTiö. M'rjXacpvjffwfjiEv xotvuv, 
10; l'c/bypa, xai Tv)V ev xoÜtoii; otavotav. "^xovaov. 1. ßÄTiXeix:^. — 2. Duo. ^wvTwv. — 3. Cod. tu. Duc. er,. — 4. Cod. <ju yäp, O'iiaiv, i^ itap6£vo; xai ^ |J.r,Tpa 
ävinauTi;- ari äviitauai?. — 5. xÄiivr). — G. Duc. a-jxa. — 7. Cod. et Duc. vioXu. — 8. .Sic Ducaeus. Cod. 
simpliciter habet : oTa yip xxi xä priaaia itaAiv, oTaxar?,? woj);. — 9. Cod. axoueora. .1) Psal. cxxxi, 8. — b) Psal. xliv, 11. [221] IX. CIlinSIPPK DK JKHUSALEM. 339 '^r,(ji, ßvyuTtg, toüt' iati, itpb; ai jjioi ' Xo!7rbv o 
),oyo;, TTjv 15 EU.OÜ' Trpb; (Te 5 X^yo;, äi' ^? t4 aüia 
xat TTjv EX T<~)v eOvwv ExxX-^diav EuotyYEXiJJouiai" 
TTpö? (i£ - 5 Xöyo?, xr.v tcö ßaaiXsi [XE'XXouiav Tcö 
•"> ^«.EyäXM vuix'pEuEdOai' Trpö; ue 6 Xo'yo;, t»iv tov thbv 
Ao'yov usXXouaav, öx; auTo; oTSe, xuo'^opEtv. ^^tcov- 
(joy, ^i'/«rfp, XKi (df axouuov ovtwi; STTiacÄuJ?, 
Iva Xüi ToT^ Tr,; yvoWEio; ö^9oiXu.oi; ÖEiopr'ay,? Tot 
TTsäyuÄTa- axouffov xat ejaou TaoTa TrpoEXxaXüirTOV- 

10 TO; •*, xai ToO FaSpi^X Ta «uTct 501 jji.-/]vüsiv ueX- 
XovTo;* «xouffOJ', dvyuTSQ, xui 'las xat y.Xfi'Ov t6 
ovg oov' iTEoi yap tv); toü xouuiou XurpoWeio; 6 
Ei!xyyEXi(rjji.o';. KXtvov ^o oO; sou, xai ävopOoWsi dou 
T7|V xapSi'av f] ixoi^. Kai iniXüßov TOV Xaov aov 

15 y.ai TOV o'i/cov tov nuTgog aov irovvjpb; yip ai 
Xaöi; EvüSpii^Ei r?) ayyidTEia f?! irap' auToü' Xctö? 
ayviojjicov irpoaoiXEiouTai doi, töI a[jiw(/.(i) ^XadTV]- 
(AKTi cpüffEi'*' xai Tc. aov tpuEi ^öSov axavfiosopov ■' 
yEwpyiov ijiETa Ss to'j Xao^ xai oütov tov iraTpwov 

2n oixov. 'liXtxTTwv opfjLr^ dou " T^c a^i«?) r,v aTiö xvji; 
äv£x(ppaaTOU Xvi'|ir, xuiidEwi;. Kai yip 6 Trjv citopav 
ixtXXwv coi /opriyEiv syw irpo'iViTV]; ujräpyo) xai 
ßasiXEu;, äXXa du ßasiXEti); [AV^T'/jp ävaSeiy^Orjaifi, 
Oü Twv EV T^ y7| (TxvjTtTpwv, äXXa xwv oupaviwv 

25 Seottö^ovto;. Kai iniXdOov TOV Xuov aov xai 
TOI o'ixov TOV nuTQÖg aov' [j.r,x£Ti ttgÖue/e tt; 
(juyysvEia t5) xauoOcV si; BaoiXi'Sa yap uLExadT/idTi 
oupoiviov. Kai axouE, tfvjdi, itiTi; IpadT/j? latai dou 
6 xoi iroiviTr,? aiTavTcoi; xai £;ouaiadTiQi;. EniHv- 

30 uTjOsi ydo, s-i-idiv, ö ßaailtvc, tov xd.XXovg aov 
auTo; sauTW vuiji'iEuffEi de 6 IlaTrip, tc. HvEÖpia 
duvEpy/jdci xa Ttpö; xr,v vüfx'^Eudiv 6 Y'io; xa\ ajxv;; 
|ji£xaX-/|'|iETai xr,; EUTtpsirEia; xou doü vao'j. Mr, yap 
or, xi'xTEiv ßcE'spo; ÜTXoXäßr,<; '"' ivöpioixivov, 6x1 

35 avTog tan KvolÖq aov, xai nooay.vvr'iasig 
uvT(~)' aüxo; dou TxXadxr,;, aüxbc xai ßpE'-^i;, auxöv 
xai xuridEi;, xai ixpodxuvvidEiq ptExi xwv aXXwv 10; 
Kupiov. KaxavoETxE . oiov xb ETxiÖaXaaiov ' Aa&lo 
xy, OeoxÖxüj ixpod/,v£yx£v, to; f/.EXwob; |;lev xbv ujavov 

40 oie;i(ov, WC os iraxTip ojjiou xai duyyaipwv x?, Txpo; 
xb '" xodO'jxov jjiaxapiÖTVjxi xr;; Txaiooc. tero seimo mens ilirigitur ad te, quae ex ine 
es; ad te sermo nieus, per quam eadem etiam 
Ecclesiae gentium evangelizo: sermo meus 
ad le, quae Regi magno desponsanda es; 
sermo est ad te, quae Deum Verbum, prout 
ipse novit, conceptura es. Audi, film, et vide; 
adeo diligenter ausculta, ut etiam ipsis noti- 
tiae oculis intuearis effectum. Audi et me 
haec prius revelantem et Gabrielem eadem 
tibi postea indicaturum. Audi, filia, et vide, et 
inclina aurem tuam : de redemptione enim 
mundi est faustum nuntium. Inclina aurem 
tuam, et eriget cor tuum auditio. Et oblivi- 
scere populum tuum et domum /xitris tui ; 
populus enim nequam ignominiam tibi affert 
propinquitate, qua illi coniuncta es; populus 
insipiens est cognatus tibi, quae irreprehensi- 
bilis es propago naturaliter; et rosam tuam 
producit ager spinarum ferax. Obliviscere 
autem una cum populo etiam ipsam domum 
paternam. Inferior ortus tuus dignitate, quam 
e conceptione indicibili adeptura es. Etenim 
propheta sum ego et rex qui tibi semen sup- 
peditaturus sum; at tu mater Regis declara- 
bere, qui sceptrorum non terrenorum sed 
caelestium dominus t^X.Et obliviscere populum 
tuum et domum patris tui : ne attendas am- 
plius aninium cognationi huic inferiori; in 
reginam enim transmutaberis caelestem. Et 
audi, inquit, quanto te amore prosequatur qui 
omnium conditor est et dominus. Concupiscet 
enim, inquit, Rex decorem tuum : ipse Pater 
te sibi ipsi desponsabit, Spiritus coefficiet ea 
quae ad desponsationem pertinent ; Filius 
etiam ipsum templi tui decorem assumet. 
Itaque, ne existimaveris te parituram infantem 
humanuni, quoniam ipse est Dominus tuus, et 
adorabis cum. Ipse formator tui, ipse etiam 
infans; ipsum concipies, et adorabis cum ce- 
teris ut Dominum. Animadvertite quäle epitha- 
lamium David Deiparae obtulerit, ut melodus 
quidem hymnum decantans, ut pater vero 
simul congratulans tantae beatitudini filiae. 1. Duc. Ttpö; (IE iv-m. — i. Üuc. jwi add. — 3. Duc. d-jY/ifit"""?- — *• <^0'1- f^"' ~ '"• *^"''- "«''^W- 
pov. — G. Cod. eXäxxwv Siirisov. Üucaeus posuit : eXaxxov äxo-jdov. Non dubitamus genuinam Icclionem 
esse Ditxuv öp(ir, otj. Haec enim cum contextu omnino coliaeret. Chrysippus significare vult ortum 
Virglnis Deiparae ex adamitica stirpe secundum communes naturae leges, ejusdem fulurae dignilati 
inferiorem esse, - 7. Duc. Ei. - 8. Cod. ünoXaSci;. Duc. i,:io).i6oi;. - 9. Cod. oiov siti xbv OaXci|xiov. 
— 10. To om. Duc. 340 IIOMELIES MARIALES BYZANTINES. [222] Sed quis, quae ad paitiini spectant. qiiis ad 
ea dicenda idoneiis? Inde clangat opportune 
Isaiae tuba, subministrans vocem resonanti 
verba : Ecce virgo in utero accipiet, et pariet 
filiiim, et vocabwU iiomen eins Emmanuel'^. 
Nunc primum, inquit, vobis revelo mysteriuni 
quäle non viderunt anteriores generationes, 
immo vero quale ne ipsa quidem lex naturae 
novit. Ostendito mihi virginitatein et concep- 
tionem; ostendito mihi partum, nullis demon- 
stratis nuptiis; itaque diflldat nemo Infanten! 
esse Deum. Quod si Deus est simul et infans, 
horum concursus appellationem Emmanuelis 
exposcit. Et vocabitis nomen eins Emmanuel, 
hoc est Deum, eumdem indivise et hominem, 
Deum et hominem ipsuni. Etenim partus 
secundum carnem humanus est ; qui vero 
natus est, Deus. Partus secundum carnem 
humanus; ideo et ea quae ad partum pertinent 
humanae legi subiecta sunt. Natus vero est 
Deus ; idcirco et vulvae sigillum ei quae peperit 
permansit. Est Deus qui natus est; alioqui 
quo pacto Stella nativitatem eius in gentes 
divulgasset? Est Deus qui natus est, sed ex 
muliere naturam habet humanam. Misit ciiim 
Dens Filiiim siiiim natum ex midiere, factum 
siib lege, iit eos giii sub lege erant redimeret, 
iit filiorum adoptionem reciperemus^. Haec 
Pauli verba dicentis convenientia cum his 
quae ab Isaia dicta sunt, audiamus. O pro- 
positum omnem superans sermonem : ut ego 
efficiar filius Dei, Unigenitus Dei Filius factus 
est ad similitudinem meam. Ad similitudinem 
meani dico, participatione carnis, in qua 
tarnen nulla sit communicatio peccati. 

3. Quaenam igitur, quaenam verisimile est 
humani generis hostem secum loqui, dum 
videt nos nunc per niulierem revocatos ad 
pristinam filiorum adoptionem? Nonne haec 
dicit repetitque querens : Qui fit, ut instru- 
mentum quod in principio cooperabatur 
mihi, nunc mihi adversetur? Mulier mecum 
effecit, ut in genus humanum tyrannidem 
occuparem, et mulier me e tvrannide detur- 'AXXi t(? xai Toc ItA tw toxo), ti; ixavb; EtTielv ; 
'EvTEuOev ßoaTto t) xoij 'Huatou xaTa xaipov 
daXiriy? ' , Tr,v cpwv^|V uTTOupYOuffa tw Evrjy^ouvTi Ta 
^v^aata" VJoi) »J nugHti'og ii' yaoTQl Xrjxperui, 
xai Tt^sTW vidv, xai xuXsaovat to uyo/.ia 5 
avrov 'Eftj.iavovrjX. Nüv itpwtov ^^v, t^rph, 
aTTOxaXÜTTTW [XUdTT^piov, otov ai EijntpoaOcV ouj^ 
Iwpiy.aai yeveoÜ, aaXXov Ss, olov oüo' aijTÖ; 6 xrl; 
'|,Ö5Eioi; oiÄt V01J.0?, Aeixvu [jioi iroipOevictv xai 
(TuXXr)'{/iv' OEi'xvu [iOi To'xov, ou OEi'^a; yäuiov' (oite 10 
[j.^ oirKTTv^iiY - ariOei;, ciTi 0£o; to ßpE'ipoi;. Ei SI 
6.U10Ü (-)Eb<; xai ßpEtpo;, tyjv toÜ ' EfX|Jiavour|X xXrjdiv 
ixTraiTEi r\ toutiov auvoSoi;. Kui xuXtOrjTS TO oi'Ofiu 
UVTOV 'Efi/-iavov?]X, toüt' suti, ÖeÖv tov auTov 
oSiaipE'Tü); xai avöpüjrcov, Öeov xai avOpcoTTOV aiiTov. 15 
Kai yap 6 toxo? xata ttjv aa'pxa ävOpoWivoi;, xai 6 
TEyÖEi; 0EO?. 'O TOxo; x«Ta t-);v aäpxa avOpiüTTtvo?" 
öia toSto xai toi tou to'xou xata tov Trapa ävOpw- 
Ttoii; vo'uiov. 'O tej(9ei; 0£oi;" Sia touto xai -Jj tyj; 
ijiviTpa; (jcppaYi? t?) texqucxy) SiEasivEv. 'O te^Oei; 20 
HeÖ;. ritö; yip av xai äaxr.p äv£x-/5puTT£v ei? xa 
EÖVY) Triv YE'vvr|(rtv; '0 te^Oei; ©eo;, äXX' ex Yuvaixoq 
T'/]v (puffiv [äv8po)Trivr,v Eyei]- ■' tiurrtOTSiXs ydii 6 
Ösug TO)' Yiot' avTOv yii'fw/.i£voi' ' ix yvvut- 
xoQ, yi-vüftsi'O)' V71U vö 1.101', ivu Tovg vnö vö/.ioi' ,5 
iiayogüaj], iru ttjv vioOsaluv unoXu6wftsv toj 
riaüXou Ta'jTa toi? Trap' 'Hdaiou cuiji[j.apTupouvTO? 

aXOUOJJlEV ■'. i2 TtaVTO? XoY'iU XpElTTOVO? EWOViU-aXO?" 

i'va EY''' Y^'"'"!-''*' '"'■''^ Öeo'j u'io?, 6 [jlovoyevJi? to'j 
ÖEOÜ uiö? 'j-i-jovz Hat' eij.;, Xey<o Se xax' ej^e, tvj jq 
xoivtovict Tri? aapxb?, ou ty, piETOuaia ttj? aaapTi'a? 
EV auT'?,. 

3. rioTa ouv sixb?, Ttoia xai üyiiv irpo? iauTOv 
TO'j avOpioTti'vou •^EV0\Ji ttoXe'jjiiov Oii Y"^°'"'-0': ^'J* 
6poJVTa jrpö? xriv uioOEdtav ^piä? e(vaxXr,Ui'vTa? xriv 35 
e'? ap^^?; Apa ou Toiauxa dsi xai Xe'yei xai Opr|Vw- 
0=?; nöÖEV TO axEuo? xb el «p/vi? «luvEpYov ijioi 
yz-iavhq, vjv pioi ttoXe'uiiov ; Tuv/j ixpo? Tr,v xoü 
Ye'vou? U.01 TUpavvi'Sa <:\l^^i^Kpo^\^, xat yii^-r^ ue xy;; 
Tupavvi'oo? exSe'SXyixev. 'H Eua r) jcaXai piE ävü- 40 
ipo)(7£, xai /) ve'o xaTE'SaXsv, Eua y«P ^^'^ h ^'^^ 1. Duc. aäXiziyl xax« xaipöv xy-,v qjwvrjv 

Y£VV(ä|iEVOV. 5. Duc. (ixOUW|J.£V. Ü. Duc. ä7ll7T»)(J£l 3. C.ud. avöpwni'vrjV i-/^zi um. — ^. (".(jd. a) Is., VII, 14. — b) C!;il., iv, k. [223J IX. — CHRYSIPPK DK JERUSALEM. 3'.1 auTr, xotT« Tr,v cpuciv, ei xoti oux l'lua xaxa t/;v 
Ytvv/iGiv. Iloi'a; Y«P yuvaixt); to texeiv outoj toxov 
TTOipaäo^ov, T| xuo'-foi'^ixi, [/.r,S£u.i5 cpOopS suvouaia; 
Sou)xücra(7av ; MviTrip i^htzo, Tr,v TrapOsviov (/.rj 
5 XÜTaffa' räXa TTpOTViveyxs, pi/i Eiriyvouija yo(U-OV 
ßps'tpo; 6;s'6p£i|i6, xa'i toü ßpe'pou; iraTTip in\ vv)? 
ouäsi?. EixoTci); TOiyapO'Jv Ctto toj t'Jjv cfücriv ' si? 
TOToCirov xxcvoToayjiravToi; xo(ivoTO|ji.£Txai xai toc 
TTEpl £(ji£' xai Ol' vi; rjj^jJtotXojTEUTa ri/(x«Xi.')TS'j[jio<i' 
lü Ol' -^^ ExpocTvida XExpoctr|U.«i. 'Kyio 51 (Akttiv xä? 
xoit' «Ott;; ETtißouXa? £XaxOTEy_vouv, xa'i auröv 
ävaTTEiOcijv tÖv 'Iwc7'/icp irovripav e^£Iv unovoiav, 
EvsSaXov xai ßouX-JjV auTco tou XäOpa aTToXüirai 
«ir/iv, i'va - OEiypiaTidV) S^6sv, lo; ix. Ttopvsta; •(i'is.\-r\- 
!") ai'vrjv Triv auAXr|'|iiv. 'EiridTai; oe xar' ovap 6 ay(e- 
Xo;, äitExaXicJ^c irpöi; aöxöv aoc^pw; tÖ etti ty, xuvitJEi 
[j.u(rTT|piov. 'AXXi Ti<; s'^apxE'aEi (xoi Xpovo? ei; xb 
8i6?eX6öiv Iv ol? e9piaf<.6Eu9r|V ötco xo3 xaxaOE?a|ji.E'- 
vou xov dixb Tauxri? xöxov, ev oI; eixEipoiCov tk^yyö' 
20 [Jisvo;, Iv ot<; £7coXe'|ji.ouv xaxxts/uvöaevo?, Trap' 
aüxoiv Twv (juv EiAol Saipio'viov txxouüjv TtoXXäxi; 
XOVlXOV 6vO|Jia^ÖlAEVOV xöv XOli 0EOCi Yio'v ; 'E^i-|p- 
TcaaEv air' eiaO'j ixavioii; xou; e'v Ttoixi'Xai? vo^oic;' 
E;T;pTTa(jE Ttofvxai; xou; ex Trovr,ptov nvEuixärcov e'vo- 
25 yXoupiE'vou;' E^TipTracEv ou; xal «üxto toj Oavoixw 
TtaoEOwxa' xb XEXEUTaiov, Sia x5iv e,u.wv ßouXEujjia- 
X(ov (x/OeI? xai £7X1 xbv cxaupbv, ttoXu Ot, txXe'ov 
xa[A£ xax-ii<j/DVE, x«i |ji.£x' £u.oü itaXiv xbv Soivaxov, 
Txocvxa xi £7X1 Y^? SiatraXeuaai; ex xou oxaupo'j, 
30 Tcdcvxoi ÜTXÖ Y^^ avaTXExaffKi; aTxb xoü [xviriu.'xxoi; '^ 
(iuXaY<"Y''l'J*? XKjJLE Evxct'jöa ■* xai exeivov exei, oia 
xwv aiivavsuT'jvxiov aüxco vExpwv. Ha'vxwv oOv 
xouxojv aot xi? aiTia ; xi? aXXv), [ei f/r, f,] ' xov 
OauuaxoupYov xöiv xötouxojv YEvvr'aaoa ; B'Xxiov #,v 
35 (/.Ol apa fxriOE xy, iLua xrj TtaXaiS xbv SdXov Ttpodot- 
YsyeIv"' ße'Xxiov r\'i (jioi a^iä' exeiv/jv E^aixax^irai 
Sia TOU ocpso;. Ti Y"? l'-'^'- ''^'p^"'- ^^ '''''• '*'^"'''i?) 
on ou; oO xaxEJouXEuaa, vG'v 5cco xr-jV ap/ai'av 
EXEuOepi'av i«7ioXo(a5avovTac, |jiäXXov oe u-ex« x^« 
40 ejATtpoiOEV IXeuOEpi'a;, x«i aux-JiV exi xXripovoaoüvxo; 
xr;V ßauiXEiav xojv oupavwv; 

4. Toiouxoti; [XEv EoixE XoYot; vüv xE/pv)<:0«t 7rpo? biivit. Antiqua Eva nie cxaltavit, et nova deie- 
cit. Eva enim est secunduni naturain haec 
qiiae nunc est, licet non Eva secunduni gcne- 
randi moduni. Quae enim mulier possit edere 
partum adeo incredibilem, vel concipere, quin 
ulli tonuptioni coitüs subiecta fueiit? Mater 
effecta est, citra Solutionen! virginitatis; lac 
obtulit, quin nuptias noveiit; infantem enutii- 
vit, et infantis pater in terra nullus. Merito 
igitur ab eo qui naturam tantae innovationi 
subiecit res meae immutatae sunt, et per 
eam quam in servitutem redegi, in servituteni 
redactus suni; per eam quam vici, victus sum. 
Ego vero frustra in eam maligne moliebar insi- 
dias, etiam ipsi loseph suadens, ut de ea male 
suspicaretur; et consilium ei subieci, ut 
occulte eam dimitteret, ut liac ratione decla- 
raret ex adulterio factam fuisse conceptionem. 
Adstans auteni per somnum angelus, revelavit 
ei aperte quod latebat in conceptione myste- 
rium. At vero quantuni mihi tempus sufficere 
possit ad prosequendum verbis quibus niodis 
triuniphaverit de nie qui partum ex ea suscepit, 
et in bis quae attentabam deprehensus sim, in 
bis quae impugnabam pudefactus, dum ab 
ipsis, qui mecum sunt, daemonibus trequenter 
audirem ipsum appellari Dei Filium? Eripuit 
mihi cunctos variis morbis laborantes; eripuit 
omnes a malignis spiritibus perturbatos; eri- 
puit eos quos et ipsi morti tradidi. Tandem 
meis consiliis in crucem ipsam actus, multo 
majore me verecundia perfudit, et mecum 
rursus mortem, dum e cruce universa quae 
sunt in terra concussit, a sepulcro patefacicns 
omnia quae sub terra iacebant, decerpens 
tam nie hie, quam mortem ibi, resurgentibus 
cum eo mortuis. Horum igitur omnium, quae 
mihi causa est? Quae alia praeter eam, quae 
miraculorum eiusmodi opificem genuit? Pro- 
fecto praestabat mihi, ut antiquam illani Evani 
non inducerem in doluni; satius erat mihi 
etiam per serpentem illani non decipere. Quid 
enim mihi lucri accessit ex circumventione, 
si quidem eos quos in servituteni redegi, 
modo Video priscam libertateni recipere.immo 
vero, una cum praecedente libertate, et ipsius 
etiam haeredes fieri regni caelorum? 

4. Talibus equidem communis omnium 1. Cod. TT); 9U(7Euc. — 2. Cod. [iri add. — 3. Duc. toC zivrit<.axo;, — 4, Cod. i-nmxi. — 5. Cod. si 
lir) r, om. — 6. Duc itp&cjdYEi''. 342 HOMRLIES MARIALES BYZANTINES. r22 4] nostrum inimicus apiid seipsiim usus esse 
sermonibus nunc videtnr; nos veio denuo 
leciMientes ad ea quoruni superius fecinius 
mentionein, laudenius virsam lesse; beatuin 
praedicemus et faustis omnibus prosequamur 
sacruni Davidis surculum. Ascendit enim et 
loseph a Golilaea de civitate Nazarcth in 
hidacam ad civitatem David qitac vocatiii- 
Hcllilecm, CO iptod ipse esset de domo et 
lamilia David cum Maria sibi dcsponsata et 
gravida ". Isla nobis Lucas per evanselicam 
historiam annuntiavit, propinquitatem Davidis 
non solum ad loseph sed etiam ad Deiparam 
semper virginem pertinere testificans. Quid 
igitur, postquam ascenderunt, quid evenit? 
Jmpleti sunt, inquit, dies iit ipsa parcret, et 
peperit Filium siinm primogenitum et uni- 
gcnitum. Et pannis cum involvit et reclinavit 
cum in praesepio, quia non erat eis locus in 
divcrsorio^. Pannis involvit illum, qui amictus 
est liimine sicut vestimento'^ \ fasciis involvit 
cum, qui sua ipsius potentia omnem involvit 
creaturam. Reclinavit in praesepio eum qui 
caelos inclinavit'^ proprio arbitrio; reclinavit in 
praesepio eum qui super terram sedet. Haec 
porro non frustra contingebant, sed in prae- 
sepio animalium irrationalium ille qui est 
Ratio proponebatur, ut homines voluntarie ir- 
rationales, ad eum accurrentes sensus rationalis 
participes efficeret. In mensa bestiarum pro- 
ponebatur panis caelestis, ut iis qui ex homi- 
nibus bestiales erant conimunicationem escae 
mysticae exhiberet. Et uon locus, inquit, eis 
erat in diversorio : locuni in quo habitaret non 
habebat is qui totius mundi domum con- 
struxit; non habebat locum habitationis, quia, 
cum esset dives, sponte pauper [actus est". 
Non habebat locum : quis eniui locus capere 
posset eum, qui omneni locum excedit? 

5. Quare opportunum est, ut hoc etiam e 
psalmis dicamus : quia magna multitudo dul- 
cedinis tuae. Domine'. Unde enim talia, unde, 
nisi ex tua, qui propter nos descendisti, 
bonitate? Unde tanta ipsius humiliatio, nisi ex «Otov 6 xoivö; Tiavtdiv r\\>.~<i•^ i/Hp6<;' ti[jieU Ss TräXiv 
«va5po((xt)vT£(; iitl Trjv Twv ■7Tpo)va?dvT(ov fjyr,\x-f\v, 
ujiVwjXEv T-};v päSoov tou 'l£(T(7oii' jA«xapi^(i)|jiev ', 
£ijcp-fjaw[ji=v - tÖ upcrv ßXäffTrifAa to'j AotSi'i. '^vißt] 
ydo ■Mu 'IiüOijtf: tlno rrjc ruXiXului; tx ndXeiug 5 
NaCuQiT Ttji' 'lovöaiuv slg nijhv zfaßld, Tjzig 
y.uXeirui BtjHXstft, 6im xo sii'ai uvtov t^ v'ixov 
x(ti TiuTQiug /laßldy avv 3IuQia/.i rij fitfii'rj- 
(yrsv^itvrj uvrw ovotj iyxvnj. Taüia xoii 6 Aouxa? 
»ijjiTv Sia xrj; süaYYsXix?);, idTopi«; s^viyyeiXe, ~r,v lo 
oi/.etoTVjTa toü Ak?io oO ao'vov tCj 'Iw7r,-f, äXXa 
x«i xy, dioTOMii X'x\ (xeiTapOi'vo) •trpoTiiapTupwv. Tt 
oOv, ETteiov) xai avE'?r|(jav, ti cuaSaivEi; 'EnXr- 
oHrjaur, cpyjsiv, ul r]/.itQta TUi rsxkiv aiitjf, 
xai iiixs !"<))' Y'idv ttiTi^g roV Trpwroro/o»'' 15 
ETEXE tÖv "t'ibv aijTT;?, Tov «pi« xiu aOrrjc; x«"i tO'j 

O'jpavl'oU riaxpo? TtpWTOTOXOV xai fJLOVOVEVyj. Kut 

tanuQyoivwasv uvröv, xai dvtxXivsv avTov if 
T)j ffurt'ij, StoTi ovx 7]v avToTg rönog iv riT 
xuTuXvf^iuTf ETTrapYocvtoaE ror uraßtßXrjukVOi' 20 
f/i(ug tog ifMTiov' EdTrotpYavtoffE tov t?, iauToCi 
ouvc('ij.£i Ty)v xTt'iJiv (ZTUcaav (jTtapvavojdavTa' a-/i- 
x)av£v h r?| 'idcivr) rdv roig ovgavovg xXlvavra 

TM OtXEl'o) ÖEXv^aOTf BVe'xXiVEV £V TY, CpsTVY; TOV ETTt 

xy); Y^? xaOi'a«; '. Ou piriv ouos auvsSaivE xa^Ta 25 
ij.o<Tr)v, äXX' Iv xvi TÖiv ÖXo'ywv '^aTvri 6 Aoy^C 
vrpoiJXiÖETO, ivöt xai xoi? «Xoyoi? xaxa Trpoai'oEatv ' 
XoYixvi; [XETacoi Trpoaopapioijiiiv aiirfir^ijEio;. 'I'p°"^^'?"1 
TTpoutiÖEXO xtöv XTr|Vwv 5 apTO; 6 ETCoupävio;, i'va 
xa'i ToT; xxrjViDOEdi t(ov ävOocÖTCMv jjiuaxix^; ßpwffsioi; 30 
yopr,YÖ<iy) (jLETaX/|'l/iv. Kai ovdi Tonog, 'fo^iv, 7'jV 
avToig iv t(o xuraXvf-iuTi' to'tcov oux ei/ev oixr^- 
piaxo;, 6 xöv xou oXou xoaaou xaxot(7XE-ja(;a<; otxov 
oüx eI/e xdixov oixvjfiaxo;, ETtsiSr) nXovaiog wv, 
txovalwg tnrwysvasv. Oix ei/e to'ttov tioio; y«P 35 
av xa\ to'tto; tov uTrsp to'ttov £y(^iöpyja£v ; 

5. Ruxatpov xoiYapoüv /,u.a.; xaxsTvo tÖ ']/aXaixbv 
EiiTEiv tu; nuXv ro nXijHog rrjg /QTjOTÖirjTijg 
aov, KiQis. ndÖEv Y*P "^^ Toia'jxa; CoOev, aXX' 
?, EX x% (Toij Ol' i^fJiSi; xaxaSotvxo; ypr|(jxdxr,xo;; 40 
IIoOev -J) ei; to(Toijtov auToO TairEivwaii;, aXX' ^ Ix 1. Ooil. |iay.a(i(to|ji£v. — 2. Coil. EOsri[ioü|x£v. — 3. xaCiSpai;. — 4. Cod. TipoESEsi' a) Luc, II, 4. — b) Luc, II, G-7. — c) Psal. cm, 2. — dl PjuI. xvii, lü. — e) II Coriiilli., viii, 9. 
f) Psal. XXX, 20. [225J IX. — CIIRYSIPPR DE JERUSALEM. 343 ir,(; irpö; Tr,v riiASTEpav (püaiv ypyjaTÖTy) ro; ; FlXyiv 
äXXa Y«p "i"' (OTiTEp Sia twv avoiBsv, o'jTü) xat oioi 

tCOV 7t«p' -fujlTv aOT(0 Tot T/j; SECTtOTEi«? Tvi; TWV 

ÖTtdvTtov E';iXotu.'|/£v. 'Kit'i tw/ Xe'pouoia «ijtÖv 
5 a'i iTpaTiai Twv ixyye'Xojv Tt£pi£(ir/]xa(riv, «xXXa xai 
ETii T^c Ȋivr,; yopEiai -TTsptExuxXioaaV Kxci f/iv ex 
TWV oüoavi'wv Suvciaiwv aittaKTTOv e^ei irpoaxuvrjTiV 
EvT5CjOa triv TWV eOvwv Sii to'j äuTi'po; uTioTaY'i^- 
'ExEi uuaiT»; 6 TWV (Jtoi/eiwv S?,u.o; Ta xaTa spuTiv 
10 SlDpOcpOpEl" EVTS'jOa X»l Ol TTOlUlcVE; EOwpo^opouv 

axifTYiixoTa, xat oi [JtaYOi tou? 6r|(jaupou(;. 'KxeT 
u.ETa Ttii; Eiti TWV XepoüSiu. xaÖE'opoii; xai f, e'v toT; 
xoXTtoi; TO'J riaTpd«;' evtocjO«, uiEii t^; ev t?, 
:f«TV»), xai ■?! svTai? iXYxiXod; roäi ariTpixaU' Öpovo; 
15 Se xai ouTO? (iXtiOwc; ^laikiKOi, Opövo? xai aÜTÖ? 
Evoojo;, öpo'vo; aYio;, Öpövo; tov aY'ov twv aYU-iv 
ETTi Y^i? ßauTa^Eiv jjio'vo; a^io?- aÜTiTi r) 5o';a eii; tou? 
atwva; TWV «iwviov. AjxVjV. ipsius erga naturam nostram dementia? Ce- 
terum, quemadmodum per ea quae sursuni, 
ita et per ea quae apud nos gesta sunt, impe- 
lium super omnia ei resplenduit. Super Che- 
rubim cum sedentem exercitus angelici cir- 
cumstant; verum et in praesepio reclinatum 
choreae circumdederunt. Illic a virtutibus cae- 
lestibus continuam habet adorationem; hie 
per stellam gentium submissionem. Illic, uni- 
versa elementorum turba quae a natura 
habent offerunt; hie, et pastores pro mune- 
ribus exhibent tripudia, et magi thesauros. 
Ilhc, una cum illa quae est super Cherubim, 
et sedes illi est in sinu Patris ; hie, cum illa, 
quae est in praesepio, et illa, quae in ulnis 
maternis. Iste thronus vere regius, thronus 
iste gloriosus, thronus sanctus, thronus solus 
dignus qui Sanetum sanctorum in terra ge- 
staret. Ipsi gloria in saecula saeculorum. Amen. X 

SAINT JEAN, AUCIIE\1QUE DE THESSALONIQUE 

(f vers 630). 
Discours sur la Dormition de la Sainte Vierge. INTRODUCTION 

I. L\ VIE ET LES ECRITS DE SAINT JeAN DE TnESSALONIQUE. 

Plusieurs archeveques de Thessalonique ont porte le nom de Jean. Dans 
son etude si erudite sur les prelats de cette metropole, M^' L. Petit en a 
conipte jusqu'ä huit, depuis les origiues jusqu'en 1440'. Celui dont nous 
allons parier est le premier de la serie^. II n'y a pas tres longtemps que 
l'epoque oü il a vecu a ete clairement etablie. Le docte Lequien ne le nomme 
pas dans son Oriens christianus. Par une distraction assez forte, le BoUandiste 
Corneille de Bye, qni a public le premier une serie de discours de notre Jean 
sur les miracles operes par saint Demetrius', l'a confondu avec le Jean arche- 
veque de Thessalonique qui assista au sixieme concile general (G80-6<S1), au 
risque de le faire mourir plus que centenaire. Tafel a reproduit la meme erreur'. 
Dans un article donne ä la Byzantinische Zeitschrift, en 1895 \ J. Laurent n'a 
pas eu de peinc ä demontrer, en se basant sur les discours memes publies par 
le P. de Bye, que le Jean archeveque de Thessalonique qui les a composes, a 
occupe son siege entre les annees 610 et 649. A cette derniere date, nous 

1. I.'etude de W' Petit a paru dans les tomes IV et V des Echos d'Orient. De nouvellcs 
precisions ont ele apportees par Teminent byzantiniste dans un article inlitule : « Le 
Synodicon de Thessalonique », Echos d'Orient, mai 1918, p. 236-254. 

2. Quoi qu'en dise Lequien, il est fort douteux qu'il y ait eu un Jean sur le siege de 
Thessalonique, ä repoque du concile de Sardique. Cf. Echos d'Orient, IV, p. 140. 

3. Acta Sanctorum, octobre, IV, p. 164-198. h& Patrologie grecque AeMi^nQ repro- 
duit ces documents avec l'introduction et les note.s du P. de Bye : P. G., t. CXVl, col. 
1081-1324. 

4. Tafel, De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica, Berlin, 1839. 

5. Byzantinische Zeitschrift, t. IV, p. 430-431, dans Tarticle intitule: « Sur la date des 
eglises Saint-Demetrius et Sainte-Sophie ä Thessalonique. » [227] X. — SAINT JEAN, ARCHKVEQUE DE THESSALONIQUE. 345 

trouvons ä la tete de la mötropole macedonienne le monothelitc Paul, que le 
pape Saint Martin P' condamne, apres le concile du Latran '. 

Ell parcourant les discours en question, qui forment le livre I"' des Actrs 
de Saint ürmctrius, on apprend, cn effet : 1" quo leur autcur a vecu sous 
l'episcopatd'Eusebe, contemporain lui-memede l'empereur Maurice (582-602), 
et qu'il a recueilli de la bouche de ce prelat le recit de plusieurs des miracles 
dont il parle ; 2" qu'il a assiste lui-meme au siege de Thessalonique par les 
Avares, en septembre 597, et a vu de ses yeux Tarmee innombrable des 
Barbares; 3° qu'au moment oü il parle, Tempereur Phocas (602-610) n'est plus 
de ce monde; 4" que la plupart de ses auditeurs ont etc temoins des miracles 
de Saint Demetrius qu'il raconte et qui ont ete accomplis sous le regne des 
empereurs Maurice et Phocas. Commele fait justement remarquer J. Laurent, 
la date de ces sermons ne pcut donc etre posterieure de plus d'une trentaine 
d'annees aux evenements qu'ils rapportent, et le livre I" se trouve ainsi avoir 
ete compose entre 610 et 630, au plus tard. 

II nous serablc qu'on peut determiner une date plus precise. Dans son 
neuvieme discours, Jean parle äses auditeurs de la grande faniine qui a desole 
tout recemment non seuleraent la region de Thessalonique, mais encore 
l'empire byzantin presque tout entier-. N'est-ce pas lä une allusion sufTisam- 
ment claire ä la grande famine de 618, signalee parla « Chronique Alexandrine » 
et par saint Nicephore dans sa Synapse hislorique des evenements qui suivirent 
la mort de l'empereur Maurice' ? On peut donc placer sans temerite la corapo- 
sition des sermons sur saint Demetrius aux environs de 618-620. 

Autre indication, qui confirme laprecedente : L'auteur anonyme dusecond 
livre des Actes de saint Demetrius raconte, aux chapitres i" et ii, deux sieges 
que la ville de Thessalonique eut ä soutenir contre les Slaves « sous l'epis- 
copat de Jean, de sainte memoire », dont la conduite, en ces circonstances 
critiques, fut au-dessus de tout eloge. Or Nicephore, dans sa Chronique 
(x£v, 19), parle de l'invasion de l'Europe byzantine par les Slaves, en 617-619*. 

De meme, au chapitre v de ce second livre, il est question d'un certain 
Kouber, qui « soixante ans et plus » apres le second siege de Thessalonique 
sous l'eveque Jean, devint chef des Slaves, se revolta contre l'autorite impe- 
riale ettenta de s'emparerdeThessalonique\ II est tout naturel de rapprocher 

1. Voir les deux lettres de saint Martin 1" ecrites, l'une a Paul, l'autre au clerg^ de 
Thessalonique, dans HAnnouiN, Coli. Conciliorum, III, 662-676. 

2 ''Airavte; i<jt£ T/jv Trpö Spx/c'o; Xiav xxijoj '(i'i'ii.Lvri'i toj uir^u tsizinv oü xaci Tayr/jv [jidvov t)iv 
6£0;ppoupr,TOv TtöXiv, aXXa xa\ TtavTayoj (r/säo'v. P. G., t. Clt., Col. 1256. 

3. 'E^' ol? xzi Xiaö? TriviÄ«jT« T/j icoXiTäia e.Tä^njy) ,3»püra:o,. NiciJiniüiiE, De rebus post. 
Mauricium geslis. P. G., t. C, col. 893. 

4. Cf. J. Lauhent, art. cit., p. 42'J. 

5. P. G., t. CXVI, col. 1364. 346 HOMEMES MARIALES BYZANTINES. [228] 

ce recit de la campagne de Justinien II contre les Slaves des environs de 
Thessalonique, en 688, qui se termina par le transfert d'uii grand nombre de 
ces barbares en Asie Mineurc'. Entre 619 et 688, il y a, en elVet, soixante ans 
et un peu plus. 

Nous voilä donc suffisamment renseignes sur l'epoque oü a vecu le Jean, 
archeveque de Thessalonique, auteur du premier livre des Actes de saint Deme- 
trius publies par les BoUandistes. De sa vie nous ne savons pas plus que ce 
qu'en racontent les Actes eux-memes. 11 avait laisse parmi ses contemporains 
une reputation de saintete. L'anonynie du socond livre le place parmi les 
protecteurs de Thessalonique avec saint Denietrius% et Tappelle a notre pere 
Saint »'. De fait, il se montra le veritable defenseur de la cite, lors duterrible 
siege de 619(?), mettant tout en oeuvre pour organiser la resistance, restant 
sur les remparts avec les assieges pour soutenir leur courage, et, par-dessus 
tout, excitant leur confiance enDieu etausaintmartyr Demetrius'. Ilcomposa, 
ä cette occasion, une belle priöre ä Jesus-Christ, dont l'anonyme nous a 
conserve le textet 

Cette priere et les quinze discours qui forment le premier livre des Actes 
du grand patron de Thessalonique ne sont pas tout ce qui nous reste de lu