Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 
^**'*ίϊ?^ .>^ί-- 
ΡΑΤΚΟΙΟΟΙτΕ ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

$Εϋ ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΕβΑ υΝίνΕΒδλΙ,Ιδ, ΙΝΤΕΟΚΑ, υΝΙΡ0ΚΜΙ8, ΟΟΗΜΟΠΑ, (Ε(Χ)ΝΟΜΐεΑ, 

ΟΜΝΙΙΙΝ 88. ΡΑΤΒΙ1, ΟΟΟΤΟΒΙΙ, 8€Β1ΡΤ0ΒΙΙΜ(ίΙΙΕ Ε£ΰΙΕ8ΙΑ8ΤΙ€0ΚΙΜ, 

8ΠΤΒ υ^ΤΙΝΟΗυΜ, βΙΥΒ οιυιβΟΒυΜ, 

001 ΑΒ ΜΥΟ ΑΡ08Τ01Ι€0 Αϋ ΤΚΜΡΟΗΑ ΟΟΝαΐΠ ΤΗίΟΕΝΤΙΝΙ (Α\ΝΟ 184Κ) ΡΚΟ ΙΑΤΙΝΙ8 
ΕΤ αΟΝαυΐ ΡΙΟΒΕΝΤΙΝΙ [ΑΝΝ. 1439) ΡΗΟ ΟΛΛΟ/5 ΕΙΟΗϋΕΗϋΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ 0ΗΒΟΝΟΙ.ΟβΙ0Α 

ΟΜΝΤυΜ Ου^ ΕΧ8ΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΚΟΜ ^ΑΤΗ0I.1^^ε ΤΚΑ0ΙΤ10ΝΙ8 ΡΒΚ ΟΙΠΝΟΕΟΙΜ ΡΚΙΜΑ 

Ε^^[.Ε8I^ε δ^ε^υI.Α ετ ΑΜΡπυδ, 

ηΐΧΊΑ ΒΟΓΓΙΟΝΒ8 ΑαΟυΒΑΤΙΒΒΙΜΑΒ, ΙΝΊΊΕΒ 8Β βυΐΙΟυΒ ΝΟΝΝυΐ.1.18 ΟΟΟΙΟΙΟυβ ΙΙΑΝΟΘΟΒΙΡΤΙβ 00Ι<Ι<ΑΤΑ8, ΡΒΒΟΙΤΑΜ ΟΙΙ.ΐαΒΝ- 

ΤΒΒ βΑβΤΙΟΑΤΑ ; ΟΙ88ΕΒΤΑΤΙ0ΝΙΒυ8, βΟΜΜΕΝΤΑΒΙΙβ, νΑΒΙΙβ^υΕ Ι^ΕΟΤΙΟΝΙΟυβ ΟΟΝΤΙΝΒΝΤΒΒ ΙΙ.Ι.υ8ΤΒΑΤΑ ; ΟΜΜΙΕΟβ 

0ΡΒΒΙΒυ8 Ρ08Τ ΑΜΡυ88ΙΜΑβ ΕΟΙΤΙΟΝΒ8 Ο,υΜ ΤΒΙΒυ8 Ν0νΐ88ΙΙΙΙ8 ΒΜΟυΐ,ΙΒ ΟΒΒΒΝΤϋΒ ΑΒ80Ι<υΤΑ8, ΟΒΤΒ(ΠΊ8, 

ΑϋΟΤΑ; ΙΝΟΐαΐΒυ8 ΡΑΒΤΙΟυΐ,ΑΒΙΒυβ ΑΝΑΙ^ΤΤΙΟΙΘ» 8ΙΝθυΐ.08 8ΐνΚ Τ0Μ08, ΒίνΒ ΑυΟΤΟΒΒΒ Αΐ,Ιβυ^υβ ΜΟΜΒΝΤΙ 

ΒΟΒβΒουΒΝτίΒυβ, οοΝΑΤΑ ; ΟΑΡίτυχ.» ίΝΤΒΑ ΐρβυΜ ΤΕΖτϋΜ Β1ΤΚ υΐ8Ρ0βιτΐ8, ΝΕΟΝΟΝ Βτ τιτυυ8 8ΙΝθυ- 

Ι<ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒυΜ ΜΑΒΟΙΝΕΜ ΒυΡΕΒΙΟΒΕΜ ΟΙΒΤΙΝΟυΕΝΤΙΒυβ θϋΒαΒΟΤΑΜΟυΚ ΜΑΤΒΗΙΑΜ ΒΙΟΝΙΡΙΟΑΝ- 

τίΒυΒ, αοοβνατα; οΡΒΒίβυβ ουΜ ουβιΐΒ, ττίΜ αροοβυρηιβ, ΑίΐουΑ υββο ΑυστοΒίτΑΤΒ ιν 

ΟΒΟΙΝΕ ΑΌ ΤΒΑ01ΤΙ0ΝΒΜ ΕΟβΧ^ΕΒΙΑΒΤΙΟΑΜ ΡΟΙΧΕΝΤΙΒυβ, ΑΜΡΙ,ΙΡΙβΑΤΑ ; 

0Ό0ΒΝΤ1Β ΒΤ ΑΜΡΙ,ΐυβ Ι.00υΡΐ.ΒΤΑΤΑ ΙΝΟΙΟΙΒϋΒ ΑυΟΤΟΒυΐΙ 8Ι0υΤ ΕΤ ΟΡΒΒυΜ, ΑΙ^ΡΗΛΠΕΤΙΟΙΒ, 0ΙΙΒ0Ν0Ι.0αΐ€Ι8, δΤΑΤΙ- 

8ΤΙ0Ι8, ΒΥΝΤΗ^ΓΓΙΟΙΒ, ΑΝΑΙ.ΤΤΙ0Ι3, ΑΝΑΙ^ΟΟΙΟΙ», ΙΝ ΟυΟΟΟυΚ ΗΕΙ^ΙΟΙΟΝΙΒ ΡίΝΟΤυΜ ΟΟαίΙΑΤΙβυΐΙ, ΙΙΟΗΑΙ.Ε, Ι^ΙΤυΒ- 

αίΟυΜ, ΟΑΝΟΝΙΟυΜ, 01»01Ρ1.ΙΝΑΒΚ, ΗΙΑΤΟΒΙΟΙΊ!, ΚΤ ΟυΝΟΤΑ ΑΜΑ 8ΙΝΒ υΐ.Ι.Α ΕΧΟΚΡΤΙΟΝΒ; 8ΕΟ ΡΒ^ΒΒΒΒΤΙΜ 

ουοΒυβ ΐΝοιείΒυΒ ιηιιεν8ι8 ετ ακΝΚΒΑΐ,ίΒυβ, αι,τββο 8αιι.ιοΕΤ ΗΒΙΚϋΜ, ουο οοΝβυχ^το, ουιοουιο 

ΝΟΝ 801.υΜ ΤΑΙ.Ι8 ΤΑΐ^ΙβΥΒ ΡΑΤΕΒ, ΥΕΒυΜ ΕΤΙΑΜ υΝυ80Ό180υΒ ΡΑΤΒυΜ, ΝΕ ΌΝΟ ϋυΙΟΚΙΙ 0ΙΙΙ880, 

ΙΝ ουοοΜΒΒΤ ΤΗΒΜΑ 8βΒΐΡ8ΒΒΐτ, υΝΟ ίΝτυιτυ οοΝΒΡίβίΑτυΒ ; Αΐ^τΕΒο βΟΚΙΡΤυΚ^Έ 
δΑΟΒ^Έ « ΒΖ ουο χ^βοτοβι οοιιρεβιββ 8ιτ οβυιομ οοιναμ ρατβεβ κτ ιν ουίΒυβ 

ΟΡΕΒυΜ βυΟΒυΐί Ι,ΟαίΒ 8ΙΝθυΐ.Οβ 8ΙΝθυΐ.ΟΒυΐΙ Ι,ΙΒΒΟΒυΐΙ 8^ΒIΡΤυΒ^Β ΥΚΒ8υ8| Α 

ΡΒΙΜΟ ΟΕΝΕΒΕΟΒ υΒΟυΕ ΑΌ ΝΟΥΙΒβΙΙΐυΗ ΑΡΟΟΑί,ΥΡβΙβ, αΟΜΜΒΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

ΒΟΓΓΙΟ ΑΟΟυΒΑΤΙΒΒΙΜΑ» ^^■ΤΒΒI8^υΒ ΟΜΜΙΒυβ ΡΑΟΙΙ^Β ΑΝΤΒΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤΟΒ ΟΗΑΒΑΟΤΒΒυΜ ΝΙΤΙΟΓΓΑΒ» 

ΟΗΑΒΤ^Β ΟυΑί,ΙΤΑΒ, ΙΝΤΕΟΒΙΤΑΒ ΤΒΧΤυβ, ΡΒΒΡΕΟΤΙΟ 00ΒΒΕ0ΤΙ0Ν18, ΟΡΕΒυΜ ΒΕαυβΟΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑΒ ΤυΜ 

ΝυΜΒΒυΒ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΧ,υΜΙΝυΜ ΡΒΒΟυΑΜ ΟΟΜΜΟΟΑ βΙΒίΟυΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ^ΟαυΒ ΟΕΟυΒΒυ ΟΟΝΒΤΑΝΤΒΒ 

8ΙΜΙΙ.Ι8, ΡΒΒΤΙΙ ΒΧΙΟυίΤΑΒ, ΡΒ^ΒΒΒΒΤIΜ^υΒ Ι8ΤΑ ΟΟΙ,Χ^ΕβΤΙΟ υΝΑ, ΜΒΤΗΟΟΙβΑ ΒΤ βΗΒ0Ν0Ι<0ΟΙ0Α, 

ΒΒΖΟΒΝΤΟΒυΜ ΡΒΑβΜΒΝΤΟΒυΜ ΟΡυ8€υΐ.ΟΒυΐΙ0υΕ ΗΑΟΤΒΝυΒ ΒΙΟ ΙΧ^υΐβ ΒΡΑΒΒΟΒυΜ, 

ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΒΜ ΙΝ ΝΟΒΤΒΑ ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΒαΑ, ΒΖ ΟΡΕΒΙΒυΒ ΒΤ ΜΒΒ. ΑΟ 0ΜΝΒ8 

^ΒΤΑΤΒΒ, 1.0008, Χ,ΙΝΟυΑΒ ΡΟΒΜΑΒΟυΒ ΡΒΒΤΙΝΒΝΤΙΒυΒ, ΟΟΑΟυΝΑΤΟΒυΐΙ. 

δΕΚΙΕδ αΚ^ΕΟΑ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ, 

ΕΝ ΟϋΑ ΡΒΟΟΚϋΝΤ ΡΑΤΚΕδ, ΟΟϋΤΟΚΕδ δΟΚΙΡΤΟΚΕδΟϋΚ Ε^^I.ΕδI^Ε ΟΕΛΟΛ 
ΑΒ Μ\0 ΡΗΟΉΑΝΟ ϋδΟϋΕ ΑΒ ΟΟΝΟΙΙΙΙ ΡίΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΗΡΟΚΑ ; 

ΑοσυπΑΝΤΕ ^.-ρ. μιονε, 

8ΙΤΒ αυιβυυιι οοιΐΡΐ.ΒτθΗυιι ιν βίΝουι^οβ βοικΝΤί^ Β^^1.Β81Α8ΤI^^Β ιΐΑίιοβ βοιτοεβ. ΡΑΤΒΟΙ,ΟαίΑ, ΑΟ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡβίνβ ΕαΟΙ,ΕβΙ^β, ΙΝ ΟυΑΒ ΡΑΒΤΒ8 ΟΙΥΙΟΙΤΌΒ, ΑΙ.ΙΑ ΝΕΜΡΕ Ι.ΑΤΙΝΑ, ΑΙ.ΙΑ ΟΒ^^^Ο-I.ΑΤIΝΑ. 
Ι^ΑΤΙΝΑ, ^ΑΜ ΡΕΝΙΤυβ ΕΧΑΗΑΤΑ, ΟυΟΑΟ ΡΒΙΜΑΜ 8ΕΒΙΒΙΙ ΥΐαΐΝΤΙ-ΟΠΙΝΟυΕ ΕΤ ΟυΟΕΝΤΙδ ΥΟΙ,υΜΙΝΙΒυΒ ΜΟΙ.Ε 8υΑ 
8ΤΑΤ, ΜΟΖΥΕ Ρ08Τ ΡΒΒΑ€Τ08 ΙΝΟΙΟΕβ 8ΤΑΒΙΤ, Α€ ΟυίΝΟυΕ-ΥΙΟΙΝΤΙ-ΟΚΝΤυΐΙ ΕΤ 1ΙΙΙ.Ι.Κ ΡΒΑΝ0Ι8 ΥΒΝΙΤ. ΟΒ^ΒΟΑ 
ηυΡΙ^ΙΟί ΒΟΙΤΙΟΝΕ ΤΤΡΙβ ΜΑΝΟΑΤΑ ΕΒΤ. ΡΗΙΟΚ ΟΒ^ΚΟυΜ ΤΕΧΤυΜ υΝΑ ουκ νΕΒβίΟΝΕ Ι,ΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΚΒΑ1.Ι8 ΑΜΡΙ.Β• 
ΟΤΙΤυΒ, ΕΤ ΑΟ ΝΟΥΕΜ ΕΤ ΟΒΝΤυΜ ΥΟΙ,υΜΙΝΑ ΡΕΒΥΕΝΙΤ, 8ΕΟ 81ΝΕ ΙΝΌΙΟΙβυΒ ; Ρ08ΤΕΒ10Β ΑυΤΕΜ ΗΑΝΟ ΥΕΒβΙΟΝΕΜ 
ΤΑΝΤυΜ ΒΖΗΙΒΕΤ, ΙΟΒΟΟυΕ ΙΝΤΒΑ ΟυίΝΟΌΕ ΕΤ ΟυίΝΟυΑΟΙΝΤΑ ΥΟΙ.υΜΙΝΑ ΗΕΤΙΝΕΤυΒ. υΤΗΑΟυΕ ΥΙΟΕ8Ι1ΙΑ ΟυΑΒΤΑ 
ΟΙΕ ΟΒΟΕΜΒΒΙβ 1860 ΟΜΝΙΝΟ ΑΡΡΑΒΟΕΒΑΤ. υΝΠΜΟυΟΟΟυΕ ΥΟΧ^υΜΕΝ ΟΒ^Β^Ο-I.ΑΤIΝυI^ ΟΟΤΟ, υΝϋΜΟυΟΟΟυΕ ΜΕΒΒ 

χ.ΑΤΐΝυΜ ουίΝουΒ ρβανοιβ βοι^υΜΜΟοο ΕΜίτυΒ : υτηοΒίουΕ υεβο, υτ ρηετιι κυαυΒ βενεριοιο ΡΒυΑτυΒ εμ- 

ΡΤΟΒ, ΟΟΙ.Ι.ΕαΤΙΟΜΕΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, Κ1ΥΕ ΟΒ^Β^ΑΜ ΒΙΥΕ Ι.ΑΤ1ΝΛΜ, 82ϋ ΥΟΙ.υΜΙΝΙΒυβ ΡΗΟ ΑΜΡΙ.ΙΟΒΙ ΚΟΙΤΙΟΝΕ ΕΤ 272 
ΡΒΟ ΜΙΝΟΒΙ ΑΒβΟυΒ ΙΝΟΐείΒϋΒ 00Ν8ΤΑΝΤΕΜ, αΟΜΡΑΒΕΤ ΝΕ€Ε88Ε ΕΗ1Τ ; ΒΕΟυβ ΕΝΙΜ αυ^υβΟΙΈ ΥΟΙ^υΜΙΝΙβ ΑΜΡΜ- 
ΤυΟΙΝΕΜ ΝΕΟΝΟΝ ΕΤ ΟΙΡΡΐαυΐ.ΤΑΤΕ8 ΥΑΗΙΑ ΡΗΕΤΙΑ ^ΒΟυΑβυΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, 81 0υΐ8 ΚΜΑΤ ΙΝΤΒΟΒΒ ΒΤ 8Ε0Β8Ι1Ι 

β0Ι.Ι.Β0Τ10ΝΒΙΙ 0Η>Ε00-Ι.ΑΤΙΝΑΜ, ΥΕΙ. ΚΑΜΟΕΜ ΚΧ ΟΒ^ΕΟΟ Ι.ΑΤΙΝΕ ΥΕΚβΑΜ, ΤυΜ ΟυΟΟΟϋΕ ΥΟΙ,υΜΕΝ ΡΒΟ ΝΟΥΕΜ ΥΕΙ. 

ΡΒΟ 8ΕΖ ΡΒΑΝβΙβ ΟΒΤΙΝΒΒΙΤ. ΙΒΤ^Β ΟΟΝΟΙΤΙΟΝΕΒ ΒΕΗΙΒΒυΒ ΡΑΤΚΟΙ^ΟΟΙ^Ε ΝΟΝΟυΜ ΒΖΟυΒΙΒ ΑΡΡΙ^ΙβΑΝΤϋΒ 

ΡΑΤΚΟίβΟΙΜ ΟΆΛΟΆ Τ0Μυ8 ΟΧίν. 8ΥΜΕ0Ν ΜΕΤΑΡΗΑδΤΕδ. ΡΑΚΙ8ΙΙ8 

ΑΡϋΟ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕ8 Ε0ΙΤ0ΚΕ9, ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 8υθ(3Ε880ΚΕ8 

ΙΝ ΤΙΑ ΟΙΟΤΑ : ΑνΕΝϋΕ Οϋ ΜΑΙΝΕ, 308 1903 

1^ ^'λ. αΐΰΐιγ. — Εζ «τρίβ ΡΑΙΙΙ. ΟυΡΟΝΤ, 12, για άίβία Β«€-άΆ8ηίέΓ68. — 109.12.1903 


9 ^ 

- • 
■ V ΤΚΑΒΪΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ϊ€Α. 

8Μ01]Ιϋα χ. ΑΝΝΌΒ 965. 

ΣΥΜΕΩΝ 

ΑΟΓΟΘΕΤΟΥ, 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 8ΥΜΕΟΝΙ8 ΕΟΟΟΤΗΕΤ^Ε, ΟΟβΝΟΜΕΝΤΟ ΜΕΤΑΡΗΚΑδΙνΕ, 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ, 

ΑΒΟΕΤΚΑ, ΡΑΚΜίίΕΎΙΟΑ, ΟΑΝΟΝΙΟΑ, ΗΙΒΤΟΗΙΟΑ, ΗΛΟΙΟβΗΑΡΗΚΑ, ΜΑ6ΝΑΜ 
ΡΑΛΤΕΜ ΕΧ Μ88. ΡΑΚ181ΕΝ81Βυ8 ΝϋΝΰ ΡΗΜϋΜ ΟΚΜΟΕ ΕΒΙΤΑ ; ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΕΙ ΟΕΝυΟ ΛΕΟΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ Ι.Ρ. ΗΙΟΝΕ, 

ΒΙΒΙ.ΙΟΤΙΙΕΟΑ εΕ£ΒΙ I)ΝIVΕ■8^Β 

βινκ 
ουκβυυΜ εοΜΡίΕτοηοΜ ιη 8ΐΝευί08 $αΕΝτΐ£ ΕΰείΕδίΑδτιοβ ηαμο» βοιγοκκ. ΤΟΜϋδ ΡΚΙΜϋδ. 


• •*•*:•.. ΡΑΚΙ8ΙΙ8 

ΑΡυΟ ΟΑΒΝΙΕΒ ΡΒΑΤΠΕ8 ΕΟΙΤΟΒΕδ, ΕΤ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 8υθαΕ880ΚΕ8 

ΙΝ νίλ ΟΙΟΤΑ : ΑΥΕΝϋΕ Οϋ ΜΑΙΝΗ. ϊΟβ. 

4903 αΐΰΐιγ. — Εζ ν^\9 ΡΑΌΙ. ΟϋΡΟΝΤ, 12, για άίοΐα ΒΜ-ά'ΑβηίέΓθβ. — 109.12.1903 


ΤΚΛΒΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙ.ΪΟΑ. 

8Μ0ϋΙϋΜ Χ. ΑΝΝϋΒ 965. 

ΣΥΜΕΟΝ 

ΑΟΓΟΘΕΓΟΥ, 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. δΥΜΕ0ΝΙ8 Ι,ΟαΟΤΗΕΤ^Ε, οοβΝΟΜεητο ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^ίΙ, 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ, 

Α8αΕΤΚΑ, ΡΑΆ^ΝΕΤΙΟΑ, ΰΑΝΟΝΙΟΑ, Η18Τ0αΐ€Α, ΗΛβΙΟβΗΑΡΗΙΟΑ, ΜΑβΝΑΜ 
ΡΑΆΤΕΜ ΕΧ Μ88. ΡΑηΐ81ΕΝ81Βυ8 ΝϋΝβ ΡΗΙΜϋΜ βΆ^ΕΟΕ ΕΒΙΤΑ ; ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕΟΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ 1.-Ρ. ΗΙΟΝΕ, 

ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΕ€Α εΐ^ΒΙ ΟΝίνΕΚβ^Ε 

$ινκ 
ευη8ΐιυΜ εοΜΡίΕτοηυΜ ιη βίΝευκοβ δεΐΕΝΤΐ£ Ε(χχΕ8ΐλ5π(ΐΕ ηλίιοβ βοιγοηβ. ΤΟΜϋδ ΡίΙΙΜϋδ. ί-. ί :•- •-- !'.. >»* "^^^Έίϋχί^ Ί^'^ο^ψίΜ έ?•ίιΐΑΡέ:ΐδ ύλώ^ιν.:. * • ■• •.'-.- 


ΡΑΚΙ8ΙΙ8 

ΑΡυΟ ΟΑΚΝΙΕΒ ΡΒΑΎΠΕδ Ε0ΙΤ0ΒΕ8, ΕΤ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 8υ00Ε880ΒΕ8 

ΙΝ νίλ ΟΙΟΤΑ : Α ΥΕΚυΕ Οϋ ΜλΙΝΗ. 208. 

4903 ΤΚΑΟΙΤΙΟ €ΑΤΗΟΠ€Α. 

8Μ€υΐΌΜ Χ. ΑΝΝϋ8 9βδ. 

ΕΕΕΝΟΗϋδ 

ΑυΟΤΟΒυΜ ΕΤ ΟΡΕΒυΜ Ουί ΙΝ ΗΟΟ τόμο ΟΧΐν ΟΟΝΤΙΝΕΝΤυΒ 8ΥΜΕ0Ν ΗΕΤΑΡΗΒΑδΤΕδ. 

ΡαίΓοΙορίω Εάϋοπίπι ΡΓ(β[αΗο, βοΐ. 9 

ίβοηί$ ΑΙΙαίϋ Οβ 8ι^ίη6οηί8 Μ^ίαρΗΓοείω εοΗρϋΒ ΒίαίΓϋα. 19 
Βδ α%ίΰΙσΗίαί€ βί ίβεΐίτηοηχο ΜβΙαρΗταείδΰ, αποίοιχ β. Ρ. Ηοηοταίο α 8. Ματία^ 
ΟαηηΛίίΛ άίβΰαΐϋ^αίο, ίη € Κέίΐβχίοαβ βαΓ Ιββ Γέ^ΐββ βΐ ιυπ ΓοΜ^β ύα Ια ογΙ- 

ϋφίβ. » 157 

8ι/τηβοηί$ ΜβίαρΗΓοείω Εηοοηιίηηί οηοίοιβ ΜίοΗαβΙβ Ρβ^ΙΙο. 183 

Είίί8άύ9η ΜβίαρΗτα8ΐΒθ Οΐ^ίηιη βοάβτη αυ^ίονε, 199 

δΤΜΕΟΝΙδ ΜΕΤΑΡΗΚΛδΤ^ϊ: ΟρΚΗΟΜ ΡΑΗ8 ΡΚΙΜΑ. — ΑδΟΕΤΙΟΑ ΕΤ ΡΑΙΙ^ΝΕΠΟΑ. 

Ογ&Ιιο ίη ΐΑοαβηίΑΐίοηβπι Οβίρ&ΠΒ. 209 

8βπηοη68 ΕΐΗίοί XXV 6 86πρ(ί3 Β&8ί1ϋ Μα^ηί βοΐΐββίί. 217 

Ρ!&Γ&ρ1ιπΐ8ί8 ίη δβΓίηοηββ 8. Μ&βΑτίί ^ΦΙ^γρϋί. 219 

ΡΓ6<»Ιίοη65. 219 

ΟΡΒΒυΜ ΡΑΚ8 8Ε€υΝ0Α. — ΕΡΙ8Τ0Ι^Ε, δΟΟΡΤΑ ΟΑΝΟΝΙΟΑ ΕΤ ΗΙβΤΟΚΙΟΑ• 

Ι&ιηΙ)ίοί (ΓίίηβΙτί. 224 

Α1ρΙι&1)6ΐΑ Π10Γ&1Ϊ& ςυ&ΙαοΓ. 224 

Ερίβίοΐφ. 227 

ΕρίΙοηΐ6 ο&ηοηυπι. 235 
Αηηαΐββ & Γβ^ηο 1^6οηί8 Απηβηί α8<ιυ6 &<Ι ΝίοβρΙιοηιπι ΡΙιοοαηι, ]&αι οάίΐί ίη Ιοπιο 

6ΙΧ, ίηΐ6Γ δθΓίρΙθΓ68 ρΟδΙ Τίΐ60ρίΐ£ΐη6Ο1 . 

ΟΡΕΚυΜ ΡΑΒ8 ΤΕΚΤΙΑ. — V ΓΛΙ 8ΑΜαθΚυΜ. 

Μοηϋητη Εάϋοτητη- 293 

Μανϋηί ΗαπϋΗϋ ΟαίαΙο^ηα Υιίαιυίΐη ([παε 8^ίηεοη ΜβΙαρΗΓοβΙβε οοτηροεηϋ. 293 

ΒαηίβΙιε άβ ΝβεεβΙ ΟαίαΙσοηε άβ βοάβιη. 299 

ΙηαρΙυη! ΥίΙ» δοηοίοπιπι. 305 256120 • • • β> ΡΑΤΚΟΐ,ο&ι^Ε β©ία:οκυΜ • • • ΡΚ^ΕΚΑΤίΟ. : .• . • ' " •« 

" • _ • • " - 
• • • • " Οβ νίΐΑ 6ΐ βϋπρίίδ 8γτηβοηί8 ΜβΙβρΗΓ&βΙβΒ, Μβ^ιβίΓΐ βΐ ίθ(;ο(Η6ΐΐΒ, ίΐι β0Γί1)ίΙ ί60 ΑΙΙλΙίαβ ίη 8υ& 
ϋιαίνϋα άβ 8\ιιη€οηητη ΒθήρΗ$^ ςυαπ) ίηΓΓα ιηβ^ηΑ βχ ρ&Γΐ6 βάβιηυβ, υΙ ηοβ αΙ) οοθγο θΐυοίά&ηάί 
(Ιοοίίδδίιηί γίπ ^θβία (1ί8ρβη$6ΐ. 

Οβ »1&1β ςυ& δγπ)6οη ΟοΓυϋ (Ιίυ βΐ αεηΙβΓ (ΙίβρυΙοΓυηΙ νίπ ρβΗΐί, ίηΙβΓ ηιιοδ Οαάίηαι, ηυΙίΑ Ιΐ8ΐ)ίΐΑ 
ΓΑΐΊοηβάοοαιηβηίοΓαίη &Ι) ΑΙΙαΙίο ρΓοΙβΙοΓίιιη, ΜβΙαρΙΐΓ&δΙβη βοουΐο χιι τίχίδΐβ ϋοηίβηάίΐ. Α( ^03ηηβ8 
Βο1ΐ3η(1υ8, ίη οβΙβΒβΓΠίηα βΐ βΓυ(1ι(ί$$ίιη3 ΡΓβΒί&ϋοηβ ςυ&ιη ρπΒΐηίβίΙ Α€ΐί$ 8αη€ΐατ%ίΛ/^Μχα ρπ(Ι•ιη 
(ΙθΐηοηδίΓ&νβΓΑΐ δγιηβοηβιη ΜβΙαρΙΐΓ&δίβιη 8οΒ βοηβίβηΐίηί ΡοΓρΙιττο^θηίΙί ίπιρβηο βεηρβιβββ, βΐ ουιη 
είΓΟΑ &η. 914 Υίΐββ 83ηοΙθΓυιη οοιιιροηβΓβ ίιΐ06ρί88β(, νίΐ&ιη 8&1ΐ6ΐη υδουβ &ά βη. 965 ρΓοΐΓ&χίδ86, 
ςυο Γ6ξη&Ι)Βΐ Ηοπ]Αου8, ΟοηδίβηΙίηί ΡοΓρ1ι;Γθ^«ίηιΙί &1ίυ8 βΐ βυ60688θΓ. Ια ρ<ΐ8ΐ6ΐ ρΙυΗιηίι άοουιηβΒίίβ 
εοηβΓΠίΑνίΙ ίβο ΑΙΙαΙίυβ ίη Ι^αϋαΙ» ΟίαΐΓίϋβι, βάβο υΐ άβ νβΓβ 2Β(&16 1ιυ|υ8 ηυΙΙα 8υρβΓβ886 ρθ8δί( (Ια- 
ΙίΐΑΐίο. 

δ;ιη6οη Μβΐ3ρ>ΐΓ88(6δ ηοη (ΑπΙοιη άοοίππα βΐ δεηρίίδ οΐ8Γυ!ΐ, ββά βΐί&πι βοοΙοηΟΙβ βΐ ριιΜίείι 
ςυφ |[ύ8δί( (ηυη6ηΙ)ΐΐ3. ΚΑ ρΓίΐΏαπαβ βηίιη Ιιηρβηί ΟΓίβηΙ&ΙΙδ (ϋ^ηίΐλίβδ ρΓοιηοΙυδ, ηβ^οΙίΑ ^▼ίδ8ίιη& 
ρβΓίΙβ ΐΓ&εΐΑνίΙ, βΐ 1)οηο ρυοΙΙεο δΒρίβηΙβΓ 6ΐ ΐθϋείΙβΓ εοηδυΐίΐ. 

δβά ηυο(1&(ΐΓ6Π) ηοδίΓαηι ιη&χίιηβΓ&οίΙ.Ι&υΓίβΐΏ βαπκη&Γη βδΐ&βδοευΐυβίίοιη νίΓβδίηι^θηϋοιηηθδίηεοΙ- 
Ιί^βηόίδ, εοΓπ^βικΙίδ, δεπΒβικίΙίδ βΐ βάβιιάίβ ΥίΙίδ 8&η6ΐοηιιη ίΐΏρβηάίΙ. &^τ% ίβΓ6ΐ>&( ηβιηρβ» Αοΐ& ηοβΓ- 
ΙγΓϋΐη, ΥΙΙ&δ δδ. ΟοηίβδβοΓυηι β( ΥίΓ^ίηυιη δίνβ ο1) &1)]βε1υπ) ηυο ιοπρία ΓιιβηηΙ βίγίαπι, δίνβ οΒ ίη- 
ΙβπΏίδίαδ ηατΓβΐίοηβδ ραΓϋΐη εΓβ(ΙίΙ)ί]βδ, ρλΓίίιη ηβ^^Ιί^ί, ρ8Γΐίιη εοηΐβιηηί, θΐ βυί οίϋείί ββββ ρυΐΑνΙΙ 
688 αϋ ιηβΙίοΓβη) Γοηη&ιη ΓβίΙυεβΓβ, υΙ α ίΐ(Ιβ1ίΙ)ΐΐ8 ίο ρΓθΐίο άθηυο 1ΐ8ΐ>βΓβηΐυΓ βΐ λΐ) οπιηί1>υ8 βΐιηβ•» 
ΙίΑπίδ ραδδίιη Ιβ^βΓβηΙυΓ. 

Πβδ βί ρΓο νοΙΐ8 εθ8δϋ;ίηεΓβ(1ί1)ί1β βηίιη 68ΐ ηα&ηΐυπι Γαπι&πι 8ϋ)ί ίη Ιιοο ορβΓβ ρΓΟδβηυβηάο οοηιρΑΤ3• 
?βήΙ, ηο3ηΙυπιςυβ ρΓοίοείοπι δρίηίοΑίβπι ρορυΙο ΟΙΐΓίδΙίληο })&ε ΙβοΙίοηβ ρΓοευΡΑνβπΙ. ΑΙ) φΙαΙθ (|υι 
βοηρΗίΙ,εοάίεεδ Γ6Γ6 ίηηυπιβπ εοηίβοϋ βυηΐ, ίη ςυίΒυδ ΥίΙΐΒ δ&ηοΙοΓίιπ) βχ β^ίιίοηβ βίυβ (ΙβδεπρΙ» βυηΙ, 
β( υηίςϋβ ΓυβΓοηΐ ρΓοριΐ{8ΐ8β. δυηαπι&δ βί Ιβυάβδ ΐΓΐΙ)υυηΙ ηοη ΙαηΙαπι ΗίεΙιαβΙ ΡββΠυδ, ςυί εβηΐβδίηιο 
ρο8( ίρδππ) 8επΙ)βΙ)&Ι βηηο, βΐ βυπι τίπδ β&ηβΐίββίπιίδ ΓβΓβ δΒςα&νίΙ; 86(1 ρΓ83ΐβΓβ8 ^υεΙΟΓββ ηυίευηηαβ 
ΓβΓοηι ίΙΙίυδ (βπιροΓίδ ηοϋκίαπι ροδίβηΐ^ΐί ΐπ&ηδπιίιβΓυηΙ. 

Ρ8α)& 8;η)6οηΐ8 ΜβΙβρΗΓΑβίιβ ρηπιυπ) οΙ)8εΐ]Γ8η ε^βρϋ 8»ευ1ο χνι, ευπι ^«ΓβΙίϋΙ, ευΐΐυί δ&ηοΙοΓαπι 
ϊηΓβηδί, ίη εβΙβΙιβΓΓίηιυπι βΓββεοΓυπ) Ιΐ8^ίο{^Γ&ρ1ιυπι βχ ίη(1υ8(Γί& (ΙβΒβεεΙι&Ιί δοηΙ, υ( ρΓββείρυυπι ααβ- 
(οΓβπι Υίΐ&πιηι ίϋ^Γυπι ίη ςαΐϋιΐδ νίπαΐββ 8&ηε(οηιηι βχΙοΙΙυηΙυΓ βΙ ευΙΙιΐδ βοΓυηι εοπιηβηάΑίιΐΓ, ίη 
οοηΐβπιρίαπ) «άάυεβΓβηΙ, βΐ δίε νβΙβΓβηι ΕοεΙβδί» εαΙΗοΙίε» (ΙοείΓίηΑΐη «Ιβ νβηβπαΐίοηβ 8ληε1ί8 βχΐιί- 
Ι9βη(1& ί&είΐίυδ &1)οΙβΓ6ηΙ. 

ΗδΒΓβΙίεοΓυιη Πΐ3ο1ιίη&1ίοηί1)υ8 ίηνίΐβ ίβνίΙ βεΐιοΐ&ίΐΐβ Ιι^ρβΓεηΙίοοηιηι, ηυ^β 89θευΙο χνυ ίη ΟαΙΚα η&Ιλ 
β8(,βΙ ίη άίδεβΓηβηάίδ (^βηυίηίδ (Ιοουπιβηΐίδ & Γ&ΙδΙδ,δηρροδίΙίδ ααΐ εοΓΠίρΙίδ ΓβΓβ Ιοίληι ορβηηι βυβπι η(ί- 
ΗίβΓ εοΙΙοεβνίΙ• Μβίαπι 8υΐ6πι ρβιίΓαηβίίΙ, <1απ) εβεο εαΓρβηάΙ νβΙβΓβδ &Γ(1οΓβ α1)Γβρΐ8, Ηβ{&ρΙΐΓ&8(βη βΙ 
αΙίθ8 ηοπηυΙΙοδ ηιβ(1ίί 9βνί 8εΓίρΙθΓβ8ίη]υπί8, εοηνίεϋδβΐ οοηΐβπιρίυίΐιι αΙΓβείΚ» «ε βί ίηδεηρίίβ βΟΓοπι 
ηΐΐιίΐ νβΓί, ηίΐιίΐ δ&ηί ρΓΟΓβαδ ΓβρβπΓβΙυΓ. δίβοδ αυάί&δ, δγπιβοη ηοδΙβΓίη νβηίίβηάίδ ΓβϋυΙίβΙοΙοδ β8( ; 
ΙβΓΑ πιοηυπ)6ηΙ& εοιτϋρίΐ βΐ ρβΓίαΓϋ&νίΙ ; π)βη(1&εί& ηίδΙοπεΑ ΙηηηηιβΓα εοη^^ββδΚ ; ηυΙΙαπι ρΓοηυβ 
πιβΓβΙηΓ Γιάβιτι ; ΙίΙ)Γί'β]υ8 ςυ&δί ηββηί&τηπι Γ&ΓΓ8{[ίηβ8 α τιγο (ΙοεΙο βΐ ρβηΐο &(1]ίείβη(1ί δυηΙ. 

Η«Βε οπιηία ρΓχΙβΓ νβηίαΐβπι Λ\ζ\ά δηηΐ, βΐ ίη (ΙβΙηπιβηΙυπι ΙιίβΙΟΓΐ» βΐ άοείηηββ ββοΓ». Οααηςυ&ηι 
βηίπι δ;η)βοη ΜβΙαρ1ΐΓ&8(β8, ηαοά οηιηίυπι ηοΓίβΙίυπ) δΟΓδ βδΐ,ήη &ΙίςυίΙ)υ8 βΓΓ&νβηΐ, βΐ νβηίαίβηι ϋηΐ 
ί|;ηοΓ2ΐν6η(, &υ(βχ ραΗβ ΙβΒδβηΙ, Ι&ηιβη ίη(1υΙ)ίυη) βδΐ β]υ3 (1ίΓικβη(ί& πιιιΙΙανβΙβΓΑ (ΙοευπιβηίΑ 8βΓν&ΐλ 
ίυίδδβ, ςυΰβ δβευδ ρβπίδδβηΚ, ηβε βηπι ηΐ6η(1αεί& βείβηίβηι δεήρδίδββ &αΙ βχ ίη^βηίο ίβϋυΐίδ ίηιΐυΐδίβδβ. Ε 
εοηΐΓϋ 6χ Ιλοε εβρίΐβ α νβ(βΓίΙ)αδ Ι&υάαΙυΓ,ςυοά β ΥίΙίδ δ^ηεΙοΓοπ) 03είΙαηΙβΓ βεηρΙίδ^αιυΙίΑ ηιίΓ&ειιΙ& ίη• 
εΓβ(1ί1)ίΙί{ΐ,η&ΓΓ&Ιίαηευΐ2ΐ8 ίαΙΙΙίδδίηΐΑδ,βΚ ρΓοάί(ί& δϋδρβεΐα &υΙ ιηαηίίββίβ ΟεΙαΓβδβειιβτίΙ^βλ β&8(1βαι (Ιί^- 
ηίοΐί ίοΓπια βύίάβηΙ.Ουββ δίγΐο Ι^υηιίΙί νβΐ β1)]βεΙο εοπιροδίΙβΒ ίυβπιηΐ, Ιρδβ 8ΐ;Ιο αηκΒηίοη ^ββεηρδίΐ;^»» 
ρΓοΙίχίΙ&Ιβ ΙδΒάίο ΙβεΙοτί βδδβ (ΙβύβΙ^&ηΙ, α(1 οΓβνίοΓβηι η&ΓΓ&ΙΙοηβπι εοηΐτ^χίΐ: αάβο υΐ Ιοη|;β ρΙυΓΑ Γβδθ- 
ευβΓίΙ, <ιη&πι άβ δυο αάάίάβπΐ, ςυβπιαάπιοάυπι μπι οΙ)8βΓ?ανϋ Ι. ΒοΙΙ&ηάυδ ; ςα» β1β|;&η(ί ε&ΐλοιο 
6Χ2ΐΓ2ΐΐ2Β βΓΑπί ίηΐλείλδ 8βΓν&νίΙ βΐ άβδεπύβΓβ ΓβείΙ. Ιη ίΐδ &υΙβπι ρβΓβοίβηιΙίβ ηοη ίληλω δεηρίοπβ 
επίίεοΓυηι 8ηΙ)δβςυ6ηΙί8 ββίβΐίδ, 8β<1 άβ ρΓορ«(;ΑΒάί8 υΐΐΐώυδ ΙίΙιήδ βΐ άβ εΙΐΓίδϋληιίΓυπι νίΓίαΙιιηι βχβΓ- 
είΐίο, ρβΓ βχβηηρΙοΓυπ) ρηΒάΙε&Ιίοηβπι εοηΟΓη&ηάο αηίεβ εο{ίΙαΙ)«Ι• 

Οαοα δτιηβοη ΗβΙαρΙΐΓ&δΙβδ &ά βη^βηάυπι εηΙΙαηιδ3ηε(0Γυπ) οΐίαι ίβεΐ8δβ1β^ίΙυΓ,ίά8υ1)8β4ηβηΙίΙ)υ88θ- 
εηΐίδ,ηοη βίηβ ρίοηιηι αρρΙ&υδυ ίβοβΓοηΙ τίΠ άοείί βΐ ρίί,ίηΙβΓ ηυοδ ηοπιίη&Γβ ρΙλεβΙ Ι&εοΙ)ΐιπ) άβ ΥοΓ8{;ί• 

ρατκοι-. σκ. αχτν. ι δϋδ- 
|>Γ£Β- 11 ΕΟΙΤΟΛΙΜ ΡΛ^ΪΡΑΤΙΟ. 12 

ο•, ΡβΙηιηι (Ιο ΝλΙιΙίΙιυί, ϋροπίλουοι, διυρίυηι, ΒίΙικΙβοβίΓλίη, βοϋΐτβ^ίΐϋΐη, ΒοΙίΒϋίΙυπ) τυπι 5ϋεϋ§, 
^ΙΠ* ^( ΑΙΙίληυηι Βυ1Ι•Γ« ψί'ι οιηηι;&, ΐΜΪΊιύΜΐΐϊ, ταπϋ/ί^ί Ν)πιβοηί$ Μ<;<ΰρΙΐΓ35ΐχ «^Γυΐί, ρΙ^Ι^ι 01ιπ5- 
Ιί^ηϋ* ρΐυπηιυηι κιιίβ β€πρΐι> Ρ5<ί{<'^."^•^ '•* 

ΰβ»(6ηΐ»ι ΙιβΙ»οηΐ6( ίρ§>ΙιΚ(ΐ)πίΡ^ΐνΓΓί <Γί(ί('ί,ιιη<1β>5ΐι:οοηί Μ6(2ρΙιι<ι.<ΐ;ΐ'^Γ3ΐΪ3δπ^3ΐι1: ηαιη,υΐ ιηο- 
Ηΐοο^ββΓΥλΗΙ Ρ..ΗοίΐθΓΒΐ08 ίδϊηείΑ-ΜβΠίΐ ίη ΟδΒΟΎοίΗΊυΰη^• α(1 Γ<?^ι^/</«ίΤί//(^ί,ί^υ2ιΓϋ^η ΓΓα2:ηΊ6η- 
Ιυιη ίηίΓβ 6(ΐ€αηιιβ\,ί^§ί Μίΐΐβπιοηΐ, ΒαΙ1Ι(*Ι, Καυπον, 3εΐ&3 δγιηβοηθ Μβ^3ρIIΓ^^1β$ί^ν^I^ Ιϋυϋβπβ οο^υη- 

3ωΙι -ήοίόνιτο'δυηί ηυΐ Ι^ΙίΑΐκΙί, ηυί 63()βιη ΛεΙβ α Μ6ΐ&ρΙΐΓ3$ΐ6 βΓοερΙβ 5υί8 εοΙΙβεΐίοηίϋυδ ίπδεΓυβ- 
•, : \\ ^Ηπι!". ^• ΚοΙΙβηϋυ• Αυίβηι, 11^ρ6^^^^ι^^^ι( 18(1$ 2ΐ?ςυίοΓ, Κ^ιηβοηίδ Ηβ(3ρΙΐΓ3ί»1:ι; ρ&ίΓοείπίυίη αρβπΐβ 
'*•' : * οΐπίΐ βΐ ΐΑυ^βπι 6]ϋβ(ΐ£ίη εαηϋίϋβ ρΓοεΙαιηβΙ. Ινίςυαπι βηίπι ίη ΡΓδΒίπΙίοηβ Αοϋ^ ^(ηΗίοπιηχ 

πί)ΐ•8Α (ΙβΙ)ίΙ« 6η€0ΐηί& Ευββϋίο ϋα^βαΓίβηδί ΙπΙ)υί68βΐ, ί(2 άβ 8) ητ.βοηβ ι1ί8$ρπ( : 

« ΐΑυ(]βΙ»ίΐ6 Εα86ΐ)ίί 8ΐυ(1ιυιη &1ίί (Ιβίπϋβρβίιηίΐ&Ιί. ΟΙβίβιτίιιιιι^βο ίη^^βηβΓβ 5^ιη6οη Μβΐ8ρ1ΐΓ3$ΐ6$, 
<|υί β(I^ο|οιΗ€ι« (Ιίοΐυι, &1) ίΙΙυβίΓΐ, ςυ«ιπ) ^ϋη8(&^1ίηοροI^ι21ηο ία ραΐ^ιΐίο ^65δί(, ϋι^ηίΐαΐβ. Οβ €υ]ϋ5 νίΓΐ 
ιοίαίο, νίΙϊΒ ίηνίίΐαίο, Ιυευ1)ΓαΙίοηίυιΐ8, ((υία ιηοΐΐα ρβΓρβΓαιιι 8(ηρΐα α τίΓίβεΙίαπ) ηοηίηιΐοείίδ, 1)Γβν1ΐ6Γ 
(Ιί€βΓβ 0ϋη8ΐί1υί• ^!'I(&ι^Iη ίρ86 8υαιη ίηϋΐεαίίη ΥίΙα δ. ΤΙιβοεΙίβΙβ^ Ι^ββϋΙΰΒ, ηυαιη χ Ν<.ν6(ηΙ)Γί$ (Ιαϋίιηυ^^. 
ΙΙΙία8 νίΐ» &υ€ΐθΓ6ΐη £886 Ηβ(ΑρΙΐΓΑ8ΐ6η, ηοη αΐίυιη ηιιβιηρίΑιη 3ηϋΐΐ)^π)ϋΐη δοηρΙοΓβπι,ρΓοΙ)»! Ι,οο ΑΙΙ&- 

Ιίυ8 Ιβ8ΐίΐηθηΙθ ΜκΙΐ86ΐί8 Ρ86ΐΙΐ,6€υ]υβΟ(1θ 5 ίη ΗβΙαρΗΓ&δΙβη \%{Ά ΓβείΙ&Ι : Το ττς^ΰτον σου 7ύγγρ2{χ;χ2 έ/. 
προνοίας 0«ΥκΤ)< και 6μιλ(ας γέγﻧ τού Ιιροΰ πρβσούτ'Λ» χ«Ί μον ιστού, Συμεών Οίσπέσιε, ον εν Πάρω τγ, ν7^7ί»> 

τιΟίώρηκας. ΡΐΙνηα Ιηα ΰοτηιηβηίαΐίο βχ άίνίηα ρΓουίάβηίία βΐ βοΙΙοίΐυίυ βϋία €$1 Βααι $€ηία €ΐ 8οίίΙαΊ η, 
8^νΜθη αάίΛίναΗΙίΛ ςηαιηίη Ρατο ίη^ηία ν'κΙΊί^α. ΡΙβηίυ» εοΠοςυίυηι ίη Τΐιροείίβίβδ νίπειίηίδ Υίΐα τβ- 

ΓβΓίΟΓ. Α(1(ϋΐ ΡββΙΙϋ$ : '4ςίως ίςύμνησας ττ»ς Λεσο'ας τα λομττρχ και ΟεΤα αγωνίσματα θεοκτίσττ.ς τή; όντως, 
άγγιλικ^^ν μικρού κιΐ άιώματον τελεσάστ,ς παν^ν^ω; τό πολίτευμα. Ρνο (Ιί^ηϋαίβ Ιαη(1α»1% ί,βΒΪήχ ΐΙΙη^Ιτχα 

$ί άίνί9Μ ΰ^ίατηίηα νβτβ ΤΗϋθ€ίί$Ιχ (ίά ββΐ & Οβο ίΗΐ)Γίε3ΐ2β), ^/ϋα? άιι^^/ιΥ^ιιι» ρΓορ^^ β/ ίηνοΓροΓβΐηη 
νίΐοβ ηιοάΗίη $αρί€ηί€Γ ί^ηηίΐ. (}}Χ9ί νβΓΟ οεεβδίοηβ ίη ΡαΓυιη νβηβΓίΙ, 61 δ2ΐπεΙίδδΐηΐ2Β νίΓ^^ίπΙδ ρΓΠί- 

εΙΟΓΟ ΓΐαηΟΓΑ βΧ 2ΐη3εΙΐΟΓ6(α (ϋ(1ίεβΠΐ, ίρββ ίηϋίεαΐ Η6ΐα|)ΙΐΓ3δ(6δ : Γενομένφ μοί χοτε κατά τον Ιϋρον 
γίγονβ δέ, καΐ γαρ έττΊ Κρ/,τ^ν θιέπλιον ύπο τ•«ύ μακαρίτου Λέοντος έκεΤσε τζεμφΟεις, Λεοντό; φτ,μι τού εύτυ- 
ον μίνος. χιΐ μικρά τούτου μντ^ιΟεις ατιμάσω νον άνδρα, Ιπί τον παροΰταν τέ'ις ύΓ(ίΟεσιν εΤμι, εκείνου κατά /.%ιζΙ μνησΟησόμινος* έστελλί]μην τοιγαρούν τούτο μίν έκε(ν<}> συστρατευόμενος, και προβιβαζόμενος εις πεΤραν στοα- 
τηγίκην, οΐ« πώλος μητρι, «ρο; τά γενναιότατα τού στρατηγημάτων συγχαίρων ούτω γαρ ην μικαριτου μου 
βασιλέως άκοπες• τούτο κα( πρ€σδ*υόμ*νος προς τους τ^ν Κρήτη ν ε/οντας Αρακάς. Οηηΐ αΐί^ηαηάο ίΗ Ρ αν Ο 

ΰϋίίη ΐίϋΗία : {ηί αηίβηι ηατη ίη ^^βία ηανίααύατη α ί,βοηβ ίβάίοε ίηβίηοηω βο ιηί9$\ι$ ; ί,βοηβ νιηηατη 
ΗΙο νβτβ (ΌΝί^ηαΙο ίιηρβταίοτβ^ ^η^ ίραανη ϊίοηιαηοηαη [ίίΐίΰίίαΐβίη $β€ατη νίίΐβΐην ίη εβρηΙΰΓηηι ίηίη^ 
11»Μ. ΜϋΗΐ^ατ αηΐβιη ίηΜαΙητα» ιηιη ΰΙαήαχίΛΟ ίΙΙο Ηίηιβηο, ηίροΐό άηιβηάί εχβΤΰϋηΒ ρεηίί$8ίηιο, 
Οτοηχί ρναί(€6ίο (8ίν6 1.ο£[οΐΙιβΐα), (ΐηί ηηίνετεω €ΐα$8ί ίηιρ&ταύαί, αηί^ ηί νοήηΒ άίοαιη, ίρ$ί8 αηίηιίρβΓ• 
ίΗτίαϋοηίύηί : 8βά ηβ ναηΙϋΒ εΚβνβηάαίΛ ΙαηάΙύίΐΜίΙΗηΒ ρβήΐίαηι ΜΗ αάηΐίηίείναηάι οΰίίβΓ αί1ίηρ6η8, 
Ι6νί φΗ (οΰία ίηβηΐίοηβ, αβάβοπΗ €Ί ροϋίΐΜ νϋβαν ίηΗ8$ί88β^α(1 ρΓοροΒίίαιη ιηίβηα ηανναϋοίΗτη τβάοο, 
(Ιβϋο ορροΓίηηίη» άίοίηναα αΐίαί. ΜϋΜαΓίρΗηί ρατίιηι ΰπίη βο ΜΠϋαΙηΓΟί, €ΐ αά ίτηρεταΐοήφ αΓΐί8 
(Ιοαιηίβίΐίίίίη αΐίιιηοά ρνοηιουβηάηΒ, ηΐ €(ΐηηί€ία νηαΐή ΒοΙβί, αά ρτιεοΐαΐα ήη$ Βίναίαρβηιαία α88Ηί€η8 
(ίά 6Ηί9η ρναβίρΗδ Αη(ΐη8αΐ8 8ρ6€ΐαΙ)αΐ) ; ρατΗτη ηΐ αά ΑναΙα8 €ΓβΙαηι ούαη6ηίβ8 ίβραΐίοηβ (ηη^βΓβτ. 
ν«π&8 1Ιίιη6Γίυ8 ίοριΗβΙα 6χρβ(ϋΙίοηθ8 η&ν3ΐ68 1.6οη6 ίιηρθΓ&ηΙββιΐδεθρΐΙ, ϋοη60ΐ3ηϋ6πι α(1 83πιιιιώ 
ίηβυΙ&πι ιηβηββΟοΙουή &ηηο 91 \ αιΙνβΓδίΐδ 6€0 Ακ&ΓβηοΓυηι ηανβδ ίηΓ6ΐίεί(6Γ οοηαπιίδδο ρΓεΒίίο,ρΓορΙβΓβα 
8ί^ ΑΙβΧϋπάΓο ίηιρθΓ&ΙοΓβ, ΐ6οηί8 ίΓ8ΐΓ6, ίη Ο&ΙγροΓαηι πιοηαδΙβΗυιη Γ6ΐ6£[α1ιΐ8,)ΐ3αύ Ιοη(;ο ροδΙ ΐβιηροΓο 
ιθΓυη)ηί8θοηΓ6€(υ8ο1)ίί(• (}υαιη Ηίε Μ6(&ρΗΓ&8ΐβ8 πιβιηοΓ&Ι βχρβιϋιίοηβπι, ουίβΐ ίρ86 ίηΐβΓΓαβηΙ, 63 νί<- 
άοΙϋΓ ςυ&ιη ϋυΓοραΙαΙβδ 61 ϋβιΐΓβηαδ ΐΓαιΙυηΙ οοπΓβείΑπι ϋβοβιη αηΙθΙιβοηί8οΙ)ίΙυΓη3ηηίδ, ευιη 8;πΐ6οη 
8θθΓ6ΐ«Γίυ8 ((|υί ίϋβιη ίρδβ Μβ(αρΙϊΓ&8ΐ68 νί(ΐ6ΐυΓ ίαί886) οβηΐυπι αυπ 1ίΙ)Γ33 3 Κο(Ιορίι;Ι1ο €υΙ)ίευΐ3πο 
ίη ίΙίηβΓθ Γθ1ΐ€(88, Ιιβοηί ΤηροΙίΐΦ &ρο8(α(80 (ΐ6(ϋΚ, ηβ ΐΗβδδβΙοηίοβιη ε3ρΐ3ΐη βνβΠβΓβΙ : ςυοά ϋΐίυβ 
ίΜΐυπι ίΙ« ΒΓΑΐαηι ΓυίΙίίπρθΓ&Ιοπ, υΐουπι ρ3ΐΓΐείυπι υΐ ρππιυπι 86εΓ6ΐ3Πϋΐη ΓβηυηΙί3Γί1. 

•Νοη 6Γ8ΐ (υηο «(Ιπιοϋαπ) ηοΐα ρΓονθοΙυ8Μ6(3ρΙΐΓ38ΐ6δ, υ( ηαί ίπιρβΓΜίοπφ νίιΊϋΙΙδ ΙίΓοείηίυίη ροηβΓβ 
8υΙι νβΐ6Γ&ηο (1ιΐ06]αΙ)6Γ6(οΓ. ΡϋβπΙΙυηοχχ 3α( χχιι βηηοΓυηη ; ροΐαίΐ ί£[ίΐϋΓ 3ϋ αηηαιη 61ιπδ(ί957 αυ( 
ΟβΟτίΙ&ηι ϋβΐη^β ρΓοϋαοοΓβ. Αΐ/|ϋ6 ϋ3 8υΙ) Οοη8ΐ3η11ηο ΡοΓρΙιγΓοκβηίΚο,ίβοηΙδ βΠο Ιυπι ΤΙιοοεΙίδΙβδ νί- 
(«πι, (υηι αΗα (1ίν6Γ80Γϋΐη &οΙα βαπι 6ΐαευΙ)Γ388θ οβΓίυπι νί(ΙβΙυΓ; ηοη, υ( Λ1ΐ3(1αδ δεη[)ίΙ, δοΐ) ίβοηββΐ 
^οη8(]ιηI^ηο:η&Π1^η Ιΐ30 Υΐΐαίβοηβιη άίββΓίθχον μακαρίτη ν,/^Ζ/πβ ίη^;ησπα?,3ρ|.ϋ1ΐ3ΐ,ηϋ3 Γ3ΐίοη6 ΙοηυΙ άβ 
ποοΓίϋΙβ 8θΐ6Π)ΐΐ8. 81 63 ρπ(η3 6]α8 €0ΐηΐΏ6ηΐΑΐίο ΓϋΙΙ,ηίΙιίΙ ι^ίΙϋΓ δυΐ' ίβοηβ δοι ίρδίΐ,ηαοιΐ ςαίάβιη βάΐάβ- 
ΗΙ ίη Ιυοβιη.Νοηαβ ΑΙθΧ3η(ΐΓ0Γ^Γυη) ροΐΐ6ηΐ6 ίΐα ΐ3υ(ΐ3Γβ Ηίιηθπαιη 3α3υδ οδδβΐ. ΡΓίΒείρυβ ρυ1)1ίε38 Γβδ 
ΙπιοΐΒΓθ 8αΙ) Ιιβοηβ εεβρίΙ.Νβτη εαπ), υ( ΡββΙΙυδ (βδΙλΙοΓ» ΙΙΙυδΙπ η3(ϋδ ίαπιϋί3,3πιρΙίδδ1ΐΏΐδ ορίΙ)ϋδ 3ηΐϋβ- 
ΓΟΙ, 6Χ06ΐΐ6Γβ! θΓϋΐΙίΙΙοηίδ Γβιηπ, 3(ηυ6 οιίΓοχίυπίΐ ίΙΙίο ρΓυιΙβηΙΙχ δρβείπιβη νΐοάίδδβΐ, (3η1α (ΐ6ίηο6ρδ ίη 
ΚΤΑΐίλ 88ρίβη1ΐ8 ΙπιρβΓαΙοΓίδ ΓυίΙ^ υΐ(ΐαο:1 Ραπυβ ίΙΙβ ηιοπ3ε1ΐϋδ ρΓΦίΙίχοΓαΙ, δϋίΠΓηοδ (Ιβίηαβρδ ΙιοηοΓβδ 
8ίΙ εοηββουΐϋδ ; (ΐυο8 ιηι1υ8ΐη3 δΙη^αΙλπ, 0(1β, κΓ3νί(3ΐ6, ιηο(ΐ6δ1ί3^ Ι11)6Γ3ΐί(3ΐ6 κ^δδίΐ ; ςυοθ οπ)ηί3 
ρηθϋίολί ΡδβΙΙαδ. 

« 1118 ίΙΙο (ΙοϋΙπηοο ΓοΓΐυηω()υ6 ρΓΦδΙιΙΙβ 0Γη3ΐϋ8, οαιη εβΓηβΓβΙ 6ΐ (|;ΙθΓίοδ3 Π)3Γΐ;Γυπι εοΓΐ3ΐηίη3, 6( 
ροηαοΐιοπιιη ρηχ)θΐ3Γ88 βχ6Γοι(3ΐίοη68, Ιΐ3 ίπιρβηΐο βΐ ίηοΓηλΙβ (Γ3(1ίΐ3δ 6δ$6 ΙίΙΙβπδ, υΐ πιυΐιί η6 1(-{βΓ6 13 ΕΟΙΤΟΚϋΜ ΡIι^ϊ!ΡΑΤIΟ. 14 

(]υί(ΐ6ΐη 698 τβΙΙβηΙ,ςυίάιιπίΐ βΙίΑΐτ Γίβα βχοίρβπβη!; πιβΗοΓα 8υΐ6(η 8{Γ6ΓΓ6^8Ηο8 ρΓορΙβΓ «ηιιηί 80ϋ0Γ(Κλΐιι 
ηοΙΙβ, βΙίο8 ςποά ορυ8 6δ£6ΐ ίηΐίηβηβί δΐυάίΐ; βΐ ({ηί ηβ Ιοία ^Η^(ιβ^η νιή νίία 9νΙ[€ΰβτα^ ηοη ροβββ, /ΐί- 
νβηίΐβ, υΐϊΗβηι Ρ86ΐΙυ8 80ΓΪΐ)ί(, α^ί/νβάίίνΓ [αοίηη$^ νβΐ (βΐίνβίη ροϋια αΰίιοηεηι αηαηι ηηΙΙνε οτηηίΐΜ 
^ββ8^^ βΙίάΐβΓ',ροΓ ηηαηΐίΙΙβ εναβϋ εΐατωτ οτηηίύη,^ ηπί εηηί ηύίςηβ^βΓηάίΙΐΒ^βί ύεούοηεβΰΓανϋ $α^Η(Β 
χηηί οιηηίηίη ριιίΓΗβητίηια, τηαΓίμτηηκίΗβ ΰβτίαίηίηα βί οηνεαε, β^ ΜΟπαοΗοίανη αΙ>8Ηη€ηΗ(ηη αίΟΗβ 
ναΐίβηίίαηι οηιανΗ αο άβΰοτανΗ. Ε\ (ηυΐΐο ςυίϋβιη ίΙΙβ &ο ιη&^ηα ΙαηΙδβ Γβί ρβΓβ^βη 4» α(Ι]υιηβηΐΑ ηα- 
1)β1)&1 αο ρΓ9β$ίι1ία. ΑυοΙοΓ ρΓΟΒεΙ&ι ΐ οοηδϋϋ ιρ86ΐΏβΙ Γυβί&Ι ίηαρβΓαΙοΓ (ίβο ίθΓ(38δί8| 6(8ί βο βυρβΓβΙίΙβ 
Γ6ίη 8θηο 3§;§Γ6(1ί ηοη ροΐυοηΐ 5;η)6οη, αυΐ ο]υ5ΓιΙίυδ βοπ8ΐ&ηΐίηιΐ8, ΙιυΙυβνβ δοοοΓ Κοιηιηαδ), α^β- 
Γ&ηΙ ΗθΓΐαΙοΓ3δ ρΐϋππαί ; ΙίΙ)Γ0Γυπι 6§Γ6£;ΐυ§ αρρ&Γ3ΐυδ, &πΐ3ηυβηδ1υιη80ΓίΙ)&Γυπ)()υθ ΰορί&ιαη&άβίαιβδβ 
νίίΙβΙυΓ, ρΓορΙβΓ α$δί(1υα, ηυί^υδ ρΓββ6ΓαΙ,Γ6ίρυΐ)Ιίεδβ ηβ^οΐΐΑ,ηυββ εοΠβ^ίδδβΚ βο άιβίΑδδβΙ Γ6θθ|;ηο8€6η(1ί 
ί3€ΐι)(&δ. Ταηιίβω πιοηβπι νίΐφ εοηδβηΙαηβΒπι εοηδβευΐϋδ, Αά Οβηηι αΒεβηάίΙ. ίηηαίΐ ίϋβπι αιιοΙοΓ» βέ 
αρηά ίΙΙο$ άαϋϋ οΗογο^, ψίονΗτη ίηονοε νΐ νΐίαηι Μο αιχαΐΜϋτίρ^ϋ. Ναηι νβΐ ιη βιιβ Οίίβηάίί^ ^πα* 
Ιβηι νίΐατη βμί^ε^Ι. Νοη βηίτη €ηιη υ^ΙυΙχ αΙ)$α8$Ητη αηΐ (ϋνίεηιη (ηι&%β ϋου,ηί η ςηί νίάβτηηΐ : ίβά 
νίάεύαίϋΓ νείαϋ α /ιηοάατη νίηουΐο Ηδβναή βί ΗίΙαΗ ηυΐη $6 βχίΰίχάετβ αά άίΛ€6η(€$ αηρβίο»^ βί φΐια- 
άατηηιοΛο ^βίρ^η^η ΐΓαάβνβ ίΙΙονηηι ηιαηίύαβ, ηΐ οίΐο βιηΊρτατβΙ ο ΰοκρονβ. > 

Οηηι,Γην^ηΐβ ]8ηη ρΓβΙί ίβουηίΐίΐ&ΐθ,ιΐβ οοΙΙί^βηιΙίδ βΐ ρΓ^ρ&^&ηιΙίδ Υίΐίδ δ^ηοΙΟΓυπι ρηπιαπ) οο^ΐιιΐυπι 
6δ1, ϋοείίδδίιηυδ ΑΙογδίυδΙ•ίροπ)3ηυ$, ορίδοορυδ ΥβΓοηβηδΐδ,ΐΓ&ηδΙ&Ιίοηβηι ΐΑΐΐηλπι ΥϋΑτυπι ι δγσιβοηβ 
Μ6ΐ3ρΗΓα8(ββ(1ίΐ3Γυιη δί()ί ρΓοευΓανίι Ιη^6η(Ιδ(:οΙΙβε(ίοηίδ δυ^Β Ιοπιυηι ρπηιαιη «η. 1551 ίηρυΜίο&ηι Ια- 
εβπι ιηίδίΐ.Τοηιο ΗυΙβηι ν,(]υί3η. 1556 ρΓοϋϋΐ, Υΐΐαδ δβηεΙοΓυπι (]00Γυηη ίββίαίη Νον6ΐη1)π, Ο―π)1)η, 
^&ηυ^^^ο βΐ ΚβΙ^Γϋ^ηο εο1βΙ)ν αηΐυρ,α ΜβίΑρΙΐΓ&δΙβ οΗιη βΓββεε δοηρίοδ,βΐ ηυρβΓ & ββηΙίΑπο Ηβτνθίο £.&(!• 
η3δ ΓαοΙαδ ίη$6Γυί(.Τυπιυδ νΐ,ςυΐ αηηο 1558 βϋίΐιιβ βδΐ, ΥίΐΑδ 8&ηεΙθΓυιη Μαϋ, ^^η^^, ^αI^^,Αυ2α8ι^,$6ρ- 
ΐ6ίηΙ)Γί8 6( ΟεΙο^Γΐδ α ΜβΙϋρ^ΓΗ^Ιβ εοΙΙεεΙαδ εοηϋηεί. Ιη (όπιο ΥΙΙ ΗαϋβηΙυΓ Υίΐ2β δβ^οΙοΓϋπι ΜΑΓίίί βΙ 
ΑρΓίΙί9 3 ΜβΙαρΙΐΓ&δΙβ π)υΙυ3ΐ8Β 6Ι 8 Ρ. Ζίηϋ ΥβΓοηβηδΙ ίη [.3(ίη&πι Ιίη^υβπι ίπΐ6ΓρΓ6(8|φ, ρΓβΙβΓ ΥίΐΜ 

ίαβδ 6 εο(ϋεί1}υ5 ιηοηαδίβπί Ογοβοι ϋΓγρΐ2β-Ρ6ΓΓ8(8β, ρΓορβ Κοηαβπι.ίη ίβϋουπι ΐΓ8η8ΐυΙβΓ8ΐ 0. δίΓΐβΙαβ, 
Ιπ]υ8εο1ΐ6εΙΐοηί8 ίοπιυδ Υ1ΙΙ βι ιιΐΐίπιυβ, πιοΠυο ^&η) ΑΙο;δίο Ιιίροηιαηο, Αοηο 1560 6()ί(υ8 681. 

ΤβηΙο 8η!6!η οηιηίηΓη βρρίβυδυ εοΙΙβεΙίο ίΙΙβ 6ΧΓβρ(& βδΐ, υΐ ΙιαυΓβηΙίαδ 8υπυ8, €8ηΙιυδί8ηϋ8 ΟοΙο- 
ηίβπδίδ, ]8πι ιηυΙΙίδ Ιϋ)Πδ βιϋΐίδ ηοΐϋδ, Α. Ιιίροηΐ8ηι ν6δ1ί£[ί8 ρΓβηιβηβ, ηοναπι εοΙΙβεϋοηβηι ΥίΙβΓυηι 
δ8ηο<θΓυΓη εοπηροδυίΐ ίη ςυα Υίΐ8δ δγπιβοηβ Μ6(.'ΐρ1ΐΜδΐ6 6(1ίΐ8δ Υϊΐίδ δβηεΙοΓυηι Εεείβδί» Οοοίάβη- 
(βΐίδ ΐπιηιίδευίΐ, φΐΒΚΐ δβχ Ιοπιΐδ ίη ίοϋο εοπΐ}•ΓβΗβηδ8ηίΐ 85 8ηηο 1570 8(1 8η. 1575 βάίάίΙ. 

ΡοΓΓο ηβε ίρδβ 8υηυδ Υίΐ8δ ίΙΙβδ, ρρουΐ ίη εοάίεί^ιΐδ Ιΐ8ΐ)βΙ)8ηΙυΓ, οΐ8ΐΐ8ίδ οειιΗβ ίπιρηπΐ6η(ΐ88 6886 
εβηβυίΐ ; δβϋ ίη ^Γ8(ί8ηι ΙβεΙΟΓυπι, υΐ ίρ$6 (ΙβοΙ^ΓαΙ, ηοηηυΠ8δ βιηόηϋανίΐ, εοΓΓβιίΙ, εοη!Γ8χί(, ηβ ρπο- 
Ιίχίΐ8ΐβ ηίιηί8 (ΰβϋίυιη 8(ί6ΓΓ6η(,8υϋηδυΐ8ί8 ηαΓΓαΙίοηίϋυδςυαηάοηυβίηΙΟΓαιίχΙίδνβΓΦίιίδΙοη», Μ^\β$ 
οΟβηάβΓβηΙ. 

ΡηηΐίΒ 8αΓη βάίΐίοηΐ πιοχ δβευηιΐλ δοεεβδδίΐ, ηυ» εαπι 8(1 βηβπι ηοβηδίβ Ιυηϋ 8η. 1578 ρβΓνβ- 
ηΐδδβΐ, ρίυδ βοΙΐΙοΓ δαηυδ β νίΐα πιί^ΓβνίΙ. ΑϋοΓυαι βΐ ρΓ9βδθΓΐίπι ^3εο5^ Μοδ8η(1η 08ΐ'(1ιυ$ Οοΐοη. 
ειΐΓ8 (Ιβιηϋβ ρερίβοΐβ 6$(, ^άάϋο νοίαπιίηθ ΥΠ, ςοο ΥίΙ» 88ηεΙθΓυπ) οη)ί$89α, Η8Γ(;Γο1οβίοπι Αάοηίβ 
β( ίηϋίεβδ ευρίοϋί εοηΙίηβηΐΗΓ. Ποο νοίυηιοη ρΓοαϋΙ αη. 1586. 

Μοχ Γβευδα 63( Υ6η6Γπδ8η. 1581, (Ιιιούβείιη Ιοπιίδ, δβχ νοΙυπ)ίηί5υδ ίη ΓοΗο. 

Είδί (]1ϋξ6ηΓΐ8 δυπί ία εοΓΠ|^βη(ϋδ βΐ εύηΐΓ3ΐΐ6η(1ί8 ΥίΙίδ 88ηεΙθΓΐιη) 8 πιυΚίβ Ι8αά8(8 ίαίδδβΐ, ηοη- 
ηυΙΙί (8ΐη6η υΙγϊ ^Γ8ν68 βΐ άοού ίρδί νΚίο ν6Γ(6Γ8η( ηυοά 8ΐ;1αηι ^ϋηυίηυπι 8ΐιεΙθΓυπι, ηΐ ίη ίηειιΐΐο- 
τυιη, 6Χ αΓύίΐΓΪϋ ΐΏϋ(88δ6ΐ, 80 ρΓοίηϋβ 0Γίξίη8ΐβπι νβπίβίβηι 8Κ6Γαδδ6(. ΡΓορ(6Γβ8 ςυ8η(1ο εοΗβοΙίο 
δυπαη8 ςυ8Γΐο ]απ) ρΓβΙο εοηιιτ)ίδδ8 εδ(, β(]ί(0Γθ8 δίγΐηιη ρηωί^βηΐϋπι 8αεΙοΓυπι υ5ί(ΐαβ ΓΟβΙΚυβηιηΙ, 
6ΐ ηοηηυΙΐ88 Υΐΐ85, 8 δυπ8 οηιΙ$δ8δ, εοΙΙβεΐίοηί 8(1αί(1θΓϋη(. Ηφο ηπαΓία 6(ϋ(ίο, ηυβπι Ι. ΒοΠ&ηάαδ 
ΙβΓ(ί8Γη 8ρρ6ΐΐ8ΐ, ρΓ0(1ϋ( Οοΐοηίδβ 8η. 1618, XII νοί. ίη Γοΐίο. 

ίοη^υπι 68^61 ΓβεβηδβΓβ 8υε(0Γ6δ ηαί βχ εοΐίβεΐίοηβ δϋΓϋ,8ε ρΓοίηάβ δγπιβοηίδ Μβΐ8ρΙΐΓ88ΐ2β, Υίΐ88 
δαηεΙΟΓυπι νβΐ 8ΐίεϋ]υ8 Γβ^ίοηίδ ν6ΐ8Γιευ]ϋδ δ(8(υδ ρ6ευ1ί8Π8 εχεβΓρ8€Γυη(, 6( ίη υδϋπι βιΐβΐίυπι Ι^ρίβ 
εοηιπιί&βΓυηΚ.ΡυίΙ βηίιη 1ι%ε εοΙΙβεϋο νβΐιιΐί εοηιραηΐδ 8ϋηΓθ(1ίη8 βχ ςυ8 αηυδςυίδςυβ ρΓΟ εοιηπιοάο βαο 
ΐΗβ88υΓ0δ βίίοάίΐ. Νυη£[υ8ΐη (8ηΐ6η εοηΙί|;ί( υΐ Υί(2β δ8ηε!θΓυαί Εεοΐβδίφ 0πθηΐ8]ί8 Ηη^υ8 8υ&οη£;ίη8ΐί 
οηιηβδ δίπιυί βϋβΓβηΙϋΓ.ΕϋίΙδΒβυηΙ ςυίάβιη ηοηηυΐΐ» ΥίΙββ ΟΓββεβ ΥβηβΙϋδ, δβιΐ ρΙβΓυηιςαβ ΐΓ8&8ΐ8(8β ία 
1ίης\ΐ8πι 0ΓίΒε8ΐη ν6Γη8ευΐ8Γη. ΟοΙβΙβπυδβΙ ΜοηΙ&αεοη υη8ηι βΐ 8ΐ(6Γ8πι (χΠΒοβ βΐ 1»8(ίηβ β εο(ϋεί5α8 
ηΐδδ. 6(ϋ(1βΓυηΐ.Ρ1ϋΓ68 (1βΙ)βπιυδ δοεϋδ ΒοΙ1<)η(1ί8ηίδ,ςαί (Ιββάβηιΐίδ ΟΓβΒεββΙ 1.8ΐίηβ Υίΐίδ 8 Μβ(8ρ1ΐΓ88ΐβ 
εοΓιβεΙΙδ εοηδίΐίυιη εοηεβρβΓ8ηΐ, δβιΐ ίΐΐαά 8^ βχίΐυπι ηυη(]υ8πι ρβΓιΙυχβΓυηΚ. Νοη(1αηι βχδΐ^ ίςίΙαΓ 
€ο1ΐ6ε(1ο Υί(8Γυιη ΟΓΒβεβ 8εΓίρΐ8Γαπι ςυ£ ειιιη 1ι8ΐίηίδ υ1ΐ8 Γ8(ίοη6 εοηΓβΓΠ ροδδίΐ. 
ΟοΙβΙ ^. ΒοΙΙαηάαδ ςαοιΐ Ι8ΐϋ ρααε» ΥίΙ^ 88. βΓββοοΓαπι )ΐ8ΰ(6αα3 βιϋΐ» δίαΚ, 1(8 βηίηι 8€π5ί( : 
€δβ(1 ά& Μβ(8ρΙ)η8(9β »(8(θ 8(1 Ιιοε ρΓοροδί(υπι ηοδίΓυηι ]8ΐη 88(18 ιβ ίοΓ(8δ8β ηίηιίυαι. ΙΙϋαβ ορβιί 
8(1(1ί(88 0886 8 ροδ(βΓίοπ5υδ Υί(α8 ΓβεβηΐίοΓαηι 88ηοΙθΓυπι ιηοη6( ΒβΓοηίϋβ. Α( ηυοίΐ ίη &η(ίςιιίοΓαιη 
8ρυ(ί εααι Υίΐίδ δΰρβηαηιβΓΟ (ΐ6εΐ8Γβ1 δεπρ(0Γ δβ 68(1βη), ({08 ίίΐί, νίχίδδβ »(8(β, οαα88πι ί(ΐ6ηι δβρίβα- 
(ΐδδίηιυδ ε8Γ(1ίη8ΐί8 (Γ8αί(, ςαοά νϋα 8αη€ίοηιηι ηοη ίηβήηΐ \ιΙ ρΙητνηΗίη α ΜβίαρΗναβίβ οοΐΜοηρίχ^ 
8βά ^οιι^^ι(Β^αη^αηι^ο^ά^ηβ^ηβΏ6^8^η^Ηιο8ηίβη8β8α^$ροΒ^ι(Β.ϋ^ββ&$\$&β^\1ί^ Υίΐ880Γ(1ίηθπι ηιβηβίαπι 
8εη5ί( 6(ί8ηι Αυ(56Γ(υ8 ΜίΓ^βϋδ. Μίΐιί ηοη 1ί(ΐυ6(.Ρο(ΐϊί( ί(1 8ΐίυδ ηυίδρίβαι ρο8ΐβ8. Αη(ίςηίθΓ68 Υί(88,(|υ)ΐ8 
6ΐ6|;8ηΐ6Γ εοσιροδί(8δΓβρβή(,ΐΓ8η5θπρ8ί(, 86Γν8(8 6(1801 ρη8(ίη8 8αεΙοΓυπι ρΙΐΓ&βί, &υ( ηιοάίοβ ίη(6Γρο- 
18(8. ΡβΓδρίεβΓβ Ίά Ιίεβ(6χ Υί(8 8. δ;π)6οηί3 δ(;1ί(» ν ^^ηυ8^^ί,ει1^υ8 α]8κη8πι ρ8Γ(6Πΐ 6 Τ1ΐ6θ(1θΓβΙί ΡΙά- 
1ο(1ιβο 8οεβρί(, ρ8υοα1ί8 8(1 «((βηΐίοηβαι οοηο11ί8η(ΐ8Π), &ρ(ίυ8νβ €0ηη6εΐ8ηά88 ρ6Γίο(1θ8 ίηΐ6Γ|β€ΐί8• ΑΗλ^ 15 ΕΒΙΤΟΚϋΜ ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ. Ι β 

•χίηΐ6{Τ0 οοηιροΜίίΙ. Α( ηοη ςαββοαηηαβ ίο 0Γ8βεί$ ΰοάίοίϋυβ τβρβπαηΙυΓ Υϋ^β, β») εοηΐίηιιο Μβ(Α- 
ρΙΐΓ&8ΐ« Γ6ΐυ8 6886 οβπβθΐκΙφΜίηΙ; ηί$ί νβΐίιηυδ βυιϊΐ βΐ ρποΓ68 νίΐ&8, υΐ βΓβηΙ οΗπι 8€Γίρΐ£6, Γβίυΐίδδβ ίη 
ία βυυηα ορυβ, βΐ ηοταβ θοίαπκΐβιη βαηεΙοΓυηα αδβ 1υεαΙ)ΓαΙα8 αϋόίάίεδβ. Νοη ηαοΓυπιϋαιη δ^ιηείοηιπι, 
ιι( ^0Αηη^8 Ο&ίίϋγΙθΒ, χν ϊαηιι&πί, 4ο&η. Εΐββητιοβγηβπί χχιιι, Χβηβδ δίνβ Εϋδ6ΐ)ί9β χχιν, ρΙυΓβδ Γβρβ- 
ΗαιιΙυΓ (}γφο» νΐΐβ, ηυΑτυιη υη&πι 6886 9ΐ ΗβίΑρΙΐΓβδΙβ 61&Ι)0Γ&Ιαπι νβΓίδίΐΏΪΙβ βδΐ. 

«Μλ^ηο Ε€θΐ6δί8β Ο&ΙΙιοΙίο» 6ΐηο1ϋΐτι6η(ο ορβΓα ΜβΙαρΙΐΓ&δΙβ,&υΙ οβΓίβ ςα&δβυΐ) 6]υδηοπ)ίηβ ΓβρβΗΐ 
6㻀&8 βΑηοΙοηιπι ΜδΙοη&δ,ΐΑΐίηβ & ΡβίΓΟ ΡΓβηοίδοο Ζίηο,ΟβηΙί&ηο ΗβΓνβΙο,ΟυίΙίβΙιηο δίΓΐβΙο νβπΐι οα- 
ηνίΙ Αίογβίϋδ ϋροιη^ποδ, βρίδοοροδ ΥβΓοηβηδί^ : ςυβρυπι ΓηυΙΙβδ ίη δυυιπ ορυδ δυηυδ ΐΓΑηδΙοΙϋ, υ( 
δβηυβηΐί ρ&Γ&β[ηρ)ιο <ϋ€«πι. ΑΙηαί ηβςαβ οηιηββ Μβ(&ρ1ΐΓ3δ(8β ΥίΙβΒ βιΐίΐ» Λάϊϊηο δυηΐ (ηαπι είΙβίΑΠί δ. 
8τπΐ6οηί8 8ΐγΙιΙ» ΫίΙιιιη, (|α&ιη οοηδΙ&Ια ΜβΙ&ρΙΐΓ&δΙθ δεηρί&π), ρΓΐηιοιη ηυηε βάο) ; βΐ αΗ^β Ιι&Ιίηβ 3ΐ) 
λΐιίδ,ϋβςυο ρΓ»οΐΒη8,6άϋΑ &ϋεΙοη1>υδ, υαΙ 8ρυ(1 βΓββοοδ νβΙ ίη Ιιαίίηίδβΐίαηι Ι)ίΙ)ΙίοΐΗ6εί3 6πβο8β δ&ηείο- 
Γαιη ΙιίδΙοΓίοΙ&ΙβπΙ. Η&δ β^ο, δι ΟβυδνίΙαπ) 6( νίίβηι β^ νΪΓβδ (ΙβάβπΙ, Ηοε ορβΓβ &1)δοΙα(ο,ςυί2ΐίη ςυίΐιυδ- 
<1&ηι ίηΐ6ΓρΓ6ϋΙ^υ8 ρβΓρβΙηυδ ςυΐάαη) ΗεΙΙβηΙδπιυπ; 6(οΙ)$ευπ(&δ Γαδ(ί(1ίυπι ΙβεΙοΓΐ βίΤοΓΐ, εο^ίΐο ΟΓ8βθθ- 
ΐΛύη^ 6(ΐ6Γ6, 6υηη ηονΑ & πΐ6 6ΐαευΙ)Γαοά& ίηΙβΓρΓβΙ&Ιίοηβ ; ηίδί ςυίδ πΐ6, ηβο Γβρη^ηαηΙβπι, «η(β- 
▼θΓίαΙ^&υΙ €6Γΐ6 ΐΑΐ)οη8 ρ&Γΐβ 8υ1)ΐ6ν6ΐ ηοηηιιΙΙαβ ΑεουΓ&Ιθ ίηΙβΓρΓβιαίυδ. Ει ηιυΚ&δ Ιυηη οΐίιη Βθ8\¥βγ• 
άυ8 6θ1ΐ6{6Γ&1, (ιιιη 6^0 αΙ> αηαίεί» ροδίβα «εεβρΐ, ςυ&Γΐιιτ) ςαβΒϋαπι ί&Ιίηβ αϋΐιυο ηοη βχδίαηΐ. ΥίεΙβο 
ΐαιηβη ρΐατΐαΐλδ αάΐιυο πιίΐιί (166886, ςυ&δ ί&ΐΐη^ οΙίΑΐί &ηΐ6 &υε(0Γ68 ν6Γ(6ΓυηΙ ; β&δςιΐΰ δρβΓΟ ιηβ 

ίαΐ6Γ6Α 6886 6θηί60ΐΐ1ΓηΠ1• 

« Οιιοά Μίηβνδ 6χ Μοίβηί πΐ8. 1)ίΙ)1ίο(Ιιβε3 (ηάΙΙ, ΜβΙ&ρΙΐΓ&δΙβη νΐίαε ΒαηοΙοτηηί ΟηβηΙαΙα ΕσΰΙβ- 
Βία αΛΙεςί$$6 6ΐΐ8ηα6 βοΐαε ίη θΓΟΒΰονητη βΰοΙ^Βϋε Ινςι^ αΐΓυπΐ(|υβ ΓηΙδυπι βδΐ. ΡΓοηιίδευβ, ηιιί αΒίςυβ 
Ι6ΐτ&ηιπι τίχ6Γ6, δβηοΙΟΓαπι ΑοΙλ οοΗβ^ίΙ Μ6(&ρ)ΐΓ8δΐ68, ΙίεβΙ ρΓΦΐ'ίρυβ 0η6η(8ΐίυη) αδδβευΐυδ δίΙ : ηβο 
βοΙίΒ 6» ίη ΟηθοοΓυαι 6εεΐ68ίίδ ΐ6(^υηΙυΓ, αυ&δ ίΙΐ6 εοπιροδυΐΐ, ίπιο ρ&ιιεφ οηϋηίηο^ υΐ βχ ΜβηβΒίδ θΓδβ- 
οοηιο), (16 ςυί^υδ ρο8ΐ68, ΠΙ πιαηίΓβδΙυπι. δί ίά νηΐΐ Μοίαηαδ, (|υοΓυιη ββηεΙοΓαπίΐ ΑεΙο εοΙΙβ{[6ΓίΙ Μβ- 
ΐΑρ1ιη8ΐ63, 6θΓοηι ν6ΐ ΓβοίΐΑΠ 6ΐθ(^ίαπι νβΙ πιβπιοηαΓη δ&ΙΙβππ εβΙβ1)Γ3ή ίη «Ιίνίηο οίΒείο 3 βΓββεΙ, ο^η 
1(1 ίηβοίοΓ : «( ρΙαππιοΓυπι α^ϊΧητ πιβιηοΐΊ'α, ςυοηιπι &εΐ3 ηοη νί(ΐ6&ΙυΓ ίΙΐ6 (ΙβδεΓίρδίδδβ ; &υΙ δ&ηβ 
ίηιπΐ6η8υπι ρ1αη6 ίΙΪΙαδ (ΐρυδίαίΐ, €υ]αδ π)ίηίπ)& 3(11ιυε δίΐ ρβΓδ β(1ί(α. * ΗαοΙβηυδ 1. ΒοΙΙαηϋυδ. 

ΙΙ&ςυ6ορ6Γ» ρΓ6ΐίαπι 68861 81 Π10Χ Υί(« δβηεΚοΓυπι λΗβΙαρΙΐΓ^δΐβ οΙΙπίΐ οοΐίβεΐ», 0ΓίΙίε6 β εοάΐοίϋηβ 
ιη&αυδοΗρϋδ ηαί ιηυΐΐΐ 8υαΐ6ΐίη3ί£;ηβδ,ίη ραϋϋοαπι Ιαεβηα βάβΓβηΙυΓ. Είβηίαι Ηοάϊβ (αηίΑ 68ΐ ίη οο(1ίοί- 
Ιιυδ ιηβηυδοΗρϋδ οοηΓαδίο υΐ ΥΙΙβΒ α ΜβΙ&ρΙΐΓ&δΙβ βεπρΙΰΒ τΊχ (ΙίδοβΓηί ροβδίηΐ &1) ϋδ ςαλδ 6ΐη6α(ΐ3νίΙ 
Ι8η1ϋπι, ν6ΐ ίηΐ6£;Γ&8 άβδθΓϋ)6Γ6 ίβείΐ ; ηβ ΙοηυαΓ ιΐο ϋ5 απ2Β ροδΙ οΐ)ί(υη) 6]αδ, εοΠβεΙίοηί β\υ8άβϋα ώ 
ΑΗβη» πιαηα &ά αιΐξβηάιιιη νοίυπιβη ίηδβΓΐ» ΓαβΓαηΙ. ΟθΓΐυιη βδΐ Ιιο(11θ δυΐ) αοπιίηβ ΜβΙαρΗΓ&δΙββ 
ςυ2ΐη(1θ(|υ6 ρΓοί6ΓΠ ΥίΙοδ ςααδ ΗοΙαρΙΐΓ&δΚβδ ηοη ΙβΙίχϋ ηβο νίϋίΐ υηςυΑηι. 

υΐ 46ρ1οΓ&η(1βΒ Ιιηίο «οηΓυδίοηί &Η^υ&θχρ&Γ(6 πίθάβΓβΚυΓ 1•6ο ΑΙΙαΙίυδΙπρΙίεβπι οοηΓβοίΙ €8ΐ&1ο|;αιη,ίη 
ςαοΓυπι οππιοροδυίΐΥίΐΑδ ςααδ βάίΙίοδαΓίαηα,νβΙαΙί αηαίοτ ΜβίαρΗΓΟίΙβ δΟΓίρΙαδ ρΓοΓβΓ(.Ιηδ6οαη4ο Γ6- 
66ηδυίΙ,ΟΓ»€6ρΓθΓ6Γβη(1οΙί(υΙυη[ΐ βΐ ίηΙΙίυπι δίηβ^οΐαηιπι ΥίΙ&ταπι, ΥίΙοδ ηυ&δ,αΚβηΙο δΐ;Ιο βΐ άίοβηιΐί {β- 
η6Γ6, Η6ΐαρΙΐΓΑδΙ(Β €6ΓΐοεβΓΐίυ8 ηοη βδδβ ΟΓοοΙβϋ&Ι. Ιη (βΓΐίο οαΐβίοχο άβδοπρδίΐ Ιίΐηΐυπι βί ίηίΐίαπι ΥίΐΑ- 
ηιηι ηαΑδ, αΐΐοηΐο δ0ΓΐΙ)6η(ϋ (;βη6Γ6, α ΜβΙ&ρΙίΓΑδίβ εοπιροδίΐ^ 6δ56 6ΓαΙ ρβΓδυοδυδ. ΤπρΠεβηι Ιιυηε 
€«ΐΑΐο(;υπι ΓβρβΓίβΙ βΓυάίΐαδ ΙοοΙΟΓ ίηΓΓ^, ίη Οί&ΙπΙ)2ΐ ΑΠβιΙϋ (1β δ;πιβοηίδ ΜβΙ&ρΙΐΓ&δίβΒ δεπρίίδ. 

ϋΙίΙίΙβΓ βΐίαπι οοηδυΐί ροΙαβΓαηΙ ΟαηΙβΙ ΝοδδβΙ ςαί ίη δυρρίβηαβηΐο ΙιΑπι^βοίαποΓυπα άβ 1)ΙΙ)1Ιο(Ιΐ6ο«ι 
Υίη(1οΙ)οηβηδί εοπιηιβηΙαποΓαπι, ρα^. 109, 6 οοάίεί^αδ πίδδ. εΑΐβΙο^υσι ΙβχυίΙ ΥίΙβίΓαπι ηα^ίΓαπι Μβ- 
Ι8ρ1ΐί3δΐ6δ Αα6(0Γ Ιι&1)6ΐυΓ, 6ΐ Η. ΗαηοΙκίυδ (]υί ίη ορ6Γ6 βαο άβ 8€ήρίοη^η8 Β^ζαηϋηίΒ^ ίηϋίοβ III, 
Μ νο66Π) Μ6ίαρΗΓα$ί6$, οο1θ£[ίηΐ8 δβρίοπι νίΐΑδ ΓβεβηββΙ 8 Μ6(8ρ1ΐΓΑ8ΐ6 εοπιροδίΐΕδ. 

ΙΙ^βο οπιηία ίαΙυΓΟ βάίΙοΓί «οχίΐίο 6886 ροΐ6ΓαηΙ. 

0υααΐ(|α8ηι ηοΙ)ίδ ΐ(1 68 δυΙ)δί(1ί& ρΓορβΓ&ηΙίϋυβ ηαΐΒ 8υΙ) πΐ8η11)ΐΐ8 Η&ϋβπιαβ, ηίΐιίΐ ρΓ^δΙ^η^υπι Γυβ• 
η( &1ίϋ(1, ςυαπι υΐ Υίΐβδ ςη&δ δαπαδ, Βο1ΐ8η(ίυδ βΐ βΐϋ ηοηηηΐΐί νίή άοείί α ΗεΙαρΗΓαδΙβ €οπιροδίΙ»8 
•(1ί(ΐ6ΓυηΙ ▼6!ϋ1ί οοΓραδ οοΙΙί|;6Γ6,β( 6Γ8β06 &α( ίαϋηβ Γ6ευ(ΐ6Γ6, ρΓουΙ ηοΙ)ίδ ίη Ιίϋπδ ίπιρΓβδδίδ οεβητ- 
ΓβΙΐ2ΐη(, ρπΒίβΓΠΐΙδδίδ ίίδ ςαβθ ίη Η6ΐ8ρΙΐΓ8ΐδΐ6, νβΙ αριι^ί ΜβΙαρΗΓ&δΙβη Γβρβπή (1ίε6ΐ)8ηΙιΐΓ, αίροΐβ ςυ» &5 
60 80Γΐρ1» ίϋίδδο ηοη οβηδβηΙυΓ, νοίυίπιυδ Ιαπιβη, ηοη ρΗΓνίδ βχροηδίδ, (βχίαπι ΟτΒ^οιιτη ΥιΙβΓαπι ςυαβ 
δτιΗαδ &αΙ ΒοΙΙαηάυδ ίβΐίηβ (αηίητη νοίαΐί ορβΓβ ίρδίυδ ΜβΙαρΙΐΓβδΙ» ρΓοΙυΙοΓυηΚ, ο οο^ίείϋυδ πΐΑηαδ- 
ατίρΐίδ 6ηΐ6Γ6, 6ΐ ηοδίΓ» οάίΐίοηί ΡαίΓοΙορίω 6γ(Β€(Β ϊηδβΓβΓβ, ηαο νΐη ΟΓυάίΙί ίη8]θΓ6ΐη ΓΓυεΙυηπ β 
Ιί(»Γίδ ηοδίΓίδ ρβΓείρΐαηΙ, πΐ6Ηηδηυ6 ίηΐ6ΐΙί|;&η( ηυ^ηΙοροΓβ ηοΙ)ί8 οοτάι δίΐ οοΓυπι υ(ϋιΐ8ΐί ίη οπιηί^υδ 
6οηβιιΐ6Γ6. ΡοΓΓΟ Υίΐβθ δΐηοΙοΓϋπι ηα» ΜβΙαρίΓΟδΙβη ηοη ΗαύβηΙ βαοΙοΓΟπι, βίδί ίη εοΐΐβοΐίοηο 6]υδ- 
(1601 ρο8ΐ6α ίη86Γΐ(Β Γυ6ΓΐηΙ. 

Ου» 8(1 Ι8α(ΐ6ηι 6ΐ (ΐ6Γ6η8ίοη6πι δνπιβοηίδ ΗβίαρΙίΓαδΙ» ίηϋίο Ηη]υ3 ΡΓφΓβΙίοηίδ (Ιίχίιηυδ, δυίΟεοΓβ 
τί(ΐ6η1ιιτ αΑ λΓε6η(1θ8 8γεορΙΐ8ηΙ«8 βΚηγροΓεηΙίεοδ.ΙανβΜΐ Ιαπιβη ίίο ΓβείΙ&Γβ 3ροΙθ£[ί8σι δγηιβοηίδ Μβ- 
ΙΕρΙιτΜΐ» (ΐαβ ^0ληη68 Βϋ1ΐΑη(1θ8 ]α(1ίοιαπι ΗοΙιβηί ΒβΙΙαΓπιίηί Φ/|υο δβνβηαβ ΙβπιρβΓΑΓβ οοπαΚυδ βδΚ. 

« Ββ Μ6ΐ8ρΙΐΓ&8(» ροιτο ορβπΐιυδ ίΐ8 δοπ1)ίΙ ΒθΙ!8ΓΠ)ΐηαδ : ΙΙΙηά αηίβηι αΐ οΙ)8€ΐ*υαηάηιη, α ΜβΙα- 
ρΗνα$ίΘ 8^ήρία8 ^ίαε Η%$ίοΗα8 άβ ΥϊΟβ εαηϋίοηιτη ίηηΐΐίβ αάϋΐίβ €χ ρτορτίο χηρβηχο^ ηοη ηΐ τ€$ 
9€9ΐΛ ίΗΘτηηί^ $€ά υ,Ι αβτΐ ροίηβτηηί : αάάϋ ΜβΐαρΗτα8ΐβ$ ηιηΐΐο οοΙΙοςΗία 8%ό€ άιαίοροε τηανίι/τηηί 
«ΜΙ» ρβΤ8€0Ηί0ίαη8^ αίίςηα8 βΗατη ϋϋηυβτΗοηβε α8(αηΗηηι ραααηοΓηηί ίη ΙαηΙο ηηηιβΓΟ^ ηΙ ίηΰτβ- 
άΛΛβ8 υίάβαηίΗΓ : άβαίίΐηβ τηχναοηία ρΙηηηΜ βέ ηχαχίνηα ίη βυετείοηβ ΙΰτηρΙοηχνη βΙ ίάοΙοΓηηί, 
Η {η ο€€ΐ8ίοηβ ρβτΒΰρηίοπίίη^ ^ηοτηηι ηηΙΙα β8ί ιηβηΗο αρηά νβΙβΓ€8 Ηί8ίΰη€08. ΥβΗβπι πιίΐίυδ άβ 
Τίνο ηΐΑ|[00 νίτ ηιαχίπιιΐδ ρΓοηαηΙί&δδβΙ. υη(ΐ6 οοηβΙ&Ι βυιη ηοη τοίβη δβοαίαπι βδδβ πιοηαπιβηΐι ? 17 ΚΟΙΤΟΚϋΜ ΡΚΛΡΑΤΙΟ. 18 

Οίηίδίδδθ ροΐίυβ πιυΐΐβ, ςη» ηοη οιηηίηο ρΓοΙ)2ΐΓ6ΐ, 6χί8(ίιηο, ητίΑΐη αΠηοΜ «άάίάίδββ «χ ρΓοριίο ίη- 
£6ηίο. ΒβΙυΙβηΙ Ιαηαβη ία βυοδ οοιηιηβηΙ&Γίοβ &Ιί(]οί(1, αυοά €υιη ρΓοοΑίίβ νβίβταιη Ρ&Ιηιιη βοΗρϋβ 
ηιίηυδ εοηςρυβΓβ νίϋββΙϋΓ, Ιιοπιο 6Γα(, Γ&ΙΙί ροΙβΓ&Ι. όοΐίοςυία ΐΏ&ΓίγΓυπι οηιη ρβΓδβοιιΙοήϋυβ οιιάβ 
εοη8ΐαΙ }ια1)ί(α ηοη 6356 ? ΑπιρΗβο&πΙ 6& $&η6 &(] ΙβςβηΙίαηι υϋϋΐ&(6ηι αο νοΙυρΙ&Ιβαι : ηυίδ ]ογ6 \ά 
Γ6ρΓ6ΐΐ6η(Ι&1 ? &η 68ΐ ςυί>ςυ&ηι ηυί ί(1 ηοη ρ6Γη)ίΙΐΑΐ ΙιίδΙοηεο ? ίίνίο εββίβηβηυβ 1ί66ΐ άηοαιη οπιϋο• 
ηβ$ 5υο8 β(! ρΓβΒϋϋπι «ύΗοΓίΑηϋαιη οοηοίηηΑΤβ, βαογο 8οηρ1οπ ηοη 1ίε6ΐ)ίΐ ιηγβίβηι ηο8ΐΓ» Γ6ϋ|;ίοηί8 
ς6ηΙίΙίΙ)ϋ$ €Γ3(ϋΙα, ίρ80Γυιηςυβ οοηΓαΙαΙαβ βυρβΓδίίΐΊοηββ, βχρίίε&ΐίαβ ρΓοροη6Γ6 ? Ν&πι ιη^ηο ηυπΐ6Γ0 
εοην6Γ8θ8 α(1 Ωϋοηι ηοδίΓ&ιη, νίδίδ ηυ^β δαηείί ρ&(Γ3Γ6ηΙ πιΐΓαευϋδ« ηυηςυ&πι 6(]ΐιί(ΐ6ηίΐ βυπι ιάπιι'Γ&Ιυδ: 
ςυί 6ηίπι αϋοςυί ΙοΙ βο 1&η(2θ ρΓονίηΓίβΒ (3ηΙί1Ιο ΙβιηροΓβ δΐ]1)]ίεί ΟιπδΙο ροΐυίδββηΐ ? ΜίΓ&ευΙα οππηία» 
βΐίαπι (\\,ΐΒ ηυηε 6αη(, δι δΐιίδ εοπιαιβηίΑπίδ ίηβθΓβΓβηΙ αυί πΐοϋο 6€εΐ68ί&δΙίεΑ8 ΙιΐδΙοΗλδ δΟΓ'ώυηΙ» 
(]ααηΐΑ δίη^υΙ&Γυιη σιοΐβδ 6Χ8ίδΐ6Γ6ΐ Ι ςυβηΐυπι οίΤβηδίοηίδ ηΛβτβί ίίίφιβ ΓΑ8(ί(1π ? Νβςηβ ηιιΙΙβ, ηβςυβ 
οιηηία η&ΓΓ&ηΙ, $6(1 ηυφάαηι π)&χίπΐ6 ίΙΙυδΙηα νοΙ Ι68ΐιυηι ε6ΐ6ΐ)π1&(6, νβΐ εοηδβουΐί ίηιοΐαδ απιρΗία- 
(Ιίπ6. Ι(ΐ6ίη νβΙβΓυηη δ1υ(ϋυΓ•ι ΓυίΙ : ςυί ρΓορ(6Γ6& ΓΓ6(|υ6η(6Γ (Γ&(1υηΙ ιηοΙίΑ 6ΐ πι&{^ηΑ, &(1 δ^ηοίοπιπι 
νβΐ (βδίαηΗ&π) αε πιαη6Γ8Π(ΐ8Π) δβηοΐίΐ&ΐβπ), ν6ΐ (ΙίοΙα εοη6ΓΠ)8η(1&, βάίΐΑ βδδ6 (Ιίνίηα νΐΓΐυΐ6 ιηίΓβευΙ&, 
η6(]αβ ηΙΙυιη ΐΑΠίβη οοηιηιβηιοΓβηΙ. Αϊ δι ςαίδ 6Χ ρΓοΓβδδο 8&ηε1ί ευ^αδρ^3Π) ΙιίδΐΊηΑπι δεΗΐ^&Ι, ηίΐιίΐ 
6υη) ρΓ»(6ΠΓ6 εοηδαΐΐο Γ&δ βδΐ, ςιιοά δίΐ 8ΐ) 60 (ΙίεΙυηι βυΐ Γ&οΙυηι ρΓ8Βεΐ8Γ6, ααΐ 6]α8 ο&ιι8α δηδεβρίυαι 
3 πιοΓίβϋΙιυδ, 8υ( (Ι6ηίςυ6 ραΐΓ^Ιυπι & Οβο. • ΗλοΙβηπδ Ι. ΒοΙΐ8η(1υ8. 

Α(1(ΙβΓ6 ροδδβηοϋδ Οίοη;δίί Ρβίβνϋ 86η(6ηΗ8ηι ςη& ΙιβΒΓθΙίεοβ ςυί 88. Ρ&ΐΓββ ίοεΓθρληΙ,^^αοά 1ιΙλ(0Γί&ηι 
61ιπδΙ] 8&1ν&1θΓίδ ΓΐιβΙΟΓίείδ αΓΐί1)υδ 0Γη&ν6ΓυηΙ, Γ6ά8Γ(;υίΚ, 83ρίθη(6Γ βάηαοηβηβ βΙ πιγβίβηλ ΓβΙίβίοηίδ 6ΐ 
ΑεΙαδβηείοΓυηι ίυΓ6 τηβήΧο & άοεΙΟΓ'ώυδ Εεείβδί» οΓη^π ροδδβ, άυπι 68 ςυ»ί80(ιι βδβθ εΓβάυηΙιιτ, τβ! 
Οβη (1ο1)ΐΐ6ΓαηΙ 8υΙ ροΙηβΓϋηΙ, νβΐυΐί Γβεΐα η8ΓΓ8η(ιΐΓ, (Ιυηιπιοάο ηίΐιϋ 88δ6Γ8ΐυΓ ηυοά ν6η1«1ί αηΐΐιίδ- 
Χογ'οβ π)8ηίΓβδΙθ ΓΗρυςηβΙ. ΡΓοίβοΙο 8}ηΐ6οη Η6ΐ8ρΙΐΓ8δΐ6δ 1ΐ8ηε Γ6£ΐιΐ8ΐη^ & Γβε6ηΙίοηΙ)α8 88Βρ6 δ6Γ- 
ναΐαΐΏ, ςυοά δεί8πι ηυηςυ8πι ρΓββΙεΓ^βδβυδ 6δΙ. Νοη 6δΙ ϊ^ίΙυΓ ςυοσ ηίιίβ 60 6Χ εαρίΐβ βυπι 08Γρ8ΐ• 

ΰυπι δυρΓ8 (ΙίεβΓβη) ηυΙΙαιη βχδΙαΓ6 Υίΐ8Γϋπι 88ηεΙ;οΓυπι βΓ9βε6 δεπρίΑΠίαι εοΐίβεΐίοηβπι, ςυίΒευοι 
[.Ηΐίηίδ εοΙΙβεϋοηίύϋδ εοηΓβΓΓΐ ροδδίΐ ίηδίηυανί ηοηηοΙΙβδ εοΐίβεΐίοηβδ 6Γ2βε8δ βχδίβΙβΓβ (γρίδ ίπιρΓΟδ- 
δαδ, δ6(1 ίΙΙχ αυ&η1υπ) βείο, ηοη ϋη£[υ8 6Γ8βε8 1ί(ΐ6Γ&11,δΡ(1 1ίη|;υ& Οϊβάολ νβΓη&εαΙβοάίΙ» βυηΙ;. 8ίε. 6Χ. 

^Γ. ρΓΦ ΐη8ηίουδ 1ΐ8ΐ)6Γηυδ νθΙηηΐ6η βχίςυαπί ίΐ8 ίηδΟΓίρΙαΠΙ : Βιβλίον χαλούμενον *£χλογη, ^γουν μεριχών 
άγ?ων βίοι οΐ ωραιότεροι τοΟ Μεταφραστοϋ, μεχαφρασθέντες Ικ της των Ελλήνων εις την χοινήν $ιάλεχτον πχρα 

Αγαπίου μοναχού, χ. τ. λ. έν Βενετί^ί α/μο'. Μ 6δΙ : ΣίΜΙπΒ ^ιιί Όοοαίητ ΕΰΙορβ 8βη ηοηηΗΐΙοΓαη% Βοηο- 
ίΟΓητη νιίω ρηΙοίιτίονβ8 α ΜβίαρΗτα^ίβ οοιηροΒΗοΒ. ςηαβ β Ιίηρηα ΟνοΒοα \η ίάίοιηα νβνηασαΐΗΐη ίναηδ- 
Ιηία ΑραρίΗβ άίαοοηηβ^ βΙε. ϋ*" ΥοηβίΟΒ 1642. Ηοο νοίυπιίηο εοηΙίηβηΙυΓ ςυίηηυ» ΙβηΙυπι, νί(ΐ6Πε6( 
δ. ^οδ6ρη^ Ρ&ηΰβΐί,δ. Α1θχϋ,8. Ρ8(ήδ ΟηηρΗπί,βαηεΙ» πιαίΓίδ ΕαρΓ8χί» 6ΐ πΐ8Γ(γηυπι 8. ΡβηίΑΐβοηίδ. 
Εείοξβ ίΙΐ8 (Ιβίηάβ αυείιι, αυηο 1664, οΐ δβςυβηΐί&αδ βηηίδ 6άί(& 6δΙ ρ!υΓί68 ΥβηβΙϋβ. ϋΐϋηιβ (|υ8ΐη 

ηονίΠΓΐυδ 6(ϋΐίθ ίηπρΓβδδα 6.ηΙ Υ6η6ΐϋδ αη. 183, ΙΐΟΟ Ιϋυΐο : Νέος παρχ$εΐ9ος ήτοι λ({γοι διάφοροι χαΐ βίοι 
άγ(ων έχ του Μεταφραστού Συμεώνος, εΙς την χοινην ήμετέρχν διάλεχτον μετχγλωττίφΟέντες μεν παρά *Αγαπ(ου 
μονάχου του Κρητό;. Νυν δδ βυΟις τυττοθέντίς εΙς χοινην των ορθοδόξων ώφίλειαν, μετά τοϋ προσήχοντος πίνα- 

χος, 4® έν Βενετί(|^ 1853. ΥοΙυπιβη Ιιοε εοηΐίηβΐ Υίΐ8δ 88ηεΙοηικη 6ΐδ8ηε(8Γυω δ6ρ(υ8(;ΙοΐΑ ηυίηηυο, 

ρΓΦΐ6Γ η8ΓΓ8ΐίθη6η) ίηΐρρη8ΐίδ βΐ ρ8ΐΓί8ΓεΙΐ8Η8 ΐηθη8δ16Γίί του Βχτοπεδίου. 

ΟυββδΙίο 6δΙ οϋπ) 82!ΐ8ΐ3,η6ε >ιθ(1ί6(1υπι δο1υΐ8: Ιΐΐηιπ) δγπιεοη Η6(8ρΙΐΓ8δ(6δ βεηρδβηΐ εοπιπ)6η(8ηυπι 
ίη Εναη|[ϋ1ίυηι 8. ίυεββ, η6εη6? δυηΐ ηαί αδββΓυηΙ ΓΓ8βπ)6η(8 ηαββ δυο ηόπιίηβ ΗβΙ&ρΗΓββΙ» ίη 08ΐ6ηί8 
Ρ8!Γυιη οεευΓΓυηΙβΧΓ6Γρ(8 6δδ6 6 ΥίΙίδ βαηεΙΟΓυπι, 56(1 εοπ)ηΐθηΐ8Γίοηι εοηΗηιιαη ίη Εν8η{^β!ΐυπ) δ. 
Ι,υεοΒ Η6(8ρΙ)Γ&8ΐ» ηυΙΙιηη 6Χ^ΙίΙί836 υηςυιιη. Η80 άβ Γ6 ςυί(1ηυί(1 δίΐ, ίΓ&^ηΐ6αΐ8 Η6(8ρΙΐΓ83(86 ίηβ- 
επρία ίη εαίθηα ίη δ. Ι.υε8πι ςΰ8ηι ΝίεεΜβ δβΠΓοηίαδ δ8ΒεαΙο χι εοηιροδυΚ, ςυλπιςυβ ιυο Ιοεο 6ά6- 
ιηυδ, (ιιε ρΓ8βΐ6ΓΠ)ίΙ(ίΐΏυδ. η6 8(1 8ΐίςυ8ΐΐ(!ο αείυηι 8|;6Γ6 νί(ΐ68ΠΐυΓ, 8αΙ ε8ΐ6η8ηΓΐ 8ΐ)ΐυπιρ6Γ6 οο^πιυΓ. 
Ε3(1βιη ε8ΐ6ηα εοηΐίηβΐ ΓΓ8ςηΐ6η(8 ρΙιΐΓΐηΐ8 ]ο8ηηίδ ββοπιβίΓδΒ^ (|ϋ26 ρ8Πΐ6Γ ίη ε8ΐβη8 ίη(θ(|(Γ:ι βυΐ) 
ηοιηίηβ ΝίεβίΦ δοΓΓοηϋ 6()6ηιΙα δυΐ) αηηο 4090 16^1 ροΙεΓαηΙ• 

ΥίΙίδ δαηεΙΟΓυσι δυΙ)86(ΐυυηΐυΓ εβΒίβΓα ορ6Γ8 δ}πΐ6οηί5 Μβ(8ρΙΐΓ8δΐ2Β, (ΐυί1)αδ ρΓο η6ε688ί(&(β 8ΰΙ 
υΙίΓι(8(β ΙβεΙοΓΪδ ρ6ευΐ8Π8 πιοηιΐ8 ρΓϋβπιίδίπιυδ. 

1'Β, Η. 
Β 9:Αρη1ίδ186ΐ. ΝΟΤΙΤΙΑ δΟΕΙΡΤΟΚϋΜ δΥΜΕΟΝΙδ ΜΕΤΑΡΗΙ\Α8Τ;Ε (Εχ ΑΙΙ&Ιίο, Οβ 8^ηΐ€θηΗΐη ΜΟτίρϋΜ. Ρ&ήβ 1664, 4ο.) (^] δ6ά]&ηί) πιβνοοαΐ &(1 5ρ, ευ]υ5 νβΐ δοΙίϋ^Ααιϊ, ίηηΙΙα αάϋάΊί εχ ρτορήο /»{/^ηίο, ηοη ιιί (Γ&Ιί&1ΐ8^ηθ8(Γ3θί8ΐπ1)8 ίη$ΐΐΐϋ(8 6δ1 8γιτ)6οη Ηβ- 

(Αρ1ΐΓ&ε(68, Ιυιη νΪΓΐυΙβ, (υιη δεπρίίβ ιιίίΓα ΙιυΐΏα- 
ηυαι εβρίυπι λ(]ιΐ)ίΓ8ΐ)ί1ί5, ςυο νβΙ 8θΙο ΓΓ8ΐΐ(ϋΙ)υ8 
8άν6Γ88ηθΓυιη εοΓπιβηΙββ Εοείβδίβ^ 8ΐΓυε(υΓ2α δοΗ- 
άβηΙυΓ 6( 8υ8ΐίηβ8η(οΓ• Ρί6ΐ38 Ι8η1ί νίπ, 80Γίρ1& 
6ΐ6Κ8η(ί88ίπ)&, Ι8Ι)0Γ68 )η|6ηίοδίδδ!π)Ι, \ψ\\υΆ ΐ8Γη 
υΐϋβδ, 8ΐιίπ)υδ δίηεβΓυδ, νβΓ8χ, πιβηΐΐπ ηβδείιΐδ, 
δ!οπΐ8€ΐιυτη ιηονίΐ ΙΐδΒΓβ-ίείδ ; ηοη ραΐίυηΐιτ Ι8ηι 
ρ8ΐ6ηΐ6Γ δυ8 ρΓδθεΙπηςί 8 [25] (αιιΐο δοπρΙοΓβ ηιεη- 
^8εί8. 0υί(ΐ6Γ^ο?Βρ]ίεί6η(]ιΐ8β5ΐ (Ιβ^πιΙΐ!: (Ιίπιο- 
νβηάυδ βχ ύί§ηί(8ΐ6 : νίΐ6δ08ΐ : Γΐ8ΐ υηυδ 6χ ΐΓΪνίο : 
ϊοδίιηϋΙβΙυΓ ίηεοηδΐ8ηΐί2θ π)βη(ΐ8εϋ, ηο^ϋςεηΙίίΒ, 
ί(;ιΐθΓ8ηΙίβ6;ηθ(;6ΐυΓίΙ1ϋη(6ηιιιηι,δΙυάίιιιη,Γ8ουΙΐ88, Γβ8 068ΐθ6 (η€τηηΙ, 8€ά Μΐ Ιιβίΐ ροΐυβτυηΐ* 

ΕχρβηάδηΙυΓ, δ6() ίυάίείο ρηκίβηϋυιη δίη^υΐβ. 
Μάγισχρος, ΜαρίβίβΓ, ποιηβη ίη Αυΐα ιπιρβΓαΙοΓϋϊη 
(]ί^ηί(8ΐίδ 8ΐςυ6 οίΰοϋ, 6]υδΓ|υ6 ίηΙεΓ 8ΐί8 ρΓχείριιί, 
Ιβηςηβπι ςυί ΙίΙυΙο3 δίΙ)ί νίηΓΐΐ08ΓΐΜ, ττεριφανοΟ-, 

βΐ περιβλέπτου, ίη((?Γ ρ8ΐπείθ8 ΙοευΠΊ ΗηΙβΓθΙ, ίίΤΊΟ 

8υρΓ8 608(1θΐη Ιΐ8ΐ)6Γ6ΐυΓ, ίη εοηεϊΊίδ δβοΙοΓεΙ, ηά 
δυδίίηβηάοδ ίπ 1)8ρ(ίδΐΡ8ΐβ ίπιροΓαΙοΓυπι ΠΙίοδ ?) Ι- 
δοίδεβΓβΙυΓ, εοηδ3η§υίηΊΐ8ίβ βοΓϋπκΙβπΊ ]υη^θΠ'- 
ΙιΐΓ, ί§ηοΓ3ΐίοηβΓΡΓυηι 0Γ3?εαΓυϊη ίη Ιυάί'Μίΐ(]ί!ί' 
Ιηιηι, δ! δί Ίίίδ ρίβεβΐ βΐ Ηο8ρΐηί8ηο, ΙΗνίαΙβιη, 
Ιρ86 Ηίε (Ιθπιυπι, ηβ ηίη)ίυδ δίηι, ί]υΙοΙ άβ 63 (Ιί- 
ςηίΐ3ΐ6 δεπρδβΓΪΙ ΟοηδΙβηΐίηυδ ΡοΓρΙι^ΓΟβοηποη, ]ικ1ίείαπ).δίε1ιοπ)ίηί(ΐ6πιίΙυΓ Γιάβδ. υΐ)ί ΐηοοΓΓυρΐ8 ^ ςυί 1ΐ3ηε 1)θπ6 δείΓβ ροΙεΓ3(, ίη νΐ(3 Β3δίΙίί Μαοα &(168 ηοη βδΐ, εΓ6άυΗΐ88 βδΐ, ίηεοηδί(1βΓ3ΓιΙί(), ΐο 
ηαβηΙιβ.Νβ ΙβπιβΓβ (Ιίε8ηΙϋΓ εΓβάβΓβ, ηθ ρβΓρβΓβηι 
βάβΓβ, (ΙίεΙυηι γβΙυΓι άυΜυπι 6Χ8πιΙη8η()υηΊ, ]υ(]ί- 
εληάυπ), ίη 6Χ3ηι!η6 Ι3η) ν8Πο, 6( ρ3Γ> ηι «ϊηυο 
ηοη (Ιβεηιη! π)8ε}ιίη83 8(1 Γ6Γ6ΐΐ6η(](ΐηί):δ3ΐ!6ηι ίΓ3υ- 
άθ8 6ΐ άοΗ Ιοευπ) ίηνεηίβηΐ, εΐ Γ6(1ά6ηΙ Ιεςεηίίδ 
ληιηιυπι δυδρβηδυπι οΐ8ηχΐυπι. Ηίηε οπιηίδ ίίββΓβ* 
Ιίεστυπ) ίη Μ6ΐ8ρΙΐΓ8δΐ6η) πΐ8ΐε(]ίε6ηΐΐ3 οαΐυχίΙ;ςυο 
Ιβηάεηι ΙαεΓοΤεοηδίύβΓβΙυΓ ΟβδηβΓηδ ίη Βίϋΐίοΐΐιε- 
ε8. 8ι/ίηβοη €οη8ΐαηΗηοροΙίίαηη$ ΙηάίτηαρίΒίβτ 
ΰίΓΟίίβτ αηηοΒ αίΜηΰ άηεβηίοε €θΐηρο8ηίΙ βναοβ 
ΜβίαρΗνα^ββ^ ίά Λί,Κι7α« εαηοίΟΓηηι (ΐηα είηρκΙίΒ 

ηΐ0ΙΙβϊ&ΙΙ«ρΓθρΓί^/^$[!Ι71<ϋΓ.Πθδρίηί{ΐηυ8θ6(6ΠΐρΙΐ8 

8€γ!511 ΙΙΙητη /ίιίιιβ ΜνιαΙβτη €οη$ίαηΙίηοροΗ Ινάί- άοηίδ, £[υο(1 ηοη ίΐ3 οΙ)νΙυπι δίΐ ΓβΓ6Γ3πι ΝογγοΙ 

δίςυίοΐείη ίΙΙβ άβΒΒδίϋο : Ττ,ς οΙ -ρονοίαί άγούιτι; τον 
Βασίλειο ν εύ[Αη-/άν(ΰς προ^ 8περ έοούλετο, ενΟέιος μετά 
την έκ της στρατείας υποστροφήν [26] υ?θ7Γο:£ται τ^ο- 
το'» 6 βασιλεύς. Ετύγχανε -^αρ χαΟαπα; οικεία; γοντ^; 
άμο'ρών^ και της των μαγίστρων υπερλάμπρας τιμή; 
άξιο'". Έφ' ων ττ, βασκανία ι^ηγνύμενος ό λογοθέτης 
Συμβατιος, χαι τα έςης, ΥβΓνίηΙαηΐεη \)Υ0ν\(1θΐί\α 

(βνβιιί^ ΒαείΗηηι, αά ίά, (ΐηοά ΙΛηαί αρίί$<ίηίβ^ 
ϊΙΗγο ρο$1 ίΙΙαγη ίίχβτοίΐαΐίοηβγη Η ΐβάίΐιιηι, ίιη- 
ρβταίστ βηΐΛά€ίη ρτο βΐώ, ^ιιοά ήΐ8β ηυΙΙθ8 Ιίϋβ' 
Γ08 ΚαΜαί, αάορίαί, εί ηιαο\8ΐΓθΐ\ΐίη ρταεραΐ- 
ρβηΐβ άίςηχίαΐβ οοηάβοοναί, Ηί$ νηιηρίηιν ίηκί' 
άχα ΙοροίΗβία 8ί/ηιύαί%η8^ βΙο. Μη^^ίδίΓοπϋη (ϋ- τηαρίΒίηιηι,ηΐί'ηάαοίοινηι ΐ€ςβηάα8 ϋ€Γίρ8ίΡ8β,)ΐβ€^ ^η\ίϋ^ β3 βδΐ, υΐ ηβε Λ ΙπιρβΓ3ΐοΓίδ Γιΐϋδ ηθ{.1ί- αηιρΗηε α1>Μη€άν€βηίί8νίρ%η(% αηηί8 νίχη$>β, €8- 
88υΙ)οηυ8 ίη Β8Γοηίαηί) εχβΓείΙ. Ιβ,ηυηι. 95: ΜβΙα^ 
ρΗτα8ΐ(Β,φηνχίαίη βίτβ8ρβ8ία8ΐοηριηί ί8ΐΊη8 «οη- 
ριιϊ, ΙαηΙηψΛ ΐηΙ)ηίηίη8 ηθ8 ^ηαηιη1η βΐ άβύβίηί^ 
9αι άίΐίρβηϋα 8ηιητηα^ 8θάίϋάίαο ηηΙΙο ίη βα ωΐ- 
ι^^Ηοηβ$^Iν^^8α^ί^8:η6^ηβ αΐίΐη Βατοηίΐΐ8]αάϊ€αΙ. 
ςΜοϋβΜίηΙβηάίΙ αηίηίαη : ςιιοά ιιίίηαηι Β^τηρ^Γ [€ού$βΙ. 
Νβ αΐία Ιοοα β]η8 ρνοβίατη, ίη ^ηίΰηΒ ΜβίαρΗτα- 
ίί€», Ηί αηΐ^'ιιιιι β(ρρβ (αίαΐαηΐίη Ηαηαχαηηηι ίενβη 
€α8Ηραί: ίη Ηαο ΗίΒίοηα ηοη€οη8ΐαΙιρ86 8ίΜ, Εΐ 
ηαπι.96: Ρητηηίβηίτη ^ιωά^η^ά(!^η Ηοϋα^οχαΙχιτ^ 
Μβίαρ}ιτα$ίβ8^ 8€τχρΙοτ ορρχάο τβνβη^^ βΐ ρονΒΟρρβ 
ναηί$8ΐχηη8^ Ίηαςη%ί8(ΐΧΛ6 ίαΜατχιτη ηηίίχυτη οοη- ^ΡΓβΙαΓ, δ('(1 3(] 63Πί) %βΙυ(ί ςυίά 5υ1)Ι1ιιιίυδ, οχ 
ίηΓβΓίοΓο ίίηρβΓ3ΐοΓυπι Ιϋϋ βΓϊάυηι Γ3ΓεΓβηΙ. 

11ΐ3 ςηί (]ίευη(, ςυ3Γβ ηοη ρΓ0(1υηΙ αυΓ(οπ ηι ? 
Αρπα ςυβπΊ 1ηνβηβΓβ? βΐ ίηνεηίδίβ ηοεβδδυηι β<1, 
ηί 8υ3<^ ηίΐ6(ϋ(3{Ιοηβ8, εΙ ηοη τεπι §€δΐ3ΐη Ιί(1(>Γίδ 
Π)8η(ΐ8η1. νίιΐβ ηϋίιΐ ιΐε πίδ^ίδΐίί (Ιί^ηίΙαίο ι1ί«5Γ- 
ΓυηίΟοιΙίηηδ, Ηί^ίοποί 3ΐϋ, οΐΟΙο88;ιΙοΓβδ Ογορ('ο 
Β3Γΐ)3Γί. Ει ϋΐ 3εβΓΐ)ίπδ ίπδηηίηηΐ, απίΐίβηί βΐ (1ΐ5- 
εβηΙ,Ιυπι άειηιιηι ΓΓβηΐ3ηί, Μβΐ3ρ1ΐΓ35ΐ«ίΐιι ΟοηΜηη- 
ΙίηοροΙί οΓΐηηι ίΙΙ' δίπ Γ3ηιίΙί3, δηηιπΊ0Γ|υε ^ ηοΓβ 
ρΓο§η3'υηι,41ν11ϋδ ίώυπιίαηΐεηι, ηΙ) ΙιηρβηιΐοΓΪΙιιΐδ 
ν3Γϋδ(ϊί^ηίΐ3ΐίΗυδ εοη(1βεοΓ3ΐυηι,ηοη ροIη^.'^8^ο8δ(? 
ίπιΙ δυ1}8ρ11ϋ νίΓυιη, ιηυΐΐο ίυίηπδ ΤΗνχαΙβιη ΐΛκϋ- Ματΰίηαίον, β/ικ Γπιη^ιηιηι/. Εΐ βΐίϋδ: ΥϋοΜ ίαηΰΐυπίίη ΐ >ηΛ(/ΐ5/Γί/ηί. ΜίεΗηεΙ ΡδθΙΙυδ Εηοοπίίο ίη ειπικίοιη : 

ΙταηεΙαΙΧίΒ ΐΜΐίηβ αρηά ίίρΟΤηαηΧΛΤη, βί ϋΧίνίχίτη Κα•. τογε Οαυμασιώτερον, και οι':> μπλλον αν τΐί ν.ι - ΚΛεΐηηΒ',ΒβάρίηΗηίαχηίη (αΙ>ΧΐΙθ$6!^ΟΤΧρΙα8Χηη^ νον ^αυμάσειεν, δτι καΙ γένους ευ γ/ ων, και τα τ/,ς 
ΪΙ^ΐηρβ Μ€ΐαρΗτα8ΐ€8, ηί ΒβΙΙΐΐηΐηίηηΒ ναί88ίτη€ ευκλ3ίας οίκοθεν κξχτημένος, βχΟεΤ τί πλούτ υ κο- 21 ΒΕ δαΚΙΡΤΙδ δΥΜΕΟΝΙδ ΜΕΤΑΡΗΗΑδΤΛ! ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 22 μών, XXI οίον αν τις προς παι$ευσιν άποχνήσειεν. 01 Α ίατη Ιοπ^β ({ηΐάβτη αΙ> €0 άύβχΐ \ $βά νε(1ίίβ9€8ί€ΐη γαρ πλείστοι άφορμην τοΟ πλουτεΤν, ώσπερ τον λ(5γον 
τιΟΞΧιιν, ούχ ι να έπήβολοι των κρειττόνων γένοιντ 
αν, αλλ* δτιως τοΤς ματαίοις έπεντρυφ/,σωιι, πα- 
ρασ/,ευαΤς ^κεΤνος ταΤς πάρα της Ιςωθεν τυ/ης προς 
φιλοσοφίαν ε/.έ/ρητο. ΕΙ, Άλλ' έ/.εΐνος ούχ ούτως* 
πολλού γε και δεΤ, ίτλλα μ/,τε την εσθήτα μεταλλάξας, 
μήτε του μεγαλοπρεπούς κχΟυφεΙς, μήτε το γένος 
άτιμάιας ταΤς τοιαύταις καινοτομίαις, μήτε πλάιας, 
τ, μεταηλάσας υποθέσεις πολιτικας, μήτε ττ,ναλλως 
σοφιστευσάμενος τη μεν ά::6 του γένους φιλοτιμί^^, 
υλ•(^ προς το ευ ποιεΤν πολυαρκεστάττ^ έ/ρήσατο, 
την δι άπο των μαθημάτων άρετην άφορμην εύθυς 
εσ•^6 μεγαλοπρεπί^ίας τε και λαμπαότητος. Βασιλευσι 
•^αρ έπέραστος γεγονώ:, τα τιμιώτατα των δλων πι- ηιηίαηΒ,ηβςηβ αΙίιιηίάάίΜίαβηί άο ηιαρηίβοβηΗα^ 
ηβΰ Ηνμΐ8ηιοάί ηονίίαίϋπΒ ρβηηβ άβάβοοΐβ α/^- 

η%ί€τ βηρβηε ηηηενβ νΗίίονίΒ, ρεηενίζ φΛΐάετη άϋϋοτϋ 
ηίβύαίϋΓ οτηηίηο αά ίβηββοίβηάητη,νίήηίβτη αύ- 
Ιβτη^(1ιιαιη 8Μ ρατανβταΐ β άχ80ΐρΙ%η%8,Ηα\>\ιΗ ρνο- 
ί%ηη$ οΰοαείοηβη ίρΙβηάοΓίΜ €ΐ ηιαρηί/ΙαηΗω ,Νοη ιη«Μ 
%ιηρ€τα(οΜχΑ$ €να9ί$$6ί αηιαΜΗΒ» ηηί βά€ί οοιηιιιίΙ- 
ίηηίην ςηω βταηί οτηηιηϊη τηαχίηΐΒ ΗοηαταΜία, ιιΙ ςπί 
ρνορβ ίήΐαηαΐ ίΐατβί ρτορΗτ Βαρχ^ηΙιαη ; τβίρΗΪίΙίαΒ 
αηίβτη αάιηίηί$ΐΓαΗοηβίη ρτορίίτ ΐηρβηϋ ίοΙεΠίαιη βΐ 
ητηηί ΓΚΓαιη αΰορατϋ. Αο ρτίηΐϋη ςαίάεΐΛ ρτα(Μ 

νεύίΐε τηαρίΒ αηαηίη, βΐ $6€ΓβΗοτνιη ΰοηείΙίΟΓηηι 
ίύϋ ρανϋΰβρί ΰητΛ ίηιρβταίοήΐίΐα; αά€θ ηΐ ίτηρεναίοτί στεύεται, το με εγγύς έστάνα ι του βήματος 0\,λ "Α^^ β ΓβηηηΙίαηί βα^ (ΙϋΟβ αΐ^βΐ'βϋαηί €Χί€Γί^ βΐ ΓηΤΒΗΒ 

€Χ(6ή$,6α,(ΐη(Β]ηϋ€ΐ)αί ίηιρβιαίοτ ; ηί β$8€ί νβΐηίί 
ςηοάάατη αεοηΓαΙηιη νίηοΗίητη αάιηϊη%$ίΓαΙ%οηί8. 
ΑΙηηε στΙί$ ^ηίάβίη $οίαη$ ραη ςηίάβη €8ί αΙιΜ,ραη 
νηο €8ί αρηά ηο8\ίΙΙβΌενβ(οίη8 βταίαρηά ιγηρετα- 
(οτβίη^βΐ ίη ίρβίΒπεροΙϋΒ.Οηοηίοάο βηιιη εηρενίΗΒ 
βίρηίβοανΗ οταϋο^νβηαίχΐβ βί αά οτηηίααοϋοίηηίο^ 
άαΐηιη Ηαύηϋ ίηρβηιηιη,αάβοηΙρΓίηΒ ΰοηίπΙίαΓβί^ 
6( ορβί'αΓβίητ €α^(ΐη3Β νοη$ηΙΙα /ΐι^Γαηί,ιιΓ ΒατΗτοΒ 
ρΓθ€ΗΐρνορηΙ$αΓ6ΐαβηαη8Ηοηιαηυτητη,αΙίο$αη' 
ίβηι Βΐιρ^τοτβί^ αηί ωρϋβ, αηΐ ατίΛία, βί ρβ$ί€$ ίη 
$ηαίη νεϋρβΐβΐ ρο(6ΒΐίίΙβτη;ί6ηίροηύα8(ΐίί66ίΓ€ΐηΑ$ 
ά€χΙβτή$ηβ Ηίί ροίΒίΙ, ς^οά ηηίαηίην ςχΜηάο οροτ- 
ΐ6ΐ)αί,(ΐΗθά ΐηηοΌω'€ΐην (ΐηαηάο βχρβάχβίχιί^ ^ηοά 
βατηάβηΛ Ββηατβί Βρβα'βτη, ςηαηάο ίοηηηχνίάβύα' 

€χρ€ΤΒ ρΓαϋαταηχ βΐ Ιερονηηχ,ΒΒά 
ρναϋατη ΰοηνβηχΒηΐΒΤ άοαηάαιη σύνεσίν, την δΐ νης πολιτείας διοίκησιν, δια τε τήν 

τΓ,ς φύσεως έπιτηδειότητα, και την των πραγμάτων 

έπ'.μέλειαν κα: πρώτα μεν ταΤς μυστικο)τέραις έφ- 

εστήκει τών πράξεων, καί τοις άπο^ρήτο<ς βουλεύ- 

μασι κοινωνός παρεισ:ήκει τοΤς συμβουλεύουσα 

Έπει δΙ ^ του τρόπου πίστις έν τούτοις τούτον έκή- 

ρυ;έ, μετά των άδυτων και τας κοσμικάς φροντίδας 

σ;νε(λ8φε, ώς αύτον γεγενϊ\σθαι εισαγγελέα τε τψ 

κρατουντι των εςωΟεν, και εςαγγελέα των του κρα- 
τούντος τοΤς εςιοθεν. Και ην ώ'ανει δεσ^/ος της διοι- 
κήσεως ακριβής. Του μεν ουν ηλιακού κύκλου το μεν 

εστίν έζέρωθι, το δε προς ήμα,*, 1/εΤνος δε 6 άύτος 

δ)ος ην και τψ βασιλεΤ καί τοΤς πράγμαιιν. "ϋσπερ 

γαρ καί άνωθεν δ λόγο; τούτον εγνο^ρισεν, παντο- 

απώς ει/ ε της φύσεο)ς. Τα μεν προβουλεύσασθαι, ρ ^ΙΙΓ ^^ηβ^ϋββΙ'αΙΠΓ 
α δι των βουλευμάτων χαΐ κατεργάσασθαι, βαροά- αά οηιηετη Ι^ροΓΒίη βΐ οα τα ρους τε τ:<'ρρ'^ύ τής 'Ρωμα'ων άπώσασθαί γης, τους 
δε και καταγων'σασθαι, η στρατεύμαιίν, ί^ τεχνά- 
σμασιν, εΟνη τε ύποποιησαι και στήναι δεξιός προς 
τους καιρούς καί τα πράγματα, τψ μεταβεβλήσΟαι, 
οτε δίον, τψ καινοτόμησαν δτε συμφέρον, τψ την 
αΰτην τηρησαι ιδέαν, δτε [ίΤ] τούτο /αλον δόςειεν. 
Και έπι •Λύτοις ουδέ χαρίτων άμοιρος δ άνηρ, άλλα 
κατήρυτο αύτψ προς πάιαν σπουδην μετ* εκμελοΟ; 
πιιδιάς, κχι ή γλώσσα και η οιάνοια. Μεγαλοπρεπώς 
δε έχων και της στολής και τ^0 σ/ήματος αμα και 
του βαοΓσματοΓ, άντήλλα-τε το ήθος προς το φαηό- 
μενον, έπίχαρ'ς τε ών και ευ προσιτός καΐ αύτόΟεν 
ελκών πάντας τψ μειδιάματι. Είχε δε καί της χ^ειρος 
αφειδώς, δύο ταύτην έπεκτεΐνόντω*^, πλούτου και 
προαιρέσεως. Καϊ προί/.ειτό γε αύ'ώ υπτιάζουσα, 
και έξήντλει ταύτης, ωσπερ έ/ ποταμού δαψιλώς ό 
βουλόμενος, ΚΤχε μίν ούν ούτω ταύτα τψ μεγάλψ 

τούτω άνδρί. Εΐ ςιιοά β$1 αάτηίί'αϋΙίηΒ οι ρτορίβν 
ςηοάίΙΙιιτη ηπίβρίαιη ηχαρίε [αοΗ αάτη'ίΓαΙηΒ,ΰΐιιη 
θΒΒβΙρβηβΓβ €!αηΐΗ,€ΐ6Χ χΙΙηΒίΓί /β/η/Υια ηαΐΗΒ,αο 
αΙ)αηάαΓ€ΐ άίνίίϋΒ^οί /ίδ, ^αω εορηίοΓεηι €{[€€6ήηΙ 
ςχίΰίηρίαιη αά ίΙΐΒίίρΙίηαδ, ΜιιΙΙΙ βηίιη $χΙί ρνορο- 
ηχιηΐ άοΰίηηατη €ΐ ίΙοςαβηΗαηι ίαη^ηαιη ορητη ραναη- 
άαηΛτη ηχαΐΒΓχατη, ηυη ηί α$$(^ηαηΐΐίΓ βα, ^ηω βηΜ 
ιηβίίονα ; βΜ βί ΒίηάεηΙβΒ, ηβ 86 ηοη τβύηΒ.ηοχϋΒ 
νοίηηίαίΰ €χρΙβαηί ΗΙβ ϋχΙβνηΪΒ {οτίηηω αάιηί- 
ηίϋνΙίΒ ΐιΒηΒ €8ί αά ρΗίΙο8ορΗίαίη,&{ο.8€ά ίΙΙβ ηοη ωτηροΒίΐβ βναίβχ Ιίηαηα χηΒίηιοία €ί αηΙναηΒ, Οη^η 
αηίβτη €Β$€ί βί τηαρηίββνΒ βί αηχβίπΒ βί ΗαϋίΗΒ ΒΐηχΗΐ 
ΰΐίπι ίη€β8Βη,τηοΓ68 ηηοςηβ τηηίαύαί αάχάςυοά η- 
άβϋαΐητ^ αΙ ςηί βΒΒβί ρταϋοΒηΒ βΐ αΙ^αΜΙίΒ, βί βο 
ίρΒΟ οτηηβΒ ΒηύηάβίΐΒ αά ΒαΙίναΗβύαί. [38] Ρτοβίβ- 
Γβα αηίβγη ίηαηυ ςηοςηβ τηχηίηιβ βταί ραναΐΒ^ ιιΙ- 
ροΐ6 ςηοίί άιιοΒ τβΒ βχίβηάβτβηΐ, ηβη^ρβ άχνίίίω βί 
νοΙηπΙΟΒ, Ηηύβύαί ηηίβτη ϋα ηηοίΐηβ ηΙ οροτίβΙ>αί 
ηοηηΐίΙΙί8 ρτοτΒΐΐΒ 6χ ϋΒ,βΙο. ΕΐίηΟβηοηβ, 0(ΐ6 3: 

Ένδ'.απρέψας έν άρχχΤς ταΐς της κάτω συγκλήτου, 
ώς άνήρ βοϋληφόρος, τ^ πολίτευμα τον σον έχτήσω 
έν ούρανοΤς, καί τ^ν ανω σύγκλητον έκοσμησας, ΟΐΐΙΛ 

€ΐανη\8868 %η χηηηβη\)ΐί8 %η(βτιθΥί$ ΒβηαΐΗΒ νβΐυΐί 
€οη$ίΙίαη'η8, οοηνβτ^αίχοηβτη ίί^αίπ αάβρίηΒ β3 ίη 
οαΙίΒ^ βί 8ηρβηοΓβτ)ΐ ^βηαίηιη βχοτηαΒίί. ΙΙΙικΙ 
({υοηυβ οΙ)δ6Γνο βχ ϋΙίΓοηίοο ΑΙβχΗίκΐΓίηο, Ρβυϋ- 
ηϋπι ΤΗβοάοδίί ίΐΏρρΓ3ΐοη$, βΐ Ευιΐοαφ ρΒΓ&ηγπι- 
ρΗυΐΏ σιοχίίΏβ ΑρυάβοδίΙβιτι &αεΙοπ(ΑΓΐ5 νίηιηι ρο8ΐ 
3ΐία5 (1ίςηί(3(6δ| ςυίΙ)υ5 ίηδΐ)$η!ΐυδ ΓυβΓαΙ, ΐΑη^βπι 
νβΐυϋ οιηηίυηι ευπιυΐυπ) π)9§[ίδ1π εοηδβευΐυιη. 

*0 δε βασιλεύς Θεοδόσιος Π^υλΐ\ον ώς φ'λον αυτού 
και μεσάσαντα τψ γάμω^ και συνβριστούντχ αύτοΤς 
έποίησε δια πάσης αξίας έ^θεΤν. Και μετά ταύτα 
προηγάγετο αύτον μάγΐ3'ρον. Και ηύξήθη ώς έχων 
πα^Ι^ησίαν πρ6ς τ6ν βασιλέα θεοδόσιον, καΐ την Αύ- 
γούσταν, ώς παράνυμφος αυτών -γενόμενος, Ρβϋ/ί- 

ηηηι Όβτο α< αχηίβηηι^ βί ηηρίχατηϊη οοηοΗία^ 23 I^Ε0ΝI8 ΑΙ.Ι.ΑΤΙΙ. 24 Γβίη^ΰοηνίΰίοΓβηκιηβ ΤΗβοάθ8ίη8Λη0η8ίη8ρβνοιη' Α 8Ηοτβ8^ ΐηΙβΓρΓβΙ&Ιυβ β5( ηοη ιηαΐβ,νβίαΐί Γ38(Γ€η- η€8 Ηοηοταη ρταάία αο άίρηίΙαΙΰΒ βν^χϋ,αΰ ά^ηνηι πια- 
^ΐΓΗίΛ οηανίί; €ί αηϋίια €$1, ία$ιφία$η ^ιιί ροί€ΜίΦ' 
ίειη βί ΙϋηΊαίίηι αά^ηηάί ΟΗΐη ΑνρΜίηη ΤΗβοάο- 
Ηνη, /ϋΐλ Ανρη$1αηι, πί ςηί αηιδοτΗίη ραταηι/ίηρΗη8 
^ΗβΓαί. Ρθ8ΐ &1ί&5 (ϋ£;ηί(8ΐβ8 πιαςίβίΓβΙυιη 3ίΛά\ί, βΐ 
αυοίυβ 68(. Α νίΗοΓίΐίυδ &(Ι εβΙβύΓίοΓβ, $1 3θ€Γ6$οί- 
ιηυβ, {;Γ&(1ιιιη ΓιείΐΏΐΐΒ. 8ί ΙιβΒε ιηυοία λΐιηΐ βρυά 
6Γ»εο8 ίηάίηια^ίΒΐη^ \\\\\χ8φιβ ΤήνίαΙί8^ ηυ» 
6ΓυηΙ βρυά νοδ, Ηο8ρίηί&η6, εοιηιΐΐδ, ραΐηεϋ,άιιε- 
ΙοΓαιη 6Χ6ΓείΙυ8, βο Ι&ηϋβπι ε2θ8απ8? Ρο$86ΐη Ηίε 
ίρ86 ιηυΐΐο ρΐυδ 6Χ νββίΓίδ τεεβηβεΓβ, ςυί βΓυ- 
άίβηάίδ ρυβΓίδ ιηβΓεβάβ νίΓΐΒδίιηα ορβΓαηο βυαιη 
ΙοεαηιηΙ,ίη ιη&ξη&ΐΑηιβη 3ρυ(] νο8 βθβΐίιη&ΐίοηβ, βΐ 
β(ΐ6. Ει (υ Ιιοε υηο ηοΐη\ηβίιιάίτηαρ%8ίή ΊνίνίαΙί8 818 ρβεαηί» (ϋδρβηδαΙοΓβδ εΐ ευΓαΙοΓΟδ. Τ^ηϋβιη 
ΐ8ΐ)6η(β ίιηρεηο 1ο§οΙ}ΐ6(α3 ιηυηυβ αϋ αϋα ςυοςυο 
παυηοΓα άίδίΓβεΙυιη 68ΐ, ρπηια 5υί οπ£;ίη6 υηί• 
ευιη, ςΐίβεεηΐβ ρΓίηείρυιη Ιί1)ί()ίη6 ίη ρΙυΓΪπκδ 

δϋΓευΙοδ άίΥϋΙδϋΙΤΙ. Ηίηε ό Χ'^ύ Γενικού. ΙηεοΓίυδ 

άβ οίΒοϋδ ραΐΑΐη ΟοηδΙβηΙίηοροΙίΙαηί, ΚαΙ τον γε- 

νικον λογοΟέτην είσορα. Εί ΟβΗβΓαΙβΜ Ιο^ΟΐΙΐβΙαηί 

€θη$ρί€β. Ει ΜαΙΙΙίΦυδ ΓηοηβοΗυδ άβ ϋ8(1οιη. *Βπι 

τραπέζης αλ>οι τε Γενικού λογοθέτης. Α ΜβΙΙβα αΐΐί 

αβηβναϋδ Ιοβοίΐΐΰΐα, Αΐϋ νβΓίοΓυηΙ ορταήί ροηβΓα- 
Ιί$. Ιηάυπΐ6ηΙ&(]6δεΓίΙ)11 6ο(1ίηυδ : Το τοΟ λογοΟέτου 

του Γενικού σκιαδιον λευκον βλατίον μετά μαργελλίων. 
Το Κοιοβάδ;θ'» έκ των (»υνν,Οο)ς πλιτευομέ^ων βλατίων. 
Το δι σκαράνικον χρυσόλευκον βλατινζ;ν, συρματέϊνον ί|;η0Πΐίηί3Π1, βΐηυβ ίοΓβΐηί&ΠΙ εοίηρ^ΓβΙΐίδ, βΐ (Ι6 β ^χον Εμπροσθεν τε και ύπιαΟεν την αού βασιλέως (Ιι^ηίΙ&Ιβ (ΐ6ΐυΓΐ)&1)ί8? Αΐία ρββδυιτκίαικίί Ο&ΙΙιοΗεοδ 
ίη6υη(]& νίλ 68ΐ. 

εαιη νβΓΟ ηοη πΐ3£ί8(π ΙαηΙυπι (Ιί^πίι&Ιβ, 86ά βΐ 
ίο£θΙΙΐ6ΐ8Β Μ6ΐ&ρ1ΐΓ&8ΐ68 ηο8ΐ6Γ βηίΐυίΐ,ηοη &1)8 γθ 
ΙηβήΙ, 81 ηοηηυΙΙλ ηο8 βΐί&πι έ>ίΓ6Γ&πιυδ, ηΐ (ϋ^ηί- 
!Αΐ6 οβίεϋ δ^ιηεοηίδ άί^ηϊΐαΐβιη Ι&ηΙο εοςηοιηίηβ 
ίΙΙυβίΓβιη εοηδρίείαπιυδ. Οβ Εεείβδίαδίίεο ηοη πιο- 
ΓΟΓ, Ι&ηΙυπ) άβ Ρ&ΙαΙίηο οΓΟείο 86γπ)ο δίΐ. ΙΙΗ ίο- 
(;οΙΙι€ΐ£ ρΓορΗβ βηηΙ ηυί ΓθΙίοηββ ϋδεαίβδ, νβΐ 
ρυ1)Κε&8 εο(ηο8ευηΙ, εΐ (ϋβεερίβηΐ : βυηιρίυδςυβ, 
▼βΙ ίηίΓοιΙαδ ίΙ& άίπ^υηΐ, υΙ Γ6ίρυ1)1ίε£ ροΐίιΐδ 
ςυ&π) ρην&Ιοηιπι]αΓ&8υ8ΐίη6&η(: εοβ (ΙΐδειίδδΟΓβδ 
ηοηηϋΙΙί ηυηευρβηΙ.ΡΓοεορίυ$ 1ίΙ).ΙΙΙΒεΙΠ(χο11ιίεΐ: 

ΐν 81 Άλέξανδριίς τις έν Κυζαντίψ τοΤς δημοσίοις ε'.κ(Ινα διαγέλϊστον ώσπερ και του Πρψμικηρίου, και 
άνευ διχανικ'ου. Ι,οροίΗβίΧ ^6η6ναΙί$ ΟΎαΤΗ ρΐ- 

Ιβη8 β8ί αΙΙ)Η8 ραιίΐιηΒ ομιπ ηιαΓρΗΐί8, ΰαύύαάίητη 
€χ 08, ^ηχ ΰΟΜτηηηί τηονβ ςβαίαή 8θΐ€ηί νβΜΐί- 
ηί€ηί98, 8€αΓηηΐ€νηι αητοί βί αΐύί €θΙυη8 €8ί ριΐΓ- 
ρηνβητη βί /ιπι^νίαίητη, ΙιαΙ)ΰη8 αη8β νΐ ιύΙγο ίιη- 
ΤΡβταΙοή ίηιαςιπβίη ρΑΐηάάίνίτί €οη8ίηιΗ^ηι ιη- 
ίη8ίηοάί βίίατη €8ί 8ΰαΓαηί€ητη Ρήαίκβήί : εν^ί 
5(;^ρ/Γθ.Ηυ]υδΓυηε(ίοη6ηι ίηοο£[ηίΐ3Π) δυο ΙειηροΓε 

ίυίδδε ρβΓΐΐίΙ)Ρΐ ί(ΐ6Π1 Οοάίηυδ» 'ϋ τού Γενικού λο- 
γοΟέτου υπηρεατία ου γινώσκεται. 0€η€ΓαΙΐ8 Ιο^Ο- 

ΐΗεΙΟΒ τηηηΐίΒ ί^ηοιαΙυΓ, Ηίε ϋοϋίπυδ 3 ΜβυΓδίο 
νβρυΙαΙιΜουΓδίυβ β Οι βίδβΓΟ,αη 1)6ηε,]υιϋ€6ηΙ αΐϋ . 
Ε^ονοείδ γινώνκεται δίβηίΓκαΙυίη ίΙΙυπι 68δε(ϋχβ• Ιφεστώς λογισμοΤς, λογοΟέτην έλλην(ζοντες την τιμηνοηοΐ, ηοηηοίά, ηοη Οδδβ δϋίΐίεϋΐ ίη ϋδυ; €8 βηίΟΙ,ςΐΙβΒ ταύτη V καλούσι 'ΡωμαΤοι. Αΐβχαπάίί νβΓΟ (ΚίφΜΙΗ 

Βί/ζαηΗί ταΙίοηί})ίΐ8ρίΐΙΙΜ8 ρπαηαΙ^ΙοροίΗβίαηί 
Οτ(Β€θ νοοοίηιΐο Άοηαηι νοεαηΐ, Ηίηε ΛογοΟέσιον 

πολιτι/Λί>ν π({ρως, ςαθ(1 ΤΙ)60ρ>1&η1 βδΐ^ ϋΐ &(Ιηο- 
ΙβνΐΙ Αΐ€Π1βηηΐ18, ΓενικΙ^ν λογοθέτιον. Κΐ ΝίεβρΙΐΟ- 
Γυ8 ρβΙήβΓεΙίΙ, Δημοσίων πόρων λογιστήν ίη [29] 
1)Γ6νί3ΙΪ0 Ιΐίβίοήεο, θεόδοτον δε τίνα μοναχόν εγκλβι- 
χλειστον το πρότβρον κατά τα θρ^κώα του στενού λεγο- 
μένου πόρου γεγονότα, των δημοσίων λογιστην^ δν τδ 
δημώδες λογοθέντην καλούιι, καθίστησιν, ΙάβίΠ ροΐΎΟ 

ΤΗβοάατίίΐη ςηβιηάαηι τηοηαώντη, φΐιί ρνίιΐΒ ίη 
ΤΗταοίΐΒ /ίηίίϋδ αά {τβΐχ αηριΐ8αα8 ίηώΑηαίη αο 
ΒοΙίίατίηηι νϋατη άηχεηιΐ, ρηδίίοί ωταΓϋ ρτχ- 
βΰΐΗίη €οη8ΐίΙη%(, ^ιι^ιη ΙοροίΗβίαηι νηίςο ηηη- (ΙβδίβΓυηΙ ηεε ίη υδυ ^υηΐ, ίηΙεΓ αΙίοΓυπι υευπι 
πιίηίιηθ εο§ηο$εί ϋίευηΙιΐΓ. ΑΙΙβΓ βΓαΙ λογοθέτης τοΟ 

δρόμου, ΙηεβΓίυδ, Ό λογοθετών συν αύτώ τοΤς του 

δρόμου, ϋηα^ίίβ οΐΌχ €0 ΙοροίΙΐ6ΐα ίΐ/Γδίι*. V^^^ι^- 

ηΐεηία ίΙΗυδ εχ 6θ(1ίηο, Τό τού λογοθέτου τού δρόμου 
σκιάδιον, οίον το τού μεγάλου Χαρτο>λαρ{ου. Φακεωλί($α 
δε φορεί ούτος καΐ όπιλουρίκιον, ου μην σκαράνικον. 

ΐΑ)ροΐΗ€ΐΛ οηΐ8\ί8 ρίΐ€η8 €8ΐ (ΐηαΙί8 ιηαρηί ΟΙιατ- 
ίηίατϋ. ΡβτΙ ί8ΐ€ ΡΙιαοβαΙίηηι 6ΐ[30]€ρίΙυνΗίιιηί, 
αΐ ηνη Βοαναηίοηιη,Εί οαρ. 5: *0 λογοθέτης τ:ύ δρό- 
μου εΤχε μεν πάλαι και οΰτος Οπηρεσίαν ημΐν άνεπι- 
γνωστόν, νύν δε ούδεμίαν. ί,οροΐΐΐβία αΐηη8 οΐίτη 

ΗαύιιΗ (χιηοΗοηβϊη ηοΜ8 ίπΰορηίίαιη, ιιηηΰ νενο 
ηηΙΙαηί. Ουίόςυίά άΐεαΐ Οοϋίηυδ. ίυηοΐίοηοπη ίΐΐίυδ αιραηί. Ει, τούτοις ηγεμόνα έφιστησιν Ιωάννης £, ηο 1)18 οοηδεΓνανίΙ ΝκερΙιοΓϋδ ρ3ΐπαιε1ια ίη 1)Γε- 

διβ^χονον τ»ν Μεγάλης εκκλησίας, και τών δημοσίων νίβηο Ιΐίδίοπεο: Τού δ' ην Άντίο/ος μεν ο -ών δημο- φόρων λογιστην, δν λογοΟέτην γενικών οΤδε καλεΐν 
^ συνήθεια, υπάρχοντα Ιμφρονά τε και εμπειρον 

κβΟιστάμενον. 8ητηίη(χ άβίπάβ Τ€% ]οαηη(!ΐιη ρβΤ' 
(€(Λί Μαρηχ 6€οΐ€$ί(Βάία€οηατη,€ΐ οηναΐονβΐίη ρη- 
Νία)πιιη νβΰίΐίΐαΐίηΐη, ςηβτη ςβηεναΙβΜ ΙοροίΗε- 
ίατη αρρβΙΙανβ να!ρθ8θΐ€ηΙ,ν%ηαη ρηιάεπίαπ, βί 
ηΐΗΐίαπίΥη τβνητη βχρβήβηΐία ρΓβ^^/ι/Υΐι/ι. ΙυδΙίηίλ- 
ηυβ ρο8ΐ6λ| υΐ ΡΓοεορίηδ (ΓβάίΙ ίη άνεκΒόεοις^ γι- 
Γ08 & 86 ιηιΙΗ1Ι)ηδ εοη8ΐίΙυΙθ8, ςυί βί οπιηΙ 1ιο• 
αιίηυιη ρέπετε, ςυ^πι πίλχίπιβηι ρεεηηί8ηι ίη 

εΑ8ΐΓΐ8 εοΙΙίχεΓεηΙ, λογο0έτας,%θ//2^/(Ι$&ρρεΙΐ8νί(. 
"Όνομα δε λογοΟέτας αυτούς εθετο, ΑΙε(η&ηη08 ΟβΆ" σίων πραγμάτων τας υπομνήσεις αύτψ διαχομίζων. Λο- 
γοΟέτην δε του δρόμου την άςίαν οΐ περί τα βασίλεια κα- 

λούσιν. Εχ ν8 ΛηΙίθΗιιΐ8 τηαρίείβΓ ίη€ΐί)0Γίω,ηη€ΐιη 
τηαίβΒίταΙίΐίη ΙοίίοΙΙιβίαηι €υΐ8υ8, ηηί ίη αηία 
8νηί αρρβΙΙατβ βοίβηΐ. ΝοΙαΙ Ρβίβνίιΐδ ΛογοΟέτην 

τού δρόμου, (Ιίεί Με α ΝίοερΙΐΟΓΟ : Τον τών οημο- 
σίων πραγμάτων τας υπομνήσεις διακοψ'ζοντα. ΟυοίΙ 

π)&^ΐδΙή η^εΐΏΟπβθ ρΓορπυπ) εΓαΙ. (}Ηί ηΐ €8ί ίη 
ΝοΙϋχα ίΜρβτϋ ΟπβηΙαΙίΒ, αηηϋία(ών€$ άίβίαΐ^ 

ΗΟΟ €8Ι, $€ήρίΐΛΤα8 δΓβΌβ8,(ΐηίϋΐΐ8 €α €ϋϊΐίΐ*:6αΐΗΓ^ 

ςηχ ρνίπαρίΒ ηονηίηβ 8ΐαΙηηηίην, αηΐ βοηβνηιαη' 
(ΜΓ,ίίί/ βί ρτ€€ί^8 Υβ$ροηά€ΐ, Ηοο €ίΐί, ΐ€$ροα8α 25 ΟΕ δΟΗΙΡΤΙδ δΥΜΒ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΗλδΤϋ ΟΙΑΤΗΙΒΑ. 26 άίΰΐαί^ ίηοβ ρηηθ€ρ8 ΙιΜΙϊβ ίίίρρΙίϋί^$ άβάβήΐ : α ηαο8 ρυωίΚοηοι νβΐ ΙιαΙ^ΠΑ ίηΐ6Γ ιηίηυΐο» ριβοίειί' •ά Η(Β» άιψίοηίαΐα Λά οίΤΓΦηώίηι ηοηιίηΰ μηηΰίρί» νβί 
ιηαςϊΒΐή οβαοτηηι άατβ τηηηβτί^ ^Ίι^^ί^ιη /ΊέΐΙ, α 

ηΐΙΟ λογοθέτηζ του ^μου άίΰίΗΒ β$(. Τ6Γΐίυ8 68ΐ, 
*0 λογοθέτης των οίκκιακών. ΒβΓπηΐ άΟίηΜέίΟϋΤηΜ 
Ιο^ΟΐΚΰία, ΙηεβΓίυβ, Ό τών οίχειαχών λογοθέτης άρ• 

χέτω. Οοηΐ€Βα€θτητη ΙοροίΙιβΙα ρτΛβαΙ, Μ&Κΐιβυβ 

Πραίτωρ του δήμου, οΙκκΐ2χ2ν όμου 6 λογοθέτης. Ρτ(Β' 

Ιοτ ρορνΜ^ άοηί€ΐαοωιΐίη είΜηΙ Ιθ}οΐΗβία. Οοιη- 
ρβΐυηΐ ίΙΠ ρΙίΑΓβοΚυίΏ βΐ βρίίοιίείυιη 6ΐ ηοη <€α- 

Γβηίευΐη. Οθ(ϋηυ8, Τβ τοΰ λογοθέτου τών οΐχβια- 
χών φβχεωλις, χχι έπιλορ^χιον, ού μην δΙ ΐΛορά- 

νιχον. ΟΐΓβΙ ίυηοΙίοη6 : ιάβπι, Ό νων οίχικχχών 

λογοθέτης ουχ έχει υπηρεσία ν τινά. ί,0^Ο^Η€^(ι γΗ [ά" 

ιηίΐίαήε ηηΙΙαηι Ηαύ€ί ί'ηη^^ίοη€9η,^\1Λτ^ν^6,^ λόγο Ιθ8 νί()6&Γί8, (1ί{ηί(88 ίρ8& ηίΐιΐΐ ρβηάΑΐϋΓ. Ηίηο 
ίηΙθΓ οΓΓιοΐΑ ρ&ΐαΐίί^ υΐίη&ιη βΐί&ιη ιη 6€ε1β8ί&8ΐί€ί8 
ιηαη6ηΙ)υ8 ιη&Ιυιη Ιιοο Ιοευηι ιιοη 1ΐ8ΐ)υί886ΐ, Μ&• 
^ηί ηοιηβη ροΐίοπ, υΐ ίΐβ (ΙίοΑίη, ίη βα ίυηεϋοιιβ 
εοηε688αΐΏ β8(. Νβ βΙη^υΐΑ ΓβίβΓΑΐη,ΓαΗ βΐ ΜΑβηυ8 
ΙιοςοίΗείΑ ηοη («ηΐυπι βαεΙοΗίΑΐβ, ββά ν68ΐίαηι 

βΐίαΐη ίη8!^ηίΙ)ΙΙ8 βρβείλΐΐϋίβ. βθάίηυ8, Το τοΰ με- 
γάλου λογοθέτου φόρεμα , ήτοι τά τι σχιάδιον, 
το καββάδιον, χα ι τ^ σx^ιράνιxον, οία τα του πρω- 
τοστράτορος, ούοεν δε φέρει διχαιον{χιον• Μο^ίΙΙ ίΟ" 
ροίΗϋω ραΙαηΐΜ, Ηθ€ €ζί ρίΐ€Μ$, οα^()αάίΗΜ βΙ «βα- 
ΐαηί€νιη ηίΜΙ αΙ> Η%$, ςααρτοίοίίΐΛίοήΜ $ηη( άίυ^φτπηί; 
ηβϋ ίβτΐ Βϋβρίηιηι. ΡίΙβιΐδ δείΐίεεί εοΙοΓβ Α0Γβυ$,6( 
εοεείηβυβ, ο1ανΑ(υ$ &Ι)8ςυ6 Αΐη1)οη6 8εΑΓ&ηίεαηι θέτης του βτρατιωτιχοΟ. ί^οΐΗ€ίαοΜίΤ€η$%$,ΐΆ^^ΐ' ^^^^^^^* ^^ εοεϋηβϋπι, βΐ 6π)1ιη&(υπ), εοηΐίηβηβ (ΟΑ, λογοθετην δρα μοι χάν στρ«τιώταις ίο^ΟίΗΘίαΥη 

€οη8ίά€Γα εϋαιη ίηίβν ηΐίΙίίβ8. Μ&Ηΐ)£Βυ8, Ό δε 

τοΰ ατρατιοτιχοΰ καταλί^γου λογοθέτης. £θ^Ο^Α^/α νβΤΟ 

ηιίΜαΐ'%$ οαίαίορί. ίο^οΐΥιβΙ» θχβΓείΙοβ ^βίΙ&ιηίηΑ 
8υη( ρΗιεβοίΙίυιη βΐ βρίΙοΓίειυπι, &1 ηοη 8ε&Γ&- 

ηίεοπί. 6θϋίηυ8 , Τά τοϋ λογοθέτου του στρα- 
τιοτιχού φορέματα φαχεωλις, χαι έπιλορίχιον, ού 

μην χαΐ σχαράνιχον : ηηΙΙϋπιςυθ ϋΗυ8 ηηίηίδίβ- 

ΠΟίη &^ηθ8είΐ. *0 λογοθέτης του στρατιοιτιχοϋ ού• 
δεμίαν 6πηρεσ(ανίχει. 0αίη(α8€βΙ, λογοθέτης τών αγε- 
λών. Ββΐ ρ€€υατίαί Ιο^οίΗβΙα. Ιηε6Γΐυ8^ ΚαΙ τών 

αγελών λογοθέτης εισίτω. Εί ρ€Οθννίη Ιο^ΟίΗβίΟ 
ΐηίΓΟεαί^ Μ&ΙΐΗφυβ, λογοθέτης αγελών, δ τε δικαιο- 

φύλαξ. ΙοςοίΗβία ρβοηάϋΜ ΰίίίΑηητη αΐΒίΟΒ. Ι1Ηυ8 

Ιΐ&1)ί(ΐΙ8 €θ4ίηΐ18, τά τοϋ λογοθέτου τών αγελών, 
φαχεωλίς κα( έπιλορ(κιον, α>ς τά τοΟ λογοθέτου του 
στρατιωτικά)^ ού μην χαι σχαράνιχον.£,0(/θ{λ^/ύ? ζΤ6~ 

ζίΐΜ ρΗαο€οΙ\ηπί €ΐ βρίΐατία'ηηι ^ ςπαΐία ΙοροίΗβΙω 
€Χ€ηίίΜ$,αά ί€ΛΤΛηί€ο ηοη ιιΙνΙκΓ. ΡγφΙργ Ιιοβ 8(1<1υηΙ 
δβεΐυπι τών Σέχρέτων, αηαηοτϋίπ, ΙΙΙίυ8 ιηεπιΐηίΐ 
Αηηα ΰοηιη6η& Ιί5. π. Νίεβίοδ ΐη πιαηυβίβ €οιη- 

ηβηο ΙίΙ). VII : 'ϋς ή Λατ(νων βούλεται φωνή Καγγελ- 
λαριον, ώς δ' "Ελληνες εΐ'ποιεν λογοθετην, ϋί ΐΜΐίΠΟ' 

τηίη νο€€ ^χρνϊΐηίΐητ οαη€€ΐΙοηη$,ηΙ ΟταΗ ύ%€6' 
Γ^ι/ ΙοροίΗβία. ^03ηη68 εΐηη8ηιυ8 ΗίβΙοηβΒ Κο* 
πίληφ ΠΙ). IV [31] (Ιθ ΚίεΙι&Γ(Ιο ΑηΙπ άοπιίπο νβΓΒ^ 

ί&είβηβ: 'ι2^ δε τών -πυλών άλογισο/σαντες Γιβινάτζίόν 
τε αύτο δμολογί^ ^*Χ'^> '^^' *^?* '***^ λοιπών προαι^ν- 
τες έσκέπτοντο, κόμηαί τε άλλοις^ και δη και τψ 
Γυλιέλμου κα•/τξηλαρίψ συγγεγονώς, βν λογοθέτης Ρ3Γ16 &ηΙβη0Γ6 1Πΐρ6Γ8ΐ0Γ6αΐ8(«ηΐ6ΐη, Γ6(Γ0 Αυΐ6αι 

8€€ΐθηΐ6ΐη ίη ΙΙίΓοηο : ε8ΐ)1)Α(1ίυιη ρυΓρυΓβυηι, νοί 
ςυ8ΐθ οχ εοηδϋεΐαϋίοβ νοίυβπΐ. Μ&111ι»υ8 ιηο- 
ηαείιαβ^ 

Της δε δευτέρας μέγας δούξ, μέγχς δομεστικός τε 
'Ω. πρωτοστράτωρ πέφυκεν, 6 Μέγας λογοθέτης 
Μέγας στρχτοπεοάρχης, ών ερυθρά τά πτύλα, 
Διάχρυσον έμφχίνοντα το μέρος ανω μ({νον. 

ΡίΙβυπι ΑΐΐΓβυπι, βΐ εοεοίηεηιη άοηο άβΐιιιη ίο^ο- 
11ΐ6(9β β1) ιηορβΓΑΐοΓβ ΑπϋΓΟπίοο ΓβΓβη ΙηοβΓίυδ : 

Και δη μετ* αύτον τον καλο> Μετοχίτην 
Λογοθετών μέγίβτον σοφίας ληξιν, 
Φορουντα έρυθράν την καλύπτρων 
Πν δώρον αύχφ συνανέ^οντι κράτος 
Ο Αναξ 6 λαμπρές παρέσχε ν Άνδρ<ίνιχος, 

ΝίεβρΗοΓϋδ 6γ6(;ογα8 Ηί8(0Γ. ΙίΙ). νι, Οο Μιι- 
ζ&1οηί8 Η&βηί Ιι^•£;οιΙΐ6ΐ» ρίΐ^ο : Δι' & δη χαΙ 

τιμτ.ν τίνα τζΰτην ισχεν έςα(ρετον μόνον τώ^ 
πάλαι το δμοιον αύτφ προειληφότων αξίωμα χαλυ- 
πτρχν φορεΤν έπι κεφαλής */ρυσοχοκχΙνΐ[^ [32] χεκα* 
λυμμένην έν^ύματι, ο^ον το άνω και προς τ^ π-^ραμίδι 
της έπιφχνείας χΰμα έν τούτφ παραλλάτουσαν μόνφ 
τοϋ παραπλησΊχν είναι καθάπαξ τι(^ τών τοϋ βασιλέως 
εγγόνων, δτι μη χαι την κάτω και κοίλην έπιφάνειαν 
εΤχε χυκλίσχοις πεποικιλμένην χρυσοειδέσιν, αλλά 
λείαν τέλεως. Ουί^νβ άβ €αν$ί8 €Χί9ηίΗ8 βί 8θΗ α 

υβΙβίΛηε (/ηί €θά€9Η τηηηΰη /ιιιιγ(ι ίηβταηί Μβ 
ΗοηοΒ 68ί ΑέΐΜ(ιΐ5, ι»Ι οαίι^νίταίη χη οαρϋβ ραηηο 
ρΗτρητα,βΙ αητο ιηίαΐ ίβχίο ΰίτοητηάαίαηί ρβΒίανβί^ ειποι άν τις έλληνίςων άνήρ, ^πΊ Τράνιν συν αύτοΤς ^ ^ΜβίβλίΜ ηίΤΒΛΜ νΰτρϋ, €ί οά ψ^ταΜίάίνΛ ΒΗρετβΰΐίΐ ηλθεν,ώς αϋτοβοει την πόλιν άναρπχσόμενος.^ΐΐΐΜ V6^0 

ροτΙ(β ητΜΒ ρατητη ΰαηίβ ^ηΒίοά^^^ηιη^^^ην^ηα- 
ϋηιη ίρηιιη ιη ηπΒάβιη βά^ηι 8β ά^άίάΗ.Ηίηο ριο 
ΟΰΟίΐραηάΐΒ οαίβπΒ ΰοτη οοίηίϋδηε οΙΟβ^ ηβαιωι 
βΗΐΜηιχ ΰαηοβΙΙαήο, ηη^τη ΙοροίΗβίαιη βναοα 
ηηίΒ Ιίηρηα €χρτ€ΒΒ6τιΐ^ βοηαΐίηηί χηΛαί, α 
ΤναηίίΛ υΒ^η€ εητη ίΖ/ίβ ρτοαΒΒϋ, ςναεί ρηηιο 
ίίηρβίη ϋΓ\)βιη ά&ορΙηινΒ {ηΐΒΒΰί. 

ΑηΙβ Ηοε οιηηοδ 6Γ8Ι Μλ|[ηαδ Ιθ{ο1Ι)βΐ2ΐ: οο βηίπι 
ευηι ροδδίπιίδ ηοηϋυβ εοηι;Γ68»ι 68ΐ αιΐυΐ^ηΐί 1ί- 
\ήΑο^ υΙ ηί π)8{ηαπ) βΐ οχίιηίιιπ) !η οίΒεϋβ ΐ(ΐ8η&- 
ΙιΐΓ, οϊθ€ίΑ ίρ8& 80Γ(Ι«ΑηΙ, βΐ ηί ίη ιΙί|ηίΚ&ΐθ Ιρ8ΐ 
ρηηΐ88 ρΑΓίββ δαβίίηβιβ, β! %\%9λ ίρββ ίηίοι ιηίηΐ• (Ηηάϋην ; ίη Ηοο ηηο α6 ίιαρβταίοηίη ΙίΙ>€ΓίΒ άί/^ε- 
ηηΐβιη, ςποά ηοη βΙίΟΜ ΐϋ/βη'ατβαι $1 ϋανοΜ ϋΐρβτ- 
(Ιοίηη Ηαόβδαί άηΜίίΒ αχίταίίΒ νΛτίαίαηι, ^€ά ρτοΓΒΜ 
Ιβυοίίϊ. ΡοΓΓΟ 1ο(θΙΙΐ6ΐ» οίβείυιη (Ιί8είιηυ8 βχ Οούΐ- 

ηο. *0 μέγας λογοθέτης διατάτ^ει τά παρά τοϋ βασιλέως 
αποστελλόμενα προιτάγμαλα χαί Χρυσόοουλλα προς 
τβ ^ιγας, σουλτάνους, και τοπάρχας, χαΐ τοϋτο μεν 
?διον τοϋ μεγάλου λογοθέτου υπηρέτημα. Μα^ίϊίΙΒ Ιο- 

ροίΗβία άίΒροηίΙ ηιίεΒα ίηωιάαΐα^ ϋΐ οΗτι^ΒούΗΐΙοΒ^ 
αη αΗΓ€αΒ ΗίίετΛΒ, αά η^η, ζηΜαηοΒ^ ίοραηΚαΒ, $ί 
Αοϋ ΜΧΛηηΒ ρτορήαη αί Μορηί ΙοςοίΜω, ϋΐ νί(1θ8- 
ΙιΐΓ, (]θβοΐΑ(1ηιο(1υηι βϋλΐη &(1ηοΐ•νλ( βΓβΙββςιι 
ΟληοοΙίΑτΐοΒ Αραά ϋοίηοδ ι^ά αοιμιοι θχρΓίιιΐ0< 27 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙΙ.ΑΤΙΙ. 28 Ηίηο ηοη αιβίβ & ΝίοβίΑ 6ΐ Οίοηλπιο οΙ)56ΓνιΙϋΓ, Α ί8ςιιβ ΤτίνΙαϋδ, β»&^ ροΐυϋ, ]α(ϋ€6ηΙ αΐίί, 8βύ ηυί €«ηοθ1ΐΑηοβ (Ιίοί Ιο^οΙΙιβΙλία 6Γ8β€ί8. Οβ ε&ηε6ΐ1&• 
ηο ιηιιΐΐλ 6ιΐ8&υΙ)οηιι$ \ώ ΡΙβνίυια Υορί^ουπι, 6ΐ 
ιηυΚο ρΙυΓΑ $&Ιπι.ΐ8ία8. ίο^οΐΐΐθΐβιη ρΓΦίβΓββ ]υ8- 
ίοΓ&ηίΙυιη & ηονο ίπιρβΓβΙοΓβ αεοίρβΓβ ίη (βπιρίο 
ΒΙαεΙίθΓηβηιηι, βχ ΝίεβΙβ ίη ΜβηυβΙθ Οοηιηβηο 
ΙίΙ). 3, 6Α(ΐ6ΐηΐ{ΐ]6 (1ί([ηί(οΙθ ρΙυΓ68 βοάβτη ΙβτρροΓβ 
ίΰί886 βχοΓη&Ιο8, 6Χ Ο&πΙ&εϋζβηο ΙίΙ). ι, ταρ. 44, 
οΙ)$6ΓνΒνί& Ηι>ιΐΓ8ίυ8. Εΐ ηο8 ςυΟ'ΐυβ &ηίηΐ£ΐ(ΙνβΓ• 
ϋιηυδ Α ιηίηοΓυιη Ιο^οίΗβΙ&Γυπι οΓΟείο αά ηΐ8• 
ίοΓίδ ηοηηυηςη&πι ^πκΙπιώ ίιιίβδβ, ηυοά άβ Τΐιβο- 

(ΙΟΓΟ Μ6ΐ6ε1ΐί(& η^ΓΓ&Ι 6θ(1ίηα8 : Τ^ν σϋν Θε(>οωρον 
τ6ν Μβτο/ίτην λογοθέτην δντ^ του γενικού ό βασι- 
λεύς Ανδρόνικο; των Παλαιολόγων 6 πρώτος τιμήσας 
μέγβν λογοβέΐ',ν πεπο^η/εν, δς και ην υπερέχων του ρβΓβρίοίαηΙοοΓ 8&ρί6η1ί8Β;ηηιη Αιγμια πιβηΐβ εοη- 
ή\\, οσιοΐΑ ίη€οη8ί(ΐ6Γ&(6 ύΐβίβπιηΐ. 

Ε( ςυβοβιη ΓΑϋοηβ ίΗνίαΙί$ ΐΜάίηιαούίη ίυβΓΪΙ ί11 ?, 
εα]ιΐ8 ϋυο(θΓίΐ98 61 €6ΐ€ΐ)πΐ8$ Ιβηο Γαίΐ υΐ ςυοηάΐθ ίη 
6€εΐ68ϋδ, ρυΒΙίεο βοΓίρΙβ ί11ίυ8 1β£;βΓ6η1αΓ Α(Ι εοη- 
ΓΐΓπι&η(1& 4ο§ιηιιΐ3,ΓβΓυπ)ςυ6 ββΓίβπ) 8ΐΑΐ)ίΙί6ΐΐι1&πι 
ίη ΟοηείΙίο β Ρ&(η1)υ8 Ι&υάβΓβαΐυΓ, δβηίβηϋίθςυβ 
8118Β νβπΐ&Ιίβ ροη()ιΐ8 3(1(1ί(υιη 6χί8ΐίπ)&Γ6ηΙ, βί βιι- 

(ΙβΠΙ ςυβΒ 6ΐ ίρ^ί,ίΐΐυΐη 2886Γυί886 (ΐ6ηί}0η8ΐΓ88860ΐ, 

Ρ&ιιεο8 6χ ςυΑηιρΙυππιίδ γ6Γ6Γ3Π), 61 ιιΐ ρηβΙβΓβ&ιη 
ςα» Ρδβΐΐυδ ιΐ6 βο βίΤυδβ ρΓοββςιιίΙυΓ ίη ίΙΙίυβ Εη- 
εοπιίο, 306Γ8ΐη ηοηηυΐΐα βχ βοϋβπ) ίη ΤΓορ»Γίί8. 

Σου τοις θε'!οις χείλεσι χάρις πυλλτ» έςεχύθη, και 
σοοίας εμψυχον της άκτίςτου γέγονας οίκτ,τ/ριον, μεγάλου στρατοιιεδζχου, υπδ τί)ν τροτοστράτορα δε. Β ^^' ιτ'^ρος γΑώσσ:;^ διαστομωθείς όσιε, έν τοΤς λόγοις ΤΚ^οάοτηιη %Ιορΐ€ Μ^ίοϋΜΙαηί (Βταήί ρη(>Η€ί ΙοροίΗί- 
ίατη οχιτη ίηιρβΓαίΟΓ ΑηάΓοηίαίΒ $χ ΡαΙοεοΙορή 
Ηθ€ ηοίπίπβ ρτίτηη$ ΗοηοηΐΓβ €0η8ΐίίηί88βΙ, τηα- 
ρηηηι Ιυ^οίΗβΙαηι (βοΑΙ^ ηηί €ί ρηοτβε ηια^ηο 
&ίταΙορ€άατώα ΙηιβΙ^αΐ, $€ά ηοη ρτο1ο$1ΐα1οτ6. 

ΥίίΙβ βΓΡΚ0Γ3Π) ΗίδΙΟΓ. ΙίΙ). VIII, Γβρ. 19. 

86(1 ευηι, υΐ ]8ΐη νί(1ίηιυδ, Ιοςοίΐιβίφ ναπί αο 
(ΙίνβΓβί ΓυβηηΙ, ()υ1)ΐυηι 6886 ροίοπΐ, 8;ιη6ΓΓ6Γη 
ΙιαηεηοδΙππη Ιο^οΙΙιβΙβίη 3(1 ςυβαιη^πι βχ ίΙΙίδ Γβ- 
ΓβΓΓβ (]βΙ)β3σΐϋδ.Νοη (ΙιιΒίΐο Ιιοττήηοηι ρηκίβηΐίδδί- 
ιηυιη ρΓο ορροΓίυηίιΜβ ΓΟΓυηη ίη ββηαΐυ Οοη^Ιαη- 
ΙίηοροΙίΙαηο (ϋνβΓδβδ ΓΜηείΊοηβδ 8υΙ)ϋδ$ς,βΙ ορίίιηβ 
&(]ιτ)ίηί8(Γ()ΐΑρΓονίηεί&3 ηιίηοπϋυς 3(1 ιη3)θΓ3οΓΓι- 
είλ &(1ί(πιη 8ίΙ)ί 3ρ6Γυϊδ$6;ηυο(Ι !Γ3(ΙίΙ βΐίβηι ΡδΓϋιιβ υπερηύγΛσας• των αποστόλων τε και των άΟλο^- 
ρων τα σκάμματα, και βίον τον ίσάγγελον ασκητών 
εκάστου διε'γραψας, και νυν συνοικήτνρ γενόμενος 
τοΤς έν ούρανφ, Τριάδος φως το άνέσπερον βλέπεις 
άγαλλόμε^ος. Εΐ, Όρθοδοξ'ας 6δηγέ, ευσεβείας δι- 
δάσκαλε και σεμνότίιτσς, της οίκουμένης φωστηρ, 
των λογογράφων θεόπν^υοτον έγ/.αλλώπισμα, Λύρα 
του Πνεύματος, ταΐς διδαχαΤς σου πάντας φωτίσας, 
Συμεών Πάτ£ρ ^«μών, πρέσβευε Χριστψ τψ βεψ 
σωΟηναι τβς ψ^χ^ς όμών. Ε*., Νοος όξύτητι και 
καΟαρότητι, και λαμπρό-ητι βίου το νοερόν σε φώς 
καΟωράϊσε, και ταϋς τώ^ λόγων καλλοναΤς, 6 θεό; 
σε έχαρ•!τ(ϋ?εν, Εΐ, Μελο/δικώς πιστοί συνιλΟόντες 
εΰφημν,σωμεν πάντες έπσςίοις ωδαΤς τον μέγαν ίηβ]υ8(ΐ6ΐη βηεοηΐίο. Ηίηε ΟΧί^ΙΐηΐΟ βυίΤΙ ΐ3ηΙθρ0ΓβΟ θεοΟ θεράποντα Συμεώνα, τον άγιον λογοθέτην^ 

δβπμΐίοηβ ν3ΐβΓβ 3 Ιοςο(Ιΐ6ΐ3 επΓδαδ, (]ΐΐϋΓΐ ίη ογ3- 
1ίοηίϋυ83ϋ ίρ^ο βχ ορβπύυδ ϋίνί ΒβείΙϋ οοηοίηπΑΐίδ 
ρΓχβχυπ) 1ο^ί.8<1 ιη%||[ηί Ιο^οίΗρίβΒ άί^^ίΐιΐβιη θεεβη• 
άίδδβ. Α(](Ι6, υΐ ρΙιΐΓΪιηιιηι ΙοςοΙΙιβίβΒ [33] ηυη)βη 
8ίη€3ΐί3 &(Ι(ϋ(ίοη6 ρΓθΐ3(υηι, ηΐ3§;ηιιηί) ηοϋίδ Ιο^ο- 
ΙΙΐ6ΐ3ΐη ίηϋίε3Γ6. Νβ ίη βχεπιρίίδ ρΓοϋυεβηίΙίδ ηί- 
ιηΐϋδ δίπι, Ιβςίιηυδ ρ38δΐ:τ) ββο^^ίί ΑεΓοροΙίΐβΒ Ιο• 
ΚοίΗβΙ» εΙίΓοηίεκηι : ίη βο ΙίεβΙ 0οιΐ83 Ι)δβΓ03ΐ, 
δίΙ)ίηυ6 Ι)3υ(Ι 83Γΐ8 εοιηρβΓίυπι β^δβ Γ3ΐβ3ΐιΐΓ, ςυο 
ιηιιηβΓβ 6χ ίδΐίδ οιηηίΐουδ,ηιιοί δυρΓ3 εοηιπιβηιοΓβ- 
νίιηυδ, Ιο£[οΐΗ6(β8 ββθΓ);ίυδ Γυηείιΐδ δίΙ, πηβ^ηί (3* 
ιηβη Ιο^οΐΐιβΐ» ΓυηοΙυπι βχ βΙΙβΓΑ β]ϋ8<|ρηιηιβΙ Ηί- 
δΙΟΓίββ &(Ι(Ιί(1οη6 ΙιαεΙβηιΐδ ίη6Ίί(&, εβΓίυηι βδΙ; ίΙΙί 

η2Πΐςΐ16 ρΓΧΠ^ίΐυΓ : Ή παροΟσα χρονική συγγραφή Ο ν η Χρίστου *£κκλησία φωστήρα πεπλούτηκεν έπι 
γης το^ς διδασκάλοις Πζτράσιν έκ^άμψζντα, συν 
τούτοις γαρ ψάλλων άπαύατως Χριστφ, φωτός τε 
άϊδίου πληρούμενος συγ/ιφει πρεσο«ύων ύπερ πάν- 
των ημΰν. Ει, Ευγενούς άνεβλάστησας ^ίζής (^οδον 
χατά^Ι^'^Ορον, βεοζμμένον χ^άρισι ταΤς τοϋ Πνεύμα- 
τος, και τους πιστούς ένωδια^ας, &σμαΤς συγγραμ- 
μάτων σου άποστό)ων, αθλητών και 6σίων τα σκάμ- 
ματα συντάξαμε νος, ων και σύσνοιχος ωφθη; θεοφάντωρ 
Συμεών, τρυφής ^ν χλόΐ[^ ττ^ έν δρόαψ |34) σκηνού- 

μενος. ΕχΙηί8 άίϋίηίΒ ΙαΜί8 ρναΐία ηιχιΐΐα ϋ^η^α 
«5/, €ί Βαρίβηϋα αηίηΜίατη ιηύΤΒαίΰΒ [αοΐΜ €8 ΗαΗίαείί' 
/ΐίΐιι, ΌίΙηΐί ίρηίΒ /ιη^αβ άϋποίπί, €οη[€$$οΓ %η *«Γΐ»οηι- 
ύια 8ϋρ6Τ αίαηάί ςνβ Γ(»ρΐ6ηάη%$Η, αροΒίοΙοτΜη €ΐ Ματ- του μεγάλου λογοθέτου τοΟ *ΑκροποΑ(του έττιν, ΙςϋΙΐ/1*Ηηί€€Γΐαηΐίηα^ είΌίΙαηΐηοηάί88ίηίίΐ€ηΐαηρ€ΐ%ίί Ικτισε το μοναστήριον της Άγ(ας του Χρίστου Άνασ- 
τάσως• περιέ/ιι δί τα μετά την ά/ωσιν. ΡνθΡ8€ΤΙ8 

€Ηη>ηχ€α €οηιρο8Ηίο ηιαριχί ΙοροΙΜω ΑϋΓοροΗ- 
ία €8ΐ, ίίΐί οεάίβοανΗ ηιουα8Μηηι 8οη€(α' 6Ηη8Η 
Ε€8ίΐί(Τ€€\ίοηί8χοηαη€ΐ νβνο (/ηα ρο8ΐ εαρΙατη,^Χο. 
Ε( Ιιββο (]ΐι!()6ΐη 3ο1ηο!3νβΓ3ηί), 3η1βφΐ3ΐη Ιυευίβη- 
ΙίδβίιηΒ 6ΐ ύ'^εΐίδδίσΐβ 43εοϋί βο3Γίί ίη Οβοφυπι 
€θ(Ιίηυπι άθ οίβείίδ ΡβΙβΙίί Οοπιπ)βπΐ3Γί& ρροόίίδ- 
δβηΙ. Νυηε 3ϋΙβιη ροβίςυβιη ί1ΐ3 6(1ίΙ& 5ΐιηΙ, ρβΐίΐο 
ιιΙ> 18 <|υί(1ηυί(1 βδΐ ίη ΑηΙίηυίΙαΙβ (Ιβ Ηοο ηβ^οΙΙο 
Γ6€οη(ΙίΙυπ). Η3!)βηΙ ίΙΙβ,ηαοάδίΗπίδβ/ΙβΙ β((ί63ί- 
(ΙβΓίοπ) 6χρΙβ8ΐ. ΤοΙ ί^ίΙπΓ Ιβηϋδςαβ (1ί^ηίΐ3(ίΙ)υ8 
Α1101ΙΙ8 διπι^οΒ ιιοδΙβΓ, ςοοιποϋο ί,ΜΛ$ίηαρί8ΐ€τ^ α8€β!αηΛηί ηηίίΐ8€υ)ία(ρα6 άηοτ\ρ8\8Η,€ί ηηηοηηα 
Γκηι {ΙΙί8ΗαΜαη8 ίη ΰοείο, Ττίαάί8 Ιητηβη οχϋηρηί 
η€8€ίηηι α:η8ρκ%8ρ(\ηά€η8.ΈΑ,Ά€ίί(£ρά€ί άνχ,ρίε- 
ίαΐη η^ρίΒΐΘΤ €ΐ νίτ^ϋπηάίω, ΙβττατΗΜ ογ6ι8 /ιΐϋΐηι 

8θήρΙυΓηηι βηΙΗβαΙητη οιι\αηί^\Ιηίη,Ιψ*α8ρΜΐ%ι»^ 
Μ8 ρΓαάίοαίίοηιΙίΜ οηιηίί ϋΙίΛΐηίηαηί, Ξ^η^οη Ρα- 
ΐ€Γ ηο8ί€Τ^ρτα€ατ€ ϋίντη €Ητί$ίηίη, υί αηιιηβΒ ηο8ΐτ<Β 

8αΙν€η(ιιν.ΕίΜ€ηα8 ααιηιίη^ βί ρηηίαίο,α 8ρΙβη' 
άοη νϋα ίηΜβοίπαΙβ /νιη^η 1$ €Χονηαν%ί, ιί $€Γηίθ- 
ηιΐΜ υ€ηη$ίαΙίόΐΐ8 ΒίΜ ίβ ίνιί^ηΐΓϋ.Εΐ, ΌηΙά ηοάαΐα- 
Ιίοηεβά(ΐ8$ €οην6ηί€ηί^$ €€ΐ^(>ηΐΛυ8 οιηηβί άχρηη €αη'' 
<ι6ι«5 ιιια(^ιιΐίΐιι Ό^ί ««ιγνοι ί^ιιηεοιαηί 8αηαηη% Ιορο- 
Ιλ«(αιη, ^ηΰ» €Ητί8Η ΕζΛεήα ΙαηρηαΜ Ιηίηβη ?9 ΒΕ 80ΚΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ ΌΙΑΤΚΙΒΑ. 30 ρο8$6άα ίη ίβντα,ηηα οητη αΐα$ΡαΙΗ\>η$ $ρΙβηάοτ$ Α ηβτη ίΙΙητη, ^ιΐ! Μ6ίαρΗτα$β$ ρταοΐανβ ΰοιηροεπα. ίΗΟ ίΙ/ΐΜ/Γαη^^ηι; ηιηι Μ$ βηιιη ρ$αΚΒη» ίηά€$ίηίηΐ€τ 

ΟΗτηίο, $1 Ιηηίίηίε εβηιρΗβΓηί νβρΙβίΜ οοηραιιάβί 
οταη$ρτο ηοϋί» οιηηίδΜ. £ΐ, ΝοϋΗ ναάίΰβ ρτορηαί^ 
ύ8 το$α νηϋΰηηάα,ρταίΜ 8ρ{ήΙη$ ίιψτία,βί βάβ• 
19$ ΒπαΌίίΜ Τ€ρΐ€η$, οάοηΐηα ίηαηίίη €(ηηρο8αίοηηιη, 
αροΒίοΙοηίίη^ίηαΗρηίηί €( ΰοιψζΒοτηηι εβΓίαηιίηα 
€άί$9&ηηί, ςηο9ΜΜ ιί €ϋηα)Τ$ (ααπί €$, ππιηι άίνιησ- 
ΓΜΐ» ίχροηίον 8^ΐΗΜη, άίΗΰίανητη ίη ρναηίίηύ, ηηοά 
ίη Γοη β$ΐΗαΙήίαη8,Ε\ρρο\γί\ι% Τ1)658ηΐ]§ίη ΟΙίΓοηΙοο' 

*ΑριΟμουμένων δε των περιόδων έπληρ(&θη ή δέκατη 
τ:ερ{οδος έν τφ τιε'/ταικισχιλιοστψ τρ'ακοστψ είκοστφ 
ετει, Άρξαμένης δε της ένδενάτης περιόδου ρπς"' Ιτη 
παρηλΟον, κα•. ϊοαρι^ώ^Τι Κ Κύριος ημών 'ίησοΰ Χρίστος, 
ώς Τ| ρ•!5λος του Νικομηδείας, κιι του Μετχορχστου 8αίί8 ίρΟητ Η( Μΰ,ςηϋη $αη€(Ητη Δϋ^αιη οοηιηβηίαίίΰ 
ίΐα εχϊεϋιηανίΐ. ΤΙΐ6θ(Ιοτυ8 ΒαΙδΑηιοη ίη βαηο* 

ηεΐη 63 ΤηΐΙΙ&ηΐΐη), χάρκ το(νυν τψ μβκβρίτι^^ 
Μετχ^ρανττί τφ τα μαοτυριχ^ υπέρ ςης άληβκίας 
σκάμματα πολλοΤς πό'/οις καΐ Ιδρωνι κατχκαλλύ- 
ναντι, εΙς υμνον θεού και δόξαν αΐωνίζουσαν τών 

αγίων μαρτύρων. Μαςηα ϋαί/ϋβ ΒβτΙο ΜβΙαρ}ιτα$1(Β 
αρ€ηάα βί ρΓαίια, ^κί ηιαΗίβηη» ρτο 9€Γίίαί$ ατί•• 
ΐΜίηα «01• Μίηβ ίηηΐα$ ΜοτίΙ>η$ €ί Μΐ(θΓί6ιιι ^χοπμτοιΙ 
αά ϋβί ΙαικΙ^ϋΐ, $ί ίαηΰίοτηίη ΜαΗ^ίΊΜ ρ$τ€ηη€ΐΛ 
ρΙοΗαίΗ. ΗαεΒπυβ ΗίβΓοιηοηβοΙιυβ ίη οοΐΐβοΐίοηβ 

Οβηοηυηη €8ρ. 1 04 : Ηόσου τοίνΟν άξιος άν ειη μΖ" 
καρισμοΰ Η θαυμάσιος Συμεών, 6 τδ καλεΤσθχι Με- 
ταφραστής διαφερόντως τών α)^1ων άπενεγκάμενος, περιέχει. ΕηίίΤΠβΓαηάο ΙβίΙην Ησ$ ρβΠΟάΟΒ άβοί- Β'^ '^^ Ιπιπνο(<|^ του αγίου Πνεύματος τα τών αγίων }/ια οοηιρίβία €$ί αηηο 5320. Ββ ίποερία αηίβηι 
ηηάΰΰίηιαρβηΌάο \8% αηηχ αΗβτυηΙ^βΙ Ηητηαηαη} 
ηαίηναηι ίηάηίί ΰοτηνιη» ηο8ΐ6ν 3ζ$η$ εΗτ\$ίχι$, 
ίΐΐ ΙΛβΓ Νί€οηΐ€άί€η$ι\βΙ ΜβίηρΙίΓαΒίη Ηαίβηί.Εί, 

Και παθών δια την ήμετέραν σωτηριαν, τ ζ κγ* του 
Μαρτίου μηνός ^σταυρώθη, τί[^ κδ' έτάφη^ χαΐ τ^ κε' 
ανέστη ημέρ^ πρώττ^, τουτέστι Κυριακτϊ, ώς 6 Με- 
ταφραστής δήλο^, καΐ ή βίΤλος τι^υ Νικομηδείας. Εξ 
Ρ^ορι^^ ηοίΙναϊΛ βα/ιι/«ι» ΜύΓί€ίΛ ρα98η$ 23 Μα^^^^ 
[ϋϋ οηιΗ α[βχη$^ άή ϋ $ίρα11ια, εί 15 η$Ηττ€χ^ 
(ϋβ ρητηα,ηίιηίΓΗίη Οοηιιηίοα,νβΙηΙ ΜβΙαρΚταεΙεΒ 
Η Νίΰοπιβάίβηείε άβοΐατσηί. ΕΙ δβηΙβηΐΐΗΐη ΜβίΑ- 
ρΙΐΓ38(φ ρΓδβΓβΓΐ α1ϋ$ Ρ3ΐπ1)υ8, ςιιβπι ηου δίηβ νβ• 

ηΟΓΛίίοηβ ηοίηίη&ΐ : *ϋ:γώ δΐ πείθομαι τοις λόγοις μαρτύρων υπ^ρ αληθείας σκάμματα πολλοΤς Ιδρώσι 
και πόνοις συγγράψαμε /ος, και δυνάμει λόγου, χαΐ 
σοφί^ καλλύνας εΙς Ομνον του Κυρίου ημών *1ησου 
Χριστού, και ^όξαν διαιωνίζουσβν τών 6περ αύτοϋ 
ήγωνισμένων αγίων μαρτύρων* και πδν δυσσεβή άττο^ 
ράψας στόμα, και μηδ* ήντινοΟν πρόφασιν αμφιβολίας 
τοΤς ευσεβέσι χαταλιπών. ^ηαη^Ο ίία^υβ Ιαχίάε ί/ί- 

ρηηζ βτϋ αάηιηαΜίΒ ϋ^τηβοη, ςηί Μ€ΐαρΗτα$(<Β 
5ί&ί ηοηιβη αηίβ αΐίοε $%η§ηΙανίΙβν νίηάίύανϋ^ Η 
αβαίη 8ρίηίη$ βαηοΗ εαηοίοηιηί Ματίι/Γητη ρΓΟ 
Όβηίαΐβ €€/Ιακ%ίηα ίηηΐίίε ευίίοηΰηε βΐ ΙαΙοήύηε 
οοη€χηηανΗ,€ΐάί€βηίΗ[α€ηΙΙỀ βΐ ίαρίβηϋα ί^χοτ- 
νανίΐ ίη Ιανάβίη ΟοίΛίηίηοείήίβεη έΗηεα^βΙρΙο- 
ηατη ΐηάαίηΒηΙ^ίη ΒαηΰΙοΓπη, ^«ί ^ο ρτο ϋετίαηιίηα του κυρίου Συμεών. Εςηίίίβτη ίρ8β β(ΐ6τη Ηαύΰο ΒβΆ- Ο ^^ί^ί^πιπί, ηιαΠί/Πίτη: ίτηρίονητη ονβ οΙεΙίΊΐΰΙο,οί Ιι'ίΐΙίοε άοιηνή 8]/ίη€υηί8. ίοο ΟβηΙβηρίηυδ ΟγβΙ. 
ίη ηι&^ηυπι βροδίοΐυηι ]ηοοΙυπι Ζ6ΐ)6(ΐ3£ί ϋΐίυπ) : 

Τίθηπα γαρ υποτοπάσα;, πώ; τοσούτοι λ^κάβαντες 
σπαρψχήκασι και λογογράφοι, και "ίοτορες, μάλιστα 
ο: δ μέγας τών Μεταφράσεων συγγραφεύς άπνημό- 
%ευτον ούτω παραλελαιπότες την έν υπερώοι; άϊδ.Όις 
'ουνομα γεγραμμένον εΐ; άδιάλειπτον Ι^οντα μντ/,μην. 

ΛίΙτηίΓον ηαηι^ϋβ ςιιοηιοάο ΙοΙ αηηίε άβΰητείε^ 
ϋί'ί/Μβ 8€ήρΙϋΓβ8, ηε^ηβ Αί8ίοη'€ί, βΐ ρΓΰεαραΰ 
ηιαρηηε ίΙΙβ ΜβΙαρΙιταεοοη οονηρα€ίο)\ Βίο Ηηηε ίη 
βί'τηρϋβτηίΒ εαηααιΙΐΒ ίηάβΙβΜΗ τηοηιοτία ύβΒ^ 
(ΊΊρΙηίΆ, ΒίΊβηϋο ρΓ(£ΐ€Γοαηΐ€8, ηΙΙαηι ϋΙίηΒ Μβ- 
ΐίΐοηαηι ροΒίβΓίΒ [35] τβΐΐηηβνηηΐ, 
ΤΙ)6ορΙΐ£ΐη65 ΟβΓ&ιηευδ ΗοπιίΙί& άβ Χλιοχο βυβ- ηηίΐα άχΛίΙαηάχ ωχΒα ρϋΒΐιοηχχηχδηεΓεΙϊΰΙα. Μίεβ- 
ρΗοΓϋβ 0Αΐί$(υ$ ΗίβΙ. ΕοοΙβδ. ΙίΙ). χιτ, ε&ρ. 50: ΐΐν 

άριστα μετά τ?>ν πολ!>ν θεοδο)ριτον 6 δμώνυγος 
αύτοΟ Συμεών 6 Μεταφρ7σ•ιής έπεξελθε, πασι και- 
νών τ ι να και ςένην πανδαισίαν τα εκείνου προθέμε- 

νος. Οηαχη^ ΗίδΙοηαηι ηοπιρβ (Ιβ ΥίΙ&οΙ Γ6ΐ)υ5 ςβ- 
5(1• δγπ)(;οη)8 8ΐ>'Πι» 8ηηίθΓί8, ροΗ ηαρηνηχ ΤΗεο- 
άοήίχίίη, ορΗηΐύ €ορηοίηχηχ$ βχ 8ι/9η€θη Μ6ίαρΗτα8ί€8 
ΰοηίοήρΒίί, ηονχίηχ ηαεάάαηχ €ί αάηχίταηάΗΜ ίη €α €Χ 
οηηίΒ ρέηβτχΒ €χΐΗΐΗί8 €θηνίνί9ηη οηιηχδπΒ ρνοροηηχΒ, 
Εΐΐίΐ). λτιπ, εαρ. 14, (Ιβ8γπ)βοηβ δΙγΙίΐΑ ΙυηίοΓβ: 

Οολλα δε και Ετερα άρ-.θ{ΐοϋ κρείττονα διεπράςατο, 
α δη και χρόνου πο)λοΰ, και γλώσστ,ς χεκομιψευμέ- 
νης, και πραγματείας Ιδιαιτάτης, άπερ και εις δευ- οίΐΛίΟ : Ό δε τών Μεταφράσεων γλυκύ; συγγραφεύς, Π ρο τβΤς απάντων περι^δονται γλώσσα ις, Ιπδ Συ- 
π^^^ησίας εΤπε τον λόγον είναι δηλωτικόν ρΗταΒβΟη μβώνΐ Μαγίττρψ τφ* ού νψ συγγραφέντα' εΐ καί μη νβτο ΒηηυχΒ ποηρίοτ ΙώβτΙαΙεηχ άίύ€ηάί ΒβΓηχο- 
ηοηχ ίηάίοανβ ΐΓοάϋ. Ιη ηυαηο Μπίυΐίηο : 'Αλλα 

τιρί τούτου Ιμεινον ειιοΰ λέγει τ'ον Μεταφράσεων 6 
γ^'υΛυς συγγραφεύς 86(1 άβ ΑίΑ ηΐβΐίχΐε ςναΥΠ βρο %ά 

[ηΓΰτοΛ, ΒοηρΙοΓ ίΙΐ€ άνΙείΒ Μ€ΐαρΗΓỀοη άχηίτϋ, Εΐ 
(|ΐιίηΙθ, Και ώς αν μη και ήμεΤς δόςαιμεν άπεοικότα 
πζντεύεσΟαι, άςιόχρεων έντα*/θα παραγωμεν μάρ- 
τυρα Συμεώνην, τον τας Μεταφράσεις ευ μάλα συνθέ- 
μενον. Άπό/ρη ουν ούτος Ι ν τψ εΙς τ?)ν ίερον Αου- 
<ςαν υπομνημζτι τοΟτο ποιούμενος. Αΰ ηβ ηΟΒ βΙίαΐΠ 

81116 ρτοΙαΙ)ΐΙχ€αιΐϋα άίνΙηαΓ6ν6ΐΙβνχά€αιηίΐΓ, Λάβ 
άίρηηνχ ΙβΒίβηχ αάΗαηο ηηχ ρΓοάχινχηχΗΒ^ Βρηχβο του μεγέθους, και τών έργω•/ άς'ω;. Οις και ήμΤν 
έντυχεΤν ίγένετο, το περιον του τ•* πλν,θο>^;, χαι της 
δυνάμεως τών εφγα^μένων έκπεπλημένοις. (36) ΟϋΡίβ' 

Μΐηι ηιηΗα ηνοςη6 αίχα ηηηχ6πιηί 8υρ€ταηα$ 8^- 
ηχβοη ^ρΐί, ςυοβ Βαηβ ί^ιηροη Ιοηρίοη, βί ϋηρχα ρΟ' 
Ιχίίοτβ, ίίΐίη αιι/βιη ορύΓ» ρ^ουΐίαη χηάίιι^ηί, Εα Ηηονε- 
^Η6 Βεηηοηεονίηχηηχ οείβδναχύαν α 8}ιηχβοη$ πια• 
ρίΦο,ηιιατηΌίΒ ηοη ρτο ύίςηϋαίε ηχαρχχίΐηίϋηίΒ 6ΐ 
ορβΓΧΛτη ΰοίαϋτίρία^ ίη φι^ηι Ηδτνχη €ί ηοΒ Λΰιιηάαη- 
ίβη ΰορχαηχ €ί νίηι υρβηχιη ΒαηεΙί γ/π* αιτη 8ΐηροτ€ 
αάτηχναϋ^ ίη6ίάίίηη8. ΜίοΗ&βΙ 6ΐ5ε& υΙ)ί ά^ Μβι 
ιηίβηί θΐ ΙΝοοΙοΙίΑηί γθ5ιι5 ίη ΟΙιτίβϋ^ηυ* ΙΓ«€Ι 31 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΙΛΑΊΙΙ. 32 Ν•Λ «Ι ^Μ^αιι 411$ €θ§Λα9ϋ»ίο ϋβίαρΗΓΟίΙεί «ίΙ, α Ει, ΜβΙβρΙ^αζΙΟΛ $άίο ηπιη /«ίι«« $αηαί$ίίί ΟτάμοτίαΒ. Εΐ Ερίβίοΐα 21 , 3(1 Ιβαί&ιη ηιοηβεΐιυιη: 

Και ταΰτα τ^ν έν άγίοι; £υ/.εών δρα τον Μετιφρα- 
στήν το δόγμα ταΛΟ συνιστώντχ προ των 5)^ ων 
Ευρίσχοντες* έν γαρ τψ βίψ της μεγαλομ^ρτυρος 
Άνα9τα9(Ας χαι τά^ φησί. £{ ίΐΐ/^ α/ία </7ΙΙ0(ΐΐ;η 

^Μτοληκ Ιί(ίΙβρΑΓαιΙβ«ι •ιιΙιι€γ« ιίο^ιιια Αού ΰοηΜί•- 
ΜίτηΙ^ηι,ηαΜ ίηνΗα ηιαρηοΒ $ηατΙιιη$ Αηα3ίΛ$ίω 
}ΐ0Β€ άί€ίί. 6Γ6||^οηυ8 6οηΒΐΗίυ& Μ6ΐ3ρΙΐΓ35ΐβιη ίη- 
Ι6Γ βΙ\ο$ &0£ΐ0Γ68 οοππυιηβΓΑΐ. λ ςυίύυ3 Ιιβηβ Ηί- 
οβικίί,ΐιβηβςοθ ηβιτ8η(1ί βιοιηρίπ ρβΙβηάΑδυηΙ.Αη- 
€ΐΓβ88ΚΗθ(1ί ρΓ8Β8υΙ 111 ΟοπείΠο ΡΙοΓβηΐίη. 8€£8. 7 βρπά βτ€κα$ Ραίτη ^ιίοη»•ι ΟαίΛΪορο ΛάΜοτηρί•» : 
Η^ΜΰΜ φ$ [€$ίνίΛ αρηά ιΙΙο< 27 Νοό. ΰβΙεξ^τΛί», 
ΟααΓ€ ρΙβΜίϋίβΜ βά€$ €]μ$ ζοΓψϋ» οάΗϋβη ροί€$ί, 
ρτοηΐ ά€€€ΐ, ςτηναίΧΜοπΛΊΛ ραηΐ0τ, βΙ άοοϋΜήΛοτΗΜ 
ΡαίΠίΜ ΙαϋΜοηίΜΜ Αα^^ιηιιΐ. Οκί οηΟιλ ϋϋ ήηί §έ 
Ιηαίη ηαοςνβ βάβΜΰοηβντηαηάαηι^ Βίοηί €ί ιη^ιηκ 
οοΓΤοίοταηί^βοίΗίαηΙήίοίίηίΐΒ, ΥίάβίΙβηα 6γ«Ι80- 
πίπα (Ι6 Ιιη&{[ίηίΙ)ϋ£& 8. ίυεβ ρίεΐίβο. 19. Ηίο ΐιας^θ 
Ιαηΐυι νΪΓ, ΙοΙ ρΓο1)άϋ§$ίιηοΓϋΐη ΑΟΐοΓυιη ΙβδΙίαιο- 
ηίίβ άοεΙυ8,6ΐο(]υ6η8, ί(1οη6υ8,ιη&£ί5ΐη, Ιοβ;οΙΙιβΙ»» 
ιΙϋ8ΐιυ6 ϋί^ηίί&ΙίΙ)υ8 ΰοΙιοη6$ΐ3ΐυ$^ &3ηε1ιΐ3 ίη 6γ«- 
εοηιΐΏ Ε€εΐ68ϋ8ε€ΐ6ΐ)«π'ίιηιΐ8^ευίη λΐίίδ οοιηρυΐΑ- 
(08, ^ϋί ΕοεΙββί&ιη 86πηοηί1)υδ 8υί$ ίΙΙυδίΓΑΓυηΙ: 6ΐ 
€υ]υ8 ϋίε(3 3(Ι βΙαΙίΙίβηιίΑ ϋοΐβί ^ο^πιαίΑΐη οοηαΐϋδ 6Γδβεο8ίΙβ&1Ιοςιιί(υΓ:/ηρΓ/!π/^ί;/<ϋΓ5^ιη^οη1ί(?- 3ΡΓ0(1υευηΙυΓ, νβίβοΐο ιιηΙϋ8, νεί α1(6πυ8 Ιι^ΒΓβιίεί ΙαρΗταϋί6ίΌύ$Μ3ίηβ€ΰΙβ8α8€€ΐβΰηηηΐ'α$α€€αΙαΙ. 
ΕΙ^ ΙβραΙϋΓ %1ΐ€ ηΐέΐα νοΜ& ηηοϋάίβ Ιβ^ϋηΓ ίη €€- 
ά€$α$8ψΛ€0ί\ Μ€ίαρΗΓαί;ί€• ϋο&ΒψΙινίΒ ΗβΙΙιοηβη- 
818 ΑροΙο^ίβ ρΓο δ;ηο(Ιο ΡΙοΓβηΙίαα εοηΐΓ& Μ&γ- 

Ουπί ΕρΙΐ68ίυΠ) : Και Συμεών δε 6 νέος θεολόγο;, 6 
Μεταφραστής καλούμενος, ττί τρίττ^ τού 'Οκτωβρίου 
εΙς τον βίον του άγ(ον» Διονι>σίου τοΰ Άρεοπαγι-ου, 
σ3τω γράφιι. Εί ,3ρηΐ€0η ΤΗβοΙο^ΗΒ ^ΙέΙΙίΟΓ, 9</ί βΐ 

ΜβίαγΗτα$ί€8 άιοΐΐην^ Ιϋτϋο ΟοΙοΜ$ άίβ ίη νίΐα 
$αη€ΐ$ Οίοη^ίϋ Ανβοραρϋοβ Α(ΒθΑαΜ.6οηη3(ϋιΐ8 
ρΓΟ οοηεϋΐο ΡΙοΓθηΙίηο εβρ. 5 : 'Κν ήμ^ν δε καΙ 

μάλα καλώς οώζο/ται, και $δοντα• μετά μελψοιών κχΟ 
ήμέραν και ΜηναΤα, και Τριώδια, και Λόγοι, και 
Μεταφρατϋής, και Πεντηκοστάρια, και Σ•:ιχηρά, 
και Τροπάρια, και 'ΐδιόμηλα, καΐ Κοντάρια, χαί 
ΟΤκοι, καΐ Συναξάρια, χαΐ Έξαποστειλάρια, και "να 
μη καθ' Εκαστον λέγω, πήια απλώς εΙπεΐν ί| της 
Έκκληα^ας ημών συγγραφή ταύτην 2χει τήν δόςαν, 

Αρπα ηοί ν€νύ, €ί ναΙά€ ύβηβ €θη$(τναη(Μ\ οαηηηίΐίΤ' 
ριβ ααη ψηοάηίαίίοηιΐίΐα ΒίηρηΙΐΒ άί€δη$, ϋ Μεηωα, 
βΐ ΤΐΊοάία,βΙ ΟναϋοηβΒ,βί ΜβΙαρΗναΒία^ βΐ Ρβηίβ• 
€08ΐαΓία, βίΞΐίϋΗβτα, βί Τνορυτία, βΐΐϋοηινία, 6ί 
Οοηίαψία,βί ΟίάΜ 8^ηαζαήα, βί Εχίρο$ίίΙαηα^(ο., ηβ 
ΜίηρπΙο ηαηααΐΗ, ηηίνϋπα ηαίτοα Ε€θΐ€$ί(Β ο/βΗα, 
€ί ΰΜΗΰΙα ΜοηρΙίίηΒ Ηαηΰ ορίηιοηίΐη ηΟηΰηί. Μ(;(ιι- 
ρΗΓ88ΐ» (68(ίιηοηίο 8ΐΐ5Ι βιίβιηίιι βουβοί ορβΓββοο- 
η8(1ίυ8 υΙϋυΓ. Νβεηοη ΝίεοΐΑδ ε&Ιβη&ίη Ι.υε3ΐη, βΐ 
Μλεαηυβ εΐ)ΐ78θ06ρΙι&1ιΐδ ίη Ηβ^οο ΑΙρΙι&1)6(ο,8γ- 
ιηοη Τ1ΐ6888ΐοηίθ6θ8ί8 Ιη ΟίβΙο^ο εοηΐΤΑ Ηφγ6568, 
6( (Ιθ 8αεΓ8Π)6ηΙί8, Β6883Γίοςυοςυ6€3Γϋίη&Ιί8, βί (Ι1ε(ο,ηυΙΙ& ρΓοΙ)3ΐί ?ίπ λΐιε(0Γίΐ8(6, ηαΙΙο βΙίΑΐη Ιη- 
νίβϋδΐιυϋίιη&ςιίδίη ΙββϋωοβίοεοιηρΓυΙιαΙο ^&^6^>ίι 
ίη1πνίοΖ,ι»(ίίιιια(/ΐ8/^*ίη§Ιοηυ8?Αρ8£;6ίη6ρΙίΑΠΐιη• 
δβά 8ϋΤ%ρΙοτ ορρίάο Γβοβηε 68ΐ, Ιά ςυοηυβ ριιΐβ- 
ιηυδ, βΐ Γβιη δυο ηοιηίηίδ ροη ϋβΓβ ρβηάαπιυδ. Ε( 
ρπιηυιη, βηΐβ οιηηίΑ τιά^ΏάΒ βδΐ ΙιΧΓβΙίεοΓυιη ηυ• 
§8€ίΐ8δ,ςιιίυΐΜ6(&ρΗΓ88ΐ8ββ(1οιη βίβνβηΐ,βυιη γ6- 
εβηΐίδδίπιυηι ί2ΐείυη(.6ΐρο8ΐ63 ρ&ΐ'υιηο3υΙί,ραΓαπι- 
ήϋβ 8ί1)ί ΐΌηδΐ3ηΐθδ,ληΙί>]υί$δίΐΓιί8Ρ3ΐπΙ}υ8,βΙ ςαο<1 
ιηβ^ί» βδΙ,αροδΙοΙοΓυηι (ϋδείρυϋδ, νβΐ βροδΙοϋδ ίρδίβ 
ρΕΓβηι,βΙ δμόχρονον οόηδίίΐυυπί ΙοΙβΓβοδ ρΓίΒείριιί 
βυηΐ ΟβδηβΓϋδ ΟδθΙβπςυβ βρίΙοπιβΙοΓβδ,ςυί Ηίρρο* 
Ι^ΐοίπ Τ1ΐ6ΐ)3ηυιη ΓβεβηδίοΓβηι οΙίΓοηο^ΓβρΙιυαι 
ευιη ΗίρροΙ^ΐο ΡοΓίυβηδί εοηΓυιιάβοΙβδ , Ηβ- 

^ ΐ3ρΙΐΓ3δΙβΐη θίΓε3 (βΠ)ρθΓ3 3ρθδ(θΙθΓυΐΩ δεΓίρ5158β 

βΙίοπιηοΙβηΙβΑάβΙβΓΟπηβηΙ.όυίη βηίιη ίΐϋυδίηβηηί- 
ηβηΐ ΗίρροΙ;(υδ, ςυβιη ίρδί ΡοΓίποπδβιη βδδβ, άβ 
ςυο ΗίβΓοηγιηυδ ίη ε3(3ΐοξθ, Γ3(63η1ϋΓ ηβεβδδβ 68(, 
βηΐβ Ϊ1Ι3 ΙβιηροΓβ ΟοΓυίδδβ,ίάβοςυβ εαιη ίρδίδ &ρο8• 
(οΐίδ,νβΐ ΐϊΐίηίιηυιτ) ουπι ΑροδΙοΙοΓυιη (1ίδ«-ίρυ1ί8 νί- 
ΐ3ΐΏ βςίδδβ. Ηίρρο);(υδ βηίηπ ΡοΓίυβπδί^ δυΚ) ΑΙβχ- 
Λϊϊάτο ίπ)ρ6Γ3(0Γβ, &ηηο Οοπιίηί εεχχιχ, π)3Γΐ;ηο 
νι(3ΐη ΟπίΙ. Ει Ιιίε Γ6ε6η1ίδδίιηιι& βπΐ 3υο(θΓ Ιη Εο- 
εΐ6δί3, ευ]αδ 3υοΐθΓίΐ3(ϋ 803 εοηΓΐΓΐη3ΐ Η^ρρο1^(ι1$, 
6ΐ άβ ηυο ηοη !3Π(|υ3ΐΏ ϋβ Γβοβηδ νΊΐ3 ΓυηεΙο, Ββά 
Ι3ηςιΐ3[η βαΙίςυίοΓβ, βΐ ευ]υ8 ]3ηι 3υε(οπΐ38 βιιο 
]υΓ6 3(1ιηί(ΐ6Γ6ΐυΓ, ν6Γΐ)3 ΓαείΙ ? ΛοΙίήυίδδίπιοηιιη 
ΡβίΓυπ) άβ άίβ Ρβδδίοηίδ βΐ ηαοΓίίδ Οοπιίηί δβηίβη- 
ΙίαδβχΑπιίπΑηδ,αηαπι οβΒίβΐ'ίδ ρΓφΓβΓΐ Η6(8ρ1)Γ38ΐ8θ, 
ςυβαι ηοη δίηβ ρΓ26εοηίο ηοπ)ίη3ΐ,υαιΐ8 ίΐίί 85016• λΙίί.Εΐ ίηΙβΓ ίλΐίηοδ ΑΙογβίοδ ϋροπΐ3ηηιΐ8: ΜβΙα-Ώ οη, ηυίάςηίά 3ΐΗ (Ιίο3ηΙ, ΙΐΦδίΙβηΙβηι ίηΐβΐίβείαπι ρ1ίΐα$1β8 ¥008 8αα€ίοηίίη^ ^Ιβραηίί $ΐ\ιΙο €ί οοηάίίο 
άβ8€Τίρ8$ί^6ΐ Ιβρ6ηάα8 ΕΰοΙβΒχα ρνορθ8ηΗ,ίαηΐαηΐΜ 
αΜΐοτίίαί4 Ιίδ€Γ Η9€ ι» /κε^βι ρτοάϋΙ^ ηί αραά Ογμιι• 
ΙλΙφ9λ Ε€€ΐ€8ίαίΛ, ^Η% 8αηκΗοτΗΜ νίία8 ρτ<Βί€τ ηηηιη 
Μ$ίαρΗτ•8ίβιη, αΗρΜΒτϋ, η€€ ^%ίΐκτα(Ην, ηβΰ τερέΠα- 
ΙΜΓ. ΟιαηΪΜο [37] ομ» ίη ι»» Μ€η(Β%8,€ί $αϋτα8 ΜαηοΚΗ 
πιηι ναα8Τ€€ααί, ηοη αΙία8, ςηαηί βχ ι</» ά€8ηηί' 
ρίοΒ Ιβρϋ',αάί^ο ρνο ΰ€τα8^ν€ΤίΒ^α^ΐΗ€ηίί€Λ8 αϋοιη^ 
ηίδη8^βΙοηιηίηίηαΗ€^οήίαΐ6ϋοηβναιαΙί8ΗαΙί€ηίην. 
/«Μ η$€ ΕΰϋΙηία ατοεα ρτωαί οταϋαηβΜζαδ ΜΗα- 
ψί^ΨΟϋωροΒί Βοίίΐα βί €Ιιτραΐ8ί<ΜΛί ΜηρρΙίεαίίαηββ βία- 

ΐιΐλ Ιθ€α88€ΐ, η ηεβηΟΒ ί^ιηροτιβ αίΐο^οήί €88€ηί. βΓΠ13ΐ• *Εγώ δέ πείθομαι τοΤς λο'γοις του κυρίου Συμεών. 

Είο νετϋ βάβίη αάΗίδ60 νβτϋΒ άοτηίηί δρτηβοηίβ. 

ΡΓ0|;Γ6δδΟ ΙβΠίρΟΓίδ, βΐ 1β8(3(3 ρΙοΠΟΟΙ ΑΠηΟΓΟΠΙ 

εοηίβηιίοηβ «ΙίείοΓυηι 8υεΐ0Γίΐ3,6δ( βο ηΐ8£ίδ, 5ί 8ΐϋ8 
3ηΐ6ροηί (ΐ6ΐ)βηΐ, ηοη υηίοδ άίβί ηοΐ3ηΐ6 ρβΓίεοΙο 
εοπιρ3Γ3ΐυΓ.|83]έυπι ΙΙαςοοδγπιβοηίδ 8βΐ3δ,δί Ι)6η6 
83ρίπ)08, ηοη ίΐ3 βηΐίηοβ δίΐ, εοηεία^Βΐηυδ δοδρί- 
ρίείοηβπι ΝονβίΟΓΟΠΐ ά& ΗΊρροΙγίο Ιβνβπι, 80 ίυΐϋθοι 

6886 6( 81 ρΐ306ΐ, (ΙβΙίΓβΠ). Νβε ρ1θ8 Υίίΐίΐ ΡΓΑΠείδ- 

008 ΒίνβΓίοδ Οοηιηιβηι, ίη Ρΐ8νίαηι ΟθχΙγοπι &ηηο 3, 
ηοί Ηίρρο1}1οηι Ιιυηο, ςοβπι ΤΙΐ6ΐ)3ηοπι ιρρβίΐβΐ, 
&ηΐ6Ερίρ1ι&ηίοπΐ8οη|)8ί886 ρ&τοιη ειαΐ6ί3δ808 68(; 33 ΒΕ 8αΚ1ΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ! ΠΙΑΤΕΙΒΑ. Μ ίΙ1υιηηβ€ΐ6ξΗηυΙ(ΐ6Γη.0υοηιο(Ιο 6ηίπί),(|ΐιίΰ60ΓΚΗΑ& ςυορήιη άίοΙί(&Γ6ΐυΓ?Ν6ςα6ί(Α(]ΐΐθΡ8θΙΐΏ$Λ^οη) Νίεοιηβίϋβηδίδ, δγπΐ6οηί$ Μ6ΐ9ρ)ΐΓ88ΐ9β, βίΟβοΓ^ϋ 
ΓΙ)ΓοηοςΓ8ρΙ)ϋ ηηυΚο ΕρίρΗβηίο ΓβεθηΙίοΓυηι (65- 
(ίηιοηίο υΙίΙιΐΓ, Βίν&ηο ποη (ΙοΓίηίβηΙί ΕρίρΙι&ηίο 
βηΙίςαίοΓ νίάβΓΐ ροΐυιΐ ? βΐ ηοη ΑηίηΤίβάνβΓίιδ^β 
Βίταποηι, βί (ϋ€&δ, ηβ ίΙΙβ »|[Τ6 Ιυίβηΐ. 
Ουβιη&ίΙιηοίΙυιη οΓ^ο Φΐ&β ^άβο οηΐίηαΑ ΗβΙ&- 

ρΙΐΓ»8ΐΦ <Ιβη6§3ίυΓ, ](& 6ΐ ϋΐα Γ6€60(ί88ίΐη& &Ιο &1ϋ8 

&8δ6Γΐ3.Κ8ρΗ&6ΐ βηίπ) ΥοΙΙβΙβΓΑτιυδ Οοιηπ)6η(. ΙΙγ- 
1)3ηοη)ΐη ΠΙ). χιΧ6Ι βζ 60 εοηΓ3()υδ β'^δοβΓΟδ ίη 51- 
Κ)ΙίοΐΚι. 068010 ςυβ εοη]θο(ιΐΓ8 Γ606η(ί86ίαιυιη ί&οίυι:ΐ 
οίηίΙβΓ^ η&ηηςιιβ αηηο3 αΙ>Ηιη€ άηοβηίοί οοηιρο- 
601386 νί(38 83ηοΙθΓαΐΏδ6π1)υηΙ,()υο(1α(ΐ6θ αΙϋδαΓ- 
πδίΙ,υΙβυιηάβπιβηηοηιηιηυπιοΓυΐΏ,νβΙίηνΗαδβηβ 
ΙβιηροΓυηο,ηοη οίιηίβ άβ Γ6ΐ)υδ 8θΙΙίοί(ί,η(1ίειιΐ6 Γβ- αΐ) ίΙΙίδ, ({πί νίϋβηιηΐ δγιπβοηβιη ααάϋΐ, 8;ιη6οηί8 
8βΐ3(ί δθςυαίίδ (Ιίοβηϋυδ βδΙ. 

Αι Γιβί'ί ρο8$6 (ΙίεβηΙ, υΐ ςαίδ οούβαι (βιτιροΓο νί- 
νβηδ, &Ι(€Γίυ8 Ιυιη ςυοήΐιβ νίνβηΐίδ ΓβδκβδΙββ ςααδ 
ίΙΙβ ιηιι1(&8 οΙ) ε&ιΐ8&8 ηοη νίάβιίΐ, βυάΐβη! ΐΑπηοη α 
νίΓΐδ Μβ άί^ηίδ,ςυί ίΙΙί ορβΓ&ηΙί &(1ίυ6ηηΙ,8εη1)ΐΙ. 
δίε Ηοε ΐ6Π)ρηΓβ ιηυΐΐιι δείβείΙβιηυΓ, βΐ Αϋίϋιηυδ & 
δεί6ηΙΙΙ)αδ,6ΐ (|υί β& νίιΙβΓηηΙ,ΓοίΑΐΑςυο ΙίΙΙβτίβ ρο- 
8!6& εοπιιηβοίί&ιηαδ.Μβπ) ροίηίΐ ΡδβΙΙο ΰοηΙί^^Ιδδβ. 
ΟϋΟΓβ Γ3ΐίο, ςυβΒ βχ ίδΐίδ οευΐΑΐίδ Ι68ΐί1)α8 «ΙβίΙυ* 
είΙυΓ,ίΙΙίϋδ ^β^υαΙβιη ορρίϋο οοπιρΓοϋαΙ ΜβΙαρΙΐΓ^- 
δίοιη, &ηΙί(]ΐιίοΓ6η) νβΓο ηβηυαςυΑίη. 

Ρααείδ ΐίίε οδίβη^αιη, ιηοϋηπ) ίβΐυιη Ιο<]ΐ)6η(ϋ, 
ςυβδί δθηρει* (3θ ΓθΙ^υ^ 8ηΐο8εΐίδ (|υϋ)υ8 ηοδ ίηΙβΓβ^δο ϋηυβπηί. ΚοάυΙρΙιυδ ΗοδρΙηίΑηυδ άβ ΙβιηρΙίδ, (]6ΒοΙ)8βΐ8(6Πΐ ηοηρο(υίπ)υ8,€ΐίεί:<ΙίοΙοπ)6ουηο,Τ6ΐ&Ι- (6ΐηροΓθ1Ηθ(8ρ(ΐΓ38ΐ»δΡΓΐηοη6ηιΙΐ8ΐ)ρη88ίθΓα)8(,6υ(η 
ηοη ανηρίίηε α^Μηο άητ^ηίίΒ νίρίηϋ αηηΐΒ ζοΗρ- 
8ΐ58^•Β6η6Γ&ε(υη) ουπι ΗβΙβρΙΐΓβδΙβ ; ηαΑηάο ]3ΐη 3 
ΟβδηβΓΟ 3(1 Ηο8ρίηί3ηιιιη 3ηηί νί^ίηΐί εΓονβπηΙ. 
δίιηίΐβδ 8ηΐί(]α2Β οΐ ΓβεβηΙίοΓΪδ ΗίδΙοπΦ ρρο ηυΐυ 
π)0(ΐ6Γ3ΐ0Γ68 νί(ΐ6Γοη1 6Χ3ε(ο νβΓοςυβ επίευΐο,ηοη 
3ΓηρΙίυ8 νίβίηΐί 3ηηοδίυίδδ6 6ΐ3ρδθδ. Οϋί(1 νβΓΟ,ςυί 
8ί1)ί ΐ3ηΙιιΐΏ ΙηΙ)αί( ίη 3ηη3ΐίΙ)υδ€388υ1}0Γϊυδ? Ι/βία- 
ρΗτα$ΐ68 Λϋτίρίοτ ορρίάο τ€€€μ, εΙρβτΒαρε ναηΐϋίίΛία, 

ΒαΙ}ΐυιη 3η ίΙΙί νβΐ Ηοδ,ςπ3ΐ68ευη<]υ6 δίηΐ,ίΐϋεοηίοδ 
3ηηοδ Ιη1)υ3ΐ.Ηίηε 6ρί(οπ)3ΐοΓ6δ 66δη6η3ηί ίη βχ- 
8εΓί56η(ΐ8 5ί5ϋο(Ιιβε8 βηηοΓυαι ηυπίθΓυη), ηβδείο 8η 

6(1801 ϋΙΟ ίη(6Γν&ΙΙθ Γ6ε6η(ίθΓ6η)| \6ΐ,υ( ν6Γί(88 6δ(, 

3ηΙί(ΐιιίοΓ6Π) 6χί8ΐίηΐ3ηΐ68 οπιί86Γυη(.66ηθΙ)Γ3Γ(Ιυ8 (6Γ0 βχβηιρίο Γ3εί3ηι δΑίίδ.Εηηβρίυβ δ3π]ί3ηυδ,νί- 
(35 8ορ)ιίδ(3Γυπ),ηιιθ8ίρ8θ ηονοΓΑΐ, ηυοδ 6ΐί3Πΐ 3ϋ- 
(Ιί(υ ϋ6ρΓ6Η6ηΓΐ6Γ3ΐ βεηρΙυΓαδ, αυ(Ιί(ίοηοηι Ηβηο 
ηοη 8ά Γοδ δυφ,8β()8(1 δαρβηοηδ £(8ΐίδ(6Πΐρϋ:&Γϋίΐ'Γ(. 
Νίεοΐ85 €Ηοηί8ΐ68 ηιυΙ(8 ()θ ^08ηο6 εοηιηοηο εοηιπίθ• 
πΐιΤ3(,({ΐκ'6 ίρδ6 ηοη νίάίΐ,ββιΐ 3ΐ) βΐίίδ 3εεθρβΓ3(,({υί 
^ο3ηπ^^η νίίίβΓυηΐ, 6( βχρβάίίίοηίδ οοπ)ί(68 ΓυβΓΟ. 
Ηοε ί(ΐ6Πΐ |•ΓοΓι(6(υΓ ^03ηη68 Οίηηβηιιχδ. Ουίδ (3- 
πιεη (Ιίε6Γ6( Γ68 ί1ΐ38 άίεΙοΓυπι δοπρ(οΓυπι 2βνυΓη 
ηοη ρΓκεοδδίδδβ ? Αυϋίβηιυδ ΡοΙ}Ι)ίυπι, ςηο 83η6 
ηβπιο ιηβΗιι^, ηβηιο 3ε€υΓ3(ίυδ ΙίΚ). ιν Ηίδ(οπ. : 

Δεύτερον οέ 8ιά τον χχι τους γρ($νους σ!>χω συντρεχειν 
τους έ;ής, και το^ς πίπτοντας 6π6 τί^ν ήμετέρχν ί^το- 
ρίαν, &στι τους μίν καΟ' ^μ.ας είναι, του; ^ί χατά εΙίΓΟηοΙοβίίΒ Ιίϋ.ΐν Μ6ΐ8ρ1ΐΓ88(6ηΐ ρ8υΐ0 3η(ί4η{0Γ6ηΐ(2 τους πατέρας ^μών. Έξ ου συμβαίνει τους μίν αυτούς Γ&είι. 8ΐβίη€οη Μ€ίαρΚτα$(α οίηα Αομ; αηηι 1200 ί$ηΐ' 
ροτα.Εχ (βαιεη ΡδβΙΙυηι 8εΓί1)ί( βοΓυίδδθ βηηο 1073- 
ΕΓυ4ί(ί8δίπιυ8 66Γ3Γ(1υδ Υοδδίυβ άβ ΗίδΙοπείδ 
6Γ2Βε1$ Ιί1).ιι,ε8ρ.26,δυ5 0οη8ΐ8η(ίηοΒυε8,νρΙδ8ΐ(βπι 
είΓοα ίΙΐ3 (6πιροΓ3δγπΐ6οη6ηι Μ6ΐ3ρ}ΐΓ35:ΐοιη ροηίΐ; 
η3πι άβ 6]υδ 8β(3(6 3<ΙΗυεηδ 6δΐ8ΐι5]α(]ίε6,νίχί( 13- 
πιβη (Ιυεθη(ίδ 3ηηί8 ροδίοπυδ, ςυ3ηι οχίδΙίπιβΓυηΙ 
ΒαΓοηίαβ βΐ Ββϋ3ΓΠ)ίηυ8.ΡΓθΙ)3( βχ £(3(6 ΡδβΙΙί,ςυί 
δυΐ) ϋδ(ΐ6Π) ίπιροΓβΙοΓίύυδ νι(3πι 3^βΙ)3(^ 6( ίη Ι3η- 
άβια δ)^ηΐ6οηίδ θΓ3(ίοη6ηίΐ 1ΐ3ΐ)ϋ6Γ&(. ^ε(3δ ί(3ςα6 
Ρδ6ΐΙί,υ(ορίη3(υΓ Υοδδίϋδ,ΟΒίαΙβηι λΐ6(8ρΙ)Γ38!8Β ίη 
(]ίε3(.ΥβΓϋΠί) (3πΐ6η εοπι ΡδβΙΙο ?ίχίδδδ6 οΐ) θΓ3(ίο- 
ηβπ) ίη βυηι ί3ε(3πι 3Ρ86ΐ1ο ηβπιο (]ίεβ(;6Χ 63η3Π)- 
ςυο οΓ3(ίοη6 δγπιβοη ΡδβΙΙο Αη(ί(]υίθΓ, ηοη ίΙΙίαδ ^^μας παραγεγονεναι, τα δε πάρα των έωραχοτυιν άχη- 
χοέναι, Τ^ χαΐ ανωτέρω προσλαμβάνειν τοΤς χρόνοις, 
ώς άχο^ν έξ άχοης γράφειν, ουχ έφαίνιΟ* ^μ'^^ν ασφα- 
λώς Ιχειν, ούτε τάς διαλήχεις, ούτε τάς αποφάσεις• 

Οβίηάβ ^%ίοηίαηί ρνοχίπια %11%$ ΐ€ΐηρθΓα, βΐ βα^ 
ςί§(Β ίη ηο8ΐΓατη οαάπηΐ Μείοτίατη Ηβ ίηνχΰβΜ 
ΰοηηβχα δπηί^ηΙ ρανίΜ ηο$ίνα ρατίίηι ιιο$ΙτστΗίΛ 
ραΐνηηι ωΐα» ι» ίΙΙα ίηοϋαί. Εχ ςηο βί ιι( ΓΘΠΑηί 
άίϋβηέαηίτη αΙϋΒ ίρει ίηΙβτ/ηβτίΜΐΐΒ, αΙία$ αΰ 
α$ α€€βρ^Γ%Μη$9 ^η^ Ιε8ΐ€$ οΰηίαΐί ίηβτβ, ΑηΙβ^ 
Ηοηιπι εϊηΐΗίά^ηί (βηιροηίηι νβ$ ρβ$1α$ αϋιηρβτβ^ 
ηΐ αηάϋχοηβίη βχ απάίΟοηβ ίΰτίδβη^ ρατητη 
βχίεϋηιαΌί ία/ιιιη. ^ηοά ηβο νβήΙαΒ ιΙΙανηιη ά€» 
ρτΘ/ιεηάί^ ηβο ίηάίϋαη ρο%%€ί άβ $ιη^ηΙί$. ΤηΑ 8βςυ3ΐίδβνίηεί(υΓ. Αί( δβ ΡδβΙΙυδ 3ΐιοϋδ86 3ΐ) ίίδ, ςυί^ίη >ιίδ(οη3 εοη8(ίΙυί( ΙοπιροΓΑ, βυί, ρ3(η8, β( 3η- 

Η6(3ρΙ]Γ3δ(βηΐ3^βη(6ΐη3ηίιη3Π)νί(ΙβΓ3ηΙ:ηοη 6Γ£^ο ' ' "" ' ' "' " -' 

ίρββ νίιίβΓ3(. Ει ηυί νί(ΐ6Γ3η( πιηΚοδ 3η(β 3ηηοδ νί- 

άίδδβ, ηΐ β( 83η6 νίίΙβΓηηΙ, ββή ροΐυίΐ. Ε( β^ο ρυβΓ 

άοηι ΡβυΙΰΙη ε&ΐ8ΐ)Γΐ3 Γ0Π)πΐ0Γ8Γ6Γ,&υ(]Ινΐ 589ρίυδ 3 

[39] ςυοάαοι δοηο ρΐυδ 8ηηο8 εεηαιηι γ( νί^ίηιί ηβίο, 

ο1) δβηίιη Ιοη^υηι β( εοΓνίηυιη, νίν3χ Ιαιηβη, οπι- 

ηίΙ>υς ν6η6Γ3ηϋο, πιιιΙ(3 άβ Β. ΡΓ3ηείδεο ρορυΐβη, 

30 είνβ 8ηο, ηυβπι ίρδβ ίη Γ3πιιΙί3Γί(3(6 Υ6Γδ3ΐυ8, 

οευΙίδ,ιΐδυΓρ3νβΓ3ΐ,(3ηςυ3ηιΙβ5ΐ6οευΐ3(οη3ΓΓ3η(6: 

ςυφ 51 ίη δεΓίρ(ίδ ΓβΓβιτβπι. ύίεβΓβιη οα 3ΐ) ϋΐίδ, ςυί 

Β.ΡΓ3ηείδευπ)νί(ΐ6Γ3η(4η(β1ΐ6χίκ50:ί(ΐ6οηβΒ.ΡΓ3η• 
είδουδ, ηαί 3η(6 πιβ, (Ιυπι Ιιφο 8εΓί5ο 3ηηΐ8 οβηίυπι 
4υ3άΓ3βίηΐΑ βΐ υηυπι ιηοΓίυηβ 68(, πιίΐιί σύγχρονος (βΓίυβ.Βββ {βδίΑδ 8110 ΙθΐηροΓβ ηοΙΙίαδ ΑΚβηυδορβ, 
66(1 βαο ίρδβ 8(α(1ίο (1βρΓβΙιβη8«8ηΑΓΓ3(βΙίη(1ί€&Ι, 
Ρα(Γί8 πΐ6πΐ0Γί3 ί3ε(3δ 3υ(Ιί(ίοη6 οοηδβηηϋϋΓ: ({υ» 
ρ3(Γ6ηι ρΓ£Βεβδ8(τυη(^3πι ηοηδυη(3υ(1ί(ίο,86(1 3υ- 
άί(ίο βχ 3υ(1ί(ίυΓθ.Ρο1χΙ)ϋδβηΐ6α(ΐ3Πΐ 3ρρΓθΙΐ3([40] 
ΕρίρΙΐ3ηίυ8 6γρπ3(1ν6Γδυ8ΗδΒΓβ8β8ίηΡΓθ06ΐηίο : 

Των δε ύφ' υμών μελλόντων εις γνώσιν τών έντυγχα- 
νόντων Τ|Χειν αΙρέσεών τε και τών άνωτάτω, τα μ^.ν έχ 
φιλομάθεια; \σμεν, τα δε ϊζ βχοης χατιιλεφαμεν, τοΤς 
δε τισιν Ιδίοις ώσΐ και οφθαλμοΤς παρετύχομεν. 

ΙΙ(Βη$€οη ροττο^ (ιμλ α ηούίε ίη ηοίΗιαί» Ι^ρβη• 
Ηηηι βηίΐρβί'βηίηΓ, βίίαπί αηΙίίΐηίηίτηανΗΜ, ηοη- 
ηηΙΙαΒ $Ιηάίο αο άίΚραιΜ αΒίβονϋ 8ΐιαΜΐ8, αΙία$ 35 Ι.Κ0ΝΙ8 ΑΙ^Ι^ΑΤΠ. 36 €Λ αΗάίΐΗ ηοΐίίί ^οηίρα^αν^ηιί^^, ςηαίάα^Λ «ίιαοι ρτο- Α 
ρηί$ αηΓίΙ>Η$ οευΙίΒήηβ άι'ρτε/ιεηάιηιηί. ΑηΙίςυβ 
δείΙΐΓβΙ, 6ΐ ρυρΓΟ ραίΓυπι ιη^ιτιΟΓίαιη αη^ίςυοΓυπη 
ΙβεΙίοηβ',Ίϋδβ ρ8Γ(^η(οιη πιβυιοηα βχοΠφ 5υη(, β\ι- 
ίΐίΐίοηβ ; ηο5(Γο «νο (1ί55οηίΐίθ3ΐ8β &υπΙ)υ5 ηο8ΐπ5, 
6ΐ οευΐίδ οοιίφβΓαηΙυΓ. Εΐ οοΐα &1ίυά 6$86 «ΙίςιΓκΙ 
αηαίχοηβ αΰοίρβτβ,Άιηά ρΙπΙοιηα(1)ίΑ,3ΐιυ(Ι ΟΓυΙίβ 
βυηΐιυβηυβ ρρορπίβ Ιυ$ΐΓΑΓ6. 

Οϋί(Ι(|υυ (&Ίΐ6η δίΐ,βχ 6οιΐ€ΐτι ΡδβΙΙο,αηΙβ ηαΐυπι 
ΡββΙΙυπι Μ6ΐ&ρΙ)Γα£ΐ6ΐη (Ιίβιη 8ΐιυπι ο1)ϋ$δ6 βνίηεί 
νΐ(ΐ6ΐιΐΓ : £ΐοπ3ηι βιιίιη ϋΙίυ8 ίη «χοηΐίο θΓ2ΐίοηί8 
οχροο6η8 8)1 : Ρ€τ Μηίνβηαηί οτΐ^ιη (εηα ηαΐΜη €ί 
τα ρβ$ίαί €€ΐ€ΟΓαία$ ί^ύη. Ετ^ο ηοιι ι•ο ΐυιη ρπίτιο 
ιΠϋΓΐυο Ρ86ΐΙυδ 8€ηΙ)6ΐ)&ΐ: &(] βχίεηίίβηά&ιη Γηίίη 
ίβιηβιη ρ6Γ υηίν6Γ8υιη 0Γΐ)6ΐη ΙβιηροΓΟ, εοςυβ ηοη 
βχίςιιο ορυ8 68ΐ; ^ί ^68(3 ρβΓΗοηοΓΪΓιεα,ηυββ βΐί&ιη β 
ίρ8£ΐ ΐ6ΐηρϋΓβ &ϋΏΪ, &Ι) υιια αίςυβ 3ΐΐ6Γ3 ςίνίΐαΐβ ίη 
αΙίΑΠ) ΐΓ&η$νβ)ιυηΙυΓ, (Γ»η$ν€€ΐα(|υβ εοιηπιυηί οηη- 
ηίυιη εοηββηΐίοηβ αρρΓθΙ)ΑηΙυΓ.Ιπιο βΙίΑΐη,υΙ ί(ΐ6ΐη 

3ε€11Γ&ΐίυ8ρΓθΙ)6ΐυΓ,(Γ8(ϋΙ €Χ εοΓροΓβ Μ6ΐαρΙΐΓ&8(8Β 

θΐί&π) 86ριι1εΓ0 Γ6θθΐη1ίΙο, οάοΓβαι ρβΓ ρ1υΓ68 (Ιίββ 
6ηηαηΒ886,ςϋ6ίη άβιηυιη αI^ϋ^&ι^^ν6Γ6^^§[68ιο&π[1^- 

86Πΐ: Κιί έτεΟνήκει μίνουτως* ε'ωοίι; δε «ύτίχχπάντι 
έγκ^^Iνβι με^τά, χαΐ ούχ εύΟυς μονον^ ούοΐ εις τρι'την 
ήμέραν, άλλα και εις πολλθ7ΐην άιτ' ειαίνου Ιως δη 
μόνος τψ τάφφ ένεΟτισχύριστο και τ,ν βν μέχρι παηος 
αρομαχίζουσι η σορός, εΐ μή τινε^ τοσούτον παρηνο- 

μήκασιν. Εΐ 810 ηηίάβηι €8ί ϋΐοΓ/ΐϋιβ ; ββνίΐηΐ αη- 
ί€ίη Βίαίνη οτηηία Η ηοη ίηηο $οΙηίη .^ι/αν/ οάοτβ 
ρίβηα^ ηβΰ ΐη άίαη /(?Γ/ίϋηι, $€ά βϋαιη ίη ηιιΙίοΒ 
άί€$ ρο$ΐ€α, άοηβΰ ίίΛίΐ8θΙιΐ8 ΰοηάίΐΗΒ ίη ΒβρηΙαΓο:^ 
€% ΙονηΙϋΒ ρβτρβίηο ΙαΙβηι €»ί%8ί88Η νάοτβΜ, ηίή 
86 αϋςίίί ίαηι ίηίςυβ ρ$88ί88€ηί, βίο. 
ΑΙρΙιοηβυβ νίΙΙββ&8 (Ιβ νί1ί8 ι>8η€ΐθΓυιη ίη δγ- 
ιηβοηβ ΜβΙβρΙίΓαβΙδβ, Η6ΐ8ρ1ΐΓ28ΐ6ΐη είΓεοιη είΓεα 
ΗβΓβεΙϋ ΐοΐυρθΓ8, 8οηο βϋϋιευΐ 620, ΟοΓυίβεβ,εχ νϋα 
8ΒηειΙ Αίγρϋ είοοϋχ,ςιΐδηι 6886 8ΰΓ{ρΐ8ΐη 8 8γη)600θ 
6χί8ΐίιΐ)&(, οοη(6η(1ίΐ.Ι(Ι ϊάβια ΡβίΓυβ ΚίΙ)3(ΐ6η6;Γ8 
(Ιβ ΥίΙί8 8&ηεΙθΓυιη ηιιί ηοη δυηΐ ίη Ο&ίβηϋβπο, (Ιβχ- 
16Γ6 8β6η8 εοηίΓΑ ΟΒΓοάίϋπι 08ΐ6η(1ίΙ, ηοη &Ιίο αγ- 
^υηοβηΐο, ηυλίη βχ ββ^βπ) ΑΙ;ρπ ΥιΙβ, ίη ηυα 56 
δγαιβοη ΐΓβάίΙ 6886 ίΙΙιυβ (Ιίδείραΐυπι. Εΐ 3ρυ(Ι 
δαηυηι άβ ΥίΙα 23ηε1ί Α1)'ρϋ ίη ιη8Γ£;ίη6 Ιβ^ϋυΓ, 
8]ρΛ€οη Μ€ίαρΗτα8ία άίίοίραίνί β/ια /κϋ. ΙΙίηο ρΐυ- 
Γβ8 ηοΐοίβ ΡδβΙϋ εοιι&η^εηίΐί ευηΐ : ρΓ8θΐ6Γ εηίη ίη 
Οί&(πΙ)Α ηΐ6& Γ6ε6η8ί1ο8 ^2ΐπ) 6ΓίΙ Αΐίυβ οηιηίυπ) &η- ^ 
ϋηυί88ίπιυ8, ({υΐ ηοη πιυΐΐο ΗοΓ&εΙίο ρο8ΐ6ΓίοΓ ίη 
Η6ΐ&ρ1ΐΓ&5(6Πΐ ΟΓανίΙ, ςιι&ηάο ηυί ρτχ ηΐ3ηΙΙ»υ3 68( 
Ρ56ΐ1υ8 ίη Η6ΐλρ1ΐΓβ8ΐ6ΐη Γ6Γ6Γ&1,δ686 ρΙυΓΑ ϋ6 ϋΙο 
3& 1ιοιηιηίΙ)υ8,ςυί ίΙΙυπι νίάβΓΑηΙ λε ηονβΓ&ηΙ, &ϋ- 
ιϋ886. ν6Γυιηΐ8ηο6η ειιπι ΥίΐΑ ίΐΐα ΑΙγρίί ΟίοηΐΙββ, 

ςΐΐ&ηΐ ίρ8ί 8(1 ρΓθ1)Αη(ΐ8Π1 [41] 8Β(Αΐ6αΐ Μ6ΐ8ρ1ΐΓ88ΐθβ 

^(ΙϋυεηηΙ ηοη ίυεπί α ΗβΙαρΙΐΓ&δΙβ οοη8€Γίρΐ2, 
(|υ3η(υπι ΑΙρ(ιοη8υ8 61 ΡείΓυδ α νβΓο 8ΐ6ΓΓ6ηΙ, 8ΐϋ 
]ϋΐ1ίε6ηΐ• Ει ηβ 8Γβυπΐ6ηΙαπι βχ οΓαΙίοηβ Ρδβΐΐίαηβ, 
<|υ9βΗ6Γ8θΐ6£ΐηί8ΐ6Π)ροΓϋ)ΐΐ8 ιηηΐΐο βυπ) ίηΓβποΓβηι 
ΓμΗ, δ»ρίιΐδ αίςυβ ίΐβΓυπι τβρβίΰΐη, βχ Ιιαο βλίΐβοι 
νίΐ8 88ηε1ί Α1;ρϋ, ςιιίδηβπι ίΙΙίαδ λΐιεΙοΓ Γυβη(, 
€θ1ΙΙ|[&ιηιΐδ. Ραί( ίΙΙβ ρ&ΐΓΪΑ Αάη«ηορο1ίΙαι είνίδ βΐ οοηΐβΓΓοηβυδ Α1>ρίο.5ι<; ιηίηι $ί€ ςαα^αίη δϋηί^ηίίαϋ 
ν€8 ηο8ΐνα$ Όβ'αα αάηίίηήΐτανίΐ, ηΐ ςηί ϋχ %ρ8α 
ρυΙνία ρνοάχΐ€ΐη8 {ηνταΐ, (ηΐ€ΐιΐ8, βητη ίρ8ΐ Γαηυ$ 
ραίήω ΙωΙίίίύΐη ά€ά€Τ\ΐ ΒαΙαίατεη, Νοπ Ι3ΐιΐιιπι Υοΐο 
βΐ (ΙβδίάβΓίο (Ιίδείρυΐϋδ, 86(1 ίΙΙίπδ βΐίαηι ίηδϋΐυί 
('ΓθΓθ:δθΓ.Ε('εο ηχ^Βί ΡοΓτο ααί€ΐη βρο ςηο^υέ,ςαί 8μ» 
ίίΐω ρΙαηΙαΙίοηί8 ν/7/55/ηι^/, ο Ραίη! Η Ιατύα ρτο- 
ραρο,Ιιηηο βηβΐ^βηι οταίίοηαη αιΐίϊΐΐ8 ΒΗχη ίϋί άε- 
άίεατ€ Εΐ,Νβςηαςααηι οδΙίΌί3€ηηΒ. ο$αηεί(, οη'ιιιη (να 
ηχαηάνα! Ββά βΐ «? (ηοτίε ρίοηα νοηιτη,ηηί οατεηί 
ίηαΐ6Γία,ήννα (ϋνίηΗαΙίΒ νετΒοηΒ ρηΐώήΐηάίηετη, 
ηοΒ αΒρίΰί,βΙ ηοΒίνί ιηηβνβΓβ^ φιοΒ εί ^ο\ι^^ε0α8ι^, 
βΙΟΓρΗαηοΒ ΓβΙίςηί4ί^αρϋνί€ άίοαίΒ: Ραοβηί ΟιΐΛ- 
Βϋ άο υοδί8: ναΐβΐβ, εΐ οοηΒεηωηίηΙ^ ο {χΐϋιβί ηοη 
[ύπηίάβί ηβε ίητύεΙίΐΓ αηίίηη νεείτα 8}πιβοη νβΓο 
ηοδΙβΓ, βΙ €οπδΐ8ηΙίηοροΙίΐ8ηυδ. βΐ είνίΠΙ)υδ ΓβΙ)υ$ 
αίΐίΐίεΐίδδίπιυδ, πιοη^εΗοπιπι 8ΐΙ)ο ηυηςυαπι δβ 8δ- 
εΓίρδβΓΒΐ,ςυοϋ ίρδβδείαηι. Νοηΐιίε ΓβΓ^Γαπι ^βηυ^ 
(1ίεβη(Ιί ηυού ?£ΐ ίιηρβηϋδδίηιο βχ ίρ8& ΙβεΙίοηβ 

ρ8ΐΐ*Γ6ρθΐ6ΓίΐΑ8γΠ)6θηΐ8 5ΐ)'Ιθ, βΐ ΓβΓϋΠ) (Γ&εΐ3!21• 

Γυπι ΓοΓπια αάβο (ΙίνβΓδυπι. Νοη 6γκο βά ΗβΓαεΙϋ 
ΐ6ηιροΓ8 Μ6ΐ8ρΙΐΓ35ΐ68, δεηρίοπδ Υί(2Β Αίγρί^ηχ 
8υεΙοπ(ίι!6, ςυ8β ρβΓ ίηηρβπΐίβπίΐ βίϋβπ) 3ρρίη£;ίΙυΓ, 
6ηΐ6η(ΐ8ηίΙυ8 βδΐ βΓΓΟΓ,ηυί ραυοοτυιη βηίηιοδ οοευ- 
ρβνίΐ. Αϋίΐβ, £1 ί(3 &η1ί(ΐυυ8 ΗβίβρΙΐΓΒδΙβδ Γβείΐ 
ροΙίβδίπι&ΐΏ $αη( ΙοΓυπι Υί'βΓυηι ραΓίβηι , ςυβδ 
ΐΑπηβη ίΐΐίϋδ 6886 ΙβςίΙίηιυδ εβϊΐο 8είυη( οπιηβδ, 
Ι&ηηυαπι ίΙΙί ηυ|;3θΐ85ΐπΐ6 βρρίείβπι, Γβ]1εί6η(1ι/ιι 
6886 ΐοηςυβη) δρυπαηι, ίηνβδΙΙ^^ΑηοΙοδςυβ 3ΐίο8 
ββΓυηι ΑυεΙοΓβδ. Ιηάί^ηυηι δβηβ Γ8είηυδ, ιηυΐίαπι• 
ςυβ ίηΙβΓ ρίοδ Ηοηαίηβδ ϋβρΙοΓαηάυη). Ι)ϋΠοί1Η[η& 
ηαπιςυβ ΕεεΙβδί» ΙβπιροΓα, ναήίδ Ιΐ£Γ6(ίοοηιπι 
ηη{Ί8, αε ΙγΓβηηοηιπ) ηιαείιίηίδ ρβΓ νΐηι βΐ ηβΓαβ 
εοη1υΓΐ)3ΐ3, ψχχ αΐ) βΒίβΙβ ΗβΓ&εΙϋ ρβΓ βηηοβ 300 
βΐ ίη(ΐ6 βχευΓΓυηΙ, βΐ ρΓΦεΙαπδδίπιίδ δ&ηοΙΟΓοπι 
(ΙοείΓΪηίδ 3ε ίηδίΚηίδ εο11υ8ΐΓ3(α Η3ε δγπιβοηίδ 3η- 
Γκ]υίΐ3(6, δΙηβ εβΓίί δεηρΙοΓίδ ηο(ί(!3 νΙΐ6δ06Γβη(. 
ΟΒΗίηυδ εοη8ί(ΐ6Γ3(6 ΙοευΙυδ βδΐ ]03ηη6δ Μοΐ3ΐιι/5 
3(1 13Η3ίί Ιη Μ3ΓΐγΓθ1ο^ίο υ8υ3Γ(1ί, 3(ΙηοΐΗΐΐδΰΐ 
Τοπίο VI ϋροπ)3ηί, Μ6ΐ3ρ1ΐΓ38ΐβηι βχεβΓρβίδδβ 
ΗίδΙθΓί3ηι νίΐ86 83ηε1ί ΕρίρΙΐ3ηίί εοηδΐ3ηΙί8Β Ο/ρή 
βρίδεορί, βχ νοεβ βΐ ΓβΙπΙυ Ιο3ηηΙδ β]υ8 άίδείρυΐί, 
({υί Μ6(3ρ}ΐΓ3δΙβ (βΐΐβπ) (ίρδο ΗβΓβεΙίο] 3ηΙίςυ!θΓ 
681, νΊχ1((ΐυ6 είΓεα 8ηηυπ) ΟΙΐΓίδϋ 430, νβΐ ρ3υΙο 
ίηίΓΒ.δβά Μοΐ3ηί ίηΓοηδίιΙβΓαηΙίπ βχ Ιιίδ,ςυ^β 8υρΓ3 
εοηΐΓ3 Υί1ΐ6^3πι βΐΚίϋΑϋβηβγΓοηι 3(ΙυΙίηιυδ,ρΐ3η6 
ΓβίβΙΙΚυΓ. Ι(1(ΐη6 υ( πιβ^ίδ ρ3ΐ63ΐ, ηο(ο βχ ΥίΙίβ 
δαηεΙΟΓυπι, ηυΰΒ ΙιοάΙβ ρβΓίίηι 8(υ()ίοδθΓηη) π)3ηί- 
Ιηδ ΙβΓυηΐϋΓ,ηυΙΙυη) οβΓίαπι (Ιβδυίηί ρο556 άβοαίΆΧβ 
Μβ(3ρΗΓ88(9β3Γ£υπ>βηΙυΐϊΐ,!υιη βηίπι νβΙρΙυΓβδ Μβ- 
ΐ8ρ1)Γ3δΐ38, [421 νβΐ ίρδυω ΜβΙβρΙΐΓΠδΙβηι οηιηίΙ)υ8 
δΦευϋδ νίχίδδβ, δεΓίρ8ί8δβ(|υ6 ΓδδβΓβΓβ οο^βΓβηηυΓ, 
υΐ νί(1ίαιυδ. ΟοηΓίΓηιοςυβ βχβπιρίο. δ3ηε1ί 83ΐ)8Β 
Υίΐ3 εϋί(3 3ρΐ](1 δϋπυη),δ;ηΊβοηίΜ6ΐ3ρΗΓ3δΐ8Βνίη- 
άίε3ΐυΓ 1(1 δι νβΓυαι ΓιιγπΙ ^απι 3ΐίηίη ςυο(]ϋ6 ίρδίυδ 
Μ6ΐ3ρΗΓ39ΐΦ Φ(3ΐείη δΐιΐ) ^υδ(^η^3πο (βηβιηυδ,ευαι 
δίΓίρΙοΓ ίΙΙιυδ ΥϊΙ«ΰ ϋδάβπ) ευπ) δαΙ)«ι (βηιροπΙ)η8 
νίχίδδβ δβδβ αδδβΓΒΐ.Υίη 3ΐΙβΓηιη?Αυύί.Υί(3 δ3ηε1ί 
ΑηΙοηοοιί ιη3Γΐ;πδ 3()υ(Ι δυπυηι βΐ 3ΐΙο8| Μθ(&- 37 ΒΕ 80ΚΙΡΤΙ8 δϊΜΕΟΝΙδ ΜΕ1ΤΑΡΗΚΑ8Τ45 ΒίΑΤΚΙΒΑ. 38 (Ι)Γα$Ιβιη 8ΏεΙθΓ6ηι β^ηοεοίΐ : ίιΐ 8ί νβηιηι οδ- α Ιβιη Γβι η1) αΐηβ βυ^ΙοπΙ». 6(1οεΙυιη>πιυΙαΙο 5ΐ;Ιο, θΐ 86ΐ, βϋαιη ςηοςυβ δβίΑ^ειη ΗβΙ&ρ>ΐΓΗ8(2Β ΙιαΙίΓΓο- 
ηΐϋδ. ΝαΓΓ3ΐ ίδ βυοΚ γ α ηιαΓΐ}τίΰ ιϋοΐί ΑυΙοπο- 
ιηί 3ά δυ& ΐϋ^ηυβ ΐ6Π)ροΓ3 ϋυοβιιΐίδ &ηηί$ ρΓββΙβι- 
^Γβδβίδ, €3(1&ν6Γ Ηΐίυδ 1ίε6( ΐη ββρυΙεΙίΓο ροδίιυιη, 
ίπΙβ^Γυπι ίηεοΓΓίιρΙυίηηυβ ρβπΙυΓβδδβ. Εη νβΓΐ)» : 

'Κγώ δε νικώντχ τ^ν άΟλητην δρών τήν φυσιν χχΐ »ιετα 
θάνατον, προς δοξολογίαν θεού διανίστχμαι, έπιβαλων 
γάρ ποτδ τας όψεις τω τάςρφ τοΟ μίρτυρο^, τ6 Ίερον 
σκηνος έΟεασάμην, χ»ι βήττητον υπύ γε της Ιΐ'/ύος 
του θανάτου μεμενηχ^ς χατεν($ησα. Ό να:ρ πάσαν του 
ζώου την σύμπηζι\ τριημέρφ ^ιαστήματι λύειν αύχιΰν, 
Ιτεσιν ηδη διαχοσιοις τρίχα του γενείου διαφθεΐραι ουκ 
ισγυσε^^ άλ/.' η τε χο'μη της χεφαλτ,ς οαψιλης και 
αλύμαντος, δτε της μορφής χαρακτηρ συν'ε^τηκώς \ι Γοπτιη (Ιίεβηϋί ίη πιβΙίοΓβιτι ρΓοδρβΓίυηι (Ιβίΐίδββ : 
ηοη ί(3 Ιααιεη, υΐ αηΐίςιήοΓΰδ ο1)1ίΐ6Γ3Γ6ηΙυΓ. 
Ουίδ ειιίιη (ο( νοΙυιηίηυΓη δ1ηΐ6(η δίϋί οοιηρα• 

Γ38δ6ΐ, 8( 6Χ ίΐϋδ νί(3δ <ΐ610ρδί886ΐ ? δίο ί&εΙΟΐη 

οδΐ,υΐ υΐΓί8<]υ6 ρβηη3η6ηΙίΙ)ΐΐ8, ηοη ΙβηΙαιη Γβοβηβ 
$χπρ(3 3 δ^ηιβοηβ, ρ6(Ι βηΐίηιιίοΓ 6(ί3ηι,ευιιι (Ιίοί• 
ΙυΓ νίίαπι ίΐΐβιη 3 δ}^ηΐ6οη6(Ιβ8εΓίρΐ8ΐη ΓαΊβδβ, Μβ• 

ΙΐΐρΗΓ3δ(αβ ίρδί 3886Γ6Γ6ΐΐ(Γ.Ηίηθ ρΙαΓβδ Η6ΐ3ρΙΐΓ8- 

8ΐ8Β 9β|&ΐ68, βΐ ρΙυΓϋ ίπ θϋπι Α ρβΓϋΐΏ ρΓίκΙβηΙί&υβ 
€οηκ6Γυη(υΓ,€υπι αΠογοπι νίΐ3,6ΐΓΑΐ88! ηαΓΓ3ΐίοη68 
Μ6(3ρΙΐΓ38ΐοβ 3 Ι3ΐί5υδ εηιτ)!ηίΙ)υδ νβευο ίηΙβ^ΓΟ- 
ςυβ Γ€Γ6Γ3ηΙ. δι! ρχβιηρΠ ε&υ5&: δεπρδίΐδγιηβοη 
ΥίΙβιη 53ηοΙί ΕυδΙαΓίιϋ, 6ΐ βΐίοπιπ) ; αηΐβ βιιηηάβηι 
Μ6(3ρ1ΐΓ3δ(6η) 3ΐ) βΠίδ εοηείηηαΐα,βΐ δι ηοη Η3 βίβ- καί άλΐϋοητος ττ^ τε δοράς εύτον'^, μηδέ τα; ύπήνης Ββ&ΠίβΓ ίη ΕεεΙβδΙΑ ΐ6Κ6ΐ)3ΐυΓ. Ιι3υύ3ΐΐ1Γ 3 ^Οβηηβ τρίχας άτιοβαλών^ άνέψγε δε αύτψ και 6 τών 6μμάΐ(ον 
κύκλος, δι' ων έμοι δοκεΤ και ΟειΛμενος, αΙδοΤ τοΰ νό- 
μου της τελευτης, την σιωπήν προιτιμ^ν, ϊιτη/ε δε 
και δ πα; τοΰ σώματος τύπος την Ιδιαν συντηρ<ΰν άρ- 
μον(αν και ουχε της κεφαλής ούδ' δλως άπορ|§αγεις, οΰτε 
τών λοιπών μορ'ων την διάστασί/ ύπομεινας. Ούτω γαρ 
ι μεγαλόδωρο; Κύριος δοςάζειν οΤδε τους οικε'οις αυ- 
τών μέΧεσι δοξασαι προελομένους. £^ο ανίβτη νί(ΐ€η$ 

αίΜβίαιη βΐίαιη ρθ8ΐ τηονίβιη νίηοβιιΐβτη ηαΐη- 
νατη^ βχβυνρο αά Όβηιη ςΙοΗβοαηάηηΐ' ίηηοίβιΐΒ 
ΰηιηι αΐι^ηαηάο θ€νΙθ8 ίη ίβρηίΰηιιη ηιατίι^η» 
α$ρ6χί εαονοΒ 6}Η8 Γ€ΐί^υία3, ςηω ίηνίεΙω ίηαη- 
6εΓαηΙ ο ηιοΓΐί$ νίηύυε.ΟνοΒ ηηΐνβνεητη αηίηιαΙί$ 
εοτηροΒίϋοηβηι^ $6 ίηητη άίβπίηί ^ραΟο ρΙοΓίαίντ 03πι3δ€6ηο βΐ βΠίδ.ΕΑίη δί ςηίδ Μβΐ3ρ!ΐΓαδ(« Ιπ- 
1>υ6Γ6ΐ,]3Π) 3Η3 8Βΐ38 3ηΐ6 ίρδυπι Οαποαδεοηυηι Μβ- 
ρ|]Γ3δΙβ 38£ΐΐΓ£6Γ6ΐ, νίΐί3η(ΐ6 δίπιίΐίυιη $<ηρΙοηιπι 
ίη Μ6(3ρΗΓ3δΐ6Π)Γ6Γυηύ6Γ6ηΐυΓ,ηυο(1 3ΐ)δοηυπ)ίη- 
(]ί^ηυηΐί|ΐιβ (3η(ο νίΓο ΓυβηΙ. Ιΐ3 βΐίαπι (1β 83η€ΐ« 
ΕηρΓΑχίίΒ, ΟαηίβΠδ 3ΐ)Ι)3ΐί8, ϋυ3ηηί8 ΟΙΐΓ^δοβΙοιη. 
ΕυρΗβπιίδΒ πΐ3ΓΐγΓί8, ΡΓΟΟομϋ πιβηγΓίδ, Αη38ΐ38ϋ 
ΡβΓδ3Β, ΑπιρΗίΙοοΙιϋ Ιοοηίβη^ίδ βρί^εορί, «ΓιοΓϋπι- 
ςυθ ηβ δίη^υΐοδ Γ6ε6η863η), νίΐίδ εεπδβηιΐυιη 68ΐ, 
Ουπδ υΙ)ί ρπηιυηι ^βηυίηβδ Ηυΐ3ρ1ΐΓ38(8β 8 8ρυΓϋ8 
(ϋδΐίηχβη*, (υπι ίίειηυπι (<β 8Β(3Ι6 δγηιβοηίδ, 6]α8- 
ηιΐ6 ίη(ββΓίΐ3ΐβ, 6( ίη βηαΓΡαηϋα Ηί8(οη3 ν6Πΐ3ΐ6 
]υ(Ιίοίυιιι ΓβΓβδ: 3ΐί38 8βη(6ηΓΐ3πι (Ιί(Γ6Γ38, 61 α εη- 
ηιίη3ΐιοηί1}υ8 3ΐ)8ΐίη638,ηθ ίη ίηιπιβΓβηΙβπίΐ ηοΙΙ^ιη άίΛΒοΙηΙυίταίη^ ]ατη άηΰβηϋί αΗηί3 ηοη να/ι/ί/οοΐ) ε&Ό83Π) ιη]υπύ8 3αϋία8 Ηίβηπ) πιΙΙιί βδβρβ ηιο- 

1 • ' II ' • • • ι 'ί ^ ^^ •• • • ^ • ^ ϊ_ 1_ * λ ^ \Τ*λ λ ρνοίοΐανί ίΙΙίηε νιη υβΐ νβΐ ρίΐΗΐη €οηη9ηρβΐ'€;9(;ά 
€ΐ εοηια οαρίΐίε €$( άβη$α,$1 ίΙΙωβα, βί (οΐΊηη ζ/ια- 
τα€ΐ€Τ οοη$%$ΗΙ ίηίβρβΐ,ρβΙΙβ /Ιίίπα βΐ ίηίβηεα^ηβ 
αηίΙ'ί8ί$ (ΐηίάβηι ρχΗ$ ΙαΙ>Η Βυρβτίοηε. ΕεΙ αηΐΘΐη 
βί 01 Ηε ηηοηηβ αρηίιιε θ€ηΙθΓυίν, ρβν ^ηοε ίηΐν^ 
ηιΗ ηιίΗΐ νΐάβϋαΐην (ΐηοΛ Ιβρβηι ίαηΐηνη ηϊοτΗ$ 
^ρΗ νβνηίΐαε, εΐΐ€ηίίνηί »ίΜΗΐαΓβ1.8ΐαί απίετη ^ηίνβηα 
^ιιο^ηε βρύτα φε αηγοτίε εναίη €οηε€Γναηε εοιηρα- 
3βηί, 6ΐ ηβε <;μ5 οαρΐΟε τυρίηίη νεί αΙ%(ΐηίά^ ηβο 
Γ€ΐίςΐίατΜΜ ρατίίηίη ^α€(α ηί ηΙΙα α εΰ ίηνίο€ίη άιηπη' 
Γ/ίο. 8ίο €ηίιη ηιηηιβαίε Βοηίηηε εεϋ νίάεεϊιη ρίοήβ- 
εβΓβ €οε, ςυΐ εηίε τηεηιΙΗί νοίαβτηηΐ αιτη ρΙοΗβ€ατ€. 
Αυΐοηοπιυδ πιβΓί^πυπι βυϋπίδυΐ) ΟίοεΙβΙίαηο 
εΐΓε3 αηη.Οοηι.303, αάάβ ίη(3ε(ί & [ υΐΓβϋίηβ εοΓ- ▼θΓβ ϋ, ςυί ηαίύηυίά Ιΐ3ΐ)υβΓίηΙ άθ ΥίΐΑ 83ηοΙθΓυπι 
δίηβ 3υεΙοπ8 ηοηιίηϋ, ίιΐ Ιοίυπι δίηβ βϋο βχβπιίηβ 
8ΐυΙΐ6ηίπ)ί83ΐηιΐ6ίπ)ρυ(ΐ6ηΐ6Γ&ΐ6(3ρΙΐΓ38ΐΦίΐ6(Ιυη(. 
1(1 81 εοηδίϋ6Γ38δ6ΐ (ΙοοΙίδδίηιυδ ΒβΙΙβΓπιΐηυδ άβ 
δεπρίοπϋπδ, ίη 60 ο1)ι^6εI3ηάο ηοη ίΐ8 ρΓοΓαδΰδ 
Γυί8$6ΐ. ΙίΙηά αηίβπι οίεετναηάαηι α ΜβίαρΗναεΙβ 
εοΗρΙαε (ηίεεβ ΗιαΙονιαε άο νϋίε 8αη€ΐοηίίη νηηΐ- 
ιίε αάάίΐίε ίχργορτχοχηρ€η%ο,'ηοηΗΐτ€ερ€εΐε[η€ταηί, 
εβά Μί ρβή ροΐυβνυηΐ : άίΐάίί βηίνη ΜβΙαρΗταεΙβε 
ίΛΧίΙΙα οοΙΙοςΗία,είνβ άίαίοροε ιηβΓίνηιΐη οιινη ρ€τε€€ηΙθ' 
τίύηε, αΐί^ηαε βϋατη ΰοηνβτείοηβε αάεΐαηίνιτη ρα- 
ραηοναιη ιη ίαηίο ηηίηετο,ηί ίηοτΰάίδίΐα νίάίαηΐνν. Οε^ 
ηίςηβΐηήαΰΗίαρΙηΗηια,βΙ ίηαχίίηα ΐηβυβτειοηβ 
ίβιηρίονηηι βΐ νάοΐονηη^ ^ηονηΏΐ ηηΙΙα βεί πιβηϋο ροΓίδ 3ηηο5 200, βηΐ ΟΗπδΙ 803, αηο 8εηρΙοΓ-.αρα(ΐΓ^ί^^$Αί8/0ΓΚ'05.Μυ11α3(Ι(1ί(1ί886ΐΐ6δυοΜ6 ΥΗββ νιν6ΐ)3ΐ. δβϋ 1)ίο Γυοπΐ Αη38ΐ38ϋ ίπιρθΓ&Ιοπβ 
άβείπΐυδ ΙβΓίίϋδ, 6Γςο Ιυηι ςυοςυβ νίν6ΐ)3ΐ 8εηΙ)6- 
1)3ΐςυ6 Η6(3ρ1ΐΓ3:$ΐ6δ. Κβπ) ρΐ3ηο Γίύίευΐ3Π).0α3Γ6 
νίΐ9β βιΐίΐφ, ν(;Ι 6(ΐ6η(1φ 3οευΓ3ΐ6 εοη8ί(1εΓ3η(ΐ2Β 
δυηΐ, Ιυηι ϋβηιιιπι Η6ΐ3ρΙ)Γ3δΙα! α^^56^6η(I9β Βίδεί- 
ρυΐί οηίηι οηιηοδ δ'ιγβ π)οη3εΗί, δίνο 3ΐί3 ςυοςυβ 
β€εΙβδί38ΐίς3 (]ί^υί(3ΐ6 ρΓα3εβΙΙουίθ8 ΜεΙβρΗΓβδίβηι 
3ΐ)(Πθ3ηΙ : ευιη ίΙΙβ 88Βευΐ3πΙ)υ8 ηκ£;οΙϋ8 [43] 3ύϋί- 
εΐιΐδ, ςοβηιγίδ ρίβϋΐβ βΐ δβηείίΐΒΐβ ίηδίι^ηίδ ίη 88β- 
οϋΐο νίΐ3ηι β(ϊβηΙ.ΙΙΙιΐ(1 ηυο ιϋβ βηίπιο Γβρυΐαηϋυη) 
οδΐ, νίΐ38, (ΐϋ38Μβΐ3ρ1ΐΓ38ΐβ8 εοηείπη3νίΙ, ρΐ6Γ<λ8- 
ςυβ Λ αΐίίδ 3ηΐ63 ίυίβίβ ϋββεηρίαδ, εαπι Ιβιηβη ίϋί 
η€0 8ΐ}Ιυ$ 83ΐί8ί3ε6Γ6(, ηβε ΗίβΙοπΦ δβήββ νβηίΑ- ΐ3ρΙΐΓ3δ(6Π). Ηοε νβΓΟ ρΓθΙ)3η(]ιιπι 68ΐ. δβά ςαίβ 
ί1ΐ6 Ι5ηε6υ8 ΓυβπΙ ? ςυίδ ίη οΐϊδευπδδίηαίδ αηΐίηυί- 
Ι3ΐ!8 Ι6η<*1π8 νίιΐ6ηί;,{ΐ(1(ϋ(& 3 νβΓβ £;68ΐίδ 86ε6Γη6ΐ? 
Εΐί3ΐηδί ίρ.•'3 ΑείΛ αιαΠ^Γυιη 3υ(ο§Γ3ρΙΐ3, θΐ νίΐιη 
ίρδΰΒ βΐ) ίίδΐΐβπιιηβΐ, (]υοΓυπι νίΐ3 6η3ΓΓ&ΐυΓ Ιιίδίο- 
παπί Ιια1)εΓ6Π)υ8, (ΙίίβοίΙί (υπι βΐίβπι 6λ3Π)ίη6 \Α 
ροδδβηιυδ εοηδ6ςυί:ηβ(ΐυ6 βηίπ) οπιηία ίη ίΙΠδ γ6- 
ςβηδίΐα δυη(,ηίΗί1(|υ6 ηβ^ίβεΐυηι ί(3 υ( Λ »11ο ^ΑΑ\ 
ηοη ροΙυβΓίΙ. ΕίςυαΓβ ροΐίυδ [44] ηοη ηιηΚα ίρδβ 
οπιί&βΓίΙ,ηυοβ πιίηυδ ρΓοΙ^3Γ6ΐ,(ΐϋ3ΐη αιΙιϋάβπίΤΝαΓ- 

Γ3ΐ ρΓΦίβΓβα Γ6δ ^68(38, ϋΟΠ Ηί Τβε ρ^είΟΒ [ίΙβΙΊίΠΐ^ 

^€ά Ηΐ ρβνί ροΙη€ίηη(, ΙΙηιΙβ ί(1 1)3ΐ)€( ΒβΙίΑΓπιί- 
ηϋδ ? Η3ΐ)υί886 ίρ86 Γ6€ΐοηι ΑεΙοΓοηι θΓ(Ι1η0ηΐ| 9ΐ 39 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙ.ΙΑΤΙΙ. ιιΐΓ68|;68ΐ&ββΙ»1)αΙίοοοη$6πρ1^ΐΏ,6ΐρα1)Πε&ΐ3ΐη, Α ιη&ηαιη (ϋνίη&ιηηϋβ ίοΙβΓδίι, ηυίιΐ ίηΙβΓ Ιι»Ιο- υη«Ι«$ ίιηα)υΐ8(ίοηί& ΙΐΏ]υ{:π[ΐο(1Ι Μ6ΐ3ρΙ)Γ3>ΐΓΐη 8Γ^ο6- 
πΙ? ΓΓοά&Ι ιη Ιυεεπ)• ΑΙίαδ ίΙΙί 6Χ ίη^βηίο €ΐ δΐιβρί- 
είοηθ ςυαϋδίη $ιι& α8&6ΓβηΙί ηοηοΓβάβιηυδ. διίδρί- 
οβΙοΓ ίΙΙβ ςυί(1ηυ!(1 νβΐϋ, Αουιηίηβ ίη{;εηϋ,(]υο ροΙ- 
ΙβΙ, 6(1ίθ6(. Κ68 ευπ) ίη ίλείο οοηβίιίΐ&ΐ, ηίβί τεκη 
ίρββ,υΐί (;68'Α Γ8(,ίη ιηείΐίυπ) ρΓοίβΓβΙ, Γβιη βΙίΙβΓ, 
6( ιι(ί %βή ροΙυβπΙ,ηβΓΓβπ α ΙΙβΙβρΙΐΓ&δΙβ ηοη άί- 
ΜΐΏίΛΒ.Αάάα ΰοΙΙο^ηία βΐ άΐαίορα ΐΛατΙψ^ίίη οηη 
ρ€ΤΗ€ΗΐοηΙ)η$ Ο,χάΛ βί ίΠ& Ιΐ8ΐ)υί( ίρ$β 6Χ &1ϋ8 π)8- 
ηυβοηρίίβ βΙΙϋ)η8 βαΐΗβηΙϊοίβ,ςαι ιηοΊο νεί ηβ^ΐί- 
§βη1ΪΑΐιοπιίηϋΐη,νβΐΓυδΐίοίΐ3ΐβί1Ι&δυ&,ν6ΐν6ΐυ8ΐΑΐ6 
ο1)8θΐ6ν6ηηι?0ί1ίκ(ηιί&6ία!0θΓυηι ίιηρϋΓοίοΓυιη ^υο- 
Γαιη ιη&χΙ(ηβ ιυιη ατΛ ροηβδ υηϊ ν^Γ^υιη οΓΐ)οιη αιιοΐο- 
Γ)188, ίο ί1Η8€οηςιιΐΓ6η<)ί5 οοη ϋβΓυίΐ. Μϋΐίιηί ςυπιρ- ηευιη, 6( βν&η^βΐίδίαηι, ({υίίΙ ίηΙβΓ Λί^τΛΆΧκ βι 
εοηδϋοΐαίΐίηβδ, ςυίιΐ ίηΙβΓ Γβδ ρΓ£θίρυα$ βΙ ροΐίδ- 
δίιηαδ, (]ΐΐ3δ νβΐ Ι6νί5δίιη& ίιηιηυΐαϋοηβ γοΐαβτιι- 
νβηβ, βΐ ίηΙβΓ Ιβνίβδίπιβδ, 6ΐ δεηΐιβηϋβ ΑΓύίΙτίο 
οΙ)ηοχί38, ηυα^ υΐοοηςυβ ιιατγαΙ» (Ιυιη α τβΗίαΙβ 
ηοη ΓβεβάΗυΓ, ηυΐΐί άβΐηιηβηΐυηι 3(]3υηβιιηΙ. Οοίι 
ίη ΓβΓβΓβηάίδ εοΐίοςυϋδ ν€Γ08ΐηιίΙί2 ύλοιοβΙΤ 
0ρ6Γ&8 6ΐ ί&ευ11αΐ65 εοΙΙαΙβδ &Ι) ϊηιρβΓΑΐοηΙιυι 
Α^αιάβ βχρΓβδδίΙ ΡδβΙΙϋδ ίη οΓ&Ιίοηβ : Φ27{ γέ τοι 

μηδ' έκ πάρεργου τούτον ηφΟϊΐ του πράγμιτος, μτι^ 
α^τ6ν προΟέμενον εΐ μη 070ν βούλενΟχι. Βισίλειον 1\ 
τούτον παρικλ ιάσεις έπΙ τ^ΰτο προήνε'^κιν^ χα ι οΤς 
έφροντίζιτο λόγο; /.βΙ σύνεσις. Και ην αυτψ η πζραι- 
κίυη έ; ετοίμου, κύκλο; τε ου βρΛ/^υ; των τε -πρώτω; ΙΙΙδΙυΐηβΧ ίΐηρ6ΓλΙΟΓαπΐ»ΓβΠΟ,Ιηίη6Χ ρπ ρΓΪίδίρδίυδ ^ έντημχινομένων την λέξι/, κχΐ των μετάτχυτζ τεθέντων* 

1Ιβΐ8ρ!)Γ8δΐ«,ε!ΐ]ιΐ8 βαιρίβ βΓβηΐ ΓοουΙΐβ.οδ,ίη Ιιοο ηβ- 
{οΙΙοάβεΓβΙί,βόΤϋδίΡδΐιηβ &υρρ6(1ί(3ΐί δϋπΐ: ηοη ά%• 
ίυ6Γ6 οοοιϋυιη.βΟΓυοιςιιβ (ΙοείίδδίπιοΓυοι βυχϋίβ.Εΐ 
ςυ(κΐϋ6ΐ6ίηρ68ΐ3ΐ6ρ1υΓβ8 ιη&ηιι$επρ1ί οοίΙΪΓβδΗΑ- 
έ6ΐ)&η(υΓ, ςυβπι Ηαε ηο8(Γ& ββίΑΐβ, ευπι 6ΐ Β&γΙ)α- 
Γοηιπι ίηεαΓδίοηίΙ)ΐΐ8 υηίνβΓδαΟΓΦοίΑ αΙΒίεΙα ββΐ,οΐ 
8ίιηιΐ68 εο(]ίεβ8 ηεςυίί^δίηιοΓυιη ΙιοηιίπυΐΏ δΓβΙΰΓβ 
νΐηίδ ιηοάίδ (ΐ6ρβΓ(1ίΙί:β(](ί6 ευηοίΟΓυηι Ιιοηιίηυηι 
δοΙΙίείΙαύίηβ βΐ δΐυάίο, βΠο βΐηυο βΐίο βχροΓίβΙί. 

Ουίδ ί(&(ΐυθ ]υΓ6 ηβ^ανβΓίΙ, ςυ»} ΗβΙβρΙΐΓ&δΙβΑ 
οοηείηηΑνίΙ ίη Αΐϋδ εοϋίείΐιηδ, ιίδ(ΐΰβ Γιϋβ (ϋ^^ηίδ 
ηοη ρβΓίβ^ίδβο ? Ε( ροΐβδί Ιβηάβιη (|υίΗΙ}6ΐ, (Ιυπι- 
ιηο(Ιο ΓβΓϋΠ) 8υΙ)8(&ηΙί&η) ηοη ίπιπιυίΑΠΙ, &)ίο οΐ 
ιΐίο ιηοίΐο ΓΘΠ1 εβΤβΓΓε. Είβηίηι δί ϋδϋβπι ίρδβ Γογ- 
ιηυ1ί86(Ιυπιίηί1)η8,3ετ6ΐ6Γ68ί1Η,Γ6πι οχδοηρδίδδβΐ, 
ΥίΐΑΓϋΟΐ βχδΟΓίρΙΟΓ, ηοη βυοΙΟΓ (Ιίοί πιοΓυίδδβΙ. 
δΙυ<1ίυσι δίπιίΐβ ΙαυάανβΓΑΐ ίη νί!Α]ο;ιηηί8 03πι&8- 
εβηί, ^οαηηβ8 ρ&(πβΓεΙ)Α ΗίβΓοβοΙ^πιίΐΑηαδ : ΕΙ ουν 

τ^ν έκεΝου μορφην ούτω το λαμπρών έπΐ9πεύ8ου7ΐ, τ{ 
άφχ δέον περί τα; Ιστορίας των πράξεων ημελημένους 
έφί του; λόγου;, α%1 άκαλλιΤ; ; Ούμενουν. Τοις γαρ 
άγροικοτέροι; συγγνώμη, ώς εχουσι, σχε^ιάζουσι λόγου;" 
τα; πράξεις δ' Ιστοροΰντά; των έναρεοτησάντων Χριντφ, 
οι; ό λόγο; το σπουδαζόμκνον γέγονεν, ου συγγνωστέον, 
β(ου; άγ^ων παρ((ι)ραμένοι;^ έσχεδιασμένοι;, ώ; ^τυ/ε, 
χαι μάλλον άντρων τοιούτων, οΐ; πνοή και ζωη το λόγοι; 
έπαγρυπνε: ν Ιχρημάτισεν. Ιρϋην 81 οίηα ίτηαρχηχΐηΐ 

βΙβςίαίΗΓαί ίαηίοροτβ ρΐοδαίητ ίά ς€ΐιη$ $ΙηάΗ, 
άίαηίοηηβ /Ηβτϋ, ςηοά ίραοηιηι ύΰηβ ρναοΙαΓβ- 
ςηβ ρ68ΐα η€$Ιί§αΗίΐΑΓ^ εί ίηοηΐΐω ^αοβαηί ΗήίΟ" και άλλο; έπ' αλ^ω' δ μίν τα πρ<υτα ποιών, 6 0ε τα 
δεύτερα, και έ πι τούιοι; οΐ τα τυγγεγραμμένα έξαχριοοΰ- 
μενοι, ΐν' οτι του; υπογραφέα; λάΟοι, προ; την ί»ποκει- 
μένην Ιιορθωβονται εννοιαν. Ου γαρ ^νήν αύτφ 8ιά το 
πληΟο; των συγγραμμάτων πολλάκι; τα αυτά άνχχυ- 
κλεΤν τε κζι έφορφν. Άλλ* εΐ και πολύ; 6 ζήλος ονόμα- 
τος και η φροντί; περιττοτέρα του δέοντος, η μιάλλον 
προς τούτο δη άξιόχρεω;• άλλ' ογε στάχυ; ένενιχι{χει 
μακρψ την σπορών, και το ληϊον οίον ουδέπω Χ3;ι τήμε• 
ρον. ΕΧτί γ,τΧ μηδέν άλλο τψ άνδρι δ^εσπούδαστο, μηδ* 
άποχρώντα τά να άλλα σύμπαντα, και κνΟ* Εκαστον ιΐ|ρο; 
άφορμην ευφημία; άρκοΰν, άλλα τόγκ τοιούτον έλέσβ» 
στ.ούδασμα, και ούτω καταπράξζσΟαί τε και άκριοώναβ- 
6αι, αυταρκε; άντι παντο; άλλου προ; ^γκ'αίμιον τφ άν• 

δρ(. Ροηο αηΐ€ίη άίΰηηί βητη ηοη ΙβυϋβτβΙ ^ηαή 
αΐίηά αρβηίβηι Ηαηΰ τεη €$$€ αρρΓβεηιηϊ ; ηΘραβ 
ίρηιηί ίάΜ%ρτορο8η%$$€,ηΙβ€€Τ€ί (ΐηαηί§ΐΜνεΙ' 
1$1.8€ά ίίηρβναίοτίε αάΗοτίαΙίοη^Β βατή αά Ηθ€ αά^ 
άηχβΓβ^ 6ί η, (ΐηϋηΒ αινώ βναί άοΰΐηηα €ί ϊηίεΐ' 
Ιί/βηΟα, βί ρτοΐίηρίΜ βί (ηϋ αρραταίπΛ^ €ί η(ηι 
ρατνχΐΒ 0Γύί8 βοτΜίη^ ([ηί ρηίηο άίεΟοηβηι ηοίύ 
βχΰίρίβΰαηί, βί βοτντη^ ^ηίροΒίύα Ιταη^οτϋβ^Μ'. 
ΰί αΗν8 ροΒί αΐίηηί^ ιΙΙε φιίάεηι ρΓϋηα [ααϊβΜ^ 
Ηχο νβτο ίβοπηάα βχ8€ήΜα(. ΕίροΒί }ιο$ αΐϋςηί 
^ηω Βΰηρία {ηβταηΐ^ ρηΙοΗτε ίηίβΙΙίρείαηί^ «Ι 
^νοά 8€ηρίοτ€8 ΙαΙηβταί^ αά ρτοροείίαηι οοΐΎίςβ' 
τεηΐ ΒβηΙεηϋατη.Ναιη [/ί6\ρτορΐ€Γ ΒοΗρίοηίΜ ίη%Λ- 
Ηΐηάιηβγη ηοη ΗοΛαίεί Βκρββαάεηι τενοΐνετε ϋί 
%ηΙηβή,8$ά είείίηβτα ηιαΙίιΐ8ΐαΙ)0Γ,εΙ ηα^οτ ηαωη 
ραν €88εί 8θΙΗοίΙηάο^ χίηο νετο άίριια, ({ηχ ίη Ηοο 
τχω } Νοη ρτοβείο. Ναιη ηΐ ίηΐεήηι εοηοεάαίητ^ αάΗϋετεΙητ; Βεηιεηίεηι Ιαηιβη Ιοη^β υίεϋΒρίοα εΐ 8ίιηρΙ%ε%οΗΙίη8 υεηία, ^ιιί, ςηα ρο88ηηί ορετα 
ίηηΐΗΐΙαηα^ άίυοτηηι Λεία €οη80ΓίΙ?ιιηΙ : άνίενίι 
ίαη^εη^ ίηρ^ηίοςηε ροΙΙεηίεΜ, ηεζηαςηαηι άί- 
Ι/ηαηάί 8ηηΙ νεηία, $ί, ςηοά [αίχηηΐ^ εοηίεντ.ρίηί 
\α\>εηΙ^ Υϋα» εαηεΙΟΓηηι, ριοβΒβιϋηι 8ί ϋΐοηιιη 
ΒρύτιίΜ αε νΐΐα ίηνίρίΙαΌα ΐαή$^ βΙε. ΑηιρΙί- 
ΟΰΑΥΟΠΙ βΐί&π), υΐ ΙββεηΙίυπ) ιιηίηιΐδ βαΙίδΓαοβΓβΙ, 
ςαο(1 ίη Αΐϋδ Ιιίβίοηείδ Ιαυϋ&ΙυΓ, βχρβϋΙυΓςυβ Λ 
οπιηίΙ)α8,]υΓ6 Ιη Μ€(&ρΙΐΓΑ5ΐ6 ηοη ΓβρΓβΙιοηάίιηιιβ. 
ΑΙ [45) ΓΘ8 ίρδβ δΑΟΓΑδ ρβΓίΓΐιεΙ&νίΙ, ίη ςϋίΙ)υ8 ?6ΐ 
ΙιηιηυΐΑΓβ,νεΙ &εΙ(ΐ6Γ6 δοπιπια Γ6ΐί(;ίο. ΡΑΤΟΑηΙπιίΙιί 
ΐ|Βί ΪΒίΑ ορροηηΐ. ΝβιείαηΙ ηιιίιΙ ίηΐβτ Η(1βπι Ιιυ- $ε3'!$, ίηαΙί8 ηοηάητη (ηίΐ η^^ηε ίη ΗοάίεΓηαηι 
άίειη, ΰηοοίΓϋα είίαηι, 8ί ηίΐιά αΐίηά α νίνο ίΙΙο 
(η%88εΙ εΐαύοταίηηί^εΐ η οη αΐία οηιηία,ίΐηοβ νεΙ β«η- 
ςηία ζνβείηηΐ αά Ιαηάεηι οοηείΐίαηάαηι, ορη8 Ια- 
ηιεη ίαίε 6η8€βρί$8ε εί %ά ίαηι ρνωείανε ε^εείπηι 
τεάάίά%!>8ε^ νιτο ρνο ({ηουίΒ αά Ιαηάεηι ΒηβεενεΙ. 
ΑΙί^ηαΒ εϋαηι εοηνενήοιιεδ αΒίαηΙίηηι ραραηο- 
ΓΗΜ ίη Ιαηίο ηηηβνο : ηχίταοηία ρΐαηηια,ίΐ ιηαχίηα ιη 
0υβηίοη€ ίβηιρίοηιιη βΐ ίάοΙοτηίη,ςυοηιη ηηΙΙα ($1 ιηβη• 
Ιιο αρηά ν^ίετεε ΠΊβιοτιοοβ, ΝϋΙίΑπι 6856 πιβηΐίο- 
η6πι&ρυ(1ν6(6Γ68ΐιί8ΐθΓίεο8,η6πιον6Γ6, ηβςηο ίη- 
{[βηυβ (ΙιχοτίΙ, ηίβί ηαί οηηίΑ ΑηΙί(ΐαοΓυιη ιηοηυ- 41 ΏΕ δαΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^Ε ΒΙΑΤΒ1ΒΑ. 42 πΐ6ηΙβ,6ΐί3Π]ςυ8Β&ΙίοιιΙ)ίΐ8ΐ6πΙν6ΐ (1ί8ρ6Γ(1ι(& [46]Λιϊ$, (ΐΗί ααηΐί τηαρίΜ αάάίοΗ εηηί; ([ηΐ ηβ&Οίηηί 8υη(,ΐ6Κ6Γί(:ςυ86 Ιθ^ίδββΒβΠ&ΓΓηίηυπι,ηβο ιρ8β Ββΐ- 
ΙβΓίηΙοιίδ άίοβΐ §ίοδ»νΊΙίυ8 8οεα«8νί( Γ&1δίΐ8ΐί5 ααυίΐββ 
ιη!Γ8θ«]ΙθΓυιη οβΓΓ&αοικ^δίηββοΓβιο ΑΙθχβηάΓΐηο,ςαί 
ΥίΙαπι €ΙΐΓγ5θ$(οίηί δεπρββΓβΐ, ςυί βηΙί^υίοΓβδ, υΐ 
δοοΓ2ΐΐ68, δοζοίΓ.βηυδ, ΤΗβοάοΓβΙυδ, Ρβϋ&(ϋο5 638 

ΏΟη η8ΓΓ8θ1.0υ38ί νβΓΟ Γ65ΘΟθΐ68ί88ΐίθ38 8ΐη ΠΟΟ δεΠ• 

ρ86Γίη! ; ΙίΰβΙ 8ΰηΙ)8(υΓ &1) αΐϋδ, ίβίδυπι, &ο δαδρβ- 
οΐυπι δίΐ.Νυ;9β. ΜυΙΐΕ 6ΐΙ&πΐ6χ ΐΓ3(]ί(ίοη6ΐι&Ι)6ηΙυΓ 
ςυ» ίη ΙΐΙ)Γΐδδ6Γίρΐί8ηοη βχδίβηΐΝΠυδΟΙίΓίδοδίοιηι 
(Ιίδοίρυΐυδ ίη 6ρ!δΙο1ίδδεΓϋ1)ίΐΧΙΐΓ)^6θ8(οΐΏΐιπι, Τοτ< 

γνησ^οις των πνευματικών (ρίλων χιτ' 1δ(αν διηγήαατο. 

ίβςϋίπιι^ 8ρϊηΙΐίαΗύιΐ8 ατηιοη ρΓΐναϋτη ηαντανϋ» 
ΕιβρΗίοΙβ 8(1 Λη&8ΐ.ι$ίυιη η8ΓΓ8ΐ νίδΐοηβδ βη^βΙοΓυικι, 

ηαί €6ΐ6ΐ)Γ8ηΙί ΟΙΐΓ^δΟϊΊοιηο 8δδίδΐ6ΐ}&η1. 8ίο βΐίβηι ρτοροΠίοηβ ρ,άβχ^ ιηιιη^ιιιη /Ι^γι (/ΐ8(Γί6ιαίοηβΜ, 

6ί ρατρα ςπίάβηί άαΗ Ηαύβηίϋηε ρατυατη βάβΜ^ 

τηαρηα αηΙβίΛ ίΙΙ%$ <ίη% ίηρεηΐι (ιάβ ρταάίϋ εηηί. 

ΑυεΙΟΓ νίΐ» δ^ηοΐί [47]Νκοηί8,ηαί β ρ(]6ΐιί(6ΐιΙίΑ 

δίΙ)ί ΰΟ^ηοίηβηΙυΐη 1ΐη1)1ΐΗ : Πεφύχχφΐ ^άρ πως ο1 άν- 
θρωποι προς την οίχείαν άφορωντες άφΟένειαν, τα παρά• 
θοζ« πολλάκις των πραγμάτων ,χχι άπο της θείας χάριτος 
εΙς τις τιμήν των αγ(ων τερατουργούμενα, άδΰνατα οιεσ• 
θαι, κα) μη (^^δ^ως πϊστευειν τχυτα {^ παραβ^χεσθαι• ΙίΛ 

ηαΐηνα Ηοτηίηβε οοτηραναίί ^ηηί &ίΐω ίηβηηααίί$ 
Ιίηί\ΐ68 ηοη εχΰβάβηΐββ^ ηί Γβε εαριαβ ρτωίετ βχ^ 
ΒρβοΙαΙίοηβίη^ βΐ ίη Ηοηονβτη εαηοίοηΐίη α ϋβο ιηί- 
τχβοβ ρηρβίναίαε, Ηαηά βετί ροίηίεεβ βχί$Ητη$ηΙ: 
116(1116 ϋα (αάΐβ ί11ί$ βάβκη αάΗίύβαηί^ ηεΰ αά' ΡΓοοΙυδ η3ΓΓ8νί(,νβΙ βΐίαιτ) δεηρδίΙ,Ηεβΐ ηοηβχδίβΐ, β ^^^^α?<^ δ;πΐ6οη ίρδβ Μ6ΐ3ρ1ΐΓ38ΐ6 ίη Υί(Α δβηείί νί^ίοηβιη 83ηεΐί Ρβυΐί (ϋοΙβηϋδΟΙίΓγδΟδΙοπιο ιηΙβΓ 
ρΓβίΑΐίοηβιη βρΊδΙοΐΕΐ υπι.Μ&Ιβ ίΐΑςυβ εοηεΙυάίΙυΓ: 
Νυυ ΙβξίΙϋΓ αρυά νβΙβΓβδ ΙιίδΙοποοδ, βΓ^ο ηοη ίυίΐ. 

ΜΐΓ8€υΐ8 88η6,ςυ»η8ΓΓ8ΐ Η6ΐ8ρΙ)Γ88ΐ68,Ι7ΐαΧΙΙΙ1ββ1ΐη<. 

Νοη &Ι)ηυο. Ιά ϋΐί ίη αηίπιο ίυίι,ρβδ πιβ^ηβδ, α^ίπιί- 
Γ8ΐ}άΒδ,ίη8υοΐ88ηιΐθ ίη δΟΓίρΙΐβ ΓβΓΰΐΓβ.ΡΒΓυαι ίΠί ευ- 
Γ3Θ ίυϋη)ΙηηΐίοΓ8Γοε6η86Γβ,ςαιβ6ΐί8Πΐίρδ6ά8ΐ8 ορβΓβ 

ρΓΦίοΓΟίΙδίΐ. 6θην6Γ5ίθηθδ ρβ^βηΟΓϋΠ) Ι80)8ρί8$88θ1 

ίη ΙαηΙο ηυπιβΓο ίηεΓβϋίύΠβδ δαηΙ.ΙηεΓβϋίΒίΙββ ίίδ, 
ηυίδΒίβΓηίΐΑΐβπ) βΐ Ιβπιρυδ,δυπιπιυπ) 1)οηυη),6ΐ8υ& 
οοπ)Γηοϋ3:νϋ&η) 1)6&(&πι,8ε νβηΐΓβπι:νίΓβ8 (Ιίνίηα^, 
βΐ ΗαπίΑΠΗδ ρβϋθ δυο,βΐ Γποϋυΐο,ηοη Γβί η3ΐυΓ8 πιβ- 
ΐίιιη(υΓ.6Γ6£0Γΐυ8 Νγ^δθουδ ίη Υί(8 88ηεΐ» ΜβΟΓίηχ: 

Ο! πολλοί των ανθρώπων πρ^ς τά (αυτών με ερα τ^ πιστδν δγπίβοηίδ 8ΐ}1ίΐ£ δβηίοΠδ : Άλλα δέ^οίχα μη τοις 
μετά ταύτα μΟΟος εΤναι δόξτ^ της αληθείας γεγυμνω- 
μένος. Φιλουσι γαρ ανθρίύποι τη φύσει μετρεΤν τα γιν<$- 
μένα* εΐ δε τις τόόν αύτης δρων έπ^εινα λέγοιτο, ψευδείς 
τοΤς των θείων άμυήτοις δ λ($γός νομίζεται. 5β({ ν^^Ο Γ, 

ηβ ρο8ΐ6Τί$ Η(Βο [αΙ)Μΐα νΐάβαίητ^α ν€ηίαΙβ αΐίβηα. 
Νατηςηβ Ηοιηιηββ ηαίητα [αοΐα €0ίηηΐΘη$ίίτατ6 
ίοίβηί. Ει 8% ({πίά βχίτα ίΙΙίηε ΙιτηίίβΒ αΐίςηίά 
ηανταν€τΗ^ τηβηάαχ τβτηηί ϋνιηατηηί ίη6χρ6ΐ*ΐ{$ 
8βΤίηο]ηάί€αΙίΑΤ, ΙηεΓβάίύίΙββ η68εί6ηϋΙ)υ8,(]υ3η- 
Ιαπι βδΐ ίη δΐη^υίηβ ΟιπδΙί νίΓυπι, ββακίθοι 688Θ 
ροΐ68ΐ8ΐ6ηι ίη €1ΐΓίδ(ο εοηΐυπι, βΐ πιίΙΙβ, 6( (Ιβοβηι 
ηιίΠίβ, 61 ηαυίΐο ρΙαΓββ ίη βάβπι οοηνθίίβηάί. ΤοΙ 
Γ6£;η&, (οΐ ρΓονίηεί» ραδίΙΙο ΐ6Π)ροΓ6 ΟΙιπδΙί ΒίΙβπι έν τοΤς λεγόμενοι; κρίνουσι. Τ6 δε 6περό^ιΤνον την του^ ρΓοΓβδδδΒ, Ιοί Π18Γΐ;Γυαΐ ΐηγπβάθδ 1)Γ6νί88ίηΐΟ 16Π1- 

IV, ως εξω της αληθείας ταΤς τοΟ ψεύ- ρΟΓϋ 060 εοηββεΓΑΐδΒ, Ιβηΐί ηυΐΏβη €0ην6Γ80ΠΙΙ11 άκοόοντος 6ύναμιν, 
θο^ς υπονοίαις υβρίζουσι, Διο παρίημι την απιστον εκεί- 
νη ν έν τψ λιμφ γεωργίαν, πώς έκβαλλόμενος ό πρ^ς ττ^ν 
νρείανσΤτος, όυδεμίαν αιβθησιν έποίει της αφαιρέσεως* 
ίν τφ δμοίψ διαμένων δγκψ, και πριν διαδοθ^ ταΤς των 
αιτούντων χρ&ίαις^ καΐ μετά τούτο* χαΐ άλλα τούτων 
παραδοξότερα, παθών Ιάσεις, χαΐ δχιμονώντων καθάρ- 
σεις, και άψευδεΐς προρ^ήσεις των έκβησομένων. 'Άπαντχ 
τοΤς μεν δι* ακριβείας έγ νωκ(ίσιν, αληθή εΐναι πιστεύεται, 
κδν ύπίρ πίστιν ή. Έπί δΐ των σαρκωδεστέρων, ε;ω 
τού ενδεχομένου νομίζεται* οΊ ο•!κ ισασιν, δτι κατά την 
άναλογίχν της πίστεως, χαΐ ί^ των χχρισμάτων διανομή 
παραγίνεται• μικρά μέν 6λιγοπίστοις, μεγάλη δε τοις 
πολλην εχουσιν έν έαυτοΤς την εύρυχωρίαν της πίσ- 
τεως. ΡΙβΗίΐαβ ρτο 60, ^ηαηίητη ίρει ρο88ηηΙ. 
ββΰβτβ^ οτεάηηΐ βα, (ΐηχ άίϋηηΐηι, ςηχ νβτο 
αηά%€ηΙχ8 εαρεναιχΐ νχΓ€8^ Ιαη^^ακη α νβΗίαΙβ 
ΤΰΐηοΙα τηβηάαάί ενβρΜοηϋαε ίηεβεΙαηίηΓ, 
Ρτοίηάε Ϋηίταηάατη ι7/αιη ίη ρβιχηήα^ €ΐ (αίΛβ 
αρτιοχΛίΙηταηί ρτοβίβηηιΚο. Οηοηιοάο ίη ραηρβ- 
τητη η$η8 ρΓ0]6€ΐηιη [τηηιβηΐηίη, ηβο άη^η άΐΒίνι- 
ΙηΐίτβίΐίΓ,ηβΰ ρο8( ίγηιηίηη/ηοι ίϋ^ββά βαάεηι ίηβη- 
εητα Ηηηιβτο^Ηβ ρβττηαηεβήί : αΐια^ηβ Με Ιοηρβ 
ηιαρή αάτηϊταηάα^ ίηοΐ})οηίίη οηταίίοηβε^ βχρΗί- 
ειοηβε άατηοηητη, βί νβτα» [ηΙηΓΟτητη ρναάίΟ' 
ϋοηβε : ηη(Β (ΐηιάβτη οτηηία ϋε, ^ηί άίΙίρβηΙβΓ 
βχρίονανηηί, νβτα βεεβ εοηείαί^ ΗοβΙ βάετη $η- 
ρ^<ϋΤ6 ν\Λ6αηΐΗχ\ ηβο ββηροίηίεεβ ίηάίΰβηίην αύ 

ρατκοι.. βκ. αχιν. ρβ^αηοηιπι 6(1βηι ηβε (]ιι1)ί&ηι ί&είυηΐ. 

Ηίδ ςηοηυβηιαηίίβδίβ εοΙΙίβίΙκΓ,ςυ&ηΐηηι ίηβρίίαΐ 
0&88υΒοηυ8, άυηι ηϋΙΙαπι οΐ) ε&υδ&ιηίη Μ6ΐΑρίΐΓ&- 
81601 &εε6ηίαΐθ άθδΦνίΐ.ΕχβΓεΚ,β. Μ6ίαρΗταε($ε «τί- 
ρίοτ νρρχάο Γϋΰβηε, βί ρβτεωρβ ναηίθΐίοιη^, ηια- 
ρηναίΐηε βΙίΐΛίατηηί αηίίίιιηι Γοη^αΓοιηα/ατ.Τβηΐυαιςυβ 
ύ{ΐΛ\χ\Χ,.(ΙΗαηΙηίη ει ά€ιίβι,^η^ άΜρβηϋα ςηίάβΜ 
εητητηα^εβά χηάίεχο ηηΙΙο\% εα εοΙΙβΰίίοηβ εϋνεν^' 
8αΙχ(.8;ηε(ΐηβαΙίΙετ ΒατοηίηείηϋοαΧ^ίΐηοαβε ίηΐεη'* 
άχΐ οηίσιΐιη}, <ιΐίθά ηΗηαιη $€τηρ€Γ (βοίεεβί. Νβ αΐία Ια^ 
βίηερτο(εΓαιη ίη (ΐηίΐηε ΜείαρΗναΒίείη^ηΙ αηίϋητη 
εοερε βδηίανατη Ηατηαχατίηηι εβυενβ οαεΗραί^ ίη 
Ηαο ίρ^α Ηίείοήα ηοη οοΜίαΙ ίρίβ είδί, βίο. ΜοάβδΙίβιη 
(υβη), 6( ρυίΙοΓβη) ! 63δ3υ1)οηθ, δί βδΙ. Υ6γ1)& ίδΙα 
Ιυβ Ιαπ) πΐ3|;ηίΓιε3 Ι)3ΐ)6ΐο ΙίΙ)ί ίρδί : ηβ 3ρρίηξ38 
Β3Γοηίο δεπρίοπ πιοάβδίίδδίηιο,βΐ ν6Γ6 βΙιηδΙΪΑηο• 
Ιΐ6ΐ8ρΙΐΓ38(8θ άίεΐϋπι 8I^^ο8ηάο Β3Γοηίυ8 ηοη βρρΓΟ- 
Ιθ3νί(, 3ΐίςη3η(1ο Γ6]6εί(, ίάβοηββΐ ν&ηίβδίωυπι, 6ΐ 
3ηί1ΐυπ) ί3ΐ)υΐ3Γΐιηι ευη83τείη3ΐ0Γ6πι, βΐ 1ΐ3ηΐ3Χ3- 
Γίυπι (ΐ6εΐ3Γ3νίι ? Οαίά άίεβΓθΐ άβ δυίδ ίβιίβ ΕχβΓοίΐβ- 
1ίοηίΙ)υ8 θ383υΙ)οηυδ, ίη ςυίΙ)υ8 ηοη ρβτ&χρβ, 86(1 
δβωρβΓ,βΙδίη^υΙίδ ρ3(;ίηί8 ^(ίοείίδδίπιίδ δεηρίοη• 

Ι)υ8,η0Βί3ΐ8ίΐ3ΐί8(&ηΙΐ1Π),6ΐ(6ηΐ6η(Αΐίδ, 86(1 6ϋ3Π1 

πΐ3ΐί2ηί(3ΐί8 εοηνίηοίΙϋΓ ? ϋΐ 6Γ{ο ηίηυδ Αηίηοδί 
δίπιυδ ίη Η6ΐ3ρΙΐΓ38ΐ6πι, ρπϋδ 6( 3ηΐ6 οπιηία, οΐ 
δυρΓ3 άί\\, Υίΐ3 83ηε1ί 6Χ3Π]ίη3η(ΐΑ 68ΐ, &η βίΐ Ι6- 
£ί(ιη)3 Η6ΐ3ρΙ)Γ&8ΐ9θ,η6 «Ιίοηιπι π)&ΐ6,ίη€οη8ΐ(ΐ6η- 

2 43 Ι,ΡΌίίίδ ΑΙ^ΐΑΐΐί, 4; Ιβςαβ 4{€Ι8 1η Μ6ΐΐιρΙΐΓ8δΐ€ΐη ΓβΓυοΑιιοΐυΓ.ΝΓΓ ιηβΗϋΓ α β&Ι εαεΠ εαηή 6ΐ αηαοΚοηΐΛ,^^Λ^σΛ οάίΛίταΜί, 88ρίΐ ΡΓ&ηεί8€υ5 6ο(1υν!ηα8 ύβ ρΓ2Β8υΗ1)υ5 Αοςϋ» 
€βρ. 7. Οβ 8ίβίη€οηβ Μ€ΐαρΗτωίΐ€^$% ηοη ^ηφοίΐ άί- 
χί8$€^ ([ηοά άβ Βοζοτηεηο ΜβΙώίΟΓΟαηνδ, ΟτχΰίέΒ 
ί$ (ηχΐ, €ΐ Ηαο ηαϋο €$ί, Ββηφβτςπε (μΗ αά πιιηϋΒηάυίη 
ρνοτηρ(ηΙα^[Α8] ςηαηι ώ'ρηηε 8x1 {ΙάβίηάίοβΙ Βανο- 
ηίηβ, ΐ'υ]υ8 νβΓύα ίϋβηΐβτ η$ηΓραν€ηηί Λβ €0 Ηαο 
ίη οαΗ$α Ια(ντΗ$ ίβηίβηίίαΜί $%τ. βηίιη ίΙΙε: 5ΐ£ΐι/ ιη α/ιιι 
9ΛΗΐΙί$ ι5ί α η ροηΐη €ΤΎατ€ ΜίΙαρΗταΒίβη ΓβΓ/ιιηι Μ^ 
ϋα €ΐ %η Η%$ ΗαΙΙηοίηαΙϋίΛ €$$€ €οη$ίαί. Αείπη ρτο(€€ίο 
ΐΗίη ά€ΐΛΗίη ροίηαΐ νΜηάαεΙαίίΗί ηβΜοη» ίΗρίΛαία 
ιηην€τβ,<ιη€ΐη (βτ,$ί ηοη (ΐηαΐβτη^εηάαή,αν (αΐείία- 
Η$ ίηηι ηίΐρβηιηίβ ανςυηΒβ άΒρηΚβηάβΙ^ ςηίΒςηίβ 
ραηαιία (οΐία Ιοοηιη ίΙΙηηί ρΐΟΒΟβάεηϋα ονοίχ^βήΐ, 
ΒβΙΙβ βςΐ)ί(ΐ6ηι. Η6ΐ8ρΗΓ3$Ιβ8 ΟΓκευδ 68ΐ : ΰΓββοί ([ϋβιη ίη Ρατο ΐηίϋΐα €θηιρ€Χί»α. Ει, ρΐΌ 6ί^ίΙβΙ« 
Ιαηάα$1ί Ιβ$Μ<χ ίΙΙη^ίτία,Η άίυίηα ιετίαηίηα^τ^η 
ΤΗΰΟϋίηΙω,α 0^ βΙ>ηΓαί4Β,^υω αηρεΙίοαίη^Η Ιβη- 
ίηη^ ηοη ίηΰοηροηαΐΛ αΗ^οΜί $αρ%(Λί€Τ ΓΪΙαίΓβΐΜΗΤΒ. 
€υιη ίΙ&ςυ6 €6Γΐΐ)ΐη δίΐ, νίίαπι Ηβηο Τ1ΐ60€(Ί8ΐ«, 
ςυ8β[4θ] ρΓΦ ιτιαηί5α8 οηοηΐιιιη ββΐ,βεηρίΑΐη&ιίΐΜ 
α Μ6ΐ8ρΙΐΓ88ΐβ, ίη βΑηηβ β^αΙηΓ άβ 8ΐΙ«Ιβ αοοΙογ», 
ΰβΓίυηπ ςοοςυβ Γβηι&ηοΙ Ιβα)ρο8 8γπιβοοί< Ιΐβϋ- 
ρΙ)Γα8ΐ». ΟυΦευηηυβ βηίπι (Ιβ 8β ιιυοΙΟΓ, τβΐ (Ι< 
Ηίηιβπο εοηΐΓ2ΐ ΑΓ&1)β8 εΓ6(&πι πιί«8θ, οαγπΙ, η 
6Υ^ηβΓ6 ΐ6ΐηρ(•Γ6 ίβοηίβ ίηίΐρβηΙοη8 ΒββίΙϋ ΜλΜ- 
άοη!8 61π, 61 0)η8ΐ3η(ίηί ΡθΓρΙΐ5Γθ(6ηηβΐ88 ρΑΐή8. 
ήυί οΐ) (ΙοεΙπηαιη,βΙ Γ6ΐί(|υ&8 &1ί88 (Ιίδαρ1ίη>8, ςυί• 
έιΐ8 ίηοΙ&ΓϋίΙ, 88ρί6ηΐί8 8ίΚ)ί οο^ηοπιβηΐυιη Μεβρίΐ. 8υη( ρΓΟίηρΓι 3(1 ηιβηΐίβηιΐϋΐτ). Εγ^ο ηυΐΐβ Γΐ(1β8 Μβ- β Α(!(1βδί8 Οβ^Γβηϋηι, Ζυη&Γ&πι, ΟυΓορΑΐΑΐβη), η•1ί- 

ΐ8ρ1ΐΓ&5ΐ2Β 3(]1)ίΙ)βη(ΐ3. δβςϋβΓΘ, ΟΠίηβδ Η'δΙΟηοί ι^-.•^-•- γ• :-. «γ. »\:-.-:ι.. 

6θ€ΐβδί3δΙίοί βηΙΪΓΐιιΐοΓΟδ Ογχοϊ δυπί ; θγ^,ό (ϋεΐβ 
βοΓϋΠ) δυηΐ ΓΡ3ίοί6η(ΐ3. δί (|υί3 6γ8ΒΠ, ιϋβο (ίάβεα- 
ΓβηΙ,ςυ^ηαπη Γ^Ιίοηβ δυαϋούίιηυΓ (ΙΐεΙίδ Ιοί ί^αηοΐίδ- 
δίίηοΓίιιη ΡΑίΓυιη, ΙοΙεοηπΠθΓυηι46ΓΓ6ΐί8? ΟοοΙη- 
?ίηυδ Γ6δροη(ΐ6ΐ)](, οπιηίηο οιηηββ 3(1 υηυιη, οΐ 
βΟΓϋΠ) (ϋο(3υΐηηί3 ηρι^Ιί^^ηϋα,ςυΐββΓχεοΓυιη δ^ί 
Κ€6( : ηβ ΐ3η)6η ν6Γ3,ηυί3 ηοη ρΓοΙιαηΙυΓ, ηεε δυπί 
θ 06Γ6Ι)ΓΟ ΓβΓ.βηΙίοΓοιη ίιδΟΓβΙίεοΓυιη. Αη η^βηΐίΐί 
δαηΙυηςυ3ΐη Αη^Η,οΙ ΓβΙίηΐ'δβηβΙίοηοδ οεεκΐ6ηΐ3- 
Ιβδ,υΙ η6ΐιιρβ (3ηςυ3ΐη ηυη(|ϋ3ΐπ πιεηΙίΙοΓυΐΏ βάβί 
εΓ6(ΐ3(ηυδ ? Μ3ΐ6 βςυίϋβπι εαιη ΗίδΙοΓία (υιη ρΓΟ- 
ί3η3, Ιιιπι 6εεΐ6δί35ΐίε3 3§0Γ6ΐυΓ, δί βϋβπι βοΓυπι 
ρεηίΐυδ ν6ΐΐ3ηιυ8,ςυί 3Πςυ3η(Ιθ3ΐ)3ΐηδ8εηρΙυπΙ)υδ 
ηί)6η(ΐ3επ, πυΐ ΓβΙδίΙαίίδ Γβ(ΐ3Γ^υυη(υΓ. Ουιη βηίίη 
Ιιοιηίπεδ δυηΐ, ρο5δυΐι( ίη βΐίςυίϋυδ ΓβΙΙϊ, βΐ ίΐ3 
Ιιυπ)3ηα τοικίίΐίοηβ ροδεβηΐβ δΟβρίδδίιηβ ΓβΙΙυηΙυΓ, 
ηοη ίΐ3 ΐ3Π)βη^ υΐ ηιυΐΐο δχρίοδ νβΓ3 ηοη ηυη- 
ΙιβηΙ, 61 ί!3 £ίηΙ ιιΐ ίρ$ί (Ιίουηΐ, 6ΐ η3ΓΓ3ηΙ. 

ΒαΓοηίυδ ίη Αηη3ΐίίυδ 3η(6 βηηυπ) 859, Μ6(&- 
ρ1ΐΓ3δΙβπι νίχίδδβ εοΙΠ^ίΙ 6Χ 2βΐ3ΐ6 ΙΙ1ε1)3θΙίδ ΡδβΙΙί, 
ςυί 60 &ηηο νίν6ΐ)3ΐ, 6ΐ θΓ3ΐίοη6πι ίη ίΙΙυηη ΙιαΙιυβ- 
Γ3ΐ,ςιΐ3 3δ£6ΓίΙ (Ιβ 6]υ3 ο1)ίΙϋ 3υάί5$6 οοδ,ςιιΙ νίάβ- 
Γ3η(,Γ6ϋε6Π) ίρδίυ8 3(1 Οουπι (Γ3η8ΐΙυω.0υ3Γ6εΐΓε3 
3ηηηηι πηίηίπΓιυπ) οεΐίη^βηΐεδίπιηπ) Μ6ΐαρ1ΐΓ38ΐ6ηίΐ 
ΟοΓυίδδθ ηεε^^δδβ βδΐ,ηυί •ηηο859,]3Π)ρπ(ΐ6Πΐ άε- 
ΓυηοΙυδ ΐΑυϋ3ΐυΓ. Β3Γοηίυιη 56ευ1ί δυηΐ ρΙυΓ6δ βΐίΐ, 
ηαοδ 1πεεοπιπΐ6π)θΓ3Γ6 η6ε6δ$6 ηοη βδΐ: δβηΐεηΐί» 
ίϋη(ΐ3ΐη6ηΙυη) ηυΙΙυπι 3ΐίυ(1 βπΙ,ηυβπ) Ρδείΐϋδίρδβ 
ΰΓ3ΐίοηίδ 3υεΙοΓ: η3ηι ίϋβηι Ιρδβ ίη 6]υ8(ΐ6ηί) Μ6ΐ3- ςυοδςυβ ΕεεΙεδί» Οίχε® δεΓΪρΙΟΓββ. Ηΐβ ΟίλΙτ:!» 
ιηεα ^6 ΡδβΙΙίδ εοηείυδί δ;π)6οη6ΐη ΗβίΑρΗπδΙείΒ 
νί'3Γϋηη $εΓίρΙοΓ6Π) δυΐ) ίεοηε ΟοΓυίδδβ^ ηινηειί- 
1)ΐ>δ 3ε (1ίξηίΐ3ΐίΚ)υ8 βυείυηι : 5ϋ1) 60(!θπη $οΗρΐ1ο• 
τιβιη 6λϋΓ8ΐιηι 6^56, ιΊ δυΐ) ΟοΓ.δίΑίιΙίηο ίβοηί» 

ΓΐΙίο, 6ΐη6ρθΐ6 [\θΐη3ηθ, Φΐ3(6 6ΐί3Π1 (ΓονβοΙίοΓβ, 

Βδδίϋυίδ ΐ3ΐ)0ΓΐΙ)αδ βϋδοΐνίδδβ. 

Ηχε (ΙοείίδδΙπιυδ ΒοΙΙβηϋυδ ηοη υβςαοηυβςΐΜ 
ρΓο1)3νΙΐ. ΝοηβταΙΙίΐϊη αάηιοίηη ηαίιι ρτονβοΐΜ 
ΜίΙαρΗΓαϋβζ,ηί ςαί %Μρ€ταίοτ%(Β νχτΜίΒ ί^ΓΟΰίηΗΚΜρο- 
ηβτβ 8η\>ν€ΐ€Γαηο άηοβ ίηΙί€ν6ΐηΓ. ΡΗβΓϋίηηοη 
αηί 2*2 αηηοννίίη : ροΐνίί ί^ίΐητ αηηηη^ €ΗΓί9ΰ95Ί 
αηί 960 νιίαηι άβίηάβ ρΓθά\ιοη€,αΙ(ΐη6 ϋα $αύ £σιι- 
$ίαηΙίηο ΡοΓρΗι/Γοςβηϋο Ιβοηή ρΐίο ίατη 71«8ε• 
Ιί$(€8 €αηι Ψίΐαηι,ΐηηί αΐία άινοτηηι αεία βυηι ^ΙηΛ- 
δκααΒβ €€Γΐιιηι νήΐΰΐην, νοη υΐ ΑΙΙαΙίηε $ί ηΜ^ 8•! 
Ι,ΰοηββΙ Οοηείαηϋηο,Νοη ίη Ηαΰ νίΙαΖ^οηαηϋ- 

θ^Γ/βτον μίκαρίττ,ν, [€ΐί€ϊ8 ΙΛ^ΛΙΟΠ'ίΒ ορρβΙΙαΙ^ ψία 

ιαΐίοηβ Ιοςηι άο ΐίηονΙηί8 8οΐ€ηιυ8.8ί βα ρτίΜα φΜ 
€υηί9^ηΙααο (ηχΐ, ηίΜΙ ίρίΐητ ιιι6 I^€οη€ $€ημ$α, φ^ί 
(ΐη\ά€η ^άιάβηΐ ίη Ιηοοηχ Νβςαβ ΛΙβχαηάτοηηΐΜ 
ροΐίΒΗίβ, ϋα Ιανάαΐ'€ Ηιηβήηηι αιυιυ €$8ίί, Ρτηύξ$Λ 
ρίΐΙ)Η€υ8 Υ68 Ιναί'ίανβ 8ηΙ) Ι,βοηβ €€ρρίί. Λΐϋ βϋλΐιι 
Λάάηηϊ,ναΙάβ αάοΐ€8€€ηΙηΐΗίη ίη Οηίαηι /^το/ββ- 
Ιηηι (ηί8$6, Ρβτιά^ιαχίΒ τβτη δυο ροηάβΓβ. Ιάψβ τΧ 
3εευΓ3(ίυδ δυεο6(]3(, ν6Γΐ)3 δγπιεοηίδ τεείΐβαιιι• 6χ 

νί(3 δ3ηε(8Β ΤΗεοεΙίδΙβδ. Γενομένψ μο{ ποιβ χατα 
ιην Παρόν. Γέγονε δε, Κ«ιγαρ ιπι Κρήτη•. διέκΑεον 6«λ 
τοο μαχχρίτου Λέοντος έκεΤσε πεμφθεις, Λέοντος^ 
φημί, τοΟ εύνυχους <5^ντως βασιλέως, χαΐ την εύτυ^^αν ρ1ΐΓ3δΐΦ νβη6Γ3ΐίθη6Π1, 3ε ευΚυΠ) οίΒείυπΙ ίηΕοεΙβ- Ρωμαίων τφ τοίψγ άναθάψαντος. Έπέμπόμην ^ 

813 εοηείηβπίΐιιπι εοίηροδυΙΙ. Ι^ ίη επηοηΐδ οάβ 8, 
Γ6ί6Γ(ί11υπι εοηδίΐίο 3ΐςυ6 ηιοηίΐυ Ρ3Γίί 3η3ε1)0Γ6- 
Ι8Β παυηυδ 3£(Γ6δδυιη βεΓίΙεηιΙί, ρΓίηιυηι οηιηίυπι 
εοΙΙοςυίυηι ίΐΐυά δοπρδίδδο, εΐ ΤΙιεοείίβΙίΒ νί(3Π) 

|;Γ3ρ1ΐί€6 3(1π)0(1υπΐ ε6ΐ6ΐ)Γ3δ86 : Το πρώτον σου σύγ- 
γρ^μ^ια έκ προνοίας θεΤχης, χαΐ 6μιλ(ας γέγονε του 
Ιερ^ΰ πρεσβύτου χαΐ μοναστοΰ, Συμεών θεσπέσιε, δν 
έν ηάρφ τ^ νήσψ τεΟεώρηχας. Εΐ, Άξίως ^ςύμνη* 
σας της Λεσβίας τα λαμπρά χαι θεΤα αγωνίσματα, θεοχ- 
τίστης της όντως άγγελιχίν μιχροΰ χαί άσώματον τε- 
λεσάσης πανσόφως το πολίςε^μα. Ρήηία ΙΗΛ ϋΟΙΠ- 

ΐηϋηίαΗο 0Χ άίνίηα ρΓονίάβηϋα^βί οοΐΐα^ηΐα (αοΐα συστρατευόμενος Ημερίφ τψ πάνυ, τψ στρατηγιχω- 
τάτφ δηλαδή και αρχοντι του τε δρο'μου, καΐ τοϋ 
στόλου παντός, ^ τόγε άΑηΟέστερον ποιησάμενος, χχΐ 
μιχρα τούτου μνησθείς ατιμάσα> τον αν3ρα έπΐ τ^γ 
παροΟσαν τέως ύπόΟεσιν εΤμι, εκείνου χατά χαιρ^γ 
μνησΟησόμενος. Έστελλόμην τοιγαροΟν τούτο μ,εν 
εχείνψ συστρατευόμενος , χαΐ προβιβαζόμενος εΙς 
πεΤραν στρατιχήν , οΓα πώλος μητρί πρ^ς τα 
γενναιότατα των στρατηγημάτων συσκαίρων. Ούτα> 
γαρ ην 6 του μακαρίτου μου Βασιλέως σκοπός* 
τοΟτο δΙ πρεσοευόμενος προς τους τήν Κρήτην 
έχοντας "Αραβας. 6Ί|||| οΐίίΐηαηάο ίη ΡατΟ Β88βίη ίπ- 45 ΟΕ 8βΗΙΡΤΙδ 8ΤΜΒ0ΝΙ8 ΜΕΐΆΡΗΗλ8Τ^Ε ΟΙΑΤΗΙΒΑ. 4Β $ηΙα : βΐί αηίβηί, ηα9Η %η Ονείατη ηαΌΐ3αΙ>αίη αΚΡαηίνηαάΛΓαΙ>α$ΟτβίαΐηοΜίΐ^ίε$ΐ€ΐιαΙίοηβ/ϊίη' ΣίβΟΜ \)βαί(Β πιβηίοη3Β βο ιηί$8η8, ί,βοηβ^ ίη ({ΐιανη 
^/(ο νβνβ (οΓΐηηαΙο ιτηρβταίοτβ,ηιηί ίρ$αίη Ηοίηαηο- 
νηη βίκϋαίβψη $€€ηίη νιάϋίητ ίη ««ριιίοηιοι ίηίηΗα$, 
Μαΐ€^τ αΜίβΜ πηα ΐλί/ι/αιιι β μιν €ΐατηύηΛ0 %ΙΙο Β%ηί$' 
τίο,^ρο9$ άηαηάί βχετΰίίνί ρβΗΐί$$ίιηο,Ι)τοίηίρνωΓίοίο , 
ηΗ%9ί ηηίνεηα €ΐα»$ί%ίΛρβτα1>αί, Ληί,Ηίυ€ΤίΗ»άί€α9η, 
%ρ$ίί αηίιιιί ρβΓΐιΐΓ6α<ίοηι6ιΐ9; ίΘά ιμ αιιι{/ί< €([€Τ€ηάαΐΛ 
ΙοΜάιΙηΛΖ αΐχ%ί9 ρηίϋαηί ΜΗ [50] αάΜίηίίΙταηάί οΗ(€γ 
αΐαη3βη$9ΐ€υί€ίίΜβΰΐα ΜεηΙίοηβ,άβίΙβσηβ βίροΗηΒ 
ν$ά€ατ ίηίΛ88ί$8β^ αάρτοροεϋατη ιηίβΓβα ηατταϋο- 
ηενη ΐοάβο^ άβ βο ορροτΙηη%Η8 άίοίηπέΒ αΙία8. Μϋ- 
ΐΒ\>ατ ίρϋίΛτ ραΓϋηι ΰηηι βο τηίΙίΙαη8,€ί αά ΐύΐρβτα- 
Ιοτιω ατΙ\8 άοεηηιβηίΗτη αΐί^ηοά ρΓ0τηονβηάη8, ηί 
βφιηΐΗΒ τηαΙή,αάρτϋΒοίαία βίη8 ΒίναΙαςΒτηεηΙα οβ- ^6Γ€Γ, Νβ Ιιίο ΓβίβΓβπι,ςυ» ΡΙ&Ιο Ιί1).χιι Ώβ ]6|ί1)αΒ 
δΙ&ΙυίΙ, ιη8]θΓ65 αηηίβ ςυίηςιι?{ίηΙ& αά ρυΜίουιη 

Π)υηΐ18 ρβΓβ^ΓΘ ΐηίΐΐί : Μβοηυβ πρέσβεις άϊοϊ, ΒβηβΒ^ 

ηαΐΗ ρτοηάίθΓβ8, 3ΡίαΙβ ρνουβοία. Ε! ςυοΑ ΡϋηίιΐΒ 
εεΓΐρ86Γ8ΐ Αά ΤΓ&ί&ηυιη. ΟααΙηίΛ β8ί, άοηίηβ, ηε 
^η%8 οαρΐαΐ ηιαρίΒίΓανητη, ηβνβΒίΙ ίη<^ηα/ι« ηιίηοτ 
απηοΓΗΥη Ιπ^ίη/α. ΑηΙββηίιη ϋΐ&ιη δβίβίβιηΐιοιηίηθβ 
ηβςιιβ [81] Γβπιηη ςβΓβηύαηιιη υ8υ, ηβςιιβ «υεΙοη- 
Ι&Ιβ αρυά 608, ηυϋ)α8 ρβΓβυαάβΓβ οοη&ηΙαΓ, θχοθΙ* 
ΙοίιΙ : ίπιο άοΐίβ βϋαιη 1ι&υ(Ι ϋίίΒευΙΙβΓ ο&ρίυηΙυΓ, 
ςυοά (ΙβίΙΙίβ βηιιηϋΑΓΑίΑπβΙ. ΙίΙ).ιιΚΗ6(οη€θΓθΐη• 
Χάάο ν6Γΐ)β δγηβδϋ άβ Κγ^πο &(Ι Ατοβίΐΐυηι : 

Ίσχυρ(5ν γάρ ή νεόρης έ<ρ* έχάτερχ ^οπ^, ώσπερ ο( πο- 
ταμοί ταΤς δοθείνχις ο8ών (χφορμχις άπληνκ^τερον έπε- 8ίΙί6η$: ίά εηχτη ρτααρνβ Α ηρ^ΐΒίη» Βρβααύαί: ρατ- ^ ξέρχονται . ΥβΗβηβηί β8ΐ ίτηρεΙηΒ ίηνβηΐΰβ Ιη ηΐνατη- ϋη Ηί αά Αταδα9 Οτείαιη οΜηιηία ΐ€ραΐίοηβ (πηρετίΓ- 

ΡΙαηυιη β8ΐ, άιιπι 1ιβθοεοιηροη6ΓβΐΜβ(&ρ>ΐΓ&8ΐ6δ 

Ι,βοηβΓη ίιηρβΓ&ΙοΓ6πι νϋα (Ιβίυηοΐυιη ίυίββθ,ηοη βχ 

▼6Γΐ)υΙθ ΙαηΙυΠ), Του μχχαρίτου, 86(1 ςΐ10(1 ίά 8ρ6Γ- 
(ί8$ί(ηί8 ν6ΓΚ)ί8 βηυηΙίβΙυΓ, Λέοντο; , φημί, του 
ευτυχούς όντως βασιλέως, λϊι ττ»ν εύρ^^ίιν 'Ρωμχ{ων 
τφ τ«ΦΊ> άνχθάψαντο;. Ι^οηβ, ίΠ^Ηαπί, ίΙΙο νβΐ'β 

(^οτίηηαίονηρβΓαΙονΘ^ ηηί ίρΒατη Άοτηαηοτητη /ί?- 
ΗήΙαΙβίη Ββαΐίη υιάβΐητ ίη ΒερηΙονηιη ιηΙηΙίΒΒβ. 
Βίβί βφρϊυδ,υΐ Ηοε ^υοςιιβ Ιιίε οΙ)ίΐ6Γ,θΐ5ί ηοη βχΐΓβ 
πι&Ιβπ&ΐΏ οΙ)86η6Π)^Π(1ίευΐ3ΐη 66η6ΐ>&Γ(1Ι ίη εΐίΓΟ- 
ηίεο &ηηο απΙββΗπδΙυίΏ 263ίη(βΓρΓ6ΐ&Ιίοο6τη,ςοί 
νβΓίβοδ ίΙίΑ 8υί(]8β (Ιθ δγιηβοηβ ΜεΙαρΙΐΓ&δΙβ , 

Έν τζ τ'ν,υ μακαρίτου Αογοβέτου μεταφσει τ^ είς τό 
μχρτύριον του άγιου Λουκιζνου, 1(21 βυΐΐηΐΐ&γίΐ. ΝοϋΒ 

ΟΒΒεηΙίίηΓ ΜαοαήΙϋΒ Ιο^οίΠείεΒ ίη Μ, ΜβΙαρΗνα-^ 
8(8^ ΗΐΒ νβτϋΒ : ευπ) ϋβΐϊΐιίδδβΐ, ηοϋΒ αΒΒβιιΗίηΓ 
ίβαΐΗΒ ΙοςοίΗεία, ΜβΙ&ρΙΐΓίδΙβδ δοϋίεβΐ, ίη Μβία- 
ρΗναΒί, Ιιοε βδΐ, ίη Υίο εΐ Μ&Γΐ;ηο ΒαποΙι ίηοίαπί. 
Νβ ηονυιη Ιιυηε αυεΙοΓβιη ΜαολΠίοώ ΐΛ>%οΛβί2ίίη, 
ρβΓ ιιηρΓΰ(1βοΙί&ίη εοηίίεΐυπι ίή'^ΟΙίςαίΜβ ςύ»- 
Γ6Γ6 ίηδϋΐδβ εο{&ιηιΐΓ. Τυπι 6^&^ ναίάέαάοΙθΒΰβηιη" 
Ιη8^ γβΐ, ηοη βταΐ αάτηοάητη ηαίη ρτονεοΙηΒ : (ηετίΧ 
Ιιιηο νί^ίηΐί^ αηΐ νίςιηϋ άηοηιηι αηηοτΗηι. Ηοε 
νβΓΟ ηοη ρΓΟύαΙυΓ. Οϋίηιιηο δι Γβδ, άβ ςοα β^ΊΙ, &(- 
ΐεηΐίυδ εοη&ίϋβΓβΙυΓ, ιηιιΐΐο νί(ΐ6ΐυΓ ηβίο ^&η(ϋοΓ, 
6ΐ ιηβάί&ιη Ιιοπιίηίβ δθίαΐβιη άβευΓΓβηδ. ΑίΙίΙβδβ Ιη 

βϋάβνΆ Υί(& : *Εγώ $έ περιεργ(ίτερος ών, χα{ συνιέναι 
δεινοςτ^θος.^^Ο ΰΗΤη βΒΒβΙΗ Ου,ΤίΟΒΧΟΤ^βΙ 8αΙ\8Βθΐ€Τ8^ 

αε Βαραχ ίηονβΒΗοηιίηηηι ρβηίρίβηάίΛϊ δοΙβΓίίαπ) (ΐηβραΗεηί^ ηοη αΐϋβν α^α^ηη68^ ^ηα νια άαίαεΒί^ 
βΓνρΗοηίίηΒ ΗΙηο βχ(Μτηιηί ανϊάίηΒ. ίοΙ)πε& βδΙ 
ιηοηΙ)ΐΐ8 9βΐ9δ. Ιπιο δί ΥθΓυηπ βδΙ, ς^οά ηοδ εοη- 
36ε(υΓβ ηοη ΙβνίάυοΙί &8δ6ηιίπ)υδ; ηβςαβ ειηα ίιη- 
ρΓο1>&νί( ΒοΙΙαηάυδ, δγιηβοηβηι & δεεΓβΙίδ δυΐ) Ιιοο 
ίβοηβ, ηυί βαΓυπι & Κο(ΙορΙι;ϋο τεϋείαιη ίβοηί 
Τηροΐίΐββ ίηΓΑΐηί αροδί&ΐδθ ο1)ΙυΙεΓ&(, ο( βυιη λ1) 
βχοίϋίο ΤΗβδδ&Ιοηίεβηβί &ν6Γΐ6Γ6(, ίάβοςοβ (Ιί^ηί- 
(&1ί1)υ3 ΑυεΙυηι αΐ) ίπιρ6Γ&(0Γ6, ηοη «Πυηο Γυίδδθ, 
(]υβπι δγηιβοηβιη Ιιυηε ΜβΙβρΙΐΓ&δΙοπ), μνη 1ΐ2ΐΙ)β- 
πιυδ εβπίδδίπιβ, δγπιβοηοαι βο (βηαροΓθ, ςυο €γ6- 
(ΑΟ) αϋπΑνί^αϋαΙ φΙαΙθ ρίοηυπ) ίυίδδβ, ΙαηΙυια 
&Ι)6δΙ, υΐ ναΐόβ ^(Ιοίβδεβηΐυΐαδ βδδβΐ, 6( ιηΐτΆ νί- 
%\ηύ (Γ68 αηηοδ φΙεΙοπ) ηυπιβΓ&ΓβΙ. Εχρβάίΐίο 
βηίιη ΗίπιβΓΠ ροηίΐιιτ αηηο ΰΐιπδΐί 902. ίβοηίβ 
ίπιρεπί 3ηηο άβοίηαο δορίίιηο, ΚοάορΙι^Ιϋ, 6( 
δγιηβοηίδ ευπι ΤηροΗία ίβοηβ ραείΑ «ηηο ΟΗπδΙί 
904, 2 Ιο&ηηβ €&πιίηί&1α ίΙΙίυδ ββνί βεηρΙοΓβ, βί 
φύ τβ\)\ΐ3 Α(]6Γ3(, ΓβεεηδβηΙυΓ ΙίΙ)Γ0 (Ι6 βχείάίο 
ΤΙΐ68δ&Ιοηίε6ηδί, ίη ςυο δγπιβοηειη Ιιυηε φ1&(θ 

ρΓΟνβεΙυηΐ ΥΟΓΛΙ^ 'Άνδρα φρονήσει βεβηκ^τα, 6( δι» 
πείρας ^ντα πολλών πραγμάτων. νίΠίίη ρτύάβηΗΛ 

ρνονεοίητη^εί ηιηΐΐατηηι τενηπι βχρβτίβηίια ηικηι- 
ϊητηρβΰίηΒ ρβνβηίβτη, Αη άϋοηιπι βυηοΓυπι ίη(6Γ• 
ν&ΙΙυπ) (βηΐυπ) Ιιοηιίηβπι,βΙ ρΓυϋβηΙίββ, βΐ Φΐαΐίβίη 
βΐίο Μςυβ &1ίο 8(&1υ εοΠοε&νβηΙ, 6( (βηΐ&ηι ΓβΓυηα 
6χρ6Γίθη1ΐΑΠ) αεεΓβνβηΙ, ο( &(1οΐ6δε6ηΐ68 ίη νΐΓ08 
ίιηπιυΐβΐ,βΐ ηαίηυβ ρΓυάβηΐβδ α4 ρΓυϋβηΙί» υΐΐίπιοβ 
ΙίαιίΙβδ ροη&1? Ουοηί&πι ^βΓΟ \β%^ί\ο Ι8(& ΚοάΙιο- 
ρΙ);1Π, 6ΐ δγπΐ6οηΐ8 ηοη ίΐα ο1)νί& βδΐ, βΐ ϊβ}ηηβ δΒ{&εϊΙαΐ6πιςα6 εοηβίπιίίθηι,βΐ 1οπ£;ο βχρβππιβηΐο^ Β βοίηοάυηι & ββίίΓεηοη&ΓΓαΙυΓ, βπΙορβΓ» ρΓεΙίυπίι βΐ 8β1&ΐ6 ρΓΟΥβεΐΑ εοηδ<ί<]υίιηυΓ Ει ηυίϋοπ) ίη άβι ί- 
(Ιίευΐο 6δδ6ΐ, βί ςυίδ Ίη ]υνβηί1ί ββίλΐβ 8ίΐΏΐ1ί& ρΓο- 
Οΐ6Γ6(οΓ. Ουίβ ρΓΦΐ6Γ6& &(1οΐ68εεηΐ6αι ευηη Ι&ηΙο 
(Ιυεο 8ίπ)υ1 πιίΐίίβηΐβαι ? 0υί5 1ηιΙ)6Γΐ)6πι ΟΓαΙΟΓβπι 
Αά Κ6|;68, βΐ ροΐΐδδίπιυα) Β&Γΐ)&Γυιη πιίδβΗΐ^ ηυί 
ν6η6Γ&η(ΐΑ| 1)&τ1)α(&ςυ6, ηΐ ίΙ& άίε&π), ίοπηβ, ίη 
ςυλ εΓβάυηΙ β&ρίοηΐί&π), ρΓηϋβηΙΙ&αι, βάβπιςυο 
ίηβ886 οϊ^ιμ ΔβεΙυηΙυΓ, ({υβαι ίη9ΐ)6Γΐ)ί &ε άβρίΐθ 
Γ&εί6,ευ]υδ Ιη ρ6Γ&(;6η£ΐί8 ηβιςοϋΐδ ηυΐΐβιη Γ&Ιίοηβηι 
Ιιβ1)6η(. Ει ΗβΙ&ρΙΐΓ&δΙεδ (υηι π)ϋ(6ΐ)&ΙυΓ, ΟΓβΙαπι 
ζά Αγ&1)68 ΐ6{&1ί πιηηυδ ο1)ί6η8 : Τον>το δέ πρε- 

σβευ^ενος προσ του ρί^ν Κ ρητή ν έχοντας "Αραβας; δί α Ιοηηο Οιπιίηί&ΐΑ, αυεΙοΓβ ηοη ΙΙα ηο(ο αυάία- 

ΙΟΓ : Ην δέ ιις μετά του λοιπού πλήθους των αιχμαλώτων 
συλληφθείς ευνούχος τοΰ βασιλέως, και των έξ<ίχων 
εΤς 'Ροδοφύλλης ο5τω καλούμενος, δς ^τυχε πρ6 
μικρού του κινδύνου την έπΙ δύσιν σταλείς* και τίνων 
χρειών Ινεκεν πρ6ς τ^ π({λει γεν<$μενος μεθ* ^μών 
συγκλεισθηναι, καΐ τών ^βέντων ανιαρών μετασχεΤν. 
"Ος καΐ Ικ^μιζε μεθ* έαυτοΰ πλήθος χρυσίου, 8περ 
Ιλεγεν άπάγειν επικουρίας τινός χάριν τοΰ κατά 
Σικελίαν στρατού συμπλεκομένου τοΤς κατά τ^ 
*Αφριχήν Βαρβάροις άεΐ, καΐ πολλής δεομένου της 
Ιν τοΤς πράγμασι συνεργιίας^ Οδτος οδκ κατά τ^|γ 41 I^Ε0ΝI8 ϋο^υιτιι. 48 νά(τα, μεΟ' ην του κινδύνου την ττεΤραν ΛηΛ^χ%ζΑΙα<ΙΙίβ θμβρΓθρΐ€Ιβαίηάί0βηίί3^αί(ΧίΙ%ίί9η(ΐΒ[ετΓβ. έδΕξά(Μ63, ΙλαΟεν, ούχ οίο* οπως^ έξενεγχεΤν τή< πά^ 
λεως τ^ χρυσίον εκείνο^ μετά και τίνων των ύπηρ- 
στουμένων αύτψ, και προς τον στρατηγον Στρυμμο)- 
νος ΙξαποστεΤλαι, χαράξας έπινιολην περιέ/ουσαν 
ασφαλώς φυλάττειν τούτο μέχρι της ^κβά^εως τοϋ 
πολέμου. Χειρωθεις ουν ούτος ηχΟη κατά πρόσωπου 
του τυράννου* 6 3& την μορφήν ά}^οΐ(ϋ9ας έμβριΟέ- 
στερόν τε μάλλον ^ ιιρ($τερον είχε πρ^ς αύτον */ρη- 
σάμενος, άι»ηρώτα. Που $0, φησι, τ^ του βχσιλέω; 
χρυνίον, τα ^ύο τάλαντα, απερ έπι Σικελίαν αγειν 
έτάχθης ; Ο δε. Τούτο οή, φησιν, εΙς δπερ κατείλημ- 
μαι• δεδιώ;, την πολιθρκ(αν λέγω της πο7.εως, έπεί- 
περ αύτος (52] έγω δευρο τυχών, άδυνάτως εΤ-/ον 
τοσούτου κίνδυνου παρόντος υποχωρεΤν, κζι μη τα ίI^^^ία^ηβ ηο€ί€,ςίΐ3β ρκΒΟβΒΒβταΙ άί$ΰηηι&η^ηΗθά 
ΟΜΗϋ βχρετϋ $ΗίΛΐα, ΰΐαηεπίΐίΐη ηβίϋΜ ^ηλ ταίίοη0, 
(ητη αητηνη ίΙΙαά, Ιητη 8Βτνο8 εηοε ηοηην11ο$ ίΐτΙ>€ 
ί^χίίύβταΐ^ €ί αά 8ίτι/ιηίηοη%$ άηεβίη ιηϊεεναί^ άαίί$ 
Ιαΐ6η8^ ηί ίΙΙηά αά (ίηβηί ηδςηβ ΜΙ%€χρβΐααηίΜ€'' 
οηηίαίείη Ηαύ^Γβί.ΟαρΙιιε ϊρΗηΓ ΒΗοάορΗ^ΙΙηζ αά 
ίι/Γαηηηηί οοηάνάΐην, ΙΙΙβ α8ρβ€ΐη ίηνΐαίο^ βίν^- 
^βίΛ^ηίίΟΓβίη ^ηατη αηίβα ηαίηταίη ιηάνβηΜ ^βσρί• 
ΐαίαί : ϋΜ $αηΙ ίπιρβταίοίϋ αηή ίαΐεηάα άηο^φΐίΒ 
ίίϋ €οηιηι%8$αίίί€τβ^ηί ίη 8ΜΙίατη αάνεΗ^βΒΫΚο- 
άορΗιβΙηβ : Μεητη Ηιιηο έτα^Νΐη, (μιβψη ρβΓ^ετο^ ρα- 
Ηοτςη€ 8Η$ρίΗαη$,€ετη€η$ςα6 ιιγ6ι< οΙ»ίίάίοΐΜΛ;^Ηαηάο 
ίρ8€ Ηηο (οτΐηίΐο άβίαίια ηοηροεχ^ηι αΙ) ϊηΐίηίηΰηίΰ 
ίατη άίτο ρβήοηΐο βναάβτβ^ $€ΰ€ά6Γβηίΐ6^ €ί ηαα παρ' έαυτοΰ δεικνύναι, πάντων εις έμε βλεπόντων ων β ^ιιαίίαϋΐιη^ιιβ ιΙ<α /Ότ^Λ ϋΟ«ΐ/βΐΤβ, ΟΜίιΐ^ ίΛη^ΟίΜ- αν τι χρηστον τοΤς, καΐ τψ καιρφ τούτψ χρήσιμον, 
δυνάμενος παρασχεΤν, τούτου δη χάριν τ^ μεν χρυσίον 
ΙκεΤνο της ποβεω; ί»πεξήγαγον• ού γαρ έδυναμην 
ακριβώς περί άδηλων στοχάζεσθαι. '£^ώ δΐ σοι 
παρέστηκα τήμερον δορυάλωτος, πολλών άλλων χ:η- 
μάτων παράκτιος, εΐ' γε ζώντά με και αβλαβή συν- 
τηρήσειας, Άχ6εσθείς ούν έπι τούτοις ό άλχζών 
έκεΤνος, χχι τ6ν θυμον όποιως αύτον είχε διά τε τών 
οφθαλμών, και τη; φωνής εκδηλον πιραστήνας, 
ρύΟιον έξεβόησίν. *£πειδήπερ, φησίν, ουκ Ιμαχεν εκ 
τών προκειμένων άδιάδραστον εΤναι την τοϋ θανάτου 
ψηφον, τοΤς μή τα οικεία χρήματα λύτρον παρεχό- 
μενος ό της γυν:Γΐκων(τιδος ούτος, άλλ' ώσπερ έπι ρεηρροτίΜηίΐηί, αιιηιιιι ΐΙΙνά βίαηι πνδβ ίάνχί ; η€φί€ 
ΰηίη ροΐβνανη άβ (Ιηύϋε οετίο αΐι^ηίά ΰΟίήβΰίίΐη.Αί 
ίρββ ηαηι αά^ητη ΐΛί εαρίίνηιι ίηρ^ηΐίηίη αΚατηηι 
ρτϋΜπιαπιοι βΐιιηγηαηι ^χίδϋίίτη», [53] $% ιήνηνί αί^^α 
ίηηοχίίΐ9» $6τνανίη$. Ηίίεε $ηρ€τΙίϋί ίΙΙβ ^οΜίηοΐκι, 
€( αρτύ (€Τβη$^€ΐ (Ητοπηι^ ^ιιί ι7/»ιιι οδζΰάϋταΙ^ €ΐ οοηΐιι, 
βΐ Ό0€β€χρΙί€αη8^ίηΐί8βχρΓ(Ε€0Γάαε ίηίοηηϋ.Οίέΐη 
€χ ρνΰβ8βηίώη8ΐίαη(1 άίάίχ6τίί€αΙαίΙηίΛϊηοΓίί$^ί'' 
ίαή αύ α8ηοηρο88€,(ΐηίρνορνία8ρβαίηία8ρτο εηα 
νβάετηίίοηΒ ηοη βχΗίύβηΙ^ λι^,^ΐ'ί β Οκη^βίο β•<» 
1010 ιιβίιιΐί ι» ηβηα ιαεηάαοί^ΐΜ φίρΗΜ^ (ΛβΘηι %ΙΜ 
ςηιάβηι, β( αάτηναηάυηί^ εαΐηίειη €οηί€9ηη6^ι$^ 
οοχαί €ΐ ΒοαραΙα» [ηίΐ'ώπί οοηίηηάαΐΗτ; Μΐίη%η^ Ιαη(ΐ€ηί σκηνής έπίδειζιν ποιεΤται τδ πλάσμα τοϋ ψεύοους, 

μέγα και θαυμαστον, οΤα κατά της έαυτοϋ τζροζχλ- ^αρηθ$ΰαί^€ηί α8ΐα1^6ΐάβ ^η^I>α.^ Ιο^υίΙητ, €ίηΰ άβ 

λόμενος σωτηρίας, (^άοδοις τυπτέβΟω τά τε ΐ7χ(α, αΙί6ΙΙί8ρ€€ηηίί8ίρ8β (Ιί8ρηίαη$^ρτορΓίηηί νΐίφ ά{8- καΐ τά κιτά τον νώτον μέρη• ώ; αν άρτι γνψ πρώτον 
τίνι παρίσταται, καΐ περί τί.ων διαλέγεται, και μη 
χρημάτων άλλοτρίιον αμφισβητών τον περί ψυγής 
έαυτφ περιποιείται κίνΟυνον. Οι λειτουργοί ούν τών 
αδίκων φόνων, ώς μόνον ειδον αύτον μεΟ* ύποσυρμου 
φονής και μανίας την τοιαύτην ψήφον κατά του έστώτος 
έξινεγκάμενον^ θάττον λόγου παντός τ^ γτ^ι τούτον προ- 
σέ^ξαν, <<αι τοσιύταις βάλλο•^3ΐ πληγαΐς, ώς μή έπΙ 
πολίί άντισχζιν τού αθλίου το σώμα, άλλ' εΙς πολλά 
διαιρεθίν, και τοΤς όχετοΤς τών αιμάτων τίίν υποκείμε- 
νον τόπον πλήρωσαν^ ούτως την ψυ)ί ην έπαφεΤναι, καρ- 
τερεΐν ταΤς δριμείαι; έκείνζι; άγληδόσιν ουκ ^ςισχύσα- 
σαν. *ϋς ούν άπείρηκε κχι δήλος :{1ν τοΤς ώμοΤ; έκ^ίνοις 
δορυφόροις ετι τάς πληγάς άφιεΤσι, κχι μετά θάνατον, επ'ιηβη ΜπΙ^βαΙ. Οαάίνίη ίίαηια ίηχ^ιηαΓΗΜ αΛΐΛίηί$(η^ 

ηί νίάίΠίηί €η$η €χΐ€ίΐ8α νοοβ, βΐ ναϋβ βφχ^α %η 
ρν(£8€ηΐ€9η 80)% είηΐίίβηι 86ηΐ€ηΙίαηι ΐ6Γσηΐ€ηί 
νετίίο ([ηοΙΛβί ΰίΙίηε,Ηοηΐίηβηι ίη ί€τταηα11ιάηη1^ 
ίοίςηβ βίΛΜ υβΓύβΐϋνε τηοΰΐαηί, υί α»τρΗ8 $ηί8βτί 
ηοη άΪΜ Γ$$ίίΙβηί, αά ρατία ίη ρΙαΗηία$ άίΙα€€ταίΗΜ, 
$αηρηίηί8 νβΐηΐί άπαϋπε 8ΐίΙ>)€€ίΗ9η $ΐύί $οΙημ 
ίηαηάανβτίί, δίζςπε αηιησαι εΐβανετϋ, οηηί ϋΓΟ» ίΙΙοΜ 
άοΙοτεΜ ΒίΐίΐίηΒΤΰ ηαηρο$$€ΐ, ϋί νίτο ά€[αί%ραίΗΜ α^ηο- 
νβΓηηΙίηιηιαηββ ιΙΗ Ιί€ί0Γ68^ςηίρΙαρί8 %η/€Γ6ηάί8 
βϋαιη ρο8ί οχάβηι βηβτη ηοη {€ν.€ταη%^ ϋΐχ (αηάεη 
άβ (ΗΤ0Τ6 αΐίςπίά τβηίίΙβηΒ ίΜχοναδίΙΐΜ ιΙΙα 6#2Ηια, 
ΕεΙο^ ίηςιιί/, αηιη αηνο ίΙΙο 6ΐί$1β ίηρβτάϋΐοηβίη. 
Ναηκιηβ ηΐ νίάβίην^ βίίαηιεί οοηιρβΓίηηι [ηΐΒ$βΙ^ μόλις ποτέ της κατεχούσης εαυτόν οργής περιάρας δ δυ- ^^ ηηΙΙητη ίΙΗη8 η8ηίη ρ€ΤΟ€ρί88βηί\Λ8.ΕίραηΙθίηίΓα: σέντευκτος θήρ, *Ε3τω, φησι, μετά του χρυσίου εκείνου 
καΐ ούτος εΙς άπώλειαν* άλυσιτελε, γαρ, ώς εοικε, 

και εύρεθδν άν διεδείκνυτο. €ηηί νβΙί(]ηα εαρίίυοηΐίη 
η^ίίΙΜηάίηβ €αρΐΗ8 ίΐηοηηβ (ηβναί (ΐηίάαηι ΐΜ- 
ρβταίοηε βηηιχΗηΒ, ηην8 €χ ρηίηαΐαη8^ ουί 
ΒοάορΗι/ΙΙο ηοηΐ€η (ηϋ^ (μή ραυίο αηΐβ ρβήοη- 
Ιηνη ίη ΟοοιάεηΙεηί νηί88ίΐ8 ο\> ηοηηηΙΙαε οαιιεαε 
αάιηοάηηι η€€€88αηα8 ϋνύβίη αρρβΙΙβηε, οιμ ηο- 
ϋε ίηοΙηΒαε, ηοχοΒ^ ηηαηι ηιβηΐ0ΓαυΜη$^ ρανϋ" 
€ερ8 βί. ΒηοβδαΙ ύΐβ 8€€ηίη ηιαί/ηαηι αηνί νίηι, 
φωά ίΙΙβ α88€ΤΌ€Γαϋαί ίη 8ί€ηΗ βχβτοίΐηε, οοη- 
ϋηηοΰΗϊη ΒαΓύατίε Α[ή€αηί8€θηρί6άί€ηΙί8^ ίηηΐ- Ερχομέ ^οις γάρ τισι μετά το τήν πόλιν άλώναι τοΤς 
δπωσδηποτοϋν δίλδράσι, και τους Ιδίους αίχμχλώτο^ 
ώνουμένόΐς συνήπτετο μετ' αυτών, και τις άνηρ κα- 
λούμενος Συμεών, φρονήσει βεβηκώς, καΐ διά πκίρας 
ών πολλών πραγμάτων, ός ήν προς του βασιλέως 
σταλείς δι' αιτίαν τινά χ^ρειώδη πρ6 μικρού τ^ πολει, 
περί ής νύν ουκ άναγκαΤον είπε ι ν. Τούτοις ούι» χβθ' 
έκάιτην μέχρι τών Γ^μερών τού απόπλου συ^νώς 
έρχομένοις ά/εχοίνωσε τήν κχτά τών είρημένων 
βουλή ν 6 δεινός ούτος λέων εΙπών προς αυτούς, ώς 
Έγώ άπεχθώς, φησί, φερόμενος έ; αρχής καθ* &|Αών, 
ούκ εκρινον ζωώσαι ιών άλόντων ούδένα' τ(ς γ&ρ ^9 ΟΕ δΟΕΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΗΑδΤ^Ε ΒΙΑΤΗΙΒΑ. 50 έκ ββου μινθλς πολβμέοις άν^ρ^νιν έν καιρφ νιχης τ^χ Α νή', Οηί 8ρΜ60ηΙ ΗΟΤηβη βΤαΙ^ ρίονβΰία ρηΐώίΗ' θάνατον συγχωρβΤν, ον αυτοί μάλλον έτέχταινον χαθ* 
ημών ; Άλλ* έπβιδή χρ8(» τις έτηίγει, χαθ' ^ν Ιστιν 
έπάναγχες ζωωθηναι τούτους, ίΤτυερ αίτιου τύχοι του 
πέραττο;, περί τσ^του χαθ* εαυτούς ύμεΤς σχέψϊσθε' επεί- 
γομαι γαρ ζδη του χαιρου με χαλοΰντος πρί)ς ττ,ν Ιδίαν 
άποπλεΤν πατρίδα Δύνασθε οδν άντιποιί^θηναι τούτων 
Οντων διακοσίων τ^ν αριθμόν, δι* έγγράψου έγγύη<, ώς 
λαβεΤν "?ιμά; άντ' αυτών ^ν τψ καιρφ της καταλλαγης 
ΙσαρίΟαου; Άγαρηνούς, πεΤσαί τε τ?)ν κρχτοδντα των 
•Ρωμαίων τα σκήπτρα, μηδεμίαν περί τούτου αμφιβολίαν 
εχει^, άλλα συνθεσθαι τοΤς ίκρ* υμών πεπραγμένοις• {^ 
δεδ•ττ67θε μεν την ^γγύην, ώς μή έν ΰμΤν χειμενην, 
αδηλον δν, {\ παραδεχΟ/|σεται δπ' εκείνου, ^ μή' έν ού 
δενι δε τίθεται τοσούτον κακ^ν, μιχράς προμηθείας μέγα ϋα, €( ηιηΚαηΐίη τοτηηι βχραή^ηϋα ΰβΙεΜΒ, ΙΟβ 
αΒ ίίηρβταΐονβ ραηΐο αηΐβ ίη ηνδ^ηι (Λ ΰαηχαπι 
τηαχίηιβ ρ$τ€θ9ηηιοάαίη ιηί88ΐΐΒ αοοβ%$(ίταΙ^ άβ ^ηα 
ηηηο αΐίςηίά Λίοβνβ σρβτ(β ρνβΗντη ηαη [ηβήΐ. 
Πί8 ϋαςηβ ςηοΐίά{$ οονιί^ΐίίΛηηε αά νβοβε^ίη 
ϋΒςηβ ηαυιαηί ΰοηΰηηβηΙίΙηίΒ, εοηίΗίηηι $ηηηί 
αάν€Γ$υ8 ίατη άκΙο$ ιιηηιιϊι^ %$16 Ιβο Γοτηιιιιιηί- 
€ανΗ. Εαο, αϋ^ υοδί$ αύ ιηΜο ίη(€η$η$ βχ οαρ- 
ϋνχϋ ηβηίίηβτη νίνηνη ΓεΙίηςηεΓβ ίη αηί$ηο ΗαύίΗ. 
Οηα βηίιη βχ Οβο νηβηβε β8ΐ λο^//6ιιι νκΙοΗχ 
Ιϋτηρονβ πιοτίβηι ΰοηάοηατβ^ ςνί ί/Ζατη αΛν€ηΗ$ 
ηθ8 τηαρίΒ 8€ά%ίΙο ρΓΟΟπΓαΙαηΙΐ ίϊβά οητη η€€688ί' 
(08 ηνρβαί^ ηί Αι ενρβΓεΙϋβε νΙναηΙ,8ίςηίά€ηί (οτ^ 
ΙηηαΙο βηβ νβΒ 80ΓΐίαΙηΓ, άβ Ηοβ ίηΐβτ νθ8 νο8τηβ' προξενούν τοΤς &μοφύλοις τ6ν ^/εθρον* εΤπατε ούν άπο- Β 'φ5» βΟΠΙΙΐίΐίί?. ^α9η βπίτη βΟρΟΓ^ ίβίηρβ8ίαίβ ροβ- τέρ'ϋ τούτων στοίχε τε, Τν ένί γβ την ψήφον δώμεν. ■?! 
του ζ(ιχ7>σαι, ίί του ^παλλάξαι αύτου;. Ό ουν ψηθείς Συ 
μεών, £τε δη τών άλλων προτέχων πρ^ς βύτον 2φη• 
*Εγώ ταύτην την ^γγύην μ(!νος κανεγγυώμαι, σαφώς 
είδώς τ^ περί πάντα φιλάνθρωπο ν του κοθ' ήμβς βύτο- 
κράτορος, αοϊ ώς δίχα λ(5γου παντός παρέξεται τούτων 
Ενεκεν, έξ ών 2χει δεσμίων Άγαρηνών τοσούτους, δσοι 
καΐ ούτοι τυγχάνουίΐν δστες, ου: καΐ αύτος έγω ττ^ 
Ταρσψ διακομίσω, *?ν' έπ' [54] *εμοΙ πάλιν τα περί τ?ίς 
έγγύης λυθή, και μηδίν εχ'^^ς κα^' έμού προφέρειν, έπαν 
τΓ|ν όφειλην εκπληρώνω. Μ({νον τυχωσι κ£ν ούτοί τίνος 
σωτηρίας, "ίνα συλλέςαντες ταφτί δώσι τών &ποιχομένων 
τα σώματα, α δια πάσης της πόλεως κείμενα, και αύτ^ν 
τον αέρα πρ6; θρήνον έφέλχιται. Ταύτα άκουσας & κα« οβηίβ αά ρνορηα Γβτηβανβ. ναΐβϋεηβίπ νο8 α88ητηβ' 
Γβ^€ΗΜ Ηί 8ίηί ηντηβΓο άηοβηάί^βάΒηηεείοηβ εβή- 
ρΙο €οη8ίςηαΙα,ηο8,ρΓθ ϋχ, βηηί νεοοηοίΙΊαϋο βοη-- 
βοτάίοβ 8ΐώ8β€ηΙα [ηβηί, ΙοΙ αΙχο8 ΑρατβηοΒ τβοβρ^ 
ίητο8^ ρβΓ8ηαάβτβ(ΐηβ τβε Λοπιαηοηίτη ιηοάβταηίι 
8βηβ ηΙΙα Ηΰ^δϋαϋοηβ α υοϋε ραβϋΜ αεββηεητη ρτα- 
ΰβτβ: αη νβτο άίώίΐαϋε είίηϋβηί βάβήη88Ϊοη6ίη ίη 
νβ8(τα ροι^8^αιβ ηοη β88β, €ηιη ίη ίηοβτίο τβερβη- 
άβηΐ^αη α\> βο βχβίρίβηάα 8ίΙ^ ηβρίίραίςπβ ίαηΐηιη 
πιαίηψη, ρηείΙΙοςηβ άβ&ίάβήο ρο8ίροηαΙ άατηηηηί 
8%ίθ ςβηβΗ ίαηίηηιάβηί ποχίαπι ? ΙΜβϋοίβ βτρο 
ηΐτηίη αρρΓοΙ>αΙί8,νΗαηιηβ,αη οΙαάβηΛΤαηι άί€ΐΗ8 
8ί^9ηβ(^ι^ ίαηςυοίΗ αΐα8ρΓ(Β8ίαηίί0Γ8ί€βηιη α^α^ 
ΙηπΕρο Ηαηββά€ηίία8%οηβίη8θΙΐΛ8 β^-τηο^βηηι ίβηβ κοΛθης εκείνος, εγγραφών τε π^ίσας τ^ν αύτον Σ\}μιώ>* ^ηοχΙνϋΜρβΓαίοΗεαάοίηηίαΗηνηαηααΙβηιααΙΙβαψη: και ένώμοτον παρασ*^εΤν τ^ν περί συνθηκών τούτων λό 
γον, άπολυθή\αι πάντας έκε(νσ^ς τους ές ημών περιτ• 
τεύσαντας άνδρας επέτρεψε ν. Επειδή καί τ& περί τού- 
του καλώς «Τχεν αύτφ, καί έν ασφαλείς ήν τ^ πανούρ- 
γευμα, Ετερον πάλιν ούκ Ιλαττον τούτου τ^ δολιότητι 
τών φρενών έπενόηοεν* πυρπολυθήναίι γαρ άπασαν την 
πολιν προσέταττίν, ?ν' ?ί καί τούτο αυτψ σ^ το τυχόν 
παρεμπόρευμα, ^δει γαρ ώ: οΐ τους α(χμαλώτους ώνού• 
μενοι, ουδέ τούτο πράττειν αύτον έξ ανάγκης άνασ- 
νοιντο, αίρούμενοι ^^αλλον αυτούς εκείνους καταπρησ- 
θήναι, ή τοιούτον τι καν άκοη πχραδεξασθαι* μήπω 
γαρ τών Βαρβάρων δια μέιου τής πο'λεω; τήν φλόγα 
διασπειράντων, άλλ' Ιτι πλησιάζουσας τη θαλάσσ(ιπυρ- 
πολούντων οΐ/ίας, μόνον δτι προς τ^ χαταβάλλειν τάς β11κ>ϊ>\αύ8ςηβ ηΙΙα ίβνρίνβτεαίίοηβ ρτο Η\8 βχΗιύβΜ 
βχ βαρϋνίΒ Αςανβηοπίτη Ιοί αΙί08, ^ηο^ Μ 8ηηί, 
ςιΐ05 ίρεβ ΓβΓΛ/ιπ άβ/βτατη^ηΐ νηπΗε ίητηβ (ίάβί- 
ίη88ίο άί88θΐΌαΙην, πίΜΙίΐηβ ρτωίβηάαε οαπίνα ιη^, 
^ιι7Π άβϋίηηι βΧ8οΙνβτίίη, ΤαηΙηηι Ηί Ιϋβτίαίβ ρο- 
ΗαηΙητ,ηΐΓβοοΙΙβοΙα βαάανβτα,ηαίΒ ροΓυηίΌβΓεαηι 
ητΐίβη ρτο}β€ΐα αβτβτη ίρεηηι %η 8ηί τηΐΒβΓαΙίοηβίη 
α€ Ια€Γρ9Λα8 ΙναΗηηΙ^εβρβΙίαηΙ.ΠΜ ίΙΙβ ηαΐηε,ρβτ^ 
νβΓ8η8ηιιβ ρβν€βρΙ%8^ 8ηαάβί 8ΐβγηβοηί, η( 8€ήρίο 
ραβία ΗΙα €οη8\ρηβΙ,βΙ ]ητήηταηάο ΰΟΐιΙίτηιβΙ: ίητη 
οί)\η€8 ίΙΙθ8 Ηοηιίηβε, ςηί βχ ηΌ8ΐΓί8 ηιρβτβταηΐ^ 
8οΙν% ηιαηάανίΐ, Ηαο ΟΛτη ρτ08ρβτβ αίεοΙνίΒΒβΙ^ 
/ταηάβτη^ηβ €0ηιρΙβ88βΙ,αΙίαίη ηΰπ τηίηοτβτη βαΐα- 
άιίαίβ ρνορτία οοτηηΐίηΜίΙηΓ, νηίυβΓ8αηι ητίβια ύπερ τής πόλεως τιμάς οι παρόντες προ< αΧΧ•^^Χο\)ζ ^ίρηβ 8η€1βηάί ίΐΐίβΐ,ηί ΗοβςηΟίΐνβηβροΗαίίηηί 1η• έ/.ύρω3α^, καΐ πάλιν πρόσταγμα πανταχού διεπέμπετο, 
παύεσθχι τής οίχεία; σ•^νεργεία; τ^ πύρ, ώς εΙς χρησ- 
τον αύτψ πόρας καί ταύτης προελθούσης τής έπινοίας. 
Οί γαρ ανδρε: έκεΰτοι συν τφ ^^θέντι Συμεών, μή 
ΙχοντΚς άλλοθέν πόθεν καταβζλέσθαι τήν ττερί τούτου 
ποσόνητα, τα δύο ύπέσχοντο του χροσίου τάλαντα, 
ά'περ ήν ό θανών έκ τών ^πάλων ευνούχος προς τ6ν 
Σχρυμμόνα έςαποστείλας, ^ καί θαττον άγιγόντες διά 
τίνων ταχυδρόμων, 6θε^ έκρύπτοντο, καί τοΤς Βαροά- 
ροις έίαριθμησαντες, ο(>τως τήν πόΛιν ηΐς πυρκοϊαάς 

διεσώσαντο. ΑάΌβηίβηΙ%Ιίη8 ηοηηηΙΙί8 ρη% ιι^ηιη- 
ηηβ β^ηρβταηΐ ρο8ΐ βχ€%8ανί ΗτΙ^βηί, βί βαρΗνθ8 
ρτορηο8 ΓβάίηίβηΙίΙη*8^ ηηα ο§ίίη ίίι ύάνβηβΤΛΐ βτητη αβ4:€άβτβΙ,ηβ€ίη€θΐητηοάβ. δοίβϋαΐ ^ηίιη, ςηί 
€αρΙίνο8 τβάίτηβύαηΙ,οίΗηίηο ηηπίΐηαηι ίά ρβττηΐε- 
8Ηη8,βΙβ€(ηνο8 ροίίΊ8 ϋβηιβΐ 8η€€βΏ8ί8 ^ρη^^ίί8 ίοτ^ 
τβΗ,φιατη ίαΐβ^αίάρχαηινβίεοΐο αηάϋηεηεϋηβτβ. 
Νοηάηηι βηίίη α ΒαΓ\)ατ\8 ίη τηβάία ηνίίβ βαηιιηα 
οΒροτίαΙα, αά αάΗηβ τηαή ρτοχίηι%8 ωά\\)η8 άββα^ 
ρναηΐίύηε, ςηί ίιιτη αάβταηί ρτβΐίηηι ρνο ηνύβ ρο^ 
ηβΓΰ ίηΐβν 8β εΐαϋίΐίηηΐ : ίηΓ$ηίη(ίηβ}η88(ί ^ηοηπό 
Βρανρηηίητ^ ίρηβνη αΙ> αάώη8 8ηύηιονβηάηιη,€ίΐίη 
βΐ Ηαψίβ ίηαοΗίηαηί ρνοερβτβ είδί 8ΐί€€β8ίί88β βοι^ηο• 
8^β^β^. ΥιΗ βηίγη ίΙΗ νυτη άίβίο 8}/ηίβοηβ^€ηίη ηοη 
ΗαίβΓβηί αΐίηηάβ ρτβϋηίη τβί βοηβββνβ, άηο αηή 
ΙαΙ^ηίαρτωηί8βτΗηΙ^(ΙΗ(ζ ύΗηη€Ηη& /ϊι^/ί^ΜΠί^ϋέΐ- 51 Ι^ΕΟΝΙδ Α1.1ΑΤΙΙ. 52 (ι» Λέ 8ίιψΛβση€ηί ίίηιίί^Γαί, ι7/ί« άϋΒΒίηιε ρ€ν Α ϋύηβ. ΡοΒίηηαίη αηίετηφΒ βάύί [ηϋ %η Μ$ τΛ^ 
νάθ€€$ €ηΓ$στ63^ νηά$ Ιαίβ^αηί, αάν^οΟβ βΐ Βαν- ^~ ' "'"' 

6βηβ ηϋτη^Γβίι^,ιΐΓ^^ηι α* ιικ^ηΛΌ ωη$€τυατηηί. 
Ηίβ ρΐαηβ €0ηε1υ4ιΙυΓ, ιηυΙΙο ςυ&ιη ίβΐί ΓαοίυηΙ, 
85ΐηβοηβαι χΜβ ρτ&ηύίοΓβιη Γαίβδβ. 

Ει, υΐ ιηα{ί9 υΓ^β&ιη, δ^ιτιβοη ίρββ δυβιη βο Ι6ΐη- 
ροΓβ »(«ΐ6ΐη β(1ί586Γ&1: ίη ΥίΙα βαπεί» ΤΙιβοοΙίδΙβδ 
ΓΟ^λΙοΓ α δ^ιηοοηβ &η&ο1ιθΓ6ΐ& ηβ 8εη1)6η(]ί οηαβ 
άβίΓβεΙβΙ, €&υ8&8ςυ6 ρΓ8βΙβη(1&1, (ΐυί1)υδ 86 & 808- 
οΐρίοηίΐο 80ΓίΙ)6η(1ί ιηυαβΓβ 8ϋΙ>ΓαΙ)λΙ. 6&υ89δ, ηααδ 

ρΟίθΓΑΐ 8£ΓθΓΓβ Μθΐ8ρΙΐΓ&8ΐθ3 ρΓ»€ίρΐ1θ €886 ρΟΐβΙβΟί: 
Δ6γων άπορίβν,δουλ*(3ΐς, γυναΤχβΛοιΙ τέκνα, οιχουφ(;ον- 

ίίδβς, άίΰβίΐάί ί'ηορ/αηι, εβννίίίοτηηί ρτβ^ηβίΐίίαηι ΗχοτίΒ,εΙ βϋοηιιη ιηο/^ιΐιβιιι, €ΐ άοιηΐί$ ρτορΗαί (ΐιται. 
Νβ{ΐ60ΐί8 Γβϋςυίδ, (1υ&8, 86(1 1)Γ6τί88ίιη6 βχαιηίη3- $ρ6€ίαία^βΙ ρταάίΰαία β/ιηιι/ Γΐΐίη ύΓΓσηίβ ρηΜΰο» 
^ηο(ΐΗ€ εηναε $η8€€ρίΙ;αά60 ιι/ ίγηρ€ταΙσΐ'ί νεηηη- 
Ηατβί βα,ίίΚΒ αΙ^βτβύαηί βχΐβή, βί τητ$η$ €χί€ή% 
(ΐηα]ηΜαΙ ιιηρ^ αίοτ.Ουββ &υ(6Γη βυηΐ ίΙΙββ ιεράξ^ι: 

μ^στιχώτερχι, ϋΐίυδ (βΟΐρΟΓΙδ δΟΠρΙΟΓ Ι^^ηΑΐϋ» (Ιί&- 

εοηυδ ίη ΥίΟ δ8ηοΙί ΝίοβρΙιοη ρβΙτίΑΓοΙι» ΟοηβΙ&η• 

ΙΙηοροΗΐ&ηί, Κα βχρϋεαί. Κχ( ττ«ν δια /εφ^ς χαΐ 
μέλανος τέχνην ιιοιούμενο;• {ϊρέθη γαρ απογρβφείκ 
τοΤς των κρατούντων μυντηρ^οις ύιιηρετούμενος. Ούτω 
γαρ παρά ττ^ Αυσονίδι διαλέκτψ τ^ άσηκρήτις ^νομα, 
^επι μυ9τηρ(ων μεθερμηνεύβ^θαι βούλεται. Εί €ύ1Λ, 

ςαχ ηιαηη εΐ αίταηιβηΐο απ (αοΐϋαΐατ^ €Χ€τ- 
€6η$ : ηαηιςΗβ €ΐ6€ΐη3 [υβναί $οήΙ>α, άοτηίηαη- 
ϋητη ατ€αη%$ 8Ηδ8βΓνί€η$. 1$ίηρηα Ληίοηια ή- 1)0, δουλείας, Ββτνίΐία ρϋΜίοβ ίοίδδβ &1) ίΓηρ6Γ3ΐθΓ6 Β ^ηίάβίη α $β€ΤβΙΐ$ ηηηοιφαΙνΓ,ςηί αραάηο^ αΙ^ατ 

ίη ν&τϋδ η6κο1Π8 Γ6ίρυ1)1ίε8β (ΐ6ίΌ8η(ΐ3ΐ8, άυΜυιη 

ηοη 68(.εΓβο ηοη Ιοιη ρπιηυιη ΐ6^8ΐί ιηυιιβΓβίυη- 

ΐ;6ΐ>&ΙιΐΓ, 86ά 8ίηίϋΙ)υ8 &δ8υ6ΐυ8, αΐηαβ 6Χ6ΓθίΙυ8, 

υΙ 8106 πΐ6η(ΐΑείο βΐίηιι'κΐ 8ίΙ)ί ίιηροη6η(1ί βά 6Χ£ΐι- 

Ιί6η(]ααι ΐ8ΐ)0Γ6ΐη,(ΐ6η6^&η(]υιη(}υ6ςιιο(1 ρ6ΐβ1)8ΐϋΓ, 

8Αΐίδ 6δ86η1.Α1ΐ6Γ8 βδΐ, υΧ0Γ,6ΐ βΐϋ, Συ μεν ίσως ιτρο- 
φασίσ^ '^'Ρ^ ***^ άξίοΰν έθέλω σου την αγάπη ν, άπορίαν 
λόγων, {1 δουλειών άφορμάς, <1 γυναικός καΐ τεχνών, και 
οΤχου φροντίδις, ί τινας αλλάς αΙτίας διακρουβμενος 
^μων την άζ{ω7ΐν.'£γώ δε αοι και εύημερίαν, και εΰπο- 
ρίαν πάντων επαγγέλλομαι, καΐ πολλ^»ν έκεχειρίαν ευ- 

ρετν. Τη ^ηιάαη /οτΙα$$β αά ΐ€ €Χ€ύ$αηάίΛίη άβ ηοη 
$η8€%ρίβη(Ιο 60, άβ ςνο εηηι ίηαηι τοραΐηηα οΠανί- 
ίαΐβτη^ ίη τηβάίΠΫη αάάηο€$, ΒΘΤτηοηχΐίη ίηορίαηι, εαηίε βχρηηίί $η€νίΙ, ΡΓίιηυιη 6Γβο (υιΐ 8 ββοΓβΙίδ, 
61 8 εοηδίΐϋδ ί[ηρ6Γ3ΐ0Γί8 : άβίηεβρδ ηοη 8(8Ηιη, 
86(1 ροδΙ(}ϋ8πι 6]ϋδ 6(ΐ68 8ρ60ΐ8!8 ΓϋίΙ,ρυΙ)ϋεί8 η€- 
§ο(ϋ8 (ΐ6δΙίη8(υΓ : 6( ηοδ 8(1οΐ68ε6η(ϋΙυπ), βΐ ηοη 
υ1ΐΓ8 τίβίηΐί ςυ8(υοΓ 8ηηοΓυηι 6οηιηί3ΐ)ίπ)υ8?ΤΓΐη- 
ρυδ ί(1(]η6 ηοη οχί^υυπ), 6ΐ 6χρβΓί€ηΙί& Ιοη^β &η- 
ηοΓϋπι 86Π6 6Χ8η)ίη8(8 6ά6ϊύ Ιιοηηίηίδ οοηαρΓο- 
1)8ΐ)υη(. 8ορΚιοεΐ68 ίη Μάιρο (^ΓΑηηο : 

Χρόνο; δίκαιον ανδρχ δείκνυαι μ((νος• 
Κακόν δέ κ3ΐν έν ήμέρ^ γνοίης μι^. 

Τ6χηρη$ ύοηηηί άβοΐαταΐ ίτηηιβηζηηί νΙτηίΛ. 
6ϊιιη $%1 Μ€8 8αίί8 υηα ρΓθά6ηάί8 ηια/ί<. 

ΑΙ ροηβ1)8( Ιυπ) νιΧύΙίδ ΙίΓοοίηίυπ) δοΐ) Ηίαιβηο, αηί 8ετραΐοηιηί 0€ΰα890η€8, αηί \ιχοή8, βΐ Ιίύβτο-ηΙίΛ οδΐ. $6(1 ευ]υ8 τίΠυΙίδ ? Α1ίυ(1 681 πιίϋΐίββ (γ^ο- Γκιη, €ί άοίην8€ηΓαηί^αηΙ α/ιςνββ αΙία8 οαίααΐ,Γβ- 
αί8αιΐ8 ίά,άβ ςηο ηϋ8 1$ ΓοςατηΗ8. Ερο αηΐβιη ίΛ% 
τβτηΐΛ ρτο8ρ€τί(αί€$η^ ίηΗΙϋαίβΐΛ, βί αύηηάαη- 
ϋαίη [56] γ^γκι» ΟΜηίητη ροΙΙίεεον, Η (οτβ νί 
ίηα^ηηιη Ηϋ 8ηρρ€ίαί οίιιιι». Ουοπιο^ο ογ^ο (]υί 

ηΐΑ]θΓ3 ίη Γ6ίρυΙ)1ίθ8 0ρ6Γ8 8α8(ίη6Γ6 6ΐ ρθΐ6Γ3( 

6ΐ βοΐβΐίλΐ, (}αίςυ6 υχοπ »(Ι]υηεΙυδ ΙίϋοΓυδ βχ 
ίΙΙβ ρΓοεΓ68ν6Γ8η( ρΙυΓ68, γί^ίηϋ (ΙαοΓοπ) ν6ΐ νί- 
{ίηϋ 6ΐ (ΐυ8(0Γ βηηοΓυαι ογαΙ, 6ΐ ηίιηίδ &(1οΐ6εεβη- 
ΙηΙυβ, 6ΐ ηοη ροΐΐυδ ςυ&(ΐΓ8£ίηΐ8, 8υΙ ΐΓςίη(8 
ραίηςυο ηίηίηιυπι η8ΐυ8 ? Οτάο ςυοςυο ίρδ6 γ6- 

ΓΟΟΙ £68ΐ8ΓυΠ) ί(1 ροδίοΐβΐ, \ά ΟΧρΟδΟίΙ, ϊά 8(8- 

Ι)ί1ίΙ• Αηΐ6(]υ8πι 6ηίπι Μ6(&ρΗΓ88ΐ68 ιηυηίΑ ρυ- 

1)ΗεΑ. 6ΐ ΐ6§8(ίθη6δ 8ρη(1 6Χ(6Γ8δ η8(Ιθη65 θΙ)ίΓ6ΐ, είηίοπι εαιη ίη ε88(Γ8 (ΐ6(1υείη)υΓ, ίΙ>ίςυ6 ρηπιίδ 
3Γ(ί8 ιηί1ί(8Π8 ρΓ8β06ρ(ί8 ίηίΙΙαπιυΓ, ςα6 ροΐίυβ 
πιίΗΐί» 8υ8ρίε^π)6ηΐ8, 6(6ΐ6ηΐ6η(8, 6( ίηευη«1)ΐιΙ» 
ά\ά πΐ6Γ6η1υΓ : 8ΐίυ(1 68^. ίη)ρ6Γ8(0Γί8β νΪΓΐυΙίβ ϋ- 
Γοείείυπι, εαπι βπιοηδίδ ηιίΙί(8Π8 [57] ρ6ΓίΙί8Β τα- 
(]ίηΐ6η(ίδ 8(1 π)8]θΓ8, 6( ηοΙίΙίθΓ8 §Γ8(1υηι ίαοίηΐϋδ, 

6ΐΓ6§6Π(1ί 8ΐίθ8, 6( (]υε6η(1ί 6λ6Γε1ΐϋ8, 6ΐΓΑΠ6η(Ιί 

ίηίσιίευπι 8Γΐ6Π) 6(1ί8οίπ)υ8^ ρΓον6ε(1 ]8ΐη 8Βΐ8ΐ6, 
ηοη ^υν6η€δ, ςυ8ΐΐ8 6Γ8ΐ 8^πΐ6οη 18(6 8ρυ(1 Ηί- 

ηΐ6Γίυΐη, υ( ίρ86 8ρ6η6 8ίΙ : Τούτου μίν έκε(νψ 
συστρατευ<5μενο;, και προβιοαζόμενος είς πεΐραν στρα- 
τηγικην, οία πυλός μ^τρι προς τα γεννακίτατα των 
στρατηγημάτων συσκαίρων. ΡαΓίίηΐ ΟίέΤη €0 ίαίΙίΙαΨΙί 

αά ίίηρααΙοτίΰΒ ανΙί8 άοΰηηιηιία ρτοίηονίηάη»^ ίη &1ίί8 ο£Βεϋ8, (}ΐι» ρπνΑΐίιη, 6( ίη(6Γ (ΙοπιοδΙΙεοδ ^ηί €(ΐΗηΙη8 τηαΐή δοΐβΐ αά ρΓ(Β€ΐανί88ίηια δίταΐα^ ρ8η6(68 6Χ6Γε6η(υΓ, 8ρυ(1 ίη)ρ6Γ8(0Γ6πι 801 βρβεί- 
ιηοη (16(16Γ8(, Ιυπηςυο εοσι ίο 8Γο8ηΐδ, 6( 860Γ6(ίδ 
εοηλίΙϋββιΙοδΠΙίοδ ίηηοΙυίΙ,ίηαροΓ&ΙοΓοπ) ηΐ8η(ΐ8(ο 

ραΙ>1ίε&8 εθΓ88 δΟδεορίΙ. ΡδεΙΙοβ : κ αϊ πρώτα μεν 
ταΤς μυστικ'οτέρας έφεστήκει των πράξεων , και 
το'Ις άπο^ήτοις βουλεύμασι κοινωνάς παρειστήκει 
τοΤς συμβουλεύουσιν. ΈπεΙ δΐ ή του τρόπου πίστις 
έν τούτοις τούτον έκήρυξε^ μετβ των άδυτων, και 
^άς χυσμικάς φροντίδας συνείληφεν, ώς αυτόν γεγενης- 
Οαι εΙσαγγελέα τε τώ κρατούντι των ϊξωθεν, καΐ έξαγ- 
γελέα τών του κρατούντος τοΤς Εξιοθεν. Εί ρΓίΏΐηηί 

^ΐηίάΰίη ρναβϋ Τ€Η8 ηιαρίΒ αΓοαηί» βί 8βα$' 
οτΗΐη οοηΒΐϋονηηι (πϋ ρατΗο^ρ^ οηηι βοη8ηΙβη- ςβηιαία α88ίΙίβη8, δ(Γ8(6^ίε8 6ηίπ) βδΐ, υ( Οηοδϋη- 

€ΐ6Ι 6ΐ 1.60 ίΐηρ6Γ8(0Γ ΐΓ8άθη(,?τρατηγών αγαθών άσ- 

Α7\9\ς,8ΐΓβηηοηιηι άυβυηι βχβτβϋαΙ^ο.ΕοίΐΜβ ροΐίβ* 

δίίηαΠ), ςθΟ(1 Α886Γ8( Μ6ΐ8ρΚΐΓ8δ(68, ηοη 8(1 πεΤρχν 
στρατηγικήν, βΧβΤϋίΙύΐίοηβίΛ ίίΓαΙβρΚΟίη ΐΑΟΐοηΐ, 
86(1 8(1 τά γενναΐί^τατα τών στρατηγημάτων, αά ρΠΒ" 

€ΐαη88ίηία 8ΐΓαΙαςβιηαΙα, 0ίε68, 86 \ογ8Γ6 βηηΗ- 

Ιητη αά νηαίΤβηΐ, πώλον προς τ?ι μητο(. 8ίπιίΐΗιΐ(Ιο 

ηοη 8βΐ8(6πΐΓ68ρίεί(, δβ (1οεί1ίΐ8ΐ6Π) 6( (ϋβείρΐίηβηι. 
Οθ6Π)Α(1ηηο(1απ) 6η!ηι εηουΐυδ η)8(η ο1)ΐ6Π)ρ6Γ8η8« 
οΙ)6(1ί6ηδ(ΐυ6, 63 (]υ8β ηΐ8(η8 δυηΐ, 8(1(ϋ8εί(9 ίΐ3 βΐ 
ςοί 3ΐίοη]ΐη, ίιηρ6Γ(ο ηοΓί^οΓΟδ 8οΙ)68ΐ, εο]α5εοπ - 
(]06 ίΙΐ6 βίΐ 8βΐ8ΐίδ, 8 (1οε6η(6, 8ε ηί)8ηυ(6η6η(6, 53 ΠΕ βαΚΙΡΤΙδ δΥΜΕΟΝΙδ ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ/Ε ϋΙΑΤΚΙΒΑ. 54 ςοββευηςυβ ίΙΙβ 6Χ86(]ΐ]ίΙυΓ, Ιβηςοαιη β π1&^ο^6 βυο Α ^γο βεΐαβ 68(. Ν&πιςαβ ροΐυίΐ αΠςυαικΙο, νΪΓ &Ιΐ38 

! Λ •• » » . 1 •» .1•** β• «•••• •« ιη8(Γυ!(υΓ βίςυβ ίιηΙ)υΗυΓ. 

Αΐί/Ηβ ίΐα $νϋ €οη$ίαηΙίηο ΡονρΚ^το^οηϋο Ιίοηί$ β- 
Ηο Ιητη ΤΗβοΗπΙΟΒ εανα νίίαιη^ Ιητη αΐία άίνοηίίη 
αΰΐα βητη (Ιηοηδναβββ οβνΐηηι νίάβΐην^ηοη ηί ΑΙΙα- 
αη$ »οη\)ίΐ 5ΙΙ& Ι,^οηβ €ί ΟοΐΜίαηΙιηο, ΑΙΙαΙίυβ Οία- 
Ιηί);ι, ςυαιτι δεηρδβΓαΙ (Ιβ Ρδείΐίδ, (Ιβ ΰΒΐ&Γβ ΜβΙα- 
ρ}]Γ35(6 (]ΐΐ3:Γ6η5 (Γβ(1ίΙ θΜΐΏ δυΐ) 1.6οη6, β( Οοη- 
δίαηΐίηο ν!χί<ν5β. 8ί αηΐβ ίβοηίδ ούίΐυιη αηηοδ ΓβΓβ 
ϋβεβπι Μβ^αρΚίΓΗδΙβδ 6]ϋδϋ6ΐη ίβοηίδ ηιηηά&Ιο 16- 
^Μ'\ ρΓονίηΓίαπι βρικί Αγ31)63 δυδΟΡρβΓβΙ Γιΐπδ 3α- 
εΐυδ, αο ρπυρβ (]ΐια(]Γ3ς6η3Γίιΐ8, πιαΙβηθ δεηρδίΐ 
ΑΙΙαΙίιΐδβυπι δυ1)1.6οη6 61 ΟοηδΙ&ηΙΙηονίχί^δβΥδβά 
δοηρβίΐ ΓυΐΏ έεπρίίοηβπ) θχοΓδοιη δυΐ) Ιιβοηβ, δυΐ) 
Οοπδΐ&ηΙίηο οΐ Κοιη&ηο ηβροΐβ βύδοΐνίδββ. Ουΐά ρΓυ(ΐ6ηΓΐ8δί(Ώυ8 €ΐ ίπφ6Γ&1οηΦ νΪΓΐυΐίδ ιηβ^ίδΙβΓ 
δοΙοΓίίδδίηιαδ 8(1ν6Γδ&πι ΓϋΓΓ^β ΦΓυηιηαπι,βΙ ε&ίαιηΐ- 
1&(ίΙ)υδ ^6η6Γβ ΓοΓίυη^β ίιιιρβίυ, 6( ιιΐ ηιο^ίδ ίηΓοπ- 
Ιυηίο |;οηίΐ6Γ6ΐ ίη]αΓϋ8 ρπηείρίδ 0Γ£6Γί.Ι(1 νρΓο &4- 
Ιιυο βιιιιηίηβηάυιτι 6δΙ, απ ΑΙβΧΑΟίΙεΓ Αϋεο ίηίςαυβ 
(υοπί,ϋΐ Ι&υάβδ ηαοςυβ ΗίιηβΓίϋη άοΙοΓβ ροηβΓβί, 
Τ€ΐ ί(3 δ6(1υ1α$ δεπρ1& αΙίοΓυιη ίη(ΐ3Κ&πΙ, υΐ δί 
(]υί(Ι ίη ίΙΙίδ 6δ$6ΐ,(]υο(] ιηίηϋδ ΑΓπάβΓβΙ, ίηνβδίί- 
£&ΓίΊ? ΗοΐΏο ηβΓβΓϋδ 1ίΙ[)1(1ίηίΙ)υδ (Ι6(1ί1υδ, νεηΐπ 
&(1(ΙΐοΙυδ,(Ιίβ ηοοίυςυβίη δοιηηο,βΐ δβ^ηίΐίβ δβραΙ- 
Ιυδ^6ΐ ρΐαηβ ]υν6ηευΙυδ. ΟβίΐΓβηυδ : Ό οέ βαιιλευς 

Άλέςτινδρο; και πάλαι βίο; άοροο^αιτον ^χων, κχΐ δια- 
κεχυμένον^ /αί πρίίς μόνα έπτοτιμένον τα κυνηγέίΐα, 
κΐ'. τας αλλάς άχολάιτου;, /.α\ έκδεδη[^τημένας τών ίΐΐΙΤϊ ? Αηηοη ρθ(θί(5εη1)0Γ6ηυ3(ΐΓ8^6η3ΓΪΙ15 ? 86(1 β πρά;εων, κχΐ μτ,δεν έργον βασιλέως, και τών δλων έγέ- ηοη δΓΓίρ$ίΐΤ1)€οεΐίδΐ6δνί(3ΐη. Νβε ΑΙΙαΙίυδ ίϋ (ϋ- 
χί(, ηοε οδοευδ 1(1 (1ίχί«δβ(, ευπι βρβΓίβ ίη 63 νί(3 
(Ιίθ3ΐιΐΓ Ι^6οη6 ιηοΓίυο νίΐβίη δεΓΪρίΑπι Γυί956.0ίχίΙ 
ΑΙίΑΐίυδ δοπρϋοηβοα βχοΓ^υιη. ΓΓθΙ)8Γϋ (ΐ6ΐ)υίι Βοΐ- 
ΐ80(1υ$, ρΓβΒίβΓ ΥίΐΒδ 61 Αεΐ8 $:ιηεΐοΓυιη ηίΐιίΐ &Ηυ(1 
δείίρδίδδβ.ευιη βηβεΙιοΓβίΑ Μβΐ3ρ1)Γ8δΐ£ΐ(ΐ)ροη8ΐ, ηβ 
άπορίαν λόγων, ζηΐΛοηηιη ίηρβΗίχαίη ίη πιβίΐίυιη 
βΰΤεΓ&Ι,ρΙ&ηβ ]3η) οεΓίιιπι τείίςοίΐ Μεΐ&ρΙίΓΑδΙβηη ίη 
δοπΙ)6η(1ο πιυΙΙυιη Ι)3ΐ)υί5δ6 υδυα:, ίη βοςυβ ιηυΐ- 
Ιυιη δ6 6Χ6Γευίδδ6. Οπβηλίη βΓ^ο ΓΑΐίοηβ άίοίπιυδ 
Μ6ΐ;φ1ΐΓ8Μβαι ευΐ) ίβοηβ εοπ &εΓίρδΐ8δϋ? ΙηΐβΓ νίΐβδ 
ίΐβςυε δβηοΐοΓυιηρΓΐιηυιη Ιοευσ) οεευρ8ιΤI1^ο^^^^^β, 
ευπι »η(6αΙί8δ ίΙΐ8πι $εηρδ6π1 ίΐι ΡββΙΙο 8δ86Γ6ηΐ6, 
&Μΐβ 8ΐίηδ δεηρίίοηεδ, ηοη Ιΐ( ιη, ευιη 8ΙΙ8 ςυοςυβ 
βυηι δεΓΐ) δίδδβ ε< Γΐίδδίπίΐυιη δί(. Ε( ηη^επΑΐη ίΙΙβ 
βοπρδβπΐ ? ΟίεεηΙ βΐϋ : Ιρδ6 άίνΐηυδ ηοη δυηι, 6ΐ 
Ιιοητίηειη ρΓονεεΙυιη 86(8ΐ6, 6ΐ ηιιί δθί6η(ϋ8,8θ^ί8- 
οίρϋηίδ,εΐ ρΓβΒΓίρυβ Γ6ΐΙΐ0Γί(αΌρ6Γ3Π)(ΐ6(ΐ6ηΙ,8η- 
(6 ί]η8^Γ3§ίηΐα αηηοδ 3Γκ}υί(1 8επρδί556, εάίιΐίδδβ- 
(]ΐΐ6 ίη νυΙ^ιΐδ, ςπίδ ρΓυάεηδ η6^3ΐ)ίΙ? Ροδδυηηυδ 
6(ίαπ) (1ίε6Γ6 8η1β ίεοηίδ ϊπί)ρί ΤδΙοπδ οΙ)ίΙυ(Ώ [58] 
εοηείηη8$δ6 ί1ΐ8, ςυ» ιΐβ ΤΙιβοεΠδΙβδ νίΓ(υ(11)υ8 
δεπρ^ίΐ, ρυΙ)Ιίθ3(υΓυπι ν6Γ8 ροδίβα 6» &()(1ί(1ίδδβ, 
(]υ83 (16 1.(?οη6 (ΙβΓυπεΙο,βΙ ΓβΙ^υδ ίρδβ δυίδ 6η8ΓΓ8ΐ. 
ΡΓχΑιΙίοηοδ οηίηι,ηΐ δβΓΓηοηυη) ρΓ(>(£ηΓ)ί3 δβΒρίδδί- 
ιηβ ορεΙΙίδ δεηρίίδ 8(1(1Ίπιη8 Ε^ο ρΓΧίβΓ ΥίΙβδ ιηυΙ- 
Ια Ιιυ]Η806 ΑυεΙοπδ, 6( ε8Γηί)ίηβ, 6( ρΓ088, θΓ8(Ιοη6 
δοηρίΑ, 03ςυβ βΙε^βηΙίδδίηίΑ νί(1ί, εΐ ρβΓ οΐίυπ) 
Ιε^ί, (]Μ8β ίηΓΓ& ΓεεβηδοΙ)θ. 
δ! νΐΐ8 88ηεΐ9βΤΙΐ(Ό(ΐ!$ΐε5 ρη'ιηα ι^ν^ οοψΛΐηίηΙαΗο ϋ νετο Ιγκρατη^^ ούδΐν αςιόν λόγου, ί^ διενοήσατο, ^ 

κατΣ-ρίςατο. ϋπίπινοΓΟ ΑΙ^χαιιάβτ )αιη ρήάβηι 
ηιοΙΙί$ άίΗ8οΙιιί(£(ΐηβ α88ηβίυ8 νίΐΛ, 8θΙί8ςη6 άβ- 
άίΐΗ8 ν€ηαΗοηίΰη8^ αΗί$ςη€ ίηΐ6ηϊρβγαηΗΐ>η8 αί- 
(1X16 ίηΐ€ηιρβ8ΐινΐ8 (ΐΓ(ιοηι(ι/5, ηηΙΗη8 ίηιρβναΙΟ' 
τβηϊ ά€€€ηΙί8 νβί ςβτβηάω ίρησπα^ ΙαηΙηηκιηβ 
ΙηχΗί, €ί ΙΛχάχηϋηΒ ίηίβηΐηί, ίιηρ€Τίηίηαά€ρΙη8^ 
ηΐΐιίΐ ηιβϊηοίΊΐαΐβ ηβ^ηβ οορϋανϋ^ ηβ^ηε βρίί. Εΐ 
Οοηδΐ8η(ίηυδ Μ&η8δδ6δ : 

Ο γαρ '\λέςανδρος τρυφαΤς ήι/οληκώς κιι πότοις 
Και μόνον τον γβργαλίϊμον του σώματος φροντίσας, 
"Αλλο δ* οΰοΐν κατάξιον τ'^υ βασιλείου κράτους 
Ου δράσας, ού φΟεγξάμενος, ου σχών κατά καρδίαν, 
Ως άνθος ερ^ευσεν ο'χτρον έκμαρανθίν ήλ?ψ. 
Και τά^ιον εξέλιπε νόσοις τακεις φθινάσι. 

Νατη ΑΙβχαηάβν νοΙηρΙαΙίδη8 βί €θίηροΙαί\οη\\)Η8 
ίηάαΐρβηί, η(€ ίίΙΙα Π Ιοηΐο ίηιρεηο άίρηα, ν€ΐ ορ€Τβ9 
ν6ΐν6Γϋί8 ρβφΰΐα,νβίαηίίπο άαύ^νβ ΰοίίϋβρία ^εεΐΑ 
{Ιθ8 8θΙχ8 ββΐϋανίΐαΐβ ίηαηβ8€€η8 €Χ8ΐίη€ίν8€8ΐ,€ΐ α 
ίηοτΙ)ί8 οβίβηΐβτ (/6ιι^η?ρ(ι/8.Εΐ π)ίΓ8ΐ)ίπιυΓ δί Μβ(8• 
ρΙΐΓίδΙεδ, νίνο ΑΙβχ8η(ΐΓ0 [59] δί (3πιβη (υπι, ευηη 
ί1ΐ8Μβ(8ρΙΐΓ8δΙβ8δεπΙ)βΓ6ΐ9 Αί6Χ8η(1εΓν1ν6ΐ)8ΐ, ςυί 
ίεοηί ΐΓ6(1εΓίπι ΙβηΙυπίΐ ιηεηδεβ δυροΓνίχίΙ, ΐ8υ(1βδ 
ί1ΐ3$ δυο Ηίηηεπο (πΙ)υί58β ? Ε^ηίϋειη άιίίιείΐβ 8(1 
ΓκΙεΓη β^Ι, Μεΐ3ρ1)Γ3δΐειη ροδίδοπρίυιη 8ΐίηο;(1ίΐ8 
ηε^Ιεχίδδε ; υΐ ηυηςυ8πι ροδΙε8 ίΐΐυιΐ Ιπ πΐ8ηυδ 
δϋπιρδεπί, Ιε^ίτίΙίΐυε, τείεείυηιςϋβ εί^ΓΓεχεπΙ• 
ΡοΙυίΐ εΓ^ο Ιαυιίεδ ΗίπίΓπί ηιοΠυο ΑΙεχ8η(3Γ0 ΥίΙίΒ 
8η(ε8 δεηρΐ9Β8ηηεεΙεΓβ. 
^\\Μ\\ΜΤ,ρΓ(Β^ίρνί€ ρπΗίοοΜ τ€$ ΐΓαΰΙα$$β $ηΙ) Ιιοηβ (αϋ, ηίΗϊΙ ΐρΗχιν 8ηΙ> Ιεοηβ 8€Τίρ8ίί, ςηοά ςηίά€τη €(ΕρίΙ.Οη\άΛηΙ& ίεοηεηι εβεΓίΐΜεΐ8ρ1ΐΓ3δίε?,ί8ηο 

Γ8ΐυΓ. Ει ΓοΓδ3η ροΐυίΐ Ββδίΐϋ Μ8εε(1οηίδ ίπιρεηο 
ριιύΐΐεο ηε^οΐίο (ΙεΓυη^ί. 8ε(] ε$(ο εβΒρεπΙ δυΐ) 
ίεοηε. Αηηοη ροΐυίίδυΐ) ίρ£θ ίπ)ρεπί εχοΜίο ηοη 
&(]οΙε5εεηδ, διίΐ 9β(8ίε ρΓονεείΑ πιυηυδ ρυΙί)1ίευηι 
δυδΙίη6Γε?0αί(] εΓ^ο (ΙοεΙίδδ ηιυδ Βο1ΐ8η(1υδ οοηίΓΑ 
ΑΙΐ3ΐίυ(ΐΐ)ηΓεΓεΙ,ςυί(1ίχίΐΜε(3ρΙ)Γ3δΙεπι δυΙ)ΐ6οηο 
γίχί8δ6? Αη (]υί δυΐ) ίεοηε ίηείρίΐ τεδ ρυ1)1ίε3δ 
ΐΓ8εΐ3Γε, δυΐ) ίεοηε νίνεπε, 8υΙ ΠοΓεΓε (Ιίεεηοΐυδ 
ηοη εδί ? ΥίχίΙ ίΐ&ςυε, δεηρδίίςυε δυΐ} 1.εοηε, 6( 
€οηε(8ηΙίηο Ηε(8ρ1)Γ8δ(εδ, υ( ΑΙΐ3(ίυδδθΓίΙ)ίΙ ; ηοη 
υΐΒυΙΐ8η^υδ βχε1υ(1εηδ ίεοηεπ), δυΙ> ΟοηδΙ&ηΙίηο 
ΡοΓρΙι^το^βηίΙο Ιεοηίδ &Ιίο. βάίάεήί ίη Ιηοετη, Ηοε νεπο ίβίδυτη εδΙ ; ηβπιςυε, 
II* δυρΓ8 (ΙΙχί ηυδ,Ηοιηο 63 ε^ΐΕίε δί ΥίΙ&δ δ8ηε(0Γυιη 
ηοη δεπρβ'Ι, 8Ι1& δεηρδίΐ. Αΐ ηοη βάϊάϋ ίη Ιυεεπι. 
ϋυίδ \ά 8ίΙ? 8ί ε(1εΓ6 ίη Ιυοεπι, ραϋΓιεβΓε ΓυεπΙ, 
πΐϋΐβ βηΙε ΤΗεοείίδίεβ Υί(8πι ρΌΐ)Γ!ε8δδε, ςιιίδ ηε- 
|ίεΐ? Νβηυβ ΑΙβχαηάτο τβτηηχ ροΐίεηΐβ ίΐα Ιαηάατβ 
ΙΓαηεηηϊπ αιι&\ΐ8 €8$€\. δοΐεπιηε '\ά ΓυίΙ 8Ηίδ εΙί8Πΐ 
ΗίδίοΓίείδ. ΟυοΙ Ι8υ(ΐ8ΐ ΡΓΟοορίυδ νίΓΟδ ίΠυδίΓββ, 
ςιιοδ ^υδι^ηί8ηυδ ίπιρεΓ8ΐοΓ,εΐΤΗ6θ(1οΓ8 (Ιίπδ 8ίηί- 
XI Γβηΐ η)8ΐ1$,8άί)υ ^υ*3ι^' ίβηο δυρεΓ^ΐίιε. Ουοΐ 8ΐΐ)? 
ηκ δίηςυΐοδ Γε( εη8ε8ηι. Νοη Ι8υ(ΐ8ΐ Ηίη)6ΓΪυη] Με- 
ΐ8ρΙΐΓ38(6δ ρΓορίειεα (ΐυο(1 ίη βχδίΐίυπ) αΙ) ΑΙεχ&η- 55 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙ,ΙαΑΤΙΙ. 56 ΤββΙίιιιΟΏΐο ΡββΙΙί ε6Γ(ο ίηηο(ϋ6Γ&1 ηοΙ)ί8 Μβία- Α ΰϊίηη$, δι/ηιβοηβγη ίΙΙητη, ςηί ΜβΙαρΗνοϋΒ ρνα- ρ1ιη8ΐ6 8βΙ&8. Ρο8(ιηοάΌΐη ουπ) ΒβΓοηΙο, βΐ ΒβΙΙβΓ- 
ηαίηο, λΐϋδηιιβ Ι&οάαΙίοαβηι ίΙΙ&ιη ΜβΙαρΙίΓΑδΙββ &(1 
•βηΐοΓβιη ΡδβΙΙυΐΒ Ιιβοηί» Ρΐιϋοβορίιί ηαα^ίδίΓϋΐη 
Γ6ίυΚ88θ νίδυβ 8ΐιιη,οοπ] δ€Γίρδβηπι:7!/ηίοΓί Ρ8€ΐΙο 
αάριάίΰατί ηηΙΙο ρτοΓ8Η8 ανςητηβηΐο αυοίονβηι 
οταΐίοηύ ΡαΙΙηη αΐίίτ^ηι €$ίβ^ ηοη Ιεοηίβ ΡΜΙο$ορΜ 
ηίαρί$(ταίη, ηαπ^ηατη βνινΙηνοΒ, ςηι ΰοηίνα Ββη- 
ΚίΜΐ.ΑαάΙβοαυβ ΒοΠθΟάιιιηιΙ^ο ΡΜΙο$ορΗη$ρϋ8ίςνατη 
ΡΒβΙΙο ίΙΗε^ηίοή ίπΑηίνοϊηδηΙα άεάεταί ορβΓατη, 
ουΜ ηοη ({ΗαηίηΜ νοίηίβεβί,αύ βο Ηαη8ί$8€ί ενσάί- 
001118^ τηοηα8ί€ήα νανΐα οΜΌίΙ,Γβρο8ίΙθ8ςΐί€ ίη ίΐ- 
Μι ΗΙηΌ8ίηΡί$αραη8 3ΐηάί086 Ιβρϋ,αΙςνβ βχαΙΙβηίβίη μΙ 
€τηά%Ηοη6τη αάβρΐΗ8, ηί €ητοραΙαΐ€8 ίιαάίΐ: Οβίη 
€οη8ΐαηΙίηοροΗτη ΓβνβΓβια ρΗναϋη φΛ08άαίη άοοπϋ : ΰΐατβ €θίηρο8ηα, ϋαΙΧΒ {ρΠην 8ίί λιο, ^ηί ίη $αη' 
€(ίΛ9η ίηΰαηι ωηΐίηβηίατίο βχίΒΐηΛανΗ. Μβιηίηίΐ 
ίΐΑηυβ Μ6(3ρΙΐΓ&8ΐ8β Τ1ΐ6ορΙΐ3ηβ8, 86ά ΤΙΐ6ορΙΐλ- 
068 νίνβΐ)»! (βιηροΓβ ΒαδίΙϋ Ηβεβάοηίδ, βΐ 1«6οηί5 
ίΙΗϋδ ΠΙϋ,βΓ^ο λ1βΐ3ρ}ΐΓ&8(68 ΑηΙίςυίοΓ ΤΙιβορΙίληβ 
ροΐυίΐβ ΡδβΙΙο,ηυί 8ΐι1) ΜίεΙι&βΙο ΐ6Γ(ίο ςίΓε&αηηαπα 
Οοιηίηί 860 νίν6ΐ)&1 ΙαυοΙβη, βοςοβ π)&{ί8, ηυοά (Ιβ 
ΜβΙαρΙίΓαδΙβ, (βηςυβίΌ ίαΐίδ ίυηοΐο, 6ΐ ρΐυηηΐλΐη 
αρυά οιηηβδ αυείοπΙβΙβίΏ α^δβειιΐο, ςυοιΐ ίη ρ&υ- 
είδ αηηίδ ηοη 6(, δοΓίηο Κΐ8ΐ)β2(υΓ. ΟαάυηΙ €Γ^ο Ιοι 
ΒοΙΐ3η(]ί εοπ)ρυΙυ8 βχ&εΐχςυβ ΙβηιροΓυπι (Ιίδειιβ- 
δίοηβδ, (]υπ)πιο(1ο νβΓυπι δίΐ, ηυοά άβ ββίαΐβ ΤΙιβο- 
ρΐιαηίδ ΐΓ&(1ί(8οοΓδυ8.0οη8ΓιΙυίΐ8εοΓδυ8άυο8 αηηο• 
Γϋΐη ιηΙβΓευΓΓθηΙίυπ) ΐ6ΓΠΐίηο8, ίηίΓα ηαοβ Τΐιβο- Ηοηιιη ςηίάσηι ίη ρναϋο €αρΙη8 α 8αΓα€βηί8 αο β ρΐι&ηβιη νίχίδδβεβΓίαπι οιηηίηο εβηδβΐ: ρπιηυβ β^ΐ νίνο Η1η8(ή (Γαά{1ΐί8 ίη 8βΓνίΙηί6/η , οηηι ρθ8ΐιηοάη τη 
β6ονηβίν%€βρ6Τ%ααηίρΓο(68\ΐ8,α ςηοί^αίη άίάκοταί 
ίβσηβίη ρηναίητη, βί ίηορβηι ά€ρ6Τ€ 8Ίρηί(ΐ€α88€ΐ, 
Ηα€Τί8 8»ίη αά 8€ αίηρΙί88ίίηα ρτορο8ίία τηετΜάβ ιηνίία' 
νϋ ΒατύατοτΊΐτη τβχ. Ηαο Ιηίηα8 Ι,βο ΎΗ€θ€ΐ\8ίο 
ίοοοΐΗ€ΐ(Β, Ηίΰ ΤΗβορΗίΙο ιιηρβΓαίοτί οΒίηΙϋ ςηί βπη 
ίηηηιοβνο (ανοτ€ €0ΐηρΙεχη$,αίηρΙί3αρίΙίη$ άίΐανίί,ίηί- 
Βίί^ηβ ριιί^/ΐΓ^ άοοβνβ^ οΰ ρθ8ΐβα ΤΗ688αΙοηίί6η8χ 
Εύ€ΐβ8ί(Β ρτωΙΙΰίίηιάηηι οητανϋ. Υβηιηι ηιοηηο8ηδ 
βϋΐιιιιιι 841 ΤΗβορΜΙο, Γβ(ίαο/ιΐ5 ςνοςηβ ίη οτάίηβτη €8ί 

ΐ£θ,(]ηοά Η€ΒΓ68ίγη 8€€(αίη8 ε886( ΙΰοηοτηαΰΗοπίηί. 
Οηω <ί 9»ίι ΓΜΐβοίηηία €χρ€ηάαί,βΐ€ΐ)αηΓίηΙ) ΜχοΚαβΙι 
ΒοΙϊ^ο,ςηί αηηο 820 ίη ίπιρβήνΐη, αο οίΰ ί11ίη8 ά€€€$$οτε 
Αττηβηο νίρβήΐ,βοηβηι Ρ8βΙΙο ά€άί88β ορβναΐΛ ίηα- αηηυδ 862 αΓ^^υηιεηΙο Ι&εο1)ί ΟΓβίδβπ Ιοιη. II (Ιε 
εΓυεβ ίη ΝοΙίβ ^ά ^υβδ ΟΓ&Ιίοηεδ ΤΙΐ6ορΙΐ2ΐηί«, ςιιί 
ρυΙ&Ι βυη) ΟοΓυίδδβ, ηυο ΙβπιροΓβ 8ίΓίΠα ηοη(Ιυηι 
Ιοΐ3 & 8&Γ3ε6ηίδ 65861 8υΙ)&εΙ&, ςυοά 68ΐ οϊγολ &η 
ηυπ) ηοη^βηΐβδίιηυηι. ΑΙΙεΓ βδΐ αηηυδ, (|υο οα- 
ρΐαη) & 83Γ&ε6ηίδ ΤαυΓοιηεηίυπ) ΓυίΙ, (^αοϋ 5υΙ) 
ϊβοη'ΐδ ΒΑδίΙϋ Η3ε6(1οηί8 ύΐϋ ίπιροηο εοηΙί^ίδ86 
ΐΓβ(1υη11.6οηίδύΙίυδ6οηδ(3η(ίηιΐ8ΡθΓρ1ιγΓος6ηη€ΐΑ 
ΙίΙ}Γ0ΐι ΤΙιειηβΙυπ) ίίηρβηί ΟπβηΙ. Ιο&ηηοδ ϋοΓο- 
ρ&Ι&Ια,βΙ&ΙϋΓβεβηΐίοΓβδ, ηυβπιίυίδδε ρ1υπΙ)υ$«η• 
ΙίηυοΓϋπι π)οηίπ)6ηΙοΓυηι (εδίίπιοηηδ ρΓοΙίλΙ 893» 
ΡΙοΓαίΙ ίίβηυβ ΤαυΓοπιβηϋ 31) αηηο ΒαδίΙϋ (βΓΐίο, 
ςυί ίαβπΐ ΟΙιπδΙί ΒΤΟυδςπβ &(Ι ίεοηίδ αηηυιη άβά 
πιυπ) δβχΐυιη, ηοί 6δΙ 702. ΡγοΙ)3( αΐϋβ 6]ϋ8(ΐ6ΐη ίΗΓ(Β }αΜ (£(αΙί8 νίνο, ^η^ ροίηίΐ ίρϋχιν α Ρ86ΐΙο ^9^^^^ον\^ Ιοείδ : ίη Ηοπιί]. Ββ ρ&Γ3ΐ)ο1& ε(Βη& νοεβΐ ΙαηάαΗ Μ6ίαρΗτα8ί€8 υίία [Ηη€ίυ8, ςη/ι ΰβηΐηίη 
ρο8ΐ Ρ8€ΐΙηίη αηηί8 νίχίΐ ? Νβςηβ άβ Ρ8€ΐΙο ΜβΙα- 
ρΗΓα8ί€Β Ιανάαίοη τβρΗςηα8ί€ί ΒαΓοηίΗ$, $ί αΐί^ιηάβ α<- 
8^η ΜβΙαρΗΓα8ίθΒ (Βΐα(€ίη ρο88β €χχ8ΐχηία88€ί. Α8ΐ 
Ηηηϋ (ΐ/ηοιιιη5!ΐ& €οη8ίαηΙίηο ΡοΓρΗι/νορβηίΙο,ςηί 
8€ρί€ηηί8 ΑΙεχαηάτο ραίτηο,αηηο 912 [60] ιΧ8ΐίηοίο ίπι. 

ρβτανβ ΰ(£ρα,νίχί886 βίΒαηίπΓ. ηιίΓΟΓ ηοη ρ6Γ8ρί' 
€€Γβ α Ρ8βΙΙο (ΐηί οβηίηηι, ηΐ ηίίηίηιηίη οηηι αηΐβ- 
0€88ίΙ^ Ιαηάαη 6^η^ά€ηι ηιοτίηπτη ηοη ρο(αί886. 
Ει Ιΐ2βϋ ηυίάβπ) ΒοΠ&ηάυδ: ςυίιΐ νβΓο ΡΓ^ηείδοαβ 
δεοΓδυδεχ β3(]6Π) δοείβΙ&ΐε ΒοΙΙοηίΙο (Ιίχβπδ, ίηβ- 
ρίοίαπιυδ. ΟρΙίηιβ ροΙυίδδβΗβίθρΗΓαδίβηι & ΡδβΙΙο 
ββηίοΓβ Ι&υάαπ, βηΙίςυίοΓβηι 3 ΓβεεηΐίοΓε. Μ6ΐ3- 
ρΙΐΓ3δΙ» βηίπ) ιηβηιίηίΐ ΤΙιβορΗβηεδ ΰ6Γ3ΐτΐ6υδ, βΐ 

ΗθΠ)ίΙΐ3 (1β 1.3Ζ3Γ0 δα8είΐ3ΐθ. *0 δε των Μεταφράσεων 
γλυκύς συγγραφεύς, παρρησίας εΐπε λίίγον είναι οηλωτι- 

κ($ν, Μ6ίαρΗτα8βοη νβκο 8ηανί8 $€τίρΐο8, βάβηίβηί 
00 Ιίύβηιηι αηίηιηηι α 8βνηιοηβ ίηάίοαΗ €6η8€ΐ. 

Ε( ίη (}α3Γ(0 ΗβΙυΙίηΟ. *Αλλά περί τούτων υμεινον έμοΟ 
λέγβι των Μεταφράσεων 6 γλυχΰς συγγραφεύς, 86ά άβ 

Κά 9Η€Ηη8, ςηαηι βρο ίά (αΰίαπι, ^ννίρίοτ ίΙΙβ 
άίΐΜ8 Μ6ΐαρΗνα8€οη άί88€ηΙ. Ει ηυίηΐο : ΚαΙ α> 

δν μή χαΐ ήμεΤς δ({ξαμεν άπεοι<((5να μαντεύεσΟαι, ά;ΐ()- 
χρεων ενταύθα παράγωμεν μάρτυρα Συμεών ί,ν, τον τάς 
Μεταφράσεις ε5μάλασυν6έμενον. *Λπ(^χρη όύν ούτος έν 
τφ Ιις τ^ν Ιερον Λουχαν 6πομνήματι τυΟτο ποιούμενος, ^46 

ηβ ηο8 βΐίαηι 8ίη€^ ρνούαϋΗ οαικα άίνίηατβ υβΙΙβ 
νίάβαηιητ,βάβ άίρηηηχ ί»8ί6ηι αά λαητ νβηι ρτοάπ- ο Α{;3Γ6ηθδ όμορους, οποίους 6ρώμεν τους όμορους ^4μΤν 
άπογόνόις των Ισμαήλ. €νί)η8ηίθάίνίάβη\\Α8 ΗΟϋ /ΪΙΐί- 

ίίηί08 Ι8τηα€ΐχ8 ροΒΐΒνο8^ Ηοπ)ίΙί3 άβ 83ηοΙί8 ιιροδ- 
ΙοΗδ ΡβίΓΟ 6ΐ ΡβυΙο Π)3£[η1βε6 6χοΓη3ΐ Ιοιηρίυπ) 
εοηάίΐυπ) 3ΐ) ίπιρ6Γ3ΐθΓ6Β38ί1Ιο ίηΡβΙαΙίο 0οη8ΐ3η- 

Ιίηοροΐί. Συνήδομαί σοι, πολις, και σοι, θεΤε των ανακ- 
τόρων [61] ναέ. ΟναίηΙοτ ίχΗ,€ίνί(α8,6ΐ Ιχΰι\8α€ΧΊ4ηι 
ίη ΡαΙαΙχο ΙβτηρΙηηι βτβοίχιηί. ϋοηείαάίΐ Ηοο ρ3ΐ- 
η)3Π &Γ^υΓΏβηΙο, ηυο Γ6πι οπιηεπι 6νί(ΐ6ηΐ6Γ βνίη- 
εβΓβ εοηίΐίΐίΐ : η3ΐυ Ιϋεπ) Τ1ΐ6υρ1)3Π6δ δεπύίΐ 8(1 
3ΐηϋδ8ίηίΐ ϊηιρεΓαΙΟΓεδ, ρΓο ςυίΙ)ΐ>δ ίη ρεΓΟΓβηάο 
Ββυπι (ΐ6ρΓοο3ΐυΓ, Ηοίηίΐ. Ββ Κ^ηιίδ Ρ3ΐηΐ8Γυηι, 

Έπευχόμενοι το Οεο•ΰρούρητον κράτος τοϋ εύαεβοΰς βα- 
σιλέως ημών τοις υ'ιοΤς αύτοΰ διαμένειν^ άσάλευτον, καΐ 
κατευοδουαΟαι 1>πϋ θεοϋ τοΰ κοσμήσαντος τούτον αογ.ΰ^^ 
και ανδρεία βασιλικψ διαδν,ματι. Οτ6ίηα8 ^Ιΐαηΐ^ η( 

ρίί88χηιί χηιρ6ΓαΙοη8 ηυ8(ή χηχρβήχιτη ά'ΐϋίηίΙΟΛ 
οη8ΐοάίΙχΐϊΛ^ βα8 αϋαηχ ήιΐ8 ρϋπηαχιοαί χηοαχιεα»- 
8ηηι,%ιΙ ίη(6ηάαι^βιρ^08ρ€^6 ϋβίάχιοίυρΓΟϋβάαΙ,φχί 
Ιιηηο 8αρί€ηΙία,€ΐ [οΓΐίΙχίάχιιβ, βΐ χηιρβταίοτχο άία- 
άβπιαίββχοτηανϋ. Εΐ Ηοπιίΐία άβ 63ηε11δ βροδίοϋδ: 

Αδιαλείπτως εύ/όμενοι έν πολΛαΤς έ-ών περιόδοις 
κράτος διχφυλάττεσθαι τοΰ ευτεοοΟ; βασιλέως το *^ΐμων, δς ευσεοεί^ της άρχ^ής ιθύνων του; οιακας χαΐ 
λόγοις κόσμων το διάδημα, και χρηστότητι τροπών 
κοσμούμενος έξ αρετής γνήσιον έχει τον επαινον. ΕΐΒΙ- 

ηβ ίηίβτηίί88ίοηβ Οβηηχ ΟΓ^ηιι/β, νί ρβτ κηηΐία α»- 
ηοκηηι 8ραΗα ρίο ίηιρβΓαΙοη ηθ8ΐτο οοχΐ86ννβί ρο• 57 ΠΕ δΟΗΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΗΑδΤΛ! ϋΙΑΤΚΙΒΑ. 58 ^βηίίατη,ςηί άαηοΐαννη ϊηιρβΓηρίΓρΜαίβηι άΐ• Α ιηβΓβ ΕΓςηηβηΐυιη βχεο(!>ιηο8.Βοη8 ρΓβΜίητ Ιη- 
ΓϊρϊΙ,ίΙαιηβιΟΓΗηιρΓοΜίαίΐ 0ΓηαΙιι»ΐρ$€ $α,1ντη ρβΓοΙοπ ; βΐ ϋΐϋδ, (ΐιιβιη θΐοίΐ βίρϊβηΐϊβ, βΐ ΓοΓίί- «ιέβι» άίαάβηα άοϋίήηϊΛ βχονηαΐ, νεταηι ίηρ€ηΐΑαηιςΜ$ 
οΜηβί Ιαιιάβίη. 8υΙ)(ΙίΙ 8οοΓ8η8 : Οηί$ αηΐβκη βΒί, 
ο\>$€€Τθ, αΙ\ίΑ$ Ηίο \ψΛρ€ναΙοτ, ςίΐί ΒαρίέηΙία 0Γηη!ν$, βί 
άίαώίίηα άοΰίήηα €Χ0Γηανιί,ηί»ι ΐ€0 ΒαήΙίί Μα 
€€άοη%$ βΙίΗ$, ςηί ιαρι>η5, «πι ρΜΙοίορΗηί αϋ οίηηί1^η$ 
$€τίρίοΗΙ)Η$ ΰορηοψηίηαίΗΤ. Ει τβιη ίη$ηρ(Γ ηιβηίίο βΗο- 
Γΐιιη ιηρβταίοτίί ςηω (ϋ α ΤΗβορΚαηβ ναΐάβ €αττο\)οναί: 
ΚαΙίΗίί ^ηίίη Βα$Η%%ί% ςηίάβίη Ι^οηβη Ημμ, Η Αΐ€χαη^ 
(ίπ/ηι:&(Ι(ΐ6Γ6ροΐ6Γ&1 ΟοηδΙ&ηΙίηυιη,βΙ δΙβρΗ&ηαιη; 
Ιβο, εοηβίαηίίηαηί. ΡΓδβΙ^Γβ», ίά ϊΛβπι ρΓθΙ)3ΐ 
6ρί8ΐοΙ& Ρ(ιο(Μ ραΐΓΪ&ΓοΙίΦ &ϋ ΤίβορΙι&ηβη) ιηοηα- 
οΙιαιη ιηί88&, ςυ&π) ιη!βμΓ3ΐη ΟΓΟ^εβ 8ίιτ)υΙ βΐ 1•&- 
ϋηβ άββοηρίβπι 6(ϋάίΙ ίη ΡΓΟΟΒΠιϋ (βουικί! § 3, Ιυ(1ίη6, εΐ (Ιίβίίοπιαίβ & Οβο βχοΓηαΐυιπ, βΐ ίιτιρβ- 
πηηι ρβΓ ρίοΙβΙβπΊ άίΓί^βΓβ ευπι ηιοπιπι ρΓθ!)!ΐαΙβ, 
(υιηείίαιη ϋοεΙπηίδρΓΦ^ιΙυίη.ΙιΙ &ί(,ηοη ηβ^οΧβο 
ίιηρ6Γα(0Γ ΓαίΙ ρίβίαΐυ €ΐ άθ(Ιπηί8 ίη8ί^ηίδ, Αϋεο 
υΐ δ3ριβη(ΐ3 οο(;ηοπΐ6η(υΐΏ δίΒί &8θίν6ηΙ. ΥβΓυιη 
βδΐ. Εγ^ο άβ ίθοηβ ίιτιρβΓ&ΙΟΓβ νβΓΐ)& ίΙΙβ ίηΙβΙΓι- 
^6η(ΐ3 βαηΙ.Ηοο νΡΓοηεςηαηυ&ιη.Νυηςη&Γη ίιΙ,ηί- 
δί (ΙοΓίηίεηδ &ί6ΓΓη&})0. ΙηιρεΓΑΐοΓ,ηυί βΠθ8)ΐ3ΐ)6(, 
ίΙΙβ 68{, ηυί εΐ νίΓΐυΙίύυδ, β( (ΙίδοίρΗηίδ ροΙΙεΙ. δι 
(Ιβ ίεοηβ ίη(ε11ί^α8 ΓαΙδυπι 65ΐ: ηιιβπιτίδ βηίιη ίΙΙβ 
εΐ ρί6ΐ3(6, ε( (1οο{πη<ι εχεείΐυίΐ, ηυη<ιυ3η) (&τηεη 
ΓιΙίοδ Ιιαύυίδδο (Ιίεεικίιΐδβδί, ςηί ιιηιοο ΙβηΙυιη δυ- 
ρεΓδΙίΙε, εοηυε ρυεΓυΙο αοΙΗοο ΟοηβίαηΙίηο νίΐανη ςυβηη Τ!ιεορ)ΐ3ηειη εδδβ 66Γ3ηιευιτ) δυαϋεηΐ, υΐβ 6ηίΙ. Αη ηοη ίηδΒηίΓεΙ ΤΗεορΙιαηεδ, ρΓθΙ}6(|υ6 &Ι) δεοΓδϋδ εοη]6ε(3(, δίεϋί3 ίρδ3, 0ϋ]ϋ8 ΓιΙ ιηεηΐίο Ιη 
ίρ8& ερίδίοΐβ, εο ηυο(Ι ευιη βΐϋδ ερίδίοΐίδ υη^ι τερε- 
η3ΐυΓ, ςη8Β βΐ ΟΓε^οηο δ;Γ3ευ83ηο ερίβεορο, 6ΐ 
Ευΐΐι^ιηίο ΟαΙβη» Με(ΓοροΙίΐ9β, β( ΗβΓεο δίευΐο 
βεήρίδβ 8υιιΙ, β( Ιβηοροπ8Γ3(ίο, ςυ3[η (ΙίείΙ δε ίη- 
1Γ3 δυΙ)(Πία8 8υρρυ(&(υΓυΓη.ΤΙιεορΙΐ3ηεδ !£ί(υΓ,ςυί 
εο (εωροΓβ πιοη3εΙιυδ εΓ3(;, ροδίεα 3ά ερίδεορί ^ί- 
^ηίΐ3(ειη ενεείυδ, Ζ3εΙΐ3Π8β Γυϋ βυεεεδδοΓ. Ε( 1ΐ8βε 
ηυίιίεηο δεοΓδυδ Βο1ΐ3η(1ο ΓεροηεΓί^Ι. 

ΟυΙά δεοΓδο Βο1ΐΑη(]υ8? Ρ3υε3, δεά ρΓο τβ. Με- 
ΐ8ρ1ΐΓΗ8ΐ8β 9β(3(ειη δϋΐ) Ι^εοη^, ε( ΟοηδΙβηΙίηο ε]υ8 
ΓιΙίο οεΓίίδδίιηβιη βχ ΡδεΙΙο Ι]3ΚιεΓί. ΡΓυδΐΓ3 ΒΪίΒΐη 
ίηηυίη (ιίηε εοη]6ε(ιΐΓ3δ οηηηεδ άε 9β(3ΐε ΤΗεο- 
ρΐιβηίδ ηαΙΙαδ εδδε. Είβηίιη δι ΤΙιεορΙιβηεδ Με(3- ίιτ)ρεΓ3ΐ0Γε, Αΐϋδηυε ΐΓΓίάεΓεΙοΓ, βΐίυίη υηίουηι ίη 
ΑΙΙοΒ, εο8(|υ6 ρΙυΓεδ άίβεεΓρεοδ ? &ί Λβ Β38ίΙίοΓ8ΐ- 
δϋπ) ςιιοςυβ εδΐ;ςυ3ΐηνίδ εηίπι ίΠε 6Ιίθ8 ΗβΒιιεπΙ, 
ηιιηηυβπι Ι3πιεη ευηι εΐ ^οοίπηβ, εΐ (ΙίδείρΙίηίδ 
ρΓ2Βδ(38δε (Ιίεεδ. Ιδ 3Γ(ί ιηίΙίΐ3Γί (ΙεάίΙηδ, 6( εοΓρο- 
ιήδ νίπ1)υδ βίΓεηυυδ, ηοη (ΙοεΙηηα, «υΐ δβρίεηΙίΑ 
ίηηοΐυίΐ Εΐ ΙίεεΙ δυ^ ε]υδ ηοπιίηεεί εβρίΐπ ρ3Γ£- 
ηεΙΐΓ3 3(1 1,εοηεπ) βΐίιιπι, ε( ηοηηυΙΐ3 3ΐΐ3 είΓευπι- 
ΓεΓ3ηΙϋΓ, ηοη ρΓορ(εΓε3 δβρίεηΐίδ, τβΐ ΡΙιϋοδορΙιΙ 
8ϋ)ί ηοπιεη εοΓυηη 3υεΙοΓ νίη(1ίε3ΐί(. Ου3Γ6 εεΠο 
06Γ(ίυ5 οοηεΙυάεηάυΐΏ, ΤΙιεορΙιαηβηι ηοη (ΙερΓβεβπ 
Οευηη,ηεςυβ ρΓΟ Β38ί1ίο, ςυί άίδείρΐίηίδ εχοΓηα- 
(υβ ηοη Γιη(, ηβ(];ιε ρπο 1.εοηε, ηυί βΐίοδ ηοη ))Α- 
1)υί(. Βε ερίδΙοΐ8 ΡΚιοΙϋ 3() Τ1ιεορλ3ηεπι, ηίΙιίΙ βδΐ ρΥΐΓ38ΐε ΓεεεηΓιοΓ 98ΐ, ηΐ ρΐ3η6 6δΙ,ουπι ίρδε Ηε(&- ^ ηυοά (1ί€3Π), ηυί εηίπ) δεπΙιεΓε ρο(υίΙ ΡΙιοΙίηβ δαΙ) 
ρ1ΐΓΑδ(8β, (8ηςιΐ3ηί) βηΙίςυίοπΒ, ε( βυείοηίαΐίδ ]3πι 'ΒβδίΙΙο ΤΙιεορΙ)3ηί ΟεΓβιπεο, φαί πιεηΐίοηειη ΓΑείΙ &(1υΙ(Φ πιεπιίηεπί : εΐ Μ6ΐ3ρ1ΐΓ38ΐεδ νίχεπί δυΐ) 
ίεοηε εΐ ϋοηδίαηΐΐηο, ηεεεδδβ εδί ΤΗεορΙιαηεηι 
δυ1)δεευΙίδ Ιεπιρυπύυδ ΦίαΙεηη ε§ίδ5ε, τυεΓεηιιε 
οπιηί8 δεοΓδί, (ΐυΙ1)υδ ΤΙιεορΙιβηίδ Φΐ8ΐ6Π) ευΐ) ΒβδΙ- 
Ιίο εΐ Ιιβοηε εοηδΙαΒίΙίΙ, εΐ (εΓπιίηοδ ίΐΐοδ βηηοΓυπι 
ϊηΙεΓευΓΓεηΓιυπι, |62| ίηΐΓΓ ςυοδ ΤΙιεορΙΐ3ηεπι νί- 
χίδδε εεηδεί, Ιενεδ εδδε, ηε ςαίίΐ ρε]υ8 (Ιίοβπι. Αΐ 
ΟοΓοίΙ &η(θ Τ3αΓοπιεη1υπ) εβρίυηι & δ3Γ3οεηίδ, 
<ΐηοά εΑρΙυηι ΓυΙΙ 8υΙ) ίεοηίδ ΒβδίΙίί Μαεεύοηίδ ΟΓιί 
ϊπιρεΓίο : ευπι ΤβυΓοπηεηίί εοηοίοηεπ) Ιΐ3>)εηδ νο- 
εεΐ δ3Γ3εεηο8 οοηΑηεβ. ΡΙυΓ8 Ηίε ρΓοΙ)3ηά3 ίυε- 
Γ3ηΙ, εοηείοηεπ)ίΙΐ3Πΐ Τ3υΓθπιεηϋ 1)3ΐ)ίΐ3πι : ευπι 
εοηείο ίΙΙα }ΐ3ΐ)6ΐ)3(υΓ,ηοη 4υπι Τ3υΓοηηεηίυηίΐ 3 δ&- 
Γ3εεηίδ 8υ1)3οΙυπ) Γυίδδε.Τ3υΓοη)εηίυηί) δεπιεί οεεύ. Ηεΐ3ρΙΐΓ3δ(8β δυΐ) ίεοηε Β3δίΙ1ο βΐίο,εΐ €οη8(3η1ίηο 
ηεροίε νί(3ΠΊ 3Γ^εηΐίδ,ηί$ί τεΓυπι οΓϋίηειη ιηνεΓία- 
ηηυδ?ΡυεΓί( εο ΙείΓ.ροπε εΐ ΗαΓεαδδίευΙυδ,εΙ ΕαΙΙιγ- 
πιίϋδ ε3ΐ3η8Β ΐΏ^ΐΓοροΙί(3, εΐ βΓεςοΓίαδ δ;Γ3€1183- 
ηυδ, 3(1 ςιιοδ δ€πΙ)ί( ΡΙιοΙίυδ : [αεπί εΐ ίδΐβ ΤΙιεο- 
ρ!ΐ3ηβδ ηιοηβοΐιυδ επ^ο ηε 8ΐ3ΐίΓη ΙδΙε ΤΙιεορΙ)3ηε8 
εηΐ 66Γ3ΐτιευδ ί1!ε, ευ]υδ [63] ίδ(£ ΗοπιίΙίίΒ Ιε^υη- 
(ιίΓ, εΐ ηυοά πΐ3£;ίδ εδί, Ζ3εΙΐ3Γί8β δυεεεδδΟΓ ? 

Ουοηαπ) βΓ^ο ΐεπηροΓο νίχίΐ Τ))εορ1ΐ3ηε8? Ου^ε- 
Γ3ΐ ευί ρΐ3εί1υπι εδ(. δ3ΐ1δ δίΐ ηούίδ οδίεηάίδδ^', 
ευπι Β3δίϋί Μ3εε(1οηίδ, ε( Ιεοηίδ ϋΐίυδ Πίϋ βενο 
πιυΗο ροδΙεποΓεπι εδδε. Εΐ (ΐυ3Π) ίρδε δε ίηνεηίδδβ 
ρΓοΓιΙείϋΓ δεοΓδίΐ8Μεΐ3ρ))Γ8δΐ3β δβ(3(εΐΏ αάεο βηΐί- 
(ΐα3Π),αΐ8Ρδε!Ιο δεηΙοΓε Ι3υ(ΐ3π ροίπεηι, Γ3ΐ)υ!8πι ρ3ΐαηι 3 δ3Γ8οεηίδ, ηυηηυΑΠί α Οΐιπδΐίαηίβ Γεευ- ^εδδε. δεά ηε ίη 3Γ^υπ)εηΙο (8πι δεηο ]ε]υηί εδδε ρ6Γ3ΐυπη, ςυδθ ηεε ρΓθΙ)3(3 δυηΐ, ηεευη([υ3Π) ρΓο- 
1)3γ1 ροΐ6Γυηΐ. ΟυβΓθ ροιυεΓβ εδδβδδΓβοεηί θηϋίπιΐ, 
86(1 ηοη Τ3ηΓοπ)εηίο, δε4 ηγΙ)!, ίη ςυβίρβε ρεΓ0Γ3- 
1)31, εΐ ρεΓ0Γ388ε ΤΙιεορΙιβηεηί) ίη 8ΐΙί8 υΓΐ)ίΙ>υ8 ηοη 
υηο εχεηορίο \άβτη δεοΓδυδ ρΓοΙ)3νίΙ. δίε βηΚίπιοβ 
βδδε ηοη ΙβηΙυηι πΓΐϊί,Ιη ςυ3 δυπιυδ, ρΓοχΙπιοδ, δεά 
εοδ ε(ί3πι^ ςυί ρΓονίηεί^ε, ίη ςυ3 δυπιυδ, ε( ίηιρε- 
Γίί Ιίπ)ί(ί1)η8 Α(!Ι]3εεηΙ. ΙΙ& ΤυΓε» ΟηίΙίπιί δυηΐ 1(8- 
1ί98, 61 δίείΐί^β ΑίΓίεβηί, εΙ ΡοΙοηί» Τ3Γ(8Π. Ββ 
(επιρίο δ3ηεΙοηιηι ΑροδΙοΙοΓυπι ίη ρβίβΐίο ηίΐιίΐ εδί. 
Νοη ιιηυδ Β&δίΐίυδ ί(1 δοΐαπι 0ύη3(αδ εδΙ. Ε( πολιν 
60 Ιοεο Β;χ8η1ίυηι ηυίδ άίοεί 1 ΥβηιπιίΑπιεη ρ8ΐ- νΊ€ΐε3Π)ϋΓ, ηοη &1ίυ(1 ίηκΓ8ΐί3ηι δ(υ(1ίοδοηιηι αίΤε* 
Γεπ)υ8,ςυ3Π) (]πο(] ίρδεδεοΓδυδεοηνεΙΙεΓε εοη3ΐυΓ, 
εΐ ίη 3ΐί3ΐη. 3(ί]υε 3ϋ3ηίΐ δεηΙεηΙΙ&πι ΐΓ3(1υεεΓε. Ιη 
Ι)οπιίϋ3 (1ίεΐ8 ά'\β Οοπιίηίεο Ρ3ΐπ)3Γηπι ίπδεπρίίο 

ί]ΐ8. Ελέχθη δε ενώπιον τςυ ^»γο; 'ΡογερΙου, άΐβΐΛ 

€8ΐ ρνα$€ηΐ€ Γβς€ Ηορβτίο, ςιΐ3πινί8 8 (1υο1)υδ εο- 
(1ΙείΙ)υδ 63ΐΗε3ηίδ 3ΐ)δί(, τεεΙρίΐυΓ ΐ8Π)6η 3ΐ) ίηηυ- 
πιεΓίδ 8ΐίί8 πηβηυδεηρίίδ, Ιπηςαβη) 8η(ίςι:8 ε( £6- 
ηυΙη3, ΙίεεΙίη 3ΐΙ(]υίΙ[)υ8ί(Η(]ε8εηρ(8 8ί(, υΙ ηοπιβη 
Κο^εηί ρεΓ οοπιρεηοΐίηπ) δί^ηεΐ : η3ηίΐςυθ εχρπ- 
ηαίΙυΓ ίη Ιίηεϋ ρογ, δυρΓ8 ΙίηεοΙβη) εχρ8η88ηι 
ΛρεΓίίδδίπι ου 8ριοδείΐυΓ. Ουο(1 ίη(1ΐ68( ίηΙβΓ ρη • 59 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑI^I^ΑΤ1I. 60 ιη&8 Ηΐΐ€Γ&&ίιι 1ίθ6Α,6ΐ Αΐί^δ βυρΓΑ ίο 8ρΑΐίο ιηβάίο Α βΐϋβ είΓΰυιην6»Ιί1,Γ6ροη6η$, ελέχθη 81 έν τζ ^-^ 8ϋςηίι1 (1ββ5$6, ίίΐβοαη• ΓϊΐοίΙί ηβ^οΐϊο βυρρίβή, βί 
εχΙβηΙβ 'Ρογερίου ηοιηθο ρΓοΓβΓ&δ ; ηλοι 5ΐ (^όγου 
βηυηΙίοδ,ιηίΓαιη βεηρΙοΓίδ ίηΓοηβίόβΓαηΙί&ιη,&Ιςυβ 
ιηβρίί&ηι (ΙβρΓβΙιοηάβδ ςτιί ηυΙΙο ίΓαοΐιι, βΐ υ( ίΐ3 
(1ίΓ»ιη, Ιίιΐ6Γ8Γυιη Γ£βιιογ6 ηοιηβη ί11υ(1 68 Γ&Ιίυηβ 
(ΙβϋΟΓίΑνίΙ, ηυοϋ ροΙβΓλΙ Γ&είΙίυδ 6&(ΐ6Γη Ιίηβα ίη- 
!β§Γυίη βχρπιηβΓβ. Τόπι βαίιη ηοιηίηα ίΐα άβΰϋΓ- 
ΙαηΙυΓ, αΐ ΙίΚβΠΒ &Π38 ίη Ηη6& ραπ βχρηιηεη^», 
ηοο<]8Π)ΐηο(]ο ίηΙβΓοβρΙ» ΐ'χ ίη(1ί€6 βυρβπδ 1ί- 
ηβοΙβΒ, β( ΠΐΙβΓΑΓίιιη ίηΙβ^ΓβΒ 1ι&Ι)68ηΙπΓ : ςυο4 ΓιΙ » 
βεηρ(οπ1)α8 τβΐ ευηι Ιηορία ραρ^π υΓ||[6(,τ6ΐ ίβΐϊϊ- 
ραβ Ι)Γ6Υ6 ίηοΓΑ<« $ο11ίοί(8ΐ : βφρίυδ 6(ί&ηι αά 8€Γίρ- 
Ϊηγο" ΰοοείηηίΙ&Ιβη); 6ΐ βΙβ^&ηΠβπ), βΐ ροΐίββίιηιιπι 
0㻣6, ςυ» 8ίηηίΙίΙ)α8 ΗΐΙβΓαΓυιη (Γ&ί1ί1}υ8, βΐ <!6- νι'1 ΓθΓΐ388ί§ ενώπιον της ^ογζς, Γ6 ίρ8& βΐ όίβίΓΙ- 

1)ϋΐίοη6 ιηυηβΓυιη ρΓο ΰοηνβηΐυ, εοηβ^βδο^υβ 
8ι!ΐτιρ(& : (]υο(1 &1) ί§ηοΓ&ηΙίΙ)ϋ8, ηυίϋ 8ίΙ>ί τβΐίΐ ι» 
"^ί ^Υ?, νβΙ ρή^->* βΐ ΗαποίΛηΙίύυβ ηυιτιβη ίΠυά 
βδββοοηείΒδθ βοΓίρΙυιη ρΓο 'Ρογερίου ΙίΙυΙυιη ίρ5υιη 

&άάί(]ί£8β του ρηγ(!ς. ΟυοΒ ίια 76ΐίΐη 8 ΐ6εΐ0ΓίΙ>υ8 8€- 

εβρΐ8. υΐ βχ Η!8 ίΐΐυα 86 8είΓ6 ρΓθβΙβ8(υΓ, ηοη 6886 
68ηι ΗοιηίΙίαιη 8(1 ΙΙο^6Γϋ ΙβιηροΓα ηίβτβηάάίη ; 

€8βΐ6Γ8 άβ 6ρί§[Γ8ρΙΐ6, ϋΐ 6Χεθ^ίΐ8(8 8 86 6ΐ θρίη8- 
(8 ηοη 6Χρ1υΓ8ΐ8, 3(ςυ6 ΟΟΐηρ6Γΐ8(]ίθί. 

δυΙ)ΙίΓΐ8 65(, βί $8118 8ευΐ8 Βο|;6πί ίη ^γ^^, νβΙ 
ρόγ2< ίηηηηυΐαΐίο : υΐ (οηΐυηι 8η(ίςυί*8ΐί8 86Γν6ΐυΓ 
ΤΙιβορΙίΑηί ?υΙ) Β^δίϋπ, εΐίβυηε. Εβηι ΙβιηβηηυΙ- 
Ι8πι 6856, υΐ ορίποΓ, ουιη 8υρΓ8 8ΐ)υηϋ6 ^I6ι^.οη- ΓαΓΐ8ΐί8 8;1ΐ8ΐ)ί8 ν6ηα8ΐ8ΐυδ. δοοΓδί ιη&εΙ)ίη96 6X8- β δίΓ&Ιυηι δίΐ, ηυ1ΐ8 οβυ^β Γυβηΐ, υΐ νίΓΡδ ίη^6ηη 84 ιηίη8ηΙαΓ:βο§6Γϋ Γβρδ ΐ6ΐηροΓ6 Τ8υΓ0Π)βυίΐ3ηυπ) 
6ρί8θορυηίΐ βθΓυί8δ6.ν6ΐ 6ΐί8ίη Γαίδδβ ίη δίείΙί8 ηε- 
ιηο (ΙίχβηΙ, Τ6ΐ ΙβοΙαη, τεΙ ΐΓ8(1ίΙϋίη, ιηοάο ΙιίδΙο- 
Γί8Γοηι ΐ6€ΐίοη6, 6ΐ ρΓβδβΓίίπι δίείΐίβηδίϋπι Γ6ΓυηΊ 
ρ8υΙυΙιιπι βίΐ ίπι1)υ(ιΐ8. ΡγοΙ)81 Ιββίίαιοηίο 68ΐιΓπ(1ί 
Μ8ΐ8ΐ6ΓΓ8 εοΓυο) ΐ6ΐηροΓυπι 8€ηρ(οΓί5, ςυί ίη 8ϋ8 
Ηί8ΐοη8 υηίυδ Ι8η1ϋηι Ρ8ηοΓΠΐίΐ8ηί 8Γ€Κιΐ6ρί8εορ8- 
Ιυ8 Γ68ΐΙ(ϋΙίοη6Πΐ 8 Ηο§;6ηο εοπιίΐβ, 61 (Ιυεε Κο- 
1)6Γΐο εοηιιηβίβΟΓ&Ι Οαί εαηβ οητη Ιαιη άίΙίρεηίβΓ 
€θτηηί(€ίηροταηί [αοΙα άβεηίΰαί, μ ςυ%8 αΙίη$ αύ 
ίΙΙα οίαάβ ίηϋοΙηηιίΒ €υα%η$βΙ €ρί$€ορΗ8, άίο^^Γβ 
ατΐ€ ηοη οηΐίίία$εΙ. 8ί1ιΐΐ'ηιηΐ ΤΗοοαιιδ Ρ^οι,Πυδ, 8ΐϋ 
ςοοΓυη 1)οε ίρδυη Γυίι ίηδίίΐυίαπι ρϋΓδΰΓυΐθτί,εΐ ίη 
1υε6σι ρΓ0(ΐ6Γ6 ηοΐΚΊαπι βρίδοοροηιιη. 5ί 8ΐί(]υίϋ ΙϋΙεοπ)ΐηίηί8ε6η()8 6Χ6Γε68πιυδ. Βο§6Γίί 2Βνο οιιΙ- 
Ιυδ ΓαίΐΤ8υΓοα)6η!ΐ8ηυδ βρίδεοριΐδ, Γ.οηιρΓθΙ)8ΐυΓ- 
ςυε δίίβηΐίο δοηρΙΟΓυιη.ΑΓ^υηιβηΐυπι 8ϋ 3υο1οπ- 
Ι8ΐ6 η6Κ8ϋν6,ςυ8ηΙυίη ν8ΐ68ΐ,(1οοΙ δδίηιί (]υί(|υ6 νί- 
π δείυηΐ. 6υπ) ονηηΐΛ δεπρΙοΓυιη πιοηυιηιηίΒηοη 
δίηΐ 8ΐΙ πΐ8ηυ8. Ε( ΓοΠε ΓαίΙ, ςυί ϋΙΙυ^ ιηβσιίηβηΐ, 
ιηειΐΓί8 ΐ8Π)6η Ηοηαίηυπι, νβΐ ίη]υη8 ΙειηροΓυιη, 
ευπίΐ (ΐ6ρ6Γ(1ί(υ8 δίΐ δεπρΙΟΓ,ηοη ρο(υί( ηούίβίηιΐΐ- 
οαΓί.Μ ίΐ6 Ρ8ηοΓπιΙΐ8ηο β1ί8πι Γ6δ(ί(υΙο εοηϋβί8^'6ΐ, 
ηίδί 8υρ6Γδΐ6δ βαϋΓπ(1υδ ΜπΙδΙεΓΓβ ηΐ6Π)0ΓΑ886(.£ΐ 
Κοςβηί ΐ6η)ροΓ6ρ1υΓ6δ ίη 5ίεϋΪ8 ερίδεοροβ 6πβ- 
εοδ Γυίδδβ ρΓυΙ)8Γί ρυΐεδί 6χ Πο^^ι^πί ΕεΙ^^ρο, ^α^ι^8 
βΓ2Β08Π) ίη$ΰΓίρ(Ιοιΐ6ΐη ηοΜδ δοοΓδυδ 8ΐ> Αΐϋβ 8ε- 
Γορίαηι εχρΓ6£δίΙ.Οϋ8 βηίηι οουββ Κοββηυδ Οτ^είδ ά6 Τ8υΓοπΐ6ηίΐ8ηο 6ρ1δεορο8(] Κο^ΟΓίί Γ6^Ι8 ΐ6Πί)-^ ΙίΙΙβπδ ηοιηεη ίηιρηιυί δυιΐΊΐ ρΓοουΓ8$δ6ΐ, βί 8 ρ0Γ8 81ΐρ6Γ8ΐ!ΐ6 8ΐίευΙ)ί 8ΓΓίρ(:ΐΠ1 6δδ6 Γ6ρ6Γίδ$6ηΙ, 

6νυΙρδ86ηΙ.Ε(ευπΐ(ΐ6 8Γπδ6ρί8εορ8ΐίΙ)ϋδΓ6δΙίΙαΙίδ, 
8ίΥ6 6Γ6εΓιο ουπι 8 Κοςοηο,Ιυηι 8 δϋηυεηΐίΐϊυδ Γββί- 
1)118 ιη6η)0Π8 Η8ΐ)68ΐυΓ» βί Τ8υΓοπ)6ηίΐ8ηυ8 ίηδ(8υ- 
Γ8!υ8 8 Ηο^βΓίο Γ6^6 ΓϋίδδβΙ,ίά 8ΐΙ^υίδ δεπρΙοΓ ηΐ6- 

ηί)οη« ρΓ0/Ιί(1ί8δ6ΐ. ΡΓ0ρΐ6Γ68 ίηδεΓίρΐίο του ^ηγος 

ηοη εοηνΰηίι ειιηι ϋδ,ηυββ ίη ίρδ8 Ηθίηί1ί8(1ίεΜηΙυΓ, 
ίη ςα8 βασιλεύς |6{] 8ρρ6ΐΐ3ΐυΓ, Γΐ/;ιΐ5 ρτοβ^ίπϋα, 
ηαατη ηηηο Ιΐηιβο, €ΐ ϋοηΐτβηιιβω ΒίκΙοτβ αβρεν- 
8Μ4?, ρανοτβ ονεηραΐηβ^ τβνβτβηϋα ά€ί€ηΙη$, ρα- 
νβηίβ αηίηια,ηηίβηίβ ιηβηΐε, βΐ ^ηύ^ηΐΐαηΐβ εοτάβ, 

%ηίβΤ€ΐη$0 εϋατη νθ€ί8 ΒΟηΟ^ςαοά βισιλικαΤς άκοα:;, 

ναρεταΙοτϋΒ αητίΰα$ ^βτηιοηβιη, ςιιαβί $αΙ$\ι^ϊηβ 
ανηατίΐηι ριορίηο. Τ8η(8 άειηίδδίο, Ι8η1υ6ςυ6 ηειηίηβ νι^Ι ίη(6ΐ1ί($€Γ6(υΓ, νβΐ ΐ6£^6Γ€ΐυΓ, βΐ ρίΦ- 
δοΠίπ] (Ο (εηιροΓο, ηυοά 1}8Γΐ8Γί6& ίοΓ6 οηηηία οε- 
ευ[>8ν6Γ8ΐ. βχδΐίηοΐίδ ΙΚΐβιβΙοΓχ ροΐίΐίοπδ Ιυηήηί- 
Βϋδ ? Ει 88η6 ηεΐΏίη! ϋυΙ)ίυηι 6556 (ΐ6ΐ)6ΐ βο (βηι- 
ροΓ6 Ορχείδ δίεί1ί8ηι 8ΐ)υη(ΐ8δ£6,ηοη(]υη) ρρΓ 1ι8(ί- 
ηοδ 6Γ8ίεί$ 6ρΐ5εορί3 εχρυΙδίδ, νβΙ δυπιηιο 6(ΐ8ΐη 
δίαάίο 8 Βο^θπο ίρδο, ευί ευηι βοα)8ηί8 ροηΐίίι- 
είΗϋδ ίηίαιίεϋ κΓιιεΓβ,βΙ \ΏΛ%ηΒ^ τβ'ι Γ3ηιί1ί8Π& εοο. 
ΐΓον6Γ»ί8β,ρΓοευΓ8ΐί8, ϋΐ ηιβίΐίο δείήδηιβίε, [65] ?β| 
εοΓυηι ςυοςιιβ ιιυχί1ί8πΙ)ηδ εοη8(ϋ)υ886 δυίδ ΙιοδΙί- 
1)υδ Γ6£ΐ(ί6Γ6ΐ ίοΓΠ]ί(ΐ8ΐ)11ΙθΓ6ηίΐ. ΟΙείΐΜ8ΐ8ΐβΓΓα Βο- 
β6Γίυιη, 6ΐ ΒοΙ)6Γΐυηι 8^οριο Ρ8ηοΓπιο ΕεεΙβδίΒΟί 
δβηείΦ Μ8ΠΰΒ, ςυ^β 8ηΐίηϋί1υδ 8ΓεΙη6ρΐ8εορ8ΐα5 
Γυ6Γ3(, ν1οΐ8!8ηι 8 δ8Γ8ε6ηίδ, Γ6εοηεί1ί8ΐ8 άοΐβ, 6ΐ ΙΓ6Π10Γ (ΙΙερηϋδ ηοηηίδί ^ιι) ίηιρ6Γ8!θΓί8 πΐ8]θδ(8ΐ6 0Γη8ηΐ6ηΙίδ 6εεΙβδί8δ(ίεΊδ 8ϋχίδδ6, Γ6ηον8ηΐ68(]υ6 6χείΐ8Π ν'κΙεΙϋΓ ροδδε. Νοηΐ6η βασιλέω; εοονβ- 
ηΐΓ6Βο{;6Γίο ηοη ροΙαί(6(δοΙαιη8ρρ6ΐΐ8ΐοδίιηρ6• 
Γ810Γ68 8 ΜίεΙΐ86ΐί8 ΤεΠίί ΐ6ηίΐροπΙ)υδ αδςυβ 8(1 
εοηείΐίυιη ΡΙοΓεηΙίηυπι ΐΓεεβηΙίδ ροπΐ Βθ|;6πυηι 
8ηηί8 ε6ΐ6ΗΓ8ΐυιη εοηιρεπΙυΓ.Ηίηε,ηεοηοη 6χ άία- 
(Ι6ηΐ8ΐ6,6ΐ εοη8688υ,8(1ν6ηΙυ(|υ6 6ρΐ8θοροΓυη],(]υ9β 
ηοη αΐίΐ^ί, ηυ8ΐη Ιη ϋτ\>β ίρ88 0οηδΐ8η1ίηοροϋ εοη• 
ρΓυ6ηΙίυ86Τ6ηίΓ6 ροδδβ νί(ΐ6η(υΓ,6ΐ ΓΓ6(ΐυ6ηΙί8 (1υ 
ευηο, 6( πΐ8|;ίδΐΓ8ΐυπι 8υ1φ 6οη8ΐ3ηΙίηοροΙί(8η£ 
ίΙΐ8πι Ηοσιί1ί8Π) 6οηδ!8ηΐίηορο1ί 1ΐ8ΐ)ί(8ηι^ 6( Ιίΐυ- 
Ιϋπι εοΓΓορΙυπι δΐΐδρίε8(υΓδεοΓ8υδ; είευηι εο (Ιίο 
ίηιρβΓ8ΐθΓ68 οΐίη) 8ε ρ8ΐή8ΓεΙΐ9β(^)γας, Ιιοε 6δΙ πια- 

η6Γ8, 61 άθη8 άί8ΐΓίΙ>06Γ6ηΙ| 6ηί16η(!8ΐ, 6ΐ Τ68ΐΐ1»υ8 Γ6δΐίιυί&56 8ΓεΙ)ίϋρί5εορα[η ηβΐυοι βΓβΒουο), ςαί ίη 
ρ8υρ6Γ6 Εεε1εδί8 δ8ηεΐΦ €;π8ε2Β ευΙ(υπ) 0Ι)Π5ΐί8- 
ίΐχ ΓεΙίξίοηίδ ρΓο ροδδε είδε^υεί^βίαρ. Ουί4ΐ(}ϋί(1 δίΐ 

(1β Τ8υΓΟΙΏι'ηίΐ8ηθ ερίδΟΟρΟ,ΟΧ Ιΐίδ Η8ΐ8ΐ6ΓΓ8Β ν6Γ- 

1)ίδ ηίΐιίΐ άβ 1.8ΐίηίδ βρίδεορίδ 6ΗείΙυΓ: ίιηο δι %6γΙ)& 
ίΙΙίυδ βΐΐεηΐίϋδ εοηδίάεΓεηΙυΓ, Ρ8ηοΓη)1(8ηυ5 βρί- 
δεορυδ 6Γ8β6ϋδ 6Γ8ΐ ΐι8(Ίοη6 ίη Ιβπιρίο 88ηοΐ» 
6)'Π8Γ8Β εοηιιηοΓ8ηδ, 6ΐ ίοΓίο εΐίβιη Ογβ&ιιο πΐυ 
0Γ(1ίη8ΐυ8, 6Γ8βεο(ΐυ6 πΐα ευΐΐυηι εΗπδΙΙαηδβΓβΙί- 
^ίοηίδ 6Χ6Γι:6η5 : 6ΐ Ιιυηε εηπκΐβπ) ηοη 8ΐΐυηι Γβ- 
¥οε8η(6δ Γ6δΙίΐυ6Γυηΐ, δοΐεηΐ Ίά ΟτΒίοϊ βΐίβίη 8υΙ> 
1;Γ8ηηί(]6 Β8Γΐ)αΓ0Γυη), 6ΐ εΐΐΓίβ^βηφ Γβΐί^ΐοηίδ 
Ιιοβϋυηι βρίδεοροβ 8 8β 0Γ(Ιίη8ΐ08 ιηίΙΐ6Γ6 ίη 6•8 61 ΟΕ 80ΚΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ^Ε ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 62 υΓΐ>68,ίη ηοίΒυδ απίεςυλίη η ΒΑΓίίΑΠβ οοουρβΓβη Α οΐ ιιηιιπι 6ρί8εορο8 8υΙ)]β€ΐθ8, ββευη^ο Ιοοο ροηίΐ ^αΓ, ]υδ αΐίηιιοά λίίβρίί ΓαβΓΑηΙ. Ιιηο Ιιοε 6ϋ(!βηι 
ΐ6ΐηροΓ6 Κο^βΓίί ΓβΓβ ρβΓ υηίνβΓ88τη δίείΗ3ΐΓ.,6ΐ υΓ- 

Ι>68 ίΙ1ίυ8 ρΓ8βΠρυ88 βΓΦΟΟδ 6ρί8εορθ8 3 ρ3ΐΠ8Γε))3 

€οη&ΐληΙίηορο1ί(Αηο 0Γ<ΐ!ΐι&ΐ08 ]ιΐΓίδ(ϋο(ίοη6ΐη βΐ 
ρο(ε8(&(6(η ίη βοβ ρορυΐοδ βχβΓευίδδβ Ιι&1)60 βχ 
ΑυεΙΟΓβ ίΙΙίοδ ββνί ΝΠο Οοχ&ρ&Ιτίο, ηυ! άβ ηυίηςυβ 
ΙΙίΓοηίδ ρ&Ιη&ΓεΙΐ2ΐΗΙ>υ8 ΓΟ^βΙαδ Λ 60(]6ΐη Κο^βΓίο 
&ά βιιιηάβιη Κο^εήυιη δεηρδίΐ, 6ΐ ρΓ^ΓαΙοΓ : Σύγ- 
γραμμα γενόμε^ον πάρα Νείλου άρχιμανίρΐίου του Λο- 
ξοπβτρι κατά Λελβυσιν του ευγενέστατου μεγάλου ρηγοζ 
'Ρογερίου περί των πέντε πατριαρχικών θρ<ίνων, καΐ 
τών υπ' αύτου< άρ•/ιεπίικοπών, και μητροπόλεων^ καΐ 
των 6πο τάς μητροπόλε;; επισκοπών^ χαι των ενοριών 
έκαστου πατριαρχικού θρόνου, και πώς και πότε συνέατη Τ&υΓοηΐ6ηίΐ8ηιιιη.ΙΙ1ίιΐδν6Γΐ)3ίη8;ηΙ&κ(ηΜ6αοδΐΓθ 
(ΐ6Εεοΐ68ίΦοοεί(]βηΙ?.ϋδ,&Ιςπ6 οπβηΙβΠδ ρρΓρεΙυΑ 
οοηββπδίοηβ ΙίΙ). ι ροδπίηηυβ. Ρηιηυιτ) βηίιη Ιοουιη 
Οαΐαηία,δβευίκΐυίη Τ&οΓοιηβηίυπι,ΙβΓίίυπι Μθ55&η& 
ΟΓευραΙ.ΕίβηΙβϋ ϋίχβΓαΙ δΐιοβονο ερίδεορΜυδ α $β 
ηυίη6Γ3(ο8,ίηΐ6Γ(]υοδ6ΐ8ίεί1!6ηδ6δΓϋβΓ6,(|υοδ!|)δ6 
ευτηιηβπιοΓ&ΐ «ιιΐ) ραΙπαΓοΙι^ι ΟοηβΙαηΙίηοροΗίαηο 

Γΐΐίδδβ Νυν ουν κατέβει 6 θεοφρούρητο: θρόνος Κων- 
σταντινουπόλεως δν δ πρωτό/λητο; Άνδρεα; ενίβρυσεν 
π^'ώτος 'επίσκοπον έν αύτψ κατάστησα; της πόλεο)ς ετι 
Βυζαντίου οΟτης, μέρος ουκ ολίγον της πόλεως και της 
Άσιας, καθώς έςής δηλώσομεν. ΝίΐηΟ ίρίίΐΙΤ ρυ$8Ϊ' 

άβί α Οβο €υ8ίοΗ(ηί ΐΗτοηυ$ €οη$ίαηΗηοροΐαα' 
ηνβ^ ίη ηηο αάΗηο ηιιη €38€ΐ Β^ζαηίίυηι,ρνίηιηίη 2καστος πατριαρχικές θρόνος, και περί της τάξεω; αύ- Β νΟϋαίίίβ ΑπάΓβαδ ρΓΙΥΙΐυε ίηΗίΙηίΙ βρίΗΰΟρητη^ραΓ- τών^ και των ιοικών έκαστου ονομάτων, και που λόγον 
^πέχουσι. Ζυνεγράφη δε ετει ,^χνα', Ινδικτιώνος ^' 
Πανευγενέστατε αυθέντα μου^ περί ?1ς μοι εγραψας 
6ποθέσε(ι>ς, μέμνημαι, δτι έν τφ καστελλίω Πανόρμψ 
ών Ιγραψα πρ?)ς την σήν άντΟηψιν, πλην οΰχ ούτω 
πλατύτερον, ώς νυν ηρώτησας* νυν δε πολλά είσι τα ερω- 
τηθέντα, και χ^ρεία λεπτοτέρας γραφής, καΐ διηγήσεωί. 
Δια τοΰτο καΐ παντός πόνου καταφρόνησα; (τυυτο γαρ 
εκ χρέους έστιν απαραιτήτου όφειλόμενον, το όλοψύχως 
έκπληρουν το παρά της σης μεγαλυπερόχου υπέροχης 
έπιταττόμενόν μοι μετά χαΐ προτροπής του άγ(ου μου 
Πατρίς), πειράσομαι διά βραχέων δσον το κατά δύνα- 
μι ν διά γραφής σαφούς παραστήσαι πάντα τα έπιτε- 

ταγμένα μοι. ϋοτητηβηΐαίίυβ ΰοηύίηπαΐϋβ α ΝίΙο Ι6«ί ηοη ραννανη Εΐίτορα\ Α$ίαςη€ , ηΐ ίη(γα 
ίηάίΰαΜηΐία. ΡοΙυίι βτ%ο ΤΥιβορΙιαηββ Κο^β" 
ηΙ ΙειτροΓβ Τ&υΓοιηβηϋ βρίδεορυδ 6δ8β, 6ΐ εοΓ&πι 
Κο^βηο ΙιοΓηίϋαιη ΙΠαπι ΙιαΒεΓβ. 

Ου^ηβΐΏ ί^ίΙυΓ Γ3(ίοη6 βασιλέως, ιΊΙίοδηυβ ΙϋυΙίδ 
ΠοββΓίυιη Γβ^βηο ρΓ»ΐ6Γ βΓβεοΓαιη ιηοΓθΐη ίη^ίβ^ηΐ- 
τίΐ ? Τ}Γ3ηηί8 Ηο§6Γϋ, αΓη1)ίΙίο, ΓαδΙυδ ; Ιυηι Ογφ• 
εοΓυιηδαΙ)(]ίΐοΓϋίη 8(]υΙ&Ιίο,(]αί άβ βο 1)οη6 σιβΓβτί 
ευρ6ΓβηΙ, ίϋ ΓοείΙ 8οΙβπιη6ί(ΐΓυΊΐ6Γ9βείδρΓορποδ 
(Ιοιηίηοδ, ηοη ςυί1)υδ ίΠΐβ ά6ΐ)6ΐ>&ηΙυΓ ΙίΙυΙίδ, 86(1 
πιυΐΐο &πιρΙίοΓίΙ)υ8 «(ΙοΓη^Γβ, αΙ 60$ 8ίΙ)ί δίπιίΐί Ιί- 
Ιυίοπιηι ΙίϋβΓβΙίΐ&Ιβ εοηείΠ&ΓβηΙ ΕΙ ηβ ρΐηη Ιιίε 
Β^ζ^Γ'άϊΏ ρχ 60{ΐ6Γη, εχ ηΐιο δεοΓ^ιΐδ εοηίΓαήαπι 
εοηδΐ8ΐ)ΐϋΓβ εοηβΙυΓ, α ΝίεβίΑ ρΓθ})&(υΓ, βΐ εοη- ΒοχαραΙηο αΓοΜπιαηάήία,ρίϋη ηοΜίεΒίτηί ηια- ^^ΐΒΏΐΊ^ήνηβ ΡΗοΓιυδ ϋΐίδ ϋδ()6ΐη ΙβιηροΓ'ώυδ, ηυι- ςηί Γίθ%8 Εορβηι άβ ([αίηςηβ ραΙΗατοΗαΙίύη^ 
ίΗτοη%8, βΐ ϊΗβ ίηΙ>]€€ΐίΒ ατ€ΐιί€ρ{$€οραίίΙ>ίί8, €ί 
τηβίΓοροΙίΙαΙϋίΛΒ^ βί (ΐηί τηβΙτοροΙίΙααΐ>α8 ίαΜνη- 
ίίΐΓ, βρί8€ορί8, βΐ άί(Β€€8ίΙηί8 ηηίη8αΛ]η8ςίΐ€ 86άί8 
ραΙήαΓοΙιαΙίί. Εΐ ςυονηοάο, βί ςησπάο ραΐτίαν- 
βΗΜ ίΗτοηΙ ιηΒΐϋηΗ ΒπηΙ,βί βονηηίΟΓάίηβ^ βΙρΓΟ- 
ρηί8 ηοιηίηαηΒ, βί βηίηί Ιοοητη Ιβηβαηί. Οοη- 
νΑηηαΙ%ί8 β8ΐ αηηο 6651, ίπάιβΗοηβ ί^χία, Ρβτ 
ηπαΐΛ ίΙΙίΐ8ΐΗ88ίτηβ άοτηίηβ ιηι, άβ ευ (ΐηοά αά τηβ 
8€ηρ8%8ΐί, ατρηηβηίο τββοτάοτ νηβ, ανηι ίη βα^ίτο 
Ραηοτίηο β88βιη, αά ίηαηί ςΐί<£8ΐίοηβιη Γβ8οηρ3%8' 
86^ ηοη ϋα ίαηιβη (η8β^ ηΐ [66] ηιιηβ ροΒίηΙαϋί. 
Νηηβ νβτο ςηΰί α ίβ ρο8οηηΙ\ιτ ρΐβτα^ηβ 8ηηΙ^ ίη- 
άιρβηί^αβ δοηρίίοηβ βχηβΐίοτβ βί ηατναίίοηβ, 
ΓνορΙβτβα οτηηί Ιαύονβ ηβρίβοΐο (Ηοβ βηιτη βχάβ- 
^ίίο ηηοά βΙ^αρβνβ ηβτηο ναΐβί^ ϋϋ άβ\)βίηΓ^ Ιοίο 
ρββίΟΓβ αβ οηίίηο βχρίβνβ^ ^ηίά^ηίά α Ιηα ρνοββχ- 
ϋβίΒα βηΐίηβηίία τηίΜ ίτηροηίίυν^ βί ροΐί88ίίηηηι 
ναηί 8αηβίί ΡαίηΒ τηβί ίτηρβήηιη αβββάαΐ) βοηα- 
ΰοΓ \>τβνίί€τ^ ηίι ροΐβτο^ 8€Τίρίίοηβ ρΐαηα^ αίφιβ 
αρετία βοίητηχϋα ΐϋίΑί οηϊηία εοτηρίαηατε, 8ί 
II )£6πί ΐ6Π)ροΓ6 ηυΐϋ βΓ&ηΙ βρίδεορί ΟΓκεί ίη δί• 
είΙίΑ, ΓηίδΙΤΑ (Ιβ (]υίηςυ6 ρ&ΐΓϊλΓεΙιαΙίΙιυδ (ΙίΓΟηίδ, 
€ΐ60Γυπ) 8υι)^6ειυ86ρί8εορ^8 (]0868ίνί$86( Βθ£βηο8: 
ΐΓυβίΓΑ βηίηι βοΓυηι, ηυ» 3(1 ηο8 ηοη δρεεί&πίεο- 
μηίϋο ηυβΒΠίοΓ. ΗίείΐΑ(]υ6Νί1α8 ευιη (Ιε βρίδεορίδ 
ραΙτίλΓεΙιΐΒ ΟοηδΙ&ηΙΐηοροΙίΙ&ηο οΙ)ηοχϋ8 8{βΓ6ΐ, 
8$Γαειΐ8Αηί ίο δίοϋι» πιοιηίηϋ, ευ^υδ ίηΙοΓ νί^ίοΙί Β 1)υδ εοηίΓονβΓδία Ιιβθε ίηΙβΓ οπεηΙ^Ιβδ αίςυο οεεί- 
(Ιβη(&ΐ€δ «Ί^ίΐ8{)3ΐυΓ, ίπ)ρεΓ3ΐοπ οεεί(ΐ6ηΐ8ϋ, 8ΐ(}ΐΐ6 
ίη)ρ6Γ8(Γίεί, δί δίΙ)ί ηιοΓβπι §6ΓβΓ6ηΙ, ροΙΗεε^υΓ δβ 

βχσιλεΤς ρΓΟεΙβΠΙβΙϋΓηΐη. Δώρο ς γαρ λαμπραΤς δτι 
μάλιστα το ν ^^γα Φραγγίας Αοδόηχον, και Ήγγι^βέρ- 
ταν οΐ την αύτοΟ γαμετήν, ύποποιούμενος βασιλεΤς 
τούτους άνευφηαεΤν έν Κωνσταντινουπόλει έπηγγέλ- 
λετο, ε^γε συνεργήσειεν αύτψ προς την άτοπον τ αυ- 
τήν και αθεσμον, έπιθυμ'αν, και τδν δίκαιον άνδρα της 
κατ' αυτόν Εκκλησίας βιαίως έςωΟήσειεν. Μαρηίί εο^ 

ΓΐίΓη τηηηεηίίΐ8 ρΓεβοίρνβ νερετη Ργηηείβ ΡοιΙοε- 
ϋΗητη β( ΕηβΗίΙύβΓίαηι είη8 ηχονεηί8ΪΙ)ίρτορίίίθ8 
τεάάβηα^€08 ίιιι/?^αί«Γί»ί,βασιλετς,ιιι ητΐβ €οη8ίαη- 
ί%ηοροΙ%\βΤ\8ε ρνοείαηιαίηηίηϊ ροΙΙΐΓ.βΙ)αΙίΐτ,8ί 8ώ% 
ορε9Λ(βτΓβηί %η Ηαο τβ αάεο α\>8ητάα,βί ίη)η8ΐα,ηί 
ίαηείηηι ιΙΙντη ηΥητη α& ΕοεΙβΒία νί ηίεενειιΐ. 

δί ρ&(η8Γ€ΐ]8 ίη ηΓΐ)6 Β}Έ3ηΙϋ, ΓβΙυεΙαη'β, βε 
εοη(6ηάεη(6ίιηρ6Γ8ΐοΓ6,ηοπΐ6η ΙιοεεχΙβπδ ΙπΙϊϋίδ- 
δβΐ, ςηαηΐο ιηα^ ίδ ηιίηοΓ ερίίεορυδ ίη ρΓορηα άίοΒ- 
εβδί, Ι;Γ8ηηο^ &ε ίιηρίο, βΙ ΓοΓίβ εΙΙβιη 8ηιΙ}ί(ίοδ6 
8£Γβεΐ3η(ί, βχίτβ υΓΐ)6Πΐεοη5(&ηΐ!ηοροϋ(8η8Π)? Νβ 
ςυί(1(ΐ6 πιίηοΓ'ώυ^βΗβιη ρπηείρίΐΐυβ,ςυί Ηοε ί(Ι«π) 
ίηΐ6Γ ΰΓΦεοδ ο1)(ίηυ6Γυη(, (ίίεβπ), β(δί δ6Γ6ηί(&Ιίδ 
ΙίιυΙυδ ρΓβΒίεεΙο ϋΓΐ)ί (Γΐ^υΙαηι εβί, ηοβΓβ ί(Ι ηοη 
ροΐαίΐ,βΐ Ηοηβδϋοη ΓβδρβεΙυ Κο^επο ΙπΙ)υί? Οοη- 
('Ιυιϊβη) 8Γ£υη)6ηΐυη),$ί 8ΐ(6Γο 6{υ8(1ρη)8ΒνίδεΓίρ(οΓίδ 
(βδΐΐωοηίο ρΓο1)8ν6Γθ, Κο{[€ηυη) ΗοηοΓοπι δίπιί- 
Ηυπι 80 (1ί||;ηί1&ΐηπ) ροΓ^ιιαηι εαρΜηηι Γυίδδβ, 63 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙ.Ι.ΑΤ1Ι. 6( ηοαιβηςυβ ιιηρβΓαΙοΓί» βυιηιηορβΓβ Γ8ρ(3$$6. Ηί8 
ΓυβπΙ ^ο&ηηβ8 £ίηη&ΐΏυ$ ΗίδΙοη» 1ίΙ)Γυιη πι. Ίό- 

γέριος δε έπειδ/» του κατά σκοπον έτυχε, πρέσβεις εις 
βασιλέα Ιωάννη•/, ετι π-ριόντα πέμψχς, γ^τεΤτο κ/,οους 
του εκ βααιλείων χίμάτων Έπί παίδι τεύςαίθχι τφ αυ- 
τού, Άλλ* ουπω βΐ-^ε τα της πρεσβείας, και Ιωάννης 
τ^ν βίον κατέλυσε. Μετά δε τίνα χρύνον Μανουτ,λ ηδη 
την αύτοκρατορίαν διέποντας, ταύτα κ^ι πάλιν πέμψας 
ήξίου. "Οθεν κοί βασ^λειός τις έπώνυμον Ξηρός εις Σι- 
χελ{αν άφΤκτο, Ρογερ(ψ περί τούτου διαλεξόμενοί. 
Άλλ* εκείνος χρυιίω κλαπε-ς πχρ' αύτου αλλόκοτα 
τίνα ώμολόγει, ών δη κεφαλαιον ην το εν ι σίρ μεγαλείου 
Βα9ΐλε7 τβ του λοιπού χαΊ 'Ρογέριον έσεαΟαι. "Οθεν δη 
τβς μεγάλας άνα^^αγήναι ξυμβέβηκε μ7•^ας. 'ΚΓειδη 
γαρ δ μεν Εηρδς εΙς Β^ζάντιυν έπαν'ών τόν βίον κατέσ- 
τρεψα ^ δίκην ουπω των τετολμτ^μένων δοΰς, βασιλεύς 
Βφΐ^ και άΟύρμαβι ταΤς εκείνου πρεσοείαις προσεσχηκώς, 
'Ρογέριον αύτοΰ χαίρειν εια. Βορ$ηη8 υβΤΟ, ςηΟΡ 

ίρ8β αΛρίβΙαί α88€€ηΙιΐ8 αά ίνηρεναίοτ^τη ^οαηηβ^η 
αάΗηΰ §ηρ€Γ8Ηί€τη θΓηΙοηΙ}η8 ιηί88ί8 €Χ ίηιρβτα^ 
Ιοηο ρβηβτί' νηηΐίβνβηι ηυρίητη {ϋχο 8ηοΙθ€αν€ρο8' 
€βΙ>αΙ, 8οά ηοηάηηι Ιν^αίίο Ληβηι ΗαΙηβταΙ^ βΐ 
]οαηη€8 βίο ά€{ύη^%1ίΐν, Ρθ8ί αΐίηυοά ί6ηίρα8 
^ηίη ϋαηηβΐ 8νΜηιαηι ίνηρενϋ αάιηίηηΙτανεί}ΐ(Β€ 
βαάβτη ίΊίΓ8ίΐ8 Ι6§α1ί8 ηιί8$ί8ρο8ΐνΙαϋαί, ΙΙίηο Βα- 
8ΪΙίχΐ8 ςηϋαίη ΰοςηογπβηίο Χβηΐ8 8ίαΗαίη ννηίΐ 
άβ Ηί8 αιτη Βορϋτίο (ναο(α(ηηί8 : 8€ά αητο α Βο- 
§0Γίο δ€άηοΐΗ8, αΰ8ΐΐΓάα ηησί(1ατη οχ 86, αΐηηβ 
ίηιτηαηία οοπϋβάβύοί, ηνοτηιη ναρηί βναί ίη ροή 
άίρηϋαίίβ ρναίΐη ίηιροί^Ιβι ηηι αιτη ίΐτρβταΙίΓβ 
ΒορβηΜίη ^ΐν,νηιη. Ηίηΰ ίηρ^ηϋα ΜΙα €χονΙα ιιιηΐ. 
Οηιλ βηίϋΐ Χ€ΤΜί Β\ι%αηίίΗίη ΐ€άίηι8 Μοτίβηι ο6ίί55β/, 
ρωηίε, ςαα$ ίΙΙΰ ίη€ηΐ€ταί οΙ> βα ^ηα άβΙίςΐίβΓαΐ, ηοη- 
άηΐΛ ρβηοίΗίίΒ, ίιηρβταίοτ χΐϋη* ΐ€ρα(ίθηίΙ)ία νείαΐί Ιη- 
άίΰΤίΒ αηίηΜίη ηοη αάν€Γΐ€ηί,τβ9 Βορβηί ιηιηικ, ιηι• 
ηΗ8^1^6 ίίηρβηάίο εηΓανίΙ. Ηίηο ςαβηΐυπ) ββπ ϋβ- 

1)6&1 ΟΟΓΓβεΐίο ίΙΙβ άβ (3όγου βΐ ρόγας ρΓυίΙβΠδ ίπ- 

(1ίε6ΐ ΙβοΙοΓ. Ε( 1)860 ςυίϋβιη ρΓο {βίαΐβ ΤΙιβορΙια- 
ηίβ, 6ΐ ΗβίαρΙΐΓ&δίδβ &ά δεοΓβυπι. 

Νυηβ 2(1 ΒοΙΐ8η(1υιη εοηνβΠ&ιηυδ ΟΓαΙίοηβηί). 
Ρο$ΐΓ6ίηί8 8υίδ ν6Γΐ)ί8 ΒοΙΙ&ηϋυδ ίη ιηβ ΙβΙεηΙβΓ 
8(;1υίη 6Χ3ευίΙ.Ι^ηο8ε6η(1υιη ηβπιρ6 6886 Βαγοπιο, 
ςυί ειιΐΌ βϋυικίβ χ[α\θϊϋ ΗβΙαρΙίΓαείΦ ηοη (ιαύβΓβΐ, 
Ι&υ(ΐ3ΐίοη6Π) ίΐΐ&π) ίη Μβ(3ρΙ)Γ38(6πι Ρδβΐΐο ^εηίοΓΐ 
&(^^υ(1^ε&ν^(: ηοη ίΐβτη ΑΙΙαΙίο,ςυί ουηη βυιη ροδυε- 
τΗδϋΙ) ΟοηδΙαηΙίηο ΡθΓρΙ);Γθ£;6ηίΙο, ηοη ρεΓδρεχίΙ 
ΜεΙ&ρΙίΓαδΙεπ) ηοη ροΐυίδδβ Ιαυ^βπ ηιοΓίυαη) Λ 
ίΐΐο ΡδβΙΙο; ςυί βυηι εβηΐυπι, υΐ ηιίηίιηυπ), αηηοδ 
Αη(6ε6886Γ&(. [68] ΥδρυΙο^ ςυοά Γβί ραΓίεπι ί^ηο- 
Γ2ν6Γίπ);(]ΐιο(1 ραΠβπι βείνεπη), 3ΐϋδ(]υ6 ίη(ϋε8νε- 
ΓΪπι,ηυΙΙυδ 80ΐη?Μεΐ3ρ}ΐΓ3δ(83 δΒΐ&Ιεηι ίξηοΐ3Π) Ι)3ε- 
ΐ6η«ΐ8,6ΐδΐΐδρίείοηίΙ)υ8,ϋ8ςυ6ΐενίδδίπ)ί5ηίχ3ηι,ε6Γ- 
ΙΑΟ) 3ΐςιιε ίη()υ1)ί3πι ίρδβ ρηηουδ δ)§η3νί : ηβηιιβ 
ρπφ(εΓ63 ηίιηίδ ηιίΐιί εγγονό, ςυβπινίδ 3ΐί(]ϋί(1 ί(Ι 
ςυοηυβ 8ΪΙ, εΐ 3(1 ΓβΓεΙΙεηάοβ ΙΐΰβΓεΙίοοδ ςυί ΥίΙίβ 
δβηειΟΓΟίη (βυάυπιάεοι (ΙβίΓβΙιυηΐ, ρίβίβΐι^ιηηαβ ςυβ 
εχ βοηιπι Ιεείίοηε ρεΓεί[•ίΙαΓ,οοηδΙα1)ίΗβηϋ3ηι,3ά- 
πιοάυπι ηβεεδδΑπαιη. Εΐ ιηίΓ3ΐυΓ ΒοΠαηάϋδ πιθ 
ΙβαιροΓλ βΧ30ΐίυ8 ηοο άίκεβδίδδβ, βΐ ΐ3ΐι<ΐ3ΐίοο6Πΐ ΑΜε(3ρΙΐΓ3δ(8β ΡδεΙΙο δοηίοΓί,ηυί οεηίοιη 8ηηο8 3ο• 
ΙεηβεδβΓπΙ 3ΐ(ηΙ)υι^δε ? Ιρδο δΟΓίρδεπιπ) 8υ1ι 1»6οβ€ 
εΐ6οηδΐ3η(ίηυΜεΐ3ρ)ΐΓ3δΐεπι,ηοη βυΐ) ϋοηβΐ&κΐΐιιο, 
εχοΐυδο ίεοηβ, 8β(3(επι δθ^ίδδβ, ςιιοίΐ βύιιοίΐβ βιιρη 
ρΓθΙ)3ΐυπι εχίδΐίιηο. 86(1 (|υίδ νεΓβ ϋίοβΙ ΡββΙΙυηι 
Μβΐ3ρ)ΐΓ3δ(6ΐιι ρΓβΒοβδδίδδε οεηΐυπι 3ηηο8? ΥίχεήΙ 
δυΐ) ΤΙιεορΙπΙο ΡδεΙΙυδ,ίηιο 8υΙ)1.βοη6 ΑΓΟιβηο,τί- 
νεΙ)3ΐ δυΐ) ίβοηε δβρίεηΐε Ηε(ηρΙΐΓ8δ1β8 ηοη 8ά(μ 
Ιεδοεηδ, βεά «ϊΐβΙε η[ΐ3(υΓ3, ρΓονεοΙαςυο βΐ <1α1ιίο 
ρΓοεαΙ πιε4ί3 ΝυηιεΓ3ηΐ3ΐ) ΑΓηΐΗηο 3(( 83ρίρηΙβιη 
3ηηο8 73 3ΐ) ΤΗεορΗΐΙο βηηηοδ 65, δι άβ (ΙβΓυπεΙο 
Ηεΐ3ρΗΓ38ΐε δΟΓΠίο εδΙ,Ιυπ) ρίβηβ 3ηηί οι^πΐυιηίη• 
(εΓοεύπηΙ. 8ε(1 ηιιίδ (3ηι ρεΓδρίοβιη ά'ιβτη οΐιίΐαι 
!Ηεΐ3ρΙΐΓ3δ(3Β οεΠο δί£[ηανεπΙ? €οηδΐ3η(ίηΐ ίιηρε- 
ηυίπ Ιϋη^ίδδίιηυηι ΓυίΙ, εΐ ΕΐίοΓυπι (ΙοαιίηιΙίοοε 

Β εββρίυδ ίηΙεΓΓυρΙιιη). 

8θΓίΙ)ίΙ Βο1ΐ3η(]υδ,ηιε ίη 0ί3ΐπΙ>3 άβ ΡβιΛΥιβ €6η- 
ίΟΓε, Ραηβρρητη ίΙΙιιτη ίη Μβ(αρΗτα8ΐβη% ίηηίστί 
ΡηΙΙο α(ί]ηάί€ατί ηυΙΙο ρνοηία ατραηιβηίο. Α^ΛεξσηΜ 
ίΙΙΊη8 οναΙίοηί8 Ρ8€ΐΙ%ίτη αΐίενητη €88^^ ηοη Ι^οηη 
ρΗύο8ορΗί τηαρίΒίΤίΛΜ, ηνηςηαίη βνίϋίΗΓο$, φιί ϋΟΛίτα 
56'ΐι/{»η/.νί(Ιβ3ίηυδ,ςυοΓΐ ίρδε δεηΐίλπι,οιιηι Λβ Β3- 
Γοηίο 3(1 δεηίοΓΘΠ) ΡδεΙΙυπι ρληε^^ηπι ΓβΓβΓβηΙε 
ΐΓβείο ρ8£[. ί\. Εί ηοί αά ηυβηιηαιη ΡίΗΙίηΛ οηΟυ 
ίΙΙα Γβ/βνή ά(*δ€αί,€βΓίο αφντηατβ ηοη ρθ98υιηίί$ : 
ΰοημιίϋΓα, Ιαιηβη βαςνβ ΙβνΜίηΐΌ άηείίηντ Ηβηση^ 
€€ηΐίοΥ€ΐη €886 ίΙΙίηχ αηείοτβτηιηηυά β( ρΗίνα $ΰτί' 
ρ8βηΙ ίη οηιηί άί'^αρίχηα^ βί Χίτΐρίοτητη σΐΛ$>ΗίΜ 
ρίοτία ΓβΙίδβττίηια [ηηχΐ. Αη οανο $€η\ον ί((β αΙί^4 
8€τ\ρΐο ΙνηάίάονίΙ, αΠο ηοη νοηβίαΐ. ΟβΊ ιι<?βΐΙ 
οΐΓ)ηί3, ηε§&( ({υοςυε Ρ3ηε^;ππ) ίΙΙβπι 8€ηίοιί& 

^ Ρ^εΙΙί Γυίδδε Εΐ ςιιί θΓ3ΐίοιιίδ ϋϋυδ 3υεΙθΓ(*η) ίη 
ϋυϋίυπ) ίη ίηοβΓΐυπι<ιυε Γβνοε3(, ηίΐιίΐ άβ βοίβιΐο 
δίβΐυίΐ; είςυί ροΐίυδ3(1 ΓεεεηΐίοΓείη ΓεΓ6η,£6ηίο- 
Γβηι εχοΙυ(1ΙΙ. Ιηηο ίηΓΓ3 ρ3^. 53 3ρεΓΐίδ8ίπιί8 νβΗιίδ 
ΡδεΙΙο ^υη^ο^^ αδοπρβί. 8ε() (Ιίχί Ρ8ηε|[γηιη ίΙίΑΐη 
ηυΙΙο 3Γ^υπ)6η(ο &(1^ϋ(1^^3^^ ΡδεΙΙο ]υηίοη,6ΐ λΐΐβ- 
Γυηι ΡδεΙΙυπι εδδε ηοη ίεοηίδ Ι^ΗίΙοδορΙιι πια§ι- 
δίΓυΐιΐ ηαηςα3Π) "^ενίοΐυΓΟδ (ΒοΙΐ3η(]υ8 Βάάϋ ^ηι 
αΐίΐεν 8€ηανηί, δε<1 ηοη ΑΙΙ^ιίυδ, ςυΙ δί ςυίά Βάάβτβ 
νεΙΙεί, Ε(Ι(1βΓεΙ δίηε υΙΐ3 ΙιβΒδίΙβΙίοηε) Η(ΧΤ€ΐί€θ8^ 
£οηΐΓ3 ςυοδ Ιυηη 3ςεΙ)3ΐ, εΐ Μεΐ3ρΙ)Γ38ΐειη εχ ΦΐβΙβ 
ΡδεΙΙΙ ρ3ηε^Π8 βυοίοπδ €οη(εη(1εΙ)3ηΙ εδδθ Γβεεη- 
Ιίδ8ίπ)υπ).ΡΓυδΐΓ3 εηίπ) ορεΓΕπι δυηιεΓβηΙ,βΐίλΐηδί 
1(1 (οΐίδ νίη1)υδοοη3Γεη(υΓ.Ιι1ϋεΐ εηίηη 3Γ^υιη€ΐι(ιιιη 
ΒοΙΐ3η(1Ί άβ 3Βΐ3ΐε ΡβεΙΠ, (]πί 3η1ε Με(3ρΙΐΓ•8ΐ6ηι 

Ο νίΐ3 εχεεδδεΓ3ΐ, ^Γ3νίδδίπιυπι δίι, πιίΐιί Ιβπηβο ίρδί 
οοηοΙυάεΓεηΙ,ουηι Γε8ροη(ΙεΓε ροδδεηΙ εο(1επι ίρβο 
8βνο €οηδ(3η(ίη! [69] ΡιτρΙιγΓΟξεηίΙί ΡβεΙΙυπ) Γυίδ- 
δε, νεί ευηκίεπ) Μεΐ3ρ1)Γ3δΐ2» εηοοπιίλδίβπ), τβΙ 
βΐίυπιοηίΐηίηο; οεΓίε Ρί^εΙΙίϋδ Μΐοΐιβεΐίδ (Ιυο» ρΓ9Β- 
οερΙοΓ εδδθ ηοη ροΐυίΐ, ε( ευπι (ΙίνεΓδοηι 3 ρππιο 
Ηΐο Γυίδδε ενίυοί ηοη ροδδεί, ΓίΓπηίβδΐιηυηι ςυο(ΐΕπι• 
πιο(1ο Γεηΐ3ηε(,3η(ίηυίδ8ίπιυπ) ΓυίδδειεΙ Γυίδδβ 8ΐιΙ> 
ΡοΓρΙ);Γθ^εηηεΐ3 εοη8ΐ3η(ίηο εχ ΙεΙποο ΡδεΙΙί αά 
0οηδ(3ηϋηυηι Ρο^ρ11^^ο^εηηει^ιτ1,ου^υ8ηο1) ρΓοοΒ- 
π)ϋ οορί&ιη ΓεοεηΙ (ΙοεΙίδδίηηυδ ΜεΙοΗίοΓ ΙηοοΓβΓ, 
εΐ 1ε£;ί(υπι ίη ν3ΐίθ3ηα 1)ί1)Ηο11ΐ603, εΐ 3ΐίΙ)ί,άε (]ηο 
3ηίιη3(Ιν6ηε1)λΐιι ρ3ς. 89. 8%ν$ βιιίηι ΟΜ^ίαηΗ^ 65 ΒΕ δαΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕΟΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^Ε ΟΙΑΤΚΙΒΑ. 66 ηιιιη ΡοτρΛ}^Γ燎η6!αιη ρνίηιιιτη, ήνβ Ββεηηάηηι^ Α Ηηη&δ (Γΐ8€ίρϋη&8 οιηηβδ ίη||[6ηυΑβ ]3ΐη άβρθΓάί- ςηί αιτη Βα$ίΗο ίπιρρΗο ρτωΐιιίΐ, ίηΐ€ΐΙίρα8, Ρ$€ΐ' 
Ιιι$ αηαοΓ €8$βηοη ροίηϋ^φΐθΐη ΒηϋνηρβήοΛΙβχη 
€οηιηΐ€ηι νίνηνη αάΗυο άρρηΗβηϋίηηΒ^ηΐΒί ίιΐίη 
ρήίηηηι βΐ ηαίητη, €ΐ ΗύΓ0$ ωιηροηβηίβηι άιοβκβ 
νβΙίηΐίΐ$;€ΐ Ιηηο βΗαηι νΙΙαηί€]η8ηΙίτα €€ηΐ6$ίιηηηί 
αηηηίη ρΓοάηοίαηι ^αΙεΗ€ορ69ηΗΓ, Ιΐαηυβ Ρ8β11υ8 
Κιί€ υΐουηςυβ ίΙΙβ 8ί1, ίιηρβ^ίΐ,ηβ ΗβΒΓβΙίοί οβΠυιη 
ςιιί(1 6 86ηίοΓ6 Ρεβίΐο, βΐ &ι:€(0Γ6 Ι«ιΐ(1(ΐΙίοηί8 ία 
Μ6ΐ&ρΙ)Γ&8(βιη ρΓοηυηϋβηΚ. 

Ουοη&ιη 6γ§ο ΙβιηροΓβ νίχίΐ ΡδβΙΙυβ αυεΙοΓ ΙαυίΙα- 
Ιίοηί8 ίο Μ6ΐ3ρΗΓ&8(6ΐη ? ΡβΓυιπ ί(1 ΓβΓβΓΐ α(1 ΜβΙα^ 
ρ}]Γ&8ΐΦ β6ΐ&ΐ6ΐΏ θχρίδοβηά&ίη, (|υ9) &11υη(ΐ6 6( Γιγ- 
ιηί8£ίιηί8 3ΐ£υσΐ6ηΐί8ΐι&Ι)θΐυΓ. ΟοϊϊΙ^,ΐΒίη Ιβιηβη ίρδβ 
ηοηηυΙΙβ, ϋΐ Γβϋυβ 1ιί8€6 βχθΓείΙ^έΙί βΐ ρ6Γ8ρίε&€ί3 1&8 5ΐια ίη(1υ8ΐπ3, βΐ (ΙίΙΙ{;6ηΙί8 ίυ1δ8β Γβ$Ιί(υΐΑ8• 

Ό^^ς, ώ θειότατε βασιλεΰ, τον Ιερον τούτον και φι- 
λόσοφον ούλλογον ; της Ιμης γεωργίας γεννήματα 
σύμπαντες. Πάντες έχ των έμών ναμάτων πεπώϊΐασι, κτΧ 
τή; έμής πηγή; «πηρύσαντο, κα\ νϋγ ήχ<$νηνται μίν χαΐ 
προ; ^ητορείαν την γλώσιαν, ούχ ώ•τε μ<5νθν διαιρεΤν 
έπΐ'/εφεΟν τε, χα ι περιεργάζεσθαι χα ι διαφ'ίροις Ιόέαις 
τον λ(»γον κατακοσμεΤν, άλλ' ώστε και πράττειν συστά- 
σεις προβλημάτων• και τα έξης, ΥΐάβΒ^ Ο άίνίπύήτηβ 

χηιρβναΐοτ^ εααηίη Ηηηΰ, νβτβςηβ ρΗίΐΜορΗηΜ 
ϋΟΒίηηι, Οηιηββ 3ηηί η-βοβ αιΐίηηβ (αίηί βί ρίΐ- 
πινια; ονηηβί βχ ηιβίΒ ΙαϋίΑύια αά^^^β^ηηι, βί βχ 
τηβο (οηΐβ ΙιαίίΒβτιιηΙ ι €ΐ ηηηο ςηίίίειη Ηηριια αά 
ατίνηι Λί€€η(Η ρτοτηρΗ 8αηί,βίραΓαΗ,ηοη Ιαηίητη ίη^βοϋ νίη (ΙθΙβΓίηίηβηΙ. Εΐ 2η(6 &!1& ψνοροηο ^ίΐΐ(αυί(Ιαηί^αΓ(ΐηί^€ηΙαάίΐ€αηΐ90Ηηο8€ «ίΙαύοΓεηΙ^ αυί'ΙΟΓβΐΏ &η(6 ί1ΐ8ΐη Ιααά&ΐίυηβιη &1ί& ςυοςοβ 8ΐι1 

1η§6πίί ΙΏΟΠυοηβίΚα βΰΠρδίεδβ. £1 γαρ χάμοΙ πολλά 
χαΐ περί πολλών συγγράφεται* άλλ' ουκ αν εχοι τοιού- 
τον ζήλον καί μ{μ/^σιν τα σπου^άσματα, άλλα λογίοις 
μεν ϊσω; άνδράσι φανήσεται περισπούδαστα, και ζηλώ- 
σουσι ταύτα δια την λέςιν, και τον ποικιλιον σ/ηματι- 
σμόν* καχαφρονήσου^ι δε οΐ πολλοί, δτι μη μ έλον αύτοΤς 
ζΓιτημάτων,κοΑ εννοιών άπορ^ητοτέρων./ν^ιΙ)Ι ίί$ί α ΤΙΙβ 

τηηΐία ςυοίΐηβ άβ ηιυΙίί$ .'οήύηηίηΓ, ηοη Ηαΰβηί 
ΙαΙβηί ζβΐυηι^βί οοψηιηεηάαΐίοηβτη ορετα : $€ά νίνίε 

€οη/βταίηΓ, βί βα (ΧίηηΙαύαηίηΓ ρνορίβτ άίπίο- 
ηεηι^ βΐ υαιίαε βρνΓα»: αιυΐΐί αυίβηι ΰοηΐβτηηβη/^ 
ηηοά ηοη ΒΐΙ €1$ οητω ^η68ίίοηί8 βΐ εβηΙεηίίοΒ ;α'- 
ΐΛίί ανεαηΛ. ΑΙΐθΓυαι βδΐ λ1ΐ€ΐΐ86Κ.ιη ΓδϋΙΙυιη, ουίυδ €ί ναηίί ιάβανητη /ογινμ οταΙίοηεΜ ρ^Γ/Ιοιβηΐ, αά ηί γΙ 
ρίοΗετηαΙα ϋοηχΐηίαηί^ βίΓ.. Εΐ ίηΓΓΕ? Και τήν μεν 

Φίλοσοφιαν σβεσθεΤσαν αυτός άνήψι. ΔεΤ γαρ έν καιρφ 
και παρ^'\σιάσασθαι. Εί βχείΐηΰίαηΐ ςηίάΐΐη ρΗίΙθ80' 

ρΗιωη ίρεβ^ηί ηονο Ιηιηίηβ ίΙΙηΰβΓβί^β^βοί; ηεοεεεβ 
€£ί βηίηι ΰΗΐη θ€ΰα8ίο 868β ο^€Γΐ^8ηα$ ^ηεηι^ιΐΰ 
ΙαπάέΒ Ιίδίτβ ρτο(€ΤΤ€, Ουί βΠβδ ι>ι^ΐίηΓΐ38 Γ68(ί;αίΙ, 
Πΐίδςιΐθ ΓβδΙΙΙυΙίβίΐΑ βϋοδ ρροιηονβΐ,υΐβαβ εοΓηιηο- 
(Ιβ ηυοηιιο ρβΓίΓαεΙ&Γβ ροδδίηΙ, 6Α 8βΙ&(6 εβπδθΙυΓ 
οίπηίηο, (]υ& βΐ ρυ6π1ί& ηιΐ|{&ίη6ηΐ&, βΐ βύοΙβδοβη- 
(υπίΐ οιοΓΟδΒδ ϋΙθε6ΐ)Γ38, ρητηοδηιιβ θΐί&ιη δθίαΐίβ 
νίπΗδ ίΐΏρβΙαδ ΓίΓΐηίοΓθ βΒΐ&Ιβ βνίΐανίΐ, ςυί ρΙ&ηβ 
πιίηοΓ (ΐυ&(]Γ3^6η3Π0 ηοη βδΐ. Ε(υ( ηιβίίυβ βΒίΑβ 
Ρδβΐΐί Ιιιι]υδ(1ίκηοδε3(υΓ,6χ βΐίίδ ηαοςαβ ίρδίυδΟΓα• 
ΙίοηίΙ)υδ ρΓοΓβΓβιη, ςυφ δβηίβηΐί&πι ηο8(Γ3Π) 6ΐί3πι ηαυία οίΓουιηΓβΓβαηΐυΓ ίη ςαοευηςυθ &Γ£υηΐ6ηΙί^εοηΐΓ& πιοΓοδβδ (ΙΙδρυΙαΙοΓβδ ΓΐΓΠ)&1)οηΙ. ΟΓΑΐίο- 

ηβ Γϋη6ΐ)ί1 ίη ^0Αηη6^η ΧίρΗίΙιηυηι ρΑίπ&ΓεΗ&ιη : 

"Οσον έγώ πεν προς την τέ^νήν τών λόγων, κα( την 
φιλθ7θ'^•'αν άπενευσα, και μαΟημ άτων ηψάμην, ου παρ* 
άλλου λίβών ειοεστο γαρ αυτοΤ; δ πυρσός* άλλ' έγώ 
αύθις τοϋτον άναψα;, και τοΤ; ποΟοϋσι διαπυρτιύσας. 
Ει, Εντεύθεν παραλαμβάνω μεν Ινώ τον νουν εύφημού- 
μενος, κχι πρώτος προσπελάζω τοΤς προπυλαίοις οΰχ 
άπονηιι, ούδ* άνευ δοκιμασ(ας και κρίσεως, άλλα πρώ- 
τον δοκιμασθείς, και βασανισθείς έπι παντί λόγφ, ΙπΙ 
πολλαΤς κρίσεσεν, έπΙ τοις αύτοσχεδίοις συγγράμασιν^ 
και ούτω; συμπιεσθείς προς τη/ εισοδον ών μόλις που 
το πνεύμα άνακαλέσααθαι. Εί 6^0 ^ΗΐάείΠ αά ατίβτη 

άίΰβηάί,ΰΐ 4ί8ϋίρΙιηα8 ρίιΗθ8ορΗί€α8 αηίηιηηι αρ- 
ρΐίοίί, βί τηαΐΗετηαία αΙΙίρί, ηωι αΐϋε ίηΜ ίνα- ξβηεΓβ ηιοηυηίΐοηΐ8, δυΙ) ΟοηβΙαηΙίηο ιηοηοηιαείιο, 
Β{ (Ιίδοίρΐίηίδ βιάίοβπιΐί ι^ΙοπΑ Οοηιΐδδβ. Ηοο &(1θο 
ρβΓδρίευυιη οδΐ, ιιΐ ηίΐιίΐ (ΙίνίηαΙίοηβ ορυβ 8ίΙ : 
ίρδίϋδ βηίιη οΓαΙίοηβδ ροδΙ ηοηηυ1ΐ35 βΐία^, βΐ 
ΐ3υ(]3(ίοηβηίΐ ίη ΜεΙαρΙίΓΑδΙβιη εχδίΑηΙ Αΐίΰθ οΓα- 
Ιίοηβδ ίη εοάίεβ ιηβο 83ΐίδ &η(ίί|υο, ηυβη) ηιίΐιί 
ροδΙ 0ΐ3ΐπΙ)3πι ιηβΑΐη άβ ΡββΙΙίδ, ΙίεβΙ ΙαεβΓυπ), 
πΐΑ(1θΓ6 ίηβηηΑΐυπ), Ιίηθίδςυβ ϋβρ&δΐυπι εοηςυί- 
δίνβΓΑπι. ΟΓ&ϋοηυιη ίηίΐία ίηΟί&(π1)& ρΓ8Β<6Γηιίδ8& 
ΑίΓβΓ&π). ΡηίΏ» ίηίΐίυπ) (πΙ)υδ Ιίηβίδ πιυΐίΐυπ) 6δ(. 

Διδόασι γάρ ύποψ(αν ών οοχ^ι το εκάστου. 86εΐΐη^2)Β, 
"Εδει ποτέ, θειότατε βασιλεΰ, την πάντα κρίνουταν 
φιλοσοφ(αν. ΤεΓίίΟ), ^ι2 βασιλευ ήλιε, καί τις άν με 
καταιτιασαιτο ταύτην σοι προσφυώς την κλησιν. ΟυΑΓΐ26, ^ί1 βασιλευ προσθήκης ώπερ και συναφής, Ο Ο^ί/α ; ΙηηΐβίΙ £1111» βΟΓΗΥη βΧ8Ηη€ΐηΤίΙ βναηηεταί. και μόνε τών δντων απαράμιλλε. ΟιιίηΙδβ, Μη θαυ- 
μάσΐ[^ς, ώ βασιλευ, εΐ πλείστων λογ^ων άχ^οζσάμενος. 
8βΧΐΐΒ» Μεγιοτε βασιλεΰ, τον όρατον τ&ϋτον κόσμον^ 
τ6 μέγα τοΟ θεοΰ δΐ[^μιουργημα . 86ρϋηΐα). '^ς έχ 
του βασιλέως του μονομάχου (70) προς τίνα σοφ^ν 
κανηχ^ούμενον. Ρ. Άνέγνων τό γράμμα σου, λογιώ- 
ταχε και σοφώτατε, καΐ τφ άμυθήτφ κάλλει. 

Ρηβΐ6Γ6Α ΙίΦΟ δεηρδί^δβ Ρδβΐΐυοι £6(Αΐβ αάυΐΐβ, 
6ΐ Αηηίβ πιίηίηιυπ) ΐ|υΑ(ΐΓϋ£ίηΙ& η&Ιυιη, εοΠί^^ο 
βχ 6]υ8(ΐ6πι αά ΗοηοηαβεΙιυαι οΓαΙίοηβ δβευηάβ, 
ςαί δΑίίδ οοηβάβηΙθΓ αρυά ίρ$υη) ίπιρβΓαΙοΓβπι 
ΜΜνβτΑΐ, οοη Ι&ηΙαιη ιΚοβοάί αυΐβαι, ηά Γβ' δβά ίρεβ άβηηο ίΙΙηά αοεβηάεηε,ςηί 8ίηιίΗηηι άβ- 
είάβΓίο ΙεηβύσηίΗΓ, χ11χ8 ρναίχίχί. Εΐ, Βχηο βρο 
ρναοϋοαρο, Ιαυάε ίηρβχιΗ εείβύηε^ ρήηιη8ςχΛβ 
ν68ΗΜχ8 αάηιονβοτ, ηωι είηβ Ιαίοτβ, ηοη είηβ 
ρτοδαίίοηε είεχηηχίηβ, ηάρτίίηαη ίη ομμ άχαηάίρφ' 

ηβτβ €χαίηΐηαΙη8 αρρΓούαίχχεςχιβ^ΐηηίά^ηίςηβ Ηοΰ 
ταίιοηβ χηίΓθίΙχΐ8 εαηιτη τετχιηι €0η€€$8Χί8 £8ί^ ρετ 
ςΗα8 ίΗϋιί ηβ€ τβερίΓαΓβ ςηίάειη ΙίΰεύαΙ. δβΓοιο 
6δΙ άβ ίπιρεΓίο Μοηοηι&εΐιί. ΜυΙΙυαι ΙβπιροΓίβ Φ1&- 
Ιίδ<ια6 [71] Ιιηαι&ηΦηϋη ηα1ηίπι& ρ&Γβ ίη 8ίιηί1ίΙ)ΐΐ8 
&1>δο1ν6η(ϋ8 εοηδαηιϋϋΓ : βίιΐϋίάβπι Ιιοπιίηβδ βηοΐ 
ηυφ ίη ίδΐίδ 86 βχβτζβηί, ρβΓ&είυηΙυΓ^ιιβ• Ι.Ε0ΝΙ8 ΑίΙΑΤΙΙ. 68 Ν&ιη €Χ€ίρί νΜβΙυΓ ΙιβΓουιη ίΙΙθ(] ι;βηυ8. Ιο$6- α 8αΙηίί$ 900. Εΐ άβ 8Β<3(6 ΜβΙ&ρΙΐΓβλί» 1ι2Β0 83ώ 
ρ]ιιι$ 8θ3ΐίξ6Γ, <]υί ίη ιουβΗ^ο 3ΐ)(ϋΐυ8ίηεΙυ-α8ςυβ, ιηυΙίΑ. (]υο(Ι βχΒΐϋδ ηοη ρο(ιιβΓ&(,5β πιβςΐδίΓο (Ιίϋίοϋ^βίνίχ 
(ΐ6ΐϋ)Αΐί8 €οη]υκ&(ίοηίΙ)ΐΐ8 Οπ^οίβ ΗοίηβΓυπι ευιη 
ίη(6ΓρΓθΐ3(ίοη6 «ΓΓβρΙυιη,υηο βΐ νί§ίΐι(ί (]ί('1)υ8(ο- 
(υιη ίΐίϋίοΗ : ροβίίο» τβΓΟ (ϋαίβεΐί νββίί^ϋι ίη8Ϊ8- 
Ιβηβ £Γ&ηιΕη&(ίε&(η 8ίΙ)ί ίρ8ί ΓοΓΐηα?ί(:η6ςα6 υΠαιη 
αΙίΑΠ) (ΙίάίείΙ,ηυαιη ςο» δίΙ)ί 6Χ αη&ΐο^α νβΓί^οΓυπ) 
Ηοιη6Γίεοηιιη οΙ)8βΓν3ΐ& ΓυίΙ ΗβΙίηυοβ ^6γο ροβίΑδ 

ΟτχαΟΛ 001068 ίοίΓΕ ςυ&ΙΟΟΓ Ο)6Ο808 (ΙβΤΟΓ&νϋ. 
ΝβδαΟ ΑΟ €11108 86 6Χρ6(1ϋ886<, 81 10 γ&βίαιο ίΙΙοβ 

νοΓ&{ίη6ΐη δίπιυΐ εοΙ1ί§2(θ8 ρΓο]6είδδ6ΐ. Ιοιοιβοί 
ίλοεβδ άίάοείβθ Ιιί&Ιυ, ηοαβ ΐαο» ορΰΓΟδοδ,ίοάίδΓΓβ- 
(υδςυβ Ι}οΙυ8 οοο 8ΐΓλη§οΙ&νϋ, δβϋ άβ ϊϊ\& ρΙϋ ϋί* 
ε6&ΐ:ίρ86 06(1060 δβΐίδ ά6ε6ηΐ6Γβ. Αϋϋ&πι (30(υπι Ηΐδ 6ΐί&π) ραΙεΚ, ςιΐ8πι &1>8οπΐ6 Π 9(8θΙ^ «{υί 6χ 
οηοΗ6ΐαρΙΐΓ38(6()ϋθ8 ΓαείυοΙ: ςο&πινίβ βηίπι Μβ- 
ΐ3ρ!ΐΓ&8(9Β εο£ηθλθ6θ 8 ροδΐ6ηοπΙ)α8 ΟΓ^ΒΟίβ ιΐίίι 
ϋοείίδ Κιοοιίοίϋοδ, 6ΐ ίΙΙίδ ροΐίδβίοιυπι ηυί ΥίΚιβ 
δ8οεΙοΓυοι οοο 5606 εοοδοΙ&δ, οβςυβ ^Ιίςυο άί- 
ε60(1ι ϋοεοΓβ εοοδρίευ&δ, οονβ ϋίεβοιίί Γοηη8 οο- 

¥8^06 Γΐ^ΟΓβΓΟΠ) βίΓυεΙΟΓΔ 8 Γ0Γ6 6( 8|;Η8 10 616- 
§80118811088 είνί(8(68,ϋΙ 0010 8Γπ8 €ίνίΙ>ϋ$ ΤΙΥ^ΓβΟί, 

άβά\χΐΒΓ\}η[, ο( ίο ΟοηδίαοΙίοο ΑεΓοροΙίΐ8 Γ8€ΐαοι 

νίάίοΐΟδ, 8(180160 άυΟΙ άβ 8γθ)€00β 86ΓΠ10 ββΙ, 8οΙο 
Η6(8ρΙΐΓ8δΐ3β 60(^0010106 εθθν6θΐί Γυ6Γ6 ΟΟΠΙ 8ΐβΐ 
000)0)0010801, τοΟ νέου, ΙαοίοΠδ 8(1(Ι6Γ0 εοοβοθΥβ• 

Γϋθ(. Ου6οΐ8(1οιο(1οιο ί(8;]υ6 3ΐ)8υΓ(Ιοοι Ηβίπρίιη- ιοοϋο ΡββΙΙυιο οο8ΐη]ΐο,ςυ3ΐονΐ8 εΐ ίο§6ηϋ 8ειιϋ8- β β(6ΐο (Ιυρ1ίο8Γ6, ίΐ8 εχ 8;ιθ60θ6 οοτο ΤΙιβοΙι»|0, δίΟΐί ΓΟΟΗΙ» 6( ΙΟείΟΟη» ΐ6Ω8εί88ίθ)2Β 6( οοαηιΐΗπι 

ίο(6Γθΐί&δί ΐ8ΐ)θΗδ 110101060) Γοίδδβ,οβο 8υρΓ8ςυ8αι 

Γ6Γ801 νίτΟδ ΙΐϋΙΕ80Φ ρθ(θΪ8δ6;(ΐυ8Γ6 εοΐΟ ΐ6ίθρθΓ6 
6ΐ 9Β(8ΐ6 ίο δΐυάίίβ, 61 ε0Ιθρ8Γ8Ο(ΐ8 ρΓθά6θΐί8 ρΓΟ- 

Γεείδδε, 6ΐ Ιικε, ηυβο εχ ίρδο γοΙοΗοιοβ, οοο 8ΐί8 

€[0810 (ϋεΐ8 86(8Ι6 8(ΐ60ΐ88δ0,3υδ1δδε(]υ6 ΡβΓΥβοίδδε 
6(180) 8(1 ΚθΙ03000)Οίθ|;(0610 6Χ 6]ϋδ(ΐ60) 8ά 8ΐίθδ 
6( 6001(]6ΙΟ ΟΓ8(Ιθθί1)α8,06Γΐίδ8ίθΐυΐΟ Γι(.0υ8Γ6 βυο) 

ίθ)ρ6Π8 Ββδίΐίί ]οιιίοη8, 6ΐ 6οο8ΐ8θ(ίηί ΡοΓρΙιγ- 

Γ0{6Ο06ΐ9β, δυΐ) (}(^0 Η6ΐ3ρλΓ38(6δ ΟθΓ6ΐ>8(, 06ρθ- 

(001 είΓε8 8θοβο) οιίΙΙοδίιουΐΏ 08(υιο οοο ίοεοο- 
(Γοε (Ιίχεηπιοδ; ροΐυίδδεηυβ εοιοιηοϋβ αΙ) ϋδ, ηοί 
((βΓυοιΙυοι Η6(8ρΙΐΓ8δΐ6οι νί(ΐ6Γ80ΐ, ςυ» ίο 6]υ8 
0ΐ)ί(0 6ν606Γ6, 8υ(1ίΓ6,6(8ΐϋδ δεπρίο ΐΓ8(ΙεΓ6.0υβ- δίν6]θθίθΓ6 618)01600 Η6(8ρΙΐΓ3δ(6 ΟΟΟΟΙ ΓλεβΤθ 

8;οΐ6θθ6ΐο,ηυο(1 δθδρίε8ΐυΓ ΟΓ6(δθΐ οβ,λΙιβυΓάίβδί- 
0)010 ΓυεΗΐ. 8οδρίε8(υΓ εηίοι ίρβίδδίοιυαι Η6(8- 
ρ1ΐΓ8δΙεοι 6886 8γοΐ6θθ6ΐο ΠΙοο) ίοιιίοΓβιιι ΤΙιβοΙο- 

§001, ευ]θ8 0Γ8(ί0068 ()6 ΟαοΓίΙΐΟδ 6ΙΐΓί8ϋ8Ιΐί• 6( 

ο)008δ(6πίδ νεΓίίΐ 6χ βΓΦεοΡοο 18008 6(ρυ1>1ίε8?ΐ(• 
ΥοΙίάίοΐοο) ^οο^ΟΓ^IοΤι1οο1οβυα1 ΓΟδρεοΐα 8θ(ΐ9ΐι1ο- 
ηβ 6Γβ|;οηί Ν8ζΐ8οζ6οί, ςοί ΤΚιεοΙο^Ι ηοπιβη 8(ΐ6- 
ρ(οδ ΓυεΓ8(.8οΙ)ΐ1ί( ίο Ιοάίοε ΒίΙ)1ίο1Ιΐ6ε8Β ν8(ί€8Ββ 

ίο εοιί. 38, Ιβ^ί : ΤοΟ ϋίετχφρχστου κυροΰ Συμβών τον 
νέου Θεολ<!γου ττε^ι προσοχής. Λί6ίαρΗΓη$Ι<Β ΟθΛ$ί9$ 

^ΐβίη^οηϊβ ηονί^ 86η /ΜηιΟΓίθ ΤΗβοΙορί ά€ Αΰπι^ 
^ίοο^. νίϋεδ 6010, ςοί ^υο^ο^ ΤΚιεοΙο^οβ 68ΐ, βμοι- 

08Γί Η6(8ρΙ)Γ8δΐ601?Ν6ε θ1)δ(8Γ6, φ10(1 ΡδβΙΙοιβΙΙι α)8άθ)0(1θΙΏ β%0 μτη ίβΤβ δ6λα£608Γία8 ΙΟθ1(8 8 86- η 6]θ8(ΐ6ΙΟ 8επρΐ8 000 Γ6ε60δ06Π(, 066 αΐ0ΙΙΑ€ΐΐ8(ΐΙ8 ηίθΓΐ1)θδ, ςαί νί(ΐ6Γ80(» 8(1οΐ6δε6θ8 8υ(1ίνί 80(6 εεο• 

(ΟΙΟ 80008 8^8(8. Ν6()06 1(1 ίΐΏρ1Ιε8( 2Βΐ8(ί Π)68β^ 

ςο3θΐ 8§ο; οοί^οε (εηιροπ (ΐυο Ιιφο 8εΓΐΙ)ο. Ου8Γ6 

060 8Κ( 8ΐίθ8 ΡδεΙΙϋδ ]ϋθίθΓ ς08βΓ60(1υ8, (]ϋί Ι80- 
(18(100601 ί1ΐ810 δεπρδ6Γί(. Οαίίΐ ΐΐβ Ρδ6ΐΙθ ρΓ2θ- 
ί80(6 ίο ϋίθρ(Γ8 Ρΐΐίϊίρρί 360(160(1010 δί(, 8ΐ)υθ(Ιθ 

ά\ιϊ ίη ^^8ι^^^^8 0168 (Ιθ Ρββίΐίδ. 

Νίΐοίδ (80(1601 δθΙ)Ιί1ί(6Γ 6Χρ1ίε80(0Γ ν6Γΐ)8Ρ86ΐ1ί; 
άαΟ) 08ΓΓ8ΐίθ06ΐη 0Γ6 Γ8ε(8ΐο εοιΐ) 68, ψΙίΒ δεΓίρ(ο 

(Γ8(]1(ϋΓ οοοΓοο(1ίοιθΓ$.//α ΙοςηίηιηΓ^άίϋβτβ αΐίςηίά 
Οΰβτοηβτη^ ΙΛνίητη, ΤαοίΙηιη^ ηωι ςηαιί η Ιηηο 
νχναηΐ^ $€ά ({ηία θίίιηί$ (βΙοΟβ ^οίπίηίύηΒ ϋίοτητη 
ίϋί ίρίαΙο^ηηηίηΓ. ϋί (8068Γϋ εο|^ί( Γ6νεΓ6ο(ί8 νίπ, 
ςοεαι οΙ) (ΙοοίΓίοβαι δίο^οΙίίΓειο, ει Ι^ϋοΓβιο ίηιοιβο- 

8010 80ΙΏα)0ρ6Γ6 808ρϊθίθ.Ρ1υΓ8 ρ0886 <11ε6Γ6 δ8(Ιθ8 ιη6σ)ίο6Γί(;ο8θ) Ρδείΐαβ 88(ί8 Ιΐ8ΐ>οί( Ιιί8(οηοΑ 88η- 

ε(0Γ0ΙΟ Υθ1θη)ίθ8 8(Ιίη{6Γ6, 6( 1)Γ6νΐΐ8(ί 8(0(1608 

οοοοιοοί8 (Ιο ε8|(ΐο8β ροΐ6Γ8(,δ6(1 ({06ηΐ(ΐ8πι ηιΐέΐα* 
εεΓ6 νο1οί(; Ι6δΐ8πςο6ί(1ίρδυο) εοεοιοίοιη γηΙάβ 6Ι 

Γ65θ8,6( ν6Γ5ί5 εοηείδΟΙΟ.Ρθΐ6Γ8( ρ1θΓ68 8ΐίθ8 0(18- 

οοδεηρίοβ εο(1ίε68 εοηι εχ ν8(ίθ8θ8^ (οηι βχ 8ΐϋ8 
1)ίΙ)1ίοΐ1ΐ6εί8 8ά(1αε6Γ6, (]οί Μ6(8ρΙΐΓ88(6αι ηονοιη 

ΤΙίεοΙο^υΐΟ θθΐΏίθ8θ(. Συμεών του Μεταφραστου 
χαΐ νέο^ θεολόγου κεφάλαια Ετερα. 8^1Μβθη%$ ΜβίΟ^ 

ρΗτα8(ΰβ,€ΐ ίηη%οτ%$ Τ/ΐ6θΙοςί ΰαρϋααΐία. ΤοΟ Ιΐι- 

ταφραστού, 1^ νέου θεολόγου περί αρχής β{ου τοΤς αρ* 
χαρ{ο{ς μοναχοΤς. 3ΐ6ίαρΗΓα8ΐ(£^ 8%Ό€ ηονί ΤΗβοΙο^ί 

άβρήηοίρέο νϋα ΑίύΙιΐίήίΛ τηοηαώΐΒ. Αο(6 6γ6!- 
8εη)0),Μεΐ8ρ1ΐΓ8δ(6αι ε οίο Ιιοε οονοΤΙιεοΙοκο οοη- 
ίοοίίδδε νίδοδ 681 ^086ρ|1α8 Ηεΐΐιοοεοδίβ Αροίορη 68(^ ((0801 (1ίο6Γ6. Ηΐ8 ({00(106 Γ6Γ6ΐ1ί(ϋΓ 86ο(6θ()8 ρΓο 8;οο(1ο Ρ1οΓεο(ίο8 εοοΐΓ8 Μ3Γεοαι Ερ1ΐ68ίυιη, Ρ6(Γί 1»80δ6ΐϋ (1ί8ρη(8(ίθ06 8ρθ1θ^6(ίθ8 06 880ε(0 

Οίοη78ΐο,8ΐςυ6 6]ο8 8εηρ(ΐ8,(ειθ6Γ6 (Ιεοίοιο δβεοΐο 
8^0160060) Μ6(8ρΙΐΓ8δΙεηι ροο6ο(ίδ : θ8ΐηςο6 ευιο 
ίοί(ίο ηοοί Ηε(8ρ>ΐΓ88(ε8 εβδεΙ, η( δυρΓ8 ρΓο1)8νί- 

0)03, Φ(8(6 ρΓθν6ε(ίθΓ6, ΠΟΟ ροΐοίΐ (ΙοοίοΐΟ 8υρ6Γ- 
νίΥ6Γ6,θί8ί 6001 εεθ(608Γΐθ ηΐΒίθΓ6ΙΟ τίΐαίΟ θΙ)ϋδ86 

(1ί€8η)θ8.Νο11α8ίο(6ήοι,ο(ίι1 (ΐοο(ΐοε οο(6ΐο ίο(6Γ 

Ι1φΓ6(ίε08 080(108 1θ0θ(θ8 68(, 6( Γ6Ι0 860 (ε(ί(ί(, 

ο( ρΓθΤ6Γΐ)ίο ΓεΓ(οΓ, [72] 4080) ΡΜΟοίδουβ 6θ(1α- 
νίηοδ (16 ΡΓ»δοΙίΙ>ο8 Αθ£;ϋ» οορ. ι. άβ ΟοογεΓβίοοθ 
ΒΓΐΐ8θθί9Β. Μ6(»ρΙ)Γ38ΐ68, 0€<ιιι^ιι<ί5 €ΐ αηφϋη$ αηηΐί 
ροεί οόίίηνΛ Ο. Ρΰίή νιχϋ^ ύίτοα αηηιιη νιάΛκα Καΐ Συμεών δε 6 νέος θεολόγος, 6 Λαι Μεταφραστής κα- 
λούμενος. £ί 5\ιηΐ6οη ηονηε ΤΙιβοΙορηε^^ηίβί ΜΰΙα- 
ρΗτα»ί€%ά%€αην. 86ΐ1 ϋΓεΙδεΓοιη εχδίήρ(οΓοη3 ίη- 
εοη8 οίΙιΙΙ ]ον8( οεο (11ο(οοι ΜβίΚιοοεοδίβ λΐϋβ 
ίο(6ο(ί ρΓθΐ8(οοι ΙεαιεΓε. 01>δ(8(, 06 Κιί (Ιοο υοο8 

8ίθ(, 8β(8δ0(Π0δ(1ΐ46 1θΟ{;6 (1ίνβΓ88 ; ΥίΙββ ίθ8(ί(θ(υΠ[| 

τ8Γίοιο, οΙΒοϋ (1ΐ({θί(8δ 000 68(1610. Ιο)ρ6(]ί( (Ιοοί• 
ςαβ (1ίε60(1ί ίοΓοΐ8, οιοείοδ, οΓ8ΐίοοΐ8 8(Γοε1θΓ•, 

Γ6ΐί(1089 ς09β 008 6001 (ΙΟ 8γΐΟ60Ο6 ΙΐΟΟ 00^0 

Τ1ΐ6θΙο(|;ο 8860)08, ρο8( οο8(Γυη) Αΐ6(8ρΙΐΓ8δ(6αα 

6X3011081)10)08• 

[73] 8επρ8ί( Μ6(8ρΙ)Γ88(68 νί(88 8806(0Γ0ηΐ,86η- 69 ΒΕ 80ΗΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜίΤΑΡΗίΙΑδΤΛ! ΟΙΑΤΚΙΒΑ. 70 ρΙίοΗΡδ $!ν6 αΙ) !ρ80,8!νβ Λ &1ϋ3 νθ€8ΐ(Β ευηΐ ΜβΙα- Α αύτφ £ια τ^ πλήθος των (τυγγρχμμάτων, ΐιολλάΐ€ΐς τβι ρ]ινα8β3. Ρ^βΙΙυβ Ίη ΑεΓΟδΙίιΙι'κΙβ οβηοηίβ ίη βυπι- 

Λβΐη: Μίλπω ϋε τον γραψαντιτας Μετιφράτει;. ΟαΤΙΟ 

ίβ, ςηί ΜβίαρΗΓα8€$ εοΗρίίεΙί, 0(1β 4 : Γραφα•ς 

έσχόλαζε; θείας, 8ιιε, χαί αγίων του βίου Ιχνηλιπών 
τοίτων τα παθ/,μ^ιτα. κβι τους αγώνας εξυμνείς ταΤς 
σοφαΤς σου Μεταφράσεσιν. 8θηρΙην%3 ίη€ηΙ>€ύα3 

άίυίηιε οοη[β8$σΓ^ οί εαηοΙΟΓηιη νιίαε νοΒίί^ 
ραη$^ Ηοτητη ρα$3ίοηο$^ βί οβτίαταιηα Ιαηάαύαε 
8αρ%€ηίΛη8 ίηί8 ΜβίαρΗναεΐίαε, ΟίοΙδβ ςυοιΐ 6Χ 
υηαρΙ)Γ3$ί,(1ίε6η(ϋςοθηιθ(1ο ίη&ΐίυπί) (ΙοΙαίΦδΐι. (. 
Ηίηε ίρ$β ρο8ΐ6& βυΐ) ΜβΙ&ρΙΐΓ&δΙίΒ ηοΐΏβη ρο5!6Γί8 
ίΐιηοΐυίΐ.δίΰ ποΑχίιηβ ΐΗίΓιΙυΓ ϋροηίΐ3ηηυ8 δεπΒβη^, 
ΜβίρρΙΐΓΒί'ίΓα) ηοβίΓυιη νίΐΜδ ββαείοΓυοα (Ί άίνβΓβί^ 
«υεΙοΓυίη 1ίΙ)Π8 ίη υηυιη νοίυπιβη Γ6(1β§ί$8β; (\\ιχ αυτά άνχκΟκ)ε'ν ςε χιιΙ'Λορ^ν. Άλλ' εΐ χχΐ πολύς [74] 
δ χάμχτο; καΐ ή φροντι; περιττοτερχ του Βεοντο;, <1 
μάλλον προς τοΟτδν δη &ζΐ({χεως, βλλ' δγε στάχις ένε- 
νικήκει μχχρφ την ιποράν, χχΊ το λήϊον, οίον ο'^έπω 
χαιτή•/ερον.ΕΤτε χαι μτιδίν άλλο τψ άνδρι ^ιεσπού^αστο^ 
μτ,δε άποχρώντα τα άλλα σύμπαντα, και καΟέχαστον 
πρ6ς αφορμήν ευφημία.: άρχουν* άλλα τ<ίγε τοιούτον Ιλέσ- 
Οαι σπυύδαιμα,χαι ούτως χαταπράξαβθαί τε και άχριβώ* 
σαιΟαι, αυταρχες άντι παντός άλλου προς ^γχώμιον τψ 

α^^ρί.ΡοΓτ^ αηΙ(*7η (ϋοαπί^ ηοη Ιβυίίβτ βΐ ςηα8ί 
αΐχηά αρβηίοη^ Ιιαηο Τ€Υη€88β αρρτβ88ηηι;ηβ'- 
(]ηβ ίρεητη ιά 8ώί ρτορο8ηί88β^η( /Όοΰτβί ςηαΠ' 
Ρυ,ηχ υοΙΙβί^ 8βά ίτηρβΓαΙοτίε αά/ιω^Ιαϋοηο^ βαιη 
αά Ηοο αάάηχβτν,ηΐ^ Η ϋ, <)ηΛη& οητα €88βΙ 8Iί^υ^υ8 νίη ΙίιυΙο 6Γ8η( ίηβοπρΙ», β&8 βυΐ) &\ιο^άοοΙήη3β βϋηΙβΙΙίρβπΗιε: €ΐ ρτσγηρίΌί β% (ηϋ ΙίΙυΙο Γβϋςυίδδβ ; ηκΐί βΐ ίηουΐΐο δίγΐο (Ιβδεπρίαδ 
ηιιιΐΐίδ Ι&1)οηΙ)υ8 6( δΐΐ(1οπΙ)ο8 βχοΓηαδδβ.βΙ τηκϋ- 
ϋοηβ 8υα βχροΙϋδ56;(]υ8β& ηβηιίηβ δ€Γίρΐ9)Γυ6ΓΑη1, 
66(1 ςυ&δ! ρβΓ ιηαηυίη, βΙ (Γ&ϋίΙίοπβηι & ΡαΐΓϋ)υδ 
ηεεβρΙθΒ, β( ρΓο νβηβ Η&1)!<6?, Ιια8 ίρευπι Ηββ&ηΙί 
δίγΐο 6ΐ εοηάίΐο (Ιβδοπρδίδδβ,βΙ Ιβ^βικίαδ Εοείεδΐΰβ 
ρΓορο8υί8$6. Ν&ιη δ}'[η€οη ΙηΙ)ογγιτ) οηιηβπι α(1 δβ 
αδβπιηρδίΐ, βΙ δίνβ ΥίΐΦ 111% βυεΙοΐβΐΏ [ΤίΒΓ&ΓΓοηΐ, 
δίνβ Γυιΐί δ(}'1ο εοη^6δΐ8β ΙβεΙοΓβιπ (ΙβΙΟΓΓβηΙ^ β3δ 
Γβ δβΐΏρ6Γ ίιηιτίοΐΑ ηΐ3ηρη(6 8ϋθ8ΐ;ΙοείΓουπιν6&(ί- 
π(, υΙ βοάβιη οιηηβδ ϋοεοΓβ, ιιηοηυβ ^βηίο βιΐβίοδ 
κά δϋΐ Ιεείίοηβιη &Πΐε6Γ6ηΐ.87ΐτιβοοί8 δίγϋΐ» νί(&ιη 
8επρδ6Γ3( Γϋϋί δβηηοηβ ΑηΙοηίιΐδ ΙΙΙίυδ όίδοίρυΐϋδ. 
Τ1ΐ6θ(1θΓ6(υδ6ΐβ£3η'ί58ίιηο; ηοη εοηίβηΐυδ Ι3η)6η 
ΜβίβρΙΐΓ&δΙβδ,δΐιίδ 6&ιη ΙυιηίηίΙ)υ8 (1β ηονο αϋοΓηΑ- 
ΐ£ΐίη ίη ρυΐΐίειίίπ ϊγθ ]υ88ί1. δΙβρΗ&ηυδ Β}ζ&η1ίηυ8 
]υ8δυ Ερίρΐιαηϋ νΐΙ&η\ δβηοΐί δΙβρΙίΑη) ]υηίθΓΪ8 εοΐ- 
ΙβςίΙ,βΙ 6(1ί(1ί(, 6ΐ Μ6(&ρΙ)ΓΑ8(68 ίΐίίυδ εοηδεηΙ)6η(]ΐΒ 
ϋβηυο ΙιώοΓβπι βιΐδεβρίΐ. Ρθ8δ6Π)αΙ>38 ίηηιπηβΓαδ 
1)ίε βίΤι ΓΓβ; ηκΐίοη δΐ^^ο Γοηδεπρ!..9 ηοη εοΓΓβιίΐ, 
ηβςυ6 ίη &Γ)(]υί1)υ8 ηιυΙ&Ιο 8(;Ιο ρβΓρϋΙίνίΙ, δβ^ 
οπιηβδ βλ ϊηΙοξΓΟ,υΙ άβ βΐϋδ ΓύεβΓ&Ι,δοο ίρδβ α)θ(]ο 
(Ιί^θδδίΙ. Μυ1(ΐΐ8 βΐίβηι €χ Ιταάίΐίοηβ βεεβρίαβ, βΐ 
(]υφ 8οΙ& π)6πιοηΑ Ιιοιηίηυα) ΗυοΙυβίΓβηΙ, ίη 86- 
Π6ίη βΙ οΓοΙίηβπ) Γ6(ΐ6£[ί886, ηοη βδΐ & νβΓοβίηιίΙί 
αϋβηυπι. 

Εΐη6 Ιαηίαπ) οραδ Ι^ηηυλίη Ιονί 1)Γ&ε1ιίο &οΙυπι, 
βΐ ηβ^Ιί^βηΙβΓ ρΓυεϋΓ^ιΙυιη εοη(ΐ6Π)η68 ίρ86, αυΐ 
ηβ^Ιί^λδ, αυόί ειΐΓ&ιη 6ΐ δυϋιαπι ; δαηιρίυβ βΐίαιη αρραταΙη8^ 8βά ηοη ρατνη$ ονύί8 αοηιτη (^ηί 
ρτίιηο άίοΗοηβτη ηοΙί$ βχοΐρίβύαηί^ βΐ βοτητη 
ςηί ρο8ΐοα Ιναη8ΰηΙ)βΙ)αηί: βίαΐίηε ρο8ΐ αΗι^ιη 
ςηίάΰτη ρητηο [αο%6\>αΙ; Ηϊο νβι^ο 8Ρσαηάο εοη- 
ϋβδαΐ^ 6ίρο8ΐ Ηθ8 αΐϋ, (ΐηί ςηβεοτίρία ('αβταηΐ 
ρηΙοΚνβ %ηΐ6ΐΙίρ€ΐ)αηί;ηΙ ςηοά 8€Ηρίοτβ8 ΙαΡαβ- 
να1^αάρΓορο8αα)η€θττίρ€Τ€τη8οηίβηααιη.Νατη 
ρτορίετ ίΰήρϋοηηΐΛ νηΗΐΙίίαϋηβΜ, ηση ΗαΰΛΐ Η κνρβ 
€αά^ίη ΤίνυΙυΦτε €ί νΐάετ^, $€ά (Ι*% (μτιΙ ΐηρ^ηί Μοτ, 
€ΐ νηα^οτ ημαΜραν €$9(ί $οΙΙίαΐΗάο ιμο νηο άί§»α ^αα 
ίη Ηοΰ αάΗώ^αίΗΤ,ΒβηιβηΜη ίατηβη Ιοηρι νϊοϋ ίρίεα βΙ 
$€§€$, ^αΐίε ηοηάητη /Ίιι7 ηβ^μ ιη ΗοάηπίίίΐΛ άί€Μ, 

Οηοπίακη ΰϋατηει ηχΜΙ αΐναά νΐνο χΙΙχ [η%88Η 
ϋΙαΙοναΙίίΨΛ ,€ΐ ηοη αϋα νηιηία, ςΗ€Β ηοΙΗί ίίηρνία ΜΧίβ• 
ΰίηηΐ αά Ιαπάίίη ΰοηάΐίαηάαί», όρια (αιηεη ίαΐβ ίπϋΰΒ" 
ρΐ88β^€ΐ \ά Ιατη ρηΙοΗνβ ββ^οίητη τβάάΐϋεεβ^νινο 
ΟΑΐνίΒ αά Ιαηάβτη εηβοίαΐ. Ου& &υ(6Π) άβ εαιιβΑ 
Γβηι Ι3η1&ιη Ιη δ6 δυδεβρβπι ΜβΙ&ρΙΐΓ&δΙΟδ, ηοη αΐ) 
Μο, Γ|υαηι ίρδο Ρδβίΐο ρβΐ* ηάα 6δ(. 0ΐ δέ προ του 
Οαϋχασίου τοΰοε άνδρος Ιντχϋθα τα; εκείνων πράξει.; ανα- 
γραψα'μενοι,οΰμενουν της μ£γ2)οπρεπείας εκείνων άφ'• 
κοντό. Άλλα τα μεν αυτών κατεψεύσαντο,τα δε μη δυνη- 
θέντρς κατάλληλα Οε?ναι, ακομψον εκείνοι; τ6 άγαθ&ν και 
άφιλο'τιμον συγγεγράφασιν, ο•!>τε χαλην υποΟέμενοι Εν- 
νοιαν, ούτε μην ευπρεπέιι κατακονμ/^σαντες λέςεσιν, ουδ' 
ακριβώς ύπογράψαντες, Ο'ϋτε την των κόλα πάντων βαρύ- 
τητα, ο\^τ*ε την τών μαρτύρων προς τάς άπακρίσεις πυκ• 
νο'ττ,τα, άλλα και τοΤς ά^χηταΤς την ασκησιν έχιβδίζ- 
λοσχν, ά({>ελώς αύτο'ς, και ώ7περ εκ του παρατυχόντος ίΠιΠ1&ηβ8 αά ί(Ι ΟοΗβΙΟδ, βΙ αυχίΠα βϋοΓαΠ), αε τά έ^πουδασμένα διε;ΐ(^ντε;. "Ενθεν τοι οΐ μεν ουδέ ψι- 
8υΙ)δ1άίΑ 1ηΐρ1θΓ2(&, 6( ΩάβΠΙ εΐίαπη, ηυβ) ίη Γ6ΐ)υ8^λην έκαρτέρουν την τών υπομνηματινθέντων άνάγνωσιν, ιη8]οήΙ)υ8 λάηιΙηίβίΓ&ηάίβ &(Ι]αν8η1 ρΙοΓίιηιιπι, 6ΐ 
1ρ{6 6χ Ρ86ΐΙο ίη 6υπ)(1βπι δγηηΓΓηβπι οΓαΐίοηβ. 

Φχσί γέ τοι μηδέ έκ πάρεργου τούτον ηφθαι του πράγ- 
ματος^ μηδέ αύτ^ν προΟέμενον εΐ μ^ δσον βούλεαθβτι. Βι• 
σίλειοι δι τούτον παρακλήσεις έπΙ τούτο πρ6σήν£γχαν 
και οΤς 1<ρροντίζετο λ<(γος, καΐ σύνισις. Κ«ι ^ν αύτφ ί^ 
παρασκευή Ιξ έτοίϋΐου, κύκλος τ* ού βραχύ; του τε πρω- 
τως ένσημαινομένων την Αεξιν, καΐ τών μετά ταΰτχ 
τιθέντων. Καΐ άλλος έπ* αλλφ, 6 μίν τά πρώτα ποιών, 6 
δε τά δεύτερα, και έπί τούτοις οΐ τά συγγεγραμμένα 
έξακριβο•ύμενοι• Τν' δτι τους απογραφέας λάΟοι, πρ^ς 
τν υποκειμένην διορΟώσωντοκι Ιννοιαν. 06 γάρ ένήν τοΤς δέ καΐ γέλωτος αφορμή τά λεγόμενα έγνωρίζετο, καΐ 
το τΓ^ς συνθί^ζ-ες δε άκα\λές, καΐ τ6 της εννοίας, και τ6 
της λέξεως ιύτελίς,άγλευχή τοΤς άκούουσιν ην, και άπη• 
χθάνοντο μάλλον, η προσίεντο. Και τί) έπι τοΤς άναγρα- 
ψαμένο!ς διεκωμφδεΤτο ήαΤντά Βΐυμάσια τών του Χρι- 
τοΣί θεραπόντων αγωνίσματα τ• καΐ τρόπαια, Καΐ ςύμ- 
παντες μέν διελοιδοροϋντο σαφώς τοΤς συγγράμμασιν* 
άντεισ<νεγκεΤν δΙ τούτων τά κρείττονα, οΐ μέν δι* ^χνον 
ψυγής, οΐ δε ώς τελειο'τατον σπούδασμα, και ώς μηδ^ 
βίος άν ξλος άνδρ&ς Ιξχρκέσειεν,ουτε βουλομένοις δύναμίς 
οις προσήν, ούτε δυναμένοις βούλησις. Αλλ* ούχΙ καΐ 6 
θαυμάσιος Συμεών ταυτ^ν ^πεω^νθει τούτοις* άλλα μέχρι 71 Ι^ΕΟΝΙδ ΑΙ.Ι.ΑΤΙΙ. 72 τ^ μίμψαοθιι τοΙς γεγργμμέν^ι; (τυμπροΐώ / χΙιτοΤς, Α ίθ(6§;Γ&ΐη, οίΚίΙ (Ιβ 86ηΐ6θϋ& ίπλΙΟυΙλαΐ 800 56Γ- ειιειτζ ζερζΐΐέρω προβέοτιχεν, χα•. θαοίεΤ τι ::ράγ!Αα νεα- 
νιχον^ μάλλον δε ευτυχ^τ, τ:ρ5;ιν^ ζν ούθε\; τώ^ πάντων 
Γ>Γ>χΓ,κε. Λι* ζςέκεΤνός τε περί'^ινέστερος -ων άπ^ντα- 
γτ, έλλογίμων έγ^νετο^ χλΙ τ«ί> τε θεψ τα κάλλιστα των 
ζντω'* 2φω3ΐώ9ετο, και του: των μαρτύρων αγώνας, και 
ορ(!μους,τά; τε των ασκητών εγκράτεια;, και καρτερίας 
έχάλλυνέ τε κα• χατεκόσμτ,σΕ,ναι την αύτην έκε(νοις [75] 
ϊΐροτενεγκών ευτοιαν, τα τιαρα -πάντων άντιίλης>ε. ^η^ 

αίΑΐβιη αηΐβ Ιιηηο ύΰαΐαηι ν'ίΓηιη τ€8 ρ€8ΐα•8 ίΐ- 
Ιοτϋίη $οηρ$€ηιηί^ ηοη ΰταηΐ ιΙΙονηιηαΒ^Θοηϋ 
η\αρηί[ί€€ηααΏ\ ; $βά ρανίΰη (ΐχιίάβιη ύβ ϋε 
βναηί τηβηΐίϋ, ρατϋηι αηίοη ου,τιι ηοη ρο$$βηΙ 
Γβίη8 εοΓΗΊΛ ΓβφοτκΙβηΙβηι α/ΙοΎο οταΗοη(.η\^ 
ϋοπΗΥΐχ ίΙΙΊ οοΗΛβηρεβηίηί^ ^ααΐ ηβο €$.^6ΐ ηΙΙα ιηοηβ 6Χϋηια(υδ (Ιί§β58ί( : ςυ» Ιαηάβιη βηηΐ 
ορίίηπβ 8εΓίρ(2β, ηβο 5υ& ορβ ίικϋ^βΐι&ηΐ, ίΐΑ βιι 
ίηΐ6Γ 5υα3 οΙυοβΓβ, νβΐυΐί &ί(ΙβΓ&, Ιβρίόββιιιιβ ρΓβ- 
(ίοδοδ Γ(;Π(]υί(, ηπ]Ί)υ8' 6ΐ Ηϋδβ ε6ΐβΙ)ηοΓ68 ββΓβηΙ 
€ΐ ρϋ$ )ιοηι!ηίΙ)υ$^ ρορυΐοηυβ ΑοοβρΙίοΓββ. Ηίικ 
ΓΓ6<]υβη(6Γ ίηΙβΓ 6]υ5 νοΙυιηίηΑ οοουιταηΐ οη- 
(ίοηβδ, 6ΐ 6ηεοιηί& ία ναπΑβ Γββίιγί^&ΐββ βϋοηιιη ; 
ίη(6Γ 608 ρΓΟβείριιί )ΐίΐΙ)βη(υΓ Αΐ!)&ηα8!ϋ8 ραΙη&ΓεΙιι 
ΑΙβχπη4πηυ8,Β85ίΙίυ£ Ηα$ηυ8 ΟφΒαήβηβϊβ,βΓβςο- 
Γίϋδ Ν^ζ^αηζι^^α§,^^β|[0IIυ8Νγί^5^^ι18,^Ο8^^^8 ΟίΤ}- 
δθ8ΐοΓηυ$,Β2δίΙίυ5 δβΙευο'βηδίβ,ΑιηρΗΠοοΙιίιιβ Ιεο• 
ηίβηδίδ,ΕρΙΐΓίϋΓη δ;Γυ3,ΕρΙΐΓ9ΒΠΐ [76]0ΙιβΓ8οα6η8», 
ΑηΙίραΐοΓ ΒοδίΓοππη βρίδεορυβΧγΓίΙΙοδ ΛΙβχ&ηιΙη• 
ηυδ,ΕρίρΙιαηίυδ ^^ρ^^,^οαηη6δ ϋβιηΑδΟβηιιβ,ββΟΓ- άβ ςταϋα οτηαΐηηι^ ηβΰ Ιαιιάβ ρνο^οίΐηοηάηηι ^%\\^^ Νίεοπιβ^ίβιιδίδ, Ρ<ιη(&Ιβο (Ιι&εοηυβ εΐ ΟΑΤίο- ηίςηί ηβ ρηΙοΗΓαηι ΙηΙ}ΐΐ€ίΊηί δβηίοηϋαίη,ηνο 
οηιη ν€τδί3 ηιαχίιηβ άβοβηϋύνΛ^ηβίΐηβ (ΐοοηταίο 
άε$αΓίρ$βΓίηΙ^ η€^υ.β ΒίΕνΊΐίατη Η αίΓΟοίΙαΙβηι 
εοηιηι, ριι,ί ρηηίϋπίπί, η^ί^ΧΑβ ιηανίυνυ,ηχ ίη 
άαηάί$ Γβίροπίίί ρηκί^πϋαιη-,ί/ι^ίη βίίαηι πιο- 
τκιοΗοτηηι αάηΙΙβΓαηιηΙ βχβΓοϋαΙίοηοιη, ίί??ι- 
ρΙί€%ίΑ$^βί ηΐΜβί Ιβτηβνβ^βΙ ηΙα€θίάΊΐ,'Τ€[€Γ6η(β8^ 
ηΐίΧ $Ιηάίθίβ αύ ί11ί$ /αοία $ηηΙ. ΙΗηο /'αοίηηι 
€$ΙηίηοηηΐΑΐΙ% ηβΙβρβΓβςαίάβιη εηεΗηβτβηΙβα, 
^ίΐχ βταηί ΙίίίΟΓατηηι ιηαηάαΐα ιηοηηπιβηϋε : 
αΐϋί αηί'ίτη €0 ([ηχ άΐοΰΐαηΐητ^ ργχίβτβηΐ τι- 
άβηάί ηχαίβτιαηιιβΐ οοιηροδϋίοηίβ ιηβίβραιιϋα^ 
$βηΐ€ηΙία αΐεητάα βί ηηΙΙα οοη^βςηβηΐία^θί άί- 
οΐΐονίΐίβ 61 αίμοΐα^βταηΐ ϋ^,ί^ηί αίΜΐΐβύαηί^ίη' 
ίηανια^ βί οάίο ΙιαύβΰαηΙην ροΗηβ^ ριιαιη αά- 
τηΜβύαηΙητ ;6ΐ ρτορίβν €0$ ςηί οοηβοτίρΒβναηΙ 
ηοΙΗ$^ί4^ίΙτίο ΗαύβύαηΙητ αάηήΓαΜΙία ΟΙχτί^- 
ϋαηοτηηι οβΓίατηιηα αίςηβ Ινορχα : βί σιηηβ$ 
ςηΐάεΐΛ αριτίε $€ηρ€τ ίη$€€(αίαηίίίν πιαΐ€άί€ΐί$,€οηί$η 
ΛΗΐ€ίΛ Ιθ€θ αξιττ€ ίΜΐίΟΤύ, 010$ ^Ηχά^ίη ρτ(ηρΐ€Γ €οηινΛ 
ίΟΰΟτάίΛΜ, α/ι'ίι αηίβΜ,νί ςαοά είί νρίΐ$ ρβτ^βΰΙίΒΒίίηηηι 
€( Μβχιιηί Μίίίάϋ, €ί Οίί η€€ ίοΐα ςαΐάβη νίή νϋα <ϋ/*- 
[6€6τΗ : η€(ΐη€ υίτβ8 αάβΓαηΙ νοίβηϋϋηβ^ ηβο 08 
(ΐη%ροΐ€ταηί^νοΙηηΙα8: 8€ά ηοη βΐίαιη αάίηίνα- 
ίίΙίΜ 8ιΐΜ0οη βοά€ΐΛ Μοάο φιο ϋ.βίί αΙ[€0ΐΗ$',9€ά οηιλ ε%% 
ρτοΰβάεηΜ αά τ€γηΗ^η$ίοη€η^, άείηάβ ρτοοηΐίΐ ηΙί€τ\Μ$, 
€ΐίΗν^%ΐ€ αρςτ€άί€η$ (αϋνη%ί$, ηΐ [Αιαί» ροΐίηί αο- 
Ηοηεηί, ςηαηι ηνΙΙια οηιηίαίη ρέ$$ίΙ [εΙκιΟτ, ρβτ ςηοη 
ύΙΙβ ενοίίΐ ΰΐαήον οπιηίϋια ςαί εταηί ΐίΰιςίΐΘ «Γΐιίι/ιι, 
βΐ Οβο €οη8€€τανίΙ βο ί[ΐι/Β 8ηηί οηχηίηιη ρηΐ- ρΗγΙαχ Ηα^ηχ βεείβδίφ, ΤΙιβοάοΓαβ δΙαάϋββ,Αη- 
^Γβ&δ ΟπβΙβηδίδ,ΡΓοοΙϋδ ραΙπβΓεΙια €οη8ΐ&ηΙίηορο- 
ΙίΙ&ηυδ,ίβοηΙίυδ Βγδαηΐίυδ, 1.6οηΙίυ8 ΗίβΓΟδοΙγπιί- 
ΐΒηυδ, ΡΓοοορίϋδ άίαεοηυδ 6ΐ εΙιαΓΐορΙιγ1&χ,6Γ6{0- 
Γίυδ Νβοε£33Γίοηδίδ,66Γΐη8ηυ5 ρ8ΐπ8Γ0ΐΐ8 ΟοηδίΒΟϋ- 
ηοροΗΐ&ηυδ,ΑδΙβΓϊυδ Απια&68Β, δορΙίΓοηίαβ ρ&Ιτατ- 
εΐια ΗίβΓοδοΙγιη., ΤίηαοΐΚιβυδ ΗίΡΓ08ο1χηηίΙ.β( αΙπ. 
8β(1 ςοΑδη^πΐ ΜβίΑρΙίΓαδΙβδ ΥΗαβ 8Αΐΐ€(οηιιη 
εοηδεΓίρ8ίΙ?Ηοε νβΓο (ϋίΤιεϋΙίηηΌΐη 68ΐ <Ιί8€6ΓηβΓβ. 
Νβε αΐίυδ ροΙβπΙ, ηίδί ςυί δίιηίΐββ νί(«8 βη^β 
ρβΓΟϋΓΓβΓίΙ, 6( οΓαΙίοηβπι, 6ΐ Ιυιτιίη& ίη ύ^^βη^ο 
8^πΐ6οηΐδ ορίί/ηβ εαΙΙυβηΐ. Νβιη ϋ 6χ Ι^&ϋιιίι»- 
ρίδε&Γί δΙυΙΐΐδδίιηυΓη ΓαβήΙ,ηαοϋ εοαΙίη{^6ΐ(ϋΕ6εί- 
Ιίι.8, (|ΐιο(1 ηοηϋυπι εαρίπ ηυα ε&υδα ί/1 (&εΙ«ιιιήΙ, 
€ϋΐΏ ίη Αΐϋδ οΓαΙίοηίΙ)υ8 βΐ ΥίΙίδ,&αεΙοΓυιη υΙ ρΐιιή- 
σιυιη ηοηιίηα ρΓ8β6§8η(υΓ ; ίη Ιιίδ, ςα&8 δ}ΐη6οη 
(ΙβδεηρδίΙ , ηυηςοαπ) ααΐ γ3γο ρΓβΒηοΐΑΐυιη ίηνβ- 
ηί&ΙυΓ. Ηίηε νίπ (Ιβ αηΙίςυΚβΙβ βεεΙββί&βΙΚΑ ϋβηβ 
πιβηΐί ΥίΙαδ δαηεΙοΓοιη, ηυο) αυεΙοΓβπι βίϋΐ ρπΒ- 
δεηρίαηι ηοη ρΓα'ίεπιηΙ, οηιηβδ ηοη δίηβ βιτοηβ 
3(ηυ6 ίηβοίΐίφ ηοΐα δγιηοοηί νίηάίεΑΠίηΐ,ςυΦ ν6Γβ 
δ;ηί)6οηίδ ηοη δοηΐ. Υίηάίε&ηΙυΓ 1&π)βη 8γαΐ6οηί, 
βΐ γοΐυΐί δ;ιη6οηί8 £;6Γΐη&η26 εναΙ^&ηΙαΓ & δυήο, 
βΐΐιίρροπι&ηο,βΐ &Πί8ΐ.αΙίη6 1&η(υιπ,Αίένι^^/αηΐΜΤ• 
ηο Ι, δ&ηείί Ββδίΐίί, ΕυρΙΐΓθ$;ηβδ Αΐβχ&ηιΐηη». 
5, ΑροΙΙίηΕΓίδ νίΓ^ίηίκ. 7, Ι^υοίαηί η)ΑΓΐγη8• 9, 
Ρο1;6υε(ί π)&η;Γίδ, ^ύ1^^ηί π)8Γΐ;Γίδ, βΐ βοείοηιιη. 
10, Μ&Γεί8ηί ρΓεδ1)}(6Γί. 11, Τΐιβοάοδϋ εοΒαοϋίλΤ- 
ε1ΐ£.13,Η6ΓπιγΙί6ΐ8ΐΓ&ΐοηίο1 0)8Γΐ>τυη). 15, ΙοΑηηίβ 
εαΙγΙ)ίΐ83,22,Τίπι•)ΙΙΐ6ί3ροδ(ο1ί, ΥίηεβηΙίί ΙβΥΐΙβΒβΙ οΗβΓΓίτηα ; ιηανίι/ηιιη οβνίαιηίηα βΐ ον/ν8η8^ ^ πιαΓίγΓίδ, ΑηαδΙβδίί Ρ€Γδ3β. 23, ΟΙβπιβηΙίδ Αηε^ΤΑηί βί η\οη(ΐοΗοτηυχ αΙ)8ΗηβηΙία)η βί ραίίβηΐίατη 
ονηανίί βί ίΐβοοτανϋ βί βαιηάβηι (ΐυ,αιη. χΙΗ 
αά1ι\1>βη8 ΙβηβνοΙβηΐΊωη, βίίαηι ρναίία8 νίοί8' 
δίτη αοΰβρίί αύ οΜηίΙηο8. 

ΝοηίΐΑΐβπιβη βάεο δβνβΓβ δβ ^εδδίΐ, υΐ οηιηοδ, 
οπιηίυηι 8&ηεΙθΓυΓη ΥίΐΕβ βΐ Ι&υ^βδ ΑοΙε ί^β &1) 
αΐίίβ ρΓθΙ)αΙίδδίηίΐί8 &υε(οπΙ)υδ δεΓίρίαδ Γβ]6ε6Π(; 
6ΐΓ&ε(ί8, (ΙβεΓβΐίδηυβ ]υ^υΙ&ν6Π( ; δβά ίβίβαδ, βυΐ 
ηβηυίΙβΓ εοπιροδίΙ&8, νβΐυϋ ίηϋίβηβδ, ηυδο α ρϋδ 
ΙβκβΓοηΙιΐΓ νοΙυηΙβΓία οϋΐίνίοηβ εοηίπνίΐ : &1> 8ΐϋδ 
6ΓΓ&(α &ΙίθΓααι οοϋΐείαπ), ν6ΐ δοπρΙοΓυη» Γιϋβ εοτ- 

ΓβΧίΐ, 81Ι0ςϋ6 8ΐ;1θ 6Χ0Γη&1&8 <3(1ί(1ίΐ; &Ιί&Γ0Π1 Γ6Π1 6ρ!8εορί,Ιο&ηηί8ΕΙβ6η)θδ;η8Γϋ. 25, ΕυδβΜβΒ, ηιΐ89 
εο£ηοπιίη8ΐ&6δΙΙιοδρΊΐα.27, ^ϋαηη^δ ΟΙίΓγβοδΙοηαί, 
28, ΙαεοΙ) Ετβχη'Μχ. 31 , Ο^π βΐ ^08ηη^8^ Η6ΐιαΐ88 
Βοπιαηα5. Μβη86 ¥βΙτηαήο. \ , Ι^ηβΙίί βρίβεορί, 
ίη8Γ(}Ύί8, Ρίοηϋ ρΓβδΙ). ηΐ8Γΐ. ΕρΙΐΓ8βη)ί δρτί. Τ17- 
ρΐιοηίδ. 3, ΒΙαδϋ Ερίδεορί, δαηείί Ιδίάοη, Α|;&11ι8β 
νίΓ^ίηίδ. 6^Ρ8υδΙ(Β, ΕυβΙ&δϋ, 6( ΜβχίπιίηΦ. 8, £▼&- 
£Γίί βΐ Μ8ΓΐΰΒ6]υ8 ΓιΙίδο. 9, Νίεβρίιοη πιαΓί^τίβ. 13, 
Μ8Γΐίηί8ηί 8η3ε!ιοΓ6(8β. 14. ΑυχεηΓηαΙ)1)αΐ!δ. 16, 
Οηβδίωί α18Γ(γΓ^υπ1,^υ1^8^α). Ιδ,Ι,οοηΙδ εΐ ΡΗΓε^ΟΓϋ 
ιηαΓίγΓοπι. 19. ΑυχίΙΐϋ 8ΓεΙιί6ρίδεορί δείεηδίδ. 20, 
Ια(Ιο(Κι βρίδοορί, 6( δοείοΓαηι ιτι&Γΐ;Γαπ]. 27, Αη- 73 ΒΕ δΟΗΙΡΤΙδ δΥΜΕΟΝΓδ ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ; ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 74 (ΐΓοηίΰί, 6ΐ Αΐ!ΐ3η&$ί2θ. Μβιιεβ ΜατΟο. θ. Ου&άΓ&« α 
ρηίΑ ιη«ΓΐχΓυιη.10.6οϋΓ&Ιί,67ρηοηί>βΙ βοοΙοΓυπι. 
43. ΤΗβορΙίΕηίβ^ ςυί 6ΐ ΐ58&οίυ8 (Ιίοΐυδβδί. 13.5& 
5ίΒί. 15. Ιιοη^ίπί οβηιυηοοίβ. 16. ΑΙΐΓ&ιηϋ, 61 
ΙΙ»Γί»ηβρ(ί8 6]ιΐ8.27. \^9ί9^ή\.ΜβΜβ ΛρτίΙίι. Αχα- 
ρβ5, ΟΙϋοηΪΦ, 6ΐ Ιτβηβδ. 4. ΤΙιβοάυΙί ΙβοΙοηε βΐ 
Α{3ΐΙιορ<Μΐί8. 5. ΤΙιβθ(ΙθΓ8θ, βΐ ϋίάγιηί ιη&Γ(;Γϋΐη, 
ΤΙιοηαββ» 6ΐ ΡΙιβΓΐ)&ΙΙΐ2θ 6]α8 δΟΓοήβ. 7. ΟΑίΙίορϋ 
ιπΑΓίχτί^. 8. Β&(1βαιί &ΓΰΙιίιηαη(1πΐΦ. 10. ΤβΓβηΐϋ 
ΑΓΗεΑαί βΙ βοοίοπιπι πΐΑΓίγΓυη). \ 1 . ΑηΙγρ^Β ΡβΓ- 
μσιβηβίβ βρίβοορί. 43. ΟβΓρί, Ρ&ργΠ, βΙβοείοΓυιη 
πιΐΓΚ5Γθηι.ΐ8:Εΐ6οΐΗ6πί177]6ρίδΰορί,6ΐΕυ&ηΙΙιί8Β 
ιη3Γΐ]Π8. 22. Αοβρδίιη», ^086ρ11^, 6( Αίΐΐι&ΐββ. 25. 
ΰβοΓ^ϋ Μ«£ηί ιηΑΓΐ}Π8 ΜαΓεί βτ&ηββίίδίφ,ίΐ. Αη- 
ΐ!);ιηίβρί5€ορίΝΐεοιηβ(1ίβη8ί8. 28. Ρ&ρΗηυΙϋ βηα- 
ο2)θΓβΐ£«3ΐ %ο€\οτ^χΆ,ΜνΜ€Μα%οΛ ΡλιίΙίρρίβροδίοΠ. β 
^^^ο1^^ &ρο&(οϋ. 2. ΑΙΙ)8η8Μί βρίβεορί Α1βΧ3η(ΐΓίοί. 3. 
ΑΙβΧΒΟΐΐΓΦ, 61 Αηιοηίη» νϊΓ9ΐηί8.4.Ρβΐ8β^» Τ&Γδβη- 
»ί.<(.8.Α€Αεϋ ββηίΟΓίοηΙδ. ΙΟ.βΙγορπΒθ,βΐ Ι^8θάίεϋ.13. 
Αΐ6ΐ»οάΓί β1^^Γ^118.^ο&ηη^3 81ιβ^ι^&Γ^^. 14.Υίε(0Γί3 61 
(ΙοΓοο».Ρ»εΙιοαιϋ.Μ^)»^7ΐέ/2<ο.5.ΒυηίΓ8εη.7.Ροΐ]Η 
8Γε1ιΪ6ρί8εορί ^ο^8!Αη^^ηορο1^(^η^.12^υ8ι^η^ ρΐιίΐο- 
8ορΙιί,έΐιιηΙοηί8οΐ8οείθΓαιη.13.Α(]ΐιίΗιΐΦνίΓ(;ίηί8. 
15.\>αΐ9Βΐη^|η8.16.0υίιίοί6υυ1ίΙΐ8β.17.ΗΑηυ6ΐ, 
διΜ6ΐΙ•ΐΒ»%1.ΐ9.5οζίοή,Ν8Χ8ΓΗ, 6θΓν85ϋ, ΡΓ0(8δϋ 
6ΐ8θ€Ίοπιαι.27.δηιηρ8οηί8ΐιθ8ρίΙϋπΐ6χεθρΙοη8.29. 

Ι>«ρβινρία9ΐ1ίοιιίΙ)θ8 6ΐ ΐ8ΐ)θήΒιΐ8 8&η€ΐοΓυΐΏ Ρ6(η 

^Ριαΰ..ΐ/ΜΜ/ιιίιο.8.ΡΓθ€ορϋιη8Γ(]ΤΓί8.17.Αΐ6χϋ 

€0ηΓ6888ΓΪ8.Α1Ιΐ6ΐΐ0{6ηί3 ΐΓι&ΓίγΓίδ. 18. Μ8υη(ϋ 6ΐ 

>6ρΙ«8(ίοΙλ ιηϋίΙαιη.19.ΑΓ86ηϋ 85Ι)8ΐί8.20.Μ8η2Β 

αυΠχηβ. Ηβΐί» ΤΙιβδΜίΦ. 21. 08ηί6Η8 6ΐ Ιπυιη^ 

ρυβΓοταιη. 2ΐ2•ΡΙι(οιιί8 ιηλΓίγΗδ. 27. δβρίβιη (Ιογ- 

οϋίβηϋαιη. ΡληΙβΙββιηοηίβ ιη8Γΐγπ8. 29. εβΙΙίηίοί 

ηΐ8Γΐ5ΐΐ8. βοιίοείιηί ιη&ΓίγτΙδ. ΜβηΒβ ΑηρηΒίο. 1 . 

86ρΙιί» βΐ &1ί«ηιαι 6^α8• 2. δΙβρΗααί ΚοπίΑηί ροη- 

Ιί&οίι. 13. Ευρίη ιαοΠγηβ. 45. Όβ ΟΓΐυ βΐ βάυοΑ- 

ΙίοΒβ Υίιρηίβ. 1 7. Μ&ιη8η1ί8 ιη8Γΐ]^η8. Ρϋοϋ 6ΐ 

ΙαΙίνιβ. 19. Αη^ΓβΦ (Ιυοίδ 6ΧβΓείΙυ8, 6ΐ βοείο- 

τΰηι. 29. Οβ ]08ηηθ Β8ρΙί8(8. Οβ 6χροΓ(8(ίοη6 

ρκΰοΜΒ ιη»η8 ΙοαηηίβΒλρΙίδΙβΒ. Μ^ηεβ β^ρί^τη- 

Μ. α. Εαάοχϋ, Κοπαιιΐί, Ζβηοπίδ 6ΐ Ηαεδηί 7. 

δοιοοϋ•. 9. δβνβή&ηί. Π.ΗβηοίΙοΓ», ΜβίΓοάοΓ» 

•ΐΝγηρΙιοάοηβ. 11. ΤΙι60(1ογ» Αΐ6Χ8ηάπο». 12. 

ΑιΙοηοηιϊ. 13. Οοηιοΐϋ εβηίαήοηίδ. 15 ΝίοβίΦ 

αιιτίγτ». 1β. ΕαρΙιβιηί» ιη&Γΐ}Π8. 19. ΤΓορΙιίιηί, 

&ΜΑΐα 6Ι Ι)οΐ7Πίΐβ({οη1ί8. 21. ΜβΙΙΙι&Βί 6ν8ΐι^β1ί8-ο 

Ι«. 25.07 ριί&ηί βΙ ^υ8ιί^» ιηβΓίγηιιη. 27. βοδπΐφ 

6ΐΟλΐιιί«ιιι ιηίταεαίβ. (Ι&1Η8(Γ8ΐί βΐ βοείοΓυιη. 28. 

(3ΜήΐθΟΪ8 &1>ΐΜΐΐί8.29Χ]^ίΑ€ί 8η8εΙΐ0Γ6ΐ£Β.30.6Γ6- 

|βηί Μα^αα Αηηβηί». ΑΙ^ιι^β Ογ/ο^γϊ. ι. Αηαηί». 
δ. αιιτΗίηβ8.7•86Γ{η βίΒβιεεΙιί.θ. Οίοηγδϋ Αγ60- 
ρΐ|ίΙ«βΐ8οειοηιιη.10.Ευΐ8[ηρϋ6ΐ ΕυΐΑΐηρί». 13. 
Τνκϋ, ΡγοοΗ 6Ι ΑηάΓβηίοί.1 7.ΑηάΓ6θ,ςαί 68ΐ ίη 
£1181.18. 1ιΐΐ€8Β 6?8ηβ6ΐί8ΐ». ΙΘ.ΥογΊ 61 δοείοΓϋΐη 
ΐ)ΐΐ8.20.Αηβαιϋ Εη8Γΐ5Π8.22.ΑΙ)6Γεϋ βρίδεορί Ηίο- 
ιορο1ίΐΜί.24. Ατβΐΐΐφ 6ΐ 8οε1οηιιη.25.Μ8Γΐί8ηί 61 
Μιπιηί. 28. ΑϋΑδίΑδί» Ηο(η8η».30.ΖβηοΙ)ϋ 6ΐ Ζβ• 
Μ^ «]ιι• ιογογΙβ. 31, Ερίιηαείιϋ ιη8Γΐ}ηδ.Αί^- 
Μ Μ&9€9ηΜΛ. ΕίΜίΑοΜί• ΤΙιβορϊδί», 61 ύΐίοπιιη 

ΡΑΤΒΟί. οκ. αχιν. Α{;8ρϋ 6ΐ ΤΙιβορίδΙβδ.Αείηάγηΐ, Ρ6Κ8δϋ^Αη6ΐηρο- 
άίδϋ, Αρίιΐΐιοηϋ β{ Ε1ρ1(1ορΙιοΓί ιηαηγΓυιη• 4. Ι8η• 
ι> ίεϋ α[)ϊ)8ΐί8 5.68ΐ8ε(ίοηίδ 61 ΕρίδΙειηββ ιη8ΓΐγΓα ιη . 
ΙΙί6Γοηί8 6ΐ 8οε. π)8Γΐ. 8. 1Ι81Γ008Β. 9. ΤΙιβοάοή 

ΤΙΐ6Γ0ηίδ ΙΏ8ΓΙ. ΑΓβΐΙΐ9Β ιη8Γΐγπδ. 10. Τ1ΐ60ε(ίδΐ68 

1•6δΙ)ί». 41. Μβηββ 2ες;ρ(ϋ ίη8Γ(;ηδ.15.δ8ΠΐοηΦ^ 
ΟϋΠίβ βΐ Α5ίΙ)ί. 18.^08η^^8 01)ΐ7δ08ΐ.22 Ο^ΒείΙίβΒ^ 
Υ8ΐβηαηί6ΐ8θ€ίθΓΰ(ηιη8ΓΐγΓϋΐΏ.23.θ6ΐη6ηΙίδΐΏ8Γ• 
Ιγπδ 6ρίδεορίΚοιη8ηί.6Γ6§οΓϋ Α^πςβηΙίαί βρίδεο- 
ρί.24.ΜβΓεϋΓϋιη8Γΐνπ8.25.^ί]€8ΐΙΐ6Γίη2βνίΓ§ίηί8θ( 
ιη8Γΐγπ8.2β.ΑΙϊρϋ. [78] ΟοηιίίΒ.ΜειιββΒβββτηΜ. 
4.Β8Γΐ)8Γ£β π)&Γΐγπ8.88ηεΙί δβϋββ 8ΐ)Ι[)8ΐί8.6.Νίεο1αί 
Μ;Γ6ηδίδ βρίδεορί. 8. ΡαΙαρϋ ΓηΕΓίγπδ.ΙΟ.Μβηββ, 
ΗβΓίΏο^βηίδ 6ΐ Ευ^ΓβρΙιί. 11. 08ηί6ϋ8δΙ;Ιί(φ.42• 
δρίπάίοηίδ βρίδεορί Τηπι;ΙΙιιιηΙί$. 13. ΕιΐδίΓβΙϋ, 
Αυχ6ηΙίί, Ευ^6ηϋ,ΜΗΓ(1&Γϋ6ΐθΓ6δ(ίδ.49. Τίι^Γδί, 
ίγεϋ, 68ΐΙίηίεί»Ρ^ίΙβιηοηί8, ΑροΙΙοηίί,βΙ Γβΐίηυο- 
Γυπ). 21. Τΐιοιπφ 8ροδ(ο1ί. 23, Οβεβηι ηα&(Ι;Γαιη 
ςυί ίη 6γ618 δυΙ)ί6Γ6 ιη8Γΐ}ηυΓη.25.Αη88ΐ8δί2β πιηγ- 
ΐ}Γίδ. Ευ^6η)8Β ιη8Γΐ;Γί8. 26. ΤΙιβοάοη, 6ΐ Τ1ΐ60- 
ρΙΐ8ηίδ δεηρΙοΓυπ). Ιηά» 6ΐ ΟοηαηβΒ, βΐ βοείοΓϋΠΐ. 
27.^08ηη^δ ιροδΙοΓι αί 6ν8η§βΙί8ΐ8β.29.Μ8Γεϋ11ί αγ- 
ε1ιίιη8η(1πΐ8Β ιηοηΕδΙβΓη ΑεοβΐηίΙοΓαιη.30. Αηγβί», 
ςυ» θδΐ Τ1ΐ688&1οηίε8θ.31.δί1νβδΙή ρβρββ Αοηαβοί. 
Ει Κι«ε ςυί(ΐ6Εη βίνε ίρδίυδ δγηιεοοίδ, δίνβ βΗεηιΐδ 
ΙιΑίίηε 6άΐ(& βυηΐ ; βΓββεε τεΓΟ,νβΙ 0Γ9Βε6 6ΐ Ιιβϋ• 
ηβ,ςυβΒ ίρ86 νίϋβπηη^ ρ8ΐιεί88!ιη8 : ηαη3ςυ6 θΓβΒεβ 
ρο8ΐ ΑγθΙΗβιώ ίη Αροεβίγρδίω, ΥίΙα Ιο8ηηί8 8ρο- 
δίοΐί 6ΐ 6ν&η^6ΐί8ΐδθ.6Γ8Βε6 6ΐ ί8ΐίη6 Υίΐ8 Βίοηγδϋ 

ΑΓβΟρΑ^ΐΙίΒ α Β8ΐΐ88δ8Γ6 6θΓ(ΐ6Γίθ Γ6ε6η8ίΐ8 ίη 

60(ΐ6Π) όίοηγδίο.ΑεΙα 88ηε(ί ΟβιηβΙπί ΜγΓθΚ)1γ(86, 
ΑηΙυβΓρίφ ίη ςυ8Γ(ο 1635, (;ρΐ8 Ιοαηηίδ ΜβυΓδίί. 
Υί(8 6ΐ ιη&ι1;ηυπι δ8ηεΐ3ΒΤΙΐ6εΙφ.ρ6ΓΡ6ΐπιιηΡΐ8η- 
ϋηυαι ευηι Β8δΐΙίο 86ΐ6υε6ηδί ; 06 Υίΐ8 εΐ πιίΓΑου- 
Ιίδ β]υβ(ΐ6πι 88ηεΙίΒ ΤΙιεοΙδθ, ΑηΙυεΓρί» ίη (]υ8Γ(ο• 
Υίΐ8 δ&ηείί Αΐΐιαηβδίί εοιη 6]υ$(ΐ6Γη ΑΐΗβη&δϋ ορε- 
ηΐιυδ. Υίΐ8 3ο&ηηίδ εΐιΐ7$οδ1οη)ί ευιη ΰ1ΐΓ;βθδ(οηιί 
ορ6Γί1)υ8. Υίΐ8 δ8ηε(ί ΑιηρΙιίΙοεΙιίί ίηΙβΓ 6]υδ(!6πι 
δαηείί οΓαΙίοηβδ εάίΐΑ βδΐ 8 ΡΓ&αείβεο ΰοπιΒββδ. 
Ειιιη ροΓΓο Μ6ΐαρΙΐΓ8δΐ8Β ηοη βδδβ δίγΐυδ ίρβο 6( 
π)0(1η3 δ8ΐίδ 8Γ{;ϋΙΙ. Μ6ΐ8ρΗΓ8δΙ{Β ΛΜίοαι ύΐηά 

ρπηείρίυη) 6δΙ : ΚαΙ τί τών καλών ειται τις τη 
μνήμ{^ πχρχδι$ού; ; δυ5 Ηβΐ8ρΙΐΓ8δ(Φ ηΟΗΐίπβ δβα 

^βηυίηοδ ίοΒίοδ Ι8α(ΐ8η1, ΥίΙβδ 6ΐ ωΑΓίγπΕ δαη- 
εΙΟΓϋπι. δυίά88 ίη 'ΆβαΦίν, Μ8ΓΐγΓίυπι δ8ηεΐ86 

ΤΙίεεΙ», Ιη *Αναϊμονες , ΥίΙ& 88ηε(ί 08ηί6ΐΐ8 

δ1}1ίΐ8Β. Ιη Άμφοτν, Υίΐ8 8&ηε1ί Ευ(1ι;ιηϋ. Ιη 
Άλχαία, Υίΐ8 δ8ηε1ί Μ8Γε6ΐ1ί. δ8ηεΙΙ Οαϋίεβεα^ΐί ίη 

Έςχπάτή. Ιη ΝοΟιύει,δΕηεΙί ίυεί8ηί.Ιη Καταπέλτης, 

δαηεϋ ΑββΙΙιγΓδί. Ιη Ύπαγορ6υ3χι,88ηεΙί δγπιεοηίβ 
δί}1ίΐ26 66ηη8ϋίυ8 ραΐΓίΕτεΙίΑ 6οηδΐ8ηΐίηορο1ί(8ηα8 
ρΓο εοηείΐίο ΡΙοΓβηΙίη. εβρ. ι, δ&ηείί Οίοο^δίί 
ΑΓ6ορ8{Η9θ; ε8ρ. 4,δ8ηε1ί 3ο8ηηίείί; ε8ρ.50,88ηεϋ 
δΐ6ρΙΐ8ηί ΙυηίοΓίδ, 6ΐ ^08ηηί8 εΐίΓγδΟδΙοηιί. ^086- 
ρΐλϋδ Μβΐΐιοηβηδίδ Αροΐο^ίβ ρΓΟ εοηείΐίο Ρ1οΓ6ηΐίηο 
εοηΐΓ8 Μ8Γευηι Ερ^6δίαη),88ηε(ί Οίοηγδϋ ΑτεορΑ- 
{1(86 : Ιΐ8ηε 68Π)(ΐ6ΐη Υίΐ8Π) νείυΐί Η6(αρ1ΐΓ&8(Φ ρΓΟ 
ΐ68ΐίηαοηΙο είΙ&( ΑηάΓ688 ρΓδβδαΙ ΚΙιοϋί ίη €οη- 
είΐϋ ΡΙοΓεηΐίηί 8688. 7. Ιθ8ηη68 Υβεειίδ ίη δβηΐβη• 

3 15 ΐΕΟΝΙδ ΑI^I^ΑΤΠ. 76 ΙίίβΡΑΐηιιη ρΓΟ ρΓΟΟβββΙοηβ δρίηΐυβ 3 ΡίΙίο, βΙΑηοηηίηβ : βΐ ηυφ &Ιίί|ΐι&η<Ιο ηοηιβη ρΓφΓβΓυηΙ&ο- €;οη8ΐαηϋηυ8 Μβΐίΐίηίοΐββ ΟγαΙ. % άβ ρΓΟΰβδδίοηβ 

δρίηΐυβ 8λη€ϋ• ΚαΙ 6 χβς των αγίων πολιτείας, /α ι τάς 
βύτών άθλήσΐις άφηγησίίμ•νο; μβτ»φριστιχώς,εις το του 
Άρβοπαγίτου μβρτύριον Διονυσίου φίισί,τού τών άτιορι^ή- 
των έχφάντοροζ, δβήσων εΙπ»Τν περί τή; οίκονοιχίις Χρι- 
στού, Γφ6ς το τέλος έπι λέξεως ούτοι; Ε-^έγξατο. Και εΙς 
ουρανούς ο έμος Χρίστος αναφέρεται, χαι τα έ^ή;.£^ (ΐηΐ 

$αη€ίοτΗΐη τα ραΐαε αο ΰβΓίατηίηα,ηί ηιείαρΗιαε- 
Ιω 9θΐ€ηί^€ηαττανα,ίη ϋ/οπι/ιϋ ΑΓ€οραρίΙω ηιατ- 
Ι^πΌ, ίΙΙίηε, «ιςιιαηι, ςηί Τ6$ ηηα βχρήηιί ηβ- 
^Η€αη^,^^ν^ιαν^^^^ηίηάβ €Ηή$α αοοηοιηία [19] βί 
Λί$$€Τ€ηάη$η 6Β$β(, ίρ90 ίη /ιηβ Μ» νβΓΰίδ €0τηρΐ6^ 
ίΠΜ 68ί: Ει #η €(χΙθ8 ϋΗή^Ιηβ Μβαε α88αηιίΙητ^β{€. 
ΜίεΙΐ86ΐ 61}0β8 ΕρίβΙ,βΙ . δ&η£ΐ8β ΑηΑδΙ&βίφ. Νίεβ- οιΟΓί^,ίη 8ΐϋ8€0(]ίβίΚ)υ5 δίηβ δα€ΐθΓβ]8ββηΐίΌβΙθΓ{£. 
11138 ρΓοΓ6θ(ο οηοηββ ΜβΙβρΙΐΓβδίφ βΙ νίικϋεΑνβΓίι 
&εβΓΐ)ί88ίηη6 ίη$8ηίν6Πδ; δί ηυ)Ι&8, ιηοΙίΑ ίιηρίβ 
δ('θΙθΓΑΐβ(]υθεοΦίηί»βΓίδ.ΟΙ)96Γν8η(Ιααι νβΓΟ βδΐ 8ηΐ<! 
8ΐί8, πιαίβ 8 ηοηηιιΙΙίδ ϋίοί, ευιη 8Ηευ]ιΐ8 δΑοεΙί 
ΥΐΐΦ οοιηβη ρΓδββχυπι ηοη Η8ΐ)6ΐυΓ,68ΐη ΥΚ^ιπι Ιβ^ 
8ρυϋ Μ6ΐ8ρΗΓ88(6πι,ςο8δί νβΓΟ οηΙΙβεΙίοηββ οιηοββ 
V ί(8Γϋΐη 8ΐ) βοϋβίη !νΐβΐ8ρΙΐΓ8δ(6 εοοΓβείβΒ 5ίηΙ;(ΐιιο(1 
(;βο 6Χΐ8ΐίιηοί8ΐ8ίδ8ίΓηυη).6υιη [30]βηίιη€οΙΐ6εΐίοηβ< 
δίίηίΙβ8,(]ΐΐ8ΒίβΓ0 ίηηυπιβΓδβ 5υηΙ,Γ8Γο 8αΙ ηοη(|υ8ΐη 
ίηΐ6Γ 86 εοηνβηίΑπί, $βά Η9β ρΙυΓ68 ίΙΙ» ρλυείοΓβδ 
Υί(88 εοοΙίιιβ8ηΙ, βΐ 8ΐίο βΙηυβ 8ΐίο (Ιίεβικίί ιηοάο 
πιβίΐιοάοηυεεοηδοηρίδβ,ςυί ιά ββπ ροΙυίΙ,υΙ Αϋυοο 
ίηεΗθ8ΐ96 δίηΐ 8ΐ)δοΙυ(8Βςυθ, ηίδί εοπι δίπι&υΐίβ }ιοπ5 ρΙιοΓοβ ε8ΐίί8ΐυ8 1ί1). XIV, ε8ρ.51 .Εεεΐ68ί88(ίε« Κιίδ- β 8((|υ6ΐηοπΐ6η(ίδ8ΐί8 &(ηυ6 8ΐί8 ιπβηΐε υηα Υ6Γ83δ8β, 
ΙοηβΒ, 88οε1ί δίπιβοηίδ δίγΐϋ» δβηίοπδ,βι ΙίΙ). χνιιι β1 πιοάο Ιΐ88 ιηοϋο ίΙΐ88 3ρρΓο58886 ΓβρΓοϋΑβββςαβ ε3ρ.24.58ηεΙί δίιηβοηίδ δΙ;Ιίΐ8Β]υηίοπ8. Ου» νβΓο 
1ΐ8εΐ6ηιΐ8 ιηεάίΙιβ,ΙβηεΙίΓίδ ϋοΰίδςιιο 8(1(ϋεΐ2β ΙίίύΙίο • 
11ΐ6€8ηιιη ΙοευΙο8 οεεορ8ηΙ, ΐΓϋβΙη Ιβπιρυδ ίηδυ- 
ιηοΓβηι 81 0ΐηη68ΐιίεΓ6ε6086Γ6 εοη8ΓβΓ.Νυ11» βηίηι 
ίβΓβ 1)ί1)ΙίοΙΙιβθ8 ίαβΓίΙ, εαπι πΐ8ηϋδεηρ(ί εοίΐίοβδ 
8ΐΐ8ίοΐ, Ιη 4υ8νο1ΐ]ΐη6η8ΐίςοοάΙΐ8Γυιη νίιβΓαιη οοη 
Γ8ρθΓί8ΐατ. ΥθΓΐιιηίρδβ&οΐΐιΐδΑαΐοαϋ Αυβυδίίηί τβ- 

6608111880 Γ6Η(|υ8 9Γ8Ααΐη (861801.10 1)ίΙΗο!Ηβε8 ίΐα- 

φΜΑηίοοϋ ΑοβυδΙίηΙδοΙ) 810160018 Μ6ΐ8ρ!ΐΓ3§ΐ£ οο• 
ΦίΜ Ιΐ86 1β^6ΐ>80ΐαΓ.ΙίΜ«« ^αη^αήο. Αι1ι&035ϋ Αΐβ- 
Χ8Α4τήιί.ΕαιΙΐ7αιίΙ. ΤίιηοΐΙΐθί 8ρο5ΐοϋ.Αθ8δΐ85ϋ.εΐ6- 

ΒΙ6Ιΐϋ8 ΑΐΙ6}Τ8θΙ.Ευ8€ΐ)ί£ 60(00106010 ΧθΠΒΘ.βΓΟβΟ- 
Γϋ 1ΐ8Χί80860ΐ ΧβΟΟρΙΐΟΟίΙδ 6(&1ί0Γ0Π1. ΟβΓ6ΐί;]υϋ3 

880611 ^08ηI1^8 ΟΙΐΓ]τ&θ8ΐοαιί.ΕρΙιηΒθΐί8)Ύί.θ7Γ{ ουο- (Ιίε6Γ6ν6ΐίπηυ8.δίΐ10αδ688 3ΐ)8θΙνί8,68Β(ΐ6Πί1 δβηιρβΓ 

ίο €0(1ίείΚ)υ5 αιβοπ^οπριίδ πίθ^οβ βχ ρ8Γΐβ οΙ>]Ιθ6Γβτι- 

ΙϋΓ : 8ΐ ϊΐϊοάο 3ΐί(6Γ 6ΐ. Οθ3Γ6 (1ίε60(ΙυθίΙ 68ΐ, Η6Ι8* 

ρΙΐΓ3δΐ6ίη δεπρ8ίδ8β Υίΐ3δ δβοοΙοΓοιη, οοη εοΙΙβ- 
£[ί8&6; 6( ςο3δ ίρδβ δεηρδίΐ, βουβοί δβπιρβΓ ββητβίο 
0Γ(1ί06 ευϋΐδδβ, υ( 8δ8βΓΚ ΒβΓοαίοδ , η8 βΙίΑΠίΐ 8Η- 
({ϋ3θ(1ο 8006X18 οϋπ) ρπιοί δθΓίρΐοπ8 ηοηηΙη6,ςυ88 
ίρδβ εοπ)ρΓο1}3δ86(,ο6Γ ίιηπιυΐ8886ΐ. Ει Ιιίηε ρΐ806 

νί(1β8ΐυΓ νίΐ38 1(8 8 Μ6ΐ8ρΙΐΓ88ΐβ (]ί(β8ΐ88 ΓβΓβ 86Π1• 

ρβΓ βυοκίβοι πιοιίυοι ίη 3ΐϋ8 εοι1ίει5θ8 ηβΤΨΛΤβ. 
Ιΐ3ΐ6 βΓξο βΓΗΓοι&ΙοΓ, ειιπ) ηυίδ οοΐιί» ίο συοαβ 
εοάβχ ρ6Γν(>οβηΙ, βΐ ίοβοΗ8ΐ)6οΙοΓ ΥίΐΑδιιιεΙο- 
Γϋπι, ουΙΙο ρΓ8ββχο δοπρΙοΓίδ οοπιίοβ, ϋΙ«8 Υΐΐ88 
Ιΐ8ΐ)6η 8ρυ(1 Μ6ΐ3ρ1ΐΓ8δΙβίο,ευπι εοΙΙβεΙίο ίΙΐ8 ΥΊ- ?""!!*•^ΐ5!^!^^^ ^ ^^'^'" Μ6ΐ3ρ»)Γ38ΐίδ 000 δίΐ ; βΐ ς-οοδβςϋβηΐβτ ΐ1ΐ88 

*" " "" * ^ """* Μβΐ8ρΙΐΓ3δΙβΟ),βΙ 81 000 8εηρ§βηΙ,8ρρΓθΙ)Α88β,Τ6ΐ 

88ΐΐ6πι (1ί^038 6χί8ΐίίη38δβ, ςο» ρβΓ αΐ8ηιΐ8 Ιιοηιΐ• 
ουπιτοΙί(3Γ6θΙ. Οίχί 8υρΓ8 8Γ(1υοιο ίυηε 6886 18- 
1)0Γ60ΐ βΙίπιρΓοΙϊυΐΏ,βΐ ςυβπ) ίρββ ρΓοάβοΙίοηΙιοι 
ΓβΠοςυβΓβοίΐ. ΟοοΓβΓ&πι ΐ8πιβο 3ΐί(]οί(1 8£υ(]ϋ6ΐ 
ορ6Γ86,6ΐ νί30ΐ 3ΐϋδ αρ6η3Π[), ϋ1 ροΙβΓο ; 6ΐ ςα6ηι- 
3ΐΙπιο(1υπι ρΓϋάβοδ 3^ηεοΐ3 ρο.4 33οΐ8 ίη 16ΓΓ8 

8601103, 603ΐ3(]υ6, 06 £600108 8 δρΟΓίίδ, 8ΐίυ8ηϋ6 

^βοβηδ 8υίΓοε6ο(ϋΓ, ΓΓοεΙοοιςοβ δίοεοΓοιη 1ι&1)68ΐ, 
ρππιυηη Ιι6γ5οΙ&8 ί1)88 οοιο68,ςυ38 ίΙΙβ ηοη 8{θο- 
δοίι,δβιούοΐίδ εοΙΙί{^6η(1ί,κβΓοΐ3ο&8,6ϋ3πΐ8ί ορίίπΐφ 

ΓοβΠΟί, δ6νβΓ8 (1ί1ί^60ΐί3 βΧδΙίΓρ3ΐ, ΓβΙίΐ]α&8 ίθΥ6( 

6ΐ εοΐίΐ; δίε 61 ίρδβ βχ αηηρϋδδΐοιο ίδΙο, ΐ]οί ΜοΙα- 
ρ1)Γ8δΐΦ 000)106 ίονβΐυίι 68 ιορο,ρπαιο8οαιοίιιηιΥΙΐ88 ΐ48ηΐρ88εί.Τ1ΐ60ί1θΓΐ δΐΓ3ΐίΐ8ΐ8β. ίοεββ ΤΙ)8υθ)8ΐθΓΚί. 

Νίε6ρΙιοη.Βΐ88ϋ.Μ3Γΐί()ί3οί.^ΙΙ^?ι$^ϋίαΓ/ίο.53οε1ο- 
ΓΟΟΙ ςυ3(ΐΓ8^οΐ8 (ΙυοΓοπ) ιη3ΓΐγΓαοι. δ3οεΙοΓυοι 

ςα8Αί8βίθΐ8Ν8ΓΓ8ΐίθ άβ 0ΐ}&ίάί0Ο66θ0δΐ8Ο1]0θρθϋΐ8• 

08.1/^1^ ^4ρπ/^.66Ο^£^^π)3^ι]^^δ.5/έ'η^0/1^ηίο.Ηα- 
ηυβίίδ,δβΐιβίϋ βΐ Ιδαΐ36ΐίδ.δ8Π)ρδθοί5 ΧβοοάοεΙιί.Ρο- 
Γ6ΚΓίθ8(ίοη68 ΡβΙπ βΐ Ρ&\ι\ι.Μ€η86 ^α/ιο.ΡΓοεορϋ. 
Ρ8οι3I6οο^δ.^811^ο^ε^.Εο(1οε^π1^Μ^η5^^1ιι^ι^$(ο.^6 

ΟΓίαβΙ 6άθ68(ίθΟ0.θ6ίρ8Γ£β.θ6εΐΐΠ8ΐί 10)8(10 β 0)1883 

8(1 ΑβΙ)8Γυαι.θ6 Ιο8θθβΒ3ρΙίδΐ3.Μ^ΐ)5β]νοι;βιιι6Γ(. 
δ8Πΐοο9β,6θΓίδβ 6ΐ Α1)ίΙ)ί.Ρ3υΗ βΓεΙιίβρίδεορΐ εοο- 
8(8ηΙίηορο1ί(8οί.Ηί6Γθοίδ6( ()οί εοιη βο ρ3δδί βοοί. 

Μ8ΐΓ0026.Τ1ΐ600ΐί8(68 1ι68ΐ){».Μ608β ^Έ(^ρ(^^.^030- 
Ιΐΐ8Εΐ66Πί)Οδ}08Γίυθ30θί8 01)Γ}δΟί»Ιθΐηί.Ρ1ΐίΙίρρί 8' ρο8ΐο1ί:]|Ι^η8^Ζ)βΓ^οι(Γί.ΒοοίΓ3εϋΚοοΐ3θί δ6ΐ)3δ- 6&8, ηυίδ ροδδβΐ οο)θβδ? βνβ1ΐ3Π), ο( ίΐ8 (ϋοΑοα,βΙ Ιΐ3θ{.ΤΓ3οςοίΙΙίοί,Νίεο8ΐΓ8ΐί»εΐ3υ()Ι)Χ89ΐοπδ,βΐ8ΐίο- 

ΓΟΟΙ. Ι(08ΐίυα1ί30«.Αθ&8ΐ&8ί8β.θ6εβαΐ ηί13Γΐ}Γ0Πί1 

6Γ6ΐβθ8ίιια;.Εοβ6θί»6ΐ ρ8Γθθΐοαι.ΤΙ)έθ(1οη βΐ ΤΙιθο- 

ρ1ΐ8θΐ8 ΰΓΑρΙΟΓΟΙΏ. Ιθ<ϊί βϊ ΟθΟ)08β, βΐ βΟείοΠΙΟ). 

Η8Γε6ΐΙί. Μ6ΐ8θίΐ6 Κοη)8θδθ ΕΙβυΙΙιβηί Ιο Ββοίβ• 

ΙβΟΙ ρΓ0ρΙΐ6(8σΐ,6ΐ ΙΓ68 ροβΓΟδ.ΝοΟ 3ΐί3Γ001 1)ί1ΐΙίθ• 

ΙΙΐ6ε8Γοηι ίοάίεβδ εοοίβΓ&πι, ευοι γ&γϊ &(1π)0(]υπι 
8ίηΙ| ςοί 68(1601 εοοΙίθ68θΙ. Οοιοβδ βοίιπ ΓβΓβ 3^ 
υηιιοι βοΓοιη ίο ίιβόβοι οιβοδίΐιυδ, 6Ι (ΙίνβΓδΟΓοοι 

8806ΐΟΓθαΐ Υΐΐ88 <:1 βίο^ίβ, ΟΟΓΟΟΚίβαΐςΐΙΘ 58θε(ΟΓυαΐ 

Υϋ88 ν8ή85 ρΓοροηοοΙ ; βΐ ηυοά σιβχίιοο Γβί Εε- 

6ΐ68ί88(ίε8β (ΙβίΓίΐΟβηΙΟ ϋλεΙΟΟΙ 68ΐ^ 8ίθ6 8υ6(οη8 6Γ3ϋίε8ΐιο (€|03Γυ[Ώ δοΙ) ιιοιπίοβ βΐ ηίΐ3Γΐγη8, βΙ 

610(13, βίνβ 60600113, δίνβ Ι3υ(1βδ ΙΟΟΙ 10 ΜίύΟίΟΒ, 

(υιη ίο ΟίιηδΙυπι, βΐ ϋβίρ3Γ30) ίο(6ΐ1βεΐ88 τβΐίηι) 
ρΓορΓϋδ(]υβ 3υεΙοΓί1)υ8, πΐ3ηυ8εηρ(οΓυοι ορβ εο- 
ύίεοπ) Γβδ1ί1υ3πι : Ιυπι άβ 3ΐίίδ, ηυ^Β δίηβ οοσιίηβ 
δθοΙ,]υ(1ίε3ΐ)ίπιιΐδ.υΐ νβΓΟ Γβείΐίοδ ίοΐβοΐυοι εοη86- 
ςυ3ΠΐθΓ,ρΓίο)υιο 3ρροο6ΐϋΓ ρίίοείρίυοι ορ6η3,8β- 
ευοάο Ιοεο οοοιβο 3υε!οπ8, (ΟΓΐίο (ίΐυΐοδ ίρβθ ορβ- 
ΓίδιΟΐοοοΙεια,^βΙοΐί ίο 131)6118, ςυίδ δίϋί ίοΐοΓ ΜβίΑ- 

ρί)Γ38ΐΰΐ8ΐ)ΟΓ68ΐθεοα)θεεορ8νβΓί(,δίν6ίΐ3(3ίδροη6ΙΙΐ6 

Μ6ΐ8ρΙ)Γ38(6,8ίνβ6χ δεηρΐοΓί1)υδ ίρδίδ,ςοί οίεοαιηο* 

(1θαΐ68(6ΐ1θΙ)6ΐ,θαΐθΊ88θά6ΙΙΙ,Γ6ίϋΓ8ηΐα8ίθΟΟ<||66αΐ« 77 ΟΕ δΟΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0Ν18 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 78 Λ Α Ιίΐαηί λ(5γος βίς τον Ίώβ τη άγ(ς^ χαιί με^άλχ^ δεϋ- 

Άγαθην αμιλλαν άνεστόσασθε. Αΐ1ΐ3η88ϋ ΑΓοΜβ- '^ερ^ε. ρίδΟΟρί ΑΐβΧ&ηϋπηί, βίους του Μ6\λ Πατρίς Αντω- 
νίου. 

*Αγαθόν αλ\ οίχαιον,χχίπάνιτοΤς ε!)9εβεΤν. δίβρΚί&ηί 
Β}Ζ&ηΙίηί, περί του βίυυ χαΐ μαρτυρίου τ^Ο αγίου όσιο* 
μάρτυρος Στεφάνου του νέου. δοπρΙΟΓ ηοη [8ΐ|ηΐυ1ΐ08 

ρθ8( &η»09 νίν6ΐ)&1, ϋ( 6Χ 6ϋ(ΐ6ΐη οοΙΙί^ίΙυΓ. 018ε 

γαρ ώ^περ νβφέλη τον ηλιον, ούτω χαι γράφος χρύπτει** 
τα μη λχλούμενχ, χαίπερ τβ.7σαρχχθ9τοΟ δευτέρου έτους 
παραδεδραμηχότος, αφ* ουπερ την δια μαρτυρ{ο^ Ιεράν 
τελευτην 6 πχμμάχαρ Οζτηρ ^μωΜ υπέστη Στέφανος 
μέχρι της νυνί, ΟΤς τροτραπείς άνελεςαμην παρά άλη- 
θευόντων ανδρών, χαΐ των αύτου φοκητών ώδε χάκεΤοε 
περιθέων χαί περιαθριζω^ λέςαι τα ες απαλών ονύχων Αηδόνι τιν• πολυφώνψ. ΤΙΐ60(1θΠ δΐϋάί(9Β, εΙς τ^ 
γενέσιον *1ωάννου του Προδρόμου. 

Αθλητικούς αγώνας εύφημεΤν Οέλων. Ιιβοηίβ ίοΐρθ• 
Γ&ΙΟΓίδ, εΙς τον αγιον Κλήμεντα. 

Αΐ μεν Χριστού πανηγύρεις, 8σαι τδ φως τίίς περί 

ημάς οιχονομίας. ΟοηδΙαηΙίηί άί&εοηί 61 ΰΙι&ΓίορΙιγ- 
Ιαοίδ, (Ιί&οοηί Ηλ^η® ΕοοΙβεί» εοηδίβηϋηοροΐί- 

1&η<£, ΑΗβΓίυδ αΐ) ΑεΓΟροΙίΐα, βΐ Τίο, έγχώμιον εΙς 
πάντες τους |82] αγίους μάρτυρας. Μοίηίηίΐ ίΐίίυδ 

86ριίιη& βγηοϋυδ ^βηβΓλϋδ Αοΐ. 5. 

Α\ χάριτες μεν επι τών προτέρων χρόνων. Νί€θΐΑί 
6αΙ)&5ίΐ8β, λόγο; εις την άνάληψίν του Σαηήρος. 
*Άκουε, ουρανέ, και δ τών αγγέλων άπας χύχλος. >. ημών ιησου Αριστου. 

Άχούω Μωσέα τον μέγιν το ξένον έχεΤνο θαύμα 
της βά^ου. ΝίεβρΙλΟΓΙ (ιΓ6£;0Γ9β, λόγος εις την ύπερ- 
αγίαν θεοτόχον διαλαμβάνων τήν τε γέννησιν, χαι 
την εις τα άγια τών αγίων εισοδον, χαι άνατροφήν -ί _~ αυτού χαι μέχρι -^ήρως, τα τε της γε/νήσεως χαι τού Β ΝΙοοΙβίί (ΐ3ΐ)318ϋφ, εις τα σωτήρια πάθη του Κυρίου 
θανάτου φά^τερπνα χαί θαυμαστά διηγήματα. ^Ιβί 

ϋί^Ηίάβιη ςη€9ηαάηιοάηηι η^ύυΐα εοίβηι, ίβτηρίΜ 
€α ^\ΐ(Β ηοη οοίΛίαβτηοναηΙαν^ οοϋηΐβνβ ; $18% άηο 
βΐ (ΐυαάταρίηία αηηί ρΓ€ί€Γρν€8$ί 8ηηί, βχ ςηο 
ηιαΠ^βήο ύβαΙίβΒίΐηηΒ Μο Ραίετ ηο$ίεν εαΰτηιη 
ΌίΙ(β βχίίητη €οη$6€ηίη3 €$1 βΙερΗαηηε αά Ιιηηΰ 
άίβηΐ',ίΐΗο αάτηοη\1\ι$αυΒταα\>\ΐ8 ίιοτηίηϋΜ ΐΙΙίηα- 
ςη6 άύοίρηίΐϋ εβίβρχ Ιιηΰ αΐ^ηβ ϋΐηο ΰίηητηίβηε €ΐ 
€οΙΙίς('η8,ίία€ηρίοίηαη€ΐαΓ6ίη,ςιΐ(Β ίΙΙββχ Ιεηβή^ 
ηηςηίοηΙί8 η8(ΐη6 αά ίβηβοίαιη ρπΒεϋΙβναΙ €ί αύ 
ίΙΙίΗ8 ΟΓΐιι ιΐ8ςΗβ αά οΐϋητη^ ίηΰΗηάίβήίηαε €ί 
αάηιύΓαΙ>ίΙβ8 ηανταΐίοηεε, ^\1οά ηοη ατάαηω Γαϋ, 
ουίΏ δ(βρΙ]&ηί βθηυ&ΐββ, απαία βΐ οοηδαη^υίηβί 8υ- 

ρβΓ8ΐίΐ68 685βηΙ. Ιύίά, Ταύτα μου τού ελαχίστου αυτής. 

*Αλλ' εμαιγε τοΤς σοΤς έπιοαλείν έγχωμίοις, ώ 

Χριστού βαπτιοτά, πό^ρωΟεν πειρωμένφ. ΤΙΐ60(1υ1ί 

8ΐ}|)ϋΙίδ, έγχώμιον ει; τον μέγαν τού Χριστού βαπτι- 

στην χαΐ πρόδρομον 'ΐωάννην. 

"Αλλοι μεν άλλως τους αγίους τιμείχιοσζν. δορΙίΓΟ- 

ηϋ ΐΏοηαοΙιί 5ορ1η8(2Β ηιοη&8ΐ6Γϋ 8&ηε1ί ΤΙιβο- 
άοδϋ,ηυοι] β8ΐΐηΕΓ6ηιο ρΓορβ 8&η€ΐ2ΐιη οίνιΐ&ΐβπι, 

[•0$16& ΕΓΟίΐίβρίδεορί Ηί6Γ08θ1;Π)ίΙ&ηί, έγχώμιον εΙς τούδε πονήματος τα έχλεχρέντα παρά τών τού οσίου ^ τους αγίους Σύρον χαί Ίωάννην τους μάρτυρας. άγχιστέων, γνωρίμων, συγγενών, συσσίτων, δμορόφων 
χαι φοιτητών ού μην άλλα χαΐ παρά τών τυράννου συμ- 
μυστών τών άχμην τψδε τφ βίψ συζώντων αληθινά 
διηγήματα. Εΐ Η(ΒΟ ^ηίάβίΛ 01191^17)1 Ηη]1ί8€β Ιύδο- 

ιΗ8 α εαηοΗ ρανβηίίύηΒ, ατηΜε, εοηεαηρπίηβίε^ 
ΰΟΠΌΐνίε^ ϋοηΐηύόπιαϋύηε €( άίεωρηϋε^ ίτηο βΐ α 
1}/Γαηηί ίη [αοίποτΰ οοηεοηϋηβ^ ([ηί ΐΜ^ηβ άητη 
ίη νχία Βηρβηηηί νβΓΟ! ηανναίιοηβε ίηηΐ, Υίάβ άβ 
ϊίοο ΑϋοΙοΓβ ρΙϋΓα ίη ϋβρίΐβ άβ ^ο£ιηηθ ϋαιη&δ- 
εβηο, ςυοϋ ρο8ΐ Η&8 Οί&ΐΓίΙ)λ8 ρυ1)1ίε&πί)ΐΐ8. 

Αγαπητοί, *Αψευδης δ θεός διά τοΟ προφήτου 

έμαγγειλάμενος. ΤΙιβοάοπ ερίδεορί ΤΗπιίΐΙιυηΙίδ, 

περί τού βίου, χαί της έλορίας, χαΐ τών θλίψεων 
']ωάννου τού Χρυσο7τόμου. Της προΟεωρίας ^ι άρχη , Όφθα).μών ά^^στίας 
ένεχζ Κύρφ χαΐ *1ωάννΐ(^. Ηυ]ϋδ ΠΙθηΙΐΟ ΙΐΑ^βΙαΓ ίη 

Β6ρΙίιη& δ}ηο(1ο ^εηβΓαΙί Αε(. 4. 

*Αλλ' ού πένθιμος ήμΤν δ χαιρός. Τούτου γέ τοι 
μαρτύριον σαφές ή νηστεία, ^0|ιηηίδ ΕΐΐεΙ)αίΐΑΓαπΐ 
ΜείΓΟροΙίΙβΒ, εις την μνήμην τού υγίου μεγαλομάρ- 
τυρος Θεοδώρου, χαι την του πρωτοσαββάτου ήμέραν 
έν Εύχαΐτοις. 

Άλύμενος έγώ χατά τί^ν εφοδον τών Βαρβάρων. 
Νίΐί Π)θη&εΙΐί, εΐ^ την άναιρεοιν τών έν Σινά χαι 
*Ραϊθού αγίων Οατερων. 

Α μεν αν τις ε1κάσΐ[^ τεχμήριον την παρούσαν 
έχων χατάστασιν. Η&χίπΐί Ρίβηοάφ ΙΏΟηΑεΙίί, λόγος 
εΙς τήν θεόσωμον ταφην τού Κυρίου, Αγαπητοί. Ούχ ην άπειχος ευγνώμονας. Αοΐρΐΐί- Ο Αναβάλλεται μεν δ Ιησούς, χαί φως ώς ίμάτιον ΙοεΗϋ Ιηεοηίβηδίδ, εις τόν βίον χαΙ τά θαύματα τού 
δσίου ΙΙατρος :?^μών Βασιλείου επισκόπου Καισα- 
ρείας, 

Άγαλλιάσεως χαι ευφροσύνης ημέρα. ΤΐΐβΟ(]θΓί 
δΐυ(1ί(8θ λόγο ι ς εις τών προσχύνησιν τού τιμίου χαι 
ζωοποιού Σταυρού, έν Μεσονηστίμφ. 

Άγγελίϊ'ης πανηγύρεως η προαφορισμένη κυρία 
παρούσα συναθροίζει. ΡΓΟεορίί (ίί&εοηί 6ΐ τΙΐ&ΓίορΙΐ;- 
1&εί8| έγχώμιον τών θείων χαί μεγάλων άρχιστρατ- 
ί^γων Μιχαήλ, και Γαβριήλ. 

"Αγε δη και σήμερον, φίλε, γνησιώτερον τού γεν- 

ναιωτάτου Ίώο. ίβοηΐϋ ρΓ68ΐ>;ΐ6Γί ΟοηδίΑηΙίηορο- πηνίκα τοΤς μαθηταΤς άστράπτων έπί τού ^ρους Θα- 
βώρ. Τ1ΐ60(1οη ΑΙ&ηίφ βρίδεορί, λόγος σχεδιασθιΐς 
εις την ταφην τού Σωτήρος Χριστού τού θεού ημών. 

ΆναγκαΤόν έστι πάλιν σήμερον τψ πρω\ τού λό- 
γου. Εϋδβϋϋ ΑΐβΧ&ηϋΓΐηίι περί τής παρουσίας *Ιωάν• 
νου εΙς τον $δην, 

Άνάστασις τού εμού χαι θεού, χαΐ τού νε- 
κρωθέ^τος. ΙιβοηΙβ ίηΐρβΓ&ΙΟΠδ, λδγος εΙς την άγίαν 
Άνάστασιν. 

"Ανδρες φιλόξενοι, χαι φιλόχριστοι, χαι φιλάδελ- 
φοι. 6Γ6§0Γϋ Νβοεββδ&τίβηβίδ, λόγος εΙς τάάγιαθεο- 
φάνεια, ί\ εΙς τά άγια Φώτα. Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙ.Ι.ΑΤΠ. 
^ΛΛίίρο; ημών Ίτ,^αί Χρίίταί. ΕζΟ Χ€ΤΟ Βύτ^οτ^Ι^Ια 

^ * λΜ.9 Λ Λ ^μλΙ^^ λλ4 ~1^^ μ λ^,λ^^ άαυη 

ρΙίίΜ μον, ϊταιίί ίε τι» ί»«ζρχα-^3[ς μοι βάβλους ογμυ^μΪτ 

Ρ»• 

ίπιομνήμχ:: 

έντιϋΑΐι 

2έΙ, Άποίτολ•/.τ»ν έπιοτ,μίιν ι>οτ,μτ,«ιι προθέμενος ί/Λέοο>κ» χ-λ 
ννν ό λ'>^ος. Μ4€2Γϋ €ΐ7$0ΰβρΐάή &ΓεΙΐί6ρί$€0ρί ''^'^; 2/.ροωμ 
Ρΐΐίΐ&ϋβίρΐΐίβηβίΐ, εΊ; τον βγιον άπό^ν^.ον κίΐ ε!»»-;- ρίΟΰΟΐΟΓ ίΙ 
γελι^τ,ν Ίωάν*/τ,ν, και θεολόγον. ΓΟΠΙ [84] ΙΊ* 

*Λ7Κ(!στολος 6 ττ,ν «αι^ραν τβύττ,ν συγκροτήσας -.- — •.-- 

πανν^^γυριν. ΡΓΟΰΟρίί ^|1&Γιορ1)^I8^^8, έγκώμιον εις 
τον 5γιον άπ<ίστολον κ»1 εύιγγελυτην 'ΐωάν^ην. 

Άρετην άν^ρος έπχινεΤν κελε•^</μενον. 1*601118 ίπΐ- 
ρ6Γ&ΙθΓΐΐ, λόγος εις τον μέγαν Ιωάννη/ τον Κρυσό- 
στομον, • -»" 

του; άκροωμέννις εννψεβθχι ίιχερ Ιμοϊ». Ε§0 ΛΗί/Λ 

ηιο$ίά€Ην$ Ειι$ίΜη» α ψη^η'ί ΨΛΟΜίίί' 

ρ^ηίίοτίύη$ ΗαΜίαηΒ, ίη €€ΐΙα ιη€α Λ^€η$. αη 
αΙη$ ίηυΐίή τηαΓίι^ΓοΙορίή ύοη^βτψαΙ^αΜ €1 1»φ$ 
ίαηϋ Αϋίαίη ΟΓΟίΙα.Εί €η9η Λ«ι;ιι«ι;« μιιτΙ•£«. 
ίΓβίίί Γ^ΙίςηίΛ ίη Ηαο ίίτΙ^ ηοη €$$^ηί^ η^ ήητ β 
ηηοτ/ηατη αηάύ$€ΐη %η Αταηταϋ^ηα [ύί$$€ ταΛ- 
ία$^€οηιηΐ6ηίαηα ηοη Γεν^Ιαν^νοίη ; η^ί/ηέ |κν- ΙήάοΤΪ ϋΓΟίΐίβμίβΰΟρί Τ1ΐ('553ΐθηίθ€ηδΐ8, λ<{γο; είς 
τ/^ν σωτ/,ριον /.ατά αάρκα και Οείαν •'£•/νη7ΐν τοΟ Χρί- 
στου, 

'Λρ/Τ| μ:ν τ,μΤν ττ.ς τιρό; το άγζΟον εκ τοΟ πα- 
λαιού πτώματος, λΙίΐΗαοΙίδ ΡββΙΙί, ^ίίος τοΟ οσίου 
ΙΙατρος Α'^ξεντίου. 

Αρχή μεν τών όντων Ηεος ουχ ώς σ•^/τετανμένος 
τούτοις ών, ΜίΓΐΐ26ΐίΒ ΡββΙΙί, λ^ίγος εις τον Ευαγγε• 
λΐ9μ(;ν. 

'Αρ/Τ| τψ /όσμψ. 1^601)18 ίΠ)ρ6Γ8ΐ0Π8, εΙς το γί- 
νένιον του Προ$ρ<^μου. 

Άίτέρες μεν αΐί^^τοι τψ στερεώματι προοεικνύ- 
μενοι, προς θέαμα κινοϋιι μέγα. Ρβΐπ 6ρί8ΰθρί Αγ- 
ΚίνΟΓυΐη, εις σους ήγίους, και ένοίίςου;, κχι θαυματ- 
ουργούς άναργύρο•^ς Κοσμάν και Δαμιανον. Αυτή τιμέρα Κ^ρ(ου. ΙαβΟϊϊΪΒ ίΐηρβΓθΙΟΠβ, ε^ς την 
γέννη^ιν της θ^^x6%(/^, 

Β 

ΙΙσσιλεάοντος Άρτ,νάχου ττ,ς Περσικής /ο')ρας, 

γέγον• φιλονεικία. ΑηΑβΙ&βϋ βρίβΟΟρί ΤΙΐβοροΙίΙβηί, 

π•ρΙ τών έν Περσίίι πραχθέντων. 

ηασιλεύοντος ΔΌκλητιανοΟ καΐ Μαξιμιανοϋ πάνα 
>ι *Ρωμαίων αρχή τής άΟέου τών εΙδώλων έπεπλή- 

ρωτο λατρείας. ΜΐΙΓΐ;η'υΐη 8&η€ΐί Ευ5ΐΓ&1ίί, 6ΐ 80010- 

Γϋΐη, Αυχβηΐίί, ΗΑΓ(ΐΑπί, Ευκβηη βΐ ϋΓββίδβ. Ρυ- 
ίΗοΑνίΙ ΕαβοΒίυβ ιηοη&οΐιυβ ίο Οηβ. 'Κγώ ο: δ αμαρ- 
τωλές Εύσέβιος λχ παιδοθιν μονα'ζων τήν Σεβαστή• ΛταηΓα€€ηα ,€ί ίηονΰοηιηι χ^ίάβίΛ εαηϋαί^ηί ΰΟΜ- 
ραναη, Υβίνηι αοΐα Ηοτηω μαγ/ι^πιοι ηηΙΙπΜ (Άη 
ίη Ιθ€ί$ρο$8ίά€ΓβΜ€θ ηί Ιήίϋ €$$(^ι αηϊψηο β/ήι 
νιοί αοΰοΐω,βΐ ροίχΒΒχτηηηί αητη οοτνίη 9η€ΐη9ΤΗ 
ν€€οΐ€Τ€ΐηΓ : ί$ ηιηΐϋί ρτβυΙηΒ €λ α Μβ βχίστήΐ 
Άορο χηίεήίη οηιηβ$ ίηηι ί€€ίοΓβ9^ α<Μ ΑηΛϋα- 
νβί, ηΐ ρτο τηβ Πβο ρτ€ία$ /ηηάαηί. 

Βασιλεύοντος Διοκλητιανου του ββσιλέΐϋς έγινηο 
διωγμός μέγας τών Χριστιανών. Μ&ΤίγηυΠΓΙ 8. η^^ 
8ΐθβ: 80Γίρ1ΐ1Π1 & ρΓ8β$6η(6 6( νίάβηΐβ. Άχουσας & 

ταΰτα ό ήγεμών, έκέλευσε τδ λείψανον αύτοΟ ^φή• 
ναι έν Φ.'βφ τψ ποταμψ αντικρ^ς του δρους, "ΑνβροιίΓον 
ο'έ τ'.να έΟεασάμβΟα, ος τήν Ιδεαν είχε λαμπράν, ώς 
ή/ιος, λα^ίίμενον τ^ λείψανον του αγίου μάρτυρος, δσ- 
Οτις καΐ κατίθετο αυτ6 έν τφ παρακειμένφ ζρ^ι ^ 

πίίλει Τυάνων. !!(£€ ΰπιη αηάΐ88βΙ άηχ ιηαηάανίί^ 
Γαάανβτ ίΙΙιια ίημοί ίη Ρίιίδηηι βπνίίίηι ίη €θ§α- 
ρβϋΐη ηιοηΐίβ. Νθ8 νβτο νίάΐτηχα ςη^ηίάανη λοΜί- 
π^Λΐ, νβΙηίίβοΙ^ηι ερΙβηίΙοίβρεΙΙηϋίάηίη, ^ηία€- 
ΰβρίηηι οαάανβν βαηοΗ ηιατΙιιήΒ τεροΒηϋ ίη αΛ- 
ΐαοβηΐβ τηοηΐβ ΰίνίίαΐί ΤΗι/αηοτυηι. 

Βλάσιον τδν μέγαν έν Ιεράρχαις κλί μάρτυσι, π^ς 
άν αςίως Οβυμάσωμεν. ΤΗβΟίΙοη ΙΠβίΓΟροΙ^ΙδΒ, ΟΙ- 
ζγοί, εις τον άγιον Ιερομάρτυρα Βλάσιον. 

Γ 
ΓυναΤκα μεν άνδ^είαν που τις αν, και δπως ε^λο^ 
6 σοφ^ς ήτπ($ρισ• Σολομών. Οοηβΐΐΐηϋηί ΑοΓΟροΙίΟΒ 81 ϋΕ δΟΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ; ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 82 •Ι Μα^ηί ίο^οίΗβΐΦ, λόγος εΙς την άγ(αν όιιομάρ- Α Διοκλητιβνος 6 'Ρωμαίων βυχοχράτωρ άναςίως τών 
τυρχ Θεοδοσία ν. σκήπτρων έπιλαοόμενος. 8βαθΐί ΟβΟΓ^Π ΐη&ΓίγΠΙΙΙΠ 

Δ νίάθΙϋΤ βΟΓίρΙΐΙΙΏ &Ι) 6]υ8 Γ&ΐηυΐο. Έπινεύνχντος δΐ Δεδοςαιμένα έλαλή&η ιτερι σου, η πόλις του θεού. 

Οβπηαηί ραΙτί&ΓΰΙΐδθ Οοη$Ιαη(ίηορΰΙί(&ηί, λόγος εΙς 

τβ έγκιίνια του ναοΟ της παναγίας Θεοτόκου τών 
Χρακοπρατείων , καΐ εΙς την κατ^θεσιν της άγ(ας 
Ζώη; και τών σεβασμίων σπάργανων του Σωτήρος 
ημών. 

ΔεΤπνον ήμΤν πολυτελΙς Λάζαρος αύθις. Ηβδ^οΐΐϋ 
ρΓβδΙ)γ(6Γί ΗίθΓΟδοΙγπΐίΙ&ηί, εΙς τ^ν τετραήμερον Λα• 
ζ άρον. 

Δευρο λοιπ?)ν, υιέ μου, και περί τη; προδοσίας, 
εϋ56ΐ>ίί ΑΙβχααάπαί, εΙς την προοοσίαν Ιούδα. 

Δεύ:?, φ•!λοι, καΐ τήμερον τών εύαγνε)ικών άόκνως. τοΰ δεσμοφύλακος εισήλθε ν δ οΐκέτης Ιξω της φυλα- 
κής παραμένων, όστις και τα κατά τον αγιον υπο- 
μνήματα συν άκριβεί^ί ιτασι;^ συνέταξε. ΑηΤίΗβϊΐΙβ 0(ίΤ' 

€βΓί8 ΰίϋίοάβ ίηοΓβ8$η$ ββί [αηίηΙηε^^ίΐίβχίΓα ΰατ- 
ΰβνβΐΛ ίηοΓαύαΐΗΓ,ςΐίί βί ά€ ΒαηοΙοοοίΗίηβηΙαΓίηηι 
άίΙίςβηίβΓ €οηιρο8ΧίΗ. 

Ε 
'Έγγισχα της πόλεως Καισαρείας της Παλαιστίνης. 

νίΐ& 6ΐ Γ68 £;6δΐΒβ 8&ηε1ί Ηαπίοί&ηί : δοήρία ββί αΙ> 
6]υ8(ΐ6Γηδγηο1ΐΓοηο,ιι1 ΙββίΙϋΓίηρπηοίρίο.Έ^ τού- 

τψ τψ ορει έστιν Ιρημος παρακείμενη, έν ψ οίκουσιν 
άνδρες πολλοί ά^κητικον βίον διάγοντες, *εν οΤς Ιγνων ΡγοοΙΪ ρα(παΓθ1)9θ ΟοηδίαηϋηοροΗίαηί,εΙς ττν άγίαν Β καί τον μακάριον και Ινάρετον Μαρτινιανον, οίκου^τα έν μεταμόρφο7ΐν του Κυρίου καί θεοΟ και Σωτήρος 
ημών, 

Δημήτριο; ήμΤν του τε συλλόγου, και τών λόγων 
αφορμή πρόκειται σήμερον. |85] ΡΙΐίΙοΙΙΐβί ρ&ΙΠΑΓ- 
εΗ(Β 0θη8ΐ&η1ίηορο1ί(αηί, έγκώμιον εΙς τον άγιον 
Δημήτριον, 

Δημήτριος το γλυκύ πράγμα. ΟβίηεΙΠΙ ΟΗΓγδΟ- 
ΙοΓΟβ, λόγος εΐ; μέγαν Δημήτριον τί)>* Μυροβλύτην. 

Δίδου ήμΤν, ή φωνή τοΰ Λόγου, φωνήν, δορΙίΓΟηϋ 
ΑΓΟίΐίβρίδεορί Ηί6ΓΟδθ];ηΐί(&ηί, έγκώμιον εις τον 
αγιον Ιωάννη ν τον Πρόδρομο ν, 

ΔιήγΓ,σιν ςένην και παράδοςον ακούσατε σήμερον 
παρ'έμοΰ, αγαπητοί, ήτις έστι γ^^ι^ψος, ΥίΐΛ 8&ηΰ- 

ΐοΓϋΐη ϋ&ΐ30(ίοηΐδ β( ΕρίδΙβιηβδ : 8€πρδίΙ ΕυίοΙ- τφ όρει τούτφ. 1η Ηθ€ ίϋΟηΙβ βίβΙΛΜβ οάίΟΰβΙ, %η ([Πα 

ΗαΜαηί ρΙηΓβί Ηοτηίηβί αεοβϋοατη νί/αοι αρβηί€8, 
ίηίβΓ (ΙΗΜ οοί/ηοΌαβαίΗίη βΐ νίΓΐιιΙίΙ)ν$ οβΙβ\>τ6τη 
ΜαΠίηίαηηίη^ ΗΗ]η8€€ ηιοηζί8 αοοοίατη. 

|861 Έγένετο έν ταΐς ήμέραις Διοκλητιανού τοΰ 
βα7ΐλέως "Λνθιμον τον επαρχον ά^^στί<^. ΜΑΓΐ;ΓΪυπΐ 

δ&ηο(8β Ρ6ΐ)Γοηί£. 8επρ1ιιιη ββΐ & ΤΙιοιη&ΐάβ, υ( 

ία Ο 06. Έγώ δέ θεωμχ\ς μετά την κοίμησιν Βρυένης 
έδεςάμην αυτής την διακονίαν • και πάντα ές αρχής 
επισταμένη τα συμβεβηκότα τη Φευρωνί^ • έπειτα δΙ 
και τα λοιπά διδαχθεΤσα παρά του κυρου Λυσιμάχου, 
άπαντα τ6ν βίον καΐ τά υπομνήματα σύτής συνεγρα- 
ψαμην εΙς Ιπαινον καΐ δόςαν της αθλοφόρου καΐ μάρ- 
τυρος Φ.-.υρωνίας, προθυμίφ δε τών άκουόντων, του διε- ΐηίυδ βΟΓϋΐη ί&ΐηυΐυδ. Κάγώ γάρ 6 ταπεινός Ε!>τόλ- ^ γείρειν αυτούς εις προσκύνησιν και δόςαν του Πατρίς, μιος, ί ταύτην ήμΤν ττ,ν ψυχωφελή ιστορίαν προθέμε- 
νο;, ει και αυτόπτης γέγονχ, και υπηρέτη; τών του 
έμου Δειπότου αγωνισμάτων κχΐ αθλημάτων, άλλ' ούκ 
έζήλωσα τον τούτου αγγελικό* βίον έμπαθώς ποΛιτευ- 
σάμενο;, και την σάρκα μάλλον ποθήσας υπέρ το τνεΰ- 
μα. Ει, Πχρχκαλώ ουν, αγαπητοί, μήπως εις την τοΟ 
λόγου μου βλέψητε βεβηλότητα. ^ΛμαΟτι; γάρ ειμί, καΐ 
εΐκότως ςύκ Ισχύσω την διήγησιν υμΤν ε ν πείρςί ποιή- 
σασΟαι. 'Λλλ' οΤδα !»μας, βτι ο•!> πρίς τ^ άκριοες του 
λόγου βλέποντες άναοαλλειθε την διήγησιν^ άλλα προς 
το τή; πίστεως ταπεινον μου απόφθεγμα εύπειθ/,σαντες 
τον παρ' έμοΰ ΙστορεΐσΟαι μέλλοντα τίμιον.£^(> β/(•Ι12ΐΙΙ 

Iιηηι^ι^8 ΕηΙοΙηιίη8,ςΗί ιοΙ>\8 Ηαηο αηίηιί8 ρβηιΗ- 
Ι6ΐη Ιη8ΐοΗαίη ρκοροηο, Ιίνβί οοηΗε ίη€ί8 νιάβητη^ και τοΰ νΙοΟ, καί του αγίου Πνεύματος. Ε§0 ρΟΙΎΟ 

Τ^οηιαί8 ρο8ΐ ΒΓί)βηη(Β οϋΐηιη, ίη ΐΜβ ίΙΙίηβ τηί- 
ηί8ί€Γίηηι αοοβρί, βΐ €ηηι βχαοΐβ ΙβηβτβίΛ ([ηίζοηη• 
ςηβ Γβύίοηίω αοοίάβηίΗί ; οατη εΟατη νβΗφΛα α 
άοηιίηο ί.ί(8%ιηα€ΐιο βάοοία β88βγη^ ηηίνβΓ8αηι ι<- 
<ιιΐ5 νϋαίη βί ν€8 τηβιηοναΐη ά\()ηα8 ϊη Ιαηάβηι βί 
ρίοπατη νίνρίηη Η ηιατΙυή8 ΡβύνοηίΛ 8€νίρΙο 
€0η8ίρηανί, €ηριβ?ί8 νβνο αηάίβηίΐηίη αηνηο8 βχ- 
οιίατβ ΙΗ αάοναϋοηβιη βί ςΙοΗαίη Ραίη», βΐ Μίη, 
βΐ 8ρπχΐΗ8 8αηοΗ. 

Έγένετο κατά την τελευτήν του ασεβέστατου, 
ΤίίηοΚίβ! βρίδεορί ΑΙεχαΐκΙηηί, διήγητις τών θαυ- 
μάτων του αγίου μεγαλομάρτυ:ο; του Χρίστου 
Μηνά. 6ΐ ηΐίηί8ΐβΓ ηΐβί Οοηΐίηί ΟβΓίατηίηηηΐ, βΐ ρ€8ΐθηίΐη ^ Έγένετο μετά το άναλΓ^φΟήναι τον Κύριον. Εν»- 

ία€ΐη8 8ίίη, ηίΜΙθΥηίηη8 %ΙίΊη8 αηρβίίοαηί νίίαηι ^πί ιηοηαείιί, βίο; καΐ πολιτεί (£ηιηίαίη8ηοη 8ητη α([6€ΐ'ώΜ8 ο\)ηοχί\ΐ8\ βΐ ίη οατ- 
ηβηι ςαατη %η 8ρίηΙατη ίηαίβ8ρνορβη8η8. Ει, Ονο 
αα(ίυ€^άίΐ€€Η$8ίηΗ, ηβ ίη 8€ηηοηί8 Μβί ρτο(αηηίη 
ρΓ08ρίάαΐΊ8, ΙάίυΙα βηίιη 8ηΜ : ίάβοηιιβ ηιβΗΐο 
ηοη ροΐβτο Ηαο ηιοα ηατταΐίοηβ νοΙί8 ΗαΙίίβΰβνβ. 
νβί'ηηιίαιη^η 8€ίο νο8 ηοη ρτορίβτβα ηηοά βx^α^' 
8Ηβ \η 8βηηι)ΐιβα τη€ο$ ίη(ΐαίήΐί8^ηαΐΎααοηβϊη άχ(• 
[€ΓΓΘ,8βά αά βά^ί ΗίΐηιίΙβηι άχοίίοηβχη Γβ$ρίοΐ€.ηί68 
ί11ίιΐ8 νβηβηιηάί νίίαηι, ςπανη βρο ηύηαΐίοηβ Ηαο 
ίηβα ρΓ08€αιίιιηί8 8Χΐηι,6ίο. ΕυΊοΙηιϋ Ηυ]υδ06ΐτιβ• 
ιηίηίΐ 8)Ίΐΐ6οη ΜβΙβρΙΐΓ&δΙβδ ίη Υίΐα δαηεΙοΓυιη 
ϋ&Ι&ο1ίθίΐί5 6ΐ ΕρίδΙβιηβδ. α του Ι ν άγίοις Πατρός 
ημών Παγκρατίου. 

Εγένετο μετά το εΙσκομισΟήνα•. το λείψχνο•/ τοΰ 
αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου.ΛΓί/ΓΓΛ/ίο άβρΟΓίαΙίΟ" 

ηί8 ΤβΙί^ηίαηιιη 8αη€ί% ρΓοΙοηχαηΐ}ν\8 8ΐ€ρ}ιαηί. 
ΑυοΙοΓ νίνβ1)Αΐ οϊΐβΐβ ΟγπΙϋ ΗίβΓΟδοΙγίηίΙβηί, βΐ 
Ευδ6ΐ)ϋ ΟοηδΙ&οΙίηοροΙίιαηί βρίδεορί, εοηδίιΐ&ΐα 
ΟοηδΙ&ηΐίηί ίιηρβΓ&ΙΟΓίδ ίΙβείΐΏϋηη οοΐανιιιη» υΐ βχ 
ϋΐυΐο η&ΓΓΔίίοηίδ εοΙΙΙ^ίΙυΓ.Εΐ ίιΐδΙίΙυίΙυΓ ηαΓΓβΙίο 
ΐαηηυαίΏ α ρΓΦδβιιΙβ βΐ νίιίβηΐβ : ηβιηρβ, *Εν αύτ^« 

δε τή νυ/τΐ ήλθομεν νομάς τρεΤς ' την δε ημέρα ν 
ήσυχάσαντες, τ^ έσπέρ:^ όδευόντων ημών βαθιίφ 
νυκτΐ τά πνεύματα εκραζον, Εΐ, 'Εφθάσαμεν εις 83 Ι^ΕΟΝΙβ ΑΙ,ΙιΑΤΙΤ. 81 Άβ»άλ(ιτ;α ττ,ι ηραΟχλαννίαν. Εΐ, Π^^.Λζ δε γενομέ- Α Κωνντχντινδυτκίλεως *Αντων(ο^, του ττιν μονην τΛ 
νης ηλθομεν έπΙ τα στενά. Εΐ, "Βλθομεν εΙς Χαλκηδ^- Καλέιικ συστησαμένου. §ν€$8ί «ΙΙΙΙ1Κ5, άίβ οηΐβη ι/ίίΗΐί ϋονροτίδη» Ιταάί- 
ϋι, αά ϋ6$ρ€ταίη^ οηνη ίΐη ρτο$β(ΐΗ€ν€ηιηΓ ρνο- 
/ύηάα ηοοίε^ ηρίνϋυί αΙαηιαΒαηί. Ε(, ΑΒοαΙοη^ίη 
ηίαηίίίηαηί ρ$ΓΌβηΐγηη8. Εΐ, Εί ίητητηο τηαηβ αά 
αηρηίΙΐΜ αρριιΐιιηιι^. ΕΙ, ΟΗαΙΰβάοηβίη νβηιηιια. 
Ε( 8ίιηίΙί3. 

Έγένετο μο( ποτέ χαθεζομένψ. Αΐηπί)θηίί ΙΏΟΟβ- 
€ΐΐί, διήγησις πβρ\ των άναιρεθέντων υπο των 
Βαροάρων έν τψ Σιν^ ορει και έν ττ^ ΡιίθοΤ άγ(ων 
Πατέρων. 

Εγκαινίων παν/γυρι; άοε>φο(. Ιιβοηίβ ίίπρβΓΛίΟ- 
ηβ, λ<ίγος εΙς τ/^ν 1έρ<ύ7ΐν του ναοΰ. ΕΙ δέ ουρανού κάλλος, κχ' αύγην ί,λ'-^-» ίραιδρίι» 
ούτε ένίγτιαεν. ΙβίοΙοή βΓϋΙΐίβρίβΟΟρί ΤΙΐβ8&&Ιθηί- 
ΰβηδΐβ, λόγος εΙς τήν κο(μη»ιν τής 6«*ρ«γίχς Θεο- 
τόκου. 

Ει έκ του καρπού τ^ δέν^ν γνώ»χ«ται, καί το 

χαλ^ν βένδρον. 6Γβ((οηί Ρ&Ι&ιπ» βρίβοορί ΤΙΚ'β»- 

Ιοηίΰβηδίδ , ομιλία έκφωνηθεΤσα χχτβ την εις τι 
"Αγια των αγίων εΤσοδον έορτ^ της ββοτ^κου. 

Εικόνα μαρτ•>ριχ^ν διαγράψαι βούλομχι. ΕρΙΐΓβΠΙ 
8ίΠ, έγκώμιον εΙς τους αγίους Τε«ίαρ«Λθντα μάρ- 
τυρας. 

Ει μίν λαμπρά και πανεύοημα τα τΛν αγίων μα:• 
τύρων μνημόσυνα . ΚηάτβΧ Οτ^ί^ΏΜ, έγκώμιον ε•.; Έδει μΙν ήμας προς πεΤραν πολλών ευεργεσιών εΐ- ρ τ^ν άγιον μεγαλομάρτυρα Γεώργιον.. ληφότας. ΜΑΓίρΐοιπ 8&ηϋ1ί ΤΗβοϋοΐί ΑηογΓ&ηί. 
8€ηρ(οιη ββΐ & ΝίΙο ίη ιηβπγηο εοιηίΐβ : Λεγέυο 

ουν τι; δπερ βούλεται • ημεΤς απερ και εγνωμεν, καΐ 
^ψεσιν αυταΤς έθεασάμεθα, την καρτερία ν του άνδρος, 
ώς και συμπαρόντες αυτψ, και άξιωΟέντες παρ* α-Ιηου 
αγίων λόγων νουθεσίας -/άριν, κ, τ. έ. Τότε εγνωμεν τον 
προδότην εΤναι τον Πολυχρόνιον. ΟίααΙ ίΐο^^β ({ίΚΒ- 

ϋηη^ηβ νηΗ ηηιΐώβΐ,ηοείΐηαί €θ0ηονίϊηηα,βί οοί- 
Ιί9ίρ$ί$Όίάίίηηα, ίοτΜαάίηβίηνίη, ίαηίΐααιη ςπί 
ρΓ(Β8βη(β8 ϊΙΙί ίη€τίηΐΗ8,(Ιίςηίηηβ €^€01% ^ηιη%ΐ8 αδ 
€θάϋ9» 8αηοΙοτηίη οοΙΙοίΐηιοηίτη, |87] αά ηοΒίναηι 
ίη8ίνηΰα(ηΐ€τη τηβτηοΗω ^ογη^η€ίιάαδ^^ηιι8,6^^^α^η 
€0ίηονίίηυ8 ρτοάίΙοτ€ηί β88β ΡοΙψΗτοηίηιη. ΕΙ ίη 

βηβ ; Ταύτα πα'ντχ εγώ ΝεΤλος ταπεινός έξέοωκα 
ύμιν μετά πάσης ακριβείας τοΤς θεοφιλέιιν άδελφοΐς, Εΐ μεν δ τού λόγο^ κ/ρυξ χαι προδ^μος. ΤΗθΟ- 
θοη 03ρΙΐηορ&ΐ2β, εΙς το γενέσιον τού τιμίοΜ Προ- 

δρόμου.Ιη €θάκβ Ι074 ν&ΙΙοαηο ΙηϋαίΙιΐΓ Τ!ΐ6θ(]ο- 

ΠΐΟ 6νΓί βρίβΟΟρο, θεοδωρίτου έιιισχόπ<κ> Κύρο•^. 

ΕΙ μετρείται γή σπιθιμτί, καΐ σπαρτ(α> περιγρά- 
φεται θάλασσχ. ββΟΓ^ίί ΝίΰΟΠΙβΓίίβηδίβ, εΙς ζ^,-* 
γένεσιν της Θεοτόκου. 

ΚΤπ^ν ό Κύριος, Ουδει; άναοέο»,κε ε?ς τον ούρανόν. 
3θ&ηηί8 €&Ι60Φ, λόγος ττί Κυριακί; προ ττ,ς ύψώσεα»; 
τού ζωοποιού Σταυρού. 6Γ6ΐδ6Γυ9 ηοΐ&ΐίοηβ ίΏ Ιΐ8η€ 

οΓαΐίοηβΓΏ,υΙ έν παρόδψ ίρββηαοςυβ ίά ηοΐβιη; Ηβϋ 
ΟΓαίίο, ίηςιιίΐ, ηοίΛ<*ηρνω(€Τΐ ^οαυη^8 ϋαΐίατρα- 
ίήατοΙκΒ ΟοπΒίαιιίιηοροΙΗ. 8€ά ηηί8 (ί 9νοΙη$€<( 
€αΙβ€α8ΐ 0υί8? ΡοίΙ ^ο&η^69, φύ δυΐ» ^οΑηηθ\ 
Ρ3ΐ3)οΙο^ο Αϋ ^ο&ηηβ VI ΟβηΙαουιβηο ροβίΕβ&ίιιη δς και 'εν ττ^ φυλακτ; συνών αύτψ, και έκαστα γνου; £ Β}Ζ&ηΐίηαΐΏ Εοείββίβΐη Γβχίΐ. Ν&Πίςυβ ίΙΙί €0^00- είς γνώσιν ηγαγον, πανταχού της αληθείας ©ροντίζων 
8πω; καΐ ^ιμεΤς μετά πάσης πίστεως και πληροφορίας 
άκούοντες σ•/οίητε μέρος μετά του άγιου και ένδόςου 

μάρτυρος θεοδότου. Η(Βΰ οηιηία €§0 ΗϋΤηίΙί,Η ΝίΙη8 
$χςΐίί8ίία άιΗρβηΐΜ νοΙί8 οΓβάίάί, ΰβί αηιαηΐί" 
6ι/ί (ναίτΛΐί8, ηηί ίη ίρ80 ΰατοβτβ ΓΜΐη €0 βιί^ 
8ίη3ηΙας[ηβ €θ(ΐηονί ηηω ίη οοτηνηβηίαήηίη ιβ- 
Ικ/ι, ίη οιηη%1>η8 νβνίΐαΐβίη 8€εηΙιΐ8 ; ηΐ νο8 ({ϋο- 
ςηβ οηίΛ οιηηί ράβ βΐ οβΓίίίηάέηβ ανάχ6η(€8^ ραν- 
ΙβίΛ οηκη 8αη€ίο α ρΙοήθ8θ ιτίαΗψ'β ΊΊχβοΛοίο 
ΗΛϋβαα8. 

"Εδει πάντα; άνθρόιπους τίν καλών μη αμύητους 
5πάρ•/ειν. ΡοΙγε&ρί &8ΰ6ΐ9β, βίος τη; αγία; Συγκλη- 
τικής. ιηβη β&Ιβϋββ ΓυίΙ. Οίδοο βχ βθ(Ι(*ιη 6&ηΐ8€θΐβηο Ίη 
ρΓΟΟΒΠΐίο «ηΙίΓΓΗβΙίοοΓυηη &(ΙνβΓ8α8 ρΓΟοΙιοηιιη 

€}'(ΙθηίυΠ1. 8ί^ηβη(ΠΓ νβΛο. Συνοδού τοίνυν αυγκρο• 

τηθείτης (ΙοηυίΙυΓ (Ιθ [88] Β3Γΐ8αΐϊΐο,βΙ Απε^πίΙίηο 

€ΐ ΤΗ688Εΐοηί€6Π8ί ΟγΘ^ΟΠΟ Ρ&1&Π1&) έν τ?1 Κωνσ• 

ταντινουπόλει πάρα τού μακαρίτου καΐ άοιδίαου βασι- 
λέω; Ανδρόνικου τού Παλαιολόγου τού αδελφού μου, 
Ιωάννου τού Καλέκα τον πατριαρχικον κατέχοντος 
θρόνον, παρόντο; και αυτού δ*^ τού θεσσαλονίκτ,ς, κα- 
τεδικάσΟη και άπεπέμφΟη ώ; αΙρετικα φρονών 6 αυτός 

Βαρλαάμ. 8ί/ηοάο ίΙα^Ηβ Οΰη8ΐαηΙίηοροΗ αοαοΐα α 
\>βηΙ(ζ τηβτηοήα βΐ ρβηβίβίή χηιρβταίοΓΒ Αηάτο^ 
ηχοο ΡαΙ(ΒθΙορο(ταΙνβ ίηβο,^οαηxιβ ϋοΐ^οα έηηι ρα 
ίήανΰ^ηίβηί 8θά6η\ ΙβηβηΙβ, ρΓ€Β8€ηΙβ βί ίρ80 7Λ?«- Έδει, ώ Ιωάννη πάγχρυσε, τους τών σων Ιγκω^'^ 8αΙθηΐ€βη8ί^ €0ηά€ηΐηαΙΧΙ8 68ΐαί(ΙΧί6 βίί'€ΐΧί8^ ν^ΙΐΐΗ μίων πειρωμένους έφάπτεθαι. Ιοβηοίδ 08Γη88ε6ηί, 
έγκώμιον εΙς τον άγιον 'ΐωάνντ^ν τον Χρυσόστο- 
μον. 

Έδόκεί μοι λέγειν τι περί τών αποστόλων προθυ- 
μουμένφ. Μαχίοΐί ΡΙ&ηυ(ΐ8θ λόγος εΙς τού: αγίους 
αποστόλους. 

"Εθος τούτο τών λόγοι; αγωνιζομένων, ΟΓβξΟΓϋ 

^^ρτ'ύ ρΑΐΓίΑΓθΙ)3Β ΟοηβίΑηΙίηοροΙίΐΒΐιί ΟΓ&Ιίο, εΙς 

τ^ν μάρτυρα Γεώργιον. 

Εΐ δε και θνητήν φύσιν δ '/ρόνος, και πάντων 
έστΙ πατήρ, 6πόαα φθορά και γένεσις βόσκει. Νίοβ- 
ρΙΐΟΠ 6γ6{0Γ8Θ, βίος τού έν άγίοις πατριάρχου Ιιχτ€ΐί€β8βηαβχΐ8,ίρ8β ΒαΗαατηη8, 0))8ευπ8 &ρυ(Ι 
ΑΓγο3 η&ΐ8ΐίΙ)υ8 οΓΐυβ ευπι εδδβΐ,ίη 8»εεΓ()ο*&Ιί πιι'- 
ηίδίβηο (ΙβχΙβΓΓίιτιη^ τπΑ^ηο ϋοπιβδίΐεο βΓβΙ 8 8&- 
οήδ : ρο8(ηηο(1(ΐτη ίη οίβρυπι ίιηρβΓ&Ιοπδ εοορίβ- 
Ιυδ, 30 ρβη8ίοηίΙ)ΐ]8 ουιτιυΐαΐυδ, 3ρ| τοΒαηΙβ ίιηρ6- 
Γ&ΙοΓβ, αΓΓιΙ)υ8 βΐ (ΙοΙίδ 6]υ8(Ι(^πι πιβςηί (ΙοιπβΒίία, 
ΙίοβΙ &1)ηυβΓ6ηΙ &()ν6Γδ3Γ6ηηΐΓ(]πβ Γβΐίςιιί ρΓβΒ^υ- 
Ι6$ι, ς«ΐθ(1 νίΐ9β ουπδ ίιηρίίείΐυδ, υχοπ 6ΐ ίι'πβ οο- 
Η8ΐ)ίΐ»Γ6ΐ, ίη οριιίβηΐίδδίπιβηι ρβίΓίΟΓΓΗοΙβιΤ) 86 
(Ιβηι βτβΙιίΙυΓ. \\άβ ε8ηΐ3ειιζ6ηυιιι ΗίδΙοηοΓυπη 
ΠΙ). 2, οβρ. 24. Ηίηεςυβ ρΐ8ηυιη ΰΐ, ροδ(Γ6ηΐ3ΐη 
!ιυ]υ8 οΓΑΐίοηίδ ρβΓίβπι, ΧίρΗίϋηηδηβ ^ο^ηη68β 85 ΒΕ δΟΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΒΑδΤΛ ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 86 ΟβΙβεΑ, &η ^0&ηη6$ ΟαΙβεα & Χίρΐΐίϋηο βΧ^ΟΓίρββ- Α τ^' τών Οαλχιντίνων χώρ«ν, <τυν(5ντ» τ% τψ πρ•σβ•Λβ- 

ρψ τών βασιλέων Διοκλτ,τιανψ, ί^νί*» πρ^ς τ)^ν λϊγυπ- 
τον κατά ττ»ν Αλεξάνδρου π($λιν Ιπβστρατεύοντο, πολβ* 
μου καΐ μάχη; αυτόθι, και έπαν«»τά<τ*ω; τυραννικής 
γενομένη;. ^ίΠ αάΗη€ ΧΗ βρΗ€ΐ>ίΒ ϋΠη €8$€ί,νΙ Λ- 

χί,Ηηΰίη ΡαΙαΒϋιΚΒ νβςίοηεηιαάυ&ιίβηί^ιηΰοηί' 
ρεχί,βΐ ηηααΐίη 8βη%οτ€ %ηί€Τ αΙΙοΒ ίίηρ6ΓαίοΓβ8 
ΙΗοοΙβίίαηο οοηΐηηαητη,ΰηηι ιηΜονρίηΜ βί ΑΙβ- 
χαηάήαίΛάηοβτβηί εχβτοίΐηηι, ΜΙο ϋίάβτη ύίςΗβ 
ΰοηβίΰΐίΐ ίχοτίο^ αο ΓβΜΙίοηβ ίί^ναηηίοα. 

Έν πολλοΤς πολλάκις κίνησις. ΗίβΓ0η3Τίηΐ ΠΙΟΠΑ- 
οΐΐί, περί του βίου Παύλου του Θηβαίου. 

*Εν ταΤ; Ισιορίϊΐς τών δώδεκα φυλών του Ισραήλ 
ίν τις άνήρ. ΐ3θοΙ)ί ΑροίΙοΙί, λόγος 1<ιτορικ?>ς έζ- 
ηγούμενος, δπως τήν έξ επαγγελίας γέννησιν εΤχεν ί^ ΓίΙ. 08]60& ^ο^^η68 ΧίρΙιίΗηυ8 αοϋηοίοΓ βδΐ. 

Ειπιρ άλλο τι τοΤς λ^γου θερ^πευταΤς, καΐ 
λ({γοις έγΛωμίων π^οτή/ον. Μ&ΙΐΙΐΒβί ΰβΦ&ΠΟΐδβ, 
(γκώμιον εΙς τους τρ£ΐς Κράρ'/ας Βασίλειον τί>ν 
μέγαν, Γρηγόριον τον θεολόγον , και Ίωάννην τον 
Χρυσόιτομον. 

Εΐ' ποτέ δ?Τ /αίρειν ανΟρωπον και σκιρτς^ν. Νΐ- 
ΟΟΐβί €&1)38ϋ8Β, εις τον Εύαγ7ε>ισμ^ν της Θεοτό- 
κου. 

Κις βίΟο; οΐ/τιρμών έμπεσών του θεού, καΐ 
τίνα Βϋθον σωτηρίας της αύτου φιλανθρωπίας θεώ- 
μένος. Οαβίΐϋ 09β83Πβη5ί8, λόγος ιΐς την γένεσιν 
του Κυρίου ημών 'ίησου Χρυτοϋ, 

Εις δόξχν τη; πανταιτίου Τριάδος, χΟΙς Εύαγγε- λυμος. ΙοδβρΙΐί ΒΓΙβηηίί, λόγος ει; τον Εύαγγελι- β Θεοτόκος. σμόν της Θεοτόκου. 

Είτα πηγής μέν ήδΰ, και ψυχρών πιεΤν προβαλλό- 
μενης το (δίτΟρον. ΝίεβρΙιοη όαΙΙίβΐί ΧΒηΐΙιορυΙί, 

λόγο; διαλαμβάνουν τα περί τη; συστάσεως του 
σεβυμίου οΊκου της ύπεραγίας Δεσποίνης ημών 
Θεοτόκου της άειζώ'.υ πηγής. "Ετι δε και περί τών 
έν αυτή τελεσθέντων υπερφυώς θαυμάτων κατά μέρο; 
£ι/,γηιΐς, άφ' ου 3υ*'£στη μέχρι "^οΰ σήμερον. 

ΈμοΊ δέ και ούρχ'6; εΤναι δοκεΤ τ6 τη; Εκκλη- 
σία; βτερέωμα, 103 Τν τε κάλλιστος. ΤΗβοάοΠ ΜβΙΟ- 
Γ.ΙΐίΙίΙϊ Μα^ηί Ι^Ο^ΟίΗβΙβΒ, έγκο)μιον ε1; την άγίαν του 
Χριστού μεγαλομάρτυρα Μαρίναν, 

*Εμθ( δε πολλών τα σα θ^υμαζόντων. Νίοοίαί €3ΐ)&• 
δίΙδΒ, έγκώμιον εΙ; την όσίαν Θεοδώρα ν την έν θεσσα- 
λονίκη. 

ΈμοΙ δΙ τον του μεγάλου μάρτυρο; Κοδράτου 
βίον διηγεΤσθχι τ.ροελομέ>'ω. ΝίΰβρΗοΓί βρβ^ΟΓΦ, 
μχρτυριον του αγίου Κοδράτου, του έν Κορίνθφ της 
Πελοποννήσου. 

Έμοί δΐ τών ζωγράφων εκείνοι; πολλάκι; έπηει 
Οα^μάσαι. ΝίοβρΗΟΓΙ (ιΓ6ξ;0Γ8β, λόγο; εΙς τον Εύαγ- 
γελισμον της ύπεραγία; Θεοτόκου, 

*ΕμοΊ μίν τό χαριέστατον άπάντο>ν. ΜβΟΑΠί 

βΗΓ^δοεβρΗβΙί ΡΗΊΙαιΙβΙρΗίβπδίδ, [89] λόγος εΐ; τήν 

πζγκόσμιον ύψωσιν του τίμ'.ου ΣτχυροΟ. 

Έν αρχή ην ό Λόγος. ΤΙΐβΟΐΙοΠ βρί^ΟΟρί Ρβ- 
ρΐΐί, ει; τον βίον τού άγιου Σ7Γ^ρίδωνο;. 

'Ε< γεννητοΤς γυναικών ο!)δεις Ιωάννου μείζων Κ 
σωτήριος άπεφήνατο λόγο;. Αη(ίρ8ΐΠ βρίδΰορί Βο- 'Εν τοΤς καιροΤς Άντωνίνου του βασιλέως ^>» διωγμός 
μέγας τών Χριστιανών. ΡΙοΓβΟΐΠ, μβρτύριον τών αγίων 
Σηνάτωρο;, Βιάτωρος, Κασσιοδώρας, και της μητρί^ς 
αυτών Δομινάτας. ΟοΠίκο βΧ ββίβΐη ΥΊΙ•; ίπ βηβ : 
'Εγώ δε Φλωρέντιος, δ δν3λος καΐ 6πηρέτης τών αγίων 
μαρτύρων, μετά τ 6 υποστρέψαι μβ έκ της τών Σικελών 
νήσου έν τη Καλαβρί<?, ϊμεινα έν τψ να^ί τών αγίων 
μαρτύρων του Χρίστου ένιαυτους δώδεκα. Μετόι 6. το 
καταντήσαι μι εΙς ^τ^^^ και άδ•υναμίβν, μετήρα έαυτψ 
έν τη μεγίστη 'Ρώμη, και ένεδυσάμην τ6 ίγιον σχήμβ 
του μονήρους βίου. Τ6 δε μαρτύριον τών αγίων Σηνά- 
τωρος, Βιάτωρος, Κασσιοδώρας, καί Δομινάτας της 
μητρός αυτών, έκ τών πολλών δλίγα, 8σον μετά δύνβ- 
μιν ίσχυσα, 2γρβψ«, καΐ απέστειλα εΙς πάντα Χριστια- 
Λ νον, Ίνα μετβ φόβου και χαράς μεγάλης έκτελεΤν χαΐ 
πανηγυρ'ζειν την μαρτυρίαν α'^ών.Ε^Ο νβΓΟ ΡΙΟΤβη^ 

Ηη$ Ββννηβ βί ηιίηίΒίβν ααηοίονντη η^^^I|ι^ηηί^^η^η 
τβάίΜβηι €Χ «ηδΐι/α 8ίήΙί€Β Ιη ΟαΜτιαηι^ ηιαηεί 
ίη ΗτηρΙο 8αηϋίοηΐΜ ΟιΗ^α ηιαΓί}^Γϋ« Ληηοβ 
άηοάβϋίίη. Υεπιπι ροβ/ιηοΛίΛΐ, οοηβοΐη^ $€ηϊο βί 
ΐΜύβΓΜΗίαίε,ίηε ΐηΜαχίίηαίη ΐέΓ*βιη Ηοπιαηι ΰοη- 
ΙηΙί,βΙ ίηάηίη8 εητη ζαηοίο ΒοΜΙαήΛ νίΐω ΑβΜιι. 
ΜαΓίί/τίητη νβτο Βαηαοτηνη, 8^ιαίστί8, νία(οΗ8^ 
εα$$ίοάθΓ(Β βΙ Οοηιίηαΐίβ βοτητη ΐΛαίη'ί, ϋί ρβτ 
νίΓβΒ Ιίΰηϋ, ύτβνϋ^ν ΒοΗρίο οοηιρΙβχηΒ «ϋβι, ηιί- 
Βίηηβ αΊ Οΐηηεηι βΗΗΒίίαηηίη^ ηί ΰητη ΗίηοΓε €ί 
ηια^ηο ραηϋο βοηΐίη οβΙβύ'ΊίαΙβηι €6ΐ€δτβηί, €ί 
ΜαΓΐι^τίηίη νβΰοΐαηΐ. 

[90] "Εν υπιτε'ίϊ Λιολλητιανοΰ σεβαστού τί) πρώ- δίΓβΙΙδίβ, εις τον αγιον Ίωάννην τ6ν Βαπτιστήν και τον, τη πρό οκτώ Καλανδών Άπριλλίων. Μ&ΓίγΠυΐΏ ει; τήν σιγτ^ν Ζαχαρίου, και εις τον άσπασμ^^ τής 
Θεοτόκου. 

*Εν μι^ί τών ημερών σπουδήν έποιησα'μην έγώ 6 
ελάχιστος Παφνούτιος. Υΐΐ» δβηοΐί ΟηυρΙΐΓϋ βΐ βΐίο- 

Γυπ) ΡβίΓϋίη,ηυί 8θΙί(9Π9Πί) νίοπι ίη βΓβιηο άυ- 
χβΓυηΙ δοπρΙοΓ βχ ρπηοιρίο βί Ωηβ ΥίΙ^Β 3ρβΓ- 
11*5811116 εοΙΙί^ίΙιΐΓ. 

Έννεακαιδεκάτψ ετει της Διοκλητιανου βασιλείας, τής 
δε τοΟ Σωτήρος ημών ΊησοΟ ΧριστοΟ.ΥίΙα βΐ Γ68^68!φ 

ΜβΐΓορ1ΐ3ηί8 6( ΑΙοχαικΙη Β;ζ3η1ίηοΓυπι βρΐβεο- 
ροΓυιη. δοηρίΟΓ νίνβΚ)3ΐ ίΙΙα ίρδβ βοΓυηηάβπι 

9βΙ&1β. δεΗ1)ί( βηίπΐ άβ ΜβΙΛηάτο. Ον και Ιφηβον 
όντα, ώς έφην, ^θεασάμην ένταΟθα ήκοντα κατβ 88. ΡΓθ!)ί, ΤβΓβοΙιΊ Η ΑηιίΓοηίοί. δοπρίαιηββΐ & 
ΗβΓείοηβ, Ρβΐίεβ βι Β9ΓηιΙ)3, οΐ ^Ιϋβ ρΓ8β8θη(ίΙ)υδ 

βΐ νί(ΐ6ηΐίΙ)υ8. 'ϋς ουν Ι'δομεν τούτου; 6π^ τών στρα- 
τιωτών περιφερόμενους , προσελΟόντες ολίγον άνίη- 
μεν Ιν τφ πλησίω οοει μετά σπουδή:, και καθίσαν- 
τε; καΟ' έαυτοΰ;, εύχαΤς κχι δάκρυσι καΐ στεναγμοΤς 
μετά τών πετρών ήυχάζομεν, βΙΟ. Έγώ δε Μαρκίων 
και Φήλιξ, και Βαρνάβα; περιεμείναμεν τη άγί<^ 
άναλήψει αύϋών. η\ δΐ λοιποί τ6ν θεον αΐνέσαντε; 
έφ' οΤς ήμας κατηξίωσεν, προπεμφθέ *τες 6φ' ημών 
προς ύμας ωρμησαν, ους προσδέξασθε μετά φόβου καί 
πολλής αΙδοΟ; ^νιας έργάτας του Χρίστου. Ι/ί νβΤΟ ΤίΟΒ 

υίάίίπηΒ ΗοΒ α ηιίΐΗίίηΒ Ηηο αο ΗΙίΑΟ αΒρο^ία^^9^ 8" ίΒΟΝΗ ΑΙΛΛΊΙΙ. ΰΗΜ ραΗΐηΐΗηί€οηΌ€ηίΐ$€Μη$,ρΓθ€α9ίηΐΜαΛρΓο 
χίίΛηηί ηιοηΐ6ίΗ$οΙΙίΰα€;€ί αά^Λί^χ Ιηΐ€ν ηοε^ρτβ - 
€ίΙ)η$ βί ΙαοΓίβηίίί €ί φΐαϋδα^ ίηί€Γρ€ίΓα$<ιηίαο6' 
ύαηιη8,€ί€,Ερο απί^ηι Μανηο €ί Ρ€ΐίχ,Η Βατηα- 
ύα8 ωηιηά€ϊη α$ίηίηραοηίρ€Γ<ΙντανίίηΗί.Β^Ιίηηί 
νετο Ώαο Ιαηάαίο, οδ €α ^ηίδαί ηοη άίρηανϋ, αηίβ 
α ηοϋΒ ηά νο$ τηί$$% ρβάειη πίονβί-ηηί,ηηοε αεοίρι- 
ίβΰηηι Ηναοη €ΐ ιηηΐία νβνβτβηΐία^ ΰίΐΜ €Ηη$Η 
ορΰτατΗ $ίηί.Εί ίη ηαβιϋο οι&ΓίγΓίο ΙοηιιοηΙυτ. Τα 

ά/($λουθχ τη; έπυτολής των ενθ£Χ2 αοΐλφών περί της 
τελειώ^Εως τών άγ(ο:ν. Οηω 9β(ΐηηΗ(ηΓ 6ρ%$ίθΙ(Ζ ηη- 

άβατη β^αίτυτη άβ τηοτίε ϋαηοίοτίΐηι. 

ΈξελΟίίντος ΦιλΙ-που τοΟ άττοστόλου τη; Γ«λ ι- 
λαράς. ΕρΗΓΧίηϋ ΰΙΐ6Γ80ηΪ8, τ,ιρί τών Οχυμάτιυι 
τοΟ άγίόυ Κλήίίεντο;. 

ΈπαΐνετΙς λτΧ ούτο; ττ,ς 'ΚΛ/.λησ' α; ό νόμος. ϋΓί- 
ςοΗί βρίδΟΟρί ΑηΙίοοΗβη'ΐ, ε•.ς την θ£03ϋ-Λθν ταΐ.ην 
του Κυρ'ου, και εΙς τον Ίωση-ρ, χιι ε*.ς την τριήϊίερον 
Άνά(ΐτ«7ΐν. 

'Κπει^η ή της μάρτυρο^ παν^εοάσμιο; (χνημη 
τβΐς χ1γληφόρι/.χΐς άνωθεν κιτχυγαατΟβΤσ» έλλάαψε- 
»ιν. ββΟΓ^Π ΟΓ&ΙΏΓΏΑΐίοί, έγκώμιον της αγίας τοΟ 
Χρίστου μεγχλομάρτυρος Βχροάρας. 

Έπει^Γι μάρτυρος σν,μερον έπέιτη πχνηγυρις, 
χαΐ τοσαύτη γέγονεν ή συνάθροισι;, ΑΓδβηίί ΟοΓΟΤ- 

Γβηβίδ π)&Γΐγπυΐϊΐ ββηοΐ» Β3Γΐ)αΓ» νΐΓ|;ίαί8 βΐ 

ιη&ΓΐγΓί8. 

Έπειίήπερ ττολλάΛΐς, και άπο της καθόδου της 
του Σωτήρας ημών Χριστού πχρουσίας. ΜΑΠγΡίυΠΙ 

ββηοϋ ΡΙιοο8Β. δοηρίυπί) ββία ρΓΟβββηΙβ&ο νίιίβηΐβ. 

*Αμέλει κϊταπειών Άφρι/ανος ^ιμιθιντις έπι το Εδα- 
φος κχί α/ανης εκείτο, κχι π5ς 6 περί αύτον στρχτος, 
ϊ-* οΤς Τοομεν, οΤς ήβουλήΟη ό Κύριος οετςαι ; έκλάμ- 
ψαντος γαρ φοηος μεγάλου δεκαττλάσιον ηλίου, ούρ«- 
νόΟεν Γροε^άνησχν άγγελοι τρεΤ; Ιφίπποι ττύρινοι, και 
ττολύν -^όοον κάι τρόμον Ιμποιουντες ημΤν. ΌμοΟυμαδον 
δΐ ?:α/τες ά/α/εΤ; ΙστχιμίΊ.Ναηκίνβ αΉα'άβηί Α{ΐΊ- 

€αηη9 ίη ίβτνακη ββτηίηιΟΓίηιιχ αο 8ίίφΐ(1ηα ΐαεβ- 
δαΙ,βί χιηίνβΓΒηβ ηηα ηίΐη βχ€η\1η9, ΙηΙοΓ Ιιαο 
ηθ8 νίάιηιηΒ^ριΛίΜ ηίτηρβ Βοπε οϋίηκΙβΓβνοΙηίί. 
Νατηηηβ επτη Ιητηβη χηρβηΒ εοΐβ άοαιρίο τηαίηΒ ι7- 
Ιΐίχί$9βΐ, άε ΰίρΛο αρραναβτηηΐ Ιν€$ αηοΰΐί, €ίΐηι'8 
ίη$ίάβηΐ€8 ί^ηείΒ, ηια§ηηηι ϋιηοΓβτη βΐ ΐΓβιηονβτη 
η(Μί ίηχτηϋΐεηία, ϋχ^οτε ηο$ οτηηβΒ ΗΐηιΐίΙ οϋ8' 
(ηρείαείί αοηίΙίίίτηηΒ. 

'Κττε'.δ/,περ πολλοί άνεγραψαΜτο ρίους. ΕρίρΗαηίί 
ΙΏΟη&ΰΙΐί Οΐ ρΓβδΒγΙΟΠ,περι τοΟ ,β-ου καΐ πράξεων και 
τέλους τοΟ ηγίου αποστόλου Άνδρε'ου. 

Έπειδ/,περ χαίρει θεός ταΐς τών ο•κ•ίων θερα- 
ΤΛΎΖ'ΟΊ τιμχΐς. Ιιβοηίδ ίΐηρ6Γ8ΐ0Π9, λόγος εις τον 
α•ρον Νικόλαο ν, 

[ίΗ] 'Κπειδη πολλάκις και άπο της καθόδου της 
τν; Σωτη•ος παρουσίας. ΜαΗγπυπί $3ηεΐί ΡΙΐΟΟΟΐ. 
8θηρΙυΐϊ1 ββΐ α ρΓΦββηΙΟ βΐ νίϋβηΐβ. *Λμέλει καΐ 
τιεσ'ίιν Αφρικανός έπ'. το έδαφος Ι/.ειτ> ά/ανης, 
χαι πας ό περί αΰιον στρατός, έν οίς Ίδομεν, οΤς 
ήοο-^λήΟη δ κύριος δεΐςαι. Έκλάμψαντο; γαρ οωτος 
με<^άλου δεκαπλάσιων ηλίου ούρανόΟεν ^φάνησαν 
άγγελοι τρεις Ε,ριπτοι πύρινοι , /.αι πολύ; ^ρόβον Α λί\ τρόμο ι έμχοιοΰνκΕς Ι^Υν. '0|Μί^|&*^ •> νάηι 
άχανεΤς εστημεν.ΑυτοΙ II «ρ69Ε*|ΐιλι{«χντΕ( ^ >τ« 
Φωκ^,είς ο\22νουςφχνντο.0Μί^Ιί^ €ύΛ€η$ Α[τΚ4ΐηί 

ίη ραΌΐΜεηΙητη )αΓ.€ΛαΙ$ΐΜρΐάη$,α ηηίν€τηι$ώ> 
€α βηίΗ €χα'€\ΐΗ$.Ιηΐ€Τ€α ίρή ηο% νΜιΊπΜ,^*^^ 
ΟοηιΐΗία αίαιάενβ ιίι^ηαΙ«^<ί,ΓΜΐΐΒ € €^ο /ηκι 
νυ]εη» $οΐ6 άεαίρίσ ιηα/ιΐ5 ί(/ιιχιι^/, ^^€8 αιι^Αι 
β^νίχ ίηίίάεηΐε»^ ίρηεοΒ^ ίπίΝΐ^ηιιΐΜ ϋηιοηΜ ί^^ 
ηιοτ€ίΛςΗ$ ηοδίε ίηΰΜίίαύεΜ. 8ί9ίΗΐςΜ6 ΟΒ^ηα ολμ 
ίΗρΗίτηηΜ : ίΙΗ νηο ροΒίηναψη $αη€ΐΜίη ΡΑ<χαι 
αύοοίίί βηβηΐ^ ίη ακίηηί α»€€ηάεηίηΙ. Εΐ ίη 6μ. 

Άνηρ χποστολκος τών «Λ' ί»μ«€ "ϊ^ν χορον ταίνχγΜ 
απειληφώς,κχ* το ^ραβεΤον τ9ΰ Χριβτοΰ »λτιρ€ινομησι;. 

Υή Ηθ€ ηοίΐτο ανο αρο$ίοΙίσΗ$ €ΐ ςαί Λαη€ΐοτηΜ 
ϋΚοτο α880€ίαίη$ €$ί, ^^αν^ΗΜ ϋΗτίεΙι Α(ΚΓ^ίΙα- 
Β νϋ. 

* (επειδή της πρ€ϋτης και θείας, χσιΐ μχχαρίχς ζν^; 
άπερ^άγτιμεν. ΡΗίΙοΐΙΐβί ρΑΐΓί2ΓθΙΐ3Β£θ08ΐΐΐηϋηορο• 
ΙίΙΐοί, εις την υψωσιν τοΰ τιμ'Λ* £τχ^ρο?>. 

Έπειδη ^αιδρχ χαι 6κία πανηγυρις. 1«€011Ϊ5 ίπΐ- 
ρβΓΑίΟΠδ, λ.όγος ε:ς την Μεταμόρ^-ονΥΐν τοΰ Σω- 
τηρος. 

*£πειδη '/άρ'.τι τοΰ Κυρίου ημω/. ΕυββΒίϊ ΑΙθΙλΟ- 
άπηί, εις ττ.ν *ΑνάΑηψιν του Κυρίου. 

Επειδή χθες τη; Γεννήσεως του Κυρ•>υ. Εθ$€ΐ)ίί 
Αΐ6ΧΑ0(1ηηΐ, λόγος περί τοΰ Βαιτ-^ίσματο; ζή 
Κυρίου. 

Έπείπερ χχΐ νΟν θεία επέστη τεβνι5γ•3ρις /^Ι^ 
ηίβ ίΐηρ6Γ&ΙθΠ8, λό^ος ττί ΚυριαχΓ) χτ,ς Δκ^,ν 
κοστής. 
^ Ιΐίπείπερ τψ καλψ σπέρματι εΤα»6εν Ιπισκείριν* 
6 της ανθρωπίνης φύσεω; εχθρός τα ζιζάνια, ΤΙίθΟ- 
άοπ βρίδΟΟρί, εις το μαρτύριο* των αγίων χαλλινίχΜν 
μαρτύρων Κηρύκου και Ίουλ'τ:ης. 

*Επέσ:η σήμερον η πάντων /αρα λύουσα τήν 
προ)την άράν. ΑΐκΐΓββθ 6Γ6(6η 18, εις το•/ Ενχγγελισ- 
μον ττ,ς Θεοτόκου. 

'ΐ^πεστη τών Ι-ρών μυστηρ•'ων η πανήγ-^ρις έπ- 

έλαμψεν. ΡγοοΗ ρ»Ιη3ΓεΗ3β ΟοηδΙβηΙίκοροΚίΑηί, 

λόγος εις την άγίαν Πέμττην. 

ίΚπ^^νεσε και αλλοτέ ποτέ 3ασιλέως γλιοσσχ τη>ρ 
πχροΟταν πανν^ρίΜ. Ι,βοηίδ ίοΐρβΓ&ΙΟΠδ, ττ, Κυρια- 
χω των 11α ίων. 

Κπι μ^.ν τών εςωΟεν αγώνων άνδρες μόνοι χζλούμε- 

νοί άγοινίζοντβι. Υίΐΐ 0ΐ Γβδ §6δ1ί0 Μ&Γίοβ ]υιιίοπ8. 

Ι|8€Γίρ1α 6^1 αΙ) ΟΟηπΑΐί. Οϋτω κι ι την μχκχρίαν !Μζ- 

ρίαντό Οαϋμα τη; /.αΟ* ημάς γενεάς, ην ό λόγος ημΤν 

υπόΟεσιν ένεστησατο, και γυναΤκα ουταν • και τα έςή;, 

Νοη αΐία ναίίοηο βί δβαίατη ΜαηαΜ,ηοείΓοε ωία - 
Η$ τηίΓηΰηΙϋίη^βΙ ηηαβ ηο8ΐΓ€ί 0Γαίί0Ηί8 ακρυψηοη- 
Ιητη €8(, ΙίΰΰΙτηηίίβΓβηι, 6(ε. νίνβΙ)αΙ δυΐ) Βαβίΐίο 

Μ&εβίΙοηβ. ΕΤχε μεν τα σκήπτρα της βχσιλε-α;, Βα- 
σίλειο;, ου-/ 6 της Πορ^ρ-^ρας βλαστό;* α).λ' ο Μακεδών, 
ό ές Ιπποκόμου βασιλεύς κατχστας,^ τον Μι/αί.λ εκεί- 
νον ίτζζΑτο^ώ^,ΡοΒ&ίάβδαΐΒΰβρίΓα ίηιρβήί Βα8}Ην$^ 
ηοη ρητρηνοβ ΒητοηΙΐΜ,Ββά Μοΰβάο^ςηί €Χ εηηίχο' 
ηβ [92] ίηίρβήηηι οΰοηραυεταί,βΐ /ϋΐο/ιαβίβ/η ιΙΙηψη 
ίΓηάάανοΓαΙ. ΜοΠβπι οΙ)ϋ( ΕυΐΗγπιίο ρ&ΐΓΐ&Γ- 
οΙίΑ Κοηα&ηο ίιηρβπυπι ΙβηβηΙβ, Ί•:π^( δ' έπι $9 ΒΕ 80ΕΙΡΤΙ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΗΑδΤΛί ϋΙΑΤΚΙΒΑ. 90 9κλ(νΐ)ζ έτβθη τ^ 1«ρ^ν ^χβΤνο νώμα, παρην αεν ^ΚΒαρίΜω Βί Ρτ(Βϋητ$ΟτΙ$, Μ&ΜΙΖ Α^ίϋΗ νί^β^' 
&ρχ(ΐρ4ύ< Εύαύμιος* παρη>< 8^ ό Οίχονομος *^ Ανθιμος, 9ίηΐοηθηθ• χαΙ μιχροΰ δεΤν τίοα το τληθος τ^< ικ^λβως. Εΐ, 
*ΡΜμχνου δΐ των *ΡωμΑΪ/.ών σκήπτρων έπειλημμέ- 

ν<Μ. 6*1/111 αηί€ηί ίνρβτ Ιβοίντη Βΐιαηι ΗΙηά ΰοτρΗ$ 
φχροβϋηνη ^βί^ αά€Γαί ρτω^ηί ΕηΙίΐί/η\η8, αά^ταί 
αΰοηοπίΗϋ ΑηΐΜίηΗΒ^ βΐ ίαηίηηί ^ιοη Ηηίν€η€Β 
η^^^$ ψηίύΐϋίΐάο. ΕΙ, Οηνη ΚοηαιηηΒ Κοτηαηα $€6- 

ρίνα €αρ€3$ίνί38€(. 

Έπί τα μαρτυρικά έπαθλα νΟν οΐ φιλομάρτυρβς 
τ^ ους έπιτεΐνομίν. 8θρ6Γθηϋ 3ΓθΙΐί6ρί$€θρί Ηίβ- 
Γ08θΙ;ΐηίΐΑηί, εΙς τους αγίους καλλινίκους μάρτυρας 
ΤβνσαραΛοντα θύο. 

Έπιτάφιον έορτην του Σωτηρος ^μών έορτάζ^μεν. 
Αΐηρίΐίΐοοίΐίί βρίβΟΟρΙ ΙοοηΙβηβίδ, λ(^ος τψ μεγάλψ 
Σα^άτφ. 

ΈπΙ τήν μητέρα του Αόγου μετά τ6ν Λ(5γον 6 

λ<{γος• ^03ηη^8 ιηβίΓοροΗΐ» ΕυοΙι»ί1&Γυιη, βίς ττν 

άγίαν Κοίμηνιν της υπεραγίας θεοτ(^χου. 

* Επίτιμων δικαίως ήμΤν οΤμαι των απάντων ο^<- 
δένα, εΐ χαθάπερ τινές. ΟΓβ^ΟΠί ΟγρΠΙ, έγχώμιο^ 
βίς τον άίγιον Ε*!ιθύμιον έπίσχοπον Μαστών τον 6αυ• 
ματουργ({ν . 

Έττι των μειζ({νων, χατα ανθρωπίνων δύναμιν, 
«ΐτε βάρος άναθέοθαι δέοι. 6Γ6{0Γϋ Ρ&1& 8Γ€^ί6- 
ρίεεορί Τ1)685&Ιθηίθ«η8ί8, λ<$γος εΙς την πρ6ς τα 
*Αγι« των άγιων ειαοδον, χαι τ^ν έν αύτ^ Οβοειδή 
ρ(ον της πανυμεράγνου Αεσποίνης ημών θεοτ<{• 
χου. 

Έπιφάνιος γένος μεν ?1ν. ^08ηη^8 (ΙίδαρυΗ β&ηοΐί £ρίρ1ΐ&ηΗ 6;ρπί, μ«ρ'( του βίου του αγίου *Επιφα• 6 ηοάϋβ ([βηβΓβΙίδ &€(. 4. "Ετους τριακοστού πέμπτου βασιλεύοντος του άσε- 
βους χαΐ παρανόμου βασιλέως Μαξεντίου [93] Α(Ιΐ&* 
ηββϋ 8€ΓίΙ){ΰ, μαρτύριον ττίς αγίας του Χρίστου Αίχα- 
τερίνης. Πα βηίπ) ίΐ) Οαβ νΐΐ» εοηείρίΙϋΓ : Ταυτχ 
έγώ Αθανάσιος ταχυγράφος ίμα δοΟλος δ^άργων της 
κυρίας Αίχατερίνης συνεγραψάμην τα ί»πομνι{ματα αυ- 
τής έν τίοίτ^ σογία^. Η(Χ€ 6^0 ΑΐΗαηα$ί^ β^τΟμ 
βτηηΙν$ άοΜίηοΒ ηΐ€(£ ^Εοαί^ίΐηΛ €θηιρο$ηΙ οοϊλ- 
ηιβηίαίΗα φβιι/ι ι» οηιηί ΒαριβηΗα. 

Ευαγγελιστή θεολόγ»^ί προσήκει άν αΤνος, Νίοβ- 
ρΗοΗ ΒΙαιΠΠιΜφ, λδγος εγκωμιαστικές εΙς τ^*. άγιον 
'ΐωνανήν τον ευαγγελιστή ν. 

Ευκαιρον έν τψ παρόντι τί)ν άήτττ,τον Ίώβ, τον 
Β του θεού στρατιώτην. ΙβοηΙίί ρΓ6$5]Τ(6η ΟοηβΙ&η- 
ΙίηοροΗ<8ηί, λόγος εΙς τ6ν Μώβ τ^ μεγάλΐ(^ Τε- 
τράδι. 

Εΰχαιρον κάί παναρμόνιον και πρέπον τψ παρ- 

όντι καιρψ. Ι^βοηΐϋ ρΓ6δΙ)γΐ6η ΟοηιΙ&ηΙίηοροΙίΙ&ηΐ, 

εΙς την του Κυρίου Άνάστάισιν, 

Εύλογητ^; δ θεός. 1.6001$ ίΐηρ6Γ8ΐ(οη8, >όγος εΙς 
την «ρχήν των Νηστειών. 

Εΰλογ/,τ^ς δ θε^ς έν τοΤς άγίοις αυτού, ευκαιρον 
μετά του προ<ρήτου Δαυ'ϊδ εΙπεΤν σήμερον. ΕρΙΐΓΦΐηί 

βρίδοορί εΐΐ6Γ80θί8 Οβ ηοίΓβϋΐιΙο βΑπεΙί ΟΙβιηβηϋβ 
ίη ρυβΓυηι. 

Εύλογητδς δ θεδς καΐ Πατ^ιρ του Κυρίον ημών 
'ίησου Χριστού. Βίος του δσίου Πβτρδς ίιμών Θεο^- 
ρου άρχιμανδρίτου Συχεών. ΜβΠΠηίΐ 8βρΙίΐΏ& 8^- νίου επισκόπου Κωνστοντίας Κύπρου. 

Έπ* δ^ρος υψηλδν άνάβηθι δ ευαγγελιζόμενος Σιών 

ββΓίο&ηί &ΓΓΐιί6ρί8ε(φί 6οη8ΐ&ηΙίηοροΙϋ8ηί,βΙς τον 

Εύαγγελισμδν της Παρθένου. 

*£ορτάς μ^ν άπάσα; και δμν(})δίας. 6Γ6((0Γϋ βρί- 
βΟΟρΙ Ν60ε8θ88η6η8ί8, έγκώμιον εΙς τον Ευαγγελι- 
σμό ν της παναγίας Θεοτόκου. 

"Εστί μεν τοΤς ουκ άξίοις επισφαλές των υπέρ 
άςίαν έφάπτεοθχι. β60Γ£[ϋ βΓ8ηΐίη8ΐίθί, έγκώμιον 
εΙς την άγίαν μεγαλομάρτυρα Βαρβάραν. 

'Έστιν, ως Ιοικε, καΐ παρά των σφόδρα δυσμενών, 
και αδιαλλάκτων έχθρων. Α5(6Γϋ βρίβΟΟρί Αΐη88β8), 
έγκώμιον εις τους αγίους μάρτυρας. 

"Ετι μου τή μνήμτ^ τα του Βαπτ ιστού κρατεΤ. Εύλογητος δ θεός καΐ Πατήρ του Κυρίου ί»μών. 

ΰ;ηΙΙί [ηοη8ο!ιί 6ΐ ρΓ68ΐ)γΙβπ δ€;ΙΙιοροΓι(8ηί, προς 

Αεώργιον ηγούμενο ν περί ιού βίου του δσίου Πατρός 
^ιμών Σάβα, έκ κεφαλαίοις έννενήχοντα. 

Εύλογητδς δ θεδς, δ διεγείρας την σην τιμίαν κεφα- 
λήν, Ιερευ δσιε. νίΐ8 58ηεΐ9} ΗβίΑηΐΦ.ΑυΟίΟΓ νΐν6ΐ)8( 
Οϋΐη ίρ88 Μϋΐ8ηί8. Εύλογητος δ θεδς, δ διεγείρας την 
σην τιμίαν κεφαλήν, Ιερευ δσιε, έπιζητησαι λόγον την 
έμην ταπε^ωσιν περί τού βίου της αγίας και συν άγγέ- 
λοις την κατοικίιν έχούσης Μητρδς ^,μών Μελάνης της 
'Ρωμαίας, ώς χρόνον με ουκ ολίγον συν αύττ| διατρί- 
ψαντα, και έπισνάμενον αμυδρώς την τε τού συγκλητι- 
κού γένους αυτής διήγησιν, χαΐ πώς τού αγγελικού βίου 
ένήρξατο πάντα τον τύφον τη; κοσμικής δόξης πατή- Αη8ΐθΙη βρίβΟΟρί ΤΗββββΙοηίοβηδίδ^ λόγος εΙς τηνρ^ασα. Εΐ, Ταύταις και μετά την κοίμηοιν αυτής έπιβο άποτομην τοΰ Προδρόμου. 

"Ετους τεσσαρακοστού δευτέρου της βασι)είας Αυγούσ- 
του. Ιη 88ηεΐ8ηίΐ Ρτχ-ουΓδοηβ (]6€θΙΐ8ΐίοη6ΐη 8αε(ο- 
Γβπ) ^08ηιι^8 ίρ8ί!ΐ8<1ί8€ίριιΙυπ) Ευηρροπ) Γ60θ£;ηο• 

5είΐ 'ΐΏ βηβ. Ταύτα πάντα Ιγραψα έγώ Ευριππος, μα- 
θητής Ιωάννου, δ δεύτβρος των μαθητών αύτοΰ κατ' 
άκρίβειαν, 'ίνα πάντες οΐ αδελφοί έν Χριστφ έορταίτωσι 
την μνήμην και άνάπα^σιν τού φιλοχρίστου *Ιωάν- 
νου τού Προδρόμου και Βαπτιστου, μηνι Αύγούστφ 

χθ'. ΗΰΒΰ οίηηία Βΰτίρει 6ςΜ Εητίρρηε, ^οαηη^$ 
άί8θίρηΐΗ9^ $€οηηάη$ βχ $}η$ άί$ΰίρηΗ$ άίΐίρβη- 
/6Γ, ϋΙ οτηηβΒ ρταΐΓ68 ιη ϋΗνίΒίο ΰ^Ιβίηηί ίΙΗηε 
ιη€ίΛθήαίη^ 6ί ίηοΝεηι ΟΗήίΗ ατηαηΙίΒ ίοαηηή ώμαι, δπως μεμντ,μένος των άγ'ων αυτή; εντολών δ'ΐ- 
νηθώ πάντα ^κνον, και λήΟην, χαι δισταγμόν, και διψυ* 
χίαν, και απιστία ν άπωσάμενος έκ μέρους έκφράσαι τα 
μέγιστα αυτής κατορθώματα, άπερ αυτή εύαγγελικώς 
κρύπτε IV έ-^πούδαζεν. Εΐ, 'Ολίγα οΰν έκ πολλών, δσα τε 
α-!ίτδς αύτοπροσώπω; έώρακα, και δσα παρ* έτερων άκρι• 
βώς μεμάθηκά γράψας, τα λοιπά τή ση φιλομαθίφ κατα- 
)είψωΙρευν^ν. Ε(, *Επει δΐ σφόδρα ώφέλιμον ήφησάμεθα 
ολίγα περί τ^; συντυχία; αυτών διηγήσοσθαι, άπερ αύτη 
δια τήν οίκοδομήν ημών πλειστα/.ις άπήγγειλεν, ταύτα 
κάγώ μετά πάσης αληθείας γράψω προς τήν τών έντυγ- 
γανόντων δφέλειαν. Εΐ, "Ατινα μετά χαράς δεξαμέ/η 
καλεί τον συν αύτ^ πρεσβύτερον, ον έκ τοϋ κόσμου λα- 91 Ι,ΕΟΝΙδ ΑΙΙΛΤΙΙ. 9ί θ\>σ(αν τφβιφ ^ρονι^νεγκεν (ούτος δέ έντιν ή^μ^ Ιλεβι^Α Ήχούιχμβν, ά^ελφο', έν τφ Ευαγγ«λ{φ του Καρ^ο» νίΤϋης), και φησι προς «ύχ(5ν. ΒβΠβΛκΙηΒ 1>€%ί$^ ηπί 

(ηηίΛ ν€η€^αηάηηι ναρηΐ ΐηνϋανϋ Βαοβτ εαεβνάοβ^ 
Η( α ψηβα Ηηηί'ύίΙαίβ Ββτηιοηβηί βχίΐηίΓβηβ ιΐβ νϋα 
$αη€ΐ<β, €ΐ ^η(κ ηηηο οη/η αη§6ΐί$ ^αϋΐαΐ^ Μαίνί$ 
ηοΒίπΒ ΜΗαηίίΒ Ηοιηαη(Β^ Ιαη^ηαίη ^Η^ €ηηι (α 
ηοη })ηνΰ ΙβχηρχίΒ ΰοηίηνβνίηι, ίΰίαιηςνβ οχίΙΗβΓ 
ί$ηαΙοηηηί ίρ8ίυ$ ρβηυ$^ ηβοηοη νίί(Β ί11ίίΐ$ αη- 
ρΜ€.(Β ίηίΐία, οτηηβηι τη^ηάαηοε ρΙοήοΒ [αβίηηι 
οσί^αίΙοαηίίΒ.Εΐ, Εα8ρο8ΐ ίρ8ίν& [94] άοτίηίΐίοηοη 
ίηΰίαιηο, ηί ηιβηιοτ ί11ίη$ $αη€ΐθΓηίη ρταοερίο- 
ινίη ρο8$ίηι ο»ηη% ίρηαυία, οΜΜοηβ,ΗοοΒΗαΙίοηβ, 
ΙτίΒΐίΙία (^ ίηβάΰΐίΐαίβ ρνορηΠαΙα^ ίηαχιηια ύΙίη8 
^αΰίηονα, βί ή ηοη βχ νι^βανο^ βηαιταίβ^ ^κα 
%ρ8η ηηηρβίίΰίε ρηχΰβρϋε ηίνα οοηιΐίατβ 8ίη- ήμών. ίβοηΐίί ΙΙΐβΓΟδοΙγίηίΐΑηί, έΐς τήν πβρ&βολ^ιΐ* 

τοΟ ^μπεσ<^ντος εΙς του; λΐ[^στάς. 

"Ηκουιται πάντως ήμΤν, ώ φιλό/ρΐ9το< πχνήγυρις, 
χαΐ <&ιλάγιον άθροισμα. Οθ8ΐη» ΥεβίΒίΟΠ^, ε1< την 
έπ9^νοθον τοΰ λειψάνου του έν άγ^οις Πιτρ6ς ημών 
Μωαννου τοΰ Κρυσοντομου. 

"αχω το επίτχγμα φέρων. (}οη8(3θϋηί βρΙβΟΟρί 
Τϋ, εις την ευρεσιν του τιμίοα λϊκιψάνου της άγιας 
Εύ<ρημ{χς. 

(95) . ΗμεΤς ό τοΰ Χριντοΰ λα<ίς• ή άγί« ποιμνη' 
θΓ('£[ΟΓϋ Νϊδδβηί, εις τον βγιον μεγαλομάρτυρα 
θε(ίδωρον τον Τήρωνα. 

Ή μεν έορτη λέγεται Καθαρσίων^ ην ούχ αν τις 
άμάρτοι. Ηβδ^ΰΐΓπ ρΓ68ΐ)γΙ^Γί Ηΐ6Γ08υΙ]^πΐί(&ηί, λό- ά^ύαΐ. Ει, ΡαηαΒ %1α(ΐηβ €Χ ηίηΐΐίε, βΐ ηηω ίρεβ Β γος είς την 'Γπαπαντην τοΰ Κυρίου ημών ΊησοΟ 

οοηΙίΒ ίηβϊΒ νίάί^ ^ηαςηβ βχ αΙϋΒ α€χηταί€ αάάί' ΧριατοΟ. άί€, $ϋτ%ρίο ηιαηάαΙ\8^ τβΐίιιιια ίηιι άϋί^αιιαω 
ρ0Τ<ΐην'βηάα τβΐίη^ηαηι. Ει, Οπηι νβτο αάηιοάνίη 
ηϋΐβ €Χ8ί$Ιίηιβτην8, ραηοα ϋ/ιιιβ εοΐΐοηηίο εηαν- 
ναηβ, ^ηα ίΙΙα ρνορίεν ηο^Ιναίη (ΒάίβοαΙίοηΓηι 
3€8ρίη9 Βνρρβίί'ΐαί , Ικτο €ί ερο οιιηι οηιηί 
νβηίαΐβ ΒϋΐΗΰενβ αά ΙβρβηΙίηίη υ^^I^ι(ιι^9η, Ει, 
Οα(Β ΰυίη ραΗΐΙίο αοάρηηΒ^ αάνο€αΙ ηηί εηιη βα 
€ναί, ρνβαϋι/Ιΰΐ^ηι, ςη^ηι βχ ηιυηάο ατίβρίητη 
ΒαΰΓίβΰίϋΥη Οβο οίΐίΐΐβταΐ, ΙΙΙβ νηο βηιί βρο 
9ηΐ8βΓαδίΙί8, βΐ άκΙΙ ϋΐί. 

Εύφρ7ΐνέσθωσχν οί οΰρχνο-, καΙ άγαλλιάσθω ή γή, 
ΙβίίΙοΓί &Γθ1)ί6ρί80θρί ΤΙΐ688&Ιοηίε6ηδί8, εΐ; τον 
Εύαγγελισμον της !»περαγ•!ας Θεοτόκου. 

"Ε^η δ σωτήριος λόνος. ίβοηίδ ![ηρ6Γαΐ0Γίδ, λό- 
γος ει; τον άγιον μάρ^^ρα Δημ/τριον, 

Ζ 

Ζωγράφοι μεν και λογογράοοι την ισην τοΤς έντυγ- 
χάνουτι ιτροξενοΰσιν ώφέλειαν. ΑΡδΟπϋ ΗΓεΗίβρϊ- 
δΟορί ΟοΓΟγΓβηδίδ, έγχώμιον εις τον δγιον Άν^ρέαν 
τδν Πρωτόκλητον. 

Η 

*11 άρνη των Ιαμάτων και χαρισμάτω* κχί χαρισμά- 
τι•)ν τών δοθέντων ηαΤν υπο θεοϋ. ΑΓ€]ΐΙρρί βΓβΠβίΐΦ 
ΑΟ ρ&Γ&Γηοη&ΓΪί. Ν&ΓΓ&ΐίο ϋβ ΙϊΐΪΓΑΟΙίΙο 83ηΰ1ΐ Μί' 

ΰΐι&βΐίδ &Γθ1ΐ8η{[6ΐί ίη υΓΒβ ΟΗοηίβ ρβίΓαΙο. 

Ή Βασίλισσα τών αγγέλων^ ή Δέσμοινα τών άν- 
θρώπιυν, ί^ Κυρία τοΰ κόσμου, ^0δ6ριι^ ΒΓγβΠηϋ, λό- 
γος εις τ6ν Εύαγγελισμον της Θεοτόκου. 1 

Ή 6ιία μίν ί^ της παρούσης ευφροσύνης προσηγο- 
ρία. ΟβΟΓ^ϋ ΝίεΟίηβϋίβηδίδ, λόγος εΙς την σύλληψιν 
της υπεραγίας Θεοτόκου. 

Ι1$η μοι τω προς τάς ούρανίας Δυνάμεις φίλτρω. 
ΗαΟΑΠί 6ΓγδοεβρΙΐα1ί, Ιοίως εΙς τους δύο τζςιάρ- 
χας και πρωτοστάτας τών αγγέλων Μιχαήλ και 
Γαβριήλ . 

Ηθη της Δεσποτικής πανηγύρεως παρακύπτει τα 
χαρίσματα. Ιιβοηΐϋ ΟοηδΙβηΙίηοροΙίΐ&ηί, εις τα προ• 
φωτίσματχ, εΙς τα Βαία, και είς την εγεριιν του Λα- 
ζάρου. 

*'Βκει δι λοιπόν προς αύτην την άχμήν τών αθλών 
ό λόγος, 3βΟΑηηί8 0βοΐΏ6ΐΓ8Ρ, εΙς τα πάθΓι του Χρί- 
σου, καΐ εΐί την άγίαν θεοτόκον. 'Β με » πρόθεσ ις τψ λόγψ δικαία^ η δε έπιχείρησις 
τολμηρά. βΐβζΟΤ'ύ, δίγβ ΟβΟΓξίί Ογρηί ρ&ΐΓί3ΓΓΐΐ» 
ΟοηδΙαηΙΐηοροΙίΐ^ηί, ^γκώμιον εις τον αγιον Διονύ- 
σιον τον ΆρεοπαγίτΓ,ν. 

'ΙΙ μεν τοΟ Σωτήοος ημών Ίησοΰ Χρίστου προαι« 
ώνιο; βχσιλεία ούτε αρχ/^ν ήμερων ούτε ζωής τέλος 

εσχεν. Μ&Γΐ^πυιη δοπείί ββΟΓ^ϋ.δεπρΙυιπ βδίΑί^- 
ιηυΐο ίΙΙίαδ ΡίΐδΙεΓαΙβ, υΐ ίϋίάβπι Ιβ^^ίΙυΓ. Το την«- 

καϋτα άνέλαμψεν ώς έν σκοτομήνι^ν νυκτΐ άστηρ διά- 
φανης, και λαμπών δ του Χριστού τίμιος, μαργαρ^• 
της, Γεώργιος τις ονόματι ό έμος δεσπότης. ΤβίΙΙ ίΐ- 

Ιχιχίΐ νβΙπΗ ιη ηοβίβ ίβηώήοοΒα &ί€ΐΙα ΰΐατα, αο 
, ρΐαοίάα αΐΓί8(\ ρηϋοία ψηανραηία , β^ΟΓ^ίΐϋ 
^ (ΐηίάαηι ηοηιίηβ ηιβηΒ άοηιίηηΒ, ΕΙ ίη βηο. Έγώ 

δε Πασικράτης δούλο; Γεωργίου, ακολουΟήσας τφ έμφ 
δεσπότη ^πι πασι, τα υπομνήματα βεβαίως νυνέτκλα. 

Ερο νβτο Ρα8\€ταί€8 βη^ηίαε ββοτρϋ, Ββεηίία ιη 
ονηηίϋυΒ ηιβχιηι άοπιίηαίη Η(Β€ €οηιιηβη(ατία /ίΓ• 
πιίΙβΓ €0η8€Ηρ8ί 

"Πρετδ με τις πρόβλημα τών ^κ πνεύματος* έπεί 
δε κα\ σο>φρονών. 3θ8ηηί8 ΖοΠ&Γδβ, λ«^γος εΙς την 
Σταυροπροσκύνησι ν, 

*Η τόίε το παν ά^^ήτοις λόγοις αρμονίας άρμο• 
σαμένη, ^086ρ|1ί ΒΓ^βηΐΐίΙ, εΙς το, Έστήκειαν έν 
τφ Σταυρψ του Ίησου ή μήτηρ α6τοΟ και εις τη*' 
θεοτόκον. 

*Η τρισυπόιτατος καΐ αδιαίρετος μία ουσία ΤΙΐβΟ- 

Ι^άοπ βρΙδΟΟρί ΡβίΓβΓϋΓϊΙ, βίος και πολιτεία τοΰ έν 

άγίοις Πατρός ήνών Θεοδοσίου του &ρχιμανδρίτου 

πάσης της έρημου, της δπό την άνίαν Χριστού τοίί 

θεού ημών πόλιν, 

Ηυξησεν ήμΤν τον άριθα^ν τών άποστδλων 660Γ- 

£11 Νγδδβΐΐί, ε?ς τ6ν Ιγιον Μελέτιον επίσκοποι* Άν 

τιογείχς. 

'ίίχος σάλπιγγος, λύρα πνευματική. ΟΙίΓγδίρρί ρΓβ- 
8ΐ);ΐ6Γί ΗίβΓ08θ1;ΐηΙΐΑηί, έγκώμιον εΙς τ6ν ίγΤον 
Ιωάννη ν τ^ν Πρόδρομο ν. 

*Η χθες τίΐς θβοτδκου γενεθλιακη πανήγυρις της 
κοσμικής χαράς. ΟοδΟΙ» νβδΙίΙοηβ, •1ς τους αγίους 
'Ίωακειμ καΐ Άνναν τους γονείς της Θεοτόκου. 

θ 
θα^εΤν μεν τον λόγον έπ' ολίγον καν ήν ^0βI11I^• Θ3 Μ 80ΚΙΡΤ18 δΥΜΒΟΝΙδ ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^Ε 0ΙΑΤΗ1ΒΑ. 94 ΟβΟΕηβίΓβθ έ^ζιος, {| προπίμπτήρκος βίς τη/ Κ^^μη- α ίβοηίδ ίίΠρβΓΑΐΟΓίβ, λ(ίγος ιΐς τη# άρχηγ τΑν Να* 

σιν της 6περενδόξου χαΐ Δε9πο{νης ημών θ6οτ(>χου. στειών. 

Ιρ86 (Ιβ Ιΐ&Ο δυα ΟΓ8ΐίθΠβ αδδβΠΐ^ συνκίλεχται δε χαΐ Ίδου Χ9( πάλιν έτερα εορτή χαΐ ποΕνηγυρις φαιδρά 

ήμΤν ού μόνον δσβ πάρα των ευαγγελιστών τε χαι προ- της Μητρός του Κυρίου, 6βηη8ηί ρ&Ιτί&ΓεΙίΦ Οοη- 

φητών, άλλα <χι δσα παρ' αυτών των άποχρύφων άνε- βΙβηΐίηοροΗίΑηί, είς την θεοτόχον, 8τι άπιδ<{θη έν 

λεζάμεθα, σύμφωνα και ταύτα δηλχδή καΐ άκο'λουΟα τψ ν αφ τριετζουσα, 

τοΤς εύαγγελιτταΐ; <αι προφκ^ταις, χαΐ τοΤς μεγάλος Ιδού και πάλιν 6 Ίερ^ς του Χρίστου έπεδ/.μησε 

χαί θ&ϋλήπτοις Πατράσι και διδααχάλοις. Ει'σεται δε Πρόδρομος. ΤΙίθοάοΠ ΒβρΙΐοη&ΙβΒ, εις την έξ Άν• 

πάντως ογε δ-χχιος ακροατής και κριτής. ΟοΙΙ^ξ/ίΙΆΗΒ τιοχείας άνακομιδήν της του Προδρόμου >^ειρός. 

αηί€Τη ηθ$ οπίηία (ΙίΜΒ ηοη ίαΨίίητη ^Vαη^^ι^$ι3β €ί Ίερος μίν χαΐ θεσπέσιο; άπας ο των γενναίων 

ρνορΗβίΟβ, 86ά βϋατη {{νΟΒ ν€(6ηίηΙηΤ %ηί€Τ αρΟ- μαρτύρων κατάλογος. ΑδΙΟΓίί β, ίδΟΟρί ΑηΑ868Β, εΙς 

ΰίΤ/ρΗα^ ΰΟΠΒΟηα Ιατηβη βΐ ΟΟίφτίηία βναηρβΙίβΟβ τ^ν αίγιον μάρτυρα τοΟ ΧριστοΟ Φωκαν, 

$ϋ ρΓ0ρΗ€ΐί8^ εΐ νηαςηί^ βί ηητηϊηβ ίηβα(ί$ Ραίη- 'ίσίδωρον τον γενναΤον λόγος έγχωμιάσαι. Νίοο- 

δίΜ €ί 9ηαρί$ΐη8. ΟίΚ» ΟΤηηΐηΟ ΟΟίηρενίί Χία 6886 Ιβί Ρβρ&^Οίηβηί, έγχώμιον εΙς τον ενδοξον μάρτυρα (Β^ηυ8 ΙεοΙον βΐ ι\ί8ΐη8 ΐηΛβχ , Ίσ(3ωρον. [96] Θαυμάσια τα 2ργα σου, Κύριε, δ μεγαλόφωνο- ^. [97] Ιστορία μεν το πονηθίν τουτι σύγγραμμα, 
τατος προφήτης Δαυίδ, δίβίηηίί &Γε1ΐί6ρί8ΰθρί ϋοη- ^^ίΐ παλαιών ίργων. Β^δϋϋ δθίβυοίβηδίδ ΙίΙ^Γί (ΙϋΟ, 
8ΐ&η(ίηοροΙί(3θί, λόγος εις το έν Χώναις Οαυμα του εΙς τάς πράξει; της αγίας καΐ πρωτομάρτυρος θε- κλης. 

'ΐσχυρδν της άποστολι/ής άλείας το δίχτυον. ΡίΟ- 

εϋ ρ&ΙΠ3ΓεΙ)9Β €οηδΐ3ηΙίηοροΙίΙ%ηί, έγχο)μιον εΙς άρχιστρατ/Ίγου Μιχαήλ. 

Θαυμαστός δ θεδς έν τοΤς άγιοις «ύτοΟ. Ιιβοηίβ 
ΙΐηρβΓ&ΙΟΓίδ, λόγος είς τον άγ•ον Δημήτριον. 
θαυμαστός δ θεδς έν τοΤς άγίοι; αύτοΟ. Ευ/αιρον τδν αγιον άπόστολον Άνδρέαν. 

μετά του προφήτου, ΕρΙΐΠΒΠΐϋ ΙΠ&Γΐ^Γίδ 0Ιΐ6Γ80ηί€ ^Ιωάννγι τ^ φωνή του Λόγου τούτους άνατίΟημι. 

6ρΐδ00ρί, περί τοϋ θαύματος του εΙς παΤδα γενο- Μ&Ο&πί ΟΓ^δΟΟβρΗαΙί, εις τήν γέννησιν του Πρόδρο- 
με νου παρά του ίερομάρτυρος και αποστόλου Κλή- μου. 
μεντος. (^ 

θαυμαστός δ θεδς έν τοΐ; άγίοις αύτοΟ, φ/^σίν δ 

μέγας. ΝϊοβΙίΒ ΓΐΐβΙθΓΪ8, βί,- τον Ινίοξον μεν;λομά?- 83Γθηίθβη8Ϊ8"βΓίίΐίθνί80θρΙ'λν< νίΓτΐ'Αγι 
τυρά Παντελεήμονα. 

θεΤά τίνα και μεγά)α μυστήριιτ θεού φιλα^θρω- Καθάπερ τη Ιερφ τραπέζ^^, εΙς τότε. Ιδί(ΙθΠ ΤΗββ- 

αγίων. 

Καθώς ^τεχώρει ^ιεσαφήσαμεν. ^03ηη^8 ΤΙΐβδδβ- πίας γνωρίσματα ΤΗβοΛοΓΙ ρΓβδ6ϊΙβΓΙ ΜβρβΒ Εο- ^ ΙοπΙ^^ηβΐδ, δτι ουδεμία διαφωνία, ουδέ έν,ντίωσι; 

οΙβδΙίΒ, λόγος διαλαμβάνων καθ δν ή της θεομήτο- ^, ^^^, ,ύαγγελιστ-Ις περί τής αναστάσεως. 

ρος έσθη; τη βσσιλίοι χών πόλεων έπεδήμησιν. κ^• ^^^^ ^.^ ^,^^ ^^^^ ένΛοετων τήν έρώσαν ψυ- 

θεοδόσιος δ άςιομάριστο.• καί ΟγηΙ» ΐηοπαοΐΐΐ β( χή, ^^^^^^ ^ρ^^ μ,^^,,,,, έκκαλεΤται. αο&ηηίβ («Λ- 
ρΓβδ^ϊΙβΠ δοϊΐΗοροΙϊΙΠη., περί του βίου του έν ^^^ι ^^^^^ ΕοοΙι^δί» βΐ ΛβΙοηβ, ε?ς τδν βίον του 
άγίοις Θεοδοσίου ^ ^ .^ ^, ^•' *ϊ^^^^ "«Ρ^^ ^.^^ν Μωσήφ του Ί-μνογράφου. 

θεο; Κύριος έπ ορούς επεφανεν. Ηαε&ΠΙ ΟΙίΓγβΟ- καΐ κυβερνήτης μεν προς άνεμον παραταττόμενος 

Οβρίΐαΐΐ, λόγος εΙς την Μεταμόρφωσιν του Σωτή- ρ^^^^ ΝΐΟβρΙΐΟΠ ΟΓββΟΓΚ, είς τδν άγιυν χαί Ινδολον 

μεγαλομάρτυρα Μερχούριον. 

ΚαΙ νυν άρα των προς ήμας ύπόθεσιν ΐίχουσα λό- θεδς ό τά πάντα πριν γενέσεως αυτών έπιστάμε- 
νοί. αοδβρίΐΐ ΒΓγοηηϋ, λ<ίγος εΙς τί,ν Εύ«γγίλι<»μ4ν γ.«, ήμερα. Ιβοηίβ ίίηρβΜΙΟΓίβΓίΐΓτήν π5Τ<ή'ν>ριν 

Πλιού τού προφήτου. 

Και πάλαι τφ θείφ Δβυ(δ περί ^μών πάντων χ•λα- 
δίσαν το Πνεύμα. ββΟΓ^ί Α^ίοροΐίΐφ, λόγος εΙς της Θεοτόκου. 

θεοΟ έν σαρκι δοςάζομεν γέννησιν. Ι,βΟηίδ ίοΐρβ• 
ΓΑΐΟΓΙβ, λόγος εΙς τήν Χρίστου Γέννησιν, θεού του παντοδυνάμου πλούσιον ήμΤν λόγον χορη- ^ο^,^ ασωμάτους. Καί διά τι ταύτα ττί θεί? Γρσφ?^ 
γουντος ϊ. ανοίξει. ;οδβρΗί ΒΡγβηοί, λόγος εύχαρι- άποκέκρυπται. Καί περί |^ατο.ν καί ά^|5ήτων. 
στήριος εΙς τΙ.ν θεοτδχον. Ι> ^^^ ^^-^ ^1^ ^^^ ^^^^ .^^^^^^ χ,λώμεν. Νί- 

θερμδς δ ζήλος εΐ^ τήν παρούσαν ύπόθεσιν, άλλα βοΐίΐί €3ΐ)Λ5ίΙ», εΙς την Γέννησιν της Θεοτόκου, 
νωθρδς δ λόγος εΙς την τοιαύτην έλήγησιν, ΕϋδίΓδίίί Σ:^,μ:^ δή λοιπόν και νου κεφαλαιωδεστάτο των 

ρΓβδϋγΙβΠ, εΙς τδν βίον καί πολιτείαν του μεγάλου θαυμάτων άψασθαι του πανσέπτου. ΜίΓαΟϋΙϋΐη ββη- Εύτυχίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

θερμδς δ πόθος, άλλ' αδρανής δ νους• ζέο»ν ο οΐί ΐΏΗΓίγηδ ΟβπΐΰΙπί ύβ 1ί1)6Γ3ΐ& βΐ) οΙ)δΙ(ϋοη6 Β«γ- 
Ι)3Γ0Γυίη ΤΗθδδ&Ιοηίοα.ΑυοΙοΓ βεπ()6ΐ>&1 δυΐ) ίιηρβ• £ρω;. ΝΐΟβΙδΒ τΙΐβΙΟΓΙδ. εΙς τδν ά'γιον και καί πανεύφη- ρ^ΙΟΡβ ΜαυΠίίΟ, βΐ ρΓΟΓδϋβ ίπ θΙ>8ί(1ίοηβ δΟΓίρδΐΙ. 

μον άπδστολον Βαρθολομαΐον. Μέγιστος ο5ιο; στρατός των κατά τους ημετέρους 

θυμηδίας μεν πάσα θειοτάτη πανήγυρις εκάστοτε χρ({νους ωφθη, βΙΟ. Τοσούτψ τάχει τήν όδδν διανύ- 

τελούμενη. ββΓΠίΙΒηί ρβΙΠβΓΟίΐΟΒ αοηβΙαϋΐίποροΓΐ- χαι προσετάχθησαν, ώς μηδέ γνώναι ημάς τήν 'έλευσιν 

βύτών πλην προ μια; ημέρας, βΐ€. Α δε αύτοψι κατεΤ- 
δον, καί ταΤς χερσιν έψηλάφησα κατά τδ άνατολίλδν Ι&ηΐ, εΙς τήν Εΐ'σοδον τής 1<περαγίας Θεοτόκου. 

1 Ίδου ήμΤν ή χαλή του χρόνου έπίστη περίοδες, της πόλεως μέρος, έχ τβ των πολεμίον χεχίΜΐ 95 £Ε(»ίΙ8 ΑI^I^ΑΤ1I. 96 μέν«, κ«) Οπ^ μ<>νου θκου &α(τχ<&(9^ντΐ, χαι ταντα Α υΟβΤβηίηό^ ανάΐβίαηΐΗΓ α ηοΗί νοοη {λΛΜΛ^ μβριχώ; διηγ>ίσομχι. ΜαχίίΥΐίϋ Ηίο €χβΤ€ίίη$ (ηχΐ 
οΗΐηιηηι, ^ηί ηοΒίήί Ηίίϋβ ί^τηροιϋυε €χΐΊίβνΗηί^ 
βΙο. Εα Ό€ΐθ€ίΙα(6 Γ€Λ ΰοηβϋβτβ ]η$$% εηηΐ^ ηί 
$ί08 εστνίη αάνβιιΐννιι^ ηοηηίεΐ ηηο άίε αηΐβ^ ω- 
ρηθΌετίΐηη$ : Ει, ^ιια βρο οοηΐη ίηβιβ νχάί €ΐ ηια- 
ηίΐηα Μίρί ίη οτιβηίαΐχ ανίΐαΐΗ ρανίο, ϋηνχ αΙ> 
Ηο%ΐΛν$ (αοία^ ίαπι α θ€θ ίοΐο (Ιί$ίίρα(α^ €α #/η- 
ρίΙΙαίίΐΛ εηανναδο. 

Κβι την 'Εκχλη»(αν αίρα \ζ ύ Χριντο,; χβφζλη, πα- 
ρ^^ΐ9ον χατανοουμεν. βΓβ§ΟΓϋ Ο;ρπί ρ&ίΓΙβΓοΙΐ» 
6θη8ΐ8η(ίηορ., εΙς τήν άγίαν μεγαλομάρτυρα Μαρίνην. 

Και το λόγοις μεν άλλως τα των αγίων έκάττου 

διεξιέναι. ΡΐίΠοΙΙιβί ρ&(Η3Γ€ΐκΒ Οοη$1&ηΙίηοροΙί- 

Ιβηί, έγχώμιον εις τους άγ^ου; απα7τα^, έν φ χαι 
της περί τον αν^ωπον του Χρίστου οικονομίας επι- 
τομή. 

Και τούτο της άκρας άγαΟότητος γνώρισμα, άπο- 
δειξις χαι αυιη μεγίϊτη. ^0&ηηί8 ΕϋεΗ8!(3Γηΐη 
βρίδΟΟρί, λόγος εΙς την συναξιν των αγίων αγγέ- 
λων. 

[^98] Καλας ί^μΐν υποθέσεων αρ/άς ή παρούσα 
ιτανηγυρις δείχνυσιν. ββΟΓξΠ 6ΙΐαΓΐορΗγΐ8€ί$, εΙς την 
ύπεραγίαν θεοτόχον, οίε άτϋδοόθη έν τψ ναω τριετί- 
ζουσα. 

Καλή μεν ή των ψαλμών λύρα, θεόπνΐυστο; ή του 

Πνε'ύμχτος. ΡΓο€ΐί ρ8ΐΠ3ΓοΙΐ8Β €οη8ΐ&η1ίηορο1ίΙ&ηί, 

εΙς την ένανΟρώπησιν τοΰ Κυρίου, χαι εΐ; τας έπα- 
ρυστρίδϊς. 

Καλ>ον με 4 το ροοον τη; έαριντ,;. Ιΐβκγΰΐΐϋ ρΓβδ- 
Ιι]^1βη ΗίΡΓ08()Ι}ΐηίΐ8ηί, Ιγχωμιον 
αποστόλους Πέτρον χαΐ ΙΊαΟλον, ΓΟΓίιαι ΘχβτοιίΗηηί αηρβίοτηηί άίΰεηϋηΜ. 

Κατά του; καιρούς έκεένοι^ έβασ^λευσ» ΔιοχΑΤ|- 
τιανο; 6 τύραννο;• Η&Γΐ^π'υΐη ΜΠΟΐί ΡΓΟ€θρϋ. Ϊ6• 

ιηίηίΐ 86ρϋπΐ3 δγηοάυβ ([βηβΓαΙίβ βοΙ. 4. 

Κινεί με προς την παρουσαν υπόβεσιν η έν τοις 
θείοι; Ευαγγελίοις παραβολή. βΓβ^ΟΓϋ Ν^886II^, έγ. 
χώμιον εΙς τδν οσιον χαι θεοφ<^ον Πατέρα Ι|μ«η 
ΈφραΙμ τον Σύρον. 

Κινήσωμεν, αγαπητοί, σήμ&ρον ως χινύραν χ% 
χεί^η. ΑαάΓβ» ΟΓ€(βη8ί8 λόγος εΙς την 'Γψώ^ιν τη 
τιμίου χαΐ ζωοποιού Σταύρου. 

Κλέπ£ΐ τους πόνους των έμπορων η σγινεχτ^ς 
προσδοκία των πόρων. ΡΓοεΙί ρΑΐΓΪβΓΟίΐ^β ΟοϋΒίΑϋ- 
1ίηοροΙίΐ3ηί, εγ/ώμιον εΙς την θεοτόχον Μχρ^αν. 

κλίνατε μοι ους, αδελφοί, και διηγήσομαι, ΕρΙΐΓβΟΙ 
^^ δγπ, λόγος επιτάφιος εις τον μέγαν Βχσ^ειον άρ- 
χιεπίσχοπον Καισαρείας της Καππαδοκίας. 

Κρίνα Ι ς άγροϋ και ρεύματα έκ πηγής. ΤΙΐβοάοΗ 
ΙιΑ£0&η8 ΟυΟδβ, έγκώμιον ε'ς τον αγιον μάρτυρα Τρύ- 
φωνα. 

Λ 

Λάςαρος τον παρόντα συγκεκροτη/ιος σϋ>.Αον. 
Αη(ΐΓ68β €Γ6(ύη8ί8, εΙ; τον τετρα/μερον Λάζαρον. 
|99] Λαμπρά χαι παράδοξος της παρούνης έορττ,ς 

η υπόΟεσ'.ς. ΡΓοεΙί ραΐήοΓεΙκβ ΟοηδΙ&ηΐίποροΙίΐιοί, 

εΙς το γενέθλιον τοΰ Κυρίου ί»μών Ίησου Ι^.•- 
στοΰ. 

Λαμπρά μεν ή του Πάσ/^α πανή•^υρις. Ρπκ,ϋρλ- 
1Π&ΓεΙΐ£β Οθη&1»1ΐΐίηορθ1ί(3ηί, εΙς τον αγιον ηάτ|ΐ. 
ει; τους άγιου; Λαμπρώ; πανηγυρίζει ^ι κτίσις σήμερος. Τ1ΐ€θάθή 

^ ]ϋηΊθΓίδ ΗοίηοΙοξβΙδθ, εΙς το γενέσιον της α2ρ0ένο^^. Κάλος μίν ό της εύπε(Οειας νόμος. βύΟΓ^ίί Κίοο- 
Ιη6(ϋ6η»ί8| κΐς την διαπόρησιν Ίωσηφ, και προ την 
Παρθένον διάλεζις. 

Και τον καιρόν εκείνον βασιλεύοντο: του άσεοε- 
στάτου Ιουλιανού, και της εΙδωλολατρίας επικρατούσης. 

ΗμΠ^πιιπ) 8δ. ΙδίϋΗβΙ 8, δβΐιοΐϋδ βΐ ΜΑηυβΙίδ. Αυ- 

ΟίΟΓ βΓ3ΐ ϋ§(1ΡΓη σύγ'/ρο'Ος. ι.2σπερ και αΐ των υπομ- 
νημάτων πρίξεις αΐ γενόμεναι έπ* αυτοΤ; διδάσκουσιν 
Ιιμας περιέχ^ουσαι ούτως* Βαλτανού βασιλεύοντος ^ν ττ^ 

χώρα(, Περσών. Οιιεηιαάηιοάηηί ϋΐ οοτηηιβιιίαΗα άβ 
βοηισί τ€δη$ ρβ8ΐΐ8, ηυω βα ίρεα αίαΐβ €οη$€ήρία 
$%ιηί^ ηο8 άθ€€ηΙ^ Αι# ν€Γΰ/$, ΡβΙίαηο ιτηρβταΐονβ 
ίη Γβρίοηβ Ρβνβαηιηι. 

Κατά τους καιρούς εκείνους βασιλεύοντος κατά Ε$( ΤΗβοάοΓϋδ 8(υ(1ίΐ&. Μ Μαςιμιανός και Μαζ-μΐνο; βασιλε^'ς έξαπέστειλαν 
διατάγματα ε'ς πάσαν τήν οίκουμέν/,ν, Μ&^I^η0I^ 

8. ΤΙΐ6θ(1οΓί ΤΓΓοηί8. δοπρΙυπι α ρΓ9&86η(β βΙ τί- 

(ΙβηΙβ. Ιη Γΐηβ. Και τέλος προσευξάμενος, χαι εΙπων 
τό Ά|ΐήν, ώσπερ έρευγόμενος παρέδωκε τήν ψ^'/ήν. 
Και ώσπερ άστραπήν Ίδουιεν άναλαμβανομένν^ν τήν 
ψυχήν αΰτοΰ εΙς τον ούρανόν. Εί ίοηάβηΐ ρΓβϋϋίίΒ 

€^η8ί8. άίΰίοςηβ Ατηβη^ νβΐηίί βτηβίαηΒ αηίτηαίη 
τ€άάί(ΐα, βΐ νβΐηΐί (ηΐρχιτ νίάϊηιη$ ίΙΙίηβ αηίψηαΜ 
ίη ΰΰβίκηι αώηί$8αιη, Γ€€η)1αιηριιβ. 

Μαρτυριχή πανή*^ρις σήαερον. ^0^^||ί8 ΠΙβίΓΟρΟ• 
Ιίΐ9β ΕυεΙίΑίΙ&Γυΐη, εΙς τήν μνή,^ιην του αγίου μάρτυ• συγχώρησίν του Χρίστου Σωοαρίου τ^νός τον Περ- ^ρος Θεοδώρου τοϋΤήρ»ονος, ήτοι τον άνθισμόν. σων. Μ&Γ(γπυιιι 88. Αοίηάίηί, Ρβ^ιΐΐΐί 6ΐ Απβπιρο 

άίβΐί. δεηρίυΐη ββΐ & ρηΈ^βοΙβ. Και ταύτα αύτου 
εύξαμένου, ώράθη αύτοΤς στρατό; αγγέλων υπερμε- 
γέθης ών τό κάλλος ημάς του; όρώντα: έπι της γης 
έ^ψεν• Κειμένων δε ί,μών επιπλέον, έστησαν οΐ άγιοι 
εΙς προσευχήν. Εΐ. Κα» ^στώτων ημών χαι θεωρούντων, 
ήκο'ύοντο ήμΤν φωναί αναρίθμητων στρατών αγγέλων 

λεγόντων. Εΐ Ηο^ο ΟΜί» χΙΙβ ΟΓΟΒίβΙ, αρρατηΗ 
%Λί$ βχβτάίηβ ιηβοα αιιρ€ΐθΓΗηι^ ^αονηηι ρυΐ- 
ΰΗηίηάο, ηο$^ ηηί νΐάβΙ>αιηη3, ίη Ιβίτατη άήβοΗ. 
Οηιη νΰτο ηο8 άίη ρτο€νηιδ€Τ€ΐηη8^ 8αη€Η ιη οηι- 
ϋοηε 8ί€ίβτηηΙ, βΐ€. Ει, ϋητη ηο8 8ΐαΓ6ηχΗ8 6ί Μάρτυρος παραγέγονε μνήμη 1.601)18 ίπΐρ6Γ&Ιθη8 
λόγος εις τον μάρτυρα Τρύφωνα. 

Μάτην οΐ πολλοί τον χρόνον αίτιον άξιοΰσιν εΤναι. 
ΝίοβρΙΐοηβ ΒΙθιηπίίά», βίος χαΙ πολιτεία του 69{ου 
χαι θεοφόρου Πατρός ήαών Παύλου του έν τψ Λά- 

Μεγα'λα της προσευ/ή; τά χαρίσματα, ίβοηΐίΐ 
ρΓ68ΐ)γΐ6Π 6θηδΐ3η1ίηπροΙΐΐ3ηί, λόγος εΙς τήν με- 
γάλη\ Παρασκευήν. Και είς τό πάθο; του Χρίστου. 
Και εΐ; τον 'Ιώβ, 

Μεγάλαι τε και πολλαι και ποικιλαι τή; άτίομα- 
του χαΐ μεγαλοπρεπούς. ΡαηΙβίΙβοηίδ άίαοοηί βΙ 97 ΌΕ δΟΗΙΡΤΙβ δΥΜΕΟΝίβ ΜΕΤλΡΗΗλδΤ^ ΟΙΑΤΗΙΒΑ. 9β θ1ΐ3Γΐθρ1ΐγΐ8θί8Μ31£[η8Β Εοοίβδί», διήγ^**^ ^^'^Ι^^^*^^"^ Α ^^*^''^'^ καιρψ • προτερον μεν "Ελλη^ις τ•ίγ;^άνονι»<^ του πχιιαεγίσχου κι». πανενδ($ξου Μιχαήλ του άρχ^ι• 
στρατηγού , κχΐ των αγγέλων Γαζρά^Χ και Ρα- 
φατίλ. 

Μεγάλη (^^"^ ^ τταρου^α ήμερα. Η21Γ.3Πί 61)Γγ800θ 
ρΐΐβΐί, λ(ίγος εΙς την τρίτην Κυριχκην των Νηστειών, 
έν ίί κατ* ^ςαίρβτον ή του τιμ(ου Σταύρου τελείται 
προσκύνησ'.ς. 

Μεγάλη τ^^^ ημέρας ή δύναμις. Μ&οαπί ΟΗΓγΗΟΟΘ- 
ρ1ΐ8ΐί, λ<$γος ι\ς την άγίαν καί παν3•.νοςον Άνάστασιν 
τοΰ Κυρίου <α\ θεού και Σωτηρος ημών *Ιη7θυ Χρί- 
στου. 

Μεγίατην λ($γων 6π(>θεσιν τιροέΟετο τοΤς πτωχο- 
τάτοις ?ιμΐν. ΑΙβΙ&ΙΙΐΐΓί ΙΠΟη&οΗί, έγχώμιον εΙς τον 
άπ()στολον Βαρνάβαν. 

Μετά την *Ανάληψιν του Κυρ{ου. ΕΐΙδβΙ)*!! ΑΙβΧβη- 
(Ιΐ'ίηί, εΐ^ την δευτέραν παρουσίαν του Κυρίου. 

Μετά την μακαρίαν καΐ ενδοξότατη ν Άνάστ^σιν του 
Κυρίου καΐ θεοδ ήμ^ν. ]ϋΐ6ΐ(ΐ0(1ϋ, νβΐ, υΐ β\\\, Μβ- 
ΐΓΟίΙΟΓΐ, μαρτύριον του άγ(ου Λιονυτίου του *Αρεοπα- 
γίτοΰ. 

Μη θαυμαστή; ^ έμός μο,ί3ηγέτηζ, ει τορον τι και 
λαμπρών φθέγξομαι. [100] Ηίοΐΐ&βΐίί; ΡδβΙΗ, προ; 
τον πρωτοσύγγΐλλον περί του άγ'ου Γρηγορίου του 
Θαυματουργού. 

Μητρός θεοϋ έορχην τιμώμεν. I^βΟη^8 ίΓηρβΓ3(0Π8^ 
λόγος εις την Κοίμησιν της Παρθένου. 

Μιχαήλ ό των αγγέλων αρχιστράτηγος του λ({γου 
μοι τοΰ παρόντος υπόΟεσις.ΟΗΐ^βίρρί ρΓ68ΐ);ΐ6Π Ηίβ- 

ΓθδοΙ;ίη!ΐ8ηί 6ΐ οΗ&Γΐορ1ι;ΐ3θί8 δ^ηοΐ» ΚβδίίΓΓβ- 

ΟΐΙΟΠίδ, εις τί)ν ά'γιον άρχιστράτηγον Μιχαήλ. μετέπειτα δε πιστεύσαντες τ^ εκείνου προτροπτ^. Η<Β€ 

νβΓΟ ηο8 (ταη8ΰτιρ3%ίηιΐ8, ηιηι βο ίβηιροΓβ νιζβτβ• 
ηιυ3^ ρηηε ςιηίάιίηι ίηβά€ΐβ8, ρο8ίτηοάηιη ί11ία8 
αάΗοτΙαίΐϋηίίη8 βάΰΐη αηιρίβχαΐΐ. 

Νικάτω και λόγων ευροιαν της σωτηρίου πανηγυρβως 

το θαΰμα. ΡγοοΙι ραΙπαΓοΙι» Οοη$(8ηΙιοορο1ίΙ&ηί, 

εΙς το αγιον Πάσχα. 

Νομός άνωθεν αθλητικός. ίβΟΠίδ ΙΐΏρβΓ&ΙοΗβ, λό- 
γος εΐ; τον άγιον πρωτομάρτυρα Στέφανον. 

Νομός ^στι φύσεως ταΤς μελίσσαις μη άπαίρειν 
των σίμολων. ΒβδίΗί ΟδΒδ&Πβηδίδ, εΙς Γόρδιον τον 
μάρτυρα. 

Νομός ούτος ίίνθησε πάλαι παρ' "Ελλησι, ατΧ μέγα 
τφ χρδνψ τ6 κράτος είλήφει, ΝίεβρΗοΓΙ Ογθ^ΟΓΦ, 
β'ος καΐ πολιτεία καΙ λθλησις του διίου Πατρίς ημών 
Β Μιχαήλου τοΟ σ-ίγγελλου. 

Νϋν ήμερα φωταυγής και σωτ/ριος. Νυν •ήλίθ- 
λομ-ής ή παρούσα πανή•|υρις, ΙδίάοΠ ΑΓεΗίβρίδΓορί 
ΤΙΐ68:δ2^1θηίΓβηδί«, λόγο; εΐ; τη/ έορτήν των Φώ• 

[ΙΟΙ] Ξ 

Ξίνον και παράδοξον μυστήριον έγένετο έν ταΐς 
ήμέραι; ημών. ΑΐΙΙΟΙίϋ ΐηοΠΑΟΗ!, βίος και πολιτεία 
τοΰ δ-ίου Πατρο; ημών Συμεώνος τοΰ Στυλίτου. 

Ο 

Ό βεδς και Πϊτήρ τοΰ Κυρίου ημών 'ίησου 

Χρίστου. ΟΑίΙίδΙί ραΐΓί&ΓΰΗββ εοη8(3η(ίηοροΗΐΑηί, 

λίγος εις την "Γψωσιν τοΰ τιμίου Σταύρου. 

Ό θί.6; τών Πατέρων ^πιλάμψοι μοι το πολυπό- 
θητον φώ; ΗβΙίβθ ΠΙοηαοΗί, λδγο; προεδρτιος ε!ς την Μικρού Μακάριος διέφυγεν 6 Αίγύπτιος. ^Οϋηη^δ^ Χρίστου γένναν, καΐ εις τους αγίους Πατέρας. Ηα^ίοροΙίΙβΒ, έγνώμιον έκ μέρους εις τ6ν αγιον ασ- 
κητή ν Μακάριον τ^ν Αίγυπτιον, 

Μο/αχοι δύο έκ της έωας δρμώμενοι Σταύρου τδν 
τόπον. ΜαΓεβΙΙί 3ΓθΙ)ίπΐ&η(Ιπ1φ, π£ρ• της ευρέσεως 
της τιμΊα; κεφαλής τοΰ Προδρόμου καΐ Βαπτιστού. 

ΑαοΙοΓ η&ΓΓΑΐίοηΐδ οοΙΙίςίΙοΓ 6Χ 6&(ΐ6ΐη πηγγα- 
Γιοη6. 

Μόνος έν άνθρωποι; τέλειος άνθρωπος 6 της δι- Οίδα δτι άγαπητδν ήμΤν, ώ Ααος τοΰ βεοΰ. Ιιβοηίδ 
ίπΐρ6Γ&ΙθΠ8, λόγος εΙς την Ιέρωσιν του ναοΰ. 

Οΐ μεν άλλοι εΰαγγελισταΐ την καιά σάρκα γε- 
νεαλογίαν τοΰ Κυρίου. ΡγοοΙΙ ρ3(Γί&ΓΰΙΐ8β ΟοΒδίΑΟΐί- 
ηθρθΙί(8ηί, εΐ; τδ αγιον Πάσχα. Και εΙς το, Έν άρχΓ» 
ην ό Λόγος, Και εις τον αγιον Ίωάννην τήν θεο• 
λόγον, 

Οΐ μεν ευ είδότες άθλεΤν, τοΤς τών θεωμένων έφ- καιοσύνης.ΜβίΙΐΟίΙϋ ρΓ6δΙ)γΐ6Η ΗίβΓΟδοΙ γπΐίΐ&ηί, λό- ήδονται κρότοις. 0;πΙΗ ΑΙβΧΕηάπη! ΑΓθΙΐί6ρί8£θρί, γος εΙς τήν 'Γπαπαντήν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίσ- 
του, και εΙς τήν Θεοτόκη ν, και εΙς "Ανναν^ και εις τον 
Συμεών. Ιη αΐϋδ 68ΐ ΤίπίΟΐΙΐβί ρΓβδΙ)}(6Π ΗίβΓΟδΟ- 

ΙγιηίΙ&ηί. 

Μύστα τών άψητων ιερουργημάτων Ζαχαρία. Οοδ- 
ΐη» νβδΙΚοΠδ, λόγος εγκωμιαστικές *1ς τδν προφήτην 
και αρχιερέα Ζαχαρίαν, *^ 

Μυστήριον βασιλέως κρύπτειν κάλο*/. δορΙίΓΟΠίί 
ρ&ΐΓί8Γ0^8Β Ηί6ΓΟδθΙ;ΐηϋ&ηί, βίος και πολιτεία της 
ίσίας Μαρίας της Αίγυπτίας. 

Μωσής ΙκεΤνος, φ θάλασσα μεν ύπεχώρει, γη δε 
παραδόξως ελειτούργει πηγάς. ΙδίάοΠ ΤΗβδδαΙοηί- 
060818, λόγο^ εις τήν Γέννησιν της Θεοτόκου. 

Ν 
Νεόφυτος τις δοΰλο; θεοΰ τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ 
Χρίστου ^κ γένους Χριστιανών 6πηρχε.Μ&Γΐ}ΠϋΙΙ1 8&ηθ* 

Ιί ΝβορΙιγϋ.δοΓίρΙιιιη βδίΑ ρΓ&ρβηΙββΙ νίϋβηίο. Ιη 

ΔαΟ : Ταΰτβ δε μ&τεγράψαμεν παρατυχόντβς τψ κατ' λίγος εΙς τήν Μετααόρφωσιν τοΰ Σωτήρος, 

ΟΙ μεν όπλΐται 'Ρωμαίων μετά νόμον. 6Γ6£[0Γϋ 
Νγδδβηϊ , έγκώμιον εΙς τους αγίους Τεσσαράκοντχ 
μάρτυρας. 

01 μεν σεπτοί και θεόπται απόστολοι. 3θ&ηηί8 
Ζθη3Γ2β, βίος τοΰ αγίου Σιλοέστρου. 

Ο'ι μή τους γενναίους άγωνιστα; είσιόντες, 5ν 
μή πο\ΰ τους φΟάσαντας, ΟβΙΏβΙπί Ογάοηίί, ε•ς τήν 
άγίαν Πε^^τηκοστήν, ήως εΙς το αγιον Πνεΰμα. 

Οι σφόδρα τών ερωμένων αΰτοΤς έφιέμενοι, και τή 
τούτων μνήμτ^ συνεΤναι διηνεκώ; ποθοΰντες. ^&^οI)Ί 
ΙΏΟη&οΙίί βΧ ΓηοΠΗδΙβΗο ΟθΓθίηθΙ)3ρ1ΐί, εΙς τήν τής 
πορφύρας τοΤς Ιερεύτιν άπόδοσιν. ΚαΙ εις τ6, Έμε- 
γάλυνε Κύριο; δ θεός το δνομά σου. Και άλλα περί τής 
Άειπαρθένου Μαρίας. 

Οί τής άΟλ/,σεως νικηται, ουράνιοι δε πολΤται, 
ο1 τοΰ Χρίστου στρλτιώτΐι. ΜαΓίγπαΠ) δ&ηοΐί ίοη- 

ΐ;ίηι €6οΙ(ΐποηι8. δοπρίαοα θ&Ι » ρΓΦβθοΙθ οΙ γί- 99 ΙΒ0ΝΙ8 ΑΧΛΑ'ίΙΙ 1Ο0 άβηΐβ. Κχΐ το μνημεΤον Τίομεν άνεφγμένον, χαι φωςλΡΓοεϋ ρΑΐΓί&Γ€ΐΐ«€θΙΙ8(Μΐ(ΐαορθ1ίΐΐΐη!«λγχώ•χιονι^ 

Ιλβμψεν έ•ι τψ οι/.ι{μ«τι κυκλόθεν. £ί ίβρϋΐίηταίη τον άγιον πρωτομάρταρβ Στέφχνον Όΐά{ηΐίί$ηρ&τΙαίη^ €ΐΙηηΐ€η ίΙΙίΛχϋ άτΰηίηηηαίΐηβ 
νι ΗαΜίαϋηΙο. 

Οί το οι5αίτκ«λικ6ν προς άλλους σπεύδοντες με- 
τοΕ^ιώ/βιν άξίωμχ. ίβΟΟίϋ Νβ&ροΙίΙβπί Ο^ρπί^ β^ος 
το3 άββα Συμεών του δια Χρίστο ν επονομαζομένου 
Σϊλού, έν κεφαλαίοι; ξγ' διαλαμβάνων καΐ τά κατά 
τ^ν δαιον Ιωάννη ν. 

Οΐ τοΤς θειοις και μακαρίοις Πατράσι συγγράφον- 
τες τα έγκώαια. ^οη^η^8 ΖοηαΓββ, εις τον Ίεροτο- 
λύμων Σωφρ(!νιον. 

Οΐ των αυτών δωρε^ΰν άξιωΟ^ναι Ιπιποθοΰντες 
τα; τών αγ(ων μνήμας. Ν&ΓΓ3ϋθ ΠΐίΓ&οαΓί βαηείΐ 

ΟβοΓκϋ,άβ ροβΓΟ ίη οαρϋ^ΐΐΑΐβιτ) αΐχΐυοίο, βΐ ρΓβθ- Ό μεν θεοπάτωρ Λαυ'ίδ τ^ άκιθχλές, χβι μετάρτιον. 
Νΐ€6ΐ»Γΐΐ6(0Π8Ρ&ρΙΐΙ&Κ0ηΐ8, έγκώμιον «ίς -Λνμέγχι 
Νικ(ίλαον τον μυροβλύτην χαΐ θβυμβτουρν<5ν. 

Ό μέν παλαιός των &ν6ρώποιν ρίος μίνων Οανήγ 
κατάδικος. ΒββΠϋ ΚβΙβυϋίβηβ'ϋ βρίβΟΟρί, λόγος ις 
θωμαν τον άπόστολον, 

Ό μέν σκοπό; εις έσςιν, ΟΓΟ^οΗί Νϊβββηί, εις ;9» 
β(ον και τα θαύματα Γρηγορίου «ου βα•^μ«τουργου. 

Ό μέν σκίίπο; εις έστιν τ»μών, χαΐ τών προ Τ|)μ»« 

φιλοπ($νωνΧ6οαΙϋ βρίβοορί ΝθβροΗίβηί βγρηοηιαι 

ίπ81ΐΐ8β, εΐ; τα λειπόμενα του βίου Ιωάννου αρχιεπι- 
σκόπου Άλεςανδρείι; του Έλεήμο'Λς. 

Ό μονογευτ,; ϊΐό; και Λόγος τοΟ θεού. ΟγηΙΙί ΙβΓ βρβιη Ιί1)6Γαΐο, Ιιβοηβ Ρ1ΐ0€2ΐ (υπι €ορί8Γυηι ^ ιηοη&εΐιί β( ρΓ68ΐ)γΐ6Π 8ΰ}ΙΙιοροΙίΙβοί• πκρι ττκί ρΓφΓβοΙο. δ€πρ1υιη 68( & ρΓ8β86η(6 βΐ νί(ΐ6η(6. 
Ταΰτα ούν και ήμεΤς συνεγραψάμεΟα, απερ τοΤ; 
ΟφθαλμοΤς ημών έωράκαμεν και ταΤς ώτιν ημών 
ήκούσαμεν ει; δό^αν (Ιθ2] θεού κιι αΤνον, Τνα μί^ 
ττί χρονίφ παραδρομή λήΟ^ις βυθοΤ; και άγνωσίσς 
έπιχαλυ(ρ6{\ τλ παράδοξον τού θαύματος, γεγονός έπι 
της ημετέρας γενεας.0α?^ί^^ί1^^ ηοβ €0η$ΰΓίρ81τηη$, 

(ΐυω 0€α1%$ ηο$ίη8 νίίΙίηΐίΐΒ βΐ α\ιή\)\ι$ ηοΒίή$ αη- 
(ΙίνίηιηΒ ίίΐ ρΙοηαΜ βΙ Ιαηάβηχ ϋβί, ηβ ΙβιηροΗ$ 
ά60ΗΥ8Η οΙ>ΙΜοηΐ8 ρΓο(ύηάίΙαΐ€ αί^ηβ ίρηοναη- 
ίίίΒ ΙηΐίηβΓραΙητ Ηοο αάηιίταϋΐΐβ πίΐταΰηΐηηι ηο- 
$(Γα ωΐαίβ βοίηηι. 

*0 κύριος εοχιΙλευ3εν, αγιλλιάαΟω η γη. Ιθ3ϋ- 
1)15 πΐβίΓΟροΙίΐΦ ΕαπΠαίΙ^ΓυΠΙ, ει; την μντ^μην του 
μεγάλου τροπαιοφόρου μετά τριτην Ι^μέραν τού Πάσχα 
τελουμένην. 

Ό κύριος ημών Ιησούς Χρίστος 6 Σωτήρ πάντων. 
ΝίεβίΦ Γΐΐ6ΐθΠ8, )όγος διηγηαατικος περί τη; αθλή- 
σεως και ευρέσεως και άνακομιδής τώ> λειψάνων 
τού άγιου πρωτομάρτυρος Στεφάνου. 

Ο κύριο; ημών Ιησού; Χρίστο; 6 Πατήρ πά^-ων 
τών έλπιζομ^νων. ΜίοΙίΑθϋδ ΡδβΙΗ, λόγος εΙς την 
ανακομιδην τού τιμίου λειψα'νου τοΰ άγ'νυ πρώτο - 
μάρτυρος Στεφάνου, έκδ'>Οεις αυτοσχέδιος. 

Ό λόγο; ούτος ό της δσία; ήμ^ν τον βίον άριστα 
διαζωγραφήσας αγαθού τίνος Ιθους, Μ&ηα6ΐί8 ΡβΙδΒΟ- 
\θξ\ ίΠ)ρ6Γ3(0η3 ΟΓ&ϋο. "Οτχ Γ| μΙ> αμαρτία το 
πάντων χείριστον • δεΤ δε μη άπογινώσκειν μήτε 
αύτ^ν μήτε Ετερον, κα• περί τη; τού Γεού προνοίας 3ίου τού έν άγίοις Πατρός ημών £ύΟυμίο*<> "Λρος άοοβ 
Γεώργιον καΐ ί^γούμενυν, έν κεφαλαίοι ς νΟ' . 

Όποταν το εαρ Ιπέλθι;^ τ« τών σωμάτΐϋν ατοιχεΤχ. 
^0&ηη^8 ,βρίδΟΟρί ΕυΙΧΒΦ^ λόγος '.στοριχος εΙς ττ,ι» 
άγίαν τού Χριατοΰ γέννησιν, 

[103] "ΟρθροςήμΤν φαεινότατος, εύσβοειας, χαι λαμ- 
πρών θαυμάτων περιοχή. ΜίθΙΐ&6ΐί8 8Τ€ΐΐίπΐλΙΐ4Γί(£, 
ε'ι; τον βίον και τα θαύματα τού δσίου Πχτρος ημώι 
Νικολάου. 

"Οσαι τών πόλεων βουλονται τοΓ< βχσιλεύουϊΐν 
χάριν ^κτίνειν. ΟβΓηβΙτϋ 0}(1θηϋ, λόγος εΙ; τρι. 
Κύαγγελισμον ττΐς υπεραγία; Θεοτόκου, 

*Οσα μεντφ παρόντι λόγφ.ΤΐΐβΟίΙΟΓΐ ΜβΙοΛΗλΟ^' 
ηίΰίΙ^ύ^ΟΐΙΐβΐΦ, εγκώμιονεις Γρηγόριον τον βνλίΊ^**•. 

*Όσοι ττ4 κενώσει τού Λόγου, τη; ίΧτβζίχς περιιι- 
ρεΟεντε; το κάλυμμα. Αη(ΐΓ62β ΟτοΙΟηδίβ» λόγο; ει; 
την Μεταμόρφωσιν τού Κυρίου. 

"Οταν ευρωιιν οΐ ^ίΐλοπόται οίνου δζψίλβιζν. βΓβ- 
^ΟΓΠ Νγδδβηί, λόγο; ε1; τον Άσπασμον ττ»ς παν- 
αγίας Θεοτόκου Μαρίας. 

Ό τον μέγαν της βροντή; λόγον ττροτρεπόμενος 
έπαινεΐν. Νί£6(8β τΙΐβΙΟΓΙδ, έγκώμιον βίς τον αγίον 
απόίτολον καΐ εύχγγελισιτν 'ΐωάννην. 

*0 τον παρόντα συγκεκροτηκώ; σύλλογον τήν χαρ- 
μοσυνον ταύτην, ^056ρ|1^ έγκο)μιον ε:ς τ6ν αγιον 
ΒαρθολομαΤον τον άπόστολον. 

Ό τού θεού προαιο'>νΐος και άπβρίληπτος κχί 
παντοκράτωρ Λόγος. ΟΓββΟΠί Ρ&Ι&Π18β βρίβοορί 
ΤΗβδδαΙοηίεβΠδίδ, περί της κατά σάρκα του Κυρίου και φιλανθρωπίας. Άναγίνώσκεται μετά τ^ άναγνω • ημών οικονομία;, και τών δι' αύτη; κεχαρισμένων 
σθηναι τον βίον τη; δσία; Μζρια; της Αίγυπτία;. ΡβΟ' τοΤς ώς αληθώς εΙς αύτον πιστεύουσι, και τα έξης. ΰαΐηηι τβτη οίΛηίητη ρβ&%ιτηαχη β88β. Νοη €88β άβ8' 
ρβΓαηάητη ηβ<ιη6 άβ »β η€(ΐηβ ύβ αΐίο. Κι άβ άΐνίηα 
ρτοΌΐάβηΙία βΐ ΗητηαηΗαΐ€.ί.€ρίΐην ρο8ι^Ηαίη ΐ€0- 
ία (ηβήΐ νίΐα ΒαηοΙω ΜαΗ(Ζ Αίαι/ρΗαοα, 

ο λνίγος τψ μυρο^|3όφ Δημητρίίί^ τα θαύματα. 

Ιο&ηηίδ 8(3υΓ&οϋ οΙι&ΓίορΗ^Ι&οίδ ΤΙιοδδ^Ιοηίοβη- 

818, λόγος εις τα θαύματα τού μυρο^ρόα μεγάλου Δη- 
μητρίου. 

Ο μέγας απόστολος Παύλος, ο τών μεγάλων μυ- 
στηρίων έςηγητ/^;. ^0^ηη^8 ΙΏΟη&οΙίί 6( ρΓβ85}ΐ6Π 
εΐΐ1)ΟΘ<Β, λόγος ε•ς ττ»ν σύλληψιν τη; αγίας Θεοτόκου. 

V μεν αΙσθητ^ς ήλιος ύπερ γη ν ανατέλλων. *0 τών αγίων πνευμάτων Κύριος και πάσης σαρ- 
κός έςουσιαιτή;. Ρ&ηΙϋΙβΟηίδ (ϋ3€0ηί 6ΐ οΙΐ&ΓίορΙΐ;- 
Ιβϋϊδ Μα^ηββ ΕεεΙΟδίδβ, έγκώμην ε•.ς τον αρχιστρά- 
τηγο ν Μιχαήλ. 

Ό τών αύλων πνευμάτων Κύριος και πάσης 
σαρκός εξουσιαστή;. Ρβηίαΐβοπίδ (1ί300ηί, εις τον 
μέγαν άρχιστράτη•^ον Μιχαήλ. 

Ό τών κατά θεον πολιτευμάτων βίος έςιττορούμβ- 
νος, ύπόθεσις ευφροσύνης τοΤς οιλοθέοι; καθίσταται, 
ϋΓββΟηί ραΙηαΓοΙίΗΒ, βίος και πολιτεία, και μερική 
θαυμάτων διήγησις τού δσίου Πατρός ημών Λαζάρου, 
τού έν τω Γαλησίω ορει. 101 ΒΕ δΟΛίΡΤΙΒ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ;Ε ΒΙΑΤΙΙΙΒΑ. 102 Ο τών ιτζρθ£υνιχών λαγόνων άνβτεΟ ας Χρίστος &Α 
θεός. Ι,βοηίβ ίΐηρβΓ3ΐθΠ8, λόγος εΙς τί»ν Εύαγ- 
γ<λΐ7μον. Ο Πάλαι (χανώς, ώ; οΧόν τε δια βραχέων -ία περί 

παρθενίας έν τοΤς περί άγνείας. ΜβΐΙΐοάί βρίβοορί 

Ου δ* άν Εν τ1 που γένοιτο χεΤρον τΙ> ύπΐ του θεοΰ πε- Ρ&(&Γ6η$ί8 βΐ ΐη&Γΐ^Γίδ, ει; τ6ν Σ^μεώνα, καΙ εΐ; 

ίϊλβτμένον. Μ&ηυβΙίδ Ρ&ΙββΙο^ί, λόγος περί της εΙς το χήν *Άνναν ττ^ τ,μ2ρ<ί τη; Απαντήσεως, χαΐ εις ττ»ν 

ήμετέρον γένος οίχονομίας, χαΐ προνοίας του Σωτηρος. άγίαν θ&οτόχον, 

Ούδεν αρετής τιμιώτερν, ουδέν τι λυσιτελέστερον. Πάλαι μεν έγ/.ωμιάζειν τας τοΰ μερ'στου μάρ- 

Α((τη γαρ ου μόνον άλογων. ΡΙΐίΙοΐΙίβΙ ρ8ΐΓί&Γΰ1ΐ£Β τυρό; Λουκιλλιανοΰ άρι^τείας έφ•έμενο;. ΡΙΐΟΐϋ 

ΟοηβΙ&ηΙίηοροΙίΙαηί, λόγος εΙς τ^ν βιΌν χαΐ τ^ μαρ- $£6ηορ!ι;1αΰί$ 8&ηεΙοΓυιη Αρο$Ιο1οΓυιη, βΙ Ιο^ο- τύριον τ^ς αγίας Άνυ^ίας της ^ν Οιιαχλονίχτ^. ΟύδΙν ί^δύτερον {} περιχαρέατεροντής παρούσης δν Χιχνον, χαΐ τους συν αύτφ. ΠΐβΐΦ, ΐ811(ΐ3ΐίθ, ει; τ^ν αγιον Ιερομάρτυρα Λουχιλ- χρι6είη. ΟΓββΟηί ΝίθΟΠ1θ<1ί6η8ί8, εΙς την σύλληψιν 
της αγίας "Αννης, Πάλαι μέν ουν η /εο'^ Μωιέω; (Ράβδος ϊου Ισραη- 
λιτικού. 3θΑηηί8 ΧίρΙΐίΙίηί, λόγος εΙς την τρίτην Ουδείς άσΟενεΤ Παύλου άΟλουντος. ΡγοοΠ ρ&ΙΠΟΓ- Κυριακήν τών Νηστεΐα•ν, χαι εΙς την Σταυροπροσχύ- 
εΙΐΦ 0θη8ΐ8η(ΐηορθΙί(Αη!| Ιγχώμιον εις τον αγιον νησίν. 
άπόστολον Παύλον. Β Πα'λχι Συμεών έν άγχάλαις βαστάζει τον Δεσπότην 

ΟύδΙν ούτω παρασχευάξει χαίρειν. 1ι60ηί8 ίπίρβ- Αηβ$1&8ϋ ΑπίίοεΙίβη!• λόγος εΐς *Γπαπαντήν. Γ&(0Π8 λόγος εΙς τ^ν ίγιον Δημήτριον. Πάλιν αποστολική χαταστράπει πανήγυρις, και πά- Ούδέν άληίΐώς τών ^ν άν6ρο>7:οι; ε^^ει -ο στάσιμον. λιν εγώ τοΤς Οιασώταις, ΡΓΟεορϋ (Ιΐ&εοηί βΐ οΙίΕΓ- 
Αη(ΐΓ68θ 0Γ6ΐβηδί8, εΙς τον άνθρώπινον β(ον χαι εΙς (ορΙΐ}ΙαεΪ8, έγκώμιον εΙς τον βγιον άπόστολον χαΐ τους κοιμηΟέντας. 

Ούδεν, ώς εοινε, της αγάπης εστίν ισχυρότιρον. ίυϊγγελιστήν Μάρχον, 

Πάλιν εορτής μυστήριον^ και πάλιν 6 έμος λαός χο< 1<60η1η βρίδεορί ΑηΐΙ}ί5$ί, λόγο; ε\- τ6^ τετραήμε- ρ^υχής μυστικός. ΟβΠη&ηί ρ8(η2Γς•Ι)βΒ ΟοηδίΑηΐίηΟ' ρον Λάζαρον. 

Ουκ αρα μόνο; αύτο; άκατάλτιτος ην ΟοηδΙ&ηϋηί ροϋίαπί, λόγο; εΙς την Γψω^ιν του τιμίου σταυρού. 
Πάλιν ήμας ή μεγαλόφωνος φωνή^ ΑοΑίοΙπ 6ρί-> ίηορβΓ&ΙΟΓίδ ΡοΓρΙίγΓΟ^βηηβΐΦ, [104] διήγησις άπο δεορί ΤΙίεδδβΙοΐΐίεβηδΙδ, είς την άποτομήν τοΰ Προ- 

διαφόρων άθροισθεΤσα Ιστοριών περί εΐ; Αυγαρον άπο- δρόμου. 

σταλείσης είχόνος Χρίστου του θεού ημών, χαι έξ Έδέ- [Ό5] Πά>ιν ήμΓν δυά; άδιάλατο; Ιλαμψεν, πάλιν 

σης μεταχομισθείσης προς την Κώνστάντινούπολιν. ήμΤν συζυγία άοιάζευκτος ήνΟησε, 8θρΗΓθηϋ ΑΓεΙίί- 

Ού ξένα τής παρούσης ήμΤν πανηγύρεως, ούδ* βρίδεορί ΗίβΓΟδΟίγπΐίΙβηί^ δμιλία εΙς του; άγιους 

αλλότρια τής επίγονους έστι πόλεως. ΝίΗ ΠΙβίΓΟ- Πέτρον χαί Παΰλον. 

ροΙίΙ^Β ΚΙΐοάί, έγχώμιον εΙς την όσίαν Ματρώναν , Πάλιν Ιωάννης δ μέγας, ή πρόδρομος του Λογού Ι ν ττί νήσψ Χίψ. φωνή. ΜαΟΑΠΙ ΟΙΐΓ^δΟεβρΙίΑΐί, εΙς την άποτομήν τής Ου παλάιοΤς αρα μόνον, άλλα χαι χβινοΤς διηγή- κεφαλής τοΰ Προδρόμου, 
μασιν έδει χοσμηθήναι τ^ν Πόντον. ^03ηη^8 ΠΙβίΓΟ- Πάλιν Ιωάννης ο την γλώτταν χρυσούς, καΐ 

ροΐίΐ» ΕαεΙΐ&ΐΐ3ΓυΐΥ), βίος του δσίου Πατρίς ημών πάλιν ήμΤν άπιφανής εορτή. Ιοβηοίδ ΐηβίΓΟροΙίίΦ Δωροθέου του νέου, ήτοι του έν τψ Χ(λιοκώμψ. ΕυεΙίαΐΐΑΓυαΐ, εΙς τους αγίους τρεΤ; Ιεράρχας Κά• Ου πολινικον του πολλού ζητήματος. Μίεΐΐαβίί^ σίλεον Χρυσόστομον και Γρηγόριον. 
ΡδβΙΙί, λόγος έπι τψ έν Βλαχέρναις γεγονότι θαύματι. Πάλιν 6 τάβας έγώ τ6ν νουν ΙπΙ τήν Βηθλεέμ 

Ου πολύς δ έν μέσφ χρόνος. "Εκτος ^αρ οΐίτος έκπετασαι βούλομαι. ^08ηη^8 ΙΏΟη&εΙίί 6ΐ ρΓβδΒγΙβΠ 

μήν. ^03ηη^δ ΟβΟίηβίΓβΒ^ λόγος ει; τδν Ε•^αγγελισμ6ν ΕαΙ)(Β8Β, λόγος εΐ; τα <2για νήπια, τα έν Βηθλεέμ τής 6περαγίας Θεοτόκου. 

Ούρανίαν ^ντως και θείαν 2δει παρεΤναι γλώτταν. άναιρεθέντα, καΐ εΙς τήν 'Ραχήλ. 

Πάλιν τοΤς εύσεοέσι ίιανήγυρις, και πάλιν μυ- ΜίεΙίαβΙίδ δγηεεΙΙΐ έγκώμιον εΐ; τ^ν αγιον Διονύσιον στήριον Ιτερον. ^08ηη^8 Ζθη8Γ86; υπόμνημα εΙς τον Άρεοπαγίτην. 

Ουρανός, ή γή ταΤς τής χάριτο; μαρμαρυγαΤ; τήν 'ΓπαπαντΓιν του Σωτήρος. 

Πάλιν 6ψοϋται σταυρίς, πάλιν ή κτίσι; άγάλλε- υιιερφίιδρύνεται σ^/|μερον. Ι&εθ1)ί ΠΙΟηΑοΗί 6Χ ΙΏΟΙΙΑ* ται ΡΑηΙ&ΙβΟΒΙδ ρΓ68ΐ);(6Π Β}'Ζ21θϋηί, λόγος εις 
δΙβΗο ΟθθείηοΙ)&ρΙΐί, λόγος εΙς τήν σύλληψιν τής την "Γψωσιν του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, 
ύπεραγίας Θεοτόκου Μαρία;, Ο Πάλιν χχρ^; ευαγγέλια* πάλιν ελευθερίας μηνύ- 

Ούρανών ή γή ταΤς τής χάριτος μαρμαρυγαίς. ματα. ΟτΒξΟΤ'ύ βρίδεορί ΝβΟΓΦδΑΓίθΟδίδ, λόγο; εΙς 
ΟβΟΓξϋ Νίεοίηβιΐίβηβίδ, )όγος εΙς τήν σύλληψιν τής τ^ν Εύαγγελισμον τής παναγία; Θεοτόκου. παναγίας θΐέοτόκου. Πάντα; άνΟρ(/)πους τών καλών μή αμύητους Ου τα σπουδαία μόνον αΙρεΤται. ΜίοΙίββΚβ ΡδβΙΙί, υπάρχει ν. ΡϋΙ;ε&Γρί &δε6(Φ> ι^ερι τοΰ βίου τής 
εις τήν μεγάλην Κυριαχήν έορτήν τής αγίας Άγά- αγίας Συγκλητικής. θης, και εΙς τάς μαθητρίας αυτής. Πάντες οι παλαιοί Ιστοριογράφοι τα μρ.ν έκ Ο χρεωστών πάντοτε τ^ν ίδιον εύεργέτην άνυμνεΤ. προγενεστέρων αυτών. 660Γ£[η ΑΓεΙίίβρίδεορί ΑΙβΧ- 

6€ηη8ηί ρβΙη&ΓεΙίβΒ ΟοηδΙ&ηΙίηοροΗίΑΠί, έίς τήν Απάπηί, βίος και πολιτείι, και θαύματα του έν 

Κοίμησιν τή; Παρθένου. ΕοάβΙΕ ΐηθ(1θ ίηείρίΐ αΙίΑ άγίοι; Πατρίς ημών Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου• 
ήαδάβαΐ ΟΓΑΙΪΟ, ιΐς τ^ν άρχιντράτηγον Μιχαή), Παντός Εργου τ^ καί λόγου^ χα) διανοίας ήγείσΟάι 103 ΙιΕΟΝΙβ Αΐ,υιτπ. 10( θβός. Ιθ•ηθ!8 ΤΐΐΡΜβΙθηί€6η8Ϊ βρίΜΟρϊ, ύμνος εΙς Α χρόνΐι^. ϋπάϋ 8υ& ΙΐββΜΐίΐ ίρββ ίο ρΠΒΠρίο Ο». θεον, χχ( Ε'.ς τον πχνέν^οξον άθλο<ρόρον Δτιμήτριον 
έξ μβριχγΐ διηγΐ|9ει τών αύτοΟ θαυμάτων. 

Παραγκνομέντιζ της τοΟ Χρ\9^^\» γεννήσεως έ'^ρ- 
τής. Ευββίΐΐί λΙαΒϊίάήηϊ λόγο; ιΐς -ι^,ν Γενντ*. 
«IV του Χριντοΰ 

Παράδοξος ή πιντ'νυρκ, οτι λϊΙ το υπ?ρ ου 
νυγχεχρότητχι. 6Γ6{[0Γϋ ΔΓΟίΐίάί&ΰΟηί βΐ ΓβΓβΓβη- 

ϋ&Γίι Μ3{ηΦ ΕεεΙβδίβΒ ΟοηβΙιοΐίοοροΙίΐΑίιΐΒ, λόγος 

Ζτι νομοις Ιγχώμιων ο!»χ^ υι:όχε•ται το τζράοοςον* 

έκμα ^ΐον ΤΛΓ^ί ανεςετάςαντο 

1Τ χβι οτι πιτριβρχαι τρετς 

είναι ΧοιστοΟ, δπερ άπο τα Έοεσα μετά έν»εα- 
χό^ια ετη χαΐ εννέα καΐ δίχα μεττ,γάγετο «πο•^δ•^ 
βασιλέως εν Ιτει ,ζΤυνβ'. 

Παραδόξων ιτραγμάτων δ^ιπαράδε/.τος τ, διήγτ4σις, Ιίοηβηι ά€ ΏΆτηΙ : '£γ^<Μμι«τβι β« β»τΐς «ολ^« ίι 
των άγιων Πατέρων γεγόνανιν. οΰοεις ο« έζ βυτώ>«2Β 
της βιώνεως αυτής, χαΐ των χρόνων ζ τ-ης αηΜΐτρο«^ 
7ι τοΰ τέλους ορθώς χαΐ εύαπο»ββχτος έ9«(μχ^ν. 'Αιαι 
χαι οΤ (πιχβιρηααντίς χα'ι μέρη τίνα (Ιιηίντε; ουχ έκ• 
θοτόμησαν, βλΑ* έαυτοΤς έγένοντο χβτήγοροι, οΤον Ίί- 
χωβος Εορα'ος, χαι Άϊρροδΐ9ΐανος Πέρστ^ς, χαι ΰΐ)» 
τινίς μόνον περί της γενέσεως αύτΤ|< εΐΐτ^ντες, ευΦίΜς 
απεσ'.ώκτισαν. Περί δε της χοιμνιΟεως βυττις *1ωάννι^) 
θεσσαλονιχιυ; 7:'>λ^θρύλλητον1:οιη99μενο^ λ(ίγον^ χι:^ 
εαυτόν έπεσχίασεν. Και έτερος δε *ΐ€θάννης εαυτόν βε> 
λόγον έπιθρώσας, το του ψεύδους εγχλημβ έφ* έ»η»ι 
έτιεγπασατο. *Λνδρέας δε 6 Ις Ίερο7θλύμ€υν έπΊσχοτ»; 
Κρήτη;, όλϊγα τίνα εΙπών, και όρθοτομήσις εΐ; έγ»»- αλλ* ού τοΤς του ημετέρου και 0-ίου πληρώματο;. « μίου τάξιν την δ•./γηιιν έστησε ν, ΗμκΤς οε τους ηΑ• ιον 

ϊοΰ 
:ην ΠοηδίΑηΙίηί ΑοΓοροϋΙ^β ιη&^ηΐ Ιο,^οίΗβΐΦ, μαρ^^- 

ριον εΙς τον 5γιον μάρτυρα Νεόφυτον, 

Παρεστιν ί^ μνήμη Λημήτρίου τοΟ μάρ-υρος. Ογο- 
([ΟΠΙ (Ιί&ΟΟηΙ βΐ Γ€ί€Γ6η(ΐ8Γϋ, Έγ/ώμιον εΐ; 
μάρτυρα Αημήτριον, 

Παρ* ημΤν δ' ουν ού σπάνια τα /χλβ, το 

λόγου Ιο8ηηί8 Ευε1ι&ίΐ8τυιη ιηβίΓοροΙίΐΦ, εΙς 

μν/,μην του αγίου μάρτυρος Θεοδώρου, ήτοι τοΰ 

Πεζού. 

Παρθενική πανήγϋρις σήμερον την γλώτ'.αν ημών 

ΡγοοΙΙ ραΙπβΓΰΙιββ 6οη$ΐ2ΐηΓιηοροΙί1;ιηί, έγχοΊμιον 

εΙς την υπεριγίαν θεοτόκον. 

Πασαι μεν α\ μαρτυρίαι και πανηγύρεις Οαυ- 
μαστην λα,απρότητα. ΤΓΟζΙί ραΙΠΟΓοΙ)» 6θη$1&η1ΐ* )οϋς διευχρινησα'μενοι, και συλλέξαντες τα ^^πιστα χι: 
βέβαια, και άληθη 1κ τε της έχχλτι^ιαατιχης Ιστορίες 
Εύσεβίσυ τοΰ επονομαζομένου Παμφίλου, χαι ^ τν* 
λοιπών συγγραφέων και διδασκάλων, άπλαΐς ταΤς λί* 
ξεσι τοις ποΟοΟσι τα περί αύτης παραατήαομεν, ηΐ 
εκάστου το Ονομα παρ* ουπέρ τι έλάοομιεν έπι το^μι- 
τωπαιου στιμα(νωμεν. Ινα κή δόξ|^ χιαΐ διαβάλλεπ 
ήμας ως ιδιόν τι προσθεΤναι, η υφεΤλαΙ* χάν εχ τέη 
απόκρυφων τι λάβωμεν η ές αΊρετιΧ€]ί>ν μηδ(ΐς ή^ 
έπιμεμφέσθω. Αΐ γαρ πάρα τών έ^θράίν μαρτυρχι 
άςιοπιστότεραί εισιν, ως φησιν, & μέ^ας Βα^^εν^; 
Άλλα και 6 θαυμάσιος Κύριλλος 6 Άλεξανδρεά^ιρ 
'/ιεπίσκοπος αύτο τοϋ:ο έποίησεν, άπο Άβρίι^ Ι»; 
Δαυίδ εις την γενεαλογίαν του *1ωσήφ τού μνητ»^η- ηοροΐίΐ&οί, έγκώμιον εΙς την άγ{αν ΠαρΟένον χ^Ί^μένου την πανάμωμομ και θεοτόκον ΒΙαρίαν* χιιη θεοτόκον. 

[106] Πάσα Εορτή χαι πράξι; του Κυρίου ημών 
* Ιησού Χριστού. ΕρΙΐΓΦΠΐίί 8ίΓί, λόγος εις τον 
Σταυρόν , 

Πάσα μεν μαρτύρων Χριστού τελετή και παν- 
ήγ^ρκ. ΙΙκΙίΑβΗβ ΐηοη8ΰ^ί. &γχο')μιον εις τον παν- 
ένδοξον του Χριστού άπόστολον Φιλιππον. 

Πάσα μεν σωτήριος εορτή. 1ι€0ηί8 ίΐηρ6Γ&Ιοη8, 
λόγος εις τήν Μεταμόρφωοιν τού Σωτήρο;. 

Παύλος δ άπόστολολος *ΕβραΤος μεν ην το γένος• 
Τ1ΐ6θάθΓίΐί 8ΰαΐ3ηθ1», εις τον β{ον τού αγίου 
Παύλου τού απόστολου. 

Πηδ^ και γήρας ώς τά ηαλλά προθυμίας τόνοις έξης. ΙαιίάαΙοΓβΒ ροηο αΐίηε Μΐί/ίί €Χ 53. Ρα- 
ΐΓίΙ)Η$ βιβιβ, 8βά ηηΙΙηε άβ 6ίη$ υιία^ βΐΜίι, 
βίΐίΐοαίίοηε βί νίίοΒ βηβ οβτία αΒΜβΠαςαβ ριοηιη- 
Ιίανϋ. Υίτηηι Η ίρεί ςηί αά Ηοϋ ίρεηίη νηαηαΒ αί- 
τηονβηιηΐ €ί ^αοεάωη ΒίηρΗίαίίίη ηαη-αν^ηίηί, 
ηυη τβείβ τβία ρ^Γ^ρβ^αηί ; ϊηιο αΐίβτ <ιΙΐ€ηαΛ 
ίτηρτούανϋ, ([ΜοΙιβ (ηΗ }α€θ\ί¥Β Η€ίίτη»$ Η 
ΑρΗΐ'θάί$ίαηη$ ΡοΓΒα^ €ί αΐη^ ςηί ρηηαρϋΜ ώ 
6)η$ ηαίίνίίαίβ ρνοΐαίί»^ ιΙΗγο Μί $ύΐ€ηίίΗίη μ- 
άίχβηιηί, 1η είηε υβτο άοΓηίϋχοηβ ^οαηηβ [107] 
ΤΗ688αΙοηί€€η$ΐ9^ ^ίιαη^ηα^η ΟΓΟίίοηείη ΜαίέΒρι^ 
Ιίχαίη €άέάί$8€ΐ, ηοη τηηΐίαηι Ιαηάβίη οοηε^ΟΛίη» 
681. ΕΙ αΐίηε ίοαηηοε, φΑί ΤΗβοΙορί ηοιηεη είϋ νευρούμβνον. ΑηάΓβββ €Γ6(6ηδί$, λόγος εις τήν άπο- ο (;/η({ί0α^ ηοίανη ίηβιιάαοίΒ ΐΗ 8686 αοοβρϋ. Αη- 

άτ6α8 ν6το Ηί6νο8θΙ]^ηΐίίαηη8, €Γ€ΐ6η8ί9 ερίίοο* 
ρη8^ ραηζίε ρτοηαηΐίαίίε, οητη Τ6!η ί€Ηρί9$€ΐ^ 
ηαΐΎαΗοη6ηί 8ΐιαηι ίη ίαηάαίϊοη6ΐη ωηυβτΐΗ. 
Ι\ο$^ ηίχιΙΙίΒ 6χατηίηαΐί8^ 6ΐ οηάίύιΗΙηίΒ αο ^ίαύί- 
ΐα%Λ η6€ηοη 6ΐ ν6Τί8 ίη ηηηηι €οΙΙαΙί$, 6Χ Εη$€' 
ύη ΡαιηρΗχΙΙ Ηίϋωχα ΕϋΰΙίΒίαβϋϋα 6ΐ βχ αΐα$ 
86τιρίοΓα>η$ €ί (Ιθ€ΐοτΛη8 8βΐηιοη6Η9ΛρΙί€ί οη- 
ρί6ίΐίίΙ)η8 τη ίΙΙιηε ρτοροη6ηιη8, οιίνεαίΜζηβ 
ηοηί6η, 6χ ^ηο αΐΐ^ηίά €χΙιαιΐ8ίηίη8 ίη (τοηί^ 
ρνοροη6ηίΘ8, η6 ^αίε ηο8 αΌ€Γ$αηάί ανραηιβηίΗΜ 
89ύί ΟΜίινηα/, ^ηα8ΐ 6χ ηοείπί αΐιρηιά αάάίάβτί" 
011/5 αηί ά€ίταχ6ηΐηη8^ η6νιο9η6 ά€ ηοϋε ςηΘτα^ 
ίΗΓ 8ίςηίά 6Χ αρθ€Τΐΐρ]ι%$αίιΙ βΐ9Τ6ίί€ί8 ίη ίη6άίΗίη 
ρτο(9ταηίη8. Τ68ΐ\ίηοη%α ^ηώ» 6χ αάν6ν8αη%$ τομήν τού Προορομου. 

Πείθεσθαι τοΤς ήγουμένοις έκ της αποστολικής 
επιτραπείς παραινέσεως, ώ Θεόφιλε. βΓ6£0Γ'π ρΓ6£:- 
1>]^16Γ{ 6φ88Γ6ββ ΟβρρΑϋοείβΒ, λόγο; ε'.ς τους αγίους 
τ' καΐ η' Πατέρας, καΐ εΙς Κωνστοντίνον το^ εύσεβε- 
στζτον βασιλέα. 

Περί ταύτης γε μέντοι, περί ταύτης της :^ιλο- 
μάρτυρος εγνωμεν ούδεν τι ταφές. ^0Αηη^5 ΠΙβίΓΟ- 
ροΙίΐΦ ΕυοΙίΑίΐΑΓαοί, λόγος εΙς τήν μνήμην τής 
όσιομάρτυρος Εύσεοεία; τής έν Εύχαϊταις. 

Περί τής κυρίως χαΊ άλήθώς Θεοτόκου και Άει- 
παρθένου Μαρίας πολλοί διεςελθον-.ων, πάλαι δι- 
δασκάλων. ΕρίρΗ&οϋ ΐηοπΑοΙίί βΐ ρΓ68ΐ)}ΐ6Γΐ, περί 
τού βίου τής αγίας Θεοτόκου και τής ζωής αυτής 105 ΒΕ 8αΗ1ΡΤΙ8 8ΫΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΗΑ8ΤΛ1 ΟΙΑΤΗΐΒΑ. 106 ΰΟηφύΤαία^ ΐηη1(0 {ϋβ άίΐ/ηίονα 8ηη(, ηΐ ΙναάίΙ Λ Φ27/.οντων μΙ^ 8ύνχ9()χι νυν τοιχΰτι χατορθοΟτθαι,οϋ Ιν Μαρηνε Βαβίΐιιι^. Ε( αάτηίναΙΗίε Ο^ΗΙΙχιβ ερίΒοο- 
ριιβ λΐ€ΧΛηάηηη$ Ηοο ίάβηι ρη(6(ή1^άί> ΛύΓαΗατηο 
Η$φΐ€ αά ΟαΐΊάβΛ ίο$βρΗ% 8ροίΐ$ί ίηΐΜαεηΙαΙίΒ' 
η9Ηω €ΐ ΏβίρατΛ Μαήω ρβηβαΐοαίανη, βΙε. 

Οίβτι< προΛγβ^σΟω πεμι Εύθν>μ{ου. Ρ. Ερίδίοΐβθ. 
ΤίΙβΒ, Ό μονογβνής Πός και Α<ίγος του θεού. 6\ΓίΙϋ 

ηοηαείιί, €( ρΓ6βΙ);1βΓί δογίΐιοροΐίίβηί, -κψ του 

βίου του Ι-» άγίοις Πιτρ^ς '^μώ'^ Ευθυμίου προς 
Άβ^άν Γίώργιον χ»ι ήγούμενον , έν κεφαλαίοις 
>θ•. 

ΟολλαΙ Χ2Ι διιφοροι πανηγύρεις τον άνθρώπινον 
οαιορύνουνι βίον. ΡΓΟΰΙί Ρ&Ιη&Γθ1ΐ96 ϋοΟδίΑηΐίπορο- 
ϋίΑΠί, εις την ένανθρώιτησιν τοΟ Κυρίου ημών Ίησου 
Χριττοΰ• τοΤ; παλαιοΤς χρ<5νοις•Τνα γνώσιν πάντες, πώς ούτε και- 
ρών δυσχερειαι, ουδέ άναντρονη άττηγορευμένου βίου Ιμ- 
ΊΓοδιον γίνεται προ; χατόρΟωβιν έργων. Ρατί {ία(]Η0 ΓΛ- 

Ηοηβ τηιΜ ρτοροίϋηιη, αηΐιηαονηίη ΗοιηίηηίΛ 
τβοίβ ςβεϋΒ (αάηοτϋχα βΐ ΒοηρΙίοηί άβτηαηάαΟβ^ 
€ΐ (ΐηοβ η^αηο ηο$Ιτα Ηαβ ωΐαΐβ ηοΐβ ρη(βοία 8ηη( 
αάάβνβ, ηΐ Ιβηβ βαί 0$ ηηί αηάίηηί ; €ί ΰοηυβτ- 
ίαηΐΗΓ ίΙΗ, φκΐ α88βηιηί, ηοη ρο$8€ Ηοο ΐ€τηρον$ 
ΙαηάαΜϋβΓ ρβΐβά ηηοΒ αηΐίηηο ωνο αΐίίυΐνβ- 
ϋαηΐην ; βί αςηο8€αηί οϊηη€8, ηβι/ηβ αηηο8, ηβ(ΐνβ 
Ιβτηροτητη άί([ί(Μΐ{αίβ8, ηοραβ νΗ(Β ά€ΐ€8ΐαηά(ζ 
€οη8η6ΐυάίηβτη ίτηρβάίηιβηΐο €886 τβτΗτη ορϋτησ- 
ηιηι αο [αάηοτχΐίη αΰ8θΙηΙίοη€. 

Προκοπίφ τήν θυ^ίαν 6 Χριστές έστεφανωσεν ΠολλαΙ χαί μεγάλαι της ασωμάτου, και μεγάλο- ρ ταύρο ν αύτον Ιδών. Ηβδ^οΐΐϋ ρΓ68ΐ>;(6η Ηί6Γ08θΙ;- τίμτζνΤς Άρχαγγίλικής σου. ΜίθΙΐ&6ΐί$ δγηαάοΓϋΐη 
€ρί8€θρί, δι^ίγησις τών παμμεγίστων θαυμάτων των 
έγίων *Αρ;ταγγέλων. 

Οολλοι |ΐέν ^η πολλάκις, αγαπητοί, ποικίλας ήμΤν 
λδασκαλία^ ινροτεθΒ^χασιν. Ιιβοηΐϋ ΡΓ68ΐ)γ(6Γί 
Οοη&ΐΑηΐΐηοροΗίΑοί, εΙς τ^ν Βαπτιστην Ίΐλάννην. 

Πο}λοΙ μεν τό>ν άγίω^ κατά διαφο'ρους ^ώρας. 
Ιΐΐεΐΐλ•^ ΐηΟΙΙΑΰΙΐ], περί του βίου Θεοδώρου ηγού- 
μενο» πιονηςτών Σταυδίων. 

Πολλοί μ&ι νολλάκις τών άρετη καΐ συνέσει διαφε- 
ρο'ντατν κροσ/χσιν άλλοτε άλλοι παραιν(<ύντες. Νίοβ- 
ρίοη βτ^^ΟηΒ, εις την άγίαν Θεοφανώ τί^ν Βασι- 
λ(ζα. 

Πολλοί πολλάκις την πεΤραν τών πολυτίμοις 
ένιμωμειων μαργαρίτας δοιίΐμασίφ τε πλείονι ττ.ν ΐηίΐ&ηί έγκώμιον, εΙς Προκόπιον τ6ν μάρτυρα. 

Πρ^ς υψηλοτάτην περιωτην ^μΤν ό λ(>νος άναδρα- 
μών. ββΟΓ^ϋ Νίεθΐη6(1ί6η5ί8, εις τ6 • Είντήκεισαν 
πάρα τφ Σταυρψ του Ίησου ή μ^ιτηρ αύτου* » καΐ εΙς 
την θε(ίσωμον ταφην του Κυρίου. 

Ορότερον έν Ιερ^Ι διαγ($ντων ανθρώπων αγαλλιά- 
σει. Ιιβοηίβ ίΐηρ6Γ8ΐοη3 λόγος^ εΙς την υχωσιν του 
Σταύρου. 

Πρ<^τερον :ί^ του παναγίου Πνεύματος έπανηγυρί- 
ζετο προς ανθρώπους επιδημία. 1,60018 ίΐηρ6Γ&ΙθΓ{8 
λόγος τη Κυριακή τών Αγίων πάντων. 

Οροτρέπουσί μου προς εύφημίαν την γλώτταν. 
Τΐ)60(1θΓί ςυ»8ΐθη8 έγκώμιον Γεωργίου του μάρ- 
τυρος. 

Προτύπων και προδιαγραφών 6 μακάριος Μωσης, τοιαύτην. α«€ο1>ί ΜοΗ&οΙιί βχ ιηοηβδίβηο Οοοοίηο- ^ Ρΐιίΐοΐΐιβί ΡβίΓίΕΓοΙι» ΟοηδΙαηΙίηοροΙίίβηΙ λόγος εΙς 

ΐΜίρΙΐί λι^γος τερί της Εΐσόδου τοϋ ναού της 6περ- 
βγίχς Θεοτόκου. 

Πολλοί τών μεγάλων ανθρώπων την παρθενίαν θαυ- 
μ^ΜΜί. ΑηρΙΐίΙοεΙίϋ βρίδΟΟρί Ιοοηίβηδίδ^ εΙς την 
θεοτ^χον, ΛτΙ εΙς την "Ανναν, καΐ εΙς τ6ν Σ^μεώνα, 
χαχ ύς τη^' 'Τπαπαντην του Κυρίου. 

Πολλο'!^ χαΐ διαφόροις βπλοις 6 γεγυμνασμένος. 
Τϋηοϋΐβΐ ρ^β81)^ιθ^. ΑοΙίοεΙίβηΙ, εΙς τδν Σταυρόν 
XXI ύς την Ιίεταμόρφωσιν τοΟ Ζωτηρος. 

Πολλών 5ντων καΐ μεγά)ων, ουμενοΰν ουδέ συνιδεΤν 
ίί^ον. Νκοΐΐΐ £Αΐ)&8ί1φ λόγος ρ.Ις τον άγιον μέγα• 
λο|ΐιάρτυρ« Δημήτριο ν. 

Πρ^Μίταε ήμΤν μεγίστης ωφελείας 6πόθεσις• 
ΤΐίΜΜίβηείί Μοαβεΐΐί επιτάφιος εΙς τον 5σιον Πά- 
τερα XXI 6μολογητήν Νικήτα ν. [108] Πρόκειται σήμερον ήμΤν εΙς προτκύνησιν, κχΐ 
χνηματιχτ,ν {στίασιν. Ευΐΐιγιηπ ΟΙΟΟ&οΙίΐ εΙς τ^ν 
«ροσχύνΓ,σιν της οτ)^ίας Θεοτόκου, και εΙς τα εγκαίνια 
^ έγ{2< οτ^της Σορού, της ^ν Χαλκοπρατείοις. 

Ορώιειται μεν τοΤς άνθρώποις και έπι φύσεως. 

8ΐΜΐί ΕαβΙιΙΙιίί βΐ βϋοΓυαι ΥίΙα» 8εΓίρΐ8 8η1β 81- 
Ββοηβαι ΜβΙλρΙιΤΑβΙβίη, βΐ α δγοοΙίΓοηο 83ηεϋ 
Εΐ8ΐιΙ1ιϋ, ϋ1 €θ11ί|;ί1υΓ βχ 6]υ8 ρΓοωαιίο, ίη ςυο 

ΙφίΒΤ : ΟύΚν ο3ν ^ττον προεθέμην προσΟηναι ταΤς 
«νν &ρ]^«1ι«« ανδρών έγγράφοις άνδραγαθίαις, καΐ 
τα νυν έν τοΤς χαιροΤς ημών κατορθωθέντα, πρ6ς 
ί^Λ^τρβΙβη μίν τών ίχουόντων, λπιστροφ:?^ν δέ τών 

Ρατιοι. Οβ. ΟΧίν. την τρίτην τών νηστειών Κυριαχην* 4^ της Στχυ- 
ροπροσκυνήιεως, 

Προφητικώς ήμας και τήμερον. ΑΐΏρΙΐίΙοοΙίϋ βρί• 
800ρί Ιοοηίβη&ίδ εΙς τον Συμεώνα. 

Πρώην μεν έκ παρθενικών λαγόνων άνατείλαντος 
τού ηλίου της δικαιοσύνης. Εβοπίδ ίΐηρ6Γ&ΙθΠ8 λόγος 
εΙς τα άίγια θεοφάνεια. 

Πρώην μεν ημάς ή ζώσχ της αληθινής θεολογίας 
πηγή. ΝίοβΙΰβ ΓΐΐβΙΟΓΪλ εις τον δγίον και πχνεύφη- 
αον Άπόστολον 'ΐάκωοον. 

Πυκνά μεν ήμΤν, άλλ' απωφελή της Εκκλησίας 
τα πνευματικά θέατρα. Βαδίΐϋ βρίδΟΟρί δθΙβυοίβΟδίδ 
εΙς τ^,ν άγίαν Πεντηκοστή ν. 

[1091 Ρ 

Ο *Ρήτορσι μεν και σοφιστβΤς ί^ πασβ σπουδή. ΤΙίβΟ• 
(ΙοΗ δΐϋ(1ί(8Β επιτάφιος εΐ; Πλάτωνα τον έαυτοΰ 
πνευματικόν πατέρα. 

Σ 

Σάλπιγς ημάς αποστολική πρ^ς πανήγυριν άθροισε• 
ΟθδγεΙίϋ ρΓβδ1)]^ΐ6ή ΗίβΓΟδΟίγΐηίίληί έγκώμιον, εις 
τον άγιον Άνδρέαν τ^ν άπόστολον. 

Σαλπίσατε, φησιν έν νεομνηνί^ σάλπιγγος, έν ευ- 
σήμω ήμέρ^^ έορτης. ΡγοοΙιΟΠ περίονος του αγίου 
αποστόλου και Ευαγγελιστοΰ Ίώαννου, 

Σήμερον ^μΤν, ώ άριστοι πατδεις, λόγον έρώ. Αθ&- 
βΐΑδϋ Αηΐίοείίβηί λόγος, εΙς τ^ν Εύαγγελισμον της 
πανάχραντου Θεοτόκου, 

4 107 ΙΕ0ΝΙ8 ΑI^I^ΑΤII. 408 Σήμκρον δ κύριος ημών *Ιησους ΧριστΙ>ς έν τφ Α ριοι δσοι ι^ον χαι έπίντευ^αν μαχ3(ριωτερο\ ^ε οΐ μη 
Σταορφ• 6γ6{;0γΗ ΗίΙ^Ιβθηβί λ(5γος βίς τα βγια πάθη έωρα/.(5τες και πιστεύσαντες. ΉμεΤς δε έπεϊ 7δομ«ν^ τοΤς του Κυρίου ημών 'ΐηνου Χρίστου. ί^μετέροι; Ιφθαλμοΐς, τ«ς τών μχρτύροιν πράξεις γράφο- Σχοπδς μεν και τβλο; έναγομένοις ήμΤν προς. Μί- μρν.'Όθεν ήμΤν μικρόν μέρο: μβκαρι<$τήτος πιστεύομεν 
οΙΐ&βΠβ Ρ86ΐ1ί, εΙς τα θαύματα του αρχιστρατήγου εσεσΟαι. Ββαίΐ (ΐηί νίάβΠΐηί €ΐ ΰΓβάίά^Πίηί : ΙμΙ" Μιχαήλ. ϋοτβα ηηί ηοη νίάβπίηΐ βί οτβάϋβνηίΐί. Νθ8 γοτ' Σοφον χα{ άχατάληπτον χρήμα, καΐ τη ο1χουμένΐ(^ ΤΟ^ ([ηΐ 1\08ΐνί8 Ηί$6€0€ηΙ%8 ίΥίαΤίΧίνηίη^αίίαρ^η- 

ώφέλιμον. Μ&Γοί ΐΏοη&οΙιί 6ΐ Ηβ^^υΐΏβοί 58ηο(ί Ρβ- ρβχίίηηα, αο βοηρίο τηαηάαιηΗΒ^ Μηο ηοϋΜ βχί• 

Ιτίβ η08(η 8α1)8Β, εΙς τον β(ον^ κα{ τα θαύματα του «/Ιΐα/η δεαΗίαΙΙΒ ραΗβίΠ ΰΤβάίίΛΗί β(//ΐ/(ΐΙΓαΐη• έν άγ(οις Πζτρος ημών Γρηγορίου της Άκραγάντων 
Εκκλησίας. Τα ψυχοφελή κχΐ θεάρεστα τών άγ(ων Πατέρι^ 
άν^αγαθήματα. 8Αΐ)9β (ηοη&θ)ΐί| εΙς τον β(ον του Σπουδακ^τερος, ώ φίλοι καιρός. ΡγοοΙι ρ3ΐΓί&Γθ1ΐ(6 άγ(ου Πχτρος Ι^μών *ΙωαννιχιΌυ. ΟοηβΙ&ηΐίοοροΗίΑηί λόγος ε^ς τα Βαια. Τη θαυμαστή καΐ υπερεν8όςψ Παναγ(^. Ιοβηηίβ Σταύρου έορτη πρόκειται σήμερον. 3θ8€ρ1ΐί 8ΓθΙΐί- βρΐβΟΟρί ΤΗβδδ&Ιοηίοβηοίβ προοίμιον εΙς την χοίμη• 
6ρί8εορί ΤΙΐ68δ&1θηΊε608ί8 λόγος εις τ^ν τίμιον καΐ σιν της υπεραγίας Θεοτόκου, 
ζωοποών Σταυρόν. ^ Την Ιστορίαν της αθλήσεως τών προγεγον«^(ων 

Σταύρου πανήρυριν άγομεν, και τ6 της Έκκλη- πρ^ς ήμετέραν οΐζοδομήν κα'ί ώφέλειαν. Μ&Γΐ^ΓΙΙΐηΐ 
σ(ας άπαν, ΑηάΓ6£ 06160818 λόγος εΙς την υψωσιν βαπεΙΟΓϋΙΏ 6Ηΐ78οη(Ιΐί 6ΐ ΟβΓΪδβ. δετίρΐυΐη 68ΐ β του τιμ(ου χαι ζωοποιού Σταύρου. ρΓ8Β86ηΐίΙιυδ 6( νί(ΐ6ηΐίΙ)αδ. Ή^ούσθη δε τοΰτο Σταυρού πανήγυρις χαΐ τίς ού σχιρτήσειεν. 8θ- »ιν ήμΤν /αι έλαλεΤτο. Καΐ τις τών άχουσάντων λέγει 
ρΙίΓΟηίί ρΑΐτί&ΓΟίΐφ ΗίβΓ08θ1;ΐηίΙ&η1 έγ^ώμιον εΙς τφ πατρί αύτου. 7^ ΌβΓΟ α ίΙθΜ$ Οίηηϋηβ ΟηάίίΜΙΛ 
την υψωσιν του τιμίου ται ζωοποιού Σταύρου, και €8ΐ, βΐ €νχηίη[βΤ€ΰαίην ; €ΐ ηηη$ $Χ ΐϊβ, φΐί βΜ- βίς την άγίαν Άνάιτασιν. 

Κτα«>ροΰ πρόκειται σήμερον εορτή. 3θ56ρΙ)ί ρ&- 
ΐΓ1&ΓεΙΐ9β ΤΙΐ688&Ιθη]06η8ί8, ΙΐΙ 8υρΓ3. ϋβναηί, άκίΐ ραΐΓί βηο. 

Την κέλευσιν της ημετέρας ^ιότητος δεξάμκνος• 
ΑΐβΧ&ηάπ ΐηοη&€Ηί λόγο; Ιστορικές π(ρΙ της εύρε• ΣυγκαλεΤ ήμας, ώ άνδρες, Γρηγόριος ό πάνυ. Ογθ- ^εως τοϋ τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. 
^ΟΤύ ρΓ68ΐ);(6Γί έ•γκώμιον εΐ; τον βίον τού έν φγίοις Τη μεν άναστάσει τ^ θνητών κατεπόθη. Ιιβθηΐ8 ίΐϋ- 

Πατρίς ^μών Γρηγορίου τού Ναζιανζηνού. Λέγουσιν ρ6ΓΑΐθΓίδ λόγος εις την Άνάληψιν τού Σωτηρος. 

Την μεν ουκ χθες ^ποίει πανηγύρι ν έπι^μών & 
Παράκλητος. Ιιβοηίδ ίΐΏρΰΓΑΐΟΓΙδ, εΙς την Κυριαχην δτι τοιούτος συγγραφεύς Γρηγόριος μαθητής ήν τον 
θεολόγου. 8ίο ηθ(8ΐΐΣΓ ίη ΙΏ&Γ^ίηβ Π18ηυδ6Γίρΐί. Συγκαλεί πάντας ήμα; εΙς τήν οιχείαν Ιστίασιν ή-,'ϊήζ Πεντηκοστή;, 
πολυτελής της χαράς εύωδία ΤαεοΙ)ί ΐηοη&εΐΐί 6Χ ΠΙΟ- Τήν πρδς τους αγαθού; τών έμοδούλων τιμήν με- 

ηαδΙβΠΟ €θ£€ίηο1)&ρΙΐϊ λόγος, εΙς το γενέσιον τής γάλου τινός. 8^01601118 ΗοίηίΗδ Ιγκάίμιον εΙς τον ύπεραγίας ημών Θεοτόκου. 

Σύμβολα τής δεαποτικής Αναστάσεως τη τε σωμα- θεοδόχον Συμεο^ν• 

Τήν σήν, ώ τών καλών έραστα, θαυμάζκιν μετ' τικτ^ εύωχί^Ε. 1.60η1ϋ ρΓ65ΐ)γΐ6Π ΟοηδΙβηΐίηοροΚ- ^μ^ ^ερι τήν βύσεβειαν. ΟβΟΓ^ϋ Π16ΐΓθρθΚΐ2β Νί€0• (βηΐ λόγος εΙς το αγιον Πάσχα, Π16(ϋ6ηδίδ έγκώμιον εις τους αγίους χαΐ θαύμα- Συ μεν ώ αγαθέ τού ύπεργάθου δούλε θεού. ΰοπ- τουργούς Κοσμαν χαι Λαμιανόν. δΐ&ηΐΐηί ΑοΓΟροΙίΐφ νέου Μεταφραστού, εΙς τον έν 
άγίοις θεόδωρον τον Τήρωνα. Τή πρότεροι Κυριακή τήν όρθόδοξον ταύτην *Εκ• 
κλησίαν. ^08η11^8 (ΙϊδΟίρυΙί, περί τής τιλεΐι^εως τη( [110] Συμεώνην ζ^ν πάνυ, το μέγα θαύμα τής αγίας ένδοξου Θεοτόκου καΐ άειπαρθενου Μαρίας, 
οΙκουμένης. ΤΙΐ60(1θΓ6ΐΐ 6ρίδ€0ρί 0}Π βίος Συμεών [111] Τής Τσης άτοπίας εΤναι νομίζω τό τε φθέγ- 

τού Στυ>ίτου. ΗβΠΐίο 1ΐ&Ι)6ΐυΓ 10 δορίίοΐα 8;θΟ(1θ γε<τθαι τα μή δίοντα. ΜαΓί^Ηοοΐ δ&ΟΟίί ΑϋΙΟΟΟΠίί• Κ606Γ&Ιί ΑεΙ. 4. δοηρίυο) 6δ1 α οιυΐΐο 8ηΙί(]υίοΓ6, ςυ&οι ίρββ Ηβ* Συμφυής τψ κόσμφ καΐ σύγχρονος, και τοΤς έν ΙβρΙΐΓαδΐ6δ Γυίΐ, Οΐ 8υρΓ& 6Χ ϋδ, ςυβΒ άθ ίΙΙΗΐδ 
α-^τφ χρείττοσιν άνωθεν. Ιθδ6ρ1ΐί ΒΓ^βηοίί λόγος, 0»ά&ν6Γ6 ΓβΓβΓΐ 3ΐ1θΙθΓ^ Γυδ6 ρΓθΙ)2ΐνίθ1118. 
χατα τήν ήμέραν τής αγίας και μεγάλης Πάρα- ^^ Της μέν επιγραφής τών αποστολικών πράξεων. 
/*^•..ΐ^ — «•ί -2 ^ .,_/.. ^ » ΤΙΐβΟίΙοΠ Πΐα^ΐδΙΠ έγκώμισν άπο διαφόρων λόγων τοϋ 

Χρυσοστόμου, εΙς τον άίγιον άπόστολον Παύλον. 

Της παρούσης ημέρας τα ευαγγέλια. Μαε&πί Οτγ- 

Τα τού μεγάλου και ένδοξου μάρτυρος διηγεΤσθαι δΟΟβρΙίαΙί, ει; τας αγίας μυροφόρους γ^ναΤκας, χαΐ 

μέλλων ανδραγαθήματα. ΙοβΟΟίδ 01003θ1ΐί ύπόμνη- Ίωσεφ τον άπο Άρ«ματθίας, και περί τής τού Κυρίου 

μα, ήγουν έξήγησις τού αγίου και ένδοξου μεγάλο- Αναστάσεως, καΐ τής δι' αυτής έσομένης παγχο- 

μάρτυρος Αρτεμίου, συλλεχθεν άπ^ τής εκκλησία- αμίοϋ τών γηγενών έξαναστάσεως. σκευής περί τής τού Κυρίου Σταυρώσεως. 

Τ Φτιχης Ιστορίας Φιλοστοργίου καΐ άλλων τινών. Τί δαί ήμεΐς έπι τφ προκειμίνφ σιγήσομεν θαύ• Ταύτα έστιτα ωάθη τών μαρνύρων Ιουλιανού, Βασι- μάτι. ΤΙΐ6θρΗ;ΐΗ0ΐί ΒυΙ|;&ΓίΐΒ αΡεΠίβρίδΟΟρί. λόγ<κ 

λίσσης, χαΐ τών λοιπών. 0ΐ 8σιοι μάρτυρες το αΐώνιον. εΙς τήν προσκύνησιν τού τιμίου Σταυρού. Τ^ Μεσο- 

Μ«Γ1;γΙ001 8&ηοϋ Ιυΐίΐΐοί, ΒαδίΙΐδδ» βΐ δΟΟίο- νηστίμω. 
ΓΟΟΙ. δοπρίυαΐ 68ΐ α ρΠΒδβΟΐβ 6( νί(ΐ60ΐ6. Μακά- τί δέ Τιμόθεος ; Τούτο γαρ μετά τους Άποστ^ ΒΕ 80!ΒΙΡΤ18 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΚΗΑδΤ^Ε ϋΙΑΤΗΙΒΑ. 110 ΝίοβΙϋβ ΓΐΐβΙΟΠδ 6ΐ ρ1ΐϋθ$θρ1ΐί, ε{; Τιμ(^ΟεονΑ Το μίν εΤβος του βιβλίου. (ιΓΟ^ΟΓΗ Ν;8801ΐίρ «Ις όστολον, 

χλί\ ΈκχΑησίας η τάξις ; τί τερπνή τών έπ' 
, ΝίοβΙβΒ ΓΐΐβΙοηβ, εΙς του; αγίους ένδοξους καΐ 
ι^μους δώδεκα αποστόλους. 

αμπρά και διαυγής ή τής ημέρας χάρις ; Νί- 
ρίδεορί Ρ&ρΙΐΙ&20ηί£β έγχώμ^ον εΙς τον αγιον 
μάρτυρα θεόδωρον. 

άλιν επΙ γής δ μέγας βούλεται Γαβριήλ ήμΤν ; 
Ι$ϋ ΑηΙίθθ})θηί λ()γος εΙς τ6ν Εύαγγελιαμ6ν 
νυμνήτου Θεοτόκου. 

τερπνότερον του νυν δρωμένου θεάματος, ή τί 
{χερον τής παρούσης ή,ιιέρας ; ΠοηδΙαοϋπί 
}Γ0§6ηη6ΐ2β λόγο;, ήνίκα το του Χρυσοστόμου 
Γχήνος έκ τής υπερορίας έν ττ^ Βασιλίδι τών 
άπκτέθη. ερπνότερυν, ή τί ί^δύτερον τοΤς φίλοθΙοις ; 

ΙιίΗ ΑΓοΙιίβρίδεορί Αΐ6χαη(ΐΓίηί λόγος εΙς το 
)ν δίΤπνον, και εις το; νιπτήρα τή άγί^ι και 

Πέμπττ^. 
ΰύτο σήμερον, σιγή πολλή έν τ^ γή.ΕρίρΙΐ&ηϋ 

λόγος εις τήν Οεόσωμον ταφήν του Κυρίου, 

τον *1ωσήφ τ?>ν άπο Άριμαθίας. 

ουτο σ/|μερον ^ιγαπητοί ; σπουδαίων 6μου τε 

ως Αη&δ(&8ϋ 8ίηΗίΐ8β λόγος εΙς τους κοιμη- 

έν Κυρίφ. 

XV με πρδς υψος τών 'ίησοΟ μυστηρίων άγά- 

βοηίδ ίίηρ6Γ3(0Π8 λόγος εΙς τήν Μιταμόρφω- 

Σωτήρος . 
κύτη ή ανατέλλουσα ώς κρίνον ; ΙιβθηΪ8 ίοίΐρβ- 

λόγο; εις τα Εΐσόδια τής Θεοτόκου. Β τ^ν βίον τής Μακαρίας Μά'κρίνης τής έαυτοΰ αδελ- 
φή;. 

Τό μ^ν έν τ^ πίστβι στε^^όν τέ καΐ βέβαιον. 

Τΐΐβούοϋ ΟρίδΟΟρί Αηο;Γ&ηί, εΙς τό σύμβολον τών 
αγίων έν Νικαί^ Πατέρων τών τιη . 

Το μ'ίν τίς ή ένεγκαμέν/ζ τόν γεννάδα. Οβηΐβΐίδ 
ιηΟΏ&οΗ! ΗΙΐ&ίΙΙίβηί, βίος Ιωάννου του ηγουμένου 
του Σινα(ου ^ρους. 

Τον μέγαν έν βίψ κάι λόγψ Συμεών έΓαινέΤν προ- 
ελόμενος. ΜίοΙί&βΙίβ ΡδβΙΚ λόγος εγκωμιαστικές εΙς 
Συμεώνα τον Μεταφραστή ν. 

Τον μίν λόγον ή προθυμία κινεΤ. Μίε1ΐ&6ΐί8 βίΟ- 
Οβίΐί, έγκώμιον εΙς τους άρχαγ^λους χαΐ πάσας τας 
ουρανίους δυνάμεις. 

Τον τςυ Σταύρου λόγον ο μεν θεΤος Απόστολος τοΤς μΙν άπολλυμένοις. ΜίοΗ&βΙίδ ΡδβΙΗ λόγος εΙς 
τήν σταύρωσιν του Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου. 

Τό στόμα μου ήνοιξα, και εΤλκυσα πνεύμα, φησί 
Δαυ\δ. Κάγώ τήμερον μετ* α6τοϋ. ΜίοΗ&βΙίδ ΠΙΟΠΑ- 
οΐΐί έγκώμιον εΙς τους ταξιάρχας τών αγγέλων Μι- 
χαήλ καΐ Γαβριήλ. 

Του κατελθεΤν Κύριον ημών 'ί ήσουν Χριστό ν. 
ΕϋδβΙΐΰ ΑΙβχαηάηηΙ λόγος εΙς τήν ένανθρώπησιν του 
Κυρίου, και τίνων Ενεκίν ένηνθρώπησεν. 

Του μακαρίου Παύλου δίντος έν τή "Ρώμτ^ διοτ τόν 
λόγον του Κυρίου. Οηβδίπΐί αροβίοϋ 6( (1ΐ40ΐρυΗ Ο. 
Ρβυΐί, περ^ του βίου τών αγίων Ξανθίππης, Πολυξέ• 
νης καΐ "Ρεβέκκας. 

Τους διδασκάλους ημών έπαινέσωμεν. ΡΙΐίΙοΐΙΐβί 
ραΙή&ΓοΙίΦ βθΐΐ8(8θ(ίηοροΙΐΙαη!,εΙς το6ς αγίους τρεΤς 
δώσει λαβίδι προφητική διεστομώσθαι ; 1.60018 Ο Πατέρας Βασίλειον τόν μέγαν, Γρηγόριον τόν θεολό- 
ΐΙΟΓΙδ λόγος εΙς τήν &ποτομήν τής τιμίας κε- γον, καΐ 'ΐωάννην τόν Χρυτόστομον• 

Τους τής ε^σεβείας καθήκει μύστβς μή τήν χάρι # 
μόνον άσπάζεσθαι. ΙιβΟΟίϋ ρΓ68ΐ);(6Γί όοηδίβηΐΐαο- 
ροΐίΐαηί λόγος εΙς τα Βα\α. 

ΤρεΤς με «ρός τριών^μον παροτρύνουσι κίνησιν. 
Ιθ3ηηΪ8 ΗβίΓΟροΚί» ΕυοΗβίΚ&ΓυαΚ έγκώμιον, βίς 
τους τρεΤς αγίους Ιεράρχας Βασίλειον τόν μέγαν, 
Γρηγόριον τόν θεολόγον, καΐ *Ιωάννην τόν Χρυσό- 
στομον. 

Τρίτος άπό Πέτρου του κορυφαίου των αποστόλων 
τής 'Ρωμαίων ^Εκκλησίας άριθμούμενος πρόεδρος. 

Η&Γΐ;ηυπι δ&ηοϋ ΟΙβιηβηΙίβ ρ&ρφ Ηοιη3ηί.8οΗρ- 

ΙΟΓ ΓϋίΙ ΓβΓβ σύγχρονος. 

Τφ Ίωάννΐ[^ τόν λόγον τψ έχ Δαμασχο«^ τα εγκώ- 
μια. ΟοηδίΑηΙίηί ίο^οίΗοΙ» ΑοΓΟροϋΐ® λόγος, εΙς του Προδρόμου. 

& ήχος τών έορταζόντων ; ΜαΟΑΓϋ ΟΙίΓγδΟΟβ- 

^όγος εις τήν πανκόσμιον έορτήν τής Όρθοδο- 

3 τερπνός ο3τος ήχος \ τίς τών έορταζόντων. 
ί τΙΐβΙΟΓίδ, εΙς τους αγίους ένδδξους και κορυ- 
τών αποστόλων Πέτρου καί Παύλου. 
^ ^ραιδρός σύλλογος ούτος. ΟβΓΓηβηί ρ&ΙπαΤθΙΐ9Β 
ΙθΙίηοροΙί(&ηί, εΙς τήν κατάθεσιν τής τιμίας 
τής Θεοτόκου. 

κατά πασαν πόλιν και χώραν άγιωτάτους καΐ 
στάτοις Ιπισκόποις. [112] Ι.υεί2ΐηί ρΓβδΙ)}- 
Αποκάλυψις περί του λειψάνου του Στεφάνου 
ιάρτυρος. τίτ^ρηκόσι τό κατ* εικόνα θεοΰ ά^ρύπϋ>τον, ^ τόν αγιον Ίωάννην τόν Δαμασκηνών. αλώβητον. ΙοΑΒΙΐίβ ρ&ΙΠ&ΓΟίΐδβ ΗίβΓΟδΟΐ^ΐηί• 

ϋος του οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δα- 

ιού. 

; φιλουσι τόν Κύριον εορτής ου λείττει καιρός. 

ϋ ρΓ68ϋ;(6Γί ΟοαδίαηΙΙηοροΗίαηί, εΙς τόν έκ 

; τυφλό ν, και εΙς τόν Πέτρο ν. 

φίλοΰσι τόν Κύριον εορτής ού λείπει καιρός. 
ηί 3ΓεΙΐίβρΐδ00ρί ΝβΑροΙίΙαηί, εις τήν άγίαν 

ντηκοστήν. Ιη οοάίΰο 564 Υ&Ιίο&ηο Ιβ([ί(υΓ, 
6ηάθ56, Λέοντος πρεσβυτέρου Κωνσταντινου- Τφ καιρψ έκείνψ έπλήσθησαν αΐ ήμέραι. Μ&ΠαβΙίδ 
ΟλΙβΟ^β ΟΓ&ΙΙΟ, εΙς τήν Περιτομήν του Κυρίου. 

[^11 3] Τών θαυμο^των καΐ δαιρεών^ χαΐ χβΐρΐ9μά<^ 
των τών δοθέντων ήμΤν από του θεοΰ. ΑΤΰΙΐίρρΐ 
ΡΓΟδΤηοη&τϋ, περί τής Άποκαλύψεως του αρχαγγέ- 
λου Μιχαήλ. 

V 
Γλιχή μέν αισθεσις ήδεται τοΤς £ν &ντιλαμβάνε• 
σθαι πέφυκεν. Ιιβοηίβ ΟβηΙυΗρίκΐ λόγος, χαθ* 6πό<- 
μνημα έν εΓδει πανηγυρικψ εΙς τόν μέγαν άπόστολον 
*Ιςίχιυβον τόν του Ζεβεδαίου υιόν» 111 ΙΕ0ΝΙ8 ΑI^I^ΑΤII. 112 'ίΓιτέρχβιτάι μίν δμολογουμενακ ίπασχν Ιγκω- Α προοίμιον. Ιο&ηοίδ (χβΟΠΙβίΓββ τίροσφωνητικλς λάγος, 

ί^ χαρισττίριος εΙς την !»περαγ(αν θεοτ^χον. 

Χχίρω σήμερον την Ιμην πβνηγυρίζων χβράν • 
χα{ρω την έμην έορτάζων ε^φρ09ύνην. ^^^ο5^ ΙΙΗ)Β2• 
εΐΐί 6Χ ΙΏΟη&δΙβΓΪΟ €θΓΰίηοΙ)8ρΙ^ί λ^γος, βίς τ^ 
Εύχγγελισμον της ΰπεραγΙ«ς βεοτόχου. 

Χθες ί^μας μετά του δεσποτου Αάζβρος εστιάσβτο 
τ^ καΟ' αυτόν τ,μΤν προΟείς. ΑηϋΓβΦ €1*6160818 λ<ίγος 
εΙς τα Βα(α. 

Χθες ήμΤν ό λόγος πρ6ς τε την ακρετιχην πάληγ• 
86ν6Γ1Εηί 6&1)Εΐ6η5ίδ λόγος περί τΟυ χατα ΜωΙ>9ην 
δφεως, δ ν έσταύρωαεν έν ττΐ έρήμφ, και της άχραν- 
του και παναγίας Τριάδος. 

Χ6ές ημΤν την κοινήν άνάστασιν Λάζαρος πιστ«»• 
σάμενος. Ιθ5βρΙΐί &Γ€Ηί6ρί8εορΐ ΤΙΐ688Αΐθηίε6ηή8 μίων νύνΟεσιν. Ιο&ηηΐ8 ρΓ68ΐ);(6Π 0&ιη&866ηί Ιαα- 

άλΙίΟι εΙς την ίνδοξον του Χρίστου μάρτυρα Βαρβά- 
ρ«ν. 

Φ 

Φαιδρά χαΐ παράδοξος ή παρούσα πα*νηγυρις, χαΐ 
των φιλέορτων. Τ&ΓΒβϋ ρ&ΙτίβΓοΙίΦ 6οη8ΐ&ηΙίηορο- 
ϋΐΑΟί λόγος εΙς τ^ ύπεραγίαν θεοτόχον, ζτε προσ• 
ήνέχθη τψ ναφ τριετίζουσα. 

Φαιδρά μίν της παρούσης έορτης 6πό6εσις. Ενο- 
ύίί μαρτύριον των αγίων χαΐ ένδοξων του Χρίστου 
τεσσαράχοντά δύο μαρτύρων. 

Φαιδρά της έορτης τά προιτίλαια. Ηαε&πί ΟΗΐ*;- 
8066ρΙΐ8ΐί ΡΙΐίΙα(ΐ6ΐρΙΐί6η8ί8, εΙς την πανσεβ^αμιον 
έορτην της Γπαπαντης, Φαιδρά τοιγαροΰν του τριημέρου τάφου τά άνθη. Β ^^Ύ^'^ ^^^ "^^^ μαχάριον Λάζαρον, χαΐ εΙς τήν έορ- 
ΡτΟΟίί ρ»Ιη»Γ€ΐΐ8Β ΟοηδΙβηΙΙηοροΗίαηί λόγος εΙς ^^•^ ^^ν Βαίων. τήν *Ανάστασιν τοϋ Κυρίου. 

Φαιδρών τ6 της παρούσης έορτης τλ σύνθημα. 660Γ- 

{ϋ ιηοη&οΐιί 6ΐ 01ΐ8ΓΐορΙι;ΐ8θΪ8 Μη^^πφ ΕεοΙβδί» 

έγχώμιον^ εΙς την άπόδοσιν της υπεραγίας Θεοτόκου έν 
ιφ ναψ, χαι άφιέρωσιν τψ θεφ κατά τ^ Ιστορίαν. 

Φέρε μοι νΟν τους Ιερατικούς ΙερεΤς. ^'ϋρα "^ιαρ 
έπινιχίων λόγων. ΟίΑάοοΙιΙ 6ρί5εορ1 ΡΙΐ011ε68 ΕρίΓΙ, 
εις την Άνάληψιν του Κυρίου Ι^μών 'ίησου Χρίστου. 

Φέρε πάλιν εΙς μέσον τον Εύαγγελιστην Ιωάννη ν. 
ΑΐηρΙΐί1θεΙ)ϋ 6ρί8εορί Ιεοηίβηβίδ, εΙς τον τετραήμε- 
ρον Λάζαρον. 

Φιλώ τ6 ηίς Έχχλησίας χωρίων, τίϊ πνευματικόν 
μοι τούτο. Η68;εΙιϋ ρΓ6$1>γΐ6Γί Ηί6ΓΟ$θΙ;πΐΐΐ8ηί λό- 
γος εΙς τ^ν τετραήμερο ν Λάζαρον. 

Φοβερά της σεμερινής παρατάξεως τά μυστήρια. 

Ργο€Ιι ραΐΓΐ&ΓεΙΐΦ ΟοηδΙθηΙίηοροΙίΙαηί,εΙς τ^ πάθος 

του Κυρίου, ττί άγί^ και μεγάλΐ[^ Παρασκευή. 

Φοβερον καΐ άκατάληητον θαύμα, χαί τ^ οΙχουμένΐ[^ 

ώφέλιμον. ίβοηΐϋ ρΓ68ΐ);(6Γί 6ΐ Η6βιιιη6ηί ιηοη&8- 

ΐ6Γϋ δΑΠείί 885» Ηοηα&η» 11Γΐ)ί3, εΙς τον βίον χαΐ 
τά θαύματα Γρηγορίου Άκραγαντίνων πόλεως της Σι- 
κελών επαρχίας. 

Φωνή άγαλλιάσεως προοίμίΑζέτω σήμερον, (ιβΟΓ* 
£ϋ Νί€θηα6(ϋ605ί8 >όγος εΙς την της άχραντου Θεο- 
τόκου έν τψ τάφψ πάρεδρε ίαν, καΐ ευχαριστήριος της 
ύπερλάμπρου *Λναστάσεω;• 

Φωτίζου, φωτίζου^ *Ιερουσαλήμ • ί^κει γάρ σου τ^ 

φως• ββΠΒΑηΙ ρΑ(Γί&ΓεΙΐ89 εοη8(ΑηΙίηοροΙί(8ηί λό- Χρίστος τψ κόσμω έπεφάνη, καΐ τον αχοσμον χό• 
σμον κοσμήιας. ΡΓΟεΙί ρ8(Π8ΓθΗ8Β ΟοηβΙβοϋοορΟ- 
Ηΐ&ηί, εις τά άγια θεοφάνειζ. 

Χρίστου έορτην τιμώμεν. 1,60η!8 ίπΐρ6Γ&(θη8 λό- 
γος εΙς την 'Γπαπαντήν, 

^α θεού μητερ, καλ^ν γάρ οΐμαι χαι μαλα χβφίεν. 
Ηαηυβίίβ ΡαΙφοΙο^Ι λόγος εΙς την πανβ^πτον χοψιη- 
σιν της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. 

*ΐ2ς αγαπητά τά σκηνώματα σου, Κύριε των δυνά- 
μεων, φησιν ^ν τψ Πνεύματι 6 μακάριος Δαυ^^. Ν1- 
06ΐΦ ρΙΐί1θ§θρ1ΐί 86Γνί 36811 ΟΙΐΠδΐί έγχώμιον εΙς τους 
αγίους και θαυματουργούς άναργύρους Κοσμάν χα 
(2 Δαμιανό ν. 

Ώς αγαπητά τά σκηνώματα σου, Κύριε των δυνά* 

μεων. 66ΓΠΐ&ηί ρΜπΑΓεΙι» εοο$(&ο(ίηοροΙίϋιηί,εΙς 

τήν πρώτην Κυριαχην των Νηστειών, χαι εΙς τι^ν των 
αγίων και σεπτών εΙκόνων άναστήΛωσιν. 

Ώς άν μη τ^ν λόγον άνάρμοστον προς την διήγη* 
σιν έσόμενον, τά της σοφίας μυστήρια. Η&Γΐ]Γηΐ1ΠΙ 

88ηοΐί ΟγΓίΙΙί εΓ6ΐ6η8ί8 6ρί8εορί. ΑαεΙΟΓ 6ηΐ ίριβ 
6ΐίΑΐη €Γ6(6ηδί8, υΐ οοΙΗ{(ίΙυΓ 6Χ ίΙΙίβ : Οπως τβ8 

Ισχυρωτάτου αθλητού και γενναίου στρατιώτου τ& 
άθλα του αγώνος Κυρίλλου του αγίου μάρτυρος ήμΜ 
γενομένου διασαφήσαι δυνηθώ τοΤς απείρως Ιγουσι τ^ 
αθλησιν της νίκης, ϋί ΤθΙηί8Η8$ίηίί αΙΙίΙβίίΒ βί ρ^Μ^ 

νο3ί ιηιΙίΙί8 Ιαύοτ€$ €€Γΐαγηίηί$ Οι/ΓίΙΙί θαηοΙίΜοτ• 
(]/η$ ηο8ΐη^ ρο88ΐη% ί/Ιίβ, (ιη% οβτίαιη^η υίΰΙσίΐΛ \ γος εΙς την προσκύνησιν του ζωοποιού Σταύρου, τ^ ^^• [^ηοπάητη ΟαΙΙβηΙ^ ηθίθ$ (αΰβΓβ. σονηστίμψ. 

[144] Χ 

Χαράς (ιπόθεσις ή παρούσα πανήγυρις. Μ&ε&τίί 
Ο]Γγ8006ρΙΐ&Ιί λόγος εΙς τήν άγίαν καΐ πανενδοξον 
του Χρίστου *Λνάστασιν. 

ΧαΤρε 9^6^ρα θύγατερ Σιών • κήρυττε θύγατερ 
Ιερουσαλήμ. Μ&ε&τϋ 6ΙΐΓγ80ε6ρ1ΐ&ϋ, <1ς τ^ παγχό- 
σμιον έορτην των Βα'ίων. 

ΧαΤρε σφδδρα, χεχαριτωμένη θύγατερ Σιών. Ερί- 
ρΐΐ&ηπ &Γε1ΐί6ρΐ8€0ρί Οθη8(8θΙΐΦ β^ρΓΙ λόγος εΙς τά 
Βαΐα. 

^αίρετε τούτο μοι τ^ βρ^Χ^ ^^1 (^^Ύ> '^<^ λόγ^υ 1. 'ϋς ηδύ τι και θεΤον. 1.60018 ίίΒρβΓΙΐΙΟΠβ λόγος εΙς Ι 
τ^ν εισοδον τών Νηστειών. ι 

[1ΐ5] 'ί2ς Ιερ^ς αληθώς χαι χαλ6ν τών εύφραιναν• ι|, 

των. ΡΓοεΙί ρ8(ηΒΓε1ΐ90 ΟοηδΙ&ηΙίηοροΙίΐΑοί λόγος ,1 

εΙς τον αγιο^ πρωτομάρτυρα Στέφανον. 

*&2ς καλή τών αγαθών η ακολουθία. 0Γ6{0Πί Ν¥8? ^ 
86ηί έγχώμιον, εις τον ά'γιον πρωτομάρτυρα Στέ« ^ 
φανον. 

'ΐΐς πολύ το πλήθος της χρηστότητας σου, Κυρα« ,/ί 

ΝβείΑπί &Γε1ιί6ρίδεορί ΟοηΜβηϋηοροϋΙ&ηί, δι* ^ ' > 

αΐτίαν τψ πρωτψ Σαβοάτψ τών αγίων Νηστειών 
έορτάζομεν την μνήμην του αγίου μεγάλομάρτυρο|«^ ΟΕ 8αΚΙΡΉ8 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΒΤΑΡΗΒΑδΤ^Ε ΒΙΑΤΗ1ΒΑ• 114 του Τήρωνος. Κ«ΐ περί νηστείας γα\ έλεη- Α κάγώ χψ π«ριάρχτ(| Ίφΐώβ, ΑοΐβίΛδή ωοη&οΜ δγ- 

η&ί(8θ, εΙ< χήν άγ(βν μεταμόρ^ωσιν του Σαιτηρος. 

^α φρικτού μυττηρίου «άη^ τ^ χτίσει. 1ι60ηίΐ 
ίΐηρθΓ&ΙΟΠΒ κ<ίγος, τψ άγίψ καΐ μεγάλψ Σχββάτφ. 

Το 1 6Γ([0 ΐΑοΐΊβηυβ 6χ ίιηιηθηβο ϋΙο οοάίοαιη ηα• 
ιηβΓο, ςαΐ Η6ΐΑρ1ΐΓ28ΐ» νβΐ κυηΐ νοί βχίβϋηίΑηΙιΐΓ 

6586» 86{6ΐϋ)υ8 ίαΐ6Γνΐΐΐ8ί8, 6ΐ ρΓΟρΓϋβ ρΑΓ6ηΐϋ>11β 

Γ65(ιΐιι(Ί8, 8αη6 ΓοΓίίϋβ Ιιίο ^6Τ αΐίβηίβ 1ιβΓΐ)ΐ8 οΐι^ 
άυοΙιΐ8 Γ&οί1ια8 ρΓ2βν1ά6ΐ)ί(αΓ, 6ΐ άί]ο(ΙίοιώϋαΓ ; υ1 
(Αΐηβη ΓβοίΠιΐ8 άίδΟβΓο&ΙαΓ βχ βο(ΐ6ΐη ίρβο 4ΐΐ9θ<1&α^ 
βΐΐα ίηο6Γΐ& αίςυβ άυΙ)ί& (Γαηο&ηάΐι 8υηΙ| ^^^Μθ* 
1&ρΙΐΓ&8ΐΐ)Β ηοη 0836 8ΐ;Ιιΐ8 ίρββ ιηοάαδςυθ άίεοαάί 
6νίά6ηΙί88ίη6 ατκιιαηΐ; &1> ϋ8 (Αΐηοα νβίαΐί 6 ίοη- 
(ί1)ΐΐ8 €0ΓΓυρΙί8 οιαίΐα Μ6ΐ&ρΙΐΓ&8(2ΒΑ ιηΐϋα&886 ηοη 
4υΙ)ϋο. ΑηΙθ οιηπίο ρΓοροηβηι ΜοΙβρΙΐΓ&δΙ» άίοοηάί Ρ ή αμέτρητο; άβυσσος βρύει &φθ(5νως τβς 
ίν 6$«των. Τΐΐί ΟρίβΟΟρί Βθ8(Γ6η8ΐ8, εις τα 

3 κ«ν($νο; παρατεθέντος τ^ στρεβλό ν των 

[γχετχι.Ι,βοηΙϋ ρΓ685ϊΐ6Γί ΟοηδΙβηΙίηορο- 

ί\ζ την προδοσίχν του Χρίστου ττί άγί^ 

3 δ ήλιος πανταχού μίν της γης τα ς άκτΤνβς 
3ς έπιπέμπει. Μ&ηΐΐοΐίβ ΟαΙοΟ» λό^ος, εΙς 
• Στέφανον. 

ρ οΐ χατα γην βασιλεύοντες τους ί^περ αυτών 
ϋάξεσιν αριστεύσαντας. ΒεΒΪΙΗ δβΐ6υθί6η8ί8 
,ακάριον 'Ιά^β. ίγ ομοιαι των σατμίχων πάντων αΐ μορ- 
6ΐ90 γΙι6(0Γ18, εΙς τΙ>ν ά'-^ιον καΐ πανεύφημον 
IV Μάρχον. 

φ τις άν^ρ φιλερημος. Αη&(θΙϋ βρίδεορί 
0ηΐ06η81δ λόγος, εις τ^ άποτομην του Προ- 

ιρ φαίνει ό ^λιος τοΤς δρώσιν, ούτως ό περί 
ίρων λόγο; τοΤς άκούουσι. Μ&ΓίγπηΠΙ δΑη- 

)ι1οπ ιηίΙΐΙυΓη ρΓΰβΓοοΙί. Ιά δοηρδίΐ ΥαΓαδ 

; : Έγώ δε παρήμην δ ταχυγράφος Ου^ρος Νο- 
XI άποκοδικέλλων δρών τα; κολάσεις • άχούων τερον τ^ περιβολϊί της γλώττης χβχρημένων, ουδέν 
δ?. ήττον κα\ τοΤς περί τα μαθήματα Ησπουδαχ^σινι 
άλλα και οίς τα φυσικά μαθήματα περισπούδαστα, 
ού πάνυ τι σπουδάζεται του άνδρδς τ^ σπουδάσματα* 
δτι μήτε τ^ της μίξεως των 1δεΐι>ν ευπρεπή παρ* 
αύτοΤς, μήτε οΐ σχηματισμοί των >όγων καταφα- 
νείς, μήτε τις απορία φύσεως και έπίλυσις, μήτβ 
γραμμικαΐ υποδείξεις μετέ των φορτικών ονομάτων, 
μήτε φιλόσοφοι Ιννοιαν υψηλογοΰσαι τδ υποκείμε- 
νο ν. Βούλονται *(θίρ οΐ περιττοί τήν σοφία ν πρδς 
έπίδειξιν πάντα γεγράφΟαι, ου πρδς ώφέλκιαν, χαΐ IV ^γκρύφιον αυτού στεναγμδν, ^ίψας τοΟς χο• ήθους κατόρθωσιν, Έγώ δέ ουδέ τίνος τούτων φημί 
' •* ^ ' ^ί.-^-! ^. -«χ^ -.*νγ* -..«*.« ^^ ^^- άνδρδς άποστερεΤσθαι συγγράμματα* άλλ* 

έπειδη μη έπιδείΛΤίκή τις αύτφ ^ χρήσις^ ού πυκν3( 
ταύτα αύτφ τίθεται, ουδέ έκ προοιμίων βύθυς, ουδέ 
πανταχή, Ο'^δέ κάσιν, άλλ', δπη αδιψ άφορμην τ^ 
πράγμα δίδωσιν, δπόσα δέον τφ λογφ χρησάμενος, 
Ιπι τον προτεθειμένον σκοπδν εύθ6ς έπάνεισιν. *0 
μεν λόγος αύτφ ούτε πρδς σοφιστείάν δρφ, καΐ άγο- 
ραίαν κομψότητα, ο5τε εΙς τε^νολογίαν, καΐ κατά* 
νόησιν φύσεως, ούτε μην εΙς γραμμικών θβωρίαν, {^ 
την πε|;ιττοτέραν έν τοΤς άριθμοΤς σύν«σιν• άλλ' οΜέ 
σπουδαζεται τούτφ ^ του ουρανού κίνησις, {} βπως δ 
άπλανος κόσμος πρδς τους πλάνητας άπαντ^' μέλλει 
δε αύτφ συμφώνων, {{ δμοφώνων ουδέν * άλλ' ούδΙ 

.,_ , των έπι τούτοις Ιμμελιιών. Δι3ι τούτο ταύτα μεν ώς 

:«« ηΐίί'. Ει ΟΙΓοα Γΐη6Γη : ΚαΙ λέγει πρδς τδν^^^ερι^^ ^3ΐραπέμπεται. Έστιν δπου καΐ κατά και- 
Μ^άμελήίτχ,ςτούσ'νντάςαι μου τήνί^μέραντής ρ^ν χρώμβνος. Της δΙ αληθείας άπανταχη Ιχεται, 
;ως. τδδελείψανονμουάπόΟουένΕύχιίταις'εν ^\ χής άψευδούς διηγήσεω;. Φράσεως δΙ πολλούς 

μεν ήπίστχτο τρόπους. Κέχρτι^ται δε τψ άποχρωντι 
πρδς τήν τε των σιτουδαίων και των πολλών άκρόασιν, 
και ηρκεσέ γε κατά ταύτδ άμφοτέροις τοΤς μέρεσι. 
Τφ μεν γάρ (^θμψ, καΐ τφ κάλλει της λέξεως τδν 
έλλόγιμον άκροατην έφειλχύσατο, και {Οελξκν Ικα* 
νώ; τοΤς των χαρίτων θηράτροις * τώ δ§ γι σαφιΤ 
και ποτίμφ, τάς Ιδιώτιδα; άχοάς της έαυίΦυ φωνής 
άνηρτήσατο. Αμφότερους τε αύ ύπηγάγετο τφ συν- 
τόμφ καΐ πιθανφ. Έγω γάρ Υ να μηδέν έρω του 
αληθούς ελαττον έπικρυψάμενος , χαρακτήρων μέν 
λόγων πολλοικ οΤδά χαλλίονας ' λέγω δ^ των τλλλ^Ατ• : έκαλινδούμην όδυρόμενο; πρδς τοΤς ποσιν 
) δε κύριος μου δ συνήγορος τού Χριστού θεό- 
,κράν φωνην άποδούς μοι λέγει" Ουαρε, μη έγ- 
Ι^ς τδ έργον σου, μηδέ έκκόψγις τάς μέλλουσας 
διηγήσεις, 'νπομενοχ 'ίνα και την αφιςιν μου 
(^ς, και τού; αγώνας και την ί^μέραν της τε- 

: μου. Ε^ο ροττο αάβνατη Υατη$ εοήύα ΛΌ- 
ροΰοάΜΙΙία ΙονηιβηΙα €οη8ρί€ί€η$.€ηιη νβ- 
ιηηί ίΙΙίχϋ 6]ιιίαΙηιη αηάΙ$8€ίη ^αοάχοχΙΙύ αδ• 
ηα ρ€ά6$ ί11ίη$ Ιαα-^ηίαηΒ νοΙυ.ΙαΙ>αν. Αί 
$ ίη€ν8 ΟΙιηεΗ άφη$0Γ ΤΙιβοάοΐΊΜ εηδγπί»- 
ηιίΗιάί€ίΙ:ναν6,η6ά6ΓβΗη(ΐηα8ορη$ίίΜ9η: 
αηαϋοηβΒ Ιηα$ άβ τηβ αύνητηραε. 8η8ίίΜ 
[ΙΗΜ ϊηβηίη 8οηρΙηηΐ8 βί οενίαπαίπα, άίβηι- ίνιχώ μου κ^ήματι.Ένδε τη τελειώσει σου,εύώ 

»υκοιμήθητι.£/Λϋί4 Υατο,Νβ η€ρΙίρα8 8€η' 
*ϊη οΰίΙη8 ηιβί : οσάανεν νβτο τηβητη τβροηβ 
ι ίηβα ρο88Β88Χοη6. Ει ίη αιτη βηενη νϋω 
$,%η8ΐηί8ΐη» ίηβ\8 οΜοηηί8€β, Ιη βΐϋδ οο- 
πιαηυδεηρίίβ Αυ{;3Γυδ. 

ιτυχης, και πάντα μακάριος. Ιοκηπίδ ΐη6ΐΓ0- 
ζυ€ΐΐ&ί(αΓυΐη, εΙς την ημέραν τη; μνήμης 
χλου τροπαιοφόρου, και την νύν γενομένην 
βαρβάροις θαυματουργίαν. 
Ι 'ας φοβερός δ τόπος ούτος, συνεξιστάμενος 115 ΙΕ0ΝΙ8 ΑΙ^Ι^ΑΤΙΙ. 116 τέρων (5ητ($ρων, και ο» μτ,ί^ τφ^ς ΐΓχράδειγμχ τοΤς ττολ- Α η€€ ίί«, ^ΜΙ ΙίηρηΟΒ ΟΤΊΛαηίβηΙΟ ηίηηίΗΓ ηίηίί$ Γ*β- λοΤς έστανι, τψ ύπερηχοΰντι του ^υθμοϋ • άκριβεσχέραν 
ίέ ιδέχν, οΐς εΐλετο τ^νθέσθαι συγγράμμβσιν, Ο'^κ οΤδχ, 
ει τις των ιμάντων σ'^νίίρμοσεν.Άλλα <χ\ βι τις αν των 
ττβριττών Ικε^νων την τε φράνιν,και την^νΟύμησιν προ- 
είλετο τήν τοιαύτην 6π(5θεσιν^ ττεριεργύτερον μεν αυτ^ 
τ6ν λ({γον είργάνατο * ου φημι $^ συμπασιν άκροαταΤς 
κ«τάλληλ<{ν ιε και άρμοδιώτερον. Τα [117] ιε γαρ 
προοίμκχ των λ({γων αύτου άπτόμενα ευθύ; του υποκει- 
μένου, και βρ«χύ τι «ροϊών,τ^ν του συγγράμματος άνα- 
φαινεΐ σκοπών* καΐ την παιαν έπ' ένίοις των λόγων 
υιτόθενιν κεφαλαιωσάμενος, ευθύς χατά μέρη τέμνει, πρ^ς 
τε τα ιτρόσωπα και τους καιρούς με6αρμ(1ζεται,κα1τ6 μεν 
χ^ρωμα του Αβγού τ6 αύτ6 πασι, και η ποιητής μία της 
ιρράσεως, ή δε γε του ήθους μεταβολ-ί\ ποικίλη, και ώς, €ίρΙίηΐ8, »βά ηβο ιΪ5, ^ιιί ζΐηάηβτηηί ηαΙηπΒ ΰοη- 
ίβίηρίαίιοηί^ ςίΐοά ηβο α$ άίοεπάί ρβηβίπηί ηιΜίο 
βΙηο6Τ6ί^ ηβϋ ^ξΐητ(Ζ άίοβηΑί ήηί α$ρ&τ$<Β^ η€φί€ 
ηΙΙα ηαΐΗΓΟβ άυΜίαϋο αο εοΙηΗο^ηεςίιβ Ηη^ατίΛβ 
άβίηοη8ΐταίίοη6$ οηνη ΐηιροΗηηίΒ ηοτηίηίύηε^ μ- 
ςηβ ΡΜΙθ8θρΗοτηΏί εείίίβηϋχ ςιιωίηύ]β€ίηηιν€Τ' 
Ϊί8 ίη αΐΐΐίίη αίίοΙΙαηί. ΥοΙηπί βηίτη ^Η^ $Ηηί ία- 
ρίβηΐίω 8ηρΓα ιηοάηηι άβάίΐί^οηιηία Βοηϋ αά οι- 
ίβηίαΐίοηβτη^ ηοη Λά τηοπιτη οοιτβΰΗοηβιη, Ερ 
αηΐβγη άίω }ιιι}η8 νίη ^οτΐρία ηηΙΙο ΗοπΑΐη α$6 
ρΗυαΙα ; 8€ά ςηοηιατη ηοη αά ΟΒίεηίαΗοηβηι οοτλ- 
ραταύαΐηι €]η8 ζοΗρΙχο^ ΐάβο ηοη ροηηηίηΓ /τί- 
([ΐίβηίβΓ^ ηβςηβ ΒίαΙίιη α ρήηοίρχο^ ηβςηβ ηϋςηβ^ εϊπ^ τις, τεχνική δν ού δια την τέχνην τα πράγματα ^ηβφΐ6 ορίίά οηιη€8 [Μ% 8β(1 ^ηαηάΟ Γβ8 άαί 0€- μεταβάλλουνα, άλλα τψ έκάττφ των παραπιπτόντων 
πραγμβ^των τε και προσώπων οΙκείων διερμηνεύουτα. 
*Ως πρ^ς αρχέτυπα δΐ τα άρχαΐ(5τερα των πραγμάτων 
ένατενίζων, εκείνων τε ούκ αφίσταται, 'ινα μη δ(^ξΐ[^αλλο 
τι ποιών ; χαί πβρα το παράδειγμα, κα•. την δλην Ιδέαν 
μετατυποΤ, ούκ έναλλάττων την ΰλην^ άλλα το ημαρ- 
τημένον των εΙδών διορθούμενος, ούδε καινοτόμων ταΤς 
έννοίαις^ άλλα το της λέξεως σχήμα μετατιθείς. Άνω- 
μαλίαις τε περιπίπτων διηγημάτων δ λ(>γος αύτφ, και 
μετοιλλαγαΤς υποθέσεων, ού σύγκειται, ούδΐ ταράττεται* 
αλλ* ώσπερ άριστος κυόερν^ιτης περικλυζομένης αύτφ 
της νεώς άτρέμας ε^.στήκέι τφ οιακι τεχνικωτατα '/ρώ- 
μενος. "Εστί ο' ού των λόγων και γεωγράφε ΐ τάς των 
έπαινουμένων πατρίδας της συμπάσης άποτεμνόμενος 
γης, καΐ άνάγ6)ν εΙς εν των τμημάτων. Είτα δε και περί 
ποταμών τι φθέγγεται, και φυσιολογεΤ αυτών τάς αρ- 
χάς, καΐ περί ευκαιρίας π(!λεων, και κράσεως αέρων, 
και ωρών αρμονίας, εΐ καΐ την άκοην τφ οντι δν^στίκοοι 
του τών λεγομένων ούκ Ιπαίουσιν, Απτεται δε χαί πο- 
λυειδώς τών του λόγου μερών * τά μεν άγωνικώτερον, 
τά δΙ πραότερον. Της δε τών διηγήσεων χάριτος τίς αν 
αύτφ τών πάντων άμφισβητήσειε ^ της δε συνθήκης, της 
δΐ τών ^μών αναπαύσεως, της δε πρ^ς πάντα καταλ- 
λήλου εύαρμοστία;. Βούλομαι μεν ούν οτι μη στωμύλος 
υπέρ Ικείνου διαγωνίσεσθαι. Ευρίσκω δετούς λο'γουζ αύ- 
τφ μηδέ ταύτης χάριτος άποδέοντας, αλλ* δ που μεν χαί 
τ^ περιττύν Εχοντας, έν δέ γε τοΤς πλείοσι τν> σεμνον 
καΐ τ6 κόσμιον. Δύο δε ταύτας 6δούς αύτφ θέμενο; μαρ- 
τυρικην ένστασιν, καΐ άσκητικην καρτερίαν, τρέχει μεν 
έπ* άμφοΤν τοΤν σταδίοιν,ού ποδών ώκύτητι, άλλα μετά οαΒχοηβιη, η8Η8 ίί$, <ιηωρο8ΐΗΐα£ ΟΓαΙίο,νβάιί 8ΐα* 
ίίηι αά $οορηηι ρνορο8%Ιηη\, Εμΐ8 εηιηιοταΐίο 
ηβηηβ αά 8ορΗί8ΐί€αίη ίηΐηβΐην ίαΰΐαηΐίαηι αϋ /ο 
τβη86ίη αρραταΐηηι, ηβ^ηβ αά ανίίβοίΟΒαηι ηαίη- 
ναΐίηηι ΓβΓαηι €X^ορ^ια^ίοη^ηx, ηβςνβ αά ΙΐηΜ• 
τηηι οοηΐβτηρίαΐίοηβηχ, αηΐ οητχοΒίοτβιη ηηΐΜΤΌ- 
ιηηχ χηΙεΙΙίςβηίίαηι.Ξβά ηβηηβ €8ΐ βι βίηάίο οτΙή» 
ηιοΙΐί8, αηί ({ηβηιηάηχοάηηχ ίη^τταηΒ τηηηάηί 
ρτοΰβάαΐ ΰίτοα εΙβΙΙα$ βηαηί68 : 8βά η^ςηβ ίίΐηί 
βί €ΐΐΓ(Β €οη8οηαηΐ€8 αηΐ 8€ηιχΌοοαΐ6$^ η^ηβ ςνί 
ρβτ βα$ ρΐ €οη€6ηΙίΐ8. ΡΓορΙβνβα Ηαο ςπΐάπΗ 
αηχαηάαί Ιαηίηαηι 8ηρ€τνα€αηΘα ; ησιηχΗη^χίαίη 
Ιαηιβη βχ$ ηΙχΙίΐΓ, αΰ χη ίβηχροΓβ, Υ^ηΙαΙί αΗΐ€ηί 
αάΗατβΙ^ βΐ α (αίΒο αΐιβηα ηατταΐίοηχ. ΌΜχοηχζ 
αηίβ/η 8θίβΙ>αί ηιηΙΙΟΒ ηιούοΒ : Η8ΧΛ8 β8ί αηίϋία €0 
([Ηί 8υίβ€Χ6ΰαί αά αηάιΗοηβηι 8ίίηηΙ ύΙ ^ιαηιι» 
6ΐ χηαΙοιίΑηί^ βί ηΙΗεηηβ ρα^Ηδx^$ $ί9ηηΙ Βαϋε/α- 
€ί€7ΐ8 : ηατη άί€Ηοηχ8 ςηχάϋηι ηχΛηχ^το βί ρηΙΛνί' 
ίχιάχηβ βηιάΗχιηχ 8X6 οΙΙναχϋ αχιάϋοτβίη^ €( $αΙχ8 
άβΐίηχί 3ΓαίχαΓηηι χΙΙβοβΜε : βο αηίβΜ^ ςΐίοΑ €8• 
8€ΐ ΰΐανα βΐ ΙχιοχχΙ^Ια οταίχο^ β^βοϋ^ νί αητβε ΐη- 
ρβηίΟΓηηι αύ ηηε νοοβ ρβηάβΓβηί. Αλχ^ αηίύηχ 
ίηάηχχΐ 1>Γ6Όί(6Γ βΐ ρτο9>αΜΙϊΐ6χ\ Ερο αχιΐ^ηι η€ 
ηχΙιΗ άχοαηχ, οβίαηε ηηοά $χΙ νεχΌ ηιίηικ, 8€ΐο 
ςχιχάβηι €88β ηχηΐΐα άχοβηάχ ρβχιβνα ρχιΙΰΗβτήχΛαε; 
ρβφΰϋοηιηι, ίηηχίαηχ, ΟταΙοπΛηχ, βί (/«οηΐΜ 
βχ^ηχρίατ χιοη β8ΐ νηίρο ρτορβ8Χΐχΐίη αά ιτηίίαΗ* 
(ίιιιιι ρτορίβν Βοηηηι βί ηχΛηιβηιχη οναϋοηχη : ρτΰο- 
ίαηϋονβϊη αηίβηχ άίοβχιάι [ονηχαηχ %%$ 8€Ηρίί8 
ίίχιω ΰοτηροχχβτβ ^ΙαίχιβναΙ^ ηβεβίο αη ηχίΧΒηηαΐΛ λογισμών όξύτητος. Μάλιστα δΐ τ^ν άσκητικόν διαθέων ^βΧ 0ηχηχΙ>Χί8 Ηηςηαχη αάαρΙανβΠί Ι 8βά βί $1 φΐΐίΐ δίαυλον εύτονώτερος έαυτου και άγωνοστικώτερο; γίνε- 
ται. Πιαίνει γούν μ6ι την άκοην δπηνίκα ό λόγος αύτφ 
έίνεισι μεν ορη, ΰπεισι δε σπήλαια• υπό τε πίτυν,ί^ δρΟν 
τίνα καθίζει τον άσκητην, και σχεδιάζει αύτφ τροφήν 
ττ^ν έκ βοτάνων, καΐ πόμα το έκ πηγών• Περιανθίζει 
γαρ τάς τοιαύτας διηγήσεις λέξεσί τισι το καλο> άνθού- 
σαις, καΐ σχημάτων ποικίλλει (^οδωνιαΤς, και ώς 6ρί>- 
μενα δείκνυσι τά τότε καιρού πραττόμενα. Ζηλώμεν ούν 
έγώ τ^ν άνδρα χβ\ της τοιαύτης εύστομίας και χάριτος, 
ουδέν τε ?ίττον της ευχρηστίας τών υποθέσεων. Εΐ ίΐί άβ 

Ηαο ραΓί€ ϋΰαηι, βίαίχ^χια ηίαν άί§Γ€88ίοη6^ ηοη 
1§ηοίθ Αΐέ/ΐΜ νίΗ ορ^α ηοη 6886 ηχαρχιο 8ίηάίο, €Χ ι7/ΐ5, ηηχ βί άχ6ΐχοη6 βχο^ΙΙχίηΙ 6ΐ $6ΐιΐ6ηαα, 
βίΗ8ηχοάί ατςχιηχβηία 8χΐ8€βρί88βΙ, αΰοηναίχοπη 
^η^άβηx 6ΐ βίαύοταίχονβηχ β^βοχΒΒΗ οΓαϋσχιβηχ, 864 
ηοη χϋάβηχ άίω αηάχΙΟΓϋηχ ΰοηρνη6}ΐί6ηχ 6ί €οη• 
ΌβηχβηΙβηι. Ναηχ 6ί ρηηοίρίηηι €ΐη8 οταϋοηχϋΛ- 
8ΐαΙχηι αίΐίηαϋ 8ηϋίβ€(ηίη, βί ρανχΜηι ρΓ0€6ά€ΐχ8 
08ΐβηάχί 8ηχ 8βνίρΙχ εεορηηχ, βΐ ίη ηοηχχηΙΙίΒ οτλ- 
ίίοηίΟη$ οΗίη ίοίηηχ αΓξ/ηηχβηίΗΐη νβοαρΗχίΙβΙ ίη 
εχίηχηχαηχ, χά δίαίχηχ ιη ρατίβ8 άίνχάέΐ. ^β^αχίΚηχ 
αοϋοηιηχοάαί ρβΓ8οχιχ8 6ΐ ίβηχροΗύχΐΒ : βί €8ί ^ιιί• 
άβηι οηιηίϋηΒ ίάβηχ βοΐοτ οταί%οηχ8^ βί πχια ηηαΐί^ 
ία8 άί€ίχοηί^ ; ηιοχΊΛηι αηίβηί νατία 68ί ιηα/β/Ατ. 117 ΌΕ βαΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΗΑδΤ^Ε ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 118 €ί,ηί άίχβΓϋ ςηί8ρίατη,αΓΐίβ€ίο8α, ηοηρβν ανΙβίπΒ ιηοάβ ββη ροίβηΐ α(]ηο(Αΐ)θ. Ηφο Ια ροβΙβΑ βΐ η$ ίηηΙαη$,$€ά ςηοά ηηΐ€ηί<ΐίΛ€ Γβί βί ρβηοηϋβ ('η- 
Π{(^ιιΙι ΰοηνβηίεύαΐ, χηί6νρνβίαη$. Γαη^ϋαι» αιι- 
ίΟΛ ατεΗβίίβρα βχβτηρίαηα αά νβε αηΐίςηίονββ^ 
^ηιΗ€η$^ ηεο αδ ίΙΙίε τβοβάϋ^ ηβ νΐάβαΐην αΐίςηίά 
αΙΜ [αο€Γβ,€ί αά βχβηιρίαν ςηο^ηβ Ιοίατη ίναπε- 
Μΐι/αΙ άίοβηάι [οηηαίη^ ηοη ιΗνβΤΒαηι (α€ΐβη$ 
ΜαίετίαΜ^ εβ4 ςηο(1 ίη άιοβηάί ςβη&τβ ρ6€€αίηιη 
ηαί, €0Γτΐρ€η$ ; ηβηηβ &βηίβηΙία$ νιηοναηε^ 8βά 
€οην€τΙαι$ βρηναιη άίΰϋοηιε : βί €% ιηοίάεηΒ ονα• 
(ίο ίη ίαν6ΐ'ίααί€ίη ηατταϋοηητη βί ναήβίαίβιη 
ΟΓ^ιΐΜ^η/οηιιιι, ηοη οοη^ηηάϋηΓ, ηοη ρενΐηνύα- 
ΙιΐΓ,ι^ ίαηςηαιη ορίΐίηηβ ρηύίηιαΙοΓ^βηηι βί ηανίε 
ΛρϋαύαΙην βηοίϋηΒ, $1αΰαί ^ηίβίνε οίαυητη Ιβ- 
ηβη$ αΓίίβ€ίθ8ίε5ίηιβ. Ροηο αηίβτη %η ηοηηηΙΙί$ 
ςίίο^Η€ οναϋοηϋηε ΛβΒοτΛίί ραίηατη βονηηι ^η^ ίη<1υ8ΐη&, 6ΐ ιη8{;ί8 $6άυ1ο 5ΐα(ϋο ιη6ΐία8 άίβοβΓ• 
ηββ. 

Αγαπητοί ^ έγενετο έν τοΤς ετειιν Ι^μών άίτζρ τις 
έν τί\ *Αλεςανορέων μεγαλοπ(ίλκΐ• νίΐβ 6ΐ Γβ5 ([68(φ 

5βΓν8β Πβί Εαρ1ΐΓ08;η8β. 

Αδριανού βασιλεύοντος έτος εΙχοστοΟ πρώτου, 
άναλύσαντός τε άπο της ανατολής έπΙ την 'Ρώ- 

μην. Η&Γ(7πυιη £3ηεϋ ΕΙοαΙΙιβΓϋ βρίβοορί βΐ Αη- 

€ΐΐ8Β ΙΏ31Π8 6^υ8. 

*Ανζοα{νοντες Παύλου εΙς *Ιχόνιον μετά την φυ- 
γην την γενομένην άπο *Αντιο^(ε{ας, Μ&ΓίγτίΐΙΐη 

'Άπερ τοΓς οφΑαλμοΤς ημών ^Οεασάμεθα πάν- 
τες. ΜαΓ(;ηυιη 5&ηοΙί &ρο8ΐοΙί Αη(ΐΓ6Φ. 

Αρχαγγέλου πανηγυρις, και των πιστών άπας Ιαηάαηίητ^ αύηηίνβτεα ίβηα ββραταηβ^ αο άβάα β ευφροσύνης σύλλαγος. Εηοοπιίυιη ίη ΑΓεΙιί8ΐΓΑΐ6|;ο8 
ββη» αά ϋίΐαηί ραΠβιηιάβίηάβ ΙοςηιΙηΓ βίχαηι αΐί- ΙϋοΙι&βΙβιη βΐ 68ΐ>Γί6ΐβηι. §αίά άβ βαπίίηϋηε αο βοηιηι ρήηβίρ\%8 ά\ϋ8βτβη$ 

ηαΙηναΗί^ν, β% άβ ορροΠηηχίαΙβ βίνίΐαίηχη, βί άβ 

ίβηρβΓαϋοηβ νβτΐΒ, βΐ άβ ίβηιροτητη οοηνβτ8%οηβ^ 

βϋαίΛ^ ιϊ, (ΐμι ζηηί [1 19] νβνβτα αηνίΙ>\ΐ8 ραηΐο 

(απίίοτί^, βα^ (ΐηω άιβαηίητ, ηοη βχαηάχηηί, 

ΙΙ«11ί/αη'αιη (ΐηο^ηβ ΙταβΙαίρατίβΒ οταί%οη\8^αΙ%α8 

ψύάβΜ ιιι•;οΓΐ βοηίβηίιοηβ, αΙία8 νβνο 1>Γβνίν8 βί 

8είΛί%Μ». 1% ρναίζα αηΐβίη ηατΓαΙίοηηηι ςηΐΒ βχ 

ύκηίΗίί αίΜ βο αοηίβηάβήΐ ? ηηί8 ίη €οηίρο8ί' 

ϋαηβΤ §ίΐι» ίη ηχιιηβνοτιιηί ΒηανΗαίβΙ ηηί8 ίη ^οη' 

άηηίΐαΐβ ίη 0ίηηί\>η8 βοηρτηβηίβ'ί Αίφίβ ηυΐο ςηί-- 

άβΜ εοηίβηάβτβ^ ςηοά ηοη $ίί αηιρία βί ^ταηάί8 

^115 οΓοίιΌ : ίηνβηίο (ατηβη βίη8 οταίίοηίύηί, η^ Βασιλε'^οντος Αύρηλιανου ην άθροισμος μέγας τών 
Χριστιανών έν τ^ Νιχομηδέω^ π<!λει. ΜΑΓίγτίοΐη 

88ηεΙί ίαείΐΐίαηί βΐ 8οαοΓυιη. 

Βασιλεύοντος του παρανόμου χαι ασεβέστατου 
Αύρηλιο'νου έν τη πρεσβύτεροι τών π($λεω^ Ρώμη. 

δ&ηεΙΙ ΡοΓρΗγήί ιη&Γΐ7ποιη, ςυί ρ888υ8 68( 0φ8α- 
Γβφ 6&ρρ3^οοί». 

Β(ον χαΑον, άοελφο{ μου, βούλομαι διηγήσασΟαι 
και ένάρετον τη ήμων &μονο(^. ΥίΐΑ [120] 83ηε1ί 

ΙοΑηηίδ ΰ8ΐγΙ)ίΙ». Ιη αίίο εοάίοβ ρπηείρίαπι 68ΐ : 

Β(ον χσΐ άγιον χαι άμολυντον χαι ένάρετον άνδρος δι- 
καίου βούλομαι διηγ/^σασθαι. 

Βούλομαι τοίνυν, αγαπητοί, ίκρήγησιν άγαθην καΐ ίβΛΰ ηηίάβτη άββ88β ςναΐίαηΐ,ββά αΐίβηϋ ςηίάβη^βί'ίάρετοΊ διηγήσασΟχι ταΤς τοΟ θίου Έχκλησίαις. €08 βαβ α9§ρΙα3 βί νβάηηάαηίβ»^ ίη ρΙηνίΙιΐΒ αιι- 
ίβ$Λ ρτανβ8 βί €θΐηρο8ίΙα8. €ηηι Ηα8 αηΙβίΛ άηαε 
9ία$ Μί ρνορο8ηί88βί, ηια^ίx^η^ηι €οη$ίαηίίαηι^ βί 
Μίηαείκαηχ ίη βχβτΰίίαίίοηβ ΙοΙβταηίίαιη^ βητηί 
ξ^ίάβηχ ηίΓοςηβ 8ίαάίο, ηοη εηηι ρβάηηι ρβνηίβί' 
Ια/^, $βά σηηι ββίβτίίαίβ οΓαίίοηί^Μαχίτηβ αηίβηι 
ΊΛΌηαΒίίοηηι ρβηηΓΓβιΐ8 βηηίοηΙηηι,βναάΗ 8βίρ80 
ηΙηί8ίίοτ βΐ [οτίίοτ : αΜΤβ8 ςηίάβηχ β^νίβ ΐϋίριη- 
|Μ^ ριαηάο βίη$ οταίχο αεεβιιάίί ςηίάβηι ηιοηΐβ8^ 
ίΗϋΙανίβηι $ρβΙηη€α8,8ηί ρίχιη αηίβηι αηί ςηβΓοη 
αΐί^ηα εοΙΙβοαί ΕχβτβΗαίοτβηι, βί υΐΐβ αΐίηιβηΐηηι 
βί ΐΐίαΐίοτοΐιιαί, βί οΐξβτί βχ Κβϊΰί8 βί ροίηηι βχ 
(οηίΛηΒ. Ε)η9ηίθ(Ιί οταίίοηβΒ οτηαΐ βοΓβηΙίδαΒ 
ρ^ΙβΗτβ αηάίίίοηΛχίΒ^ βί νατΗΒ Τ08ί8 βςηταναίη ; 
βί βα ηηίβ ίηηβ ββΐίαιιί,^ηα^ί 8%ίΙή\οίΙ οβαΙίΒΎίΠίηι ΡαείηοΓα 6( οβΠααιεη βαηεΙοΓυπι (παω ραβΓο- 
ηιπίΐ ε( Οαηίεΐίβ ρΓορΙιεΙ». 

Διηγήσατο τις γέρων μέγας, ει τι Ξενοφών τις 
συ•^κλητικος υπέρ πάσαν εύπρέπιιαν υπάρχων. ΥΗλ 

δ^ηείί ΧβηορΙιοηΙίδ βΐ δοείοΓαηι. 

Λιηγήσατ(^ τις άβοας Σεραπίων υπάρχων έν τη 
εσωτέρα ^ρήμφ, ΥίΐΑ 88ηεΐί ΜβΓεί ΑΐΗβηίβηδίδ, 

(]ΐι1 ίη ηιοηΐβ ΤΗγ&οιφ 86 βχβΓευίΙ. 

Διοκλητιανοϋ και ΜαςιμιανοΟ την άτοκράτορα Ρω- 

μαίοις οιεποντω α^'/^^. ΜΑΓίγπυΠ) δ8ηε(ί ΡΓΟεορπ. 

'ϋγένετο κατά τον καιρόν έκεΤνον μετά επταετούς 

χρόνου. ΜΗΓί^ηυοα $&ηε(ί δίβρίιαηί. 

'Κγένετό τις άνηρ ^ν τη Άλεςανδρέων μεγαλοπό- 
λει άνηρ ενδοςος. Υίΐα 83ηθ(Φ ΕορΙΐΙΌδίηϋβ. 

'Κγένεχο ^ν ταΤς ήαέραις Διο/.λητιανου τοΟ βασιλέος βροΐαηάο ηαΐάβηχρΓορίβ^ ββίαπιοάί (ηβαηάίαίη ^0*Άνθιμο; ύπαρχος. Μ8Γ(;Γίϋΐη δβηείββ Ρο1)Γοηί». %τααανΛ;ηοη χηίηηΒ αυίγηι (/αοά ρηίοΐινβ ίναβίαηί 
ατί/ηηιβηΐηηι. Τβη6ίηυ5]α[η ΜυΙαρΗΓαδίειπ: αικίί- 
Π)ϋ8ΐθ€|υ6ηΐ€ηι, Γ€^^^^^ηι1α ίίβηηε δυηΐ βχ 6^υδ δβ- 
|6ΐβ, ςυ» ίΐΐβ ϋΐοεηΐϋδ ηοιι βδΐ, βαΙίεΐΏ αΗςυα. 
Ουού ΓΑείΙί ηβςοίίο .«^ιιεοεύβΐ, δί (\\χ3α ΡδθΠυδδοπ- 
ρ&ίΙ« αηίιηο μοΓρβηιΙαιοιίδ, βΐ ουπι αΐίίδ β]υδΐΐ6[η 
Μβΐ3ρΐΑΓ38(«6 §6Γπΐ3ηίδ δοπρ1ίοηί1)ηδ εοηΓβΓβηιιΐδ• 
ΕδΙο 6Γ^ο δ6εαη(1& (αI^6|I8 βοΓυπ), ςυΦ (Ιίδδίηιίΐίδ 
ΟΓΐΐίο, 61 8ΐ}1υ8 ΜβίαρΗΓαδΙβηίΐ ρ8Γ6ηΐ6α) ηοΐυηΐ 
|{Β05€€Γ6, 6ΐ 81 δίγίοδ νβΐΐβΐ, ββΐ&δ ϊρδΑ δεπρΙοΗβ 
•αη ρϋίΙαΓ, α( ΐΓβνίΐεΓ ίη Ιυί ρΆΐίαπι, αΙ)ί οοπα- Έγένετο μετά το άν αστή ναι τον Κύριον ημών 
'ίησοΟν Χριστον έκ νεκρών συνήθροισε τους δώ- 
δεκα. Αο(Α δΕηεϋ 3ρο8(ο1ί ΤΙιοιώφ. 

Εΐ ου τΟΓ(ϋ ί^ χρον'Ρ, γνώμη δί μάλλον σιερ^^ 
και προαιρέσει τά τε μέγιστα τώ> κατορθωμάτων. 

Υί(3 βΐ ηιΐΓ&ειιΙα δαηείί ΤΗβυπι&ΙυΓκί Νίεοηίδ, 
εο^ηοηιβηΐο, ΡωηίΙοηΙίαηι αβίίβ. 

Έμαί γε λίαν ηδυ και το περί λόγου; πονεΤν, οΤς 
οΐ αγώνες τών υπέρ του /ιλου, και της αρετής 
σπουδασάντων. Ιι&υ(1&ΐίθ 6( ίΏΪΓΑευΙοηίΠΙ ΠΑΙΓλϋΟ 

ββηείί Ρ&αΐί ΐ48ΐΓ6η8ί8. 119 ΙΕΟΝΙδ ΑΙ.Ι.ΑΤΙΙ. ι» Έν τ«Τς ημέρβ'.ζ 1κ€(ναις βχ9ΐλλ'5οντος του εύ^ε- Α ^Ην ουτοζ & ΒαΦίλκιο^ Χ9τηχ«όν πάντα «νΙρ»» 
βκντάτου Χ2ΐ χεγχλου βσολσΐου. ΥίΐΑ ΜϋΟΐί Ρ&ΙΗβ περί της αληθείας τ^^ς ΐΐς Χρΐ9Τ<{ν. ΗαγΙτΗβπι ΜΤ ηοΒίη ΑιηρΙιϋοοΙιϋ. 

*Εν τιΤς Ιϊμέριις έχείνβις γ«νομένου διωγμού, 
χ«1 ιτολλών ά&λφών κροχναιρεθέντων. ΜΑΓ(7Γίΐ1ΐη 

βΑοοΙοΓϋΐη Αΐ6χ«ο(Ιη εΐ ΑηΙοηίηΦ. 

Έν τβΤς ήμέρβις Ιεν βΤς ό θείς 6 άγ«θ<ίς. ΥίΐΛ 

8Α0€ϋ ΑΓ£6ηΠ &ηΑ€ΐΐΟΓβΙ«. 

Έν τ«Τς ήμίρ3ΐς ϊταΙπΛίς Ζήνωνος του βχβιλεως 
χ«ι Γρη^ορίσ^ έπαρχου όντων έν *Αλεξαν^ρβι^• νίΐΑ 

βΐ Γββ {€8(» 88ηε1β ΤΙιβοάοΓΦ ΑΙβχΑίιάηηδβ. 

*Εν τη Χ«λκηίονΐίων π^λει ?ί^ ο^Οροισμος των 
Χριντιχνών. Πρισχος 6 ανθύπατος. Μ&ιΐ7ηυΐη ΒΜ- 

οΐ9Β ευρ1ΐ6ΐηΐ8Β. 

Έν τοΤς χαιροΤς Σωνστβντίνουτου βατιλέως άκβτασ- ΰ(ί ΒΒβίΙϋ ρΓ68ΐ);Ιβη. 

Τίν τις γυνή φιλόχριστος ό'φάμχτι Ίουλ(ζ. Υίΐι 

8ΑηοΙί Ιο&ηηίβ ιηοο«€ΐιί| ηαί βμθ ίη ροΐβαη η• 

ίβεβΓ&Ι. 

Ή περί τών μακαρίων άν8ρ<ον βίον άνχγρχς/^ 

Υϋα 8&η€ΐί ΧβοορΙιοοϋβ. 

'Β νεπτη χαΐ μεγαλ({$ωρος τόΐτν άγ(«»ν βηίτη τα^ή^ 

ΜίΓ&ευΙα β^ηοίοπιπι Οοβιη» βΙ ΟΑΐηίνιΙ. 

θαυμάτων βιήγηνι ν προβάλλβσθχι α^μι»ρον• ΜϊποΐΙΐ 

8Αηε(ί Αη&5(&8ϋ Ρ6Γ5». ΜβιηοΓ&ηΙατ ίη «βρϋπη 
8;ηο(]ο (£Γυπ)βιιϊο8. 

*Ιεράρχην χαι άσχητην αμβ χαΐ Χριντοΰ μ^ϊρηρχ 
μ({νοις £ν γένοιτο $υνατώ^. δ. ΗβΐΙΐοάϋ ρ^ΙΠΙΚΙβ τασίβ ^γένετο έν χ^^ Φρυγί<?. ΑοΙίο δβηοίί ΝίοοΙβί, ΟοηβΙβηΙίηοροΙίΙβηί νίΐ8 βΐ Γββ 86•ΙΦ• 

Έν τοΤς χαιροτς του είκοστοϋ πέμπτου Ετους έν τ^^. ^^^, ^.^Ιαι μέν τών χατα θι^ν πολιτευταμέ^, 
εύχατα^τασ.., τών ευσιοών χαιρών. Υ,Ιβ 8»ηθΙΐ ^ ^,^. ^^^^^^^^^^^ ^^. ωφέλιμο;. Μ^χίπΐί ΗθΐηθΙθ(;6(« 

ΥίΙα. 

Καλώς ουν^ αγαπητοί, χτί & Χ^γ^< ^ •^ Αιγύΐϊ^ 
μαρ^^ρή(^ας θεψ. ΜΑΓΐ7Γίαΐη βΑΠΟΐί Μ3Γΐί&ηί ^^- 

ρΐίί β( δοοίοπυιη. 

Κατά τον καιρόν εκείνον ην ό μ.χχα^ιος *ΐάχ«όθ; 
οΙκών έν Βηλαοή ττ» π^λει. Μ^ΓίγΗΐΙΠΙ ^Αη€ΐί ΛΖίΛί, 

φιοά ίΐΐο 8θΙ)ϋι ίη ΡβΐΈΪάβ. 

Κατά τον καιρόν της βααιλείας θβοδοσίου τον ^ϊ• 
σιλέως κι\ Αρκαδίου και Όνωρίου τών υιών ιΜ, 

Η8Γΐ7ηυιη ββηείί Ηοοϊ^ϊ ΡβΓβ». 

Κατά τον καιρόν τη: βζσιλεΊϋίς Μαξίμ-ου ν -Λς 
Ιερεύς τών Ελλήνων. ΜβΓί;Γίααι δ. 8υβΑηηβ. ΡΙιοε». 

Έν τφ χαιρ«(> έκε{νφ βανιλεύοντος Δεκίου καΐ 
ΒαλλεριανοΟ των αύχοκροτόρων έν ττ^ μεγζλΐ[^ π<{λει 

Ρώμ^. Μ&ΓΐϊΓΐυιη 58ηειί ΗβΓευΓϋ ΟφβΑΓβ» Οβρ- 
ρ&(]οεί2β. 

Έν σφ καιρψ έχε(νψ δτε Σατανά; !>πο τών άξ{ων 
ούτου εύωχεΤτο. ΜΑΓίγτίυΐη 88ηε(ί ΟϋΙδβ. 

[1 21] Έν τφ καιρφ τοϋ διογμοΟ του κατά τών Χρι- 
στιανών ^4% τις Ίάχω^ος όν<$ματι. Μ8Γ(γηυΐη δ. ^α- 

εοΐΐί Ρ6Γ8«. 

Έ* τψ καιρψ τών βνομων υπερμάχων ΐτ.ς είδω- 

λολατρείας. Μ3Γ(;πυΐη βΑΠεΙΟΠίΟΙ ^υ8ι^^^, 6Ιΐ8Γί- 

ιοηί9 6( ΒοείοΓυιη. Έν τψ τριαχοστψ έβοόμψ ετει του διωγμού ημών Ο [122] Κατά τους καιρούς εκείνου; έβασΟ.βΐΜ Λιοχλη- άνεκαιν{«6η πάλιν τά τών συμφ:ρών ημών. ΜβΓίγ- 

ΓίυΐΏ 88ηε(0Γαιη Αοβρ&ίιη» βρίβεορΐ, ^08η^]8 ρΓβ- 
8ΐ);(6π 6ΐ ΑίΙΙιβΙοΒ (1ί»εοηί. 

Έπί βασιλείας Λεκ'ου τοϋ βασιλέως βασιλεύον- 
τος της 'ρώμης, Οεραπευτοϋ μεν τών δχιμο'νωπ• Α1&Γ- 

(;ηυη) 8&ηε(0ΓυΐΏ ΡαργΙί, ΟαρΙ βΐ ΑςαίΙιοάίβ. 

'Έτους δευτέρου της βασιλεία; Γαίου Γαλλερίου 
Διοκλητιανού. Η&ΗγΗυπ) 88ηε1ί Μεπο) /Ε^ρΙί (|αί 
ιυ&Γίγπυπ) 8ΐιΙιϋΙ ίη υιΐιβ €ο(Η;αί. 

*Έτους διβκοσιοστοΟ τοϋ Σωτήρος Ίησοΰ Χριστού 
ζήτησις και άν•ύρεσις γίί'^ονεν. Ιηνβηΐίο 8αηεΐ8β 

εΓυεί8. 

"Ετους έβδίίμου τηί βασιλείας Μαςιμιανού, ηγε- 
μονεύονζος Μαξίμου. Μβη^ηηΟΙ βΑΠεΙΟΓϋΠ) ΕυΙβΠΙ- 

ρϋ 6ΐ ΕυίΑπτρί». 

*Έτους πέμπτου της βασιλείας Ίουστίνου του φιλο- 
χρίντου βασιλεύοντος. Μ^ΓίγπαΠΙ 88ηεΐί ΛτβΐΗβΒ 6ΐ 
80θίθΓυΠΙ• 

^κεν ημΤν ή )αμπρά και χαρμ(ί3υνο; και ποθού- 
μενη πανηγύρι ς. Ιη ΐΓαη8ροΓΐ8ΐίοηβπι Γ6ΐί(|ΐιί8Γυιπ 
8&ηοΙί ^0Αηη^8 6ΙΐΓ;δθ8Κοπ)ί. 

Πκον έπΐ τά κινητήρια τά κατά του διαβόλου και 
οΐ άγιοι μαίρτυρες Νικανδρος, χαΐ Μα^^κιχνό;. ΜβΠγ- 

ηυαι βληεΙοηιΐΏ ΝίεβηάΓΐ 6ΐΜ8Γεί9ΐηί. 

. Ην τίς άνήρ μονάχος δνόμχτι ΆμφιλόχιοΓ, Ούτος 
δίχαιβς χαι θεοσεβης ύπήρ/εν. Υίΐβ δΛΠΓ,ΐί ΑΐηρΗί- 

ΙοεΙιϋ βρίδεορί Ιοοηίβηδίδ. τιανος ό τύραννος. Μ&Γ(;πυΠ1 δΒηείί ΡΓΟβορίί- 

Κατά τους καιρούς Γρατιχνοΰ χαι Ούαλεντιχνσ'ΐ 
τών Αυτοκρατόρων συνέκη συναθροισθήνχι. νϊΐΑ 880- 

εΐί ΡβίΓίδ ηοδΙΗ ΜαΓίίηί. 

Κατά του; καιρούς Διοκλητ•χνου τοΟ βχσιλέι*; 
και του ούτου συγκαθεδρου Γαλλεριανοΰ, ΜβΤίγΠΟΐη 
δ8ηε(8β Αη&8(8δί8β. 

Κατά τού; καιρού; εκείνου; βασιλεύοντος χζτα 
σ^γχώρτ,σιν του Χριστού. ΗβΓίγπαΠΙ βΑΠεΙΟΠία 

Αείηϋγηί, Ρ6{;3δϋ βΐ ΑηβηιροϋίδΙί. 

Κατά τού; κζιρούς εκείνους βασιλεύοντος Ματξι- 
μιζνοΟ τού παρανόμου και άσεοεστάτου. ΜΑ^^^^^οηI 
δ8Πε(ββ Β8γΙ)8Γ8Θ. 

Κατά τους καιρούς εκείνου; ην τις Λ'^τ^ο ^* τ^ 
Ι) Οαφλα^όνων χώρ?. Μ^ΓίγΓίηΠΙ δβηείί Μ&Π18ηΐί8. 

Κατά τους καιρού; εκείνους έπΙ αύτοχράτορος 
Τρχϊανου ην πολλή μανία Μ8Γ()ΤίυΐΤ1 δ&ΠΟΐΐ Ζο- 

βίιηί. 

Κατά τους καιρούς Αικιννίου τοϋ βασιλέως ην 
διωγ,ιο; μέγας τών Χριστιανών. ΜβΓίγΠϋΐη &«η- 

εΐοηκη 0υ8(]Γ9£ΊηΙ& Μ&ΠγΓυηίΐ. 

Κατά τους χρόνους Τραϊανού τού βχ^ιλέως γέγονέ 

τις κόρη. ΥίΐΑ β( π)8Γΐγηιιπ] δαπείφ ΕυΓΐοεΪ8β ζία- 
ιτιαπίΑΠδβ. 

Κατ* ε/,εΤνον τον καιρόν ημεν πάντες οί απόστολοι 
έν 'ΐΓ,ροσολύμοις. ΡβΠοάί 83ηοΐί ΤΗοίΠβθ βρΟδΙοΙί. 
Κατ* έκεΤνον τον κα•.ρον Τραϊανού τού βασιλέως 121 ΏΕ δΟΚΙΡΤΙδ 8ΥΜΒ0ΝΤ8 ΜΕΤΑΡΗΗΑδΤ^Ε ΟΙΑΤΗΙΒΑ. \Λ 

|| ΐηρΐΒΐΛηφ<!τος την 'Ρωμχ^ων αρχήν. Η&Γίγηοΐη Θΐ Α 6έλων την σ«Ατηρ{αν αώτφ. ΥίΐΑ 6ΐ 0(ΙΑΤΐ7ηΐΙΙΙ1 Μ1Ι• Μ(Α βιιηοϋ ΡΙιίΙίρρί ΑροβΙοΗ. 

-\ ΚωνατταντΤνός την 'Ρωμβϊκ^ιν άρχή^ι *^^« ""ί^ 
ΐ| ανατολής έ^ιχβφίζβτο σχήπτρχ• ΥΐΐΑ 8Α1Ι0ΐί ΡλοΗ 

1ΐΟΐηθ1θ{6(8Β. 
^ Μχξιμιανού ήγεαονκύοντος τη< Κιλικίας, χα) πο• 

λιτκυο(Λΐνης της μιαρας θυσίας των «Ι^ώλων. ΜβΓ- 

Ι}ηυΒη 8&η€ΐί ΐΑίΙββϋ, ςυί βΐ 8οζοο άίείοκ ββΐ. 

ΜχτθαΤος άπ<^ολος χαΐ μήν βύαγγιλιντης ην 
έχ πόλεως ΊΕρουσ9ΐ>ή|1^. Α€(ΙΙ 8Α0€(ί ΑροβΙοΚ 6ΐ 

Μ&τά τ^ χαχά σάρχα του Λίνκότου ^μών Ίηνου 
Χρίστου έηί γην Ιλλαμψιν. ΜΐΙΓΐ5Γίθΐη ΜΟΟίΟΓαΐη 

ΑηΑΓ^γτοηιιη Οοβιη» β1 Ο&σιίΑοΙ Ηοιη&ηοΓαπι. 

Μιχαήλ έπαινών, τ6ν Γαβριήλ έκαινέσομαι. Ταυτ^ν •ι 


Πάρεντιν ήμΤν έορτί^ σήμερον ΰσπερ αστέρος έπισ• 
τολή, χαΐ το ταύτης φέγγος. ΕΐΐεοΠίίυΠΙ ίη ΜΟεΙΟ• 

Ι1ι«ιιηΑΐοιιη[θ8 ΑηλτκγτοΒ,ΟοβιηΑΐη βΐ ΟβπιίΜίοηι. 

Πάσα ^σις άγαθη χαΐ πάν δώρημα. Υϋλ ΒληοΙί 
Β&Γίρ8Αΐ)8Β, (|θΙ 8ΑΙΙ(υίθ6ΐη 6Χ ΙβΙβΓΟ ΟιΗβΙί θβ^α- 

•οιη οοηοϋΓέίΐΑ &0€6ρϋ. 

Περί της έν χρόνφ μίν γενομένης άχερχίας ίιαλύ• 
σεως, αΙωνίου ^ εΙς σ^ρανους αναλήψεως• Οο 60Γρο• 
Γ6 86ΐηρ6Γ ΥίφΐΙΙβ ΗμγΙΦ, βΐ Β9ΛΤΛ Μη% ΑΟίΠΟΦ 

Α88οιηρΙίοηο. 

Πολλών αγαθών χαι ψυχω«ρελών ε^^εργεσιών τοΤς 

φιλοθέοις. Υίΐ& 8«ηοΙί 1%οο1η ιηοηλεΐιί. 

Πρφτον τίθημι τφ λόγφ τον Άόβάν Ίωάννην. Υί(Α 
γαρ Μιχαήλ 11 Γαβριήλ έπαινεΤν, δτι ολο; έν δλφ. Β βληείί ]θ&ηηί§ Ορΐ80θρΐ 6( Η68;ε1ΐλ8ΐ» 1.8ΙΐηΒ 8110- 

Ιιβο(ΐ8ΐίο ίο 88οε(θ8 βΓεΙιΐ8ΐηΐ6208 ΜίεΙίΑβΙβοι βΐ ε(ί &Ι>». βώπβίβπ). 

Νυν χαιρ^ς εν^χαιρος μετά του πν€οματοφ<$ρου 
Δαυίίί ψάλλοντος εΙπεΐν, Έγγυς Κύριος τοΤς συν- 
τετριμμένοι;. ΜίΓΑουΙα εοοΓ688θΓυιη δαιοοο» 6ΐ 
6υη». 

Ό θέλς & αΙώνιος ^ μέγας χαι θα^μαστ^ς, χαΐ 
Πατήρ του Κυρίου ημών Ίησου Χριστού. ΗλΤίγΗοπΐ 

8&οε(θΓοιη ΑοαΙοΙϋ, Εο8(&ε1ιϋ 6( ΤΙιοορίβΙί. 

*0 ημέτερο; Ιττοριογράγος Ε&σΐίβιος ήνίχα τήν 
Ιχχλησιαστ^χήν Ιγραφεν ίστβρίβν. ΥίΐΛ 6( Γβ8 {6δΐ8θ 

8;Ινβ8(η ρ&ρ» ΚοιοΑοί. 

Οΐ αγίοι του Θεού άπ<(στολοι χαΐ ε&αγγελισταΐ 
χαΐ μάρτυρες^ ο! τ^ν Σωτήρα χαΐ Κύριον ημών *[η- Τέρπει μέν χαΐ λειμών πολυανθής, χ^ιΐ εύώβης 
υδασί τε διειδέσ; χατα^^τος. Ιιληάλΐίο Ρτοεορίϊ 

οι&Γΐ;η8. 

Της Αναστάσεως του Κυρίου ημών 'ίησου Χρί- 
στου, χα'ί τής ένίόζου αύτοΟ αναλήψεως. ΜΑΓίγΓΙΟΟΙ 

8ΑοεΙ» Μλτίοφ. 

Της είδωλιχής άλύος χατα πάσης διασχεδασθείσης 
της οίχουμένης. Μ&Π^ηαΐη δ. Ρ«θ(6ΐββηΐΟθί8• 

Της του Σωτήρο; ημών Ίησου Χρίστου ουραν<(<- 
θεν ενανθρωπήσεως χαΐ της ένδόζου αυτού επι- 
φανείας. ΜλΓίγηϋοι 88οε1ί ΑςαϊΗοί. 

Της τών *Ρωμχίων χαταυγασθείσης 6πλ ηλίου της 

διχαιόσύνί.ς, ΜλτΙγΓίϋΐη 8Αοεϋ Ιαεοί)! ΡβΓβ». σουν Χ^ιστ<$ν. ΟοΓΠΐίΙίο 8Α0ε(ί Αρθ8(θΙί 6ΐ 6Τ&0|;β • ^ Τιμ^ν έστιν δξιον τους έφευρηχ<{τας τα κάλλιστα, 1ί8(» Ιιοε». 

Οΐ τους αγαθούς χαΐ σπουδαίους άνδρας ^γκω- 
μιβίζοντες, πρέπει μεν δήπου [1^3] σφίσιν α6- 

τοίς. Υίΐ8 ^ο&οο^8 ίοιροΓΑΐοΗδ, ςοί θΐ ΕΙββΠΙΟΟ 
άίείοβ 68(. 

ο κύριος ημών ΊησοΟς Χρίστος ή πηγή της 
σοφία:. Υίΐ8 880ε1ί ΡΑεΗοιοϋ. 

*0 μακαίριος ο^οζ *Αββάς Λωρ<{θεος τ^ν μονήρη 
βίον σ^ν βεφ άσπασάμενος. ΥίΐΑ 8Α0ε(ί ΟΟΓΟίΗβί 

ΑΐιΙ>Α(ί8 6Ι Οθ8ίΐ1ΐ6ί ίΙΙίυ8 (ΙίδείροΗ. 

"Οσοι τοΤς του Χρίστου μυστηρίοις προχ<{πτετε 
τοις έμοΤς δάχρυνιν επιβλέψατε. Κ68 %Μλ 8ΑθεΙθ- 

ηιιο 6;ρη&οί «Ι ^ιι8I^0Φ. 

Οσοι τφ του κορυφαίου τών αποστόλων θείφ κα'. περικαλλέσι και ποίιΐίλοις στεφάνοις. ΥίΐΑ 8•0ε(ί 
6θ8Π18θ Π)βΙθ(ϋ. 

[ι 24] Του άναχωρητου, χαΐ πάντων αναχωρητών 
άρίντου Κυριάκου. ΥΚα 8Ι10ε(ί ΟγτίΒεί ί&ΟΓ» 8. 
δλίΜΘ. 

Του Κυρίου ημών 'ίησου Χρίστου βασιλεύοντος 
πάσα πλάνη, και δαιμονική λατρεία έλύθη. ΜΪΓΑ- 

ευΙ& 8&οεΙθΓαιο Οοδοι» 6( Ολίοίβοκ 

Του μζκαριωτάτου κα\ φίλου θεοΰ *ΐλαρίωνος• 

ΥίΐΑ 8Αηε(ί ΗίίΑποοΙβ. 

Του παράνομου καΐ ασεβέστατου Μαξεντίου τυραν- 
νουντος τ αν βασιΑείαν. Μ8Γ(;ΗθΙΟ 880εΙβΒ (ΙλΙΙίΑ- 

Ηο». 

Τους δοξάζοντας μι δοξάσω, φησίν 6 θε^ς υπο- Ιίρωτι γιν<{μενοι κάτοχοι.Ιο &(1θΓΑΰθη6ΐη Υβαβηοάφ -^ φή'^ου γλώττΐ(^ χρησάμενος. Υίΐ« 83ηεϋ Ιο&ΟΟίδ εο- Οβίβοββ ρηοαρί8 2ρο8ΐοΙοηιπι ΡβΙτί. 

"Ότε ΜαξιμΤνο; 6 βασιλεύς έν τη θεσσαλονικέων διή- 
γε π({Λει.Μ8ηχηυιη 88οεΙί θ6ΐη6ΐΓΗΤΙΐ688λΙοοίε8β. 

Ό τί)ν μέγα 4 της βροντής γ<{νο^ προτρεπ^μενος 
έπαινε Τν, αύτ^ μοι δοκεΤ τ6 μέγα του Θεοΰ Πνεύμα 
παραινεΤν έπαινεΤν. ίβίκΐβΐίο 8000(1 ΙθΑθηΐ8 Αρ08- 
(ΟΗ 6| βΥΑΠ^βϋδΙ». 

Ονίτος ό Πατήρ ημών *(ωάννης ώρμάτο μεν άπ6 
της Κωνσταντίνου. Υί(& ίη εοιορβοάίο 88ηε(ί ΙοΑΟ- 
018 ΑγΜζπ. 

Ουχος 6 8σιος Πιτήρ ημών Ιωάννης επίσκοπος 

ην Γοτθίας. Υί(& ββοείί ^ο&ηηI8 βρίδεορί βοίΗί. 

Φιλάνθρωπος καΐ έλε^αων θε^ 6 αιΐ προνόων χζί §[000100(0 ΑεΑίχϋ. 

δύά ςΐ1»08Π1 (ΑΟϋβΠΙ βΓυη( Μ6ΐ&ρΙ)Γ213(ΐΒ ^βΓ- 

Π1808 ? ΕΐΑοιίοβοΙ &1ϋ Αε (1ί;αι1ίε6ο(, (|υίΙ)υ8 ρΙϋ8 
ο(ϋ 68!, 6( ΙαΙιοΓ 8ίοιίΙί8 ΙοεϋΐτιΙ)ί(, (ΐυί1)υ8 ορο8 

1)606 ρΓ08ρ6Γβ<|ϋ6 ρΓ0ε6<ΐ6(• Ιρ8β ΜίΛ 611301 ΟεεΟ- 

ρ8ΐίοοίΙ>α8 ά δΐΓΑ0(α8 000 Γ6είρίο 8ΐπιιΐ6 Ο6|;ο(ίυοι; 
εοο]ϋθΚΑπι 13(060 3Ί(|υο(, υ( ςιιοιοοιίο Ιιοε 6X3- 

1060 ΐΓ3εΐ3Γΐ εθθν6θί3(, 08(60(1801 ; ρΓ£(βΓ 60101 
ρΓ»$60(68 (Ιυ38 (3|>6ΙΙ38 3<1<ΐ301 (βΠίβΟΙ, Ιο ({03 

0Γ(1ίη6 800 Ηί§6Γ60(υΓ ηοοουΙΙφ Υί!» 35 ίρβο Μο• 

(3ρΙΐΓ38(β εΟΟδΟΗρ!», ά6 4θίΙ)ϋ8 8306 ΟβΙΟΟ {|ΐ|1)ί- 

(3ν6Η(^ υ( 63Γυπ) εοοι 3ΐίί8, ({ο» (|θοοίΐθ(]οοαο- 
<)ΐΐ6 οεεαιταο(^εοΙΐ3(ίοοβ, 1β([ΐ(ίηΐ38 3 8ραΓϋ8,6ΐ|Ρ 123 Ι^ΕΟΝΙβ Α[^Ι^ΑΤΙΙ. 01 αιιι^οβ, Ληιηηίοάο ίηΓ&η& οπαηίηο ηοη ββΙ,ύίβεβΓ^ Α 'Ρωμ«(α»ν άρχη της ρβ>λυρ«ς• ΜΑΐΐ5ηαΐΒ 8. €^ 
ηβΓβ Ηθ6«ι. ΗαΙ)65 §υρΓ3 ]3πι οοποιηβηαοΓΒίοβ, ςυ» Γίη». <υΙ «1ίί$ 6Γ»οβ βΐ ίαϋηθ 6(111» βυηΐ : ηβοηοη βΐ 
αΗη, ηυ» βοτίρΚοΓββ &1ϋ, (Ιυπι λ Μ6ΐ«ρΙΐΓ&8ΐ6 8υί 
(Ιί€(ί ΐ65ΐίιηοιιίαιη ρβΐυηΐ, ηοηαίιίΑίΙπι Ιααάλοί ; βΐ 
1ηιΙι61ο ηυηο (ίΐιί• βΐ ρ»υο&$ Ηιβεο α σιβ ΐ3η(]α&ΐΏ 
1ΙβΙαρΙιη6(9β ρΓορΓλβ •1}Ιο βί^^ηλίαβ. 

Ιρίοιη 88. ΖοηοΙ)ίί 6( ΖβηοΙιιοβ ίΙΙίοδ βοΓοηβ. 

Αιλίου 'Αορίίννϋ 'Ρωμιίιον μΙν βχνιλεύοντος, οαΣ- 
μο9\ 05 Χ2\ κίοώλοι^ επιμελώς ^'^υλεύοντος. ΜαΓ* 

Ι|παπι •2η€(Ί ΕΙβυΙΙιβπί. 

Άλλα ι:ώς ζν χι; τ,μας άπχλλζςει αιτίας χζι μώ- 

μων. Ν&ΓΓ3ΐίο άβ ΙηπβροΓίΑΐίοηβ Γ6ΐίηυί3Γυιη 
ίο&ηηί8 ϋΙιητ8θβ1οιηί. Βλάνιος 6 μάρτυς άξιον του τοιοΟδκ τίλκ;ς :^ 
μαρτυρίας. ΥίΐΑ «Ι ηΐ«Γΐ|ηβΐη ΜΒΟΐί ΒΙ»ίί ψ^ 
€θρί. 

Γυνβι>ςείαν άρετην τϊ^ς τών άνοροίν σ^^ν η». 
λειφ9εΤ9αν κανί διεξιίναι λυ9ΐτκλές. νίϋΐ βΐ ηβ 
([651» δ. ΡέίΜ%ίΛ Αΐΐΐίθ€ΐΐ6Η». 

Δέχιος ^ν{χα χαΐ Βαλεριαν^ς. ΜΑΠτηοΠΙ 8. Ηο• 

Λιολλτιτιανος & 'Ρ(ι>μα£ων αύτοχράχίΑρ βνβζί•*; ΐιιι 
σχήΐΓτρων έχιλα^μενος. >Ι&Γΐγηυΐη 5• 6βΟΓ|ίί. 
Διοχλητιχνός την αύτοχράτορα *Ρα»μ.2{οις ^έϊ» 

αρ7/ν. ΜβΓ(;ηοιη 85. ΡγοΙιι, ΙαγαΑϊ βΙ ΑηάΓοοίά 

Διοχλητιανοΰ χαι Μαξιμ'ανο•^ τών δνισι&ίί^, ιι'. 'Άλλος μεν άλλο τι Τί,ς Ορυλλουμέ-ιης διεξιέτω Β άθεων την των 'Ρωμαίων &επ<{ντο»ν αρχήν. Μ>Γΐ}* Κρήττ,ς, ό μεν τό κ^λλο;, ό οΐ το μέγεθος. ΜΟΓ- 

Ιγηΐιπι δΑΟΟΙΟΓυπι ϋβΰοιη ίο ϋΓβΙα ίη8υΙ;ι. 

Άνα»τ'υία γ^ναι•/.ώ^ η χαλΧί^τη, 'Ρ'ύμτ,ς μεν 
της ι:ερι^ό;03 φυτον, γένους δΐ τιεριφανε:^, Μ&Γΐγ• 

Ηιιιη 83ηεΐ» ΛηβδΙαβί». 

Ανδρών 9ΐλαρέτων ρίο^^ και η της αυτών πολι- 
τείας διηνη^ις κτλ τταιι μΙν τοΤς ε^νεοώς. Υί!! 
6( Γ68 (»68{» 8. Ρ&ΙΠ8 ΠΟβίΓΙ Λΐ)Γ3ΐηϋ. 

Αρκαδίου τα 'Ρωμαίων διε πόντος σκήπτρα. Μ^Γ- 

Ι^πικη δ&ηείί 1&εοΙ)ί ΡβΓδΟ). 

'Άρτι Μχςιμιζνοΰ οεΰτιρον Ιζί^ άγοντος εν ττ» 
'Ρωμαίων αρ'/ίϊ> **' '^^ "^Αί άσ5οε'α€ χειμώνος. 

Μ&Γίγηυιη δαηεΙοΓυηι Ιηϋί, Οοπιηφ βΐ δοείοΓυιη. 

"Αρτι μεν ή της άιεοείας ά/λΰς άπχσιν διε^^εΐτο 

την οίκουμένην. ΜαΠγΓίυηι βαηείί ΕρίιηαεΙιί. 

"Αρτι της ε^τεοείις άνελλαμπούί^ι;, /.ζί τοΰ Ευαγ- 
γελικού κ ^ιρίγμζτο; τον πάντζ κοτμον. Υίΐα βΐ Γβ8 

ΐ;68*.9β δ8ηε(οηιπη ΟοδίηΦ 6ΐ ΟΑΐηίαηί. 

"Αρτι Νζδου/οδονόαορ 6 Βζσιλεΰς Άσσυριων την 
*Ιερου7ζλομ πολέμφ καταιτη^άυιενος. 6θίηΐη6ηΙβ- 

ηυδίη ΟβηίβΙβίΡ ρΓορΙιβίαιιι βΐ5αηε(ο5 Ιγ68 ρ(ΐ(*Γ08 
[125| Λη&ηίαΐΏ, ΑζαπΑΐη οΐΜίζββΙβίη. 

"Αρτι της Οεογνοαίας εις ιτζντζ τον κοσμόν οια- 

τρεχούτης. ΜαΓί^παπι 88. ΕυΙαπιρϋ βΐ ΕυΙβιηρίίΒ. 

"Αρτι τα 'Ρωμαίων σκτ,πτρα Θεοδοσίου του παί- 
δες 'Αρκζδίου εύσεοώς διιθύνοντος. ΥίΐΑ βΐ Γ6δ §6δ(8β 

δ. ΕυρΙίΓΟδρ» Αΐ6Χ3η(ΐΓίη[ο. 

*Άρτι τοΟ πζ'δος Ζζ/α^-ου. ΟοίηΐΏβηΙ&Γίϋδ ίπ 

83ηε(υηι ΑηάΓβαιη αροδίοΐυπ). 

Αρτι του της εΐόωλομζνίας νέφους την οίκουμέ- 6ΐ δοείοΓυιη πι&Γΐ7Γαιη. 

ΔιοχλητΙανοΟ τα *Ρωμαίων νχτιητρχ διέχοντο;, 
Πρίσκου τε περ« την Άσίαν, ΜΑ^I^^^υIη δ. ΕορΗί- 
ΤαΐίΒ. 

Λιττάς τ,μΤν 'λνζστασίζς εΐδβ γνωρίζειν εκ- 
φανεΤς μεν α|:(ρω το <ζτά σζρχχ γκνος. ΥΐΙΐ 6( ΓΗ 

{631» 8«ηε(» ΑΐΗβη&δί» Κοπιαοο. 

*Εγένετο μετά το πατ^ςαι Κύριον. ΜβΓίΤΠΙΒ 

δ. ΒαβίΙβί βρίδεορΐ Α (1138)». 

'Έδει μεν, ώ Ιερωτάτη, και Οκοσύλλ&χτος Η^• 
σι; τον νυν σήμερον. Υϋ» β&ηείί Αΐβχίί. 

Εΐ και δικαίου μετ* έγχωμ£ων τελεΤ^θκ. (Ιοη- 

ιηβπίβπυδ ίο δ&οε(υπ) Ιιυεαπι ΒροβΙοΙϋΐη• 

β Εΐ χζι πριΰτοι Πέρσαι Χριστά έχ ΠζρΟένου γιν• 
νώμενον προσεκΰνησανΧβΓίΗΐηβη 8Αη€ΐθηΐΠ) ΟΙλΤίΐϋ 

πΐ3Γ(γΓυιη Αείηιΐ^ηί, Ρβΐ8{;ίί, Αηβιηρούίβΐί, ΑρΙι- 
ΙΙ]οηϋ 6ΐ ΕΙρίϋίρΗοπ. 

[126] Εικόνε; κζΐ πάλαι χαι άδρεάντε; οϋ 
τοΟτο πάντως ε•ς τον ήμετέρον βίον είσηχθησζν. 
ΥίΐΕ 6ΐ Γβδ ^βδΙ» 8. Τ1ΐ60εΐί8ΐ» Ιιβδίΐίββ. 

ΕΤ/ϊ μΙν η επιφανής Νικομήδεια. ΜβΓίγηαΐΙ 

8&ηεΙί ΡβΙπ αΓεΙιΊβρίδεορΙ ΑΙβχβηίΙπηί• 

ΗΓ*/ε μεν τά *Ρωμζί*ιν σκήπτρα ΛιχΝιος, χ», 
βασιλέων των πάλαι. Μ3Γ(νηυΠ) δδ. Ου&(ΐΓ8|ίη(ΐ 

ιη&Γ(;Γυίη. 

ΕΤχε μΙν τά 'Ρωμαίων σκήπτρα Ιίαξιμιανος ό 
Έρκούλιος. ΜΗΓίγΠΟΠί) 83ΙΐεΙί ΟβΙΠβΙπί. 

Έχρζτει ποτέ τα τής ασεβείας, κζΐ {ϊασιλεΤς έπ: νν δλην διαλ,δΓ;ν:οί. ΜΒΓίϊΓΐϋΐη δ. ΟβΟΓβϋ. οΤ« \" ν«τ.«νών Φ?ονοϋντ7; έξέμη»χν. Μ»ηΐ- πτρι π-χρζλχοόντος, τής Άντιοχέων εκκλησίας επί- 
σκοπο;. Η3Γΐ;Γίαιη 8. Ι^ηαΙϋ β^Ιδεορί Αηΐίοείιβηί. 

Βασιλεύοντος ΔιοκλητιανοΟ κζι Μζ;ιμιζνοΰ τ:ύν 
του αλί|θοΟς Βασιλέως πολεμίων. ΜΗΓίγΓίυΐΏ δ.Ηβαο» 

^^γρίϋ, ςυί ίη ϋοίγαίο ηΐΒΠ^πυιη ραδδϋδ 6δΙ. 

Βασιλεύοντος Διοκλητιανου κζι Μαςιμιανοϋ, πάσα 
ή των *Ρωμαίων αρχή. ΥίΙα δαπεΙΟΓυΐη ΙΒΟΓίγΓυΠΙ 

ΕυδίΓαΙϋ, Αυχβη1ϋ| Ευ^'βηϋ, Αΐ8Γ(1απί οΐ ΟίβδΙ». 

Βασιλεύοντος του ασεβέστατου χαι πζρανόμου. 

ΜβΓί^ηυπιι δ. Ρβηΐβίββιηοηίδ. 

Βασιλεύοντος τοΰ άνεοεστάτου Μαξεντίου ^ χών *Ελύττζ χατά Χριστιανών Σζοώριος 6 Περσών 

βζσιλεύς. ε6Γ(αιηβη δβηεΙοΓυπι κη&ΓίγΓυηι Α€6- 

ρδΙΙΓ», ]086ρΙΐί 6ΐ ΑίΐΙΐίΑΐφ. 

"Εννοια μοι πολλά/.ις γέγονε, τί δήποτε μύριοι 
ποιηταί, οί μεν πόλεμο ^ς κζι ?χθρας, και τας 
άπ' αυτών συνέθηκαν συμφοράς. ΥίΙα ^αοείί Μ&ΓΟβΙΠ 

3Γε1ιίίη3η(1πΙ» βαηεϋ ιηοηβδίβπί ΑοοβίτιΊΐ&Γυαι. 

Έν Πζλζιστίνι^^ π(>λις έστιν ουκ εΑζττον <1 πέντε 
και τεσσαράκο /τζ σταδίους απέχουσα Γάζης, ΥίΐΛ 6ΐ 

Γβδ £661» ."^αοείί Ηίΐ&ήοηίδ . 

Επεχωρίαζε μεν χαι πρίΐτερον ηδη το τών *Αρεια- » »!•. 125 ΒΕ δαΚΙΡΤΚ 8ΥΜΒ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ.Ε ϋΙΑΤΚΙΒΑ. 126 νων ^γ/^οί τ^ Ρωμαίων έπιχρ^τείς^. Μ&ΓίγτίΐΙΐη 5&η- Α Μάξι μιανοΰ βασιλεύοντος του τυράννου, χαΐ τ^ς οΐ- ΰΙΟΓαιη Μ&Γοί&ηί 6ΐ ιη&Γ(;πί ΝοοβΓίβΒ. κουμένης σχεδόν απάση;. ΜαγΙ^ΠΟΠ) β&ηΰΙΟΓυΟΙ Έτος μεν ττ^δη ττέμπτον ένειστή/ει τψ εύσεβεΤ 86Γ^ϋ βΐ Β&ΟΟΗί. 
*Ιουστ(νψ της των 'Ρωμαίων άρ/ης των σχ/^πτρων Μαξιμιανου της βασιλείας ηγεμονεύοντος, χαΐ τα 

έπειλημμένφ. Μ3Γ(;ηυΠ1 8. ΛΓβΙΙΐ» 6ΐ δΟΟίοΓαΠ)• της άσεοεία^. Η&Γ(;πυΐη δ. δοδοηΐίδ. 

Ζήνων ,ηδη τ-^ν α'!>τοκράτορα 'Ρωμαίοις διεΤπεν ΜαςιμιανοΟ τοΟ τυράννου το δυσσεοίς άνά πασαν 

&Ρ7^<• ^>^ β( Γ68 {[68(8Β ΤΙΐβοάΟΓ» ΑΐβΧ&η- 9χεδ6ν τήν οίχουμένην έχδ(>ντος διάταγμα. Η&Γ(;πυΐΏ άπη». 

"Ηδη μεν την πάρα ιού πλάσαντος ί^μας δο- 8&ηε(ί Υαη βΐ δοοίοΓυπι. 

Μαξιμιανφ και Μαξιμίνφ το"^; βασιλευσι πολλή ΟεΤσαν ψυλάττοντες Ινιολήν. βθΠ)Π1θηΐ3ΠΙ18 ίη 8&η- τις και άσχετος ή 6ρμή Η&ΓίγπυΟΙ δ. ΤΙΐβοάΟΓΪ ΰΐαπ) Αρο8(ο1υπι ΜαΚίΐδΒαιη. 

"Ήν αρα και τούτο της μεγίστης πάλαι, καί πιριφ^νεστάτης εν πόλει *Ρώμης, μη μύνον τφ κάλλει (ΙίΑυπίβΙΟΓ^ί. Τβιοηίβ. 

Μύγιστον εΙς ψυχής ώφέλειαν. Υίΐα 5. δρίΓί(1θηί8 κομ^ν. Υίΐβ δ2ΐηοΐ9Β ΗβΙ&ηίβθ Ηοιη&η». Μεμνήσθιι των υπέρ Χρίστου πζΟ({ντών, ειπερ £λλο *Ηνίκα ΚωνσταντΤνος δ του μεγάλ?>υ Κωνσταντίνου τι λυσιτελές και ώφέλιμον. Μ&Τίγπυΐη 83ηθΙθΓΙ1ΙΤ) 

τρίτος \Λ6ς. ΥίΙβ 8βηοΙί ΡβαΙί ΗοιηοΙο^βΙ^β.. Β Οαρρί, Ραργίί βΐ δοοίοΓυηη. 

Μετά διακοσιοστλν και πεντηκοστον 2τος της του 
Κυρίου ημών *Ιησου Χρίστου αναλήψεως. Μ&Γΐ]^ίυΠΙ θεΤόν τι χ^ρήμα η άρετη και πολλών άςία. Υίΐ3 

ΒΑηεΙί δίβρίίαηί ]ιιηίοηδ. 

Ίδουμαϋοι πρύ•;ονον έχοντες τον *Βσαύ έξ ου 8. €1βίη6ηΐί8 ΑηογΓ8ηί 6ρί800ρΐ. κα^ τ^ προσηγορίαν έσχήκασιν. ΟοηΟΙΏβηίΑΠΙΙδ Ιη 

ΑΙ)άί&ιη ρΓορΙΐ6ΐ3ΐη. 

'ΐέρω^ι υφ γενναίφ πατρίς μεν ^^ δευτέρα των Καπ- Μετά τη* σωτήριον επΙ γης του Α<5γου ^πιδη- 

μίαν. Η68 {681» ΟοΓΠθΙϋ ΟβηΙυηοηίβ. 

Μετά την τοΟ Κυρίου καΐ Σωτηρος Ι|μών εΙς ου- παδοκων, πύλις δε Τύανα. ΜατΙ;πυΠ1 8. ΗίβΓΟΠίδ ρΑν^ν άνάληψιν. ΜαΓί^ΓίοΠ) 8βη€ΐί ΑΓίβΐηη. 6( 8οείθΓαηί), ςιΓι ίη ΜβΙίΙβηβ ιηβΓίγπυιη ρ^βδί 
δαηΐ. Ίσμβν πολλούς Ιστορίας τε καί βίους. ΜαΗ^Πασί 6ΐ Εϋ^ΓβρΙΐί. Μετά την έπί γη; του Σωτήρος Χρίστου παρ- 

ουσίαν. Μ&Γ(;Γίαηι ίβηοΙοΓυπι ΗβηΦ, Ηβηηο^βηίδ δληοϋ βροβίοϋ Τίίηοϋιοί' Νικητικούς αγώνας του μάρτυρος Νικήτα πάνηγυρί- Και ή καλλίστη τών π<{λεων ί^ Νικομήδους φημι ζομεν σήμερον. Η&ΓίγπυΟί) 8. Νίεβίφ ΟοΚΗί. Μαξιμιανου του δυ^^εβοΟς αρξζντος. Μ&Γΐγπΐ1Π1 830- 

οΐ(Β ίυΐίαηββ ίη αΓΐ)6 Νίεοιτιβάί». Τοΰ θεού Λ<5γου δ» α την έκ της παρακοής έπεν- 
εχΟεΐσαν ήμΤν τών αγαθών Ιχπτωσιν. Η3Γ(}Πυΐη Και πάντων μίν τών κάνα θεί)ν πολιτευσαμέ- ^ δ&ηείί Ιιθη£;ίηί εβηίαποηίδ. νων 6 βίος τοΤς ευσεβέσιν ωφελιμότατος. ΥΐΐΑ 6( Γβδ 

^6δΐ80 ΐύ&ηηίδ 61ΐΓ;δθ8ΐοιιιί. Καί ϊών άλλων μεν τών Χρίστου μαρτύρων άθλα ΑπίίοεΗβηί. Νουμεριανου τα Ρωμαίων σκήπτρα πάρα πατέ- 
ρων ένδεξαμένου. Η3Γ(7Πυΐη δ. Β3ΐ)}ΐ£β βρίδΟΟρί πολύ τι και μέγα τοΤς σπουδαίοι;. ΗβΓίγΓίϋΠΐ 8. Βο- 

ηίΓ3οη Κοιη3ηι. Μετά το διαγγελθήναι πανταχού το σωτήριον κή- 
ρυγμα. Μ3ΓΐγΓίυιτι 8. δορΗί» 6( Πΐίυβ ΰΠοΓυπο Και τί τών καλώ^ εσται τ^ ^'^ή^ΤΙ, «^ πάρα- ΡίδΙβΟδ. ΕΙρίάίδ βΐ Α^&ρβδ. διδούς τον Άμφιλοχίου βίον παρήλθον [127] σιγτί, 

Υί(3 8. ΑιηρίιίΙοεΙιϋ βρίδεορι Ιεοηίβηδίδ. ]428| Ξζνοφών & θαυμάσιος εφυ μεν Εκ ταύτης 

τών πόλεων. Μ3Γΐγπυηι 53ηε(ί ΧβηορΙιοηΙίδ 6ΐ ΐ1- ΚαΙ τ^ περί τών άλλων ά%ίων διεξιέναι, καί δια Ιίηδ βΙίοΓυΐΠ ΑΓε3(1ϋ 6ΐ ^03ηη^8. μνήμης. Ν3ΓΓ3(ίθ (Ιβ η:ίΓ30υΙθ Γ3ε(0 3 ΜίεΙί&βΙβ 

ΑΓεΙ)&η£;6ΐο βρυϋ ϋΐιοηβδ. 

κάλλιστων τι χρήμα ή αρετή, και δόξαν δσην Οΐ κατά τί)ν καιρόν Πεντηκοστής. Οβ Π)0Γΐ6 βΐ 

Αδδϋπιρίίοηβ Β. Μ&ηβΒ ΥΪΓ^ίηίδ. 

Οΐ το έπιγειον κράτος λα/όντες, κοί τών β]^ιλικώ^ έγκώμιύν τι κα\ ύπερκόσμιον. Υίΐ3 5. ΟΓβξΟΠί βρί- ήνΐών και σκήπτρων, 1.3υΓ]3ΐίθ δβηείί Π13Γΐ;Γίδ Β3- δεορί Αι^ΓίζβηΙιηι βίΐβί 3Γ€ΐιίθρί8εορί Αίηοδίίΐβ. Καλοί μεν καί οΐ τών μαρτύρων άθλοι. Υίΐ3 δ. Ο Όκαινο; και ςενος της θαυμάσιας Εένης βίσς. Αϋρϋ 8ΐ}1ί(3). 

Κομμυδου μετά Μάρκον τον αύτου πατέρα τ^ Ρω- 
μαίων σκήπχρον Ιχοντος. ΥΗ3 6ΐ αΐ3Γΐ;πυΐΏ δ3ηε1φ 

Ευ£;6ηί2θ βΐ ϋϋυδ ρβΓβηΙυηο. 

Λικινίου το^ δυσσεοους βασιλεύοντος, Αυσίας το 
τηνικιΰτα δούξ ων. Μ3Γΐ;ΓίυΠ] δ. δβνβΠβηί. Υίΐ8Β 61 Γβδ §^δΐ8β δβηείδβ ΕυδβΙ)ί{θ, ςυβδ ίη Χε- 
ηβιη ηοπιβη ίηιηιυΐβνίΐ δυυιη. 

Ον τρόπον αΐ τών προλϊβόντων νόσωυ σώματι 
και πρόσεις ού σμικρόν. Υίΐφ ε3ηε1ί ΜοΓίίπίαηί. 

Ο τι μη πολύ τών αγγέλων άφΙοτηκεν άν- 
θρωπος, τ» φησίν δ ΟεΤο; Λαυ'ΐδ. ΟοηΐΙΏβηίΒΠϋδ ίη Αουκιχνου του ουσσΐβους κατά τλ της έωας μέρη ο ι^...,^^ ^^ » ι τι ι• * _ 

1 « Α <-- - 7, .> »€-*.« ο Α Ν. ^οηπηβ^η ΒροδΙοΙϋΐη ΕνβπεβΙΐδίΛΐη. 

έν Βηθαγα^ της ΊεραποΑεως. ΜΑΓί^ΠϋΟΙ δ. ΑρΟδ- ^ , , ^, 

ΙοΙί β( πΐ3Γΐ}τί8 Αηβηίδβ. .^ ^^^ ®"^ ^^^ϊ^^ «}''^^^^ '•^''^'' -^Ψ "^^?•; ] ΜαΓ- Μάμας δ μέγας ο'ϋτος του Χρίστου μάρτυς, καΐ ^ϊ""»" δβηείΟΓϋΟϊ ΟϋΠίΒ. δβΠΐηίΟΠίΒ βΐ Αΐ)ίΙ)ΐ. περιβόητος. Μ3Γ(γπυπ) δ3ηε(ί Μ3Π)3ηΐ!δ. 

Μαξιμιανος δ βασιλεύς πολλήν περί τήν τών αιδώ- 
εΗώλων πλάνην. ΜλΓίγηυΠ) 8- Β»γΙ)9ΓΦ. θύαλεντ•ανος μετά τήν τελευτήν Ίοβινιανού. Υίΐίΐ 

δ3ηεΗ Απ)Ι)Γθδϋ βρίδεορί Η6(]ίοΐ3πβηί8• 

Τίς ουκ οιδβ τον Νικομήδους δπω; μεν ' 127 ι.Ε0Νΐδ ^^Λ^ίΎη. %* 18 τ» χαΐ μλγίθους. Μοίγπαοι 8. ΑϋΙΙιίηΗ βριβοορί Α σης. Μϋτΐ^παιη δ. θΓ8|θήί ΙΙ«§Β» ΑπΒβιι» « Νίεοσιβάίβηβίβ. 

Οΰ ξένχ Γαλατών τα παρόντα, ούδ^ δμολογητοΟ βοοιΟΓαπι. 

Τιμκ^θεον «6ν μέγαν {{νβγχ• μίν ή Λνχχ^ι««. τη; άληθβία; αλλότρια. Μ&Γΐ^ποπι βιηείί ΡΙλίοηίβ. ΟοιηιηβηίΑΓίαβ ίη ΜΐιοΙοιιι (ΙΙιηβΙί Αροβίοΐβη Τί- 

Ού πολλούς Α¥γ^πτος Ιπ^ν ^έ τνα•^. ΥίΐΑ ΜΟείί ΐηοΐΐΐβΐΐηΐ. Ρλπιρϋ. 

Ούχ ούτως ή£υ τφ φιλαρέτψ. 6θΠ1ΐη6ηΙ&ηΐΙ8 ίο 

•βηοΐυιη ^Α^οI>υπ1 ΑϋβΙρΙιοΐΙιβυιη. 

Πάλαι μΙν έν τύποις ^ν τα της πίστβως χζκ α1ν(γ- 

μχσιν, διηοΐί ΟΙοηγβη ΑΓβορ&([Ί(8Β ιη&Γΐ]τπυιη. 

Πάλχι μεν τας χχτα γην διατριοας άνύοντες οΐ 

απόστολοι. Ιο ββοείυπ) &ρο8ΐοΙυιη Τΐιοιηβιηι εοιη- 
ιηβη(8ηιΐ8. Του Κυρ{ου ημών Ίησου Χριβτου χοινίΜνΙφ ηρ. 
χΐς, ό φησι Πανλος, έπΐ γης ψίλ«ν6ρώ«ΐι•ς. Μίτ- 

Ι;τίαιη ΜηεΙοΓυιη Τ1ι;ηί, Ι«60€ϋ, Ρΐιίίβηιοιί• α 

ΑροΙΙοηπ. 

Τους λύΧογουντάς, 9% (ρησί πρ^ τ^ν *Αβρια(& ^ 
θ«ος, Ευλογήσω. Υί!* ΜΟΟίί Ο^ΗμΙ ΑιΙΜΙιοΚΙΑ• 

Τους σώφρονας τ^ν ρ(ον χαί φιλοΕρέτους χιχί 
δυναμιν έπαινβΤν δ^ιόν τβ όμου χα ι ώφ&λιμώτχτο•• Πάλιν ημΤ^ 6 θιΤος έ<ρέστεχ< πρόεδρος, και πάλιν ΤίΙβ 0(Γ68 ([β&ΐ8θ 8. ΜλίΓΟηβ. 6 λόγος ^χει πανηγυρ{σων. Οβ ΙπΙ)υ8 ίον6η(ίθηίΙ)υ8 

ΓΑρίΙίδ 8&ηε(! 3ο&ηηΐ8 ΒβρΙίδΙ». Τρ&ϊανοΟ τα * Ρωμαίων σχηπτοα διέ«οντο<• Υί(2 

βΙ ιη&Γΐ^ηυπλ 8«ηο1οηιιη ΕαβίΑΐΗϋ, β( ο]»» οχοπι Τυραννιχόν τι χρηαα τεχόντων στοργή, χαΐ βεΐμά ^ ΤΙΐθθρί8ΐ68, βΐ βΟΓϋΠΙ Οΐίοπίΐη Α(&ρη 6ΐ ΤΙΐΜ- 

ιρύσεως. ΥίΐΑ Ιοαοηίβ ρΓΟδρβΓ ΟΙΐΗδΙίΙΠΙ ρ&Ορβ- ρίδΐί. 

ΓΪβ. Τραϊανού του δυσσεβοΟς βασιλέως «ολλήν μΐι 

Πολ)α της δι Πασχαλιάς των ευ χαΐ ώ; θεψ φίλον πρόνοιαν χαι σπου$ήν. Μ&Π^ηοηΐ 85. ΕίκΙοΐϋ, 

βε^ιωχότων. Υί(α $2ΐιοΙί εΐιβΓίΙοηίδ Ηοιηο1θ|(6(». ΗοΐΏυΙί, Ζοηοηί8 βΐ ΜαοαπΙ. 

Πολλή χατα τών του Χρίστου \χί^ι\ί^\ύΊ ίου δια- 26. Ό του θεοϋ θ30ς Λόγος οΧ^Ιλι^ συν«»ν τ^ 

βόλου ή χαχουργία, Μ&π^υπι ββοείΐ Αο(ΐΓ68β, ςυί υ^'^ρ'^ ^^^ ^χρο^ο^ ^^ ειλκτο, ΟοιηιηβηίΑτίιΐδ ή ίο 6η8ί 68ΐ. 

Πολλών χατα διαφόρους χαιρου; χχτα Χρίστου χαΐ 
τών (χε{νου μαν^ντων θεραπευτών Λιοκλη'.ιανός. Μ&Γ• 

ΙγΓίυΐΏ βαηεΙοΓϋΐη δβΙ)Α5(ί&ηΙ οΐ δοείοΓυπι, Ζοΰ8, βαηοίαιη 8ρο8ΐοΙϋΐη ΡΙιίΙίρρυιη. 

τών ύπο Χρίστου τήν αθλησιν έλομένων, οΐ μν 
υπέρ ε^σεβε(χς απλώς προς "Ελλτινας ηγωνίην• 

το. νί(3 8&ηε(ί ΤΙιβοάοη (ιΓ&ρΙί β1 β&ηοΐί Τλβ•• ΤΓ&ηςυίΙΙίηί, ΝίΓ08ΐΓ9ΐί, Οίαιιϋϋ 088ΐοη8, ΙίΙ)υΓΐϋ, ρΙ)Αηί8 Π1ίυ8 ΓΓ&ΐΓί8. 

€&8(&ΙΙί, Μ&ΓεβΙΙίηί βΐ Μ8Γεί. "ϋσπερ έπΙ τών άριστέων. Υί(Α 8απεΙί ΟΐΐΜίΐ 

Πρόβου τοϋ δυσσεβοΰς το βισίλειον σχήπτρον, τών δίγΠΐ®, 
*Ρωμα(ων διέποντος, Η&Γΐ}Τίυΐη 8δ. ΤΓΟρΗίΐηί, "ϋσπερ λειμών εύχνθης ιτοιχίλοις £ν6Εσκ πυχ^ 

8Αΐ)1)»ΐϋ 6ΐ ΟΟΓγΠΙβίΙοαίίβ. μένος ώρχ'ΐζει ταΤς δδμαΤς. Υί(8 6ΐ Ι&υΐΐ&ϋο 8λ1Ι€& Σαμότατα πόλις της Συρίας έστ(ν• Ευφράτης τή πό- 

λει παραρ^εΤ. ΥίΙα 6ΐ [η8Γ(χΓίυηίΐ 8&ηε(ί ίυείβοί. ΡαΐΓΐβ ηο8(π ΤΗβορΙιαηίβ δίβςΓβηί. 

Έτος μΙν άπο της ^Αλεξάνδρου τοϋ Μαχβ&^νος ^χη^ Σοφόν τι χρήμα ζωγράφου χεΙρ, χαι δεινή μεν έξχχοσιοστον ήν. Μ^ΙΓίγΠΟΠ) 83ηε(0Γυΐη βΟΓίβΒ, 8β- 
μιμήσασθζι ττιν άλήβειαν. Υί(8 βΐ [429] Γβ8 {68ΐφ 000086 6( Α5ίΙ)ί, 6ΐ άβ βΟΓΟίη ΙΠΙΓΑΟϋΙο ρβίΓΑίΟ Μ ββηείί Νίεοΐ8ΐ Μ}τβη8ί8 ερίβεορί. 

Τας τών αγαθών ανδρών άναγράπτους τίθεσθαι πρα- ραβΙίΑπα ΕυρΙιβιηί&Π). 

[430] Νέρωνος αύθις τα *Ρωμα(ων σχηκτρα ςεις, χαι την τούτων μνήμην. Υίΐιι 8&ηε1ί Ιοαππίβ διέποντος ί θχυμαστος Ναζαριος. ΥίΐΑ Οΐ ΟΟΓίΑ* ΕΙβ6ΐηοηί8 ρΒΐΠΒΓεΙιββ Αΐ6Χ8η(Ιπηί. 

Τή θαυμαστή δυάδι τών σοφών Αναργύρων πα- 
τρίς μέν. Υίΐβ 88ηεΐοΓυιη Αο&Γβ^χΓοηιπι ΰοεηο» βΙ 
ΟλίηίΑηί. 

Την πρ^ς άρετήν &δόν φέρουσαν τραχεΤαν είναι, ιηβη $8ηεΙοηιιη Ν8Ζ8Γϋ, 66Γ?88ϋ| ΡΓοΐΑ8ϋ 6( 
ΟΙβί. 

Μάρχου Αντωνίου χτί Αουχίου Βήρου Χ'ην οιντο- 
χράτορα 'Ρωμαίοις διεπόντων αρχήν. ΥίΙ^ βΐ Γ68 

{68(88 8. ΑΙ>6ΓεΗ Ερί8εορί ΗίβΓοροϋΙβηί. χαΐ ανάντη χαΐ ευχερή. ΥίΐΑ 6( Γ68 {68188 8. ΡλίΓΙβ Ο Ουδέ γυναξιν, ουδέ χόραις το της μαρτυρίας άπο- ηο8(η Ιο&ηηίΐϋ. 

Την του Χρίστου πο^μνην όσημέραι πληθυνομένην 
δ δυσμενής χαθο^ών. Μ8ΓΐχΠϋΐη 8Αηο!ί ΟαΙΗ^ΙΓΑΙΙ 

θΐ βοείοΓαπλ. 

Της ίσης άτοπίας νομίζω τότε φθέγγεσθαι τ^ μη 

δέοντα. Μ8τ(;πιιιη δ. Αϋΐοηοιπί. 

Της μεγάλης ιιο'λεως Ιεροσολύμων υπο του Περ- 
σών βασιλέως όλοΰσης. ΜβΓί^ΠυΐΙ) 88ηε(ί Ο&ΙΠδίΓ&ΐί 

Ρ6Γ88Β. 

Τής πρ^ς τψ Αιβάνφ ορει Φοινίκης πολλοί μεν χέχλευθαι στάδιον. Μ&Τΐ^ηαΐη 88. ΜβΠχΓαπί Μβ- 

(Γθ(]θΓ88, Ν;ιηρΙιοάθΓ8β 6ΐ ΗβηοάοΓ». 

*Αρτι τοϋ μεγάλου τής αληθείας εύαγγελιστοΰ τ> 
χαι χ/.ρυχος. Μ8Γΐ;Γΐυιη δ. Τ1ΐ6εΐ8β. 

Πολλά χαΐ μεγάλα με την Άντιόχου θχυμάζειν 
παραχαλουσιν. Υί(& 6ΐ Γ68 {68ΐ8Β 6( ητ.&ΠγπΐίΠΙ 

88ηε(θΓυπι β^ρΓίβη! βΐ ^I18(^^^Β. 
Ε(Ιΐ£6ε(ΐυί(ΐ6ηι ρΓθΥίΐί8 8&θ€ΐοΓυίη8&(ΐ8 βίηΐ.νβ- 

ηίΠΙ Μ6ΐΑρΙΐΓ&8(6Π1 ρΓ88(6Γ Ιΐ88 δΑΠεΙΟΠΙΠ) ΥίΐΑβ, 

8ΐί8 4υο(ΐυ68εΓΐρ5ί886ρΓ8Β(6Γί(1 ηοοά ίηηαίΐΡββΙΙαβ πόλεις Ετερχι νοτιώτεραι, χαι προσαρτιοι. Υί(& 6( ίη 6]ΐΙ8 1&0(1&ϋθη6. 'ϋς εΐ χαΐ μηδέν άλλο τφ ανδρΐ 
Γ•8 (68ΐ88 6( ΐη8Γΐ]ΤΠυΐη βΑΠεΙΟΓυΠ) 68ΐ&εΐίθηίδ 6ΐ διεσπούδασιο, μηδ' άποχρώντα τα άλλα σύμπαντα, Ερίδ(6ΐη68« χαΐ χιθέχαστον προς άφορμήν ευφημίας άρχοΟντα' Της τών Περοών &ρχής ε(ς ΙΙέρσάς διχλυθεί- άλλα τό γε τοιούτον έλέσθαι σπουδασμα, χαι ούτως 129 Μ δΟίΗΙΡΤΙ^ 8ΥΜ£0Νί8 ΜΕΐ^ΑΡΗΗΑδΙ^^ε ΟΙΑΤΚΙΒΑ. 1^ χατχιτράξχοθαι τι λοι άχριβώνανΟαι, αύταρχές άντι πχν- Α ΰΟΟίρΟβΙΐίΙ, ({υΑΓΟαΐ ΟΟηηυΙΙΐΒ ίηΐ6Γ ΗίΐΜίθβ Ονβ- τ6ς άλλου προς έγχώμιον τψ άν^ρ(. ^η0^^^^α βΗαίΗεΙ 

ηϋΐίΐ αΐίηά νχτο ιϋί (\ιΙ$$βΙ βίαίοταίητη^αο ηοη αΐία 
οηίηία^ηηΰβ υβΐ ΒίηρηΙα $Ηβ€%ηηί αο Ιαηάέτη ΰοηά' 
Ιίαηάαηί,ορηΒ ίατηβη ΙαΙβ ίηοβρΜβ^βΙ ίά Ιακηρτα- 
έΐανβ φαηηι Γβάάίάί&8β^ νίΓΟ ρνοποΒ ύά Ιαηάβηί 
8η/[€€εηΙ. ΝυΙΙί ύυΙ)ίυιη 688β(ΐ6ΐ>6ΐ»οοίιηβηυ$€Γί- 
ρΐα νβΙβΓυπι βνοΙνβΓβ Αΐίςυληάο ΗειιίΙ. Εχ ίΐΐίυι 
βηίιη οΓ2ϋοηί5υ8 ίη βϋΑβ ηοοςαο ΟΗηβΙί,ΟβίρΑΓΟΒ 
β( βΙίοΓαπ) 8αηο(θΓΐιιη ΓοδΙίνίίλΙββ &(]Ηυο 8αρ6ΠΐηΙ, 

ςυΑ8 ίρ86 νίάβΠΐη, \. Ογ&ΙΙο» Είς τον θρηνον της 
ύπβραγ(χς θεοτ(^χου, 8τΕ περιεπλάχη το σώμα τοα 
Κυρ(ου Ι^μών Ίησοΰ Χρίστου. Ιη {ΐ/^^ΓβΙΙΙ Ιατη^ηία- 

ϋοηβίη 8αη€Η$8ΐηΐ(χ Οβίρατοβ^ΰηΜ €θτρ%α Βοηίϊηί 
ηΰ$^^^^€8η 0Ητ4$α ΰ09Λρΐ6χα βεΐ. Ρ. Τουτο έ^ετνο, €ΟΓϋΐη Η1)Γ08Γ6ροηυη(θΓ.1. Ευχή πρλ της Ιερας μεχΑ• 

λ<(ψεως. ΡΓβνβ8 αηί€8αηο(αΜ ^οιηιηιιιιίοιι^ιη. Ρ. 

Ό μόνος χαθαρος ατΧ ά/.ήρχτος, Κύριε, δ δι* οίχτον 
φιλανθρωπίας. 2. '£τέρα εύχη •$ια στ(χω•/. Λ1ί(£ 
ρΤ6€Β8 οατηίίηβ. Ρ. βεουργ^ν αΤμα φρίξον, άνθρωπε, 
βλέπων. 3. Έτερα δια στίχων. Α1%€β ΰαντηίΜ, Ρ. 
ΛυΟις δέ προς μέθεξίν άν χαιρ^ς φέρει. 4. Στίχοι 
μετά την άγίαν μετάληψιν. βοΓΜίηα ρ08ί ΒαΠΰίαηΐ 
ϋοίηηΐνηίσηβη^» Ρ. Είδες, άνθρωπε, των σπλάγχνων 
Ινδον. 5• Εύχαριστι'ιριοι στίχοι εΙς τ6 αυτό. Ιη ίά$Μ 

ατςηη^βηίηηι οαηηίηα, ηηΟιιε ρναϋοΒ αςΗ. Ρ. 

κύριε, ζωη, ευχαριστώ σοι τρέμων, β. Έτερα εΙς τ^ 
αύτ^ δια στίχων. ΛΙί3Β ΟΟΓΜίηβ ίη ϋ&Ηί αΓςηΜΘη- 
^14191. Ρ. *0 δούς τροφήν μοι σάρχα την έχουσίως. γλυκύτατε 'ίησοϋ, τ^ τους έχ Περσίδος άφιγμένους ^ 7. Ευχ^ εξομολογητική , 1{ν οφείλεις χαθ' ήμέραν εΙς Βηθλεέμ. ΟγαΚιο ηίπιΐυιη Ιβηβπι β8ΐ Αΐηυο &ΙΓο- 
0(11)08, ϋβςπβ (ϋ?ΐηί8, ρ1βη&, ηα» νβΐ ^Ι&οίβ ίρβΑ 
ίΓίςίάίοΓβπι 6( €ΕΐγΙ)6 ϋυποΓβπι βχο&ΙΓβοβπΙ,βΙηαθ 

θΐηοΙΙΐνβηΙ.Ϊ.Περι τή; ζωηφόρου τελευτής χαι μετασ- 
τάσεως τι\ς Θεοτόχου. Ββ ΒαΙηίφτο οϋίΗ, βί ίναη^ 
ΒΐΐΗ ΌβχραΤΟβ. ρ. Τδν χαφ^ν της Πεντηκοστής 
οΐ Άπ^^Ύτολοι της θείας• 3. Λόγος διαλαμβάνων τα 
&π^ της σεβασμ(ας γεννήσεως, χα2 άν^ιτροφής της 
5περαγίας Λεσποίνης ημών βεοτόχου, τής θεοπρε- 
ποΟς τε γεννήσεως Χρίστου του βεοΟ ημών, χαΐ δσα 
μέχρι τής ζωηφόρου αυτής συνέ3ραμε τελευτής, προσέτι 
χαΐ περί τής φανερώσεως τής τιμίας αυτής Ισθήτος,χσΙ 
8πως ί μέγας ούτος θησαυρέ; ΧριστιανοΤς τεθησαύρισ- 

τακ.ΟναϋοωηΙίη&Μ βα^ ^ηx ανβηβταηάαηαϋΌΐ- 
ίαΐβ^ βΐ βάποαίχοηβ 8αηοί%88χκη3β Οονηιηω ηο8ΐΓω άμετχθέτως λέγειν πρδς τήν 6περαγίαν βεοτοχον, Ιαν 
ποθτίς 1ν τή ώρ^ του ψνχο^γήματος σου Ιδέσθαι α•!^τήν, 
χαί βοηθείας πολ)ής καΐ παρηγορίας τυχ^εΤν έξ αυτής. 

Ρτβ€β$ Ιη ηηϋηε άεΐίοίοτηίη οοη[688ΐο ή1^9%ηρύΙί8 
άί€Ϊ>η88ίη€Μα ίηΐβίΐΛί88ΐοη€ Γβΰϋαηάο^Μνίχ,ΰηίΛ 
αηίηιαίη αρ%8^ θαηοΙίΜίΜίαιιι Υίτ^ίηβη^ Ο^ραταΜ 
ιηΐηβη,βΐ εηίεϋχΜίη ηχηΐίηηχ,ηβΰηοη €ΐ ευΐαηιβη 

α6 βαάβΜ θύΗη€Γ6, Ρ. Δέχου τοίνυν, ευμενέστατη 
Δέσποινα αγαθή, την οίχτράν μου δέησιν. 

6οη|[688ί( ρΓβΒίοΓβα βχ ορβπΐυβ ο. ΒμιΙιι θΓα* 

(10068 νί|[ίθ(ί (|0&ΙθΟΓ άβ ΜθΓίΙ)υ8.'Βθΐχοι λόγοι χδ' 
ίχλεχθέντες δια Συμεώνος του μαγίστρου χαΐ λογοθέτοα 
έχ πασών των πραγματειών του έν άγίοις Πατρός ημών 
Βασιλείοο αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας• 

θΓααοη€8 άβ ΜοτΛηε νιρέηΐέ ςηαίηοτ^ ΰοΙΙ^ίω Όβχρανχ, Μοηοη ΟΗνχεϋ Οβχ ηο$ΙΗ άχνχηω ηαΐχ• € ρβτ 8^ηΐ€οηβΜ Μαςί8ίτηΐΛ βί ΙοροίΗβΙαη αχ οηχ- νίΐαίβ ηε^ηβ αά βηοηχ νϋα ΥχΓςίηχε οοηΐχςβνβ. Αά 
Η(β6 άβ τβνβίαίχοηβ ρτβί%08Χ ίΙΙχηε ί^βεϋί^βί ςχίοηχο- 
άο ηιαςηηε Μβ Ιϊχβ8αητ\ΐ8 0ΗΗ8ΐ%αηχ8 οοηεβ^χαίηε 

βεί, Ρ.Έχρήν αληθώς τήν Παρθένον, ώσπερ αυτή βεοΰ 
πρ^ς ανθρώπους έπιφοιτ^ν μέλλοντος. Ιι&οϋ&ΙΟΓ 

ηυοςιιβ & ΜίεΙίΑβΙθ ΟΙ;εΐι βρίβίοΐα ϋ ίο ίθ(1ίοβ Βί- 
5Ηο11ΐ6€8β δΓθΓ(ίΑθΦ Ιο εΐ8586 ρΙιγδίοοΓϋΐπ 1. €οά. 

28 ίθ(6Γ αΙία Γ60βα860(0Γ 0ΓΑ110068 60θΙβ8ί&8(ΐ08Β 

δγαιβοοίδ Μ6(3ρΙΐΓ88(Φ. Οο^ΒοαίΏ ίρββ Γυ6Π0(, 
άκΒϊΜ αΐϋ. Ε£;ο 638 οοο νίάί. 

[131] Νβο 111506 εοο(6θ(α8 ρΐ6Γ&(]υ6 αΚα 80Γίρ8ί(, 
ηυ» ίη(6Γ &1ί38 6θοΐ68ΐ&8ΐίε&8εαη(ιοο68 61)Γΐ8(ί8ηί 
)ΐοηίΐίθ68 π)θ(1οΙ&Γ6θ(υΓ. ΙηΙβΓ 6&8 ρήιηυηι 6Γί( 

ΤΓΟραπαΟ), €υ]υ8 ίηίΐίυΐη, Έςάρξατε κόραι παρ- ηίΐηιε εαηβΐί Ραίί Χ8 ηοείτΐ ΒαβίΙϋ Οαεατβα ϋαρ- 
ραάοβιοβ βρίεβορχ. Ιο 8ΐΙί8 ΜΜΐο86ηρ(ί8 (]ίο(ϋ€ίΙ)ΐ)8 

Ιΐβ1)6(αΓ. Συμεώνος λογοθέτου του δρόμου, του καΐ Μέ- 
ταφραστου.5^βθηέ< όΐΙΓβϋθ ίΜρΟίΗβίΰβ^^ΗΧ βί Μβ- 
ΙαρΗνα8ΐβ8. 1.6|[00ΐ0Γ ρΑ88ίσΐ 6ΐ Γ6Γ6 αθ(]ί(|06 ίο 

Βϋ>Πο(1ΐ6εί8 1(«1ίεί8 Μλοο8εηρ(8θ: 6<1ίΐο 8αο( 6γ»• 
ε6 ΡΑΗ8η8 15δ6,&ρο(Ι ΚυίΙίβΙαιοοι ΜοΓβΙΙαοι ίο 8, 
6( Ιι&(1ο6 εοπι &1ϋ8 ΒβδίΙϋ ΟρβΓίίοβ Ρατίβϋβ ιρυά 
ΜίεΙΐ2ΐ6ΐ6αι 8οοοίοπι 1603, ίο Γο1ίο,8(ιιοί8ΐ3θΡ1ο• 

Ηο ίθ(6ΓρΓ6(6, β( (ΑΟάβαΐ (ιΓ»€6 θ( £&(ίθβ ΡΠΟ- 

εοΓοΓίΙ &ριΐ(1 Νίεοΐ&οοι ΒαββίΒοπι ίο 8.Ηο]υ8 βχβαι- 
ρΙο &Ιίθ3, ηυίοοο(]υ6 ϋΐβ Γυ6Γΐ(, ευπι οοαιβο ορβΓΪ 

000 ΡΓ8ΒΓ|§&(0Γ, 6Χ 0ρ6Γί5υ8 β1ΐΓ;308(θΟΐί 81011- 

Ιβαι 1^οΓ6οι 060 Γηιβίπι 8α8ε6ρί(• θενιχαί. 2. *Έτρρα Στίχηρα κατά άλφάβητον τσυ [) [132] Ε(υ( ΠΐφββΟ Ολα^ίβ ρΪ6(«(6Π1 6( ΓβΙίρΟ- μεγάλου Κανόνος. ΑΙία 8ίΧ€ΐΐβτα ΟΤϋηβ ΑΙρΜίβΙΧ 
€0ηχρ08ίία Μα§η% ΟαηΟηχε.Ά. Κανών ει; τήν δσίαν 

Μαρίαν τήν Αίγυπτίαν. Οαηοη χη $αηοΙαηχ Ματχαηχ 

^Ερί/ρΗαβαηΧ. ί. ΑρΓί1ί8. Ρ. τψ μαχαρίφ και 
πρώτψ. 4. Κανών παραχλητικό; ε?ς τήν ύπεραγίχν 
θεοτόκον ψαλλόμενος τ^ μεγάλη Παρασκευή.6α?10η άβ' 

ρΓβ€αίοηχί8 ίη εαηβϋΒήηιατη Οβχρατατη,ίίχιί οαηί- 

Ιην τηαρηα Ραταεββνβ. Ρ. βέλων σου τ6 πλάσμα, 
Χριστέ μου, ζωώσαι. Ιο ΒίΙ>ΙίθΙΙΐ6εΐΙ Οοΐΐβ^ϋ βΓΦ- 

εοΓυο). 

Ρΐ6Γ88ςυ6 6(ία01 ρΓ6εβ8,ς08Β Ιο Εθθΐ68Ί& 0Γ8Β00- 

ηιαι 000 βίοβ ρί6(ιιϋβ ίηιε(ο ΓβεΚλίί 8οΐ6ο(^ ίρβο 0601 εΐιΠ8(ίΑ00Γαπι βοίοιίβ 6χοίΙ•Γ6(, ε«ρί(Αςο8θ« 

(ΙαΠΙ ρ6Γΐ)Γ6νΐ3 860(601118 000 («ΠΙ 000610018 6( 
▼6008ΐί8,(|Ο&Π) ([Γ&νίΙ)α8 6( 86ν6η8 ΓεΓοΓίΑ, (ΟΙΟ 6Χ 
800 (Ι1Π1 6Χ ΑΐίοΓΟΙΩ ρ600 000θίθ06νί(, 66(106 6ΐ6- 
β&θ(ί88{ΐθα. Ε 8υθ 800( Γνωμικά κεφάλαια ρλα', Ββη- 

Ιβηίχο8α οαρϋα οχχχι.Οοοηιοι ϋΙο^68(ρηοοίρίυπι: 

Ό γαρ στύφων έχ /αιρφ λόγος του άπαλωτέρου 
βελτίω κατά πολύ. Εχ βΗοΓΟΟΙ ΙίΦΟ ςο» 86(1000- 
(ΟΓ : Κεφάλαια του 6σΙου καΐ θεοφόρου Πατρός 
ημών Μακαρίου του Αιγυπτίου έκ των α^ου λόγων 
παραφρασθέντα. νί(ΐ6 8(θάίααΐ 6( 0006(08 δ^ΟΙΟΟ* 
ΒΪΙ : 'Γπ^ τοΟ λογοθέτου του Μιταφραστου ρν'. Ο 131 Ι.Ε0ΝΙ8 Αι.I^ΑΤ11. 132 ριία εαηοϋ βίΜ^βτι ΡαίΗ8 ηο$ίΗ Μαοατη Μ^ιιρ- Α ο$^η αηίίηαΐΊίίη ΗίβροΙί^ροΒίΜ^ Ολρίΐϋιαβ οχχ €θπι- 
Ιϋ^βχ ίΙΙ%Μ$ $€ΐηΐ(ή\ί})ηΒ ραναρΗταή 6χρο$ίία α ίο- ρΓβΙιβηβ&ιη. ρθίΗ€ία ΜβίαρΗναΒίΒ. Ρ. Χάριτι μεν χ«1 οωρε^ του 
Πνεύμχτος Οεί^: Εκχστος Γ,μών την σωτηρία ν πορίζεται, 
ιτίστβι δε χβι άγάπί^, άγώνι τε προαιρέσεως αυτεξου- 
σίου του τελε1σ^ μέτρου της πνευματικής ^ιλιχ^ας 
^φιχέσβαι ούναται. ΗοΓϋΠ) €3ρί(απΐ Η&ΟΑΓϋ Α 11β- 

Ι3ρ1ιπΐ5ΐβ Iηβι&ρ^ι^2^^ βχοΓηαΙΟΓυιη ίηβπΐίο Πι ίη 
βείο^ίδ Ιθβιίηηοηίοηιπι Ρ<ιΐΓυιη &(1ν6Γ5υ8 ΒαΓίΑΑ- 
ιηυιη 6( Αοίηάρυιη 6( βοΓυιη Ιΐ8βΓ6868. δυΙ)060- 

ΙβΙΐϋηΙυΓ ίη β0(ΐ6ΐη Οοϋίοβ : ΤοΟ αύτοΟ άγΙου Μαχα- 
ριο^ κεφάλαια Εχλρα ωφελείας <άσης πεπλησμένα με'. 

Είίϋάβτη $αηΰΙ% Μαοανϋ αΐία εαρίΐα ρβτςηατη 
ηϋΐία ^ηαάηιςίηία ςηίηςηβ, Ρ. Πασα η ευαρέ- 

στησις του θεού, και η διαχονία της ι5*υχής έν δοπρβίΐ ίΐθΐη Ερίδίοΐ&δ αά άίνβΓβοβ, βχ ςαί1)08 
ρβηβδ 016 8υη( ηονβηη. Ρ. 'ίΐς <ύ7τ(ίχως. Εα^ 8αηΙ 
8Αΐΐ8 οοπ)ρο5ί(2Β 6ΐ ΑΟουΓΑΐΦ^ ροΜίοΑίιυηΙυΓηυβ « 
ιηβ, 81 0608 άβάβτϋ, ύ\(\\}αηάο, υηα οηνη ΝίεοΙλί 
ρ&Ιη&ΓοΗδθ ΟοηδΙαιιΐίηοροΙίΙιιηί, ΤΙιβοάοη ΗβΙτο- 
ροΙί!2β Νΐεοβηί, Ρΐιοΐϋ ΡαΙηβΓεΙίδθ ΟοηβίΑηΙίηορο- 
ΙίΙαηί, ΟβπιβΙπί Ογάοηίί» Νίεβί^β Ηα^^ίβΙη,Μαηυβ- 
Ιίδ ΡβΙβίοΙο^ί, 61 αΙίοΓυιη ΕρίδΙοϋβ. 

Ο&ΓΐΏίηίΙΐυδ (ΐυοςυ6 ορβΓ&ιη ίιηρβηάίΐ, ίαιηΙ)ίοί8 
6( ροΐίΐίηίδ ροΐίδδίιηυιη, (|υίΙ)υδ ιηοΓ68 Ιιοπιίηϋΐη 
€θίηροη6ΐ)&1, ρί6(&ΐ6ΐηςα6 &ά&υ^6ΐ)α(.ΕοΓυιη δρβ- 
είηηβη βηρΓ& ΙιαΙ)68 6χ ϋδ, (|υ£β βυρπι ίηΐ6Γ ίΙ1ία8 τοις λογισμοτς ^στιν. Σπούδατον ουν Ηωθεν. Α5 60- Β ρΓ6ε68 δί(;ηΑνίΐΏυ8. Νιιηε ποηηυΐΐα αρροηβπαυδ, (ΙβΓΏηβ ΜβΐΑρΙ)Γϋ8(β ρ8Γβρ1ΐΓ21δ1 6ΐ ίμδΑ 6χρ1ίε&(Α? 

Ε^ο ραίο : &1ίί εβΓϋυβ άβίεηηίη^ηΐ. δίε βοάβια 
ίρδο ΐ6ίηροΓβ ηοη &Ιίο βεορο [.εο ίηαρεηΙοΓ βάί- 

άίΐ» Οΐβκιστικήν ψυχών 6ποτύπωσιν. ΟΗΰβΓηαίΗ- 

Ι. 

ΑΙρΗ^Μητη άοηίηί 8ί/ιηβοηί3 βί ΙοςοίΗβΚε 

€ΗΤ$Η$ (α). 

Α1> οευΚδθ6οΰΓ6&Ιοή ΐ8εΐ7Π)88,εοΓι1ί8(|υ6 υηα 
8βΓυιηο&8, βηίιηδΒ αιιΐβιτ) ροβηίΐ6ηΙί9ΐιη οΰΓβΓΟ. 

Ου» νοίυρίΐΐΐίδ {[Γ&ΐί3 Γι^εί,ηυηε εοΓ (ΓΑηβίοάίαηΙ, 
δίςυίάβαι εβΓηί8 νοίυρι&ΐβδ εηιείβΐυδ βηίιηο ρορο- 
ΓβΓοηΙ. 

ΡΓοε1ίνθ6δΙ^ρροΙ)β δείο,ςβηυδ Ιιυπι&ηυπ) &(1 ρβε- 
ε&Ιυιη ; β%ο &υΙβιη,μΓοΗ<1οΙθΓ! 1)ΓυΙθΓϋηι ίοδίίηε- 

(0Π1 δϋΐη ρηΒΐ6Γ|[Γβ88η9. 

ΑύβδΙθ,&ηίΐΏ» Ι)6ηί£ίη8Β,ΐΑεΐ7ΐη&ηιηί)Γοη(68 νίνοδ 
6ίΓυη(1ί(6 ; η&ιη ([ΓΑνίο εοίτιιηίδδΑ δυηΐ ο£Γ6η(ϋεαΙ&. 

δεάβυάβείυδ ρΓοΙοςυβΓ.δί ρβηθδ ιβ,ΟΙίΓίδίβ,δ&οειί- 
188 ρβεεβίοηιιη 8ογ()63 δορβΓβι, ]8ΐη αιίΙιΊ δβεαΓΓίΐο. 

ΙΙι βδΐ ιηβΐίυδ ιώογι ηοΒπι δίε ρβεεαίίδ οΙ)Γΐι(υιη 
νίνβΓβ ! (]ΐΐ8ηίο ιυείίυδ 6Γ8ΐ ηοη ηβδεί ! 

1.6ν8νί αά 16, Οοηιιηβ, οευΐοδ πιβηΙΙδ, ηβςυίά- 
ςιΐ8ηι, παίδβηεοΓάί» βρβ ίρδ8 άβδίίΐυΐυβ. 

ΗοΓίίβ ιιηβ^ο ΙβΓΓβΙ η)οΗ8ΐ68 ; πιο ςυ» ροδΙ 
ιηοΓίοπι 6ηιη(,π18^ο^^ 6ΐί8πι Γοηηίιΐίηβ ρβΓουΙίυηΙ. 

Β6δρίεο,νοΓΐ)υπι,8ηίιη» ηιοφ ρΓ8νίΐ8ΐ6ηι;&υχί• 
ΙίλΙοΓ ιηίΐιί 618 ρΓορίΙίυδ. 

Κοοδ ροηίΓΟ ΙίΙ)ί Ιι&υ<1 νοίυρβ ; ίηηο 88ΐν8Γ0 πιο 
Π)8κί8 £[ΓΑ(οσι. Ηίβ πιο εοηδοΙοΓ. Ιιιπι υΐ Ιιοπιίηίδ ίη^οηίυπι ΓβΓΟΖ, οχροΗααιηιιβ 
8|;ηοδε8δ, Ιυπι α( 8ΐ) ίπιροηΐίδ βίηιίΐοβ αηΙίςαίΐΑΐίδ 
ορο8 ρΓορΙΟΓ δυι πιοίοπι οχί|(υ8αι, ίηιοΗίαί ο1)οο- 
χίδβ ροΓ πιο εοηδΟΓνβηΙοΓ ρο8(θΓΐΐ8ΐί. 

*Αλφάβητον του κυρου Συμεών καΐ λογο^του τοΟ 

δρόμου, 

Άπο βλεφάρων δάκρυα, άπο καρδίας πόνους, 
Άπο ψυχής μετανοιαν τιροαφερω σοι τφ Κτίστη. 

[133] Κέλη μοι νυν γεγόνασιν αΙ φιλήδονοι πράξεις * 

Ήδοναι μετεσσράφησαν εΙς χαλεπας ό^ύνας. 
• Γένος βροτών εύόλισθον, οΤδα, προς άμαρτίαν " 

Άλλ' έγώ, φευ! παρέδραμον και την οίλογον ^τιν. 
ς. Δεύτε, ψυχ^αΐ φιλάνθρωποι^ δεύτε δακρύων δίμβρος, 

Άπο ψυχών κενώσατε, πολλών θρτ^νων αξιαι. 
Έρώ τι καΐ θρασύτερον ΕΙ νικφ σοι χρηστότης, 

Χρίστε, χαχίαν αμεερον, έπ' έμοί νυν φαν^Ιτω. 
Ζγ* ούτω; άμαρτάν^ντι τό θανεΤν πόσον κρεΤττον! 

*Ω και μάλλον συνέφερεν δλως μή γεννηθήνχι. 
Έρβ προς σε τα όμματα, Δέσποτα, της καρδίας" 

Κράζοντι πικρώς Ιλεον, ^ξέλιπον ελπίδες. 
Θανάτου το μνημόσυνον πικρόν τι τοΤς άνθρώποις* 

Έμε τοΟ τέλους πλέον δε, τα μετά τέλος τήκει. 
Ίδων ιδε την κάχω^ιν της έμής ψυχής, Αόγε, 

Καΐ συμπαΟώς επίστηθι, και μη άντιπαρέλθτίς. 
Κολάζειν^ οίδα, Δέσποτα, γνώμη ν ουκ έχεις δλως, 

Χαίρεις δε μάλλον σώζων με.ΤοΟτό με θάλπει μόνον. 
Αέων πικρός επέστη μοι, λέων 6 ψυχοφθόρος 1.00 εΓϋάβΙίδ ΠΙΟ&^^ΓΟδδαδ β8ΐ,(1ϋ3βΓ0η88ηίπΐ8ΠΙ Ο "β,^,ξ, ^-ομα. Πρόφθασον χεΤρα δός' ήρπααέ με. 

ηΐ08πι ρθΓ(ΐ6Γ0. Εεεο ογο ίπιρΓοΙιο ΓυίΙ. Ρογγι^ο ιη8ηυιη 1ιΐ8ηι δ8ΐν8ΐπεοπι. 

Τυ8θ1υδδίηορ6εε8(θ68,0Ιιη8ΐβΡ8ΐπ8υηί£;6ηί(ο. 

Ε(;ο &υ(6Π9 8εΙίοηο8ΐ6η6ΐ)Γθ88δρ8(Γ8νί,Ιυείδορο- 
Γ8 ροΓΟβϋδ : ςυ8Γβ ΟΓβδδΦ πιο οϋνοΐνυηΐ ΙοηοΙ)Γ8β. 

Τυ(|ΐιί(1βπιΓ8εΐ8ν6Γΐ)8(ΐυο π)θ8ΓβρΓθϋ88;δί Ιβπιοη 
ηαο ΓορΓοΙ)&Ιυπι δ8ΐ?&8, (1ίε8πι Ιο βοδρΚοπι πιοιιπι. 

0υαη(Ιορ6εε8(οΓΐιπ) πιβοΓυπι πιυΐΐίΐαϋίπβπίδυρ- 
ρυΐο, οΙ) ίη8ΐ&ηΙοπ) ροβη8Π] ηαοΐιι οχοΓυείοΓ ! 

ΜυΙΐ05ρ6ΓβΓ8ϋυ8βΐ0Γΐ8ΐυ8ίηεεάϊΐ,ρβΓσ)υ1ΐ08ε88- 
Ιΐ|[3ϋο οΐΐβαι ΐυ8:ςαοαιοάο δυρρΙίηΐΕ ίδΐΐιβε ροΓΐ8ΐ>ο? 

(α) Ιη(θΓρΓθΐ8(ίοηοπ) 1.8ΐίη8πι «(Ιάίάίπιυβ,Εοιτ. Μό>Ός αυτό; ούχ ήμαρτες. Άλλα τοσαυτα μόνος. 

Συ μόνος άναμάρτητος, και Χρίστος όντως μόνος. 
Νυκτός πράξεις ήγάπησα, φωτός Ιργα μισήσας• 

'*Οθεν και περιμένει με σκότος το ψυχοφΟόρον. 
2ένα σοι και παράδοξα, πάντα νιχώντα λόγον • 

Έμέ δε τον κατάκριτον ει σώαεις, πάντων μεΤζον, 
"Οταν άναλογισωμαι των κακών μου τα πλήθη, 

ΠοΤος τρόμος συνέχει με τή; Γσης τιμωρίας ! 
ΠολλαΙ μοναι της δόξης σου, πολλαι και τιμωρίαι, 

Τάξεις και μέτρα, Δέσποτα. ΦεΟ μοι Ι και πώς 6ποΐ9ω; ^*33 Μ δαΚΙΡΤΗ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΗΑδΤΛΙ ΒΙΑΤΚΙΒΑ. 

Ρηξον έμοί, φιλάνθρωπε, χειρί$γρβ©ον πταισμάτων, Α 
^ ΚαΙ της μερί^ος άξιον των σωζόμενων ^ετξον, 

2χαγ<^νες των $2χρύων μου πρί>ς την σην εύσπλ«γ/(«ν, 
' Ποταμοί γενηθ/τωσα/ εΙς κάθαρσιν χαχών μου. 

Τ( των παρ(5ντ(ον άξιον προς δ<ίξαν των μελλόντων '^ 
^' Γί Χρίστου ποΟΣίνότερον ; Α πλάνης ! ώ μαν(ας ! 134 νίΙ θεοϋ προάνβρχβ, μη χωρισθώ σης ποίμνης, 

Μη των 6β<ίντων γένώμαι του ψυχο^ρθόρο^ βρωσις, 

ΦκΤσα{ μου μόνον, Δέσποτα, φεΤσα( μου χβΐ $ιχάζων, 
Ημερον 6μμα δεΤξόν μοι. ΧεΤρα οος οεξιάν σου• 


?» 

(ί Χορ^ς αγγέλων, πρόστηθι ψ^χήζ ίθλιωτάτης, 
1^. Καΐ μη όφθήναι θνήσχοντι πρόσωπα τα ξοφώ^η• 
3 1 ^"Χ'Π "ϊού τέλους μέμνησο, χαΐ πένθει χαΟεχάστην, 
^ Τ6 μετά τέλος πένθος γαρ πένθος ού^έ άνυει. 

|134] 9 Χ^* συναρμόσας με, φύσει, Λόγε, πηττούσ-^, 
Μνησθεις τ{ς μουύπόστασις, σώζων, ώς οΤ8ας σώσον. 

Β'. 
'Έτερον Άλφάβητον. 
*Αναλογ{ζου, ταπεινή ψ^χη μου παναθλία. 
Βήμα τ^ φριχωδέστατον χρ(σεως της μεγάλης. 
Γυμνή γαρ μέλλεις Ίστασθαι χαι τετραγτ,λισμένη 
Διδόναι λόγον ί>περ ων έπράξαμεν έν β'ί.)^ 
Ειτ* αγαθών, εΤτε χαχών &$(χων 1^ διχαίων. 
Ζών μεν οΰν, δν ήλέησβ^ς τίνα έλεηθήσΐ[^, 
Η έξ άνάγχης εχωσας, ωσαύτως χαΐ σωθήσιπ. 
θεός άπροσωπόληπτος* τάντάξια γαρ νέμει. 
Ί^οΟσα £ν έσχέπασάς τίνα γυμνών έν β{φ, 
Και πενομένους ψχτειρας, νοσοΰντας 8* έπεσχέψω, 
Λιμώττοντας $* ένέπλησας, έχόρεσας διψώντας, 
Μονήν τε παρεσχεύασας άστέγοις χαΊ πλανήταις, 
ΝεμεΤ σοι πολυπλάσιον χαι & χριτ^.ς την χάριν. 
Ξένη ν ωσαύτως $* αγαθών παντοίων σε πδιήσει, 
*0λως αν ούχ ήλέησάς τίνα των ^εομένων. 
Πτωχόν ίίν ουχ ένέπλησας, πεινώντα χαι 8ιψώντα. 
Ρευατον £ν ούχ ώμφ(ασας έχ πλούτου άναμφ(ους. 
Σώζε IV Ισχύουσα τίνα ούχ εσωσας άνάγχης 
Τοις δε, ψυχή, προσέχουσα χαι διανοούμενη, 
Γπάνοιξον τα πλάγχνα σου τοΤς ίπιδεήμένοις, 
Φθειρόμενζ διάνειμε, μένοντα δπως χτήση. 
Χρήσον αγάπη ν χαθαραν πρ^ς τον θεί>ν χα\ πίοτιν 
Ψυχή, χαΐ τον πλησίον σου ως έαυτήν αγάπα. 
*ϋς £ν άξΐα>θε(ημεν της £νω βασιλείας. 

Γ. 

Είς τήν Ιίίαν ψυχήν. 
Ψυχή, στέναζε, χιΐ σταλαγμοΤς δαχρύων. 
Σπούδασε των σών έλαλείφειν πταισμάτων 
Το γραμματεΤον* άλλα μη πάλιν νέας 
Γράφε» ν όφειλάς, χαΐ παροργίζειν θέλε. 
Ο Χρίστος, οΤδα, χρηστές• άλλ' ειπερ φθάσει 
Τδ χοινον άρπάσαι σε του βίου τέλος 
05τω ^πώδη χαι βεβορβορωμένην. 
Οι μοι ! τί δράσεις ; πώς πιτί ποτηρίου 
Το πικρών, δ χίρνυσι θυμός Κυρίου } 

Η35] Δ'. 

Εις τον χί3ριν Στυλιανόν τ^ν πρωταση•<ρήτιν. 
Φίλου θανόντος πώς τις οϊσει ^δίως * 
Φίλου θανόντος χαι συνφχΐιωμένου. ΟβΙβ,ρΐΌ^ιαιη&ηΐΙιιΙθ (υα,οΗΪΓΟβΓ&ρΙιυηι ρβοαιίο- 
Γυηι ιτΐ6υΓηιη,β(]η1)6&ΙθΓθπι ηυΐΏβΓΟπι αοεβη^βίο. 

Ρ&ο υΐ ΙβΰΓγπηοΓυπι πναΐί ςυί ΙίΙ)ί ΑυιιηΙ, θα* 
πιίη& ΟαηΙ (]υ(Β €0γ ιηβυιη ιηυηύιιιη Γβάά&ηΐ. 

Ουί (Απάβιη ίιι ιβΓΠδ Οϋπι Γβηιπι ίϋΙυΓ3ΓϋΠΐ 
ιη&κηίβοβηεία εοηίΐραΓ8η(1πιη βπΐ ? Ουί(1 ΟΙιπβΙο 
ορΙ&Ι)ίΗυ8 ? Ο δΐυΗίϋαηι ίη&ηία ββοίβηΐίιιηι ; 

ΡίΗ 0οί 3θΐ6Γη6, ηβ ιηβ δίη&8 α %τ^%β (αο δβ- 
Ρ&Γ3Π, νί6ΐίίη&(η(]υβ Πβπ πιαΗ|[η&ηΙιυια. 

ΡβΓΟθ ιηίΗΐ, Οοηπηβ, ρβΓεβ αιίΐιί ιη ]υ8ΐΗί& Ιυα. 
Οεαίυπι ιηίΐιϊ ιηοηβίΓα ρΓορίΙΐυιη ; (ΙβχΙβΓα πιίΐιί 
ροΓΠ{;β Ιυα Π). 

Αη^βΙοΓϋΠ) εΙιοΓαδ &ηίπΐ8θ ιηβ» 2θΓυιηηο$8β5υΙ)- 

Τ6ηί8ΐ,6ΐ&ν6Γΐ8ΐβΙ) 63 δί^ηδ ίθΓ&ΙίβΙπ &ΓΐίευΙο ΙΟΟΠίδ. 

ΗβιηβηΙο, 8ηίιη&, ίΐηίδ ιιΐΐίαιί, βΐ 1υ&;6Γβ ηβ (Ιβ* 
Β 8106 ; ρο$( Γιηβπι βηίπι ηυΙΙυδ ]αιη ΙυεΓυί Ιοειίδ. 
ΡΓθ^ζΐϋ ιηβ,ν6Γΐ)ϋΐΐ),η&ΐαΓ8εΐΓευα)(ΐ6άί8ΐί;(υ οαβρίβ- 
ηο ηονί8ΐί;83ΐυΐϋίη βΓ^ο ιηίΐιί ϊιηρβΓίίΓβ ηβ (Ι^ΐΓβεΙεβ. 

Η. 

ΛΗίΐά αΙρΗαίΰΐΗΐη. 

Μ6(ϋΙ«Γθ,ιηί86Γα «ηίιηα, ΙιοτΓΟΓβδ 6Χ(Γβιηί]υ(1ί- 
επ. Νυάα βηίιη β( Ηιιπιί άβρΓβδδβ ΓλΙίοηβπίΓοάάββ 
οπιηίυιη ςιι» ρβΓ νίΐβιη ίβείδΐί, δίνβ 1)οη& δαηΐ, βίνβ 
πι&Ια, δίνβ ]υ8(&, δίνβ ίη]ιΐδΙ&. Ουοά βί ηαί&βΓίεοΓδ 
ίυβΓί^, ιηίδ6ΓΐεοΓάί8θΐ 6(ΐυ η&ηείδεβπδ, ββίαίβηχιυβ 
ίηνβηΐβδ 81 αΐΐοδ δβίνοβ ΓβάίΙίάίβΙί.ΝυΙΙ&βρυάΟβυιη 
ρθΓδοηΑΓϋΐη αοεβρίίο, βί ΓβίηιιηβΓ3ΐίο β]υ8 ]α8ΐ& 
δβιηρβτ. δι ί|(ί(υΓ ηαάυπ) νβδίίδΐί, &υΙ ρ&υρβπδηιί- 
δβΓίυδ 68, &υΙ 8β{[Γθ(«ηΐ6ΐη νίδίΐιΐδΐί δαίίβδίίνβ Γλπιβ 
νβΙ δΐΐί 1οΙ)θΓ&ηΐ6ΐη ; δί ^Ιβηίηιιβ 6ΓΓα1)υη(Ιθ8 Ιΐ08- 
^ ρϋίο βχεβρί.<ΐ(ί, δείοδ, Οοιηίηυπ) ίά ηαυίΐίίβηβ Γβά- 
(ΙίΙηΓίιιη βδδβ. ΟυοΓυπι ηίΐιίΐ ΙίΜ οοηΐίη{{6( βί 
6|;βηθΓοα) ρΓβοβδ ΑδρβΓηβΙυδ 68, δί Γ&ηιί αε δίΐί 
Αΐίβη» ηοη βυΐινβηίδΐί ηοάοβνβ ίΓ&Ιτβδ νββΙΐΓβ τβ- 
ευδΑδίί. Ναοί ευπι ροβδβδ ιηίδβΓΟΓυίπ βΙΙβν&Γθ 
ίηίοΓίοηίαπι, άβδββ πι&ηβίδΐί. 

Α^βδΙαπι, Αηίπι&, ΙιοΓαπι οπιηίαπι αιβαιοΓ,&ρβΓΪ 
ηηίδ6ηεοΓ(1ίφ (Ιιβδ&αΓΟδ βΐ (Ια β^βηΜ^ηβ. Ηβι ϋα- 
χΑδ αηηίΚβηάο ιη&ηδϋΓ&δ ροβδίά6ΐ)ί8. 

εΐΐ8Γί(αΙβίη βΐ βϋβπι ίηΙβρτΑπι Οβο βχΐιίίβ, &ηί- 
ηηα, β( ρΓοχίιηιιπι (ιιαπι άϋί^β βίευΐ (β ίρ8«αι. 8ίε 
Γ6|[θο εοβίβδίί άί^ηί ]υ(1ίε&Ι)ΐπιιΐΓ. 

III. 
[) 1η ρίΓορνίατη αηΐηιαηι. 

£βΐΏ6ΐ)ΐιηά&,Αηίη3&,6( ΙαοΓ^ιηίδ ηιαηδαίι&υδ ρβε- 
εαΙοΓοπι αιβιηοΓί&ιη άβΐβ, βΐ ευη ηβ ηονοΓυιη, 
Οβο ΐΓΑίο, ΑεουΓδεήδ, 

€1ιπδ(υ8, Ηοε ηυίάβηη εοηβίβΐ, ηαίδβΓίεοΓδ βδΐ ; 
αΐ δί ΓοΓίβ νίΐ&ιη {υ&ηι ρβΓνβΓδαιπ βε 80Γ(1ί1)υ8 
ιηοΐΕΓυίη αεϋοηυπ) ίηηυίη&Ιβιηι 8ΐ)ΓυΓηρ6Γβ νοίυβ• 
η(, οΗβα ! (]υίϋ ίαοίβδ ? ςαί εβΠεβιπ &ιη&Γυιη α 
Οοιηίπο ΪΓΑίο ρΓορίηαΙυπι 1>ί5βδ Ί 

IV. 
Ιη άοτηίηητη Ξίι/Ηαηνΐη ρΓΟίοΒβΰτβίανιηίη. 
Αιηίεί 6]αδ()βπ)ςυ6 ί3ηιίΙί3η8δίιηί ηιοΓίβπι ι]υί8 
ίαεΐΐβ ΙοΙβΗΐ ? 8ίε β(ΐαα8 &1) βςαο δβρβτ&Ιυβ ιηοΓ^βΙ» 135 ίβΟΝΙβ ΑΙ,Ι^ΑΤΙΙ. 

61 Ν§ ^18 ΜάβϋΙ^ ρήνϋΜ Ι«βηταΐλ• ίοηΐΙίΙ. α 'Ίηο; οικτχ*; £χ«ι«Χ9ΐ τΜ «9ν«ό|Μ», II ςβΜΐ ΙκΜβι ? Ικτγβί• ρπ>(ίΒ€ΐο οΙΓοΕ» Ιμμ λ(1 

Ι«, 5%1ίΜ«, ΒγΗΙνΙ, μΙ 16 φή ΟΒίΙΐί 6• (1ΐΐ1θ€ (Ι6« 

είΜ, ίβ «ΒτυαίΒίΒ «οβιοΙαΙοτ^ ίη Γβταιη ΜΐψβηίΐιΙβ 
ΜΐιίΙίιιΙι ; φϋ ηβιηιιη ίη Ιβ ρνίβοι εαηηιαι 
Μλείρίι^ ρΙιϋΐΠΜΐ φι β• οηηίοαι (Ιίβπιαι, ίοιοι» 
6Τ|λ ΙηιΟΒίται, εοπι ΙΙΙιαΊΑΐβ νβίΐΐλ &α60>, «οί- 
■ύ ΑβςιυιρίΑαι λΐΐίΙιί|ΐιί ; ψά οιβ ηοοβηηςιίΑΐη 
ρηιϊΙΐΜΐίιιΐΜΒ βτίιίι» ςιιί Μπηρβτ Ιη Γ€ηιπι άίβ- 
επαοίη• ρτβιΐο €•1 : μΛ (β. εΐϋπ εβρίΐίβ (Ιββίάβηο 
νβίοβηΐΐϋ^ »€εοιτο, (|υί αηίϋυιη ιοΙαοιφο ίη |6- 
ηιίΐίΙΐΜ «ι ΐΒτηαιίι ΙίλΙιβο. *Εγά τί ορβ9« ζημίϋθΕίς τον ^£λον ; 
Φίλιων το Χ2λλώ«ΐ9μ«, τη* χορ•«ντ3χ { 
£ε, £τ>)ιχ»1ρ τχΐίτχ ΧχχρΜβν γραφιά, 

ΚοιίιωνΕ «χντων, χζι «λέ«»ν τ«•ν ^Εΐρά^ηΛη^ 
Φίλτρον βί/βζ:ον μ 7:ρ^ τ,μέρχν βλκχον, 
Φθ.-:ρον «'^λβξχ^, ο!ιθΐμον φέρον ψ^γον, 

•Εμή« «χρτ,^ορημχ μιx?οψ•^χίβς, 
Ο χτΛ ^λίον μοι νυνοιΟιις δημοΤς «ύ^ον, 
'Άλυτος τ•Αθ<ς ιφος πνοας ι«ς ίσγάτ^ς. 
Και νΰν έγώ ίότλ χψ νϋ^ρ τ(τρ«ΐ|&ένος^ 
Και μηοεν «υρονν »1ς άνχψυχήν «λέον, 
^ Μ^^νοις 9τενογμοΤ« χ» σταλαγριοΤς δηκρύατ», 
νύχω το πνιΟμχ, «κέν^ομαι τϊ^ν ΐτχρ8ίζ<«. 

ΜαίίΗαΗΜ, *Γι:6μνημα βις τ^ Οροψητην Άβοητ 
(ΌΜΜΤηΙαΗΐΜ ί» ΑΜίαΜ ΡτΟρΗ^ίαΜ. 'Τχημχψ 
εις τον αγιον άκ^στολον Φίλικτον. ΟοΜΜΦΛίατίκή 

$αη€ίίίίη αρο$ίοΐΜ»ι ΡΗΛί/ραψη. νν&μνημχ ιΐ^τ» 

αγιον άποττολον Άνδρεαν. Οΐ^ΠΙΜ^ΙΐΙβΓΐΐΚΙ ήΐ ΜΚ- 

Ιητη αροΒίύΙητη ΑηάηοΜ. 'νη^μντ^μχ ιΐς τον 9]|ΐ•» 

Μάχωβον τον άπ^σιολον. ΰΟΜΜ^ΑΐαίητίΜ Μ ίΛΜ^η 
^α^Ούηίη έΐρΜ(0<Ιΐηΐ.'Γκ6μνημα έΐς τον βγιονΜπ»- 
λον τοΟ Χρΐ9του θωμάν. £οηΐΜ0ηΙατίηΒ ΐΆ Μώ* 

αρο$ΙοΐΜΜ €ΗΗ$α ΊΗοΜΛίη. Ρ«π(ΐπ( πβΪΜβι 

ΓτΓομνημζ εις τον αγιον ΕυαγγελιΟΎΤίν Λο-^. Οοκ- (>»ιηαΐ6οΙΐΓίλ ίβ ίιιοιιη κηριίβΜ Μβΐιρίιηβ- 
Ιβαι, ιΐοη οβαιο ρΓοΙ^^β €οηΛ\ίίϊτ ΐ€&Ιίιηοηίο 
Τ1ι•ορ^•Βίι Οηιιΐ6ί ΙΙοαιίΙίι Ιο ςυίοΐυιη Μλ- 
Μιββοι ΕνΜΐ|βΙί€υίη ; 8ί€ ^οίπι ίΙΙβ : κ» ώς ίν 

μτ, Αχ( 'ιμ>7< ^ν<^ν άνεοιχότα μαντε'^ετΟι•, άςι<{- 
γ^ΐΜ0» ί•0*,τ'Λ% ζαράγΜμεν μάρτυρα £νμ<ώνΤ|ν, τόν τβς 
μετα>ρά9('•( (^ μά/α 9^ν4έμενον' άπορ'/Τι ονν τφ βις 
τ'/*•Λρ^/» Αν^/.«* νΐ!ομν/,μα•:ι του•.ο ποιο-^με'/ος. >4^ Μ 

«Μ «Μαιη «(ΐι« ρτοίαΜί €αη$α άΜηατβ νβΐίβ 
νίά€αηιητ ^ ΙίΛέ άίρηίΐΜ ί€$ΐ€ίη αά Ηαηό ηηί 
ρτοΛηοχηΗη ^ψκαοη^Μ ίΙΐΜΐη, ^ιιί Μ^ΙαρΗταΒ^ί 
ρτσ^ΙηΤ0 €οηιρο8ΗΗ : $αίίΜ ψΐητ $Η Α/γ, 911^ ίη 

$αητ(Ηίη Ι.Ηεατη (ΙίήηηαηΙανίΟ ίία βΧίηϋίηαυίΙ. η ίηείρίΐ : Εΐ χαι οιχαίου μνήμη μετ' έγχωμ^ι^ν τι/εΤι- ι 

ι 


Ου! ί<1 •βηιι•τ«( (ΐΜβρΙιι• ίρ86 ρηαιυιη ρηνο 
ν<;Γΐκ;ηιιη ίηΐιτΙΙβεΙυ, βΐίοι ροιίβα^ιί ίρ•ί ΟϋβΓβηΙ, 
(Ι«€ίρ«τΗ.ν•τοΜ ιί<|υίοβηι β•ΐ, ςυβιηβιΐιηοάϋΐη ίη 
ΓίορΙιβϋ», ιβιΐ£(<ιΐΐ|υβ βΐίοι νβίβηβ Τβ«1«ιη6η1ί Υί- 
Γ<4ί,Βΐτ€ηΜΐ Νονί, <|υοΓυιη ίη Μοηι ίίΙΙβηι ιηβηΐίο 
ιη»ΐΐιΐ,Οοηιΐη«ηΐαΓίοϋΓΓί[§ίΐ, ίΐα βΐ ίο ίυ€Αΐη μπ- 
ρ•ίΜ«,<|ϋίΐι ίιΐ ηι^βΙίΙ?ΚΓ|ο «1 ίη ΕτΜ^βΙίυπι ίυο» 
Ι•1«ΓρΓ«Ι«Ιίοη«ιο. Νβ ιηίηίηηα ςυίϋβιη βι ρΑΠβ. 
ΚβηΐΕωΓυηι,ί|υοΓυιιι ΥίΐΑ• εοιηροκυίΐΜβΙβρΗπιιΙε•, 
|Τ«ηυ» <ΙιιρΙ«ι ίηνβΒίο : βΙΙβίυιη ευ]υι ίο 8επρ1υΓΑ 
0Β«ιηοιί«ΐιΗΐ|οΐ«χ«1«Ι; •ΙΙ«Γυπι ευ{υι ηυΙΙλ. Ου]υ8 
ουΙΐΒ «»1» ιμκβ, ςυ» •Χ βΐίοηιΐη ΜΓίρΙίι ΙΐΑ^υβΓΑΐ, 
η•ΓΤ&1ίοη« Ηυ•, Ι«αιροη• ιβηβ ηοη (ϋΓΐλ(&,(11|(68- 

•ί(, Η νίΐ8•, Γβ•(|ϋ6 β^•ΐΑ8, %νΐ^ Μ8Ι13ΤΗ8 ηοοϋο- 

ρονΐΐ ; ϋυ]υ• ΐΊΐΐΑίιαΙ, ν^Γΐια ϋΙ&, Ιη ηυΐΐιυβ (13β| 6αι, ηαοά 1.60 ΟβοΙοΓίριουβ 6ζρΓβ8θΙα5 (Ιηίι,η 
8Αοεΐυπι ΐΑεοΙυιη &ρο8ΐοΙυιη Ζβΐιβιΐη βΐίαπι, >ά- 

γον χα6* ίπομνημα έν εΐ^έι παντιγυριχφ. ΟταΟο {Μ 

ι?<ο^ ί'οτηηίβηίαΗί 6$9β ροίηΗ ίη ρ€η€Τ€ 4μμ- 

Ι/Γέΐ(ίΓΟ. 

Αη(οοίυ8 ΥρΓάβΓίοβ ίο δυρρίβιηοηΐο ΒίΜίοϋ»- 
εβ 668η6η8η« ίη ΟιΙβΙοιιο 6χ1ιίΙ>ίΙο ο βΓβηιαιιΐίη 
Ρ6ε6086ΐ, 8κηί€οηί» ΜβΙαρ/ιτοίΙίβ ΟίορΙηοΜ. Οι 
ςαα ηίΐιϋ ίρ8θ 1ΐ8ΐ>60. ΡοίτιίΙ ίΙΙβαι^ ςαοηοοιίαιο- 
(Ιυιη 6ΐ αΠα 8εΓίΙ>βΓ6 Μβ(8ρΙΐΓ8£ΐ68, βΙ ΓοΓΐ6 βετίρ- 
8ίΙ, 6ΐ ιηοάο βΐίευΐί ΙαΙβΙ. Νο8 οοη οιηοΐΑ τϊ<ϋ- 
1009, Νβηυ6 ηοία ηοΙ)ΐ8 ί|[θοΙυιη, ίύβο βΐιοηα βοβ 
Γυί886 βεπρίυπ) βχίβΐίπίΑΐυΓ. 

\\\% ρΓορ6 (ϋεύυδ ευιη α πιβ άβ φΙαΙθ δ^ηιιβοηίί 
ΜβίΑρΙίΓΑβίΦ (1οο1ί88ίιου8 Αο 6Γυ(1 11188103118 8ΐπαοι €0ηΙίηβΙΐΑ0ΐ0Γ, ΑΓΓίρί^ηβ. 61 «οΑ, νβΙ ΑΐίοηιπΐΑη(ί•ο1ΥΑβθ6Γ6εΙ&ίθ8 ρ6Γθοη(Α(υ8 Γυί$56ΐ, Γθβροηάί, ηΐ ηυοΓϋτη ίηΐ6ΓρΓ6ΐΑ(ίοη6 6χροΙί6πι Δΐηυ6 ΙοευμΙε- 
^9Λί%^^*Μ ίΙΙίυΑ 88061! ίΐΑ εοηοίοπΑΐΐΔΐ, ϋ( (Ιοπιπιβο- 
ΐΑπυηι ροΙίοΑ 8επ1)«Γ6, ηοΑίη γ^8 %^%\α% ίΙΙίοΑ οαρ- 
ΓΑΤ6 νί(ΐ6Γ6ΐυΓ: ί(ΐ6οηυ6 οοη Αΐίο ΙίΙυΙο οΑυβ,ηυΑπι 

(>>ίηΐηβηΐΑΓίί. ΙΙίηε ΑρυΐΙ ίΙΙυΐη, 'Γπ<ίμ/Τ|να εΙς τλν 
ίγιον Κ^αγγελι^τήν Μωάννην. ^ΟίΗΜ^ηίαΗηί ΙΗ ΛΟΗ- 
αΗ9η ΚΡάηΟίΙίΛίαηΐ ^Οαηη^ίη. Ίπόμνημα ιΐς τον 

α^γχν ιΐροφ/ιτην Δανι//. ΟοπίΐηίηΙαηΐΛ ίη ίαπε- 

Ιΐΐηΐ ΡΤϋρΗΰίαηΧ ΰαηΜβίη. Ί'πομνηαα %\ς τον άγιον 
λη^ντολον χαΐ Ευαγγελιατήν ΜαεΟχΤον. ΟοηϊίΚΙβη" 

ΙατΪΜΛ ίη ίωΜητη αροϋοίηηί €ί ΕνΛηρΘίηΙαηι ροΐυΐ, ιηΐ8ί(]ΐΐ6 ββοι ΌίβίΓίΙ)» ρΑΗβιο,ηυΒ 870160011 

(6ΐΑ9 Α886Γί(υΓ 6( 8ΐΑΐ)Πί(ΐ1Γ. 1.6|[ί( ίΙΙβ 0η6Β, 61Α- 

πιίοΑνίΙ, ΐΑοϋεπκιυβ Ιη οοηηυΐϋδ οοο Εΐ>8ςυ6 η- 
Ιίοηβ (1υΙ)ί(308 Γ68εΓίρ8ϋ. Εα ΙιιΙ)6ΐ Ιιίο ορροηβΤΒ, 

0( ρβΟβ Αΐ)8θΙυΐΑΐη Λβ Μ6ΐΑρΙΐΓΑδΐ£Β Γ6ΐ)υ8 €0|αΐΙίθ- 

060) ΙΐΑΐ96ΑΓηυ8, ηϋίΐϋδ ^άύανη βΐ ιπβΑ. δί (ΙαΙιίΐΑ• 
(ίοηίϋυβ ίΙΙίυΑ 8Αΐί8Γ6εί, Ι)βη6 681 ; 8ίη πιίηυβ,Βΐιρ- 
ρΐβΐϊϋ ίΙΐ6 ηυ» ά66Γοη1. 

ΝοϋϋΒηίνηβ β βτηάΗχ^Βίηο Υινο Ο,Ιβοηί ΑΙΙαϋο 
800 $ίηιοη ΐναρηίν€€Ηίη$8-Ι. ΙηΜϋαρΗταΒία ί€ηί' 
ροΦ^ρ^ΓνίάβηάίΜ ΒΐίΓΟΒΐ ΐΝίΑί Ιηΰΰηι αΐίηίβηηί 137 ΌΕ δαΚίΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΙΙΑδΤ^Ε ΒΙΑΤΙΙΙΒΛ. 138 ^^ίΙΐ€ΐ'(Βίηο^:ΗαηίηιίνιιηίηηοΐΗΐί€ηιυηίτη€ηΙαν6ΐϋΓα Α €αΙηΙθ(ΐηηι άβηονο ΜβΙαρ/ίΓαβΙοεεωίρΙοηιηι 8^11α^ 
%ονί^ΐΛί8ΐαΐ(β€ϊί$ϋναηΙ,(μιίύΗ.';νο8ρΙητνη(ΐ}>(Ιί}ί(Ί- ΙκκκΓιΐίηχβηΉ ηίΗϋίη ^ιήϋηε ίαιηβη ιρπίεΐιιαιίίνα• ηη8,(ααηιΒανυηίο αο ϋβίίαηηπϊο ίίβίοΙαβ.ΑαενΙβ 
^ ΐϊΑ Ηοο νφύίο Βύοτα αηίίίΐηΐΙαίίΒ η€β8$η άίοί ηοη 
^ />οΐ€$1,^υαηι ηιρίάβ αηφίβϋΐανίηαηι ττανέπιστημονο; 
, ΛχΜζοχίΛ^.Ροη ο ίηί6Γ €ωΙί^Γαραί ηηι ^α^(ιβηί νϋβ Η- 
^ηά €υηίθ'ϊ$ : «/ ΙαηβνβοηιηνΒ ίΙΙαβαηίίΟΓαίη νίίοβ 
^ ^αοΒ Μ€ΐαρ1\ΐα$1(]β ηον^βΐί ΗαΙοηί (φχηϊη^αη αίΐιο- 
. Ιιιηι,α ΜείαρΙίΓααΙω αιίαηω βυχία^βνίίΐβαηΐιιι,βηιιη 
ροτνΊάιοηΙϋ (ίηοίίαίηραναάοΛ'ο\ Ι Ζ1\ρνορ6 0ΥηηΛη8 
€Ηή$α ΒαίοΐίΙΐΗ νιχΊ8ϋ6 άβΙ)6ΓΓΛ'αιη Ιΐ(£ ΥϋίΒ άβάι- 
^ ν€ηί8$ίΏΐαΓαη\(βΐαΙηίΐί8αη€ΐΊ& €0η80τίρΙ(ν,${χρία8ί' 
ηι$ ΒοηρΙοΓβιη 8ηηΜ,ΐαη(ΐηαηι οαιίαίηηι Ιϋ8ΐ€ΐη αά- 
άηΰαηΐ. Υβηΐίη €8ΐ Η>€ Ιοο^ ηαοά βΐίαηιηηίη [οΠβ 
ρο88ίΙ €χρβηάί:^ιιΐά8ί βη'ιτη Μ6ΐαρίΐΓα8ΐ^8 6αΐίη(Ιβηι 


Ιίυηίύιΐϋ ΡΒβΙΙί,ηβ ηίνιηβ α Ιη ροαϋαίηηιίΓΟΓ^αΐαηί 
€}η8 ΙαιβΙοηραυι αάΧίρΙιΗίηηπι Ερί^ΐοΙαιη»ςηα νιν 
ίΙΙβ αυηιηι ν^ηΐίηαΒβ €οη(β€ΐχιηί ςΙθΓίαΐητ,φ8(ΐηβ 
ανίίβαί πιοάΐΛ^η ανοαηΐΒΒίηιβ ϊηάίαύ ραΜατοΗχ. 
Ιϊίώβο βαηι εορηίΐαηχ πιίΐή €χ ίΙΙα αηαηίϋοήρία 
ΟΙιιψορΙκεηιηι Οναΰΐω αηιρΙίη8νίρίηαΒΜίοΐΗ€- 
οα^ίΐηωη ΊηΙβν βνωωταιη οοάχοητη βηοηΐΜ ΟίηίβΗα 
ηο8ί€ΐ' ί^βνβηίχ8ίίηη8 ρο88ίά€ΐ, Οηοά αηίβηι ηοδ- 
Ιηυη Ιΐίΐηο ΜβίαρΗΓα8ΐ€τη ηηικιιιαιη τηοηα€ΗοηΛτη 
αί1)0 αίΐ80ίΊρίηηι (1381 βί^^β ΒΐιερίΰαΗβ: ίη €0 ίβ^ 
αίηΗί.^8ί7η6 τορο, ηΐ ηηίνίηη ορήηοηίε ωηίτωία 
βηηαΏίαιίαιη ρ6Γρ€ηάα8.Ναίη]θ8€ρΗη8 ΜβΐΗοηβη• 
818 6ρί8ηψη8 ίη ΰβ(6η8%οη€ ίοηΐνα ΜαΓοητη ηιβίΓΟ- 
οΙίίΗ ηιοτβηι εοη-ανϋ, ηηβιη ηηρον 8ητΙη8 ΡαΙηαη β ροΐΗαίηί6Χ8ίαΐΗί€ ΙώβνίηοοηοίΙηε θΓ<Β€θΊαΙίη{$^ 7 ηοίίΓΟΓϋτηίηβίηοΐΊα'ί Ιβ (ΐηίρρβ η\\ι11α8 8αη€ίοηΛηι 
* νΟοί α ΐΜΐίηοηαη νβΐϋήϋκε ([\ι'ώη$άωη , ηΐ ρηία- 
^ ύαί^ΒΟΓάϋίιι,^ 8€τίρ1α8^ ρί οΐίχίονβ ρα&χίηι 8ΐ}^Ιο άί- 
^ ρβ88ί1^ίά((ίΐβ ηοη ίη 811^,, 8€ά αιΐΰΐονηιη, ({1108 βίηβη- 
^^ άαΙαΙ,ρβΤ8θη ι-.ιιχιοά (ΐηίιΐβιη 8νηί ίΌείητη,αηΒαίίΒ 
'ι^ αάβ^ΊΛά'ίΙίοηβίη αηϋίΐηαηαίηρίΌ^ίΙ, ηοη άΊ8ρηΙο. ι 

1 

ι ααιί€6Γΐ6ηιιΙΙαίη8α€Γί8ίΐηΙί(ΐΐίίία8 8υηΙί^Ι,αΙιβηβ- 
ταηάαηι ηηί ΰαηϋίβηι οπιαία αΐίβηο ίηάίιΐβνβ ρη- 
ίΰηι.ΙΙΙαίΙ αιΌ^8ί(ΐηί8αΙίςιΐ(ΐηιΙο €ρο8ί6ή8ΐϋη(/βρΰΗ 
ηθ8/ηίαη8 ίρηϋτογβηι /αοίιιιη Ιιοο 8ηηί,βΙ μΓίΒβ- 
Ιίθηίϋιΐ8 €)η8 α)ηί88ί8^ 8θΙα8 άίνοηΐίη Υϋα α 8ηηο 
βΛΊία8 ΐην€ηΰ'οΙ(Ηΐ \η ΜβΙαρ/ιναεΙβ 8€ΓίρΙί$^Ιΐ€υ!/'α' 
ύΐΗίη €386 νηΐ€ίηη8)^ αη ηοη €ί ίίΐβ άβτηυηι ρβτρίβ- 
χ\88χηίη8 ββηΐ ίη €θμηο8€€ηάί8 ΐ6ίηροτίΙ>η$ 8ηήχ^ βάίϋοηίβ Κοηιαηχ αά βιιβτη βοηάΐη ΡΙθΓβηαηί)8ι/' 
ιηβοη€ϊ)\ Ιιιιηο ΜβίαρΗταΒίβΥη α ΟναοΐΒ άίοίηκη β$8€ 
Τ/ΐ6οΙο(}Ηίη τον Λο^,αα^8€η]ηηίοτ€χη:ηί^αίη πιβτχ- 
(ο 8€η:ίνβ (ΐηί8 ρυ8Βίί/ΐΙηίη8ι^ιη€οη6ίη ΤΗβοΙορηΜ 
)ηηίοτ€ΐη, $€η νέον {^υ^ί^» οΓαΐίοηβΒ ίτβε ^ίνίρίηΗ 
ηο8ΐβΓ^α€ϋϊ>\ΐ8 ΡοηΙαηιΐΒ βνοίΠΰβ Βανατιω βάίάίΐ) 
688€ 8ψη€οη€ίη\Μ€ΐαρ1ΐΓα&ΐ€ηι, (ΐηί ά^ηι^ηβ [αοΙνΛ 
8ίΙ ηιοηα€ίιη8βί ρτοδρο8Ηη8 ηχοηο^ΐονϋ Β,Ματηαη^ 
ίί8,[οιΊαα'>6ΐοΐ8αη€ΐοηί7η€Χ€ηιρΗ8ρ€ΓηιοΙη8,(]ΐιθ' 
τηηι ίΙΙβ Υϋαε €οη8€τίρ8α.€€τΐ€ &ίνηΙ ΟτοεΗ ίηΜβ- 
ηαϊΒ ΟίΙά8 8ι^ηΐ6οηί8 ΜβΙαρΙιταΒίΟβννΰαηΙ Οάαε 5^- 
ηΐύοηχΒ 1.θ(β'Αΐΐ6ίο^^(ΐηία ηβηιρβ ΜηρηηΒ αΐί^χιαηάο 
£,οροΙ^€ΐα /μ//, ιά 68ΐ ΒχιρνβηιηΒ Ιπιρεναίοτητη 6γ(β• 
ΰίωϋαχιοβΙΙαΓίΐίε : αινηοιχ 8ίτηίΙίΐ€Γ^ οηχίε&οΜβΙα^ ύΧίίη 8(Βρ€8ηνίχΐ8ίη βοτχιτη αχΐΓ^θΓχιηιρ€ηοηα,(]ΧΛθ' ^ ρΗνα8(οί ηοηιίη6{ηνοά ίΙΙβ α ΥϊΟβ Βαχιοίοηχτη αοοβ^ τηηι 8ίι^1ηιη ^ηχβηάατΰΒΰ ^^βά^(I^^,(ι6 άίνβνείΒΒίχηΟ' 
τηηχ ίβπιροΓχίίη 8αη€ίί8 ί€8ΐΐηιοηχα ρα88ίηι οοαία- 
Η88χηια ιΟεαίΙ νία'6χρχΐη)\αίηα7ΐΐί88χηιβ Ιβο,αιιηοη 
βΐΜί'ΙαρΙΐΓα$ί€8 ςχΑΐά 8ίπιίΙε βεοΓΗΜ^οςχίβαοηϋω 
ΑΙχ/ρϋ Υϋα^βΙ αΙΊω 8χιηχΙβ8, ηχΗχΙο ίαηιβη Ββεχχιβ αά 
ΜβίαρΙίταΒίβχη ρενίίχχβαηΐ, (ΐηί (ΐηϋβτη άίνβνΒίΒΒΪ- 
ίηανχΐΐη οΒίαΙχΑηι ίβΒίοηι οϋηίαίχιηι 8β ά'ινβνβ νχάβα^ 
ίηΓ,ηοχιηαχάίίη ιη 8ηα,ν€Γηη\ χη ΑχινΙοΐχικηραΒΟ- 
ηα^(}αο8 Ιο^ηί ζηχβηάαϋχΐΒ άο€ηχΙ. ΕχΒρβοίο ηιχνα 
οηρίάϋαΐβ, ηχΛχάεοηΙίαΒ. Οβ χΙΙο αηΐεχη Ιο€θ ΜοΙα- 
ρΙιτα8ΐ(Β,ςηο 86 αάΗαΒίΒΒβ άκΗ Ηίηχεήο^ χιΐ ΒοΙβτβ 
υί<ΐ6ίηη8το^ πώλον προ; ΐίΆτ^Ι,ρΙαιχβαάΙεΗίο^αραΤ' 
ίϋχέΒ ΒοΙΙαχιάί ηχεί άχΒοεάοιηαηι Τ6 νβχα ΙαΙϋηΒ^πο- 
χορι^τικώς άχ€ίχ8, (τΓβοί χηβηίΙί8 ίΗθάχ8 αΙ>χιηάαχχΙ, 
βίχαηχ ϋχΐίη άε αάηΙΙχΒ ΙοίΐιιιιηΙην : 8Χ€ηΙ βΐ 6'Απ- ρίΙ)8^ίΐ\Β()ηβ^ ΙαηΐΗΏΐ ΤΗβοΙοςηηα ^ϋ^^ο^6IΏ,!;ο^α- 
Γ6 αΙιΗ ρο88ίί ? Οχίϊη ρτωΒεχΗιη ]08βρΗη8 ΜείΗο^ 
ηεη8ί8 Ιε8'είην εχιτηνείρ8αΊϊϊβο\ο^\ί\ϊΏ\οτ\$ χχοτηί" 
ηε ίηάίξιίΙαΙητη ίαί88ε, αά άί8ΐίη€Ηοη€ηι άίνχΝα^ 
ζχαχιζεηί: ςχιίν€ΐη8(ΐχιίάετη Οτωοοιητη ΤΗεοΙορπΒ 
ε8ί:αΐΗςί Ηαηο νετη ραχιΐο ρίχιχ ιδηΒ %η ΡτοΙεροτηε^ 
ηΐ8 ηχιηχΜ^οΙ. 406, εΐίατη εχ τηεηΐε ΟνεΙβεή. Όβ 
εεηίονεΡΒεΙίο^νεΙ αηίε^ηαίη τε^ετϋετεΒ τηιΑί,οο- 
ρχίαΐαγηίαηχάχιάηίη^ΐε αΒοΙΙαηάο ηοζίτοάβΒΒεηϋ'^ 
Γβηοη ρο886. εηηχ ειιχίη 8είρ8Ηηι ΜεΙαρΗτα8ΐ€8 %η 
8αχΐ€ΐ(β Τ/ιεοοΗ8ΐε8 Υϋα {<ιηαηι α6 εο ΒϋΗρίαηχ 6$8β 
86 ίρ8ο ηχοηΒίταηΙβ^ ^xιη^ο^ Ρ^εΙΙχΛΒ αΐβνιηαΐ) 8*αί 
Ι,εοχχε ΒαΒίΐα ΜαοεάοηΐΒ βίο ρηΰΗεχΒ ίηηηεήΙ?χί8 
6886 βχηϋίηηχ ΟΒίεηάαΙ^ ([χ^ενχ Ιαηιεη ΟαβΒανετηΒε^ 
ηίστ Ρ8ε11η8 Ιοηρβ ρνοεϋεΒΒΪΙ^ ηοη χιΐχηηε ροίηΗ 8ΐχΐ8 άχ8€χρχιΙθ8 8ηο8 χχοΗ Ηΐίςηε (ίίτη (είαίε ριχε- ^ίρ86 ΒεηίοΓ Ρ8ε11χΐ8. ΜείαρΗναΒίε ίαιη άε/ύηοΐο^ ννΙοΒ^ παιοία ΐατηεη νοεανχΐ. Ιίαςηε ρτορίβτ α11α$ 
εϋαηί ταΗοηεΒ α Τε ρνοεεΙαήΒΒίηιε ροΒχίαΒ^ ηχΛΐ - 
ΙχΛΒ άχιϋίο^ ΜεΙαρΗταΒίετη βχΛ Ι^οηβ ΒαΒίΙη Μα- 
εεάοηΐΒ ήΐιο εοηβτψΛαΙα ]αίη οεΐαίε υχΐχινη [ηχΒΒε. 
ΙΙΙα Ιαηιεη ΜεΙαρΗταΒίω αΙΊα Βοτίρία {εητη ερο 
ρτΛίετ άχνοτηηχ ΥχΙαΒ^ εΐ ΟάοΒ ^Ηα8άα1η ίη Με* 
ηωχΒ ΒΗϋ 8]ίΐηεοηχ8 ΙοροίΗεΙοε ηοηχχηε ηχΜΙ χιη- 
ςχίαηχ αΐχηά νίάεηηχ) χΙΙα ^η^x^ίαη% είχχΒ αίχα βοΗ- 
ρΐα^ ηαοε νηχΑίΙα εί εΐ6ραηα88ΐηχα ρετ οΐχηίη νχάχΒΒε 
ίε ΒΟτϋχΒ^ ρΐαηε εορηοΒοενε ανεο, Ρίαηι χηΙιαΓ ηο» 
Μχ ΟίαΙτχΙα Ιηα Βχιηιηιο εχιηχ αηχοτε τηχΗχ Ιναηε- 
ηιΧΒΒαΒ ΰϋί ΜεΐαρΙχτα8ΐ(Βα ίε Βενίρία χηρτα εηηηχβ- 
ναίχιηχηχ ροΙΙχεχίχχΒ ««, Ιαηχβη αΐα8 (οτΐε ηεςοΗχΒ 
(αανοΛ ϋτοάίάύτχηχ, ιιΐ ρτΰείεν ΒϋτΙρΙχοηαηι ΡΒεΙΙχ 

Ρατκοι. βΒ. ΟΧίν. εχχεοηχίιχηχ χΙΙηά 8€Τχρ8Χ886^(ΐηοά αρχχά βηνίατη, εί 
αΙχοΒ ηοηχίηβ ΡΒεΙΙχ εχτοχχηχβΓίχχΓ. Ιία^ηβ ηεΒΰΐο 
ςχΛχά άθ€ΐχΒ8ίηχοΒοΙΙαηάοηο8ίτθ6νεηεΗ(^€ΧΑηχ εαηχ 
άε Βεηχοτε ΡΒεΙΙο Βεχχίεηϋαηχ Ηϋ Ιτϋχιετεί: ([χχαη^ 
ςηαηχ Τε ίηίεχ' ύοοίίδβίπιοδ βΐ νίΓοβ οηχηχηο (&η(08 
τεεεηΒεΙ {ηΐ χϋχάεηχ {ο^ιιί^ιΐΓ) ςηοΒ Βνο ρΐαηβ ιηβ- 
ήΐο εοΐαί. ΕβΙ αηίβτη [ταρχίι όχΚβ Ηοο ρΓορήητη, 
ηί νεί [εΒίχχιαΙχοηε ηχτηχα^ νεί άχβεηΙίαίίΒηΒ αΐα$ 
αΙ^ΒονρΙί, ηοη Βετηρεν ηίε αΒΒβςηαηχην, ηχχω αΐη 
ΒεηίΊχιηΐΞϊΰχιίεΙίαηχανΜίτον,ΐΜηΒ^εΙίχΐίη ηοΗηιηχ 
ηηΙΙοηχοάοαΙεάχΒΒεηΙίΓε^ΙΐϋεαηνετΜΒαΙίςηαηΙχί" 
Ιητη άχΒΟτερεί^ΰίχηχ ηοΒίηιηχ ΜείαρΗταΒίεηχ ΒοεεηΙο 
ΟΗΐΧΒΐί άεοχηχο ροεηϋ.Ναηι ςχιοά ίη ίεηχρστχΒ Βρα^ 
ΗίΛτη αΙ) αηηο εΗτίεΙχ ηοηρεη(εΒίηιο η$(ΐίΐβ <ιι«υ<« 139 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙ.Ι.ΑΤΙΙ. 140 ίίίηΗτη, $(ΒοηΙηηι €/ιή&Ιί ιιοηητίΐ αρρβΙΙαα {ηβξηρβ Α ίαηάα βίίαηιηοηί βςΗίεϋηε αρρεΙίαηίαηιηίΛηί.Ρα' ά€οηΓ»ηηι, αοίανη ρΐαηβ ΰοίπρίβΐηγη)^ \ά οίηηίηο 
ίβηιροΓί$ βραϋητη ΐΜη$86ΐΐΗ8 ηο8ΐ6Γ , Βααιίιιηι 
ΟΗηεΗ άβΰίτηητη νοεαί , ηβίηρβ χηοΗοαίΜη , β^ 
οάΗηο €ηη*βη8 ψηΗΙββΙηιοςηβ εΗή8Η αηηο ρ^Γ- 
ίέοίε ύοίηρίβηάίΐηι. 
ϋϋ ΡαναΙΙαςβ Ιοηοτηηί1οαηηί$ ία^οοηβ ίη ρνα- 

Ιϊαίη ΤηεαηΐβΧβϋηρία^οΧοχ μενσοι χάοιντήν πλείσττ,ν. 

ΥύΙΙείη ίαηιβη, ηΐ Ηϊο ίονίρΙΟΓ Ηαβ ίρ8α8 ηνάαε ίο- 
ηοΓϋτη άίΐξβνβηίχαι ά€ίίη\1%οηί\)η88\ΐί8€χρΙΐ€α88βί. 
. Αιηο ηιίηιτη ίη ιηοάππι ίηοτβάιΜΰηι αιηοηε ίτρα 
ίηβ Ιαί αϋηηίΐαηϋατη,αΐίη Τ€8 Ιανη ίηηΙΙαε,ιπίΗΐ^ηβ 
{η8ΐςηί(ΘΤ ηίίίβε^αο ρτορβ η€0€88ατία8 β )ηαηχΐ8€Τ%' 
ρίίί βο(ίΐίίί>ιΐδ[139]ι;«/Γ<5 ρβΓίΛβταΙίΐβΐ' ωηιτηηηί- 
οατβ ΙΛηβτχΙ.Αραη^ €ροίηρατΐ€8β€ηηάα τηβα^ςηοά 
ίηρήίηαίαηι εοερί : αΐ^ηβ ρβηηαηαα(€ ευτητηα, ιι< Β ζΐιΐίη 5ιΐΓΐΊ' ηοη ρτοΙα$^η€0 βροΙαηάο',ηβερηΙοΛη^ 
1X181 άβ [(£€6 Ηοίηίη€8 Ιαηάώηηί. ΜπΙατβ «Ι^ΐιιιη, 
κηηίατβ τβτηιη €ΐ ρβηοηωΊίηι βοι&ηχ^ ικ^ηιΐηι 
βϋατη ίρ8α ίη τηβΐίονβηχ είαίητη^ ηΐ νίάβΙυΓ ΰΟΜρο- 
η€Γβ^ρο8{βα^ηερτοα8άβίηρήίηί8άίν9τηά£Τ€αορ^'' 
\>ΙΊ€αΓ€,α8ί%ίΙία€8ΐ,(αΙΙα€ίαΒΛΐ^[ναη$€$1,αη€ίβταία 
ρα8 8χΐΓ8ηνα νβΓ8ητίη 08 οφαΗα $η(/1ίηβίε Μ, ηίιη- 
ΗΗ άβ εβηίβηΐία άίοακη^ ςααηί αη ίπηίαίο 5<^!ο,/!γ- 
ηιατηχη οίηηίϋηεΗΙβ (εηη€ΐΊ(^ΐίάί€€ηίαΐα.Ν% [ωΊ$ 
αρηά ηοηηηΙΙθ8 νβηίατη Μί ίην€ηΐ€ί[ταη% ααρ90, 
ςη^βαηί^οηιηιίη^8αI^ι^φ^οίβ8$α£€ά^η^$ψηίη^ΜυΜ 
βχοηεαΗΐ βαηι αρετίαπι (ναηάύΐΛ ηοη €$8βΜίηί ί^ 
ΰίΟΓδηήαηα αίαηΰΙοή3ς€ηίίηί$ν6τΰί3 άίρηο$€η$ 
ηοη ναΐ€αΙ?Ροΐηαί ίΙΐ€3ηα ΰΠαναΟετητη αΙίΟΜίφα 
αΐίο ςηιβΤ6 ίη ίρεα βάϋχοηβ α\> αΐίύ άι$αχιφί€Τ€^ ιιΙ νέΙραΐΓχα τηβατ^ηχέΧΓΗ,χΙβναίο βίβϋυν^ςηαχη ηιχιΙ-° ['βοβτβ χη ΙηίειρΓ^ίαΙχοηβ ΤΗηη/άίάίία Κβ/ία^οβ- ία^τηί 160^ αύ €Χ€βΙΐ€ηΗ α ηάίΐίοηβ Ιηα ϋάίοβνυη. 
Ρναη€Χ8€ί 8€0Τ8ί η08ΐΓί ΤΗβορΗαηοηι^ ηηηίΐηατη 
ΗαοΙβχΐίΐε νχάχ : ηοχι άχιϋΐο εηκϋΐηηι ναΙΙβ ΐηΐβτ^ 
ρΓβίίίΛ €886: Μβά ίΐ€βΐΗ8 ϋα ανι\€χ ωΐαΐβ Μΐα(/ι/ί? άβ 
8νηιηιαΚορβΓη φιλοτιμία ίη αρρβίβηάο ίχίαίο Ββφ, 
ίββηηί ρΙβη%$8Μβ 8βι\Ιίο βχρΙιιηΙ>η8 €αιΐ8ϊ8:ι>νοίη' 
άβ χΙΙα άβ ΗορβΓΗ ηθΜίη€8ΧΐΙ)(Ηί(α8,ίαη^ηαηι ηιβη- 
άοεα άντι ττ»; ρόγαί ρο8χΙα (ιιοήΐ^ ρΙη8 ηΐ€ ά* Ιβοΐαί^ 
^ηαίΛηι^ηβί,ΰβββηβΙνατάο ςίΛΐά άχβαηχΊ Ταηΐηηιηβ 
νιπιη• ιη χ11ί8 8αχ(Ιοε νβνΐϊε χηΙνΙΙί0:ίΐάί8, (ΐ^ϋβ 
ηχβηΐίοηβτη άβ 8ι^ίηβοηβ ΙοροΙΙίβία /ααηχιΐ, Ιατη 
ίίΛτρϋβΓ Ιαϋΐ ΑΙ χΙΙβ εαηχίηιαία,^ηβηι ίη ΙναιΠα- 
ίηία αΙα8,(ΐίίΧ8 €$Ι?ηαίη βί Ιιχιηο ηχιηιιχιαηχ βάϋητη 
ρηΙο^ 11/ €ί αηηαηχιαη ΐΙΙηηι, αΐ]Η8 ηιιηο Ιαχηηι 8€ήρία 8ΐβρΗαηχί8 βΐ Ροτ(η8. Τ^μ 8ηηο ρναΙΧΜ 
αρβτβηιηε, ([ηοά χΙΙίηε ορονα^ βί αηϋίοτβΜ νβίΒ' 
τβιη [140] ΗαΙ}βΓβτηη8, βΐ ίΙΙίχα 8ΐηάίο βίβ^αηΐχι^ 
Γβτη, βΐ Χ€(η οΰίΐΗ βί 8ητίαηα^ βΐ Αη€ΐοή$ νβτ^Λ^ 
8βη(βχιαα.^ηη€ €οη(βτβίηχΐ9, ΜίΗι $αηβ (τςχιβ Οΰ ΐΛί 
είτηρίβχ χΙΙηά, τηίχιχηιβςηβ (νοαίχΐίη άίϋεηάΐ ββ^ 
ηηε, ρχίοά Ιαηίορβνβ αάτηχναία β$1 ϋΗνίεΗαηαοΛ• 
Ιίςηί(α8 8ηηΐίηορβΓβ ρενρίαββί, βί νβηΐα$ α^ ομμι 
οηιαίη άβηηάαΐα αηίηιηοχ αβήοηΙηίΛ β(ΐΜΐι(ίβ αά 
ρήίαίβΜ βχοΗαΙ : ηοη ίία ίαηιβίΐ ιιΙ Γβ$ χΙΙίΒ βίβ» 
ςαηΐϊοή 8ί(^Ιο βχρο8ίΙ(χ^ βΙ αηΐ€βηίοηύη$ βύΙοτΜΜ 
βθ8€%ίΙί8 ίχ\Ιβτ8αη€ΐ(Β Γ^μποηΙητ .ΟοΜρΙίβΙοτ ΜΛ- 
ηχβ βΙβςαη!βί, βΐ ί.αίίηα8 άχββηάχ ^οτπύύηΛ α^ηί 
νβιϋαΐβ €οη]\ιη€{α8, (ΐηΛχιε Λοϋϋοτ β€ίη$ηηα ρίβ- βάϋίοηβηι Ρθ88ίηχΜ ηοείον ηάονηαί. Ιία ηίηήηιτη^ ίαίβηχ αάάί8€0. 8€ά ιμιΛι 8βΓηιο βεί άβ ηχηίαίο (η βρο^ςηχ]αηίάχΗ ΟταβΟΓΧίηι αηοίοτβε οχηη€8 ωρηο- 
$€βτβ ΒίΧΛάβο^αάΗηα νφιίΐ08 8ηρνν€88€ ϋβηιο, (ΐνο8 
ηβ8€ίατη, ί,ΗβϋΐΗΐΓ βχάβαε, ηχί ίβο, ηιβηιοΓ ίπΗ 
ΐ11χχί8 άβ Μαοίάοηβ ρνορίβτ ΟβιηοαχΙΙ ηιηηάοδ ίη- 
βηίΙΟΜ χναίο; χιί ^νί ηοηάαηι νβΐ ιιπητη ρτοίβ βη^ 
ύβρχ$8β(. Μχϋο Μπηβ 8ίηΐϊΐΙ €ΐ 8€ηιβΙ Ιοίαιη ροΓ- 
ίβ»ί Ηαηβ ρνίιηαηι ; ηίςηβ ίΐΐαηχ ίη ρχρίΐϊΐ8 αηχί- 
βϋϊΛ ΗΟΒΐνα ϋοηχίηαΐίο Υ€8ΐΓα αεοβρίακβ άΐρηβ- 

/ϋΓ, οέομαι ττ»ς στ,ς ^ιλζ^θρω^ίχς ττ,; πάνυ. ΜοηαβΗχ 

29 Ιίαίί 1648. 

Ηυιηλοί55ίηίβ Ιιίβ ΗΐΙϋΠδ ιηΐΐιί ο1) ηοναβ 1ιιγ1)&8 
ίη ΒλτβΓίΑ βχοΓίαβ ρηηείρίο ιηβηδίδ δβρΙβιη^Γίδ 
Γ6<1(1Ηί8,8ΐ8ΐίιιι 1(91 Γ65ροηάί:.4(ίπιθέ/ΐί9η ββνβτβηάο 
Ραίη^ Ι)θ€ύ8$χηχοςΜβ 8ίηιοηί \ναρηβΤ€€Ηίο Ιβο αΙίοΓΚΜ 8€ηρΙί8 8ίχ^Ιο,ροΜί€αηηβ ΐΙΙΐ8Αχί€(οΗ$ ρΗ* 
?ηί ηοη^χηβ8χηβ ηΙΙα ηχηΙαΗοηχεηοΙαάίνβηάϋίΖ.νί' 
άβηάητη β8ΐ, Αη 6ΐ Μ6(3ρ1ΐΓ38ΐ68 ςαΐά βίιηίΐβ Γβ- 
ε6Π(. νίάβαηιη8, Ρ8β11ιΐ8, ^x^^οπxηxα ΜβίαρΗτΜα 
είηάια ίη 8€ηΙ)€ηάί8 Γί/ίι^απΓίοπίΜ αβϋύΓαϋείίΐΜ 
ρΓ08β€Ηΐη8 68ΐ,(ΐηαηιΐΊ8 άίχβΓαί,ηίαΙβϋΟίηρίαΜ,ηΐ' 
ητίαηβςΗβεοχχεβί ίρΙοίβΙβραηίίοΓβείχ/Ιο βηαΓΓαηβ, 
ηηηςχιωη Ιαηιβη άίχίί^ίη αΙίηχίΆχΐΒ ζΐχβίπιη ιικμι^ 
10886 ; ίη αΙί^ηχ\ηΐ8 ϋα νΐ βταί τβΙίςίΛίεχβ : ροεί^ιΟ' 
άηηχ ΫΗσηχ χΙΙαηχεχίδ ρηηιί ενηρΐοτίΒ ηοηχίηβρη' 
δΗ€α$8βΐ, ΟχΛοά βί Γ^ηιτη β8ί; ηαηχ 8ρ9ηβοη Υϋοί^ 
({ηαε $ίδ% εοηδβτβρΓοροΒΗβΓαΐ,χία ίη α/ίιιιη^βπηο- 
ηβηι βχΐηία, ηί ρνορβ^αηχ βεαηΐ βίοβηΐίοηβ α ρτί- 

«115 ί//ί5 άίνβΤ8Λ^ ίάβος^ ^0$ Μετζοράσκις, ΜβΙλ- ΑΙΙαΗχίζ 5. ρ. Β. Μβα άβ 8ρηιβοηβ Μ(ΐΐαρΗτα8(β οψΙϊΤΛ^βΒ,ίη αίχαηχ ηβηιρβ ΠηρΗσηι €οηνητ$αί νόβα• 
άιβία ρΓοϋαηαδε Ιβ^ίήηιηρΗο βΐ ραχίάνο : /««ι νίΙ,βΙεηδ^ηοηοηιίηβ,αδοΙίίοτβίβΓβΒβΗρίΟΓβ^βάί ^ηίιη αά αάνβτεαΓίοΓηνΛ ίβΙί$, ΐΗΟΓεχιςχέβ (χίΙη$ 
νίχ 0ΤΟ α Οθ€α$$ίίηο, βΐ Γβη»ηχ ίχαηχηι €αΙΙβηΙχ8$ί' 
ηο ρτοδαίΜΒ.υΐ νβτΜηι [αΙβαν^/χ&τβΐΗΐηι αηίβα ηοη 
ΙΝίηιιιι, ρβηάβδαηχςχίβ αηί/ηί, ΜίΜ^ηβ ^χΛοάσηχ- 
ηχοάο ««/ιι^^αη ίη«ίΗ<,#η ρχια χρεβάβαιΙαρΗτα- 
Βία (ζίαΐβ, βί αΐϋε άί$ρΜία9βΓαηχ» ίΛί ρΐαοίίητα 
€$ί€η(^ΗβςΗβ ροίίη$αά νοηβ€ίίωιβιη,(ΐηοΜ αά ρίο- 
τίαβ% βοηχραΓύία. Οηιά βηχηι ερβτατβ ροΐβτατη ίη 
Τ€ΐηί$(ΗχχΑίΐχ$8ΧΜί$^βί § νίη8 ίαα8οαβΙαΐΧ8 αρρτί» 
Μβ ΦΓηάϋχεαάβο 8θΙίάβ ρβ^ί^α^^αI^$ χηρβίΐίοΐίηχβί 
ίαηίίΙΙί$ νίΐΊδΗ$ ηί$Η$^ Οιιιη ΐΝ/^παι Ιαπάον αδε ίβ 
ρΙαββα^ηβ, Ιαδοηε ιαιη ηΐΜ»ρ<• ηβ€ ηιοάο ρΰηιϋβί 
ΗΗ ικνηίΙ^Νΐ (ιηρΜβτΜίη : (ηιο αά ΗηϊΐΙία $€τη• βχίΓανχί.ΕΐΙίϋβΙ ϊηαηΙίςνί8$€τ»ρί0Γί3/Ιβτβί ιιιπιΐί», 
ΙίβίαρΗΓα8ΐβ8ΐαηιβηαΐία$8ηρτβ$8θχχοίηίηβΛβίβηί' 
ροΓύ βοηίηηάβΓβιιΐΗΓ, ΓβΙι'ςχία εΛίρτοδαΙα $€Ηρίο 
€οη$ίρηανα.ΙΉ νβΓΟ $αχρίοή$ ΑηΙίρχα'οηΒψηβΛΟ' 
τίαηχ [αββτβ νοίηιί,χά ϋα /Μ/,νΙ ηοη νίάβνβίντίΐ^ 
Ιίη$ Ι'ί/ατ, ρηοΜ βοΜΜ^Ιαδαίυτ 8ρΜβοη,αχί€ίοτ^ 
8βά αΙΐ€ηΐΑ$, ςπα αηίβ χρ8ΗΜ βίΓβχίψη/βτβΪΗΕίΗΓ• 
ΥιίαΜ «*ιιίιη ί//αΜ αηΐβ 8β €οη8€τίρ${$86 /α(^1α- 
/ιΐΓ ΗχίΗβ, νβΙ ίΙΙηηι εατίρίοΓβιη. Ιά βχβΜρΙο ρβ- 
ίβηίίχαββί. Ιη Υϋα 8ρΜβοη» 8ί^Κΐ(Β ίη Μαηάτα: 

£υμ<ώνην τον κάνυ^ τ^ αέγ3 6χΰμβ της οίχουμένικ 
XXI $901 της γης άλλο τι μέρος λβιχ^Τν Ελαχαν, 0( 
μίν δψ(ΐ τβ {χιινου, ο1 Λ ίχοζ ηοφαλαΑντκ, ΒΕ 80ΗΙΡΤ18 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΚΗΑ8ΤΛ: βΙΑΤΚΙβΑ. 142 1Λ Λ 

ων, χχι :ης τρυφην τ^ν αίνδρχ πεπο^ηνται. Μεγις το(νυν Α &£[ηΓ.θΐ8ΒίΐΙι]θ8ΐπί6ΐάίΠ£6ηΐ69,ςαΪ¥ί(6σΐΓ€Μΐΐη(ΐΑΐη 
πολύς την φάμην γινόμενος, 7:ολ)ών βΐ ΓΓϋεΐίΙΐυδ υ1)βΓβΐητΐηά6ΐηί&ηΐ68, 01001110 βχίΙΙίοβ 

ΓΓυοΙυβ [)βα6(1ίο1ίοο6, θΐί&πι οοίβηΐββ ϋδ,ςοί ΓβίΓΟ 
608 ββςιιυοΙοΓ, ρ&υρ6ηΙ)α$ Γηιοΐυβ (ΙβοβΓρβηϋΙιυβ, 
8ΐίςυ:(Ι ρΓχίβΓοιίιίαοΐ. Εχ ςυΙΙ>α3 008 ςαοςυβ βυηιαβ 
ιηίιιίιηί. Ιιί€βΙ βοίπι ΙοΙίδ τίηΐιυβ 8αο€(ί88ίΕθ! Μ 
νβΓβ Η&οο οΠναιη ΓΓαεΙίΓβΓΑΐο,ρΓορίβΓ &1>υο(]ΐΒΐ68 
10 6Α οΗν&3 ίο (Ιοιοο Οβί,υΐ &ί( Ιιγπιοοάαβ θΑν!(Ι, 
ρΙ&ηΐΗίαπ) νίοάβιηί&Γβ άίνίοο χβίο 8(υ4αβΓυο(, οΐ- 
ίιίΙο•οΊπϋ8 ίϋξΐί ίρ$08 Π)υ1ΐ08 οΐίν» ΓηιοΙοβ, Οβο 
ρΓονκΙβηΙθ οο$ΐΓυίθ ϋϋΐρίΐβ, 86{[0€ηυθ δΐυάιυηι 
ΑοείρβΓβ, (]υ6ΐΩ&(1ιοο(Ιαπι γίάυ» »γα ιοίοοίλ άυο. 
Ν6(ΐϋ6 βηίιη βοβ εηοπηλοΥββ, οοςυο ΐΑοςα&αι 

θϋΓυΠ) Α ΟϋΟ άοΟΑίΑΤΟ 8Αρί60ΐ!8Ι0 {ΒΟΙοΙΟΤί ΥΟ- 
ΐ6Πΐ68, Ιϋ8ΐί ΓαοΙοΟΓ» 8€ΠρΙθ (ΓΚίθΓβ 808€6- χα ι των σ'^γγρxφέων * αλλ* οι»8εις ο'^οέπω κατά 
τα κατ* αυτόν 8ικξηλΟεν, ούδε εΙς άπαντα καΟ- 
έαυτ^ν, ού^έ άκριας, 8πως Εκαστα εΤχον, 
χψεν. Άλλα του; άνω χρόνους Ιν κεφχλαιώ^β• 
ιιτομαΐ; εΐπόντες, Ινίά τε των έν μέτψ παρ- 
όν, και ουοΐ προς αύτο το τέλος των τούτου 
ων ηλθον • ημΤν δΙ χρ'ί^ιμ^*• ^ ^'?*' α^του εσται 
, χνωθίν τι άρ'/ομένοις, και έπι τα τβλευτχΤα 
#δρδ; κιταβιβάζουϊΐ την διήγησιν. Μθ^ΟΟπΐ 8}- 
Ι6Π)« ίθ{608 0Γΐ>ί8 ΙβΓΓ&ΓΟΙΟ ΙΟΪΓαΟϋΙϋΠΙ,βΙ 6Χ 

ιί(βιΤ8βΓε§ίοοβ8&Ιί&8 &(:|06&1ί38 ίοουΙυβΓυοΙ, 
ΙΕΩ Γ68 £68108 ίΙΙίυδθου1ί8,ςυίιΐ3ί» &0(ϋΐθ ρβΓ- 
ηΐ68, νΪΓα π Ιίο^υφ 8ΐΐ2β άβϋεί&δ ΓβεβΓβ. Μα- ίΐ&ςυβ Ηίε ευπι βδδβΐ,βΐ Γαιοα Πΐίοδ βδββΐ υη- β ρίοιυβ. Μ€ΐαρΗτα9ΐ€$ ιΐ^χ Ιιί$, ηβ€ ηοη €ΐ Ιβοηϋο ) ρεΓΥυΙ^οΙβ, ιηυΐΐοδ ΙιαΙηιίΙ δα&Γοτη ΓβΓαιο 

ΙθΓ68 ; 86(1 06ΙΟ0 ϋΟςΟΟΠΙ &^ 1(2Β0 (ΟΠίρΟΓΑ 

3 ρβΓδβουΙοδ 6δΙ, οβο υοΐνβΓδαδ οοΙΗ^βικΙί 
ιτη ίοδυπιρδίΐ, οβςυβ λοοοΓΑΐβ,οΙ δίΩ([υ1& 26- 
β,δοηρίο δΐςοανίΐ',δοά 8υρ6ΓίθΓ6δ Αοοοδ ε&ρί- 

60ΐηρ60(1ίθ (1ί£68ΐί3 ά6δΟΓί[)6θΐ6δ, ΟΟΟΟοΙΙα» 
[06(1ία Γϋ6Γ6, δίΐ6θΐίθ ίθ¥υ1ν6ΓϋθΙ [141], 060 

ΑΑΓ0Π1 οοΐίοοαπι 6χί1υπι ρ6Γνβη6ΓϋθΙ. Νο- 

6Γ0 6ΓίΙ $6ΓΠ)0 άβ 60 ρΓοΟΟϋΟδ, ηοί 9ΐΙ) &0• 
18 ίοοίρίοΐΙΙδ, 6ΐ &(1 \ίΓί ρ05ΐΓ6Π1&8 &0ΐίθΟ68 

;ΐίοο6ΐο (ΙίΓίξίπιυβ. ΥίΙαηί $αηαί ^οαηη^» 
ιιοηιε ΗΤ%ρ8Χ8Β€5ορΗτοα%%ι,ηίβΙ ^οαηη€^η Ηα- 
Ε Ιβοηϋο έ^ρΗο ίη ΞηρρΙβηίΘηίο Υίΐχ %11χη$: 

μεν ουν καΐ Ιτεροι φθάσαντες προ Ι^μών κάλ- 
τε και υψηλότερα περί τούτου του άρχιερέως 8ηαΗαη8α^ άηηι $(τϊρΙο €θη$ίρηαί Εΐ€6ηί06ΐιηατα 
ΥίΙατη. νίάβαηι^ βτρο ςηαηανη ναΟοηβ, φΐ(Β 
ίΙΙί άβ 8€ άίχ€τηηί, ίρεε νβ^έναί βΐ ρβτΙναΰΜ. 

Σήμερον ό ταπεινίς *Ιωάννης, εΐτην, μινθδν, ούδ' 
υπό τίνος ουδένα διεκομίνατο, μηδ' εσχκ μικρόν τι 
χαι τ^ τυχόν εζίλασμα ύπερ των μεγάλων αυτου και 
πολλών σφαλμάτων προ^ενεγκεΤν τψ Χριστψ * ΰσπερ 
γοΟν ούδε άλλοτε ποτέ, *0 το{νυν Ιερος Σωφρόνιος εΙς 
δ το ^ηθΙν αύτψ έβούλετο, χχί(^ειν, εφη, σήμερον 
εδεΐ| καΐ εύθυμεΐν, μακαριώτατ• δέσποτα, άνθ' ων 
ούτω την πυτευθεΤσαν πο(μνην ζ^ν έν ε1ρήνΐ(^ 
παρεσκεύασας. ΙΙοάίβ ΙΐυΠίίΠδ ^0&^068 ΠΙΟΓΟβάβΠίΙ 

οϋΙΙαπι II ({οοςαιαι ΓΟΐυΙίΙ, 060 Ιι&5αί( ραδίΐίαιη βΐ 
νίίοπι 6χρί&Ιίοοβηι ρΓΟ [113] ιοοκοίβ δυϊι ηαυίΐίιςιιβ 
6ΓΓΑΐΐ8,(ΐυΑ0) ΟΙΐΓΪδΙύ ο0*6ΓΓ6ΐ: ςυ6ηο&άα)θ(]οαι οβο αυμασίου άνδρος έφιλο^όφοσαν, δυνατοί οντες ^ αδςυΐίΟ οΠίδ. 8&06Γ ίίοςϋβ 8ορΙ)ΓΟθία8, 10 ςοβΟΙ χα ι λόγψ, λέγω δη, Ιωάννης καΐ Σωφρόνιος 
^εοεΤς και φιλαρετοι, και της εύσεβε{ας δίντες 
ιαχοι. Άλλ' δμω; και τοιούτοι τυγχάνοντες 
ίξ(ας, και αύτοΊ της του άνδρας άρετης άπελεί- 
IV, καΐ ταυ^ον πεπόνθασιν, ο1ονε{ τίνες φιλό- 
γεωργοΐ άμπελον εύΙαλη καΐ καχάκαρπον 
>ντες, οτι καταλείφουσι πάντως εκ της του 
»υ ευλογίας, και μή βουλόμενοι τοΤς κατόπι- 
κύτών άχολουθοΟσι πεωχοΤς έπιρω^ολογουμένοις, 
(μπελον, ές ων ^σμεν καΐ ημεΤς ελάχιστοι. Εΐ 
καΐ πάσΐ[^ αυτών δυνάμει οΙ πχνόσιοι ούτοι την 
πον ταύτη ν έλαβαν αληθώς δια τών έν αύτ^ 
^(ων έλαιών, την έν τψ οΤκφ του βεοΰ, ως φησιν 
>φδος Δαυίδ πεφυτευμένην τρύγων ζήλψ θεού <ϋο1απι (1ίΓ6Χ6ΓΑΐ, 6&α(}60(1υπι 6886 Ιιοάιβ, άιχϊΧ, 
1ιϋ&Γίΐ6Γςο6 (Ιίβπι ΐΓΑάοο6θ(1οπι, Β6&ιί88ΐο)β άο- 
ΐΏίθ6| ρΓορΐ6Γ6& ςοοά {Γ6{6πι ΐίΐιί οοοοτβάϋυιη 

ίο ρ&Οβ ?ί%6Γ6 6(βθί8|6ΐθ.5θΓφ5^Γα/ άθ ΙηΌΘΠΐίΟ'- 

ηβ ΟαρΗΙί 8. Ιοαηηΐί ΒαρίίεΙα Μανο6ΐΙη$ ΑνοΜ- 
ηίαηάηία,$€ΤίΙ>ίί βί ΜεΙαρΗτοΒία; ββά ΜανοβΙΙη$; 

Απεκαλύφθη δε μετά φόβου καΐ τρόμου έν εΓδει 
αστέρος πυρός έμοί τφ έλαχ{στψ άδελφψ Μαρχέλλω 
κατά τα ύποτετζγμένα δράματα π(στιν Ζχον,ΚβΤβΙΐΙΐΙΟΙ 

6δΙ ΑΐιΙβπι ουαι ΙίιηοΓβ 6( ΙτβιοοΓβ ίο δρβοίβ βίιΙβΓίβ 
ί|;ο6ί πιίΐιΐ ηαίοίιοο Γγ&ιΗ ΜΑΤΟθΙΙο,δοοαοάαοι 8αΙ>- 

]60ΐ&8 νίδίοοβδ βάβαΐ 1ιαΙ>608• £/, Κατηξ(ωσεν έμΙ 
τ^ν έαυτου δοΟλον Μάρκελλον Θεατ9^ν γενέσθαι της προ- 
κειμένης δράσεως. Εΐδον γαρ λν ^ράματι της νυκτός. Ιδευσχν - άλλ* 8μως διέλαθεν αύτους Ι πολύς £)ΙΜ([0Χ(υ8 68(,Π)6δ6Γ?υσΐ 80010 ΗοΤΟβΙΙυηίδρβΟίλΙΟ» έ)αίας καρπός, και τήν ^μετίραν ευτελή και 
αν προθυμιαν προσδέξασθαι , ώς τα δύο της 
ς λεπτά• Ου γάρ εκείνους διαβάλλοντες, ουδέ 
!υνάμ€νοι την αυτών θεοδώρητον σοφ'αν μιμεΤ- 
τα του δικαίου κατορθώματα συγγαφ^ παρχ* 
11 έσπεύσαμεν. ΗχΆ βοίοΐ 6ΐ οΐϋ 8θΐ6 008 ΟρΙί- 

|ΐι»ςο6 δοΜίοιίοΓΑ άβ Ιιοο ρΓΦδαΙβ, βΐ &(1πιί- 

ΤΙΓΟ ρΗΠοδΟρΙίΑΐίδϋΟΐ,ςοΙ 0ρ6Γ6 6ΐ 86ΓΠ100β 

ΙΙΏ ίο 0)0(ΙθΠ1 ρΓ8β8ΐαΙ)αο(, Ιο&οοββ 6( δορΙίΓΟ- 
ρϋ 6( δίαάίοδί, ρίοΐΑΐίβςυβ ρΓορυ^η&ΙοΓβδ. 

ΐαΐίΑΠΙβΟ 1ίθ6ΐ (3ΐ68 άί{θίΙ&(β, νΐή νΐΓΐθ(6 10- 

ΙΓ68 ΓαοΓβ : 6ΐ 8οΙ)ίβΓ6 ΐΑΐ)0Γ6ΐη Φςοβ ϋςαβ Γ6Ι0 &6Γί ρΓ»860ΐί8 Υίδίοοίδ. Υί^Ι 60101 10 νίβίοοβ 
ΟΟΟίίδ. Μ^/αρλΓα^^^ : Μάρχβλλος τις τ^νβίον επιφα- 
νής, τδν τρόπον θεοφιλής, Βς χαΐ μονής της χχτά τ^ 
Σπήλαιον χαθηγιΤτο, κατά τίνα νύκτα τής ΐλέσης 
εβδομάδος τών νηστειών δίναρ τοιούτον 6ρ^, δς χαι 
τ^ δρσθέν τοΤς 6π* αύτψ διηγεΤτο, ούτωσΐ πρ^ς λέξιν 

διεξιών. ΗίΓοβΙΙοβ 401(11101 τί(Α ίΐΐοβίηδ, ηιοΗΙιυβ 
ρίοδ,ςαί αιοο&8ΐ6Γίο,ιιοθ(1 ίο δροΐβθο βδΙ,ρΓβ^ηΙ, 
οο€ΐ6 ςα&(]Αοι α16ά^»^6^^ο^οη1(ο Ηοίχίοαι&ιΐίβ νΙ• 

8100601 ΙΐΑΟΟ ίθΙα6ΐθΓ,νΪ8υθ1(|06 8ί1>ί8υΙ)]6θϋ8 60ΑΓ- 

ηΙι&Ι ΙίΦο αΔ ΥβΓίιοαι 6ουοΙι&ο8. 0^3^ ίίαςηβ αΙΗ 
ά$ ίβίρΗβ «Α τβτηιη ραίΟΠΑίη $€Η€^άηίΛ 8€ηρίο οί• 143 Ι.Ε0ΝΙ8 ΑΙ.1ΑΤ1Ι. 144 ίαηιαΙ%οτητη6ηαίΎαη(^ρνοηηηίίαηί^Μ€(αρΙΐΓαίΙβ8Αηηηι άβ ΓΛνι^&οιχτια ρΙηη{}Η9 νίάβδίΒ ^χρτ€$$αΜ. ηοη «Μ,αίτδί ίρ$βΙο^%€τ6ΐηΓ,(ΐηοΛ8χιτί\ι$ [^νοναί, 
$6ά €οηίΜ ρβηοηίΒ,^παηάο ορη$ 6$ί^αρριηριΙ;Βω' 
ρϊίίΜβααίη,ηΗΐΙα εοηιηί (αοΐα ηίβηϋοηβ, ναη ίρ»β 
ηΐ€ηΜν6ΐΗΗ αΙίη$6ηατταΙ.€οη(6ηίρυ8Βηηΐ Υχΐχ 
^αηΰΙοηΐΜ αηίβ ΜααρΗναεΙβγη αΙ> αηοζοήύιαΒι^η' 
€Ητοηί8 8€τίρΙα^ςη3Ρ ϋβνία αάΚηα^ηρβΤΒηηί ρΙηΓί- 
9ί(ζ^οαηίά68€Τ\ρΗ8 α ΜβίαρΗΐΟΒίβ. Λ /λ/7 ιύί νοτη- 
Μπηβ %ηΌ€ηϊβ8. 8ηα άβ 8β ηανταΐ Μ6ΐαρΗτα8ΐ€8^ 
αΙίΟΓηηι ηί αΐίβηα βί Ξοηρίοναηι αηί^^Η0^ιι1η ρνο- 
ρΗα,ηοη ("αεία^ηβίΐηβ ρ€Τ8θηα8 ΰπνη $ια8 ωηϊηη- 
ά^ηί^ηί αΐίαια ρτο8€(ΐαχΙην.0ηαΓβ €6$^α( ιΙχώΊίαΙχο 
άβ ι7/(ι νίϋΒ^ ςηω 5κ6 ΜείαρΗταΒίω ηοηιίηβ νβ- 
ηχπηί^βχ ίρ»ΐ8 ίαηχβη ΰοΙΙίςίΙιΐΓ αΙίθ8, ηοη ΜοΙα- 
ρΗτα8ί€ηί,βχ88β ϋίαπιτη 8ΰτίρ(0Γ$8. Αάάβ βΙίατη,Βί ^ϋ};^ρΗιι8 ΜβΙΙιοηνηΒη €ρχ8€ορίΐ8 α<ΙνβΓ8ίΐ8 ΜαΤ' 
ααη ΕρΗβΒίηηχ Μβίαρίιταζίβηί νοΰαΐ ]αηίθΓ6ΐη ΤΙιβ- 
ο\οζ\αΏ,€χ ρηο τηενϋο ^ηχ8 (Ιίχ€ΐί1^5χ^τηβοηβηΪΗ'' 
ηίοΓβτη (Η€οΙορηιη^€ΐι]η8 οταίίοηβί ΐΓ€8βΙ νίρίηΐί^ 
€( αΐΐα ^α^οI>η8 1^οηΐ^ηη8 ίαΙχη6βάίύα,β$86 8}/' 
ηχβοηβηι ΜΗαρΗτα8ΐ€Μ,(ΐηΐ άβηίηχιβ ΙαΰΙηε ήί ιηο- 
ηα€Η\ΐ8€ίρτ(τρο8ί\*ΐ8 ίηοηα8ΐ€νΊο 8αιΐ€ΐίΜαηιαηίχ$. 
ΕΙ 8αη€6Γ(Β€ί 8χίηι<:οη€ηι/ιιιη^ ηηβηχαΛηιοά^ηϊίΟ' 
Ιο ί,ο0οΙΗ€ίθβ ηοιηχηβ ΰχρηηχηηί,ηηία ίίβηιρβ ιμ- 
ςηη8 α/ίφιαηίΐο Εη^οίΗ^Ια /ιιϊ/,γζιγ ηοη βΐ ^'μ/Κ- 
ί€Γ, οτηί88θ Μβίαρ1ΐΓα8ΐη ηοτηϊηβ, Ιαηίητη Ι/ιβοΙο• 
ρητή ίαηίοΓβηι νοΰανβαΙίΜ ρο88ίηί^αά άΐίΗηβαο- 
ηβηχΛίΐΊ Χαζχαηζεηί, ςηί αηΐββην» ΤΛβοΙοςχαΊΛ 
ηοίπβη νιηάΐοανβναΡ,Οηηί άβ Ηοο ήί8ίΗ$ χη ΙΗαΙτϋΛ Ιχίίεί,Υχίαηχ εαηοϋ Εη8ίαίΙΐΗ βίδοάοΐΊΐηι αηΙβΜβ- β άβδι^ίηβοηϊΰηΒβρβηηχ,ραηβίΒϊηβΗίΰβχρ^ίαίη.ν&' ΙαρΗναΒίβηι ίοτχρίαίη^ €η]υ$ ίΙΙυά ε^ίρήηάρχηίη : 

Πρ<!χειτ«ι τοΤς άνθρωποι^ κχ: έκ φύσεως. ΒίήρΙοΓ ίη 

ΡνοίΒΜίο ΓβίβτΙ,ΒΧία αίαΐβ (αηίαηι ι7/Μχκν«^ νίνΐη^ 

ίεηΐ: ΟυοΙν ουν τ,ττον τιροεΟέμην ττροοΟεΙνι•. τοΤ; 'εγγρά- 
οοχζ των αρ-^αιίων ανδρών ά'^ορζγιΟΓ,ααϊΐν^ λχ• το νϋν έν 
τοΤς χχιροΤς ημών κιτορθωθέντι ττρος ευεργεσίανμίντών 
2[κου<$^ων,έπ•.στροφΤ|ν δε των ^«κοντών μη ού/ασθίΐ νΟν 
τοιχΐτχ κχτορθοϋσθιι,οΤοί έν τοις ττχλιιοτεροις /ρό^^οις. 

Νοη /ηίηιιβ ίΐΑςιΐθ αιϋιί ρΓοροδίιί αΐϋδ αιιΙί(|υοΓυιη 
ρΓ8β€ΐ&Γ6 §68118, βοπρίοηϋβ ιη3η(1αΙΪ8 αϋίΙβΓβ, βΐ 
ςυ» ηαηε Ιι&ε ηο8ΐΓ& ΰβίαΐβ δυπιπια ουηι Ιαυϋε ρβ- 
ΙΤΑίλβυη!, Ιαιη &(1 υΙίΠίαΙβιη αυάίβπΐίυηι, (υιη 
6θΓαιη€οην6Γ5ίοο6ΐη,ςυί(ΙίεϋηΙηοπρο8^β }ιοεα3νο 
ΙιΠλ αΙ>δο1νΐ|(ΐυ&Η3 αηΐίηυίΐυβ Γ&εΐΗ $υηΙ. Οπίπ ηιηι 68ί Ξι^ηχβοηβηι ^^^η^ο^€ηx ΐΗβοΙορχίψη μοικι- 
€ΗηηιβίΪ88β. ν€τ\Λίηβ8ΐΜ€ίαρΗτα8ί€τη ί^ιώΙ^οροίΗβ' 
Ιαε ίαηΐηηχ ηο/ηίηβ ίηΙΰΙΗ^ί: ηιαίβ Ιαηιβη ριηίοΓβΜ 
ΐΗβοΙο^ητη οηηί ΜβΙαρΗΓα8ίβ €οη(ηηάίΐ Μ^ϋιοηβη- 
5/5, αΗ(ΐ\ιθΓναη οοιίΐΰυηι ηιαηη8€ηρΐ0ΓΗηί ΟΗβΐοΗ" 
(αΐ€ άβϋορίϋϋη ^η^ ΙηίοΙαΙηΙοΒ ^ι^ηχβοηί^ρνοερούϋ 
8αηαΊ Μαίηαηΐ\8 $ηϋ Ηοο ίϋηΐο ηοίαηέ : Τοϋ Μετχ• 

οριστοΰ Κ^ρ•!ουΣυ;^εώ», κχί *^ο^ θεολόγου ττερι ίτροιο- 
χής,η ~:οτεν-/ης.Μβΐ3ρ1ΐΓ»δΐ3Β ΟοΠΙΐηί 8^ιη60^^8 βΐ 

ίαηίυπδ ΤΗουΙοξί ϋβ ΑΗβηΙίοηβ δίγ6 Οπαϋοηβ. Ε(, 

Συμεών του Μετχφρχττοϋ κχ; νέου θϊολόγου ετερι χερχ* 

λζ'.ζ - 8)0)60018 Μ6ΐ3ρ(ΐΓα8(α> 61 ^ϋη^οη8 ηβοίοζί 
αΙί& ^Άρ\[Λ.υι Γ^^ΙϊίμίαρΓαΙίΎβαη^^νηχιηχ ^Μοκίι^- 
^Μί* /μιν5^ 8ί^ηΐ€οηΐΊη ]ΐβΙορΗτα8ΐ€ίη Η 5ι/ηΐ(οη6ίΐι ΜΜαίΛβχ βοάβΜ Μ6ΐαρΗτα8ί€8 €0η8€Γ'ώύΓ€ΐ, ηΜΙ β8αη€ΐί ΜατηαηΙιβ ρΓοοροΒίίιηη Ιί^τηρονα ίρ8α ηοη 8ί• Ληχαβ8ίΑί8ίη(ί!Γ8βτηχΙ^ 8€ά αΐίο ρτοατηίο αρρίϋΐο, 
€€Βΐ6τα χχαΓΓαί άβ ΒΗΟ^ηΙ/νχιζΙταΒα ίρΙοη8 αίαΐβιη 
ιη ΜβΙαρΗτα8ΐαή8 (ΐηαταΒ. 

[1431 8€Γχρ$βΓαηι ίη ΒχαΙίϋα ηιβα αΐία (ΐΗΟίίχιβ 
Μβ(αρΙινα8(θβ 8€Ηρία βρχΒίβ,ηαοβ Ιαιηβη χη ϋ'ιαίη^ 
δααηίβ (Γαχΐ8ηιχ88α ηοη ΗαΜαηίιΐΓ,ίία β8ΐ, Εΐ 
ρΐαηβίη ΒχαΙηϋα βρί αΙίΧίηάβάβχΙΙί8ΊΙΙαΙαηιβη 
^^αη89Λ^88α ηοη 3ηηΙ^ ^ηοά ηβε ΟίαίηΙ>α χρια Μβ- 
§τα^8βά Ιαηίητη βαραχ^ί^ίηςηαάβ ιείαίβΜβΙαρΗπι- 
είχ^έίβ ^ηα ρβΓ ίΐία8 ρβΓ€οηΙαίΗ8 (ΗβΓα8^ αυβΙαΙιΐΓ. 
Αρϋητίηβα άβάία8 8;/ηιβοηα>η8, (}ιιογιιιμ τηβηιο- 
τία β$ί αρηά ν€ίβΓβ8,νβΙ τβββηϋοτβΒ αΐίηηχά Οναββ 
$€ήρ$ί88β.ΙηΙβΓ β08 ηοη χηβηιηηχ ΒϋίΙοϋΗηι οαα- 
ραί ΜβΐαρΗΓα$ίβ$^€Η)η8 ρΙβΓαςηβ €χαηίχηαηίαΓ;ΐΊ' 
ΐ€β βΙίαΜ ρΐβταςχίβ αΐ βο Βοηρία α 8ΐίρρο8ίΙχΐα8 $β- ηυηί .ΜβΙαρΗΓα8ΐβ8ηνβδαΙ βιώ ί,βοηο ααρίοηΐβ Βα- 
5ΐ7///!//ο, ΒαηΓίί ΜατηαηΙχβ ρΓθίρο8ί/η88αΙρ Αΐβχίο 
Οοηχηβηο^φη β]β€ΐο ΒοίαχύαΙο ίηιρβηιιηι οοβηρίΐ' 
ιΤΓα/,[Μ8^5/ί,]1/^/α^Ληΐ5/α ίηηίοΓ/βΓο αηηο$8βρ' 
ίβηχ^ βΐ (Ιΐί€βηΐ08.Ιι( {ΐΓηιαίαρ β]η$άβηί 8^ηχ€0Η\8 

ί€$αίηοηΊθ^(ΐηί ΟηαΙ,ί'ό αχί : Αϊτός δε έςακυ/ιλίοις, 
και έςχκοτίο•.;, κχϊ έττεκεινί τούτων ετεσι διχαείνχς άεί 
ΤΓολεμ'.οςτών άνΟρωΓων,η^ΐΐΐρί^ ^/ΐΑ^ΟίΐΙ^.δΰχίβδ ΠΟίΙΙθ 

86Χ€6ηΙί5 6( αιιιρΗαδ αηηίβρβΓηιβηβίΙΙιοιηίϋΐιιη Ιιο• 
«118. 8ηρρηίαΙ, Οίαβοηιιη ηΐοΓβ,αΰ ονδβ νοηάϋο : 
ςιιατο οηί Ηίβ αηηα$ 6'Λγ/5// \ Ο^^'ί.Εί έςικοτίοις ίη- 
Ιβ(ΐη8 8ρ11αύί8 άβ$ίΎίΰΐΙηΓ ίη ΡαΙαΙίηο.^βιΙ βι ί«« 

αΙίί8 ΙβραηχΗΒ διχκοσ!οις,(/|<θί/ί//Λ•, ιιΐ ΓβρΓο,'ΒβηΙανΆ 

Ροηΐαηηί^αάΛηβ ί^Ιί^ρηιβοηβΒαίαΙβ άηβΓΒίίΐιηΙ, 
βί 8ρηχ€οη ΜβίαρΗΓα8(€8 βιίΐ ΠιβοΙοροΐΗηιονηχχ β€τηΗ%(ηηηχΛΐΗβταηΙηηιηβ αΐία ΒβηρΙα ρπΒίβΓ Γ/- ο ηίηχιιη^ αηηο$ 1 94,5/5^;ηΓ0/ι Χβτοεβιχι αηηο Μχιη- 
(01 βΐ ΟαηοηβΒ,ςχίΟΜ Ιβ νίάί88β ίη Μβηαί8 Γβ[βΓ$. Εα άί {ΆΟΟ.Βαϋβϋ^Ι,ςχί χ Γβ$ρονάβί αηηο €Ηκι$Ιχ θ93, 
ηιιι( ρΓβ€β8 ναηα, ΟΓαΙχοηβί^Βϊνβ ΙαιιάαίίοηβΒ ίη 5Ι4& ^η8ι^η^ίιηο ΆΙίηοίηϊ^ΐο αηΐβ ΙοοηοηιαεΗοτηη 
$αη€ίο$^ οταΙίοηβΒ ΜΟΓαΙβΒ χχιν, βχ άίνί ΒαΒχΙϋ ΗαΓβ^ίηι αηηο8 ΰΐηίΙβΓ ΐΓΐρίη(α.Οηοά 8% ϋίβρίιαιύ 
ορβήΙηα^9βηίβηΗο$α οαρίΐα άβ 8ηο αχχι,^α* 8αηιΙο μιηίονίί α Οορνοηρηω οΰ ύβ[βη8ίοηβιη Βαβνατηη 
Μαβαήο ^Ερι/ρίίο α..Ερί6ίοΙα\€αηηίηα νανϋρβ- ίηχαρίηχίηχ ίηίβφαΐαηηο ^Α^/5^ι 7ϋ7 ηχβίηίηχΐ, βί ηβη$^ ΟιορΙνα^ ςχια ίαηχοη ίη Ρ8β11ίαηα ΠίαΐΓώα 
ρβτρβταοί ρβτςπίτηηίΗΓ^ χιδι Ρ8βΙΙίαηα ίαηίίχηχ 
ΜβτίρΙα ηη^βταηίητ: βέ^ί ηβ^ηβ ίΙΙα οοιιιια, οϋΐιι 
ρο$Ι νχΛίραΙαΜ ΟίαΜΙ^αιη α11αΐη8 ηχχΗχ (ηβηί βο- 
άβχ ΜαΗχ^€ΗρξΗ$,αηβ%8^Μαάοηίΐιχβ βοηί^ββΙχχΒ^ίη 
ςαο ΜηΚο ρΙκΓα ι)ΐ5ΐιΐ5 Ρ8βΙΗ ίβρβηχίηΙαΓ. Ιβρβ^ 
ςΐίααο.ίΛβω ΒίαίηΐΗχ ραρίηοΒ 45 β( 88. /*ί ίηΐβτ 
βΐιοί ΡίβΙΙί ΐΗϋχΛταΗοηβ», 0ρ%$1ο1ωη αά Λ'ιρΑι/ι- 8ί€βΙιαηχ ιΎΐΙ 9ηηΙΙο ΛΙβΙαρΗΓα»Ιβ αηίίςΗχοκ^ αηηο 
[οτΐβ ββηίπνη, ϋνά ^ηχροΙαίΙ αηηο ϋΗήίΗ 603 ^^ 
Γ(.Ί15 8ΐβρΙχαη χ ίηη /ογ/5 ηιβηι ίη ί88€, ηιανίι/ηΗηχραΒ' 
8χ οηποΐαΐ ,αηηί$1οαη(ίςΗίθΓ'ίΗίηο χη ηο€8βϋηιη^ 
άο ηιαηβω βτΓθηηαηφ8ΐβοοΙΙί(ΐχΐΗΓ^βί€οη8^Ηβη' 
Ιβν ρήηιηΒ ηχιηχβτηανβτοΒΧΐηίΙύοΓβΒί,ςΗοΜοΧβΨΌ* 
η^Γτί ρητροΒϋηΒΜβΙαρΗτοΒίίβ ρο8(βτίοτ αί.Οηίά" 
ςηίά ΙαΜβη $%ί^ οηχηίηο βοηβΜίίΗτ α/ώιιιι 145 ΒΕ δΟηΤΡΤΙδ 8ΥΜΕ0ΝΙ8 ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^Ε ΒΙΑΤΚ1ΒΑ. 146 8ΐίΐη€οηηη ΜεΙαρΚταΒίβϊη^ βΐ αΐίχιηι X6^ο^^^^ί α άβ^^αίιηιη ήΙβηΗητη εεΐ: ά6 οτηηίϋίΐε αΗ%8 /οτ^ ρΓ(Γρθ8ΪΐΗηι^ Ύ-αβνβίΐηβ αν(}ηηΐ€ηΙίΐηι:^ΡΓ(ε^β€ΐη8 
Χ€τοο€Τ€ΐ (α%1 ηιοηαΰΗηΒ, €Γρο βΐ ΜβΙαρΗταΒίββ, — 
€Ηΐη Ιοηρβ Λι (Ιηο άινεηί 8ίηΐΆά60(ΐχΐ6 νηαΐβ ίη/οτ- 
/ιΐΓ €Χ ίο^φιοά ρΓαροΜίηα ΧβΓΟϋβηί χηοπαϋΠηΒ^αϋ^ 
8!ίηΐ(οη^Μ ΜβΙαρΙιναΒίβιη τηοηαοΗηηι (ηί8$€. 8βά 
ά€ Ηί8^ η( ]αιη άίχχ, (χιΐΒ^β ίη ΟχαΙτΛα. 

8€άΜ€ΐαρΙινα8ΐ€ίη ιηοηαΰΗηιη ηοη(ηί8$6^ηίίαηάο 
ΗίατΛ ί8ία,ηνΛ άβ Χρχοοοηχ ρτίζροΒΧΙο^βΙ αΐϋβ άί- 
€ΐααηΙχίΓν€Γαηοη Βΐηιί^υχηΙοχά Ηα\)βί Εβο?ΠάΙ>€ί 
ϋοη/χΓτηαίαϊωη €β!α1ρ χιχοή οίηοχί^ιη {ίχΐ88€\η€0 
ηχιηηηηι ρο8ΐϊηοάηίη Ιβ(]Η^ βχιηκίβτη εα άβηχοτίηα^ 
ηχψία8 ΒοΙαίΗτη αΐίο 8€νχΙοβ ρβηβΓο α8ίΗηχί88€,Αί 
ροΐηίΐ,ίΐα αηηχιβηΐΰ ηχοτβ^βί 8β8β ίη τηοηααΐϋηχυη 
ίτ\ιά€ηΙ^,ν€ΐ βϋατη ιηοΓϋ ρΓοχίηχχί»ρτο ιηονβ Ονω- Ια8ίίβ Ρ86ΐΙη8 νοτΙ)θ8%οτ βίί, ({ηανη ΙβοΙοτ νβΙΙβ^Φ 
^οαηη€8 ΟαιηίηίαΙα οΐβτίσκ^ βί €%ΛΐΑθΙβ8ννα 
Τ1ΐ€88αΙοηί€€η8Χ8^ί€οη%8 8αρίβηΙί8 ιηιρβταίοτΐε 
εοη8ίαηΗηοροΗ(αηί(βτηρ()ηΙηί8βθΓ6ύα(,ρβηβτβ 
ηοΜΙΊ8^άχνίΙη^ αυΐη6η8,οηηίΐ ίβο ΤΗροΚίαίρηο^ 
ηάηίο8α βάοί 6Ητί8ίίαη(£ αάίηταΐϊοηβίη/'αιηϊί, 
ροΐ€η8θΙα88β υχτΊ8(ΐηβ^αηηο αο ίηιρβίη ά%8^βοα$ 
Ίηηνί8 ίηβαηχτηανϋ^ βί ηιί8σΗ$ τηοάΪ8 /Ίοηβεία^ 
νίί:υίνο8 ρτ(χΐ€νραν,οο8ΐγηρ&ταίοτί3Χτβτβάβϊη- 
ρίο8^ βΙα88ί ίπιρο8χΙο8 ΰαρΗνο$ αά ΤΗροΙϋαηοε 
αρνο8 αΜηχϋ; χηΐβτβοε ηοηρο8ίν6ΐηη8 [ν,ϋ Ιιίο 
^οαηη68 οηιη ραΙτ6, βΐ ίΐηίν$τ8α βατηίΐία^ ςιιί 
αΐ'ίβηχ^ ρ6Τ€Γταη3 τ€ρίοη%1)τΐ8 αά (}^β^ο^^ν/ιη 
ςηβηκίαιη άοοίηπι οςηιάβτη βΐ 8ΐν4χο8ΐ6ΐη νί- ζοτηηι^α ρπΒΰίρχιβ ΜαρηαΙχχτη^ηιοηαΒίίΰχιιη ΗαΙί- β ηιη'^^ήΐ ίτηροπΒΟ ρ0806ηΙβιη^ ν/ηινβτεαϊη βχο%8Χ Ιιιηι ίηάυ€Γ€.ΡοίηίΐΛΧοη αύηχιοι^ββίί ΰτροΉοΰνοΓο 
ψτοίαηάηηί 68!. Ιρ8β ορροΒχΙχιηχ Ηαϋβο: άοηβο οοη- 
ίτατίητη αίΐαίοηίαΐβχιοη '^ΙαΜΙίαΐΗν,ηχίηηυανη ίρΒβ 
ηχαηηΜ άαύο.Αΐ ορΐηίοηβ Οτ(£οοτ\ιπι ίη(6€ΐχΐ8,(ΐηοά 
(Ι Ηαϋίη οΐΛηΐ4 άέΐβχ^βηίχιτ ρβΓχαΙα, ίη ίρ$ο νίΐω 
^χ\6 Ηα^Πντη (Ι88χιηιρ8ί1, Ηοο βίχατη α ΰοηίτανίηηχ 
νί<(ίτηχΙΐδυ8 ρνοΐαηάχιηι €$ί. Νοη χά ρτοΒοίρηχιηχ 
γ\(Χα\Χ8 ηχοηηηχεηίητη $ίΙηί8$€ΐ ΡχβΙΙπΒ, εητη 6]χλ8 

Ιαν(ΐ6Χ Υ(\ίφΐ08ρΓ08€(ΙΧίίΐΗΤ.Αάί Ι'ίΓ^Λ.ΙΙό^οιςδ' ούκ 
5% τ-ε32νΐιΛΕ'η άριστείας ττε^ράνοι; ό θαυμαστός ούτος 
^γηρ^' μΛλ).ο^ζϊ πόσοι ς ουκ αν τ,δη κατέστεπται, άνχδρα- 
μ^νν τζρΌζ θεον, και τ.αρ* εκε(νοι< χορεύων,ών ένταϋθχ τα 
ΐΟΓι,καί τους βίους συνέγραψε ν, "Εδειςε γαρ καν τψ τέλει 
όποΤος βύτιρ 6 διεσττουδασμένος βίος έτύγχανεν. Ου γαρ ραΐτίχ Ιιί8ΐοηαηι ηοη ^η€ί6^αη^^^ ρνο8βοηίίΜ 
€8ί: ίΐα ίαϊηβηοτηηία€Χ8β(ΐηίΙηνΜ%'ηοη8οηΙ)6νβ, 
8οά ρχηρβτο,ροηβτβςηβ αηΐβ οοηίοε νίάβαίητ,Νχ 
ίΙΙβ άητίοτ αάαπ\αηΐ6β8ί;^(ΐη% ίαηΐηπι 8ίΗ ιτηρβ" 
τανβροίοτϋ^ ηΐίηίΰτ Ιβρβηάηηι ΙαοΐΊ/τηα8 οο/ιί- 
ύοαΐ^ ηβο ί11ί8 8η})]€θΙα8 οον,Ιίε ο1ιατΙ(ΐ8 οοηερβτ^ 
ραΙ?Ιαηΐα β8ΐ ίη Ιαο€886η€ίί8 €Ηνί8Ηαηί8 ΒατΒα- 
τονηηι ίπιτηαηίΙ<ΐ8^ί<ίηί<ι ίη αβίρβηάο ρ&τάβη^ 
άοςηβΐιηιηαηο ρβηβνβ ϋΙ[βταΙα83ΡνίΙχβ8,ΙαηΙα %η 
απιοΐιβηάίε 8αονί8 χάίϋηε ρβτνβτεχΙαε.Ην/ηο ^0' 
αηηβτη άβ βχωάίο ΤΗ688αΙοηίο&η8ί^βΙ αΐΐατη Ιο^ 
αηη^γη Ιβοίονβηι^ χϋάβγη ΤΗβ88αΙοηί€βη8€ηχ άβ 
ο})8ίάίοηβ €ΐ βχΰίάίο αΐΐβνο Τίιβ88αΙοηί€^Βί 8ηύ 
ΜχίταΙβ Τηνοατητη Αίηβνα^ βί Οοη^ΙαηϋηχΜΠ ζτβτζτρ τκτατίσθαι αυτόν οΐ συνεωροκότες φασίν, ουδέ διΐ[ΐ- ^ ΡοτψΙΐΧ/ΤΟρΰΠηβίαηΐ άβ νχία βΐ Τβύχ^ε ρβ^ΙΧΒ Βα^ ρτ.Λχι• αλλ* έώκει ωσπερ τινός δέσμης έλε•>Οερουμενο;, 
/2•! ιλα^ψ ττρός τους αγοντας αγγέλους 7νατειν(5μ£νος 
ν^αχτι και ιτ?ι>ς έττιδιδούς Ιαυτον ταΐς ε/,είνων χερσιν^'ίνα 
Μ-/ν> άνασταιτ^ τοϋ σώαατος. Και έτεΟ*/ήκει κεν οίίτως• 
(υ«•δ{α< οε αντίκα πάντα έγε ]^νει μεστά. •Οχΐατη ΙϊΐηΙ- 

1x8 απίοηχ [θΓίχ8 νχΗ οοτοηί8 ηση[\ 49]/ί^ηί οο- 
τοηατχάιΐ3 Ιιχο νΐτ αά'ηιχταϋίΙί8? Ιπιο νβτο €ΐηχΙ>ΧΑ% 
ηοη β$1^αηι ασνοηαΡι^,σχιτη αάΟβηχη α8€6ηάβήΙ 
€ί αραά ίΙΙθ8 άηααΐ ο1νονο8,(]ηθΓη}η τηοΓβ8 βΐ νί- 
ίαηι €οη8€ηρ8ΗΊΝατη υ6ΐίη/ιηβ08ίβηάα ρηαΐβτη 
νχίαη\ ^ρ^ΓΐΙ : ηοη βηνη βηηι νβίν,ϋ α^)80Χ88ΧΑΐη 
απέ άίνΐ^χιτη [ηχ88β άχοχ^η^ ϋ, ηυ,ί νίάοπίηί^ 86ά 
νίάίδαΐηΓ^χ)βΙχιΗ α ριιοάατη νίηοχιΐο ΓώβταΡα8,βΙ 
Μάτι νχΛίΙίΑ 8β οχίβηάβνο αά άηοβηΐ€8 ΑηρβΙθ8^ 
ςχΛΟ νχυάο 8€ίρ8ηιη ΙναάβΓβΙ ίΙΙονυ,ηι ιηαη'ώίΐΒ^ 
χΛί οαύ^ηύανατβί οστροΓβ.Εΐ8ί€ ςηχάβηι βεΐ ιηον- ^ 
ΧίΑπε; οψηηία αχιίστη 8ΐαίίγη βορχα εητηηιί οάοτχ8 
€θϊηρΐ€νίΙ.»Οιιί τηχηχίίχονα Χ8ΐα ρτοεβρηχίην,ηοη 
Ια€βΙηια]θΓα. ΰίοβεοχ Ιαοίίηχ^ηχΙαΙβ ατρυ,πίοη- 
ίαηι ηίίήΙοοηοΙηάβΓβ. Αί ΙοηηβηΙβ βοάβιη ΛίβΙα- 
φΙχΓα$Ιϋ ίη χίαίβρυουβοΐα^ ηχονβ βί βΐχίε χπιρβ- 

άίβΰαΙΧ/^Γ^ (ΙΙΜηΐΥη εύημερίαν καΐ εύπορίχν, ΓβΠεβΠίΙ 

ια€€6!(βυιη βΐ λ5Ώη(ΐΑηΙί&π), ίηΙ<ίτ αΐία ρτοηιίείί 

νη%€χ ίΙΙβ ΡαΗηε : ςχιο8 βίίατη ίΙΙί εχιρβτεϋίβε 

[\ιχ$8β ηχΑίΙυ^ άυ,ΐχίανβτίΐ. 8ίο βηίτη 0β\Α8 αγηί- 

ζΐντΜίη χηοπ/^η^ /αο(α νβρβη$αΙ, Οβ ηχονβ αητη 

ορροίχίιιτη ηοη α88βναίην^ ηχβτίΐο ηηχά άχχφτίε'ί 

ν\4(* οηιηίίΐο Ρ$β11ί ίη βηπιάβηι ΟβοίχΑτη ίί6ί 

«ιη α ^ηβ ίναηετηίείίέ^η, Ιη βο Βαηβ β^τη 5α?- 

ρηιι άβ ιηοηΜΛαίη, φΜΨίάο ί3 [ηί88βί^ ηχβηίχο 

\ηίθΜΐΰαηάα €$$βί^νηΐ6τ ηοη ηχνητηοε ίΙΙιχίί Ιανη 8χΙχί Μαοβάοηίε οητη ηοηηχΑίΙίε αΙίί$ Οτχοβ βΐ 
ίαϋηβ (81 θ€Χί8 άβάβνϋ) υ,ΗΙϋαΗ ΗβίρηύΙίοχ 
Ιίίίβναήχ βνχΰΐράύο. 

αηηατηηε^ άθ8θίο ςχιο 8ηο βαΐο^αςχιχίχιεάαηι 
8χηηατηχο8 άίβίίχιτ,νβίαοίαηΐβ αρβτίί88ίηιβ Υαϋ- 
οαηο Οοάίββ^ βχ ρηο βχβτηρία βχίβτα βχεοΗρία 
8ΐιηί£ίηηαιηοτνι,ιη ίατηίΐία αάΙχχοΌείίχΑβ Ιβτη^ 
ρότα ηοη βοηΐβτηηβηάα ίη βνωοία αρηο8θίΡΐΜτ^ 
8ίηηατ)ΐθΓχιπι ηχιΙΙα βΒί;ς%^χβίίαηι εχ β38βΙ^(Μτη 
ίΙΙα(\^^Ηί8ίοήα€ίηηαγηχΑηιρνχΙ'βταΙαχΑ0ΐοτβτη^ 
ΡτιοείΓα ορβνατη Ιηάνι,ηΙ,ίΐνι,ί αΐϋβτ ρνοββτηηίφο- 
8ί€τίοτΐ8βχ8οήρίοτί8 ίηοητία άβοβρΙίαηηαηιΟ' 
νχιπι ιηοηΐίο Ιχαϋβίχ^ν αρχιά ΡεβΙΙχΑίη ΙΛχοΙχαβΙχΑηχ\ 

ΤοΤς Εν πνεουσι, και συνουσιωμένοις. 
ΣυγκλητικοΤς, αρχουσι της Εκκλησίας, 
Βάρδχις, Προκοπ(οις τκ, Κιννάμοις πλέον, 
Όστιαρίοις, *νπομιμνήσκουσ{ τε, 
ΚλητοΤς, άχλήτοις, γνωρίμβις, άνωνυμοις, 
Πρώτοις, μεγίστοις, έσχάτοις, παρεσχάτοις, 
'ΕμοΤς άδελφοΤς κχ) φ(λοις, και συντρ(^οις, 
Τά πάντα μίγδην τοΤς όμου μεμιγμενοις. 
Ου γαρ διαιρεΐν βούλομαι τάς άξ(ας. 
Ούδε φθόνου πρόσΛομμα γίνεσθαι θέλω. 
Εις είμι, καΐ κάτοιδα δεσπότην 2να, 
Και πάντας ύμας δμογνωμονήσαντος. 

νίνβύαί ί8 ειώ ΜαηιυβΙβ Οονηηβηο^ (μϊχα8 νβ8 
ρβ8ία8 οοι^Ιαίχΐ8 ίρεβ 1681x8 ρίχβ/τίΐηίε Ιίύτίί άί- 
ρο88ΐΙ^ ηηβηιαάηιοάχΐίη βΐ ^οαηηί8 ΜαηηβΙίε 
ραΙτχ8. Ιη οοάίοβ ΐαηιβη ΥαΟοαηο ββρίίηιί, ηβο 
ίΐΐίτα^ ΙβρίΡατ. ΟχΛοά ίηάβ βαοί^νη βχίεΐίηιο, 
ςυοά ίΙΐ€ οοάίοβ βχεοτιΰβΙαΗτ^ οηηι ϋοηείαη- 147 ΙΝϋΙΟΕβ ΙΝ ΟΙΑΤΚΙΒΑΜ. 148 ίίηοροΙί^^ίβτταηίαΓίςη€θΙ}$€$ία^(οΐτη€ηί%3 Μ- Α 
Ιίοίδ α ΜαΗητηβΙαηί$ ορρηρηαδαίητ^ ηΙβΧΒοΗ^ 
ρίοΓ %ηιηανοιη£ αάηοίανβταΐ. Οβι ροείηιοάηηι 
}ίΛ$ίο ^ηάΐοίο ηνδβ Ηο^ϋΙη^ Ιταάϋα^ βχεονίρΐίο 
ςΐίοςιιβ ίΙΙα ροεί αΐίςιιοίραρίηαε βηβτη ΙιαΙηίίΙ^ 
νβΐ βΛφ^ηαίιοηβ ν,τϋε,νβΐ χη[ονΡιιη%ο, ηϋηαηι 
ηοη βωάβ^ βχ3θτ%ρΙονί$ χηΐβτΐηνύαία. Οι^ίάςηίά 
ίατηβηεϋ^αοίοΓβΙβραηε «(,«' ςηίεαίίιιβ'/οττηι^ 
Ιίεάίΰβηάί ρβτβρηηίβ εΰηριηβ ηΐϊίιιτ^ βρητίε βχ 
ΒορΗίεΙατητη ρβηΐΜ.Ρβτίοάί ίΙΗ οοηοΐε^^ρίβηχ^ 
ηίεί οα/τη οοτηροεϋίοηίε ηονίΐαίβ (ΐ&ρ&ταηίητ βΐ 
οΙ)$σΐίταηίν/τ. Τοίητη $β^ ηΐ νβτϋο εχίηοβτη , αά 
Ρτοοορνυ/τη οοτηροηίί. Εΐ τηιτν,τη €$1^ ίηίατ Μ 
(Μοβ ροείβνχοτίΒ $3βοηΙί βοτίρίοΓβε^ ΙητηηΙΙηανίβ 
%η άίοβηάο^ εονίύβηάοςίί^ άβΙχταηΙβΒ^ Ηηπϋ Χαη- 
Ρατη $αρΐίΐ»3€. Νοηηβτηο άίχβηΐ ομλπ ηίτηίϊίΐη β 
9ίύ% ϊηάηΙ$%$86 %η Θηατταηάχ8 τβύηε Ονχοοτυ,τη^ 
ςηαίΠίναίοτβΒ^ίΐνΛτηβναηί^ /οοβτϋ. Η%3 ίατηβη 

ν68ροηά€\>νΧ ΤΗη(η/άίάβ3 : ^ί'/ρ^ τοΟδε ά^ιχτοι οΐ 
Ζπαινο( κίσι περί έτερων λεγ(ίμε^οι, ές δσον αν χχΐ αύτ^ς 
Σιιαστος οΤηται Ιχανδς εΤνχι Βρασοί τι,ών ηχούνε. Τψ $έ 
όπερβάλλοντι αυτών φθονοΟντες ^5η χαι άπιντοΟ^ιν. 

ΕβΙβηυβ Ιοΐ6ΓΐΙ)ίΙθ8 $οηΙ Αϋοη» Ιιίκΐββ, ςα&(6- ηυ8 56 ίρ^ιιιη ςυί8(|υ6 ρ&Γ6ΐη &Γΐ)ΙΐΓ&ΙαΓ βΐιηιί 
ίϋ&Γηηι 8$$6(ΐυ6η(ΐ8β : ςοίΐαβ ¥6Γο ιπαμλΓβιη, ίίι 
ίηνίάβηΐ. Ιίάβακιυβ ηοη Ιι&1>6η(. /η ροηϋβΰα 
Ηοτηαηοε^ οηιη εβεβ ίηΐ&τίί οοοαήο, Ββτηρβτ^ ^ 
αοηίβτ ίπίαηρβταη^ βεΐ. 8βά Ηχο ωςΐίηα οίη 
βχατηϊηαίαηΐ. 

Αοοβρι Ματίαηχ ρίβΙαΟε Οτχοοτατη ρΗτηηνη 
ρατίβτη ίηίβρΓατη. ΟταΟαε αρο ϊτητηοΓίαΙ^^^β^ 
οϋαύοιηβ αά ίΙΙατα Ιβοϋοηε ίατη ηΜυι €ί άοεία^ 
ηοϋεςηβ βτηάϋιεήγηίΒ νβΙη% ΙαρίΙΙΐί ρβιητηΘ» 
ηΐίρηβ ίη8ρβτ3α Νβ εηοαιγηίαε οηβτί^ ^ηχ90^ 
ίη ίαηία Ιβγηροτητη ηο^ΙτοΓΟΛΛ οαΙατηΟαΙο. 
Μανϊαηα ίρεα ριβίαε Ιηο$ %η Ιαδστίοηεείίηο 
ηβροΗο τηαχίτηί εηΜάϋε οοπαΧι^ε «ν/^ίοΜ. 
ΝηηϋαΙην τηιΗι ίατη ίιηβτη Ιιαδηίεεβ ει/ηίαρ- 
τηα τηβητη άβ Οόηο&ηήοηβ ρβτρβΙΐΜΐ ΕοοΙαύί 
οοοχάβηίαΐίε αΙηΌβ ονίβηΙαΙί$ οητη άίΒΒβτίαϋο• 
ηϋι^ τηβϊε, αΗβνα άβ Οοτηίηίοιε βί Η^Μοιηα• 
άιΐηε Οτωοοτντη ; αΐίβτα άβ Μί$8α ΡτχεαηοΙί• 
βΰαίονητη^ΑηιεΙβΙοάατηί^ είνβ ΟοΙοηχχ βάϋνΜ, 
Εοτηχ ηοηάητη νιεηιη βεί, ΥαΙβ^ νιτ ρΓ(Β$Ιαη• 
Ηεείτηβ^ οί ηχβ Ιηί οδεβςίίβηΟεείτηι^τη^ %^ Α^ί*• 
απια, Ηοτηω αο 13€ιι<υηι. ΒβρΙβτηΙττίε χχν. ΟΕΗΤΙ ΑυαΤΟΚΕδ ΟΚΟΕΓΙ, 

ΑΙΙαϋατιο ρτίτηο ΙηάίσαΙο^ αΐη α ΜβΙαρΗταεΙβ^ ςηι 8αηοίοηινι νϊΐαε αο Εηοοτηία εοηρεβτβ. 

Νυιηβη αά β08 (β κτηΙ ςαο« ίη (βιΐιι ίηΙβΓ ιιηεοβ ροβυ'ηιιιβ. ΑΙβίληάοτ ηοηλοΐιυδ ίο 8. Β8ηΐΑ))3ΐη 8ρο8ΐο1υηι,99. Οβ 
Ιητβηϋοηβ οπιαβ, 110. 

Αηιηιοιι1η8 ηιοη&ε1ιυ8, ά€ Μοη8€ΐιί8 ίο ΗθίΐΙια €ΐ ηιο&Ιβ 
$!η• 0€€!8ί8» 86. 

Αηιρ1ιίΙθ€6ίυ8 ΐ€οηί6η8ί8, Β88ί1η νίΐ8ηι 6ΐΜίΓ&ουΙ&, 81. 
Ιο Μ4[ηηηι δ8ΐ)1)8ΐαη[), 92. Ιη δ5Πΐ«οοβπι, 108. Ιο ςα&- 
(ΙΗάυβοηη ϋιζβηιπι, 113. Ιη Ιΐβίρβηπι €ΐ Αηο&πι βΐ $5- 
ηβοηβπι, 107. Ε8( ΤΙιβο<1ο1ί Αοο5Γ&οί. 

Αη&8ΐ88ίυ8 8ίη8ΐΐ8» ίη 609 ςηϊ ίη ΟΙιΗκΙο άοΓΠΐίβηιια, 
111. Ιη ΤηηβΟ^αΓβΙίοηβηι, 116. 

Αη88ΐ88ίυ8 Τθ6ορο1ίΐ3ου8 8Γο1ιίβρί8εορυ8, ά^ Ηβ1)υ8 ίη 
Ρβίβί^β (β8ΐΐ8, 83. Ιο ίββίυπι 0£εαΓ8η8, 104. Ια Αοηηη- 
ϋβΐίοηβπι. 109. Ιη ββπκΐβη, 111. 

ΑηβΙοΗυβ βρίΜορηβ Τ1)β88α1οηίοβο8ί8, ίη ΡΓ»€θΓ8οη8 
Οβΰοΐΐβΐίοηβηι, 9). Ιο ηπκΐβαι, 104 Ιο ββπιά^πι, 115. 

Αη(Ιΐ688 6γ8(608Ιιι, ίη060Γ{[ίυπι πΐ8Γΐ>Γβπ), 87. Ιη Αη• 
ηηηΗ8ΐίοη6Πΐ, 91. Ιη ςυαΐΓί(Γυ8ηα!η 1.888Γηηι. 98. Ιη 
Τηη8ί)|ηη(ίοη6ηι, 103. Ιο Ηηπΐ808πι ιτί(8πι βΐ ιίείυηοΐοβ, 
103. Ιη ΡΓ£€υηοη8 Ρ6€ο1ΐ8ΐίοο^πι, 106. Ιο νίτί0ε8Βΐ 
ΟΊΐϋβπι, 98 6( 109. Ιη Β8ηΐ08 Ρ8ΐπΐ8ταπι, 1 1 4. ϋηυβ Ι80- 
(ΐΑΐη8 ίη δ. Μ8Γί» ΟοπηΙϋοηβ, 6^υ8 1&υ()8ΐθΓ, 106. 

Αηϋρ8ΐ8ΐ Βθ8ΐΓ6η8ί8, ίο ^08ηηβπ) Β8ρυ8ΐ8πι, βίο., 89. 

ΑηΙοηίηβ πιοη8οΙιυ8, δ5πιβοηί8 δ(][1ιΐ». 101. Ε]υ8 άίβ- 
αρηίυβ, 8. ΜβΙβ Μβΐ8ρ1)^8ΐβ8 Ιΐ8ΐ)ίΐυ8. 9. 

Ακίιίρρυβ βκηιίΐΛ &€ ΡΓθ8πιοη8Γίυ8, οβ 8 Μίο1)8β1ί8 
Μίηουΐο ιη Οΐιοηίβ, 94. Οβ Γβνβίβϋοηβ δ. Μίο1ΐ86ΐί8, 113. 

Αηβηίη8 εοΓΰ7Γ€η8ί8 ίη Β8τΐΜΐπίπι ΥίΓ^ηβπι, 90. Ιη 
Αη(ΐΓ08πι ρπηο τοϋλΐυπι, 94. 

Α8ΐ6ηα8 ΑπΐΑ8€» βρίιεοραβ, ίη δδ. πΐ8η5Γ88, 9ί. Ιη 
Ρΐιοαη ιη8η7Γ»ηι« 96. 

Αΐ1ΐ8η88ίυ8 8Γθ^βρί8θορα8 Αΐ6ΐΑη(Ιηηη8, δ. ΑηΙοηίί, 
ίΜά. 

Αΐ1ΐ8η88ΐη8 βοηΐ», ^ε^8I118^^η» πΐ8ΓίνΓί8, 93. 

Β 

ΒιηιρΙιΐΙΐΜ, Αη8ηί» ηιη^ηυπι, 82 

Β88ί1ία8 &τοΙιΙβρί8€ορη8 θ8Ατίβη8ί8. Ιη εΠιΙβϋ Ν8(ίνί- 
ΐΑΐβα. 88. Ιη ΟοπΙίυαι ηΐ8Γΐ|Γβπι, 100. 

ΒΜΐΙίηβ 8ο1βα€ί», άο Αοΐίβ δ. ΤΙιοβΙ» ρΓθ1οηΐ8Ητιΐ8, 
97. Ιη δ. ΤΙιοΒίΜΐ, 102. Ιη βιηοϋη Ρ«η(β€θ•ΐβη^ 108. 

Ο 

6η11ΐ8ΐα8 Μ(ην€ΐιι 0οΒ8ΐιηΙίηοροΒΐ8ηα8, ίη ΕχλΚιϋο- 

■Μη ατααβ, 101 . ΟΙιητβίρρυβ ρΓβ(ΐ5(6Γ Ηί6Γθ8οΐ5αιίΐ8ηιΐ8, ία Ιοληη^οι 
ΡΓ»ουΓ8θΓ€Πΐ, 95. Ιη 8Γθ1)8η^6ΐυπι ΜίοΙΐ8βΐ€αι, 100. 

0οο8(8οΐίου8 ΑεΓοροΙιΐ8, ιη 88ηθ8πι ηλΗ/ΐΜΐ ΤΙιτο- 
(Ιθ8ί&πι, 84. δ. ΝβορΗγΙαπι, 105. ΤΙιβοιΙοπιοι Τοτνι€β, 
109. ^08ηο6Π1 08πΐ88€6ηυπ), 112. 

0οη8(8ηΐίοη8 (]ΙΙΐ8ηορΙιτΐ8χ Οί8€οηη8 1ΐ8§ηφ Εε^οβίΒ, 
ίη 88. οσιηβδ π)8ΓΐγΓβ8, 81 . 

6οη8ΐ8θ!ίηη8 ΡοΓρΙιγτο^βηηβΙβ ; <Ιθ ίπιβ^ίοο £ΐΙβ8ΐ6Βΐ, 
103. Ββ ^(IIηηί8 61ΐΓ58θ8(οπ)ί οοτροτβ τθΐιιΐο Οοιβίιηϋ- 
ηοροΐίο), 111. 

Οοηβίβηΐίοηβ 6ρί8θορυ8 Τίί, όϋ ΙατβηΙίοηο οοΓροηβ 5. 
ΕαρΗβηί», 94. 

ΐ!θ8ΠΙ88, νβ8ΐίΐ0Γ]» (Ιβ Κ8ΐ8ΐίοη8 οοΓροήβ 4θ•Β. ΟΐΠ^Μ•- 

Ιοηί 0οη8ΐΑθΐίηορο1ίαι, 94. Ιη Μοίιίπι β( Αηηιβι. 95. Ιι 
Ζ8ϋΗ8Γί8πι ρΓορΗβΐιη 81 ι>οηΐΙβ£βηι, 100. 

ε]ΠΓί11ο8 Αΐ6Χ8η(Ιήηυ8, ίη ΤΓ&η8βίηΓ8(ίοη«ηι, 101. Ι•- 
8€ρΙιί ββηβιΐο^ίκ 8ΐ) ΑΙ>ΓΒΐΐ8ΐηο ιά ΰηιάΒΛ, 106. 

€5Γί11η8 ηοηβείιυβ 6Ι ρΓ68ΐ)5ΐ6Τ δθ7ΐίοροΐ7ΐ8ηο•. 88η£ΐί 
δ8ΐ)», 93. δ&ηοΐί ΤΙιβοάθ8ΐί, 96. δ&η€ΐι ΕιιΙΙιταιίί, 10^ 

Β 

Β8ηίε1 πιοο8θΙιυ8 ΒιΙΐίιβοαβ, ^01ηη^8 δίηηίΐ», 112. 

Ββηβΐήοβ 6ΙΐΓ78οΙοΓ88 ίη Ββηιβίήυιη Μ7γο^Ι5Ιμι, 85. 

Β«ηιβΐπα8 €5^00108, ίη 8ΐη€(8πι ΡβοΙοεοβΙβη. βίτβ ιΙ« 
88ηοΐο δοίηΐο, 101. 

Βί8(1οοηα8 βρί8θορο8 ΡΙιο!ί€β8 ΕρίΓί, ίη Α88ΐιηιηΐΙοη68ΐ 
1>οπι1ηίθ8πι, 113. 

Ε 

£ρΙΐΓ»ηι €1ΐ6Γ8οη» βρί8€ορα8, άβ οηίηβαΐίβ δ. Οίοηια' 
Η8, 90. Βθ ηιίΓ8ΰυ1ο βήβ ρηβπιπι, 96. 

ΕρΙΐΓ3Βπι δ5η, ίη ςυ8(ΐΓ8(ίη(8 πΐ8Γΐ5Γβ8, 89. Ιη ηΜβηοη 
Β88ίΙίυπι ίυο«5Γ8πι, 88 Ιη ΟΓοοβπι, 106. 

Ερίρ1)8ηίυ8 βτρπ βρίβοορυβ, ία Βοηίοία €οηοπ8 ιο- 
ριιΐΐυηαι, 1 1 1 . Ιη ΚΑηΐ08, 114. 

ΕρίρΙι&οίιΐ8 πιοη8εΙιυ8, άβ 88η€ΐο Αοογοα, 90. Β• τίΐ8 
8ΐηοΐ» ΒβίρΗΓ». 106 ΑηοΐοΓ€8 ίη βι ίΐϋ Ι8ΐι4«ΐί, βΐ8η• 
ρΙΐ8ΐι, 106. 

Εν8|Γίυ8 πιοηκΑοβ, βηηοΐί Ρ80€Γ8ΐί1, 86. 

Ενοάια8, Ου8(ΐΓ8(1ο(8 (Ιηοπιο πηΠτπιη, 118. 

Εοηραβ, άβ ;ο8ηηί8 ΡπΒοηποΗβ ΒββοΙΙβϋΜΜ» Μ. 

ΕβΜΐιιαβ Αΐ6Χ8η(1ηηυ8, άβ αοηηηΐβ ίη ηΙ^Μΐ ιΐνο•. 
Ιη, 82 Ιο ϋΠπβΐί ΓββοΓτοβΙίοηβπι, ^ΙΜ. Ιη ρτοΛίΙϋβιη 
4ηά«, 84. Ιη Βοαίηίαηη Α88«ιηιρϋ•βα8» 91* Ο• ΟΗβΙί 149 ΙΝϋΚΕδ ΙΝ ϋΙΑΤΜΒΑΜ. 150 ^ρΰϋΐι&Ιβ. 91 . Ώβ ββευηάο &άν6η(υ, 99. 1η ΟΙΐΓί$(ί Να- 
Ιβη. 105. Οβ ΙηελΓηαΙίοηβ, 112. 

ΕιΐΜ)>ίη• ιηοηΑϋΙιυβ, ΕυδίΓ&ΐϋ βΐ δΟΰΐοΓΟίο Αοΐβ, 83. 

Ειι•ΐηΙίθ8 ^ΓβδΙι^Ιβτ, Ηα^οί Ευ(5θ1ιϋ ρ&ίΠΑΓεΙι» Οοη- 
(ϋηϋηοροϋίληί, 96. 

£αΐΙΐ5ΐιιίιιι οοιι&εΐιυβ, ία Εο(ΐΒηί& 8. Μ&η» ίη 6Η&Ι- 
€ορη1«», 108. 

ΕοΙοΙηίυ», 8$. 0&Ι&Ηοοί8 βΐ Ερίβίβιηββ, 8ι. 

Ρ 
ΠοΓβοΙίββ, 58. 8βοβΙοΗ8. Υί&ΙοΓίβ, βΙο., 89. 

6€0Γ^ιΐ8 ΑΙβίΑπάπηυβ, ^ο^ηα^8 61ΐΓ]Τ8θ$(οιηί, 105. 1η 
€0 ηΐλΐβ βΐι^ΙΙ&Ια• δΑνϋΙίο, 46. 

6«οτ^ι» βταπιιιι&ΐίοαβ» βαηοΐ» Β^τϊ^^ηί ιη&Γΐγπ8, 92. 

6«0Γ^α8 Η3^οροϋΐ8, ίη $^ηοΙθ8 δρίΐΊΐυβ, 97. 

Ο^οτρηΒ ηιοολϋιυδ ε( (^ϊ8ηορΙΐ)1&χ, ίη Ρτ»86η(αΙίοηβπι 
8. ΜΛή^ί ίο ΙβηιρΙο, 113. 

660Τ^08 Νίοοαιβάίβηδίβ, ίη ΝαΙίνίΙ&Ιβιη δ. ΜατΙζί., 87. 
Ιι €οιΐ€6ρΰοη6ΐιι δ. 06ί ββηίΐΗείδ, 94. Ιη ι1υΙ)ΐβΐ&ΐβπι 
ΙοΜρΙι, 98. Ια 6οηοβρ(ίοηβπι δ. Αηηββ, 103. Ιη Οοηεβρ- 
ϋοΜίη 8. Οθί ΟβηίΙποίβ 104. Ιη δ. Μ&ή&πι &8(ιιη(6πι 
σαό» 108. Ιη 88. (]!ο8ΐη8ΐη βΐ Ο&ηιί&ηυπι, 110. Ιβα^βίβ- 
ΙβΚηηι 14Ι ββρηΙεπιπι, 113. 

ΟβπίΜηαβ &η}ΐ!€ρί8ύορ. 6οη8(Αηΐίηορο!ί(&ηυ8, ίη Επ- 
ηΒοίλΟιιΙΦορηίΦοηιιη, βΐ€., 84. Ιη ΑηηηηΙΐαΗϋηβαι,Ο^. 
Ια δ. Μάη» Ιη^Γβ88υιη, 96. Ου&η()ο Ιπίηπίβ 6$( οΜαΐα, 
ίΜ. Ιβ Οοηηίΐιοηβηι δ. ΐΐαπ», 104. Ιη δ. Μΐοΐιαβίβαι, 
104. 1• Ι>β^8ίΙίοη6ΐη Ζοη» 8. Οβίρ^Γΰ, 111. Ιη &άοΓ&- 
Ιίοηβιιι ^▼ίΙΙε» επιεί8, 113. 

Οβηαηιιβ ραΐΓί3ΓθΙι& Οοηβίβηΐίηορ. ίη ΕχΕίΐ&ϋοηβηι 
ρΓβΐίﻣαν€Ϊ8, 104. Ιη Οοαιίηίεβπι ^(>]υη^ο^υη1, βΙο., 
114. Ηίε ριΐβο. ΐυηίοΓ : ηβε ίοΓίβ αΐία ουηείΐ δβηΐοπβ εΐ 
8ΐοεϋ. 

Οη§οήΛΛ ΑκΙιοεΗβηιΐδ, άβΟοηιίηί δβρυΚυΓβ, βίε., 90. 

6Γβ|οη•8 8ΐεΙιίάί8εοηυ8 βΐ ΗβίβΓεηά&ηυδ Μ^ό» Εε- 
€ΐε<ί«, <1β Ιαηι^β Εάβδδβηλ, 105. Ιη ΟβπιβίΓΐυπι αι&Πγ- 

Οη^ήο» Ογρποδ ριιΐΓί&ΓεΙι& εοηδΐ&η1ίηορδ1ί(«ηυ8* ίη 
Οβοτρνη ΒΜΓίγΓβπι, 87. Ιη δ. ΕυΐΗγσιίυαι βρίδεορυπι 
Μι^γίοΜίαι ΤΙι&ιιιηΑΐυΓ^πι, 92 Ιη Ογοηίβίηαι ΑΓεορ&£ί• 
ΐΑη, 95 Ιο 8. ηι&Γΐ^Γβηι Μ&ήη&ηι, 97. 

0Γβ(θήΒβ ΜίΙγΙχηευβ, (Ι ρ εΐιήβΐί ρ385ίοηι1)η8, 109. 

βΓβ^ιίυβ Ν€οε3Β5•Γβ£ ίη δ 'ηιβορ1)&ηί&, 86α 8&ηεΙ& 
Ιββπμ, 83. Ιη Αοηυηΐίβΐίοηβιη, 92. Ια βαηιάεαι, 105. 

βη|οηιι• ΝτδββΒαδ, ίη Τ1ιβ<κ1οη]πι ΤβΓοηβπι ιη&ΠγΓβπι, 
115. Ια ΜβΙβίίυΒί βρίβεορααι ΑηΙίοεΙιβηοηι, 95. Ιη ςαβ- 
ΙηραΙι ΒίατΙττββ, 101. Οβ νί(& β( ηαίΓαεαΙίδ ΟΓε^οπί 
Τ^«ιαΜΐΙοΓ|Ι, 102. Ιη Αηηαηΐί&Ιίοαεηι δ. Μ&πΰ, 103. 
Β•νΐ(8 δ. Μ«€πη£ 80Γ0Π8, 112. Ιη δ. δίερΗληαηι ρπ)- 
ΐΜν(7Τ6ΐη, 115. 

6τβ^Ηιΐ8 Ρ•1&αΐΑ8, Οβ ίο{ρΓθ88η δ. Ματί» ίη (εηρίυαι, 
87. Ο• €θ4βαι, 92. Οβ ϋοηιηίελ ίηε&τηΗΗοηβ, 103. 

6κ|οιίιΐ8 ρ2ΐΗ8ΓεΙΐ8, νί(3 β( οιίΓ3ευΐ2ΐ δ. Ι&ζ&Η ίη 

■Μΐβ 6»Ι«8Μ>, 103. 

Οτκ^οΗαβ ρτβδΙιγΙβΓ, έϋ νίΐΑ βΓβ^οΓϋ Νβζί&ηζβηί. Ε]α8 
ϋδείραΐα•• 109. 

Ογ€|ΟΗο8 0Τβ8ΐ)γ(6Τ 0»88Γβ» Ο^ρρΑ^Οεί», ίη Ρ&ΙΓ68 

ΙΓκζαοδ, 10ο. 

Η 
ΗβΙίι• ιηοα«εΙιο8, ίη νί{ί1ία Ν&ΙίνίΙλΙίβ, βΙ ίη δδ. Ρα- 

•ϊ•*. 101. , . 

Ηβδτεΐιίοι ρΓβ8ΐ>χΐ6Γ ΗίβΓΟδοΙγηιίΙ. ιη ςηαΐηάααηαηι 
Ιηαηίύ, 84. Ια Οοηίαί Οεεηηααι, 95. Ιη 88. &οο8ΐο1θ8 
ΡβΐηΐΒ €ΐ Ρ&αΐαηι, 98. Ιη 8. ΜίεΙι&βΙβιη, 100. Ιη Ργο- 
εορίηαι ηνίχτβηι, 108. Ιη δ. Αη(ΐΓβ8πι &ρο8(οΙαπι, 109. 
Ιι ΐ|α•4ή4αλααηι 1«8Χ3Γαηι, 113. 

ΚβτοΒταιοΒ οιοη&εΐιηβ, 89. 

ΙβίΙοπι* ακίιίβρίιεορηβ Τ(ΐ688α1οηί€. ίη ΟΙΐΓίδΙί ΝαΗτι- 
\Λβ9, 83. Ια 8. Μ•Η» ΟοΓΟίίΐίοηβηι, 87. Ιη Ααηαηΐί&- 
ΰΦΜΐιι, 94. Ιο δληεία ι^είοηιπι, 97. Ιη Ν&ΙίγίΙ&Ιβω 8. 
Ιιπ8ΐ, 100. Ιο ί88ΐιιαι Ιαηιίηυοι, 100. 

} 

ΙιβοΙιο• αοΜίοΙο•• Αβ ΝβΐΐγίΙ&Ιβ 8. Μαπ» «χ Οηεαίο, 
Μ. ΕραΐΜίηο Αιονιο, 4•6θΙ>α8 Ηβΐιηθαβ : ηβε ίρ8θ Ιλυ- 

Μύί ΙΟβ. 

• •ι αιοοΑίΙβτΙο ΟοιαηοόαρΙιί, Οβ 

ίοΜίΙλ, β(β.ι 101. Ιο Οοηεβρίίοηβηι δ. Μ&ΓίδΒ, 104. Ιη ΡΓβΒδβηΙ&Ιίοηβηι ίη ΤβηρΙο, 107. Ιη 
6]ιΐ8 Ν^ΐίνίΥαίβτη, 109. Ια ΑηηαηΙίΑΐίοηβαι, 114. 

^ο^ηηβ8 0&Ιβε&8, ίη Εχ&Ιΐ3ΐίοηβπ) εΓυείδ, 87. 

^03^η6δ 03αη38ε6ηα^, άβ δγπιβοηβ δΙνΙίΐΑ ΜοηΙίβ Βϋη- 
1>ίΙί8, 17, 18. Ιη δβηοΐ&ηι πΐΗΓίττβηι Βαπι&τΑη), 113. 

^08ηη68 Οί&ϋοηκδ Μα^ο» Εεείβδίβθ β1 τΙιβΙΟΓ, δ. Ιθ88ρ1ιί 
εθηίοπδ, 97. 

^ο&ηη68 άίδείραΐαβ» (Ιβ δ. Οβί ββηίίτίείδ εοη8θπιηι&- 
ΐίοηβ, 110. 

3θ3ηη6δ (Ιίδείρυΐπβ δ. Ερίρΐιαηϋ, ΕρίρΗ^ηίί 6]η8ά6αο, 92. 

^οαηη68 βρίδεοοαβ ΕαΙχΒβΒ, άβ ΟΗπδΙί Ν3ΐίνίΐ3ΐ6, 102. 

3θ3ηη6δ ηιοη&εηαβ βΐ ρΓ6δΙ)γ(6Γ ΕαΙ)<Β3Β, ίη ΟοηεβρΙίο- 
ηβιη δ. Μαπΰ, ίδϊά. Ιη 88. ίηίβηΐθδ ίη Ββΐΐιΐθίιοπι οεεί- 
808, 61 β&εΗβΙβπ), 105. 

^οαηη63 αιοηβεΐιαδ, άβ τείιυδ δ. ΑΓίβπιίί π)&Γΐ]τη8, βχ 
ΡΗίΙοδίοΓ^ί ΗίδΙοπΑ οεεΙβ$ί3δ(ίε3, βίαΐϋδ. 110. 

^ο^ηηο8 ΕαεΙίθίΐΕΓαπι σιβίΓοροϋΐ», ίη ΤΗβοάοΓυηι ηα&Γ- 
Ι^Γβπ], 82. Ιη ΟοΓίηίΙίοηβηι δ. Οβίρ3Γ83, 92. Ιη δνη&χίηι 
δδ. 3η£;β1οΓυπι,97. Ια ΤΙιβοάοΓαηι ΤβΓοηβπ), 99. Ιη άίβπι 
ΡβδοΗίΰ, 102. ΟογοΙΙιρΙ ^αη^ο^^8, 104.1ο δδ. ΐΓβδ &3ΐί8ΐίΐ68 
Β&δίΐΐαπι, 6(ε., 105. Ιη δ. ηΐ3ΓΐγΓ6Πΐ ΤΗβοάοΓαηι, Ίά ββΙ, 
Πεζον, 105. δ. Ευδ6ΐ>ί3β ία ΕαεΙιβίΙίδ, 106. Ιη δδ. (Γβ8 
αηΐΐδίίΐβδ, 112. Οβ πιΪΓαεαΙο ίαείο ίη Β3γΙ)8Γ08, 115. 

^ο^πηββ ΟβοηβίΓΑ, άβ ΟΙΐΓίδϋ Ρββδίοηί&αδ, βΐ ίη δ. 
ΒβίραΓαπι, 94. Ια δ. Μαηχ ΟοΓΠΐίΐίοοβηι^ 95. 6γ3(ιι1&- 
(οπαδ ίη δ. ΟβίραΓαπ). 114. 

^08ηη68 Ηα^ίοροΗο, ίη δ. Μ^εΑπαοι ^£^ρι^απ1, 100. 

^ο^ηη68 ραΙπαΓιΙια ΗίβΓΟδοΙγηίίβηυδ, δ. Ιοβηηίδ Οι- 
ηΐ3δεβηί, 112. Ε]ιΐβ ίη βα ορβΓα, 44. 

^οαηηβδ 8(8αΓ3ΐίυδ Οΐιαηορίιγίαχ Τΐιβδδ&ΐοηίεβηβίδ, άβ 
π]ίΓαευΙ1$ δ. ΟβπιβΙηί, 102. 

^02ιηηββ ΤΗβδδβΙοη. Ουοά ηαΙΙα άίδδβηβίο ίη 6ν&η([β- 
Ιίδΐίδ, βίε., 97. Ηγιηηαδ ίηΟβαΓη, βΐ ίη ΟϋΠίβΙηυαι ηι&τ- 
Ι^Γβηι, 105. Ιη ΟοΓΟίίήοαβηι δ. Μαή», 110. ΕρίρΙιαηίο 
άί^εοηο ία βα δυ^ίΐΐαΐαδ, 106. 

Ιοβηηβδ ΧίρΗίΠααδ, ίη 3. Οοηιίηίε&πι Οα&άΓο^ββίηδβ β1 
&άθΓ3ΐίοοβηι εΓυεί!<, 104. 

^08αα68 ΖοηαΓ&δ ίη εΓαείδ βάοΓΑΐίαπεο), 95. 8. 8ί1- 
τβδίΓί. 101. δ. δορΙίΓοηϋ ΗίβΓΟδοΙγπιοπιπι «ηΐίδΐίΐίβ, 101. 
Ιη Οοπιίηί οεευΓδααι, 105. 

^0δ6ρΗυ8, δ. Β8Γ(ίιο!οπΐ96Ϊ Ηροδίοΐί, 103. 

^086ρΗυβ Βηβηηίϋδ, ίη ΑηηαηΙίΑΐίοηβπι, 88. Ιη ίΙΙηά, 
8ΐαΙ>αηί ^ηχία εηιε^ηι, 95. Ιη ΑηηυηΙί&Ιίοηβπι, 96. Ιη 
Μβ^παπι Ρ&Γαδεβνβη, 110. 

Ιοδρρίιυβ ατεΐιίβρίδοοραδ ΤΙιβδδαΙοηίε. ίη Εχ8ΐ(&1ίοηβηι 
δ. εΓαείδ, 109. Ιη οβαίαπι Ιιδζαηιπ), βίβ. Βαπιοτηηι Γββ- 
Ιαηι, 114. 

ί 

1<βο ΟβηΙαηρίααδ, ίη ]&εο5αηι Ζ<;1)βά3Βί &ρο8ΐοΙαηι, 113. 

Ιιβο ίπαρβηΙΟΓ, ία δ. ΟΙβπιβαΙβα), 81. Ιη Οοπιίηίε&ιη 
ΓβδαΓΓβεΐίοηβηι, 82. Ια ρΓβΒευΓδοΗδ άίβηι η&ΐβίβηι^ 83. Ιη 
π)3([ηαηι ^ο^ηη6η1 ΟΙίΓγδΟδίοηαηι, 83. Ιηδ.ΝίεοΙιιαπι, 90. 
Ιη ΤΓΑηδββαΓΑΐίοηβηι, 91. Οοπιίηίε& ΡβηΙβεοδΙβδ, 91. 
Οοηιίηίε& ΚαπιοΓααι, 91. Ιη δ. ΟβαιβΙπηα), 94. Ιη ΟΙιΗδΙΙ 
Ν&ϋνίΐαίβο), 96. Ιη ρπηείρίαπι ^6^αηίο^απ1, 96. Ιο ΕΙίαιη 

ερορΗβίΑΟί, 97. Ιη ρΓθΙοηΐ3Γΐ5Γβαι δίβρίιβηαπι, 100. Ια 
ΐοΓΠΐίΐίοηβπι δ. Μηγιφ. 100. Ιη ιβπιρίί εοηδβεηϋοηβηι, 
Ιη ΑηηαηΙίαΙίοηβαι, 103. Ιη ΟβαιβίΓίαπι πιαΠγΓβηι» 103. 
Ιη ΤΓ3ηββ^υΓ3ΐ1οηβπι, 106. Ιη ΟΓοείδ 6Χ3ΐΐ3ΐίοηθηι, 108. 
Οοηιίηίεβ οηιηίυηι 83ηε(οΓαπι, 108. Ιη 83ηεΐ3 ΤΙΐ6ορ1ι&ηί&, 
108. Ιη Οοαιίηί ίη εεθίοδ ΓβεβρΙίοηβπι, 110. Ιη ΤΓ3η8β^ιι- 
ηΐίοηβη, 111. Ιη δ. ΜδΗ» ίη Ιβπιρίααι ίη^ββδυηι, 111. 
Ιη ρηΒευηοηβ ΟβεοΙΙβίίοηβηι, 111. Ιη Γβδίαοι οεειίΓδυβ, 
114. Ιη ίπ^βδδοπι ^6^αη^0Γαοι, 114. Μ>ΐ|ρ[ΐο δβΐιϋβίο, 116. 

ίβοηΐίαδ βρίδεορηδ ΑΓ&Ι>ίδδί, ίη ςυ&(ηάα3ηιιαι ίβΖλ- 
τυηι, 103. 

ίβοηΐίαβ ρΓβδΙιγΙβΓ 6οη8ΐ3ηΙίαορο1ίΐιηαβ, ίη ΙοΙ», ίβΗλ 
2 Μ8]θΓίδ Ηβύάοπι. 81. Ιη βαπιάβηι. 3. Μ&]θΓί8 Ηβΐχΐ. 93. 
Ιη Οοαιίηίεβπι ΗβδΟΓΓβεΐίοηβω, 93. Ιη Η3πΐ08• 94. Ια 
Η3{η3πι ΡβΓΕδεβνβη, 99. Ιη ^08ηηβη1 ΒΑρΙίδίΑηι, 107. 
Ιη 83ηΰΐυπι ΡβδεΗλ, 109. Ιη ε^εαοι & η3ΐίνί!3ΐβ β( ίη 
ΡβίΓυηι, 112 Ιη6έη8ΐί ρΓοάίΙίοηβη, Μ3{η3 νίβή3, 115. 

Ιιβοηΐίϋδ ΗίβΓθ8θΐ7Πΐίΐ3ηα8, ίη ρ3Γ&5οΐ3ηι β]α8 ςαί ίη- 
είάίΐ Ια ΙβίΓοηβδ, 94. 

Ι^βοηΐίυδ Νβ3ροΙβθ8 Ογρή βρΗεοραβ, δχηβοηίδ ρΓορΙβτ 
€1)η8(ηηι σάλου. 101. Ιοληη» ΕΙββηοδρλΓίί, 102. Ιη 
ΐαβάΐΑΟί Ρβηΐβ€08ΐβη, 112. 

1•€οαΙία8 ρΓβ8ΐΐ|ΐβΓ βΐ ρΓ£0θ8ίΐα8 ηοη^βίβηί 8. δλίΝΐ 
Κοαι», 8. ΟΓβ^ηΙ Αε1«έ&α1ιηί, 113. •λ 151 ΙΝΟΐαΕδ ΙΝ ΟΙΑΤΜΒΑΗ. β Ι,ααβιιαΒ ρΓειΙτνίΜ*, Β6Τβΐ3ϋο οοτροΗ• 8. 8ΐβ|ΐ1ι:ιπί 
ρΓ0ΐοιη8Γ(7Π», 112. 

Μ&ε&πυβ ΟΗΓν$θ€βρ)ια]υ$ ηΓι-Ιιί<>ρίβεορ. Ρ)Γι1ί!1«Ι|»Ιι. ίιι 
^οαη^6^η ΕγβηςΜίδίΑπι, 83. Ιιι ηον^Ίη οΓάίηβδ Αη{;Γ:οΓυπι 
βΐ ίο 3. Μίοΐιαβί^πι, 83. Ιη ^τ»^'\$ Εναΐΐβΐϊοηρπι, 88. Ιη 
Ηίΰ1»βΐ€ΐη βΙ Ο.'ΐΐΓίβΙβτη, 9ί. Ιη ΤΓ&η9β^0Γ3ίίηηΐϊΠΐ, 9β. 
Ιη ΡΓχευποπβΝαΙίνίΙΜβπι, 97. ΟοΓηίηΪΓ&,3. 3ρ]ϋηΐηΓυπ), 
ςυ• ρβΓΟίίΙϋΓ Α(ΙθΓΗΐϊο ΟΓυεί», 99. Ιη Ββ^υΓΓβΐΐίοηβπι 
ΟΐΐΓΐβΙί,^. ΙαΡίΧ€Μηοή$ ΟβΓοΙΙαΙίοηβηι, 105. Ιη νυ- 
1βιηηί!8(βπι ΌρΟο^οξίχς, 111.1η πιυΙίβΓβ• ηο([υ^οΐ8 Γι^Γβη- 
!βι 61 ίη ΛοψΒΌή αΙ) Απιη3(1ΐ9β8» αΙο., 111. Ιη ΓαΜηπ) Οο- 
αίΓβυβ, 113. Ιη 0Ηπ8ΐί ηββίϋΤΡοΗοηβηι, 114. Ιη ί68ίυπι 
Ρ8ΐιη8Γυιη, 114. 

Μ8ηυ6ΐ €Μ<!θ!!, ίη ΟοηιίηίοΒΠΐ ΟϊΓΰιιιηαΜηηβιη, 112. 
Ιη 88ηεΐυιη δ1βρΙΐ8ηυιη» 115. 

Μ8ηυ«1 Ρ8ΐ»*ηΙο|ηΐ8 , ρ'*€οηΙυηίΐ οπιηίυηι ρε$$ίπιυπι 
€886, βΙο., 1(ι2. Ιη ΒοΓΐηιΙΐ«»ηβιη 8. ϋβίραίβ*, 114 

Μ»Γ06]Ιυ9 ΛΓεΙπηΐ8ΐ'(1π1<*> <1^ ΙηνηΙίυηβ εηρίΐϋί 8. ^οαη- 
η» β3ρΙί8(.τ, 100. 

ΜοΓοΗιιβ πιηηηείιυβ (( ρΓ.τροδίΙυβ ηοοηα^ίβηΐ δ. 8α])» 
Βοιη.'Β. δ. ΟπβίίΟΓϋ ΑοΓηρηηΙιηΐ, 100. 

ΜλΚΗχυβ 08ηΐ3Γίοΐ8, ΐη Ιγοκ ρητ^αΐρβ. Β8$ίΙΐυπι» ρ'ε., 88. 

Μ&χίπιυβ ΡΙαηυΗ68 ιηοηαιΊηιβ, ϊπ Ποιηΐηίεαπι βρριιΐΐυ- 
Γ8ΐη. 82. Ιη 88. αρο<ίοΙο8, 87. 

Μ6ΐΗο()ίυ•ΓίΐΙί>ΐ5Μ€ΐΓοΊηπΐ!^] 8. Οϊηην.Μΐ ΑΓΓορΑβίίιι,υΐ). 

Μ6(Ιΐ(Μϋιΐ8 ΡαΙ:ΐΓοη?ί8 ρρί!:'*.ορυ8 βΐ πι<νΐ}τ. ϊη δνηιρο- 
οβιη 6ΐ Αηηαιη, 104. 

Μ6ΐ1ΐ(κΙίυ8 ρΓββΙιχίΓΓ. ΙΙΪ0Γθ8οΙνπιϊ!αηυ^ [αΐίαβ Τίιηο- 
Λβϋί] ίη ί6ΐ»1ηπι ΟΓΟΠΓίΐιβ, ΐπΟ. ' 

ΜίΓΐιββΙ ΑΓοΙηηιηηΗηΥα. {!ΐηΓ(ϊ Νίεη|8ί, 103. 

ΜίΓ.Η86ΐ ιηοη8ε)ιη8, ΐη ηροβίοΐυιπ ΡΙιίΙίρρυηι. 100. 
δ8ηε(ί ΤΗβοάοη 8(υ^ϊΐ;ν, 107. 

Μΐε)ΐ86ΐ Ρ$«>.]1υ8. $.ΊηΓ.Μ ΑυχεηΙϋ. 83. Ιη ΑηηπηΙίη- 
Ιίοηειη, ίίίά. ϋβ ΟΓΡίΤοππ ΤΙιπιπηίΐίυΓίτο, ΙΗη. ΠβΤΓοίίβ- 
Ι3ΐϊηη6 οοΓροπΒ 8. δΝ'ρΙιηηί. 102. 1)6 ιπίπαε .Ιη ηηοιΙ 
εοηΙί(;ίΐ ίη ΗΙοοΙιβηπί^, 104. Ιη δ. ΠΙοην.<ΐυπι ΛΓ6η|ΐη{?ϊ- 
Ι3ΐη« ίΗά, Ιη δ. .ΜΪΓίκΐϋΙίδ ιηίΓη('ηΙ:ι, 109. Ιη δνιηϋοηβηι 
Μβ!8|ΐΙΐΓβ8ΐβπι, 112. Οβ 60, 2ί, 27, 32. 

ΜΐεΥ)3«Ι δ]τηλάθΓυπι ορι$Γηρυ<, (1β ιηΪΓ3ευ1•3 88. 3γ- 
ε1ΐ8ηκ6ΐθΓυΓη, 107. 

ΜΐΓΐΐ86ΐ 87ηΓβΙ1ϋ8, ίη 8. Οίοηγδίιιηι ΛΓοορηρίΙβπι, 104. 
Ιη 88. αΓεΙιαηβρΙοδ 6ΐ ειτΙεΜεδ ΥΪΓΐηΐεβ, 112. 

Ν 

Ν6ε!8Ηυ8 3ΓεΙιΐ6ρ. εοη$ΐ3η(ίηοροΙίΐ3ηιΐ8, ίη δ. Τ1ΐ60- 
«ΙοΓϋΠΐ Τ6Γοη6Π), 83ΗΙ)3ΐο, 1. 46]υηΐθΓυπι, 115. 

ΝΙθ6ρΥ)θΓυ8 Β1ρηιίι1ιΐ8, ίη 8. ^υηηη6Iη *'ν.ιη)*Ηί$ΐ3Π),9'^. 
δ. Ρ8υΙί ίη 181Γ0, 99. 

Νίε6ρΗοηΐ8 03ΐΙΐ8(ιΐ8 ΧαηΙορυΙιι^, Ηε δ. Οβί (■«ηΐ(ποί8 
/Κ<Ια Ρ(^8, 88. 

ΝίΓ6ρΙΐΟΓυ8 0Γ6^ΟΓ.η9, ιΐο δ. Μ&Γί;ρ Ν:ι(ΐνΙ(3ΐ6 οΐ Ργφ- 
86η(8Ηοη6, 82. Απ(•)ηίί ΟηιιΙ<*ο ραΐΓίαΓΓίι.ν (••ΜΐίΐηηΙίηορη- 
Ιίΐαηί, 81. ΟοιίΓαΙϊ ηι.ΊΓίνηυπ), 88 Ιπ ΛηιππιΐϊηΙίοπίΊη, 
ίΐ^ίά. Ιη 8. Μαη^τΓ»»!!! Μι^πΊΐηπιη. 97. ΜίΓΐιη*•!!» 83ηιε6ΐΙΐ, 
100. Ιη δ. Τ1ΐ6ορΙιηηιπη ίπιρβπιΐΓίεΓΠΐ. 107. 

ΝΙεβΙα» βρίϋεορ. Ι\ιρ1ιΙ•ι^Μ)ΐη:ι\ ίη 8. ΐΐρ'οιίαηιιη ιπ.ίγ• 
Ι^Γπη, 111. ΥΐτοοΓ π»• ^ίΐ ιρ^ο ΚΙϊ<ί•»γ ι•ΐ Ρ.ί|ΊιΙ;ιρ»• 

ΚίΓ6(.ΐ9 ηΗ6(0Γ, ίη 8 ηι»ηγπΜη 1Νιηΐ6ΐ>ιποιΐ6πι. 90. 
Ιη 8. Β3Γΐ1ΐι>Ιοηι.νυηι ηρο<((ο1ιήιι, ιΜ. Ι)γ Ιιινϋπΐιοη•* 6( 
ΤΓαηιίΑΐίοηο ΓΓΐίηηί.ιπιηι 8 8ΐορΗ;ιηϊ, 1ι-2. Ιη 8. Νιεο- 
Ιβιιπι. •6ϊιΓ Ιη 8. ^0Βηη(•πι 6νίΐηκ(•Ιι»ΐΑη), 10:ΐ. Ιιι 8. 3.ι- 
εοΒηηι αρηΜοΙηπι. 108. Ιπ 8. ΐίηιοΟίρυιΠιΐρπί^ίοΙηπι, 111. 
Ιο 88. «Ιηοϋ^είηι ιιοροχίοίοιι, ίΐηά. ΙηΒρο^ίοΙοΓΗΐη ρΓΐιιη• 
Ρ68 ΡείΓππι 6ΐ ΡίΐυΙπιη. ιΜ. Ιπ 8"*% πΐϋΓΐ)Γ**Η ΟΓΐηιηι 
^ΝυΙίΠηηι, 1I«^ Ιη 8. ΜηΓπιιη ΝρηΜοΙιιιή. ιΑκ/. ΙΙιιι 
ΙοπκΗ ρΙυπι ηηπι ε:ιη(ιη:ιΙΐΗ Μ»ιαηηί γοιΙγχ : ι•χ ΐ|ΐΐϋρΙιΐΜ 
ΐΛΐίηα ίη ΠιΙι. ΡΡ. («απΓίηιιηΙ. 

ΝίεοΙίΐυ8 ('Νΐ)»8ίΙα9, ιη Οοηιϊηϊηιιη ΑηνιιιιιιιΙϊοιιπιι, Ν2. 

Ιο ΟΙιΓί8ΐί «η1υ(3Γΐ*9 Ρ!Ι!(ν||Ι||Γ8. ίΜ. Ιη ΛΐΙΜΜίΐΙΐΗΐϊοηΐ^ΜΙι 

88. Ιη 8. ΤΗ«οϋοΓ8ΐη ΊΊικκΝίιΙοιιιη^ηι•»!, ίΜ Ιιι 8. ηΐίπ- 
Ι^^Γβιη .Μ6Γειιηοηι. 97. Ιυ 8. |)«•ΐΡ^ΐΓΗΐιη, 107. 

Νίεοΐ3υ5 ΡορβϋοιΟΐΌΟΐι. ίη 8. ιη8Γΐ)ίΠΜη ΙκιιΙοπιηι,ΟΟ. 

ΝίΙθ9» 88ηΓ() ΤΙΐ(*οιΙο(Ι ΛηονΓηηι ιηΗΓίνιιιιηι, 80. 

ΝΊΙ«ΐ8 ιηοηΜΗυβ. άο ε;Γ«Ι«»'88. ΡΡ. ίη 8ίιιη γΙ ΙΙηίΐΙιη. 
82. Οβ €Ι)Γ3Γ$θ8(οπιο, 40. 

Νί1ιι$ Μ6ΐΓοροΙίΙα ΙΚιΟΐϋ,ίηδ.ΜβίΓοοκηι (*.Ιιί6ΐΐΜηι, 104. 

Ο 

Οηββίαοι ΡαυΚ ϋίκίροΐυί, άϋ 88. ΧληΙΙρρτ, ΡοΙ)λ«ϋ« 
6ΐη«1)6€ε8, 112. ι Ρ ηΐΛίβοη άΐΛίοπηβ 6ΐ ε1ιβΓίορ!ΐ}Ιηχ Μηριΐί» 1^τ\^^ 
ι!.• ιηίΓαουΙί» δδ. ΜίεΙιββΠβ, βίο, 99. ϊηίβηϋϋΓ,]^ 
εΙιη6ΐ6ΐη, 103. Ιη βυσιΐβπι» •/•ί**. 

Ραηΐ8ΐ60 ρ'68ΐ);ΐ6Γ Βγιβηΐίηυβ ίο ΕχβΙΐβΐΙοηειη <ηοι 

105. 
ΡβρΗηυΙίυβ, δ. ΟηορΗπί 3ε αΐίοηιπι βοΐιΐΐπβο τίτ^^ 

εοΐ'^ηΐίυπι, 89. 

Ρ3!ΐίεΓ8ΐ6, δ. ΟεΟΓϋϋ 86ΓΤ118 β}η%ά^ΤΟ 660Γ{:ί, 16. 

Ρ6ΐΓυ$ 6ρί&εο}'υ9 ΑφνοΓυη, ίο 88. Οοιηυπι ?ιΙ)ι^ 
ιηίΑηυπι, 83. 

ΡΙιίΙοΟιβυβ Ρ8ΙΠ8ΚΗ3 ΟΡ. ίο ΕχαΐΚ^ίοηβαι €ηΛΜ 
Ιο ΟΐΗη68 88ηε(03, 97. Ιη 8ΐ<)οΓ8ΐίοιΐ6ΐιι οηιηβ ΟοηίΒία^ 
ϋ•]ΐιπίυΓυιη, 108. Ιη (ηβδδ. Ρ&1η.•9, Βαμϊιοπι, εΐε,,ΐΐί. 

ΡΙιο(ίιΐ5 δεενορΙιγίΑΧ 88. βροβίοΙοΓυιη Ι.ο|;οΐΙΐ6ΐ8, {& 
εΐί ηΐΑΓίνη» Ι.ηεί1ί8ηί 6ΐ βοεΐοΓΟοα, 104. 

Ρο1νΓ3Γρυ8 αίΓβΙα, 88ηεΐ9Β ^Λη^I^ι^^6β, 87. 5ιειι 
δνηΓΐ6»ίε6ί. 105. 
' ΡΓΟΓ,Ιιοηιβ. δΗηΊί ^03ηη^8 Ενηϊΐ(?»:'ίΜα• Ριτΐίίί. ΙΛ 

ΡΓΟεΙϋδ ρ3ΐΓί3Γε»1Λ ΟΡ. 111 ΤΓΠβΟβϋΓΛήΟϋβΠΙ, ?<4 Ιί 

83ηΓίίΐπ! 0υ:ηΐ3Π)»9Ι. Ιη («ηεΐυηι Αη«ΐΓβ3πι, 97. Ιαΐι^. 
πηίηί Ιη€3Γη3ΐίηη**πι οΐ ίηίιΐ80Π8, 98. Ιη δ 0Μ)•8ηηι.α^ 
Ιη 8. Ρΐ8θΙΐ3. 99. Ιη δ Ρ3$εΙΐ3, ^Ιο., 101, Ιίϋρκϊίίι 
ΡΛΐ.Ιηηι. 10:ί. Ιη δ. ΟΗρΛΓβπϊ, 105. Ιη 8. ΡΛβοίαιιΟϋ. 
Ρ3Γ9Π1, ιΜ(2. 06 ίηε3Γη3ΐίοη6, 107. Ιη Βαοιπ», 1ο9.1-. 
Οοηιΐηϊίβιύ Κεδϋπτεΐίηηβπι, Ιΐίί. Ιο δ. ΤΗοορΙϋηϊι,ΙΙΙ 
ϋ ι ι 1ΐΓν$α8ΐοπΐο, 46 

ΡΓΟΓηρίαίΐ ΓΐιηηυρΙ>τΐ8χ, ίη8. ^οαπη^πι 6Υ3η26ΐί8ΐΐΒ),83 

8>-νρπηηη8 β ιΙ)3ΐ(*ιΐ8ί8 6ρί8€ορυ9, άβ Μοήβ κπηίί, 
€ΐΓ., 114. 

δΉηηίΐ!8 3Γε(ιί6ρ>!^εορ!ΐ8 €Ρ. άβ ιπίΓαουΙο 5. .Μίτίι•^ 
ίη Γ.Ιιοηί5, 08. 

8(φ})Γοηίυ8 πιοηαεΥιυβ, ίπηι ρϋΙπαΓοΙια ΗίηνκΙ π 
8δ. ( νηκη Κ 3οηηη6πι, 82. Ιη ^ο^1ηπρπι Ργκμ-με, 
8δ Ιη Οπ«ιΐΓίΐ(?ίιι!3 (Ιιιοδ Π]3ΓΐνΓβ8, 92. δ. )Ι»ΒΕ£;\ν 
ΐί3Γ.τ. 1(Ό. Ι•ι ιρθ!«Όΐθ8 ΐνίπίπι οΐ Ρ.ιυΙυΠ]. \ν&. 

8ΐορΙ)3ηυ$ Η\ζ3ηΓιηυ8, (Ιβ δ, δΐιρΗαηο ^ιιηΐ«( «χ- 
Ινίί', 80. 

' 8νπΐ6οηί§Ηΐ)Π)ΙΙί5,ά6δχπ)6οηβθ3πιίηί βο^βρίοη.Ιίή. 

Τ 

ΤαΓ3'ίη8 ρ3ΐΓί3Γ•.Η8 εΡ. ίη ΡίβΡ^βπίΑΐίοπβπι δ. Μιγ^. 
113. Ιη ΤίΐΡθ(ίοΓ«ιη Τίτοηοπ), 115. 

ΤΙίΓΟίΙοΓΡίυ» ρρί§εορυ8 Ονπ, δνπϊβοηίδ δϊ^Ιίΐ«, 110 

ΤΗρο(]οη1η<; 8Γΐι1<ιηο(3, ιίβ τί(3 8. ΡαπΙϊ βρο8(οΙί. 1<{. 

ΤΙ)6θ(1οΓυ5 Αΐ3ηΙ:ϋ βρίΜ:ηρυ«. ίη Οοπιίηί ίβρυΙ1ιΐΓ8'α.9ΐ 

ΤΗίΌίίπΓϋί Π.ΊρΙ]•ι«ρ3ΐα,ίη ΝΗ(ίνί!3ΐι?πι ΡΓ3?€ϋΓ9οη<,^. 
0οι)6\ Υηΐ. ΤΪιβο<1υΓί(ί Ονπ. 06 (Γβη^ΐβΐίηηβ παουβ^ρΗ 
Αηΐίοοίιίβ, 96. 

Τ^I^*οΗο^υ^ί 4υπίθΓ εοηΓ•δ5θΓ, ίο ΝαΙίνίΙ&ΐβηι δ- V^^ 
{ίηίβ, 99. Ε$1 1^»$6 8(ι:(ϋ'3. 

ΤΙΐΡΟ.ΙοΓϋδ 1.ι$Γ3Γίδ Ηιιεαί, ίη 8. ιη8Γν^Γίπι ΤιτρΙ»- 

Π6Μ1. 98. 

Τ^)6ο<1οηις πΐ3(:ί«ΐ6Γ, 3ρπ$ΐο1ί Ρβυΐί ΙβυιΙβΙΐο €χ (Ιίτβπίι 
ΓοΠ^εΙη. 111. 

Τ!ι«•οι1">Γυ8 .Μίΐηαΐήΐα Μϊ?:η«ϊ» 1•>ροΐΙιβΐΛ, δ. πιϊγΙτί* 
Μ:»ηηίΐ*. 88. Ιπ ΟΓχηΓπΐϋΐ ΤΙΐΓ•>!(•ρυ•η. 103. 

ΤΙΐ6θ<Ιοπΐ5 »»:'ί<ειιριΐ:> Ραρίιϊ. 8. 8.νΓΐι1οη!β, 89. 

ΊΊΐ6θι1θΓΐι$ Ρ6ΐΓϋΓϋΠίΐ •'ρίδ''θ|•υ<, Τ1ιβ05θ8ίι αΓε?ιίπΐ8α• 
ιΙηΐΛ», 95. 

Τΐιροϋΰπΐδ ρΓθίΙ)νί*•Γ Μ >8Γ.;υ Εε• Ι^^ί,τ. •ί6 ▼6δ1β 5. Μί- 
Γίΐ' ιρίΑπιΙο ΐηΜ$!α(*3 ΓΡ.. 98. 

ΊΊΐΰοάοΓϋβ ςηοίβίοΓ, ίη δαηείυτη θ6οη:ίυπι ιη^ΓίτηΒ, 
108. 

ΓΙ)60(ΙοΓη8 δΐιΐ(ϋΐ.ι. ίη 3<1θΓ8Υίηηρπι οτβείβ ηιιΗία 0η8- 
ιΐΓ»μ(«!(ίηι:ι, 81. Ι η Ν αϊνίι.ιΐ<'Γπ 8. ^ο3η^^8 Ρτβ^υηοή, 
^^Μ^ Ιη 8 ΡΙ*(οη«'Π). Η•9. 

ΐΙιι*θ(Ιοηΐ8 (ΓΪηιίΟιηηοϋδ. (1ρ τϊΐ3 *:[ βχ$:1ί•ι βΐ βίΓυηιηΐι 
κηηηι 4οαηηί^ €ΙΐΓνΜ>8ΐοπιί8. 81. 

ΊΊκΗΗίαΓυ» ΑηεΥΓαηυ^, ιΐ6 8νπιΗο!ο Ρ^ίΓυοα Νίεβηα- 
ηιηι. 11;*. 

ΊΊΐ60(1υΐΗ8 8Μ)89, ίη ^ο^ηη^η1 01ιή8(ί Π.ιρίίοΐβιη βΐ 
ΡΓα•εϋΓΐιοΓ6ΐη, 82. 

'Γ)ΐ60ρ1ΐί1ΐΙ!Ι 8ΓΓΐΐί6ρ!5Γ0ρυ< ΛΙ^ΧβηΐΙηηυ». Ιο Π)58ΚίςΒΠΙ 

Οηϋΐη. 111. 

ΐΙΐ6»ρΙΐ5ΐ8<Ίη8 ΡυΙ^8?ί;υ 8ΐτΙ)ί6ρί$εοριΐ8, ίη 
0610 €ΓυεΪ8 ηιβιϋλ ΰοΑϋΓΑΐ;.. 111 

ΐΚ608(6Γί8ΐυ8 ηιοιί' ' Νϊε6ΐ»ν(λ ^^ 

107. 153 Τιιηοΐ1ΐ€ΐιβ 6ρί5€ορη8 ΑΙβχ&η^Γίου^, (!β ιηίηοαίίβ 8. 
ΙΙβιΐ£ αινΙ^Γΐβ, 86. 

ΤιαιοΐΙΐ€ΐΐ8 ρκδΙ^ΐβΓ ΑηΙίοΰΙιβηαβ, ίο ΟΓΐιοβΟ) βΐ ΐΓαηβ- 
Ι^Γ<ι(ίοΑ6ΐη. 107. ΙΝΒΙ0Ε8 ΙΝ ΒΙΑΤΚΙΒΑΜ. 

Τί(υ8 βρίδοορυβ ΒοδίΓβηδίβ, ίο Κ&ιηο8^ 115. 

V 154 ν3Γυ8 ηοΐΒΠΠδ βΙ α 0θ(!ίεί11ί9, δ. ΤΙιβοάοή ρΓχΓίχΙί 
ιηίΐίίαιη, 115. νΐΤ(Ε δΛΝΟΤΟΚυΜ 8Ευ ΕΝΟΟΜΙΑ Αο^ηάίηί πιαΠτήβ^ 98, 18. 

^ε^^(Η&^^η^Β, 93, 1. 

Α|ί2ΐΗ8θ. 101. 22. 

ΑΙβχλη<]π Β)8&η1ίηί βρίβΰορί, 89, 10. 

ΑίΓΐηοηίί πιοοβΰΥιί, 85, 15. 

Αηλίιίβΐ ιηβη^ήβ, 82, 26. 

ΑοίΐΓβ2Ρ βροδίοΐί, 90, 43. 94, 17. 97, 5, 109, 4. 

Αο(ΐΓθθί€ΐ ιΟΑΓίγτίδ, 90, 2. 

Αη«ιηρ(Μΐί$ΐί π)8Γ(5Π8, 98, 18. 

Αο^βΙοΐΌΠΐ €οη(ΓΓ6([&(ίοηίδ, 47, 49. 

Ααη« ρλΓβηΙί• Οβί Οβηί(πεί8, 95, 31. 103, 38. 

Αοη» ρΓορΙΐ6ϋ$88θ, 100, 15, 104, 27, 107, 42. νίάβ 

0ε€ΙΙΓ8. 

ΑοΙοηίί €&!ΐΐ€χ, 87, 22. 
ΚΛ^%\Λ ΊΊΐ6Μ3ΐ., 103, 36. 
ΑροβΙοΙοΓΟίη, 87, 15, 111, 18. 
ΑκΙιΐΒ^βΙοΓυπι (88), 112. 19. 

λη^ιηη πΐ3Γΐ]ΤΓί3, 1 10, 9. 

ληίοηιιηί ιηαΓίγπδ, 111, 2. Ε]υ8 εοΓροιίδ ίπεοιτυρ- 
1»«, 4*2. 

Αιιχ6ΐιΙϋ. 83, 1 4. 

ΑΒχβΒϋί ΟΜΓΐ^Γίδ, 83, 26. 

Β 
ΒβΓίΜΐΠΒ, 90, 24, 27, 92, 32, 113, 7 113, 7. 
Βαπι^ΐΜΒ, 99. 34 
Β3ΐιΙιοΙοιιΐ9Βί« 96. 29, 103. 12. 
ΒαδϊϋβΓβ ιη^Γΐτή», 110, 11. 
Β»5ϋπ, 81, 30. 88, 20, 105, 7. 112, 32. 
ΒΙϋδίί, 84, 24. 

Ο 

Ιο εχπιιιι 3 η3ΐίνί(3ΐβ, 112, 7. 

εβ5•τοάοηΒ ιιι»Γ(τπ8. 89, 36. 

Οπα ιη3Γΐ]τή8, 91. 34, 115, 18. 

εΠτίδΐΐ 8«€υη(1υ8 «(ΙνβοΙοβ, 99, 38. 

Αοοοηΐίιιΐΐο. 83, 16. 88. 23, 28. 44. 91,38. 92, 20, 
28, 94. 43, 22, 96, 17, 103, 5, 27. 105, 12, 109, 8, 
111.21, 114. 10. 

ΒιρίίβιΐΜ, 82. 32, 90, 26, 91, 29, 100, 40, 114, 19. 

θΓευΓη€ί$ίο• 112, 36. 

ΐΒΓίπΐίίίο. 98. 4. 107. 21, 112, 25. 

ΜθΓ8 3€ ρ388ίο, 82, 5, 94. 20, 99, 22, 109, 10, 100, 
5.112,20. 

Ν«ΙΐΉΐ8β. 83, 13, 96, 20, 99, 1, 102, 47, 105, 22. 
ΐΒΥί«:ί1ΐΑ, 101,6. 

0.•€ΐΐΓδϋβ, 95. 4, 100. 14. 104. 27, 31, 105, 11, 107, 
40. 108. 8. 40, 110, 36. 113. 13, 114. 21. 

Κβ^βρΙίο (Ιο ΰΟΒίοβ), δβυ Αδ^υπιρϋο, 82, 2, 90, 23, 
91. 27, 110. 35, 113. 22, 114, 10. 

ΒβδϋΓΤΛίίο. 82, 29, 33, 90, 26, 96, 11, 97. 10, 99, 
3.29, 100,30, ΙΟΙ, II. 102, 8, 109, 34, 110,32, 
111. 12, 113. 15, 114,1, 

8«ριιΙΐυΓ«. 82. 24, 26, 90, 26. 111, 28, 116, 4 

ΤΓ3ΐι»βίπΐΓΛϋα. 91. 20, 96, 16, 101. 14, 103, 8, 106, 
5, 107, 43, 111, 31, 116. 1. 

Οιΐ7»ηΐΗί ιην(5η8. 110, 26. 

ΟΙιηΓβοίίοπιί. 81, 29, 83, Ι, 7, 87, 13, 88, 18, 94, 
36.105,7, 19, 111.23.112,31. 35 

αίπι«ηΐί•, 81, 41. 90, 23, 93, 14, 96, 7, 112, 33. 

(Μηύ ηλΓίχΓίδ. 88, 40 

0»ΐύ» οινίττί•, 83. 19, 110, 40, 11, 26. 

ΟπιεβΒ Γιη). 106, 1. 109, 20. 

Ονεί• Μοηϋο ηιβ<1ί« 0υ8«ΐΓ3ίτβ8ίιη2ΐ, 81. 32, 95, 19, 
1».38, 104. 32, 108. 60. 111, 12, 113. 34. 
_Ιι»Ιΐ«Ιίο, 87. 37. 89, 1. 91, 19, 98» 34, 101, 4. 104, 
». 105, 14, Ι€§, η, 109, 22. 

ΙΜΙΜ». 100. Μ. 

ΜΗ ΜΜ*^ 174. 80. 

Οή αΜΜ, %», 15. Β 

Ο^ιηΙαΓί ΓΠΛΓίγηδ. 83, 22, 110, 44, 114, 29. 

03ηδΒ οιπΓΐ^πδ, 110, 26. 

θ6()Ιεηϋο Ιβιηρίί, 86, 35, 101. 7. 

ΟίίΓϋηοΙοδ (ίπ), 111. 28. 

ΟβΓΠοίπί ιη8Γι^^^^ 85, 1, 3, 94, 13, 96, 4, 97, 22, 
102, 24. 10?, 3«, 105. 35, 107. 4, 5. 

ΙΗοηγδϋ &Γβορη^ίί3β, 95, 7, 99, 40, 101, 14. 

Όοπιίπ3»3β, 89, 27. 

ΒοΓοίΗοί 3(ΐοΙθΓίδ, 104, 8. 

ΒΓ6δ(£ πιαΓίγπρ, 84, 14. 

Ε 

ΕΙΐίΒ ρΓορ!ιβΐ3Β. 97, 18. 

ΕρΗΓ3βΓη 8γπ. 98, 34* 

ΕρΙρ)ΐ3ηίί βρίδεορί ^)*ρ^^, 92, 25. 

Ερί$ΐ6[η6δ ιη»Γΐγιί5. 85, 8. 

Ε»ρ*»ηίί ΓοαΠγη*», 83, 25. 

ΕυρΗθοιΙ»} ΒβΙίςιιίβπιιτι ΙονεπΙίο, 94, 39. 

ΕαδίΒΐΗίί 6ΐ δοεΐοΓυπι, 108, 4. 

ΕιΚίι^Γπίί »ϋΙ)»(ίδ. 102, 45, 107, 19. 

Ευΐ7ΐΙ)ίί ρ2(η3ΓεΙ)» 6Ρ, 96, 25. 

Ρ 

Ρίΐ1)Γ0!υ3β ίπβΓίγηδ, 86, 2. 

Ο 

β&ΐαείΐοηίδ πι&ΓίγΓίδ, 85, 8. 

βαϋπΗίδ .ΐΓΓΗ3ηβ[6]ί, 81, 35, 74, 28, 112, 24. 

ΟοοΓβϋ ηιρτί>ηδ, 85, 31, 87, 16, 27, 95, 10, 101, 
34, 108. 27, 

όοΓΗϋ ΓοαΓίγήδ, 100, 28. 

ΟΓβ^οΓϋ Αεη|;»ηΐίοί. 109, 14, 113, 30. 

6γγ^ογπ ΤΗβυηααΐυΓίτί, 100, 1, 102, 38. 

ΟΓΐ-^οπί ΤΗβοΙο^, 88, 20, 103, 6, 105, 8, 109, 28, 
112,32, 38. 

Ι 

Ιιηη^ο 01ιπ<;1ί Ε(ΐ68δβπ?., 103, 48, 105, 32. 

Ιηιο^ιηυπ) ΓβδΙϋαϋο, ϋοπαίοίοΑ ττ^ς 'ΟρΟο^υςίις 111, 
42. 114, 30. 

ΙαοοεεηΙυιη πιηΓίγΓπιη, 105, 10. 

1«ηι.ιβ1ί$ ιτ)3Γΐ)•η«. 98, 11. 

^3εοι)^ 3ρο8ΐοΙί. 108. 40. 

^αεοϋί ΖβΜο'ί Ωΐιί, 113, 4. 

ϋίρ]υοΐθΓυιη ρποείρίυπι, 93, 13, 96, 37. 

^ο^ε^π1, 95, 31. 

]οαοοίεϋ, 110, 21. 

^03η^ίδ Βαρΐίδ!9β 6( ΡΓΦΰΐιΐΡοπδ, 81, 39, 82, 10,27, 
85. 18, 85, 6, 87, 30. 89, 5, 97, 4. 107, 27, 115, 24. 

ϋθ3θβίδ (ΙβεοΙΙβΙίΛ, 92, 38. 33, 104, 48, 105, 4, 106, 
9, 111, 40, 115, 2'. 

ΟαρίΙΐδ Ιηνεοϋβ, 110. 11. 

^ο^ίηπ^δ ΟΗΓ^δΟδΙοηιί. Υιάβ ΟΗΓνδο&Ιοιηί. 

^03οο^δ θα ;.3δ-«θί, 112, 4, 46* 

^ο^οηίδ Ε'β6πΐ0δγη3Γϋ, 102, 20. 

^03^^^8 πιηη^Γδ, 82, 15. 

ϋοβοηίδ 8ίπΗΪΐ£, 112, 14. 

αο3ηοίδΐΙ)βο1•ι{;ί,83,3,5,93,6, 101,9,106, 12,119,6. 

:οΙ), 81,42, 93, 8. 99, 21.115, 16. 

^ο$βρIι^ ΙιγΊΐοο([Γ3ρΙ)ί, 97, 11. 

ϋυ1ΐ3ηί π)8Γΐ>π«, 110, 12 

^υI^(I8Β ΠίΐΒΠγΓίϋ, 91, 35, 115. 18. 

Ι. 

1.8Ζ3Π ίο Μοοίβ 63ΐοδίοο, 103, 5. 

1&ζ3Γυδ ς«ΐ3ΐπ<1ϋΑοιΐ8, 84, 33,94, 28,98,48, 113,23,24. 

Ι^ηιφιί εβοΐαήοηίδ, 101, 24. 

1•υ€ΐ1ί3θί ΙιίβΓοπίΒηγΓίβ, 104, 30. 

Μ 

ΜΜϋηΙ 1&η^\\, 100. 6. 

Μαεηο», 112, 11. Βθ θλ Οτ«^οινοΑ> 1τ«λ«(, ^. 1^ ΙΝΟΙ0£8 ΙΝ 01ΑΤΗΙΒΑΗ. 156 ΜαηιιβΚβ ΙηλΗτΗβ, 98, 11. 

ΜΒΓεί βνλη^βΐίβ!», 104, %, 115, 19. 

ΜΑτά&Ηΐ ηι&Η5Πΐ:, 83, 27. 

Μβη» (5.) Ι&πάΜίο, 98, 37, 105, 46, 48. 

νθ8ΐίβ αΙίΑΐβ ΟοηδΙ&ηΐίηοροΙίιη, 96, 18. 

ΤβιηρΗ άεάίοιίο, 84, 38, 88, 35, 108, 8. 

Ν&ΐινίΐββ; Ρτ9Β$βη!9ΐίο ίο Τβηρίο, βΐ ίη βο 6άοοβ(ίο. 
82,6,83,88,87,84,34,89,85,98,81.95,34.97,7,101. 
80.108,86.104, 16,18,106,19, 10β,38,111, 38,113,17. 

ν»ίΐΒΐίο, 89, 5, 103, 10. 

Αά εΓΟΟβιη βΐ Μρυΐεηιιη ΑΜίιΙβηΙίβ, 94, 31, 95, 88, 
108, 86, 108, 86, 113, 89. 

6γ3(ο18Ιοπ3 ρΓο ΡίΗί ΓββοιτβεΙίοοβ, 96, 83, 113, 36. 

ΟοΓπιίΐίο (Αββυηηρίίοηβιη Ιπίο υβα ]8ΐη άκηηί, 87, 83, 
98, 15, 95, 38. 104. 84, 110, 28, 39. 114, 25. 

Τβιηρίί άθάίολίίο : ρί{ηοηιοι νβηβηΐίο, 84, 38, 88, 
35, 96, 13. 

ΜβΗ» Λ%γρϊ\ΒΖ26, 100, 19. 108, 19. 

ΜαΗ» 4υηίοη8, 91. 37. 

ΜλπηβΒ ηααΓί^πβ, 88. 37, 97, 40. 

Μ2Γ(ίηί8ηί ιηοη&εΗί, 85, 36 

Μ8Γ13ΤΓΜ (88), 82, 1,98, 34. 

ΜΛΠγηη Ου&ΗΓ3|>ίηΐ2 (Ιιιο, 78, 31. 101, 13. 

ΜΒΓίγΓΜ ύυ8(ΐΓ8(ζίοΙ& ()οο, 98, 10, 113, 11. 

Μ&ίΓΟηβΒ ΙΠΑΓίΥΓΙβ €1ΐΐ€1ΐ8ί8, 104, 41. 

Ηβί&ηίβρ, 93, 86. 

Μβίβϋ 6ρί8£ορί ΑηΐίοοΗβηί. 95, 17. 
Μβη» ιηβΓίγηβ, 86, 15. 
ΜβΓΰυηί ιη8Γΐγη8', 97, 15. 
ΜβΐΓορΙ]8ηί8 βρίβοορί Β78&οΐίηί, 89, 13. 
Μί€ΐΐ88ΐί8 8ΓΓΐ)8η{βη, 81, 38, 91, 81. 88, 96, 2, 99, 
84. 101, 24, 109, 12. 112, 24, 113. 2. 
Μί€}ΐ8βΙί8 83ΐη|;6ΐπ, 100, 40. 
ΜοοβεΗοΓυΐι οβίάββ ίη δίη8 «ι Η&ΙΐΙια. 82, 21, 86, 36. 

Ν 
Νβορίινίί ιηβΓίτηβ, 100, 23. 105, 31. 
Νί€£θΐ Ρ8ΐ?β8, 106, 12. 112, 13. 
Νίοβίβ ΐϊοηί889θΗ8. 107. 48. 
ΝκοΙβΙ ΜττοΜΚί, 108. 32, 103, 2. 

Ο 
ΟηιιρΗΓϋ βΓβιηίΙ». 89. 8. 
Οΐ€8ΐλ; ιη8ηγή8, 83, 27. 
ΟΓΐΙιοάοχί» Οοιηίηίεα ; 8€υ ηΓ8(ίΙα(ίοιιΐ8 ίπιβ^ίηυπι, 
111,41,33, 114,32. 

Ρ 

ΡλΙηίΑΓοιη Οοπιίοίοβ, 91, 37, 94, 30, 109. 17, 112, 

, 114, 4. 4, 6, 13, 17. 

ΡΕΐιεΓ8ΐϋ πΛΐΧ^ήΒ, 86, 28. 

Ρ8θ(8ΐ'ίοηί8, αιαΓΐχΗ8, 96, 9. 

Ρ&υΐί «ροδΙοϋ, 98, 6, 103, 32, 105. 2, 106, 7, 44. 

Ρλυΐί ΐ48ΐΓβα8ί8, 99, 19. 

Ρ8ΐι1ί ΤΙιβίΜΜίί, 89, 81. 

Ρ«|&(ιί ηιαη][Η8, 98, 18. Γβηΐ6€08ίβ8 Οοιηίηΐ€8, 91,86,101.19, 106, 46,110,38. 

ΡβΓβίάβ ίη ββ8ΐ8, 83, 83. 

ΡβίΓί 8ρο8(ο1ί, 98, 7, 105, 8, 111, 44. ϋ8, 7. 

ΡΙιίΙίρρι &ρο8ΐοΙί, 106, 4. 

ΡΙΐ0€38 πιβηχή», 90, 30, 91 , 8, 86. 46. 

Ρί8ΐοηί8 Ιιβςαηβηί, 109, 1. 

Ροίγχβηββ πΐ8Γΐ]ττί8, 112,31. 

ΓγοκΙ πι&Γίτηβ, 90, 8. 

Ρτοεορί οαΐΓΐ^τίβ, 98, 88. 

Ο 

Οιιίη(8(Μ8{ηλ), 91,34, 111,87. 

Κ 

Β&ρ}ΐ8βΗ8, 99, 86. 
Κβηβοο» ηΐ8τ(7ή8, 118, 39. 

8 
δ&Ι)» (Ιΐ8£ηί), 93, 81. 
δ8ΐ>1>8ΐο Μίί§ηο, 98, 11. 
88ΐ>β11ί8 η)8η]τη8, 98, 11. 
δ&ηείοηιη οηηίυπι, 108, 88. 
8βη&(οπ8 ΠΙ8ΓΙ5Π8, 89, 86. 
δγίνββίη, 101, 16. 

δορΙίΓοηϋ, ΗίβΓο^ίοΙνηιοΓαπι «ηΐίβΐϋΐβ, 101, 34. 
δίβρϋβηί ^αη^οή8, 81, 1 

δΐβρΙΐ8ηί ρΓοΙοπΐ8Γΐ3ΤΓΐ8, 6ίθ8συθ ηΐίςηί», 86, 80, 100. 
33, 108, 9.12,112, 1, 115, 15 
δγηΐθοηί8 ^α8ι^, 107, 39, 118, 34, 110, 38. 

δ]ΤΠ1βαθί8 Μβΐ8ρΙΐΓ8§(£, 112, 17. 

δ)ταΐθοηί8 ρΓορΙβΓ εΐιτί$(υηι 8ΐυΙϋ, 110, 88. 
δγηΐ8οηί8 δίγϋΐ», 101, 1, 110, 4. 

Τ 
ΤβηεΙιΙ ιη8Γΐ]ΤΓί8, 90. 8. 
ΤΙιβοάοΓβθ Τ1ΐ688Αΐοηίΰ., 88, 38. 
ΤΗβοάοή πι&Γίγή», 111, 18. 
ΤΗβοίοΗ του Ηεζου, 105, 40. 
ΤΙιβοάοή πιίϋΐυπι ρΓβΒίβοΙί, 115, 87. 
ΤΙιβοάοη δΙαι1ί(9Β, 107, 30. 
Τΐιβο^οή δγαοΐ2θ 8Γ€ϋίιη&η(!πΐ8Β, 93, 17. 
Τΐιβοάοή Τ6Γοηί8, 88, 80, 95, 7, 99, 8, 15, 1 09, 42, 
115, 9. 
ΤΙιβο(1θ8ί» ωηη^ή^, 84, 27. 
ΤΗβοάΟΜΐ &ΓεΙ]ίιηΑηάΓΐΐ9θ, 95, 32, 96, 13. 
ΤΙιβο(1ο(ί Αηε^τηηί σβη^τίβ, 86, 38. 
ΤΙΐ6ορ1)&ηυ8 ιηρβηΐηε», 107, 39. 
ΤΙ10ΠΙ8Θ 8ρο8ΐοΙί, 102. 35. 
ΤΙιίιηοιΗφί 8ρο8(οΙί, 111, 15. 
Τί^ρΐιοηΐ* ιη8ηγΗ8, 98, 37. 99, 15. 

νί8ΐθΓί8 ηβητΗβ. 89, 35. 

Χ 
Χληΐίρρβι οΐ8Η5η8, 118, 33. 

Ζ 
Ζ8ε1ΐ8Π£ ροηΐί&οί8, 100, 80. 
Ζοηα 8. ΟβΙρβΠΒ, 43. ΚΕΒϋΜ ΡΚ^ΕαίΡϋΑΚϋΜ 

Ιη Ηαο Ιβοηίε ΑΙΙαίϋ άβ 8ι/ιη€οηί3 8θήρΙ%3 ΟίαΙτΛα 

ΐΝΟίευΐϋδ. Αΐ8Χ8η(1βΓ 1.βοηί8 &8ΐβτ Ιιοπιο ΙαχοΗθ8υ8 βΐ ίηβτβ, 58. 
Α1οτ8ΐη8 ϋροαΐΑηυ8 άβ Μβ(8ρΙΐΓ88ΐβ, 36. 
ΑΙρηοη8η8 Υϋΐ€|[8§, (Ιβ ΜβΙβρΥιπίδΙ» »18Ι6, 6χρΙθ8η8, 
40. 
ΑΙτρίί νΐ(8, 8ΐ> 8ΐίο ςιΐ8πι 8 ΜβίαρΙιηιΐβ 8€πρΐ8, 40. 

ΑρΙΐΓθ4ί8ί8ηα8 Ρ6Ι88, (Ιβ δ. Μ8ΐί8 : ΕΟβΙΟΓ ΓβρΓοΙιηβ, 

106. 

Αη(ΐΓ€88 ΒΜί ΡΓ»8υ), (Ιβ ΜβΙβρΗίΑΜ» »Ι816, 36. 

Β 
ΒίΓοηπ 4« Μ6ΐ8ρΙΐΓ88ΐβ νβχλίλ ββηίβηΐ», 48. 
ΒβϋίΓοίηαβ Ιη ΜβίβρΙιη»!•, βίοιαιιβ ΑιΙβ βχρίοβι», 85. 
Ε]υ8 άο ΐΙΙο β88ΐί|8ΐ8 (βη8ηΓ8, 43, 45, βΙε. 

ύΜΜΒίίΟΜαΜ Μϋί»ρΙΐη$1«Λ ΪΜ^ΙίΑ •( ΙΜΐβ4ί' 85, 47. Ββ 6]ιΐ8 »ΐ8(β βχρΙθ8& βοηίβηΐίβ, 38. 
όίηηβπΐΗβ, ςιιΐ8? ΜαΙβ δίηη&ιηα8 άίεΐιχβ, 149. Ι,ίι» 

€ΐΐ8Τ&0(8Γ, 150. 

Ε 

£88188 ηΐθη8θΥ)ΙΙ8 Οβ Μ6(8ρΙΐΓΕ8ΐθ, 36. 

ρ 

ΡΓαηοί8θί ΒίΥ8Ηί άϋ Ι1βΐ8ρΙΐΓ88(6 βΐ Τ1ιβορΙΐ8ηθ €οη- 
Π160 ν6Χ8ΐ8 ορίηίο, 60 βί $€^ . Βο|;6Ηο δίείΐίδβ Γβ^ "" 
ρΙίΑηβηι τίχί886, 63. 

Ο 

66ηιι&4ίη8 4β Μβΐ8ρΙιη8ΐ6, 36. 
Οβοφαβ Α€Τορο1ίΐ8, ηιβρηι Ιο^οΙΙιβίΑ βχρίίρτ 
|6εΙοη. 38. ^ 157 ΒΕ ΑΠαΤΟΚΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ. 158 Οβ β]η8 ΰΐαΐβ βιρίοα ΒβοΙβοΙία, 38.1» ΗίρροΥ]τ!ί8 ΤΙιβ- 
Ιμιοο βΙ Ροι1υ€η•ί οοηίαβίβ άνΐ9τορηο(α, 37. 

βοάυνίηί (Ιβ Μ6ΐ«ρ}ΐΓ&8(6 €38(ί^1λ ΓβΜΙΙΠΙι 47. 06 6)08 

Βϋ ΙΒ ρΓθ1)β(Α ιβηΐβαΐίλ, 72. 
ΟΓθ^οπυβ ΟοήηΙΙιίιι* άβ ΜβΙβρΙΐΓ&βΙβ, 36. 

Η 

Ηίρρο1][Ια8 Τ1ΐ6ΐ)&ηι» Μβίλρΐιπιβίίδ αάηίηΙΟΓ, 34. Ιρ8θ 
ίαβρίθ οαα ΡοΠυβηβί εοιιίαιαβ, 37. 

Ηοζρίηίαηαβ ίο ΜβΙβρΗηβΙβ 1υάίηΐ80Ϊ8ΐΓθ 6χρΙθ8υ8, 25. 
θ€ 6]ιΐ8 »(&16 βχρΙο82 δβηΐβοΐίβ, 38. 

Ι 

Ι^αΐίυβ <1ί&εο()α8 Υίΐ» δ. ΝίοβρΙιοΗ &αε(0Γ, 56. 

^&^οι)υ3 Οοαπυβ Ι&υά^Ιυβ ίη €οάΐηο, 33. 
^02^. ΒοΙίΑοάΐ (Ι6 ΜβΙ&ρΗηΒΐ» »1&(6 άί8€α888 8€ηΐ6η- 
ϋλ, 49, 57. 
^ο&^η^^ 6&1βε» ραΙγΊαγοΙι» €οη8ΐ8θΙίηορο1ΐΐ8ηι 86068, 

6Γβΐ86Γυ8 ΐη 60 6ΙΙ16η<ΐ8(ΐ18, 87. 

^οαη^6 6&(ηίιιί8ΐΑ ά6 βιείάίο ΤΗ68£8ΐοηίο«, 51 , 1 49. 
^ο^^η6δ Μοηηυβ, άβ δ7Πΐ6οη6 ΤΙιβββΑΐοηίΰΦη^ί, 139. 
)ο8ηη6$ ρ86υ4(>•ΙΙΐ6θ1θ|;υ8, άβ 8. Μαηα, 106. 

^086ριI Μ6(1ΐ006η8ί8 (Ι6 Μ6ΐ8ρ1ΐΓ&8ΐ6, 36. 

ι. 

1&η86ΐη άβ Μ6ΐ&ρ)ΐΓ88(» 3Βΐ8ΐ6 6χρ1θ83 ββοΐβοϋβ, 71. 
1.60013 ΑΠαιη 8Ρηΐ6η1ί» 6οηΰί1ίαΐ8> 138. 

ί60ηί8 €60(8ήρΐηί άβ Μ6(8ρΙΐΓ•8{6, 34. 

1.60018 ίη)ρ?πιΐοή8. |;υΙ)6Πΐ8ΐήχ αοίπαοηκη 1ΐ][ρο(7ρ68ί8, 

132. 
1^)^0(116(3, ριιΙ)1ία8 Γβϋοηίΐιηβ ρΓ9ΒΓ66ΐα8, 28. ΙϋΙίΐίΙ>ιΐ8 

ρΤ9ΒΓ66(ί 1θ^θΙ&6(% ^ϋ8(ίη^&^0 : 0«ΙΙ8ίΙθΤ68. ΙιΟ^υΐΙΐβίΑ 

ιηυ1(1ρΐ6Χ υοιη€η £6 ιηυο6Γί8 τ&Ιίο, 6 Γενιχος, τοΰ $ρόμου, 
Γ6Γυπι άοσββΙίοΑΓυιη, ιηίϋ(&Η8 (]&ΐ8ΐθ{Γί, 8ηη6οΙοηιηι, 
860ί6(0Γυιη, 29, 30. Μ8{ηη8 1ο|0(Ιΐ6(8, &ΐ3ΐ>ίΐυ8, οβΚείαιη, 
31, 32. 

Μ 

ΜΕΟΛΓίαβ Ιιί6Γθΐηοη&ε^υ8 άβ Μρ1λρ1ιΐ88ΐ6, 35. 
Μ8|η8ΐη άΐ^ίΐ88, 25, 26, 28. 
Μίειι&6ΐ 61Υ0Η8 <16 Ιΐ6(&ρΗη8ΐ6, 36. 
Μοΐ8ηί ίη Μ6(&ρΙ)Γ88(» »(8ΐ6, Αΐ)6Γη(ίο, 41. 
ΙΙυχ8ΐοοί8 ηοΑ^ηί Ιο^οίΗβίβΒ ρίΐ6α8, 30. 

Ν 

ΝίΟβρΙΐοΗ 681)18(1 άΟ Μ6(8ρ6Γ88(6 860(60(18, 36. 

Νί1ιΐ8 Οοχ8ρ8(Ηα8, ά6 ςυίοςαβ (ΗγοοΙ8 ρ8ΐΓί8Τ6ΐΗϋΐΙ)08, Α 65. Ρ8α1ίοα8 ιη8(Π5(6Γ, 28. 

Ρ86ΐΙιΐ8 86αίοΓ : ηίΐιίΐ ίΐΐί οιιηι 1ΐ6(αρ1ΐΓ&8(6, 59. Η8ρΙΐ86ΐ νοΐ8(6ΓηΐΒα8 108108 8υ6ΐ0Γ ά6 Μ6(8ρ1ΐΓ88(» 
38*8(6, 28. 

ΗίΙ)&<ΐ6η6]ΓηΒ ίο ΜιΙβρΙιηβΟβ 9Β(α(6 8ΐ>6ΓΓ8(ίο, 40. 
Κο^βΓίοβ, 8ί6ί1ί» ηχ : βοΐι 60 ΤΗ6ορΙΐ8θ68 66Γ8αΐ6υ8, 
63 βΐ 1^9• > β^φίλεΰς Ίΐΐί 8ρρ6ΐΐ8(ιΐ8, 6γ»68 8(1οΐ8ϋοη69 66. 

δ 

δίηιοηΐ8 ψ3κοβΓ6ώίί, (16 Μ6(8ρ!ιη8(β ςιι»8ίΐ8, 36. 

8υ{ΐ1ΐ8(8 δοΓϋ. \ί(ί8 88ηο(θΓυαι 8(τΐ9 8αο Ι6<1ά6η<ϋι, 
ίη 8α6(οΓυιη ίρ$8 ρ6κοο8, Ιο(1υ8(Π8, 137, 139. Αΐίι Μο- 
(&ρ1)Γ&8(» 6θο$ίϋί Γ8(;ο 8(ςυ6 ορβη, 140. 

8^10600 ϋυηίΟΓ Τ)6θ1ϋ^8 8ΐ1υ8 ι Μ6(8ρΙΐΓ88(6, 72. 

Ιρ86 δ. Μ&ηΐΗοΙίβ ΧΐΓ0€6Γ6ΐ 8ΐ)ΐΜΐ8 : 6]ο8 38(&& ηπ&ςοο 
οιυ86υΐ8, 143. 

8501600 Μ68θρο(3ηιί(&,24. 

8^01600 Μ6(8ρ1)Γ88(ΐ8 180(18(08, 24. Η»Γ6(ί6οηιαι ίο 60 
(Ιβρυ1$£ οβίυπιηί» ; πΐ8{ί8(βΓ^, ςυ» <Ιί{οΐ(88 ίη 8αΐ8 ιη8- 
χίηιβ ; Ια(ϋηΐ8^ί$ΐ6Γ, βι Ιπγίαϋβ; ηυ{;β 25, 26. Είο8 η»- 

(Αΐβ8, 8(0(118, 8113006 άβ€0Γ3 61 Ι1ί6ΐΐ36ΐβ Ρ86ΐΙθ, 26, 27. 
83^01600 1^601 Ι0Κ0(Ι«(3, 23. ΕΧ 1θ{θ(1ΐ6(8 60Γ8η8 νΙ- 

(Ιβίί ίη πΐ8|ριαπι 1θ£[θ(ΐ6(8ΐη ρΓθΠίΐο(υηι, 32. Ε]θ8 νΐή ίο 

Ε(Χΐ68ί8 6γ£03 8υο(οπ(ΐ8 : ν8Π0ΓαΠ1 ά6 ιΐΐο ύ<ψΒ, Ρ86ΐϋ, 
Ηίρροΐ^ιί Τΐΐ(:53ηί, Ι«€θΐί8 ε8Ρ(3πρίηί, 6(6., 33, 34, 6(6. 

85αΐ60ηί8 Μ(ΐ(8ρΙΐΓ38(8 96(38 .' ^6 ίΙΙλ ν6Χ8(» 86θ(6θ(ί», 
38, 6ΐ86(|. 49, 1^6, 6(86(). ΕβΓΟη Ύί(8ΓυΠ1 βη8ΓΓ8(0Γ, 

αο9Β ργοΙι!ει(ϊ8 πίΐοηυπΐΡΐ<ΐ8 6οη8ί^η8(» 1ΐΑ()βΓ6η(0Γ, 44. 

£^08 10 618 0ρ6Γ&, 45, 73. νίθ1ίκλ(8 6^68, 46, 6( 86<|. 

ΥκΙθΓί, αοί 1.6006 ίηιρ«Γ3(0Γ6 Τ1ΐ6888ΐοηίε8αι ρ6ουηΐ2 

Γ6(ί6Π)ί(, 51, 6( 86(]. Μ6(8ρΙΐΓ38(€8 (Ιθρΐ6Χ 6Χρ1θ8υ8, 72. 

δγίοβοοί Μ6(8ρΗΓ88(» ιΜίοβΐ» δδ. νί(» (Ιυρίίά 85η- 

Ι8^Π18(6 860 ίϋΗΐΐΰοΙΟ, 80, 119. 0θ38 ί1Ιίθ8 Ιΐ3ΐ>θ8η(υτ ^6- 

ηοίο», 124. Ε]08 8ΐί& 8€ηρ(3, οΓ3ΐίοη68, (Γορβηι. ρΓ6- 

668, 6ρί8(θΐ£, 130 6( 86ς. Εχ Β88ί1ίί 0ρβη(>η8 ΟθΙΐ66(» 

ΟΓΚίοοββ, 131. (}αρί(8 ρΓορηβ 8βηΐ6η(ίθ88; Μ&ΟΑτϋ 8Η8, 
πΐ6ΐ8ρΗΓ38ί οχοηιη(8, 132. 

Μ6(3ρΙ)Γ38(33 Οοπιοεη (βΓΐΌβ ίη 1.ηο8ηι, ηυ11υ8 ίη ίυε» 
Εηη^βϋοηι, 131 ΟίορίΓβ Μ6(3ρΙΐΓ88(3β 88εηρ(8, 136. 

^ε(8(18 80 Μβ(3ρΙΐΓ88β00 δίηοοί )ν8(06Γβ€ΐΐΐΟ δ. Ι. ¥6X8(8 
αυ9Β8(ίθ, ίΙ)ί(1. Α1ΐ3(ί8η8 Γ68ροη88 : Μ8(8ρ1ΐΓ88(6ηΐ ίη(6Γ 86 

δοΓίοπι ςοΑο(υπι ί6ί6Τ8(, 139. 

δ7Π160η Μ6(8ρΙΐ?88(68 86 Ιθ(0(Ιΐ6(8, ΟΟη ίρ86 δ. Ι|8- 

ιη8η(ί8 ρη&ρο8ί(υ8 36 ηο¥η8 (Ιΐ6θ1ο£α8. Μβΐ1ιοη6η8ί8 ίη 
60 6οΐ6η(1α(υι. Υίη πιοη86ΐΐ8(υι 6χρΓθ8υ8, 143, 6ΐ 86(|. 

τ 

ΤΙΐ606ΐί8(» νί(3, ρπαΐ8 Μ6(3ρΙΐΓ38(» 8€Γίρ(8, 49. 
ΤΙΐ6θάθηΐ8 Β8ΐ88Π10η <1β Μ6(8ρΙΐΓ88ΐ6, 35. 

Τ1ΐ6θ<ΙθΓθ8 Ιΐ6(ο6ΐιί(8, βχ Φητίί ραίιϋοί ηιιιη6Τ6 πΐ8- 
ΐηυβ Ια>κο(Ιι6(8, 31. 
Τ1ΐ6θ(1θΓυ8 ηιοη86ΐιη8 Ιθ{ο!ΐΐ6ΐ8, 29. 

Τ1ΐ60ρΙΐ8ηβ8 06Γ8ΐη6η8 (Ι6 Μ6(8ρΙΐΓ88(6, 35. ΟΕ ΑΙΙΟΤΟΚΙΤΑΤΕ ΕΤ ΤΕ8ΤΙΝ0ΝΙ0 ΗΕΤΑΡΗΚΑ8Τ^Ε. 

(Εχ ΙώΓΟ 6811166 86Ηρ(ο 601 (ί(υ1ο8 : Βέβ€Χίοη$ ιιιγ Ιμ ν^ρΙ$• ${ $ην Γιΐ8β^6 ά» ξα ατίΟ^ΜΦ, 8η6(οτ6 Κ. Ρ. 

ΗθΟΟΤ8(θ 8 8806(8 Μ8η8, €8Πη6Ηΐ8 0ί8(8ΐ66(0. Ρ8Π8ίί8 1713, 4*.) 

§1. — 1^« ΒαναηίΒ τβαατάβηί Ι'αηίοτϋέ άβ (:β<Α(1β8Υ!β8(ΐ6ρΙυ8ΐβυΓ8 8Αίιι(β,68(ρΓέ96η(βιηβηΐ8ί(Ιό- 
αηίβην ατ$€ €(ηηιη6 ηηΙΙβ, οη αιι ηιοίη$ αοιητηβ οηέ ρηηηΐ ςυβίίΐαβδ 8ην8ηΐ8,ςα'ϋ δοΜΐ (1*ηρρυγ6Γ 
ίτέί'ΡαίσΙβ* υηβ ΗίβΙοίΓβ (1υ Ιέπ\οΙ([Π8^6 άβ οβί ηυΙβυΓ ^Γβο, 

Ηέ(ηρΙΐΓη8(β(1), ςαί η*68ΐ ρη8 ιηοίηβ οοηηυ ρηΓ ροοΓ Ιη ΓηΐΓβ τβ^ϋτάβτ οοπιπιθ Γ8ΐ)υΙβυδ6.ϋ ββιπΜβ 

80η ρβιι ά'βχηοΐίΐιιάθ, ςυβ ρ8Γ ΙβΓβεαβίΙ ςα'ϋ • ΓηίΙ σιΰηοβ ηυθ 661 έοΓίναίη ροΠβ άηπ8 8οη ηοπ) (2) 8& (1) Οη 06 88ίΐ Ρ88 ρΓόοΙδόοαβηΐ βη ςαβί Ιβπ]ρ8 
Μόΐ8ρ1ΐΓ88(β 8 ίΙβυΓί ; 1 ορίηίοπ Ιη ρ1θ8 βοοααιηηβ 

681» ςυ'ίΐ 8 6001016060 8 Ρ8Γ81ΙΓΘ &ν66 Μβ\ 8Ι1Γ ΙΟ 

00 (Ια 1X8 8ΐ^1β, 61 8α βοσιαιβηβθοιβοι άυ 8αίν8ηΐ ; 
ςο'ίΐ ίύι ΓβνβΙα ά68 ρΓ6αιίΑΓ68 6ΐΐ8Γς68 (Ιθ Γ6αιρίΓβ; 

?[α*ίΙ ίαΐ αΐ8!ΐΓ6 «16 ΐοαβ 168 οΑο68 α6 Ιβ βοοΓ βΐ άβ 
8 1081800 άβΓβΟΐρβιβΟΓ : θ( ^ΟΟΟ 1θ|^Οΐ1ΐΜ(;, 6*681- 
Α-4ίΓ6 6(ΐ806θϋ6Γ. ΥθΤ8 1'80 912, λ 1» 8θΙϋ6ίΐ8ΐίθα 
46 ΓβΟΐρβΓβαΓ ΡθΓρΙΐ]^ΓΟ{«ηΐ0^ΐ6, ϋ 6010016098 ΐ 

ΐηνητΙΙβΓ 80Γ ]» ν'ιβ άβ$ &ιίοΐ8. (2) Μ. Β8ί1ΐ6(, ΟΐΙ60ΙΙΓ• ΙΙΙΓ Ια ΥίΦ ά€$ 89%Λα, 

08^. 58, άίΐ ςα'οο 3 άοοπ4 6β βοΓΟΟΟΐ Ι 66( ηοΐβοΓ, 
η 68080 ςα*ί1 8 εΠηο^ό Ιβ δίχΐβ βΐ 18 αι4(1ιοάθ (168 

Α6(68 ά68 88ΐθ(5. II ΑίΟΟίθ, (1808 Ιβ 00ΐ6 ςο'ίΐ 8 Γ8ί(6 

80Γ 661 60()Γ0ί( .* « Μί(ΛγΚτỀ, 81^0106 οοβίςοβ οΐιοβ 
(16 ρ1α8 ςαβ ΡαναρΗτα$9 6( ΐΓαιΙιι#/ίοιι. Οβ οιοί 6ϋαι- 
ρΓ6θά 1θ8 άβυχ 8υΐΓβ8. Αίθ8ί ΜέΙίφΙ^α$ίΛ ?6α( άϊΓβ 
1001 έ Ιη ίο(8 Ιηοέ^αΟ^τ^ ^ίοβιαίβιιτ β\ ί<ια«τι^ΐ8ΜΜ» «τ 

8α\Τ6 6νιο«« φι^, ΐΜΛαΐΐ\ο ν^ «.^ι:^ ^«^^ ^ο^ 159 ΕΕ ΑϋΟΤΟΚΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^Β. <60 ρΓορΓβ οοηιΐ2ΐηηαΙΐοη.Ιι68 εαναηΐβ 7(]έοουνΓ('ηΙ ιιη Α βΐ ε'68ΐ άβ ςυοΙ Π α ΟΓυ άβνοΪΓ ΑνβΓίίΓ Ιβ ροΒΗο, εβΓίΑίη ^6 ηβ 8318 ςυοί άβ Γ6ΐ)υ(3η1, (]υί ηοη•56υΐ6- 
ιηβηΙ Ι68 6[Ώρϋε!ιβ (Ιβ πρπ έίαΜΙν δΟΓίο Ιέιυοί^ηα^ο 
^6 €6( ΑυΐβϋΓ, Π]2ΐί8 ςυί Ι68 Γβηά ηιέιτ)6 8ί 80Γυριι- 
Ιβαχ, (ΐιιΊΙδ ηο Ιβ ηοπίΏβηΐ (Ιβηδ Ι^υΓδ ουγΓΗ^^ββ 
ςιιβ ροϋΓ βη (ΙοηηβΓ (Ιυ άέ^ούι βΐ άο ΓβνοΓδίοη. 
Η.θβΤΠΙεπιοηΙ, ρΑΓίαηΐ (]υ (έηιοΐ^ηα^ο ϋοδ Ρο- 
Γ68 άβΥΕφ^Β {Αν€Γ£ί8$€τη6ηί,ρ. 13}:«θ!ΐ π\ι ραδ 
€ έΐέ οΙ)1ίξ^, ()ίΙ-ί1, (Ι'&τοΐΓ Ιβ ιηοπιβ ΓβδροοΙ ροιίΓ 
« Ιβδ Μέηέοδ (Ιβδ (ίΓβεβ ηί ρου? Ιβδ Αε(68 ηυί δοηΐ 
< άβ ΜέΙαρ}ΐΓ35(6, οα (Ιβδ αυηοδ ηοηνβαυχ τβηυδ 
« βη άβδ Ιβιηρδού ΙινέΓίΙέ ιΙβΙΊιίδΙοίΓβέΙαίΙαΙΙβ• 

« ΓΟΟ ρ3Γ (]θδ (Γ3(Ιίΐίθηδ ρορίΐΙΰΐΓβδ, βΐ δΟι1V^ Ώί ρ3Γ 

« (Ιοδ ΠεΙίοπδ ίηνβηΙόβδίΐ(1β8δοίη. Οη 3€Γα,(ϋδ-]ρ, 
€ ηυΊΙ ηο Γ3ΐΐ3ίΙ 3νοίΓ αιιευη β^ΰίτά 3υχ Ιιί^ΙοίΓβδ βη €β8 (βΓΠΐβδ {Ανβτίί88.<, ρ. 14^ : € Ιβ οιβ δϋίδ 
• 3ΐ)δ(6ηυ Ι)63ΐιοουρ ρΐυδ βηεοΓβ (Ι'βαιρΙο^βΓ βΐ άβ 
9 ηοηηηιβΓ ιηόπιβ ά^δΑϋιβυΓδ άέοηββ ΙβΙβ ςυβ Μβ« 
> (3ρΙΐΓαδ(β, βΐ ΝίβέρΙιοΓβ βΥιβζ Ιβδ ΟΓβββ. • ΕηΟη 
Μ. ΒαίΙΙβΙ βΐ Μ. άβ ΤίΙΙβιηοηΙ οηΐ Οηι γΙθ ά^ςούΐ 
ροϋΓ (ουί €6 ςυί νίβηΐ Αβ οβ Ιέ^βηάα'ΐΓβ, ςυβ ςιιαηά 
ίΐδ νβυίβηΐ πΐ3Γ(]υβΓ ςη'αη Γ3ί1 ου υηβ ϋίβΙοίΓθ βοηΐ 
Γαυχ 011 Γ3ΐ)ΐιΙβυχ, ϋδδβ εοηίβηίβηΐ άβ (ΙΐΓβ ςυ'βΙΙβ 
3 ρ3δδέ ρ3Γ ά€8 γπανίΒ ηιέΙαρΙιναΦ'ςηβΒ ; ου 1)ίβη 
ςιΓβΙΙβ β8ΐ άη βΙι^Ιβ άβ ΜέίαρΗτα8ΐβ. 

Οπ6ΐ(|υ6]υδΐ6 (]αβ ρΐΐί886ρ3Γ3ί(Γβ€6ΐ(6 ΟβϋδυΓβ, 

βΐΐβ η'β8ΐ ραδ ηέ3ηΐΏθίηδ 3ρρρΓουνέβ άβ ΙουΙ Ιβ 
πιοηίΐβ.ΐΐ 86 ΐΓουνβ ρΙυδίβυΓδ 83ν3η1δ ςυι οηΐ Ιέ(ηοΐ- 
ςηέ 1)63υεουρ ϋβ ΓβδρβεΙ ρουΓΜέΐ3ρΙΐΓ3δΙβ,()υΊ οη( « άβ εβ ^βΠΓβ. » Κι ά3ηδ 13 ηοΐβ 3 8υΓ Γ3ρΐ38 βίουέδοη (Γ3ν3ί1 βΙΙβδδβΓνίεβδ (ΐυ'ίΐΑΓβηάυΕ^ΓΕ- ίΤ. Ιί, ρ. 003, εοΐ. π), τύ ίΙ ρ3Γΐβ (Ιβδ ΑοΙοδ άβ 83ίηΐ 
ΑΙ)βΓοβ : « Ο'βδΙ υηβ ρίέοβ, (ΙίΙ-ιΙ, ίβεοηηιιβ ρουΓ 
€ 6ΐΓβ άβ Μέΐ3πΙΐΓ3δΙβ,βΙ ηουδ ηγ νογοηδ ΓΪβη ςυί 
« ηουδ οΙ)Ιΐ^β άβ Γβ£(ίπΐ6Γ ρΐϋδ ςυβ Ιβδ 3ϋ(Γβδ ςυί 
« νίβηηβηΐ άβ 13 χη^τηβ δοιηβ. Νουδ 3νοη8, άίΐ 
€ βηοοΓβ Γβ άοείβ επ(ί(]ΐιβ(ΙΙ). ηο(. 3, δπΓ δ3ίη( 
β Ιβη., ρ. 620, εοΐ. ι) Ιβδ ΛεΙβδ άβ δπίηΐ Ι2η30β, 
« ηπί 8β ΙίδβηΙ άβηδ ΙϋΙέΙδρΙΐΓβδΙβ : Ιουπ 3πΙευΓ 
§ 8υ(Β( ρουΓ ί3ίΓβ υοϊγ (]υ*οη η'; ρβιιΐ ρ3δ νοίΓ 
€ 1)β3υεουρ άβ εΓέ3ηΓβ. » 

Μ. Β3ί1ΙβΙ ηβρ3Γΐβ ρ3δ ρ'ΐΐ5 3ν3ηΙ(Ίξβυ8βπιοη( άβ 
Μβΐ3ρ1)Γ3δΐ6: «Οη ρουΐ 3δ$(ΐΓ6Γ,άίΙ-ί1 [ΟΊ80, λητ Ια 
« Υίβ ά€8 8αίη(8, ρ. 59), ςυβ ο\8ΐ |•οιιγ 3νοίΓ δΐι 
« (Γορ ϊ)Ίβη ΐΓ.βηΙΪΓ, ςυβ ςυβίςυβδ ΙΐϋπέΙίΓΐυβδ οηΐ 
€ Γβ^'3Γά6 εβί 3υΙβϋΓ €0Πΐηιβ ίπιροδΙβυΓ βΐ υη 
« ΓβυδδβίΓβ, ηβ ρουΓ ρΓΟίΙυίΓβ άβδ ηιοηδίΓβδ, ουΙπέ 
α 3υ άβΙ^ άβ Γβ ςιιβ 1» βρέοβ ρπϊβηηβ » )ηΐ3§ίηό άβ 
€ ΓαϋΙβδ βη ΓβνβϋΓ άβ $βδ άΐβπχ. » Εηςυίίβ ί1 Γ3ίΙ 
άΐΓβ &03δ3ηΙ)οη ςυΊΙ {Γουν3ίΙ 1)β3υεουρ άβ νβηίΐέ 
βΙρουάβ]υ^βιηβηΙά3ΐΐ8ΐβ ΐΓ3ν3ί1 άβ Μβ(3ρ1ιΓ3$Ιο, 
6(((υ'ίΙ ^ Γβαι&Γςυ3ίΙ (ουδ 1ι:8 άοΓαυΙδ άβδ ροβίβε βΐ 
άβδ άέεΙαπΐ3ΐβυΓδ, άαηδ εβΚβ άέιη3ηβθ3ί8οηάέπ.β- 
δυίέβ άβ ΓβίηάΓβ βΐ ά*3εΓ3ΐ)1θΓ Ι3 νέρίΐέ δουδ Ιβδ Γ3- 
1)Ιβδ (3). ΑρΓέδ 3νοίΓ Γ3ρροΓΐό Ιβ]υ§βηΊΡηΙ άβ ςπρί- 
ηυβδ 3υΐΓ65 ρΓ0ΐβ^(3η(δ, ί1 η'3 ρ3δ ουΙ)Ιίέ εβίυί άβ 
ρΙΐϊδίβυΓδ 3υ(Γβ8 3υΙβυΓδ εα(ΙιοΙί(]υοδ ςυί η*3ρ- 
ρΓουνβηΙ ρ3δ δοδ Γ3ΐ^ίΓιε3(ίοηδ ηί 8βδ ίηϋάέϋΐόδ. 

&οη •ι•ΙθΓίιέ ρ3ΓαιΙ δί οιίηεβ, βΐ δοη ηοηι &! 
οάίβυχ λ Μ. ΒβίΙΙβΙ, ςυ'Η 8β ΓβΓβίΙ υη δοΓυρυΙβ άο 
ΙβείΙβΓ^βΙηιύπιβ άβ Ιβ ηοηιπιβΓ άαηβ 8οηουνΓ3§β; 

%ηΙβΤρ)6ΐαΙίθ^ ΐΓαη$Ιαίίθ ; Μετα^ραιτή:, (/!«' Ι7ί^- 

ίαρΗΓα$% ηΐίΐνν, ίηί€τρνη : οΐ Γοη ηο νοΐΐ ρ88 ςυ % 
εο ηοο) δί^^ηίΩθ χηΐ^οΙοίβΗΤ. 

(3) 1.3 εθ08υΓβ (|ηβ ΑΙ. Οβνββ Γβίΐβ ά(^ Μ^ΐηρΙίΓΟδίβ 
61 άβ 8οη (Γ8ν8Π, ββι Κ)). ο άϋΤβΓϋηΐθ άβ εβιΐβ ά^^δ 
8υ*Γ(*8 ρΓΟίθδΙβηίδ. ΓίΓ, άΐΐ-ίΐ. αά δοηα$ 1\ΐΐηα8 ιΆ- 
/ϊβ/ίεί οεγμΙο ρνοηιον€ηάα8 ηιιΐι/«, %ρ$€ ρταίΐαηϋ ιη- 
ρβηίο οίηηίίΐηβ ροΐϋίοή αΐί^ναίητα οτηαΐηί,,, ]Ηΐ>^ηΐ^ 
€οη»Ιαηαηο ΑΜρηίίο Υϋαί $αη(Ίοτ^ηί ανίβ 8Ηα (βηί- 
ροΓα ίοτιρίύΒ ίίηώ^αβ οοης^ιιΐθίι^ί/, €0ηςΗί8ί(α$ ηοη- 
ίηϋ : €ΐ€^αηΗοτ€ί ίαηςυαιη Ιίό(0ΓΗηι €θη8ρ€€ΐη άί• 
§ηα8 ΰαΙα/Ιο $ηο αρρτοΗυϋ, ηεςυβ υιΧΑ ιν αε Μυτλ- 
ΤΑ8 οίγυι,ΟΑνιτ... ςπΜάαηι βΗαηι ψχ έυρ^ήοηιτη ίνα" 
ιίι^ιοιι^ α€0€ρία8 ρτορηο ψηατίβ ίρη οοηάίάιΐ . (^\\\\\ , 
Οανβ, Ηΐ8ΐ, αα, ρ. 492, εοΐ. ι. 

(4) Οη Ββ ρ•!υΐ Γίβη 8]ουΐ^Γ αυχ έΙο£08 (ΐυο Ιβδ ξ1ί8β, οΐ ηυί ηιέπιβ οηΐ βηΐΓβρπδββ άέίβη8θ(4)Μ3ί8 
εοιπΓπβ εβ η*βδΙ ρ3δ άβ ηυοί ίΐ δ*3£ίΙ ίεί, ]6 Ιαίδδβ 3 
εβυχ (]υί νουάΓοηΙ 8β ε1ι<ΐΓ{ΐ;βΓ άυ δοίη ά'βΧΑΐηίηβΓ 
Ιβδ Γΐίδοηδ άβ ρ3Γ( β( ά*3υΐΓβ, Ιϊ άέείάβΓ δί Ι63 
ρΐ3ίηΐ6δ ςυ'οη ΐα\{ άβ Μέ(8ρ!ΐΓ3δΙβ δοηΐ ^αδιβ8, οα 
δί βΐΐβδ δοηΐ ουίΓέβδ. 

Οβ ςυί ηοπδ Γ6ξ3Γάβ άοηε, βδΐ άβ ΓβίΓβ ςυβίςυ^ 
Γέίΐβχίοηδ δυΓ εοςυβ Μ. άβ ΤίΙΙβπιοηΙβΙ Μ. ΒΑίΙΙβΙ 
ηουδ άίδβηΐ άβ Μέ1αρΙΐΓ3<;Ιβ. 11 βδΐ εβΓίαίη ηυβ εβδ 
83ν3η(δ ηβ είίβηΐ ρΓβδςυβ ]3ηίΐ3ί8 εβΙ αυΙβυΓ, ηυβ 
ρουΓ άέεουνπΓ βΐ εβηδυΓβΓδβ^ Γ3υ1βδ:6ΐ 81 1*οη βο 
βχερρίβ (|Π3(Γβ ου είπ'] βηάΓοίΐδ,οη (ΓουτβΓ3 ςυ*ίΐ8 
ηβ ΓοηΙ ]3ΐι;3ίδ ό{& ρουΓ 3ρρυγβΓυη Γ3ίΙ,ηί ροοΓ 
εβ ςυί Γβ{Τ3Γάο ΙΊιίδίοίΓβ άβ Ι3 τίβ ά*υη δ3ίηΙ φύ 
3*11 νέεα !]0Γδ άβ δοη ρβγβ βΐ 3ν&ηΙ 8οη βίέεΐβ 
^ ΒαίΚ, νΗ 8υρνα.), 

§ II. — Ι.β8 8αναηΐ8 €ΓίΙί(ΐυ68 οηΐ Ητέ ρΙη$ί^Γ8 
€Ηθ8€8 ά6 Μ€ΐαρ1ιτα8ΐ6. 

Οη ηβ δ3υΓ3ΐΙ άΙδΟοηνβηίΓ ηυΊΙ ηβ 8β (Γουν&Ι άβ 
^[Γαηάδ νίάθδά3ην<^ΐ3 εοΙΙβεΙΐοη άβδΥίβδ άβδ δαίηΐβ 
άοηηββ ρ3Γ Μ. ΑΓη&υά ά*Αηάί1Ιγ, άβηβ Ιβδ Αβίβδ 
δίηοόΓβδ βΐ εΐιοίδ άβ άοηι ΤΗίβΓΓγ Κυ^ηιΐΓά, άβηδ 
Ιβδ ΜέηιοίΓ6δ άβ Μ. ΤίΙΙβηιοη!, ά3ηδ Ιβδ Υίβ άβδ 
83ίηΙδ άβ Μ. Β3ίΙΙβΙ, οΐ ά3ηδ Ιβδ ουνΓ3§6δ άβδ 3υ- 
(ΓΟδ δ3ν3η1δ (]υΊ οηΙ(Γ3ν3ί11έ5υιΊβ ηηβηιβ 8υ]βΙ, β( 
Γ|υί ηίΐ3Γςιιβη( δί ρβυ ά'βδίίπιβ ρουΓ Μέ(8ρΙ)Γα5(β,5ΐ 
Γοη βη ΓβΐΓ3ηεΗ3ίΙ (ουΙ εβ ηυί νίβιιΐ άβ οβί έεη- 
ν3ΐη : ε3Γ δί Γοη ΓβηιοηΙβ ]υ<:(]υ*ί1 Ι3 δουΓεβ άβ 
ρΙυδίβυΓδ ΑεΙββ άβδ πΐΑΓίγΓδ β( άβδ Υίβδ (Ιβδ δ3ίη(δ, 
άοηΐ Γβδ δΑν3η(8 οηΐ εϋβΓ^έ ΙβυΓδ ουνΓβ^βδ, οη 

ΟΓβοδ οη( άοηηό & Μόΐ8ρΙΐΓ38(6. λΐίοΐιο] ΡβθΠυδ 8 
ίαίι υη ΐΓόδ Ι)β8υ ρ3η^£;γΓΐ(ΐυθ βηδοη I)οη^βυΓ.^1ριΜI 
Βητχηηί α Ι άί€ίη 27 ίηονβίηδ.Ίϊϊέοάοτβ Β8ΐ88σιοηθ 1008 
1)β3υΓουρ 88 βοΐΐβοΐίοη άβ Ιβ Υίβ άβ δ8ίηΐ8• ^808 
Ιϋ νιβ εοηοίΐΗ άβ βοηδίβηιίοορΙβ,Μΐι. 63. Ι^η 
ΑΙΐΒΐίυδ δουΐίβηΐ ςυβ ιΜόορΗΓβδίβ ό(8ϋ ΐΓ^-βΙηε^Γβ, 
θΐ ςαβ ε'οδί ρουΓ «νοίΓ Μ ΙΓορ άΓοΙΐ, ςαβ Ιββ Ιιέ- 
Γόιί(]υβδ δθ δοηΐ όΐβνόδ οοηΐΓβ ΙυΙ. Οφ ^ιιιβοιιιιιι 
$€ΗρΙ%8, ΗοΠοηάυδ, ςυβ Γοη ηαβί ρ8Γΐηί Ιβδ ρΐυδ 88- 
ν3ηΐ8 εΓίΐίςυβ» άυ άοΓΟίβΓ δΐέεΐβ, θηΐΓβρηι 8οη 
8ροΙο|[ίθ €οηΐΓ6 ΒθΙΐ8Γη)Ιη. II Ιϋεΐιβ άβ πιοηΐτβΓ ρ8Γ 
ρΙυδίβαΓδ Γ8Ϊ8οη8, ςυβ Ιβδ βχε^δ άβ ΜόΙβρΙΐΓβδίβ οβ 
δοηι ρ8δ δί όοοΓίηβδ ςυ'οη Γ& νουΐυ ριιΙ>Ιί6Γ, βΐ Αβ 
^υ8ι^ββΓ 18 εοηάυίιβ ςυ'Η 8 ιβηυβ ά8η8 δοη Β€€ΗίΙ 
άβ Ια Υη άβ$ ιαίη/ΐ. Β 11. Ιοίη. Ι, ΡτϋΒ^. ρ. 18, 
εοΐ. 2. 161 ΒΕ ΑϋΟΤΟΚΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΗΑ8Τ^Β. 162 

νβΓΓα ςα'ιιη ΐΓδδ ^ν^ίπά ηοχηΐτβ άβ οβδ ρίόοοδ οηΐ Α Ιβηΐ άβ Ια ιηέΓηο δοιίΓοβ βΐ άοηΐ ίΐ α ^1ι3ι^βέ 865 

έΐό οοιτιροδέβδ ρΛΓ ΜόΙαρΙίΓδίδΙβ,ου αη Γποϊηδ ίΐιΓίΙ ΜόιηοίΓβδ. 

Ιβδ α Γ.;Υϋβ8, ΓβΙουΛόβδ οΐ οοηδΟΓνέβδ έι ΙΈ^ίΙίδβ ; Οη η'βηΐΓβρΓβηά ρ3δ (1β ηιηαδδΟΓ ιοί ΙοϋΙ οβ ςπο €β ςαί ΓΏέπίβίΙ 1)ίβη, οβ δβηηΜβ,ίΐυ'οη Ιβ οίΙ^Ι αα 
πιοίηδ υηβ δβαΐβ Γοίδ οΐ ςυ'οη Ιϋί Γοηϋΐΐ (ΐϋοΙίΐυβ 
]υδΙίε6. 

8ί 1*οη αν&ίΐ (Ιεηι&ηϋέ έ Μ. ΑγιιαικΙ ά'ΛηϋίΙΙγ, 
(1*ού ί1 αν&ίΐ ΙίΓέ Ιθδ ΙιίδΙοίίβδ (Ιβ ρΐϋδίβυτδ δαίηΐδ 
φιί 86 ΐΓουνβηΙ ΙοιιΙ βηΙίέΓΟδ ϋαηδ δοη ΙίνΓβ ίηι- 
ρΓίιηέ ^ Ραπδ βη 1664, ςυί ροΓΐ6 ρουΓ ΙίΐΓβ : Υίϋ8 
άβ ρΙη8ίβην$ 8αίη(8 %11η8ΐΐ€8 άβ άίνβτ8 8ίέ€ΐ€8^ ραΐ' 
6χβΐΏρΐ6 Ια νί6 <16 δαίηΐ ΡοΓρ1ι;Γ6, ένέςυβ άβ Οβζα 
βη Ρ&ΙβδΙίηβ; εοΐΐβ άβ δαίοΐ ϋβ&η ε2ΐΙ}Ι)ϋβ ; εβίΐβ 
άβ δβίηΐ ΑϋΧϋηΙ, &1)1)έ ; ββΐϊβ άβ 8ΑΪηΙ Τΐιέοάοδβ, 
βορέηβυΓά^υο ιηοιΐ3δ(έΓ6 {Ιαηδία Ρ^ΙβδΙίηθ ; 06ΐ1β Μ. ΒαΐΙΙοΙ Ε βΓηρηηΙέ άβΜ6ΐ3ρ1ΐΓ8ί?Ιβ ϋαπδ δοη οο- 
νη^β ιΐο ι» νίβ ιΐβδ 8αίηΐ8,οβΐ3 ηοϋϊ» πιέηβΓβίΙ ΐΓορ 
ΙοίΌ.ΙΙ δϋίΠΐ (Ιοηο,ρουΓ ίποη ι1βδδβίη,(ΐ6 Γ0ΓηίΐΓ(|α6Ρ 
ςυβοο δαναηΐ οπΙίί}ηβ.ΐΓβοαβίΙΙί ΙουΙβδ ΙβδΥίβδίββ 
8αίηΙδ (Ιοηηόβδ ρπΓ Μ. ΑρηααΙά,βΙ ςυβ ηοαδ «νοηβ 
ΡθΐηαΓΓίυέ ανοϊΓ έιό ΙΐΓέβδ ιΐβ Μ6ΐ»ρΗΓ»8ΐ6. Οη ΛοίΙ 
γ ]οίη(ΐΓθ Ιοδ ΑοΙί'δ (Ιβδ παΓίγΓδ (Ιυ ΓβεϋβίΙ <1β ϋοιη 
ΤΙιίβΓΓγ Κυ^ηαΓί,ίΐυβ ηοϋδβνοηδ ΓβρροΓίέβ β! ηυΐ 
νίβηηβηΐ (Ιβ Ια πόιιιβ δουΓεβ.Μαίδ εβ ηβ 8οηΙ ρ&8 
Ιβδ δβυΐβδ ΗίδΙοίΓΒδ ηιΛαρΑΓί/ίίί'ίΜ^ί,ςϋβΜ.ΒαίΙΙβι 
αίΐ ίπδόΓέβδ (Ιαπ! δοη ουνΓβ^β : βη νοαί ά'αυίΓβδ 
ςιιί δβ ΐΓουνβηΙ Ιοϋΐ αυ Ιοη^ (Ι^πδ εβί αυΙβυΓ ^Γβε, 
δΐ Γοη βη βχοβρ^β δίχ οα δβρί άοηΐ Μ. Β&ϋΐβΐ ηΆ (ΐ6β8ίηΙδ»5ίΐ8,ίοηιΐ8ΐβϋΓϋβρΙϋ8ΪβϋΓΒΐηοη8δΙβΓβ8Β^^ ^^^^ .^^ ^^^^^ οοηδίΛέΓΕ- άαηδ ΙαΡαΙβδΙίηβ; εβίΐβ (Ιβ δ&ίπΐ Ιβαη Ιβ δίίβηοίβυχ, 
ένόςϋβ άβ ΟοΙοηΐβ,ρυίδ αΙ)1)έ άβ Ια ίαοΓβ άβ δαίηΐ 
8α1)α8;ιβ11θ ^β δαϊηίΕυΐγίΐυβ,ραΙη&ΓεΙιβάβεοηδ- 
(αηΐίηορίβ; εβίΐβ ίΐβ δαίηΐ ΐίιέοάοΓβ, αύϋέ (Ιυ πιο- 
ηαδΙέΓβϋβ 8ΐί'έ6,6ΐ6ν6(ΐυ6 άΆηαδίοδίορΙβ βη Οΰΐ- 
ΙαΙίε; εβίΐβ (Ιβ δαίηΐ ΤαΓαΙδο, ραΙπαΓοΙίϋ (Ιβ ϋοηδ- 
Ιαηΐίηορίβ; Ιβ ΤιαΐΙέ άβ Γβχϋ βΐ άβ Ια ΐΓαηδΙαίίοη 
άβδ Γβ1ί(ΐυ6δ άβ δαίηΐ ΝίεέρΙιοΓβ, ραΙπαΓεΙιβ άβ 
Οοη&ΙαηΐίηορΙβ; εβΠβ ιΐβ δαίηΐΝίεέΙαδ α1)1)6,6ΐ ρβιιΐ- 
6ΐΓβ (^ηβίςαβδ αϋΐΓβδ : δίΓοηανιί(,(1ί8-]β,(ΐ6η)αη(1έ 
^ εβ ^Γαηιΐ 1ιοη)πιβ (Ι'ού ίΐ α ΙΐΓέ (οαΐββ εβδ Υίβδ, 
ίΙ βύΐΓέροηϋυ δαηδ άούίο, ^η'βΐΐβδ δοηι ταρροΓίέβδ 
ραΓ 8υΓίυδ βΐ ραΓ ΒοΠαηόηδ.Μαϊδ δί Γοη αναίΐ ϋβ- 
ιηαη(1έ έ ε(^8 όβυχ Ιέ^ιβηάαίΓβδςυβΙΙβ βδΐ ΙαδουΓεβ 1)!βδ.ΤβΙ1βδ δοηΐ !βδ Υίβδίΐο δαίηΐ Μαπειβη ιΐβ Οοηβ- 
Ιαηΐίηορίβ, (Ιο ?αιηΙ Ιβαη ΓΑυιηόηίοΓ; ϋο δαίηΐ Ογρ 
βΐ δαίηΐ ^βαη,Π1ηΓιγΓδ βη Ε^^γρίβ-,ίΐβ δαίηΙΡο1γ«ιιεΙβ 
ιηαΓίΥΓ; άβ δθίηΐ ΤΙιέορΙιαηβ δϋρηοηιηιέ Ιβ Οοη^βδ- 
8β\ΐΓ; άβ δηιηΐ ΟίΓρβ,έν^ηυβ άβ ΤΗγαΙΪΓβ βη Λδίβ, 
βΐ (Ιβ δθδ εοηιρί^ηοηδ ; ίβ δαίπΐβ Μαηηί*, νίβΓ^β 
δοϋΙαίΓβ; (Ιβ δαΐβΐ ΑΡδέηβ, ρπβεορΙβϋΓ βΐ ^ουνβΓ- 
ηβιΐΓ (Ιβ ΓβιηρβΓίΠΓ Λροαίΐβ, ρπϊδ δοΙϋαίΓβ βη Ε^γρ- 
Ιβ; άβ δαίηΐ ΡαηιαΙβοη Iηβ^β^^η ιηαΗγΓ, βΐ (Ιβ δββ 
εοπιρα^ηοηβ; (Ιβδ δ^ίηίβδ Ροί, ΕδρόΓαηεβ βΐ ΟΗα- 
ηΐ6, δθβϋΓ8, νίβι^βδ, πιαΓίγΓβδ, βΐ Ηβ ΙβοΓ ηι6Γβ 
βαίηΐβ 8ορΗί6; ά^ δαίηΐβ ΑηαδΙαδβ νβπνβ, 9ΐ>1)β886 
ίΐβ Τίηιίβ (Ιαηδ Ια (ϊΓέεβ; άβ δαίηΐ ΑηιΐΓέ, 1ηΙ)ηη οα 
εοΐοηβΐ, ηιαΠγΓ, βΐ άβ δβδ εοπιρα^ηοηδ ; (Ιβ δαίηΐ ού ίΐδ Ιβδ οηΐ ρυίδέβδ, ίΐδ βϋδδβηΐ ανοϋβ Γηη β|α ο^^αίϊαβ οα Οιιίπαεβ.αηαείιΟΓέΙβ βη Ραΐβδίίηβ; άβ ΓαυίΓβ <ιυ'βΙΙβδ ηουβ νϊβηηβηΐ ϋβ ΜβΙαρΙΐΓ&δΙβ,ίΐαί 
Ιβδ α εοπιροδββδ ου (ΐαϋβδ αεοηςβΓνββδ αυ ηιοίηδ : 
ΛίΐΰίΟΓβ δ^ίηβοηβΜβΙαρΙινοΒίβ^οιχ βχΜαΙαρΙιταβΙβ^ 
άλΧ 8υπυδ• 

Ουοίηα'ίΐ γ αίΐ ρΙυδίβηΓδ ΑεΙβδ όβδ πιαΓίγτδ (Ιαηδ 
Ιβ ΓβευβΐΙ (ίβ (ίοπ) ΤΙιίβΓΓγ(^1ε{α ίβίβαα ΑίαΠι/Γηίη}^ 
ψύ η*οη( ροίηΐ ραδδέ ραΓ Ιβδ ιτιαίηδ άβ ΗέΙαρίίΓΟδΙβ 
βΐ (]υΊΙ η'α ρ9δ πκ^πιβ εοηηαβ; ίΙ γ βη α ροηΓίαηΙ 
([υβίςυββ-υηδ ςπΊΙδ ηουδ α οοηββΓνέδ βΐ (Ιοηΐ ηουδ 
Ιυΐ δΟΓΏΠίβδ Γβ(1βν8ΐ)1β8.6'β8ΐ ραΓ εβ εαηβΐ ςυβ ηουδ 
ανοηδ Γβςυ Ιβδ ΑεΙβδ (Ιβ 8αίηΙ ^υδ(^η Ιβ ΡΙιίΙοδορΙιβ, 
οοηοπιβΙβΓβεοηηαΗΜ. άοΤίΙΙβπιοηΙ; Ιβδ Αε1β8(ΐ6 
δαίηΐβ Α^αρβ,δαίηΙβΟΗίοηΐβ βΐ δαΐηΐβ ΐΓέηβ βοβαΓβ, δαίηΐ ΑΓέΙαδ βΐ άβ δβδ εοιηραςηοηβ,πιαΓίγΓδ βη ΑΓα- 
|}ίβ; άβ δαίηΐ ΙοαΓηίοβ,βΓηιίΙο, αΙ)ϋέ βη Βίΐΐιγηίβ ; 
(!β δΐίηΐ Τ)]έθ(1οΓΒ ά'Απιαδέ > (Ιαηδ Ιβ Ροη(, πιαΓ- 
ΙγΓ; άβ δαίηΐ Μβη.ιβ, πιαΓίγΓ βη Ρΐιπγζίβ ; άβ δαίηΐ 
Νίεοΐαδ,όνέ^υβ (ΙέΜ'ΐΓβ βη δγηβ; άβ δαίηΐ ϋαηίεΙ, 
δυΓηοηιηιέ Ιβ δ1]ϋ(β, δοΙίΙαίΓβ ; βΐ (Ιβ ρΙυδίβυΓδ 
αυΐΓβδ ({υ'οη οηιβΙ ρουΓ η*6(Γβ ραδ ΐΓορ Ιοη{[. 

II ΓαυΙ δβ δουνβηΐΓ ηυβ ηυαηιΐ οη αναηοβ ςυβ 
Μ.ΑΓηαυιΙ,Μ.(1βΤίΙΙβιηοηΙβΙ Μ. ΒαίΙΙβΙ, οηΐ ταρ- 
ροΓίέ αυ Ιοπ^ ςυβίηυβδ-υηβδ (Ιβδ Υίβδ (Ιβδ 8αίη1δ 
ηυ^οη αΐΐηύυβ^ ΜόίαρΙΐΓ&δΙβ,εβΙα νβιιΐ άϊΓβ ςυΊΙδ 
οηΐ εοηδβΓΥέ Ιβ Γοη(Ιδ άβ ΓΙιίδΙοίΓβ ο( ςα*ίΙδ η'βη 
οη( ΓβίΓΑϊίεΙιέ ςυο (ΐυ6)(ΐυβδ ΓαΐΙδ η)ίΓαευΙβοχ,(ΐυβ1' βΐ ΙβυΓδ οοηιραςηβδ π)αΓΐγΓβδ; εβυχ άβ δαίηΐ Οί(Ιγ- ηυβδ ρΓ0(1ΐ§βδ (|υί ηβ δοηΐ ραδ άβ ϊβ\ιτ ^ούί, οη πιβ βί άβ δαίϋΐ6ΤΙιέθ(1θΓ6 γίβΓ^β,ηιαΓίγΓδ ; εβυχ άβ 
δαίηΐβ ΡΙιβΓϋυΙβ ου ΤαΓΐ)υΐρ, τΐβΓ^β βΐ ιηαΠγΓβ,βΙ 
αυΐΓβδ πιαΓίγΓβ (Ιβ ΡβΓδβ Ηουδ δαροΓ, εβυχ άβ δαίηΐ 
δαάοΐΐι, ένέί^υβ (Ιβ δέίβυείβ βΐ άβ ΟΐέδίρΙιοη βη 
ΡβΓδβ,ιηαΓίγΓ; εβυχ άβ δ&ίηΐ δαΙ)αδ,6οΙΙι (Ιβ ηαιίοη, 
πιαΓίγΓ; εβυχ άβδαίηΐΒαιΙέα^β,αΙΙ^έ βη ΡβΓδβ,ηιαΓ- 
ΙγΓ.Τουδ εβδ ΑεΙβδ, βΐ ρΙυδίβυΓδ αυΐΓβδ ςυβ δυΓίυδ 
α11π1)υβ ά ΜέΙαρΙίΓΟδΙβ,δβ ΐΓουνβηΙ ροΓπιΐ Ιβδ ΑεΙβδ 
εΐιοίδίδ (Ιβ (Ιοπι ΚυγηαΠ. Μ. άβ ΤίΙΙβπιοηΙ α ίαίΐ 
ΓΗίδΙοίΓβ άβ Ιουβ εβδ 8&ίηΐ8,(]υ*ίΙ α ΙΪΓέβδ (Ιυ ΓβευβίΙ 
(Ιβδ ΑεΙβδ 8ίη<^ΟΓβ8 (Ιβ εβ βαναηΐ 1)όηέ(ϋε1ίη, βΐ 
ραΓ εοη8έ<ιυβηΙ εοπ)πιβν6ηαηΙ(1βΜόΙ&ρΙ)ΓαδΚβ.Οη 
ρουΓΓΕίΐ 1)ίβη βηεοΓβ βη πιαΓηαβΓ ά'αυίΓββ ςυί δΟΓ- ({υβίςυβδ είΓεοηδΙαηεβδ Ιέ,^έΓβδ ςιΓΐΙδ οηΐ ]υ^έ 2ι 
ρΓοροδ (ΙΌιηβΐΐΓβ.Μαίδ ρουΓ Ιβδ ΑεΙβδ (Ιβδ ηιαΠγΓβ 
ηυίνίβηηβηΐ (Ιβ ΜόίαρΗΓαδΙβ, βΐ (]υβ (Ιοιη ΤΗίοΓΓγ 
ΚυγηαΓί α πιί5(Ιαηδδοπ ΓβευβίΙ, ίΐδ γ βοηΙ δαηδ αυ- 
ευηβ αΙΙέπαϋοη, β( (Ιβ Ια ιηόηιβ πιαηί^Γβ ςυ'ίΙ Ιβδ α 
ΐΓουν6& (Ιαηδ Ιβδ ηιαηυδεπίδ βΐ (Ιαηδ Ιβδ ίτηρπιηέδ: 
εαΓ ςυοίςυβ εβδ Αείβδ αϊιηΐ ραδδέ ραΓ Ιβ εαηαΙ άβ 
ΜέίαρΙίΓαδΙο, ίΐδ η*βη οηΐ Γβςυ αυευηβ ΙαεΙιβ. 

Ι1δ6ΐηΙ}Ιβ,αρΓέδ εο1α,(ΐυ*οη ιΐοίΐ εοηνβηίΓ()β (Ιβυχ 
εΙιοδΟδ: Ι< ρΓβηιΐύΓβ, ηυυ εβδ βαναηΐδ εΓίΙί(ΐυ6δ οοΐ 
ΙΐΓέ ϋίβη (Ιβδε1ιο^)βδ (Ιβ εβ Ιέ^βη(1αΊΓ6 (;Γ6ε,4|υοί(]υ6 
Μ.ϋβΤϋΙβπιοηΙ βύΐ (ΙίΙ ηηΊΙ ηβ ^β οτοι/αίί ρα» οΜ- 
ρέ ά^ανοίί; αηβηη έ^ατά αηχ Μ$Μη$ άβ ιβί αιι« 163 ϋ£ ΑυΟΤΟΚΙΤΑΤΕ ΗΕΤΛΡΗΗΑ3Τ^β. 1(1 Οηγ; β( 406 Μ. ΒαίΙΙβΙ βύΐ ρΓοπήβ βυ ρυΐιΐίο ςα*ί/ Α ρίοδίβυη ιηοηαβΙέΓββ 4λη« Ια Ρ&Ιββίίηβ,βΙ Λβ $ληΐ 
ίαΜΙ^ηάταϋ ά^βηιρίύΐ/η άαη8$οη οι/ιτ/ι^«, €ΐ ά6 ΐββη Ιι^ δίΙβηΙΙβυχ» ρλΓ βγτίΙΙβ, ΓβΙίβίβοχ ιΐβ »Ι« 

8^505 ? Νβ 8&ίΐ-οη ρΑ8 ςαΈυ8(ιΐΙΐθ,ρΓ6ΐτ•, « εοη- %0ΜΜ6Τ ίηίίηβ ά€Ζ αηΐ€ηγ$ άέΰήέζ ί€ΐ$ ηηβ Μέία- 
ρίΓα»ΐ0. \^Λ 86εοη(Ιβ 68ΐ, ςυΊΙβ οηΐ έ(έ ρβΓβυαίΙέ^ 
ςυβ Ι6 ηοπι ιΐβ εβί έοπν^Ιη ηβ ροα?«ίΙ %ύ^Γβ ΑοΙο- 
ηΐ6Γ Ι69 Γ•ίΐ8 ςυ'ίΐβ αυΓ&ίβηΙ ιρρυγββ δΟΓ 8οη (έ- 
πιοί^ηΑ^β» ηί ΓιίΓβΙ>68αεουρ ϋ^ϋοηηβυΓ ^ ΐ6υΓ8 ου- 
νΓΑ|β8Χ'68ΐ 8208 (ΙοοΙβ ροοΓ εβΙΙβ Γοίβοπ ςυΊΙδ ηβ 
Ιβ είίθοί ρΐ8,6ΐςιιΊΐ8 ββ εΓοίβηΙ (ΙΊδρβηδέ*) ιη6πΐ6<ΐ6 
Ιβ ηοιηιηβΓ (Ιιηβ Ιβ8 εΗοβββ ςυί νίβηηβηΐ (Ιβ Ιυί. 
Οη νοίΐ βη 6β6ΐςυΊΐ8 86 οοιιΐι^ηίβηΐ Λβ ά'ιτβ ηα'υηβ 
Ιι!8ΐοίΓ6»6 ΐΓουνβ (Ιαη» ϋροιηΑη,ΙίοηΙ)ηΓ^«δυπυ8| 
ΒαΓοηίυ8,ΒοΙΐΑΐΐ(Ιυ8,83ΐι$ ΓαΐΓβ λίκυηβ πιβηΐίοη άβ 
ΙΙέΐΑρΙΐΓΑ8ΐο.1ΐΑί8 81 1*011 οοη8υΙ(6 εββ Ιέ|$6η(ΐΑίΓ68, 
οη νβΓΓΑ ςυΊΙβ ηβ ΓοηΙ ςυβ Γ&ρρβΓίβΓ εβ8 Γ&ίΙβ, β1 (ΙιιΊΐ8 Ι68 ΑΐΙτΙΙιυβηΙ λοβΙβυΙβϋΓ (Γβε: ΑηοΙογθ 8%- ^^έύ'ιβ,άοηί ΙΈ^Πββ εέΙ^ΙΐΓβ Ια ηέιηοΪΓβ Ιββ 15,93 πΐΑΓ^β βη ηοΐβ, αρηά ΕίαβΜηηι, ο1 ηοη ρ&8 αρηά 
ϋίίΗίΐτη,ζοΐίίϊηβ Ιβ ρΓ&Ιίςΐ!βη( εβ8 88ν&πΐ8 : ροαΓ- 
ηαοί (Ιοηε ; ιοΓα-Ι-ϋ ηποίςυβ βχεβρίίοη ροαΓ Μέ- 
ΙβρΙίΓΜίβ Υ 

Ι ΠΙ. — Εχαηαη άα τα\$οη$ ροητ Ιύ$(ΐη6!ΐ€$ 168 
ΰΓΗίαη^ί $6 ρτέΐβιιάΰηί αΐίΙοΓί$έ$ ά ηβ ροίηΐ ΰϊ- 
Ι€ν ΜέίαρΚτα$ί€^ ηιίηιβ άαη$ ΐ€$ ώθ8€9 ςηΊΙι^ 

Ουοί(|(ΐβ ηου8 ι;οη8, (ΙίΓοηΙ ρβαΙ-ΑΐΓβ εββ 5α- 
νιηΐ8 (ΒβΊΙΙ. Οί8€. ρ&κ. 58), ςυαηΐίΐέ ϋβ Υίββ (Ιββ 
8•Ιηΐ8ηυΌη αΐΐηϋυβλ ΜϋαρΗπίί^Ιβ,εβρβηιΙαηΙ ίέο 
ΑΙΙ•ΙΙθ8 ίιΐ88ηΐ Ιο άΙββιΜη'ΐΏι'ηι ϊΐβ εβ ςυΙ «ρρ^ηίοπΐ 
ΑεοΙύκβηϋιίΓΟ (1*ανβο εβ ςηΙ Ιυί β5( έΙτ&η^βΓ, η'&ογϊβηηβΐ άβ εοΐΐβ βουΓεβ εοιτοπιριιβ. Γβεοηηιι ηυβ εβη( νίπ^Ι- άβιιχ Υίβδ άβ 5Α Γλςοη, β( 
βίη(| εβηΚ ΐΓβηΙβ-πβαΓίαηΐ Υίββ .ιαβΡαηέκχΓίηαββ ου 
ΕΙο^ββ Ιιίϋοηηυβ8, ηιιί ροΓίβηΙ ίΑυβββιηβηΙ 8οη 
ηοπι. Νβ ΐΓουνβ-Ι-οη ραβ βη οΙΓβΙ ςυβ Ια Υίβ άβ 
8ΑίηΙ ΡθΓ|»Ιι;Γβ,έν^ςυβ (Ιβ β^ιβ,β^ΐ βεΓίΙβ ρ8Γ ΗβΓε 
8οη (ΙίβείρΙϋ ; εβΙΙβ (Ιο ββίηΐ ΑυχβηΙ ρ•Γ υη ΑυΙουΓ 
£οη1βιπροΓΑίη ; ςβΙΙβ (Ιβ 88ίηΙ 8βΙ)Α8, 8ΐΐ| έηβιΐΓ άβ 

{,Ι) 4οοΐ]υο8 ά• Υοταριηύ, ΟοηιίηΙεβΙη• ςυί 681 ία- 
>υΓ άβ €«( ουνΓ8β'\4ΐ3ίΐ η*^ Ιι ν8Γ8{[(τΙο, ροΐίιβ νίΙΙβ 
ιΐβ Ιβ οΑιβ άβ Κ^κυΓίβ ι^ηίΓο ϋβηοβ «^ι δανοηβ. Υίν^^ 
<11ΐ <ιηο εβίιβ Ι«4^9#ιι^ ιΓΟγ ηο ριυι βυοιγ έ\έ όοτιΐβ 
ςιιβ ρ»Γ υη Ηοηιηβ ςηι βνβΗ «μ^ 6οιιολ« ά$[€Τ€ίΜΛ 
£(»Μ^ ιί• ρίοΜ^. ϋΜροηεο ΓβρρβΙΙβ υηβ υα€Λέ$ /βΓ- 
τί• Λ$ ΐΜΐι•»!!!•!. ΒοΙΙ•ηΑυ8, (οιη. Ι, Ρί4]ύ€•, ρβ^. δί ςυβίηα^υη νουΐ^ίΐ 8*ίηΙέΓ688βΓ & εβ ςαϊ Γ0(αΗ• 
Μέ(αρ1ΐΓ35ΐβ, ηβ ρουΓΓ&ίΐ-ϋ ηβη τέρϋςαβΓ «αχ ηί- 
8οη8 άβ εβ8 επΙίςυββΥ Ροιιτηοοί ηβ Ιβ ρ« οίΐβτ ρον 
€β ςυί τίβηΐ άβ Ιυί, ΙβυΓ άβη]βη(ΙβΓΜ(•οη (ΒοΙΙαμΙ 
Ιοηι. ι,^αην.^η ρΓ(τ/ ,ρΛηιι,οοΙ, Ι)?ΡοιιτηυοίΜ 
ρ«8 άίτβ ςυβ ε*β$1 (Ιβ Ιυί ςυβ ηου8 8ΐ?οο« Ιβ• Υίβι 
<Ιβ8 8&ίη(8 ςυ'ίΙ & οοιηρο8^β8,βΙ ςυΐ βοηΐ Αβ η &- 

<0.βηΐΓθρΓ6ηά 88 (Ιόίβη^β εοηΐΓβ ΥαίββΙίαι οι βοηΐη 
Υίιτ^.1ι68 000018 βι 165 430011108 8ρρβΙ1βηΐ ΜΜίΑβ•- 
Γτιιχ 43εςυβ8 άβ νοΓ&βίηβ (Β8ίΙΙ(*ΐ Οίκ. ρ. 60). 

(6) ε'β8ΐ ΟΙβυάβ 1• Βου6,)3(Όΐ)ίη ΙγοοΜίΑ, ηαΐΒ 
Γβνυ 6ΐ βυ^αιβοιό Ια ί^^^ιϋβ ά'ΟΓ,βΧ ςαίτίνβα βΟΜ 
Ι«οοΙ^ XII βι ΡΓβηςοΙδ Ι. ρο8έ εβΙΙβ άβ ΒΆΐηϊ ΕυΙΙιχηυβ, ρΑΐτίλΓΟΙιβ 4β (Ιομ- 
1&η(ίηορΐ6;6βοΓββ ΚΙβυ8β,ςβΙΙβ ιΐβ •ΑίηΐΤΙιέοιΙοη, 
Λ])έ; ΐ£;η&οβ,έν6ηυβ ίΐβ Μεέβ, οβΙΙβ ϋβ βλϊηΐΤι- 
Γ&ί86, ραΙη&ΓβΙιβ άβ ΟοηδΙχηΙίηορΙβ ; ΤΙιέορΙιΐΜ, 
ρΓ«(Γβ, Ιβ ΐΓΑίΐέ άβ Ι'βχιΙ βΐ άβ Ι« Ιηη^Ιχΰοα άα 
Γβΐίηηβδ (Ιβ δλίηΐ ΝίοέρΙιοΓβ; βπΒη ΤΙιέοβΙέτίεΙβ, 
εβΙΙβ άβ Νίεέ(α$ ΛΜ, 8οη ιη&Ιίτβ 7 Οη ββΐ βηεΗΐ 
ρβΓδυΑάέ, •^ουIβ^οηI εββ οη'.Ιηαβι, ςϋβ ΙοιιΙβδΙα 
νίβ8 (Ιβ$ δ:ιίοΐ5 έεήΐβδ βη {Γβο,ςαί ηουβ ηϋβιΐ, 
ηβ 8οηΐ ρ38 άβ ΗέΙ&ρΙ)Γ&8ΐβ: οη ρβυΙ ιηβΙΙτβ άβ β• 
ηοιηΙ)Γβ ΙΊιίδΙοίΓβ άβ 88ίη1 4β&η βλίγϋίΐβ, €«11β Μ 
5λίηυβ&π ΓΑυπιόηίβΓ,εβΙΙβ άβ 8Αίηΐ6Χ&ηβο«Βι• βΐ 24 ]8η¥ί6Γ; βΐ ρΙυ8ίβυΓ8 &υ'Γ6β ςα'ίΙ κηϊΙ ίοι- 
ΙίΙβ άβ ηρροΓίβΓ ίεί. 

Οβ ρΙυβ,άίΓοηΙ βηεοΓβ εβ8 8βν«ηΐ8, ςιηηά ηοιι 
&υποη8 ^οβίςυβδ Υίββ άβ8 8βιηΐ8 ιΐβ Ια ί&ςοΒ άβΙΗ• 
(βρΙΐΓ88ΐβ, η ηηβ ρΙυδίβυΓβ ΑηηίβηΙ Ρ9βμ6 ρβτ 8Μ 
πΐΑίηβ,οη ηβ ροοΓΓαίΙ Ιυί ΑοεοΓάβΓ ςυβ Ιβ ϋΐτβάβ 
ρΙοχ$αΙβΐίΓ^οΐϊ ίίηίβνροΙαίβητΜ βί Γοη τβοΙ,εβΙιί 
ά*ΑηΙβοΓ,π]8ί8ά*υη ρίΙο;ΑΐιΙβ «οΙβυΓ : €ΜΤ αηοΛ 
6(Γβ βη άΓοϋ άβ ΙβηΐΓ,ί) Γέ^βΓά άβ η οοΗβεϋοη,Ιι 
πι6πιβ εοηάυίΐβ ςα'οηΐ Ιβηυβ άβοχ β^ΑίιΑβ ειπίί- 
ηιυχ έ Γ^^ΕΓά άβ Ι& Ιέρβηάβ άίοτ (5). Ι β ρκοίβ; 
(]υί6$ΐΒβΙΐΑΓΠί)ίη, η*α ραβ ^ο([έ$οη&αι61I^(^^ 
ά'6ΐΓ6 ηοπιπιββη αυεαη 6ηάΓθίΙ(ΒαίΙΙ. ΐΜοη€ ΜβΙαρΚτΜίβ^οηβχ Μ€ΐαρΗΓα$ίβ,οοηϊίΤϊβ οη 
ΐΓουνβ βη εβηΐ βηάΓοίΙδ ά^ηβ δοΓιυδ, ΒοΙΙαοάυδ βΐ 

1 68 ΑΟίΓββ. 

ίβ ηβ8&ί8 81 εβΙΙβ πι&ηίέΓβ άβ είΙβΓ α ρΑΓυ Α896Χ 

βχΑΟΙβ & εββ 8ΑνΑηΐ8 : ιπΑίβ ίΙ γ Α Ιίοη άβ ΙΆρρΑ- 

ΓβηεβηυΊΐ8η*ΑρρΓουνβΓ8ίβο(ρΑ8ΐΑ εοοάυίΐβ ά'υη 

ΑοηνΑΐη, ςυί, ΑνΑηΙ ιηί8 βη ΓΜπςλίδ ΓΙιί8(οι>β άβ8 

πΐΑΓίγηάβ ίγοη. είΙβΓΑΐΙ ρουΓ ο^Ια δοΓίυδ» αρνά 

Λ'ιΐΓ/ϋΐτι,οϋ 8β οοηΙβηΙβΓΑΪι άβ άίΓο ηυ'βΙΙββδίΓΑρ- 

ροΓΚέβρΑΓ δϋην8(Τοπι. III, 2 Ιο».). Οαγ ηυοίςυ'ίΙ 

βοΊΐ υγαΊ ηυβ εβ 8ΑνΑηΙ («ΙΐΑΓίΓβυχ αΊΙ \η$έΐέ άΆΐί» 8Α 

βοΐίβεΐίοη Ια ΙβΙίΓο άββ έ^Ιίδββ άβΚ;οη βΐ άβ Υίβη- 

ηβ, ΙοογΙιαπΙ ΙβυΓ8 π)Αγ1;γ8, ηέΑαΐΓ.οίη8 εοπιπιβ ίΙ 

Ανουβ ηυΈυ8έΙ)β ηου8 α εοηββρνέ οβΙΙβ ρίέεβ βΐ νί€ά€$8αίηΐ8),β{ ΒαΓοηίυβ,ςιιί β8( Ιβ Αβοοβλ,ή 

ςυΊΙ Γα ίηβόΓ^β άΑΟδ βοπ ΙΙίδΙοίΓβ,ίΙ ββπιΙΙβ ςυβ Ια ^πΑηΙ άβ άίπιίηυβΓ Ιβ ρΗχ άβ 8β8 ηοίββ αογ ΙβΙΐΝ 

πΐΑηϋΓβΟΓάίηΑίΓβάβ είΙθΓοβΚοΙβΙΐΓβ,δβΓΑίΙάβ Ια ΐγΓοΙο^βΓοπίΑΐη, &ί Γοη; το;ΑίΙ υη ηοιη ςίΜ Ιη ι 

Λοηηβτ ά*Λοτά βη ηοίΓβ Ιαο^υβ βΐ άβ πιβΙΐΓβ Ιι Ια πιοηβίΓοβυδββ ΟεΙίοηδ άβ Ια Ι^ρβηίΙϋξΓύΓΠύίΐοΧ Ι 

άέδΙιοηοΓέ, Απιίβυχ Αίπιέ ηοιηιηβΓ υη «υΐΓβ ποίϋ 
οοηηυ ςυί βη α άοηηέ υηβ ηοονβΙΙβ όάίΐϊοη (β).1α 
βχεέδ, Ιβ8 ίιτιρο5ΐϋΓ68, βΙΙβ8 πιβηβοη^ββ άο ΜΑι- 
ρΙΐΓΑ8ΐβ Γοη( (βΙΙβηβηΙ άέεηέ,ςυ*!! α ροΓίΙυΙοοΙ• 
Ια ΓέρυΐΑΐίοη ςυβ &β8 ΐΓΑΥΑυχ ΑΟΓΑίβηΙ ρο Ιηϊ οΜ• 
ΙβΓ: άβ ΒοΠβ ηηβ Ιβ8 8»νΑη(8 ηβ 8β βτοίβηΐ ρΑ8 οΜί- 
§έ8 άβ Ιβ ηοπιίΑβΓ άΑΟδ Ιβοη ουνη^ββ, εηΐ(ηιι1 
άβη άίπιίηυβΓ Ιβ ρΓΪχ,βΐ άβ ΓβΙηΙβΓ Ιβ ΙοΰΙοαι^βΐ 
γογαϊΐ υη ηοιη ςηβ 8(8 ιηο7ί8ίΓη€η^^$ βεϋοια Μΐ 
έάΐίοηοΓό. Α'\η$\ ίΐβ ΑίπιβηΙ πίβυχ ηοπιηιβΓβαποι, 
ΒΑΓοηίυ8,ΒοΙΐΑηάυ8,βΙ Ιββ ΑυΐΓββ ηηί οηΙ ΓΜυβίΙΙί 
ςυβίςυβδ-υηβδ άβ8 Υίβδ άββ 8Αίηΐ8, ηοοίςυ^βΙΙα 165 ΒΕ ΑϋβΤΟΗΙΤΑΤΕ ΜΕ!ΤΑΡβΚΑ8ΤΛ• 166 ι ςοη(7);€θπιιη6 €6ΐΐ68 άβ β&ίηΐ ΜιίΓεΙβη άβ ΟοηβΙ&η- 

I Ιϊηορίβ, άβ 83ίη( ΡοΙγβυοΙβ ηοΗΤίγΓ, άβ 8&ίηΙ Ιββη 

Ι ΓΑαιηόηίβΓ, άβ 8&ίη1 Τ1ΐ€θ(1θ8β 1β 6έηο1)ί&Γςυ6,(ΐ6 

( ΜΪηΙ Ιβ&η βΧάβ 8&ίη1 6;γ πΐ8η;Γ8 βη Ε^^ρΙβ,βΙ ρΐα- 

Ιι ιίβιΐΓβ Αυ(Γ68 ςυβ δυηιΐ8 βΙΙηΒιιβ λ €6 1έ^€η(Ι»Γ€, 

ι Αηϋίοτβ8ιΐ9ηβοη6 ΜβίαρΗτΜβ'ί ΡοοΓηαοί οβ ηουβ 

ρ•8 ΑΥβΓίΐΓ ^6 €6ΐΙβ8 ηα*ίΙ 8 ΓβΥΐιβδ ου ΓβΙουοΙιέ68,6ΐ 

ςαΐ 8οηΙ βη ΐΓέ8 ^ηπά ηοαιΙ>Γ6: (ο ηιηβ Ιβ8 Υίββ άβ 

8λίηΙ 8ίιηέοιι δΙγΙίΙβ,Ίβ 8&ίηΙ ΑυχβηΙ ιιΙ>Μ,(ΐ68&ίη1 

8ιΙ>Α8,(ΐ6 88^ηι^β&ιι Ι6 δϋβηΐίβαχ, (Ιβ βΑΐηΙ Τ&Γέββ, 

Αβ 88ίηΐΝκέρ1ιοΓ6 ρ&ΙηατοΙιβιίθόοηδίΒΐιΙίηορΙβ,ϋβ 

βλίπΐ Νί€έ(&8, 61 ρΓ€8ΐ|υβ 1008 1β8 ιυΐΓθβ» (|υί οηΙ 

ρ&8»έ ρ^Γ 868 ιη2ίη8? Οίατ οη οβ βΑϋΓβίΙ άίδεοηνβοΪΓ 

\ ςυ'ίΐ ηβ 1β8 &ί( ρ&Γ&ρΙΐΓΑ8έβ8,βΙ ςυ'ϋ η* ν ΑΐΙ •^ου1έ 

ι ρΐυδίβυη 6ΐΐ08β8. ΡουΓ^υοί βηβη ηβ ρ&8 άΐΓβ ηαβ 

ε'ββΐ Ιϋί ςυί ηουβ α ΰοη8βΓνέ 168 νΐβ8 β( Ιβ8 Αε(β8 

<Ιβ8 881018 Αυιηυβΐ8 Π η*& ροίηΐ Ιουείιέ,βΐ ηυ*ί1 οουβ 

ο άοηηέδ (1&η8 ΙβιΐΓ ρυΓ(Ίβοπκίη8ΐβ?Ιι68ΑοΙβ8 (Ια 

ΙΩ&Γΐ;Γβ άβ 88101 ^ϋ8ι^η 80ηΙ άβ οβ ΟΟίηΙΐΓβ, 80881 

Ι>ίβο ςυβ εβυχ άβ 8&ίη1β Αςβρβ,ιΐθ 88ίο1β βΐιίοηίβ, 
άβ88ΐοΙβΐΓέηβ9 8(ΒυΓ8, ηΐ8Γΐ;Γβ8,(ΐ6 βαίηΐ Ββίίβηιβ 
βΐιΐιέ βη ΡβΓ8β,6ΐ ιη8Γΐ}Γ ; (Ιβ 88ίοΙ δ.ιΙΐ88^6οΐΗ (1β 
ιι&Ιίοη«ιη&Γΐ;Γ; άβ 88ίηΙ Οί(1;ιηβ βΐ άβ 8&ϊη1β Τΐιέο- 

(ΙΟΓβ νΙθΓξβ, ΐη8Γΐ}Γ8; ϋβ 8810(6 ΡΙιβΓίηιΙβ νί6Γ{;6 βΐ 
πιβη^Γβ; βΐ άβ ηυβΙςυβ8 8υΐΓβ8 ςυβ ηου8 8νοη8(ΐ8η8 
(Ουίβ ΙβϋΓ ρΟΓβΐέ» 6( (]0β ΟοπιΤΙιίβΓΓ} Κο;ο8Γ( 8 

Γβεοοηυ £(Γβ8886Ζ8υΙΙιβο(ίςοβ8, ροοΓ ιηέήΙβΓ άβ 

ΐΓΟανβΓ ρΐ80β <1808 800 ΓβΟυβίΙ (1β8 Α€(β8 €1)01818. 

Ογ ίΙ 68ΐ 80ΓρΓ608α1 ςοβ Μ. ΒβίϋθΙ,ρΟΟΓ ΟβΓίβΟ 
άΐΓβ (Ιβ Μ. ΑΓοβυΙά ά'ΑηάίΙΙ;, άβ Μ.(1β ΤϋΙβηιοοΙ, 
(1βΟοηίΐΤΗί6ΓΓ;,&;8η( Λί9Τ%1 8θο οαΥΓ8Κβ(]βΙθϋ(β8 
€β8 ρί6θ68,β( (Ιβ ρΙϋ8ίβυΓ8 8αΐΓΡ8 ςοί &ρρ8ηίβοαβοΙ 

)ΐ 068 1Γ018 0188568, ί1 Π6 86 8θίΐ ρ88 ΟΓΟ θ\Α\%ί (Ιβ 
ΓβΟϋΓβ ηυ6ΐηα6]ΐ]8ΐίθ6λΜέ(8ρΙΐΓ88ί6:08Γ (]118η(1 00 
Ο0€0Γά6Γ8ί( ^1 065 0Γί(ίηυ68 ςοΊΙδ η'οηΐ ρ88 ΙίΓέ(ΐ68 
βΧ(Γ8ί(8 ΐΓέ3-0θη8ίάέΓ8Μ68, 01 Π)6πΐβ Γ8ρρθΓΐέ (1β8 
Υί68 (Ιβ 8810(8 ςαβ 06( έθΓίν8ίη 8 00Πΐρ08έ68 (Ιβ 800 

ίοοάδ,ίΐ 86πι1)1θ ηοβ ςα80(Ι ίΙ ο'βυΓβϋ Γβη(Ιυ ά*8α- 

ΐΓβ3 8βΓνίθ6β λ ΓΕ|^Ιί8β, ςοβ (Ιβ ΟΟΟδβΓνβΓ 00 §Γ80(Ι 
ηθΐη1)Γ6(]β 0)0000160(8 80€ί6η8,άθθ(6ΐΐ6 86Γ8ί(ρη- 

?έβ 8808 868 8οίο8,οβΐ8 πιέΗΐβίΙ 5ίβο ςοΌο 06 Ιοί 
ό(^( ρ88 βο(ίέΓβηί)βο( Ια ^ΙοΙγο ηοί 6•( ]ο8(βπ)βοΙ 

(Ινβ έ 00 8ΐ ΚΓ80(1 ΐΓ8Υ8ίΙ. 

Οο οί(β (008 1β8 ^οο^8 Εο851)β (Ιβ εέ88Γέβ,ροοΓ 
ΓΙιίβΙοίΓβ (1υ σ)8Γ(χΓβ άβ 8βίου8οςοβ8 ρΓβηοίβΓ ένΑ- 
ςυβ άβ 1έηΐ88ΐβηι,ά6 88ίο( δίηιέοο, άβ 88ίο( Ρ(οΙο- 
η)έβ, (]β88ίη( Ιιοοίβο; (168 88ίηΐ8 Ιιέϋΐιί(Ιβ,ΡΙο(8Γ- 

ςοβ β( ΐ6ΟΓ8ΟΟ!θρ80ΟΟΟ9;(Ιβ 88{η(βΡθΐ8α)ίέθθ,νΐ6Γ(|[θ 

(1Ά1βχ8θάπβ,άοοΙ ρβτΐβ 88ΐο( Οβοΐ8 ένέηοβ ιΐβ Ιβ 

Πΐ6η)β νίΙΙβ (1808 88 ΙβΚΓβ & Ρ8ΐΐί61ΐ; (Ιβ 88ίθ( Μ8Γίθ 
8θΙ(ΐ8(,6ΐ(ΐ6 ρ1θ8!60Γ8 8θ(ΓΘ8:4]Οθί(|06 Οβ( ΙΐίδΙΟΓίβΟ 
ηβ 8θίΙ ρ88 Γ80(β0Γ ^6 068 Αθ(β8, 03818 860 1 6 ΠΙ θθ( 

ρ8Γ0β ςο'ίΙ 60 Γ8ρροΓ(6 ςοβίςοββ βΧ(Γ8ίΐ8,6(ςθΊ1 168 
8 οοο8βητέ8& ΙΈ(1ί86:6(Γοο ογοΙγ&Κ οβ Ιοί Γ60(ΐΓβ 

ρ88 8886Ζ (Ιβ ]α8(ίθβ,60 ρ8Γΐ8θ(άβ Οβ8 88ίθ(8 Π)8Γ- 

(;Γ8,4οβ άβ ηβ οίΙβΓ ςοβ ΚοίΰΟι Μυ8θο1ο8,61ιη8- Α !ορΗθΓ8οο,οο Η.(1β ν8ΐοί8,ηαίοο( Γ8ί( (Ιββ ΐΓ8(1αο- 

Ιίθ08 (Ιβ8 00νΓ8£68 άβ Οβί ΙΐίβίΟΓΪΐΐΟ: 00 06ΟΧ ςοΐ 60 

οη( ίοδέΓέ ηυ6ΐΓ|υ63ΓΓ8β(η60(8(ΐ8η8 1β0Γ8 έοπ(8.ΙΙ 

86Π)Ι)1β ρ8Γ Ι8 Π)£π)β Γ8ί800 (106 1θΓ8(10β ΓοΟ Γ8ρ• 

ρΟΓίβ ΓΗί8(θίΓ6 (Ιβ ςοβΙςο6 88ΐο(,ρ8Γ(1οοΙϋΓβπ)βοΙ 
ςο&ο(Ι βΙΙβ 68( (Ιο οοιοΙ)Γβ (Ιβ οβΙΙβδ ηοί ρ^ονβοί 

Ρ3886Γ ρ0ΟΓ8υ(1ΐ6θ(ίςυ68,6( ςθβΜέ(8ρ1ΐ1*Α8(β 0008 

8 οοηββΓνέβδ, ίΙ γ 8 άβ Γΐο]θ8(ίθ6 ^ 06 οίΙβΓ ςοθ 
Ιιίροπ)8θ, 8οπυ8, Β8Γθοίυ8, Βο1ΐ8θάο8,ηο1 ΙββοοΙ 
άοοηέ68 60 Ι8(ίη, 8808 ΓβϊΓβ 0)60(100 άβ Μέΐ8- 

ρΙΐΓ88(6 άθθ( 068 Ιέ{6θά8ίΓβ8 1β8 Οθ( (ίτύββ. 

Εθβθ,ρΙϋ8 068 0Π(ί(|Ο68 1&θ1ΐ6θ( άβ άήΟΟΟΨΓΪΓΐββ 
ίοβάέΗ(έ8 άβ ΜΟ(8ρΙΐΓ88(6,βΙ άβ Ιβ ΓβΙΓβ ρ888βΓ ροοΓ 

«η ίηιρθ8ΐενί\βΙηη (αναζαιτΰ^ηέ ρσα/'ρτοάηΐΓβά^Λ 

Μοη9ΐΓ€$,ρουίτηη αηί^ηΓ οηΙνέαη-ά^ΙΙΐ ά€ ο^ςηβΐΛ 

Β βνέοβ ραι/^ηηβ α %ηιαρίηέά6[ι!ίΐ€8βη[αν6ίΐτΛβ$ί9 

άί6%ίχ; ρΙο8 Ιβ ρο51ίο άοί( 6(Γ6 80Γρη8 (|οβ ά68§β0Β 

8ί έθΐ8ίΓέ8,β( (]θί Ιοί 8ν8ί60( ί8ί( 68ρέÀà άβ 06 ΠβΙΙ 
8ν8006Γ ςαί 06 νΙθ( άββ ρΙθ8 ρϋΓβ8 8ΟΟΓ068 άβ 1*80• 

(ίηοίΐέ, 8ί6ο( 6Π)ρηιη(έ ά'οο 8υ(60Γ μ άέοηέ (αο( 

ά'Αθ(68, 6( άβ Υί68 άββ 8ΐ1θ(8, 0( (80( ά*βΐ(Γ8ΐ(8 81 

0003ΐά^Γβ1)Ιθ8;ςυ'ίΐ8 βΙ^οΐ βρρογό 80Γ οο (όα)0ί£08(;β 
81 ρβο άί^οβ άβ Γοί 00 βί |^Γ8θά ηοπιΙΐΓβ άβ Γ8ί(8. 
08Γ ςο6ΐ(|οβ βΙΓοΗ ςο'ίΐβ Γ&886ο( ροοΓ θ8οΙιβΓ Ια 
800Γ06 άβ ςο6ΐ(ΐυβ8-οο8,6( Ιβ 0808) άβ ςα6ΐ(]οβ8 αο- 
(Γβ8, 8005 Ιβ ηοπ) άβ οβυχ ςυί οο( Γαί( ά68 Γβουβΐΐβ 

άβ ΗέΐΑρΙ)ΓΑ8(β, ίΐ 8βΓΑ ρ00Γ(80( (Οθ]θΟΓ8 ΥΓΑΙ άβ 

άΐΓβ, ςυβ ο'68( Ιοί ςοί ηοο8 α οοηββΓνέ 40Α0(ί(έ 

ά*Αθ(β8 άβ ΐη8Γ(5Γ8 6( ρ1θ8ίβΟΓ8 Υίββ άβ 88ίη(8,άοοΙ 
00 06 ΐΓΟΟνβΓΙβη &ϋΙβΟΓ8,6( 1|θΌη ηβ 880ΓΑί( ρΓΟ- 

ς άαΪΓβάβ ηΐ8ηοδθΓί(, ηί ά'οονη^β ά*8οοοο 8ο(6ογ, 

({Οί 60 αΚ ρΑΓίέ Αν80( Ιοί *. 81081 (008 ΟβΟΧ ςοί 
ΓοοΙ 8θίγί,θΌθ( ΓβςΟ 068 Αθ(68 ςο6 ρΑΓ 800 οαοαΙ. 

$ ΙΥ. — Με$ €ΓίΗ<ιηβ$ ρτέίβηάβηί φιβ Ιβ$ /α&ί/ί- 
ΰαΙίοΜ €ΐ Ια ραΓαρΗτα$€% άβ ΜέίαρΗναΗβ Γοηί 
Γβηάίί ιηέρτίεαΜβ. 

ΟοβΙ ιηοχ6θ9άίΐΌο( βοοοΓβοβδ Ιΐ8ΐ)ίΐ68 ΟΓΐίίςυβδ, 

άβ Γ8ίΓ6 ρ8Γ8ΐ(Γ6 Ιβ 0010 άβ Ηέΐ8ρΙΐΓ88(6 ά808 00 
00¥Γ8^β,8ρΓ68η0β(008 068 8Αν8θ(8 ΟΠ(ΓβΟΟΟθα868 

βχο^8? Νβ 88Ϊ(•οο ρ88 ςυβ Β8Γοηίο8 8 άέββρρΓοονέ 

868 Γ8ΐ8ίβθ8(ίθη8,β( Α108Γ(Ι00 00 ([ΓΑθάάέ§θύ( ρΟΟΓ 

868 Γ8[)ΐ68 (Βαιη.Οίεο.ψ. 60); ςο*Αο1)βΓ(-ΐ6-ΜίΓ6 α 
Γ8ί( οοοοαΚγο 868 ίο0άέΙί(έ5; ςοβΟ ^8οςο68ίορρίο 

8 1)Ι&Πΐέ 868 8άάί(ίθ08 ά808 Ιβδ 800160068 Υίβ8 άβδ 

8810(8,61 8Α ϋ56Γ(έ ίί 60 ΙοΥβοΙβΓ άβ ΟΟΟΥβΙΙβδ; (]υβ 

ο ΟοΟίΤΗίβΓΓγ Κθ]Γ08Γ( Α (έα)θί([θέ (|νκ'ίΙ ΑυΓ8ί( 1)680- 

ΟΟΟρ αΐίβΟΧ ΓδΚάβ ΐ8ί886Γΐ6880θίβΟΟβ8(β1ΐ6$ςθ*βΙ- 

168 έ(8ί6ο( ά808 Γοη£;ίθ8ΐ; ςοβ Μάβ ΤίΙΙβπ)οο( οβ 
0Γθ}8ί( ρ88ςο*οο άύ( β8ΐ1ηΐ6Γ ροπΓ ηοβίςοβ οΐιοββ 
06 <ιο*οο 8 000(0106 άβ ΙοοβΓβη 1οί?Εο6α Μ•Β&ί11β( 

Γ8ρροη6 βθς68(βΓη)68 06ςθ6ΐ608Γάίθ8ΐΒβΙΐ8ΓΠ)ίθ 

(Ι)ΰ 8€τίρί. ΕΰΰΐΜ. 80. 850) άί( 80 8ο]6( άβ Μέ(8- 

ρΙ)Γ88(6 : « II 8 8]θθ(0 1)β8000θρ άο δίβΟ 80Χ Ιΐίδ- 
(οίΓβδ ςο'ίΙ 8 έΟΓίΙβδ άβ 18 νίβ άβδ β8ίθ(δ, β( 8 Γ8ρ- 
ρθΓ(6 Ιβδ ΟΐίΟδβδ, 000 ρΑδ 00010)6 βΙΙβδ 86 δοοΙ 

ρΑδδέβδ, 0)818 00010)6 βΙΙβδ οο( ρο δβ ρβδδβΓ. Οββ (7) Νοοδ Αγοοδ Ιτοίδ δοΓίβδ άβ Ϋία άβ$ ίαίηΐε άοοοέβδ ρ8Γ 1Ιέΐ8ρ1ΐΓ8δ(6 : οβίΐβ ςο'ϋ λ οοπιροβέββ, 
οβΙΙβ• 40*11 Α ΓβΙοοοΙιέβΑι οβίΐββ ςα'ΐΐ α οοηιβΓτέββ. 16: ΒΕ ΑυαΤΟΗΙΤΑΤΒ ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ1. 168 ΙΐΑΓ&ηκυββ ςυΊΙ Γ&ίΙ Ϊβιτο αυχ ιηαΓίγΓβ, οββ (1ί&Ιο« 

{1169, 068 (ΙίδρυΙββ ανβΟ 1ϋαΓ8 ]υ§υ5 6( 1θυΓ$ ρΟΓ- 

8ύοοΙβυΓ8,εθ8 εοην6Γ8ίοη3 ηοίηΙ)Γ6υ$β5 6ΐ5υΓρΓβ- 
ιι&ηΐ68 (1ΰ8 ρβΐ6η8 (ΐηί 1^8 βηνΪΓοηηαίβηΙ,εβδ ρΓο- 
ϋί{θ8 ίηουίβ,βΐ ΙβηΙ (1'ΑυΐΓ68θ(ιοδ6δ ηοιινβΐΐβδ,ίΐοηΐ 
11008 ηβ Υο;οη8 ηβη (Ιαηδ Ιβδ αηοίβπδ ΙιίδΙυπθΠδ 
ά6 ΓΕ^Ηδβ, βοηΐ (Ιβ $οη ίηνοηΐίοη. » 

ΤουΙ οβία ίλίΐ νοΪΓ (|υ*οη ηβ (ΙθΥΓαίΙ ρ38 αυοιγ 
πιοίηδ (1*αν6Γ8ίοη ρουΓ ΙουΙ 66 ηυί νίβηΐ (Ιβ ΜόΐΑ- 
ρΙίΓΑδΙβ,ςηβ Γοη βη πΐ3Γ(ΐΊ6 ρουΓδοη ηοηι.Οβρβη- 
ά^ηΐ ο*68( ΜέίΑρΗπίδΙθ ^^^ Ι'οη ε!ΐ6 δυυ» Ιβδ ηοηιβ 
€ΐ6 1.ίροίη8η,(ΐ6 8υπυδ, (26 ΒοΙΙοικΙυδ; 6( ο*68ΐ £οη 
ΐΓ&ναϋ ({υβ Γοη 8(1ορΐ6. θ6νΓβίΙ•οη &ρρΓουτθΓ Ια 
εοη(Ιαίΐ6 (1*υη απΙβυΓ ηυί,βρΓέδ «νοίΓ άέείαιηέ οοη- 
!γθ ΡΓ06ΐΐ0Γ6,80υ8 16 ΠΟΙΏ (Ιυηικ^Ι ηουδ Ανοηδ Ια Υίβ 
€ΐθ 8&ίη( ^β8η ; οοηΐΓβ ΓίιηροδΙθυΓ ςυί 8*6δ( ολεΗέ 
8008 Ιβ ηοιη άβ δαίιιΐ Ιιίη,ροοΓ ίΛίτβ ρ&3δβΓ Ιβδ (]βυχ 
Ι!?Γ68 άβ Ια ΡΑδδίοη (Ιβ δατηΐ Ρί6ΓΓ6 βΐ (Ιβ δΑΪηΐΡΑυΙ; 
6οηΐΓ6 Ιβ Γουχ ΑΙχΙίαδ, ηπί ηουδ α άοηηβ υη ΙίνΓβ 
οοηΙβηΑπΙ ΐ6δ Υίβδ άβ3 ΑρόΐΓβδ; οΐ ςυΙ,ίΙίδ •]6,ΑρΓ68 
ΑΥοίΓ Ιέπιοί^ηέ |}6Ααοουρ(ΐ6(ηέρπ8ροτΐΓ Ιου(68 €β8 
ηαΓΓΑΐΐοηδ ρΐβίηββ άβ {ά\)\β$ 61 (Ιβ οοηΐ6δ,8*Ανί'β- 
ΓΑΪΙ ά'βη (ΪΓβΓ ηαβίηηβ 1ηδΙυίΓ6, 61 Λ'βη ΓαΐΓ6 ()β 
Ιοηςδ βχίΓαϋδ, 86 ρ6Γδυα(ΐΑη1 βη έίΓΟ (ΐυί(ΐ6 ρουΓ 
8υρρΓΐιη6Γ 16;$ ηοηΐδ (Ιο 668 ΑυΙβυΓδ,βΙ Α]ου(6Γ ηυβ 

068 ΓαΙΙ8 86 ΐΓΟΙίνβηΙ (Ιαηδ Ι68 ΟΓΐΗθ(]θΧΟ^Γ9ρΙΐ68, 

θ( (ΐΑΠδ Ι68 Β'ώϋοίΗέςυβδ (Ι6δ ΡέΓ6δ ? 

Του8ΐ6δΓχοέδςιΐ6ΐ635Αν3η(δ ΐ6θοηηΑί886η((ΐΑηδ 
Μέ(»ρΙΐΓΑδ(6 56 Γέι1υί86ηΙ Αυχ Α(1(ΙίΙίοηδ,6( Αυχ ρΑ- 

ΓΑρ)ΐΓΑ808 ηυ'ίΙ Α ΓΑί(6δ (16 δ6δ ΟΓΙΙ^τίηΑΙίΧ.ΜΑίδ (Ι'ού 

ρβυΐ-οη 8ΑνοίΓ,(1ίΙ ΒοΙΙαικΙυδ (Ιοιη. ΙΛ/ηηπΓ.,ρη^. 
ί8,οοΙ.%),ηιΐ6 06 Ιέ^οηιίΑΐΓβ η*ΑίΙ ρΑ$ ί^υίνί Ιοδ αη- 
οίβηβ ιηοηυηηοηΐδ ηυ*ίΙ ΑοοηββΓνέδ,βΙ ([πΊ! ΑΪίΓαίΙ 
ΡΑγΙογ 6ΐ Ιβδ ηΐΑΓίΥΓδ 6ΐ Ιβδ ρ6Γδόουΐ6υΓ8?Ι1 6δΙ βη 
ββΤβΙ (Γ68 (ϋίϋοίΐβ (Ι'βη ίυ^βΓ : οαγ ίΙ ΓΑυίίΓαίΐΑνοίΓ 
Ιβδ ρίέοβδ οπ^ίηΑΐβδ ρο:ΐΓ Ιβδ οοηΓέπβΓ Ανβο Ιβδ οο- 
ρίθδ(ΐυΐ 5θΐΓουν€ηι ρΓέδοηΐύΠΐ'.ηκΙ^ηδΜέίΒρΙίΓα^ΐθ. 
Ογ Ια ρΙυραΓί (Ιβ οοδ ωοηυπιβηΐδ Αποίβυδ η'έΐΑηΙ ραδ 
νβηυδ ]υδςυ'ά ηουδ,οβΐ βχιιπιβη η'βδΙ οΑδ ροδΕ'ώΙβ. 
Ουί 68(-06 βηοοΓβ ([ϋΊ α Αρ| πδ Αυχ επ(ί(]υ6δ, (]υ6 
ΙουΙβδ 06δ ΙιίδΙοΪΓβ.^ ςυβ Γοη ΐΓουνβ ραΓαρΗπαδθβδ 
γϊβηηβηΐ άβ Μέ(ΑρΗΓΑδΐ6? Νο βΑίΙ-οη ρΑδ ςυΊΙ γ α 
οΙθ(] 0601 ΐΓοηΐβ-ηευίνΐβ&ςυΊροΜϋηιΓβυδδβηορηι Ιβ 
οοιη άβ 06ΐ ΑυΙβυΓ, ί|ποί€[υ*οη Ιβ Ιίδβ & Ια (όΐβ άβ 
068 ρίέεβδ (8)?Ι1 86 ροπΓΓΑίΙ (Ιοηο Ι)ίβη ΓΑΐΓβ,ους-ιβ 
068 ΙιίςΙοίΓβδ ηβ δβΠΑίβηΙ ρΑ3 (Ιβ ΜέιαρΙίΓΑδΙβ, υυ 
(]ο*Α;ΑηΙ ρΑδδέ ρΑΓ Ιβδ πιαίπδ (1(^δ εορίδΐβ» ηυί βεΓΪ• 
νΑί6ηΙ 8008 Ιυί (9), ου (Ιβδ ΑυΙβΟΓΗ ροδΙέηβυΓδ,βΙΙβδ 

(δ) νίΐατηίη, ^ηα3 εοηητίρζίΙ ΜίίαρΚταΒία, ηιΐΜ«- 
ΤΗ9 %η χηιηίΒηζνίηϊ οΐίίηηΙ\ιιη ρο$ΐ€τοηίη ηβμΙΐρεηΙία 
αΐ4Τΐα8 ($ί, ο6Μ'«ΓΐθΓί ϋν]ΐ*$νί8, αηοηι/ηίςη€ αη€ΐοη$ 
ηΛΤταώιηΰηΙα 8ίΐΛ€οηί ΜίίαρΗταίίω ηιοχ αάίοηρία. 
Οϋϋΐ ϋΑ/ο, Ηαί. ΙϋΙ. ρΆζ. 492. εοΐ. 2. 

(9) ΙΙο δΑΥθΟί βυίΓΟΓ όο Ια εοπιρ3£;ηίϋ (Ιο 3^803 
ρΓ^ι*>η(1 θΧΟηδβΓ Ιβδ Γιυΐρ^ ()θ ΜόίΒρΗτΑδΙβ, «η (!6δ 
ΙθΓΠίΟδ : 8ητίο ρηΐ€ΐη ςαοά ηηηο ρήηιαιη 0€ϋΗΓηί 
(ΟΙμια αίοΛ Μ^ίαρΙιταΜία ίααάβ* α ΡχβΙΙο €οηιρο$ίΙαί αΙ• 
Ιί'ηΙνα 1({ΐο), ηαωάαιη ηηω ηιίηια ΒηΰΒίΒίαηΙ, Υϋΐδ 
ΜωΐΰίοτΗίη ίπΒρβηα βίί$6, ρβΓ ϋΐατη ίηςβηίαη ίεή- 
ύαηιη 8^^η60ηί$η^υι^^^Ηά^η^Ίη, νιΊνοΙαηΙαΙβ, νβΐ ΰαβα, 
Ττοάϋ €ηίΜ Ρίε11η8 (βτηοί αΐΗαηπβηηιαΛ οΙαΜ6$ α β Α ρουΓΓΑίβηΙ 1)ί6η ανοίΓό(έ ΑΐΙέΓέββ,βΙ (|αο Ι& ΓαοΙοοβ 
δβΓαίΙ ΓϋΙυηιϋόϋ δοΓ ΜέίΑρΗΓΑδΙβ, ςυί η*6η δβΓΑΪΙ 
ηυΠβιηβηΙ εουρΑϋΙβ.^βδΙ Ιου( οβ ήοΌπ ρβοί ευο- 
ο1θΓβ(1β(|η6ΐ(|υ6δ Υίβδ ιΐ6 δαίηίδ,ίΐοηΐ 1(^8 ιπΑουβ- 
οήΐδ δοηΐ ρΐυδ αηοίβηδ ηυβ 0(*1 αοΙοογ 6γ60, οα (|ϋί 
ηουβ νίβηηβηΐ ρΑΓ υη αοΙγο οαοαΙ, β1 ςυί ββ (του- 
νβηΐ ΑοςιηβηΙββδ (ΐΑηβ 8Α εοΐΐβοΐίοη. 

Ιι'βχβιηρΙβ Ιβ ρΐυδ ρ6Γ8υΑδίΓςο6ηου8Α;οη8(Ιοι 
ίΑΐδϊΩοαίίοοδ (1ϋ ΜέίβρΙίΓαι Ιο,ςυϊ ΓπΙΙ \β ρ1ϋ5 ύβ ϋηιίΐ, 
6ΐ (ΙοηΙ 86 δβΓΥβηΙ Ιβδ οπΙί(|υ68 ροοΓ ΓΑΐΓβ ναΙοΐΓ 16Ι 
ίηΩ(1έΙί(6δΐΐ6 06ΐ ΑοΙβοΓ,δβ ϋΓβ (Ιβ Ια Υίβ (Ιβ 8Αίιι( 
Ευρ]6,(ϋ30Γ6 6ΐ ιπΑΓίγΓ βη δίοίΐβ,ιΐϋηΐ ΓΡ^Ιίδβ οέ- 
Ι6Ι)Γ6 Ια Γέ(6 Ιβ 1 β"" ]ουΓ (1Άούι.ΒοΙΐΑη(Ιυ8 (Ιοιη. Ι, 
/^( 6Γ.,ρΑ^.8986ΐ599)οο(ηρΑΓβ 6η86ηιΙ)ΐ6 Ιβ» Λο(68 
Ιέξ^ίΐίιηοδ άβ εο δΑίηΙ, Ανβε ε<?υχ ()υί νίβηηβηΐ (Ιβ 
Α1(^(Αρ1ΐΓΑδΐ6, οΓιπ άβ ιηοηΐΓβΓ ρΑΓ 1^ Ιββ ίηΓκΙέΙίΙέι 
(Ιβ εβί ΑυΙβυΓ.Οη ρουΐ νοίΓ οβδ ρίέεβδ (1 ^η8 Ιββ Μο* 
ηίΛηίβηΐ3 ά€ VΕ^ι^$6^(\Μβ Μ . ΟοΐβΙίβΓ α (Ιοηη^δ «υ ρα- 
ϋΙίο.ΒϋΠΐ ΤΗΐοΓΓγ ΒυνηΑΓί (ΑαΛΛοο.Ι. ρΑ{. 437), 
ύΑηδ 868 ηοΐβδ 8ϋΓ Ια Υίβ (Ιβ δΑίηΙ ΕυρΙβ,ΑρροΓίβίβ 
πιέπιβ βχβπιρίβ, ρουΓ ΐ6(|οβΙ ίΙ οίΐβ ΒοΙΙ&η(Ιαΐ• 
Μ.ΒΑίΙΐ6ΐ,(]υί ηβ ΐΑΐδδβ ρΑδδβΓ Αυουηβ οεοβ&ίοη άβ 
ΓβΙβνβΓ Ιβδ ΓΑυΙβδ άβ ιΜέΐΑρΙΐΓΑδ!6,η*Α ρΑ5 ηέ|;1ί{έ 
οβίΐβ-εί. ιΝουδ Ανοηδ,(ϋΙ-ίΙ (Γα5. Ο/β. 12 ΑούΙ^ 
ρΑ^ 22),Ιβδ ΑοΙβδΑυίΗβηΙΐςυοδ άβ δΑ'ιηΙ ΕαρΙβ, βη 
%νββ βΐ βη ΐΑΐίη,(1οηΙ ΙουΙβδ Ιβδ 6(1ίΓιοη8 8οηι^υ§έβ8 
Αδ$6ζ 1)οηη6δ,ρουΓνυ (\Μβ Ι'οη η*γ εοηιρΓβηηβ ρΐδ 
Ια ρΑΓΑρ1ΐΓα$6 (ΐα'οη Α(1οηηέοΜόΐΑρΙΐΓΑδ(β,ςυϋβ5Α 
οοΓΓΟΠίρυβοη Ιβδ ΑΟΟοιηπιοιίΑηΙ ^ δυη §ούΙ'»11.(ΐ6 
ΤίΙΐ6πιοηΙ(Ιοπι.Υ,ηοΐ. 1 5Iι^5α/7^/£ι//7Iί,ρΑς.695, 
0.1) ρΓέΐ6η(1 Αοδδί ςυβ 068 ΑοΙβδ, Α(Ιπ5υέ8ΐιΜέΐΑ• 

Ο ρΙΐΑδΙβ, 8οηΙ οχοβΠΰΠΐδ ρουΓ ΓαΐΓβ νοίΓ οοιηΙ)ί6η Ιβδ 
ηουνβΑυχ (χΓβοδ οηΐ Αύοδέ άβ Ια εΓέ(ΙϋΗ(β βΐ άβ Ια 
δίπφϋείΐέ (ΐ6δ ρβυρίβδ : «ΕΙ ε'βδί, (1ίΙ-ί1, Γυοί(ΐιΐ6 
ϋδΑξβ ({οΌη βη ρβυΐ ίΑΐΓβ, δβίοη ΒϋΙΙαηάυβ. § 

ΕηβίΓβΙ,βηεοπιρΑΓΑηΙΙβδΑεΙβδΙέ^ίΙίηιβδάβδΑίΒΐ 
ΕυρΙβ, Ανβο εβυχ (|υί οη( ρΑδδέ ρΑΓ Ιβδ πΐΑΐοδ άβ 
ΜέίΑρΙίΓΑδΙβ,οη ρβυΐ ]ο&Ιίίΐ6Γ0β ςυβίβδ δΑνΑηΙβΙυί 
ΓβρΓΟοΙιβηΙ βοΓ δβδ ΓΑΐδίΓιεΑίίοηδ, βοη απαουΓ ρουτ 
Ιβδ ΓΑΐ)ΐ68,Ιβδ Α(1ι1ί(ίοηδ (ΐΑηδ Ιβδ Αηςίβηηβδ Υίβδ άβΛ 
δΑίηΙδ,ΐΑ*Ιί1}6Γΐέ λ ίπνβηΙβΓ άβ ηουνβαπχ ΓΑΪΙδ,δοα 
ςέηίβ έ ΓΑρροΓίβΓ ΙβδιΙιοδβδ,ηοη ρΑδΟοπιιηοβΙΙβδ 
86 8οη1 ραδ56βδ,πΐΑίδ εοπυηβ βΐΐβδ οηΐ ρυ 86 ρΑβββΓ; 
Ιβ3 ΙΐΑΓΑηςυβδ (ΐυΊΙ ΓαιΙ ίΑΪΓβ Αυχ ιηΑΓίγΓδ; Ιβδ ϋΐΑΐο- 
ςυβδ,Ιβ^ (ΙίδρυΙβδάβδ δΑΪηΙδ Ανβε ΙβυΓδ ]υ£;βδ βΐίβυη 
ρ6Γ5έευ(6θΓδ;πΐΑίδοηγνοΗδυΓ*.ου((Ιθ8οοην6Γδίοη5 

Ο ηοιηΙ)Γ6θ$68 βΙ δΟΓρΓβηΑΟΐβδ άβ ρΑΪβηδ, (Ιβδ (οοΓ- 
ηιοηΐδ 6χ(ΓΑ0Γ(1ίηΑίΓ68 βΐ ίηουίδ : €ση[6ναί ηπΜ 

ίοηΒαηιη ΙϋΙβΓαηίη ΝοΙίί 6Χ€6ρί$$€ άίΰΜα: ΒοΗ' 
1)α$ νβτο ίίϋϋηάοΒ €χ αάΜίαίίε ρτίοτΗΛ ηονα ΐΓϋΐι- 
€ήρ$ί$$Β ^χβηιρΙαΗα : αο άίηίηίΑδ ΙετΙιοε κήδοί α»- 
ίοπίΐη ίηάαί$$β ρβΓΒοηοί, α/^ιιβ οηηία, ηαω ύοντφ^', 
/ιοηβ άίαηα υίάβτβηΐΗΓ, ηΐΗίααβ : αά Η(Β€, /αηΐβιι 
Ααπιι» 8ίτη€οηί8 Ιαΰηίταίίοηίΐιη ηίηΙήΐηάίη€9Λ ^«ΙΙ- 
α$$β, ϋΐ €α$ ίρ96 »ίΗάίοήΜ$ ραηΐο Τ€ωΐΒτ€ η<ηί ροίΐϋ- 
τϋ. ϋηάβίαυί ηιΚίΙ ίΛχναηάηηί ^αοά ίιι ΥΟομ α Μ€ί$τ 
ρίΐΓα$ί€ ϋοηίΰΤίρίΟΛ ςααάαη ίηίηη$ αρία ιττϋρΜϋ «ί- 
άβαηΐΗτ: ηοη «ηιιη οηιηία «ρλαίιηα/α αιιτ/ΟΓ ΐβΜ οε€ν- 
ρύ/ιΐ5 αάΌ^ΠβΓβ ροίηίί, α ΙΐδΓαηοΓΗτη, νεί τηάίΜβ, νΛ 
€α$α ρΓθ(€οία. λΥ8η^η6\6ΐ&ίηδ ίη ΓΓθΙϋβ[. Αά ΠΙ>πιιη 
ααβσι Ριβ(αΐβιιι ΜαπΛΛΗίη βπΒ^πίΜ ΙηβοΓίρβϋ,ηυη• 169 Μ ΑϋΟΤΟΒΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΕΑδΤΛ!• 110 φύ ΌοΜ, €οηο1(ΐΙ ΒοΙΙαικΙοβ (ηϋ εηρτα, ρα^;. 199, α ΡΙηΙοΐΜβ, οιι Οβ Ιά νίβ νηοηάΒίιηηΰ; ά^ηη ^β\\β άβ €θ1• 1), 8ρΓέ$8νοίΓΓαρροΓΐέηα6ΐ(ΐυ68 6χ(Γαίΐ8(1β8 
Α€ΐ69 βίηο^Γοβ (1θ 88ΐηΙ ΕϋρΙβ, βαάβ^τη βχ ΜβΙα- 
ρΗνα^ίβ βάιία α ίιροτηαηο βί 8υ,νχο Αοία ; βί 
ρβτ$ρ%οί6ί ηηαιη βα Ιαο%η%θ8α^ ίτηο χηβρίβ οοαρ- 
τη^ηίαία; α4άίΙί8 ηοη εοίητη ΙοττηϋηΙοηΐ'ηι να- 
ηϊί ρ&ηβηύηε^ ββά βΟαηι ρΙητίιηί8 τηχταον,ΙχΒ, 
ί6 δβηΐίιηεπί (Ιβ εβ άοείβ ^έ8υ^ιθ & έΐέ βοινί (1β 

Ιθυ8 168 8111Γ68 δ&νβΙΙΙδ : εβρβΙκίΒηΙ 8ί 068 (ΙβηΐίβΓδ 

•τλίεηΐ Ιιίβη βζ&ιηίηέ Ιβ ΙβχΙβ (Ιβ ΒοΙΙβηάυδ, ]6 ηβ 
ΜΪββΊΙδ η'8υΓ8ί6ηΙρ38Γ6η(1α ()(ΐ6ΐ(]υ6 ίυβϋοβ ^Μέ• 
ΙβρΙίΓλδΙβ 8υΓ εβ ίαίΐ. Υοίεΐ εοπιιηβ βη ραΓίβ εβ 8&- 
?8ηΐ]08υίΐ6,8ν3η(ςυ6(1β ΓβρροηβΓ ΓβχΐΓβΙΐ <168 Λε(68 
άβ 88ίηΙ ΕυρΙβ ίΗά ρβ^. 598»εο1.2): Βαηάΐίτη β5ί, 
ϋίΐ-ίΐ, βχβτηρίατ $ίο %ηΐ6τροΙαΐοτ%ίη »ίυβ α\> ίρ»ο δβίηΐ ΝίεέρΗοΓβ ηα8Γΐ;Γ ΓΒρροΓίέβ ρ8Γ ΒοΙΐ8ηάιΐ8 
{ΡβίΓ. (οπι. II, ρ8£;. 383 βΐ 537); 48η8 εβΠβ άβ 
δ&ίηΐθ ΕυρΙίΓΟδγηβ νίβρ^β, άοηΐ Ι8 (Γβάυεϋοη 1•8- 
ϋηβ β8( ρΐιΐδ Βηείβηηο ηυβ εβ ηιι'βη & εοιηροδέ 
Μέ(&ρ)ΐΓ8δΙθ ; 6ΐ άαηδ ςυβίίΐυβδ 8υΐΓβ8 ηυί ηοαβ 
ΓβδΙβηΙ; βΐ ΙΌητβΓΓβηυβ Ιβδ ρ8Γ8ρΙΐΓ88β8 ςυβΙ*οη 
βχ&£;έΓ6 δί ΓοΓΐ, δβ Γέάυίδβηί Ιι (ΐυβ1(|αβ8 ιηοΐδ ροοΓ 
ίαΐΓβ 1& ΙίΗΪδοη άβ$ ρέήοάββ, οιι ροαΓ βχείΙβΓ Γ8ΐ' 
(βηΐιοη (]υ ΙβεΙβϋΓ, βη σιβΓηοΒηΙ Ιβδ (βιηρβ β( Ιββ 
Μβ\ι>:Α(1]ηη€ΐ%9Ϊ6ηϊροηΙ>η86ΐΙθ€ί$(Βο]1^ηάΛαά,) 
Αυ ιηοίηδ Γοη ηβ ρβυΐ (ΙοπΙβΓ ςυβ εβδ ΑεΙβδ άββ 
πΐΑΓίγΓδ, ηυβ Οοιη ΤΗίβΓΓγ ΚυγπΒΓΐ 8 πιίδ (Ι8η8 δοη 
ΓβευβίΙ, βΐ ςυί νίβηηβηΙ (Ιβ Μέΐ8ρΙ]Γ88ΐ6, η*8!βηΙ 
ρ8δ^1έ ραΓ δβδ πΐ8ίη8, 88η8 ηυΊΙ ; βίΐ ηβη 8]ουΙ4. ΜβίαρΗταείβ^ ίίνύ αΐί ς;ιΐ5 αηιαηηβηΒϋνίΒ^ Ιβριϋ- ^ Ηαίδ ςυ8η(1 οη νουάΓβίΙδοιιΙβηίΓ ηυβ εβί έεην8ΐη 
ίηστΗΜ ανίοπίτη^ βΙε. Εΐ(ΐ8ηδ 18 εοΐοηηβ βυίνβηΐβ, 8 (Ιοηηέ ΐΓορ ά'έίβηάοβ & 88 πΐ8ΐίύΓβ ; ηυ'ίΙ 8 ηιίδ ρ8Γΐ&η( (1θ8 Αείβδ άβ δβίηΐβ Α^&ιΗβ : Αηηοη ίάβψη^ 
ιΙΗ-ίΙ, ίη $αη€ΐ3Β ΑραίΚα ρβεϋβ $η$ρί€αΓΐ ροΒίη- 
Μη8 [αοίηιη α( βοάβτη ΜΒίαρΗτα%ίβ^ β^η^νβ απιά- 
ηΐΛ6ΐΐ8ίΙηίΒ. Ο'ού ίΙ ββΐ 8ί8έ άβ νοίΓ (]υβ ΒοΙίΒηάυβ 
ηβ Γβ]6ΐ1β ρ88 βηΙίέΓβπιβηΙ 8υΓ Μέΐ8ρΙΐΓ8δΐβ Ι8 
οοΓηιρΙίοη άβδ ΑεΙβδ άβ δ8ίηΙ ΕυρΙβ, ρυίδ{|α*ίΙ 
•νοηβ ηα^βΙΙβ 8 ρυ νβηίτ ά'αηβ &υΐΓβ δουΓεβ. Μβίδ 
<ΐη8ηά ϋ 8βΓ8ί1 ¥Γ8ί ΐ{υβ ά8η8 εβΙ βηάΓοίΙ εβ δβνηηί 
]Α8ΐιϋβ ίβΓ8ίΙ ΓβΙοη)1>βΓ 8υΓ Μέ(8ρΙΐΓ&8ΐβ ΙουΙύδ εβδ 
8ΐΙέΓ8ΐίοη8 άβ 18 Υίβ άβ δ8ίηΙ ΕυρΙβ, ίΙ βδΐ εοηδ- 
ΙΗΟΙ ςυβ Ιβδ 88ν&η(8 εοηΙίηυ8ΐβυΓ8 άβ ΒοΙίΒπάυβ, 
βη βΧ8πιίη8ηΙ άβ ηου¥β8υ ΓΗίδΙοίΓβ άβ εβ δ8ίηΙ 
ιη8Τΐ;Γ ά8η8 Ιβ Ι«τ Ιοπιβ άβδ 88ίη1δ άυ ωοίβ άβ Μ8ί άβδ ρ8Γθΐ6δ ά8η3 18 1)θ(ΐεΙιβ άβδ δ8ίηΐ5 βΐ άβδ 311268, 
δοϋ ρουΓ ΓβηάΓβ 18 η8ΓΓ8ΐ1οη ρΐυδ ζρέΜβ β1 
ρΐυδ υΐϋβ, δοίΐ ρουΓ άοηηβΓ υηβ κΓ8πάβ ίάέβ άυ 
εουΐΒ^β άβδ ηη8Γΐ;Γβ, άβ 18 εΓυ&υΙέ άβδ (;Γ8η8, άβ 
|8 νβΓίυ βΐ άβ 18 ρΊέΙέ άβδ 8υ(Γ6δ δΒΐηΙδ , (]υ8ηά οη 
εοηνίβηάΓ8ϋ άβ ΙουΙββ εβδ εΐιοβββ, Γ8υάΓ8ί(-ίΙ βη 
Γ8ίΓβ υη επηιβ έ εβ 1έ£[βηά&ίΓβ ? 

8ί οη ΙίΙ 8νβε ςυβίηυβ 8ΐΙβηΙίοη 1β8 άίδεοιίΓδ άβ 
88ίη( 6Γέ|$οίΓβάβ Ν;βδβ8ϋΓ88ίη( ΤΙιέοάοΓβ ά*Απ)8- 
δέβ, π)8Γΐ}Γ ; άβ δ8ίηΙ Β8δίΙβ δυΓ δ8ίη( Β8Γΐ88ΐη, 

Π)8Γΐ^Γ, δυΓ 88ίηΙ ΰΟΓάίβη, βυβδί Π)8ΓΐχΓ, βΐ 8υΓ 

88ίηΙβ ίυΐίΐβ ; άβ 88ίηΙ ΟΙΐΓ^δΟδίοπιβ 8υΓ δλίηΙ Ι.υ- 

οίβη, ρΓ6ΐΤ6 ά'ΑηΙίοεΗρ, 6ΐ8υΓδ8ίηΙβ ΡέΙα^ίβ,ιηβΓ- 

ρ. 37), οη( Ιτουνέ ςυβ Γέάίϋοη άβδ ΑεΙβδ άβ δ8ίη( {^γ^ - άβ δ8ίηΙ Απ)1>Γθίββ δυΓ δ8ίη1β Α^πέδ ; δί 1*οη ΕυρΙβ, (]υί βδΐ ά8ηδ ϋροηΐ8η βΐ ά8ηδ δυηυδ, η'βδί^ 
ροίηΐ άβ Μέ(8ρΙΐΓ88ΐβ. Μ. άβ Τίΐίβηαοηΐ (Ιοπι. V, 
ηοΐ. 1 8ΐίΓ ΒαίηΙ ΕπρΙβ, ρ8{;. 695, εοΙ. 1), (|υί 8ν8ϋ 
VII εβΙ βηάΓοίΙ, ρυίδ(|«ι'ί1 Ιβ οίΐβ, η'β ρ88 οδέ 8ΐΐΓί- 
Ι)υβΓ εβδ Αείββ ί Μέΐ8ρΙΐΓ8δ1β ; π)8ΐδ ϋ δβ εοηίβηΐβ 
άβ άΐΓβ^ ΟηβΙ (ΐη*βη $ο%ί Ι'αηΙβητ^ βΙο. δί Ιββ 8υ- 
|Γ68 δ&ν8η1δ 8ν8ίβηΙ Γ8ϋ ηηβΐηυβ 8ΐΙβηΙίοη }ι εβ 
άβΓηιβΓ ρ8δδ8£;β άβ8 εοηΐίηυ8ΐβυΓ9 άβ ΒοΙΙβηάυβ, 
ϋ ; 8 Ιίβυ άβ εΓΟΪΓβ ςυ^ίΐβ ηβ δβ δβΓ8ίβηΙ ρ88 δβΓνίβ 
άβ εβΙ βχβηιρίβ ρουΓ βλ8|;έΓ6Γ Ιβδ ρΓέΙβηάυβδ ί8ΐ- 
8ίβε8ϋοηδ άβ Μέ(8ρ1ΐΓ8δΙβ. ^β πιβ βυίβ ρβυΙ-ΜΓβ 
ΐΓορ έίβηάυ δυΓ εβ ροίηΐ : ηΐ8ΐ8 ]'8ί επί άβνοϊΓ 
ί8ίΓβ εοηη8ΗΓβ ςυ'οη ρβυΐ βουνβηΐ 8ΐΐΓί5υβΓ ίι εβΙ 
•υΙβηΓ άβδ ΕκυΙβδ άοηΐ ίΐ η'βΒΐ ρ8δ εουρ8ΐ)Ιβ. 3βΙΐ6 Ιβδ γβυχ δυΓ Ιββ ΙιοπιέΙίβδ βΙ Ιβδ ρ8ηέ(;;π(]υβδ 
(]υ6 Ιβδ 8υ(Γ6δ ΡέΓβδ οηΐ ρΓοιιοηεέδ βη ΓΙιοηηβυΓ 
άβδ δΕΪηΙδ ; οη (ΓουνβΓ& <|υβ Μέΐ8ρΙΐΓ8δΙβ η'8 ΓβίΙ 
ηυΊιηίΙβΓ βη 5ίβη άβδ εΐιοδβδ 18 πιβηίέΓβ ά'έεπΓβ 
άβ εβδ Ρ6Γβδ : ε8Γ ϋβ οηΐ βπιρίογέ Ιουδ Ιβδ οΓηβ- 
πιβηΐδ άβ Γέΐοηυβηεβ ρουΓ ΓβΙβνβΓ ΙβυΓ βη]β(. 
βοπιΐίβη άβ ΙουΓβ ηβ άοηηβηΐ-ίΐδ ρβδ 8υχ εΐιοδβδ 
ρουΓ Ιββ ΓβηάΓβ ρΐυβ ΛξτέΜβΒ, βί ρουΓ 8ΐ(ίΓβΓ 
Ι*8((6η(ίοη άβδ ΙβεΙβυΓβ, ρουΓ βχεΙΙβΓ ΙβυΓ ρίέΐέ, 
βΐ ρουΓ πιβΙΐΓβ ά8η8 ΙουΙ δοη 3ουΓ Ιβ εουΓ82β υγαϊ- 
πιβη! εΙΐΓέΙίβη άβδ 88ίη1δ π)8Γΐ;Γδ βΐ Ι8 εΓυβαΙέ 
άβδ ΙγΓ8ηδ? ΟηΙ-Ηδ ηέ{;1ί£;έ ά'οΓηβΓ ΙβυΓδ άίδεουΓδ 
άβ άβδοπρίίοηδ 8άηιίΓ8ΐ)Ιβδ^ άβ Ι)3Γαη£;υ6δ ΐΓέδ- 
έΐοηυβηΐβδ, βΐ ά*8((ή1)υβΓ άβδ ρβηδέβδ δυΙ)Πιη6δ ο ιτ τ ^ '4 ^ νΛ» ί ,. »..4 «-..# Λ^- 8υχ 88ίηΐ8 πΐ8ΓΐΥΓδ, βη ΙβϋΓ Γ8ίδ8ηΙ άΐΓβ αιΐ8ηΐ!(ό ρα$ ιί 1>1άίηα1ίΐ€ ^^Όη 1$ νοίΛάναϋ (α%τ$ ^τοίτ€, 

ΡουΓ εοην8ίηεΓβ Μέΐ8ρΙΐΓ8δΙβ άβ ί8ΐδί6ε8ΐίοηδ βΐ 
ά'ίπιροδΙαΓβδ, ί1 8βΓ8ίΙ ηέε68δ8ίΓβ ά'έΐ8ΐ)ΙίΓ Ιβδ 
εοη]βεΙυΓ6δ ςυ'οη βη άοηηβ δυΓ άβδ ρΓΐηείρβδ 80- 
Ιίάββ. η ί8υάΓ8ΐΙ άοηε βχ8η)ίηβΓ Ιβδ π)οηιιπ)βη(8 
&ηείβη8 ςυίηουδ ΓβδΙβηΙ, βΐ Ιββ εοπ)ρ8ΓβΓ 8νβε Ιββ 
εορίβ8 ςυ'βη 8 ί8ί1βδ εβΙ πυΙβυΓ ^Γβε, β1 (ΐυΊ 8οη( 
εβΓΐ8ίηβπιβηΙ άβ Ιυί : βΙ ρ8Γ εβ πΐ07βη οη ρουΓΓ8ίΙ 
ρβυΐ 6ΐΓβ 8β εοην8ΊηεΓβ ηυβ βββ ρ8Γ8ρΙΐΓΜ8β8 δοηΐ 
ΐΓέδ-ρβυ €οη8ΊάέΓ8ΐ)Ιβδ, βυρροβό ηυ'βΠββ ηβ νίβη- 
ηβηΐ ρ88 ά'υηβ «ΐ8ίη έ(Γ8η{;έΓβ. 6'ββ( οβ ηιιΊΙ βδΙ 
8ίδέ άβ ¥θίΓ ά8η8 Ια Υίβ άβ ββίηΐ δγηηέοη Ιβ δΐιϋΐβ, 
ιΐυί βδΙ ά8ηβ Ι'ΙιΐβΙοίΓΟ άβ ΤΙιόοάατβΙ ίηϋΐιιΐέβ 
Ραταοι*. ΰΒ* ΟΧίν. άβ εΐιοδβδ ςυ'ίΐδ η'οηΐ ροίηΐ άίΐβδ, ββίοη (ουίββ 
Ιβδ 8ρρ8Γβηεβ8 ? 

Εη νοίεί υηβχβιηρίβ, ΙίΓέάβΓβχεβΙΙβηΙάίδοουΓβ 
ςυβ Ιβδ δοΙά8(8 άβ 18 Ιέ^ίοη ΤΙιέΙ)έβηηβ 0ΓβηΙ & 
Μ8χ!πιίβη, ΙοΓδςπΊΙδ ΓβίυδόΓβηΙάβ δ8εΓίββΓ, βρΓέδ 
ςυ'ϋ Ιβδ βυΐ Γ8ίΙ άβείηιβΓ υηβ δβεοηάβ Γοίδ. (δ. Εη- 
εΙιβΓ. αφηά8. Ραι*/.;Ηυγη, ΑοίαεβΙβοί. ρ. 492.) 
« Νουδ δοιηηιβδ νοδ δο1ά8ΐδ, άίδ8ίβηΙ-ίΙδ ^ Γβιηρβ- 
ΓβηΓ, ηίΐ8ί8 ηουδ δοπιηιββ 8η8δί Ιβδ δβΓνίΙβυΓδ άβ 
Βίβυ : ε*β8ΐ εβ ςυβ ηουδ 8νουοηδ8νβε ]οίβ. Νουβ 
νοοδ άβνοηδ ηοδ 8Γπιβδ, βΙ ^ Βίβυ υη εοΒυΓ ίηηο- 
εβηΐ. Νουδ8¥οη8 Γβςυ άβ νουδ Ια βοΙάβ άβ Ι8 πιί- 
Κεβ, 61 άβ Οίβυ Ιβ εοιηπιβηοβιηβηΐάβ Ια νίβ. Νυυβ 
άβνοηδ άοηο τοηβ βηίνΓβ, ηιβίδ ηοη εοαΟτ^ ^^ν»χ ίΐί ί)Ε ΑϋΟΤΟΗΙΤΑΤΕ ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ• Ι7ί ςιιί 68ΐ ηοίΓθ ΟΓέλΙβητ, Η ηυϊ ββΐ αυ^βί Ιβ νό(Γ6, 
ςα&η(1 ιηύιηβ νουβ ηβ νουιΐηβζ ροιηΐ Ιβ τθευποβί- 
ΙΓ6. Νου8 δοιηιηββ ρΓ6ΐ8 1 νουβ οϊ)έ\τ, εοιηηιβ ηουδ 
Ατοηβ ΓαιΙ ίιΐ8ηυ*λ οεΚβ ΙιβυΓβ; ιτ)Αί$ ηοη ρΕ5 ηυαηά 
τοαβ ηοαβ οοηαιηΑηάβΓβζ (Ιββ εηηιβδ. Ουβ δ*ϋ ίαυΐ 
ηόεββδαΐΓβιηβηΙ (1έ8θΙ)έίΓ,ου ^Οίβυοιι^υηΙιοιηιηβ, 
0008 οΙ)έ{Γοη5 λ εβίαί ςυβηουβ οΓ&ί^ηοηδ Ιβ ρΐυβ... 
ΑρΓέβ (οιιΐ, οοΓηιηβηΙ νουβ &8δυΓ6Γ6ζ-του$ άβ ηοίΓβ 
Γΐ(1έΗ(έ,8ί ηουβ ηβ Ια β&η1οη& ρ&δ ^ ηοίΓΟ Βί6ΐι? ίβ 
δβΓΠίβηΙ (]υ6 ηοιίδ νουδ ανοηδ ρΓέΙέ, βδΐ-ίΐ ρίοδ 
&υ(;υ8(β ηυβ οβίυί ςυβ ηοοδ Ιύί βνοηδ ΓβίΙ Αυρ&Γα- 
τΑηΙ? 81 νουβ εΙιβΓοΙιβζ ίι ί&ΐΓβ ηηοηΓίΓ (Ιββ όΐΐΓέ- 
ϋβπδ, ηουβ Ιβ δοιηπιββ Ιουβ, ρΓ6ΐ8 2ι ΓβοβνοΐΓ Ανβο 
ρ&Ιίβηοβ Ιβεουρ άβ Ι&ιηοΓί.Νουδ Ιβ ΓΰοβνΓοηδ ανβο 
1& παΑηαβ ]οί6, ςυβ ηουδ Γ&νοηδ άέ}^ Γβςυ οη Ια 
ρ6Γ8οηη6 (Ιβ ηο8 ίΓέΓΟδ : 08γ Ιβδ ΟΙΐΓόιίβηδ δβνβηΐ 
δουβΓπΓ, 6ΐ ηοη ροδ 86 τένοΗοΓ. Ιιβ άβη^βΓού ηουβ 
ηουβ νογοηβ, ηβ ηουβ ρ&Γ&Κ ρΑ8 υηβ ηέοββκίΐι^ (Ιβ 
ηουβ (ΙέίβηάΓβ. ΟυβΙηυβ Ιβιτϋ)Ιβ8 ηυβ δοίβηΐ Ιββ 
ββΤοΓίβ άβ οβυχ (ΐυ*οη ΓέάυίΙ (Ι&ηδ Ιβ άέδβδροΐΓ, β( 
ςυβίηυβ ]υ8(68 ςοΊΙδ ρβΓ&ίδδβηΙ, ηοπδ ανοηδ άβδ 
&ΓΠΐβ8, βΐ ηοϋδ ηβ ηουβ βη ββΓνοηδ ροίηΐ. Νουβ 
αίσιοηβ ΙιβΒυεουρ ιηίβυζ δουβτίΓ Ι& ιηοΓΐ ηυβ άβ 1& 
^οηηβΓ, βΐ δΟΓίΐΓ άβ οβ πιοηϋβ ίηηοεβηΐβ, ςυβ ά'; 
(ΙβιηβηΓβΓ βουΐΙΙέβ (1'υη εήιηβ. ΕιηρΙογβζ άοηε 
εοηΐΓβ ηουδ Ιββ ΙοοΓΠίθηΙβ» Ιβ ίβΓ βΐ Ιβ Γβυ : ηουβ 
βοηιιηβδ ρΓ^Ιβ ά (ουί βουΟτίΓ, ιηβίδ ηοη ρββ 2ι 
εββββΓ ά'6(τβ ΟΙΐΓέΙίβηβ. § 

Νουδ ανοηδ ΓβρροΗέ υη ρβυ αυ Ιοης εβϋίδεουΓβ 
δι κόηέΓβυχ, 51 δ&^β, β1 νέΓί(β1)ΐ6ΠΐβηΙ (ϋ^ηβά'έΐΓβ 
ρΓοηοηεέ ρ&Γ άβδ ηοαΠγΓδ, ρουΓ Γ&ίΓβ νοϊΓ (|υΊΙ 
βδΐ (ϋίΤιείΙβ Αβ εΓΟίΓβ ςυβ 8&ίηΙ ΕυεΙιβΓ άβ ίγοη,ηυΙ 
βη βδΐ βηΙβυΓ, η'γ&ίΐΓίβη πιί$ 4 π ^^ίβη, βΐ ηϋ*ίΙ ηβ 
ΓαίΙ ρ&δ ρ&ΓβρΗΓ&δέ. δι Ι*οη οη ΐΓουν&Κ υη ββπι- 
ΜβΜβ άβηδ ΜέΙβρΗΓαδΙβ, Γοη ηβ ιη&ηςυβΓ&ίΙ ρ&δ 
άβ άιτβ ςη'ίΐ €$1 άβ εοη νιν€ηΗοη^ €ί ςν,ΗΙ [αϋ 
ρατίβτ 068 8αίηί$ ά $α ίηαηίέΓβ. Οβρβηάβηΐ }β 
ηβ εΓοίδ ρ&δ ηυβ ρβΓδοηηβ ββ βοίί ανίβέ άβ 1)Ι&ιηβΓ 
βαίηΐ ΕυεΙιβΓ (1*&νοίΓ Γαίί ιιίηδί ρβηββΓ βΐ ρ^ΓΐβΓ οββ 
ΐ;έηέΓβυχ βοΜαΙδ : εαΓ ψϊ^ηά οη εοηνίβη^ΓαΚ 
ςυ'ίΐβ οηΐ βη ββΤβΙ ρΓοηοηεέ εβδ ρ&ΓοΙββ ϋ&ηβ υηβ 
5βιη1)1&Ι)1β οεεβδίοη, &υ ηηίΐίβυ (Ι'υηβ&Γπιέβ (ΙΊϋο- 
Ι&ΐΓβδ, ί1 8βΓβϋ (ΙϋΒείΙβ άβ π^ΑΓςυβΓ ηυί ββΐ-εβ ςυί 
βη ιυΓλίΐ ρυ Γβαι&δδβΓ δί βχ&είβπιβηΐ (ουίββ Ιββ 
ρβΓίίευΙβπΙέδ, βΐ οοπιηιβηΐ βΐΐβδ δβ δβΓβίεηΙ εοη- 
δβΓνέββ ρβη(ΐ8ηΙ ρΓέδ '.1β άβηχ εβηΐδ &ηδ (Ι&ηβ Ι& 
πιέπιοίΓβ (Ιβδ Ιιοπιπιβδ, (Ι'ούδθίηΙ ΕυεΙιβΓ Ιβδαν&ίΙ 
(ΐΓέβδ, εοιηπιβ ηουδ ΓβρρΓβηιΙ Η. άβ Τί1Ιβπ)οηΙ| 
ηυί Ιουβ 1)β3υεουρ εβΗβ ΙιίδΙοίΓβ, βΐ ηυί Γα ]υ^^β 
άί%Μ άη ζΤΛηά βαίηί ΕυεΙιβΓ άβ ίγοη. Οηβ1(|υβ 
ρβΓδυαάέ ηυ'οη βοίΐ ηυβ εβΙΙβ ΙιαΓαυ^υβ βδΙ (Ιβ εβ 
ΡόΓβ, εβία η*3 ραβ βιηρ6εΙιέ ςυβ άονα ΤΙιϊογγ; 
Κυ;η&Γΐ η'βίΐ πιίβ εβΙΙβ η&ΓΓαΙίοη ρβΓπιί δββ ΑεΙβδ 
εΐιοίδίδ, αυ&βί 1)ίβη (]υβ ρΙυβίβυΓβ αυΐΓββ, (Ιαηβ 
ΙββςυβΠβδοη νοί( εΙαΪΓβπιβηΙ (ΐυβ εββ αυΙβυΓδΓοηΙ 
βουνβηΐ ραΗβΓ βΐ Ιββ ηίΐαΓ(;Γδ βΐ Ιβδ ι^Γαηδ. 

Οη ββίΚ 5ίβη, (ΙΐΓ&-1-οη, (\ηβ Ιβδ ΡέΓβδ οηΐ ρβΓίέ βη 
οΓαίβυΓδ (Ιαηδ ΙβυΓδ ΙιοπιέΙίβδ βΐ (Ι&ηβ Ιβ8 ραηέ^^γΓί- 
(|η68 ηυ'ίΐδ οηΐ ΓαίΙβ βη ΙΊιοηηβυΓ (Ιβδ δβίηΐβ ; πιαίβ 
ΜέΙ«ρΙΐΓ2ΐβΐβ η'οιι 68( ραβ άβιηβυτέ Ιλ : οο ςα'οη Α Ι)Ι&Εηβ Ιβ ρΐυβ βη Ιοί, ε'ββΐ ά'&νοΪΓΐ)β•υ€θορι^οοΐΑ 
άυ δίβη 8υχ ΙιίδΙοίΓβδ ({υ*!! α έεΓίΙββ, (Ι'βτοΪΓ Γβρ- 
ροΓίέ Ιβδ οΐιοδβδ, ηοη ραβ εοιηηιβ βΙΙβββββοιιΙ 
ρΕδδέβδ, ηιαίδ εοιηπιβ βΙΙβδ οηΐ ρυ 8β ρ&βββτ ; βΙ 
06 ({υβ Μ. άβ ΤίΙΙβπιοηΙ ηβ ρβυΐ δοΓίουΙ βονόπΓ 
(Ιαηδ εβί όεΓίναΐη, ε'βδί ηυβ άαηδ Ιβ Ιβιηρδ ςοΊΙ 
ίΜ ρΓοΓβδδίοη (Ιβ δυίνΓβ 868 αυΙβΟΓβ πιοΙ 2^ πιοί, 
ίΙ Ιβδ αΙΙ^Γβ βΐ Ιβδ Γ&ϋ ραΗβΓ 4 ββ ΓιιηΙαίβίβ. 

Οο ΓβρΓοεΙιβ βδ( 2ι Ια τέπΙέ ΐΓ^ί εοηβί(1έΓαΙ)Ιβ ; 
πιαίδ ε'ββΐ αυ ρυΙ)Ιίε Ιι ]υ{βΓ δί υα Ιέ^βοιΙαίΓβ, φΐί 
α]ουΙβ ςυβίςυβδ είΓεοηδΙαηεβδ λ βοη οΗίρηαΙ, ροοτ 
Ιβ τβϊίάτβ ρΙυ8 9ί%τέΜβ βΐ ρΐυβ υΐίΐβ, ββΐ ρίοβ ΜΙ* 
ϊίϊΜβ (\ηβ εβίυί (]υί βη ΓβίΓαηεΙιβ Ι)βαυεονρ άβ 
εΐιοδβδ ({υί ρβυνβηΐ εοηΐηΙιυβΓ λ ΓαΪΓβ έεΙαΙβΓ άα- 
ναηία^ιβ Ιβ π)έΓϋβ άβ$ δαίηΐβ βΐ Ια ρ*&ε6 (Ιο 4έβυ8• 
ΟΙιήδΙ : ρηηείραΐβαιβηΐ 1θΓ8(ΐυβ Ιββ ΗίβΙοίΓββ άββ 

^δαίηΐδ δοηΐ δΐηεόΓββ, αυΐΐιβηΐίηοβδ β( οηρηιΐββ; 
εοΓ βη εβ εαβ ί) η'γ α τίβη <}υί ηβ 8θίΙ έ(ϋΰΑηΙ, βΙ 
(]υΌη (Ιοίνβ ηέ(;Ιίς6Γ. Ογ, οη ροιίΓταΗ ρβυΐ-^ϋτβ 
ρΓέΙβηάΓβ ηυβ, δί ΜέΙαρΙίΓΟδΙβ α (Ιοηηέ (Ιαηβ Ιβ 
ρΓβηοίβΓβχεέδ, Η. ΑΓηαυΙ(Ι (Ι'ΑηάϋΙ;, Η. (ΙβΤίΙΙβ- 
ηιοηΐ βΐ Η. ΒαίΙΙβι, δοηΐ ΐοιηΙ)έδ (Ιαηβ Ι6 56θοιι4. 
Μαίβ, (1ίΓα•1 οη, ίΙ ; α Ι)ίβη άβ Ια (ΙΙίΤέΓβηεβ βηΐτβΐι 
εοηιΐυίΐβ άβ εββ αυίβυΓβ βΐ εβΙΙβ άβ ΜέΙαρίηϋΙβ• 
Οβ άβΓηίβΓ ίαίΐ ρΓοΓβδδίοη άβ δυίνΓβ βοη οη^φιαΐ 
πιοΙ }ι π)οΙ, αυ Ιίβυ (|υβ εββ βαναηΐβ έεΓίναίοβ Ββββ 
δοηΐ ραδ αδίΓβΙηΙβ & εβία : • Ιβ ηβ βυΐβ $βτά6, άίβ 
Μ. ά'ΑηάίΙΙ; [Υίεβ άβ ρΙη$ί€ην$ $αίη($^ βνίβιο Ιβο- 
ΙβυΓ), άβ Γίβη 8]ουΙβΓ άαηβ αυουηβ άβ εββ ΥΙββ, 
ιηαΐδ ]'αί α1)Γέ§έ άίνβΓδ βηάΓοίΙβ άοηΐ Ια ΙθΒ(ββοτ 

. η'απΓϋίΙ ρα$ έΐό ηιοίηδ ίηυΐίΐβ ({υ'βηηυχβοββ ; βΐ 

Ο ]'βη αίΓβίΓαηεΙιέ ά'αυίΓββ ςυί έΐαίβηΐ βηΙίέΓθοίθΐιΙ 
δυρβΓΑυδ, άυ ηοπιΙ)Γβ άβδ(]υβΙδ βοοΐ ρΙυβΙβαη 
πιίΓαεΙβδ. > Μ. άβ Τίΐΐβπιοηΐ βΐ Μ. ΒαίΙΙοΙΟΒΐ 
(βηυ Ια πιέπιβ βοηάυίΐβ, ((υί βδΐ (Γέ8 ΓΑΪβοηηαΙιΙβ, 
ρυί8(]υΊΙδ οηΐ βχαείβιηβηΐ βυίνί ιηέΐΐιοάβ ({0*08 
δ'έΐαίβηΐ ρΓββεηΙβ, (αηάίβ ηυβ ΜέΙαρΙΐΓ&βΙβ α ραββλ 
δβδ ΙιοΓηβδ. Ει ε'βδΙ δυΓ ηυοί οο ηβ ρβοί Ιβ ίυβΙίΟβτ, 
β'ϋ ββΐ 1οιηΙ)έ άαηβ οβ(Ιβ ΓαυΙβ ; ιηαίβ άυ ιηιιΐηβ ί1 
βδΙ εοηβίαηΐ (ΐυ'ϋ γ α ρΙοβίβοΓβ ΑεΙββ ΟΓί^ίιιιοζ 
(]υβ άοιη ΤΙιίβΓΓγ α πιίβ άαηβ βοη ΓβοαβίΙ, άοΒβ 
ΙβδςυβΙδ οη νοίΐ ((υβ ΜέΙαρΗΓαβΙβ α Ιβηυ Ια ρατοΐβ 
(]υ'ίΙ αναίΐ άοηηέβ. 

ΜαίδηυβΙ(ΐυβ εουραΜβ ςυβ δοί( εβ 1ό(βηάαίΓβ,ιΐ6 
ρουΓΓ8ϋ•οη ραβ Ιυί ΓάίΓβ ςυβΙ(|υβ ^ΓΑεβΤ ΟβΓ &Ί1α Μ 
ρθΓΠ)ίδΗυχδ8ν8ηΐδεΓίιίςυβδά'8Κ>ιό06ΓάίνβΓββηάΓοΙΐδ 
άβδ ΙιίδΙοίΓβδ ([υ'ίΐδ ΓαρροΓΚ(?η(, ραΓεβ ςυβ ΙβυΓ έίβη- 
άυβη'αυΓβίΙ ραδέΐέ πιοίηδίηυΐίίβηυ'βηηυγβυββ,ηβ 
ρουΓΓαίΙ-οη ραβ αεεοΓάβΓ Α ΗέΙαρΙίΓαδΙβ,βη ^οη8β^ 
ταηΐ Ιουΐ Ιβ ίοηά άβ βοη 8υ]ΐ'ΐ,1α ΗΙ)θηό ά'γ 8]οαΐβτά6 
Ιέ^έΓβδ εΪΓεοηδΙαηεββ ρουΓΓβηάΓβ βα ηαπταϋοη ρίοβ 
υϋΐβ ου ρΐυε α£ΓέαΙ)Ιβ? εβ ηυβ εββ βαναηΐβ οηΐίςαββ 
η'οηΐ ραβ ηέ^Ιί^έ βυχ-πι6πιββ άαηβ Ιββ οεοαβίοηβ. 
Ρυίδ(ΐυβ οβδ εΓίΙί(]υββ έεΙαίΓέβ, ρουΓ 8β οοηΓοηηβτ 
αυ %ού{ άβ ηοίΓβ βίέείβι οηΙ εΓυ άβνοΐΓ ΓβΙταηβΙιβΓ 
ςυβΙ(|υβ8Γαίΐ8 ςυΙ έΐαίβηΐ βοϋέΓβοηβηΙβυρβΓβοβ,άα 
ηοηιΙ)Γβ άβδςυβίδ δοηΐ ρΙοδίβοΓβ πιίΓαεΙββ, άοί(•ο• 
5Ι&πιβΓ ΜέΙαρΙΐΓαδ(6 ά*ανοίΓ βυίνί Ιβ %έηίβ άβ βο• 
Ιβηρδ,ού Γοη 06 οοηβίάύΓαϋραβ ΙββηϋταοΙβββοιιΐΒ• 
άββ οΐιοβββ βορβτααββ,αιαίβ οοοαοϋβ οο άβ• ατοβιοβοί^ 173 Μ ΑϋβΤΟίΙίΤΑΤΕ ΜΕΪΑΡΗΚΑδΤϋ. ίΐ4 (ΙβΓΙιίβΙοίΓβ <]68 £&ίηΐ8, 6ΐ (Ι'βνοΐΓ ΓβρροΓίέ Ιϋΐΐδ Α ςαββ, (ΙοηΙ ΓβΧλΰΙίΙυάβ, 1β 1)οη £;ούΙ, ΓέΓυάίΐίοη 
€6111 ιιυ'ϋ&ίΓοανέδ ά&ηβδβδΜέιηοίΓ^δίεΰΓ (|υβ](|ΐΐ6 Ιβδ ηιβΙΙβηΙ Ιίβη βο-άβδδοβ (Ιβ οβί έεηναίη οτβο ? §ηιΐ(ΐ6 ςυβ βοίΐ Ι*έΓυ(1ίΐίοη ϋβ ηοδ ββ^βδ επίίςυβδ, 
ίΙ ΙβυΓ &€Γ&ίΙ ρβυΙ-έΐΓβ ΐΓέδ ύίΠιοίΙβ άβ ιηοηΐΓβΓ 
ςυβ ΗέΐΑρ!ΐΓ&8ΐ6 βιΙ ίοΐ%έ άβ ηοιινεαυχ ιηΐΓ&εΙβδ 
(1208 Μ ΟοΙΙβοΐίοη (165 νίβδ (Ιβδ δβίηίδ. 

{ VI• — ΕχαοΛψΙβ ά€$ ραταρΗτα$€$ άβ Μ. ΒαίΙΙεί^ 
9«ί Μ $οηΙ ρα$ ηιοιη» ουηείάιταΜβε ^Η6 οβΙΙβΒ 
ά€ ΜέίαρΗτα$(ε. 

Μ9ΜΒ ςυαηϋ οη νοηύΓ&ίΐ ανοΐΓ ςυείηυβ ίηάυΐ- 

{60€6 ρΟΙΙΤ 06 ΙέκβοϋαΐΓβ £Γ60, 61 1'6Χ£11δ6Γ ΟΠ 

ςυβίςοβ ιηαηίόΓυ & €&υδ6 (Ια ιη^ανΑΐδ £ούΙ άβ βοη 

δίέ€ΐ6 6ΐ άυ £έηί6 άβ δ2 ηαΐίοη, ίΙ ίαυΐ ανουβΓ 

ςυ*ί1 «'68ΐ 5ί6η ^ιηαηείρβ, ςυβ 868 ί&ΙδίΓιε&Ιίοηδ 6( 

56λίοβ<ΙέΙίΙέ8 8οηΙ (ουΙ & ίαιί ίηβχοιιβ&Ι^Ιβδ, βΙ ςυβ 

Ι«*8 Γ6ρΓ0€ΐΐ68 ςυβ 10118 Ι65 βΑΥβηΙ^ Ιυί οη( ΓΑΐΐδ άβ β Μ. ΒΑίι^υετ. 

868 Γ«ιιΐ68 8οη( ΐΓέ8-Γ&ί5οηηαΙ)ΐ68 βΐ ϋίβη ΓοικΙέδ, 29 ιηαί, ραρβ 91 1 βΐ ΐ€$ 

8θΓΐθϋΙ 66αζ ςαβ Ιυί ΓαίΙ Μ. άβ ΤίΙΙβιηοηΙ, ηυί ηβ 

αογ&ίΐ ρΑ8, εοιηαΐϋ Ιβ Γ&ρροΓΐ6 Μ. ΒαίΙΙβΙ {ΟίδΟ. 

ρ. 60), «€|α*οη άύΐ 68ΐίιη6Γ ροϋΓ (|υ6ΐςυ6 εΙιοδ6 οβ 

ςβ'οο Α £οαΙαιη6 (16 ΙοϋβΓ 6η Ιυί, βη οοηδίϋβΓ&ηΙ Ι6 

ηΐ8ονιί8θ1Β664υ'ΐ1ιι τβηιΐυέ Ιβ νόΓίιέά&ηδΙθΓβδίβ,βΐ 

(|ΐιί 116 ροοτΑΪΙ βΟϋβτίΓ δυΠϋΐιΙ ςυβ Ηέΐ&ρΙ)Γ&8(6 (ΙΙ 

^θ{688ίθ1Ι (Ιβ 8υίνΓ6868 ΑΙΐΙβΙΙΓδ ΙΏΟΐ ή ΐηθ(,6( ({α'βΠ 

ιηέιιΐ6 Ι68ΐρ• Η 168 ΒΐΙέΓ&Ι 61 Ι6δ ηΐ ραΗοΓ έδ& Γαπ- 
ΐιί&6. > Η. Β2ίΙΐ6ΐ είΐβ ^ Ια να^τζβ Ια ρβ{;θ 528 (!υ 
ρηιαίβΓ 10016 <Ι68 ΗέπιοίΓ€8 άβ Η. άβ ΤίΙΙβιηοηΙ. 
έ*β8ΐ ιΐ4ΐΐ8 €6ΐ 6ηύΓθί(, ()υί 6δ( Ι& ηοΐ6 βΟδΟΓ βαίηί 
162Β Βλρϋ8(6| ςυί ροΓίβ ροιίΓ (ίΐΓβ, ΑάάίίίοΜ άβ 
ΜέέαρΗΓΟΛίβ, ςυβ €6 8&νίΐηΙ εηΐίηυβ ταρροΓίβ υη 

€Ζ6αΐρΐ6 »6Β8ίΜ6 068 ρΗΓ&ρ1)Γ&δ68 ^6 εβί αΐΐΐΓϋΓ: (^ α>6Γνθί1ΐ6ϋδ6, ηοιι-8(>υΙβ- 

•ΙιΊιί5ΐοίΐ6 ά68 (τοίδ ΐΓ&ηδΙ&Ιίοπδ άα εΐιβί (Ιβ δαίοΐ ιη6ηΐ Ιβδ ιηβηβεβδ 1θ3 ρΙη$ 
^6Μι-Β»ρι^^ι6, ςα'ΑΙΙλΙίυδ αΙΙηΙιυ6 & ΗέΙ&ρΙ)Γαδ(6, 
ροΓίβ (|υβ £6 δ&ίηΐ εΐιβί Γέρ&ηάαίΙ υηβ 1)οηη6 
0(ΐ6ΐΐΓ 61 πι£ιιΐ6 υη §Γ&η(1 έείλΐ, (αηΐ ΙοΓβςιιΊΙ Γυΐ 
ΐΓουτέ «ι ΐ6ηΐ8Αΐ6η), ()υ6 ΙθΓ8(]υ6 υΓαη6 νίηΐ &ν6ε 

ϋ68 €ίβΤ%β% ρΟΟΓ 16 ΐΓ&ηδρθΓ(6Γ. Οη ΤΟίΙ 6η 66)8 16 

ΐέαίβ ά6 1Ιέ(8ρ1ΐΓ&8(6, ()αί βυρροδβ ςυβ Ιβδ εΐιοδβδ 
ΜΑ Μ Ι6ΐΐ68 ςοΊΙ δΊπαβι^ίηλϋ ςυΉΙβδ Α6?&ί6ηΙ 
(Ικ:68Γ οη η6ΐΓοαν6η6η άβ 06]8,ηΐά8ηδ]*&ηεί6ηη6 
ηΙ&Ιίοη άβ 1& ρΓ6πιΊ^Γ6 ίηνβηΐίοη, ηί (Ι&ηδ 06ΐΐ6 άβ 
Κιτεθΐ, ού Αΐ6(Βρ1ιπΐ8ΐ6 εΙΐ8η£6 1)6Εηεουρ ά'βΏ- ^βε 
^6 181886 αυ ρυ1)ϋε Ιι βχαιηίηβΓ βί Η. Β&ίΙΙβΙ η*8 
Ρ&5; υη ρβυ ηίέΙαρΚτα8ία$έ 18 τίβ άβ δ&ίηΐ ΟγπΙΙβ 
6ηί3η(, ΐΏΑΓίγΓ άβ ΟέδΗΓέβ 6η ΟβρρβάοΓο ρβηϋβηΐ 
Ι3 ροΓδέευΙίοη άβ Οέεβ,οιι εβΙΐ6 άβ Υ8ΐέΓί6η. ΙΐΑΐδ 
&βη ηυ*οη 6η ρυίδββ πιίβυχ Ί\ϊ%βτ, \β ηιβΚΓβί ίεί 
(ουΙ αυ Ιοη([ Γ(ιίδ(οίΓβ άβ εβ δ&ίηΐ βηί&ηΐ 16ΙΙ6 
ηυ'βΙΙθ 6δΙ ά3ηδ Μ. ΒαιΗθΙ, ανβε Γοπκίη&Ι Ι&Ιίη 
ςυΊΙ 8 ίαίΐ ρΓοίβδδίοη άβ δυίτΓο. ]6 π)8Γ4υ6Γ8ί 
(ΐ3ηδ Ιβ ίΓΗηςαίδ άβ Μ Β8ίΙΐ6ΐ, 6η ε&Γ8εΙέΓ68 ίΐ8- 
Ιί€|υβ8, Ιβδ 8(1(1ίΙίοηδ ({υ'ίΐ ν 8 ΓβίΙβδ ; βΐ (Ι8η8 Ιο 
Ι8(ίη, βη ε8Γ8εΙέΓ6δ τοηιβίηδ, εβ ςυβ εβΙ ΙιαΜΙβ 
εηΐίςυβ βη 8 ΓβίΓ&ηεΗέ, ε'βδΙ-^-ίΙΪΓβ Ιβδ βηάΓοίΙβ 
ςυ'ίΙ η*8 ρ88 ΐΓ8(1υίΐ8. $η%ναηΐ€$. 

ΑρΓύδ ςυβίςυβδ Ιί^ηβ^, 
ηυί ίοηΐ εοητιιηβ υη ρβΐίΐ 
6Χ0Γ(ΐ6, ίΙ ρ8Γΐβ βη εβ8 
Ιβι ηιβδ άβ δβίηΐ ΟγηΙΙβ : 

11 η'^ν^^ι^^β^ό^υ§•^ι1Γίδι 
βη 1)οηο1ιβ.6ΐ Ιόσιο)([η8Ίι 
6ΐΓ6()1δροδόλ ΐοηΐ ίβΙΓβ βΐ 
ά ίουΓ δουίΤΗΓ ροηΓ Ιαί. 
0*651 βθ 401 1ιι1 βι δοη- 
(6ηίΓ βνβο υοθεοηβαοεβ ^αραδι6$ ά'αΐρτα\ί6τ Ιβ$ αιι• 
(ΠΒ, η\Β\% Ιβδ ιοοΓπιοηΐδ 

ΰβΓ ίοανεηί ΐ€$ ρ^ηοηηα 
ίηέιηα Ιβ$ ρΙη$ τοΙίη$ία. ΜαΝι/ήνη ϋυηϋί ρα^τί^ 
€Χ ίοΐϊΐ. νη Μα\% ΒοΙ- 
Ιαηά. αρπά Βη^ατά, 
Αεία Μβΐ^ΰία, ραρ. 253. 

Οη Ι8ίδ56ΐ& ρείίίβρΓύ- 
ίπεβ ςυί βι^Ι 8 Ιβ (6ΐ6 άβ 
εβδ ΑοΙβδ, 6( Γοη εοπι- 
πιβηεβ ού Μ. Β8ίΙΐ6ΐ 86 
Γ6ηεοη(Γ6 8ν6€ Ιβ ΐ8(ίη. 

Είβηιιη οηίηί ίβιηροηε 
6ίίη8ΐΗίη ηοηίηαΐΜ βταί 

ΟγΓίΙΙυδ €( <βΙΙΙβ/ΐρ81ΙΜ ίΜ• 

ά€ η$$ ψΛΟΐίΛΜ ΙαΜαΐΗτ : 
€ΐ ρΙαρΐ9 €οη/ίχΗ$ βί υ$Γΐ)ί$ 
(βΓΓΐ/115, ηβςίΛ€ οβτ^οηιιιι 
πίΐηαηί, Μςηε α/βί€ΐ%οηί$ 
ίη/απαιη ϋοπιρα/αην ; $€ά 
$ηίίίηηίΙ Κωο ^ηίά€Μ Η- 
δβηα$$ίίη€ : ρΓοπιριβ &α- 
Ιβαι 8ΐίςύί(1 η98]υδ πΐ8- 
Ιυηι βχδρ6ε(&Κ)3ΐ. €υαι 
&υ(6πι οΓβδεβΓβηι βηιαιί, ςυβΒ δυηΐ 61^8 1)οη8ΐη Γκίβπι, βΐ ΦπιυΙαΙοΓβδ Ιΐ8ΐ)6- 
ΓβΙ ιηυΐΐοδ ηυί δίπιίΐβδ βΓ8ηΙ β]υ8 8θΐ8ΐί. 

// αναίΐ ροΗΓ βηηβηΐί Α^ίκϋ ςηιάβηί βηιη 
άβ Ια /οί, βί ροντρβτβέοΗ' ραίβτ, άοίΛνη βί βίαπάπα, 
ίβητ ιηέΜβ , βοη ρτορτβ βί ηπίΒ %η η% βταηί ρΓΟΤ' άτοίί%^ ηυοίςοΊΙ πιρροΓίβ 18 ε1ΐ086 βη δοη ηοιη, βί ρέτ€, ςτι»ί. ηβ ροΗναηί νβηιτ βΜ$ αδηβραδαί βί. 

φι^ίΐ &Ι886 ρΓοΓβδδίοη άβ Ιβ δοίνΓβ ηηοΐ έ ηοΐ, πρ^ς ϋ Ιοηΐ άβ Ιηί (ωτβ ρνέ(έτ6ν 8α νοίοηίέ ά οβΙΙβ άβ 

λέξιν. ΑρΓ^ ε6ΐ8 ρουΓΓ8•1-οη άιτβ (Β8ί1ΙβΙ, ίϋά.) ΒΙβη ςηΊΙ Ββτναίί, Ιβ άέ88νου8 ροοΓ δοη βίδ, Ιαί 

ςα'οΒ ί888θ ιοΠ & Ηόΐ3ρΚΐΓ8δΐβ\(|υ8η(1 ιηι α85ΐΐΓ^Γα ^11^ ΓβΓΠΐ8 Ι8 ροΓίβ άβ 88 π)8ίδοη, βΐ Ιυί ΓβΓυβ8 168 

«>Α/ ροιίΓ ΟΌοίτ $Η Ι^νρ ϋβη ηιβηίίν ςηβ ςηβΙ<ιη€8' οΐιοββδ Ιβδ ρΐυδ ηόεβδδΒίΓβδ έ Ι8 νίβ. «Μ Γσηί τβρατάέ οοτηηιβ ηη ίιηρο8ίβηΓ βί ηη (αηβ- 
ζαίΓβ,ηέ ροΜΓ ρτοάηίνβ άα νηοηβΙηΒ,οηίτέ αη άβΙά 
ά€ ϋ€ ςπβ Ια Οτίββ ραίβηηβ α ιηιαρίηέ άβ (αΙ)ΐ6$ βη 
ίηβητ Λβ $β$ άίβηχ : ηυ*οη 8 βη ΙιοΓπβυΓ ββδ βε- 
ΰοιΐ8 βΙ 868 ρ8Γ&ρ1ΐΓ8868, βί ηοβ Ιβδ 88ν8ηΐ8 Γοηΐ 
81 ρ60 ύϋ €88 ά6 8οη Ιέπιοί^ηΒ^β, ηιι*ϋ8 ηο ά8ί- 
|Β6ΐιΙ ρ88 ββαΐβιηβηΐ Ιβ ηοπιιηβΓ ? 
1ΐ8»,άίΓ8 ({ΐιβΙιιο^αη,ρουΓςιιοί 86 τέβήβτ ΐ8ηΙδυΓ 

ΐ6§ΜΜίϋθη8Γ8ίΐβ8 ρ8Γ Ηόΐ8ρΙΐΓ88ΐβ (1808 ΓβΚβ Ιΐίδ- 

ΙοίτοΤΟλΤ «ΗΐϋΓ6 ςιι'οη ρουΓΓ8ίΐ6η ςυβ1()τΐ6 Γ&ςοη Ιβδ 
6Χ6ΙΙΙ6Γ, η'βη ΙτουνοΗ-οη ρ88 (ΐυβΙςυβΓοίδ ά'8υ88ί 
νίΛύάέηΙΑΒΒ ά9ίη% Ιβδ έεήΐδ (Ιβ ηο8 δβςβδ επίί- Οη ηβ ροηναίί ββνΛρί^ 
βΚβτ άβ 9)1άιηβτ νηβ άπτβίβ 
81 ίηίήΐΛβ άαη» ιιη ρέτ$. 
Ηβίδ ΟγηΙΙβ ηβ βίΒαΐί 
ρη'βη Ιοηβν Οίβη, ςηΊΙ 
τβρανάαχί δβανοονρ ρΐηβ 
οοιηίηβ βοη νέτίίαΐίίβ ρέτβ 
φΜ ββΐίίΐ ρα$ Ια ηαίηη Ιηί 
αναίί άοηηέ^ βί ^ιιί Ι'αΒαη^ Οπιάοτη ααίβίη ίη λιι 
ΙαπΜαηί ραίηιη, βί να/- 
άβ ηιίΓα^η/ιΐΓ ; ίρββ υβ^ 
το ρΐίαεϊ ηϊΜίΗηι τφιι- 
ίϋΐαί αΜίοατι α ραίτβ; 
βίρ^άρΛτνα αη(€τβηβ βί, 
ηβ^υτα βί νίιΐίοτα βί ρτο^ 
υίάβτβέ βάββ ρπω ίη Ιλπ 
ΐΜίηο βταί, άίϋβίπιΐ. άοηηαίί άβ Ια ΒοΠβ. 8αη^ ρβτάνβ Ιβ τβΒρβοί ςηΊΙ 
άβναίί ά αοη ρέτβ, ί1 Γ6{[8Γ48ί( (]*υη (βΠ ΙηάιΓ- 
ΓέΓβηΙ Ια ρΓΐβ (Ιο (οοδ Ιβδ 8Τ8ηΐ8^βδ (ΙοηΙ ί1 Ιο 175 ΌΕ ΑϋαΤΟΚΙΤΑΤΒ ΜΕΤΑΡΒΚΑδΤ^ί!. 176 ρήταίΐ, Α Ια ναβ (ΙβΒ 1)ΐ6η8 έΙβΓπβΙβ ςηβ Ι3 Γοί Ιαί Α ταίηΰΓο βα ίβητ.βΐέ, 6ΐ ΙΌΗΐζίτ ία£ηηίί»ατ ανχ Γαίδ&ϋ 6ηνί8Α£6Γ. 

ΟβΙ Ηο^η^η6^η^ νέηβα Ια ρτύάίοίχοη ^ηβ /</5Μ«- 
εΗη$1 αναϋ ^αίΐβ^ιιηβ Ιβ$ ραηηΐ8 ΙναΗιναίβηΙ ίβηνε 
ρΐ'ορπΒ €η(αηΙ& €ί Ια Ιίντβταίβηί 6ηΧ'ίη6ηί€8 ααχ 
ίης6$ ά εαη86 άβ Μ, αΙΙα Ιαιτβ αη τηαςχ&ΙταΙ ά68 
ρύίπίβδ ά€ 8οη βΐξ, ΰοτητηβ ά'ηη βηβηί νβύβΙΙβ Λ 
8οη ρίιβ βΐ αηχ άιβηχ. 1.6 αι&ςίδίΓ&Ι; βηνογα 
ρΓοηάΓθ έγΓϋΙθ ροΓ άβδ 
βοΐάϊΐδ ; €ΐ Γα^αηί [αιΐ 
Φ^ηΐΓ ά^υαηΐ /αί, %1 (Ββα^^α 
ά€ Ιβ Γαίηβη€Γ αηχ νοΙοΛ- 
ίέ$ ά€ «α» ρ€Τ(;^\ ί1 Ιυί βΐ 
θοβαίΐθ άθ £Γύηά68 οιθ- 
ΙΙ&065 ροαΓ Ι'ίηΐίιηίάΰΓ. 
Υογ^ϋΙ ςαθ ΟγΓίΗθ η'βη 
έΐ&ϋ Ρ&5 ρΐα» έιηυ, \1 
ϋΗαηρβα ά€ άήοοηη, θΐ 
Ιοί άίι ςα'οη Ιυί ρβΓάοη- 
ηβίΐ Ιθ Ρ&580, 8Ί1 νουΐαίΐ 
6ΐΓ0 8806 ; ςυβ δοη ρ^Γβ 
νουΐ&ίΐ 1>ΐ6η οα1)11θΓ Ιον- 

Ιοα8 Ιθδ &αΐΓ68 8υ)θΐ8 άβ 
Πλύοοηίθο 16106111 ςα'ίΙ Ιαί 

&ν&11 030803, Ιθ ΓβΟΟνοίΓ ΗβΒΟ 3^608 ίη ίραπι 

ρΓθνοε8ΐ)8ΐ €α)83Γθ3Β ]υ- 

ϋίοβιη, α νο€αη$ βηοι 
ρβν ϋΐιηίίίταϋοηβϊη ιηι7ι- 
ίηιη , €ΐ ΙβΓτβΜ ΒίΐηηΙ 
άβ ίΗάίΰϋί, νίάβδαί ηηί•- 
άβηι ίη ρήποιριο ηιιη νοΙοηΙέ8 άβ 8οη ρ^τβ, 

€€ηχ ^ηβ Ιέ ]αρε αναίΐ 
€θίηίηί$ ροΗΓ Ιϋί ταρροτΙ(τ 
ά€» ηοιινίΙΙν$ άβ Ια εοηΐβ" 
ηαη€€ ηπβ €β( εη^αηΐ Ιι>ιι^ 
άΓαίΙ ά Ια υηβ ά€$ ίοντ- 
Μ€ηί$, νιηΓβηΐ ΙϋΙ άΐΓβ 
ςυ'οη η'&ν&ίι ρυ Ιυί &γ- Οααηάο απίΘΜ ίαφα 
Ια€τι/ηίαίη$ ριΐ€Γ ηιιιιΐιβ- 
6α(«Γ, η€^Μ€ ίρηβηι μ^ 

λνηΓ ιιιίιια5βιι(ιΐΓ, $6ά ρα• 
Ηβηίί$Ηιηε αά ηΜτίβΜ 
ρβτρίηίβνΐί : ηοη ΐ€η€η , $δά οίηηί β Ιλ /κ^β, ρΐβίη ά^έΐοηηβ- 
ίΛΟηβηίυ «6 οϊΛηί Ιτιρί" Μίηβηί βΐ άΌάπΐίταΙίοη, ΓβεΙιβΓ υηβ Ι&Γηιβ',ηυβΙοΓβςιΓοη&νβίΙ ί&ϋ ηιιίηβ(ΐ6 
Ιθ 36ΐ6Γ ύβπδ Ιβ Γβυ, ίΐ η*9ΐν&ϋ ηί Γβοιιΐέ, ηί αϋ, 
ηί ΰΐιαηςέ άβ βοηίβηι \ (ΐηβ ^υαηά οη Ιηί αναϋ 
/αίΙ υοΐΓ Γέρέβ ροην Ιηί ΰοηρβτ Ια (έίβ^ Η αναίί 
ρτέ8€ηΙέ Ιβ €0Η^ ανββ ηηβ τέίοίηϋοη Γ,αραΜβ άε 
[αίνβ ΙτβηΛΙβν Ιβ ΙοηΓΤβαη : 

άβχ, άοοβτβ αηϊηΐΛίΜί βΙ άαϋοηβ ««πίΓΜίιι (Μίαη) 
ιηοάίϋΔ οιηοία εοηΐΓβ 
&άϋ:η οοιηριιΐ&ηΐβιη. Εη 
ίηάαΐρβο /ί6ι, ίηρηϋ ^V' 
άβχ, ο ρη€Γ, άβΐίεία, ί>ι. 
τηϋϋί Ιώί €ί ραΐΒΤ ο^Βη- 
«αϊ», ιη (ίοΐΝΜΐιι 8η$0ίρ%1 
/β. Ι,Μΐ 1\1)ί (τηι ίοηα 
ραίΓί$, $% ίοίήίΛΒ ίία9, 8% 
ίίδίηβίίρή άβ8 ΰοριίαίηϊη. (Ιαηδ πια ιηϋδοη, Ιηί νβηάτβ ίοηΐ €0 ^η'ίΐ αναίί 
ρβνάη^ 6ΐ Ιο ΓέΙβΒίίΓ ϋαηβ Ιβδ άΓοίΙβ άβ 8& δυεεβδ- 
βίοη, άοηΐ Λ Ι'αναιΙ ρήνέ, 

εγήΐΐθίαΐ άίίςυ'Πβθ 
Γέ]ουί8&8ΐΐ, ηοη άξ» ΜΙλβ βΐ ΓβνβηΐΓ εγπΐΐβ άβναηΐ 
Ιυί, 61 ί<)ίδ8ηΐ ν8ΐοίΓ Πη• 
άοΐι^βηοθ ςυ'ίΐ 8ν8Ίΐ ΰΐιβ 

ρΟϋΓ Ιυί, ί1 ΓϋΐΙΐΟΓίΒ & 

ΓβηΐΓθΓ βη Ιιιί-ιπβπκ', βΐ 

έ ρΓοβίθΓ άβ Ι8 %\^ζβ 

ςυ'ίΐ νϋ08ίΙ άβ ΓοοβνοίΓ. 

Ι^'εηίβηΐ Ιυί Γέροηάϋ: 

1.0ΐη άβ 016 ίδίΓΘ βΓ&06, 

νοα8 ιη'ονοζ ί8ίι ^Γβηά 
ΐοη, εη κηβ ΓβΓΐΓ8ηΐ ()ϋ8 

ί6αΧ 61 ()68 όρέθδ.^« νϋβΛί 
ροϊηΐ ϋη^ ίηάη1ρ€η€0,$'€$ί Β0αΗί$ίΐηη8 υξίο Ορ^η ηηβ ύτηαηίβ ςπε νοΗ$ ανβζ 
ή11ιΐ3 , βααάεο , άίχίΐ, €χ$Γοέ€ οοηίη ιηοί. Γ&\ ρΓ0ΐη€$8Β8 άοηί οη Ιε βαί- 

ίαίΙ^ ΐη&ΐ3 (165 16ρΓ00ΐΐ68 
61 ά68 0)60806$ ςΟ^ΟΟ Ιϋί 

[818811 ; ςα*ί1 86 εοο^ο- 

ΐ8ίΐ 8Ϊ5έαΐ60ΐ άβ &θ νοίΓ €1101 ρτο Μ8 τηιΗί ιη^Γβ- 
ραίητ. Ε^ο ϋοίιη 8ρυά 
Β6νιαι ορίίιοϋ Γ6θίρί&Γ. 
ΟεΙεοίΟΓ άοηα τηβα ρήνα- 
ίίϋ, ΗαΙ>ααϋο εηίίη ιηα- υοθ8υΐΓ6 αΐ8ί8οη 61 ά*8α- 

ΙΓ68 ΓίϋΙ)688ι•8 8ΐΐ6ηάΓ6 

ς[ΐΜ οβΙΙβΜ άε βΜη ρέτε, 

^'6^ρέ^&^8 60 8ΐΐ6Γ ]θ\ϊ\Τ υβτδΟ 8ΗαάβΓ€ 8€ϋΜΛΑΐΛ 

9θΙίίΗηί ήΜ ίΛΟΠΜ, VI- 
άίδΐί. ο ριΐ6Γ (ίοςαίι), 
{00601; νίάίδΐί. ο ]υνβηί8. 
0ΐ8άίυαι : $οΜμ$ »Ι$, 
υι ί(6Γυη[ΐ 1ιι1)6ΐδ ρβίΓΐβ 
ύοοιοοι 6ΐ Γοιΐοη8πι. 

Ο»! Γε»ροηάα : Κο- 
οιιύ/ι, ο ί}/ταηηΒ, βΜ πί- 
υο€αη8; ηοα^ϋί, %ίρα• 
8%ίΜ ρεΜ8ί8ΐί : /ΗμΙπ• μ^ 
οεηάίβίί ίρηεΜ, ρίΜ ^αΜΜ 
ρΙαάίίΛίΛ βΰΜΐΙί• ΜΜο 
ίήοίοτ («#Ι) άίήΛΜ$ ψΛαη 
ΚαΙϋατε {ε^ϋΜο : «μΙΙ• 
άΧΌΪΙΧΛ ρτ€Β8ία»ί9θη$. Αι 
α€€ίρβτ0 α ΟοΜίηο αΒ€Φ* 
Ιετο, ^€ΐ€τίία αι# βοιιιΐΜΐ- 
Μα, Ηί βεΙβηΜΒ [ηι^ατ. 6ΐΐ8880 άβ 18 0181500 άθ ρπιη εί ηιεΙίοΓεηί, 8ροηΙ$ 
800 ρέΓ6, Ρ8Γ 1Ίΐ5ρέΓ8066 βο ραυρετ, ηΐ /τηαΓ άί^ ΙοηίΙΜβ νοΗΒ τη^ανβζ δίέ οβίίβ 8αίί»[α€ίίο». Νβ 
πι*6ονί6ζ άοοε ρ&8 ρΐυδ Ιοο^Ιοπιρβ πιοιι Ι>οιιΙΐ6ΐιτ. ςυ'ίΐ 8ν8ίΐ ά'δίΓθ Γιςα 
ά808 66ΐΐ6 ά6 1)ϊϋ\ϊ ; ςυ'ϋ 

6008601811 άθ άθΟΙΘΟΓ^Γ 

ρ&υνΓΟι ροοΓνα ςα'ϋ ρΓη ναα$ {βίετη%$) ; 1)00801 
ηοΓίαπι ηοη τηείίίο, ^ιιία 
νίΐαηι ρτυΌίάνο μιΜ ηχε- 
Ηοητη. ]οιιίΓ άβδ πε1ΐ6δ86δ έ(6Γ06ΐΐ6δ άαπδ Ιθ αβί ; 6ΐ 
ηα'αα ΓβδΙθ ί1 06 οΓβί^οαίι ροίιιΐ Ια πιογΙ, ραΓ€6 1.6δ ΒδδίδΙαηΙδ, έ^αίθ- 

01601 δΟΓρήδ άθδ ΓλίβΟΟ- 

06ΠΙ6015 6ΐ άθ Ια εοοδ- 
ίαηεθ άθ 06 ϊθοοθ ^αΓ• 

ςΟΟ, 06 μΟΓβΟί ΓβΙβΟΪΓ 

ΙθΟΓδ ΙαΓΠίθδ ροΗΓ Ια 
ρΐηρανί. 0}'πΙΐ6 βηΐ εη- ςυΊΙ αΙΙθοάαϋ θοδυίΐβ υοθ νίθ ρΐϋδ ΙίθΟΓθοδβ ςηβ γ^ οοτβ Ιβ οοηναρβ άθ Ιθογ οβΙΙβ ηη'οη Ιηί νοηίαίί όΐβν. 
Σβίηρβ έίοηηβ ά'ηηβ Ηαο ιΙ%€6η8 βηηι ςηα- 8% ρέηέηηίε τέροΜε, Ιυί 
&1 αίθΐΐΓθ Ιθϋ ί6Γ8,6ΐ εοαι• 
0ΐ80(]α ςα'οο Ιβ εοοάυΙ- 
8ΐΐ 80 ϋθϋ άυ δορρίίεθ 
εοιοαίθ ροοΓ γ βίΓθ θχό- 
ΟΟΐό. Η άοηηα εη ιηέηιε 
ίείΛρε «11 οτάτε βεοτεί α αχ 
ΐΜΟΓΓβααι άθίοαι&ΪΓο 8 άαη άεϊβαα νιτίπΐε^ ρ^ίΒ' 
άρίίΗΓ ϋραη ΒοΙεηηίΙεΓ, 
ςχίαή αά πιοΠετη άεάη- 
εεηάνε, ϋΒ^πε ίεττοηίΛ 
ανίίβίΛ είίίϋύοηενΛ ίΙΙαά 
ρΗύΙιεΟδ (ηΐίηί8ίΓ0ί) (α^τε 
(ίΐΛάίχ ρΓααρίΙ, ρτοΐα- 
ίίοηείη αοείρΐεηΒ ρηττΐ. ιοη έχατά, ίϋΒ^η'αη οοηρ άβ Ια τηοη, ηιαίΛ άβ 
η€ ρο%ηί ρα8$εν αη άεΐά, ρατεβ ηυ'ίΐ νουΐαίΐ οπι- 
ρΙο^θΓ Γ«6 άθΓΟίθΓ Γβπιύάθ άθ Ια ρθοτ, ροοΓ θο ίαΐΓθ άθδ ΓθρΓοεΙίθβ. 
Υουδ άθνΓΐθζ ΠΓθ, Ιθογ 
άίδαίΐ-ϋ^ θΐνουδ Γέ]ουίΓ 
άθ 1'έΐαι ου νουβ ηΐθ 
νο>θ2. 

Ιοηςηε ΐΛ^αρε εαί ρτο- 
ηοηνε Ια ίεηίεηζε άε ηοτΐ, 
Ια ρΙξΗπ άα αηίνεε τε* 
άοαΙΙένεηί. Μαί8 Οΐ^ΗΙΙε^ 
ά'νη ίοη ςπί Ματ^ϋαϋ Ια 
ά*9ρο8ίΙίοη άε ίοη ρταηά 
εοΗΐτ εί Ια 8θΙίά%ίέ άε εα 
;οι>, \€χ»ιτ άΐι: 51 νουι δα• Εί Ηωο αηάϊ€ηί€$ αι- 
ίαηίβε Ια€Γ}/ίηα^αηίητ : 
ρηβναηίβΜ Ια€η/Μαε€0' 
ηιηι ίηβηΐραύαί βί, Βφ* 
ύβΙ%8, %η<ιηα^ΓίάβΓ€^άε• 
ίβΐίε άείββίαή, άεδβΐίε 
[ιηβ] ρτοάίΐΰβτβ ραηάτΛ^ 
ί€8 αά ραίίβηάίέτη. Νε- 
ΒβΗίΒ ςηαηι ΗνίίαΐεΜ 
Ηαϋίαϋο; ηεεοΗίε ςηιαιιι 
βάηοίαηι Ηαύβο. ϋοηεε- 
άϋε 9%ϋ εχρεηά€τε νίΐΜΐ• 
Ιΐ£θάί66θΐΙΙ>αΐ οαοη. 

δρΐ^οάΐάυ» αυίοιη βΐ •ρ^ 

Οΐ8Κ>ϋίδ 6Γ81 , ΙΙΟΙΙ Μ- 

/«Μ ε% ψΛ τεείιρα Αΐ|;« 
αηΪΜαιη, δθά βΙ αΐϋι ς«| 
εΦ88Γ68β 1ιαΙ>ίΐαΙιαηι, ψ> 
ι«ιιι αφ«ναιιΙβ ψί% ηρ^ 
ιια< ιη ιβαιΙ• «Μκί^ηΜί. 177 ΒΒ ΑυαΤΟΚΓΓΑΤΒ ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΛ. 178 νί€ζ ηυβίΐβ 6$ΙΙα οοηΓιαηοβ ρβ ]'&ί βη Οίβυ, βΐ δί Α ΜέΙαρΙΐΓββΙβ. Οαγ Ιββ ΑοΙθβ (Ιθ $&ίοΙ ΝίοέρΙιΟΓβ ?οα$ Γοπη&ίδδίβζ Ιθ ρβγβ οά )6 ναίβ, νουδ γώ'θχΗογ- 
(βπΐ'ζ 5308 (1ουΐ6 ^$ουΐΐΐ\ναν€ΰ€οηΓα3€, ρ1\ίΐ6ΐ(ΐχίβ 
ά^ ιη^ ρΙα%ηάν€ €ΐ άερίβννβτηια τηοΗ. Ηαίζ ιΐ η*€ηΙ 
ρα3 Ι>ηοίη ά'αηίτβ ^χΗονίαΙύωι άβ Ια ρατί ά€$ 
Ιιοτηηι^Β^ έΐαηΐ ίηΙέπβυΓβιη^ηΙ δοπίβηυ ρ3Γ Ια 
§Γλ€β ιΐβ εθίυί ροην Ιβ^ηβΙ ίΐ €0ΐη1>αααίί, βΐ ηηί 
ά€ταΗ ΐ€ €οητοηη€τ, » 

II 681 3150 <1β ]η(|Γ6Γ, ρ3Γ ('6 (]Ι16 ΠΟΙΙβ νβηΟΠδ (Ιβ 

πιρροΓίβΓ, ςιιβ Μ. ΒαίΙΙβΙ 3 Α^οι1(έ Βεβοερπρ άβ 
εΗθ5β8^^ 8θη !6χ1β βΐ ηιι'ίΙ βη 3 5υρρΓΐηιέ (Ι'αυίΓβδ ; 
8308 ρ3Γΐ6Γ<ΐ6 ςϋβίςοβδ ΙοϋΓ^ηυ'ίΙ 3(1οηη^8 ^ΓοΓί- 
|;ίη3ΐ 60 ςυ6ΐηϋ68 ιοάΓοίΙ^, ςυί ηβ ρβΓαΊδ^ΓηΙ ρ38 

€00ν60βΙ)ΐ65. Οη 83ίΙ 1)160 ηυ6 Ι6 (βΧ(6 01 1^1081 ηβ 

ρ3Γ3ΐ( ρ38 ΓοΓΐ 6X361. 6ΐ ςυΊΙ )' 3 πιόιηο ςυβίςιιβδ ηυο εθίτιί-εί ηοπδ 3 άοηηίδ, 06 (ΙϋΓέΓβηΙ (Ια Ιβχΐβ 
ςπβ ρ3Γ ηοείςποδ ηιοΐ8, 13 ρ1υ[*3Γΐ ΐΓέδ-ρβυ ίιη- 
ροΓίαηΙδ, εοηιπΊβ Μ. οΐβ ΤΠΙβπιοηΙ εη εοηνίβηΐ 
(ΐοιη. IV, ηοΐ. 8 «μγ Ια ρβτεέαιίίοη άό ΥαΙέτίβη^ 
ρ 590, οοΙ. 2 ; 3υ Ιίβϋ ςη'οη (Γοανε (Ιβδ είπεοηδ- 
Ιαηοβδαδδβζ εοηδίάέΓαΙΙβδ 3]οιιΙέ6δ ρ3ΓΜ. Β3{1Ι6(, 
Γ|ΐιί ηε δοηΐ ροίηΐ οίαηδ δοη ΙβχΙε ; δ3η8 εοιηρΙεΓ 
ρΙιΐ5ίευΓδ τείηηείιειηεηΐδ ςυΊΙ 3 Γαιίδ ίι 8οη οη- 
ξίηαΙ, ςοοί(]υΊΙ δοίΐ ΐΓοίδ Γοίδ ρίπδ εοιίΓΐ ηυβ εεΐαί 
άβ δ3ίη( ΝίεέρΙιοΓε, (]υΌη ρΓέΙβηά 3νοίΓ έΐέ 3ΐΙέΓέ 
ρ3Γ Μόΐ3ρΙΐΓ35(6. ΜβΙδ βΓιο (]υΌη βη ρυίδδβ ]υ§6Γ, 
ηουδ ΓΠβΠΓοηδ 4 Ι3 Γιη άβ εε ρ3Γα^Γ3ρΙιβ Ι3 Υίβ άβ 
δαίηΙ ΝίοβρΙιοΓβ Ιουΐ 3υ Ιοη^, ανεε Ιβδ ρ3Γ3- 
ρ1ΐΓ3δεδ άβ ΜέΙαρ1ΐΓ3δΐ6 βη ε3Γ3ε(έΓε ί(3ΐίηιΐ6, Γ31ΙΙ68, 8θίΙ ςΐ]*βΙΐ68 νίβηηβηΐάε ΓίηΙβΓρίέΙε, ου άβ β ^Ωη ςυ'οη Ιβδ ρυίδδε (ΙίδΙίη^υβΓ άυ ΙεχΙε. Ι3 οέ^ζΐίςβηεβ άυ εορίδίβ.Οη ηβ (ΙίδεοηνίεηΙ ρ38θοη 
ρ1ιΐ8 ςαβ Ιβ Ι.3ΐίο ιΐβδ Αείβδ έΐ3ηΐ ΓογΙ δβΓΓέ, εβ εη- 
Ιίςυ6η^3ίΙέ(έ€00ΐΓ3ίηΙ(]6 Ιιη (1οηηεΓπη3υ(Γ6 (οογ, 
βΐ (Ι'γβυρρΙέβΓ ςηβΐηυβ είίΓδβ ρουΓ 8*αεεοπιπιο(1εΓ 
30 (έοί€ άβ ηοίΓβ Ι3ηβυ6. Η3ί8 ςυ3η(Ι ΙουΙ ε6ΐ3 ηβ 
]08ΐίϋ6Γ3ίΙ ρ38 3886Ζ |3 (Γ3(1υεΐίοη ^6 Η. Β3ίΙΙβΙ,οη 
06 ρκιβοά ρ38 Ιβ 5Ι&πιβΓ ά*3νοίΓ 3]ου(β έ δοη 
ΐ6ΐΐ6•ροιΐΓ (ΙοηηβΓ ά βη(βη(ΐΓβ εοπιιηβηΐ Ιβδ εΐιοδβδ 
οηΙ ρο ιπ'ινβΓ : εβΓ εβδ ΐΓ3ίΐ8 ά'έΐοηυβηεβ 8οηΙ 
ΐΓέβ οηϋθ3ίΓ68 (Ιαηβ Ιββ ΗοπιέΙίβδ (Ιβδ ΡέΓβδ βΐ 
ιΐ^ΩΒ Ιβ$ 5ίδ(οπ6η8, ςυί 3]οιιΐ6θ1 ηυβίίΐυοίοίδ (Ιβδ 
0Γη6πΐ6ΐιΐ3 2ι ΙβοΓ αΐ3ΐ1ύΓβ 83η8 60 3ΐΙέΓβΓ Ιθ ίοη ύδ. 

11315 €6ΐ βΖβΠίρΙβ (|ΙΙ6 0008 ΥβΟΟΟδ ^6 Γ3ρρθΓΐβΓ, 

ΐηθθΐΓ6 «836Ζ ηιΐ6 Η.Β3ίΙ1βΙο'3ρ3δ(ου]ουΓ8Γ3ίδοη, ίΊιίδΙοΪΓβ (Ιβδ (Γοίδ (ΓαηδΙαΙίοοδ ϋυ εΐιβίίΐβ δ3ΐο( 
^63η •Β3ρΐίδ(6, ςυ*οη ρΓοροδβ βοεοΓβ 0Γ(1ίη3ίΓβπ)βο( 
εοΓηπιβ υη βχβηορίβ (Ιβδ ίηΓκΙέΙίΙέδ άβ Μέ(3ρΙΐΓ35(6, 
ρ3Γ3ΐΙ πιοίηδ ρ3Γ8ρΙΐΓ3δέβ (]υ6 13 η3ΓΓ3ΐίοο (!υ ιη3Τ- 
15Γ6 άϋ {:3ίη( βπΓαηΙ ΟγηΙΙβ. ιβδ (Ιβυχ πιίΓ3ε1β8 
(ΙοηΙ ρ3Γΐβ Μέΐ3ρΙΐΓ3δΐ6 ηβ ρβυνβοί ρ3δ ρ3δδβΓ 
ροοΓ άβδ 3(1(ϋΐ!οηδ, ραΓεβ (ΐίι*ίΙ η*βο βδΙ ρ3Ηέ ηί 
(Ιβηδ Γ3ηείβοη6 ΒβΙαΙίοη, ηί (]3ηδ εβΠβ άβ ΜβΓεβΙ. 
Εδί-εβ (|οβ Μέΐ3ρ1ΐΓ3δΙβ η'3 ρβδ ρυ Ιβδ ΓβρροΓίβΓ 
δυΓ(1'3υΐΓ68ΜέιτιοίΓβδ? ΒίΓ3 Ιοη (]ο*υηβ είΓεοοδ- 
(3ηεβ βδΐ Γαοδδβ, ρ3Γεβ (]υβ εβυχ ηυί οη( Γ3ρροΓ(έ 
ΓΗινΙοιγο βηΙίέΓβ οβ ΓοηΙ 3οευηβ πιβηΐίοη άβ εβΚβ 
είΓεοηδ(3ηε6? §υΓ εβ ρίβά 1^, ϋ 80 ΐΓουν6Γ3 1)ί6η 
ρβυ άβ η3ΓΓ3ΐίπηδ ΓκΙέΙβδ. Ι|α30ΐ1 Η Ι^Ιιβ {1'8ίΤ3ί1)ΙίΓ Γ3θ1οη1έ (Ιβδ ΡβΓβδ, δουβ Οα3η(Ι ϋδεΓαίΙ 3ΐ)δοΙυη)6θΙ νΓ3ί ηυβΜέ(3ρΙΐΓ38ΐβ 
ρΓβΙβζΙβ ςοΊΙβ οηΐ ρ3Γΐέ βο ΟΓβΙβΟΓδ ρΐιιΐόΐ (ΐιι'βη '^'^• «ί—'Α «^,. ^^„- ^:«•^ι^« ^..? ^•»;ιι*..^ -,»^^• 

Ιιί8ΐοπ6η8 ά3ΐι8 Ιβδ Υίβδάβδ 83ίη1δ (]υ*ίΐ8 οοοδ οηΐ 
0000668 : 6ΐ ςυβ Γοο οβ τβηά ρ38 3886ζ άβ ]υδ1ίε6 

8 Ηέΐ3ρΙΐΓ38ΐ6, 101^0*00 56 ΓέεΓίβ (301 βοηΐΓβ Ιυί 

ά^ ηυ'οη ΐΓθον6 ςο*ίΙ 3 ρ3Γ3ρΗΓ3δέ 53 η3ΓΓ3(ίοο. 
Οιτ ρουτςυοι εβΙΙβ εοο(Ιυίΐ6 8βΓ3-1-βΙΐ6 υο εππιβ 

(1ΐ08 €6ΐ έ€Γίν3ίθ| βΐ 00 8υ]β( (1'έΐο^β ροοΓ Ιβδ 
€ήΐΜ|065 7 

1*10 ι{68ρΙυ3εέ1έ1>Γ68 βχβπιρΙεδςυβΓοη ΓβρροΠβ 
ροΐΐΓ άέ^ήβτ Μέ(3ρ1ιτ3δ(β δυΓ Ιβ 8ΐι]6ΐ (Ιβ δβδ ρ3- 
Γ3ρΗηβ68, 68( ρπδ (Ιβ Ι3 Υίβ (Ιβ £31 η( ΝίεέρΙιοΓβ, 
ηΐ3Γΐ;Γ (]*ΑοΙίοε1ΐ6. ΟεΙΙβ Υίβ 86 ΐΓουνβ 3υ 9 άβ 
ίέιήβΓ (Ιοπα. 2, ρ. 283)(ΐ30δ Β•)1ΐ30(1α5; ςυί 3]ουΙβ 

60 Ι61ΙΓ68 ίΐ3ΐίς068 Ιβδ βΧϊάτΟί ί&άβ ιΜ έΐ3ρ!ΐ Γ33(6 ηο*ίΙ 

3ρρ6ΐΐ6 ίηίβτροΐαία. Όοϊϊϊ ΤΙιίβΓΓΥ Κυ;ο3Γ(1 {ΑοΙ. βύί 3]ου(έ εοδ (Ιβυχ πιίΓβεΙβδ, ςοί (ΙβίΙΙβοΓδ ο*οοΐ 
ηβη (1ΊηεΓογ3ΐ)Ιβ, βΐ ςοΊΙ βύΙβηεοΓβ 3]ου1έ άβ δοη 
οΙιβΓ εβ ςιΓίΙ (111, ςυ'ϋΓαηβ νίηΐ 3νβε (Ιβδ είβΓ^βδ 
ροιίΓ (Γ3η$ροΓ(6Γ Ιβ δΑίηΙεΙιεΓ; ΙουΙ ε6ΐ3 ηβ ΓβΓ3ϋ 
(]υ6 (Γοίδ 3ά(1ίΐΙοη8 (Ιαηδ αηβ Β6ΐ3(ίοη ςυί βδ( 3δδβζ 
Ιοη^υβ : πιαίδ εοηη1)ίβη ϊ\*γ βη 3-Ι-ίΙ ρ3δ (Ι3ηδ 13 
θ3ΓΓ3(ίοο άβ Μ. ΒαίΙΙβΙ, ςοί βδΐ 3δδβζ εουΓ(6? 

Αΐ3ί5, (1ίΓ3-1•οη, εβ (]πβ Μ. (Ιβ ΤίΙΙβπιοηΙ β( 1οο8 
Ιβδ δαναοΐδ ϋΐ^πιβηΐ ρπηείρ3ΐβπιεηΙ (Ιβοδ Η^ΐ3- 
ρΙ)Γ3δΐε, ε*εδΙ (];Γ3γαη( ίβίΐ ρΓοΓβδδίοη άβ δοίνΓβ δββ 

3υ(6υΓδ Π10( 3 ΐηοΐ, ί1 ηβ 131886 ρ3δ άβ Ιβδ 3ΐΐέΓβΓ βΐ 

(Ιβ Ιβδ ίβ'ΐΓβ ροΓίβΓ & $3 Γ3η(3ίδίβ : ήϋ'ίΙ 3]ου(β 1)β3α- 
εοορ (1υ δίβη αυχ ΗίδΙοίΓβδ; ε( η^ΊΙ ταρροΓίβ Ιβδ 
εΐιοδβδ, ηοη ρ38 €θπιπιβ βΙΚ'δδβ δοηΐ ρ3<^8έβδ, Πί)3ί8 
εοηηηιβ βΙΙβδοηΙ ρυ £β ρ3$$βΓ. ΤουΙββ εβδ ρΐ3ίηΐ68 8^ι^^ί. ρ. 245)(ϋ1(ΐυβ€68 Αε(βδοηΙέΐ6(1οηηέδρ3Γ^δοηΙ (Γορ Γ3ίδοηηαΙ)Ιβδ ροοΓ Ιβδ εοη(ΐ3ΐτιη6Γ: π)3ίδ Βϋ1ΐ3α{1υ8, «έί/ιιηε/» αΚβίΟ ΛαταΰΙβΓϋ ΑΙβΙαρΙίΓαε- 
α$ ΑάάίίίοηίΰΗ9. Μ. Β3ίΙΐ6ΐ, ρ3Γΐ3ηΙ(ΐ6ε6α6ΐιίδ- 
ΙοίΓβ (9 Κν., ρ. 15), Γβη)3Π|06 ((υβ άβ Ι3 πιαηίέΓβ 
ηυ'βΙΙβλ έ(6 (Ιοοοέθ ρ3Γ Ιβ Ρ. Ηυρ3Γ(1, « βΙΙβ βδΐ 
βδϋοιέβ ΓιιϋΙε, 6ΐ βχβηιρίβ άβδ {Ιοδβδ 6( 3ΠΐρΙίηε3- 
Ηοο8 (106 Μέΐ3ρΙΐΓ38ΐ6 βΐ ςυ6ΐ(ΐυ6δ 3υΐΓβδ ίαΐίηδ 

3ν3ί60ΐ ίθ8<Γέ68 (Ι308 Ιβδ ΑβΙβδ (ΐο'οη 3ν3ίΐ 3υμ3Γ3- 

τ3ο(. (ΐ6ρβοϋ3θ1, 81 Γοο 6Χ3Π)Ίθ6 Ιβδ 3(Ι(ϋ(ίοηδ ςυβ 
Μέΐ3ρ|]Γ38(6 3 Εκϋβδ (Ι3η8 εβΙΙβ Υίβ άβ δαίηΐ Νί- 
ϋέρΗοΓΡ, 6( «{0*00 Ιβδ εοπιρ3Γ6 3ν6ε εβΙΙβδ (|ηΌη 
νοϊΙ (Ι308 ΓΗίίΙοίΓβ άβ 83101 εγηΙΙβ ρυΙ)Ιίέ ρ3Γ 
Μ. ΒηίΙΙβί, 00 }Ώ^βΤ9ί βίδέπιβηΐ (]υ6 εβ επίίςυβ 3 
ρΐυδ ρ3Γ3ρΙΐΓ38έ, βΐ ηιοίηδ δοίνΐ δοη οηςίθ3ΐ, (\ηβ ηβ $βηΝΐ)ΐ6-Ι-ίΙ ρ3δ, Γβροη(]Γ3-1•οη, (]υβ (οοδ εβδ 
πιΰιηβ» ΓβρΓοεΙιβδ ΓβΙοπιϋεηΙ δοΓ Μ. ΒαίΙΙβΙ ? Οβ 
επΙί(|υ6 ηβ Γ3ϋ-ίΙ ρβδ ρΓοΓβδδίοη άβ δυίνΓβ Ιβ (βχΐβ 
(Ιοδ Αείβδ άβ 83. πΐ ^;^^IIβ, (βΙ (|υ*ίΙ 3 6(έ (Ιοηοή 
ρηΓ ΒοΙΐ3θ(1θδ αυ 29 <1υ ιηοίδ (Ιβ ιηβί, βΐ ρ3Γ Οοιη 
ΤΙιίβΓΓγ ΒυγηβΓΐ, ηυΊΙ είΐβ ιΐ3ηδ δ3ΤϋΙ)Ιβ επίίηυβ, 
βΐ (Ιοηδ 13 Υίβ (Ιβ εβ £3ίηΙ εηΓαηΙ, πι3γΙ;γ? 

Ου3η(1 Μ. Β3ί1ΙεΙ ηε ββ δΟΓαίΙ ραδ ΓβδΙτείηΙ 3ύχ 
Αε(βδ 3υΐΗβηΙί(ΐυεδ (Ιοηηέδ ραΓ εβδ (Ιβυχ αυΙεοΓδ, 
ο'3υΓ:ήΙ'ίΙ ρ3δ (Ιύ οουδ 3ρρΓ6η(ΐΓ6 (]*οά ϋ 3 ί\τ6 
(3η1(Γ3(Ι(ϋΐίϋη5? Αίηδί, ρπί8(]αΊΙ η'η ρο•η( πΐ3Γ()υέ 
(Ι'βηΐΓβδ δουΓεβδ, βΐ (]υ6 ιηόιηβ ίΙ η*3 ρυ Ιβ ΓαΪΓο; 
οη βδΐ εο (ΙγοϊΙ (1ε ά'ιτβ (ΐυ'ίΐ α π3ΓαρΙΐΓ3δβ Ια Υίβ άβ 170 ΒΕ ΑϋαΤΟηΐΤΑΤΕ ΜΕΤΛΡΗΚΑ8ΤΛ. 

ηιιιΐ ΟττίΙΙ^, ςοΊΙ • ί•ϋ ρ«ΓΐβΓ λ βα ΓαηίΑϊδίβΑίοηηβηΐ %ιχ^ΐο ςιιβ οββ <ίβ" βιβιορία, ροτ ΓιηΙ^υΓ <16 ΓβΙΙο Ιιί8ΐοίΓ6, ςοΊΙ &&]ου(έ Ι)6λυεουρ 
άϋ $ιβη ]ΐ€βαο η8Γη(!οη, ηυΊΙ βη α ΓβίΓ&ηεΙιέ ^β 
ηα*ίΙ Ιυί α ρΐη, ^( ςυΊΙ & ηιέιτιβ Αοηηέ ^ ηυβΙ^υεβ 
Γίτ€θ&$1ιηο68 υη Ιουπ ηυΐ η*63ΐ ρ&5 Ιου( ίΐ Γ&ίΙ η&- 
ΙιΐΓβΙ ; ςαΊΙ ι ΓΒρροΠέ ίβ πι&γ(}Γ6 άβ οβ ΒΆχηί βη- 
Γ•ηΙ, ηοη ρλ$ εοιηιηβ ίΙ 8*65( ρ385έ, πιαίδ οοτηοιβ 
]| Α ρυ $6 ρ9$8βΓ ; βηΠη ηυΊΙ & ΟΓηέ ?οη 8υ]6ΐ άβ 
ρΙα5ΐ<'υΓ5 είΓ€οη8ϋιηηο8 (]ΐι1 ηθ 8οη( ροίηΐ (1&η8 
$011 οηρη&Ι. €ο η'68( ρ&8 Ιίι Ι» εουΐβ η8ΐτ&ΐίοη 
ςιΐ6 Μ. ΒλΠΙθΙ «Η ρΑΓ&ρΙΐΓ88έ6 : Η 86Γ&ίΙ 8ί$έ (1*6η 
ιηλΓςυβΓ ρ1υ5ίβυΓ8 8υΐΓβ8, (|υί η6 βοηΐ ρ88 ιηοίηδ 
Γβιη&ηΐυ&ΒΙβδ ηιιο οι^Ιβ ^θ βαιπΙ ΟχτίΙΙϋ, 6ΐ ύαηβ 
Ιβ$(ΐυβΙΙβ8 ί1 ηβ 8*β8ΐ ραβ άοηηέ ηιο1η8 άβ ΙίΙ)6Γΐέ. 
1.*οη η*& €1)01816 Ιε ΥΙβϋθ ^ο 8ίΐίη(, 6η(Γ6ρΙυ8ίθυΓ8 
&11ΙΓ68, (^ϋ6 ρ8Γ0β ηυ'βΙΙβ 65( ΓοΓΐ εουΠβ. ^ 

Οη ?οι( ρ8Γ Ιλ ηηβ ΓαγΙ Ηβ ραΓαρΙίΓαεοΓ η*β§( ρ^8 
51 ρβΓίίουΙίβΓ & Μέΐ8ρΙΐΓ38ΐε, ηιιΊΙ η'βίΐ έΐέ ιηίκβη 

υ88§6 ρ&Γ (1'8Ιΐ(Γβ8 81ΐΐ6υΓ8, ({01 ΟΠί ρΓέΙβΓΚίϋ 86 

άΪ8ΐΐη(;υ6Γ ρίΓ ΙβιΐΓ ]υ8ΐβ886 β( ρ3Γ ΙβοΓ 6X8^ι^(α^I6, 
(|υοίψΓίΐ8 (ΙέοΙβπιβηΐ βη ιηίΙΙε 6η(ΐΓοίΐ8 εοηΐΓβ 
Ιβδ 6ΧΓέ8 ()6 €6ΐ ^ςπναίπ ξΓβε, (ΙοηΙ οη νβυΐ ΓαίΓβ 
Ρ8886Γ Ιβ (έπ)θί||;η8β[6 €0ΐηηΐ6η'έ(αηΙ (1*8υειιη ροί(ΐ8 
ρουΓ έΐ3ΐ)ΙίΓ υη ΓαϊΙ ΙιίδΙοΓίηιιβ, εΐ (Ιοηΐ ιηόιηβ Ιβ 
ηοιη ϋοίΐ ^ΙΓ6 δυρρΓίηιέ, <]τιοί(|ΐιΌη ρΓοΓιΙβ «Ιε 8οη 
ΙτανΑίΙ. 

Ουοιηπε Η. (Ιε ΤίΙΙεπιοηΙ Γαδβε,ροπΓ βίηδί (ΙΪΓβ, 
θευχ $0Γ(ε8 (Ι^αιΙάίΓιοηδαυχ ΙιΙδΙοίίβδ οΓΐ^ΊπΑΐεδ (Ιεβ 
δλίηΐδ, οη ηε οΓοϋ ρ&δ ηι^πηιηοίηδ ςιΓεΙΙεδ ^ο^εηι 
εοηΐΓθ ΓεχαεΙίΐυϋε.ΟυαηιΙ ίΙ (Γοιινεΐιοπ ϋβδοη δυ- 
]εΙςυ6ΐφΐ6 τΐιοδθ ηιιί ρευΐΓβΙενεΓ ου ΑςΙ&ίΓείΓία ρΓευνε ϋεβ ίηΟίέΙίΙίβ ύβ €βΙ βαίβΟΓ «τεο. 

Ια νίΒ άΒ ιαΜ ΝΜρ1^ύΓ€, ηβτήβτ (Ι Ι), Ιηέ€ /ϋ 
ίΛαηΗΛϋήί άβ Ιλ ΜϋοίΛέί»^ Λ ηή, α ίΜ^όι, 
αν€ο €€11• ςηί α έΐέ άοηΛέ* ματ Μέίαρ^Γϋίϋ. ^ 
ΐ€$ αάάίϋοηί άε ΜέίαρΙαΟΜίϋ φΛ€ Γοη ν Μ^τία. 
«Ου/ βη ιαταεί^η ιΙαΙίςΜβ. 

Ιη ίΙΙο (βηιροτβ εΓΑΐ ηαί ύβπι ρτ&ΛγίΒτ ί» «ηβ|Μ 
ΑηίΐοΰΜα 8ι/Γί(Ε, ηοπιίηο 8αρπείιι•. ΕηΙ δοΐαι 
(]ΐιί(1&ηι ηυοςυβ αΐίυδ, ηαί «ρρβΠβΙιβΙυΓςαΜεπιΒ• 
εερΙιοΓυδ, εΓ8( ?εΓ0 οπϋηβ 1&κιΐ8, 6Ι «ιΙηΐΝΐη 
£;6Γπΐ8ηα3 Απιίευδ είυβίΐβπι ρΐ*β5ΐ)7ΐ6Π : κςκ 
8ίηΙ)θ8ίεπιυΙυο άϋί^εΐιαηΐ, υΐ βχίβΙίπΐ8Γ6η!υΓηκ 
ΓΓ&Ιτεδ ^εΓπιαηί, ηλίί εχ υπο υΙβΓΟ ; β^Ιβο υΐ εβϋ 
εχοεΙ'επδ απιΟΓ εοΓυπ) ηιοΐυυβ. Οαιη 1οη{θ3ΐΑη 
ΙεπιροΓε νΐχίδδβηί ίπ Ηβε «(ΓβεΙίοηβ, Ι>οηο εΐ 1»- 
ηβδίο ίηΓ(*8ΐυβ ει δεεΙβΓαΐίδβίπιυβ Ιιυπιβηί {εβή 
ίηίπιίευδ, είδ ίηνίάεη^, Ι&Ιβιη ίοΙβΓ «οδ ρερηΐ 
(Ιίδδεηδίοηειη,υΙηεε ίηρίλίββ ηυΜβαι νεΙΙεοΙιΚ 
ιηνίοεπ) οεευπτεΓε, εχ (1»π)0! ϊγο οάίο φίοιΙ »1η 
δε ίηνίεεπ) εοηεβρεΓ&ηί. 

Ουπι 83(ίδ ν(*Γ0 Ιοη^ο 1επ)ροΓ6 ί(« Γηίδδβηίδβίηί, 
&(1 δε Γεάίεηδ ΝίοβρΙιοΓίΐδ, εΐ εο^ηοιεβοδ οΑ'οι 
εδδβ (Ιί&ΙιοΙίευηι, ΓΟ^^νίΙ βηηίεοδ (|αο8()3ΐη, υΙίτΗΐ 
8ά ρΓΟδΙινίεΓαΐΏ 88ρηείαηι, βΐ Γο^αΓβηΙ εναιη 
ΝίοερΙιοΓΟγ υΐ ει ουίρβηι εοηιΙοη&ΐΓβΙ, €ΐ εαα;# 
ηίΐεηιίβ (ΙυοΙυπι βεείρβΓεί ρτορίΰτ ΠοΜίηη,Λί 
αη(εη) ηοΐυίΐ ει εοιΐ(1οη3Γε. Ιβ νβΓΟ Γυηκνιΐ 
8Ηο8 αππεοδ, υΙ εί ΓβεοηείΙιιτβΐυΓ• ΡΓββΙηΙη»- 
(επι δαρποίυδ ηεο βοδ (|αίά6Πΐ ΓΟ^βηΐεβ η&ι ηι&(ίΟΓε ςυΊΙ ΐΓαίΙε* «ΙοΓβ, δί ΓβυΙευΓ ε$( (Ιί^ηβ άβ ^ δυδίίηυίΐ. Κυητίδ βΓ^ο ΝίεερΙΐ0Γα8 Γο^ιτϋ Αηη Γοί, Η ηε Γηίΐ ρηδ ιΙίΓΓιουΙΐό (ΙΊηδέΓεΓ εε (|α*ίΙ Ιυί 
εηιρΓίιηίβ (Ιβοδ £>& πΑΓΓ&ΐίοη , ςυοί^ιυβ οπ^ίη&ΐε, 
ηΐδίδ 3νεο εεΚε ρΓεεβυΙίοη, (μι'ίΐ (ΙίδΙίη^ζυε ϋ'ανεε Ιβ 
ΙεχΙο 0Π|$ίη8ΐ εε /ιοί Ιυί εδ( είΡβη^εΓ, εΐ ηπΊΙ είΐβ έ 
ΑπίΑΓ^εΙβηοπ) (ΙεΓαυίευΓςαΊΙίΑίΙ ραΗεΓ. ΙΙη'εδΙ 
ρ3δ ΓαΓβςυειειΙοείεεηΐίςπε 8]ου1β αιΐδδί ηιιείςυε 
Γ.Ηοδβ ϋα δίεη (ΙλΟδ Ιβδ ΙηδΙοΪΓεδ ({υ'ιΐ ΓβουηΙβ : 
ηΐλΐ8 εοιηηιε ίΙ ΓβηΓβπηβ εεΐλ εηίΓε ϋευχ ι^αΓοη- 
Ιΐ)έ$βδ, Ιε ΙεείεοΓνοίΙ [)ίεη (]ϋβ εεδ δυΠβδ ϋ'βίΐάί- 
Ιΐοη& ηε ΓοηΙ ραδ ρηΠίε (1υ εοΓρδ άε Ια ρίέεε ; αίη^ί 
εεΐΑ ηο ρβυΐ ρ«*ΐ8δεΓ ρουΓ υηβ νέπΐ&Ιιίε αΐΐόιαίίοη. 
II } 8 ευ (1 ΙιαΙ)ίΙε8 οπίίςυβδ ηιιί οηΐ εηα (|υε Ι& 
ρΙυρίΓΐ (Ιοδ Α(Ι<ϋΙίοηδ <)ο ΜέίορΙίΓΑδΙε εΐαΐεηΐ ϋβ 
οεΙΙβ η8ΐϋΓε(Ι0) : εΐ δΊΙ αν&ίΐ ρπδ Ιεδ ρΓέ€8υΙίοηδ (Ιο Μ. ϋβ ΤΐΙΙεηηοηΙ, 3β ηβ βαίδ δί Γοη δε δεπαίΙ^Γ^^ηο ((β/ογι^ιι•. ηυοδάΔΟί βηιίεοδ, β( πιίδίΐ 8(1 ίρβοιη, υ( οοητοΜ 
ί€Γ (Ηνίηο βίο^ηίο ίη ΟΓβ (ΙυοΓυπι νβΙ ΐΓίυπι (ειΙίΗ 
δ(8Γε( οιΐ)ηε νεΓΐ)υη[). ΙΙΙβ βυΐβπα ουιη 68δβΙ ι^ 
οοΓϋβ, 6( ίιηρΐ8€8ΐ)ί1ί8, βΐ οΜίΙυβ 08$61 ΟοιώιβΊ ιη 
ΐΓί ^β8υ ΟΙΐΓϊδΙί, ηυί (ΙίείΙ : « ΚβπιίΙΙίΙβ, βίτειηίΐΐι 
ΙυΓ νοΙ)ίδ, » ^ί ΓΗΓ$Η$ : 8% ο1[βΓα$ άοηνηί ίιιιιηιι 
αΐΐανβ^ €ί τ€€0Γ(Ιαίη$ (αβήζ φιοά Ηαύβ^ αϊ•]» 
αάνβηχιζ (ναΐνβηι ίι/ϋτη, άίτηίίΐβ Μ, βί υαά€η$ η 
€οηοίΗαΓ€ (ναΐτχ (ηο; εΐ ηΐΓβιιβ : • Νίβί Γβιηίδεπά 
ΙιοηιίηϊΒυδ άι^ϋοΙαοοΓυπι, ηβε ΡαΙβΓνββίΡΓοοΒίΜϋ 
ΓβηιίΚβΙ νο1)ίδ(Ιε1ίε(8 νεδΐΓ8; > οπιηίΐιυ• βυηιπ) 
β8ηΙί1)υβ ε1 ρεΙεηΐίΙ)υδ, ιιοη εοηϋοη^νΙΙ ίταΜι 
ωΗ$€θ8ηο. Νοη βηύη ΗαΜαί ιη $β €ΗαΗΐαΐ€Μί 
ηίηΐΎίνονάίαίΛ : (ΐηαίηούτηΐί ]ητβ /ιιιί ρήναΐί τ^^ήέ «ηβδί (ΐλπίίιηεηΐ ςυ*οη Γ& Γαί( εοηίΓε δβδ ρα- 
Γ8ρΙΐΓβδε8. II βδΐ εβΓ(8ίη (ΐυ*οη (Γουνβ (ΐ8ηδ εβ ίό- 
{^εηϋΑΐΓβ (Ιββ &(ΚΠιίυηδ εη κΓαηϋ ηοηώΓβ; ιοηιιηβ 
66ΐΙε$ ςυ'οη 8υρρο&ε ςυΊΙ 8 ί8ϋ68(ΐΑη8 ΙβΥΐι* ι*θ $9ΐηΐ 
Νίε^ρΗοΓβ, ϋ( (Ιαηδ Ι ΗίδΙοίΓβ ϋβ Ια ΐΓ&ηδΙαΙίοη ϋυ 
εΚβΓϋε δαίηΐ ^β.π)•I^8ρι^διε, ςυί ηε 8οπ( ρ8$ ρΐυδ 
οοηδίϋύΓλ^Ιβδ ςυε ςυεΙ(|υεδ-υηβ8 (|υί 5β ΐΓουνβηΙ 
ϋβηδ Μ. ϋε ΤϋΙεπιοηΙ : (ΜΓ ηοδ επίίηυεδ ηβ ηουδ 

^^η^^^ ζθΗ^ηΐ€ηάαί ρ€τίοάθ9, ίηΐ€τΐ9€(ί!ΐ^ {\α\\ ΐοιη. 
1^ ^βηυηΓ, ΡγφΓ»!. ρ. 18, γοΙ. ι. Ιη ρηηιίδ βυΐεηι ρίυδ β( ΓιϋβΙίδ ΝίεβρΙιοηι», €ΐι 
νίάίΐ δαρπείυπι (Ιβδρβχίδδβ εοπιπιαηββ βιηίεοβ, φ 
ρΓο 00 ρείεηΐεδ νεηίασι ηοη ΑοεβρβΓυηΙ, ίρ•β εαι 
Γεηδ 8(1 «χΗΐεδ δαρρίΓϋ, 8ε ρΓθ]ίε{1 Αά ρβ(Ι•8 φΛ 
ϋίεβΟΗ: Οοηάοηβ ιυΙΙιί, ΡαΐβΓ,ρΓΑρίβΓ ΟοιηΙηυαι III 
νβΓΟ ηοΐυίΐ εί ΓεουηοίΙίαΓί υΐ Αηιίεο, βΐ ηηαχίηιβ εοι 
Γ0£:ΑΓε(υΓ : η ίηαχιΊηβ ευπι ϋεΙιεΓβΙ, 6ΐίΑαΐ8ί βο 
Γυίδδβΐ Γο^Αίπδ, αρηηίΑ εχευδΑΐίοι«6 βυιη Μειρεπ 

(ΙΙ)Αρυ(Ι ΒοΙΐ3ηΟ. ΐοπι. Π Ρ«*Ι>ΓαΑΓ. ιΐίβ 9. Ηι 
Ι>εΐυΓ «•ΐιαη) αρυϋ Ηυγη. Λγ18 ^είβεΐβ 6γ»ο. «ι Ι^ι 
ρο((. 244, (*ΐε. 181 ΒΕ ΑϋΟΤΟΚΙΤΑΤΒ ΜΕΤΑΡΗIιΑ8Τ^Β. 182 Βΐ ϋ&ήΐΙίΑΟαβ 6( ρΓ68ΐ);ΐ6Γ, 6ΐ ςυΙ ρΓθί688υ$ 6ΓΗ( Α 

ββιτίΓϋ Οβο. 

Ουιη 1ΐΦ€&υΐ6Πΐ βίο ΩβΓβηΙ,Γβρβηΐβ βχδίβϋΐ ρβΓ- 
ββ€ΐιΙίο €( ιη3^& {ΐβΐίοϋοίη ΑηΙίοοΙιίΑ είνίΙ&ΐβ υϋί 
ΑΐηΐΗ) Ιΐ3ΐ)ί1&Ι>αη(, βΐ &ρρΓ6ΐιβη(ϋΐυΓ δβρπΰίυδ ηί 

ϋλτύίΜΜΙΜ. θΙίΤβάίΐΙΙΓ ρΓ£5ίάί : 6| 3ΐ(?ΙίΙ 2016 ίρίαΟΟ, 

81 (ΙίχίΙ 61 ρΓ9Β568:0υο(Ι 65ΐ οοΐΏβο (υιιιη?ΙΙΐ6 αυΐβίη 
4ίχί( : ΥοΰΟΓ δ&ρηείοδ• ΟίχίΙ ρπδΒδβδ : 6υ]υ8η3Γη 
68 ς6ηβη5 ? ΟίχιΙ δβρηείυδ : δαπι εΐΐΓΊ8ΐί3ηυ8. 
ΡΓ8Β868 ίΐίχϋ: Ε8εΐ6Π€ΐΐδ? ΟίχίΙ δαρποίπδ: ίοευπι 
Ι6η60 ρτ6Βΐ>}(6τί.0ίείΙ ρΓ2β86δ: Αυ^ιΐ8(ί ηοδίπ 6ΐ 6ο 
ιηίηί ύιι]ιΐ8 Γβςίοηίδ 6ΐ Γιηίυιη Κ<»ιη8ηοΓυπι, ΥαΙθ- 
ΠΒηυδ βΐ βαΙΙυδ ΙΟβΓΐβουδ], ]υδδθΓυπΙ υΐ, (|υί δβ 
(ΙίειιοΙ 6586 εΐιτίδΙίΑοοβ, βαεπΓιεβηΐ ()ϋδ ίπιπιοΓία- 
19)05. δι ςυίδ νβΓΟ (Ιβδρίοίοη^^ Γ6$ρυίΙ Ηοο 6(ϋο- 
Ιιιπι, δεϊΑΐ άβ (ϋν6Γ8ΐδ (ΟΓΐηβηΙίβ βΐ δυρρΗοϋδ β 
ρΐ66ΐ6η<]υιη,6ΐ βίϋ ^Γ3ΥίδδίπΓι& ιηοΓίβ 6886 οοηάβιτι- 
Βΐη(1υιη. δβρηείυδ αυίοιη &3ΐΗη8^ (Ιίχϋ ρΓΟβδίάΙ : 
Νθ5 εΐΐΓίδίί^ηί, ο ρτ(χ$69, εΐιπδΐϋίη 06υιη Ιιβϋβ- 
ιηοβ Γ6§;6ΐη;ςυοηί&ιη ίρδβ 68ΐ δοΐυβ νβΓυδ 0608, 6( 
ΟοΚοΓ 60βΙί β( {6ΓΓ8Β,6ΐ ΐϊΐ&Ηβ 6( οπιηίυιη (^υ8β 8(ΐη( 
ίο 6ί«.0πιη68 ▼6Γ0 (ΙΗ £βη(ίυίη,(Ι{βιηοηί3; 61 ρ6Γ6- 
ιηΐ λ {μχάο υηίνβΓδω ΙβΓΓΟβ. ςυί ηοη ροδδυηΐ αΐί- 
αή ορ6αιΓ6ΓΓ6, αιι( Αΐίςυβαι Ι26(16Γ6 &υΙ {ιηρ6(ΙίΓ6^ 
€θΐηήηΙορ6ΓΑ πηΣίηυαίη Ιιοπιίηυαι. 

Τυη£ ίηίοβ ρΓ2Β8β8, ]υ88ίΙ 60ΐη ρΓθ3ίεί ίη οο- 
66/6401^(1561)8 6υιη νβΐίοιηρηίβΓ νοΓ$3ίίΧιια] ί$ 6γ^ο 
«160 >£6Γΐ)θ 6( ίηΐιυιη&ηθ 1θΓ{|υ6Γ6ΐυΓ,(ϋχίΙ δβρη- 
αοβ ρηΒ&ΜΚ:θΓηί8 ιη6» Ιΐ3ΐ)68 ρο(6δ(αΙβπ); ηπίποφ 
>ιιΐ6ΐρ ιηβ» ροΐ68ΐ3ΐ6ΐη 000 1)3568, 86ά Οοιηίηυδ 
ΐ6§ο$ Οιη^Ιυβ, ςυί 63ΐη εΓβανίΙ. ίοη^ο ν6Γ0 (βιο- ^ 
ροΓ6 ΙοΠϋβ,δΟδΙίηυίΙ ΙοΓίΏ^ηΙαΧυτη νί(1ί386( αυΐεπ) 
%ηίρτούΜ9 ΰί ηίαΗΐί08η8 ^υ(^6X 6υιη ηοη ρβΓδοα- 
ιΐ6η, ΙυΙίΙ ίη 6υιη 86ηΐ6ηϋαπ), (Ιίεβηδ : δαρποίοιη 
ρΓ68ΐ>γΐ6ηιηί!, (]υί 6(ϋεΐ3 εοηΐ6ηιηί( ίηιρ€Γ3ΐοΓυπι, 
6( ηοη ρ&ηιίΙ, η6ε ά*\$ ίπΐίηοΓίβϋϋυδ νοίυίΐ 83εΓί- 
λε9Γ6, υΐ ςηί α $ρ6 Ο^ΓίδΙίβηοΓοπι ηοη Ιυΐοπ^ 
€Χ€ί(ΐ6Γ6, ^υ56η1υδ (Γ3(1ί δορρΓιεΐο εβρίΐίδ. 
Οιιιη 6Γ§ο ίρδ6 68861 6βΓ6δδυ8, &εε6ρ(Ι^ ηί)3Γ(;Γίί 

«■(611113, 6( Γ68ΐίη3Γ6( 3(1 εΟβΙβδΙβΟΙ ε0Γ0η3ΐη, 30- 
(ϋτί886( 30(601 53ηε(08 Νΐε6ρΙΐ0ΓΟδ, εοΓΓβηδ ρΓΟ- 
€68$ί( βί θΙΐτί3η),6( 86 ρΓθ]ίεί( 3(1 ρβ(ΐ68 6]ο8,(1ίε6η8: 

ΜλΚγΓ 01ιη8(ί,ίβθο8ε6 ηπ5ί ηοοηί3Πΐ ρ6εε3νί ίη (6. 
ΙΙΙ6 8θΐ6ω ηΐΙ) ΐΐ 61 το^ροηά\[.€Χ€(Β€αίη9Λ ξη%νί{Η€ταίοοτ 
ηη$ α ίηαίο (ίύ^ιιιοιι^.δαηείοδ ΝίεβρΗοΓΟδ βοιη γογ- 

808 ρΓ2Βν6ηί( ρ6Γ 3ΐί3Π1 νίβΟ), 6( 61 0εευΓΠ( ρΓΪΟδ- 

ςοΑίο ίρ86 6|[Γ6ΐΙβΓ6ΐΜΓ 6 είνί(3(6,6( Γ0|;3νί( εοπι (Η • ^ 

6608: 1ΐ3ΓΐγΓ 65Γί8(ί, εθη([1θη3 ΠΐίΗί 63 (|02Βρ6ε€3νί 

ίο (6 ϋ1 5οπ)ο.Εεε6 6ηίηη,(ΐ3(α 68( (ί5ίοοΓοη3 3 Οιη- 
8(ο,ηϋ6ηίΐ ηοη η6£;3δ(ί,δ6(1 εοηΓεδβοδ 68 ηοπ)6η βίοδ 
83ος(οηι εοΓ3πι πιυΐΐίδ (εβίίύυδ. ΙΙΙο 30(6ΐη άηηίΒ 
βΙ ίΜρΙαοαϋΙύ , θ(1ίο εοΓ Ι)3ΐ)£ηδ 6χε£ε3(οπ)^ 
η6<]α6 61 άβϋΐ ▼6ηί3ΐη, ηο<|υ6 61 ν6Γ5οπ) νο1υί( 
Γ6ΐροη(ΐ6Γ6 ; 3(ΐ60 ο( ίρδί 1ίε(0Γ6δ (1ίε6Γ6η( 83ηε(ο 
ΚΐΓ6ρΙιθΓο: Τ3Π) δ(οΙ(υηίΐ Ιιοπιίοοιη ηοηηο3ΐη νί(1ί- 
ιηο8.ν3<]ί(3<1 &ορρ1ίείοιη ε3ρί(ί8,6(ςι«οπ)θ(1ο ρβΐίδ 
¥6ηί3ΐη 85 60, ςοί μηϊ 68( π)οηΐοπΐ8? Οίεί( 6ίδ 
83ηε(08 Νίε6ρ5οΓθ8 : ΝβδεΚίβ (]υί(1 μ6ΐ3πι 3 εοο- 

ΐ6δ80Γ6 ε5Γί8(ί : 06ϋ5 30(6Π) 8θί(• Ε( εοπ) ▼6ΐιί886ΐ8(11ο€απι ίη ςηο 6Γ3( ίιιΐ6ηπΐ6η' 

<1θ8 88ρΓΐοίθ8,ΓαΓδθ8 6(ϋίχΙ(Ν!ϋ6ρ5θΓθ8:Ι{ο(^ο ίε,Ματ' 
ίψ €ΗΗ$α, ίςηοΒοβ ιηίΜ8$ςηίά ρβΰωνί ηί Ηομο : 
8οπρ(οπι 6δ( βηΐίη: <Ρβ(ί(6, 6( 5351(ογ νοίίδ.» δ6(1 
60 5266 (1ίε6η(6, 6( ηυ9Β δαη( 5ί8 8ίιηίΙί8, ηοη 8θύί- 

νί( 8£Τυδ β( άΟΓΟδ 3011008:066 &6Χ0δ β8( 80(ΐ3ΐί8 38- 

ροΓΓίπηοδ, ηβο [ηίΐ ηιοΙΐΗη$, ίοΙη$ίηβ$χιΙηΙί$. Νοη 
€ηίιη αιαίίνίί χΙΙηά: ΟιΗρβε ΒοίΗίηηιη Οβητη Ιηητη 
βχ ΙοΙο ϋοτάβ ίηο, βΙ ρΓΟχίηΐίίΐη Ιιιοιη ηοιιΙ /«ρ«8ΐιι.Μ 

εΐ30δί( 30Γ6δ €0Γάί8 8111 €ΐ ΟΟΓροΗδ^ θ( 38ρί8 80Γ(Ια 

6( εΙαοϋΓ, (^ο» ηοη 6Χ3υ(]ί?ί( νοεοηι 1οε3π(8θ(ίοηι. 
ΡΓορΐ6Γ6α ςηί ρβΤΒοηαηι ηοη Τ€8ρχ€Η βΐ ν6Γ3χ 68( 
Ουιτ)ίη(ΐδ,ςυί (1ίχί( : δί ηοη Γ6ΐηί86η(ίδ 5οπιίηί5θ8 
(1βΙίε(3 οοΓοίη, η€(}η6 Ραίβτ νβζίβτ €αΙβ8($8 ΓβίΛΗ- 
ίβί νοίΐΒ άβϋΰΐα νββίτα; βΐ : Ιη ^Ηα η^^η8η^α ιμ^- 
α€η$(ταΙή Ιηο, ίη βα τετηβΐίβίητ ΗΜ. 

Οοηιΐηοδ εοαι νί(1ί6δ6( 6υπ) ηο1ΐ3 (3η{;ί ρΓΟχίαιι 
πιίδ6ΓίεοΓ(1ί3, ]υΓ6 60Π) ρην8ν1( Γ6|;00 δΟΟ 00Βΐβ8(ί: 

ίΐηο νβΓΟ, ί1ΐ6 δΟίρδΟΠ) 3ΐί6η3νί( 3 §Γ3(ί8 ε06ΐ6δ(ί 
6(35 9Β(6Γηίδθ6ί 5θθίδ,ρΓθρ(6Γ ^η^0η9β 3 Γγ3(Γ6 30- 

ε6ρ(φ Γ6εοΓ(ΐ3(ίοη6Π) : 6( πΐ3χίηίΐ6 ηοοά ίη ^6ηη8- 
ηοιη 6( ν6ΐβΓ6ίη 3ΐΏίεοπ) Γοίδδ6( 3ηίπ)ο εΓοϋοΙί,ίιη- 
ιηβηΙ 6( 1ίΤ6εοηεΙΙί35ί1ί. Τοηο (ΙίεοηΙ 1ίο(οΓ63 δ3- 
ρποίο: Ρΐ6ε(6 ^6ηο3 Ιθ3, ο( ε3ρο( Ιί5ί 3ΐηρο(6(θΓ. 
Οίεί( 3Η(6πι 618 δ3ρΓίείοδ:Οο8Γ6?Οίεοη( 6ί1ίε(οΓ68: 
ΟοοηίΑΠί ηοΐοίδΐί άϋδ 33εηΓΐ03Γ6,86ά εοη(6Π)ρ8ΐ8(1 
6(1ίο1οΐΏ ίπιρ6Γ3(0Γίδ, ρΓορ(6Γ 5οιηίη6ΐη (]αί (ΙίεΙ- 

(ΟΓθ5Π8(θ8.Η9Βε 6001 30(1ί886( πιίδεΓ δ3ρηείθ8,Γ68• 

ροο(1ιι Ιίε(θΓί5οδ Ηαηο ίη%8βΓανΛ €ίίνί$ί(ίΛ νοτ^ϋΐ, 
ύίεοηδ: ΝοΙί(6 πΐ6 ί6ΓίΓ6; ί3είο 6ηίιη ηο96 ]α856Γοο( 
ίπιροΓ3ΐοΓ65, 6( (Ιίίβ 83εη6εο. δίε 6οιη 6χο»ε3νί( 

0(1ΙθΠ),6( 35 60 35(1θχί(Β6ί βΓ3(ί3Π). Οοί 60110 ρ6Γ 

6308πΐ0(ϋ ΐοηη6η(3η3η η6^8νί( Οοιηίηυιη ηο8(Γοηι 
^6^οη1 65Γίδ1οιη, εόπι ν6ηΐ8δ6( 3^ (ίη6πι ιηοΠίδ, εΙ 
6δδ6( 3ε(*6ρ(οΓυ8 ρΓ26ίηίϋΐη 6( εοΓοηΔηι ^Ιοπφ βΐ 
8ρβι, η6£3νί( νίΐαηι οείβΓηατη, 6( Γϋί( 3ρο8(3(3. 

Ηβ6ε ευπ) 30(1ίδδ6( δαοε(οδ Νίε6ρ5οΓθ8. Γ0Κ3νίΙ 
δ3ρηείοιη, Γϋΐη /β(Τ2^ΐ7ΐίβ,(1ίε6η8:ΝοΙί,ο ΓΓ3(6Γ,ηοΙί 

(Γ3η8ςΓ6(1ί 6( η6^3Γ6 ΟοηίηΟΙΏ 008(ΓΟΠ1 ^68ϋΠ1 

ε5ΓίδΙοσ). ΝοΙίοΕηαίηΟ; γο^ο(6/ι3560 (ΐ66ε6Γ6, 6( 

ρ6Γ(ΐ6Γ6 006]68(6αΐ ε0Γ0η3Π), 4030) ρΟΓ Π)θΙ(8 36- 

(]οίδίδ(ί (οΓηο6η(3 6ΐ &ίηΐεΙίοο6δ. ΙΙΙε 30(6Γη ηοΙοί( 
60Π) οιηηίηο 30(1ίΓ6, 86(1 εοη(6η(1ί( 35ίΓ6 3(1 ίη(6- 
η(οιη €ί (€η6ΐ>Γα8 οΙΙίιΟΣβ ηιοπίβ, €ί αά ψι^η^^^η^ 
ηοη ροίβ8ΐ 6Χ$Ιίη§ηί. Οοί (3η1ί ρΓ6(ϋ βΙθΓί3ΐη ίη 
ιηοηίθηΐο υηίοδ 5θΓα) ίε(08 {ΐ3(ϋί ρ6Γ(1ί(1ί(, Γ6ν6Γ3 
Γοί( η)Ιδ6Γ, 6χε96ε3(08 35 ο(1ίο• 

Νοοβηίαι&οάΙνίιΟοαιΙοϋα) ηο8(Γθθ) ^β300) ε5π- 
δ(οπ),(1ί06θ(6πι ίο 8806(0 Εν3ηβ6ΐίο:«δΐ3α6Γ3δ σ)ο- 

ηΟδ (000) 3(1 3ΐ(3Γ6, 6( Γ6Γ0Γ(ΐ6Γΐ8 (]υθ(1 ΓΓ3(6Γ (ΟΟδ 
5«561 8ϋ(]ϋίά &(Ιν6Γ803 16, (ΙΪΟΐίΐΙβ 0)0003 1000) βΟΙΘ 
3ΐΐ3Γ6^6( ν3(1β ρηΐηοΐη (6 Γ6εοηεϋί3Γ6 ίΓ3ΐΓί (00, 6( 

(000 νοηίβηδ οβΤοΓ ηιοηοδ (υυο).• Ε( ΓΟΓδΟδ, ΡείΓΟ 
ρπηείρί 3ροδ(οΙοΓυπ), εηιη Γ0|;35δ6( Οοη)ίηο(η : 
<ι0οο(ί6:<,8ί ρεοεπνβΓΚ ίη ιη6ίΓ3(6Γ π)60δ,(1ία)ί((3Εη 
6ί?δ6ρ(ί6δ?»Κ6δροη(1ί( ϋοιηίηοδ:<Νοο (Ιίεο 1ί5ί 86• 

ρ(ί68, 86(1 δ6ρ(0&^ΐ68 δ6ρ(ΐ68.» 1116 80(610 ΙοίδβΓ η6 
860)61 ςθί(ΐ60) νοΙθί(εθΟ(Ιθη3Γ6 ΓΓ3(ή δ00,6( 0)3X1- 

ηΐ6 ρ6(6η(ί ν6ηί30) 6( Γ0|;3η(ί. Ε( Οοηιίοαβ ηοίιίεαι 183 Ρ8ΕΙ.Ι.Ι. 184 ηο8ΐ6Γ 6Ι Οθαδ ]ϋ8$ίΐ6χ αηίΐΏο εοηόοηαίβ υηίουί- ΑΟιηβίαιη,οΙι&ηι&Ιβπιςυβ βΐ ΙιυιηΠίΐΑΐβιη.ΟοοηίΑΒί ςηβ, 6ΐ(1ίίηί5$οτηυη6Γβςαο(Ι Οοο βδΙοίίβΓβικΙυιη, 
ΰΐίΓΓβΓβ 2ίά ΓβεοηοϋίαΙίοηβιη ; ίΙΙβ νβΓο ηβ δυπκηίδ 
ςυίΑβηη ΙηΙ)Π8 οοηάοη&νίΐ βϊ (ΐυβιη ρορηιΙ^^Ιαι, ηεο 
ία βηίιηυηίΐ ίηάυζίΐ υ1 βί Γο^βίΚί ΓβιηίΙιβΓβΙ : δβά 

Οίααδίΐ νί8€6Γ3 δϋΔ 8 Γγ&ΙΓ6 8υθ ; ρΓΟρΙβΓβα Γ60β8δίΐ 

αΒ 60{Γ3ΐί&(ϋνίηίβ( νίνίΓΐΜ8ρίτίΐυ8,6(ρ6Γ(ϋ(1ίΙιηα- 
αηατη,ρταΗοίατη, 6( ^Ιοποεατη ΰοΓοηβιη ιη3Γΐ;πί. 
Οϋ2ΐιηοΙ)Γβηι.ο (1ίΐ6ε(ί,ηο8 ςυο(|υ6 (]ίΙί£;βη(6Γ εανεα- 
π)υδ3ΐ)1ΐΑ0 (ϋ3ΐ)θΗεα ορβΓαΙίοηο, ο(1ϋ, ϊηηυαιτι, βΙ 
ίη]υπ8β 80€6ρ(9Β Γβεοηίαΐίοηβ ; υΐ ηο8ΐΓθΓυιη ηυο- 
ςυβ ρβεο&ΙοηιΐΏ (ΙβΙυΓ ηοϋίδ Γβηιίβδίο & Οοπιίηο 
Ιβ8υ ΟΙιπδΙο,ΓοηνεηίβηΙβΓ βί (]υο(1 (ϋείΐυτ: ΟίιηίΙίβ 
ηοϋίδ (1ρΙ)ί(3 ηο8(Γ3, είαιΐ €1 ηο8 άίτηίΠίηιηβ άβ- 
Μίονϋνε ηο$ίη8 ; ΜοΪΜ» βδΐ βηίηι ςυί ρΓοιηίδίΙ. 6ηίιτ) ρΓορβηδυδ ΓυίΙ 3ο1 ε1ΐΗηΐ8(6ΐη 6ΐ ΙιιιπιίΗΐ«ΐ€0Εΐ, 
ίϋβο ΓυίΙ Γ6(1ίηίΐί(υ3 εοΓοη» τη&Γΐ;ηί, βί «ϋ^η&Ιυβ ββΐ 
ΓβΓβΓΓΪ ίη ηυιηβΓϋΐη ιηβΓίγΓυΐΏ» λά 1&α(ΐ6ηι βί βίο• 
Γί&π) ιηβ^ηί Οβί 6( δβΓν&ΙοΓϊδ ηο^Ιτί ίβΒίχ (Άίτί$ύ : 
ευί ιιΙοΗα βΐ ροίβηΐια ηυηο βί 86ΐηρβΓ| βΐ ίη 89- 
οοΙα δββευΙοΓυπ). Αιηβη. 

νοίΙ& Ια Υίβ άβ δαίοΐ ΝίεέρΙιοΓβ ιπαΓίγτ, ατ6€ Ιβ8 
3(1(]ίΙίοηδ άβ ΜβΙαρΙΐΓ38ΐθ.ί6 ΙβεΙβπΓ ρουιτα ]υ(βΓ 
81 βΙΙβδ δοηΐ 35862 οοη8ί(1έΓ3ΐ)ΐ68 ροτίΓ θΙ>Ιί|;6Γ €θΙ 
δ2ΐν&ηΐ8επΐί(]υβ8 5 6Χ3ςέΓβΓ{{ί ΓοΠ Ιβδ Γ&Ιδί&αιΙίοΜ 
άβ 06 Ιέ^βηίΙαΪΓβ ρτβο. ΙΙ8 η*οηΙ ροίηΐ ΐΓΟονέ 
ά'θχειη^ΐβ ρΐυδ ρΓορίβ ό 1<^8 ίαΐΓβ ν&ΙοϊΓ ςυβ ε€Κβ 
ΙιίβΙοίΓβ άο 8&ίηΙ ΝίεέρΙιΟΓθ ; ίΙ δθΓΗΐΙ πι6ιηβ α8£βι 
άΐίϋοίΐβ ά'οη ρΓοάυΐΓβ ςυβίηαβ ΑυΙτβ ρουΓ ]ιΐ8ΐίβ6Γ Ββ&Ιυδ&υΙβπι Νίεβρίιοπυδ, ροδίηαβιτι νίάίΐ (Γ&ηδ- β ΙβιΐΓδ ρΐαίηΐβδ. €6ρ6η(1&ηΙ ίΐ ηβ ΓαυΙ (]υ6 οοηίέΓβτ Ι^Γβδδυηη βδδβ δβρπείυίη,ιτκϊ^ηα νοεβ ιΐίοίΐ ΠοΙογι 
Ι^υδ: Ε^ο 811111 ΟΙΐΓίδΐίαηυδ, βΐ εΓβάο ίη ηοιηβη Οο- 
ιηίηί ηοδίπ ^6δυ ^^.Γ^δι^, ςυβπι ίδΐβ ηβ^&νίΐ. Μβ 
6Γ£[0 ίαπι ρΓΟ ίρδο ΓβΓίΙβ. ΙιίεΙοΓβδ νβΓΟ ηοη δυηΐ 
αυδί βηίπ) ίβΠΓβ 8ΐΙ)8ςυβ ]υδδυ ρΓΦδίάίδ. ΜίΡΑΐί δυηΐ 
βυΐβπι οιηηβδ, ςυοά 86 'ύα αά ίποΓίβηι ΐΓβϋίάβηΙ. 
ϋΒβΓβ βηίηι άίοβίιαΐ : δυηη Οίιπδΐίβηηδ, βί άϊΐΒ 
νβδίΓίδ ηοη 83εΓί6οο. ϋηυβ 8υ(6ηι βχ ΙίοΙοπΙ)υδ 
ΟϋΓΓβηδ ΓβητιηΙίανΙΐ ρΓ^Βδίάί,άίοβηδ: δΑρηοίυδ ςηί• 
άβιη ροΙΙίοβΙϋΓ 8β άϋδ 8&εΓίΟθ8ΐυΓΐιπη; βδΐ νβΓο ίΐΐίο 
(]υΐ(ΐ3πι Ηΐίϋδ, ()ϋί νυΐΐ πιοπ ρΓορΙβΓ βαηη ςιιί άί- 
οϋϋΓ ΟΐΓίδΙυδ, εΐ&ιη&ηδ βΐ άίεβηβ ΙίΒβΓβ : Οιπδ- 
Ιίαηυδ δϋηι, βΐ (Ιϋδ νβδίπδ ηοη βαεΓίΓιεο, ηβε οΙ)β• 
άίο βάίεϋδ ίπιρ6Γ8(0Γΐιπ]. 

Ροδίςυβπι βυάινϋ ργφδβδ, ίη βυηι ΐυΓιΐ δβοίβηϋθπι, 
άίεβηδ : δί ηοη δβοπβοβΐ άϋδ ίηίΐη)οη8ΐί1)υ8, ρΓοηΙ 
]υ88βΓυηΙ ίπιρ6ΓΗ(0Γ6δ,]ιιΙ)60 βυηη πιοη ^ΙαάΙο: 5α- 
ρτίοΐηπι νετο ΒίπιΙβ αϋτβ , Τυηο αεοίρίοηΐβδ δβηο- 
ιυηι ΝίοθρΙιοηιηι, βυπι ββρίιβ ΐΓυηοδΓυηι,υΙ ρΓ»5β8 
]ϋδ8βΓβΐ,ηοηο τηεηβίε Ρβύηιατϋ,βί δίο εοηδϋπιπίΒ- 
ΐιΐδΓυίΙ ίη 6Άί/5ωδαηοΙϋδ πι&γΙϊγ ΟΙΐΓί»ΐί Νίεβρίιο- 
Γϋδ, βΐ 38εβηάίΙ ίη εοβίοδ εοΓοη&Ιυδ ρρΓ βάβηι ίη Ιβδ 3ά(]ί(ίθη8 Γ|06 Μέΐ8ρΙΐΓ3δΙΘ 8 ΓβίΙβδ ^εβδ Α€ΐ68, 

8νβε Ι8 νίβ άβ εβ 88ίηΙ ΙβΙΙβ ςιιβ Μ. ΒΗΐΙΙβΙ ηοΐϋ 
Γ8 άοηηέβ, ρουΓ ΓβεοηηαίΐΓβ ηυβ οβ οπίίςυβ } 8 
8]οαΙέ άβδ οίπεοηδίδηεβδ ηυί ηβ 8β ΐΓοηνβηΙ ροίηΙ 
ά8ηδ ΓοΓί|;ίη8ΐ άβδ ΑεΙβ5,ηυοίφΐ*ίΙ ί88δ6 ρΓθίβ8&ίχΗΐ 
άβ Ιβ δαίΥΓβ; βΐ ηηβ δβδ &άάίΙίοη8 ηβ δοηΐ ρ38 πιοΪΜ 
εοηδίάέΓ8ΐ)Ιβδ (]υβ εβΙΙβδ άβ Μέ(3ρΙΐΓ88ΐ6:83η8 ρ8Γ- 
ΙβΓάβ ρΙϋδίβιΐΓδ εΐιοδβδ ηιιΊΙ 3 οπιίδβδ, 61 ά^αιιίτβδ 
ςυΊΙ ο όΐέβδ άβ ΙβιΐΓ ρΓορΓβ Ιίβυ. Οπ ηβ ρΓέΙβ&ύ 
ρ3δ Ι}ΙΙΙπίΐβΓεβΐΙβ οοηάαίΐβ άβ Μ. Β3ίΙΙβ1 άληβ εβίΐβ 
ΙιΙδΙοίΓβ, ηί ά8η8 Ιβδ 3αΐΓβδ ού ί1 3 ίβίΐ Ι3 ηιΑηαβ 
εΐιοδβ, ρυίδηυβ ο*βδΙΐ8 εοηάυίΐβ 0Γάίη3ίΓ6ά6€θϋΧ 
ςυί ΐΓ3ν8ί11βηΐ δαι οβδ δοΓίβδ άβ ηΐ3ΐί6Γβ8, β( φΐβ 
^ Ιβδ ΡέΓβδ πιέηιβδ ΓοηΙ ρΓ8ΐί()ηέβ. Μ3ί8 οη 6η ρβηΐ 
οοηεΙιΐΓβ ςιιβ α ΙΙβ Ιϋ)βΓ(έ άβ Μέΐ3ρ1ΐΓΑ5(β η'ββΙ ρ88 
δΐιίΗδ8ηΙβ ρουΓίβ ΓβηάΓβ ηιόρη83ΐ>Ιβ βΐίηάί^βάβ 
ΙουΙβ 0Γέ8ηεβ, βΐ ρουΓ Ιβ ϊβΙτο ρ3δ8βΓ ρουΓ υη ίιη- 
ροδΙβυΓ βΐ υη ίδυδδβίΓβ, ηέ ρουΓ ρΓοάαΐΓι^ άβι 
πιοηΐΓβδ,βΐ ουίΓβ βυ άβΙέ άβ εβ ηυο Ι8 Οτ^β ραΐ ηηβ 
3 ίπΐ8ξίηέ άβ Γ3()Ιβδ βη Γ3νβυΓ άβ 868 άίβυζ; ρυί$- 
ςυ^οη ΐΓουνβ βηεοΓβ 3η]ουΓά'Ιιηί άβδ έεΓίναίηι 
Γβδρβεΐ3ΐ)Ιβδ ςυί ρΓβηηβηΙ Ι3 ηι6π)θ ΙίύβΓίέ• ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΨΕΛΛΟΥ ΕΓΕΟΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΝ ΚΤΡΙΟΝ ΣΤΜΕΩΝΑ δΑΡΙΕΝΤΙδδΙΜΙ ΡδΕΙ.1.1 

ΕΝΟΟΜίυΜ 

ΙΝ ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΕΜ ΒΟΜΙΝϋΜ 8ΥΜΕ0ΝΕΜ. 

(Αρυό ΑΙΙβίίαπι ϋε Β^^ηίΒοηίΙηϋ.) Ουπι 6ΐ νίΐ3 6ΐ άίοβηάί ΓΗουΙΙβΙβ πιβ^ηυηη δ;- 
πιβοηβπι ΐ8υά8Γ6 δ(8ΐυ6Γίηι, ου]υδ ρβΓ υηίνβΓδυπι 
0Γΐ)βιη ΙβΓΓΟΒ βδΐ ηοπιβη, βΐ Γβδ (^βδίο) εβΐ6ΐ)ΓαΙββ, 
ηβδοίο ςυίΐιυδηαπι ¥βΓΐ)ί8 υΐ8Γ ίη βο ΐ8υά8η(1ο, νβΐ Τον μεγαν Ι* β{ψ και λ($γψ Συμεών έπχίχΤν 
προελί^μενος, τό πχσης της οΙκουμένης λζμιτρον κϊ\ 
περιβ<$ητον και όνομα και ευτύχημα, ουκ οίδα τίσι 
ποτέ λ(ίγοις περί αύτου χρήσομβι, ί1 τ{ τών πάντίίν 185 ΕΝΟΟΜΙϋΜ ΜΕΤΑΡΗΚΑ8Τ^Ε. 186 4 

Ι ι 
ί 

■ 

1 ΙΕ 

Ι 

Ιίί 

■ 

■ 
II 

Ι 

ί ■ λ^ν, αρκούσαν χ4^ν ευφημ^αν παρίίξομχι. Άντ^ρΑ 
γ^ έχκΤ^ος, ου Χ6γγ μ({νον χονμούμινος, και τ<$ν 
τ• νουν ?χων έτοιμότχτον είς νοημάτων γονας, τήν 
τ< γλώνσαν οΤον οη τ6 Νε'.λφον ^υμν, Ο'^κ έν ι;ε- 
ριό8οις, ουκ έκ διχ^ττ^μάτων μακρών, άλλ* 09ημέ- 
^1 μύριοι; τληΟύνουσαν πήχεσι, καΐ ευκαιρότατα 
ιεΕλαγιζουναν, αλλά καΐ τ^ άπδ των ηθών χράνει, 
χαΐ τ^ πάνχς άρετάς, χα ι τψ παράδειγμα γενέσθαι 
τοΤς ζήλουν εθελουσι μεγαλοπρεπούς βίου και σώ- 
^^νος 9εμν^νομένοι<• Τούτον δη τ^ν πιριώνυαον 
δν^α, καθ' &ραν, ώς εΙπεΤν, ^ Κωνσταντινούπολις 
Ιξήνθησεν, ί^ πρώτη τον πρώτον, ή καλλίστη των 
ΤΜ^λεων, τ^ν κάλλιστον «ράναι πολιουχον, και δοΰνα 
τούτψ τό έξ αυτής γεγβνησθαι, καΐ τή τοιαύτΐ(^ γε- 
νέσει τιμήσασθιι^ άντέλαββ παρ' αύτου τ6 τοιούτον 
πιριενεγκεΐν, οΤος κνί μ'^νο; Ιξηρκεσεν £ν τα καλ- Β 
λιστεΤα έκε{νΐ[^ άποδουναι των π(!)εων * καΐ γέγονεν 
αύτ^ ^ παρ* εκείνου τιμή της πρ($τερον μεγάλο - 
ινρεπεστέρα καΐ μείζων * οτον τ(!τέ μεν κάλλει /αΐ 
μιγεθει των άλλων έκράτει π({λεων, ώνπερ τις πα- 
ραδείσσυ χώρος τη περιβολτί και τφ κύκλφ* ύστε- 
ρον δε δι* εκείνον και τοΤς ανθεσι τών αύθιγενιΧτν 
αρετών, τά; Ιίλλας 6περηχ^ντισεν * ώστ; εΐ και μη 
«δτως ^ξ άρχης κ<$9μου τετύχηκεν, μηδΐ οίκιστην 
τοιούτον ηυτύχηκεν, άπέχρησεν άν αύτ^ τ6 θαυμα- 
στών δη τούτο γέννημα πρ?)ς την τών κρειττ<$νων 
αντίθεσιν. 

ΚαΙ τ6 κατά πάντων άσυ^^χριτον κράτος καΐ άπαρ- 
άμιλλον, Ι^ν μίν ευθύς τ^ έκ πρώτης, ώς εΙπεΤν, 
γενέσεως, καΐ έ^ άνθούσης ηδη τριχος, ώσπερ οΐ 
τών λε<$ντων σκύμνοι, ε•>θΰς την οφρυ^ παραδεικνύ- (^ 
€ντες, καΐ τών έπαυχενίων τριχών το λάσιον. Γπ- 
ήνθίΐ γάρ αύτψ τά της τ^νέσεως ανΟη, καΐ τί> φρ6• 
νήμα ^ίζαν τινά είχε βαθεΐαν, κα^ 6 νους έξήστραπχέ 
τι θαυμάσιον. Ταύτα δε τοΤς μέν άλλοις ίρκούντα 
έτύγχανεν εις τελείωσιν, (κείνφ δε προγαράγματα 
της τελείας έγν«»ρίζετο φύσεως, ^ϋσπερ ούν τών δέν- 
δρων 6π(!σα παρά την 'φύσιν άναβλαστάνει της έπι- 
μελομένης χειρός βραχύ τι Ιπιδεόμενα, εΐ και άρ- 
δείαν τινά παραδέςεται, Ιτι μάλλον προς κάλλος καΐ 
μέγεθος ^πιδίδωσιν * ούτω δΐ κάκείνφ ην μίν ή «ρύσις 
ε5δρομ($ν τι χρήμα, χαί εύθυς προΐον κατ ευθύ, 
'Όθεν αύτοφυώς μίν έρ^ητ<{ρευε, πρ^ς δε φιλοσοφίαν ό 
βαθύς της ψ'υχής κ({λπος άφθονα έδίδου νοήματα. Έπε ι δε καΐ προς τάς διατριβάς τών φιλοσοφούν- 
των απέβλεπε, καί τινας έκεΤθεν αρχάς έκομίσατο 
προς την τών ζητουμένων είίρεσιν άφορμάς, ανέκυψε 
τε άθρά>ν, και ήρθη μετίίοορος, και άπλ τών άκτίνων 
εύρε τδν ?,λιον, {) ούτως εΙπεΤν, άπ^ του {^λίου προς 
τά; άκτΤνας διέολεψεν, το μεν εκ τών ύστερων τά 
πρώτα συλλογιζόμενος, τ^ δε έκ τών προτέρων τά 
δεύτερα τ^ φύσει συμπεραιν($μενος. Είδω; δέ ώς 
δυσΐ τούτοις ή τελεία καθ* ήμας φύσις κεκ($σμηται, 
νού γ3ννήμασι. και γλώττης ρήμασι καΐ ώς τών 
προλαο<{ν':ων εκείνων σοφών, οΐ μεν διά φιλοσοφίας 
τον νουν έτ'λε'.ωταν^ οι δε διά ^ητορική; την γλώτταν 
εκάθηραν, και πλην γε έν^ς 1^ δυσίν οΊ λοιποί προς ΐ]υί(]η&ιη άίοΐυηιβ, βχ οιηηίΐιυβ βοΐϋοίθΐιΐβαι ρτα^ 
1)6ΐ)ο ΐ3υ(1&Ιίοηβπι• Ηίο θηίιη νίΓ ηοη βοΐυιη βΤΒΧ 
οΓηαΙϋδ 6ΐθ(](ΐ6η(ί&,6ΐ ιηβηΐβαι Ιι&Ι>6ΐ>Α( ρΓοιηρΙίβ- 
δίπι&ω &(1 $ί^ηβη(Ι& ρΓίΟΰΙατΑ €0{ί(ΑΐΑ, βΐ Ιΐη^υ&ια 
ΐΑη(|υ&Γη ΝίΙΐ ΟαβηΙηιη, ηοη ρο8( 1οθ||;υπι Ιβηοροήβ 
€υΓπουΙυιτι,§6(Ι ηυοίίάίβ πνίβ βολίθηΐβπι βίοηυβα- 
ϋφ,βΐ ίηυη«1&ηΐθπί) ορροΓίυηίδ&ίηιβ: %βά βΐ ηαοΓοιη 
ΐρηηρβΓΑΐίοηβιη,βΙ (|υο(1 οπιηββ νίΓΐιιΐββ θγβΙ εοπι- 
ρΐβχϋδ, βΐ (\{χοά 6Γ3( βχβηιρίιιιη ϋδ, ηυ! νοΐ6ΐ>&η1 
Ηοηβδίβ 6( πιοϋ6ΓΑΐ6 νΐ¥βΓ6,((Ιοη9ΐη ίη8ί|;ηβπι ^'ί1>^ 
εοηιροΓΑτβΓαΙ.Ηυηο 6Γ^ο νίΓοπι €ΐ&η88ίαιαΐΏ,ΐ6Πΐ« 
ρβ8(ί^6 3ΐ(]υ6 ηΐ3ΐυΓ6,υΙ ίΐ3 (Ιίο&πι, ρΓοΑαχίΙ Οοπ- 
8ΐαη(ίηοροΙί8, ρηπιαρηπιυιη, ραΙοΙΐ6Γπηίΐ& οίιίΐΑ• 
(υηι,ρυΐΓ.Ιΐ6Γηπιυηη,υΙ ιΙα (1ί€&πι, ρΑίΓοηαπι είτϋα* 
(ί$ ; ήυ» ειιη) βί άβϋίδδβΐ, υ( βχ ίρ5& η&8εβΓ6ΐαΓ, 
βϊ Ιαΐί οΓΐιι βηπίΐ 0Γη3886ΐ, Λ βο Ιιοο νίεί88ίπ) ιιε- 
€6ρίΙ,ηυο(1 βυιτ) ρΓθ4υχ6ηΐ^(]υί νβΙ 8θ1θ9 8ο1ΓθεθΗ( 
8(1 βί (Ιααάυπ) ρυΙεΙιβΓππίΑ ρΓββπιίΑ οίνίΙΜυιη. Ε( 
ΓϋίΙ ΙιοηοΓ, ςηβιη βχ ϋΐο Ιι&1)ΐιί(, ρποΓθ ηΐ3]θΓ β( 
π)3£πίβεβηΙίθΓ ; ςυο(Ι Ιαηε ςηί(1βηι ρυΐεΐιηΐυάίηβ 
8υρ6Γ3ΐ^3ΐ 3ΐί3δ οίνίΐαΐβδ, νβΐυΐί ηυί(ΐ3πι Ιοευβ ρ3- 
Γ301ίδί 3πηΙ)ίΙϋ βΐ είΓευίΙϋ ; ροδίββ 3υ1βπι ρΐΌρΙβΓ 
ίΙΙυίη ΑοΓίΙ)υ<% ςυοςηβ ί1)ί ^βηίίβηιπι νίΓΐυΙυιη Αΐί38 
Ιοη^ο ίηΙβΓν3ΐΙο δυρβΓανίΐ: 3(1βο ηΙ,βΙίΑΐηδί ηοη 8ίο 
Γυί88β1 0Γη3(Α βΛ) ίηίΐίο,βί δυΐΤβείδδβΙ Γοβίοδ Ιιίε &ά- 
ιηίΓ3ΐ)ίΙί8 υΐ ^β ροδ8βΐ οοηΓβΓΓβ ευηι ρΓ8θ8ΐ3ηϋοπ• 
5υ8. 

Ε( νΪΓβδ ςαί(ΐβπ) ίη€οπ)ρ3Γ3ΐ)ίΙβ8 δΐ3ΐ1ιη, βΐ λ 
ρπηοο,αΐ 8βη)βΙ άίεΐίη,οΓία,βϋβιη βοΓβηΙβ εβρίΠο, 
οδ(6η(ΐ6ΐ)3ΐ, ηοη δβευδ αΐηιιβ Ιβοηιιπι ε3!υΙί οδίβη- 
(ΙοηΙ ρΓοΙίηυδ δυρβΓείΙίυπι, βΐ Αβη83ΐΏ εο1Ιί]αΙ)3ΐη. 
Είβηίιτ) ΠοΓβδ ρυΙ1αΐ3ΐ)8ηΙ ίηΙβΙ1ί|;6ηϋ8θ;βΙΙΐ3ΐ)β53ΐ 
ρΓύ€ΐβηΓΐ9β ρΓοΓυη(ΐ3Π) ηυβηκίβηι Γ3(]ί€6Π), βί ςαο- 
άδίΠί α(1ηιίΓαΙ)ίΗ ΓαΙ^οΓβ ηηβηδ ηιίεαΙ)3(. Η»ε Αΐϋδ 
(ΐιιίίΐβπ) δυίίβείδ$6η(3(ΙαΙ)δθΙυ(ίοη6ηι,ίη ίΙΙο 3ϋ1θηα 
3^Γ.οδεβ1)βη(υΓνβΙυΙί(|υ8β(]&π) ρπυδ (1βδεΓΐρ(βΒβ£;υ- 
Γββ,ηαββ ρβΓίβεΙβηι 6]ϋδ ίηάοΐβπι ρΓ8βδ!^ηίβε3ΐ)&η(. 
Ουοηίΐο(1οβΓ^ο 3Γΐ>οΓβ8,(ΐυ2β |;βΓπιίη&ηΙ ρΓββΙβΓ ηβ- 
(υΓΑΐη, ρ3Γυιη β^βηΐβδ ιηβηυ, ηυ» β3Γυπι ευΓβηι 
^βΓ3(, 81 3ΐίςυ3πι αεεβρβηηΐ ΐΓΓί^αΙίοηβπη, βΐ ρυΙ- 
είιπίυόϊηβ βΐ ηΐ89ηί(ϋ(1ίηθ 3(11ιΐ]€ πιβςίδ Αϋ^βηΙυΓ ; 
ίΐ3 βΙίαπιίΙΙί ηυοηυβ βΓ3ΐ εβΙβΓΠΐηυαι ίη^βηίησι,βΐ 
ηυοά ρΓοίίηυδ ίη αΐΐαπ) βη£;6ΐ)3ΐυΓ. Ου3ίηοΙ>Γ6πι ίδ 
8υ3 δροηΐβ ρΓ9βΙ)6Υ)&1 δβ ΟΓ&Ιοπ ; λα ρΐιίΐοβορίιίβιη 
8ΐιΙβαι ρΓοΓαηάυε 3ηίπ)9β δίηυδ €ορίοδ3 δβηδ3 (13- 

1)3(, 6ΐ €0%\{ΛίΛ. 

Ροδ((|υ3ηί] 3υΐ6ηι βδρβχίΐ 3(1 δεΙιοΐ3δ ρΙιίΙθ5θρΙιο- 
ΓϋΠ), βΐ ίΐϋηε ({υ^βίίβηι βεεβρίΙ, ηυ») βδδβηΐ 3(1]α- 
ιηβηΐο 3(1 ίηνβηΐίοηβηι βοΓυηα, ({υ» (ΐϋββτϋηΙαΓ, 
ΓβρβηΙβ αδδυΓΓβχιΙ,βΙ βτ35ίΙ δυύΐίιηίδ, βΐ βχ Γ3(1ίίδ 
ίηνβηίΐ δοΐβηι, νβί 3 δοΐβ,υΐ ίϋ (Ιίεαιη, 3δρ6χίΙ 3(1 
Γ8(1ίοδ, ρ3Γΐίιη 4η1(1βηι βχ ροδΙβηοπΙ>υδ ρηοΓ3 γ&- 
Ιίοείη3ΐίοηβεο1ϋ^βηδ, ρ3ΐ1ίίη 8ϋΙβπι βχ ρηοπ5υβ, 
ςυββ η8(ιΐΓ8 δυηΐ 5βευη(ΐ3,εοηε1υ(1βηδ.6υιη 8υ1βπι 
8είΓβΐ,(]ΐΐ0(1 ρβΓΓβεΐ8 ηοδΐΓ8 η3ΐυΓ& Ιιίδ (1υο1>ιΐδ βδΐ 
0Γη3ΐ3, ηβπιρβ Γβ(ί1)08 πιβηΐίδ, βΐ Ιίη^υ&β ΟαβαΙίδ, 
βΐ (|υο(Ι βχ ίΙΗδ.ηυί βυπι ρΓ8ΒεβδδβηιπΙ,δ3ρίβη(ϋ)ΐΐδ, 
3ϋι (]αί(1βπι εοηδϋΐηιηβνβΓυηΙ ηιβηΐβιη ρβΓ ρΐιίίοδο- 
ρ1ιί&η),8ΐϋνβΓ0 ρβΓ (1ίεβ&(ϋ ίΛοηΙνβίϋϊύ Ιϊη^η^αΐΒΧ" 1δ7 ΡδΒίΙιΙ, 188 ρθΓ|ΑνβΤϋΒ(,6ΐ ρΓΦίβΓ αηυΐη αυΐ Ιΐα08, Γβΐίςυί &ά Α Ο^κρον ^πένιϋ^χν τών μβρων, χ» τοΤς μίν 1^ γλόπ• «ΙΙβΓοίΓλίη άβοΠα&τβΓυηΙ; &1ϋ$ ηυίάθΐη (Ιβηβΐβ 6ρ!- 
ϋ1ΐ6Γ6Πΐ&ΙίΙ)υ8 Ιίη^ιια ΑιιχίΙ ίοδί&Γ Οανπ : αΙίο$ βιι- 
Ιβσι 06ΐβΙ)Γ2ΐΓαηΙ ρΓβΒοΙβΓΑ ιηβηΐίβ ββηβλ 6(€0([ίΐ3ΐ8, 
9ΐ(ΐ6οαΙΙ)ίςυί(ΐ6ΐη 6686ηΙ ρΓορβίΏοϋυπι βΙίηι^υβδ,ίΙΙί 
«οΐθΐη 3 ρβΓΓβεϋοΓ6 ϋβββΓίί ίηΐ6ΐΙί{(βηΙί»; ίΙΙβ ίηΙΟΓ 
ϋίΓΟδςιιβ ίηβ(1ίυ8 ίαίΐ,νβίαΐί ηυοίΙ^ηιη νίηευΐυιη 60- 
Γυιη,ηυί 1υη€ βΓ&ηΙ 4ί5]υη£(ί,6ΐιηβη(ίΓιη§υ&ίη &(!- 
Ιυη|[βη8,βιν6ΓΚ)ί8ηιοηΐβΐη&άΙιίΚ>όη8;ι•ΐ3ΓΐΙςυί()6(η(]ί- 
εβιΐ()ΐ8ά]ίοίθη5 ρ))ί1θ8ορΚι!8ΐη βά βΏο^ιΟίΟΓειη βι ορβΓ- 
ϋοΓθΐη ο,)6Γ3ϋοηοιη:ρΙιίΙθ5ορ1ιί3 Βυΐΰοι &ΓΙ 'Π) 6Χ(ο1- 
1θθ8,βΐ8ΐη1)ο ΙηΐβΓ §6 ιοηίβηιρβΓοηι&υδρϋΙιΙιηΐυίϋ- 
ηθ,νοεβίβπ) (αϊ 8ίο ^ϋεβιη) ηΐθΐιιοιη,οΐ Ηηκυ&ιη θΰΤββΙι 
ιη6ηΐθρΓΦάί(8ΐη.ΡΙιί1θ8ορΙιηΙ)3(υΓ ίΐ8ςαθ <ηιαι ιηοΓ8ΐί 
ρΓθΙ>8ΐ)ίΙίΐ8ΐβ «Ί Πιη||[6ΐ)8ΐυΓ ιηιιηβΓβ οΓβίΟΓί.β,βυιη ρΐιί τα ποταμηδον Ι^ευνε*/, έξ έπιχιιρημάτων πτιχν^, 
του; 81 έΛήρυξβ τών νοημάτοίτ» τ& 6ψηλ^τ<ρι, 6ς 
Είνχι τούτους μεν μιχροΟ ^Τ\ &γλώττους, έχβ{νου; Λ 
έρ/μους νοήσεως, έχεΤνος μέτον άμφοΤν γίγονα»;, 
σύνδεσμο; οίον τών τέως ^ιβττηχ^ίτων Ιγέν^το' χχί 
την τε γλώετχν έξζψζς τοδ νοΟ, τ^ν τβ νουν επιντή- 
νχς τοΤς λ(ίγοις, και ^ητοριχ^ μ^ν την φιΧοτο^ίοτν 
προοιβά92ς εΐ; πρχχτιχώτερχν χχι έμφχνεστέρχν 
ενεργειών, ττ^ δέ ν$ φιλονοφ^^^ την τέχνην ύψώνχς, χαι 
χεράνχς αμφω προς άλληλα τοΤς παρ* έιυτων χίλλε- 
σιν^ ^^φωνον, ΐν' ούτω; εΤττω, τ6ν νουν, χβΐ Ιννοιιν 
τήν γλώτταν είργάσατο. Έφΐλθ9(^ει γουν μετβ της 
ηθιχης πιΟχν((τητος, χαι έ^^ητ<$ρευε μετά της φιλο- 
σόφου βχθύτητος. ΚβΙ ^ν άμφοΤν τοΤν γβνοΤν όμο^«Κ 1θ8ορΜ3βρΓοΓαη(Ηΐ8ΐ»;βΙβΓ3ΐυΐΓίδ(ΐυβίβηβηΙ)α8β^.;,^ρ^^^^ο.^ ^,^ ^.^5» ^ φιλ<5σοφος τί^ν πολιτιχήν 
βχ 8Βςιιο ιεεοιτ)ΐηοϋ&1ιΐ8; ηεητιβ ρΙιϋθ8ορΙιυδ θ(1ίο 
Ιΐ8ΐ)6ΐ)&1 αΓ^ιιιηθηΙυπ) οίνίΐβ,νίϋβηδ ί(1 6886 εοΙοΓα- 
Ιοηα ϋηε1υπ8 ρΗίΙοβορΙιίφ, η6ςυ6 ογ&(ογ9Β{[Γ6 Γ6• 
1)α( 8εί6ηΙίΑίη, αΠίΠείο άίεβηιϋ δί1)ί ρΐ&εβηδ. 

Ηίηε νβΐυΐί ςυ8β(Ι&ιη Ιβιηρ&δ &εε6η8& 6( ίη λΗοιπ 
•υΙ)Ια(3 6 Β;ζβη(ίυ νίδ& 68ΐ, νείυΐί ςυφάβιη Γβχ ίη 
86Γ6 οηιηί5ϋ8 είνί(&ΙίΙ>υ8 ; 6ΐ βΓ&Ι ΓβνβΓα Ιοοαδ νβ- 
1ιι(ί ιηυη(1υ8 ςιι!(1&πι 006ΐ6δ1ί8 Γ68ρΐ6η<ΐ6η8 0[ηηί^6 
ΙΙ6Γ6 (ΙοεΙηη», 6( ρ6Γ υηυπι ηυί ίλεβιη Γ6Γ6ΐ)8ΐ, 
ρΑΓίΙιη ςα'κΐβπα ίΙΙϋβίΓΑΠδ οηίνβΓδυιη 0Γ56ηίΐ Ιογγ», 
ρΑΓίίιη αυΐβιη ρΓΦίβΓ Ιυεβσι {«ΓορΓίαπι 8ΐί6ηί8 ({υο- 
(|ΐΐ6εοΓυ5Γ8ηδΓυ1^οΓίΙ)θ8; 61 (]υο(1 68ΐ 3(1ιη!ΓαΙ)ΠΙυ8, 
6ΐ ρΓορΐ6Γ(]υο(1 ίΙΙυιη ςοίδρίλΐη ΐΏ8£;ίδ ΓυβήΙ »(1ιτιί- 
τλΐυβ,ευιη 6δ86ΐ^ρη6Γ6 εΐΑΓϋδ, 6ΐ6χ ίΙΙυδίΓί Γηιώι- έμ{ιει υπόΟεσιν, δρών χρωννυ;ΐ£νην τιΤς άπο της φι- 
λο7οφ{α^ βχφχΤς, 0'5θ' ό ^ήτωρ προς την έπιντήμην 
άπή•/8ετο, ταΤς τε^νιχαΐς μεθό^οις έ-/αβρυνόμ%νος. 

ΈντεΰΟεν ΰτπερ τις λαμπάς άπ^ της Βυζαντ^ς 
άφθεΤνα τε χαΐ άρβεΤαα, οιονεί τις πυρνον αέριος 
ταΤς άπά^αις ε^οξε πόλεσι. Καΐ ^ν ώς &ληΟύς Α 
χώρος οΤόν τις χόνμο: ουράνιος, πατι λόγων χχτ• 
αστραπτόμενος γένεσι, χαι δι* έν^ς $^$ουχο«>, τά μΗ 
την σύμπαναν οίχουμένην χχταπυρτεύφχς, χύ ^ 
πρ^ς τφ οιχείω φωτί, χαΐ τβΤς 6λλοτρ{2ΐς χβτ• 
αιτράπτων μαρμαρυγαΤς * χαι τ({ γε θαιιμανιώτερον, 
χαι δι' ο μάλλον αν τις ΙχεΤνον θχυμά^ειιν, Βτι χβ( 
γένους ευ έχων, χαι τά τή^ εύχλε(ας οιχο^^ν χιχτη- 
μένος, βαθεΤ τε πλούτφ χομών, χαΐ οίον δν τις Ιία η8ΐυ8,6( 8ΐ)υη(ΐ8Γ6ΐ (ϋτίΐϋβ, 6ΐ ϋδ,ηΐΐδβ δΟ^ηΙΟ-^πρ^ς παί^ευνιν άποχνήτειεν. Οΐ γάρ πλέΤντοι άφορ- Γ6Πΐ6ΐΓ6ε6ΓΐηΙ(|α6ΐηρίαιη 8ά (ϋδοίρΙίηαδ.ΜιιΙΐί βηίίπ 
βι!)! ρΓοροηαηΙιΙοεΙηηιηι βίείοηυβηΐίβιη,ΐβικιυ&ιη 
ορυιη ρ2ΐΓ8η43Γυίη ιη&Ιβη&ιη, ηοη ιιΐ &$δβ(|υαηΐιΐΓ 
βα,ΐΐυφ δϋπΙ ιη6ΐΙοΓ&,δ6(1 61 δΐυάβηΐβδ,αΐ 86 Γ6ΐ)ϋ8 
▼&ηί8 7ο1ιιρΙαΐ6 εχρίβ&ηΐ; ί1ΐ6 6χ(6Γη{8 ΓοΓίυοββ ηά- 
πιίηίευΗδ ιίδυδ 6δΐ8(1 ρΐιίίοδορίιίαιη. Ηίηε ΓβεΙυηη 
68ΐ αΐ η6ε 608 8βΐηυΙ&Γ6(υΓ ρΐιίίοδορίιοδ, (]υί 6Γ8ηΐ 
ηίιηίδ οϋθ8ί,η6€ 0Γ2ΐΐ0Γ68,(]υί ηίιηίδ Γ6(1ϋη(ΐ858η( : 
ηαιη ίΙΙί (}υί()6ίη νβΐυΐί ίπιπ[)6ηδο Ιυίηίιΐ6 είΓευπιΓυδί 
ηύϋδ ρΗίΙο$ορΙιίαβ δίβΐίιη εΙαυ86Γυη( οευΐοδ, 6Ι 
τίΓΐυ(6(η η6ςυλ(]υαίη (Ι6(]υχ6ηιη1 &4 8Γ(ίοη6πη,η6ε 
ιη&ςηίΓιε6 ιΐ3ΐ δυηΐ ϋο^ιη&Ιίϋιΐδ, η6ηη6 (Ιυεύδ Γιι6Γ6 
€ίνί(&Ιυιη,η6(|Ί6 ηυφ (1ί(]ίε6Γυη( ρΓορο8υ6Γυη( ίη 
ιη6(1ίο ρορυΐο ; 864 ρΓοιηίδδαδ ςυίάβπι 1)8Γΐ)«δ δ16- 

1)8ηΙ, ΐΑηηυ&ΐη η)68δ6δ ίηΐΐΐίΐεδ, 6Ι Πΐυΐΐαπ:) ΐΓί8ΐ6• τοΤς προνώποις γεγόνασιν. 
6Γ8ηΙ, 6ΐ 86ν6η. 

ϋ6ίη(ΐ6 8ΐϋ ςαί 4βιη ευηι ηοη ορυβ 6886( ρβΓ ίο- 
ηιηι εηΓΓ6η(68/ιπΐ6ηιρ6Γ&η(ίυ8ί8υηΙ(ΙΙε6η(1ί ϋΙ[)6Γ- 
13(6; 2ΐίί λυΐβπ) (ΙοΙίλ ςυΦ<]&ιη ΙΐΑΐ)ίΙ&ηιη1,δ6 6ίδ εΐΓ• 
ουηΐ8€η1>6η(68. ΑΙίί βιιΐβίπ ίη άίβίεείΐείβ ίπΐ6ΓΓο- 
^(ίοηί()η8 τίίΑπι 8υιπιεοη8υπιρδ6ΓυηΙ : αΐίί 8ΐιΐ6ηι 
ηιΐΦδΙνβΓυηΙ άβ ηΑ(0Γ&ΙίΙ)υ8 ρο8ίΙίοηί5υ8,(]υ8δ(ΐ8πι 
ίηυΙίΐ68 εοηΐΓ8(1ίε1ίοη6δ6ΐ Ιϋ68 ίη νίΐλΐη ββ6Γ6ηΐ68; 
βΐ 1)00 ίρδαπ) 6ν6ηίΙ ρΙυΓίιηίδ 6χ οΓ8ΐοηΙ>α8 ; ρΓα- 
άοηΐβπι ΒΓΐβη) Γ6ε6ΓυηΙ υεε&δίοηβιη Ιη8ίρί6η(ί9β, β1 
οαπι οροη6Γ6( 608 6ΐί(;6Γ6 6( ιη6(1Ι(&η (]Π» εί?ίΐ£ΐ(ΐ- 
1)118 8υηΙ €οη(1υεΙΙ)ίΙί8, ίΙΙί,ραΗίη) ηαιΗοπ) ίρδί 0•ι- 

26ηΐ68,ρ8Γΐίπΐ ΒΙΐΙΟΠΙ 0(6ηΐ68 ΐΑη(|υ&σ) Γ6ΐ)ϋ8 Γορο- μην του πλούτε Τν, ΰ^περ τον λόγον τιΟέασιν, β•^ 
ϊν' έπήβολοι τών κρειττόνων γένοιντ' άν, βλλ* βπβκ 
τοΤς ματλ{οις έπιντρυφήσωνιν, περί τούτον σπου- 
δάζοντες, πχρασχευαΤς ^χεΤνος ταΤς παρά της Ιξ•• 
Οεν τύχης προς φιλοσοφίαν έχέχρητο. ΈντεΟ•^» 
ον^τε του: αργότερους τών φιλοτοφηνάντων, ούτι τους 
περιττοτέρους τών ^ητόρων ζηλοΤ. Οΐ μέν γβφ 
ώ^περ άττλέτφ φωτΐ ταΤς άιτό της φιλθ9οφ{ας χβτ- 
αστραφΟέντες ά/.τΤσιν, α!»τ(χα Ιπϊμυϊαν, χαΐ ού προ• 
εο{^ασχν εΙς πράξιν την άρετην, ούδ' λχρήσαντο τβΤς 
οόγμανι μεγαλοπρεπώς , ο•!ίδΙ ηγεμόνες γβγόνΐΛ 
πόλεων, ου^Ι φέροντες, ά μεμα^/|Χατιν, εΙς μένονς 
τους πολλούς προτεθ<(χα9ΐν, άλλα μαύρου; μίν Κ- 
έΟρεψαν πώγω.ας, ώνπερ άχαρπχ θέρη, χαΐ σχυθρωποί Είτα δη ο1 ιχεν ούδεν δέον διά της άγορας θιον- 
τες, άχράτ^ρ ττΐ πα^ηνί^ Ιχρή»αντο * οΐ δΐ π!6οος 
τινάς /ατφχήχασιν , περιγράψχντες εαυτούς. Οΐ 
δε περί διαλεχτιχάς ερωτήσεις τον εαυτών βίον χ«• 
τβτετρίφασιν. "Αλλοι δΐ περί φυνιχών έζήτησβ» 
υποθέσεων , ανωφελείς τινας άντιλογίας χχΐ Ιριδας 
τψ β'!ψ χατχχομίσαντες • χαι τών ^ητόρων δέ βΐ 
πλείους τχυτ^ του?ο πεπόνθασιν, την Ιμφρονα τέ- 
χνην, αφροσύνης άφορυιην ποιησάμενοι* χαΐ δέον τά 
λυσιτελουντα ταΤς πόλεσι προβιρβΐαθχι και μελετών» 
ο1 δε τά μεν αύτοΙ πλά:τοντες, τά δέ οΤον άποκειμένοις 
χρησάμενοι πράγμασι χαινήν τίνα σχηνην τφ Ρι^ {« ΒΝαΟΜΙϋΜ ΜΒΤΑΡΗΗΑδΤΛ. 190 Ιητραγι^ναν. ^Αλλ* έχ&Τνο< ούχ ον^ως, π^^λλού γέ Α δΐΐίβ, ηον&ΐΏ ({ΙΜΙοΑλαΐ ΜβηΑΠΙ (Γβ^ίοβΠ) !η ?!!&(!! Χ8^ δκΓ άλλα μήτε την έ^Οήσα μβταλλάξας, μ^τβ τι 
τβυ μ»γ«λοπρ«που< ΧΛθυφε.'ς, μι^τε το γένο; &τι- 
μάσβς τ»Τς χ2ΐνοτομ{αι;, μήτε πλάσ«^, 15 μεταπλά- 
αας ΰκοθένεις πολιτιχάς, μήτε τηνάλλως σοφυτεο- 
νάμ<ν<κ, τ^ μίν άπδ τούτων γένους φιλοτιμίςρ, υλΐ[^ 
ιφ?Κ τ6 β•3 ποιεΤν πολυχρχ6στάτΐ[^ έχρ/,σατο, την 
Α βτΛ τών μαθημάτων άρετήν άφορμήν εύθυς εσχε 
μεγαλοπρέπειας τε χλ: λχμπρότητοζ. Ββσιλεύσι γαρ 
Ιπίραατος' γεγονως, τα τιμιώτανζ των δλων πιστεύε- 
ται, "Λ μΙν έγγΰς έστάναι του βήματος, διά την 
«ύνεσι\* την δε της πολιτείας διοι'κησιν, διά τε την 
της ψυαεως έπιτηδεκ^τητα, χαι την των πραγμάτων 
κροαλαβών έπιμέλειχν. ίηίΓο^υχβηιηΐ ; 5β(Ι ίΙΙβ ηοη βίε ; Ιοη^β ηιιίύβπι αΙ) 
60 &Ι)Γυί1 : 86(1 η6(]υ6 νββίβιη ιηυΐηηβ, η6(]υ6&Π(|υίά 
Γβτηίΐ(6ηδ άβ πΐ8ςηίβθ6ηϋβ, ηβε 1ιο]ιΐ8ΐηο(1ί ηονιΙ&- 
ΙίΙ)θδ £6ηυ5 κυοίη άβά^οοτβ λΓβ€ί6η8, ηβ(]υ6 ϋίνίΐ65 
εΑυ8&.<{ Γιη^οηβ 6( Γββη^εηδ; η64υ6 ιηβηίΙβΓ Γυη|;βη8 
ιηυη6Γ6 γ1ι61οπ8, ββηεπδ (ΐιιί(ΐ6πι ϋεεοΓε υ(6^&(ο^ 
οιηηίηο αά Ι)6η6Γ3εί6η(Ιυηί) : νίΓ(υ(6ΐη8υ(6ΐη,(]υ8Πΐ 
δ!1)ί ρ8Γ9ΐΥβΓ3( 6 (1ί5είρΙίοί5ΐι&Ι)υ!( ρΓοΙίηυδ οεεΑβίο- 
ηβπ) δρίβηίοπδ 6ΐ πίδβηίΠεβηΙί» : ΠΛίη ευιη ίιη- 
ρ6Γ3ΐΙοπΙ)ΐΐδ βναδίδδβΐ ηηιαΙιίΠδ, βίυδ ίιάβί εοηοιηΙΙ- 
(υηΙΟΓ, ςυ2β δυηΐ οιηηιυπι ιιΐ3χ!ίη6 ΙιοηοΓθΙ)Πί3, υ( 
ςυί ρΓορ6 ΐΓίΙ)οη&Ι ηιιίάεΐΏ δ(ηΓθ( ρΓορΙβΓ δορίβη- 
ϋ8ΐη, Γ6ίρυΙ)Ιίθ8β &υΐ6ΐη &(1ιηίηί5(Γ3ΐίοη6ηί), ρΓορ(6Γ ιη^εηϋ βοΙθΓΐίβιη, βΐ Γ6η:ιη ευΓΗΐη βεεερβηΐ. 

ΚαΙ πρώτα μΙν ταΤς μυστ'χωτέραις Ινεατήχει Εΐ ρππίυΐη (ΐίΐίιίβηΐ ρΓφΓυίΙ Γ6ΐ)0δ αΓε&ηίδ, 6ΐ των πράξεων, χαΐ τοΤς άπο^ήτοις βουλεύμασι χοι- 

νων^ παρειντήχει τοΤς συμβουλεύουνι. 'Κπεΐ δε ί^ 

τΛ τρ({του πίβτις έν τούτοις τούτον έχήρυξε, μετά 

τέβν άδυτων χαι τάς χοαμιχάς φροντίδας σ'^νε{)ηφ8ν• 

ώς »Λ^ν γεγενησθαι εΙσαγγελέα τε τψ χρατοΰντι 

|ς«^ν^ χαι έξαγγελεα των του κρατούντος τοΤς 

Ιξϋ^ν χαΐ ?ίν ώαανει δενμ^ς ':ής διοιχήοεως ά- 

χ^&^ς. Τοϋ μεν υυν ήλιαχου κύχλου τ^ μεν ϊστιν 

Ιτερ«ιΑι, τ^ Ιε προς ί^μδς' ί κείνος δε δ αυτί)ς δλος 

{ν χαι τ^ ρασιλεΤ χαι τοις πράγμασιν. "Ωσπερ και 

^ΙτΥΜβεν 6 λ<$γος τούτον Ιγ^ώρισεν. παντοδαπώς βΤ- 

Υ< της «ύβεως, τα μεν προβουλεύσασθαι, τα δε των 

βουλευμάτίΑν χαΐ χατεργάνασβαι , Βαρβάρους τε 

ύβΜιλ της Ρωμαίων άπώσασθαι γης, τους δε χαΐ δ6εΓβ1οηια) εοηδίΙίοΓυπι Γυ!( ρ&Γΐίεβρδ, ευπο ίιηρβ- 
ΓαΙοηΒιΐδ; α(!6ο υΐ ίιηρ6Γ3(0Γί Γβηυη^ίλΓβΙ 68, ςυ» 
&ί6Γ6ΐ)3η1 βχΐ6Π, ίΐ ΓυΓδϋδ βχΐβπδββ, ςυ2β]ηΙ)68( 
ίιηρ6Γ;ϊΐοΓ; βίβΓβΙνεΙϋΙί (]υο(Ι()Αΐη αεευΓ&Ιυαι νίη- 
ευΐυτη &ύηί)ίηίδ(Γ&Ιίοηί2). Αΐηυβ 0Γΐ)ίδ ηυί<]6ΐη 8θΐ8• 
Γίδ ρ&Γδ (]ΐΐδβ(1απι 6δΙ αΐίΐ)]^ ρ&Γδ ν6Γ0 βδΐ βρικί ηπβ ; 

ίΙΐ6 ΤΟΓΟ ίρδ6 ΙΟίϋδ 6Γ3( αρϋ^Ι ίίηρ6Γ8ΐ0Γβηί), 6ΐ ίη 

ίρβίδ η6{0ΐϋδ. ΟυοίΏΟίΙο εηίηη δυρ6ηιΐδ δί{ηίβε8?ίΙ 
οΓ&Ιίο, ν6Γδ8(ί)6, βΐ 8ϋ 0ίηηί8 8εεοΓηιηο(]8ΐυπι 1ΐ8- 
Ι)υίΙ ίη§6ηίιΐίη; α(Ιβο υ( βΐ ρηυδ εοιΐδυΙΙ&ιΓ6(, 6( 
6Χ6(?(]υ6Γ6(υΓ 68, ςυ9Β εοη8αΙΐ8ΐ8 ΓυβηιηΙ, βΐ Β8Γ- 
Ι)&Γ08 ρΓΟειιΙ ρΓοραΙδ8Γ6ΐ 8 βηίΐϋδ Κοιη8ηοηιηι, 
8ΐίοβ 8υΐ6η) δυρ6Γ8Γ6ΐ, 8υ1 εορπδ 8υΙ 8Γ(ίΙ)υ8, 6ΐ 
£βηΐ6δ ίη δυαιη Γ6άίς6Γ6ΐ ροΐ6δ(8ΐ6ηη, Κβπιροη- χατχγνονίααοθαι, ίΐ ατρατεύμασιν 1^ τεχνάσμασιν 5υ$ηυ6 6( Γ6ΐ)υδ (ΐ6λ(6ΙτίηΓ16 ΙΐΙΐ ρθδδ6(, ςαΟί! Πΐα- 
ΙΦνη τε ^ποποιησαι, χαι ατηναι δεξιός προς τους και- (8Γ6ΐυΓ ηυβίκίο 0ρ0Γΐ6ΐ)3(, (]υθ(1 ίηηον8Γ6( ςυ8η(Ιθ Μυς καΐ τα πράγματα, τω μεταβεβληνΟαι δτε δέον, 
τ^ χχινοτομήααι βτε σ«^μίρέρον, τψ την αύτην τη- 
ρησαι Ιίέβν, 8τε τούτο χαλΐν δόξβιε, Καΐ έπΙ τούτοις 
β^^ χάριτος άμοιρος 6 άν>»ρ, άλλα χατήρτυτο αΰτψ 
«ρ6ς «αααν νπουδην μετ' εμμελούς παιδιάς χαι ή 
-{Ινττα χαι -^ διάνοια. Μεγαλοπρεπώς δΐ έχων χαι 
τ^ ντολης^ χαί του σχήματος 5μα χαί του βαδ{- 
^ιτος, άντήλλαττε τδ ηΟος πρ^ς τ>) φαινόμενον. 
Έπίχαρίς τε ών χαι ευπρόσιτος, χαΐ αύτο'θεν Ελχων 
κίντας τφ μειδιαματι. ΕΤχε δΐ χα" της χεφός αφει- 
δώς , δύο ταύτην έπε^τεινόντων , πλούτου και 
χροαιρ&αεως. Και προέκειτό γε αυτψ υπτιάζουσα, 
κιι έςήντλει ταύτ^ ώιπερ έχ ποταμού δαψιλώς δ 
^Α'^μενος. Εΐ/ε μεν οΰν οδτω ταΰτα τψ μεγάλψ 6Χρ64ίβ1)8(, φΙΟΐΙ 6απη(ΐ6ΐη δ6ΓΤ8Γ6ΐ δρ6εΪ6Π1 , 

ηυ8ηάο Βοηυπ) νίο1ο1)8ΐιΐΓ : $6(1 η6ςυ6 βΓ8ΐ νίΓ 6χ- 

ρ6Γδ ^Γ8ΐί8ΓυΐΏ 6ΐ 1βρθΓυΓη^δ6() 8() οπιη6Πΐΐ6ροΓ6πι 

8ε κΓ8ΐί8ίη οοην6ηί6η(6 άοείπηβ ΐ6ΐηρ6Γ8ΐ8 6Γ81 61 
Ηηςυ8, δη8ϋ(ϋ(8 6ΐ 8ηίιτ)υδ. βυπ) 8αΐ6Πΐ υβδβΐ 6ί 
πιβ^ηίΟετίδ βΐ 8ηιίε1υ8, 6( Ιΐ8ΐ)ί1υδ δίαιυΙ πιπί) Ιη- 
εβδδϋ, ιηοΓ6δ ηυο(]υ6 ΐΏυΐ8ΐ)8ΐ 8(1 ίϋ, (]ηο(1 ¥ί(1βΙ>8- 
(πΓ, υΐ ςυ! 6δδ6ΐ ^Γ8(ίοδυδ 6ΐ 8ίΓίΐΙ[)ίΗδ, 6( 60 ίρδο 

ΟΙΤΙΠΓδ δυΙ)Γί(ΐ6ηδ 8(1 β6 8ΐΐΓ3ΐΐΟΓ6ΐ. ΡΓ86(6Γ68 80(6111 

ιτιβηυ (|υο<ιυ6 ιηΐιιίηιε 6Γ8ΐ ρ8Γευ8, ιιΙρο(6 (|υο(1 
ύυ» Γ6δ 6χ(6η(1βΓ6η(, ηβΓπρε (ΙίνίΙίβΒ 6ΐ νοίυηΐαδ. 
Η8ΐ)6ΐ)3( 8υΐ6[Ώ ίΐα (|υο(]υ6,υ( ορΐΓ(6ΐ)&(, ηοηηυΙΙββ 
ρ8Γΐ6δ 6χ Π8, (]υ£ εοηδυοΓοιι! ηο5(Γ8ΐη βιίειη εοη- 
1ί(α6Γ6. Ηοβ 8υΐ6ΐη 6Γ8ηΙ (δ6(1 ευΓ ηοη ρ6ΓΓ6εΙία8 

τν^τψ άνδρ(. Είχε δΐ καΐ ώσπερ έχρην μέρη τινά ^ υΙΟΓ ΟΓ8ΐίθη6, η6ςυ6 63Π) 8(1 ε8ρ]'(&Ιβ Γ6(]ΐ1(Μ) ρπη- 

είρίυπι (|υο(Ι 6δ( /ηαχίηιυπι ε8ρυΐΓ6ΐυαι ιΊΓιυ8?] 
ν8(1ο 6Γ§ο 8(1 ρπιηηηι 8Γ£υπΐ6η1υπ), δΐ 8ηΐ6 68, 
((1126 8υη1 4ίε6η(ΐ8 ηοηηυΙΐ8 ρΓ8θΓηίδ6Γο. των την ημετεραν πίατιν συγκροτεΤν εΐωθότων. 
Τέ δε ην. "Αλλως τ( μ^ τελιώτίρον χρωμαι τψ 
\«ίνψ, μηδΐ ε\; χορυφαίαν άρ^ην ανάγω τ6 μέγιστον 
τών εκείνου χεφάλαιο\ ; Εΐμι γουν πρ^ς την πρώτην 
υπάγεσι/, βρχχύ τι τον λο'γον προχαταστήσας. 

Φιλότιμα μίν τά παρά τών μαρτύρων χατ' έχ- 
%^ι^ αγωνίσματα, πρ^ς ο(>; τε Ιμφα^ώς, χαί προς 
τοίκ άγ«νίς ήγωνίσαντο* χαι πώς γάρ οδ ; πα^^η - 
σίχι λαμπραΐ χαΐ γ#ώμαι αήττητοι, τό τε έκχεκο'- 
φθαι ιών σχέσεων^ χαι το καταμεληναι της φύσεως, 
τ^αί τε μελών χαι άποβολαί* χαΐ τ^ τελευταίο ν 
ζνης περιφρόνησις. Ο'^εν δέ Τ^ττον χαι ο ασκητικές ΟΙθΓίοδ8 (]υί(ΐ6ηι δπηΐ ε6Γ(8ΐη!η8, ((υ^ δα8Γ6ρ(8 
Γυ6Γϋη( 8(1 ηίΐ8Γ(γΓ]1)υδ 8(1ν6Γδυ8 ίηίίηίοοΗ, ρ8Γ(ίιη 
8ρ6Γ(6, ρ8Γΐίπι ο1)δειΐΓ6. Ουί()ηί 6ηίηίΐ? ευπιίϋβηι 
βοηιπ) ρΓ2βεΐ8Γ3 0(10018, 1*1 πιβηδ Ϊη6χρυ£;η8!)ί1ί8 ; 

8ίΓ6ε(08 3ΐ)άίε8δ86, η6^1βχίδδ6 η3(0Γ3ηΐ, 6Χ86€(3 

π]6πιΙ)Γ8 6Ι 8Π)ίδδ8, 8ε ροδ(Γ6ηίΐο τίΐΦ εοη(6ηίΐρΙυδ. 
Ηίδ 80ΐ6Π) ηίΗίΙοπιίηιΐδ ΓβΓοΙδίΙ νί(8 ςαοηοβ πιοη8- 191 ΡδΒΙ^υ. 192 βΐίεφ ΘΧβΓοίΙ&Ιίοοίβ. Ναοί Ιΐίο ηυοςυβ ββΐ ΟβΠΐίβΑβίο; χχτέλαμπε. Λχπάνη γ3φ χάντχιίθβ σιφχίρν, χα) οοη$ιιιηρ(!ο; ηβ0 56(ΐ6ΐίεϋ5ίΐ6(]6Γ6,ίη ϋβ,ίη ηυ)Ι)ΐΐ8 
ηοη οροΓίβΙ, βΐ & ιηυη^ο ^βρ&Γαπ ; Α(1 Οβαπι ευιη 
ίρβίβ 6νοΐ8Γ6 εοΓροηΙ)ΐι$, 61 ΐηηαΐυβ ΓββίδΙβΓβ ΑίΓβ- 
€ΐίοηίΙ)υδ, βΐ ϋβ ςυββ & ιηβΐίδ $ρ!π(ί1)υ8 βίϋπυηΐ 
ΓΧίπηββευδ. Εδί 6Γ^ο αιηύοηιηί) ρΓ3β€ΐ3Γ& νίΐβ : οΐ 
οΐίαι ςιιίάοΐΏ ΓυβΓαΙ, β( 6Π( ΓϋΓβυδ ; 86(1 ηοη εΙ&Γβ 
ίηΐβπιη ΓυβΓ&Ι οο^ηΚα βοΓυπι Ιιίο ΓβηιυηοΓ&Ιίο; δβά 
8Γ€&ηί ηυιάβπ) ΗΙ)Π, ηυο8 πιτιΗίδ ίη ΓυΙυΓαίη ίηΐβ- 
([Γυιη ΓΟδΙίΙυΙίοηβ Ιβ|;6ΐιΙ αη^βΐί, 3εευΓ3ΐ6 πιοηί- 
ιηοηία οοηΐίηβηΐ βΟΓυηι ηκΐΓΐ}τϋ 6ΐ ηχβΓείΙαΙίοηίδ. 
Ουί 9ΐιΐ6πι &η(6 Ιιιιηο ύβαΐυπι νίΓυιη Γβδ ^βδΐϋδ ίΙΙο- 
Γϋΐη δεπρδ'τυηΐ, ηοη δΐιηΐβδδβευΐί ίΙΙοΓυπ) ηια^ί- 
βοβηΐίαηι ; 86(1 ρ8Γΐίπι ηυί(ΐ6Π) άβ βί^ δυηΙ ηΐ6η1ί(ί, 
ρ3Γΐίπ) 8υ(6πι ευπι ηοη ροδδυηΐ ΓοΒοδ 60Γυιη Γβδ- τρυφη τ^ μτ, τρυφ^ν έν οΤς ού 8έον ^ρυφφι* χι1 
το άπε^τΊχθαι χοιμου , χζι πρ^ς θ(^ν χχτα ιών 
σωμάτων αυτών άνχιττηναι, χχΐ στΐ^ναι πρόζ α χα 
έμφυτα πάθη, και πρ^ς τα έπιρ^έοντα παρά χ«η 
πονηρών πνευμάτων εςωθεν• Λαμπροί τοιγαροΐΜ 
αμφω Ά β(ο(, χαι πάλαι μέν ^ντι^ν, Ιατον $1 χαΐ 
αυθ•ς. Άλλ' ο{> λαμπρά τέως έγνώριστο η τούτων 
έντανίθα άντί^οσις* αλλ* αΐ μέν άπο^ητοι βίβλοι^ 
£ς 8η τοΙς πολλοίς έν τ^ αποχαταντάηι οΐ άγγελοι 
άναγνών^,νται, &χριβη τά της μαρτυρίας ν^τών χαΐ 
άσχ/<7εως εχου^ιν υπομνήματα. Οΐ βέ πρ^ του Οαυ- 
ρασίου του^ε ανδρός ένταΟβα τάς έχ€{νων πράξΐις 
άνιγραψιμενοι, ούμενοΟν της μεγαλόπρεπε (ας έχε(- 
νων έφίχοντο* αλλά τά μεν αυτών χχτεψεύσαντο, τι ροη(ΐ6η(6ηΐ9ΐΓ6ΓΓβΟΓ&(ίθη6Π1,1)θηυΠΐϋ1ίδΟοη$εη-Β8'^ μη ^υνηΟίντες χατάλληλα ΟεΤναι, αχομψον 1χε{- ρ86Γΐιη!, (]υο(1 ηβο βΓβΙηΙΙβ βίβ^&ηΐία οΓη&Ιηιη,ηοο 
ί&υ(ΐ6 ρΓ0δ6(|υ6η(1υπι, ιι1 (]πί ηβο | υΐΓΐΐΓ»πΐδυΙ)]6- 
εβΓίηΐ δβηίβηΐίοπ), ηεο ο&π) νβΓύίδ 0Γη»'ίηΙ (1β• 
εβη(ί1)υ8, ηβςυε ^(^ειίΓΑΐβ (Ιβίεπρδβπηΐ δ9βνί(ί3ηίΐ 
Λ^ αίΓοείΙαΙβπι θοπιγώ, (|ΐιί ρυηίοΓυηΙ, ηθ(}υ6 ηΐΑΓ- 
Ι^Γυηι ίη (Ι3η(ϋδ Γβδροηδίδ ρπκίβηΐίβηι : ηυίηβ- 
Ιί&Γη ηιοη&εΐιοπιπι αάυίΙβΓΗΓυηΙ βχβΓείΙ&Ιίοηβπι, 
δίοηρΙίείΐβΓ 6( ({υαίΐί ΙβιηβΓΟ, ιΗ υΐ 3οεί'ϋΙ, ΓβΓο- 
ΓβηΙβδ, (|υ9β δΐυ^ίοδβ Λ ϋΐίδ ΓαεΙβ 8«ιηΐ. 

ΗΊηε ΓβεΙυπι βδΐ υ1 ηοηηυΐΐί η^ νβΐ \6%βτβ ςυί(ΐ6Π] 
8υδΙίη6Γ6η( 6&, ηυββ δυηΐ ΙίΚβΓηΓυη) ηΐ3ηί1&(& ηιο- 
ηυηιβηΐίδ, αΐϋδ βυΐΓΐη οα, ({υα^ (Ιίε€ΐ)3η(υΓ, ρΓ(ο1)6- 
ΓθηΙ η(ΐ6η(1ίιη&ΐ6Π&ηίΐ; βΐ εοηιροδίΐίοηίδ ίηείθ^αη- 
ϋα, 6( δβηίβηϋββ &Ι)δπΓϋα βΐ ηηΙΙα εοηδβίΐυβηΐία οχ νοισ το αγαθόν , και άφιλότιμον συγγ<γράφα9ΐν| 
ούτε καλην υποΟέμενοι εννοιαν, &5τε μην βυπρεπκη 
Χ2ταχο7μή7αντε; λέξετιν, ούδ* άχριβω; υπογρβ- 
ψαντες, ούτε την τών χολατάντων βχράτητα, οϋτε 
την τών μαρτύρων προς τάς αποκρίσεις πυχνοτητα. 
*Αλλά χαι τοις άτκηταΤς την άσκηαιν έκιβ^ήλωσαν, 
άφελώ; αύτοΤς, και ώνπερ έχ του παρατυχ^οντο; τα 
λσπου^ατμένα οιεξΐ({ντες. "ΕνΟεντοι οΐ μεν ου 5^ ψιλην έχαρτέρουν την των 
ύπομνηματ'.σθέντων άνάγνωσιν, τοΤς δε χαι γελωτος 
αφορμή τά λεγ(ίμενα εγνωρίζετο* χαι το της 9υν9ί(- 
κης άκαλλ'ές , και το άνακολουΟον της 1<- νο{ας, και τ6 της (ΙΐΟΐΟ νί1ί8 6ΐ αΙ>]6ε(3, βΓίΐηΙ ίίδ, (]υί &υάίβΙ)ΑηΙ. ^ τοΤς άκούουσιν ην, καΙ άπηχΟάνονιο μαλ] 

ίη^υανία, εΐ 0(1ίθ Ι)3ΐ>6ΐ)Αη(ΙΐΓ, ροΐίυδ (|υαπ) αιΐπΐίΐ- το, και το έπΙ τοΤς άναγραψαμένοις ζιεχωμ(|ΐβ€Ττο ^«μΤν λίζεως ευτελές άγλευιαί 
ίλλον^ προσίεν- (οΙ)3ηΙυΓ, 6ΐ ρΓορίοΓ 608, ηιιί εοπδοηρδβΓΑηΙ, ηοΙ)ί8 
1υϋΙ1)Γίο Ιΐ3!}6ΐ)3η(υΓ 3(1ηιίΓ3ΐ)Ί1ί3 ΟΗπ^Ιί δβΓνοΓυπι 
ε6Γ(3Πΐίη3 3ε ΐΓορΦ3. Ει οπιη^δ (]υί<ΐ6ηι 3ρ6Γΐο 
8επρΐ3 ίη86εΐ3ΐ)3η1υΓ ηΐ3ΐ6(1ίε1ί5 : βοΓοπι αυΐβιη 
Ιοεο 3(Γ6ΓΓ6 ηΐ6ΐίοΓ3, 3ΐϋ? ςυ'κίοπι ρπορΙΟΓ βηίπιί 
δ0€0Γ(ϋ3πι, 3ΐϋδ 3υΐ6Π) υ( (]ΐιθ(1 6δ1 ορυδ ροΓΓθιΛίδ- 
δίιηυιη 6( ηΐ3χΊη)ί δ1ϋ(1ϋ, βΐ εαί ηβε ΙοΙα (]υί(1επι 
νίη νίΐα δυίΓι;εβπΙ, ηρίΐυβ νίτβδ 3(ΐ6ΓαΓ.( νοίβηΐίΐΐυδ, 
ηβο ίίδ. ηπί [>οΙβΓαη(, νο1ϋη(3δ ; δβιΐ ηοη οϋαιη 3(1- 
πι!Γ3ΐ)ϋίδ 8}π;οοη οοϋβπι ηΐ0(]ο^(]υο ϋ,ΓυίΙ 3(ί6ε(ϋδ: 
δβύ ουπι βίδ ρΓοεβίΙβηδβϋ δΟπρΙοΓυιη ιΐδηπβ Γβρπο- 
Ιιοηδίοηβη), (Ιβίηίΐβ ρΓοεβδδίΙ υΐΐβπυδ, βΐ ]αν6ηΠθ 
3££;Γ6(1ΐΙυΓ Γ3θίηη8, νβΙ ΓβΠεβηι ροΐίοδ 3ε(ίοη6ηίΐ» τά θαυμβίσια τών του Χρίστου θίραπόντων άγωνί• 
σματά τβ χχι τρ({παια. Και ζύμπαντες μεν οιελοιβο• 
ροΰντο σαφώ; τοΤς συγγράμμασιν, άντεισ«νεγχΐΤ« 
δι τούτων τά κρείττονα , οΐ μέν δι* ^χν•ν 
ψ•*'/ής, οΐ δέ ώ; τελκο'ιτατον σπούδχσμα, χχΐ 
φ μηδέ β{ο; £ν 8λος άνδρος έζαρχέσειεν^ ουκ 
βου)ομένοις δύναμ'ς τις προσην, ο3τβ δυναμένοις 
βούλησις, Άλλ' ούχΙ κχΊ ό θαυμάσιος Σ^μειον ι«*- 
τον έπεπόνθει τούτοις* άλλα μέχρι τ^•υ μέμψχο6χι 
τοΤς γεγραμμένοις συμπροϊών αύτοϊς, Ιπειτα πε- 
ραιτέρω προβέβηκε, καΐ Οχ^εΤ τι πράγμα νεανιχον| 
μάλλον δε ευτυχή πραξιν, ί^ν ουδείς τών πάντϋ» 
ευτε:ύχηκε, δι' ης έχεΤν<ίς τ$ περιφανέστβρον τ»» κάλλιστα τών δίντων άφωσιώτατο , χαι τους τών 
μαρτύρων αγώνας χαι δρ<>μους, τάς τε τών άσχητώ* 
εγκράτειας και χαρτερ'ας έκάλλυνέ τε χαι χατ- 
εκ^σμησε, καΐ την αυτήν έχείνοις προσενεγχών 
νοιχν, τάσ πχρά πάντων άντείλητρε χάριτας• ευ- (|υ3Π)ηυΙ1υδ οηΐηίυΐη^βδδίΐΓβΙΐείΐβΓ, ρ6Γ(ΐυ3Πΐϋΐ6 απαντχχη έλλογίμων έγένετο, XXI τφ τε θεφ τά 

βνΑδίΙ εΐ3Π0Γ οπ)ηίΙ)ΐΐδ, (^υί δαηΐ υΙ)ίΓ|υ6 6Γυ(1ίΙίδ ; 
οΐ Οβο οοηδ6εΓ3νϋ β3, ({υχ βαηΐ ο»ηηίυπι ρυΙεΙιβΓ- 
ππ)3 : πιαΓ(;ηιπΐ(ΐηβ€6Γΐ3ΐηίη3 βΙοιίΓδίΐδ, βΐ ηιοη3- 
εΙιΟΓυηι 3ΐ)$1ίη6ηΙί3πι αίςυβ ρβϋβηΐίαπι 0Γη3νίΐ 30 
άβεΐ3Γ3νίΙ, β( 63Π)(1βηι, (]υ3ηι ίίΙΊ 3(ΙΙή()6η8 ίβηβ- 
νοίβηΐίαπι, £;Γ3ΐί38 νίείδδίηι 3ε€6ρίΐ3ΐ) οπιηΊΙιυδ. 

Ουί(1 βηίπι (]υί8 εηιη (3ΐί εοηΐυΐβπΐ ορ6Γ3? Ουαδ 
βΓΦΓΟΓυηι 3ηΓκ|υί(αΐ68,3ϋΙ ΙβΓΓ» υαίνβΓδβ (ΙίπιβηδΑ 
8ρ3ϋ&? ΟυβηίΑ ΡβΓδίδ. ϋΐίδςυο 8υρβηοπΙ)υδ Βίώ^- 

Ιοηίίβ ρΓ26θΐ3ΙΘ ^6δΐ3? (]υ3ηΐ3 |>08ΐ63 Αΐ('Χ^η(ΐΓ0 

Μ3εβ(1οηυπι ΓοΠίδδίιηο ρβΓοεΙβ ε6Γ(3Γηίη3?Ν.ιπ) Ιιίδ 
(|υο(|ηβ 3ΐη))ΊΓιοδο ειιΐΐη 0Γη3ΐυ(ΐυ6 ηιβρίΓκα ευπ) 
%(ίΓΐ}0Γαΐρ ΙβροΓο ρΓβΙϋχίΙδεηρΙοηιιη ίη(1α&α'ί3.Εο Κχι τι γάρ άντιςτψ τοιούτψ πχραβάλοι σποοδά- 
σμχτι ; ποίαν αρχαιολογία ν Έλληνιχην, Ι| χαταμέ- 
τρησιν της συμπάσης γης ; και όπόσα Πέρσαις» χαΐ 
προ εκείνων Βαβυλωνίοις χχτώρθωται, δσα τε μ«τβ 
ταυτχ 'Λλεξάνδρ<|> τφ Μακεδόνων άνδρικώτβρον 
διτ,γώ/ΐστχι ; Έχει μεν χχι ταύτα <ρι>οτιμα «» 
κάλλιστα τοΤς μετά χαλλιλογίχς έκτβθειχόσι τάς 193 ΕΝΟΟΜΙϋΜ ΜΕΤΑΡΗΗΑδΤΛ!. ί94 γγραφάς. Άλλα τον^των μεν 8ιοι τΐ^ν των &ν2^ Α (απίβΐ) ΟΠΟ ΓθΓ6 ΙΏ&ρίΐΙ )ΐη1)ί(α, βΟΓΟίηςυβ ?υΙ{0 

6χρ6(1ί(α Ιοεϋο, ηυοά ΟΓ&Ιίο 8ίΙ ίρβΑ εοιιιρο5ίΐ«. 
Ου9Β 3υΐ6ΐΓ. νίΓ Ιιίε βίΓβηυυβ άβεβηΐί βίοςυίο άο ϋβ 
€0ΐτ)ΐιΐ6η(&(υδ β5(, ςαί νβΐ τηλΠγπυπι ^οβδβΓυηΙ, 
Τ6ΐ 5θΙίΐ&η&ηι νίι&ιη εοΙυβΓυηΙ, ύυρίΐεί ηοιηίηο 
9Βπιυΐ3ΐίοη6ΐη Ιΐ8ΐ)βηΙ, ίπιί(&η(ΐ8β βείϋεβΙ εοπιροδί- 
(Ιοηίδ, πιοΓυπιςυβ ρΓδκεΙαΓβ ίη^ϋΙυΙοηΐΕη Γοιίώα- 
Ιίοηίβ. ϋίε3ΐη βΐ Ιοηίυιη, ηίΗΐΙ Ιιίβ ύβίβηυβ, ςυΐ- 
ηίΐΏο πΐ8]θΓίδ 8οΙ6γΓι8β 8υΙ}1ίιηίυ8(ΐ06, ςιιοά βοΓυιη 
ηυίΙ)υ8 εοηδίαηΐ Εν&η^βΙίΑ, 8&ηεΙοΓυιη οοηδεπρίλ 
ιη6ίηοη9, ΓβΙκιυοΓυτη ε^ρυΐ βχβΐδίίΐ Ουοϋ ίΐΑ({ϋ6 
(α1(5 8ίϋί ΑΓ^υΓηβηΙυηι άβίβ^βηΐ, ϋΐίυβ εβΓίο ρΓυ- 
ύβηΐίαιη &8ΐΓυϋ ; ςυοά νεΓΟ (3ΐίΙ)υ8 υβπβ &€ΐιΐβη- 
Γιίδ 6$1, 63ηυ6 ϋίεϋοηβ, ηυιβ ίρ86 ευιη είαπίβΐβ 
ίηεΐ88, ρΓοΙβΙίΙίβ, νβΓβηυθ αο βχ Γβ ηλ(Α βηίΐι^ΓβΙ, «γρνψαμένων συνΟηχην διε^πούΐχστ^ι τοΤς πολλοΤ; 
^ άνάγνωσις, Οπόσα δΐ δ γεννιΤος ούτος άνηρ 
Ι&λτοτ της πρεπούσης του λογού περιβολής έπΙ ':οΤ; 
'Ι^αρτυρήφασι χαι άτχήνασι των σνιγγραμμάτων 
^(υφζνΕ, διττον έχει τον ζηλον, της τ4 προς την 
^βυνΟήχήν μιμήσεως, χαΐ της πρλς τα χάλλιαττα του 
^1|9ονς τ(>πώσεω;. Ειποιμι δε χαΐ τρίτον ούχ ίλατχον 
'^*οιύτων, άλΑ' άχριβέστερον τε υλ\ υψηλ({τερον, δτι περί 
^^*ΐ»ν συγχροτούντων το Εύαγγέλιον ί^ τών άγιων ανά- 
^γραπτος ^»νγ5μη χενάλαιον των άλλων χαθέατηχε. Το 
^•|&1ν ου/ Ι^λέξατθαι το3τον τοιαυτην ίτ^τψ του γράφειν 
ν&ικοθεσιν, μαρτύρκ^ν έντιν άχριβέστατον της έχείνου 
'^^βυνέαεως' το δΙ τοιαύταις έννοίαις χρ/ζ^ααθαι, χαι λέ* 
^(ξΐΐ μετ2 του σαφούς διηρμένι^^, τό τε πιθανόν έχούσΐ[^ '^:ΧαΙ ά^ηθινον, χαΐ Ιμφ^τον, Ι^τι μεν χαι της έχε(- ίΙΙίυ8 ήΐίοςυε δβρίβηϋββ εΙβΓΟ ΐπάίείο €8ΐ ; Π13- 

Λ ν&υ 90φ{ας τεχμ/(ριον* μάλιστα δέ σημεΤον δν τις * 

4:θοΤτο τής εύ2ρμ(!9του πρ•^; το^ς χαιρούς χαΐ τους 

Ι&Αχοόονςας χρι^νεως. 

η: ΚαΙ '?να τι περί τούτου του μέρου; ειπώ, χαι 

ο^ιταριχβατιχώτερον τφ \6γυ χρήαωμαι* υύχ αγνοώ 

ρ^βτι τοΤς πολλοίς των τε σοφιντιχώτερον τίΐ γλο>τιτ^ 

^χ*χρτιμένων, ούδΐν δε ήττον χαΐ τοΤς περ! τα μα- 
θήματα έσπουδαχ($9ΐν , άλλα χαι τα φυσιχά 
μαΟήιιατα περισπούδαστα^ ου πάνυ τι σπουδάζεται 

^του άνδρας τα σπουδάσματα , 8τι μήτε τά της 

/^μίξκως των Ιδεών έχπρεπη παρ* αύτοΤς, μήτε οΐ σχη- 

^^ματισμοί τών λόγων χαταφανεΤς, μήτε τις απορία 

^φύσεως χαι Ιπίλυσι;^ μή'^β γραμμιχαΐ αποδείξεις 

'• μιτά τών φορτιχών ονομάτων , μήτε φολοσόφοι 

^ Ιννοιαι ύψηλολογουσαι τ^ ύποχείμενον. ϋούλονται γαρ χΐιηβηυβ Ιιοπιίηβιη ρΓοϋίΙ, ςιιι βχ (βιηροΓυηι αε 
ΑυίϋΙοΓϋΓΤ) Γ8ΐίοιιιΙ)(ΐΒ 86Γΐηοηβιη π(6 ηο886( εοίη- 
ροηβΓθ. 

Αΐηιιβ υΙ Ηυ]υ8 κεηβΓίβ ηυί(1ρί&ιη Ιοςυαρ,ρ&αΙο- 
ηυβίοδίτΐδ ββΓίηοηβπ) 8(1ΙιίΙ)β8Π), ηοη πιβίβΐθΐ νίή 
1ΰειιΙ)Γ3ΐίοη68 βετίρίαηυβ ιηοηηιηβηίΑ ηοη 6886 ιηα- 
(ηο 8(ιΐ(Ιιο,η6ε ϋ8 ηιιί Ιίη^α» ΟΓπ&πηβηΐο ιιΐυηΙυΓ 
ηίιηίδ Η(ΐ6ΐοηεθ,η6ε ϋβ, ςυί δΐιυπι 8(α(!ίυηι ροδυβ- 
Γηηΐ ίη (1ί8είρΙίηί8;86(1 ηβε ϋβ, ςυί δΐυάηβΓυηΙ ηα- 
ΙϋΓ» εοη(6πιρΙιΙίοηί : ηυο() 618 (Ιίεβηάί |[6η6Γυιπ 
0118(10 ηοη εΙιιεβ&Ι,ηβο ΟκυΓΦ άίεβηΗΐ βίηΐ &ρ6η9β, 
ηβηυβ υΙΙ& η^ΙυπιΜβ (Ιυ1)ίΙ&Ιίο 6( βοΐυΐίο, ηβςυβ 
Ηη6&Γ68 (ΐ6ΐηοη8(Γ3ΐίοη68 €υπι ίιηροηιιηίδ ηοσιίηί- 
Ι)υ8,η6ςυβ ρΐιϋοδορίιίεφ βεηίβηΐίφ,ηαββ 8ΐιΙ)36ε(ϋπι 
¥6Γΐ>ί8 ίη &11υηι ίηνβΙιαηΙ. ΥοΙηηΙ βηίπι ηυί βιιηι 3: 

3 3* 3 
Β οΙ περιττοί τήν σοφίαν πρ^ς Ιπίδειξιν πάντα γεγρά-^ β&ρΙοηΐίβΒΟΐίΠΙ Πΐοάππ. ά6(1ίϋ,0Πΐηί& δεπΜβά 08* 

(οηίαϋοηεπ), ηοη »ά πιοΓϋπι εοΓτβεΙίοηεπι. Ε^ο 
8ηΐ6ίη (Ιίοο 1ιυ3υ8 νίπ βεηρίβ ηυΙΙο ΙιΟΓυπι 6886 
ρΓίν&(&;80(1 ηυοηί&πι ηοη βά θ8ΐ6ηΐ8ϋοη6πι εοπαρ&- 
Γ8ΐ)&ΙυΓ 6]η8 βεηρίίο, 6Α ηοη ροηυηΙοΓ ΓΓ6ςα6ηΙί&, 
η6<ιη68ΐΑϋιη & ρηηείρίο,η6ηη6ΐι5ί(]ϋ6,η6ηυ6 βρυά 
οιηη68 : Μά ηυ^ηύο Γ68 (!&( βί οοε38ίοη6πι, υβιιβ 
ϋδ, ηυ» ροδίυΐβΐ οΓ&Ιίο, ΓβάίΙ ηίΓδυπι 8(1 8εορυπ\ 
ρΓοροδίΙυπι.Ε]υ8 βηΐιη θΓ&(ίο η6(]υ6α(1 8ορΙιί8ΐίε8Πΐ 
ίηΥυ6ΐιΐΓ]8ε(8ΐίοη6ΐη υΐΓοΓ6η8βιη 8ρρΑΓ&(υη),η6ηυ6 
βϋ 8ηίβο!θ88πι η8ΐυΓ8ΐίιια] 6χεο^(&(ίοη6Π), ηβςαβ 
8(1 Ιίη68ηιπ) εοηΙεΓηρΙβϋοηβηι, 8η1 ευΗο^ίοΓβιη 
ηυιηβΓΟΓυπι ίηΐ6ΐϋκ6η1ί&πι.86(1 η6(ΐα6 68ΐ βί 8(ϋΑ!ο 
εοβίί πιοΐυδ, 8ΐι( (ΐυ6πΐ8(1πίΐθ(1ιιπι ίηβιτβηδ πιυηύαβ 
ρΓθ06(ΐ8ΐ είΓε8 8ΐ6ΐΐ88 6ΐΤ8η(68: •6ά ηβςηβ βοηΙ 61 φθαι, ου πρ^ς ώφέλειαν χαι ^Οους χατόρθωσιν. Έγώ δε 

ουδέ τίνος τούτων φηαι τα του άνδρας άπεστερήσ6αι 

^: συγγράμματα. *Αλλ^ έηειδη μ-^ έπιδειχτιχή τις α•1τψ 

. ή ΧΡ^^^^ι ^^ ταύτα αύτφ τίθεται, ουδί έχ πρσ- 

', οιμίω^ εύΟυς, ούδΙ πάντα/ η, ούδε έν πάσιν, αλλ* δπη 

ϋίύτιΡ άφορμην το πράγμαδίδωσιν, 6π($σα δέον τφ λόγφ 

. ^ησάμενος, ΙπΙ τδν προτεΟειμένον σχοπ^ εύΟυς 

Ιωάνεισ'.ν. Ο γαρ λόγος αύτψ ούτε εις τεχνολο- 

γίαν χαΐ χατονόησιν φύσεως, ούτε μ^ιν εΙς γραμ- 

μιχην Οεωρίαν, ζ την περιττοτέραν έν τοΤς 'άρι- 

θμοΤς σύνεσιν. Άλλ* ουδέ σπουδάζεται τούτφ ^ του 

ο^ρλνοΰ χίνησις^ ?^ 8πως 6 απλανής χόσμος πρ^ς 

ίου; πλάνητας έπαντ^. Μέλει δέ αύτψ συμφώνων 

Ι| ομοφώνων ουδεν, άλλ' ουδέ τώ^ έπι τούτοις (μμε- λειών' διά τούτο ταύτα μεν ώς περιττά παραπέμ- ΟευΓ8Β εοη8θη9ηΐΡ8,&αΐ8εΐηίνοε8ΐ68,η6ςυβςυΙρ6ΓΘ88 


ΐΕβται* Ιστιν 8που χαι χατά χαίρων χρώμενος* τ^ς 
δέ αληθείας άπανταχη έχεται, χαι της άψευ- 
δους οιηγήσεως. Φράσεως δΙ πολλούς ι&Ιν Ιπ(- 
στατο τρόπους, χέχρηται δΙ τψ άποχρώντι, προς 
τήν τε τών σπουδαίων, χαΐ τών πολλών αμα άχρόα- 
σιν. ΚαΙ ήρχεσέ γι χατά ταυτο άμφοτέροις τοΤς 
μέρεσι. Τψ μέν γάρ ρ^θμψ χαΐ τφ χάλλει της λέ- 
ξεως , τον έλλόγιμον άχροατήν έφειλχύσατο , χαΐ 
Ιθελςεν Ιχανώς τοΤς τών χαρίτων Οηράτροις, τψ δέ 
γε σαφεΤ χαι ποτίμψ τάς Ιδιώτιδας άχοάς της εαυ- 
τού φωνής άνηρτήσατο' άμφοτέροις τε αύ ύπηγάγβτο 
τψ συντόμψ χα^ πιθανφ. 01 εοηε6ηΙα8.ΡΓορ(6Γ68ΐΐ8Βε ςυί(ΐ6ηι 8ίη&ηϋ8( (8η- 
ςηαηι 8υρ6Γν&ε&η68, ηοηηηη(]υ8ΐη Ιππιβη 618 υΐ6η8 

6ΐ ίη (6Π)ρθΓ6. ν6Πΐ8ΐί 8υΐ6ΐη 8(1Ιΐ8βΓ6ΐ, 6ΐ Λ ΐα]$ο 

«Ιίβηββ η8ΓΓβΙίοηί. ϋίοΐίοηίδ 8υΐ6ηι 8εί6ΐ)8((ΐυί(1βπι 
πιυ11θ8 ηιο(1θ8:υ8η8 68ΐ &υ(6πι βο,ηηί 8υ(βοί6ΐ)αΙ 8(1 
&υ(ϋ(ίοη6ηι δίπιυΐ βΐ ϋοηοΓυπι, 6ΐ νυΐ£;ί:6( υΐ υδςηβ 
8ηηΙ[)υ8 δίπιυΙ 88(ί8Γ6είΙ : η8ΐη (Ιίοΐίοηίδ ςυί(ΐ6ΐη 
ηαπΐ6Γ0 6( ρυΐεΐιηΐυ^ΐηβ βηκίϋιιπ) &ίο 8ΐ(Γ8χί( 8α- 
(1ί1οΓ6ηίΐ,6ΐ 88(18 (ΙβΙίηίΙ (Γ8(ί8ηιιη ί1ΐ6ε6ΐ)η8:6ο 8α• 
(60(1 (]υο(1 68861 ο|8Γ8 6Ι 8υεευΐ6η(8 οΓ8ΐΙο, εϋβοίΐι 
η( 8υΓ68 ίπιρβηίοηιπ) 8ΐ) 6]υ8 τοοβ ρβη(1βΓ6ηΙ. 
Ασ)1)08ΓηΓ8υιη ίηίΐηχίί 1)Γ6νίΐ8(6 6( ρΓοΙ)ϋ1)ίΓιΐ8ΐ9« 199 Ρ8ΕΙ.Ο. 900 ςιιΟΓυοα ιηΟΓβδ λο νιίβιη 6οηβοηρ8ίΙ ? Ναιη νβΐ ίη Α 
βηβ 08ΐ€η(ϋΙ, ςυ&Ιβπί) νίΐβπι β^βπΐ. Νοη βηίαι 
βοιη νίΊυΙί βΙ)δ€ί88ϋΐη, αυΐ ϋίνίδυιη ΓϋΙδβθ άίευηΐ 
η, ςυί νίίΙθΓυηΙ : ιβϋ νί(ΐ6ΐ)&ΙυΓ νβΐϋΐί α <|υο(ΐ3ΐη 
τίηεοΐο ΙίΙ)βΓ&π, βΐ Ιιίΐιιτί ναΐΐα ββ βχΙβηάβΓβ &(1 
άιΐΰβηΐββ &η£θΙο5^ βΐ ηοού&πι ιηοάο 86 ίρδυπ) 
ΙμΑθγθ ίΠοΓυπι ϋίβη'ώυβ, υΙ ίίΐο βιηί^ΓβΓβΙ β οογ- 
ρορβ. 

Ει 8ί€ ηυίοίθπι 681 αιοΓίυιιβ : Γυ6Γυη( αυΐ6ΐη 8ΐ2ΐ- 
ϋιη οπιηία,8υ&νί οάοτβ ρΐ6η&; 6ΐ ηοη ΐυηο δοΐυπι, 
η60 ίη (Ιί6ΐη (6η]0ΐη,δ6ά6(ί3ΐη ίη ιηυΙΙθ8ϋί68ρο8ΐ• 
68, άοηβο ίυίΐ 8θΙυδ εοικίϋυδ ίη δορυΙοΙίΓΟ ; 6( 
1ο€ηΙυ8 ρβΓρβΙυο 1&ΐ6ΐη 6Π)ίδίδ36ΐ οάοτΒη\, ηίδΙ 86 
βΐίηιιί Ιβπι ίηίηυβ {[βδδίδδβηΐ,υΐ &1ίιι«1 εοΓρυβευΙυπ) 
ρΓορΙβΓ 611Π) (ΙβροηβΓβηΙ. 8ίίηυΙ α1ηϋ6 6ηίηι Ιιοο 
ιη3|;ηο Ι1Η νίΓο λοείάίΐ,ίΐβδϋΐ Γοοδ ίΐΐβ 8υ&νί8 οάοη'δ. ^ 
Α(ςυ6 Ιιοε (ΐυίάβηι ιηίΓ&οαΙιιηι,ο νίΓΟΓοπι οσιηίυιη 
ορίίιηβ θΐ 6Γα(ϋ(ί88ίηΐ6,8&Ιί8 δυρ6Γ(]υ6 οδίβηάίΐ ρυ- 
ΓίΐΑΐβιη 1υ•πι,6( 8&ηε1ί(&1βαι: η&αι βΐί» ςαοιιυβ 1ϋ)ί 
ΕϋίΒείυηΙ Λά ιιεευΓ&Ιίδδίίη&ιη νίΠυΙίβεοηδίιιηίηαΙίο- 
ηβιη.Τυ &υΐ6ΐη 818 πιίΗί ρΓορίΙίοδ, δί ηοη ρθΓΓ6εΙδ 
6χρο8υί οιηηβιη (υ&πι νίΓΐυΐ6Πΐ,η6ηυ6 βχ οα)ηϋ)υδ 
11118 Ιιοηίδ ΙίΙιί ρυΓ6 αΗυΙί ΙαυϋΑΐίοηβιη, ηβε πιΙΙιί 

ΙΓΜΟλΗβ ρΓΟρΙΡΓ 68, (|Ι18β δϋΠΐ & 0)6 ρΓ9Β(6Γΐηί883^ 

86(1 60ΓϋΠ) ηυββ βεπρβί ηιβιηίη6Π8, δί 6οηιπ), ηιιί 
Ιιί6 ιιιηΐ, 68ΐ υΙΙλ ιη6ΐηοη& τεδίΗδ ρυπδδίπιίδ 61 
(ϋτιηίδδίιηίδ Αηίπιίδ. τα ηθη χαι τους βίου< συνίγρχψβν ; *Εκέδ>ιξ• γαρ 
χάν τψ τέλει, οκοΤος αατφ 6 διβσπου&χσμέ^ρος β{<κ 
έτύγχχνεν ών. Ου γαρ &σπερ τετμηοθχι α^τ^ν οΙ 
«υνβωρ2Χ({τες φχσιν , ο&δε διηρηοΟαι, αλλ* Ιφ^ιιι 
δφπερ τίνος δέσμης ^λευΟερού^ιενος, χαΐ Ιλαρψ «ρος 
του; αγοντας αγγέλους άνατειν<!μενος νεύματι, χι( 
πως έπι$ι8ούς εαυτόν ταΤς έχβίνων χβρνίν, Τνα τχ^υ 
&νχ7τα(η του σα^μχτος. 

Και έτεθνήχει μεν ούτως * £υα>8•!χς δε αυτ^χχ 
πάντα έγεγόνει μεχτα, χαι ούχ εύθυς μό.ον, ούοε 
ές τρίτην ημέρχν, άλλα χαΐ εΙς πολλοσττ^ν άπ* εκεί- 
νης, Εως δη μ^νος τψ ταφφ έτεΟηνχύριιτο• Κχ( ^ίν 
&Ί μέχρι παντός άρωματ^ζουσχ ή νοφος, βΐ μή ιινες 
τοσούτον παρηνομήχχσιν, ΰχτε χχι Ετερον παρ' α6τφ 
χατχθεΤνχι σωμχτιον. Όμου τε γαρ χάχεΤνο συμ- 
πεπτώχει τψ μεγάλψ ά^δρι, κα( η της εύωβ{χς εστη 
πηγο. Τούτο μεν δη σοι το θχυμχ, χάλλισιέ μοι πάν 
των ανδρών χαΐ έλλογιμώτατε, εΙς πιριουχίαν έστιν 
αποδείξεως της σης χχΟαρότητος χχ( άγΐ($τητος * ΙπεΙ 
χχ( ταλλχ άποχρώντχ σοι προς τ^ν ττ^ς άριτης 
άχρι^εστάτην τελε^ωσιν. Συ δε μοι Τλεως ειης^ βΐ μή 
σοι σύμπασαν διη<ρι6ωχάμην άρβτην, μ-η χ^ν ^ 
πάντων των σώ*; χχλών συνεμέτρησα σοι τ^ν εύφν 
μίαν, χχΐ μή με οΤς έλλέλοιπα, δι' δργης ϊχοις, βϊϋΐ• 
οΓς συγγέγρχφα, διε μνήμης δγοις, ε? τίς έστι μνήμη 
των έντχυθχ ταΤς χχΟχρωτέραις '^^μων τλλΙ θΐοειδέσι 
ψυχαΤς. ΜΗΝ! ΝΟΕΜΒΡία ΚΗ' 

« 

ΜΝΒΜΗ τον ΕΝ ΑΓ10ΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΤΜ£ϋΝ ΑΟΓΟΘΕΤΟΓ 

τον ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟν. 

ΑΚΟΑΟνθΙΑ ΣνΝΓΕΘΕΙΣΑ νΠΟ ΤΟν ΨΕΑΑΟν 

Στί'^ηρα εΙς το, Κύριε έχέχρχξα. ^Ηχος πλαγίου δευτέρου. Προς το "Ολην αποθεμένοι. ΜΕΝδΙδ ΝθνΕ1ΙΒΒ18 ΟΙΕ ΧΧΥΙΙ1. 

αΟΜΜΕϋΟΚΑΤΙΟ 5. ΡΑΤΒΙ8 Ν08ΤΕΙ 8ΤΜΕ0ΝΙ8 ΙΟβΟΤΗΕΤ^Ε. 

αυΐ ΕΤ ΜΕΤΑΡΗΆΑ8ΤΕ8. 

ΟΡΠΟΠΙΜ Α Ρ8ΕΙιίΟ ΟΟΗΡΟδΙΤυΗ. 
ΤΓορ&τία ίη ρβαίπιαιη, Οωηίηβ οίωηαυί (1). Τοηαβ οϋϋςααβ δβοαικίαβ. ϋΙ ίΐΐυά, "ολν 

αποθεμένοι. Μυπϋδ Ιυαηη δρίβηϋίδδίπιαίη, 6ΐ οοηδρίευ&ιηο 
ε6ΐ$ίΙα(1ίηβιη,ιη&£;ηίΟε6ηΙίοΓ3 Ιυίδ ρΓΐΒδίΗηΐίδδίαιίδ 
268ΐίδ τΙΓβεΊδΙί,βΙ ςυι ρ&Γ6η(6π)Γ6^ίη&πιυΓΐ)6ΐη,Ιη 
Ιιοε (ΐυοηα6 οιηηίυιη υΓΐ)Ιιιηι (Ιοηιίη&ΐΓίε6ίη 6ΐ νί- 
οίηεβπι 08ΐ6η(1ί8ΐί,(|υ(Β Ι6πιρ68'.ίν6 16 νβΐυΐί ΑοΓ6ηι, 
βΐΥΪΐΑ 6ΐ θΓ&Ιίοο6>6ΐ νίΠυΙίΙΐϋδ οηιηίΙ)υ8 ρΓίΒβΙβη- 
(ΐδδίιηίδ νβΓβ ε6ΐ6έ6Γπηηαιη 6(1ί(1ί( ΓβΙυηι δυί &(1- 
ιηίΓ8ΐ)1ΐ6Π), β( 6σιίεΑηΐ6ΐη εοΓοηαπ). 

Ο Γ6δ |^68ΐ&δ Ιυοδ 2ΐάπιίΓαη(1&δ ! ιη&χίπΐ6 Ρ&16Γ, 

(Ι) 1(1 02>1 &(1 νβ8ρ6Γ28 Γέρας τ^ λαμπρ({τχτον, σου χαΐ περίβλβιττον δψ^ς 
μεγαλοπρεπέστερον , τχΤς μεγχλουργ^αις σου β«- 
ετέλεσας, χχ{ την ένεγχουσάν σε βχσιλίδα π(>λιν χ» 
έν τούτψ βχσιλεΰουσαν , πασών τών πόλεων χα 
ύπερχειμένην άπέδειξας , χαθ' ώρχν έξανΟήσασάν 
σε τ^ν αληθώς περιώνυμον^ β{ψ τε χα( λόγψ, τλ\ 
πάσαις ταΤς χχλλ(σταις &ρετχΤς, το Οχ•3μχστλν τχύτη( 
γέννημχ, χχ( λχμπρο) στεφάν^υμα. 

"ιΐ τών θχυμχσίων σου, θχυμασιώτατε Πάτερ, οί( ^ ΜΕΤΑΡΗΗΑ8ΤΛ; όΡΡΙΰΙϋΜ. 202 η ^6»μ^9τω9€ν, & ποιών θαυμάσιχ, μό^οζ Κύριος, α αϋπΐίΓ&ηάβ, ςΐΐϋ)υ3 ΐ6&(1ΐηίΓ&Ιΐίΐ6ΐη 6β'6θί^ηΐΐίβθΙα8 '&ΐς γαρ ζών ^ίψχυστον σαρχιχών μίξεων ^ιετήρεις 
τό «ζρχ!ον σου, ουτω^ έούλχζχς τάφψ χυμβευτεν 
χ^ροτπέλζ^τον, τ^ σώμα σου το αγιον, της έπιμιςία; 
του υτκρον^ τούτφ συνχε6£ντος έτερου σώματος, Ον 
αιερ€πώς χζι μαρτυρ&Τ, τοΟ Ιχβλύζοντος μόρου σου 
{^ εχλκιψις. π)ίΓίΐΙ)1ΙΙα Γ&είΙ, Οοιηίηυδ. Ουβιη&άιηοάυπι βηιιη, 
ευιη νίνβΓθβ,Ιβηοοίηϋβ ο&Γηιδ Ιυυιη ρ&ΓνυΓΠ €0Γρα- 
δευίαιη ΙηΙ&οΙαπ) οοη86ΓνΑΐ)28, ίΐΗ ίη δβρυΙοΓΟ ίο- 
πιυΙα(υιηεοΓριι$Ιϋυιη 83ηε(υιη ίη80€ί&1)Π6 οοηδβΓ- 
ναδίί, β( ίηοοηίϋδυιη αϊ) αάιηίδΐίοηβ βιΙΙβΓίυβ €ογ- 
ρυΓίδ, ρο8ΐηί)θ(Ιυπ) ίΙ)κΐ6ηι υηα ευπι Ιυο εοΐΐοεαίί; 
ςυο(Ι βΐ ίικΙβεοΓθ ΑρροδίΙυΓη ίυΐΗββ ίηάίε&Ι, ςιιοά 
ίη(Ιο βΠΙυβϋ&Ι υη^ιιβηΐί (ΙβΓβεΙυε. 

Ε(υί5 ίΐίνίηί^ 1&Ι)ϋ8 ^ΓαΙία ΙαευΙβηΙα βίίϋβα 68ΐ,6ΐ 
83ρί6ηΙί96 ίηεΓ6&(8β3ηίπΐ3(ϋΐη Ιιβϋίΐαεαίυαι βΐΤβεΙυβ 
68, νβΐυΐί ί|;ηίδ Ιίη{;υα (ΙίϋυεΙυδ,ΒβαΙβ, 86ΓπιοηίΙ)υ8 
Ιυίδ α(1ιηο(1αιη ίΙΙυδίΓ&Ιί βροβΙοΙοΓυπι, βΐ ρΓ8Βΐηί3 
ΓβροΓί&ηΐίυιη εεΓίαπιίηβ, βΐ νίίαπι αη([6ΐί8 ρ&Γβιη 
3806ΐ&Γυπι (Ι68επρ8ί8(ί: 6ΐ ηυηε υη& εαπι ίΙΠδ 1ια* 

τοΤπ, έν σ^ρ2νφ Τριάδος φως το άνεσπερον βλέπει; ^ 1)ίΐ&ηδ» ίη εοκίο Τπ&άίδ ΙυΐΏβη ίοβχΐίπείυΐη ηοη Σου τοΤς 6ε{οις χείλεσιν χάρις πολλή έξεχύθη, -ατλ 
σχρ^χς Ιμψυχον τής άκτίστου γέγονας οίκητήριον. 
'ύζ πτίρ^ γλώσση ^ιχστομωθεις, οιιε, έν τοΤ; λόγοις 
νηηρ'ηύγχσχς των αποστόλων τε Χ2ΐ των όΛΧο^όρω•* 
τβ σχάμματχ, χί\ βίον τον Ισα'γγελον άσχητών έκα- 
στου ^ιέγραψας, Χ2ΐ νυν συνοιχήτωρ γενόμενος αυ• άγζΑλ<$μΕνος• 

Δ^ςχ. *ΐδΐ({μελον. ^χος πλαγίου δευτέρου. 

"Οβ^ΐΕ Ι]άτ£ρ, εΙς πασαν την γην εξήλθε ν δ φθόγ- 
γος τών κατορθωμάτων σου. Διο έν το^ς ουρανό ΐς 
εύρκς μισΟον των καμάτων* των δαιμ(!;ων ελυ7:(ς 
τας φάλαγγας, των άγγέλω Ιφθασας τα τάγματα, 
ώτ» τοιν βιον άμέμπτως Ιζ^λωσας, πα^^ησιαν έχων 

Ι^ τ^ ν^^^ήΐ^ΐλ ^^^9 βιρή^^^' βϊντ,ται ταις ψυχαΤς 

τ,μύν. 

Άπολυτ. ΐχος πλαγίου τιτάρτου. 

\>ρΟοίοξ£ας 68ηγε, ευσέβειας οιδάσχαλε χαι σε- 
αν^πίτος, της οίχουμένης δ φωστήρ, των λογογράφων 
Οεόχνευστον έγχαλλώπισμα λύρα του Πνεύματος, 
τιΤς διδαχαΤς σου πάντις φωτίσας Συμεών Πατήρ δίηβ |;&ϋ(1ίο εοηδρίοίδ. 

ΟΙοήα, ΙάίοτηΰΙοη. ΕοΗηε οΗί(ΐηη$ $€€ηηάη8. 

ΥοοβΓΑΟϋο ΡαΙβΓ,ίη οιηηοιη ΙβΓΓ&ηι βχίνίΐδοχιαβ 
(υοΓαιη ίβείηοΓυιη. ΡΓορΙεΓβα ίη εοΒίο 1&1)οηιιη 
ιυβΓεβάβιη Αάβρίυδ, (ΙββΠ)οηιιΐΏ (Ιίδδοΐνίδΐί ρΐιαίαη- 
^βδ, Αη^βΙοΓΰΠ) εοίιΟΓίβδ εοηδβηυΐυδ βδ,βοΓυηιςυβ 
νίνβικίί Γαΐίοηβπ) ίηουΐραΐβ ββΐηυΐαΐυδ; ευίη ροβδί- 
(1688 1ί56ΓΐΗΐ6ΐη 6ϋΙα£;ί(&η(ϋ, ίη Ιυί εοίηιη6ΐΏθΓ&- 
ίίοηβ ρ&εβπ) ίιηρβίΓβ &ηίπ)αί)υ8 ηοδίπδ. 

ΑροΙί/Ιίίήηηι. ΕοΙιηδ οϋΙί(ΐηη8 ςηατίΐίβ. 

Κ6εΐ8β αε ίηΐ6(;Γ96 (ΙοεΙπηχ ϋαχ ρίβίΑΐίδ πΐΑ^ί- 
8ΐ6Γ 6ΐ ΙιοηβδΙ&Ιίδ, 0Γΐ)ίδ Ιαιηβη, βεΓίρΙοΓυπ) & Οβο 
ίηδρίΓ&ΙοΓϋπι οΓηαΙπδ, 8ρίπ1υδ ΙγΓα,Ιυίδ άοείΓΐηΙβ 
οπιηβδ ίΙ1υπ)ίη&η8, δ;η)6οη Ραΐ6Γ ηοβΙθΓ, ρΓβε&Γβ ^μών, πρέσβευε Χριστφ τψ θεφ, σωθήναι τας ψυ- Ο ΟΙιηδΙυηΐ 06001, ΙΐΙ &ηίαίΙΦ ηΟδίΓΦ 8&1υΐ6ηΐ 00086- χας ημών. ςυβαΙοΓ. Ο ΚΑΝΙΙΝ, ϋΑΝΟΝ, Οοίημι ^'^^ οτ^τοϋ Ψελλού , φέρων άχροστιχίδα 
τηνδε * ε Μέλπω σε τδν γράψαντα τας μετα- 
φράσεις. > 

*α^ α'. Πλαγίου δευτέρου. *ϋς έν ήπείρψ πεζεύ- 

σας 6 Ισραήλ. 

Μιλος μ οι εΰρυθμον δίδου, Λέγε θεού, εύφημεΤν 
ίρμιί^χντι, τον Συμεώνα τδν Μεταφρ^στήν, τον κυ- 
ρίας λογοθετην άξιάγαιτον. 

*£ξ ύψωμάτω; των θείων, χαι ^πι σε Πνε'^{^α το 
ηηάγιον χατελήλυθέ, σοφέ, χαΐ χαρδίαν εύρε χαθα* 
ράν, χαι Ινσωμον άλήθως άνεπαύσατο. ΟοιηροίίίίΟ ηΐϋάβη Ρζ^ϋί, Ααο ηοίαίια αΰΤΟίΙίοΗίάβ : 
• Οαηο ί€, ςηί οοηοίηηοΒίί ιηβίαρΗνοίίβΜ, φ 

0(ΐ6 1 . ΟϋΙίςυϋδ δοουηίΐΐΐδ. 'ϋς ^ν ήπείρφ πεζεύσας, 

ό Ίσρατ^λ. 

Μβίοδ πιίΐιί οοηοίηηυιη 6χΙιίΙ)θ νθΓΐ)υηί) 06ί, 
ευηι ε6ΐ6ΐ)Γ&Γ6 ίηεερρπηι δβπνυίη (ιιυπι δγπιβοηβαι 
ΜβΙαρΙΐΓ&δΙβπ), ρΓορΓί6ΐ|υ6 Ιο^οΙΙίθΙαίΏ &(1πΐίΓβΐ3ί- 
Ιβπ). 

Εχ (Ιίνίηίδ »ΙΙί(υ(1ίηί1)υδ αά Ιβ ηυοςαβ δ&ηείίδ- 
δίπιυδ δρίΓίΙυδ (1βδε6η(ΙίΙ, ο δ3ρί6η8 ! 6ΐ ριίΓυιη 
εοΓ Γ6ρ6Π(, βΐ εοΓροΓββ νοΓ6 ίηϊΐ8ΐ)ί(Ηνί1. Λύχνος 6 νιίμος Κυρίου, σου τοις ποσιν άπδ βρε- ^ ΙϋεβΓη» ΙβΧ ϋοωΐηί ρ6(1ίϋυ8 ΙΐΐΙδΕ ρα6ΓίΐίαβίΓ6- ^ Ύ^Τον*» μελετώντος έν αύτφ εύσεβώς, ημέρας 
χει νυχτος, τής ημέρας ώς υΙού, χαι φως ταΤς τρί- 
δβι; σου. 

Ο^χον σε πάλαι προετδεν δ Δεδεών, έφ' δν χατα- 
ΰβι^χεν δ βεδς. ώς δετδς, χαΐ τήν γών πεπλήρωκεν 
^τοο Μητροπάρθενε αγνή, τής Ιπιγνώσεως. 

'α<ή τρίτη. Ουχ Ιστιν ώς σύ. 

Ι^ς πλτΙΙρης Πνεύματος, πληρωτής άνδρείχθης των 
■^«ό προσταγμάτων* τλ γαρ παρβ του Χριστού έμ- 
^^«τη>θέν σοι, χαλώς έξειργάσω τά)αντον, μακάριε. 

Ρατβοι.. Οη• ΟΧίν. ε(α 68(, ηυί ίη 63 ρίβ πιβάίΐβΐϊαηδ (1ί6 βΐ ηοείβ, 
(Ιίβί ίαηηυαπι ΟΙίυδ, 6ΐ Ιυπιβη νϋδ (υίδ. 

ΥβΙΙυδ 16 &η(ί(]υΙ(υ8 ρΓ»νί(ΐη Οβάβοη, &ά ιυο(1, 
ϋβυδ τβΐύΐί ρΐυνία (ΙβδεβηάίΙ, βΐ ΙβΓΓαπι δυ&ιη 
ΓβρΙβτϋ, ΥίΓ^ο 6ΐ Μ&16Γ, 8|;ηίΙίοη6 ηοη οοηΙ&ωί- 
η&ΐ3• 

Οάβ δ• Ούκ Ισιν 9?γιος ως σύ* 

Τ&ηηιιαπι 8ρ1η(α ρίοηυβ, ρβΓίοεΙοΓ ΓλοΙυδ ββ 
ϋΐίυβ ιη&ηύ&ίοΓυπι. Νηηιηυβ & Οΐιπδίο (ίΙ)ί ΐΑίβη- 
Ιυσι εοηεΓοάίΙυπ), ρΓθΙ)6 8ΐ)8οΙνί8(1, 1)63ΐ6. 

7 ?03 ΡδΕΙ^ΙΙ ^ 8αρίβηΙί8β ΐ1ί?ίη« ΑΙΏ^ΙοΓ λ ΙβηβΠδ υη^υίευΙί^Α Σοφία; Οξ'χ; εραστής, 7-αλώ*; ές ονύχων γίγονώ.', 
Γ;&0(υ8, (Ιίνίηίίοςυβ, βδίη ΑΓηρΙθΧ&ΙΐΙδ βδ, βΐ ^•»- Οεορ^ήμων, πβριβπλάκης 4ύτην, χ«1 τών χβρ'των Ιί&Γαπ) ίρβίυδ €θΓοηα^ ο 1)6&16, 6Χ0Γη&Ιυ8 βδ. 

6υιη Ι^ΓΓβηί δβη&Ιυδ άί§ηί1&1ί1)υ8 ΰοηάεεοΓαΙιιβ 
Γυί8$68, νβΐυίί \ίΓ €ύη3ίΗ&πΰ8, \ίΐ9β (Ιυεβηϋω γ3- 
(ίοηβιη ίη οοβίο 2ΐε(]αί8ίβΓ38, 6( δυρβΓπυιη δβηαΐυπι 
(1ρεοΓ&8ΐί• 

Ρ&Γΐυιη δυρβΓ ηΑΐυΓ&πτι 1π)ίη&εαΙαΙί85ίίη» ΥίΓ^ί- αυτής τψ στεφάνψ, μάκαρ, έστείράνωτϊΐ. 

'ΚνΓίΛΓρέψϊς έν άρχαΤς ταΐς της κάτω συγκλή- 
του, ώ^ ά/ήρ ρουλτ,φόροί, το πο)ίτ8»μ« το σ^ν έχ- 
τήιω έν ουρανοΤς^ και την άνω σύγκλητον έκ({3μη• 

Τον υπέρ «ρύσιν τοκετδν της ττανά^νου ΠαρΟένο-ϋ, 
δ σοφος λογοθέτης άχιτάλητττον εΐθ(υς, άγγέλοις τε ηί8 ευιη εοηαρΓβΙιβικΙί ηοη ροδββ εείΓβΙ δαρίεηδ 

Ιο^ΟΐΙΐβΙβ, 8η§6ΐθ8 6ΐ ΙΐΟίηίηβδ ίηδίηΐίΐ, υΐ Γκίβ κιι βροτοΤς έκδι^ά^κε•, πίττει μόνη σέοεσΟιι. 

δοϊα νβηβΓβηΙϋΓ. 

Οάο Α, Χριστός μου 8υναμις. 

Οιηηίυιη Όοπιίηυδ, βί οηηηίιιιη εαυδα 1)οηοΓυιη, Ίΐδή δ'. Χριστός μου δύνιμις, 
Ο πάντων Κύριος, κα•. πάντων αίτιο*• των κιλώι. βΧ 0η)ηί1)0δ Ιβ δ3ρί6η(6ΙΏ, Ι)6&16, βίβ^ίΐ, δβΓνίδ έ; άπάν-ων αζ τον σοφον, μακαρ, έςελέςατ), τών (υίδ ΙαυιΙαΙΟΓβΠ) &ϋαιίΓ&1)ίΐ6ΐη. θεραπόντων τών έ; αύτοΰ, επαινετή* άλιάγαιτο^. ΗβηΙίδ &ευΐηίη6 βΐ ρυπΙ^Ιβ, βΐ νίΐ» ε1&Γίΐ3ΐβ, ^ Νοος όξύτητι και καΟαρόιητι, και λαμπρότητι ίηΐβΠθεΙυ&Ιβ Ιβ Ιϋΐηβη βχοΓηανίΙ, βΐ δβηηοηυπι 
νβηυδίαΐίϋυβ Οβυδ εοηϋβεοΓ&νίι. 
δοπρϋοηίϋυδ (Ιίνίηίδ ορβΓ&ιη (1βΙ)88, δ&ηείβ, β( ^(ου, τοο νοΕρόν σε φώς καΟωρά'ιτε, κα! τα"; τών /ό- 
γων καλλοναΐς ό θεός σε έ-/αρίτωιεν. 

ΓραφαΤς έαχόλαζες τιΤς θε(αι;, οίΐε, και αγίων 82ΐηεΐ0Γυΐη ΥίΙβδ ίην68ιί^3η8 βΐ ρβΓβεΓαΙαηδ, ΙΐΟ- τους Βίους ιχνηλατών, τούτΓον τα παθήματα και τ^ς 
Γυπί ΙΟΓΠΓιβηΙα βΐ εβΓίαπίίηθ, 6Χ(θ1ΐ6ΐΐ3δ ΐΐοείίδ αγώνας έςύμενεις, ταΤς σοφαι; σου μεταφράσεσιν. Ιυίδ π)6(»ρΗΓ&δί1ιυδ. 

Οΐ'βΙΟΓΟίη 0Γ21 ΙυΙ)ίδ δυ&νίοΓβ πιβία οαηβηΐία, 
άι^ϊϊΒ εοΠαυά^Γβ, ί[ηαιαευΐ2ΐΙ&, 16 Οβί ιηοηΐβιπ 
ίηϋ[η1)Γ2ΐΙυα), ηβςυβυηΐ. 

Οϋβ 5. Τψ Οείω φέγγει σου, αγαθή. 

ΟηβηΙίδ δοΐ, ΟΠηδΙβ, ]υδ1ί1ί»^ αηίιη&Γυπίΐ ί1• 
Ιυιηίηβϋίο εοΙΙαυϋ&ηΙίυιη Ιβ, Ιυί ΝβΙαρΙίΓαδΙβ ρΓβ- 'Ρήτόρων στόματα, σαλπίγγων ^δοντα εύηγέστερι 
μέλη, ά'.ευφημεΤν επαξίως, αψραντε, ά^^νατοΰσι τοδ 
θεού σε ^ρος το κατάικιον. 

'ίΐδή ε'. Τψ θείψ φέ•ρ^ει σου, αγαθή 

Ανατολής "Ηλιε, Χριστέ, της δικαιοσύνης, των 
ψυχών δ φωτιτμος τών υμνούντων σε, του Μετβφρι- 0ί1)υδ, εβΗςίηβΙΏ &ηίπΐ83 ΐΐίδδοΐνβ νβΐυΐί ηΐίδβΓί- στου σου ταΤς παρακλήσεσι, τον ζόφον της ψ-^χης 

00Γ8. μου λυσον, ώς ευσπλαγχνος. 

ΑηίΐΠΰθ ρΓοΠεύΟδ, ]υευη(]θδ βΐ 8α1αΐ3Γ6δ Γΐ<1β- ΨυχωφρλεΤ; καΐ σωτηρ•(/>οεις τοΤς πιστοΤς λόγο-^:, 

ΙΐΙ)υδ δίτηίοηβδ, άίνίηα ΠΙβηΙβ ρΡδβϋίΙβ, εοηείη- θεόφρον, συντέθεικας, ζήλον προς άνδοείαν «ρετής 

η&δ(ί, αΐΐ ΓοΓίίΐυϋίηβΠΙ ίηείΐ&ΐηεηίαηΐ, Οΐ νίΓΐϋΐίδ μίμησιν, τών ευ βεβιωχότων τα ^πομν/ζματα. 

ΦΐηυίβΙίοηειη, βοΓυιη ηυί ρΓθΙ)β νίχβΓυοΙ εοιη- 
ΐΏβηΙαηα. ΤεπιρΙυπ), βΐ ΐΙίΓοηυδ, βΐ &Γεα οΐΏηίυπι Γβ^ίδ βΐ 
Οβί Ιυ βδ, ΐΗυ(ΐ3ΐί$Μπια Οοίηίηα, δοΐα Οβίρ&ΓΑ 
ηοδίπ ρΓορίίίαΙοηυπ), (|υί δυί Ιυ&ιη υπ)1)Γ&ιη εοη- 
ίυ^πιαδ. 

Οάβ 6. Του βίου την θάλασσαν. 

Ρηπια (υβ εοίηιηβηίαΐίο ^χ άίνίηα ρΓονί(]βη(ί& 
6( εοΙΙοςυία ί&εΐα βδΐ δαεη δβηίδ βΐ βηΑοΗοΓβΙδΒ, 
δγιηβοη αάΐΓ.ΐΓ&ϋίϋδ, ςυβιη ίη ΡαΓο ίηδυ1& εοη- 
δρβχίδΐί. Ναός, και θρόνος, και κιδωτδς, του παμβασιλκις 
και θεού, σΐ^ εΤ, πανύμνηνε Δέσποινα, μόνη Θκοτόχ:, 
το Ιλαστήριον ημών, τών προσφευγόντων ύπο τί^ν 
σκέπη ν σου. 

'Ωδη ζ'\ Του βίου την Οάβασσαν. 

Τί> πρώτον σου σύγγραμμα, άκ προνοίας Οεϊχτις, 

καΐ ομιλίας γέγονε του Ιεροΰ πρεσβύτου και μονί- 

στοΰ^ Συμεών θεσπέσιε, ον έν Οάρψ ττι νήσψ τεθεοά- 

Ι^ρηκας Ργο (1ί£;ηί<3ΐβ ΐΔυά&δΙί ΙβδΙί» ίΠϋδΙΠα βΐ άίνίηα Άξίω; ^ξύμνησας της Αεσκίας τα λαμπρά κχΐ 

εβΓίΗΠίίη», ΥβΓβ ΤΙΐβοεΙίδΙ», αυβθίαΙ)Πεαΐ3β,(ΐυ3Β θεία αγωνίσματα, θεοκτίστης σης ίντος άγγελιχον. &η{[6ΐίε&ιΐ), βΐ (αηΙϋΓη ηοη ΙηεοΓροΓβαιη &Ι)δο1νίΙ 
δαρίβηΙβΓ νΐΐββ Γ3ΐίαιιβπ). 

ΑϋδεοηάίΐΑ, Οοπιίηο, βΐ οεευΐΐα δβΓνο (υο Γβ- 
νβίβδίί (υ2β δ3ρίβη1ί86, ιηίδβΓ8ΐίοιιυιη &1)}δδυ(η οδ- 
(βηίίβηδ (υ3δ η)ί$6ΓίεοΓ(1ΐΑ^, βΐ βΙοηΟεβοδ Ιβ {[Ιο- 
Γίβεβηΐβδ. 

Επρβ ιηβ, ΟοπιΙηβ, βχ ρΓοΓαηάίΐΑΐβ πιαίοηιιη 
ρΓ6είΙ)ΐΐ8 Ιυββ βθηίίπείδ, 6( βαηείί, Οοπιίηβ, δ;- 
ηιβοηίδ, ςυί Ιβ βΐ νίΐβ βΐ δβΓπαοηβ εοΐυίΐ, αιυΐΐυπι 
ιηίδβηεοΓβ. μικρού και άσώματον, τελεσάσης πανσόφως το πο- 
λίτευμα. 

Τα άδηλα, Κύριε, και τα κρύφια τψ σψ θλράποντι 
έδήλωσας, της σης σοφ'ας αβυσσον οίκτιρμών, δει- 
κνυ; τα ελέη σου, και οοξάζων τους πίστει οί δοξά- 
ζοντας. 

Ανάστα γε, Κύριε, εκ βυθού με τών χαχώ/, 
πρεσβείαις της τεχούσης σε και τοϋ οσίου, Δέσποτχ, 
Συμεών, τοϋ σε θεραπεύσαντος , δια βίου χαι λόγου, 
πολυέλεε. ^ ΜΕ¥ΑΡΗΚΑ8Τ^Ε ΟΡΡΙΟΙϋΜ. 206 Κοντάχιον. Πχο; β*. « Τλ ανω ζητών. σοίΤΕ, πολιτευσάμενοί, Τ'ϋν έι Αμεμπτως εν 

δυρ^νοΤς ό'•^''ων χά; λίμτΓρΓ.'ττ^τ:*; κατιδϊΤν ή^ίωσχί, 
και πανσοφως το•^το^; έξύμντ,σις* συν ϊύτοΐ; Χοι- 
ϊΤίϋ τψ θ•(ρ μή τιχύιτ^ πρεσβεύων υπ?.ρ ττανχοιν 
9^μών. 

Ο οΐκο^. 

ΜελΓ«>θικώ; , πιστοί , συνελθόνιε;, εΰφτ,μν,σωμεν 
κάντε; Ιπιξίοι; ο)θαΤς, τΧν μέγαν θεού θεράποντχ 
Συμεώνχ, τον άγιον λογοθέτην^ δν ή Χρίστου 'Κχ- 
λησίι φωστήρα πέ-ηλούτηκεν έπί γη^, τοΤπ διδα- 
σχάλο'.; Πχτ:άσιν έκλάμ^^ντα. Συν τούτοις γαρ 
ψάλλων ά.ταύστω; Χριστφ φωτός τε άϊο{ου πληρού- 
|&<νος, συγ/ζίρει πρεσβεύων υπίρ πάντων Ι|μών. 

'ΐ25τ, ζ . Λροσοβ(>λον μεν την χάμινον. 

Στηλι.εύοντιι και 8αίαονες και τύραννοι, μάρτυ- 
ρας καν 6σίους Χρίστου οΐ κοΑάσοτ/τες, ταΤς αο^αΤ; 
9θυ μάκαρ, συγγραφαΤς' πιστών μελφ$ευ δέ ή π^^η- 
^^ς• Κυλογητος εΤ, ο θιος, ό τών πατέρων ^μών. 

Μεταφράσεις ώνομάσΟησαν οΐ λογ'^ι, σου, τρισμα- 
χαρ, καθηούνοντες νουν ημέτερο ν υπέρ μέλι, και 
γΑυκασμοΝ τοΤς χείλεσι στάζοντες, βο^ν Εύλογητος 
•Τ, 6 θεός 6 τών πατέρων ημών. 

"Επαινέσει γενεβ, χβτα τον ψάλλοντα, χβι γενεά 
τους λίγους του; σους, ώς εξ^^οντας τα θαυμάσια 
τ3[ του θεού, και μέλπειν προτρέποντας ήμάς' Εύλο- 
γτ(\τος εΤ, ό θεός, ί τών πατέρω\ ί^μών. 

Την καλήν έν γυναιξί σε και πανάμωμον μητέρα ΓοηίηόίίΐίΛ. ΕΰΗη$ 5€€νηάη8, τά ίίνω ζητών* 

Ιηειι1|>Α(β ίη 16γγ3, ο δ&ρίΓηβ ! νΗ& βχαοί*!, δΐη- 
ΐ'Ιοηιιη (]υί ίη γοβΙο $υηΙ δρΙβηϋοΓβδ ίηΐυβΓί (ϋ- 
^ηυ5 Γαείυδ ορ, βΐ ϋοοίίδδίιηβ οοδ Ι3υ(1&8(ί : <;υπη 
ιρδίδ ίηϋβδίηοηΙεΓ ρΓβεβΓβ εΐ)Γίδ(υπ) Οβυιη ρΓΟ 
οιηηίΗυδ ηούίδ. 

^\^η\ οί^ηΐίιίδ υηα ΟίΙβΙβδ δίαιυΙ εοηνβηίβηΐββ, 
οπιπβδ εοΙΙ&υϋβπιυδ ϋί^ηυδ ρΓΦοοηϋδ ηι&{[ηαιη 
ϋθί δβΓνυαι δγίηβοηβπι : δβηοΐυιη Ι.0£[ϋΐΗ6ΐ8Π), 
(]υ6ΐη ΟΙιπδΐί Εεοΐ68ί& 8ί1)ί ΙυιηίηβΓβ ροδδβϋίΐ ίη 
ΙβΓΓ», ευπι ΡβΙηΙ)υ8 (ΙοεΙοηϋυδ βιηίε&ηίειη ; ευιη 
Ιιίδ βηίιη ίηίΙβδίηβηΙβΓ οαηβηδ ΟΙιπδΙο, βΐ Ιυηιίηβ 
^εηιρΐΙβΓηο ΓβρΙβΙυδ ^αυύβΐ, ρΓβεββ ρΓο ηοΙ)ίδ 
ϋπ)ηΐ1υ5 είίυικίβηδ. 

0(]β 7. Δροσοβό)ον μεν την κάμινον. 

06(ΐ6εοΓθ ηοΙβηΙυΓ βΐ (Ιδθΐηουβδ βΐ (;Γαηηί, ηυί 
ίη3Γΐ^Γ6δ 6ΐ δ^ηοΐοδ ΰΐιπδΐί ΙΟΓπηβηΙίδ αίίθοβΓυηΙ, 
(Ιοείίδ (υίβ, ο Ββ(<ΐ6, εοιηπιβηίαπίδ. ΡίϋοΙίυηο &υ- 
Ι6ηι ιηυΐΐίΐτκίο εοηείηίΐ : ΒβηβύίεΙαδ 68, Οβυδ 
ρ&ίΓυδ ρ3(ηιιη ηοδίΓΟΓυπ). 

ΗβΙαρΙΐΓ&δβδ ηαηευρ&Ιί δυηΐ (αί δβηηοηββ, (6γ 
1)63; 6, ηοδίΓΒΐη ιη6ηΐ6πι ούΐεεί^ηΐεβ δυρΓΑ αιεΙ, βΐ 
«Ιϋίεβάίηειη Ιβϋϋβ δΙϋΐΑηΙεδ, υ( εΐβπιβπιυδ : Ββ- 
ηΐ(1ίεΙυ8θ8, ϋβυβ ραίΓυιη ηο^ίΓοΓυια. 

Ιι3υϋ<ιΙ)ίΙ £;βη6Γ3ΐίο, αΐ εαηίΐ ϋΐβ, εΐ ^βηεΓΑΐίο 
δεηηοαεδ (υο8, ΐΑηςυΑηο ΐ|ΐιί ιηΐΓΑ5ίΙί3 Οβί εοΐ- 
Ι3υ(ΐ8η1, ΓβηεΓ6(|υ6 ηοδ βχείΐ&ηΐ : ΒβηεϋίεΙυδ βδΐ 
Οευδ ραίΓυπι ποβίΓΟΓϋΠ). 

ΓεΓρυ1ε1)Γ&ιη ίηΙθΓ ιηυΙίβΓεδ 1β, βΐ ίιηιηβευΐαΐίβ- του θεού, ο1 πιστοί Ιχιτεύομεν, ένεστώσης |$ύσά- ^ δίΐη&Π) Οβί ΜβίΓβΐη Ωάβίβδ βΙΟΓαοΐυδ : Α5 ίπ)η)ί- 

ηβηΐί ίοΓοΓίιιηίο 1ίΙ)εΓ&, υΐ δυανίΙβΓ εβηβΐΏυδ : Ββ- 
ηεάίεΐΑ β^, ςοοβ Οευιη ίη ε&Γπβ ρβρβΓίβΙί. 

Οάβ 8. Έκ φλογός τοΤς όσ(οις. 

Οιηηίυπι ευί εοηΐί^ίΐ υΓΐ)ίυπ) άοπηίηΗη,Ιβ (Ιίνί- 
ηυιη Γρυείοηο είνίΐαβ βχΐυΐΐΐ, 1)63(β, ςυί β^πκίειπ 
ηη^'δΐίοβ αϋδ, εΐ ρΓορίπΒδ ηεεΙ&Γ απ)Ι)Γ08ίφ ίη $&1υ- 
ίβπ) αηίπιαηιιη. 

ΟοηΐίηβηΙίδΒ,εΙ νίΙίΒ εαδί» ρΙαηΙαΙοΓβιη, ρίοΐ^ηΐίδ 
6ΐ (Ιίνίηββ Πάει αίξηοοίαπ), εο^ηίιίδ αΙ);8δυηίΐ, εΐ 
εοηΐπΐίοηίδ ΓοηΙεηι οιηηβδ ΙβνβηεΓ&ιηυΓ, δγηιεοη 
1<θ|;ο11ιεΐ3. 

ΟΓΑΐοΓυηι πιοΓε ϋίνίηα εχροηβπδ, εοείυπι νεηε- 
Γαηϋδβ ΕείΙεδίθΒ ϋεπιυΐεεδ, (Ιίνίιιβ Ι^βπΙβ, βχείΐαδ- 
ηυε &ά νίΓΐυΙίδ ΙπιίΙαΙίοηεηι βοΓυιη, ηυί ίη ρίεΐίΐΐβ 
1)οηαπι εχίΐυπιΐιαίιυείθ. ο6αι ^4 μας κακίας, του ψάλλει ν Ιμμελώς' Εύλογη- 
|λ.ένη ει, θεον σαρχι κυησασα. 

•Ωοί\ η'. *Εκ φλογός τοΤς δσίοι;, 

Απασών ή λαχουσα αρχειν τών πόλεων, σε προ- 
•/|νεγ<ε ΟεΤον καρπίν, μακάριε, τρέφοντα αύχ•^ν μυ- 
στικώ;, καΐ μοτίζοντα νέκταρ αμβροσία;, ψυχών εις 
σωτηρία ν, 

Φυτουργ^ν ^γκρα-είας και βίου σώφρονος, γεωρ- 
γδν ευσεβείας και θείας πίστεως, γνώσεως βυΟδν 
χαΐ πηγην κατανύςεως, πάντες σε τιμώμεν, Συμεών 
λογοΟέτα. 

'Ρητορεύων τα θεΤα, θέλγεις το πλν,ρωμα τής 
σεπτής Εκκλησίας, θεομακάριστε. και οιανιστ^; άρε- 
ςης προ; την μίμησιν, τών έν ευσεβείς^ καλώς τε- 
λειωθέντων. 

Αγιάσματος θείαν κιβωτον ε^τοντες, Θεοτόκε ϋαρ- 
Οένε, σε την χωρήσασαν ηανυπερφυώς τδν Θεδν τδν 
άχ^ώρητον, άνυμνολογοΟμεν πιστοί εις τους αΙώνας. 

Ωδή 6', Θεδν άνθρωποι; ΙδεΤν αδύνατον. 

Σεμνιυς βιώσας, πρδς τον ποθουμ&νον ιίρηνικώς, 
τρισμάκαρ , έξεδήμησας Κύριον , κατ* αυτήν τήν 
ήμέραν καθ' ήν ό χλεινδς Στέφανος τελειονίται δ 
όσιομάρτυς, φ χαι συνδεδόξασαι. 

Έκ γης άπαίρουσα, πρδς ουράνια ό ή Ιιρα ψυχή δαηεΙΐΓΐϋ&Ιίοηίδ (Ιίνίηαπ) ΑΓεβιτ) 1)3ΐ)6η(68, Βεί- 
Ρ&Γ8 ΥίΓξο, 1β, ςυ» δαρΓΑ ηβΙυΓοηη Οευιη, ςυί 
εβρί ηοη ροΐεδΙ, εερίδΐί, Ιιγπιηίδ βχιοΙΙίιηυδ ύάβ- 
Ιεδ ίη 82οευΙ&. 

Οάβ 9. θεδν όνθρώποις ιδεΤν αδύνατον• 

ΟβοεηΙβΓ νίΐΗ ΐΓαάυείΑ, Βά (ΙβδίάεΓ&Ιυπι ρ«α- 
Οεε, ΙβΓ Ι)ε3ΐ6, Οοπιίηαπι &Ι)ίί8ΐί, (^οάβιη ίρδο 
(ΙΙβ, ςιιο ίηοίγΐϋδ δΙβρΗαηυδ νεηβΓ&ηάηβ αίλτίρ 
Οηεπι νίΐ8Β ορρειίίί, ςαοευηι δίπιυΙ {Ιοηοιβ €ογο- 
η&Ιϋδ 68 6ΐ {ΙοπβεαΙυδ. 

Ε ΙβΓΓίδ ρΓοϋείδεεηδ λΑ αΒΐ6»ΐ68« 4βϋΒΓ, 207 Ρ8ΕΙ.Ι.Ι ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤΛ ΟΡΡΚΙϋΜ. 208 προιωτ.ν), βΑεπουτα του; άγιους αυτή «υγ/χ'ρον- 
τας, κα» τροζ υπερχόσμιον ζωην τιύτην προπέμ- 
Ίζοντας. 

Ίδου σ^^ήφθη-; άγίιυν τάγμασι, πατριαρχών, μαρ- 
τύρων, αποστόλων^ οιίων χε, ποφητών κα• διδα- 
σχάλων κχΐ Ιεραρχών, οίσπερ κχΐ συγ^ορεύων μα- 
καριώτχτε, μέμνηΐο τίρος Κύριον ημών τών εύφΤι- 
μούντων 7ε. ν» * 

ζ<ιων αηίΐΏα (πα 8&ϋΠΙ 1ΐ&1)ί(&ΐίθηβ8, £[&υ(ΐ6η(θΐη νι;1(υ[η Α σου^ Οεοφόρε, σκηνώματ/, άφίλλόμενον. ΚΧ/ΐ το 

§€Γ6ΐ)&(, νί(ΐ6η$ 8Αηο1ο8 υηα δβουιη εοη^αυιΐοηΐβδ, 
6ΐ &(1 8υρ6Γη&ιη τίΐ&πι ΐΓβηδίηίΚβηΙβδ. 

Εοεβ μιη 8880€ί&(υ8 68 8αη6(0Γ0ΐη 0Γ(1ίηίΙ)υ8, 
ραΙτΊ&Γηΐί&Γυιη, ιηβΓίγηιιη, αροδΙοΙοΓυιτ), οοηΓββ- 
δΟΓοπ), ρΓορΗβίΑΓαιη, (ΙοεΙοΓυιη,βΙ ΙιίβΓαΓοΙιαΓυπι, 
ηιιί1)α8£υιη €ΐΐ0Γ6&5 (Ιαεβοβ, ύβ^ϋββίιηβ, γθοογ- 
ά&Γβ ηο8(Γί &ριΐ(1 Οοιηίηαπ), ηυί Ιυλβ Ι&ιιϋβδ ρΓο- 
ββςοίιηυΓ. 

δίοη 8Αηο(Α |[Γ&Ιϋ8&Οβοΰοη(ΐ6οθΓαΐ2ΐ,υΓΐ)8 Οβί, 
6ΐ υοάίςυθ οοιηηαυηίΐυηα ρ&Ι&Ηυιη, Γβ^ίηβιη οιη- 
ηίυιτι υΓΐ)ΐιιιη ΙίΙ)ί άβΥίοΙ&ιη, βΐϋ (ΙβνοΙαιη (ΙθΑίκΙθ, 
Μ6ΐ&ρ)ΐΓ&8ΐ» βαοηβ, ο ρυβΙΙα, ρΓ6θ8ΐΙίοηίΙ)υ8. 

Α(Ι ΙιΑαάββ, 6θΙΐυ8 ςαβΡίυβ. *ί1ζ γενναΤον ^ν μάρ- 

τυσι,. 

Εχ ηοΙ)ίΙί πΐ(ϋθ6 ΟΓΐυηα (ΙοχίδΙί, γο8& οιηηί βχ 
ρ&Γΐβ ΓθΙ)ί6υη(1&, ^«Ιϋβ δρΐηίαβ ΙίηείΑ, 6ΐ ΟοΙβΙβδ 
]υΰυηάθ άοη&ηβ 0(]ϋηΙ)τΐ8 ΙυΑΓυιη 8€ηρ(ίοηυπ), 
Αρο8ΐο1οΓαιη, αΐΐιΐβΐ&ηιπι βΐ εοη(θ88θΓυπ) εβΓίβ- 
ιηίηα 6χρΗ€308, ηαίΙ)υδουπ] υη& οοΙ1οο8(ϋ8, (Ιίνίηα 
Γβνβΐ&ηβ, δ^ηαβοη, (ΙθϋοΐΑΓυπι ίη ραιηίηβ, ςυοά 

ίη Γ0Γ6 68ΐ, Ιΐ3ΐ)ί1&η8. 

υΐ δοΗρΙΟΓ» νβΓΜβ υΐΑΓ^εβΡυβα 68ΐ, Βγιηοοη, ίη 
1&1)ϋδ Ιυίδ δρίπΐυδ δαηεϋ ^&1ί& ίη£β8ΐίιηαΙ)ί1ίδ.0υ&• 
ρΓορΙβΓ βιιχη,ςαί ΓΓυδίΓα ββδβ ]&ε(αΙ)&(,εοη€βΓΐ3ΐίο- 
ηοιη €0ΐηρΐ6χι1)α8 Γβά&Γ^^υβδ, 8(16Π8 ; ΓαεΙυδ ε8( 
βηίπ) νβίαΐί βΐίρυΐα αηΐβ ί|[η6ΐη ίη είηθΓβπι αΐ^ίβηβ, 
6ΐ Ιβ η)3βηυπ) Γ&εβΓβ νίδοδ ββΐ, ευπι οΐ) νίΓΐυΙοδ 
ιηβηΐίδ Ιυοβ ΐίπιοΓβ ρβΓευΙδϋδ οοηΐΓϋΠ)αί886(. Β αγία Οευ^αρίτωτε, π<5λις θεοΟ και χιτ- 

ωχυρωμένον πχλάτιον, την πα<τών βασιλεύουσσν ττό- 

λεων^ εν σοι άνακέιμένην τ αύτη ν π^ρίζωσαι, το5 

Μεταφραστοΰ ταΤς ΙεραΤς. Κ6ρη, δειζσεσιν. 

Εις του; ΑΓνους, ηγο; δ'. λ1; γενναΤον έν 

μαρτυρι. 

Κυγενοϋ; άνεβλάστησχς ρίζΓ»ς, ^δον χατέρυ^^ρον, 
βεοαμμένον χάρισι ταΤς του Πνεύματος, /αι τ'/ύ; 
ΤΓίστοΰ; εύωδίανας οβμαΤ; συγγραμμάτων σου, α- 
ποστόλων, όΟλητών, και ^σίων σα σκάμματα συν- 
τ^ςάμενο;, ών και σύστοιχο; όχρΟης, θεοφά^τορ 
Συμεών, τρυφης έ; χλοχ», τ^ έν δρόσφ σχΓ» ντυ- 
μένος. 

Γραφικών ^;»χυ6η σου, Συμεών, έν τοΤς χκίλισι, 
τοΟ αγίου Πνεύματο; χάρις άρρητος. Διο τον μάτην 
καυχώμενον^ πλοκαΤς διαλέξεων έξώλεγςα; 
*^ς καλάμη γαρ γέγονε, κατά πρόσωπον 
τεφρουμένη, και σε μάλλον μεγαλύνων, ^η^ί^ι^^ 
Ρρύςα; νοός σου την δύναμιν. ταπεινοΤς. 
του ιη#ρός ΥβΙαΙί δβΓνίΙδ Νϋΐηίηίδ ΓβεΙυδ, Ιυίδ Ορβηϋΐΐδ, ^ '^^ θεράπων γε/όμενο; τοΰ θ 

ΙυΙί βθ(ΐ6Π) εϋπι β&ηείίδ εοη(υΙ)6Γηίο υίβηδ, νβ- ^°'^> ^^ ^Ί^^* σύ^^ηνος, ού; άνύ ?6ΐυΙί 

ΙυΙί νίΐ£β (α» ε&δΙίπΊοηία 1ίΙ)6Γΐ8ΐΐ6α) ΑύθρΙυδ, άί- 
νίηιΐοηυβ δγιηβοη, βοΓυπι, ςυί Ιβ εοΙΙ&υϋαηΙ γθ- 
ΓΌΓά&Γβ, βηίΐΏυπη Ιαυπ) ίη ρΓθ1)ί1ϋ(6Π) ρΓορβηδυπι 
οδίβηϋβηβ, υ Ι οηιηβδ Οβί ΙιαηααηίΐΑΐβ ρβοεαΙΟΓυπι 
Γβπιίδδίοηβιη εοηδβςυ&ηαυΓ. 

νίΐΑ (ϋνίοΑ ρβΓίβεΐΑ δρβουΐ&ΐίοηβ ΑεΙίοηβηα 
βχοΓπ&δϋ; δγπιβοη ΙβαΙΙδδίπιβ; ηαηςυβ εοηι άι- 
νίηο &ΕΡ0Γ6 8&ρίβη(ί&πι (ΙβρβΓΪδδβδ, βχ 0Γ6 δρΐηΐυβ 
ΙξΤΛίΐΒ, (ΙίΙαΙπδ 6δ, Βί υΠ Γιινυπι ηιβΙΙίδ άυίεβάίηβπ) 
(υοηιηι δβηηοηήιη ηοΙ)ί8 ίηδΙίΙΙαοδ, άί?1ηίδ €0{[ί- 
ΙαΙίοηί5υ8 Εεείβδί&πι Οβί ούίβεΐ&δ. ΟυθρΓορΙβΓ ίη 
εοβίο εοηνβΓδ&ηδ &((|υβ Ιη1ΐ3ΐ)ί(»η8, ρΓο ηοΙ)ί8, ηυί ΘεοΟ, εκ χών έργων 
ύμνησας ώ; παρ^η* 
σίαν κτησάμενος, Δγνεί^Ε τοΰ β!ου σου Οεορ^/μων 
Συμεών, τών ύμνούντων σε μέμνησο, τ^ «ιλάγαθον 
τ7,; ψυχή; σου δεικνύων, 'ίνα πάντες του θεού βι- 
λανθρωιτί^Ε, πταισμάτων εϋρωμεν. 

Δόξα, Και νυν. 
Βίον ενθεον κατορΟώσας, θεωρί^ την πράςιν χχτ• 
εκόσμησας , Συμεών παμμακάριστε. Την γέρ 
σοφίαν φιλήσας ερωτι Οε•φ, έκ στόματος του Πνεύ* 
ματος την χάριν κατεπλούτησας, και ώς χηρ^ 
μέλιτος τυν γλϋκασμόν σου τών λόγων αιζοηιζ^ 
ήμΤν, ευφραίνεις νοήμασι Οείοις την Έχχλησίιν 
Χριστού. Δώ έν ούρανοίς έμφιλοχωρών, αύλιζ^ , ,. • ί ^ • ? ^ μ-ε'Ός• υτ^ερ ημών απαυστως πρεσοευχ των ιχττ 

Ιϋαιη εοιηπιβΓηοΓαΙιοηβπι ρβΓ3ί5ΐπ)ϋ8, ίηάβδίηβηΙβΓ Ο Γ^^^^^^ ^^; '7 ^^., ^ 

Οβαπι ρβεε&Γβ. Ρτοΰίτηβηοη ΑροεΙοΙι. 
ΜιτΛ'\Ιί& Οβυβ ίη δΑηεΙίβ δαίδ. Ιη ΕεεΙβδϋδ, 

$(0. 

Εχ ΕρχίίοΙα ΡαιιΗ αά ΰοτιπίΜοβ Ι^οΟο. 

ΐτΛ{ΤΒΗ^ υηίουίςυβ (ΙαΙοΓ Γ6?βΙ&11ο, βίΰ. ίΐ$(ΐηβ 
αά^ υηίευίςυβ, υΐ ναΐΐ. 

ΕναηρβΙίΗΐη Ββεηηάηηι ΜαΗΛωηιη. 

ΟίχίΙ ϋοτηίηιΐΒ άίίϋίρηίί^ 8ηί$ : Υοε Μ%$ ίιι- 
9Λ€η ηιηικίί, βίε. υβςυβ αά, Βίο τηαρηηβ νοΰα- 
Ι^ΐίητ ίη νβρηο ΰΰβίοηαη. Προκείμενον του *Απο3'ιόλο^• 
θαυμαστές & θε^ς έν τοΤς άν^οις αύτοΟ. 'Εν 
Έχχλησίαις. 

Προς Κορίνθιους * Επιστολής Παύλου τ^ 

ανάγνωσμα. 
* Αδελφοί. Έπάστψ δίδοται η φανάρω^ις^ χαΙ ^* 
έξης, Εως του, Έκάστψ χαθώς βούλεταΐ• 

Τδ Εύαγγέλιον έχ του Ματθαίου. 
Είπεν 6 Κύριος τοΤς έαυτου μαΟητχΤς* *Γ|αΤ( 
έστε το φώς του κόσμου, χαΐ τα έξη€, Εως ^ 
Ούτος μέγας χληθ^σεται έν τζ βανιλείφ ^ 
ουρανών. 8ΥΜΕΟΝΙ8 ΜΕΤΛΡΗΚΑδΤ^Ε 

ΟΡΕΚυΜ ΡΑΚ8 ΡΚΙΜΑ 

ϋΟΜΡ1£πΕΝ5 

ΟΡΕΒΑ ΑδβεΤΙΟΑ ΕΤ ΡΑΚ^ΝΕΤΙΟΑ. • Λ. ΓΟΓ ΣΟΦΩΤΑΤΟΓ ΚΑΙ Λ0ΓΙ2ΤΑΤ0Γ 

ΣΥΜΕΟΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ !»-• ΤΟΓ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΓ Β: 


3 ΑΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΡΠΝΟΝ ΤΗΣ ΓΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΓ, ΟΙΕ ΠΕΡΙΕΠΑΑΚΗ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ 

ΣΩΜΑ ΤΟΓ ΚΓΡΙΟΤ ΗΜΩΝ ΙΒΣΩΤ ΧΡΙΣΤΟΤ 8ΑΡΙΕΝΤΙ88Ιΐη ΑΟ ΒΙ$ΕΗΤΙ8$Ιΐα 

8ΥΜΕΟΝΙ8 Ι,ΟΟΟΤΗΕΤ^. 

Οϋϊ ΕΤ ΜΕΤΛΡΒΗΑ8ΤΕ8, 

ΟΠΑΤΙΟ 1Ν ΐυουΒΗΕΜ ΙΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΕΜ 8ΑΝ0ΤΙ$8ΙΜ^£ ^ΕIΡΑΒ^Ε ΡΗΕΤΙ08υΜ ΟΟΒΡυδ ΟΟΜΙΝΙ 

Ν08ΤΒΙ ^Ε8υ εΗΒΙδΤΙ ΑΜΡΙΕΧΑΝΤΙδ. 

(Αρυά ΑΙΙλΙίυιη θ€ 5νιιΐέ»οηϊ6ιΐ5). ΤοΟγο ΕΛεΤνο, γλυκύταχΕ *ΙησοΟ, το τους έκ Περ- Α ΠοΟ ίΙΙυ(Ι β8(,(1υ1ΰί88ίΐΤ)βΙβ8υ,6Χ ΡβΓδίάθίπ υΓύβΙΤΙ 

σίόος άφιγμένο.χ εΐ; Β^ΟλεείΑ, ου μόνον χρυσών ώς Β6(ΗΙ(>•βΐη 8()ν6£ΐθδ, ΠΟΠ Ι&ηΙηΐΏ ΑΙιΓυΐΠ,υΙ Γββί, θΐ 

βχ7ΐλεΤ, κΐι λίοανον ως θεφ, άλλα καΙ σμύρναν ώ< ίηδΟΠδΙπη Πΐ ΟβΟ, 56(1 6ΐ ηαγΓΓΐ)21Π1, υ> ηΐΟΓί^Ιί (ίΙ)ί 

Ον^τψ προ7ενεγκεΤν γεννηΟένχι σοι. ΤοΟτο έκεΤνο, ]θΐη ηδΐϋ θΙ)ΙυΙΐ8$6. Ηοο Π1υ(1 β8ΐ, ^Ιοίΐίΐίπη ΙΏβΑΙΠ 

τδ ρομφαίαν μέλλίΐν 5ιελΟεΤν τι^ καιρδ•(? μου, καθώς ίρδίυ5 8ηΊπ)3ΐη ρεηβίΓαΙυΓυΓη,υΐί δ;Π7βοη ρρββίΐίχβ* 

Συμεών προηγόρευνε. ΤοΟτο έκεΤνο, τδ πΟρ ο βι- Γ&Ι. Ηοο ίΙΙυ(1 68ΐ, ί§η6ίΏ 16 νβηΐΕδβ ίπ ΐ6ΓΓ&Γη ΐπίΐ- 

λεΤν Γ^λΟες έπΙ την γην, ώτπερ αύτ6ς προοίδζςας. 16Γ0, υΐ (11 αη(6β θάοευβΓ&β. Ι|;η6 δίηα'κΙΟΕη ππαΐπ 

ΚαυΦτικωτερον γάρ κχΐ πυρός μητρι φιλοτέ/.νψ βΙίοΓϋΐΓ. 8ΐη3ηΙί,υηίς6ηίΐΙ 61ϋ ΟΙΟΓδαάϋΓβηΙίΟΓ βδΐ. 

τται^ο; αονογενοΟς άπονέχρωτις. Μικρόν προς ΡαΓυΠ) ςυοηυβ άββδί,ηβ 6&1)ΓίβΙίδ δ»Ιυΐ3(ίθ €0ηΐΓ& 

•τουναντίον μοι περιίστχται χαι δ του Γαβριήλ άσπα- ΐηίΐΐί βνβηίαΐ. Νοηυβ βηίπ) ΐηοάο Οοπίίηυδ ΙΏβευΟΙ 

σμό;. Ου γαρ καΐ νΰν δ Κύριος μετ' Ιμου, καθώς βδΐ, ΐ|υ6Γη2ΐάΐΏθϋυΠ1 ίΙΙβ ρΓ0ΐηί86Γ&1 ; $6(1 1υ ρίβηβ 

ίκε-νός μοι έπηγγείλατο' άλλα συ μεν απνους έν βΧΛίΤΐίηαΙαδ ίηΙΟΓ ΙΏΟΓίυΟδ ΐηΓβΓΟΓϋΓη ρβηίΐίδδίΐη» 

νεκροΤς και ^^ου ταμεΤα φοιτ| τα ενδότερα* 'εγώ ΰοηοΐαγία Ιιιδ(Γ38 ; ίρδ3 δρίΓαΠδ νίνβϋδςϋβ ΟϋΠΙ νί- 

δε τον αέρα πνέω και μετά ζώντων περίειμι. Κα(- νβηΙίΙ)υδ 9β(&ΐ6ΐη Α^Ο.ΝβηΟΘ ΐ3Π16η αηίΐηο ΰ0ΐηρΓ6•' 

τοι ου συνορώ 8ιά ποΤον Ιργον πεφόνευσαι. *Εκαλυψε 1)θη(]('Γθ ςϋθΟ, ςυοάη&ΙΠ θΚ)ί8Γίηυ8 νί(8 Ιϋ)ί βάβΟΟρίΑ 
γάρ ουρανούς ^ άριτη σου χατά τδν Άββακού;.•. β 68( 01)ΐ6^ίΙ ΒίηυίάβΠΙ Οφίοδ νίΓίΟδ ΙΠΑ^ 1ΐΙ Α1)5&006 

κζΐ νΰν άμορφος κεΤααι, δ ώραΤος παρά τους υΙούς ΑΐΙ,βΙ ηυηθ]306δ ίηίθΓΠΐί8,(}υί 6Γ2δ δρβαοβυδΓοΓίηΑ 

των ανθρώπων, χαι ά$ο;ος κηδευτώ έν γη, ου τ^ ρΓδβ Γΐΐϋδ ΙΐΟίηίηυΐΏ;6ΐ ίη^Ιοπυδ ΙβΓΓΑ Ι6{6η8,εα]υ8 

οόςαν οιηγοΰντχι οΐ ουρανο{. Και μνη^αα φέρει σε {ΙοπαΐΏ εΟΒίί βΟΑΓΓβηΙ ; βΐ ΠΟΟηυΠΙβηΙαίΙΙ Ι» {68(8ΐ 

Αελατομημένον Βν ές ^ρου; άλαξεύτου τμτ,θεντα εΤ- ίηείδυΐη,ηυβηΐ β ΐηοπίβ δίηβ ΙΏ&ηί^υβίΑρίάβΐη 8ΐΙ)8• 

οεν ό Δανιήλ. Απαθής σου ^ γένν^σις εντεύθεν έν- ΰίδδαΐη Οΰπίβΐ εοηΐρ6Χ6Γ&1. Ιηΐΐβ ΟαΙΚ ρΐβδίοοί 

[ε] $ε{κν^:ο, ώς έν ττί βάτφ ή θεϊκή σου προς άνθρώ- θ1)ηοχΊ8 η&1ίνίΐ3δ (08 ΟΟΙΙΐη)θη8(Τ«ΐΜΐΐ1Γ ; Τβΐυΐί ΐυ 

πους συνάφεια, καΐ έν τφ ^Ιωσηφ η των Ίου$α(ων Γυ1)0 (ΙίνίηΑ (υα 000) ΙΐΟΙΤ|ίηί5α• Οθη«Ι€ϋθ, βΐ ί^ 211 8ΥΜΕ0Ν18 ΜΕΤΑΡΗΒΑ8Τ^Ε. 212 ΙοββρΙΐΟ βΒ ΗβΙ)Γ8Βί8 βίΓυεΙββ ίη8!(1ίφ : βΐ ίη ΙδβΕ- Α επίβουλη, κα• ^ν τψ Ίσ»αχ^ το του βανάτου δμο(ω• 
οίο ΐηθΓΐί8 8ίπ)ίΚίυ(1θ. Κβΐίίΐϋϋίη ββΐ Ιοη», Ιυ» μα. Λείπεται ούν το του Ίιονβ της άνβστά^εώς Γ68υΓΓ6ε11οηΐ8 &Γ03ηυπ). 

ν» πιίΐιί ιηίδ6Γ2β! ίη Ιαρίάβ (ΙβιηοΓίυυδ ]β08δ,ςυί 
βχ ΐ8ρί(1ίΙ)!ΐ8β1ίο8 βυβαΐαδ ΑΙ)Γ3ΐΐ3ΐη.Ε(6ηίπι δίρΓο- 
ρΙβΓίυ&π) 83ΐυ(3Γβιη ρ&δδίοηβπ) άίδΓυρ(ίΝΐ8ρ1(1ίΙ)υ8, 
ςυ&π) ρΐΰππιί ηοιηίηίΐΰο ηοηοΓ6ΐ1ί(ϋ88οη(,ηοη1ΐ3- 
Ι)6Γ68 υΙ)ί εαρυΐ (ΙβεΙίηβΓβδ πνυ^,Ιυ Ιυ(ΐ£ί.*^ (ϋχίδϋ, 
ςυοδ ρΓορΙβΓ ϋοίοδβδ οο^ίΐβΐίιηβδ νϋΐρβδ οοπιρβΙ- 
Ια^Ιί; δ6(1 άβιηοΓίυυδ ίΐΐυά ΓοεΙίη&δΙί ίη οπιεβ,ευηι 
5υΙ)δΐΓ&(&πι ο11βεΙυΙυπιΐ3ΐΓοηίδβ(ΐ6ΐη εοιηρβπδδβδ. 
ΟΰΓβηάίΙ 1116 δοΙ, εοηείηίΐ ε&ηΙίεοΓυπι πιοάϋΐαίπχ. 
θ€θίάίΙ 8θΙ, αιτη ηηηάητη ν\€Ηηα$$€ΐ τηβηάίβΒ, 
ΙβΓβπιίβδ βηυηΙί&Ι.ΡΓοΓβεΙοεηίπ) είδοΐβπι $βηδίΙ)υδ 
οΙ)ηοχίυιη 1π3ΐι(ί& ίηνοΐνίΐ, ευιη &ο1 ίηΐβΙΙεεΙυ&Ηδ σου μυστήριον. 

Ο'ίμοι ! δτι εν λίθψ κεΐσαι νεχρος^ ύ έκ των λίΟον 
έγείρων τέχνα τψ Αβραάμ. Ει γαρ ο•!», των λίθων 
^αγόντων δια τ6 πάθος σου το σωτήριον, πολλοί 
σου τψ ονόματι πεπιστεύκασιν, ούκ εΤχβς που χ).Τ- 
VII την κεφαλήν ζών, εΤπας Ίο^δα(οις αυτί>ς, ους 
άλώπεκαζ γινίςω δια τους δολερούς αυτών λογισμού;, 
άλλ' Ικλινας ταύτην τεθνηκώ; έπί του σταυρού, 
υπεστρωμένην ώς κλίνην εύρων ευγνώμ'^νο^ ττ,ν 
πίστιν λτ|στου. Παρέβλαψΐ με δ ήλιος, λεγίτω "ί^ φσμα* 
τι'ζουσα. Έπεου δ ήλιος ειι μεσούσης "^ιοιερας. 
Ιερεμίας φΟεγγέσθω μοι. Ναι γαρ και ηλιον αι• 
σΟητδν υπέδραυε στύγνασις, του νοητοί ί^λ'ου της ]ύδϋΐί36 ίθΓβείδδβΙ ; βΐ 83X21 ΓυρΙδ δϋΠΐ, ςυ'ώϋδευΐη Β δικαιοσύνης Ικλείποντος. Κα\ πετραι ρτ^ςιν υπ υη3 (ΙίβΓυπιρΐ εοΓ πιβυπι 1)3υά πιυΐΐυηι Δΐ)ίβπΙ. Ο 
ε3Γ0 δαηεία ! ςυοβ βχ δαη^ιήηίίυδ ηιβίδ ηι'ίΓυη) ίη 
ηίΐοάαιπ 003ξυΐ3(3 68: η3ΐηςυβ ΒηΙίςυυηι ιΙβΙΐίΓαπ) 
δϋίβείβηΐίδδίπιβ ΓβδίίΙυί.Ιη Ιιοε ιηίΙιί,ΟοηιΙηβ.οοβΙοδ 
άβεΐίηλδΐί; 6ΐυ(1πιΙ}6Γδυρ6Γ Ι3η3πι (Ι6δε('η(ϋ5(ί, υΐ 
ιηοΓίεπι 5υΙ)ΐΓ6δ,ςυ8Β δαπεΙΟΓυιτι άϋΓπαίεηΙίυπιεοΓ- 
ροΓβ βΧδυδείΙαΓβΙ, ιηβ νεΓΟ Ιυί Οβηίίπεεηι ίηΐεΓί- 
ιηεΓεΙ.ΟϋΦ Ιΐ26ε δυηΙ,ΡίΠ (ΐ6δί(ΐ6ΓΑ(ίδ5ίηΐ6? Α1)8ςυ6 
ϋαηιηο οϋπι ηυ» ίπιπιίδεβΓί &ρ(3 ηοη 6Γ3ηΙ, εοηι- 
ιηίδΐ3 δυη!, εΐ ίςηίδ (Ιίνίηίΐαΐίδ ηοη π)3(εΓί3ΐυδ νίδ- 
εοΓα πιεα ηοη εχυδδίΐ ; 3ΐ ηυηε βΐίυδ ί^ηίδ ίηΙίπίΑ 
η)63 δίηβΐιίΑ (Ιβρ&δείΙοΓ, εΐ εοΓ πιεάίυσι εοηνυΐηε- 
Γ3ΐ.1ι3)1ί1ί!ε δροηδίοηειη αεεερί ρεΓ 3η§εΙϋΐη, 13017- 
ηοΔδςυβ οιηηεβ β Γ3εί6 ΙεΓΓεε 6χ(6Γη)ίη3νί : ηίΐιίΐο- τ,νεγκαν, αΐς συ^^αγηναί κΐ/δυνεύει ί^ καρδία μου. 
^2ς σαρξ αγία, ήτις έ; αΙμάτων έμών έτυρωθτ,ς 
ύπερφυίος. Τ6 γαρ άρχαΤον χρέος άπεοίίμην πλη- 
ρέστατον. Είς τούτο μοι τους ουρανούς υπέκ).ινας. 
Δέσποτα, και ώ; υετος έπι ποκον κατέοη^ %! και 
νεκροσιν υποστης, αγίων μεν κεκοιμημένων Ιξεγεί- 
ρουσαν σώματα, νε^ροΟσαν δε την τεκουσάν σε, Τί 
ταύτα, παΤ ποθεί νότατε ; Άβλαβώς μ?ν ^μίχθη 
πάλαι τα αμικτα, και πυρ θκίτητος αυλον, σπλάγ- 
χνων έμον Ου χατέφλεξεν άρτι δ* Ετερον πυρ χλ 
έντ(5ς μου βόσκεται άπαντα, και μέσην την χ,ιρ^ίζ^ 
λυμαίνεται. Χαράς έγγύας δι' άγγελο 3 πβρίλαβον, 
καΐ άφειλ(*μην δάκρυον παν άπο προσώπου τη; γηί 
πλην άλλα τούτο μ<ίνον τοΤς έμοΤς πιαίνετχι δάκρ'^σιν. ηΐΙηυ8)ΐ8βΠ)είδΙΐίηεΐ3εΓγη)ί8ίηεΓε$ευη(.0εδ€εη()ί8^ ΕΙ; (^δου καταβαίνεις οΤδ' οτι, τάς ^"^κεχλεισμένας 3^^ ίηΓεΓΟδ, 3ηίπ)38, ςυβΒ ίΙ)ί ο1}δεΓ3η(υΓ, &3ΐ ηονί, 
1ίΙ)εΓ3ΐυΓυδ,νεΓυηί) ιηε3πι ίΙΙυε υη3 Ιεευηη εοΓηρίδ, 
ευηι ιηε ηιοΓίυβη) δρίΓβηΙεηη ρΓ86(εΓθ3δ, ο ιηοΓίυβ 
ηυ(1ε, βΐ νίνί Οεί γεΓΐ)υηη,δροηΐ6 3ΐΙ εηκ ειτι 3ΐΐίυδ 
Ιοίΐί εοη(1επ)η3ΐβ, ύΐ οπιηβδ αϋ Ιε ΐΓ3ΐΐ6Γε8!0υο(1- 
ηαπ) εχ Ιυίβ ηίΐεπιΙ)Γί8 ΙοΓηιεηΙο ηοη δυΙ)]3ευίΙ? Ο 
(Ιίνίηυηι πιίΐιί ε3ρα1δρίηίδ ροΓΓοδδυπι,εβ^ηϋε εοΓάΙ 
ηιβο ίηΓι^εηδ ! Ο νεηεΓ3ηάυπι δΑεΓυη^ςυε εορρηδ, 
ςυοά οΐίπι ηοη )ΐ3ΐ)ε1)3δ, υΙ)ί (1εε1ίη3ηδ ({υίοδεεΓεδ: 
ηυηεδθ1ι:πΐ8()86ρυΙ(υΓ3Π)ίη€ΐίη3(υιη 6^ι, (^υίεΙεπι 
εοηδεευΐυπι,εΐ υΐ ΐ3εοΙ)υδ 3ίε1)&(,ν6ΐυ(ί Ι^εο οΙχΙογ- 
πιίνίδΐί! Ο (]εδί(1εΓ&Ιυπι εοηευρίΐυπιςυε ιηίΙΓι ε3ρυΙ 
ε3ΐΑηιο ροΓειίδδυπ), υΐ ε3ΐ3Π)ηπι ίηιΐεΐϋδ (]3βη)υηί8 
&Γ<ίΙ»υδ (1ί$ΓαρΙυιη. Ιοη^εηιιε 3 ρ3Γ2(1ΐ50 ΓιεΙυπι, απολύσω ν ψυχάς, άλλα και ττ^ν έμην έχε Τσε συγκα- 
τασπς^;, επνουν '.εκρόν παρατρέχων με. ι1 νεχρε 
γυμνέ, και ζώντος Λόγε θεού, ακουσίως 6ψωθηνΐι 
κατακεκριμέ^ε σταυρψ, 'ίνα πάντας έλκύσ•(ι; προς 
εαυτόν ! ΠοΤόν σου των μελών τ^ΰ σώματος εμ