Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| 
-> ' 1: •^ Υ \.. 


•»-ί*. .4ά 


1> ν^ ^^' \ 

ι ^ ΟυΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

5Ευ ΒΙΒίΙΟΤΗΕΟΑ υΝΐνΕΚ!»λΙ.Ι$, ΙΝΤΕΟΚΑ. υΝΙΡΟΚΗΙδ, αΟΜΗΟΟΑ, ΟΕΓΌΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΝΝΙΙΜ 88. ΡΑΤΚΙ1Μ, 00£Τ0Β11Ν 8ΰΒΙΡΤ0ΚΙ]ΙΜ0Ι1Ε Εϋ€ΙΕ8ΙΑ8ΤΙΰΟΚΙ)!Η, 

81 νκ ι,ΑΤίΝοηΐ'Μ, 81 ν κ ^]ι^^^0IιΓΜ, 
ΟΙΊ Αίί .Ενο ΛΡΟ^τΟυα) Αϋ ^ΤΛΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΜΉ 111 (.1.ΥΛ7) 1210) ΡΗΟ ΙΑΤΙ^Ι^ 

κι Αϋ αο^αυι ηοαΕ^^τίΜ τεμροηα Μ.ν^ν. ΐ439) νιο οακαπ ί•τοαυΕΐ\υρΐτ . 

ΚΕΟϋδΐυ ΟΗΚΰιΝΟίοαιυΑ 

ΟΜΝΙϋΜ Οϋ.Ε ΕΧ8Τ1ΤΕΚΕ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ΟΑΤΗΟΙίαΕ ΤΚΛ01ΤΙ0Ν18 ΙΈΚ ^υIΝ^Ε^IΜ ΡΚΙΟΚΛ 

ΕΟΟΙ,ΕδΙ.Κ δ.ΚΟϋΙ,Α, 

4ΐ;χτΑ κοιτιυΝΚβ ΑΰοηΐΑΤΐ9<(ΐΜΛ!>!, ίΝτκη δκ ουΜουκ ΝΟΝΝυι,ι.ΐΝ ουιποΐΒΐ κ μαντ;>4(:ι<ιι'τι< (:οι.ι.ατλ$, ΡΕκ^υΑίι υΐίίακΝ- 
τκη <;Αί<τΐί;\ΤΛ: ι>ι<>ΚΕΒΤΑΤΐυΜΐ)ΐ:ί>, ηοΜΜΚΝΤΑηιιβ, νΑΗΐι»<^υΕ ι.κ<:ΊΐυΜΒί8 ουΝτίΝΕΝΤκκ ιι.ΐΛτ«:τΗΑΤΑ ; ΟΜΝίυυβ 

ΟΗI■.I<Iϋι^> ΡΟΐίΐ ΑΜΡΜ!Ϊ5ΐνΐΑί« ΚΙιΓηι)>ΙΚ?5 ^Γ.Κ ΤΙΙΙϋυβ Ν0νΐ!481ΜΙ<« .«.«ϋυΐ.Ιϊί ϋΚΒΚΝΤυη ΑΗ^ΟΙΧΤΑ*^ 1)ΚΐΚ0Ίΐ!<, ΑυΟΓΑ", 
ΙΝυίΟΙΒΙϋ» ΙΆΗ1Ίί;['1,ΑΙ{ΐηΓί» ΑΝΛΐ.ΥΓΐαΐ<, ΜΝθυΐ-0>{ ϋΐνΐ: ΤυΜυ«, Ηΐνκ ΛυαΤΟΒΚ«> ΑΙ.Κ:υ41.8 Μ03ΛΚ.ΝΤΙ 

&υΒ!:κ^υκΝΤΐυυί«. ϋΟΝΛΤΛ ; οαηιιί:ι.ι> ιντβα ιι»8γμ τκχτυΜ ΐίΐτκ υΐΗρυβιτίΗ, νκονον ϋτ τιτυι.ι» κίΝου- 

ΚΛΒΙ Μ ΡΛϋΙΝΑΗυΜ ΜΛΗ•.ΙΜ-.Μ ί«ΙΙΡΐ:ΒΙΟΙ:ΐ:Μ ϋΐ:» ΓΙΝΓιΓΚΝΤΙΠυ.^ ΐίΐ:ΒϋΚΐ:ΤΑυ^Τΐ. Κ ΜΑΤΕΗΙΛΜ βΙΙ.ΝΙΚίαΑΝ- 
ΊΊΠΙ'Ν, ΛΙι<ΙΙίΝΛΓΛ; Οΐ'ΚΙίΙΚΙ .<< ιΜΜ ΙιϋΚΙ 18, ΤΙ'Μ ΑΡΟΓ.Η νΐ'ΗΙ!•!, ΑΙ.ΙΟΓΑ ΥΚΚΟ ΑΙ.ΌΤυίΠΤΑΤΕ ΙΝ ΟΚυίΝΚ 

Α[) ιιίΑίιΐ'ηοΝΕλί Ε*:( ι.κβίΑΚΤκίΛΜ ι-υι.ι.ΚΝΤΐΗΐ.Μ(, αμρι.ιριι:λτλ; 

ΙΜΟΚΝΤΙ^ ΐ;Τ ΑΜΡΜΙΙΗ ΚίΜ:τ:ρΐ,ΐ:τ.\Τ \ ΙΜιΙΐΊΙΙΙ Ν ΛΙ:.:γπι•:μ ΜΟυΤ Κτ υΐΈΚΓΜ, ΑΙ.Ι•ΙΙΑΙ'ΚΤΙι:Ι!*, ΟΙΙΚΟΝΟΐ,ϋυίΟΙΝ, ίίΤΑΤI^ίΤ1<;I^, 

8ΥΧΊΗΚΊΊ«.:ι?*, ΛΝΛΐ.γ•ιΐί:ι>ί, Λ\Λΐ.ι.Μίΐι:ι.«ί. ι\ 4^Γυΐι^;'Ε ι.ί:ι.μ^ιομν ρι•ν•:γιτμ, Ι)Ογ•μλτιοι'Μ, μι)μλι κ, κιτικϋΐαΐΜ, 

ΓΑΝΟΝΙίΓΜ. Ι»Ι?<ί:ΐΡΙ.ΙΝ.Λ ΙίΚ, ΙΙΙΚΊ ΐ.ιΙίΜΜ Μ, 1.Τ υΐ. Ν(.ΤΑ Αϊ. ΙΑ 8ΙΝΚ ΓΙ.Ι-Λ ΕΧΓ.ΚΙ' ΓΙΟΝ Κ ; 8ΚΓι ΡΚ.Ι-ΙΗΚΚΤΙ Μ 1)ΓυΒυ8 

ι.\ηΐι:ιιΐί>ί ΐΜ\ικ.νί»ΐΝ κι• ιϊκνκιιαι.ιβπ .**, Αΐ.τκηί) νι:ΐ[.ιοι:τ ΙΙΚΚυ.Μ, ^ι ο ι"•)νντί.τι», ί^υιη^ιιι» νομ ϊ^οι.υΜ ται.18 

ΤΛΐ.ϋ^νκ ΡΑΤκΐι, νι.Βΐ;Μ κτίΑΜ I.^υ^•^ι;ι^^ι^ι; ρλίίπμ, νε ι.νοι^ι:ιοκμ (ΐΜιβίίΐ), ιν ι^ι.οΐ)ίΐπκτ ίιιεμα !ί<:ΒIΡ^>ι■:Βη^ ϋΝΟ 

ι.Ντυιτί" ι:οΝ>ίΐΊΐ:ΐΑΤί•η; αι.τκβο Ν(Μ<1ΡΤυΐϊ/Ε 8Α(^Π-Κ, κχ υΐ υ ι.κιποηι ιιομρκκιβε βιτ οΗνιυΜ ϋ» ιναμ 

ΡΑ'Π(Κ8 ΚΓ ΙΝ (^ΙΊυΐΗ οΡΕΒΟΜ ΝΙΟΒΙΓΜ 1.0018 ΗΙΝ0Π1.0Η 3ΙΜί(ΧυΒΙ'Μ ίΙΙΙΙΐυΐΙΓΜ 8. .>ί(:ΠΙΙ> ΓΓΒ/Ε νΚΒϋΙδ, Α 

Γιΐ υΐίΐ -ί ι\ι»ι» ιιΐί χ ίΐκΜ-ΚΑΐ.ιιπ Ν : Λΐ.ΤΕΐιυ «οιΐ.ιοΕΤ ΙϊΚΗί'Μ, οΐ'ϋ »:θΝ9υι.το, ^ι;I^^ι:Iυ 

ΓΚΧΤυκ <^)ΜΜΕΜΛΤ1 ϊίΙΝΤ. 

κυιιιο Α«:οτ'ηΛΤΐ«ί*ΐΜΑ, υ.ΐΐΈΐιΐΝςιικ ομνιβι•; ραι•.ιι.ε ΛΜΐ-.ΡϋΝΚΝΠΑ, κι ρκπρι:Μ»ΑΝ•ιυι» γ,ηακαι'.τκβγμ ΜΤΐϋΐΤΑβ, 

ΟΙίΑΒΓ.ε ΟΐΛΐΙΓΑίί, 1\Τι;ϋΒΙΤΛΗ Τϊ;ΧΤυ><, ΡΕΚΚΕΟΤΙΟ Γ.ϋΒΒΚ0ΤΙ0Μ8, υΡΚΗΙΜ ΐη.θυί*υΙ:υΜ 11) Μ νΛΒΙΚΤΑ» 
Τί Μ ΝΤ ΜΙΙΗΙ 8, ΡΟΚΜΑ νοΙ.υνίΙΜ.Μ ΙΤΚνίυΑΜ ΟΟΜΜΟΠΑ }!^II1I^ι^Ε ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟίΟΟΙΛ ΟΕΟΙ Ι<ί»Γ <:υ\?»ΤΑΝ ΓΚΙΙ 
8ΙΜΙΜ8, Ι'ΚΕΙ'Π ΕΧΚΪΓ ΙΤΛ?:ί, ΡΚ^^ΚΚΤΙΜΟΙ Κ Γ-^ΊΆ ι.:υΐ.Ι.Ει:ΤΙΟ υ.ΝΑ, ΜΕΤΙΙΟυΐΟΑ ΕΤ ΟϋΚΟλΟΙ.ΟΟΙ^Α, 
«>ΕΧεΚΝΤυΐα'Μ ΚΧΑϋΜΕΜυκυΜ ΟΡυ!!ΐΟΜ.ΟΗ(.'Μ0υΚ ΗΑϋΤΕΜ'5 Ηΐα Ιίΐ,υ δΡΑΒδΟΚΙ'Μ, ΥΕΙ. ΚΤΙΑΜ 
ΙΝΕΠΙΤυΒί'Μ, ΡΚΙΜυΜ ΛυΤΚΜ ΙΝ ΝΟ<%ΤΗΑ ΒΙΒΙ.ΐυΤΙΙΚΟΐΑ, ΚΧ ύΡΕΒΙΒΓϋ ΚΤ Μ8«). Αθ 0ΜΝΕ8 
Λ:ΤΑΤΕ8, ίϋΟϋΚ, Ι.ΙΝ01Ά8 Ρ0ΒΙΙΑ8^1Κ ΡΕ1(ΤΙΝΕΝΤ1Βΐ;8, ΟΟΑΌυΝΑΤΟΜΙ,Μ, 

δΕΚΙΕδ ϋΚ^ΈΓΛ, 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΚΟΟΕϋΧΤ ΡΛΤΚΕ8, ΟϋΟΤυΚΕδ ϋϋΚΙΡΤΟΚΕδΟΙΈ ΚΟϋίΕδΙ.Ε ΐίΚ.Εα.Ε 
ΑΒ .ΚνΟ ΑΡΟδΤΟϋΟΟ ϋ^ΟϋΕ ΛΙ) ϋΟΝΟΙΙ-ΙΙ ΡίΟΚΕΝΤΙΝΊ ΤΕΜΡΟΒΑ 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ α. -ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΜ1•ΙΙιββ•Β €Λ»τΙ ηβΙνβΓβιβ, 

5ΐνΒ ϋυηβυυΜ ΰαΜΡ[.ΒΤοιιυιι ιν 3ΐΝαοι.θ3 βειΚΝΤίχ Βεει.ΒΗΐλ8τι<:.« ΗλΗυβ κηιτυΒΒ. ΡΑΎΚΟΙΟΟΙΜ ΟΗΜΟΜ ΤυΜυ5 ΟΧΥ. δΥΜΕΟΝ ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤΕδ ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡυυ ΟΑΚΝίΐϊκ κκατκε8, Εϋΐτοκίίϋ ΚΤ ^.-ρ. ΜΐϋΝΚ 8υο(Ί•;«Ηυκκχ. 

ΙΝ νίΛ ΠΙί'.ΤΛ : .ΙΓ£.Υί/£ 0(/ ϋ/,ί/ΛΈ, 181», ΟΜΜ 6•//,4{/.Ν.Ν'βΚ /<ί/ .»Μ/.\Κ, 127. 1899 ι ρ ^ (Ίΐι•Ιί>• — Εχ Ιγρί^ ΡΑΙΊ. 1)ΙΊ»ί)\Τ, ϋ, μι »]ΐι•1:ι Πι •-(ΙΛ^ιιί.ϊΓϋ^ 8ϋ.ϋ.ΐ3. \ Ν ΤΚΑΒΙΤίΟ €ΑΤΗΟΙ.Ι€Α. 8Μ€υΐΙ]Μ Χ, ΑΝΝϋϋ 960. ΣΥΜΕΩΝ 

ΑΟΓΟΘΕΤΟΥ, 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 8ΥΜΕΟΝΙ8 ΙΟΟΟΤΗΕΤτΕ, (ΌΟϋΟΗΕΝΤΟ ΜΕΤΑΡΗΚΑδΤ^, ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ, Α80Ετΐ€Α, ΡΑΚΜΝΕΎ1€Α, ΟΑΝΟΝΙΟΑ, Η18Τ0ΚΙ€Α, ΠΑΟΙΟΟϋΑΡΗΚΑ, ΜΑΟΝΑΜ 
ΡΑΚΤΕΜ ΕΧ Μ88. ΡΑΗ181ΕΝ8ΙΒυ8 ΝϋΝΰ ΡΗΠίϋΜ βΚ^ΟΕ ΕΟΙΤΑ ; 

ΑΟΟϋΒΛΝΤΕ ΕΤ ϋΕΝϋΟ ΚΕΟΟϋΝΟΰϋΕΝΤΕ ί.-1\ ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΒΕ,ΙΟΤΙΙΕ€/Ε €Ε.ΕΒΙ υΜΙΥΕΒβ^, 

.■>ινΕ ευΒβυυΜ ϋοΜΡίΕΤΟΒυΗ ιν $ΐΝ6υί08 8εΐΕΝτι.€ ΕεεΐΕδΐΑ8τΐ(:.ΐ ηλΜΟδ επιτοηε. τοΜυδ δΕουλϋυδ. ΥΕΝΕυΝΤ ΤΗΙλ ΥΟΙϋΜΙΝΑ 00 Κ«ΛΝ(:ΐί? ('.ΑΙΧΙΓΙΧ. • • ' • ί . 

•• • •••• • ••.• • 

• • •• • • • • 

•• ••• •• •»• •• 

^»•» ••••• • 

• ΡΑΚΙ8ΙΙ8 

ΑΡϋϋ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕδ ΕΠΙΤΟΚΕ», ΕΤ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 8υ(:0Κ>ί8ΟΙ{Κδ 

ΙΝ νίΛ ΟίαΤΛ : ΑΥΕ^Ι-Ε 01} ΜΑΙΝΕ, *08 

Ι89ϋ ΤΚΑΌΙΤΙΟ €ΑΤΗ01.Ι€Α 8Μ€ϋΐυΆ Χ. ΛΜυ8 960. ΕΙΕΝΟΗϋδ Αΐ]€:τοΒυλΐ ετ ορεβιιιι 9υ/Ε ηαν ΤΟΜΟ 8ΥΜΕ0Ν ΜΕΤΑΡΗΚΑ8ΤΕδ. Υιτ/Ε 8α>χτοκγμ. ί^Γ,οηΙίπϋίΐΙίο.) 

— ΛρηΙίΗ. 

— ΜαίιΐΗ. 

— 4(ΐηίιΐΗ. 

— 4ΐΐΙίΠ8. 

— ΛιI^^Π8Iιι^>. 

— δρρΙοιηΙίΐΜ*. ί•(»Ι. 9 

77 

183 

267 

4ίί7 
ίίΟίί 
997 256421 


* • • • « • • • 

■ • • • " , 

■ , • • • •-• * 


• • ΜΕΝ8Ι8 ΜΑΒΤΙϋδ •.• • • • ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΒίΟΝ 


ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΗΣ ΣΙΓΡΙΑΝΗΣ ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 8. Ρ. Ν. ΤΗΕ0ΡΗΑΝΙ8 

ΜΑΟΝΙ ΑβΚΙ ΙΝ δΙΟΚΙΑΝΑ ΡΕΟΡΕ ΟΥΖΙΟϋΜ ΗΕβϋΜΕΝΙ ΕΤ ΟΟΝΡΕδδΟΗΒ 

νίΤΑ ΕΤ ωΝΥΕΒδΑΤΙΟ 

(ΟΐΓΰΑ αοουπα 820, Ματίϋ άίβ 12. — ΑοΙ&δδ. ΒοΙΙβηά. &(1 Ιι&ηο (Ιίθΐη 6Γ8Β0θθΙ[.&Ιίηβ. Ε]ιΐ8άθΐη Τΐιβορίι&ηίβ ΥιίΑηι 
&11θΓ&ιη 1ια1>β8 ρΓ»βζ&πι β^α8 ΟΗνοηορταρΜα ςα&ιη οοιηρΙβοΙίΙαΓ Ιοιηαβ ηοβΙθΓ €βη(θ•ίιηϋ8 οοί&νϋβ.) ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

Α'. ΏφΤΓΐρ λβΐ|ϋΜ»ν (ύανθής, ποιχίλοις άνθισι ποι- 
χαζόμπίος, ώραΐζη ταΐς ά^μ,ΛΪς τών καταλλήλων 
στιβάδων τους ίστορίΖν |3ουλθ|ΐένους, χαΐ τόττον έχ 
τόττου άρβέβοντας τταλιν^ροοκΓν άναγχ«ζΐ£, χαΐ τήν 
τναχ^ώριισιν έχοντί πα0α^^πβ^ν ' τόν αυτόν ^ή τρό- 
πον χαΐ ή ΧριΟΎοϋ *Εχχλιισέα. Τ^ γαρ ττολυβι^βΐ 
κίίρΛ τών οητ' αιώνος άγέων χορώσα, ηρος θβέαν τους 
άχροατάς έττοτρύνιι ^οξολογ^αν, χαΐ (ορτήν έξ 
έορτίίς ινιιχούρινοι χ^οφμονίχώς τ^ χαθ* ήοιροη» ίν 
αλλαχτ^ έττωνυ/χέα (ττδίγονται, γέρας αίσιον χδλα- 
^^σαι. Έν τοΰτΜ γαρ χαΐ (νσδβχϊς ττροστιθίναι έαυ- 
το7ς άριτήν ίπισπίύ^ουσιν, χαΐ οί λίαν ασύνιτοι 
ρ^οτα π9ς εαυτών ττολιτβέας χατβ^νωχότβς (νσβββιν 
τήν γνώ|»4ν βιάζονται. Ούχ ούν, αγαητοτοϊ, όσίω ΡΗΟίοβυδ. 

Ι. Οαβιη&άιηο(1αιη ΥθΓηαηβρΓ&ίαιη, ν&Γπβ (ΙίβΙία- 
β(ααιί1οη5α8,(1ί9ρο8ίΐ&Γυιη&ρ(βίη(6Γ 8β αΓβοΙ&Γαιη 
ίΓα^Γαηϋα ιηβρίοβΓβ νοίβη^ββ οΙ)1β6ΐα{, Ιοοαιηςαο 
οοιιιαιαΙαη(β9 ο Ιοβο, βοάβιη υα(1θ ιι1)ίβΓ&η( οο^( 
ΓβουΓΓβΓθ, ααΙ β&Κβιη οβαΐοβ βροαίβ οΜίςααΙοβ 
ΓβϋβοΙβΓβ, βαηκίβαι ρΐαηβ ίη ηοάαηι ΟΙιηβΙί Εβοΐβ- 
βία^ βΟΓϋΐη» ςαί α ββΒοαΙο βααΐ βαηοΙΟΓααι ααυΚίίοΓ- 
ιηίβ βχβιηρίι οοιηρία οΓπαΐυ, αά (ΙίνίηβΒ Ιαυάίβ οοη• 
ίθβδίοηβιη &α(]!βαΐ69 ίιηρβίΐίκ, ϋςαβ ςυϊΙ)α3 αηυιη 
βχ &1ΐο ίβ8(αιη ίη(ϋοί(αΓ, 6Χ8υ1Κ&1)υηάί ίηοίΙαηΙαΓ 
βααιη οαίςαβάίβΓυιη ιηαίαϋβ αρρβίΐαΐίοηυαι γίοίΙ)α8 
ΙιοοοΓθοι άβίθΓβηϋαιη ρυΙ)1ΐβ&Γ6. Αά Ιιοο βαίιη 6( 
ϋ, ςαί 6βθ(βη8ΐη&β;ί8 8αηΐΓ6ΐί^ίθ8ί,<κ)αοαΓΓυηΙ,8&(• 
&£^θηΐ69 8υ&αι αά&υς^βΓβ ΥΐΓίαΙβιη β( ά68ίάβ8 αϋαβ άν^ρΐ ίγχύΛμιάσαι |ϋΐοι σττΓί^ονη, πρόθυμα τάς β &((ΐα6ία36α8αϋοοην6Γ9&ϋοηί8 8α8θ(1&ιχιο&η1β8ίς;ηα- αχοάς ύποστρώσατι, χαΐ νουνβχίϊ τήν άχρόασιν πα- 
ραχατέσχιτί σή/χιρον. Ίίς Λ ούτος ; Ό ιν άσχηταις 
ΐηριβόητος θβογάνυς, ό μίγας τίίς ορθοδοξίας ύπίρ- 
μαχος^ ό τών αληθινών δογμάτων προασπιστής, ό 
προθύ^οας εαυτόν τοΖς τυραννβΐν ιθΑουσι παραλούς, 
ό τήν ίυσσέβιιαν του χρατοϋντος έλέγξας ίογ/^α- 
τιχαΖς Ιχ^αντορίαις, ό βίω χαΐ πράξιι χα'ι λόγω 
νηπιόθιν χιχοσ^η, αίνος, ό τά ίοχοΰντα τιρπνά 
παραβλιψά^ινος ιις άπαν, ό ιν γάμω σω^ροσύνην 
άσχήσας, ό σχορπίσας πινο^'νοις τόν πρόσχαιρον 
πλουτον χαι ^ιχαιοσύνην, έαυτώ Οιη9α:^ρί9ας αΐώνιον, 
ώσπιρ ^υσΐν ό έν προγήταις Ψαλρια>^ός. νίαιη, ααίιηυοα οοβ;υα(αΓ ίηοΙαοβΓβ &(1 ρίβίαΐβαι. Υο- 
ΐ6αΙϋβ;ίΙαΓ, (1ίΙβοΙί89ίπαί, 8αο6ΐαιηρΓ8β(1ίο&Γβ γίΓαια, 
&Ιΐ6ηΙ&9 ρΓ8βΙ)β&β &ϋΓβ8, αίςυβ ΙιοάίβΓηββ (ϋβί άβ βο 
ηατΓ&ϋοηβιη ρΓΟίηρΙβ 8&ρί6η&βΓ(ΐαβ 9υ86ίρί(β. Ηίο 
αυΐβιη ςαί8 ? ίΐΐβ, ίΐΐβ ίαΙβΓ α806(Α9 οβ1β5Γ&1α8 
Τ1ΐ6θρ1ι&ηβ8. ιη&β;οα8 ΟΓΐΙιοάοχβΒ (1βί6η80Γ Γ6ΐίβ;ίοηί8, 
νβΓ6β ρΓορυβ;α&1οΓ άοβίηη»; ςαί ΒβθτίΓβ γοίβηΐί^αβ 
οΙαβπΙβΓ 86 ΐΓα(1ί(ϋ(, βΐ Γββ;ηαηΐί9 ίαιρίβίαΐβαι ί&- 
εαοιία Γβ(1&Γς;υίΙ βΓυάίΙίοηβ ; ςαί α ρηαια ραβηΐία. 
ία νίΐα, ορβΓβ, &β 8βηηοαβ βχοα11α9, θ& ςυββ νυΐς^ο 
γί(1βα&αΓ βα&νία, οαιηίαο (1θ9ρ6χίΙ, βοηϋαβηΐί&ιη 
βοΐαίΐ ίη οοη]υ^ο, β( ΐ6ΐιιροΓ{ΐ1β8 (1ίγί1ί&8 άί8ρ&Γΐίβη8 ■Γ'- ραυρβήϋαβ, ]α8ΐί1ί&ηι, αΐ αΚ ίαΙβΓ ρΓθρ1ιβΙ&8 Ρβαίιηίδία >, ιη&α6η(βιιι ία ββοαίυιη ββΒοαΙί 8ί1)ί ϋιοβλα- 

« Ρβ&Ι.ΟΧ, 10. 

Ρατκοι. Οε. ΟΧν. 1 ■'*< 11 ΜΕΝδΙδ ΜΑΒΤΙϋδ. 12 


••• Π. Οϋΐη Ι^ίΙϋΓ ΐηβΐηοηΕ ]α8ϋ βίΐ ΓβΟΟίβηάΕ οααΐ Α Β'. 'ΕπβΙ τβ6τυν η μ,^ιήΐιη του ίιχαίου ί*6Γ 'έγ^ω- 

- . . _ • Α-Αί :-.:α>μ«:•« ../,..« ,.* ,,Μι »>*^^•ί^•Μιτβν τίίί ΤΓΛΟΤΓΕΤείαί. ώζ 7ΓΟ0 1&υ(1ί5α8 ', ηβ πιβ» ςυ6Β30 ίιηρυΐβϋβ ρΓβΒβίρίΙ&ηΙι» 

1&υ(1ί1)α3β£ΓβΓβηΙίδ βαηοι, ουίαβ ηβοάυιη νίΐ^ιη θο&γ• 

Γ&νί. £1 Υ6Γ0 οοης^ΓαυίΏ ίυβΓ&Ι β&ιη {ΐνώΐΰίΙΙβΓβ : 

8θά ςαοηίΑΐη δ&ρί6ηΙί5α3 8&αο|ί9αϋ€•γίΗ23 (4)*ηοη- 

ηα11ί8 αάηίΐβαϋύυβ άίδϋ2λ9ΐ€ί•6!φ9^^&^ Ιΐδώβαιυβ 

1ιυία8ΐ)6&ϋ &1) ίρ^) &8(|[Ης^&(&1ι1>ιΐ8βοην6Γ8ίοαβοα, 

ρΓορ6θβίραήιιςιίβ.&(^0βί ουΙΙαιη : ΐρβαιη ςυοςυβ 

. 6ί<ί8'.ή^&ΐρΒβ5ίίβ& τϋα βχβΓοίΙαΙίοοβιη οοην6Γ8&(ίο- 

:*Αιβιη4{ϋ6 ρυΓί88ίαι&ιΐ), ηββαοη άββοίβηϋαιη ίαιρθΓ- 

' ίβοΐίοηυαι, βΐ ΓβοΙ» δάβί οδΙβηίΑΐίοηβαι αίςυβ ία 

ιηοΐβδίϋδ ρβΓίβΓβικϋδ οοπδίαηΐί&αι, ςαί1)ΐΐ8 νί(& β3α8 

πι&^8 ςααιη ααΓΟ, αιαΓβ;&πϋ8, 1&ρί(1ί1)υ8 ρΓβΙίοδίδ 

ΟΓηαΙαΓ, βςυίάβιη υΐ ϋβ αάάβΓβαι βϋςαίά, ιηίηίαΐθ 

&(1(1αοί ροΐαί : δβά ςυββ (ϋδρβΓβα ίυβΓ&αΙ, βχ ϋΐίδ /χέων, ^ϊ3 μου μ,έα-^τοσΒί τίς προπετ6^ας, ως προ 
τοΰ βίου ί^/χωμιάζοντι. Τοτί 7«Ρ άρρόίιον πέ^υκεν 
άλλ' ίπίΐΗ τισι σο^οίς και ρακαρίοις άνίράσι πο- 
νΐίσασι, καΐ τ«ν τού Μοεκαρίου «ξ αντίο ς '/ε)ίντησίως 
άναστρο^^ν τβ και ^ιαγο)')^ϊ}ν, και τήν προς θβίον 
ζ^λον κίνησιν, ού /χήν άλ)ά και τήν έν τώ ^ονηρ£ΐ 
βίω άσκησιν, καΐ ηήν χαΒκρό» πολιτβίαν, καΐ τήν 
άκραν ταπιένωσιν, και τήν τ^ς ορθοδοξίας τρανωσιν, 
κα'ί ττ&ν προς τα ίβινά τϋαρπρίοοβ, άριίήλως ^1137^3- 
σα/«'νοις, έπΙ χρυσ-ώ και μαργαρίταις και τιαίοις 
λέ&οις• προσθβίναι τούτοις ονχ ήγ^^^Ρ^^» *^^*^ 
σπορά^ΐ}ν έκ των αυτών ίιΐίγϊϊαατων συλλίξας, 
ώσπβρ τις λιβολόγος, ιις ρίαν κατασκευήν άθροΐσαι 
ποο^θυαήθιΐυ. Ό γ^Ρ άίυνατοις έπιχειρών, τούναν- ίρδίδ α&ΓΓ&ΙίοηίΙ)α3 ία υοααΐ, αΐ Ιαρίά&Γίί δΟΐβαΙ, β τίον άσχϊ?^νήν άνθέλκει τον τρόπον. Συντόρω 70^^ 
0ΟΟΐρ&β;βΟ1 βθ1]ίς;6α(1& ρΐΐΐατί : δβίβαδ ηυοά €[υί τ^Ι ίΐϊ37^ο•«ι χρησά/χβνβς, ά/χυίράν τίνα των αυτού 
ίαΐρθ83ί1)ΐ1ίαί&θί6η(1α8υ8βΐρ1(,θαΐαβαΐ&β;6α(1ίΓαϋθ- κατορβω^αάτων ύπόληψιν καταυλήσω. 

ηβαι ΙαάβοοΓθ ρβΓΥβΓίαΙ. 6οαιρβαά1θ3& ί^ίΐατ α&ΓΓ&ϋοηβ αδαβ τυάβοι (Ιααί&χαΙ ςααπιάθ,αι ΓβοΙβ ίαοΐο- 
Γαιη 6]υ8 οοπιρίθχίοηθοι οοαοίαη&τί. 

ΟΑΡϋΤ Ι. 
ΝαίαΙβΒ, €οη]ηρίηηι, νίΐα ίη ΒϋκοηΙο, 

III. Βθ&ίυδ ίδΐθ, Ρ&ΙΓ68 ΡΓ&ΐΓ63ςα6 βΙΐ&Πδδίαΐί, Γ. *0 μακάριος ούτος, ΆίΛ^οι καΐ Πατερβς, ο &1) 61ιπ8ϋαα8β ΓβΙίς;ίοαί8 8ίς;α&οα1ο αοαιβα αάβρίυδ, 
ηο1)ϋίυπι βΐ (]ίβ;αί1α(ί5υ8 βοαβρίβαοΓυπι ρ&ΓβαΙυαι, 
ϋΐίαβ ίαίΐ, ςυίςαβ €οοδ(&α(ία1 ΟορΓοα^αιί ΙβαιροΓβ 
γίΐ&αι βχ Γββ&8Β 6(1βί Γββ;υ1ί8, οοουΐΐβ (αοίθα, ίαδίί- 
1αβΙ)&α(. Ε( νβΓο βχ Ιαΐί δα» ααΐίνίΐαϋδ ρπαβίρίο 
ά6ΐ>β1>&1 ΓβίυΙ^βΓβ 1ΐ8ββ δίβΐΐα, ςυββ & Οβο ία ο&Γαβ 
πίΕαίΓεδΙαΙί πι^δίβπί βοας^Γυααι 1ι&1)ίΙυΓα αοαιβα τ^ς Χριστιανικι^ς σ^ρα7ίίος επώνυμος, εύ7ίνών γο- 
νέων και τών έν άξιώμασι περιβλέπτων γίγονε 
τε'κνον^ έν ^μεραις Κωνσταντίνου τοΰ Κοπρωνύαου, 
τ^ ύτΓοκρυ^ίω ^όξιρ ορθο^όξως πολιτευσαμε'νων. 
*Ε(ίΐι 7*Ρι ^^" '5 αύτώνς τόν τίς Θεο^ανείας επώ- 
νυμον '^ίνντοτιχώς άποστίλψαι ^ωστ^ρα* ού '^ν.ρ αν 
ήμΐν ό καθαρός ούτος μαρ7αρίτυς προΰτέθειτο, ει βΓ&Ι : α6(|α6 βαίαΐ ρυΗδβίαΐα ΙΐββΟ αΐ&Γς;&η(α Ιΐοάίβ η έν ήμεραις σκότους ^ια^ανώς οι τούτου γενντητορίς ρΓοροαβΓβΙαΓ αο1>ί3, 3ί ίο ίΐΐα ρβΓνβΓδ&Γαιη ορίαίοαυιη 
βαϋβ^ίαβ β^βαίΙΟΓββ β]α3 ρρορ&ΙααιρίβΙ&Ιβιη ίυί38βα( 
&ν6Γ8&Ιί. €υαιαα1βαιίί8ααίβ^βαί1υ8 ββδοΙ,αρυβΓΟ άί- 
γία&δ 6(]οβΙαδ Ι,ίΙΙβΓ&δΒίςαβ αά (οΐίαβ δοηρΙυΓββ ίαί- 
(ίαΐυδ βοβ^αίΐίοαβοι, αβ ρΓοί&ο& ςυί^βοι δ&ρίβαΐία 
ά6βοί6ΐ)&ΙυΓ : δβά ςαίάςαίά ία β& βδδοΙρυΙβΙιβΓηηιαοι 
6θ11ίβ;βα8, ίά ίαΐτα αιβαΐίδ βαβ ΙΙιβδ&αΓαοι &1)(1ί(Ιί( : 
ςυοά νβΓΟ ίαΙ)α1θ3απι θΓβΙ, Ιοη^^β ϋΐαά ν&1β^θ^ϋ1>βα8, 
ρΓουΙ βοαν6ηίβ5α&, άββρβχίΐ. Εο &(1ηιοάυαι ]αν6αθ 
&άΙιυββΙη6β(1αιηρυ1)6Γ(&ΙΪ3&ααοδ ίης^ΓβδδΟ, ρ&ΓβηΙββ 
β]α8ΐιίαοαά Οθ[ηίααΐΏβαιίβ:Γ&Γαα&, βΐ δοΙυδίρδβίαΙβΓ 
βορίοδ&δ ΓβαιααβίΙ άίνίΐί&β ; δυρβΓαα ίοΓδίΙ&α ίά ίΙ& 
άίδροαβαΐβ ΡΓονίάβαΙί&, αβ βΟΓυοι ααιΟΓ ο1)βχ βί 
ΑβΓβΙ ΓβοΙα αά Οβυιη Υία ρβΓΓβοΙαΓΟ. 
IV. ΡοδΙςααπι νβΓο βΕΟΓίΙββ^αβ αοαδίααΐίαυδ (2) Ο τήν εύσε'βειαν Λτζέστρί^^αν, Μονθ7ενής τοΐ7αροϋν αύ- 
τοις υπάρχων ό μακάριος, εκπαιδεύεται νι^πιόθεν 
τα Ιερά Γράμματα, Γρα^ην τε πάσαν εις άκρον 
μυυθείς, ού^ι τ^ς εξω σοφίας ^μοίρησε. Ταύτι^ς 
7θϋν το κάλλιστον έπιλεξάμενος έν νω τεθησαύρικεν, 
όσον ^ε το μυθώ^ες μακράν χαίρειν ειπών παρελο- 
7ίσατο πρεπόντως. Νε'ου ^ε κομι^^ του Μακαρίου 
υπάρχοντος, χα'ι ούπω τϋς ήβικ;9ς ^ηλικίας έπιλε- 
λΐ}μμε'νου, οί αύτοΟ γονείς προς Κύριον έξε(^)3μησαν, 
χαί μένει λοιμόν μόνος έν ύπίρβάλλοντι πλούτω ό 
ά7ΐος• τάχα τϋς Προνοίας ούτως οικονομυσάσΐ3ς, 
ίνα μή ό τών 7θνέων πόθος, πρόσκομμα τ;9ς ίτρβς 
θιόν αυτού τρίβου 7'ννήσΊΟται. 

Δ'. Κωνσταντίνου ίε τού ίυσσεβούς αίσχοώς τε- (ΟΓρβαΐ ΙϋΓρίΙβΓ 6£&ανί( &αίαΐυηΐ, ίαΐρβΓίυαΐ Ιλο λευτιίσαντος, ^ια^έχεται τήν |3ασιλείαν Λέων. ό έκ δυδββρίΐ, ια&ΙβΓαο οοβ^αοαιίαβ ΟΙΙι&ζ&Γββ (3) αρρβί- 
1&1α3 : ςιιο Γββ^αααΙβ ραΐτίοίαδ ςαίάαηι ίρδί βο^αο- 

*Λον.χ,7. 

(ί) ΙαίθΓ αΐίοδ δ ΜβΙΙιοάίϋδ ραΙη&Γβ]ι&. 

(2) « Αααο 773 βοαΐΓ& Βαΐ^αροδ ββ^Ρβδβαβ, οογ- 
ΓβρΙϋδ βδΐ &α11ΐΓ&οααι αιοΓΐ)ο, ία ΟΓϋΡα δίΙ)ίάίνίαϋυ8 
ΙΐΏΟΐίδδο θΐ Γβ1)Γί 8ϋ1ιιαάθ νβΙιβαιβαΙίδδίαια,βΙαΓάοΓβ 
ιη^ίβίδ οΐ) ίοοβαάϋ νίαι ίβ:αο&ο αΜίοΙυδ, δαΙ)άίΙο- 
Ρϋπι ΙΐϋοιβΓίδ βΓ&1)5ίΐΙο άβ1&1ϋ8 Αροαάίοροΐίαι, ίαάβ 
δβίχαιϋρίααι ρΓοΓβοΙϋ8 14 δβρ1βαι1)η8, αανβ οοα- 
806α8& αά ύ&8ΐβΙ1υιη δίτοαβτΐιιπι άβνβοΐαβ, ίαΜοβω μΐ3τρικ;βς επωνυμίας ΧΛζάρης έπικλΐ}θείς. Έν Λ 
τοις χρόνοις της αυτού ]3ασιλιίας γν τις πατρίκιος ία ηανί^ο ιηοΓίβαι οΙ)ϋΙ, γοοίίβΓαηβ αβ άίοβηβ . 
Εΐίαηανίνβαδ ί^ί αιιηςυ&ιη βχβΐία^υβοάο αάάίοΐαβ 
8υπι. » Ηββο Τΐιβορίιααβδ. 

(5) Νοα ρΓορπο, δβά β^βαΐίδ αοαιίαβ Ιβοαίβ αι&- 
ΐΓβαι ΟΙιαζ&Γαηι νοοαίααι βχίδϋηιο : ΓαίΙ βαίο), υ( 
ΤΙιβορΙιαηβδ αίΚ, « 0{ιας;ααί €11ι&ζ&Γίφ ρΓίαοίρίδ 
&1ί&, » εΐιτίδΐίααο άβία αοαιίαβ άίοΐα Ιρβαβ. ί3 νίΤΑ 8. ΤΗΕΟΡΗΑΝίδ. 44 βρ«νυί*βς «ύτώ, πάνυ βάρβαρος χαι θηριώδης τον Α ιηίηίδ ίαίΐ, 1)αΓΐ)αΓΐΐ8 οπιηίηο αίφΐβ β^Γβπβ ιηοΓΛαβ, τρόττσν, χαΐ του τ^ς ΛίρίνζΛίς σμήνους σύμψρων τβ 
χαΐ άνηλιδτΓΤβαρ • δς ίιά τήν τοιαύτΐϊν ^υσσέβιιαν 
ό^οτρβπβζος τώ |3«σιλιί χαθιχάστυν ύπ«|8χι χαι 
3?ίλος πβρΛ'ξιος. ΚαΙ </^ /ιαθών τα πιρί τί}ς ουσίας 
τβύ ραχαρίου, χβλιυσιι /Βασιλιχ^ συν§ργω χρυσά- 
ίονος, ζβι>7η*ύιι τώ θιο^ίχνκ τι&ν αυτοί θυγατίρα- 
δπιρ βέα χαΐ ^βλις τάχα γί ίιά τόν τοδ Χ|ί>ατοϋντος, 
^ββον βίξαντβς του θίογάνους, ίξτόρτυτύ τά βττιτίί- 
(ίιια τώ γαμιχώ βαλ«'/*ω. Τών οϋίν αισί«ιν τβλισθίν- 
των, εσπέρας χαταλαβούσυς, ρόνους έν οίχίσχω 
τβρττνώ τόν τβ ιυσββιί νβανίαν χαΐ τήν ιύκλια κόρυν 
βίσάγβυσιν, ώς αν αύτοις ίπιττο^ίίως ίχοι προς ήίο- 
ν^ς τρότΓον. Σιγίς ί« γ^^^Ι^^^^^* *«' πάντων ά^υ- 
ττνωσάντων, νυχτός τι |3αθιίας (ίιαχυβίίσης, στοα- 
^ιΐς ό (Μχάρίος, γτησϊ τώ χορασέω τ«^( • 1ι&ΒΓ6(ίοίςυβ α^ιηίαίβ ία&άβΐίΐαίο βοβίυβ^ &αο1οπ(α(ο 
άβίβαβοΓ : ςαΰθ βυιη ίιηρίβίαβ ΐ(& ίαιρβΓ&Ιοπ οοη- 
οίϋ&νίΐ, υΐ θ( οοανίνααι ςαοϋάί&ηυαα αά ιηβηβ&ιη, 
6( &ιιιίουιη ία οιηηί^αβ οοη3αηο1ί38ίιηυιη 1ι&1>βΓθ(. 
Ηίβ, υ1)ί ςυααΐα ββββΐ ύβαΐί ]αγ6ηί8 οριι1βαϋ& άίάί- 
οϋ, βΐί&ιη βυ&ιη Τβορίιαηί ]ααχίΙ« ίιηρβΓ&Ιοπΰθ 
]α88ΐοαί8 (βΓΓΟΓβ α8α8 αά β&8 ααρ1ί&8 οοηοΐΐί&ηά&β, 
ςαϋ)α8 ρπο ιιΐΓία8ςαθ (Ιί^αϋαΙβ ίη8(ΓαοΙα8 θ8( 11ι&1&- 
ιηα8 £^6ηί&1ί3« Ώιβορίι&ηβ ββ^Γο ςαΐάβαι αίςαβ Γβία- 
β(&η(βΓ, 6χ Βΐ6(α Ι&ζηβη ροΐ6αΙίοΗ8, βα α( ΕβΓβαΙ 
ρβΓίηίΙΙβαΙβ. Εγ^^ο ηαρΙί&Γαιη 8θ1βοιαϋ8 ηΐβ αα8ρί- 
οαίοςαβ 06ΐβ1)Γ&ϋ8, ουπχ νββρβΓ ίαοαΙ)αί886(, ρίβη- 
1188101 αιη ]ανβη6ΐη αίςαβ ίΙ1υ8&η88ίιη&αι γίΓ^ίαβιη 
8θ1θ8 ίαάαβιιηΐ ίη οοηοΐ&νβ, αά άβ1ί6ί&8 γοίαρία- 
Β Ιβαιςαβ βο ςαο άθθβ5α(, &ρραΓ&Ιυ ίηβίΓαοΙααι. 1151 άυιη οαια68 8οροΓ&11α8 βΐηοχ ρΓοΓααάα ΙαΙβ άί£Γα8& ΙβηβΙ,ρβΓ ίΠα βοη8ί1η8 8αί8 ορροΓΐαα& 8ί1βιι1ία αά 
ρυβΙΙ&ΐΏ 6οηνοΓ8α8 αάοΐββοβηβ. βαιη β8ΐ ίη Ιιυηο ωοάαιη Εΐ1οοϋ1υ8 : Ε'. Ό |χβν παρών |3ίος, ω γύναι, βροιχύς, ώς 
πάσιν ιυ(^ΐ7Λον, χαι άίυλία του μέλλοντος πλββν χβ- 
χρατν/χένος, χαι χρίσις ά^έχαοτος τους βν τώ(Γι τώ 
βίύ» ^ια^βξβται (υβυνοϋντας. Τοι^αρουν χαΐ ό γά- 
^ος ουχ απόβλητος παρκ θ(ώ * άλλ' αί ψροντί^κς τοΰ 
|3ίου, άλλβιοΰσαι τόν Ινθβον "λογισρ^ον, ουχ βώσι χα- 
βαρώς άντο^θαλ|ϋΐίίν προς τά αΛλοντα. Ίσ^χίν ίϊ 
χαΐ τόν έν ΕύοεγγίΧίοίς Αάζαρον, ίιά στβνοχωρίας 
τ^ς βνθίνίβ του ^Α,^ρααμ τους κόλπους χ)ΐ3ρωσα- 
^ινον, χαΐ τόν έν γβένν;^ ^ϊλογιζόριινον πλούσιον, 
ραη^ί τί}ς προς αυτόν τοΰ Λαζάρου ά^ίξίως άξιούαι- 
νον, χαι σταγόνος ύδατος ίσηρτομίνον, χαΐ τό, 
α Άπβλα^βς τα ^αγαθά σου έν τί^ ζω^ σου, ο έ^^^' 
λού|χβνον. ΚαΙ ό Μακαριστός ύπόσ;ζβσιν αβαθών ου V. ΡΓ{Β86α8 ςαίάθΐη τίΐα^ βοα]υχ β1ι&η88ίιη&, 
1)Γονί8 β8(, αΐ αοΐυαι οαιηί1)α8, οΐ ιη&β^η& ρΙβΓαιη- 
ςοθ ίϋΐαπ ίαοβΓίίΙαάΙαβ ΙβαβΙαΓ,* 3α(1ίοΊαιη &υ(6ηι 
86νβΓααι ιηααβί β08 ςυί ία Ιι&β νίΐα 1)οηί8 βΐ νοία- 
ρ(αΙίΙ)υ8 &£[1ααη(. Ιάβο, ςυ&οΐγί8βοη3αβ;ίί α8α8 ιηί- 
ηΐαΐθ ΓβίίβίαΙαΓ & Οβο, ίρ88Β Ιαιηβα, ςαββ βαιη οο- 
ιηίΙ&ηΙϋΓ 88βοα1ί οαΓ8β, ρΐβαααι άίγίαο8ρίΓίΙαιηβη- 
Ιβιη βγ&ου&ηΐ &11βα&η1ςαβ, ηβο βίηααΐ ραΓί8 οβα1ί8 
{αίαβή (α1αΓ&. Νογίαιαβ Ι<&ζ&Γυιη ία Εγααβ^6ΐίί8 ρβρ 
β&8, ςα&8 Ιιίο ΙοΙβΓ&γίΙ ηιί8θΓί&8, ία Α5Γ&1ιβΒ βίαυαι 
ία!98θ άβΐ&ΐααι ; βΐ ία β^β1ΐθαα& &Γ(1βαΙθαι άίγίΐβαχ 
αβ Ιιοβ ςαίάθοι οΙ)ΙίαθΓβ ροΙαί38β, αΐ &ά 8β άίηιίΙΙο- 
ΓθΙυΓ, 1.&ζ&Γα8 : βαί, οααι βΐίααι αςαββ β;αΙ(& ηββ;&• 
ΓβΙαΓ, ϋΐαά ίααβ8ΐααι ία8οααίΙ : « Κ6ββρί8ΐί1)οααία τοις ίν πλούτω χο^ώσιν ύπισχνβίται, άλλα τοις κλαύ- ^ γίΐα Ιαα "*. » Νβςαβ ΥβΡΟ βχ ΘΥ&ας;β1ίθί8 1)β&1ί1α(1ί- σασί νϋν βτι βχβί η/ίίάσουσν», τοις πτωχοΐς τώ ττνβύ 
^ατι, τοις ^β^ιβαγμίνοις ^ιά ^ιχαιοσυνιον, τοΓς δνβι- 
^ιζθ|Α<νοις ^ιά Χριστόν καΐ άπαξ απλώς, στβνή καΐ 
τ<θλιμ|Χ(νυ ;σ όίός ή άπά7ουσα βις τ^ν ζωήν, πλα- 
τβία Λ χαι βυρύχωρος ή άπάγουσα ιίς τήν άπώλβιαν. 
Ουχ βστιν ουν άνβυ θλέψιως ύπ(ξ(λθ(ϊν ή|χας * βί 
|χ<ν γάρ βν τώ^β τώ |3ί« χαρ^ονιχώς ^ιβξο/χβν, θλί 
ψις βν τώ ^έλλοντι ^ια^ζξβται ήαάς. Άλλ' βι |3ού• 
λβι, 7^^^ ριικρόν τ^^ ^ύσβι κοινωνιίσαντβς ^ιά τήν 
του σου πατρός αυθά^βιαν, άπάροα/αν εαυτούς τί9ς 
βορβορώδους ταΰτυς χαι συρ^βτί^ζ ^ιαγωγ^ς, και 
τόν μονήριι |3ίον χατασπασώ^βθα, όπως αιωνίου 
βυρΜΐρ^σω|χβν άπολαυσβως. αί5α8 υΐΐα οοαϋαβί ϋοαοΓααχ ρΓθπιί38ίοα6αι άΐγίΐί- 
1>α8 ίαοίαπι; ββά ί1θαΙί1)α8 ηααο, ςαία ί8ΐίο Γί(ί6ΐ)αα1, 
αυΐ ρ&αρθΓίΙ)ϋ8 8ρίΓίΙα, ααΐ ρβΓ86οαΙΙοαβηι 8α8ΐί- 
ηθαΙί1)α8 ρΓορΙβΓ 3α3ΐί1ί&αι, γβΐ οοαίαοιβϋα ρΓορΙθΓ 
ΟΙιπδΙααι &£Γ6β(ί8. ΑΙςαβ αΐ ααο 860ΐβ1 γβΓΐ)ο &58θΙ- 
γ&αι : » Αηβ;αδΐα ροΓία βΐ ανοΙα οδΐ γία, ςυββιΙαοΚ 
αά γϋααι : Ι&ΐα υθγο θΙ 8ρ&ϋθ8& ςαββ άαοίΐ αά ρβΓ- 
(ΙίΙίοαβαι ', » αάβο αΐ Ιαιροδ8ίΙ)ίΙβ οαιαίαο 8ίΙ αοΜβ 
(Γί5α1&(ίοαβαι βΥαάβΓβ. δί ααωςαβ ία Ιιαο γίΐα ]α- 
οααάβ γίχ6Γίαια8, ία ίαΙυΓ& αθ8 ΐΓί1)α1α(ίο βχοίρίβΐ. 
ΟααρΓορΙβΓ, 8ί ρΐαββΐ, βΙι&Γίδβίαια, οοΓροΓί5α8 αά 
ηΐ0(1ίβααι 1βαιρα8 οοο]ααβ1ί ρΓορΙβΓ ραΙΠ3 Ιυί ία80- 
ΙβαΙβαι ίβΓΟοίααι, 8α1)άαοβηια8 αοβ ίρ808 8&1β1)Γ038? Ιιαίβ αίςαβ ίαςαίααΐ» βοαΥβΓ8ΐοαί, Υΐΐ&ηιςυθ ηιοααβίίο&ιη &αιρ1βο&6ηιυΓ, ιιΐ ββΙθΓαα Γβςαίβ ρβΓίΓαα- 
ιηαΓ. Γ^. Τί ούν βυσίβΐίς γύναιον ; ουχ άνένβυσβ προς Ο 
ταΰτα ; ουχ βιπβ τά \ΐί^ καθήκοντα * Τί τό κάλλος τ^ς 
έ^ί^ς νβότητος ΐ9ριο(υρωσας ; τέ |χου τήν τύχιιν άπβ- 
χλιισας ; τέ τήν Ιριήν χαράν βις θρι^νον ^βτι^λλαξας ; 
Ει ούτως ^ρβτ/σω τά κατά σαυτόν, ουκ βι /^όνος βν 
βυγβνέσι νβώτβρος * β^βι γουν σβ, πρό τοΰ γά/χου 
άπα^ορβΰσαι, καΐ ^4 ^αραναί ριου τό βπανθοΰ^ 
κάλλος. Ου^βν τοιούτον " αλλά τί ; 'ίίσπβρ τις αγαθή 
7^9 τόν σπόρον ^βξα^η πολύχονν |3λαστάνβι τόν VI. Οαίά αά Ιιβββ ρία οχαΙίβΓ ? αααι ΓβααίΙ ? αυαι 
&1ίςαίά ρΓβΙβΓ άβοοΓβαι Ιοβαΐα : ΟαΓ 8ρ8βΐ6αι ]υ-* 
γβαΐυΐίδ ωβ6β οϋββαΓ&β, άίχίΐ ; αιβςαβ 8ρβΓ&(&ίθ1ί- 
οίΐαΐθ θχοΐαάβαδ, ^ααάίααι αιβυαι ία ΙαοιβαΙα οοα-- 
γβΓίίβ ? §« Ια Ιι&β. ςαβθ άίο(& 6δΙ, ταΐίοαβ βαΐαΐί Ιοί 
οοαδαΙβΓθ άβθΓ6ΥθΓ&8, αοα Ια 8θ1α8 ίαΐβρ ηοϋίΐβδ 
&άο1θ3θθα8 68 : οροΓ (θ5&1 &ΐ%ο, ααίοςα&αι οοα] α§;ίαοι 
ίαΐΓβΙαΓ, ΓβαααΙί&Γβ δροοδίοαί, ηβο ηιβααι Γβοβηβ 
6β1θΓβ3β6αΙβαι ραΐοΐιήΐαάίαβοι, γοΐαΐ ηιαρώά&Φ * Ι.υβ• XVI) 25. * Μ&ΙΙΙι. υπ, ϋ. 45 ΜΕΝ81δ ΜΑΒΤΙϋδ. 16 ΓβάάβΡβ. Νίΐιίΐ Ιιοραιη ίΠα : ββά, ςϋβηΐΛίΙιηοάαιη Α χα^πόν. ούτω .χ«1 τό σίρόν^τύναιον τί} χαλ^ παρ 
1)οηα 16ΓΓ& 8υ8βίρίβη8 8βιιΐθη, ιηαΐΐυιη ίΓΟβΙαιη ρΓθί6Ρ(, ίΐ& Υ6ηβΓ&1)ί1ί8 ίβοιίηα, β^Γος^ία 8ροη8ί, 
&ά1ιθΓ(αΙίοηβ Γθ1)θΓ&(α, αίαοπίβρ αηηυίΐ, αίςαβ 
Γββροηάβαδ : Ηααά βςαίάβιη (ϋνίη&Γαιη, ίαςαίΐ, 
ίβ^α&τα βυπι ρΓθΐΏί88ίοαυιη, 8υ&νί88ίιιΐθ 3ροαδ6; 
βίβηίιη ιηαηίίββίθ ίη Εν&αβ;6ΐϋ8 οΐ&ιηαί δαΙναΙΟΓ 
ηοβΙβΓ : « Οαί ηοη Γβΐίηςυίΐ ραΐτβοι βΐ ιηαΐΓβιη βΐ 

αΧΟΓΘΐη βΐ &Ιίθ8 βΐ ίΓ&&Γβ8 6ΐ 80Γ0Γ68 βΐ (1θΙΏ08 βΐ 

&^08, 6ΐ ίοΙΙΚ ΟΓοοβοα 8α&ιη 6ΐ δβςαίΙυΓ ιηβ, ηοη 
Οδΐ ιηβ (ϋβ;αα3 *. ^αο1 ί£;ϋυΓ ραΓΟβ, 81 ρΐαοβΐ, αίςαβ 
ίηβοίη^ίααΐοβ ηθ8 δίδΐ&ιηαβ οοβίβδίί δροοδο, βΐι&ιη 
θζΙθΗΙ'υιηΙιοπαίηβιηηοδίΓυηι Ιιηιη&βυΐθίαιη οοηδβΓ* 
γ&ηΐθδ. Οαίά ηο1)ίβ ρΓονβοίβΙ βαιοίαπιβπΐί, δί ορυβ 
68( υ( αοδ, ςυααινίδ αά 1)Γβν6 Ιβιηρυδ αιυΐυο, βίβυΐ 
ίη(]αΐ8, ίΓααιηυτ αιηρίβχα ? Ουίβ βηίιη ίυΐυηιιη Β ^^^ «' ."'«» «Ρ^«^ "'ϊ* μ'ριχτίι ης έχχοτηί • βι ^ϊ αινβσβι το^ /ΐΛαχαρος στο/χωθεϊσα, ασ/χένως κατβ- 
νιυσ£ χαέ ^σιν • Ονχ ά|χύητός βΐρβ, '/Ιυχύτατε 
άνβρ, τών θι(ων παραγ'/ί^μάτων ' χαΐ γαρ έν Εύοργ- 
Τ^βλίοις ό ΙωΗίρ ή/χών άρι^ήλως βοά' α Ει τις ού χα- 
ταλβέψβι πατέρα, χαϊ μητέρα χαΐ γυναίχα, χαΐ 
τ(χνα, χαι ά^ί\ψούς^ χαϊ ά^βλγάς, χαΐ οίχίας, χαϊ 
αγρούς^ χαϊΛρτ^ τον σταυρόν αύτοϋ, χαι άχοΐούθιήσα 
ριοι, ούχ (ΟΤΙ ^ου άξιος. » Ονχοΰν, (ί |3ούλει, χαθαρονς 
χαΐ άσττΑους εαυτού; τταραστήσωαεν τώ ούρανίω 
νυιιγίω Χριστώ, άαώ/χΐ}τον χαΐ άκΐ]λέ(^ωτον τον εξω 
ημών άνθρωπον ^ιατι^ρήσαντβς. Τί γαρ οψύος^ βι 
προς μιχρον, ώς ΐψηζ, συνΟθωμεν ; Τ^ς 9ε χαι 6 
(γγυυτής ΟΤΙ ού τεχνώσομίν (ν τώ μ^^^ρώ τούτω, 
χαΐ ίνα μη γένηταί ημϊν <ΐς πρόσχομμα το τεχ^θέν ; 8ροαά6ΐ)ί(, ςαοά ία ίΐΐο 6ζίβ:αο ΙβιηροΓβ δθΙ)θΐ6ΐη 
ί&οΐαή ηοη δίιηαδ, ςαββ η&1& ηο5ίδ ίιηρβάΐαιβπίο 
8ίΙ?6(ςυί(ΐ6ΐη8ίιη&8ου1α ίυβπ^ ρ&Γβ ίΐΐί ίαουΚαΙυιη 
βΐ α£ΓβοΙαδ Γβδβοααάα βπΐ : βί &α1βαι ιηυ1ί6ΐ)ηδ, βα 
β;6ΐηίαυιη αιαίαιη ; οροΓίβΙ)!! ηααΐφΐβ βΐ ίάοηβαιη 
ιηαΐηαιοηίο βζδρβοΙαΓβ βΒίαΙβίΏιβΙ Γβΐίςυααα βί δοΐ- Θ9ί\υ, διπλούν το χαχόν * χρεία γαρ άναριΓναι χαι 
χρόνονς γάμου χαϊ λοιττ^ς ττρονοέας. Και τό Γ^ς ζωίς 
τέλος, ώς εγης^ έη* ά^ηλω, χαι αί του |3ίον παγίδες 
κναρίΒμητοι, Αανθανόντως ούν (ν ά^νβία |3ιω9αντων 
ημών, ευ οΐία χαι τήν ημών εγεσιν τον θ(όν οιχο- 
νο|Α^!σαι. ΙίοίΙυάίηβαι ίιηρθαάθΓθ. ΑΙςαί γίΙ«6ηΐδ^ η& ίρββηιβΐ ριιαίο αηΐβ (ϋββ1>&δ^ ίηββΓίαδ βδΐ, βΐ νίΙβΒ 1ιυ]υδ ία- 
ηαιηβΓβώίΙβδ Ιαςυβί.Ουοά δίο&δϋΙ&Ιβαι οΐ&η} βοίβηΐββτίχβππιυδ, ββΗα δυπι, άβδίάβηυιη ηοδίρυαι&ά ορ(α 
Ιυιη βηβιη ρβΓάυοβηάααι α Οβο. ΥΠ. 01)δ1υρυ1(&(1 Ιαιη ς^βαβΓΟ^αιη ρυβίΐββ ιηβηΐθΐη 

1>6αΙί8δίιηαδ ]αγβηί8, ^αι^Οδ6^[υ6^6δροη(^6^δ:^αο^1 

υϋΐβ ίαθΓΪΙ, ΙηςαίΙ, πιαηίίβδίαϊ)!! ηο5ί8 Οβυβ. Ερ^ο 

(οίααι ββ;6Ρ6 ίη ρρβοίϋϋδ ηοοίβο), Οβυηι ίαγοβ&ηΐβδ 

υΐ 8ΐ5ί βαηι ίη ρβηι βοηδυΐβρβ αίςαβ ρροδρίοβρβ άί• 

^η&Ρ6&αρ. είρο& &αΡ0Ρααι Υβρο οοαίίς^ίΐ, ηΐ ο1)(1ορ- 

ιηίδοβΡβηΙ αηιΙ)ο βΐ ααυηι ίάβαιςυβ βο Ιβαιροτβδοαι- 

ηίαοι γίάθΡβαΙ. ΥίάβραηΙ αυίβηι ςαβοκί&ιη βχίπιίο 

ίϋΐ^βηΐβαι (ΙββοΡθ, ςυί ρ1&οί(1& αά βοδ γοοβ αίβηβ : 

Οοοιίηιΐδ, ίηςαίίρροροδϋαηι &ηίπ)ί γβδίρί δπδβί 

ρίβηδ, ηιίδίΙ οιβ^υΐ δίβ:η&Ρ6ΐιι ΥΟδ αάΐιοο υΐ 1η1αο(θδ 

γο8ίηΙβ9Ρθ8ςυ6δίΙ)ίο£Γ6ΡΡ6ΐίδ.Ε(β()ηϋηυο ρβρ ΙοΙυηι 

οορρυδ 608 οοηβί^ηαηδβχοοαίίδ βγ&ηυίΐ ίηΐυβηΐίυπα : 

(ΐαί βααι βνί^ίΐαδδβηΐ, βΐ ςιιββ νίάβραηΐ δί1)ί ίηνίοβηι 

&1>8ςυ6 αΐΐα άίνβΡδϋ&Ιβη&ΡΓ&βδβηΙ ; άδΐΙ& Οβο ^Ιορία, 

ςαί (&ΙΏ ί&οί1βίηγβηΙΙαρςα»Ρβη111)αδ δβ, (Ιβ οθβίβρο 

βρβοίβ ςαίάβηι υΐ οοη]υ^β8, Ρβαρδβ υ( ς;βριιιαηί ίπίβρ 

8686 γίζβρβ. Ο Ρ6ηι ηιίραοι 1 Νονί& Οοαιίαυδ ςυί 

8υη( 6]υ8 ', 6ΐ ςυοηίαηι βοΐαοι Οβααι θχςαίδίβ- Ζ'. 'Εχ7Γ>α7ΐΙς ίΐ ό ριαχαριος ιττι τί} της χόρης 
^εξιωτάττ^ γνώμτ^, χαριέντως προς αύτΊίν είπε* Κύ- 
ριος ημϊν (^ηλώσιι το συμψέρον. Δι* όλης ^ε της νυ~ 
χτός προσενξαρβνοι, χαι τόν θεόν επί τώ συμγέροντί 
^ προνοητήν χαι χηίεμόνα έπιχαλεσά/χενοι, περί αΰ- 
γας τ^ς ημέρας συνέβη αψυττνωσαι αμγοτέρους, χαϊ 
ίν χαι τό αυτό οναρ θβωρι^σαι * όρώσι '^άρ τίνα 
ώραέοας ΐξαστράπτοντα, προς αυτούς πραεία τ^ 
ψων^ λέ7οντα * Κύριος ό θεός τήν υμών προαίοεσιν 
αποίεζάμενος, απέστει\έ με σγραγϊσαι ύμας του 
αχεραίους χαϊ αμωμτΙ^τους αύτώ παραοτί^ναι. Και 
χατασ^ραγέσας αυτούς ^ι* όλου του σώρατος, ά^οη^• 
τος εγένετο. Ά^υττνισβιντων Λ αυτών, 'χαΐ τα τ:5ς 
οπτασίας άπαραλλάχτως άλλήλοις ίιηγησαμένων, 
χαϊ τον Θεόν ^οξασάντων τόν εύρισχόμενον ραίίως 
τοις ζητοΰσιν αυτόν, τό λοιπόν ίο^γον, σχήματι αεν 
ώς σύζυ70ΐ, πράγματι ίέ ώς ά(ίελ^ο£. *Π του θ«ύ- 
ριατος ! "Εγνω Κύριος τους αυτού • <ΐ μόνον εξεζήτη- 
σαν τόν θεόν, ευθύς έπέχουρος αύτοΐς χαι βοηθός ρυηί, οοηΐίηαο &ιιχί1ί8ΐθΡ αίςυβ &(1]υ(0Ρ ρρο ά6βί- Ο προς τι^ν εγεσιν εΰρέ$η, ΤΙ τούτο τού χατά τους άβρίο ίρδίδ ίηγβηίαδ 6δ&. Ουίά Ιιοο ίηίβρίαβ 60 ηί- 
ραβυίοι ςυοά οίΡβα ΐΡ6δ ρυβΡΟδ ίη ίορηη&οβ β:θδ&αη} 
&(1α]ίρ&ηιαρ*? Ιδϋο αη^εΐαδ υρβηίβηι £[&αιΐΏ&ΐΏίς;ηίδ 
ίη νβηίααι Γορίδ Ωαη(6ηι οοηιηιαί&ηδ ίΐΐφδοδ δβρ- 
γ&νί( ίΠοδίΙιίο δίαιί1ίΐ6Ρ αης^βίαδ οοηοϋυαι ίβ^αβυπι- 
φΐ6 γοίυρίΑΐΊδ αράορβαι ίη ΡΟΡβηι βοηϋηβηϋββ- 
'ΐρ&ηδ ίορπι&ηδ, δροηδΟδ ουδίοάίγίΐ ίηηοχίοδ, αίςυβ 
ί^ηβπ) βυιη ίβαο άοβυίΐ βίίρα άαηιηυηι θ(ίη]\ιηζβτβ, 
VIII. Νυηβ ςυοηίαηι οοοοηγβΡδ&Ιίοηβηι βαηβϋ & 
α&ΙίνίΙ&ΐ6 αά πιαίρίηιοηίυηι αδςαβ &1>υη(ΐ6 άβ6ΐαρ&• 
γιηιυβ, &^(6, Οΐιρίδίο άίΐβοΐί, βΐ βχ 6βΓΐ&πιίηίΙ)υ8 
6^α8 8ρ66ίπΐ6η άβπιααι αΐίςυοά &α(]ί1αί Υββίρο &ά τρεις παι^ας θαύ|χατος άτι/ιότερον ; Έχει αεν γαρ 
άγγελος τήν συρι^λέγουσαν αΰραν του ττυρός εις 
τηεΰμα δρόσου ίιασυρίζον |χιταβαλών, αβλαβείς τους 
παΐ(Γας διέσωσε • χάνταύθα ποΟιιν άγγελος την 
όξύρροπον χαΐ ^λογώίυ τι^ς η^ονΐίς άχ^ήν εις σω- 
φροσύνης ίρόσον μεταρρυθμίσας, άσινεΐς τους νε'ους 
^ιετηρησε, χαΐ ττυρί χόρτο ν άβλαβώς συνίυα?ειν 
επετηίευσεν. 

Η'. ΈπεΙ τοίνυν τήν έχ γεννι^σεως τού μαχαρίου 
μέχρι συζυγίας άναστρο^ι&ν άποχρώντως έ(ίηλώσα- 
μεν, γέρε ίή λοιπόν χαϊ τών αυτού αγωνισμάτων 
μεριχην τίνα χατηχησω/χΓ; ερι^ασιν ταΣς ύμετέραις ♦ Ιϋο, χιτ, 26. 5 Νϋπι XVI, 5. • Οαη. πι, 50. 17 νίΤΑ 8. ΤΗΕ0ΡΗΑΝΙ8. 18 «χοΛίς, ^ιλβχ/)ΐβΓτβι. Τούτων ούτω Οίίψ νιύσβι οι- Α βοιηιηυηβιη αάιηονβ&αιαβίαβίταβίίοηβιη. Ηίβί^ίΙατ χονομιοθίντων, χατά μιχρόν τοις πινο^οις τον 
ίτλβυτον σχορττίζοντις ιν ύττοχβχρυ/χΐϋκ'ν)} νττολ^όψβκ, 
/ΐλάλλον Λ ίι' αυτών έαυτοΐς θυσαυρίζβντις, λαθβΐν 
βίς τΛος τον τ^ς κόρης βύχ ίσχυσαν τηκτιρβ, ίιινόν 
τι οντά, χαΐ απτο^ϋ, χαΐ άπάν^ρωττον, χμ λίαν 
άνβλβιζ^ονα. Γνούς γαρ τ;6ν χαλλέστην των νέων 
ίμηορίαν ό ταλαίπωρος, χαΐ άττοτυχίκν ^^ιαλλον το 
γνωσθίτν η ιϋσέβιιαν ήγυσά/Λίνος, βισχλθων ιν τοις 
|3ασιλ<ίοις προσανατίΟιται τω |3ασ(λ(( τοιαύτα ψ^^ 
σας • Δυστυχώ, |3ασιλβύ, ΙττΙ τω άττραγιχονι γα^ι^ρώ 
/χου * σχορπίσας γο^Ρ χαχι^χ^ίχως τον ι^ιον πλοϋτον, 
ούΛ των τ^ξΙς ψ^ς βυγατρός Ι^ιίσατο πρ9ΐτ/ρΜτων • 
^^η γαρ χαι αυτών τό πλβΐστον /ϋίβρος :η^άνισι, χαΐ 
ού^ι τέχνου ή βλιβινή |ϋΐου θυγβίτηρ άξιοϋτκι γονϋς άίνίηο ηα(υ αά βυιη ιηοάυχη οοοΒίίΙυΙίβ, οαιη ιιι&• 
β;οθ3 1)Γ6νί 11ΐ68&υΓ08 ρ&υρβη5υ9 Ι&ΙβηΙβΓ ά1νί(ϋ8- 
86η(, &α& ροΐίαβ ίρ8ί8 8ί1)ί ρβΓ βοραιη ιηαηυβ βοη• 
(ϋάί836α(,1&&βΓ6 (ϋαίία8 ραβΐΐβΒ ραΐτβηι ηοη ροίαοΓΟ, 
ΒβνθΓυαι αΐίςαβ, ίιηαιίΐβιιι, ίηΐιαιη&αυιη, &1(ΐα6 &1> 
οιηηί <κ)ΐηιηΐ86Γ&Ιίοαί8 Αϋβαααι &β'ββ&α. €ο^θ866ΐΐ8 
6Γβ;ο ίαίβϋχ βαιη, ςυ&αι ηονί ηυρίί ορ(ίηι&ιη ία8(ί- 
ΙαβΓ&αΙ, πίθΓβααάί νί&ιη« 6( ςαοά οο^ονβΓ&Ι ηοη 
ρίβίαΐί ίωραΐοηβ, ββάίαίβΙίοίΐΑΐί ιη&ζίαιοθ, ίηρα1&- 
ϋαιη &ά ίιηρβΓ&ΙΟΓθαι ρΓ0β;Γθ88α8, ίΐα Γ&&αΓ : Ο ιηο 
0&1&ιιιί(08ααι, ϊαιρβΓ&ΙοΓ, ρΓορΙβρ ^βαοη ιηβί ίη• 
βΓΐίαιη 1 ορθ8 βηίιη 8α&8 ρβ38ίιηί8 άίΐ&ρίά&αβ ιηο- 
άΪΒ, ηο &1ίθβ ςαίάβαι ιη» 8υ1>8ΐαη(ί& &1)8(ίαυίΙ, 6( 
6]α3 ιη&χίιιι&ιη 3αηι ρ&Γ(βαι (ϋ8ρθΓ<ϋ(ϋΙ : 86(1 ηβςαβ οΐμΛΐ Λ ίιά τό χατά ττάντα ταλαίττωρον χα* απράγ- β ΐίΙ)βΓΟΓαιΐΐ βΧ βΟ ρΓΟΟΓβ&Ιίοαο ίηίοΙΙχ £ϋίΕ ΙΧ10& άί- 

^ηα ίανβαίΙαΓ ; ίάβοςυβ ρβΓ 0Εηιιί& ιηίββΓαιη βαιη 
&(ςυ6 ίβ^ααναιη ββαββο, ςαβιη οιηίαβ ρΐ&αβ ίοί&αβίο 
οο^αονίΐ. 8βά 81 ιη&]β8(&8 (αα &ηηιΐΑ(, αϊ 8βη60ΐυ8 
ΐΏβα &1) 6]α8αιοάί ραυίυίαιη ΡββρίΓοΙ β1 ΓβΙβΥβΙιΐΓ 
ίαβΓΐί&, ρΓΟουΙ βυαι ]α5β1)ί8 αιηααά&Γί, ρυ1)1ίω8 &ϋ- 
ουΙ)ί ηθ90ΐϋ8 ταβαΙυΓαιη, αβ άβιοαιη ρβαί(α8 βρσ- 
ΠαΙίβ βϋοΐα ιη6& &ηηαηιβΓ6(αΓ. Εςαίάβιη ηηάβ 
6άοο(α8 8ίΙ ία8&α&α) ίΐΐααι νίνοηάί αοπη&ιη, ίηΐβΐϋ- 
β;βΓβ ηβςυβο, ςαί ίαβίατ ΰβαβίΒ 8ΐ&1αβΒ ίιηηιοϋίΐίβ 
ρβΓίη&ηβΙ αά ά68ί(1βη& νοΙαρίΑΐυηι ; ςυοιίςιιβ θΐί&ιη 
ιηοΐ68(ία8 Αοοΐάίΐ, γοΐαΐ α3υνβηί( 80θρβ, ςαίάςαίά 
&1)θ5νίο ςαονί8ία6ΓίΙρθ8ΐα1&1υ8ί&6ί11ίιηβ ρΓφ1>6α8, 
αΐ πιβηΐθ ο&ρΐί ίαοθΓβ 88θρθ 8θΐ6ηΙ, 8αί8 ςαοΐίάίβ 
ρπν&ΙαΓ ορί1)α3, ίη θο8 ιηαχίιηθ 1ί5βΓ&ϋ8, ηυί ρ&α- ^ονα Ιϊναι, Ον χαχώς ιγνώρισιν. Άλλ' ιι χιλιυιι, 
^ησί, το χράτος σου, ριιχρόν άνανιΰσαι έχ τϋΐς τοι- 
αύτης ραθυμίας τό ζμόν τ^ρας, τούτον βχ^ηριοσέοις 
αττασχολβίσθαι προίγ^ασι ττόρρω που χλλιύσοις στα- 
λ;3ναι, μτόπω ιΐς τέλος τοις λίαν έστιρη/χένοις χατα- 
ρι$μιήσι^ μου το Βυγάτρίον, Πόθιν γαρ ^ίίαχθύς τι^ν 
άπονινοη/χένην ταύτην έριπορίαν ούχ έπίστα/χαι * 
ώσπβρ τις ανάριας χαλκούς ακίνητος ριένβι προς 
Ιγισιν τών τβρπνών, χαΐ τό ^ή χαλιπώτιρον, όια 
συριβαίνιι πο)λ0ίχις τοις έξβστηκόσι τον νουν, προς 
ο τι αν αιτηθ^ τό υπάρχον αύτω ραστα παράσχων 
άποστιρεΐται όση^λέραι τί3ς οίχιίας βύπορίας, μά- 
λιστα τοις ψιυ^ώς πινίοιν προσποιου^χένοις. "Π^η ίϊ 
καί τών χίράμων αυτού ουκ άνθέξιται, (ί ριή θάττον πενία πβριστιχΟβις, ικανός γένηται προς τήν τών ^ ρβπβοί βίιΐΐαΐ&αΐ. ΡΓοίθβίοαβ &9ΐία0ΓαΐΧ1(|αίάβΐΧΙ βί οικείων πραγαατων ιπικρατιιαν θ* ΚαΙ ^ή θάττον κληθέντος τού /χαχαρίου προς 
του βασιλέως, στέλλεται παρ* αυτού επΙ τα μέρη 
Κυζίκου προς δημοσίων τινών πραγμάτων ^ιοίκησιν * 
ην γκρ χαι βασιλικού αξιώματος, ου τών εν τε'λει, 
άλλ' υπηρέτης τών |3ασιλικών κεκοσμη μένων ίππων, 
ους ^4 στράτωρας κάλεΐν η τάξις είθισται. Τούτου 
Λ τού προστάγματος τω μχΛαρίω ίοθέντος, κβιι 
χαράς αύτώ ου τί}ς τυχούσης περιχυθεί ση ς, ως ετέ- 
ρας ά^ορμ^ς αύτώ τίΙΙς εκ τού κόσμου άναχωρ^^σεως 
βεόθεν οικονομηθεί ση ς, τα προς τήν όίόν συντόμως 
ηύτρέπιστο έπιτηίεια • και πρό^ασιν μαλακίας προσ- 
ποιησάμενος, τους μεν αύτώ ύττηρετησοντας ίιά βοριά 8θρρθΐ6(, ηί8ί ςυααΙοβίαΒ &1) β& ςα& βίο^ίΙαΓ 
ίηορί& ίαοΐυβ ρΓαάβηΙίοΓ, ίάοιιβα8 &&( Γ6ΐ>υ8 8αί8 
ΓβΙίαβικΙίδ. 

IX. Ετζο &βοβΓ8ί(α3 βοαίίααο &ά ίαιρβΓ&ΙοΓβαι 
1)θαΙυ3, &5ΐ6^ΕΐαΓ &5 βο ία ρ&Γΐ68 ΟγζίοβηΒίΒ, ρα51ί- 
οοΓϋοι ςαοΓααιάααι α6β:οϋθΓααι §^&1ί& : θγ&Ι βαίηι 
τβζΪΒΒ άί^ηϋ&ϋ3 ία &α1&, αοη Ιααιβη βΟΓααι, ςαί 
ρΗηβίρθοιΙοβααι &ρυάβϋαιο1)ϋα6ΐ)&αΙ, ββά οιίαίδΙβΓ 
6ςαοΓυαΐΓ6£^θΓαηιβ1β9&α(ίθΓααι (3*) ίηΙβΓ β08, ςαο8 
8ΐΓ&(0Γβ8 (4) οοηβαβνίΐ ΟΓάο (ΰ) αοπιία&Γβ. Οαοά 
βυαι ϋΐθ αι&αά&ΐααι &βθθρί886ΐ, ΙβΒίίΙίαςαβ βχ βο 
683βΙ ηοα νυΐ^απ ρθΓίυ3α3, Ι&αςαασι βαί ηονα άί- 
νίαίΙυ8θ£ΓβΓΓ6ΐαΓ οοβαβίο αιαα(ϋ ρβαί1α8 άβΒβΓβηάί : 
ςαίάςυίά αάϋβΓ αβββ88&Γίαιη βηι(ςα&ηι1)Γβνί88ίαλβ 
αρραΓ&γίΙ, 8ίηιυΙ&Ιοςαβ ίηβΓοιίΙ&ΙΙβ ρΓββΙβχΙα ί&ηια- τού δρόμου πεπομγώς, αυτός εν ταχυδρομώ πλοίω 1θ8 οαΐαβδ 8008 ρβΓ βυΓ8ααΐ ρΓβΒΐ1ΐί8ί1, ίρ3β ΥβΓΟ 
έπιβάς, καταλαμβάνει τό τού μεγάλου ποταμού στό- ββίοββαΐ βοα8ββαάβα8, &ά Μ&^αί (6) &ααΐίαΐ8 ρβΓ• (3*) ΕΟΓααΐ 8βί1ίβ6ΐ, €[003 συρτούς /Βασιλικούς 
ίππους α 6ςαθ8 Γββ;ίθ8&άιη&ααιη(1οββα(1θ3 » &ρρβ1- 
1&1€ο(ϋαα8€θΓορ&1&ί&β.5,η. ΙΙ,ία ςαοΓυαιαηυηι 
οοπιίπιρβΓαΐοΓβαι 8ΐΓ&ΙθΓβ9 1βν&88«*ηΙ, 8βςο6ΐ)&ΙυΓ 
γ&οαοΓααι βςυοΓααι αι&^αί&β08 οοηιί1&1υ8 : βυ]α8 
ίηβΐίΐαβαάί οη§;ίαβιη Οοάίηοβ αά ίοαρβΓ&ΙΟΓβιηΤΙιβο- 
ρΐιΐΐααι ΓβίβΗ, ςυί βααι αΐίςο&ηάο βςααπι, βαϋαβί- 
αβ5&1, β688ΐ88β( αιαίίβη^ βαιη αΐ νί Γ&ρίααι νίοάί• 
βαηϋ, βοςαβ βο&β(α8 β88βΙ ρήιηο ο5νίϋαι οοαβββα- 
άβΓβ, βοα8(ϋαβπΙ αϊ ία οιηαβαι βνβαΐααι ά6ίαοβρ8 
8βσαβΓβα1αΓ βςαί 8β33θΓΐΙ)α8 νΕοαί. 

(4) α δίΓΕίΟΓααι αιιιααβ βΓ&Ιβςαααι ίπβαο ΙβαβΓβ 
6ΐ οοαβοβαάβαϋ ίορβΓ&ΙοΗ ορβαι ίβΓΓβ : » ί1& ία ΟβάΓβαααι 6ο&γ, αοαιίααΐίβ ςαοβ 8βςαί1αΓ &αβ(0Γί- 
5α8, βχρίϊβααβ ςαίά αιυαβη8 Ιι&ϋβΓβΙ ρνοίοίίκαΐΟΓ, 
ςαβαι $ίταΐοτ€Υη β( ΰοτηϋβη β1 άοιηβ$Ιί€αηι τοβ&ή 
ηοηαυαςαααι, βΐ 8βα&1θΓϋ ΟΓιΙίαίβ 1ι&1>βη, β1 (ΙββΓβ- 
8β6α1β ίαιρβηο, λοίβαι 8»ρβ (1αχί38β 03ΐβα(ϋ1. 

(5) ΟίβοίοΓααι &β ηιία[8ΐβΓίθΓααι οαή&ΐααι ηο- 
παβαβΙαΙαΓ α&ο ά!8ΐΓίΙ)αΙίο. 

(6) Ρ1αν1α3 Ιιίβ 01γαιρβαο8 (Ιίνίάίΐ & δί^&αίβ : 
ΡΙοΙβαίΦΟ βΐ ΡΙυΙ&Γβηο (ιασαίΐ Ια ΤΗβ$αΗ7*ο ΟΓΐβΙίιιβ) 
Β1ΐ7α(ί&βα3 αοηιία&ΐατ, οΓιπι 1.7βα3 (ϋβ1α8, ΡΙΙαίο 
Ιθ8ΐβ, &( ΓβββαΙίοπ αοαιίαβ, α( β3ΐ &ρα(1 Λροΐΐοαϋ 

δβΐΐοΐίαβίβα, Μέγιστο;, ΜοχίπίΠί. 19 ΜΕΝ8Ι8 ΜΑΗΤίυδ. 20 νβηίΐ Οδϋαιη : λο άβηίςυβ βί ςυββ ίβΐίο ββΐ Γβ^ίοηί Α ί*ιον • χαΐ π}έσ(ο)^ λοιπόν τ^ς ίχιΓθέν γενομίνος γϋς, &ρρΓορίαςυ&η8, ΐΓ&ηςυίΠο οαΓβα ίΐ3Γ €οα&οί6ΐ>&( 
βυυιη, ςυ&αάο Ιυβ^Γ&ηβ ρΓβθηιρΙα β]αβ, ςυί ίη 8ί- 
^ηηαββΐ, ιηοηΙίδΙίΙίοΓα, άίνίη& ςυαάαιχ) ρΓονίάβαΙία 
ρΓοίαιιάί οα3υ8ϋ&ιη ρΓββοίρίΙϋ Ιυβαπι ίητβαίΐ, 8ί1- 
γββίΓβαι ρΐαηβ αο οανβΓηοΒυιη ; Αάςαβιο β ηανί^ίο 
άββββαάβηβ, αίςυβ βχβοβηδίοηβ ίαοΐα, βοΐαβ (»(ϋο 
ί1ίηβή3 οοιηρυΐβαβ &1)ϋ(, ββθΐβήβ ίη η&νΙ ίιηρβΓ&ηβ 
8686 ιιΐ ίΜάβιιι ςυίβΐί βχβρβοΙ&ΓβηΙ. 

Χ. Κβ60^0866η8 ν6Γ0 ά11ί^α&βΓ Ιοοααι, αίςυβ &ά 
βχβΓοίΙαίίοηββ βρίηΐϋδ ρβηάοηβυιη ιιϋΐβιηςυβ ία νβ 

ηί886 β;&νί8υ8, ίη ρ&Γΐβΐη 8686 ΟΓ&ΙυΓΟβ Γ606ρί(, 

Οβϋΐη άβρΓθοαηβ, ιι(, ςυοά 6χρ6(ϋ6η8 63861 ίά 8ί1>ί 
Γ6ν6ΐ&Γ6ΐ. ΟίαΙοΓοα &α1βιη ιηυΗ&Γυιη ΙιοΓ&ηιαι ^β- 
ηυΑβχίοη6 (]6&οί6η8 ουιη ρ&υΐαίαιη Γ68βάί836ΐ,ν6ΐαΙ 
ίη6Χ3ΐ&8ΐΓ&θΙυ8β8(ρηα8θθα1ί8φΐβνίς;ί1&ηΙίΙ)α8νί(1ί(, β ^*ν 6γ$ξάμοΐς τον ιτρο^ανέντβ «ύτώ έν τ^ παοτά^ι γαληνο^ρομί^ί τήν πορβίαν Ιποιβΐτο, χατα^ανθάνων 
τά χρηρώ^ του Γ^ς Ιΐ'/ρικνί^ς ορούς παροίλια. 
Κατά ονν $|έ«ν τινά 7Τ|ΒΟνοιαι^ χαταλαρβοτνιι τινά 
βαβύχρημνον λόχ/χιΐν, άλσώ^υ τ• χαΐ «ντρώ^η • χ«ι 
άττοβάς έν αντώ λκ6 τοΟ πλοίο ν, |ϋΐόνος τ:^ ^Μσχέριία, 
βίζίΛσμίνος άν^λ9(, τοις άλλοις έπιτρέψας έν τώ 
πλοίω ^|Τ(^χ^ζ μέι^αν, 

Γ. Δια^αΟών ίϊ τόν τόπον άχριβώς, χαΐ ιΐ^σθιΐς 
έπιτή(^(ΐον ιϋναι προς ψυχιχιςν ώ^βλκαν, ίυζάμίνος 
^ϊ χο(Τ* ϋΐκν^ χα\ τόν θβόν τό συμγέρον ίχιτβνσας 
όποχάλύψη, χ(Χ|χιιχώς ^ϊ Οί. τΐίς έπι πλβίστας ώρας 
γηβθμ.ίντιΐς ύπ' αυτοϋ γονυχλισέας, χαΐ /χιχρόν χαθ<• 
σθβΐς, ώς ίν έχστασιι γί'/ονί, χαΐ ορά. γρτογοροΰ' βηιη, ςυί ία (Ιι&Ι&ιηο 8ί1)Ι &ρραΓυ6Γ&(, βρίβα- 
(]ίάί88ίιιιυηι νίΓϋΐη ; ςαί ιη&ηυβ 6χΐ6η(βΒ όϊ^ίο 1ο- 
ουιη άββίς^ο&αβ : Τυυ8ςαί(ΐ6α], ίηηαίΐ, 8066Γ, 6]υ8- 
ά6[ης[α6 ουιη 60 ιιΐ6οΙί3 ίιηρ6Γ&(0Γ ίηΐΓ& βχί^υαιη 
(6ΐηρυ8 βχ 1ι&6 νίΐβ (ϋ866ά6ηΙ : ίυηβ &υ(6οα ύοηίβ 

Ιυίβ, 0601106 86 θρρθη6η(6, ίη ραυρ6Γ63 1ί1)6Γ6 (1ί8- 

ΐΓί[)αΙί8, Ιιυο &(1ν6ηί6α8 &066ρ(&αι Ώβο νίίαιη ίη- 
8ΐΙ(υ63. Ηαο ί^ίΙυΓ &ρραπϋοη6 6(1οο1υ8 1)β&1υ3 ςυοβ 
&ά βυαπι οοηά αο6ΐ)&ηΙ υΐίΐί (&ΐ6οι ,&1ςυ6 &<1 Ο^ζίοβη&β 
ραΓΐ68 ρ&υΐο ρθ8ΐ αρροΐβαβ, ίη]υηο1ο 8ί5ί η69θϋο 
φΐ&ηι 6ί1ί88ίπ)6 6οηί66ΐο, Γβοΐυοι Οοηβίαηϋηοροΐίιη 
οϋΓδοοι Ι6ηιιί( : 6ΐςυ8Β8ί1θΓυηι α 86 οοη^υαηι τβά- 
ά6η8 ίαιρβΓ&ΙΟΓί Γ&(ίοη6ηι, αΚίοη βΐίαηι ^αάα 68ΐ 
&5 60 ΙιοηοΓ&Ιυβ, &(ςα6 ίηΐ6Γ $ρ&11ι&Γίθ3 (7) αϋ6ΰ(υ8 γωτοα^ΐί άν^ρα, τήν χβΐρα έχτβτα|ϋΐ(νην Ι;^οντα, χαΐ 
τώ ^αχτύλω τόν τόπον ύπο^βιχνυντα χαι προς αυτόν 
)^70ντθ( * Ό /Λίν σός χιι Πιστής, αλλά χαΐ ό σύ/χ^ρων 
αντον |3ασιλ(ύς, Ιν όλέγαις ή|χ•ραις τών τ^^ι τ(λ«υ- 
τήσαντΕς άναχωρονσιν * χαΐ λοιπόν παρρησία το?ς 
πίνο^ΐΑένοις, των υπαρχόντων σοι τι^ν ^ιο»ο^ήν ποι- 
νσα/ιινος, ινταΰβα παραγεινάιχενος θ(ω (ύαριστη- 
σβις. Τοΰ ούν ριαχαρίου ^ιά τ;3ς (ρ^ανβίας τά αντώ 
συντείνοντα προς ώ^ΑιιοΕν συνιέντος, χαΐ τά μέρν 
Κυζίχου χαταλαβόντος, ώς τάχιστα ^ί τό αύτω χ«• 
λιυσθέν πβρατώσαντος, (ύθιΐά τις συντήργιησβν η 
Κωνσταντινονπόλιι παλιν^ρο|χία. Και ^ή πρβπόντως 
άπολογησάμινος, τω |3ασιλιΐ πιρί των αΰτω (ρωτω- 
ριένων, ύψηλοτέρω 9ι βαΒ^ιώ Ιδτοι των σπαθαρίων ί1)ί(ΐ6αΐά6ίη(ΐ6Υίχί(,6υπΐ8ροη8&ρΓβΒδΙο1αη8θΐί1αοΐ ρ τώ χαταλόγω ύπό του βασιλέως τιμι^Οιις, ίιϋ'^ζ τόν 
γί8ίοηί8, (|α6Πΐ 6ΐ 8υ1>866α1αηΐ τίάίΐ. λοιπόν (χρόνον) προσριένων τά τί^ς ^τττασίας βις πέ. 

ρας Ιληλαχέναι, ό χαι γέγονί 

αΑΡϋτ η. ΤΚβορΚαηί$ τησηαοΚαίίΐ^ βί ρτο ιτηαρχηηηι οαΙΙα ΰβτίανηίηα. XI. Νβςυβ βηίοι οιυΚυπι 6ίϋυχί( (6πιροΓί8, ςυίη 
βηβηι υΐ6Γσα6 νίν6η(ϋ ί&οίβηβ, ρΐ6ηαηι ίρ8ί3 Γβΐίη- 
€[υ6Γ6ΐ 1ί5βΓΐ&(6θ), 8υΐ3 ρΓΟ &Γΐ)ί(Γίο Γβ1)υ8 υίβηάΐ ; 
ςα&8 οοηϋηυο ίηΙβΓ ραυρβτββ (11νί86Γυα(, ίααιιι1ί3 
6ΐί&αι άοη)63(ΐ6ί8 1ί1)6Γ(&Ιβ άοη&(ί8 : ίρδί ν6Γ0 ραη- 
ηο8θ ίπάαΐί Ιΐ£ΐΙ)ί(α βίΜ ίανΐ66ηι γ&1βάίχ6Γ6 ; 1)6&1ο 
γίΓοηιυΙί6Γ6αιρίααΐ6οηβΓοι&ηΐ6 πιοηίΐίβ 8α1α(6Γί- 
1)υ8, υί άίνίηα ο1>86ΓναΓ6ΐ ηι&η(]α(&, βρίπία&ίβω 
6Γβ^α ρΓΟχΙπιααι οχ6γο6Γ61 οΐιαηΐ&ΐβπι, ΟΓαϋοηί βίη• 
οβΓβΒ &1ςυ6 ίαιρ6ΓΐαΓ5&ΐ8Β ν&ο&ΓβΙ ρΓΟ νίπϋυβ, 
τϋ&αι ίΓΓ6ρΓ6ΐιβη8ί1)ίΐ6πι, 8υηιΐΏ&[η(|α6 ΐ6η6Γ6ΐ Ιια- 
πιί1ί(&ΐ6ηι, 6ίςυ6 ίη Γ60β88υ άίθ6ηΐ6: « δ&ίν&ηβ 
8&1γ&&ηίαι&οι Ια&οι. » Ι1& ίΙΙί οοηνίοΐα 8υηΙ αΐ) 
ίητί66αι 86ρ&Γα(ί : ςα&ΐ6ηι &αΐ6αι νίΐ&ηι (]υχ6η( 
''ρί6ηΙί88ίαια ίΐΐα οια1ί6Γ ηοΓαηΙ οπιη68, ςυοίςαοί 

(7) Κα άίοΐί & βραΐΐιίβ, ίά 68( 1αΙίοη1)υ3 β:1&άίί8, 
ς^αοβ ^68ΐ&]:)&υΙ, ίαιρ6Γ&1οη &(1 ου8ΐθ(1ί&Βΐ οοΓροη3 
^6έΓ6υηιρο3ίΙί ηο1)ί]68 : ςυοΓαιη ρΓΰβΓββΙί ρΓοΙοβρα- 
Ιΐιιιπί ηοηιίηαηΙυΓ 6( ρΙαΓββ ίυί336 οο11ιβ;ί( 6οαΓ 
6Χ Ευ8ΐΓ6ΐίο ίη ^η^6 ΘτχοοπΛηι ςα&ΙΟΓ βίπιυΐ ηο- 
ιηίη&ηΐ6 : 6χ φΐο 1&η}6η ηοη ρυ(ο γ6ο(6 (ΐ6(]αοί 
οαιη68 8ρ&11ι&Γΐ08 ρΐΌΐοβρ&ΙΙι&Γίι (ίΐυΐο ^οη68ΐίοΗ 
6οη8υ6νΐ886&ρρ6ΐ1&τί : ςαίοίηί βηίαι βρίι&ΐ&τίί πια- ΙΑ'. Μβτ* βύ πολύ ^«Ρ ή/ι«ρών ^ιάστΊίμα, τΛβι 
τοΰ |9ίου χριισα/χένων άρι^οτέρων, ^^υ λοιπόν ά^βώς 
τά υπάρχοντα αΰτοΐς τοις πβνο/χένοις ^ιανίνιριιιχό- 
Τ£ς, ίλιυβίρία ίβ τους οίχέτας «ποπι^ψάριβνοι, εν- 
δύονται λοιπόν ρΛχώ^ιη άμψια, χαΐ συνταζα>€νοι 
άλλι^λοις, νουθβσίαις τι τοΰ μαχαρίου χαταστι^ρί- 
ξαντος την ίύσιβ;^ γυναΙχΛ^ τυρβιν τάς θιίας έντολάς 
χαΐ άγάπην πνιυ/χατιχήν έν τοις πλησίον χεχτ^σθαι, 
Ο προσβυχήν τ« βιλιχρινη χαι άρέ/ζβαστον, χαι βίον 
άχαταίσχυντον, χαι άχραν ταπιίνωσιν, άπέλυσιν 
αυτήν βν (ΐρήν^ ιιπών • « Σώζουσα σώ^ι την έαντ^ς 
ψυχην. » Άλλοτριοΰνται τοίνυν τϋς προς αλλήλους 
άναστρο^:0ς. 'Οποίον ίβ |3ίον έξόσχησιν ^^ •υσι€ής 
αύτη γυν-ί}, ϊσασι πκντις οί τήν Βιθυνών οΐχοΟντ»ς 
χώραν, όπως ιχουσίως έπράθη, χαΐ (ίουλιχην μηίί\9ε 

']θτϊ ηυηΐ6Γθία6ηηΙ ;ςηίΙ)υ8ίη 06η(υη&8 άίβΙΗ^α- 
118 8υί 8υ1) υηο ο&ρί(6 06ηΙαποη68 6886η1, 6ίί&ιη 
ίρβί νβΐ 8ρα11ΐΕηί νβΐ ρΓΟΙοβρΛίΙιαΓίί ηοηιίη&Ιί ? 
(]υίάη1ρ1αΓ68ηοη&(1πιίηί8ΐ6ηυηι, 86(1 &ά(1ίκηίΙ&- 
Ι6ηι Γα6Γίη(ρΓθΙθ8ρ&11ι&ηί(1ίοϋ : οααι ΐιίβ ββρρβ ρΓΟ- 
▼ΐηοΐαβ βοπιπιίΒβαβ Ι6§[&ηια3 ? α( δ6Γ^αηι ίίΓαπι 8ί• 
οίΐί» άυο6πι βυΐ) 1.6θη6 ίβ&ιιηοο Ερυ(ΐΤ1ΐ6θρ1ι&η6ηι . *^ νίΤΑ 8• ΤΗΕΟΡΗΑΝΙδ. ^^ 

τάξιν. ^^ωρ^<^θασα ^ε παρά «νων ίατϋρα. Τα Λ Α ΒίΛτηίβΒ (8) Γβ^οηβΐη ίηοοΙϋΠί : ςαοπίοίΐο βοιΊίοβΙ 
εν ηριγχίπω χ«1 Καλωνυ^ίω αυτ«ς «7«νίσ/*ατ«, τί^ νοίυηίαηβ (ϋνβΠίΙίΙα αά ββρνίΐβΐη 8β ^αάϋΐη (ϋηιί- 
αν χαΐ (ίυνηβιέυ γραψ^ παρα^οΰναι, ίτις χαι χάρι- 
τος τ< χαΐ ^υναριιβαν θβέων ^ξιώ9ν ; ρ^ρος ^ϊ των 
αυτί ς χατορθω/ιάτων Ιν τ^ παρά Μιθο^ίου τού ά7ΐ«τάτου πατριάρχου συνηθίίστρ πβρί αύτ^ς τι χα ι 
τοϋ ρΜΧ,αρίου σνγγραγ^ προς ώ^Αβιαν τών έντυγ- 
χβενόντων ίστόρηται. 8ίΙ ; α8:ηίΐΛ νβΓο α5 α1ί(ϊαί5υ8 ίηάβ βαία^Ι. Οαίβ 
ροΡΓΟ οοιηρίβοΐί βορίρίο ροβββίοιηηία Θ]α8 8ίνβ ίη 
Ρηηοίρβ, 8ίνβ ίη €αΙοο7Εηο οβΓίαιηίηα, υ1)ί ρα^Γαιι- 
άοΓυιη ςαοςυβ ποίΓ&ουΙοΓαιο ίη 6& βΐϋχίΐ £ΠΊΐ(ί& ? 
πιβχίπΐθ οααι ρΓ»ο1αΓβ &1> 6& ίαοΙοΓϋπι ρ8Ρ8 &(1 1β- 
ββηΐίϋπι υΐίΐίΐαΐβπι νϋΐ8:αΐΛ ηο80Εΐιΐρ α β&ηβϋββίηο 
ραΙπΕΓοΙίδΐ Μθ11ιθ(1ίο ίη θ& βορίρϋοηβ, ςυΕοι άβ ίρ8& 
1>βα(οςυθ ίρ8ία8 τίρο βοηιροβυίί. 

XII. Οαίά &υ(βηι 1)βαί8Β ηιβιηορίβΑ Τ1ιβορ1)&ηβ8 ? 
οοηβοβηβα ηανί δίβρίαηββ βχρβίϋΐ ΙίΙΙορα, αίφΐβ 
βχβββηβίοηβ ί1)ί(ΐ6ηι ίαοίΕ οβΙβΗΐβρ ρρορβρανίΐ αά 
ρρβΒοΐρίϋυαι ϋΐυά 8ί1νο8υιη, ίη ςαο οορρηβ 8υυζη 
ζηιι11ί8 (1οηιαη8αηηί8, ηιοηα8ΐίβθ(|υβίηάα1υ8ΐι&1)ί(α. ΙΒ'. Ό Λ αληθώς ραχαριτης θίοψάνης ι/χβάς 
έν πλοίώ, χαταλα/χβοένβι τοις Σιγριανιίς παραλίοις, 
χαΐ ^-ίι (ξιλθών άπο τοϋ πλοίου, βάίψ^ χαταλαριβάνβι 
τ6ν \οχρίώ9ιη χρη/χνόν Ιχβινον * ιν ω ιπΐ πλβίστοις 
τό σώμκ χατα^αρασας χρόνοις, χαΐ τέ ριοναχιχόν 

π«ριβαλλό|χ•νβς ίν^υ/ια χαΊ σχϋμα παρά Χριστο^ό- Β » ΟΙΐΡίβΙορΙιΟΡΟ (9), βρίβηάίάίβδίηιο ίΙΗηβ »νί 6( 
ρου τοΰ ^ια^ανοΟς αστέρος, ί5ίη λοιπόν χατα^ανή^ 
ίγν/6ΐ06ί * ού γαρ η^ύνατο πόλις χρνβ^ναι έπβίνω 
ορούς χβιαένη. Ήριέραν ^ϊ Ιξ ΐίρ^έρας συρρεόντων 
έπ' αυτ& των τίς άγγ'λιχ^ς έ^κ^ένων πολιτβέας, 
ΙηητΑβσι τήν βρη|χον ίχιένην ^οναστιζριον, οπβρ 
ίως του αιώνος ίπανθούν ταΐς θιίαις άρβταΐς χαΐ 
^βέχνυται χαι ίβιχθιήσβταί. *Εν αύτω τοένυν τους 
πνευματικούς ^ιοινύσας άθλους, /χύστης τής Ύρίά^ος 
γνήσιος άνι^άνη, χαΐ οπτασιών ριιγέστων θιωρητι^ς 
γέγονβν. *Ην ^ε αύτω τό ^»αρχούν εις κοίτην ψιάθιον 
•ύτ<λ(ς, χαΐ τριχένιον έπιχαλυ/χρα, χαι προς ΧΕ^α- 
λήν αύτοΰ λέθος. Ούχ έχαυχήσατο νι^τός (α) απαλό- 
τατος ιϊς πιριβολήν αΰτοϋ, ου χναψεύς επϊ έσθ^τι 
αΰτοΰ |χ(ριόχθηχ<ν, ούχ ίππος ν ημ£ονος προς υπ- Ρββ;ίοηί8 Λβίρο, 6( ίρ86 ςυοςυβ οβΐ6()Ρί3 βχίηάβ βββ- 
ο&υ8 63ΐ : ηβςαβ βηίαι &(>3θοη(1ί ρο(6Ρ&1 οίνίΐαβ βυρρα 
ηιοη&βηι ρο&ίΐα "^, 6ιιηι υθγο άβ άίβ ίη άιβαι βοη- 
ϋαβΡβηΙ α(1 βυηι, ςυί &ηβ;βΙίο&ηι τίνβηάί ίοροιαοι 
8α5 6]α3 ίηβϋΐαΐίοηβ &αιρ1βχα1)&ηΙϋΡ, δοΗΐυάίηβιη 
ίΐΐαηι οοηνβρίίΐ ίη ηιοη88(6Ρΐυηι, ςυοά α8€[υθ ηυηο 
6( (1βίηο6ρ3 άίνίηίβ βί£[ορβ806η8 γίρΐυΐίύαβ αιοη- 
βίρ&ΙϋΡ ηιοη3ΐρ&1)ί(υΓςυ6. Ιη Ιιοο ρρίηΙυ&ΗΐβΡ άβ• 
06Γΐαα8, β;βραιαηυ8 8&η6ΐί88ίηΐ8Β Τρίηί(&ϋ3 ηΐ73ΐβ8, 
ηι&χίιηαΓυηιςυβγί8ίοηυηιβοηΙβηιρ1&(οΡ6£Γ6οΙυ868(. 
δυβΚοΐθϋαηΙ &α(θαι βί νίΐίβ ίη ΙβοΙαπι βίορβα, οίΐίοίαοι 
ίη ορθΓίπιβηΙαιη βΙ 1αρί3 ρρο ραΐνίη&ρί. Ναΐΐα ίαίΐ 
ίη αιηίοΐα β]υ3 θ3ΐβη1αΙίο, ηα11& ηοΙΗΐίββ, ηβοίυίΐ 
ίη 60 ίυΐΐοηίϋαβ 1αΙ)θΡ&ηάυηι ; ηοη β(ΐϋαηι« ηοη τορεσίαν αύτω χιχρηαα'τιχβν, ού ριαγιίρων ι^αττ^^- η '^^^'^'^^^^^^Α'^ ^^β^^^ΡΟ98βάίΙυ8αοΐ:0θ€[ΐΐ0Ρυθ1 νβϊαι τα έπιτή^βια αύτω χορηγοΰσαι, ούχ (ύώ^ης 
οίνος ε)^ίπανεν αύτοΰ γάρυγγα ' αλλ* ην αύτω βρω^ 
σις χαΐ πόσις άρτος τραχύτατος χαι ύ^ωρ βραχύ, 

ιν. Του Λ |3ασιλέως τΛιι του βίου χρησα^ιχίνου, 
Ειρήνης ^β συν υίω Κωνσταντίνω βύσββώς την βα- 
σιλιέαν ηνιοχούσης, προβάλλεται βίς αρχιερέα Κων• 
στβΕντινουπόλ^^ς, παρά τβ τ;9ς |3ασιλίσση ς χαΐ πάση ς 
τ^; συγχλητου χαΐ των λογά^ων τϋς ορΒο^όξου 
δογμάτων άχριββέας, μετά θάνατον Παύλου τοϋ από 
ττατριαρχών /χοναχοϋ, Ταράριος ό άγιώτατος ^ωστήρ 
τ^ς ορθοδοξίας, συνοδός τ« οίκουαινιχή συνηθροίζίτο, 

' ΜεΙΛ. ν. 74. 

8) Αβί» αιίηορί8 ρθ^ο ββΐ ρροτίηοίίβ ΡΙΐΡ^τ^ίββ 
ΡοηϋθίΟαΙ&ΙίβθβίηοΐΑ,ςυαπι δαη9&ρίυ3 πιαίΐίρίοί 
ίΐβχα ίηίβρίαίΐ, άοηββρβρ ΡοηΙαηι Ιαηάβιη ίηΕαχί- 
ηαζη ρβνοΐν&ίαρ. 

(9) Ορββ^ορΐυιη ΙιιώβηΙ αΐία ΑβΙα . 

(10) Ηίο Ο^ρπϋδ ^βηβΡθ, ^παάα ΙβοΙορ, άοοίρϊηα 
β( νΐρίαΐθ ρρ»8ΐαη8, υΚίηιο Ι,βοηίβ 6(ι&ζ&ρ63 &ηηο, 
βΐιρίβΐί 780, « ςυ&ηιτί3 οΐ) ΙιββΡββίπι, ςαββ Ιαηβ οΐ)- 
1ίηβΙ)Ε(, πιαίΐυηι Ρβΐυβί&ρβίαρ, ρ&(Γί&ΓθΙι& ίαίΐ ρβρ 
ΥΙΟΙ ίη8ΐί1υΐυ8. » Υίαι &αΐ6ηι ίη βο ροΙί83ίιιιαπι 
ρ&ββαβ οο8αθ3θί1αρ, ({αοά α ίηίορ ΟΡίΙίη&Ιίοηίβ 
Αθΐ6ηιηί& ίηι&8ΐη63 ββ ηαηςυαηι αάορ&Ιαρυαι 8η1>- 

(α) Ι^ο(&ηο1)ΐ8 νοχ, ηί8ί ςυαίβηυβ β^ίρο$(τβτηη3 
ίηηΙίη$. δί βχ ββηβη βΐ βο ςυοά 36σΐ]ί1υρ ΓαοβΡβ 
βοηίθοΙυΡΕπι ΙίοβΡβΙ, βυδρίο&Ρβπιορ ρ^'/ος Υβΐ ρη- 
γιός 86ΡίΙ>βη(1ιιπι, α( βίΐ Ιίη€ίη$ ραηηη$ νέ\ ΗηοΙοτ : 
ηίβΐ ίΟΡίβ βίοϋΐ α ^ίω, ρ4τωρ, ρητός, 810 & νίω, &ρ(ίβοί& ίη οοη^πηί 8ίΙ)ί γίοΥυβ αρρ&ρ&ΐα ηββοίγίΐ, 
ηβο οάορ&Ιο γϊηο ραΐ&ΐυαι ίρρί^αγίΐ 8υααλ ; ββά οί• 
1)08 &οροΙϋ8 θίάαΓί88ίιηα3 ρ&ηί8 β( &ςυ& ρβροιοάίοα 
ίϋίΐ. 

XIII. ΙηΙθΡβ& οοη1ί8:ίΙ αϊ ίαιρβΡ&Ιορβ γίΐα ίυηοίο, 
αίςπθ ΐΓβηβ ουιη βΐίο 0οη3ΐ&η1ίηο ρβ£;ηί ^αΙ)6Ρη&• 
οαΐα ρίθ ιηο(ΐ6Ρ&ηΙί5υ3, ρο3ΐ πιορ(βπ) Ρ&υI^6^α3 (ίΟ) 
ςυί ηιοη8θ1ιυ3 ΓαβΓ&Ι βχ ραΙπ&Γθ1ι& 6£Γβο(α3, αϊ) 
ίηιρβΓΕίΓίοβ, 8βη2ί(α (ο(ο, βορυαίφΐβ ςαί ρβοΐαοι ίη 
ορίηίοηί1)η3 άοοίΓΐη^ηι Ιβηβϋ&ηΙ άβίββίο οοΒία, ρ&- 
ΐΓίαΓθ1ι& βοη3&αοΙίηορο1βθ8 ορβ&ΡβΙυρ Τ&ρ&δίυ3, 
γβρ» ϋάβί 3&ηο(ί38ί[ηαιη Ιαιηβη, 87ηοάα3ςιιβ οβοα- 80Ρίρ8βρί(; » ρ6Γηι&η8ί(&αΙβπιίηβ&(1ί83ίηια1&ίίοηβ, 
8&ηο1ί8 α1ΐθ(^αί β( Ρβ1ίβ;ίθ3ί33ίπιί8 π]!ρρίύη3 βχβιηρίοπι 
Εοοίββίββορίιπιααι ρΓ8ΒΓβΓ6η3, &ά &ηηυηι ηβςυβ 874 : 
ςαο οοη3θΐβπ(ί» 3ΐιπΐϋ1θ8 αιαίαηι ραβίορβπι ρβάαρ- 
^υβηΙβ8 άίυ(ία3 ηοη δυβίίηβηβ, &1ςιιβ βχ (ΙοΙοΓβ ίη 
ηοΓϋαηι ίηοίάβη8, ΰιροηο ηυηΐίυηι ρβηιίβίΐ αο ίη 
τ% Ρίορί πιοη&8ΐβΡίυηι 8β οοηίβΡβη8 ίηιρβρ&ΐρΐβ• ρρο- 
ρο3ίΙ1 β^υ3ίη8^ί&, ηιοη&3(ίουηι 1ι&5ί(αηι ίηάυίΐ : &ο 
ραυίο ρο3ΐ 86Ρίο ηιοηίΙί3, ςαί αά ίρβαηι ίαβραηΐ 
3υΙ)πιί88ί &1) ΙιηρβΡ&ΐρίοβ, άβ 8γηο<1ο βοηγοο&ηά& βΐ 
οοΓΡίβ;βη(]ο βρρορβ ίη ρ&ββ ο1)αοραιίγίΙ, ηι&^ο οιη- 
ηίυηι ΙαοΙα. » 

νίτωρ^ νιτός, ίβχίοτ, (€Χΐη$ ίορπι&γβρίηΐ Εΐίηοί : αϊ 
8βη8υ88ί(1ηβ]η8 άβϋβαίο Υβ8ΐίΙη ηοη β;1θΓΐ&(αιηβ88β 
ΠηοΙορβηι Ιβχίορβιηνβ,πΐίηβο ίη βοάβηιΙ%Ι>ΟΡ&η(1αιη 
Ιυΐΐοηί ίαίΐ. 24 ^ ΜΒΝδΙβ ΜΑΗΤίυδ. 

ιηβηίβ& οοηνοοΛΓβΙϋΓ, & ςαα οοιιβηηαίβΒ βυηΐ ββΒ Α ««χυ/ίβυσα ^ τάς πρό «Οτίς ίξ βίγέας συνόίους, 
ςυ» ίρβΛίη ρΓ©0β88βΓ»ηΙ, βαποί» ββχ β^ηοάί ; &ηΛ- άν«θία«τίζουσα Λ Ν«<τ«ν χ«1 ΚωνσταντΣνον τους 
11ιβΐΐι»1ί 8υ1)ΐβθΙί αοηβΐ&ηΐίηαβ (14) βΐ ΝίοβίΛβ (12) «ίρβσέάρχας χ«1 ίο)ιό(ρρον«ς γατριάρχας (δ), Γ•ρ- ΙΙιβιη&ϋ 8υ1)360ΐί βοηβΐ&ηΐίηαδ (11) 
1ΐ8ΒΓβ8ί&Γβ1ΐ8θ θΐ ίΓ&ιιάϋΙβηΙί ραΐΗ&ΓοΙιβΒ ; Οβπηα- 
οα8 (13] 8&ηοΙί88ίιηυ8 ραΙη£ΐΓβ1ι& ίηδβΓίρΙαδ άϊ^{γ• 
0ΪΪΪ9 ; βΐϋΐΐαδςαβ Ιοοηοιη&οΙιΟΓυιη θγγογ 8υΙ>ιηο1α8 β 
ηιβάίο, βΐ (&ηςα&ιη &Γ&ηβί ΐ6ΐ&β8ΐ(ϋ88θ1υ1α8.6οη- 
γβηβΓ&ηΙ &υΐ6ΐη βχοιηηίαηάίςυβ Γβ9ίοηβΡ&ΐΓ68(14) 
αίςαβ ιη&£[ί8ΐΓί, β( 8.ρο8ΐο1ίβαΓυιη86ά)υιηνί6Αηί, &β 
ιποη&οΙιΟΓαιη ρήιηοΓβδ ; ΡΙαΙο (15), ίαηααοα, ίΐΐα- 
βΐΓί88ίιηυιη ίΐΐαά 8ίάυ8 6χ ϋβ, ςαί 8αα( δαβαάβοηίβ, 
Νίθ6ΐ&8 (16) &1ςαθ Νίϋβρ1ΐ0Γα8 βυηοϋβ ιηβιηοΓ&ηάί 
ΡαΐΓβδ βχ ιηοα&8ΐβΓίο Μβάίοίί, ρΓββίαΙαδςαβ βΐιηβίο- 
ρ]ΐ0Γα8(17) βχ Ρ&ΓΥΟ α^ΓΟ. Τυηο βρίπΐυ&ϋβ 1ια]α8 
οοη^β^αΰοαίβ βνοβ&ϋοηβ 1>β&(α8 ςαοςυβ Τΐιβο- /χανόν τ• τόν άγιώτατον πατριάρχυν τοις ίιπτνχο€ς 
ίγγράγουσΛ^ χκΐ τήν των βΐκονο/χάχων σοβοΟσα μ,α- 
ΤΛίοη π>άνην χαΐ ως ίστόν αράχνης ^ιαλύουσα. Σνν- 
ή^οντο 7θ0ν οί πανταχού /^ς Πατίρβς χαί (ίισασχα- 
λοι, χαΐ οί άποστολιχών θρόνων τόποτυρηταΐ, και 
οί των ροναστών λογά^βς • γα^ιϊ (ίή, Πλάτων ό «€- 
λα/χτΓί'στατος ^ωστήρ από των του Σαχου^ίονος, 
Νιχητας χαΐ Νιχ/,^όρος οί άβί/Λνυστοι Πατέρβς βχ 
τίίς ριον^ίς τβΰ Μη^ίχίου, χα'ι ό προλβχθβΐς Χριστό- 
φορος IX του ΜιχροΟ άγροΟ• Τότβ ίή, τότ«, ώσπβρ 
^ια^ανής άβτήρ, προσχλήσβι τ^ς ττνιυ^ατιχιβ ς ταύ- 
της 'ποινίί'/ύρνύς, παραγίνεται χαΐ ό ριαχάριος θ(0- ρ1ι&η68&ά87ηθ(1ααινθηίΙ,νβ1α11υοί(1ί88ίιηαιη8Ϊάυ3; -.^«νηςπρός τ;6ν σύνοίον, βίαζαν, δ/χως ί' άπίησι • νί ςαίάθΐη οοαβίαβ ϋΐβ ,νβαίΐ Ι&ιηθα : ηα&ιηνιβ ςυίβ- 
ΙθΐηββοΙαΓβΙαΓ 8βιηρ6Γ8αιηαιβςα6 άίϋ^βΓβΙ, βίΓβρί- 
Ιααι ιηιιΐϋΐαάίαίβ 6Χ08υ8• 

XIV. ΕΙ ίΐΐί ςαίάθΐη οιηηββ &(1Υ6αίβ1)&η1 οαιη αι&- 
^ο βφχοτίΐιη, ιηυΙοΓυιη, ρ6ϋί88βς[αθΓαιη &6 γβΓβ- 

(11) ΡαβΓ&Ι Ιιίο δΠφί βρίβοοραβ &1ςυ6 &1> ίΐΏρίο 
0ορΓοη7ΐηο, ρο8ΐ ρ86α(1θ87θθάαιη ρρο &1)ΐΌ98η(]ο 
ίιηα^ίοαιη βαΐΐυ ίη Ηίθη& 06ΐ6ΐ)Γ&1&ιη αηη. 753, 
8 Αυςυ8ΐΐ,ίη&ιηΙ>οη6ΐιι Ιβιηρίί ΒΙαοΙιβΓηβηβίβ άβϋυ- 
6ΐυ8,ιρ80 ίηιρβΓ&ΙΟΓβ ΓαυδίΑΐη ρΓβο&ίίοηβπι ρΓΦβυηΙβ 
^18 ν6Γΐ)ί8 : Μ βοα8(&η(ίηο (Βουιηβηίβο ρ&ΐη&ροΐιβθ 
ιηυΐϋ αοηί. » Αηηο(1βίη(1β 764 &!) βοάβιη Ιηάυβίυβ, 
αΐ ρυ1>ϋθ6 ίιη&^ίοαιη ουίΐυιη &1)]υΓ&Γβ(, ιιιυ11&(]υβ 
βαο ^Γ&άα ίη<ϋ9η& βοπαιηίΙΙβΓβΐ, ρααίο ρο8ΐ ίη 6]ι». 
& (^υο ρΓοαιοΙυ8 ίυβΓαΙ, οάίαιη ίοοίάίΐ, αο Ιΐιποηο χαΐ '/άρ βυ άβι έπιποθών χαΐ ^ιώχων τήν ήσυχίο», 
χαΐ προς τάς οχλήσβις άπβχθώς βχων. 

ΙΔ'. Πάντις /χιν ούν (ζγ^^^^ι ΐτπτοις, ή/χιόνοις, 
άν^ραπό^οις, χαΐ βίρέίοις ύπηριτον/χινοι * ό ^β Πα- 

^οιιI1ηβ, 81001 €ΐβ &1ϋ8 βρίδβορίδ 8θΐ6ΐ, ίη ρΓ6βί1>υ8 
πιβηΓιο &βΓ6ΐ. » 

(14) Ρυίίβα βτοοάυδβρίβοοροΓαιη εεει.: 1ΐ6β:υιηβ- 
ΟΟΓυαι αΙίοΓυιηςυθ θβΙβΓΟ &αΙιηοη&οΗαΙυϋ1υ8(πυιη 
ρ6Γ3οη&Γυπι Γ&ΐίο ίηίΙ& ηοη 68ΐ : 8θ1υιχι &ά ϋοβπι 
&6ϋοοί8 4, ρο8ΐ€[υ&ιη βρίδοορί οίΓοίίβΓ οοίχ βυΐ)• 
8οηρ8ί88βηΙ, 8ΐι1)8οηρ8ί886(|υο^υβ ΓβρβπυηΙυηηο• 
η&8ΐ6ηοΓυιη ρΓ6Β8ίάβ8 8υρΓ& εχχχ, (|αο8 Ιοη^β ζη&- 
^ο^^ ηυοΓίβΓΟ ίϋί886 ηββ688ββ8(. 

(15) ΟΓββοί ιηβιηοή&πι })υ]α8 4 Αρη1ί8 ΓβοοΙυηΙ : 
δυήυδ βηβοοαίυιη & 8. ΤΐιβοεΙοΓΟ $1υ(1ΐ1& οοη8βη- άθ^β^ια8 ίη Ρπηβίρί8 ίηβαΐααι β8ΐ ι*6ΐ6^&(υ3 : &ηηίςαβ 

86€[α6ηίί8 Οβ1ο1>η ηιβη86 Γβνβοΐυδ ίη υρΐ^βηα, εΐ&αι- . ρΐυηι Γβΐυΐίΐ &ά 5 0666ΐηΙ>η8. Αοΐϊοηί ιν 8υ1)86Γΐ- 

ηα(α8 & 8αοοβ88θΓβ αίςυβ αά 1αάί1>παιχι οίΓβιιακΙα* ^ ρ8ί88β ΓβρβηΙατίη Ιιβββ υ6γ1>& : « Ρΐαίο ρΓ8Β8β8 βΐ οΙυ8, Ι&ηάβηι β&ρίίβ ρίβχυδ 68ΐ : ςααηι ΐΓ&£;(Β(ϋ&ηι 
ν\άβ αρυά Τΐιβορίι&ηβαι αββαπαΐβ (ΙβδοηρίΑοι. 

(12) Ηίο & 81&γί8 οπυηάα8 16 ΝθΥβιιϋ3Π8 αηηί 
ρΓ8Βί&ΙΙ 764, βυηυοίιπ^ ουιιι 688β1, ρΓβΒίθτ ί&8 ο&ηο- 
ηυοι ίαιρβΓ&(0Γί8 8α£ΓΓα^ίο 0θΓοηαΙυ8, ίιηρίβΙ&Ιβηι 
8α&πι ίηι&9ίηί1>υ8 βΓ&άβηάίδ ρΓθΙ6&γ](, ιηοΓίααβ β 
Γβ^Γ. βη. 780. 

(13)Ρβ8ΐυπι 6]υ8 &^1υΓ (2 Μ&ϋ : άβ ου]ιΐ8 ρπΒ- 
ο1&Γ& οοηΓβ88ίοη6 ίη ίυβηάο &4γβΡ8υ8 Ι,βοηβοι 
ΐ8&ϋΓίοαηι ίηαα^ηυπι βυΚυ &β1υΓί 8υηαυ8 &ά βαηι 
άίβιη. ΟββΙβΓυπι άβ Ιι&ο ί1Ηυ8 ίη άίρΐ^οΐια Γβίαΐίοηβ 
ηυ11& &( ίη ΑοΙί8 οοηοίΐϋ, ρΓοαΙ ]^οο (βπιροΓβ 
βΧ8(8.η(, οιβηΓιο: 8υηΙ ααΐβιη ώρΐ^οΐια (^Γβββίβ, ({αββ 
Ι^&Ιίηί Τ&1)υ1&8 ββο1β8ί&8(ίΓ&8 ηοηιιη&ηΐ. Ηββ (ίπρΠ- 
οί8 ίυίδδβ ^βηβπδ οΙ)δβΓΥ&( ^ο&η. ΜβυΓδίυδ ίη 6κ)8- 
8&Γίο, &1ί& γίγΟΓυηα (({α&ΐβδ αρυά ηο8 ^&ρ(ίδπ]&1β8 ρΓ8Β8β8 

&Γ6]ιία)&η(1πΙ& δαοοπάβοπυαι βίπιίΙίΙβΓ, » ΰ( ]ι&1>6ΐ 
ΙβχΙϋδ 6Γ8Βοα8, ρΓο ςυο ίη 1.&1ίηί8 βάίΐίοηίΐιυβ 
οοηοίΠοΓυοα, β(ί&αι Κ6£;1& Ραηδίβη»!, Ιβ^ίΐϋΡ 8α€τ% 
βίβ. ΡαβΓίΐηβ 5αΓΐι«ίίο, αΐ 1ιίθ8βηΙ)ίΙυΓ,8ίγβ 5αοιι- 
άβο, υΐ ίη οοηοίΐίί ΥβΓδίοηβ I^&1^η& (η&ιη ίη Οπβοο 
Σαχχου(^(ών β8(, δαββυάβΟΓυη)), οιοη&8ΐβηί βυί 
δ. ΡΙαΙο ρΓβββΓαΙ ίαηά&(0Γ, &α1 &1ί& βχ β&α8& Ιιοο 
ηοΕοβη ΐΓ&βΙυιη βίΐ, ηοη 1ι&1>βο άββηΐΓβ. 

(16) ΟυΙηςαβ οηηίηο Νίβ6ΐ(ΐ8 Γβρβηο ρπβάίβΙβΒ 
&οϋοηί ίη οΓάίηβ Ιιβ^υηαβηοΓυοι 8α1>80Γίρ8ί88β, 
συοΓυηι ρπιηαδ τοΰ «γίου Άλβξάν^ρου, δ. ΑΙβχαη- 
αΗ ; η των Γουίιλά, ΟυάίΙ&ίΙ&Γυηι ; πι των άγ- 
'Ηλία, δ. ΕΙίβΒ ; ι γ των *Οχτάων, ΟβΙβοΓαηι ; γ τιθς 
αγίας β(θτόχου τ^ς ριον^5ς τοίί χάστρου τ^5ς 
Τίου, δ. Οβί ΟβηίΐΓίοίδ πιοηΕδΙβΓίί ΟβδΙη Τίί : βχ 
(^υί1)υ8ηβ υηυδςαίάβιπΓβρβηΙαΓίη 6άίΙίοηίΙ)υ8ΐ.α• 1ίΙ>π) ίη ςυβ ηοαιίηα 1>&ρΙίζα(0Γυοι αίςαβ δυδοί- (ιηίδ ; οηιηβδ (&ιηβη βχίδΐίηιο αΙ) Ιιοο άίγβΓδοβ ; 

ΡίβηΙίυηι δβιι ραΐΓΐηοΓαο) ΓβίβΓβΒ&ηΙυΓ, υΐ ρ&ίβΐ βχ συίρρβ ςαί βοη]υη^(υΓ βηοι ΝίοβρΙιοΓο Υβΐηΐ β]ιΐ8- 
αοΙι^ηαβΓί ίη Ρ&Γ&ρΙΐΓ&δί Οίοη78ίί : αίία οιοΓίυο- ^ αβαι οιοη88ΐβΓϋ ςυοά δ. ΜβάΙβίί γοββηΐ βεΐίΐίοηββ Γυηα,ηοη ς[υθΓαηιβυης[υβ, 8βά ραΙπ&ΓβΙιαΓυηι άαη- 
Ι&χ&Ι; ηβββοτηηι ςαίάβοι οηαηίυαι, 8βά ςιιοδ βάβί 
ίη(βΚΓίΙβ8 βο δίη^υΙ&Γίβ γίπυδ άί^ηοδ ρΓθΙ)&ν6Γ£ΐ( 
ρυΜίβο ίΙΙο ίηΙβΓ 8&ηβΙθ8 ουΚα, συβη) ύιΐίηί β&ηο- 
ηίζΑΐίοηβηι γοοαηΐ : Ιιίηο ^&γί8 ί1ΐ& βί άίυ(υΓη& άβ 
Ισ&ηηβ 01ΐΓ78θ8ΐοαιο ίη ΟΙρΙ^βΙια ΓβίβΓβηεΙο άίΜ- 
βυ)1&8, άβ ςυαίη ΡγοΙο^. &(1 Υίΐ&πι δ. Ααίβί 8 Ιαη. 
{6 β1 7, αηάβ ΙιβΒΟ βχ ΤΗβοάΟΓβΙο Ιιίο ΓβρβΙο : 
« Ερίδοορί Οοοίάβηΐίδ ηοη ρηαβ ουοι βρίδοορίβ 
Μ^ψύί 6ΐ 0ηβη1ί8 β1 Βοβροη βΐ ΊΙΐΓ&βίβΒ οοωαιυ- 
η!<ΜΐΓβ ΥοΙαβΓαηΙ, συαηα ηοηιβη ίΐΐίυδ 8&ηο(ί88ίηιί 
γίή ίη 1&1>υ1&8, ςυίοαδ ηοηιίηα βρίδοοροΓαηι οαοΓ- 
ΙαοηιιηοοηΙίηβΐΜίηΙΰΓ, Γβ1υ1ί88βηΙ. »Οοηββ Ι&ηάβαι 
ΙηςυίΙ δοοηιΐββ € ΑΙϋβοδ βρίδοορυβ ρΓββοβρίΙ, αϊ άβ 

(1>) Εΐβ^&ηδ ιιηίιιβ ΙίΐΙβΓββ ίιηοιηίαΐίο, ςυ& ίοαρίί 
ιϋι ηοη ΡαίηανοΗΛ^ βοά ΡοΜοτοΗλ (ϋουηίατ, αΙ ι^&ι^η8β, ηΙ>ί ΝίοβρΗοη 1ιυ]υ8 8υ1>δοηρ(ίοηβπι [ι&- 
1>βηΙ ; ίη Ογοβοο αυΐβη) (βχΐυ Ιβ^ίΙυΓ τοΰ αγίου Σβργίου 
του Μιίιχιώνος, 5. Β^^ϋ Μίάχοιοηύ: άβ σιιο ςηίά 
αΐΐβπιΐδ άίβαρ ηοη πιβ^ίδ δορρβίίΐ, ςυ&ηι αβ 8&οου• 
άβοηβ.ΑάάίίδΙ&γίάβηΙϋΓαάάίδΙίηοΙίοηβιη&ΙίοΓυηι 
ιηοη&δίβηοΓυηι &1) βοάβηι 8&ηβ(ο ηοηιίη&ΙΟΓηη) : 

810 βηίηι ^0&ηηβ8 ρΓβδϋγΙβΓ τοΰ αγίου Σβργίου τών 

Γβρ(Αίων 5. 80τρα ό^τηχηοΓΗτη βίάβπι &ο(ίοηί 8υ5- 
8οηΙ)ί(^ 8βά οο^οπιβηΙοΓυπι β]υ8θΐοάί Γ&(ίο έ&οΐβ- 
ηυδ ίηγβηίβηά& ΓβδΙβΙ. 

(17) υηίοαηα ίηΙβΓ οοιηβδ Ιιβςαοιβηοδ 61ιη8ΐο- 
ρΐιοηιηι ΓβρβΓί, βυηιςυβ των χαν^ήλωνταπόβίαπι;!!, 
α( 1.&ϋη8. ΥβΓίυηΐ, ςυβηι ηοη ββΐ ΥβΓΟδίηιίΙβ οαηι 
Ιιοο β38β βυοιάβηι. 

ςαί ρορηίο ΟΒββηΙ ταΐη» οβο&βίο, βίςαΐάβπι Φθά-ρις 
ηϋη&πι βί^ηίΔοαΙ. 25 νίΤΑ 8. ΤΗΕ0ΡΗΑΝΙ8. ττ&ρ, οία πατήρ, συν τώ τριχίνω ΛμψΙω χαΐ τ^ Α ϋοΓυιη ιηυΐΐίΐυάίηβ (18) ; ΡαΙβΓ &υ1βιη β&ηοΐυβ, ηΐ ποιραντιχ^ /3ακτυ/»ία. ΚαθισΟιέσης ίί τϋς τψίας 
συνόίου, χαέτοιγι έν βύτ(λ(ί ΐΓ|ίοσχϊ?α«τι του ρ«- 
χαρίου $^ωρουι^^ν^υ^ ιύσ(βιέα Λ υπέρ πόντος άπο- 
στίλβοντος, ου παριλογέσαντο, άλλ' ιπέτριψο» προς 
τήν του (ί07/χ«τβς ^ημπ'^ορίβοί' τρ^^ισοι* γκρ άχριβώς 
τον άξιον του Πνιυ/χατος βργ*^^»*• ^ Λ (^ι'ολέγων τά 
πολλά |&ΐ9Τορ€υσας, χαΐ ^ιά ^υσιχών χαΐ γρα^ιχών χαΐ 
^07|χατ<χών άπο^ιίξβων τους αλαζόνας χαΐ ίυσψ^' 
/χους £ΐχονο/Α«χους (λέ/ξας τ• χα^ Ιπιστο|*ίσας, 
απβ'^ωχβ τον χόσ/χον τ^ *£χχλησέα. *α του θαύμα- 
τος ! τί τούτου /α^αλοπριπέστβρον ; *Ορως τό 
Πν(0/Αα τό άγιον Ινθα ^ούλβται πνιΐ, χαΐ όσα ^ού• 
λ(ται. Τούτοιίν ούτω τιλισθέντων, χαΐ τών Πατέρων 
έν τοις έχάσνου τόποις παλίνοστησάννων, χαταλα/Α- Υ6Γ6 ΡαΙβΓ, βίϋοίηο ραΐΐίο βυο αο Β&ουΐο ρ&βΙοΓ&ϋ. 
ΟβΒίβηιιη οαιη νβηβρ&ηά&β^ηοοίαβ βοη8θ(ϋ88θΙ, ηοη 
(ΙθβρβχβΓβ Ρ&ΙΓ68 Ιιυιηϋί (|υ&ιηνί8 1ι&1)ί(α βοη8ρβ• 
οίααι Ρ&(τβαι, βαιη ρΓβΒ οαιηί1>α8 ρίβίαΐβ βοηΐ8β&8- 
8β1; 8βά αά βάίββηά&ιη ρα1>11οβ ββαΙβηΙίαΕη ίηνίΐα- 
ΓυηΙ. ΝονβΓ&ηΙ βηίιη, βΐ ορΗοαβ ηονθΓ&η(, ςυ&ιη 
άί^ηαβ 8ρίη(υ8 8&ηοΙί ορ6Γ&πυ8 Θ886(. ΠΙθ υθγο 
ρ&υ6ί8 ιηιι11& οοιηρίβχαδ, Γ&(ίοηί1)α8 βζ η&Ιαηι, 
δβηρΙυΓ& &β άί86ίρ1ίη& ρβΐϋίδ Γβά&Γ^υϋβΙ ο1>ιηη- 
Ιβ80θΓθ ίββϋ &ΓΓ0^&αΐ63 6Χ8ββΓ&1>ί1θ8ςιΐ6 Ιβοηοοια- 
βΐιοβ, Εοοΐ68ί«(|υθ ρήδΐίηαιη ΓθβϋΙαΙΙ άβοα8. Ο 
πιίΓ&οαΙαιη Ι ςυίά βο άίοί ηιαρ^ηίϋ66ηιία8 ρο(β8(? 
ηβιηρθ 8ρίΓ2ΐ( υ1)ί, βίςυ&ηΐυιη γυΐΐ δρΐηΐυβ 8ααβ1α8. 
0οί1)α8ί(& ^68118, Ρ&ΐΓίΙ>α8 ςυβ &ά 8υ&ΓβΤ6Γ(βη(ίΙ>α8, βάνιι πάλιν ό /Αοχάριος τό ηαρ* αύτοδ ν(ωργιιθέν β ΓαΓ8α8 86 1)θ&1υ8 ΓβΟβρίΙ ίη Ο100α8(βηυΕη ΓβΟβΠβ & ούρανο/λί/χιοτον ρονασηόριον. "Ασπιρ γάρ έν ούρανώ 
ϋλιβς συν άστροις ^α^ου;ζΐΖ, τήν σύ/χπασαν χατα- 
γλαίζαΐν τω ^ωτί τί^ς Ιλλάρψσπβως * τόν αυτόν ^ή 
τρόπον έ ξ αυτί ς ό ραχάριος, συν τοις χατ' ίχλογι^ν 
του Πνιύ/λατος αύτω /Αονασταις χαί συνασχιβταις, 
τήν οιχου/χένΐ9ν χαταυγάζων, ταις μΜρμοψνγαΐς τ^ς 
ισαγγέλου πολιτβέας έ^αέ^ρυνιν. 

ΙΕ'. Δίβίαρπβ τοένυν Ίί τϋς όρθο^οξέας άχτές έν 
τοις πβρασι. Χρόνων βϊ ίχανών (^ιιττπασάντων, άνά- 
^ύβται χατά συγ;ι^ώρΐ]σιν βιοϋ ό όρϋνυμος του προ• 
τέρου Λέων, όστις ιτΛρίυΒύς τΐίς αναγορβύηως αύ- 
τοΰ τάς τίμιας χαθβλών βίχόνας, ;ομαύρωσι τό τής 
Έχχλΐοσέας χάλλος, ιλυμ;όνατο ως τις μονιός άγριος 
τήν των ορθοδόξων όμήγυριν, χαΐ ην οιχ(2ον αύτοις 86 ίαηά&ΐυιιι, ίρ8ί(ΐυβ 8ίιηί11ίιηαιη οοβΙο. ΙΙΙ 6ηίιη ίο 
βοβίο 8ο1 οαιη &8ΐή8 1αβ6(, 0Γ56ΐη ί11υΕηίο&η8 ααί- 
ν6Ρ8αιη ίϋυ8(Γ&(ίοηί8 8α8θ 8ρ1βα€ΐθΓ6 : 60<1βιη πιοάο 
ίη 1βιτ& 1>6&1υ8, ουοα 8αί8 ίη 8ρίΓίΙυ ά6ΐ66ΐί8 πιοη&- 
6}ιί8, βΐ ίη 8&ηο(οαβοη6 8θά&1ί^ϋ8, Ιοϋ τββρίβηάβηβ 
0Γΐ>ί, βυηι αη^θϋοα 8υ8β οοηΥ6Γ8&(ίοηί8 ίΰΐ9οΗΙ>α8 
ί11υ8ΐΓ&1>&1. 

XV. 0ί£Γαηά6ΐ>&η1υρ ίίτίΙϋΓ ςυΕ<ϊααγβΡ8υπι ΟΓΐΙιο- 
άοχίββ Γ&άίί : ρο8( απηοΓαπι ΥβΐΌ &1ίς[υ&η(0Γααι 
άββαηυαι άίγίηα ρ6Γηιί88ίοη68αΓΓβζίΙ ρποή βο^^ηο- 
αιίηίι 1<βο, ηυί βίαΐίηι ηΐ ά66ΐαΓ&(α8 68ΐ ίιηρ6Γ&ΙθΓ, 

8Β0Γ&8 ίηΐ&^ίη68 8υΙ>Υ6Γΐί ρΓ8θβίρίβη8^ Εθ6ΐ68ί6θ ρϋΐ- 

οΙΐΓίΙαάίηβπι 6Χ8ΐΐηχϋ, 6ΐ (&ηςα&αι ίβπΐ8 αρβΓ 
&ΑίχίΙ β(Βΐαηι ΟΓΐ^οάοχοΓυηι, ςυίΙ>α8 υ6ΓΘ Ιαηβ τό \ίγίΐν « Ό θβός, ίλβοσαν βθνυ βίς τήυ κλυρο- ρ άίοβΐβ Ιίοθ^&Ι : « Οθϋ8, ΥβηβΡϋηΙ ^6ηΐ63 ίη 1ΐ»Γ6• 
νομίαν σου, » χαΐ τά έξ^ς* τους γαρ τί^ς ορθοδόξου (1ί(&ΐ6ΐΙ1 Ιυαηΐ ', ο 6ΐ 6& (|ϋ6θ 86(ΐυαη(υΓ. Ογ(1ιΟ(1οΧΙΒ πέστιως προμά;ι^ους τβ χαΐ ύπιρμάρ^ους Πατέρας 
πολλαΐς αίχίαις χαΐ θλίψισι χαΟυποβαλών, χαχιγχά- 
Χ6>ς άπώλισιν* έν οΓς χαΐ θιό^ωρον τόν όσιωτατον 
«γούμινον των Στου(^έου, έλιγξαντα τι^ν τούτου μα- 
ταιογνωμέαν, χρονιχώς αιχισάμινος έξορέα ποιρί- 
πβμψβ. Δολέα ^β γνώμΐ} ;ι^ριισάμ(νος, γράμμασι 
6βι>πιυτιχοΙς προς τόν μαχάριον ββο^άνι^ν, ^ηι 
σύμφωνη σοντα τ^ τούτου χαχονοία προς αυτόν ί^χιιν. 
Ό ^€ μαχάριος άντιγρά^οις ημιέψατο τοίσ^ι * 

Ις^. ΈπίγνωΟι, |3ασιλβΰ, τόν σοι την |3ασιλιέαν 
;ζαρισάμ(νον, (^Γ ού |3ασιλ<ΐς ^ασιλιύουσι χαΐ τύ- 
ραννοι χροΕΤΟϋσι γίς, ως θβός ών άπ(ρέγραπτος, 6ηίηΐ &ΐ6ί ά6ί6η80Γ68 ρΓ0ρυ^&(0Γ68ςυ6 Ρ&1Τ68 

ηι&1& ηιορίβ 8α8ΐιι1ίΙ, ηιυ11ί8 608 Υ6Γΐ)6η1)α8 ρΓ688α- 
Γί8ςυ6 8υ1>^^^ί6η8,ία ςυίΙ>υ86ΐ ΤΙιβοάοΓαοι 8&η6ΐί8- 
βίπιαπι δίαάϋ &Γ6ΐιίαι&η(ΐΓίΙ&ω, ςαοά 8(υ1(απι 6]υ8 
βάίβΐιιηι ά&ηιη&ΓβΙ, ροβΐ άίαίαπη&ηι Υ6χ&(ιοη6Πΐίη 
6Χ8ί1ία(η βχραΙΗ: ίΓααάυΙβηΙο υ6Γ0 αηίπιο &ά Β. Τίιβο- 
ρΐι&ηβηι 1>1&ηά&• ά68ϋη&γίΙ 1ίΙΙβΓα8, ςυίΙ)α8 6υηι 
Γθ^&1>8.(, υΐ ρ68•ίηΐ8θ 8υ8θ8ΰ1>8οη1>6η8 86ηΐ6η(ί8β, &ά 
86 &6€β(ΐ6Γ6 η6 ^Γ&γ&ΓβΙοΓ. Αά (|υ&8 ίΐΐθ ίη Ιι&ηο 

ίΟΓΟΙ&ηΐ Γ686Γίρ8ίΙ : 

XVI. ΝθΥ6η8, ίαιρβΓ&ΙοΤι βαη ςαί 1ί1)ί ίπιρβήαηι 
1&Γ^ίΙα8 68(, ρβΓ ςυβπι Γβ^8 Γ6β;η&η(, β1 Ιττ&ηηί 
(Ιοηιίη&ηΙϋΓ ίη 1βΓή8; ηοτβρίβ, ίηςα&πι, ςαοηιοάο πιρέγρατΓτος τ^ χαβ' «μας προσλήψβι γβνόμβνος» -. Οβυ8ίηοΐΓθυπΐ8θπρΙϋ8θϋΠΐ «ίΐ, ΐΛΠ3θηοίΓθαπΐ8θπΙ)Ι 

• Α --. «. » _>.!.. • /__ ί_. ^:^-^.^ι..> >:* μ^^Αβμμκ Αα«««*ΜΑη/4<% μβΙιικοππ ρίιτιίΐΐα όμοιος ήμΐν χατά πάντα πλην αμαρτίας χι;ζρνμάτι- 
χ(ν* όπως 9$ νιχρούς ανέστη σι, χαΐ τυφλούς ώμμά- 
τωσέ, χαΐ λιπρούς έχαθάρισβ, χαΐ τά ά)λα χαθιξ^ς 
των θαυμάτων αυτού ' όπ&>ς τ* Ίου(^αΐχ|[ παρα- 
φροσύνη πάθος ύπέμιινΓ> έχων, χαΐ τρι^μβρος άνα- 
στάς, ίίς ουρανούς άνιλι^λυθβ, τί^ς προς τόν Πατέρα 

' Ρ8&1. υίχγπι, 1. 

(18) Ηθ8 6886 6ςυθ8 6αΓ8αί Υ6]θ6ίθη ά68ΐίηΑΐ08 

6( &88αβ(08, ςαΕΐίΙ>α8ρα1>1ίβί 6ϋΓ80Γβ8 υΙυηΙοΓ, Ιιίηβ 
νβτβέίαήι ηοπαίη&Ιί, ςαί Ι&ιηβη & υ€Ηβηάί8τ)ιβάΪ9 ηο- 
1116η αοοβρβΓίηΙ, 1β8ΐ6 Ρ6•Ιο, ο1)ίΐ6Γ ίη8ίηυ&1υηι 68( 
Ιη 16 ^&ιιαΑη^ αά ηυιη. 43 ΛοΙοπιηι ρηρΓαοι (1ίβα&1α8 8ίΙ, ηθ3ΐΓ&αι &88απΐ6η(1ρη&1αΓ&ηι, 8ίηιί1ί8 
ηοΙ)ί8 ί&οΙυ8 ρβΓ οπιηί&, ηίβί ςυοι) ρβοοαίαπι ηοη 
1ι&1>υ6Γί1. δβοαηάϋπιςα&πι ηαΙαΓ&πι βαβοίΙδΥίΙπιΟΓ- 
(αθ8, ίΠυαιίη&γίΙ ο(βοο8, η]υηά&γί11βρΓ0808,6»ΐ6Γ&- 
ηαβ 6Ζ0Γ(1ίη6 ορ6ΓαΙΰ8 68( ηιίρ&οα1& 8υ& : 8βοαΒ(1απι 
ςα&πι 6&πιά6πι 8ροηΐ6 αΐ0ΓΚ6πι 8ηΙ>ίί1, ^ΰ(18Β0^αιιι δ. Μ&ΓΟβΙΙί Ραρ6Β. Γ68ΐί 86η1βη1ί&πι σιαΗί8 άοοίβ 
οοηβΓηι&Ιίη 8αο Εΐ7Πΐο)ο^ίβο νοββίυβ, οβΓίίΜΟο^ο- 
ηΙ)υ8&ηϋ<|υί8ά6ηιοη8(Γ&η8,&η(ίςϋί86υΓ8θΓϋ>ιΐ8οαρ- 
8ΰΐη ραΐ>1ιουιιι Υβΐιίουΐατβιη ίυί886. 27 ΜΕΝ8Ι8 ΜΑΒΤΙϋ3. 98 ΰΐ&ΐ&ΐη νββΕΠίβ, ίβΡϋαφΙΘ ΓββυΡββηβ άίβ ίη 00β1ο8 Α συνβίρίας μη^έποτι χωρισθιές. Τ>ίς ευαγ/ίΚιχϋς 
ιτΙοΓίοΒβ Λβοβηίϋί. & ΟΛίβΓΠβΒ (ΙβχΙβΡβ ηυασα&ΐη βίβλου ημάς Ιχίιίασκούσης, ταύτην πβριπτυσσόμίθα, 

ίι' «ύτης τω Χριστώ τήν τΐ|χήν απονέμοντες, κ«1 β ι ^ΙοΗοΒθ &806η(ϋ1, & ρ&ΙβΓοβθ άβζΙβΓββ ηυαςα&ιη 
8θ^α^^β^(1α9 οοηββββα. Η&ηβ η&ΐαΓ&ιη ςυί& Εναα- 
^βΙίοΓυιη ηοΒ οοάβχ άοοβΐ, ίρβααι ΓβνβΓβηίβΓ αιη- 
ρΙββΙίιηιΐΓ, βΓβ(1ίιηα8ςαθ ΟΙιπβΙο ηοβ 6ΐ]ιί1)θΓθ 
ΙιοηοΓβιη. Οαοά 81 ϋΐυιη αιηρίβχί ηοη &οβυ8&ΕηυΓ : 
({αοιηοάο 3αΓβ ιηβπίο &66ΐΐ8&1)ίΕηιΐΓ, β! νοίαβηιηυβ 
8α8οίρ6Ρ6 6ΐ ΥβηβΓ&ή β3υ8(1θΐη ββαίβηΐίβθ 1ιί8(οπ&ιη 
ί[η&^ίηί1)α8 ιιάυιηΙ)Γ&1&ιη, ρβΓ ςα&8 ϋ ςυοςυβ, ςυί 
&ά ηθ8 βχ 1)&Γΐ>&Γί8 βάβ €ΙΐΓί8Η ίααύαβηάί αοββάααΐ, 
ίοΐ&ιη Γθί ^68ΐα νβΗΐ&Ιβιη ίαβίΐΐίιηθ βάοοβαΙαΓ ? 
Οϋ&ιηιηυΐϋ ΙίΙΙβΓ&Γααι Γυάβ8 άαιη άίνίη& ιηίΓ&βυΙβ. 
ίρ8ί8, υΐ 816 άίο&ιη, οοαΒρίοίαηΙ οουΐί», βυιη ηιιί 
ρΓΟ ηοΙ)ί8 ρ&88α8 681 ^1θΓί6θ8.η( ΠΙΐΓίβΙαιη, ςαοραιη 
1υ 8&1αϋ ίονί(1ί9ΐί? Οαοά αηςα&αι οοηοίΠυιη ρπο- 
ηυηΐί&τϋ ίαΓααάυαι ίά ββββ βαβήΐβ^ίαιη ? Νυιηςυίά 
ηοη ίρ86 01ΐΓί8ΐα8 ρρορπί νυΐΐυβ ίαι&^ίαθπι ηυΐΐο 
ίθΡηι&(&ηι ηιαηυυιη αάηιίηίοαίο Αηο&ΓΟ (19) Ιρ&ηβ- 
031811 ? ηαη(}υί(1 ηοη Οβίρ&Γββ νίΓ^ηί8 6χρΓ638&αι 
6θ1οΗΙ>α8 8ίαιίΙί1αάιηβηι &ρο8ΐο1α3 1.υο&8 ηο1>ί8 Ιτα- 
άϊάίί (20)?0αί(1 νβΓΟ βΙ ΐΓ&άίΐΦ α ΡαΙπΙ)υδ άοβίηηββ 
ορροηθ8 ? Είβηίπι Β&8ί1ίυ8 (21 ) ίΐΐβ ίη6£ΓαΙ)ί1ίηπι βοΓυ- 
Ι&ΙοΓ ηΐ78ΐ6Π0Γηηι, Ιιη&^ηί, ίηςιιΚ, άβΐ&ΐαδ Ιιοηορ 
&ά ρΓοΙοΙγροη ΐΓ&ηβίΐ. δίιηίΙϋβΓ απΓβο 8αο ΟΓβ 
1οαηη68 : Εβ:ο ία8&πι ςυοςυβ β οβΓβ. ίαι&^ίηβηι άί* 
Ιβχί. Νββηοη €7η11υ8 (22) δρίη(υ3 8&ηοΙί οίΐΐι&τα : 
$8Βρίη8 γίάΐ, &ί(, 6χρΓβ88&ηχ ίηια^ΐηβηι ρ&83ίοηί3, 
ηβο &1)8ςυ6 1α6Γ7πιί8 νΐ88ηι ΐΓαη^ίνί, βΐ Γβΐίςαα. Β ταύτην πί|0ΐ7ΓΓυσσό{*ίνοι ούκ Ιγχαλούμβθα, ποία 
ίγκλησις ήαϊν τίς αύτίς έξηγήσβως τήν βίχονίχήν 
άνατύπωσιν |χ4 ημφ» κ«1 άσπάζβσθαι, ίι' ίς οί έκ 
βαρβάρων χβΕτηχούρΐίνοι ρα^ίως παιίίύονταί ττήν 
άλιίθβίον ; Πόσοι των ρή βιίότων γράμματα ώς 
6ψ6α\μοϊς τα, θαύματα (3λέποντις, τον ίι' ϊίμ&ς πα- 
θόντα ^οξάζουσιν, ών τήν σωτηρίαν έ^θόνησας ; Ποία 
των συνόδων τούτο το ίύσγιημον άνκ^ώνησνν άσε- 
βυρια ; Ούκ αυτός ό Χριστός τήν οιχβίαν άχβιρο- 
ποιήτως βικόνα *Α7κάρω πέποα^βν ; Ού τής Θεο- 
τόκου μορψϋς τήν έχτύπωσιν ό απόστολος ήριϊν 
Λουκάς ίστορήσας παραίε^ωχε ; Τί ^αι ^ήσοις έν 
ταις πατροπαραίότοις ίιίασκαλίαις ; Χαΐ γαρ, γυ^Ί 
Βασίλειος ό των αρρϊίΤ(^ν μύστης, ή της εικόνος τιμή 
έπ'ι τό πρωτότυπον διαβαίνει. ΦησΊ ίε και τό Χρν- 
σοΰν στόμα ^Ιωβίννης • *Ε7ώ καΐ τήν κηρόχυτον 
7ραφήν ήγάπησα. Ου μήν άλλα και ή \ύρΛ τοϋ 
Πνεύματος Κύριλλος ούτω ^ησίν • Πολλάκις ιίίον 
έπΙ ^/ρΛψ'ής εικόνα του πάθους, καΐ ούκ ά^ακρυτί 
τήν θεαν παρήλθον, καΐ τά εξής. Ει ούν αί προλα- 
βουσαι εξ άγιαι σύνοδοι προσκυνεΐσθαι τάς αγίας 
ΐέκόνας σχετικώς (γ) ούκ άπεκήρυξαν, σύ σο^ώτερος 
τούτων '/Ινι^ ; "Ιίιόν σοι, βασιλευ, τό προς ύπΓ^αν- 
τίους πολεμεΐν • τό ίε τής Εκκλησίας ^ό'/μα τοις 
Πατράσι μελλήσει. 5ί βΓ^ο ρηοΓβ. 86Χ οοηοί1ί& 8&ογ&8 ίηι&^ίηβδ Γθίαΐίνβ &ά 8α& ρΓθ1οΐ7ρ& 8.άθΓ&Η πιίηίαΐθ ίσιρΓθΙ>&πη1, (α 
ίΐΐίβ 8&ρί£η(ίθΓβηι Ιβ ρβρυ(&3? Τααηι β3(, ίηιρβΓ&ΙόΓ, 1>6ΐ1αΓθ &άνθΓ8υ8 1ΐ08ΐ68 : €ΐθ6!Γίη& Εοοίββί» ΡαΙτί^υβ 
οαρ» θή(. 

ΧνΠ. ΗβΟ Πΐί88ί8 αΙ> ίπίρβΓ&ΙΟΓΘ (23) 1ί11βΓίΑ.' βΐΐηΐ ΙΖ'. Τούτων άντιγρά^ως τω βασιλεΐ παρά του 

Γβρ03αί38β( 1>6&1α8, Ι&ηΙ&ΐη νίη ΟΟηβΙ&ηΙίφΙΠΙ ηοη μακαρίου σταλεντων, μή ένεγκών ό τύραννος τήν 

(19) Αυ£^&Γηηι γβΐ Αΐ)£^&Γυηι ΕάβΒβθηβΒ οίνίΐαϋδ Ο α^βηίβηι, βΐ €υ8ρίηί&ηί ηιΐ9&8 36(|αβη(ί οαρίίβ 
ρηηοίρβηι ρΗ83ίηι βοηρίαηι Γβρβη&3, αρϋά Ι.&(ίηο3 ΓβίβΠβηΙβηι. θ(ί&ιη Αΐ)α^&Γϋΐη β1 Αβ&ηαΓυιη. Η υ] υβ ίιη8{^ίηί3 ίβ8ΐυιη 
βΓββοί οβΐ6ΐ3Γ&ηΐ 16 Αυ^αβΙί βΐ ΙιίβΙοπΑοι ίη Μβηββίβ 
ΓβίβΓυηΙ, ςαο άίβ Εάβββα ίη €οη8ΐ&ηΐίηορο1ίηι εβί 
Ιτ&ηδΙ&Ια : υηάβ βοοβρίΔηι 66ηιΐ6η8β8 ηαηβ ίη 
8υΙ>υΓΐ)&ηο δ. Β&ΗΐιοΙοηιβΒί άβ ΑΓΠίβηίδ (βαιρίο, 
ΡΡ. Β6Γη&1)ίΙ&Γυηι οηρ®, αιηοΗβ Β&βίΐί&ηίβ ηιοηα- 
οΐιίβ, αηΐβ &ηηο8 ηοη ηιυΐΐοβ οοηιπιίδΗο, Γ6ΐί£[ίθ3β 
νβηβΓ&ηΙυΓ. ΜίΓ&ουΙιιηι ^'υ8 &5 ίκηβ δβπνβίββ 3υΙ) 
ΟοδΓΟβ βχ ΕοοΙβΒίαζΗοα ΗήΙοΗα Ενα^πί ία Νίοβηο 
οοηοίΐίο II, αοΐίοηβ 5 ρΓοΙββΙ&ιη ίηνβηία)ϋ8, β1 &Ι11)ί 
ρ&88ίιη ί11ίυ8 ηιβηΐίοηβΐη. Υίιΐθ 6Γβΐ86Γυηι ηοδίηιιη 
ίη ίηβί^ηί ΐΓ&ο(&ΐυ, ({ϋβηι άβ ίη)&^ίηί1)υ8 ηοη 
ωαηαίαοΐίδ βάίάίΐ, ςαι ρρο ηΐΕ]θΓί ρ&Γΐβ άβ 1ι»ο 
ηηα ΙοΙυβ β3(, βΐ ηυηο τβ^ία ηι&β^ίβββηΐία Ρ&Γΐδίΐ3 
Γββηβηβ Γβρβηίατ ρο3ΐ {^βΟΓ^ίαηι Οοάίηυηι ουΓΟ- 
ραίΕίβαι, ΏΒοί/ίαα$Είΐ€ΐΒήχ6ΐαηΐ3Β €. Ρ. βίϋ8άβπι 
βΓβΙδβή βοιηιηβηΐιιπίδ βΐ ΝοΙΐβ Οοαήδ ίΠηβίΓα- 
(υηι. • 

(20) Η&ηβ &1) Βυάοβία Αυ£;α8ΐα ίηιρβΓ&Ιηβί Ρυΐ- 
οΙιοΗα ΗίθΓθ3θΐ7πιί3 ηιίδ8&ηι^ βίςαβ Ιβηιρίαηι των 
4^ιιγών, ίάβδί, νίχ άνοητη, &1> Ιι&ο βοηδί&ηϋηοροΐί 
8ΒάίΟθ£ΐ(&ηι ΓβίβΓΐ ΝίοβρΙιΟΓαδ ; άβ βα &βοίρί6ηάα 
τίάβηΙϋΓ ίΐΐα δ• ββπηι&ηί ραΙη&ΓβΙια) νβΓΐ)α ίη Υίΐα 
5. δίβρίι&ηί ^υη^οπ8 Γβίαΐ&'. » Α1> βν&0£;β1ί8(& Ι^αο& 
ΐΒα&^ίηβηι νίΓ^!ηί8 Οβί 6βηίΙποί3 ρίοΐαηι ηονίηια3, 

2αΑ &1> Ηί6Γθ3θΐ7ηιί8 ηιί88& β8ΐ. » νΐάβ βηηιάβιη 
ΓβΚββηιηι ρΓ6Βηοη)ίη&Ιί ΐΓ&οί&Ιαβ, ο&ρ. 18, άβ Ιι&ο 

ο) 11& δ. ΟΓβς^οηυβ Ρ&ρ& II Ερ. ι &ά 1.βοηβηι 

ΐ8&υΓίβαη] ορροηϋ ίηΙβΓ 8β λατρευτικώς βΐ σχετι- 
κώς : υ( βχρίιββίατ άΙβ'βΓβηΐ1& β^α8 ουϋαβ, ςυβπι (2 { ) Όίτιΐΐύψχβ Ιιαηβ Β&δίΐίί βΐ ΟΐΓ^βοβΙοηιί Ιοοηπι 
βΐί&ηι 6Γβ9οηη8Ρ&ρ& &11β9&( ίη Ερΐ8(ο1&&ά δ. (τβΓ- 
ηιαηυηι ρ&ΙηαΓβΙιαηι 6Ρ., Ιββία ίη βοηοΊΪίο Νί- 
οαοο π, {ΐοϋοηβ 4, ςαα βΐίααι αβίίοηβ Ιιοβ ΟΗγυ- 
808ί0Εη1 6£Γ&1υαι ρΓοΓββΙηΓ α ΤΙιβοάοδίο ρΓβΒδίαβ 
8.ΑηάΓβ8θ&ά Νββίιιιΐ], υ1άβ3υαιρ1υηιβχοΓ&1ίθϋβ, 
βυί &Γβαπιβη1υαι, ε Οαοά ν6(βη3 βΐ ηονί Τ63ΐα- 
π)βηϋ αηαβ βίΐ 1ββ:ίδ1&ΙθΓ. » 

(22) ΙηιοϋΓβ^ΟΓίυδ Νγδδβηοδ : Ιιυίαδ βηίπι βδδβ 
Ιοοααι ίϋααι^ άβ ΑΙ)Γ&1ιαηιο ρ&ΐΓί&Γβηα δβΓηιοηβοι 
ί&βίβηΐίδ, ΑάΓίΑηη8 Ραρα ρΓοβΙβΙυΓ ίη 3α& &ά Οοη- 
8(&ηΙίηαηι βΐ Ιπβηβιη Αα^α8ΐθ3 Ερίδίοΐα, αοΐίοηβ π 
ρΓφάίβΙί βοηβϋϋ Γβοίΐαΐα. δβάΐιίβ αιβηιοπβΒ 1&ρ3α3 
Ι9ηο3θβηάυ3 β8ΐ βίοςϋ 1ιυ3ϋ8&υο1οη ρΓββ αΐϋδ, ςυί- 
5υ8 υΙΙίαΐϋηιρηΙοΙιβΓπαιαπιςαβ οοη{638ίοηί3ίιυ3υ3 
&βΙηηι νΙάβΙΟΓ οοηίυάίδββ : η&πι ρήηιββ ΥίΙβΒ αα- 
οΙΟΓΐ αίαίββυρρ&π ροΙίϋ88ΐ&ηάυαι βδΙ,ηβοοτηηίηο 

Π ΟΓβάβηάυπι 8.α( ρπυδ νβχαΐοδ ιηοη&β1ιθ8, βνβΓβυηι- 
ςαβ ηιοη&δίβΓίυηι β88β ηυ&ηι βυ&ηι Τ)ιβορ1ΐ£ΐηβ3 
βοηδί&ηΐί&αι Β7ζαη(ίί ρΓθΙ)£ΐ88βΙ; ββά ροΐίυδ βί 
&ί&ί^ηάο 1ΐ8θο άβίηάβ αοΐα: αα! (βΓΐίο &Τ1ιβοάθΓί 
β]60ΐίοηβ άίβ ίρδυαι ςαοςυβ βχρυΐδαιη ίη δ&αιο• 
ώΓ&βί&πι ίιιίβδβ ΤΙιβορΗ&ηβηι. 

(23) ΜίΓυηι ββΐ ίη ΥίΙα δ. Τΐιβάοη δΐυάίΐ» υΐ- 
Ιίηιββ 1ιυ3α8 &ά ίιηρβηιΙΟΓβηι &άάυοϋοηί8 ηυ11&πι 
οηιηίηο ηιβηΗοηβαι Αβπ, ίη ςυ& ίΠυά άαηΐ&χαΐ, 
ρθ3ΐ η&ΓΓαΐ08β3η8ίη οοηάΓηι&ηάί8ΓΓ&ΐΓί1>η8Υ6Γ5ο 

1ηι&0ηίΙ>α8 άβίβηαηΐ ΟΙΐΓίβΙί&ηί, α1> βο ςαο ίάοΙ& 
ΑάοηιΚ)&ηΙ $βηϋ1β8, ίρδίδίηβΐ άίνίαααι αΐίςαίά 
ίηβ88β βΓΓοηβο ορίηαϋ. 29 νίΤΑ δ. ΤΗΕ0ΡΗΑΝΙ8. 30 τβσβεύηβν του &ν<ί/)ός ινστβσιν, «ποστιίλας τινά των Α ρβπίβΡβηδ ΐ7Γαηηϋ3, ςυβπιάΛπι ίη (ϋ^ηίΐαΐβ οοη- 
έν τίλΐί, την ^'βν ρβντ&ν ίως ί^άγους πυρΙχΛυστον 8ϋΙϋΙαιη&1)1β^ανίΙ,ρβΡςϋβιηιηοη&8ίβΠϋΐηα(1ίρ8ϋΐη 
πβ7Γοέ;βχ«, τους Λ μοναχούς αιχισά/Μνος ίιβσχόρ- αβςαβ ρ&νίηιβη(υιη βχαδδίΐ, ιηοααοΗοδ Τ6Γ]3βη5α9 /χονοΕχους α(χισα|Μνος ο«σχο/9 
πισβ, τόν 9ϊ |χαχά|»ιον ^έσμιον συ>λαβό/Αΐνος ζγη 
ίΐς το Βυζβίντιον. Κοκ} χιλιυσαντος τοΟ τυροιννου χαθ• 
β(ρχθ:Ι9ναι αυτόν έν σχοτβιν^Ι ^υλβχ^, ίττΐ πλβίστας 
ημβ^ας (^ιέτριβιν ίν νττονοία τοιά^ι, ώς αν τό 
βυτονον αυτού ;ι^αυνωΟ(ν, βύβίλωτον Ιίστα< π/^ός συγ- 
χαταθβσιν. Τ^ ούν προτ «ραέα άγαγών ό |3ασι).ιύς τόν 
ιιρι^μένον θ(ό^«ρον τών Στου^έου όσκον ή^οΰαινον, 
χαΐ έπΙ πλιίστας ώρας ^ίΐμβίσί τι χαΐ χολάσιων 
ύτΓοθέσισι χατάπτήξιιν οιόρΓ^ος, τουναντίον (^( 
έλ<7χθιΙς παρά του οσίου, ώς μη^β τ^ς αυτοΰ χαρ• 
^έας έπισχοττιΙ^ς βίου αισθόμινος, αίσχυνθιΐς ό τύ- 
ραννος τήν χατ' αύτοϋ τίίς εξορίας ψΐ^^ον άπιγή- 
νατο. 

ΙΗ. Ύ^ ίϊ επαύριον προσέταξιν ό βασιλιύς άχθ:9- 
ναι αύτώ χαΐ τόν μαχάριον βιο^άνιιν. ΚλιοθιΙς 91 
παρά τών συμμυστών τοιώσ(^ι ^ιισάντων, ώς Ου ^ιΐ 
τό σόν χράτος υπό τίνος τών άμνημονιύτων άντιλί- 
γβσθαι χαΐ ΙΧέγχ^ίσΒοίί^ χαΐ /χαλιστα αύΟα^βστέρου 
τυγχβίνοντβς παρά πάντας τους πρώην του νυν 
ά;ΐ^θησομένου, μήπως ύβρισΟ^ τό τόν άηττητον χρά- 
τος ταΐς άντιρι&ητιχαΐς αυτοΰ αύθα(^ιίαις, χαΐ αύ- 
στηρότησι • τοΰβ' ίνβχιν προς τήν ορμή ν έπΐ9;ζών, 
άποστέ^(ΐ Ινα τών Ιν τέλη προς τόν άγιον, προσ• 
τάξας βουνιύροις τριαχοσέοις τά τι στέρνα χαΐ τόν 
νώτον χαταξβίναντα έάσαι πάλιν ιν τ^ ιίρχτ^. Τ^ 
^ϊ επαύριον ή αύτ^ πά)ιν χόλασις τώ μαχαρί^ 
7<7^νυΐα, τό «υτονον αυτού τί^ς προς θχόν ούχ έ;^αύ- ίηυ11&(09 άίβρβΓβϋ, ^ Ι^βαΙαιηςυβ νίΓυιη οοηαρΓβΙιβη• 
βυηι αο νίηοΐυαι β7ζ&ο(ίαιιι αάάαχίΙ,&Ιςαβάβ ιηαα- 
ά&Ιο ΐ7Γ&ηηί ία οί>8βαΓαιιι οοιηρίο^βηβ β&ΓββΓβιη, 
ιηυΗίβ &£Β[!χίΙ άίβύαβ. Οα& ίά βάυοία Τ Νβιηρβ ηυοά 
8ρ6Γ&Γ6ΐ 6ΐηο11ίΙ&ιη αοίαιί 8&ηοϋ ίοΓίϋαάίηβαι ί&- 
βϋβιη ίοΓβ &ά οοηββηβυιη ίαιρίβΙ&(ί ρΓβθβΙ&ηάαιη.^ 
Ρηάίβ ί^ΗυΓ ςα&ιη ΐρβοπι αοοβΓββΓβΙ ίπιρβΓ&(0Γ, 
&(](1αοί ]υ88ϋ (24) ρΓβάίοΙϋΐη ΤΙιβοάοΓυιη δίαάίί 
Ιιβ^αιηβηαηι, ςαβαι άία ηΐϋΐίαιηςαθ ρΓορο8ϋί8 (θγ- 
Γοη1)α9 (οΓίχίθοϋδςυβ ΙβηΙ&Ιαηι, ϋβ ρβΓοβΠβηάυιη 
6χί8(ίιη&ηβ, ουιη ίρββ &!> θθ(]βιη β βοα(Γ& 1ϋ)βΓθ ίη• 
βΓβρ&ΓβΙοΓ, Υβ1α( ςαί ίαΐυβηΐβιη βθΓ(1& Οβαιη ηοη 
3 βο^θ8θ6Γ6ΐ,6Χ8ί1ίοοοηία3υ8&ά(1ίχίΙ, ρΓοΙαΙ&αάνβΓ- 
βαβδ&αοίαιη 8βη(βη(ί&. 

XVIII. Ρθ8ΐ6Γα Υ6Γ0 άίθ 1)β&1αιη (|αο(|α6Τ1ΐ6ορ1)&• 
ηβιη οοΓ&ιη 86 βίδΐί ^υ88β^&Κ : βοιηρβίΐ&ΐαδ αιιΐβιη 
ίιηρβΓ&1θΓ&87ΐηηί)ί3ϋ8 8υ9^6Γβη(ίΙ>υ8,ςϋθάίοάββ6η8 
οηιηίηο 688βΙ ιχι&]68(&ΐ6αι ίιηρθΓ&Ιοπ&ΐΏ &1) &]ίςυο 
γίΐίαιη ί8(0Γυιη Ιιοιηίηαιη Γβά&τ^υί αο νίϋρβηάί, 
ιη&χίιηβ αϊ) Ιιοο ^αΕη αοβ6Γ8ίπ ία880, ηυί ρΓβθ βββίβ- 
^^8 0Iηη^ι>ι18^η6^α8 οοη8ρβο(αιη αάάυοίίβ, ίοδοίβηβ 
8ϋ, 6ΐ ρΓορΙβΓ ρθΓνίο&ββιη ρΓοΙβΓνί&ιη βυαιη &ϋ8ΐ6- 
ηΙ&1βιχΐ(|αθ ίθ8ί^αί αΐίςαα οοα(αιχιβΠ& αββοΙαΓαβ 
ροΐ68(&1βιη ίρ8ία8 : ίιηρβίαιη 8υααι ΓβρΓ688ίΙ, ιηίΐ- 
Ιβη8 ηαβιηά&Εη β ρπιηοΓίΙ>α8 οαιη ίιηρβηο, υΐ Ιγθ- 
<^οΙί8 (αοΓοαΓαιη ρΐ&^ίδ ρβοΙΟΓβ αο άθΓ8θ Ι&οβΓα- 
(αιη, άβηυο Γβοΐυάί ^υι)βΓ6^ ία ο&ΓοβΓβιη. Ρθ8ΐηάίθ 
γβΓΟ βαιη ίάβαι άβαυο (οπαιβαΐυαι 69861 ϋ1&(υαι 
νωσιν ελπίδος. Άπβιπών ^ί ί^^ν προς τήν τοιαύ- ^ βαοοίο, οββςυίάςαααι 6ααΐΓ6πιί8ί886 αρρ&Γ6Γ6ΐ (16 την όρμήν ό πανώλης, ψήφισμα χατά του μαχαρέου 
έχπέμπβι, ΙζορΙ^ αυτόν ίν Σαμοθράχρ π^ νήσω άπο• 
στβΐλαι, ήτις βν τοις μέρβσι του τής Μαρωνιίας τη- 
λάγους {^ρυται, ^ιινή χαΐ αυχμώ(^ης πασι τοΙς πιλά- 
ζ€υ ^ουλομένοις ^ιιχνυμένη. Έν αύτ|| 9ε λιμώ χαΐ 
^ίψβι χαΐ χα6(ίρξ<ι πιβσββίς ό μαχάριος, χαΐ έπί 
τινας (^ιαβιών χρόνους, τών τ^ίε μ<ταχβ;^ωρηχώς 
προς άμιίνονα χαΐ ^(ΐοτέραν Γ^χλβίαν μβταβέβηχι, 
τό πήλινον σώμα συν τ^ ψ^χ^ άλώβητον ^ια^υλά- 
ξας. Ου ταΐς μαχαρίαις ιύχαίς στηρίχθιίημβν, ώ 
^ιλαχροάμονβς, Χριστώ τώ ^ιλανθρώπω θιώ ημών, 
άμα τώ προκνάρχω ΠατρΙ, χαΐ τώ ζωοποιώ Πνιύ• 
μάτι, ^όξαν χαΐ βυ;^αριστίαν άναπέμποντις, νύν χαΐ 
άιΐ, χαΐ εις τους σύμπαντας χαΐ άτιλιυτήτους 
αιώνας τών αΙώνων. Αμήν. 

6( βοηρίο 00081118, ι>^βν^(6^8ϋι}^υο$ί(α^, ο£Γβα8αοι 
ϋβ Ι^Γ&οουαι &ο « 0630ίααι ςυο 86 ν6Γΐ6Γ6ΐ, οαιη 
ΐιοαιίηίβ 1ίΙ>6Γΐ&Κ6αι &ο βάυοίαιη Γ6ΓΓ6 &σιρ1ία8 αοα 
ρο886(, Β^ζΑΟΐίαοι θχρβΙΙί ο&ΓΟοηςαο (Γ&άί ]α8• 
81886. > Υη&οι (1&1>ίηια8 αά 11 Νον. αίοηχ ςυο οιογ- 
1υα8 68ΐ &ααο 826. 

(24) Ε& 68ΐ ΤΙΐΓ&οίββ οίτίΙ&8, 6(ί&ηι Ιιοο (6ηιροΓ6 
▼6ΐα8 001060 Γ6(]οβθ8, & ςυ& ρρορ(6Γ6& Ι&ςοιι&αι £γοι& ίη 06ααι βάαοία, ά68ρ6Γ&08 ίοΓ6ΐίχ ρΓορΐ6Γ 
(αοίαπι β&οοϋ νίή &ίαοηΙ&ΐ6αι, 86α(6α1ί& οοοίτα 
ίρβυαι Ιαΐα, ιοίβϋ οαπι 6Ζ8ϋΐ6αι ία ία8υ1&αι δααιο- 
1Ι1Γ&06Ο1, ςαβΒ ίο 6^υ8, ςαοά αά Μ&Γοοίααι (24) 68ΐ, 
ΐΏ&Γί8 ρ&Γ(ίΙ)υ8 8ί1& 68 (, 8ςυ&1ί(1& αάαιοάααι 6( 
^Γ&νίβ οαιοί^οδ αοο6(1βΓ6 νοΐ6η(ίΙ)α8 : ία ςυ& 
ίασ)6, 8ί1ί, 6ΐ &α^α8(ίί8 ρΓ68δα8 ύβαΐυδ ρ6Γ &αοο8 
αΐίςαοί, 6χ Ιι&ο νί(Η άβαιί^Γ&αβ αά οΐ6ΐίθΓβαι 1γ£103• 

ίίΐ, ΟΟΓρΟΓβ 6ΐ ΑΟίοΐλ &1)3(|α6 00X8 86Γν&Ιί8. 6υ]α8 
82ΐαθ1ί8 ρΓ6θίΙ)α8, &υ(Ι!ΐθΓ68 (1ίΐ60ΐί, ΟΟΓΓΟύΟΓΟαίαΓ, 
01ΐΓί8ΐθ 1)601^01881010 060 Ο03ΐΓ0, 008^06 ΡαΙπί 

ρποοίρϋ 6χρ6Γ(ί, &1(]αβ νίνίϋοο 8ρίη1υί ς^ίοπαοι 6( 
^Γ&Ιί&Γαοι &ο1ίοο6αι γ6Γ6Γ60(68, οααο 6ΐ 86Ιθρ6Γ, 
&((|α6 ρ6Γ οπιοία 6( ίαΐ6Γ0ΐία&1α ββοοαία 8ββοοΙθΓαοι• 
Ο Αιοοα. 

06ΐ6ΐ>ΓίθΓί ηιβηΐο οι&γο ίΐΐαά οοαιίοοίατ : οΐίδΐ&ΐ 
&1ίοσυί α 8αοιο(1ΐΓ&06 ίθ8υ1α 20 ί6ηο6 ιοϋΙί&Γίύαδ 
&πιρ1ία8 ςα&αι ίρ8& ίθ8α1& & ρΓΟχίσια οοοΗοοοϋ, 
^αxι&Ρ1οιβη16Β^ο&1^υ1ο8. $αοΙ ςαί 6χί8ΐίσΐ6ΐ Ιβαια- 
ΓΟΟΙ 6886 Ηοα]6π : 86(1 Ρΐίοίοδ (1ίν6Γ8&αι ίαοίΐ. 
Ηίρρ&Γοίιί&αι οοαιίο&Ιααι &1ίςυ&α(1ο άοοοΐ ΟΓΐβΙίαβ 
ίο Τ/ΐ€ίαηΓ0. 84 ΜΕΝδΙδ ΜΑΚΤίυδ. 3* ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΝ 

ΚΑΙ ΕΝΔ020Υ ΜΑΡΤΥΡΟΣ 

Λ0ΓΓ1Ν0Υ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ ΜΑΚΤΥΚΙϋΜ 8ΑΝ0ΤΙ ΕΤ ΟΙ-ΟΚίΟδΙ ΜΑΚΤΥΚΙδ 

ΕΟΝ&ΙΝΙ ΟΕΝΤυΚΙΟΝΙδ. 

(1«&ϋηθ&ραάδαηαιη&(1 άίοιη 16 Μ&ιΊϋ; Οηοοαβ Ιθχίυβ, ηυηηυ&ιη &ο(θ» βάίΐαβ, ρροάίΐ βζ οοά. Κβ^. Ρ&ηβ. 774, 

ββΜί. χ ν• Εοιτ. Ρατκ.) Ι. Οαΐη ΟβΟ ΥβΛο ρΐΌρΙβΓ 6&ΐη,(|υ8β βχ ίηοΙ>β- Α Α. ΤοΟ θιοϋ Λόγου ^ια τήν έχ τ^ς π«|9«χοιβς 

άίβη(ί& ηθΙ>ί8 ίαΐΠαΐρΟΓίΑΐα, & 1)0018 ρΓΟί&ρβίοηβΠΙ, βτηνιχ^βΐσβ» ή(Α?ν των αγαΒών Ηπτωσιν γβνβτθαι 

τίβαΐη 688βΙ ίΐβη βίοαΐ η08, βΐ Υθ1υηΙαΓί& ΟΓαΟβ β( χ«9' ή/λάς βύ(^οχήσαντος χαΐ σταυρόν βχούσιον χαΐ 

ΐηθΓΐθρΓ0ρ1βηΐΟ8Γαί386(0θηάβΐηη&Ια8ρΓθρΙθΓ8υ&ΐη θάνατον ^ιά τόν προς η/χας οΓχτον χαταχ/ιχθβντος 

ίη η08 ΠΐίββηοΟΓάίαΐη, βΐ βΙΐΟΓαβ ςυίάθΐη (ϋ8βίρυ1θ- χοΐΐ τοΟ /χΙ» τών /χαθυτών χορού (δειλία τ);ς ττρός 

ραιη, ΙίαιΟΓθ αιηίβίΙίβΒ ΟΙΐΠδΙί β88βΙ οΙ)1ίΙυ3, ςαί βα- Χριστόν φιλίας έχλαθο/χίνων, τών ίέ χατ' «ντου 

ΐ6ΐηίη6αΐη08θά6ΐη8ρίΓ&1>&ουυ(ΐ8θί, 6υIη^αα1 ΐηΟΓίβ ^^^ονώντων Ιουδαίων ύπό^ιχον «ύτόν ϋιίτο τώ θανάτω 

ά&1Ιΐηα88βα(: αηα8 6Γ&ΐ6ΐί&ΐη 1.οη£;ίηυ8 6 87η&90β& ποίίσα^χίνων, «Γς ^ν χαΐ Αογη^Ινος τϋςτών Ιουδαίων 

Ιυ(ΐ8θθΓϋΐΏ,6ΐοοα8(ϋαΙα3 Γαθ^&^^θ^ια^^ο^υ^ϋδ(1αα| συναγ&^^ς, χ«ί τ*νο; βχατόνταρχος στρατβωτιχού 

ηυπιβηιιιί1ϋαιιι.6αιη&υΙβιηθΧ86βαΙίοαί688β(αι&ΐί• χαθίστατο τάγαατος ΈπβΙ Λ ττίρας η πονυρά ψ:?- 

ά&(& 8β6ΐβΓ&(& 8βαΐ6ηΗ&, βΐ ίρββ ΟΙΐάδΙυβ ίη ΙΙ^αο γος βίίχβτο, χ«ι Χριστός «ύτός έπΙ ξύ>ου προσήλωτο 

688βΙ&£&χα8, ΐηβάίοαηδ δαίηρίαΐη βχ Ιί^ηο ^αβρίΐη^ τήν έχ τοΟ ξύλου γιϋσιν ιώαβνος, ό θαυμάσιος ούτος 

&άαΐίΓ&α(1α8ΐΐίβ1.οη£;ίηα8ΐΐ&56ΐ)&(βΓαοί3 6α8ΐθ(1ί&ΐη ΑογγΙνος έτυγχανβ ^<ν τήν του σταυρού ^υλαχιον 

8ί1>ί 60ΙΙ1ΐηί88&ΐη βαΐη 8αί8 ΐηϋίΙίΙ>α3. δί^αίβ &αΙβ]ΙΙ άρα τοις ΰττ* αύτώ στραηώταις πβπιστβυρένος * 

βΐ [ Γ0(ϋ^ί8, ςα® βίΓβ& βΓυοβίη ΓαβΙα 8υα4 &^ νβή- τοΙς ίϊ πβρί τόν σταυρόν στιμ^ίοις χαι τέρασι προς 

1&ΐ6ΐηά6άυ6ΐα8,Ο1Ιΐηί6Χ0υ88Οΐη6ΐυ,1ί1)6Γ^1ΐη'8ΐαΐη Β ΤΊον άλιίθιιαν χκραγωγυθβΐς χαΐ πάντα ^όβον αψ^ 

ΐρβαΐη θ( Οβυΐη ΟΟηίβββυβ 68ΐ ίη ταβάίό ΒγηΟ,^ΟζΛ «αυτού ποιιισάαινος, Ιλβυθίρα γ^^^'^^ Χριστόν αύ- 

ΙαάβΒΟΓυΠΙ, « ΥβΓβ, άίββηδ, Ρί1ίϋ3 ύΑ 68( ίΐίο '. » τόν χαΐ βεόν ίν μ,έσω τίϋς τών ^Ιου^αίων συναγωγές 

ώ/χολόγησιν • « Άλι^θώς, λέγων, Υίός θιού έστι;* 

' ούτος. » 

]Ι.Ρθ8(€[ΰ&ΐη8βρυΗυΓ8Βΐη&η(1ΐΐΙυΐηίυίΙ νίΥΐβοαίη Β'. 'Πς (^β χαΐ τά^ω τό ζωόποιόν Ι^όθυ σώμαΧρι- 

61ΐΓί8ΐί 0ΟΓρα8, αϊ η08 α ρβΟΟ&η ββρυΐοηβ βνΟΟαΓθΙ, στού, ίν* ή/χάς των τι^ς αμαρτίας τάψων άναχαλβση- 

β( &(1 &η(ίςυ&[η ΓΘΥΟΟ&ΓΘΙ 1)6&(ί1αά1ηβΐη, ίοη^ΐηο ται χαΐ προς τήν αρχ^αίαν έπαναγάγγ} ραχαριότ33τα, 

ΓυΓ8υ83α38ί( Ρϋ&Ιαβ, νίΐΑδβραΙΟΓυΐηΚυβΠ ΟυβΙοάία Αογγί^ω ^^'^ ^^^^^ ύπό Πιλάτου προσβτβταχτο τόν τί3ς 

ΐηίΙί(&Γί. Ε( ίΐΐβ (:[υί(1βΙΒ ίβοίΐ 1(1, ςυοά 6Γ&1ίΐηρ6Γ&• ζω^^ς τά^ον χουστω^ία στρατιωτών ^^σ^αλΐσθαι * χαΐ 

(υαΐ, βίβί ηοη βδδβΐ 6|ΐ18(ΐ6ΐη άβ 01ΐΓί8ΐθ Ουοΐ ΡίΙαΙΟ ό μίν Ιποίβΐ τό χβλιυσθιν, χάν ούχΙ χαι τϊίς αύτίίς 

ΒβηΙβηΙίβΒ, υ(^8η1 (ϋάίοίαΐυδ. Ουίη ααΐβΐη ρ6Γ&β(υαΐ Πιλάτω πιρί Χριστόν '/νώμιης ^ν, ώς Ιχ του τβ).ους 

β88θ1 οαα^ηαΐη ΟΠ|τ3ΐβΠϋΐη Γβ8υΓΓβθΙίθθί3, β( ηΐί1ί(68 β^άθο^ιν. Έπβΐ (^ί τό μέγα της αναστάσεως επρα- 

ΐηίΓ&0υ1&, ψΜΒ 6Γ&η1 ΐη&3ϋΓ&, ({υ&αΐ ΰ( 6& β&ρβΡβΙ γματίύΒτη μυσττηριον, χαί οί στρατιώται τά ύπβρ 

1ΐυΐΙ)&η&ΟΟ^ί(α1ίθ,ρηηοίρί1)υ8 8&06ΓάθΙαηΐ β( ρΓ63• εννοιαν θαύματα τοίς άρχιβριύσι χαί πρβσβυτιροις 

1>7ΐβη• ΐυά&ίοί βαβίυδ &ηηυηϋ&β86η(, ΙΐΟβ ίΐΐί ί^αο- ^ τϋς Ίουίαϊχίίς συμμορίας άπήγγιλλον, οί |χβν τών 

ηΗηί&ΐη βΐ άθάββυβ 8ί5ί &£ΓβΓΓθ βχί8ΐίΐΧ1&η(68, βΐ Ίου^αέων προβστώτες, αισχυνών τό ηρόίγμα τιθέκχε• 

ΐηίΓ&βυΙυίητοΙθΟίβδθΧδΙίη^αβΓβ,ρθοαηϋδρθΓβυ&δβ- νοι χαΊ τό θαύμα σββσαι |3ουλόρινοι, πιίθουσι χρή- 

Γυηΐ Πΐίΐίΐίϋαδ, α( β&Ιυΐηοί&ΓβηΙαΓ Οΐΐήδϋ ΓβδαΐΤββ- μάτων τους στρατιώτας τ^^ν τού Κυρίου συχο|)αντί- 

Ιίοηβΐη. ΙΙΙί ί^ίΙαΡ &ά Ρϋ&Ιυαΐ ΑΟββιΙβηΙβδ, ί&Ιβ&ΟΙ σαι άνάστασιν χαΐ αυτοί τω Πιλάτω προσελθόντβς, 

(3ίχ«ΓαηΙ 6886 ΓθδυΐΤββΙίοαβαΐ. ΥβΓαΐη ΟΟη δίύ 1.οη- ώς πβρΊ ψιυίούς βίσυγούντο τίς αναστάσεως, άλλ' 

β^ίηΟδ : ββά ΐηβηά&οίί ςαίάβΐη ίαί( ρΓ8Β6ΐ&Γαδ ΟΟαΓυ- ουχί χαΐ Αο'^'/Ινος ούτως - αλλά τού μεν ψεύ(^ους 

(&(0Γ, νεΡΑΖ &η!6ΐη Ιββϋδ ΥβΓίΙαΙίδ, αϊ ςαί ηοα 8118- έλεγχος άχριβής, άλυθής ίϊ τα ς αληθείας μάρτυς 

1 Μαΐΐι. ιχνίι, 54. 33 νίΤΑ 3. ΙΟΝΟΙΝΙ. 34 χ«β£στ«το, συχογοαηΐίσαι Χριστόν &ς χλαπβντα μτί Α ϋηαβηΐ ΟΕίαπιηιαη ΟΙιηβΙαπι, Ιοηφίαπι ίαΠο 
άνασχό^ΐνος- έ>(υθ(/)έω Λ ράλλον χ(Α γ^ώτη» χαΐ βυΓΓβρΙυπι : ββά ϋη^αα βΐ ιηβηίθ 1ί1)θρα βυιη νβΡϋΐη 
„._α .' .,τ_ Λ> /. . , . , β88β ϋβαιη ρΓ/βάίοΛΓίΐ, βΐ β ΕίορΙπίβ β38β θχοίΐαίαιη 

αίβπηανβηΐ. Οαο ΛιοΙαιιι ββΐ, υ( βΐ ίρββ ΡΐΙ&Ιυβ, β1 
ΙαάίΒοΡϋπι 87η&^οβ;8Β ρηηοίρβ8, ίηνίάί&ιη ςυ& ρριαβ 
πιογβΒ&ηΙυΓ ίη Οΐιπδΐυιη, βΐ ςαβιη ίη βυιη &ηίιηο 
οοηοίρίβόαηί ίαΓΟΓβηι, βυω ηαηο ίη Ι,οη^ηιιιη 
ΐρ&η8ΓθΐτβηΙ, βί αοίβο ίΡΛ80βηΙβ8, ιιΐ ςυίίΐςαίά ραΐβ- 
ΓθΙαΓ Ι^οη9ίηα8, 6χί8ϋιηαΓ6α( βυιη ηοη 8&1ί8 ά&Ιυ- 
Γαηι 6886 ροβη&Γυηι. Ηίηο 6& γ68 νβηίΐ &ά ααΓββ 
1.οο^ίαί, β( βΟΓυιη ίΓ& ίαϋβί 8ί^οί&β&ΐ&. Οα&ρΓορΙβΡ 
ιη&^8 γοίβηβ Αΐ)]ίοί βυιη ΟΙιπβΙο, ςυ&ιη }ι&1>ϋ&Γβ ίη 
ί&1)θηι&ου1ί8 ^υ(18Β0^υη1, οοαι Υβ8ΐβ β( βίη^υΐο (ϋ^ηί- 
1&(ί8, ίρβ&αιςυοςαββίηιαΙςα&ηιρΓίαιααι βζυίΐ ηιίίί• 
(ί&ηι. ΕΙ &ββθρϋ8 άυοΙ)ΐΐ8 ηιίΐίΐίΐϊυβ, ςυί ]ι&]:>6ΐ>&ηΙ Τνώ^ΐ} αυτόν άναχιορύξας άλιιθινόν χοΛ βχ νβχρών 
ίγτηγίρ$Λί ^ιβαιωσα/λβνος* 66ιν αυτός τι Πιλάτος 
χαι οί τΐίς συναγοαγί^ς Ίον(^αί«ν ίξάρχ^οντες τον 
^^όνον, όν πρ6τ€ρον βίχον χατά Χ/ιιστοϋ χαι ην 
ώ^ινον χατ* αυτού /Αοενέαν, τοκύτι^ν «ις Αο^ν^^ον νυν 
/χιτα^έρουσιν, ούτως «γρίως αΰτώ ;ςαλβ7ταένοντ<ς, 
ώς μτο^^ άίν II τι χαΐ πάθοι ΑογγΙνος άξίαν αυτόν (ΐσ- 
πράξασΒαί τψωρίϋα* ποιουμινοι. Έντβ\^ιν «ΐς άχοάς 
νχ<ι ΑογγΙχω τό πρ&γαα^ χαΐ ^:9λα τα τ;$ς όργ-ίίς 
έ^ίνοντο, χαΐ ^ιά τοΰτο παραρριπτίΙσ$Λί ράλλον 
Χριστώ {} τοις τών Ιουδαίων οΐχιΐν σχιινώ/χασι ττρο- 
Βυ^ούμίνος^ τ^ του άξιώ|[Αατος χΧαυώίι χαΐ ζών^ χαι 
τήν στ|»ατβίαν αυτιών, «υθύς ώς είχ^ι συναιτο^ύβται. χαΐ ίύο τινάς τόν δ^οιον αυτώ ζϋ^ον υιηρ Χριστού ς βϋπΐάθηΐ ζβΐυπί ρρο ΟΙΐΗβΙΟ β( νθΠΐ&Ιβ, άβοΐίη&ΐ 
χαΐ τ^ς άλιι6<έας Ιχοντας παραλαβών στρατιώτας, 
τάς χατά π)ίί(ίος «χχλίνιι 9ίατριβάς^ χαΐ θβου ^όνου 
χαι έαυτου γίνεται. 

Γ^. Ου ττολύ ίϊ τό βν μέσω, χαΐ τι^ν Ί(|»ουσαλι&^ άιτο* 
λιπών, ιις τι^ν Καπττα^οχών ά^ιχνιΐται, 'λΐίρυξ όρου 
χαι απόστολος τών του Χρίστου παραδόξων χαΐ θαυ• 
/χαστών Ιργων συνάμα τοις ^υσΐ στρατιώταις ^ι^* 
|χ(νος. 'Πς ούν τούτων ού^ιν τους 'Ιου^αέους Ιλοήτ- 
θΐ(νιν, άτβ τίΙΙς γχιμης βΐς πάντας τόν Λθ77^νΜ 
παρατηρπούσης χαΐ οΓά τίνος ύττοτττέρου πάσαν 
σχι^όν ^ιατρβχούσης τήν οίχουρένην, βις ταύτό συν- 
βλθόντβς, πβέθουσι Πιλάτον χατβΐπβΐν Λογγένου χαΐ 
σηραναι τώ Καέσαρι, οτι Τβ αλλότρια χρονών εϊη 
τίίς *Ρ»ααέ»ν ^ασ'ιλβίας, χαΐ ότι τών όπλων ά|χ<λΐ}• οαηι ρορυΐο οοη§ρτθ88ίοη6αι, βϊ οηχη Ώβο βοίο β( 
δβουηι ν6Γ8&Ιυρ. 

ΙΗ. Νβο ηιυΐΐααι ίηΙΟΓΟβδβίΙ Ιβηιροηβ, βΙ ΓβΙίοΙίβ 
Ηί6Γθ3θΐ7αιί8, τβηίΐ ία β&ρρ&άοβί&αι, ρτΛοο βίπιυΐ 
6( &ρο8(ο1υ8 ΟιΗβΙί &άηιίΓΑΐ)ί1ίαιη ορβΓυπι, β( ςυβΒ 
8υη( ρΓβθΙβΓ ορίηίοαβηι οααι ίΐΐίβ άυούυβ ηιί1ίϋ5α8 
6£Γβ6ΐυ8. Ουαι αυΐβιη βΟΓυαι ηίΐιίΐ Ι&ΙβΓβΙ Ιυάαοβ, 
υΐροΐβ ςυοά ί&αι&&(1 οηιηββ 1.οηβίηυπι(Γ&η8θΐί ((«Γβ!, 
βΐ ρβΓίηάθ &ο &1&(& ρβΓηίοίΙβΓ οηιοβπι ρβΓοαΓΓβΓβΙ 
Γβ^ίοηβοι, ίί 8ίιηυΐ6οηνβηί6ηΙβ8ρ6Γ8υ&ά6η(Ρί1&Ιο, 
α( άβ 1.00^100 ηιαίβ άίβαΐ, βί 8ίβ;αίβ66( ΟβΒβ&η, 
ςαοά &Η6η& ββηΙίΓβΙ αΙ) ίαιρβηο Βοαι&ηοΓυπ), βΐ 
ηυοά η6£;1βο(ΐ3 απηί», ΟΙιηβΙυιη ρΓββάίοβΙ ςαβηιά&ιη σας, Χριστόν τίνα χιιρύσσβί βασιλέα τοις ϊ$νισι, η Ρ6β;βαι ^βηϋ^υβ, 6( 8ίο οαΐηβ8 ία 8υ&ηΐ Γβάί^6η8 χάντβΟθιν ποίντας ϋποποιοϋρινος προς τήν ιϊς βχβϊ- 
νον πέστιν (^έλx^^αι* τεχμήριον, φασί, τών λι^οαβ'- 
νων, ότι χαΐ τι^ν Καππα^οχών πασαν τιΙ^ς τοιαύτας 
^ι^ασχαλέας π•πλΐ}ρωχ(. Τούτοις τοις γράμαασι χαΐ 
'/^τήμ,ατα συνιχπέ/χπουσι, χλίψαι τάς άχοάς ^ουλό- 
μινοι Καίσαρος, ώστβ χαΐ τόν Αογ'/ίνου θάνατον 
ύχόλως ών/^ασθαι. Ό ^^ι χαί χατά τό ^οχοΰν τοις, 
*Ιου^αίοις ίχώρτοσε, χαι από 'Ρώριιις ιυθύς τίίς Ίου- 
^αέας προς Πιλάτον στέλλονται γράμματα Αογγ^νου 
θάνατον χαταψυ^ιζόριινχ. Αεξάμανος ούν ό Πίλάτος 
τα γράμματα^ ώς βιχβν, βύθίως εγχειρίζει ταύτα τοις 
'Ιον^αίοις χαΐ προς τόν τοΰ ριαχαρέου ^όνον πρ6$υμος 
ηροΒύμους εχπεμπεί' οί Λ τήν μεταξύ πάσαν γΐίν 
άπτέρω τάχβι ίιαίραρόντις τ^ Καππαίβχών ι^- ροΐβδίβίβο), αΗγ&Ιι&Ι αά ί11ία8 βάβαι. ΕοΓυπι &α1θπι, 
&ίβ1)&η(, ςαβΒάίοαηΙϋΓ, 8ί^αασι β8(, ηαοά υηίνβΓ8&πι 
6&ρρ&(1οοί&ηι 6& ίπιρΙβνίΙάοβίΓίαα. Ουηι Ιιίβ ΙίΚβΓίβ 
8ίαιυ1 βΐί^ω βηιίΙΙυαΙ ρβοααί&δ, ία &υΓβ8 0βθ8&Γί8 
νοίβηΐββ ίΡΓβρβΓβ, αΐ 1<οο^ίηί ηιΟΓίβπι ίαβίΐβ βαιβ- 
Γβη(. Ουοά ςιιίάοηι ρΓοοβββϋ βΐίαοι, αϊ νίάβύ&ΙαΓ, 
Ιυάββίβ. ΕΙ Ηοαια 8ΐ&1ίαι ίη 1αά«&αι αά ΡίΙ&Ιιιπι 

ιηίΙΙιιηΙυΓ ΙίΐΙβΓβΒ, ςα» 1/>η^ίηυαι ηιΟΓίβ (1ααιη&1)&α!. 
Ρίΐ&ΐαβ βΓβ^ο αβββρίίβ ΙίΙΙβπβ, 6&8 8ΐ&1ίπι (Γ&άίΙ Ιυ- 
(Ιβίβ, β( &(1 1>€&(ί νίΓί οΐΒάβηι αΐ&οπβ αΙαβΓββ βηιίΐΐί!. 
Πΐί ααΐβαι οαοι 1ο(&ηι ^υ» ίη(6Γ6θ(1θΙ>&1, Γβ^^ίοηβπι 
πΐΑχίηι& ρβΓν&βίβββηΙ ββίβηΐ&ΐβ, γβαίυοΐ ίη Οαρρα- 
(Ιοουπι Γβ^ίοηβηι : βΐ ουιη αιιάϋβδθηΐ 1.οη^ηυηι ίη 
ςαοά&πι &^γο ρ&(βΓηο &β6Γβ γίΐ&ηι αΙ> οαιαί ηβ^^οϋο έσταντα'* χαΐ Λογγίνον ίν τινι τών πατρώων αγρών ΓβΟΐΟΐ&αΐ, 8ΐ&1ίπΐ ΥβηίαηΙ ία α^υοΐ, βΐ οαπί Ιχ)η- τόν άπράγι^ονα βίον άσχιΐν πυθόρινοι, ιυθύς ΐν τώ 
αγρώ γίνονται, μΐ) εΐ^ότες Ιχβΐνον ιιναι, πβρι ου 
τους ριαχρούς υπέστησαν πόνους χαΐ τι^ν πορβίαν 
^ιιίνυον, οΘγ^ χαι αυτόν Ιχβΐνον ηρώτων^ τις αρα 
Λθ77ίνος εϊη χαΐ ποίος ό ΑογγΙνον έχων αγρός' τοις 
μεν γαρ ην ή σπουίή, Αογν^^^ ά^ανώς έπιθέσθαι, 
^β^ιόσι, μΊι τήν σωτηρέαν ψυγ^ πραγματεύστοται, 
Ήγνόουν ίε οτι ριαλλον αυτώ ή σπουδή λη^θ^^ναι η 
έχβίνοις λαβιιν* έζήλου γαρ <χ(ίνου τόν βχούσιον 
θάνατον, όν ι^ών βν σταυρώ Θ(όν ώ^^λόγησιν, χαι 
ώσπιρ Χριστός ^ι' νμας, ούτω ^ιά Χριστόν ΑογγΙνος 
τήν σ^^αγι^ν έ^έ^α. ^ίηο 86ΓΠ)οηβ8 οοηίβΓυηΙ, ηβδβίΒηΙβδ βυαι Θ88β, 
ρΓορΙβΓ ςυβπι Ι&αι ηι&^αο8 1&5θΓβ8 9α806ρί88βη(, θ( 
ϋβΓ βοαΓββίβδβαΙ. ΙΙηάβ βΐί&αι ίΠαηι ίρ8αιηΓθ9&1>&η(^ 
ςυί8α&πι 683βΙ Ι^οα^ίηυβ, 6ΐ ίη ςυοα&αι ρηβιΐίο 1ι&- 
ί)ίΙ&Γβ(. Ι^οη^ίηυπι βηίηι δίαάβύ&ηΐ βΐ&πι α^^βάί, 
ϋηιβηΙβ8 ηβ 86ΐυ1βηι 8ί1>ί ία^α ςαββΡβΓβΙ. ΐ9αοΓ&[>&ηΙ 
αυΐβαι βαπι ηια^ίδ βΙαάβΓβ υΐ οαρβΓβΙαΓ, ςα&αι ϋΐί, 
υΐ ο&ρ6Γβη(. 1αή(&ί>&(αρ βηίηι ηιοΓίβπι ίΐΐίαβ νοίηη- 
ί&Γίααι, ςαβηι οαηι γί<ϋ88βΚ ίη ΟΓαοβ, Οβαηι ίαϋ 
οοαΓβ88η8 : βί ςαοπιοάο ΟΙιάβΙαβ ρΓορΙβρ ηο8, ϋι^ 
Ιοη^ίηυβ ρΓορΙβΡ ΟΙιτίβΙαπι οβθάβπι βΚίβϋ&Ι• /' ^ ΜΒΝ8Ι8 ΜΑΗΉϋδ. 36 

Δ'. Του Πνιναβτο; ουν τω ά^έω πάντα χατ' Ιχβ»ο 
τί5ς ώρας τ^β^ρίσαντος, :&ρβ/Αα προς αυτούς έπιστρβ- 
^ίές• Άχολον6«τ6 ριοι, λ/7«' πραιία ^ων^, χαΐ τον 
(ντού/χινον ικ^τός ύπο^ιίξω. Τότι ουν, ώστηρ ένβν- 
^ραινόαβνος ό |χαχάριος ιαυτώ χαΐ του ριβλ^οντος 
προαπολαύων χ%ς ιό^ονί^ς χαΐ πρλ του /χαρτυρίου τόν 
τοϋ μ,αρτυρίου θάνατον άσπαζόμβνος, τοιαύτα νρός 
εαυτόν ^αλέ^το 'Πς ωραίοι οί πόί«ς των <να/- 
γβλιζο/χ€νων τα αγαθά 1 Νυν τους ουρανούς άνιω- 
γριένους οψοΜΑΐ* νυν Ιστορι^σω τ^ν ^όξαν του Πα- 
τρός* νυν (π' ίσης τω πρώτω των μαρτύρων Ση- 
μάνω* Κύρίβ Ίι^σοϋ Χριστι, ^β'ξαι τό πνιΰριά [Αου, 
χαΐ αυτός έρώ, ου λα,απροτάτΐ} φων^ τόν θοτνατον 
χαλοΰντος έ^' εαυτόν άχήχοα* νυν Ίιρουσαλήρι 7«ς 
άνωτάτω, τ^ς πατρΐ(^ος ριν των «γγίΧων^ του βί IV. εααι θΓ^ο δρίήΐαβ βαηβίαβ ί11& Ιιογα βί οιηηία Α 
8ί§;ηί&6&886(, ββηβίιη 2ΐά ίρβοβ οοατβηοβ, ηιίϋ βΐ 
Ιβαί τοοβ άίοίΐ : « δβςαίηιίαί, β( ίρββ βαιη, ςυοη 
ςυα3ηϋ8, 08ΐβα(]&ιη *. > Ταηο βτ^ο νβΐυϋ &ραά 86 
1α(&η8 ίΠβ 1)6&(α8 βΐ ΓαΙυη ^ααάίαιη ρΓ8βοίρίβη8, βΐ 
&α1θ ιη&ΗγΓίααι ιηοΓίθΐη πι&ΓίγΓϋ &αιρ1β6ΐθα8, ΙΐΦβ 
ββοαιη άίθ6ΐ)&1 : Οα&ιη 8ρβοίθ8ί ρ6ά68 βγ&η^^ϋζαα- 
ΙίυιηΙ>οη&* 1 ΝαηονίάθΙ>οο(Βΐθ8&ρβΓ(θ8. Ναηβ αβρί- 
οί&αι ^ΙοπαΐΏ Ραίπβ. Ναηβ, βίβαΐ ρΓίιηα8 αιαΓίγτ 
$(θρ1ι&ηα8,ίρ8β ςαοςαβάίο&ιη : «Οοοαίαβ Ιββυ ΟΙιή- 
8ΐο, ΑβοΙρβ 8ρίΓί(αιιι ιηβαιη *, » ςαβηχ β1&Γί88ίαι& 
νοοβ &υάίγί ιηοΓίβοα αά ββ γοο&ηΐβιη. Ναηβ βαρβρ- 
η&ιη ΙβΓα8&1βιη, αο^βΙοΓαιη ςαΐάβοι ρ&Ιη&ιη, (οΐΐαβ 
&αΙβιη οΐιοη 8&ηο(θΓυιη ηχβίτοροΐίαι, βααι νίβίοη® 
ρ1αα8ΐ1)α8, β( 6&η(ίοΪ8, β1 β1οηο8ί8 ΐΓορ8βί8, αδοβη- 

ά&ΠΙ. Ναηο βχυο β ΙαΙΟ ΟΟηίβοΙ&αΐ ΙαοίΟΑίη, βΐ Ια- β των αγίων χορού παντός ριβτροπόλβως, /χιτά χρότων ιη6η1&1)ίϋ& άβροηο 6&Γηί8 γΐοουΐα. Νααο 1ί5βΓ0Γ &!> 
ίηίβηία βΙ οοιτυρίίοηβ, βΐ Ι8β1α8 ίαάαο ίηοοΓτυρΙίο- 
ηβιη. Ε£;Γ6άίθΓ β νί(α β&(1αο& βΐ ΐΏΟίηβιιΙ&ηβα^ βΐ 
βχ Ιβιηρβ8ΐ&1β, ^υ^α8 8αηΚ παβ^αί ΑαοΙαβ βΙ ^&νί& 
η&υίΓ&9Ϊ&, 6ΐ Υβηίο &ά ΥβΓαιη β( βοΐυιη ροΗυιη, ίη 
ςυο ΥΪΙα 68ΐ &5 οιηαί (Γί8(ί(ί& Γβοαοΐα β1 αΙβΓη&. 
ϋβΒίατβ^ &ηίιηα, ηαΐΒ γ&άί8 αά Ιαοιη βΰΤβοΙΟΓβαι. 
08ΐθαάβ ΙβΒί&ηι, (βηιροΓβ ίά ρθ8ΐιι1&ο(6, ίαβίβιη. Εοβ, 
ςυί ϋ1)ί ΙοΙ 1)οη& <Η>η6ϋί&η(, ο Ι/>ο^ηθ, ύβηί^ηβ 
βχβίρβ. Εθ8 ςυί ηο8 &ά βοΒη&ιη γοβαηΐ Γ6£;&Ιβπι, 
Ιααίο 6ΐ ιηα^ηί&οο Δοβίρΐαιουβ οοηγίνίο. Υ. Η6Β6 οαιη αραά 86 1οοα1α8 68861 1.οη$ίαιΐ8^ ίπινιχέων χαΐ πβρι^ανών των τροπαίων η^ιστα έπι- 
βήσομαΐ' νϋν άπο^ύοριαι τόν πι^λινον χιτώνα, χ«ί 
τους πολυστινάχτους τ^ς σαρΜς ίεσρ,ούς άποτιθι- 
^αΐ' άιταλλάττοριοκ τ^ς φθοράς, χαΐ τήν ά^9αρ«ί«ν 
χαέροιν έν^ύο^ι* ίξαμι του προσχαίρου βίον χαΐ 
του χβιρώνος, ου /χιγάλα τα χύρατα χα) χαλ(7Γά ι α 
ναυάγια, χαΐ προς τόν ά/.)}θ;9 χ«1 ριόνον α^ιχνοΰρΜί 
λίριίνα, IV ω ζωή άλυπος χαΐ αιώνιος, Εύ^ραίνον 
προς τόν σόν άπιρχο/Μνιι, ψνχή, Ποιητή ν* ^Λϊξον 
^αι^ρόν, χαιρου χαλουντος, τό πρόσωπον* τους προ* 
ξένους σοι των τοσούτων αγαθών. Λογγίνβ, ^ιλο^ρόνβ»ς 
ύπό^βξαι* τους έπΙ τό ^ιΐπνον ήρας χαλούντας τό 
^ασιλιχόιΐ πολυτβλώς έστιάσω/χαι. 

Ε'. Ταύτα προς εαυτόν ό Λογγΐνος ^ιαλβχθιΐς, 608, φΐί &(] ίρ8αιη ΥβηβΓ&ηΙ, 8(α(ίιη άαοίΐ ία άοιηυιη ρ τους έπ* αυτόν έλθόντας ιίς τόν ί^ιον ιυθύς οιχον 8υ&ΙΏ, 6( Οαοα 1ΐ08ρίϋθ ρΓ8θθ1&Γ6 &6β6ρί88βΙ, ίιΐ6ίρί( 

ά6ίηά6ΐΌβ&Γ6 ρο8ΐ 6(ΒααΕη οαΓ Υ6θί88βα1, 6ΐςααη&ιη 
688βΙ Ι&ηΙα 1.οη^ίαί ίηςυίΑίϋο. ΙΙΙί αυΐ6ΐιι, ουιη 86- 
0Γ&τη6ηΙαιη, Ι&οςα&αα αΐίςαοά ρίβηυ8 &]| 60 αοοβ- 
ρί8860ΐ, ηοη 6886 ρυ1)1ίθ6ΐαΓαιη, ςαββ β! (ϋ66Γ6α(, 
η6ςα6 866Γ6(αιη 6886 &ρ6Γ(αΓαιχι, (ϋοαοί ςα» ΡίΙ&Ιο 
βοήρία ίαβΓ&ηΙ & €6Β8αΓ6, 6( ςαοά Υ6ΐιί886η(, υ( 
Ιχ>η^ηί οααι άαούαβ πιί1ί(ίΙ>α8 6&ρϋ& &αιραΙατ6ηΙ. 
Οοιη &υΐ6ΐη 86ίγί836ΐ, (|υία&ιη 6896αΙ οααι ίρ80 οίο- 
ήΐαπ, Ηΐί 86ί1ίο6ΐ ςαί Ιαά&ίοβΒ ιη6Γ66<ϋ ΟΙιτίβΙαιη 
ρηθρο3υ6Γ&α(, 8ί£;αί&6&γίΐ6ίβ, ςαίηοη άίυ &ηΐ6 αΙ> 
60 άί806886Γ&ηΙ, υ( ρ^^1ηο^αIη 1>οοθΓααι 6886η( 8ίΙ>ί 
806ϋ. 6αιηςυ6 86ΐΏβ1 Αΐςα6 ϋ6Γαηι 608, ςαί π)ί88ί 
ίυοΓ&αΙ & Ρίΐαίο, ΙιοβρίΙίο ιη&β;οίβθ6 &οο6ρί886(, 
ροβίτίάίο 608 (1α66η8 ία 6§πταηι, 6Ζ8ρ60(&1)α( 608, 

ςα08 &066Γ8ίΥ6Γ&Ι. ΟαΟΙ &αΐ6ΐη &666ρί88βΚ 608 ]&ηι 

&ρρΓθρίαςααΓ6, 8(&ϋπι &αααοΙί&1 ίίβ ςαί ιηί88ί Γα6- 
Γ&ο( & ΡίΙ&Ιο : Ε£;ο βααι, ςαί & γο5ί8 ςαβθΓΟΡ, ΐΛ>α- 
§ίοα8. 1111 &υΐ6ΐη ρπιηααι ({αί(ΐ6αι αοα 0Γ6(ΐ6ΐ>&αΙ. 
Οαοαιοάο 6αίπι 6χί8ΐίαι&886αΙ 6αηι 6886, (|αί βταϊ 
ρ&88ατα8, βυαι 6αηι γίάβΓβαΙ (&αι ΙβΒίαπι &ά ρ6ή6α- 
Ιηηι ? Ρθ8ΐςα&αι &αΐ6αι Γ60ΐ6 86ΐΥ6Γαα1 ίΐΐααι 6886 
6( ααΐΐα θί8 ίαϋ Γ6ΐίο1& άαΙ>ϋ&Ιίο, β&^νβ ί6Γ6ΐ>&αΙ, 6( 
α 6οα8θί6α1ί& ηιυ11&8 ρ1&β;&8 &οβίρί65ααΚ, ςαίά αοα 
Ι|αί(ΐ6αι άίθ6θΐ68, ςαίά αοα &αΐ6αι Γα6ί6αΐ68, οααι 
68861 &(11ια6 Γ606α8 Γ6οοΓά&Ιίο αΐ ςαί ρΓΟ 5οαί8 Ο άγ(ΐ χαΐ ξινίσας λααπρώς, ιΓτα χαΐ Ιρωτ^ |ΑΤΓα 
τό ^ιΐττνον άρχιται. β^* ω τ< ήχοιιν, χαι τίς ή τοσ- 
αύτη Λογγένου ζήτησις. Οί ^8, ρή αν ^ηριοσκύσαι 
τους λόγους μιη^ϊ τόν χρυπτόριινον έχχαλύψαι, όρχον 
ΛΛΒάηίρ τι ΐνέχυρον, άπ' αυτού λαβόντις, τα γροτ 
ψίντα, Πιλάτ^ π«ρ« Καίσαρος λίγου σι, χαι ζτι Λογ- 
γίνου συνά^ιχα χαι 9ύο στρατιωτών τάς χβ^αλάς 
έχτίρίΕίν άπηντήχασιν. Άς ^ι χαΐ ούτοι τίνις ιΓιν οί 
άμα ούτω άποθανιΐν ριέλλοντις βριάνθανον, οί τ^ς 
Ίου^αΐχής, ψημϊ, ρισθαρνίας προτι/χήσαντις τόν 
Χριστόν, τάχιστα παρ' αυτόν ήχιιν τους άνδρας /χι- 
χρΑ πρό τούτου ^ιαστάντας έ^ήλου* ώστβ τών ποώ- 
των αγαθών αύτώ χοινων;0σαΐ' ούτω τι ρίαν χαΐ 
^ιυτέραν ήριίραν τους ύπό Πιλάτου σταλίντας ^ιλο- 
τίρΜας ξ(νίσας, παραλαβών αυτούς <ίς τήν αύριον έν 
άγρω, α}^^μΛν^^ ούς ριιτιστιίλατο, βγγίσαι ^ϊ ή^η 
τούτους ραθών, βύθύς* *£γώ ύμίν ό ζυτούριινός βίριι 
Λογγΐνος, άπαγγέλλβί τοις τού Πιλάτου. Οί Λ πρό- 
τίρον ριβν (^ιιιπίστουν* πώς γαρ ύπιλαβον αυτόν 
βιναι τόν ρΑλοντα παθιΐν, ούτως αυτόν όρώντβς πβ- 
ριχαρή προς τόν χίχ^υνον; 'Πς ^ϊ αυτόν άχριβώς 
βριάνθανον βίναι χαΐ ού^ιν άρι^ίβολον αύτοΐς ύπιλβί- 
^Θΐ5, βαρέως ίψερον χαϊ πολλάς ιίβχοντο τάς άπό 
τβύ συνιιίότος πλυγάς* τέ ριβν ού λίγοντις, τί Λ ο^ 
πράττοντις, θβρρής ούσης Ιτι τής άναρνήσίως ίιά 
τήν άπό τών Ιν^ον χατάχρισιν* ά^ι πολλών αγαθών * Ι8Α. ίΐ, 1. > Βοω. χ, 15. ^ ΛβΙ. νιι, 58. 37 νίΤΑ 8. Ι.ΟΝΟΙΝΙ. 38 πονηρκ» ά^οιβι^ν ττβαιν μίΚίοντες ; ^ ίιίττνου ίυσ- Α 688601 ΐηβί&β ΓθοΙάίΙυη ^ΓαίΪΛ8 ? Ο ίηί6ϋθ6ΐη, άίοβ- τυχοΟςΙ \ίγοντ$ς, ώ χαλβτη^ς ξκνίας Ι τ£ σοι, ώ ^Α• 
Αθ77*ν•, τοντο βίόξατο ίγχείριημα, ινα τους έττΐ σον 
^όνον ιλθόντοκς ό σός οΓχος ιίβχβτο ; ώ Αθλίας χατ«• 
γωγιΐδς Ι ώ πικ/ϊάς έστιασίως Ι θάνατος ν ξίνία σοι 
7ίν^^αι χαΐ σιαυτόν έπιθύσιις τ^ τρΛΚίζτ^, Ά^στάς 
παραδόξως τους ύττό σου ξινισθέντας βνρών. Ύί αν 
ποιών ούτως έλύπβις τους έττιθ^φναέ σοι τήν σ^α^ήν 
μΑλοντας ; Άττιθι τοι^αροΰν, ρισθόν τ^5ς ξβνίας 
λαβών του θανάτου τι^ν α^ισιν ου ατέργομΐν έττι- 
θβΐναί σοι το ξί^ος, χ•ΐρα /χιαι^όνον ειτινΕ^χβΐν τ^ 
σ^ 9^ξι^(, ^κ^οίχαιχιν • αι^ού^β^α τους χοινούς άλας• 
βρυθριώ^ίν τήν τράττιζαν, τόν τίς ξ«νίας ί^θ|9θν 
αίσχυνό|ϋΐιθα * ναρχ^ προς τόν ^όνον ή χ^€ίρ • ό νους 
όχνβί του κύιργίτου τόν θάνατον • ράων ό παρά Πι- ]3&η(, οοβηααι ο ^Γ&νβ ΙιοβρίΙίυηι Ι ΟαΓΟ&ιη, ο β1ι&Ρ6 
Ιιθο^ίη6, 1ΐ06ΐίΙ)ί οοΒρΙαιη νβοίΙ ίη ιη6ηΙθΐΏ, υΐ608, 
ςαί Υ6αβΓαη1 αά Ιυί οβΒάβαι, άοιιιυ8 Ια& &6βίρ6Γ6ΐ ? 
Ο ιηί8βΓαΕη 1ιαΙ)ϋ&6α1ηιιι, ο &6βΓΐ)αιη οοηνίνίαιη Ι 
ΜθΓ8 1ί1)ί 6Υαάί( Ιιοβρϋίυιη, βΚ (βΐρβαιη ιηβαβίθ αρ- 
ροαββ, 608 ρΓφ(6Γ ορίοίοηβιη ίαγ6ηί6α8 1&!Γοα68, 
<ΐαί 1ιθ8ρί(ίο & 16 ίϋβΓαηΙ αοοβρϋ. Οαίά Γα6ί6α8 8ΐο 
ιηοΐβδίία αΰΡβοίβϋ 608, ςαί 16 8αο1 οοοίβυπ ? Α5ί βτ^ο, 

α606ρΙα ΐηθΓ66(ΐ6 1ΐ08ρί1ϋ, ΟβαΐρβίηΟΓϋβ Γ6ΙΏί88ίθ06. 

Νοο 8α8ϋηβιιια8 βη86ΐη ϋΙ>ί ίοί6ΓΓ6 : οθβάβιη ιηοΐίβα- 
Ι6ΐη ιη&ηαιιι Ιυο 6αρίΙί&£[6ΓΓ6 ίοΓίηίάαιηαβ, βοαιαιπ- 
ηβιη 8&16ΙΙ1 Γ6ν6Γ6ΐηϋΓ : οο8ρα(1θΓ6 αΜβίΙ ηΐ6η8Α : 
8.ά 68Β(ΐ6ΐη ΙθΓρ6ΐ 11181108 : αΙ>1ΐ0ΓΓ6ΐ &ηίαιυ8 ΙΏ0Μ6 
&ί&6βΓ6 1)6η6Γ&6ίθΓ6ΐχι. Ρα6ί1ίυ8 631 ρ6Π6υ1υιχι, ςαοά λάτω χέν^υνος ^^ΐν τών έχ του του συνβκ^ότος πληγών • β ηο5ί8 68( α ΡίΙ&Ιο ραΓ&Ιαιη, ηα&ιη ναΙηβΓα 6011801611- πάντα παθιΐν έσ^βν Ιτοι|μι ^ Αογγίνω τοιαύτας 
άπτι^οϋναι τος ;ζάριτας. 

ς^. Ούτω τοένυν οί στρατιώται προς τόν του Χρί- 
στου μάρτυρα χαΐ λίαν πβριπαθώς βλιγον. Άλλ* ούχΙ 
χαΐ ΑογγΙνον η^ύναντο π(ίθιιν, άλλα προς αυτούς 
γινναίως ό γ'^'^^ο'^ος αληθώς άποχρίνβται . Τί /ίο ι 
^θονβΐτι /Αίγάλων, αγαθών, ων χαί άχοντβς ^ιμιν 
άντι^ούναι /αλλιτβ ; τί μου τόν θάνατον ούτω πολυ- 
παθώς άναχλαίβσθβ : ίνα τ£ χατη^ιάτι τω πάθιι : ου 
θάνατος έριοί τό παρόν, αλλά ζωί^ς απαρχή * βριοί τώ 
όντι θάνατος |λάλλον η ινταϋθα «διαγωγή, οτι μίι τώ 
ίμω Δβσπότ^ παρίσταιχαι, χα'ι τίίς ιχιίθιν απολαύω 
{χαχαριότητος * τό τΑος τών χ€(χών ούχΙ χα'ι τΑος 
τ^9ς ζ^^ζ προξινιζσβι ριοι, αλλά προς τήν άληθινήν ΙίβΒ. Ρ&Γ&1&8υιιια80ΐηαί& ρ&ϋ ροϋα8, ςυ&1I1I^ο^£^^αο 

(£ΐΐ68 Γ6ί6ΓΓ6 ^Γ8.ϋα8. 

VI. 516 ςαίάβιη πιί1ϋ68 (1ίθ6ΐ)&η1 61ΐΓί8ϋ πΐΕΓΐ7Γί 
ν€ΐ1(ΐ6 ιηί86Γ&1)ί1ϋ6Γ. €»ΐ6Γυαι αοη ροΐ6Γ£ΐα(1<οη^ηο 

ρ6Γ8υ&(ΐ6Γ6 : 86ά 618 ίΟΓίίΙβΓ Γ68ροαεΐ6ΐ νίτ ΥβΓβ 

£;βη6Γ03α8 : ΟαΓ παΔ^οα πιίΐιί 1>οη&ίανίά6Η8, (|αίΙ>υ8 
Υ08 ίηνίΐί 1116 68(ΐ8 Γ6ΐηαη6Γ&Ιαη ? Οογ ιχΐ6αιη οχογ- 
{βαα άβύβύΒ Ι&αι ιιιί96Γ&1>ί1ί(βΓ ? βϋΓ 1η5ΐ68 ββΐίβ 
ρΓορΙβΓ ιχΐ6ααι ρ6Γρ688ίοη6ΐιι ? Νοη 63ΐ Ιιοο ιηίΐιΐ 
ιηοΓ8, 86(1 νί(» ρηιιιί1ί8θ. Μίΐιί Γ6ν6Γα ροΗα8 68ΐ 
πιθΓ8,ςα8θ1ιί6 68ΐοοαν6Γ8αϋο, ςυοαίαιη αοη&88ί8ΐο 
0160 Οοιηίηο, η66 ίραοΓ 6&, ςυββ 68ΐ ίΐϋο, 1)6&1ί(α- 
άίη6. Ρίαί3 60601 αι&1θΓυαι, οοο 6ϋ£ΐαι ίιο6οι τίΐββ 
αιΐΐΐί 6οαοίϋ&1)1( : 86ά αά ν6Γααι ΐΓ&08αιίΙ(6( 1>6&(ί- ^ιαβιβάσβι αιτιότητα χαΐ ρκτασχιΐν τ;9ς έχβΐθιν ρ ΙαάίοβΟΙ, 6( 6Ώθί6(, αΐ 8101 ρ&Γΐί66ρ8 ί11ία8 8βΐ6Γαί παρασχβυασιι λα/ιπρότητος * βχιτβ τήν παρααυθίοίν, 
ώ ^Αοι, παρ' έαυτοΐς <χιτι * ίγ'/ύς τά τ^ς παρηγο- 
ριάς ύριΐν, δν ^ιά τό τΑος θρηνιίτ<, τούτον μίτά τό 
τιλος η^ιστα /χαχαρίσετβ * άρχουν ίϊ τούτο πάντως 
προς Γ.ιθυ/λέοΕν ριιταβαλιΐν τό τόν ^Αον ιΐ^ίναι πολ- 
λών αγαθών ριΑλοντα χοινωνιιν, ώσπβρ ^θονούντων 
μάύΧον ίι χα) ριισούντων τό σπιύ^ιιν άποστβρβίν 
αυτόν τ-ής λααπρότητος. Μι) ούν ο^ύρισθι τόν έχ- 
λιίποντα, άλλ* βύχαριστβΐτβ τώ ^βχοα^νω * ούχ αν 
(ηαιώσητλ μΛ τήν ^όξαν έχιίνην, ^ν βΐ(^ον έγώ στοι- 
χ^ηα σαλβύουσαν * ούχ αν άρνηθιίην όν άπαξ θβοΰ 
Υίόν ώ/Αολόγησα * ^ί^οιχα ριή χατι^γορον (ύρω τήν 
χτ^9σιν, άπιστος πιρί τούτον ^ανιές * ου τώ πάΟβι 
χαΐ ό ουρανός έπιστύγνχσι, χαΐ τάς αχτίνας συν- 8ρΐ6α€ΐοπ3. Η&1)6ϋ9, ο ααιίοί, 1ιαΙ>6ΐί8 αροά το8 80- 

Ι&ΙίυΟΙ, ρΠΟρβ 63( νθΙ>ί3 0003θ1&ϋθ. 0ϋ6αι 6θίθ1 

ρΓορΐ6Γ βΒ6οι 1υ^β1ί8, 6001 νο8 ρο8ΐ βθ6θΐ 56&1ααι 
Γ6ρυΙ&1)ίΙί9ΐ δϋΏ6ί(αυΐ6θΐ1ιοο&(1&£Γ6Γ6θ(1&οι αοίοιί 
ΐΓαοηυϋΙϋαΙβοι, 8θΐΓ6 &αιίοααι Γογ6 αιαΚοΓυαι 1>οοο- 
Γϋοι ρ&Γΐίοίρ6ΐη : ηαοαιοάο 68( ίονίάοΓαοι, Τ6) οάίο 
ροΐία8 1ιαΙ)60(ίααι Ιιοοιίοαοι, 8ΐυ(ΐ6Γ6 βυοι ρήναΓ6 
8ρΐ6θάθΓ6. ΝοΙίΐ6 ά6ί1βΓ6 6ααι ςαί ά6βοίΙ : 86ά 
^Γ&1ία8 Βί^ιίβ 61 ςυ! ιιοοίρίΐ. Νοο αιίΐιί ίΐΐίαβ ^Ιοήβθ 
€ΐ6ΐποΐ6θΙυαι &£ΓβΓ&1ί8, ςααοι 6£;ο νίάΐ 6ΐ6θΐ6θί& 
οιον6θΐ6θΐ. Νοο θ6β;ανβηοι βιιω, ςυ6αι 06ί 86αΐ6ΐ 

Ρίΐίυοΐ 8001 60θΓ68308. Τίαΐ60 06 0Γ6&1&Ο1 ο&ΙοΓαοι 

ίον6θί&αι &οοο3α1ηο6α3, 81 ίο 6οαι &ρρ&τ6αοι ίοβά6• 

1ί8, ρΓ0ρΐ6Γ 60303 ρ&38ίθ06αΐ ΟΟθΙΟΟΙ (|00ς[06 ίρ8οαι έστιιλβν ήλιος, χαί τό τίς ή.ίχί'ρας Ιχαινοτοριιϊτο 68ΐ »£Γ6θΙοοι ΙήβΙίΙίθ, 6ΐ 8θ1 ΟΟΟίΓΕχίΙ ΡΕ(ΰθ8, βΙΙϋΧ 
φέγγος, χαί βις νύχτα πβριπαθώς «"λχιτο. ^ '^'^'^' -ϊ--»*-ί1ί»-- ΗαΠηΛ*» Λ,ί» οΗ «ΛΛ»η«, 

Ζ'. "Ετι τού Αογγένου ταύτα ίιβξιόντος χαί τους 
παρά Πιλάτου πιρι^θέντας ποιιΐν τό χχλιυσθέν πιί- 
θοντος, οί συγχαταχριθέντβς ούτω τόν θάνατον 
στρατιώται χαταλαριβάνουσιν Ό 9ϊ, γαννυριένω τώ 
προσώπω χαΐ ^αι^ρώ τους αοβ^ρας Ι^ών, (^βξίάν τι 
αυτοΐς β^ϋβάλλίΐ, χαί πιρβάλλβι τόν τράχηλον, χαί 
ί^θαλ/Αούς, ή^βως ^ιλιί, χαί • Χαίρβτβ, ώ συ στρα- 
τιώται Χριστού χαί χληρονόριοι τ^^ς |3ασιλιίας, ^ησί, 
;^αίριτβ ' ί}^η γαρ ή βν ούρανοίς ττύλη άνέωχται, χαί 
άγγβλοι τάς ήρκτέρας /χέλλουσι παραλαριβάνιιν 
^υ;^άς χαί τώ ριονογ(νβΖ προσάγβί Υί^ * ι^ού χαί 
τάς λα|χπά^ας όρώ, χαί τά βραβιΐά ριοι ύπο^αίνβται, άί6ί Οΐί36Γ&1)ΐ1ΐΐ6Γ ά6άθθ1α ίθί( &(1 1Ι061601. 

VII. Η8Θ6 &(11ιοο (]ίθ6θ1β 1.00^100, Θΐβί8, ςοίαι!88ί 
ίθ6ΓοαΙ α Ρί1&(ο ρ6Γ8ο&ά6θ(6 αΐ ί&06Γ6ηΙ ςαοά 618 

ίθ6ΓαΙίθΐρ6Γ&Ιθΐη, Τ6θίθθΙ Οΐϋί(68, ςοί ΟΟΐη 60 ΟΙΟΓίβ 
άαΟΙΟ&Ιί ίθ6Γ&θ(. Ι1ΐ6&0(60], Ι8β1θ6ΐ&1&θή Υθ11α608 
ίθ1θ608, 6ΐά6Χΐ6Γ&01 618 ίθ]ί6ίΙ, 6ΐ ΟΟΠΟΟΙ &Οΐρΐ6θϋ- 
ΙΟΓ, 6( 06θ1θ3 80ανίΐ6Γ (1β036θ1&ΙθΓ, 6ΐ, 5&1Υ6ΐ6, 
ίοςοίΐ, ο 01ΐΓΪ8ΐί 6001ΐηί1ίΐ0068, 6( 1ΐ6ΘΓ6<ΐ68 Γβ^Οί, 
8α1ν6ΐ6. ^&αι 6θίθΙ &ρ6Γΐα 63ΐ ρΟΓία, ςΟββ 68ΐίθ 6(Βΐί3, 
6ΐ &0β6ΐί 80θΙθ08&Τ&3&666ρΙθΓί&θίπ1&8, 6ΐθΙ)1&1θΗ 

Ρϋΐο αοίβ^6θίΙο. Ε666, 6( 1&αιρ&ά68 ^1^60, 6ΐ Αρρα• 
ΓβοΙ ηιίΐιί 1>Γ&νί&, οααι ςαίΐ)!» βίβίοοάί 8υιηα8 αά, 
^ο^^^6^8 (Γί5οο&]. 86ά 6θίω 8ί ςοίά τοΙ>ί$ 68ΐ ίαιρβ« 39 ΜΕΝδΙδ ΜΑΚΤίϋδ. ^ 

ΓαΙϋΐη, (1ίθβ1)αΙ 618 ςαί ιηίββί ίαβΓΛίιΙ. ίά ίωρίβίβ. Α /μΘ* ών τώ του 07"»•β^ο« ΐΓοραστυσόίαθβ β^ματι • 
^θ^ηάθθϋαIη^οηνβΓ811ΒΛάάΟIηυ8^ϋΡIι4οΓβΠ1^α^)θι «λ>χί 7«Ρ « ^' *«' π/)οσιτ«χβ;βτβ. προς τους πψ- 

^θβντας Ιλΐ7ΐν, Ηπ\τηροΰτι. Είτα χαΐ προς τον τίΐς 
οιχέας ίπιστρα^βις έπίτροπον, στολι^ν «ντώ χαθβράν 
χορισθ;9ναί χιλιυΜ, ώς ίπϊ γάμον ί& ίυ χαΐ νν|Α^«ι« 
χλιβθέντι χαΐ προς αυτόν σπ€υ(^οντι. ΚαΙ ^4 Χβμ«• 
σΟιΐσαν έν(ίίτς και τιρΙ χιιρί ίβίξας τον λό^ον, Μλ 
ζίΒϋνΛί τβ σώαα νβούλβτο, ιις γ^^ ί*«^* '*'•*'' ^^ 
αύτώ λλιθιΐς (ώ ;*ακαρίβυ τέλους Ι) τόν 07^^^ 
^ιήνυσι- χαΐ τάς χβ^αλάς άποτμ^οθβντβς, χοροίς Υβ3(9ΐη ιηαηά&ηι αά 86 (ΐ6ί6Γη, υΐ ςαί ^&Iη ββββΐ 
γοο&1α8 αά ηυρίίαβ 6ΐ (1ι&1&ιηαηι» 6ΐ 60 ί68ϋο&Γ6ΐ. 
ΡοΓΓΟ αυΐ6ΐη οαω ίηάυίβΒβΙ νβδίβιη, 6ΐιη&ηιι οβίβη- 
άί886ΐ Ιαιηαίοιη» ίη ςαο νοΐ65&1 ροηί οθΓρα8, ίη 
§;6ηα& οααι ϋβ άαοΙ>α8, ςαί 6Γ&ηΙ βαιη ίρ80, ία6ΐ1η&- 
(υ8 (οΒβΕίαιη βηθίη 1), ρ6Γ6β:ϋ 66Γΐ&ιη6η : 6ΐαιηριι• 
Ι&ϋβ βοραιη οιιρίϋύαβ, ίΐΐΐ &86ΗΙ>αη(ιιτ ία οΙιΟΓΟβ 
πΐΑΓί^ΓΟίη β1 &ρο8ΐο1θΓαιη, ίΙΙοΓαιη ςαίιΐβιη ίοΓίίΙα 
(1ίο6ΐιι,1ιοΓαιη ν6Γ0 ζθίαω ρΓΟ 61ιή8ΐοο8ΐ6αά6ηΙβ8. νΐΙΙ. Οαίά Υ6Γ0 ρθ8ΐ 1ι6Β6 68( 6οη86ου(ατη ? Ματ- 
Ι^ηοαιη ίΐϋαβ 1.οη^ηί β&ραΐ οαιη 8ΐα1ίιη &666ρί886η1 μαρτύρων χ«1 άποστόλ«ν ν/γράγοντΛΐ, τΑν μΛ» 
τ^ν άν^ρβίαν, τών ^$ τόν ΰπϊρ Χριστού ζ;9λον ίκι^η• 
ξά/ανοι. 

Η'. Ύ6 Λ μίτΛ ταΰτα, τ£ ; Ττ^ν /ΜκρτυριχιΙ^ Ιχ«ί- 
ν^ν Αογγίννο χβ^αλήν «ις πέστωσιν άχριβ^ λαβοντις ϋ, ςαί 6υΐη ϊηΙβΓίβΟβΓ&ηΙ, αά ϋάβΐη ρΐ6η6 (Αβίβη- Β «ύτίχβ οί άνΐλόντις βτι ΑογγΙνος τίΒντηχε, χομί- άΒΛΆ ςυοά ίοηβΐουβ 68861 ηιΟΓίυαΒ, ίά ροΓίιιηΙ &ά 
ΡίΐΑΐυιη, υ1 ςαί 8αΓ6ηΙ 86 ηαΐΐο &1ίο άοηο, ςυαιη βο 
ιηα^ίΒ ίΐΐί £:Γ&1ίβ6&ΙαΓ08. Ιρ86 &υ(6ΐη 8(&(ίτη οοητο- 
ο&γϋ Ιϋά6Β08, ιη&^α& Βββυιη Υθ1υρ1&ΐ6 &Ώ6ί6α<1θ8, 
υΐ ςυί Ιχ>α£;ίοί γ&1(ΐ6 ιηοΓίβαι βίϋΓβηΙ, θ( 6αιη 60318- 
86αΚ ρ66αηϋ8. Οαοά ςαίάβιη ουιη'ί&οίαπι ίαί886(, 
υΐ 618 ρ1&οβΙ)&(, ^υι>6^ ΓοηυΒ ίηάί^Α Ρί1&1ιΐ8 : 6( 
&αΐ6 ροΓί&ιη 6ίνϋ&1ί8 ρ6Γ ίβ;ηο]ΐιίηίαιη Γαί( ρΓ0>]6- 
οίαιη ρΓ6ϋθ8υιη 6^υ8 ο&ρυ!. 56ά ί8, ουί γί8υιη 
Γα6Γ&Ι ρ&ϋ ρρο αο1)ί8, 6)08, ςαί ρΓορΙβΓ ίρ8αιη Γυβ- 
Γ&Ι ρ&88υ8, η6 ηυηο ςυίάβιη 68ΐ ο1>)ί(υ8 : 86ά Υ6ΐυΙί . 
ρ6Γρ6ΐαο &ρρ&Γβη!βιη ςα&ωά&Εη ίαββιη ϋβ, ςυί &(16- 
Γ&η(, 66ηΐ6ηά&ιη ρΓ8β1)65&( &ηΐ6 6ίγί(&(6ΐχι, 6ΐ ίη 
8ΐ6Γςυί1ίηίο ]αο6η1βιη, Ιαοςυ&ιη ία άοηιο Γβ^ί& 
6θη86Γν&1&ιη, ΙυΙο ρΓοΙβ^βϋ&Ι, αοη 8θ1αιη ηοη ρβΓ- 
Ιΐιί1ΐ6η8, υΐ αΐίςπίά ρ&ΙβΓβΙαπ & Αοιο, 86ά βΐί&ιη ^ 
1ί1)6Γ&α8 &1ίθ8, 06 αΐίηαίά ρΓορΐ6Γ ίά ρ&ΙβΓ6ηΙαΓ. 
Οϋβθάααι βηίιη ιηαΙίβΓ γίάαα, ςυββ ιώογΙβ ιη&ΓίΙαιη 
&ιηί86Γ&1, 6οιη &1ίο &αΐ6αι υηίβο οοηίϋο^&ύ&ΚυΓ, 6ΐ 
ρΓβΒίβΓ γΐάαίΐαίβηι 8α8ΐίηα6Γ&1 6ϋ&οι οβ^αΙοΓυαι ον- 
1)ίΙ&(βιη, ηιαίο ϋά6 8αρ6Γ&Ιο, ουαι ίΐϋο γ&άίΐ ΐ6ηι• 
8&16111, 8&η6ΐ0Γυιη, ςυ6θίΙ>ί 6Γ&η(, ΙοβΟΓαζη οοηΐ&οΐυ 
6ΐ &(1θΓ&(ίοη6, ςαοβ &αιί86Γ&1 οοΓροη8 (1υο68, 8ρ6- 
Γ&η8 86 Γ6ουρ6Γ&ΙαΓ&αι. 6αιη ααΐβιη & βϋο (Ι6άυ6ΐ8 
ί6ΐτ&οι'6&ρ6ΓβΙβ( ρ&1γ6Γ6ΐη, 6( 1ηιροη6Γ6ΐ οβυΐίβ, 
&ά^ί^^^ϋ^ ΥΐάυίΙ&ϋ βΙοουΙοΓίΠη ΟΓΜίαΙί (ςυ&1ί& 8υη( 
Ώβί ίαάίοία) &1ΐ& ςαοςυβ ^βύϊλ 6&1&οι11&8. ΜθΓΐ>α8 
6ηίιη ςαίά&πι ίηγ&(ΐ6ΐιβ ρα6Γυιη, ςυί ρΓΟ &ιιιΐ88ί8 
06υΙί8 ία6Γ&( 61 &]1α8 Ο6ΐι1α8, Γ6ρ6ηΐ6 (ρΓΟ άοΐορ 1) 
&1>Γίρ1( 6 8ίαυ ιη&ϋΐ8. 

IX. 5ΐ&1ίαι βΓ^ο άαρ1ίθ68 &(1 6αιιι &606άυα1 Ι6η6- Ι^ 
1>Γ8Β, 6ΐ γίΐφ Ιαχ 8ίαια1 βχβϋα^αϋυΓ 6υιη1αο6 οουΐο- 
ηιαι : 6Γ&(ςο6 οαιηίαο ίαίβΐίχ ϋ1& Ιαιιηο5ί1ί8, Ιαη- 
ςα&ιη βϋςαο ίυ1αιίη6, ρ6Γ6ΐιΐ8α β&1&ιηί1αΐ6. Οαιη 
&αΐ6ΐη ραυίο ρο&Ι & αι&ΐο &ά 86 Γ6άϋ886ΐ, άβΔβύ&Ι 
ιηί86ΓαΙ)ί1ί(6Γ, β( ιηί8βΓ&0(1&8 γοοβδ 6ΐηί1(6ΐ)&1 &ά 
Οοηάαααι: Ο Οοιηία6, €ΐίο6η8, βατ 8ίβ 9Γ&ν&1& 68( 
ιη&ηϋ8 Ιυα ΒυρβΓ ιηβ, βΐ 8αρΓ& άοΙοΓβαι Υΐι1η6Γαιη 
ιη60Γυαι &ά(1ίάί8ΐί*? ΕΙ ηαηο Ιυαιβα οοαΙοΓααι 
ιη60Γυαι 6Κ ίρ8αιη αοα 68ΐ ιιΐ60υιη'. Ναοί γΪΓββ 
Ι&ρίάαιη γίΓ68 ιη68θ ? Ιρ8& ςαος[α6 άίοΑπι, ςυοά 
ίοϊ}^ : «Ρθ8αί8ϋ ιιΐ6 ρΕΓ&1>ο1&οι, 0οηι1η6, 6ΐ ιηο(ααι 

* Ρ8&1. ιχγιι, 27. • Ρ8ΐϋ. ΧΖΧΥ1Ι» ϋ. ^ ;ο1). Υΐ, 22. ζουσι τώ Πιλάτο», ιΐ^ότις οτ< ^η^βνΐ άλ)ώ ίωρι^μκη 
τοσούτον, ώς ΐχβένω, τώ αύτώ χαριουνται* χαΐ ός 
συνιχοίλιι παραχρ^^ χαΐ Ίου(^αέοις τά μίγ(£Χα αΰτώ 
σννησΒίίσομίνοίς, στε χα) αυτοΐς λίαν τον Αογγένον 
θοίνατον ^ι-^ώσι χαΐ χρημάτων δνιον τούτον κοίχΐ' 
σα/Α^οις* ου 9^ι χαΐ ώς αυτοΐς ^Αον γκνοαίνου 
προοτάττβΐ χαΐ αύθις Πιλάτος, χαΐ προ τ^ς πυλ«ς 
κτίμως ν τιμία χ(φαλ4 τι^ς πόλιως ίρριπτο' αλλ* ό 
νηβρ ί^μόίν παθιΐν (ύ^οχι^σας του ^ι' αυτόν παθόντος 
ού^( νυν •π<λάθ(Τ0, αλλ* οίον α(ΐ^αν^9 τίνα ιτορσοη 
τοις παριοΰσι ίζορύχη όράν πρό τ^^ς πόλβθι>ς χβά 
τ^ χοπρία χιι/ανην, ώς έν |3ασιλιχώ οΐχω ^υλαττο- 
μένχίν &^ανώς Ισχιπιν, ου ρόνόν ού^βν άπό τΙ^ς 
χοπρέας έάσας παθειν, άλλα χαΐ του πάσχ(ΐν έτερους 
ίιά ταύτυς έλβυθιρώσας. Χ-ήροι, γάρ τις '/ννίι χαΐ 
θανάτω |χιν τον άν^ρα ζτημίω$ίΙσα, υΐω 3έ τινι ριονο- 
γινβΐ χαϊ μόνω σαλβύουσα χαι προς τ^ χταρβία χαΐ 
τών ό^θαλριών πιάρΜσιν ύποστάσα, πίστιι τό πάθος 
νιχ«σασα μίτα τού τέχνου προς τήν 'Ιιρουσαλιόρι 
απχισι, τ^ τών ά^ίων η αύτ^ τόπων έπα^ρ^ τι χαΐ 
προσχυνήσιι, ους άπο€»έ^ιοχ( του σώριοττος ψωτοίγ»- 
γούς, άπολαββΐν έλπέσασα. 'ίΐς ούν ύπό τοΰ παι^ός 
χ^ηραγωγουμένιι τού χοός έλάριβανβ χαι τι^ς χόνίΜς, 
χαι τοις οψθβύ,μοΐς έπιτίθβι, προοτίθιται τ^ χτορείβ, 
χαι τ^ πηρώσ<ι τών ό^θαλ|ϋΐών, οία τά τοΰ θΐοΰ 
χρίματα, χαΐ άλλιι χαλιπή συμγορά' νόσος γάρ τις 
χαταλαβοϋσα τόν παΐία, τόν άντΙ τίϊς ζιιμίας τών 
όφθαλριών 6γ$οΐΚμόν ά>λον κύτ^ γβνορινον, άθρόον, 
οΐροι, τών άγχαλών τ^5ς μτοτρός άρπάζβι. 

θ'. Ευθύς ούν ίιπλοϋν αύτ^ τό σχότος έπι^οιτδ, 
χαΐ τό τού ^ίου ψώς τω τών ομμάτων συναποσ^έν- 
νυται, χαΐ ίν όλως άχίνιοτος ή αΒΙία, ώσπερ σχιοπτώ 
τινι βΙη$ιΙσα τ^ συμψορά, Μιτά βραχύ βϊ ν^ψασα 
μίχρόν τού χαχοϋ, ιλβιινόν άπο^ύρ(ται χαι οιχτράς 
ΐίγίίΐ προς τον Δβσπότυν ^ωνάς• 'Π Κύριβ, λέγουσα, 
ίνατί ούΓ«ς ββαρύνθυ έπ* ίμι ίί χβίρ σου, χαι έπι τό 
άλ^ος τών τραυ/χάτων |:Αου πρθ7έθηχας, χαι νυν τό 
^ώς τών ο^θαλριών ^ου χαΐ αυτό ούχ Ιστι |ϋΐ<τ* εμού ; 
Μή ισχύς λέθων ιό ισχύς μου ; Τό του Ίώβ χαι αύτι^ 
έρώ. *Εθ«χάς με παραβολι^ν, Δέσποτα, χαΐ χίνιισιν 
χι^αλ^^ς έν πάσι, χαΐ ισχύνθιβσαν έπ' εμϊ οί ύπομί• 41 νίΤΑ δ Ι-0Ν01ΝΙ. ^ νον«ς σι, Κύριβ, Κυρα των ^υνά^χιων • ^ή ,χόνιι Α οαρίιίβ ίη 0Πΐηϋ)α8 : βΐ Όϋάορβ οββοΐι βαηΐ βαρβΡ όντως ϊίμοφτνν ίγώ χαι /ΑΟνιι ούτω χολάζοααι, ότι 
χοεΙ ^ωτός (|μ χοά τοϋ μονογίνους άρτι τον Ισα χαι 
^ωτός έροί βαίνοντος απίστίρτησας ; Ποι> /αοι λοιπόν 
σωττιρίΛς Ιλιτίς ; ποέοι /αοι πβφα/χν6έας ό(ίός ; ΟΖροι, 
^Ατατβ, πότι ^οι παρηγοριό^ϋζ το πάθος ; πότβ 
χουφέσιις τώ» ομμάτων τήν συμγορκν^ έπ'ι σωτυ- 
ρέοηι μί ^^αραγωι^ών ; "Ελαθβς, ώ παΐ, χαι ριέζονι 
άίλλω συ^πτώαατι τω σω ζτημιώσας. Οΐχτ^ ροι ^υτόν 
ή(^ιστον πρό ώρας, ^όνι^ν β/χ( η^ άΟλί«» άπολιπών. 
Αλλ* οντω μίν ή ρ^τυρ • χοιΐ τέ 7«Ρ ί /Α^τηρ, χαι 
ριιίτιΐρ /χονο7ΐνοΰς ; ΚαΙ ούτως βλβ<ιν&ς βχονσαν 
ύποοτΐ9ρέ(ιι ούτως. 

Γ. Μ^^ο(ξύ (^( προς ύπνον χοΕΤ(νι;^θβίσ^ ό θ(ΐος 
Λογ7ίνος αντ^ β^ίστβται και πάντα Ιέγα τά χατ* ιηβ, ςυι βυβίιαβηΐ Χβ, Οοιηίηβ νίΓίαΙαιη. » Ναιη 8θ1& 
βίο ρββο&νί β^ο ? 6( 8θ1& βίο ρυηίοΓ, ςϋοά πιβ Ιαοβ 
β! ααί^βηίΐο βϋο, Ε[υί βραΐ ίηβίΕΡ Ιαοίβ, ρήναβίί ? 
ΟαβΒηαιη ιηίΐιί ββΐ άβίηοβρβ βρββ β&ΐαΐίβ ? Οαβθηαιη 
ιηίΐιί νί&οοα9οΐ8ϋοοί8? Ηθί ηαίΐιί, οΐι&ήββίαΐθ, ςα&ηάο 
αιίΐιί αααίαιη οοηβοί Αΐ>6Γί8? Οααηάο οουΙοΓαιη Ιβν&Ι)!» 
οαΙ&ιηίΙ&Ιβιη, οαβ άβάαοβηβ&ά β&ΐαΐβιη ? Νββοίνίβϋ, 
ο β\ϊ, ςυοά ιηα]οη οαιηί &1ίο« Ιαο ο&βα ιηίΐιί ά&ιη- 
ηααι αΰΓβΓΓββ ιη&χίιηαιιι ? Α1)Ι8, ρΐ&αΐα ιηίΐιί ^^οαη- 
(ίί88ίιηα, ιηβ οαίδβΓα 8θ1& τβΐίοΐα ? 5βά βίο ςαίάβιη 
ιη&ΙβΓ, βΐ οααΙβΓ υηί^βαίϋ, ςυί βίο ίυΐοίβϋ&ΐ βαιη, 
ςιΐ6Β 86 1ι&1>6ΐ>αΙ Ιαιη ιηίββΓ&Ι^ίΙίΙβΓ. 

Χ. ΙαΙβΓίιη &α(6ΐη άααι ΓαίβββΙ ίη βοιηηυιη Γββο- 
ΙαΙα, άίνίααβ βί αρρ&ΓβΙ Ι^οη^ίηαβ, βΐ οιηηί& άίοί(, αυτόν, τήν έπΙ σταυρού του Σωτί^ρος ιιμών ^μο\ογίο[ν, β ίΙ<ΐθΒ βά ίρ3υΐη ρθΓΐίαθΙ)αα(, (ϊϋβΒ ία ΟΓαΟΘ 5&1Υ&(0Γί8 τον ηαρα Καέσαρος αύτώ χαι Πιλάτου χαταψι^^^^' 
σθέντα θάνατον, τήν €xτομ^|ν τ^ς χβ^αλίϋς χαΐ τάλλα, 
όσα ^ιά Χριστόν ό ριάρτυς γάοτίμως ύπιστη, χαΐ 
ότι ΣοΙ τι^ν βριήν προς θεραπεία:» β^βΐ των σων 
ό^θαλρών ^υλάττισθαι χι^αλήν, πολλ^ τ^ χοπρία 
χαλυπτοριένιΐν * ϊν* άψαριίν^ σοι το ^ώς βύ^ως 
άχολουθιίσιρ χα'ι τόν παι^α ^ί σοι ^ά ίόξιης πάρα* 
στι^σαιρι τό ίπ αύτω πάθος ψυχαγωγήσαντα. Τού« 
τοις ή γυνι) τοΙς λόγοις παραχληθβίσά τ< τήν ^υχ^ιν 
χαΐ τό σώμΛ ίχανώς νιυρωθιΐσα, προς τό βργον 
ύπιέγιτο. ΈπβΙ 9ϊ χαΐ τόν τόπον, Ινθα τήν χβ^^αλήν 
ΐ/χάνθανιν άποχιίσθαι, ;^β(ρα7ωγου^<νΐ9 ί}^ΐ} χατβέ- 
λΐ3^β, προθύ|χως ^ιώρυττι ταίς χβρσί χαι ώσπβρ 
τινά θιοσαυρόν άνιυρούσα τήν χ(γαλι^ν άρια τ^ ταυ• ηοβίΓί ίαοΙ& ίαίΐ, οοαΓοβδίοηβοα, ιηοΓίβαι ςα& & Οφ- 
β&Γβ βΐ ΡϋαΙο ίαί( οοηάβααα&ΐϋβ, οαρίΐίβ &ηιραΙ&(ίο- 
ηβιη, βΐ &]ί&, ςυ» πι&γΙ^γ ρπορΙβΓ ΟΙιηβΙαιιι βαβίί- 
ηαί( ιη&^αΐβοβ. Οπίη θΐί&αι άίοίΐ βί : ΟροΓίβΙ (ο 
οΙ)86ΓναΓ6 οαβαιη ο&ρυΐ ιηαΐΐο βηιο ΙβοΙοη, &ά (υοΓααι 
οουΙοΓαιη ουΓ&Ιίοαβιη. Ναοί βί ϋΐαά αΐϋ^βηβ, Ιυζ 
8ΐ&(ί]ΐι (β ββςυθΙϋΓ. Ρογο αυΐβιη β^ο ηαοςαο 1ίί)1 
&(1(1ϋθ&ιη ραβΓαιη ουιη ^Ιοπα, ηϋί ηιιβιη ρΓορΙβΓ 
θΐιιη αοοίρΐβ, (ΙοΙοΓβιη οοηβοΐβίατ. Ηίβ νβΓ5ί8 ιηαΙΙβΓ 
αηιιηο Γβορβ&ΐα, βΐ οοΓροΓβ β&ϋβ οοΓΓθ1)θΓα(&, ρπβ- 
ρβΓ&ύαΙ αά ορυ8. Οαιη &α1βαι άβάαοΙ& ]&ιη ρθΓνβ• 
ηί986ΐ &(1 Ιοοαιη, ίη ςαο βοίβύ&Ι ο&ραΐ ββββ Γβροβί- 
(υηι, ρτοωρίο βΐ αίαοπ αοίαιο ίοάίβΐ)^! ηι&αίύαβ. 
Εΐοαιη νβίαΐίςαβπκΐ&ηι ΙΙιοβ&αΓυω ο&ραΐίητβαίβββί, ηνς βύρέσιι χαι τό Ζ(^ιον βξιυρέσχιι ^ώς, χαΐ /3λ<πιι γ ύπϊΐιΐ οααι 6308 ίογβοϋοαβ, βααιη ςαοςαβ Ιαοβιη τόν ί^λιον ^ χαι αυτήν ^ναι τήν χβ^αλήν ως νο)}τόν 
αστέρα υπό '/ΙΙν ^ύνασαν χαθορα. Είτα χαι π(ριπτυ- 
ξαμίνΐί $ίρμώς χαθΐ}ραριένΐ9 Τ( τι^ς χόπρου χαι ριύ- 
ροις Ιντέρως άλιίψασα, βπάνβισι πάλιν προς τον 
ξβνίσαντα, τόν πολύτιριον ιχιΐνον χο/χίζουσα μαργα- 
ριτών, 

ΙΑ'. Ίϋς (^* ιπιούσης νυχτός, αύθις ό θιΓος Ι^έστα- 
ται Λθ77<^νθζ ψαι^ρόν ύπομιι^ιώντα χαΐ νυρ^ιχοις 
ώσπιρ τοις πκριβλήρΜσι (^ιαλάριποντα τόν υίόν αύ- 
τι^ς Ιπαγό/Αβνος, ή^βως τι αυτόν χαι πατριχώς 
ύπα/χαλί(όρΐ5νος χαέ ^ΐ2σι προς αυτήν * Ή* όν έπίν- 
θιις, ώ γνναι, όν έπένθβις υιόν * ΐ(^β, όπως Ιχ(ι νύν 
(νχλιέας, χαΐ παραχλήθιοτι * ββός η^άρ αυτόν βΐς τήν 
οίχιίαν έστράτζυσι ^ασιλι£αν * χάγώ τούτον παρ* ιηνβΏύ ; 6ΐ αβρίοίΐ βοΐβιη, &α( βΐί&ιη ίρβυαι ο&ραΐ 
θ6Γθί1(&ιηςααιη1αοίά&ιη βίοΐίαιη αρρ&Γαίβββ. Οβίηάβ 
ίά αΓ(ΐ6ηΐ6Γοοιηρΐ6χ&, ουιη α βΙβΓοοΓβ 6χραΓβ&886(, 
6( αηβυ6η1ί| αηχί8β6( 1ιοαοΓί&06, Γ6νβΓΐί(αΓ &ά βαω» 
ςαί ίΠαιη ΙιοβρίΙίο 6ΐ06ρβΓ&1, ρΓ6ΐίθ8&ιη ίΐίαιη &£Ρθ- 
Γβηβ ιηαΓβ;&η(αιιι. 

XI. δβςυβαΐί &αΐ6ΐη ηοοίο άίνίηαβ ηιτβυβ &006άϋ 
ίοο^ίοαβ, ΙβθΙο ναΐΐα 8υΙ>Γί(ΐ6αΐ6ΐχι, 6( ηυ&δί βροη- 
8&1ί1)υ8 νβ8ΐίιηβη(ί8α1(βηίβιη βΐίαιηβααιιι ίαάαοοηβ, 
8υ&νίΐ6Γ(|α6 βΐ ραΙβΓηββαηα &ιιιρΐ60ΐβη8, βί άίοίΐβί : 
Εοο6ςα6ΐη1υ§;6ΐ>α8, ίϋίααι, οιηυΙίβΓ, ςα6ΐη1α96ΐ)£ΐ8: 
6006 ςααηΐυβ βίΐ ηαηο 63α8 Ιιοοογ 6ΐ £;Ιοπ&, 6( (β• 
ίρβ&ιη οοηβοΙ&Γβ. Οβαβ βηίπι ίρβααι Γ6ΐα1ίΙ ίη αυιη6- 
Γυιη οιίΙίΗΐΒ βαί Γ6^ηί, 6βοςαβααιιο 6αιη 1ι&1>βο&οοβ• β,αοί Ιχω λαβών παρά τού Σωτήρος χαΐ ^βξιάς ούποτΐ τχ ρΐαηΐ & 8&1ναΙθΓ6, 060 & ΐηΟ&ααςα&ΙΏ Γ606ά6(<ΐ6Ζ- τής ψή; άποστήσιται. Λαβούσα τοέννν τήν έ|χήν 
χι^αλήν χαΐ τό σού σώμα παι^ός, τ^ αύτ^ λάρναχι 
θάψον χαΐ ρηχέτι θρήν» σου τόν ριονο^βν^, μη^ί 
τυπτέτω σβ ή χαρ^ία σου, ριιγάλιι γαρ αύτω ^όξα 
χαΐ ιύ^ροσυνιι πολυύ^νΐ]το£ τβ ;ι^ορβϊαι, χαι πάν^ΐ}- 
μοί πανηγύριις πάρα τοϋ προσλαβόντος βιοϋ ίε^ώ» 
ρτηνται. Τούτων ή τού παι^ός άχούσασα ,αήτηρ (ύ- 
θέως άνίσταται, χαΐ λαβούσα τήν τού μάρτυρος 
χβ^αλήν τ^ πατρίίι τού μάρτυρος άπο^ί(^ωσι (Σαν- 
^ιάλη τ^ χώρι^ τό όνορα) * καΐ τόν τού παι^ός νιχρόν 
άσριένως παραθιίσα τ^ τού μάρτυρος χι^αλ^, έν 
τόπω τβ Ιπισήμω σιρινώς πιρ ιστι Αασα, τοιαύτα 

* Βοαι. VIII, 28. 

Ρατηοι. 6κ. €Χν. |6Γ&• Αοοίρο 6Γβ;ο ιη6αιη ο&ραΐ οΐ οΟΓρυβ Ιαί Αΐίί, 
6( 86ρ6ΐί Ιη 6αά6ΕηαΓ0&, βΐ ηο &ιηρ11υ8 1ϋ96&3 ΑΙίαιη 
(ααιη ιιηί§6ηί1υα3, ηβςυ6(θΥ6Γΐ)6Γ6ΐοοΓ(αυιη. Ναιη 
ιη&^ηα ^Ιοήα 6ΐ ΙβθΙϋία, 6( ιηα^ίβ 1&ιΐ(1ίΙ)α8 οοΐο- 
1>Γ&α(1» οΙιΟΓβββ, 6ΐ ί68(& θ6ΐθΙ)6ΓΓίοα& 61 €ΐ&1& βαηΐ Α 
060, ςαί6υαι αοοορίΐ. Η»ο οααι &αάίί886ΐ αι&ΐ6Γ &1ίί, 
8ΐα(ίαι βοΓ^Ι^ 6ΐ &οο6ρ(υιη πιαΓί^τίβ ο&ραΐ, ΓοάάίΙ 
Ρ&ΐΓίβΒ ιηαΓΐ7Γί8 (Ρ&β:ο ααΐβζη αοαιβη 68ΐ 8ααάί&ΐ6) ; 
6( οαιη οοΓρα3 βΐϋ οαρίΗ πΐΛΓΐ7Γίβ 1ί5θη(6Γ &ρρο- 
8αί8δ6ΐ, 6( ίαΐοοο ίθ8ί£;ηί ]ιοη68ΐ6 οοαιροβαίδβοί, Ιι»ο 
βραά 86 άίο6ΐ>&( : Ναηο βοίο, ςαοά ϋβ, ςαί Ββαα 
άϋίκαπί, οιηοία αά 1>οααηίΐ οοηΓβΓοηΙ •. Οα0Γ6ΐ>&ηι 2 43 ΜΕΝ8Ι8 ΜΑΗΤίϋΒ. 44 ΟΟαΙοβοαΓηίβ, ββ^ΟΛΠίβΐηαΟΟβρίθϋαΐηΟΟΙίΙΟββρίΓί- Α π/)ός ίαυτήν Ικεψώνα • Νυν βιίβ, Ιέγουσα, τοίς 

Ιιΐ8. Μθ&£Βοί6ΐ>&ΙΐΓί9(ίΙί&]&βΙϋΓ&β1ϋ, ββάβοοβ βαιη 
1ι&1>60 ΙιβΒΓβάβιη, Οβο οαιη ^Ιοπα τβ^Ίβ, αββίβίβη- 
Ι6ΐη, θ( ηυηο ηοβίυ β( ίηΙθΓάία ιηίΐιί ιη&Ιή 1>1ααάβ 
απτίάβΙ, οοη§;1οη&β&1α8 ϋοηοΓίύαβ ρΓορ1ΐ6ΐ&• 
ταπί βϊ ίΏΛτίγτιΐίη, βΐ βυιη βίβ βχβυΐΐ&ηβ, βΐ οαιη 
Ιχ>η$ίιιο ΟΓυοβίΏ ίβΓβοβ, βΐ τβ^αί βοβΙοΓυιη ρΓβΒοΙα- 
Γαπα ίβΓβηβ ΐΓοροβαιη ίηΙβΓ αη^ΐοβ : αάβο αΐ 1κ>η- 
^ηί ί&βίαβ (ϋβοίρυΐυβ, ίρββ ςαοφίθ βΑΟΓ&ιη βιηϋΙ&Ι 
γοββιη, }ΐ7αιηίβ&ιηςα6 β( ηι^βΐίο&ιη, βΐ βρίαίοϋ ίο- 
βΙ&Γ 1ι&1>βη1βιη : ΥβΓθ Οβί ΡίΙία3 ορ&( ίβΐβ, βΐ 6β(, 6ΐ 
βπ!. Η6β;ηαιη 6309, Γβ^ριαιη οιηηίϋΐη ββουΙοΓοιη,θΙ 
63 αβ άοιηίη&ϋο ρβηη&ηβϋϋία βίβηιαπι *. Ε( β;1θΓί& 
βΐ ροΐβαΐία ία βφοαία βαουΙοΓαηι *'. Αααβη. άγαπώσί τον θβόν πάντα προς το αγαθόν συλλα/λβά- 
νβται ' ο^θάλ^Αούς ίζήτουν σαρκός, ίγω 9Ϊ χαΐ τού; 
του πνίύμ,ατος Ιλαβον * ϋύπα μί ζνμΊΛ τέχνου, 
άλλ' ίχ^ω τον χληρονόρον, ι^ού, ριτά βασιΧιχζς της 
^όξ«ς τώ θίφ παριστα/χβνον χαΐ νυν η/αρόν ^οι, τ| 
ΐιτητρϊ, προνγι\ζ(, νύχτωρ χαΐ ριθ' ιιμ4ραν^ προψι^' 
των τψΛΪς χαΐ μαρτύρων συν^οξαζόρινος * μιτέ 
Αογ/ίνου η σταυροφόρων χαΐ το \αμπρον τίίς τό» 
ουρανών ]3«σιλβίας έπι^ιρόρκνος τρόπαιον ρτταξν 
των κγγεΧοΛν, ως Χοη/'/ίνου ψΒέ'/γίταί μαΟτητχ;, 
ά^έιησι χαι αυτός ^ωνήν ίβράν ύρνολόγον, μ,υστιχήν, 
έπινίχιον ' άλΐ}6ώς θβοϋ Τίός {ν ούτος, χοεΙ Ιστι, 
χαΐ εσται ' ή βασιΧίία αύτοϋ |3ασ(λ<ία αιώνιος, χαΐ 
1^ ίίσποτίίΛ αυτού ίΐς τόν αΙώνα παραμένει * αυτά 
Ίΐ ^όξα χοιΐ τό χράτος ύς τους αιώνας. Άριιίν. Ρβ&Ι. οζιιγ, 43. >* Οοη. τη, 27. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΑΒΡΑΜΙΟΪ νίΤΑ ΕΤ ΟΟΝΥΕΒδΑΤΙΟ 8. Ρ. Ν. ΑΒΒΑΜΙΙ ϋΟΐνΡΕδδΟΒΙδ 

ΕΤ ΜΑΚϊΛ: ΝΕΡΤΙ8 Εΐϋδ 

ΟΜτη 8ι/ιηβοη Μ€ίαρΗτα$ίβ$ βχ δ. ΕρΗτΒΒτη νίάβΐην ίη$ιη$ άβ9€ηρ$ί$$6. 

(ΐΛϋηθ βραά βυπυιη &ά ΟΙθιη 16 ΜβΓίϋ, Ομβοθ βχ οοάίΐ. Κβ^. 774, 8»ο. χιν, 1484, 8«ο. χη. Κοιτ. Ρατβ. Ι. ΥίΐΌΓαιη τίΓίαΙίβ βΙαάίοΒΟΓυιη νίΐβ, βΐ θΟΓϋΐη 
ςυβ &1) 618 ^8(& ίαβΓυαΙ, η&τΓ&ϋο, οιηηί1>α8 ςαίιΐ6ΐη 
ςιιίρί6 νίν6Γ6 8(υιΙα6Γαο(, Ι&αςηαπα αϋϋ8 6ΐ]αοαοά&, 
βαιηιηο βΐυάίο 68ΐ 6χρβ(6η(1α : ιη&χ1ιη6 ααΐ6ΐΏ.1ί8, 
ςαί Υ)Γ(α(6αι 6Χ6Γ06αΙ, 6ΐ ςαί ]:)6αΙ&ιη ίΐίαιη 06ί 
πι&αά&ΙοΓααι 86ΐηί1αιη ία^^άί ά60Γ6Τ6ΓαηΙ. ΡίυοΙ 
6ηίιη 618 νβίαΐί ςαίιί&ιη άα668 ίϋη6η8, υΐ ςαοά ίρ^ί 

ρπα8 6θαί606ΓίΐΐΙ, θΐ Γ6ίρ8& 6Χρ6ήβηΙί& 08(6α(ΐ6ΓΘ 

ρο88ίοΙ 118 ςαΐ 8βςαυοΙαΓ : α5ί ςαίάβαι οροΓίβ&Ι &1ίςαίά 
Γ6ΐηϋ(βτβ άβ ίο9Γβ88α8 Τ6ΐΐ6ΐη6η1ία, υΙ)ί&αΐ6αι ΓϋΓ- 
808 §πτ&άυιη &666ΐβΓ&Γ6 6ΐ ίαΐ6η(ΐ6Γ6. 8ί6ςα6 οβΓίαοι 
τίΓΐΰ(ί8 νί&ιη β( Γαοϋθΐη ϋ1ΐ8 ί&οίααΐ,ςαί 6&ιηα9£;Γβ- 
άίαηΐϋτ. Οαοαίαιη ααΐβαι 6χ η8 ιη&χίιχιβ ίη8ί§οί8 
Α[>ηαηία8, ηοη 8θ1αΕη ουηκ 688β! &(11ιαο 8αρ6Γ8ΐ68, 
86(1 ηοηβςαοςυβ θΓ&(ίοη6 ν6ΐυ(ίςυ&ά&ιη θχρΓ688α8 
1ιη&^α6, υ ρίβηβ ρΓβ98ΐ&Γ6 ροΐ68ΐ: Γβ8 63 α8 ηααο Β Α'. Άν<ίρών ^ιλαρέτων /3ίος χαί ;& τι^ς «υτών πο- 
λιτείας ^ιίϊηΐΎίσις χαΐ πάσι /Αΐν τοίς βυσββώς ζρ 
προτ^ρημένοις ποθιιναί τβ χαΐ περισπούίαστοι, ριά- 
λιστα ίβ τοις αρβτ^ς ρβταττοιου/Αίνοις χαΐ όσοι τήν 
μαχαρίκν Ιχβίνυν τρίβον των τού θιοϋ βντολών όίβΰ- 
σαι προίίλοντο • η/ίη/νοντοα γαρ αύτοΐς οίονιέ τίνες 
ό^υγοι τϋς τοιαύτης ποριίας, οΙα προίιανύσβντβς 
ταύτυν χαΐ αύτ^ ττιίρα χαί πράγμασι τοϊς έπομί- 
νοίς ύίτοίίίχνύιιν «χοντ^ς, οπού μϊν γίνομένους 
μικρόν τι ίιαναπαύσαι χρή της όίοιποριίας τ^ σύν- 
τονον, όπου ίβ πάλιν έπισπβΰσαι, χαι χατατιΤναι, 
χαΐ συντονωτέραν ποΐϊ}σασθαι, χαΐ ούτω; απλανή 
τήν όίόν τοις ριτιοΰσι χαΐ ραίίαν εργάζονται. ΈπιΙ 
ούν βπισυρότατος τούτων *Αβράριος, ου ρόνον ίτι 
πιριών, άλλα χαΐ νυν ώσπβρ έν βιχόνι τω λόγ» ^ια- 
τυπού^ος, ^ιυγι^τιον ως οΓόν τι τα τού ανδρός χ«1 46 νίΤΑ 8. ΑΒΗΑΜΠ. 4β 

θΐ ςϋΟΛά β^ϋ8 ββη ροΙβΓίΙ, ίπιίΙβπιιΐΓ νββίίβία 6]ιιβ μιμτηΗον βις (^ύναμιν. Β*. Ούτος τοένυν 6 (ίιύτ•/»ος Αβραάμ χ*) τω πρώτω 
παράμά\ος, ίξ βύ^ινοΰς ^ιτν τ^ς μζτ^ς ^^^^,^^'ς 
έ^στησι χλά^ος* πατέρις ^«ρ «ντώ λβρπροί μιν 
το 7(«ος, >α|ϋΐπ/»βΙ Λ τόν |3ίον χαΐ πλούτη χαΐ ^όξγ 
τ^ χατά χόσρον βττίειχώς σβ|[Ανννό;Αΐνο<. Ό/οώντ(ς ^( 
τόν πβΐία ιτάσαν «χ τί^ς πρώτης ήλιχίας άριτήν 
/Αβτιόντα, σψ^^ρώ πάνν πυρί του προς Λυτόν χατιέ- 
χοντο πόθου• τοιαντα γά|ί τα τών τ^νβ^ΐ'ΧότΜν 
σπλάγχνα χαΐ πί^υχβν ούτως άριτί) πβίίων, ^βί- 
ζονα τι^ς ^υσιχ^ς στοργ^^ς τ* χ«1 ίιβθβσίως αύτοΐς 
τήν 7τν/9«ν ύηοΒβάπτ€ΐν, ίιό ίτϋ χαΐ λέοιν άχορέστως 
οευτοΰ χ«1 πβρίχαως βχοντις, ιπόβουν χαλβϋ τοιούτου Τ1^^αϋ8. 

II. Ηίο βΓ^ βββαηάυβ Α1>πι1ι&ιιι, β1 οαιη ρηιηο 
οοηίβΓβηοίαβ, βχ ηο1>ί1ί ςαί<1βαι Γ&άίοβ ^βπηίηανίΙ 
Γ&ιηυ3 ηούϋίβ. Ναιη ίαβΓααΙ ςαίάβιη βί ρ&ΓβηΙββ 
οίορί ^βηβρβ, νίΐα ΛυΙβιη αίαβίτββ, βΐ ςαί (ϋνίΐϋβ 6ΐ 
^ΙοΓία ιιιαη(]αη&8ΪΙ)ί8αιηαιορ6Γβ ρ1&β6ΐ>αηΚ. Οαιη αιι• 
Ιβιη νίάβΓβηΙ ριιβΓαιη &!> ίοβααΐβ ββΐ&ΐβ οιηηβιη υϊγ- 
ΙϋΙβιη βχβΓοβηΙθαι, (6αβ1)&ηΙαΓ ςυίάβιη νβΐιβιηβηΐί 
ί^αβ ίη βυιη αιηοηδ β< άθδίάβηί. $υη( βηίαι Ιαΐί&βο- 
ΓυΐΏ, ςυί ^βηαβΓαηΙ, νί8β6Γ&, β(α&(υΓ& β8( 6181081- 
Ιαοα,αΐ γίηα8 &1ίθΓαιη Iη&^ο^6Iη ία 618 βχοίΐβΐίΐ&ιηιη&ιη 
α&ΙαΓ&1ί8 οΐι&πίαϋβ βΐ &£Γβ6ΐίοαί8. Οα&ιηο1)Γ6ΐη βαπι 
68861 βΟΓααι ία 6ϋαι αηιοΓ βΐ ίθδ&(ί&1>ί1ί8, βΐ 1οο^6 ρλβστοΰ χ«1 χαρπούς «ίιίν, δπως, χαΐ ως ιίχόνας Β &Γάβαϋ88ίΐηα8, (ΐ68ί(ΐ6Γ&1)&α! νίάβτβ ίηίοίαΒ ραΐβΐΐή τοΟ υίοΟ τα Ι/γονα βλέποντβς, το πολύ τού προς αύ- 
τον ^Λτρου ^ίοναπνέωσι, χαι άαα τοιαύτυν βονλό]«ι- 
νοι τ^ ^ία(^οχ^ του γένους ύποθβΐναι χρηπΐίίΐ τοιού- 
τον θψέλιον^ ίίρί£>Λΐ %ΛΪ αγοργέσΟαι νύμψ^ν Ισπού- 
^αζον τω υίω χ«^ γάρίου ίΐίσαι ^ζσμοΐς χαΐ τών 
χοσ/ίΐιχών αξιωμάτων ΙπΙ τά ραΐζω προσαγαγιΐν 
αυτόν χαΐ π(ρι^ανέοτβρα. Άβραρίω ^ϊ αρα ταύτα 
^ρβντίς ού^ίΐιία, τάναντέα Λ χαθάπαξ τίϊς τω» 
γονέων προ^ρητο γνώμης χαΐ την γ,'ίν 'Εχ- 
χλησέαν. οΓά τίνα νψγην, ιαυτώ έμνηστιύκτο, προσ- 
8ίρ$ύων αυτί) χατά τους 5βρμούς τών νυμ^ίων νύχτα 
χαΐ μιθ' 4|χέραν, χαΐ ψυχήν άμα χαΐ άχοήν τοις έν 
αυτ^ προς τόν β(όν ύμνοις χαΐ τα7ς μβλω^ίαις θιλ- 
γόμβνος* μέαν 9ϊ τιμίων ίάτηΒΐί τήν χατά θ(όν ΐνό- 1ιυ]υ8 £^6ηηίαί8 : α( 66γο60(68 Ι&αςα&πι ίιη&^ίαββ 
^ίΐ α6ρο(β8, 8αϋα 6ααι &ωοη8 86ά&Γ6α( ν6ΐΐ6αΐ6α- 
ϋαιη, 6( 8ίιηϋ1 8αοο688ίοαί ^6α6Π8 Ιιοο 3α66Γ6αΙίυπ- 
€ΐ&αΐ6α(ααι. Κ&ςαβ 8ΐαά6ί:)απ1, υΐ βί ϋ1ίυ8 (1αο6Γ6! 
αχοΓ6ΐη, 6( &11ί9&Γ6(υΓ νία6υ1ί8 ηι&(Γίαιοαίί βΐ &(1 
ρΓ8Β6ίρα&8 6ΐ πιοχίοιβ ϋΙα8ΐΓ68 πιααάί ρΓθνβ1ΐ6Γ6ΐαΓ 
άί^οί1&ΐ68. Α5Γ&ιχιίο &α(6ηι αίΐιίΐ ΙιΟΓααι 6Γ&1 βοΓο : 
06Π1 βα ά6ΐ696Γ&1, ςυββ ρ&ΓβαΙυηι &αίιηο ρΐ&ηβ 
&άνβΓ8&1)&αΙαΓ : 6ΐ Εοοίβδΐ&αι ςαίάβιη, Ι&οςϋ&ααι 
8ροα8&ιη ςα&ιηά&αι» 8ί5ί ά68ρόα<ΐ6Γ&(, βί, αΐ 8θΐ6α1 
βροοδί &Γ(ΐ6η1θ8, αοοία 6ΐ ίαΐ6Γάίυ αδβίάβαδ, βί &οί- 
ηιααι δίιηαΐ 6( ααρββ (Ι6ΐιιυΐ06α8 ϋβ, ςυί ΐη ίρδα &αη( 
&(] Οβαιη, 1ΐ7αιαΐ8 βΙ ιηβίοάίίδ ; υηααι νβΓΟ νβΓααι 
1ιοα(ΜΓ6ηι.&(10βααΐ6χίδ(ίιη&1)&1 ρΓοίββΙυηι. Μ&^8ΐι*&• μιζβ προχοπι^ν* «ρχας ^«, χαΐ ^υναστβέας, χαΐ τιμών ^ 1(18 αιιΐβΐη 6! ρο1β8ΐ&1θ8 6ΐ ΙΐοαΟΓαοί &1(ί1υάίη6ηΐ, ύψη, χαΐ μεγέθη αξιωμάτων, χαΐ β? τι άλλο χοσμι- 
χόν χαΐ πβρέγιιον, παέγνιον ηγιιτο πάντα χαΐ σχη• 
νήν χαΐ ύπόχρισιν, όνβίρατος ού(^*(ν άμεινον χαΐ σχιάς 
^ιαχιέμενα. 

Γ'. ΈπιΙ 9ϊ οι τιχόντβς Ινέχιιντο χαΐ μιτά πολ- 
λ:9ς αυτόν τ^ς σ^ο^ρότητος όμιλι^σαι γάμοις ηνάγχα- 
^ον, ή ίϊ μήτηρ άναβαλλόμενον όρώσα χαΐ ^άχρυα 
πολλάχις η^έιι τών οφθαλμών, τά τ^ς (σω φλογός 
άψιυ^ί9 σύμβολα, χαΐ ως ού^ιν άλλο ψυχήν υιού χα- 
ταχλάσαι (δυνάμενα, ούχ ?χων ό χα) ο ς Άβράμιος ότι 
χαι πάθοι, μητρός τι λιταΐς χαΐ πατρός βΐχ(ΐ χβλιύ- 
σμασι, χαι τόν του γάμου ζυγόν χατα^έχβται, μέαν 
τών ϊντολών χαΐ τούτο βι^ώς τό χαΐ πατρί χαι μη- 
τρϊ πιέθβσβαι* έπιΐ χαΐ προς Ιχεΐνον ^^ιι τήν τιμήν βί (Ιί^οΙίΕΐιιιη αια^οίίαιίίαβοι, 6ΐ δί ςυίά αΐίαά ιηαα- 
ά&αααι βΐ ΙβΓΓβαααι, 6χί8ϋιη&1)&ί οιηαί& 1αάί5παιη 
β! β66θΐ6&ηι &οϋοαβιη, ςαο αίΐιίίοπιβϋαδ δααΐ αβίβο- 
Ι&ςα&ιη δοηηίυαι 6ΐ αηι1)Γ&. 

III. 6ααι αοΐβπι ρ8Γ6αΐ68 ίαδί&ρβαΐ 6ΐ ν6ΐΐ6ΐιΐ6η1ί8- 
δΐαΐ6 αΓβ;6Γ6α(, αΐ τιχοΓβαι άαββΓβΙ, ςαίαβϋαιη ιη&- 
ίβτ νίάβαδ βααι άί£Γ6Γ6θΐ6ηι, δββρβ 1αοΓ7θΐ&8 6ΐηί(ΐ6• 
ΓβΙ 6χ οβυΐίδ, ςυββ δΐιοί οβΓ(& δίβ;ο& Πααιπια ϊαΐ6Γα», 
βί ςυβΒ, δί ςαί(1 &1ία(], βΐϋ Υ&1ά6 ροδδυαΐ αοίαιαιη 
ίοίτία^θΓβ ; α68θίΓ6( τβτο β^β^ίαδ Α1>ρ&ηιία8 ςαίά 
ίαο6Γ6ΐ, 06ά1( ιη&ΐΓίδ ρΓβοί5α8 6ΐ ]α88ί8 ρ&ΐηβ, 6( 
^υ9υIη αοοίρϋ αιαίτίαιοπϋ, αΐ ςυί δοίΓβΙ Ιιοβ 6886 
ααυπι 6χ Οοιηίαί ρΓηοβρΙίδ, ριιΐΓί 6ΐ οι&ΐτί ρ&γ6Γ6. 
Ν&αι 8.ά ίΠατη ςυοςαβ ΐΓ&οδίρβ 1ιοαοΓ6ΐη ραΐοΐιρβ ^ιαβαένιιν, παρ* ου χαΐ ^ εντολή, χαΐ ως ίστι χοινός ^^ δβίβύ&Ι, & ηαο ρΓοίβΟίαιη 68ΐ ρΓββΟβρΙαοι, 6ΐ ςαί 68ΐ απάντων^ χαΐ πρώτος πατήρ, χαΐ δημιουργός, χαΐ 
του βιναι χαΐ του ζ^ν αιτιώτατος. Άλλα μοι ^ιανα• 
στήτω άχοή πάσα προς τήν άχρόασιν* ή(^η '/αρ 
άνέσχβιν έπΙ τήν Άβραμέου ψυχήν αί τ^ς χάριτος 
αχτίνες Ιπάρχονται• έτελεϊτο μέν έχτην ήμέραν ή 
ΐυωχία, χαΐ τά γαμήλια έχροτεΐτο, χαΐ ύμέναιοι 
^^οντο* χοΕτά ίϊ τήν έβ^όμην, έν ^ χαΐ λελύσθαι Ιδ^η 
αυτοί ς ?μιλλ( τά τών γάμων, θαυματουργιίταέ τι 
πράγμα, μηΛ ^θαλμοίς πιστβυόμβνον. '£χά9ητο 
μ^ γάρ μιτά τί^ς νύμφης μάλα \αμπρ6ς ό Άβρά- 
μιος, ώς νυμ^έος αληθώς έπΙ του παστού αυτού* 
θορύβου ^β χαΐ χρότον τόν οίχον, ώς «ιχός, χατβχόν• 
των, χαΐ ιηρ\ τήν τράπβζαν πάντων χβΛ τους ^αιτυ- βοιηπιααίδ οιηηίααι 6( ρηαιυδ ρ&ΙβΓ, 6( ορίίβχ, 6( 
ρΓθθ6ίρϋ& οαα8&, α( δίαιαδ βΙ τίν&αιαβ. δβά ηιίΐιί 
ΑΓΓί^αοΙαΓ οηιαβδ ααΓβδ &(1 &υάίβοάαοι : 31101 6αίοι 
ίο αοίιηο Αΐ)Γ&αιϋ ίοοίρίαοί οήή Γ&(11ί ^ΓαΙίβ). $6Χ 
ςυίάβαι ρΓ8θΐ6ηβΓαο( άίββ, 6Χ ςαο ρβΓ&^βϋ&Ιαρ 
οοανίνίυιη 6ΐ ύ6ΐ65ΓαΙ>&οΙαΓ ααρίίββ, 6( ο&θ6ΐ)&ΙϋΓ 
11701601608 ; 86ρ1ίοιο &οΙβοι, ία ςαο 6Γ&1 6ί8 8θ1- 
Υ60(1ααι αι&ΐήοιοοίαοι, &1 γ68 ςα»ά&αι &(1οιίΓ&1)ί1ί8, 
6( ςα» νίχ 0Γ6άί ροβδίΐ. Ναοί 86€ΐβΙ)&1 ςαίάβαι &ά 
ιη6θ8αιηοα(η δροοδ&βρίβοάίάοδ&άιηοάαιη Α1)Γ&αιία39 
Ι&αςαααι 8ροο8θ8 Γ6ν6Γ& Ια Ιΐι&ίαπιο δοο, (ααιαίΐο 
ααΐβοι 6ΐρΙ&α80 1οΙ& άοιηαβ ρ6Ρ8(Ρβρ6][>αΙ,,'ΐη6η8β8- 
ςα6 6ΐ οοατίνίδ βΓ&αΙ οοιηββ ίοΐβοϋ ; οοοοίΐι» &α- 47 ΜΕΝδίδ ΜΑΗΤΙϋδ 48 «βω αΐηαΙΟΓ ηΟβίΓβ 88ΐϋΙί8, βί σαϋηΐβΐΐίββηΐία ρβΓ. Α ρόνας άσχολβι/ί^ένων, ό χρυτττός της σωτηρέβς η;«» οίρίΙυΓ αηΙιη&Γαπι ηοβίΓβΓϋΐη ρΓοηϋ1)ϋ8 β* βροηβαβ 
αΐιπβίαβ, ίΙΙβΓϋΐη βοίΗοβί, ςαββ «υπίάΐβ^η© ΙΙι&Ιαϊηίβ 
βαΐ8, άϋΐοί ςαοά&ιη Γ»(ϋο οαΒΐβ8ΐί8 βΐ ίηβ£Γ&1)ίΠ8 βρίβη- 
άοηβ 8βη8ίιη ίΐΏΐΏί880 ίη (Ιι&Ι&ιηυιη, 8ααγί βΐ &11ί- 
Ολβαϋ Ιαοβ οουΐοδ ϋΐαβίρανίΐ ΑΚ)Γ&ιχ)ϋ, νβίαΐί αά 8Θ 
&οβ6Ρ8βη8, βΐ ίρβαιη ρβΓ Ιαοβηα &1(Γ&1ΐ6η8. Ι11ίυ8 
θοίιη &ηίΐΏ» &ρ6Γΐθ&αι&1>&1 ρυΐοΐίπίαάίηβιη, βΙ νοίβ- 
1>&( 6αιη βοΙΙοο&Γβ ίη Ιοη^β ιη6ΐίοή5α8 (1ια1&]ΐιί8. IV. Ηυ3α8&αΐ6ΐη 10618 άαΐββάίηβ βυπιτηβοαρίαδ Α- 
1)Γ&ιχιίυ8, αίςα® 6ίρβΓθ6υ1θ88ά&ηίιηαιη &ί0υχ6Γ8.ί, 
θΐ ία6£ΓαΙ>Πί ]αβαα(ϋ(&1β β( 8ρ1βηάθΓ6 6θΓ 1ια1>6α8 Γβ- 
ρΐβΐυιη, ηβςαβ οί5αιη, ηβςυβ ροΐυιη νοΐ6ΐ>&ΐ8υιηβΓβ : εραστής ό νοητός τών ψυχών ννρ^αγΑΐγός τβ χλΙ 
νυαβ>ίος Χριστός οσαι ίηλονότι χαΐ τών έχβίνβν 
νυ/Α|)ώνων άξΑαι, αχτίνα τίνα γ^νχβίον της β»ωτάτ« 
ΤΓίρί αυτόν ιχίίνης καΐ απορρήτου λαριπρότητος 
ήριαα πως έπα^βίς τ^ παστά<ίι φως οΓον ίπαγβ- 
70ντι καΐ ^ί^ίστον τάς Άβρα/ΑΐΌυ πιριηύγαζβν όψβις, 
ριταχαλών οίονβΐ προς εαυτόν χαΐ ίιά τβύ ^τβς 
αυτόν «^βλχόριινος• ήρα 7«Ρ '^®^ χαλλους πιρκ^ανώς 
τής έχβίνου ψυχής χα) χρβίττοσιν βίσοιχέσασθαι τού- 
τον παρά πολύ χαί παστάσι χαΐ Οαλαμόις ββούλβτο. 

Δ'. Άλονς ί*€ χατάχρας τιρΙ τβύ ^ωτός έχιίνον 
γλυχύτητι καΐ Άβράαιος, πλ^κκι^ αύτώ ίιά τώ» 
οφθαλμών ιις τήν ,ψυχήν χαταρριυσαντος χαι της 
ακάτου φαι^ρότητος (χβένης άύτοΰ χαΐ τί^ς αίγλης 8β<ΐ8ΐβ1)ΛηΙίΐηΐ1)0ΐίβ3ϋ8Ο0ϋ1ϊ, δΐά1ϋθί8ί11ία8 8ρβθίβΐη Β τήν χαρί/αν ύποπλησββίς, ούχέτι ούτβ σϊτα ούτι ίηΐυβηΐββ, βΐ &ρυ(ΐ86θρ(&]3&!, αΙοϋοδοΙνβΓβΙυΓοοη- 
νίνίυιη. Οαοςαίάβιη αΙά68ίά6Γ&1>&1,8θ1υ(ο,βΐ8ίη£;α1ί8 
βοηνίνί8 άοιηυιη ΓβνβΐΈίδ, ΐΑβίΙβ άοιηο β^βάίΙυΓ, & 
ηαΐΐο &1ίο, ηίβί & 8θ1ο Οβο, ςαί βυιη υο6&]3&(, τίδυδ. 
ΕΙ βυιη οίΓβα άαο 8ΐ&άί& &1>6886ΐ & οίνϋ&Ιβ, ρβΓνβ- 
ηίΙ &ά ςυ8θΐ(1&ΐΏ οβΠ&ιη^ ηυβθ ρυΙβΙΐΓθ βρ&ί ρο8ϋ& 
&άςυίθ1βαι 6ΐ δίίθηΐίααι. Εαηι ααΐβιη, (|υ&ιιΐ]υοαηάθ 
β8ΐ ίη^Γθ88υ8 1 Αΐίςαίά βηΐοα βί 08ΐ6η<ΐ6Γ&(, ςυββ &ρ- 
ρΑΓυβΓ&Ινίδίο, ςαοά 8ρβ6(&1)&(α(1 6]α8ΐι&1>ίΙ&Ιίοη6Π). 
Οβίηάθ, α( &88θ1βΙ ία ΓθΙ>α8 Ιιυ]ϋ8ΐηο(1ί, βαιη άοοαί 
ίΓ6€[ΰβηϋ88ίιη6 ηοιηίη&ΓβΙυΓ δροαβαβ, βΐ 6886αΙ οαι• 
ηθ8 οβουρ&Ιί &ά ίΐΐί ϊηδβΓνίβοιΙυιη, ίρ8β &αΐ6ΐη οαί- 
ηίιηθ &άβ88βΙ, βίαϋχη ρββΟΓά&Ιί 8υο(ρ&Γβη(68 ρΓίοπδ 
&1η 86η1βηϋ8Β, βΙίΙΗαδίη Οβαιη ρΓοροβίΙί, βΙπίΑ^βθ ποτόν 9Λ^^ύ,9ΗΛ^^ ήθβλβν, άλλ' έπαγησαν αύτώ αχλι- 
νιΐς οί ο^θαλ/:ΑθΙ προς τήν ^^αντασίαν έχβένου τοΰ 
^«τός Ινορώντβς* ίστη γάρ τόν τύπον αύτώ προ τώ» 
ορριττων ό λογισμός χαΐ ταχύ λυ^ήναι χαθ' εαυτόν 
ηύ)^<το τήν έστέασιν * ή ς χαΐ, ώς έπό9(ΐ, λν6ιίσης 
χο(2 οιχα^ε τών ^α£τυρ.όν«ν έχάστου ά^ιχο/χένων, 
νπιξ(ΐσί ήσύχω πο^Ι του οιχου, ρη^β τω άλλ&> 6τι ^ή 
|ριόνω τω χαλοϋντι Θιώ |3λ(πό^ινος• χαΐ στα^έους 
άποσχών ώσβΐ ^ύο τής πόλβως, χαταλαρ-βοή^ιταέ το 
χ(λλέον ησυχίας έν χαλώ τόπω χβίρινον χαΐ τούτο 
πώς αν (Γποις ή^βως βίσήλθι* παρι^βιξβ γάρ τι χαι 
ή ^ανβΐσα σψις αύτώ προς τήν τούτου χοΕτοέχησιν. 
£Γτα^ ωσπβρ έν τούτοις φιλιΐ, έπκ^ή πολν οενά τόν 
οα^ον τό του νυ|λ^ίου ην ονορα χαΐ πβρί τι^ν έχιίνου Αάν6Γ8α8 ηαρΙία8 βοηβΙαηϋΐΒ ; ηβςαβ β&ΐη Γβΐη ρθ(β- Ο θιραπβίαν πάντβς ήσχόληντο, -Λ^ί^ί^^ 9ϊ αυτός ού^α• ΓΑΟί &1ίϋά ΤΟ0&Γ6, ηί8ί &ρ6Γΐαΐη 866688001 . ΕΙ ίάβο 

86ΓοΙ&1)&η(οΓ, οοη (1ι6&Ιγ&, οοη ίθΓ&^ ηοη Γβ^&ζο, 
ηοη άοιηο8 &ιηί60Γ0ΐη, 86(1 δθϋ(οάίοβ8, 6ΐ ιηοαίββ, 
6( ιηοη&6ΐιθΓοπι 1ι&1>ί(&6υ1α, 6ΐ 8ί6ο5ί •δ86( &1ίςοΪ8 

1θ008 &ρ(08 αά 866688001 6( 8ϋ6θϋθΒ). ΟΟΟΙ ΙΠΟΐΐί 

6Γ90 ο1)ίςο6 ςυ8βΓ6Γβη( Α5Γ&ιηίοιη, ά66ία90 86ρϋπιο 
άί6 ρθ8(€[ο&ηι 8666886Γ&1, ίην6ηί(ιίΓ ία άί6ΐ& 66ΐ1α, 
ηυΐΐοαι 1ι&1)6α8, ςοί βίιηοΐ 1ι&1>ί(ΑΓ6ΐ, 86ά ίρ86 8ο1θ8 
1α6ΐοβθ8. ΑΙςο6 ίΠοδςαίιΙβοι,ςυί ίρβυοιίανβαθΓ&οΙ, 
ίον&άίΐ 8ΐοροΓ 6οαιαιΐ8ΐα» ΙδΒΐίΙία 6ΐ (ΗβΙϋία, ιιΐ 
ςοί ΐ8θΙ&ΓβοΙθΓ ςοίά6ΐη, ς[ΐιθ(1ίατ6θί886θΙ&(1οΐ6866η- 
Ιβηι, 8ΐορ6Γ6θΙ &οΐ6αι Ι&ιη Γ6ρ6ηΙίο&αι 6]θ8 α[)θΙ&- 
ϋοαβοι, 6ΐ 8ΐ&1ίιΐ) &Ι> ίηίίίο 8υ86βρ1αιη νίΐ&ιη ίΐΐααι 
8θ1ί(&π&ιη, 6( ΓβιηοΙ&ιη &1) οαιοί 6οα8θ6(οάίθ6 6( /Αώς, βύθιως οί "γονείς τής προτιρας τοΰ παί^ός 
άνίρί^νήσχοντο γνώμης χ«1 του χατά Θιόν έχβίνου 
σχοποϋ χαΙ τής πολλής πιρί τόν γά^ον ένστάσιως* 
χαΐ ού^ιν ίτβρον ιιχον, ότι ρή σα^ή τό πρ&γμΛ 
χαλβΐν άναχώρήσνν' ταύτ^ τοι χαΐ άνηρκ^νώντο ού 
θέατρα χαι ά^οραι χαΐ |3ασ/λ{ΐα χαι ^έλων οιχίαι 
χαΐ νέων ^ιατριβαΐ, άλλ' έρη/χίαι, χαΐ ορη, χαΐ μΛ- 
ναχών καταγώγια, χα'ι βι πού τι χωρίον ην άναχι- 
χωρηκός και ^ιλήσυχον. Άλλων τοίνυν άλλαχού χατά 
ζήτησιν ^Κβραμίου πβριιόντων, έβ^ό^^ χαΐ ^«χοίτη 
^£τά τήν αναχώρησαν ^ιμ^ρα έν τω ύρΊΐμένω χιλλέω 
ιύρίσκβται, ^ηόένα σύνοικον Ιχων, άλλα ριόνος αυτός 
χαταχβχλβίσ^ένος. Τους ρΊν ούν βύρόντας αύτον κκ- 
ττληξις ή(^ον^ λαρβοίνβι καΐ )ύπΐ} σύμ/χιχτος* ήσΟέν- •06ί6ΐα(6, άοΙθΓβηΙ νβΡΟ ρΡΟρΙβΓ Αΐ)Γαΐηϋ ^διβιϋΓαΠ1, ^ τας ρΊν τ^ τοϋ παιίός άνίυρβ'σβι, έχπλαγέντας Λ 
ςθΟ(1 ί&1ί8 86ί1{66ΐ &άθΐ6866α8 816 &0ΐ6 (6ΙΙ)ρ08 86 α τήν ούτως άθρόον ^ίταβολήν χαί τό έρη/Αίχόν έχ 
ωοαάΟ Γ6η[Ι0νί8ββΙ, 6ΐ Γθ1)08 ςαβΒ Λά ΐηοαάΟΕΙ Ρ6Ρ- προοιμίων βύίύς έκβίνο τού βίου καΐ άκοινώνητβν 
ΙΐΟβαΙ. άνιασθέντας ίέ τ^ τού Ά^ραμίου ζημία, οτι τοιούτος 

νιανίσκος ούτω πρό ώρας βίου και τών του |3έου 
πραγ|χατων άπέστησιν εαυτόν. 

Ε*. *0 Λ ούτως αυτούς Ιχοντας ιίών χαΐ προσ- 
ηνώς ά•/αν χαΐ ήπίως προσαγορβύσας, Ούτε λυπιΐσ9αι 
χρή, ^ησίν, ούτι Βαυμάζαν, θιώ ίβ /χαλλον •υχαρι- 
στιΐν και τ^ αψάτω τούτου χρηστότητι χαΐ φιλαν- 
θρωπία, όστις μί σογ•ρ τινι χαΐ άπορρήτω οίχονο/ΐΑία 
τής |3ιωτέχής ύπβξήγαγβ μοχθηρίας. Εύχισθβ τοι- 
γαροϋν ίροί, γΟοι και άίιλ^οΐ, λοιπόν ιύχβσΟι, 
ώστι τόν χρηστόν αυτού ζυγόν Ιως τέλους ^αστοίσαι V. Ι1ΐ6 &υ(6αΐ 60ΐα 608 816 Υίάί886ΐ &£Ρ66ΐ08, ρ1α6ί(]6 

6( 1>6θί9η6 608 &11ο(ΐθ6α8 : Ν6({οβ (ή8ΐί(ία, ίαςοίΐ, 
αί&6ί ορθΓΐ6(, 066 αάοιίΓ&η : 8βά 060 ρο(ίθ8 &§;6Γ6 
βΠ^&ϋ£ΐ8ρ 6ΐ 6]α8 ίαβ£Γ&1)11ί ύθοί^ηίΐαΐί 6ΐ 6ΐ6αΐ6η1ί8β, 
ςοί 016 8αρί6α11 ςϋ&(]&οι 6ΐ &Γ6αοα ρΓθνί(]6ηϋ& α 
ιηοοάί 8θ1>άοζίΙ 06(ΐυίΗ&. 0Γ&16 βτ^ο, ίαςοίΐ, &ηιί6ΐ 

1061 6! ίΐΤ&ΐΓ68, άβίθ6βρ8 0ΓΑΐ6, θ1 1>ΟΟΟΐη 6]θ8]θ90ΐη 
ρθΓΐ61Ι1 08<|α6 &ά ΟοβΙΟ, 6ΐ 000 0008 6]θ8 ΙβΥβ &1>^^- 49 νίΤΑ δ• ΑΒΚΑΜΙΙ. 50 μί χ«1 /χή τό γορτίον αυτού τό ΰ^Λψ^ν άιτορρίψαι, Α οίίιιη: ββά δβιηρβΓ ββςααΓ Ιθ^βοι, βΐίΐΐίαβ ρΓβοβρία 
άλλ' άύ τίί νόρω χ«1 ταϊς Ιντολαίς έχιίιιου καΐ το2ς βΐ νοίϋηΐ&ΐβΐη. Ββίηάβ βϋ&ΟΙ νβΙΐβπΙβηΙβΓ ΡΟΜνίΙ, βιλ^ήαασιν βττισΟαι. Είτα χαΐ ι^ξίου /χ«λβ θβο^ώς του 
μ^ι συνιχώς έχβίσβ ά^ιχνου^ένους τΐ3ν ποθου]«ίνυν 
ήσυχίαν έπιταράττβιν χαΐ ώσπιρ ι^ττοίων βύτώ τίς 
βττΐ τά χριίττω γένισθαι ιτ^οοχοτι^ς. Ταύτα ΙχεΙνοι 
{ΐϊν άχούσαντβς χαΐ Ι^άνης, «νίστρίψον * ό ^β τήν 
τού οΐχέσχου ιισο^ον «ποψράξκς χαέ τίνα θυρίδα 
βρΛχ^ίϊοοί χαταλιπών, ^ι* :^ς αν ά|9Τος αύτώ ρόνον 
χαΐ ύίω/) ττα/ίβχοιτο, βύχ^Ι τού λοιπού χαι νηστιέα 
προσέχβίτο. Έν τούτοις ίβ δντος Άβ^α^ίου, χαΐ 
αγωγίίν τοιαύτην ^ιλόσο^ον ^β^ιόντος, πολύς παν- 
ταχού λόγος β^έτα πίρϊ αυτού χαΐ πολύ τι πλίνθος 
ανθρώπων έπι τήν έχιίνου θέαν συνβ^όιι, τυχιΐν 
τίνος παρ* έχιένου τ^ς βύλογίας ποβούντις. Δβχατω ηβ ίΐΐϋοαββίάαβ νβηίβαΐβδ, 3υαιη (ΙββίάβΓαΙϋΐη ο1>(υΓ 
5αΓθοΙ βίίβηΐίυιη βΐ ίιηρβάίΓβηΙ ρΓοίβοΙυαι 6]α8 &ά 
ιηβΙίοΓα. ΙΙΙί ςυίάβιη ουιη ]ι»β αυάϋβδβηΐ βΐ νίάίβββηΐ, 
8υο( ΓβνβΓδί. ΐΐΐθ νβΓο ο^δίΓϋοΙο ΛάίΙα οίοιηαηοαίβθι 
6( Γθΐίοΐα ρ&Γνα ςυαάαιη ί6ηβδΐΓ&, ρβΓ ςυαιη ρ&αίβ 
δοΐυιη βίαςαα βί ρΓ8βΙ>βΓ6ΐαΓ, βοΐί άβ οββΙβΓο ΟΓ&ϋοηί 
ν£ΐοα5&1β(363αηίο. Οαιη ία Ιιίβ ααΐβπι ββββΐ Α5γ&- 
ηαίιΐδ, 6( Ιιαηο ρΐιϋοδορίιίοαιη βζβΓββΓβΙ νίνθΟίϋ γα- 
(ίοοβιη, άβ 60 8ρ&Γ^6ΐ>α(αΓ ίαιηαίη οιηηβδ ρ&Ηβδ,βΙ 
ιη&^ααίιοιηίηυιη ιηαΐϋΐαάοοοηίΐαβϋαΐ&ά ίΙ1αιη8ρθ- 
οί&ηάαπι, άββίάβΓ&αδ αά ίΠο αϋςα&ιη οοαδβςαί ί»θ• 
ηβάίοϋοοβοα. Οβάιηο &υ1βαι 2ΐαηο ρο8(€[α&ιη δββββ- 
δίδββΐ, άβββάααΐ ςυίάβιη β]υ8 ρ&Γβηΐ68 : αά βυιη ^1 ριτά τήν αναχωρώ σιν βτβι τιλιυτώσι ρών οί τού- Β &ιιΚβιχΐ(1βΓ6Γυη(υΓ ίΙΙοΓϋΐη (1ίνίΙί8θ, βΙοιηοίαιηρ&ΙβΓ του 7ον(Γς • ό^ιύβι ίί προς αύτον ό έχιίνων πλούτος 
χαΐ χληρονό^ος άπάσυς τ:?ς πατριχι^ς ούο^ας χαθ- 
έσταται ό *Λβρά^ιος* Ό ίβ πάλαι ταΐς τοιαύταις 
φροντίσι χαίρ(ΐν ιΐπών, τινί τών αυτού ^έλω» τήν 
τού τοιούτου χλιζρου πιστβύιι πρόνοιαν, άναλωθ^ναι 
τό πλ(ΐον αυτού ρ^ρος ιΐς ένίβιΓς ιπισχι^ψας * ου βΊί 
χατά τάς ιχιένου ιντολάς γβνορ/νου χαΐ τού πλούτου 
χαλώ ς αύτώ χινωθέντος χαΐ τών πβν^όνων πολλα|^ 
έπαρχέσαντος, ^ροντίίος άπολέλυτο πάσης, ό Άβρά- 
ριος * έπιΐ χαι τούτο ^ροντίς έχιένω μάλλον ^ιηνβ• 
χής, όπως αν ραη^ΐνϊ τήν ψυχήν τών |3ιωτιχών τβ χαΐ ηαΓυιη ί&οαΙΙ&Ιυιη 01 1ι8βγ68 Α1)Γ&ιηίυ8. ΙΠβ υθγο 
οαιη ]α[ΐι οΐίιη Ιαΐβδ οαρ&β ίαδβίβββΐ ναΙβΓβ, οαίά&πι 
θχ 81118 αοαίοίδ οοαααιίΙΙίΙ, αΐ οιΐΓ&ιη ζβταϊ 1ΐ6ΒΓθ(1ίΙ&- 
Ιίδ, ηα&ηά&οβ, υ(ρ&Γδ 6]αδ ιη2ΐχίιιι& βοοδυοα&ΙαΓ ίη 
β^βηοδ. ^υο^1 ςυκίβιη ςααι ί&οίαιη ίαίβδβΙ, αΐ ]υ8δβ- 
Γ&1, βΐ ραΙοΙίΓθ ρΓοίϋδδΒ ίυίβδθηΐ 6]υ8 άίνϋίββ, β! 
ορβιιιΙυΙίδδβΙιηυΚίδ ρ&υρ6η1)α8, 8θ1υ1υ8θΐιιοίουρ& 
ίίΐϊί Αΐ)Γ&ιηίυ8.Ν&ιιι ίηΙιοοίΙΙβρθΓρβΙυο ίηοαιηΙ>βΙ>&(, 
αΐβίυδ αηίιηυβ οοουρ&ΓβΙυΓ ίη ηαΐΐα Γβ ιηυηά&ΟΑ βΙ 
ΙβΓΓβαα, δβά 6ααα ΙοΙυιη 1ι&5βΓ6ΐ αάοοβίααιβχίβηδαιη 
«βιηρβΓςαβ Ιβνβιη βΐ δυΜΙηαβιη αά 8ρίΓϋ&1ί&. γΐ}ΐνων άπολβι^θιέη, άλλα πάσαν αυτήν Ιχοι προς τον ούρανόν τιταρένην χαΐ χου^ήν «Λ προς τά πνιυρΜΤίχά χα 
μβτι&>ρον. 

ς^, Ποθήσας τοένυν ως τιριιώτατον χπ^ρα τήν 6 VI. €αΐη βΓβ;0 Ι&πςα&ΟΙ ρθ88β88ίθηβΐη ρΓ6ϋθ8ί88ί- 

ηαΐΏ άθδίάθΓ&βδβΙ ηίΐ ροββίάβΓβ, ηίΐιίΐ αΐίαά 1ιαΙ)6Γθ άχτ)}σίαν, ού^βν έτερον ίχ^ειν Μσχ^ετο, πλην ρ^άνον 
τών άναγχαέως εχόντων τω σώματι, τά ίϊ ζν πάλ- 
λιον χαΐ ράχος τι τρέχινον, ά πιριέχειτο, ψιάθιόν τι 
προς χατάχλησιν ^ραγιΐαν τού σώματος χαι ποτή- 
ριον, ώ τού μιρι•τρΐ9μ^ου ίχιίνου ριιτιλάριβανΓι/ 
ύδατος ' αλλ* οσω τών π(ρι τό σώρΜ Ιπιτν^ιέων 
ιοπόρβι, τοσούτω τοΙς τ^9ς ψυχ^^ς χαλοις ιΟαλλβ χαι 
Ιχόμα έχλάμπουσαν «ή τού πβρί αυτόν χύχλου τών 
άριτών, τήν ταπ({νωσιν <χων χαι τήν άγάττιιν, ας 
^4 χαΐ μητέρας αγαθού παντός ορίζονται ιΓναι. Έν- 
τιύ9(ν όμότιμον μιν τήν αγάπη ν χοιν^ προς απαν- 
τάς έπι^ιέχνυτο, τήν ίί τού πλησίον άεϊ σωτηρίαν 
τίΙΙς εαυτού προβτέθβι. Τά ίϊ τών αυτού χβιλέων 
έχποριυόμινα, ποέας ούχ ίχανά ψυχάς χαταββλξαι δυβϋούϋ, ρΓ8ΒΐβΓ6&8θ1&,(|α» 8αη1 βοΓροη ηβββδδα- 
ηα. Εα&οΙ(9ΐη βΓ&ηΙ, ραΐΐίααι βΙ οί1ίοίααι,ςιιίΙ)α8 βΓ&Ι 
ίηάαΐαδ, βί 8(ογ6& αά 1)Γ6Υθΐη βοΓροπδ &6βαΙ>ί(αιη, 
θΐ ροβαΐααΐ,ςαο ιηοάΐβαιη 8υιη6ΐ)&ΐΑςα&ιη. δθά ςυο 
ιη&§;ί8 β^βϊ}3Λ ϋβ, ςαββ ρβΓΐίαθΙ)αηΙ&(1 αβαιη βθΓροή8 
60 ιη&^ίδ£ΐ5αη(1&1>&1, 5οηί8&ηίιιΐ8Β,ίαθΓΐ)6 νίΓίαΙαιη 
ςαί βααι βΊΓοαιιΐ(1&1>αΙ, δβααρβΓ ΓβδρΙβηάβηΙβιη Ιιαιηί- 
ΙΚ&Ιβιη Ιιαί^βοδ, 6( οΐιαήΐ&ΐβιη, ςιι&8 ου]υ8ΐΙ1>βΙ 
1)θηί ιη&ίΓβδβδββάββιιίααΙυΓ. Ηίαοββςα&ΐβαι, ςυίάβιη 
οοιηιηαηίΙβΓ ίη οαιηβ» 08ΐ6η(]6ΐ)&1 οΗ&ηΙ&Ιβιη. Ργο- 
χίιηί &υ1βαι β&ΐυίβηι ββααρβΓ βαββ ρΓ»ροηθ1)&1. Οαο 
γθΓοβχ βίαδ 1&1>Γί8 ρΓθθ6(1ο1)8.αΙ, ςα&πι ηοη ροΙβΓ&η! 
&ηίιχ)&ιη άβπιυΙοβΓβ, βΐ αΙίΓαΙιβΓθ &ά νίΓΐυ(6Πΐ? Νβιη χαΐ ύ^ιλχύσαι χαΐ προς άριτήν έπισπάσασθαι ; Ο ν&ΐάθ ςηίάβΐΏ άοοίβ &(11ΐ0Γΐ&1)2ΐ4αΓ : ΓθρΓβΙιβηάβύ&Ι '£πι6νιΐ|χα γάρ χαΐ λίαν παι^ιυτιχώς, βπιτίαα 9ε 
πατριχώς τβ χαΐ ^ιλοστόργως * η τβ πραότης αύτώ 
πανταχού χαΐ ή χάρις έπήνΟβι, τήν ίνίον τ)5ςψυχ^5ς 
χατάστασιν άχριβώς (^ια^αίνουσαι. θαυμάσια (^' αν 
τις βιχότως χαΐ τό προς τους αγώνας τού ανδρός 
χαρτβριχόν τβ χαι σύντονον * πβντηχοστόν γάρ βτος 
βν άσχησιι ^ιατβλέσας, ού^β'ποτβ μαλαχόν βίς τους 
πόνους ού^β ράθυμον ββλβψβν ού^'β χαθυ^ι^χβ' τι τού 
παρα^β^ομένου τήν αρχ^ιν αύτώ τι^ς βγχρατβίας 
χανόνος * άλλ' ώσπβρ βφτι πνβυματνχών ί^ρώτων 
άτττόμβνος, ούτως ην χαβ' βχάστην προς αγώνας Ιπι• 
^ι^οΟς χαΐ αυτός εαυτόν ύπβρβάλλων τ^ χαρτβρία * 
ού^ ίν 9ε προς ββού, πάντως τοιούτον όντα χα^ 
όντως οία πόλιν π<ρι^ανί|| χαΐ λαμπράν ι^αΒάπερ &αΐ6ΐη ρ&ΙβΓηβ 6( &ιη&η(6Γ : ιηαηβιΐθίαάοςυβ β( §πτ&ϋ& 
υηάίςηβ ίη βο ί1θΓβΙ)&(, ίηΙβΓη&πι &ηίαοά οοηδϋΐαΐίο- 
ηβιη ρβΓίβοΙθ αρβήοηβ. ΜβήΙο &υ1βηι &άαιίΓ&1>ϋαΓ 
ςαίδρί&αι β^α8 ίη 06Γΐ&αιίηίΙ>ΰ3 ίοΓίίΙαάίηοιη,βΙοοο* 
δΐ&ηϋ&πι. Ν&αι οααι αηΐβ ηιΟΓίθοι οοηΐίηυοδ ςαίη• 
ςυ&β;ίη(& &ηηο8 ΐΓ&η8ββ6η( ίη βχβροίΐαΐίοηβ, ηαη- 
ςυααι οιοΙΙίΙβΓ &αΙ δβ^ηΚβΓ &β;^θ88υ8 βδΐ 1&1>ογ68, 
ηβςαβ ηυίάςα&η) Γβηιίδϋ άβ θί &5 ίηίΐίο ΐΓ&<1ίΐΑ γθ- 
^υΙ& &1>8ϋη6η1ί6Β: 8β(1 ρβηηάβ &ο 8ί 8ρίηΙ&ΐ68 1α1>ο- 
ΓΘ8 Γθοβηδ &11ίη9βΓ6ΐ, ί(& &ά 06Γΐ&αιίη& &06θ<ΐ6ΐ)Αΐ 
ςαοΐίάίβ, 8βίρ8υηι ίηάΐββ 8υρβΓ&η8. Νοη βΓ&Ιαυίοιη 
Οίβοαιηίηο ρβπηίϋβΓβ, αΙΙ&ΗδΙαχδαΙ) ιηβάίάίΐΑΐβ- 
ΓβΙ ; ηβςαβ Αβή ροΙβΡΑΐ, α( ςαί θγ&Ι 1ιΐ]^ψΜίΐΐο<ϋ, βΐ 
ρβηηάβ 00 οΙατα φΐφά&ιη οΐ ίΙΙΐΜίηβ , ΜίΛΜ, τθίαΐ κι ίη ΜΕΝ318 ΜΑΗΤΙϋδ. 8! ^φΚΜίαπιιηοηΙβΓβΓαιηιηβχίιηβΓαιηβΙρϋΙοΙιβΡΓίιηβ ΑΙτΓί τίνος ό/>ονς τών ^ιγέστων χ«τορθ«,*&τ»ν ««ί^. 
ίΓβ8ΐ3Γαπι,ρθ8ί1α8βΓ&1.&Ι)8θοη(!βΡβΙϋΓ.ΝβοβΓ8οίϋϋ νον ύπό αοίίω χ«1 χλίν^ρ χ«λύπτ€σί«ι. Ονχονν ουΛ αΐ38θοη8ϋ8.δβ(1 ςαοπιοάο ηαρβΓ ίρ8βϋοιηίηα3 (ϋβοί- 
ρϋΐίδ, ίίΕβΙΐΛΐη ηαηο ίΐΐοηιιη ίιηίΙ&Ιοπ άββυρβΓ Ερο- 
ΒίοΠοΐιΕίοοιηηιίΙΙϋπιίηίβΙβΓίϋΐιι, βΐ β3ϋ8 ΗοηοΓ&ΙνίΡ- 
Ιϋίβιη οΙΐΓίβπίΒίβδΕοβΓάοΙϋ, θ1 8α(1οπΙ>α8 ιηοηΕ8(ίο» 
βχβΡθίΐΕΐίοηί8 ΕΐΙιΙβϋοΛ βϋβιη οβΓίΗΐηίηΕ Ε(31αη8:ίΙ βί 
)Εΐ)οηΙ)υ8 Εΐ)8ΐίηβηίΐ8Β ρρβΒίβΡ ορίηίοηβπι β1 ΕάιηίΓΕ- 
ωίΙβΓ βάηβοϋΐ οοΓΟΠΕβ πΐΕΡΐ7Γϋ. ΟαοηΕίη ιηοάο 
ΕυΙθίχι^ (Ιβίηοβρβ βχροηΕίη. 

VII. ΐΑοιρβΕβί, ςαοά ββΐ ορρίάαιη &ά Ηβΐΐββροη- 
Ιυπι, βΡΕί ςυίάΕΐη πΐΕ^αα3 νίοηβ, βΐ ίρβςαβηβ ρο- 
ρυΐο, φΐίνοοΕίπΓ ΤβρηίΕ. ΟυοαίΕχη ΕυΙβιη ςαί ία βο 
γίοο1ΐΕΐ)ίΐΕΐ)ΕηΙ,Ιβηβ1)Εη1ϋΓβ8:τΕνίβητορββ:βηΙίΗϋΐη, 
ιηΕβ:η& ςαίάβιη ιηαΐΐίΐαάο βΕββράοΙυιη βΧ άΐΛοοηο- 
ηιιη εΙ> 6ρΐ8θορο Εά βοβ οαίΗβΒΕίοΓ : ρΙυΓίιηί ςαο- άλ)' ώστΓΐρ π|»ώην τβίς μΛ$νηαζ^ 
ούτως χαΐ νϋν τω έχιένων ριμητ^ Χρίστος α»ω9η 
άποστολίχήν έγχαρίζη (^ιαχονέαν ηόν τι του ανδρός 
αριτήν Ίερωσυντης ιι/χ^ χρέσριβτι χοεΙ χόττοις ασχίί- 
τιχοΐς άθλητιχούς βίχότως πόνους «τισυνΛίΓΤβ* χ« 
σζΛψοηοις «^χροτηιας στβ^βνους ιτα/>α^άξ•>ς ιπιτι- 
6τησι μαρτυρίας ' όπως ίβ άρβ χβΛ τίνβ τόν τρνκν» 
τά τοϋ λό^ου δηλώσει ροι. 

Ζ'. Έν τ^Ι Αβρψάχω, τί5 ιτρός Έλλ^σπβντβ» χΛ^ϊ 
τις ίν ριγά^η χαΐ πολυάνθρωπος χ«λου^« ΎακαίχΡ 
ΙπβΙ ίβ οί τήν τοιβύτϊϊν χώρην θ(χοϋντ(ς τ|ί χβλιπ^ 
των Ελλήνων ίσβ» άπαττρ χατΐίλΐί|^ΐ|Α<νοι, πβλύ μη 
ιχάστοτί πλήθος «ύτοίς ίβρέων χαΐ (^<«χόν«ν υπό τον 
τ)5ς ιπισχοτΓ^ς προιστώτβς ιπέρπιτο • πολλοί Λ ςυβ βχη8 ςυί τίΐΕΐη βαβοβρβΓΕηΙ ιηοηΕδΙίοΕίη, ε1) υ των τόν ρονήρυ |3έον άνΐϊρηρένων ^ι^άσχο(λθ€ π«' 6ο οοηβΐϋαΐί βΓαηΙ νίβί ζηΕ^βΙη. 5βά ηβιηο βοβ ρο- 
ΙβΡΕί οοανβΗβΓβ ε1> βητοΓβ : ίαιο ρη8 ροΐίαβ ίΐΐί ίηίβ• 
Γ6ΐ)ηΕΐ (οπηβοίΕ βΐ βυρρϋβίΕ, ηβςυβ θγεΙ υΐίαιη 
ρ(£η8θ ^βηυβ, ςαοά ηοη (6ΐτίΙ)ίϋΐ6Γ βίβ ίηΙβηΐΕΓβΙαΓ. 
Ουιη θΓ^ο άα1)ίΙ&Γ6ΐ βρίββοραβ ςυίάα&ιη οροΓίβΓβΙ 
ίΕΟβΓθ, αϊ ςυί βΓΓΕΐ)&ηΙ, βιτοΓβιη Α^ηοβοβΓβαΙ, βΐ 
Γβοα ΕϋςυΕαάο οιιιη δοίβ βοιηιηυηίοΕΓβΙ^ τβηίΐ βί8 
ίηΙθΓίιη ίη ιηβηίβηα Αΐ)Γ&α]ίυ8 Ε(1ιηίΓΕΐ)ί1ί8. Ταπί ηοα 
θχβρββίΕηβ ίρ8β Εΐΐοηιιη (Ιβ βο 1β3ΐ1ιιιοηί& βίβ βίΕϋιη 
08ΐβηάίΙ, ςυί(1άβ ίΐΐο 688βΙ 8ίΙ)ί ρβΓβαΕβυηι^ οΐίοβηβ: 
ΟτβάίΙβ πιίΐιί, βΐϋ, άίοΙαΓΟ 1β8(6 ΥβΓί(Ε(β, ςυοά ίη 
Ιο1αβ(ΐ6 ηυηςαΕπι ηαίΐιί οοηΐί^ϋ γί(]βΓβ (αΐβαι τίΐΌηι 
6( ςυί ίη ΐΕηΙβ νίΓΐυΙβ γίνβΓβΙ β( ρίβ(&1β. Οιηη ϋ 
αυΐβπι, ςυ» &1) Ιρβο άίοίΕ ίυβΡΕπΙ,υηΕ τοοβ οοηβρ- 
]η&88βηΙ, ίρββ ΓαΓβυβ : ΥβηίΙ, ίηςυϋ, ιηίΙιΙ ϊη ιηβη- 
(βτη (|υΐΒ(1&πι οοβ;1(&(ίο : βα ββΐ &υΙβθ], αΐ εγΒϊΙγογ- αυτοΟ τ^ χώρΐ} χαθίστοΕντο ' τούτων Λ ό^Αοκ βύ^Λς 
Ι^ιιτβββλβΐν αύτονς τ^ς άπβίτης η(ίύν«τβ * «λ>« χ«1 
|3β{σ«νθ( |*άλλβν χβτά των (ύσββών χβιΐ τιρωρίβι 
παρ* βχιένων ^πιΑιιντο χαΐ χολάσβως β?^ος ού^η 
δλιβς ?ν, 5 ΐϊή τούτοις ^οβιρώς ίπισιέπΌ. *Απορσν- 
^ένου τοένυν του τίς ίπισχοττ^ς προβστώτος, τ( α» 
ίί'οι ποιιΐν προς τήν των πβπλανη^^ων 9κΙγ»%»9α^ 
χαΐ ίήποτι τό ηρόη^μα τοις πίρΐ «ντον χοητου^ιένον, 
μντόμτι τις Ίίαρίμηίτττει μιταξύ τοϋ Θ^ωμΛοτού 
ΆβραμΙου' χαι τας παρά των άλλων αυτός μχρτ^ 
ρίοίς ούχ άνα^βένας, πρώτος ιυ9ύς τάς οίχιέας πιρί 
αυτού πέστιις παρι'σχβτο• Πιστιύσατέ ^οι, τέχνα, 
ιίπών, υπό μάρτυρι /χέ).λοντι λέ/ιιν τ^ άλνθιέα, «ς 
ουδέποτε ^οι ^ιά πάσης ίγένβτο τ^^ς ζωϋς τοΜθτ«ν 
άν^ρα ι^βΐν χαι ούτως έν άρβτ^ τοσαύτιρ ζώντβι χαΐ 
ιύλαββέα. Των 9ϊ τά παρ* αύτοΰ είρημίνα ψων^ μία (1ίτίηίοΗ8βα]α8ά&ιηρΓθνί(]βη(ί8Β,βυπιίη{Ιί&Γ6θ1ιη8- ίπισ^ραγισάντων, πάλιν αυτός* *£ννοι« ^ ης {λθβ, πίΕΐβ 8&β6Γάο1ίί» βί 61 (τβάβΓβ νίουιο, ΐ}υί 681 &ά 
Ηβΐΐββροηΐυτη. ΓοΗβ ροΙβΗΐ, ορβιη βυρβΓΠΕ βί ίβ- 
Γβηΐβ ^ΡΕίΐΕ, ηαυίΙΟΒ άβάυοβΓβ Εά Ε^ίΙίοηβηι Υ6• 

ηΐΕϋβ. Η6Β6 Οΐίχίΐ, 6( β 6Ε(1ΐβάΓΕ 8!Εΐίπΐ βΟΓ^^θηβ 

βρί86ορυ8, ΥΕ(ϋΐΕάΑ1>ΓΕηιία]χι οαηιυηίγβΓδο οίβρο. 
ΕΙ]Εαι 8θϋΗ8 (ΙίβΙίδ ρΓβοίύυβροβΙςυΕίη βυιη Ιη Οιή- 
8ΐο 8ΕΐυΐΕδ8β1, 6( 08βυ1ααι άβάίδδβΐ, άβ γίβο βί βχ- 
ροηϋ οπιηί&. ΡΓββΙβΓβα Εΐιίβπι βυαι ςυοςυβ ΥΕΐιΙβ 
ΓΟ^ΕΥίΙ, υΐΐΐΐοηιιη δυδοίρβΓβΙ ρΓββίββΙαΓΕίη. ΙΙΙβ γβΓΟ 
βυιη ρηαιυπι ςαίάβιη βρίδβορηιη Είίγβηίβδβ ββ^^β 
(υΐίδββ!, υ1 ςυ! ρυΐΕΓβΙ 86 688β Ιη(1ί£^ηυιη, &ά ςαβαι 
(&η(α8 γΐΓ ΕβββάβΓβΙ : άβίηάβ βΙίΕοι ςαβ άίχβΓΕί, 
§;Γ&γι(βΓ Εβββρίδδβί, ρΐΌρΙβΓ οίΕβ^πΕΟ) ιΠειπ βοπϋδ 
βοηΐπΐίοηβιη βΐ ιηοάβΓΕϋοηβαι^ βΐ ςαοά 8β ηαϋο 
ΓβρυΐΕΡβΙ 6886 άί^ηϋπι, βΕ ρβδροηάίΐ, ςηβΒ βΐ ΙεΗ ψτησί' Βηοτίρας ^ι οΓααι χαΐ προνοέας «νηβ χαΐ 
οίχονο|ίΐ/ας, τω τ^^ς 'αρωσύνιης αυτόν χρέσριοκΊ το- 
λβιώσαι χαΐ τήν χώμην αύτω τι^ν προς Έλλι^σποντον 
ίη^χ^ιιρίσαΐ' Ισως ^υνήσβται, συναιρο^ης βκυτΑ χαΐ 
τ9ίς άνω0(ν χάριτος, ιις ιπέγνωσιν τίίς άληΟιίας τους 
πολλούς 6^ηγί}σαι. Ταΰτα !γιι^ χαΐ ώς ιΓχίν βυ^ΰς ό 
Ιπέσχοπος τιίς χαΜρας έξαναστάς, άμα τ» χλιΐ^ρω 
παντί προς τόν /χαχάριον άπβισι* χαΐ τίς συν^ό^ς 
βυχ^ς ^ίϊϊ •γίη/ζνημίνης μ%τα τόν ίν Χριστώ άσιτβ• 
σρόν, τά πιρί τΐ^ς χώμης άπαντα προς αυτόν ^^Μξ1^^ι• 
προς Λ χαΐ ηξέου μα>α θερμώς τοϋ τι&ν έχβένΜν «ν«- 
9έξασ$αι προστασίαν- ό ίι πρώτα μϊν τήν {ιτκοχόιτου 
ίυσχβρανας ίπιίυ/Λίαν, χαθοότερ ούχ ίχανόν ίοευτόν 
άνίρός τηλιχούτου παρουσίας οιό/^κνος, ίπίβτκ Λ 
χαΐ βαρίως τους παρ' αυτού ίεξάμενος λόγους ^ιά ΥίΙβΒ ΟθηΥβηίβΙ>Εηί, βΐ (ΕηΙβθ ΙΐαωΟΙίΕΐί : 0ϋί8 β^Ο ϋ τήν πολλήν έχβίνυν συντριβήν τϋς χαρίίας, χαΐ ρι•- 
βυπι, άοηΐίηβ ιηί, άίοβηδ, αί δΕΟβΓάοΙϋ ΙεπΙεοι βυΐ)- τριότυτα, χαΐ τό τού ^χυ^ινός άξιον εαυτόν ίι^ασβαι, 
βΕΠΙΠΙΕβηίΙαάίηβπΐ,βΙβΤΓΕΥίβροραΙυδΠΐίΙΐίοοπίιηίΐ. τά χαΊ βίω τοιούτω χαΐ ταπβινώσίΐ τοσαυη» προσ- 
(ΕΐαΡά006ηάϋ8?δ1ηβρ6ΡαΐΐΠ8ΐΐ1Π),8ίηβΠ3βΕ0βΓΐ)β ήχοντα, προς αυτόν άπίχρένατο• Ύίς ύμϊ ίγώ Κύ- 
ΐηβΕ άβββΡβ ρβΟΟΕίΕ. ρ,4 ^ου, Κύρ,ι, λίγων, ώστι τι,λιχοΟτον 2(ρ«'σύνιος 

^^ζΒος ύπιλβιίν χαΐ λαοΰ |3αρέως ίκίασχαλίαν έγχιιρισΟ^ναι ; ^Εασον ίιά Χριστόν, ?ασον πιχρώς άποχλαύσατ^ι 
τάς ίμαυτοϋ πίτομμύείχς, 

νίΠ. Οϋί ΓαΡ8118 βρίβοορυδ Ρβ8ροη(ίβη8 : ΚβΟΐβ Η-. Προς ο'ν ό Ιπίσχοπος αύθις τόν λόγον άνκλ»- 

ΐιΟΐΟ,ιηφΐίΙ,θθ1ΐΕΡββΙίΑΙ)ΓΕΐηί, ςυοά^ΓΕίίβ,ςυ» βών• οΓία σα^ώς. οΓία, τίχνον ποθ«νόν, Άβράαιι 
ϋΙ)Ι (1Ε(Ε β•( α δρίηίϋ, ροίβηβ 68 βΐ ΥβΡΐ)ί8 βΐ ίαοΒβ. •Γπ», ώς τ? Μομί^ σοι παρί^ τοϋ Πν•ύ/*«τος χ^ 53 νίΤΑ 8. ΑΒΒΑΜΠ. Μ 

ρηι (ίνν«τ4ς ιΓ χαΐ λ^οις χ«1 π^άγ^σι • μ^ ονν Α Νβ βτ^ο <1α1)ίί&νβρί8 &ά ΐηιίααβ &00β(1βΡβ, ςαοά βΚί 
«ποχν;β<ττρς ξργω χαΟιίναλ σαυτόν, τοσαύτυς ^ ςϋίάβιη οαυβα 1&α(» &αίιη&Γαιη αϋϋΙ&Ιίβ, ιη&βη&β 

ψυχών ώψ$\$ίΛς αιτίω, μ$γ(ίλΛς Λ χ«< σο* ττα/ΰά θιού προξινοΰντλ τάς βοβη^όσας, *0 ίβ τοϊς προτέ- 
ρους, ιπ^^ένων χαΐ ίτι • "Εασον, αύθις ιτβρβκαλώ, ία- 
σον, ίλΐ7«, τ« οίχιία Ορηνι^σαι χ«κ«. Κβέ ος ύττολαβών 
^ρψυτίροις αΜν «/χι^βιτο λό^οις * Ί(^ού ^ή χάσμον, 
λίγων, χαΐ τα τον χόσ/χου χαταλ^πών, χαί τί μϊν 
ούχ άσχιίσας Ιπαιν(τόν, ποίας ^ι τών τ•ν βιοΰ έν• 
τολών μίι γύ\οιξ «να^ανιΐς άχριβιστατος, το χ^ψά- 
λαιον ουχ οι^* όπως ιλκΟις παραλιπών τήν ύπαχοιόν. 
Τούτων «χούσας 6 μοοίάριος, τους όφΟΛΚμούς ^αχρύων 
ύποπλυσΟιΙς χαΐ ^^ τι στινάξας /3αθύ χαΐ ύπόθ(ρ- 
ρον - Και τές ύμι ίγώ, χύριέ μου, χΰρΐΜ, ψτηίτϊ, Ινα 
χαΐ αύθις «ναλοέβω τα Λίρτομένα, ότι τοιοΰτοις (σχβς &α(θΐιι &ρϋά Οβυιη ϋΙ)ί βοιιοί1ί&5ί( ΓβιηαοθΡ&ϋοηββ. 
ΙΙΙβ νβΓο ρ6Γ8βτ6Γ&08 ίϋ ρποΓίόυβ : δίαβ ρο^ο, ηιτ- 

βαβ (]ίθβ5&(, 8106 036 ΐηα1&ρΓ0ρΓί& (1θ(1θΡ6. Ι1ΐ6 Υ6Γ0 

Γββροηάβηβ, ΑβΓίοη5α3 βαιη ΥθΓΐ>ί8 6Χ(ί6ρΐΙ, Ε666, 
(ϋββαβ, ουιη θ( ιηααάαιη, θ( ςα® ιηααάί βυηΐ οιηαί& 
Γβΐίςαβηβ, 6( ςαίά ηοη 1&α(1&5ί1β ςαί(ΐ6ΐη 6Χ6Ρθα6• 
Γΐ8, ςαοάη&ιη &υΐ6ΐιι Οβί ρρββοβρίαιη ηοη &οοαρ&(θ 
8βΓν&νβη8,ί(1 ςϋθ(1β8(ρΓ»οίριιαιη, ηθ8θίος[αοιη(κ1ο 
ίιηρΓυ(1βη8 ρΓ8β(βηηί8ί8ΐί, η6ΐηρ6 οΙ>θ<ϋθΐι(ί&ιιι. Ηββο 
ουιη ϋΐθ &υάίΐ886ΐ Β. Α^Γ&ιηίαβ, οοαίοβ βαΰΤαβαβ 1α• 
6Γ7ΐιιί8, θ( 6Χ ίιηο β^ΓανίΙβΡ 8α8ρίΡβ08 : Οαίβ 6^0 
8υιη, άοιηίηβ, άοιηίαβ ιηί^ ίηςαΗ (υ( ΓαΓ8ΐΐ8 Γ6ρ6- 
ί&ιη ΘΑ, ςυβθ (1ίο(& βυαΐ), αϊ άβ ιη6 (&ΐ6ΐη 8ΐΐ806- πζρϊ ι/χοΰ λογισμούς χαι ούτως όλαις χβρσιν άνιλ• β ρβΓί8 ΟΟ^ίΙαΙίοαβίη, 6( ΐηβ, ςαί βαΐη νίΐΐβ 6( &1>]6βΙα8 χύσαι μ€ ^ιλονβιχιΐς προς τ;ολιχοΰτον ύψος αρχ<|ς, 
τόν <υτιλ^ χαΐ «κ$ρριμίνον ; ΚαΙ ό ιπέσχ•πος * Δι' 
ΟΤΙ, ψτιισϊν, ό μίν έαυτω μόνω (ων χαΐ μάνα χαλώς 
όπως ιχοι τα χαθ* εαυτόν μιρι^χνών, έαυτω |ΑΟνω 
π$ρικοιιϊ τ4ν ώ^έλιιαν ; Το ^ι χαι τα τών άλλων 
ιπανορΟοΰν χαΐ ψυχών ιπι/χΑκαν πιπιστιΰσΟαι, όσον 
Ιχιέ το χέρσος χαΐ οποίον αγάπης ^ηγμα τής πρ6ς 
βιόν, χαΐ όπως άπάσιις έστΊ μίΐζαν τής προς αυτόν 
^ιραπιέας, αυτόν έχιΐνόν σοι τούτου παρίξοριαι /χαρ- 
τυρά * α £ι γαρ ψίΧίΙς μ$, Πιτρι, ^12 σι, πο^ιχαιν^ 
τα πρόβατα μου. » "ίΐστι τοσούτον μύΛΐ β(ώ τ^δς 
τών ποιμνίων ιπιρ(λιέας, ως χαΐ ρέγ^^^^^ '^ζ *^^ 
αυτόν άγάπιος ση/»(ΐον τήν πβρί ταύτα τιθίναι χη^ι- 
μονίοΐν, Τοιαύταις συριβουλαΐς τι χαι ύποθ^χαις, 810 ΙοΙ& ΐΏ&αυ 6οα(6ηά&8 &(1γ&Ιι6Γ6 &ά Ι&οΙ&ιη νίΓία* 
118 Αΐ1ί1α(ίίαβιη ? Ερί8θορα8 βαΐβαι : Ουοαί&ιη, ίη- 
ςαϋ, ςυί 8ί51 ςαίάβιη βοΐί νίνίΐ, βϊ βοίαιη ουρ&Ι, ιι1 

Γβ8 8α8θ Γ60ΐ6 86 1ΐΑΐ)6Αη(, 8ϋ>ί 8θΙί ρΑΓΑ( ϋΙΐΙίΐΑΐβΙΙΙ• 

Α1ίθ8 Αα(6ΐη 60Ρπ^6Γβ βΐ ΑαίιοΑΓυιη 8ί5ί 0Γ6<ϋΙ&- 
Γαιη οϋΓΑΐη ^6Γ6Γβ, ςα&αΐααι 1ια5θ( 6ΐηο1ιιιηθθΙυιη, 
6( ςαΑαΙααι 6ΐι&ΓίΙα(ί8 ία 06αιη ίαάίοίυιη, βΐ ςαοά 
1(1 8ΐ( ιηΑ]α8 ςαονΪ8 αΗο βαΐΐα 6Γ6Αΐοη8 β( Οοοιίηί, 
ΑάάαοΑίη (ίΙ)ϋ11ίυ8 ίρ8ία8 ΐ68ΐίιηοαίυιιι : « 8ί βιιίιη 

άί1ί^ί8 ΐηβ, Ρ6(Γ6, ίηςαίΐ, ρ&806 0Υ68 1Χ16Α8 1*. » 

0α&ιηο5Γ6ΐη ΟβοΐΑΟίη 8αηΙ ουΓββ §^^^8, α( ηΐΑχί- 
αίαιη 8ί£^ααιη ίη ίρ8ϋΐη άίίθοίίοαίβ, 60Γυιη ουΡΑΐη 
6886 8ΐΑ(αα(. ΤΑΐί1)α8 οοα8ϋϋ8, ιηοαίΐίβ 6( 86πηοοί- 
5υ8 ρ6Γ8ϋ&8α8 Αΐ)ΓΑΕηία8 6ρί86οραιη &ά αΓΐ>6ΐη 68ΐ τοιούτοις ύπο^^ων^ρασι, πβισθιΐς ό *λ€ράμιος, η^ο- ^ 866υΙυ8• βαΐΙ1(|α6, ί1ΐ6 ίαίρ80, ς[αβΒρΑ^6^Α^»ρ6^6^8- 
λούθ^ι προς τήν πόλιν τω έπισχόπ^, χάχβένου τ<λέ- 8β1, θ( 810 6αΐΙ1 ρ6Γί6θ(αΕη 0Γ6Α886( 8Α06Γ(1θΐ6ΙΙ1, 6( 
σαντος έπ' αύτω τα €Ϊχότα χαΐ ούτω τέλϋον αυτόν (ΐ6ίθ(ΐ6 ουιη ΙοΙο οΙβΓΟ 6ΐ ροραίο 6αιη (Ι6(1υχί886ΐ• 
άνα^ιίξαντος Ιιρέα, ιΓτα χαΐ συν άμα τω χλήρ^ ρΓορο8ί(Ααιί11ίηο νίαιιιίηΐϋ,αιιι1(Α8ίοΐ6ηιη ίαη(ΐ6η8 
παντί χαΐ τ^ λαώ τούτον προπέ^ψαντος, τήν προ- 1&0Γ7ΐη&8, βΙ 8υρ6Γηιιΐη ίηΥΟ0Αη8 Αυχίΐίυιη. 
χιι^;ον έχιΐθιν ό^όν ήρχιτο» πολλά ριταξύ ^άχρυα χέων χαι τήν &»ωθιν ροπήν τ€ χαΐ συμμαχία» Ιπιχαλού• μχνος, 

β'. Γινό/»€»ος ^1 χατά τήν χώμην χαϊ ταύτην υπό 
βαθίϊ σχότω τής άσββιίας χίΐμέναν χαταλαβων, χαΐ 
ό ^ησι ό θ€ΐος Παύλος, « Τήν τού Μονογη^ούς ^όξαν 
IV όριοιώ^ατι γλυπτού αλλαξα/χένιιν, » τοιαύτα τω 
βιώ έν συντριβ;^ χαρ^ίας προσηύχιτο* Δέσποτα 
^λάνΟρωπβ, Χριστά ό θιός, β μόνος αγαθός, ό μό- 
νος άν•ξίχαχος ό μόνος έλιήμων, ό τόν άνθρωπον 
ά^άτω ιύσπλαγχνία ^ιιμιουργήσας, ό συνιιΐς ιίς 
πάντα τα ϊρ'/α αυτού χαϊ χαρ^ίας χαϊ νέγρους έτά• 
(ων χαι γινωσχων τους διαλογισμούς αυτού, μή παρ• 
ί^-^ς τό σόν πλάσμα, τό τής σής χΐιρός δημιούργημα 
χαχώς ύπό τού νοητού θηρός άπολλύμινον- αλλ* IX. Ουιη ΑαΙβαι ν6αί886ΐ ίη τίοαιη, 6( οααι ίοΥ6- 
ηί386( ]&06ηΐ6ΐιι ία ρροίααάίβ Ι6α65π8 ίαιρί6ΐΑ(ί8, 
6ΐυΙ(1ίοί1(1ίνίοα8 Ρ&αΙαβ^', 6(61θΓί&αι υαΐ96αί(ίιηα- 
(ΑίΑοα ία 8ίαιί1ί(α(1ίαβιη 8οα1ρ(ί1ί8, » βίο Οουπι ρρ60&• 
1>&(αΓ ία οοαίτίΐίοαο 0θΓ(ϋ8 : Β6αί9α6 6( οΐ6αΐ6θ8 
Οοαιίη6 01ΐΓί8ΐ6 06υ8, ςιιί 68 8θ1α8 ]χ>αυ8, ςυί 68 
8θ1υ8 ρΑΐίβη8, ςυί 63 8θ1α3 ηιί86ηοοΡ8, ςυί 0Γ6Α8ϋ 
Ιιοαιίαοιη ί)6αί^αϋΑΐ6 ία6£ΓΑΐ>ίϋ,ςαΙ ίαΐ6ΐ1ί§^8 οηιοί& 
ορβΓΑ 6^υ8, 6ΐοοΓ(1& 6( Ρ6α68 6ΧΑαιίαΑ8, θΙ ίαΐ6ΐ1ίβ;ί8 
6]α3 οο^ίΐΑΐίοα68 : η6 (ΐ68ρίοί&8 (αααι β^αιοαίτιαι, 
ορυ8 ΙαΑΓυηι ιπΑουααι, ςυοά αι&ΐ6 α60&(αρ & 1>6ΐ1υ&, 
ςαοΒ ρ6ΓθίρϋυΓ ίαΐ6ΐ1ίβ;6α1ί& : 86ά 1ίΙ>6Γα 608 & ϊγ^ 
ιξιλού αυτούς τής τού εχθρού τυραννικός χαι ^ός Ο ΓΑαοίά6 ίαΐωίοί, 6( άΑ 618 Υ6ή(Α!ί8 (αββ Α^αίΙίοαοοΐ• αυτοΐς τήν τής σής άληθβίας έπίγνωσιν* συ γαρ 
οΓ^ας, ότι ου ^όξης ίνίχβν ανθρωπινής, άλλα σωτη- 
ρίας ψυχών, τήν ^ροντέ^α ταύτην χαΐ τήν ^ιαχονέαν 
άνι^ιξάμην. Τβ^ύτα τοιγαρούν προσιυξάμινος χαέ 
τίνα τών ύπολ(ΐ^θέντων αυτού χρημάτων πάρα τού 
οέλου, φ τήν τούτων άνέθιτο πρόνοιοιν χομισάμινος, 
•ηιον ^ι' αυτών ιύχτήριον άνιγιέρβι έπιτιρπέστατον 

«« ^ΟΑα XXI, 17. <> Ηοη. ι, 23. Τα 6αίαι 8θί8, ςυοά ηοα ρΓορ(6Γ ΙιυαίΑΟΑαι ^ΙοηΑω^ 
86(1 ρΓορΐ6Γ ΑαίαΐΑΓααι 8Αΐαΐ6ω 8υ806ρί ΙΐΑαο οαΓ&αι 
6ΐ Ιιοο αιίοί8(6Γίαιη. Οααι 8ίο ογ^^ο 68861 ρΓβΟΑίαβ. 
6ΐ Αΐίςα&8 Α006ρί886ΐ ρ6οααίΑ8, ςαβθ Γ6ηι&η86Γ&η1 
Αρυ(1 Αΐηίοααι, ουί οαΓΑοι οοηιωί86ΓΑ( ίΑθο1Ι&(αιη» 
βχ ίρ8ί8 8Βά6ηι 6Χ8(Γυί( θΓΑΐοηΑηι1οαβ;6 6ΐββ&η(ί88ΐ• 
αίΑΟΐ. Ρθ8ΐςαΑαι Ααΐ6αι &αί(ααι ίαίΐ «(ϋβοίιιιι, ία- ^* 85 ΜΕΝδΙδ ΜΑΗΤίυδ 56 0€Χ0- 0Γαβη»αιηίηβθ8»0ΓΪβ0Ϊ«ιη0βοο1ΓβΓβ1)»1.βΙ βίπιΐΐββ Α « χ«1 χ«ρι<««τβ». Έμϊ Λ τΛβ« «Ιχ« τ4 τ«< βΐ 
ρηοΓΪ1»α«ιηΐΓ8υ8Γϋη(1β1)8ΐΙρΓβοβ8:Οο1Πββ,Ι)οιηίηβ, ίομίας, τ«ί άνα.^τους β»σ..ς « «^ «Ρ«»«7. άίββηβ, ονββ (υ&8 βηταπίβδ ίη ΙίΛηο ιηβη(ΐΓ&ιη Γβ- 
ββοΙβΓ ©άίβο&Ιβιη, αρβπβηδ βί» νίβω δ&ΐαΐίβ ρβΓ Ιυί 
&§^ί1ίοη6ΐη,&ά ^Ιοη&ιη Ιαί ί^ίοποβί ηοπιΐηίβ. Τα βδ 
βηίιχι Οβυβ βοΐαβ παίββΗοοΓάϊΦβΙιηίΒβτ&ϋοαυίΏ,ςιιί 
ηοη νίβ ιηοΓίβοι ρβοο&Ιοπδ, ββά ιη&^ίβ υΐ οοηνβΓ- 
ίΕίορ βί νίν&Ι". Οϋΐη 1ι&8 βί ρρβοββ ο51ϋ1ί88βί, β4 
βΟΓ (Ιβίηάβ γίΓ 8&ρίβη8 οοη&πη&886(, βΐ ίυίδββί Γβ- 
ρΐβΐυδζβίο 6( άβδίάβηο, οΙ)ίβη8 8(α1υ&8 άββαιοαυιη, 
608 οιηαββ άίΓυίΙ, βΐ Ιιυιηί θΥβΡίίΙ, φΐ» βΓ&η( νβΓβ 
!6ΓΤ& άίβπαβθ, 8θ1οςα6 βίηβΓβ βί ρυΙτβΓβ. ββώ χαΐ τβς ό|χοίας χαΐ πάλιν ττροσβυχας «τβαΣτ»• 
Συνάγαγ*, Κνριβ, τ« πιπλβνΐϊ^β σου πρόββτβ, 
λέγων, ίΐς τήν νεόκηίττόν σου τούτον ράνί^, 
άνοιγών αύτοίς ιίσοίον σωτηρίας ίια ττ^ς σίς έ»ι- 
γνώσιως, ιις ίόξαν τοϋ σου όνό.ιιοηΌς* σν 7«Ρ *» 
βιός ίΑονβς ί)ίους χαΊ οίχτιρ^Αών, ό ρή βουλό^ανος 
τον θάνατον του ά^ρτωλου, άς τ6 Ιπιστρέψβι χή 
ζ^ν αυτόν. Ταύτας ούν αύτω τάς ^(ΐ^σίλς προσινιτ- 
χών, ιΓτα χαΊ την χαρ^έαν ό σο^ς Ιπιρρώσας, ζ^λβ» 
τ• χαΐ όρμί^ς ί/Απλ«ως 7•7®*ώς χαΐ τα τών ^αι^λόνν» ά7α>«τ« πιραλβών χαθαιρι? πάντα χαΐ €ΐς ϊ^αψος άνατρέπ•*, τά γίί αληθώς άξια χαΐ σπβίβΟ ^ιόνης χαΐ 

χόνιως. 

Χ. €αιη &υ(βιη ροβΐ ΙιβΒΟ αοοβββίβββηΐ ςιιίά&ιη βχ Γ. Μβτά ί'• ταΰτα παραγινόίονοί τινις τών α*(τ 

ΐηβ(Ιθ1ί1)α8, υΐ ίΐϋβ β&οΗβο&ΓβηΙ δίΛίαίδ, βΐ θΛ8 ρΡβ- στων του χαΐ Οϋσαι τοις τοιούτβις ογΑμασι χ« 

ΟΑΤβηΙΟΓ, τίάίδδθηίΐΐυβ ίΡ&νί 0Λ8α ΟΟΓΓυίβδβ, ηοη πρβσιύξασ^αι, χαι πτώ^ χίέ^ΑΓ^ον χαΧηνον ιίσνης, 

ί^οΡΑΓυηΙ ΙιοβΙβηι : ηι&ηίίβδ1υαι βηίαι βΐ νίπίαβ βΐ ούχ ηγνόησαν τον πολί/ϋΐέον ίίλον γαρ ^ τ• άριτί 

Β(αάίηοι&τ^β1>&η(υ(ηηςηβ ΑΙ>Γ&ηιίυαι:8!&(ία)ς[υ6 χαΙ β {^λος έποέουν πανταχού τον Άβρά^ιον• χ«1 

ΟΟΡΓ6ρ(ί8ΐίβ^ί8β(1&ρΐάίΙ>υ8,ΡβρβηΙβίη88ηο(υΐηίΐτα6- ξύλα χαΐ λίθους βύθύς άρπάσαντις ίθίον άθροο« ηιηΐ : ηβο ρΗυδ οβδδ&ΓυηΙβιιαι ρβΙβΓθ βΐ οηκίβΐίβδίαιβ 
ρβΓουΙβΓβ, ςα&ηι βυηι νίάίβδβηΐ ρΐ&ηβ άβίβοίδδβ, βΐ 
6ζ(τβιη&η) ] &Π1 α^Γβ &ηίη3&αι .ΒβοβδδβΓαηΙ βηίο) ,βχί- 
βΐίηι&ηΐβδβυιηπιοζβδδβ ηιοπΙοΓυαι. ΙΙΙβ &ΐ]1βοι βυαι 
οίΓβ& ιηθάί&πι ηοβίβαι ΓββΓβαΙυδβδδβΙαΙ) ΠΗδίηΙοΙβΓ&π• 
€ϋ8(]ο1οή1)α8,γίχ(&ηά6αΐ8υτ^βηδ,ίηί6αιρ1αΕηβ8(ίη- 
^Γββδυδ : β( ουπι δβ ρΓοηυιη Ιιυηιί ά6]βοίδδβ(, Οβηβ 
^&γί(6Γ, 6ΐ ίΓοη(β δοΐυαι ΥβΓΐ)6Γ&η8, &6βΓηηιο 6( 
ιη&χίηιο δίαάίο ίαηάβΐ)»! ρΓβοβδ ρΓΟ ίΙΙοΓυαι δΑίαΙβ, 
υΙάβρβΠβΓβηΙ ίηιρίβ(&(ί8ηυ1)βηι, ςυββ βοδ (1βΗη6ΐ>&1, 
6( ροΓβ &8ρίοβΓβη( &<1 Γ&άίοδ γβηΙ&Ιίδ. Μ&ηβ καΐβαι 
ουιη ίΐΐί βά Ιβηιρίυοι &60β8δίδδ6ηΙ, ηοη ^Γ&Ιία ογ&- 
ϋοηίβ (ςηοοιοάο βηίηι, ουοι βΟΓααι &ηίιηί Οϋο(α&- χατα του αγίου χαι ούχ άν^χαν βάλλοντις βυτβν χαι 
ωμότατα παίοντβς, ίως παντιλώς βίκοΒγορίύνωηΛ 
•ιίον χαι προς αύταΐς ηίη ταΣς Ισχάταις άναπνοαΐς 
γΐνόμινον* οί ρι«ν γαρ ουκ ιΐς μοοκ-ρίο» βεύτό» «πο- 
θανιΐσθαι νο|χίσαντ(ς απηλλάγησαν. *0 Λ ιηρϊ μέ- 
σας νύχτας των ά^ορι^των έ^υνών (Χξίνων οτνινιγ- 
χών, /χόλις ως ιιχιν ύπβτναστάς ιίσ^λθιν ΐις τό« 
ναόν χαι πρην^ χαταβαλών εαυτόν χαΐ πιχρ^ χάτω• 
θ•ν άνοιμώζων χαΐ τω ριτώπω τύπτον τ6 ϋβψος, 
τ^ θ(ρ/ΑΟτητι ταύττρ χαΐ τ^ σπουί^Ι των ιυχ«ν ύιΛρ 
τΐίς έχβ/νων ιχέχρητο σωτηρίας, ωστι τ6 χατίχη 
αυτούς τ^ς άσιβιίας άποσιίσασθαι νέ^ος χ«1 χιι6«- 
ρώς προς τάς αύγας ^ιαβλέψαι τ19ς αληθιίας* 1»^ ΡβηΙ αάΐΐηο 82ϋθίη3ρίβΙ&1ίδ?}δβά&άγίάβηά&θΐ8β(]ί- ^ι χάχιΐνοι τω ναω ιπιστάντις, ου προσβυχ^ς χάρ» ΑβίοΓυπι δίΓυβ1ηρ&03 (βΡ&Ιβηίη} (βαιρίυηι ϋβηβ ίι^υ- 
Γ&Ιυπι, βΙβ&,ςυ&ρ&ΓβΓ&Ι,δ^ηιηιβίΓί&οοήδίΓυβ^υιη, 
β( ςαοά αηίπιυη] βί οβαΐοδ δ&ϋδ ροΙθΓ&Ι ΙβΒίίϋοαΓβ), 
οηηΐι ίηςυ&αι, γβηίδββηϋη ίβηαρίυαι, βΙοίΤβηάίδδβηΙ 
8&η6(απι ίη βο ρΓββ&ηΙβοα,ρήοΓβαι ηιπδυβ 8«γί(ίαπι 
6ΐ Γ&1>ί6πι ίη βηηι οβΙβηάβΓαηΙ : βΐ βυιη βααι ΓυΓβυβ 
γ&πίβ ηιοάίδ βί γβΗβπιβηΙβΓ οβοίεϋδδβηί, γΐηουϋδ βΐ 
ίυηί^αδ οηιηί βχ ρ&Γΐβ οοηιρΓβΙιβηδυη}, Ιραίιυηΐ 
ρβΓ οαβάίααι γίουαι, βΐ Ιη 6υαι οοιηί βχ ρ&Γΐβ Ι&ρί- 
<168 ηίγβ ο&άβηΐθ άβηδίοΓβδ 6οη]66βΓυη(, ίς^οΓ&ηΙβδ 
8(η11ί, ρΓο ςηα ^&1ί&, ρΓΟ ςϋβΐί ρΓο ΐρβίδ ρΓβοα- 
ϋοηβ, ςυ&ίβηι ΓβάάίάβιίηΙ βί ΓβηαυηβΓ&Ιίοηβπι. ΙΠβ 
βΓβ;ο (υηβ ςυίάβοι &Κ) βίβ Γβΐίβίαδ β( δβιηίαιΟΓίαυδ, (πώς γαρ Ιτι τω σάλω πδς απιστίας τάς ψυχάς χν- 
ραινόριινοι ;). αλλά χατά θέαν τΐίς τών οίχο^οριηρΜΕ- 
των χατασχιυ^ς (ην γαρ ό ναός σχη/χατος «υ Ιχ«ν 
χαι συ/χριιτρίας, χα) ψυχήν άμα χαΐ ^^θαλριούς 2χα• 
νώς ιύ^ραίνιιν ^υνάριινος)* Ιν τω ναω τοίννν γινό» 
ριινοι^ χαι τόν άγιον ιύχόμινον ίν αύτω χατοιλαβόν- 
τις, τήν προτέραν αύθις ώ/χότητα χαΐ λύσσοίν <1ς 
αυτόν ιπβ^ιίξανΓο, χαΐ πολυτρόπως τόν &ν^ροι πβΟχν 
χαι σψο^ρώς αίχισάρΐ(νοι, ^ισ/χοΓς τι πάντοθιν χ«1 
σχοινίοις άπολαβόντις, ίιά μύστης (ΐλχον τ^ς χώριης 
χαΐ λίθους επ αυτόν πανταχόθιν νι^ιτώ παραπλν- 
σίους η^ίισαν άγνοούντ&ς ϊ^λίχης οί μάταιοι χάριτος, 
οίας ύπιρ αυτών ΐύχ^ς, οίας άμοιβάς άπι^ί^οσβ». ]Ληΐ&ρ1αβ;ίδ<ΐ!δδθ1ϋΙϋδβΙβαη^ϋίηβΠ1 ίηΙβΓΤΛΠίίϋη- 'Εχιίνος τοίνυν τβτι μϊν ημιθανής ύπ' αυτών χβτ- 
άβηβ. Οηηι &υ(βηι ιηβάίΕ ηοοίβ Λά δβ ΓβάϋδδβΙ, (Ιίοβ- βλβί^θη, έκλι>υμένος ύπό τών πληγών ^<ίη χαΐ χατβρ- 
1)Λΐ:Ι)θπιίηβ, ςυοϋδςαβ οΜίνΙδοβΓίδπιβϋηβηβπιΤ ^δέων έπι τήν γ)5ν. Έπιί Λ ην έχ μέσων νυχτών Ουοϋδςαβ ΑΥβΓϋδ Γαοίβπι (υ&αι & ηιβ ? Ουοηβςηβ 
ορβΓ&πιαηυυη) (υΑΓυηκίβδρίβίδ, ςυββρβΓβϋηί ? Ηοβο 
Ι>6θ (1ίββΙ>α1, βί ΥβΓύα ηιί8ββ1)Αΐ ΙαοΓ^πιίδ. Οβίηάβ 
βαΐβοα γιχ Ι&ηάβηι β δοΐο δηπ^ίΐ, ρβπηάβ &ο β) ηοη 
«§86( βοηίβοΐυβ Ιο( ρΐ&^ίδ βΙ γυ1ηβη1)α8, β( ίη (ϋ- 
ύ&ηι !βοιρ1υπι Γοηηβ ίη^βάΐίυρ. ανάνηψα ς χαΐ ώσπιρ έν έαυτώ γινόμινος* 'Εοκ 
πότι, Κύριι, Ιλιγίν, έπιλήση μου ιίς τέλος, Ιι^ς 
πότβ όποστρέ^(ΐς τό πρόσωπον σου απ* έμοΰ ; ίως 
τίνος τά ίργα τών σών χιιρών πβριοράς άπολλυ- 
μένα ; Ταύτα Ιλιγι προς τόν ββόν χαι ^άχρυσιν 
ίχίρνα τά ρτΐίματα. "Επβιτα μέντοι χαΐ ύπανίστατβι» ΓΟΟ ϋάψους σχολ^ χαι συν χρόνω, χαθάπβρ αν $ϊ τις ύπό τραύμασι χαΐ πληγαΓς τοσαύταις χατ€ΐργασμένβς χαΐ «2ς 
τόν «{ρημένον αύθις ναβν ιίσέρχιται. 

>* Εχβοΐι. ΧΥΠ1, 23. ι β7 νίΤΑ 8. ΑΒΗΑΜΙΙ. 58 ΙΑ'. Εις Λ τήν ίπιοΟσοΕν χ«1 οΐ χριττορίχοι 0«- Α ΧΙ. Οίβ Εαίβιη ββφίβηΐί 1)β11α« ίΐΐβ ΟΙιΗβϋ ίηί- ρις ιχιίνοι πάλιν Ιν οίντώ ^ινό/χηοι, χαΐ τούτον 

•νχ^ς βύρόντις ιχιί. χαΐ ύμνων ιύχό^ινον, ουχ ίτι 

πράως ένιγχιΖν ;ο^υν4θ^9σαν, άλλα πληγβτς τι ούτω 

τας προτίρας ^ πβλλώ χαΐ μ$ίζονας έκιθίτης, ίβ- 

σ/χο?ς τι τοΓς όμοέοις νττοβαλόντις, πό^ρω που τϋΐς 

χώ^ιΐς ^έροντβς ίρρι^αν. Τούτοις ούν τρίτον έξ^ς 

ένιχαρτέριι χρόνον Άβρα/χιος, οΰχ οχλάσας, ου χαθ- 

υφιΐς, ού χαΟβνξά^ινος ούτινος, &λλά τώ μίσα ττροσ- 

τιβιΐς τήν οιγάτηίν, τω 6ν/χω τήν πραότητα, τα?ς 

"Χόιίορίοας τάς ιύλο^^ας, νου9«τών, συμβοχΛχύων^ 

ιταροΕχαλών τους πρισβύτκς, τους νέους, πάσοτν 

«πλώς ιί^λιχέοκν, ώς πκτίρας, ως τέχνα, ώς ά^ιλ^ούς, 

ού^ΐν όλως οίγίννϊς οΰ^ί /χιχρόψυχον έν^ΐ(χνύ|ϋΐ•νος, 

άλλ* ξργω τό του Οιέου Δαυΐ^ Ιχττληρών, χαΐ κναγ αιίοφ, οαιη ϋΐίο ταΓβυβ ν6αί88βα(, β( βαιη οΓαηΙβιη 
ίητβηί89βα(, ηβ (αηβ ςυίάβοα ροΙαβΓαηΙ ίά Γθγγθ 
ιηοάβΓ&Ιβ : ββά ουιη βί ρ1&§;&8 ρηοΓββ, &υ( βΐίβιη 
ιηυΚο ΐΏ&30Γβ8 ίιηρο8υί88βηί, θ( βυω 8ίηιί1ί]:>ϋ8 νία- 
βαΐίβ &11ί^2ΐ88βα( β( 1τ&χί38βιι(, ρΓοουΙ & νίοο ρΓθ]6- 
οβΓαηΙ. Ια Ιιίβ θγ^ο 8θ (Γβ8 &αηο8 άβίηοβρβ ίοΠίΙβΓ 
^β88ϋ Αΐ>Γ&ιηίυ8, ηοη ίΓ&β(α8, ηοη οβάβηβ, ηβο υΐϋ 
03&1β ίοιρΓβο&ηβ : 86ά οάίο οΐι&ηΐιιΐβιιι &(1]αο^βα8, 
ΪΓβθ ιη&αβαβίυάίαβιη, ιιι&Ιθ(ϋ6(ί8 1>βηθ(ϋ6(ίοηβ8, Αά- 
ιηοηθα8,βοα8υ1βα8, &(1Ιΐ0Γ(&α8, 8βηβ8, &(1οΐ686βηΙβ8, 
οιηηβιη, αΐ 8βιηθ1 άίο&ιη, ββΙ&Ιβιη, υ( ρ&(τθ8, υ( β- 
1ίθ3, υΙίΓ&ΐΓββ, ηί1ιϋ€[αβοσιαίαοοδ(βαάβιΐ8, ςαοάβϋ 
ρυβϋΐί θΐ &1)]β6ΐί &αίιχιί : 86ά Γβιρ8Α ΐιχιρ1θη8, ςαββ 
βυηΙ άίνίηί Οανίάΐβ, β( ίηΙβΓ ηβ6688ίΙ&ΐ68 θ( α^ί- χ6ν μηαξύ χαι Ολέψβων τάς ιντολάς Κυρ{ου /χιλέ- Β οϋοαββ ΐηβάί(&η8 ρΓ£Β6βρ(& Οοίηίηί ^*. ΡΓ0ρ(6Γ ΙΐβΒΟ την ττοιον/Μνος- ^ια ταύτα ^ή χαΐ ιξην^γσιν Ικ" 
βΕυτόν τό άγίασμα αυτού χαΐ συνξληλυθότβς άΟρόον 
01 πρώτον άσιβιΐς ιχ(?νοι χαΐ άττιστοι* ββοΰ ^λ τοϋτο 
πάντως του παι^ιύοντος άνΟρωττον γνώσιν χαΐ τ;9ς 
Ιχιένου π(ρΙ τόν 'Κβράμιον χάρηος* συναχ^Βίνης 
ούν π«ίντ(ς οί τήν χώριιιν έχβέν;ον θ(χοΰντ€ς, χαΐ (Λα 
(ΐχός έν συναγωγί) πλήθους ό|χιλέας τβ ττολλί^ς χαΐ 
λό/ων πβίντοθιν χινουριένων τά του ανδρός ίΐς μέσον 
παριόγηο, χαϊ θαύμα τάς άττοίντων Ιπλ^ρου ψυχάς, 
χαΐ ^βινώς ύπο τ^ς ιχττλήξιως ά7τορού|ϋΐ•νοι* Όρατι, 
προς αλλήλους 2λιγον, οία χ,ατα του 'Κ^ραμίου ^ίμΖν 
ι7ργασται 1 ό ^ι προς ίιμ&ς όπως χρηστ<^ς Ιχιι χού 
ψίλα^^θρώπως, χαΐ μζΒ* δσης ιυψνχέας χαΐ γινναιό- 
τ«τος τήν τοσοπίτην ύπήνιγχεν ίπιψορα» τών ^κ- ία ΐρβαιη ϋοΓοΐί β]α8 β&ηοΐί&βαΐίο. Ν&ιη βαιη τβ- 
ρβηΐθ οοογϋαίβββηΐ ϋΐί, ςυί πυρβΓ βΓ&α( ίιηρϋ β( ία- 
&(1β1β8 (β8( &αΐ6(η Ιιοο Οβί οΐΏηίηο, ςυί άοββΐ Ιιοιηί- 
ηβιη 8βίβη1ί&ιχι, βΙ ί11ίυ8 β;Γ&(ί<Β ία Α1)ΓΑαιίυαι), 
οηιαββςαθ ςαί ίίΐυπι νίβυαι 1ι&1>ί(αΙ)&α(, σοα^Γββ;&Ιί 
β88βη(, 6(, υ€β8! 6οα8βα(&αβϋπι ίαβοβία ηιυΚίΙαάίαίβ, 
8θΓηιοη68 001 ηί βχ ρ&Γ(θ Ιι&[)«ΓθαΙαΓ, Γββ Αΐ>Γ&αιίί 
ία οιβάίααι &άάαο6ΐ>&(αΓ, β( οαιοίααι &οίηιί ίαιρίβ- 
1>&α1αΓ&(1αιίΓ&(ίοαβ. ΙΙαςυβ βυαιρΓ«8ΐυροΓβ ία οία• 
^α&αι Αάάυβίί Θ886α( άαϋίΙ&Ιΐοαβαι : νΐάβ1ί8, άίββ- 
Ι^ΑαΙ ίαΙβΓ 86 ίανίοβαι, ςα&1ί& & αο5ί8 ί&β(Α 8υα( 
&ά?βΓ8υ8 ΑύΓΑοιίααι : ϋΐβ ΑαΙβαι ςαβαι 1>βαίβ;αβ 6( 
οΙβαιβαΙβΓ ία αοβ 86 ^βτύ, ςυΑοιςαβ ΓοΓίίΙβΓ αο ^6- 
α6Γ08Β Ιαΐίΐ οιαΙα, ςυββ 8υα( βί ίΙίΑΐΑ ? Οηιαίαο αίβί νών ; Πβίντοικ (1 μτ6 τις ^^ν β(ός αίσιος άλΐ9θώς χαΐ Ο 63861 ΥβΓβ 06α8 Αΐί(]ϋί8 8βΐ6Γαα8 6ΐ ίΐηαΐΟΓΐΑΐί8, ςυί αθάνατος αξίας των πόνων χαΐ ά^οιβάς απο^ι^όναι 
ίυνάμίνος, ούχ ά^ τηλιχαυτην ^ι* αυτόν ύπο|!Αθνήν 
έπβι^ιίξατο. ΚαΙ τά Βί&ν ^ί -ημίτίρων αγοΟ^ματα 
ιιι^ιτι ως άπονητί πάντα χαΐ ρα9ίως χατέστριψι 
χαΐ ού^€ΐς ίι^υνιηθτο τών τοιούτων Βίων ού^ι χάν αυτός 
έαυτω Ιπαριΰναι τήν ύβριν ; 

ΙΒ'. ΤαΟτα Ιχιΐνοι μΛν προς αλλήλους βλβγον. 
βιός ^1 τΑος το?ς ρι^μασιν ΙπιΟηχι ^ιξιόν, χα) τάς 
ψυχάς ιύΟύς ^ια6(ρ|!Ααν6έντις* Διΰτι πάντις, τΰ 
χρνστω άν^ρΐ τούτω προσπέσω^, ιΓπον, σν*»βίμί' 
νοι τω ύπ' αυτού χτηρυσ^μίνω θεώ. Και άαα τώ 
λόγ^ συντρέχουσιν αύτέχα προς τόν ναόν, χαΟάπβρ 
υπό /χι^ τ^ γλώτηρ χαΐ τ^ ψνχ9 χρ^ζοντις. Λόξα 
σοι, τω πέ,αψοιντι τόν ^οϋλον αύτοΰ Άβράριιον θιω ροΐ68ΐ ρΓο ΐΑΐ>0Γϋαι αιβη(ί8 ΓβάάθΓβ ΓβαιυαβΓΑ(ίοα68, 

αοα 08€6α€ΐί886ΐ (ΑαΙ&αΐ ρΓΟ ίρ80 ΙοΙβΓΑαΙίΑΟΙ. ΡΟΓΓΟ 

ΑϋΙβαι άβοπιαι αο8ΐΓθΓυαι ίαΐΑ^ίοββ νί(ΐ6ΐί8 ςυΑηιί&• 
οίΐβ 6( βϊίΓΑ υΐΐααι ΐΑΐ>0Γβαι βνβΗίΙ, αβςυβ αϋαβ βχ 
ίίβ άίί8 ροΐυίΐ & 86 ρΓοραΐ8ΑΤ6 ίο]υπΑαι ? 

XII. Η»β ίΐΐί ςαίάβαι ίαΙβΓ 86 άίο6ΐ>&α(. 06α8 Αα- 
(βαι ΥβΓΐ>ί8 βαβπι Ιιιιρο8αί( οοανβαίβαΐβαι. Π βαίηι 
ρΓ0ΐ!αα8 ίοοίΐΑΐί Ααίίηί8, άίχβΓυαΙ : ΑάβδΙβ οηιαββ, 
Αά 1ιυ]α8 1>οαί νίη §^ααΑρΓθβί(ΐΑαια8, οοα86αϋβαΐ68 
Οβο, ςαί αΙ) ίρ80 ρΓββάίοΑίαΓ. Ουββ βίαιυΐ Αίςαβ άί- 
χί88βα(,βυαβαΓΓυα(ρΓθϋαα8 Αά (βπιρίυαι^ (ΑαςοΑοι 
ααΑ Ιία^ϋΑ βΐ απιοια βΐΑαΐΑα(6β : 61οπα 1ίΙ>ί Οβο 
οοθΐί, ςυί ηιίβίδΐί δβπτααι Ιααπι ΑύΓ&αιίααι, α( αο8 του ουρανού* Ιξιλιίν ^^μ&ς τήν τών €ΐ^ώλων άχλύος. Ο Α δίαιυΐΑΟΓΟΓυαι 1Ί1>βΓΑΓβ( ΟΑϋβ^ίοβ. Ουοά ςϋΜβαι *Οπ(ρ ό ^αχάρ 10 ς έχιΐνος παρ* Ιλπέ^α πασαν Ι^ών, 
χαί τίνος ά^ά'^ου τήν χβίρ^ίκ» πληρωΟιΐς ιυ^ροσύνης, 
άρπάζιι παραχρίίμα τόν χαιρόν χαΐ * "Π πατέ- 
ρις Ιν Κυρ/ω, χαΐ τέχνα, χαΐ ά^ιλ^ο), ^ησί, ^ιΰτι, 
xοιν^9 άπο^ώ^ΐν ^όξαν Θιω τω Οοτυ/ϋΐαστώς ούτω 
χαΐ ακο^^τίιτως τά τί)ς ^υχής υμών ψωτίσβητι Ιμ• 
ματα, χαϊ λάβιτι τήν σψατ/Ι^α του ΤΙν$ύματος' 
προσέλθιτβ προς αυτόν, χαΐ ψωτίσΒιιτί, χαϊ τά 
πρόσωπα υμών ου μίι χαταισχυνΟ^. Τούτοις το7ς 
λόγοις χ«ι τήν τΐίς πέστιως συνιίριι #ιι^ασχαλ<αν, 
χαΐ όπως χρ4 πισηύιιν ^ιιξβλθών, τ^9ς ^ιά του |3α- βυαι ί1ΐ6 1)6Α(ϋ8 νίάίδδβΐ ρπβΒίβΓ οαιοβαι δρβαι, ΐαββΆ- 
1>ί1ί ία οοΓάβ Γβρίβίαβ ΙβΙίΙίΑ, τορβαΐβ 1βηιρα8 ςαο- 
ςαβ Αΐτίρί!^ β( : Ο ρΑ(Γ68 ία Οοαιίαο^ β( Α1ϋ| βΐ 
ίΓΑΐΓβ8, ίαςαϋ, ΑΐΙββΙβ, βΙ Οβο βίαιαΐ ΓβάάΑΐηαδ £^Ιο- 
πΑοι, ςυί (Αΐη Α(1α)ίΓΑΐ>ί1ίΙβΓ β( ΑΤβΑαβ ίΙΙααιίοΑΥίΙ 
γβ8ΐΓ08 Αοίο)® οβυ1θ8 : β( ΑβοίρίΙβ 8ίβ;αΑβυ1υαι 8ρί- 
Γί(υ8. Αοββ(1ίΐ6 Αά ίρ8υαι, β( ίϋυηιίαΑαιίαί : β1 Υβ8(η 
τα1(α8 ραάοΓβ οβςαΑςαΑοι Αί&βίβα(αΓ *'. Ηί8 γβΓΐ>ί8 
βοαίααβτί! βΙΪΑαι άοβΙτίαΑΟί Υβη(&1ί8. Ε( βαπι, ςαο- 

αίΟάΟ βΓβάβΓβΟροΗβΑΐ, ΥβΓΐ>ί8 β88β( ρβΓ86βϋ(α8, β08 

ία&ΙίοΓααι Αάορίίοαβαι ΑββίδβίΙρβΓ ύΑρϋβαιααι, οααι ^^ ΡβαΙ. βγτηι, 77, β1 ΑΐίΙ>ί ρΑΗίαι* <' ΡβαΙ. χχχηι, β. 59 ΜΕΝδΙδ ΜΑΒΤΙϋδ. •• 

β886η( ηυΐηβΓΟ ΟΙΓΟΛ ΐηΠΙβ. ΕΙ άβίηοβρβ βΓαΙ ΐηυΐΐϋβ Α πτίσ^Λατος αυτούς υίοβ•σί«ς χ«τ«ξι•1 «ρί ι«υ χύί^ ιυ1ϋρ1ίο&(θ3 

ηαιη. ΑΙςαβ &ηηα8 ςυίάθΐη ίη Ιιίβ οοηβαιηρίϋβ &1> 
Αΐ)Γ&ιηίο. 

XIII. Οβίηάθ Ιίιηβηδ, ηβ, άϋ»η ίη νίοί οαπβ νβΓδα- 
ΓβΙϋΓ βΐ 1πιηα11ΐ5ϋ3, 8ί1)ί &1ίςαα γθ ίηάαΙ^βΓβΙ βχ ϋβ 
ςυ» Λ(1 νίοίαιη ρβΓίίηβηί : βαιιιςυβ]&ιη νίάβΡβΙ β;Γθ- 
ςθΐη ρβΓίβοΙαιη θΐ &1)8θ1αΙυιιι ία άίνίαίδ ιη&αά&(ί8, 
8(&(αίί Λά ρΓίοΓβιη ΡβνβίΙί 8θ1ίΙαάίηβιη. Οαπι ηοοία 
ίΐαςαβ 8υτΓβχί88θ(, άίοβΙ)&1 : ϋοιηίιΐθ, ςαί β8 8θ1α8 
1)0ΐια8, ςαί 8θΙα8 68 ίιηΕηβιηοΓ &οοβρΙ» ίη]υΓί8β, ςαί 
Ιι&η6Γβθ6θ3θο11ββΙ&ΕηιηιιΙ(ίΙα(1ίαβιη8θ1νί8(ί&νίηοα- χολ ν^υ^ρος, ιτολλαπλασίους τών $•ί«ν σπ•ρ]*άτ•» τβύ; 
ΧΛρποΰς «πιίίίοσαν. Ένιβυτόν /Μτν βύν ίν τούτοις τ^ 
^Αβραμ,ίω ^νύιτο. 

Ι Γ. ΈΐΓΐιτα ίύσας ρ& έν μίστ^ χωμι^ ««^ ^ρβ». 
τίσι και Οο^ούβοις στρι^όίΐβνβς προοπολωΟ^ τ»ι τ6» 
βιωτιχών, άλλως Λ χαΐ τήν ποίμνιη^ ϋ^το τβϊς θιίβς 
έντολαίς χατυρτισ^Αίνην ιίών, ιις ττ^ προτ^ 
ν^ν» χαΐ πάλιν έποΓνιλβιΣν έρ«ριέ«ν. Νυχτός τμρ 
γαροι>ν άναστάς• Κύριι ό ριόνος «γαΟ^ς, β ίΜ»•ς 
άρυσίχβχβς, ?λΓ/•ι>, ό η^ν νβόλβχτον τβπίηί» »λϊ- 
βύν τών του άντιχί4/Λ«νβυ λύσας ^ισ/λύν, χαΐ ίιβ τίς 1ί8&(1ν6Γ8&Γίί,βΙρβΓ βΛοι, ςϋ&ιιι ίο !β 1ι&1)βαΙ, ήάβίη ^ ,^ς ^ι π{στι»ς κβθώ σννι^(ίσβις τ^ σ^ βη>τβς ίιη$η. 

λβϊς ^αιΐλόνων άνάλωτον, το ρχρόν σον τοντ» συντί- 
ρυσον ποί|χνιον* τβίχισον αυτούς ως όιτλ^ τ^ σχίη 
σου, χαΐ τ:^ χραται^ σου ίυναβτ€ία πιρέξΜ^ον* γ)- 
ρΜνϋ ^( σ€ χαΐ ό ταλαίπωρος (γω ιυροι^ι, οτι 6ιί• 
σιις χρίσιν (ΐς έλπέ^α χαΐ τήν έλι«^συν«ν σον ιίς 
σταθ|ΐούς• ριιςίιν ά^Ααρτή/Λατος λόγ^ τώ τ;9( νποχ••- 
ρήσιως ταύτας παρά τ^ σ^ χριβστότΐίτι λογκνθκιβ 
-οι* σύ γαρ ιι γνώστης χρυ^ίων χαΐ χβφ^ίΜ ίξιτβ- 
στής, χαϊ σύ συν<|χας τους ^ιαΐογίσμούς [Αβν «η 
ΙΐΰίχρόΒίν, ΟΤΙ ίιά σ'ί χαΊ το σον ^ίλτρον τι&» όατο^γ- 
αίαν ταύτυν (ίλό/ϋην* χαΐ τών |3ιωτιχώς Ι^ού πκ>• 
των ιραυτόν ύπβξοτ/», ί*ι6 ίΐ^ού τινι τοντο» οΣ« σχ•- 
πΛω προσρβίξας, ιν πιλάγ€ΐ ρ«σω τ»¥ χοσ;ρκχΜ Ιαο οο11ί^Λ8ΐί νίηοαίο : οοηββΓνβ Ηααο ρβίΓναιη Ιαυιη 
β[Γ6β;θΐηίηνί6(υιιι αϊ) 1081(1118 άοιηοααιη, 608 Ι&ηςυαιη 

&ηχιί8 ηιυαί (υ& ρΓοΙβοΙίοαβ, β( βαιη &οβίαβ;6 ΓοΓίί 
Ιαα ροΐβαΐία : 16 &ύΐ6ηι ρΓορίΙίαιη β^ο ςαοςαβ ιηΐ86Γ 
ίηγβηί&ιη, ςιι&αάο ] αάίοίαοα ροηβ8 ίη δρβηι , βΐ πιίββ- 
ΓίβθΓ(ϋ&ηι Ιααπι ία ΐΓαΙίαί8. Αά ρβοο&ΐί Γ&Ιίοαβπι 
ηίΐιίΐ πιίΐιί ίιορα(6ΐαΓ & 1α& 5βαίβ;αί(&1β Ιιίο πΐθα8 
Γβοβ88α8. Τα βαίαι Θ8 οοοαΙΙΟΓααι οο^πΚογ, θΙ οογ- 
άίαο) βχ&αιΙα&ΙοΓ, 6ΐ Ια β Ιοας^Ιαςαο βο^ηονίδΐί οο- 
β[ϋΑΐίοηθ8 αΐ6&8, ςαοά ρΓορΙβΓ 16 βΐ (υί &αΐ0Γ6ηι 
8α86βρί Ιι&ηο ρβΓβ^Γίη&ΙίοηθΟ) : βΐ ββοβ πιβ δαίκίαοο 
&5 ϋβ οπιηί1)α8, ςαθβ &(1 νίοίαιη ρβΓίίαβαΙ, ηβ 8ί Αά 
&1ίςαίά ΙιοΓααι, ΐΑοςα&ηι&ά δοοραΐαοι ίαιρβ^^βΓΟ, ίη 
ιηβ(]ίοηι&Η6αΓ&Γααιιηϋαά2ΐααΓααι 8α1>6&αι η&αίΓα- ^ροντίίων υποστώ τον ναυάγιον. £ιχι ρών ονν βΰτύ 

βίαπι. ΑΙςαβ 810 ςϋίοΐβαι βηβπ) ΕΟΟβρβΓϋηΙ β]υ8 ρΓθ- ^ „7ος τα τϋίς βυχίΐς, χαΐ τρΊς τω Δισποτιχ^ σι»{αί» 
^.- . ^» «.,«. π^^,,ίηίηη «ίο,η/. νίηηηη ηη.,η•ί«βΡ* Α* ^^^ ^^^^^ ^Μσψραγίσας χαι ταύτην θ8^ «βρβδώ^, 068 : β( οαιη Οοπιίαίοο δί^αο νίοαιη ιηαοϋ886ΐ, οΙ 
βυπι Οβο οοιηπΐ6η(1&88βΙ, 86 οΐ&ηουΐαηι ρΓοπρίΙ &(1 
8θθθ88αηι. 

XIV. Μ&η6 6Γ§;ο οηηι άβ ηιοΓβ νβηίβδβηΐ νίοΑηί 
αά Ιβηιρίαηι Οοηιίηίοαηι, υΐϋβηβάίοΐίοηοπι Ρ88ΐοη8 
&88βςυβΓθη(υΓ, οαηιςϋθ 6οαι ί1>ί ηοη ίηνβηί88βη(, 
ί11θ8 ίηγ&8ίΐ οοηία8ίο, ιηοβΓΟΓςαβθίΑηίηίβΒ^ηΙαάυ. 
Ευπι ί^ίΙαΓ (ϋΙί^βηΙβΓ ςα»Γαη(, ηοη ρ&Γν&αι (θγγ» 
ρ&Γίβηι ο1)θαη(β8. δβά ΓθνβΓβί ναουίβ ηΐΑαί1)α8, οαηι 
0Αΐί(1ί8 ΐΑΟΓγωίβ αοοβάααΐ «(1 βρίδοορυαι, βΐ αραά 
βαιη άβϋβαΐ, 8β β88θ ρην&ίοΗ βυο ρ&8(0Γ6. ΙΙΙβ &α- 
(βιη 8&υοί&Ια8ρ&π5α8ΐθϋ88β^ΓίΙαάίαί8, βαπιςαοςαβ 
ςαβΒΠΐ 8ίπιί1ί(βΓ. Ρθ8(ΐ]αΑαι νβΓΟ β( ίρ86 οο^ηονίΐ 8β 
6Α ίΑΟβΓβ, ςαο βΓΑΟί ίααΙίΙίΑ (ΙαΙο βαίαι ρρορΙβΓ 
ςαίβ(ί8 Αο 8ΐ1βα1ϋ ουρίάίΐΑΐβαι ΐΑΐβ^Αΐ Α^ΓΑοιίαβ), ιξόι^ω τινΙ λαθραία χλήττβι τήν ύποχώρνσιν. 

ΙΑ'. *£ωθΓ> ούν τους τ^ς χώρι«ς τό χυριβΛ^ν, ως 
16ος, χαταλαβόντας, ώστί τ^ς παρά τον ποιρένος 
•υλογίας άξιωθ^ναι, χαι τούτον έν αύτ^ϋ ρι« Γέρον- 
τας, σύ^χυσις (Γχβ, χαΐ λύπη, χαι άΟυ^ία* Ιρβυνο 
τοίνυν του ανδρός άχριβί] ποιησάριινοι, [ΐέρος η 
γ^ς ονχ ό).ίγον χατά ζηττοσιν έχ(ίνου πιριιλΟόντις 
χαι χιναϊς χιρσίν ύποστρβψαντις, ηροσίρχσντΛΐ 
ριβτά θ(ρ(Αών ^αχρύων τω τίίς έπισχοπΙ^ς προιστώτι 
χαΐ τήν του ΐ(^ίου ποιαένος στιρησιν προς αυτόν 
αποσύρονται. Ό Λ τοις ίσοις τίς άθυ^ίας χαΐ αυτός 
τρωθ(}ς Ι^έλισιν, Ζσην αύτοϋ ποκΐται χαΐ ζι^ηοοΊν. 
ΈπιΙ 1^1 χαι ούτος άνι^νυτα ίγνω πονών (έχρνπτβτο (αηο, 8αί οΐβή ΑΟΟβρίΑ ρΑΓίβ ΑϋςαΑ, Ουπί ν6θί88β( ^ ^άρ ασφαλώς (πιθυ/^ία του τ^ς ησυχίας χόλου ό 
-.^ •.:«...«« •««:»«..«.« >•..:^^.^ :ιι^..«.^ ..Μ;»%,τ^α «.η*:. •.« • ν . - »_» -..•_• % « - Αά νίοαιη, ρππιαηι ςυίάβαι ίΙΙοΓααι ααίαιοβ δΑΐΪ8 
οοαβοΐΑΐυΓ, ςαί 8β§;Γβ ίβΓβ^ΑαΙ ρΑ8ΐθΓί8 Αΐ>8θαΙίΑΐη. 
Οβίηάβ ουπ) β08 β1β§;ί88β1, ςαί βΓΑηΙνίΓίαΙβίηβί^ηίο- 
Γβ8 : βΐ Αΐίθ8ςαίάβαι ρΓβδύ^ΙβΓΟδ, Αΐίθ8 ΑαΙβηι άίΑΟΟ- 

η08 00η8ΐίΙαί886ΐ, βΐ &1ίθ8 00θρΐΑ886ΐ ία Αϋθ8 8Α0ΓΟ8 

β[ΓΑάυ8 : β1ίί8 νβίαΐί ςαΑΐηάΑΐη ΐΓΑ(ϋάί886ΐ Γβ^αΐΑοι, 
βΙΓοΓπίΑαι §;1οπβο&ϋοαί8, ςαη βΐία Εοο1β8ίΑ, βίβίδ 

ρΓβΟ&Ιϋ8 688β( νίΐΑΟ} ρΑΟΑίΑΟΙ βΐ ΑΠ1θ1β8ΐίΑΐί1>6ΓΑα}, 

νβοβάίΐ. Οαββςαίάβιη ηβο άίνίηααιςαίάβιηίΑΐαβΓαηΙ 
Α5ΓΑηιίααι. δβά ίρ8β ςαοςαβ, οααι ίο βο,ία ςαο Ια- 
ΐ6ΐ>Αΐ, Ιοοο Ι)8Β0 ρβΓ δρίτϋαπι οο^ονί886(, α1> ίΐΐίαβ 
τίοΙ οαΗδ Αοίηιυπι ΙίύβΓΑτίΙ. Ναοί 6!8ί ΙΤΑΐιβΙ>Α(αΓ Άβρά|χιος), ριι'ρος τού ύπ' αυτόν χλωρού τηνιχαΰτα 
παραλαβών χαλ <ΐς τ;6ν χώ^ιχην γινό/Α<νος, πρώτα 
μίν ίχανώς παραριυθ(Γται τάς έχβίνων ψυχάς ό^ν- 
νηρως άγαν έχουσας τ^ του ποιαένος άπο^ιοριία, 
Ιπ(ΐτα τους ^ι' αρίττίν έπι^ανβστέρους άττολβζάμβ- 
νος, τους ριιν πρβσβυτιρους, τους ^ϊ ι^ιοΕχόνους χαι 
άλλους άλλοις τών ίιρών έγχαταλιξας |3αθ^ών, χαΐ 
τούτοις οίον» τίνα παραλούς χανόνα χαι τύπον τίδς 
χοΕτά τήν '£χχλησίαν δοξολογίας χαι ζωι^ν αΰτοίς 
€Ϊρηνιχήν τβ χαΐ άλυπον έπ€υξά^<νος, άπαλλάττβ- 
ται. "Δπιρ ούν ούι^ι τόν θιΐον *Αβρά^ιον έλβληΟιι, 
αλλά χαΐ αυτός έν ω χ^χρνπτο τόπ^ τά τοιβςντα 61 νίΤΑ 8• ΑΒΒΑΜΙΙ. 62 

^Οών κ«1 τών πφΐ τ«ς χώ^,ς έχΛ,ς ^ρβντί(Τ«ν Α αιηοΓθ βοΗίαάίηίβ, ουηβ («ιοθη ^6^« ΓϋΓβαβ 6Γ&1 

τ*» ψυχυν «Γολυσβς (•ι γάρ τω τ^ς ίρ,^£«ς ,Λ- νίηοΐϋβ νίηοϋϋβ ίηβοΙαΙ^ίΗΗιιβ. Πιιιϊι «γι^π αηοΗ «Η 
χιτο «ρωτ», αλλά χ«ι τβϊς πιρί του πΜρέον ^ρον- 
τίσ* ίτάλιν ίισ/χοίς τισιν όλύτοις έίέίιτβ), τήν ψυ- χτ&ν τοίννν έπΙ τούτοις ^ιοΕναπαυσας, Θιώ τι τα 
•ιχότα •ύχ«ριστήσας, ιΐς το ιταλαίό* ιχιινο χσΐ 
ΐταλιν (ΐτβΕνϋσιν οΙχητηριον Ιχόμχνά τι αυτοΰ βίχί- 
σχον Ιτιρον έττοιχο^ο/χιζσας χαΐ η^ν ίΐσο^ον άττο^ρά- 
ξας, τ|| ηροτέρΛ ^ί^ωσι χαΐ αύθις ιαυτ^ Ιρη/Αΐ'α. 
Τένα ^^ τα έντβνθιν χαΐ οποίας αυτώ τιθ^σι ποίγί^ας 
6 τοις τοιούτοις άιΐ |9ασχα{νοι>ν εχθρός, ρ4 πα/»αλ#- 
π€ίν άξιον. Μέσαι /χ'βν ίή ννχτις 3 σαν τάς συνιδθβις 
«νχάς ποιούμενη τώ Άβραμίο» χαΐ ό τοϋ σχότους 
ιτροστβίτης προσωπιιον ^βιΐτός ύττο^ύς χαΐ αυτό τοΰτο 
^ώς ιΓναι ύποκρινά|ϋΐ•νος, ^ωνι^ν προς αυτόν ως από νίηβυΐίβ ία8θ1(ΐ1)ί1ίΙ)α8. Οαιη θγ^ο, ςυοά&ά 
1ΐ8θ6 &Ιϋοβ5&(, ςαίβίο ββββΐ &ηίιχιο, β( Οβο, αϊ ρ&Γ 

ΘΓβΙ, β^88β( ^&ΙίΛ8, ΡϋΡβαδ ΡβνβΓίίΙαΠ Λ(1 νβΐϋβ ϋ- 

1αά1ι&5ί(&6ΐϋυιχι. Εΐοαιη βί βοαϋ^α&ιη βάίββββββΐ 
άοιηυηβαΐ&αι, θ( οΙ)8ΐηιζί88β1 &άί(ϋΐη, ρήοη 86 Ιτα- 
(ϋ(8θ1ί(υ(1ίηί. Οαηαααι &υΙβπΐ8αο(ά6ίιιάβοοη8βουΙ&, 
β€ ςυοβη&ιη βί ϊβαάίΐ Ι&ςυβοβ ςυί Γβϋαβ 6]α8ΐη(κ1ί 
ίανίάβΐ ίηίιηίβιΐδ, ηοα 68( ρΓβΙβπηϋΙβηάυΐΏ. Εγ&Ι 
ςαίάβιη ηοζ πιβάία, βυιη οοα8αβ(&8 ρΓβ6β8 ίαηάβΓβΙ 
Α1)Γ&Εηίυ8: ρΓ8β863 αοΐβαι (6ΐΐ6ΐ)Γ&Γαη], βυβοβρί&ρβρ- 
80ΐι&1αιιιίαί8, βΙβαιηίρδ&ΐΏ Ιυοβιη 688β βίιηιιίαηβ, αά 
βυιη βιηίΚϋ νοοβαι, Ι&αςυ&ιη βχ ιη&^η& ιηυΚίΙαάίηβ 
(ΙίοβηΙθίη : Ββ&(υ8 68, 860βχ Α^Γ&ηιί, ν6Γ6 68 1)6&!υ8 ; 
6( ηβιηο ίη Γ6ΐ)υ8 άίνίαί8 ίυίΐ (αιώ ρ6Γί66(α8, βίβιιΐ πλιίθους ί«θ•ν ίιγία πολλού • Μαχαριος •?, γέρον β Ια. Ι1ΐ6 &υΐ6ΐη Οϋΐη Ρ6ΐη ιηΐοίιη6 ίβ;ηοΓβΓθΙ, 86(1 βϋΐη 

•Αβράμιι, λέγονσαν, όντως ραχαριος •ί. χαΐ ού^ύς ϋίαιη β886 0θ8;ηο806ΓβΙ, ςιιί άβοβρίί ρριιηυιιι Ιιοιηί. 

βύτω τα $ιΐΛ τΛιιος τ/ένιτο χατά σέ. Ό ϋ τό πρά• 

7ί*« ριή άγνο^σας, άλλα τούτον έχιΐνον ιΓναι ύπο- 

νοήσας, τόν χαΐ πρώην Ισο9(2ας υποβολή τόν άνθρω- 

πβν άπατ^σαντα χαΐ τό ^ως τοΰτο παίιν οίονιέ τι 

^ιλιαρ βιναι χινο^οξέας ύπολαβών • Πι^έριωσο, Ιλι- 

7•ν • ίπιτΐ5χ4^ 0*01 Χριστός ό θ€Ος, πονιορι • ά^ίσταίπ 

θάττον απ* ψοΰ, ύποχώρβι μο% \ ούίιν γάρ αν ίτΐ- 

ρον ψαυτόν ΐγωγε οιηθι<ΐ}ν, ότι /χή ^/ί^'^ χαΐ σποίβν. 

Ταύτα ιΙπ$, χα'ι (ΐς χαπνόν <ΰθύς ^ ^αντασέα τοΟ 

^ωτός ^κλύθις, χαΐ τό ^ράμα ηλέχθη, χαΐ ή σχυνή 

τό προσωπιΖον άττέρριψιν. Ούτω τοι^αροΰν αίσχυν- η6ΐη, 61 8υ§;^βΓ6ηάο, ςαοά ίυ(υΓυ86886! 06θδίιηίΗ8, 
6( 86ίΓθΙ Ιιαηβ 11661X1 6886 Υ6ΐυ(ί ςυαιηά&ιιι 680&η] 
γ&η» ^ΙοήβΒ : 6οη[ΐρβ866Γ6| άίχΐΐ : 16 ίη6Γ6ρ&( 
(Ι1ιή8(α8 06α8, ο ιχι&1ίβπα6. Α ιη6 οίΐο Γ606ά6 : &1>- 
8ίΙ 60101, α( 036 αΐίςαίά ιϋίαά 6886 ραΐ6αι ηίβί 16Γ- 
Γ&ηι 6( οίη6Γ6ηι . Ηρβ6(ϋζί(^6( ίη ίυιηυιη βΙ&ΙίιηίυίΙ 
(ϋ88θ1ιιΙ& ρ1ι&η(&δί&1αιιιίιιί8, 6ΐ [η&ηίΓ68(ιΐ8 Γαί( &ο1α8 
8ίΕηυ1&(α8 6( 866021 &1>]66ί( ρ6Γ8οα&ιιι. 8ϋ 6Γβ;ο ρα- 
(1θΓ6 &£Γ60(υ8, 6υιη 6οη(Γ&η& Γ&(ίοη6 &§;^Γ6άϋϋΓ : 
8ίοαΙ ί11ί6 ρ6Γ &άυΙ&1ίοα6ΐη, ίΙ& Ιιίο ρ6Γ ϋιηοΓ6ΐη 

611ΐη 001121118 8υρρ1&ιι(&Γ6. θιΐς, ι^ιά των εναντίων προσβάλλβί, ώστηρ ΙχιΓ #ιά χολαχιίας, ούτως ινταΰθα ^ιά ^έους ύποσχβλίσαι 
πιιρώ/χινος. 

1Ε\ Ού πολύ γαρ τό «ν μίσω χαΐ έράται νύχτωρ Ο XV. Νοη ΠΙ ΙΐΚαίΧΙ 6111111 ίΐΐ(6Γ6688ί((6ΙΙΐρθΠ8, 6ΐΓυΓ- αύτώ πάλιν άξίνην χατιχων τ^Ι ίιξιά χαΐ μίσην ρι«ν 
Ιοιχώς τήν τί$ς στέγης ^οχόν ^ιατέρινιιν, συσσιίων 
Λ ^ιινώς χαΐ χλονών τόν Οίχίσχον, πλήθη τι χατά 
τοΟ *Αβρα^{ου ριτά σπον^;βς οίονιι συγχαλών χαι 
όλως θορύβων τόν άν^ρα χαι έχταράττων. *0 9ϊ 
χάνταύθα πάλιν ό αυτός ην, ούχ άγνοών τόν πολι- 
μιον • ά/χέλιι χαι προς τήν οή^ιν ού^ιν ^ιαταραχθιές * 
α Πάντα τα ίθνη Ιχύχλωσάν |μ, ν ηρίρια χαθ* εαυτόν 
ύπι^ώνιί, « χαΐ τω όνό/ΑΟΤΐ Κυρίου η/χυνά^ιην αυ- 
τούς. » Τοιαύταις χατ* εχθρού ιπω^αίς ό Άβρά/χιος, 
τοιούτοις όπλοις Ιχέχρητο. ΎΙ όύν Ιχιϊνος ; Έπι- 
στρατιύιι χαΐ αύθις αύτω ριιτά ταύτα, σγοίρώ πάνυ 
πυρϊ χατοπΓΐ/χπρφ» ^οχών τό ψιάθιον * χα'ι ος ού^εν 
προς τήν ψ\ό•γα παθών ιχιίνην, άταράχω ψυ;τής 8118 &1) 60 ηοοία 06Γηί(αΓ ιη&ηυ (ρη6η3 866υηιη : 6( 

Υίά6ΐ>&(ΐΙΤ ςυί(]6Εη ΐη6(1ί&111 ΐ60(ί (Γ&]36ΐη άί8860&Γ6, 

^&νί(6Γ &ηΐ6Εη οοιιοαΐ6Γ6 6( ΙΙ10Υ6Γ6 (Ιοπιιιηουΐ&ιη, 
6ΐ ιηιι11ϋυάίιΐ6ΐη ίη Αΐ>Γ&Εηίυηι ςα&8ί πιας^ηο ςυοά&αι 
8!υάίο 6οηγοοαΓ6, 6ί &ά 8υηιηι&ηι βυπι ^Ανίΐ6Γρ6Γ• 
(υΓΐ>&Γ6. 1116 2ΐυ(6ΐη Ιιίο ςυο(]α6 ταρβαδ ίάβαι 6Γ&(, 
1ΐ08(6Π] π]ίοίιη6 ί(^ηοΓ2ΐη8. νΐ8ίοη6 ίΐ2ΐςυ6 ηίΗίΙ (6ΓτίΙυ8 : 
α 0αιη68 £^6η(68 ηιβ οίΓουαΐ(]6ά6ΓαηΙ, »86η8ίοι αραά 
86(]ί66ΐ)&1, « 6( ίη ηο[ηίη6 Οοαιίηί υ1(υ8 8αηι 6θ8 ^*. » 
Τ9ΐίΙ>ϋ3 &(1ν6Γ8υ8 ίηίηιΐουηι 0&Γηιίηί1>ιΐ8 ΑΐίΓαπιίυβ, 
(&1ί1)υ8 &Γηιί8 68( ιΐ8υ8. Οαίά ί1ΐ6 6γ^ο ? Ιη 6αηι ταΓ- 
808 1>6ΐ1ϋπι ^ΓίΙ ρο8ΐ6&, πίςϋί ν6ΐιβπΐ6η(ί ίβ:η6 νί- 
(]6Γ6ΐατ οοαι1>υΓ6Γ6 8ΐθΓ6&πι. Πΐ6 &υΐ6πι ηίΐιίΐ &£Γ6ο(υ8 
68 γί8ίοη6, ίη(6ΓΓί!ο Υϋΐΐυ βααι ίην&5ί(, άί66η8 : έπίβαινιν αυτής χαταστή/χατι • «< Έπ'ι άσπέι^α, λέ- [) ά δϋρ6Γ &8ρί(ΐ6αΐ 6( 1)&8ί1ί6υοΐ ίη^Γ6(]ί6Γί8, 6( οοη- γων, χα'ι βασιλίσχον Ιπιβήσ^ χοιΐ χαταπατήσιις 
λέοντα χαΐ #ράχοντα. • Είτα χοτταλαριβάνΐ! λοιπόν ή 
τής τροπής προθισ/χία χαΐ ό μϊν ΰίωρ ριόνον έαυτω 
παρατίθιται * /χιταβαλών ^Ί ιις νιανίσχον ό πονηρός, 
τ^ χαρί ψαύιι τού ποτηριού, άνατρέψαι τούτο πιι- 
ρώ|Χΐνος. 'Δβρά|!Αΐος ^Ί ό θιΐος /χή^ιν ύπο^ιιλιάσας 
/χιτά χαταστάσιως υγιούς τό ύ^ωρ προσέιτο * χαΐ 
όρά μοί τού πονηρού τήν άναέι^ιιαν χαΐ όπως πολλά- 
χις άποχρουσθιΐς ού^ί ούτως ά^έστατο * άλλ' ιίς ινα 
των ύπηριτου/ιένων τώ άγέω χαΐ στολή χαΐ μορψ^ 
εαυτόν ^ιαρκέψας, λυχνίαν τι παριτέθιι * Ιπιιτα χαι 6υ1ο&1>ί8 ΐ6οη6αι 6( άΓ&οοη6ηι ". » 06ίη€ΐ6 Υ6ηϋ 
(6ηιρα8 οοηΐ6(ΐ6ηάι : 6( ί1ΐ6 ςαίά6αι βοίαιη 8ί5ί αςιι&αι 
&ρροηίΙ : ιη&Ιίβ^ουβ&υίβιη αιυΙ&Ιαβίη &άοΐ6806η(6αι, 
ηι&ηυ Ιαηβ^Ι ροοαίαηι, ίΠαά οοη2ΐη8 6Υ6γ16Γ6. 01- 
γίηυβ &α€6ηι. Α5Γ&ηιίυ8 ηίΐιίΐ ρ6Γΐ6Γη(α8, οοηβίβηΐί 
γυΚη &ςιι&ηι &006ρί(.νΐ(ΐ6 &υΐ6αι ηιΙΙιί ηιιιΐΐ^ηΐ ίαι- 
ρυ(ΐ6ηϋ&οι. 86βρ6Γ6ριιΐ8ΐΐ8,η6 8ίοςαίά6ΠΐΓ6θ6ά6ΐ>&1, 
86ά ΓυΓ8ΐΐ8 ίπ πηοπι 6χϋ8,(|υί ΒοηοΙο ηι ίηί8ΐτ&1)&η(, 
Υ68ΐ6 6( ίθΓΠΐ& 86ίρ8υαι πιυ(&η8, ουπι 8&ηο(υ8 Ιαηο 
οοηΐ6(]6Γ6ΐ, 1υο6Γη&ιη 6ί &ρροη6ΐ>&(. 06ΐη(ΐ6 6ϋΑαι 
γίά6ΐ>&(ιΐΓ Ιαΐΐβ ο&η6Γ6 : « Β6αϋ ίπιηι&ουΐ&ϋ ίη γί&, '« Ρ8&1. οχγυ, ίΟ. <^ Ρβαΐ. χε, 13* 63 ΜΕΝδΙδ ΜΑΕΤΙϋδ « 

ςαί &ιιι1)αΐ8ηΙ ίη Ιβ^β άοιηίαί *•. » Ηΐο ααΐβιη, νβρβ Α (?ί«ν τ« το*«?τ« έίόχ« • « Μαχά/)ίθ£ ^} ^Ψ^ • 

1)β&(α8, βΓ&ΙρΙ&αβ βυΓάαβ, υίςυί ΛϋΓββ αάΐιββ ο1>- 

βίΓΟβΓβΙ, άοηββ βυηαρδΗ ίΐΐϋά ιηοάίουιιι οί5ί. ΡοβΙ 

ΙΐΕηο ααΐβιη ραΓναιη οοΓροριβ οαΓαϋοαβιη^ οΓοοίδ δί- 

(^ο ηιαηίΐύβ : δι 1)β2ΐΙθ5, ΐηςαϊΐ, ηοβίί βοβ, ςυί άί- 

Ιί^ϋηΙ Οοιηίαιιπι, ουΓ αοη 0698&3 &83ί(1αβ βίβ βχΐιί- 

1>6Γθ ιηοΐ68(ίαιη?Ι11β&υΙβιηΓ68ροθ(1βιΐ3, νβΐίηνίΐαβ 

βυαηι βοηβΙβΙυΓ ΐΏ&Ιϋι&ιη^ 6( (ΙίβίΙ : Οαοαίαιη βοβ 

1>οαααα βτβτοβτβ νίάβο^ ηβο ροδβααι ρ&ϋ ί(1 νίάβΓβ. 

Ηφ6 οιιιη <ϋχΐ88β€, 8(&11ιη &1>ηΙ. ό<ίώ, 04 πορίυάμννοι «ν νό^Αω Κυρέον. » Και β μ» 
ριος όντως έ/ιίνος κω^ός 5ν προς ταντα ^ύβ» τί 
ώτα, ίως τϋς |3ρ«χ•ί«ς ΐκίίνης μβηΟ^νψ• τρο^Η 
Μίτα ί* τήν |χιχράν ταύτΐίν τον σώματος Οιρβη» 
τω του στανροϋ σημ,ύω γραξάιυηος * Ει μαχ«ρί•βζ 
οΐι^ας, ^υσ», τους οιτ/απώ^ηας τον Κύρλον, τέ σ4χοη 
παρέχων ού π«ύτ|ϊ τούτοις οχλήσιις «€ΐ «βκ^ *Ρ•7."•• 
τα ; Κάχ€?νος ύπολαδών τήν ιαντοΰ χαχέβν χβΐ «χμ 
ό^ολογιΐ χ«έ ^ησιν. 'Ότιπ€ρ αυτούς βρώ τβ ά/••• 
^ιόντας, χαΐ ορών ουκ κ»ίχομ»ι, Τ«ντ« ΐΙιτών, .•ύΙ»ς 

ωχιτο. 

Ις-'. Ούτω Λ πέ^Απτη ριιταξύ ίι«λ^«ν ί^ιβρα χβ 
προσβάλλιι πα^ιν ό χαλιπός ούτος τώ αγίψ πο^έρις 
^ιτά του πονυροϋ πβρΊ αυτόν στίβους χαΐ τ^ς 9ν^ XVI. Νοαάϋΐη &αΐ6ΐη ςαίαςυβ (ϋ68 ϊηΙβΓοββββΓ&ηΙ, 
ουιη άβηυο βυιη &β;^6άίΙαΓ Ιιίο 8»να8 Ιιοδίίβ οαιη 
ιπΕίί^ηδ,ςϋβΒβΓαίοίροα ίρ8ϋΐη, οβΙβΓΥβ, βΐ οοαβαβ- 

118 ίιαί8 πίΕοΙιίιιίδ βΐ ίηιρΟΓίϋηίΙαΙθ. νίάβί)αηΙαΓ &α- β ^^^^^ «κβένης ιηοχοηϋς καΐ σκαώτιοτος • Ι^όχβυν ?ι 
Ιβιχι ίααί1)α8 άοιηυηοαί&ιη οιηηί βχ ρ&Γΐβ οοιηρΓβ- 
Ιιβαάίββθ, βΙ ΙοΙίδ ιη&αίΙ>α8 θ&ιη (γ&Ηθγθ, β( 86 ίανί- 
οβιη &άΙΐ0Γ(&Γί, αΙ ββΓί8θΐ6(ία ιηυΚίΙαάίηβ: νίάβΐβ, 
(ϋοβηΐθβ, ιιΐ βαιη άβ ρΓορίαςαο ρΓθ3ίοί&ιηα8 ρΓββοί- 
ρίΐίο. ΙΙΙθ ααίθΐη (Ο ίηίβηίΐυιη &ηίοααιιι, Ο ςβοθΓΟ- 
801X1 βρίηΐϋΐη) 06 816 ςαϊάθΐη ρθΓΐίιηαίΙ ίηιροΓίαηιιιιι 
ίανβαίαιη : 9βά ά\οβ]>^ί : « (ϊίΓουιιιάβιΙβΓϋαΙ ιηβ, δί- 
βαΐ &Ρ68 ί&ναιη : βΐ βχ&Γ8θΓϋθ( 8ΪουΙ ί^ηίδ ία δρΐηίδ : 
βΐ ία ηοαιίαβ Οοιαίοί αΐΐαβ βυαι β08 *'. » Ηββο ίΐΐβ 
ςυίάβιη &ρϋ(1 ββ (ϋ66ΐ)&1. Ιΐϋ &υΐ6αι οααι αι&^ηοίιι- 
^&11 βυαΐ ΙίαιΟΓβ, Ιαηςα&ιη β^Γββ^ϋ &1ίου3υ8 ίηιρ6Γ&• 
(0Π8, ηβ αιΐαβδ ςυίάβαι δοΐ&δ δαδΗαβυΙββ. Αίςαβ λίβ 
ςυίάβιη 8&6Γ08&06ΐα8 Α5Γ&αιίϋ8, ςυί αά βρΐπί&Ιίδ 
ρΐιίίοδορίιίβθ Ι&αΙ&ιη &86βα(1βΓ«ι1 &11ϋυ(ϋαβιη. XVII. ΡοΓΓΟ αυΐΐίΐη ία ίίδ, ςυ» άβ ίΐΐο ο&ΤΓ&ηΙυΓ, 
Ιιββο ςυοςυβ αάάβρβ οροΓΐβ(, ςυ<Β, ςαοά αΚίαβΙ αά 
&(1αιίΓ&(ίοα6αι, αα11ίοβ(ίυηΙ βχ ρποΓίΙ)α8, ςαοά δοί- 
ΙίοβΙ ηοα δοΐααι ΙηΙααΐΓ&άίυιη ββαιρβΓ β ναΚα βωϋ• 
(θΓβΙ, 6(81 ηοα 68861 Γθ1)αδ1ο 6θΓροΓ6| ίιπο & ιηα^α& 
&58(ία6α(ί& νίά6ΐ*6(αΓ οοαβυαιρίαδ, 6ΐ 1ί(|υ6ίαοΙϋ8 : 
86(1 6(ί&α), ςαοά (6πιροΓ6 αΐΐίαιββ αιΙβ^Γ&ϋοηίβ 6ΐ γ6- 
Βοΐυΐίοαίδ 18 Γα1>0Γ, ςα6αι ΙιαύυΚ ίη 3ατ6θΙυ(6, 8υ&ηι 
ηοα ί((αοΓ&Γ6( ο&(ατ&ηα, οιιηι αάΐιαο ¥ί^6Τ6(, 6( Πο- 
ηάαβ ία ^6013 ία3ίά6Γ6( : βΐιιαοά ββΐ Ιιΐβ 1οη^6 ρα1• 
6ΐΐΓίυ8, ρααηί, ςυί1)ϋ3 6γ&( ίη(1α(α8, (οΙο ϋΙο (βαι- 
ροΓ6, ςυο 86 6Χ6Γ0ϋί( (ία 6χβΓοΙ(&ϋοα6 &ϋ(6αι νίχίΐ 
ΑΙ>Γ&αιία8 ςυίηςυ2ΐ^ίη(& &οαθ8) αοο 06886Γαη( ρΓ0• 
Ιίχί(&(ί (6ηιροη8, αβο 6£ΒΙϋΧ6Γυα1, ββά ρ6Γρ6ΐυο ίΐο- 
ήάί αο Γ606θ(68 Ι6β;65αα( δοαοΐί οοΓρυβ. Ναηο &υ- 
1601 (6ηιρα8 68( ΐΓ&α36ϋα(ϋ αά αάαιίΓ&ϋίΙβαι ί11&ηι 
η&ΓΓ&(ίοα6ηι, ςα» 6]α3 6Χ Οβο ζβΐί, 6( &ροδ(οϋοο- 
Γαοι τί806Γϋαι, 6ΐ1)οη8Β&£Γβο(ίοαί3 63( αι&χίηιβ ίοδί- 
ςαβ. Μ &α(6αι ρπαοίρίο ςυΐ(ΐ6πι 1π8ϋ(ί2ΐ 6ΐ άο1θΓ6 
&ίβοί6(&υ(ϋ(θΓ68 : ρο3(Γ6ηιο&υ(6αι ηιυ1(&νο1αρ(&ΐ6, 
6Ι Ααίιηί ΐΓ&οςαϋ1ί(α(6 ααίαι&β ίαιρΐ65ί( : 6ΐ ρ6Γ8α&• 
ά65ίΙ 06 (ΐ68ρ6Γ6η1 1ιοιιιίη68^ 6(ίααΐ3ί αά 8οοιιη&ηι 
ά6(]αο(ί Γθ6ηαΙ ία)ρΓθ1)ί(&ΐ6οι. ΙΙα Αα(6ηι 1ι&1)6ΐ : 

XVIII. ΜθΓΐαα8 68( Α5Γ&ηιίί 86θοα€ΐυιιι 6&Γαβηι 
ίΓ&ΙβΓ : οιΟΓίοοβ 68! &υ(6α3, ααίο& Γ6ΐίο(& &1ίΑ. Ε& 

*• Ρβ&Ι. οχτιη, 4. *• ΡίΛΐ. βχχνιι^ 42. σχοινέος πάντοββν τον οΙχίσχον ^καλθ(βόντ(ς, ιλχο 

τι αυτόν δλαις χίοσί καΐ άλλήλοές «τβχβΙβύιΛι 

καθαπιρ ιν πλιδβιι ^ιλιί γίνίσΟαι • 'ΟράτΛ, ^Λγη- 

τις, κατά τοϋ παρακ(ΐ|χένου κρηρον ρί^ωμηβ τ4» 

*Αβράριον. Ό ί'• (ω ψυχίς άπτοήτβν Ι ώ γβηΛί»» 

^ρφνή|χατος ! ) ουίί προς ούτω σχβκοτβτΓυν ιπένοιο 

άίίίιι καΐ καταπβπλίϊχτο, αλλ* • ι 'ΕχνχλΜσβ» ρχ 

«σιΐ ρΛισσαι κΐϊρίον, » ιδριρια ύπέψαλλι, « χ» 

Ιξιχαύθησαν ως πυρ (ν άκ«ν$αις, κοεί τμ ονόρατι 

Κυρέου ΐίμννάιηην αυτούς, » Ταύτα ό /α'ιυ χ«6* ιη- 

τόν ύπι^ώνιι * οί ίϊ μ.ίτ«. πολλού τον ^έονς ίλβύ- 

νοντο, καθάπιρ τινός στρατηγού γνηβαίου^ ρ«ΐΊ 

ψιλή ν απ(ίλήν ύποριέναντβς. Ούτως μϊν ούν ό 1ιρ«ς 

ούτος Άβρα/χιος καΐ προς τοσούτον ύψος τίς «ν»- 

ρ ρατικίϋς άνέπτί} ^ιλο σοφίας. 

ΙΖ'. Κάχεϊνα ^ϊ χρή τοις πβρι αύτόΰ λοιιτάν έπι 
σΐ3|χήνασθαι ^ι^γήριασιν, ού<^ινός ιις θοιύριατος λόγβν 
των προλαβόντων λιιπόαινα, ώς ου μόνον άχτίνβ 
πέμποι άιι ^αι^ράν από του προσώπου, χαέτοι ρ« 
βρρωμένως 2χων τοϋ σώματος, άλλ\ ύπό τ^ς άρα 
έγκρατιίας τακιρώς τ( και ταλαιπώρως, &λλ* όη 
καν τω καιρώ της έσχατης ^x^ημίο^ς και άνα^.ύσιως 
τό τοιούτον ιρύθημα την οίκείαν ουκ ηγνόησί γύση^ 
αλλ* άκμαΐον Ιτι και άνθηρόν ταις παρειαις έπβχά• 
9ητο * χαΐ τό (^ή τούτων πολλώ χαρκ'στερον, οτι χαί β 
πιριβι^ητο ράκη παρ* όλον αύτώ τόν άσχιοτιχόν 
ικιϊνον ύπηριτησαντα |3ίον (ίτος ίϊ πιντι^χοστόν ό 
Αβραμίος ησχητο) ουκ ιΓζι τω τού χρόνου μηχ£ΐ 
και ^ιιρρύη, άλλ' έν ΐσιρ ^ιά παντός ην άκμ^ χοιΐ νβό• 
τντι, τό σώμα τώ άγέω πίρικαλύπτοντα. Καιρός ^ι 
λοιπόν ιπΐ τό μέγα και θαυμαστόν ικβΐνο μβτα^^ναι 
διήγημα, και ό τού κατά θιόν ζήλου, χάί των απο- 
στολικών αυτού σπλάγχνων, και τ•ής φιλοστοργίας 
έπΙ τό ιπισημότατον ■ τούτο ^ι χαΐ μόνον λι;(θβν 
κατη^είας μεν άμα και πάθους πράτίρον τάς φιλ- 
άνθρωπους πληρώσιι ψυχάς, ή(^ονης ^ι πάλιν από 
τού τέλους και ιύθυμίας, καΐ πιίσιι μη άτογινώ• 
σκβιν εαυτών καν ιΐς Ισχατον κακίας κατινιχΟώσιν. 
"Εχιι Λ ούτως • 

ΙΗ'. Έτιλιύτησεν άι^ιλ^ός κατά σάρϊίΛ τω *Αδρα• 
μ(ω * έτιλιύτησι ίϊ ιπι θυγατρλ καΐ η παις κομι^^ν Ο «$ νίΤΑ 8. ΑΒΗΑΜΙΙ 66 ' *»£« και όρψΜίΐι ττανταττασ* χβίταλΛίί^ο • ηίη -/άρ Α νβΓΟ βΓΛΐ ρΐ&ηβ ίηΓααβ, β1 &ιηΙ>ο(»υ9 ρορβηΐίΐϊαβ 9ν χαΐ ή μι^ττ»ρ προτ(θνηχυι«. Λα&όνης τοιγαοοιτν 
οί προσ«χονης αυτήν, ίβ^ο^ον άρτι γιτ^νυιαν ίτος, 
ά^ουσι παρά τον προς πατρός θιΐον^ τόν Οιΐον όντως 
Άβρα/»ιον. Ό ^1 χαΐ τήν του ά^ιλ^οΰ (ηριέαν ττα• 
ρ«/ιυθόύ|χινος, χαι τήν πα2^α τής πολλές έχιέννς 
νιότητος χαΐ ορ^ανίας χατιλιήσ-ας, ύπο<^ι;ζβται χ^ίρ" 
9ΐν νίΓτέαις αυτήν, άπονέριι τι αΰτ^ τόν ίξω του 
χιλλέου οίχίσχον, χαΐ ^ν τό λοιπόν έπ' αυτήν υπό 
6υρέ^ι προχύτΓτβιΐν, Γραίας τβ αυτήν τάς ίιράς ίχ- 
9ταιι^ιυ«ν, ό^όν τβ αυτ^ τήν άρέστην ύποι^ιιχνύων, 
έπιρρωννύων τι προς τους πνιυ^Αατιχους κγώνας χαϊ 
ύπαλβέ^ων * χαι όλως χαθαπιρ τις άιτός ^ίν, άνι;^ων 
τώ πτβρώ τόν ν(όττιον, σνν€πιχου^έ(ων τι, χαΐ ^ια- 
βαστάζων, χαλ τΐ|ϋΐνων συν αύτ;^ τόν άι'ρα, χαι ούτως ογ1)&; ιη&ΙβΓ βηίιη ί&ιιι &η!β 6γ&( ιχΐ0Γΐα&. ΙΙΙ&οα 
βτ^ο &βοίρίβηΐ68, (|αί αά ίρβαιη &ΙΙίηβ5Εα(, ^αΕη 8β• 
ρϋαιαιη βαπαιη &β;βη(βαΐ(1υ6υηΙ&(1 ρ&ίΓυυηι,ιιβιηρβ 
&(1 άίνίααπι Α5Γ&ιχιίαυι. Ουί β( Γγ&(τϊ8 ]2ΐο(υΓ&ιχι 
οοαβοΐαηβ, β( ιηίββΜαβ ρυβΠββ ΙβηβΓβθ βΒίαΙίβ 6( ογ- 
1)ί(&(ί9, βυρίαΐβ β&αι αοοίρίΐ ιη&αί1)α9 : β( βί &1(η- 
ύϋΚάοιηυαβυΙ&ιη, ςαιβ βΓ&( 6χΙγ& ββΐΐ&ιη : β&ιηςαθ 

άβ ΟββΙθΓΟ ρΓ08ρίβίβ58( βΧ ίβα68(Γ&, 6ΐ ΘΑΐη 8&0Γ&8 

άοοβ5&1 1ί((βΓ&8, ορϋαιαιηςαθ νί&ιη βί ίαάίο&^&ί, 
066 ηοη 6θηβηη8ΐ5&(β(βΧ6ί(α5Εΐ&(1 οβΓί&ιηίηβ βρί- 
ηΐυ&ΐία : αβ ία 8ϋαιαι&, ρυβϋββ βΓ&Ι νβίαϋ ςααίάαιη 
αςαίΐΑ, ςυθβ ρυΠαιη &1ί8 8υ8(ίοβ(, ιϋΐβν&ΐςαβ, β( 
ροΓί&Ι, β( οϋΐη θο 86ία(1ίΙ &6γθπ3, βίοςαβ βαοα άο- 
6βΙ>&( νοΙαΓβ &(1 νίΓίαΙίβ &1(ί1α€ΐία6ΐη. Ι11& &ύΐ6ΐιι, προς τό τής άριτής ύψος ^ι^άσχων αυτήν ΐπτασθαι. ο βΐ8ί βδββίφΙ&Ιβ,ΙβηβΓ&,θΙ ίαΐΐη&ΙυΓ&, &(1 Ιΐ8β6 Ι&ΐηβη 
*Η 9ϊ χα'ι σψό^ρΛ Ιτι νβα χαι ούτως άωρος ούσα, ΪΟΟΓβΐΙΙβηΙϋΕη &66ίρί6ΐ)&(, 6( Εη&30ΓΘΙΙΙ^(ΐυ8ΐη 1ίθ6ΐ)&( Ομως ιπι^ίι^ου προς ταΰτα χαι /χιέζονα ττολλώ τής 
ήλιχίας τήν άριτήν έπ€^(ίχνυτο, ίψ* οϊς ή^αλλιτο 
μϊν τα σπλάγχνα χαι τήν χαρ^ίοεν *Αβρά|Αΐος, χαθά• 
πιο έπιγνησέα θυγατρί πατήρ, χαί άπροσχόπως αυ- 
τήν άνϋσαι τόν ^ρόμον τής άσχήσιως ηύ;^ιτο. "Εχαι- 
ρον ι^β χαι πβίντις, ότι ιν ήλιχία τοιαύτιρ τοσαύτην 
ιΓχ( πιρί τα πν<υ|ϋΐατιχά ιύ^οχί^ησιν χαι ούτως ην πιρί 
αυτά σπου^αέα τι χαΐ φιλόπονος. 

Ιθ'. Έν τούτω έαυτήν ούσαν χαΐ ούτω θαυριαζο- 
μίνην, Ιπβιι^ή χαΐ προϊοϋσαν ίϊχί τήν ήλιχίαν χαΐ 
ΐίχοστόν ή^φ γέγονίν ίτος, άνήρ τις, μοναχός μί)β τό 
σχήαα, τήν ^Ί γ^ώμϊΐν ^6 όρο ς χαΐ μίαρος, χατά φι- 
λίας νό/ΑΟν τω /χαχαρίω φοιτών, χαΐ ο^θα)^οΐς ΐ^ών 
αυτήν άχολάστοις, άτοπον, ούχ οΓ<^α πώς, Ιρωτα χαι ρΓΟ ΐΒίβΙβ, 0δΐ6ηάβ1)8ΐ( νίΓίαΙβηι. ΡΓορΙθΓ ςυβθ (οίο 
οοΓάβ β( νί966ΓίΙ)α8 βχ8υ1(&1)&1 Α1)Γ&πιίυ8, αοη 86608, 
&1ςυ6 ρ&(βΓ ρΓορΙβΓ 8ϋ&ιη βΐί&αι : βΐ γο^&1)&Ι, υ1 

8106 θ£Γ608ίθΟβ ρ088β(60Γ80ωρ6Γβ6βΓβ 6ΧβΓ6ίΙα(ίθ- 

οί8. 1.8ΒΐΑΐ>8ΐΙαΓ&ϋΐ6ΐη οιηοίοο (&γ. ΙοβΙαΰαηίϋΓΟίηηβίΐ), 
ςαοά ία62ΐ(6(£ΐί6(&ο(ααι ναΙβΓβϋο Γ6ΐ)α8 βρίπίοαίί- 

^03, βΐ ία 618 6886( &(160 8ΐυ(1ίθ8& 6ΐ άί1ί9608. 

XIX• Ουαι β& ααΐβαι 6886! 6]θ8α)θ(ϋ, 6( ίο 1&ο(& 

Ιΐ&1)6Γ6(υΓ &()σΐίΓ&Ιίθ06, θ1)ί ΡΓ06688ΪΙ 8β(&ΐ6, 6( ]α01 

ρ6Γν6θίΙ &ά &οαοαι γίθ63ίαιααι, νίΓ ςοίάαηι 1ι&1)ί1α 
(|αί(ΐ6ΐη αιοο&6ΐιθ3, οΐ6Ω(β αοΙβο) ρβΓάίΙαβ θ( 866ΐ6- 
ΓαΙαβ, 1606 ααιίΰίΐί» &666άβ08 &ά ί)6&1ααι, 6ααι 6&αι 
Α8ρ6χί83βΙ οου1ί8 ίοιρυάίοίβ, (ΟΓρβαι ςαοςαβ 6ί ίο- «ύτ^ Ιαποιιΐ τής προς αυτόν ομιλίας, τίχντρ ίε τοϋτο ^ ]66ίΙ απΐΟΓ6αΐ 6001 60 ΰΟΟ^Γ6(1ίβΟ(1ί. Εγ&Ι &0ΐ6Ο1 1ΐ06 
πάντως χαΐ σχαιωρέα του πονηρού, ίνα χαι άριτήν 
τοσαύτην παίγνιον πιχράς ^ιλη^ονίας ποιήσηται χαΐ 
ψνχήζ πάλιν ίιράς, τής *Αβρα^έου ^η^Ι, ^ι' αΒυμίας 
ούτω μνγίστιης χαΐ συμγορδίς πιριγένηται * άναγ- 
χαζοριένη ούν υπό τοϋ άχολάστου τούτου Ιρωτος ή 
παρθένος, <ξάγ(ΐ ^ιά τής θυρί^ος έαυτήν χαΐ συγγ(- 
νο^ένη τω μιαρώ ιχιένω, χαΐ τήν χαλιπήν Ιπιθυ- 
|ϋΐίαν πληρώσασα, έπλήγη τήν ψυχήν βύθέως χαι 
σ^ο^ρώς ήιι τοις τολ|ϋΐηθβΐσι χατανυγιΐσα πιριπαθώς 
άγαν αυτήν ώλο^ύριτο * Ούαί μοί, έγώ ή ι^ιιλαία, 
βοώσα, ούαέ μοι, ή ύς τόν του θιού ναόν ένυβρί• 
σασα, ή ριολύνασα τήν ιιχόνα τήν |9ασιλιχήν, ή τό 
τής χ(ΐρός αυτού πλάσμα μιάνασα ' γίύ /ϋοι τ^ τα- 
λαιπωρώ 1 γίΰ τ9 πασών ά9λιωτάττ|ϊ γυναιχών, ότι οαιοίοο &Γ8 βί &3ΐυ8 αι&ϋ^ί, ο( 1&ο(&πι γίΓΐαΐ6πι 

6£&06Γ6ΐ Ιαϋί^Γίοαΐ 01)3660» 1ί1)ί(1ίαί3, 6( 8&0Γ08&α- 

6ΐΑαιΑ5Γ2ΐωϋ&οίοι&πΐ8ορ6Γ&Γ6(ρβΓηι&χΐαι&ηι &οί- 
ηιί 8β§;Ηΐθ(ϋθ6αι 6ΐ 6α]&ηιίΙ&(6αι. Α1>ίαιρυ(1ί60 6Γβ;ο 

ΑηΐΟΓ6 60&6(& νίΓ^Ο, 86ίρ8&Π1 6(1θθί( 6Χ(Γ& (ίθθ:ΐθη- 
6ϋ1&αΐ, 6ΐ 6αηΐ 866ΐ6Γ&Ιθ ίϋΟ 6ΐ 6Χ866ΓΑθάθ 600- 

^638α, &6η6χρ1βΙ&6αρί(ϋ(&ΐ6,ρΓθϋθϋ8Γυί( &οίαιο 

8&06ί& : 6( ρΓ0ρ(6Γ 6& €{088 &άαΐί86Γ&1, ν6ΐΐ6αΐ60ΐ6Γ 

οοαιροαβία, 86ίρ8&ιη(ΐ6&6ΐ)&1, ν&1ά6 πιί86Γ&1)ϋί(6Γ ο1&- 
ΕΏαθ8; Η6ί αιίίιί οιίββΓ», 1ΐ6ί πιίΐιί, ςα» Οβί Ι6πιρ1οοι 
νίοΐανί, ςα»ροϋυϋ11&ιηΓβ|(ίΑαι ίιη&^ίθ6ΐη, ςαΦ^αςο^- 
η&νίβ^η16οιοα16^υ8Π1ΑαυαIη. Ηβίηΐίΐΐί αΐί86Γ6Β, Ιΐ6ί 
οαιοίοαι ίοί6ΐί6ί88ίπΐ8Β ί6αιίο&Γυιη, ςαθ(1νίο1&νί ρ&- 
6ΐααι ουαι Οβοοοονβοΐυαι, ςοοά οπιοβ ρΓηίβηΙαοίΐ πάντα τόν ϊμπροσθεν τής άσχήσιως χρόνον βραχύ- Ο 1βαΐρ08 6Χ6ΓθίΙ&11θθί8 5ρ6νί83ίαΐΕ Υ60(ϋάί νοίο- τάτης ηδονής άπι^ό/χην Ι Φιύ, βτι τά πριν οιχοίο- 
^ηθέντα |ϋΐοι πάντα ιις χινά χαι μάτην πιπόνηται ! 
ποίοις 03»θαλ|ϋΐοις ιις τόν ούρανόν άτινίσω, τυ^λώτ- 
τοντας αυτούς άχολάστοις βλίμμασιν ίχουσα ; ποία 
του θιοϋ ι^ιιιθήσο|χαι γλώττιρ ; χ•*)* ί« 'κοΐα χινήσω 
προς ίχισίαν, ιν ή^οναΓς αυτά ριρολυσαένα χαι ρή- 
|χασι χαΐ ^ιλήριασι φέρουσα ; ^ιτά ποίας ^Ί παρρη- 
σίας τ^ θυρίίι προσίλβω, Βυρί^ι ιιχιν^, ίι' ή ς ιπέρ- 
ριι ^ου τά γλυχια τω λαρύγγι λόγια ; πώς ^Ί τω 
Οιίω προσοαιλήσω, ή τάς ιχιίνου έντολάς παραβάσα, 
ή τάς προς αυτόν ψιυσα^λένη έπαγγιλίας, ή εναγής, 
χα'ι ^αύ)η, χαι μίΛρα, χαι σώρια ρυπω^ιισα χαΐ τήν ρΐΑΐ6. Η6ί ηιίΐιί ςαοά οαιοία, ςυ» & πΐ6 &ο(6& 

Γυ6Γ&0( 8θ(1ίβ6&(&, ίο&οί& βΥ&86Γαθ( 6ΐ ΐΓΓίΙα. 

0αί5α8 ο6α1ί86β;ο 6(Βΐααι ίοΙα6ΐ)θΓ, 6υοι 603 1ιαΙ>6&αι 

08!6υΐί6θ(68 ίθΐρθάί6ί8&8ρ66ΐίΙ)08 ? Οο&Ο&ΠΙ Ιία^ΟΑ 

06ΐιαιρΓ66&5θΓ,ν6ΐς[α<Βθ&ιη 1&1>γ& πιον6ΐ>ο&(1 βυρ- 
ρϋο&Ιίοοβαι, οαηι 6& ί6Γ&αι ία(ΐυίο&1& 1ίΙ>ίάίοο8ί8 6ΐ 

ν6Γΐ)ί8 6ΐ 086υ1ί8 ? βοΐΟ ςαΑΟ&ΠΙ &θΐ6Π1 βάΟΰΪΑ Α666- 

άααι Αά ίβαβδίΓΑΟ), Γ6068(ΓΑηι, ίοςαΑο, ϋΐαηι, ρ6Γ 
ςοΑΟί ηΐ60 ^υΚοή Α£α[ϋ6ΐ)&α1 άοΙβίΑ 6ΐοςυίΑ? Οαο. 
οιοάο Αθΐ6αι ρΑίΓοααι ΑϋοςοΑΓ, ςο« (ταα8£^θ89α 
8αιη ϋΐίαβ οαΑοάΑΐΑ, ςο8Β οοο 86ΓΥ&τί 6ΐ ίούΐα ρΐΌ- 

Πΐί83Α| 4088 8001 ίαΐρΓθ5&, 86616ΓΑ!Α 6( θ^;866^Αη(1Α^ 67 ΜΕΝ8Ι8 ΜΑΗΤΙϋδ 61 οοΓΡΟΓβααβ ροΐΐιιΐ* βΐ Επίπιο ? Ηβί ωΛι, ςαίά άβ Α ψυχ,δν ; ΟΣ^ιοι. τίς γί^ωιιαι ; πβΤ τράπωμαι ; ί^ ιηθ£ΙβΙ? 0ϋθΐηβνβΓΐΛΐη?0ϋΓ8ΐιιη ΛάΙΐϋΟ βυρβτβίββ 
υΐίη&ιη ιηοΓβαάιηβτβηίβββίΕηΙβΙίύίάίηβιιι. υΐιη&Εη 
ρριυδ ΓΛρΙα Γϋίδδβιη βχ οοιροΓβ, υΐ ιηορίίδ άοηυιη 
1ια1)βΓβιη ραπίαΐβαι οορροπδ. Ναηο ΛοΙβιη ςυίη&ιη 
ίοηίβδ ΐΒΟΓ^ιη&Ρϋΐη ιηίΜ ροίβρυηΙ ΙαηΙ&δ βΟΓάββ 
&51υ6Γβ ? Ε&ιη βίο &06γ1)6 άβίίβηΐβιη, ρβρβαιη άοΐο- 
Γβιη ιη&Η^υδ &ιτίρίΙ αά άββρθΓ&Ιίοηβιη, νβίαΐί Ιί- 
ιηβηδ, υΐ αΓίίίίΓΟΓ, ηβ ρβΓροΒηΐΙβηϋααι ββΓβΙ ρροιη- 
ρίίοΓΪ βΐ ΕΐβοήοΓί Επίιηο, βΐ Ιοη^β πιαβ^ίβ βΐ νβΐιβ- 
ιηβηϋϋδ ΓθΙιιοβΓβΙ, ςυ&ιη ρπαβ. ΟβδρβΓδπβ θΡβ;ο 
δΐι&ιη δ&ΐυΐβιη, &υίυβ;ί1ίη οίνίΙ&Ιβηιςυ&πιά&ιη Αδυοι 
ηοΐΏίαβ, ςυ» α1)βραΙ(1ϋθΓϋΐη(1ΐβΓυιηίΙίηβΡβ: βί άί- 
τθΓδααβ ίη ςυοά&ηκϋνβηοηο,ουιηιηυΐ&δδθΐ Ιι&Μ- 
Ιαιη^ βΐ νβδίβιη βαιηρδίβββΙ βββουΙ&Γθΐη, βΓ&Ι βοίνΐβ 
τοίβηϋ ρΓοπιρίΕ ιηίηί8(Γ& εοβγΙ)» νοίαρί&ΰδ. 

XX. ΟϋΓη ίΙΐΕ βΓ8;ο βίο 86 Ιΐ&1)6Γβ(, βίδί ββδβΐ ρρο- 
ρθ8ϋ& &(1 1&86ίνο8 ίΙΗβίβηάοβ οβιιΐοβ, Α1>Γ&ιηίο ςτιί- 
68060 Ιί ίη ίη(6ΓίθΓθ οβ11& 6ΐ8ί8(ϋ Ι&ΐβ δοιηηίυιη : Υί- 
ά6ΐ)&(ιιτ βί άραβο ίη^αΐίβ ιη&^αίίικίίηίδ, βΐ &8ρ66ΐα 

Ιΐ01Τί1>ίϋ8, & 811& 0&ΥΘΠ1& ρΓΟΓβρδίδββ, 6( ¥601608 &ά 

6]ιΐ8άοιηυη6υΙ&α3,(}α8βΐαΙα8 6Γ&1, οο1αιηΙ)&αι άβνο- 
Γ&886 : ά6ίοά6 ΓΟΓδαδ βα&ιη Γ6ρ6ΐϋδδ6 8ρ6ΐαο6&ιη. 

ηΐβ 6Γ^0 6Ζ6ί(&Ιΐ1δ ρΓ8β (ίΐηΟΓβ, ΐΓΙδΙί &θίΐηθ 6Γ&(, 

6( οοη(ιΐΓΐ>&Ιο : 6( δυβρίο&οβ ίΠαιη γίδίοο6ΐη βίβ;οίβ- 

0αΓ6 ρ6Γδ661ΐΙίθ06αΐ βΙίςα&Εη &ά¥6Γδυ8 Εθ6ΐ68ί&03, 

άβ 08βΐ6Γθ 6Γ&1 ν6ΐΐ6θ]βο(ίυ8 ίο!6θ(υδ οΓ&ϋοηί, ΓΟ- 
^008 ο( 61 &ρ6Γ(β Γ6ν6ΐ&Γ6ΐυΓ γΐδίο. Νοο άίο &υ1βαι 

(&Γά&νϋ 6760108 : 86ά(6Γΐίθ άιβ ρ08(6& Υί(ΐ6ΐ>&1υΓ 
ΓΟΓδΟδ νίά6Γ6 ίΐΐαηΐ (ΐΓ&0θη6α[1 6αΐ6Γ8ίδ8β 6Χ 60 Ιοοο, ό $ά>βΛτος 1 ο^^ιλον προαννριτάσθνν τβΟ ιγτμ^μχο^ 
ίνα χαν Βκνάτου ίώρον ιίχβν, τ*ν βΒγίίίί•» του «ύ- 
^Γος ! Ννν Λ ποίαΐ /ϋίοι ιηιγβΛ 9§αίρνωΐ¥ τ•9•όχ« 
άίΓοπλΟναι ρύπον ίυντίσβνται ; ΊβΛτα χβΐ τ•ι«λι 
πιχρώς άπο^υρο^ίνυν προαρπάζίΐ ί»& ταυ τβιβύτ•• 
πάθους βκύτήν ό πονυρός ιις ίαήγνϋΛσοβ, χβΛάκη 
οι^ΑΛί ^β^οιχώς μίί Ίγο^ροτίρα χρ^συτβ» ^ιΛ τ*ς ^ 
τοΕνοίας τ^ προ9ν/*έα χαΐ μ$ϊζον λά^ψ^ τβΟ πριτί- 
ρου πΛρα ιτ«).ύ χαΐ σψο^ρότιρον . όπταγνβνσβ τ•νηη τ^ 
έαυτϋς σωτυρίαν, βις 'Ασόν τίνα πόλίν οπο^ιάράηΛ^ 
ίυιΐν όίόν ϊΐμερ&ν άπιχουσαν • χ«1 προς τ*»€ χ«τ«λ»- 
σασα παν^οχιέ» τό (τχϋρά τι ^ικ^έψασα χαί χοσροφ 
Μ^τα ρΛτΛ^αΙοϋσα, πρόχαρος ίντ« βονΪΛμέίβω ΐΓβ»τί, 
β πιχρας ή^ον^ς ύπτορέτις. 

Κ'. Τβύτϊϊ τοένυν έχιίνης Ιχούσης χαΐ Ηρβτρη 
ούτω Χίχνοίς 6ψ$ζύ.μοίς ΐΓροχ(ΐ/Αέν«ς, γ(ΐβ9ΤΛΐ »^ 
€(ς τρν ένίβτιρω οΕχίσχον ι&συχ«ζβντι Άβραρή 
τοιοντον • ϋόχΐί ^ρ«χων βντώ ρΛγί$Λΐ μέγινης 
χαΐ ^κνόν ύτΓοβλίττων τών οίχΐίνν γωΧ^όη Μρ«ν- 
σβς και παρά τόν αύτοΟ οιχέσχον Μών ιτιρισηρό 
Ι^^ον ούσαν χαταπιιιν • ιΓτα πρύς χι^ραρΜνς «νβις 
τους ιαυτοϋ χατα^ϋναι * ^ιυπνισθιΐς «νν έχιΐνος Μ 
του ίιί7ίΑ«τος, άθυ/4βς ίν χ«1 ητβρΜ^ί'^*^* *■* 
τήν σι^ιν ίίωγρόν τίνα προ7ΐ}ρα{νΐ<ν χατά τιίς 'Εχ• 
χλησίας ύπολαβών, ιύχ^ του λοιπόν σι»τ•»«τ^ 
προσεχΜτο, Ιχχαλυ^ίθϋίναι σα^ώς ^(όμ<νος βπιτ» τέ 
τί}ς άψ(«; * χαΐ η Ιχβασις ούχ ίβρβί^υνη^ * «];λά /ιβτέ 
τρίτην Ιξ έχβίνου η/Αΐραν έ^όχιι ^ράχοντκ ηίΑο ςαβπι 8υΙ>ί6Γ&( : 6ΐ οαπι »ά 6υιη ρτοτ6ρ8ί886ΐ, 6ΐ ^ έχβίνον όράν, ιχιϊθιν όπου χατέ^υ ιτρότ•ρ«τ 63θδρ6άί1)ΐΐ8 ο&ρυ( 8υΙ>οιί8ίδδ6^ ίΐΐυαι ςοΐάβηι ρΓοΙί- 
0086886 άίβΓορΙοαι : 6θ1υοιΙ>&ιη &ϋΐ6πι,ςο8α[ΐ Γαίδδ6 

&1)6θά6νθΓ2ΐ1&Π1 ρΓ6Β06ά6ΟδΟ8(6Ο(ΐ6Γ2ΐΐ8Οΐηηίυα}, 1ο- 
ΐΑΟΙ ρΟΓ&ΠΙ 6( ίίΟΠΙ&ΟΰΐΑΐ&αΐ 6 Π16άίθ 6308 Υβ0(Γ6 
6Υθ1&8δ6. Η8β66αθ1Υίάίδδ6ΐ,6(6Ζίβ(ίΠ1&8δ6( ¥18100601 

8ί^ί6θΕΓ6 &1ίςυ6ηι Ιαρδοηι Εοίοαββ βΐϊ» ίΓαΙηδβοί, 
6οη(θΓΐ>Ε(θ8, 6( Εοίοαί Φ^ηΙο(ϋθ6 αββοΐοδ ρΓΟδρίοίβΟδ 
6 Γ6068ΐτ& : Μ&ΠΕ, ΜΕΓία ηιο&, ίηςυίΐ, ςυίά 68(, ο 
&1ί&, ςοοά ϋ1)ί (αηΐΕοι αϋιιΐίΐ δοοοΓάί&πι, υ Ι (οίοβ 
Ιιοδ άοοδ (Ιίβδ οοηιιιογ6Π8θδαάΙ&υ(ΐ68,οοοΓ6(1άί- 
(]6Γίδ οοηδα6ΐΕδ ^Ιοή&ο&Ιίοηβδ, αοο ρ6ΐί6ήδ άοοίπ- 
ηαπα,οοο 6ΐοςυίθΓοοι ϋίοΓοπι ΕοάΐΗοαβαι, ςυοίθ6- 
Γθη( Π16ΐΐ6 6ΐ ί&γο οή (00 άοΙοΐοΓΕ ? ι^ύντα χαΐ παρ* αυτόν ιρπύσβτντα τοίς βη^τον η «ονΐ 
χι^αλήν ύποσχόντα, τόν α«ν αύτίχ» /χοίλ« ^ιαρρα- 
γ^ναι, τ^ν ^( πιριστιράν, ^ χατοητιβίν «ΰτόν • 
προλαβών ύπέ^ιιξιν ον(ΐρος, αρρυπον όλ«ν χκΐ 
ΤΜθαρκν Ιχ ρέστης αυτοί) τ^ς γαστρός &νβαη19ν«ι • 
ταϋτα Ιίων χαέ 1 1 να χρύ^ας τ^ς ανιψιάς 61λσβον ψν• 
χ^ς ύπο^αίνβιν τήν θιαν, θορύβου τι χαΐ ίί$υρίΛς 
ίύθέως ύποπλΐ9σθβΙς χαΐ ούτ»ς ως ιιχβ τ€ταραγρί' 
νως τ^9ς Βυρί^ος προχύψας * Μαρία ρου, Μαρϋ 
ριου, ^ησΐ, τέ σοέ, ώ τι'χνον, έστι τό ρ^ΘυρΙοοβ ίρτ^ 
ποίησαν τοσοκύτι^ν, ως παρ* όλας ^ύο τοώτας ^^ριέρας 
ριή στό|ϋΐα χιν^ίσαι προς αΐνεσιν, ρίι τάς οννι^Οιις 
άπο^οΟναι ι^οξολογέας, ρ^ι προσ(λθ(?ν τ^ ΘυρΙ^ι, ^ ^ιι^ασχαλέαν αιτ^^σαι, ρίι λογέων Ιχιίνων άχρόασιν, ά χαΐ γλυχύτιρα ύπ'κρ ρίκι χα'ι χυρίον τώ στόρατί σου χαΒΙ' 
σταντο ; 
XXI. Οοΐη 1ΐ8βθ άίζίδδβί ίΓ&ΙΠδ βΐί», 6( Οίΐΐίΐ αΙ> Ο ΚΑ'. Ταύτα προς τή>> άνιψιάν ^^θιν •1πών χαΐ 6& &οάίγίδ86( (ςαοοιοάο 6οία3, ου αϊ ί11& ία άίΥ6Γ80- 
Γίο Υ6ΓδαΓ6(υΓ ία &αιοήΙ)θ8 6( οοαΐ688&(ίοαί5ο8 ?) 

&ρ6Γΐ6 ΟΟ^ΟΟΥίΙ Υίδίθ06ΐη άβ 6α 8ί^ηίβθ&Γ6 : 6! ρΓΟ- 
ϋΟΟδ §;ΓΑΥΐδδίηΐΟ γ10Ι0Γ6 &ίί60(θδ, 6( ία Υί806η1)Ο8 

δορΓΑ οιοάοαι ΟΓοοίΑΐαδ, δοδρίηο Υβίαΐί ςοοάΑΟίΐ 
ίοαιο 6χ ία(6Γ0Α£[Ααιπι&6ΐηίδδ0, 06ααι γο^α1>α(, ο( 

6Α Γ68ρίδ06Γ6( 6( 6ΧδΟΓ§;6Γ6(, 6( Γ6(ϋΓ6( Α(1 ρΓίθΓ6αΐ 

ρΓθ1>δβ γί(8βίηδΙί(α(ίοα6α). Νααι 6(δ1 (ϋοο ί9αοΓΑΐ)Α(, 
ςοοαιοάο Αΐ)δ068δίδδ6(, 6( Ιοοοαι,ία ςοο ΜαγΙα Υ6γ- 
8Αΐ>ΑΐαΓ : ςυοά ΐΑα)6α ΐΑ€6α(6Γ Γ6068δ1δδ6(, 6( ρΓο- 
ρ(6Γ γίδίοα6αι ϋΐαοι, ςο» ΑρρΑΓυ6ΓΑΐ, ηοα 1)οαΑαι 
8ρ6ηι άβ 6& οοηο6ρ6ΓΑ(. Οοο8 ί(Ας[06 αοαοδ Οβοαι ρτο^ϊν παρ* αύτ^ς άχούσας (πώς -γάρ ; Ιχιινΐ9( έ» 
τω παν^ο;τ(έω π(ρΊ Ιρωτας χαι χώ|ϋΐους άσ^^άλουριέ- 
ν^Ο» *^*** σα^ώς, τήν όψιν πιρί αυτ^ς ύπαινέττ•- 
σθαι χαΐ ο^υνιιρότοτΓα παραχρίϋρια ^ιατβθιις τ« 
σπλάγχνα τι ύπιραλγήσας χαι σηνατ/ρον, οίονιέ 
τίνα χαπνόν τ^ς ίνίοθίν φλογός, άναπέριψας, έ^βΐτο 
του θ(οϋ τό λοιπόν, ώστβ άνβτν^ψαι πάλιν «ΰηον, 
χαΐ ^ιαναστ;9ναι, χαΐ (ΐς τήν προτιραν ιπανιλΟβιν 
βυ^οχέ/χησιν * (ΐ γαρ χαι τόν τρόπον τιως τί^ς άπο• 
^ηρίας ϊ}γ»όα, χαΐ τόν τόπον, (ν ω τηνιχαΰτα Μ«ρί« 
ίιίτριβιν, άλλα τό λ<λι;9ός τ;9ς Οποχωρήσιως χα} -η 
ψανέίσα οψις ιχιένή ούχ άγαθάς παρίΐχίν αύτω π•ρ( νίΤΑ 8. ΑΒΒΑΜΙΙ. 70 

Λύτϋς τ«ς Λπίίας. ΈπΙ <^>σι μεν ολ ίησιν έίβΐτο Α ρΓΟβαΓΟ^τϋ. δοαίηΰ βαίιη άαρίβχ* νί8ίο,1)ίβηηίϋΐιι 
Ίηρϊ (χύτϋς του θ€οθ• ή γαρ ίιπλή τοϋ ον€ίρ«τος Ιβιηροπ» βί^ηίβοΛ^Λΐ. ϋίΓοβ ϋηβιη &υ1βη} ββοαηάί 
&Ρίς τό τβύ χ/ϊόνον ίίΐτβς ύπ(σΐ9|[ΑαΕ퀕 ιτιρί Λ τήν 
τβυ ^(ντέ/>ου ίτους τξλιυτ^ν Ιπβίνιισί τις των ^(λων, 
δς έτύγχβνι παρ* αύτοΰ κ«τά ζ^τησιν ίχιίνης κπ- 
•σταλμένος, οποί τ« ή άνβψιά <ίι«ΓρίβΜ χαΐ παρά τ<νι χαΐ όπως, σα^ώς πάντα ^ηνύων τω Άβρα/ϋΐέω* 
χαΐ παραχρι^ρα |ϋΐή ριλλήσας έχιίνος [ΐπ^ϊν, μΐί^* 
αναβαλλόμενος, άλλα μΰΐιΐίρά χαίραν ιιπών χαΐ γι^ρα, 
χαΐ ^ότυχέα, χαΐ |ϋΐονα;^(χω χαΐ σχηματι χαΐ /χνήρατι, 
βπώς ψυχή ν των ^ιχτνων έξιλχύστρ τού διαβόλου, 
χαι οτρατιωτιχ^ μβν χρ)}σα'ρΐΓ/ος τ^ στολ^Ι, »ν6έ^•- 
νος ^( τω χόλπω χαΐ νάμισμκ εν (τοσούτου γάρ 
έτύ7χαν•ν ιύπορών), ίππον τ• μισθωσάμτνος, χαΐ 
τούτου τό τάχος έπιβάς, χατά τον πρώτον χαΐ ούτος 
* Αβραάμ τίίς έπΙ το παν^οχικον ^ιρούσης Ιίψατο. *0 
ρ(ν γαρ χατά των πέντβ |3ασιλέων έχοτρατιυσας 
Αώτ τόν τούτου ά^ιλ^ι^οϋν άνισώσατο τ^ς αίχ^αλω- 
σ£ας, ό ίϊ προς πα'λην τω άντιχιιριένω χωριησας χαέ Β αηηί ΓβνβΓίίΙαΓ ςυίά&αι βιηίουδ, ςυί &(1 β&ιη ςυβθΓβη- 
άα,Ώϊ ΓϋβΓ&Ι &1) ίρβο ιηίββαβ, υύίη&ιη ΥβΓβ&ΓβΙαΓ ίΓ&• 
1π8Α1ί&, β1 &ρα(1 ςαβαι, βΐ ςυοακχίο, οιηπί& &ρ6ΐ1β 
&ίβ;ηί6ο&η8 Αΐ)Γ&ιιιίο. ΙΙΙβ νβΓο βΐ&ϋιη ηίΐιίΐ οϋηοΐα- 
Ιυβ, 86ά ιηιιΐΐυιη ν&1βΓβ3α5βα8 6( ββηίαιη, β(βΖ6ΓθίΙ&• 
ϋοηβαι, 6( 8ϋ6αϋϋΐιι, ιηοη&βΐίοαπιςυβ ΙιαΝίαιη βχ 
ίιΐ6β88αιη, ιι( 1ϋ)βΓ&Γβ( αηίαι&αι α Ιαςυβίβ (ϋ&ύοΐί, 
οαιη ν68(βιη ία(1ϋί886ΐ ΐΏΐΙίΙ&Γβιη, βΐίη 8ίηαιη ααιη- 
ηΐϋΐη ιιαυιη ίπαΕηί8ί88β1((&η(υιη βηίαι βΓ&Ιβί ορα8) 
6( βςυαιη οοα(1υχί386(, βΐ βυιη ςπ&αιρπιιιαιιι οοα- 
866α(1ί88β(, ίρ8β ςαοςυβ ίηβΙ&Γ ρηιηί Αΐ)ΓαΙΐ8Β, νί&ιη 
ίηϋ(, ςαβθ άαοβίι&ΐ &(1 (ϋνβΓ8οηυιιι. Ναιη ίΐΐβ ςυί- 
άθΐη βχρύάϋίοηβ 8υ8ββρ(& &(1νθΓ8ϋ8 ςαίαςυβ Γ6968, 
1.ο( ίΓ&(η8 ίΙΗυιη 8βΓν&νί( & 6&ρ(ίγί(&1θ. Ηίο &υΐ6ΐιι, 
ου αϊ ίη οβΓί&αιβα ρΓ06θ88ί886( οοηΐΓ& αάνβΓβ&ήυιιι 
βΐ βυιη νί βχρυ^η&88β(, ΓβάυχίΙ βαΐ ίΓ&!Γί8 Δΐΐαιη «α 
ρΓϊοΓβη) γίΓ(υϋ8 βΐθΓοίΙαίίοηβιη. χατά χράτος τούτον ιλών, τήν οιχιέαν ά^ιλ^ι^^ν προς τήν προτιραν αυη9ς άρπΊ^ς άσχνσιν βπαν- 
^γαγιν. ΚΒ'. Καταλαβών τοένυν τό παν^οχιΐον, οΓά τις 
Ιριπβιρος ΒτηρατΊίς χαϊ πολλάχις τοιαύτης Βήρας τι 
τυχών, παριτήριι τ^ι^ι χάχιΓσι, ίΐ που μιχρόν υπο• 
βλέψαι ^υντ)θ(έη τό Βι^ραμα' ίπίϊ ίϊ πολύς έτρίβιτο 
χρόνος βιυτω, χαΐ ούχ ΐιχ<ν, όπως τήν ζιιτουριένην 
6ιάα72ται* τοσουτω* γαρ ιχβίνη σώ^ρονας όγθαλριούς 
Ι^υλάττετο, οσω τουναντίον λέχνοις χαΐ άχολάστοις 
έπέτριχιν* έπ(Ί τοένυν ούτως ιΓχβ χαι πιρί τήν 
θβαν οκυτής ά^υνάτως, ιπινοβιταέ τι πράγμα, 6 χαΐ XXII. Ουιη ρβΓνβηίβδβΙ ίΐ&ςυβ &ά άίΥ6Γ8οηυιη» 
ηοη86βυ8&6 γβη&ΙοΓρβηΙυβ, Ιιυο βΐίΐΐυβ οί)8βΓΥ&1>&1, 
8ί6υΙ)ί ρο886( ρΓββάΑΐη ρ&ΓυπαρβΓ &8ρίββΓβ• ΥβΓυιη 
Ι6ΐηρυ8 Αά βο (θΓβΙ)&ΙαΓ, βΐ 6&ιη, ςυ&ιη ςυ£ΒΓ65&^ 
ηοα ρο(6Γ&( &8ρίοβΓβ. Ι11& βαίιη ρυάίοοβ ΙαηΙυιη νί• 
(&1>&1 οου1θ8, ςυβηΐυιη οοη(Γ& βοβυΓΓ6ΐ)&1 Λά 1&8βί- 
νθ8 θ(ίιηραάίοθ8. Ουιη βτ^ο 8ί6β&ιηηοα ρο886ϋη- 
Ιηβτί, θζοοβϋ&( Γβιη ςα&ιηά&ιιι, ςυββ νβΐ 8θ1& ρο- 
1β8{ οδΙβηάβΓβ ιη&βηυιη ί11ίυ3 ζβΐυιη, βΐ ςυβιη&ά- ^όνον {χανόν παραστήσαι τόν πολύν αυτού ζήλον ς| ιηοάυιη, υΙββΓΥ&ΓβΙ&οίιιι&ιη,&ηυΙΙ&Γβ οπιαίηοα1> ΙχίΓνον χαΐ όπως ύπϊρ του σώσαι ψυχή ν ού^(νός τό 
παράπαν άπβιχιτο* πλάττιται μϊν γαρ Ιραστού χαΐ 
σχήρια χαΐ τρόπον, ό ριιχρού τ^ς των άγγιλων πα- 
ρατΓτό/Αβνος άύλέας, ?ρωτά τβ σαρχιχόν Ιρψβ ύποχρέ- 
νΓταΐ' χαι ΐίρίμα τω πο(νι^οχ«ι προσιλθών Άχούω 
χόρην τινά παρά σοι, ψτοσϊ, χάλλβι πιρι^ανώς ^ια. 
πρέπουσαν τού πανι^οχιίου προϊσταριένην, έταιριχως 
τους βουλοριένους ^ίχισΒαΐ' ταύτης χάγώ τοίνυν 
έρών ά^^ιχόριην. Και ό πβτν^οχιύς προς τήν πολιάν 
|3λίψας τού 'Αβρα/χίου, άγνοιαν ^ϊ τού ^ράριατος 
Ιχων χαΐ ούχ ιι^ώς τι |9ουλό/»ινος $ρφ» ύπβχρίνβτο, 
ί/Λυσάττιτο μϊν αυτόν τ^ ψ^χίΙ χ«^ πβλλήν άχολα- 
σίαν αυτού χαι άσίλγβιαν χατιγένωσχιν, βτι ^ηί' 
έν γτόρα τοσούτω χαΐ πολιοί σω^ρονιΐν άνέχοιτο, 8ϋη65&(. Αα]&(οη8 ςυίάβιη βίιηυΐ&ΐ 6( Ιι&ϋίΙυιη, β1 
ιηοΓ68, ςυί βο ρβΓνβηβΓ&Ι, υΐ ββββΐ, βίουΐ &η^6ΐί, 
ρΓορβ θζρ6Γ8 ιηαΙβΓίβθ : βΐ Άη^ϋ 86 αιη&Γθ αιηοΓβ 
β&τηαϋ. 1(&(|υ6 56081111 Ε066(ΐ6η8 αά άοιηίηυιικϋνβΓ- 
80Γϋ : Αυάίο, ίπςυίΐ, αρυά (β β88β ρυβίΐ&ιη ίη8ί^ιιί 
ρυΙοΙίΓΐΙυοϋηβ, ςυ» ρΓ8Β68ΐ (1ίνβΓ8οηο, βΐ νοίβηΐββ 
&(1ιηίΙΙίΙ &α]&ΙθΓ68.Ι1ϋυ8 ι^ΐΙαΓ ςυοςυβ ο&ρΐυβ ΑΐηοΓβ, 
Ιιυο &β0688ί• ΡΓ6Βίβ6ΐυ8 &υΐ6ΐη (ΙίνβΓβοπί ίηΐυβηβ 
&(1 03ηο8 Α1)Γαιηϋ, γθπι νβΓΟ ΐ^ηοΓ&αβ, β( ιιβ8θίβη8 
ςυίάο&ιη 8ϋ)ί νοίβηβ 8β &ιη&Γ6 8ίιιιυΙ&Γ6ΐ, &ηίιηο 
ςυίάβιη βυιη &1)οηιία&1)&ΙυΓ, βίβυηι ιη&^ηββ ά&ιηηα« 
Ιϊ&ΐίαιρυάίοίΙίΦβΙίοΙβιηρβτ&ηΙίββ ,ςυοά πβο ίη Ι&αΙα 
ςαίϋβηι 8θηθοΙυΐ6 βΐ οαηίΐίβ βαδϋηβρβί 688β (βιηρβ- 
Γαη8| 8βά 6]υ8 ιηοΓ68 ικίβο άίβοΓβρ&ΓβηΙ &1> »(&16• άλλ' ούτως άπάίων πολύ τής ήλιχέας ό τρόπος. •. Νθ ΑϋΙβΠΙ ρπνβΡβΙϋΓ ΐηβΓΟβίΙβ,ςϋΑΐη ρΓΟρΙβΡ ραβί- Ότως ί'ί ρή των έπι τ^ χόρτ^ μισΒών άποστίρυ- 
9ίΙη, ίαρεΒίζαν ^ή9•ν έ(^όχ(ΐ χαΐ ύποχνέζιιν, χαΐ 
ΐις πλιίονα τόν άγιον τήν έπιθυριιαν ιχχαέιιν, τήν 
χόρυν ρή απλώς ώραίαν χαΐ χαλήν (Γναι )Λγ(ύν, 
αλλά χαι τών άλλων γυναιχών τοσούτον ά^ιίνονα, όσω 
χαΐ τών λοιπών ανθιών τό ρό^ον ψαιίρόηρον όνομα ^ί 
αύτ^ Μαρέα. 

ΚΓ'. Ταύτα τού πανι^οχέως (ΐπόντος, άχούσας τού 
ονόματος ό Άβράριιος, ίγνω ταύτην ίχύνιην ιΓναι 
σαψώς χαϊ ούχιτι έπί^οιάζων ην, άλλ' ό χόλπος 
ιύ9ύς «Γχ( τήν χείρα χα\ τό νόριισ/»α τώ ξινο^όχω 
χαταβαλών, <^(Ιπνόν τι παραθιΐναι χαΐ τήν χόρην 
ΙπΙ τό ^«ίπνον ιξαγαγβΖν ιπιτρέπιι* πολυτιλώς 1&ΠΙ βΓ&Ι 1ι&1)ί(υΓυ8, νίβυπι βδΐΐΐΐί δβηβιη ρΓΟΥΟΟ&τθ 
6( ΐοβί(8Γ6, &ς[υβ &(1 ηι&]οΓβαι αοοβηάβΓβ 1ί1)ί(ϋαβπι, 
άί6βη8 6886 ςυίάβιη ρα6ΐ1&πΐ6ΐ6£;&ηΐ6ΐη βΙρυΙβΙΐΓ&η), 
βΐ &1ϋ3 ί6θΐΐηί8 (αηΐυαι ρΓ8Β8ΐ&αΙίθΓ6ηι, ςυαηΐυαι ββΙ 
Γ08& ΙβθΙίοΓ 6«(6Γί3 ί1οΓϋ>υ8 : ηοαιβη &α(6πι βί 6880 
Μ&Η&πι. 

XXIII. Ηβθο ουοι (ϋζί886( άοηιίαυ8 άΐΥβΓβοήί, &α• 
άίΐο ηοπιίαβ, Αΐ>Γαοιίυ9 αρβΓίβ οο^ηογιΐ Ιι&ηο 6380 
ίΐΐ&αι, ηβςυβ (1υ1)ϋ&1>8ΐ1 &ιηρ1ίυ8. Μ&αυ ί^ίΙυΓίη8ί- 
ηυπι ίηιιηί88&, 6(αυιηαιθ8θ1υΙο ϋοιηίηο άίνβΓδοη!, 
]υ1)6ΐ ρ&Γ&τί οωααιη, 6( ίηΐτοάυοί ρυοίΐ&ιη• ΟοΒηα 
ϋ&ςηβ ορίρ&Γβ ρ&ταΙ&9 άίνβΓβοηί (Ιοαιί^αβ &(1 βαηι 71 ΜΕΝδΙδ ΜΑΒΤΐυβ. βάϋοίΐ ραβυαιη, ςα» ν&ΐάβ βραΐ άβϋοαίΛ, ιηοΐΐίδ β1 Α τοίγβφονν τό ^ίπνβν ό ΐΓ»ίσχ«ύς βύτριΐΓίσβς, ί^ άίδβοΐαΐδ. Οααιη οιιιη νίάίδββΐ βίο ιηβΡβίΓίοίβ ΟΓηα- 
Ι&ιη Αΐ)Γβιηΐα8, οοΓάβ ιηβάίο βαυοί^Ιαρ : βΐ οοαα5α- 
Ιιιρ ςαίίΐβιη οοΙιίΒβΓβ ΙαοΓγπίΕβ, ηβ ΛοΙυιη ρΓοάβηΐββ 
ρϋβΐΐβιη θΙΓαβ^ΕΓβηΙ, βΛΓυιη Ιαπιβη ωίηίπΐθ ροΙβΓβΙ 
βίβΙβΓβ βϋχίοηβιη, νίο1ϋ8α<1ο1οη8 ηβοβββίΐαΐβ,υηάβ 
βΐί&ιη ^αηαΐίιη ΜοΓ^ιηβΙϊΛΐιΐΓ, ίη ΛΐΙβΓΛίη ρ&τίβιη 
οοηνβΓίβαβ ίΕοίβιη, βΐ » 8θηΐ8 ΓβρβΙΙβηβ ΐΛΟΓ^ω&δ. 
ϋΐ ΕϋΙβιη 1ΐϋίϋ8 ρβί οιηηβιη ΛϋίβΡΓβΙ 8α8ρίοίοηβιη, 
Λΐη&ΙθΓϋ8 δρυά βαιη νβρ1>ί8 υ1θ5α1υρ, αηηϋβ1)βΐςυβ 
β^ 8!ΐΕνίΙβΓ &ΓΠ(1β1}αί, βΐ &Η& οιηηία ίαοίβΐ)»*, ςαββ 
ρθ88αηΙ ρρονοοαΓβ, βΐ &ά αοαοΓβιιι ΕΟΟβηάβΡβ. ΙΙΙλ 
&υ(βιη ¥16188101 Α1>Γ&αιίο ο]ΒΓβΓβ1)Εΐθ80ϋ1ϋΐη, βίατοΐβ 
οοΐΐϋΐη β3α8 &ιηρ1βοΙβ1>&ΙϋΡ. Ιηΐβήιη τβρο οαω δβη- 
8101 Γβάοίβηΐβιη 6&8ΐοηιιη θΙβχβΡβίΙαϋοηίάθάϋοΓυιη τήν χόρνν ΙτΓ* «ύτό, θρυητιχΑς βυ μα^Λ χβΐ άβ^ 
τ• κ«1 άνκαένως «χουσαν, ίν ιίών οΟτως ΙτβΗ^ιζός 
^ασχινασ^λίνην Άβρά^ιος, αέσιιν τιτρωσχβτΛί τρ 
χαρ^ίοιν και σνγί) [Αβν ίπέχαν ηηιράτο τα ϋψΛ, 
Ιοί ψυγΛ^€ύσί»σί ττ^ν χό/)«ν τό 9ρΛμΜ ^ιβιτύσ»» 
τα Λ δϊχως στίϊσαι τήν ροίρ» ούχ ;β^ύν«τβ νυαψίη 
τ^ του πάθους άνβτ/χιρ, δθιν ι^«Χ|9νΐν άβτβΕΧτ}, τι 
πρόσωπον έπΙ θατιρα στρέφων χαΐ τα ^οΕχρνα τώ 
παρκών άπωθούμινβς. "Ινα Λ χλίψ^ πόσον αί 
τούτων ύπίνοιαν, χαΐ λόγους αυτ^ προσίίγβ» ^ϋτ»• 
χους, ένίνιυ• τι, καΐ ήίύ ι:ρο(ηγύΜ, χαΐ λίβν β- 
αγωγόν ι^ι^έα^ χαΐ τάλλα πάντα ιιτοίβι, ό«βη^ 
ύποχνέσαι χαΐ άνα^λέξαι προς ίρωτα ^ννατα*. Κί- 
χ€ένη πάλιν άντίπ^ϊγ•^ Άβρα^ τό ^ίλν^Αα χη ΐη6ΐη1)Γ0ΓαΕη ίΓ&^Γ&ηΙί&ΐη 860818861, 6ΐ νίΐββ ρΗοήδ ρ πβοιπλαχϋσα προσφυώς τόν τράχηλβν xατ1οσπάζιτ^ 68861 Γ600Γ(1&1& 6ΐ 1)001 6Α8ΐί1&ΐί8, 6ΐ & ςΟ&Οΐίδ ΙΚ)- 
Οίβ βΖ6ί(ϋ886ΐ αΐί86Γ&,ν&Ιά6 1&6Γ3Ταΐ&1)2ΐΙαΓ 6| 10^6- 

οιί806ΐ)α1, βΐ : Υββ ιοίΐιί ιηίδβΓ», (1ί66ΐ)&1, νβΒ πιί4ιί, 
ςα» 8ϋαι ί[ηρ1ίθΕ(& (ο( ίαοί5α8 ρ666&1θΓυαι. Η6ί 
ιηίΐιί, ςαίά &β;&ιιι ? Ουοιηοάο ιη6 οαο6 16ΓΤ& οοο (16- 
ίΐτοΓ&1?ΡΓθρΐ6Γςυ8Β ίο πι&β;ο&α3&άά 06108 (1ο1>ίΙ&ϋο- 
0601 άοαιίηυ8 (ϋν6Γ80Γϋ, οΐ ςοί οίΐιίΐ 86ίΓ6ΐ 60γοο] 

ςθ£Β ρΓ8Β06886Γ&θ( '. ΜαΠΑ, άοωίΟΑ αΐ6&, (1ί66ΐ>&1, 
1ΐΟ€ ΙΟίΟΟΙ 1)ί60θϋ Ι6αΐρ08 ]Α01 166003 (16^608, ΟΟΟ• 

ςϋαηι ίβ τί(ϋ Αά (αοΙαοι ΑάάοοίΑΐη ΙπδΙίϋΑοι 6( Αοί- 
πιϊ «β^ΓίΙυάίοβαι. Ργφ (1ο1>ϋΑ(ίοο6 ί(Αςο6 (ΐ6&6ίο βΧ 

600(Γ6αΐί360, 60β;ίΐΑ08, ΟΟάβΟ&ΟΙ 6ΐ ςΟΟΟΑΟΙ ΟΚΧίΟ 
1ΐ»6 (1ί66Γ6 1ί1>ί ν606Γϋ ίΟ 01601601. ΙΙΙα Αυΐ601, ΙΑΟ- 

ςοΑίη 61 6Α08Ααι 8ί^οί&θΑθ8:υΐίθΑαι, ίοςοί€>(1οο1)θ8 έν τούτω ίί τβς άποζούσης των αγνών τί χβώ ««ί- 
τιχών ρ«λών βυω^ίας ΐίρίμΛ ύπαισΟοαένιο, τίς π 
προτέρας πολιτιι'ας ανάριο σθιίσα καϊ τοϋ τίί 
άγνιίας καλοΟ χαΐ οίων ή δυστυχής βξέπισιν «τ•" 
βών, ιίάκρυβ ράλα βιρ/χόν, και ύπέστ«ν•, χαΐ, Ούβ 
ροι, ϊλιγί, τρ αθλία ! ουαί ριοι, τ^ τοσούτων ίψβ^ 
τνίΑάτων σχοινία πβρίκκ^ιρ ! ^^μοι^ τ£ 9ράσ9Λ ; πάς 
ουκ αν ρβ νΟν ή 7« καταπέοι ; 'Ε^' οίς ό πανίβχιύς 
άπορούρενος, οία /χΐίίί •ίίώς Τ£ των πρβλαβάντ•»• 
Μαρία, Μαρία, κυρία, ίλτ/ι, ί"Τ« Η τβντον ^τι 
συνι^ιάνων σοι χρόνον, ούίέποτέ σ• ττρός τοσαντν* 
χατή^ιιαν καΐ άθυρίαν ιιίον καΓβνιχ^ιίσκν• οαύβ- 
ρ,Λΐ ούν ύηβ τίΐς απορίας καΐ τρί^ω, πόΟιν ^« χ« 
δπως τοιαύτα \νμΐΜ έπι^λθέ σοι. Ή Λ, ώσπιρ «ίτώ 00018 Αθΐ6 (166688188601. §16 60101 Γαί886αΐ ΟΟΙΟίΟΟ ς; γνωρίζουσα τήν αΐτίαν* Διότι [Τί ότι ?], ^ΐβσι, μ^ ίθ(6Γ 1>6Α(Α8. 

XXIV. ΡΓορΐ6Γ ΙίΦΟ ν6η(08 (ϋνίοοβ ΑΙ^ΡΑοιίυβ, 
06 ίρ86 6νΑά6Γ6ΐ αΐΑθίί68ΐυ8, (ΐ6ίο(ΐ6 ααΓοβ;6Γ6ΐβϋ& 

6] 08 ίΓΑΐΠ3, 0( ςΟ&αΐ ΟΙΑ^ΟΑ ϊΙΙα ηΐΟΓά6Γ6ΐ ροΒοί- 
ΐ6θϋΑ, 6ΐ ςο» οοο ΑΟΐρ1ίθ8 ί6ΓΡ6( 6001 ίο1θ6η, 
60308 ρΓ8β66ρΐΑ ΙαΟΙ &ρ6Γΐ6 60θΐ60ΐρ8ί88θ(, 6ΐ 816 
ΑθΓθ^6Γ6ΐ ρΓβθά Α 6Χ αΐ6(]ϋ8 6] 08 ΠΙ Αθί1)08, ρήθ8ςθΑΠ1 
ΙθΐΑαΐ,686Ααΐ (ΐ6ν0ΓΑΓ6(;6ΐ ρΓ0ρΐ6Γ6Α νθΐ608 0010601 
Αθί6ΓΓ6 803ρίθίθΟβαΐ, ρ6ΐθΐΑθΙίθΓ68 αΐΟΓ68 ΑΒ1Αΐθη8 
8086ίρίβ08 : Κ6ρπαΐ6, άί665Αΐ, 0αΐα11βΓ,1ΐ8β6 ΙΤί8ΐίΑ 
ν6Γΐ)Α. Νοη βοίαΐ ίάβΟ ΙΐΟΟ 60θν6θίθ108, Οΐ Γ660Γ- 

άΑΤβΓίδ 60Γ001, ςο6Β ^6018(1. ΕΙ 600ν6Γ808 Αά άοπιί- 
Ώοαι (ϋν9Γ80Γϋ : Ααιίββ, ΐοςοίΐ, α£Γ6γ οούίδ ΰίΐο ςυββ προ ίύων τούτων έτιλιύτησα χρόνων 1 ούτω γαρ βα 
ήριυν πάντως ιν ριακαρίαις. 

ΚΔ*. Προς ταύτα (^(ίσας ό άρός *Αβράριιος, ρή 
χαΐ αυτός γ^ο'το ίήλος, ιιτα ^υγάς οίχοιτο « ανιψιέ 
υπό τ^ς πολλής €Χ(ίννς ίαχνοριινη μιταρκλιέας χαι 
ρηχέτι φέρουσα |3λέπ(ΐν αυτόν, ου τάς ιντολάς οίίι 
3^ανιρώς άθιτή σασα καΐ ούτως βκ ριέσων αυτόν χιι- 
ρών τό θήρααα ίια^ύγοι πρΙν όλον χαταπίοι τό 
9{ΚϊΛρ^ χαι πασαν ίιά τούτο βουλβ/χίνος άνιλιιν ύπο- 
ψίαν, (ίς αύθα(^<στιρον έραστού τρόπον ριιταβαλων* 
"Εασον, ι)β7€ν, ιπίσχις τα σκυθρωπά ταυτί ρή- 
αοΕτα, γύναι- ου γαρ έπι τούτω συνή)θοριιν, ώσ^ 
σ( τήρβρον άναρησθήναι των πιπραγμένων» Και 
"κρος τόν πανίοχέα λοιπόν ίπιστρέψας• Έταιρι, ρΑΓΑδΙί, Οΐ Ααΐ1>0 6θ1ΐ6ΒΚ6αΐΟΓ; 6 Ιοο^ίοςοο 6θίαΐ, ο πότον τινά καΐ αύθις ή|χΐν συγκρότησον, ί^ρν, όττως Οΐ νί(ΐ68, Α66633ί ρΓ0ρΐ6Γ ίρδΑΟΙ.ΙιΑΟΐΟ ίΚΑς06 6χ1ΐί- 

1)ί(ο 6θθνί?ίο, ςοί Ιοΐο3 ςοίοςοΑ^ΐοΐΑ Α0008 Οβ 80- 

8ϋθυ6ΓΑ( ςθίά6αΐ Α8ρίθβΓ6 αΐθϋ6Γ6αΐ« 6( 066 ΡΑ0601 
ς[θίά601, 066 ΑςΟΑΟΙ,ςΟΦ 80θ€ 01ΑΧίθ16 066638ΑηΑ, 
8ααιρ36ΓΑΐ Α(1 8Αϋ6(Α€6αι, νίουοι 1)ί1)ίΙ^ 6| ν686ϋθΓ 
0ΑΓθί1)Ο8, όΙ 600ΤίνΑΐθΓ 6001 αΐ6Γ6ΐΠΰ6. ΝΑΟΙ 1)6 Α- 

Ιοαι ςοοςο6 5θίβ1)Αΐ ΡαοΙοοι, Αά Γ[υ6πι ίρ86 ίο(ο6- 

1>Α(0Γ, βΐ 6ϋ]θ8 νί306Γυθ1 6ΐ Ζ6ΐί 60θ(60(ΐ6ΐ)&( 6886 
ίοΐίΐΑΐΟΓ, 86 ΑΐίςΟΑΟάο ροηβ6Α8$6, 6( ΟΑροΙ 6(ίΑαΐ 
ΓΑ3ί586, Τίθ10ΐ1ΐ60Ο1 βΙίΑΠΙ 6ίΓ6Ι10]6ίάί886, 6( ίΐΑ 06 
^0(^Αί3010 ςυί(ΐ6ηΐ ρ6ρ6Γ6ί8δ6, 0( ίθίΐ(ΐ6ΐ68 Αθίθ1Α8 
Α((ΓαΙΐ6Γ6ΐ Αά ρί6ΐΑΐ601. 

XXV. Οααΐ 816 6Γ^ 68860( 600νίΥΑΐί» 86 ίθνί66αΐ ά|χ^οτιροι συνησθιίυριιν πόρρωθιν γάρ, ως όρ4^, 
πάρ(ΐριΐ ίι' αυτήν τού πότου τοιγαρούν πολντιλως 
Τίλισθέντος, ό παρ* όλους πιν^ήκοντα χρόνους 
αιι^β γυναικός άνασχόρινος ό'ψιν, ρΐ9^§ άρταυ 
ποτΊ ρηΛ ύδατος των αναγκαιοτάτων /χττα- 
σνών άχρι κόρου, οίνου και κριών κοινωνιΐ χαι γυ• 
ναικ'ι πόρντρ συνίστιάται, βπιΐ καί άγνισά/χβνβν ^ί«ι 
ποτΊ και τόν |χακάρ ιον Παύλον, αλλά και ξυρω προς τί 
κι^αλ;^ χρυσά/χινον, προς όν ούτος έώρα και ου {Λίμη- 
τής των σπλάγχνων καΐ τού ζήλου καθίστατο, κα'ι π-ιρι- 
τΐ|ΑΟντα Τιριόθιον καΐ ούτως Ίουίαϊσαού «χή ^^ιισά- 
αινον, ίνα ψυχάς απίστους ί).κύσϊ] προς θιοσί'βίΐαν. 
ΚΕ'. Ούτω τοιγαρούν συνιστιαθέντις, λαβό/Αΐνοι Ν. νίΤΑ 8. ΑΒΗΑΜΠ 74 χάρος άλλι^λων ιίς τον ίν^οτάτω φ,ίσχον είσέρ- Α 
Λί • βστ^χιι α τις Ιν τούτω χλένυ, |ΜΕλαχώς βύ 
€ τόν χαταχλιθέντα ^υνα|χένιι ^ιαναιταΰσαι * έ^' 
κβέσαντος άβ^οώς Άβραρίου, τού στρωρι»^ αύ τγ 
χιχρη^Αένου • Έπέίος, ή χόρυ γικΛ^ ύπολύσω 

τα ΰπο^ΐ9|χατα. Ό 9ϊ τήν βύ/ΰαν |χ•χλοίς άσ^α- 
σθαι π|θότ(|9ον Ιπιτάτηι, χάχβένι;ς τά ύπο^ιί/ιατα 
.ον ύττολυσαι σψο^ρόηρον (γχιΐ|χβνΐ2 ς, ό ραχά- 

ούχ ΐ9ν<έχβτο. Π(£σ9β1σα τοίννν έχιένΐ) χαΐ τήν 
:ν ασγοΑώς επι^Χασαμένη, πβριπλέχιται προσ- 
; τω ά^ίω. ΈπβΙ ίί €ΐίβν έν ά^^ύχτ^ ιχθ|!Ακνυν 
κ|χ(ος χαΐ ούτως <ντός άρχύων τό ΒιηραμΛ, τότε 
'6 του ιραοτοΟ προσωπιΓον άποβαλών χαΐ ττάσοΕν 
«ν τήν σχηνήν χαΐ τήν ύπόχρισιν ρί^ας^ τόν 
» αυτί} όίναχαλύτΓΤΐι Άβ|9ά|χιον, χαΐ τόν έπΙ τ^ 
λ)} τϋς άνΓ^ιας χόσ/χον πιριβλών χαί τι βαρύ β 
πιριπαδβς «νοιριώξας • Σπλαγχνον μου, Μαρία, 
, ούχ οΓι^ας όστις <γώ ; ουχ βττιτνώσχβις ^όν 
'ΐν>} ; Τί σοι άρα, ψυχ;ά ίριή, τό συ/χβαν ; τις ό 

άπώλιιαν ύποσύρας σι ; πού νύν τό άγ^Αιχόν 
ο α^χί^^α τίΙΙς παρθινίας, πού 6 έσταυρωριένος 

πού τό τ^ς χατανύξιως ^οίχρυον ; πώς άτξό 
>του των άρβτών ύψους βις Ισχατον απατάς 
(9ρον χατιινέχθιις ; ι^ιατέ ριή ^οι τήν άχήρυχτον 
19 ν τού ΐρ^θρού /χάχΐ}ν βγνώρισας ; Διατέ μΐί το 
πόν ιχ((νο πτώ|χα παρά. πό^ας κύθύς έθρια/χ- 
κς ; ποίντως &ν ιγώ σοι χαι ό ψΟ<ος Έ^ραΐ|χ 
υσι χαΐ ^ι;$σ<σι τά προς τόν θιόν ^ιιπρισβιν- 
θα * ίνάτι τοσούτον ι/χάχρυνας ά^' :^|χών ; χαι 
! ΐπιλήσθην από σού, ώς από χαρ^ίας νιχρός ; 
'οσούτον ιαΐίως τίΙΙ άπογνώσιι, ντις έστι τό τού ρ 
ρού ά^υχτον άγχιστρον, ώς μΐίίε ψεί^εσ$αι 
3ν (αντί) ς, άλλα τά των αισ;^έστων άνι^ην τολριφ» 
αίς παρά τού ιχ9ρού πληγαΐς τάς παρ* αύτη ς προ- 
ίναι, ίεον ^ιβιναστί^ναι ριάλλον χαΐ πολλήν έπΙ τοις 
ηθιΐσι τήν μεταμέλεια^ επι^είξασΒαι ; Ονχ οι^ας 
Γού θ<ού σπλάγχνα πιρι ή/χάς χα) όπως έστΊ 
>ός χη^βρονίχώτιρος, ούτως ημ&ς συνάγιιν ΐθέλων 

ταύτα χατα^ρονούριινος πολλάχις χαΐ παρορώ• 
; ύγ' ήριών) χαθάπ<ρ τά νοσσία όρνις ύπό τάς 
υγας ; Διά ταύτα γούν άψαι παραχαλώ τής έπι τά 
Γτω ^ιρούσυς, χαΐ προς τής εμϋς πολιάς, ναι προς 
έπΙ σο\ πόνων χαι των αφόρητων τ^ς ψυχής οδυνών 
'ων χαι τή ς πολλής ταύτης άθυ^ίας τε χαι συγχύ- 
;, άψαι τήςπροτέρας διαγωγής • χαί ίός ριοι |ΐιχ- 
χναττνιύσαι χαΐ ρή ριιτά λύπης «ις (ίί^ου τό γ^ρας το 
> παραπέριψης. 

ς•'. Ταύτα προς τήν άνιψιάν λέγων Άβρά^ιος, 
χ χω^όν ^ι^•ιν έ^όχιι ' νεύσασα γάρ χάτω χαΊ 
^ωνήν ύπό τής πολλής έχβίνης αισχύνης έπισχι- 
α, βστήχιι όρωσα ιΐς γήν χαι πολλά τού προσ- 
υ όρκισα χρώρατα, ιξ ων ή τι αγωνία χαι ή 
χχή τής ψ^χής ι^ηλούτο . εγ* οϊς έχβϊνος ούτω 
χυθβΐσαν αυτήν άναχτώμβνος, μετά πολλής τής 
ίτητος χαΐ τής ίπΐ(ΐχιέας * Διατέ, ώ τέχνον, 
ί άποχρένγ} /χοι ; ϊριη * ούχ οιι^ας, ότι ^ιά σι τήν 
ίύτην ό^όν έστιιλάριην ; ούχ οιι^ας, ότι ^ιά τήν 

ταύτα πάντα σωτηρέαν ύπιχρινά|χην, τό στρα• 
Ίχόν τής στολής, τόν Ιρωτα, τήν [χριω^αγέαν, όν 

Ρατκοι. Οκ. (:χν. ο ιηβηυ ΕβοίρίβηΙββ, ίαίαΐίιη&ιη ίαβ;Γβάίυα(υΓ(1οιηαη- 
οϋΐ&αι. Ια βα &υ1βιη βίαύαΐςαίά^αι ΙβοΙαβ, ιηοΙΙίΙβΓ 
8ΐΓα(α8 &ά (|αίβ(βΕη : ία ςαο οααι πιοΙΙΗθγ ββάΐαββΐ 
Αΐ)Γ&αιίυ8 ςαί ββιηρβΓ ΙβΓΡΕ αβοδ βπαΐ ρρο 8(γ&(ο : 
8ίαθ, ία^υίΐ ραβίΐα, υ( ΙίΙ)ί βοΐνααι οαΐοβοβ. ΙΙΙβ &α- 
Ιβαι ]υΙ)β( ρπίαβ νβοΐβαι ο1)(ϋ Γοπϋυβ. Οααιςαβ ί11& 
ίαβί&ΓβΙ νβΐιβιηβαϋυβ, υ( ρηαβ βοΙνβΓβΙ οαΐββοβ, 1)βα- 
Ια8Α1)Γ&αιία8 οοαβαβϋααίΐ. Τ&ας1βαιβΓ^ορβΓ8υ&8&, 
οααι 08ΐίααι Ια(ο οΐ&αβίβδθΐ, &(1 β&αοΐααι &60688ί(• 
Ρθ3(ςα&αι υθγο β&αι ρβπ αιααααι ββρίΐ Α^Γ&αιίαβ β( 
νί(1ίΙβΕηιαοαρο8$β &αιρ1ία8β£Γαβ;βΓ6, 6(]&αι ρΓββάιιαι 
688Θ Γ6(ί5υδ ίΓΓβϋΐΑοι, (ααο ααιαίοηβ ρβΓβοα&αι άβ- 
ροαβαδ, β€ &1)]ίοί6α3 οαιαβαι βοβαααι β( δίαιαίαϋο- 
αβαι, ςαί ίαΐηαδβοαβ 1&1β1)&(, &ρβηΙ ΑϋΓ^αιίαηι : 
θΐ &]3ΐ&Ιο ρίίβο, ςαβιη 1ι&1)β1)8ΐ( ία οαρίΐβ, β1 ^&γί(βρ 
8α8ρίΓ&α8 : Οογ αιβυαι, ίαςυϋ, Μαπία, αβδοίβ ςαίδ- 
αθίη 6§;ο δίηι ? Νοα &^αοδοίδ οο^α&Ιαοι ? Ουίά βδΐ 
&οίιιι& οιβα, ςαοά 1ί5ί αβοί(ϋΙ? Οαίβ βδ(, ςαί 1β 1γ&- 
ζί( αά ίαίβηίααι ? υΐ)ΐ αααο βδ( ίΐΐβ αα^βϋοαβ 1ι&1)ί- 
(αδ νίΓ£^ίαϋ&(ί8 ? υ5ί 68( νίΐα βραοί αΓβχα ? ϋϊίϊ βδΐ 
ΙαοΓ^αια οοαιρυαοϋοαίδ ^Οαοαιοάο Ι&αΐατααι νίΓία• 
ίααι &11ίΙαάίαθ (ΙβδββαάίδΙί &(1 αΚίαιααι 1)&Γ&11ΐΓαα[ΐ 
άβββρίίοαίδ ? ΟϋΓ ιηίΐιί αοα δίαΐίηι δί^αΙ6ΰ&δ(ί &Ιγο- 
οβπι ϋΐααι ρα^α&αι ίαίαιίοί ? Οιιγ αοα (ίβ ^Γανί ίΐΐο 
Ι&ρδυ β νβδΙΐβ;ίο 1πυαιρ1ι&3(ί ? ΟαιαΙοο β^ο β( ο1ι&- 
ηββίαΐϋδ ΕρΙΐΓβΒοι 1&0Γ7αιί5 βΐ ρΓθοί5αδ ρρο (β &ραά 
Οάιιιη ία(6Γβ688ίδδβαιυδ. ΟαΓ ίβ (&αΙαοι βίοο^δΐί & 
αοΙΙίδ, βΐ οαπ & (β ο51ίνίοαί ά&Ιυδ δα πι, ί&αςα&ιη 
οιοΗααδ α οοΓάβ ? 6αΓ Ιβ &άβο οβρίΐ άβδρβΓ&Ιίο, 
ςυβΒ 681 ηι&Ιί^αί Ιι&αιυδ ίαβνίΙ&1)ί1ίδ, α( αββ ϋ5ί ςαί- 
άβαι ρβρβΓΟβπδ άθίοββρδ, ββά ίανβΓβοααάβ ίβοβήβ 
βα ςαββ βοαΐ Ιυτρίδδίιηα, β( ίαία}ίβί ρΐα^β (υαδ &(^^β- 
οθήδ : βααι οροΓίβΡβΙ ροϋαβ βζδαΓ^βΓβ, βΐ ρρορΙβΓ 
6& ςα» 2ΐ(]αιΐ8φΓαδ, αι&§;α&αι οδΙβαάβΓβ ροΒαϋθοϋααι ? 
Νοα οοδίί Οθί ία αοδ νίδοβΓα, βΐ ςαβαι&άαιοάααι 
αοδίπ βαΓ&πι ^ήί πΐΰίζι» ςα&αι η:ι&ΐ6Γ, α( ςαί αοδ 
νβΐίΐ οοα^Γβ^&Γθ (ίάςυβ βααι βββρβ & οοΙ)ίδ βοαίβ- 
οια&ΙϋΓ, βΙ άθδρίοίαΐϋΓ) αοα δβοαβ &ο β;&11ία& ραΐΐοδ 
βαοδ δυ5 &1ίδ ? ΡΐΌρ1βτβ2ΐ βΓ^^ο Γος^ο (β, ίαί νίαπι, 
ςαββ άϋοίΐ αά πιβϋοΓΑ» Κο^^ο, ίαςυααι, ρβΓ αιβοδ 

οαοοδ, ρβΓ 1α5θΓ6δ ρΓορΙΟΓ Ιβ βϋδββρΙΟδ, 6ΐ ίϋ&δ 

ία(οΐ6Γ&1)ίΐ68 &αίαιί ββ^ΓΪΙαιΙίαβδ, βΐΐιυοο αιΟΒΓΟΓβαι^ 
6( οοαίαδίοαβαι, Γβάί αά ρηοτβαι νίνβαάί Γ&ΙΙοαβοίΐ. 
Οοαοβάθ πιίΐιί, υ( ρααΐυΐϋοι Γβ8ρίτβπι, β( αβ οααι 
άοΙοΓθ αιβααι δβαβοΐαίοπι (τααδοιΗΐ&δ &(1 ίαίοΓΟβ XXVI. Η8Β0 βΐίβθ ίΓ&Ιπδ άΐοβαδ Α1>Γ&αιία8, τίάβ- 
1)&ΙαΓ δΟΓάο οααβΓβ. Οβορβαοι βαίαι ία Ιθγγ&οι ίαοΐί- 
α&1& ί&οίβ, βΐ ρΓ8β αι&^αο ίΐΐο ραάορβ β]αδ νοοβ Γβ- 
ρΓβδβα, δΙ&5α( (βΓΓ&αι ίαΐαοαβ : βζ ςαίϋαδ δί^αί&• 
0&1)&(αΓ &α^Γ 6( ααίαιί ρβΓίαρΙΐ&Ιίο. 0α&αιο1)Γ6ΐζι 
ϋΐθ β&ηι δίοοοαΓϋδ&αΐΓβΟΓβ&αδ, οααι αΐΕ^^αα ΙβοίΙ&Ιβ 
θΙ αιοάβΓ&Ιίοαβ : ^ι1^, ίοςαίΐ, ο &ϋ&, Ια αιίΐιί αοα 
Γβδροαάββ ? Νβδβίδ αΐ6 ρΓορΙβΓ (β Ιβαΐααι ΚβΓ βδββ 
ίαβ;Γ688αηι ? Νοβοίβ οίο ρΓορΙβΓ Ιβ, ρρορΙβΓ (α&αι 
8&1α(βαι 1ΐ8βο οηιαί& βίαιαίαβδβ, γβδίβαι αιίΙϋαΜίη, 
&αΐ0Γθαι, ββαιη οαΓαίααι, ςαβαι βοίδ αίΐιίΐ &Ιία(Ιηο88β> 
ρΓ»ΙθΓ οθΐΐ&αι 6( δίΐοαίίααι ? Νοα ββΐ ι;1Ηιαι ρβοοι» 

^ 3 75 ΜΕΝδΙδ ΜΑΒΤΙϋδ 76 Ιϋΐη Ιιιιω&ηυιη. ρΓΟ ςαο άββρβηΐΓβ οροΓίβαΙ. ΝαΙ- Α ο?ί«ς ίύ τοϋ χιλλίου χαΐ τί5ς ιδσυχίας •ι#ότ« πλίβν 
1αιηβ8ΐ&ηιιη«ναΙηα8&(1βοίιηιηβ(1ίοα1)Πβ,ςϋθάηοα ούίίν ; Ούκ ιστι τι τών ανθρωπίνων ττρβγίχατων, 
Α._ ...4 1^1..^ :.»»« •ν^η;>Αη*:<» «μ^ορ τ^α λίπλ αιτβηοοκύκιν ποοσήχιι * ούχ Ιστι τι τών τ^ς ΟϋΓβΙαπ, ϋβΙϋΐηρϋΙοΙίΓοί^βροΒηίΙβηΙίδΒ.δυρβΓίηβ οπβρ «ττΛγορι^ιιν προσυχιι 

βίΐ Ιϋ& ίηίςαίΐβίδ, ο βΐίβι. Εβ:ο ρΓΟ Ιβ ΟΙιτίβΙο Γβάά&ιη ' "^ 

ΓΑΐίοηβιη. δοΐαιη νβηί ηιβουιη, β! βά 9θ1ίΙυ(ϋαί8 

ΓβνβΓίαιηιΐΓ Ιι&5ϋ&βα1αιη. Αά ΙΐΦβ ί11& νίχ Ιιιιιηϋβ 

ςυίρρί&ιη βΐ (ήβΐβ, βΐ νβΐυϋ ββ^ήΐαάίηβ &ηΪΕΐιίβιηοΓ- 

Ιαιιιη 8α1)ΐηί98β ΙοςιιίΙϋΓ : Ουιη αά Ιβ βΐ ναΚυαι 

Ιααιη ηβ οουΐοβ ςυίάβαι 1ι&ί)6&[η, €[υί ροδβίαΐ ίη- 

(ιιβπ, ο ΥβηβΓ&ηάβ Ρ&ΙβΓ, υ( ςαί βίοΙ (βοΐί ρΓορΙβΓ 

Ιααΐυιη ραάοΓβιη, ςαοιηοάο ροΙβΓΟ αά Οβαπι αοΰβ- 

άβΓβ, α η)&1ΐ§;ηο ^γ&υιΙθγ αηίοαοβ&αοί&Ια, βΐ^οαίβηβ 

Ι&ιηιηυΐΐίβ ρβοο&ΙοΓϋΐη υ1ββη5υβ? ΙΙΙβαιιΙβιη ν6ΐΊ>& 

6]υ8 βχο1|)ίβη8 : δαρβΓ ιηβ, ίαςαίί, ο β1ί&, 8ί( ίαί- 

ςυίΙα8 1υ&, β( οαυ8 οοΐΐο ιηβο βΓοαΙ Ια» αοϋοαββ ; τ«« 

ψυχίς τρ«υ|χατων ούτως άνίατον, ο ριή τώ χαλώ τίς 
ρΐ(τανο(ας ιη»ρ4 καιό^ινον θβραττβΰβται. 'Έ*ν έ/χ• ί 
άνοριια σον, τέχνον 1 έγω τάς υπέρ σου ιυΟννας ύ^ιξ» 
Χριστώ - ^νον ίλθΊ |αιτ' ι/χου χαι προς το τίϊς •ρΐ}- 
Ιΐ.ία(.ς οΐχΐϊτιίριον πάλιν ίπανβλθωριιν . Προς τ«ντ« 
|χβ>ις έχιένη ποτΊ ταπιινόν τι χαι σ/υβρωπόν χαΐ 
οΓον άθυριέα τιθνηχός \ίηογ^ύγ/ΐτίίΐ * Ει προς σι χαΐ 
τάς σας Ο'^ιις ού(^ε ο^^θαλ^ούς όρ^ν ι^υναριένους Ιχω, 
τέριι• Πάτβρ, άτβ έν τροπ^^Ι τοσαύηρ χιχαλυρι/χένους, 
πώς προσβλβιίν ^νν^ςσο^αι τω θιώ, ^ιινώς ύπά τοϋ 
πονΐ9θου τιόν ψυ;ζήν τιτρωρκ'νΐ] χαι τοσούτοι ς αμαρ- 
τιών (λχ€σι Ρρύουσα ; Ό Λ χαΐ αύβις νπολαβών • 8θ1υιη ΓβνβΓίΛΠίϋΓ δά ρηθΓ68 ηο8ίΓ&9 Ιια1>ϋΕΐίοη68. υ Έπ' έ|χ•, ^υσΐ, τέχνον, η ανομία σου χαι ^ορτίον. Εοοθ θαίιη άίΐ6βϋ8δίΕηυ8 ςαοςυβ ΕρΙίΓηιη ραάοΓθ 
ρΓορΙθΓ Ιβ αίϋβίΙαΓ βΐ αηίιηί 8θβ;ΓίΙυάίηβ. Οοαοβάθ 
θΓ^ο ηο1)ί8, α( ΓβδρίΓβιηαβ, β( αϊ) Ιιοβ ^Γ&νί ρΓορΙθΓ 
1θ 111>6Γβ[ηιΐΓ ιηοΒΓΟΓβ. Ηίβ ραβίΐα ν&ΐάβ &ηίιηο βοα- 
1η(&, β&άίΐ ίρβα ςαοςαβ, ηοα 8ββα8 &6 ιηβΓβίΓΐχ ίΠα, 

&ά ρβ(1β3 ρΓ8Β06ρ(θΠ8, &06Γ1)6 άβΟβΟβ, βΐ β08 ΙΓΓΙ- 

β;&α8 αιινη8 1αοΓ7Εη&Γαιη. XXVII. Οαιη ϋ θγ^ο ίΐα 86 ))&1>6Γβη(» β( ϋΐβ ςαί- 
άβιη &ριΐ(1 6&ιη υΙβΓβΚοΓ &άιιιοηί(ίοηί5υ8, β1 ίη 5ο- 
η&αα ΙβΓΓ&οα 816 86Πΐία&ΓβΙ : ί11& αυΐβιη 1&6Γ7ΐηί3 
ςαοά&ιηιχιοάο ΐΓπ^&ΓβΙ 86ΐΐ}ίη&, αΐ ίΓϋ6(υ8 οίΐο ρΓο- 
ΓβΓΓβαΙ, βΐ Ιιίαβ ροΒηίΙβηΙίαιη οβΙβηάβΓβΙ 6( βοηΐή• έμώ τραχ;ό)ω σαΐ γί^^^ο'-*^** πραξβις ' μόνον •πΙ 
τάς πρότιρας ήαών πορ(υθώμ(ν ^ιατριβάς * ι^ού 
7άρ χαι τον θιίον Έ^^ραιμ, αίσχύνιβ <ίιά σβ χατέχιι χαι 
άΟυμία - ^ός ούν ήμΐν άναπνβύσαι χαλ τ^9ς χαλιπιβς 
τβύτυς ίπΐ σοΙ χατη^βέας άπαλλαγ^ηναι. Προς ταύτα 
σψο^ρώς ίη χόρη τήν ψυχήν συντριβιΐσα, πίπτβι χατά 
τήν πόρνΐ}ν χα'ι α5τιι προς τους πό^ας του ^ι^ασχάλου, 
πιχρώς ό)ο^υρομ(νη χαΐ ι^οΕχρύων ποταμοΐς αυτούς έπι- 
χλύ(ουσα. 

ΚΖ'. Ταύτιρ τοι^αροΟν εχόντων αυτών χβά τοΰ 
μίτν τάς παραινέσβις προς αυτήν ποιούμενου χαλ 
ούτως βίς αγαθή ν γήν σπβίροντος» τ^9ς ^ϊ ^ιά τών 
ίαΐίρύων ώσιτερ άρ^ούσης τά σπέρματα, ίνα χαΐ χοφ^ 
πους ταχύ προσβνιγχωσι, χαΐ την μιτβίνοιαν έντιΰ- (ίοηβαΐ, ηοχ ^&I^ (1β(ίΐΐβ(& βΤ&Ι &ά ΐη&(α(ίηυΐη : βΐ ρ θ<ν χαι τήν συντριβήν ιπι^«ιχνυμέν«ς, ή νύξ ^άτο )ρ8β ςυίάβιη ίΓ&Ιήδ δΐί&ιη ]α1>β5&1 δβςαί &ά αιοη- 
Ιβιη. άϋΐη 111& Γ0β:&886( &ιι1βα], ςαίάη&αι άβ νβ8ΐί- 

1)08, βϊ αΟΓΟ, β( &Γ96η(0, βΐ δίΓ&^Ιΐϋβ Τβ8(ί][>ύ8 (ίβίΐΐ- 
66ρ8 ί&66Γβ((6Γ&1 βοίοΐ 8ρ1βΙΐάΐ(1β β( 811ΙΙ]ρ1υ086 0Γ• 

η&1&),ιιΙ οοηνβαίβηΙβΓ άίνίηο ρρβΒββρΙο οαιηί& Γβΐία- 
ςϋΑΐ, άίνίηυ8 &άιηοη6( ΑΙ)Γ&Εΐιία8, υΐ βαιη 8θ1υιη 8β- 
ςυΑίυΓ, 6( οοηίβηάαΐ &ά υ6γ&8 ίΐΐαβ νίΙ» ίυΙαΓββ 
άίνίΐί&8. Ε& βΓ^ο &666ρ(&, β^βάϋαΓ οΐ&ιη β άίνβΓ- 
8θΓίο : 6ΐ βυιη ίρ8Εΐη βςτιο ίιηροδυίβδβΐ, ίΠβ ρΓβΒοβ- 
άβΙ>&( ρβάθβ, βςααιη ιη&ηα (ΓβΙιβηδ. Ουιη &υ(βιιι 
ίυί88βηΙ ίη ιηοηΐβ, απιΐ&οΐ οΓάίηβιη (ΙοπιαηουΙαΓυιιι ; 
6( β&ιη ςαίάβο}, ςυ» βτ&Ι 6χ(6πυ8, ίρ8β 8ΐ&1αί( Ιια 
1>ϋ&Γβ, βΐίββ &υ(6αι ίΓ&Ιη8 ΙηϋυίΙ ίηΙβποΓβίη. Ιη 
ς[υ& βυηι δθβοβτβαίδδθΐ, β( ίθΓβ8 οββίιΐδίδδβΐ άοοιαη- 
οϋΙβΒ, ίΐΐίο ίϋίΐ ρβΓρβΙυο, ρΓβοίΙ)α8, ]β3ϋηϋ8 β( Ια- πβρι ορθρον {ν χαι ό μιν βπισθαι τήν άνιψιαν έπ- 
βτριπ< προς τό όρος * τής ^« πιρι τών ισθήτων χα) 
τοϋ χ^ρυ<τοΰ χαΐ τών άργυρωμάτων χαΐ τών στρω- 
μνών πυθομινης, ότι λοιπόν αυτοΐς χρήσβται * χαΐ 
γαρ {ν πολυτιλώς «χουσα τούτων χαΐ ^ιλοτίμβις, 
πάντα χατά τήν ι^ισποτιχήν έντολήν χαταλιπιΐν ό 
θείος *Αβράμιος υποτίθεται χαΐ αύτώ μόνω άχολον- 
θεΐν χαλ προς τον άληθινόν ιχείνον τί^ς μ<λλούσΐ9ς 
ζωής ιπιίγεσθαι πλοϋτον. Παραλαβών ούν αυτήν, 
ύπβξιισι λάθρα τοϋ πανδοχείου χαΐ ταύτιον ιις τόν 
ίππον έπιβιβάσας, πεζός αυτός προηγεΐτο, τον ίππον 
^ιά χειρός ε^^ιλχόμενος. Γενόμενος ^ε προς τώ ορη, 
τήν τών οίχίσχων άμείβουσι τάξιν χαΐ τόν μεν Ιχτός 
αυτός έΰ^ίτο χατοιχείν, τ^ ανιψιοί ^ε απονέμει τόν 
εν^οτέρω * ου ^ή χαΐ χαθείρξασα έαυτήν χαΐ τάς ΟΓ^ΐηίδ άβίβηδ 1α1)β8 ρβΟΟ&ίΟΓϋΠΙ βηίηΐββ. ΕΙβηίπΐ αΐ " θύρας επιχλεισμένυ τοϋ <ίωματίου, ίιά παντός ίν ςυβΒ ηηρβΓ Γβ8ΐριιΐ88βΙ α νί1ίΐ8 οοΓροηβ, δίο βα δβπι 
ρβΓ 1ι&1>β5&1 ΡΓ6Β οοϋΐίδ ίηίβΓηβ νβΓδ&ηΙία &ηίιη&ηι, 
61 &(1ιηο(1απι &6βΓΐ)β ρυη^βηϋα βοηδοίβοΐίβπ), βίδί 
Οβαδ 88ΒΡ6 θί ΟδΙβηάβΓβΙ ρ66ο&(οΓυηι τβπιίδδίοηβηι, 
066 1ΐ06 δοΐυοι, δθά βΐί&ηι β&αι (&η(& ϊιηρβΓυΓβΙ β- 
άύοία, υ( β( &δ8ίάυ6 οιίΓ&ουΙβ, 6( & ηιΟΓ^ίδ βΐ τϋϋδ 
1ί1>βΓ&Ιίοη68 ρ6Γ βαπι ΟδΙβηάβΓβί. ΡΓορΙβΓ ςυβε οοΓίΙβ 
1»ΐΛΐ)ΛΐαΓ Α1)Γ8ΐπιίϋδ, βΧ Οβο α^βϋαΐ β:Γ8ΐΐίΒ8, ςυοά 
βρ6 οαίηίηιβ 688βΙ ίρυδίΓ&Ιυβ, 86(1 βυδοβρΙοΓυαι ρρο- 
ρΐ6Γ ίρδΕίη 1&Κ>0Γυαι ίΓυοίυδ Γ6γγ6( δυ&νίδδίπιοδ. εχεϊ ^εήσεσι χαΐ νηστείαις χαΐ βάχρυσι τους τής 
αμαρτίας σπίλους τής ψυχής άπαλεί^ουσα * χαΐ γαρ 
ως άρτι τών τοϋ σώματος παθών άνανήψασα, ούτ«( 
αυτά πρό τών οφθαλμών ειχεν άεΐ στρέ^ροντα χατ••- 
θεν τήν ψυχή ν χαι σ^ό^ρα πιχρώς τήν συνβί^νσιν 
πλήττοντα, χαίτοι τοϋ θεοϋ τήν τών ήμαρτημένβλν 
ά^εσιν αύτ^ πολλα'χις παρα^ειχνύντος, χαΐ ου τοϋτ• 
9ϊ μόνον, αλλά χαΐ τοσαύτης αύτ|| μενα^όντος τ^ς 
;ταρρΐ}σίας, ως χαΐ θαύματα συνεχώς χαΐ ιτοιΟδ» 
χαί νόσων άπαλλαγάς ^ι* αυτής επι^είχνυσθαι * ίψ* οΓς εύ)»ρβ(ίνετο τήν χαρ^ίαν 'Αβράμιος χαι άπείίίου Θεώ τά ευχαριστήρια, ότι μή ίιήμαρτεν ελπίδων, αλλ* •δτΜ( 
ήίίστβυς τών επ* αύτ|^ πόνων (1) τους χαρπούς έχομίζετο. 

(Ι) Ιη Ιι&6 ¥006 νί4α Α1)Γ&ιηϋ οοά. 774 €ί68ίηίΙ ; Γβΐίςαα (]68ΐιπιρ(α βυηΐ 6Χ οοά• 1484, μο. χη. "η νίΤΑ 83. ΑβΑΡΕδ ΕΤ ΒΟΏΑΚϋΜ 78 

"'; '^^ ίΛ. .ύν «ίί β«9ύ ,^<,«ί Λ«σ«ίΑ XXVIII. ΑΙςαβ ϋΐβ ςαϊάβιη οααι «1 ρροίααάαηι χβτνλύβι τον ^ίον χαΐ προς τάς σχηνάς /Αβταβαίνβι 
?βς «ί^ίονς, πολλού π<ρΙ τι^ν τοϋ σώματος βχ^0|&άν 
«λν^ονς συρρ€ύσοι»τος ποτνταχόθιν χ«ί τ6ν χυτον 
η^ίΜύ^μάτν» χαΐ των ρζοαίων παρασπάσΛσΒοίί τι 
^Μχρον έΐΜίστου 3^ιλον€ΐχοΰντος ιίς ό^αΟοΟ παντός 
9«««ι^« <ις χαχάν απάντων ^υγα^ευη^/Φίον* πί|χ- 
1ΓΓ•» Λ μΜτά τίν (χιίνου τι/βντι^ν Ιτος τβλιντ^Ι χαΐ 
9 «Μψιά, ίς τίν τ^υχήν τώ ποβου/χ«νω Δίσπβτϊϊ πα- 
^$ψέ9ης χλΙ νιχράς 9^« χαΐ προς τ^ τα^|| χβιαέ- 
ν«ς αίστ9 ης βπ^νθβι τα2ς οψβσι χάρις χαί ης 
«χτίς <χ<£9ι» άπέντιλβι, σύ|ϋΐβολον άχριβ'κς τ^ς ^ο^υ- 
η» «χ•υσΐ8ς λα/χπρότΊ9τος έν Χριστώ Ίιησοΰ τω 
Κιιρέω ;&/ΜΜτ, ^ πρέχβι πβσα #όξα, τιρή χβΐ προσ- 
Γίνηης, νϋηβ χβΛ άέί, χαΐ ιις τους «Ιώνας των ρβΓΥβηίδδθΙ ββηβοΐϋΐβιη, β νιΐΛ βχοβάίΐ, βΐ αιΐ ββΙβΓηα 
(Γ&ηβίΙ (&][>βΓη&βυ1&, αά βΰΤβΓθαάαιη οοΓραβ Εαο^αα 
ϋηάΐςϋβ οοηααβηΐβ ιηαΐΐίΐαάίηβ, αίςαβ β]ϋ8 ρ&ηηο- 
Ρϋΐηβΐ οίΙίοίοΓαιη ρ&Γϋΐη ςυίά &11ρα1ιβρβ υηοςυοςαβ 
οοηίβηάβηΐθ^ αά ^ϋ^ϋ8ν^8 ί)οιιί ΙΙιββααΓαιη, αά πιλΙε 
οιηαία ρΓοραΙδ&ηάα. ΟυίαΙο αοΐβαι αηαο ροβΐ ίΐϋυβ 
χηοΓίβαι, ιηοΓίίϋΓ β(ί&ιη ίΓαΙηβ βΐία. Οαββ ουιη βηί- 
ιη&ιη (ΙββίάθΓ&Ιο Οοιηίαο Ιταάίάίβββί, β( ]&ιη θ38θΙ 
ιηοΓ(υ&, ίη 8βρα1(αΓ&, ία β^α8 ναΐΐα βυανίδδίιη & ςα®- 
άαιη ϋοΓβύ&Ι β:Γ&Ιί& : βΐ ΐΐΐίαο ςυίά&Ώ ιιιίο&5Α( γ&- 
άίαβ, &ρβΓΐϋαι βί^οαιη β]α3 &αίιηβθ δρίβηάοηβ ίη 
ΟΙιηβΙο 468α Οοιηίαο αο8ΐτο, ςαβαι άβαβϊ οηιαίβ β^ΐο• 
η&, ΙιοηοΓ, β( αάοΓ&Ιίο ία βφοαία ββοβαΙοΓαπι. 
Ααίθη. Β ΜΕΝδΙδ ΑΡΚΙΙΙδ. ΜΑΙΙΤΥΚΙϋΜ 

δδ. ΑΟΑΡΕί, 0ΗΙΟΝ1Λ ΕΤ ΙΚΕΝΕ8 

^ϋ^Ε ΑΡϋΟ ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝίαΑΜ ΡΑδδ^ δϋΝΤ. 
(Ιιλ£ϋΜ ιραιΐ 8αΗαπι &ά άΐβαι 1 Αρήΐίβ (1). — Ογ»ο& ίη εο(ϋοϋ)α8 Ηθ^β Ρ&ή8ίθη8ί1)υ8 ηοη βζβΐ&αΐ. Ι. ΟοΑηΙο 6Ζ &ά?βηΙα βΙ ρΓβββηϋα Οοαιίαί βΙ β 
$•1?«1οΗ9 ηοιίτϋββιιβ Οιτίβϋ πι&ίοΓ ^&ϋΑ ία Ιιααι&- 
■0111 ββοα» οοΙΙ&ΐΑ ββΐ, φΐ&αι οϋαι ίαβΓ&Ι, ΐΑαίο β( 
ηοοίοηιαιίιοοιΐαααι τίοΙοπα αι&]θΓ βζβΙΙΙίΙ. Ργο 1ιί8 
«ιίιιι 1ιοβΙίΚ>αβ, ςαί 0θΓροΓ6ί8 οοα1ί8 οθπιααΐατ, Ιιο• 
ιΐη ϋϋ «αρβπιιί ]&αι οωρύ βαοΙ, ςαί οουΙοΓαηι 
ΜΒΜ1 ρβΓ(ήρ1 ηοη ρο88αη1. Ναοί άββαιοηθβ ΐρβί, ςαο- 
ηυη η&ΙαηΒ 8ρβ6ΐ&1>ί1β8 ηοηβαηΐ, τθΙα ραπββίοαίβ 
•Ι^οβ 1ιοηβι(ί98Ϊαιί8 ίβηιίηίβ, δρΐΗία 8&ηο(ο ρΐβαίδ, 
ηρβηΰ ι^ϋτΑάαηΙητ. Τ&ΙββίαβΓϋηΙΙτβδϋΙ» 8&η- 
€ΐα οΒίιϋβΓθβ, ςυ« βζ ογΙμ Τ1ιβ88&1οηΙΰ& οη^ίηβαι 
άκβίΜϋΐΙ : ({ο&αι υΗ)βηΐ8&ρίβηϋ88ΐηια8 Ρ&α1υ8 οβίβ- 
^νίΙ, βαιη 6308 Αάβω β1 ο1ιβη(&(6πι, Ι&υάαηδ, 8ίο 
ιϋ : « Ια οιηαί Ιοοο βάββ Υβ8ΐΓ& ία Οβααι ρβΓν&^2ΐ(& 
«Ι*.» ΑΙ<ιαβ &1ί1>ι .* « Οβ ο1ι&τί(&(β, ίαςυίΙ^ ίΓ&ΙβΓ- 
■Ιιϋ• ηοη ηβοβΜβ 1ΐΑΐ>οίηια8 80ΓίΙ>βΓβ ?ο1>ί8 ; ίρ8ί 
(ηοιτο• Α ΟβοάίάίοίδΗβ,ηΙάίϋ^^&Ιίδ ίητίοβαι'. » 

η. Οααι ί^Ιατ ρβηβοαίίο & Μαζίαιί&ηο ίαιρβΓα- Ο 

* ΤΙμμ. ι. 8. * 1 Τ1ιβ88. ιτ, 9. * Μ&ΙΙΙι. ζ, 8βςς. 

<1)0ιΐΑηΙααι &ά ΐΓβηβη. €υΓ ΑαΙβπι ΐΓβηβη 1<α1ία& 

Ι•Η7τοΚοβί& 5 ΑρΓϋίβ, Α^Αρβα &ιι(βαι 6( ΟΙιίοηί&αι, 3 

βπκί Υβτο ίη Μβηοΐο^ο οοιαββ ΐΓβ8 16 β]α8ά6αι 

~ Αΐ>6«η1, ρΓβΜβΓίίηιοαηι αυ11& ρ&83& ΐ1ϋ8 

ηρβήΑΐατ ίη Αοϋι & ηοΙ&Ηίβ βζοβρ(θΓϋ)α8 

ΐΜΜ4βηα> •ί1>ί ίηοοηιρβΓίααι (68(&(ατ Β&- (0Γ6 αάνβΓβαβΟιΗδΙί&αοδίΙΙ&ΐΑ 68861, οιαΙίβΓββ ίΐΐ®» 
ςαβθ ▼ΐΓ(υ(ί5α8 86ίρ8&8 ΟΓοανβΓααΙ, βγ&η^βΐίοίδ Ιβ• 
β;ί5α8θ1)6(1ί6αΐ68, ρΐΌρΙθΓ 8αωαιιιπιία 6αηι οΙιαπΙα- 
Ιβ[ηβΐ6(Βΐβ8ΐίααι1>οηθΓϋαι 8ρ6πο, ρ&(Γί8ς[α6 Α^Γ&Ιιαοι 
Γ&οΙααι ίηιίΐααΐββ, ραΙτίΑοι, βοβ^Αΐίοαβηι ί&6υΗΑ(68• 
ςϋ6 οοιαββ Γ6ΐΐςαθΓϋηΙ, αο ρθΓ8β6α(0Γβ8 ίαβ^ίβαάο, 
ςαβηίΑάπιοιΙααι ΟΙιπβΙαβ ρΓΦΟβρίί*, Αΐΐυηι ςυβαι- 
άΑαι ηιοηΐβοι ρ6ϋβΓυο(, ί1)ίςαθ άίτίαίδ ρΓ66ίΙ>ιΐ8 
ορ6ΓΑηΐ(]Α5Αα( : β(60Γρυ8φΐίά60ΐίρ8απι Αά ηιοηΙί8 
06ΐ3ίΐΑΐ6α] οοαΙαΙβΓυα!, βοΓυαι Υ6Γ0 Αηίηιυ8 ία οοβίο 
ίρ80 νθΓ8Αΐ>Α(αΓ.ϋααΐΑα(6αι ία βοΐοβοίαίβββηΐβοηι- 

ρΓ6ΐΐ6α88Β, Α(ί 6001, ςοί ρ6Γ866ϋϋθ1ΐί8 ΑαοΙΟΓ 6ΓΑ(^ 

αι&^ί8(ΓΑΐααι (ΙαοΙίβ 8αα(, υ( Γ6ΐίςυΑ άίνίηΑ ρηβοβρίΑ 
6Ζ86ςα6α(68, 6ΐ ΑάαιοΓΚβπι α8ςϋ6 βυΑοι ία 01ιπ8(αηι 

οΙίΑΠίΑΐβαΐ 86ΓνΑη(β8, ίηΐΠ10Γ(ΑϋΐΑ(ί8 ΟΟΓΟααΐη Α88β- 

ςυ6Γ6αίαΓ. ΙΙαΑ ςυί(ΐ6ηι 6(η1>α8 ίΙΙίβ ρΓ»66ρΗρ6Γ• 
Γ60(ίοα6ηι ρο88ί(ΐ6α8,6( 06ΰΐη βχ 1ο(ο &ηί οίο άίΐί β^βαδ, 
6ΐ ρΓΟζίιηυιη 8ίοαΐ86ίρ8Ααι, 8Αα6(ο Αρθ8ΐο1ο άί66αΐ6 • Γοαία8 ία αο(. Αά ΜαγΙ^γοΙο^. Αοοι. 3 Αρπί. Οαοά 
ΑϋΙβια 6Α8(1βιη ΑαοΙΟΓ αια1ί6Γ63 νοοβί ουπι νίΓ^ίηβ8 
ίαβΓίαΙ, αΐ ΐ68ΐ&αΙαΓ ΜαγΙ/γοΙο^ια ΙιΑίίηα, αοΐα αια- 
1ί6Π3 ηοιηβα βιΙίΑρΙιΟΓϋΐη 6386, 6(86χαπ[ΐ 8θ1ααιιηο(ίο 
ίαάίοΑΓβ, αΐ ρ1αη5α8 άίδραΐΑΐ Τ6ΓΚυ11ίΑηα8 θ€ νε- 
Ιαηά. υίτ^. Υί(ΐ6 ΒΑΓοαίαηι 1ο6θ οίΐΑΐο. 79 ΜεΝδΐ8 α Ρίηίδ ρΓββοβρϋ ββΙ ο1ι&Γίΐ8ΐ8• ; «ιηβήΐο Αβ»ρβ νο- 
6αΙ)&ΙυΓ. Ηοοβηίιη ηοηοίηβ βΓβΒοί βΐιαπίαΐβιη &ρρβ1- 
ΙαηΙ. ΑΙΙβΡΛ ρυΓαιη εο βρίβηάίάαιη 1)&ρ1ί8ΐη&1ί8 ηί- 
ΙΟΓβαι 8βΓν&η8, ϋ&ϋί άβ ίρ8Λ ρΓορΙιβϋοιιαι ίΐΐιιά άίοί 
ρο886ΐ: € 1.&¥&1)ί8 ιηβ» 6ΐ8αρβΓ ηΐνβιη άβΕΐΙ)&1)0Γ », » 
& αίνβ ηοαιβα &606ρί( ; €Μοηί& βηίαι άί66ΐ)&ΙιΐΓ• 
Τ6Γΐί& δ&1γ&ΙθΓί8 θΐ Οβί αο8ΐΓΐ άοηαιιι, Ιιοο β8(, ρ&- 
οβιη ίη 8β 1ι&]36η8, βΐ ία οιηα68 βχ6Γ06η8, ςαβιη&ά- 
ιηοάυιη Οοιηίηυβ άίχίΐ : • Ραοθπι πιβΑΐη άο νο1>ΐ8*, » 
ΐΓβηβ αΙ) οιχιηί1)α8 νοο&1>&1υΓ, & ρ&οβ ηοπιβα Αοοί- 
ρίθοβ. Η&8 (τβ8 Γβααίοδίδ βυιη &ά 8β άαβίΑβ, βΐ ίΙ& 
&£ΓβοΙ&8 ιη8§;ί8(τ&1υ8 τί(1ί88θΙ,α1 άϋ8 βαβπ&βία οίΤβιτβ 
ηοΐίβηΐ,ί^ηβ οΓβιη&ηά&β β88β άβοΓβτίΙ, αϊ ρβΓ ί^ηβαι 
βχίβιιί ΐ6ΐοροη8, ί^αί 8ΐι5366ΐθ8 (ϋαΙ>ο1ϋΐη οαιηβΕη- 
ςαβ (ΙβΒίηοααιη ο&ΙβΓτ&ιη, ΐρβΐαβ άί&1)θΗ θχβΓοίΙαιη, 
ςυί 8υ1> οοβΙο ββί, 8υρβΓ&ο(β8, ίοοοΓτυρΙαιη ^Ιογιεβ 
οοΓοη&ιη «(ϋρίββί, αβ Οβυιη ίρ8υαι, & ςαο §;γ&Ιϊ& 6Ϊ8 
οοΙΙ&Ια 68(, ουιη αη^βΐίδ ρβρρβίυο οοΙΙααά&Γβ ρο3- 
8βη(. Ου»β νβΓο &ά ίΐΐίβ ^ββίΑ 8υη1, βα 1)Γ6νϋ6Γ η&Γ• 
Γ&Μιηαβ. 

III. ευιη ρΓβββίάβΓθΙ Ουίοβίίυβ (2), ΑτΙβιηβηδΙδ [αΐ. 
ΑΓίβιηίδίαδ] 8οηΙ)& άίχίΐ : 6οβ;ηί(ίοθ6ΐη άβ Ιιίβ, ςαί 
ρΓ8Β86ηΐ688αηΙ,& 8ΐ&Ιίοη&ηο ιηΐ88&α), 8ΐ ^αι}68,ι6β;&Iη. 
ίϋΙ)βο, ίηςαίΐ Ουίοβϋυδ ρΓ8Β868, (β Ιβ§;6Γβ. Τυηο &ίΙ 
8θπΙ)& : ΟΓάίηβ ϋ1>ΐ ιηβο άοιηίοο οιηηία, ςαββ ββηρίβ 
8υηΙ, ΓβοίΙ&Ι)ο.6Α88&α(1βΓ 1)6α6βοΐ&ηα8 ΙιβΒο βοΓίρβϋ; 
8οίΙο, ιηί άοιηίηβ^ Αβ;&11ιοηβιη, Α^^αρβη, ΟΗίοηίβ^, 
Ιτβηβη, 6&8ί&ιΐ], Ρΐιίΐίρρ&ιιι, β( ΕυΙ^οΙιίΑπι αοΐΐβ&ίδ 
Υ68θί, ςαββ άίίβ 8υη1 ίιηιιιοΐΑΐα. Ε&β ίβ^ΗοΓ αά Ιηααι 
ΑΐηρϋΙυάίηβιη &άάαο6αά&8 6886 οϋΓ&γί. Τααύ Οαΐ- 
06ΐίϋ8 ρτ»868 ϋΐί άίχϋ : Οαββοαιη 68ΐ ίβία νβδίΓΑ 
(Αη1& ίαδ&ηία, ιι( ηοΗϋδ Γβ1Ϊ£;ίθ8ί33ίιιιί8 αοδίΓΟΓυιη 
ίηιρβΓαΙΟΓαιιι 6(0»8&Γαιη ]α88ί8 ο1>6(ϋΓ6 ? Α^αΙΙιοαί 
&αΙβιη : ΟααΓβ, ίαςαίΐ, Ια &(1 8&6Γα ρΓοβοΐβοβαβ, 
ςαβοι&άαιοάυοι οοα8α6ν6ΓααΙ, ςυί (ϋίβ οοαδβοΓ&Ιί 
8αα1, αοα Ιιίβ 8&οπ8 αδαβ ββ ? ΒββροαάίΙ Α^&ΙΙιο : 
Οαοαί&ιη ϋΙΐΓίδΙί&οαβ β^οβαιη. Ταιη 0αΐ66ΐία8 : Ναιη 
(α βΐί&πι Ιιο(1ί6Γαο άίβ ία βο ρΓοροβϋο ρβΓοι&αββ ? 
Μ&χίαιβ, ίαςαΚ Α^&ΙΙιο. Α( ίΠβ : Τα υθγο, Α9ΑΡ6, 
ςαίάαίδ ? ΚβδροαάίΙ : Ε^ο Οβο νίνβαϋ ΟΓβάο, α6ςαβ 
νοίο Γβ6ΐ6 ί&οΙΟΓϋπι οοοδοίβαΐί&οι πιβααι ρβΓάβΓβ. 
Ταα6ρΓ8Β368 : Τα ΑαΙβαιςαΐά &ά Ιιφο (Ιίοίβ, 61ιίοαία? 
Αί( ί1Ι& : Οααι 060 νίγο ΟΓβάΑοι, ο1> ίά οοΐαί ίαοβΓβ, 
ςαοά (ϋβίδ. Α(1 ΐΓβοβα υθγο οοονβΓβαβ ρΓ6β868, &ί1: 
Οαίάο&αι Ια &ά 1ΐ866 ? οπγ αοα ρϋβδίιαο αοβίΓΟΡααι 
ίαιρ6ΓαΙθΓααι 6( Οβθδ&Γααι 3α88αί οΜβαιρβΓανίδΙί ? 
ΟίγίαίΙίαιοη5θΑα8&, ίαςαίΐ ΐΓβαβ. 06ία ΡΓ€β8β8:Τα 
Υ6Γ0, 6α8ί&, ςαίάαίδ ? Ααίοι&αι α)6Ααι, ίαςαίΐ 6&8ί&, 
ββΓΥΟΓβ γοΐο. ΡΓ8θ3β8 &α(6πι: Νααιςαΐά δαοΓΟΓααι 
γίδ βδδβ ρ&Γ(ί66ρδ ? ΗίαίΐΏβ, ίαςαίΐ ίΐΐα. Τααο ρΓββ- 
8βδ : Τα Υ6Γ0,Ρ1ιί1ίρρ&, ςαί(1 άίοίδ ? ΚββροαάίΙ ίΐΐα : 
Ιά6αι 6(6§;θ(ϋ6θ.0αί(Ιαααι, ίαςυ11ρΓ8Βδβ8,Ιΐ06ί(ΐ6ΐη 
6δ(, ςαοά (ϋβίδ ? ΙΙΙί ααΐ6αι ΡΙιίΙίρρΑ : Μοπ αι&ΐο, 
ςα&ηι γβδίηδ δ&οπΟοϋδ γββοί. Τααο ρρββδβδ : δβά 

♦ Ι Τίπι. 1. 5. » Ρβδί. 1, 9. « ;οαα. χιγ, 27. 

(1ί) Ααοο 304. Υίάβ Βατοαίαοίΐ• 
(3) 1*6§β βηίιη ΥβΙίΙααι άβ ρΓ6Β^&ο1ϋ>α8 βαηιί 
βαρρίίοίαιη (ΙοββΙ ΡΙαΙ&ΓοΙιαβ αβ Μ» φα' »€γο α ηιι- ΑΡΒίυδ• ' 

Α ία, Εαΐ^οΐιία• Ε["ί<1» δΐί» ^ Ιάβιη, ίηφίίΙ ιΠα, βΐ 6| 
άίοο : αιαίο βίίρδ&αιοη, ςοαπι ίβίοβΓβ φΐοά]αΐΝ 
ΑϋίΙϋ ρΓΐΒ86δ: Ναοί γίΓαω Ιι&1>68? ΜοΓίααβ, ίηςι 
ΕυΙ^οΙιίΑ, ίΙΙβ βδΐ. ΡΓ©8β8 ΥβΓΟ : Οααιηρηάβιη ακ 
(ααδ 68(?Αο(β ιηβη8β8Γ6Γβ86ρ1βαι^ ίη<ιιιϋ Εαΐ7ε1ι 
Τυαο ίΙΐ6 : ΕΙ ααάβααηι ίβ;ίΙαΓ β^Γ&γί<1& ΓλοΙα β» ? 
6θ, ία(]αίΙ ίΙίΑ, υιγο, ςα6αι άβάίΐ ηιιίΐιί Οβαβ. Ρτ» 
Απίβιη : ΗοΓίΟΓ Ιβ, Εαί7θ1ιίΑ, αΐ α1) ίβΐΛ ίη8Αΐύ& ( 
δίδΙθΓθ Υ6Ηδ, 6ΐ Αά ΙιααΐΑαΑδ οο^(&ϋοη63 Γβάβ 
Οαίά δίδ ? νίδοβ Γβ^Αΐί βάίοΐο ρΑΡβΓβ ? Μίηίπιβ, ίης 
ΕαΙ^οΜΑ, 6β^ο ρΑΓβΓβ γοΐο, δαηι βοίιη Οΐιτίδϋ&ι 
Οβί οαιαίροΐβαΐίδ 86Γυα. Τααι ίΙΐ6 : ΟασηίΑΐη Εν 

οΙΐίΑ ^ΓΑΥίίΐΑ 6δΙ, ίθΐ6ΓβΑ 8βΓΥβ!αΓ ίη 0ΑΠ5βΓβ ι 

ΑΙςαβ ΙΐβΒο ΑάάίάίΙ : Τα υθγο, Α^^Αρβ, ςυίά Αΐδ ? > 
πβ οαιοΐΑ ϊΙΙα ΓΑ06Γβ> ςα» αοδ άοιηίηίβ ίααρβΤΑΐι 

β 1)αδ ΑΟ ϋββδΑΓίϋαδ αοδίΓίδ άβγοίί ίΑβΙιηαδ ? Μίοίι 
ίηςαίΐ Α^Αρβ, άβοβΐ δαίΑαβΒ άθΥΟίΑΐη ιηβ 6856. 
Υ6Γΐ)ί8 ιαβαβ η)6Α αοα ΑίχΙαοίΙαΓ : ίηβχρυ^&Ι) 
6αίαι ίΐΐα 68ΐ. Τααο ρρβΒδβδ Αί€ : Εΐΐα, ΟΙιίοαίΑ,φ 
Αάΐιβθο άί6ΐ8? ΜβαΙβιηαοδίΓΑηι, ίαςαϋ ΟΙιίοοίΑ, 
Εοοροΐβδί ρβΓΥ6Γ(6Γβ. ΑΙ ρΓ8βδ6δ : Ναπι &1ί<|αΑ &ρ 
Υ03 δααΙίαιρίοΓααι €ΙιηδΙίΑαοΓαιη6θΕηιη6ηΐΑη&, 
οιβαι^ΓΑαβθ ΑΐίςαδΒ, Υβΐ 1ίΙ>Γί^ Κβδροηάϋ (Ιΐιίοη 
ΝυΙΙα,ο ρΓ8β863,οοΙ)ί8δααΙ ; οιηαίΑ ϋΙ&ίιηρβΓΑίο 
ςπί αααοδααΐ, Α αο5ί3 Α]>3(αΐ6ΓααΙ. ΡρβΒββδ ΑαΙβι 
ΟϋίδαΑοι ΙΐΑαο αιβαΐβαι γο1)ί8 (1β(1ϋ ? ΟαιαίροΙι 
Οβαδ,ίαςαίϋΙίΑ. Οίχϋ&αΙβιη ρΓΦδβδ: ΟαίαΑοα βα 
ςαίγοΙ)ίδ Αα6ΐοΓ6δ ΓαβΓααΙ, αΐ ΑάίδίΑοι δΙαΙϋΙΪΑηι 
αίΓβϋδ ? Οβαδ,ίαςαίΙϋΙιίοαίΑ, οπιαίροίβΟδΜαηίι 
αΚαδ 6^αδ ΡίΙίαδ, Οοαιίααδ αοδΙβΓ ^β8α8 εΐιπδΐι 

Ρ Οαΐοβίίαβ &ίΙ : ΜΑαίίβδΙαηι ίΐΐυά βδΐ, €|αο(] οαια 
νοδ (ίβνοΐίοαί αοδίΓΟΓαπ) ροΐβαΐίαιη ιιηρβηΛοτν 
αο ΟβΒδΑΓααι δα1)^6^ιοδ βδδβ οροΓίβΙ. ΟαοοίΑοΐΥ* 
ροδΙ ΐΑΐη οιυΗααι Ιβηιραδ, ροδΙ (ο( &άοαοηί1ίοΐ) 
(οΙςαοβίϋοίΑρΓοροδίΐΑ, βΙ (Αΐβδ οιίαΑ8 ίη]βοΐΑ8, 
ίβαιβΓίΙ&Ιβ ςαΑάΑοι β( ΑαάΑΟΐΑ βίΑΐ», ίρβοΓαιη ίο) 
ΓΑΐΟΓααι ΑΟ €»8Αταπΐ3αδ(Α ]αδ8Α οοαίβαιρβίδώ 
ΟΙΐΓίδΙίΑαοΓααι ίαιρίο αοαιίαβ ρβΓΟίΑαβηΙββ : ουπ» 
Αά ΙιοάίβΓααηι άΐβαι ]α38£Β α βίΑΐίοαΑτϋβ &ο ρηι 
αιϋίΙί5αδ, ΟΙΐΓίδΙί η6§;Α(ίοα6αι δοηρίαιη ρΓθ6( 
ίΑΟθΓβ ίά ΓθοαδβΙίδ, ρΓορΙβΓβΑ ροβαΑδ Τθ1)ί8 (ϋ^ 
ΑοοίρίΙβ. Ιά ουαι άίχίδββΐ, ββαΙβαΙίΑΟί βοπρίΑοι 
§[ίΙ : Α^Αρβα βΐ ΟΙιίοαίΑΐη, ςαοαίΑΐη ίαίςυίδ ιαβηΐΐΐ 
βΐ οοαίΓΑΓίίδ δβαΐβαΐίίδ βίΑΐΦ, οοαίΓΑ άίγίηαοι € 
οΙαίΏ άοαιΙαοΓααι Αα§;αδΙθΓαιη βίΟβΒδΑΓαπ) ίβοβΓυ 

Ρ^ βΐ αααο βΙίΑοι (βιαβΓΑΠΑαι, ΥΑαΑοι βΐ ρϋδ οιηαϋ 
βΧ8β0ΓΑΐ)Ιΐ6αι ΟΙΐΓίδϋΑαοΓααι Γβΐί^ίοοβαι οοΐυηΐ,ί 
ΐΓΑ(1βη(ΐΑ8 3α1)6ο Ηίδςαβ άίοΐίδ, 8α1>]ααχίΙ : Α^α 
ΑαΙβαι, Ο&δίΑ, ΡΙιϋίρρΑ βΐ ΐΓβαβ, ςαοΑοΙ ιηίΐλί ρ 
οαβΓίΙ, δβΓΥβαΙαρ ία ΟΑΓΟβΓβ. 

IV. ΡοδΙβΑ ΥβΓΟ, ςαΑπι δΑαοΙίδδίΐΏ» αιαΙίβΓββί] 
οοαβααιαίΑΐβΒ δαηΐ,ουο} ταΓβαδ βΑΟΟίΑΐΓβηβαάρι 
δίιίβαι (ΙαοΐΑίαίδδβΙ, Ουίοβϋαδ δίο ιΠαπι ΑίΤΑΐαβ β! 
Τυ» ιαβΑαίβΒ ρΓοροδίΙααι βχ Ιιίδ, ςαββ ίΑοίβ, πια τηίηβ ρηηίΗηίίΛΓ. δβά αβο άβ βίβ 1ΐΑΐ>βη ςαββδϋοηι 
ΑίίΙταΐΑί υΐρίΑααδ 1. Ρνωρηαηΐύ Ε, Οβ ροβηίβ. « 81 νίΤΑ δδΛβΑΡΕδ ΕΤ δΟσίΑΒϋΜ. 

ίΒ•ΙθΕρρΕΓβΙ,φΐ8Βΐοϋηθΐη1)Γ&η&8,1ί1)Γθ8,4α1)θ1ΐΛ8. Α οαί & ρπηοίρίο οοηβιιβτβΓαπίϋβ αβςαβ αά αηηαιη 
€0άΗ»Πθ8 6( ρ&^η&8 δοριρΙαΓδΓΐιαι, ςαββ βυαΐ ίιη- δπρβποΓβαι, ςαο βΐ ίΐΐα οοοαϋανίαιαβ. Οαΐοβίίαδ ρίσταιη 61ιτί8ϋ&ηοΓαιιι, ςυί ααςααιη ίαβΓαηΙ, αά Ιιο- 
(ϋβτηιιαι υβςαβ άίβιη ββΓν&Γβ νοίαίδΐί : ςυββ βαιη 
ρπ>1&1& 688βο(,β& βο^αογϊ^Ιί, ςυαιηνίβ ςαοϋάίβ ηβ- 
^νβήβ, Υ08 βίαβιηοάί βοΗρΙα ροββίάβΓβ, ηοα οοη- 
1βαΙ& ηβφΐβ βΟΓΟΓαιη (α&τυιη ροβηα, ηβςαβ ιηοΓίίβ 
ιηβΐιιηι ρηβ οβιι1ΐ8ΐι&1>6η8. 0ααΐΏο1)Γ6ΐη (ί1)ί ροβααιη 
9δέπϊ 11606886 68(. δβά &1ί6ηιιιιι Ι&ΐΏβα ηοατίάθΙυΓ, 
^Μΐη ηυηβ λ>6αί£^ηϋ&1ί8 ρ&Γΐβιη &1ίςααπι (ί1>ί οοη- 
(ΙοοΑΠ, αΙ 81 το1υ6η8 ηιιηβ 8&1(6πι άβοβ &^ηο8β6Ρβ, 
ίιιιριιιιί«6(Αΐ>οιιιηί8ορρ1Ϊ6ίο ρβπβαίοςαβ ΗΙ>6Γ&β88θ 
ρθ88ί9. Οαίά ί^ιίαν άίοΐβ ? Ρ&οΐβηβ ςυοά ίιηρβΓ&Ιο- 
Κ8 ηοβίη 6ΐ 0!β8&Γ68 ]α88βΓαα( ? Ναιη ρ&ρ&(& 68 
▼68^1, 6ΐ <1η8 ίιηιιιοΙ&Γβ ? Μίηίιηβ, ίηςαίΐ ρΓβΒδβδ ίΐίοίΐ : δοΓΟΓβδ (ίϋίάβιη ΙαβΒ ροΒπαβ ηοβίρο 
^ϋ38α άβοΓβΙαβ βχδοΐνβπαηΐ ; Ιβ νβπο, βίβί αηΙβΛ- 
ςαΕίη αϋΓϋ§;ί38β8, ρπορΙβΓβΛ ςαοά δοπρία αο ωβιη- 
1)Γαη&8ίδΙαδ οοοαΗανβΡΛδ, ιηοΓίίδ ροκοα ϋύίάβϋΓβΙα 
ΓϋβΓΕί, ηοη Ιααιβαβοάβαι κηοάο ]αΙ)60 θ νίΐα βίο τβ- 
ρβηίβ άίδοβίΙβΓθ : νβΓαιη ρβΓ βίΐΐβΐΐίΐβδ ίρδοδ, βΙΖο- 
δίιηυπι ριι1)1ίβαιχι οαΓαί&ββιη ίη Ιυραα&η ηαάαιη δία- 
(αί ρΓθβοίρίο, 6 ραΐΐαΐίο δίη^αΐίδ άίβϋαβ ρ&αβιη ιιαυπι 
δυιηβαΐβιιι, 8&(β11ί1ί1>αδ Ιρβίβ ηοη ρ6Γαιίη6ηϋ1)υ8 (6 
ίΠίηβ (ΙίβοθάθΓβ. 

VI. Οϋπι ί^ίΙιΐΓ 8&(6ΐ1ϋ68 6( Ζοδίηιαδ ρα51ί6α8 ιηί- 

ηίβΙβΓ ρΓ£Β8ίο β886η( Ι ΙΗοά, ίηςαϋ ρΓβββββ, γο1)ί8 

ηοΐααι βίΐ, ςαοά βί αιίΐιί 3ί^ηί&ο&(υηι ίαβηΐ, νβΐ ΙιΟΓβθ 

ΐΜΜ, ιηίηίηιβ ρ6Ρ Οβαιηίΐΐυηι οηιηίροίβηΐβαι^ ςαί β ^οαία» ιηοαιβηΐο ίβΐ&αιβχ βοΐοοο ηιοΐ&ιη Γαί886,ίη α68νίΙ ο<Βΐαιη 6( (βΓΓ&ιη, ιη&Γβ βΐ οιηηία^ φΐβΒ ίη 
08 βοηΙ. δυιηηίΑ 6ηίιιι ίΐΐίυδ ίς^ηΐδ δβηιρίΙβΓηί ροβη^ 
ρτορονίβ 1ιί• 68<9 φΐί ^68αα1 Οβί ΥβΓ^αΓη ηβ^νβ- 
ΗβΙ. 0ιιΐ66ΐιιΐ8 Τ6Γ0 : Οαΐ8η&ηι ΙίΙ>ί ααβΙοΓ ΓαίΙ, υ1 
■ΜΒΐΙιηιηΛίι ίβίαβ α(ςα6 δοηρ(απΐ8 &ά ΙιοάίβΓηαοι 
08φΐβ άί6πι 6ΐΐ8ΐθ€ΐίΓ68 Ι Ώΐβ, ίηςαίΐ ΐΓβηβ, Οβιΐ8 
οηηίροίβηβ, <ιιιί 3υ88ί( αο8 αά ηιΟΓίβηι ηδςυβ ίρδυπι 
άϋί^νβ : «ΙΟΑ <16 ο&η8& ηοη &ιι8φ 8υηια8 βυαι ρΓο- 
ά€η : •6ά αι&1αίηια8 &α( νίνβοΐ68 οοηιΙ>υπ, &ϋ(, 
φΐα6ΐιηΐ|ΐΐ6Αΐΐ&ηο5ί8α66ίάβΓίηΙ, ρβΓρβΙί, ςααηι (&- 

V. Τόπι ρηΒ868 : 0αί8η&ηα, ίηφίίΐ, οοηβοίαβ θγ&Ι 
Ιι»6 ίηάοιηοιη&6886, ίη €[α& 1ι&1)ί(&52ΐ8 ? ΚβδροηάίΙ 
Ικοβ : Η«6 Υϊάϋ Οβυβ οηιηίροίβηδ, ςαί οηιη1& 8βίΙ ; ςαο 6386 ^α38^[ηυ8, Ιαηο νο8 βαρπβιηβθ ροΒΠΦ 8α1>- 

]6011 6η(ί8. 8θΠρΙ& νβΓΟ ίρ8& α 86Γίηίί3 6( &Γ6αϋ8 

ΐΓ6η68 ρΓθί6ΓΑη(αρ. βααι ί^ίΙαΓ ςαβηιαάαιοάυηι & 
ρΓθΒβίάβ ]α83ί ία6Γ2ΐηΙ, β&αι 1111 &(1 ριιύϋοαηι Ιαρα- 
η&Γ (1αχί886ηΙ, 6ΐ ρρορΙβΓ δρίΓϋαδ 8&ηο11 ^Γ&ϋ&ηι 
Γ[α8Β ίρ32ΐαιρΓθ(6§;6ΐ)&(, β( αηίν6Γ80Γαηι Οοηιίηο Οβο 
ρυΓ&ηι αίςαβ ίηΐ&οΐ&ιη 8θΓΥ&1>α(, ηβ αηυ3 ςαίά6πι 
&(1 β&ηι &666(ΐ6Γ6, νβΐ ΙαΓρβ &11ςαίά ίη β&ηι ίαο6Γ6 
&υ( €ΐίββΓ6 αϋδοβ ίυί886(, δ&ηβϋδδίηι&ηι ίΐΐ&ιη ίβοαί- 
η&πι Οαΐββϋαδ ρΓββδβδ Γβνοο&νίί, β( αη(6 (ή5αο&1 
δίδΐί ]αδδ&αι, δίβ &£Γ&(υ8 βδΐ : Νααιςαίά ίη 6&ά6ηι 
αάΐιυβ Ιθηΐ6Γί1&ΐ6 ρβΓβίδϋδ ? Μίηίαιβ, ίηςιιίΐ ΐΓβηβ, 
ΙβΐΏβΓίΙ&δ, 86ά 061 ρί6ΐ&8 68ΐ, ίη ςα& ρβΓδίδίο. Οαί 
ΓθδροηάίΙ Ουίββϋαδ ρΓβΒδββ : ΕΙ 6Χ ρήοΓβ Ιαο τβ- ρπΒίβηΑ 06010. Νθ8(Ρθ8 βηίαι Ιιοηιίηβδ ίηίηιίβίδρθ- ^ βροηδο αι&ηίί68(θ οδίβηάίβΐί Ιβ ΙηιρβΓ&ΙοΓαηι ]υ8δαί ]0Γ68 ίΐαχίοιαβ η6 ίοΗβ ηοδ άβίβΓτβηΙ. ϋ&ςυβ ηαΐΐί 

1ΐΑ6 οβίβοάίιηαβ. δαρβηοΓβ &ηηο, ίηςαίΐ ρρββδβδ, 

ϋΐιοι 6<ϋ6ΐοαι ϋΐαά 1&16, αβ ρί ααι ] υδδυπι άοηιίηοΓαπι 

ίιηρβηίοπιοι αο ΟΕβιιταοι ρηπιο ίη1( άίγυΐβ^&ίαπί, 

ιώίοΑίη τοβ Ι&Ιοίβϋ ? Αά 1ι»6 ΐΓβηβ : ΙΙΙίο, υ1)ί 0θα8 

γοΐαϋ. Ιη αιοοϋ1>α8 (βοϋ Οβαδ) 8αΙ> άίο ίαίπιυδ. Ργ»- 

Ι68Τ6ΤΟ : Αριιά φΐ6αι τΐχίδϋδ ? δαί) άίο, ίηςαίΐ ί11&, 

ιΚμ ίο «Ιϋβ αιοηϋΙ>α9 τβΡ8&η(68. Α( ρρβΒδβδ : Οαί- 

ιίληι βτ&ηΐ, <|αί νοΙ>ί8 ρ&ηβπι 8υρρ6(1ίΙ&1)&η( ? Οβυδ, 

ίιΐφΐϋ Ιγ606, «ιοί οηιηί1>υ8 βδο&πι 8ΐιρρβάίΙ&1. Τυηι 

ρηΒ•β9 αΙΙ : ΕηΙηβ ρ&(6Ρ Υβδίβρ Ιι&ραοι ΓβΓυπι οοη- 

8άι» ? Α( ΐΓβη6 : Μίηίαιβ, ρβρ Οβαηι οπιηίροίβηΐβπι, 

€0086108 6Γ6ΐ ίΐΐβ, ςϋΐηβ ηονίΐςαίάβπι Ιιββο οαιηίηο. 

ΡπΜ68 οϋ : Οοίδ ί^ΙϋΓΥββϋΌΓυιη γίβίηοΓυπι Ίά ηο- ηοΠβ ββςαο αηίηιο ρ&Γ6Γβ, β1 ηαηο ςυοςαβ ίη βαάβηι 
&ΓΓο§;&η(ί& ρβΓδίδΙβηΙβπι 16 νίάθο : ςα&Γβ άί^ηααι 
ροΒηΑαιρβΓ3θ1νβ8. 6αηιςα6 οΙι&γΙ&πι ρβΐϋδδβΐ, δβη- 
ίβηΙίαηι^&ηοοοηΐΓ&ίρδααΐδβηρδϋ : Οαοηί&ηι ΐΓβηβ 
1πιρ6Γ&!θΓαηι ]α88α1 ρ&ΓβΓβ, άίίδςηβ ίηιπιοΙ&Ρθ ηο• 
Ιαϋ, ςαίηίιηο ηαηβ ςυοςαβ ίη ΟΙΐΓίδΙτ&ηοΓαπι ογ- 
(Ιίηβ &ο Γβϋβ^ίοηβ ρ6Γ8βτ6Γ&( : Ιι&ο άβ ο&αδα, υΐ αη- 
Ι6α άαπδ 63α8 δΟΓΟΓβδ, ίΐαβί ίρδαηι νίνβηΐβπι ηαηο 
6θπι1)υΓί ]υ1)60. 

VII. Ηβθο ΒβηΙβηΙία βααι & ρΓΟΒδίάβ 1&(α ΓαίδδβΙ, 
πιίϋΐβδ ΐΓβηβη οοαιρΓβΙιβηβ&πι ίη ςαβπκΐ&αι βυύΐί- 
ηΐ6η] Ιοουαι άαχβΓαηΙ, αΙ)ί βΐ 6^υ8 δΟΓΟΓβδ &η(β& 
ηι&τΙ^ήηηιρ&δδΰθίαβΓ&ηΙ. Οααι&αΙθπι πιβ^ουω γο- 
^υπι &606(ϋ336η(, ίαδδβΓαηΙίρδ&πιίηβαπι οοηδοβη- νβηΐ Ι Υΐοίοοβ» ίηςϋϋ ΐΓβηβ, ίηΐ6ΓΓ0β:&, βΐ 1οο& ίη- ^^ άβΓβ. ΠΕςυβ δ^ηοΐΛ ΐΓ6ηβ ρβαίαιοδ ο&ηβηδ, β( Οβί 
φηΓ6, τ6ΐ 608 φΐί ηοπιηΐ, υ]ί>ί ηοββΓ&πιαδ. ΡΓβδβδ ^ΙοΓίαπι 06ΐβ1)Γαη8, ίη Γ0β;ϋπι δβ οοηίβοίΐ: βίςαβ άίχίΙ : Ρό8ΐ<;[ϋ&οι 6 ιηοηΐβ ρβτβηοΒ ΓαίδΙίδ, ηΐ Ια άί- 
«,Ιβ^βΐΜΐΙίδΟβ δοηρία ί8(&, ρηβδβηΐβ &Ηςαο ? Οοπιΐ 
ιμΜγ» ορ&οΐ» ίηςαϋ Ιτβηβ ηοςαβ &α(ΐ6]^&ηια8 ϋΐα 
Αττ6 : φΐ&οιο1>Γ6οι ιΟΑ^ορβΓβ &η^Ι>&οιαρ, ςαοά 
ηοο ροΐ6τοαιθ8 ηοοίβ οο ίΐίβ ίΐΐίδ ορορ&οι άατθ, 8ί- ίΐα οοηβαηιαι&Ια ββΐ ίη οοηβαΐαΐα Οίοοίβΐι&ηι Ααβ;α8ΐι 
ηοηο, Μαχίπιΐδηί αυΐβαι Αα§;α8ΐί οοΙευο, Κ&ίβηάίβ 
Αρπίίδ, Γ6§;η&ηΐ6 ίη δφβαΐα ΟΙιηδΙο ^βδα Οοααίηο 
ηοδίΓΟ, οαπι ςαο ΡαΙπ βδΐ β;1οπ& δαηοίοςαβ δρί• 
ήΐαί ίη 88θοα1& δβΒοαΙοΓαηι. Απιβη. ι 83 ΜΕΝ8Ι8 ΑΡΗΙ05. « νίΤΑ δ. νίΚΟΙΝΙδ ΤΗΕΟϋΟΚ^Ε 

ΕΤ 010ΥΜΙ ΜΑΗΤΥΒΙ8 

(Αηηο »0, Αρρίΐίϊ 5). — ΐΛϋη* ααίάβιη Μ«ΐ3ΓΡθ1ο«β Ιιώβηΐ Ιιωιο ΙιίβΙοΗβπι 28 Αρπϋβ, *ίωιΙς[αβ Τΐιοούοιιιη «ι 
€ΐιιηΙ)ί(1γΐΏθρβι^α88&ιη;8βάθϋΐηΜβΐΛρ1ΐΓ&8ΐβ8ΐι&ΒβΛΐΟιά}•πιαιηΝοοΐ8Αρη1ΐ8θ»8ϋΐη, Τ^βοάοΓ&οα βαΐβιη βΠΜΙι«. 
ηο8 βΕΐη σαώο Αρπίίβ («β οιιπι ΜβΙβρΰΓΜίβ οοΠοοβνίιηιιβ. — ί&Ιίηβ ιιραά ΒοΗιιιη. ΟβθβΙ Ιη οο<Ιΐαοιιβ 6ΐΜίι 
Ρ&Ηβίβηβώαβ.) Ι. ϋίοβίβϋ&ηο βΐ Μαζίιηί&χιο ίιηρβΓ&1οήΙ)υ8 βΐ Α 
ρηΒβίάβ Αΐβχ&ηάτίηη βίτίΐ&ϋβ ΕαβΙτ&ϋιίο, βάίοΐυιη 
φΐοά()&ιη &(1ν6Γ8υ8 ΰΐιήβΐί&ηοβ ιηίββυιη ίοί(, 
υΐ Υ6ΐ εΐϋβ ίιηιηοΐ&τβηΐ, Υ6ΐ βυρρϋοίο &Μθ6ΓβηΙαΓ. 
6οιη Υ6ΙΌ ρΓβΒ868 ίΐΐβ ρΐΌ ΐΗΙ>υη&1ί %βάΒΤβΙ ία πια• 
^& ΑΙβχ&ηάηηοΓαιη βίνίΐαΐβ, ίυββίΐ οοΙιΟΓίβιη &6- 
οβηίΓβ Τΐιβοάορ&ιη τίτβ^ίηβιη, ςαββ ηυρβρ ΟΑρΙιι 
ίοβρ&ΐ, βΐ ίη 0ΑΡ66Γ6 86Γν&1>ΑΐυΓ. Ου&ιη αιαι άυχίβ- 
8β( : ΡτβΒβΙο, ίηςαίΐ οοΙιογβ, ββ! Τ1ι60<1ογ&. Ιιιάβτ 
\^\χιτ : €υ]α8α&ιιι βοΗϊβ ββ ιηυ1ί6Ρ? €ΙΐΓί8(ί&η8, ια- 
φΐί 1 Τΐιβοάορβ, β^ 8Ι1ΙΙ1. ΑΙ ίΐΐβ : ϋ1)βπιηβ, &α ββΓνα. 
Οίχί ]&ιη, ΐηςριίΙ ίρ8&, 61ιη8(ί&η&ιη ιηβ β88β : Οϊή- 
8ΐα8 βηίηι ▼601608, & ρβοοαίο αΐ6 1ϋ)6Ρ&νίΙ. Οαοά 
Υ6Ρ0 6ΐ &ά ν&ο&αι αΙφίβ ίο&θ6πι ηιαοάί 1ιυ]υ8 β;1ο- 
Η&αι &(ϋο6ΐ, ο1&η8 ριΐΓ6θΙϋ)α8 ορΙ& 8υπι. Ταοο ]αάβχ 
€[α8θ8ΐθΓ6ηι &οο6Ρ8ίη ίθ88ϋ. 00601 οααι οοΙιΟΓβ ρπιι- Β 

8ΐθ 6886 άίχί886! : ΌΪΟ, ίοφίίΐ, 1.υθί : 008(ίθ6 Τ1ΐ60• 

€ΐοπιαι τίτ^οβαι ? €οί 1.υ6ίθ8 : Ρ6γ Ιααοι, ρηΡ868, 
▼0160160] νίΙ&οι αο 8ρΐ6θ€ΐθΓ6αι,οο1)ί1ί88ίαι&68(, οι α1• 
ίηςυ66χί8ΐίαι&Ιίοοί8 βίρηαιί β;606η8 αιυ1ί6Γ. 0α&Γ6, 
ίοςοί(3α(ΐ6χ, ουαι 818 ϋα οο1)ίΗ8, οαρΗ&8 Ρ6οα8&8ΐί ? 
Τ1ΐ6θάορ& Γ68ροο(]ί( : ΟΙιηβϋ ο&α8& οα1>6Ρ6 οοΐαί. 
Οοαι 60101 ί1ΐ6 Κοαιο ί&6ΐ08 ίο οιυοάο Υ6Ρ8&Γ6ΐαΓ, 
&1> 6&, ςυ» 86αιρ6Ρ ▼ίτ£;ο 6( 06ί ΜλΙλτ ίαίΐ, β;6θί• 
108, α 6θΐτορ(ίοη6 οο8 Ρ6αιονί(, 6ΐ 86οιρί(βρα&αι 
▼ίΐ&ηι οο1>ί8 ρΓ0ΐηί8ίί. ϋ&ςο6 ίοΓβ αιίΐιί ρ6Γ8ο&ά6θ, 
υΐ ίο 6308 ύάβ Ρ6Γ01&0608, &ά βθ6οι 08ςα6 ιοοοιτα- 
ρΙ& 61 ίοΐαοΐα 8ίηι. 

II. Τυοβ 3α(ί6χ άίχίΐ : Ιαιρ6Γ&(θΓ683θ886πιο(,¥θδ, 
ςαβθ ?ίΓ^οίΙ&ΐ6θΐ 86αιρ6Ρ 86ρν&(ί8, αυΐ (1ϋ8 ίηαιο- 
1&Ρ6, &υϋο]απο8ίυ8(τ&6(ΕΓί. Αρ1>ί(Γ0Γ, ίοςοίΙΊΙιβο- (^ 

€ΐθΡ&, (6 ΟΟΟ ί^0Γ8Τ6, 1ΐθηΐίθί8 ρΓΟρΟδϋοΟΙ 060 
ίρ8ί ίο ρΓίΐθί8 ^Γ&ίΟΟΙ 6886 : 18 Υ6Γ0 ΑΟίαΐΟΟΙ 016001 
&(φ16ρΓθρθ8ί1θΟ10&8ΐθαΐ 6886 ΟΟβΤΟΟτίΙ. Οοοά 81 016 

ίά ρβΐί, ςοοά άίω8, βΐ νίοΐ&η 0θ6β:6Π8, οοο βήΐ Ιιββο 
ίαιροάίοίϋα, 86ά γί8 6ΐ ίο]οη&. ^υ^^6x &οΐ6αι : βυαι 

ΐ6ΐθ^600&αΐ 6886 ΟΟΥβΗοΐ, 6( Ιοί Ρ&Ιίθ0601 1ΐ&1>6Γ6 
ΟΟρί&ΟΙ, &άθ10060, 06 60θΙθαΐ6ΐίθ8ία8 (6 96Γ&8 ; οίΐιίΐ 
6θίθ1 ρΓθβ6ί68. Ν&01 ρ6Ρ 0608 001068, 86θ(6θϋ&01 

Ιιαοο ίοιρ6Γ&1θΓ68 Ιοΐ6Γοο(. Τοοο ίϋί 'ηΐ6θ(!ορ& : ΕΙ 
ρηο8, ίοςοίΙ, (ϋ)ί άίχί, 1ιοοιίοί8 ρΓορο8ίΙυοι &Ιςο6 
αοίαιοαι 060 ^αίααι 6886. Οοοι 6θίοι οοιοία 1ίΐ6 

Ρ8Γ0080&(, 00^1&1&6ΐί&01 ΟΟβίΓΑ βοίΐ, 6(θ16θΐ68 ίρ8&8 

ρβηρίοίΐ. Οααοιο1)Γ6αι βί οοαοΐα ίο6Γθ ί&66Γ6 ςοοά 
άίοίδ, ίαιραάίβ&αι οΐ6 ί&οΐααι οοο(|ο&ιο 6χί8ΐίοι&1)ο. 
δίτ6 6θίιη οαροί αΐ6οοι, 8ίν6 αιαοα8, 8ίν6 ρ6(ΐ68 ρ. 

Αΐ)8θίθ(ΐ6Γ6, βίνβ (ΟίΟΟΙ ΟΟΡρΟβ (1ί1α66Ρ&Γ6 Υθ1α6η8, 1ΐ06 ςοί(ΐ6οι ρ6Ρ νίαι &6 ρο(68!&(6ηι, φΐΑΐη ΙιβΙμι, 

ί&66Γ6 ρθ(βη3. $ίαΐίΙί(6Ρΐθρ&0&η ίΤΒάΒΤ, 06606,11 

&Γΐ)ίΐΓίί πΐ6ί ροΐ68ΐ&ΐ6 ΟΟΟ 68ΐ, 86<ϋη ο:ΐΑηα ΙΟΑ, «ιί 
ρ6Ρίαιρ6Γίυαι νίαι 1ίο6( ίοί6ΐτβ. Οαο<1 τβτο «4 Εοίιιί 
ιθ6ί ρΓορο8ΐ(υοι αΙΙίοβΙ, 06Γΐυαι 68ΐ Οβο Ιριί 6«ι6- 
1&1ί8 αΐ6» ρΓθί688ίοο6ΐθ86ΡΥ&τ6 : ίΐΐί βηίπι ▼ίΓβίοίΚΜ 
πΐ6α άίο&1& 68ΐ ; ί1ΐ6 06Γΐα8 1ιο]θ8 ηί άοαήηοι 68ΐ: 

ίϋ6, 81 το1υ6η(, νίΓ^οί{&ΐ6αι Ιι&οβ ΠϊΒΒ,ΠΪ, ρθΙΜ88Ϊ0- 
0601 8υ&αι, ίο6θ1αοΐ6αι &1<|α6 Ιοί&βΙ&ιη βθητΑΐηΙ. 

ηΐ. Ιαά6Χ ν6Γ0 &ίΙ : Νοίί, Τ1ΐ6θ(1οπι, βΙλΙβαι Ιοιη 
1ιοο68(6 αοΐ&αι, (οίααι ίο]αή8Β βί ρΓθ1>η• οΙ3]ϊο6Τβ: 
οααι ο( ορ1)ί8 ςαββδΙορ Ι68ΐ&!α8 68ΐ, 1ιί8 ρΑΤβηΙίΐΝη 
οη& 68, ςοί οο^1Ηΐ&ΐ6 &1(|06 βχί8ΐίαι&ϋοηβ οααι ρή- 
0118 6X0611 αοΐ. Αά 1ΐ8βθ Τ1ΐ6θάθΓ& : ΟΙιτίβΙαοιι, ίη- 
ςαίΐ, ρηοιαοι οοοβ(6π ά6ΐ)60, ςαί βΐ Οβαβ μ1, βί 
001018 οο(Αΐ)ί1ΐ8 1ιοοοη8ς[θ6 &οο(ογ, φΐί βοίΐ βί 
αΐ6 οο1αοι1)&οι 8α&αι ρορ&αι 6( ίοοοίοοαβη &ά Αοβαι 
Ο8€[θ6 86ΡΥ&Γ6. Τϋοι 30(ΐ6χ (]1χί( Ι Οοτη&οιι βηΛ», ο 
ΤΙΐ6θάθΓ& ? Εααΐ06 06υαι 0Γ6(1ί8, ςυί ίαίΙίΑ οπιοβ 
8αΓβχα8 ? Αο ςαί 1&Ιί8 68ΐ, 16 ίο Ιοραα&Γ οοο]•6ΐΑηι, 
ίο(&ο1&αι 86Γν&Γ6 ροΐ6ηΙ, &1) 1118 ρΓβΒββΓϋαι τΙη8, 
ςαί ο]ο1ί6Γθοι &αιοη1)α8 ίθ8&οίΓ6 βοΐίίΐ 8αηΙ ? Ρίτ 
(]6αι, ίοςοίΐ Τ1ΐ6θάθΓ&, 6ΐ 8ρ6αι 1ι&1)6θ ία (ΆήίΙο, 
φΐί 0ΡΟ06Ο1 ρ6Γρ68808 ίϋίΐ 8υΙ) ΡοοΙίο ΡΙΙαΙο, ίοη 
ο( 016 αΙ) ίοίςοί8 ί8ΐί8 νίΓί8 6ηρί&ί, 6( & Ι&Κ>β οηλοίοο 

1ί1>6Γ&01 86Γν6(, ίο 6] 08 ύάβ ρ6Ραΐ&06θ(βαΐ, Οθφΐβ 

υοςο&οι 6υαι 069&0Ι601. ^ο(^6x υ6γο : Αάΐιαο Ιο οο- 
β;&οΐ6αι ραΙίοΓ, οβοάοοι ^ο560 ΙθΡθΐ6αϋ8 βαΐ3|ίβί. 
Α(8ί οοοΐ6η(ί6Γ6 ηοο άβ8ΐίΐ6η8, οΐ &οοί11&αι &1ίφΐ&ηι 
(6 ρΓ08ΐ6Γ0608, ί&οί&οι ςοοά (Ιοοιίοί &Ιςο6 Ιοιρβη- 
10Γ68 ηο8(Γί 30886ΡΟΟΙ, οΐ 6ΐ Ρβ1ίςοί8 αιο1ί6πΙ>α8 
6Χ6θ]ρ1οαι β&8. Αά Ιιββο Τ1ι60(Ιογ& : Ρ&τ&ία, •ααι 

00Γρθ8 016001, 0θ]θ8 ρθΐ68(&(601 1ΐ&1>68, Ιί1>ί ΙΠΙ- 

ά6Γ6 : &ηίαι& γβΓΟ ίρ8& ίο 8θ11θ8 Οβί οι&αα ββΙ Α6 
ροίβ3(&(6. Τοαι ]0(ΐ6χ : Εχο8θοαΐ6 ίΐΐ&οι βίλϋπι, βί- 

ς06 (ϋ6ίΐ6, 06 ίθ8&θίΡ6 &αιρ1ίθ8 ν6ΐίΙ, 86α οβάθτβ 6ΐ 

(]ίί8 ίρ8ί8 ίαιοιο1&Γ6. Μίοίοιβ, ίοςαίΐ Τ1ΐ6θάοηι, ρβτ 
θ6οαι ίρ8οαι (ΐ8θοιοοί5α8 8&6Γί&οίοαι &α( οαΐΐοοι 
&ββιτ6 γοΐο, οοαι 06ααι &(]]ο(ογ6οι Ιι&Ιμ&οι. Αά 
Ιιβθο 3αά6Χ : Οοίά αΐ6 60^8 1ί5ί 1ιοο68(ί88ίαι» ίβαιί- 
06Β ίθ3υηααι ί&06Γ6 ? Αθ8οα11& αιίΐιί, ο 3(υ1ΐΑ, οθ ία 
ί&οΐ&αι (ογΙ)&οι ίοοίά&β 60γοοι, ςοί 86θ(6θϋ&ηι βχ- 

8ρ66ΐ&θΙ ςυ» 6001γ& 16 ί6Γ&(θΡ. ΝΟΟ 80αΐ 601608 

ίοςοίΐ ΤΙίθοάορβ, ςαβθ 06θθΐ 600&160Γ, 6( ίρβυαι 
&€ΐ]α(0Γ6αι 1ι&1>60. Οα&οι 6θίοι ίο]θΓί8θΐ αιίΜ ίοΓβ 

ρθΙ&8, 6& Ρ68 ΙΐΟΟΟΡβΙΟ 6ΐ ^ΙοΗ&οι 860ΐρ1ίβΓΟ&αΐ 

αιίΐιί 6οαιρ&Γ&1)ί(• Τααι )οά6χ : Ε^ο οοο ααιρίίαβ Ιβ νίΤΑ 8. ΤΗΕΟ^ΟΚ^Ε. 

1, 8βά ίιηρθΓ&ίΟΓακη ]υ88& βζββφιν : ΓυΙαΓαιη Α 
βχίβΐίαι&αβ αΙ ρβΓβααάθΓί ροηβββ, άίαΐΐαβ (β 
ϋη. Ουοά 81 1ί1)ί ραΓοβηβ, ίά ιηίηυβ βυΓ&1)ο, 
3υ38α8 ίαί, ίαιρβΓ&ΙΟΓββ βοηίβιηοβΓβ ή(1β1)0Γ. 
11(6111 Τ1ιβοάθΓ& ϋ& ρββροηάίΐ : δίβαΐ ίρββ ίιη- 
0Γ63 ιηβίαίβ ςαοάςαβ &1) ΐΠίβ ]α8Βα8 β8, ίά 
3 8ΐυ(ΐ68 ; ίΙ& β( 6^0 8(αϋβο ηοη πθ^αγθ Οβυιη 
α, ϋιηθοβηίηι θ( ίρ8& γβΓϋΐη ϋίαιη ίιηρθΓ&ΙΟΓβιη 
ι βοα(θΐχιηθΡ6. βοηίβηϋοββ, ίοςαί(]α<ΐ6ζ, ιηβ- 
1^8, θ(βθ(βπΐ0Γυκη ίιηρθΓα(0Γυιη]α38&ηβ9Η^8, 
, (αιηςαακη ίιη1>β11θΐη αΐίςαβω ϋβ8ρίοί8. Λάΐιαο 
(ΙίβΓαιη (6ΐηρϋ8 (ϊΜ οοηάοηο, αο ρβΓ άβοΒ 
8^ ηίβί αηίιηυηι ιηυ1β8 βΐ 8&6ηβθ68, ίαΙυρ&η&Γ 
οΐ&κη, υΐ ιηαΗβΓβΒ οιηαθ8 1β ί(& ίΓ&βΙ&τί νίάβη- 
ϋΓρίΙυάίαβ (αα οαβΙίβ^βαΙαΓ. ΑΙ ΤΙκκΙορβ : ΕΙ 86 V. ΤαΓί)® &α(6ΐη ϋΐ» β&ιη, ηΙΙαρία^ηαιη,βίΓβυιη• 
(1&η(68, ββΓίαϋιη 8(αά65&οΙ ρρο 8β (|υί8(|α6 αά β&ιη 
ίη^βάί, θ( αΐ β&η68 ίη ίθΓ&ιη αΐίςυ&ιη, θ( &6βίρίΐΓ68 
ίη 6θ1αιη1)&ιη^ ί(α ία β&ιη (υΓ589 ίη1ιί&η(68 ίη^^βάί 
ί68(ίη&1)&η(. ΟβθΐβΓαιη ηβ€[υθ1υηβ61ιη3(α8ίρ8θ068- 
8ε1)&1, 86(1 6ααιςα6αΐ(1ειιιΐ6χΡΓα(Γί1)α3 ρΓΦρ&Γ&886ΐ, 
&(1 6αηι ϋίαιη ιηίβίΐ. Οαίά&αι βαίαι Γ6ΐ]β;ΐθ8ί88ίΕηα8 
Ρρ&(6γ, ςαί 06ί η6β:οΙί& (τ&6ΐαΓ6 ορ(ίαΐ6 (ϋ(ϋ66Γ&1, 
6(ςα6αι&(1αιθ(1αΕη&1ίςα6αΐ6χ Οβί Υθ1αα(&ΐ6 άίνί(6αι 
βθΗ ά6β6Γ6(, 1)6αθ ηον6ΓαΙ, ίΐΐβ οαηι 6 Γθ1>α8 1>οηί8 

86ΐηρ6Γ&1ί(|αί(1&αΐρ1ία8 &ρρ6(6Γ6(,6(8ί5ί 600[ΐραΓ&Γ6 

8(α€ΐ6Γθ(,€ΐαρΗ66ΐηπι&Γ(7Γϋ οοΓοα&αι 8ίΙ)ί βοαβίΐί&τίΐ, 
6ΐ Γβ^αααι οοβΙοΓααι 1ΐ06 ηιοάο Γ&ραίΙ. 6ααι βαίαι 
αιί1ί(&π 1ΐ£ώί(ϋ 86 ίοάαίβδθΙ, ρΓίαια8 &(1 6&α) ίοβ;Γ68- 
8α8 βδΐ, ςααβί αηαβ 6χ ίωραάβαΐίαηι θ( ία(θαιρ6Ρ&η- ίάθοι 06α8 68(, β( 8βαιρ6Γ, ςαί ηοα ρβηηίΚβΙ, β (ίϋοι Ιιοαιίααιη αααΐ6Γ0 6386(. Ε3ϋ3 ί^ίΐαΓ Ιιοωίαίβ ω (]6Γ6ΐίαςα&αι. Ρ6ΐο &α1βηι α( Ιαΐβοΐααι αβ 
α ηιβ 86Γν&Γΐ 3α1)6&8, ςαο&ά 86ηΙθη(ίαπι 1αΐ6η8. 
3α(ΐ6χ &ίΙ : Τ1ιβοάθΓ&αι βαΐ) (αία 6α8ΐθ(ϋ& 8βΓ- 

α8ςα6 Β,ά (Γβ8 €ϋ63, βί ίθΓ(6 Γ68ίρί806α8, 8ί1)ί 

)6Γ3α&86Γί(, α( &(&1ί 6οαΐ6αϋοα6 ά68ί3(ιι(. Οαίη 
36ίρίο, η6 ρ6ΓαιίΙ(&(ΐ8 &1ίςα6Πλ αά 6&ηι ία^βάί 
η ίρ8& ν6Γ3&Γί, ρΓορ(6Γ6& ςοοά ί&ιηί1ί& ηο1>ίϋ 

168Κ& η&ί& β8(. 

Ρθ8( (Τ63 (1168 6ααι ]α(ΐ6χ ία Ιη5υα&1ί 86^6- 
ΐάάοο&ίυΓ, ίοςαίΐ, Τ[ΐ6θάθΓ&. 0ο1ιογ8 αίΐ : Οο- 
,ρΓ8Β3(θ68(Τ1ΐ6θάθΓα. Ταοι ί1ΐ6 : 8ί Γ63ίραί8(ί, 
ι ]ειιη ρ6Γ8α&3ΐ8ΐί, ααοο βαοΓίΑβα, 6ΐ 68(ο Η- 
; ραίο βαίαι Ιβ αβςααςα&αι β&ρβΓβ, ία βοάβαι 
)8ί(ο ρβΓδίβΙβαΙβαι. ΚβδροαάίΙΤ^βοάοΓα : Ααίβα αογ&αιβΙρβΓβ^Γία&αι ίιβ;υΓ&ΐΏ 8&αοΙαί11&τίΓβ;οΤ[ΐ6θ- 
άοΓα οααι νί(1ί336ΐ, ίαίΐ ρβΓίβΓΓίΙα; 6& βαίαι γ68 
πιυΚαπ) ία]αΓί8Β &6 (αΓρί(α(ϋαί8 ΡΓ8Β 86 ίβΓβ^αΙ. Οα&ω- 
οϋρβαι ααοίρίΐί βΐ άαΙ^ίο βαίαιο ο&Γοβηβ αα^αΐοδ 
οίΓοααιί^ειΙ, δβοααι 60β;ί(&08, αααι α βΐιτίβίο ίρ80 

Ι*6ΐίθ(& 688β(. 

VI Α ( 8&αο(υ8 Οί(]7αια8 (ίΙ& βαίαι ▼οοα1)&ΙαΓ) αϊ 
β^βΓαιβααβ ίραΐβρ, ίαβίρίβαβ β&αι &ίΓ&Γί ; Νοα 8ααι, 
ίαςυίί, \ά, ςαοά γίάββ. Εχ8(ηα866υ8 βαίαι 1υρυ8 
▼ίάβΟΓ, ίο(υ8 νβΓΟ βϋοι ονίδ αιαα8υ6(&. Νβ 8ρββ(β8 
βχΙβηοΓβαι Ιι&αο νββίβαι, ββά ίοΙβποΓβαι βΐ ρΓοαι- 
ρίαιηααίαιί &£Γ6θΙααι βοαβίάβΓββ. Ργ&16γ βαίαι 8ααι 
ία &1ίβα& β^αΓα, οοαίΓα άί8,1>ο1ααι 8&ρίβα3, βΟΓααι 
ςυίάβαι ΥβδΙβ ίαάαΐυβ, ςαί 8αα( ίΐίίαβ αιίαίδίη, αΐ ϋ>ί, βΐ αυαο β&(1βαι άίββΓβ αοα Γββα30, ο&3(ί- ρ ί(& Ιιαο ία£;Γ6(1ίβα8 αοα&β;αο80βΓβΓ (βΓ&ηΙβαίαι ςαί 03688 ρΓθΓβ88ίοαβη), ΟίΐΓίβΙί ο&υδ& δοβοβρίααι 
|αί Γαϋ ίαοοΓΓυρΙ» νίΐ» ρΓββάίοαΙΟΓ, σιβαπαςυβ 
38ίοαβα] ίρδίαδ Οβί βΤΓ&ϋα &βη. Είυ8 ίβ;ί(αΓ 
αί β( Οβί οοαίβ88ίο ρβτ ααβ ρΓββάίοβΙυΓ, β( ίρββ 
( (ββίΐ βαίαι) ςαοαιοάο δαααι γίΓβ;ίαβαι ραΓααι 
ΓΥβΙ. ΡβΓ (1β08 ίρ808, ί οςαίΙ] ϋάβχ, άοαιίαοΓααι 
γβΓΪΙαδ, αβίοΓίβ ίΙΙί3αοαο1>β(1ί6α8, ρβρίοΗΐβΓ, 
-βαβίβ ίαοί&αι (ΐαοά8ααΐ]υ88α8. ΟαοαίααΐΥβΓΟ 
>&α&Γ ΐΓειάί πιαίαίδΐί, ςα&αι (1ίί8 ίρ8ί3 8&0Γίίι- 
γί(ΐ6&αιυ8, αααι Ιβ 8βΓΥβ( ΟΠήδΙαδ ίΠβ (αυ8, 
6Γ ςαβαι ία οοαίβαΐίοαβ ίβία ρβΓβίβίβΓβ γοΐαίβΐί. 
η ]αά6χ ^^xί83β(, &(1 οοΚιοΗβαι υ6Γ8ιι3 : Τγ&(1&- 
[ίςαίΐ, ί3(& ία Ιαραα&Γ. Τυαο &ί( ΤΙιβοάοΓα : Τα, 
ςαι οοβιιΗ&8 Γβδίαβρίοίβ, ςαί αογίβΐί οαιαία, 
{α&αιίΐΐ&βααΐ,ςαί &(1 ΙιοάίβΓααπι υβςαβάίβαι 
Βΐ£Γαί8(ί β1 ίαΐαοΐ&αι ία 6& Γβ ηιβ 8βΓΥ&8ϋ, ςυααι 
Γοαιί3ί, ίρ8β6( ρο8ΐ Ιι&ο οιβ οα8ΐθ(1ί&8, βΐ αρρο- 
6( ίαίςυίδ βορααι αι&αί1)υ3, ςαί ρ&ταΐί βααΐ 
βθ (αβθ ία]αη&σι ίαίβΓΓβ, ίαοοίααιβαι β( 1α1ββ;Γ&αι 
). ΗβΒΟ οααι ί11&άίχί88θ1,&ά Ιαραα&Γ άιιοΐ&ββΐ; 
0(1ία9Γβ88&, οοα1θ8β(1ο(ΒΐααιβΓβχί(,6(&ϋ: Τα, 
Οοηαίαί ηο8(Γϋθ8ΐι €1ΐΓί8ΐί, οιβ &(1]αγ&, α(&5 
.αί5α8 βηρί&ρ. Τα, ςαί ΡβίΓααι ία ο&ΓοβΓβ αά- 
ί, βααιςϋβ &ϋ ίαΐαιία 1ί1)6Γυα) ίΐΐίαο βάαχίβϋ, 
Ιιίαο &1) ία]αΓί& ίαοοίααιβαι βάαο&δ, α( οαιαβδ 
αϊ, ηιβςαβ 8θΡΥ&αι (ααηι β88β 6θβ;αο86αα(. Β Ιιαο ΥβαίβαΙβπι 8ρβοα1&1)&αίϋΓ) β( Οοαιίαί αιβί ρρβ- 
(ίθ3&αι ρθ88683ίοα6αι, βΙ Οβί οο1αα]1>ααιβεια) 3βΓΥαΓβ 
ρο88βαι. 86<1 &β;β Υββίβαι αιαίβαιαδ ; Ιίϋί Οβαδ ίρ8β 
γίοΐοηααι Ι&Γ^ίΙϋΓ : οιβ νβΓΟ οοΓοααΙ 8ααοΙα8, β( 
ςιιί δίαβ αιαοαία β8(, Αβ;αυ8 ίΠβ, ςυί ίοΐΐίΐ ρβοο&Ια 
πιαηιΐί. Εχί (α, β(, &(1 Οοωίαααι ίΐο : Ε^ο ρρορΙβΓ 
Οοαιίαααι Ιιίβ τβαιβαβϋο. Η&β αιβ& γββίβ,ςαααιίί- 
αιβ1)&8, ίαάυαηβ.ΕβΙοΙα ρΓΟ οιβ, υ( 68( αϊ) Αρο9(ο1ο 
άίβίααι * : « Ε8ΐο(β υ( 6§;ο, ςυοαί&αι βίβς^ο αΐ Υ08. » 
ΙΙΙβ ςαίάβαι ΙιβΒΟ άίββ1>&( : Τ1ιβθ(1θΓ& ΥβΓΟ 1ί5βα(βΓ 
θί ο1)ϊβαιρ6Γ&1)8ΐ(. Νογίΐ βαίαι &1) ίΐΐο ίρβο Ώβο, ςαί 
αιίδίΐ ία Ιαβααι Ιβοααοα ρΓθρ1ιβ(&αι Η&1)&οαβ, υΐ 0&- 
αίβΐί ', ςαί β(ίρ8β ρΓορΙιβΙα βΓ&Ι, οί1)ααι ίαιρ&ΓΐΐΓβΙ, 
ςυίςαβ βΐ Ιβοαααι ογα οΙ)3(Γαχί(,πιί1ί(βαιί11ααι Ιυαο 
αά δβ αιί33ϋαι, α( ίρβίαβ 1ι&5ϋα οοβαΙΙ&Ια, β( ίΐΐίαο 
βΓβρΙα δβΡΥ&Γί ροδδβΐ. 

VII. 111α ί^ίΙαΓ γίΓβ;ο αιίΐίΐίδ 1ι&1»ί(ααι βααιρδίΐ• 
οοΓβίδςαβ, ςαίΙ^αδ ααίβα αιίΐβδ υ(ί οοαβαβΥβΓαΙ, οραρβ 
δαα οοαίβχίΐ : ουαιςαβ ρβΐίςαα ΥβδΙβ δβ ίαάυίδββΐ, 
οαρίϋ 9α1βααιίαιροδαί(,β]αβ€[αβ&Γαιί8αοο6ρϋ8, 111ο 
ίρδο, (ΐϋβαι, ςαί βί αδίίίβραΐ ρΓββοβρίΙ, ΟΓααΙα ίαάυΐα 
ββπτθ88& βδΐ. ΑάαιοαίΙα βΐίααι ίαίΐ, οβ ςαβαι Οδρίββ- 
Γβ(, ρρορΙβΓ βΟΓυαι ΙαροΓυαι ΙαιραάβαΙίααα αίςαβ 
ααάαοί&αι, αβγβ αΐίςυβαι αΙΙοςαβΓβΙαρ : δβά ΓβοΙα 
αά ροΓίααι (βαάβΓβΙ, βΐ Ιβδααι ίρβααι γί» <1α- 
οβηι Βί1>1 ρροροαβΓβΙ. Ε( ίΐΐα ({αίάβαι ίΐΐίαο β£ρτθ88&, αίΑΐ. ιγ, 12. * Ο&η. ζιγ, 32 96^^. 87 ΜΕΝ8Ιδ ΑΡΚΙΙ.Ι8. « ιιΙβοΙαιηΙϊΛςαίΒά&ιη&ΙαδςιιβΙίθηβ,&Ιίιαβίη οοβίαιη Α Οβαιη ΐρβιιηϋ&Ιίδ οοηίβββΕ ίαβήΐ, ίηΙ&οΙ& ρβπηη. 

8ί(, ςυαιη Οβυβ ίρββ ίηοοίαιηβιη βΙ α, 1&1>θ ροη» 
ββΓτ&νϋ• ΙΙαςαβ φΐοά ί&οίαιη ββΙ, ηοη ιηΟιί, η& 
Όβο ΐρβί (Γί1>αο ; ςαοηίαιη 8ββαη€ΐαιιι ^άβαι ίράι 
ίθοϋίΐΐί 06α3,ςα6ΐιι&(1ιιιο<1αιη6ϋρ8β ηοβ(ί, « ϋιίαί 
νβΐίβ. Ταηο αίΐ ίΜάβτ ι 0υ]α8η&ιη βοιϋβ Ιιοηιο Ιι 
68 ? 61ιή8ΐί&ηυδ, ίαςαίΐ 0ί(ίΐ7ηια8, ββο Βηιη α ΟιιίιΙι 
1ί1)6Γ ί&οΐα». ΑΙ ίηά^τ: ΟτιιοιβΛ» ίβίαιη τβΐιβιηβιιΐβ 
άαο1)υ8 ιηοάίβ, ρΓορΙβΓ β]α8 ρβίαΐ&ηϋααι• ΡβΙο, η- 
ςυίΐ Οίά^ιηαδ^ υ( ςαοά &1) ίιηρ6ηιΙθΓί1>ιιβ Ιαί«]αιιοι 
68, 06ΐ6ηΐ6Γ 6χρ6(ϋ&8. Οοΐ ]α(ΐ6Χ : ΡβΓ ιΐοοβ άηρΚ- 
6ί& ΙθΓΐη6η1& ιί5ί Γ6ρο8ίΙα 8υη1 ηί8ί άη» ίρ«ίΑ 8«αί• 
&068. Οαοά 81 ί60βη8, ρηαβ ίΐΐαά ί&οίηα» Ιοιιιη »► 
ά&χ οοηάοααΜΙατ. Εβ;ο, ίηςαίΐ 0ί(ΐ7ΐηα8, ΓβίρβλΰΙλ 
θ8ΐ6α(ϋ, ηΐ6 Οβί &11ιΐ6ΐ&αι 6886 : ρΓορΙβτ βΑβιηβιώι 1611(1608, 6Χ &οοίρίΙηδ οτβ, νβΐ Ε^ηα 6 ΐ6οηαιη ίαα- 

0ί1>υ8, 6ν&8ί(. ΡΓαΐ6Ρ ν6Γ0 ί1ΐ6 8β(1β1)&1, άβ βΟΓΟΓβ 

ηοη Επιρϋυδ βοΠίοίΙυδ, 6( 8ρίπ1υαΐ6 ρΓ&ηάίαπι 6χ- 
8ρ6θΙ&η5. 0ααΐ({υ6 86οαρίϋ8 (β^υιηβηΐο ίηάαί8δ6(, 
60 ίη 1θ6θ δ6(ΐ6ΐ)&1. Εγ&( &υΐ6ηι ϋ& 6θΓοη&Ια3, αΐ δί 
&άτ6Γ8&ηυηι ΐρβαοι ποίδδ6ΐ. ΙηΙβΓΥ&ΙΙο &αΐ6ΐΏ Ι6ηι- 
ροΓίδ,ςαίάαιη 6Χ ίηδ&ηί6ηϋυιη ηυιη6Γθίη(6ηιρ6Γ&η• 
ϋβΒ 86Γνυ8, ϋα υΐ 6γ&( ίηιραάβηδ, ίΐΐαο (αηςοαω &(1 
'νίΓβ;ίη6αι ίη^6άί αυδαδ, οαπι γίΓαοι ρΓΟ γίΓβ;ίη6 
οίΤβηάίδδθΙ, πΐ6η(6 ρ6Γ6ΐι1δα8 866αηι ίρδ6 άί66ΐ»&1 : 
Ναηςαίά νίΓ^ηβδ ίη νίΓΟβ ΐΓ&η8ί6Γΐ Ιββαδ ί8ΐ6? ΜΙ- 
1β8 ί1ΐ6, ςαί &ηΐ6 πιβ Ιιυο ίηβ^Γ68Βα8 68ΐ« 6χίϋ. Ουίδ- 
η&αι ί^ΙϋΓ Ιιίο βδΐ, ςαί δθάβΙ ? υΐ>ίη&ηι τϊγ^ο ιΙΙε, 
ςυβΒ Ιιίο ίη6ΐυ8& 6Γ&( ? Αυάίνί &1ίςα&η(1ο α Ι68α ίρβο αςαΕπι ίη νίηιιπι 6οηΥ6Γ8&οι : ηαηο πιλ] υδ ςαίά- β πιίΐιί Γ6ροδΐΙαπι Ιιοο ίαο6Γ6 Εβ^βΓββδα» ίαί, αΙ βΙ νίφ ά&πι νίάθο : γΐΓ^η6ηι 6ηίηι ίη τίΓαηι ηιυΐανίΐ. Τί- 
ιηβο η6 β( η)6 ίη αια1ί6Γ6ηι 6οηΥ6Γΐ&(. Ι1ΐ6 υ6Γ0 οααι 
ορροΓΐυη6 80ιόγ6Π] 6ηρηί8δβΙ, ίαοΐυαι δααπι ηοη 
οοουΚ&γίΙ : δ6(1 οΙεγε νθ66 : Νοη ηιυΐ&γίΐ, ίηςαίΐ, 
ηΐ6 Οοπιίηυδ, δβά 6( αιίΐιί 6( ίΐΐί βΟΓοηαηι άβάιΐ. 
Ουαηι ίς^ίΙυΓ 1ια1)6ΐ)α1ί8, 6απι ηοη 1ΐΕΐ)6ΐίβ ; ςυίςα6 
γο1)ίδ ηοη 6ΓαΙ, 6αηι ηυηο 1ΐΕΐ)βΙίδ. ΥΙγ^^ο ί11&, 
γΐΓβ;ο 6δ1, αΐ &ηΐ6&, αιίΐββ νβΓΟ Οΐιηΐίδ ^β8α &11ιΐ6(& 
ηυηο βδΐ. 

VIII. Ε^6β8ϋ8 ί^ΙοΓ^ ςαί ίυβΓ&Ι ρααίο αηΐο ίη- 
^688υδ, ςαοά ί&6(υηι 6ΓεΙ, ηαηΐίανίΐ. Ιά Ευΐ6αι ]α• 
ά6χ αυάίβηδ, ^υ88ί( 6υηι &η(6 Ιήϋυηαΐ δίβΙί. Οα6η] 
ρΓ8Βδ6ηΐ6αι ουαι νίάίδδβΐ, 6υαι ίη(6ΓΓ0β;αη8 αίΐ : 
Οαοάηαηι ΗΜ ηοπιοη 68( ? Οίϋ7π]υβ, ίηςαίΐ ΙΙΙβ, ίρ8&, νίΓ^ο Γ6ηι&η6Γ6(, 6( 6^0 ΟοίοοιιίβββίοηθίηΐΒΐ- 
ηίί6βΐ6 ΡΓ0&16Γ6Γ; η&ηιίη Οβί Μο ροΓΕη&ηβηΕ^ Iο^ 
ηΐ6η(Α ηοη βοηϋαηι. ΙΙαςαβ 66ΐβη!βΓ ίαο, <|οοά νί- 
άοΙαΓ, ηοη 6ηίαΐ(ΐ8Βΐηοηί1)α8 ίηιοιοΐο• Ν&αι βίβίίιι 
ίβ^ηβηι Π16 ΙΓ&(16Γ6 νοΙαοΓίδ, ϋΐίηο βΰ&ιη Οβοβ πμ 

ροΐβδί 6Πρ6Γ6. 

IX. Τυηο ίΐΐί ]α(ΐ6χ : Τ&ηί® &αάαοί» <μιιι8Α ο&ραΐ 
Ιι1>ί &1>δθίη(ΐ6ΐυΓ : 6( ςαοηίαπι άοηιΐηοιηιηι &1φΐ6 
ίηιρ6Γα(0Γυηι ηοδίΓΟΓαηι ρΓ»06ρΙυοι €οη1βιηρ8ίιϋ, 
Γβΐίςαίβθ Ιαθβ ίη ί^ηβηι ΐΓ&(ΐ6η(αΓ. Αά Ιιβββ Οίά7ΐηυ8: 
Β6η6(1ί6ΐα8, ίηςαίΐ, 06υδ 6( Ρ&(6γ Οοιηίηί ηο«Ιή 
^β8υ ΟΙΐΓίδΙί, ςυί οοηδίΐίααι πΐ6αοι ηοη άββρβχίΙ, 
86ϋ 6( ΤΙΐ6θ(1θΓ&ηι &ηοί11&ηι δααηι ίηίο^απι ββττατίΙ, 
6( ηΐ6 ρβΓ άαο 1θΓαΐ6ηΙ& €0Γ0η&1>ί1. Οααΐφΐβ ββο- 6^0 αρρβΙΙοΓ. Τυαι ]α(1θχ : ΕΙςυίβηαιη (ί5ί βυ^^βδ- ρ (βηϋ&ιη & ]υ(1ίο6 ΙαΙαηι αοοβρίβδβΐ, βοουΗ ρβτοαβιιιι δίΐ, υΐ ίδίαά ί&06Γβδ, αο αΐ6 βοηΙβπιαβΓβδ ? €πί Οί- 
ά7πιηδ : Οβιιβ πΐ6 πιίδίΐ, αΐΐιοο Γ&οβΓβηι. ΟοηϋΙβΡβ, 
ίη(|υίΙ]ϋ(ΐ6Χ, αηΐβςυ&ηι (οΓπιοηΙίδ δα1>3ί6ΐαπδ. υΐ)ί- 
ηαπι 68ΐ Τ1ΐ6θ(]θΓ& ίΠα υιγ^ο ? Η6δροηάϋ ΙΙΙί : Ρογ 
ΟΙιΓίδΙαηι 06ί Ρίϋυαι, αΙ)ί 6& βίΐ, η686ΐο. Ι11υ(1 δοίο, 
αο ρβΓβααδαηι 1ι&ϋ60, ςυοά οαηι Οβί δί( ββΓΥα, 6ΐ 6δ(. Ουο ί&οΐο, 6^αδ οοΓρυβίη ίς^ηοηιίαϋ οοη]60ΐιιπι. 
Μ&Γ17Π0 αυΐβαι ίυηοΐαδ ββΐ βαηοίηβ ΟΙάτΊπαβ Νοηίβ 
Αρήΐίδ, Γβς^ηαηΙβ ίη οοβίίδ Οοπιίηο ηοβίτο Ιοδο 
ΟΙιπδΙο : ςαοηίαηι ίρβί 6ΐ ^Ιοηα οηπι Ρα^γθ 6( 8&η- 
0(0 8ρίΓί(α ηαηο ,6( ββωρβΓ^ θΐ Ιη 8690ΐι1& βίΒοιιΙο- 
Γαπι. Αηιβη. ΜΑΗΤΥΚΙϋΜ 8. ΤΗΕΒΜΕδ 

ΕΤ ΡΗΕΚΒυΤ,Ε Ε^υ8 80Κ0ΗΙ8 ΚαϋδΟϋΕ ΑΝΟΙΙ.!.^. 
(Αηηο 810. — Αρυά δαπυιη Λά άίβιη 5 Αρήΐίβ. ΟΓβΡΟβ ηοη βχβΙ&Ι ίη οοάίΐ. Ρεπ8.) Ι. Τ6πιροΓ6 ηοδίΓΗΒ ρβΓδΟοαΙίοηίδ, Γβ^ηα ΓορβηΙβ 
ίη πιΟΓϋυιη ίηοί(1ϋ ; ςυββ βαω ^αά8Β0^υη1 οΓυοίδ 
ίηίαιίοοΓυοι ββδοί δΐυάΐοβα, βοδςυο 1ί1>6η(βΓ αυάίΓβί, 
αοοβδδβΓαηΐ &ά βαηι αίςαβ ιΙίχβΓαηΙ, δίαιβοηίδ βρί- 
βοορί, οοβ^ηοπιβηΐο ^οπ1^)&ρ^1βΒ δΟΓΟΓΟ», αΐ ίΓαΐρίβ 
ηβοβηι υΙβΙδοβΓβηΙαΓ^ νβηβηυαι ίρδί, ςηο ΐηίοπΓβΙ, 
πιίδοαίδδβ. Οϋοά οϋπι αά ΓΟ^ίδ Εαπββ ρβΓνβηίβδβΙ, 
βαηβία ΤΙιβΓοιβ δίαΐίαι ουαι δΟΓΟΓΟ 6ΐ ηηοίΠα οοπι• 
ρΓβΙιβηδα βδΐ. ΕγεΙ αυΐβαι ΙιβΒο γίρ^ο δΕοηβ ίη Γ6ΐ)ϋδ 
θΧβΓοίΙδΙδ : ίηαο Υ6Γο οωηοδ βΓαηΙ ίη ^6δϋ ϋΗπδΙί 
Μβ ορίίωβ ίηδϋΐαΐα. Η&5ί1α ϋβ ίΐΐίδ ςαίββίίο ίηίΐ ίη 
ρ&Ι&Ιίο. ΜααρίΕ βηίπι Μ&^ΟΓαπι ρπηβορβ οιιπι <1ϋθ- 
1)08 &1ίί8 ρΓίηοίρίΙ>θ8 Γ6β;ί8 ηιαηάαίο ]οάβχ ίαβΓαΙ Ο οοηδ(ί(ιι(αδ. €αηι&ο(6ηΐ8&ηο(&Τ[ΐ6Γηΐ6θαηιάιιιϋ[)η8 
ΓβΙίςαΙδ ίη ]αάίβίααι βδββ( &ά(1οο(α, ρ6Γδρβο(& ]αάί- 
06δ ρυΙοΙίΓϋαάίηβ ίρδίοδ (6Γ&1 βηίπι ΓοΓπι&αάηκκΙοαι 
νβηϋδία) ίοιρΓο1)θ δίης^υΐί &η30Γ6 γβΙιβπιβηΙβΓ βχιιτ- 
δβΓοηΙ : ηβπιο (απιβη αΐίίδ τβπι ίηάίοαγίΐ. 8ίοί^(αΓ 
ίΐΐ&δ δοηΐ 3ΐ1οοο(ί. 

II. ΟΟΓ ΟΓΐ)ίδ (βΓΓ&ΓΟηΐ Γ6β:ίθ8θ &0 άΟΟίίη» ΤΘΟθΑ- 

οίοηι ρ&Γ&δΙίδ ? Ουο ςυίάβπι βηπιίηβ άί^83 ββϋβ 
πιΟΓίίδ δυρρίίοίο. Ηίο βαηοΐα ΤΙιβΓοιβ Γβδροηάβαβ : 
Ουρ ηοδ, ίηςαίΐ, ίη ΟΓίηιβη γοοαίίβ, ςυοά & Υβηίαΐβ 
Ε5681 ςυ&ηι Ιοηβίβδίπιβ ?Ουρ ηοΜδ ο&ΐυπιηί&β δίταί- 
(ίδ ? 8ί 8&ηβ:υίη6ηι ηοδίρυπι δίΐίΐίβ, ςυίά γοΜβ ίιη- 
ρβάίαίθηΐο οβί, ςαοηιίηυβ ϋΐυπι 1)ί1>β(ί8? 8ί ιηοΡίβαι 89 νΤΓΑ 3. ΤΗΕΚΜΕ ΕΤ 8Ο02ΑΒϋΜ. ν» ^,^(ΐθ8(Γ&ιη ορ4βϋ8, βοοβ ιη&ηπβ νββίρβΒ φΐοϋάΐβ ο»άί. Α β Ιθργλ (οΐίβηά&β ρΐΌηαη(ί&ηιη(, ςριοά τβ^ΏβΛ ρΙι&Γ- Β Λαβ οοίαςαίη&ηΙϋΓ : β! ηο3 ρΓορΙβΓ ϋβαιη ηοδίΓυιη 
552»>ΐι&1ιιιηυ9 ιώογϊ, ςαακη ΐρβοιη &1)αβ^ιΐΓβ : ββ( βαίαι 
^^Ια ηοδίτα. ΕΙ ςυβιη&άιηοάϋΐη βοηρίααι 6β(, αϊ 
ϊ( , υηυιη Οβαιη &(1θΓ6ΐηα3, βΐ ίΐΐί βοΗ δβΓγίαιηαβ ^ βίο 
κ. ^Ηαιη ί&οίιηαβ. Ε( βυοίΕΐίύίββπρΙυιη δϋ : α Μ&ΐββ- 
^ 0Ο8 ηοη βΐαββ γίνβΓβ ' , » ςαοιηοάο ηοβ ηΐΕίβίΙοββ, 
. . ηυβθ βββίαβ ίά βΤΓ&νίαβ ρΓορβ Οβί &1)α6^&Ιίοη6 ίυάί• 
Γ^ ο&ιηαβ ? υΐΓίςαβ ρΓοίβοΙο 6ηαιίηι ιηοΓβ ρΓοροβϋα 
^ 68|. Αυ(ϋβ1)&η( ]αάί668 νίΓβ^ίηβιιι βαιη νοίαρίαΐβ βΐ 
η^ ΡΡΟΒ ραΐβΐιηίαάίαίβ αίςαβ βαρίβηΐί» ίρβίυβ 2ΐάιηίΓ&- 
1^ ΙΙοηβ Ιοςαί ηοα ρηΙβΓ&αΙ. δβά ςυίβςυβ ββοαιη ίρββ 
2^ ■ίο βο^Ι&5α( : Κβ^βαι ]ΐ0Γ(α1>0Γ, υΐ ίΙΙαβ ΙιΙμγθΙ ,βΐ 
^ ΙΐΕΟΟ ιηίΐιί αχοΓβιη (Ιαοαιη. Μ&υρΙ&β αοΐβαι : Υίχ 
^, ΐΑοάβαι Γβο(θ, ίοςαίΙ, άίχίβΐί, τοϋίβ αοα Ιϊοβτβ ββδβ •. ηι&ΐβββίβ ; ▼βΓαιη ίΓΑίβρη» ιηοΠίβ α1οί86βα(1θΒ6&α8& β 86ΐηρί(6Γη&. ιη&6& ρΓ«ρ&Γα88βη1, ςυί1)α3 ίηΙβπΓβΙ. 81&1ίΐ£ ί^ΙαΓ 
Γβχ Ιι&αο ία βαβ δθαίθαϋ&ιη Ιυΐϋ, αΐ ςαο ιηοΓΐί8 ς^β- 
ηβΓβ ιηαβ;ί γβΐίβηΐ &Μβ6Γ6αΙυΓ. Νββτ&ΒαηΙβηΐιη 1ιο- 
ιηίηββ ίωρϋ αίςυβ ίιηρυΓί, Αθγι ρο98θ, υ1 Γ6β;ία& 
οοον&1βδβθΓβ(, ηίδί νίΓς^ίααιηοοΓροΓ&άυ&β ία ρ&Γ(68 
ϋ& (ΙίβδβοαΓβαΙϋΓ, υ( Γβ^αα ρβΓ ιηβάίυιη ίΙΙ&Γαπι 
ίηοθάθΓβΙ. δβά ΜααρΙαβ ΓϋΓβυβ, βαιη αά βυρρίίβίαιη 
(ΙαοβΓβαΙαΓ, αάβ&ηοίαιη ιηί8ί(, ςαί άίββΓβΙ, 81 γβΐΐβΐ 
8ί1)ί ο^ββςαί, οαΓ&ίαΓαιη, αϊ ηββ ίρβα, ηβο Γβΐίςα» 
ραβίΐβθ ίαΙθΓββθΓβηΙϋΓ. ΑΙνίΓς^οδααβΙ&,βΙείΓΕνοοβ: 
Οαηίδ, ίηςαίΐ, ίιηιηααάβ, βυΓ Ιΐ8Β6ΐθ(|α6ΐί8, ςαοβ ββ;ο 
ααάΐΓβ αοαρο83υιη^Αά&ηβΓη6θίιη 1ια]α8Υί(8Βρ6Γ• 
γβηΐΓθ ουρίο, υΐ ρβΓρβΙαο γίγ&ιη. Α1)8ί(, αΐ οαάα- 
οαιη Ιιαηο ιηίΐιί γϋαιη ρ&Γθΐη, ςυα ιηοΓίθ ρβΓβ&ιη ίά ρβΓρ6(Γ&δ(ί8. Αά 1ΐ8Ββ γΐΓ^ 8&αοΙ& ΓβδροηάίΙ 
Ουίά ιη&ΐί ίΓ&ΐΗ ηοβίΓΟ αββίάίΐ, υΐ ηο8 ρΓορΙβΓ 
ίρβαπι α Οθο ΥΐΥβαΙβ γίΐ&ιη αο8ΐΓ&ιιι 863αηβ;θΓθ άβ- 
ΐΜ&ιηα3 ? 0ϋ&ιιιγί8 βαίιη γοβίΐΐυιη ίιηρΓοϋίΙ&Ιβ Υβ- 
•Ιτα β( βΒοααΙαΙίοηβ ίη(6Γί66θπ(ί8, Ιααιβα γίγί(, β( 
β&α<ΐ6( ίο τβ^ηο 0(£ΐ68ΐί : ςαοοΐ ςαίάβιη Γθ§^αιη, ρο- 
ΙβηΙίαιη βΙίιηρβΓίαιη Υθ8ΐΓαιη βΥθΓΐβ^ Οαββίΐΐ&οαιη 
άίβθΓβΙ, 3α886Γαη1 6&8 ία β&ΓββΓβαι άαοί, 6( βαδίο- 
άίπ. 

III. Οίΐαβυΐο ααίθοι ηιίβίΐ αά β&αι ΜααρΙαβ ηαα- 
ίίααι, ςαί άίββΓβΙ : 8ί γί3, ογ&1)ο Γβς^θοι, α( 1ί1)6Γ6( 
νθ8 & αΐ0Γ(6, θΐ6Π8 ΐϋϋιί αχοΓ. 0αί1)ΐΐ8 ΥθΓ5ί8 &α(ϋ- 
ϋ8^ 8(Γθαα& ΥΪΓβ^ο, βΐ8ί αοα ροΐαίΐ αοα βοαιαιογβη, 
Ι&πιβα ί(& Γβ3ροα(ϋ( : Οβ (αααι ο1)9ΐΓαβ, ο&αί8 ίαι- Υ. ΕάαχβρααΙ ίς^ΐΐαρ ί11&8 θχΙγε οίγίΐ&ίβαι, βΐ ρΓΟ 
αα&ςυαςαβ ίρ8αΓυαι Ι)ίαθ8 ρ&1θ8 ίΐα άβΑχθΓααΙ, αΐ 
ααί βΟΓααι οοΐΐηηι, &1ΐ6η ρβάββ βοΓααι αΙΗ^&ΓβαΙ : 
β( οααι β&8 8ίβ Θχ1θα(1ί88βα(, α83ααιρ(& 3βΓΓαί&1)ηΙί, 
8ίαβ;α1&8 ία 1)ία&3 ρεΐΓ(θ8 άίβδβοαβΓαοΙ. Ε( ΙβΓαα 1ί< 
β;α& ρΓοοθΓβ ία ααα ρ&Γΐβ γί», (βραα ία &Η6Γ& οοα- 
8ΐϋα6ΓααΙ, ίΐΐίβςαβ δ&αοΙ&Γααι γίΓς^ίαααι οοΓροΓ& 
8α8ρβα(1βΓααΙ. Ο δρβοΐ&ουΐααι ΙιΟΓΓβαιΙααι λο πιί8β• 
ρ&1>ί1θ, 8ρββ1&οα1ααι 1αοΓ7ΐηί8, ίυοία, 8ΐαροΓβ βί^β- 
αιίία ρΓΟΒβςαβοάααι. 5ί €[αί8 1&βΓ7αΐ£ΐ8 ηοα ]ι&1>β(, 
&βοβά&(, 6( θπααιρβαίθχοβαΐίβ β]α3 ίοα(β8 1αοΓ7πι&- 
ηιαι. Εβοβ βορροΓα βααάίάα β{ βειαβία (Γοροβαοι ία 
γία οοαβϋΙαβΓααΙ^ ία ςαίϋα» ίΙΙβΒ οαιαί γίΐββ 8υ8Β 
ΙβαιροΓθ ^&γίΙ&(βαι βΐ γίΓ^αίΐΕίβαι βοΐυβπααΐ. \Λ- ιηααάθ, ίαίαιίββ Οβί, βΐ οαιαίβ Υ6Γί(&1ί3 ; αβο &α(1β&3 ς 1)6γΙ&8 ία ίβ^αοαιίαίαιη υ6Ρ8Ε β8( βαΓυο)^ ςα» ηιοάθ• &αιρ1ία8Υ6Γΐ)ααιίαιραΓααιβίΓαα(ΐ6Γβ ία &υΓ68 ιζιβΑ8. 
Νβςαβ βαίαι ίβία βοι^ΙαΙίο β&άίΐ ία κηβαΐβκη αιβ&αΐ• 
Α1>8ί(. 8βαιβ1 βαίαι άΐβαία 8υαι €ΙΐΓί8ΐο Οοαιίαο, οαί 
▼ίΓ^ίαίΙ&Ιβαι πιβααι 8Θγυο, βΐ Αάβαι &ο γβΗΐ&Ιβαι 
Ιαβή 8(α(Ιβο ; 8θ1α8 βαίαι β8( 8ίαβ ρβββαίο, β 1 1ί5β- 
Γ&Γβ αιβ ροΐββΐ &1) ίαιαιαα(ϋ8 ιιΐΕαί1)α8, βΐ ίαιραΓί8 
6θ§^(&Ιίοαί1>α8 Υβ8ΐΗ8. ΜοΗ αοα Ιίαιβο, αββ ιϊΐΐααι 
ββθάίβ β;6αιΐ8 ΓβίοΓοιίοΙο. ΗβΒβ βαίαι γία, ςααπι αιίΐιί 
&(1θΓα&(ί8, πιβ άαββ(&ά ο1ι&ή88ίαιυοι ίραΐτβαι αιβυηι 
8ίηιβοοβηι,υ(άο1θΓααι β( ^βαιίΐααω, ςαο^ ρο8ΐ αβ- 
οβω ίρ8ία8ρβΓΐα1ίΙ&αίαιαηιβ&, 8θΐΕ(ίυαι βΐ βοα3θ1&- 
ίίοαβαι &οβίρί8.Εα. ΜίββΓααΙ ί(ί(1βαι &(1 β&αι Γβΐίςυί 
άαο ρηηβίρ68 αααΙίθ8 : ςαο8 ίϋα ρ&ΓΐΙβΓ βααι ίαάί- 
β^αϋοαβ Ρβ]βοί(. Οα&αιο^Γβαι βασι 8β γίβ(08 &5 ί11& 8(ί2ΐπι βΐ δβςυίΐαΐβαι ίαρΓορπο 11ι&Ι&αιοβχβΓββ1)&αΙ. 
Εβοβ β^ΙθΓί& αιαίαΐα ββΐ ία βοα1υαΐθ1ί&αι. Οα&αάία 
(|αίβ36θ(βΐ6Χ8ρβοΙ&1»ί(άίγίαα]α9Ηΐί& ? δβά βααι αά 
ίαάίβαηάααι βχβαΓς^βΙ, αοα ρείΓββΙ &Γηρ1ία8, αββ 
αιί8θΓβ5ίΙϋΓ. Οαααι αιαΙ(& ααάβΐ 8υρβΓ5ίΕ : ςα® 1&- 
πιβα βααι οββΐάβπΐ, αβο οοαβαΓ^^βΙ, αββ 1ι&1)β1)ί( υΙ>ί 
βοα8ί3(&(. Ηβθβ ρΓοίββΙο 8&αΰ(&Γυπι 1ί§;α& ίΓϋβΙα8 
]α8ΐί(ί8θίβΓααΙ. ΥβΓβ ίβϋ 8ααΙ ΑΓ&1»ί8Β 1αρίθΓαάβ1β8, 
1)ί1>βα(β8ςυβ 8&α^αίαβαι, ςυί γίΓ^^αββ 1ι&8 8ββαβΓϋθ( 
αο 8α8ρβα(]βΓαα(. Οβίρ8ί8θο§^1&Κ)&11)βαΙα8 ΡΓορΙιβΙιι 
βυαι άίοβΓβΙ : « Υίν6α(β3 υίίςαβ αΙ)80Γΐ>αί88βα( αο8. 
Οαπι ίΓ&8ββΓβΙϋΓ ίαΓΟΓ βοΓαηι ία αοβ, γίγβα(β8 αά 
ίαίβΓ03 (1β(1αχί38β( αο8 \ » Οαί 8 (&α) 1ΐ0ΓηΊ[>ί1ί ίαβί- 
αοΓβ Ιβθΐ&Γί ρο(ϋίΙ?0αί8 Ιαω ίοααι&αβ 8ρββ(2ΐοαΙααι ρβΓ8ρίββΓβαΙ, βΐ οαρίάίΙ&Ιβαι 8α&αι ίαααβαι β83β ρ. 3ίαβ Ι&οργιηίβ ίαΐαβπ ? Νβα\ο ρποίβοΐο. ΑαΙ 8ί ςαίβ ααίαι&άνβΓίβΓβαί, βοα8ίΗαα] ίαίβρααΐ, β( ίειΐ8ααι αΐ- 
ςαβ ίαίςααπι αά τβ^βτη Ιβ8ΐίαιοαίααι άβΙαΙβΓααΙ, β&3 

β88β Π1&1βίΙθ&8, &88βΓβαΙβ8. 

1Υ. Οαο Γβχ ααάίΐο, άββΓβΥίΙ, α( αί8ί 8ο1ί ίαιαιο- 
Ι&τβαί, οοβίάβΓβαΙαΓ. Οαοά ςαίάβαι άβοΓβΙυηι βααι 
&ά β&8 ρβΓίαΙααι β88βΙ, Γβ8ροαάβΓαα(, 3β Οβαηι βοβϋ 
&ο ΙβΓΓβθ β£Γβο(θΓβαι &άθΓ&Γβ ; αοΐΐβ ααΐβαι ΙιοαοΓβαι 
Οβο (1β5ί1ααι, 8ο1ί &5 ίρ80 ρΓΟΟΓβαΙο ΐΓί5αβΓβ: αβο 
υϋί8 αιίοί8 ρο88β α οΙι&ηΙ&(β 8&1γ&ίοη8 βΐ Οοαιίαί 
8αί Ιβ8α €1ιη8ΐί Γβγοο&η. ΟαβΒ οαηα άίχί88βα1 8αα- 
0(89 γίΓ^αββ, ααο αι&β;ί οοαββαβα ιη&£^&ς[ΐιβ γοοβ ροΐαίΐ, 18 &1> Ιιοαιίοί3 α&1αΓ& β8( &1ίβαυ3, αβο βχ ^β• 
αβΓβ Αά&αι ρΓθίθθ(α8 β8ΐ. 

ΥΙ. ΤαΙβΓααΙ ί^ίΙϋΓ ίαίβΐίοβαι Ββ^ίοαω, ςυ» ίη 
βα γία ρβΓ 9&αο(&Γααι οοΓροΓ& (Γ&ηβϋΙ, ηια^ηα ίΠαπι 
ο&ΙβΓΥ& ρΓ08β(|αβα(β. Ηβχ βαίαι άίβπι ίΐΐυο) οβ1β1>Γ&< 
!)&(. Μ&Γΐ7"0 βοΓοααΙα β8ΐ 8&αοΙ& ΤΗβΓαιβ, οααι 
8θΓ0Γβ β( &αοί11ει, Νοαίβ Αρπ1ί8 ία ΟΙιηβΙο Ιβ3η Οο- 
αιίαο αο9(Γθ ; οαί β^ίοπα οααι δ&αοίίββίαιο Ρ&(Γβ, β( 
1)6αί9αί88ίαιο ίρ3ία<9 8ρίΓί1α γίΐ89 Ι&Γς^ϋοΓβ, οααο, 
β1 8βαιρβΓ, β( ία 8ΐΒοαΙ& 888θα1θΓααι. Απιβα. * ϋβαΐ. γ(, χ. * Εχοά. χχγιη, 18. * Ρβ&Ι. βχχιυ, 4. Μ ΗΒΝδΙβ ΑΡΒΙΙ<Ι3. 8. 0ΑΙ.Ι.ΙΟΡΙΙ νίΤΑ 

ετ ΜΛΒΤΥΒίυΜ. 

(ΙλΙιδθ αρτιά βτιηυιη &ά άίβιη 7 ΑρΗΠι. 6γ»06 ίη οοά. Ρ&τίβ. ηοη ίηνβη1ιηιΐ8.ι Ι. Τ1ιβοο1ί& ιηαΙίθΓ ςαηά&ιη ρία, λο Ιίιηβηβ Ββαπι Α Ιβιη &ο (Ιβοβ οιηαββ, ρπΒίβιβΙα* ίηςαίΐ» η τιβΜκ ουιη (οΐ&ί&ιηίΐία βυϋ, αιαίΐαβ ί&οίθ1)&ΐ6ΐββιχιο97α&3, 
β( 8&ηβ(β νινβ1>&1. Η8Β0 νίΓΟ ηυρβίΐ ββα&Ιοηο, ςαί 
ηυΙΙοΒ βχ βα, ςϋοαιΈπι 6γ&( Βίβήΐίβ, ΙίϋβΓΟβ βυβοί- 
ρΐ6ΐ)&( : Οβί Ιαπιβη ιηαηβΓβ Ιααάβπι βοηββρίΐ. δβά 
ουιη αάΐιυο αίβρυκη ^[ΘγθγθΙ, ιη&τίΐαβ 6]α8 άβίαηβίαβ 
68ΐ. Ου&α)θΙ»Γ6ΐη ία ιη&^ηα ορυ1βη(ί& βϋυιη ρβρβΗΐ, 
βΙΟαΙΗορίαιη &ρρ6ΐ1&τίΙ, ςαί ία οαιοί (1ίνίααΓααι1.ίΙ- 
ΙβΓ&ηιαι 8&ρί6αΗ& βάαβαίιιβ ββΐ. Εγ&( &α1θαι ΡβΓ^;» 
Ραπιρίιγίίβθ ρΕίποίαβ ; νβηιηι βααι θο ΙβαιροΓββοαΙΙ- 
§^886(, α( ίάοΙοΙαΙήβΒ βιτοΓ νί^βΓβΙ, βΐ ν6Γί(&8 οοα- 
άβΓβΙαΓ, θΐ ωαΐΐί 8Ε6πΑ68Γ6αί ίάοΐίβ, 8&αοΙα8 Οαΐ- 
1ίορία8&88ί(1αβίθίυαίί36(ρΓ6οαϋοαί5υ8ίαοαιηΙ)6ΐ)&(. 
0υο(ΐ6αηια(1]α(1ίθ68άθΐ2ΐΙυαι 68861, 56α(ααιειΐ6Γ6]α8 
ΤΙιβοοΙία βοαβαΐαϋ βΐίο, αΐ νίΐααϋ ]α(1ίοϋ ο&αβα, ρία8 β( άϋ8 ίαιαιοΐΑΓ6, βΙίΑοι, ςα&ηι ααίοαα) ΙιαΙμ^ 
ΙίΙ)ί αχοΓβηι ά&5ο. δΙυχοΓβηι, ίοςυίΙ €&Ι1ίορίθ8,^ 
οβΓβ (1β6Γβτί886αι, αοα ρΓίυ8 βΐί&αι ίυ&αι &οοίρβΚΒ; 
ςααηι οιαΙβΓ ηΐ6& ίά 86ΐΓβ( β( &ρρΓθΙ>ΑΓβΙ• ΥβΓΟίιΐΜ 
Ιι^Ι>6ΐο, αίθ ΟΗπδΙο πιβο οΓβάίάίβββ, βί ροίτβηι 
[ιυηο, €[α6αι Οβα8 6οα(1&νϋ, β( αά βίπιίΐϋιιόίιιαι 
βϋ&σι ίββίΐ, ρυΓααι βΙ 8ία6 ηι&6α1& ΑηΙβ βΐιηβΰ Ιή- 
1)αοα1 δίβίβαάααι 6886. Οα&αιοΙ>Γ6αι ίαο, ι^αβ ϋΙΐΝΐί• 
άβαΙαΓ : 6^0 6αίαι ϋ1ιη8(ί&ηα8 βαοΕί. ί 

III. 5ΰ6ΐ68(ί88ίαΐθ, ίαςαίΐ Μ&χίιηαβ ρΓβίοοΙιιι, Ι 
ίβϋαβαιοάί Υ6Γ5ί8 ίαΙαΓυαι ραΙ&8, αΐ ίΓ& βοιηιηοΐιιι, ^ 
(6 66ΐ6η βυρρϋοίο αββαηάυαι οιιτβπϊ ? Ρ&ΙΙθγϊ». Νθ- 
({06 6αίαι \ά ί&οίααι : 86(1 οοΓρα8 Ιαυιη οιηοΐ 6η> 
οί&Ιαααι ^6αβΓ6 6οηί66(αιη, ία ίς^αβαι <κ>ιι]ίοί&ιη. ΑϋΓϋοι, ν68(ίαΐ6αΙ&, 86Γνθ8(ΐπ6 8υαΐ6ΓβΙ, 6ΐ ίΐΐίαο Β Οιι&αΙο, ίαςαίΐ ε&11ίορία8, ρΙαηΙ)α8 ιηθ ΙοΓΟίβαΐΒ α&νίς^&ΓβΙ. Ροαιρ6ίορο1ίαι ίβ[ίΙυΓ ΟϋΙβίβΒ 86 οοαίαΐϋ, 
υ1)ί βααι ίαιρίϋ8 ρΓθβί6οΙα8 Μ&χίαια8 Β&βοΙιααβιΗα, 

6ΐ 1α<]θ8, 6( 6ΐΐΟΓ6&8, 6( βΟανίνία ίϋθ1ί8 66ΐ6ΐ3Γ«ΙΓ6ΐ, 

&(1αιίΓ8,Ι>&(αΓ ρίυ8 &(1οΐ6866θ8, ςαεβαααι ίΠα ββββηΐ. 
1ρ86 6αίαι ]6]υοϋ8 ρ6Γρ6ΐυο ν&6α1>&1. ΑΙ) ί1Η3 ί^ίΐαπ^ 
ςυί &ά6Γ&α(, ρ6Γ6οαΙ&Ιυ8 65ΐ, ςαίά ίΠαά 68861. Οαί 
ουπι Γ68ροαάί886αΙ, ά60Γ ααι 6886 66ΐ6ΐ)π(αΐ6αι : ν6αί , 
ιαςαίααΐ, 6ΐ (α, υΐ βοανίνϋ ρ&Γΐίοβρβ 6εΐ8. ΑΙ) ί1ΐ6 : 
€11ιπ8ΐί8αα8, ίαςαΚ, βυαι, 6( ΟΙιάβΙαοι ^6^ϋα^^8 66- 
1θ1>Γ0, α60€[υ8θ 8ααΙ £[&^ί(ίθ8ί8 &(ςϋ6 ίιαραπβ ίάοΐίβ 
ίηιηιοΐ&ΐα ΙίοβΙ ία οβ 60Γααι, ςαί €1ιπ8ΐαιη οοΐααΐ, 
ία^Γθάί. 

II. Ηβθοοααι &(1&αΓ68 ρΓββίββΙΙ ρ6Γνβαΐ88θα(, ίΓ&- 
6υο€ΐίαρΐ6αυ8,]υ88ίΐ6υπιίο 3υιϋοίο βίβΐί. Οαοά βυηι 6Χ6ηΐθί&1)ί8, 1&α(0 ωίΐΐί 6Ε ρ6Γί6Γθθΐί οοΓοη&βρΙβιι- 

άϊάϊοτ οοαΐ6Χ6ΐαΓ. Ν6ΐηο βαίαι, αΐ βοηρίααι βι& ', 
οοΓοα&1>ϋαΓ, αΐ8ί Ι6β^ϋίω6 οθΓΐ&νβπΙ. Τυηο ΜΜχί- 
αια8 ίαί88ίΙα(6ί νίαοίο ρ1ααι1)&ϋ8νίΓβΓΪ8θΐιιιήλθ««ιι 
οοηίπαβ;6Γ6αΙαΓ. Β6&1ιΐ8 &ϋΙθαι6&11ίορία89 £ΐαιητ&- 
ρα1&Γ6ΐ : 6Γ&Ιί&3, ίηςαΙΙ, 3^0 1ί5ί, βΐιηβίβ, ^αί& άί- 
^απββββοΐαβ 8ααι,ςυΙρΓορΐ6Γαοαΐθα Ιαυιην6Γΐ)6η 
8α8ϋα6Γ6ηι. Μίΐιί, ίθ(|ϋίΙ Μαχίιααβ ρΓβΒΓβοίαβ» οΙ>- 
(6α)ρ6Γ& 6(άίί8 ίηιαιοΐα, »( ρ&Ιπααι νίοΐβαβ, βία»- 
(Γ6ίη (αααι, 6( αβ 8ρο1ί6Γί8 άίνϋϋβ &6 ίοΓίυαίβ (αίι. 
ΤυΓοιβηΙΟΓααι 601 01 86αΙί3 &66Γ5ίΙ&ΐ6αι. 0α1θ6(1ίαβθι 
ίαςυΙΙ €8ΐ11ίορία3, ρΓοαιί8^8θ α 0ΙΐΓί8(ο ηυίβΐίβ οΐβ^ 
8ΐο, β( 1οΓαΐ6ηΙ& αοα 8βαΙίο. Ν60 ία αΐίβαα Γβ^οοβ 
ηΐ6 6336 ρυΐο, ουαι Οοιηίηί 8ί( Ι6ΐτ&, 6( ρΐβοίΐαάο 6886( ίαβίυηι : Εοςυοά, ίοςαϋ Μ&χίαιυ8, ώοϊωβώ. β%^ η 6]υ3 '. ΕΙ Ιιίο ςαο(|α6 ραίπαοι οβΓΟΟ, ιηαΐτβαιςιΐβ 

1ί1>1 ? €1ιη8(ίιιαα8 βυηι, ίαςυίΐ, 6( 0&11ίορία8 νοοοΓ. ^' "' . «ι . .. « . . 

£αΓ,&ί(Μ&χίαια8ρΓ6ΒΓ6θ(ϋ8, ουια ρ6Γ 0Γΐ)6αι υοίν6Γ• 

βαπι (ΐ60Γααι 6θΐ6ΐ>η(&8 ρ6Γ&βΓ&1αΓ, (α ία ί8(ο 6γγογ6 

ρβΓβίβΙίβ ? νο8, ίαςαΚ, β&ίΐίορίαβ, 6Γγογ6 (6α6ΐ>η8- 

ςαβ ΥθΓ8&ηιίοί, ςαί, Γ6ΐί6ΐο Οβο Υίν6α(6, ςυί οοβίααι 

θ! ΐ6ΓΓ&ηι, 6( ςυβθ ία 6ί8 βααΐ οαιαία νβτϊ)0 ρπο- 

ΟΓβανίΙ, 8&Χ& 860808 6χρ6Ηί&, 6( Ιί^^οα ροΐΓί(]α, ςΐ18θ 

8υα( αι&ααοαι ίαιρί&Γυαι ορ6Γα, οο1ίίί8 6( &(1θΓ&Ιί8• 

Λ(1οΐ68θ6θΙί&, ίαςαίΐ ρΓ8θί60ΐα8, \β ρ6ΐα1&οΐ6αι τβά- 

άχΧ, 6( αι&β;οο8 1ί5ί 6Γαοί&Ιϋ8 ρ&Γ&Ι. Οίο ϊ^ϊίιΐΓ, β 

ςα& β;6α(6 8ί8, 6(6χ ςοο ^βαβπβ. Ε Ρ&αιρ1ΐ7ΐί& 8οηι, 

ίοςαίΐ €&υίορία8, 6( ρ&ΐΓίοία8 β;6α6Γ6, 6(, ςοοά αο- 

1ιίΙί88ίαιαπιβ8(,€ΙΐΓί8ϋ&αα8. ΟίοαιίΙιί, ρΓβθΓ60(α8ία- αΐ6&ηι. Ν&ηι αιαΙβΓ 016&, 63ΐ ΟΙΐΓίβΗ ΕβοΙββίΑ 

ΟΓ03&αθ(&:6(ρ&ΐΓί& αΐ6&, 63(60Βΐ63(ί8 ίΐΐα ΙβΓυβ&Ιβπι. 
Νθ8(Γ& 60101 60Ων6Γ3&Ιίθ ίθ6(Βΐί368ΐ *.ΟαθεΙ 81 Οίΐίΐΐί 

εοΓρθΓ6&α) ηι&ΐΓ60ΐ ο1)ίί6ί&8, 2ΐα(1ί ςαίά ΟΙιιίβΙαδ 
0608 αΐ609 άίο&Ι : κ Οαί &αΐΕΐ ρ&ΐΓ6αι &α( ιη&ΐΓβαι 
ρ1θ8ςα&αι αΐ6, αοα 63| αιβ άί^οοβ ^. » Ν&οι €[αοά αά 

άίν1(ί&3 ρ6ΓΐίΩ6ΐ, 688 αββ^Η^Ο, βϊ ΠΙΕΙο ΟΙΐΓίβϋ 6Γ006 

αΜί^ί, ςοβιαι οαάοοίβ 8ΐο11ί αιυοϋί (ΐ6ΐίοίί8 ίΓαί. 

IV. Μ&χίηΐ08 ργ8βΓ6οΙο8 : Οααοι 68ΐ, ίαςαίΐ, 6Χ• 
60Γ8. 6Γ0(1ί8 α6Γνί3 ν6θΐΓ6αι 6]α3 β8Β(1ίΐ6, άίββηΐββ: 
Νοίί ααααι ρΓΟ αΐίο 8ΐαΙΐ6 Γ68ροο(ΐ6Γ6, 86(1 &ρ!β &ά 
ίαΐ6ΓΓ0£;Εΐ&. Ι03&06, ίοςοΙΙ 0&11ίορίυ8, 6( €[α&νί8ίβρ& 

6Γϋά6ΐΙθΓ, 6( & Οΐΐήβΐί ρί6ΐ&ΐ6, ({ϋί ίο β(Βΐΐ8 ββί, &1ίθ- ςυίΐ, ρ&Γβαΐ68 1ι&568 ? Μ&(6γ, Γ68ροο(1ί( €&11ίορίθ8, ^ 06, 1ί1>ί ▼6Γϋ&(ί8 Γ£ίΐίοο6οι 6χροαο, ςα&οι Ια &ηίαιί 
8αρ6Γ68ΐ ; αβιη ρ&(6Γ]&ιιι άία (Ι6ίοαο1α8 οβί. Ρθγβο- οοαίίβ αοα οβιαίδ, αοΓββ οοο1α(1θθ8, α6 Οοαιΐαί 86Τ• > II Τίηι.ιι, 5. * Ρ8&1. χχΐα, ί. > ΡΜΗρρ. ιιι, 20. * ΜλΙϋι, χ, 37. νίΤΑ 8. ΟΑΐυΟΡΙ 04 )πΐθζ&α<1ί&8, 6(οοη!ηΐ6^ιηρρ8θΜτΙρΙ&]τι1>68 Α ααΐβιη €&11ίορία8θ&(θηί8, βΐ βορροηβ ίυιηοΓβ βχ 

αηςυ&ιη Ιιοιηίοίά&ιη, νθΡ^βΓΑτί ? Κοί&ιη, ία- 

>Γηί6βΙα8, βοΐΐοο&ΐβ βΐ ηι&£^υιη ί^ηβιη βαβ- 

16. ΙΙο(» (&η(& γί αΐΐί^&ΐαβ ββΐ αάοΙβΜβηβ, υΐ 

άίβοβΓρβΓθίυΓ. Οαο ςαίάβιη βΓυβίαΙα βαιη &ο6Γ- 

ΐθ &0£;βΡθ(ϊΐτ : ΟιτίβΙβ, ίηςαίΐ, ρπΒβΙο βϊβ 8Θγ- 

9, ιι( αά βαβαι υβςαβ Ι&αάβΙοΓ ία αιβ ηοιηβη 

, ςυ&ιηνίβ ίαάίβ;αοΒ βίιη ββΓναβ Ιααβ : β1 βο- 

βη( 001068, 608, ςαΐ ίο ί6 8ρ6Γ&θ(, ΟΟΟ 600• 

ία 8θΐ6Γοααι. $(&1ίηι ίβ:ί(0Γ &666ά608 &οβ;6ΐα8 
[ααιαι&αι ο&Γΐ>οαυαι 6Χ8ΐίοχϋ : θ( ιηίαί8ΐη, 
βΐΐβαί ροΐιιηι νοΙνβΓβ, οοα ροΐ6Γ&ο1. ΟβΙίο&Ια 
ίρ8ίϋ8 αΐθαιΙ)Γ& ΙοΙ&αι Γοίαιη 8&ο|^ία6 οοοβρβΓ- 
. Εγ&Ι βοίοι 8011118 9ΐ&(ϋί8 οίΓουαιπιυοίΙ&. 
ΒίαΙβαι ρΓ8Β£θ6ΐα8 6υαι βοίτί, 6( & ρο1&άίαιο< γβΓΐ>6ήϋθ8 οοοίΓ&οΙο, οοΙιί1>6ΐ>&(υΓ, ςυοοιίαα8ρο886( 

&880Γ£;6Γ6, 6( &ά Π1&(Γ6αΐ &00θ<ΐ6Γβ. $6(1 ί(& ΙΟΟΟίΟβ 

68(: ΟρροΓίυαβΥβαίδΙί, αι&(6Γ, υ( 1θ8ΐί8β38θ8 €1ιη8ΐί 
θΓαοί&(υαοι.Μα(6Γ &α(6αι βϋί οοΓρα8 &8ρίοί6θ8 άί- 
Ι&οίαΙυαι : Β6&1&6£^ο,ίος[αί(&ά 8&αο1ΐ88ίαιυιο βΐίααι 
8ααηι Ο&ΙΙίορίαιο, 6( 1>6&(α8 ίταο(α8 Υ6α(Γί8 αιβί, 
€[υοοί&αι, ιι( Ααοα, άίο&γί Ιο 8&0Γααι ηιυοα8 Οσ- 
αιίαο Ι68υ €1ιΠ8(ο : υ( $&γ& οΜοΙΙ (ο 060 1ιο1οο&α• 
8(αο] β;Γα(υαι, 6( αοοβρίααι Οοπιίαο 8&θΓίβοίυοι. 
11&08ί1 αυίθοι (οΐ&αι οοοίοαι ίΐΐ&αι ίο ο&τοογο αά 
ίρ8ία8 ρ6<1θ8 ρο9ΐΓ&1&. δίοιαΐ &υ(6αι &αι1)0 ρΓθο&- 
1)&αΙυΓ, 6( 1&αά&1)ΕθΙ Οβαηι. ΕΙ οίποα αιβάίαπι οο- 
οίθοι αι&β^αα Ιαχ ο&ΓοβΓβαι ίΙΙαβίΓ&νϋ, β( υοχ βοβ 8ΐο 

&11θθα(& 68( : ν08 68(18 8&Ο0(ί Οβί 6( €Ιιη8(Ι οοο- ίρ6θ(&(οΓθ8άίθ6ΐ>&ο(,]υ(]ίοίααι ΟΙαά ίοίςαααι β ίβ88θΓ68,θΥθΓ8θΓ68(ΐα6ί<]ο)θΓυαι,ςυίρΕ(Γί&αΐ6(ρ6- ( άοΐ6ΐ)&ο(, ςυοά Ι&ΐίβ &(1οΐ6806θ8 Ι&ηα &06γ1)6 
ίΓ6(υΓ. 86(1 Μ&χίαιυ8 : Νοοο6, ίοςαίΐ, €ΐίχ1 
ι &άοΐ680θο(Ι& 6886 ροΐϋΐ&αΐοοι, 6( ρΓορ(βτθ& 
•π1>υ8 θΓαοί&(ϋ>υ8 ΕίΤοοΙαοι ίη?€&οί8, ίοςαίΐ 
)ίϋδ, ίαιρα(]6θ(ΐ88ίαΐ6, (α πιβ 8ίο αΠοςαοηδ, 

6Γα(ΐ6ΐί88ίΐΙ1&Γ60α86Π1 &α(ά6ρΓ60βΓ (θΓαΐ6θ(& 

ιίθΐίζ, ίοςαϋ ρΓ8Βί6θ(ϋ8, 0Ρ6(1ί8 (6οοα(ααΐ6ΐϋ8 
ΓΟΟΙ, Η( (6 06ΐ6ηυ8 οοοίάβοάοοι οατοοι. ν6- 
Εΐαά ίΙ& 6Γί(. ΏϊΪΒ ϊ^ΙΙνίτ ίαιαιοΐα, α( ςαη Γβϋ- 
ια(, (οΓαιοαΙα 1αοΓΐίειοί&8• Νοα ροΓοιΚίοΙ, ίο- 
ι11ίορία8, 61ΐΓΐ8(α8 αΐ6α8, αΙραΓ&οι οΐ6&οι Ιο 

ήάβϊΏ Ρ6ΓΥ6ΓΙ&8. ΛΓΐ>Ι(Γ&(α(αθ 0ΟΓρα86Χ0Γα- 

06ρ(υΓα8 α Ι)6θία άΐ6]αά1οϋ οιογΚα ρΓ«αιί&. 
ιίαι αΐ608αΓ& οιβίίτίβ, 6&άθαι Γ6αΐ6ϋ6(αΓ ΙίΙ»ί• οααΐ&β Γοΐίςυίδϋδ, αίοαοι Οΐιπδίο ρ&ίβροηιίαί. 

VI. ευαι &αΐ60ΐ ί11αχί83θΙ, ρΓ8θίβο(υ8 : Υοοα, ίο- 
ςαΚ, £1ιη8(ί&αοΓυηι 8Θο(8θ 8ΐαάίθ8υαι Ο&ΙΙίορίααι. 
06αΐ6(Γία8 αυ(6οι οβαΙαΗο&άΟαΙΙΙορΙυαι :Ναοο8&1- 
(βοι, ίοςαίΐ, &1)ία8&αί& άί806(ΐ6,6ΐίαιρ6Γ&(θΓαπΐ(ΐ6- 
0ΓβΙΐ8 ο5(βη3ρβΓ&α8, (1ίί8 8&οηϋο&, υ( γίγ&8 : αΐίο- 
ςαία ο1Μ&βί8(βΓ(ϋα88υΏ^Γί8 ία οΓοοβαι. ΑάαιίτοΓ, 
ΙοςαίΐΟαΙΙίορίαδ, ΙαιραάοαΙί&οι (υ&πι,ςυί Οϋοα 8«ρ6 
βχ ηΐ6 &αάίθΓί8 01ΐΓί8(ί&ααηι αΐ6 6886» #& 01ΐΓΐ8(ί&- 
ουαι 6886 οιΟΓίΙαΓααι^ οΐίο 01ιπ8ΐο γίοΙαΓοαι, Ιααι 
ίαιραάβαίορ ρ6Γβ;&8 ν6π(&ΐ6ΐα ορρυ^ο&ΓΟ. Ρ68ϋαο 
6&αιά6αι,ςυ&πιΜ&β;ί8ΐ6Γ πιβυβ ρ6Γ(αΗ1, αιΟΓίβαι ορ- 

Ρ6(6Γ6. ΗβθΟ ουαι ίϋβ άίχί88θ(, ρΓ»ίβθ(ϋ8 6Ζ Γ6- 

8ροα8ί8 η)&τ(7ΓίΒ&αίΐΏ&άΥ6Γΐβα8 βαιη & ρΓορο8ί(ο άβ- {,ίαςαίΐ Μ&χίαιυ8,ο&(6θίΒΥίοο(υαι ίο ίοΐοηο- ^ άυοΐ οοο ρο88θ, 86α(6θ(Ι&αι (υ1ί(, αίςοίαΐα 5&1)1)&- ΙΓ06Γ601 00θ]ίθί(6 ; 06010 οοΓ&αι ί11ίαΒ§^6Ρ&1; 

αιρίοΓααι ααιίοοΓοαι αά ουαι &066ά&( ; 1>6&- 
I ρϋ(6( οΙ> 6α1θΓαΐ6θΙ&, ςυί1>υ8 ρΓορΙΟΓ ίρΒίαβ 

λ(6αΐ &(1Υ6Γ8α3 (1608 &£Γ66(υ8 68(. δΙ&Ιίαι ί^- 

οο(α8 ία 0&Γ06Γ6αι ίαΙβηοΓβοι 000300(08 68(, 

16 ία(6ΓΟΐί88ίθ06 06001 1&0(1αΙ)&(. 

18 &υ(1ί(ί8, οι&(6Γ, ί&ο(ο (68(&ω6η(ο, άοοοο- 
ίοςο&β^ίο(& 86Γνθ8 111>6Γ(&ίθ ρ60ϋ1ίοςα6(1οαβ- 
(|αί(]ςϋίά &υη, &ο( &Γβ;6θ(ί^ &α( Υ68ΐίο]6θ(ο- 
Βώ6ΐ>&(ρ&υρ6η1>α8 Ρ6ΐίςυί(; ρο88688ίοο68 αο- 

βΟίΟδίβθ 8&Ο0(8Β 1&Γ§^(& 68(. ΤϋΠΙ 06ΐ6Γί(6Γ ίΟ 

01 &(1 8αοο(ί88ίηιοα) βΐίααι 8οαοι 6&11ίορίοοι (ΟΓοοι Ρ&8θ1ΐ8ΒίοοΓθθ6αι&^6Γ6ΐαΓ. 0υοάω&(θΓθ]α8 
ίο(6ΐ1ίβ;6θ8, ςαίθ({υ6 οοαιαιθ8 οιίοίδίΓίβ άβάϊΧ, ο( 
6αιη οοο(Γ&Γί& Γ&(ίοο6, ςα&οι €1ιη8(α8 ΟοαιίοοΒ 
ΟΓαοί&χοΒ ίαί(, &£αβ;6Γ6θ( ΟΓΟοί. Ουίο(ο ί£^(0Γ δ&Ιπ 

Ι)&(0ΓαΐΟ ρΡΟΟΟΒ ίο 0&ρυ( ΟΓΟΟίβχαδ 68(, 6( άΐΒ Ρ&- 

Ρ&806Υ68 αοίιο&οι 6^(. Ε( νοχ άβ οοβίο &αάί(& 68(9 

ί(& 800&08 : ΥθΟί, Οίνίβ 01ΐΠ8(ί, 6( 0θ]ΐ»Γ68 8&0θ(θ• 
ΓΟΟΙ &0^6ΐθΓθαΐ. 

VII. Μ&(6Γ Υ6Γ0 8&Ο0(ί88ίηΐί &0 1)6&(ί88ΐθΐί βΐίί ΟΟΓ- 

ρο8 οοαιρΐ6Χ&, 6( 01ΐΓί8(αιη 1&υ(1&θ8, ίο 6308 οοαι- 

ρΙΟΖα 8ρίπ(αΐΟ Γ6(1(1ί(ίί(. Ε( α006ά6θ(68 ίΓ&(Γ68, 60- Γοαι οοΓρθΓ& ία Ιοοο β&ογο 86ρ6ΐίβΓυα(, οο11&υ(1&ο(68 
άϊ\ : 6( ίο οαΓθ6Γ6θΐ ίθ{^Ρθ88&, ρΓθθί(1ί( &η(θ ο Ρα(Γ6οι 6( ΡίΙίαοι 6( $ρίη(αιο 8&οο(ϋΐο, οαί β;1θΓί& 
β3α8,6( Υΐι1θ6Γααι οηιοροαι &1)8(6Γ8ί(.$&οο(α8 6( ίαιρβπααι ίο 889οα1& 8»οα1θΓοοι. Αηιοο. ^ 95 ΜΕΝδ15 ΑΡΗΙίΙδ Κ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΩΝ 

ΤΟΤ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΤΤΡΛΝ 

ΤΕΡΕΝΤ10Υ, ΑΦΡΙΚΝΟΥ, ΜΑΞΙΜΟΥ, ΠΟΜΠΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΑΙΑΪ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ Μ'. ΜΑΚΤΥΒΙϋΜ 8δ. ΤΕΚΕ1ΙΙ, ΑΡΒΚΙλ^Ι, ΝλΧΙΝΙ, ΡΟΝΡΙΙ 

ΕΤ δΟΟΙΟΒϋΜ 0υΑΟΚΑ6ΙΝΤΑ. 

( Αηηο 4ί0. 1.Λΐίηθ Λραά δυπαιη Λά (Ιίβπι ί Ο Αρηίίβ *. βΓ»οβ βχ οοά. Κβ^. ΡϋΡϊβ η. 1534.8βο. ιυ.— Ιη(6ΓρΓθ8 Ιβχΐηιη ; 

Ιι&ϋιιίΙ &1) 60 ςαβιη βάίαιαδ ίη ηοηοαίΐί» άίδΟΓθρ&ηΙθίη. Εοιτ. Ρατβ.) Ι.ΒβοίαβΚοιηααοΓϋπιίιηρβΓαΙΟΓ, ίάοΙοΓϋοΐδΙαίΙίο Α Α'. ΒασιλΓ^οντος Δβχίου τοϋ ιταρανο^ον τ:9ς*Ρ»- βυρίβιιβ οιηηββ ίη βχΚϋ 1)&Γ&(1ΐΓυιιι ρβΓ(Γα1ΐ6ί*8 (θγ&Ι 
βηίιη β1ίϋΜία1)θ1ί) ίη υηίνβΓβ&δ ίηιρβπο δαΙ)]θ6ΐ&β 
ρΓονίηβίΕδ θάΐοΐυηι πιίβίΐ^ α( οαιηββ ΟΗπδΙίΕηί &ά 
Ϊηιιηο1&η(1ιιηΐθίοοαΐ6(1βη(1απι θα,ςαββίάοΐίβ ββδβηΐ 
ίηιηιο1&ί&, ρβΓίΓ&ίιβπβηΙαΓ. Ουοά βί ςπί Γββυδ&ΓβηΙ, 
ίηίυάίοίαοι νοβαίί ρΙβοΙθΓβηΙαΓ.'ΟβοΓθΙααιΙιοο βααι 
ίη Αίποαπι αά ρΓφΓβοΙυπι ΡοΓίαηαϋ&ηαηι βδββΙρβΓ• 
ΙαΙυαι, ίρββ ββάβηβ ίη ΙπΙ)αα&1ί, ρορυΐααι οοηνοοα- 
νίΐ, βΐ 816 6δ1 αΐΐοοαίπδ : 0ϋ8ίη)ηιο1&Ιθ,8.Ηοςυί βαρ- 
ρΐίοϋδ &£β6ί6ΐηίηί. ΕΙ, Ιιίβ (Ιίοϋδ, ΙοΓΟίβηΙα ίη πιβ- 
άίαηι ρΓοίβΓΓί ]υ88ίΙ. 0υί1)ϋ8 βοηδρβοΐίδ, ωαΐϋ ρβΓ- 
ΙβΓΓίΙί ρΓββίβοΙο οΙ)(βαιρβΓ&Γυη(, βΐ & ΟΙιπδΙί ΓβΗ- 
β^οηβ άθίβοθΓαη!. Ουίάαπι (αοιβη βχ ίρδίδ, ηηαιβΓΟ 
(|α&(ΐΓ&β;ίη(Ε ίη ΟΙιπδΙί ήά^ ίοτίϋβτ πιοη άβοΓβΥβ- |ΐαίων «ρχ^ς χαΐ ]3ουλθ(Αένον «ντον πόητας τ9 ι^ιλ 
θρϊΐσλίΐΛ ίλχύσαι χαΐ (ΐς |3«ραθ/9θν «κϋΛ§ίας ψ- 
ββλβΐν (πατέρα '/αρ ίσχε τον Σατανατν), έξαπέστκ• 
λκν ιις πασαν τήν ύποτιτα^αέν^ν αύτώ ββίσύΛίβα 
προστάτ/ματα ίγ'/ράψως, ώττι πάντας τους ίποΛ' 
"Χουιιίνους το ονοαα του Χριστού χαΟβλχΰο'αι €ΐζ τ^* 
α^αοο(ν προσχύνητιν τών ^^(^ώλων * βι ^έ την; ότι- 
λέγοιεν, τούτους τω ίιχ,αστηρίω παρα^ί^οσθαι, χαί 
^Ετά πολλών βασά'νων χαΐ αίχισμών τ^ τεΧτκΛίχ 
τοϋ θανάτου ύπάγίσΟαι ^τήγω. Έξαττέοτβιλ^ ^( τό 
πονι^ρόν αυτού χαΐ «σεβις ^6*/μα χαΐ τα» {ίγεαύητί 
Φουρτουνκτω τω έν τϊ} Ά^ρικ^ • χαΐ ^Οάσβκντος τοδ 
^3ασ^Αιxοΰ προστα^/χατος προς τήν άρχτίΐιν αντον, 
ί^έζατο 'ή'/ίμών τα βασύΛχα γράμμοίτα, Άνα^π^ν; Γ&η(, δβςαβ ηιυΐυο ϋα οο1ιθΓΐα5&η(αΓ : ΥίάβΙβ ίΓα- β ούν αυτά χαΐ χκθίσΒής ίπϊ '^οϋ βτ^ματος, (υ9ι»ς ΐΓβδ, ηβ Οοπιίηυηι ηοδ(^ππ1^6δαIΏ €ΙΐΓί8ΐαηι £ΐ1)η6- 
β^βηιαδ, ηβ ίρββ ςυοςαβ £ΐ1)η6^6ΐ ηοδ. ΜβαιβηΙοΙβ 
Βοηιίηυηι οΐίιη άίχίβββ : « Νοίίΐβ (ίιηβΓβ βοβ, ςιιί 
βΟΓρυβ οοβίάυηΐ &ηίαΐΕπι ααίβηι ηοη ροββαηΐ οβο1• 
άθΓβ. ΤίηιβΙβ ροΐίαβ βαηι, ςαί ροΐβδί αηίηιαη} βΐ 
βΟΓραδ ρβΓάβΓβ ίη ^β[ιβηη&ηι ^» προσίταξε τυλλίΐ^9ϊ5ναί τό πλήθος τΐίς πόϊΪΛως • τά» 
ίί συλλΐ(^9κντων, ϊγϊί προς αυτούς * Δέχιος ό βΕυτο* 
χράτωρ χβλίύεκ, ίνα βύσητε άπαντβς τοΓς Θζοΐς • ει 
^ε μ^^γ^, /χείλετε χαχώς χαΐ πιχρώς άποΟνιόσχειν. 
Ταύτα ειπών προτέταξε χαί τά |3ασανιστιίρε« άπαντα 
προτβθί5ναι. Τών ίε προτεθέντων, πολλοί τών βββ*- ρησάντων τό πλιζθος τών χολαστυρέων, έχ μόνης τ1}ς Βίας ίείοιχότες τήν άπειλήν, έπεέσΟυσαν τώ τυρβτννω 
χαι άποσταντες από τί^ς τοϋ Χρίστου πέστβως, προσεχύνησαν τοΓς εΐί^ώλοις. Τίνες ί'ε εξ αυτών, τόν αριθμόν 
τεσσαραχοντα, σι^νεθεντο μάλλον έν γν^να^ότ13τι τελειωθεί ναι εν τ^ πίστα τοϋ Χριστού, χα) προς άλλι^λους 
«λβγον μετά θάρσους • *Ορατε, άίελ^οι, μ-ίΐ άρνησώμιθα τόν Κύριον ημών Ίησούν Χριστόν, ινα μιοΛ 
αυτός άρνηση ημάς * γνώτε, δτι η(ίη ε?πεν ό Κύριος • « Μή ^οβηβητε άπό τών άποχτεινόντων τό σώμα, 
τήν (ίε ψυχή ν μή (δυνάμεων άχοχτεΐναι ^οβηθητε ίε μάλλον τόν (ίυναμενον χαΐ ψυχή ν χαι σώμα άπολ^σαι 
έν ^εε'ννγ}. » Π. ΡοΗυηαΙίβηιΐδ &ά Ιιοβ : Υίάβο, ίηςυίΐ, γοδ νί- 
Γ08 6( 8β(α(β ρβΓίθοΙοδ, βΐ δΐιρί6η(ί& ρΓδβάϋοδ : 
ςυαοαοΙϊΓβπι αιίΓΟΓ, βυπ ▼08 6^αδΠ10(1ί άβοιβηΐίβθ (γ&• 
άίάβπΐίδ, υ( υηυηι Οβααι βΐ Γβ^^βαι άίο&ΐίβ, ςαβπι 
Ιϋάαί, α( Ιιοπιίηοηι βοβΙοΓ&Ιααι, ΟΓαοί&χβηιηί. Κθ- Β'. Τούτοις ούν τοις λό^οις άλλήλοις θαρσοποιονν- 
τες οι άγιοί, ε^η προς αυτούς ό ήρεμων • Άν^ρις 
]3ε'λτιστοι, θεωρώ υμάς έν ήλίχέα χαλ]^ χαΐ τβλβέα 
χηιοσμημ^ους οντάς χαι λο^ω σεσο^ισμενους * χο» 
θαυμάζω, πώς τοιαύτιρ απιστία εαυτούς έξι^ώχοττβ. > Μ&(11ι. χ, 28. β7 νίΤΑ 8. ΤΕΚΕΝΤΠ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ 98 

«να ^όνον θίόν ό^ολο7βΰντβς τον Χριστόν, όντινα Α δροαάίΐ οιιιηιααιηοιηίθ6 8&ηβ(ιΐ8ΐη&Γΐ7ΓΤθΓβαΙία5: 

«νβρωπον οντά, ως χαχουρ7θν, οί Ίουίβίων παϊίβς δί η038β8, ρΓβίβΟΐβ, αΡϋΟίβχί νίΠϋΙθΠΙ, Γβ1ίθΙί8 
{σταύρωσαν. Τότι ό ά^ιος μάρτυς τον Χριστού Τι- 
ρέντιος, στό^α των πάντων 7(νό|ΐ(νος, είπη ούτως* 
£1 §ίεις, ώ ίίγιμον, τήν ίωρεάν τοϋ θβού χαΐ τήν ^ύναριιν τοϋ εσταυρωμένου, χατβλβιψας αν τ^ν των 
μΛΐΤΛίων ιέ^ώλων πλάνΐϊν, χαΐ αύτώ /ιχόνω π'ροσ<χύ- 
νβις χαΐ έθβράττιυις, τόν οντά Τίόν ίύίργέτην βχ 
Πατρός αγαθού χαΐ (ύβργβτον, τον πλούσιον χαί 
«ύσπλαγχνον χαΐ ίΧετόμονα, 6ς νΓί|χατ£ χαΐ |9ουλΐ9- 
μάτι του Πατρός (ΐς γ^ν χαταβάς και τήν θιότητα 
αυτού ανΟρωττινί} ^ύσχ ίν^ύσας υπιακνβ σταυρόν 
«αΙ θάνατον ^ιά τήν ή|ΐ(τιραν σωτΐ}ρέαν. Ό ^1 ή^'* 
ρών άχούσας ταύτα, λέ^'ΐ προς τους άθεους* θύσατβ 
ιτροθύ|!Αως« ί} άψαρκνος υμών των μβλών, τβλιέως ιάοΙοΓαιη 6ΓΓοη5υ8 ίρβαιη βοΐ6Γ68 βΐ &άθΓ&Γβ8. ΕβΙ 
βηίιη ΡίΗϋδ Οβί, Ιιβηί^ααβ, (Ιΐγββ, βίβιηβηδ βί ιηί8β- 
ηοοΓ8, ςαί Ρ&(η8 ηαΐα βΐ γοΐαηΐ&ίβ ίη ΙβΓΓ&ιη άβ- 
806η(ϋ(, άίνιηϋ&ΐβιηςυθ δυ&ηι ΙιαιηειαβΒ ηαΐϋτβθ βοα- 
3αοχίΙ, βΙρΓοβαΙϋίβ αο8ΐΓ& ΟΓϋββιη 8ΐι1)ίΓ6 νοίυίΐ. 
?*0Γΐϋη&Ηαιΐϋ8, Ιιίβ αυάίΐίβ, (ϋχίΐαά β08 : ΙιηιηοΙ&Ιβ : 
&1ίοςυίΐΏ6ΐη1)Γ8,νθ8ΐΓ&οοιιι5αΓβη8, (Ι6ΐβ1)0 Υ08. Ρα- 
1&8,ίαςαϋΤβΓθη(ίυ8, ηοβΙβΓΓΟΓβ οοπαιηοΐοδ ββηΐβα- 
Ιίαιη αιυ1&ΙϋΓ08? Νοη α(1βο βααιυδ ί^α&νί, υΐ, Γβΐί- 
οίο νίΙΰΒ 1.&Γ^ί(0Γ69 (1οο8 οΐίβαοβ αάοΓβαιαβ. Ρ&οί^ίΐυΓ 
οβΙβΓΪΙβΓ, ςαο(1 Ιίϋί 1ί5βΙ, &(1γβΓ8ϋΐιι αθ8, ςαοοίαιη 
8ΐΓ6ουί β( βοα8ΐ&ηΐ68 ΟίιπδΙί βα11θΓβ8 8αιηα8• Ιηιίί- 
^&1υ8 ρΓββίβοΙυδ, ]υ88ίΐ βοβ, νβδϋαιβοΐίδ άβίΓ&οΙίδ ύαας ά^ανέσω. Ό άγιος Τερίντίο; ειπεν* Νομέζεις, β ία ίίΙοΙΟΓϋΐη Ιβοαρίυΐη (Γ&ΐΐί. Ι(1θ1& &υ1βΐη ααΓΟ &Γ- ώ τύραννε, ^όβω ^ελεάσαι ιιμοίς ; Ούχ^ ούτως άναν- 
9ροί έσμεν, ίνα χαταλεέψαντες τόν τ;βς ζ<αΐί ς χ^ορτογοίί 
προσχυνήσωμεν θεούς άλλοτρέους. Άλλα πράττε 
συντόμως, ό |3ούλει πράττεκν χαθ' ;ηαών* ίιμεΐς γαρ 
τελεέως τον γενναΐον ιάμών λογισμόν ^ό^ρασμε'νον 
Ιχομεν ίΐς Χριστόν. Τότε θυμωθείς ό ήγεμών έχε- 
λευσε περιαιρεθ;9ναι αυτών τα ιμάτια χαι άγεσθαι 
αυτούς χαΐ μή ]3ουλομένους εις τόν ναόν τών εί^ώ- 
λ^ον. *Ησαν ^ι τα είδωλα άπαντα η€ριχ€^ρυσωμίνα 
χαΐ έστολισμένα χόσμω πολυτελεΐ χαι \αμπρώ, ΚαΙ 
είσελθών ό ήγεμών ειπεν οτυτοις* θύσατε τω μεγάλω 
θεώ Ήραχλεΐ* πάντες ί^ετε τήν ^όξαν χαι τήν ^ύ- 
ναμιν αυτού. *0 άγιος Τερέντιος ειπεν* Πλανάσαι, 
ώ :ξγεμόν, μι6 ει^ώς τό συμφέρον σοι* ούτοι γαρ, β^βηίοςαβ βΐ ρΓοΙίοδίβ βΓ&ηΙ Υ68ΐϋ>υ8 6Χ0Γη&(&. 
Ιαβ;Γβ88ϋ3 ΡοΓίαα&ϋβααδ, άίζϋ 618 : Μ&^αο άβο 
ΗβΓοαΙί 8&βπίιβΕΐβ. (τΙοΓί&ιη βαίιη βΐ ροΐβδίαΐβιη 
6308 οοοδρίοίΐίδ. ΕΓΓα8, ίη€[υί(Τ6Γ6θ(ία8, 6ΐ ίβ;αοΓ&8 
ϊά, ςαοά (ί1)ί ϋΐϋθ 68(. Οβί βηίαι ίδϋ Ιυί, 1&ρί(ΐ68 
8αη(, ο11ί9α&, 6ΐ 8Β8, βί ί6ΓΓαιιι. ΟΓηαΙί ααΐβιη 8υηΙ 
&αΓ0, ιι( Ιιοαιίηβδ άββίρΐαοί, 6ΐ &1)(1α6&αΙ ε1) »ΐ6Γα& 
νϋα. ΝΕίη ίρδί ςυί(1βαι ηοα γίάβαΐ, ηβο ΙοςααηΙαΓ, 
ηβο ααάίαιιΐ, η60 ααι5υ1&οΙ : ςαίρρβ ςυί αϊ) Ιιοιηί- 
ηί1)α3 86α1ρϋ 6οη£[&Ιίςαβ 8υηΙ, βΙ ία Ιιοαιίααιιι 8ρ6« 
οίβιη οοηίοπηαΗ, υ1 αά Ιι&ηο ίιηρί&ιη οο^ϋ&Ιίοηβιη 
608, ςαί 8ί5ί ραΓβηΙ, βοανβΓίαηΙ : « δίιηίΐβδ βηίιη 
βΟΓυηι 8αηΙ, ςαί ί&ο1αη(6& βΐ οαιαβδ, ςυί βοηβάυηΐ 
ίη 618* .» 0ί6ίΐ6, ςυββδο : ΙδΙί ςαοδ (Ιβοβ αδδβπϋβ, ους λίγεις θεούς, λέθοι εισΐ χαΐ ξύλα χαι χαλχός χαΐ ρ ρ088υη1αθ 811)1 ίρδίδ ορϋυΐ&ή, βΐ 608, & €[αί1)υ8 1»- 
σίδηρος* χεχόσμηνται ^ε χρυσώ χαΐ ίματισμώ πολύ • (ΙααΙυΓ, υΐβίδοί ? Οϋοά 81 ίρδί αυχίΐίο 6886 ηοη 
τε)εΐ προς τό πλανασθαι τους ανοικτούς ανθρώπους ρ0881ΐηΙ, (^αοίηοάο ηο5ί8 0ρίΙα1α1)ϋαΙυΓ ? 
ύπ* αυτών, του άποσπβνχι μεν τ^^ς αιωνίου ζωχίς, τω πυρί ^ε παραπεμ^θί^ναι* ούτε γαρ ]3λέπουσιν 
ούτε λαλούσιν ούτε άχούουσιν, υπό γαρ ανθρώπων γλύ^έντες χαΐ χωνευθέντες, χαι εις εί^ος ανθρώπων 
τυπωθεντες, μετα^έρουσιν εΙς τήν άθε^ν τούτων ίννοιαν τους πειθομένους αυτοΐς* "Ομοιοι (^ε αυτών 
εΐσιν οί ποιούντες αυτά χαι πάντες οί πεποιθότες εττ* αυτοΐς. » Είπατε ^λ 4μΐν, κρα οί θεοί υμών, ους 
>^γετε, (δύνανται έαυτοΐς ]3οιοθ<σαι 1} άμεέψασθαέ τινι αμυνομενω αύτοΐς ; ΕΙ ουν αυτοΐς βοιηΒΐ^σαί ου δύνανται, 
πώς ύμΐν |9οηθιξσωσι ; Γ'. Ταύτα άχούσας ό ηγεμών χαι εμμονής γενό- 
μενος σγό^ρα, έχέλευσε τόν μαχάριον Τερέντιον χαΐ 
'Α^ριχανόν, Μάξιμόν τε χαΐ Πόμπιον εν τ^ ψρουρά. 
βΧτηθϋνκι τ^ έν(ίοτερα χαι μετά πάσης ασφαλείας 
τηρεΐσθαι αυτούς, ειπών Έν τ^ μελλούσιρ προόίω III. Ηβθβ &ϋ(ϋ6η8 ρΓ8Βί66ίυ8, ]υ88ίΙ Τ6Γ6η(ίαηι, 6( 
Αίπβ&ηααι, 6ΐ Μαχίηιυιιι, 6( Ροαιρβίυπι ίη 0&Γ66- 
Γ6ηι ίη(6ηοΓ6ηι (ΙβίΓαάί, βΐ οηιηί (ϊί1ίβ;6αϋΑ βαδίο- 
άϊή^ €γ&8, ίηςαίβηδ, &υάί&ηι ί11θ8. Β6&1υηι &αΐ6ηι Ζβ• 
ηοη6ΐη,6ΐΑΐ6Χ&η(ΐΓαπ[ΐ, 6ΐΤ1ΐ6θ(1θΓαπι ουαι Γβΐίςυίβ άχούσω αυτών. Τους ίί περί τόν μαχάριον Ζιίνωνα, Ο 800118, ςϋί βΓαηΙ 0αΐη68 ηυοίβΓΟ 1ήβ^ίαΙ& 86Χ, &ά χαι *Αλέξαν(ίρον, χαΐ θεό^ωρον, όιντας τόν αριθμόν 
λς-', προσεταξεν τω βήματι άχθίΐναι χαΐ λέγει αυ- 
τοΐς• Μη(^^ ώ^ελίίθέντες έχ τ:βς προτέρας υμών 
όμολογέας, χάν νύν πείσθητέ μοι χαΐ θύσατέ τω 
μεγάλω θεώ Ήραχλεΐ. Οί ^ε άγιοι άποχριθέντες 
ειπον Ήμεΐς πολλάχις σοι είπομεν περΊ τούτου* 
αλλά χαΐ έχ τών προτέρων επερωτήσεων εγνως, 
ότι Χριστιανοί έσμεν τε7ειοι, χαι ου πεέθεις ημάς 
προσχυν:βσαι εί(^ώλοις άχαθάρτοις ποτέ* τό λοιπόν 
ποίει Ιν τάχει, ο βούλει, εις ημάς. Ό ήγεμων ειπεν* 
Ου πεέθεσθέ μοι παραχαλούντι υμάς ; άναγχάζομαι 
ουν τό χελευσθέν μοι παρά τών «ητπίτων βασιλέαιν (πϋηηαΐ αάάαβίοδ δίβ &ΗοςϋίΙυΓ : Ουηι 6Χ ρηοή 
Υ68ΐΓ& 6οηΐ6η(ίοη6 ηίΐιίΐ ηΐίΐίΐ&ΐίδ ρβΡϋβρβηΙίδ, ρα•^ 
ΓβΙβ ιηίΐιί, 6ΐ ηι&^ηο άβο ΗβΓοαΙί ίαιιηο1&ΐ6. ΑΙ ίΐΐί : 
8»ρία8 3&Π1, ίηςαίαηΙ, άίχίηιαδ, ηοδ 6δδ6 01ιη8ΐί&- 
ηο8, 1(1 ςαοά 6χ Βαρ6Γΐοή1)α8 (|α»8(ίοηϋ>α8 ίηΐ6ΐ1ί• 
96Γ6 ροΐαίδϋ : ηβο Ια ηο1>ί8 αηςααηι ρβΓβααάβϋίβ, 
υ( ίάοΐα ίαιραΓα βοΐ&ιηαδ 6ΐ αάθΓ6ΐηαδ. Ρβιοίΐβ βηίπι 
ροβ3αιηα8, ςαίάςαίά ίη Ιι&αο δβαίβηϋ&πι άίχβηδ, 
6θηία(&Γ6. Νοη ταΚίδ, ίηςαίΙρΓβΒίββΙπδ, 6θ1ιθΓ(&ΐίο- 
η68 Π16&8 &α(1ίΓ6 ? Αίςυί ΙηγίοΙοΓοηι ίηιρ6Γ&!θΓααι 

3α88& ίαΟβΓβ 60£;6ΐηίηί. ΕΙ ]α88ί( 608 &8ρ6Γί9 ΥΙΓ^ίβ 

6( ηβΓνΐ8 γ&ρα1&Γ6. ΑΙ ϋΐί, 8αΙ)1&Ιί8 ίη βωίαηι ηΐΑηί• * Ρδοΐ. εχιιι, 8. 99 ΜΕΝ8Ι3 ΑΡΒΙΙ.Ι8 «« ϋαβ, αηα οιηηβ• βΐ οΙεγλ νοοβ (ΙΊχβτααΙ : Αβρίοβ, Α ποιίσβι, χ«1 άλλως ^ί*^*^*Ρ•*^^^^^ ^ 

Οοιηίηβ, θΐ Λά]ανα ββρνοβ Ιαοβ, βϋί1)βΡΕ ηοβ ε5 βιά- * '^ >- •- — —- -- 

ΥθΓβ&Γίο. 0υί1>α8 &αάί(ί8, ιη&βίβ αάΐιαο βθ8 υϊτ^λ 

οβάί ίιηρ6Γ&νίΙ, άοηββ ιηυΚΙ ΜΐβΙΙίΙββ υααβ ροβΐ 

αΐίαιη βοβ νθΓΐ>βΓαηάο άβίβββί βυηΐ, β! Ιογ& &6 νίρ^ΐΒ 

άβίβββΓαηΙ. ΚυΓβαιη &υΐ6ΐη ίαββίΐ βοβ ίοβϋ1>υ8 

βΐΒάί. ΥβΓαηι ΙίοβΙ οιηοίΕ ίρ80Ραιη τί80βΓ& οοηΙβΓβ- 

ρβαΐαρ, &(160 Ι&ιηβπ 1ιί1&Γ68 αο ΙοβΗ θρ&οΙ ίοΓίίυιη 

ιηαΓΐ7Γαιη ταΐΐαβ, υΐ οαιαβ8 9&α6(0Γυιη ρ&ΙίβηΙίαιη 

Αίςοβ 6οη8(&η(ί&ιη αάιηίρ&ΓβηΙαΓ έχΑιυσιν αυτούς τύιττισθβα μΜτα ρ9κ»9νη ιη^ 
χαΐ βουνιύρων ώμ&ν. Οι 9ϊ «^Μΐ μάρτο^ς τη» 
|Μνο€, «τλώσαντβς τάς χύρας κύτΛ» βές τάν ον^β•^ 
^ν^ ^αγάλιρ (Γπον Κυρα ό βιός, §κίά9 ίψ' «ής 
τονς δούλους σου, χαι |9ο;6θΐ9σον ίΐμάς^ χ« λντρΜκ 
ι^^ς IX του άντιχβιριένου. Άχούσικ^ ^ τ«νη • 
]6γ(|χών, ϊτι /Αολλον προσ«τ8τξ( ραβ9£ζ9σ$9Λ «νη«; 
Ι»ς ου ^λλαξιν Ιχαστος ο»ά ^έχ« χβντνρίΜνας* τ»- 
πτο^ων ^β αυτών έπΙ πολύ χ«λ τ6ν σβρχά» ■»?■ χαταξαινο^ένων χαΐ του αίματος τι^Ι γ^ προσρέοντος, οί λώροι χαΐ αί ράβίοι έ^αιτα-νήθησβν* χαΐ ιτβκλ&ν •χΑτ^β»ΐ 
παρβ(νο]ΐος ξύλοις ίρ/ρίοις τύτττβσβαι αυτούς, «ς λοιπόν χαΐ η&ν Ιν^οθιν οΐχονοριίαν τών σπλάγχνββν βη>τ6» ^κρ 
ν^ναι. Τοιαύτα Λ ιγίνοντο ^αιίρά τα πρόσωπα τ6ν άγέ&ιν τού Χριστού μαρτύρων, άστι παιττας ββν^ζ» ?ρ 
ύπο|χονήν χαΐ χαρτιρ(αν αυτών. 

Δ'. Μ(τά ίϊ τ6 σ^ρώς τνπηοΟ^νβλ, άη «^ 
αυτούς ό ι^γ*]^^^* βνσαη, χατά^ιχοε, ιιβλ «>ι1>> 
ύ/ιας πΛραχρϋΐία. Οί ^β άγιοι έσιώπΜν. Τότ• Ονρ» 
9<1ς ό ή7</^ν έχέλιυσι πυρωβ4ν«& οβιλένχονς ιβ 
χαταχαύσαι αυτών τους νώτους, βΙΟ' ούτως <ξΐ( IV. Ροβίςα&ιη ί^^ΙαΓ ΟΦβί ίαβΓααΙ, άίχίΐ &(1 βθ8 
ρΓοίββΙαβ : ΙιηιηοΙ&Ιβ, βΐ 1ί1>βΓ&1)0 νοβ. δ&αοΐί αυ- 
\ΒΠΧ (&β6ΐ)&ηΙ. $6(1 ρΓβθίββΙυβ ίρ&Ιυβ, Ρ7Τ&8 ίηοβαάί 
3α88ί(, θΐ ΙβΓ^α βοΓυιη &(1αΓί, 6αιη β& ρηα8 αββίο βΐ 
8α1β οοα8ρ6Γ8& β88βηΙ• Τυηβ βααβϋ Όβί ιη&Γΐ7Τ68 
8ΐΐ8ρί6ί6η(68ίη6(Βΐαιη(ϋχ6ΓθηΙ:Ι)οιηίηθθ6α8ηθ8!θΤ Β ^ριμύ χαι άλας ι&αένβσθαι αυτοϊς χ«1 {βψά^μκητ^ \ ςαί ΙΓΘ8 ρυβτο8, Αη&ηίΑΐη, Αχ&ΓίΑΐη βΐ Μί8&β1βιη άβ 
βαιηίηο ι'βηίβ 1ί1>βΓ&8ΐΙ, ηββ β08 Ιηάί ρ6πηί8ί8(ί : ςοΐ 
Ο&ηίβίβιη 6χ ΟΓβ Ιβοηυιη βπραί8ϋ, βΐ άβ ιη&ηυ ΡΙια- 
Γ&οηί8 Μοδβιη 86Γν&8(1 : 6ΐ 8&ηο(&ιη Ίΐιβοΐ&ιη &1) 
ϊ^Ώβ, β( ϋιβαίΓο, βΐ ίβτϊ% ΛΟ 1>β8ΐϋ8 ιη&Γίαί8 άβίβοάί- 
8(1 : ςυί ααιίοίβ (υίβ ρβΓίββΙυιη Γβ^^υσι 1&Γ£π1ιΐ8 
68 : ςαί Ρίΐίαιη (υυιη Οοιηίαυιη ηο8(Γϋΐη ^68υιη 
ΟΙιηβΙαΕη α ιηοΓίυίβ βχοίΐ&βΐί : ςυί ιηυΙΙ& γ&Η&ςαβ 
άοηαηοΜβ (1β(ϋ8(ί : ςυί Ιυοβαι ρΓ06Γ6&8(ί, βΙ 0€Βΐυιη 
8ΐ6υΙ ρβϋθΐη βχΐβαίϋβΐί* ; ςαί 8ΐ6ΐ1&8 άίηαιη6Γ&8^ 
6( 8αΐ8 6&8 ηοιηίοί1)υ9 ▼οβα8 : ςαί ίη ϋηβ8 ΙβΓΓ» 
1111818(1 νβΓϋ&Ιβιη : βχααάί ηο8 8αρρΗ6β8, 6( βχ οα- 
1&πιί(&(ί1)υ8 1ί1)6Γ& : ςυοαί&αι (υ& 68ΐ §^1οΗ& ίη 88θ- 
βοΐα δβΒουΙοΓααι. Αιηβη. βαω ρΓββ&αάί βηβιη ίβοί8- χίνω άνατριβ^ναι αυτών τους νώτου ς* ^ριιαϋκ Ιι ! 
όντως πβίνυ ή βάσανος αυτ«* δθιν «νβτβλέψανη; «ί 
άγιοι τον θΜίί μάρτυρις ιΐς τόν ούροτνάν κητ 
Κυρα 6 Β»άς ή/χών, ό ^^ηψηης τονς τρβίς καίΐιι; 
έχ χαριένου πυρός, 'Κ'ίίΛ^Ιβοβ, 'λζΛρίβ» ιαιλ ΜισηΙλ, 
χαΐ ραι έάσας αυτούς α^ιχΐ}9ί9ναι, 6 |»νσάρβ»ος τ» 
Δανιήλ έχ στό/χατος λιόντων, ό ^ιαβτώοτκς Μωσ^ν α 
χάρος Φαραώ, ό ^ιασώσας θέχλαν έχ ιτνρός, ια 
θιάτρου, χαΐ θηρών, ό πολλάς χαΐ ^ια^ρονς Μρ- 
γισέας χαρισ«]ΐινος ίιμΐν τοΙς ^ούλοις σον, ό τ» ψώς 
ποιήσας χαΐ τόν ούρανόν έχτιΐνας, ώσιΐ ^^ρ^ψ • 
όριθ|χών πλόθΐ) άστρων χαΐ γτασιν «ντοίς 4Μ(Μτ« 
χαλών, ό τήν άλήθιιαν χαταπέ/χ^ας •1ς τ« πέρατα 
τ^^ς οιχου/Αΐνΐϊς, έπάχουσον χαΐ ήαών, τβ&ν δούλων 860 (, ρπεί60(υ8 ίΓα (1β88ΒΥί6η8,] 0881(608 8α8ρβα808 Ο σου, ^ιοαένων σοι νύν, χαΐ σώσον ί>μάς έχ τνι άί1&66Γ&π. Οαοά ςαίοΙβιη άυιη β6Γ6(, 8&η9υίαί8 ητί 
6χ 60Γαιιι 6θΓροη£α8 (ΐ6ί1υ6ΐ)&ο(. Νθςυβ (αιοβαορα- 
6ί&(ιΐϋοι 806Γΐ>ί(&(6 6οαιιηον6ΐ)&ο(ϋΓ. Οθα3 6ηίιη 
6οηίΐΓπι&1)&1 608, 6( ΐΌ5αΓ αο ίθΓ(ί(ϋ(1ίθ6ΐη 8ϋ5ιηί• 
ηί8(Γ&Ι>&(. ΡΓββΓβοΙυβ &α(θΕη &<1 β08 : Ρ6Γΐυα86ηιη(- 
06 ^0518 ΙοηΏ6η(&, υ( &}) ίηβ&ηία Γ606άα(ί8 ? αο 
αάΐιαο ίο ίπιρί6(&(6 νββίΓα ρ6Γΐιι&ηβ(ί8 ? ΙΠί ηίΐιίΐ 
Γ68ροη(]6Γαο(. Αιΐ υο8, ίοςυί( ΓαΓβυαι ρΓ8θΓ66(ϋ8, 

1ΐ«6 ΙοςαΟΓ. Α( 8ΙΙ06(ί 06ί ηΐ&Γ(7Γ68 8α8ρί6ί60(68ία 

οοΒίαηι, ί(& 1οου(ί 8αο( : 06ϋ8 οαιηίρο(6θ8, ςυί 8ο- 
άοπιΟΓοιη υΓΐ)6ΐη ρΓορ(6Γ ίρ80Γυαι ηβςαίϋαιη ί^η6 
8υ€06ηάί8(ί, β( ίη 8θΙί(α(ϋηβο] τ^β^ΪΒύ, Ιιοο 6(ί&αι 
ίαιρίοΓυπ) (1οηιίοϋ1απιηϋη6ρΓορ(6Γ]α8(ί(ί&ηι (υααι 
6ν6Γ(6. εϋΐηςα6 €1ιπ8(ί δΐς^ουπι ίΓοη(11)α8 8υί8 ίιη• όναγχών ή/χών χαΐ των θλίψιων, ότι έτάχ«σβ» ^μϋα 
αί σάρχις, Δέσποτα, χαι τό πνιϋμα έχλίΑΤΤΚ* σ•» 
^ί, Κύριε, τό Ιλλος «νεέχαστον χοΛ, Ίι |χβ(χροθνρ(β 
άβατος, χαΐ σοΙ πρέπει η ^όξα ίΐς τους «ίώνας. 
*Α.μτ/)ν, Τιλευσάντων ^Ί αυτών τήν ιύχήν, πάλιν • 
ηγεραν θυαο/χαχών έχέλευσε χρε/χασθέντας ξέισθακ 
αυτούς. Ξεο/χένων ίΐ τών μοοίαρίων έπΙ πολύ, βΰΛ 
ούτως ι^ρόντιζον τών βασάνων ό Λ ^ιλβεν^ρωπος 
7«ρ, θιός ίν ριετ' αυτών, ό άντιλα^ιβανόρκνος χαΐ 
παρέχων αύτοίς τήν ίσχύν χαΐ τήν άν^ριέο»* έπι2 
(ποία γαρ αν ανθρωπινή σαρξ ύττήνεγχι τβύτα ;; 
λέγει ό ^όγι/χων προς αυτούς• Καν νύν, άθλίοι^ Ιπα- 
σαν «ί |3άσανοι αύται άπαλλαγι^ναι τίς /χοινέας, ί) έη 
ίμμένηκ τ^ ^υσσεβιία υμών ; Οί ^ϊ άγιοι ουΛν ρΓ688ί886η(,ίη8ηί£[&Ρϋη( αάνβΡβυδ ΐάοΐα, 6( 6& 8(ε- |) άπεχρέναντο. Ιίαλιν λέγει ό «γεαών προς «υτούς (ίαι 6οηίΓ&6(&ίη ρυ1?6Γβηι Γ6ά6β:6Γαη(. Ταηβ 8&ηβ(ί 
πι&Γ(7Γ68 αά ρΓδΒί60(αηι : 66Γηί9, ίηςαίαηΐ, (1608 
(008 ? υί)ί 69( ΓοΙ)αΓ ίρ80Γααι ? ροΙυβΓαη(η6 8ί5ί 
ίρ8ί8 ορΚαΙ&Γί ? Ηααά πιαΚο ρο8( 8υ(6αι 6( (6!η- 
ρίοπι 0θΓτοί(.0ο]υ8 6ν6Γ3ίοη6 ίη(ϋ9η&(α8 ρΓ8θί66(08, 
]α88ί(, ο( 8&αο(ί ηι&Γ(7Γ6β 6βρίΐ6 ρΐ66(6Γ6η(υρ. Ουα 
ϋΐί β6θ(6α(ί& Ιβϋ, οο11&α(1&1>&ο( 06ηοι 6(9αα(ΐ6θ(68 

• Ρβαΐ. 0X111, 2. ♦ Ρβαΐ. οχινι, 4. Ύ^ίν λέγω χαΐ ούίέν |ΐοι άποχρίνισθε ; θύσατι λοι- 
πόν τοις μίγίστοις θεοϊς χαι απολύω ύμας ιχαστον 
ιις τα ίίια ^ετ* ειρήνης. Τότε οί άγιοι ρίρτυρις, 
άναβλέψαντες είς τόν ούρανόν, είπον ούτω* Κυρα 
β θεός, ό τήν πόλιν τών Σοίοαιτών ^ιά τήν παρανο- 
ρέαν αυτών πυρί χαταχαύσας χαι ερηαώσας, χ«1 τα- 
νϋν ^ήμεΒά σον, Βασιλιύ άγιι• νιύσον έπΙ γής, ^έ- Ιϋ νίΤΑ 3. ΤΟΚΚΕΝΤΠ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ 102 

ιη^ Αν χ«ΐ τ4ν πβλύθίβν, μ&\\ον ^ϊ άββον κατά- Α αά Ιοοαιη ρΓ»βαίΙαιη ρβΓνβηβΓαπΙ : β( ββηίύαβ Πβ- 
^ρ4ο» οίχοίοαήν τοϋ «7«ί*όνβς χαΐ τους θβούς «ύ- χί8,οΙ)1αΙί8ςϋβοβΓνίοί1>α8, οοηίββΙίιηίαΙβρΓβοϋ 8αηΙ. 
ΤΜ λήττννον χαΐ ά^άνισον • χαΐ ι&αάς τους ίβύλους ΑοοββββΓϋΙΐΙ αϋΐβπΐ νίρϊ ΓβΙί^Οδί, 6( 8ϋ1>ΐΛΐα βΟΓΟίη 
«ΜΙ έ» τ«χ« βπέσχιψον, ώς «7αβός καί ^ιλανβρωττβς, βΟΓροΓΑ ία Ιοοο 8Λ0ΓΟ ΟΟηίϋάθΡϋΠΐ. 
•τι σύ ^νος Μοξασμέν(»ς ύτταρχιις, βίς τβύς αιώνας των αιώνων. ΚαΙ είττόντβς ταντα οΐ άγιοι ρίρ- 
τυρις μ»ΤΛ στακχγμών χαί δακρύων, χαΐ ποίήσαντ«ς τ6 ση/*«ιβν τοΰ σταυρού έν τω /ιιτώττω αυτών χαΐ 
χ•$• όλον τβύ σωρατβς, ενίψύστησαν τοις άκαΟαρτοις βιίώλοίς, και παραχρϋμα έλέκ|ΐησαν βύτά χαΐ έ^έ- 
»βντβ >»σ•4 σποδός* Τβτβ λίγονσιν οί ά^ιοι μάρτυρες τω ήγβμ^νι . "Ιίβ τα σββάσ|ϋΐατα ύ/ϋΐών • που γαρ ιι 
ίσχνς «ντών « χΜ ; Μ4 ηίίυν^Ουσαν έαυτοΐς |3ουθί|σαι ; Μίτ* ού πολύ Λ και ό ναός συνη-βλίσθυ καΐ συνιτρίβη, 
Όρ7ΐ^*2ς •«» ϊτάνυ ό ^^γ'Η^^ν Ιπέ τβ τ^ συντριβή και άπωλιέα τών θ<ών αυτού, έπέτ» τ§ πτώσβι τού ναού, βκβλιυσιν 
άτοχι^αλχσθ^ναι αυτούς παραχρήμα. Λαβόντβς Λ τήν άπβ^ασιν οί αγ'οι, άτη^ίσαν χαίροντας καΐ ίοξάζοντβς τ6ν 
Μν, χ«Μ έλΟόντις έπΙ τον ώρισ^βνον τόττον, κλίναντις τα γόνατα καΐ τον θβόν ίύχαριστήσαντβς, ιύ^βως 
«ηχ<7«λίσ99σαν. ΚαΙ έλθόντβς οί Χριοτιανοι ΧάΒρα, ϋρκν τα Ιεί^^οοίκ τών ά^έων καΐ ϊΒηχαν αυτά έν τόπω ηηκνω. Ε*. Τοντων ^ϊ ούτως τ<λβιω9έντων, πάλιν προσ- Β 
ίτα^ ό ιταρβίνο/χος {ιγεμων^ άγβσθαι βπΐ το βίίμα 
Γ*ύς ιηρϊ τόν ριαχαριον Τιρέντιον και Ά^ρικανόν, 
ϋβξψ&ψ τ€ χαι Πό^χπιον, χαΐ λέ/ιι προς αυτούς . 
9ύσκτ( χάν ν^Γς τοις Οιοΐς ' (Ι ^ϊ μ'ήγε, μέλλιτβ 
ϊς χβιΐ ιτιχρώς όπτολέσθαι, και ουδείς αν ^υνΐ}θ9 
\λι ύ/χας έχ τών χβιρών |χου. Οί άγιοι (ΐπον 
τόν * Ήγιμόν, ιιπομέν σοι πολλοήιις, οτι 
Χ•ιση«»οέ Ισ/Αβν κοίΐ ιις Χριστόν ϊχομν» τάς ίπλί• 
ίΜς'ίχίμοσι ίϊ ούτβ προσκννού^ιν, ούτε τοις θεοΐς 
9ον ϊβτρβύομέιτ ποτι, ούτι μήν τάς |3ασβ(νους σου 
νοΜίκοιβύριθβι * τοένυν έπινόει ή/χΐν όσοκς Σείεις 
^κβόους * ιτεστ«νο/Μν γαρ τώ θεώ, οτι ήττυθ^σιρ 
ύγ* ^ρών, χοεΟύς χαΐ ό παηίρ σου, ό ^ιάβο>ος, ίιτ' 
?ιβ^ ν«^ τού Χριστού, τού εν^υναριούντος ημάς V. Ταιη 1>6α1υκη ΤβΓβηΙίααι, 6( Αίτΐοοηοιη, βΙ 
Μαχίιηυιιι. βΐ Ροαιρθίυιη &(1άα6ί ]ιι1>6ΐ, β( άίοίΙ αά 
β08 : Οϋβ ίιηιηο1&(β, &1ίοφΐί ιη&ίβ ββϋβ ρβηίαη. ΒΙ 
ηβιηο ροΙβΓίΙ βπρβρβ Υ08 β ιη&ηί1)υ8 ηοδίηβ. ΟΙιτί- 
βϋ&ηί 8υιΐ]ϋ8,υ(88Βρί88ίιη63&αι (ϋχίαΐϋβ, Γββροαάβ- 
ροηΐ ιη&Γ(7Γ68, βϋη ΟΙιτίβΙο βρββ ροδΐΐαββΐ οο11οο&- 
1&8 1ι&1>βιηα8. 08Βΐηοαθ8 ηοα αάοΓ&ιηυβ,ηβςυβ άβοβ 
1ϋ08 οοΐίιηυβ, βΐ Ιοηηθη(& Ιυα ηβ£^ϋβ;ίιηα8. ΡΓοίαάβ 
ςαο8 νίβ, α<11ιί1>6 βΓυοί&Ια8. Οβοβηίιη &ά3υτ&χι1β9 Ιβ 
& ηο5ί8 νίβίαιη ίη βοηΑάίιηυδ, ςαβιη&άιικκίαιη βΙ 
(ϋ&Κ)ο1(ΐ8 8υρβΓ&(α8 68ΐ & 61ιη8ΐο, ςυί ηο8 αά ουρί- 
άΗ&(β8 1υ&8 γ]'αβ6η(1&8 βθΓΤθΚ)θΓ&(. Ηί3 &α€ϋϋ8, 3ΐΐ8- 
8ίΙ 608 ίη βαβίοάίαιη &1κ1αβί, 6( οαίβηίδ βΟΓοιη οο11& 
£ΐ πιαουβ ρβάβδςαβ οοιηρο(ϋ1>α8 νίηοίπ. Εο8 ί^ίΙοΓ 
ιαίηίβΐη, υΙ]υ88ί ίυβΓ&οΙ , ίη ο&ΓββΓβπι <κ>η]ββ6Γαη(. νιχαέν σον τέ^ ένθυ^Ίόσιις. Άκονσας Λ ταύτα ό Ο ίαΐρβΓ&νίΙ ρΓ8β(βΓβ&, υ( ΐΓί5α1θ8 ί6ΓΓβ08 ίη ΙβΙΤ&ηΐ ^γψΜ9 πβί ίμμοε^Μ γινόαινος σ^ό^ρα, εκεΟευσε 
ηΧοβ βΙ^Η^Μα «ύτούς ίν τ^ γυ\«χ,^, ειπών περι- 
βλνβ^Μΐε βιντοίς χλοιά σι9ταρα περί τους τραχήλους 
«>ΤΗ», χαΐ ιτβ^«ς περί τους πό^ας αυτών, και αλύ- 
σεις έπΙ τύη χΜρών * παραλαβόντες 9% αυτούς οί 
^^αιοε, Μ«ΠΌ εν τ^ ^λαχ^, καθώς εκιλεύσθησαν, 
'Εχελινσ• ^β ό ποίρβίνορΜς και τριβόλους σι^ΐ}ρούς 
ΰ7οστρ««^ί9ναι αύτοΐς και καταπεέρισ9αι αυτούς εν 
^/τ•^ς χ«1 μίί στ^γχωρΛίσΒοίί τίνα τών Χριστιανών 
είσ<ρ;^βσΟβι ιτρός αυτούς, προς τ6 μτίί' όλως παρ- 
έχει» «ύτοΐς τρο^ς. Τούτων ούν ούτω γενοαενων 
κή ιηρϊ τό ^σοννχτιον (ύχοριένων αυτών, εξαί^νι^ς 
ψύς μέγα Ιλβφιψίν έν τ^ ^υλακ^ * ^.γγι\ος γκρ Κυ- 
ρίου ΙστΊβ χατά πρόσοιπον αυτών καΐ ειπεν προς ρρο]ίββΓ6η(, (|αί1)α8 βοηββίβΓβηΙαρ : βΐ ηβπιίηί ΟΙιτί- 
8(ί&ηοΓυηι αά βοβ αοοβάερβ ρβΓΠΐίΗθΓθηΙ, ηβ βί1>απι 
&£Γβη6ηΙ•νβΓηπι οΐρβα πιβάίαιη ηοοίβηι Ιιιχ ίιιΐ8ίΙ ίη 
0&Γ66ΓΘ, βΙ&η^1ϋ8 Οβί δίβϋΐίη βοηβρβοΐα ίρβοΓαηι, 
βΙ άίχίΐ &(1 608 : Τ6Γ6ηΙί, θ1 Αίήο&ηβ, βΐ Ροαιρβί, 
6ΐ Μ&χίιη6, 8βΓνί Οβί &11ί38ίπιί, 6οη8αΓβ;ϋ6, 6ΐ ΟΟΓ- 
ρορ&ν68ΐΓ&βϋΓ&ίβ. Β!&666(ί6η8 βη^^βίαβ, (βΐί^ίΐβα- 
(βη&8 6θΓυοι, 6( ββοΙάθΓοηΙ. Ε( 660β ηΐ6η8& βΟΓ&ιη 
ίρβίβ 1>6η6 ίηβίΓυοΙα. ΕΙ άίχίΐ αά ίΐΐοβ &ηβ;6ΐα8: 
Ουίθ86ΐΐ6, 6ΐ 6ί1)υπι 6&ρί(6, ςαβηι Υθ1)ί3 €1ΐΓί8ΐα8 
η)ί8ίΙ. δ&ηοΐί &υΐ6αι, €]ιΠ8ΐο οοΐίαυά&ΐο, βοηιβάβ- 
Γαη(. Α( 6υδ(0(ΐ68, 8ρΐ6ηάθΓ6 ρθΓ8ρ6βΙο, ίη^β88ί 
8υηΙ, ηΐ ΎΪάβτβηί, ςυΐά ίΐΐαά 6886( : ίηνβηβΓυηΙ β08 
9&α(ΐ6ηί68 : 6( ρροίβοΐο Γβιη ηηαΐί&ταηΐ. Ουί ρο8ΐτί- ^)τβύς • Τιρέντιι καΐ Άορικαν'ε, Μάξιαε καΐ Πόα- π <ί'β β03 αά ΙτίΙϊϋηΛΐ αάάϋοί ίαβδίΐ ; β1 : Νοηάαπί, ίη- ηι, δούλοι τού θιού υψίστου, άναστάντες (^ότε 

Ιόζεπρ τώ βιώ χαΐ άναπαύεσθι. Είτα προσελθών ό 

β^ιλος Ιίψατο τών κλοιών τών επικειμένων επΙ 

τους τρβιχιόλους αυτών χα'ι ευθέως ^ιαρραγεντα τα 

ήΐίρα έζήτισον Ιξ όλου τού σώματος αυτών ■ και έν 

τ%ΐ τβύτα γινέσθαι, ί^ού χαΐ τράπεζα ενώπιον αυτών 

ΆηψΜαμίιτ^ρ πλήρης γέμονσα παντός αγαθού * και 

ΐαε προς αυτούς ό άγγελος * Άναπαύεσθε, ά(^ελ- 

|εέ, «ναπανβσθι έχ τών πολλών υμών κόπων καΐ 

βΆι^ΐΝν * άμα ^ε και τρο^ι^ζ μεταλάβετε, ^ς άπ• 

ίττει^^ν ύμίν ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τότε 

•ί άγιοι ηύλόγησοΕν τον θεόν χαι μετεΐαβον τρυγϋς 

* Ι ΟοΓ. 1, 25. ςαϋ, 8αρρϋοϋ8 βάοβίί 68ΐΐ8, υ( αΙ) &αΐ6η1ί& γββίτα 
(ϋ866ά&Ιί•, 6( (ίίίβ ίαιπιοΐβΐίβ ? Κβ8ροη(ίίΙΤ6Ρ6ηΙίη8: 
$1α1(ί(ί& ηβΒΟ ηο1>ί8 βηΐ 6ΐ οηιηίϋαβ ςαί άϋί^^αη! 
06αηι. « Οαοά βηίαι 8ΐα11υηι 68ΐ 06ί,8&ρί6η(ίυ8 ββΙ 
1ιοαιίηί1)υ8 : ηαηι Ιιοπιίααηι 8&ρί6η1ί&, αραά Οβαηι 
8(υ11ίΙί& 68ΐ ". » δΙαΚί 6( &ηΐ6ηΐ68 688βηια8, 8ί, Γ6ΐί< 
6ΐοθ6θ,(ΐ8θαιοη68, ςαβηι&άηιοίΐαηι Ια ί&οί8, αάορα- 
Γ6πια8. Οαί1>υ8 νβΓίϊίδ ρρβΒΓβοΙα8 ίΡΛίυβ, ^α88^I βο> 
υηβυ1ί8 Ι&οβρ&η. Οϋπι &υΐ6ηι ΙΛ ββΡβΙ ίΙΙί ρρβοβ- 
1)ΛηΙαρ Ββαπι, άίθ6ηΐ68 : ^β8ϋ Οΐιρίδΐβ, Εϋΐ Οβί νίνβη- 
Ιίδ ίη δδΒοαΙα, 1ααΐ6η ΟΙΐΓίδΙίΕηοΓϋπι, βρββ ηο8ΐΓ& 
οβΡίίδδίηΐΕ, ρρβΒδΙο 818 ηο1)ί8, βΐ ίθΡ ααχίΐίϋοι : οί 403 ΜΕΝ818 ΑΡΗΙΙ,Ιδ Μ 

ηβ οοηίϋΐιάΛβ ηο8 ρΓορΙβΓ βαηοίυιη ηοιηβη Ιαυπι. Α ώ<Γτ« χαΐ τβΟς ^ίομώτας Οι«ρι$σ«ι^«ς τβ ?^ •ι•| 
ΟΐΓίβα ί^ΙΟΓ ορβ 8α1)1θν&1ί, οραοίαΐαβ ηοη ββηΐίβ- π>ϊ(?;5σαε ίσω χαΐ ί*αβ*ίν το -μγοίβάς • ύσύΑ^α^] 
τ ι γαρ (ύρον αυτούς (ν^ροκνο^ους χοεί ^οξβίζοντκς ?» | 

θίόν Οί ίβ ί^ίΑίοι, άιτβρ έθιάσβντο, άνι^γν^λο» ^^ ήγ^ί^όνι ' χ«» τ^ ί/λίρα τ^ τρίττρ ΙχΛινσ» ^:τ«ς| 
ιτρό τον βήματος άγεσβαι ' άχθιντων Λ αυτών έπΙ τό |3«αα, «ιτβ προς αυτούς ό ^7<Ρ>^ ' '-^^^' 
ούτως Ιπαίίιυσαν ύ;*άς αί βάσανοί, άπαλλαγίναι ίς Ιχ«τ« μ'^ρίας χαΐ ττροσιλβιίν θΰσαι τβίς Οιβίς ; Ό 
άγιος Τβρέντίος βιπίν •Ή ^χωρία αύτη. ώ ηγι^Αον, ίστ« έ^ΑΟί και τοις άγαπώσι τον βιόν • « Τβ 7«Ρ ■•■ 
ρόν τού θεού σο^ώτβρον τών άνθρώττων έοτίν • η Λ σθ|>έα των άνθρώττων ^ωρία παρά τώ θβώ έστο.ι 
ΪΙαράψρων Λ χαΐ /χαινβρίίνος Ισοριαι βριοιός σου, βάν, τον θεόν μου καταλείψας, ^αίμοσί ιτροσχννιςσ». Ό 
ί'ε ήγ'Ρ"*» ταύτα άκουσας και χολεσας πάνυ, έκελευσεν άναρτυθέντας αυτούς έπΙ τού ξύλου, ξέεν^ 
Οί Λ ραχάριοι ξεό^χενοι έπΙ πολύ, ηύχοντο προς Κύριον λέγοντες • Κύριε Ιησού Χρίστε, Τιε τού βιον τού ζ6β^ 
τό ψώς τών Χριστιανών, η πηγή τ;9ς ζωίς καΐ τ«ς άβανασίας, ή πέστις ή άρραγίίς και ακατάλυτος, έπι^άνίβιηι 
]3οή6ησον νμϊν, κα'ι/χή καταισχύνεις ιιμάςτούς ταπεινούς ίιά τό βνο,οιά σου τό άγιον άπό τϋς προσ^οχέας ηρο. Τ» Ι 
ί'ε ίη|ϋΐία»ν ξεόντων αυτούς έπ'ι πολύ καΐ τού Χριστού επικου^ρίζοντος και ένισχύοντος, τών βασάνων ούί" «Αι.; 

^σθάνοντο. 

VI. Π&ςυβ ]ϋ88ίΙ βΟβ ρΓββΓβοΙαδ ίο β&ΓΟβΓβΐη Γβ- Β ς•*. Τότε βυ|ΐωθεις ό ήγε/χών Ιχέλβυσ• χατενεχ^ 

ΐραάί.Εΐοοανοοαϋ8θΐηαίί>α8ΓθΓ&ΓαιιιίαοααΙβΙοπΙ)ϋ8 τας αυτούς άπό τού ξύλου, άναλη^Ο^νοιι πάλινοτϊ 

(^εσρωτηρίω * και χ,ούΛσας πάντας τον ς έπαοιΙβ{ις 
τών θηρίων, έκείευσεν αυτοΐς Ινέγχοιε, όσα ειχ« 
βηρία χα)επά και ^εινά, τούτ' εστίν έχέ^νας, αστι- 
κά ς τε και κεράστας, και συναποχλβεσβηναι ρτ' | 
αυτών εν τ;ρ ^υλοικ|| προς τό άνα^ρβ0^9να^ υπ* αντΰι. 
Και τούτων ούτω γενθ]ΐένων, ήσαν τά θηρία ^- 
ποντα και προς τους πό(^ας αυτών ιτβιροΕχα&ηαεν* ' 
τό καθόλον ουκ έλυ^χήνοεντο αυτούς, «λλ' Ιποίησ» 
τά ερπετά τρεις ή/Αε'ρας και τρεις νύχτας έγκεχλη- 
σμένα μίτ αυτών, ώσπερ ζώα ηριβρα, τών άγίν» 
ύρ^ούντων και ^οξαζόντων τον θεόν άχβττβηταύστϋς • 
και τ:^ ^!^Ρ^ "^^ τετάρτη άπέστειλίν ό ιηγερ^ν ύη 
νύκτα, ει άρα άνηλώθησαν οί άγιοι ύιτό τών θηρίνν ίιηρβΓ&νϋ, ιιΐ 88βν&8 οιηαβ8 ίβΓ&8 βΐ ΟΓϋάβΙββ, ςα&8 
ΙιαύβΓβαΙ, &8ρί(ΐ68 βί νίρ6Γ&8 &£Γ6ΓΓ6η(, βΐ βυιη ΐρβίβ 
ίηβΙυάβΓβηΙ. Ου« ςαίάβηι ίβι*» &(1 ρβάβδ βΟΓαηι &ο- 
66(ΐ6αΐ68, 608 οίΐιίΐ οοαπίοο ΙββάβΙ^&ηΙ. ΒαηοΙί νβΐΌ 
6οα8ίάβα(β8, ρ8&1ΐ6ΐ)αη(, βΐ Οβαιη οο11&υ(1&1)&η(. 
Ουιηςαβ 1π1)α8 (ϋθ5υ8 βΐ (Γί1>υ8 ηο6ΐί1>α8 οϋΐη 8&α• 
β1ί8 ίαοΙοδβΒ ιη&π$ί88βηΙ, ςυ&Γΐο άίβ βαΐ) ηοβίβιη 
ιηίδίΐ ρρ8Βί6ο1ϋ8, ςαί Ύΐάβτβηί, αίΓααι α ίβΠ3 βοη• 
βυιηρίί 688601. δβά ςαί αιίδβί ΓαβΓ&οΙ, Βά ο&Γββπβ 
ίοΓβ8&ρρΓορίοςα&οΙβ8, &α(ϋ6ΐ>αο( βοβ ρ8&1ΐ6θΐ68 βΐ 
οο11&υϋαοΐ68 Οβαοι. ευαιςυ6 άΐΐί^βοΐίυδ γβΐΐβοί ίο- 
ίυβπ, ςαίά α^^θγθΙογ, οαΓββΠδ ΙβοΙυιη οοοδοβοάβο- 
168, 8&οο1ο8 νίάβΓυοΙ, ςυί 6008ί(1β1>2ϋΐ(, 6ΐ αος^βίαοι 

Οβί 8(αοΐ6η) &0ΐ6 ί&βίβαΐ ί6Γ&Γϋα), 6ΐ 06 αά 603 &ρ- ρ τών ιοβόλων * και ώς ηλ9ον οί 6αηστοίλμί90ί προς ρΓορίοςυ&ΓθΟί, ρΓθ1ιίΙ>6θ(6αι : 6( ΡΓββίβοΙο οβίβή- 
16Γ, ςαεβ γί(ΐ6ΓειοΙ, οαοϋ&ΓυοΙ. δααιαιο ί§;ίΙαΓ οααοβ 
86(1ίΙ ίο (τΐύαοαίί, 6ΐ 3α88ϋ, υΐ ίθ6&οΙαΙθΓ68 ίβΓ&8 
8α&8 δαοΐ6Γ6θ(, βΐ 8&ο6(ί αά (π1)αα&1 &ά(ίαβ6Γβο- 
(ΟΓ. Ιθ6&ηΙ&(θΓ63 ί^ΙοΓ οοπι &(1 οαΓοβΓίδ οδΐίαω ίο- 
6Εθ(&(1οα11)ϋ8 8018 ίβΓ&8 &(Ινοο&Γ6θΙ, ίΐΐββ 000 αο- 
(1ΐθ1)αοΙ. δβά οααι ΟδΙίαοίΐ 0&Γ06η8 &ρθΓΐοαι &ϋ ϋΐίβ 

63861, υΟΟ 003068 ίαΐρ6(0 6^6(1ί6θΐ68, ({008600^06 
0&6(8Β 800( 1ΐΟΠΐίθ63, 066ί(ΐ6ΓαθΙ, βΐ 10 8ο1ίΙαάίθ6αι 

ρΓθί66ΐϋβ3υο(•Ταοο 6α8ΐθ(1β3 αά ρΓοβΓεοΙαοι 8αο6(θ8 

&(1(1αΧ6ΓΟθ(. Οϋί 60 ω 603 Οθ11& ίο ρ&Γΐ6 186808 
&8ρί66Γ6(, ίυΓ0Γ6 0ΟΟ6ίΐ£ΐ(θ3, 608 Ο&ρίΙθ (Ι&ΟΙΟ&νϋ. 

δ&οοίί αο(6αι 6§^β88ί βαοί Ιϋβΐί, οαο6θ(68ςο6 άίθ6- 
1>8η( : α Ιιί56Γ&8(ί οο8, 0οπιίθ6, αϊ) ίίβ, ςοί οοβ 
&£ί11β;6ΐ»&ο(, 6ΐςαί θ(ΐ6Γ&οΙ 008, οοοίθ(1ί8ΐί '. α Μίοί- την Β'^ίραα» άκροάσασθαι, καΐ ί^κουσοκν 0ΐντώ» ^αύλν»- 
των και ύρνούντων τόν Θεόν, ]3ουλόρι«νο& «χριβεση• 
ρον μαΒιΙν, άνεβησαν επί τό 9ύμΜ, τί5ς ^υλακ^ζς. 
Περιβλεψάμ£νο( και ακριβώς κατασχοπησαηττβς, ηίη 
τους αγίους κα9η|ϋΐένους και άγγελον Κνρίου έστώπ 
κατά πρόσωπον τών ιοβόλων εκείνων θηρίων, χη 
ριηί' όλως συγχωρούντα καν έγγίσαι αντοες. Τοπ 
^ραμόνης ανήγγειλαν τω ηγε/χόνι, όσα ιΓι^ον οίχιάις 
ό^θαλ|ϋΐο£ς * και άναστάς όρθρου άπό τ^^ς χλίνης αυ- 
τού ό ηγετών, και καθεσθεις επί τού βιηματος βχε- 
λενσε τοις έπαοι^οίς άναλαβεΐν μη τα θιορία, ά;ζ6#- 
ναι ί'ε τους αγίους επί τό β^αα • άπιλθόντβς Λ όί 
επαοιίοΐ και /χείλοντες έγγίζείν τ^ $ύρα π^ς βερχτ^ς 
ϋρξαντο έπικαλεΐν τά Βϊΐρία τ^ εαυτών έτταοι^έα • 
τά ί'ε ούχ ύπηκουσαν αυτών. Τότε έλθόντες οί Ιπαοι- 8ΐΓί νβΓΟ, βίΐοοίίδ ίζίαάϋβ, £606ΓϋθΙ ίπΐρ6ΓΕΐΕ. Αίςοβ ^ ίοι και άνοίξαντες την $ύρ«ν τϋς φυλακές, Ιξ«λ9ο> ίΙ& βαοοίί Ιο €1ιπ8ΐί οοοΓ68δίοο6, αι&Γΐ7ηί ραίαιαοι 

&066ρ6ΓΟθΙ. ΕΟΓΟΟΙ 8.01601 ΟΟΓρΟΓΑ Γ6θ(θ 60αΐρ0060- 

Ι68νίη Γβϋ^ίοδί, ίοΐοοο,ςοί άοο1)θδ ρ&δδοοπλ αιίΐΐί- 
1>0δ αϊ) ογ1)6 ι1ίδΐΕΐ>&1, δ6ρ6ΐίβΓθο1, αά ^Ιοηααι 
δ&Ιν&ΙΟΓίδ ΟΟδΙΠ ^6δΟ ΟΙΐΓίδϋ, ςοί γίνίΐ, 6ΐ Γ6£;ο&1 
ίο 88Β6θ1α δβοαΙοΓοαι. Ααΐ60. τά θηρία ομοθυμαδόν κατ* αυτών, καλ όπέχτβενα* 
παραχρ;ίί|ΐα τους τε ετταοιοούς και πάντβις όσους 
εύρον ανθρώπους εκεί * χαί αυτά ε^ύγον εις έρηριους 
τόπους• Μετά ταύτα (^ε παραγενό|ΐ8νοι οί <^βσαθφύ• 
λαχες, άνε'λαβον τού ς αγίους χαί ηγαγον αυτούς 
προς τόν ηγε|ϋΐόνα. Και ί^ών αυτούς ό ηγε|ϋΐών αιο^εν ά<ίικηθέντας, έ^ι/χανής γενόμενος σγό^ρα, ε(ίωκε κατ* αυτών την άπό^ασιν. Οί Λ άγιοι εξελθόν χβΙ- 

' Ρδ&Ι. ζιιη, 8. (Ι) ΏίθΟάΟΓΟβ I^6^ιο^ 80Γί1>ίί ίο αθΙΐ60ΐ8Ο6ί8 
1ί1). Π,ίΐΟΓΟΟΙ 8&06ΐ0Γ0ΐη ΟΙ&Γΐ^ΓΟαΐ Γ6ΐί(]θία8 ΐΓ&Οδ- 

]αΙβ8 6586 Οοοδίαοΐίοοροΐίαι χ ΚαΙ. Οο1ο1)Γί8 Τ1ΐ60- άοδίο ΜίοοΓ6 ίοιρ6Γαο(6. νί(ΐ6 Βεγοοιοπι ίο ηοϋβ 
βά Μ&Γΐ7Γθ1οβ;ίοαι Κοοι&οααι, 10 Αρπί. ^.106 νίΤΑ 8. ΟΑΚΡΙ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 406 ^^βι»Τ€ς, χ«1 ψΛλοντ«ς ίλιγον- "Εσωσας ^ιμας, Κύ/)«, Ιχ τών βλιβόντων ί^χας χαί τους /«σβύντβς 
■^^*^ καηρσχυνβς. Οί ί• ιις τοϋτο τα;^θέντις, ένιγκόντες ξέ^η τό προσταχβίν αντοις ιποέησαν χαΐ 
=ί^τΛος τό ίιά ξίφους τοίς άγίοις |1«ρτυσ^ν έπβθ«χο»• χαΐ ούτως ιν χαλ^ ιτροβνριίβ έτβλιιώθυσαν Ιν τ^ 
» ομο^ία τοϋ Κυρίου ή/Αών Ίησοΰ Χοιστοΰ, /*«νΙ Άπριλέω. Ααβόντις ίβ τά τίριια σώ^χατα τών «γίων χαΐ χαλλινίχων 
^ /Μφτύρων Τβριντίου, Ά^^ριχοη^ού, Μβξίαου τ« χαΐ Πο^πέβν άνί|9ίς β-ίλαβίίς χαΐ ψίΧόχριττοι, χαΐ πάνυ χοσμίως χαΐ 
«: «τριπόντως χηίιύο-αντβς αυτά, άττβθίντο έν τ^ 7?» «« «'^ό /χιλίων ίύο τι$ς ττόλβως Ά^ριχ^ς, •ις (ίβξσν χαΐ 
^ τι^ήν τοϋ Κυρίου χαΐ θ<οϋ χαΐ Ιωτνρος τ,μύν Ίυσού Χριστού, ω ι& ίβξα χαΐ τό κράτος βις τους αιώνας τών 
^ «Ιώνων. Ά/χιζν. 8ϊ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ 

ΤΟΝ ΛΓίαΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΒΟΝ ΤΟΤ ΧΡΙΣΤΟΤ ΗΑΡΤΤΡΟΝ 

ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΥΑΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ. 6: ΜΑΚΤΥΚΙϋΜ δΑΝΟΤΟΚϋΜ ΕΤ ΟΙΛΚΙΟδΟΚϋΜ ΟΗΚΙδΤΙ ΜΑΚΤΥΛϋΜ 

€ΑΒΡΙ. ΡΑΡΥΙΙ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 

^ (Αηηο 150. Ι^&Ιίηβ &ρυ(] δαήαιη &ά άίβπι 13 Αρήΐίβ, ]ιιχ1α ρβΓ&ηΙίφίτιπι Ηοιη&ηυιη Μ&ΓίγΐΌΐο^υιη, ίΐβιηςαβ ΒοάοββΙ 
ι υ8ααΓ(ϋ• — ΟΓβΒβα βζ οοα. Ηβ^;. Ρ&Ηβ. ηιιηο ρΗιοαιη ρπχΐθΐιηΐ. Εοιτ Ρατε.) Ι- 
α 

» 

II 

« 

ι 
ρ•» 1 

Μ. 

3 
ά 
-α Α'. Μ(μνί}σθαι τών ΰπιρ Χρίστου παθόντων ύπιρ Α 
&»ο τι λυσιτ(λ!ις χαι ώ^ρέλι/ΐΑον* ίχανή ^άρ χαΐ |ΐόνη 
μΛρτύρων {ΐνίιμη προς θ<οϋ ίρωτα ψυχήν ^ιι^βΐραι 
χαΐ οίονιί τι πηρόν ιις αρβτΗίν ^«νβσθαι χαΐ τους 
«ύτούς τοις μ,άρτυσιν άθλους νοιρώς ΰπομέΉίν πα- 
ρασχβυάσαι, ^ιά τών έχιΐθβν ά]ΐοιβών την άττόλαυσιν, 
Τών ^οϋν τους /Ααρτυρ ιχούς τούτους αγώνας ^ιιινυ- 
χότων εΐσΐ χαι οί στβρροί τ^ς *Εχχλΐ}σίας ούτοι στύ- 
λοι τ( χαΐ θ(|χέλιοι, Καρπός χαι Πάττυλος, οί πατρί- 
δος μϊν υπάρχον πβρι^^οΕνοΰς, τΐίς ΙΙίρ'/αιηονών πό. 
^ως, πβιτίοων ^ί σψό^ρα ^ιλαρντων γινό/Αΐνοι χατ- 
άλλιιλον ίπβ^είχνυντο χαι τήν αγοίγην^ οΓά τίνος ρίζης 
ΐυγινοΰς ίύγίνή |3λαστή/Αατα, ώς ί'ήλύν έχ τοϋ χαρ- 
ποΰ τό (^ιν^ρον γίνισθαι χαΐ τω ρύθρω /χαχαρίζι- 
σθαι τήν πηγήν. Σώμα μϊν γαρ ριόνοις έποίουν άρ- 
χιισθαι τοις άναγχαίοις, πάν τό ποιχίλον χαΐ πιρί- β 
ΐργον άπωθούμενοι, ούτω ^ι χαι τοις αναγχαίοις 
ολίγα χρώ/ϋνοι, ω ς σώματι μϊν παρά πολύ τών αγ- 
γέλων άπολιλιΐ^θαι, τω ^ϊ πβριόντι τ^^ς «γχρατείας 
Ι^ιχροΰ χαι παραψαύιιν τοΰ άσω/χάτου. Έντιϋθεν 
ιΐς ύψος άριτής άναχθεντες, άξιοι έχρίθησαν είναι 
χαι προστασίαν λαού πιστευθ^ναι. ΚαΙ Κάρπος μϊν 
άρ;^ΐ(ρωσύνΐ}ν επιβάς τά τίίς εύσεβείας μυστίιρία 
(^ιήγγελλε τοις έν θυατείροις* Πάπυλος (^έ, τω τ;9ς 
^ιαχονίας βαΒμώ τι/ΑηθεΙς, ισόρροπον έαυτώ τήν 
σπουδή ν εν τοις ?σοις έποιείτο πόνοις. 

Β'. ΈπεΙ ούν ό περί αυτών λόγος πανταχού ^ιε^ί- 
^οτο, οία μν^ϊ λανθάνειν ^ύσιι τίίς αρετές ^υναμί- 
νΐ9ςι β(λλ' εαυτή ν άεί ποτι χηρυττούσνς» ιτολύ τι 

Ρατκοι. 6β. αχν. Ι. Μβωίηίβββ βοΓαιη^ ςαί ρΐΌ ΟΙιηβΙο βαηΐ ραββί, 
β8ΐ ρίαπαιαιη αΐίΐβ β( βοηάαοίύίΐβ. δαΚοίΙ βηίιη Τ6ΐ 
8θ1& ιηβηιοη&, υΐαά Ώβϊ αιηοΓβιη βτοϋβΧ &ηίιηυιη, 
β( 8ί( νβΐυΐί ςαβθά&ιη &1& &(1 νϊΓίαΙβιη, β( βίββί&ί, αΐ 
β&άθΐη οθΓΐαιηίη&, ςα» οορροΓβ ιη&Γΐ^Γββ, ιηβηΐβ 
ίΐΐβ 8α8ΐίαβαΙ ρΓΟ ίτυβικϋβ ϋβ ςυ» βαηΐ ϋϋο, Γβιηα• 
ηβΓ&(ίοηί1>ϋ8. Εχ ϋβ βΓ^, ςαίΐιββο ιη&Γί ττϋ ρβΓ6§^βΓβ 
οβΓί&ιηίηα, ν&ϋάβθ ςαοςυβ Εθ6ΐβ8ί8θ βοΙυιηηβΒ βΐ 
Γαηάαιη6ηΙ&,6&Γριΐ8βΙΡ&ρ7ΐα8 ηθ8οαηΙυρ :(ΐϋθΓυιη 
υΐβΓςριβ ίη οΙ&γα ςυίάθΐη ρα(Γί&, ηβιηρβ βίνίΙ&Ιβ 
Ρ6Γβ;&ιηβη&, βχ ν&ΐάβ &υ!βιη ρϋ8 ηαΐυβ ρ&ΓβηϋΙ^υβ, 
618 ςαοςαβ βοανβηίβηίθω νίΐβ οβίβοάϋ ρ&ϋοη6ΐη, 
γβΐυϋ β;θη6Γ088θ 0ϋ]υ8(1αιη Γ&άίοίβ §;6η6Γ08απι β;βΓ- 
ιηβα ; αάβο αΐ βχ ίΓαο^α αΓΚ)θΓ βναάβΓβΚ ιη&ηίΓβ8(α, 
β( βχ Ααβηΐο ββηββΓβΙυΓ ίοηβ (>β&1ιΐδ. Ναιη αιηΐκ) 
ςαίάθΐη βοπρυβ ί&βίβ1)<ιιι( ββδβ βοΐίβ βοηίβηίαιη ηβ- 
ββ38&Γϋδ, Γβρβίίβηΐββ ςυίίΐςαίά βΓαΙ γοιίαιη βΐ βα- 
ηοδυιη ; ηβββδδαπίδ &α1βιιι ΐΕοα ηιοάίοβ αίβηΐββ, α! 
βΟΓροΓβ ςυί(1βιη ιηυΐΐιιιιι αϋβδββαΐ &1) αα^βΐίδ, ίηβί- 
^αί αοΐβαι &1)9Ηηβη(ία, ίηοοΓροΓβί ρΓορβιηοάαιη νί- 
άβΓβηΙυΓ. Ηίηββυιη ρΓονββΙί638βοΙ &ά 8αιηιηαηι τιγ- 
(αΐίβ, ]α(1ϊβΕΐί βυαΐ άϊ^ηϊ, ςαοΓϋΐη ϋάβί βοίηαιίΙΙβΓβ- 
ΙαΓ ρορυΐί ρΓββίβοΙαΓα. ΕΙ 6&Γρα8 ςιιίάβιη, βϋΐη (>βΓ- 
Υβηί836ΐ αά ροηϋβο&ΙαίΏ, ρίβίαϋβ 11173 (βη&αηηυη- 
1ί&1)&( ϋβ, ςαί βΓ&α( Τίι^αΙίήβ : Ραργίιιβ &α1βαι 1ιο- 
ηοΓ&Ιυβ §^&(1α άίαΰοπαΐαβ, βαο ιηυηβη τββροικίβαβ, 
α(Ι1ιί1)β1)&( βΐυάίαιη ία ραη^αβ 1&1>0Γϋ)ϋ3. 

II. Οαπ) βτ^ο βοΓϋΐη ί&Ώ& ρβΓν&8ί33βΙ ίη οιηαββ 
ρ&τ(β3, αίροΐβ ςαοά βα βίΐ ηαΙυΓ& νίΓΐυ(ί3, αΐ ηοα 
ρο83ί1 ΙαΙβΡβ, 8βά ββίρδ&ηι δβιηρβΓ ρΓΟΒάίββΙ, ιη&|ρι& 

4 407 ΙΙΕΝ8Ι8 ΑΡΒΙΙ.Ι8. ΙΟΙ ιηα11ίΙϋ(1οί(1βθθοηΟϋβ5Λΐ,βΙβοηιιιιίΓϋβη9άοοΐΓίη&, Α πλβθος πα|»ά τοντο συνίρ^η* χαΐ τ9ς «φ' βύτϋ 1ίΙ)6ηΙβΓ αοοβάβύαΐ Λά ρΐβίαΐβοα. 8βά Αβή οοιαίηο 
Ώοη ροΐ6Γ&(, αΙ ςαί ίυίΐ &1) ΐηίΐίο 1)000Γϋΐη αάνβρ- 
β&τίυβ, οιιιη Ιιβο βίβ ΕβΓβαΙ, ςυίβίβιη αβ^βΓβΙ. Νοη 
ςαίβνίΐίΐαςυβ, ββά οαω ίανβαίβββΐ β^τβ^οβ &(1ιηίηί• 
8ΐΓ09 βαο ιη&1ίϋ8θ,βί8 ρβΓβα&άβΙαΙ βαοοίοβ αβοαββαΐ 
&ραά Οβοίϋΐη, ςιιοά βίηΐ β( ίη άβοβ ίιηρϋ βοβ &1>ο- 
ιηία&α1β8,6ΐ ββςα&αΐατ ν&η&ιη ΟίιήδΙίειηοΓαιη ορί- 
ηίοηβιιι. ΙΙΙβ ααΙβιηΙι&ΟΓβ β^Γ&γίββίΕΐιβ &£ΓββΙα8, Υ^ΐβ- 
ηαιη ςυβακίαιη &88β880ΡβΕη, βυιη ςαο Γ68 οαιαββ 
8υ&8 οοαΐΕηααί6&1>&((βΓ&1&α1βιη &ιη&α8 άοηιοααιη, 
β1 νίΓ &^β8ΐί8) βιηίΙΙϋ ίη Αβί&αι, ςυ» 8ί5ί (Ιβ 8&ηοϋ8 
ηυοϋαΐΔ ίαβΓ&η(, βί 8ΐ^ί&ο&η3, βϊ βί Ιη ί11θ8 ροΐβ- 
8ΐ&ΐ6ΐη ρ6ηηί1ΐ6η8. δΙ&ΙίΕη βΓ^ο ν&1βήυ8 τί&ιη οοη- 
ΑβίΙ ςυαιη οβίβπίηΐθ : βΐ ροβίςυ&ιη ίαίΐ ίο Ιοβο, υ1>ί 

ίί άββ^β1)&ΙΐΙ, ΙΙΙβ ςϋίάβαΐ 8ΐΑϋΐΙΙ ά6ΐ8 ▼&ηί8 ΟΟη- Β ^ι^^Τ^ν τ^ονι τόπω, ό ρίν ιυθύς τοις ματαίΛΐς τέ; «πολανοντβς (διδασκαλίας, άσμτ^οί ηροατχώμ9ν• τ^ 
(νσββιια. Άλλ' ονχ ην πάντως τον έξ *ρχ9ς Μ• 
χιέ|:*ΐνον τοις άγαθοϊς τοντων ονΤΑ» γί¥θ[Μέ9*η χη- 
;^£αν άγαν οΰχουν ούίϊ η^χοκζβΐ'» «λλ^ί τ^ς κΐηέ 
τίοοκ,ίας ϋηουργούς ούχ ά^νιΣς ιύρΐ03£α»ς, Μίβ^Α• 
λιιν όναπείθβι Διχίω τους |χοφτνρ«ς, ότι τι άν^ς 
τα προς θβονς ιίσι, χαΐ οτι τήν χβΜνι^ν τά» Χριοτ» 
νών π|ΒίσβίΟουσι ^όξαν. Ό ίβ χβλι^ώτβτα ιτρίς 
τούτο ^ιατιθής, Ούαλ€|9ΐόν τίνα σνγχ«θ•^ρ«ν , •ς ηί 
τών ό)«ν αντώ έχοινώνκ, ^ιλο^αέ/Αονα χαΐ *7Ρ** 
άν^ρκ, ποός τήν *Ασίαν έχπΐ|χπβ(, «τβ πιρί τμ 
άτ/ίΜν αύτώ άνιιγγι)η γνωρίνας χαΐ η^ν χατ^ ιζβ• 
ν»ν ιξονσέοΕν έπιτρέψας «ντώ. Αντίχα ονν Οναιΐ. 
ριος τήν ό^όν ιΐς τα;ζν άνυιι, χαι έπβι^ιο •ν ω •ντ« 8α6ΐ& τοίαίΐ οΰΤβΓΤβ 8ΕθπϋοΙ&» 6^υ8^[α6 3α88υ8 ιηοχ 
ρβΓΤ&8ί( οιηηβ8 (6Γα3ίηο8 Γβ^οαίβ ΤΙι^&ΙίΓΟΓαοα, οΐ 
ςυίοαηςιαβ ίη 6& βπ&ηΐ, ηίΙιίΙβαηοΙαηΙββνβηίΓβηϋη 
βϋΐη Ιοοηπι υ1)ί ϋβΓβΙ 8&βΓί&οίαηι, β;Γ&ϋ&Γαηι αοϋο- 
ηθ8 ίρβί ςυοςαβ άϋβ ίΐΐίηβ Γβάϋϋατί, υ1 ςοί ηοΐΐβΐ βο- 
Ιαηι βββ;ΓθΙ&Γ6, 86ά &ϋθ3 ςαοςαβ νβΐΐβΐ ίτηϊ βοάβπι 
ηΐ0Γΐ)0. Ηοο &α1βηι άαο6ΐ)&1 6886 βηί&οίβηβ ατς^αοιβη- 
Ιηπι 86η1βη1ί8β ηιατίτταηι. 0ί6β1)α( βηίηι ίηίΓα ββ, 
ςαοά 8ΐ ίρ808 €[υίά6αι γίάβΓϋ οοηιηιιιηίΙβΓ βονβηίβη- 
168 βαπι πιυ11ί1ϋ(ϋη6 αά 8&6Γΐίΐ6Εη(1αηι, ί&ΐ8& &ρρ&- 
Γ6ΐ>ηηΙ οπιηΐηο, φΐ8β(ϋχ6Γαη(Οβοίο. 51η πύηαβ,ηοη 
68( αΐία οι&]θΓ βζβρβοίβηάα ρΓθ1>&ϋο. 

ΠΙ. Οαπι βτζο οιηηββ ςαΐάβηι ίη Ιοβυηι οοηγ6ηί8• συνήθΐις προσιβγι θυσίας* προστκγιιβετα 9\ ανχι» 
πάσαν όση ν οί θυατβίρων ίπ(ί;ζον οροί, χοΕτά σπουΙ^ν 
^ιιλάαβανο. ώστι τους αΰτ|^ πάντας, ίνΟα η Ονσϋ 
7ίνοιτο, ^η^ιν ρΐίλλοντας απαντών τάς χαριστ^ρίΛΜ^ 
€^γν.ς χαΐ οΕυτούς τοίς έχβίνου ΟιοΕς βννοίσοντα;, 
ώσπβρ ονχ έθβλοντος μόνον νοσβΐν, «λλα χ«1 τον; 
άλλους παραπο)αύ(ΐν αύτώ τον νοσνρβτος. Τοντο ^ι 
άρα τιχαηρ'ον /χαν4ν τί}ς τών μθΕρτύρ•«ν έχοιήη 
γνώμης* ι>.ιγβ γαρ ά>ς, (ί ρύίΦ χαΐ αντονς σννιρχο• 
μένους, τώ πλή6ιι χαι χοιν^ τάς 9υσίθ(ς προσγβρο»• 
τας ?^ο(, ψιυ^]^ πάντως ά προς τον Δέχιον χαπΐπη 
αυτών ιΓναι* (ΐ 9% μή, μή πίστιν έτέρβ» άνκαίΜο 
μίίζονα. 

Γ'. Έπβί ούν πάντις μ«ν συν^ραμάτης «σο, 
86ηΙ, ηΐ ρβΓ&β^βΡβηΙ 8αθΓίβθίΕ, 8θ1ί ΛηΙβίη αΐϊββδβηΐ ς ώστι τάς θυσίας έπιτίλ«σαι, μόνη ^^ < ΒΛI0ρ^Μ<η^ 


&(1ηιίΓ&1)ίΐ68άαο ηιατίχ^ββ (&1ί1)ί βηίηι 8ΐ&Ι>αη(, ϋβο 
ρΓ6β68, ηβπιρθ νβρηηι Γ6(1άβη(68 β&οήβοίαπι), ϋβ 
8ί8ϋ 308818, ί1ΐ6 8αρβΓΐ)ία8 &6 βίαΐίηβ βοβ Γος^&νίΙ 
ο&αβααι, βαρ ίρ8ί α1)ίαί88θη( : άβίηάβ β(ίαηιβΐ(1]βο11: 
ΑΙ 8α1(6ηι &ηΐ6 πΐ608 οοη1θ8 ρυΙοΙίΓθ 0θΓΠβ;αΙαΓ (16- 
ΙίοΙααι αΐ &β6α8&(οηΙ)η8 ΐηνίάΐα ίη οαραΐ βΟΓϋπι 
βοην6Η&ΙηΓ, βΙ νο5ί8 βΐ&ήορ, ςα&αι ρηαβ, β^1θΓί& 
0Γί&(ατ. Αά Ιιβθο 8αη6(ί, ςυί βΙ ηιβία 6ΐ οηιηί οίατί- 
Ι&Ιβ 1ιαιη&η& βΓ&ηΙ 8αρβηοΓ69 : Εβββΐ (1β(1β6υ8, ο 
3αά6χ, (ΙίχβΓϋηΙ, &ρ6Γΐαπι, ίηςα.ιιη, ^6(1θ^α8, ]ι&- 
1)6Γθ 1)θνβηι 6ΐ&8ίηυηι(υΙ ουιη ηι&^ηο άίοαιηΙβΕία) 
ςηί ηο8 &ΓβυβΓ6η( οι&β^ηΊ 6πηιίηί8 ίη^Γ&ΐί αηίιηί, 
8ίςαί(ΐ6ηι ίΐΐί ςαίιΐβπι 6θ§^ηον6ΓυηΙ ροββββδΟΓβαι ^, 
6( 6αηι, ςαί ίρ808 αΐβύ&ΐ : ηο8 &ϋ1βαι, ςυοά αΙ&ηιαΓ τών μαρτύρων άπιλβί^θη ^υάς (ιστοηττο γάρ $••, 
τώ Βίώ τοις (υ;ζάς, τήν άληθ^δ ΒυσΙοα» οεΐΓθ^ι4«ντ«ς), ^ 
παρ άστη σάμενος αυτούς σχι^ματι σοβαρβιΐτέρω τι^ 
αιτίαν ιιρώτα τής άπολβίψιώς* βιτα χαΐ ιτροσιτίθη* 
Ότι χαν γούν έπ* όψισι ταις Ιμαϊς το ύστέρηρβ 
χοίλώς άναπληρωθητω, ίνα χαΐ τοις χκτΊογόροίς ιίς 
χι^αλάς ό φθόνος μβτα;^ωρήσιρ, χαΐ ύμΖν λαριπρότιρο* 
η τό πρόσθιν το χλιος άνα^αν;^. Πράς τβντβ μ 
άγιοι χαΐ ^όβου χαΐ πιρι^ανιίας πάσ«ς βοτ6ρ•*3τ<ν«ς 
άνώτιροι γιγονότις* Άλλ* αισ;^ύνη, |9ασλλβν, 9αη», 
αισχύνη σαγής, ]3οϋν ΙχΕίν χαΐ όνον, χατ« τόν μέ/α» 
Ήσαΐαν (ΐπιϊν, μιγάλης άγνωμοσύνης ίλτ/χη, 
ίΐπίρ έχιΐνα μιν Ιγνω τον χιχτημένον χαΐ τρέμοντα, 
ημάς ^έ ^αένβσθαι άγνοούτας, «ίγι τόν «λίφθβ Δι Ιΐ1>ίρ80,ί(?ηθΓαΓθνί(1βΓβωΐ1Γ,8ίνβΓΟΡθϋθΙθΌθηΐίηθ, ^^^.^^ χαταλιπόντβς, ψ^,ίωνύμοις ΐΓροστ.βώα«, ςηί ίαίβο νοο&ηΙϋΓ, (1608 6θ1βΓ6αια8. Ηββο (1ίχ6Γυη( : 

βΐ 0608 8ίπ1θ1 ϋβ, ς08θ άίοΐα 80ηΙ, 68( &836η808. 

Ναηι πια^ηϋ8 ΐΓΓαβηβ 16γγ8β ηιοΐοβ, οοητβΓίίΙ ίη ρυΐ- 
Υ6Γ6Π1 6&, ςοβΒ αϊ) ίη8ίρΐ6ηΙίΙ)ϋ8 6θ1β1)&ηΙυΓ, 8ίηιυ1α- 
6Γ&. £1 ίη&ηίηια ςοίάβηι δίβ 86 1ι&1)6ΐ)&η(, 6( ϋα ίυ6- 
τβ (ϋ88θ1υΙ&. 

IV. Υαίβηο αυΐ6πι &Γηι& 6Γ&1 αο 8(£ώί1ί8 ηι&1ί(ί&, 
6( ςο« ηοη ροΙβΓαΙ αηαονβη. Ναπι ουπι αάηιίΓ&π 
οροΓΐ6Γ6(ρο(6η(ί&ηι Οβί ίη6£Γ(ΐ1>ίΐ6ηι, βΐ (ΙβΟΓοηι 800- 
Γοιη ηαα^η&ηι ίιτί(ΐ6Γ6ίπι1>66ί11ί(&(6αι(ςοοάςοί(1βηι 
ίθοί886( τίτ ρΓα<ΐ6η8 6( ίη(6ΐ1ίβ;6η8), ί1ΐ6 6ν&3ί( αια- 

* Ι8&• 1» 3. θεοί ς. Ταύτα (Γπον χα'ι άμα Θιός τοις βίρημ<νο<ς 
έπβψη^ίζιτο, χαΐ σεισμού τι μέγα χρ^μβ έιτίνβχβό 
εις χόνιν έλετττυνε τά τών αφρόνων σε€άσμ«Γα, χ«1 τα 
μ^ άψυχα ούτως ειχεχαί (^ιελελντο. 

Δ'. Ούαλερίω (^έ πάγιος η χοοίία χαΐ άμετάΟη-ος" ^κο» 
γαρ θαυμάσαι τήν άγατον τού θεού ^ύναμιν χαΐ Γβς 
πολλί^ς τών αυτού θεών άσθΓ/εέας χαταγελασαε (όπιρ 
άν έποίησε νουν έχων χαι συνιών άνθρωπος)* ό (^έ 
θρασύτερος ει^είχνυτο μάλλον χαΐ αυτήν, ως (?χΐ, ι^ν Μ νίΤΑ 8. ΟΑΚΡΙ 

αοίβ» ίγύμνου. Άλλ* ίπ«1 τό βυτίνες χαΐ χόσ^ιιον Α 
τ6» βοβ^ρώιν αι^ού/Α(νος, βαρυτίρας τέως άπιίχιτο 
τίμΛ»ρίας' χ<λ(ύιι χ>οιο?ς σί^ΐ)ροΙς πίρίΛυχενισΒέν* 
τβς γνρνούς άνά ^'συν τήν αγορκν ηεριοίγίσθαν 
όγοντο τοίνυν οί ά6λΐ9τ«1 γ^^^®^ πι/9^αυχβνίω ^ισρώ 
]3αρτ/νό/ΐ(»οι, χαι περν^ίσαν ατίμως τήν άγοραν οί 
άλι^θός τ£/Α<οκ, /ϋΐυχπίρισ/Αός χαΐ γέλως οί /χυρίαιν 
«της έπαένοΜ άξιοι. Ό ^ιχαοττής ούν τήν άτιρίον πι- 
ριαγβιγ^ν ταυτιβν αίσχύνι^ν ύιτολαβών έ/χποι^σαι τοίς 
άγίοις χαί ούτω ριαλαχωτιρους αύτονς π«|9«σχ<ύαβ'αι 
ιτΜΐ τ4ν Ινστασιν, άπαλωτιροις Ιχρίνι λό^οις αυτούς 
'ΙίΚίχβέϊν χλΙ τβΕύΐΊρ χλέψαι τ^ς προαιρέσεως αυτών 
τ^ν Γ^έν€ΐ«ν, χαί* Ει ^<ν έώρων υμάς, ^ι^σΐ, μή 
ρβονςαατος ύγιοϋς σα^^ γνωρίσματα γέροντας, 
ίαανχόατον Αβ τής προς υμάς συμβουλές* εξεστι γαρ 
υά ^ιά βσινόηων υμάς ελιΐν, ει θελήσαιμΓ^, χαΐ τήν Β 
ήοΛτίρβηβ άχοντας, χαί μή |3ου).ομβνους μετα^ι^άξαι 
6•«σχ<άΕ»* έιηι ^β χ«1 οψΐς χαΐ ή τών :ηθών εύχο> 
«ρία τ4ν 1^9 ς γνώμες ιλιυθιρέαν ^ι^λούσι, πείθομαι 
νύββονλος «7*^^ ^ί^^* χαταβτχίναι* ού^ϊ γαρ οΓμαι 
Ιικ]^»6βί»βεν υμάς, «ς ιχ μαχροϋ του χρόνου ταγέ 
τ|ς προς τους «Οαατάτους θηύς άρξάμενα ^όξιις τε 
ϋΐτιμ^ς χοά ιϊς ^ιΰρο χαΐ ίτι μίνει, ου ποφ^ νμίν 
γι ρβνοες το&ς τήν Ελλάδα γλώσσαν εΐ^όσιν, άλλα 
χβί Γοΐς Ββρββίρόις «ΰτοΐς* Ιξεστιν ούν ^ι αύτ:βς 
ΟΜ> νόλβ&ς (ννο^ίβ» άγουσας, πολεμίων ο^ρϋν πί- 
πτκινκ» χαί βιρ4νΐ9ν ίθυνομένιβν* γ) ττόθεν |9ασιλβΐς 
χ« ^νΜΕβτβλ ηολλοί μιν χαΐ πρότβρον, 'Ρωμαίων ^ε 
νϋν <Ιςτοβ«ντ•ν ^όξι^ς προ^λθον, ώς χαταστρέψασθαι 
γΛ» ε^ι, χατνβτρίψασθαι ^ε πόλεις, ύποχειρίους 
^έ χο<«««99« πάν τό «ντέπα>ον ; Ει τοίνυν άμαθων (]; 
Λο^οις ιτρός τ4« άλογον τανηβν χαΐ άρτι^ανί; τών 
ΧρισταοΜΜ ίόξοοβ ύπτόχ$ητ€, ου μέμ^μαι* τ:$ς 
ήτΑόπντος γ^ <^^ τοΰτό ψνμΐ' ύμχϊς (^ε άλλ* 
ιί»β>ββ•»τ<ς έβαττούς μετάθετε προς τό |3ε7τιον, ως 
» οι η 6<οΙ ΰαιν ΐλιω γένωνται, πλειόνων τε άττο- 
Α»σ47β τ»ν πο[ρ' ιβμΐν αγαθών χαί τό του |3ασιλε'ως 
οντω ^ιλοτιμον πιρί τάς κυποιίας χερΙ^σ^τε* ει ^ε 
προτβροες μ^χρκ ποΕντός ιπιμείνι^τ'» ^^ τούτων 
7ί« νμ& σνμβ;6σιται, άλλα χαι ημών αύστιοροτέ- 
ρ•η («πιρ άπιύχομαι) πολλή άνάγχιο πάντως υμάς 
«•ιραθ^ναι, 

ΕΓ. Τβτίτβ έπιιίιί οί μάρτυρες ί&κουσαν, τα δμ- 

ρυττβ ιίς ουρανούς άνασχόντις χαΐ όλους εαυτούς τ^ 

ην σταυρού σ^ραγί^ι σημειωσάμενοι. Έοιχας 

ε&ην, ώσπιρ τινάς τών αμελέστερων, μ>ϊίε /3ρα- «. 

^ίως, «λλ' βυχόλως ούτω πείσειν ημάς οίηθ^ναι με- 

τΛμβΑύ» Ηιν βυσέβιιαν- άλλ* ούχ άν^ράσιν άγεννε'σιν 

Ισιε πιριτνχών, ου μά τόν ύπερ Χριστού τούτον 

Β^ών* χαΐ η&ν «μβτίραν ίχ παίδων ηερί τ;)ν εύσέ- 

βεο» «σχιοσεν* ούΛ γαρ •? τι άρχαΐον, τούτο χαι 

τιμ^ς «ξιον* ιπιι^ι^ πε^αιά μεν πάντως χαι ή χα• 

χάτ αλλ* ούχΙ χαΐ τιμάσθαι ^Ιά τόν χρόνον άζία. 

Ού ηόνν εί αρχαία ^•ι σχοπείν ]& Βρησ-Αίία υμών, 

■Αλ' «υτο τούτο, ει ^έον αυτήν προσίεσθαι, ή ν συμ- 

βουλτίσαιμεν άν ήμιΐς ίχχλένειν όπόσυ (^ύναμις χαΐ 

<χ τον μ^σον ποιβίν, ούτω μριχτήν πυρός γέενναν 

τιίς «τβπώσε» ιιύτήν θιβσανρέζονσαν. "Ολως ^'ε, εί 

χρφ μβτ* »ριβι(«ς προσέχΜ», ιύρήσιις πάντως χαΐ ΕΤ δΟαΟΚϋΜ. 410 

«18 ΙθΐηβΓ&ηιιβ« θ1 βααιη ρΐ&αβ οβίβηάίΐ ίηβ&ηίαηι. 
δβά οϋπι νίτοΓαιη ηο1>ίΙίΙαΙβιη βΐ ωοοίθδϋαηι ΓβνβΗ- 
Ιϋ8, Ιυηο & ίξΤΛΎΐονβ οραβίβία &58(ίαϋί386ΐ, ίιι1>βΙ 
Θ08, ίθΓΓθΐβ οο11&η1>υ8 οοΐϋβ βοΓυιη ίκηροβίΐίβ, ρβρ 
ιηβάίϋΐη ίοΓαιη ηιΐ(3θ8 οίροααίΛβί. Νοίΐί ίΐ&ςαβ άα- 
οβ1>αηΙαΓ αΙΙιΙβΙβΒ, οοΐϋ νίηουΐο β^ΓδναΙί : β( ίοΓυιη 
οΙ)ίΙ)ΕηΙ οϋΐη ιαίΛΐηίΕ, ςυί νβΡβ βρααΐ ΙιοηββΙί : ίρρί8ί 
θ11α(1ί1>ρίο 1ι&1)ίΗ, €[ϋϋηηϋπιβΡΕΐ>ί1ί1>ϋ8 (ϋ^αί βραηΐ 
1αϋ(1ί1>ϋ8. Ια<1βχ βτίξο, ςαί Ιϋρρβιη Ιιαηο βί ίηΓαπιβιη 
Ιρ&άυοΙίοηβαι ρυΐ&ύ&ΐδ&ηοΐοβ ΕβεβΙοραιη άβάβοοΓβι 
βΐ 816 βοραιη οοη8ΐ&ηϋ&ιη Α886 θΐηο11ί(πΓ&πι, 8(&(αί( 
αιο11ί1)υ8 βοβ γβΜ» &β;§^Γβ€ϋ,θ( 8ίβ βυηίβυΐοβ α^Γβ 
ία β^6α6Γ08αιη βοΓαοα ρΓοροδίΙϋΐη, βΐ : §ί νο» ςιιΙ- 
άβιη, ίαςαίΐ, νί(ΐ6Γβαι ηοα ίθΓΓβ &ρβΓΐα ίηάίβία £;β- 
ηβΓ08Ϊ 8ρίΓίΙα8, ηβςα&ςααιη νοΙ>ί8 ά&Γβιη οοαβίΐίαιη. 
ϋοβΐ βηίιη, 31 νβΙίΐΏ, νοβ ρβΡ (οπηβαΐα βχρυ§^η&τβ, 
ίανί(08ςυθ βΐηοίβηΐββ &(1 αοβίΓ&ιη οοηνβΓίβΡβΓβΙίβ^ίο- 
ηβιη. 5β(1 βαιη βΐ να11α8, βΐ ιηοΓαιη ιηοάβΓ&Ιίο βί^- 
βοβαΐ ▼68(Γί &ηίιη1 Ιί^βΓίαΙβιη, 8ΐ&(αί ίαη^ αρυά νο» 
οί&βίο 1>οηί οοα8ί1ί&Γϋ. Νβςυβ βαίιη&ΓϋίίΓΟΓ νοβ Ια• 
(βΓβ, €[ϋθι1]οηβ;ο &1) Ιιίηβ (βιηροΓβ ίποβρία, ςαββάϋβ 
ίιηιηοΓΐ&1ί1)α8 βχΙιί1)6(αΓ, β;1οπ& 6( ΙιοηοΓ, ιη&αβί 
αβςαβ ία ΙκκΙίβΓηυαι άίθαι, ηοα αραά ηοβ βοΐοβ, ςαί 
θΓβθβααι Ιία^υακη ηονίιηαβ, 8θά βϋ&ηι αρυά ίρβοβ 
Βιιγ1)8Γ08. ?βτ Ιι&αο βτ^ο τβΐί^οηβιη νίιΙβΓβ 1Ιθ6ΐ ο1- 
νίΙ&(β8 1)οηί8 τΒ^ι Ιθ^ί^αβ, ΙιοβΙίαιη άβρΓίιηί βαρβΓ- 
οίΐίαηι, ρ&ββιηςαθ νί^^βΓβ. ϋαάβη&ιη αυΐβιιι Γβ^ββ 
βΐ ρπαοίρββ, ιηαΐϋ ςαίάβηι βΐίααι ρηυβ, αυαο &αΙβοι 
ΒοαιααοΓϋοι, &ά Ι&αΙααι β;1οπ&ηι ρβΐ'νβηβΓβ, η( 
β;θα1β8 ςαίάθοι βΐ οίνίίαΐββ βνβΓίθΓβηΙ, ία ροΙββίΑ- 
Ιβαι αυΐβαι οαιηββ Γβίϋβ^βτβηΙ &(1τβΓ8&ήθ8 ? 8ί βτ^ο 
ΙαάοβΙοΓυηι 86ΡαοιοηίΙ)α8 ίαάαβϋ ββϋβ αά Ιιαηο α τα • 
ϋοοβ &1ίθαειια, β! ςυ» ηαρβΓ αρρ&ΓυίΙ, Οΐιηβϋ&οο- 
ΓαΐΏ ορίαίοαβιη, ηοα ν&1<ΐ6 ΓβρΓβ^βαάο. Ηοο Ι&ηΙυιη 
άίοο 6886 δ1αιρΙίοϋ&Ιί8. ΑΙ νο8 ααηο Ι&αάβιη ΓββΙ- 
ρί806α(68, 6ΐ &ά νο8 Γ6(ΐ6υη(68, οοηνβΓίίηιίαί αά ίά, 
ςαοά 68ΐ ηιβίΐυβ, α( βΙ άϊϊ 8ίη( νο1)ί8 ρΓορίΙϋ, β( ρΐη- 
Γί1)α8 ύοαίβ, ςα» βαηΐ αραίΐ ηοβ, ίηΐΕπιΙαί, βΐ ίιη- 
ρ6Γα(0Γί8 ία 1>θαβί&6ί6η(1ο ηιαηίβοβαϋ&ηι 8ίο νο5ί8 
6οα6ί1ί6(ί8. 8ίη ααΐβαι ία ρΓίθΓϋ>α8 οηιηίηο ρβπβΐϋβ- 
ΓΪΙίδ, α (οΐ5οηί8 6X61(16(18 : 86ά6(ηο8(ΐαο(|α6&8ρ6πο- 
Γ68 (ςυοά &58ί() νο1)ί8 α666886θΓΐΙοιηηίηο 6χρ6Γίη. 
V. Η8Θ6 ροβίςϋ&ω &ϋ(ϋν6Γυη( ηι&Γ(7Γ63, οβυΐίβ ίη 
βοβίυπι 8αΙ)1&(ί8, οαιη 86 6!ιπ8(ί βί^ο&ουΐο ιηυηίί886ηΙ : 
νΐ(ΐ6η8, (11χ6Γυη1, ηο3, Ι&αςυαηι &1ίςαθ8 βίιηρΙίΰίοΓββ 
αοα ί&τάβ, 3βά ί&6ίΐ6 ραΚ&Γβ ρθ886 οοηγ6Γΐ6Γ6 &ά άίβ- 
66α(1&αι ίΣηρίβΙ&(6αι. §6(1 86ί&8 (6 ηοα ίη6ί(1ί886ίη νί- 
Γ08 ραδίΐΐί 6ΐ &1)ί6ο(ί αηίαιί : αοα, ρ6Γ 1ΐ06, ςυοά ρΓΟ 
ΟΙΐΓίδΙο 8α86ίρίΙαΓ 66Γΐ&ηΐ6Π, 6ΐ αοβίΓαηι αϊ) ία6αη1β 
8β(αίβ ία ρΐ6ΐαΐ6 6Χ6ΓοίΙαΙίοα6ηι. Νοα 6θίοι ρΓορΐ6Γ 
(βπιροΓίδ &αΙί(ΐαΙ(&(6ηι, 1ιοαοΓ6(ϋ^α&αι (ϋχ6ππι υ68- 
ΐΓ&αι Γ6ΐί9ίοα6πι.Νοα6αίαΐ8ί ςυί€ΐ68(&αΙίςαυιη68(,ίά 
6ΐί&ιη 1ιοαοΓ6(1ίβ;αυαι;€[α&α<1ο(ΐαί(ΐ6αι Υ6ΐυ8 ςυίάβαι 
68ΐ οηιαίαο θ(ί&αι γίΐίαιη, 86(1 ηοα 6(ί&ιη ρΓορ(6Γ Ι6ηι- 
ρυβ (Ιί^αυηι 68ΐ ςυοά 1ιοαοΓ6ΐϋΓ. Νοα 68ΐ 6Γβ;ο 6οη- 
8ίίΐ6Γ&ηάαη), &η ααϋςιια 8ίΙ ν68ΐΓ& Γ6ΐίβ;ίο : δβά Ιιοο 
ίρ8απι, αη 6&πι οροΓΐ6αΙ &(ΐΕηίΙΐ6Γβ, ςα&Ώ αο8 ςαί- 
(ΐ6ηι 6οα8α1υ6Γίηιυ8 (ΐ66ΐίο&Γ6, 6ΐ άβ ωβάϊο ΙοΙΙβΓβ 
ρΓΟ νίΓί5α8, ςαοθ ΐΑΐη 1ΐ0ΓΓί1>ϋ6αι ί^ηίβ ^^βΐιβηη&ΐλ Η1 ΜΕΝδΙ8 ΑΡΜΙ^Ιδ. 141 ρββοηάίΐ βΐ ΡβββΓΥ&Ι ϋβ ςαί ίρβ&ιη άίΐί^^υηΐ.ΐα βυιη- 
ιη& αυίβηι, βί νβϋδ &06υΓ&!β &((6ηά6Γβ, ίηνβηίββ 
οιηηίηο Ια ςαοςαβ βοβ, ςαί &ρυ(1 νο3 οοΙαηίυΓ, (Ιβοβ, 
ηίΐιϋ &1ίυ(1 ββββ ςυ&ιη ορ6Γ& ιη&ηυυιη Ιιοιηίααιη 
ίη&ηία]& β( 8ιιγ<1&, ςα» ηίΚιίΙ οιηηίηο» ηοη πιοάο 
αΐίίβ, 86ά ηβ 8ϋ)ί ςυίιϊβοι ίρβίβ, ροββίηΐ ορίβ ΑββΓΓβ. 
δί βΓβ;ο Ιιοηιο ςυίάβηι ββΐ Οβί ορυβ, ιιΙ ςαί &5 βο 
βίΐβίέοΐυβ, ςϋ8θΥθ3&αΙβηΐ8ίπια1αβΓ&&άθΓ&ϋβ, βυηΐ 
ορ6Γ& ηι&ηα8 Ιιυηιαη» : ςυοιηοάο ςαί8, ηί8ί ίαβη( 
ρΐ&ηβ ηυΐΐο 8βη8υ ρΓββάΗυβ, βΐ ρΐαηβ 1>08 βΐ &8ίηα8, 
118, ςυββίρδβ 68 ( ία1)ηο&(υ8,1ιοηοΓ6ΐη Ιή^αβη! ? οααι 

ΟρΟΓίθΓβΙ ί11& ηΐ&β^ί8 8008 ΙΐΟηΟΓΟΓβ 0ρίβ6β8, 81 €[019 
ίηβ88θΙ 618 860808 ? ΟοΟηί&ΠΙ βΤ^Ο 0θηί688Ο8 68, 

ηθ8 6886 ίηΐ6ΐ1ίβ;6ηΐ68, 6( 8018, ςοοά Ιιοηιο, ςοί 68( 
8&η8Β πΐ6α(ί3, ηοηςο&ω Υ6η1αϋ ίά,ςοοοί 68ΐ ί&ΐ8θπι, 

ρΓ8Β(θΐ6Πΐ, &(1ν6Γΐ6 &ηίπ10Π1, 6( (1β 60, ςοί ▼6Γ6 68ΐ 
0ρίί6Ζ θηίν6Γ80Γ0ηΐ, (11806 & Τ6Γίάίθί8 1&1)η8. 

ΥΙ. 0608 80&ρΐ6 η&(οτ& ηοο ρο(68ΐ οίΓθοπΐ8οη1)ί : 
681 6ηίηι 6] 08010(11, οΐ ίη 6οηι ηοη οΑ(1&(οπιηίηο οίτ• 
οοπΐ8θΓίρϋο, 6ΐ 8ορ6Γ&1 οπιηβηι, ςυβθ ίη ΐ6ΐηροΓ6 
8θ8θίρίΙοΓ, οο^ίΐαϋοοβαι. Ναιηςοο ΙβιηροΓΟπι €γ6&1ογ 
ηοη 8υ1)]ίοϋθΓΐ6ΐηροή. ΟοαΓηοϋΓ6αι η6000Βρίΐ€[θί<]6ΐη 
6886. Οπιηί& &0Ι6ΠΙ9 (απι ({οβΒ 8ο1) &8ρ6θ(οαι ο&(1οηΙ, 
ςο&ηι ({088 πΐ6ηΐ6 ρ6ΓθίρίοηΙθΓ, &(1 Ιιοο, ςοο(1 8ίη1, 

ρΓ0(1θΧϋ. ΗοηΐΟ βΓ^Ο ΟΟηΐ 68861 & 060 6ίβθ(θ8, 6( 

61 6886( (τί1)υ(οηι οΐ 1ιαΙ)ί(αΓ6ΐραΓ&(1ί8οαι, 6ΐ &ά πια- 
^ο^ί8 ρΓθί60(θ8 6Χ6ΓθίΙα(ίοο6αι &οο6ρί886ΐ ιη&η(1&1οαι, 
ίηγί(ϋ& άί&1)ο1ί &£Γ6θ(θ8 πιογΙκ) ίηο1)6(1ί6ηΙί8Β, ηοη 
ρθ886 ίη(6ηΓ6, ρ6ΓηιυΙ&γί( ίηί6Η(ο : 6ΐ οοηι ο&τηίβ 

8θ1)ϋ836ΐ Υθ1θθΙ&ΐ6Π1, ίθί( 8Ο^>^60(Ο8 πιοΗί. ΟββΙο- 

Γοηι Ρ&Ι6Γ ίηγί(1ί8Β ηοη ίοίΐ οοηΐ6η1θ8 Ιιοο 8ο1ο 1&- 
ρ80 6]θ8, ουί ίηνίά6ΐ)&1 : 86(1 6ϋ&πι &(1 Οβί, ρΓοΙι 
(ίοΙοΓ 1 οΙ)1ίγίοη6ηι 6θ8 (ΐ6(1οχίΙ, €[οί ρο8ΐ6& ηαΐί 
8οη1 6ζ 60(ΐ6αι β;6η6Γ6, οΐ ηοη βοΐοηι 0θΓροΓίΙ)θ8, 
Ββά 6ΐί&Εη αοίπιίβ ηΐ0Γ8 (1οπιίη&Γ6ΐθΓ. ΒβΙίοΙο ϋαςοο 
Υ6Γ0 060, 6( αά Ιοοβπι Υ6ηΙ&ϋ8 8ο& 8ροηΐ6 οΐ&ο- 

(Ι6ηΐ68 00θ1θ8, 0θ1(θ8 8ίηΐθ1&0ΓΟΓθαΐ 8θ1>ί6Γ6 1606- 

1)Γ&8. ΡΓορΐ6Γ6& 6Γ90 ίάβπι ηοδίπ 96η6η8 0ρίί6Χ, 
ςοί 1>6θίβ;ηί8 γί806Γί1>θ8 ηο» ρκχίοχίΐ οχ ηίΐιϋο, ηοη 
ί6Γ6η8 νιάβτβ 1ιοα)ίη6αι ορρήιηΐ πι&1ίβ;ηί ΐ7Γαηηί(ΐ6, 
6ΐ α Ρ&(6Γηο 8ΐηο οοη 6χοβ88ί(, 6ΐ οοιηί& ίαοΐο», 
8ίου( ηθ8, ρΓ8θΐ6Γ 8ο1οπι ρβοοαίυιη, ογοοϊ αίϋ^ίΐοΓ, 
6( ιηοΓίΙοΓ, α ΐ8ρ8θ ρβοοαίί ηο8 νοίοηδ 1ϋ>6Γ&Γ6. 
Οοηι 6Γ^ο 80& ηιοΓ(6 ηο8(π 1αρ8θ8 αοοΙΟΓΟιη ά6^β- 

0ί886(, ίρ86 6( ίΟ 0.έ108 α806η(1ί(, 6 (;θί1)ϋ8 (168060- 

(16Γ&( : 6( ηο3 ίΐΐυο γοοαΐ, ο( ςοί ηο1)ί8 &ά 36 αβοβη- 
9001 08ΐ6οά6πΙ. Ρο(β8θ6 1οςοοςο6 ί&ΐ6 ςοί(1 οβίβο- 
ά6Γ6, (|00(1 & Ιοίβ (1ϋ8 ί&οίοπι 8ίΙ, αο (ο ^εια1 603 γο- 

ΟΕΓβ ρ(Βθί(6ΐ ? Ρθ83638ίθΟΟΐη ΑΟΐβΟΙ 6ί ρβΟΟΙίίαΓΟΠΙ, 
6ΐ ΙΐΟΟΟΓίβ αρΟίΙ ίΐηρ6Γ&1θΓ63, ςΐ18Β 3001 ν68!Γ&, Οί 

(ΙίοίΙίβ, 1>οηΛ, 008 ρ&ΓΥ&πι οοΓ&ηι 8;6Γίπΐ08, ο( ςοί6& 

ΟΟΟ ΐ8.0(]θαηΐ 8ί&θ(ί&]0(1ίθαΓ6,86(1 (&0(|0&Οΐίθ£^ί60- 

ΙίΕ, Ρ60ΐβ (ϋ(ϋοβποιιΐ3 α ρρορίιοΐα, βΐ ιηαχίαιβ οοηι 
ίη Οβυηι ίρ3οηι βρβω οο11οο&Υ6Πΐηο8, 6ΐ αϊ) ί11ίο8 
^Ιοπα Ιο(ί ρ60(1βαηΐ08, ρΓορΐ6Γ ({0601 6ϋαπι πι&§^ηο 
&ο ίοΓίί &οίη)θ ραΐί 8ΐ&Ιοίηιθ8. 
νΠ.Η8Β00θΐηαϋ(1ϋ886ΐνΛΐ6Γίθ3,6ΐ»ί|^ΓίΙυ(1ίη6&ηίιηί 

ίοίΐ &£Γ60(03, β{ ϊ^ηβ ίθ8&ηί8θ ίθ06Ο8Ο8. Ε( ρΓθ(ίηο8 
6X0608 βοΙ&ΠΙ ρ6Γ80η&ηΐ 01&η8Ο6ΐθάί0ί8, ίθΐ6Π1&Π1 Α σύ τόύς παρ* ύμιν ηαωαένου; θιούς ού^κν ίτιρονΙν 
ϊρ^α χαρών ανθρώπων άψυχα χαι χω^ά, ου ρόνον 
άλλοις ού3 ότιοΰν, άλλα χαΐ βαυτοΓς βθϊί$ίίσαι το 
παράπο» ου ^υνα/ανους. Ει τοένυν ά»θ|Β«πος μέν 
πλάσ/χα, ά (^'ι ΰμ^Ις βι^ωλα προνχυνιΐτι, Μρ/απί- 
νης ιίσΐν ϊρ-^α χαρός, πώς αν τις, ιι ^4 λέθ(ν κναέ- 
σθΐ9Τος (1)7, χα) |3ούς ΛύτόχριηρΜ χαΐ όνος, τοις παρ* 
αύτοϋ ^ί^η|^ιιουρ7ΐ}ρι«νοις τήν τΐ|χήν άπονιέμοι, ^<ον 
έχιϊνα μάλλον τους οίχιέους τΐ|ΐ^ ^ημιο^^ργους, $1 
τις αντοΓς αΐσθιρσις ; Έπβι^ή τοένυν συνιτούς νμάς 
ώιιολόγΐ}σας χαι οΓ^ας ώς ούχ αν ποτ( «ρινός ύγιοΰς 
άνθραιπος ψβϋ^ος άντΙ τ;9ς άλΐ}θ(ίας προέλοιτο, 
επέστη σον τίτ» ^ιανοιο» χαι τα π<ρΙ του όντως $τη- 
|χιουργοΰ τών όλων θβοΰ υπό αληθών χιιλέων ^ι^ά- 
χθητι. 

Β 

ζ^. Θιός ου πέ^υχι π•ρΐ7ρα'^<σ9αι* άπιρέγρα- 
πτος γαρ ποίντη χαΐ ύψηλότιρος χρονιχ^9ς άπάσης 
έννοέας' ποιητής γόφ χρόνων, βύχ ύπό χρόνβν όθι» 
ού^β του (ίναι ήρξατο* πάντα ^( τά τβ ορατά χαΐ 
νοούμβνα (ίς τό €ΐναι αυτός παρήταγιν. Ό τοίννν 
άνθρωπος πΧάσμα θίοϋ γιγονώς τόν ποίρά^κσόν τι 
οιχιιν χληρωθιις χαΐ λαβών ιντολήν προς γυρινασίαν 
προχοττης μείζονος, ^θόνω (διαβόλου παραχοήν νοσή- 
σας, τήν ^θοράν τ;3ς αψθαρσίας ήλλάξβηΌ χαΐ θβ)η• 
μασι σαρχός ΰποχύψας, ύπό χβΐρα γέγονβ τω θανά- 
τω* χαΐ ό τ^ς |3ασχανέθΕς πατήρ ού^ι τούτω ριόν^ 
του ^θονηθέντος ήρχβσθη τω πτώρ^ηΊ, άλλα χαι ης 
λήθΥιν, ο?|ΐοι 1 Θ<οϋ τους ίχ του αυτού ^ντας γένους 
ύστβρον ήγαγίν, ώς μ-ίΐ σωμάτων μόνον ^ αλλά χαΐ 
ψυχών αυτών χυριιύιιν θάνατον* άριέλιι χαΐ τόν 
άληθ^ Θιόν άπολιπόντβς χαΐ προς τό ψέ^^ τής 
άληθιέας έχοντί /χύσαντβς, τόν τής βι^ωλολατριίας 
σχότον ΰττήλθον. Διά ταΰτα τοένυν αυτός ό του ή|Μ- 
τέρου γένους Δημιουργός ό ^Ρ^^βινθρώποις σπλάγχνοις 
£Χ του μΐί όντος παροιγαη^ν, ριή ψίρων ύπό του 
πονηρού τόν άνθρωπον όράρν τυραννούριβνον, των τι 
Πατριχών ούχ (ξέστη χόλπων, χαΐ πάντα π)ήν μ^ 
νης τής αμαρτίας χαθ' ημάς γιγονώς, στανρουται 
χαι θνήσχιι, τοϋ τής άμαρτέας πτώματος έθέλων 
ημάς άνασώσασθαι. Τω έαυτοΰ τοιγοίροϋν θανάτω 
τόν αίτιον του ήμιτέρου πτώματος χαταβιχληχώς, 
αυτός τ( (ίς ουρανούς άνιληλύθιι, ά^' ων χαΐ χατ- 
ήλθβν, χαΊ ημάς έχβισι χαλβΐ, τήν προς αυτόν ήμΐν 
ανο$ον ύπο^ίέξας. "Εχιις τι χαι αυτός τοιούτον 
^ άντιπι^βιξαι πάρα τών υμετέρων θεών γβνόμινον ; 
ή χαι τό θβούς ή(^η τούτους χα).(ϊν μ^^αμέλ^ι σοι ; 
χτημάτων ^Ιε χαι χρημάτων χαΐ τής παρά |3ασιλιϋσι 
τιμής τών ύμιτέρων, ώς ^ατι, χοιλών λόγος ήμό 
ολίγος, ούχ ώς έστώτα χρίνβιν, αλλ* ώς ^βύγοντα 
χαλώς ύπό του προφήτου ταύτα πιπαι^ιυμένόις, 
άλλως τι ^( χαΐ (ίς θβόν ή^η έλπί(^α θιμένοις χαΐ 
τής έχβΐθιν ^οξης όλως βξβχομένοις, ^ι' όν χαΐ τό 
παθεΐν ιύψύχως βίλόμιθα. 

Ζ'. Τούτων άχούσας Ούαλέριος, άθυμέα τι ιΐχβτο 
χαΐ πυρΊ μανίας <^λέ/•το, χαι παραχρίίμΛ τό έπέ• 
πλαστον τής ήμιρότητος προσωπβιον άιτοβαλών, τήν 113 144 XV» νίΤΑ 8. ΟΑΗΡΙ ΕΤ δΟΟΙΟΒϋΜ. 

. ίτΡ'*^• ίξφμνου χαΐ τ*ν μη δ^βρξ,ν Α βρβΓαΐΙ Γβπί&ίβιη. Εί β&ηοίοραιη ςαίάβπι ίβοαίΐβίββ 
ΐ7(Α> «€ς ίι«ρπ«7*ν τβίς χαη,γορ,ίσασίν ίξ,ίί- ,ΙβάίΙ (ΙΐπρίβηάΜ ϋβ «ΐϋΐ Ε6οα8Ενβ«ηΙ, ρβιη, «{αα σ»υ, «ραγ^χα το λίο» υπ έχιίνων πβρί^ρονοϋρβνον, 
τοις πο»υ Ι^^Λ τοΰτο λογιζόμενοι ς • αυτούς ^ε ίππων 
τηώτβ «7ρέ««ν άττο^βθέντας έχέλιΰβν οτ( τάχος έττι 
τάς Σβφ^βις «λαύνβσθαι. Τάς |!Α(ν ούν ίππους από 
βυοτηέροι»ν τοέχβη» άρξα|;Αίνας, εσπέρας η(^η χαταλα- 
βσύσνς, αί Σόψ9$ις ρολις του ^ράμ,ου πανουσιν * άλ>ά 
τοις μβ^ιτυσι, χάν τ|| πιχρ^ ταύτιρ ηαω/οέα (^ιη/χ»- 
ριύσνσιν, όρΜ»ς ού<Γβ ή νύξ αμοχθος ζν, άλλ' β'ς 
νρ»ονς 6βέον< τό πλβιοτον αντ^ς /^('ρος έ^απανάτο. 
Ε£ ^έ που βρβχχ» χ«1 ύττνον /ΑβτΑαβον, αγ/ι\οι αυ- 
τοϊς Ι^ιοτάμινοι πητονηχότας τβ άνίλα^βανον χαΐ 
π%ρ\ τας ριλλουσκς ί^^ |3ασάνους π/οοθυ/χοτέρους 
ήτοέονν. Τ^ ^( ύβτιραέα τούτο /αΙπ; άλλήλοις, τοΰτο νδΐάβ ςϋίίΐβιη &5 ίΐΐί» άββρίοίβΙ^αίϋΓ, ρΐϋρίαιί ααΐβιη 
ββ1)&1 αΙ) 118 ςαί ίά ιη&^ηϋΐη βχίβΙίηι&Ιϊαηΐ : ίρβοδ 
νβρο 8^Γβ3ΐίΙ)ϋ8 ςϋΐΙ)ϋ8(1αιη βςϋίβ &11ί§:αΐο8, ]α88ί4 
ςα&ιη ρηπιαιη &^ί δδΡά&β. ΑΙςαβ βςαοβ ςαίάβιη, 
οαιη ίηοβρίδδβηί ουπτβΓβ ΤΙι^αΙΐηδ, αάνβηίαηίβ νβ- 
βρβρβ, δ&Γάίδ νίχΐ&ηάθοι ί&βίαηΐ αοϋΓδαάθδίδΙβΓβ. 
66βΐ6Γυιη ιηαρί7Γί1>ιΐδ, ςαί ίη Ιιοο αο6Γΐ>οοΓϋβί&(α Ιο- 
Ιαιη (ϋβω (τ&ηδβ^βΓ&ηΙ, ηβο ηοχ Ιαιηβιι 1)οηίδ ΕοΙί- 
1)αδ ναοαΕ ρβιηαηδίΐ : δβά ίη άίνΐηίδ !ΐ7πιιιΐδ ρΙυηπίΕ 
ραρβ θίαδ ίυίΐοοηδυαιρία. $ί€[υ&ιιάο &ϋΐ6ΐηρ&ΓαΕα 
δοαιηί οαρβΓθηϊ, βίβ &βδίδ(βη1βδ &η^6]ί, άβίββδΟδΓβ- 
6Γβ&5&ιι( : βΙ &ά ΙοΓΐηβαΙ& ιηοχ ίαίαρα ίαβίβύαηΐ αηί- 
πιο &1&οηοΓβδ. Ροδίπάίθ &ϋ1βιη ρ&τϋαι ςαίάβιη ίη- Λ χΛΛ τοίς ιταρονσι την ββέαν βχβένην ιπιστασέαν οί Β ΙβΓδβ,ρ&Γΐίιη&αΙβπιϋςϋίαάβΓ&ηΙ, η&ΓΓαύαηΙ δαηβΐί ίγίΛΐ ^ιιοτοϋντο, χαι ττότβ Ουαλέριος ίίξκ έπανβξβ- 

τβΕ9»ν βτντούς πβριέμ(νον, ώσπβρ τιν'ις άξιό/χαχοι 

ντρβτίΜτακ αεγώννηβ έπιθυμοϋντβς χαΐ προς τόν μντΛ 

^•ξΐς θβτνατον ίντολμόν τι χαΐ εύ'/Μς |3λέποντις. 

*Εχικ»ος ^9 τάς Σάρκας χαταλαβών, ως τό νΰν^ ιι 

«α |»β ιτρ&ηραν, «υτηιΟβστβροις τοις μάρτυσι χαΐ 

ί^χηρύτ9§ς %^ιι 7**ορένο£ς πβριτυχβΐν, τά |χιν γαρ 

τίς τψΛψίβς έγένΜσχβ /λόνον, τα ^ί τϋς παραχλή- 

σα•ς, ιτ•Οβ» ^^ 7*^^^^ έχιίνΐ} ψυχή χαΐ ξίνυ θιέας 

ίχκ^βΕΜ£«ς χαΐ άγαθότίφτος ; έπβι ^ί πλίον νυν ^πιρ 

€{ΐ3Γρ««6(9 χβίριιστβΓΓους ρι^ τήν όψιν, (υσταθιις ^ί 

τό γρ«ντΐ{Μΐ χ«( άταπβινώτους τήν ψύχήν (θβάσατο, 

βαηγρούς Η ^μ βασάνων έλβιν, θωπβίαις πάλιν χαΐ 

^ωρβύ» ρκι(•Μ«ν έπατγβλίαις τήν τών 7<^'^^^ (ϋνίη&ιη ίΐΐ&ιη αρραΓίΙίοηθοι,βΙτβηΙυΓυιιιναΙβηυζιι 
αά βΟΓαιη βζαιηίη&Ιίοηβιη βχδρββΙ&1)αη(, ρβηη(1β&6 
ςαίά&ηι δίΓβηυί ιηίϋΐββ ββΓίαιηίηα οαρίβηΐβδ, βΐ &ά 
αιΟΓίβαι βααι β^Ιοηα βυδβίρίβηά&ιη, ς^βηβΓΟδβ β( αα- 
άαοΙβΓίηΙαβα(68. ΙΙΙβ&αΙβιηοααιρβΓΥβηίδδβΙ δ&πΐ&δ^ 
Ιαηβ βχίδΐίιηαϋαΐ, βί βί ηοηρηαδ,βθ ο1>β(ϋβηϋθΓθ8 
βΙ ί&οϋίοΓβδ ίηνβηίαΓυαι πΐΗ,τϊγτβ», 8ο1αιιι βηίζη 
δοίβΙι&Ι βΓυβίαΙυδ ; οοηδοΐαΐίοηβιη &αΐ6πι αηάβ βοί- 
ΓθΙ ΙβΓΓβαα ί11& &ιιίαι&« βϊ &1ίβη& α άίνΐπα αρρατί- 
Ιίοηβ β( ]χ>ηϋ&(β ? €αΐΏ βοβ ααΐβιη νίάίδδβΙ τυΐϊυ, 
ςααιη ρήαβ ΐ8ΒΐίθΓβ8, 8ρίΓϋϋ€[αθ βοηβΙ&ηϋοΓββ, βΙ 
αηίιηο ιηίηαδ (1β]θ6ΐθ3, άββρβΓ&πδ δβ ροβδβ βοβίοΓ- 
ιηβηϋδ βχρυ^^α&Γβ, &δ8βαΙαΙίοηίΙ)αδ ΓαΓβαβ βΐ πι&]ο- 
Γαιη άοηορυαι ρροιηίβδίοηίΙ^αδ &β^§^Γ6(1ίβΙ}&(ϋΓ βηιοΐ- ΙνστΜση νιηχαννοϋν έπιχ(έρ(ΐ. Ώς ^ϊ Ιπϊ πλέον Ο ΙΐΓβ νίΓΟΓαιη ίοΓϋααι βοηβίαηΐί&αι. Οϋΐη αυΚβζηπια• αηίρ* ταά πλβίονα Ηι τήν στβρρόηοτα χατβνόβι, 
προς τό κύστνρον αυΟις <χωρ<& τω συνιχιΖ τί^ς με- 
τΐβολ^ς χαΐ τμ ποιχΟ.» τ^3ς ομιλίας Βνράσαι τίιν ιν 
Χρΐ9ΤΜ όατλόηοτοι τών «7^^ ^ σχολιός μηχανώ/χι- Η'. ΈιγΛ λ χ« βυτ*• ν<χώ|Μνος ην καΐ ουί« αι- 
χρόν ύιτιν^ι^όντας ίώρα τους μάρτυρας, άλλ' ώσπιρ 
ης «λβΜΠοξ έ^άνη ^ιαμαχοαένη προς λβοντας, άπο- 
ρ6η τοΙς όλοις, ύπέρχ«ται τέχνη ν βτέραν, χαΐ Κάρ- 
πβν μ•» χαΐ Πάπυλον άποπέμπιται τους γενναίους, 
κ9^«λΜς ηβριίσθαι χιλιύσας. Τόν 9ϊ θαυααστόν 
*λγα$ψ^ωρον, 6ς τοις μάρτυσι ^ιηχονβΐτο χαΐ τα τών 
•αιτΜ» Ιπρατη (μάρτυς χαΐ αυτός ϋ^η τέλιιος ων, 
ηί τώ πιρί αυτούς ψΟίΤρω τών αυτών (χιίνοις β^ίδ {βηίΑβδβ!, βΐ αάΐιαβ ιη&ίοΓβαι &ηίΐ]ΐ&άνβΓΐίδ86ΐ 
Γθ1>οη8 &Γΐηί1&Ιβιιι, ρΓΟΟβδβίΙ ταΓβυδ &(1 &οβΓΐ>ϋ&^ιιι, 
6οη(ίηυ& αιαίαϋοηβ, βΐ ταΓία βοΐΐοβυίίοηβ, ιηοΐίβιΐδ 
ίιχιρΓθΙ)υδ Υ6ηαπ6&ιη,ς[ϋ«ίη ΟΚιηδΙο ίαηάαΐα ογ&Ι 
δαηοΙοΓααι δίιηρίίοίΐ&ΐβιη. 

νίΠ. Ουιη &α1βιη δΐβ ςυοςαο νίηοθΓβΙϋΓ, θ( ϋβρα- 
Γϋοκίυίάβιιι ββάβηΐβδ νίάβΓβΙ οι&ΓίγΓββ ββά (αηςααπι 
ναΐρββ ({υοΒά&ιη νίβυδ βδΐ ρα§^&Γθ οοπΙγα Ιβοηββ, 
&ηίαιΐ ρΐ&ηβ άα5ία8 βΐ ρβΓρΙβχαβ, &1ί8 &Γΐβ βοβ βα- 
ρβΓ&Γβ α^β^ΓβάΐΙαΓ ; β( ΟαΓραιη ςυίάβιη βΙ Ρ&ρ7ΐαιη 
γίΓΟδ ίοΓίθδ αβ ρΓ8Βθ1&Γθβ άίΐ]ΐί11ϋ,ίϋ1)6ηδ βοδ (αίο 
ββΓΥ&Γί : &άιηίΓ&]^ίΐ6ΐιι ααΐβαι Αβ^&ΙΙιοάοΓαιη^ ςυίαιί- 
ηΐδΐΓ&1)&1 ιπΕΓί^πΙϊϋδ, βΙίαπίϋΙοΓυιηιηαηθΓθ ίαη^ 
1)&ΙαΓ {ςαί ΐρβθ ςαοααο ίΕΐη βΓβΙ ρβΓίθοΙυβ ιη&τίγτ, αοοΡΜΜΐ χολάσΜ»), τούτον ιχΛβυσι ταβέντα |3ού- |^ θΐ δϋο ίη Θ08 ΕΐηοΡβ βΓΕί δοοίαβ βΟΓϋΐηάβιιι δΐιρρίί- 

' • οίοΓααΐ) , βιιπι, ίηςα&πι, ίαδδίΐ βχίβηβυπα, ϋοαιη 

ηβΓνίδ οβΒάϋπιιιιίββρίοοΓάίΙβρ, βίαιπί ςαίάβπίδβηοΐοβ 
ιηοΐβδίία ΛίδοβΓβ ρΓορΙβΡ οΓϋοίαΙαπι β]α8, ςαί βΓΕί 
βίαδαβιη βοΐβί, βΐ ΙβΓΓβΓαοβΡβ νοίβπδ, ϋΐΓίςιιβ βτ^ο 
ίηΙβΓ 86 οοηίθη(1θ1>ΛηΙ, ηβπιρβ βΙ )αάβχ ςαί ραηίβ- 
1)&1, β( αΐΛη7Ρ, ίαάβχ ςυίάβιη, αϊ ιηαΐΐϋάίηβ ρΐΛ- 
^ΑΓοαι βαηι βχρϋ8;η»ΓβΙ ; ιπλγΙ^γ αηΐβαι, ρ1 Α^&δ (Αία 
1ί5βη1βρ Αοοίρίβηβ, υΐ βνίάβηβ βδδβΐ, βαιη Ιιοο Ιια- 
1)βΓβ ίη νοΙίβ, ϋΐ άαΡΕΓβί βϋρρΙίοία?η, βΐ ηοη άβίΕ• 
Ιί^ΛΓβηΙυΓ ΙοΓίοΡθδΓβΓίβηίβδ. ΟϋπιβΓβ^οιηαΓίγΓίοΐΜη 
11α(1οορρηβ]Αηι1οη^ο ΙβωροΓθ οωάβΓβΙϋΓ ί1α§;β11ί8, 
βηιίΙΙθ5αηΙϋΓ ςαίάβπι ήνί δΛη^ϋίηίδ, ίΕηςαΛπι βχ 
ςαοάΛπι ΓοηΙβ, βαο ΕαΙβηι ίηΙββμίήβιιΙοΐιαάΛαηΙαΓ νιύρΜς «νηλιάς τύχτ«σ6αι * άμα μΐιν λυπβιν τους 
«7ί•νς ίιβ τίς ιτρός τόν όμόπιστον τιμωρίας, άμα 
^1 χ«1 ^οβιΐν |3ουλόμινος. Ήμι)λώντο ουν άλλήλοις 
ήάπρΜ ό τ« χολά(β«ν διχαστής χαι ό μάρτυς * ό 
ίοΛβτ^ς μ«ν ώστι τώ η\^$9ΐ τών πληγών τόν άνίρα 
ίίίν, ό μάρτυς 9$ ί^έως ο5τω τάς πληγάς ί«χόμ•- 
»•;, ως Λλβν ιΙνΜ τοΰτο ίι' ιυχίς τίββσθαι, τό ίι- 
ψέηα, π^ν τιμ«•ρίαν χαέ μή άπαγοριΰσαι τους 
νϋΛβτας παίοντας. 'ας ούν τό μαρτυριχόν έχβΐνό 
•6^ «ολ^ βΛ ταΧς μάστιξιν έχόπτβτο χρόνον, 
ιήιατος μ^ ώσιπρ Ιχ τινβς πηγ^ϊς χρουνοί άνβίί- 
<•»τβ, οητλάτχνα Λ τ«ς οΐχβίας πβριβολίς ίγυμ,νούτο, 
ρις τών αρμονιών (ίασπώντο, χαΐ ή τϋς όίύνης ι Μ ΜΓ»•'ί•• ^.^>'' .• ■Ι Γ 
• -ρ »•■■ Γ'ί ι 
ι| ιΙ II - Ι 
Ιιι ι••. ■ ■ Ι 
III • ι II- 

■Μ !, Ι' !' 


'////*" ν*'* 1 Μ Ι ΐι ΙΐΙ «Ι ■' ' ■ ' ι•|-ί»»1ΐι# 'ί*'#«, 

ηι Ιϋ ΐ|Μι• ιιΐΙιΐΙ 'ιη»ιΙΙι«γ Κ'Ηι Η»***^*ι 
ΙΙ Ι 'ΐιιΜι ΙΜ Ι|ΐ"ΐ'< |ι•μΙμΙ <ι|/Ι•* ηΠίμι 

|Ρ(Ι Ιι ΜΙ ι ι Ιΐι ι Μμΐΐχ Πΐ Ι|ΙΙ) πίί »*Ι 

Μ ΙΗ Ιιι |ΜΙ| - II •Ι|Ι||| ΜΙ ••ΙιημΙ•ι• Ιΐ| 'ϋΙΐΙΗΐΙΐΝ, ΜΙΙΜΙ 

Ι- ! ■ ιιηΐ ΙιΙΙΗΜΙΜΜ- Ι|ΙΙΜΙΜΜ||μ Ι|ΙΜμ, ΙΐΙϋΙ ίΐΙΙΜίΙ 
ι|ΐ ημΙΙκ III II |ΐ|ιΐ ιΙΐΙιΐΗ ι•Ι {ιΙημμ Ιμιν ιιΙ μνΙμμη, 
Ι) .|η* Ι| > ι II ιΐιιΐι •ιΐΗ•• Ιι•ιμιμι•ιμΙι|ΙιιιιμΙΙ ΥΐΜΐιιι 

ι Ιΐ ι ΗΜμΗΚμΙ • <Ι|Μ<• 1ηΐ|ΙΙΙΙι|ΙΙΜΙ|ΐΐ|ΐΗΐΗ, Ηΐ Ι|ΙΐΝ 

(Ι\ ι ι II Μ < > Πΐ)ΐΙΜΐ•ΠΙΙ Ι•Ι 011 Ι>ΙΙ•|||ΙΗ«Ι|« {«Ηι 

η ι- Ι\)). \Μμ< ηΙΐ(• ι«Ι Η).!* «ρίοιΗΐιΗΙΙΜι Ι|ΜΙ •»■! 

ΓΙ \ \η' \\ι\ Μ\\«\ι|)\>\\η \υ)ΙΙ•ΐΜ Ιι) ι|ΙΙ«(ιΙ Οϋΐ ΙιιΙνΙΙΙΙΙι 

^ ι ι η) \^(^\>ηι< ΛΙΗ\Μ\Η\Ι. «(Ι ιΙ«« ιΗ^ «ρΐΙ ΥΜΙ'^ |ιηΙ II 

^^\ Μ* ( ^^η\\ \ >ΐΗ)ΐ\\ «)\«ι>0 •\ ^«»μΛ^^(« ΙαΙμΙ« 

\ \ «^ \^ >\ Μ 1^ «ι ^(\\) Λ \\«(ι\ (^«Μι^ιιΙ νΜνΐΜΙΙ«ι^ΐΊΐΜ ; 

|ΐ ι «Μ^^^^ ^^ 0««\\\ιΗ\ «|\^Α« 1^^ ΙΙ^^Ι^ΙΗΜ"^ 

Ν ■ > ■ .> >Ν\.ν^4^' ι - ι |ί^ < * Ι Ι\ ί »Ι Ι ϋ Ι Ι|[» ΜΙ»> 
^ • χ **χ -χ ,^^^ >^Ν Ν ί» ι > > ίΙ|»ΐ ΝΚΐ|κ ^ΝϋΙ^ 

χ . \ ^ χχ\χχ>ν«^ ^^ ^νν^^*^•^^ ^ » » Μ : /» //,'. Ιί^'/ <'/•/'' /•"''' 
ίφ%ΐ4'0 \$*»ηι»4 το^ς '. 

|•ι«υρ^«ι^ Τλΐν όλων ^ 

ν \ χ . ■Ν \Ν **' νΠΆ 8. ΟΑΚΡΙ ΕΤ δΟαοΚϋΜ. „8 

"^^. ^* Χ«*< ***<?«« ά,τβ^βπών χ«ι οΙίρ^βίΑβΙβΓηβίϋβίαβρίοίβηβαΜϊοΙϊοηβιη,βΙβχΐβΙΐπιωββοβ 
^ς « «α |3.<τΓ«?ο^«ο«ς τί, οί6ν «νύσ«. • ώ; Λ νίι ΐΗπ,ίβα, ροΗ»ΐο8 ίίβρ ρο88β οοηβοβρβ. Οαπι »υ- 

•υτως βχοντας ίρρωμίνους $ωρα, χλϊ τά τούτων *-- --'• " 

πρόσωπα β«λλ©ντ« ^*άλλον τών Ιουτροϊς χάί άνβσβσι 
χβέ σχΜΕτρβΕ/^έα ^««νβχώς π/9οσχ((]:Αίνων, 70>2**^«ν το 
πρ«7^βτ (χβίλιι ό ^αψάνων αληθώς ί/^πλίως, χαι ίίά 
τβντ• χαΐ ιτροσ«τέθ(ΐ τοις έιτιπόνοις, 5(|θα7Γ(ύων 
έβντώ τόν Ου/ιόν χαΐ σιίηρω τό /χέλη πανταχόθεν 
β^ρν^ορίένοί/ς Ιχέλιν* πάλιν όίβύβιν. Έπβι Λ ούτος 
η χ««<ΐνο« β¥ τβϋ ωρισμέ\βω γίγόνασι τόπω, Ούσας 
^ΛψΛσι» Ουαλέριος, ίπΐ ^ιχαστιχοΰ βιηματος προχα- 
9((β( χβίΙ τον μαοίάρίύηβ παραστησά^νος Καρπον χαΐ 
πρβσίΜτον πιριθβις έαυτώ πιστού τίνος ^ίλου χαι 
θωαν» Ιξ^οντος τήν πβρί αυτού ρΑρϊμνοεν Έχρίν 
«ν, ιΓηνν, α{^ού|Μνόν σι τήν πολλιϊν η^ών έπιβέ- Ιβαι νίίϋββΘΐ ϋ1θ3 &άβο ναΐβηΐββ βΐ Γο1)ϋ8ΐθ8, βΐ νυΐ- 

Ιϋβ βοΓϋπι ηοη ιηίηαβ ΙφΙοββΙ &]80Γβ8, ςα&ιη βΟΓαπι 

ςαί υΐυηΐυρ αββίάυβ Ιαναοπβ, βΐ νΐΐαηι &^ϋηΙ αιη- 

1)Γ&Ιΐ1βηι, βααι Γβαι νοοα1)&1 ρΓβ98ΐίβ^ί&8 ςαί νβΓβ θγλΙ 

ρ1βηα8(1©ιηοηί5υ8:θΙί(1θο απϊρΙίοΓβιιι βίβ αάίαηχίί 

άοΙοΓθοι ; ηααι βΟΓαιη ιηβιη^ηβ ΓβΓΓοοοαηί βχ ρΛΓίβ 

^ΓΕΥΕϋβ, ]ϋ88ίΙ 608 ΓΐΐΡ8ϋ8 νΐΕοι ίηΐΓθ. Ρθδ(ςα&ιη 

&ϋΙβιιι βΙ ίρ86, β( ίΠί ίη Ιοοο ΓαβΓβ ρΓββδΙίΙαίο, ουιη 

<1ίβπιοηΐ1)υ8 β&οηβο&ββθΐ ν&ίβηαβ, ία ίπ5ϋηΕΐί ρρ»- 

βίάβΐ ^ϋά^^^α1^. Εϊ βαιη 1>β&(αηι Ο&τραιη 8ί8ϋ βαΓ&β- 

861, βΐβάβΐίθ &Ηου]υ8 αιπΐβί ρβΓδοη&ιη ίη(1υί886ΐ, 

βΐ ςυί άβ ίρβο 6γ&( αάιηοάαιιι 8θ11ίβίΙυ8 : ΟροΓ(β1)&Ι 

ςαίάθΐη, άίτϋ, ϊβ οοβίταιη ΓβΥβΓ6ηΐ6αι ΙθηίΙαΙβαι, 

βύτ*?*«τον όρμ^σαι προς τό χαλόν χαΐ τοίς β *Ι1Λ δροηΐβ νβηΪΡ6 αάΐά, ςϋθ(1 68ΐ 5οαϋπι 6ΐ Ιιοηβ- ρΒίγίοτοις ^σαι θ«οίς• νύν Λ χαΐ παραχαλού^ινος 
πρ9ς τοντο χαΐ ιύβργιτού^ινος, ως όρώ, ού^ϊ βρα- 
χ&Λ» τη^Λ χάριν αυτοΐς άπονέαβις, άλλα τού οιχβέου 
•Μκ^ρ^ντος ά^λ«£ς • ι^ού γαρ όύτοέ σβ τού γιόρως 
6ΐχηέρ«ηττβς, άταλαέπωρόν σοι ^αθυχαν τι^ν ποριίαν* 
«ύτός ^€ 9ύχ οΓ<^' ότι τταθων άγνωρων τβ πβρί τους 
^^ψ^^τΛς Ιλήτχ^ χαι τιμάς ΐν μτο^ίνϊ τιθέ/ΐΑΐνος προς 
τ«ν έχιΙνοΜ» άλιγ9»ρΛς ΘίροαηΙαν * θ^λ13σον γούν χάν 
άρτι χβτβνβνσβΕΐ χ«1 σν/Αβουλβύοντί /χοι τά λυσιτιλι^ 
πιισθ^νοΜ, ως ίμ^ ίι σή ^υσωπβΐ πολιά χαι λύτπ} 8(ϋαι, 6ΐ άϋβ 8&6Γί&6αΓ6 ιηαιίιηίδ. Νυηβ &αΐ6ΐιι, 
βυιχι 6ΐ &(1 ΐά 8ϋ&8ίοηϋ)α8 ίαβίίβρίδ, 6ΐ 1>βη6β6ίο αί• 
ββί&Γίβ, αΐ νίάβο, αβ ιιιίηίαι&8 ςαί(ΐ6αι 6ί8&|^ί8 ^Γα- 
4ία8 : 86(1 06^11^18 ίά, ςαοά β8( 1ί5ί 6οη(1α6Ϊ1>ίΐ6. 
Εβοβ βηίαι Ιιί ίαββ ιηί86Γβηΐθ8 86η60ΐυΙΪ8, β£[θ66ΓυηΙ, 
ιι( ίΙβΓ ρ6Γ&96Γβ8 α1)8ςα6 αίοαΐβΐίοιιβ. Ιρ8β αυΐ6ΐη, η6- 
βοίο ςαοιηοάΟι βΐ ίο^Γ&(α8 6886 βοητία66ήβ ίο Ιαοβ 
1>6ηβία6(0Γθ8, 6ΐ 1108 ηίΐιίΐί ί&οί6η8, ϋΙοΓοιη βαΐίαιη 
άββρίοίδ. Υβΐίβ 6Γς;ο ηυιιβ 8&1(βαι &ηηϋ6Γ6, βΐ ιηϋιΐ 
0Γ6ά6Γθ βοηβαίβηΐί 6&, ςυ« βαηΐ υϋ1ί&. Τυααι θηίιη ^βο^ «ννέχο^ι χαΐ ώσπβρ ούχ άλλοτρέαν, άλλ' ^ Γ6ν6ΓβθΓ β&ηίϋβιη βΧ ηα&β^ο άθ1θΓ6 οΏοΐΟΓ, 6( Ι&ο- 

ςααιη ηοη &1ίθη&ιιι, 8βά αιβ&αι, (υ&ηι άβίίβο 6&1α- 
πιί(&ΐ6πι. 86(1 ςαίά α^&πι ? δοίβ 6η1ιη, ςαοά βυιη 
α(ΐ60 (ΐ68ρίοίΑΡ, ηοη ί6Γ&αι, 8ΐ ηοη ρρορΐ6Γ ιηβίρδαπι, 
ρ α( ρΓορΙβΓ (ΐ60Γυηι οοη1ϋπΐ6ΐί&ηι. 

XI. Αά Ιιηβ άίνίηυβ Οβτρυβ : €οη8ί1ίααι, ίαςυίΐ^ 
ςυοά α 1ϋ66 &(1 ΐ6η6ΐ)Γ&8, 6ΐ & νίΙ& άαβϋ αά ηιΟΓίβαι, 
ηβΐΏΟ, ςαί ίαβπΐ οοαιρο8 η)βα(ί8, οοηδίΗαηι, 9βά ίάι- 
ρ8υη), ςυο(1 οβί, ηοηιίηαηΙ,ίη8ί(1ί&8. 0αο(ΐ8ίηιβ&πι 
ΓβνβΓβϋβ ο&ηίϋβπι,ςυίά ίχηρ6(ϋ(, ςαοαιίηυδ Ιυηιίΐιί 
πι&^ί8 6Γβά&3 ρ&(βΓη6 6οη8υΐ6ηΙί Τ Οϋοά αυΐ6ΐη Ια 
6χ Π16 (1ο1θΓ6αι αοβίρΐδ, β^ηια^ίβ Ιαί ηιί8βΓ60Γ ίη- 
(6ηΙα8, 6( αρβΓίβ Ιαααι (Ιιοο 8θί&1 &αιί6& ν6Γϋα8) 
ΰΒζΐβ ίβΓΟ 6&1&ηιίΐΕ(6πι, ςαι 1&168 ά608 0θ1&8, 6ΐ 8ρ6αι 
ρο8α6Γί8 ηΐ6ηάα6ίϋαι, υ( άίο&πι ουαι άίνΐοΑ δβπ- 
ρΙυΓ&* . Ο αί ςυ1ά6πι ςα6ηι&(1ηιθ(1αηι ρο88υηΙ άϋ ]υΓ6 
ΓθρυΙαή, βαπι 8ίη1 βχ ίη&αίηι& πι&ΙβΓί&, 6ΐ &(1 1ΐ0€, 
ςαοά 8ϋηΙ, ρΓθ(1α6ΐίοα6ΐη1ι&1)6&ηΐ6Χΐη&ηυ[ιαιη&η&7 
Υαΐβπυδ 6Γ^ο ηοη ί6Γ6η8 (1608 8ϋ08 α Ο&Γρο, βΐ8ί *ρ«ντ•ϋ «υρι^οραν τό σόν άναχλαέο/Μ(ΐ. *Αλλά τί 
«ά9ω ; •ΜΓ«ς γάρ, ότι λέ€ίν ούτως ύπ$ρορώμΛνος ούχ 
Α«$•^ΜΚ1, ιΐ χ«Ί μίι ίι εαυτόν, άλλα γι ^ιά τήν (ΐς 

Τ. • Μ • »Λ 

τ^ς Ηύύς ύοριν. 

ΙΑ'. Πρ^ς ταύτα ό θβΓος Κάρπος * Συμβουλίων άπό 

^τ^ς, ίψιη, προς σχότος χαΐ άπό ζω^ς προς θάνα. 

τον άγονσβ» ούχ άν τις λογισριού χύριος συμβουλή ν 9 

άλΐ' «ύτό τούτο, όπιρ βστΐν, έπιβουλήν όνομάσοι * ιι 

^$ ΧΜί η έμη σι ^υσωπίΐ πολιά, τί τό έμπο^ίζον, μ-η 

χαί 9^ πιισθ ^ νσι μάλλον έμοί πατριχώς συμβου- 

>(ύοντι ; Ότι Λ σί τά έμά λυπιΖ, «7*^ ^^ μάλλον 

•ΐχτβέρω τϋς άπωλβίας, χαι ^)}λός βιμι (ή γΑΐ} 7στω 

άλ^ιι«) σνναχθόμινός σου τ^ συμγορΰί, τοιούτοις 

προσχϋμβνου θ<οΙς χαί ^ίΰ^ος τήν (>πέ(^α θιμένου, 

τό τίΐς 6β£ας ^«κναι Γρα^^ς * οίγι πώς άν ποτβ ^ι• 

χβάως νομισθ€ΐ<ν θιοί, ύλης άψυχου όντβς χαΐ τήν 

€ΐς τό ιΓναι ηοίρκγύ/γίιν έξ άνθρωπένης χάρος ίχον- 

τις ; Ούάλέριος ούν ούτως ύπό Κάρπου τους αυτού »§ούς, χάν ό λόγος αληθής ην, ύβριζομίνους ούχ νβΓϋΠΙ (1ίθ6Γ6ΐ, ββ &£ΓβθΙθ8 ΟΟηΙϋΟΙβϋ», 1)θηβ ΥβΓίϊΛ 
€»τρυίη, άγα$6η λόγων πονηράν άντέίοσιν έποιβΐτο- Π}&16 68ί Γ6Πΐυη6Ρ&Ια8. Οάίοβηίπΐ 1ΐα5ϋ11 ίη ρΟΓίίβ 

Γ6ρΓ6ΐΐ6η(ΐ6αΐ6ηι, βαΐ άίνίηαβ άίβίΐ Αηιοβ^) β1 β&η- 
(Ιαοι 8θΓηιοη6αι 68ΐ &1)οηιίηαΙυ8. $1αϋπιςϋ6 6Χ 
]υ88α 6]υ3 ΗοΙΟΓααι ηι&ηη8 Ι6ηβΐ3&η1 δ&ηοΐααι : βΐ 
νϊτ^Λ 8ρίηβ£θ 6ααι βββάβίχιαΐ ίαιηι&ηί(6Γ : 6&Γη68ςα6 

&88ίάα6 1&06Γ&(βθ &6 (1ί866ΓρΙ», (1ί8ρ6Γ^6ΐ>&ηΙυρ ίη 

&βΓ6αι. ΝβοΙιίβ δ&Ιί&ΐ3&ΙαΓίΓ& : ββά &1ίί ηίΓδαβΙίοΙο- 
Γ68, ραΓίίαι ςυίάβηι 2ΐ(1[ηοΥ6ΐ>&α( 1&αιρ&(1β8 βίαβία- 
ΐ6ΓίΙ[>υ8, ραΓίίαι αυΐ6αι ίαίιααιαηβ &8ρ6Γβ^1>&η1 8&ΐ6 
6]α8 ▼ί1)ΐ663. ΗίηβΓίνί ςαι<ΐ6αι 8&η9αίηί8 ρβτ 8θ1αιη 
ί6Γ6ΐ)ΕηΙαΓ: ΡίΙ)Ρ« Εαΐ6αι, ςαβΒ <1ίν6ΐΙβ1)ΛηΙαΓ, πιατ- ίμέσησι γαρ έν πύλαις ελέγχοντα (χατά τόν θιΓον 
'Αμως ) χαΐ λόγον όσιον έβ^βλύξατο, έχβλβυβ τβ βύ 
Μως, χ«1 ό θυμός άμβτρος ^ν, χαΐ (δημίων χΛρες 
ηχον τόν άγιον * ράβδοι τβ αυτόν άχανθώ^βις άνηλβώς 
^χιζον, χβκ βά σάρχβς ξαινόμβναι συνβχώς βις άβ'ρα 
Ιιβσχβ^άζοντο* χαΐ χόρον Ιν τούτοις ούχ έλάμβανβ ό 
θυμός, άλλα χαΐ πάλιν βτβροι τών (^ημέων, οί μβν 
λαμπά^οκς βη/τού τοις πλβυραις άνήπτον, οί ^β άλας 
τοΙς μώλωψιν άπανθρώπως έπέταττον * έντβύθβν 
αιμάτων μ«ν ρύβΕΧβς χατά τού έ^ά^ους βγέροντο, * Ιμ. ΧΧΤ111, 1 5. ^ ΑΠ108 ν, 10. 1« 149 ΜΕΝ8Ιδ ΑΡΜΙ-ϊδ. 

ΙΤη^ανβιηάοΙΟΓθΐη 8£ΓβΓΘΐ)&ηΙ. Ηίδ άβίββδίιιη ίαίδ- Α Γν«ς Λ ίιβσπώ/Λίναι ^ρψυτάτην 

8θ(, βϋΕΐη 81 ςυίά ΐπΛηίιηϋπι ίΐα ίυίβδβΐ οβββυιη: αισβυσιν ένίτοίονν • »*«;*» &ν έν τοντοις, κτιβϊ 

άοΐαΐδίίβ &υ1βιη νοδ ςαοςυβοιηηΐηο νβΐ δοΐυιη Εα- των άψυχων ίν «ικιζόίονον • «λγ^^βπ-ι Λ χήΐη^ άίβη^δ. 8θί1 πίΛΓί^Γ ςαο πα&^δ &ιι^β1)&1ϋΓ ιηαΚϋαάο 
βαρρΙίοίοΓαιη, βο πια^ΐδ βΓ&Πρββ οαρίαβ Οβί&ιηοΓβ, 
βΙ Ιαηςιι&πι βχ Γβ &11ςα& δυ&γί8δίιη& δβ γο1αρΙ&(β 
θχρίβϋ&ΐ βχ (1ο1οΓί1>υ8 : άοηβο βίυβ γίΓΐυΙβάβίθδδυδ 
ν&ΐβήαδ, οαιη (τ&ηβζηίδϋ ίο βαΓοβΓβιη. 

XII. βαιη&αΐοακϋνίηυαι βίβϋ βαΓ&βδβΙ Ρ&ρ7ΐϋΐη, 
ροΓΪηάβ&οδί αυηβ βαω ρΗιηυαι &δρβχί8δ€ΐ, ΓΟ^&νϋ, 
ςηίη&ιη βββοηΙ ρ&ΓβαΙβδ, ςαββη&ιη ρ&1ή&, βΐ ςηβΒ- 
η&πι βδδβΐ ιη&Γίττί δβίβη1ί&. 8&ηο(υ8 αυίοπι : }απϊ, 
ΙηςιιίΙ, άίδοβΓβ ροΐυίδΐί, αιβ βδββ η&Ιαιη βχ ίη^ηυίδ 
ρ&ΓβηΙί1>α8 ; βαιη βηίαι παΐαβ ΤΙι^&Ιίηδ : βχβρββο πβέντως και προς /χονϊϊν τήν άχοήν. Ά>λ* ό ρφτ^ 
δσ^ τό πλίνθος των χολάσιων ΙϊΓΤΓβέ»ιτο, τοσοότι 
xο^ι αυτός /ΐΑάλλον τω προς θβό» ήλέβχβτο ^ηπ, 
χαΐ ώσπβρ τινός ηίίστον χατιτρύ^ τώ» ο^ν*Μ, 
(ως προς τό τού ανδρός γβνναΐον ΒΡΓθχ «ρ «» 0Μ()ί. 
ριος, τοϋτον |!Αέν παρέπβ/χψβ τ4 βίρχτ^• 

ΙΒ'. Τόν ί« βίίον παρβσηιβάριιΐίσς ΠβάτνΧβν,ύ». 
πιρ νϋν πρώτον αυτόν θιυσα^λβνος, ιορώτα, τήης κ 
γίνεται, τις ή πατρίς χαΐ τίς άρα, ί» ίηιντνμ^ τ* 
μάρτυρι. Ό Λ άγιος • Μ$μάθτηχΛς ^9^9 ψ^^^* « 
έλιυθβρων π6^τ^ρων έγώ παις * Ιχ θυ•ηΓ9ήΜ•ν σ« μ^ 
^«^ι, ιιίτέίμ.1 Λ ίατριχήν, ούχ όπόαα /ένβίτο ά ο &α(βΠ1 Πΐβάίβίη&αΐ, ηοαςυ» ΓυβΠί βχ ΙΐβΓ^ίδ β ΙβΓΓα β βοτάνων των έχ γίς ^υο/ανων, αλλ* όσιο «» ται ά« η&8ββη{ίΐ3υ8, ββά ςυ» &1ίβϋί & Οβο ά&ΐβ ίυβΓίΙ. Νοη 
βηίιη αβςυβ αά οοΓροΓ& οίΓβαπΐδβΗ1)ίιχιυδβ]υ8 αΐϋί- 
Ι&Ιβιη : ββά βΐί&ιη ιηοΓ5οδ &ηίαι« βοΓή^ίιηαδ. Τυηβ 
ίαάβχ : Νοη Ιιβββ, ίηςαίΐ, ύβή ροΐυβπηΐ δίηβ βχβΓβί- 
Ι&ϋοηβ βΟΓαιη, ςυ» 8βηρΙ& βαηΐ & Οαίβηο βΧ Ηίρρο- 
βΓ&(β, ςαί &βββρβΓυοΙ & άϋδ βα ιηιη&ιχι ίΐΐίαδ δβίβηΐί». 
Ρ&Ρ7ΐαδ ααΐβιη : (τ&ίβηαδ ςαίάβαι, ίηςυίΐ, βΐ Ηίρρο- 
ΟΓ&Ιββ, β( ςυί ίΙΙοΓααι &Γΐβιιι βχβΓββοΙ, (αηο αΐΐςυβαι 
ουΓ&τβπηΙ,ςααηάο^&Ιί&αι δυ» 5βηίβ^ηίΙ&(ί8 ΐΏβαβ 
ςαοςαβ ΟΙιΗδΙυβ ρΓ8θ5υ6Γΐ(. δίη πιίηυβ, ρβπΐ βίδ 
δΐυάίϋαι, αίΐιΐΐ βοιηοιοάί βοηδβςυβπδ βχ βυα ία &Γΐβ 
βχβΓβίίαΙίοηβ. ΟϋΟδ &α(βιη άβοβ ηοιηίη&δ, βαιη ηββ 
8ΐ1)ί ςυίάβιη ροδβίαΐ αϋςαίά ρΓοάβδββ, ςαοιηοάο ϋ 
βϋΓ&ιη ^βδδβπηΙ αΙίοΓϋΐη δ&ηίΐαΐίδ. Οαοά βί βϋαιη 
γβϋβ Γβιη ίρδ&ιη νβΓβ ίηΙβΙϋ^βΓβ, βααι, ςαί ρρορίβρ ΘμΟ ^ο9ιίΐ} * χα'ι γΛρ ού μέχρι τ«ν σϋ»μάτ%η πψ- 
ορίζοραν τήν ώ^ίλβιαν, άλλα χα'ι τών ^χβχοΛάιΐβ άρρ••- 
στη/χάτων ποιούαιθα τήν (^ιόρθωσιν. Εκτα ό ^ιχβ• 
στιίς * Ούχ άνιυ άσχήσιως των ΓαΑννοϋ^ 2ρ4, ιύ 
Ίττποχράτους ταυτί γινοιτο, οι παροι τδν $$6» τ^ 
Ιπιστιό{χης τό χι^οίλαιον βλαβον. Κμ ό Πάιτνλος * 
Γαληνός ρΛν χαΐ Ιπποκράτης, χοα ο£ η^ν ίχβκΜΐ» 
^ίτιόντβς τβχνην, τότι άν τίνα θιρβητινοΊΜ», ^νά» 
της εαυτού φιλανθρωπίας τήν χάριν χαΐ ό Ιριός πβ- 
ράσχοί Χριστός * (ί ί' ούν, ο?χιται άι/τοϋς 4 σπνν^ΐ 
μϊΐ^εν τη ζ πίρϊ τ^ν τέχνη ν άσχήσιως «ιτολ«ν9*σκ * 
ους ^( 7< ^νομάζιις θβούς, ού^Ιι «αυτοΟς όν^σαί η 
(^υνάαοοι, πώς αν τ;^ς (τέρων ούτοι ^ροντίσ•#«ι 
θίραπιέας ; Ει (^'( και μα$έίν ίργω τό ι^ράγμΜ ίίβ' 
λιΐς, τόν παρά σοΙ καθη/ΐΑβνον πιτηορ&ι/ΑέΜν, «ς !β δβάβΐ, &](βΓ0 αΙνί(1βδθου1οοΓΐ>αιη, ΓαοίαπΙνίβαιη όρας, οντά τόν έ-^ιρον των ό^θαλριών, 

ποιησάτωσαν, κά^οί λόγος τό μ€τά τβπ>τα βν^(£ς. 
Εΐη ^* άν τις, ιΓπιν Ούαλιριος, ό τοντον ύγιώση 
^υνά]ϋΐ•νος ; — Ού τοϋτον |ΐόνον, ό άγιος ϋρη, ά)ϋ^ 
καν νόσος άλλη τις ^, καν πάθος ού^ι ηοφ* ολίγον 
ιάσΐ|!Αον, ρα^έως άπαντα θιραπβύσικν, δς ^ τό* 
ιώ|χβνον πάσαν νόσον και πάσαν μαΐβοαία» •ιηχαλοΐΓΡ 
Χριστόν. ΚαΙ τόν Ούαλβριον ^άναι * 'Μβαριιν <ν τά 
παρόντι 6 λέγιις. — Ούκ έγώ, ^ησίν ό Πβπτυλος, 
βγχβιρησω πρώτος ' ίίίοικα γάρ^ μ^^ τό πράγμΛ 
νοθιύσας αύτος τοις ίαίμοσι τά του θαύριοιτος ύπ•- 
γράψτρς • άλλ' οί σοϊ πρότβρον, ην βονλωνται, τών 
θ«ών υμών βπέκλησιν ποιησάτωσαν, κα) τότβ πβλρ 
αυτός τήν του ίμού Χριστού ίύναριν Ιπκ^βέξα». 
ΙΓ'. Τότί θιραπβυτάς τινας και θύτας παρβρ^βγίη 

ΟηβοΟδ ΛάάαχίδδβΙ ναΐβηαβ, ίϋδβίΐ βυοδ ίηνοοΕΡβ ^ ό Ούαλεριος, τους εαυτών έκβλιυίν έπιχα)<Σσθ«ι ΓββαρβΓ&Γβ : βΐ ρο8ΐβ& ηίΐιίΐ (Ιίβ&αι. ΡαβπΙ αοΐβαι 
ςαίβρί&ιη,&ίΙΥ&ΙβΓίϋδ,ςαί βυιη ροδδίΙβαηαΓβΤΝοη 
Ιιοβ βοΐαοι, ίαςαίΐ 8&αο1οδ, ββά οιηηβδ βΐΐ&ιη &1ίοβ 
ιηοΓΐ)θδ βί α£Γββϋοηβδ ίηδαη&1)ί1βδ ί&οΐΐβ οαΓ&νβηΙ, 
ςυί ΟΙιΗδΙααι οαιιιί πιογΙκ) ιηβάβηίβαι ίηνοοανβηΐ. 
ΟίχίΙ ατιΐβιη Υ&ίβηαδ : Υίάβ&ιηυδ ία ρΓ8Β8βη(ί& ίά, 
ςυοά άΐοίβ : Νοα β^, ίοςαϋ Ρ&ρ^ΐαδ, α^^ρβάίαρ ρη- 
ΐΏϋδ. ΥβΓβΟΓ βηίαι, αβ βαοι ίρββ οηιοί& αάαΗβΓβδ, 
ηιίτ&οϋΐααι αδβηΙ)α8 (ΐ8βαιοα11)υ8. δβά (αί ρηηιυαι 
ίατοοβηΐ ςυβαι νβΐίηΐ ΙυοΓααι άβΟΓαηι, βΐ (ιιηβ β^ο 
ς[α(κιυβ οδίβαά&αι 61ιπβ(ί αιβίγίΓίαΙβαι. XIII. Ταηβ οαιη ({υοβάαηι άβΟΓααι βαΙΙοΓβδ βΙδ&• άβοδ, ηυΐΐ&αι, ςαββ &<] Ιιοβ ί&βία(, οαιΐαβηΐβδ &Γΐβαι, 
ηβο ίηάαδΙπΛπι, ηβο ΓΕίίοαβηι. ΙΙΙί ΕϋΙβηι, αΐίυδ αΐίο 
Εοοβάβηΐβδ, Ιιίο ςαίάβαι ΑροΗίηβηι, ίΐΐβ Εϋΐβαι Λΐδου- 
Ιαρίααι, &1ία8 άβίηάβ &1ίϋαι ίη νοβ&1)&( βχ άίίδ αάυΐ- 
(βιίαίβ, ίσιρο^ηΐθδ ίη Γβ, ςυβΒ Οβπ ηοη ροΙβΓαΙ, 
ςαοά Εά Ιιοηιίαβδ ΕΐΙίηβΙ, ίηνοοΕηΙβδ. ΕΓΕίςαβ τβδ 
νΕίάβ ρίάίοϋΐΕ, βΐ ρΙβΠΕ άβάβοορβ. Οαίά βηίαι άβ νί- 
▼βηΐίύαβ, αΐΕ^ηαβ ίηςαϋ ΙδΕίΕδ', δοίδοίΐΕ^αηίαρ 
πιοΗαοβ ? Τοίυβ βρ^ άίβδ ρρββίβρίίί, β( ίΐΐί ςυίάβαι 
Ρθβ^Εΐ)ΕαΙ» βηρρΗβΕϋΕηΙ, ββορίβοΕ^Εη!, ρβ^υδ ίΟίβ ©ιούς, μηΛ τβ'χνης, αηίβ έπινοίας, ^ηί' άλλης τινός 
μ^θ6^0'^ προς τούτο /χίθιέντας ριηίέν. Οί Λ άλλος 
άλλαχίΙ παριόντβς, ό μϊν Απόλλωνα, ό ί'ί Άσχλητηον, 
ό ί« άλλος άλλον τών κιβ(^ηΛων «κα'λιι θιών, αδυνά- 
τους κατά άίυνάτου πράγματος, όσα γι ιίς άνΟοώ- 
πους ίκβν έπικαλούαΓ^οι • και ην τό χρϋμΛ χορΐ€<^^ 
γΛως. αισχύνη σα^^ς. Τι γάρ πιρί τών ζώνταιν, 
Ησαΐας ^ησΐν ό μέγας, έκζητησουσι τους νβχρούς ; 
* Ημέρα γούν ίι:9λθβν όλη, και οί μεν β(^(οντο, ίχέ- 
τβυον, ίθυσίαζον, πάσαν πβρϊ τά /χάταια έποιοότο * 18Ε. γιυ, 19. νΤΓΑ 8. ΟΑΚΡΙ ΕΤ δΟΟΙΟΚϋΜ. 122 

ροσβί/ίΐέαν • τα Λ χω^ά χωγοί ίν, χαΐ τώ ίχ Α Τ&ηίβ ρΟΓρβΙυΟ &88ί(ΐ6ΐ>&ηΙ. δαΓ(1& &α(βΐη ; 811Γά& τυψ\ώττονη ού^ίΐιία βοιόθίΐα παρά των όλως 
ομήων, ΎΙ ούν ό τού Χρίστου {ΐάρτυς ; Ό^οϋ 
)(ς ομμασι τί}ς σοφιαος χαΐ τα τι^ς ψυχι^ς ης 
υ ς αράς, Τ9ν («ντου προς Ιλβον έχαλιι Δβσπό- 
ίτα τέ ; Το τού σταυρού στημ,Μίον ιπιβαλλιι 
ι)»σ(ν, άπτβται τ^ Χ'^Ρ^» ^ίαΐ τ|^ ά^^ το ^ώς 
$$ι, χαΐ ό σβισθιΐς ο^θαλριός ^ον ^9 ττρός 
συγχαλυ^θβΐς άνιώ^νυτο, χαΐ τό ^^^ Ι^βΐζον, 
ψνχ^ς (λύιτο πήρωσις, χαΐ πιστήων ην, χαΐ 
; τό ίύίηΒηον ίώρα, 3 ψωτίζ$ι πάντα άνθρω. 
Ιζό/χινον (ΐς τον χόσ/ΐΑον, χαΐ ά/ΐΑα πολύ τ( πλ<|- 
θρώπων τ^ θαύ/χατι προς τήν τί}ς άλνθβέας 

7ΐν (χβιρα7»7'^'^^* "^^^^ ^ ^^ /χβτββαλον 
χαΐ τές ό τήν ισχύν ίχων ταύτην έχζιοτ^σαι 6Γ&ηΙ : 6ΐ 61, ί[ϋί βζ ρ&Γΐβ 66β6αΙίο1>&Ι ηαΐΐυιη βΓ&( 
αυζίϋυιη &5 ϋβ ςυί βΓ&ηΙ οθθοί ρβηΐΐυβ. Οαίά βτ^ 
ΟΙιτίβϋ βθΓΥαβ ? 8ιπιυ1 βοπι β&πιίβ οοαίίβ &ηίαιβ9 
ςαοφίο οουΐοβ &(1 οοβίυπι (οΐίβηβ, αά ζιιί8βη60Γ(1ί&ιη 
βαιιιιι ίαγοβ&Ι)&1 Οοπιΐηαιη. Οβίηάβ ςοίά ? ΰΓαβίβ 
βί^ααιη ίιηιηϋΐίΐ οβαΐΐβ, ιη&ιια Ιαη^ί, βΐ ίαοΐυπι 
Ιαχ 68| οοη866υΙ&, οΙ βχβϋηβίαβ οουΐυβ ί&6ίυυ8 οβί 
&ρβΗιΐ8, ςυαιη 8ί βοιηιιο ίϋΐ88β( ορ6Γ{υ8 : θ! φΐοά 
108] αβ 681, 6]ϋβ,ςαί 1>6ηββ6ίο &£Γ66(υ8 ίαβΓαΙ,&ηίηιιβ 

ςαοςαβ &Ι31&1|| 68(6«€ίΙ&8,6Γ&((]υ6 6Γ6<ΐ6η8,6ΐ τβΓ&ιη 

Ιυοβιη ίη(υ6ΐ>&(ϋΓ, ςα» ίΠυοιίη&Ι οιιιαθπι 1ιοιηία6ΐη 
▼6ηί6η(6ΐη ίη Ιιυηο ιηυηάαιη : 6( βίηιαΐ 6ϋ&ζιι ιη&βΏ& 
Ιιοιηίαααι αιοΐΐΐΐαάο άβάυβία 68ΐ ιηΐΓαβιιΙο &ά &βπιί- 
(100601 ▼βη(&(ί8. Ουβοι οοη Ιιβββ οιαΙ&886θί, βϊ 6ί- α^βιν παρβσχιύασιν ; Άλλ* ύ χαΐ πάντας, β ί66ί88βθ! ςαβθΓβΓθ β1 (ΙίβββΓβ, €[ϋί80&αι 18 βίΐ, ςαί ιον γοϋν ού^ααώς, αλλά χαΐ πολύ ^λλον 
τιρον εαυτού πιποιιίχασ», χαθάπιρ ένΐ9^ό/^ι<- 
άπωλβι'α τ^ς πλοίνιις χαι ού^α^ώς Ιχχαλυ• 
τήν άλιόθβιαν άνιχό/Ακνον * οθιν χαΐ τον ρ^ίρ- 
αύτιΐς βπΐ ξύλου ριιτιωρίσας, αιχέζβται ^ρι- 
ς, τοιαύτας αύτω τάς άριοιβάς τ^9ς ύς τόν 
β^ρον βύιργβσέας άπο^ι^ούς. 

'ΕζαένπΌ (ίΛν ούν τό χαλόν βχιίνο σώρ^Ε ταΐς 
. Πβήτυλον ίϊ ου τούτο βλύπκ, άλλ* 6η μ.'ίί 
τίραι ααλλον «πηγοντο βάσανοι, ^βινώς 
IV ' ώσπβρ γούν άπ' εναντίας χαΐ Ούαλβριος 
νας όρων πάλιν τάς αυτού |3ασάνους προς τήν 
ρτυρος (ύψυχίαν, πάθος ((^ιον <?χβ τούτο χαΐ 1&0(& 68! ΥίΓΐυ(6 ρΓ8β(ϋΙυ8 ? $6(1 6( 81 001068 06€[υ8- 

(^υ&αι ςυί(ΐ6θ] 66Γΐ6 Υαίβηοοι, ίαιο6αοι 6ΐί&αι 86 ίρ- 

Ρ80 ίβ06Γϋθ( ΙΟΟ^ 88βΥίθΓ6αΐ, ρ6Γίθ(ΐ6 &6 81 (Ι6ΐ60(&- 

Γ6ΐυΓ 6ΓΓΟΓ6, β1 θ6€[α&ςυ&οι 8υ8ϋθ6Γ6ΐ αρ6ηΓί ¥6- 
ηΙαΐ6αι. ϋοάβ βΐίααι ουοι 6] 08 οααΓίττβαι 8υ1>ϋηΐ6Πΐ 

8αρΓ& Ιί^αΠΙ 808(υ1ί886ΐ, Υ6Γ1>6Γ&Ι α66Γΐ)ί88ίθ16, 1&- 
163 61 Γ6(1ά608 Γ60ΐαθ6Γ&(ίθ068 ρΓΟ 1>606ϋ6ίθ, ςΟΟ 
6]α8 &£Γ606Γ&( &886880Γ601. 

XIV. ΕΙ ί1&96ΐϋ8 ςοί(ΐ6αι 08β(ΐ65α(θΓ ροΙοΙίΓοοι 
ίΐΐαά 60Γρα8: Ρ&ρ7ΐυοι &οΐ6οι οοο Ιιοο 0[ΐ&ΐ6 1ι&1>6ΐ>&1, 

86<1 ςΟΟιΙ οοο ΚΓ&νΪ0Γ& ΐθΑίβ:6Γ6θ1υΓ (0Γαΐ6θ1&, 86^6 

ίβΓ6ΐ>α( : ςοοοιοάο οοο(γ& ν&ΐ6Γίθ8, τίβία νί(1βθ8 80& 
(θΓοιβο(& & αι&Γ!7Γί8 αοίαιΐ αι&βοϋυ(ϋθ6, (1οΐ65&( 61 
&66Γΐ>β Ιοΐ6Γ&1)&(. ΑοΙ]66ί1 ί(&ςα6 β(ί&αι αΐία ; 6ΐ 

ξψίρΐ' τοιγκροϋν προσιτέθη χαΐ άλλας, χαΐ ρ ί^ΟβΟΙ &6660(ϋ( θ]08 1&(βΓί1>ϋ8, β( ]υ1>6( 60αΐ αρρ6ϋ 'ς αυτού πλιυραΐς ύπανάτττβι χακ λέθοις βάλ- 
χβλιύβι * άλλα χαΐ προς τό πύρ ό ριαχάριος 
τα(αν ά/ΐνν'βς, χαΐ οί λέθοι χαΒάπ$ρ αι^ούμί^ 
'ΐΛ Χριστόν ούτως αέχιζόριβνον σώρΜ, άλλαχού 
}ντ(ζοντο, χατ' αυτού ^ι ού^α{Αως έ^βροντο. 
ύν όιπτο'/όρίυσί)^ Ούαλέριος ίίίτα χαΐ ού^ιν 
ο ίπορ/οργοι τοϊς άγέοις ιΐς τιριωρίαν^ χαιρον 
Τ'.ΐς ριώλωψι, λογιζόριινος ?σως, ως ίΐ γι χαΐ 
ούτως άνβθβιβν οί μάρτυρίς, ^ριμυτέρΛίς 
οί αώλωπις πβριβαλούσιν ο^ύναις ί^^ιι ^λβγ- 
ς χαΐ ούτυ χαυνοτβρους προς τάς ριιλλούσας 
:ς παρέξονται. Άλλ* ούτοι τόν ίατρόν ΐγ/ύς 
, ^ι' ον χαι τάς πΧιιγοι,ς ή^βως έ^βχοντο, ού 
^νών ριόνον, άλλα χαΐ των τραυριάτων αύταΐς 
άπΐϊλλάττβντο, μτο^ϊ ^Χ*^? '^' τούτων ίγ* έαυ- 1&ρί(1ί1>08. δβ(1 066 &(1Υ6Γ808 ίβ[06ΐη 86 9638ί( ΟΙ&Τ- 

(7Γ ίβ;α&Υ6 : 6ΐ 1&ρί(ΐ68 ν6ΐο(ί ΓβΥ6ηΙί 60Γρυ8, ςοοά 
816 ρΓΟ ΟΙιΗβΙο 1θΓς[α6ΐ)&(οτ, &]ίοςαίά6αι ί&6ί6ΐ)&ο- 
(ΟΓ, Ο6€[ο&ςϋ&αι αο(6αι ίο ίρ8αοι ί6Γ6ΐ)&ο(θΓ. Οοηι 

6ΓβΟ ]&01 (Ι6ί688α8 6886( ν&ΐ6Γία8, Ο60 ί&ΟΙ 1ΐ&|[>6Γ6(, 

ςαοά 8606(18 ίοί6ΓΓ6ΐ &ά 8υρρ]ί6ίυαι, ά&1)&( Ι60ΐρα8 

Υί1)ί6ϋ)υ8, Γ6ρθ(&08 ίθΓ(&886, φΐοά 81 ρ&ΓϋΟΙ (11011881 

810 ίυ6ηοΙ αι&Γ(7Γ68, ίοΑααιαι&Ιί 3&αι γίΐ3ί668 608 

^Γ&Υίθή1)08 8£66Γ6α( (1θ1θΓίΙ)α8, 6( 810 Ρ6(1(ΐ6Γ6θ( 

οιοΙ1ίθΓ68 8(1 ίυ(αΓ&αι ςυ8Β8(ίοο6αι. 86(1 ίί οοηι 
ρΓ0ρ6 [|8ΐ)6Γ60( Μ6(1ίοοαι, ρΓορ(6Γ ςυ6ΐο ρΐ89&8 Ιί- 
Ϊ>60(6Ρ &οοίρί6()&ο1« οοο 8θ1ϋαΐ 8 άθ1θη1)ϋ8, 86ά 
6(1801 α Υο1ο6Γί1>θ8 1ϋ)6Γ&(ί 8υο( 8101 αϊ ουοι θίθ8(Γί- 

θί1>ϋ8, 06 αΐΐααΐ ςαίά60ΐίθ 86 60Γ001 ί6Γ60(68 Υ68(ί- 

ς;ίααι. Οα8Γ686ίρ8υαι ίιορΓα(ΐ608ί6η6ΐ)8(ν8ΐ6ηυ8, ρΐ5>ίροντίς, ώστί «λάνθανι πλήττων «αυτόν ^ ηοο ΐα8Γ(7Γ68. ΟΐΙΟ 6θίθ1 ΐΐΐί 018^18 ΐ6Υ8ΐ)&θ(αΡ 18- ος, ού τους ριάρτυρας, όσω γαρ έχουγέζοντο 
νων βχιιθιν, τοσούτω τήν ΧΛρ^ίοοί αυτός (ρα- 
, χαΐ θυαός αυτόν ίσα χαΐ πυρΐ χατιπίπρα. 
3ραχύ τό ριιταξύ χαι πάλιν ό μτν ίψ* ύ^^ιιλού 
3ται |3ήαβ(Τος, ^ονιχόν τι χαΐ /ΐΑανιχόν |3λ<πων, 
( τού τής Ί^υχβς χατόπτρου, των έ^θαλριών, 
^ον ύπογαίνων πιχρίαν, χαι ού^ι προσιτός 
ϋίοσιν ών * πιριέσταται ^ί αυτόν πάν όσον 
χόν βιχβ τής σ^ιτέρας άλαζονβίας * ιίσά^ον- 
οί 7<'•^^^Α^ * ριάλλον ^• ιισίασι πρόθυ|:Αθΐ * 
ν αυτούς βις ιύωχίαν, ούχ βίς ά^ώνα χαλβί- 
χαΐ ό ρύη χαταπλήξκν κύτους χαΐ πρό τ6ν 1>0Πΐ[>ϋ8, 60 018^18 ΟΟΓ 6] 08 0»(ΐ6ΐ)&(υΓ : ίΓ8ςα6, ρ6- 
ηθά6 80 ίβ;θί8• 6001 8006θά6(>8(. 

XV. ΒΓ6Υ6 (60ΐρθ8 ίθ(6Γ0688ί(, 6( ΡαΤ808 ί1ΐ6 ({Οί- 
ά6αΐ ρΓβ98ί(ΐ6( ίο 6X06180 (Γί1)008ΐί, (ΟΓΥΟ 6( 089(1610 
8ρίΓ8θ(6 88Ρ601Ο 10(0608, 6( ρ6Γ 8θίθ18θ 8ρ60θ1θΟ1, 
Ο0α1θ8, ίθ(6Γ08αΐ 08!60(ΐ608 806Γΐ>ί(&(6αΐ, 6ΐ Ο60 

ρ] αΓί1>θ8 ςοίάοαι 8θί ρΓ8β1)608 8(ΐ6θθ(1ί οορί8αι: ίΐίοιη 
80(601 (ιιο(αοι οίΓοαΐ8ί8(οο(, ςαίοαοςαο 6Γ80( οιί- 
θί8(Γί 6]08 8ΐτοβ;&ο(ί«. 1ο(Γθάοοοο(υΓ &α(6οι ΥΐΗ 

ρΓβ96ΐ8η, Υ6ΐ ρθϋθ8 ίθ^Γ6(1ίυθ(θΓ ρΓΟΟΐρ(θ 6( 8ΐΑ0Γί 
801010• 0ίθ6ΤΘ8 Θ08 ΥΟΟΑΤί 8£ΐ ΟΟΟνίΥΐΟΟΙ/ ΙΙΙΗΙ .ΑΟ* 123 ΜΕΝδΙδ ΑΡΒΙΙ,Ιδ• Ι (6ΐη &(1 οοΓί&ιηοιι. ΕΠ11βςιιί(1βιιινί(1βΙ)Εΐυρ, νβΐ ΛηΙβ Α «««ιλών έίόκβι ριόντρ τ^ θέ«, χ«Ι *ρ«τ* τ«ς 71* ιηίηαβ, βοβ ββββ ΙθΓτίΙαΓϋΒ ίρ80 βοΐο αβρββία ! β( ία•^ 
(βΓΓθ^&1)α1, ββηίβηΐίββ ιηαΗτΓαιη ίαοίβηβ ρβηουίαιη: 
βΐ γΐ&ίοηβ αρρΓθΙιϋηάβΒ&ΙθΟΓϋΐη ιηαΐ&ΐίοοβιη. ϊαη- 
Ιαιη νβΓΟ &1)6γ&Ι, υ1 ϋϋ ί(& ββββηΐ &£Γβο(1, ιι1 βϋαιη 
61 βχρΓθ1>ΓίΐΓβη( Ι&ΓάίΙαΙβοα ίη ί6Γβη(1& ββηίβηΐία, β( 
ςυοά ηοα οίΐο ιηοΓβΓβηΙϋΓ, ταΐάβ «θ^γθ ίοΓτβιϋ : 
Οατ, άίοβηΐββ, βΐ 1ϋ)ΐ, β( ί&ιηυΐίβ 6χ1ιί1>β8 ιηοΐββίίαιη, 
ηο8 ςαίάθΐη 86Βρβ&ά(]υ6βη8, ροβίΓβιηβΒ ααΐβιη •6ΐη- 

ρβΓ Ρ&Γ66Ι18 8βη1θη1ί8θ, βρβΓ&ηβ ίθΓ(&886 ίοΓβ, α( 

ηο8 ροΒηίΙβ&1ι βΐ ρθΓ8α&ά6&8) υ( & ε1ιή8ΐο άββοία* 
ιηυ8 β( ΙτβηΙ&Ιθ ? Οαοά φΐίάβζη Ιαιιβ &8ρ6χβη8, 
οαζη τίάβηβ ηοβ ββςαβ αβ (]608 Ιαο8, ηιιΐΐο ββηβυ 
ρΓ8Βά11θ8 βΐ βυηίοδ. Ηββο βαιη ρηιηυιη άίχίβββηΐ, 
ιηυηοββ ςυίάβιη ίβιτβί άί8ρβΓββ1)&η1θΓ ίη 1βιτ& : αηοηαρώμίνος των άγ(α>ν χαΐ ρ«τ«ββ^» ί^ 
^^^ο • οί Λ τοιούτον άιτέσχον τον τι τοιοντβ• «ξ 
ώση %(ύ άνβέίΐζον βίύτ$> Π^ν ΐηρϊ τ;|ι» κκΐγ 
βρΛ^υτϋτΛ^ χα» δτι ,αή τβχβ«< βί*έβνίσ*«» ένα 
έ^υσχέραινον. Τέ πραγμβτα, ΧέγΌ(>ηίς^ χ« Λ 
χαΐ τοις ύπηρέταις ιταρέχβίς, ά7•*'/^ί**'^ ί*** ' 
πολλάκις ποιών, τί^ς Λ τιλ•υτ«£«ς ψ<^«υ ψαϋ^ 
έλπίζων τάχα ριιταββιλβ?ν Ιίμάς χ«» ιηϊσβι ββ 
ναι Χρίστου χαΐ -π^ς άλ«9«έας ; "Οιηρ τ•π 
λ裫96>| 6τι ό^οΙνς τοΙς σβίς ββοίς άνβασ^τβυς 
έώραχας ΧαΙ χω^ούί. Ταντβ βνχ Ι^β«σβ» βΐς 
«ίτηιν, χαι σίδηροι ρΛν χβίτά ^ς ΐΛΤίίροντ• τ 
λοι • ^χοντίζοντβ ί'β χατ* «ύτών οί γβιηοαοι γ 
χαι ντΓΓίοι (πάνω τούτων αψαίώς «ίλχσντο, « ρΓβΒβΙ&ΓίααΙβηι νίή ίη 608 ηυάί ^&^^β5&ηιϋ^, βίβυ- β πιχρότατον βις τι/Αωρέαν χαΐ μόνον βές ^$βί ρίηί βαρβΓ 603 ΐΓ&Ιΐ6ΐ)&ηΙυΓ οΓυάβΙίΙβΓ : Γβ8 &(1 οΓα- 
βίαΐαϋι &06Γΐ)ί88ίαι&, ουηι Υ6ΐ βοΐυαι 8υΙ)]ίοί(αΓ οοα* 
118. δβά η60 ίη Ιιοο €[ϋ1(ΐ6ηι (1608 8ϋ08 ηβ^ΐβχϋ ία- 
ιηαΐοβ: ββά δίαϋπι (οροΓίβΙ βηίαι ΓαΓβυβ &ϋς[ΐι1ά άί- 
66ΓΘ 6χ άίνίηα 8οηρΙαΓ&) &86βη(ϋ( ίη8ρίΓ&η3 ίη ία- 
01601 60Γααι, 6ΐ 608 1ϋ)6Γαη8 βχ αίβΐοϋοηβ. ΕΙρΓΟΙί- 
008 βγ&οο6Γαηΐ αιυηοββ, 6ΐ βοοββΓΥ&ϋ βοαΐ ίρβί 
111»3ί α αι&ΐίδ. Ηοο ρΐαοβ ]ο(ϋ66θΐ&οο6θ(ϋ(&άίυΓθ- 
Γ601 : βϊ οον&οοΐ» αάβο ΟΓοάβΙίΙΟΓ οιαΓΐ7Γυο) ΙαΙβΡλ 
ΙαοίεώαηΙ, υ( ο(Γϋοιςυ6 ρ&ρ ΓΟΡδοβ 6βπτβ(ΐ6Γ6ΐαΓ ηα- 
(0Γ&1β8 1ίηιί1β8, η6ηιρβ βΙϋοΙΟΓΟβ ίο ροοίβοάο Ιοιαιί- 

86η00Γ(ϋΐ6Γ, 6ΐ 8&ΟθΙί ίο ίΟΓίί&ΟίοΐΟ ΙοΙβΓ&Οάίδ ΠΙΟ• 
Ι68ΐϋ8. 

Χνΐ. Ρθ8( 1ΐ8θ6 ΓαΓ8υ8 600£Π^^&1 1)63ΐία8 0Γυ(ΐ6- 
Η88ΐθ)α8, 6ΐ 8&θθ(ί8 ΙΙΐβ&ίΓΟΟΐ οοοδίίΐιιΐί, βΐ Ιρββ 86- ρ σνναΟροέζβι, ββατρόν τβ σννέστ)ίσι τοις βγ^ 
άβΐ 8ρβθΙ&(θΓ. ΕΙ ΟϋΟΙ ίο αΐ6(1ίυαΐ &€ΐάϋΧί886ί ΟΙΕΓ- θίατής αυτός χάθΐ}ται • ΐίς μέσον τβ τούς (ΐάβ έρχόρινον • αλλ* ούί' έν τούτ^ β•*ς των οι 
η^Λΐι διραττιντών, αλλ* ιυθέως {^έί γαρ «ά 
τό τίς θί(ας ^άναι Γρα^^ίς) &ν^9 6 έαψ-^σ^ 
πρόσωπον αυτών καΐ ιξαιρούρ^νος αυτούς έι 
ψιως • χοιΐ παραχρί}μα οί τρέ^ολοι ά^βτνίις ϊσι 
αυτοί χαχών άπα6<7ς Ι^υλάχβΐίσα». Τοϋτβ 
/τλιίονα ιΐΑανέαν ιξί5πτ« τον ^ιχαστπον, χαΐ ξυί 
πάλιν τάς πλβυράς ύπέξβον των ά㣕»ν, όντως β: 
ώς άμγοτιρους αύθις Ιξω τών ^υσιχΔν όρων γο 
χαΐ τούς ίτημίους βν τω χολάζΐίν άσνριπαθώς χα 
άθεους ίν τω γίρ$ιν ιυψύχως τα λυτηβρά. Ις-'. Μβτά ταύτα παίιν τα τών ^«ρϋϋν ώμ Ιγτβη, ίο 608 ίαιοιϋΐίΐ ΟΓβ&αι : βΐ ουοι ρϋ(αδ8β(, 8ί- 
ιηο]&((}θ6ίϋί886θ( ίαιαιί88ί,ΓθΓβ υΐ νίΓΟΓοαι ρρ»ο1&- 

ΙΤΟΓΟαΐ ΟΟΓρΟΓα (ϋ866Γρ6Γ6ΐ, νίοΐίΐ ρθΙίυ8 ΟαΙΟΓΑΠΙ 

αοίοιαίίαπι ρ&(ίοο68 ο&Γβοϋααι , &άηιίΓ&1)ί1ί(6Γ(]0660- 
(601 ίο(6ΐΙί^οϋ&αι 608 ςυί 8οο( ρ&Γ(ίοίρ68 Γ&ϋοηί8• 

ΙΐΓβα βοίΟΙ, ▼6ΐθ(ί Γ6ν6Γί(& 8ρβ6ίθ803 βΟΓΟΟΙ ρβ(1β8, 

6ΐ ραοθοι ν6Γ6 αοηαοΐίαοΐββ, ηοο βοΙυΐΌ ηίΐιίΐ οο- 
χίοαι, 060 αβ[Γ68ΐ6 ίβοϋ, οβο υ1 86αΐ6ΐ (Ιίοαοι, Ι)βΙ- 
Ιαίοαοι : 86(1 αά βΟΓοαι ρ6(ΐ63 ρΓοβίάίΙ, 6( &αιίθ6 63( 
&οιρ1βχ&. Ν66 Ιιοο ςοίάβοι 8α(Γ6θί( ίοβίρίβοΐί αά 
ά&οά&οι 6ί ίο(6ΐ1ί^6θΙί&αι. $6ά 160 ςυοςυο ρΓο(ίου8 
ίηιαιί(1ί(0Γ : ςοί ίρ86 8ίαιί1ί(6Γ α(ςϋ6 ΟΓδα, (ϋνίοί8 
ο1)6άί6ΐ)&( οαΙί5θ8, ίί3 €[οί ρΓΟ οοαιαιυοί Οοηιίηο 

9Γ&νί&ρ&(ί6ΐ)&θΙθΓ,θί1ΐί] ΟαΐοίηΟ νθΐ608 αΐ&1ίί&66Γ6. 

ν&ΐ6ηο8 &οΐ6αι, (αηςοαπι ίρ86 86ίρ8οπι 600&08 δο- 

Ρ6Γ&Γ6 ίο δ66ΐ6Γ6, ίΟ 1&60Π1 ςΟβΟΐά&πΐ ΟΟΥΑ ΟηΙοΟ 6( 
Γ606Ο8 6Χ8ΐίηθΙ&, Υβΐ, ϋ( ηΐ6ΐίυ8 άίοααΐ, &66608& Γ6- 

ί6Γΐαηι, ]ο1)6( 8&οο(θ8 ίαιααίΐΐί, 6( ίο βο ά6β;6Γ6 Ιγ68 

(0(08 άί68, (&1ί αίοάΟ ίΟΥίοΙΟδ ηΐθ1ί608 Υίθ66Γ6 ίαι- 

ρίαβ. 86(1 ίΓΟδίΓα 1&Ι)ογ&1)&Ι &άΥ6Γ8α8 Υ6Γυπι 06αοι 
ά6ρο9θ&θ8. Ναοί άίγίοα ςοοΒά&οι β^παΐία, βΐ γϊτίιχΒ 
Οΐιτίβϋ αάθΓ&Ι πι&τΐ7η5α8, ςαί ρΓορΐ6Γ ίρδοαι 6γ&οΙ 
ίη 1&0Ο» 1ΐ6ΐ>6(αο8 ς[οί(1βηι ο&ϊοίβ οροΓ&ϋοοοοι, & 
ηι&ΐο αοΐοηι ί1ΐ69808 86ΓΥ&η8 &Ι1ιΐ6!α8. 

ΧΜΙ. ν&ΙβΗαι ααίβηι φΐο πι&{θΓβιη βρτ&Ιί&ιη νίάβ- 
1)&( &ρρ&τοη ίη β&ηο(ί8, 60 ιο&βίβ ίταοοη<1ί& ίβΓΥΟ^ Ώ ίίγαγων, άρχτον αύτοΐς ιπα^έιοσι χαι νορ^σας 
τι ΛψιΒ^ναι χαΐ τοις γίννά^αις ^ιασπαράξι 
σώματα, τών άλ07ων |χαλλον ίώρα τι^ν ^νσιν 
^όξως τούς λογικούς συνίτίζουσαν * ί& γαρ ά 
ώσπβρ αι^ου/χένΐ} τούς ώραέους αυτών πό«Γα 
βίρι^ν^ν άλΐ}θώς βύαγγιλιζοιίΑίνους, ού ριόνον έ 
βΐις ού^ιν και άγριον καΐ τό όλον ^ναι $9^ 
ιΐργάσατο, άλλα και προσιπιπτβν αυτοί ς ^ 
χαΐ φιλικώς νισπάζ^το ' ούίι τούτο ^νρχβσβ τω 
(τω νουν (|ϋΐβαλ(ίν, αλλά και λέων βνθύς επαψ 
και αυτός ό^οέως τ^ άρκτω τοις βιίοις νιύριασ 
θαρχών ην καί τοις ύπιρ τού κοινού Δβσπότ 
χαλβπά πάσχοντας ούχ όπως άράσαί τι πονηρό' 
λό|Χ(νος. Ούαλιριος τοίνυν, ωσπιρ αυτός 
ύπιρβαλβΐν ίν χαίρια πιιρώρινος, (ν τινι 
τιτάνου πιπλϊϊρω|χίνω, όν σύνιοθις άσ€ιστον 
ζιιν, νβαρού και άρτι σβισθιντος, 9 /Ααλλον αν 
τος ίίττίϊν, ιίσαχ6:ΐ|ναι τούς αγίους ττροστάτι 
δλας τριΐς έν αύτώ ίιάγιιν ήρβ'ρας, τρόπω τιν 
ούτω νικιέσαι τούς αήττητους ό ίυσσιβι^ς μτα 
μϋβΟζ ' άλλ' βκαρινι μάτην άντιραχόριβνος 
βιώ • Βήα γάρ τις χάρις και ίύνα/χις τοις ίι* 
μάρτυσιν έν τω λάκκώ παρ^ν, ά/χβλύνουσα ρά 
ένέργβιοιν τού τιτάνου, κακού ^ϊ άπαθβϊς τούς ά< 
συντηρούσα . 

ΙΖ\ Ούαλέριος 9ϊ όσω πλβέονα την χάριν ί 
άγέοις ^ιαγαινομένην έώρα, τοσοντ^ μάλλον ι» νίΤΑ 8. ΟΑΗΡΙ ΕΤ δΟαΟΚϋΜ. 1 26 οατ»ιιύ<το ισχυρόηρος, 6 άγρων, χαΐ θβού '^ενί- Α !)&( ίρββ ]αΥβηίΗΐ6Γ, βοηΐβαάθπβ βΐϋΐΐαβ νβΐ Ββο 9^90. ^ιλονβκχων* χρτηηΐ^ας ούν σι^ιορδίς πιρόνΛΐς ρ^9^ 
χρ«£ς ^«βπτιπαραένας τοϊς /χαρτνοιχοΓς Ιχβ^ις 
ΐΓοσίν ύπν^ιΟ^ναι ττ/ϊοσταΓτβι χαΐ ύπο(^6θΓ>τας 7|9έ• 
χκ3β τ•ύς ροερτνρας, ΐνκ χ«ν γονν τ;9ς |3ασάνου 
τκντΊΟς νττηθέντβς 6ψΒ$1§ν' αλλ* βιχ;^ χαΐ πά- 
1ο ατόνβι* βσ» γάρ χαινότιρα έττβνόιι, τοσούτω 
χβλ $$ίΛτίρα ^ΰναρίΐς Ιπισχιάζουσα τους άθεους 
χρηττνυς η τ&ν <ποΓ/οαέν«ν βποάι χαΐ ρωικΛ" 
ΪΜόΛτίρνυς ράλλον προς τα ^βινά παοβσχβΰαζβν. 
Ό ^ χ«1 ίτΓΐ έπβιράτο ι^Αΐταπβέσβιν, ούτως ύττό τ^ς 
9(άις ;ι^βτρ(Τθς έπι^ηλως |3οΐ}θου|ϋΐένους' χαι θύσβιν 
«ξίον τοις ^^ιλυχτοις* τοσαντί} ^ρινο^αβίΐ» χατ- 
κ;ΐ^« τόν ασιβ^3 Μη 2χων ούν, οτι χαΐ χ^ρτησοίΐτο, 
πβτψσχίβμμίνος «^ι; χαΐ ^ανβρώς ί^ττώρινος, χά/χινον 6386 ίοΓίίοΓ. ΟΓβρίάίδ ίΐ&ςαβ ίθΓΓβίβ, Ιοη^ΐβ ίΐ1)1ΐ1ί8 
οοηβχίβ, ]ϋΙ)6ΐ β&Ιοβαπ ρβάββ ιη&Γΐ^ηιπι, βί οαΐοβα- 
1θ8 ί11ο8 816 6υΓΓ6Γ6, υ! 8&1(6πι γίάβΓβπΙυΓ γιοΐί ία 
1ΐ06 ββΓίαιηίηβ. δβά ΓυΓ8υ8ς[υο<|ϋ6ΐ&1)θΓανϋΐ6αΐ6Γ6. 
Ουο 6ηίαι αι&^ίβηονα 6χοοβ^(&^ϋ(, βο πιας^ίβ (]ίνίη& 
τίΓ(α8&άααι1ΐΓ&1)&ΐ8&η6ΐ08, βΐϋβ ςυ8ΒίηίβΓβ5&ηΙαΓ, 

Γ6ά(ΐ6ΐ>αΙ 8ϋρ6ΓίθΓβ8, 6ΐ &άνθΓ8α8 &8Ρ6Γ& βΐ ^Γ&νί& 

6ίβοί65&( Γθ1>α3ΐΐθΓ68. Ι1ΐ6 &α(6Εη αάΐιυο 608 (6η1&- 
5&1 α 8α& (Γ&άποβΓβ 8βη1βιι(ία, ςιιι1)α8 816 &ρ6Γΐ6 
άίνίηα ορβπι ίβΓ6ΐ3α( ^Γ&Ιία : βΐ νοΙβ1)&( 608 8&6Γί• 
β6&Γ6 Γβί>α88ΐ)θΐηίη&ηάί8 : αάβο βαιοΙβΒ ιη6η1ί8 6Γ&1 
ίιηρίυ8. Οιιιη 6Γ^ο η6δ6ίΓβΙ ςαίά ας^βΓβΙ, ραάοΓβ 
3&1Ι1 &ΰΓβ6ΐα8, 6( &ρ6Γΐ6 8υρβΓ&Ια8, α66βη(ϋ1 ίοΓηα- 
66111, (|υ(Β οιυΗα &ΐ6ΐ3&(υΓ ιιιαΐ6π& : 6( ίη ιη6άίυιη νλ^ ποΧΧΐ^ τρεψομέ^αν άνάτττβι χαί χατά //(σης αν• Β 6Ϊυ8 ίη]ί6Ϊ( αΐ&Γΐ7Ι*β3. Ι11& &α(βΠ1 ρΓΟίίηϋδ ίαίΐ 6Χ• τ^ς βαβοίλλβλ τους ρΜρτυροίς' η (^β έσβίννυτό τβ 

ύ^βΛΛς ΧΜ τους ΟΒγίους άνέψυχιν* οτβ καΐ ή σβ|χνο- 

τκΊΐ * Α,γαΒονίκιι μάρτυρος όντως ά^ίλ^ή ούσα, του 

Ια•», ψ^μ-'ί Παιτύλου, τήν γΧόγκ τβ συν οκυτοΐς βΖσ- 

|1|| χβά τών βεγώνων, ώσπβρ (^ή χαΐ τών στι^αν&ιν 

•ηο ΜΚβος γίγονΛ. Πάλιν ούν ή γρουρά αυτούς είχε, 

χήηλοβ ούτοι τών προς θιόν ύ^χνων χαΐ τ:ς|ς εύχΐίς 

βτ^ι^νντ•• 
ΙΗ'. *Εΐτβι ^β ηπύρβι τοις όλοις ό διχαστής, μόλις 

τόη το 9ίΛ ξένους αυτών χατοΕχρίνβι τέλος. 'Ή7θντο 

«υ« Μ αάρτυρβς βπι τον τί$ς τβλιιώσβως τόπον, χα- 
ράς 1{λ3τλ•Μ, ου^β τί9ς γβνναίας ^Α^ο^^ονέχης άπο- 
Ιηψ^Μ^βΛΐ 79ντΜν ύπο|χβινάσης* βιτα χβίρας οσίας 

ίοΛτης προς Θβόν, ούχ βαυτών ύπιρηύχοντο |ϋΐόνον, 

Λύά χβά τους αυτών ^ονιυτάς ρυσθ^ναέ τ( τι9ς Ο 8ϋ8ΐα1]886η1, ηοη ρΡΟ 86 βοΐαΐη ρΓ6668 ίυη(ΐ6ΐ>&ηΙ, 8ϋη6(&, 6ΐ Γ6ίηβ:6Γ&1)αΙ 8&η6ΐ08. Οαο ςαίάβιη Ιβιη- 
ροΓ6 1ιοη68ΐί88ίιη8 ςϋθ€[α6 Α^ι&ϋιοηίβα, ςαββ θγ&Ι 
ΥθΓθ 80Γ0Γ ιη&ρΐ7Γί8, (ϋγίοΐ, ίηςαααι, ΡαργΗ, 6ΐ 
ϋααιιη&ιη 6αΕη 6Ϊ3 ίηΐΓ&νίΙ, 6ΐ ββΓίαιηίηυΕη, 8Ϊ6α( 
6(ί&ιη 6θΓοα&Γϋΐη, ίαϋ ρ&Ηίοβρβ. ΒυΓ8υ8 βτ^ο τβ- 
άίβΓίιηΙ ία 6α8(ο(ϋ&ιη : 6( ταΓδαβ ν&6&1)&ηΙ Ιιγιηηίβ 

&(1 06αζιι 6ΐ ρΓ66Ϊΐ>α8. 

ΧΥΙΙΙ. Οαιη αοΐβαι (ΙυΜυδ 68861 &ηίιηί|αά6χ, η66 
υΐίαιη ίητ6ηίΡ6ΐ 6χί1αη, νίχ 1&η(]6ΐη 608 ϋοηάβπΐ' 
η&ί, αϊ νίΙ&ιιιβ]ΐίΓ6α! ^Ιαάίο. ΟυββΙ^&ηΙυΓ βτ^ο ιη&Γ- 
(7Γ68 ^αυάίο ρΐ6]ΐί αά 1ο6ΐιιη 6οα3υπιΐΏα(ιοηί8, βυζη 

η60 ρΓ£θ6ΐ&Γ& φΐίά6ΖΙ1 Α^^&ΐΐΐοηίΰα &5 618 &1)866ά6Ρ6 

8ϋ8ϋαιιί886ΐ. 06ίηά6 6υιη 8&η6ΐ&8 αι&ηυβ &(1 06υιη 86(1 6ϋΕΐη 0Γ&1>&η(, αί 8αί 066ί80Ρ68 αΙ) ΘΓΡ0Γ6 1ί1)6- 

Γ&Γ6η1αΓ, βΧ βοηνβΓΐβΡ6ηΙϋΡ αά ρίβίΛίβιη. δί6βπ^&• 
(ί&αι βυίβ Γθί6Ρ6ΐ)αηΙ ίηίιηίβίβ, 6]α8, ςυί 1>οηυ8 68ΐ, 
άίδβίραΐΐ, οοβί8οηΙ>ϋ8 8υΐ8 ρΡ66Ληΐ68 νβηί&αι 6]ϋ8, 
ςαοά 6ΓΛη1 Ε(1ιηίβ8αη, Γ&βίηορίδ : <ϊα!ΐ)υ8 αϋοςαί 
ίρ8ί πίΛ^Λΐη ίια565Εη1 ^&1ί&ιη, ςαοά ρ6Ρ 60β ιηί- 
^&Γ6ηΙ &€ΐ 6ϋΐη, ςαβαι €ΐ68ί(1βΡΕΐ>Εαί. Οαιη ρΓ66&Ιί 
(|υοςα6 6886ηΙ βα ςα» 6Γ&η1 οηιηϋ)θ8 αΐίΐία, 618 βα- 
ρίΐΕ ία6ΓϋΐιΙ ΕΐηραΐΛία ΐ6Γϋο <ΐ66ίιιιο ιη6η8ί8 ΟβΙο- 

1)η8. ΡΡ6ίί08Ε8 Εαΐ6ΐη 60Γϋαΐ Ρ6ΐίς[ϋίΕ8, ςαβΒ Εΐ)]66ΐ6 

6ΐ οοηΐ6ΐιιρΙίαι ίΕββΙ)ΕηΙ, ΟΙιηδΙίΕΐιοραιη ιηΕηα8 
βϋΐη 8ϋ8ΐϋ1ί886αΙ, βυιη ΐΕΐηρΕάΑυβ βίαιαΐ 6ΐ 1ΐ7πιηί8 
ίη 1θ6θ ίηδί^ηΐ ρρ«βΐΕΓ6 <ΐ6ρο3ϋ6Γϋη1, ορβ8 (ΛΗ- 
8ϋΕηί8 ίηνίοΐΕΐ)ίΐ68, ιηΕΐί^ηί8 8ρίρ11ίΙ)ϋ3 ίΐΕβ:6ΐΙυιη 

Ιριντοΰ, ω πρέπβι τι^ή χαι χράτος συν τώ παναγίω ρ |βΓΡίΙ>ίΐ6,6ΐ ΓΟΡβίη Οΐΐΐηί1)ΐΐ3«^θΐΕηΙί1)ϋ8 6ΐ66Γΐ&ΐΐ1 
χκΐ ζΜοποιω Πν«υ^ατι, νυν χαΐ αβί, χαί βις τους ιηβ(ΐ6ΐΕΠΐ : Εά βΙοήΕΐη 06ί ΡεΙγΙβ 6ΐ Οοαιΐηί ηοδίΗ, 
ηώΜΕς τών «ΐών«ιν. Άμί^ν, ^β8ιι αΐιή8ΐί : ςα6ΐη (Ι66β1 Ιιοηορ 6ΐ ροΐ6ηϋΕ, 6ϋΐη 

8Εη6ΐί88ίιιιο 6ΐ γίνίββο δρίρίΐα, ηαηβ 6ΐ 86ΐηρ6Γ, 6ΐ 
ίη 86β6υΐΕ 8»6α1οΡϋΐη. Αιη6η. πλανάς 3ΜεΙ ^Μταβαλβιν προς βύσβ'ββιαν* τοιαυταις 
^οι^«ς ^Β^κβέβοντο τους εχθρού; οί του άβαθου μα- 
ΦητνΛ, χ«1 ά^βσιν του το){χηαατος βυξαρένου τοις 
^ονβυτβΐς, άλλως τβ ^β χαι αύτοΙ /Αβγάλην βχβένοις 
Ι^ησνν χάριν, άνθ* ών ^ι* αυτών βξι^ι^ρουν προς τόν 
«ο^^ρΜ«ον. *Επιυξάαβνοι ^ϊ τα λυσιτβλί^ πασι, τάς 
χο^βλας άπβταηθησαν, τρισχαι^βχάτην άγοντος τότβ 
του *Οχτβ#βρ{ου ^ηνός. Τα γοϋν τίμια τούτων λβέ- 
ψ«Μΐ οΰτΜς ατίρ»ς χαΐ α/χβλώς χβέριβνα Χριστιανών 
ΜλόρΜναι χβίρβς, /Αβτά λα/Απά^ων όμοΰ χαι ΰμ'^ων 
ΪΜμπρϋίς Ιν έπι^Μοβ! χατέθβντο τόπω, πλοΰτον Χρι- 
στΜτνοΙς άσυλον, πνβυ/Αασι ττονηροΐς ^οββράν μά' 
οττ/κ, χαά νοσοΰσι πασι ^ρόσον χαΐ αψβυ^βς ια^ϋΐα, 
(ίς ^όξαν θβοΰ Πατρός χα'ι Κυρίου ΐίμών Ιησού ϊ 487 ΜΕΝ8Ι8 ΑΡΗω3. Μ '* ΑΘΑΗΣΙΣ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 91 

ι . .:?3 \ ΟΕΒΤΑΜΕΝ 

8ΑΝ0ΤΙ ΕΤ βΙΛΚΙΟδΙ ΜΛΒΤΥΗΙβ 

ΕΙ^ΕϋΤΗΕΒΙΙ ΕΡΙδΟΟΡΙ 

(ΐΑ(ΐαθ &ρυά δαΗααι 84 άίβιη 18 ΑρΓϋΐδ, Ογφοθ &ρτιά ΒοΠ&ηά. Ιοαι. Π ΑρΗΙίβ, ρ. 976, βχ οοά. 1190 1)ίΙ)1ίοϋι. Υ&ΰο•). Ι. ΟααϋΕΙίαβ Αάη&αυβ Κοιη&ηίβ ςϋΜβω ίιηρβΓα- Α Α'. Αΐλέου Ά^/};ο(νοΰ 'Ρωμαέων ^ βα^ιΜνη^ς, 

Γ6(, ά8Βΐηοηϋ)υ8 &ϋ1βη) βΐ βίαιαίαοηβ (ΙίΙΐ^βηΙθΓ 8βΓ- (^αέμοσι ίϊ χαϊ ιΐιΓώλοις βττιμιλώς ^ουλιυοιττος, χ«1 

νίΓβ^ : &ϋ|§ιίΓ&Ι)ί1ί3 ςυοςαβ ΕΙβυΙΙιβηυβ ίΠο ΙβιηροΓβ ό θαν/χαοτός Έλιυθέριος χατ' «χβινο χαιροΟ, οΙ« ης 

ΟΟ^ηίΙυβ 69(, νβίαϋ ςυβΒάαιη βίβΐΐα άΐβαι ϋΐαβίρ&ηβ• νμ^ιρολα^ττής αστήρ έγνωρέζιτο* ώ πατρίς |αν :| 

Οαί ρ&Ιηα ςυίάβιη ίαίΐ ίηβΐ7ΐ& βΐ πια^ηα Βοιη& : μίγοίΧιη χαΙ πίριγαννις ίτύγχκίίί 'Ϋώμ,ν, ιητέρ^ς Λ 

ρ&ΤβηΙβ9 &α!βΐΧ1 ^βηβΓβ ς[υί<ΐ6ΙΙ1 ηο1>11ί88ίπΐί, (ϋνί1ϋ8 γίνα^ π\ούτω τι χαΐ 9όξτ^ πβριγβΕνέστ«το( χαέ λβφι- 

νβΓΟ οραΐβη 11881011, ^ΙθΓί& βΐί&ΐη β1&ΓΪ88Ϊιιιΐ. ΤβΓ πρότοΕτο(* τρισυπατον γάρ αυτού τον πατ^α γηί' 

οοηβαΐβιη βηίιιι ίαί88β β]α8 ραΐΡβιη, β^υ3 δβπ5ί( 1ιί- σΒαι γασίν, *Αλλ« χαΐ ούτω πιρι^ανιέας Ιχονης, 

8ΐθΓί&. 8β(1 ουιη 688βηΙ &(1βθ 1081^068, 066 618 ςυί- ού'^ι τ^ς χατ' (ύσέβιιαν άπβλιέίΓοντο ινγινβίας* 4 

άβΠΙ (166Γ&1 Οθ1>ί]ί(&8 6Χ ρίβΙ&(β 0ΓΙ& βΐ ΓβΙί^ΟΟΘ. {ΐιηττηρ γάρ αυτώ Ενανθία, ταΐς του $$ίου ΠαύΑου 

Ε] 08 6θίηι αιαΐ6Γ Εγαη11ιί&, βυιη άΐνΐαί Ραυίί αρο8ΐο- άποστολιχαίς παραινί'σισι τ4ν πίστιν ιχρΜίΟοϋφα, 

11618 α<1αιοοίΙίοοίΙ>θ8βάβαη&οβαΓ&(θ (11(11618861, 0001 πολλήν ύπϋρχί συν τ^ άριτ^ πλουτοΟσα χαί Βησί- 

8(θ(ϋθΥίΓΐο(ί8. 06ίςυ0ςθθ6ϋ11θ6Γ&Ιν&1(]6ΐθ6θρ1β8. β<(αν. Αύτυ τον άρον τούτον άποτιχονσα ιται^α, 

Ε& 60ΐη 11006 3&06ΐθΟΐρβρβη88βΙρυ6ΓΟΠ1,Εΐ6θ11ΐβ- Έ).«υθβρίον ρΐ$ν ώνόμασβν, (λΐυθβρέως ^• ούτΜ χαΐ 

Γίοπι (|θί(ΐ6ΐη ▼06ατί1 βχ ίρβο ΟΓ^υ : Εάβο αοΐβαι χαΧώς άναβρέψασα, ώστβ τ^ χλιίσιι (ΐυμψ^έΐν χαΐ 
1ί1)βΓ&1ίΙβΓ β1 1ΐ0068ΐβ ΘΟΠΙ βάα6ανί1, υ( ΟΟίηίοί Γ68 β τ^ πράγιίΛτα. Ύραγέντα γούν χαΐ άν^ρωθίντα τύ 

ςαοςϋ6 6θθνβθίΓβοΙ. δί6 βτ^ο βοΙαο&Ιοαι, οοαι α(1 αρχαρεΐ τίς 'Ρω/χαίων Έχχλήσιας Άναιήτ» [Άνα• 

▼ίΓίΐ6αι «1αΐ6αι ρ6Γνβοί88βΙ, Ββο βΐ αΓ6ΐιί6ρΪ86θρο χΧ^τω] ίώρον άξιον (Τέίωσιν, ος τό τβτ3 «6βυς «ντον 

Αηί6β1θ(1)(ΐΕΐβααι, (1οοϋαιίρ8θ(ϋβθϋαι.Ιρ86θθίαι χόσ^ιον χαί τήν άλλϊϊν ορών άρβτ^ν, ^ιάχον^ ^ 

Ιαθ6ΚθΠ1&θ8ΒρΓ«θΓΛΐΕ66ΐθ8Ϊ«.0υίνίάβθ8αιθΡυπι πρώτον, βΓτα πρ.σβύτίρον, χαί τΛινταίβν έΐΓί(η»«Μ 

β]α8 ηκκΙβΓ&ϋοοβαι 6ΐ &1ί&8 νιρίοΐβ», βοαι ςοί(ΐ6ηι χίΐροτονβί του Ίλλνριχον. 
ρήιηοαι (1ί&6θοοαι, (1θίθ(1β ρΓβδύγΙβΓοαι, ροβίΓβαιο 

θρί86οροαι ΟΓάίΟ&Ι Ι1ΐ7Γί6Ϊ. 

Π. 8ί6ςοβ 1θ66ΓΟ&, Οΐ βΥ&Ο^βΙίββ (1ΐ6αοΐ *, ρ08ίΙ& Β'. Καΐ ούτω ίή τού λύχνου, «ύα^γ^λιχώς ΐΐκΐΐν, 

8θρ6Γ6&η(1β1&1)Γθΐη,β1ν6Γΐ)ίνί(8Βς[θβ1θ6βί11υηιία&ο(β *^^ "^^^ λυχνίαν τιθεντος, χαΐ πολλώ τώ του /5ΐβν 

οιοΙΙΟΓοαι 6θβ[ίΙ&ϋοοβ8:6ΐ£&ΐ3&αιςοΐάβαι αιβθ(1α6ϋ *«' ^ί> "^^^ "^^όγου γωτϊ τάς τών πολλών διανοίας 

άό6ΐΠΟ&αΐρΓ06θΐ6&θΙβ,(1θ6ΐπθ8Β8βΓαΐ006&Μθβθ1β» πβριαστράτΓτοντος, χαί χαθο^ΐ}7θΰντος προς 9Μσί• 

&ά 8θ1ίθ8 &ϋΙβαΐ Οβί 60^θί1ίθ06αΐ αίοΐΐοβ 600- βκαν, όύχ {ν ταύτα πράως τον πονηρόν ίν(γχ<!ν, 

ΥβΓίβΟΐβ 6! (Ιβάαΰβοΐβ &(1 ρίβίαίθοί, ΟΟΟ ρο(6Γ&1 οίλΚΛ χατ' αυτού χαί τί}ς (ύσιβιίας ^βινόν Ιπνβι χαί 

ΙΙ1&1ί^008 1ΐ8β6 ίβΓΓ6 αΐΟ(ΐ6Γ&(β : 86(1 Γ&5ί6 ς[0Ϊ(ΐ6αΐ ίο /χανιχόν, οΒεν χαί τον Ά(^ριανόν ύπθ(^ύς όλον, πρ^ 
ίρ8υπΐ &^ϋα1)&1θΓ, 6ΐ^Γ&νίΐ6Γ8ρίΓ&1)αΐ600ΐΓαρί6ΐ&- ρ τών άλλων απάντων, τον 'Ελιυθέριον ίλβιν άγωνίζι- 

1601. ΤοΙοαΐ νβΓΟδθ5ίβ08 Α(]π&αυα], 60αΐ ίΠο&ΓΟΙ&'- ται, τους βπ(σΊΟ|^οτβρους τών ιύσιβών ατπιύ^ων «πο- 

(ΟΓ 60θΐΓ& νβηΙ&Ιβαΐ : 6( αοΐβ &ϋθ8 0αΐ068 ΟΟΟίθΟ* Βερίζαν, ώσπιρ ^τη τινας τών ασταχύων προέχοντοκς, 

« Μ&ηΐι. ν. 

(1) 1.6£^ ΑηαοΙβίο, οοαι Αοΐοβίαβ βθάοηΐ ροβΐ Αάη&ηοαι, 8α1) ςαο ρ&8808 ββΐ ΕΙθοϋιοΠαβ. νίΤΑ 8. ΕΙ-ΕϋΤΗΕΗΙΙ. 130 ούν Φίλυξ τις τών στρατιωτών ΐΓβ>πίτ«ι, τον Α <1ϋ άβ Ώϊβάϊο ΙοΙΙβΡβ ΕΙβϋΛβΡίϋΐη, βχ ρϋβ Βίοάβηβ οίον τώ βασυ.ίχώ ^ι^^ατι παραστί^ναι χβχβ- 
ος. Ό Λ τήν (χχλ«σέία> χατ6(λαβών, πλήθη 
ΐ(χυχλ«σ«^<νος στρατιωτών, χακ τον ά^^ιον 
χττολαβών, βίτα χαΐ ιισιλθών, χαΐ ά^ρ^ω ^ην 

αγριωτέρω ^ϊ γροντ^ματι τοις όρώσι ^βΕνβές* 
{Γ^ον αυτόν τό τι) ς ^ι^ασχαλέας ί^^ιστον νά^α 
^τα, χαΐ συν ιυχοσ/χέα πολλ^ τοις συνουσι τήν 
XV χατατν^οντα, τ^ν του Χρίστου ^ύναμιν 
'ών $ν. Κα) |Χ(ταβαλών αυτιχα τίίς ά^ριότη- 
όβατον άντΙ λύχου, χαΐ μαθητής κντί ^ιώχτου 
* χαΐ ύπιρορ^Ι |χ>ν αύτοϋ βασι^ίως, προσπί- 

τοΐς ποσ} του αγίου, χαΐ τό άπό τού^ι συν;$ν 
οΓς ιχβίνου λόγοις προς τι^ν κΰσίβιιοτν στυρι- 
Άλλ' ούτω μεν ό Φλ'λυξ έποάι, χαΐ προς (ΙβιηβΙβΓθ 608, ςυί6Γ&η1ίη8ί§;αίθΓβ8, 1&αςυ&πΐ8ρί6&8 
ςα&8ά&ιιι οβθΐβήβ ρΓ8θ3ΐΑαϋθΓ68 : βΐ 8(&(ίιη ουιη ΙβΓ- 
Γΐ1>ί1ί Ιβ^αϋοηβ αιίΙϋΙυΓ Ρβΐίχ ςαίά&πα, υαυβ βχ άαοί- 
1)υ8 βχβΓβίΙυβ, ]α88υ8 υ1 ρβΓ νίιη &ά(1αοΑΐ Εΐοαϋιβ- 
Ηαιη, 6ΐβαιιΐ8ί8ΐ&1&ηΐ6ΐπ1)υηα1ίπιρβΓ&Ιοηυιιι. Ουί 
βαιη&(1 ΟΙΐΓίδΐίιηαηςίΓ&ιη ρβΓνβηίβΒθΙ,βοοΙβΒίαιη,ο&ιη 
βχΐΓίη8ββιΐ8 οίροααΐδίάβΙ ιηαΙίΗυοϋηβ αιίϋίαιη : οΐ 
βαηιίηΐϋβ ίη(6Γ6βρΪ8δβΐΕ1βϋΐ1ιβηϋη[], Ιαηςυ&ιη ρπΒ- 
άαιη &ϋςα&αΐ8(ϋάβΙ)&1 1ιαΙ)βΓ6&^αϋΐη61ιη8ΐΐ. Οβίαάβ 
(βζηρίαια ία^Γβ88υ8, βΐ Ιταβυίβηΐίβ ςαΐάβαι οβαΐίβ βΙ 
ΐΓοβαΙβηΙίοΓβ βΙίαιηβρίΓίΙυ,ί&ηςα&ιη ίρβο νυΐΐαβ^αβ^ 
αυί ιηί8βΓ&(, βί^ηίβοαηδ δβΒνίϋαπι, ββ 05(βηάθη8 ϋβ, 
ςαί τίάβύ&ηΐ : ροβίςααιη νίάίΐ ΕΙβυΙΙιβηαιη 8υ&νί8- 
βίιηαιη άοοίηη» ΑυβηΙαιη ρΓοίαηάβηΙβιη, βΐ οπι&- οστίίλαντα ουδαμώς άναστρι^βιν τιγάπα ' ό β (18811116 ρίβΐ&ίβοί &ηοαη(ί&η(6ΐη 118, ςυί οαπί 60 

Ιϊ *Ε\ίυ$ίριος παρ|ό«σ(άσασ9α( τήν κυσέβιιαν 

ούαινος, ποριέας ιΰθύς β?χ(το, χαΐ τόν Φί- 

"υνεπόαινον ίχων. 'ίΐς ί« χατά τήν όίόν ύίατι 

χον, άλλος ούτος Καν^άχ^ς ό Φέλΐ}ξ γίνιται, 

ρά Φιλίππου του θβίου Έλιυθβρίου |3α7Γτίζ>τσι, 

ωλολατρ<ίαν τ( άποβάλλβται. νβΓ8&1)&α1αΓ, ί]1β ιηίΓ&ηάααι ίη αιοάυιη αάιηίΓ&ϋ&Ιιιτ 
(]1ΐΓί8ϋ γίΓΐυ^ιη : 6( 8(αϋπι ιηυΙ&(& 88ΒΥίϋ& (γί8υ8 
681 βηίαι 1ια1>βΓβ &ηίζηαπι &ρ{υιη αά βαββίρίβηάαιη 
86Εηίη& ρίβΐ&ϋδ), &1 ογΪ8 ρΓΟ Ιαρο, β( ρρο ρβΓβββαΙΟΓβ 
(ϋ36ίριι1υ8 : 6ΐ ρποΓοιη ΥβΙαϋ ο1>ϋ(α8, ηοη Ι&ΐτο θ( 
ρβΓ8ββυΐ0Γ, 8β<1€1ιπ8(ί, ςαβίΏ ρβΓδβςυθύαΙηΓ, &αιί• 
ϋί^οίραΐαβ : βΐ άθδρίοίΐ ςαΐιΐβιη ίρΒϋΐη ίιιιρβΓ&ΙΟΓβιη : ρΓ066<1ίΙ &ϋ1βιιι αά ρβάβ8 βαηοϋ, β( &5 βο 
Γβ 1υ1)βη8 Υ6Γ8&5&1αΓ ουοι ιη&^8(ρο, ί11ία8 γβΓΐ)ί8 ίΐίαιηία&ΐυβ, βΐ ίη ρίβΙ&(β οοηβπηαΐαδ. δβά βίβ 
α ίββίΐ Ρβΐίχ, βΙ ηβςυ&ςαααι βαΓ&γίΙ τβΥβΓϋ &<1 βαηι, Γ^αί ιηί86Γ&1. Νοη θΓαΙ αυΐβιη, ίάςυοά γί(1βΐ3&- 
3α(1ΐ6Γίο. Ρβ8ΐίο&1>&1 βηίιη αά βοηίβββίοηβαι : βΓ&Ιςυβ ρΓοηιρΙο βΐ &1&0Γί αηίιηο αά ρίβΙ&Ιβιη ΙίύβΓβ 
ΐ(]&ιη. ΙΙβΓ οβΓίβ ρΓ0(ίηυ8 68( ίη^688α8, 1ι&1>6η8 θ(ί&πι 86 δβςαβηΐβιη ΡβΠββιη (Ιυοβιη βχβΓβϋυβ. 
αυΐβιη ίηΐβρ βπηάααι ίη αςυ&ιη ίηοΐάίδββηΐ, β( Ιιίο Ρβΐίχ αΙΙαβ €&ηϋα6β8 : βΙ & άίγίηο Ρΐιίΐίρρο 
&ΙυΓ *, ηβοαρβ Εΐβαΐΐιβηο, β( ίάοΐοΐαΐτί» β&Ιίβ^ΐηβ, Ιαηςα&ιη ρυΙΗάο &1ίςυο ίηάααιβηΐο, 
ρ. 

Επιΐ ^β χαΐ τήν 'Ρώ/χυν χατέλαβον, Φίλυξ ,α^ 6 ΙΙΙ.ΡοβΙςυ&ΐΏ ΥβΓοίΙίηβΓβοοηίββΙοΚοπι&ιη ΥβΠΘ- 
'Ρώμγ πκστοΐς τα χατά τόν Έλ(υ6έρ(ον ΓϋηΙ, & &ά6ΐί1>α8 ςαίάβιη, ςαί 6Γ&η( Βοπι8β, α^ηίΐαβ 

8ίς;ί11&(ίιη άβ ΕΙβυΙΙιβηο οιηηί& αηηυηΙί&Ι. ΕΙβηΙΙιβ- 
Ηυιη ααΐβαι ίυβδαβ ίιηρθΓ&^οηβ ίιιιρ6Γ&5&! 8ί8ϋ &ά 
ίΙΗαβ 1Η5υη&1. ΙΙΙβ υθγο Ι&ζη ηιας^ηο βΐ βχοβίδο αηί- 
ΕΠΟ ίη^Γ6άί1ϋΓ, αο βί ηοη &ά 6βΓΐ&ιηίη&, 86(1 αά ίο- 
8(ααι &β66Γ86Γ6(υΓ. Ουβαι οαπί α8ρ6χί886( ίηιρ6Γ&- 
ΙΟΓ, υΐ γίάϋ βυαι β88β βΐ ίυγβηβηι βΐ ίοηιιθ8αιη β( 
▼ΪΓίαϋβ οΓπααιβηΙο β1 &ηί[ηο 6( οοαίίβ άβοοΓυιη : 
ΟυΓ, ίηςαίΐ, ο Εΐβαΐΐιβη, ραΐηα Γβΐίβία Γβΐίβ^ίοηο, 
άθοραιη βαΗυιη ηίΐιίΐί ί&οίβηβ, ηογαηι ςαβαιάαΕα 
Οβααι οο1ί8 : ί8ςαβ βαιη ηοη 8θ1ααι 8ϋ αρβΓίβ ηιΟΓ- 
Ιαα8, ββά βϋ&πι πιΟΓίβιη βαύΐβηΐ ΙαΓρίδβίαι&πι ? » 
Ε1βυ11ΐθηυ8αυ1βαι θί, ςυί 86 (&αι 8ΐιι1ΐ6 §;βΓ6ΐ)&(, ηοο 
Γβδροηάβηάαπι ςαίάβιη β88β &Γΐ)ί(τ&Ια8, βΐ &1ιος[αί 
ΐρβαιη Οιη8(ιιηι ίη ίΐβ, ςυββ ρΓΟ ΟΙιΓίβΙο ρ&88ΐιτη8 λλβι, Έλιυθέριον ^ϊ ό ^ασιλ<υς τώ έαυτοϋ 
II σι βιόμθ(τί * ον χαΐ ι^ών νέον τβ χαΐ πιρί- 

χαΐ τώ η) ς άρβτ^ς χόσ^ ψνχι^ν άοια χαι 
ους άγλαίζοντα, "Ινα τέ, ^ΐ}σ1ν, Έλβυθβ'ρα, 
:τρώαν θριισχιίαν άπολιπών, χαινόν τίνα πρβσ- 

Θβόν, χαι τούτον Ισταυρω/χένον ; *Ελ(υθβρ(ος 
>ς ούτως άσυνβτοΰντα μτΐί9ϊ άποχρίνισθαι Βί" 
^λως τί ίί χαί αυτά ίή τά τοϋ Χριστού έν τοις 
Χριστού ^ι^χούαβνος, σιωπών έση^χβι. *Αλλ* 
VI, χαΐ αύθις ό |3ασιλβύς ίγνι, πβρί ών νιρΐα- 

Ειτα χαΐ τϋς πιχρίας βν^οΰς, Πιίσθήτί |:αοι, 

χ(ά τοις άηττήτοις θΰσον θβοΓς • <ί ί* ου, 
χς Ιπάξω σοι τιαωρίας, πβιθο/χένω ^ί τάς /χ(- παριξω τιαάς. ΚαΙ ό Έλβυθβριος ίύπσρρΠ' 
* ΚαΙ πώς άν^ ίγη, τοιούτοις λατρίύσω η βΓαΙ. ίοΐίΐ&ηδ 8(&1)&( (αββηβ. « δβά Γβδροηάβ, ΓϋΓ3υ8 
) άλλο άνίχοαένω συνθήσο/ϋΐαι ; ΙΙώς ^ϊ ου άίχίΙίπίρβΓ&ΙΟΓ : Οοί β(, ςυοά (θ (ΔΕηδΐοΙΐάθ ^6Γ&8, 

β( ίη 1ιαη6 ΟΙιηβΙί&ηοΓαιη 6ο11υαι ίηβ&ηαηι Ιβ ίοιιηί- 
86Γί8 ? » Οβίηάθ &1ίς[α&η(υζη ΓβπιίΙίβηδ άβ &06γ1>11&- 
(β : « Ρ&Γ6, ίηςαϋ, ηιίΐιί βΐ άίίβ ίηγίοΐίδ 8&βήββ&. δί 
βηίιη ρθΓ8υ&8ΐΐ8 οοηΥθΓΐ&η8, 1ιοηοΓβ8 1ί1>ί ρΓ8β1)β1>ο 
πι&χ1αΐ08 : βίη &η(βπι ηοη ρ&Τθ&8, ^ανΐβδίαια ίαίθ- 
Γ&αι 8υρρ1ί6ί&. ΕΙβαΙΙιοήαδ υθγο Οοπιίηο ίηγο- 
β&(ο, ςυί άίχίΐ : Νοίίΐβ β88θ 8θ11ίοίϋ, ςαοηιοάο 
&αΙ ςαίά Γββροηάβ&ΐίδ. 0&5ι(υΓ βηίοι γο1>ί8, ίηςαίΐ 
ί1ΐ6, 8βρ1θη1ί&, οαί ηοΐΐαβ ροΙθΓϋ Γβ8ί8ΐ6Γ6 * : Οαο- > άποστβναι τούτων χαι ύαΐν συ (λβουλιύ σαι/χι ; 
ύντας ί« ίαχρύσω τ^ς άπονοίας, ότι λόγω 
θ(οϋ τι/χυθέντις, ξύλων χαι λίθων άτιαότιροι 
Γήχατβ, θιούς ταύτα ήγούρινοι, χαΐ τόν άληθί} 
ά^ρόνως άποστριγόρκνοι, ός τά ποίντα ρι^^ατι 
Γησατο • χαι ίίμ&ς Λ, τών αυτού χτισμάτων 
λλιστόν τβ χαί τι^ιώτατον, ιί χαι ώσπιρ έν νυ- 
χία, τό ψύ^οιν Τ( χαΐ πο)βριον άγνοούρβν, χαΐ 
μΛν τόν ^^έτβρον Αισπότιιν βχπολβ^ού^ιθα, ο1. νπι. * 1.αο. χχι. 131 ΜΕΝ8Ι8ΛΡΗΙΙ.Ιδ« ΙΜ ΐηοάο, ίηςυίΐ, ροΙβίΌ βαβΙίηβΓβ Ι8ΐ1ί1>ϋ8 άϋδ 8βΡνίΓΘ, Α τβύς Λ «λυθώς ποίεμίους τους ^αί/χονας τιαβΧς Οι 
ΕΐΐΙ &1ϋ βαδϋηβηΐί α38βηΙίαΓ ? Οαοιηοίΐο &α1βιη ηοη ρατηύοαΓ^ χαά θυτίαις. "Εγωγι ούν τβΟ ίαοϋ Δισ^• 
Ιη&8ί9νο5ί3θθα81ΐ1αθπαΐ αΙ)θί3(1ββθβΓβ: βΐ δί ηοα του ά«ι πίοιίχοαβί τβ χαι π•/)«ξοααι, ατιμίας Ορ«ν 

ραΓβαΙίδ, νβδίΓίΐιη άθϋβαπι αιηθαίί&ιιι, ςαοά ταϋοηβ ΐΓβ,οι^ρονών χαί τι^άς, καΐ το άττοββνιίν ύιτίρ Χριστού 

α ΟβΟ ΙΐΟΟΟΡΛΤΐ, βίϊβοΐί βδϋδ νίΙίΟΓββ Ιί^οίβ βΐ ΐΕρί- του^ήν καΐ «γαλλίασιν όντως ηγούμενος. 

ά\ϊ}\ΐΒ, αάβο α( Ιι«ο άθοβ ββββ ραΐβΐίβ : βΙ αοα βοίαια ββββ, 5β(1 βϋαιη 1)βαθ β88β βχίδΐίαίθϋβ : ίάςαο τβτο 
Οθο τβΗοΙο, ςαί Γ&Ιίοηβ οοαδϋΐαϋ ααίνοΓδαιη ? Οαβίαιη βαίιη βί (βΓΓα 8ααΙ οραβ ιη&ηαβ ίΐΐίαβ. δαιηαβ 
γβΓΟ αο8 6χϋ8, ςαβΒ βΡβανΚ, ορα8 ραΙοΙιβΓπιηααίθΙ ρΓβϋοδίββίιηαιη : βΐίαιηβί Ιααςα&ιη ία ρα^α ηοο(ατ• 
ηα ΐ§ηοΓ£ΐ(ΐια3 ί(1 ςαοά β8ΐ αιηΐοαιη βΙ Ιιοδϋΐβ : βΐ αάνθΓδϋδ οοβίΓαοι ςαίάβιη Οοιηίοαιιι 1>β11υ[Β β^βή* 
ιηαδ :608 {ΐαΐβαι,ςαίδααΐ νβΓβ αοβίπίαίιηίοί βΐ ΙιοδΙβββΙ άββηιοαβδ, ίαςααιο, ηο8(Γθ8,ο ΐη8&αί&ιιι, ραΐ&ιηαβ 
6336 (Ιοιηίαοδ, β1 βοβ (ιοαοΓίϋαβ 6χ(ο11ίιηα9 βΐ β&βΓί&βϋβ. Ες^ο ί^ίΙιΐΓ Οοιηίαο ωβο &άΙιΐΒΓβο, βΐ ββηιρβτ 
&(11ι«Γ6ΐ)0, 6ΐ ΟΙΐΓίδΙο 0160 βθΓνίαοι, ί^αοαιΐαί&δ νββίτ&β β( ΙιοαοΓββ, βΐ Ιι&β ραβπίββ ΐΕΓν&β Βαρρ^ΐίοίοηιιη, 
ίηίααϋαιη 63^6 ρΐα^αδ ΓβραΙααβ. ΜίΙιί βαΐαοι, αΐ ιηβαβ (ΙίχίΙ άοοΙοΓ Ρ&αΐαβ, ΙοΙαβ αιαικίαβ ββΙ 6Γαοί6χα8«6ΐ 
6β:ο αιαη(1ο * : 6ΐ ιηοή ρΓΟ ΟΙΐΓίδΙο, (ΐ6ΐίβί« οαίΐιί βααΐ 6ΐ βχ8α1(&Ιίο. » 

IV. Ιγ& ρΐ6αΐ18 ρβΓ Ιιοβο 6να(1ϋ ΙΐηρβΓαΙΟΓ, 6ΐ ^Γ&• Β Δ\ Θυ^οϋ πΐηριας ό |9ασιλ(ΰς (V τούτοις γίνηοί* 
ϊ)Βί{[1ϊη }ΐή)βί ΒΜβΤΤΪ βθηβαΐη, θΐ 61 ωαΚαΐη ς[υί(ΐ6ΐη χαΐ χράβατον ΜχΟΐίνκι χιλιΰβι χαλχοϋν, ου χάτΜ- ίβ;ηί8 δαϋδΙθΓαί : 8αρΓ& βαιη &αΐ6αι ηαάαιη βχΐβαάί 
&ϋιΐ6ΐ&ιη, βΐ 816 ρ6ΓρβΙαοάθ£[αβ[Γ&Γ6, άοηβο οιηαίαο 
ίηΙθΠ6Γϋ. Ρθ8(ςα&ιη &υΐ6αι Ιιββο οίΐο Γ&β1& βαηΙ, 
ιη&ΓίγΓ ίαδίΐαϋ ίιι ^αΙ^&Ιαιη, βί Ιοίυδ ία ΙοΙο ίαϋ 
6χ(6α8α8. 0ίγίΙ&8 γβΓΟ «§^Γ6 ί6Γ608 ί(1 ςαοά ίαοΐυαι 
ία6Γ&1 (οαιαβδ 6αίαι ί6Γ6 οοαν6θβΓαα( αά βρβοΐ&οα- 
αηι) βχρΓορΓεώααΙ ίαιρ6Γ&ΙθΓί ΟΓαάβΙίΙ&Ιβαι : ΟαΓ, 
(1ίο6αΙθ8, νίΓ &ά60 ο1&Γα8, ^6α6Γ6ςα6 β(8&ρί6α(ί&ία- 
8ίς;ηί8, οι&ΐβ ρβΓίΙ, (ααςα&αι ίαί2ΐαιί8ς[ϋί8ρί&ιη? Οβαβ 
&α(6ηι (1ο1θΓ6αι &11θν&1>&( 6 8αρ6Γΐ8 : 6ΐ Ι&οςα&αι 
ςαοά&αι γογ6 Γ6ίΓί^6Γ&Ια8, βΐ ία αιοΐΐί 1ιβΓΐ>& οα£&α8, 
πι&Γΐ7Γ86η(ί6ΐ)&(γοΙαρΙ&(6ηι.1αιρ6Γ&ΙθΓ&α(6αιρο8ΐ- 
ςα&αι &αίαιί Γ&5ί6ηι (θΓπΐ6α(ο ]&ηι β&Ιίδ 1βπί6Γ&(, θιν ΐύν πύρ ύηοστρωβί^ναι πολύ, όε^ωθη ^» γυμνι*- 
θέντΛ ίιαταΒίίναι τον άθλητήν, εως αν χαΐ βις τέλος 
ίιοίψΒαρ^. *Ως ^ϊ ταύτα, θαττον ιγίνιτο, xο^ι ό μοφ* 
τυς όλως όλω τω χραβάτ^ έγ^πλωτο, οΐ χατά θέβ» 
άθροισθί'ντβς, βαρέως ΐνιγχόντβς τό γβ^^νός, €ΐς 
ώαότητα «λοιδορούν τόν βασύΛα, *Ινα τί, λτ/οντις, 
άνήρ ούτω γίνα τβ χαΐ σογία πβρέβλβτπΌς, οΓά ης 
των «τέαων χοιχώς άττόλλυται ; βΐός ^$ βΕνωθι» 
έπιχού^ιζβ τάς ο^ύνας, χαι ώσπ</> τινί ^Αολαχ^ ν6« 
χαι ^ρονώ^Η χαταχβί^βνος, ούτως ό ρΜρτυς βυιτα• 
θών ην. "Ον ό τύροΕννος τ(9νβ(ναι ύπολαβών, άρθ^ναι 
*όν (χιίνου νιχρόν έχιλιυιν. 'ίΐς ίϊ τϋς σι^νρ&ς χλί- 
νΐ9ς (χβίνΐ}ς άναστάς ό α«ρτυς, «καΒιις {ν χ«1 ιύ- 6Χί8ΐίπΐ&α3 6υΐη]&αΐ 6886Π10Γ(αΐΐαΐ^ϋ1)6ΐί11ία6(θ1- (^ θυ^ος. Υψώσω σβ, ό θιός ρου, ό Βασιλιύς μου^ μ^ 

1ί ίΐΐίιΐδ οοΓραδ. Ροδίηυ&αι β ΐ60ΐο ί6ΓΓ60 8αΓΓ6χίΙ 
ηιατΙγΓ,αοα βοίαπι ίΐΐφδαβ, ββά 6(ί&αι ΙββΙϋδ βΐ &1&- 
66Γ : Εχίοΐΐααι Ιθ 06α8 αΐ6α8, Ηβχ πιβαδ, 6&α65&1 
οααι ^ααάίο, 6ΐ Ιααάαΐϊο αοαΐ6α Ιααπι ρ6Γρ6(υο. 
Ι•&α(1α5ο 06ααι, ςαί 1«(ί&βαΙ ΐαΥ6αΙαΐ6αι πΐ6απι. 
Οαοαίααι £ρ6α6Γ&Ιίο 6(κβθ6Γ&(1ο 1αα(1α1)ί1 ορ6Γ&(αα, νοον^ς Ιψαλλβ, χαι αινίσω τό βνορά σου <^ιά ιτκντός. 
'ΕπιΙ ίϊ τόν θβόν ούτω ^οξάζων 6αρό«λ«ωτβρος 
ίξϊίς τω τυραννώ παριττυ, Βλέψον βΐς έρ^, |3ασιλιΰ, 
ίψϊ), όν σύ πυρός ίργον γινίσθαι νβνό^Μχας. χ«1 
σύνις αβν τόν υπ ίμού χυρυττόρβνον, έττέγνωθι βί χαΐ 
των σων $ίών τήν άσθβνβιαν. 6( ρο(6α(ί&αι (α&ηι &αααα(ί2ΐΙ)αα(, 6ΐ πιίΓ&οα1& 1α& 0&ΓΓ&ΐ3ααΙ >. Ροδίςα&πι γβνο 060 βίο ^ίοΗβοΑίο• 
ααά&οίϋδ (ΐ6ίαο6ρ8 &8(ί(ϋ ααΐ6 Ι^ρ&ααααι : Αδρίοθ αά αΐ6, &ίΙ, ο ίηιρ6Γ&ΙοΓ, ςαβηι Ια οχίδϋπίΜΐί 
&5 'ι^ηβ βχθάβαάααι, 6ΐ ίαΐ6ΐΙ]β;θ 6ααι, ςαί α πιβ ρΓ69άίο&ΙαΓ. Α^αοδοβ &α(βαι ΙαοΓοαι ςαοςαο (ΙβΟΓααι 
ίαι1)6θίΠίΙ&ΐ6αι. 

V. Ηεοο βαάΛοίβαι βΐ (ίΐοβοιϋ Ιϋ)βΡΐΕΐβαι, δοαια Ε'. Ό Λ τύραννος, νοριέσας ύβρίζβσθαι τ^ ιηψ• 

β88βθθαΙϋαΐ6ΐίααιίαιρβραΙθΓ&Γΐ)ίΐΓαΙα3,6ΐ86ΥίοΙαιη ρΐίσία του μάρτυρος, χαι ήττυβ«ναι ίόξας τώ κψ- 
6886 ορίο&ίϋ8, ςαοίΐ οοαΙβαια6ΡβΙαΓ, βϋρρίίοίϋοι 60 ^ ^ρον^τώ τίς χολ«σ•ως, ριίζονα ταύτΐίς χ«1 νψοβρ•- 
βΧΟΟβ^ϋαΙ Π1&^α8 6( νβ1ΐ6ηΐ60ΐίϋ8.. ΗαΡβαδ βΤ^Ο ία τιραν έπινοβΐ. Έσχάρα γούν (V μίσω προτίβίτβι, 
α}6άίθ ρΡΟροαίΙϋΡ ΟΓΛίίοαΙα, ί8:α6 ςαίάβαΐ δϋ1)1ϋ8 πυρι μη χάτωθΐν (Τιαχαιο/Αΐνυ, έλάέω βϊ &»«9ο &066αδο: οίθο &ϋ(6αι (ί6δϋρ6Γ &δρ6Γ8&,6ΐ Αααιαι&αι 
β;Γ&γίΐ6Γ αοοβοάβαδ. $6(1 06 (ααο ςυί(ΐ6αι β;Γαϋ& 06- 
β;ΐ6χϋ αιαΓΐ7Γ6αι ιββά 8ίαιιι1&(ςϋ6 ίυί( ίρ86 ίαιροδί- 
Ιαδ θΓα(ίουΐ8Β, ί^αίβ 8ΐ&1ίαι ίαί( 6Χ8ΐία6(υδ, 6ΐ ο&γ5ο- 
α6δ 6αι&Γ0ϋβΓαοΙ : οΓΛίίοαΙα υ6γο, (&ας[α&αι αοα 
οΐ6υια, δβά &ςυ& ροΐίυβ ά6δαρ6Γ ίϋί886 ΐοΓαβα, ίρ8& 
ςαοςα6 βναί ίή^ϊά% δΛαοΙααι οοαββΓΥαοδ ίΙΙδΒδααι. 
Οαίά γβΓο ? οαιη 1ιί8η6 ΓαίΙ 6Χδ(ία6ΐαίΓ&ίαιρ6ΓαΙθΓί8 ? 
Ν6ςα£ΐςα&αι : ββά ΓΛΐ)ί6 86αΐ6ΐ ρ6ΓθίΙα8, βΐ αά &1ί& 
ςυί^6α1 αίΐιίΐο αΐ6ΐίαβ αββοΐϋδ, ςααια οβΒοαδ : αά 
Ιιοο &αΐ6αΐ8θ1ϋαι ία1υ6α8,αί άίίδ δυίδ β^ΓαΐίβοΕπαϋΓ 
ία 8&αο1ο ρααί6α(1ο, ςαί ςαίάοιη δυαίοαιαίαο άββαιο- 

♦ Ο&ΙαΙ. VI. • Ρδ&Ι. οχυγ. ίιαβρ«χο]Λβνϊϊ, χαΐ τήν ^λογα (^βινώς έξβόττοννν. 
Πλην ού^β τότ( του μάρτυρος Υ) χάρις ^αέλβι* •!ις 
γαρ «τΓβτίββτο τ^ ε(τχάρα, τό πύρ βύθιως Ισβέννντο, 
χαΐ οί άνθραχβς έααραένοντο* η έσχβφα ^λ, ως ούχ 
(λαέου |!Αάλλον αλλ* ύ(^ατος βπιχβο^ου^ ψυ;ο»« χαΙ 
αυτή 3ν, χαχών άπαθη ίιατυρούσα τόν ά/ιον. Τί 
βί ; συνέσββστο τούτοις χρα χαΧ ό του |3ασιλέΐιΐς 6ν- 
μός ; ΟύρίΕνοϋν αύθις γαρ Μχθίίΐβαι η^^**•» 
προστάττιι, χ)3ρόν τί χαί πίσσαν, χαΐ οτέβρ {» 
αύτω εμζ).η$9^ναι^ πυρϊ βί πολλω έχχαί^ναι χ«τ«θ•ν 
χαι ούτως βν αύτω πάλιν (^ιαταθι^ναι τόν μάρτυρα, 
Πς ούν ίρ^ον γίγονε το χ«χιλ(υσ^ον, χοκ τό τ^ νίΤΑ 8. ΕΙ,ΕυτΗΕΚΠ 134 Ιον άνβρβχώίβς 3ν, ?στ«το Λ χαϊ ό ί*«>τυς Α ηβδ ΙΐΟίηίοίάβΒ, ΡαΓ8α8 ίαΜ &«ΓβΓΓί βΑΓίΛ^ηβω, οβ- 
Μ^ρ/αν ύπβίβξό^ινος, ό τύραννος πολλά παρ- ραωςαβ βΐ ρίοβπι, βΐ Εάίρβπι ία βαοι ϊη}\ΟΪ, πΐϋΙΙΟ αυτώ, ποίχΟ,αις τι χολαχίαις ύπβλθών, βπβΐ 
ιττβ (ώρα, χαΐ τάς χολαχίας ιύστόχως ΰβρ«- 
ηβό^κνον ( λύχον ^άρ Ά/ϊαβιχόν τούτον ίχ«• 
: τβίς τοΟ Χρίστου προβοίτοις έπιβου\ίύοντΛ)^ 
οκΜ» βΕυτόν χ•λ(ύβ£ ^ίαταΒίίναι, Ευθύς ούν τα 
ϋς ιτροτΙ/>οις έπηχολούθβι, χαΐ ^βταβάλλίται 
^ράσον το πυρ, αύρα ίβ τις ΐί^ίστη τόν 7«ν- νβΓοί^αβ 8ΐι1>(υ8 &β6βηάί, βΙ βίβ ία β& ΓϋΓβυβ βχΐβοάί 
ιη&Γΐ7Γβιιι. ΡοβΚςααιη 6^0 ίαοίαιη ίυίΐ, ςαοά ίυβΓαΙ 
ίιηρβρ&Ιαιιι^ β( βατία^ο ίοΐα βΓαΙ ο&ηάβηβ : 8(6(ί( 
ααΐβια πι&γΙ^γ ςαοςαβ 8ϋΐ3ί1ϋΓυ8 Βυρρίίοίαιη : Νβ 
(ΙΐΕΓβΓαβ, ίαςαίΐ ίιηρβΓαΙοΓ, ο ΕΙβαΙΙίθη, 8ΐα8 βηίιη 
ιηθάίϋβ ίαΙβΓ ιηοΓίβαι βί νϋ&ιη, βοΓα ίά ςαοά ϋΜ 
ίαΙιΐΓααιβ8ΐ βοηάαβίΐ^ίΐβ. Ν&ιη β^ο ςαίιΐβιη αια^αιη 
Ιαί βαΓΟίη ββΓβα8, ηβ ιη&ΐβ ρβΓβ&β, ίη (β 8υπι &£Γθ- 
•ηςαΑΐηίη ^πηαηααι ίϋίααι : ηβο νβΐΐβιη ρβΓ άβοβ, νίΓαιη Ιαιη ηοΙ)ί1ί Ιοοο η&Ιαιη, βΐ ςαί ββΙ ίρ8β 
οοοΑ, Ι&οα (ϋ8βΓΐα8, β( Ι&ηι ρυ1οΙΐΓ8 βρβοίβ, ββΐρβαιη ία6οα8ί(1βΓ&Ιβ ία]ί6βΐ'6 ία ρβπβαΐυαι : ίάςαβ 
Γοίΐιίΐ &υυ(1 ςα&αι ρΓορΙβΓ ρβΓΥίοαβί&αι ν&αααι βΐίααΐϋβηι. ΡοδΚςιιααι&αΙβαιβΙβϋΙ αι&ΗγΓ α(1νβΓ8α8 
(ΟθΓΟββ ιΐ666Γΐ&η8, &ρ(6 ρΓοΙ^πβ Γβαιαο6Γαα8 51&αάίϋ&8, βΐ ίΐΐααι Ιιιρααι &ρρβϋ&α8 ΑΓαΙ^ίουαι, αΐ 
1>α8 ΟϋίβΙί ίηδίάίβΙαΓ, Ιααάβηι Ιιβο ςαοςαο &άί6θί( : Οαίςαίά ίβββΓίβ, ηοα οίΐίΐιί ρ6Γ8α&(1θ1>ΐ8, αΐ 
ρία βΙ 1)β&(& (1β8]8(&ιη βοαβίαοϋα. 

'Α^ριανός Λ πανταιν αύτώ προς τουναντίον Β VI. Ηίο Αάήαααβ &αίαΐΟ 88αβί&(ΐ13, ΤβΓΜβ Γβΐίοΐίβ, 
μέ^β^ηβ, άπορων έχάθιβτο, βχθϋΛ λύπΐϊ τ^^ν Λά ΐΛΟΪΒί 86 βθη(α1ϋ, β( ]ϋΐ;)βΙ βαοί βχΐβαάί ίπ 8ΕΡ- 

Ια^ίαβ. Οαοά βααι ίαοΐαηι ββββΐ, β&άβιη, ςαββ ρηα8, 
ΓαΓ8υ3 βαηΐ βοαββοαία : βΐ ί^ί8 ςαίάβαι οίίαΙαΙαΓ 
ία ΓΟΓβαι : &αΓα υθγο ηυβά&αι 8α&γί88ίαια ΓοΓίβαι 
αβ §;6αβΓ08υαι νίΓαιη Γβίπ^θΓ&νίΙ. Αάπααυβ αυΐβιη 
ηβ86ίβ08, ςαΙά Λ^τβΙ, οαιη βί ιηαΐ&ΓβαΙυΓ οιηηία 
ία οοαίΡ&Ηααι, 86(ΐ65&1 Αοίαιί άϋΐ3ία8, 5ονβαι 1ι&- 
1)608 ία Ιίο^α&ι αΐ άίοίίυρ, 6ΐ Ιίο^α&αι νίηοΐυβ 
ρΓοίυοάο (1ο1θΓ6. Οα6αι βαιη νί<1ί886ΐ 816 &ββ6(υιη 
ί8,ςυί 1006 6Γ&1 ρΓ8βί66ΐυ8 υΓ5ί8, οοαιίοθ €θΓ6ΐ>ο(2), 
&(1 ηονα ίον6θί6αά& ΙθΓαΐ6αΙα νίτ ββ;Γ60α8, 6| αά 
Γ&6ί6α(1ααι αΐίςοίά, α^ηοά &(1Υ6Γ8α8 η66β88ί!&ΐ6ΐη 
63861 &6Γβ 6( βΰΚο&χ (6Γ&1 &υ(6αι ΟΙιπβΙί&οί άο^ροΐλ- 
Ιίδ οοα οαιοίοο ί§;α&Γα8, 86(1 β( ςο» Ρ6ΐί6ί βχ6Γ6ί1α8 πητι^ν/χένος * δν ίίών ούτως Ιχοντα ό τί- 

τ^ς ποΪΜως ίπαβχος, Κορβ]ϋΐων αύτώ όνομα, 

β οντος βασάνους «ξίυρβΐν χαίνοτβρας, άλλα 

χβττά τόν στρατΐ}λατιιν Φίληχα ριαθών, χαΐ 

νπτρίΛΛΤΛ τί}ς τών Χριστιανών πίστιως βΐς 

^βξβί^Μνος, Ιτι ^( τών Έλληνιχών έχόαβνος, 

βασιλβΐ χαριζόαΐνος • ούτος ^η τότβ τόν 

•» ^ΐΛκοροιητα ορών, προσβλθών • Έ^ω σι, 

β«9ΐλιν, απαλλάξω πραγ/χάτων, χαι τουτονί 

^ι^άξβ» τόν απβιθοΰντά σοι μ^ι τοιούτοις έπι- 

, ί(Χλκ χαΐ χλίβανος ρβν ενεχΟτητω χαλχούς, 

ΚΜ ^1 οζιΐς ΐγ* έχάτιρα τών μιρών αυτού ίμ- 

σψβι όσον ούπω τόν ΈλιυΟιριον ψββφίβί χβοίώς άπολλύαινον. Ταύτα ^ϊ λέγων (^ <1θ6ί &66ίά6Γ&θΙ, ν6Γΐ)ί8α066ρ6ΓαΙ,6ΐ ΟΙΙΓίδϋ&αΟΓΟαΐ « τό> λ^οντοι γοββιν χαλάμου πλ^γαΐς οίό- 
ΌρΜ«ς 9ρ(σχ< ταύτα τω |3ασιλιΐ^ χαέ τόν 
}μΛΤος σπου^^ τιλβσθίντος, άρα ς τους γαινο- 
Λμα χαΐ τους άγανβις οφθαλμούς, χαΐ τού 
ιβν βκς ουρανούς άπιριισας * £ύ;^αρ ιστώ σοι, 
Ιύριβ Ιησού Χριστβ χαι θιβ, Οτι τοιούτων α• 
»σούτ6ι»ν αγαθών ήξίωσας, ότι χπρί χραται^ 
ναμιν πιριιζωσας, ότι ύπιρ σού τοιαύτα πά- 
η/^όχησας * χαΐ νυν Ιπίβλιψον έξ ουρανού, χοά 
τιχταένουσιν οί μισούντές σε χατ* έριού, χαι 
από βέλους αυτών τήν ψυχην μου, ινα Ζ^ωσι 
, ότι πλην σού ούχ Ιστι θίός Είτα χαι ΰπϊρ 
»Αα{^όντων. ώσπ•ρ άλλος τις Στέφανος ύπβρ 
θαζόντων, ίυχόμίνος, Άψαι τίς θ(ύτών, Ιλιγι, 
ίς, πολυΓλη Δισποτα, χαΐ προς τό σόν χαθ- &ά6ί νβίαΐί ςυβθά&οι 86αιία& 6ΐ ίοί(ί& ία 60Γ(ΐ6 

860ΘΡ6Γ&1 : 11(11ΐ06 ν6Γ0 866ΐ&1)&ΙθΓ Γβ8 ^βΟΐίΙίΟΕΧΙ, 

ρΙαΓίιηί Γαβίβαβ 6θΐ6Γ6 6ΐ ο586γυ&γ6 ίπιρ6ΓαΙθΓ6ηι), 
ίρ86 αιιΐ6αι Ιοοο νί(ΐ608 Αάηααααι (1αΐ3ίΙ&αΐ6αι, 6ΐ 
η686ί6]ΐΐ6αι ςαοαιοάο 86 ίη 8&οοΙυαι ^6Γ6Γ6(, &6- 
66(16118 : Ε^ο Ιθ, ίοςαίΐ, ο ίαιρ6Γ&ΙθΓ, 1ί1>6Γ&1)θ α 
06^01118, 6ΐ 1ιοο6 ^υν6αβα1,({οί Γβρο^ααΙ (αί8 ]αδ8ί8, 
€ΐθ6β1>ο οαοςαααι 1&ΐ6 ςαίά α^^ρβάί. 56(1 6ΐί1>&αυ8 
ςαί(ΐ6αι ίαί6Γ&1αΓ 8βαβα8 : &6ο(ί αυΐ6οι ο1>6ϋ86ΐ 
ίοββ;&η(υΓία υΐΓ&ςα66^08ρ&Η6,6ΐ ιηοχ 86ί68 Εΐ6θ11ΐ6- 
Γίοαι&υ( ρ&Γθί836&αΙ [ηαΐ6 ρ6ηί886. Ηββο ν6Γ0 (1ί66η8, 
οοα &αίαι&(1ν6Γ(β5&1 86 ΐ6θθ6αι ραίαπε ρο8δ6 (6γγ6Γ6 
ίΰΐα αΓοθ(1ίοί8. Ηββο 1ααΐ60 ρΙαοαβΓοοΙ ίαιρ6Γ&ΙθΓί, 
6ΐ 6ίΙο 6θθΓ66ί& οι&6ΐιία&, αι&ΓίγΓ ία 6(Βΐααι (ο1ΐ6α8 οβαΐοΐ Ι&αι ςαί 66ΓαοοΙαΓ ςα&ιη ςαί 8θ1) &8ρ6θ(ααι 
σον θέλημα, ίνα γνώσί σε τόν μόνον άληθινόν ΟΟΟ 6&<1θθ(, 6ΐ ίοΐ&ΐο ΐη6α1βαΐ ίο 60βΙϋΟ1 άβή^βΠΒ, 
Χ€ά τ^ς όλιθρέου τών βΐίώλων άποστώσι λα- ' 6ΐ ρΓβΒ β^Εοάίο ΙοΙϋβ ςα&δί α 060 &βΕίΛΐϋ3 : Α^^Ο ΙίΜ 
, ότι βυλογητός «ι «ίς τους αιώνας. Άμ^ν. ^Γ&1ί&8, ίοςοίΐ, 0θαΐία6 ^68α 01ΐΓί8ΐ6 6ΐ 06Ο8 ςϋΟ(1 

ι1ίΙ>08 6ΐ (&αϋ8 1>οαί8 818 άί^οαίαβ : ςυοά αΐ6 ιη&οα (υ& ρο(6α(ί νίΓΐαΐ6 &06ίοχ6ή8, ςαοά ρΓΟ Ιαο 
06 Ι&ΐία ίί1)ί ρ»1ί νίβαπι είΐ. ΕΙ οοαβ α8ρίο6 (16 βΟΒίο, 6ΐ νίά6 ςυ&ΐία οοοΙγε αιβ ΓΛΐ)ΓίθΕθΙαρ, 
\ <κΐ6Γαα( : 6ΐ 1ί1)6Ρ& Αοίαιαιη αΐ6ααι α ίΕοαΙο 60Γααι, 6ΐ & νίΓί8 β&οβ^αίοααι•, ςαί 1}οαα8 68, 86Ρνα 

αΐ 8θί&α( 0Π1068, Χβ 6886 8θ1θαΐ 06001 6ΐ 8ΐ0Γίθ80ηΐ ίο *0ΐ0 ΟγΙ)6 ίβΓΓΕΡαΠί. 06ίθ(ΐ6 6(ί&01 

ί« ίρ8ί8, ςαί ίΐίαπι 6Γ06ί&1)ααΙ, 8ίοαΙ 8ΐ6ρΙι&οαβ'' ρρο ίί3, ςαί βαπι 1αρί(1ί1>α8 Λρρ6ΐ6ΐ)αοΙ, 
: Τ&ο^ οορ 60Γαπι^ (ϋθ6ΐ)&1, ο Οοπιίοβ, ςαί 68 αιαίΐββ ιηί86ήοοΡ(1ίθΒ, 6ΐ Ιοααι 8&α6ΐοαι 6ί8 ηο- 
βαΙ. ν. ' ΑοΙ VII. 

Οσττηηη Ιιαηο τοοαΙ Β6(1& ίη ΜαγΙττοΙο^ιο &(1 Ιιιιηβ (1ί6αι. 135 ΜΕΝ8Ι8 ΑΡΗίΟδ. 13β 

ιηβα ίαο βίΐ οο^ηίΐυιη, βΐ άοάιχο &(1 Ιυ&ιη γοΐαηΐ&ίοιη : υ( οο^οβο&ηΐ (6 βοίαιη ▼βΓοιιι Οβαιη, βΙ 
άββίβΐ&ηΐ & ρβΓηίβίοβο ουίΐα 8Ϊοιιι1αοΓθΓαιη : ςαοηί&ιη 1>6ηβ(]ί6ΐα8 ββ ίη 8»6ΐι1&. Ληίθη. 

VII. Ουιη (2θΓβ1>θ βίο ΟΓβηΙβαα αΐίβηάίβββΐ πιεγ- Α Ζ'. Οΰ-ως ι^ξαμίνω τώ ρίρτυρι προσχών ό Κο- 
ΙγΓθΐη, νβίαϋ ΕβΟβηβΟ, ςαί ΘΓΛΙ βί ΓβροβίΙαδ, ΟΕΓ- ρί>ων. χαϊ τόν προβητοχιίαινβν βυτώ τϋς θ(οσ«β飫ς 1)006 ρίβΙ&Ιίβ, ΓβρβηΙβ ιηυ^αΙοΓ Ιοηβ^β ραΙβΙΐθΓπιηα 
ιηυΐαΐίοηβ : βΐ Ι&ηςα&ηα ηοη ίβ θβββΐ, ςαί ρααίο 
αηΐβ βχοο^1&])&( 8υρρ1ίοί& Αάνβηυβ ιη&Γίττβαι, 
αοοβάβοδ &ά ίαιρβΓ&ΙοΓβιη : Ργο ςαο, ίηςαίΙ, οία- 
Ιβ&οίο, &υΙ ρΓο ςυο βηιηίηβ Ιιίβ ροΒαίβ &£Ββί(υΓ 
Είβυΰιβηυδ ? αυΐ ρΐΌ ςυα <:&ϋ8& ιηοΓίβ Ι&ιη &6βΓΐι& 
άαιηααΙαΓ ? ΙηιρβΓ&ΙοΓ υθγο Ιι&β ίαορίη&!& ααάϋίοηθ 
τ&ΐάβ οοιηιηοΐιιβ, ΙΟΓνβ ίηίαβηβ 6θΓ6ΐ>οηβιη : Νυιη 
Ια 68, ίηςυίΙ, ίβ, ςυβιη β^ο ηονί, ΟοΓβ1)ο ? Ουίάη&ιη 
αυΐθΐη ϋΐ3ί αβοίάΐΐ, &υΙ ςυίάη&ιη 1ί5ί ίαοίαιη ίαί( ? 
Νϋίηςιιίά \β ββρίΐ &αΓυιιι &1)ΐ11ία8 ιηα^β αοοβρίοα&ι 
6ΐ Ι&ηλ Γβρβοΐβ ιηυΐ&νΐΐ ? Οαααι ιηυ11& τβΐΌ βΐίαηι 
α ιηυΐϋβ &1ϋ8 1ί1)ί ά&1&, ροΐυβήηΐ οοηίοπή ουιη Λν$ραχΛ ώτπίο άναζωττυρηθβΐς, ά^κ /χιτοίβολ^βν 
^Ατταββίλλιται τήν χαλλίστιον, χαΐ τώ |3ασ£λ<( ιτροσιλ- 
6ών, Ποέου, ψννϊν, α^ιχνμΰηος χάριν ό πιχρός ούτος 
'Ε>(υθιρέω αατοί^ηψίζνΓΟίί ^οενατος ; ΚοίΙ ό ββσΐ' 
λ(ύς, τώ παρατάξω του άχουσματος βχπλοΕ^ιΙς, γ^ρ- 
^όν ΤΙ χαϊ |3λοσυρόν προς τόν Κορέ/ιονα ^λέψας * 
Συ αυτός (Γ, ΐψτη^ όν έ/ώ γινώσχω Κορίμονα ; χ«| 
τι πάθοις ; Μήτι σβ χρυσός ι1λ«» υπό τ^ς αυτόν 
^β^ορβνος μιοτρός ; χαΐ πόσα αν σοι χαΐ παρά πολ- 
λών έτβρων ^ι^ό|Μνα, τών Ιμών θωριών άντβίξια 
γένοιτο, ον έγώ χαΐ πλούτοι, χαΐ ^όξρ, χαΐ τ^ προς 
έ|!Α< οιχβιωσιι ζ^λωτόν ιν 'νώμτ^ χατέστνσα ; άλλ' 
(ΐ χαΐ πλβιόνων βρ4^ς» οί έ^Ι πάντις άνιΐνταΐ σοι Πΐβίβ άοηίβ, ςυβίη β^Ο β1 0ρί5υ8 βΐ ^Ιοήα ιηβα» Β θησαυροί * τούτων άα^τιραις άντλιι, χαΐ ^ ονη• ίϋίπίΐί&ηΐ&ΐβ β1 οοηίαηοϋοηβ 5β&1υαι Βοηι» Γβά- 
(ϋάί ? Οαοά 81 ρ1υΓ& άββΐοΐβιαβ, Ιίοβ! ίί1>ί ηο9(Γί8ίΓυί 
&£Γ&(ίιιι : 1ιΙ>ί βυοΐ αρβΓίί οιηηββ ΐύβί Ιΐιββ&υη : βχ 
1ή8 Ιι&υΗ &ΐΏΐ)&1)ϋ8 ιη&ηί5υ8, ηβςαβ Ιβίρβυιη ίΐα 
ρΓοάαβ, α ί6ΐηιη& ίυΓίο 8α1)1&1υ8, βΐ ρ&αοο αυΐΌ 
6ΐηρΙυ8. €θΓ6ΐ)θ Αυΐοαι ]αιιι (οίαβ Γβρ1β(υ8 1)οηο 
βρίπΐυ, βΐ ιη&Γ(7Γί8 ρΓβοίΐ3α8 ιηβη^βιη 1ι&1>βιΐ8 ΠΙα- 
πήη&Ι&ιη, οχοΐαηα&νίΐ ίΐΐυά &άη)ίΓ&1)ΐ1β βΐ άί^αιη 
ςαοά 06ΐβ1)ΓβΙαΓ : ΡΓβΙΐυιη (υυιη, άίοβηβ, Ιβουιη 
β&Ι ίη ρβΓάίΙίοηβπα. Τυ» υογο ρβουηί» βίηΐ ίοηΐββ 
ί^8,€[υί 16 η)&ηο1. Ουίά βηίαι (υα βροηΐβ οβΒουΙίβ, χαταπρο^ώς σβαυτόν, χΧίμμ,α γυναιχός χαΐ ^γου 
χρυσού 7ΐνό]!Ακνος ώνιον. Ό ^β Κορέ|:ΐ6ΐν, ^^τη τ^ 
τοϋ μάρτυρος Γ^χ^ -ηί^ν ψυχόν ^ΜΤίσθβές, τό ΒβΛίμΛ' 
στον χαΐ άξιύμνΐ}τον έξββόυσ<ν * *Εστ«, ^ίγ^η, 9 
τψιη σου σύν σοι βΐς άπώλιιαν, τα ^( χρι§ματά σον 
ύπόχαυμα τώ πιριμβνοντί σβ πυρ) γένοιτο * τι γαρ 
^ή χα'ι έχων τυ^^λώττιις, χαι ταντα πιέρα ρα6ών, 
ότι τών |Μν σών θιών ού^βΐς τόν Ιμβλιβθέντα πνρΐ 
σώσαι δύναται, όν ^ϊ ό 'Ελιυθέριος οντος σέβιται 
χαΐ ττυρός αυτόν ^(έχνυσι χαι πάσ«ς βΟλ^ς χολάσηκ 
ΐσχυρότ<ρον ; β( οοη&τίβ πιονβΓβ βα, ςα» βυηΐ ίαιηιοΙ>ί1ί& ? ιάςαβ, ουαι (ϋάίοβηβ βχρβή6η!ί&, ςαοά ηαΐΐυβ ςιιί<1βιη βζ 
Ιυίδάϋβ ρο(68ΐ αΐΐααι οχ ϋβ, ςυί αΐβαηΐ, ίη ίβ^ηοιη ^η^β^(αη1 βοΓναΓΟ. Ιβ ααΐοαι, φίβηι οοϋΐ Εΐβαΰιβηαβ, 
ΓοάάίΙ βαηι 6( ί^β ροΐοηΙίοΓοηι β1 ςαονίδ &ϋο βυρρίΐοίο. 

VIII. Ηί8 810 άίοί ηοη ροΐοβΐ, (|υ&ηΐ& ίραβί άίοΐΐβ Ο Η', Τούτοις ούχ βστίν βΐπβιν όσης όργϋς χαΐ α«- 
ίη8&ηί&Γβρ1οΙυ8ίαβΓί(ΐ7Γ&ηηα3. 5ο1βη(6η1πΐΓβτβΓ& νίας έπλ^σθυ ό τύραννος* βΐώθασι γαρ αί ισχνοαέ 
ν&1ίάβ9 αηιίοίΐίββ ν&1ίά&8 ςαοςαο βίπιϋίΙβΓ ρ&ΓΟΓΟ 
1ηίπιΙοίΙί&8. ϋηάβ οΐίαιη ]α56ΐ ρΓ8Βίβο(αιη βοάβιη 
ραηίπ ο1ϋ>&ηο, ςαο ίρβο οοηβυΙυοΓ&Ι, υ( ρυηίΓοΙυΓ 
Είβυΐΐιβπυβ. Ουαι βΓ§;ο ^αη1 &ρρΓορίηςυ&Γ6ΐ Ιογ- 
πιβηΐο, Ογ& ρΓΟ ηιβ, ο1ααι&ν1( 0οΓ6ΐ)θ πι&Γΐ7η, 
οΐ πιο &Γ[η& Ιιίβ ΑΓοιίδ, ηβαιρβ ΟΙιπβΙί 8ί§;η&οιι1ο, 
ηυί5α8 άαοοαι βχβΓοΙΙυβ αιααίβΐί Ρβϋοβαι. δίο ογ^ο 
€θΓ6ΐ>ο &ΓΠΐ&(υ8 & ηιαΓί^Γβ, οΐ ρροΐίηυβ 1η36ο(ϋ8 
ίη ο1ίΙ)&ηαηι, ίρβο ςαοςαβ ηιαηβϋ δίηιίΙϋοΓ &1) ί^ηβ 
ηοη 6χρυ§^η&(α8. Αάηαηηβ &αΐ6ηι 1ιί8 ΐοΓοιβηΙίβ 
άβΓ688α8, βααι οοηάοπιηαΙ, αΐ οί οαρυΐ αηιραΙβίιΐΓ. 
ΕΙ 6θΓβ5οηί ςαίιΐοαι 8ίο δϋθοβ(Ιϋ βηίβ ηΐΑΓί^ηί : 
οΐ ςαί α ηιαίϋδ & 88Βου1ο άοβίάοΓαίαΓ, Ιιίο 5Γβγ! ^Γλίαι ίσχυράς όμοΟας ίχΒρας άπογινν^ * ό9(ν χαΐ 
Λυτώ τούτω χβλιύβι τώ χλιβάνω τιρ^ρ^θ^νοα τόν 
•τταρχον, ωπβρ αυτός χολασθϊ9ναι τόν 'ΕλινβέρΜ* 
συνιβούλιυιν. 'ίΐς ίβ τ^ |3ασανω προσι^γγισιν, Ευξαι 
ύπβρ έμοϋ, ό Κορέμων τώ μάρτυρι ίπββόιοσ*, χαΐ τ| 
του Χριστού μί σψροιγΐ^ί χαθόπλισον, ^ χαΐ τό» 
στρατιβλάτΐίν π(ρΐ£τύχ]}σας Φ Αηχα. Ούτως ονν ό 
Κορέ/χων υπό τοΰ μάρτυρος όπλισ^βΐς, χαι τω ^ 
γάνω ]3λΐ)θβίς, άναίωτος πυρί χαΐ αυτός {ν. *Α^ρια- 
νός Λ τα τών |3ασάνων άπβιρηχώς, ξί^ιι τ;6ν χι^ 
λ^ν αυτού έχτμη$1ίναι χβλίύβι. ΚαΙ Κορέ|Μ» μ^ 
ούτος ίν βραχεί τον πολλοίς «ξ αιώνος ποθού/α^ο» 
ίρπασί θησαυρόν. Τα Λ μηά ταύτα τίνα ; ΚαΙ ΙβπιροΓθ ΙΙιβδ&απιπι αρπρυίΐ. ΟαβΒηαηι υθγο βαηΙ ο •Ελ«υθέριος τώ χλιβάνω Ιμβάλλβται. χαΐ το?ς όβΛί- ΕΙοαΙΙιβπο ροβίοα οοηβοοαία ? Ρηπιαηι ςυίιίβηι 
ίρββίη ο1ί5&η(ΐηι ίωηιίΙϋΙϋΓ : άβίηάο 6ϋαηιο5βΙί8θί8, 
α( γί(1β1)&ΙυΓ, (ταηδϋς;ίΙαΓ. Βΐο1ί5&ηιΐ8ςαί(1βαι ταΓ- 
808, δίουΐ ρπα3 οχδΙίη^αίΙϋΓ : οοηγοΠαηΙυΓ &αΐ6ηι 
ρΓΟίίηϋδ ϋυδρί(1β8 ο5βϋδοθΓαιη, ςαοά&ιηηιοάο οαγ- 
ηοπι ΙιοηοΓ&ηΙοδ ηι&Γ(7Πδ,βΙοίυ8,ςαί ραηΐΐ, &ηίηΐδΒ 
&Γβϋοηΐ63 θ8Βθϋ&Ιοαι : ςαίηοϋ&ηι πιαΚοδ βχ ϋδ, ςαί 
&8(&1)&ηΙ, &ϋΓ&1ΐ6ηΙθ3 &(1 Οβί οο^ϋοηοπι, ςαί Ιιββο σχοις Γί τό (^οχβίν πιριπιίρβταί • άλλ' «ύ9νς ό |ών 
χλ/βανος σβέννυται, στρέ^ϊονται Λ χαΐ αί τών όβέλέ- 
σχων άχμαι, τιμώσαι ώσπβρ νάρχας ααρτνριχας, 
χαι ψυχ35ς τύ^λωσιν ιλέγχουσαι τον χολάζοντος» 
αλλά χαι πολλούς τών παρβστώτων •ις έπέγνωσο, 
θιού τού ταύτα θαυματουργούντο; έλχουσαι, οι χαΐ 
Μέγας ό θβός τών Χριστιανών, έβόων, ό ίι* 'ΕλινΦΐ- 
ρίου ήμΐν χηρυττόμινος. ίιιοίο5αΙ ωΐΓ&οαΙα : ςαί οΙίΛπι, Μαβ^ηαδ 08( Οβαβ ΟΙιτίδαΛηοραοι, ο1αωα1)αη«, σαί ηοΙ>ί8 ρπΒ(ϋ6&Ιιιτ 
ρβΓ £1οα11ΐθπαηι. "^ 


137 νίΤΑ 8. ΕΙ,ΕϋΤΗΕΚΙΙ. 138 β•. Αύβ^ς ού. «Γορί. χ«ΐ >ύ.. >«ρβάν« τόν τύ- Α IX. ΚϋΓβαβ βρ^ο βΐ 1ι«8ίία«ο βΐ ιηαβηϋβ άοΐορ ^αη«», χβΕΐ τβτι μιν τ^ γρουρό). τόν μάρτυρα ίέίω- 
•», νοχκρον Λ <ίι* όλης ίίμίρΛς σχβψααένω ]»ιτά 
ΤΜ» νιτ' ΟΕντον, πού τκ,λϊ όπως Έλ«υθβθ£θς ΰπόσχτι 
τ»» η^Ηΐρέαν^ Ι^οξβ. Τόιτος μΛν τό ψρουρά, τρόπος }ί 
ύχτιστ•ς ό ^ιά λιροΰ. Συχνάς ούν ή^αιρας έν τ^ 
•ωζτ^ ιιτνχηύιτο τώ λιαώ * άλλ' ό τώ Δανιήλ ττοη, 
χαΐ ΤΜ ΉλέοΕ ^λττά ταύτα, τρο^;6ν ^ιά πτηνού γορ- 
Τ/«««ς, χ«< τοντον τρίγη 9ια περιστεράς, ΚαΙ ό μεν 
άχβφίτηι θ«ώ, ότι των ?σ«ν τοις ι^ΐΓ/άλοις τούτοις 
«$ίβ#τ«< ' ό ^« τύραννος Ι|Μμ4νβι, ώς ασθενούς αντώ 
ΒίγχΒίρτος τον ^νχ&νιίαατος • δβιν χαΊ Γττττους 
■Τρέννς ύπό ζυγάν χ<λιύ(ΐ ^«Οί^ναι χαΐ τόν Έλινθέ- 
ριβν, £μι τιάν ίκιηη ΛμΜ$ών ονταιν ζνγού χαΐ αγρίων, 
τ6 /Μ^Μ ΤΙ τού βφρΜΕΤΟς άγαν έχταραχθέντων χαΐ ιην&άίΐ Ι^ΡΛηηαιη. ΕΙ ίαηο ςαίοΙβαι αι&Γΐ^Γβιη 
ίΡΕίΙίΙ ίη ΟϋδΙοάίΛΐη : ροβΙβΕ &υ1βιη βχίοιίοβ βχ ϋβ 
ςαΐ 61 ρ&Γβ5&η(, οοηνοβ&ΐοβ οοης^Γβ^αΙ : βΐ οαιη 
(οΙθ(ϋβ(1β1ί1>6Γ&886(, ιι1>ί βΙ ςυοα&ΐΏ ιηοάο Εΐβαΐΐιβ- 
πϋβ 9υ1>ίΓβΙ βυρρίίοίϋΐη, νίβυβ 68( βί Ιοοαβ 
ςαίάθΐη β&Γ06Γ : πιθ(1ιΐ8 νβΓΟ Εη&χίιηβ οιίββΓ&Ι)!- 
Ηβ, αβηιρβ ρβΓ ίαπίθΐη. ΕΙ ροβίςα&αι Ιΐφβ γίβα 
βυηΐ, ιηοΐΐοβ ςαίάβαι (1168 ία β&ρββΓβ άβββΓίανίΙ 
βαιη ίαιηβ. δβά ςαί οΗιη Οαηίβΐί • βΐ Εΐί» * 
ρβΓ νοΙαοΓβιη αΐίαηβηίαηι 8υρρβ(ϋΙ&νϋ, βυοα ςαο- 
ςαβ &1ΐΐ ρβΓ οο1αιηΙ)&ιη, βΙ 63α8 &ηίΕη&πι ίιηρίβΐ 1>ο- 
ηίβ. ΕΙ ίΐΐβ ςυίάβιη &9β1>αΙ βΓ&Ιί&8, ςαο<1 Ιιίβ 
ηι&^ί8 1>οηί8 811 άί^αβ 1ι&ΐ3ί1α8 : Ι^Γ&ηηϋβ &α^ιη 
ίη8&ηί6ΐ)&1, βΐ ςαοά οβίβαβααι β886ΐ ιη&βΐιίη&ϋοηβιη ΈΪ^μρΛΧΑς ψΛρομέίβων, ό μάρτυς πέτραις καΐ άλλοις β Γυί88β ίιη1)βοί1ΐΕΐη, βίΓβΓΛΐ)ΕΐυΓ : θΐ ίάβο βςαοβ ΓβΓΟβ 

6( ιηίαίιηβ ιιΐΑη8αθΐ08, βίβίοη^β ββθνίοΓ, ^υ56ι^ας;ο 
αΙΙί^&Γί, βΐ 618 βΐί&ιη &11ί^&Γί Εΐ6υ11ΐ6ηυιη : αΐ οαιη 
6(ΐυί, ςαί ^υβ^υιI1 ΓβΓΓβ ηοα (ϋάίοβΓ&ηΙ, 6( 6Γ&η( αϋο- 
ςαί ΓβΓΪ, βίΓβρϋϋ οαρραβ ν&1ά6 6886ηΙ ρ6ΓΐϋΓΐ>&Ιί, βΐ 
Ιιαο 6ϋ11ϋθ Ιβιη6Γ6 ίβηΓ6ηΙατ, ιη&τΐ^ή, ρ6ΐη8 βΙ 
αΐϋβ αΐΐίβο, (ϋν6ΐΐ6Γ6ηΙαΓ 6ΐ 1&06Γ&Γ6α1αΓ 6&Γη68, 
υΙ 816 ρ&ΓΐίουΙ&ϋαι 6ΐ Εη6αι1>Γ&Ιίιη οοηοί8ϋ8, &1)Γϋαι- 
ρ6Γ6ΐ &ηίαΐ8ΐη. δβά αβο Κιββο 6ί ρΓ06688βΓαη1 βχ 
αηίιηί 86η1βιιϋ& ; ββάςαοιηοάο ίΐΐβ ηοη 0688&1)&(θ& 
ορ6Γαη, ςα» αά γϊιη ί&οίβηά&ιη ρ6Γ(ίη6ΐ)αη!, θ1 αά 
&ββΓβη(1αιιι ίη(6η1αιη : ίΙ& ιΐ60 άΐΐΓί8(α8 6& ρΓονί- 
(1βΓ6, ςα» 8ρ66(&5&οΙ &<1 β&ΐαΐβιη. Αη^θίαβ βηίιη β 
6061ο &(1ν6ηί6η8, βΐ (βΓΟβ ί11θ8 6ς[υο8 Γ6ρ6η(6 Γ6<1(ϋ- 
άϋ ιηίΐ68 6ΐ ιη&η806(08 : βΐ 6υηι 8θ1νί886ΐ ΕΙβαΙΙιβ- ιρ•σαρ«σσόρΜ»ος, τάς σβφχας ^ιατπασΒ^, χαΙ αιλί}- 

«τορρι$ξιρ την ψυχήν. Άλλ' ώσπιρ 

ονχ £(«|»ιν• τά πρύς ^ια^^οραν ένβργών, 

•ντ•»ς ου^λ ΧρΜτός τά προς σωτηρίαν οιχονορων * 

«η«λος 7«ρ έξ ουρανού έπιστάς, τους αγρίους Γπ- 

<•»ς •ζ«έ»•νς ίιρίέρους άψ^ω έττοέβι, χαί τόν Έλιυ- 

ΙιρΜ» Αναας, έΐΓ(βιβάζ•( τώ όψματι^ χαι προς τό τ^ 

«Αη ' /ΐ Γ>»ο(?» όΤρος τους ίππους ιΟύνας, αλύττως 

χ•2 4ρβύΛ»ς «νβλΟιΖν τόν μάρτυρα παρισχιύασβ. 

ΠρΜγΜΤβα ^ τούτ» χαΐ ίτερόν τι τών παραδόξων. 

*Ϊ9 ΤΜ ^11 γϋψ γβ^ομένον τού μάρτυρος^ χαΐ τόν 

βιο* «νη(6«ς «ινούντος, οφχτοι χαΐ λέοντβς, χαΐ (ΐ 

τι ΑΧ» ΤΜ» ίοη)μέριηβ Οηρέων προσβλθόντις, χυ- 

χλτ3«ί η τον ΤΜϊ ββού <^ούλον χαί πιρισαίνουσι, χαί 

οίΛ τ§ς ΐΜΦνίβ σννι^ντα ψ^ίνίίς, συνιυλογβίν τβ χαΐ ^ ηυιη, 6υιχι ίωιηίΙΙίΙ ία βαιταιη : βϊ 6υζιι (ϋΓ6χί886( 

πύοταηέοβ Μρρηνντο, χαΐ τούτο Ι^ήλου τ^ τι πρ6ς 6ς[αο8 &(1 ιηοα(6αι γίβίηιιιιι 6ίγί1α(ί, 6β66ϋ, α( 

7#» Μύση, χ«Ι τ^ προς αέρα τών πο^ών έτταροβι, αα&ΓίΤΓ &366Ιΐά6ΓβΙ ΐ6Ιΐίΐ6Γ 6( ρΐΑ6ί(ΐ6. Εί Υ6Γ0 &Παά 

χαέ τ^ άλλ^ ίίβτνκώηι τού σώματος. ({ϋοηυβ α666(1ίΙ &<1ΐηίΓ&1)ί1β β1 6θαΐΓ& ορίαίοα6Πΐ. 

ΙΙ«ιη οαιη %ϊο Ια ιηοηΐβιη νβηίΒββΙ ζη&ιΐ7Γ, 6( άβίηάβ τ&ϋοα&ΐβ 8&6Γίίΐ6ίαπι, 6οη8α6ΐ&ιιι 060 Ι&αάβο)» 

ιιβη&6ΕΓβΙ, φΐ» &άβΓ&η( &ηίιιια1ί&, ατ8ί βΐ Ιβοαββ, βΙ 8ί ςυ» βΓ&ηΙ &1ί8Β ΓβΓββ, &666ά6α1β8 6ΐΓ6απΐ(1&η) 

Οβί ί&ιηυίαιιι, βΐ βί Ι>1&ηάίαηΙαΓ : βΙ Ι&ηςααια ί1ϋα8 τοββαι ίαΐβΐΐί^βαΐββ, Ι^βαβάίββΓβ βοβρβΓαηΙ 6ΐ &(1ο- 

ηιβ, βΙ Ιιοβ ήβαίΑο&1>&ηΙ, ςαοά β( ίη (βΓΤΑοι αηηυβΓβηΙ, βΐ ταΓβαδ ίη &βΓ6ηι ρθ(1ί1)α8 βΰΤθΓβηΙατ, βί 

ιΜιι 0ΐίΑΐη §^Μ(ίΐΜΐ8 βΟΓροηβ. Γ. Άλλα τά μΜΐβ Βτορία ούτω τήν χορβίαν έιτλή• 
Μσιηρ χορολέχτον χαΐ πρωτοστάτου τυχόντα 
τού μβψτνρος * Αδριανός ^( ούχ δτι τούτου, άλλ' 
θτρρέβΜ αυτών ;^^•?το τήν σύνβσιν * ιίς ι Χ. δβά 8ί6 ςαίάβπι ΓβΓ», ρβΓίηοΙβ &6 8ί πι&Γίγρ 

68961 ΟΐΐΟΓί ίηβΙίΙαΙοΓ βΐ άϋβΙΟΓ, β( βϋΠΙ ί8 ίη66ρί886ΐ 

ο&ηβΓβ, 68Β ςαοςυβ βΙιΟΓβ&αι ίιηρίβηΐββ οίΓοαιηβίΙίβ- 
Ιι&ηΐ 6( ςα&βί ΓββροαάβύααΙ, β( αι&β^ίβίΓϋαι, ςαοαά 

άκο^ν γάρ Ιχιίν«ιν έλ$ών, Αδριανός ίν ό αυτός, ^^ βίϋ8ββΡίρο«6Ρα1, 8βςαβΙ)ΕαίαΓ&(1αΐίΓΕΐ)ί1ίΙβΓ. Αάπα- 
ηλλώ χαΐ Ο^ρκΜν χαί βν«ν άνοητότβρός τβ χαΐ * "^ 

■^^«Ηη^ς * ού [ΐόνον γάρ |3•λτίων ού^ιν αϊτό τού 
ς γέγο»», αλλά χοιΐ στρατιώτας ξιψήρεις 
θαττον ονλληψθ|Μνους τάν 'Ελευθέριον, τά 
Ιί θτρρία, Μς α άχριβώς ιι^ότα χαΐ ^^έλονς χρίνκν 
τ&» ίβοίτύ» ^ιοιτότου χαΐ πολικούς, ώς μόνον βιιΓον 
ηύς στρατιώτας, τα;ι^έ«ς ΐψίροντο, χαΐ μιχρού αν 
ηά ^ασιηίσαιττο τούτους χΙρασι χαΐ ό^οΰσιν, <ι μ-ί^ ό 
ρήρτυς το7ς ριν ώς ιτιρέ τίνα χαλινόν τόν λόγον 
όθιν ηλθον ΙιτανιΙναι ιτροσβταττβ, το7ς ^ϊ 
λύσας τόν ^^βον, χαί τήν μεΒ* όπλων 
£«ισ» Μΐ^έσας. Ού γίιφ έπέ τίνα, )»9σ1ν, άν^ρόγο- 
η» 4 λ^ση^ ί|λθ«τ«, ους Ι^μ νβύ/ΑΟΤΐ μόνω στημιη•• 

* Ομλ. χητ. * III Ββ^. χνίι. 
Ρατκοι.. 6η. ΟΧν. ηα8 &υΐ6ΐη ηοα δοΐααι πι&Γΐ^Γίβ, 86(1 ηβ ίρ8&Γυηι ςαί- 
άβιη ίθΓ&Γυηι ΓβνβΓβύ&ΙαΓ ίη1β11ίβ;6α(ί&αι: 86ά οιιαι 
&ά ί11&8 γβαίβββΐ &υ(ϋ6α(1&8, βΓ&ί ίάβαι ΑάΓίαααβ 
ηια11ί8 βΐίαιη ίβπδ βΐ αδίηίβ ίηδίρίβηϋοΓ 6( βϋθΓΑ- 
(ίοΓ. Μαΐΐί βηίιη, ςυί1>α8 οαΓ» βΓ&Ι νβη&Ιίο, ουηι 
Ιιβθο 8ΐιί8 γίάΐ88βη! οοαίί», ΓβηαηϋαπαηΙ ίηιρβΓ&ΙΟΓί 
ββά ίΠβ βΓ&Ι, αΐ Θ8ΐ ίη ρΓθνβρ5ίο, &8ίηυ8 αά ΙγΓ&αι. 
Νοη 8θ1αιη βηίιη ιηίΓαουΙο ηίΐιίΐ βγ&βίΐ ηιβΙίοΓ, 86ά 
βΐί&ηι &Γπι&(03 θΐηίδίΐ πιίΐίΐββ, πιοχ οοιηρΓβΙιβηβα- 
Γ08 ΕΙβαΙΙιβηυιη. ΡβΓ» &α^αι ηοη 60086ΓΥα1>αηΙ 
ρ&Γβαι ίη ί11θ8 ο586ΓΥ&η1ίαηι : 8β<1 α( ςαββ αβοαραΐβ 
δοΐΓβηΙ 8αί άοαιίηί (ΙίβοβΓηβΓβ &ηιίοο8 βί 1ηίπιίοο8, 
ουαι ρπηιηιη βο*« γΊάβραηί, οβίβρπιηβ ίη β03 ίβΓβ- 5 139 ΜΕΝδΙδ ΑΡΗΙΙΙδ 440 ΙιΐΓ : β( ρΛΓαιη αΒΓαίΙ. ςαίη β08 «ϋβΟθΓρβΓβηΙ Α ν«ντ«ς τόν ζ^ϊτού/χινον ίχιιν έπόίονον. Οντως ιιπών 
άΙ)α8 βΐ €ΐθθ1ί5ϋ8, ηίβί ΙΟΛΓΙ^Ρ ίΐΐίβ ςαίάβΐη ηροαύμως ιΐκολούθη • πολλά Λ χατά τήν ποριία» 
«.^^^ »ι;^»^ .«ΛΜ «•τχΑΑ»αΚί1ί ίηίΑΛί» ΟΡΑ- τούτοι^ ^^«λ^νόα^νο^. (πιβιχώς τι ποΑΟΐνών χαι ^ι• 1)&ηΙΐΐΓ 

οοΓηϋ)α8 

Ι&ηςα&ιη ίρβηο αΐίςαο ηοη Λ8ρβοΙ&1:)ί1ί, ίη]βοΐΛ ογλ- τούτοις ίιαλΓ/ό/Αΐνος, έπιβιχώς τ• τταραινί 
ϋοαβ, ίαββίβββΐ βΕ8 ΡβνβΓίί αηάβ νβηβΡ&ηΙ. Οαιη <ίάσχων, πολλοίς «ύτών τό τ«ς άλ;οθ•ί«ς ΙπΑα^ψβ 
ηι11ίϋ5α8 νοΓο ηλβίαιη βοΐνίβββΐ, 6( ςυί οαιη &ηηΐ8 ^ώς. 

ΓϋθΓΛηΙ βί8 ΛάνβηΙϋΐη βχρΓθ1>Γ&88θΙ (ηβςαθ βηίιη αά ρ&ΓΡίοίίΐΛΐη &1ίςϋβιη τθηίββο &αΙ Ι&Ιτοηβιη, ςαοβ 
ορθΡ(6ΐ)&1, ουιη ηαΐα 8θ1υιη 8ί9ηΐίιο&886ηΙ, ββςαβηΐβπι 1ι&56Γβ βυαι, ςαί &1) 618 ςυβηΙαΓ), Ιιοο βιιηι 
(1ίχί88βΙ, Ιβθίο βΐ &1&βη αηίιιιο 8βς[α6ί>&ΙαΓ, οααΚαιη άί886Γ6α8 ΐη ίϋηβΓβ : οΙ βί ηίΙιΟ &Ιίοά, άΙαβΏΛ 
οροΠβΓβ 608 ΓβνθΓ6Η ίβΡΑΤΟΐο ία(β11ίβ6η(ί&ιιι, 6( 6χ 618 6&ρ6Γ6 οβΓίοοι 6Χ6ΐηρΙαιη &ά 6αιη, ςαί ίρ808 
0Γ6&τϋ, &£^ηο866η(1αιη• Ο6ίηοΐ6 ορϋιηβ οαιη βίβ (ϋ886Γαϋ άθ Γβ^ο οοβΙογοιπ 6ΐ β^®ι^^& • ®^ >>^ 
ρ6Γ Ιοί&ηι νί&ιη 1>6αί£^αί88ίιη6 &άηιοη6η8 6ΐ (1οβ6ΐι•, Ι&ηΙ&ηι τίιη 1ι&1>αί(, α( ιηιι11ί8 βζ 618 ρβηυ&άβΓβΙ, 
6£ββ6Γ6(ςυ6, υ1 Ιαχ Ύ6Γϋ&ϋ8 1αο6Γ6ΐ ίη ϋΙοΓαζη &ιιίιιιί8. 
XI. ΡοβΙςα&αι ν6Ρ0 Κοιη&ιη ρ6ΠΓ6η6ΓυηΙ^ ίιηρ6Γ&- Β ΙΑ'. 'ίΐς Λ τήν 'νώμητβ χ«τέλ«β§ν, ό β«σι]ΐινς 

ΙΟΓ 8ΐ&ϋηΐ ΐη&χίαΐ&ΐη ΟΟηνοΟΑΐ 6θηοίθη6ηΐ, νοίβηβ βίατρβν ^«π-ον συνιοτ^ (ΐάρτυρΛς πλιίστονς Ιχ•» 1ι&1)6Γ6 ρ1ιιηαΐ08 (68(68 ια(6η(α8 ιη&Γ(7Γί8. Οαιη 
&ιι(6ΐιι ία6Γϋη( οιιιηί& ρ&Γ&(&, 6( ίΓ6ςϋ6η8 6οην6ηί( 
ρορα1α8, 866α8 6ν6ηί(, ςααηι ρα(&ϊ>&( ίιηρ6ηι(0Γ. 
Οαί 6ηΙιη&ά6Γ&η(,ηοο ιη&Γΐ7Η8θ66ΐ9ίοιιί8, 86ά€1ιπ• 
8(ί, ςιι« ίη ιρβο 6γ&(, ▼ίρ1α(ί8 ία6ηιη( ροϋαβ (β3(68, 
οιηηί 6Χΰ6ρ(ίοη6 πι&]ογ68. Ν&ηι ΐ6»η& ςιιί(ΐ6πι &ά- 
ηκκίαπι 8ΐΑν& ία 6αιη ίηιπιί((ί(αΓ : ςαβΒ ίη8(&Γ (βϋ 
ηια^αο ίηιρ6(α ίΓΓαί( 6( &ο[ 8ααο(αηι αοο6(1ί(, ηοα α( 
Εΐ6α(1ΐ6Ηαηι <1ί866Γρ6Γ6(, αα( Υ6ΐ 6χίβαο αιοηα 6ααι 
οίΤβαά6Γ6( : 86(1 ρο(ία8 α( ίΐΐίιιβ ρ6<ΐ68 ρηβ ηια^ηα 
&αιρΐ66(6Γ6(αΓ 1>6α6νοΐ6η(ί&. Οαοά φΐίάβηι ί66ΐ( αο• 
6αΓΓ6α8. 1η6ΐία&νί( 6αίαι 66ΓΥίθ6ΐη 6ία8 ρ6άίΙ)α8 : 
Ιίο^αα ν6Γθ1&πιΐ36ΐ)&( 6ία8ρ1&α(&8. νί(Ϊ6ΐι&(αΓ&ϋ(6αι βου\όμ$νος τϋς τοΟ (ίάρτυρος «πωλιέας. ΤουναντΜν 
^ϊ ^Αολλον έπέβαινη 9 έ^όχβι τβ» βασύΛΐ * •ί γ§ψ 
παρόντβς ού τξς τού αάρτυρος άνβιρέοΜίς, ιΰύίβ 
τί}ς βπ* αύτώ ίχηάμΛως τού Χριττοΰ /Μΰΐλβ» μάρχιι• 
ρ$ς ίσκί» ψοοίίρώς απαράγρ^ίίττοι, Αέαιν« ρβν γίψ 
αντώ ίπαψίίται ποενυ άη^ρία^ 9τις νγ<^ρώς ^ 
Ιπκσι τώ Άγ^^, ού μι^ν ώστι \αγύξασΒαι ) ^^^ή^ 
^ή'/ματι )υπ1ίσΛΐ, άλλ' ώστι τονς ιχιένου ιτό<^«ς βν- 
νοΐχώς πιριτΓτνξανθβα * Ιχλινι ρΑν γαρ αύτοίς τόν 
Λυχένα, ύπήιξί ίϊ τ^ γλοίιτηρ τα ^χι^ν, *βΛ ώηηρ 
ί^χθιτο 6τ( μή χαΐ ^ωιη^ «»$ρωπέίβη ιΓχι €νρ^Ο•χ^ 
ρίίνιον ύιήρ ιυν^ββέας τώ ρΜρτυρι, Ου ^• τ«ντ« 
πβί^ουσι τόν χοκτά τόν Φαραώ σχληροχάρ<^(ον |1ασιλέ« 88^6 ί6ΓΤβ, ςαοά αοα 6(ί&ηΐ νοθ6αΐ 1ι&1>6Γ6( Ιιασ)&- ς ραταμοίΒειν τήν ιυσίβιιαν, άλλ' ώσπιρ άνθένιια», η&ηι, ςαβΒ ρΓΟ ρί6(&(6 ](κιαβΓ6(αΓ οαπι α]&Γ(7Γβ. δβά 
η66ΐΐ8Β6ρ6Γ8α&(ΐ6η(ίαιρ6Γ&(οη, ςαί6Γ&( οίαΓοοοΓάβ, 

8ί6α( 6( ίΠβ ΡΙΐ&Γ&Ο, αΐ ρί6(&(6ηΐ 6Χ 618 (ϋ366Γ6( ; 

86(1 α( ςαί 1>68(ί&ηι ά&ηιαα886( ίηι1>66ί11ί(&(ΐ8, ({αοά 
6& 6886( ίβηιία&, ία1)6( 6(ίαα] ηι&Γ6η) 8ίπιυ1 ίαια[ΐί((ί 
ίη αι&τΙ^ΓΓ6ηι. Ι1ΐ6 ▼6ιό ν6ΐα(6οα(6η(ΐ6θ8 βααι ί6ηιία&, 
6( ηοα πιίαα8 1>6η6Τθ1α8 ▼οΐ6η8 νίάβη ίη &(1ιΐ6(&αι, 
ϋΐ&αι ςυίείβαι Ρ6ρ6ΐ1ί( : ίρ86 &α(6ΐη &6ουΓΓ6η8 ρ6(ΐ68 
&ιηρΐ60(11αρ, &ά1ιΐΒΓ6(, 1&πιΙ>ί(, βχίΙΚ, ^68(υ, &8ρ66(α 
6( ηιο(α 8ααηι &ααυα(ί&( 1>6α6Υθ1βα(ί&αι. Εχ ίί8 νβΓΟ, 
ς[υί &(ΐ6Γ&α( 6( Ιιββο νίά6ΐ>&η(, ςαί &ηίπΐΦ ςυίάβηι 
οου1ί8 α(6υηςυ6 ίη(ϋ65&η(αΓ, ρΓ0(ίηα8 ο1&ηι&1>θη( 
πι&^ηααι 6886 06αηι, (|υί €θ1ί(αΓ &5 Βΐ6α(1ΐ6ηο. 
Οϋοραηι &α(6ηι πιβη(ΐ8 νί8υ8 08Ββυ(ί6ΐ>&(,ϋ 8&ηο(αηι ότι Β^Άυ, χαταγνούς του θηρίου, χαΐ άρρ€»α τη 
ρίάρτυρί συναψίΒϋνΛΐ χβλ<ύ«ι * χάχιινος θ£θν€ΐ προς 
τήν θ^λβιαν ά|;Α(λλώ^βνος, άπωθιΕται ρΛ» τανηνν, 
ούτος ^β τώ ραίρτυρι ηροσ^ραμάη» πιριπλύνται τοις 
ποσι, πβρι^ύιται, σαίνβι, σχιρτ^, σχ^μασί η χαΐ 
νιύ^ασι, χαι χινιζρασι, τ^ν ιυνοΜΕ» «π«77^λλβ(. Τώ» 
^ί ταΟτα |3λιπόντων, οι ρύη ποσώς όρώντις τοις τ^ς 
ψνχ^ς όφθαλ^ο?ς, ιύθύς Ιβόων μέγαε^ ηναι τόν 
Έλιυθβρέου θιόν, οί βϊ τυ^λώττοντις ^μ τ^ λΗ. 
βιιαν, πλάνον χαΐ ψαρμχκχον τόν 'Αγιον ήηχαλονν. 
*Αλλ* ίαψροίγίίΐβαι πάντως Ι^κ τα χβίλ« τα ^όλια, ώς 
ό θβίος Ι^η Δαυ2(^, τα λαλονντα χατά του ^ιχαέον 
άνο/χ£αν, έν ύπιρ^^ανβέα χαΐ έξου«^(νωσΜ, ώνπίρ 
άρα χαΐ Ινβ^ράγιοσαν, χαΐ τι^ν έσχατη ν σιωπι^ν Ισκώ- Τ06&1)&0( ρΐαααη:] 6( αΐ&ΐ6ίί6υηΐ, ςαί Ιΐοβο βοϋβ ]) πησαν • μ$ταξύ γαρ τών λόγων άοράτως «λ^τ^νης, 
ρΓ6θ8(ί^ί8 ί&ΐ80 ίαοί6ΐ>&( αρρ&ΓβΓβ. δβά β6ή ηοη θάνατον ιυθνς «ύρον τα π9ς |3λασ^υμ£ας έπίχβιρα. 

ροΙβρα(, α( ία 1ιί8 (ϋνίηα ςαί6806Ρ6( ]α8(ί(ί& ; 86(1 οροΓ(6ΐ)&( οαιηίηο ο58(ηιί 1&1)Ρ& (1ο1θ8&» αΐ ιϋτίηαι 
(ϋοί( ΟΛνίά, ςαβΒ &άν6Ρ8α8 ^α8(υη1 1θ(ϊϋβ1)Λα(αρ ίαίς[αίΐ6(6πι, ία 8αρ6Ρΐ)ί& 8θί1ίθ6( 6( <κ>η(6αιρ(ίΐΜΐβ : 
8ί6υ( β(ί&ηι οΙ)8ΐΓαο(& 8αη(, 6( υΚίαιο 8ί1υ6Γ6 8ίΐ6η(ίο. Ναπι ίη(6Γ 1θ€[α6η(ίααι ίοΐα ρβΓβοιβί, φΐΐ ιιοη 
ο&€ΐβ1>&( 8υί) &8ρ66(αηι, ρΓοϋααβ &06ίρΐϋα( πΐ0Γ(6ΐη ρΓβθΐηία 1>1&8ρ1ΐ6αιί8β• 

XII. Ιαίςϋυ8 &α(6α[ΐ ίηιρ6Γ&(0Γ ία 8υαιαι&αι &(1- 
άα6(α8 (1α1)ί(&(ίοα6αι, ρο8((ΐϋ&ηι νί(1ί( οαιαί&66(ΐ6Γ6 
πι&Γ(7Γί8 ηΐ6α(ί 6( β^Γ&(ί8Β, θαοι ηΐ0Γ(β 6οα(ΐ6αια&(, 

ςυ» β;1&οϋθ8ί1βί &]ΒΓ6Γ6α(1α. Ν&αι ςαοαίαοι ηΐΑΓί^ηί 

0ϋΡ8α8 αοα ρο(6Γ&( &1ί(6Γ βα6ηι &(κΐρ6Γ6, 6( Ιιίβ 

ίρ86 &(1ιΐ6(& νβαΐΓβ αά Π1ιη8(υαι, ςαβαι ά68ΐά6Γ&1)&(, 

ίρ8ϋηι ςϋί(ΐ6αι, ςαί 3υα( Ιιυ] υ8 Γβΐ ηιίαί8(η, ^Ι&άίο ί α • 

(βηηιαα(.06ία(ΐ6 αιαίΓβαι ςαοςα6 ({α» βΓ&ΐ 6] αβ βοΠο 

6ίΓβααιίιΐ8&, 6ΐ 6ί ααα^β 60Γ(ΐ6 ςυ&οι οΓβ &(ίΙΐ8θΓ6ΐ>&( : 

αίΐιϋ αυΐβαι ηιυΙίβ^Γβ αα( αιει(6Γαααι ]οςα6ΐ)α(υΓ, ΙΒ'. Ό |χέντοι παράνομος ^ασιλιύς τοΙς ολΜζ 
ρπΒύς, ι'πιί χαΐ πάντα ίώρα τϋς τού &6λ9Τ«ν γνώ- 
μνις ;Ι^ττώμινα, θάνατον αντοΰ χαταχρίνη τΑν Μ 
μαχαίρας. Αυτόν ρύη ονν κνθϋς οί προς τοντ» Ιιβ> 
xονο^5ντβς οηαιροϋσι τώ ξίψιι. "Επβιτα χ«1 τ^ μψ^ 
τίρα πβρ(π)αxβΐσο^ν αύτοΰ τω τραχ4)ω, χαΐ πβφϊΐΛ^ 
/χάλλον ^9 στό|χατι πιριτττυσσο/ιένην, γυναιχιΐον φΜ» 
« μητριχ,όν ίπιψΒίγγομένΊ^ν, ού ί* άνάξιόν η τοιον^ι 
πακ^ός, άλλα χαΐ τοις άγώσιν αντον μάλλον •^χίρί' 
νομένι^ν, ανΐ}λβώς οί (^νσσι^ιίς Ιχοαένγν τοΰ ιηιιΐ4{./^ 

^« 


141 νίΤΑ 8. βΕΟΗΟΙΙ. 142 ζΐσψάττουσιν' τι ^ϊ χαϊ άλλο ίν οΐχιιότιρον, ίί άύ- Α ηθ€[υ6 (οΐί βΐίο ίΐκϋ^^ααΐα, 8βά β]α8 66Γ(αΐΐΐίηίΙ)α8 ΚΌΟς ^ρ&σΛΐ ποντηρούς οντάς, ^^ βχιένι^ν παθιΐν, ^ιλό- 
^Ιΐν» υπάρχου σοιν χαι γιλόιται^α, 9 ούτω θνι^σχοντι 
*4^ υίώ συνοητοθανβιν, χαί ^ι^ άιτολιι^θνναι γβρών 
ίρΙοϋ, χαλώς ^ΐ]τέ/>α παι^οίγβιΐγήσασοΕν, ά)^ΐά χοιν^ 
Γ*οΟτονς τςά χοινώ Αβ^πότ^ έ|;Α^ο(ν(7θ;9ναι, χαΐ παρ' 
■αύτ^ ^ένβιν, χατά το ίβρόν λόγιον, ιιτοτίρα ίπϊ τβχνω 
ΐ^ύ^ροιινθ{Αέν«ν ; ΙΓ'. Οί ^• ιτα/»όντ€ς έχ του 'Ιλλυ/χχοΟ ιύσιβιΐς, 

^κου^^ τα αυτών άνιλό^ινοι λιίψανα, τοις έν 'Ρώ|!Α^ 

; ηντοίς ττβ/ϊΐ τούτων ^(^οντέζουσι, γνωριζουσέ τβ 

"^ΙΤΓΟΤ χαι χο^νά τίθινται, χαι ούτως άμψω ταύτα 

^Ανρέταντις, χαΐ τα «Ιχότα τιαήσαντβς, θάπτουσι ]8θ(&1>&(υΓ βΐ ^Ιοη&ΐΜΐΙαΓ : ίηιιηίββΗβΟΓάϋβΓ ίιηρίί 
&1ίο βαο Ε(11ΐ69Γ6ΐιΐ6ΐη ίηΙβΓϋβίαηΙ. Οαίάα&ιη ύθγο 
6Ρ&( οοηνβοίβοΰαβ, ϋΐοβηο ίθοίββο βαιη ββββηΙ 
ιη&ϋ, &η ϋΐ&ιη Θ88β ρ&ββαιη, οαιη β^ββΙρίαΐα Οβαιη 
6ΐ αΕα&η8 βΐϊί ?αιι βααι βίο ιηοήθηΐβ &1ίο 638β ιηοΓ- 
Ια&ιη, 6( αοη &1>β88β & ρρβθΐηϋβ Αϋί ιηαΐΓβιη, ςυοβ 
βαιηραΙβΙιτθΟΓαάϋΙ; 8β€ΐ608 βοπιιιιιιιιίΙθΓ 8ί8(ί &ιι(β 
οοαιιηαιιβηι ϋοιηίαααι, βίαραά βυιη ιη&ηοΓβ, α( 8αοΓ& 
(ϋοί( δ6ηρ(αΓ&, ιη&ΐΓβηι ρΓορ(6Γ&1ιαιη1β9&Αα(βιη?7 
XIII. Ουίααΐβαι βΓ&ηΙ ρϋ βχ Ι1ΐ7Ηοο, ςαίβαηςαβ 
ςαίάβιη (αηο αάβΓ&ηΙ, βαιη άϋί§^η^Γ βοΓαια βχία- 
ΙίβββηΙ Γθΐίςαίββ, ϋ8 ςαί 6Γ&ηΙ Βοπιβθ βάβίββ, ςαί 
6&8 (ϋϋ^βηΙβΓ ίηςαΐΓβ^&ηΙ, αϋίηαιη ββββηΐ, βί^αίβ- 
ο&ηΙ 6ΐ βοωιηαιιίο&αΐ : βΐ βίο οαιη &ιη5ο ο&β αιιχίβ- 

*ρ«λοθέως, Χρι^τιανοίς πλοτϊτον άσυλον, τοίς έν νόσοις β βθϋΐβίοοηάίνίβββηΐ, 6ΐϋ(ρ&Γ68ΐ1ΐοηθΓ&886ΙΐΙ, ίρβ&β ^ χαΐ πονυροις πνιύρασι χρ^^ά τι άλιξίχαχον, ιΐς 
^όζ«ν Πατρός, χαΐ Τίοΰ, χαΐ αγίου Πνιύαατος, τιΙ^ς 
^Μ&ς άπ\ας χχΐ άχτέττου θβότιοτος, ζ πρέηα ^όξα, 
^ΐρ«Ετος, τψίί, }^αϊ ιτροσχύνησις, νυν χαΐ ά«( χαΐ βις 
^ΤφΟς αιώνας τών αΙώνων. Ά/ιιίν. 

* Ρβ&Ι. εχπ, 9. ρίθ βθρβϋαηΐ : ΟΙιπβΙί&ηί 8 (1ί νίϋΑ8, ςαοβ αοα ροββαηΙ 
βήρί, ωοΓίιίβ βΐ αι&1ΐ8 βρίτίϋϋαβ ρΓοριιΐ8&ηάί8 ρρ«• 
8608 Γ6αΐ6(1ίαΕα : «α β»1οη&ιη Ρ&ΐΓί3 θ( Ρίΐίί βΙ 
8ρίη(ιΐ8 8&ηοϋ, ηαηο βΙ ββπιρβΓ 6( ίη 8βοιι]& βηου- 
ΙοΓαιη. Αιηοη. 


ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ 

ΤΟΤ ΑΠΟΤ ΒΝΑ08ΟΤ 1ΙΕΓΑΑ0ΜΑΡΤΥΡ0Σ ΚΛΙ ΤΡΟΠΑΙΜΟΡΟΤ 

(1). ΓΕΩΡΓΙΟΥ *' . ΜΑΚΤΥΚίυΜ δΑΝ€ΤΙ ΕΤ ΜΑ6ΝΙ ΜΑΗΤΥΚΙδ 

0Ε0Β6ΙΙ 

(ΑρΗΙΙβ άίβ23,&ηηο303. — ΑοΙα 8&ηοΙοηιιηΒο11&η(1. αάΐι&ηοάίβιη Θγ»06 : ίοΙβιρΓοΙαϋοηβαι Ι^αΙίη&χη αάοπι&αά&ιη 
^ οαηνΐπιυβ.) Α'. "Αρτι του τίς ιΐ^ωλο^Λανίας νέφους τήν οιχου- Ο 
μίντίν ίιαλαβόντος, χαΐ ^Αίχρού πάντων δλω πβίι χω- 
ρούντων προς τήν άτέ^βιαν Διοχλητιανον τότβ χαΐ Μα- 
ξψιανοΰ ττίν |^ασ(λ<ιον ιθυνόντων «ρχϊ&ν, οΣ τών βχ του 
ΐταντός αιώνος τα Ελλήνων (^ιαπρισβιυόντων ^βισι 
^αιριονέστατοί τ• 3σαν χαΐ ^ραστιχώτατοι. Ούτοι ίπΐ 
μέγα τήν άββίαν αυξ^σαι μέγα τω Λτι χαΐ σπου- 
^βιότατον βίναι τιθέ/χινοι, πβίντας τους ίν τΛιι συγ- 
χίίλβσά^ινοι χαΐ χοιν^ ^ιασχ«ψά^βνοι πιρί τούτου, 
•ϊτβΐ χάχβένβυς ίώρων ηίν Ιαπίν αύτοίς βίιύοντας χαι Ι. Οαο (βιηροΓβ ί(1ο1ο1&ΐΓί& ο&Ιίβ;ίηβ 8οα ογ1>6ιιι 
ΙβΓΓ&Γυιη ο58οαΓαΓ6ΐ, βΐ (&ηΙυιη ηοη οιηηββ οϋαϊο 
^Γ&άα ίιηρί6ΐ&(ί8 νίΑΐη ία^βάβΓβοΙατ, Οίοοίβΐίβηυβ 
θΙΜαχίιηί&ααβ ΓβΓααΐ3ααιαι&ρο(ίβ1>&αΙαΓ, τίηίαΙβΓ 
οζηοίααι βθΐβίααι ρα^&ηο8 οΙ βαρβηΐΚίοβίββίαιί βΐ 
ααά&οίββίηιί. ΟαίίιηρίβΙ&ΙΙ ααάίςα&ςαβ αα^βοά» &ο 
ρΓοίβΓβηάβΒΟίηαοΕαορβΓ&ιικΙ&ηάο, ιηα^ίβίΓ&Ιαβ αη- 
άίςαβ οοΐίθοίοβ βαρβΓ 6& γθ οχαιηία&ΓααΙ, βΐ αΙ>ί 
608 ρ1&α6 οοα86θ1ίΓθ νί(ϋ886ηΙ, άίοΐβ 6( νίβα ί&οϋ3 
6χοςα&Γ6 βΙ&ΙαβΓοηΙ. 11&ςα6 6(ϋο(ί8 ρβΓ ΙοΙαπι ίιη- (4) Μ6ΐ&ρΙΐΓ&8(8Β &(1]αάίβ&1 ΑΙΙαΙίαβ ία 0ί&1π5& 
ά6 8ίιιιβοηιιιη 8θήρϋ8ρ&£^. 125ίη6&Γαιχι ΥίΙ&ταιη 
οαΐαΐο^ο φχΛ ρΓορήο ΜβΙ&ρΙίΓΑβΚο δΐ^τίο 8ί£;η&α- ΙαΓ : ς[α&Γ6 £^Γ&(υαι ρΙιίΙΜΙβηί Ι6ο1οη ίαΙιίΓαιη ΟΓβ- 
άίάί, βί Ιι&ηβ Ιαΐίβ τίΓί ρ&Γ&ρ1ΐΓ&3ίιη, ςυββ ρα1)1ίο&ιιι 
1ιαο(6οα3 Ιαοβιη ηοη τιάίΐ, Ηίο 6χΙιί1)6Γβϋ[ΐ. (43 ΜΕΝ8Ιδ ΑΡΒίυδ. 144 

ρβηαΐηΐηί88ί8(1β08ρ8ΐΙΠ08, ίάββΙίάοΐΕΐηαηαΓαοΙβ, Α ορβοττοίοϋντας προς τήν άσίβΐιΟΕν, ίργω |3ιβ««σ«ι 
βΕΟΓίβοϋδ ΟΟΗ ]ΐ188βΓϋηί (δΙυΙΙΟδ Γβ^ββ, ςαί λΙ) τά ίόξαντα σττουίήν έττοιούντο- χβΐ ίιά τβΰτβ 7Ρ«ί*- 
ίβΐίβ 8ί1)ί ίηαρβηυιη, 0ΐηηΐ1>ιΐ8 νβΓΟ ιηΟΓί&Ιίϋαδ (*ατα χαί προΟίακτα πολλώ τώ τ«χ« ^ιά ιτάσνς 
βΕΐϋΙβίη ίηορβΓϋή ΟΓβίΙβίΜίηΐ!), Οΐηηί5ΐ18ΕαΙβΐ11 ςαί έ|»ο£τα τ^ίς οιχου^ένι^ς, τους /άν νβμιζο^ονς θιβύς, 
86 01ΐΓί8ϋΕηθ8 ρΓθβ(6ΓβηΙα? (1ίη88ΪΙΙΐί8 ρΟΒΟίδ βαΐ)- τά χνροποίπτά ψΊίμι ξόανα χαΐ β9ί\ύγμ«ΤΛ, θνσ£αις 
]ίθί, ηβοβίη ίη ρίβΐΛΐί8 ρρβΒίηίϋΐη ρτοροηβηάο. άπάσαις η^ ίχαΐ γαρ ϋόχΜΐ τβϊς «νοιίτοις |5βσι- 

λιΰσι ρϊν ίι' αυτών τό χρβττος, άνθρώττοκ^ Λ πάσιν την σωτΐ}|Βίαν |3ραβίύισ©αι), πάντας Λ τους ό^λο- 
γονντας «ιναι Χ/Βίστιανούς, ρ«τά τήν ιίς τό βΐίιΐΛ παράστασιν, «ηώμοτον τήν ό]χολογίαν ταΰτην •ν 
7Γθ(ου|χένους, τυχναΐς ύττοβάλλισβαι Τ(^»|Β^α(ς, ιΓτα χαΐ θανάτου ψή^ον τής (υνιβιίας 7Γθρί(ισθο» τήν 
άντέ^οσιν. 

II. Τααο &άΐηίηϋ[>ί1ί8 ΐηίΐ68 (ϋΐΐίβϋ β60Γβ:ίθ8 ββα Β'* Τότι ^ή χαΐ ό θαυ^στός στρατίΜΤτος ^ας 

&8(Γ0ΐη ρβΐΐαοίάαΐη ρβΓ ίΐΙΐρίβΙ&(ί8 (βη6ΐ>Γ&8 1αβ6ΐ>&1. Πώργιος, τό του Χρίστου τ» οντι 7(«Ρ7ΐον, αστέρα 

Ν&(α8 ία (];&ρρ&άθθί& β1&ή8 ρ&Γ6η(ί1>α8, ίηφ16 Ρ&- τινά των ^ια9>ανών ΐ(χονέ(«ν, ιν σχότβι τ^ς άσι- 

1»8ϋη& βάαο&ΐυδ, ΙΙΙ&]θηΐΙΙΙ ρί6ΐ&(6111 &ΐηρΐ6Ζα8, βΐίας ι^ιίχνυτο. Τούτω πατρίς ρΛ» ή 0&η(ϋ(1ί8 ΐΐΐ0Γϋ)α8, »1&(β]ατβΐή8, ρηΐάθη(ί& 86η6Ζ, πατέρις ^ί των έιτι^^ών, τροφός ή Παλαιστένιβ, τό 
ΟΟΓάθ βίΐηρίβζ, ίΓ& ΟΟηΙΠΙ ίΐηρίοβ &κΐ6ί>&1. 1§;ϋυΓ σιβας έχ προγόνων αύτοδ (ύσιβιστατος {ν χαι άσ»- ΟΙΓΟα ΓΘΟα ΐηίΙίΙ&Γβΐη β^Τβ^ίβ βΓΟάϋΟδ άαζ 6θ1ΐΟΓ(ί8 Β χνος, τήν ρΑν ήλιχέαν νΐά(ων, τήν ^ ^ρόνιοσ» 

ΙηνίβΙΟΓαιη ρΓΦββίΙαΓ, β( βαιη ϊιηρβΓ&ΙΟΓ 1>βυτιιη λ«ός, ιυθύς τήν χαρ^ίαν, (ήλου πνέοιίν χατά τ9ς μ•- 
Οθη(Γ& ΡβΓ8&8 £^6ΓΘΓβ(, ΟβΟΓ^Οβ (θΐηροΗ ββάβα8, βιέας. Καλώς ούν έχπονηθιΐς τά πολέμια, χόμκ 
ΐη&ηυ ίΟΓίίβ 1>ΓβΥί 1)β11θ ΐηοΙ&ΤΙΐίΙ. του νουριέρω (2) των Άνιχιώρων ΙπιΐΜτνιΙ ιτροχηρί- 

(ιταλ' ήνέχα ^ή χαΐ τόν βασιλέα [1^<ι] τόν χατα Πιρσών (3) υπιλθιΐν πόλιμον, οηίτόν Ιχι&ον ό χοί- 
ρος παριχάλβι, $γ* ω χαΐ άθλους ούτι μαψούς άγωνέζιται, χαΐ θαυμαστήν Ι;ι^ων §9 πολέρΜίς ιύτολριέ» 
γνωρέζιται. 

ΙΠ• Οαιη &ιιΐ6ΐη ιιΐ8]οη8 (ϋ£ρίΐί(&ΰ8 &(ϋρί8β6ΐιά8β Γ". ΈπιΙ ^ι χαΐ ρ€έ(ονος ν» τιμξς όρν^μηος, 
βαρίάαβ β88β(, β& ςΐΐ&ΐη &β66ΐ&5&( ΙΙΙ&30Γθΐη, ΟβΟ «υριν ούχ ι^ς ώρέγιτο, αλλ* ίς ύπί^ρχι» Ιχβίνος «ξ(ος, ϋ& ΤΟίβαΙβ, η&βΐ08 β8(. ΚβββρϊΟ οηίΐη ραΐηΐηοηίο, τής θιίας ούτω προνοέας οΙχονομιοταριέννς. 

&άίΐηρ6Γ&1θΓΘ8ΓβΤβΓ8Ι18,$Αα1ί8 80Γΐβΐη&1ίςυθΕηθ(1θ γαρ τά έχ πατέρων αύτώ πιραλθόντα χρήρΜτα, χαί 

6;ΐ[ρ6Γΐα8 β8(. Βίο βηίΐη &8ίη08 Γ6ςοίτβη8 Γβ^υΐη προς τους τότι βοζσιλβύοντας α^ιχόμινος, κΰί^χη η 

ίητβηί(,ηθ8(βΓ&υΐ6ηΐΐηΐΐα(1&η»&νί(1ΐΐ8β1θη8θΓβ^ί τω Σαούλ παραπλήσιον. Ό ρΛ» γαρ όνονς «μι(«τ6» 

6(Βΐβ8(ί8 0θΐηρθ8 68( ί&6(υ8. 1151 βηίιη, ίη ίρ3θ 8ΐ&- βασιλιίαν βχτήσατο, ό ^ χοσμαίϋς ^οξ«ς (πιΟυρων 

ϋιη &άτβη(υ, Οβυιη οοαίβιηρίιιιη, άβΒίηοηβδ &ιιΐ6ΐη ουρανών Ιτυχι βασιλιέας. ΚαΙ δπως εγγύς 4 ^ήλω- 

1ΐθηθΓ&1θ8 Υίάί88β1» ίΐηρί6ΐ&(ί8 &ΓάθΓβ 100603118 0&- σις. Καταλαβών γάρ, ώσπ^ «Ιρ^ται, χαΐ ι^ών τόν 

Τίάί8 6Ζ6ΐηρ1υΐη 8600(118 68ΐ ςυί άίοίΐ 86 ίΐ1€Γ6άυ1ί- θΐόν ύβρκζόρ^νον, δαίμονας ^1 τιρι»ριένονς, (ήλ^ 

(&16 Ββί &<1τθΓ8&ηοηιιη ιΐιί86Γ6 ▼6Ζ&η. $6(1 Οοιηίηί θιοσιβιίας ^«αχαυθιΐς τήν ^χήν, βίς νοΟ» τι τά τ«δ 

ρΓΟΙΙΐΐ88ίθηαΐΙΙΐη6ΐηθΓφΐί 86608 60Γ&ΐηΡ&ΐΓ6&β;ηθ- Δαβί^ βαλλό/χίνος, ότ« /Αΐν τ^ θεατών άσυνίΓούνΠΜ 

δοΐίαρυαΐ 6886 (ϋθί(, ςαί 86 ΟΟΓ&ΐη ΙΐΟίηίηίύυδ ΟΟη- ς έχτήχισθαι λέγοντος, ότι τά όμοΜ πάσχιι», ^ιά τήν 

ί688ί ίυ6ηη( : Ιΐ&Ο ρΓΟΐηί88ίθη6 Οοιηίηί &ΓΤ6ρ1&, Ια- πιρί τους θιίους λόγους τών ίχθραινόντων ολιγωρία», 

Ιαπί 86 ΙΘ<1(ΐ6Γ6 νοίαίΐ. ϊ,τιιτα χαΐ τών ^ισποτιχών ρηρίτων ι£ς χββρόν ^Μ- 
ρημβνιύσας, ά χαθαρώς ιπαγγΛλη-αι, τοις ίμπροσθιν τών ανθρώπων όρ^λογούσιν αυτόν, «ντι^ν^όνβι ^ΟβΓέρις 
τήν Ιμπροσθιν του Τιχόντος όίχολο/ίαν• ίσπιυσιν ως τάχος άρπάσαι τήν ίπαγγιλέαν, χαΐ χρέος ήαη^ ^«9ΐι«ηχόν 
προσρινη στιύ σασθαι . 

IV. Οαιη &α(6ΐη ρ6Ρ ρορίαιη &ηβ^υ8(&ιη ίηΐρορβ Δ'. πλην άλλα χαΐ τήν στινήν ιισιλιύηνβαι πύ- 

▼6ΐΐ6ΐ, ΐη άίνί1ί8 0ΐ)8ΐΑ6υ1αΕη ▼ί€ΐ6Ι18, φΐ11)ϋ8 (οαΐβη λην προιλο^ιένω, ίνα ι^ι^^ιν ό τών χρνρΜκτο» &ρΛς 

αά 1)οηΕ8 Ρ68 ΕΐιζίΙίΛη1)ϋ8 αΐί ▼οΐ6ΐ)Εΐ, ρ&αρ6η1)α8 αύτώ ΐριποίέ«ιιν, άλλα χαΐ ρκλλον {ις ^θ^ τ^ 

6Ε8 (1ΐ8ΐρί1>αιΙ. Ρορρο βΡΛ^βΐη ΛπηΛίοΡίΐιη, ςαα πλούτω προς τά χαλά χοή σαιτο, π»ήτ•» «ύτάι» τβ•» Ρβϋΐιιβ ία βρΐήΐα &άβ1β8 αηηα», Ιρββ ίη<1αί», 1αιη1>θ8 9ι^ο,^^ι. (4) Πρίς Λ χια τ4» ιτ«>ο«λ(«», «» ΠμΟ•* 

ιη τβηίΕΐβ οιοβϊί, ίαβϋϋ» Ιοήοβ ιβ τββϋΙ. β&ΐβ&ηι •ν π^μ«τι τβύς ιτιβτ.ύ( ύκΧΙζη πηκωΟ^-Μς, 
ηΐαΐΐβ ο&ριϋ ιωροοιί, ρβάββ &ά Ετωιββϋαιη ραοίβ Ο χ«ΐ τ4ν ^ οσγύ» ί» «λι,βιί. ιπριζ««άα)»ς, Μ»- 

ωηυηΟ&ηάυιη (β^ίΐ ; άβάιάβ &άβΐ φρβαιη, βΙ βρΐ- σάμι^ος Λ χ«ΐ τ4ν Πς ία,^Μβύ^νς 9ύ^^α», «^ 

ί«ί? ,^ί^Τ' Ρΐ'"*"»ί>ί «>Αο»•<β».. ςααιη τοοβπι ία (3) Αηηο 301 αιωβαι οοηΐη ΡβηΜ ία» βιΟβΗαι 

2!ί.^' ^ ' οοβηοιηβη ΛηκηοτΜηββυ /η- »Μημ»ίς, σΐω ηοη τΐάβο ααοιΧΜκΙο Ιιιια ρβτβ- 

νκίοταη •. τβηιιηηβ, «η ΟΓα&Ιαι ο«ιη Ιύο αββαο• ηβωΤ^ ί«β™οβο ««ο ρβπ• 

ρΐυιο, ηοη ά^υϋιβο. 145 νιΤΑ δ. σκοκοιι. 146 9ίμ»6ς τ• «α ηβν ττιριχι^κλαέον τού σωτηρίου, Α ριίαβ βα96ΐη αοοίο^ίΐ, ςαί β8( Βθί νβρ1)αιη. βΐ βίο 
ιη τ^ς ιτβ<Τ«ς <ν έτοι^ιασί* τον Εύαγ^εΧίου τϋς ,ί- &!> οαιηίύϋδ ρΛΓϋ5ϋ8 Ιαία» Εά ίιηρίθΙ&Ιίβ 1)βΠϋΠΐ 
^η^ς νπο^τοσα/ανος, ίιτιιτα χαΐ τόν τϋς πίστεως ρΓΟβ:ΓβάίΙαΓ. 

•νρίΜΡ, χβΐτ^ του ΠνΓίράτβς άναλαβών α«χαι/)αν, ^ έστι ^ιια^ηϋ, χ«1 ώς οίον τ« «ν ασφαλώς χαθόλον πίοίΦοα- 
^«οΜΑ^ «ρος τόν χβτβ τίς άσιβιέας ίχώρη πό).ι/ιον. Β*• Εύρων Λ τβύς, έπ' όνόαατι τοϋ βασιΚίύαν και 
^χιιν, αντονς μάλλον ύιτό τί5ς ασιβιέας χοατβιοτι- 
^ «»;ζθμένονς, ιτλ^Οΐ} τ• ]3ασανιστυ/3ίων ου κατά 
τύ9 «*ν4ρ<νο/Αέν«ιν {ωσιηρ ην θέ/:Α(ς) και α^ικούν- 
η», άλλα χ«τά τών βύσιβούντων |χάλλον προκιί- 
;«»«, βντούς τ• ^ιημηγορούττας ού^ιν θιοσββις, ούίίν 
ίίχΛίΛν, «λλ* ό«« ιτρός ήσέβιιαν άλιέ^κ καΐ τήν των V. ϋ5ί βθ8 ςϋί ηοκηίηβ βΙβρββίββοΙυιηρβ^&ΓθηΙ 
α5 ίαιρίβίαΐθ ροβββββοβ, βί ίοπηβαΙοΓαιη ροβααιη 
αοη 806ΐβ8(ί8, 1(] ςαοά Γ&8 θγ&(, ββά ρίί8 θ( β€ΐβ1ί1)υ8 
ίηί1ΐβΙ&Εη&οίΕη&(]νβΓϋ886ΐ : ία]ρ6Γ&ΙοΓθ8 βηΐιη ρΓο 
βυα ίιηρίβΙ&Ιβ ηίΐιίΐ ]α8ΐ6 ί&βίβύ&ηΐ, ίιηο ςυ»6αη- 
ςαβ &(1 ίιηρίβΙ&ΙθΕη βΐ (ΙβΒίηοαααι βαΚαιη ίαβίΐ&ηΐ 
ίοτβ1>&ηΙ((ΐιιί 8&η6 αίΐιίΐ &1ία(1 ιιί8ί ί&ΙβοΓααι άβΟΓαιη ίΛψήωΐ β λ*τρβ{«ν (τί 7«Ρ «τ^ον * ^ών ψιυίωνύ. Β &<1οΓΛΐίο) β1 ϋδ ςαί αιπ8ΐϋΐη ηοωιηβ 8θ1ϋπι ρροβίβ- 
ρΜΡ 5•Μν ΐΓρο9χνν)9σις ; ) ού μίιν άλλα και π|8οσα7«ι- 1>&ηΙαηιιθΓΐ6αι 0Ρϋ(1β1ί88ίηΐΛΐη ίη(βθΙ&5&ηΙ: 6βθΓ- 
)•»»τ«ς, η /λόνον όνο|&άσ•ιέ τις τόν Χριστόν, ίξω ί?ίϋ8 βΕηοΙο ΕΡάοΓβ ϊηοβηβαβ βΐ ίβΐΜ ιηίηαβ ΠοοοίίΕ- 
ιβττός βλέονς, τοϊς ττροχκ/Μνοις, χατακηρυττό/α- οίβηβ νί& ρβΓίηυΚίΙαοΙίιιβιιι 8ί1)ί ρΗΐβίαβ(& €1ιη8ϋ&- 
11» {5), •ξ«^θ«νβΐν• ζ)§λου πλΐσθιΐς τήν ψυχήν, ηαιη 8β8β &0 61ΐΓί8ΐί ββΓταιη ρΓοίθ88α8 β8ΐ. 
ηΐ τρνψάς ρ^λλον ου πλιογο^^ <^ναι τα άπιιλου/ανα ^ιά Χριστόν λογισα'/χινος, ιυτολαόν τι καΐ λιοντώ^ις 
Ιβννς ^ρμη^Λ^ ^ιαχόψας το πλί^θος^ καΐ παριλθών ιις /χι'σον, Χριστιανόν εαυτόν άνιχιόρυξΓ» και Χρίστου ^. Τ4ν ιηφ^ΐ99ίβη τοτύτγν, χαΐ τό θάρνος, χαΐ τήν 
τύ^ τον ρΜίρτυρος ουχ άττλώς ιΓ^ι τό τών άσιβών 
νΐ|9ος, «λλ« 3ΐ«1 ισχυρώς χοττ^ττλάγησαν. Ό /ΐλέντοκ 
ΤϋπΗΕ^οΕς θ«ιρρ«λ»»τ«ρον Ιτι /χάλλον, θιόν |χ<ν άλιι- 
9ο«ν το» Χριστόν ώ^λόγβι, τα ^ί γι τψώμίνα 
«ορ* ο»τΪΜ ιΐ^«>λ« χαΐ τους Μμ,ατα ρόνον θιούς 
ΙιέίΓΗΜ η «ά «μυχτηριζι, χαΐ τοΐς πολλοίς ύπόθι- 
#ιν έϋ ο αίιο σρο^ροϋ γχλωτος. Πλην άλλα τοΐς τυράν- 
νοις ηκντιβ «χούουσι παντο^απή ^ν η γνώρη* ποτίτ 
ρ» γάρ τ6ν &τ^ρα τ;9( πα^ρνσίας Ιθαύραζον, ττοτι 
Α 9ΐτνέλονν, ιτοτ« ^€ και θ&λίτηαις ύπι^ιισαν, ώση 
χβτά τον Μον Δ«υ{^ τους έκιίνων λόγους, τοϋτο μϊν 
Ρύίνη δοΐ3ΐέν«α, τοϋτο ^ι ύττιρ Λαιον άτταλούς ^ιέ- 
οι»σ^«<' τ4ν τι γΰψ νιότη τα χαΐ τό κάλλος Οίους 
«οντός &ξιον «βιΐ ^βι^οΰς ίκριναν, τήν ζωήν προτι- 
ροτ^βν 9Λψώς ύιητίθουν, τι/χας ύπη77^^^*'^^> 
«λοντου χκΐ τρν^ς ύιη|»ίμνΐ}σχον. 'ίΐς 9ϊ προς τά 
φιλκνθρΜίτα τ«0τα χαΐ /χαλαχά /χη^'ιν έπιχλινόμινον 
έύρΜν, |ΜτβΒβάλλοντις βασάνους ^^πιΑουν, ώσπιρ τήν 
Ι^ο ^οβιρας, προς Λ χ«1 τήν Ιν πιχρώ θανάτω του 
βίου χ«τ«9τρο^4ν. 

Ζ'. *Ειτ<1 ^« προς πάντα €«ρ«ιν «υπαγ^ χαΐ άχλό- 
, μ<|λθύμβνόν τι τΐζν οιχέ€Εν άτέχνως του ^ρονί- 
, 9 ουχ άνβροις σβίλτίβται, ου ποταροΐς παρασύ- 
, ου βροχαΐς χαταχλύ((ται, χαΐ τοΰτο 9ή το του 
λί/ου λήντα ξυρ^ χ&ιχουν, ϋ προς κολ»νόν κιΐ|Βν7- 
τισβκι 01 α χ«1 πιΐραν «πήγαγον, καέ θράττιιν 
δοντο, χαΐ μορ^λύττισθαι τόν άτττόητον, ξύλω τοί- 
9ίη «ΪΜρ«6ίντος, κοντώ τι)ν γαστέρα ^ιακρούιιν 
ΙιΑβυον. ΚαΙ οί ρΑ\ί Ιργου ηπτοντο* ό 9ϊ, ώσπιρ 
ΐΜογρΐΜ«μινος ταΐς πκιηγαΐς^ ά^ιΐς τους παέοντας, 
«ρός θιόν μβίλλον έχίνιι τους λόγους, χα> ^ί^λος {ν 
^μΛΪΜ^%0|β βύτώ χάριτος τίίς χολάσββιίς. Ευχαριστώ VI. Η6Β0()ί6βιΐ(1ί1ί1>βΓ(&8,1ι»β &ιιά&6ί& ιηυ1(ί(ιΐ(ϋ• 
η6ΐη ίααρίοΓυιη 8ΐαρβί&οΐΑΕη οαίΓΰΐη ία αιοάαιη οοιη• 
πιονβΓβ ; ςαοά &ηίιηαιη 0ΑθΓ§;ίο &ά(1ΐ€ϋ(, ί(& υί 
61ΐΓί8(ααι Οβυιη νβηιιη ρ&ίαιη ρΓοβΙβΓβΙυΓ 6( ίρ8& 
(ΙβοΓϋοι ί&ΙβοΓαιη ηοιηίη& οοηβραβΓβΙ ίαςυβ Ιυάί- 
^ 5Γίαιη γβΓίβΓβΙ. Τ/Γ&ηηί ίρ8ί, 1ιί8 &υ(1ίϋ8, τ&ηα 
8βηϋβΐ3&η(, ηααο γίή β&αοϋ δβπηοηβιη 1ί56Γυιιι αά- 
ιηΐ?&η(68, ηυηο ιηΐηίδ βαπιάβαι ίαδβςαβηΐββ ; ίιηο 
αδςυβ αά 51&η(ϋ1ί&8 άοβοβαάβΓαηΙ, ίΙ& α(, «ί οαιη 
Ο&τίάβ Ιοςαί ΙίοβΙ, βΟΓυιη τβΓί>& οαιη ]&ου1ί8, Ιυιη 
οΐ6θ οοιηρ&Γ&α(1& νίάβΓβαΙατ. νίτί βηίιη ] ατβηΐιιΐθΐη 
βΐ ρυΐβΐιηΐϋάίαβιη οοααιηίββΓ&Ιίοηβ <ϋ§^η&8 06η865&ο(: 
(]ΐιαΓθ ιηβϋΟΓβιη βί νίΐ» βοαάίϋοαβιη, βαιη Ιιοηοή• 
5υ8 &β άίνίΐϋδ ρΓορο8τιβΓβ. βαιη &υ1βιη τίΓΟίη βαπ- 
οΐιιιη οθο ιηίηί8 ηβο ϋΐ&ηάίϋίβ ιηοτθή τΙάβΓβηΙ, 
θΓαοί&(υ8 ίη8ΐΓααιβαΙ& βαιη ιηθΓ(ί8 ΐ6ΓΓί6τι1αιηβαΙο 
οαοηβίηϋταηΐ. Ο Υ1Ι. Αά 1ι»β οιηηί& ββΟΓβ^ίαβ βοοδί&ηβ &(ςα6 ίιη- 
Εηο1α8 νΐή ρΓυάβηΙίδ άοιηαιη ίιηίΙ&ΙαΓ ςαβθ τβη(ί8 
αοη 1&Ι)βί&οΙ&(αΓ, ϋαααίηί^αβ ηοα ο^ΓυίΙΟΓ, ίιηΙ)Η5α8 
ηοη (ΙβιηβΓβ^ΙυΓ, βΐ ίαιρθΓ&ΙοΓαιη τοοθ8 &ά Ιβοηβιη 
ίοάοιηίίαιη ααΐ ηαοιΚθΐη 8αΓάαιη ά&Ιββ γί(1β5&η(αΓ. 
Ι^ΙαΓ ςαβιη ιηίαίδ, (οηηβηΐίβ, οιηηίίοηηίάίηΐβ β;6 
Ι1ΘΓ6 8υ5ίβ:βΓ6αοη ▼&ΐ65&ηΙ,β]υ8ρθ3ΐΓθπιο βΓαβΙ&χί 
60Γρυ8 1ι&8ΐϋίΐ9α8 ρβΓίοάί ^α88β^αη^. Ε( ο&ταί&β68 
φΐί(1βιη άαιη 3τΐ88& βχδβςαααΐυρ, ιπαγΙ^γ ΙοβΙο ϊαΙβΓ 
6Γαοί&(υ8 &ηΪΕηο, βοηΐβιηρίίδ (θΓ(οή5υ8, Οβαιη&ΙΙο- 
ςαβαβ ^αϋ&8 ρΓΟ βαρρϋβίο ρβίαϋΐ : 6Γ&(β8 1ϋ>ί α^ο, 
υοιηίιιβ 110 Οβαβ, (ϋοβαδ. ςαοά 1)οιΐ6&οϋ8 αιβ ΙϋΙ» (5) Εβ^τ^^^™ ]ΐο•Ιηιιιι χ«ταχρυπτό^ον, ςαοιΐ βοηβαιη ααΐίαιη ί&οΐ6ΐ>ΐ|1• 147 ΜΕΝδβ ΑΡΗΙΙ.Ι8. !4Β (ϋβιΐαιηο6ΐΐ8ββ.Η«οοαιη(ϋχί88β1οαβρί8,(ϊα»8ΐιηο1ί Α σο*, Δίσπστα χ«1 θώ, -^^, ίτ. ,Λ τών σών άγ- 
γίρ1θθΡριΐ8ΕΐΙίη8ίΙ,ίη8ΐαΓρ1αιη1>ίΓβαβοΙίΙαΓ.ιιΙφΐβ «ών άξιον 7«νέσθ«ι π«/>«σχ«.«ζ«ς. Οντως Ιλη.», ίηαοβα& ίη ίοΓίοραιη ιη&ηί1)α8 βΥΛάίΙ. VIII. Ιηάβ ΙορΙοΓβ• πΐΕ]θή οαιη οάΐο (ρΡθ1)β βηίπι 
ηονβρ&αΐ άΐΜοίΙβ 8ί1)ί !ορθ υΐ νίπιιη 8&ηβ(ιιιη βυρϋ- 
οϋβ ίαΐ6ηιη&η1) (ϋήορβ οίροαιη*ρΐοίβ1)ΕηΙ ΙοριηβηΐΛ. 
Ια ο&ΓββΓβιη ίί&ςαβ άβάυωΙαΓ άοηβο ηοναιη ορυοίβ- 
Ιτΐ8 Ιηβίριιιηβηίαιη ίητβαβρίαΐ. δβά ιΐ6 816 ςυίάβιη 
&ηίιηο «ςτιβ &ο βορρορίςυίβΐθΐη ββββ Υθ1βα(θ8, βοιη- 
ρβάίΙ}α8τία€ΐί ροοίορίΐ&ρίάβιη ίη^^βηΙβιηίιηροοαηΚ. 
Ηίο νβρο βΤ&^&8 <1β ηονο &β:βη8, Ι&ρίάβιη 1<Μ50 βαρ- 
ρΗβϋ ρρο οοράί8 ίαίβρο, &<ΐ6ΐη 8η&ιη οοη&ραΐΑΐκΙο, 
ίαίιιροιη 688β ρρβ6Αΐ}&(υΓ. IX. Τιιη6 Οιοβίβϋ&ηυβ ηοτ&ιη ιηορϋβ ιη&βΐιία&ιη 
βχ<κ>β:ίΙ&νϋ, ίηάοΐβ ίρ8υ8 &(ρ& βΐ ίη1ιαιη&η& άίβ^ίβ- 
8ίιη&αι,(}αο ιιι&]θΡβιη βοηάβιηη&ΐοάοίορβιη αββρρβί. 
Κο(& ρρ8Β£^&αάί8 <κ>η&οίΙιΐΡ, ιηα6Γθαϋ)ΐΐ8«ιουϋ88ΐιηίι> 
ρρ6Β6χ&, φΐΦ ίη βυραιη 6ίρβυαιτο1ΰ1& ά&ιηη&ϋ <κ>ρ- 
ριΐ8 1)Ρβτίοχ8&η9αβ βχίβίη ίρ8Α ^άϋβ (ϋΐΑ06Ρ&1>&(. 
$αρβρ 6& τίρ 8Αηο(υ8 ααάι» 1ορίοί8ς[αβ νίηοΐυβ 
6χ(θαάβ1)&1αρ ; ββά ρββίορθ ρβρ θΡ&Ιίοη6ΐη &ο ίηΟΙίρί- 
βίαιη 6(ΐ6ΐη 5βη6 οοηβριη&ΐο 86, ^υο άυρίθΡβ88α1)η8- 
86ΐ ρ1&β;&8, 6θ ιιΐ8]0Ρβιη ία οω]ι ιηβροβάβα] η&οΐυρυιη 
6886 8ρ6Ρ&1)&(, άοιιιιικκίο Ρ&ϋΐο &ά68 1ι&}>6β1υρ (ϋ- 
66η(ί : υηυ8ςιιί8ςα6 ααΐ6ΐη ρρορρί&ιη ααβροβάβιη ρ Χριστόν ίπιρρώσας «ΰτού τ^ν ««ρ^ίβ», ιΓπι χ« γινέσθαι τταρασχβυα^ 
χαΐ ό κοντός ινθύς |χολίβ^ου ίίχην Ιστρίψβτο, τ& μίι 
πιισθίντι τοις παρβ(νο^ΰΦΐν ούτος ύπιέχνν ρα^έως 
χαΐ οίον (ύπκΟής '^ινάμί^ος^ τοίς ^έντοι βΧκκτη» 
τον "Αγ^ον βονλορένοις ουδαμώς χρ^^9ψ^ς. 

Η'. Άλλα 7«|9 οί έχθ|9αένοντ•ς, ούτω προς πλιέονα 
θυαόν ίξαγ$ίντίς (ήττασθαι γαρ τ6 /χή ^ννκτους ηναι 
τψωρίίσΒαι σα^ώς 2χρινον) πρ6ς βαρΜτίρας κβλι 
ψαν τψωρίοις' χμ το μτν νΰν Ιχον ;Ι^ ^λ«χι) τάν 
Άγιον παριλαρβανιν, ιως «υτοΐς ν πιρι τοΰ π&ς 
^ιΓ τιμωρτ^σασθαι σχέψις γένοιτο* ίνα ^λ μτο9ϊ σύτως 
άι^ιτον Ιχκ τό σ&μα ψνχή, χβ(Τ«χριθ$Ις τ4ν «έρχτ^ν, 
αλλά χαΐ πέ^αις μτΦ τους αυτού ιτό^ας ^ινμονσι», 
νπτιον ^ϊ ^ιατι£ναντ•ς χαΐ |3αρ«7 λ<θ« τα στέρνα 
3 χαταβαρύνουσιν. Ό ^ϊ χα« ουτακ ιούχαριστΜ τ6 Θ•6 
πάλιν, χαι τον ιΐς τι^ωρέαν έπιτιθέντα λέθον ιοίτ^ 
ιΐς στηρν/μον χαρ^έας ιούχιτο γινέσΟαι, κάγώ» η 
χαΐ ά|χιτάθιτον έ/χπι^ώσαι αΰτώ τι^ ό|Μ)ογ<α». 

θ'. Έπκτα $ις τήν έττιονσαν χαΐ π^Ι η^ς ^*^* 
τέρας σχέτττβται |9ασοίνου Διοχλητιαν^ ό ^βοότ ^^ Α 
όργανον τι τι/ιωρητιχόν ην, άξιον ρϊέν τ4ς έχιένον 
πιχράς ψυχί^ς χ«^ ^ακ/χονιο^ους, Ι^ιΐν ι^ ψραΰ^ίί' 
στατον, χαΐ ύποστηναι παντβήτασιν άλγίΕνόταην, 
Τροχός τις ηρ|χοστο πα/χμιγέθ^ςι [ΐαχαέραις οξντ»* 
ταις χατατταγιΐς, ός ρΛΒόίω τινί χο|:£ψοτψ« χ»ον• 
αινός τι χα*ι πιρι^ινού|χινος, τόν αύτςϋ ιτροσ^(0|ΐΝκ 
χαταχριθέντα, Ιξαι^ον ιυθυς Ι^ι£χνυ χαΐ χκτήονο» 
ταΙς ^χαχαέραις. Έττ' αυτώ τοίνυν ό Άγιος γ^ψίΛς 
όλος πιριταΟιΙς χαι ^ιθιΐς, κύχ^ χαΐ πίστΜ τ§ προς &06ίρΐ6( 866αη(1ιιιη 8ΰαιη 1&1>ορ6]ιι. δί6 ίβ;ί1τιρ Οβορ 
β1ΰ8, το1νβα(6 Ρθ1&, οίΡ6υηι&6ΐιΐ8 6ΐ β:1&(1ϋ8 ίωάβ 
άί86ί88α8, &8(&η(ίυιιι ρί8υ8 &6 1α(111)ρίαΕη Γα6ΐα8 68(, 
ςαί Ρ6ΐ>α8 ρρβ86η1ί1>υ8 ΰηίθ6 ίηίβηϋ ςυ»Ρ6ΐ)&η( : 
υΐ)ίη&ιη 68ΐ 0608 060Ρ§;ίί, 6ΐ οαρ 6 ιη&ηί5α8 6ΐιιη 
ηο8ΐιί8 ηοα 1ί1)6Τ&1 ? $ί6ΐι( Οατίά άίοϋ : Οαιη οοη- 
ϋτίη^^ααΐαρ 088& ηΐ6&, 6ζρρο1>ρ&τ6ΡυηΙ ιηίΐιΐ ςυί (ρι- 
1>α1&αΙ ιηβ ίηίιηίοί ιη6ί, άυιη άίβυαΐ ιηίΐιί ρ6Ρ 8ΐη§^α^ 
1θ8 (ϋ68 : Όϊ>ϊ 68ΐ Οβυβ Ιυαδ ? Ηί ρρβΒ ίηαρραάβηΐία 
8υ& ίηΐ6ΐ1ίβ;6Ρβ αοη ν&ΐβ^αηΐ ; δ&ίοιηοη 8βρίβη(ί88ΐ 
ιηυ8 &α!6αι ϋβ ςαί ρρορίβρ (ίιηορβιη Οοιηίαί (]αρ& 
ραΐίααΐαρ Ιιοο ρρ»(1ί6ί( : Ταηο, ΙαςαΙΙ 8&η&(ίο οογ 

ρΟΡί ΙαΟ βΡΪΙ 61 611Ρ& 083ί1)α8 1018. Ε( ρβ&ρ8β ο1)Ιί^ϋ 

6ΐ 8&α&(ίο 6( ουρ& α(1ιιιίρ&1)ί1ί8 : ςυοιηοάο νβΡΟ, •νιλπις ων, ότι ^ιιζόνων τι^ριων [αέ(ονς β» ποίν- 
τως άντιλάβοι χαΐ τους /Αίσθούς, ΰπιρ άξιος π*- 
στ(ύιιν ό Παύλος, χατά τόν Ι^ιον χόπον ιίπέίιν <χα- 
στον χαΐ τόν ΐ^ιον ^ισθόν ληψισΟαι^ γοναέως ιιχι 
χαι χαρτιρώς, άνω τι χαΐ χάτω στρβ^ρίΜς χ«Ι 
π€ρι•ιλου|Μνος, χαΐ ταΖς ^αχα£ρ«ις ^βινΑς χ«γ•- 
χριουργού|ϋΓ»ος, ο'ν•ι^ισ/ΑΟς τι χαΐ χλβνασ|ΐ4(, τό 
τον 6•έον ^άναι Δοη/ί^, τοις χύχλ^ γινο/ιένοις, •ί 
ττρός τό παρ6ν ^όνον |3λέποντις, Πον ^έ ννν, Ιρ«• 
σχον, ό θίός Γιωργέον, χαΐ ^(ά τέ μι^ Ιλθοι τϋη 4^ 
τέρων χιιρών αντόν ρνσό^ος* ως χαΐ ταντα σιιν- 
α^ιιν τά τον Δανΐ^, Έν τω χαταθλάσθ«« τα 4ηΑ 
μου, λέγοντος, ώνιί^ιζόν αι οί έχθροέ μον^ ι» τιι 
λέγιιν αντονς ^οι χαθ' έχάστην {ίμίρβ»• Πού ίστο 
ό θιός σον ; Οι άσύνιτοι όντις ον^Μνον» σννιΐΜ» &α()Ι. 

ονχιιχον, τοίςοντω ίιάτο ^οβιΓσΟαι τόν Κνριον ^ιινώς ττάσχονσιν, οια Σολομών ό σο^ός προλέγΜ, Τβτ•, 
Τασις ϊσται τω σώζατε σον, χαΐ ίπιμίΚαα τοις όστέοις σον. Τοιγαρονν χαΐ γέγονιν αντ^ Ι«σις, χαΐ κορίΜ^ 
μασΗι, χαΐ όπως άχονι. 

Χ. Τ0Ρΐ0Ρ68 νίραοα 8Αηο(υΕη οαιη Ι&ΐί ιηοάο Ροΐα Ο 1. ΟΙ μ:έ» χολά(οντις ^ά το ^ιαθιϋΜκ τ«ύτ| τ^ 
Ααζί88βθΙ, Ρ666886Γυη(, ί&ιηβ 608 &(1 ϋίαρβ^ίβοί Άγιον άνιχώρονν, τ«ς γαστρός αντβύς ι2ς τ^ν σν•> 8θΐ6αιη6πιτο6&ηΐ6 ; ϋ, ίοφί&ηι, ςυί ρβρβ8υαι ρ&ηίβ, 
€1ιρί8ΐί ρορυΐυαα (ΐ6τορ&ηΙ. δαη6(υ8 ίηίβρβα (ί(& 
6ηίιη ίηιρβρ&ίαιη ίαβρ&( ), γοΐο &8ΐρίο(υ8 ηι&ηβ1>&( 
Ιι&αά ίηγί1υ8. Βρβτί ρο8ΐ (6αιροΡ6 τοχ οοΒίίΐαβ άβ- 
ηιί88& βΐ ι1ίγίηί(α8 βοοιρ6Ρΐ& ςυ» αϋιΐβΐ&ηι ηοαιίη&- 
Ιίιη βοοιρθ1ΐ6ΐ)&1, &α(1ί(ϋρ. Ρ&αίο ρο8( βη§;β1υ8 Οβί 
Γαοίΐί οβ^οΐίο νίηοτι1& βοΐνϋ &ο να1η6Ρ& ρ6η11α8 8&η&1, 
ίη8(ΐρρ6ρςα6 απιίβυιη &ο ρορ\]1ιΐΡ6πι βηιη βχ ίηϋηιο η9ιο χαλούσες λιιτονργέαν, ιχιίνονς ψ^ψί»^ οΙτη«ς 
^ιιτέλονν (V βρώσα άρτου τόν τοΰ Χριστ•υ λβό* 
χατχσθέοντβς• ό 9ϊ Άγιος, οντω προστ«χ0^, ^μ- 
νιν ώσπιρ ιιχ« τώ τροχδ δέσμιος. *ΑΧ>ά πρ^σκτΑ» 
ως οίον τι γιληχόως, έντανθα γαρ χαΐ ^^ $§ωμΜ9ίΛ 
τον αγαθόν έπέσχ(ψις. Ον πολνς /ατά τόν ^^σμί» 
παρί^λθι χαιρός, χαΐ ήχος /α^ ονρανόθ•» ίχΟηοί 
^αι^ρός, ^ωνή Α έχ<ϊ9ι» οία θιοπριΗ^ ΙΙ^η^ύιΠΗ, ΙΜ νίΤΑ 3. 6Εοηοη. 450 Λ ^4, *«Ρ«"^«>, *7 ί^« ^*• ί'-'.""* ««■'"« ίΐίοίαιη ίωρΙβΙΟΓ : « ΙπιιηΐΙΙβΙ αη^αβ Οοιηΐιϋ ΐη 
^Λμ ρ*Λύ^, 0•ρηην(ΐ (Κ τ«ί π>«ΐ7ας ωσ,τιρ ονΛ οΪΓοαΐΙα (ίιηβηϋαιη βαιη, β( βηρίβΐ β03 » 
7Μαέ»«« «ρίτν•», ού ρίν άλλα χαΐ ώς ,Λ.ν ί#, χ«4 ,η/α,ΓΟΛίτ,ν ΐΓρ«σ«,βρ.ύ« τά .Λ«ύτ«σ«. Πλ». 
ρΜ»Γη 7«ρ >»Γ«ΰβ« τ6 ύπβ του β.ίου Δαυίί ,τρο,γορη,^ο». δ« « Π«ρ.ί.ί«λ.Γ ίν^Λο; Κυρίου χύ- 
χλνΤΜν ^ρο€ον|Αέ»6ΐν «ντόν, χαΐ ^ΦΓται αΟτονς. 

ΙΑ'. ε;τ« τ« -Αγιον ίνί<Γ9«ν«£ τ. τοις γ.νβ^ίνοίς β XI. ββΟΓβΐαβ ροδίΐΐβΰ β&τΐαββ άβ 1ιί> 0ΐ1ΐηΐ5α« 
»ΐ 3βξάηα τον Κύ/>.βν, -τψώσω σ., λίγοντα, ό θιός Οοιηίηϋπι βίοπβοατΐί : ΕχΕΐΙαΙ)ο Ιβ, Οβαβ. άΐοβηβ. 

μίθΐ\», ό Βασιλινς ^ου, χαΐ ιΰλογιόσΓ*) τό ονοαά σου —•••>- 

ιιςτόν«(ώνα* άΐ»ίσω τον Θιόν μου ^ιά παντός, τόν 

Μν τ^ «ν^ραένοντα τήν νιότητοί μου. Είτα ^αν<- 

^•■υτ^ ΤΑ» |3«σιλιί χαΐ τοΓς άλλοις ποιών ό "Αγιος, 

αέης βύτϋ» γίνιται, Βυσίας το?ς ΐπίσης αύτοΐς 

ΜΜ^τοις κροσβγ6ντω¥ θιοΐς, ^«ν^ τι λαμπρό- ιηι Γβχ, β( 1&υ(]&1)ο ηοιηβο Ιαυιη ΐη βΒίβρηαιη. βίο• 
ηβοα1)θ Οβϋπι ιηβαπι ββωρβρ,ϋβυπκϊΐιίΐβΐΐβο&νίΐ 
;αγβο(υ(βαι αιβαιη. Οβίη βαηοΐαβ βοΓααι ρβ^β ο»- 
Ιβηβςϋβ 8β οοηβϋΐαβηβ ςαί άϋβ ίηαηίύϋβ 8&6Γ& 
&οίβ1)Μΐ, οΙοΓΛΥοοβ : αοηβίάβΓβΙβ, ίηςαίΐ, ςαίβ β^ο, 
ςαβπι ρβρηίοίβί άβνονίβΐϊβ, β( ςαίβ ίΐΐβ ςαί (ϋρίβ αιβ 
▼ββίρίβ οτα6ίαΐί1)α8 βηρυίί. Ηαηο βο^^οοβοί^θ νβηιιη• 
ςαβ Οβαιη ββββ ΟΓβάίΙβ, άίίβ τββΚηβ ]βΕη ηοα βίαάβηΐββ 
ςαϊ ηβ 8ί1)ί ίρ8ί8, ηβάαιη &1ϋ8&αζί1ίο 688βρο88υηΙ. 
Ηί8 &α(1ι(ί8, ίαιρβΓαΙΟΓ 06πΗ8 ίο ιηαΓίτΓβιη οοανθΓ8ί8 
(ΐυί8 β88β( Γο^^&τίΐ ; ]&αι θηίιη οβυΗ8 άίΓβίΙβΓβ οοβρβ• 
Γ&Ι. 0υί8 ΓβνβΓ& ββΟΓβ^ίαιη &(11ιαο νίτβΓβ 8υ8ρίοΑΗ 
&ιΐ8υ8 ίαβΓίΙ ? ςα!8 βαιη ρο8ΐ (ο1 β( (&ιη (ϋΓ& «ογ- 
αιβαΐα ίηβοΐυιηβιη βΐ β&αΐΐιιΐί Γβάάϋυιη βΓβάΐάβΗΐ 7 

ποϋ γβφ χα> ΐ2χός ίν πιστιύκν οη χα^ ζών ^ιαρχέσα Γιώργιος ; μή οτι χαΐ τά «ν τώ τροχώ 
ίί9Μί ^ΜΕχόψβις, χαι τάς άνηχέοτους π^ηγκς ίξυγιωΒύς, όπα94ς τό παράπαν όρανθαι, χαΐ μιι^ϊ 
ιρ•{ τ& ΜΪλάσΜΚ ίπιοΊομαινιιν τώ σώματι ; 

Ιΐί. *Ε]ηΙ ^λ έχβίνος πάλιν εαυτόν Ι^ιίχνυ, χαΐ Ο ΧΠ. Ρθ8ΐβ&ρα1>1ίβθ ρΓθάθΐιηάοοιηηί1)α8ς[ΐιιοοα- 

1ί8 αβ ιηβηΐβ β&ρΐί αοα β886ΐιΙ, ββΟΓβΙιιιη 8β &α- τ^Ιρα, Έιτέ/»«Οι, βασιλιϋ, ίγιο, τις μιν ίγω, 5ν 
νριΐς ίΐς ίατώΐΜβοί Ιχ^ι^ώχατι, τές ^ϊ ιχιΐνος, ό 
τίς παψάς ύμδν &παλλάξας μ< τιμωρίας . Ιπί'/νωη 
τννχνν, χβΛ θιόν αλιιθινόν ιΓναι πιστβύσατι, παυσά- 
μΛΐ κρ^σέ^Μκ» 5•οΖς, οίτινις ου μόνον έτέροις, άλλα 
η& έηττοίς οΕ^^ννατοι |3οη9ιΙν. "Ηχουσι ταΰτα ό |3ασι- 
)ι»ς« χ«1 η^ 6ψιν προσβολών τω μάρτυρι, τίς τι 
ά« ^^ΛπυνΘβα^9Τ09 χαϊ πιρί τ^ν 9έαν άμ^αγνοιίν τοϊς ρ3( 9ύΐ0υ ιηπιορώσθαι χαΐ οφθαλμούς, χαΐ νουν 
^Λο;ιΙ»•ις ΙιΚ^νλος ην, χαΐ αυτός ιΓναι Γιώργιος, 
κυτ&ς • τ9ς Ιΰϋβθιέας μάρτυς &χριβώς ίπιστιύιτο ' 
ηλΧβίς «ίη•ς σ^^τηρίας Ιγένιτο, χαΐ τ^ς ιΐς Χρι- 
στό» ιο^σπως ιτρόξινος άλιο9)6ς ' χ«κ πρώτοις γι των 
ά)υΐ«ι», τ•7ς χαΐ πρώτοις τήν έπι^νιιαν, *Ανατολέω 
ψηνχ ΈβΑ, ΙΙρΜΤολ^οντι τοΙς στρατηλάταις. Οι χαΐ 
ψΒ/ψΛς Ηλ 9ύη αληθινόν ιΓναι των Χριστιανών 
■Μοφάξαντις, Ιν τόποις Ιρι$μοις χαταχοπ^9ναι μιτά 
τών ΑλΜ» τνη «υμπιστιυσάντων αυτοΖς χατιχρέθη- 
σ», χβΐ τοντ• μισθόν ιιχον τ^9ς ιύσιβιίας τό έχιίνα 
ηι9ι&, & ιτολλΑ μ^λον τους τήν χρίσιν ίξινιγχόν- 
τβ;9ιρ άξιον. *4ιτ«7^μ<νοι 9ϊ ιις τόν τ^ς τιλιιώσιως 
, πάντις ώς ίχ μιας χα) γλώττης χαΐ γ^»^υίΊί<;, ηυηϋ&νίΐ β1 νβη(&(ί8 1β8ΐί8 6886 οΓβάίΙαβ 681^ ρΙο- 
ηιηίβ 8&1α1ί8 αυοίοΓ 6ΐ Αάβί ΐη 61ιη8(υα] 8θ8ρϋ&1θΓ 
ί&6(α8, αΐ ΑααΙοϋο 6( ΡΓθΙοΐ6θαϋ(1αοί5α8 ςαί ίηρΗ- 
ιηίβ &άβ1ίΙ)α8 6Ζ8ϋ(βΓαηΙ. Ηί αηαιη €1ΐΓί8ϋ&ηοπιιιι 
06τιιη τθΓυιη 6886 ιιη&ηίιηί(6Γ 6Χθ1&ιηαηιη(, 6( ίη 
Ιοοο (ΐ686Γ(ο ηΐ 6&ρϋ6 ρΐ66ΐ6Γ6η(αΓ ουιη βΗςαίΙ>α8 
βοη8θΓΐίΙ)α8 6οη(ΐ6ΐηα&ϋ 8αηΙ. Ρί6ΐ&1ί8 ί§[ί1ατ ιη6Γ• 
06(16111 η&ο(ί 3ααΙ, ςααίαάΐοοβίιηρϋ ΕηαΚο άΐ^ο- 
Γ68 ίυ6Γ&η(. υΐ)ί ΐη Ιοοαιη 8υρρ1ίοϋ ρ6ΓΤ6α6ΠΐηΙ, 
οιηαββ αη& νοοο β1 υηα ιηβηΐ6 : Οοιηίιιο Ι68α β1ιΗ8(β, 
οΙαιη&νοΓαηΙ, Γβοίρ6 αηίιη&8 ηθ8ΐΓ&8 ία ραοο ; 6( βί 
111306 βιΐβιη ία (6 ρΓΟ&ΙβαιαΓ, ία ]α8(ί1ίαοιίαιραΐΑ5ί8, 
6( Γβαΐί38ίδ ρ600&(ί8 ία 8θ(6Γαο αο8 Γβ^αο (00 οοο- 
1.<ίρη^ ΰιραζον, Ίϊΐσοΰ Χριστι, πρόσ^ιξαι τάς ψυχάς Ο 8ϋ(α6 ; ςαί5α8 (ΙίοΙίδ ηι&Η^Γίί ΟΟΓΟαα 618 οΜΙ^^ϋ. 
ίμώνΙν ιΐρ4νρ * χαΐ την |3ραχιιαν όμολογίαν ταύ- Α1βζ&α(ΐΓ&(ΐαοςα6ίαιρβΓ&ΐΓίζ1>οα&αι(6Γτααιίαι1(&1& 
τ«« τί9ς Ης σλ πέστιως, ι{ς ^ιχαιοσύνην λθ7ΐσάμινος ίυί886 6ΐ 86Πΐ6α & 660Γβ:ίθ 8ρ&Γ3ααΐ βάοί ία 61ΐΓί- 
ΧΑ &ιτολύτρ«σιν των ^όμίτίρων αμαρτιών, υπό τήν 8ΐααΐ ία8βΓαί886 νίάβΙαΓ. Ρ1β1βΐ6αΐ ααΐαςυβ Π10(ΐ68(6 

σ^ 9μάς ά^ιά^οχον χατάστησον ^ασιλιέαν - ούτως οοΐ6α8 6( 61ιη8ΐίαα&αι 8636 οοαβίοαδ, ρίί8 αΐΟΓΐ1)α8 
8ΐ«#ντ«ς« τό τ4ς μαρτυρίας ιχ^ίχιται τέλος. ΕύριΟη ίη8ί8!6Γ6 αααςα&ηΐ (ΐ68(ί(ί(* 

ΈΛΛ% βασΟΛς Άλιξάν^ρα, τήν άγαβήν γϋν μιμησαμίνη, χ«1 (τπίρματα λαβοΰσα χαΐ ά^ορμός τά 
ΈΜτα τβ» θιίσν Γιώργιβν, ιίίσταχυν ίγίώργα τήν ιις τόν Χριβτόν πίστιν • αυτή τό νυν Ιχον μιχρόν πα^- 
^σιβταμένη τήν ιυσέβιιαν, χαι Χριστιανι^ν ίαυτήν άνομολβγήτασα, ίμινίν ούτω ναρ' ίαυτ« τρί^ουσα 
τ«νς Γ^σιβιΐς Χσγισμούς. ΙΓ*. Τον μέντοι |3ασιλέ« χατά του μάρτυρος θυμός 
{«•Μξβς άχαν ειρμός, χβλβπ^ πάλιν αυτόν ϋπιιγι 
«ι^ρ«^•νν«( χοΧάσιι. Τιτάνω γοΰν, όν σύνηθις χαλι7ν 
Α §^99•Τ 9 9^ άρτι σβισθέντι, ϋ τόγι άληθέστιρον ιίπιίν 
«ΒΜΕ^βέτη, σνγχβΜτθίδναι χιλιύιι, ^λαχάς τι ^ιά 
ΜΟΡΤός ιτ«ρ€#ριύιιν, ώς μη^ιν Ιπ' αυτω γίνίσΒοίΐ 
ψ€ΧΑτ9ρ§0Κ&ΐβ, μν^ χαχονργηθί^ναέ τι προς τών 
•οιαων μιο^οτιοϋτν. Ειχι μ^ οντω τό χιλιυσθίν * 
ίμίρΑν Λ τριδν ^ΐ0Ε7(νομένων, ό |3ασιλιυς, όσον ιπΐ ΧΙΠ. 660Γβ^ί &αίαιί ίοΓίίΙαάο 6£Γ6θίΙ α( (7'^ι^^> 
ηοτί8 οααι 8αρρ1ίοίί8 ΐΓ&ά6Γ6 8ΐ&(α6η(. Ι^^Ιαρ &8ΐ>68(ο 
βαηι ο1)(6£Π 0^ οα8ΐοάί1)α8 ααάίφίο οία^ί ]υ88ί(, 
α6 ςαίά 1>οαί τοί αι&ΐί ρ&(6Γ6(υΓ. δίο ίαιρβΓ&Ιυπι 
ία6Γ&(. 1α(6Γί60(ί3 άοίαάβ (Γί1)α8 (1ί6Κ)α8 ίαιρβΡ&ΙοΗ 
α( ρ&Γ 6Γ&1, β60Ρβτίυαι (ΙοπιοΓίαααι 6886 6ΐ ]&ηι ρα- 
ΐΡβ80θΡ6 ραΐΛΐ)αΙ. Ι^ΐΙαπ πιί1ίΐ68 <ΐ6ΐ68;ΛνίΙ ςυί 088λ 
(ΐ6ίααοΙί ααΙίΛ αιορα (ϋ3ρ6Γ8;βΡβο101ιπ8ϋαηοΡϋπιςαβ 
Ιι56Γ&1ίΐΑΐι ία8ϋ1(&Τ6ηΙ ; ρΓθ1>6 6ηίαι αοτβΓ&Ι ςα&ηΐί ^51 ΜΕΝ8Ιδ ΑΡΚΙΙ.18. . 152 

1ΐυ]α8ΐηθάί Ρββ ρΡβΙϋ Εΐ)α(1 Ρβϋ^ίΟδΟβ Ιΐοαίίηββ 1ιΕ- Α τώ πρντ^αατι χ/)£ν«ν, Οβη*•ϊν « «ύτόν ^«, χβα Μς 
1>ΘΓ6ηΙ. Ι^ί^ϋΓ Λ8ΐ)β8ΐ0 άβαΐρία, β&ηοΐαβ, ΐηίΡϋΠΙ τΛος ύποττΐδναι ίια^θοράν, ταύηρ τοι χαΐ στρβΤΜ*- 
(ΙίοΙϋ ! ηοη βοίαιη νίνα8 ίανβηίαβ ββΐ, ββά ρΙ&ηβ τας «ττίταττιν άτκλθιίν, χαΐ όνιλο^νς σπον^^ τλ 
ίηοοίϋΐηίβ, φίΛβί Ρ08ί8 οΜαοΙα8 ίαίβββί. οί^τά ά^βνίζιιν, βασχαένην ΧριστΜΕνοΣς &»ταφνς 

τϋς Ιξ αυτών /Λίγαλοίωριέας• ^^ιι 7*Ρ <''<'■*'' τιμάται ταύτα τοις βύσέβιιαν τι^φ «λομένοις. 'Ος •ύν ιτι/ΝΐΙ- 
λον τήν ύτΓΟχιι/Λίνυν άσβκττον, ό Λ, ώ τον χαινού θαύματος 1 ου ζών ιύρηται μόνον, αλλά χαΐ άιταθι^ς 
τό ηΛοάπβη, ώσττιρ ούίινί τών λυττούντων ώαιλυχώς, αλλά ρόίοις μάλλον 4 «νθισι σχιπανθιΐς τοΙς 

άττ αλωτατοι ς . 

XIV. Ηαΐϋβιηίραοϋΐί, ςαοάοαιη ϋβ ςυβε 01ιη8ΐιΐ8 Ι^'• Τούτο τό μέγα χαΐ ούΛ μαχράν άιτιστάν (6) 
ίρ8βορβΡ»Ιΐ18β8ΐ,ΟΟΐηρ&ΡΛη(1απΐνίάθΙϋΡ,(β8ΐθ8<ϊαθΙ- το'« άπιίροις ψημϊ τών Χριστού θ«νμασ(«ν, ιτάντις 
ςαοΙ&άβΡ&ηΙίιηιιΙΙίΛαΙβιιίΕάιηαΡί^ΡβιηΥίάβηάαιη «'^^^' παρόντες ίτνχον θιασάμινοι (χαΐ γαρ «ολλοί 
0θηνβηβΡ8η1),Μα»ηϋ8,βΧ0ΐΕΠ)ΕΡϋηΙ,β8ΐΟβυ8αΐΠ8 συνίλδον κατά θιαν τού μάρτυρος), Μέγας 6 τών 
ϋΕηθΓαΐΐ1.Ι(1ςϋΟ(1ΑΐθΧΛηάρ&<ϊηοςϋβΟθηΓβ88ΕββΙ,βΙ Χριστιανών θιός, άνιβόιβσαν• τούτο χαΐ τι^ν |3«σι- 
ιηίΐϋββ ίρ808 ςαί αά οοϋί^βίκΐΕ ββΟΡβ^ί οββΕ ιηί88ί ^ίί« Άλιξάνίραν παρρησιάσασθαι, χαΐ τι^ν !<ηιν 
ίϋβΡΕηΐΕίΙβάθΐηρβΡάϋΧίΙ. Οϋΐη (ΙβίΐιάβΕίϋιηρβΡΛ- ^μλι γωνΊίν παρισχίύασ•• τούτο χαΐ τβύς άπο- 
«ΟΡβίη (ΙαοβΓθΙαΡ, 8ΐαρθΡ ΕΟ ϋΐηΟΡ β]α8 Εαίΐηυιη σταλέντας ίπϊ τίιν συλλογών τών ίστών στρατιώτας, 
ββρβΡηαΙ. 0αί8 (β νίΐ» ΡβάάίάίΙ ? (γβΟΡβίυ8, Οαίά β ^'<"«ύσαι πβποίηχιν. 'Ος Λ χαΐ προς τό* ββ^ίΙιέΛ 
ορα8 β8ΐ, άίοίΐ, νΕηίβ νοοί1)α8 ? Νειπ 81 ▼0ΐ)ί8 Ρβνβ. ν^η ίαβιοασθη, «πληξις «ύτόν ιΓλβ, χαΐ νπό #<9νς 
ΐΕΡΘίη, ηοη 0Ρβ(1βΓθΙί8. ΑΙ 8θίΙθ, ίπίρβΡΕίΟΡ, ΟΙΐΡί- "βαλλετο, άμέλιι χαΐ παραστάντα ιδρώτα, Τίς ό τ4ς 
βίααι Ρίΐίααι Οβί Εΐί8 Ϊητί8ϋ)ί1ί1)α8 ηιβ βΐ 0πιηβ8 ζ^νς σοι, λέγων, χαταστάς α?τιος; ΚαΙ ός, '£ά» 
ςηι ιη βαπι ΟΡβάυηΙ, Χβ^βτβ βΧ ε1> οιηηι πιεΙο 1ί1)β- άκούσαντις, ίψη, μή πιστ«ύσητ«, τίς άψΛ χ^9ίΛ ^η• 
Ι•ΙΙΤΟ. μάτων χινών ; Πλην άλλα ^ί^λόν σοι, |3ασιλ<ύ, ΙστΜ, 
6τι Χριστός ό τού θιού Υιός, αυτός χαΐ Ιμί χαΐ .παντας τους ιις «ύτόν πβπιστβυχότας ιττ^υξΙ η 
άοράτοις έπισχιάζίΐ, χαΐ παντός ούτινοσούν βλαβιρού ρύίται. 

XV. Ι[ηρβΡΕ(θΓ8ββ;Γθ1υ1ί(νβΡΐ>ΕΕ(1βο1ί5βΓΕ;ίβ:1(αΓ ΙΕ^• Ούχ «νιγχβν ίι βέβνλος αχοί) ^4μα7« ψ«ί^•νς ΒΕηοϋ ρθ€ΐί1>υ8 ΟΕίββΟβ ίβΡΡΘ08, ουίη 0ΐΕνΪ8 ρΡβθΕΟα* έλιύθιρα χα) μοχθ^ρέας, άλλα χαχώς αυτό» ιτάλιν 

ϋ8, ί^^ηβ βΕΐβ!Ε0(θ8 ΕάάίΙ Ε(ςυβ 3ίθ ίηββάβΡβ ]αΙ)β1, τ^ς ούνΒ$ίας άμίέβίται* χαΐ ύπο^ι^μασι σι^ροίς, 

β( οαηι οιεΙθ ρροοβάβΡβΙ : Ουρρβ ΕίΕβΡϋβρ, 6β0Γβ;ί, ^^ ίλοι οξιϊς προέπιπτον, πυρ&ιθιίσιν ύινο^βΙέντα 

οΙεοΙΕΙ, ίηοαΡΡίοαΙΟΟθΡί&ΐηίηίβ• Ααχίΐΐααΐ (ΙβίηάβΕ έλαΰνίσθαι χιλιυιι* ό ^λ τρέχΐιν ά^υνβίτΜς Ιχ•», 

61ΐΡί8ΐθ ουπί ΐΕβΡγαΐίβ β( ηβςαβ Εά Αηθίη ρ6Γ86Υβ- ώσπίρ έαυτώ τόλμαν έμββίλλΜν, χαΐ ύπ^ΟΜ* χαΐ 

ΡΕηΙίΕΟί βζρ08ΐυ1&νϋ> Νβ, (1ίθ6η8, ίηίσιίβαβ (ΙίοΕί, Ο ανθρωπίνων όρων τρέχιιν έγχιλιυόμινος, Τρ^ι, 

δαρθΡΕΥΐ βαηι ; β( 8τι5ϋθ 8θΐΕπιβη ίηνβηίΐ, β(, αϊ Γιώργα, ιλιγι, τρέχε τόν τ^ς άθλ«σι«κ ιΰπροίΐύ- 

άίοίΐ δβΡίρΙΟΡΕ 8Ε6ΡΕ, Ιοχ (6Εηρθ8(ίΥΕ βί ρΡΟΡαρίΙ, μως ^ρόμον. Είτα χαΐ |3ο4θιιαν αιτι^σας π€φά Χρι- 

ΕΟ ΡβΟΙβάίΕ ΡβροηΙβ ρΡ»8ΐθ ίυβΡυηΙ : βίςαίιΐβΐη νοχ στού συν ^άχρυσι, χαΐ η^ν ίΐς τέλος ύπομονι^ν. Ίνα 

0€θ1θ8ϋ8 ΕηάίΐΕ ΕηίΐηΐΙΠΙ βοη&ΡΟΐΕΐ, βί 8ΕηίΐΕ(6ΐη μ4 ιιπΐ|}, λέγων, ό εχθρός* Ίσχυσα προς αυτόν, τα- 

Ρ6βίρϋ. $θά βυοΐ ρ1υΡί1)α8 βί βΟΡΟηίβ ορα8 β88β( Εά χιίας ιυθύς τυγχάνιι παραχλιό σιοας, χκι τό τ9ς Οιέας 

ΡβΟΐυηβΡΕη(ΐΕΐηΕηίαΐίθθη8ΐΕη(ίΕΐηβ(ΐηΕ^ί(α(1ίηθαΐ, γάναι Γρα^^ς, πρώϊμον «ύτώ τό ^ώς ίρράγ^^ χαΙ 

6ΐ 1>θηί£^ηΕ 61ΐΡί8ΐί Π1Εηα8 ^1Ε^0ΡΕ ϋαΙυΡΕ β88βΙ, ίη ταχύ ανέτειλε τά ίάματα- παραχρήμα γάρ ^ιινίς 

βΕΡβθΡβίη άβηυο άθ(Ρυ8υ8 β8(. άνωθεν άχούσας ^χνθιίσι^ς, προθυμέας τι ιτέμπλα- 
ται, χαΐ υγιής Ολος γίνεται. ΈττεΙ Λ χα) πλειόνων Ιίιιτο στεφάνων, ίιά λογισμών ευστάθιιαν χαΐ ψυχ9ς 
μέγεθος, ν ^ιλόίωρός τε Χριστού ίεξιά προς παροχήν μειζόνων αμοιβών νΰτριπίζιτο, χαΐ τό ^«σμν- 
τι6ρ(ον αύθις αυτόν ύπε^έχετο. 

XVI. ϋϋΠΙ ρ08(6Ρ0 άίβ ηΟΥΕΠΙ ίηΙβΡΡΟΐ^Εϋοηθαΐ ΐς^. Είτα τήν έπιούσαν πάλιν εις έρώτ«σ» ιη^«- 

8υ1)ίΡθ(, ίηαρβΡΕίΟΡ, Ουουβφΐβ, άίοΐΐ, 3υ88ί8 η08ΐρί8 χθέντι, Μέχρι τίνος, 6 βασιλεύς Ι^η, τοΣς ΐμιτ^ς 

ΡΘ8ί8ΐ68, ίάςυβ ρβρ 8αρβΡΐ)ίΕΠ1, β( θΐΕΐ6ί3οϋ8 Είςυβ άπειθ^σεις προστάγμασι, παρ* ού^βν Ιτιρον, •η μή 

ίη0Εη(ΕαΐβηΙί8 08118, ςαϋ)υ8ρορα1αΐηίρ8υΐη(]θβ1ρβΡΘ β μόνον αυθά^ειαν, χαΐ τό τάς εαυτού προλιίψιες εχ^ι- 

ηοη (1α5ί(Ε8ΐί ? Αά 1ΐ»6 αΐΕΡ(3ΓΡ ίοίρεΡΕίΟΡβαΐ βΐ χεΐν ουχ επιστημόνως, μάλλον ^ γο^τΐίαες άλύ<ι» 

Ε8ΐΕη(β8 06α1ί8£^θηβΡ08ΕηοΙ>ί1ϋΕΐθρ1βηί8Ε8ρί6ίθη8, άπειροχάλως, αίς όλως χαΐ τεθάρρ^χας Ιξαπατ^ 

Εβ;ο, ίηςαϋ, ςυβηΐ Υ08 Εά ΠΙΟγΙθπι ΘΕΠίςυθ άΐΙΡΕΕη τόν λαόν ; Προς ταύτα ό μάρτυς, γινναΐόν τι χαΐ 

Είςΐΐβ ίηβΥί(Εΐ)ί1βιη άβίΡυάθΓβ 8ΐΕΐυΪ3ΐί8 : βοββ ΐηβ• άν^ρώ^ες προς τε τόν |9ασιλέα χαί τους συμιηφόντας 

(1ία8 ίηΐθρ Υ08 Ε8(ο, (β8(ί8 ίΡΓβίαΐΕΐ>ί1ί8 ρο(68ΐαΙί8 περιβ).εψάμενος• Έγώ, |γ«, ό παρ υμών ιΐς •άνα• 

61ΐΡί8(ί. Νίΐιίΐ (Ιπχί ΙοΡΟίβηΐΕ ςαβθ ρΕ88α8 8υαΐ ; τον έχ^οθεΐ^, χαΐ θάνατον ούτω χαλεπόν η χαΐ ά^ 

ςυοάουηςυβ Εΐίαά ίη αιβ ίηΐυίβρίΐίβ, 8ίηθ πΐθ(α χτον, αυτός έγώ νύν μέσος υμών έστνχα, μι^ς 

ίβΡΕΟΙ. ν08 ΕαΙβηΐ ςαίά 8ρ6ΓΕΐί8, ςαί ΥΕΠΕ ίάοίΕ απαράγραπτος τ«ς τού Χριστού μου ^ννάμίΜς* τάς 

0θ1ίΙί8 ? Νίΐια Υ08 ρί8;βΙ, Εΐίί8 ςαοςαβ ρβΡηίοίβί ΟΕα- τε 4 ίυ μοι έπενεχθείσας βασάνους Ιν ού^Μ θέμινος. 

8Εηΐ 683Θ ; ίιηπιο άβοβ ηοαιίηΕΐί8 νίρθ8 β1)Ρίθ808, χαΐ νύν ίτοιμος προς πάν άλλο τό παρ' ύμίν «ταγό 

άίββοΐαΐίβ ΐηθΡί1)α8, 1ιοπΐίθί(ΐΕ8,βΙςΐΐί1ΐΕ0 8θΐΕΟθη- μενον ύποπτ^ίξαι μϊί(ίέν. υμίν ^λ πώς Ιχιε τά τών 

(β)Ιά6ΐη απιστίας, ςυοά ΟΟΠήβΟ. 


ω νίΤΑ 8. ΟΕΟΗβΙΙ. 154 

ω^•», •ί ματαίοις «Ι^ώλοις προ(^x^^μν^ο^ ; βύ ί'ιν Α (ϋΐιοηβ τίχθΓαηΙ, ηαοο νθΓΟ 1^6 ρβρβηηί ρβΓ οιοηβ 
•οιίτ• ««α έτιροις ίτι «ττωληβς ύπάθίσ/ς ν^νισθαι, βΒνυπι υβΐί, ςαοά ίάβοι οιηηίύαβ βΟΓαιη &8δ6(ύί8 
•ρ• ο2!ς Μ^χνΜσθαι ί«ί ααλλον θιούς όνθ|Λ«ζοντας, ίΐηΐηίαβί. 

Μ^ύικ9νς ι» μί^Λΐς, χαΐ άσΛ^ιίαις, χ«ι ^^όνοις Ιξιτασβέντβς, χαι τον ^ΐν ]3|9αχύν τούτον |5£ον έπΙ 
ηύτΜς ζ4σ»τ«ς, νννι Λ «ίωνίω ττυρί ίι' αιώνος τψωρουμί\βους, ό χαΐ τους σιβθ]*ένους αυτούς 
αηντας 1ηρ^μέν^^• ΙΖ'• θν^&ος παίλιν ητΐ τούτοις ιιχι τον τύραννον ' 
ιή πβΟίΜΐβ ό χαλός Γβώ/^γ^ος </χαστέ(βτο, χαι νιύ/Βοις 
^Μκολς «ηβλβάς έχόπτιτο * ό ^ϊ έπ' αύτοΐς ούτω 
7ΐνΗΜ•ς ^ιώ«&το, ώς ιττ* «υτώ ηητ\ιορ^τΒαί το τού 
βι<η# Δ«νΙ^ - κ Συνήχ9ΐ9ονΕν έπ' έ/ιά μοίστιγις, χαι 
Μχ ήπΜη». » ΈττΙ πολύ τοένυν ούτω /Ααστιζορένου, 
ΧΑ 9ψό^ρΛ γινναίως προς τάς πληγάς Ι;^οντος, ώστβ 
ηνς ιτ«έοντ«ς ααλλον άποχαριίν ^ έχίΐνον, χαι XVII. ΙτΕΐϋβ άθ Ιιίβ ΐ7Γ(ΐηηα8 6βθΓβ;ίυαι ϋΑ^υ&ή 
πβΓνίβίΐαβ 1>οτίηί8 ίιηιη&αίΙβΓ οβεάί ]α88ίΙ ; ςαΛίη 
ςυίάβιη ροΒηαιη νίΓ 8&ηβ(α8 βαιη οιηηί ρ&1ίβηϋ& 
8υ1)ϋ(, α( ϋΐυά 0&τί(1ί8 ιιηρΙβΓβΙαΓ : « €οηβ;Γββ&(& 
βηηΐ 8αρβΓ αιβίΙ&β;6ϋ&, βΙί^ηοΓ&νί .» Ροβίςυ&ιη ίΙ& 
ν6Γΐ>6Γί1)α8ΐηΗΐβ ΙταοΙαίαδ ραΐίβηΐβαι Ι&πιβη &αίιηααι 
08(βηάί886ΐ, βίςαίάβιη (ογ(ο?Θ8 ιιι&β;ί8 ςυ&ιη ίρ86 
ί&(ίβ:αΓβηΙαΓ, ςαοά ί&οϋβ θγ&Ι νίάβΓβ, (^Γ&ηααβ βΡ^^Γβ Β9(;ρ« βϋΐψΛτος Μόσιμάν τι χαΊ {ΐαΚοίχον ΰπο)»!^• β ίβΓβηβ 86 & ΐΌβΓ(7η8 (κ)η8ΐ&η(ί& 8αρ6Γ&1αιιι, 0αοη8- Μκ * προσχύκ» ό τύραννος οία χαι αυτός επίσης άπο. 
ηοΜΐ», χβ» τ^ς τού μάρτυρος ηττάσθαι χαρτιρίας 
νη^βαηνν^Μνος, Έως τίνος, ίγιη, τίίν μοτταίαν ταύ- 
πιν ^τ^μοσίΜη γιλοτι^ίαν, πολλών σιαυτόν ούχ 
ίρβδν αόνο* «ποστβριΐς, άλλα χαι χαχών ποιείς 
ιρ•ξι»ο», ^μί» [α4 πιίθισθαι βο\Λόμ§νος ; Τού- ςαβ, ίαςυϋ, ρβΓϋη&οί& 1υ& 6οηΙίαα&1>ί8 ηοα βοΐυιη 
αιαΚίβ 16 1)0018 ρπναρβ, 8βά ιη&1& πιαίΐα ία ο&ραΐ 
ίααιη ίηβ^βΓβΓβ ? Ηί8 &αάί1ί8, άίναβ 660Γβ:ίυ8. 6αΓ 
ηοη ροϋα8, Γβ8ροη(1ί1, Ια οαί^ί ο1>6(1Ϊ8, αηαιη Οβαιη 
αάοΓ&ηάο, ςαί νϋ& 68ΐ β1 ςαί ▼ίΐ&αι ά&ρβ ροΐ68( ? ςαΐ ΙιοηοΓθΐη νίνί8 ββ ιηοΓίιιίβ (ΐ6ΐ>ί(υΕη (ϋ86θΓηϋ ? 

η* ό 0•<ος άχούσας Γιώρ7ΐος. Ε2θι ^λον, ιιπιν, ώ βασιλιυ, ύ|Μΐς έπιίσθητέ |χοι, χαΐ σύν η^Γν 
τ» |Μνον ιτροσιχυνιΐτ* βιόν ο χαι αυτός ζωη έστιν άντιχρυς, χαι ζωή ν παρέ;ζΐιν ^υνά^ος. Τί γαρ 
Ι»ιήπΜρΙ τ«3ν ζώντων τους νιχρούς έχιινος ταυτιτά παρ* ύ^ών τιμώμίνα γνησίως χοίλών. 
ΙΗ*. ΤΟΤ8 Μ«7»έντιος, ό χαΐ ^βυτιρων τι/ϋών τών XVIII. Ταιη Μ&ς^θηϋυβ^ ςιιί ρο8ΐ Οίοβίβΐί&ηοιη 

«βοαηά&β ίοαρβηί ρ&Γΐβ8 ^Γ6ΐ)&1, &ρρΓορίηςα&ιΐ8 Ηαίο 
ρβΓ8ϋ&8ίΙ, αία Εη&Γ(7Γβ1θΓςαβη(1θ(1β8ί8(βΓβ1^6ΐ66θΓ- 
βίαιη 810 β8ΐ &0οοιι1α8, ΑΙ, ίαςαίΐ, 81 νί8 ηο8 Οβο 
(αο&(ΐ6ΐη1ι&1)βΓβ,ορυ8,8&11β(η6χ1ιιΐ96&άβάίβ:ηιιιη,&ο 
ημάς Μΐ&ηΟση θ9ώ^ Ιργον τι προς πίστιν Ιχ(77^®^ 6 ^^°^^β1^^^^ί^^^ΟIηον^^^I1&α1Ο^(υϋ8^&06^,βxρβ^§^β- |Η^α Αιοικίντιανον άξιού^<ν€ς, προς ους τω |3ασιλιΙ 
χΜ3Ρθλ•7ΜηκρΜ»ος, χα) άνιθ:Ι9ναι τών π)ηγών αιτησας 
τον (ΐβί^τνρβ, ίγγυτάτω τι αυτού παραστησάαινος * 
*ΙΟύΜΐ ^^ «ήτ«ς, ίψιι, Γνάργα^ ιί βούλιι τω σώ έη^ιέ^κσβη (7), χαΐ ίνα τ4ς •χ 7'^^^*^^ χ^ιρένης 
Μρβν ΓΜτ νιχρών άναστ^9σαι, ουπιρ γινο/ιένου^ ου 
^νσx»ΪΛ^ς ^μ*1ς προς τήν σήν θρησχιίαν ^ιταταξό- 
(ΐιβα. Τοιαύτα ριν ό Μαγνέντιος, έργώ^ίς τι χαΐ 
^νσννυστον 9 χαΐ ράλ>.ον ά^ύνοττον τό παράπαν οΐό- 
ρίΜς τ«• ^άρτυρι προτιίνιι ιις πιΖραν, ΐν' ιντιύθιν 
Ι «ν, •ύχ αλόγως τα Γ9ς ήαβτέρας ^ιαχω^ω^ησι^ 
πίττίΜς (ό λόγος γαρ ό τού σταυροί, ώς Παύλος ψτη- 
9ο ό Οιΐος, μωρία τοις απολλυ/χένοις έστί) * τό ^λ 
•ντΜ Γϋ^ργί» ρά^ιον ην, ώσπιρ ιι πτί^ναι τω οίτώ 
ης ίχέλιυιν, Ι) νι6ξασΟαι τω ^ιλ^ίνι, ιΐ |3ούλιι ^ΐ 
Μβιηρ Μ χαθιύ^οντά τινα ιχιίνω έπΙτοτΓτιν άνιστ^ • 
Ι^κ γάρ ότι τώ |3ουλή/!Αατι μόνω τό σύμποί^ ιχ ^ή 
ΙΐίΤ••ν ιις τό ιιναι παραγαγόντι, ού^βν αν έμπο^ίσιιι 
ιαΐ Μχροΐς ^στέοις Ι/ϋπνιύσαι (ωήν. τ\ 

Ιθ'. Εις γόνυ τοιγαρούν χλιθιίς, χαΐ θιω ^ούς τήν 
«ύλαβ^ προσχύνησιν. Ιπιι^α χαΐ ^ιαναστάς, χαΐ 
ίψ$§ύίμΛύς, μηά, τών αισθητών ^η^ι χαΐ τους νο<- 
ρ•ύς, ύς ν^ος έπάρας, χάχβίνου ^ιηθιΐς ον τοις 
Μχβίοκ 19όξα9€ ^ισι, χαΐ ου τήν α^ιυστον ^^ιι 
Ι« κ/7ΐλ Ι«ν, ότι ^οζάσιι ^^ι χαΐ οκυτός θιοπρνττώς 
ηνς δοξάζοντας, ίνα τών χιΐ|χένων νιχρών ιυθύς 
•νίστησιν * ώς πολλούς μέ>β τών 9ιασα|χένων τού τι 
πλ40•νς χαΐ τού στροττού πιστιύσαι, τόν 9ϊ βασι\έα 
$α»μά99υ |ΐίτν χαΐ αυτόν, γόητα 9ϊ χοττά τό ^ανιρόν 
έπιχαλέσαι τόν Άγιον, χαι ιΐς γαντασ^λα θιΖναι τό 

{Τ) Αη Φοίίγγυ^, υ! βΙ^^ΙΑοθΙ /ίάβ άίρηητη, συο- 
Βίοαο ίΐηγγβάω βΙ^ΗΙο&Ι βά€ ί^€0 ? 86ά ανέ^- 

γνος βχ αια «υοΐοηιιιι ρτοΐΜΐΙοηιιη οοηΙΤΑήαιη νί- ί&οίθηάο ; ςυοά 8ί ίβοθΗβ, ηο8 Οβαιη Ιααιη 8ίη6 
ιιιο?& ρΓο νβΓο 1ι&1)β5ίΕηα8. Μ&β»η6η1ΐα8 Ιι&ηβ Γόοι 
ιη&Γΐ/η υΙ(1ίίβοίΐ6ΐη&α(ρο(ίυ8 ρΐαηβ ίιιιρο88ί1)ί1βιη 
ία$ΐαη&(, ιη&Ιβη&ιη ίη(1β 1υ(]ίΙ)ηί οοηΐΓ& 8&ηβΙ&ιιι 
ηθ8(Γ&ιη Γβΐί^ίοηβιη 3αΕηρ(αΓα8 (νβΓϋααι βηίιη ΟΓυβίβ, 
α( 8ααοΙυ8 Ραυίαβ άίοίΐ, ρβΓ6ΐιηϋ1>α8 8(αΙΙίϋ& 68ί). 
Κβ8 &α1βιη 6βθΓβ;ίο βςυθ ί&οίϋ8 θ?&1 6£Γβο(α, &β βί 
&ςαίΐ8θ ΥοΙ&Γβ, άβίρΐιίηί ηαΐ&τθ ρΓ8βββρ6Γί8, ίιηο 
&ο 8ΐ (ΙοΓίηίβηϋ &11οιιί 3υΓβ;βΓθ ία(ίιη&Γί8. Ργο1>θ 
βαίιη 8οίβ1>&(, βυαι ςαί 8θΙ& νοίααΐ&ΐβ ςαββουηςαβ 
ταΙΙ, βχ ηίΐιίΐο ορβ&Γβ ταΐβί, 8ίηβ (ΙίΏβαΙΙ&Ιθ, 088ί- 
1)118 ιηθΓΐαί8 τίΐ&ιη ία8ΐι£&&Γ6 ρο88β. XIX. Ταιη £^βοί1)α8 ί1βχί8 βΙ ίονοο&Ιο 1ιοηοΓί8 
0&α8& Οβο, οοαΙθ8 οοα οοΓροη8 (&η1αιη, 36(1 Εηβαϋ3 
ίρ8ία8 8αΓ8αιη Ιοίΐϋ, βΚο&παιίηβ ρβοαϋαπ β;ΙοΓί&ο&(. 
ΐίααιΐ η68θία8, νβΓ&ιη ΐ1Ηα8 ρΓοαιί88ίοαβΕη ςαοά γιΙθ 
86 ^1θΓίβ6&ο(68 β^Ιοήϋο&Ιαταβ 63361. ϋαυοι Ιααβ 
αιΟΓίαοΓαιη ίη τίΐ&οι Γβνοο&(, ςαο ί&οΐο οιαίϋ 6 
ρΐ6ΐ)6 βΐ βχβρβίΐα ία Οβαοι βΓβάίάβΓααΙ; ίαιρβΓ&ΙοΓ 
ίρ86 &α(βιη, ϋοβΐ 3ΐαρβ£&6ΐα8, νίΓααι 8&α6ΐααι ία- 
6&α(&ΙθΓβηι, ίρ8ααιςαβ ίαοΐαοι ίοο&αΐ&ϋοαβιη (ΐρρβί- 
]&γί(. Οα&Γβ Α11ι&η&8ΐαοι ςαβακίαοι &οβ6Γ8ίΓί ]α88ϋ, 
γίΓααι ο1) ηι&^^ίο&οι &Γΐ6θΐ 6ΐ&Γαιη,(ΐαί τβη(&Κί 1α(1θ8 

άβίατ 8ί£π:ιίϋο&Γβ, ΐάβοιςαβ ςηοά βριιηΜί, χΙΙβςχΗ- 
971115, χηο&Γίνα^ αΐ άοοβαΐ οοαιπιαηΚβΓ Ιιβχίοο- 
^&ρ1ά. 155 ΜΕΝ8Ι8 ΑΡΚΙΠδ. «8β 

ρΙΐΛηΐΛ8ΐΙοθ8 8α1)3ΐΐΙαβΓθ» ; ββά & ιηΛΠττβ ηοη ιηί- Α 7ί7^^^«• ^ι' ίν αίτίβν χ«1 Άθβηκίσίό» (β) τινβ ης 

ηαβ !αΐ8ί οοανίοΐαβ βδΐ ςαΛίη (ϊϋΐ Μθ78ί8 ιηίΓΕΟϋΗδ ί^ισον π«ο«χθϊ5ν«ι χΛβύ«, ίόξ» δη ιτλιέστυν έχ 

οΐίιη 0ΐ)Ιθ8ΐΕΓθηΙαΓ. Ηίηο ιηαΐΐί ββαΐίΐίαιη αίςαβ γοηηίας έαυτώ πιριτιθέ/χινον, άνβτρίΐΓβιν οντ• 

ίαοαηΐΛίΟΓ ίρββ ΑΐΗ&η&βίυβ, ίάοΙΟΓαΐη ίΛΐ8ίΐΕΐβ Γβ- τ«ίς «ύτού ^^αντασίαις πιιρώ/ιινβν τ4ν αλιδ^ι» • «ς 

οο^ίΐΛ, ΛΐιηβΒ ρίβΐΕΐί8 Ιαοί 8β ουιη βάαοίΕ άβάίάβ- ον^ίίν ίττον ινχιρώς ύπό του μάρτυρος ίαλέγχβτί, % 

ΡϋηΙ. Οαί οιηηββ απΛ οαπί βο ςαβαι ΟβΟΓ^αβ αά οί τώ Μωύσιί πρόηρον ίητιΒαυματουργΜΪν ^ νο/αζ*• 

▼ίΙαπίΓβάϋχβΓαΙ, ΐ7ΤΛηηο]αΙ>θηΙβ, ο&ρίΐίβ άΛΐηαΕίί ί^ινοι. Ταύτΐϊτοι χαΐ πο).>οΙ τών '£λλφ»β«ν, «λλά χαΐ 

8ϋαΙ, αΐΐΡίδΙί 81^110 &αΐ6& ίηβΐί^ηίΐί. «ύτός ούτος, ό τήν γοΐίτιέβν ττβλύ "Αθανάσιος, τ«€ 
•ίίώλων ττλανυς έτοιρότατα χατ€7νόντις, τώ γίγγα τϋς •υσιβιίας Οβρ/ϋΐώς προσέίραρον • οί, χ«1 προστβ- 
7ΐν οντω πα/ίά τον τνρβίννου, τϊ^ν ίιά ξί^όνς ίίχοντβι τιλιυτήν σύν τώ Ιχ νιχρών όναστάττι, πρ&ηρ9» 
τήν ίν Χριστώ σγροίγϊ^α ποφά του 'Αγ^ου ^ιξά^Μνοι. 

XX. Ι(1ο1ο1&ΐΓ8Β ρορρο ίιηιηοϋ 1ΐί8 Ρβΐΐαβ ίη 8βη8α Κ'. Οί Λ τών ιίίώλων θιρβπινταΐ άσάλιυτοι /4«λ• 

&1)αη(1&Η&αΙ 8αθ, ΕΓΐβ8 ΐη8ΐ&8 βΧβΓΟβηάο. ΜίΓ&61ΐ1θ λον ήσαν χοεΙ αύτοΊ ^ια^ιρόντως «ς χβχίβ» • σέο» 

βηίιη ρβΓ&βΙΟ ΐηυΙΙαΕη &1)ίαί( αΐ ρί6ΐ&(βαΐ αΐηρίββίθ- '/λο τοϋ θαύματος η^ίνοαίνου αβτα/ϋαθιΐν τι^ν *υσ<- 

ΓβαΙιΐΓ, αΐ &υβΙθΓβιη ιηίΓαβαΙί οθ£^αθ86βΓ6 νβΐίβηΐ ; βιιαν • ίέον, τές ό ποιών ταϋτα, /χαθιΖν. οι σΙ «ν 

θ βΟΠίΓΑ ΥβΓΪ(&Ιί3 8β6ΐ8(0Γθαΐ ρββδίΐΏΟ ΐΓ&θΙΐΙ)αη(, Β γνώναι |χάλλον ουδαμώς Ισττκυσοηι, άλλα χ«ί τβ» τ^ς 

ίη βατββΓβαι ΓυΓ8α3 άβίΓαάβαάο.δβάΟβίοδΟΓβδΟοα άλυθιίας προσχυνηπ^ν χαχώς «αιέβοντο, χαΐ τ^ 

βΤ&ΰ&ιη ςαοςηβ νίΓΟ β&ηοΐο ίιηρθΓΐΊΙ&ιη οαιη ίρδΟ «ίρχτ^ ττα^ιν οί θιο^ιισας Ινέχλιιον. Πλιδν ά>λ* βύχΐ 

οοηβΙαδβΓϋαΙ. ΜαΚίΙαάο βαίαι βΓβάβαΙίαιη ί1)ί οοα- χαΐ την ίπομίν/ίν αύτώ χάριν ου^ανοϋν σν/χ«τ- 

▼βηϋ, β1&Γ^ηΙθ6υ8ΐθ(1ί1>α8θΙ)1&Ιθ ίά β£Γ60θΓυα1ηΙ έχλβιον • τό 7«Ρ πλίνθος τών ττιστιυσβίντβΜτ έχιΖ 

8&ηο(ί νυΐίαιη &8ρίοβΓβη!, ^Γ&Ιΐαηιηιςυβ ιηυΗίρΗ- συνιόν, χαΐ τους ^υλάττοντας «ύ ύπιρχό^ον, ^ιόν 

βίυΐηίρδίοοηΐροΙβδββΓβηΙ. Οαίθαη(Ιϋβθηίΐη ΐ110Γΐ)ί8 τι χαΐ χρυ/ιάτων ττοιο-ψινοι τ^ν τοϋ μάρτυρος όψιν, 

1&1>0Γ&Γβη(, & ρΓΟρίαφίίδ &(1 Ο&ΓΟβΠδ ίΟΓβδ&άάαοβ- πολυτίαων αύτοι χαρίτων άτιχνώς άττΑαβον • δσοι 

1>&η(αΓ, α1)ί δ&αίΙ&Ιβιη άββίάβΓ&Ι&ιη &άιρί80θΙ)&α(ιΐΓ. γάρ {σαν όμιλοϋντις νόσοις, ούτοι πάρα τών προσ- 

Ιη(6Γ ςαοββΙγββπϋβςαίά&ιη,ρ&αρβΓ ραδϋοαβ, οαιη ηχόντων ύς τήν ιίρχτ^ν «τ^ντο, χ«1 {ς Ι^έοντ• 

1)08 βϋα(6Γ&Γαα(1υηΐρβΓϋ886ΐ,&(ΐ8&η6(αΐηαοββ38ί(. ύγ<£ας ού ^ιηαάρτανον. Μιθ* ων χαΐ Γλνχέριός τις 

Αΐ8ΐ8φΐ6 ρ1υηιηί8ΐ&0Γ7αιί36βθΓ§^ίαιηρ6ΓΐηονίΙ. δβά πίνυς χαΐ αγροιχος, άρτι τοϋ |3οος αύτΑ ηρΐ τ^ν 

ςαί 0ρΙΙ)α8 ηοη άίνββ, ίδ ρίβΐ&ΐβ ηοα ρ&αρβΓ βΓ&Ι, άροσιν πισόντος, προιλθών ιχιΐνος τ^ ρφτνρι, χ«1 

ςυίρρβςαί &ηίΕηαπΐ ίβΗϋοΐη β( ρίβΐ&ϋδ δβΐηίηί Γβ- ίάχρυα ^ούς, άττιρ ιΓχι χαΐ οΓς τόν "Αγιον ρκίΧλον 

οίρίβηάο αρίαιη β^Γ6ΐ>&1 ((1ίοΙϋΑΐ)&( βηίιη, Οΐιπδίαιη χαα9>θΐ3σ<σθαι ίίλτησΓ;^ ητα χαΐ πιρι τ4ν ιΰσιβηο 

1ΐ8ΘΟ ί&ΟβΓβ ρθ88βυ1ρθΙβ8θΙαΐη ΥβΓϋΠΙ Οβααΐ). ΟίχίΙ ο ού πίν^ς άνα^ανιΐς, α)Λά ψυχ^ον Ιχων ^7γ$^»β χαΐ 

βί ί^ίΙαΓ νίΓ δ&ηβίαδ : δί βΓβάίδ, 1>ονβΐη ίααΐη σπίραατα ^ιξασθαι τϋς «ύσιβιίας έπιτη^ιίκ» («Ιριρ» 

νίταΐη Γβρβήβδ. γάρ πιστιύιιν ^ύνασθαι τβιϋτα τόν Χριστά ποαΐν, 
χαΐ αυτόν ιΓναι αόνον άληθιί} βιόν) - ούτως ιχιΐνος Ιχων, ||χουι κβφά τοϋ Ά7ίου * ΕΙ ιτιστιύιις• «ιηλ- 
θών <υρ4σιις ζωντΛ τόν |3οϋν. 

XXI• Ε( Οαΐη ΓβΤβΓα ΓβρβηίδββΙ, η(α Ιυά&ίβΟ ΚΑ'. ΈττιΙ ούν χα> άιτιλθών ούτως «ύρι, το των 

ΟΟηΙβΠίρΙΟ, δβηΐ&ηΙ& 61 β( 11ΐβΓαρβυ1&, ςαί ίηΙβΓ *Ιου^αίων μισ^σας (9), Σαμαριέτιος έν τούτ^ γίπτΜ, 

βηηάυΐη ΟβΟ ^Γ&1ί&8 ()ίββΙ)&1 βΐ &(1βηΐ 8&ηοΙαΐη ρΓΟ- χαΐ προς τόν θιραπβυη^ν ιπανίρχΓται * χαΐ τους 

ρ&^1>&(. ΙάοίΓοο ]&αι ηοη, ηΐ &η!βα, ίη ρ&αρβΓί&Ιβ μιν πό^ας ή ποριία ΐΓχι, τα χίΑν ^^ « «ΰχαριστία, 

τίτίΐ, 8βά (ΙίνίΙίηΒ ίρδί πΐα^η» βΐ ίη&Ιίβη&1)ί1β8 οοη χαΐ 4 τϋς υγιούς πίστίως άναχιίρυξις. Λιά ταϋτα 

οβάαηίυΓ. Νοη βηίιη ραυοοΓηοι ]υ§;βΓυηι ΙβΡΓ» 7^ϋν ού^ί ά^ίιται, ώς τό πρότιρον τ4ν πινίαν «ννοι- 

άοαιίηυβ βραί δβά οιηηβοι ρ&ταάίδαηι ροδδίάβ1>&( ; χον βχιιν, άλλα πλούτος αύτώ ^ί^οται πολύς η χαι 

ίά &α(6ηι ςαοαίοίΐο, &α(1ί. Μ&Γ(7η (^αί βχ ο&ΓΟβΓβ άσυλος - χαΐ γαρ ούχπ-ι πλιθρων οΐίγωτβ γ^ς χύριος 

ΓβτβΓΐβ1)&1ΐΐΓ θΙ)νίί ίαοΐί ρΓΟβναηο&ΙΟΓβδ ίαΐρίί, ΟΟ- {ν, ά>λ* όλον χληρονοαβΐ τόν παρά^(ΐσον * χαΐ όπως» 

£^ηί(0 ςυ&ηΙθδΙυ€ΐίθΓβ1)α861ΐΓί8ΐί&ηί8ί&ΤβΓβΙ, ΟΟηΐ- ιχ ωρα μαθιΐν. Έπανιλθόντι τϋς ίίρχτϋς χαΐ Τθϋ μάρ 

ρΓβΙιβηδαηι βυηι &(1 ίηιρβΓ&ΙΟΓβοι άυουηΐ ; ςαί ηβ τυρός, έντυχόντις οί τ^9ς άσιβιίας ύπουρτοί ^ραστι- 

8θ1ί(&(ΐαί(1βαιίη(βΠΌβ;&Ιίοηββυηΐ(1ί^η&(αδβΐΓβΓααι χώτατοι, χαί μαθόντις όπως τα Χριστιανών ίαρέ• 

ηια(α(&Γυηι ο&αβ&ηι ίηνβδίί^^&ηάί ηιίηίιηβ βηρίάαδ, σβκυί τι χαι ^ιαρρι^^νν Μρυττ», συλλαβόνης 

8θ1θ &υπαηι ίαάίοίο &ηβηΐ β&αδ» ίπίροηβΓβ ς^δΗβ- ά7ουσι προς τόν |3ασιλία * χαΐ ό;, ού^ί τ^ς συνήθους 

1>&1 ; βηββ βηίοΐ 8&ηοΙαηΐ 1)Γβνί ρ08( ρΐββϋ ]α8δϋ. έρωπζσιως άξιώσας, ον^ΐ 7;6ν αΐτέαν άναχνούς τ4ς 

δΐβί^ΐΐαρ γίΙαηιβηίνίΙρ&αρβΓίαΙββΙοηοδαιη, ιηοΓίβ μπ-αβολι^ς, <τοιμος 2ν πιρι τ;6ν τών άχονσθιντω» 

08ΒΐβΓθΓυηΐ8Βηια1αΙίοηβ(ϋ£^η&,ρΓθρηθ8υθ8&η§;αίηβ τομήν χαΐ απότομος* ξί^ιι γάρ ΐχίλιυι πβφαχρ^μα 

1>&ρϋχα(α8. χαταχοπ^βναι. ΚαΙ ούτω τιλιιοϋται, πβς μέν πινίας 

ζιίλ•υ μ)9^ινός άξιος Αν, τοϋ ^ι τΑους άξιοζ^λβητος, μχίρτυς γ^γ9)^ως σχί^ιος χαΐ τ^ οιχιέω «ιμβτλ ^- 
ιτησ6ι1ς. 

(8) ΑοΙ& οιχιηί& αΐίαρπαβ «άάυοαηΐ ΑΙΙι&η&βίαηι ΙβρΓΟδίδ ιηαη(1&1ί•, ((αοπιιη ηοτβω ιυρροοοοίοτ 

φΜίαι αηιη( άβ ιηοΠαο βηββίΙ&Ιο. ίηιβδβ ^υά»^, δβηι&ηΐ&ηυβ βοΐαβ Γβ<1ϋΙ» «ιά ΐΜαθβ- 

(β) ΑΰικίϋαΓ Αά ίβίαά 6ν&η^1ίί, α1)ί βχ άβββιη οίιιαι « διύτ4(0Γβ ΓθββρΙιυιι •βηο•06ΐιάαοι• νίΤΑ 3. αΕΟΗβΙΙ. 158 Μαθών Λ ό |3«σΛ•ύς, ως πολύ τι π\α$ος Ιν Α ΧΧΠ. ϋ1)ί ίζηρβΓ&(0Γ Αοάΐνϋ, ιη&Γίττθίη & πιαίϋ- Λαχ^ τώ ^ιάρτυρι προσιόν όσαι ώραι τ^ ιΰσβ- 
;Γ|9θστίθ«νται, ουκ άνβχτώς «σχιν• άλλα τόν 
» ^ιταχαλισά^ινος, ορ7^'•>ς ^(ν ίτι χα'ι αύ- 
ς, ού^α|χώς* άλλα τ^ς λιοντίς ^ή ιξιχνονρέ- 
€αΙ τ^ν άλωπιχ^ν προσ•τ£9«, χαΐ το πιχρ6ν 
7τότο|χον ύπό προσχι$]χατ( χαλνψας ^ιλανθρω- 
πράως πο^λιν ύπέ/9χ(7αι χαΐ ήπέως* Νή τους 
ίΐ|Β4χώς, <? μου αχούσες, Γίώργα, χαΐ 7Γ|Βοσ• 

θύσιρς, άγ^^^^ άγα9« (ύρησιις, χαΐ χ,οΐ3/Αά• 
ΐν χύ^οιος ϊστρ συχνών, πρώτον ίί σου ριθ' 
ίΤίρον ι{ς τιμήν ούχ Ιξΐις* Κ^^οραι γάρ σου 
ς Γ^7(νους ώρας, χαΐ τί||ς νιότητος ολτον Ιχ« 

χαΐ |3ούλοααί σβ (;^ν /χαλλον ϋ θοηιΟΕτω ^ια- 
;αι πιχρώ. Ούτως ιΓπιν ό |3ασι/.ιυς, Μβίγνιν- 
δ ψ(\ω πΐ(σ9ι1ς, ιιρηχότι τήν έσχάτην ταυτην (υάίαβ ία ο&γοθγθ οΐιβίάβη &6 Μβιη ιηαΙ&Γβ, Ιγ» 
ίιηρ&ΐιβιιβ, νίΓυιη 8&ηοΙαιη ατοβββίτίΐ ρβΙΗ Ιβοηίη» 
▼αίρίη&ιη βυρβΓ&άάβηβ, β( ηιαηβαβίαάίηβιη φΐ&ιη 
ίαΐαβ ηβςυαςυ&ιη 8θΐι(ίβ1>&1, βίιηυΐ&ηβ άιιΐοβ αο 
βυανίΙθΓ : Ρθγ (]β09, ίηςυίΐ, βί ιηβ αυάΐβ, 6βθΓ£^, βΧ 
(ϋΐΒ βαοηββαβ, βαιηηιυαι 1>οηθΓαιη οΙ)ΗηβΙ)ί8, ορββ 
ιη&£^η&8 ηαη6ί866η8 &6 ββοαηάοβ ίη ίιηρθπο, ρΓΦίβΓ 
ιηβ, 1ιοηο?β8 &(ϋρί86βΓί8. Μί8β?β( βηίιη αιβ Ιαί βί 
ρα1οΙιη(α(1ίηί8 (α»βΙ&(1ο1β8θβηΙί»1βα6ΓθΒ,&ο νΐνοΓβ 
Ιβ ςα&ιη &66γ1)& αιοΓίβ ρβΓίΓβ ιηαΐο. Τα1ί& Ιοοαίαβ 
β8( ίαιρ6Γ&(0Γ, ίη8(ίβ;&η(β αιηίοο Μ&β:οθηΙίο, αίήτ- 
ιη&ηΐ6, Ιι&ο ?&ϋοηθ τίΓυκη 8&α6(υαι 8ΐι1>!§^θΐιάαιη 
ίοΓβ. 6βθΓ^α8 τβΓΟ βΤ&(βη(βΓ &υ(ϋ1α ίβία ρΓοροβί- 
Ιίοηβ, $ί ρηαβ, άϊχϊί, 1&1ί&βηυαΙίΑνΐ88β8, (1θ1ί1)6?&α(1ί 
1οοα8 ίυί886ΐ. Νυαβ Δαίβοα, βί ροβ! (οΐ (&ζιΙ&ςα6 τόν *Α7(ον ό)[ϋλ£αν, ώς οΓόν τι Οιραπ^υτιχ^ν ^ Ιοπηβηία Ιβ αυάίΓβοι, ςυοοαοάο ιηβ βΟΓαιη ςα» Εσ6α(• *0 ^ΐ μάρτυς ιύπρόσωπον ώσπιρ τήν 
έαν ιντιυ9ιν ιΰρών* Ει πρώτον, Ι^η, ταύτα 

'νχον αν χαί χώραν οι λόγοι* νυν οϊ |Χ(τα 

ας αιχίας, ι?π<ρ ^ή χαΐ πιισθιίη/ϋΐΐν, τ£ αν 

άντιαιτριίσιις τά λυπυρά ; Τούτο έχιίνος, ώς 

» τι συν :^^ον^ ροίλιστα ^ιαρπάσας, άτι ^ή χαΐ 

τινά του πίΐσθησισθαι ύπο^αένων, 'ίΐς πα- 
ρΐ}, τέχνον ^ιλούρινον, ταΰτά μοι ά^<ς» χαΐ ρβΓρβ88118 8υΐη, θ51ίνί8θί (1θ6βΓβ8 ? ΙιηρβΓ&ΙΟΓ ία 

ΙαοΓο ροαβαβ νίή 8&οο1ί οοατβΓβίοαβαι, ςα&οι ββ 
ο1:>Ιβα(θΓυαι 8ρβΓ&1)β1, Νβ 8υβ06η8β&8 πιίΐιΐ, ίοφίίΐ, 
ςαί Ιβ 8ίοαΙ ραΙβΓ Αΐίυιη (ΙϋβοΙαοι βοορίβοΐορ ; άϋβ 
βυΐβπι 8&οηβο&. δΐο βαΐαι ί^οβ ρΓορί(ίθ8 1ι&56ΐ>ί8, 
6( ίρ86 ορ(ία)& ςαβθςαβ αοςαίτεβ. Αό 1ι»ο πι&τίττ : 
δί ]ϊΒ^^, ο Γβχ, ΙοςυίΙ, ίυ& ββαΐβαΐία β8ΐ, ^&01 &ά άβοβ 
β3( βοαίυβ^ίβαάααι. 

9ών θυσέαν προσίνιγχι τοις θιοΖς* ούτα» γαρ έχιένους τί (υρινβΐς Ιίξίΐς, χαΐ σιαντώ τά κάλλιστα προξιν^ΟΊΐς• 

Αβίρτυς, Ει τοϋτό σοι, ϊγτη, χατά γνώ|χην, ώ |3ασιλ<ΰ, ωρα προς θιούς άπιέναι. 

Ώς ούν ταΰτα ό Διοχλητιανός ι)χουσί, προσ- ΧΧΠΙ. Ηί3 &11(1ίΙΐ8 Οίθθ1β(ίΑαΐ18 βάίοΙο 1Χ1&§;ί8(Γ&•• 

α ίΰθύς παντα;ζόσι ^ιέθιι ιις τό ίίρόν άπαν- (αβ ροραΙϋΟΙ &6 Οΐίΐίΐβδ 0αΐαβ8 ία Ιβοΐρίο &(1θ88β 

ίτώ συνιέναι, όσοι τι τών <ν τέλίΐ χαΐ όσοι του ρβΓ ρΓβΒΟΟαβΟΙ ]υ88ϋ, δίςυίάβΟΙ 6βΟΓ§;ία8, 6&1ίΐ6Βα8 

χαΐ τών στρατιωτών { σαν, ύπόλαμπρον έχ^ω- ΒβΟΟηΟΐΟδ, Λροΐΐίαί 8&6η&0&ΙαΓα8&<1ίθΓ6(•Εχ(6ΐηρ1θ 

τώ χ^ρυχι, ΟΤΙ Γβώργιος, ό βν Γαλιλαέοις πι- ^ ^βηϋ1β8 0&ΓΠΐίαίΙ)α3β(1ΐ7Οΐαί8^αα(1ίυθΐαΐ&αίίβ8ΐ&η' 

ος, Άπόλλωνι προσέρχιται θύσων. Πάρα- άοίιηρ6Γ&(θΓβοΐ6ΐάβυαιίρ8!α8 Αρο11ίαβοι1ααάί1)α8 

β£ΓβΓυαΙ. ΡοβΙςα&αιοοιαβδΙβηιρΙαα] ίηβτβ88ί β88βα(, 
8ϋβη(ίο ί&οΐο, 660Γβ:ίη8 Αρο11ίαί8 8(α(ιι&ιη οοαβρί• 
ο&Ια8 : Τα άβαβ β8, ίαςαίΐ, β( &1) Ιιοαιίαίόαβ λάοΓΟΤί 
ρΓ6Β8υιηΐ8 ? Ταοι βοαίβββίιη πι&1α8(ΐ8θαιοα ίαοΐαβαβ, 
υΐροίβ 8αα6ΐί οιβΙαρβΓοαΙδαδ, αΐίοςυία ηιβηά&χ,ΐιοο 
(αηαβη Ιοβο, ϋββ( ίηνϋαβ, νβΓυοι βαυαίί&τίι : Νοα 
8υαι (1βα8, (1ίββα8, αβςυβςπί αιβοαιηΐιοοοβίβιηρίαηι 
ίοοοίααΐ, 8β(1 αααβ 01ιη8(α8. Τυαι οι&γΙ^γ, νθ8 ί^;!- 
ΙαΓ, ςαί άϋ ηοα β8ϋ8, οαΓ 1ιοιη1αθ8 άβοίρίΐίβ, ίαςυίΐ, 
ρΓΟ άίί8 1ι&1:>βη ρ?6θ8ααιβη(68 ? Οαί β( αΐ αιβ 8βΓτο 
61ιη8ϋ ρΓ6θ86α(β1)αίβ ίΓ&αάί οοη Γβααα(ίβ(ί8 ? ΗβΒΟ 
βηαι (1ίχ)886( οι&Γΐ^Γ, βί οοια!1)α8 ςαί αάβΓ&αί, οηι- 
βί8 8ίβ;αααι 8ίβαΙ (βίαηι ίΓΓβ8ί8ΐί1)ί1β ία]βοΐ88βΙ, (α- 
ύπομίιναι όλως ύ^ις τιόαρρήχατι, ιρού έν• Ό ΐηυ1(α8 βΙ&ΟΙΟΓβ βΐ ^βοιίΐα οιίδίαβ αυ(ϋ1α8 β8ΐ ά»- 
παρόντος του δούλου Χριστού ; Ούτως ιιπόντος πΐοαυοΐ 8ίαΐα1 &υία§ίβα11αηΐ ; ί(1θ1& ΤβΓΟ ίρ8&, ςα&βί 
Ιρτυρος, χαΐ ώσπιρ τι αμαχον όπλον τό του ΠΙ&ηα ίΟΓίί ΟΟΓΓβρ(& ΟΟΟΙΠίααί ΓαίΟΑ ίπ ροΙνβΓβΠΙ 
} σιΐ}|χιΐον αύτοίς Ιπισιίσαντος, τάραχος ιύθυς Γβά&β(& 3&ββ1>&η(. 

, χαΐ |3οή χαΐ θρ^ϊνος ιχ τού ίιρού, ^ραπιτιυόντων τών ίαιμονέων αυτά τι τά ιΐ^ωλα ώσπιρ 
νβς χραταιας χιιρός χατασπώμινα, ΐτιρον τώ ίτέρω συ/χαταπίπτον ι^/ριτο, και ιις χουν ιλιτττύ• γουν πάντις Έλληνις χρότοις χαΐ παιασιν 
ιινόμινοι, βασιλιά 1 1 χαΐ τόν Ιχιένου 9ιόν 
ονα νικητών ηύ^ήαουν. ΈπιΙ ^ΐ τού ίιρού 
ίσον, σιωτηδς γινο/χένιις, προσχών ό Άγιος τώ 
τι, ό τού Απόλλωνος ην, χαι προς αυτό |3λέ- 
» ιΓ θιός ; ϊψτη, χαί σι ^ι7 προσχυνιΐν άνθρώ- 
Γό ^1 ινοικούν αύτίκα πονηρόν πνιύ|χα, ώσπιρ 

'Αγίου ^όβω κοτταπιιθΊς γινόρινον, χαέτοι 
'^ις όν, άχον Ιχηρυττιν τήν άληθιιαν* Ουκ 
ω θιός λίγων^ ώσπιρ ού^ί οι συν ΙαοΙ τόν 
Ικούντις, άλλ' ιΓς αληθής ό Χριστός. Είτα ό 

Και ιΐ αή ιστι 9ιοΙ, ϊγτο, τί παθόντις, άν- 
ς ίξαπατάτι ω ς θιοίς προσέχιιν ύμΐν ; πώς Τέ τό <πΙ τούτοις ; *Αθυμέα ρΑν τόν βασιλιά 
ίς πιρί αυτόν ιΓχι πολλή* ιύ^ροσύνη ^ι τους 

βφρητος, καΐ ριλλον ιβιβαιούντο προς τήν 
>• και προ γ• ^ών άλλων ή βασιλις Άλι- 

ή καΐ μιίζονος παρρησίας Ινθιν ύποπλη- XIV• Οοίά ρο8ΐβΕ ? Οβ8ρβΓ&Ιίο αι&β:η& ίαιρβΓ&Ιο- 
Γβπι, Βί ςυί βαοι βο βΓ&η(, 1βη6ΐ>&1 ; &€ΐβ1β8 ααΐβιη 
9αα(1ίαηι ίηθ£Γ&1>ί1β ία θάβ οοα&ραι&Ι^&Ι, ιαΙβΓ φΐ08 
ΑΙβχ&αάτ&ίαιρβΓ&ΐΓίχ^ ςαβθίαϋβαυά&οίοΓ ί&οΙ& ίάο- 
118 ηοαρ&ταοι ίΓΓί8ί(. ΐΓ&Ιαβ ]&αι Ιυαι ίοιρβΓ&ΙΟΓ 459 ΜΒΝδΙβ ΑΡΗΙΙ,Ιδ. 160 

οοιη Μβϋαιη ΙϋΡΐ>αιη τίίΐίβββΐ Λΐηρίίαβ ίη βάβ οοη- Α σθι?σ«, πο»ώ τώ χ«τα τών ιί^ώλων ένβτρύφβ 7<- Απη&ΙοΓαιη, ριΐοΓί ΙβηϋαΙβ θχυ(&, ίηΐβ^αιη Οίο- 
οΙβύΑηαιη οβίβηάίΐ, 6ΐ Ιογυθ ίαΐαβαβ ιη&ΓίΤΓβιη : 
Τ&1ί1>τΐ8, ίηςυίΐ, βαβΓίΑοϋβ, βοβίββίβ, (Ιβοβ 8θβρί(&ίο• 
ΓΘ8 \Β &άθΓ&Ιατυιη 6886, (&168 ϋ8 βτ&ϋ&8 Ρ6ΐ&(αΓααι 
&ηηιιη(Ι&8ϋ ? δ6ά ηοη (ϋα 6Χ8αΙ(&5ί8 ; ηοα (Ιία (1ϋ8 
ιηνίοϋβ ίΓΓί(ΐ6ΐ)ί8 ; αυΐΐυιη 6Χ ίιιο&ιι(&ιη6ηϋ8 &α• 
οΐυιη ιηβΐ68. Ουί ιη&Η7Ρ ουιη ιηοΐΐα ιηθ(1β8(ί& 
&6 ρΓαάβηϋα, Νβιηο, ίαςιιίΐ, ιη6θά&6η ιηβ ΑΓ^αβΙ ; 
86ΐιιρ6Γ 6ηίιη ίθ(ΐ6 & ρΓίαβίρίο 6&ηΐ(ΐ6ΐη 86αΐ6ηΙί&ιη 
6οη8θΓΤ&Γ6 8ΐα(1ιιί, ίά 68ΐ 06θ 86ΓνίΓ6 6( αϊ δ. Ρ&α- 
1α8 8θΗ1>ίΙ, 1ΐ08(ΐ&ιη γίτ6η(6ΐη,8Αη6ΐ&ιη 6ΐρ1α66ηΐ6Εη 
οΟίθΓΓβ. Οαίά ? ηοηηβ Γ68 ίρ8ΐΒ 6ΐαιη&η( ςαοά 6& ςα» 
Τ08 &άθΓ&ϋ8, 6ΓΓ0Γ 6ΐ ιιΐ6α(1&οί& 8ΐιη( 6ΐ άαηΙ&χ&Ι 
ιιοιηία& 8ία6 γ6 ? λωτι. *0ρ7? τοίννν ό ββσιλβύς χατάσχιτος 7<7*^(• 
άλλως η ^ϊ χαι τά τών πιστών πλήθιο ορών, Ιτι 
ριάλλον ιτρ6ς θιοσέβιιαν ιπιοτηριζό^ανα, το |ΐ^ Μ- 
χριστον έχιΖνο χριςστόν άπο^ύιται, οΛτΙηβ βϊ ψ§θίψΑς 
Ιχιίνον τον Διοχλ;οτι«νόν έΐΓΐ^ιέχννσι. Κβώ ^ρψύ τι 
χαι ^ανιχόν έ|χβλ<ψας τώ /ϋάρτνρι, Τοιαύτβκς, Ι^ι, 
θυσιαις, ώ χαχώς άπολλύ/Μνί, τους σ«τ4ρ«ς Ιιτ^τ* 
7ί(λω τίίΐίίσαί θιους ; τοιαύταις χβφκοΊ ^ιξ(ώσ«σ6«ις ; 
Άλλ' ού|χινοϋν ούχ έπΙ πολύ χαιρνσκις, οΰΛ τών 
άηττιότων χοιτα|χ«χήσ^ Οιών* ονχ οντω τοκίς γογ- 
τιίαις ισχνσιις. Προς όν ό /χάρτνς, ρκτ« «ολλον τιΟ 
•υχόσ^ου χαΐ συνιτοΰ, 'Ε7^9 Μζϋβ, ω βασύΜύ, 
παρ* ού^ΪΦ άλ^σχο^ι ψβϋ^ος «ιπών, αλλ* οπιρ ^ 
πρό9ισις ίξ άρχί^ς, τούτο χαΐ ιις ^<ΰρο ^λαξιιν Ισπιυσα, τό ίί έστι τώ ψώ ρόνον λατριύιιν θιώ, χαΐ αύτώ (ώσαν άγ^αν τι χαΐ ιύάρβοτον (ός Παύλας 
ο βιΐός ^18 σι) προσ^ιριιν θυσέαν. Τί ίέ ; ούχΙ χαΐ αυτά βο^Ι τα πράγιιατοί, δτι τα παρ* ΰρΜ#ν προσχν- 
νού|;Αΐνα πλοίν^ χαΐ ψιΰ^ός ιστι, χαΐ όνό^ιατα ^όνον πραγμάτων Ιρηρα ; 
XXV• Οιηηί& άβίηάβ ίη γ&ηυιη &1>ίΓ6 νίάβηβ ίγ" Β ΚΕ'. *Απιιπι τοίς όλοις ό τύραννος, χαΐ πιριττλν Γ&ιιηα8 ρήοη1>υ8ΐοηιΐ6αϋ8 ιι1ΐ6ηοΓ&&4)ίθ6Γθ ηοΐυίΐ, 
ρ6Η6α1αιιι 6ηΐιη θγ&Ι η6 ίρ86 Γί8αί ίόΓ6ΐ, ιη&Ηττ 
&α(6ΐη, 8ρΓ6ϋ8 (ΐιιί1>α8ουηςυ6 1θΓ0ΐ6ΐι(ί8, 9ΐοηο8ίθΓ 
&6Γ61, 86αΐ6η1ί&ιη οοαίπι 6αιη ΙιιΗΐ 8ίο (ϋ66θάο : 
660Γ£^α8 τ&ηβ €1ΐΓί8ϋ&ηοΓαιιι β^ΐοη» 866ΐ&(0Γ ρ6Γ- 
ϋη&ζ, (ΐ60Γαιη &αΐ6ΐιι 8&1α1ίί6Γ0Γυιη 6οηΐ6αιρ(θΓ, 
ςαί η66 1111018 066 ρΓοηιί88ί8 06ά6Γ6 8611, ίοιο ςαί 
Αΐ6Χ&ηάΓ&ιη (ΐιιοςα6 ίιηρ6ΓΑ(Γίο6ΐη &ά β&άβιη άβ- 
άαχίΐ, 6αιη 1ι&6 ίρ8& 6&ρϋ6 ρΐ66ΐ&(υΓ. Ρθ8ΐ 1ι&α6 
86α(6ηϋ&ιη, ς[αϋ>α8 ίά ίιηρ6?&1αιη 6γ&(, θο8 60ΐηρΓ6- 
1160808 βχ(Γ& αΓΐ>6αΐΑά 8αρρ1ί6ϋ1θ6αιη (ΐ6(1αχ6ΓυοΙ. 
Ιοιρ6Γ&ΐΓίχ &αΐ6αι ΑΙβχβοάΓα νί&ιη 1β06α8 6( ίο 
ιηβιηοη&ιιι 06αιη γ6Τ06&08, ΙοΙ& ίο ρΓ6οίΙ)α8, 
ίά ςαοά 1&1>ΙθΓααι αιοΙα8 6ΐ θ6α1θΓυαι 8α?8υπι άί- ιΓναι χαΐ άνόητον ιΐ^γησά^ανος, τ6 ΙπΙ τ«Σς πρώνν 
πολλαΐς χαί χαλ<πα?ς τιαωρίαίς ίτι χαΐ Μρκς &πι- 
νοβΐν (χιν^υνιυσιι γάρ άντιχρυς αυτός μίη αίνχννν' 
ο^λβιν χαΐ ού^ιν άνυιιν τών χολάσιβαν γινο^Μν, ό 
μάρτυς ίϊ λαμπρότιρος έπι^ιιχνυσθαι), ^{^«σι τιφν 
χατ* νύτού ι^ίίγον ιιρηχώς ούτω* Γιώργιος, ό τ4( 
^αταέας μΛν τών Τ^ριστιανών ^όξνς Ιχτοπος έραση6ς, 
τών σωτιίρων ίϊ θβών χατα^ρονητ^ς, χαι ρι4τ• ία 
νών έπαγοι^γαΐς μτ^η αγαθών έπαγγιλίαις ρΛχΜ- 
σθαι πιισθιΐς, αλλά χαΐ τήν ^ασιλέ^α [^λάλλον *Αλιξ• 
άν^ραν παραχρουσά|[ανος, τάν ^ια ξέ^υς συν αντ^ 
θάνατον ύποστι^τω. Τοιοτυηις ^οθιέσης τ4ς άπο^ά• 
σίως, οί προς ταύτα ^ιαχονιίν ύποτιΤ€Ε7ριένο(, πάρα- 
λαβόντις αυτούς^ Ιξ« που τ^ς πόλι«ς, προς τον π9( Γβ6ΐίθ 8Αΐί8 ίθ(1ί6&1>&θΙ;^ &0ΐ6(ΐα&ηΐ 60 ρ6ΓΥ606ηΙ, ο τίλιιώσίως τόπον, έχώρουν. Άλλ* ^ βασιλίς Άλιξ- 

ί1Ηα8 ^αά^6ίο, 6ΐ]^α830(ϋ6ί&&5γ88α8, Ιιυιηί ρΓοβϋτα- άν^ρα, •ηϋς ό^οΰ μχ» ιχο^η, βιοΰ 9ϊ ρκν^ριιον χατέ 

1&, ρί&ΐη &θίΐΙ1&Π1 6Χΐΐ&1&Υί(. χαιρόν ποιου/Μν;ο, χαΐ όλην αυτήν ιις ιύχι^ν τρέψασα 

(«ς 9 τι τών ;^ιιλ•«ν ανπ|Ις χίνησις έ^ηλου χαΐ ή τών ό^6αλ^ών ιις ούρανόν ϊκοίρσι^, προ του το» 
τόπον χαταλαβιΐν, του παντός χρίναντος άπορρι^τως ου τά χρέ|ϋατα άβυσσος πολλ;^, έπιχαταχλιθιΐσα 
τ^ 7^9 ^ν άγέαν αύτι^ς αγίίχί ^υχτην. XXVI. 660Γ§[ία8 ροΓΓΟ, 61ΐΓί8ϋ οι&ΓίτΓ, 6υιη &ά 

106001 8αρρ1ί6ίί ρ6Γν6θΐ886ΐ, & 6&Γθί&6ΐ1)08 θ( 86ρ&α- 
1ί8ρ6Γ Γ61&Χ&Γ601 ρβΐίίΐ ; ({00(1 6001 θ5ϋθθΐ88θΙ &1> 
1ΐ08(ί1>08, &(1 ΟΓ&αάοΟΙ 600Υ6Γ808, 8θ1>1&ϋ8 6(Βΐθΐη 
Τ6Γ808 06θϋ8« Μί 0βΟ8, άβ ρΓΟίοοάΟ 60Γ(1ί8 6Χ61&- 

ιη&γίΐ, 6ο]θ8 8οαι ίθ(ΐ6 & ο&(ίνίΐΑΐ6, ίο ςοβαι 8ρ6- 

Γ&Υί, 601 60θβ808 &(1 ΙΐΟΟ Π16 66Γΐ&αΐ6Ω &66ίΩΧί, Ο 
8ρ68 (1θΐ6ί9, ρΓθαΐί88ίθΤ6Γ&, 8έ016ΐ&Γ0αΐ &αΐΟΓ 108008 
&0ίαΐ&ΓυΠ1, 6θ]θ8 1)6θί^ί(&(ί 60Γά& 008(Γ& 600&- 

άοο( ; ςοί αοίαιί άββίιίθηίβ, &οΚ6ςοβαι βχρηαι&οΙοΓ Κς^. *0 ίϊ του Χριστού μάρτυς Γιώργιος, Ιζ^ιο προς 
τώ τόπω 7ΐνό|Μνος, /χιχρόν άνιθι^νοΕί τους ^ιομιους 
ήξίου^ τήν τλλιυταέαν ^ή τούτον χάριν παρ* έχθρων 
αιτιςσάμινος* χαΐ ταύτνς τυχών, ιις ιυχι^ν η εαυ- 
τόν συντίένας, χαΐ τό ομιια ίίάροίς ύς ούρανόν, Κυ- 
ρα ό θιός μου, έχ |3άθους άνέχραξι τ^ς ταψίίκς^ 
ϊγ' ον «πιρρί^ην έχ μιίτρας, έ^' όν Ι^λπισα, ίψ' μ χαΐ 
Βαρρτόσας ιις τόν αγώνα τούτον άτη^υσάμι^ν, ;ό 7^^^ 
χίΐα ίλπίς, ν άψιυ^ής έπαγγιλέα, ό τών αρών ψυ- 
χών 2ρ«ς απαθής, ου χαι τξ έτοΐ|χασέα τών χαρτιών 8Αΐί8ί&6ί(, £θΓΐ]β6& Π1Θ «ά 1ΐ0666 66Γ(&αΐ60 ςοοά ^ ήαών προσιχιι τό ους, ός χαϋ πρό τών ίιμίτέρ•η ΡΓΟ 0001106 (00 &^β;Γ68808 8001, 6( Γ66ίρθ αοίοΐ&αΐ 
Π16&αΐ, 6(6001γ& (ίβθ 010068 &6Γίθ8 αι&1θ8ρΓ8θαιοοί(&αι 
118 ς008 &1) ΟΠΙΟί (6αΐρθΓ6 (1ίΐ6Χί8(ί, &(1οοαΐ6Γ& : 
1^0366, ςαβΒδΟ, 0θΠΐίθ6, ({086 ρ6Γ ίβ^ΟΓ&Οΐί&αΐ 600- 
ίΡΛ ΙΟβ ί666Γ00(, 608ςθ6 ςοί 16 ν6Γ6 60£^0086&α( 
(ϋ^08 Γ6ά(ΐ6 ; ςαί& 1>606άί6(08 68 ίο 88Β601&. " αΐτήσιων τήν έπιθυμίο» παρέχιις τών χαρτιών* 
αυτός μΛ ένίσχυσον μίχρι τΑους τόν αγώνα τούτον, 
όν ύπϊρ τ19ζ σής ύττήλθον ό/ϋολογέας, ^ιβνιγχβΐν, χαί 
πρόσ^βξαί μύυ τήν ^υχήν, χαι άν«ιτιραν αυτήν τών 
πονηρών τι χαΐ άιρίων γυλάξας πνιυμάτοιν, τοΙς 
απ* αιώνος σοι ιυαριστήσασι συναρέθαιοσον* α^ις ^ τώ λαώ τούτω, Δίσποτα, όσα χατά άγνοιαν ιις ιρι ^ιιπράξαντο, χαΐ άξέους αυτούς τής έπιγνώσιώς σου 
τής αληθούς παρασχιύασον, ότι ιύλογητός ιΓ ιίς τους αιώνας. νίΤΑ 3. ΟΕΟΗΟΙΙ. 1β< . Είτα μίΤΛ την ιύ;^ήν ιΐς γόνν χλι9ι1ς, χαΐ Α 
ύχ^ίνοί ^40ίτι£νας, τό ξίγος άρα χαι τό στίβος 
Γν^, τό αιν 9Τ7ΤΟ τών ρισονντων τήν άλήθιιαν, 
«7ΓΟ τοΰ τους άθλητας στί^ανοΰντος τ^ς ίύσι- 

ω χαΐ τήν 'αρζβ» αύτοϋ ψυ;^ιί^ν παριτίθ», τρίτιρ 
'χά^ι τοΰ Απριλίου /χ^νός άγοντος, τον ^ρόμον 
ις, τήν πίστιν τηρν^ας, ά/Βίστ^υς ο^^τως γιν- 

άνα^ανίίς, Χαμ,πράηρόν τι χατά τ:Ι9ς ιτλ«ν)}ς 
:« τών πολΐ][Α(ων άναβττ^σας τό τρότταιον * ^ιά 

χαΐ στέ^ΟΕνον ιίλη^ι, ού ^9α|9τόν τίνα χαΐ ^ι- 

^θα|θτ^ς προτκνόαινον, αλλ* ά^θα|9τον <ξ 
του, ^ς ου στι^ανοΰσης ρόνον, άλλα χαΐ συα- 
*στος έιτιιρκθη τό νρόηρον, χ«1 τών οτ/ώνο«ν 
συνι^ατΓΤΟ/ϋέννς. Χριοτοΰ γαρ Ιττιν 4 ^ΰνα|χις 

^όξα, συν τώ άνάρχω ΠατρΙ χαΐ τώ ζβΜίτοιώ 
ατ(, νυν χαΐ άιΐ, χαί ιις τους αιώνας τών 
ν. Άρι^ν. ΧΐνΐΙ. Οβηίςτιβ ροβΐ ρΓββββ (ϋοΐ&β Ιιυιηί ρΓοοαιη- 
1)βη8, (κ>ϋο θζίβηβο, β^^βκΐίυιη βΐ οοΓοα&ιη υηα Γβοί* 
ρίΐ, ίΐίαιη ςυίάβιη α ΥθπΙαϋβ οβοη^αβ. Ιι&ηο &1) βο 
ςυΐ ρίβΙ&Ιίβ &11ιΐ6ΐ&8 βοΓοηαΙ, ουΐ βΐίαιη 8&η6(&ιη 
βυ&ιη αηίιη&ιιι Ιταάίάϋ άίβ 23 Αρηίΐβ, ροβΙςαΕίη 
ουρβυιη ΑηίβΡ&Ι, &(ΐ6ΐη86Γνα?&ΐ6ΐιιο5ί1ί8 &η1β8ίβ^&- 
008 ί&6(α8, τβζΐΐίαιη οοαίτα οπΌΓθΐη ροΐίυβ ςυ&ιη 
οοηΐΓ& 1ΐ03ΐβ8 ροΓΐ&ν6Γ&(. ΗϋΟβ ο1) οαυβ&ιη βϋ&ιη 
οοΓοα&ιη ααβ(α8 β8( ηοη ηι&Γ668θϋ)ί1βαι, 8β(1 ρβΓβη- 
αβιη, βίςυ&ιη ]&ιηΐα ρΗοΗΙ)υ8 οβΓΐ&αιίηίΙ)α8 80<»&ιη 
αο ρορυ£^&(Γίεβιη ΙιιώϋβΡ&Ι. ΟΙιΗβΙο βαίιη ροΙβ8ΐ&8 
βΐ β;1οη& βυιη Ρ&ΐΓβ ρήηβίρίο ο&ΓβηΙβ 6( δρίήΐα 
γίνί&(κ> ααηο βΐ ββιηροτ, βΐ ία 88βοιι1& 8»οα1θΓαιη• 
Αιηβο. «68 ΜΚΝδΙδ ΑΡΚΙΙ-Ι8. 154 ΜΑΡΤΥΡ10Ν ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΚΑΙ ΕΓΑΓΓΕΑΙΣΤΟΥ 

ΜΑΡΚΟΥ ΑΑΕ2ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΑΗΤΥΚίυΐ»! 8ΑΙΝ0ΤΙ ΜΑΒΟΙ ΑΡ08Τ0Ι.Ι 

ΕΤ ΕΥΑΝΕΟυδΤΛ: 
(ΐΛΐίηθΛρ«<1 βαηαιη αά άίβιηίδ ΑρήΙίβ. Ογλολ, ηαηο ρρΙιηιιιηρΓοάβαηΙβχ οοά. Κβ^. ΡλΗβ. 881, βλο. χι. Εοιτ. Ραο^ Ι. ΤοζηροΓθ ίΐΐο, οαιη &ρο8(οϋ ροΓ ΟΕηηβΕη 0Γΐ>βιιι Α 
(βΓταηιιη άίβρβΓβί ββδβηΐ, ι1ίνία& τοίυηΐ&ΐο ίαβίαιη 
Θ8(, υί νίΓ 8&ηοΙί88ίηια8 Μ&Γβιΐ8 ία Μ^γρύ τβ^σ- 
η6ΐη &(1ίΓθΙ. Ετ&η£;β]ί8ΐ&ιη Ιιαηβ 6886, β&ηοΗ &ρο8(ο- 
Ιίβ» Ε66ΐ68ί» 6200068 6οα8(ίΙυ6Γαη1, 60 ςαοά ρή- 
1008 ίρ86 ίοΙο1& Μ^ρύτΒ^ιοηβ, Ι.ϋ>γ&, Μ&ηηαΓίο&, 
Απιοιοοίοα 6( Ρ6θΙ&ρο1ί, €1ΐΓί8ϋ Ετ&οβ;6ΐίααι ςυοά 
86ηρ86Γα!, 6ΐ 6)08 &ά 008 &(1τ6θ(οα] ρΓΟβάίο&τίΙ. 
Εγ&( 6θΙαι ΙοΙα Οία ?6βίο 1ιοπιίοί1>θ8 Γβί6Γΐ& : ςυΐ 

ΟΟΠΙ 688601 0ΟΓ(ί6 ίΟΟίΤΟΟΟΙΟίδΟ 6( (1θΓί88ίαΐΟ, ί(1θ1ί8 
86ΓΥί6ΐ)&θ(, ρΐ6θί ΟΟΙΟί ίοΐρΟΓϋ&Ιθ, 6ΐ ίοΐρΟΓΟΓΟΟΙ 
8ρίΗΐ0001 0θ1(θΓ68. ΡθΓ 001068 ΘΟίΐΟ 0Γ568 &0 ρΓΟ- 

γίοοί&8, Ι6ΐηρ1& 6ΐ 1θ608 οοο8ΐϋαθ1)&ο1. δίάβηιπι 
β(ί&πι βΤ60ΐ&βΙ ιη&§^08θ &τΐ68,οιοοίδ(ΐα6 άβθοιοουαι 
£&οαϋ&8 βροά 608 6Χ6Γ6θί>&ΙθΓ, ςο&οι Οοιηίοοβ 

16808, 0ΟΟ1 ίο 6&01 Γ68;ίθ0601 ίΥί886(, (1ί88θ1Υ6θά&α] β 
&((|06 6Τ6Γ(60(1&ηΐ ρΓ8θαΐ008ΐΓ&Υί1. 

II. €οιη ί^ί1υ? (1ίνίου8 6ναοβ;6ΐί8ΐ& Μ&Γ608 ίο 

' 07Τ6Ο6Ο 0Γΐ>6α) Ρ6θΙ&ρθ1ί8 νβθί886(, 6( 6(Βΐ68ΐ6 

€1ιΗ8ΐί ρβ^οααι ρπΒοΙίο&βββΙ, βΐ αρο(1 603 οιί?α6θΙ& 

ίθ^6θϋ& ίβοίβββΐ (βΒ^ΓΟίΟδ 6θίηΐ 60Γ&νί(, ΐ6ρΓ0808 
Π10Ο(ΐ08 ΓβάάίάίΙ, 66 άίνίοδΒ £;Γ&ϋ» νβΓΐ)0 ίαΐρθΓ08 
6ΐ ί6Γ0668 8ρίπΐ08 6]66ϋ), ΟΙΙΐΚί ρ6Γ 6001 0Γ6άί(ΐ6ΓυθΙ 

ίο Οοοιίοαοι ^θ8υα] βΐιπβίοαι,βΐ ΓθοβΓΟΟΐ, υ( βΟΓοαι 
8ίπιο1α6Γ& ίο (θΓΓ&ηι (ΐ6ίίθ6Γθθ(οΓ : ςοί 6ΐ 1>&ρ(ί801&(6 
ίϋυαιίο&ϋ 8001 ίο οοαιίθ6 Ρ&ΐΓί8, βΐ Ρίΐίί, βΐ 5ρί- 
η(υ8 3&οοϋ, Ααιβο. ΙΙΙίο ί^ΙοΓ ρβΓ 8&θ6(οοι $ρίη• 
Ιοαι 6ί Γβ76ΐ&(ϋοι ίοί(, ο1 &(1 Ρ1ι&Γί(θηι Αΐ6Ζ&0(ΐΓίαΓη 

&1)ίΓθ(, 6ΐ 1>0Ο&Ο1 Οβί 860160(601 ίΠίβ 8ρ&Γβ:6Γβί. Ο 

ΙΚ&ςαβ 1)6&1θ8 6ν&ο^6ΐί8ΐ& ΜαΓ0θ8 &ά 8(&άίοοι, (&α- 
ςοβαι §;θοβΓθ8ϋ8 6ΐ ίοΓίίδ αϋιΐ6ΐ&, ρ?οοιρ(ο αοίαιο 

βΤβάίβύ&ΙϋΓ. ε0Οΐς06 ίΓ&(Γ68 ίρ808 8α1υ(α88βΙ, Οο- 

πιίοο8, ίοςυϋ, Ο1608 αιίΐιί άίχίΐ, υ( &(1 0Γΐ)βαι ΑΐβχΑΟ- 
άη&αι ρΓοΑοίδΟΑΓ. Ργ&(γ68 &υ(βαι 6θθ8ςο6 ϋΐααι 
(ΐ6(1οχ6Γυο(, (]οοβ(1 ίο ο&νί^ίοαι ίο£^Γ688α8 68ΐ. Οοαι- 
ςο6 ρ&οί8 1)υ666ΐ1&αι (Ι6β;α8(&8860(, ύβοβ ίΐΐί ρΓ6- 

0&θ(68,6ΟΟΐςθ6(ΐ6(1θ06θ(68, 8ίθ (]ί66ΐ>&θΙ : 1)00)1008 
^6808 01ΐη8(θ8 ΡΓ08Ρ6ΓΟΙΙ1 ίλβίλΐ ίΐ6Γ (ΟΙΙΕΟ. Α.'. Κατ* Ιχιινον τον χαιράν τόϋν βητοστόλϋν ^αψ»- 
ρισθιντων χατά τήν πάσοκν ο2χον|χένγν, Ι^λ«;(β τ•ν 
όγιωτατον Μάρχον έν τ^ χατ' Αίγντττον χ^*/»* ΙλΟιΙν 
θιού βουλή σ•(, όθιν χαΐ (ύοτ/γιλιση^ «ντον Μσπ^ 
σβ» οί μ,ϋο,άριοι χανόνβς τ^ς οαγίοίς χ«1 άιτοστολι»9ς 
*£χχλΐ9σέας, ^ιά το πρώτον αυτόν Ιν δλ|) τ^ ΑιγυιττΜ 
χώρα, Αιβύιρ τι χαΐ Μαρ^ριχ^, *Α/ψανι«χ^ χιύ 
Πινταττόλΐί, χη/Βΰξαι το Εύαγγί^ιον τίίς τοΰ Κυρέον 
χαί Ιωτϋρος ίιμ,ών Ίησοϋ Χρίστου ίπι^νριέας. *Ην 
γαρ πάσα ή γ^ αύτη άπιρ£τ|ϋΐιοτοι τ^ χαρ^έ« χ«1 ιί- 
^ωλολάτραι, ριστοί πάσης άχαθαρσ£ας χαΐ πνιυ^ιιβ- 
τβ«ν άχαθάρτων σιβασταέ ' χοττά πάσο» γβφ οιχέα», 
χαΐ ά|ϋΐ^ο^ον, χαΐ ίπαρ^^ίας, σηχούς χβ» τψίι/ιη χ«γ- 
ισχβυάζοντο * άποτιλέσριατά τι, χαΐ γοιοηΖΐΜ^ χβΐ 
πάσα δΰναρας έγρηγορητιχή. Μάλλον Λ ^«ιρΜνα;) 
ην IV αύτοις, ην ιπι^η^λήσας ό Κύριος ίι^ιΛ» 'Ιησονς 
Χριστός xατ^λυσι χαΐ άπώλισιν. 

Β'. Τοΰ ούν θισπισίου ίύοηη^ύιστοϋ Μίσχου ί$ 
Κυρην^ τ;9ς Πινταπόλιως χαταντήσαντος, χαΐ λαλ4- 
σαντος αύτοΰ τόν τ;9ς «ρχ^ς τοΰ Χρίστου λόγον, χ«Ι 
ποιησαντος ιΐς οκυτοΰς τα παράδοξα θιπίρατα (άσ6<- 
νοΰντας έθιράπιυσι, λιπρούς ίχαθοιρισκ χαΐ κνιν• 
[Αοτα χα).ιπά έξέβαλι τώ \6γω τί^ς χάριτρς), πολ- 
λοί πιστιύσαντις ^ι* αυτοΰ ι^ τόν Κύριον ^/μ» 
*Ιησούν Χριστόν, εποίησαν τα ιί^ωλα αυτών χ•ΐ}κ«ι* 
ριψ^9 ι^ωτισθησοεν τι ^δαπτισθέντις ιις τό Αρο^ε- 
τοΰ Πατρός, τοΰ Υίοΰ, χαΐ τοΰ άγέου Πνιν^Μίτος. 
ΈχιΖ ούν άπιχαλύ^θη αύτώ ^ιά τοΰ αγίου ΠνινρΜΚ- 
τος ιις τήν Φαρίτην Άλιξάν^ριιαν άναπιλθιΐν χ«Ι 
τό χαλόν σπίρτα τοΰ βιοΰ χατασπιϊραι. *0 ρΜχάρΜς 
Γ^αγγιλιστής Μάρχος, ώς γινναΐος αθλητές, Ιπϊ τό 
σχ«|χ;Αα προ9ύ^ως ίβχ^ιζι χαΐ άσπασα^Μνος τνύς 
ά^ιλ^ούς ιιπιν. Ό Κύριος αου Ιλβίλησι προς μΜ^ 
όπως ποριυΟώ ιις τήν Ά)ιξοηι^ρέβ«ν πόλιν. Οί ^ 
ά^ιλ^οΐ προσιπι/Απον αυτόν Ιως τοΰ ΐΙσιλ9•& «ΰτόν 
ιές τό πλοΐον * χαι γιυσά|χινοι ψωμόν αΰτοΰ προσ 
^ιρπον αυτόν λίγοντι; * *0 Κύριος Ίησοΰς Χριστός 
ιύο^ώσοι τήν ό^όν σου. νίΤΑ 8. ΜΑΒΟΙ. 166 Ο ίί ί*ακα/)ΐβς Μαρχος τ^ ίιυτίρα ημίρκ ίΐς Α III. ΒθΑίαβ νβτο Μ&Τβυβ ρθ8&Η(ϋ6 Αΐβχαη(1ηΕΐη Χίξάνίραοη παριγίνιτο χαΐ του πλοέου άττοβάς 

ίΐς Τίνα τόπον χαλού^ον Μίν^ιον. Αύτοΰ 

λην ιίσιλθόντος τ^9ς πόλιως, ιυθύς το υπόδημα 

^αρράγτη, Ό ^ε μοιχάριος β(πόστο>ος γνούς 

3ντως ΐί ό^ός (ύλυτος. ΪΙού^αιοράψον ^ϊ θβασά- 

Ιπέ^ωχιν αύτώ τό ύπό^ν^' το ράψος τώ 

Ιπληξιν αύτοΰ τ^^'^ αριστεροοβ χεΧρΛ χαί ^η- 

ίΐς θιός. Ό ^ι ^Αοχάριος Μάρχος άχοΰσας. 

ιός, 1^1} Ιν έαντ^ 7*^^^"(• £ΰώ^«9• Κύριος 

όν ρου. Κ.αΙ πτύσβκς χα|χ«^ι έποέησβν πι^λόν ιχ 

"ύστατος χαΐ έπέχρισι τήν χΜρ« του ανδρός 

Έν τώ ονό|χατ( Ίησοϋ Χριντοΰ, του Υίοϋ 

:οϋ τού ζώντος ίίς τους αιώνας, Ι9^ι ύγ^ής• 

θίως ι«6ΐ3 ή ;^ι1ρ τού ανδρός. *0 ^ί τταλαιο- νβηίΐ (4). Οαιηςυβ (Ι680βη(ϋ88β( 6 ολυι, ΑάϋΙ Ιοοαιη 
ςαβιηάΛΐη, ςυί νοοβώΛίατ Μβηάίοη. Οαιη αα^ιη 

6]α8 |]Γί>ί8 ροΗ&ΐη ίΐ1βΤβ88α8 68861, 8(&ϋπι ίρ8ίαβ 

ο&1β6&πιβηΙιιιιι (Ιίββοΐαίιιιη ίυϋ. Ουο<1 1>6&1ιι• &ρο- 
δίοΐαβ ίη1β11)^βη8 : ΥβΡβ, ίοςαϋ, υιε \χβμ 6ζρ6άϋ& 
βΙΓαοίϋδ ββΐ. Υίβοςαβ τβΙβΓοιη οα1θ6αιη6α(οηιιη 
βαΐοΓβ, θΕΐοβΕπΐ6ΐι1ιιιη Γβϋοίβηάαιη βί Ιροάΐάίΐ. ΙΙΙβ 
νβΓο οαΙοβΑΕηβηΙοηιιη βαΐορ 8ΐι1)α1& βίαΐβίΓαιη ιη&- 
ααιη «α&ηι ρ6Γοα88ίΙ, βΐ οοηϋηαο βίααι&νίΐ : υηαι 
06α8 68ΐ. Ιά οααι 56&1α8 Μ&Γ6υ8 &α(ϋνί886ΐ, 86οαιη 
οο^ϋίΐηβ αο ηάβηβ άίχίΐ: Ρροβρβρυιη ίβοίΐ Οοααίααβ 
ίΐ6Γ αιβαιη. Οαααςυβ ίη Ιιαιηααι (Ι68ρυί886ΐ^ 6χίρ8θ 
8ρυΙο ΙϋΙϋΐη οοηίβοϋ,βΐ 6ία8 νίή ιηαααιη ίΐηηβη8 : 
Ια αοιηίη6, ίηςαϋ, αββα ΟΙιηδΙί νίνβηΐίβ ίη 88ββιι1α, ίστορ^σας τήν ^ύναριν τού ανδρός, χαΐ τήν β ββίο 8&ηα8 ; &β 8Κ&Ιίια β]α8 νίρΐ ιη&ηυβ 8&α&1& β8(. ^ν τού λόγου αυτού, χαΐ τό άσχητιχόν σχ^ρια, 
κύτώ* Δέθ|Ααέ σου, ανθρωπι τού θβού, ^ίύρο 
σον σιόριΐρον ιις τόν οΓχον τού παι^ός σου, 
ίίτ^ώ^ΗΛ όμΛύ ψωρόν άρτου, οτι έποίιοσας 
ϋΜτ' ίμ,ού σήρβρον. *0 9ϊ ραχάριος Μαρχος 
ρίΐς γενόμενος ίγψ Ό Κύριος 9φγ σοι άρτον 
επουρανίου. *0 9ε άνθρωπος παριβιάσατο τόν 
ιλον χαί ιισήνιγχβν αυτόν ιις τόν οοιον βώτοΰ ^ Είσιλθών ^1 ό μαχάριος Μαρχος ιΓπιν* Εύλο- 
υρέου ώ^Ε* ιι<ξόρβθα, ά^ιλ^οέ. Και ηύξαντο 
χαΐ ιιετα τήν ίύχήν άνιχληθησαν. *ίΧς ^ι ήγα- 
7αν, ιΓπιν ό άνθρωπος' Πάτιρ, τί άρα, χαλώ δαΙΟΓ &υ1βαι 1116 βαιη &ρο8ΐο1ί ΜαΓβί ροίβηϋ&ιη, 6( 
οΓ&Ιίοαί8 βΜβαβίΙαΙβιη, 1ι&1)ί(αιιιςϋ6 νίΓΐαϋ8 6Ζ6γ- 
οίΐ&ϋοαί βοανβαίβηΐβαι &ηίαι&(1ν6Γΐί88θ& : Ργθοογ» 
ίηςυίΐ, 1β, Ιιοιηο Ι)6ί, υΐ γβηί&β Ικκϋβ 6ί (1ίΤ6Γ(&8 
αά (Ιοπιαιη 8βΓνί (αί, υΐ βίιηιιΐ ρ&η6 τβδο&ιηιιτ, 
ςριοαί&ιη αιίδβηοοΓάία Ικκίίο ια6 ρΓΟβββαΙαβ £αί8ΐί. 
Ββ&1ιΐ8 &ρο8ΐο1υ8 Μ&Γ6α8 6& Γ6 τ&1(ΐ6 Ι6θ1&(α8 : 
0οιηίαα3, ίαςαίΐ, ά&ϋίΐ 1ί5ί ρ&ηβιη νίΐ» 6(Βΐ68ϋ8. 
Ηοιηο ί^^ΙαΓ ίΐΐβ τ&Ιάβ 1ιίΐΑΓί8, βοβ^^ίΐ &ρο8ΐο1αιιι 
(Ιοιηυοι 8α&ιη άίνβΓίβΓβ. 

VI. Οα&ιη οακη 1>6&(α8 Μ&τβιΐ8 ίη(Γθίτί886( : Β6- 
η6(ϋο(ίο, ίαςαϋ, Οοιηίηί Ιιίβ 8ίΙ. ΡΓ606αιατ Οβακη» 

ΓΓ&ΐΓββ. Αο βίΐΏαΙ ρΓββ&Ιί 8αηΙ, 6ΐ ροβΐ ρΓ66β8 

&οβυ1:>α6Γαη(. ϋΐ τβΓΟ 1>6ΐιίβ;α6 86 ?ί6ί88ίιη &οο6ρ6- ς ει χαΐ πό9ιν ό λό/ος ούτος ό δυνατός βν σοέ; β Γυη(, άίχΐΐ ΙΐοΐΏΟ ί1ΐ6 : Ρ&16Γ, θ1>8θΟΓΟ (6, ςΐ118 68 ? Γ(τ ό ά^'®^ Μαρχος' Έ/ώ δούλος εψι τού Κυ- 
Ιησού Χριστού τού Υίού τού θ(θύ. Ειπι βϊ ό 
το ς* Έβουλόρυν αυτόν Ι^ιϊν. £Γπι 9ε ό 
μάρτυς τού Χριστού Μβφχος* Έγώ σοι αυτόν 
•ω. ΚαΙ ^ρξατο ό άγιος Μάρχος αρχίίν ποιιΐ- 
Γού Εύαγγιλέου *Ινσού Χριστού, Υιού τού θβού, 
Αβραάρ, χαΐ ^βιχνύιιν αύτώ τα πιρι τών προ- 
αύτού. *0 ^β άνθρωπος είπε* Δβθ|ϋΐαι, χύρα, 
ραψας άσπβρ συ λέγιις, ού^βποτι έχουσα, αλλ 
α χαι Ό^υσβιά^α, χαΐ όσα σοφίζονται οί τών 
ιίων παϊ^βς. Τότι ό άγιος Μαρχος βυαγγ*^^ 
ι αύτώ τόν Χριστόν χαΐ ^ιιχνύιιν αύτώ ότι ^^ 
τού χόσρου τούτου μωρία παρά τώ θβώ Ιστιν. 
ηυσβ 9ε ό άνθρωπος τςϋ θιώ ^ιά τών υπό τού ΕΚ αη(ΐ6η&αι ΟΓαϋο ί8ΐ& Ι&ιη ροΙβη8 ία 16 ρΓοίβοΙα 
Θ8ΐ ? βαί 8&η6ΐυ8 Μ&Γ6α8 άίχϋ : Ε^ο 8θΓ>τΐ8 βυζη 
Οοιηίηί ;θ8υ ΟΙιηβΙί, Ρίΐίί Οβί. ν6ΐΐ6ηι, ίηςαίΐ ί1ΐ6, 
06αΕη γί(ΐ6Γ6. Τυιη β&αοΐαβ Μ&τοαβ : 111 υιη ίρβαπλ 
Ιί1)ί οβίβαά&ιη. ΟοβρΙΙςυβ 8&ηοΙα8 &ρο8(ο1υ8 6χροη6Γ6 
ίηίΐίυπι ίϋίυ8 Εταηβ;βϋί : 1.ί1>6Γ ^βηβΓ&ϋοηίβ ^68α 
61ΐΓί8(ί,&1ϋ Ο&νίά, βΐιΐ Αΐ)Γα1ι&ηι ^ : βίςαβ 08(6ηά6Γ6, 
ςα® ρΓορΙιβΙ» ίρ8ί άβ ϋΐιπβίο ρΓβάίχβΓαηΙ. Υίτ &η- 
ί6ηι ί1ΐ6 : Ι8ΐ&8, ίηςυϋ, (ίοηιίηβ, 5θΓίρΙαΓ&3 (]υα8 Ιη (ϋ- 
6ί8, ηαηςϋ&ιη 6^0 &α(1ί νί,86(1 Ιΐίαάβιη βΐ 0(1 7886αιη, 6( 
ςαβΒουηιςαβ ^£97ρ(^ο^ηη) βΐίί άοββη 8θΐ6ηΙ. Ταηο 
00Βρϋ8&η6ΐα8 6ν&η^β1ί8ΐα Ματουβ €1ιη8(αηι ίρ8ί 
αηη(ί&Γ6, &Κΐα6 08(6η(ί6Γθ 1ιυ]η8 ηΐϋη(1ί 8&ρί6ηϋ(αη ού τόπου έχβίνου. ^Ην 9ϊ τό όνο^ τού άνθρώ* 
«βένου Άνανίας. 8(ϋ11ίϋ&οι 6886 &ρυ(106ηηι. εΓ6(1ί(1ϋ Ιιοηιο ίΐΐβ 060, 

}υ Λβγο/χίνων σιημείων χαΐ τιράτων, χαι β^ω• ρ. ρΓ0ρ(6? 6& ({ηοθ & Μ&ΓΟΟ άίοΐα 8υη(, 6( ρΓ0ρ(6Γ 8ί^& 
αυτός, χαΐ όλος ό οίχος αυτού, χαΐ πολύ πλ;@- 6ΐ ρΓ0(1ί^& ρ6Γ βαπι ί&οΙ& : ίρ86(ΐη6 6( ΚοΙ& 6]αδ 

άοηιυ8, 6ΐ ηι&β;ηα 6ΐα8 Γ6£^οηί8 αιαΚϋυάο, &1> 
6τ&ηβ;6ΐί8(& ίρ80 ί11ηηιίη&(α 68ΐ. Ετ&Ι &ηΐ6ηι 1ιοηιίαί8 
ί11ίη8 ηοπΐ6η Αηί&ηυβ. 

V. Οαοι Τ6Γ0 0Γ6νί886ΐ ηααΐ6Γυ8 60?υαι ςαί ίη 
Οοαιίηο 6Γ6(1ί(ΐ6Γυη(, &η(ϋν6ηιηΙ οίνί(&(ί8 ίΠΐαβ 
ορϋηι&ΐ68, 6&1ίΐ8Βααι ςυ6πΐ(ί&ηι ίΐΐηβ Υ6ηί886, ςη^ 
(ί60Γαηι 8&0Γίϋ6ί& 6ν6Γ(βΓ6(, 6ΐ ΐρβοΓϋοι οηΐΐϋΐη 

ίπΐρ6(ϋΓ6ΐ. Οϋ&ηΐθ1>Γ6Π1 6αΠ1 ίη(6Γβ66Γ6 8(υά65&ηΙ, 

&1ςυ6 ίη8ίάί&8 ηιη11&8 6ί ί&€ΐ6ΐ)αη(. Οη&8 οηηι 8&η- 'ίΐς ^β όχλος Ιγένβτο τών πιστβυόντων έπΙ τόν 
ίν, ιίχουσαν οι άν9ρες τ1\ς πόλιως, ότι Γοίλιλαιός 
ταριγίνιτο βνταύθα, χαΐ άνατρβπβι τάς τών 

θυσίας, χαΐ χωλύβι αυτών τάς θρησχιίας, χαΐ 
ύν αυτόν άποχτιΐναι, χαι «θνχαν αύτώ ίνείρα 
. Έπιγνούς 9ε ό άγιος Μάρχος τάς έπιβουλάς Ι&ΙΙΙΐ. Ι, 1,2. 

Αηηο 45 ▼6ηϋ Αΐβχ&ηάηαηι. νί(ί6 Εη86ΐ>. ίη Οιτοη. Β&τοη. &η45. 467 ΜΕΝδΙδ ΑΡΗΙ1.Ι5. 168 βίαβ ΜβΡΟαβ ΟΟβαονίβββΙ, ΟΡίϋηανϋ βρίβοοραιη Α αυτών, χιιροτον^σβς ιττίσχοιτον τάν *Αν«ν£«ν »«1 

Ααί&ηαιη βΐ Ιρβ» ρρθ8ΐ)7ΐβΡ08 ΜΕίοΙιαπι, δΛΟίηαιη βι 

ΟβΓάοαβαι, λο ββρίβιη άίαοοηοβ, βΙ αΐίοβ αηάβοίιιι, 

ςαί βοοίθβίαβίίοαιη ιηίηίβΙβΓίαιη ο1)ίΓβα1. Οαο Γ&οΙο, 

«αία^ίβαβ, ΡϋΓβα» ιη ΡβαΙ&ροΗιη νβηίΐ. Ι1)ί οαιη 

αηηοβ (1αο8 ΐΜίηβββίβββΙ, β1 ΓπίΐΐΡββ ςαί Πΐίβ βΓαηΙ 

οοη&Γΐη&βββΙ, βρίβοοροβςπιβ οΐ οΙβΡίοοδρβΡΓββιοηβιη 

ίϋαιη 0Γ(ϋη&88βΙ, ΓαΓ8υιη τβαίΐ Αΐβχ&ηάή&ιη, β1 

βίιΐ8 Ιοοί ίΓ&(Γβ8 ιηαΐΐο αυκηβΓΟ βΙ β:Γ&^ί& ^^ ββίβοϋα 

Οβί &υοΙθ8 ίητβαϋ, ςαί 6ΐβββ1β8ί&οι 8ϋ>ί ίρβίβ 8θ(1ί&- 

β&τβΓαηΙ ία ϋβ Ιοβίβ ςαββ Βα5α1οί ηοιηβα 1ι&1)βιι(, 

ιιι&ήΙίιη&ςαβ8αη( ίηΓΓ& ρΓβββίρΙϋβ ςαβθά&ιη ρο8ίΙ&. 

Οα& Γβ ]α8ΐα8 ίΐΐβ νίΓ ηιαίίαιη £^&γί8υ8 β8( ; οαιηςαβ 

^βηα& ία Ιθγγ&ιιι ρο8αί88θ(, άίνίη&ιη ^^Ιοή&ιη οβίβ- 

VI. Οαιη υθρο ιηαΐΐυιη (βιηροη8 ΐΓ&η8ϋ88β(, β1 Β ς^. Ώς Λ «ττληροΟτο χρόνος ίχβ»ός, χ«1 ο2 ΧρίΡ 

€Ι1ΐΓί8ϋ&ΐΐί ααοϋ β886η1, ίάθ1& ίρ8& ίΓΓί(ΐ6ΐ)&η(, βΐ στιανοί ίπληθυνοντο, χαΐ χατιγέλΑΐν τών ΜΐίώΛη ττριοβντιρους τριις, Μιλαΐον, χ«1 Σβίβΐνον, χ«1 Κίρ- 
^ωνα, χαι (^ιαχόνονς ίιττά, χαΐ άλλους Μίχα Ι(ς τ^ν 
βχχλυτιασηχήν ΰπηρίσίνοβ^ ίγνγ€ χ«1 κιτ^αΘι 
ττάλιν <ις τ-ην Πβντάπολιν. Και ποιι^σας έχλί Ιτη ^νο, 
χαι θιαίλιώσας χαΐ τους ιχιΐ ά^ιλ^ύς, χαί χιιροτο• 
νι^σας χάχίΐ ίττισχόττους χαΐ χλνριχούς χατ& χώρ«ν, 
ηλ6ί πάλιν ίΐς Άλβζάν^ριιαν, χ«1 «ϋρβ τοΟς «^ιΑ- 
^ούς πληθυνθίντας Ιν χάριη χαΐ •]ησ^]χ^ β<ον* 
χαΐ έχχλησίαν οίχο^θ|Χ)6βΓαντβς έαυτοίς Ιν τοΙς χι^ 
λον,αένοις Βουχόλου τοΓς παραθαλασσέοίς, ύιτοχάπι 
χρηρών- χαι έχάρη πβινν ό ^ίχαιος« χ«1 θβΐς τλ 
γόνατα έ^όξαζι τον Θβόν. 0Γ8Θ0Ο8 ςαί β& (κ>1βΓ6η(, 8αΙ)8&ηη&1>&ηΙ. ΑΙ Ογ8βοι, 
ροβίβαςααιη &υάίνθΓ αα( β&ηβΐυιη βτ&η^ΠβΙ&αι Μαγ- 
οαιη ϋΐαβ νβαί88β, αΓόοΓβ ςαοά&ιη αίςυβ ίηγΐάί& 
Γβρίβΐί 8αα(, 60 ({αοά &τιάίΓ6η( &άΕηΪΓ&1)ί1ί&ςα«(1&αι 
ρβΓ βαιη Άβή. ^εβ;ΓοΙθ8 βηίιη 8&η&1)&1, 1θρΓ0808 
ιηιια(1&5&1, 8ακ1ί8 &τΐ(1ϋαιηίΙ&Γβ8ΐι(αβ1>&1» α(Εν&η• 
§[β1ϋ ρΓβάίβ&ϋοηβιη &1> βο ρθΓβίρβΓβ ρο88βη1 : ιηα1ϋ8 
άοηίςαο 68Ββί8 τίβαιη ρΓ8θ8ΐ&1>&1. Ου&αιο1:>Γ6ΐη ίΐίαιη 
ίιΐ8βοΙ&1>&η(υΓ. Οαβιη οααι ηοα ίανοοίΓβηΙ, 8ΐη(]βΙ)&ηΙ 
άθηϋΙ)α8 βυίβι βΐίη 8&6Γί&οϋ8 βϋάοΙοΓυκη 8υθΓαιη χαΐ έξιαυχτ^ριζον τους "Ελληνας, Ι^α9ον οι 'βλλν- 
νίς αντόν παροιγινό/κνον τον άγιον χ«1 (ΰαγγιλισΓΐν 
Μάρχον, χαΐ ίπλήφθηνα-^/ ζήλου ^ιά τ6 άχούην «ύ- 
τους τάς θαυ|χο(του|Βγ/ας αυτού, ας ιποέη* άνθινον»• 
τας γαρ έθιράττιυιν, λιττρους ιχαθά/Βΐ(ι, χμ^οΙ^ 
ίυτηγγ$\Ιζίτο, χαΐ τυ^λοΐς πολλοίς έχαρέσατο τό |Ώ^• 
πιιν χοιι ίζήτοΰν αυτόν πιασαι χαΐ ούχ τνυρισχον 
αυτόν χαΐ ΐβρυχον τους ^^όντας ΐπ' αυτόν, χαΐ ο 
ταΐς χωρασίαις τών ίΐ^ώλων αυτών χατέχραζον αυ- 
τού >/γ9ντ•ς* Πολλαΐ |3ίαι τού ^λάγου. (1β1>&β6ΐι&ϋοιιϋ>α8 &άγθηα8 8&η6(ί88ΪΕηαιη νίΓακη τοβίίθΓ&ιιΐ68, (ϋ6βί>αα( : ΜοΙΙβΒ 8αιιΙ ΙιαΙαβ αίλ^ •Ι 
τθοβϋοί νίοίβηΐίβθ. 

VII. Ρ&βΐυηΐ ααΐβζη ίαϋ, αΐ 1>β&(υ8 βΐ ίβ8ΐα8 (1ί68 Ο Ζ\ Έγένιτο ^ί τήν μαχα^ίνη 4]χών έορηίν ην ηθ8ΐ6Ρ, λοβ 68(, 8&ηοΙηιιι Ρ&8β1]& ά\% Οοιηίαίοο 
οβ1βΙ)Γ&Γβ(ιιτ, οβί&νο Κ&1θη(1&8 Μαϋ, Ιιοο 68ΐ, τΐοβδί- 
πιο (}α&Γ(ο άίθ 11160818 ΑρΓίϋβ, €[υί &1) ^Ε^ρΙίίβ 
Ρ1ι&ηηαϋυ8 τοβ&ΙϋΓ. 111ο ααΐβιιι (6ΕηροΓββ(8βΓ&ρί- 
(ϋβ ίΙΙοΓυιη Οβί (1β1>&6θ1ι&Ιίο 06ΐ6ΐ)Γ&1)&(αΓ. Οααι 
ίβ^ίΐιιτ θ&ιη ίβπιροηδ ορροΓ(ηαϋβ(βιιι ηαβϋ 688βη(» 
Ιιοιηίηββ ςυοβάααι 8ΐι1>οπιαΙθ8 ιηίβθΓαηΙ, ςαί Αρο• 
8(οΙαιη 8&ιιβΙ&8 άίνίηβθ οΐιΐ&ΐίοηίδ ρΓββθβ β( ιηίηίδίβ- 
ιίαιη ίαοίβηΐβιη ίηνβηβΓαηΙ. Οαβιη οααι οοαιρΓβ- 
ΙιβηάίδββηΙ, ίαοβ ίη6]α8 βοΗααι ίηίββίο, ΐΓβ1ΐθ1>&α^ 
ί(& (ϋοβηΙθ8 : ΤΓβΙιίαιαδ Ι)α1)£ϋ[απι Ιιααβ αά 1)α1>α1βί 
β(&1)α1απι. ΑΙ 8&αο(α3 Μ&Γοαβ βαιη ΐΓαΙιβΓβίαΓ, 
$&1ν&Ιοή ΟιηβΙο β^Γ&Ιί&δ ας^βαβ : 6ΓαϋΑ8, ίοςαϋ, 
0^0 (ίΙ)ί, Οοιηίηβ ^β8α ΟΙιηβΙβ, ςαοά άι^αβ 1ι&1)ί(α8 Πάσχα χαταλαββΐν τήν άγέαν Κυριαχι^ν ^^ρονΙΙ 
χς' προ οχτώ Καλαν^ών Μα^ου, τοντ* Ιστι Απρι- 
λίου χ^\ IV οΓς {ν χαΐ αυτών Σιραπιαχ^ Κω^σ(^ 
Ευχαιρέαν 9ϊ τοιαύτην ιυρόντις, ^^^Λ^ί^η^ Η^ 
ψοηιτις, χατέλαβον αυτόν τάς ιύχάς τ;9ς 6ι£χ4ς ομη 
^οράς ποιούιανον* χαΐ λαβόντις αυτόν, Ιβαλον χιί- 
λον ιις τόν τράχηλον αυτού χαι ουτοις Ισυρο» αυτό» 
\ίηΐοΐ)»τ%ς• Σύρο/αν τόν ^ούβαλον ιΐς τα βονχόλον. 
*0 ^1 άγιος Μάρχος συρόαβνος ιύχαριστέας ίοηΟ^ 
9ου τώ Σωη^ρι Χριστώ λέγων* Ευχαριστώ σοι, Κν- 
ρΐ( Ιησού Χριστά, ότι χατηξιώΟην ύπϊρ τού Μ[Μ- 
τός σου ταύτα παθιΐν. ΚαΙ ήσαν αΙ σβ^χις αυτού 
πίτττουσαι ιές τήν γ^ν, χαΐ αί πέτραι έ|Μλύνοντο τού 
Λΐμ.ατος βαλτού. βαιη, ςαί ρρο αοιηίαβ (αο Ιιββο ραΙβΓβΓ. Ε^α8 ααΐβιη οατηβδ (Ιββίάβ^ααΙ^ βΐ δΑο^αΙαβ ίρβο Ι&ρίάβι ίηςαΐ- 
η&Ιι&ηΙαΓ. 

VIII. ΕγλΙ β]α8 (ϋβί ΤββρβΓα, οαιη ία ΌΟΤββΓβΟΙ ο Η'. Έίτπέρας 9ϊ 7«νο;χένης, Ιβαλον κντον ης ^- βααι οοη]6ββΓαοΙ, άοηβο ίαΙβΓ ββ (1θβ6?ηβΓβα(, ςυ&ΙΙ 
ιηοΓίθ ίρβααι ϋβ οιβάΐο ΙοΙΙβΓβοΙ. Μβάία νβΓΟ ηοοίβ 
]&ηαί8 ο1&α8ί8, βΙ βαβίοάί^αβ &η(β ί&αα&οι βχοα1)&η• 
Ιί1)α8, βοοβ ΙβΓΤβΒ πιοΙα8 ιιΐΛ8;ηα8 Γαοΐαβ β8(. Αη^β1α8 
&α(θΕη Οοαιίηί οαπι άβδββαάίβδβί άβ βοΒίο, Ιβϋ^ίΙ 
ίρ8αα), άίοβηβ : δβΓνβ Ββί, Μ&Γοβ, 8ααιαΐθ οιηαίαιη 
ϋΙοΓαηι 8αηοΙοΓαπι, ςαί 8αη( ία ΛΙ^^ρΐί ρβ^ίοαβ, 
βη 8οηρ(αιη68(αοαΐθα Ιαααι 1η 1ί1)Γ0 νίΐ» οοβίββίίδ, 
β( οοαααηΐ6Γβ(α8 Θ8 οααι 8&αβϋ8 αροβίοΐΐβ, βΐ 
αΐ6οιοπ& Ια& αοη (ΐ6ΐ6Κ)ίΙαΓ ίο βθΐβπιααι. Ε]α8άβαι 

ΟΐίΟΡί 0θη8ΟΓ8 βΡί8, βα]α8 β(£ΐβ8ΐθ8 6ΐ 8αρβπιβ 

ροΙβηΙίβΒ οοα8θΓ^8 8υα(. ΑγοΙιεπ^^θΗ 8ρη1αιη Ιααιη λαχήν, έπισχιψόρινοι, ποίω 9ανάτω αυτόν άπολέβιι- 
σιν. Τ^ς 9ί νυχτός μισούσης, χαΐ τών Ουρών χι• 
χλϋσ/Αΐνων, χαΐ τών ^υλάχων χιι^&ένων πρό τών 
$υρών^ ί^ού σίΐσ]ΐός (γένιτο μΛγας' άγγύ^ς γίψ 
Κυρίου, χαταβάς (ξ ουρανού, 9ψατο αυτού λέγιιν• 
*0 δούλος τού βιού Μάρχος, 6 χορυ^αΐος τών χβι* 
Αιγυπτον αγίων, ί^ού τό ονθ|χά σου (γγέγρ«Επτ«< Ιν 
|9ίβλω ζωίίς αιωνίου χαΐ συγχαταριθ|χή9ης ρΜτά τώ» 
αγίων αποστόλων* ί^ου τό ^χνηρόσυνόν σου ου χ«τ«• 
λιι^θήσβται ιίς τόν αιώνα* σύγχορος Ιγένου τών 
άνω ^υνά/χιων Ιν ουρανοΐς* άρχάγγιλοι τό ιη«ύ^ 
σου ύπο^βξονται χαΐ τα λιίψανά σου ύς γ9ν «νχ νίΤΑ β. ΜΑΚαΐ. 170 »ται. ΤβΕύτΐ}ν ττδν έτττασέοη» θιασάμινος ό Α ίη 6οβ1ο8 8α86ίρίθη«, 6ΐ Γβΐίςοί» ΙαβΒ ίη Ιβρπβ ηοη >ς Μάρχος, τας χ<ΐρας αντον τανυσας ιιπιν' 
στώ σοι, Κύριε ^ου ΊιοΦου Χριστά, ότι ούχ 
ιπές μί^ αλλά σνγχατιορίθ^ησβς ^ί μττά 
ίων σου. δέομαι σου, Κύριι Ίυσοΰ Χριστι, 
^αι IV βφΐ9ν|ρ τιόν ^υχτόν μου χαΐ |ϋΐή ^ί κπο- 
τ^ς άττό *η?|ς χάριτος σου. Και ταΰτβ αύτου 
ς, ό Κύριος 'Ιιοσοΰς παριγένιτο προς αυτόν 
6|χατι ώ ^ν |χ<τά τύν ριαθιιτών αυτού, χαΐ οια 
{ν πρό τού παθβΐν αυτόν χαι τα^ί^ναι, χαΐ 
:υτω* Ερ^νυ σοι, ϊ>μέηρί Μάρχι, «υαγγ^^'- 
}υ. Ό 9ϊ ρΜχαριος Μάρχος βιπιν* Εΐρηνιο σοι, 
ιου *Ινσού Χριστί. 

Πρωίας Λ γίνομίνης, ηλθιν ποίλιν τό πλ^Ι^θος 
λβως χαι ΐξινέγχαντις αυτόν ιχ τ^ς γυλαχ^ς, ρθη1>αυ(. Η&ηο τίβίοαβιηβϋΕη 1)6α(α8 ΜαΓουβ γί€ϋ8- 
861, ιη&ιιυ8 8ΐι&8 ίη βοθίαιη βζίβαάϋ αο άίχίι : «(χγ&- 
(ί&8 11^ ϋΙ>ί, Οοιηΐηβ ιηί ^β8α ΟιηβΙθ, ςαοά ηοη 
άβΓ6ΐίςηί8ΐί ηΐθ, 86ά ουαίδ&ηβΐίβ (αίβ αιβ οοηηηηιβ- 
Γ&8ΐί. ΡΓββΟΓ (6, Οοηιιηβ Ιββα ΟΙιΗβΙβ, υ( αοοίρΐαβ 
ίη ρ&οθ &η1αιαπι ηιβ&πι, ηθ(ΐαθ ηιβ ΡβρΓθΙ>68, &α1 
βχοΐυάαβ & ^τ&ϋα (αα.χ> Οηπιςυβ Ιιοβο ϋΐβ (1ίχί88βΙ, 
Οοηιίηαβ ^β8α8 €ΙΐΓί8ΐυ8 αά βυηι τβηϋ ϋ^^αΓα ί11& 
ςα&ηι 1ι&1)6ΐ>&(, ςαο (βαιρορβ νθΓ8&1)&1υτ ουηι (ϋβοί- 
ρυΐίδ βυίβ, β( φΐ& ίθΓπι& βΓ&Ι, &η1β(ΐη&ηι ΟΓαββαι 
ραββυβ, β( 86ραί1υ8 ίυί88β(. Ουί β1 βί άίχίΐ : Ρ&χ 
Ιί1)ί, Μ&ΓΟθ βγ&η^1ί8ΐ& ηιβυ8. Ββΐι(α8 τθγο Μ&ΐΌα8 
(ΙίχίΙ : Ρ&ζ 1ί1)ί, Οοηιίηβ Ιβ8α 01ιη8ΐθ. 
IX. 6υηι τθγο άίθ8 ίΙ1υζί88βΙ, νβηίΐ ίΐΐυο οίτί(&(ί8 ττα^ιν τό σχοινίον ιις τον τράχηλον αυτού χαΐ β ηΐαΐϋΐΐΐάο : ({α® Ουπί ίΐΐοΐη β(1αχί88β( 6 6ΑΓ66Γ6, λέγοντις- Σύρο|Μν τόν |9ούβαλον ίΐς τα βου 

Ό ^λ ριαχάριος Μάρχος ιύχαριστιίας ρ^λλον 
τιν τω παντοχράτορι Κυρ£ω Ιησού Χριστώ 

£ΐς χβΖράς σου, Κυρα, ποψατίΒιημί τό πνιύρΜί 
[αι τοϋτο βιττών παρί^ωχΜ τό ιτνβύρια. Τό ^ϊ 

των ^υσσιβών 'Ελλιίνων πύρ άνάψαντις ιις 
αλουριένους αγγέλους, έτέ^ρωσαν τό λιέψανον 
χαέου. Τότι προνοέα τού Κνρέου χαΐ Σωτ)}ρος 
*Ι«σού Χριστού χατββη λαίλαψ, χαΐ (άλ^ρ 

Ιγένιτο ριιγα).η, χαΐ ό ήλιος συνέστιιλιν τάς 
;, χαΐ έγένιτο ]3ροντών ι^χος πολύς χαΐ ύβτός 
«ς αΐτά χαλάζης Ιως ίσπίρΛς^ ώστι χαΐ 
τα πολλά χοτταπέπτιιν χαΐ πολλούς τβθνηχέ- 
>βηθέντ•ς Λ έβίσαντο λίίψανον τού άγέου χαι ΓαΓβυβ ίη 6308 οοϋαηι ίύηοηι ^η^θ^6^υη(, βαπιςαβ 
ρβΓ(Γ&1ιβη(68, άίοβ1:>&η( : Τπϋι&ηια8 1>υ1>&1απι ίη 
Ϊ)υ1)υ1βί 8ΐ&1)υ1υηι. ΑΙ 1>β&1υ8 11&Γβα8 60 ηΐ8]θΓβ8 
^&1ί&8 οηιηίροίβηϋ Οοηιίηο Ιβ8ΐι €1ιγ18(ο &β;6ΐ>&1, 
(Ιίββηδ : « Ιη ηι&ηα8 (οαβ, Οοηιίηβ, οοιηηιοράο 
8ρίΓίΙαηι ηιβαηι' : » €αηιςυθ Ιιοο (1ίχί886ΐ, 1τ&(1ίάί( 
Οβο 8ρίΓίίαηι.Ιηιρίοη]ηι τθγο 6?«οοπιαι αιαίϋΐυάο, 
οαιη ίς^βαι, βο ίη Ιοοο ςαί Αη^ΐοηιαι ηοηιίηο &ρ- 
ρβΙΙ&ΙηΓ, &οο6η(1ί84θ(, ίυίυβ γιή ]υ8ΰ Γβΐίςυίαβ 
6οηι1)αΓ6ΐ>&(. Τυηο Οοπιίηί βΐ 8Αΐν&1θΓί8 ηθ8(η Ι68ΐι 
€1ΐΓί8ΐί ρΓονί(1θηϋ& ί&οίαπι 68^, ο1 (αΓΐκ> ςαίά&πι 
βηιπιρθΓθΙ, 6( Ι6ηιρβ8ί&8 αι&β^& ΑθγθΙ, βΙ 8θ1 ίρ86 
Γ&(1ίθ8 8ϋ08 βοαίΓ&ΙΐθΓβΙ, ΙοηίΐΓϋ&ιιυβ βί βοηιηι 
8οη1(υ8 ηιαϋυ8 &α(ϋΓ6ΐαΓ, ρ1αΓίηι& φίοςαβ ρΙατίΑ 
Έτιροι ^< <Γιαχλ•υά(οντις Ιλιγον, ως ότι ό ρ βαηιβΤ&η(1ίηβοοηιπιί8ΐ&υ8ςαβΑάτβ8ρ6Γ(ΐαΐ(1ατΑΓβΙ 

κα'ριος Σιραπις αυτών τήν έπισχοπήν τού οα^^ρο^ ίΙ& τΐ( βΒάίίίβί& ηΐϋ11& ΟΟΓΓϋβΓβηί, 6^ 1ΐοηΐίηβ8 ηοη 
ιτο ^ιά τό αυτού 7«νέ9λιον. ρ&υοί ηιΟΓίοί ο&άβΓβηΙ. Ε}α8 ί^Ιατ Γβί (ίιηοΓβ ρβτ- 

Γθ1ίςαί&8 8Αη6(ί ΜαΓοί άβΡβΙίςαβΓυηΙ &6 ίαβθΓαηΙ. Αΐίί υβτο ίΓΓί(1βηΙβ8 (1ίβθ1)&ηΙ, 1>β&1ί88ίηι& 
2 δ6Γαρί(1ί8 ρΓονί(ΐ6η(ί& 1ΐ6θθ ίη ίΐΐο τϊγο £αί88θ ί&οΐα ρΓορΙβρ η&Ι&Ιβηι ίρ8ίυ8 άίβηι. 
Γότι ιλθόντις άν^ρις ιυλαββις, συνίστιιλαν Χ. Τοηβ τβηβραηΐ 1ΐθπΐίηβ8 Γβ1ίβ;ίθ8ί 6( νίη ]η8ϋ 

Γθ1ί(ΐιυ&8 & οίηβΓβ 8βθΓ6Υ6?υη^ &1ςαθ ίη 6ααι Ιοοααι 
(αίβραηΐ, υΙ>ί ρ?6068 θΙ ρβ&ΐιηο» 8αο8 6αηθ1>&1 ; 
β]α8(ΐαθ ίαηα8 οατ&ηιηΐ, η( βίνίΙ&(ί8 πΐ08 θγ&Ι. Ηβ• 
1ίφΐί&8 &ιιΐ6ηι ά6ρο8υθΓαη1 ίη Ιοβο ί11υ8(Γί 6 Ι&ρίάί- 
1)α8 βχβί8θ, ίρ8ίυ8 ηιβαιΟΓί&πι 8θΙ>ηβ θ( ρίβ βαηι 
ρΓθβί1>υ8 0θ1β1>Γ&η(68, ςυο ηίΐιίΐ ρΓβ(ίθ8ίυ8 Αΐβχ&η- 
(ΐΓίη&άτίΚ&8ρο88ί(1βίΜΐ(. Ιϋ&8&α(βηΐΓ6ΐίςαί&8 Οήβη- 
Ιβηι τθΓ8α8 οοΐΐοο&ταηΐ. Οοάβχ Μ5. βΐίααι Ιιβο 
ίριου ^ριών Ίνσού Χριστού ιν *Αλιξαν^ρβία &€ί(1ίΙ : ΡΐΐίΙ &υ(6αΐ ίθΓηΐ& 1)6&1ί88ίηΐί Μ&Γβί 1ιΐ^'α8- 
ς Αΐγνιττον ριηνΐ χατ* Αΐτ^πτίονς *Λρμου$Ί λ', πΐοάί : 1•οηβ;θ η&80, 8α1κ1αθ(θ 8αρ6ΙΌί1ίθ, ροΙοΙίθΓ 
Τ$ *?ωμΛίους προς τά Καλαν^ών Μαίων χατά Οβϋΐίβ, Γ66&1ν&8ΐ6Γ, ρΓθ1ίχ& 1>&γ1>&, νβίοχ, 1ΐ&1)ί(ΐΙ- 

(1ίηί8 0ρ(ίΠ18Β, 8Β(&Ιί8 Πΐβάί», 0&ηί8 &8ρ6Γ8η8, &£Ρ6- 

ο1ίοη6 οοηΙίηβη8, β;Γ&(ί& Οβί ρ1βηυ8. Ββα(ιΐ8 ίβ;ίΐητ 
Μ&Γ€υ8 6τ&ηβ;θ1ί8ΐ&, ρΓίηιυ8 €1ΐΓί8(ί οι&γΙ^γ ίη 
Μζγρύ Α1βχ&ηάΗ&, ηιβη86, ςαί αρτιά Μ^ρύοΛ 
ΡΙι&ΓηιυΙί υβ, οίαραά Η6ΐ)Γ»08 Νί8&η άίβί Ιυρ, 8βρ(ί αιο 
(1&8 Μ&ίί, αΐ Κοαι&ηί ηυηιβΓ&ηΙ, Ιιοο β8ΐ, ΑρΓί1ί8 τίοβ8ίαιο ςαίηΐο, οΙ)ίί(, ίπιρβΓΑΐοΓβ Οίααάίο 
β 08Θ8&ΓΘ : ηοΚ>ί8 &η1θηι 01ΐΓί8(ί&ηί8 ίπιρβΓ&η(6 Οοηιίηο ηο8ΐΓθ Ιβ8α ΟΙιτίβΙο ; ουί (^Ιοήα β8ΐ βΐ 
ίυηι βαηι Ρ&(Γβ βΙ 8ρίτϋα β&ηοΐο, ίη 8θοα1& 8ΐΒβα1οΓααι, Αηβη. 

υ6. χχηι, 46. «ν τού ^ιχαίου από τ^9ς *<7ρβ(ς χ«1 Ιίνιγχαν 
ας ιυχάς αυτών χαΐ τάς ψαλ|:£ω^έας επιτελούν, 
ή^ιυσαν 6ΐυτόν χαθώς Ιθος τ^ πόλιι, χαι άπ- 
έν τόπω λιλατο/χη/ανω έν^όξως τ^λούντις 
τήν μνιημιην μηά, σω^ροσύνων χαΐ προσιυχών, 
ώτον χίΐ/Αήλιον έν Ά)4ξαν^ριία χιχτη/ανοι, 
; τό άνατολιχόν μέρος άπέθιντο. 'Εχοιμιόθν ό 
ος Μάρχος ό ξύαγγίΚίστίις χαΐ πρωτοράρτυς ιραέους Νισαβρίων έπταχαι^ιχάτρ, έπί |3ασι« 
Γάΐου Τιβιρίον Καίσαρος* χατά ^ η/χάς τους 
ίανούς βασιλιύοντος τού Κυρίου ίίμών Ιησού 
>ΰ, ω ίί ίόξα χαι τό χράτος ιις τους αιώνας τών 
^ *Αμφί. ΡλΤΑΟί*. Οβ. ΟΧν. 6 171 ΙΙΒΝδΚ ΑΡΚΙΙΙδ. ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 1ΕΡ0ΜΑΡΤΥΡ0Σ 

ΑΝΘΙΜΟΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΟΥΣ. ΗΑΒΤΥΒίυΗ 

8ΑΝ0ΤΙ ΜΑΒΤΥΚΙ8 ΑΝΤΗΙΜΙ 

ΕΡΙ$€ΟΡΙ ΝΙΟΟΜΕΟΙ^ε 

(ΐΑϋηβ λρϋά 8αήυιη λα (ϋθοιβΤ Αριίϋβ ; ΟτοΒοαβ ΙβχΙαβ πυηο ρΓίαιαιη βάϋοτ βζ οοά. Κθβ• Ρνίβ. 1481. μ 

Ει>ιτ Ρατη.) Ι. Οαίβ ηβιοΐΐ, ςίΜΐη ριιΐοΐιη φύάβαι 8ΐΙ& ιϋ Νί- Α Α'. Τές ονχ οΐ^ι η|ν Να•ρ4^•νς, •κως ρ» { 

00ΐηβάί&, 6ΐςυαα1&8ϋ6]α8ΙΙΜΙ§ρΐϋυ<1θ,ςα&η(α8€[α6 τβ χαΐ μΜγίΒους, όπ^ς ^ λ«^ρ•τιβτος χΐί 

•ϋβ]α••ρΐ6η()0Γ, 6(ςα&η(& ραΐβΐΐηίαάο, θΙςυθ(1θ& Ιχπ χ«1 «ς η3ς ΒιΟννόν πάσιος χόλβ^ς ίαψ 

8ϋ ΑΤΖ Οίηηΐΐΐΐη ΟίνίΙ&Ιαίη ΝίΟΟίηβάΐβΒ (/*. ΒίΟΐΥΟίβ) ? ιστ» αύτ4. Άλλ« χαέ •ντ«κ βχονσ« χ«ί ύς 

&βά ςα&ΐητ1• Θ& •ίθ ββ 1ΐ&5β&1, βΐ &ά (&ηΙ&ΐη ρΓΟ- χαλοϋ προσιλθοϋσκ, τ» οίχιέΜ βλαστό• ^ 

ΟΘΙΜΗΙ θΐ6£^ϋ&ΐη» 8υθ (Οαίβα ^ηηίαβ ΐη&βίβ ^0• ^«νι τοντοις σιανύΜται* τβνπβς 7*Ρ • ^Β 

Η&ΙαΓ} ςα&ΐη Ιΐΐβ Οΐηΐΐϋ>υ8. Εζ 6& βαίΐη, Ι&ηςα&ΐη '^ί^9^μος χ«τά -^νς {ύγβ»ύς χλ«^•νς ίαηίύι 

β[βη6Γ0•υ• Γ&ΐηυ•, βάϋαβ Θ8( Αηϋΐίΐηυβ, Αοηΐϋςυβ «νθνσΐ χαΐ χαλούς «νιγ^ τονς χαριτννς. 'Κκ 

βΐ ραΙο1ιΐΌ8 ΑταοΙυβ ρτοάυχϋ. Ν&ιη ιηο€ΐο ςυΐάβζη ον» τιςν τών νιοπίνη ^Χιχίβα νιηρβνέβι* ζβΐ χμ 

βζοβ886Γ&1 θχ ΙηίΑΐιϋ&, β1 ιη 60 1>οιιθΓαιη ιηοΓαιη «ντύ πάσα χάρις «6μ» «πΜβκ- /Μΐρήι•» η 

ΔογοΙμιΙ Οΐηηί8 9Γ&ϋ&. ΕΙ ]&Εη ΘΤβββΓ&Ι &άθΐ6306η8, έγιγοχκ χ» ιη^ ^ αννίσίΑ χβΐΊβρτνστ•. Έ 

6ΐ βΓ&( ίηΙθΙΙί^βαϋβΒ ιηυΚίβ αααιβπβ &1:>3θ1αΙα8. 9'§ χ« ιις άν^ρβς ιγΜΕ^ιτ•, τκ η ά»^ράη η • 

ΡοβΙςααΐη &αΐ6ΐη ίο ΤΙΓΟΓυαΐ ηυΐηβΓαίΙΙ ββΐ Γβΐ&ΐυβ, ηκι>;Γοντο, ζαΐ τ^οτρός «ρχι, χ«ϊ Θνμοό χη « 

θ( 608 ίϊΤαθ1α8 ρΟΓΟβρίΙ, ςαί8αη( ΐαΙβΓ ΤΙΓΟβ, βΐ ΤΟη- έχράτη, τΊς> χοσααυέν η τβΛτη* ^ιέπτν γ«η 

(Η 1ΐηρ6Γ&νϋ, ΐΓΟςαβ βΐ ΟΒΓΟΙ 68ΐ ΐηθ€ΐβΓ&(υ8, β( χ«1 χοίρος χποΕς ΟΒ^ΤΜ ]τρ•ς η^χ^ς $9 «βχοΑί 

ιηυη(ΐΑΐιΐ)ΐη ^αηο ίϋ8ΐαιη &1>1ΐ0ΓΓυί(, (οΙο ΙβηαροΓβ β τύν $ή%η ακΜπ». τ^ίν βογμ τ«» ίψετύ» ρ 

ΤΑ0Α|>ΑΙ ΟΓ&ϋοηί, βΙ ίΙΙνίΟ&ΓυΟΙ Γβηΐΐη ΐηβάίΐΑϋοαί. τ^ν «γβήηιν, ^αοχΟΜ•ς ^«χη, χ«ι τ• ϋίάχντ^ 

ΜΑΐΝΐη ΑαΙθίη τίΓίαΙαοα ο1ιαη(&ΐ6ΐη 8ΐα(ϋθ8β βζβτ- ιηφ* όλο» τβ* 5ε•* χ«ι α^αραιν^ΐιβ»•» ριβ* 

ΟυΙΙ. 8• ΑϋΙθίη Ιη ΙΐΟβ ρηθΟίΑΓύ 968811, ςαοά 8βΟΐρβΓ βοΑ^ς τοντ»» χ«7ιμ$μτ•• χ» τ•9η>τ^ ηνηβ 

68Ν6Ι ^ΓαΥϋ&ΐ6 ρΓΟ<ϋ(υ8, 6ΐ 0Ο9ϋ&1>(ΐη€ΐυ8 βΐ 8θϋίθ1- τητανο^ροσννιρ ιχκχο9»ιτ• ικ ίχ«»•ν |£μ» » 

Ια•• Ταηία ααίβηι οΓοαΙαβ θγ&( ΙιυιηϋίΙ&ΐβ, α( 8α1ί8 ν•ν όρΜίανον ιηλλός τύν ^αβρέτΜ» ΜΛίτβο^νξηί 

•8Μ6ΐ, 8ΐ νβΐ Μοίηιη νΙ(ΐ6Γ6ΐαΓ, 6ά βοιηραηββικί&β χ«ί ιΐς «ρ«τ<ς άτί^οσο ίτ^^ψί». 
ΑηΙιηΑ* ΑΟΓυιιι, φύ 6Γβη( 8ΐα(ϋθ8ί νίΓ(α(ί8, 6( &ά απ^^ικΙ&ιιι τίΓίαΐβιη. 

ηΐΑίΙηιη νοπαΐ6ηιρηΒθοη6ΐηρτορη&ιη1ι&5β1>«ΙτίΓ• τβτον τ^* ί^ΐη ^Μ^τ^ν ίχ«»τ« χ^βηκ, •ν χ^ 

1ΐΐΐ41ΐη, ηηη ΓΑΙαγΙ, η60 1Μ6Γ6 ρθ(6Γ&(, βΤβΙΐίΐΙΙΓ •ά σ$« ον^ί Α«>$ό<ό έξ^ν, χή τ^9 ί^ΙΑ» 7«ς 

«Ι<9Ιΐΐ8λΙΙΙ 80(1βΙΙΙ 8Μ6Γ(1θΙΐί, 6ΐ Ιο ρΐΦβ^ΤίβΓΟΠΙΐη τνιπος ^$»> ί^άγβΤΛΐ^ ηά «μκ •» χΜβ^ 

η8ΐΙιι*ιΐΓΑΐ<λΐΐιΐΑΐΙ)οιηΙααιη:6ααι (&οΐ6οηοηΓ«ρβη(6 χκΜ^&κ τ*» Κνοιον- ονχ ιΰοόο» ι»τ»•β £^6^, 

Α'! 1<Ι |»ΙΙΓν<ΙΙΐΐΝΝ6ΐ, ηβςΐΐβ 8118Β νίΙ« ρΓΟΟΒΟύαΐη <β- τμοϊ^κο» γοΟ 5ί•ν τ^ν ίιρΜνν«9 ««χ•<«|ΐ«Μς, 

Ι||««Ι|1 «λΐΙΜπΙοΙΙΐΙΐη : Ν6ι1 Οαΐη 86 ρΓίυ8 ΚΟίβ β»ηΪ8- ηλ^βΐ; χοοτοον χ«ί ζ/λοις ί9^ηαίΒέ-^βς Βί 
ΜΙ ϊη ΐηΐΐΙΐΐΝ <λΙ11« ΚΓΑΐϋϋαβ, 6ΐ βίβ ΟΟητβηίβΟίΜΙ ς ^οτη2ΐΓ&ι:9«ς η «ύτοίς ^ί^ς τ«« ^»»«Γ^ χβ 

ΙΙΑ<*Γ(ΗΙ|||ΙΙ<|1 νΙΠίΐΐΜΐη, 0ΐ Ιΐηβ Οίηηία Ιΐΐ1Ϊ88βα1 ΐΜϋ- ηοίτν> τούτΜν :Μ^£^^ρ^$άς, ότι χ«1 ^Μ» νή] 

ΙΙΙΟΜΜίνη, ι|ΙΙΟιΙι1ΐΜηΐΙ» 681161 8Μρ6ηοη1>υ«, «ίϋ«Μ360• Τ9>; έτη» «ίςιος. *1>:γμ τον Λτρίλα-ατ^ς α^ 

/|ΐ1«<ΐΜΐΜ||ΜΙΙΙΙΙ(|ΐ||θϋ<ΐ(6ΙΙΙι*Α06Γ(1θ(ϋ,ηοα ΙΧΜΜΚΙΟ *ξιι^»ΧΓ^ έχκ^ίνα, θν ίι^Λξμς τχ9 τψ;^ 

ριι^«ιι<|ι|βΜ«| ηαο ΜΓΓίρίΑΙΙΝ .' 8Α^ &5 ίΐΐο ροϋο» «ρ- κ^ζνηι;, χΐυι' νχ' έχχινχς οΜϋΟΟ* χβ7ΚΑ«^Μς 

ρΐ'ΙΐΙίηΜΝϋΟ, «ΜΜΙΙΙ«11μ<ΐ«ΝΐΐρΓΟΑΙΐΐΓ6ΙΙΙΟΤ6ΐ>•.1ρΓθρΙβΓ » χχι νψ^ορκ τ^ΐρ» έχντόν έτοίβι τ«• ^γΟί 

8ΜΜΙΙΜ4ΜΙ Ι|ΜΜ»|11ΙΜΙ<*ΜΙ. Ι)6ΐΐΙ(1θ 6Χ66<ϋ(ςαί(ΐ£Ι1Ι βχ τκτε£>:»7£Μ;. ΕΓτκ οΓ;ζϊΓκι μα εξ βα%ρ^χ%η ι 

)»<>ΜΐΙΐΐΙΐΜΙ«,<|Μ)Ν)(ΜΗΙΙΐ•ιΙ|ΐΙΐΙαη06ΓΑΐ6ρΐ8Οθρα8.£πα >Ίχοα«ο<Μ» τχ>ΐ](κνΓκ έχιτχοχοτ ιχ^ρ€ν• ίϊ 

Λη{Λΐη |1«1•1<)η« νΜΐΐΚΙ Ι^ιΗΐΙαβΐΐΙι βΐ 86 688β ά656ΐΐΑΙΐΐ »οος ^ *Εχχ^^η« χιά τιςν έρμαιο £Μκν6ς « νίΤΑ 8. ΑΝΤΗΙΜΙ. {74 

ιήν συ^χ^οράν άν«ίύ/)•το. Νιχο^Αη^έων τοίνυν ο2 Α άββθ1)Εί ΠΐίδβΡΕ^ϋίίβΡ, 6ΐ άβρ1θΡΕΐ)Εΐ 0&1βΐηί1α1β111. 

ιτοι χαΐ ^Αβλιστα τ«ς Έχχλησίας όσον τρό^ι- Νίοοιηβάίβηβίαιη ίΐβςαβ ρρίΒροβίΙί, θ( ΐΏ&χίωβ <|αί 
«^,.^ΑΛ. .^.7«* ^-» Λ.. -Λ. α._.'„- βΡΕπΙ αίαιηηί βοοΙββίβΒ, 8β ββββ άβββΓίοβ ββ^^βρΗοΐθ IV το στυγνον ιχιΐνο χαΐ ττιχ/ίόν τ;?|ς ίρτι^ιίας 

ον ^ί'/ϊοντίς, μάρτυρα τβ ι^ς αντών ψιί^ου 

βίον «καλούν και βίβοντο βίρρώς ιχχαλυ^θιϋναι 

ς, (( τω θιω τα τί}ς αντών γνώμης άιτό(^8χτα 

^α^ <ι τήν άνωθ(ν Ιχοκν ψ;9^ον ίπιααρτυρ•)ϋ' 

^α^ αυτήν καΐ οη^α^Οίγγ^Γ^^^^ "^"^ "νράγιίΛΤί ' 

^ού ^ώς μέγα χαΐ θαυματτόν ί^στραψι, καΐ 

τις τώ 'Ανθιαω θ<έα προσίοαρτύρει^ χαι τήν 

έπίχύοου, χαΐ βίς ττβρας άγαγβιν προίτρί- 

Ό μ«ν ονν οΰτως έπΐ τών οιάχων τ^ς *Εχ- 

χς χαθέζβται, χαΐ τόν άξιον ό 6ρόνος άπο>αα- 

χαΐ τόν οιχιίον άναιριΓται χόσαον ή Έκχλη- 

χαΐ τήν χατή^βιαν άποτέθησι, τοιούτου (χατά ίβΓβηΙββ» οαιηββ ίαΐβρ ββ οοιηιηααί 8υ£ΓΓ&ς;ίο άβαβτ- 
ηαα(, Αηΐΐιίιηο ιη&ηάααοίαιη ββββ βρίβοορ&ίαιη. Οαιη 
βΓ£τονβηί88βο(αά θβοΙθ8ί&ιη, Οβαιη γοβ&ϋ&ηίΐββίβιη 
8ΐΐ8β θ1βο(ίοηί8, βΐ ΥβΙΐθΐηβοΙβΓ ΓοςταΙιααΙ, υΙβίβΓβ- 
νβΙαΓβΙαρ, &ηθδ8β1 Οβο αοοβρίϋ βοΓαιη ββηΐβαϋα,βί 
8η 1ΐ2ώ6Ρθαΐ8αρθπιαιιΐ8α£ΓΓ&^ιιιη βί8 8α£βΓ&β;&α8 βί 
&8ϋριι1αη8. Εββο &α1βιιι οίΓΟύοιίαΙβΗ Ιυχ πι&^ηα βΙ 
&ε1ιηίΓαΙ)ί1ί8 : β( τοζ ςααάαιη Αηΐΐιίιηο ίύΐίΐ Ιοβϋ- 
ιηοαίαιη, βί βΟΓαιη βοη&ηη&νϋ βίβοϋοηβη), βΐ Ιιοτ- 
Ι&Ια Θ8ΐ,α1 αάβββοίαιιι άβάαββΓβηΙ.ΑΙςιιβ βίορΓαΑ- 
βϋαΓβΙανο Γβ^ιιάοΕοβΙββίφ,βίββάθβνίΓαΕη (Ιίβ^ααιη 
8α8θίρϋ, β1 8υύΐη ΟΓοαιηθαΙαπι αοοίρϋ Εοοΐ68ί& : βΐ ν) άνβπιλήπτου ^βέναι χαί ούτω οΌ^ού χαι μ•- β άβροαίΐ Ιηβϋϋαιη, αΐ ςαβΒ οάβο (αΐ οαιη Ρααίο άί- τυχουσα τοΟ έπιστάτου. 

Ό Λ χατά τους αγαθούς χυββρνήτας προς 

μόνον όλω τω ^^9αλμω έώρα χαι πα|9βσχ(ύα- 

οττως τβ τόν χαλβπόν τίίς άσββιέας χοιμ£σιΐ( 

να, χαΐ όπως τάς τών συμπλβόντων ψυχάς <ις 

ίΐμβνα του θβού χαθορμίσβιβν. Οι^βν Ίν^ης 

χαι Δόμνα * "Ινίτηζ ιχιινος άνήρ θαυμαστός τι 

Ίέπαινος * αυτόν μβν |9ασιλ(α χα'ι τα πβρΐ |9α• 

ττβίντα χαταλιπών, τ^ βύσιββία ίί μΓτά τ^ς 

ς προτιθβ'ις χαΐ τόν χοινόν αμ^ω |9ασιλια 

^σοκντις * ού^ι Γλυχβριος χαί θιό^ιλος τί9ς του 

; περϊ τήν κύσίβειαν σπου^ι^ς άγβυστοι, ίχανόν 

τη^μηριον τόν ύπϊρ ΧριστοΟ θάνατον παρασχ^ό- βαιη ^) ίΓΓ6ρΓβ1ιβη8ϋ>ίΐ6ΐη βΐ Αάβο β&ρίβηΐβιιι θΙπια- 
β^ιιιη 8ί( &8866α(& ρΓβΒίββΙαιη. 

III. ΙΙΙβ &ύ(6ΐη,ςαοιηοάο 1>οηί §^α1)θΓη&(0Γ68, Ιιοο 
8θ1αιη 8ρβο(&1>&(, βΙ &(1 ίά ββ ρΑΤ&1>&^ ιι( ββά&τβΐ 
β:Γανβ8 &αοΙα8 ίΕΐ]ρίθ(&ϋ8, θΙ αϊ &αίιηα8 βοηιιη ςαί 
δίιηαΐ βαιη βο η&νίβ:&1)αη1, αά ροΓίαπι Οβί άαοθΓβΙ. 
Ηοο ηονίΐ Ιηάθ8 βί Οοιιια&. Ια(1β8 ίΐΐβ υιγ &άιηίΓ&1>ί1ί8 
βΐ Ι&αάβ (ϋβ;ηυ8, ςυί, Γβΐίβίο ίαιρθΓαΙοΓθ βί ίιηρθΓα- 
Ιοη8 Γθ1>α8 οιηαί5α8, βααι Οοαιηα α60688ϋ &ά ρίβ- 
Ι&ΙβίΏ, βί οοαιιηαηβπι Γβ^βαι &ηι1>ο βυαΐ &88θβυ1ί, 
Νβςιιβ 6ΐ706Γία8 βΐ Τ1ιβορ1ιι1α8 ίαβΓαηΙ βχρ6Γ(68 
8ΐα(1ϋ ιια]α8 νίή ρίβ1αϋ8, ςαί Ιιοο 8αίβοίθη8 ρΓββ- 
1>υ6Γθ Ιθδϋιηοαίααι, ηβηιρβ ιηοΓίθΐη ρΐΌ €1ΐΓί8ΐο. 
Νβςαβ αΐία ιηυΐΐίΐαάο νί^ηϋ ιηίΐΐίαιη, ςαί ίαβηιιιΐ 

* οΰ^ι πληθύς άλλη ^ισμυρίων ^ι« πυρός αύτω ρ ρβΓ ίβ^αθίη ΟΟηδϋΐηΐηαΙί. ΜαΓάοοΐαβ (|αος[116, βΧ »τοι τ<λη'»θίντι; * όσοι τι περϊ Μαρ^όνιον χαΐ 

ινιον, Πβτρον χαΐ τόν χαρτιριχώτατον Ζήνωνα, 

'ον χαι αυτοί προς Χριστόν βπι^ιιξάμινοι πό- 

ίπιι μή χαι τ^9ς Ισης έχιένοις ηνέσχοντο μαρ• 

«[πολβι^θι^ναι * τοσαύτη μιν ^^^ τότι πολλοίς 

Ισιβιίας έπέ^οσις υπό του θοη/μαστοΰ Άνθιμου 

> * ά^νω ^1 τις χιιμ&» ιγιέριται χαλιπώτα- 

ϋ σγουρότερα χαταιγίς ιμπισούσα Χριστιανούς 

»σβ παντας ' ην μιν γαρ έπΙ τίίς άρχ^ς Μαξι- 

, διωγμών ^Ί ό |9αρύτατος βπΐ μέγα τι ϋρΓτο 

χτά γ)}ς άπάσης ιχώριι χαι οΐ μ)τν ηριυνώντο 

ιανών, οί ^1 Ι^ιυγον, οί ^ι άνιρρούντο. Τό μέν• 

}ς ΐνσβββίας άνθος τόν "Ανθιμον ^ηλον ή άρβτή 

}θα ποιιι χαΐ μηνύιται το?ς τα Χριστιανών 

)σι, χα} ούτος, ό νυν μιν έν ίβρβϋσι μέγας, 

^1 ύστιρον χάν το?ς μχρτυσιν. 

Ό μιν γαρ τταρά τινι ^ιέτριβι χώμΐ|; σπιέροβν 

λόγω τ4ς άληθιέας χαι τό τάλαντον τιζς πέ• 

πολλοιπλασιάζών * πέμπιι ^ϊ ιίς <?χοσιν ίπ- 

» Μαξιμιοτνός, ώστι συλλββιΐν τούτον χαΐ παρ^ 

άγαγιιν. Οί 9ϊ έν τ^ Σημβ^νγ} παραγιγονότις 

ι γαρ όνομα τ^ ^^Ρ^?) ^ντυγχοίνουσι τω Άν- 

χαΐ μ^^ συμβαλόντίς, ως ούτος έχιΐνος ό ζητού- 

ιΐη, αυτόν "Ανθιμον ηρώτων πιρί Άνθέμου, 

ΓΓίς ούτος ύπαρχοι, χαΐ όπου ^ιατρέβιι τής χώ- 

Ό χαΐ τέως μιν έπΙ ξ<ν£αν τούτους παραλαβών Ο Μ7β>^οαία8, βΐ Ρβ(Γα8, θ( ίθΓ(Ϊ88ίΕηιΐ8 Ζβηο, ςαί ίρ8ί 
ςαοςαβ 08ΐβη(1βΓαη1 ρ&Γβιη ίη 61ιη8ΐαιιι &ιηοΓβαι, 
ςαοηί&ιη ηβο & ραπ ςυίάβιη 8α8ΰηαβΓύαΙ &1>β886 
αι&Γΐ^ήο. Ταηίαπι ςαίάβιη ίαρίβΙ&ΙβίηοΓβαιβαΙαιιι 
Ιιιαο αιαίΐί &β06ρβΓαα1 &5ΑηΐΜΐΏ0 &(1ιηίΓα5ϋί. Κβ- 
ρβηΐθ &ιιΙθΕη βχβϋ&ΙυΓ 1βιηρβ8(&8 Υ6ΐΐ6ΐηβηΙί88ίΐΏα 
6ΐ8βθνί88ίιηα ρΓΟΟθΙΙα ΐιτυβοδ ία 61ιπ8ΐίαηο8, οπιαββ 
ρβΓβυΙϋ. Ν&αι ίιηρβΓίαπι ςυίάβιη ο1>ΙίαβΙ>&ΐ Μ&ζί- 
ιηίααα8 : θχογ1& β8ΐ &ιι1βιη ^αγί88ίιιια ρβΓ86οαϋο, 
θ( ρβΓν&8ίΙ ίη οιηηβαι (βΓΤ&ιη : β( βχ ϋ]ιη8ΐίαηί8 &1ϋ 
φΐίάβιη ςα8ΒΓθΙ>&η(αΓ, &1ϋ νβΓΟ ΐηΐ6Γβοί6ΐ>αηΙαΓ. ΑΙ- 
ςαβ ΑοΓθΐη ςαίάβηι ρίβΙ&Ιί», ΑηΙΙιΙαιααι, γίΓ(η8 Ιαηο 
ί&οίΐηι&ηίίθβίααι : βϋηάίο&ΙαΓ ςαοςαβ ί11ί8 ςυί ςα»- 
Υβ1>&η1 €11ιτΐ8ϋ&ηθ8, ΐ8(ΐιιί Ιαηο ςαίάβηι θγ&( αι&β;ηυ8 
ίηΙβΓ 8αο6Γάο(θ8, ρ&αίο ρο8ΐαα(6ΐηβϋαηι ϊηΙβΓ οιαγ^ 

ίΤΓββ. 

IV. Ναοί ίΐΐθ ςαίάβηι ΥβΓ8&1>&ΙαΓ ίη φΐοάααι 
ρ&β^>• 8βπιία&α8 Υ6Γΐ>αιη Υβη!αϋ8, β( Ι&ΙθηΙααι βάβί 
ηχα1(ίρϋ6&η8. ΜϋΙϋ &αιβηι Μαχίαιί&ηα8 οΐΓβ& γΙβ;ίαϋ 
βςυί(68, αϊ βααι βοαιρΓβΙίθαάβΓβαΙ β1 &(1βυπι αάάα- 
ββΓβηΙ. ΙΙΗ ααΐβαι οιιαι δβαι&ηααι Υ6ηί88βη1 (68| 
βηίπΐ Ιιοο ηοπιβη ραβ^ο), ο£ΓβηάααΙ Ααΐΐιίηιααι : β(, 
ηοη βοη3ίβίβηΐ68 Ιιαηο ίΐΐααι Θ88Θ, ςαβω ςυβθΓβ^αηΙ 
ίρδααι Αη11ι1αιαηΐΓθβ^αΙ>αη((ΐ6Αη(Ιι1αιο, βίςυίβηααι 
18 68861, βΙ αΙ>Ιη&αι ία ρας^ο (ΐ696Γ6ΐ. Ι1ΐ6 Υβρο οαηι 

608 φΐίάθΟΙ ίηΐ6Γίαΐ ΙΐΟβρίΙίΟ &66βρί886ΐ, 6ΐ θί8 ρ&• Τίηι. 111, 2. 175 ΜΕΝδΙδ ΑΡΒΙΙ.Ι8. 176 ηβΐη βΐ ΓαίΜΙβ ία ΟΟΒΟα αρρΟΒϋίβδβ!, βί ρΡΟ νίήΐϊαβ Α χαΊ $εϊπνον αύτοίς παραθίΐς, άρτον τβ καΐ χυά^ους, 

οοηνίνίαιη βχΐιί^αίβββ^ άβίηάβ ββ βδββ ΑηΙΙιίιηαιη 
Γβηααϋ&(. Οιιοά ςυΐάβιηοαιη ίΐΐί αιιάίνίβββηΐ, ρΓορβ- 
ηιοάαΐΏ ο1>8ΐυρυ6ΓυαΙ, βΐ ηββ αά ίΐΐίαβ ςαίιΐβιη οα- 
ηο8 ροΐ6Γ&η1 οιηαίαο ίηίαβη, ΓβραΙ&ηΙββ ςυίάβαι 
ιηβηβ&ιη, β( οαβηαπι, β( ΙιοβρίΙίυιη, τυΓβτιβ &υΐ6Εη 
βοβ^(&ηΐ68, ςα&ηαιχι άβ ο&α8&, βΐ ρρορΙβΓ ςυίά άα- 
οίατί Θ886η( βυιη αά Μ&ζίιηί&ηααι, &ά 6χ1τθΐη& δοίΐί- 
οβί ΙΏ&1&, βΙ οβΓίαιη βαρρίίοίτιιη. Οαοά ςαίάβιη βΙ 
βΟΓαιη &αίιηί8 ιη&3θΡ6ΐιι&ίΡβΡ6ΐ>α(άο1θΓ6ΐηι βΙ βΜοίβ- 
1>&Ι, τι1 &ραάΑη11ιίιηααι 6Γΐι1>6806Γθη(. Η&οάββ&αβα 
οαιη 08 ίΐΐΐαβ νβήάίοαιη 1ι&1>βΓ6η( 63118 ίηοϋοθΐη, βί 
βχ θ]τΐ8 ϋηβ:α& ίηΙθΙϋβ^βΓβηΙ βυιη 688Θ Αηϋιίιιιααι, 
βτιιη ΙιώβηΙθΓ <ϋΐΏί1ΐ6ΐ>&ηΙ, βΧ υΙ ΡβοβάβΡβΙ, δααάβ- 
1>&η1 ; βοίβ^&ηίβηίιη ηίΐιϋ 1>οηί βίθδδββαββθδβαπιιη χΛΐ ως είχε χειρός χαΐ δυνάμεως ίστιάσας, ειτά εαυ- 
τόν ιΓναι τον "Ανθι^ον απαγγελία ' όπερ ΙχιΖνοί 
άχούσαντες, ολίγου ίίϊν ίπεπτηγεσοοβ χαΐ ούΛ άντι- 
βλέττειν βις τήν ^χβένου πολιάν ισχύον, άναλογιζό- 
/χενοι μεν τι&ν τραπεζαν, χαΐ το ^(ΐπνον, χ«ι τή» 
ξκνίαν. Έν^υΐΑού/Λβνοι ^ε πάλιν, ότου Ινιχα τμϊ εψ* 
οτω |χίλ).θ(εν αυτόν παρά Μαξι^Αΐανόν κγαγείν, ^;βλον 
πβό/τως, ως έπΙ χαχοΐς ίσχάτοις χαι ό^ολογου^^ 
τιμωρίΛ * ο ^ή χαΐ ριάλλον έλύπει τβ αυτών τάς ψυ- 
χάς χαι προς τόν ΆνΟιρίον αίνους άνητέπλα. Ταύπρ 
το( χαΐ /χιονυτήν του ανδρός άψκυ^:^ τό ίχβένου έχον- 
τες στό|ΐα χαΐ ώς αυτός Άνθιριος εϋτο ποφά, τ^ς αυ- 
τού γ\ώττ•ης ^ανθοςνοντες, όριως ΐίψίεσάν τ$ αυτόν 
ε'χόντες χαΐ ύποχωρεΖν προετρε'ποντο * ί^^εισβιν γαρ, βχ 8110 αάΥθηΙτί &ά Μ&χίΐηί&αυίη. Νθ5ί8 &υ(6ΐη &ά Β ώς ούίεν χρηστον τϋς παρ^ Μαξι/Αΐανου κψίξεως ηθ8ΐτ&ιη, &ίθ1>αηΙ, δύί&οίΐάβίβιΐδίοηβη), Αη(1ιίιιιυιη 
ςαίάθΐΏ ιηυ1(υιηςυ»8ίγί88βρ6ηιηίν6Γ8&ιη Νίοοιηβ- 
άί&ιη, ηοη ροΐαίδββ (&ΐΏβη βιιιη ίηνβηΐΓβ. δβά ςυί 
Οβί ρΓβΒβ6ρ(& 8θΐιιρβρ ιηβάίΙ&1>&(υΓ ΑηΙΙιίιηαδ, 608 
οιηηίηο αάΙιΟΓί&ηβ βΙ άοοβηβ, τι( γβήΐαΐβιη Ιοςυ&η- 
ΙαΓ ίο οοΓάβ βαο, βί ηββ ί11θ8 ρρορΙβΓ ίρδαιη νβΐ 
8θϋ8 1&1>Γί8 ιηβηϋΓί δυδϋηβηδ, βΐ &1ίο ςυί ρΐΌρΙβΓ 
€1ΐΓί8ΐαιιι ιηοΗβιη 8ίϋ6η8, αη& οαιη βίδ ίΐΐίηο βδΙ 
ρροίβοΐυβ, 6( ίΐβρ ίηηΐ. Οαιη βοδ &α1βιη ιηαΚαιη 
θβδβΐ θχ1ΐ0Γ(&Ια8 &ά ρίβίαίβω, βΙ άβ ίαΐαήδ βυιη βίδ 
(ϋδδβΓοίδδβΙ, θ( βί ςαίά βίδ (ΙυΓυιη β1 &δρθΓαιη βχ 
ρίβΙ&(β ίηβΓ&(, Ίά 1βνίβ^&δδβ(, β( οοιηρί&ηαδδβΐ, β( βίδ 
ΑηίιηβΒ ββ^αιηιιιτιηάαιη,βίαάρίβΐ&ΐίδ δβιηβη δαβοί- 
ρίβηάύΐη αρίαιη ΓβάάίάίδδβΙ, άίνίααδ ρπυδ βΰΤυηάίΙ άπολαύσοι. Ήριιν ^ε άπόχρη, Ι^ρασαν, εις απολογία», 
τό πολλά ριεν τόν "ΑνΟιριον άνά τήν Νιχοριη^ίοΜ κβ^ 
σοιν ζτητίίσΛΐ, όμως ίε μ^^ ^υνηθι^ναι άνβνρβ». 'Λλλ' 
η των εντολών του θεού ρελε'ηι, ό ίβρός τον Θεοΰ 
"Ανθιμος, λαλεΐν άλι^θειαν εν χαρ^ία πάντας προτρι- 
πόρενος χαΐ ^ι^α'σχων, εχιίνοις μτί^ε εν ^£Ονοις τοΣς 
χείλεσι ψευσασθαι ^ι' αυτόν άνεχόριβνος, άλλως ^ε 
χαί τόν ύπερ Χρίστου ^ιψών Οβίνατον, συ>απ4ρετ• 
αύτοΓς εχείθεν χαΐ ό^οΰ εΐχντο. Πολλά ^β τοντο«( 
προς εύσε'βειαν παραινίσας χαΐ περί τών /αλλόντΜ» 
^ιεξελΟών χαι πάν ει τι σχλ^ρόν από τ;Ι$ς όσεββίας 
αύτοις ^ άντίτυπον ενυπήρχε, λεοίνας τβ αυτό χαέ 
^ιοριαλίσας, χαΐ χα9αράν αύτοις τίιν τίίς "^υχβς βύον- 
ραν χαΐ εις ευσέβειας σπόρον έπιτιο^είαν παρεβ• ρΓβΟβδ : άβΐηάβ οαιη βανίαΐη οΰΤβηιΙίδδβΙ ίη ΐΙίηβΡβ, (^ σχευασας, τάς θείας προχαταβάλλει ^υχάς ' είτα βοβ 1>αρ1ίζ&(, βΐ ίΙβΓ ΓΟΓδυδ οαβρίυιη ρβΓδβςυίΙαρ, 
άοαβο ΥβαίΙ ίαοίγίΐαΐβυ], βίαιΐ Ιπϋυη&Ι ΐ7Γ&ηαί ίη- 
^ΓβάίΙαΓ» ροηβ ςαίάβιη ηι&αυδ γίαοΐαδ. 5ίο βαίιη 
ρΓορΙβΓ ρίβίαΐβιη οροΓ(β1>αΙ, Ι&ηςααιη ιη&1β6βααι, 
δίδΐί &ηΐ6 ίαιρβΓ&ΙΟΓβιη : ιηβηΐβαι ααΐβιη &ά βορίοδ 
βχ(6α(1β1)&1, αηάβ βά 8β 8ρβΓ&5&1 ΥβαΙυΓαιη ααχί- 
ΙίυΐΏ. 

V. Υοίβηδ βΓ^ο ίιηρβΓαΙΟΓ Υβΐ ίρβο δοΐο &δρββ(α 
ΑαΙΙιίιηο οδΙβηάβΓβ, ({υαιη β88β( ^Γαγβ βί &ββΓ5υΐΏ 
&άίΙαηΐδ ρβήοαίαιη, α( βαιη δΙ&Ιίιη ία ρπαοίρίο 
ίογβαίΓβΙ πιοΙΗοΓβω, ίηβίΓαηιβαΙα ρϋΙ)1ίβ& &ά Ιογ• 
ςαβαάαοι οοιαραΓαΙα, βί ρηαδ ρΓοάαοίΙ ία οοαδρβ- 
οίυαι : βΐ οααι βυαι ίαίΓΟ γοο&δδβΐ : Τα βδ, ίαςαί(, 
ςυί ροδΙ εΐΐΓίδΙααι, ςαί (1ίβί(υΓ, βΡΓ&δ, ΑοΙΙιίσιαδ : χαί ποτα^όν εν τ^ παρό^ω χαταλαβών, τοντονς βα- 
πτίζει χαΐ τ;^ς προχειριένυς Ιχεταε πάλιν πορείας, 
έως επί τήν πόλιν ά^ρίχετο χαι τό τυραννιχόν εΖσεισι 
β^μα, οπίσω ριεν τω χείρε ^ε^ε/Μνος - ούτο* γαρ ^ιά 
τήν εύσε'βειαν ώς χαχοϋργον έρι^ανισ0;$ναε Ι^ει τ» 
|3ασιλεϊ, εις ουρανούς ^έ τι^ν ^ιάνοιαν άνατβένων, ό9ε» 
χαι ^ξειν αύτώ τήν |3οήθειαν ϋλπιζεν. 

Ε', Ό βασιλεύς τοίνυν πείρας πιχρόν χαΐ άπό ^ι- 
\^ς θέας *Ανθίριω βουλόριενος έπι^ειξαι, όπως αυτώ 
χαι /χαλαχωτέρω τήν πρώττην προσενεχθείη, τα χο- 
λαστ;9ρια πρότερον υπ* όψιν όργανα ^τομΛσίΛ προτί- 
θυσι χαΐ αυτόν είσχαλέσας * Σύ ει, ^Ρ^σι, ό άπίσβ* 
του λεγομένου Χριστού πλανώριενος Άν9ι^ς χαΐ 
τόν πολύν ά^ελ:^ χαι ενχολον άνθρωπον τ^ ϊη «Ι ίαοίΐβακίαβ βΙ δίαΐρΐίοβαΐ ΙαΓ[)ααΐ ία βαπχάβαΐ πάοΙα- £^ αυτόν ύπαγόριενος άπάηϊ χαι μνρίοη ΰβρίν τίί» 
.^ . . 1 . ΐίμετέρων θεών χαταχέων ; Ό ίε έπ* ϊστης τχ η πρ•- 

χεί^ενα όργανα χαϊ τους του τυράννου λόγους γύΛ- 
σας • Ούίε άπεχρινάριγιν άν σοι, ψτ,σΐ, προς ταντα, 
ϊσθι, ώ |3ασιλεΟ, ει μτη με 6 ιερός χαΐ θειος ^ε^άβχ•- 
λος έπειθε Παύλος, ε'τοί/Αους ιιμάς βιναι ^ι^άσχ•», 
παντϊ τω αίτούντι λόγον ίιίόναι • Ιπιιγγβέλβτο γάρ 
ΐ}μΙν 6 θεός ^ι^όναι χαΐ στόρια χαί σο^ίαν, ^ ου ^ν- 
νήσονται άνηστιζναι πάντες οί άντιχείρβνοι ίιμίν, 
'ίΐς εγωγε πολλήν σου χαί πρότερον παχύποτα 4^^ 
χαταγινώσχων τίί ς περί τά είδωλα πλάνας τους ύρΜ* 
τέρους, ώς εψης, θεούς, νυν πλείονα σου χαΐ ψβηερη βίδ βΓΓΟΓβαα, βΐ άβοδ αοδίΓΟβ ίααααιβΓαΙ)ί1ίΙ)αδ οοα- 
Ιααιβίίίδ &Γ&οίδ ? ΙΙΙβ &υ1βαι βχ βοςαο πάβαδ βΐ 
ΙΟΓοιβαΙα ρροροδϋα, β( βα ςαβΒ άίχβρ&Ι (7Γ&αααδ : 
Νβ &(1 ΙιβΒΟ ςαΐάβαι^ ίαςυϋ, ΙίΙ)ί ρβδροαάβΡβαι, ββρίο 
δοίαβ, ο ίαιρβρ&ΙΟΓ, αίδί ηιίΐιί δαββρ β( (Ιιγίααδ άο- 
οΙΟΓΡβαΙαδ ρβΡδοαάβΡβΙ, άοββαδ* αοδ βδββ ραραΐοδ 
οαίΐίίοβΐ ρβίβαΐί ρβάάβΡβ ρ&Ιίοαβια. Ροΐΐίβίΐαδ βδ( 
βηίαι αο5ίδ Οβαδ οΓίδ δαρίβαΗααι, € βαί αοα ροΐαβ- 
Γαα( ΓβδίδΙβΓβ οαιαβδ αοδίρί αάνβΡδαρίί'.» Ναοί β^ο 
ςαίάβαι ρρίαβ Ιαί ία δίαιαί&ορα βρρορίδ, βΐ ία βοδ 
ςαοδ (Ιίοίδ άβοδ, (1ααιαα5&αι ΟΓ&δδίΙαάίαβαι : αααβ 

• Ηθ1>ρ. XIII, 17 ; Ι Ρβίρ. ιη, 13. • Ι,αο. χχι, 15. νίΤΑ 3. ΑΝΤΗΟΙΙ. 178 ραβίαν ό/)ώ, ΟΤΙ χαΐ αυτόν συΐϋσαι οΚως βα• Α ΕαΙθίη νίάβοιηΕ]θΡβιιιΙαΕΐηβΙβρθΓΐαιηί^ηοΓΛηΙίαιη, ας και του των αιταντων α/τοστ^ναι Δι:αιουρ- 
•ού χαι σι, τό άχαριστον πλ«σ^α, τ^ έαυτου 
τ«ηαηχότος• ινα τί γαο ρ< χαΐ ^βσ/χώτΐ}ν 
ύ βιήιχατι 7Γαρίστ;άσω χ«1 τα τών βκσάνων υπ 
Γτροτίθίίχας δργίΟβα, ^ ^;δλον ώς χαταττλ^ξων 
ς χαΐ ίί πβέσων πάντως, ή ]3ίασό/Λίνος ; *Αλλοις 
ισι ταΰτα τών ο^ιννιστέρων προσψέραν, οίς ό 
< ό παρών ιό^ονι^ χαΐ τό στιρνθί^ναι τούτου 
ιών ί) μίγίστη- ώς ιρ< χαΐ τό πήλίνον τουτί 

^ίσμωττηρίου συνέχιγ ηοα/τος χαλβπώτερον, 
>υ τήν ψυχήν ουχ έα προς τόν ιρώ/χινον ^ια- 

άπβιλαΐ Λ χαΐ τί|χωρ(α{ χαΐ βασοΕνοι, τίνος 
9βινότιραί ροι ^ιατρ(β:9ς χατά ποίας έπαχολου- 

τόν θάνατον ϊχουσαι, όστις με τών Τ3$ς σαρ- 
7μών άπολύσας, πιμ-^ει προς τό ποθούριβνα ; Ταΰτα του ριιγαΐου τι^ν άρχιβρωσυνην χα*, 
>; τήν άΟλυσιν *Ανθ/ριου ίιιξιλθόντος, ό βασι- 
Μαχρά ταύτα φλυαρία* οψβι ίβ ]:χ<τά ταύτα, 
ιυτόν ύποψιθυρίσας, χιλεύιι, λίθοις αυτού τόν 
: τύπτισθαι. Ό ίβ ώσπβρ απαρχή ν ίδίΐ} τών 
> ιστού άθλων π<πο£η|χένος χαι τήν τών στι^α'- 
:ριβάνων ύπόθβσιν, πραως τβ τα ς παρούσας 

(ίέ;^ιτο χαΐ {πνπονωτέρας Ιζήτκ, λαριπρο- 
Γυχιϊν χα> τών επάθλων έπιθυ/χών χαΐ τούτο 
ιχλιυάζων, χαΐ ώσανιΐ τόν τυραννον ίιαπαί• 
ιύτο ίίί τ^ τ;9ς ρ^ανέας ^λο^ί σψόίρΛ χατοΕχαέων 
τήν ψυχήν χαι ώσπιρ (ΐς άλ^ιινοτέρας πολλώ 
έζονας χολάσκς ίιεριθίζων* θβοί, ίπέγίριν, φιοά ιηβςαοςαβ ίρβαιη βρβΓαβΙί &[)Γ6ρ(υΓαιη, βΐ ιηβ 
αΐ) οιηηίαιη Οβ&ΙοΓβ &1>(1υ6{ιΐΓαιη, ςαί (β ςαοςαβ 
ίη^Γ&ίαιη β^ιηθαΚαιη 8τι& ΙιοηοΓ&νϋ ίιη&^αβ. βυτ 
βηίιη ιηβ νίηβίααι αά Ιααιη 1π5υα&1 ρροοίαζίβΐί^ βΙ 
ίοΓίηβαΙοΓυοι ΐαβίΓϋπιβαΙα ιηβίβ οβαΐίβ 8αΙ)]θβί8ϋ ? 
ΝυΐΏ βΙ&Γαιη 68( 1β ί€ΐ ίβοίβββ, αΙ ιηβ ο1)8ΐυρ6ίαο6- 
ΓΘ8, βί νβΐ οιηαίηο ρ6Γ8υα(1βΓβ8, νβΐ νίιη &ββΓΓβ8 ? 
ΟροΓίβΙ Ιΐδβο αϋςυί^αβ &1η8 ρΓοροηβΓβ, ςαί βυηί ηί- 
ιηίβ ρυ8ί11ί βί αΙ))βοΙί αηίιηί, βΐ ςιιί1>υ8 Ιιββο ρΓβΒ86η8 
τίΐα 68( νοίυρίαϋ, βΐ ςαί οα&χίιηυΕη (ΙυουαΙ βυρρίί- 
βίαιη βα ρΓίνατί. Ναπι ιηβ Ιιοο β Ιυΐο βθΓρα8 βοηΐί- 
ηβΐ ςαογί8 βαΓββΓβ ^βνίιιβ, ςυοά ηαίΐιί ηοη 8ίαα1 
&αίιη&ιιι (Γ&ηβίτβ &ά άίΐβοΐύΐη. Μίαβθ &υ(6ΐη, βυρρΗ- 
οί& 6ΐ ΙΟΓίηβαΙα, ςυϋ)υ8α&ιη (1θ1ί6ϋ8 ηοη 8αα1 ηιίΐιί 
β 3υβιιηάίθΓα, ςαβΒ 1ι&1>6ηΙ ηιΟΓίβοι β νθ8ΐί(^ο (κ>η8β- 
ςτιβαΐβιη, φΐ89 οααι ηιβ & ο&πιΐ8 1ϋ>βΓ&Γί( τίη6ΐιϋ8, 
ηιίΙΙθΙ &ά 6& ςυ» άββίάβΓΟ ? 

VI. Ηβθο βϋΐη 8αβ6Γ(1ο(ίο ιη&^ητιβ, 6( άβββΗαΙίοηβ 
ηχ&]οΓ Αα(1ιίιηα8 άί88βραί886(, άίχίΐ ίιηρβΓ&ΙοΓ : 
8αηΙ ΙΐθΒβ ςαίάβοι ρΓοΙΐχα ητι^ββ : νί(1θ5ί8 &υίβιη. 
Οαιη γβΓο αραά 86 8α5ιηαπηαΓ&88β(, ]υ1)β( 6]α8 
ββΓΥίοθΐη νβΓύ6Γ&Γϋ&ρί(1ίΙ>α8.11ΐ6&αΙβιη (&ηςιιαιη]αιη 
8υ8οίρί6η8 ρπη]ίΗ&8 οβΓίαιηίηαηι ρΓορΙβΓ άΐιπ8ΐυιη 
β(ίαα(^αιηβαΙυιη &οοίρίβη8 οοΓοη&Γηαι,ρΙαοίάβαββθρϋ 

ρΓ8Β86ηΐ63 ρ1&β&8, βΐ ΟυρίθΙ^&Ι &66ίρθΓβ βΤ&νίθΓβ8, 

άβ8ίϋβΓ&α8 οοηβθςυί ρΓββιηία ρΓθΒοΙ&τίοπι. ΕΙ ρ&Γΐίηι 
ςαίάθοι ίΓΓίάβηβ, β( Ιτταηααιη γβίαΐί Ιυάί&β&αβ, 
ρ&Γϋηι ααΙβίΏ βαιηοια ίηβααί» &αίηιαοι 6]υ8 αοοβη- 
άβη8, θ( &ά ιηα]θΓα βΙ ^Γ&γίοΓα ίΓηΙ&η8 8αρρυαα : 
Οϋ &ίβ1)αΙ, ςαί βοβίαπι θ( (βιταοι ηοη ίβοβΓυηΙ, ούρανόν χαΐ τήν 7^^ β^'* ίποέυσαν, άπολέ- Ρ^Γβ^ηΙ. Ουοάςαίάβπι οιιιηΜαχίιηίΕηί οοΓ πίθάίαπι Όπερ μίντης αυτής Μαξιριανώ χαθιχνού- 
Γής χηρείας πιρόναις σιδήρου πιττ^ρωριέναις 
>ύ μάρτυρος ίιέπιιριν άστροτ/άλους, τω ^β 
Τί χαθ' ήίονήν ή |9άσανος 5ν, οία ίή τυγχά- 
)ν ιπιθύριβι ίιά Χριστόν χαΐ μιχροϋ χάριν 
[αξι/χιανώ* ούτως Άνθιριος τω Χριστώ έίέψα 
τθαι. Μαξι^ιανός τοίνυν χατά πολλήν α^ααν 
ιάζων ταΐς τι^ρίαις χαΐ τό τού μάρτυρος 
φ τω αύστηρώ τών χολασίων νιχήσαι ^ιλονβι- 
ιτραχον προστάττιι τω ϊίάγα ίιαστρωθήναι* 
ιρινόν αύτω έπιταθβντα τόν άθλιοτήν ράβίοις 
Γίρον τύτΓΤβσθαι, ω ς αν ίιπλ^ τα τής όίύνιις 
πΐ τήν ψυχή ν χαταρριΌι, ταις (χ τών ράβδων ρ6ηθΐΓ&886ΐ, ί6ΓΓ6ί3β&αά6α(ί5α8 &1>1ΐ1ί8 Ι&Ιθ8 ΐΓ&η8&- 

χίΙ αι&τ(7η8. ΙΙΗ ααΐβιη Ιοηηβηίαιη βΓ&ί ηι&β^8β 
γοίαρί&ϋ, υ( ςαί βα αδββςυβΓβΙιΐΓ, ςτιβΒ (1β8ίάθΓ&1>&( 
ρΓορ(6Γ€;ΐιη8ΐαηι,6(Μ&χίιηί&ηο ρΓορβιηοάααι &§[θ- 
5&1 β;Γ&1ί&8 ρΓορΙβΓ βαρρίίοία : αοΙβο άβ8ί(1βΓ&1>&( 
Αηϋιίιηαβ 01ιτί8ΐο ^&1ίΟβαΓί. Μ&χίιηί&ηαβ βΓ^, 
ςαί 1ί1)6Γ6 ίη (ΟΓΟιβηΙίδ βααιη 6Χ6Γββ5&( ροΐ68ΐ&- 
Ιβιη, βΐ ηι&Γΐ7Γί8 β:βηβΓ08αιη αηίιηυαι οοηΐ6η(]6ΐ>&( 
βαρθΓ&Γθ αοβΓ^ϋαίθ 8ϋρρ1ίοίθΓαη], ]υΙ)θΙ (68(18 
8θ1αιη <κ>η8(βΓηί : άβίοάβ βί ηαάυηι &11ι1β(&ιη ίοι- 
ρο8ί(υιη, γίΓβ;ί8 ββθάί Υ6ΐΐθθΐβη(ία8 : α( άτιρίβχ άοΐογ 
&(1 β]α8 ρβΓοι&η&ΓβΙ αηΐηιυπ), ηβιηρβ 6( 8αρ6Γηβ βχ γίΓ^απιαι ΥθΓΐ>6π5α8» 6( ίηίθΓηβ βχ (68(&Γϋΐη €ΐαη- 

ναΐς άνωθί^' χαΐ τή χάτωθβν τών όστραχων ^ ««• ΙΗβ ΛαΙβΠΙ ηβ ΙαηΟ ςϋίάβαΐ (1θ8ρθΓΕη8 ΥΙΟίΟΠΕΠΙ, 
Γία. Ό $ϊ, μυΛ ενταύθα τήν νίχην «πογνούς. 0*η<ίΛΛ( 1ΐ»0 ΥΘΛε : Α^Ο 1ϋ)ί βταίίαβ, Οοίπίηβ βΙ 

Κβχ 889βιι1θΓαιη» ςυοά αιβ βίαχίβΐί γΐΓίαΙβ βχ αΚο, 
β( ίηίιηίβ08 ιηβ08 (1β(1ί8(ί ηιϋιί (1θΓ8αιη : β( β08 ςαί 
ηιβ οάβΓαηΚ βχ(βΓηιίη&8(ί : βί οιηηββ, ςαί &(1γβΓ8τΐ8 
ηιβ ίη8αΓβ^βΙ>&η(, 8α1>(βΓ ηιβ 8αρρ1&η(&8(ί. ιπ<^ί< τα ρήματα* Ευχαριστώ σοι, Δέσποτα 
τιλβύ τών αιώνων, όη πιριέζωσάς μι ίύναριιν 
ς χαι τους εχθρούς ριου Ιίωχάς ριοι νώτον, χαΐ 
ισούντάς μι Ιξωλόθρβυσας, χαΐ συνιπόίισας 
τους ιπανιστα^ένους έπ* έ/χβ ύποχάτω ριου. 
Αγχι *3Ρ* ίτιρα χαΐ πάλιν ό Μαξιαιανός «χώ- 
'Χ χαλχάς πβρί χνηαίίας <χπυρωθ(έσας ύπο^ι- 
τροστάττΕί τώ μάρτυρι. "Οπιρ ούν, ώς ίχί- 
γιγονός χαΐ τών |Χ0Εχαριων έχιίνων ποίων τό 
Γατον ίή τούτο χαι βις όίύνης λόγον ά^ορητό- 
τάς π<πυρω|χένας χνηαίίας άραωσα^ίνων, 
;ς άνωθιν τω γινναίω χάρις ι^ίττταται χαΐ VII. 5βά Μ&χίιιιίαιια8 ταΓβυβ ρΓοββββϋ &ά α1ί&, 
βΙ 6Βη6& ο&ηάβηϋα (ίΙ>ί&1ία ]ιιΙ>θ( 2ΐ11ί§;απ ηιαΓί^η. 
Οαοά ςαίάβιη βυοα ίαβίαιη 688β(, βίοαΐ ]υ88βΓα(, β( 
1>βα1ί8 ίΙϋ8 ρβ(ϋ5α8, ςαοά β8( Υβΐιβηιβαΐίββίαιαιη, βΙ 
&ά (Ιοίοήβ Γ&Ιίοηβιη πχαχΐωβ ίηΙοΙβΓ&αάαιη, ίς^αΐΐΑ 
Ιϋ>ίαΙί& ίαί88βηΙ &ρρ1ίβ&1α, άίγίη& ςαβΒοΙ&ιη ^Γαϋλ 
αά ^ηβτοβηηι ίΐΐαηι γίταηι άβ8αρβΓ ιιάγοίίιΐ : βλ 179 ΜΕΝδΙ3 ΑΡΚΙΙ4Ι8. 180 ΙΙΙίηο Εϋάί! νοοβίη βπΐη ΐηββίβ «>1^Γ«ω*•°^» β* *Ρ^°• ^ "^"^""^^ έχβιβιν έπΙ μαλλσν «ύτό» Κισχυβύίπς «χουιι. άθηίθοι τίβίοή&ιη, βΙ ρΓ8Βΐηί& ρΓΟίηϋΙβηΙβιη, βΐ 
ιηοχ ιη&αυιη ρΓ8Βΐ>βηΐ6ΐιι ςυββ ίιηροη&Ι οοΓοη&ιη. 
Υοχ &α1βιη θίαβ &αίιηυιη οοηνβΗίΙ &(1 1τ&η(ΐιιί11ίΙ&- 
Ιβιη, 6ΐ 6]υ8 γτιΐΐηιη Γβά(ϋ(1ί( &ΐΑ6Ηοτβιΐ]. Ρογγο 
ΑαΙβιο ]υβυη(1υ8 ςαοςαβ ςυίά&ιη 8ΐύ>Γί3α8 ίηβίάβί 
β]α8 1&1>η8, 8ί£ΠΑί&β&α8 ίηΐβπι&ιιι οοΓάίβ (τ&ηςαϋΠ- 
Ι&Ιβαι. Η8Β0 βΓβ:ο Υί€ΐβη8 Μ&ζίιιιίαιΐϋ8, 8ΐιιρβ1>αΙ ςαί- 
άβνη, ηΧ 6Γ&( οοηββηΐ&ηβυιιι (ςυίάηί βηίιη 8ΐυρ6- 
ΓβΙ ?) : Γθί Ιαοιβη (ΐ6ΐΓ&1ΐ6ΐ>&Ι, βΙ β&ιη γοο&1)&1 ρΓ8β8(ί- 
^&8, βΧ ίηο&ηΙ&Ιίοηβιη, βί γο^^&ΙμΙ ο&τιβ&ιη. Ια8ΐα8 
&υΐ6ΐη, 8υα1, ίηςυίΐ, ιηίΐιί ρΓ»8βηϋ&, ο ίιηρβΓ&ΙΟΓ, 
1>οαα ρπΒΐηί& θ( οβΓ(& ρΓθΐιιί88ίο ίυΙυτοΓαιη. Βγθυϊ 
βηίαι βοανίηοαιη ίβ ίπΐ8(Γ& 6886 ϊηΔ&Ιιιιη, 6ΐ άβοβ, 
ς[ΐΐ08 ηοιηίη&8, 08ΐ6ηά&ιη 6886 1ιιιιχι&ηί8 γίή1>α8 χαΐ τήι> νίχην παρβνγνώσης, χβΐ τά ΗαΒΧΛ νπ- 
ισχνου^ένιις, χαΐ δσον ούϋκω χ^ϊρ» όρίγούαης ση- 
ψανηψόρον χαΐ « γωνίι προς τό ΜύΒυμάτερ^ αΰτον 
τήν ψυχήν ριιταβαλλβι χαλ γαι^ρότβρον ^ιατέθιασι 
του προσώπου τήν ώροοβ χαι τι χαΐ μΛΐ^ίαμκ χοφίη 
τοις χβίλίσϊν ίγιζοηη, τήν ίνίβν τί5ς χορείας γοϋ- 
νην ύποσυ/χαΐνον. Ταΰτα ούν όρων Μαξι/Αΐανός έξ- 
•πλιδττ«το ρΐέν ώσπιρ ιιχος (τί γαρ ούχ Ιρ•λ>ιν ; ) 
^άσυρί ίϊ ό/χως τό πράγμα χαΐ γοιοπίαν έχοΟίβι χαΐ 
τ4ν αΐτιοίν (ττυνΟάνιτο. Ό ^ι ^ίχαιος* Χριβστά μοι, 
(^η, προοέριια τά παρόντα, « |3άσ£λ<ϋ, χαΐ άψιυ^^ς 
τών ρκλλόντων έπαγγ*^^"* ^('^ζββ 7^Ρ ^ ρΜτην 
άνα^ρυσό/χινον ούχ ιις ραχραν χαΐ 9ιούς, ους ^νο- 
μάζας, ασθνΗστίρους πολλώ ^υνάριιως ανθρ«ιπίν«ς 10006 ίΐΙΐΙ>θθί1ϋθΓ68, 0(160 α( (6 8Η §1ΐ1>ίΙυΓ& ροβηΗ6η- Β Χ«^ αυτούς έπιίιίξω, ως ^τα^Αβλ^σαί σο& τ^ς ^ιφ' ϋ&, ςυοά ιηοί ί666Γί8 ρβΗοαΙυιη : 6ΐ ςαοά ηοη & ηοΙ>ί8 
οί(1τΐ8Γ6θθ88βη8, ηοη 16υθ 8ί8 ά&ιηηηηι ]αάίβ&(αηΐ8. 
VIII. Ηί8 ν6ϋ6πΐ6η(6Γ οοηιηιο1α8 Μ&χίοιί&ηαβ, 
]η1)6ΐηι&Γΐ7Τ6ηΐΓθΐ8Β &11ί^(αοι, οοηϋηβηΙβΓ ςυίάβηι 
ίη Γοΐα Υ6Γ8αη, ίβ;ηί8 &α(6ΐη 1&αιρ&(]ί1>α8 β]α8 β&Γηβ8 
οοη8υαιί 6ΐ 6ΐίφΐ&η. Α1ςυ6 Μ&ζίοιί&ηο φΐί(ΐ6ηι &ά 
6ββο(ααι 8ΐ&ϋηι (]β(ΙαοΙυ8 ίυϋ 3α88η8 : β( 1&πιρ&(ΐ68 
ίη ηι&ηη 1ι&1>6η!68 1ίοΙθΓ68, &666886ΓαηΙ &ά ηι&Γΐ7- 
Γ6ηι ςυί 6Γ&1 6χΐ6η8η8 ίη γο(&, ί^ηβαι 8ρίΓ&η(68 
ίβ^6πι γίά6η(68, ί^βηι ί6Γ6ηΐ68 : αηίπχίβ ίη βαπι 
Α&ηιηι&πι 8ρίηιη(68 ί6ΓΥ6ηϋυ8, ςα&ηι ί§^ί8, ςαβηι 
1ι&1>6ΐ>&η1 ίη ηιαηί5υ8, &6 ρΓορβαιοάϋπχ &Γΐ>ϋΓ&ηΐ68, 
86 &(1ιΐ6(&ηι ί&οΙηΓθ8 6886 ΙοΙυηι ϋ&πχηιβηηι. ΡοβΙ- 
ςααηι &ύ(6ηι ]απι Υ6ηβΓηη( ρΓορ6 Γοίαηι, (ο αάηιί- ίμέ πήρας χαΐ όλως οτι μίι θαττον ιιμ&ηβ ίαηιΧΚβγβς, 
ζτημίαν ου τι^ν τυχοϋσαν χρΐναι, 

Η'. Τούτοις οξυχινηθβΐς Μαξιμια^ός, χχλιύκ έιτΙ 
τροχού τον μάρτυρα ίια^ββέντα, συστρέ^βσθαι μέ» 
συνίχώς τώ τροχώ, λαριπάσι πυρός τάς σάρχας αυ- 
τού χατα^απανάσθαι χαΐ ^ιατιζχισθαι. Μαξι/Αΐανω 
μη» ούν Ιρ^ον ίί πρόσταξις ^ν χαΐ ^ιά χάρος Ιχον• 
τις οέ ^ήριιοι τάς λα/χπά^ας, προσιρβσοΕν χατά τού τρο- 
χού ηταμίνω τω μάρτυρι, πΰρ πνέοντας, πυρ όρων• 
τις, πυρ ψίροντες, πολλω τάς ^υχάς έπ* αυτόν του 
IV χιρσί πυρός θιρριότιρον ζέοντις, ρΜνονού ^λόγα 
τόν αθλητή ν ποι^σαι οιόρινοι. Ώς ^Ιτ ίδ^ν τού τροχού 
πλησίον ηλ6ον (ώ θαυμαστί^ς σου πιρί τόν άν^ρα, 
Χριστΐ, ^υνά^ως ! ) ίστη ριΐν ιυθύς ιχιίνου τι9ς χι^ Γ&])ίΙβηΐ Ιη&ηΐ, ο €]ΐΓΐ9ΐ6, ίη βυηι ΥΐΓίαΙβπι), 111α η νήσιως* οί ίί χατά γΐίς πέπτουσι χαι ύπορρίουσι ςηίά6ηι οοηΐίηηο ά68ΐί(ί( ηιογβή ; ίΐΐί τβΓο ο&άυηΐ 
Ιη (6ΓΓ&ηι, βί αυαηΐ 1&ηιρ&(ΐ68 6 ηι&ηί^υβ, ({αα 
ηυΐί&πι 6&Γυηι βαηιηι §^βΓϋη( : β( ]&ηι άίπιίδβ» 
8ηηΚ γ&ουα, Υ6ΐυ(ί φΐοά&ηι 8οροΓβ β&β {οΓρ6ί&οί6ηΙθ. 

ΡΤ0ρ(6Γ 1ΐ»0 1γ& ρ6Γθί(α8 ίηΐρβΓ&ΙΟΓ, ΙΟΓίΟΓΘβ, 

ίη86θΙ&1>&(αΓ ηι&ΐ6(1ίοΙί8, 6Ι οηωίηοώ&ΙαΓ ςαοά 
3η88& 6Χ86ςηί η6β1ίβ;6Γ6η1, βΚ ρΓβΒββηϋαηι Γ6Γαηι 
οαΓ&αι οηιηβοι &1>]ί66Γ6η(. Ε( : Οηοηιοάο, (ϋβ6ΐ>&(, 
60 Υ6ηί8(ί8 &ηά&6ΐθΒ, ιιί Υ08 Ι&ηία ίηγαββΓίΙ βοοοΓάία, 
6ΐ ίβίαηι ηο8(Γο ίηιρβηο ρΓβθΙαΙβπΙίδ, αάβο υΐ ηο- 
8ΐΓ& ςαίάβω ]υ88& Γβΐΐςαβπΐίβ ίηιρβΓΓθοΙα, Ιιυηιί 
ααΐ6αι £ΐ66η5αβΓί(ί8, α( βί Υθ1)ί9ίρ8ί8 ^αϋ&ββηιίηί, 
βΙ1α1)0Γ6 άβί68808Γ66Γ66ΐί8 ? ΥΐάβΙ, ςυβοι&άιηοάαηι 
η6 8βίρ808 ςυίάβηι ρο88ίηΙ Γ68ΐί(α6Γθ, η6ςα6 ηΐ6ηί- τών χκρών αί λαριπά^ις* αί ^ι χιΐρις άριιλούσ» 
αυτών χαΐ Ιρηριοι ί^^η ά^ιΐνται, ώσπιρ ύπνου τινός 
αυτά ς χαταρραθυριούντος. ΈπΙ τούτοις οργή λα^^• 
VII τόν |3ασ(λέα χαι χαχώς Ιλιγι τους 9τομΙονς^ όλι- 
γωρίαν τι αύτοις τών προσταξιων ινιχβίλιι χαΐ ά^'- 
λιιαν τών έν χιρσί ^ροντέ^ων χαέ* Πώς βις τούτο 
τόλμης, ϊλιγιν, ύμιΐς ήλθιτι, ότι χαΐ όχνος ιιλιν 
ΰμδίς χαΐ τούτον τού ήμιτίρου προστβίγριατος Ιθισ6ι 
προτιμότιρον, ώς ήμιτιλή μϊν τά έπιταχθέντα χ«- 
ταλιπιιν, χαταχλιθι^ναι ^ τ^ ι^ά^ιι, ίνα χαι ιαυ- 
τοις τι χαρίσησθι χαΐ πιπονηχότας ιχ τού χόπου 
^ιαναπαύσητι ; Όρ^ς ώς ού^Ί άναλαβιΐν εαυτούς 
δύνανται ού^ΐ χρήσασθαι ταΐς χιρσιν ιίς ^^ν ; 
άγνοών ό μάταιος, ότι θιέα ^ύναμις ισβισιν αυτών 1>ηβηΙί βά ίά ςυοά 68(θρη8 : 8θά ί^ηθΓ&1)&( βίοΐίάυβ, τήν ίσχύν, αλλ* ουχί οκνος. Οί ίέ• Ταύτα, ώ /^σιλιύ, (ΙίνΙηαπι γίΗηΙβηι, ηοη &α1θπι βοοοΓάί&ηι, γίΓββ 
60Γηηι 6Χ8ΐίηχΐ886. ΙΙΙί &υΐ6πι : Νοη ϋ& γ68 8Θ 
1ι&1)βηΙ, ο ίαιρ6ΓαΙοΓ, Γ68ροη(1βηιη(, η6ςα6 (&Γ(1ί 
800108 ίη 1υί8 ]α88ί8 6Ζ86ςα6η(1ί8 : α1)δί1, υ( ΙαηΙαπι 
ίηβαηίαηΐϋδ : ηβςαβ 6688ίοιη8 βοβΟΓάίδβ, οβςοθ 
ηι&οα8 οοβίΓβθ αι&β:οο άβίβββα βυοΐ 1α5θΓ6 : 8β(1 
ΙβΓπΙ>ί1ί8 ςυββάαιη γίβίο 003 816 &£Γ66ίΙ, ςυ« ηθ8 
Ιιααιί ^1β^β^^I, βί ηιαηυ8 ηο8{Γα8 άίβδοΐνϋ : β( ]&πι 
800108 πΐθπιΙ)η8(1ί89θ1ϋ(ί,β(6£Γ66(ΐοαιηίηοίηι1)βοίΐυ. 
Τγθ8 βοίαι ΥΐΓί, &8ρ66(ο ςοίάβηι ο&ηάίάί, βλ ο&οάίάίδ 
ίηάοΐί Υ63ϋ1)08, 8ρ6οί6 αοίβηι ΐ6Γπ5ί1β8, ηοΙ)ί8 

&ΡΡ21Γβη(63^ ΙΟΓνβ ίη η08 βί ί6Γ06ίΐ6Γ &8ρ6Ζ6Γ0ηΙ ; 

6Ι 1§;ηί8 ςοί 6Γ6ΐ ίη αι&ηί1>08, 6ΐ 1&πιρ&(1ί1)08 8ΐ&(ίπι άπιχρίνατο, ού^ίκ βραδύς πιρί τάς σάς προστβίξιις 
ήακΐς, ού^ϊ από τού πολλού χόπου Ιχαρτον αί χβ^>( 
ήμΐν, αλλά ψο^ίρά τις όψις ούτω ^ιέθηχιν ήμας τ} 
7^^ προσχαταβαλούσα, χαι παριέμι9α τάς Ριξιάς χαΐ 
ιχλίλύμιθα ή^η χαΊ τό όλον άτονοι χαθιστήχαμιν' 
τριΐς γαρ άν^ρις, λιυχοι μιν τήν θιαν, λιυχοί ^ 
τήν άναβολήν, γο^ίροϊ το ιΓ^ος, ιπι^ανέντβς ήμΐν, 
πιχρόν τι ιις τιμάς χ«1 άγριον ιΓ^ον χαι τό έπΐ τών 
χιιρών πυρ χαθ* ημών ινθύς άπό τών λαμπάδων 
^ττνιι* ιπιιτα χιλιύσαντις άποστήναι * Ανθίμου 
(θιράποντα ίϊ θιού τούτον ιχαλουν) χαταβάλλουσιν 
ημάς χαΐ ούτως αύτίχα, ώς όρ^ς, ^ιατιθιΐσιν. Ούτοι 
μίν ούν άλλήλοις ^ιιλέγοντο ταύτα. νίΤΑ 8. ΑΝΤΗΙΜΙ. 198 08 βρίΡΕνίί. Οθίηάβ οαιη ]ιΐ98ί88βη( &1>3β6<1βι« ΑαΙΙώηαιη (βαιη &α(βιη τοο&Ι>&η1 ϋβϊ ί&ηιυΐυιη) 
Λβίίοίαη* : βΙ βίο βίβϋιη, αΐ νίάββ, αίΒοίυηΙ. ΑΙςαβ ϋ ςαίάβιη 1ι»ο ίηίβρ 86 (]ί88βΓβ1>&αΙ. ' 

Έν 6σ» Λ ό τροχός τ«ς πζριψοράς γιρί^ια χαΐ Α IX. Ιη(βηιη &υ1βαι άαπι ΡΟΐβ σΐΐίθ8β65&( «5 &ηι. ΓΟ πβραπαν ιιχβ χ^νήαατος, βν τούτω θερμοτέ- 

» μάρτυς τώ θιώ προσίψίρ$ τ^^ν Γ^χαοιστίβν 

τλβίονος βχ<(6(ν άτΓβλαυί τ^5ς χ/βηστότΐϊτος. Μα- 

^ς τοίνυν τ^ς τών ^ιοϋΐέων ά^βλιέας, άλ)/ ον 

ΜφτυριχίΙΙς έχιίνης προ; τον β<όν ποφρησίας 

ι τό πράγμα έθΑων, χαηί'/ορ/^ «ντον τού τρο- 

χαΐ τόν ίιά ξί^ρους, ιίγι ^ή θύσβιι, θάνατον 

ιΟΤπΑβι. *0 Λ μείζονος τίτ» ότηιλήν ίύχαρι- 

ύπόΟ^σιν έιτοιιίτο, χαΐ τον χορόν χαταλαββιν 

^σμυρ/«ν /Αοφτΰρβιΐν, ιν 6λ^ χαρ^ία τοΰ θιοΰ 

, ως έξιίναι χαΐ αυτώ οιρύνβσθαι χαΐ λτ/ον * 

ύ 17» χαΐ τα παι^έα, ά /αοι Ι^νχιν ό θιός. » 

}ς, βπιι^ή ρκλλον αυτώ χατ* «νχήν τό τέλος 

* Οι^α, ^ιΐσΐ, υμών των Χριστιανών τό λ/αν 1>ίΙυ, β( ηίΐιίΐ οιηοίοο ιηοτθ5&Ιιιτ, ιηοΗττ Οβο ίβρ- 
νβηϋορβιη ο£ΓβΓ6ΐ)&| ^&1ί&Γυιη αοϋοοβαι, 6( ίΐΐίηο 

αιηρ]ίοΐ'6ΐηοοη8βςιιβ1)&ΙαΓ[)θηίβ:ηί1&(βιη.Μ&χίιιιίβηα8 
ίΐ&ςαβ νοίβηβ 08ΐβα(1βΓβ, βχ ΗοίΟΓυπι βίιηρΗοϋΑΐβ, 
ηοη ααΐβιη βχ ιιιαΓΐ7Γί6& «ά Οβαιη Αάσβία, Ιι&ηβ 

Γβΐη 6886 ρΓθί66(&ΐη, βΟΙϋ άβρΟδϋίΙ 6 Ρθ(«, 6( βΐ 

6086 ιηοΓΐ6αι ιηίη&ΙαΓ, ηί8ΐ 8&θΓίβοΐλτϋ. Ι1ΐ6 &ιιΐ6ΐιι 
6χ ιηίαίβ βυοιρβΚ &Γβ:αιη6α1υιη πι8]ογΙ8 ^&ϋ&Γυιη 
α6ΐίοιιί8 : 6| ΙοΙο οοκΐ6 Οβαιη Γο^&νίΙ, υΐ ρβητβηίρβί 
&(1 οΙιοΓαιη τί^ηϋ ιηίΐΐίαιη ιη&Γίγηιιιι, ιι( βΐί&ιη 
ΙίοβΓθΙ 61 (ΙίοβΓβ : 1 Βοοβ βζο, 6Ι ρυβΗ ιηβί, ςαοβ 
ά6<1ϋ ιιιί1ιίΙ)6α8 * .» ΙαιρβΓ&Ιογ νβΓορο8ΐςιιβιη νίάϋ 
&ιβιιι 61 ιηαχίιηβ ββββ ία Υοϋ8 : δοίο, ίη(ΐιιίΙ, φΐ&ιη 
νο8 €!1ιη8(ί&ηι 8ίϋ8 β^Ιοηβο οαρίάί βΙ ΙιοηοΜ &ρρ^ κν<ς χαΐ ^ιλότιριον, όπως τυχβιν οποίου ^^ποτβ Β (βα1θ8, β((ΐαο<1ρΓθίβ6ΐ&Τβ8(τα&Ιΐά&6ί& ςα&ΐβοαηςαβ Γος ^ιά τό παράβολον του τολριήρατος όρι^ό- 
Γ0 χαχών Ισχατον άπάντο«ν Λίρεΐ9$€ τόν βίαιον 
»ν * αλλ* ούχ αίρι^σας^ γνοϊ, τούτου γζ Ινιχβν' 
ίγώ σι πολλαις πρότιρον πιριβαλών τιρυρίαις, 
ΓΟδ παρόντος στβρι^σω ^ωτός, τόν μίι τοσαύτιις 
ς τηλιχούτου χρήματος άξιον. ΚαΙ ό ρίρτυς * 
γαρ αν άλλως, ^ησί, λα^Απρότιρά μοί πολλώ 
χιυάσ^ς τα έπαθλα. 

Γέ τό |χτΓά ταύτα ; Σέ^ηρος αυτόν χαΐ άλύσιις 
»σί χαΐ προς τό τών χαχούργων άγβται ^εσμω- ηοιηβα &886ςαί οαρίβαΐββ, βχΐρβιηαιη οιηιιίαιιι ιηβ- 
ΙοΓύΐη, ιηοΓίβιη τίοίθοίαιη βΗ^ϋβ. $βά Ιι&ο ςαΐάβαι 
€ΐ6οαα8& ιηίοίιηβ 1«1&1>6ή8. Ν&ιη βαιη β^ Ιβ [Μΐαι 
πια11ί8 &£Γθ66Γ0 8αρρ1ί6ϋ8, Ιαβθ ρηΒ86ηϋ 8ίβ ρηταΐκ), 
αΐ ςαΙ 818 ίη(ϋβ;ηα8 1&ηίβ9 τβί τοίαρί&ΐβ. ΜΒΐίγτ 
&αΐ6αι, Νοη ιι1ί&, ίηςαί(»πιϋοηθβββί68, α( ρηΒΐηί& 
βοη86ςα&Γ ρΓ8Βο1αήθΓ&. Χ. Οαίά ρο8ΐ6& 6οη86ςαϋαΓ? ΡβΓΤβίβ β&Ιβηίβ 
νίηοϋατ, βΐ αά ιη&ΙβββΟΓαπι ο&τοβΓβοι άβάαοϋατ. 
* αλλά τα συνΐ}θΐ7 χαι πάλιν Ιχβένω προς τόν *- δβά 6& ςα» οοηβαβγβΓαΙ, β]α8 Πης^αα &ά 06ααι 

ή γ\ώττοί ύττ^^β χαΐ τάς ά)ύσ<ις όμοϋ χαΐ τά β&α6ΐ)&1 : 6ΐ6α(βηα8 8ίΕηα1 (ϋββοΐνίΐ βΙ ?ίαβα1&, ηβΟ 
^ιαλύιται, ον^< αυτούς τους άγοντος αυτούς 608 ςαίάβαΐ ςαί ίρ8αΐη (1α66ΐ)αηΙ, 1ίβ(0Γ68 άίπιίΙΙβηβ 
>ς άμβτόχους αγεΐσκ τού θαύριατος ' άλλ& πρη- 6ΧρθΓ(68 οαίΓαοαΙί. Ν&ΐη ϋ ςαοςαβ ρΓοηί Ιΐαηΐί 
χ^ε χαΐ τούτους ή γϋ τω παρα<^όξω τί^ς θι'ας η ]&6θ1>&η(, οϋβΐυρβίαοϋ 11(1ηΐίΓα1)ί1ί 8ρ6β(&0υ1θ. Οαββ- 
^αγέντας • θιία γάρ ης άνωθβν χάρις τόν αάρ- ά&ΟΙ βηίοΐ άίγία&^Γ&Ιί&άβδϋρβΓΟΙ&Γΐ^Γβαΐ βίΓΟαΟΙ- πιριπτάσα, ^ώς τε αύτώ λαρπρότατον οίον 
ιε χαι τους παρ«λα€όντας αυτόν ^τΐίμίθυ% 
Γών σι^ϊ7ρών έχιίνων δεσμών, ων πιριέχειτο, 
ίί^ωσι τω Ι^ά^ει, μτη^ε όσον χαταμύσαέ ^ιισιν 
»τας. Ό αάρτυς τοίνυν αυτούς άναστήσας, 
!ΐ τ:βς ό^ού άνατριπβι χαΐ τό ίεσμωττηριον χα- 
ντις, ό μεν, ωσπερ εις (υωχέαν, (Γσβισι χαί• 
αι τοις έχβί τόν τ)}ς πίστβως προθιις άρτον, 
)ύτους ^βξιωσάμινος τά μεγ(0<α, χαι τήν ιύσέ- 
αυτοΓς προπιών, όλως τω Χριοτω οίχιιούται 
ο$ετεΙ ^ιά τού |3απτέσματος. Μαξιμιανός ίε 
τών υπό χεΙρΛ μαΒών χαΐ ^βίσας μΊί πολλοίς 
λσ«ς αυτόν ζτομίώσι^, παρέστιισι πάλιν τόν άθλιι• νο1&α8, 6ΐ ίη βααι Ιαββιη ίιηαιί8ϋ βΐ6ή88ίιη&ιη, βΙ 
608 ςαί ίρ8αιη α606ρ6Γ&η(, 1ίο(θΓ68, οαηι ίβπβίβ 
^αϋ>α8 6ΓαΙ οίΓΟίηά&Ιυβ, γία6υ1ί8 Ιιαιηί ΓβρβηΙβ 
ά63ίοϋ, οαηι ηβ 6οηηΐΥ6Γ6 ςαίάβιη 8α8ΐίηαί886η(. 
Οααι Υ6Γ0 ιη&Γ!7Γ β08 ίβ6ί886ΐ 8αΓ9βΓ6, ]α1>6ΐ α( 
οοβρίααοί ίΐ6Γ ρβΓα^&αΙ. Οααι ααΚβιη ρ6Γν6αί886ηΙ ίη 
08Γ06Γ6ΐη, ίαβ^ΓβάίΙαΓ ί1ΐ6 1α(α8| Ι&ηςαααι αά οοα- 
γίνίααι : 6ΐ ουαι 618 ςαί ίΠίο 6Γ&αΙ, Μβϊ ρ&η6ΐη 

ρΓ0ρ05αΐ88β(, 6ΐ 608 1>βαί^β 6 1 ΟΟίηίΙβΓ 68861 
αΐηρΐ6Χα8, 6( 618 ρΓ0ρίη&886ΐ ρί6ΐ&(6Εη 60 Υ6Γ&ΐη 

Ρ6ΐί^οη6αι, 6θ8 6^ή8ΐο (Οΐθ8θοη]αη§^ί(6ΐοοη6ί1ία(, 
6ΐ 6]α8 α(1ορ(ΐτο8 β1ίθ8 6ΏοΗ ρ6Γ 1>&ρ(ί8Εηαιη. Μα- 
χίΕηί&ηα3 &αΐ6ΐη οαιη Ιιοο &006ρί886ΐ &1> ϋ8 ςυΐ ^τώ χαΐ πάλιν έπΙ τό Ούσαι παραχαλιί τοις 6Γ&ηΐ6ί 8αΙ>]6θϋ, 61 ϋΕηαί886ΐ,η6ΠΐυΙ(θΓαΐη&1ίοηΐηΐ θιοις * ΙνΟβν τοι χαΐ αθλον τού πράγριατος 
»ω9ύνΐ9ν«υτώ ύπισχνιΣται. Ό βϊ μηίί ηα^^Ίΐσίας * Άλλ* ίιριύς Ιγωγι 
>ό τών σων λόγων, Ι^η, χαΐ ίκριύς τού πρώ• 
χλ χαλού ποΐ|Μνο; χαΐ άρχιιριως Χριστού, ός 
ς ϊμΐίς μόνον μετβίΚαμ6<κνει σοκρχός χαΐ μέχρις 
χάτιισι ^ι' ίμί, χαΐ τβκντα θιό; ών, άύλός τε ί&66Γ6ΐ 3&6ΐαΓ6ΐη,]αΙ>6ΐΓαηα8 &(]86 αάάαοί ιη&Γΐ7- 
Γ6ΐη, 6ΐ Γαηαβ &ά1ΐ0Γ(&ΙαΓ, αΙ άϋ8 ί1Ιία8 8&οΗ&θ6(. 
Οαο ΙβαιροΓβ 1ια]α8 ςαοςαο Γ6ί ρΓββιηΙαιη 6ί ροϋΐ^ 

βΟΐΟΓ 8&66Γ(1θ1ίαΕη. 

XI. Ι1ΐ6 &αΐ6ΐη 1ίΙ)6Γθ : ΑΙ β^, ίηςαίΐ, &η(6 Ια& 
Υ6Γΐ)α 8αηι 8&66Γάθ8 ρΗιηί 6ΐ αια^αί 6( ρΓβΒοΙ&η 
Ρα:)(οΓί8 6( Ροη1ίί1οί8 ΟΙιηβϋ, ςαί ηοη 8θΙαιη ιηββΒ 

Ο&Τηίβ 68( ρ&Γϋθ6ρ8, 6ΐ &(1 016 α8ςαθ ρΓ0ρ(6Γ Π16 

(ΐ6806η<ϋ( : ίάςαβ οαηι 8ί( 06α8 6χρ6Γ8 ιη&Ιβηββ, 6( 6ΐ)Γ. η, 13. 133 ' ΜΕΝ8Ι8.ΜΑΐυδ Η 

φΐιηοηροΙββΙοοιηρΓβΙιβικϋ: «κ1βϋ«η .ΕβΗΛβΛΥϋ Α χ«» άπιρΟ,ιττος • άω.«Λ ^^ ^ ^' 
ώίριαιηνο οτα>α• ; βΐ ίη οταοβιη Εοΐαβ, ιηορίβιη προβ«τ«ν, χ«1 στ«νρου 7Τ««« χ« β««•ν », 
. ιι^όβρϋ, ΘΙ άίθ ΙβΡϋο ΡββιΐΡΓ€ΧΐΙ, βΙ ίηοοΒίοιη ραπιαβ μ^ρος «ν£<Γτ«τ~, χ^ «Ις ου^< «^ «ί^α, η 
ΜΟβηάίΙ, ιηβ ςιιοςϋβ βίαια] βνβΐιβηβ, ςοΐ ϋΐίηο οβοί- να^ίρων ^ι τόν ΙχϋΟ» 9Λ τ*. «φ««6» «.τ* 
άβτ&ιη ρΓορΙβΡ ίηοί)βάί«ιΙίβιη. Ηα]αβ βαιη β^ο τούτου άρ.ύς έγύ ««Ι «>^ν ι«Ρ•«7«7«• ι?« 

β&ΟβΗοβ, 61 61 ΐη6ίρβϋΙ11 βωοίθβ6ΡΡβ ΗοβΙίαΐη. Ηββ βυσίαν προίριβί*•! • τλ Λ υιΛί^Μί «Λ τ« υι^ή 

Ααΐ6ΐη τββίΡβ, βΐ τββίτοπιιιι, αί ίΐίοίΐίβ, άβοραιη, ώς ^ατ•, βιών, ιπιχτός άξι* «Λ 7«νέ«ς βρητ^ 
άί^ο» •αηΙ ηο6!β βΐ Εη^οΜβ, βΐ ςηβΒ Ιαββωΐιιρ τ*ν «πώλ.ι» χ«1 ηίν σν^ι^ιορ μ«λ>0» ( Μι 
ρο1Ια8ρΓορ1οτίηΐ6ΗΙοιηθΐ6&1&ιηί(&ΐ6ΐιι ςααιη αρρβ- {Αΐνα. 

ΙαηΙαΓ ιη&ΐ6<1ί6ϋβ. λ. - ι.-£ 

XII. Ηίβ ίΐΕ ρβΡθΗα§ ίιηρβΡΕίΟΓ, ία1)6ΐ ββη6ΓΟΒαιη ΙΒ'. Τούτοις ύιηρςίσβς τώ ^/^ "^ 

Αηϋιίιιιαιιι άαοί αά ηιοΗβιη. Οαοϋορ βρ^ο Εω6ΐΛ, χιλιύβι τό» γιννβΐβ» Άιτβιμβ» τ*» ήτί βώβη 

8ρ6 ίαΙΟΓΟΡαιη 1ΐΑ£>6η• ▼!ββα(6ΐιι ΙβΙίΙίαιη. ΕΙ οϋΐη σβ«ι • «7«^* τοίννν β άβλυη^ς Ι»««ίΜίζ•υβΒ ( 

ρβΓν6ηί8β6ΐ αά Ιοουιη, ίη φιο βΡΕ» ρβρ ιηορΐ6ΐιι τ^ τών /ΛβΑλβίίτ•» &η77>^ ^^ ^^^ ''^ 

ρβρνβηΐιιρυβ &ά τϋΕπι (2), αά ρρβοωιάαιη Ιβωρορβ τόν τβττον χ«τ«λ«βάν, ίν μ ^μ τού $ηέη» 

ρ6ΐίΙο βΚ &6θ6ρΙο, οοηι ρο•ΐΡ6ΐιιο 6ββ6ΐ ρρβοΛίαβ, Β ^^^ ί«*^ *ί*«^ ί«β<|ν«, ΜΚρ^ «ς «ρκι 

βΐϋβαιη Λΐ1ο6αΙαβ,βίΙ)6Λΐαιιιί11αά<»ρα1αηιρϋΐΛΐιΐΡ «Μ<τ«ς, »«* >«βών, χ«1 τ« τΛβντβΐ• «ρΜ» 

(βΡίίο αιβηήβ $6ρ(βιιι1>Γί8. ν68ρ6Ρ6 ααΐβαι β666<1βη- νος χ«1 ίιβλιχθιίς τώ θ•«», τ*» μαχβρίο ό 

168 ςαίά&ιη &ά6ΐ68, οαηι ρΡ6ϋθ8αιη οορραβ ϋ1ία8 κι^βύήν βφ«ιρ€ίτ«ι, τρέηρ του ΖβιττιρβρίΜ « 

βα8ΐυϋ88βηΙ,8αηοΙβςαβ6ΐ1ιοηθΓίβθ6θθΐηρο8υί88βηΙ, Εσπέρας ίβ' τινβς παρΰη^μηοι τΛ» πιστ», ι 

ίη ίρβο Ιοοο, ίη ςαο ίαϋ οοηβυιηαι&Ιυβ, ραΙοΙίΓβ Ιχιίνου σώμα τό τίμ^^ «νιλό^ι, ϊμΛ βσΟκ «ί 

ά6ροηιΐηΙ, ]&ιΐά&η(68 Ρα(Ρ6Εη, βΐ Γίΐίαπι, β1 δρίΡϋαιη πρώς πίριστιΟβοτης, ΐΓβρ' «ύτΑ» τΑ» τίς τιλιβ 

Μΐιοΐυιη, αη&ιη άίτίηί(&ΐ6ΐη 6ΐ Ρ6^υιη ; οαί οιηηί8 τόπον ^ιβπριπ&ς &γα» χ«τ«τι9<«σ«, ^οξέζινη 

βΙθΡΐ&, Ιιοηορ 6ΐ &ι1<»&Ιίο ίη 8βΒοιιΐΕ ββοαίοραιη τέρα, χαΐ Υίόν, χ«ΐ Πνιν^ «7*^» '^ Ψ^ 

ΧΐΐΙΟΙΙ. τητβ χβί βασιλιέβν, ί ιτρέιηι π«σ« ^βξβ, τιρ3 

προσχύνι^σις ιίς τους «Μίν«ς τ»» «2ιμρ•ι». '. 

(2) νίά6 Ειΐ86ΐ>. Ει»ί. ΕΰΰΙβί, ϋΙ>. νυι, β. 6» 6| Β&Ροη• &η. 302. ΜΕΝ 818 ΜΑΙϋδ ϋΕ δΑΝΟΤΟ ΡΗΙΙΙΡΡΟ ΑΡΟδΤΟΙΧ) 

ΜΑΗΤΥΚΕ ΗΙΕΚΑΡΟϋ ΙΝ ΡΗΚΥΟΙΑ. 
(Μαϋ άΐθ 1. Αΰία 8αη€ΐοτηηί ΒοΙΙαηά, Μ&ΰ Ιοιη. Ι, ρ. 7 ίΑίΙαβ ; Οπμθ ρ. 738, βζ 00<!• Υ&Ι.) Ι. ε6ΐ65ρί8 68( &ά Κ&ΐ6ηά88 Μ&ίί ηΐ6ΠΐοΡί& δ. Ρΐιϋίρρί αροβίοΐί Ιη &ηϋςαί88ίηιί8 Ρβιβϋβ Ι. 
Ρ6ΡνθΙυ8ΐαιιι Μ&ρΐ^ροΐο^ί ΗίβΓοα ^ιηί&ηί &ρο^&ρ1ιαηι, α ιηίΐΐβ ρρορβ &ηηί8 βχ&ρ&Ιαιη, <|υο &1> 
ορ6Ρί8 υί οο8(ρο αβί βααιαβ, ςαοάςαβ ΕρΙβρη&οβοβί^αβ υ( 8υαιη 6ζίβ:6αΙ1ί)υ8Γ6ά(1ίά1ιηα8,1ι&1>β(ρρα 
Ιηάίβαίαιη άβ ίββϋβ &ρο8(ο1θΓυιη(ϋ6ΐ>υ8, 6ΐΓ6ί6Γβαάα αά Κ&Ιβαάαβ Μαϋ ίβία 8ΐιβ;β;θΓΐ( : ι ΝαΐΑίΙβ $.Ρ 
&ρο8ΐο1ί, ία 6ίν1(&(β Ηί6Ρ&ρο11 ρΓονίηβί» Αβί». » Υβραιη ίη βοοίβζλα Μ&Γΐ7Ρθ1οβ;ϋ &ά Κ&ΐ6ηάΑ8]ΐ8 
8θ1ααι Ιβ^οαίαρ : ι Ν&Ι&Ιίβ βαοοίορυαι αροβίοίορυαι ΡΙιίΗρρίβΙ ΙαοοΙ>ί.» Ια&ρο^αρ1ιοΟθρ]>βΪ6ΐΐΜ Ι 
.6χου8θ β3α8(1θηι ΜαρΙγΓοΙο^ί ΗίβΓΟΟ^ηιΙ&αϋΙα 1ια5βΙαρ : • Ιη Αβία ΗίβΓ&ροΙί 88. Ρΐιίΐίρρί &ρο< 
Ι&βο5ί. » Ώβ δ. Ι&βο5ο, ςαί ηοη 8ρβοΙ&( αά ΗίβΓ&ροΙίηι, ηιοχ ββΟΓβΐαι &β^6αια8• δίαιίΐίιι άβ τι 
1ι&1)6α(αρ ίη &αΙί€[αίθΓίΙ>α8 Ραβΰδ ηΐ88. ςαοβαοηββί ορ6Γ» ρρβΙίυπιίαάίβ&Γβ. ΥβαβΓ&ϋίΙίβ Ββάβι ίο ^ 
8υο Μαγ17Ρο1ο^ο, ςαο<1 &αΐ6 Ιοηιααι βββααάααι ΑβΙορααι ΜαΓϋί βχ οβίο &α1ίςυί8 οο(1ίοϋ>ιΐ8 βάί( 
ί8ΐ& 80Γί5ί( : « Ια ΗίβΓαροΙί Ρΐιίΐίρρί &ρθ8ΐο1ί, βυ&βοϋί αροβίοΐί ίηιΐΓί8 Ποαιίαί. > Α(1(1ίΙ ΡΙοΓαβ : « 
ρααι ρΓίαιυ8 ίη Αβία ίη βίνίΙ&ΐ6 ΗίβΓ&ροΗ ρρονίηβίββ Ρ1ΐΓ7^α ρ&ββαβββί, ίΙ)ίςυβ 6υαι 01ί&Ι)α8 βαιβ ι 
8θί(. » Β&1>&ηυ8^ 8ΒΙ&16 ρροζίαια8, 8ΐο 8βηΙ>ϋ : ιΐη Ηίβρ&ροΐί ΡΜΙίρρί ϋροβίοϋ, ςυί Ε1)ίοηί(αραιιι Ιιι 
βχβϋηζίί, 6| ςαίθτίΙ ίη ρ&ββ. » ϋβα&Γάυβ 8βΓΐρΙο αι&ηά&νίΐ 1ι«β ν6Γΐ>α : α ΝαΐΑΐ6 &ρο8ίοΙορυιιι Ρ 
6υ&οοΙ)ί, βχ ςαίΙ)ύ8 Ρ1ιί1ίρρα8 ρο8ΐςα&ηι δο/ΙΙιί&αι &(1 βάβαι ΟΙιήβΙί βοανβΓίίβββΙ, &ροά ΗΙβΓΑ 
Α8ί8θ οίτίΐαίβηι, ^Ιορίοβο &η6 ςηίβγίΙ. •» νίΤΑ 5, ΡΗΙΙ,ΙΡΡΙ ΑΡ03Τ0Ι.Ι. 

Ι. Ααο»η3ΐιιβρί3θορα3 νίβαοθοβΪΒ, ίιιΙίΙ)β1Ιο ΟβίίΐΙ\υίία{ί6αίΐαη€ΐοηίηιαρο$ΙοΙσηί'η. Ιιοο βίοίίίιιιιι β(1ί(1ΐί 
. ΧβΙβΙί* ΒβΛΙΟΓίιιη βροβΙοΙΟΓυπι ΡΙιίΙίρρί βΙ ΙβοοΙιί : βι ςϋίϋιιβ ΡίιίΙίρριΐί, βΐιιπ ρβηβ δοχίΐιίδπι οοπϊβΓ- 
[ΐ4Μΐ, ιΙΐ3θοαϊΙκΐ8, ρΓββΙίϊΙβηϊ βί βρίβοορίί ίί>ί οοοϊΐίΐιιΐΐί, ΓβνβΓβαβ β»1 3ΐ1 Αβίβηι, αΐ^ί οοηΐίοϋβ ρρίΒΐΙίοΒ- 
ΐϊοοβ ρβΓ βΐίςιιοί 8Ι10Ο3 ίηβίίίβηδ, ιηιιΙΐϊ[ϋ(ϋηβπι ρορυΐοηιαι ΰΙΐΓΐίΙο, 1β(>οΓίΙ>ιΐ8 ρϋβ ββπιρβΓ ίοββΓνί. 
ΙΟΓηΙυι ββΐ : ςιιίιιιιβ ορυιΐ ΗίβΓβροϋιο Αβϊίβ οΐΓΪΙβίβιη ϋοΓίηίτίΙ οιιπι ρΒίτίΙίΐΐϊ βιιίΗ, ί*Εΐο Ηηβ 3βρϋΙ1ΐ-„ . 
Ηλο Α()ο ; ςιϋΐίϋβ «α*!!! ΝοίΙιβΓαΒ : « ΕυΐίοοίΒ Ιικρβϊί ΕΙιίοηίΐβΓυιιι, ςοί 01ΐΓί8ΐαιη ίββυω βηΐβ Ιπμγπκ- 
(ίοοί• Ιβωραβ Γαϊϊββ ηβ88ΐ)Βη1. «Ιο (ιοάίβηιο ΜΗΓίττοΙο^ίο ΒοιαβποικΙιΙιιηΙϋΓ ηοαπϋΙΙλ (1β β]α3 ωβη^πο 
ΙώΜΓΐΜ• : ■ ΝιιΟΐϊβ 1>βΛΐοΓυιη βροβΙοΙοΓυωΡΙιϊΙϊρρί βι^8^ο^.^, βχ ςιιίΒυϊ ΡΙιίΙιρρυβ. ροΗΐςϋΛΐη οαιαβη) 
^η 8ε;Ι1ιί«[ΐι ιιά Βιΐβαι ΟιηβΙϊοοηνβΠΙΐΐβΐ, βρικ] Πίβρ^ροΐίαι Αβϊμ οίνίΐΒίβηι, οηιοίβΓβιυϊ,βΙΙίρίιΙί^ιιβ 
06ηιΙ(Μ, ςΙΟΓΪοϊο Βηβ ςιιίβνίΐ. β Ηαο ί1)ί, (ΐυίΙΐϋ8βίηιίΙί& ίη βυο ΜβΓΐ7ΐ•οΙθ5ίο ΐΡ3ΐίίΙ ΟαΙββίαίαβ.Αΐ Μηιιγο- 
1)η«ι« &|]€]ΐΐ8η(ο ρΐϋπ ϊηΙβΓββΓβΠϊ. κ ΝίΐΐΕΐβ, ίπί[ΐιϋ,ί)ε8ΐοΓΐιηι βροβΙοΙοΓυηι Ρΐιίΐίρρί βυ;ιοο1>ί, εχςιιϋίΐιβ 
Κβίρριιβ, ροβΙςιΐΒΐη 5θ7ΐΙιι»ηι &(ϊ ίΐι1βα2ϋΙΐΓί8ΐίοοην6ΓΐίΙ,υ1>ί(1β)βϋ1ο ΜλγΙϊϊ βϊπιιιΙβογο 6ΓεχβΓ3ΐ οπιοβιο, 
•1 καβαοβααι ιίΓαΕοηειη βιΙβηιιίααΓαΙ ; 3ριι<1 ΗΐΕΓ&ροΗιη οϊνϊΐαίβηι Αϊι» β'οπο^ο Ηηβ ςϋίβνίΐ : βίνβ αύ 
ΒΛκύϋΒ ΟΓΐΐβϊ βΕβϊΐΐϊ βΐ ΙιρίΰβΙιιβ οεοϋΐιιιίΐ : ίιΐϊΙ& <|ϋβ£η ιΐυκ ΗΙιββ βίιιβ τΪΓκίηβί ΙϋΓηιιΐΜ» ΒΐιοΙ ; ΙβΓίίιι 
ΕρΕιββί ]]!(:«[. α Ηαο ΜΛΐΐΓο1;•οϋΗ : ρπδΙβΓηυίΒ ΟοϋβίΛπΙίηαϊ ΡβΙϊοϊιιβ ηοηοϋΐΐα ιηίίϋβΐ βχ ΑΰΙΐΒΟΓίΒοΐΗ,ίΙβ 
ςυϊίιΐΒ Εποχ α^ιιιαβ. 

3. νοοαίίο ΡΙιίϋρρί αά αροΐΐοΐαΐααι ηοααιιΐΐίβ βΐίδαι ΡμΙιϊ βί 28 ΡβΙίΓυαΓϋ ΐΗοπΙιίΙιΐΓ : ββά ΐβία βι 
ιΐ(ϋ£ΐΙαϋ Ιηΐϊυβ (1β(Ιΐ]οβαι1α ΓυβΓβ, υΐ νϊβ κΙβΓΠΕΓβΙϋΓ αιΐ αο(α ΙβΙίηΕΐ, ρρίωο Ιοεο άαοΐΐα, ίη ι^αίΐιυβ οιηιιί& 
ηοϋα«θΙιΐΓ, «ΙιιβϊααΐΒϋϊΜαη^ΓοΙοβϋβΛίΐίηΒΐιαΙιιτ.Ειαεαι ΑοΙβΙιιιΙιβιιΐϋϊίιι ΐΓίΐ3ΐΐ9ϋ1ϋ3ΐΓίΙ)ΐΐ3θθ(ίίοί1)ΐΐ8 
ΜΜΠί, «ιυοΓαια ΐΐ1><ιυί3&α(βθΰϋακβο(οί3ααο5νί(1θΙϋΓ6Χ{ΐΓαία3.ΡΓ{ΒΐβΓβ^&ΰϋβρίιιιιΐ56αι1θΐιι (ΙββΟΓίρίαβχ 
ιΜηϋβ £θ(1ιοίΙ»υ3 ΤΓθνΪΓβαϊί 5. ΜαΓίίηί, άϋρΐίοί ΑυιίοπιβΓβπβί Εοβ1β3ίΒ ο&ΐΙιβάΓΒΐίί, υ1ιΓΛ^βοι^ηο εοοίβ- 
ιίβ 5. 5&1ΤΒΐοΠ3, Ηοαιαηο ΜπϋπΕίίβ ΒβΡοηϋ. Ιιινβαϊιηϋβ ϊρ34 βΐϊβηι ία Ιηΐιιιβ Γβ^ίηιβ δυεοί» βίκααΐϊβ 
ΒβΠΜΤΟ 81, 48ΐ β1 1604, Ραή^ίβαβί ΰ3Γ(]ίη3ΐί3 Μαζαπαί, ϋϋ8ϋ6ΐΐ3ί ιηοααΒίβΓϋ ΑςυίαηεΙίηίΒοοΙοοβαβί,ίιι 
ν«|ρ1ιβ1ίΑ. Β[ ία οούϊΐίβ ιηκ. Ιιο3ρ]ΐα1ί3 $. ΝιοοΙαίρΓορβ Οιι^αοι ιαεςαβ αΙ) (ιί: (ϋτβΓ3α ΐΐιαΐ, (]υοΒ 1ιιιί>υϊ( 
ΐΜίατ ΙιίΒίοπΕΒ (1β ΤΓαηβΙαϋοηβ ϋηιοΐιϋ 5. ΡΙιίΙίρρί ΡΙοΓθοΙί&ιη. 1.6Κβαί1αΓία βί Ιί1)<ιί3ί6ΐ βχεϋΐβΓβ, ρ1υΓ3 
ροηΒαιαιΐιΐίΙίΕβΓββχβιαρΙα. δεϋαρπιηίβαιβιηοΓΕίΙιίΙϊβθβΙαοΙιίββΒίΙβιηΑβΙ&Βοαυαθίι^εοιΙθχρβΓνβΙιιβΙιιβ 
φχ&ΔτκΙιι 1ΐ1[εΓ8Γΐιο) [1αε1]1}ΐΐ3 β1 άίβϋΓΪαιίαβ ιίίρίιΙ)ιοα9:οΓααι 3(ϊ]ιιθ νοοαϋυιη αοαιίΓαΙβ 3βΓΥαΙθ βχαΓαΙα8> 
φΐίιιΙΙΙιηρβηίηυί(α(1 ιιιοη&3ΐθΓΐαιη 55. ΡβίΓϊ βΙ Ρ&αΙί ίη ^ϊβ^εαΒιΐΓ^ άίΕΒαββί» 8ρίΓ6αΐϊ3, οαηο Θ3ΐ 
νηρΙίΜίΐΒί Ιητοαϊβ ΒΙυιηϊί, βε^ρίαΐ α ηοΙ>ί9 αιβαιοΓαΐί, ο)> τβΐϋβΐϋΐη ΗαΓΐ7Γθ1ο^ίί ΗίβΓΟΟ^ηιί^ιιΐ&ροΚί'Β' 
ρίααι, φιοά ίρββ βχ βοίίθοι ιαοααβΙεΓΪο αοοβρίιιαα ρΓο ^υα 1ιαιηααϊΐ3(β Ε0ΐη[ηιιηίο3ΐίΙ. Βχ Ιιοο ΤβΙαβΙο 
«Νΐί<κΑι:ΐΒτίΓΐαΙαιιιβ(ρα33ίοιιιιαΐ3Βαβ[θΓΐιιιι01ΐΓί3ΐί3ρθ3ΐο1θΓυιιι, Η6ίαο1ι1υ3θβ1ιηίιΐ3, ϊοοϊβίΒΐίβ αοιίτο 
?ίτ βπΐ(11(α9, (1β3εΓίρ1& οοΐιί» (ταηβιηίβίΙ. 

4. ΡπΒ&ςίΙυτ Ιιαίο οθ(Ιίο1 ■ βρίϊΐοΐα ΗβΙϊΙοιιίβ, » αΙίΪ3 Ηβΐϋΐί, « βρίβϋορϊ ΐΑοάίοβηΐίβ, α<1 ιιαίνβΓβοί 
η)ί«βοροιβ1Εθθ1β9ίαβθ3ΐΙιο1ίΰθΓαα],ά6<ιαθ(1αηι[.βαοΙο, <]ϋϊ(]ΐ]θΓΐιοΐ(ΐ3[ηΛο1ϋ3 3ροΐ(ο1οΓϋαΐ3οηρ3βΓαΙ. ■ 
.^0ΐ>1 ^ααο ΜβΙιΙο (βΐ^ίΐαίίβ ΙίΙυΙο, ροΙί3$ϊαιιΐΕα ςαία <1ίχίΙ, ■ 603 (Ιοουϊϊίβ «Ιαο ρπηοίρίβ Βοαΐ 6ΐ ιη&Ιϊ, β( 
^ΒΑ κ ϋοαο β1 ιηαΐΆ α ιιιαίο 3ΐιΙ]£ΐίΙίΒ3β ρΓΪοοίρίο. η ΕΑίΙειη ερίβίοΐα ρρΜ^ίΙιΐΓ απίβ ΑοΙα δ. ΐο&ηαίβ 
«ηηββίΜΐββ &ριΐ(1 ΡΙοΓβαΙίαϋΐη αιΐ ΗαΓΐ7ΓθΙΚ'']ΐη ΗίθΓοα^ιηΙίίαυιιι. ΗβαΙίο ρΓηίΙίπΙί Ι,βυοϋ, αΐϋ» ίεσηίϋ, 
ηιΙβΙιΐΓ ββπ ΐΒ ΤΓαΟαΙιι Οε /ίάβ »ίνε άβ ϋηίΐαίε ΤηηίίαΙίι οοηίΓα Αίαηίϋίιχο). ςαί Ιοιπο VI ΟρβΓααι 
δ- λιιβυβίϊοί ΕοαΙίαβΙ^ΐΓ : τβηιηΐ αοη 1ιλ1>θΙιιγ ίο ΒβίΓαεΙίΐΙίοαίΙιυβ β]ΐΐ3, αεΐΐαβ ία Ιπιΐιοαίο ΡοΒϊίιΙϋ ; 
ΚΜΠίι^αθ ΡΙιίΙίρριιι 1.3.1>ίίΒθΐ ΒοΗρΙοηύνίΐεοΙβίίοίαη», • βνίοίββε 5ίΓΐιιοη(1ιιιη ίο ΗϊβΙοηΒ ΡπΕάΕΒίϊηι• 

— ϋηκ βχ βΐΙβιιΐΗ. οο(1ίοϋΐ]], ρΓβΒοίριιε 0θΓΪ>8ίβα$ί3, (ΐυοιΙβίΙΕνοάϋ ερίβοορί ΙΙζαΙϋαβίβ^ νίηΡΓΟΟοηβιιΙαιί 

^^^^^« ΑΜοα, αΊ ςαβια βιβί&αΐ τ&ΓΪω δ. Αυ(;ϋ3(1ηί βρϊΐΐοΐ» : ιιΐ νβΐ [αηε ααΐβ ίοάίοαίιιβ ΗβΙίΙο βίνβ 

^^^^^Β 6[ΗΜοριΐ9 νίχί33β τίιΙεαΙυΓ. 

^^^^ΗΐΐΒΐ ΙιβΒ(:&ρο8[ο1οηιιιΐ30ΐαρθ3ΐαισάαΐ)ΐτ3ηθαιΐϋ[«, βΐ βιιϋηοιηίαεΑΙιιΙίεε, Β3ΐ>7ΐοηίχ ερίβαορί αΐ) 
νη^β οΓύΙπ3ΐί, Βηρίυβ τεβίΐϊα ; ηιι&βί είΐ βχ ΙΙεϋΓαΐοα ίη 0Γ£Β03ΐη Ιίακυαιη ΐΓ3α3ΐιιίΪ356ΐ ιϋβοίριιΐυβ 
ΑΜί« ΕαίΓορίϋΒ, βΐ Ιιίηο ία ΐΛΐίηδίη τβΓίίβββ 3β (Ιίο&Ι ϋυΐία* ΑΕιίειπαβ. ςϋϊ ΙβΠίο ϊεοιιΙο ϋοΓίιίΙ 5ϋ1> 
ίΐορ«Γαΐι>ΗΙ))ΐ3 (1β1ίοβ3ΐ>3ΐο β( ΑΙβχ3η<ΐΓ0 Μαοιαιχ» ϋΐίο. ΒαΓΟοία» ίπηοΐίβ Βΐΐΐΐϋποΐίβα], • ί.ίΰεΙ,ία(]ΐ]ίΙ, 
ΐρ(ΜΓΤρΐι& οβηΜΒΠΐιΐΡ ΙΐΒϊο 8υ[> ηοιηίπβ Αί)(ϋΐΕ, νεΓ» ΐΒΐηεο ηοιιαιι1ΐ3 ίΙ)ί ββββ ιηίΐιϊ Γ^οϋβ ρ8Γ5α3(580 : • 
β»χίπιθ5θ3ηι1θ4ΐίϋΐιιίββ3Αοΐ3(ϋ[Ιιίοι1ε8. Ρ1ιί1ίρρο),5«ϋ3ρΓθ1)ΒαΙιΐΡ.Εχ3ΐαοΐ63ΐίβιηβχοα33ΐιαποΙ531, 
ΙοίΒΓ Ββρ«θ(1ϊ&3 Αηοη^αιί ΡΙιίΙβΙβΙΙιί Εα3βΙ>ί3ΐιί, ία νί1ιΐ3, ιηίΓΒοαίΒ ρβϊβίοηβίΐίϋβ ιροβίοίοπιοι « ΓΓβάβ- 
τΙβαΝααιβα οοΙΙβσίΛί : βΐ ίπ ρΐβπβςιιβ Ιιοηιαι αοο ΙφΙατ ςυοιΐ Ρΐιίΐϊρροϊ « ΟΓοεί δίβχϋ* βΐ ΐΒρίάϊΙιαβ 
Ο&ηιϋΐι ίΐΜΤίΙ. - νθΓΐιαι ίαΒβΓί&βυηΙίΙΙα νβρ1ί3«ριΐ(υοαίπιιιιιΜοηιΙ)Γίΐίιιιιι,ίπ Ι,βκεπιΐΒΓίο «ηΙβιΙϋοΕοΙοβ 
ΐαιΚΜ βχϋυίο ; ϊΐβιηϊι» ΒΓενίαπο βοιηααο αηπί Ι5223ΐΐϊυβ βθ(ΐιιο(1 ^υ*3ι1 ΡαιιΙι ρβροΒ III 3 08ηϋη3]β Οαϊ- 
ΒΒΟηίο οτάΊααΙαια βΙ Ρϋ V ]ιΐϊ5α ροϊΐεί ειΐίΐιιπι ΙιιοΙεηαβ 355βΓν3ΐιΐΓ, ΙϊοΒΐ ία Ιιίβεε ΑεΙλ ίαΙβ^ΓΛ οοη 
άίαίιιτ, υΐ ίπ βπΐίίΐιιίοη ΒΓβνίΒπο. Ρπορ ραΜ ΛοΙοΓϋκι ϊαΙεβΓΛ 1ΐ3ΐ)βΙιΐΓ ίη ΒΓθνίβΓίο 3ηαί 1*79, 1490 βΐ 
ΜςιιΐηΙίοιπ : ίη εηςιιβ ρβΓίβ εοηΐίαβηΙιΐΓ ί1ΐ3 ςυκ ίαιΙεΜΒηΓοΙ^εϋβ 3ηρΓ3ΐΓ3ΐϋ[ΙϊΙι1β » νβηβηοΒΟΐίΓαοοηβ 
■Χΐ«Πΐιία3ΐο, » βαΐ Ιοηαα ύίαΙ>οΙο βιι1> ΙβίΓΐ πιοηβΙπ Ά^ιιτα. δίπιίΐίβ Ιΐθΐιβαΐ ΡβίΓαβ άε ΧιΙβΙίΙιηϊ ΙίΙι. 1* 
ΐΙ,ΟΛρ. 107, Ρΐιίΐίρριιι ΡβΓΓΟΓίιιβ ΰί ιαπΐΐίι ΙΙαΙίχ, βΙ ρ1[ΐΓθ3 3ΐίί. 
197 ΜΒΝ318 ΜΑΐυ3. «*β 

β. ΑβββΐΛ«ηΙ«»α1>1αηβίιηα. ΑοΙββχΟίβοο ΐΓβηβΙίΐΙα: ςαβϊ ηο1>Ϊ8νβ1<1β αοΐίςαα τΐ<1βηΙαΓ.β»»87«ηβοαβ 
ΜβΙλρΙιπΗίβ ίιΚβτ νϋαβ δβηοΙοΓϋΐη ροϋαβ ΙηιαβοπρΙιι ςαβω άβ ηονο οοιηροΜΐ* : βαι νβΐ ιάβο ΟΜβι• 
αβθΓϋ>ϋαΙαΓ,(ΐϋΐιι ρήιηαβ βΐ »η1ί(ΐααί »αοΙθΓ ηοη θ»1 βαο ηοωιηβ ηοΐα». ΕχβΙβηΙ β&, ιαΙβΓρΓβίβ ββηΐιωο 
ΗβΓνβΙο, »οπιοσαίη»ονίΐιΐΓαιιι β<ιηοΙοΓαιηΡΛΐΓαιηίΐ5Α1θ7Μθϋροιιΐίΐηο ναΐβαΐωαα» : βΙβ<11ι«Κ»1βη<1β» 
Μ&ϋ « ΐΑΟΓβηΙϊο 8αήο »Γαη»1»»» •οηΙ, αηάβ βαιη βΓββο οοΙΙαίΛ βΐ ηοβίτΐβ ηοΐίβ ϋΐοβίταΐ» άβιηαβ ; ιρ•αιη 
«αΐβιη βΓ»οαηι ίη αιβ». ΥιιΙίΟΛηΙ• ΥβηβΙίβςαβ ϊητβηΐιηαβ. ΥίχΗ βοάβιη βαω ΜβΙιρΙίΓΛίΙβ βββοαίο ΝιοβΙβ» 
Ρ&ρΜμο> αώ βΐ Όιαίά, τΙιβίΟΓ άϊββΓίίββίιηαβ ω νϊΓ ββρΐβηϋββΐιηαβ : οΐίία» οΜϋοαββ ρίακβ »Γ»ηβΙαΙιΐ 
Ρηοοΐκαβ Οοηώβββ, βΐίηβα» ΒίδΙϊοίΗβοα Ραίταηΐ€οηΗοηαίοηα βάΐάί». Ε«ΐΓαιηάαβΓβίβΓαηΙαΓ»(1^««ββ 
Καίβηά&β Μβϋ, βΐΐβ» άβ 8. ΐΛΟούο ΑίρΙιβΐ β άαοάβωήο αροβίοΐοηιηι ηαιηβΓΟ ; »11βΓ» άβ 8. Ρ1>ιϋρρο 
λροβίοΐο,φΐβ ηίαιηο•! ιηβίαρίιταβΐβ ίαιη άίοΙοΓαιη Αχ>(0Γαιη. ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΕΙΖ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΦΙΑΙΠΠΟΝ βΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ 

ΙΝ δ. ΡΗΙΙΙΡΡϋΜ ΑΡΟδΤΟΙϋΜ 

(Βζ ιη•. βηβοο Υ&ΙίοΑίιο βίβ^ηαίο 17Μ. — ΙηΙθΓρηΙβ Οβηΐβΐθ Ρ&ρθ1>Γθο1ιίο.) Ι. Οβαβ Οβί ΥθΓ^αΐη, ββΐηρβΓ β0ΘΧ8ΐ8!θη3 ΡαΙτί Α Α*. Ό του θιοΰ θιός Αόγος, αϊϋΜς ονΜΜ τ& 

6ΐ ηυΐΐο ΙβιηροΓβ οίτοαιηββΓίρίαβ, ρΓορΙβΓ ηαΙαΓββ Πατρϊ, χαΐ άχρονος ών, <?λ<7ο χαΧ χ«9* νράς 7*^' 

ηοβΙΠΒ Ι&ρβυιη νοίαίΐ Ι10ΐ>ί8 &88!ιηίΐ£ΐή β1 ΙβιηροΗ σΒαι ποτϊ, χαΐ ύπό χρόνον έλθκίν, ^ΐΛ το Ίϋς ^{α• 

•α1>]ίβΐ : ί(&ςυβ βΐ ΥΐΓ^^ίαΐβ ▼βηΐΓβ ΟΟηοΙαβαβ β8(, βΙ τέρας ολέσθιραα ^ύσβως* (ντιΟθιν χ«1 Παρ^όβν 

81ΐίβΟΐηΐητΐηίθηβάβίβ6&νϋςαοά&88αΐΙΐρ8βΓαΙ. Οαο- σαοχΐ πζριγροίγίΤΛΐ, χα) θίοΐ τ^ χθ(ν«ι>νέα τό πρΜ- 

ηί&ΐη ΤβΤΟΐΐίο 6308 ίη Ο&ΠΙβ αάνθΟίαβ β&ΐύίβηΐ βΓ&! Χημμα, ΈττβΙ Τε τ^ς μν:» σώματος έτη^ιοριέας ανττ^ 

ορβΓ&ΙαΓαβ 011ΐηϋ>118, οροπίαίΐ βΐί&ΐη α( 1ΐ&1>βΓβ( άί- πάσι κεριποιούσης τήν σωτνρέα», θιατάς τούτο* 

▼ίηβΒ ίβΐίυβ βΗη6β&5ί1ί8 (ϋ8ρ6ΐΐ8&(ίθηί8 βρβΟΐ&ΙΟΓββ τϋς οφρχιτου θιίας οιχονομέας χαΐ χοιν«νούς τάν α> 

&!φ1θ ρ&Ηίθίρβ8 ΐη73(βΡίοηΐΐη, ρβΓ ςαοβ 8υρ6ηΐ&ΐη στιηρίων ϊχνν έχριαν, ώς άν χαΐ τώ γένη ιτβτντί ίί 

ΥΟ0&ΰθα6ΐηβ;βηθηηθ8ΐΓΟβθρίθ8βΐηίηί8ΐΓ&Γ6ΐ. Ρθ8(- αυτών βπι^αψΑιΰσυτι τήν άναχλιοσκν- μ§ΤΛ τό ίά 

ψΙΛχη Ι^ίηΤ Οαΐαβΐα ]0Γάαηί &ηί1ίΐη&ΐη Γβ^ίοηβΟΙ πάσης τί^ς τηριο^χου τ< χαΐ όμόρον τ^ 'Ιορ^βήη^ χ»- 

ρ6Γν&8ί886ΐ Ιο&ΟΠίβ ρΓδβάίβ&Ιίο, β( βχ&Ιία $ρίΓί(α8 ρίίσΛΐ το Ιωάννου χτηρυ'/μα, τήν χάριν &ϊ ^ια^οθ^Να 

ΟρβΓ&ηΙβ ηίαΚί ρβΓ ίΐΐυΐη ϋ&ρΙίζ&ΓβηΙαΓ (ςααηάο τοΟ Πνιυρατος χα) πολλούς υπ ιχβίνον τ6 Ρ«κτΐ9μ 

βΐί&ιη €1ιη8ΐιΐ8 ιηβυβ 1>&ρ(Ϊ8ΐηιιΐΏ 8α80βρί{) ίρ8υιη ^έξασΟαι (ννίχα ^^^ χαΐ ό ίμ6ς ί^κπτΙσΒν Χρινής) 

ίη60ΐηρΓβ1ΐ6η8ϋ)ίΐ6 Οβί νβΓΐ>11Εη αΓΐ)&η&ΐη ίΓθςαβη- τάς έν άστει ^ιατριβάς ό αυτός οντος οππρ(λ««ηζ 
ϋαΐη (111X111(608 (6&(βηα8 βαίαΐ ▼ί(1βΙ>&(αΓ ΗίβΓΟβοΙχ- β τοϋ θκοΟ Α07θς Λγύς (χαΐ γκρ ^^ν τοΖς *Ιιρ§9ώ»- 

ιηί8ΐι&1)ί(α886)ν6ηί( ίη Ο&ΐίΐββ&ιη, ία ςα& βϋαιη (ααι ^οις (α) επίσημων) «πιγωριάΐ» τ^ Γ«λιλβι<«. 
βοιηιηοΓα1)α(αΓ &(1ιηίΓ&5ί1ί8 Ρ1ιί1ίρριΐ8. 

II. ΕταΙ Ιιίο βχ Ββαΐ8&ί(1&, οίνίΐΕΐβ ΑηάΓβββ βΐ Β^• Τ^ίβ ό βαυριαττός Μ^ίΐμ€ΐ ^(Ιιχιης, βί 

ΡθΙτί, (ααβ Υ6Γ0 ίαΟ&Ιϋαα ρΓβθββηβ : ςυι' 8ΐ&(ίιη&1> Βηθο'α(<^ά ριίτν ών, τϋς πόλιβικ Άν^/ι^ον χή Πέτρη, 

ίη6ΐιη(βθΒ(&(β&ρ&Γ6ηϋΙ>α8ϋτ&(ϋ(α8 1ΐΙ>6Γ&1ϋ)α8άί8βί• τ^ Γαλιλαία ^*β τότι παρών οοτις §Λ «ρ«τ«ς Ιη 

ρϋηΪ8,6ύΐηβ886(1)θη»ίηάθ1ί8,β(&(1ςα&ΐηγί8ΐαυ(1&- ήλιχέας «υθύς μαΒ^ιμασιν ύπό τώ» γιαικίΜΑΡΜ» #ιΙ» 

1>ίΐ6ΐη 36ί6ηϋ&πι αρίβθι 8(&(ίαι Μθ8&ίοο8 1ί1)Γ08 ρβΓ- χτοίς ΐξζ^όθπ' <^βξ(άς ίί τυχών τ9ς 'βτ*^^ ^ 

οαΓΠΐ, θ( ςαβθβαηςϋθ άβ 61ΐΠ8(0 βΓ&αΙ ρΓβθάίβ(& πάσαν έπαινετι^ν πακ^βίαν άσχήσας τ« 4^9 ««1 **>- 

ίΐη1)ίΙ)Η, ςαοίηοάο βοϋίββΙ Υβη(αΓα8 Θ886( άί6ΐ>α8 ^βυθιίς, τάς Μωσαϊχάς /Βίβλους ίιη^η, χ«1 •«« «οι 

ηθτΐ88ίΐηί8, β! 8&1α(6ΐη Οΐηηί1>α8 ίΐηρβΓ(ίΙαΓα8 : 060 Χριστού προυγορβύετο έ/χυΐ(Τ0, ύς Ιιτ' Ι«χ«π* 

(α) ΐΑ(ίιΐ6Γβά(ϋ(]ί, ΥίάβδαίίΛΤ ΗίβτοΒοΙυτηχΒ Αα6ί- βα&ιη ρΓ8θ86ηϋ&ιη ίαάαΙββίΜΐΙ ΟβΙ Υηλαη, 6ΐΒ 

<(»«6, ρτορΐ6Γ Τ6ΐηρΙαιη 8θί1ί66ΐ«οιιί ρ66ΐιιί&ή ιηοάο &ΰ&8 ρβΓ 688βη(ί&ιη ρΓΟΒββηβ ~*~~' νΤΓΑ 8. ΡΗΐυΡΡΙ ΑΡ08Τ01.Ι. 490 α χαϊ χοιν^ πασιν οΐχονο^ιζσιι τήν σωτη- Α βηίΐΏ ϋβ φΐί]αΥθηΙΐΐΐ8ηΐάθ0β1>&η1» ίοβθΓ&Ι άοοίΗ• γαρ ίγέίτο τοις τότβ παι^ιύουσι π/90ς έτιραν 
' τους ^οιτιοτάς ίχποχΐν, ιι ^ή τα Μωσβως 
# βπιλέξοιντο. 

πιστάς ουν ό *ΙησοΟς τ;^ Γαλιλαέα, χαΐ τον 
οϋτον ΦίλιτπΓον κύρ^ίχώς, άχολοϋθβΐν αύτώ 
τβτο* χαΐ ος αχούσοις «ις ^νιίμην ^χιν ιΰθϋς 
ται^ός πιρί Χρίστου ϋσχιοσέ τι χαΐ συνιλέ- 
αί τούτον έχιΐνον ιιναι ^ιί^νω, ον αί του 
βί^οί ιλβυσισθοΕί ΰστιρον ^ιβσά^ουν. Έν- 
>ύτος τώ χαλβσαντκ ^κ^ασχάλω το από τοϋ^ε 
Γυ/χπροίοΰσβίν τ< ιΓχι τώ χρόνω τι^ν άριτι^ν, 
?ς των ^θιβτών χορυ^αέοις συνΐ9ρ(9/χβΐτο. 
»ν ^< ούτω του άγαθοϋ, χοινωνούς παρα^αμ- 
χ( άλλους τιζς ρβταλήψεως, χαΐ ούχ άποχρύ- ηαΐΏ&Ιί&ηκϋββίραΙίβίΓαάθΓΦ,ηίβίρηαβΜο^βθαθίϋ• 
άίβίβββηΙ. 

ΙΠ. Υθηίβηβ ί^ίΙιΐΓ ίη Ο&ϋΐββ&ιη Ιθβαβ, θ( ιη&βπΑΌΐη 
ΙιααβΡΙιίΗρρυιη Γβρβηβηβ, ββςαί 86^υ1>6ι. ΗίοτβΓΟ 
υ{ νοβ&η(θΐΏ &υ(1ϋ(, βίαΐίιη τθοϋ ία ιηβιηοΗ&ιΐ) 
βοΓϋΐη ςα8β & ρυβΓΟ ρθΓοβρβΓαΙ οοΠβ^θΓ&Ιςυβ άβ 
ΟΐΓίβΙο ίρβυιηςαβ ββββ βοβ^αονίΐ, ςυβιη 1ί1>η Μθ8&ίβί 
τβοΙαΓαιη άβιηοη8ΐΓ&1>&ηΙ. Εχίαάβ τοβΑοϋ ββ Μ&^- 
8ίΓ0 &(ϋια9ί(, βίρ&αΐαϋπι ρΓ0&ΑΪβη8ίη γίΓΐυΙβ, (ϋβοί- 
ραΙοΓοαι ρΓβββίριιίβ ίυίΐ &ηηυιηθΓαΙα8. Οαοά &α(6αι 
λάβρίυβ βΓα! 1>οηυιιι βΐί&ιη &1ίί8 βοιηιηαηΙο&Γθ τοίυίΐ; 
ίΠυάςαβ Ιι&αά α1)8οοη(ΐ6η8, ρηιηο οτιί οοοαιτίΙ Ν&- 
ϋι&ααβίί (θΓ&( Ιιίο βί &ιηί6α8 βί ί&ιηίΙί&Γίβ α Ιοης^ Γαύτνν, α).λά πρώτον πβριτυχών τώ Ναθα- (βΐηρθΓ6)ρΓβθ8θαϋ&Π)Τβηί6ηΙί8,ηοα αΙίϋΙΐ1Γ&ΐη,8θ(1 έχ πολλού ^(λος αυτού χαΐ συνήθυς ιτυγ- 

^ν του έρχο/ϋένου παρουσέαν, ούχ ώς Ιτι ριέλ- 

ά).λ' ώς ^^1} παροϋσάν, βΰιιγγβλίσατο* Ούχ 

ων, έν έλπίσιν ιό σωτιιρέα τώ ^Ισραήλ, άλλ' 

Γροση^αίνουσαι γλώσσαι χαΐ τω Πνκυ^ατι 

προβΐπον ιπ' έσ;^άτων τω Ισραήλ άναστή- 

πάρβστι• τούτον βύρόντις ήαιίς τόν από 

*Ιΐ7σούν, χαΐ τω των αύτοΰ θαυρττων ύπβρ- ιιΚ ]&ιχι θΧ8ί8ΐβαΐ6ΐη αηηυαίίανίΐ, (ϋοβαβ : Νοη ]&ιη 
αιηρίίαβ ίη 8ρθ οοηβίβΐίΐ ΐ8Γ&6ΐί8 8&1α8 : 8βά φΐ6ΐη 
ρΓορΙιβϋο» Ιία^α® ίη 8ρίή(α ρΓβάίζβΓοηΙ δΑΐγ&(ο- 
Γβιη, θχΐΓθΐηο ίη (βπιροΓβ 8υ8θί(ιιηάααι, ίρββ ηηηο 
&άβ8(. Ηαηο βρ^ο βααι ίηγβη6ήηια8 Ιθ8υαι & Ν&2&- 
ΓβΙΙΐι ηβςαβ ροββίιηηβ Θ836 ίαοΓβάαΙί βχοβΙΙβηϋθΒ ιηί- 
Γα6ϋ1θΓαπΐ6]υ8,α1ίί8θπιαίΙ>α8 Ιοαβ^αιην&ΙθΡθ 3α88ί8 
οοηνθΓ8α(ίοη6ΐη ίϋίαβ 8α8θίρί&αιιΐ8. ή Ιχοντις άπιστιΐν, ^χράς το£ς άλλοις άπασι χαέρκν ιιπόι»τις, τήν όψΜ τούτω ^ια^ωγήν προιι- ιύτοις χαταχρας ελών τον Ναθαν€(ήλ, χαιτοι 
Γχβτοϋντα τω πρά^/χατι, χαΐ /Αή αν έχ Ναζα- 
ιθόν ιΓναέ τι ^ιατϋνό/Μνον, του μ,Ϊ¥ τα του 
πρισββύβιν «ψίαττησι, πηΒτ^νιον ^ι τω Χρι- 
Φσάγβι τον ανίροι, (δ) χαΐ τούτο πρώτον βύ- 
ταρα^Αλου παρίστησι γνώρισμα, Ό ^ϊ τ^ IV. Ηίβ άίοΙί8 ρο8ΐ 86 Ν&ϋ^&η&οίθΐη ΐΓ&Ιιβηβ, Ιίββΐ 
βθ^Γθ ρβΡ8α&8αηι, βΐ ηηιη βζ Ναζ&ΓθλΙι 1>οηί Αΐίςαίά 
6886 ρο88θΙ ρβΓοοηΙ&ηΙβοι, & οατα ΐ8Γ&6ΐί8 &1)άα6ίΙ, 
01ιη8(θ(|α6 ο1>366α1αηιπι 8ΐί1ϋ, α(^α6 Ιιοο ρπιηιιαι 
8ίηοβΓβΒ 8υβθ ηιβηΐίβ αΓβ^αΐ6ηΙααι ρΓ»5αίΙ. Νιιϋι&- 
η&6ΐ νβρο ίηΙβς^Γα οαιη Άάβ α88ί8ΐ6η8, 1ί56Γήηΐ6 6Ζ- >τ(χα πίστα προσθέ/χινος παρρυσκαστιχωτ•- ^ οΙ&ηΐ&τίΚ : Β&55ί, (α 68 ΗβΧ ΙδΓ&βΙ. Οαβαΐ 11( 86η8ίΙ *ό)}σ(, *ΡαββΙ, λίγων, σΰ ιΓ ό βασιλιυς τού 
Έ^* ω χαΐ ό Χριστός αυτός ^σΟιΙς ώς από 
έν^ιαθίτου λεχθβντι, έχχαλύτττιι αύτώ τό 
ώστι χαΐ μύσττον ρκιζόνων ϊσίσΒαι μυσττη- 
ύ ^ασιλιίας β(θύ θβατήν* τέ γάρ γτησι ; 
' \έγω ύμιν, τόν ούρανόν άν(ωγότα οψεσθι, 
ς αγγ{Χο\»ς τού θιού αναβαίνοντας τ< χαΐ 
>οντας ΙπΙ τόν Τΐόν τού άνθρωπου. » Τό άπ' 
Γοΐ'/αροϋν ό ίιρώτατος Φίλιττπος ταΓς ίβραΓς 
ίγίαις ύπβχων τό ους, όλος έχβίνων ην τήν 
, μτίί^ψιας αυτόν άντκσπώσης ^ροντέ^ος 
ίρα, χαΐ τω τί^ς θβιοτέρας γνώσιως ^ωτί τόν 
» ιχαθαέρΓΓο, την τε προτέροεν άποσχβυαζό. 
/νοκαν, χαι τόν βντός άναχαινιζόοιινος άν- 0]ιη8ΐυ8 6Χ αηίηιί ίαβοιηιηαΐ&^ίΐίβ 8βηΐ6η1ί& βίο 
Ιοςαί, ηι&ηίίβδΙ&Ι βί ςαοϋ ηια^αοραηι 6οηδοίη8 68861 
ίαΙαπΐ8 866Γ6ΐθΓαιη βΐ Γ6^αί Οβί 8ρ66α1α(0Γ. Οαίά 
6ηίπΐ8.ίΙ?«Αιη6η,ίαςαί(,άίβογο1)ί8, νίάβϋίΐίδ οοβίυηι 
&ρ6Γΐαηι, 6ΐ αας^βίοβ Οβί αβοβαάβηΐββ 6( ά6866ηά6η(68 
8αρ6ΓΡίΙίυαι]ιοΐΏίηί3^.» Εζ ί11θ6Γ^οΐ6α)ρθΓ6 8αηοΙί8- 
8ίηια8 Ρΐιίϋρραδ, 8&οη8 αΐ78ΐβΓϋ8 αυΓ6αι αο6οηιαιο• 
ά&η8, (οίο ία ί11ί8 6γ&( αηίπιο, ηυΐΐίςαβ &1ΐ6Γί ουΓβΒ 
6αω &άΥ6Ρ(6η8,1απιίη6 άί γί ηίοη8 οο^αίΐίοηίβ ίη ιηβηΐβ 
ραΓβ;&5&ΙυΓ ; &ο ρηηιααι βχυβηβ ί^οΓ&ηΙίααι, Γ6ηο- 
ν&1)&(αΓ ^ϋοαά Ιιοαιίηβηι ίαΐ6Π0Γ6αι. ΡΓ0β:Γ6άί6η(6 
Υ6Γ0 8Β(&16 ρ6Γί6θϋθΓ6ηι 6Γβ& ΟΙιτίδΙαοι οίιαη(&ΐ6αι 

Ε88αηΐ6α8|63α8Υί6ί88ίηΐ6Βςα&ΐ6ηΐ6Γ^& 86 Γ66ίρί65&1 &αΐ0Γ6αι, α( Ιααςαααι Αΐιαβ Γβρα(&Γ6(υΓ, 6ΐ Ιοοο 

Εις ανίρας τοένυν ήχων, τιλεωτέραν μϊν γ. 1ΐ8ΒΓ6(ϋ8 6886(» &1ςυ6 ία αάγβαΐϋ 8ρίη(α3 8&α6(Ι 
πην τήν ιις Χριστόν προσ>λά|χβαν<• τήν ισην ρηα66ρ8 8υρ6Γ ΟΠίηβΐη 16ΓΓ&Π) 0008(ίΙϋ6Γ6ΐαΓ. 
αυτού άντί>άμβανιν, ώς ίν ίσω χαι υιού λογισθ^ναι τήν χληρονό^ου τιπλουτίσαι τάξιν, χαΐ τ^ έπιλβύσιι τού 
Ό ς άρχων ίπί χαταστ:3ναι τήν γί}ν, 

πβί Λ χαι ό τού σωτηριώ<ίους πάθους χαιρός V. ΟαΠΙ Εαΐ6ηΐ ία8ΐ&Ρ6ΐ ΐ6Πΐρα8 8ΕΐϋΙίΓ6ΓβΒ Ρ&ββίο- 

βι, ^ι ου τω παθητώ γίνκ πίρΐίγένζτο η ηί8,ςαΕρΛ88ί1)ίΙίαΛΐαΡ8Β0θαΐρ»ΓαηάΕίαΐρΜ8ί5ί1ίΐΕ8 
, χαΐ άίισταχτως ούτος τω <^ι<ίασχάλω συντίν. βΓΛΐ, αάβΡβΙ ίρ86 ΟΟαΙίααβ ΟΙΐΓίβΙΟ. ΟοηΙίβτίΙ ν6Ρ0 

ίι χατ* βχβϊνο χαιρού, τών Ελλήνων πρισ- Ιααο 86αΙί1ίαπΐ Ιβ^ΛίΟβ οΙίςαΟδ αΐίΙΙί ΗίβΓ08θΐ7Π1Ληΐ 

ιη. Ι, 51. •6ςυ6α8 1ίη6& &1>68ΐ α Υ6ηίοη6 &α1ίςα&, ίορ1&88ί8 6ΐ ίη Μ$• ΥβηβΙο άβίαίΚ. Μ ΜΕΝβη ΜΑΤυ3. 491 ιρ^ϋΛΛικηΙ ρτορίΑΤ §ηίτΛΛΜ 4« <;ΐιΗ«Ιο ουπ1ι«!ι ^αιβι^ι βοίιη 
φΐίϋ^ίΛίη ίηηα Λα «ο «1 ίΙ^βαι οιηοβαι βιοβ'ΙβηΙίΑ 
41^;«Ι/«η(ΐΐΓ, /|ΐιΙιι ΐΛΠίηαη ηαηάίΜΤ^Ϊ & αιοΠυίν, βΐ 
οιιιηί« ΙϋΗ^Α «αιη Ι«ιμΐυ>α• «ζΙοΙΙβίΜΐΙ, β( αιίΙΙβΟΑ 
ιιΙΙα ορ«Γ«Ι;*ΐυΓ οιΙηουΐΑ) οιιρίβΐΜίοϋα ίρ•ί α• τβηίΓβ 
Μοίΐηίίίίη, Ηηϊη μοηο ΐΑΐη Ηοηβ•Ι« οΚιιβςαβηΐββ 
βυρΙ/ϋηί, ;β«υηι ιηβιιιιι Μ^ιυυηΙυΓ ; 6ΐ »^^β^1β^(β8 
Α/Ι Μιϋίμμυηι, ΟΑυΜπι »υί ι^ΐτβηΐυ• βχροηυηΐ : 
ΜιΜΙρρυ» ¥•Γ0 ηυηΐύινϋ ρτίαιυιη νοοΑίο ΚηάτβΛ, 6ΐ 
•ΙίηιιΙ ιιιηΐκ) ^ηιI^^«^υ^^ 4«•ιι : ηυί ίρ•ί» Ρ«Μίοηβιη 
•ιίΑπι ιι( Μ^ΜΐυΓΑΐη ^ΙοΗλίηβιρΗβυίΙίϋοβηβ : « Νί•ί 
ΜίΓΑηυιη ΓηιπιβηΙΙ ο«<Ιβη«ίη ΙβπΆπι ιηοΓίυαιη ΓιιβΗΙ, 
•οΐιΐίπ ιη«η«1 ; §1 «υΐβη ποΓίυυιη ΓιιβΗΐ, ιηαΐΐυιιι 
ΓΓυι;Ιιιιιι ΑίίβΓΚ '. » τον Ίί^'^ν ^ίβτ/'/Ο^ύσί χβτβτλβ/ήτΓβς 'β» *>ν» 
(ίχτ/'χβα 7«δ ϊοι: ΐΓίδΙ «ντον χα* βντοίς *»βΕ »ίττη*ς 

νηον^, Γ^^ί.ίχοις Λ νπο τον οχΑβν ιταηττός π«ββ• 
-κν^γΗιίϋ ^«»β?'„ ίτιββ τι ρνρέα τιίλίσιιβ Οβύ^Λβτ») 
ΐΐς |ρ«τ« τον «ίίά Αόγβίν Μιν» τβντ» χατίσηςτ». 
Ήττώνταί τοί'/αοονν τβν χα/^ν τούτον κομτο;, ύ; 
τόν ίοόν τί ίχονσιν Ίι^σον • χα* τά ♦Λίιτπο» ττροτ- 
ΐλΟόντις, τήν χ/ΐίέβ» άιβτ/'/ίΚΜυσι τίς α^έξίως. Ο 
^1 τώ πρωτωχΑΐτώ Άνίρέα τα τηβΐ αυτών χβι>«- 
σαριινο; τώ Ίΐϊσον σνν αντώ προσαγγίύΜΐ ττδν ϊαλ- 
σιν, χαΐ ο ντο ς τά πιρϊ τον ττάθονς αντοίς χα£ τίς 
τούτον ίόξης τώ λόγω ^ιαση^αίνϋ * « Έο» ^4 ο Κ^λκο^, λ^'/*^» ''•^ ^^^•ν ;ί•σών ίΐς τιί^ν γβν άίτοβαντρ, αντός ρόνος μίνα • άποβανών Λ πολύν ^ίρβι τ« 
νΐ.ΚΐΙΐ/ΒΟίΙϋΙϋβΙΠ Ιρ•ί•<ϋηοϋίΐίΐαΐΐΓί•1υ8;οαπΐ Β ς•. Ταύτα /άν ονν προς έχιίνβνς ό Χριστά; ^ΐίξ^ν, Ήνίχα Λ ΐΛίτά το πάθος χαΐ ττ6ν ά»αστ»σι> 
τοις μαΟηταϊς ποΓλάχις έαντόν παρκ^ιό^ον, χαι 6ι«- 
τάς χαΟίτττο τών νπίρ ίννοιαν, χαΐ βίύτός οντος β 
μί'/ας ΦΛιππος, οία στ^α^οιτητής χαί χοιν«νός τώ» 
«πορρϊϊτων τοις πραττοριένοις παρ^9ν • χαι τοντ» 
ιίς ίξίϊτάζίτο. "Ηίϊϊ ριεν ονν τον Δβσπότου χαΐ Σ•»- 
Τ)5ρος ϊΐαών Ίυσον Χριστού τήν ίιά σαρχος πάν» 
νπιρ όριών οιχονορίαν τίλίσαι^τος, χαΐ τοις «πονοβ- 
νέοις παραίόξ'ας (€) ένοποιι^σαντος τα βπέγκια, υΓχ 
ίόξης Τί βις ουρανούς αναληφθέντος, χαΐ Ιν ίιξιί 
τί5ς τον Πατρός ριβγαλωσύνης χαθίσαντος, το π«ά• 
χλητόν Τί Πνίύ/χα τοις αντόπταις αντοϋ χ«1 ρ^στοΕίς 
κατά τ)^ν ιπαγγιλίαν ιν ίίίβι γΧ^ίσσών πυρίτηο 
ΐξαποστβίλαντος * τούτον χαί Φίλιτπτος γτληρΜ^ιΙς, νρΐξ ?•Γ0 ρΑΜίΜ βΐ •αιβΙΐΑ(υ§& ιηοΓίβ, «βίριυιη ρΙαΗββ 
ΐηλΠίίηιιίΑΡβΙ ιϋιοίριιΐί• οο«ηιΐΑ ίΛαβτβί ιρββΙαΙΟΓβ• 
ΓΜΠιηι Ιιιιιηαιηιιη οαρίυιπ βζοβίίβηϋυπι ; βΐί&ιη Ιιίβ 
ΐηηκηιι• ΙΜιΠίρριικ, ΐΑη(ΐιιαπι βοβίαι β( ρ&Γΐίοβρβ 
ΙηΑΐΓιιΙ)Ι11ιιιη ιπ^νΙαγΙοπιοι, αίΙβΓ&Ι ϋ• ςαββ ίΙβΙ)αηΙ, 
Αοηιιιΐ(|ΠΑ Ι1ΠΙΙΝ ΑοπΝοΙιαΙιΐρ. Ου&ηάο &υ1βπι Οοιηί• 
ηιι• οΙΜΛίνηΙορ πονΙαρ 4ο«ιιβ ('ΙιγΙηΙιιιι οωηβιη βπβοβ- 
ρΐιη ρπ) η()1)Ν 1π οηηιο (1ίιιρηηΒα1ίοηΪ8 οπίίηβιη 
ΙιηρΙονΑΓΑΐ, ηΙοι»1θΜ(15ιΐΝ ΙβΓΓβηαιηΐΓ&ΙιίΙίΙβΓ υηίνβ- 
γαΙ, αΙ(|ιιο Ιη ΰΐιιΐυιη ιυιβορίυι βυιη β1οη& α(1 ϋβχ- 
(βΓΑΐη ΡαΙΗν βοη8θ(ΙθΓ&(, 8ρΐΓί(υιη ςαοςαβ οοηβοΐα- 
ΙοΓβηι, ρροιιΐ ροΠΙοΐΚηβ ίαβΓ&ί, Ιη ιιρβοΐβ ϋηρ^ιιαηιιη 
Ικηι^ΑΓΠιη ιηΙι^ΓαΙ ΙΙα (|ΐιοιι ))αΙ)ΐΐΑΓ(ΐ( νϋπη ιηοΓίβΙίβ 
•οοΙολοΙηοηΜοΙοιίΑοοΓηΙοπιιη ;οο(1θηιδρίη(αβ1ί&πι , , 

ρίνηΐΐΐΐ ΙΜΐΙϋρρα•, ΑΟΟίηχϋ ΗββΟ αιΐ βΥΑη^βϋοΐΐαΐ ο τόν τον Ενα77(λίον ^ρόριον παρβσχιυά(<το. 

VII. ΤιιιηνοΓοηηϋηικίΑΐη «ζϋιΟηβηί&Ιββρ&τΙββ, 
η1ΙΐΗθ(Η)Ι(ΙιΐΑ• Α|ΤΚ!^(Ιί(^ηϋΙηιιι, ηοηηυΐϋβ βΐι&ηι Βο- 
ι^αΙΙα θΙ ΑιΐϋίΓλΗΗοΙίηίΑΐλ ρΑΓνικΙβαΙι^υβ/βΙ ρΓββάί- 
(ιαΙΙοπαιιι ιιΙΙ>| ιΙηηίΑΐκίΑΐΑΐη ΙηιρΙβηϋΙ>η8,&(1πιίΓ&1>ίϋ8 
)\Ιο ηροϋΐοΐιιιι. «οΗΐΙιιιι Λϋίαιη (Ι) ίρϋβαιςιιβ βΪΓοαιη- 
Ιΐ)πιι,««Ιοιηηι«ιΐ Ιη οα ηγΙ^ο» ορρίιίαηιιβ ρ6Γνβιΐ6η3(2), 
Ιπηιιιη««ΓΑΜΙ«ΐιηιηηΙΙίΙηιΙιηηιηΑ(1(1υζϋΑ(1ρί6ΐ&ΐ6ΐη; 
(|)Ι0Ν )ΐιι1ν(^Γ»ο« Ιιιιηίπο ι^^^ηβΓΑΐίοηΙ» οοηβΐ^πληβ. 
οιΐ^Ιι^ϋΙι Α(Μιαϋ ΡαΙΗ. Οιιίη 6( ίαηΓωί(ΑΐΐΙ)υ9 ιηοΓ- 
Ι^Ιικρκι αΠΙιοΙοα. «»( λ (Ιΐϋ^ηιοηβ^ ιηλίβ ίηΓο$9θ». 9θ1ο 
γ«»ΓΐΗ\ιΐΑηο(Α»^]ΐιο ιιΐΑΐιιι«Ιιυρο»ι(ίοη<»οηΓλ^Αΐ ; ίρδοβ 
«ριϊιΐ^^ιη ΑιΙν<»Γ«λΓΐο« ΙηνΙ»ιΚ)ΐΙιΙ(»Γ ρ^Ήϊ^η». νΪ8ίΙ>ί1Η6Γ 
ΑΠίν^ιη «ϋΙνηπΑ ^>ϋ (]ΐιί υ^χαΝιπΙογ» ιΐιιιη «09 ρΓ9• 
«Ιιο^ιΙιοηι» η){ΐ|{ΐηΗο«ηϋΑ Μορ^Νΐϋοαιί ιηιηίοαΙοΓϋΐη 

»ΐΜ)Μί«α«ΐΑ, ν<»ΙαΐΓι^Ιη«φΙΐ^ΙΙ««ΐΑΐη«Α€ΐΤ6Η(Αϋ9Α|ηΐ• Ο «(σθητώς 01 τον; νπ* ίχίίν«ιν α Ζ', *ΕπιΙ ^ί οί μεν αυτών τάς ίώας λι^ξβις, οί ^ι 
τάς (τπβρίονς ^αχόνης έτηρίσαν, βόριιά η χαι νότα 
πιριέθβον χλίαατα, τό προοτντβΕ^αένον βη^τοΐς χαϊ- 
ρούντες ^ιοκγ^'λμα * χαΐ ό θαν|χαατός οντος βπτόττ•- 
λος τ^^ι^ *Αοίαν χίχληρωτο. Ταύτην τβ χνχλ«» τι- 
ριιών, χαι πάσαις μτν πόλισιν, όΐΐβίς ^ι χ^βη; 
ΐπι^ηϋΐύν, ϋΐνρίον τι π) ήθος χαί άριΟρ^ν νπνρββ• 
νον, σνν9<σ6α( τη Γ^σίβίέα πητοί^χητ * ονς χα 
χαθάπαξ τώ τ^ς τζϋύιγ^ΐνίνίΜς ψντϊ σίΒΜΐούηΐΜς 
τώ ονρανίω τζροτξ'/ί Πατοί. Και ^ι6 χ«£ τονς πήΛαι 
τι7^ χαί νόσοις πιι^οαίνονς, ον ρι^^ «λ1« χαϊ οι; 
ινοιχονν η ^χιριονιον χχχώς ^ιττίΟικ, λ•]ρ» ρόνν χά 
)ζΐιρός αράς έιτανη ΐ9ίρχκΓα$ * νοητός ρύν τιν; 
έπί:Αβαίνθ)ττάς τί χαΐ άντιχχιριένονς τροχννρίΜς ν<) 1« Λίκριο ΙΙ5>. ΐίΓ»\\*. ρΓ3ΐ»ΐ^Γ Λ^ϊαιο. ίοάίοΑ^ατ 
1>χνΗΑ« ι« 5Ι«»ηΛ»»< ι^Γ^-'ΐ:» ΜτΑΐΑ Μ 1.νϋίΑ« «^<Ι 1ι» 

νί ΝκνίΑ* 1κ•«**' ι;α ^Λ(Ηηυΐ : α Α*ι* ρΙλ^Α» ρ<^> 
κ\τ\1ιηΑΐ\ ν<*ΓΛ* |νΓ τ>4#(» νι:* ηΜ\>ηοιΙι•η9« <\Ανί.^* ^Iΐο^^^α9 ρ«ηϋ(09,9&ρί6ηΗ«άϊτΐΐΜΒ ΜτακΜίΐΐΝίΝβ 

Μ^ΟΓ(&ΙίθηίΙ>υ9 ϋ&ρΙΪΤ30<•&0 Γ«9^βΓ«ΙΐΟΙΙΙ• ΑφΙΙ 

ιίοιαα^αηβ,^Γ&Ιίΐρςυβ $ρίη(α ΐ11υιηΐΐΜαι•«Ιΐ|ΐιβΜΒ- 
Μΐιηπιαηβ. ϊαοααι ιη<κίυιιιΡ«(ΓΪφΐϋη οεΒίηβιΙβ- 

Αο χοΓ^ΐ$ Ι^η«^Κια(υΓ.«υΙ οΙ>^99Ϊ & «ΙβιηοιϋοΑηηί, 
&αΙ φΐονι^ 3ΐιο :!ίΐαΪ5(Γο (.150 &βΒΙΪ€ΐβ^Μΐι1ιιτ» μΙο 
9(Γαιοα« &ο 9αοΓβρ οοηΐηοΐα αίΑοα» >•ιμΙ>αΙ. > \0 ν&^^&ΦνΦ'ΤΝΚΓκντφ^ νιΐηΜ»«Ν> ςυοιί μα ΙιιΙμΙ οοαιιιιοάοΒΐ «ηχαιη. 193 νίΤΑ 8. ΡΗΙΙΙΡΡΙ ΑΡΟδΤΟΙ,Ι. 194 ζό^ΐνος• ους τβΟ τι χτορύγμΛΤος μίηΐ(άηγορίαι, χ«1 Α Ιίοοβίη Ι)^"^! (βΟΐρΟΓΘ αάάαζΚ. δ&0ΘΙΐΙθ(68 (3) ΥβΤΟ 

~ β1 &11αη& ρβΓ οιηηί& ίΙ>Μβιη 1οο& ΟΓάία&αβ βΐ βοα- 

βίταβαβ, ρΓο ΟΓαβηϋβ νίβϋιηίβ άοοαϋ ίηβΓαβηΙ&ιη 
ο&βττβ 1ΐ08ΐΗΐιιι, 6ΐ Εταοββίίί ηοηηαιη βϋ&ιη ίη ίβϋβ 
ο586ΓναΓ6 ; &1ςυ6 ίΐα ιη&χίαιυιιι ΟΓβάβαΙίαηι ρβτ ββ 
ααιηβΓαιη αάάαζίΐ ΟΙιηβΙο. Ουιη άβαίςαβ ίη βο γθι 
Θ886( 8(α1υ. αΐ οιηηβ8 ςαίάθοι άβ1)βΓβαΙ ΐΓ&ηβίτβ &ά 
ΜβϊΏ, ίρ8θ ΥθΓο ΐΓ&η8ίΓ6 αάΟοπιίηυιη, Ι&ΐβςυίάβί 
βίΓβ& ϋαβαι 6οηϋβ;ϋ (4). ταΐς τταρα^όξοις θαυ/χατοποιέαις, οΓά τισί ^ιχτύοις 
ζωγρών τγ$ς άλιιθιέας, ίγε χατά βρβχύ προς έπέ- 
γνώσιν. 'ΙβριΓς ^< χαΐ ΒυσιασττηρΜ πανταχού των 
έχιΐ τόπων άποτάξβκς τε χαΐ ^<ι/χ«μβνος, άντΙ θυσιών 
των έπιβωρίων τήν αράν έν τούτοις τβλιΐσθαι /:Αν- 
σταγωγέο» ίιρώς παρβσχβυασιν, ώς ττηρίΐσΒαι χλϊ 
έπ* αύτοΐς τον του Ευαγγελίου θεσ/χόν. Ούτω /Α«ν ούν 
πολύ τι πλ;9θος των ^ι* αυτού πιστβυσοίντων τω Χρι- στώ προσίϊγβίγττο• βπβι ίβ χαΐ των βνθβνίβ τούτον ίίιι πβίντως ^ιτα^οιτ^^ο*»!, Μιομίοι» τι τι^ν πρ6ς 
τον Κύριον στιίλασθαι, τοιόν^ι τι πβρί το τίλος ούτω συντιιΐίίχθτη. Π. Πόλις έστΙ χατά τήν Φρυγέαν ιπι^ο(νής, Πόλις 
ίιρά χαλου/χίνν* αυτί} πολυανθρωπία τών άλλων 
άνθήσασα, χαι πολιών έτιρων μτ^τΐίρ ονοριασθιισα, 
τόν ίιρώτατον Φέλιππον ^ιτά τον ^υρίον έχιίνον 
ύπβρ τοϋ Εύαγ/ιΧίου ^έχιται χά|χατόν. Παραβαλών VIII. ΟίνϋαβςϋβΒάΑΐη Ρΐιι^βί»» ί11α8ΐΓί8, ςαββ 8&η• 
οΙα ϋθΐηίο&(αΓ(5), βΙίηβοΙ&ΓυιηίΓβςιιβαϋαρηθββΙϋΙ 
β»(6Γ&8, αίςαβ &1ί&ΓααιιηαΙθΓ (ϋοϋαΓ, 8&η6ΐί88ίιηυιιι 
Ρΐιΐΐίρρα αα , ρο8ΐ ίαητιιη6Γ08 ΡΓΟ 6(ΐ6 1αΙ)θΓ68» θχοβρίΐ. 
Ουιη ααΐβιη Ιιαο ▼θηί886( &ρο8(ο1α8 αΐ 6(ί&ιη ία βα β( ίη(6Γ ρ68(ίί6Γα νβηβηαία νίρβΓ» (6) οαίά&ιη ιηοη- 
8ΐΓ088β βαΐλαιη άβίβΓτβ, άίνίηο 8αο6βη8α8 68ΐ ζβίο χ 
βΙ θΓαΙίοηίΙ)α8 &88]'άύί8 θηίζίϋ8 ίαοααιΙ)βη8, €1ιπ8(ί• 
ςαβ ηοιηβη ίηνοβ&α84θϋιίίθΓ&ιη ίΐίαιη 1)6ΐ1α&ιη, ςαβΒ 
ηια1ϋ8 ίαβΓ&Ι ιηοΓ(ί8 6&α8&, ηβοί άβάίΙ. ούν ούτος ό μέγκς απόστολος, ώστι χάν τοώττ^ χ)3- ^ ρΓδθ(ϋο&Γβ1Εν&η9θΙίαιιι,β&ιηςα6Υίάί886(8ίιιιιι1&οΗ8 

ρύξαι το Εναγγέλιον, ιπιΊ ξοβό/οις ιΓ^ι ταύτην, χαΐ 

τών (φ ιαπηστιχών τοις ιοβόλοις, ιχίίντρ τιν'ι τιρα- 

τώ^ιι τό σέβας, οιροι, προσνί/χουσαν, ζηλω θιίω τήν 

ψυ;ζήν χαταπέ^πραται, χαΐ συντονώτιρον προσχιέ- 

ριινος τα2ς ιυχαΐς, τ^ τοΟ Χρίστου έπιχλήσιι τήν 

ολιθρίαν ταύτ^ν χαΐ πολλοίς άπω)ιίας γινο/χένην 

αΐτέαν, νιχράν αυτιχα ^ιιχνύιι. 

θ'. Έπιι ^1 ούτω χαλώς ή χατά του πιχροΰ τού- 
του Βιιρίου ιΓχιν αύτώ προς τόν Κύριον ίντιυξις, τό 
από τοϋ^ι πάσιν Ιπιιιχώς ποιρ^νιι χαΐ συνιβούλιυι^ 
τόν IV τοις ούροινοΣς ήγιΐσθαι ζώντα θιόν, μτη^ϊ τοις 
υπό γήν ίρπουσι προσανίχιιν βοσχήριασιν* ιπιΐ χαΐ 
ββός, ός ων άιι, θιός τιλιιός τι χαΐ άπιρέλητττος, 
ριτά τό παραγαγεΐν τόν^ι τόν όρατόν τι τούτον χό ΙΧ.Ρθ8(ς[α&ιηΥ6Γθ&άΥ6Γ8υ8 1)6ΐ1υ&ιη ί8(&αΐ6Γα- 
άβίβαι Ι&ιη 1>6η6 6ί οβ88ί886ΐ Βοιηίηί &ρθ11α(ιο, 
6ΐιηοΙί8 βζίηάθ 8υ&άβΓ6 βοΒρϋ, υ( ία 0(£ΐί8 τίγβΓβ 
Οβααι οΓβάβΓβαΙ ; αβςυβ 8βΓρβαϋ1)α8 ρβΓ ΙβΓΤ&αι 
&α1αιααϋ5α8 &ά1ΐδθΓβΓ6θί : ςαααάο ΓβΥ6Γ& 06α8 ββΙ, 
ςαί δβαιρβΓ 6Χ8ί8ΐθ08 Οβα8 ρβΓίβοΙαδ β1 ίαβοιηρΓθ" 
1ΐθ08ΐ5ί1ί8, ροβίςυαοι γί8ΐΙ)ί1βηι Ιιααβ ηιαα(^αηι βΙ σ^ον χαΐ ρή ορώ^ινον, χατ* ιιχόνα τί$ς αύτοϋ ρίγα- ^ ίανί8ί1>ί1θαι ρΓθάυχί88βΙ, βΐΐαπι Ιιοαχίαθαι ίοΓΟί&γίΙ λιιότητος πλασας τόν άνθρωπον, χαΐ τούτον τώ οτυτ- 
ιξουσίω τιμή σας, τών ιν παρα^ιέσω χαλών ριιτίχιιν 
πιποέηχιν, άπι;^ισθαι τούτου μόνου χιλιύσας, όπιρ 
ίν τό ξύλον τί5ς γνώσιως. ΈπιΙ ί• ήθιτυχότα τήν 
ιντολήν, χα'ι τί^ς προς αυτόν οίχιιότΐ9Τθς όλισΟήσαντα 
πιριι^ιΓν 2ν ου θιού, ^ιά νόμου τούτον πρότιρον 
παι^οτ/ωγήσας χαΐ προ^ΐ9τών, έπ* έσχατων χαΐ τόν 
όμο^υά τούτω Αόγον ιχ Παρθίνου ά/νίδς χα9' ήμας 
τιχθήναι ιύ^όχιισιν ό ^ί χαι χαθ' όμοιωσιν βίνθρο*- 
πων ιπι^ανιΐς, χαι παθισιν όμιλήσας ό απαθής, ^ιά 
τρίττης τι άναστάς ιχ νιχρών, φιλανθρωπία ήμΐν 
ι^ανίρωσίν εαυτόν, χαΐ προς ουρανούς άττ^ριν, 
β^ιν ίτύγχανι χαταβιβηχώς* τούτον ίϊ χαΐ αύθις 
^ξιιν πιστιυόμινος, ός πλάσμα μίν τό εαυτού άνα- &(ϋιηαβ;ίηθαι αια^ίϋοοαίίαδα» ;θυαιςα6 γο1υη(&1ί8 
8υ» 1ί1>6Γ0 0Γη&α8 &Γΐ)ί(ηο, ρ&Γ&άίβί Ι)οαί8 ρβΓίΓύί 
νοίαίΐ, 8θ1ααι ^α1>6^8 υΐ α δβίβαϋββ Ιίςηο αϋβΙίηβΓβΙ. 
Μαα(!&1& γβΓΟ ρΓβΡίβΓςχββδαηι βυαςαβ ρπγαΐαηι 
^τ&(ί& οαοι άββρίββΓβ αοΐΐβΐ, ρπιαυαι ςυίάβαι ρβΓ 
Ιβ^βαι &1ςα6 ρΓορΙιβΙαβ βαιη βΓαιΙϋΙ, (Ιβίαάβ βΐ 
οοα8α1)8(&ηΙία1β δίϋΐ ΥβΓύααι βζ ία(6α]6Γ&(& ΥΐΓ^ΐαβ 
α&8θ1 γο1αί(, ίΐαςαβ ία Ιιαοιαοα &ρραΓβα8 8ίαιί1ί(α- 
άίηβ, αο8ΐη8€[υθ οοωιηιια1β&α8 ρ&88ίοαί5υ8 ίπιραβδί- 
1>ί1ΐ8 ίρ86 ,ΛΟ άίβ ΐ6Γΐί& Γβ8υΓ^08 α πΐ0Γΐαί8, &αιαα- 
(6Γ 86 αοΜ8 αι&αίί68(&γίΙ, αίςαβ &ά β(Βΐθ8 &5ίϋ ααάβ 
άβ8β6αάθΓ&( : ίρβαπι υθγο ταΓβαδ γβαΙαΓυαι βΓβάί- 
Π11Ι8, αϊ β^αιβαΐααι 8ααπι ΓβδαββίΙβΙ, β1 Γβάά&Ι 
ααίοαίςυβ δβοααάααι ορβΓα 8αα : ίάίρβααι ςαοςαβ στήσιι, άπο^ώσιι ίϊ ίχάστω χατά τά ίρ'/α αυτού. ^^ 8θίβΙί8 θΐίαοί Υ08, άίγίαο Γβ^βαβΓ&Ιΐοαίδ Ιααΐίαβ (1ί 
ΕΖσισθι χαΐ ύμιΐς οι ^* ότι άξιωθίντις τού θιέου ^ααϋ;ραΓβ:&Ι>ϋθΓ6αίΐη 0)6118 Υ68(Γ&&5θΐΏηίρα88ίοαβ 
^ωτός τής άναγιννήσίως, χαι χαθαρέσιι γαρ υμΐν Ιατρί, 63α8(ΐα6 (1οαί8 ίοίρΙβΜαΐίαί &ά 8&(ί6ΐ&ΐ6αΐ, 81 
ιυαγούς πάθους παντός ή διάνοια, προς χόρον ^ΐ, ιί Ι&αίβα βΟΓαΐη 8&ϋΒΐ&8 6886 ρ088ί1, θΐ 5θαθΓααΐ ρΓΟ- 
χαΐ μή χόρος ώρισται τούτοις, τών παρ' αυτού χα- πΐί880Γααΐ 1ΐ8ΘΓ6<ϋΙ&Κ6αΐ θΙ>(ία6ΐ>ί(ί8. 
ρ£των πλησθήσισθι, χαΐ αγαθών τών έπιογγιλμένων χλυρονομήσιτι. (3) Ιάβηι Νίθ6(&8 : α 8&6βΓάοΙβ8 6ΐ ρΓβΒ8ύΐ68 βάβ- 
111) αβ ρΓ8Βί66ϋ, &11&Γίιιρ6Γΐοο& Οοηιίαο ρΓβββζϋ, αο 
8&6Γ&Π1 8&αοΙθΓααι 8&6Γ&ιη6α(0Γυαι Ιτ&άίάϋ ίοΓ- 
ιηϋΐαηι. » 

(4) €ααι ρ6Γ γί^ίαϋ &ααο8ία 867(1ιί&1&1}0Γ&88βΙ, 
α( Αο(& ίαϋαα 1ι&1)6αΙ. 

(5) Ι(ΐ6αι Νίθ6(&8 : ι ΗίβΓ&ροΙίβ ιιγΙ)8 ΡΙιτ^^ίβΒ 

(<^ Έμπνστιχός, ραΗ/'βτ^ & ΙαϋΟΑ Υ066 Ρβίίύ. πΐ8β:η& &1ςα6 ίΙ1υ8ΐΓί8, ορυηι &1)υαάαηϋ&, β]θΓί83(}α6 
ί&δΐί^ίο 8ύρ6Γ5&, οίνίααι γο5ογ6 αβ αιαΚίΙαάιαβ 
αυΐίΐ ϊοΓ(6 ίααο ηια^αοΓυοι ρ6Γ ΟήβαΙβαι οιβίΓορο- 
ΐ6οα ρηηι&8 οοαββάβαδ.» 

(6) ΙΙβΓααι ΝΙοβλαβ &ί(, « ΗΙβΓ&ροϋαι ροΓΐ6α(θ86θ 

βαίάααι ίαί&οάβ^υβ γίρ6Γ8Β ΐαιηςα&ιη Οβο αοΙάί- 

οίαιη , βατηςαβ 1ΐ08(ΐ)8 οοα &1)8(ΐα6 άβαιβαΰα ρΐΑβ&Γβ•» 196 

Χ. Η»ο•Ι 
ροΙ^ΐΜβ Μ ρηγ&ϋιη. ^ φΐο« γβτο μηβ €«1βή8 τί- 
ά•ΐΜΐ ιοΜΐρβτ• τβτίκηιι βιΐβΐι βο« «κΙιηοτβΐΜΐΙ κ^β- 
ηβηϋοιι» Ιυιηίηι (7), βΙ ίη οπϋηβιη ΓββίρίβΐΜΐΚ 
ΐΜ8κ1ο(Αΐβιη Γ&ΰίβΙίΑΚςοβ Αΐιιιη&!& ΟΙιτΊβϋ (βιηρ1&. 
Κ&ΜοϋβτίΜΓΟβη^ιηΙβαιτβηΙΜβιη ίιιϊηιί€η9€]αβ 
τκίβηβ, οο1ιίΙ>6Γβ 86 ηοη ροΙοίΙ ςοίιι βί ίη8ίι1ί&Γ6ΐιΐΓ 
Αΐιΐοβ οΟ^ιιάΐϋΐιΙιιαι ο1>)ίεβΓ6ΐ. Είβ ίΐβφΐβ φΐί Ιαηοία 
€ίτϋ&1β ρπαΐΑ8 ΙβηβΐΜίηΙ 8β8β ίηβίηα&ηΒ, ίρβοπιαι- 
φΜ ΐηάΐ^Αΐίοοβιιι τβίαΐ ί^βηι &οοβηά6θ8, ρηαιυιη 
οοιηρτοΐιβηάί α1> 6Ϊ8 ΡΙϋΗρραηα ίβοίΙ, ιηιιΙϋΙΐΜϋηβοι 
ϊη 60ΙΙ1 8ιι1μΙο βοαιιηοτβηβ. Ιαιη βι φΐίάςαΐά ροΙοίΙ 
ιηοΐΜΐιιιη &1φΐβ βζίΰΑΐβ ίοΙοΙΗ. Νλίηςαϊβιιηιβοοα- 
ρηΙΐΜκΙβπϋΐΙ άοΓο ίη€ΐα8βηιηΙ ο&κβη, άαήιηφίβ 
«ΜάβτοηΙ βήΟι^ιεΙΙ&ηιηΙ ; άβίοάβ Ιιιιιϋ>ιΐ82ροΓΐΑΐθ8 
Ιη|Μΐΐ8 (8) •α8ρβιιάβηιηΙ ίη «ΙΙαω. XI• ΒΙ Ιιοβ φΐίάβιη δίβηιΑοβτβ ροΙ^τλΙ βίΑίοιη 
^ιηΪΒΐΙ, τΜίΑΐη λά 8ορ6πΐΑτίΑΐιι Ιβηβοΐίβ : ηοο ίΙ& 
ΐΑΐηβη €ΐιιη ιϋηιί8ίΙ ΙΧοιηΙηαΒ ; 86ά φΐοοίλΐη Ιιιηε 
Ιβιηροηίβ ιϋτϊηαδ ιροχίοΐαβ Β^ΗΐιοΙοηιβαβ βϋ&ιη 
Ηίβπιροΐί βηΐι αηΑ οαιη ίρβο Εγ&ηββΙίοιη Αοηοιι- 

ΙΗ108, ρ&88Ιθηί5 60111 60α80ΐΐ6ΙΙ1 6886 ΤΟίΐΐίΙ Οΐ ίυβΤ&Ι 
ρΠΒάί6λΙΚ>Ιΐί8. 111ο 6Γ90, αΐ€ϋχίΐΙΙ118, 8Ι19ρ6η80 6 ΐΑΐί8 

6Πΐ6ί &<Ι<ϋα1ϋΓ ΒλΗΐιοΙοιίΜΒίιβ (9). 5οτογ 6ΐΐ&ιη 
Μνί&ιηη6 (10), οοΓροΓβ βΐ 6ηίηιο τιγ^ο, η6φΐ6 ιιι&- 
9* ΐΜίοη ΓηΙή 6θθ]ιιη6ΐ& φΐΑΐη Αοίπιο, Αΐΐ6ηΙ 
ρΑΐίβοΰ Ρΐϋϋρρο, οαιη φκκιιΐ6 ρ6ϋ6ΐΜΐ1ιιτ «6 8α8ΐί- 
ηβΐΜΐ €πιαλΐιιηι. Οιιιιι «αΐβαι 1ι«6 ββηηΙ, οοοίί^ΐ 
ΙΜ οαιοΐιιο ΙΙΟΤ& : οοοοαβββ 6ηίιη Ιβτηι 61 ΙκιηοΓβιη 
Ιηιοΐΐΐιιηι ρ&ϋβηΐ6, οαηοΐοηιιη &ηίιιιΙ$ ΐη6ΐιΙ>αίΙ Γογ^ 
ιιΐΜΐο,φΐίο1)ΐ6€ΐ9αΐοηΐ804ΐα8Α &(^8ρ6^^&^υ1ι11η^οητ6- 
ιι6ηη^. $Ιΐ1>Τ6ΐϋΙΐ1Γ ίαθ<ϋ1ΐ18 1θ€08 010018, Αΐφ16 ίο 

ριαίΐιηάοιιι Ιη οοοβρίοουαι ά6ΐϋ8€ίΙ : 8ίιηο1 «αΐβαι 
«ΙιβοτΙ>6ΐΜΐΙοΓ ροροΐοβ, 6ηΙφΐ6 ίη ρ6η€θ1ο ηΐββτ- 
ιΐπιβ ρβπϋϋοηίΑ. ΧΠ. €οηι ϊ^υτ οαιη68 ο1>8ΐορ686βΓ6ηΙ, η6φΐ6 
€0η8ί1ίαηι οΐίαπι υϋΐ66χρ6άΐΓ6ηΙ;ΐΑηά6πι,1ί6βΐ86Γθ, 
ΐ^ηοτβπιηΙ τιη(ϋ€ΐΑΐη86 8θ8ϋο6Γ« 8ορρ1ίΰϋ 6ΐίο]α- 
ηα Ρΐιϋφρο ϊΙΙαΙ», 6αηιςο6 6ίηαηΐ8ΐΑηΐ68 8οααι 
ι^ρβιΟιΙ^ηΙ 8>1ν«ΙθΓ6ηι, Αίςοβ το^&ΐΜαιΙ άβχίβηπι 

ω 8Ι1ΑΠΙ ρ0Τηβ6Ι«Ι• ηβφΐβ ά68ρίθ6Γ6ΐ «ηίω&8 ίρ8ίθ8 

8θ1ία8 6«α8& ρβιΐοΙίΐΑηΙββ. Ννηίοτ &οΙβιη <ριο4 
€οηι ίΙ& ίη8ί8ΐ6Γ6ηΙ ρηοϋκυ, ηιο1ΐΐφΐ6 πιΐ86Γ&ΐΝΜΐί 
οοαιπιοτ6η1« κ1οη6ΐιάϊ66Τ6ηΙ, ηβφκ «1> οηη«Ιο 
6β»ιηηΙ, πιΐ86ηη8 «οηιιη φ» 66ΐ>ΑηΙ Ιβηκς 

(7) Ιη 1ΐ6ηκί8 6ηΒ«ΐ8 άίοίΐυτ : < €οοτ6Γ8Ιι Νμ;»- 
ηοη8 ρΓοοοη8α1ί8 οχογ, 6( 8ΐΑ6ΐιτ8 άοαιοβ & ριχκοη- 
8θΐ66(ρορα1ο 10060811 «.ΙοΛίϋδδπροιβΜ^^.ιΙΐύϊΐαΓ; 

«$1&6ΐΐ58 τι^<16 <1ίτ68 6ΐ οΗ>ϊ8 ρΗοι&ηαβ, σαι 
ΑίΜΐιΙ 60018 40<»6«ΐ8, 6( & 8νιο1ο ΡΙιίΗρρο ίΠαοιί- 
ΐΜΐΙθ8• » Αο ίάβιο 8!«6ΐιχ8 Ιΐιο1υ8 ία6ηΐ ρο8ΐ64 
6ρΐ8θορη8 ΒνΐΑθϋου8, υΐΜ60«ι «άάαοί, 6ΧΑηιιθ6- 

Ι>ι1θΓ &ά 51 0€ΐθ1>ΓΪ8,αΐ1Ο ΟΟΐίΐΟΓ. 

(Β) αίλίαι Νί66ΐ«8 : € Ι^ιοΐοοϋβ 6 ■ΒΙΒΙδ ΜΑΐυ8. 

ΐροβίοΐοβ (1ί886Γ6ΐ>&( Α Γ. Ύαίύτα χαϋ τζ^ίω τοντ«ηι ϋία χαΐ χοινξ 

ό βίϊος οπτόττολος * ους ^ΐι ^^ι; τύν άλλ^ν ιια' 
;ζοα£νβ«ν τον Αό^ον τ^ς πίστίως^ τω τίς τζί 
σίας τούτους ιτοοσΫγι γωτι^ χαι τμ τ»ν ά. 
χβΕΤί/χγκ ταγαατ£, χαί ναούς ^ψνχβαα^νους 
χαι άγιους άν^αοιν. Οντο* καττ' ρ>9ν χ^ 
όρ^ -ηςιτ άλ<9ΐ£α» ό τκίηχ βασχΛηνν Ιγβ 
ο»ΕΧ7« έποακτο, ει αιό σ^οίλοι τι ορ^τ'ίί'* 
χοοσΜ ^Μχα»λύ90£. 'Ψ.'^:^^Βη τους τόη χαι 
τ^ζς ιή^Λως αίΕΤίόντας αρχάς ύχΓ€Α9»ν, χβά 
ά>α^)έξας αυτοκς τό ζιβλότυνον, οη/λλ^^Ο:^ 
ΰ]τ* αΰτβ» ιταρα9χτ^ά^ΐ£ τό> ΦΐΑχιπτον, συ 
τοΰ αΪ9>ι^έου χατ' αντοϋ χιΐρα χ ίντσας, ή 
τοϋτο ιτ» ύ τι Αυπςοόν χαέ ΟΑΐ^οιον. Κατί 
αη η/9Λ οέ συΑ^αβόνις αυτό» πα.ρά^ς έν 
3 ιτΕχρόηρον 9ϊ ααστν^ϋσι χλι ιτβάονβ'ΐν, ΐΐ', 
νέοις τύ» χστοστ^οίΑύΛ'ΐβ <ς«:{τ«της, αζϊ μίτε'ΪΛ 
χι^οΑ^ς κΗψτώσι, 

ΙΑ'. Τό ίϊ άοΛ τιίν νκ Γ>9ΰ ιτοός τά βΕν» 
ιτοοιία» «κ τό βιχός ύπιοιςί&αοι - χοε> ουχ ελ 
τον ά^^χιν αυτόν ό Κύοιος άιηιρβίχλντον * < 
χατ* ιχήνο τοΰ ^οβνου χαχ ΒβκοΟοΑ&ααΐος 

άτοστολος συν€χι^ιςα»ν {ν τοΰτΜ τ^ 'Ιιαατ: 

• • • » 

τυγχαταγγέΐΰΐΜν τό £ΰα77<Αβον, ύσιηο ^^ 
ρΰγΜΤος, οΰτΜ χαι τοΰ ιηί^ους αντ» χοη»^ 
χιήου τνν άττοαγαλολν, «ις β^ιβαχν, ίοβΛί 
σταυοόν αυτός χαταχοκνΓΓχκ. Και ^ «ι^^(γΐί 
ριααν^. Ϋ Λίζ^ε» {ττον αέα τιςν «ΰτο ^ τχν 
αΰτβΐ, ^ χα'ι τό ηΛΟ.» χχα^ένος χα< τχ-» 
ΧΓοο^ν (ύν 7χτ7βντκ φα<χτν Τ« Λ^%*9^^ τ< 

€63; ν ς οΓόν τι 7$ ?3οαιβ{7ΐ< 7ν>Κ9<έϊιχτΓ0 3 
• • » • 

ιακοίζΕτο. *Εν βΤΜ Λ ταύτα έχοβτΓΤΓΓβ. ν« 
χ&χγϋα χακνόν, τιίτταχ αϊν ϋξ'χίγβη^ς χ 
άτυνΫ^ις χλόνον ΰβέσταταχ, 9•^ς οι τοις 
^(ανοίαις ένήχις-^ιν, 070« τΐβγο έ:7θ£ον>το 3 
τοον τά όο«Ι»α<να, (^) οιχ^οααταχ ααζνς ό 
ίχιΐνος, χαι ας Βά^ος χατν» κτυ:&9α>ες. 
Μίχάι ο ^ι ΤΜ έ^Χ9€ΐ« ζοΐ τας ό Αχός, χ«ί • 
ηοα7•Αίν6α& ^αχο^ν>Γ/7<ν. 

ΙΒ'. *Ααΐ6χανία τοέννν έχί τό x^ΚΜ ταντι 

χαέ βίς αχοοον αυτοί; χιαμ9τχτο τα 5ονΑ£ΰαα 

• • • . 

γονν χαέ βνν χρόν•• αίτ^οχοοι, μ; τςς £<ς 4 
ΓΐΜΐ^οι'α; χχΐ ΰβοι»; τχν οκχχν έ»τχν5ο ΰχ 
9τ»ΐ9Γχ>τε; τνϋτον ηι-^οα <χι$»ννΓ•. χζΐ 
τ^χ«ηιν<ιν 730; άνάτΜττν ^τονν. κ«^£ χατατ 
'ύυ;ζχς, ιχέ »»« τχΛΤ/οϋτα; χϋτύ. Χέ'^ηζΛΐ ? 
τ«•ν ούτΜ ταΐ; ^ίκττ^ι 7»»?χη»»Ην, χ«ά :τβ 
έλτΜ λτ^ντ&ηρ. χαέ »>χ Β»(£ντ«ο, τό» *Ιιςτοϋ> 
(ο ου; ^ΐΑχν^οννον ΰτΐχΐένβντκ χή τό γ ε 

τίοοίαιη, ίη δα1>1ίπιί τβτδο ίο Ιβιτηιη οηρίΐ 
ρβοάηοΐ. ν 

^9, Ε&^6α1 ^6 8&ηο1ο ΒλΠίιοΙοαιβο ΙιαΜ 
1α8 : 6ΐ ίο Υίΐα §. ΒλΠίιοΙοηιη Ιθ86ρ1ιιΐ5, 1 
ΗΓηιοο^&ρ1ια$. ί11ιΐ8ΐΓ«η<Ι« 6/ά 24 Αο^ιιβϋ. 

ΊΐΟ^ Οοΐιίατ 5. Μ&η&ιηαι, 1ϋθ6(» Μαγ 
Ρ6ΐ>Γυ&Γϋ,&(ί ςυ6αι άί6αι ^η$ Α€ΐλ• τητηβ ο( 
ά6(1αηα8. {€) Αία^ονβίτκΐ, ΟΟηίβΟ #ΜΐΙ•|λ•»ηΒ, αΙ 81 600Ιΐρθ8ίΙαΠΙ 4 ^ΜΜΗ 61 Ι^ηΗιη^^Ι^ηι γιΙβιιΙ ιιίοιιι 

ν•ηο λ ίιιη€ΐΑηΐ6ηιϊ8• ^ 107 νίΤΑ 8. ΡΗΙΜΡΡΙ ΑΡ08Τ0Ι.Ι. 198 οΣχτυρήσβντβ ίπιψβαίίναι αθρόον «ΰτοΓς, χ«ΐ τ^ «πι- Α 1>6ηί£ριαιηίρ8ΐ8αιιτθΐηοοιιιιη<ΜΐΑΗ(»8ΐι1>ί(οςα6αρρ&- το τέως χλονού^βνον Ι^α^ος, χαΐ τοις έντβϋθιν θά- 
νοΕΤον Ιλαινώς χιν^υνβυουσι θβιοτιραν τινά ό^Οί^νακ 
τήν ^ύνα|Χ(ν, χλέμαχος εξίν ΐ7η';ιζονσθΕν, χαΐ τήν 
&νο^ον |όα^£β(ν παρέχονσοιν. Τοντο πίστιοας ττρός σω- 
τηρέαν οίος το7ς άπέστοις Ι^ένβτο, χαΐ μέγα μεν 
άμα τόν Φίλιττπον, μΜίζονκ ίϊ χαΐ ον ΙχιΓνο; ίπρί- 
σβιυιν Ιχιζρυξι Κύριον. 

ΙΓ'. Το από τοΰ^β ούν ά^ιΐναι |χβν οι σισωσ^νοι 
τους ^αθ^ίτάς τών ίίσμών ^ιά σπου^ί^ς Ιποιοϋντο, 
χαΟβίναι ^< τούτους του ξύλου προς τάχος ϊΐπίίγοντο. 
Και λύουσι μϊ» τον ΒοφΜίΟμαΐον, ό Φίλιππος ^ϊ 
τούτους ίπέσχι τί^ς προς αυτόν ίγχίίρτηηως* τ^ία 
γάρ όσον ονπω Ιχ^η^ιόσων προς τόν ποθού^ον, ηιβΗΚ : ^αοάςαβ &ρρ&Ηϋοαθ ϋΐα 8(&(ίιη 6688&ΗΙ 
ρβΓίοαΙυιη, βοΐαωςαθβ&ίβηαβ (Γβιηιιίαιη οοηβΙίΙβΓίΙ 
Δηηαιη, βΐϋβ ςριί ιηοΓίβιιι βΧ8ρ60(&1>&ηΙιηί8θΓ&1>ϋθαι 
άίγϊαίοΓ ςα»ά&ιη αρρ&τυβήΐ τίιΐυβ, βο&Ι&ηιη) τΐοβ 
8βΓ?ίθη8, θΐίαοϋθΐη 8αΓ8αΕη ρΓΦΐ>6α8 &866ΐΐ8ΐιιιι. Α1- 
ςαβ βα Γβ8 ίηβ(ΐ6ΐί5α8 ίαο(& τία βάοί αά 8&1α(6ΐιι» 
ιηα^ααιη ςαίάβαι β88β ιηοη8{Γ&τϋ Ρΐάΐίρραηι, ιη&- 
ίοΓβαΐγβΓο βααιςαθίηίρββρΓεθάίβανθΓ&Ι Οοιηίααιη. 
XIII. Οαίαα(6πΐ8&1ναΙί 6Γ&ηΙίβ8(ίη&1>&αΙ ςαίοΙβαι 
(ϋ8θίρα]θ8 θχίιηβΓβ β γίηβυ1Ϊ8, Θ08ςυβ β Ιί^^οιια&α- 
Ιοοίαβ (ΙβροαβΓβ : ββά οαιη Β&ΓΐΙιοΙοιηθβαπι 8θ1νΪ88βηΙ, 
ρΓ0ΐιί5αί( Ρ1ιϋίρριΐ8 ηβ ίάβιη 8ϋ>ί ί&ββτβηΚ, 86ίθ1>&1 
βηίιη 8686 ^αη)^&ΕI1 βιηίβ^Γ&Ιαηιιη αά ϋίαιη ςαβιη 
(1β8ίάβΓ&1>&( : ίάβοςα6 6 Ιίςρηο ρ6ΐιά6α8^ (]ί6 ΙοΙα ιη&α8ςιΐθ βΟΓαιη &ιήιηο8 6χ1ιθΓ(ιιη(1ο βί ρΓβοββ ρΓΟ 
ϋ8 ίιιιΐ(ΐ6η8, 8&η6(6 ίαΐ6Γ 8αη6(& 6Χ6688ί( θίοςαίλ ; 
&1ς[ύ6 &(1 Οοιηίηυιιι ςαβιη αιη&νβΓ&Ι (τ&αβϋΐι &ιιίιη&ιη 
8ΐι&ιη ίη ιη&ηιΐ8 ί11ία8 οοιηιηβηά&η8. όθιν χαΐ τοϋ ξύλου άπηωρη/Αένος, τοις οενά τήν πόλιν ^ 1ος[υ6ΐ>&(υΓ οαπί θίνϋ[)α8 (16 8&1ύΐ6 ίρ80ΓαΐΙ1, ΟΟηβΤ- 

πβρι τών συνοιχούντων όλιος ήριέρας ωμΟ^κ χαλ ^ιιλέ- 

7*το, τ^ προς τόν Κύριον πιποιθήσιι τάς αυτών 

στηρέξας ψν;^άς, χαΐ ίχιτΐ}ρέαν ύπϊρ τούτων ποιου• 

μίνος, τοις ίεροϊς Ιιρνς συνατηδλθι λογέοις, χαΐ προς 

όν ΐίγχπΛ μΛπψοίττησί Κύριον, έν χαρί τούτου την 

ίαντοΰ '^υχ^^ν παραθίμΛ¥θς, 

ΙΔ. Τό ^ί γε τίμιον αυτού σώμΛ παρά Βαρθολο- 
ρια£ου χοιι Μαριά/ινης όσίως χατινίχθιν, Χαμπρώς 
η τύν (/) έπΙ τα^^ νινο/χισ/Μνων τυ^^όν, ύ|χνοις 
έβροΐς χαΐ τι^χαίς έν ίπιστ^μω τόπω χατιτύ&η χαΐ 'αρύ, 
ησσαρισχαι^ιχβτηιν άγοντος τότε του Νοι^βρέου. 
Βαρθολομαίος ^Ί άρα χαι Μοψιάμν/ί έπΙ βραχύ τ« 
τόπω προσμβέναντβς, χαΐ τω τΐ|χίω τω^ι λβιψαν^ 
τα των ΰ^χνων χαι τιριών άπο^όντβς, χαΐ αύθις Χαμ- XIV. ΥβηθΓ&ηάαιιι ροιτο ί11ίιΐ8 6<Ητρα8 & Β&τϋιο- 
ΙοιηβΒΟ β( Μ&ηαιηηβ,οαιη 6& 8ρΐ6α(ϋ(ΐ6ρ6Γ8θ1νί886η( 
ςυβΒ Αβηία 8βρυ11αΓί8 6οη8ΐΐ6ν6ΓαηΙ,άθρθ8ϋιιιη68ΐ 
ουαι 1ΐ7ΐηηί8 &1ςιΐ6 οΙ>86<ιαϋ8 8&οη8 ία Ιοοο 8&ηο(ο 
αο (ΐ6οβα(ί, ά6θίαι& ςιι&Η& άίβ Νον6αι5ή8. Β&γ(1ιο- 
1οιη»α8 &α(βιη β1 Μ&η&πααβ, ιηοάίοο ί5ίάβαι οοαι- 
ιηθΓ&(ί ΐ6ΐηροΓβ, οιιιη ίίβηιιη γβα6Γ&α(1ο ίΐΐί οοΓροΗ 
1ΐ7ΐηηοΓαιιι &1ςυ6 6Χ86ςαί&ηιιιι ]υ8(& 8ρ1βη(ϋ(1ία8 πρότβρον |3ιβαιότ<ρόν τε τους παρόντας π<ρΙ τ^ν Ο ρ6Γ8θ1νί886η(, βΙ ρΓ»86η(β8 &ιΐΐρ1ίυ8 0θα&πη&886ηΙ 
πέστιν ι^ρα'σαντβς, τ^ς έπΙ τά οίχβΖα «Ζχοντο, τό τοϋ ίη Βά6, αά ρΓΟρπία ΓβΤ6Γ8ί 811111, ρΠΒ(ϋθ&α(1θ 1ΐ1>ί(|αθ 
Χρίστου χηρύττοντις Εΰαγγύ,ιον. "Οτι αντω πρέ- Εταη^ΐίυοΐ €1ΐΓί8ΐί : ςαί& ίρβί 6θηΥ6ηϋ 001018 
πβι πάσα ^όξα, τιμή, χαΐ προσχύνιοσις, νυν χαΐ άιΐ, ^Ιοη&, ΙΐΟΟΟΓ 6( &άθΓ&ϋθ| ΟΟΟΟ β( 86θΐρθΓ ίο 8θβ6ΐΐ1& 
χαΐ ιις τους αιώνας των αιώνοιν. *Αμτ^ν, 886θα1θηΐαΐ. ΑοΐβΟ. {/) Ι!& ΟΟΓΤίς^, ρΓΟ έπΐ^ρανίδ : Ο&ΟΙ, ΙπΙ ταφ|}, Ιθ^^βΟάΐΟΟ 8τΐ&ά6ΐ 860808, 6ΐ ί(& Υΐ(ΐ6(0Γ ίο Μ$. 
ν606ΐθ ίθΤ6θί886 ίοΙβΤρΓββ ({00 0808 ϋρθΟΙ&008• 109 ΙΙΒΝ3Ι8 ΜΑΐυδ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΟΝ ΙΑΚΩΒΟΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΝ ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΐυδ 

ΙΝ δΑΝΟΤϋΜ ^Α^ΟΒϋΜ ΑΡΟδΤΟΙϋΜ 

ΕΤ ΡΚΑΤΚΕΜ ΟΟΜΙΝΙ 
(Αο(& β&ηοΐοηιπι ΒοΙΙαιμΙ• &<! (ϋβιη 1 ΙΐΑϋ, Οηκβ βΐ ΐΑΐίηθ.) ΡΗΟίΟΟϋδ. 
1. ΝϋΐίΙ 6»! ΥΙΓΟ 1>οηο β( νΐΗαΰβ &Εη&(0Γί ββςαβ Α Α'. Ούχ ούτως η^ύ η τω γάαρίτω χβώ χό 

^ι1^I1ηάύIη, βΙ^αοάηοΙΙ&ιηίηαββαϋβΙ&ΙβοββικΙ&ΙυΓ, ^βνΐ λυ/Αοινόμοτον «κ /^νιζ^ν ^ίχαίου- χαΐ /μ 

&1φ1θ ^α8ΰ ΐη6ΐηοη&, βΙ ω&χίΐηβ, βί ρ&ββαβ βίΐ ίια Χριοτόν παθόντος χατίστ^χι. ΚαΙ γά^ 
ρΓΟρΙθΓ ΟΙΐηβΙαίη. Εα βηίΐη ϋΐνίαΐ ΐη&^β βΧΟϋ&Ι &ά πλιίων Ιχιίνω ί; χρυσός τοις γι\οχρυαάτο{ 

Ιβθϋϋαιη,ςααιη Ααηιαιρβουηία &ιη&ΙθΓ68, 6| ^αββ- όσα τ4ν ώροοβ ^^ία τους (α) ^ιλοχαένονς £ΐς 
βυηςυβ βιιηΐ νίβα άβΐ60ΐ&1>ί1ία ηον&Γαιη Γβηιιη βα- σύνιςν πϋψοΑβύΛϊ. *Εηύ ον» ούχ τ^€ΐα ^όνον 
ρίάοβ. Αάάβςυ(κ1^ρ9&^υ8ϋ Εη6ΐηοΓί&ηοη8θ]υιιιβ8ΐ ^ιχαίον ρι^^^, λϊΧλ χοά λίαν ό^ίΧιμος, ζχ 

^α^αη^I&, ββά βϋ&ΐη ν&ΐάβ αΐίΐίβ ; οτΐΐη &1ίφ1θΐη Ζβϋ χέντρον ταΐς ^υχκΐς έναίσα, χαΐ τών ?9Μν ά 

6( ηπιυίλϋοαίβ 8ϋοαυ1υαι ίιηιηϋΙ&Ι αηίαιίβ, βΚ λά ^αγείρουσα* ψίρε ίίι χαΐ ^^ρΛ^ς τόν [ΐέγΰα 

8ίπΐϋί&&β9Γβ(ϋβΙΐά&6Ζβϋ6ΐ.Α^(!αΐΧ1βΓβ^η08 ςαο- Ίάχω^ον «ίς ρι^σσ^ προθήτις, τον άλνθνς 

ςυβ ιιι&§ηαιιι 1«<κ>1>ιιιη ίη αιβάίαιη αάάαββηΐββ (ςαί ^ντα τι χαΐ όνοααζό/ανον ός χ«ΐ τό άίέΧγος 

νβΓβ β8ΐ 1α8ΐα8 β( ηοωΐη&ΙΟΓ, βΐ α( €1ΐΓί8(ί ίηΛβΤ σθαι Χριστού ^ια^ιρόντλ^ς πβπλούτΐίχα, χοιν« 
ΤΟβΑΤβΙΐ1ΓθΖίΐΙΐί6β8ΐ&88ββϋα8)€Οΐηΐηαη6ΐη6ΧΓβ1>α8 λβκαν τά έχβίνον χαΐ ή(^ον4ν ιτοιησώ^θα. 1 

ί1Ιια3 οϋΐϋ&ίβηι (^ρίαιπαβ βΐ γοΐυρί&ΐβιη. Ν&αι ^ γ^ρ χαί άλλοις ύπ^δρξ^ τάν πκρί τ^ν όα 

ΙίοβΙΐηαΙΙί&Ιϋ, ςαϋη666ΐβ3ί&8ϋθ&86η1)6ηά& 1118(0- στιχήν ίστοοίαν έσττου^αχότ&ιν πιρί τον ( 
ΠΕδΙαάίαΐηρΟδϋβΓαηΙ, (1β110^^ϋ8ιοηΕΓΡΕVβ^^ηι,βι β τούτου ίαξ^βιίν, χαΐ πρό γε π«ντ6*ν Ήγι 
&ηΙβ Οΐηηβ8 Ηβ^ββίρρυβ 6( 01βΐηβΟ8 : φΐοηΐΐη ίΐΐβ ««α χλί^αντι, ών ό ριίν * ίν γ* τώ πέυαττω 

ςαίάβιη ίη ςαίηΐο βαο 1ί5Γ0, Ιιΐο ααΐβιη ία ββζίΑ βα- ύιτοαν^^ιατι, ό Λ «ν τ^ ίχτ^ τών' χαλό'υμ^ν<»ι 

Ραΐη, φ189 νΟΟΕΠίϋΓ Η7ρθ(7Ρ08β8, ηοηηαΐΐα βΧ ίί8 τυ»ώσ•«ν, ήια τών αύτώ ττητραγ/χέν^ν άπο 
φΜΒ λ1) ίρ80 ΚβδίΛ 8ϋη1, Μ8αΐηβη1β8, ρ08ΐβΡί8 ΙΡΛάί- ^ς παρβ^οσαν τοίς βις ύστιρον• «λλ* ού^ιί 
άβρίηΐ : ηβιηο Ιαιηβη 86 βχίβηάΐΐ &<! οιηαίΛ, ηβςυβ άπαντα 'χα&ίχβν Εβτατοι,, ονΛ τά χατα μ<οος 

ΟθαΙβη(ϋΙ(1θβΟ<1ίθβΓβ8ίηβ:αΐΛϋΐ11. 0Λα8ΕΛϋΙβΠ1β8ΐ ί^ιλοτια^σατο. Τό Λ αίτιον, βτι α* Λ τον 

φΐοά ηοη ίαϋ βοροιη ίηδίίΐϋίαιη άβ ίρ80 80Γί1)€Ρβ ; (η^οπόν ίθιντο- άλλ' έτίρα ριίν τώ λόγω ύπόθβσ 

8β€ί βΓαΙ ςαίάθΐη βίβ αΐίαά ρροροδΐίαιη βΓ^υιηβιι- οΐ ^^ ^^ τώ αίρζι τού Μρός έαβ^ιβντο* χαΐ τον 

Ιαιη : ίη ρ&Γΐβ &α(6Εη, βααι ί(& &βοίάί886ΐ, ίΐΐίαβ ^^^ γ^.^ τ^α^^ςχοντος. 
ιηβηήαβηαιί. 

ΟΑΡϋΤ. 
ΡαΙηα^βρίζΙοΙα Βοηρίαβί ^ΙπαΠαία, ΑΙίΜ ιήΓίηΐβί. 

π. ^«^01>0 ΘΓβ^ άίνΐαο ρ&ΐΓί& Γυϋ ^υά8ΒΑ, ρ&(6Γ € Β'. Ίαχώβω τοίννν τώ θ<ί«, πατρίς Ίον^αάι, 
Ιθ86ρ1ΐ (1), ςαί ρΡΟρΙθΓ ίηδί^βΐη ΤΙΓίυΙβηΐ β1 ΐηο- η&ρ Ί^σι^^, ός ίιά τε τό τ;9ς άριτ^^ς πιριόν, χαί 

ηιπιΙ)οηί(&(βηι»ίυ1(8ροα9α8νίΓ^ηί8,<ιαΐΒθοιηίηυω τεντών τρόπων χρχσττπίτοί, τ^ τόν Χριστ•» ί 

(4) Ηαηο&1ίςηοηιπιθΓ»<κ)ΓΌΠΐ 86η(6η(1&η)8αρΓ& νβΐ βΑΐΚβοι πι&τίΐοδ Χ&τίβΒ, η&Ι» 6ζ Μοϋι 
Κ3βοίηια8, 08ΐβηάίηΐ08ςυβ ίυίβββ βΐίαη) ΟΙβορηβΒ, ιη&ΐ6Γΐ6Γ& Οβίρ^ν, ί^16οςΓ^β άίοΙ» 3οτοτ Μα 
φυ ββουηάηοι λΐίςριοδ βηΙ άίβϋ δ. Ιοββρίιί ίτ&ΐβΓ, 

(α) Φιλοχαλονς νίάοΙυΓ 16^886 ΐηΐβτρτββ φΐο ϋροηίΑίιιι» Ιλ8ΐΐ9 ίη ιη8. ΥβηβΙο. νίΤΑ δ• ^Α^ΟΒι ΡΚΑΤΚΙβ ικ>μινκ ΜΙ ιέντρ ^αρθένΜ ης ^ιν^ρστί•» «τΛβνιΐ. Π/^άξις Α ηθ»(ηΐΙΙΙ 4β$Μΐΐΐ04)Ι1«(ΐ10ΐρ«ρ«ΓΗ ΚΓ«η(Μα^ΙΙ\<\]\ΙΙΙ 7ΐν, 6π$ρ ^ή χκΐ ^ιςλούν τον ^ϊχκιον ^οϋ><• 
9αλαός λίβο βλίττούν, χαΐ (λ<ους οντ^ς τον 
:ου άξιος * άχο^^ ρίίΐίΛσι θιιοις τ6 πβρχτταν 
η, στόμα ως τι ίντρύψηαα ίιά τταντός ί;ζον 
ον, χ^ίΐρ προς το βύποαΐν «<1 χινουαινις^ 
προς τάς ίαχίτίίς όραάς Λως χατηρη^ημέ^ΐί), 
IV αιν '/χρ χ«( οίνου τοσούτο παο* όλον τον 
(τχίτο, ώς ύίίωρ μίν ή^ιισθαι ττοτόν ^ίιστον, 
ε άρτον, χαΐ τοις τών Ο^αχρνων στ<χγό(τι το 
πδρβαλλίΐν τίς ττόσιως ίσασι τα χατβσχ)»}• 
(τα τοΟ ^ιχαέου, χαΐ ή τούτοις οίον έναττο- 
^οοΜ χαι τχίς ψυχ)}ς παριστώσα τό πρόθυ• 
χος αντώ ^ίλον ίν^υαα, χαι σιν^ών ήνίχα «οΐιοικ"• ηοηιίηι «οην«ηί«ηΙ«« : ϋΐιιια «ηιιιι οαιιι 
Γαί$$6 νοοΜϋαι ΟΜίίϋη (:Ι) ςαικί <ιιιΙ\1«ιιι νυΐΐ »Ι|η^(* 

αιιιο8 ιϋνιηΐ» ν('Γΐ>ΐ8 οιηηίηο λρβτίΑ : ο•> (η ςαΟι 
(αη(|α&ιη &ϋςα« ιΐ6ΐιοΐ(«, 1ύχ«ΓΑ(ροΓρ«(ηο: ιηιιιια«» 
ςοφ 86ΐηρ6τ ιιιον6ΐ>&ιι(αΓ αιΐ 1)οιιβΓΑθΐ6αι1αιιι : Τ6α- 
16Γ, οιηαίηο βαΐβ Γ6$ί8ΐ6ΐ>&( ϋρρβϋΐίοηίΐιαβ : η&ιη 
&1)&ηίιη&1ί8 6ΐ νίηο Ιο1& νί1& α8(|αύ &(160 ιι1)9(1ααί(, 
υ( αςυβαι ςιιίιΐβιη οχίδίίαΐΑΓβΙ ροίαιη βαανΐββυιυ, 
ςυβωαιίιηοιίυιιιβίαΐίαιοαίϋϋΐ ρΑαβαι, ΐΑα7ΐη&Γαιη 
^υ1(&8 &1>ααά&ηΐ6Γ ιηίβοβηβ ουοι ροΐίοηβ. ΝοΓυηΙ 
ο1)άαΓ&1& ^α8ι^ ^βηαβ,βΐ βΟΓυιηνβΙαΙθίηοΓίιιαο&ΓΟ 
αοίιηί ρποιηρίίΐυιϋηβιιι. Ραηααβ βΓ&Ιβί ^Γα(αιηίη(1α- ^^ εττιβαίνβιν ιαβλλε * νύξ αύτώ χαι ^η αέρα β 1Ι16ηΙυπΐ,6ΐ8ίη(1οαιςα&ηάθ6Γ&1&(ΐ8&0Γ& αβΟΘΟβαΓαβ. ίν£Γ0, άλλα χα'ι νύξ ένιρ^ός έν τοις τού 
γοις, χαΐ ήριέρα τήν νυχτιρινήν ή7υ;^ίαν τώ 
τί^ς ζωί}ς ύττιχρίνχτο ' ττοθιινός τοις οιχιιοις, 
τρέοις αι^ισιμος, τώ γαρ ψίΧοτίμο* τν}ς άρε- 
ύτο μ-η ότι ς^ίλοις, αλλά χαι τοις τιϋς ενσε- 
;4τοις ό άνήρ έτετίμΐ}το, ώς ένίοις αυτών χαι 
» συγγράψαι μαρτύριο^*, χαΐ ^ή ι^ιόνον (?ίχας 
ρα'ναι τους άνελόντας τόν Δίχαιον, αλλά χαι 
» πόλιν χρήσασθαι συρι^ορα, χαθ* ^ν τό μύσος 
ϋΐβέβΐ}χε, μαρτυρεί τω λόγω Ίωσηπος εν γε τω 
Ία ς Αρχαιολογίας συγγράμματι τα χατά τόν 
εξιών. ΙηΙβΓ αοοίβιη βΐ άϊβοα. ηυΐίαιη βΓαΙ βί (ϋδβπιηβη : 
δβά ηοοία ςυοςυβ Ιαοίβ θχ6Γ061)&( ορβΓΑ ; βΐ (Ιίββ, 
νϋ8ΒΐΓ&αςαί1Ηΐαΐ66ϋαΓΐ>αΓαιον&0ϋί(αΐ6,ϊαιί(α1>&ΙαΓ 
ρΐαηβ ηοοίίβ βϋβηϋυιχι. 8αί8 6Γ&1 ]αοαη(1ϋ8, αΐίβηίβ 
νβη6Γ&αάα8 : Ι&ηΙαιη βηίαι Ιααάβιη νίΓΐυΙίβι ηοη 
δοΙαίΏ &ρϋ(1 αιηίοο8, 86(1 βΐί&αι αρικί ρίβΙ&Ιίδ (3) 
ί^α&ΓΟ ίαίΐ αίΤβοΙαβ, α( αοηηαΐΐί ςαοςαβ βΟΓαιη 
6^υ3 6οη8θπρ8βΗηΙ ιιιαΓΐ7Πϋΐΐ], 6ΐ(ϋχ6ηαΙ, ηοη 608 
8θ1υηι ίυίδ8β ροβηαδ, ςυί ^α3ιυη1 ίηΙβΓβαιβΓαηΙ ; 86(1 
οίνί(&ΐ6ηι Γ[υοςα6 ηια^^ηαιη αοοβρίδδβ βαΙααιίΙ&ΙβίΏ, 
1η ςυα βχδββΓ&ηάαηι ί11α(1 οοηϋ^ίΐ ίαοίηαβ. Εί ςαοά 
άίοο, ίβΓί ΐ68ΐίηιοηίυηι Ιοδβρίιαδ, ίη νί66δίηιο Ιί^ΓΟ 
ΑηϋςυίΙαΙαπι ίά ΓβΓθΓβηβ. 
III. Οϋοιηοάο αιι(6ηι βΐ αϋα, ςα» αά ]αδ{αηι 
ίου ^ιά μντόμνς τοις ψΐλαρίτοις ύμίν ποιυ- ρ ρθΓΐΙηβηΙ, Τθ5ί8 νίΓΐυΙίδ &πΐαη(ίΙ)υ8 ρΓΟ άί^ηίΐαΐθ 
"Αρτι ρεν ό Κύριος ύμϊν τού χατά σαρχα Γ66βη86ΐ>ίαιυδ?Ρθ8(ς[υ&ηι0οιιιίου80&Γη6ω ηο8(Γ&οι Ί τούτο μκν ίί τοσούτον • δπ-ως ίε χαι τάλλα χε μυστηρίου^ χαι ο ^εγας ούτος Ίαχω- 
ών οίάχων της τών Ιεροσολύμων Έχχλι^σίας 
* (?ύο ^ε όντων τών αγόντων ανθρωπον εις 
θί'Λρίας γτίμι χαι πράξεως, εξ ων αί 
> χράτος είλιί^ασιν, έξεταστέον έν έχατέρω 
)ς τό εύ^όχιμον. Άλλ' επείπερ ^ιά θ8<ύρίας 
προς θεόν ή άνάβασις, πρώτον τό θεωρι^τι• 
)υ χαθ' όσον οΓόν τε ίΐίζΟ^ωμν^, είτα χαι τό 
; εις ^ύναριν εξετάσωμεν * ;^ρ;9ναι γαρ οΓααι 
οπιχόν ό^^αλμόν τω θεωρητιχώ εύ|:Ανύεσθαι 
άλλων, εί χαι τό πραχτιχόν έπίβασιν είναι τού 
»ύ τίνες ύπειλι^^ασιν. ^ΕνταϋΟα τοίνυν ^ε^όσθω 
χ^ώρτησιν το θεωρητιχόν ιόγεΐσΟαι τίίς πράξεως, 
ώ πραχτιχώ τού ^ιχαίου συνί^πται χαι τό μαρ' 

λ' εστί χατανο;9σαι τρανώς έπίσχοπον πΟι- 
μετ* επιστ^μυς τό ποίμνιον, τόν τ^ί χαβο- 

άν(ίρός Επιστολή έντυγχανοντα. Κα'ι πρώτον 
τί} έπιγρα^;^ χαλόν μ^| παροπτεον * ^ηλού- 

Ιίαηι 6(ίαηιΐ6^ίΙαΓ αρυά Ευ8βΙ)ίαοι, αη(ΐ6 
3 αεοβρίϋδ,βΐ 6χ1ΐ06 αρυά ΗυΓιηυαι αίςυο 
Γυπ[ΐ:νβΓΐιιη αι&ΐ6ΐιί6 ροηίΐαπ ΟδΙία8,(ΐηαύ 
ι 7α5^(4;/2.6υίηΕυ8βΙ)ΐυ8 βίεΐια^βαΐέχαλείτο 
<αΐ *1ΐβλίας ό έστιν ελληνιστί Γ8ριο;^ή τού 
^ιχαιοσύνια.ΟϋΟιΙ οοιιιηιοίΐυιη δ6α.•^υιιι 1ια- 
Γ6ν6Γα ΟρΗίία8,}[ΐτ{Βί Ηβηπβυηι Υαΐ6δίαιυ 
( άί6αΙαΓαΓχρο;9Μ/ί.Νίοο1&α8 (&ηΐ6η ΡβΙΙβ- 
ιΜί$€€ΐΙαη, 8&οηιαι πι&ΐίβΐ βίο Ιβ^, έχαλεΐτο αδδυωβΓβ άίβ^ηαΐαδίυίΐ, ηια^ηαβ Ιιίβ ]α6θΙ)υ8 Ι6ηυί( 
οίαναοι Ε66ΐ68ίθβ ΗίβΐΌδοΙ^ιηίΙαηδβ (4). Οαιη αυΐ6θΐ 
άαο δίηΐ, ςυβθ 1ιοηιΐα6ηι (ΙυοαηΙ &(1 ρ6Γί6θ(ίοη6ηι, 
οοηΐβαιρίαϋο, ίηςααιη, 6ΐαεϋο^ βχ ςαί[)υδ νίαι αβοί- 
ρίαηΐ νίΓίαΙβδ ; βχ&ηιίηαηάυιη 63(, ςυααι Ιιίο βδδβΐ 
ίη υ(Γ0(]υβ βχίηιίαδ. §6(1 ςϋοηίααι πιαχίηΐθ ρ6Γ 
6οηΐ6ηιρ1αΙίοηβηι &(1 Οβααι βδΐ αδοβηδαδ, ςυοέκΐ 
6]αδ ήβή ροΐβδί, ρπα3 ηαΓΓβπιυδ ά6 ϋϋαδ βοηίβηι- 
ρΐαΐίοηβ, (1βίη(ΐ6 6ΐίαπι 6]υ8 &ο(ίοη6ηι ροη(ΐ6Γβηιυ3 
ρΓΟ νίπ1)α8• ΕχίδΙίαιο βηίαι οροΓ(6Γ6 βρίδβορί οοα- 
Ιααι αηΐβ &1ία (Ιβίββίαπ νί 6οηΐ6ηιρΙαη<ϋ^ βΐίαιηδί 
&οΙίοη6ηι ςαίάαηι ραίβραηΐ 6δδ6 αδοβηδαοι ειά οοα- 
(6ΐηρ1&Ιίοη6αι.0οη66άα1αΓβΓςο^ςυοά6οη(6ΐΏρΐ£ΐϋο 
ρΓ8666ά&( ΑοΙίοηβηι, ςηαηίίοςυίάβηι ]υδ(ί αοΐίοηί 
^ο^^αη^ιυη1 βδΐ βΐΐαηι ηιαΓίγπυαι. 

IV. Οαοαιθ(1ο βρίδοορυβ ^τ^^βΐΏ βααι δβίβηΐία ρα- 
δοβΓβ (ΙβϋβαΙ, 13 &ρβΓ(6 ροΐβδί ΙηΙβΙΙί^βΓΟ, ςαί 
0α11ιο1ί6&αιβ]α8ΐ6^ίΐΕρ1δ(ο1αηι. ΕΙρπηιυπι Γΐιιίίΐβιη 
ί(1, ςαοιΐ Θ8ΐ ίη ίηβοπρίίοηβ β^Γβ^ίυαι, ηοη βδΐ Σα(ίίΐκ χαι *Ω.άμ, 6 εστίν ίίχαιος χαι πεοιο/τ, τού 
λαού : ηοαιίααύαΙυΓ δα(1(ϋο βΐ Ο^Ιί&ιιι (^αόιΐ ίίδΐ ^α- 
8(υδ βΐ ηιυηΚίο ρορυΐί. 

(3) ^υ(1βΒ03 δβίΐίοβΐ, ΟΙιΓίδΙίααοΓυια πι^δΙβποΓυηι 
βχρβΓίβδ. 

(4) 0Γ8Β0β α(1 νβΓί^ϋπι : <( Νιιρι;Γ(}ϋΐι1β[η ϋοιηίαιίδ 
ραΓΐίθ6ρ8ηο1>ί3 ίαοΐαδ βδΐ ηιγ^^^^^^ δββυηιΐυηι οαηιβηι » 
6ΐ ηια^ηαδίιίο ^α^οι)αδ ΕοοΙβδίοΒ ΗίβΓοβοΙχπιίΙ&ηβθ (6- 
ηβίοΐ&ναιη ; » ςα» ιηοΐαί οΙαΓίοή ραταρΙΐΓ&δί βχρϋο νβ» 203 ΜΕΝδΙδ ΜΑΐυδ. 
σπορά χ^αίρνν. » Εξόν '/κρ αντώ άττόστο^ον βθΓταβ, (Ιυοάβοίιη ίπ1)υΙ)υ8, ςυ® δΐιηΐ ίη άίδρβΓ- 
βίοηβ, 8&1αί6Εΐι. » ΝΛΐη ουιη βί ΙίοβΓβί δβίρδίιιη 
νοο&τθ &ρο3{ο1αιιι, &υΐ6ρίβοορυτη,&υ1ςυο(] ιη&]α3 
68( ίΓ&ΐΓθΐηΟοΕίιίηί, ςυϋ)υ8 ηοιηίοίΙ)α8 ΐρβυιη ςυο- 
ςαβ Ραυίαβ 8ίβ:ηίβο&νϋ 80ΓίΙ)6η3 αά 6&1&1αδ*, νίάβ- 
ίϋΡ άβΙβοΙαΓί 1ιυιηί1ίθΓί1)ΐΐ8 ; ββ βδδβ δβΓνυιη Οΐιπδΐί 
Οβΐ 8ίβ;ηί&ο&( ΐΓί1>υΙ)υδ ΙδΓαβίίδ, νβΐ ιη&χίιηβ ρΓορηυιη 
ιη&£;ί8ΐπ ίηβί^ραβ 1ι&1)6η3 ιηοόβΓ&Ιίοηβιη, βΐ βα δίΙ)ί 
ιη&^8 ρΐαοβαβ, ςα&ιη βρίβοοραΐαβ αίςαβ ίΓ&ίθΓοίΙαϋβ 

Υ• 8θά &β;β, ηοηηυΐΐα, ςυ» ΐ6£;αη(αΓ ίη Ερίδίοΐα, 
ςρι&η(αιη βοηοβάίΙοΓ, ρβΓββςυ&ιηυΓ, ρβΓ ςπ6Β 6ΓίΙ 

Εη&ηίίββΙα ίΐΐίαβ ΐαβΟΐίβ ρΐΐπίαβ, βί &00ϋΓ»(& (Ιο- β εσται καΙ τϊ5ς διανοίας έχείνου το αοίθαρον χα» εαυτόν, τ) έττίτκοττον, τ] τό γε μείζον ειπείν ό 
του Κυρίου, οΓς ονόαασιν αυτόν χαΐ Παϋλος '^ 
Γαλάταις έ(ί)3λωσεν • ό ίε τοις ΤΛτηινοτέροις 
ται χαίρων, χαι ίοϋλον ε'αυτόν Χρίστου του θε 
^υλαΐς του Ισραήλ είναι γνωρίζει • τύ ίίιαέτα 
ίκίασκοίλου παρασηαον τήν ριετριο^ροσ-^νην εχβ 
ταύτϊϊ σεανυνό^ενο ς μάλλον τ) τω τίς έττισχοπτ^ς 
τ^ς άίιλ^ότητος άζιώ^ατι. 

Ε'. Άλλ* όπως ενια καΐ των τ^ Έττιστολ^ : 
νων χατά τό εκχωρούν ^ιεξείθωαεν, ^ι' ων γ βίτίηα. Ναιη ουιη ίαίδββΐ ία ρΓίηοίρίο ΕρίδΙοΙ», βΐ 
οοηΐθΐηρί&ηΐβ αηίιηΐ οβυΐο οοηδίάβΓ&δδβΙ, υ1 βδΐ 
οοα86ς[αθη8,(|υοάφΐί8(|αί8&(1 Οβαιη αοββάΚ, ίαοίάίΐ 
ίη ίβηίαΐίοηβδ (Βοαί 6ηΙαι ρπηοίρίιιπι βΐ Γα<ϋΧ| βδΐ 
0603 : 1)οηιιηι αυΐβη), βδΐ νίΓίΟδ : νια αυΐβιη, ςαοβ 
ίβΓΐ &(1 γίΗαΙβαι» θβΙ αδρβΓα 6( άϊίΒοίΙίδ, βΐ ιηυΗα 
1ιαΙ)6ΐ &άν6Γ8& : βΐ ίάβο βνβηϋ οαιηίοο, υΐ ςαί αά 
06υπι &06βάυηΙ, ίη τβδ ίοβίάαηΐ ίηβΒςααΙβδ) : βχΙιοΓ- 
ΙαΙαΓ 8&ηβ1θ3 αά ίηνίβίααι ραΐίβηϋαηι βΐ ηυοςααηι 
Οθάβηΐβαι, Κ)οηοδ ίαιΐΐαηδ ρυβΓΟΓαω ρΓβΒοβρίοΓβδ, 6( 
({υί οοηνβηίβηΙβΓ ΐ6@^1)αδ άβοβΓίαΙίοηίδ δοΐαηΐ άβοβΓ- 
(&Γ6. ΟΙβίΙ βηίζη : « Οαιαβ ^αυοίίααι βχίδΐίιηαίβ, ίρα- 
1Γ63 ιηβί, ςυαηάο ίη ΙβηΙαΙίοηβδ ναπ&δ ΐπύίίΙβΓίϋδ, 
8θί6ηΐ63φΐθ(] ρΓθΙ)αΙίο ίΐάβί τβδίΓΟΒ ραΙίβηΙΙαηι ορβ- (^κ^ασχαλίας ακρίβεια. Καί γαρ εν τ|| ^ΡΧί '^' 
στολι^ς γενό|χενος χρί σχοττήσας τω θεωρυτι 
ψυχϊ5ς ο^θα)./χω, ότι πα'ντα ίή τόν ζω θεώ • 
γόμενον άχόλουθον ττειρασ/χοϊς περιπίτττβιν 
|ζεν ^άρ και ρίζα του ά'/αθοϋ ό θεός, ά^αβό 
αρεττ,^ η ίέ γε προς αρετή ν φέρουσα τραχ^εΐά 
προαντϊϊς και πολλά τα άντικείιχΓ<;α ίχουσα * 
τούτο (τυμζαίνζι πάντως τοις προς θεόν έρχ 
άνωααλοις πρά'/αασι περιπίπτειν) • τοϋτο ίή 
σας αλείβει τους πιστούς προς ύποαον^ν άνί 
τους σορούς μιμούμενος παι^οτρί€αις, χαι χ( 
^ους αθλήσεως καλώς γυ|[Αναζε£ν έπΊΦτα^ 
^ησ'ι γάρ • « Πασαν χα/)άν ήγήσασθ*, «ίιλ^βί ι 
αν πειρασ^οΐς πβριπβ'σητε ποικίλοι ς * < χαι ή ραΙαΓ(ο):[ρ»ΙίβηΙί8.8ΐαΙβπιρβΓΓβοΙιιπιορυ8ΐΐδΐΙ)βα1,αΙ ρ « Είίότες, ψτηνϊ, ότι τό ίοκί/χιον ύ/χών τίξς• ύποαονήν κατεργάζεται (6). » Είτα τό π•ρι τήϊ 
άναα^ίλο^'όν τε και σταθερόν ύποτίΟυσιν • 
(ίί-ψυχος, λέγων, ακατάστατος εν ποισαις ταΐ 
αύτοϋ, » ίη ηϋΐΐο άββοίαΐίδ. §ί οιιί αιιΐβαι ΥβδίΓαπι άββδί 

δ&ρίβηϋα, ρβΙαΙ&Οβο, ςαί (1α( οηιηίΙ)α8 &1)3θ1ϋ1β, 

βΐ ηοη 6χρΓθ1)Γ&. » ΟοηδίάβΓα &αΐ6πι, οαπι ςιιαηία 

ΙιΟΓί&Ιατ 8&ρίβη(ί&. Νοη βηίαι δοΐααιοιοάο δυδΙίηβΓβ, 

86(1 6(ί&ηι^&αά6Γ6ίη§;Γυ6ηϋ1)ΐΐ8]α1)6ΐ ΙβηΙαΙίοηίϋυδ ; η60 βοΐαηι ς^αικΙβΓβ, 86(1 1(1 6ΐί&ηι οιηηβ ^ 

άυοβΓβ. Νβ(|υβ νβρο (ΙίοίΙ ςιι&8ΐί56ΐ Ιβη1&(ίοη68 ; 8β(1 « Οϋαα(1ο ία ταπα8 ία6ΐ(ΐ6ΓίΙί3 ΙβηΙαΙίοηβδ]. > 

&α(6ηι 68ΐ : « δοίβηΐβδ, ίη(|υί(, ςυο(1 ρΓθ1)&Ιίο ήάβι νβδίΓ» ρ8(ί6α{ί&οι ορβΓ&ΙαΓ. » Οβίηάβ $υΙ) 

Ιη &άβ (ΐ6ΐ)6Γ6 βδδβ ΑΓηιίΙαΙβαι, βίβοηδί&ηΐί&ηι, βΐ ηαΐΐααι (1αΙ)ί1&ϋοη6Π), άίοβηδ : « ΥΙγ &οίαιο έ 

6ΐ ίηδΙ&Μίδ ίη οΐΏηί1)ΰδ νϋδ δυίδ. ι> 

ΥΙ. Οϋοοΐ ααΐβπι ροδίβα άίοίΐ, ςυαηΐ&πι ουηι 
νβηιΐδΙ&Ιβ 1ιαΙ)6ΐ βΐίαοι ρΓθίαη(1ί(αΐ6πι ? α ΟΙοπβΙυΓ 
βηίο), ίηςυίΐ, 1ιιιηιί1ί8 (|υ1(ΐ6ηι ίη δΐια αΙΗίυάίηβ : 
€ΐίγβδ &υ(6πι ίη δυα 1ιυπιί1ί(αΐ6. » Ν&ηι οαηι (ΙίνίΙίοΒ 
ςαί(ΐ6πι αΐΐίοί&ηΐ &(1 δυρβΓΐ)ίαηι, ρ&υρ6Γ(α8 αυΐβπι 
&(] Ιιαηιίΐίΐαίβηι 6( &ηίηιί (ΐ6]β6(ίοη6πι ; ϋΐβ οοαίΓα 

3υΙ)βΙ ΓαοοΓβ, άίνίίβηι (|υί(1βαι δυαηι οοηδΙίΙαβΓθ ^ σθαι τό ρετριαζειν, τόν πένητα ίε αύ-^ό τοϋτι 
&11ίΙα(1ίηβιηία ηιοάβδΗδ &6ϋοαίΙ)ΐ]δ ; ραυρβΓβηι νβΓΟ 
Ιιοο ίρδυΐΏ βχ1δΙίιηαΓ6 (Ιί^ηίΙαΙβπι ηοη οοηΐβπαηβηάαιη, 
δί πι&^ηο βΐ βχοβίδο αηίηιο ΓβΓαΙ ραιιρβΗαίβπ]. 11α 
ρ&ιιροΓΐα(βηι βΐ άίνίΐίαδ, ςυβΒ δααΙδΟΒρβ ηιυΚίδ ηια- 
ΐ6η£ΐ&(1ρβοο&ηάυπι, πιαΙβΓίααιβίδοίΙ αά Οβί βυΚυηι. 
Ββίηάβ ΓϋΓδαδ οααι δοίρβί, ουίαδ ^^ΙοπβΒ, βΐ ςυαηι 
πιυΙΙοΓααι 1)οηοΓυηι δΐηΐ ΙβηίαΙίοηβδ οοηοίΐίαΐηοβδ 
ίίδ (|ϋί δβ ίοΓίίΙβΓ ^βΓϋη!, ΓβρβΙβηβ άίοίΐ : ι Ββαίαδ 

^ Ιαβ. Ι, 1 δ6(|(|. * ΟαΙαΙ. Ι, 19. 

(5) θα» Ιιίο 8βςααη(ατ, αη6ί8 ιηοΐαβα, άββαηΐ ίη ηοδίΓο πίδ. Ογφοο. 

^^ Ρΐατα αΙίςιίΑαΙο 1ι&1)6η(αΓ Ια πιβ. ΥβηθΙο, ςαβθ τΐάβ ία Υ6Γ8ίοα6 1^&(ία&, [ ]ααοί8 ίαοΐαβλ• ^'. *0 ^ε μετΛ ταύτα λέγει, πόσον ίχει μ 
ριτος καΐ τό ]3αθος ; « ΚΛυχ^ΛσΒωγνρ, β^η, ό 
πεινός εν τω ύψει αΰτου, ό ίε πλούσεος εν τ:^ 
νώσει αυτού. * Επε'ι γαρ ό ριεν πλούτος έπαγβιΐ 
άλαζονείοη/, ή πενία ^ε ταπεινόν χάΙ ριικοό-. 
εκείνος τουναντίον κελεύει ποιεΐν ύψος εαυτόν ;>*. Ι^α νοαιςειν ου το τυχόν, το την τηνιβη ψεο 
γαλοψύχως • ούτω και πενίαν χαΐ ιτλούτον, Λ 
πολλοίς πολλάκις εις άααρτίαν, υλΐ}ν βις θι 
ραπείαν τίΟϊ;σι και άα^ότερα. Έιτιετα πβίλη 
οίας ^όξιης^ όσων αγαθών πρόξενοι τοΓς χαρτερο 
πειρα'τριοί, έπαναλααβάνων, α Μαχαριος, ψ%9 
θρωπος 6 ς ύ7τοι;Αένει πειράσ^όν, οτε ^όχεαος * 
νος, λήψεται τόν στέ^ανον της ζω^ς * λ τψ ρί νίΤΑ 3. ΙΑΟΟΒΪ ΡΒΑΤΚΙδ ΟΟΜΙΝΙ. Μ » στι^άνων ίΚπί^ι «ύπαρα^έχτους 

τοις γί\αρίνοις «ιναι παρκσχβυκ- 

χι ως ίρμαιον αύτοΐς ήγβΐσθαι, κ,λϊ 

το των πο^ων νόστθ|χα, οΐ χα& όπως 
ς ήτιθυμέας, (χ ^νσ<ως ηναι το 
σι, χα& ούΛ τόν θ•6ν αιηον των 

νοαίζΐιν, χο(τέλ(7Γ(ν ά6<|»6(7τευτον * 

άριστος ίατο*ς, τοίς ^νλαχτιχοΐς 
.«σι, 7Γρ6ς τήν νέσον Ισταταί τβύτην, 

πιιραζόζανος >ιγέτω, οτι Άττό βίου 
γαρ β«ός «ττιέραστός βστι χαχών, 
•ός ού^ίνοι, Εχαοτος ίε πΐφάζιται 
έπιθυμΙκς {ξιλχό^ινος χαι ^ιλβαζό- 
ιθυριία συλλββούσβ τίχτβι άμαρτίαν^ 
ηοτεΚκήιΙσΛ άποχύιι θβή^ατον. « Ον- 
(χαίως (ΐταξύ ανθρώπων έ^ίχασι χαΐ 
:ν το όηιίτιον τών χαχών μαρτυρό• 
ί ηίσΛς γλώσσας |χιγαλορρ^^ονχς, 

(ί« έπΐ)^ιΑ/Αονας τίς <«ντών άσθε- 
άριαρΊΐιίΑβτΓνν ιιναι ποι^σας, ιυλό^ως 
ις, ιβ^τοΖς |ΐάλλον χαΐ ου θ<ω τ« έχ 
ΐΛς χΐ ραθψίΛς Ιπιγράγειν σ^οίλρ,ατα, 
τβινσρονιίν ριανθβίνιιν χαΐ συγγνώ|[Αΐ9ν 

ότι '^ν Αχαιον σο^ώς οεναιροΰντα τόν 
^ χ«0|ΐ^72ΐ του αγαθού τυ^ον, χαΐ 
Ιιω 4^ον ^ έαυτοΓς \ογίζίσ$αι τό 
ΐν/]}ι^>άσθε γαρ, ^ιισίν, ά^ελ^οέ ριου 
; /ό/ις «7^^^ ^^^ ^^ ^ώρημκ τέ- 
π χαταβαίνον άπό του Πατρός τών 
ιύ« εστί παραλλαγή ^ τροπές άπο- 
ίΐς άπεχύησεν ήαάς λόγω αληθείας 
άπαρχήν τίνα τών αύτοΰ χτισρια- 
^ρονιό|ϋΐατος άποχΓ/οΐ τΰ^ον, χαΐ τό 
άρια του άγαθοϋ χαΐ άτρεπτον είναι 
ίείχνυσι, χαι όπως εξαίρετον η προς 
α περί τόν χνθρωπον μαίνεται τό Α Ιιοπιοςιιί 8(ΐ8ΐίηβί(θα(&(ίοη6Β) τςαοηί&ιηβοιη ΓυβΗΐ 
ρΓθΙ)2ΐΐϋ8, αβοίρίβΙ οοΓοηαιη νΐΐ» ; » 1)β&1ϋυ(1ίηβ β1 
βρβ οοΓΟοαΓυιη βΏοίβαβ, υ1 βίοΙ νίη8.1>οαί8 αοοβρί» 
(βηίαΐίοηββ, βΐ 6&8 ρΓορβαιοάαιιι Ιαηφί&ιη ΙαβΓαιη 
6χίδΐίΐΏβηΙ, βΐ οαιη νοίυρί&ίβ 6χωρί&η(. 

VII. Νβςαβ ιηαΙΙοΓαιιι ιηοΓΐ)υιιι, ςιιί βυαβ άβίβη- 
άβοΙβ8 ουρίάίΙ&Ιβδ, ρβοο&ίυιη άίοαηΐ ββββ α η£ΐ1αΓ&, 
6( η6(|πβ γβΓβηΗΐΓ βχίβΙίιηαΓβ Οβυιη 6386 ο&ιΐ8&αι 
πι&1οΓαιη,Γ6ΐΐ(|υί(ίη6υΓ&(ααι : 86(1 Ιαηςυαιη ιη6άί6α8 
ρΓ8β8(αη(ί88ίιιιαδ ααχίΐϋβ ρΓ8Β36Γν&Ιίνί8 αΐ6η8, Ιιυίβ 
ιηοΓΐ)ο Γ68ί8ϋ(,άί66η8 : « Ν6ΐηο ςαί (6ηΙα1αΓάί6α( :Α 
060 (6θΙθΓ. Β6α8 βηίιη ηοα (6) ΙβηΙαΙαΓ &ιιιαΓΐ3 ;ίρ86 
&υΐ6ΐιι (6ηΙ&1 η6ΐηίη6ΐη : αηυδςαίςαβ νβρο ΐ6ηΙ&ΙυΓ& 

ρΓΟρΓΙ Α 6θηθυρί866η1ί& £ΐΙ(Γ&6(υ8 βί ίθ686αΙΰ8. 06ία€ΐβ 

6οηοιιρί866ηϋ& ουαι οοηο6ρίΙ, ραπί ρβοοαίαοα : ρ60- 
Β οαίαΐΏ &υ(β[η ρ6Γ!66ΐυιη, ραηΐ ΐΏ0Γΐ6α3. » 8ί6 νίΓ 
3α8ΐιΐ8 ]υ5ΐ6 3υ(ϋο&νΐ( ίηΐ6Γ 1ιοιηία63 6ΐ 06υιη : ίΙΗ 
ςαίάβιη 8αο 1β8(ίιηοαίο ΐΓί1)υ6η8, ςαοά ηοη 6386( 
&υο(θΓ ιη&ΙοΓαιη^ 6ΐ 1ίη§;αί8 1ο(|υ£ΐ6ί1)α3 ρ6Γ8αα• 
(16118, α11&66Γ6αΙ; 6£β6ί6η8 αιιΐβαι, υΐ 1ιοιηίη68 
8υ&ιιι &£;αο806Γ6η1 ίιη1)66ΠΗ(&ΐ6ΐη 6( 8υα ρββο&ΐα ; 
6ΐ υί 8ίΙ)ί, 6ΐ ηοα Οβο, &86Γϋ)6Γ6αΙ (Ι6ΐί6(£ΐ, ςα» 6χ 
ηιαία οοο3ϋ6ΐυ(ϋη6 ρρονβηίυηΐ 6ΐ βοοοράία, 6ΐ 

816 άί866Γ6η( 86 ΙΐαΐϋίΙίΙβΓ £;6Γ6Γ6, 6ΐ ρ6ΐ6Γ6 Υ6αίαΐη• VIII. ΡΓ8β(6?6α γί(ΐ6ΐ>ί8 3α8ΐαιη 8&ρί6ηΙβΓρ6ηιιΐ6η- 
^8αιαΓΓθ£;&ιιϋ&ιηβ(8υρ6Γΐ)ίαιχι,ςυ8θ86ςαίΙϋΓΐ)οηαιη 
Γβ6(6 β^68ΐαιιι, 6ΐ ρ6Γ5ϋα(1βη(6αι 060 ροΙία3 ςυαοι 
8ί1)ί ίρ3ί8 &8οηΙ)6Γ6, ςποά ίυβΓίΙ Γ6θΐ6 ΓαοΙαιη. « Νβ 

^ 6ΓΓ61Ϊ8 ί£;ί(αΓ, ίαςυίί, ίΓ&(Γ68 0361 άίΐββίί : οαιοβ 
(Ιοηυιη 1)οηυαι, 6( οτηηβ ά&Ιπαι ρβΓίβοΙαιη^ ά6-> 
8υρ6Γ (ΐ6866ΐΐ(ϋ( & ΡαΐΓ6 ΙϋΐΏίαυιιι, αραά (]α6ΐη 
ηοη 68ΐ νίοίδδίΐυάάο η60 ωυΐαΐίοηίδ, οΙ)απ3ΐ)Γα1ίο : 
νοΐ6η3 βηίαι £;6αιιίΙηθ8 ν6Γΐ)ο νβηίαϋδ,ιιΐ δίαιαδ ηο3 
ρπιηίϋββ (|ϋ6βάααι 6]α3 6Γ6&1υΓαΓααι. » Πββο 6ΐ 
βχίηαηίαηΐ αΓΓΟ^αηΙίααι, 6ΐ οδίβηάαηΐ Οβυαι 6δδ6 
άαΙΟΓβηι ΙΐοηοΓίιαι, βΐ 6836 ίαααιυΙαΙ)ί1βηι, η6ο ία 
6υια 6α(1βΓ6 &1ΐ6Γα(ίοη6αι : (|υο(1ςιΐ6 ίδ 6δΙ 6x101103, 
81 οοαί6Γα(υΓ ουαι Γ6ΐ)α8 6Γ63ΐί3, 6ΐ ηιαχίω&αι νί- 
(ΐ6ΐΐ1Γ ^6Γ6Γ6 ΟϋΓαοι Ιιοοιίηίδ. 

IX. Ρθ8ΐ1ΐ8Βο &606(ϋΐ αά αϋαιοηίϋοηββ, ςιιβΒ αά 
ηΐ0Γ63 ιηα£;ί8 ρ6Γΐίη6η( : « 8ί(, (ϋοβη3, οαιηίδ Ιιογπο 
ν6ΐοχ αά ααάίβηάααι, (αΓάαδ &(1 1οςα6η(1ααι, 6ΐ ΙαΓ- 
(1α8 αο! ΐΓαοι. > 5ί 6ηΐαι Υ6ΐοχ 36Γη30 63( οαΥ6αάα$, 
ςυαηΐο αι&^3 &ά1ιί1)6η(1α 63ΐ οααΐίο,η6 οίΐο ίτ&δοα* 

Π8 ? νί(ΐ6 &α(6αι, ςαοαιοάο β^ΟΓαοι ν6Γί 6χρΓίαιίΙ 
€1ιη3ΐΐαηί. « Κ6ΐί§;ίο ρυΓα 6ΐ ίωηιαουΙ&Ια ΡαΙπ 6ΐ 
060 1)8β6 68ΐ : νί8ϋαΓ6 ΟΓρΙιαηοδ βΐ νίάααδ ία αίίΐίο' 
ϋοη6 60Γααι, ίηιιη&ουΐαΐααι ββΐρβυαι οοηδ6ΓναΓ6 
α πΐϋηάο. » Εχ «ςαο ]αΙ)6ΐ 6( α αιαη(1ο Γ6οβ(]6Γβ, 
6ΐ &ά ρΓορίηςααπι αοοβάβρβ : (ααο εαΐηι ν6Γ6 αο 
8ίηο6Γβ ίΓ&ίΓααι οαίδβΓβϋίΐΏΠΓ, ςπαπάο ηο3 δοραΓα- 
Ι^ίιηυδ αΙ) &βΓ60ΐίοη6 ία πιυικίιιαι. ^^^β^(^ο αυίβηι', 
α Ν6 ίηρ6Γδοααηιπι&606ρϋοηΙΙ)ϋδ1ιαΙ)6α1ίδ, ΓΓα(Γ63 
6ά6αι Ποαιίαί αοβίή ^6δυ ^ι1^^$(^ ^ΙοηβΒ, » ΙοΠϋ ί(1 
ςαοά &1 &(! θ8ΐ6αΙ&11οαβαι^ άοο6α3 α6 νίταηιαβ αΐ α χαι ηθιχωτέρων άπτεται παραι- 
λεγων, πάς άνθρωπος ταχύς εις τό 
ιίς τό λαλ)}σαι, βραδύς εις οργήν, » 
' ταχέως ^υλαχί^ς άξιον, τό ταχέως 
; ^λλον Κείται τ^ς άσ^ίαλείας ; 
υ χατά άλήθειαν Χριστιανού, οίους 
ςαραχτϋΐρας. « θρίίσχεία χαθαρά χαι 
ν> χαι ΠατρΙ αύτη εστίν • έπισχε'• 
ς χαΐ χϋρας Ιν τ^ θλίψει αυτών, 
•ηρεΐν άπό του χόσριου. α Επίσης χε- 
όσ/χου ά^^ίστασθαι, και τώ πλησίον 
αΐς γαρ αληθείας, τότε γνησίως 
»απαθησο/Α«ν, ότε τ>5ς τού χόσαου 
τοις άπορρηξοριεν. Τω ί'ε ειπείν, 
οληψίαις ίχετι, ά^ελ^οΐ, τήν πίστιν 
Ιησού Χριστού τ^5ς ^όξης, » τό χατ' 

ςς. 

00 βχ (ιΓΦΟΟ ςα&οι ςαοά 1ι&ϋα& ν6Γ8ΐο 1ι&1>6( : « Οβαβ βηίαι ίαΙβαΙαΙοΓ ιη&1οηΗ& 68(, η ΕΟΐ ΜΕΝ8Ι9•ΜΑΙϋδ. 206 ρΙ&Οβαΐηυβ ΟΙΏΐηΙΙ^Πβ,αεςαβ ςυεΒΓΕίηυδ ^ΙΟΓΙ&ΐη βΧ Α έττίλεξιν γινό/χινον «ναφβΐ, ^ι^ασχων μίί προς άοι'. 1ιοιηίηί1>υ8,ΙιιιΐΏίϋ& βί ΒΛ>}ββΧ&οο^ίΒηίβΒ : δβ(1 Οβαιη 
Βοίαιη &ιηβιηιΐ8, β1 β]α8 ςαοά ίι( 1ι&1>6&ΐΏυ3 ΐρβαιη 
Ιαυάα!οΓβηι,6(Γβιηιιη6ΓαΙίοο6ΐη αϊ) βο βχβρβοΐβιηιιβ. 
Οίοθαάο ΥθΓΟ βαιη Ιβ^βπι ίιηρΙβΓΟ Γ6β;ίαηα, ςαί άίΐί- 
^ί ρΓοχίιηυιη βίοαΐ ββίρβαηι,βχοϋαΐ αά ίΓαίΓαιη άί- 
Ιβοϋοαβαι, βχ βίαβ ςαί Ιβ^βαι ΙυΙβΡαΙ άί^οΐΐαΐβ, 
8θίβη3 11α^α8 ρρφοβρϋ ΐΏ&£;αί1υ(1ία6ΐη βΐ ρυΐβΐιπίιι- 
άίηβΐΏ : βΐ ςαοά ρΐβαα Ιβ^ίδ αάίιηρίβΐίο, ββΐ άίΐβοΐίο 
ία ρΓΟχίπιαιη : βΐ Ιιοο ΐρβαιη Θ8ΐ 8αΕηιη& Ι^οηοΓαιη. Χ• Οαοιηοάο &ιιΐ6ΐη ιηονβΐ αά ιηίββηοοΓάί&ιη ? 
ΤβΓΓβηβ ίαιίΏίδβΓίοοΓάί βΐ ίηβνί1&1)ίϋ, ςαοά ίΠίο 68(, 
^αάίοίο. « Ιαάίοίαιη, ίηςαί(, 8ίη6 χηίδβΓίοοΓάία βί, σχβιαν βίοϋν άνθρωττινην, μιι^Β την εξ όηθ^ώζω 
ίπιζιητείν (ίόξαν, χ^αμαίζτο^Λ ^ρονούντας χαΊ τχπει^ί• 
άλλα Θεόν |:ΑΟνον ^(λβΐν, χ«1 έτταιν/ηιν ίχειν τ&; 
^(νοαένου, κ«1 παρ* αύτοϋ τήν άντίίοτιΐί ίτ^εχίέγι- 
σβαι. Τώ $ϊ κ«ι νβ|Λθν ^κναι βασιλιχόν έχ7Α];ρο7> 
τον ά^κπώντα τόν ττΑησίον ως εαυτόν, προς ηίϊν τών 
ά^ελ^ών άγκ;τγ]ν ^αρεΟίζα τω άξίώματι τοΰ >«αο9£- 
τϊίσαντος, τίς έντολίς ταύτης είίώς τό /χ«;τε6ο; ιαν 
τό χαλλος, χαΐ δτι πλ^ρ«|χα νό/λον η προς τόν «ν 
σίον άγαττη, χαΐ τούτο ίί τοϋτβ των ά^αθ^ν τό χ«^- 
λαιον. 

Γ. Όττως ίβ χαί κρος Βίον διέγειρα ; Μχλα σβ• 
^ώς (ίυσωπών τω αντιίεεΐ «αΐ άπαραχλιίτω τίς έχεί:. 
θεν χρίσεως. « ΆνεΟιον 70^ ί^^ϊ ^ί^ χρίσιν τώ »ί (ΐιιί ηοη ίβοίΐηιίββπβΟΓάίαιη: »ρθΓΐΐ06 βοηοβάβηδ, Β ττοίΐϊσαντι ελβον » χαΐ χαταχα»/χάσθβι ελεον χρι^ΐϋ^, υ1 ιηίδβΓίοοΓάία^ΙοπβΙυΓ ρΐαβ ςα&αΐ3ΐΐ(ϋοίαιη, ςαα- 
Ιβηιιβ ίΐΐί άαΐ τίβίοπαιη. Οιιίη βΐίαιη ί(α άίοίΐ ϋάβιη 
ορυ8 1ια1)βΓβ αβίίοαβ, βίοαΐ οοΓρα8 β^βΐ βρίΓϋα : 
&Ι)3(:[αβ 6£ί αιιΐβιη ββδβ ιηοΓίιιαιη βΐ ίααΐίΐβϋοι, ιιΐηοα 
οοηβάααιαδ ία 60 δοΐυιη ςιιοά ΟΓβάαιηαδ,βΙ ίηααίΙβΓ 
β;ΙθΓί6ηιυΓ. Ηοο αηΐβιη ρΓθΙ)&1 δΙαϋΐΏ, ΑΙ)Γα1ιαΐΏ &[ 
Βααΐ) αοΐάυοβοδ ία ΙβδΙίαιοηίυιη : ίΐίαιη ςυίάβιιΐ) 
^ιιϊ οιΐίη ήάβ Ιβααβ ςυοςυβ ούΙαΙίΙ ; Ιιαοο αυΐβιη ςυοΒ 
δρβουΙαΙΟΓβδ ρβΓ αΐΐαιη νίαιη ΐΓ&η.^ιηίδίΙ. ΕΙ ςαί(1 
οριΐδ βδΐ, υΐ δίη^ϋΐα βηαΐΏβΓβαι ? Υίχ αΐίαιη ργ£β(6γ• 
ιηίδίΙ βχ νίΓΐυϋ1)α8 ηΐ0Γ&1ί5υβ, αά ςϋαπι ηοη ίηβί• 
Ι&νβπΙ νίΓυιιι ρίυιη αο Γβϋ^ίοδαηι^ βυηι ηιαίΐα ρΓ0« 
1)&1}ϋίΙ&Ιβ, ^Γ&Ιϊα αο ίυοαηάίΐαΐβ. Ιδ Ιίη^ιΐδβ Ιβ^βηι 
άβάίΐ,αΐςαΐ βΐ ίη ΙβωροΓβ Ιαββηοίϋπι, βίίη ΙβηιροΓβ τούτω (ίιίούς Ίη::ερ ίχείν|ρ τά νιχφτήρια. Άλίέ χαί 
τήν πίστίν ούτω ^ιΐσΟαέ γτισι τίς πραξβως, ώς ίεϊ- 
ται τό σώμα τού ττνεύριατος * ταύτιβς <ίβ χ«Βΐζ 
νεχράν Οίον ύτταρχβιν αύττήν χοβ «νόνυτον • Γνα χί 
τό πιστεύειν |ΑΟνον έττιβαρρώριεν χαΐ <ίιά χεν^ς έγ- 
χαυχώαεθα. Και τπίθει τούτο λί^ων, ευθύς τι» 
*Α^ρααα χα'ι τήν *Ραάβ τταρβ^ων εις μ,άρτυοΛ;, 
τόν μεν ρΐίΓά τί; πίετεως χαι "έν 'Ισαάχ προσε>(γ 
χοντα, τήν ίε -^οίς κβτασχόποις ίΓ ετέρας ό^οΟ τχ- 
ρΛπεμγΟεΙσοίν, Και τ£ ρε (?εί τι χαθ* εχαστον άρι- 
βμεΙτΟαι ; σ;τε(ίόν ^άρ ούίο μί& ΰπΑετιε τών «ίΐι- 
χών αρετών, προς ^ν ούχ ;ηρΟισε τόν γΛάθει»^ 
μετά. πολλού τού πιθανού χαΐ τϊο; χά<οιτος Ούτος τ^ 
7'λώσσ/ϊ θετ^όν επεΟΐϊχε, σιωπάν τ• χατά ιαιρον χχϊ άίοβηάαιη αοοϋΓαΙβ άοοβΓβΙ. Ιδ ραΙβΓηβ (ΙοοβΙδεςαί ^ λδ'^είν άκριβωσαρενος- ούτος τίς ^εν άλιι^είας εχε- ςυίάβηι νβηΙ&Ιβιη, α ίαίδο &υ(βαι αϋδΐίηβρβ. Ρογγο 
&α(βη3 Ιίη^ααπι ςαυςυβ ηιαίβάΐοαηι βΐ βαΐαηιηίαίπ- 
οβηι ρΙαπηιυαιαοουδ&Ι.ΕΙάβ ρΓορίηςιιοοΙαηουΙιιαι 
άβίΓαΙιβΓβ, &α( βΐίαηι βααι ίαάίβαΓβι αϊ) αηίαιίδ 1ιο- 
ιηίηυπι ρΓΟουΙ ρροριιΐδαΐ. 

XI. Τϋΐιηι οραδ βδΐ, ο ^υ8(β άίγίΐβδ ςυοςυβ τυρ- 
βυδ βΙραυρβΡβδ αάαιοηβΓβ : ίΠοδ ςαίίΐβαι, ηβ οοηβ- 
άαηΐ ίη άίνϋίίδ : Ιιοδ ααΐβαι, υΐ ηι&ΐα ίβραηΐ ραΐίβη* 
ΙβΓ, υΐ ςιιί δίηΐ ΙοΙβΓαηΙίβΒ αοοβρίυτί ηιβΓββιΙβηι, ςυ® 
ηοη ροΐβδί ααίβΓΠ : βί ίΐΐίδ ςαίάβαι ίηΑάρΙίΙαΙίδ 
&Γ^υηΐ6η1ιιαι άίνΐΐί&δ οΙ)]ίβ6Γβ, αΐ ςαί ίη βίδ βοηΩ- 
άαηΐ^ βΐ ηοη ίη Οβί δίηυ, ςυί ηυηςυ&ιη βχΙιααπΙυΓ ; 
Ιιίδ ααΐβαι, Ιαηςαααι ρΓορΙιβΙ&οι αηηυηΙίαΓβ, ςαοά 
ρΓΟ Γοη1)αδ δίαΐ ίδ ςαί 3α(1ίοα(. ΙΙΙϋά ααίβηι, ηοη σθαι, τού ψεύίους ίε χαΐ |χίαν άνχεσΟαιττατριχώς ' 
(ΓκΓα'σχει * ού |χήν άλλα χαΐ τ^ς γ^ο-^Ι^όγοχ,'/Χώττίζ; 
χαΐ διαβόλου πλείστα χατΐ77ορε(, χ«ΐ τό λάθ^ Λ τϋ'^ 
πλιισίον χαταλαλείν, ΐ) χαΐ χρίνειν τ•ης τ&.ν «6οώπ«ο 
διανοίας μΛχραν απωθείται. 

ΙΑ'. Σόν ερ^ον, ω ^ίχαιε, χαΐ τό πλθϋσ£ι αύβις 
χαι πένησι παραινέσαι, τον ς επι τω 7τλούτα> ^( πι- 
ποιθέναι, τους (Γε ριαχροθύριως ^έρειν ώς '}Ύήμέ9θυ{ 
ριισθόν τι^ς ΰπομονίίς άνα^ραίρετον * χάχεέντ μ^η 
βλε^χον τ^5ς απιστίας τόν πλούτον τιθε'ναε^' τε ίΐ( 
έπ* αύτω θαρριησασι^ χαι ρι^^ χόλποις τοες ^/ϋποτι 
χενον/χένοις * τοις ^ε οια προ^ήτιος εύα^^ελί^σθαι 
πρό τών θνρών έστα'ναι τόν χρίναντα. Τό (?^ ι τι^ν έπιορχίαν^ άλλα χαΐ αυτόν τόν ορχον άττλως ιτρέ- 
ρβ^^α^ίαη1δο1υα),δ6^^νβ^ίρδϋα10I^ηίηο^α8^η^&η(1ϋIη ρ. πεσθαι, τίνος αλλιις η τ;9ς ^ιχαίας γλώττ^ς ι^έ- 
άββίίηαπ (ΐ6ΐ)6Γ6, βυ3α8η&αι αΐΐβπηδ, ςυααι Ιίη^αββ νεσις, πρό πάντων λεγούσης ' « Ά^ελ^οέ /χον, μχι ]αδ(8β ίαβΓίΙ αάηιοηίΐίο, άίοβηΐίδ ^ : « ΑαΙβ οοιιιία, 
ίραΐΓβδ πιβί^ ηοΐίΐβ οπιηίηο ]υΓ&Γ6, ηβςαβ ρβρ εοΒ- 
Ιυο]^ ηεςυβ ρβΓ ΙβΓΓαη), ηβςαβ αΐΐυιη αΗυά ^π^α- 
πιβηίαηι : δίΐ απίβηι νβδίΓυηι, ΟβΓίβ οβΓίβ^ 6(, Νοη 
ηοη, ηβ δαί) ίυάίοίο άβοίάαΐίδ. » Εοβ, ςαί δυηΐ 
δθΓβηο βΐ ΐΓαη(ΐϋί11ο αηίηιο, άοοβΐ, οΐ δβ ηιυηίαηΐ 
ΟΓαϋοηβ ; βοδ, ςιιί (ε^ΓΟίαηΙ, υΐ οίβο υΙ&η(υΓ βυηι 
ΟΓαΙίοηβ δαοβΓίΙοΙίδ αά υηοΐίοηβηι, βΐ ίά Ιι^ϋβαηΙ 
ρρο πιογΜ ηιβϋίοίηβ, υΐροΐβ (]αοϋ οΓαΙίο, οαίορβΓα 
ΙθΓυαΙ αυχϋίαηι ηιαχίηια ροδδί( βί&ββΓβ. Οαίάορΰβ όρνύετε όλως, μή τε τόν ούρανόν, μ-^ τε, ττ,ΐβ ^ίν, 
μτΐ τε άλλον όρκον τίνα • έστω ίε ύριών τβ /Ναι }ά • 
χαΐ τό Ού Ού • ίνα μη εις ύπόκρισιν τη'σι^τε. » >ύς 
ένθυρούντας άσ^χλειαν εαυτών ποιεΐσθαε τήν π/ισ- 
ευ;ζήν (ΓκΓασκει, τους νοσούντας έλαί» ριετά ττΜβν- 
χ;5ς ιερέως εις άλοί^ήν χρ^σΟαι, χαι τοντθ τί^ςνόην 
ποιείν ίαρια'ώς τίς εύ;ζϊ3ς όίρκ τ^ς ^ιβι τών ίρ^ν 
|3ουθουρΐίνΐ3ς, ενερ'/είν τα μέγιστα ^υνα^^νιος. Γε' Λ 
χρή τα Τϊ5ς /λυχείας ταύτΐίς Έπιστολ;5ς ττβίντα /εκίκ- 
βεΐν, εξόν έντυ^χανειν αύτ|^ τω |3ουλοριενΜ χιεμϊΙρ ♦ 1&0. ν. 12. 209 νίΤΑ 8. ΜΟΟΒΙ ΡΒΑΤΗϊΒ ϋΟΜΙΝΙ. έίβ ώς «χ πτ,ν^ς «ρύισβαι, καΐ '/ίυσάμενον πιστοΟσθαι, Α ββΐ Οΐηηί& ρ6Γ3θ€[υΙ, φ18θ 1ΐΟΒ6 ΟΟηϋηβΙ Ερίβίοΐα, 
χαΐ όντως άξιόχρβων μάρτυρκ '^ίνεσΒαί τών *Ιακώβου ουπί βΕΐη ρ038ίΙ ςαϊ νβΠΐ Ιθβ^θΓβ, θΐ ίΐΐίηο ΙΐααΓΙΓΘ 

(αηςααιη βχ ίοηΐθ, 6ΐ β;α8(&ηάο ίαοΐίβ ρΓθ1)&τβ, θ( 
ίΐα ίιάβ (Ιί^ααΒ β33β (68ΐί$ βοηιιιΐι ςα» ρυΐοΐιτθ άί-* 
βααΙϋΓ α 1&οο1)θ ? χαλών ΟΑΡϋΤ II. 
8ι/ηοάιΐ8 ΗίβΓθ8θΙ}/'ΐί$ ίιαδίία. ^ΒΐίηιαΙίο $ίη3ΗΐατϊΛ αραά αρο8ΐοΙο$ βυιιάχοε. Βίανί^^απι. ΙΒ'. "Εστί 9ϊ κκντιύθβν τό άξίοχοδων εκείνου και 
ίυνατόν εν λόγω |χαθβΐν. Ζιηττ,σις κατά τήν Άντιό- 
^•(0» χατέστϊ) ποτέ, ει ίεϊ τους εξ εθνών προσιόντας 
τω λόγω τ>5ς γ^άριτος κατά τό εθος Μωσε'ως λοιπόν 
περιτ8|[Ανεσθαι. Οι έπι τ^^ς Άντιόχον τοίνυν ά<^ελ^οι XII. ΡοΓΓΟ ααΐβιη Ιιίηο ςαοςαβ βοίη ροΐββΐ, 
ςυαηία ββδβΐ β]α8 αιΐ6ΐοπ(α(ί8 β( άΐοβικϋ ίαοα1(&8. 
ΡυίΙ αΐίςυααάο ςαδβ8ΐίο Αηΐίοοίιΐδθ, αα οροΓίβΓβΙ 
608 ςαί 6χ ^6η(ί5αδ αά νθΓΐ)αιη Υ6π(αϋ8 ιιοοβάθΐΐ&ηΐ, 
ιηοΓΟ Μοβαίοο άβίαοβρβ οίΓοαιηοίάθΓβ. ΡΓαΐΓββ θγ^^ο. τοις κατά τά *ΐ8ροσόλυ|[χα άποστόλοις τήν κρέσιν ^ ςυί 6Γαη1 Αα(ίθθ1ΐί6β, &ρθ8ΐθΙί8 60αΐαΐ0Γ&ηϋ5α8 Ηίβ- επέτρεψαν, Παύλου και Βαρνάβα διακόνου ντων προς 
τό ζητοΰ|!Αενον. Τί}ς Λ εν Ίεροσολύαοις Εκκλησίας 
εις τούτο συναθροισθεί σγ} ς, καΐ Πέτρου του τών απο- 
στόλων πρώτου προεστηκότος τίς πίστεως, και τά 
τ)5ς ενσεβείας σπέρ/χατα καταβάλλο;ίτος• « "Ανίίρες 
ά(^ελ^οι, γιησϊν ό 'Ια'κωβος, Συ^ζεων έξγιγήσατο καθώς 
πρώτον ό θεός έπεσκέψατο λαβείν εξ εθνών λαόν τω 
ονόαατι αυτού, και τούτω συρι^ωνοϋσιν οί λόγοι τών 
προφητών. » Είτα έπιθε'ις τά τού προ^ίϊίτου ρή^ζατα, 
το?ς ζιιτουαένοις όντως έκί^ηγίζίτο' « Κρίνω εγώ, 
λέγων, μη παρενοχλειν τοις από τών εθνών έπιστρέ- 
9>ουσιν επί τόν θεόν, άλλα έπιστεϊλαι αύτοΐς άπέχε- 
σθαι από τών άλίσγηαδίτων τών ειδώλων, τίίς πορ- 
νείας, καΐ τού αιαατος, και τού ττνικτού. » Ούτως Γθ8θΐ7αιί8ρβΓΐηί86Γυηΐ3ΐι<ϋ6ίαιιι, Ραυίο 6(ΒαΓαα5α 
1181 ιιιίαί8ΐΓί8 αά ρΓοροηβηάαιη \ά άβ ςυο ςαβθΓβ^α- 
Ιαρ. Ουιη τθγο ςυβ ΗίβΓθ3θΐ7ΐηί8 βΓ&( Εββ1β8ία αά 
Ιιοο 6886( €οη^Γ6§;α(&, 6( ΡβΐΓα8 ρΓίιηα8 &ρο8ΐο1θΓαιη 
ρΓ8β6δ86ΐ ίιάβί , 6ΐ 3α6βΓθ( 86ΐιιίηα ρίθίαΐίδ : « Υΐτί 
ίΓ&ΐΓ68, ιηςυίΐ ^&^οι)υ8, 8ίιηοο βχροδίιίΐ ςυοιηοάο 
ρπΕΏυιη Οβυ8 τίβίΐανίΐ δυαίθΓβ 6Χ £;6αΐί1)α8 ροραίαιη 
ηοιηίοΐδυο ; βί βί οοηδβηΐίαηΐ ρρορΙιβΙδΒ'^. » Οβίαάβ 
βυαι 5α1^^αύx^δ86^ν6Γ1)ααα^α8 ρΓορ1ΐ6(8Β, άβ ϋδ ςα» 
ςυβΒΓβύειαΙαΓ Ιιαηβ ΙιιϋΙ δβαίθηΐίαιη : α ^α(ϋ^ο β£^ο, 
(ϋοβηδ, ηοα βδδβ ιηοΐβδίία βΏβίβαάοδ βοδ, ςαί βχ 
^6η(ί5ϋ8 αά Οβυιη βοανβΓίααΙπΓ : δβά 8βΓϋ)6η(1υιιι 
αά βοδ,αΐ δβ &Ι)3ϋα6&ηΙ α βοηίαιηίααΐίοηϋΐυδ βίιηα- 
ΙαοΓΟΓαοα, ίοηιίο&Ιίοηβ, βΐ δ&ος^αίηβ, βί δα£Γοβ&1ο '. ι> ίγη, και ό λόγος Ιργον έγένετο, καΐ τό παρά τού Ο δίο (ϋχϋ, β! (]ϋΟ(1 (ΙίχβΓαΙ, άβάαοΐΐΐΐη βδΐ &ά ββθ• *Ιακώβου ψϊ}^ισθει» εις τύπον το?ς άποστόλοις έγρά- 
^ιτο, και τ^ Έκκλιισία παρείίίοτο• ούτω καΐ παρ' 
αύτοίς είχε τοις άποστόλοις ό άνήρ τό αι^ίσιμόν, 

ΙΓ'. Άλλ' ίστιν άκούσαι και Παύλου οία περί αυ- 
τού Γαλάταις έπέσταλκεν. « 'Αν^λθον, γτησϊ, εις Ιε- 
ροσόλυμα ίστ6ρ)5σαι Πέτρον, έτερον ίε τών αποστό- 
λων ουκ ει^ον, ει ρή Ίάκ'οβεν, τόν ά^ελ^όν τού Κυ- 
ρίου, » ώς αεγαλου τινός όντος καΐ αξίου αντημιις τού 
θεάσασθαι τόν 'Ιάκωβον. Οίος ^έ εστί καΐ αύτω τω 
Παύλ<^ παραινών ό Ιάκωβος, ό τά τών Πράξεων 
επιών σαψώς εισεται. α Γενομένων γάρ ημών, γιησί 
ό Λουκάς, εις Ιεροσόλυμα, άπείέξαντο ημάς πάντες 
οί ά^ελ^οί* τι3 ^ε έπιούση εΐσ)})θ8ν ό Παύλος συν 
ήμΐν προς 'Ιάκωβον, πάντες τε παρεγε'νοντο προς οΙϋΐΏ : βί ςυοά α ^α^ο1)ο ΓαβΓαΙ (ΙββΓβΙυαι, δβηρίαιη 
βδΐ βί) αροδίοϋδ, βΐ Εοοίβδίεθ ρΓΟ ίοΓηαβ ίαίΐ ΐΓαάί• 
Ιιιιη. ΤαηΙα βραά αροδίοΐοδ ΓιιίΙ β^α8 ΓβνβΓβηΙία. 

XII ί. 8βά ΙίββΙ βΐίαιη ααάΐΓβ, ςαίάηαπι Ρααΐαδ άβ 
βο 80Ρί1)αΙ εά Οδΐΐαΐ&δ : « Αδοβηάί, ίαςαϋ, ΗΐβΓΟδο- 
Ι^αιαίΏ&ά νίάβαάυιηΡβίΓααι. Αΐίαιη&αΙβαι αροδίο- 
Ιαιη ηοα νίάί, ηίβί ^£ι^οι)α[η ίΓ&Ιτβιη Οοπιίηί "^ : » 
υ(ρο(β ({αοά τβδ βδββΐ ιηα§^η&, βί άί§^αα ςυββ ιηαα- 
άαΓβΙαηηβαιοηδβ, ν^(^β^6^α^ο5αα1. 0αα1ί5α8αα(βηι 
ιηοαΐ(ίοηίΙ)υ8 αά Ραυίαιη αδυδ δίΐ ^&^οI)αδ, αρβΓίβ 
δβίβ(, ςαΐ Ιβ^βΓϊΙ ΑβΙαδ αροδΙοΙοΓααι . « Οαιη ηοβ 
βηίιη (ίαςαιΐ ί.υβαδ) νβηίδδβαιυδ ΗίβΓθ8θΐ7πιαο3, 
βχοβρβΓαηΙ οοδ οιηηβδ ίραΐΓβδ. δβςαβαΐί ααΐβιη άιβ 
ίη^βδδΟδ β8( Ρ&αΐαβ ηούίδβαιη αά ^α^οI)αIη, β! αυτόν οί πρεσβύτεροι* και άσπασάμΓ^ος αυτούς β Οίηαββ αοοβδδβΓαηΙ ρΓ6δΙ)7(βΠ : ςαοδ βαΐη δ&ΙιΐΙ&δ- έξηγήσατο καθ* εν εκαστον ων ό (Θεός έποίησε τοις 
έθνχσιν ^ιά τί}ς διακονίας αυτού. Οί ίε άκούσαντες 
έ^όξαζον τόν θεόν, έρποντες τω Παύλω* θεωρείς, 
ά(?ελ^ε, πόσαι μυριάδες είσΐν εν τοις 'Ιου^αίοις τών 
πεπιστευκότων, καΐ πάντες ζηλωταΙ τού νόμου 
ύπάρχουσιν χατη;^ήθΐ}σαν Λ περί σού, οτι άποστα- 
σίαν ^ι^άσχιις από Μωσέως τους κατά τά Ιθνη πάν- 
τας Ιουδαίους. Άλλα τούτο ποίησον ο σοι λέγομεν* 
άγνίσθητι συν (ΰ) τοις ούσιν ά^ιλγοις, και ^απάνη- 
σον, χαΐ γνώσονται ότι πιρί ων χατήχηνται περί σού 
ού^έν Ιστι. » Πάντως ^^ Ιακώβου ^έον ύπολαμβάνιιν 

« ΑοΙ. XV, 14, 15. • ΙΜά. 19. ^ ΟοΙλΙ. ι, 19. δ6(,βχροδαίΙδία§^α1α(ίαι ΰΩαηαςαοάςαβ βΟΓαιη, ςα8Β 
Οβαδ ίββίΐ β;βηϋ5αδ ρβΓ ιηίαίδίβπααι δαιιιη. ΙΙΙί 
αυΐβαι ουιη &ιιάϋ886η(, §;1οπ&οανβηιη( Οβυηι, άί- 
οβηΐβδ Ρααίο : Υίάβδ, ίπαΐβρ ςιιααι ιηαΐΐα ιηίΐΐία 
δαηΐ ίηΙβΓ ^αάθβοδ βΟΓααι ςαί ΟΓβάίάβΓυαΙ, β{ δαηΐ 
οωηβδ Ι6β;ίδ ββαιυΙαΙοΓβδ : άβ 1β ααΐβαι ααάίβΓαηΙ, 
ςυοά Ιυ άοοβδ α Μοδβ άβίβοΐίοηβηι ^ι1ά8Β0δ οιηαβδ- 
ςαί δααΐ ία §;βη(ί5α8. δβά ίαο Ιιοβ, ςαοά Ιί5ί άίοί, 
ιηϋδ : δαηΐ ηο1)ί3 υϊγι ςυαΙαοΓ, τοίααι Ιι&1)βη1β8 
δυρβρ δβ : Ιιίβ αδδυηιρίίδ, δοηοΐί&οα ίβ οααι ίΠίδ, βΐ 
ίιηρβαάβ ία ϋΐίβ, ιι( ταάααί ο&ρί(& : βΐ βοβ;αοδοβα( {ο) ΕΙίααι Μβ Ιοβαβ βχ Αο(. χχι πι&βίβ ίαΙβ^Γβ 1ι&1>βΙαΓ ία βαάβαι νβηίοαβ. »11 ΜΕΝ8Ι& ΜΑΐυ8» ^ιά τοντο 7^ρ χο(& τώ Αονχφ πρόχβιται χοη-ιξαέριτον, 
ότι « Παύλος ((ί) ιίσΑθοι σύν ;ή|χ£ν προς Ίάχα»βον. η 
Τοσούτον «ν άττοστόλβις 'Ιαχώβ» τό σνγχιχωρ^χός, 
χαΐ ούτως ην ίπιψΛντης τι χαΐ άξ(όη|Χθς, τοντο μΛ» 
χαΐ άττό τίς «ρίτίς •χων, τούτο Λ χαΐ βητβ τβδ 
ά^ελ^ός βΓναι τοΰ Κύριου προσιιλιο^ώς. οιηηββ, ςιιοά ςαβθ άβ Ιβ ΛϋάίβΓαη!, ηϋιίΐ δυηί •. » Α ιίναι τά ρ^ί^ατα, οΐβ τβς Έχχλησίας χ^τάρχοντος* 

ΟρορΙβΙ αιιΐθΐη οιηηίηο βχΐΒΐίιηαΓθ ΙΐδΒΟ νβΓ5α βδδβ •' - . . _- *...= _.ι ι-^/ 

^α^ο1)^, υΐ ςαί ββδβΐ ρήηοβρδ ίΐΐίϋδ Εοοίβδίββ ; ρΓΟ- 

ρΐ6Γβ& βηίιη Ιιοο β^^Γββ^ίβ & 1.ϋοα βδΐ αάάίΐϋΐη : 

<( Ρ&ιιίαδ ηο5ίδθΐιιη ια^Γ6δδαδ βδΐ αά ^&^ο1)αIη. » 

ΤαηΙυιη ίηΙβΓαροδΙυΙοδ 1πΙ)υ6ΐ}&(αΓ ^ϋ^ο1}ο, βΐ αάβο 

βΓαΙ οΙαΓαδ, βΐ 1ι&Ι)βΙ)&1αΓ ία (αηΐο ΙιοηοΓβ, ρ&Γΐίαι 

ςυίάθΐη &οβ Ιιβώβηδ 6Χ νίΓΐιιΙβ, ραΓίίιη ααΐβιη Ιιοο 

ηαοΐαβ βχ βο ςυοά βδδβΐ ίΓαΙβΓ Οοιηίοί. 

XIV. ^α(1&8 &αΐ6ΐη, ςυί οαΙΙιοΙίο&Γαιη δβρΓιιηαιη 
δοηρδίίΕρίδΙοΙαιη,ςιιαηαιιι 6χ Γβ ββΐρβαιη 8ίβπΕΐί^6&^ 
6( ςυοιηοάο ί&οίΐ ίηδοηρϋοαβιη ? < ^α(1&9 ^β9α Οΐιπ- 
δΐί δβΓΥαδ, ΓραΙβΓ ααΐβιη ^α^ο1)^, ϋβ ςαί δυηΐ άίΐβοϋ 
ίη Οβο ΡαΐΓβ. » Νοη βχ ίιηρβΓαΙΟΓϋδ 6( ίηαηίϋυβ 
άί^ηίΙ&Ιίϋαδ δί1}ί Ι&ηΙυΕαοΙατϋαΙίδ 1πΙ)ΐιαη1,ςαίδυηΙ ΙΔ'. Ίούίας ίι τ•^ν έβ^ό/χην 'ΕττίΟΤολι^ν τών 
θολιχών γράγων, Ιχ τίνος άρα ^;ο>ον έ«υταν ιτοκιΐ, 
χαΐ πώς τήν «ττιγρα^ήν τίΟιισιν ; € Ιούδας *Ιιβ- 
σοϋ Χριστού δούλος, ό ά^ιλ^ός ^ϊ 'Ιβκώβου^ τοΙς 
έν θιω Πατρι η'/απτοιίΜίς. » Ούχ ο-^ΤΜς βατό 
των |3ασιλιχών τούτων χαΐ ^ιο^^<VΑιν αξίωμα* ίη ιηυηάο δρίβαάίάί, ςααοΐυιη ίΐΐβ δθίβ1)&( ^Ιοηαη β των, οΐ χατά χόσ|χον λααττροί τό έπίσν/Μ» έ«ν- βχ 60, ςαο(1 ββδβΐ βΙάίββΓβΙυΓίΓαΙβΓ ^£ι^ο1}^ (7). $ί αα- 
(βιη 68( ^αά6β ^ΙοΓία άίοί ίΓαΐΓβιη ^&^ο5^, ςααηΐο 
βδΐ ίρδί ^&^ο1)ο Iη&^ο^, ςυοά ΟΙιπδΙί ίΓ&ίβΓ ηοιηίηβ- 
ΙαΓ ? Ιρδβ βοίιη δοΐιιβ αδδβοαίαβ ίαίΐ Ιιββο ρΓίνϋβ^ία, 
βΐ άί§;αιΐδ βδΐ 1ια1)ϋϋδ, ςαί βοΐαβ γοοαΓβΙαΓ (8) ίραΙθΓ 
Οοιοίοΐ. 

ΧΥ. Ηίο 6Γ£;ο ιη&β;ηα8 βΐ (ϋνίηυδ Ιαβοΐ^αβ βΡ&Ι 
δ&ηοΐυβ (αΙ δ&βΓα άίοιιηί Είοςαία) βχ αΙβΓΟ ιη&Ιπδ 
8α9β. Οϋαιηο1)ΓβιηδΙαΙίιη ροδ( ΟΙιτίδΙαοα, ρη'ιηϋη Ροη- 
ϋίιοβπ), αοοίρίΐ οΐ&γιιιη Εοοίβδίββ ΗΙβΓΟδοΙ^ααίΙ&ηδθ, 
βΐ δοΐϋδ ία 5&αβ1& 8&αο1θΓυαι ρβρρβίαο ίο^Γβάί- 
ΙαΓ (9). Νοα βαίαι δβιηβΐ, βίοαΐ ϋδ ςυί Ιβ^ί βί υαι• 
1)ΓβΒ0(Βΐβδ(ίυαι 8βΓνίβ1)αα1, οοαοβάβύαΙαΓ ίο^Γβδβυδ: τοις ττβριττοιουνται, όσον β/.<2νος από τοΰ άιίάγός 
βιναι χαί λιγισθαι *Ιαχώβου σΐ|υινύνβσθαι Ιχν•*. £& 
^έ τούτω ^όξα τό ά^ιλ^όν Ίαχώβου "ΧέγΛοΒη, πόσ^ 
(χιίνω ^).>ον από του ά^ιλ^όν του Κυρέβν χβτονο- 
μάζεσΒαι ; αυτός γαρ χαΐ ^όνος τών πρβαβιέο^ν 
ίτυχε τούτων, χαι ά^ιλ^ός Κυρίου ριόνος ^ισθαι 
χατιοξίωται. 

ΙΕ'. Ό τοίνυν ^έγας ούτος χαΐ Β$ΪΛς Ίάχ»β»< 
άγιος ΐν, ως τά ίιρά ^ασι Λόγια, ιχ χοιΧίας {Ατοτρός 
αύτοΰ* ^(ό χαΐ, μ^τά Χρτστόν ιύθύς τόν πρώτον «ρ- 
χιερ<α, ΤΊ^ς των Ίεροσολύ^Αων 'Εχχλνσέας τους οίαχας 
εγχειρίζεται, χαΐ μόνος εις τά Άγια τών κγί•η ίιβ- 
παντός είσπορεύεταΐ' ού^ε γαρ άπαξ, χαθάπίρ τοις 
τω νόμω χαι τ;^ σχια τών επουρανίων )ατριύ9«σίν, 8βά δίο ία9Γβάίβ1)&1υΓ, υ( ςαί δοΐαβ ροδδβΐ ίο^Γβάί β έγχωροΰν ην, αλλ* ούτως είσ^^ει ώς ριόνος κ'σιΐΜΚ ρΓορΙβΓραπΙαΙβαι.Ια^^ΓβάΙβαδ ααΐβπι, δβ ίαο1ίααΙ)&( 
ίη £;βαα&, β( ροραίο βοηοίΐί&ΐ^&ΐ ρβηιίδδίοαβπι ρβο- 
ο&ΙΟΓϋπι, ιηβΐίαδ ςυαπι Μοδββ : αάβο υΐ ίαβΙ&Γ βα- 
ιηβΙοΓαπι βί £;6αα& οΜαΓβδββΡβαΙ, βο ςυοά 6& 
ϋββΙβΓβΙ αβδίάαβ : δίο βαίαι αοΙ)ίδ Οβυβ, ςυί Ιιοιηο 
ίαβίυδβδί, οΓ&αάυιη (τ&ιΐίΐ. ΡΓορΙβΓ ία8ί§;αβα3 αυΐβιη 
^ϋδ(^ϋ&η1,νο^α1>&ια^ ΙΰδΙαβ 0Ι)1ίαδ (10), ςιΐ0(11ία§;α& 
ηοδ(Γ& δί^αί&οαΐ οοααρΓβΙιβαδΙοαβαι ρορυΐί β( ]α- 
δϋΐίαοι. 

XVI. ΟθΒΐθΓαπι, ςιιοπιοάο ρΓορΙιβΙ» (Η) ρηιΐδ 
8ί£;αίβο&ν6Γαη(, ςαίάαηι βχ δβρίβιηΙΐθβΓβδίϋυδ, ςυο- 

* ΑοΙ. XXI, 20 δβςς. 

(7) Ουω ^£ι^ο1)0 βχ ιη&ΐτβ ΜαΓία δοΐαβ ΐτ^ίβτ ^ο• Ο 
δβρίί αδδί^αβΙυΓία Εν&ας^βΐίο, άίοβαάυπ] βπυυάαηι 
ίυίδδβ Ιεΐ6θΚ)Ι ίΓ&ΐΓβοα, βχ βοάβαιςυίάβαι ραΐΓβ Οΐβο- 
ρΙίΑ, δβοί βχ &1(βΓ& αααΐΓβ. 

(8) ΙΙβΓυαι ΟήπίδΙαβ^ ΜαΓβί νι, νοβαΙοΓ α Ν&ζαΓβ- 
αίδ ίΓ&ΐβΓ ^α^οι)^ βΐ ΙοδβρΙι, βΐ ^α^^» βΐ 8ίαιοηίδ. 
Ραυίϋδ βϋβίπι Ι €ογ. ιχ, 5, ΓΓ&Ιι-βδ Οοαιίηί ηοαιίααΐ^ 
]αάααι τβΓΟδίαιίΙίΙβΓ βΐ δίαιοαεαι ίαΐβΐΐίςβαδ, βχ 
άϋοόβα&ηο ηυαιβΓΟ αροδΙοΙοΓυαι άυοδ, ββά ίοΓίβ 
ιηίαυδ ρΓορίαςυοβ : υ( ^&^οι)ϋ8 Ιιίβ (οααΐ άβ ίΓ&Ιπβ 
^08βρι10, σαί ροΐαίΐ ααΐβ ΟΙιπδΐυαι οΙ)ϋδδβ^ αίΐιίΐ 
Ιβ^ί(υΓ) δοΐϋδ βΐ αυΐοαοπι&δΐίοβ Αάβίρΐιοΐϊιβί β;1οπο- 
βααι οοβ;αοαιβα1αηι ΓβΙίοοβπΙ. 8οί1ίββ(, βίο. 

(ά) ΤβχΙαδ 1ι&Κ)θ! εισιιίει. 

(β) νΐίΐθ ηοΐ&ΐα αά νβΓδίοηβηι 1.&ϋη&ηι ηυηι.10. 
Ηίο αάάο ία ιηβ. 6γ«οο« ρήιηυιη Ίο^ίας^ Ιιίο γβΓο ουνάμενος ^ιά χαθαρότητα. Εισερχόμενος ^β, χοίρι- 
νος επί τών γονάτων εύρίσχετο, χαΐ τώ λαώ τ«• 
ήααρτΐ3|Αε'νων ά^εσιν, χρεΐττόν ^ χατά Μ»σή η 
ποιούμενος, ω ς άπεσχληχέναι αυτω τά γόνοττα χατλ 
τάς χαμηλούς, ^ιά τό έπΙ γόνυ τούτον ίίΛιηαήζ 
χάμπτεσθαι* ούτω γάρ νμΐν ό θεός, γινόριβνος ό> 
θρωπος, τάτι^ς ίύχΐίς παρα^ί^ωσι. Διά μέντοι ^ιχη•- 
σύντης υπερβολή ν ^ίχαιος έχαλεΐτο χαΐ (β) Όβλίας, • 
χαθ* Έλληνας περιοχή ^ηλούται του λαοΰ χαι ^ιχαϋ* 
σύνη. 

Ιζ^. Άσπερ γούν οί προ^ήται πρότερον ^ε^^λή- 
χασι, τίνες μέντοι τών επτά αιρέσεων, ών Άν«Μς (9) θΓββΟβ εις τά Άγια αγίων. Αδί Ηβ^βδίρροί 
βχ ααο ίδ(& ά6(1υοΙ&, βοΐυαι 1ι&Ι)β( : Τούτω μ•*^ 
έξην εις τά άγια εΐσιέναι. Εγ&Ι 8&ηβ(& 8&ηοΙοηΐΒ 

Ιοουδ, ία ςυβαι δβπιβΐ ίη αηοο ίηΐΓ&1)&1 δυρΓβιηαι 
ροηΙίΓβχ. ΑΙ 86ίαο(& Ιοβαβ, ίη ςαβηι ςυοίίάίβίΐ^ 
ΐΓαϋαηΙ δαοβΓάοΙβδ• ΕΙ ΙίοβΙ βααοΐαδ ^&^ο^^υ8 Μλ 
βδδβΐ δ&ββΓάοδ ΙϋάθβοΓαηι, Ιαηιβα ίΠί δ&αβϋΐιβΐ 
βχίδ(ίηι&Ιίο ΙαοΙαοι οοαοίΙί&ΓαΙ &αο1οπ(&ΐ6ηι» ΐλ 
ίηΐΓ&αΙί ία βααοΐα ηυΐΐϋδ Γβδί«ΙθΓβΙ. 

(10) Οοπιαιοάίαδ άίχίδββΚ δαάάίο βί 01>11αι, ι4 
άυρίβχ ίαΙβΓρΓβΙαϋο δβςαβηδ, άυρϋοί Ηβ5ηίίβν 
νοοί ΓβδροηάβΓβΙ. 

(ι1) Ηβ^βδίρρυβ αραά ΕαδβΜαο], 1ι&30 τβΗιι 

βΙί&ΠΙ Ιουλίας Βθήϊ)ϊ, φΧΛ ΒΧ £α8β1)ίθ 060910110 

οοΓΓί£;θηά&• >Ι3 νίΤΑ 8. ίΑ€ΟΒΙ ΡΒΑΤΗΙ8 ϋΟΜΙΝΙ. »14 '^ν/ΐίη (ίίρίύς α ην τότ» 6 Άνανος • ίνίχα Παύλος Α Πίπα <1αι βταΐ Αηαοαβ (12), (Εγ»1 &α(6ΐη Αηαηοι πτ(βοιοσά^«νος Καέσαρα προς 'νώμιιν ύπο τοΟ Πι• 
ΤΓον ^βσ^ώτης ιστιλλιτο παρά Νέρωνα) • ούτοι ^ο^ν 
θί τών τοιούτων αίρισβων, τ;δς ίλπί^ος χαΟ* ίίν 
(ΙχύλοΑ τ^ν έπιβουλήν Ιξτ^ρτυον ά/Ααρτανοντες, έπΙ 
Ίάχοαβον τρέπονται, τόν άίιλ^όν του Κνρίου • τοιαντα 
7«ρ βιϋτοίς χαΐ χ«τ* Ιχιένου τιτόλ/χητο. Και ^ε'σον 
εαυτών απολαύοντες τ4ν ίίίγ,νιην^ άρνησιν τίς εις τόν 
Χριστόν πίττεως έπΙ παντός τού λαού Ιξεζήτουν αυ- 
τόν, χαί παρ* αυτού έπυνβάνοντο • Ειπέ τίριιν, ώ Δί- 
χβιε, Α*7οντίς, τίς έστιν ;& βύρα τού 'Ιυσού. Ό ίε, 
-ιΤΓΟνίΐίνος την εχεένων ^ωνήν, χαΐ ίίχάιος, ώσπερ 
'/οΰν εχα>4ΐτο, ^αν^ναι βουλό/χενος, <^ιχαίαν και τήν 
^<υν]ςν ^ί^ωσιν. Ούτος εστίν, λέγων, ό Υίός τού θεού 
Ίϋσούς ό Χρεστός. Τίνες /χεν ούν αυτών τοις υπό τού Ιυηο 8&οβΓ(1θ8 (13), ςιιαηάο Ρααίιιβ βρρβίΐαίο 0®- 
δαΓβ, Βοιηαιη α ΡββΙο νίηοΙα8, ιηί88α8 ββΐ αά Νθγο• 
ηβπ)) βϋΐη 688601 ίΓα8(ΓαΙί βρβ ίαβίάίαΓαιη, ςααβ 
δίΓϋΧθΓβηΙ α€ΐνβΓ8ϋ3 ΡαυΙαια, οοηνβΓίαηΙαΓ βοηίΓα 
^Β^ο5ϋ^α ίι•αΐΓβαι Οοιηίηί. ΗβΒΟ ααΐβιη ίη ίΠαιη ία- 
ββΓβαυδί 8υη(. Οααι ΙαδΙααι ίαΙβΓΟβρίβββηΙ ιηβάίιιιη, 
ρ6(6ΐ)&α( αϊ) 60 ηβ^^αΐίοαθίη βάβϋα ΟΙιπδΙΰΐη βΟΓαιη 
Ιο(ο ροραίο ,6ΐ βχ ίρδο δααΐ, δοίδοϋ&ϋ : ΟίβηοΜβ, ο 
Ιιι$ΐ6, (ϋ6θηΐ68, ςαοιίηααι βδΐ Οδΐίυιη ]68α (14). ΐίΐβ 
νβΓο νβΓΐ)ϋΐιι βΟΓυιη οοηβηηαηδ, οΐ ςϋαΐίβ άίοβ1)&- 
(αρ ^αδ(α8 νοίβπδ νίάβΓΐ» ]ΰ8(&[η δίαιΠίΙθΓ νοββηι 
6ΐηίδί(^ Ηίβ 6δΙ, ίοςαίβαδ, Ρϋίαβ Ώβϊ Ιββαβ Οΐιπδίαβ. 
Αΐ€[α6 ηοηαυίΐί ςαίάβιη 0Γ6(ΐ6ΐ)&α1 ϋδ ςαββ άίθ6ΐ)αη• 
(αΓ α ΙαοοΙ^ο ; αίϋ &αΐ6αι ιηίηίίηβ ΟΓβάβΙ^αηΙ^ βΙ Ίαχώβου λι^ο/λένοις π^στεύοντες ίο σαν • οί ίε ι^πίστουν β Οθηνβηίοηΐ6Γ ηοη ΓβοΙβΒ ΐΓ&άίΙίοηί βΐ βΡΡΟΓί. 0ΐ1Ο« τε χαι άντεΤιγον χατά παρβίίοσιν ούχ οοβιίν και πλαννιν" 
αί γαρ αίρεσης αύται πάρα Ίου(^αίοις (ώς τα θεία 
^ζσι Αόγια) οΰτβ άναστασιν επρέσβευον, ο^τε ερρ^ό- 
ΐανον «πο^οϋναι έχάστω χατά τα έργα αυτού. Πολλοί 
^ιίντοι χαε ^ιά τόν Ία'χωβον τώ τών πιστευόντων ;ζθοώ 
σ-^ΧΓβτΓτοντβ, χαΐ θόρυβος πολύς τους άρχοντας είχε 
τάν Ίου^ᣫα^ άτε ^ιό τών Φαρισαίων χαι Γρα^/χατέων 
^ασχόντΜν, οτε χιν^υνιύιι πας ό λαός, 'Ιησούν τόν Χρισ- 
τόν προσ(Γοχ«3ν. 

ΙΖ'. ΠροσιλΟόιττες τοιγαρούν 'Ιαχώβω * Παραχα- 

λοϋαίν 9«, ΑίχοΜ, ραλα ^εινώς Ιλεγον, έπίσχες τόν 

\«ΑΥ, «κικίΓλ^ (ΐτλαενιδΟιβ εις Ίυσούν ώς αυτόν οντά 

Χριστό» • βύΐ* οχβιΐς πείσιρς τους χατά τήν ΐίμέραν 

του Πάσχα πίρΐ τού "Ιησού συνεληλυθότας, |ζή πλα- άαιη βηίιη Ιιββρβδβδ &ρα(1 ΙαάβΒοβ (αϊ (Ιίτίηα άίβααΐ 
Είοςυία) ηβςυβ ΙβηβύβηΙ ΓβδίίΓΓβοΙίοηβαι, ηβςριβ 
6Γ6(ΐ6ΐ3&η( 06ααι νβηΙυΓαιη, α( ΓβάάβΓβΙ αηίοαίς[αθ 
δββαηοΐιιαι ορβΓα βαα. ΑΙςαβ ιηυΐΐί ςαίάοιη ρΓορΙβΓ 
Ιαβο5υαι Γβίαΐί 8ΰα( ία ηυοαβραιη οΓβάβηΙίαιιι : 
ιπας^οα αυΐβιη ιηαηηυΓ&ϋο 6Χ0Γ(& βδΐ ίοΙβΓ ρήιι• 
οίρβδ ΙαάθΒΟΓυΐΏ, αίροΐβ ςαοά άίοβΓβαΙ ΡΙιαπδβΒίθΙ 
δοΓίΚ)6β ίη ρθΓίοαΙαιη νβηΪΓβ αηίνθΓβαιη ρορυΐαηι» 
6Ζ8ρβο(&η(6ΐη Ιβδαιιι ΟΙΐΓίδΙιιιη. 

XVI. Ουαι βΓ§;ο αοοβδβίδδθηΐ αά Ια6θ1)αιη : Τβ 
ν£ΐ1(ΐΙβΓ0§^&ιηϋ8, ο ΙϋδΙβ, άίοβϋαηί, οοίχϋ^βροραίαιη: 
ία 6ΓΓ0Γ6ΙΏ βοίοι ίαάαοΐοβ βδΐ άθ ϋββα, ςαοάίρ8θ 
δίΐ ΟΙιπδΙυδ : βΐ Γ&ο, α( ίίβ ςαί άίβ Ραδοΐι» οοανθ- 
α6Γίοΐ, άβ ^β8α ρ6Γ3αα(ΐ6&8, α6 άβ ίρβο ί&ΙΙαηΙατ• νάσβαε περί αυτού • σοΙ γαρ πάντες πειβό/χεθα • και ^ Τώί βηίιη 008 ΟΓβάίαΐαδ βΐ 1ΐ1)ί ίβηκοαβ ΙβδϋοΐΟ• μαρτυ^οούιΟΐβ σοι, ηριεις τε χαι πάς ό λαός, ότι ^ί- 
χαιος ιΓ, χα< πρόσωπον ου λαριβανεις • τήν ρίΟίρτυρίοεν 
ταύτην, τό ^ίχαιον εεναι, χαΐ τό πρόσωπον μ-η λααβα- 
νείν, τούτου χάριν έχεένω προσενεγκοντες ίν* έχ τού 
οιχαέον χλέψώσι ^«άλλον αυτόν, χαΐ πρόσωπα έχεένων 
λαβείν άναπιέσωσι τ^ χολαχεία ^ια^θαρέντα. '£πΊ τό 
ιηρύγιον ούν, ^^σιν, άναβάς στίίβι τού ιερού, ΐνα^ς 
επιφανής τώ λαώ, χαΐ ακουστά σου τα ρηαατα γένη- 
ται • ^ιά γαρ τό Πάσχα συνεληλύθασιν αί ^υλαι άπα• 
σ« μΛτα τών έν6νών. "Εστησαν ούν οι τε Γρααρατεΐς 
χαί οί Φαρισαίοι τόν 'Ιάχωβον επΙ τό πτεούγιον τού 
ιερού * χαΐ ^ων^ γεγωνοτέρα, Δίχαιε, έζησαν, σοι 
<«ντες ο^εί>.οριεν πείΟεσβαι * έπείπερ ό λαός οπίσα> ηίαηι, βΐ ααΐνβΓδαδ ρορυΐαβ^ ςαοά δίβ 3α8ΐα8, βΙ 
ρβΓδοαααι αοα αοοίρίαβ : Ιιοο Αΐ^ΐβαι ΙβδΙίπιοηίαιη, 
ςαοά 6δδ6ΐ]αδ1α8,6( ρβΓβοηααι αοα αοβίρβΓβΙ, ίάβο 
ίΙΗ (πΙ)ϋ6ΐ)αη(, αΐβχΐιοο ΙαδΙί αοαιίοβ βααι &ά 86 
&11ίοβΓ6α1, β( ρ6Γ8ααά6Γ6η(, υ( ϋΙοΓααι ρβΓβοααβ 
αοοΐρβΓβΙ, οοΓΡαρΙαδ αδββηίαΐίοηβ. Αδβηάβαβ βτβο, 
ίηςυίυαΐ, δΙα δαρρα (βαιρΗ ρίαηαουΐαηι, αϊ οβπιαΓίβ 
α (οΙο ρορυΐο, βΐ ν6Γΐ)α Ιαα ααάίααΙαΓ : ηαηι ρρορΙβΓ 
Ραδοΐια βοανβηβΓαηΙ οπιηβδ (Γϋ)α8 οααι ^βηΐί• 
1)αδ (15). $1&Ια6ΓυηΙ θγ^ο 8θΓί58θ β( ΡΙιαήδβΒΐ Ι&• 
6θ1)ϋοΐδαρΓα (βπιρίί ρίηηαβαΐααι, βίαΐΐανοοβ άίχβ• 
ραηΐ : ΙαδΙβ, άβ^βαιαδ οαιηθδ 1ίΙ)ί ΟΓβάβΓβ. Οαο- 
ηΐααι ί^ΐΐαΓροραΙυδβΓΓαΙροδυβδαηι, ςυβιηοηιαββ 
δοίιηαΗ ρ&δδΰηι 688β πιΟΓίβαι βαΐ) ΡοαΙίο Ρίΐαίο, τϊκβαται τού *Ιησού, ον πάντες επΙ Ποντέου Πιλάτου 
σταυρόν ύποαε^ηχότα γινώσχο^ : άπάγγειλον η/χΐν |^ ηο1)ΐ8 βαααΐία, ({αίά (11)1 γίάβαΐοτ άθ Ιββα. 
τίς ή ^^ρα τού Ιησού. 
ΙΗ'. ΈπεΙ ούν ό χαιρός ιχάλιι τόν άριστέα στ^ναι XVIII. ΟϋΟΙ 6Γ§0 (βηΐραβ νοο&ΤθΙ, αΐ υΙρ ίΟΓίίβ οοιυΐ€€ΐβη8 ρβΓίο<1ορποΓί, άβ Ιιοαοηβοίβ οο£;αο- 

Β60(ί• Ι&0Ο1)Ο ρβΓ ΙυάβΒβδ αάάίΐίδ, αίΐ, ώς οί προ- 
^τκε ^ηλούσι περί αυτού 8ί€αί ρνορΗβίΟΒ άβ 60 άβ- 

ΰΐαταηί : ηβο ί&οίΐβ βδΐ βχρΗβ&Γβ ςυοδ ίδϋο Ργο- 
ρΙιβΙ&9 βί^υίϋοβΐ : βαβρίοοΓ &ρρ1ίθΑΐ& βί ςυββάαπι 
Ιοϋλ, ςυ« &1ί&8 άβ Μβββία βυο ηοηιίοβ Ιιαίί ίηνβ• 
ϋίυηίατ : υ{ οααι ιΐίοΐΐυρ 8αρ1βο(ί8Β π : « Ορρπ* 
ΐΒΑΐηαβ 6( οίΓοαοανβαί&οααδ Ια8(αηι. » 

(12) Ιθ86ρ1ιυ8, 111). χ:ιι, β&ρ. 8, Ιτίαιη άυη(8χα1 
ΐΗΒΓ686οα ιηβαιίαΚ, Ρΐι&τίδ», δ&άάαοβ», βΐ Εδ- 
•608Β : &( δβρίβηι & 86 ρηα8 άββοΗρΙαβ ία Οοαι- 
■ΚϋΐΑτϋβ Ιιίο &Η Η6£;θ8ίρρα8, οαΙ ορβάίαιαβ, 6ΐ 
ίοιβρίιαιιι Ιοοαιη Ιτοβ ρηοοίρα&β ηοαιίιι&88θ. (12) Ηίο λοΙΟΓααι χχιιι β1ά6ίαβ6ρ8 γοο&Ιατ Ααα- 
αίαδ, ρρίαοβρδ 8&66Γ(1οΙααΐ• 

(4) ΟδΙίαηι ροαί νίάβίαρ ρΓΟ βχίΐα 86α βα6 : 
ίηΐ6η(ΐ6ΐ3αη( βηιπι, υΙδίηιρΙίβίΙβΓΓβδροηάβαάοςαοά 
ο1)ϋδδ6Πα 6Γα66 ν1(ΐ6Γ6ΐαΓ βίυβ άίνίαϋ&ΐ6πι αβ^αρβ. 

(15) Νοα δοΐϋπι σα&ραηιουηςαβ (ρί1)αααι ΙδΡαβΙί- 
(&8, δβά βΐίααι ^βαΐηβδ αάάίβαι ίββίαηι αηάβςααςαβ 
δοΐΚοδ Ηίβροδοΐ^αιαπι αβοβηάθΡβ, ηοΐίαβ βχ Εναα- 
β;β1ίο βδΐ, ςαΣίω αΐ οοαίρα δοα1ίί?βρααι ρρο1)αρί (1β- 
ΒβαΙ : βυ3υδ βΐίαηι δοραραίο άβ β;βη(ί1>αδ Ιβαιρίαηι 
ηοα ίη^ΓβάίβαΙί^αδ ίαοίΐβ δ&Ιίβ&οίΙ ίρ8β Ιοοαδ, ία 
βααι ραπίβαι ρροδρββίαηι 1ι&1)βα3,αά ςαααι £;βαϋ1ί- 
1)03 ςαοςαβ Γαβ ίαβήΐ αοββάβιβ• 1^18 ΜΕΝδΙδ ΗΑΐυδ. 116 

ΓθβίδΙβΓβΙιηβηάαοίο,ηοηβδΙοαηοΐΛΐιιβ,ηβςαβιηβΙα Ακάτά τοΟ ψβύίους. βύ ^Αίλλων 3ν βύΛ ^«ι>ί« η&ν ρροάίάϋ νβπίαΐβιη : δβά βΐ αηίιηο βΐ 1ΐιι§:ϋ» Ιϋ)βΓΓί- 
ιηυ8, βΙ ιιΐ88;η&ιιι ρΓΟίίηιιβ νοοβιη βιηίΐΐβοδ : « Οιιίά 
ιηβ Γ0§;Εΐί8, ίοςαίΙ, (1β ^β3α ? Ιρββ ββάβΐ ίη οοεΙο ίΐά 
άβχίβραιη νίΓΐιιϋβ ΡίΐΙπδ «υί, νβηΐϋπΐδ ροδίΐι&ο ία 
ηϋ1)ίΙ)ϋ3 οοβΗ, ϋί 3ϋ(ϋοβΙ 0Γΐ3βαι ΙβΓΓβΒ ίη ]ϋδ1ί1ία. » 
Οϋΐη ιηυΐΐί &αΐ6ΐιι ΓαίδδβηΙ ρβΓδίιαδί αϊ) Ιιοο 32ΐοοΙ)ί 
ΙβδίίΐΏοηίο, οΙαηοαΓβηΙςαβ βΐ άίοβρβηΐ, Ηοδαοηα 
Ρϋίο Οανίά : δοπΜδ βΐ ΡΙιβπδβΒΟδ δα1)ίίΙ ιπαβ^ηα 
βίαβ, ςυο(1 ί&βίαιη ΓαβΓαΙ, ροβαϋβηΐία, βΐ ίηΙθΓ δβ 
ά1θ6ΐ>&ηΙ :Μ&16 ίβοίιηαδ, (ΐαίΐ&ΐβίβδίίηαοηίαιη ]6δα 
ρρββύαβηιοαδ. Α^^βάαιη θγ^^ο ^α^ο1)ι1Iη (ΐ6]1οί&ιηυ8, 
υΐ ροραΐαδ ιηβία ΓβΙ&Γά&Ιαβ ηοα οΓβάαΙ ^βδα. Ουαι 
δίο <1ίχίδδβηΙ,ιιι&β^α& υοοθ βΙααι&ΓααΙ : Ο Ι ο ΐ ΙυβΙυδ 
ςαοςαβ 6ΐτ&νί(. κΧιήΟειαν προ^ι^ούς, ά>λά χαΐ ψυχήν χαΐ γλώττο» 
ι).2νθερώτατος, χαΐ μίγόίΚϊίν ίύΒύς άγεις τήν γων1^'^ * 
« Τ( ΐΑί ερωτάτε περί τον Ίησοΰ ; Χίγων, χαΐ αύτος 
χάθτ,ται εν τω ονρανώ εν ^εξιά τΐ^ς ^υνά^βως τον 
Πατρός αύτον, 8ρ;ζό/Αενος ^ζετά ταντα έπΙ τών νε^ι- 
λών τον ουρανον χριναι τήν οίχονρένην ιν ^ιχαιο- 
σννν7. > Και πολλών πληρο^ορηθέντων βττΐ τ^ μαοτυ- 
ρ ία ταύτϊ; τον *Ιαχώβον, χραζόντων τε χαΐ λεγόντων • 
'ίίσαννά τώ Υίώ Λαδίί, πολλή τονς ΤραμμβΠΛς τότε 
χαΐ Φαρισαίονς εισήει [Αετάνοία τον πραχΟέντος * 
χαΐ προς «λλήλονς, Καχώς έποί^σα^βν, Ιλεγον, 
σοίαύτην ριαρτνρίοίν παράσχοντες τώ Ίιβσον • ^εντε 
τοιγαρονν, χαταλάβω^ζεν τον Ίαχωβον, ίν' ό λαός οντ» 
^όβω περισχεθέντες ριή πιστενσωσι τω Ίιςσον. Οντως 
Β εΐπόντες μέγα τι |3εβοιήχασ(ν * Ά 1 ώ Ι χ«εΙ ό άίκΜίος 
έπλανήβη. 

ΙΘ'. *Αναββή>τες ονν επΙ τό τττερνγιον ινΟύς χβΕτα- 
βάλλονσι • χαΐ /χηίε οντω τ^ς μανίας στοίντες, ελε- 
γον * Λι9ασω^εν τόν Δέχαιον. ΚαΙ ί^ρξοιντο λίΟαζειν 
αντόν, έπείπερ χαταβληθεις ονχ οιπίΒοοη», άλλα 
στραφείς, ώ ψνχ>5ς σγίας Ι τίθιβσι τα γόνοττα, λέγων • 
Κύριε θεε Πα'τερ, άφες αντοίς, ον γαρ ο?^ασι τΐ 
ποιονσι * τήν αντήν τω Στεφοίνω φωνήν άοείς χαΊ ^ 
θειος ^Ιά'Λ'Λίβος, Οντως ονν λιθοβολονντων αυτόν, εις 
των ιερέων, των ν ίων 'ΡηχανΙ, νίον "Ραχαβήν, τώ» 
νπό Ίερε/χίον τον προφήτον ριαρτνρουριένοιν, &ραξε 
λέγων * Πανσασθε, τί ποιείσθε ; ενρ^εται νπιρ ^μων 
ό Δίκαιος. Και τις αντών, από των χνα^έων τό ξύλον 
λαβών, εν ω άπεπέαζον τα ί^ζατια, επαγεκ λέαν χατχ τήν ψνχήν. Και λαβόντες αΜν θάτττονσι πΧησιον η6 
ναον τον θβον. XIX. ευιη 6Γ§;ο αδοβηάίδδβηΐ ίη Ιβπιρίί ρίηηαοιι- 
Ιαω, βυιη δίαϋηι άβίΐοίηηΐ. Ε( ηβ δίο ςυίάβπι άβ- 
δίδίβηίβδ αϊ) ίηδαηία, άΙοβΙ)&η1 : ΙαδΙαηι ο1)Γυ£ΐπιιΐδ 
1αρί(ϋ1)ΐΐδ. ΕΙ οοΒρβΓαηΙ Ιη βιιιη ]&οα1απ Ιαρίοΐβδ, 
ςυοηί&αι άβίββΙαδηοηβΓ&ίαιοΗιιυδ. 86(1 οοηνβΓβηδ 
(Ο δ&ηβίαπι αηίιη&πι ! )6§;ί( Ιιαοιί £;βηυ& όίοβηβ : 
Όοωίηβ Οβαβ ΡαΙβΓ, (ΙίηιίΚβ βίδ^ ηβδοίυηΐ βηίπι 
ςαίά ίαοίυηΐ ; β&ηιάθηι Υ066αι, ςπαιη 8(6ρ1ιααυδ, 
άίνίηαδ (|υοςυ6 βηιίΐίβηδ Ι&6θ1)αδ. Οαηι δίο θγ^ο 
βαιη αρρβΙβΓβηΙ 1&ρί(ϋ1)ΐΐ8, ηηυδ βχ 8&β6ΓάοΙί1)αδ, 
ςυί θΓ&ηΙ &1ϋ Ηβοΐι&ηι, ίίΐίί ΚβοΙιιώίαι, ά6 ςαί1)υδ 
ίβΡί ΙβδΙίηιοηίυιη ΙβΓβιηί&δ (16) ρΓορΗβΙα, οίαπιανίΐ, 
άίοβηδ : 06δδ&(6 : ςυίά ίαοίϋδ ? ^αδιυδ ρΓο ηοΜδ 

ρΓβοαίαΓ. Οαίάαπί αυίβηΐ βχ οίδ, αοοβρίο ίϋδΐβ βχ β γ^ς κεφαλιάς αντόν • χαΐ όντως ό Δέχαιος παραίίίωσι 
ο£Γιοίηα ίαΐΐοηίδ, ςαο οοπιρΓίηιβ1)α1 νβδίβδ, ναΐιάβ 
ιη£ΰ£;ί(6]α8 βαρίΐί : βΐ δίο Ιαδίιΐδ (ταάίάΐΐ αηίηι&ιη. 
Οαβιη &οββρβΓαη1 βΐ ββρβΙίθΓυηΙ ρΓορβ Ιβηιρίιιπι 
Οβί. 

XX, Οαίβυηςιιβ αυΐβιη βΓβηΙ, ίη βίνίΐαΐβ ηκκίβ- 
Γ&Ιί 6ΐ ρτοϊ)\, βΐ γίάβ1)αα1υΓ Ιβ^^βδ αοοαραΐβ δβΓΥ&Γβ, 
Ιιοβ (α]6ΓαηΙ§;Γ&γίΐ6Γ, 6( οίααι πιίΚααί αά Α^πρραηΐ 
(βΓ&( βηίπι ίδ δαβοβδδΟΓ (β(Γ&ΓβΙιί8β ΗβΓοάίδ) Γο^&ηΙβδ, 
υΙδΟΓίύβΓβΙ αά Αηαηυαι, ηβ Ιαΐία αηάβΓβΙ. Νβςαβ 
βηίιη Γββίβ ίββίδδβ (ϋοβ1)3.ηΙ, ςαοά ίβββΓ&Ι η)2ΐ§;ηο 
]&βο1)θ. Ουίάαηι ααΐβαι βχβίδ ΑίΜαο ςαοςαβ ρΓΟ- 
ββάβηΐβδ ο1)νί8αι, νβηίβηΐί ΑΙβχ&πάΓία (ΐρβ