Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ΡΑΤΚΟΙ.ΟΟΙ.Ε 

'^ ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ, 

8Ευ ΒΙΒίΙΟΤΗΕΟΑ υΝΙΥΕΒδ/Ο^Ιδ, ΙΝΤΕ6ΚΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΠΑ, ΟΕΟΟΝΟΜίεΑ, 

ΟΜΝΠΙΜ 88. ΡΑΤΚΙΙΙ,ΟΟΰΤΟΚΟΜ, δΟΚΙΡΤΟΚΙΙΟΙΙΕ Ε601Ε8Ι48ΤΚ0Κ11, 

βινΒ ι.ΑΤΐΝοηι;ιι, βινκ βιυιβοιιυιι. 

(^ί// κη Λ:νο ΑΡΟ^τοιιοο λυ ^ύατεμ ιχΝοαε^τα πι ιλλλ. ι2Ι6) ρηο γ.αγ/λ75, 

ΕΤ ΑΙί αΟΚαυΐ ΕΙΟΚΕΝΤΙΜ ΤΕΜΡΟΗΑ (ΛΛ',Υ. 1439) ρηο ««.«Γ/Ν Εί.οηϋΕκυ!\τ : 

ΒΡΧϋ8Ι0 ΟΗΒΟΝΟΙ-ΟΟΙΟΑ 

ΟΜΝΙΙΙΜ Ου/Ε ΒΧ8ΤΙΤΒΚΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΚΟΜ εΑΤΗΟΙ^ΙΟ^Ε ΤΚΑ0ΙΤΙ0ΝΙ5 ΡΒΒ ΟϋΙΝΟΚΟΙΜ ΡΒΙΟΚΑ 

Εϋοι^ΕδίΛ: 8Λ:οϋΐ.Α, 

«υχτΑ κϋΐτιυκκ5 ΑΟβυιίΑΤίββίΜΑ», ιντββ 9β ουΜουκ ΝθΝ.\υυ.ΐ3 οοοιοιβυβ μανι;8ι;κιρτι» οοι.ι.ΑΤλ3, ρκΗουΑΜΟιυοκΝ- 

ΤΒΚ ΟΑβΤΙβΑΤΑ ; ΟΙ8βΕΚΓΑΤ10ΝΙΒυ8, ϋΟΜΜΕΝΤΑΗΙΙβ, ΤΑίΙΙΙΒΟυΕ Ι,ΚσΠΟΜΒυβ ΟΟΝΤΙΝΚΝΤΒΗ ΙίΙ,υβΤΙΙΑΤΑ ; ΟΜΝΙΒσβ 
ΟΡΕΒΙΟυβ Ρ08Τ ΑΜΡυνίΜΑβ Β0ΙΤΙ0ΝΕ8 Ου^Β ΤΒΙΒΟβ Ν0νΐ89ΙΙΙΙ8 8νΒΓ.υΐ.Ι9 ΟΒΒΕΝΤυΒ ΑΒ90Ι.υΤΑ9, ΠΚΤΕσΠβ, 

ΑυοτΑ : ΐΝΟΐείΒυβ οηοι ιχλβιιθ υει. ετιαμ αναι^ττιο», 8ΐΝβυι.ο3 βΐΥΕ ΤΟΜ08, 8ΐνκ Αυ<:τοΒΒ9 Αΐ,ιβυιι;» 

ΜΟΜΚΝΤΙ 9υΒ8Κ0υΒΝΤΙΒυ8, ΟΟΝΑΤΑ ; €ΑΡΙΤυΐ.18 ΙΝΤΒΑ ΙΡβυϋ ΤΕΧΤυΜ Η1ΤΕ 01δΡ08ΙΤ15. ΝΕΟΜΟΝ ΒΤ ΤΙΤυίΙβ 

81Νθυΐ.ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒϋΜ ΜΑΒβΙΝΒΜ βυΡΒΒΙΟΒΒΜ ηΐ8Τ1ΝβυΚίΠΊΒυ8 βυΐυΚΟΤΑΜΟυΚ λίΑΤΒΒίΑΜ 910ΝΙΡΙ- 

ΠΑΝΤΙΒυΒ, ΑΠΟΒΝΑΤΑ ; 0ΡΒΒΐΒυ8 βυΜ ΟυΒΙΙβ, Τυϋ ΑΡ00ΒΤΡΗΙ8, Αΐ,ΙΟυΛ ΥΒΒΟ ΛυΟΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ 

ΟΒΟΙΝΒ ΑΟ ΤΒΛΟΙΤΙΟΝΒΜ ΒαθΙΛ8ΙΑ8ΤΙβΑΜ ΡΟΙΧΕΝΤΙΒυ8, ΑΙΙΡΙ,ΙΡΙβΑΤΑ ; 

θυϋΕΝΤΐ3 ΚΤ ΟΙ'ΑΠΙ:%01\ΤΑ ΙΝ010ΙΒυ8 βΙ'Β ΟΜΝΙ ΒΕβΡΡΧΤί;. δΟΙΙ-ΙΟΕΤ, ΑΙ.ΡΗΑΒΕΤ100, «'.ΗΚΟΝΟίΟΟΙΟΟ. ΑΝΑίΥΤίΟΟ, 

ΑΝΑΐ,ηοιοο. 81ΑΤ15ΊΙ00, 3ΥΝΤΗΕτιαο. Ετο., ΟΡΕΚΑ, ΚΕ8 Ετ ΑΙΙ0Τ0ΚΕ8 ΕΧΗΐΒΕΝτΐΒυί«. ιτΑ υτ ΧΟ.Ν 801.υΗ 

.«<ΊΙ.Ι>Ι090, 3Ε0 .ΝΕ00ΤΙΙ8 ΙΧΡΙ^ΙΟΑΤΟ, ΕΤ 81 ΡΟΗΤΕ 8ΙΝΤ, ΡΙΟΗΙ8 ΕΤΙΑΜ ΕΤ ΙΙΙΡΕΗΙΤΙ.<« ΡΛΤΕΑΝΤ 0ΜΝΕ8 
!4ϋ. ΡΑΤηΕ9, Ι.ΟθυΡΙ.ΚΤΑΤΑ ; 8Β0 ΡΒ>Β8ΕΒΤΙΜ ΟυΟΒΓΗ ΙΜΙΙΚΝ8Ι5: ΚΤ ΟΕΝΕΚΑΙ.ΙΒΐ;8 ΙΝ0Ι0ΙΒυ8, ΑΙ.ΤΒΒΟ 

:>€ΐίΐϋΒΤ ΗΕΗΙΙΜ, ουο βΟΝβυι,το, ουιοουιο κον βοι,υΜ τΑίΐ8 τΛΐ.ΐ8νΕ ρατεβ, ΥΕΒυΜ ετιαμ 

υκυ8ουΐ8ουΒ ΡΑΤΒυΜ, αβ{:οι;ε υι,ίΑ εχοερπονκ, ικ οϋοπι,ιοΐιΐτ τηεμλ 8':ηΐΡ8Εΐιιτ, ι νο 

ίΝτυιΤϋ οοΝβΡίαΐΑτυΒ ; αι,τεβο δϋΚΙΡΤΙΙΚ.ΐ ϊ»Λ0ΙΙ.Ίί . ι:χ ουο ι,κοτοβι οομ- 

ΡΒΒίηΒ 8ΐτ οΒΥΐϋΜ ουίΝΑΜ ΡΑΤΒΚ8 ΕΤ 1Ν ουίΒϋβ ορκΒϋΜ βυοπυ» ι.οει« 

8ΙΝθυΐ.08 ΒΙΝΟυΐ,ΟΒυΜ Ι,ΙΒΒΟΒυϋ ΒΟΒΙΡΤυΒ^Β ΥΕΒβυδ, Λ ΡΚΙλΙΟ βΚΝΕ9Κ08 

υβΟυβ ΑΟ Ν0ΥΙ83ΙΜυΜ ΑΡθεΛΐ.ΤΡ3Ι9. €0ΜΜΕΚΤλΤ1 8ΙΝΤ : 

ΒΟίηΟ Αΐ:θυΒΑΤ138ΙΙΙΑ, <Ι«ΤΕΒΙ80υΕ ΟΜΝΙΒυβ ΡΑΟΙΙ.Β ΛΝΤΚΡΟΝΕ.ΝΠΑ, 81 ΡΚΙίΡΚΜίΑΜ'υΒ ΟΗΛΒΑΙΙΤΚΚυΜ ΝΙΤΙΟΙΤΑ•, 

ΟΗΑΒΤ^« ΟυΑί,ΙΤΑΒ, ΙΝΤΕβΒΙΤΑβ ΤΚΖΤυβ, βΟΒΒΕΠΤ10ΝΙ8 ΡΕΗΡΕ0Τ10, ΟΡΚΒυΜ ΒΚ€υ90ΒυΜ ΤϋΜ ΥλΒΙΒΤΑβ 

ΤυΜ ΝυΜΒΒυβ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ,υΜΙΝυΐΙ ΡΕΒΟυΑΙΙ ΟΟΜΜΟΟΑ 81ΒΙ0υΒ ικ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ,ΟΟΙ^β ϋΕΟυΒΒΐ; αΟΝβΤΑΝΤΒΒ 

8ΙΙ1ΙΙ.Ι8, ΡΒΒΤΙ1 ΕΧΙΟϋΓΓΑβ, ΡΒ^Β8ΕI^^1Μ^υΒ 18 ΓΑ βΟΙ.Ι.ΚσΤΙΟ υΝΑ. ΜΕΤΗΟΟΙΟΑ ΕΤ ΟΗΒΟΗΟίΟΟΙΟΑ, 

ΒΒΧΟΒΚΤΟηυΜ ΡΒΑΟΜΒΝΤΟΒυΜ ΟΡυ3εθΙΛ>ΒυΜ0υΒ ΙΐΑΟΤΒΝυβ Ηΐϋ 1Ι.Ι.Ι0 8ΡλΒ90Βυ•1» νΚί ΕΤΙΑΜ 

ΙΝΕΟΙΤΟΒυΜ, ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΚΜ ΙΝ Ν09ΤΒΑ ΗΐηυΟΤΗΚΟΑ. ΚΧ ΟΡΕΒΙΒυ.") ΕΓ Μ•(8. ΑΟ ΟΜΧε-« 

^ΒΤΑΤΚΗ, 1.0€0β, ΜΝΟΟΑβ ΡΟΒΜΑΑΟΙΙΚ ΡΚηΤΙΜΕΝΤΙΒΟ*», «ΙΟΑΠυΝΆΤΟΒυΐΙ, 

ΚΊ ΚΧ ΙΝ\υΜΕΒ19 ΟΡΕΠΙΒίβ ΤΒΑϋΙΤΙΟΝΈΜ ΟΑΤΗΟίΐεΑΜ ΟΟΝΡίΑΝΤΙΒυΒ, ΟΡίδ ϋΜϋΙ Μ ΜΙΠΑΒΙΙ.ΙΤΓΚ ΚΡΡΙΟΙΕΝΤίτ'Μ. 

δΕΚΙΕδ ΟΚ.ΕΟΑ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ, 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΒΟΟκυΝΤ ΡΑΤΒΒ5, οοοτϋκΐίδ δθΒΐΡΓθκκί>ί^υκ Κ(:(:ι>:^Μ•: (;κ^Ε«:.*: αβ .Ενο ρηοτιανο απ 

0ΟΝ€ΐυΐ ϋδΟυΚ ΡΙ.0ΒΕΝΤ1ΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ, ετ ΑΜΡυυ», ΝΕΜΡΕ ΜΟΒΓΕΜ ΟΛΒΟΙΝΛυί^ ΒΕϊ58ΑΒΙΟΜδ. 

ΑΟΟυΠΑΝΤΕ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΜΙ•ΙΙμ«•β €Ί«Η ■βΙνΦΓΜΚ, 

βινκ ενΐΙ«ισΐ;Μ ΟΟΜΡΜΤΟΚυΜ ΙΝ 8ΙΝ6υΐ.08 8^IΚ?IΤI^Ε ΒΓ.εΐ.Β51Αϊ)ΤΙ0Λ ΒλΜ05 ΚΙΗΤΟΜΒ. ΡΑΤΒ0Ι.ΟΟΙΑ, ΑΟ 1Ν8ΤΑΗ ΙΡ911.'8 Ε0βίΕ8Ι^Β, ΙΝ θυΑ8 ΡΑΙΙΤΕ8 ΟΙΥΙΟΙΤυΚ. ΑΙ-ΙΑ ΝΚΜΡΕ ίΑϋΝΑΜ, ΑΙ.ΙΑΜ «ίϋ^εαο-ίΑΤΊΧΑΜ, 
ΑΜΒ^Ε ΡΑΚΤΚ8 ^ΑΜ ΙΝΤΕΟΗΕ ΕΧΑΒΑΤ^Κ 8υΝΤ, 1.ΑΤΙΝΑ, 2^ Υ0Μ'ΜΙΜΒυ8 ΜΟΙ.Κ ΗΙΑ δΤΑΝ8, 1110 ΡΠΑΝΟΙδ ΥΚΜΤ : ΟΒ^ΒΟΑ 
ΟυΡΙ.101 ΕΟΙΤΙΟΝΕ ΤΤΡ18 ΜΑΝΟΑΤΑ Ε8Τ. ΡΒΙΟΒ ΟΒ^βείΓΜ ΤΕΧΤΓΜ ΙΝΑ «ΧΜ ΥΚΚβίΟΝΕ Ι.ΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΕΗΑΙ.Ι ΟθνΗ.Β- 

ϋτιτι;Β, ΚΤ 104 τοι.υΜΐΝΑ ιν ί[/3 τοΜίβ, ρβο ρβιμα βεκιε, νον εχοεοπ. ι»υ<4ΐ ει:ιοι( υκημιονεμ ι.ατι.ναμ ΤΑΝτυιι 

ΕΧΗΙΒΕΤ, ΙΟΒΟαυε ΙΝΤΒΑ 55 ΤΟΙ.υΜΙΝΑ ΒΚΤΙΝΚΤϋΒ. ΑΕΟυΝΟΑ 8ΕΒΙΕ3 0Ι:^«00•1.ΛΤ1Ν Α Αθ 58 ΥΟίυΜΙΝΑ ΤΑΝΤυΜ ΑΤΤΙΝ- 

αιτ : οι,Μ ηυιυβ ΥΕΚδίο μεββ ι^^τινα δί9 Υ0ΐ.υιιΐΜΒυ8 εϊϊτ αβ*(Οι.ι;τα, ι,.ΝυΜουοοουΓ. υοι.ι,μινα οπ.+ΐΓ.α-ΐ-ΑΤίΜίΐι 8• 
υΝυΜί^υοοαίΕ μεβε ι.ατικι;μ 5 ρβανοιβ 8θΐ.ι.'ΜΜοου εμιτόβ : υτΗΟΒίοι;»: υκκο, ι τ ρβκτπ Ηΐ,^υβ βενβποιο 

ΡΒυΑΤυΒ ΕΜΡΤΟΒ, €ΟΙ.Ι.ΕαΤΙΟΝΕΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, 8ΙΥΕ Ι.ΑΤΙΝΑΜ, βΙΥΒ ΟΒ^Ρ.ΟΑΜ εΟΜΡΑΗΚΤ ΝΓϋΚ.<«! ΚΒΓΓ ; βΕΟνβ ΚΝΙΜ 

ευ4ΐ;8ουΕ νοίϋΜίχιβ αμρμτι;όινβμ νεοχον ετ οίΡΡίαυι.τΑτι;» υαβια ρβετια ΛΟϋΑίιυχϊ. ιοκο, >ι (ϊΐίΐβ ΤΑΝτυιι βματ 

Ι.ΙΟΕΤ ΙΧΤΚϋΗΒ, βΕΟ 8Ε0Β8ΙΜ, βΟΙ^ίΕΟΤΙΟΝΕΜ ΟΒ.εΟΟ-Ι,ΑΤΙΧΑΜ, ΥΒί ΕΛΜΟΚΜ ΕΧ ΟΒνΡ.ιΐΟ ίΑΤΙΝΚ ν::ΐ(>ΑΜ, ΤΙ/'Μ 0υθΙΗ)ΐ;Ε 
ΥΟΙ,υΜΕΧ ΡΒΟ 9 ΥΕΙ- ΡΒΟ 6 ΡΒΑΝΟΐβ 80Ι.Ι;Μ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. 15!ΤΛ ΟΟΝΟΙΤΙΟΧΕβ Ρ03ΤΚΚΙ0ΚΙ Ι'ΛΤΗΟΙ.Οί.Ι^Β Ι,ΑΤΙΚΛΕ 8ΒΒ1ΕΙ, 
ΡΑΤΒΚ9 ΑΒ ΙΝΝΟϋΕΧΤΙΟ III ΑΙ» εθ.ΝΟΙΙ.Ιΐ;Μ ΤβΙΟΕΝΤΙΚΙ. Μ ΙΙΧΗΙΒΒΧΤΙ, ΑΡΡίΙΟΛΒΙΝΤΓΒ. ΡΑΤ|{υΐΛ•ο;Α ϋ^Λ ΜΑΝαβεΒΙΡΤΙΒ 
ΙΝ ΒΙΒυθΤΗ:•:θΐ8 0ΚΒΙ3 υΧΙΤΕΠ»! αυΐΒ9€ΕΝΤΙΒυ8 ϋΟΝβΤΑΒΙΓ, ΝΕΟ.ΧΌΝ ΡΑΙΜ•»ΐ.οαΐΑ ΟίίΙΚΜΛί.», ϋΟΝΟΙΤΙΟΜΒυβ 8ΡΕ- 
ΙΙΙΑΙ.ΙΒΙ 9 «υΒϋΟΙΕΝΤΓΒ, ΕΤ ΙΝ ΤΕΜΡΟΒΚ 8ϋΟ ΑΚΝυΝΤΙΑΒυΧΤί'Β, 81 ΤΚΜΡυ» ΕΑ3 ΤΥΡΙ3 ΜΑΝΟΑΧΟΙ Ν0ΒΙ8 ΝΟΝ ΟΒΡΙΓΚΒΙΤ• ΝΙΟΕΡΗΟΚυδ ΰΑϋαβΤϋδ, ΤΗΒΟΟϋίΟδΜΟΝΑείΐυ», ΜΛΤΤΗ*:ϋί' ΒίΑ8ΤΑΙΙΕ8. 

ΡΑΒΙδΙΙ8 

ΑΡυΟ 4.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΤ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕδ Κϋ1Τ()ΚΕ9, βϋΟΟΕβδΟΒΕβ 
01 ΤΙΑ ΟΙβΤΑ: ΑΎΕβΌΚ Οϋ ΜΑίΠΕ, Μ» 

1904 

0^ £5 ί^ ίο ο ΤΗΛ01Τ10 0ΑΤΗΟΙ4€Α. 

8^Ε^ϋιΌΜ XIV. ΑΝΝΙ 1332-1335. ΝΙΚΗΦΟΡΟΪ ΚΑΛΛΙΣΤΟ ΞΑΝΟΟΠΟΤΛΟΤ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Τ Ν1€ΕΡΗ0ΚΪ €Αί.Ι.Ι8ΤΙ 

ΧΑΝΤΗΟΡϋΠ 

Ε€€Ι.ΕδΙΑδΤΙ€^ί ΗΙδΤΟΚΜί 

ίΙΒΚΙ ΧνΠΙ. 

ΡΒ^ΒΜΠΤυΚΤυΒ 

8Υ!ΤΓΛβΜΑΤΙ8 ΜΑΤΤΗ^εI ΒίΑ8ΤΑΗ18 ϋΟΝΤΙΝυΑΤΙΟ, ΕΤ ΤΗΕΟΒνΐΙ ΜΟΝΑΟΗΙ. 
ΑίΙΑΞ ΊΗΟΜΜ ΜΑα8ΤΚΙ, 0ΒΑΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΕΡΚΤΟΙΜ. 

ΑΟΟϋΒΑΝΤΕ ΕΤ ΒΕΝϋΟ ΚΕίΧ)ΟΝΟδΟΕΝΤΕ ^. Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

• ί 

8ΐνΒ 

οικδυυΜ οοΜΡίΒτοιιυχ ιν δΙΜβυιοδ κακητι^ΐί: Ε€οι.Ε8]Λ8τΐ€;>ε παμον κοίίοκκ 

τοΜυδ ρκιοκ. 

ν' • 

νκΝίτ 1δ ρκ. ύΑΐυα^;. ΡΑΚΙ8ΙΙδ 

ΑΡϋϋ α..Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΤ ΟΑΒΝΙΕΒ ΡΚΑΤΗΕ8 Ε0ΙΤ0ΗΕ8, 8ϋΟΟΕ8δΟΒΕδ 
η* νΐΑ ΟΗΤΓΑ : ΑνΕΝΌΒ Οΰ ΜΛΜΒ, Μβ 

1904 • ΤΚΑ&ΙΤΙΟ €ΑΤΗΟΙίΙ€Α. 

8Μ€υίυΜ XIV. ΛΝΝΙ 13ίΗ-<335. ΕΐΕΝ€Ηυδ 

ΑυΟΤΟΒυΐΜ ΕΤ ΟΡΕΒΟΜ Ομί ΙΝ ΗΟΟ τόμο ΟΧΙ,ν ΟΟΝΤΙΝΕΝΤυΒ • , / ι - • . • . .ί 

ΜΑτήΐνΕϋ» ΒΙ^ΑδΤΑΚΕδ ΗΙΕΚΟΜΟΝΑΠΗυδ. ι ."^νηία^ηια Οηηοιίϋπι {ΟοηίίηηαΗο). 9 

Οαηηίηίΐ άβ οΓΓιοϋδ ΚοοΙβΗΐ» βΐ βϋΐα* βροΐίΐβίκΐί. 411 

ΤΗΕΟϋΙΧυδ ΜοΝΑΟΗϋδ, ΑΙ,ΙΑδ ΤΗΟΜΑδ ΜΑ0Ι8ΤΕΒ. 

ΝοΗϋΛ {ιΐ$1(^νί€Λ βΙ Ιϋίβτατία^, βχ ΟΐΡβ Ββ Βοτψί. φΰΰΐβί* ^13 

ΙιααάΑϋο 8. ΰΜ^οηί ΤΙ)6ο1ο^, 6ΐ 6(1. Ειογ. Νοηη(|ΐιΐ|Ι, ΙΙρβ&Ι. 1093. 215 
θΓ(ΐΐίο ρΓΟ €Ιιαη(ΐΓβηο (Ιο ςυο νίόβ Βοίνίηυοι &ά ΟΓβςοΓαιη, ρ. 229), 6χ οοά. Κβ;. 

4629, οϋΐη ίηΙΟΓρΓβΙβΙίοηβ ιιθδΐΓ«. 353 

ϋραΐίο 8:ΓίαυΙη{0ΓΪΛ λ(1 Λη^βΐϋΐιι δΐΓαΙορο(1αΡθ!ΐΜΰ, β(1. Ιλογ. Νοπη. 373 

ΟΓαΐίο ^ΓαίαΙαίοΓία α(1 ιηα^ηαιη Ιο^οΙΙιβίΑπι ΜβΙοοΙάΙιιιη, β\ 6]υ8(1βιη οοΐίϋοηβ. ^^1 

()Γαΐίο ^ΓΑΐΜΐ^Ιοπα 3(ΐΝίρΙιοαβιηρλΙή3Γ€ΐι&ιη, 6Υ«6ί(1βιη.^^ . • , ι-^ 389 

ί^αικίαϋο Γβ^ί; Ονρη, βχ βοάβιη. ' * ' 397 

Ερί8ΐοΙ«. " 403 
ΟΓαΙίο (16 Γ6^Ί3 οίΗοϋδ, Αά ΑικίΓοηίοαιη Η ΡαΙ»3θΙοκαιη, βχ βάίΐ. Κοιη., ουιη ίηΙβΓρπβ- 

(αϋοηβ ιΐ03ίΓ3. 447 

Οιαίίο άο 8υΜίΙθΓαιη οΙΓιοϋδ. 495 

ΙΊΐηΙί οναΗοηηίη ΤΗ^οάτίΙι. 547 

ιΜΟΕΡΗΟΚϋί; ΟΑΙΙΙδΤυ» ΧΑΝΤΗΟΡϋΙ^ϋδ. 

^νΜ^α Ιι{9ΐοτ}€θ ΗΐίβταΓία «χ ΒΐΜίού^οα ΡαΜοϋ. 549 

256451 (:ϋβΗ/. — Βζ «τρίβ ΡΑυί. ΟυΡΟΝΤ, ΙΙ, νΙ» (ΙίοΙ* Βμ-#Α•ο{4μ. — 3β6.8.Ι90« ΟΟΝΤΙΝυΛΤϋΚ ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙ.1^1^^)^Ι8 

β • • • • 

8ΥΝΤΑ6ΜΑ ΟΑΝΟΝϋΜ^'ί/ 1 ΑΡΧΗ τον Μ ΣΤΟΙΧΕΙΟν. 

ΚΕΨΑΛ. Δ'. Περί μάγων, μαθηματικών, και 
μάντεων, ετ ι δέ και αστρολόγων, έπαοιδών. 
άλλα δή και γοητειών, φαρμακειών, και 
περιάπτων. 

Ό ξα' της ς' συνόδου κανών τους μάντεσιν Ιαυ- 
τους έπιδεοωκότας, 1\ γόησιν, ή τοϊς λεγομένοις Ικα- 
τοντάρχοΐζ, ί) τοις τας άρκτους έπισυρομένοις, ή 
έτερα θηρία προς παίγ*;ιον και βλαοην τών απλού- 
στερων, ή τοις νεφοδιώκτα'.ς, ή τοις γόησιν, Ι) τοις 
παρέχουσι τα φυλακτ^ίρια, ^] τοις τύ-χην, και είμαρ- 
μένην, κα• γενεθλιαλογίαν, και τοιούτων ρημάτων 
δχλον ίρωνουσι, κατά τους της πλάνης λήρους, οΊ 
τον μεν ε•ς ήμέραν οαιι γεννηΟήναι κακοποιον, 
τον δ' αυ εις άττέρα άγαΟον, το^ς οΰν προτανέ'/οντας 
τοότοις Ιπι έξαετίαν καταδικάζει * επιμένοντας δε τψ β 
κακώ, τελεως έκκηρύττει της εκκλησίας, λαϊκούς 
οντάς δηλαδή • Ίερωμένοις δε ουδεμία παραίτησις, 
το μη υύ καΟαιρεθήναι • ώς γαρ τψ Άποστόλψ 
εΓρηται, « Τ(ς συγκατάθεσις ναψ Θεοΰ μετ' ειδώλων ;» 
και τα Ιξής. Μάντεις μεν ούν λέγονται ο^ τοΤς δαί- 
μοσιν εαυτούς έκδόντες και προσαναΟέμενοι, και 
ταΤς αυτών υποΟήκαις διά τίνων σημείων πειρώμε- 
νοι βλε'πειν τα μέλλοντα. Έκατόνταρχοι δΐ, οι περί 
τα τοιαύτα σοοώτερόν τι νοοΰντες, και ταύτ^ δο- 
κοΰντες έπίπροιΟεν τών πολλών είναι. Ο: δΙ τάς 
άρκτου; επισυρόμενοί, βάμματα έξαρτώντες αυτών, 
και τών τριχών κείροντες, ταΤς γυναιξιν αμφότερα 
έπορέγουσιν, ώς νόσους έλαύνειν και βασκανίαν 
Ιχοντα φύσεως* άλλοι δε οοεις περιφέρουσιν έγκολ- 
πίους, γοητείαν δ* αυτών μετιόντες. Νεφοδιώκται ρ 
δε, ο\ δια τών έν τοΤς νέφεσι σχημάτων τινά προφοι- 
βάζοντες. Γόητες δε, οΐ Δαυϊτικους δηθυν ψαλμούς 
^δοντες, και ονομάτων μαρτυρικών μεμνημένοι, και 
θύτης της ύπεραγίας Θεοτόκου» καί τούτοις την εκ 
'ΜΤΦ δαιμόνων παρενείροντες γοητείαν. "Ε-ζρο: δε 
τΐϊΐς τραχ^ήλοις τών παίδων συν εττυυγ μένους χάρτας 
ά»•ωροΰ7ΐ, ταΤς παρατυχούσαις (χφδαΐς γιγραμ- 
μΙίΛυ;, έρυΟροΤς ύφάσμασιν αύτοΐιτ ένενλίσσοντες, 
εις άποτρυπήν δήθεν παντός ανιαρού, α και ουλα- 
κτιζρια λέγτ>υσι και περίαπτα. ΚαΟτ^ρηνται δε πολ- 
λάκις και ιερείς έπι της συνόδου, άρτον της μεγά- 
λης πέμπτης τισΐ φαγεΤν έπορέςαντες, έο' ψ τά 
συληθεντα ε^ρεθήναι, εκ του μή ρ^δίως τούτον κα- 
ταπιείν. "Δλλος δέ τις Ιερεύς μετά Ευαγγελίου ξύλψ 
συνδεδεμένου, καί χόκλικώς περιστρεφόμενου, έρω- 
τή«ις περί τίνων ποιούμενος υποθέσεων διά ψαλμών ^ 

Ρατμι.. 6ιι. αΧίΥ. 11» ΙΝΙΤΙϋΜ Ι.ΙΤΤΕΗ>Ε Μ. 

ΟΑΡ. Ι Όβ ψηαρίΒ, πιαίΗβτηαϋοί^, βΐ ναίϋηΐβ, ηί βΐ 
α8ΐΓθΙορίί^ ίηοαηΙαίοΗΰία^ ρνχ$1%ρα$, νεηββάύ 
61 αιηνΙβΙί$* δθχαςββίηια» ρπιηυβ «βχΐ» 87ηο(ϋ ο&ηοη βοβ 
ςαί ν&ϋΙ)α8 ββββ (ΙβάίάβΓυηΙ, ?βί ρΓ8β8ΐί^ί&ΙοπΒυ9, 
νβΐ ϋβ ςαι ΰβηΐυποηββ ίΙίοαηίυΓ, νβΐ ϋβ ςαί αΓ888 
οίΓουιπιΙυουηΙ, νβΐ ία ^βηαβ αηΐπι&ΐία &(1 ίαιρβπίο- 
Γϋΐη οΙ)ΙθθΙ&ιηθηΙυιη βΐ ηοχαιη, νβΐ ηυΒίυιη ρβΓ- 
8βουΙοηΙ)υ8, νβΐ ίηοαηΙ&Ιοπύυβ, νβΙ ϋβ (|υί ρΓβ- 
1)6ηΙ (λΐηοίθία, νβΐ ςαί (οΓΐυη&ιη, &ο ΓαΙυπι, αβ 
^θοίϋ&ΐοβί&ω, θΐ θ]υ8ΐιΐ0(ϋ νθΓ&οΓυπι ίαΓΓ&^ίηβαι 
ρΓοΓθΓυηΙ βχ ίαιρϋβίυΓ» ηυ^ι;», ςυΐ άίουηΐ Ιιυηο 
ςυΐάβπ) άίβ ιη&Η^ηο, ϋΐυπι νβρο ΓβΙίοί βίάοΓβ ηιι- 
Ιυπα 6886 ; Θ08 ϊ^^ϋαΓ, ςυί ϋίβ οοηΩάααΙ, 86Χ6ηη1ο 
80§Γ6§&1 ; ρ6Γ86ν6Γαη(β8 &αΐ6ΐη ία ηα&ΐο αΙ) Εοοίβ»» 
οιηηίηο θ]ίοίΙ, βί 8ίηΙ δοΊΠοβΙ Ιαίοί ; ηαιη ςυοιηίηυβ 
8&θ6ΓάοΙβ& (Ιβροιι&ηΙυΓ, ηυΐΐα 68ΐ βχουβ&Ιίο. ϋΐ 6ηίαι 
ίηςαίΐ ΑροΒίοΙυβ : « Οαχη&ιη Ιβιηρίο Οβί οαιη ίάοΗβ 
6οη86η9ίο? 6ΐ 68βΙβΓ&. Υ&Ιβδ 6(ΐαίάβιη άίοαηΙυΓ 
()υί (]8ΒΐΏοηίΙ)α9 8686 αάιΐίουαΐ, 6ΐοχ ίΠοΓυοα 8υ£;^68- 
ΙίοηίΙ)υ8ρ6Γ ςτιαβάβιτι 8ίςη& γ65 86ΓυΙυΓ&8 ββίΓβρΓοΟ- 
ΙβηΙυΓ. 0βη1υποη68 ?6γο, ςυί άβ Ιιίβ ιιΗςυ&ηΙυΙυιη 
8αρίβηΙίθΓ69 βυηΐ, βΐ ίάβο βχί8ΐΊιη&ηΐ68 86 «Ιϋβ 
αηΙθΓϋΓΠ. Οαί υθγο υΓβαβ οίΓοαπκΙυοααΙ, ϋαοΐυηΐδ 
ίΠίβ αρρ6η(ΐ6η1β8, 6( ρίΐοβ Ιοη(1θηΐ68, ιηυ1ί6ηΚ)υ8 
&ιη1)0 ρΓβΙ)βηΙ, Ιαηςυ&πι] ςαχ ιώογΙ)08 θΙ ί&86ία&• 
ϋοηβω ρΓορβΙΙβΓβ τίιη ΙιαϋββηΙ. Αΐϋ ?6Γ0 δ6Γρ6ηΐ€• 

ίη Βΐηυ ^^68ΐ&ηΙ, ρΓ£8ϋ^ί&8 ρ6Γ 603 ρβΓβοίθΐϊΙθβ. 

ΝυΜυιη ρθΓδοεαΙοΓ68 νοΓΟ βααί, ητιί 6Χ Ωςιιηβ ίη 
ηυΙ)ίΙ)υ3 8ΐί(ΐϋα ναΙίοίηαηΙαΓ. Ιηο&ηΙαΙΟΓβ&' υθγο, 
ςυί Οανΐάίοοβ ρβ&ΐιηοβ βαΜηάθ ο&ηυηΐ, βΐ ηοιηΐ- 
ηυηι ιη&Γίγηιιη οαβιηίηβΓυηΙ, βϋαπι ίρΒίιΐδ 8&ηοΙΐΒ 
νίΓβίηίβ ΒβΐραΓδΒ : 6ΐ ΙιοΓαιη ςαιάβΐΏ ρΜΒβΙί^ίΜ οχ 
(ΐ3Βΐηοηίΐ3ϋ3 δοιηηίβαίοδ. ΑΙϋ νοΓΟ ρυοΓΟΓαω οο11ί8 
6ΐιιιτΐ3ΐ8 6θΓΏρ1ίοα(&9 6υβρ6ηι1υηΙ, ΙηεααΙβπιβηϋθςαί 
1)υ9€ΐαπι ίη8θπρΙ&δ, ΓυΙ)Γί8 1βχ1απ8 ιΊΙ&8 ίηνο1νβοΙβ9, 
&(1 βΥθΓίβηίΙαηι βοϋίοβΐ ΟΓπηβ ρβΓηίοίοβϋΐη, ςϋ© 
θΐίαιη απηιιΙθίΛ άίουηΙυΓ βΐ περίαπτα. Α βγηοιίο 
βΙίαπίθίΕρβ άοροδίΐί ΓϋβΓαηΙ 88ΐοβΓί1οΙθ8, ςποιΐ ηοίΐβπίΒ 
ςϋίηΐ» Γβπ3Β ραηβΓπ ςϋί5α3άαΓη 6οΐΏ6(]6η(1αΐΏ (1θ- 
άβΓοηΙ, αΐ δυΓΓβρΙα ίηνβαΐΓβηΙυΓ, βο ςαυιΐ ϋίαιη 
ηοηΓα6ϋ6 άβςίαΐίαηΐ. Αϋα8βϋ&ιη ηυίά&ιη Β&οβΓάοβ, 
οιιιη Εναηςβίίο Η^ηο Ηβ&Ιο, θΐ ίη 0Γΐ)6ΐη 6ίΓ6απι&- 

6(0, ίη(6ΓΓθς&ΐίθΠ68 άβ ςαίΙ)α9(]&Π1 Γθ1)υ8 ρ6Γ ρβΑΐ- 

ιηο8 Ρ&νίάίΒ ίαοίβηδ βΐ&ϋπι άβροΒίΙυβ ίαϋ. Τ«1θ8 11 ΜΑΤΤΗ.«Ι ΒΙ.Α8ΤΑΗΙ8 12 βίΙ&ιη βυηΐ βΐ ιηυΙίβΓβδ, φΐββ βοοΙβ<;ϋθ νβΐ θοβΓίβ 
ίιη&ς!ηίΙ)υ8 β«8ίί1βηΙ βΐ βχ Ηίβ βο ίαΙϋΓ» ,ςρβηο- 
ββθΓθ βςιιβ &ο ρΓ£(ϋθ6Γβ &ΓΓΐΓ[Ώ&αΙ, ηοη.•θ6αΓυ3 &ο 
ςυφ οΗιη ΡγΙΙιοηίβ βρίΓϋυπι ΙιαΙ)υβΓΐιιϋ• Ι>(( Ιίΐβ'οιχι- 
ηίοτιβ άίοϋ (Ιίνΐηυβ 61ΐΓγ808ΐ9ΐΐ|ΐΐ9;\θ$&ι1ΐ8ί δαηοΐφ 
Τπηϋαϋβ ηοτηβη ο]υ9ΐηρ^ί•&Μΐ(5η;&υ8 αάηιίβεβαΙυΓ, 
βίβί Β&ηοϋ θΐίιιπι ίη70€β9^ν,•*6ί Ιβίςηυιη βΓυβί3 ίη- 
βυρθΓ ίηΙβΓροηχΐυΓ*•(ι^Γβ ί&ιηβη βα ηο8 ά6ΐ)θΓθ 
6ΐ &νβΓβ8θΓθ:\6^/«η 21 1]οηαίΗ&, Πί>Γί Ββ $ίηιηία€η$, 
ηΙζΜ '^''^*ο<)ηΐΓα ^υ(1(Β08 (ιοιηί1ί&, ηοα οΙ>ίΙβΓ ϋβ Ιιίβ 

•• * • 

νϊββ8ίπια8 ςυ&Γΐα8 Αηογτ&ηβ βγηοάί ςυίηςυβη- 
ηϋ ροΒα» 8αΙ)]ίοίΙ 605 ςυί ^βηϋαιη οοηΒυβΙυάίηββ 
8ίηβ 1Υ4Ι Γ&Ιίοηβ ββςυοηΙβΒ, ίη βααβ ββάββ να- 
ΙθΒ &(1 χηα^ίοαβ απίβδ βΐ ιηβ(ϋεα]ΐιοηΙ& ίην6αίοη(1& 
ΙηίΓοάαουηΙ, & ΙαΙί &1)οπιίηαΙίοη6 (Ιοπιυιη 86 βχ- 
ρί&ΙιίΓΟβ ρΓΟπαίΙΙβηάο : ςυία φ^γοΙοβ βχ Ιιίβ 86 Ωοή 
βιΐδρίο&ηΙϋΓ^ βΐ ιηοΓΐ)θ άίυίυΓηο δυΐ33ίοί, νοί &πιί8- 
δ&ςυίκάαιη ίηάίο&Γβ ρο89β. Ιίβάβιη ροΒοίθ 8υΙ>|ί- 
οίαηίαΓ ςιιί ίηοαηΙβΙπείΙ)υ8 Γιάβΐη αάΐιίΐ^βηΐ, βΐ ϋβ 
ςυί οχ ΙιΟΓίΙβο άίνίη&ηΐ. 

Ηυηο 6αη$ ν6Γΐ)βΙίπι τθοϋαΐ βΐί&ιη 83 ιη&ιςίΗ Β&- 
8ί1π οαηοη ; ΜοαυΙβίΏ &(1 δβχβηηίαπ) υ8Γ|υ6 ΙαΗ χη&- 
1ο (1βρΓβΙιβη808 βχΐβπκϋϋ; ςυίϋ ςυί ββιηβΐ 6ΓΓ&ΓυηΙ, 
ροβίβ&νοΓΟ α ιηαίο (1β8ί8ΐαηΙ, πιίαα8 ρυηίβαΙυΓ. 

Τη668ίιηυ8 8€χ1υ8 Ιι8θ(ϋο. β^η. 8&ε6Γ(]οΐ68, ηαί 
βυηΐ ιη&};ί, οΐ ίηο&ηΙ&1θΓβ8, &αΙ ΐΏ&ΙΙιβπιαΙίοί, αυΐ 
αβίΓοΙοςί, Ηΐ2ΐ ςυ» άίοιιηΙυΓ ρΐιγίαοΐβπα ΓαοίυαΙ, 
οπαηίαοθχ β06ΐβ8ί& 6]ίοί άβοβΓοίΙ. ΕΙ ιώβ^Ί ςυίίΐβπι 
βϋηΐ, ςυί άοθΐηοηββ, 1)βηβΩοο8 ΒοίΙίοβΙ, ίηνοοαηΐ αά 
1)οηί &1ί6α]υ8 ορβΓ&Ιίοηβπ), ουαι οιηοβδ βίηΐ Ηο- 
ιηίοίάΐΒβΙ πιαίί 8υ&80Γβ8. ΙηεαηΙαΙοΓβδ &υΐ6ΐη βυηΐ 
ρΓ9Β8ΐίςί&ΙθΓβ8, ςυί ρβΓ ίηθΑη1αϋοη68 «Ι^Γηοποβ αά 
βυαίΏ νοίαηΐ&ίοπι ΙπαΙιαηΙ; αο ΓβΓ&9 βΙί&Γπ βΐ τβρ* 
ϋΐία άθνίηοίυηΐ, αάαο ηί ίυπιβηΐο Γογϊθ ροΓποοΙδίηΓι 
ρβΓηίοίβιη βΙΓβΓΓβ ηοη ρο88ίηΙ. Ρογγο βΐ ηΐϋ ββΓ- 
ρ0ηΐ68 ίηο&αίιιιιΐ, ςυοΒ βΐίαιη ιη&ηίΙ)α9 ΙπαοΙαπ- 
168 βΐηθ Π10Γ81Ι αΙ) ίΐΐίδ βί ΐΏαΗ8 ίιηραΙί5ίΙβ3 Γβιηα• 
ηβηΐ ί αιαΙΙιβιη&Ιίεί (Ιβίαάβ, ςιιί ορία»ηΙυΓ οοΓροΓΑ 
θ(Βΐθ&ΰ& 13&1)6ΓΘ υηίνβΓβί άοηαίη&ϋοηοίη, οπιηί&(]υβ 
ηο8ΐΓ& Αΐι βοΓϋΐη ιηοΐυ αάηαΙηίΒίΓ&π. ΜαΙΙ)6Γηαϋε8ΐ 
ΒοίθοΙία ίιΐ ^οθο άαο ()ίνί(ϋΐαΓ, &8ΐΓοηοηιί&ιη 3εί1ί- 
06ΐ Βϊ &8ΐΓθ1(%ί&α]. Ει ί11& ςυίίΐβπι βαποϋβ ηυοςυβ 
οοηοβββα ββΐ, ςυ£ οοοίβδίίυιη οιηπίαπι ροθίΐίοηβιη 6ΐ 
ΐΏΟΙαιη άοοβΙ, πΐ βΐίηηι οπΙίηιιΙυΓη οοΓυπι οοηίοχ- 
Ιυιη 6ΐ άίδίΕηϋ&ιη. Α&ΙγοΙο§;!& ΕυΙοίη, Ιιοο 68(, οχίη- 
06 ρΓΦάίοϋο, ε€θΗ τηαηΒΪοηββ ροΓοιίΓΓίΙ, βΐ ΓυΙυΓυιη 
εο^ηο8θ6η8, ηβςυαςυατη 8»ηε1ί8 Ρ&ΙηΙ)Π8 οοηεοόί- 
ΙυΓ, €[ΐιί& 8ΐιηρΓιείθΓ68 πϋΐχίΐΏΟ 6ΓΓαΓβ ΓαεΚ, βΐ ^βηββί 
βΐ ίαίο εοηΠίΙβΓβίΙΙοΒ εοιηρβΙΗΐ, ΑβΙγοΙο.φ αιιΐοηι (ϋ- 
οαηΙϋΓςαί άβηαοηιιπι »υχίΙίο &(!]π1ί οχαδίη'β υ( (ϋίβ 
(ϋνίη&ηΐ. Οα&ίυοΓ αυίβιη 8υαΙ 1ίΐ3Γί ιηαΙΙιβίΏΑΐίεί 
ηιιηοαρ&Ιί, αΓϋΙιπιοϋεα, ιηυδίεη, βοοΓηοΙπα, βΐ 
&8ΐτοηοιηί&. Νοη ίΠοβ ί^ΙαΓίβ^οΡβ νβίαΐ εαηοη, εοά 
ϋΐΐηΐΐιΐη ίη ϋβ βίαάίυπι αάΙιίϋθΓθ ; βί ευιη οοΒίοδΙίυιη Α Ααυϊδικών, εύθέθ)ς ν,αθτιρηται. Τοιαύταί εισι κα•. αϊ 
ταΤς έ/.κλτ-σίαις ^] ταΤ; άγίαις ε'κότ'. ττοο^ίορ-.ύου- 
σαι γυναίκες, κακ τούτων ισ/υοιζόμεναι ν•νώ7/.ε•.ν 
δήθεν τα μέλλοντα και προλέγειν, κατά τάς τάλαι 
πνεύμα Πύθωνος έχουσας. ΙΙερ•. τούτων πάντων 
φησ«ν ό θειος Χρυσί^στομος, δ'τ'., καν της αγίας 
Τριάδος δνομά έηλέγηται τοΤς τοιούτους, κα/ άγίίον 
γίνωνται επικλήσεις, υΛί το σ•/;μΕΤον του σταυρού 
έπάγηται, φεύγειν δεΤ τά τοιαύτα κα: άποτρέπειθα: * 
άλλα και έν τψ εικοστψ πρώτψ λόγφ τού βιολίου 
των ανδριάντων, ?τι δε και έν τω ε' των προς Ιου- 
δαίους λόγων, ού παρέργως θριαμβεύει τά τούτων. 

Ό δε κδ' της έν Άγκύρςε συν(ίδου έπι πενταε- 
τ(αν επιτιμά, ο7 δή ταΤς των εθνών συνγ,Οείαις άλο- 
γίστως άκολουΟούντες, εις τους εαυτών οΓκους μάν- 
Β τεις είσάγουσιν έπι αναιρέσει δήθεν μαγειών και 
ςραρμακειών, ώς 5ν του τοιούτου μύσους έκκαθάραι 
τον οίκον υπισχνουμένους • οΤα κλινοπετεΤς Ιαυτούς 
έκ τούτων υποπτεύοντες γεγονέναι, και νόσφ χρο- 
νία κατεργασΟήναι, ή και τίνα τών άπωλομένων δυ- 
νχμένους καταμηνύειν. ΤοΤς αύτοΤς έπιτιμίοις υπό- 
κεινται και οΐ γοητευτρ{αις πσοσερχόμενοι, και ταιϊς 
μετά κριθών μαντευομέναις. 

Τούτον κατά ρήμα τον κανόνα δ.εςεισι και ό του 
μεγάλου Βασιλείου πγ' • πλην ούτος και μέχρις Ιξαε- 
τίας τους καταχρησαμένούς τψ τοιούτ(μ κακώ παρα- 
τείνει, ώστε ο\ ά'πβξ πλανηΟέντες, έΤτα του κακού 
άποστάντες, έλαττόνως έπιτιμηθ/ίσονται. 

Ό δε της έν Λαοδικεί^ λς' κληρικούς, μάγους 
οντάς, και έπβοιδους, ή μαθηματικούς, ή άστρολό- 

^ γους. Ι) τά λεγόμενα ποιούντας φυλακτήρια, παντά- 
πασι της εκκλησίας άπορρίπτεσθαι διορίζεται • και 
μάγοι μέν ε?σιν οΐ δαίμονας άγαΟοποιούς δήθεν επι- 
καλούμενοι προς αγαθού τίνος σύστασιν, κ:/;τοι 
μιαιοόνους πάντας και άλάστορας οντάς ττΐ προαι- 
ρέσει. Έπαοιδοι δε, οΐ γόητες, οΐ δι' έπφοών τους 
δαίμονας έφελκόμενίϊΐ προς τά οίκεΤα θελήματα, και 
θηρία καταδεσμούντες και ερπετά προς το μή λυμή- 
νασθαι το κτήνος τυχόν, έξω που νυκτός αΰλιζόμε- 
νον • άλλα και δφεις έτεροι καταγοητεύουσιν, ους 
περ δή και μεταχειριζόμενο•, άδηκτοι ές αυτών και 
άπαθεΤς κακών διαμένουσι. Μαθηματικοί δε, οι τά 
ουρανιά σώματα δοξάζοντες εχειν την του παντός 
κυριότητα, καί κατά τήν κίνησιν τούτων διοικεΐσΟαι 
τά καθ' ήμας. Τά δε τής μαθηματικής επιστήμης εις 

[) δύο ταύτα δι-ήρηται, άστρονομίαν καΐ άστρολογίαν * 
και ή μεν και τοις άγίοις αύτοΤς συγκεχώρηται, άτε 
τήν τών ουρανίων απάντων διδάσκουσα θέσΐν τε και 
κίνησιν, Χ«1 τήν ευτακτον αύθις αυτών συμπλοκήν και 
διάστασιν " ή δε αστρολογία, τουτέστιν ή έκ^ΐΟεν ττρο- 
μάντευσις, καΐ καθ' κίρμόν δήθεν τών ουρανίων 
έκβαίνουσα, και το μέλλον γνωρίζουσα, ούδαμού 
τοΤς Πατράσιν έκδέδοται, άτε τους απλούστερους 
γενέσει τε και ειμαρμένη προσέχειν καταναγκά- 
ζουσα • καί αστρολόγοι, οΐ συνεργεία δαιμόνων 
μαντευόμενοι δι' αστέρων, καί οΤα θεοΐς τούτοις 
προσέχίίντες. Τέσσαρα δέ ε!σι τά λεγόμενα μαθη- 
|χατικά βιβλία • αριθμητική, μουσική, γεωμετρία. 13 δΥΝΤΑβΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. — Μ. 14 χαι αστρονομία. Ου ταύτα τοίνυν ό κανών άνχγι- Α ηηοΙίΙ)ΐΐ8 ηθ8ΐΓ8ΐ ςυοςϋθ οίΓ6υιη&^ ΟΓθάθΓθ, βΐ ΓαΙϋ- 
νώσκειν άπείργει, άλλα το περιέργως αύτοΤς κεχρή- Γ3ΐ ςυχάαιη ρΓΦΟΟ^ηοδΟΟΓβ οχίβϋπι&Γθ, ςυοά ηβ- 
σΟαι, καΐ ταϊς των ουρανίων κινήσεσι πιστεύειν θβ83&Γίθ ίαΙίίΓΑ βίηΐ ΘΧ ίΐΐο αβίΓΟΓαΐη ΟίοΙυ. 
συμπεριφέρεσθαι τα ημέτερα, κα( τίνα των έσομένων ο'ίεσθβι προγινώσκειν, ώ; έξ ανάγκης συμβησομένων 
τίαρΛ τήν τοιάνδε κίνησιν των αστέρων. 
Νόμος. 

Ταύτΐ{\ τοι και δ νόμος ©ησ(ν • Ή μεν γεωμετρία 
δημοσί^ διδάσκεται • ή δε μαθηματική κατακρίνεται 
ώς απαγορευμένη . 

Ό δε μέγας Βασίλειος εν τψ ζ' κανόνι οαρμακους, 
και ειδωλολάτρας, και φονεΤς είςεΐκοσιν έτη καταδικά- 
ζει • μοιχούς δε, και ά^ρενοφθόρους, και ζωοφΟόρους 
εις ιε', είδωλολάτρας λέγων ου τους προδήλως άσεβεΤι, 
άλλα του; μετά το βάπτισμα γοητείας μετιόντας καΐ 
μαντείας. Τρόπον γαρ τίνα είδωλολατρουσι και ου- ΟυαρΓορΙβΡ Ιβχ ά'χοιί : (ιβοιηοίπα ςυίάθΐη ρο])Ιί• 
οβάοοθΐϋρ; ιη&ΐ1)βιιι&ϋο& νθΓΟ οοη<Ιβιηη&ΙαΓα(ρΓθ- 

Μ&^ηυι Β&βίΗαβ βϋ&ιη ίη 7 ο&ηοηβ νβηβΟοοΒ 
βΐ ί(1ο1ο1αΐΓ&8, βί ΙιοιηίοΙ(1&8ίη νί^ίηΐί αηηοβ οοηάβχη- 
α&Ι ; αάυϋβΓοβ νβΓΟ βΐ ιη&δοαΙοΓυιη βΐ αηίιηιιΐίαιη 
ίηίΙΟΓββ ία ςαίαάβοίιη ; ίάρΙύΙ&ΐΓ&β νοο&ηβ ηοη οοα- 
ηίΓθκίο ίοαρΐοβ, δβά β08, ςυί ροβΙ Ι^αρϋβοαυαι 
ρΓΦθΙί^ίαβ βχβΓΟθοΙ 6ΐ ν&ΐίοίηί&. Ναοί &ϋ(]αο ΐΏοάο οι, έπικλήσεσι χρώμενοι δαιμονίων, και τήν εκεί- Β ίάοΐα οοΐαηΐ ίΐΐί, (ΐ8βιηοηυιη ίηνοο&ϋοηίΙ)α8 αΐβοΐββ, 

6( βοηιιη &υχί1ίιιιη ({υοΓβηίβδ. Οαί ςυίάβιη &]) ίηί- 
ϋο ΓϋθΓυηΙ ίϋοΙοΙ&ΐΓββ, εί ρφηϋβηϋα (ΙαοιιηΙαΓ βί 5α- 
ρϋζ&ηΙυΓ, βίαϋιη αά $&ηο1&ιη οοιηιηυιιίοηβπι ηο- 
οβάαηΐ : ςυί ααΐβιη ρο8ΐ 1)&ρΐίΒΐηυπι ίάοΐίβ β&οπΩ- 
ε&ΓϋηΙ, ρβΓ Ιοί&αι νίΐ&ιη ροΒηίίβηϋ&ιη &§;8η1, βΐ ία 
63*05 οχίΓοαιο (Ιίνίαυη) (ϋοοαηι αοοίρΐαοΐ. ΟυβηολοΙ- 
ιηοίΐυαι βΙ ίη 65, ΐΙΙαπι ςηί ρΓ898ΐί^ί&8 νβΐ νβηβΩ- 
οίυπι ρΓοίίΙβΙυΓ, νοΙαηΙβΓϋ 1)οα)ίείι]»,{υ(1ίϋίθ8υΙ>]ίοίΙ 
1 75 ρβΓ 20αοηο8 608 α οοαιοαυπίοαβ ΒΓβθαβ ; βΐ ηοη 
ΪΓΏ αιβπίο,οααι ρΓ(£5ϋ^ί» ίητοοα1ίοαο8 άβιηοηαα) οία- 
ΙοδοοΓυαι οοαίίαβ&οΐ, οΙγοα Ιααιαίοβ ίαοΑαΙ&ΐΑβ, αϊ 
α1^^υ^α8 αιβαι1}Γ& Γορβαο άί88ο1νλαΙαΓ, βί άυπι Ιυοβ 
ΓΓϋίΐαΓ Φ^ΓοΙβΙ, βί ίοορβ 811 ίΠί νϋα. ΟαΑρΓορΙθΓ θ( 
ίαεααΐαΐϊοαβδ (Ιβοοαιίο&ΐΦ βααΐ & ^βπαίϋΒαβ βΙ 1α• 
Ο ΖΏ6αΙ&ϋοαί5υ8 οΙγοη ίααιαΙθ8. νων ζητοΰντες έπικουρίαν. Οΐ μίν γαρ άπ' άρχης 
ειδωλολάτραι, μετανοοΰντες και βαπτιζόμενοι, ευ- 
θέως τη θεί^ κοινωνί^ προσίασιν'. οΐ δε μετά το 
βάπτισμα τεθυκότες ειδώλοις, σύνοικον δια βίου τήν 
μετάνοιαν κέκτηνται, καΙ περί τάς τούτου δυσμάς 
το θεΤον δώρον λαμοάνουσιν. "ϋσπερ άρα και έν 
τψ ξε' τον γοητείαν ή οαρμακείχν έςαγορεύοντα, 
τω του Εκουσίως φονεύσαντος υπάγεται κρίματι, 
ει; κ αυτούς ετη τη; κοινωνίας άπείργων, καΐ 
μάλα είκότως. Αι μεν γαρ γοητεΤαι δαιμόνων ε/ου- 
σιν επικλήσεις κακοποιών, περΣ τους τάφους έπα- 
δομένας, ώστε τινά παρεΟήναι τα μέλη τυχόν, καΐ 
δια βίου κατακλιΟήναι, και άβίωτον αύτίό τον βίον 
γενέσθαι ' ταύττ[ϊ τοι και γοητεϊαι παρωνομάιθησαν 
απο των περί τους τάφους γόων γ,αΐ θρήνων. 

Αι δε φαρμακεΐίαι ή άναιρουσιν, -ξ των ο;^ενών 
έξιστώσι, και εύκταΐον τον θάνατον ποιούσι τψ 
πάσχοντι, εΤ ποτέ άνανήψειεν, ή τοΤς γε προσήκουσι 
τψ άνθρώ-ψ, 1$ φίλτρου χάριν ενίοτε γινόμεναι, πα- 
ραπαίει ν και οϋτω παρασκευάζουσιν. 

Έν δε τψ οβ' και τον μάντεσιν εαυτόν έπιοεδω- 
κότα, ή τισι τοιούτοι;, και τά εκείνων φρονεΐν 
π:>οαιρούμενον, τψ των φονέων οικονομεϊσΟαι χρόνψ 
κελεύει. Εΐ γά(^ και τά χρηστήρια μετά τήν του 
Κυρίου σάρκωτιν εκλελοίπασι, και αΐ των ψευδω- 
νύμων προσρήσεις θεών, άλλα γε και τήμερον δι* 
έρψδών και ενεργείας δαιμόνων έσθ* 6'τε συμοαί- 
νουσι γίνεσθαι, ει και ψευδείς αϊ πλείους ελέγχον- 
ται. *Λλλ' οΐ μεν τους δαίμονας άνέδην έπικαλουμε- Υβηββοία νβΓο ααΐ ίαΙοΓίΙοίαοΙ, &αΙ άβ ιηβαΐίβ 
86(1θ άβ]ίοίαη(, ηαοΓίβηιςαβ ίΐΐί, ςαί 1)«β ραΙίΙυΓ, 
ορίαϋίίθοι ΓαοίυαΙ, βί (|α8η(]ο ΓββίρΙβο&Ι; νβΐ Ιιοωί- 
ηΪ8 οο§;ηαϋ8 βλΗβαι, &υΙ &πιοπ8 ^Γ&ϋ& ςα&α(ίΙθ(ΐαβ 
ίέΐοΐα, ίη ϋβΠπυπι ίαάυοααΐ. 

Ια 72, βϋπι ςυί 8β ναΙίΙ}υ8 τοΙ αϋί8 β)υ8Π)0(ϋ 
ΐΓαάίάίΙ, θΟΓϋίηςϋβ βΓΓΟΓββ δβοΙαΙοΓ, Ιιοηαίοίά&Γαπι 
ΙθοιροΓο ραηΙπ3αΙ>6ΐ. 0υ&π)νΐ8 ΟΓΑουΙα ρο8ΐα8δααν*> 
ρΐ&ηα α Οοιηίηο οαΓοβπι άβΓβοβΓίαΙ, βΙ α Γ»ΐ8ΐ8 (ίβίβ 
ρπΰ(ϋοΙίοα68 : 1ιί8 Ιαπηβη 1θη3ροηΙ)α8 ρβΓ ίηο«αλΙα- 
Ιίοηθ8 6ΐ (^Φοιοηαπι αιίηίβΐθπα βΐίςα&ηάο Ω€^οοα-> 
ϋη^ααΐ, 6ΐ8! ιηβηάαβϋ ρΙβΓ&ςαβ οοηνίαιηιηΙυΓ. 
Οαί Ι&αίθη ίηρυϋβηίβΓ (1»αιοηβ8 ίηνοβ&ηΐ, ηοα 
ίπιιηοπίο Ιιοπιίοί(1&Γαηι ]υ(1ίοίο 5υΙ)]ίοίιιη1αΓ. Οαί 
νοι, ουκ άπεικότως τψ των φονέων υποβάλλονται β ?6Γ0 8&η6ΐία]θηί&[η βΐ νίΓίαΙβιη δίοΐοΐ&ηΐβδ Ιαοη κρίματι • οι δΐ άγιασμόν και άρετήν ύποκρινόμενοι 
κέρδους Ινεκα, μέτριώτερον, οΤμαι, και ου κατ' 
Ιχείνους, τάς εύθύνας 6οέξουσιν. 

Ό δΐ μέγα; Γρηγόριος 6 Νύσβ3^ς, ϊν τψ β' κανόνι, 
ταϋτα δί*4σι κατά ρήμα • Οΐ προς γόητας άπιόντες 
ή μάντεις; -ζ τους διά δαιμόνων καθάρσια τίνα και 
αποτροπιασμούς ένεργεΤν δπισχνοο μένους, ερωτών- 
ται δί' ακριβείας και ανακρίνονται, πότερον, επι- 
μένοντες τζ εις Χριστον πίστει, δπ' ανάγκης τίνος 
συνηνέχθησβν Ικείνΐ[^ ττ^ άμαρτί^, κακώσεώς τίνος 
ή άφορήτοο ζημίας ταύτην αυτοΤς τήν όρμήν έμ- 
ποιησάσης, ^5 >ίαθόλου καταφρονήσαντες του πεπί- 
στευμένου «αρ' ημών μαρτυρίου, τξ τών δαιμόνων ^Γ&Ιίβ, ιαίΙίοΓβΐΏ, ΟΓβεΙο, ροΒαααι β^ ηοα βαβάβαι 
εοΓΓβοϋοηβδ 8υΙ)ίΙ)αη1;. 

Μβ^ηυδ νβΓΟ βΓ6§[0Γ!α$ Ν^886αο8 ίη 2 ο&ηοηβ 

1)ββ ν6ΓΚ)&(ίΠ1 ρΓΟίβΓΐ : Οαί &(] ρΓβΒδϋ^ί&ΙΟΓβδ νβΐ 

?&168, νβΐ 60δ ςαί ρβΓ (ίίεαιοηβδ δβ ρί&ουΙ& ςαφά&ηι 
6( &νβΓδίοα68 ορβΓαΙϋΓΟδ 6886 ροΙΗεβηΙαΓ, αοοεάαηΐ 
βχαβίβ ίηΙοΓΓο^αηΙυΓβΙβχαηιίη&ηΙαΓ, αίΓαπι ίη ύάβ 
ία ΟΙΐΓίδΙηπι ρβΓίηαηθαΙβδ, & αβοβδδίΙ&Ιβ αΐίςαα αά 
ϋΐαά ρβοο&Ιυηι ίηαραΐδί βαηΐ, οαηι &ΓαίοΙίο &1ίςα& 
νβΐ ίαΙοΐ6Γ&1)ί1ί8 3&ε1αΓ&1)ααοίΙΙίαοίηιαπι ίηάίάίβδβΐ, 
&α οπαηίαο ηε^ΐββίο ({ηοά λ αοΒίδ οΓβάίΙααι ββΐ ίο- 
βϋαιοηίο, αά άοαιοααιη βοοίβίαΐβαι ββ οοηΙυΙβΓαιιΙ. 15 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΤΑδΤΑΒΙδ 16 8ί βηίιη &(1 Οίΐβιη ίηβΓΠΐ?ιη(1βιη, βΐ ηυοά Ββυιη Α <^ΚΗ^Ζί'? προσέδραμον. Εϊ μέν γαρ έπ* άθεττίσει ςιιΙ α βΐιπβΐίαηίβ οΓβ^ίΙϋΓ, 639β ηοη 0Γβ()6Γθη(, ί11υ(1 
ίβοθΓυηΙ^ βηιηΐ οοαηίηο νοΙυηΙ&Γΐο ηβ^αηϋυιη ^α- 
(ϋοίο ο1)ηοχϋ. Οααΐθ νβρο βϋ ΙιοΓυιη βαρρϋοιοΐΏ, ίη 
ρηηηο 6]υ3 οαηοηβ Ιιίο β&ηοΐαθ άβοβΓοϋ ; ςυβοα 
ςυβΒΓ&δ ίη 1 οαρ. ΙϋΙ. Α. 8ίη αυΐεαι, ίηςυϋ, ηοη Γβ- 
Γβηάα ηθ0688ϋ&8 αΐιςυ» ρηβίΐίαπι βοΓααι αοίιηυιη 
8ορβΓ&η8, 60 άβάυζϋ, ηαβηβυΓαιη βοΓυπι ({υί ίο ίοη- 
ηίο&ϋοηβ ρβοο&πυηΐ, ίρβί βΐίαπι οΙ)8βΓνβΙ}υη1, ςηοά 
ίη ηανθοι αηηοβ βχίβηάίΐ. ΟυΦΓβ 3 ε&ρ. ΗΐΙβΓ» Ε. Οαί ρβΓ δ&οπβοΐα τ&ΙΙοίη&ΙυΓ, ςίαάίο ρυηί&ΙϋΓ : 
ςηί νβΓΟ ίΐΐαο) νβΐ βυαδίοηβ νβΐ ρΓβΒπυο αά ίά Ιιογ- 
ΐΑΐαΓ, θζβίϋο, βί 1)οηοΓΐιπα ρυΜίεαϋοηί 8ΐιΙ)3ΐοί&ΙυΓ. ρ ρί^^ χα*• δημεύσει υποκείσΟω. τής πίττεως, και προς το μή πιττεύε'.ν είναι Θεον 
τον τζαρΛ των Χριστιανών πιστευόμενον, έκχΐνο πε- 
ποιήκβσι, τψ χρ{ματι των Ικουσίως άρνησαμένων 
6παχθι5σονται. Όποιον δέ το τούτων κρΤμα, έν τψ α' 
βυτοΰ κανόνι ό άγιος ούτος διαλαμβάνει, δν κα• ζήτει 
έν τφ α' κεφ. του Α στοιχείου. Ει δέ τις, φτ^σίν, 
αβάστακτος ανάγκη κατακρατησασα της μικροψυ- 
χίας αυτών, εΙς τούτο προ^ίγαγε, το μέτρον των έν 
πορνείς^ πλημμελησάντων και αυτοί φυλάξουσιν, 
6'περ και εις ετη παρατείνει εννέα. Ζήτει το γ' κε'>&ά- 
λαιον του Β στοιχείου. 

Νόμοι. 
Ό δια Ουσιών μαντευόμενος ξίφει τιμωρείσΟω • ό 
δέ τούτον προτρεψάμενος παρακλϊξσει ί} μισθψ, έξο- ΥβοθΩοί, βί ίη (Ιί^ηίΙαΙβ ρο8ίϋ 8ίηί, βχβίΐίο ηιυΐ- 
οίΗηίυτ; Γθΐίςυί νβΡΟ ο&ρίΐθ ρΙβοΙπηΙυΓ. 

Οαί ρΓΦρ&ΓΐιΙ ηα&^ίοΑίη αά νβοοΓβηι ΐΓ»1)ηηΙβιη 
ρυάίοοδ παοΓββ, νβΐ οοηΐΓ& (ιοαιίηυιη β^ΙαΙβητι ιηηίΑ 
πιοΗΐϋΓ, 1)οηοΓϋΠΐ ρϋΒΗοΛίίοηβ θΙθΧ3ίΙίο ραηίΙπΓ. 

Νθ ςαίδ (Ιίνίο&ΙοΓθΐη ϋοη8υΙ&1 : π)&ςΊ βηίιη ο&ρΙ- 
Ι&ΐΐ ροθηΑ ραηίαηΙιΐΓ. 

Ουί ίη ηβοβο] Ιιοπιίήυπι άφΐΏοηββ ίηνοο&ηΐ, 
βΙαάίορηηίαηΙυΓ. 

1 7β Ιάβπι 68ΐ άοοβΓβ δ( άίβοβΓβ Ιβςβ ρΓθΙιίΙ)ίΙ&. 

ΜαπΙαβ αζοΓθΐη βυ&ηλ νβηββο&πι 6ζρ6Γΐυ8, πια- 

ΐΓίηιοηίϋπι Γβρυϋίο βοΐνίΐ ; βίιηίΙϋβΓ βϊ πΐϋίίθΡ νί- 

Γυηι. 
Ουί νβηβηυΓη ρΓο ηιβάίοαιηβηΐο βθΓνο άβάϊί, 

οΐάβΐΏ ρφηβθ 8^ι}^ί^^(υ^ υΐ ςυί ηιοΓίίβ εΑυβααι ρΓ«- 

ΙϊϋίΙ ; βίπιίΙίΙβΓ βΐ ςαί ίηοοηβίάβΓαίβ (]&1 νβηβηυπΐ. 

Ουί ίηβιιηίΓθ &1ίςη6αι νβηβηο ί&οίαηΐ, Ιοςβ άο 
1η]αΓίαΙβηβηΙυΓ. 

146^6 άβ 1ιοπιίο1(1ί8 ΙεηβΙυΓ, ςαί Ιιοηηίηί8 ηβοαηιϋ 
ο&η8& νοηοηυπι ρΓ8θρ&Γ&(, νβΐ νβηείϋ, νβΐ ΙιαΙ)θΐ. 

81 ςυίβ ηοη ιηαίο αηίπαο πιυΐίοπ ρ&ΓανβΓϋ ταιβάι- 
ΐΗΐΐΙΐύηΙαπι &<1 οοηοθρϋοηβαι, βΐ δί ίρ^υπι αεοίρΐοηβ 
άββββββΓϋ, ΓβΙβ^&ΙυΓ ςαί ρ&Γ&?ίΙ. 

8ί ςαίβ 1ϋ>θΓ αηΐ 8βΓνυ8 ςηοοηηςυβ ρΓΦΐθχίυ 
ροΙίοηοηι.(ΐ6(1βπΙ, βίνβ νίΓΟ, βίνί ηιυΐίβπ, βίνβ αη- 
οίΙΙ«, βίνβ ύοΓπίηηΒ, οΐ οχ Ιιοο ίηβηηί ΓαοΙί πιοΓίβη- 
ΙυΓςυί αεο6|ΜΜΊ^π1, ςυί ραΓ&νίΙ ξΐαάίο ρηηίαΙπΓ. 

Οϋί, ςυ» φυλακτά «ϋϋαηΙιΐΓ, ΓαοίυηΙ, βΐ βΠΊ.ιΙοπα 
ιιά ΟΑρίθηάοβ Ιιοηιίηβδ ,ρυΙ)ΓιοαΙί3 1)οηί8 ιΙοροΓίΟ'ηΐυΓ• 

δβζα^68ίπι& ηονβΙΙα ΙοηρβΓαΙοηβ Ιιβοηίδ, δί ςυίβ, 
ίηίΐηίΐ, οπιηίηο ΙΐΗβ ωαΐϊίοαβ αΚβ» ΒάΙιίΙ)βΓβ ίηνβ- 
ηίαΙοΓ, βίνβ εοΓροΓίβ πιβάοΐ» ρΓΦίβχΙη, βίνο αά 
ΛνβΓίοηάϋΐη α ίΓϋθΙίΙ)ϋ8 άΒΐηηαιη, ίβ αροβίαΐαηιπι 
ρ(ΒηΒΠΐ θϋΒίοηβ, ηΙΙίίΐιο βίβοίαΙιΐΓ βυρρϋείο. 

€ΑΡ. II. ϋβ ηιοΐΐαίβ, 
6οηϋυ1α8 28 οαρ. ΙΙΙΙβΓοε Κ. 

ΟΑΡ. III. Οβ βδήί8. 
0υ»*Γ&8 35 ΟΒρ. ΙίϋβΓ» Κ. 01 φαρμακοί, αξιωματικοί οντες, δεπορτατεύον- 
ται • οΐ δε λοιποί εΙς κεφαλήν τιμωρούνται. 

Ό έπιτηδευσάμενος γοητείαν ελκουσαν εις έρωτα 
τους σώφρονας λογισμούς, ή κατά σωτηρίας ανθρώ- 
πων μηχανησάμενος, δημεύσει καί έςορίί^ τιμω- 
ρείται. 

Μηοε-ς έπερωτάτω τινά μαντικήν έπαγγελλομενον • 
οΐ γάγ μάγοι κεφαλικώς τιμωρούνται. 

Οϊ εις βλάβην ανθρώπων δαίμονας επικαλούμενοι 
ξιφει τιμωρείσθωσαν. 

"Ισον εστί το άπηγορευμένα μαΟεΤν, καί το διδά- 
σκει ν. 

Ευλόγως 6 άνήρ, εύρίσκων την αυτοΰ γαμετήν 
φαρμακον, ρεποοδίψ λύει τον γάμον • ωσαύτως καί 
ή γυνή τον άνδρα. 
^ Ό φά'ρμακον αντί ιατρείας δοόλψ δεδωκώς υπό- 
κειται ττί αύττΐ ποιν^, ώς |αΙτ(αν θανάτου παράσχων • 
ωσαύτως καί ό προπετώς διδους φαρμακον. 

Οι παραφρονήσαί τίνα οαρμάκω ποιούντες ενέ- 
χονται τω περί ύβρεως νόμφ. 

Τψ περί φονέων νόμφ υπόκειται ό δια το φονεύ- 
σαι άνθρωπον ποιών φαρμακον, -ί) πιπράσκων, η 
έχων. 

ΕΙ καί μή κακψ τις λογισμίΤ» παράσχοι γυναικί 
συλληπτικον, καί τελευτι^σει ή λαβοΰσα, εξορίζεται 
ό παράσχων. 

ΕΓ τις ελεύθερος, ή δούλος, έπί οΊ^^δν^ποτι προφά- 

σει δοίη πόμα είτε άνδρί, εΓτε γυναικί, ε'ίτε δούλτ), 

είτε δεσποίντ^, καί έκ τούτου άσθενήσαντες άποΟά- 

νοιεν οι δεξάμενοι, ξίφει ό παράσχων τ•μω- 

ρείσΟω. 

ΟΊ τα λεγόμενα ποιουντες φυλακτά, έπί φ'λίί^ 
το δοκχΤν ανθρώπων, δημευόμενοι έξοριζέσθωσαν, 

Έ δΐ ξ' νίαρα του βατιλέως Λέοντος, Εϊ τις, 
φησίν, ό'λως τα τοιαύτα φωρ-χΟδίη μχγγανευόμ:νος, 
ε'ίτε προφάσει σωμάτων θεραπείας, είτε αποτροπής 
της τών καρπίμων βλάβης, τήν έσχάτην είσπρατ- 
τέ^Οω ποινήν, τήν τών αποστατών κόλασιν υφιστά- 
μενος. 

ΚΕΦΑΛ. Β'. Περί μαλακίας. 

Ζήτει το κη' κεφάλα ιον του Κ στοιχείου. 
ΚΕΦΑΛ. Γ'. Περί μεΟυόντων. 

Ζι5τει το λε' κεφάλαιον του Κ στοιχείου. 17 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙΡΗΑΒΒΤΙΟϋΜ. Η. 18 ΚΕΦΑΛ. Δ'. Περί μεταθέσεως καΐ μεταβ ιβά- Α. ^ ΑΡ. IV. 1)<ί /Γαηίροίίίίοπβ βί Ιναη$Ιαίίοη€ βΌί$€θρ(Η σεως επισκόπων ή κληρικών 
Ζ-ήχΈ,ι το Ο' κεφάλχιον του Α στοιχείου. 

ΚΕΦΑΑ. Ε'. "Οτι τόυζ μετανοουντας ού δει 

άποβάλλεσθαι. 
Ό νβ' των άγ(ων αποστόλων κανών, ΕΓ τις επί- 
σκοπος, φησίν, ί] πρεσβύτερος, τ^ν άπό -αμαρτίας 
επιστρέφοντα ού προσίεται, άλλα μυσαττόμενος 
αποβάλλεται, κατά τον παλαών εκείνον δήπου Ναβά- 
τον, καθαιρείσθω, οΓα λυπών τον Χριστόν είρηκότα, 
Χαρχ γίνεται έν τψ οΰρανψ έπι εν ι άμαρτωλψ 
μετανοοΰντι • δς δια τήν των αμαρτωλών σωτηρίαν 
χλίνα; τους ουρανούς καταβέβηκεν • δς εφη, μή 
έλθεΐν καλέσαι δικαίους, άλλα αμαρτωλούς εις με- 
πάνοιαν • ου της φιλανθρωπίας ουδεμία τών ήμε- ^ηΒ^8^3 9 ο&ρ. ΙίϋβΓ» Α. 
ΟΑΡ. V. Οηοά ρ(Βηίί§ηΐ€$ ηοη άβδβη^ τεμοι. 

ΟαίηςϋΛ^ββίιηϋδ ββοαηάυβ βααοίοπιπι αροβίοΐο- 
Ρϋπα ΟΒίηοη, 8ί ςϋίδ βρίβοοραδ, ίηςυίΐ, νβΐ ρΓβ8ΐ)γ- 
ΙβΓ, θϋΐη, ςαί α ρβοοβίίβ οοηνθΓΐίΙΟΓ, ηοη ΓβοίρίΙ, 
8β(1 Ε^ΙιοΓΓβηβ β3ίοϋ νβίβήδ ίηβΙ&Γ Νιναϋ ϋΐίαβ, 
άβροηιΙΟΓ, ςαίαΟΙιηβίϋΠΐ ιηοΙββΙίΛ αΓΒοΗ άίοβηΐβιη, 
« ά&υάίιιαι ββΐ ίη οοβίο ρΓορΙβΓ υαοιη ρβοοΑίΟΓβαι 
111 ρ(ΒηίΙβηΙί»ιηΛ8βηΙβιη, » ςαί ρΓορΙβΓ ρβοοαίΌ- 
Γϋΐη 8»1ϋ1βιη ίηοϋηανϋ οωίοβ οΙ (ΙββοθηάΗ; ςαί 
άίχίΐ, 8β ηοη νβηίβββ νοοΛΓβ ]ϋ9ΐθ8, ββά ρβοοβΙΟΓβδ 
&ά ρ(Βαίΐ6αϋ&ιη; οο]α8 ιηίββΓίοορ*1ίαοαιηϋ)ϋ8 ηοδίτίβ τέρων κρείττων ώςρθη αμαρτιών • άλλα και δια τοΟ β Ι^ηοκβίί ρθ00&(ί8 ; ςαί θϋ&ΟΙ ρβΓ ρΓΟρΙΐβΙαπί άίχϋ προφήτου βο^ • Λέγε συ πρώτος τάς αμαρτίας σου, 
Ινα δικαιωθείς. » Ζήτει έν τψ έξης ζ' κεφαλαίφ κα- 
νόνα μς' της έν Καρθαγέντ^ συνόδου. 

Ό δε της έν Λαοδικεί^ συνόδου β' κανών τους έν 
δίαφόροις έξετασθέντας πταίσμασι, και δι* έξομολο- 
γήσεως και μετανοίας τοις κακοΤς άντιζύγου, και, 
δ Φασιν, έκ διαμέτρου τον είσέπειτα βίον προς τον 
πρότερον έπιδειξαμένους, της θείας άξιοι μεταλή• 
ψεως, άξιουσθαι, ού παρά τήν αυτών σπουδήν, παρά 
μέντοι τους οίκτιρμους του θεοΰ, και τήν άφατον 
αγαθότητα. 

ΚΕΦΑΛ. ζ. Περί τών της μετανοίας τόπων. 

Εις τεσσάρας δΐ τάξεις οΐ μετανοοΰντες δι•^ρηνται • 

εις τους προσκλαί οντάς, τους άκροωμένους, τους Βίο Ια ρήοιαβ ρβοο&ΐΛ ία*, αΐ ίαβϋβοθΓίδ. » 
ΟϋββΓΛβ ίη ββςαβηΐί 7 οαρ. 46 οαηοηβω βγαοάί 
0&Γΐ1)&§ίηθηθί8. 

δβοαηάϋδ β^η. ίαοάίβ. οαηοη ίη άίνβΓβίβ άβρίΌ- 
1ΐθη808 <1β1ίο1ί8, βΐ ρβΓ οοηΓθββίοηβιη λο ροΒηίΙβηΜΛΠι 
ΣΠίΐΗβ ορροβίίαιη, νϋϋΐη ΓαΙϋΓ»ηι ρΗοη βχ «ΙίαπιβίΓΟ, 
υΐ ΛίαηΙ, οοηίΓαήβιπι 08ΐβηάβη1θ8, 8&ηοΙ& οοαιπια- 
ηίοηβ άίβηοβ ΙΐΛΐ)βΓί 3α(1ίοΒΐ, ηοη ρΓορίβρ βοηιαι 
νίΓΐυϋΒ 8ΐυάΙαηι, 8βά ρρορΙβΓ Ββί ωίββΓαϋοηββ βΐ 
ίηθη&ΓΓαΙ)ϋθ[η 1)θηίΙ&Ιβιη. ΟΑΡ. VI. ϋϋ γωηϋδΐύχχ Ιοάί. 
Ρ(ΒηίΙβη1β8 ίη ςυαΙΟΓ οΓάΙηββ (ΙίβΙήΙιιιαηΙιΐΓ : ίη 
ϋθΟβηΙβδ, Βυ(ϋθη1;βδ, Βϋ1)8ΐΓαΙθ3, β1 οοηβίβίβηΐββ. 
υπνπίπτοντα^ και τους συνισταμένους • και προσ- ΕΙ άβΟβηΙββ ςαίάθΐΏ βαηΐ, ςαί βχίΓΑ δΛβΓΛΠί 08ΐίϋΠΐ 
κλαίοντες μέν είσιν οΐ εξω της θύρας του εύκτηρίου ^ βΐιιηΐ, βΐ ίη^ϊ^ίϋβηΐίϋπι θΐ β^Γβ'άίβηΙίηπι βάβΐίοΐη 
Ιστάμενοι, και προς τών είσιόντων τε και έξιόντων βαρρίίοιιϋοηββ ΓΟΚ&ηΙ, β1 ρβΟΟ&Ιί Γθπιίββίοηβιη. Αα- 

άίβηΐθβ νβΓΟ, ςαί ίαΐΓβι οβϋαιη βίαηΐβδ ίη Ιοοο 
ΝΗΓίΙιβοβ άίοΐο, βαοΓΑβ δοηρίϋραβ θ1 οοιηαΐϋηβπι 
άίβοίρϋηΛίη ααοίίαηί, ϋβίηάβ οαπι οαΙβο1ιοπΐθηί8 
ββΓβάίαηΙϋΓ. 8αΙ>8ΐΓΛΐ1 βαΐβπι βαηΐ, ςυί ίηίΓα βοοίβ- 
δίαπι δίΛηΙ, νβΓαπι ρο8ΐ αιηΐϊοηθίη, βΐ οαιη ολΙθ- 
οΐΐϋπίθηίβ βΐ ΐρβι θβΓβάίαηΙϋΓ, ςα&ηάο α άίαοοηό 
ρΓοηαηΙίβΙϋΓ, « ΟυοΙοαηςϋβ οΕίβοΙίϋΐηβηί. » ϋοΐι- 
θίδίβηΐβθ νθΓο, ςϋί οϋπι ϋάβΐίΐΐϋβ βίπιαΐ ρΓβοαιρΙαΓ 
βΐ οαηαηΐ, 8βά & βΛοοΙοΓαιη οοηαιηαηίοηθ &1)δ^ο1, 
άοηβο, άβΠηΐΙο ΙβιηροΓβ »ά1ηιρ1βΙο, βά βώοίαιη 
οοηιηιυηίοηθηι ΙαηϋίθΟ) ρίβηβ &(1ιηίϋ&η1υΓ• πιστών εύχήν τε αΙτούμενοι, και τήν της αμαρτίας 
συγχώρησιν • άκροώμενοι δΐ, οΐ ένδον της θύρας 
Ιστάμενοι έν τψ λεγομένψ Νάρθηκι, και τών θείων 
Γραφών, καΐ της κοινής έπακούοντες διδασκαλίας, 
εΤΘ' ούτω μετά κατηχουμένων εξερχόμενοι. Ύπο- 
π•πτοντες δε είσιν ο\ ένδον της εκκλησίας Ιστά- 
μενοι, κατόπιν δε του άμβωνος, και μετά τών κα- 
τηχουμένων και ούτοι έξιόντες, ήνίκα το, "Οσοι 
κατηχούμενοι, έκφωνηθείη παρά του διακόνου • συν- 
ιστάμενοι δε, οΊ τοις πιστοΤς μίν συνευχόμενοι κα2 
συμψάλλοντες, της δε τών αγιασμάτων άπεχόμενο 
μεταλήψεως, μέχρις Λν, έξήκοντος του νενομισμένου 
χρόνου, το τέλειον αύτ:ούς της θείας έκδέξηται κοι- 
νωνίας. 

ί^ΕΦΑΛ. Ζ'. "Οτι κατά τήν τών μετανοούντων 
οιάθεσιν εξεστι τψ έπισκόπφ ή άνιέναι, ^ 
ιπιτεΤναι τούτοις τά έπιτι^ια, 

Ό ιβ' τή< α συνόδου χανών χριτήν έφίστησιν 
άζαραλόγιστον τον έπίσκοπον, ή μιιοΰν τά έπιτίμια, 
κα» γΐλαν6ρωπότερόν τι βο^λεύεσθαι, τοις έξ ειλι- 
κρινούς διανοίας μετανοοΰσι, και τψ του θεού φόβψ 
καλώς στοι^ειουμένοις, και δάκρυσιν αυτόν ιλεου- 
με'νοις, και τήν έκ τών έπιτιμίων κάκωσιν ευχαρί- 
στως υπομένουσα, και τήν τών αγαθών έργων άσκη- 
σιν περί παντός ποιόυμένοις, κοινωνούσι δε τών 
όντων τοις δεομένοις, και εργψ και σχήματι τήν ΟΑΡ. VII. ^ηοά ίηχία ροΒηίΙβηΙίηηι άίίροήϋσΜτη 
£ρί$€ορο ρ(Βηα$ ι11ί$ νβΐ ΓβηιίίΙβΓβ ν€ΐ €Χ(βηάβτ^ 

Ουοάθοίιηυβ ρπαιβΒ δγο, ο&ηοη αΓίιίίΓαπι ίηί&ΐϋ- 
1)ίΙθΐη βρίδοοραιη οοηβΐίΐϋϋ, νβΙ ροβη»» άίαιίηυβΓβ, 
βΐ Ιΐϋΐηαηίυβ αΙί(|υί(ί βίΛΐιΐθΓβ (Ιβ ίίδ €[«1 βίηοοπά 
οοηίϋΙίυπΙΒϋβ ροΒηίΙβηΙΙβιη α^απί, βΐ ίη ίίπιΟΓβ 
Οθί ΓβοΙβ ίηοβίίαηΐ, βΐ ΙαοΓγαιίδ βαω ρΓορίΙ.αιη 
ίαϋίυηΐ, βΙ ρΟΒη&Γυολ &1ί1ίοΙίοη6Εη ραϋβηΙβΓ 8α• 
ϋβυηΐ, βΐ Ι^οηοΓυπι ορϋΓααι βχββουϋυηί αηΐο 
ΟΓηηία ορβΓαιη άϋηΐ, άο ϋοηίδ &υΐβαι ίηάί^βηΐίΐιαβ 
οοζηιηυηίθληΙ| οΐ οοηνθΓβίοηβιη Ι&ιη γθ ςα&ηι βρβοίβ 19 ΜΑ1ΤΗΛ;Ι ΒΙ,ΑδΤΑίΙΙδ 20 οβίβηάυηί : νβΐ άβ η^οΓβ τυΓβιιβ ηοη οιηηίηο Γβ- Α ε^ι^ροφήν έπιδειχνυμένοις * ή της ακριβείας αύθις 

μη86λως ύφίεσΟαι, εΐ αδιαφορώ; όρφη και άνειμέ- 
νως τον έττιτιμηθέντα προς την έπιτίμησιν διακεί- 
μενον, και τψ σχήματι μ6νψ της εις τον νεών 
παρ<5δου άρκούμενον, και ούκ ά^/ιώμενον και άναςίο- 
τταθοΰντα, δτι των μίν πιστών άποδιαστέλλεται, 
τοις δε κατηχουμένοις, της τε στάσεως κοινωνεί, 
και της εκ του νεώ άποφοιτήσεως. 

Ταί5τα και ό της εν Άγκύρ<|^ β' διορίζεται, την 
έξουσίαν τοις επίσκοπο ις άνατιθείς, κατά γε τον 
κάματον, και το ταπεινόν του μετανοούν τ ος και 
πραον, ή προστιΟέναι, ή άφαιρεΤν των έπιτιμίων. 
Άλλα και ό ε' ετι καΐ ό ζ' τοΤς έπισκόποις επιτρέ- 
πει την έξουσίαν, ί] άνεΤναι ή έπιτεΐναι τοΤς μετα- 
νοοΰσι τα έπιτιμια, θερμότερον δηλαδή ή ρ^θυμό- 

σκοπεΐν δΐ ιηίϋβΓθ, 81 οαβΙίς&Ιυιη ιηάίΙΓθΓθηΙβΓ θ( Γ6ΐηί88θ ρβΓ 
οοΓΓβοΙίοαβΖΏ άί8ρο8ϋυαι ββββαηΙιη&ϋνβΓίβΓίΙ: ουιη 
βηίιη ρΓΟ ΓοΓΧΏα βοοίβθί&αι ίη^ΓβάίΙοΓ, 8α1ϋϋ8 εχ- 
ρθΓ8 αίςυβ ίΐα άίςουβ Θ8( ςυί α ί1(1θ1ίΙ)υ8 ςυίάειη 
8βρ&ΓβΙαΓ, ουιη ο&ΙβοΙίϋΕηβοίβ υθγο βΐ βΙ&Ιίοηβπι, β1 
β Ιβπιρίο θ^Γβ88ίοαβχη οοιηιηοηβιη 1ι&1)θ&1. 

Εαάθΐη βϋαιη 2 Ληογρ. βγο. ο&ηοα άεοβΓοϋ, 
ροΙθ8(β(6αι βρί&οορίβ βοηοβάβηβ, 3υχΙ& αίαιοΐίοηβηα, 
6ΐ ΙιαπιίΗΐΕίΘΐη, βΐ ιη&ηΒαβΙυεΙίηβιη ρφοίίβηϋαιη 
ΑΚ6ΐιϋ8, νβΐ ρ(Βηί8 αάάβΓβ νβΐ αϋΓβΓΓβ. Ρογγο βΐ 
<ΐαίηΙυ8 υΐ βΐ 86ρϋηιυ8 βρί8θορί8 ρο1β8ΐ&Ιβιη εοη- 
ΟθάίΙ, ρφοϋθηϋϋυθ βυρρϋοία νβΐ ΓβιηϋΙθΓθ νβΐ 
θχΙβηάβΓβ, ΑΓίΙθηΙίοΓθπι νίάβΐίοβΐ, 178 νεί τεοαίβ- 
βίοΓθΐη ροΒαίΙβηϋαιη 08ΐβη()6ηΙίΙ)υ8 ; «ηΐεαοίαιη β "^ερο^ "^ην μετανοιαν έπιδεικνυμίνοις ςυοςαθ βΟΓϋΐη, β1 ςοφ ροβίβα οοηβθοηΐβ ββΐ, νί 
νβηάί Γ&Ιίοηβιη ίη8ρίθθΓ6; ηιιιη ο&8ΐθ, νβΐ Γθΐηί88β 
β1 1αχ6 νϋαιη β£;θήηΙ, 6( βίο οΐβιηβηΐί&αι θγ^α ί11θ8 
«€ΐΙιίΙ)θΓ6 1α1)θ1. 

6θηΙβ8ίπ)α8 βββυηιίαβ 86x1® βγη. ο&ηοη, Εααα, 
ίηφίΗ, ςαι βοίτεοάί βΐ 1ί($αη(ϋ ροίεβίαΐβιη α Οβο 
αεοβριΐ, ρβεβαϋ <ια&1Η&Ιθΐη εοηβίάθΓΑΓβ οροΓίβΙ, βΐ 
6308 ςαι ρθοε&νίΙ βά οοηνβΓβίοηβιη βΙαάίαΐΏ, 5ίν6 
ν6Γβ&1 &ά ΒΑηίΙαΙθίη, βίνβ οοηίΓα ρΓορήίβ ιηοπ1)α8 
ίη 86 ρΓονοοβί ηιοΓΐ)υπι, βΐ βίε ναΙηθΗ εοηνβηίβη- 
Ιβιη αϋθΓΓβ ιηβάίείη&πι ; ηβ 81 ίη υίΓοςαε ίιη• 
ιηοάθΓ&Ιίοηβ ηΙ&ΙοΓ, &1) θ]υ8 ςαί 1οΙ)6Γα( δαίιιΐβ 
6χοί(ΐΑΐ: τ&ήιΐ8 εηίιη 6ΐ ιηαίΙίΓοπηίβ εκί ρβοο&ίί 
ιηοΓΐ)θ8. Οιηηθαι βηίιη ΓαΙΙοηβιη ίηϋ Οβυβ, ίεςυβ 
ουί ρ&8ΐθΓ&ϋ8 ΐΓ&άίΙυβ 68ΐ ρηηείρ&(υ8, υΐ 6ΓΓ&ηΐ6πι και τον προτού βίον τούτων, και τον εισέπειτα, ει'τε 
σωφρόνως, ε•τε άνειμένως ζώσι και χαύνως, και 
ονίτω την φίλανΟρωπίαν έπιμετρεΤν. 

*ϋ δε ρβ' της ς' συν(5δου κανών, Τον έξουσίαν, 
φησίν, είληφότα παρά θεού λύειν τε και δεσμεΐν, 
σκοπεϊν τε τήν της αμαρτίας ποιότητα χρή, και τήν 
του ήμαρτηκότος προς τήν έπιστροοήν διάθεσιν, 
εΓτε προς τήν υγίειαν νεύσει, ή τουναντίον δια των 
οικείων τρόπων προσκαλείται καΟ' Ιαυτού το αρρώ- 
στημα, και οΰτω κατάλληλον έπάγειν τήν θεραπείαν 
τψ τραύματι, 'ίνα μή, ττΐ άμετρί^ καΟ' ϊγΛτζρο"^ 
χρώμενος, άποσφαλείη προς τήν σωτηρίαν του 
κάμνοντος * πολυειδής γαρ καΐ ποικίλη της αμαρ- 
τίας ή νόσος. Πας μέντοι λόγος θείμ και τψ τήν ονβιη Γβάαε&Ι, βΐ βί ςυ» εβί α βεπρεηΐθ ναΙηεΓ&Ια, ιίοιμαντικήν ήγεμονίαν έγχειρισθε'ντι, το πλανώμε- ιηβάβ&ΙαΓ, βΐ ηεςαβ ρ6Γ άββρθΓ&ϋοηΙβ ρΓΦείρίϋ» 
ίοαρβίΐαΐ, ηεο &ά νίΐβ άίβδοΐυϋοηβιη βΐ οοηΙειηρΙιιΐΏ 
ίΓ6η& Γθίαχθΐ, 86(1 αηο πιοάο, βίνε ρεΓ αοποΓ& εΐ 
&8ΐΓΐη({6η(1&, βίνε ρβΓ ιηο11ίθΓ& εΐ 1εηίθΓ& πιεάίεα- 
ιη6η1& αίΤεοΙΙοηί τεβίβΙ&Ι, βΐ αά οίοεηε οΐχΐυοίίο- 
ηειη αάηϋ&ΙυΓ, ΓΓηοΙα$ ρφηϋεηϋ® εχαιηίηαηε, βΐ 
•«ρίβηΙεΓ άίερεηεαηε ε( βαϋεΓη&ηβ Ιιοιηίηεαι, ςυί 
•ιΙ βηρεποΓειη ίΐΐυηιίηδίϋοηειη νοοαΙαΓ. ϋίΓδίςαε 
Ι^ίίμΓ βείΓβ οροΓίεΙ, θ( ςα» ευηΐ εαιηιηί 3απ8, 
6ΐ ςοβ 8αηΙ οοηβυείαάίηίβ νεί αίΤεεϋοηίε ; εΐ ίο 
ΐ\Β, ςοφ θχΐΓειη& ηοη αάιηίϋυηΐ, αίΤβοΐίοηίβ ααο• 
άο α(ί» βίευΙ εαηείοε εΐ ιΠΑβοαβ (ΙοοεΙ Β&δίΙΙυβ. 
ΐη ΙεηΙο Βηίπι ε^υ8 ο&ηοηε, Ιη 8υιηιη&, ίηςοϋ, 
νβποΓ 68ΐ 1α|ηο8 ιηβ(]6ΐ& & ρεοεαίο Γβοεββαβ ει ρεΓ νον πρόβατον έπίναγαγεΤν, και το τρωΟεν ύπο του 
δφεως έξιάσασθαι, και μήτε κατά κρημνού ώΟήσαι 
της άπογνώσεως, μήτε τα χαλινά έπιδούναι προς 
τήν του βίου εκλυσίν τε και καταφρόνησιν • αλλ* ένί 
γε τψ τρόπψ, ει'τε δια των αυστηρότερων και στυ- 
φόντων, ε!^ε δια των άπαλωτέρων τε κα» πραότερων 
φαρμάκων, κατά του πάθους στήναι, και προς τήν 
συνούλωσιν του έλκους άνςαγωνίσασθαι, τους της 
μετανοίας καρπούς δοκιμάζοντι, καΐ οικονομούντι 
καλώς τόν προς τήν ανω λαμπρότητα καλού μενον 
ανΟρωπον. Αμφότερα τοίνυν ειδέναι χρή, και τα της 
ακριβείας, και τα της συνηΟείας, -ί} συμπαθείας, και 
έπί των μή καταδεχομένων τήν ακρότητα, τψ της 
συμπαθείας τύπψ κεχρήσθαι, ώς ό Ιερός και μέγας ΙεηιρβΓ&ηϋαπΐ εΐ δίΓΟίοΙίοηείη οβΓηειη ίη βεΓνίΙϋΙβπι Ο διδάσκει Βασίλειος. Έν γαρ τψ γ' αυτού κανόνι. Γ6(1ί^βΓβ 6ΐ βρίπίο! 8αΙ)3ίθ6Γ6 ; ίΙ& εηίαι ςυί ροΒπί- 
ΙεηΙΙαα βςϋ, ρεΓΓβαΙυιη οαΓ&ϋοηίβ βυ» (Ιθ€αιηεη- 
Ιοπι ηο(>ί8 εχ1ι{|)6ΐ)ϋ. ΟεΙ^βηΙ νείΌ βηίπι&Γαοι οιιγ&• 
10Γ68 υΐΓ&({αβ ηο886, ε^ ςυ» βαηΐ εοιηαιί ^ι1^ί3, βί 
ςα» βαηΐ εοηβυβίοάίηίβ. ΕΙ βί ςοίάειη, ςο» βυηΐ 
βοηιιηϊ ^ο^^$, Α(]πιίΙΙ&η1 ίΐΐί ςηί οοηΓεββί βηηΐ, 6Ζ 
ε]υ8 ρΓΦβεΗρΙο οοπι ίρβίβ &£[6Γε : βίη αοίεβα οΙ)Ιο- 
οΙεοίαΓ,ββςυίάθΐηίββίοπίβοοηβαείοάίηεπκΙεϋεΙίϋηΙ. Καθόλου, φησι, άλτ,θέστερον Γάμα του σφάλματος, 
ή τ?ίς αμαρτίας άναχώρησις, και το δι* εγκράτειας 
καΐ κακοπαΟεΙας τήν σάρκα δουλαγωγήσαι, και υπο- 
τάςαι τψ πνεύματι • οΰτω γαρ τελείαν ήαϊν ό με- 
τανοών παρέξει της Ιατρεύσεως αυτού τήν άπόδει- 
ξιν. Δει δε τους των ψυχών οικονόμους αμφότεροι 
βΐδέναι, και τά της ακριβείαΓ, και τα της συνη- 
θείας • και ει μεν καταδέχονται τήν άκρίβειαν ο1 εξομολογούμενοι, κατ' έκείνην οίκονομεΐν αυτούς • ει δε σκληρόνοιντο, επεσθαι τ^ συνηΟεί^ι της συγ- 
καταβασεως. 

Ιη 74 νεΓΟ ο&η. ε3ϋ8 : Οαί Ιίς&ηάί εΐ Βοΐνεηόί Έν δε τψ οδ', ΟΙ δεσμεΤν και λύειν έξουσίαν ει- 

ροΐββί&ΐεηΐ α ϋβΟ &00βρθΓαηΙ, είβ ηοη εβί νίΐίο νεί- ληφότες παρά θεού, μεμπτέοι ούκ αν ειεν, ει, των 21 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤίαϋΜ. — Μ. 22 

ξομολογουμένων σπόυδαίαν και Οερμοτέραν τήν Α. Ιβηάαιη 8ίοοηβΙβηΙί5ϋ88βηαιιΐθίΛΓ(1βηΙίθΓβπι ρωηί- 

(6Β(ί&ιη 03ΐβαάβη1ϋ3υ8, ίΐΐίβ ρΐαοβί άβΩαϋαιη ροΒο» μεχανοιαν έπιόειχνυμένων, αύτοϊς άρέσειεν ελάτ- 
τωσα ι τους όρισθέντας των έπιτιμίων χρόνους, της 
εν τα^ς ΓραφαΤς Ιστορίας έγγυωμένης ήμϊν, τους 
μετά μείζονος έξομολογούμένου; πόνου, θαττον τήν 
του θεού γ(λανθρωπ(αν χαταλαμβάνειν. 

Έπι δε του άγιωτάτου πατριάρχου Λουχα στρα- 
τιώττ^ τινι φόνον Ιχούσιον δράσαντι, επίσκοπος τις 
έπι μετρίφ πάνυ καιρφ εγγράφως αύτψ τήν άθώωσιν 
δέοωχε, και εγκαλούμενος παρά της συνόδου, τον 
παρόντα κανόνα προέτεινεν • αλλ* ^[κουνεν, δτι τόΤς 
άρχιερευσιν έδόΟη μεν αΰξειν τε και μειοΰν τά εκ 
των κανόνων έπιτίμια, ου μήν άνεξετάστψ και υπερ- 
βάλλουσα χρ?ίσθαι συγκαταβάσει. "Οθεν τον μεν 
στρατ'.ώτην τόϊ; εκ των κανόνων έπιτιμίοις ή σύν- 
οδος καθυπέβαλε ' τον 
τήν εν ώρισμένψ και Ιβοιρυβ ιηίαυβΓβ; δοΓίρΙαΓ» βίςυίάβιη ΙιΪ8ΐΌη& 
ηοΙ)ί8 αΐ£ΐηίΓβ8ΐαιη Γ&οίθαΙβ^ ςυοά ςυί ιη&30Π 1&1)0Γ6 
οοηΟίβηίαΓ, 608 Οβί ιηίββηοοΓάί&ιη 6ί(ία8 &ρρΓβΙιβη- 

(ΙβΓβ. 

ΤβοαροΓβ ροΓΓΟ 8&ηο(ί88ίιηί ραΙΠΑΓοΙι» Ι,υο», 
ιηίΐίΐβ (]υο(Ιααι ΟΦάβΐΏ νοίυηίαπαπι οοΓηωίΙίβηίθ, 
6ρί8θορο8 ςυίάαΐΏ ροδίν&ΐάβαιοάίουιη 1θΐηρα8 (1&1ί8 
80ΓίρΙί8 α1)8θ1ϋ1ΐοηθπι ίΙΗ οοηϋθ8Βϋ, βΐ & β^ηοάο 
βοηάβωα&Ιυβ, ρΓίΰδβηΙβαι ο&ηοηβιη ίη παβάίαιη 
αΐΐαΐϋ : βοά ΓΟβροοΒΟΠΐ &οοθρί(, ςυοά αηϋ8ϋ(ίΙ)09 
οοαο688υπ[ΐ ίαΙΙ οαροαυίΌ ρ(£η&8 νβΐ αυ^ΟΓθ νβΐ 
ιηίηιιβΓβ, ηοα ααίβηι ίη6χρ1θΓ&Ια β( αΓΓορτ&ηΙβ 
άβιηί88ίοαβ αϋ; υιιάβ ηιίΐίΐθΐη ςυίάβιη ρ(Βηί8, τον δε αρχιερέα δίκας άπιι^ιτησε, η ςυαδ 0&ηοη68 βχί^υηΐ, βγηοάαβ 8υΙ)]θθϋ, &1> &η(ΐ8ΐί1β 
ιρφ της λειτουργίας έπίσχεσιν. αΰ1βιη3α8 βχίβθ1}αΙ, η€ Ό δε Νύσσης μέγας Γρηγοριος, έν τψ γ' κανόνι, 
Έπί των σπουδαιότερα κεχρη μένων, φησι, τ^ έπι- 
στρο^•{ί, και τψ βίψ δεικνύντων τήν προς το αγαθόν 
έπάνοδον, ^ξεοτι τψ οίκονομοΰντι προς το συμφέρον 
συντεμεΤν τον χρόνον, και τάχιον άποδοΰναι τούτοις 
τήν κοινωνίαν, 6'πως αν τήν του θεραπευομένου κα- 
τάστασιν δοκιμάσειεν. "Ωσπερ γάρ το τοις χοίροις 
ρίπτειν τους μαργαρίτας άπείρηται, οΰτω τό άπο- 
στερεϊν του τιμίου μαργαρίτου τον 'ζδή ανθρωπον 
διά της καΟαρότητός τβ και της άπαθείας γενομε- 
νον, των άτοπων έστι. Πανταχού γάρ έν πλημμε- 
λιζματος ειδει τοΰτο καθορ^ προσήκει προ πάντων, 
ο'ία έστιν ή του θεραπευομένου διάθεσις, και μή ηβαιρβ ιιά 8(&1α1αιη Ι6ΐηρυ8 αΙ) 
αάιηΐαίβίΓ&Ιίοηβ βυβρβηΒίοηβιη• 

Μ&^ηϋ8 ΟΓβ^οΓίυδ Νγ88θηα8 ίη ΙθΓϋο βΑαοαβ, 
Ιΐ8, (|υ1 άϋί^βηΐίοη οοανβΓβΙοοθ υβί ίυβηηΐ, ίηςαϋ, 
6ΐ τϋλ Α(1 ίά ςυοά 1)οηυιη β8ΐ Γβάϋααι 08ΐθαάθΓίη(, 
ϋοβΐ θί, (^αί (1ί8ρβα5&1, ρΓο αϋΠίαΙβ ίβιοραβ εοαΙι*&- 
ΙιβΓβ, βΐ 0θΙβΓίυ8 ϋ1ί8 βοιηιηαηίοηβιη ΓθάάβΐΌ, ρΓοσΙ 
θίυ8, εηί ιηβ(]βΙ& &(11ιίΙ)6(υΓ, οοηδίϋαϋοαβιο αρρίΌ- 
1)αηΐ. Ουβιη&άιηοάυΐΏ βηίιη ροΓοίβ ιη&Γ^αΓίΙ&β ρΓΟ- 
^^^6^6 τβϋΐαο) β8ΐ, ϋα βΐ ρΓθϋθ8& χη&Γ£;&ΓίΐΑ ρήνιιτο 
θϋΐη, ςαί ^&Iη ρβΓ ραΓ^αϋοηβιη 6ΐ &Η6η&ϋοηθηι 
& νίΐίο Γαοΐαβ 68ΐ Ι^οιηο, &1>8υΓ(1αιη 68ΐ. υΐ>ί(ΐαθ 
βηίιη ίη ρβοο&Ιί βροοίβ Ιιοο ρ6Γ8ρίοβΓθ &η1β οιηηίλ 
οοηνβηίΐ, ςηαΐίδ 68ΐ ίΙΗυβ, ουί πιβάβία α(11ιίΙ)θ1αΓ, 
(1ίδρο8ϋίο, βί ηοη &ά ιηθάθΐ&πι βοΓ&οβΓΟ Ιοπιραβ τον χρόνον οΓεσθαι προς θεραπείαν άρκεΐν, (τίς γάρ ^ βχίδΙίαι&ΓΟ, (η&πι ςυβθη&πι ηΐθ(ΐ6ΐα & 179 ΙβπίροΓΟ 

01 ?) 86(1 ί11ίη8 αίΤθοΙίοηβπι, ςυί ρβΓ οοηνβΓβίοηβαι 
8ίΙ)ί οιβάθΙαΓ. Β8ΐ νθΓΟ, ίηςυϋ, ςαβΒάαω (1ί£ΓβΓβηϋ& 
ίη ροβηϋβηϋβθ Γ&Ιίοηβ, θ3υ8Π)0(1ί ; ςυί βηίαι θχ 
8θίρ80 αά 8υοΓυαι ρβοο&ΙοΓαοι θϋηΓ688ίοηβαι ίηιραΐ- 
8ϋ8 651, 60 ςαο(1 5υ& 8ροη1θ οοουΙΙΟΓϋπι &οου:(&(θΓ 
6836 νο1υ6πΙ, υ ι ςυί 3αηι ηβάίοίη&πι &(11ιί1)θΓ6 
6(Βρ6π(, ηιϋίοπ5υ8 ραβηίβ πιυΙοίαΙηΓ. Οαΐ &υΐ6ΐι^ 
ίη ηι&Ιο (ΐ6ρΓ6ΐΐθη8υ8 ββΐ, νβΐ ρΓορΙβΓ αΙίςπΑΐη 
8η8ρίοίοηθηι νβΐ &οοΐ]8&1ίοη6ΐη ίη^Γ&ΙίίβοοηνίοΙαβοΐΙ, 
Ιοη^ίαβ ίΠί 6οην6Γ8ίοηί8 1θπιρα5 ά&ΙαΓ» υ( άβίριθθρβ 
ρ6Γί6οΙθ ρυΓ^&Ια8, 8ΐο &ά 8&6Γ&α)6ηΙθΓααι οοίηιηα- 
ηίοηβαι ικΙηιϋΙ&ΙυΓ. 0α»Γβ8 ίη 32 ο&ρ. ΗΚβΓΟ Ε 
β&ηοηβηι 82 ιηα(;ηί Β&δίΐίί, βΐ Ιη 23 ο&ρ ΙίΙΐ6Γθ Κ 
θΐαΒάβη 8&ηοϋ οιηοηβπι 61, βΐ ίη 8 οΑρ. ΙίΙΐβΓ» Σ 

Κ δν έκ του χρόνου Γασις γένοιτο ;) άλλα τήν προαί- 
ρεσιν του Ιαυτόν δι* επιστροφής θεραπεύοντος. "Εστι 
δε, φησ•, διαφορά τις έν τψ λόγψ της μετανοίας 
το '. αύτη • ό μεν άφ' Ιαυτου προς τήν έξαγόρευσιν 
της αμαρτίας ορμή σας, αυτό τό καταδέξασΟαι δι* 
οικείας ορμής γενέσθαι των κρυφίων κατήγορος, ώς 
ήδη της θεραπείας άρξάμενος, έν φιλανθρωποτέροις 
γίνεται τοις έπιτιμίοις. Ό δε φωραθεις έπί τψ κακψ, 
ή διά τ'.νος υποψίας ή κατηγορίας άπβλεγχθεις ακου- 
σίως, έν έπιτεταμέν^ γίνεται τ^ επιστροφή, ώστε 
χαθαρισΟέντα δι' ακριβείας α^όν, οΟτως έπί τήν 
τών αγιασμάτων έλθεϊν κοινωνίαν. Ζήτει καί έν τψ 
λβ' κεφ. .του Ε στοιχείου κανόνα του μεγάλου Βα- σιλείου πβ', και έν τψ κγ' κβφ. του Κ στοιχείου κα- 
νόνα του αύτοΰ ξα', καΐ έν τψ η' κεφ. του Σ στοι- η 6^η8άθ^1 ο&ηοηβηι 70, βΐ ίη 23 οβίρ* ΙίΙΙθΓ» 
χείου κανόνα του αΰτου ο', και έν τψ χγ' κεφ. του Κ 6Γ6£;οπί ΤΙιααπιαΙυΓ^ί ΟΑη. 11. 
«τοιχείου κανόνα Γρηγορίου του θαυματουργού ια'. 
Ό δε θεΤος Χρυσόστομος, έν τψ ^' τών περί Ιε- 

ρ•»τ^νης λόγψ, Ούχ άπλΰς, φη*ι, ^ρος το τών 

αμαρτημάτων μέτρον δεΤ τήν έπιτιμίαν έπάγειν, 

άλλα και της τών άμαρτανόντων στοχάζεσται προ- 

αί,^έσεως, μή ποτέ ράψαι το διε^ρωγός βουλόμενος, 
χεΤροτ/ τό σχίσμα ποιήη^ς, και άνορθώσαι τό κατα- 
πεπτωκός σπουδάζων, μείζονα εργάτη τήν πτώσιν. 
0\ γάρ άσθινεΤς και διακεχυμένοι, και τό πλέον τή 
του κόσμου δεδεμένοι τρυφ^, Ιτι και έπι γένει και 
δνναστεί^ Η^Ύ> φρονεΐν έχοντες, ήρεμα μίν καΐ 0ίτα8 βΐί«αι 61)ΐ78θΒΐοαια8 ίη 2 άβ 8&θ6Γ<1οϋο 
8θΡΠ]οηβ, Νοη 8ίπιρΙΙοίΐ6Γ, ίη(ΐηίΙ, &ά (ΙβΙίοΙΟΓΟιη 
^Γ&άααι ηιιιΐβΐ&αι οροΓίβΙ βΙ&ΙαβΓβ ; 86ά βχρΙοΓαηάα 
681 ρ660&οϋυηι (ϋ8ρο8ίΙίο : η6 άυιη οοη8ΐΐ6Γ6 νίβ 
ςαοά Γορίαοι ββΐ, 8θΐ88αΓ&αι άθΙβποΓβαι ί&οί&8 ; αο 
(ίυιη, ςυοά Ι&ρβαιη 68ΐ, βη^βΓβ &ο 6ΐη6ηά&Γθ δΐυάβί», 
ο&βηηι ίρ8υω αΐ8]0Γ6£η Γβ(1(ί&8. Ναιη ςυί ΙηΗηηί 
8υηί 86 Γοωΐ88ί, βΐ ηΐΑ^ηα 6χ ρβΚβ πιυαάί (]β1ίοίί8 
ίΠαςυθΑίί , ()υ1ς[υ6 α §βη6Γί8 οΐλπίαΐβ 6ΐ ροΐ6ηϋ&, 
ιιηάβ &ηίοΐ08 ηια^ηορβΓβ ΙοΙΙ&ηΙ, Ιι&ϋ6ηΙ : ββηβίαι 23 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙιΑδΤΛΕΙδ 24 β1 ρ&υΐαϋπι & ρβοοαίίβ, ςυίΙ)ϋ8ΐ&1)0Γ&Ωΐ, ρβάβαι Γβίβ- 
Γβηΐ68, Ηεεί ηοη ρβηϋαδ, &ϋ&ιηβη ρ&Γΐο βϋςοα ββ & 
ιη&Ιίβ ϋ1)6Γ&Γθ ροδδΐιηΐ. 8ί νβΓΟ ΓβρβαΙίη&Ώ 8αί- 
ΐΏΒ(1ν6Γ8ίοχΐθπι &(1(ιϋ)6&1; (ΐΐίςυίδ νβΐ οοΓΓββΙίοηβιη, 
βϋοοα ιηίηοπ οοΓΓβοΙίοηβ βΐ &ηΐΓη&ϋν6Γ8ίοη6 ίΙΙοδ &ί- 
βοίβΐ. Ηυιη&ηυβ βηίιη ειηίιιιυβ, ροδίςυαιη νβΓβοιιηά'κΒ 
Ηιηϋβθ ΐΓ&η8ΠίΓ6 οο&βίαβ ββΐ, ίη (ΙβΒρβΓ&ϋοηθίη 
άί1&1)ϋυΓ; 6ΐ ηβςυβ 1)1&ηάΐ8 νβΓϋίδ ρ&ΓβΙ, ηβςυβ 
παίηίβ ϋβοϋίυΓ, ηβςυβ Ι^βηβΩοϋβ ιηονβΙυΓ : ββά ί$ί& 
οίνίΙ&Ιθ ιηυΙΙο ρβ]θΓ 01, οαί 6χρΓθΙ)Γαη8 ρΓορΙιβΙα 
άίζϋ : « Ρ&εΙα ββί ϋΙ)ί ιηβΓβΙποία ίαοίββ, άβρυάυϋ 
Ιβ ικΙνθΓβυβ οηαηββ. » ΟυοοίΓοει ιηυΚα ρ&θίοη ορυβ 
ββΐ ρΓυάθηϋβι, βΐ ιηΐΐΐο οουΐίβ, αί αηίιηβΒ 1)&1)ίΐυιη 
υηϋίςυβ οίΓοαιιΐδρίοί&Ι. Ουβιηαάιηοάυιη θηίιη &ηί- 
ιηυιη άββροηάβηΐ ιηαΐϋ. βΐ ίη 8α(Β Βαΐυΐίβ (ϋιρ6Γ&- 
ϋοηβιη ρΓΟΓυαηΙ, βο ςυοά ηοη ροββυπί αοβΓΐ>& 
ΐΏ6άίο&ΐΏβηΙ& βαβϋηθΓβ ; ίΙ& 8υηΙ ηοηηυΙΗ, ςυί> 
ςιιοά ρωη&8 ρβοο&ΐίβ ρ&Γββ ηοη ΙϋβπηΙ,ίη οοηΐβαιρίυιΐ] 
()ί1&1>υηΙυΓ 6^ ιηυΐΐο άβΙβήοΓθβ ί)υη1, βί 00030- 
Γβχη ρβοοαηάί ϋοβηΐί&ηι 8ίΙ)ί νίηάίο&ηΐ. 1(&(]υβ ηίΐιίΐ 
ΙιΟΓυοα βίηβοχααιίηβ ρΓβΙβΓβαηάυπι Θ5ϊ, ςυίη οοαηία 
βΐηάίοθβ ρβΓββΓυΙαΙυαα ; Ιυηι βηίαι άβπιυαι οροΓίθΙ 
ΒϋΑ ίρβίυβ Γβιηβάί& ρβοοαίοιή &(Γ6ΓΓβ, ηβ Γγο- 
Βΐηιηβ& 8ϋ β^α8 ορ6Γ&. 

ΜΑ^ηαβ νβΓΟ Β&βίΐίαβ Ιη 84 οαοοηβ, ΗβθΟ βυΐβίη 
οιηηί, ίηςυϋ, 50ΓίΙ)ίηιυ5, υΐ ροΒηίΙβηϋ» ίΓυοΙυβ 
ρΓοΙίθηΙυΓ. Νοη βηίπι Ιβιηροηβ οίποα ΙιβΒο, ί^βά 
ροΒηίΙθηΙί» Γ&Ιίοηβιη 1ια1)6η:ιυ8. Ουοά βί & ρπο* 
ριίίβ ΣαοΗΙ)υ8 ηοη Γλοϋβ &νβ11&ηΙιΐΓ, βΐ οαΓηίβ νο- 
1ορΐΒϋ1>α8 ροΐΐαι ςυαιη Οοιηίηο ββΓνίΓβ νοίυβπηΐ, 
νϋαιηςυθ βχ Εταη^βϋο ίηδίϋυίαιη ηοη ιιάπιΗΐ&ηΙ, 
ηηΠ& β8^ ηοΚ)ί8 ουοι ϋβ οοαιπιυηίβ Γ&ϋο. Νο8 βηίπι 
ίη ίηοΙ)6(ϋβηΙθ β( οοηΐΓ&άίοβηΙβ ρορυΐο ααάΐΓβ άοοίί 
βυηιαβ, « δθΓναηβ βθΓνα (ΐηίΐΏβηι Ιααιη. » Α κατά μικρόν έν οίς άμαρτάνουσιν επιστρεφόμενοι, 
δύναιντ' αν, ε* και μη τελεον, άλλ' ουν εκ μέρους 
των κατεχόντων αυτούς απαλλαγή ναι κακών Έάν 
δΐ άθρόον τις Ιπαγάγτ[ϊ την παίδευσιν, και της έλάτ- 
τονος αυτούς αποστερήσει παιδεύσεώς τε και διορ- 
θώσεως • ψυχή γαρ, έπειδάν άπερυΟριάσαι βιασθτί, 
εΙς ανελπιστίαν εμπίπτει, και ούτε προσηνέσι λό- 
γο ις εΓκει λοιπόν, ουιε άπειλαϊς λάμπτεται, ούτε 
εύεργεσίαις προτρέπεται, αλλά γίνεται πολύ χε{- 
ρων της πόλεως εκείνης, ήν ό προφήτης κακίζων 
Ιλεγεν. "Οψις πόρνης έγένετό σοι, άπηναισχύντησας 
προς πάντας. Δια τούτο πολλής δει συνέσεως τίό 
ποιμένι, και μυρίων οφθαλμών, προς το περισκο- 
πεΤν πάντοθεν τήν της ψυχής εξιν. "Οσπερ γαρ εις 
άπόνοιαν αίρονται πολλοί, και εις άπόγνωσιν της αύ- 

Ρ των καταπίπτουσι σωτηρίας, άπο του μή δυνηΟήναι 
πικρών άνασχέσθαι φαρμάκων, οΰτως είσί τίνες, 
0*1, δια το μή δούναι τιμωρία»^ των αμαρτημάτων 
άντίρροπον, εΙς όλιγωρίαν εκτρέπονται, και πολλψ 
γίνονται χείπους, και προς το μείζον άμαρτάνειν 
προάγονται. Χρή τοίνυν μηδέν τούτων άνεξέταστον 
άφεϊναι, άλλα πάντα διερευνησάμενον ακριβώς, κατ- 
αλλήλως τα παρ* έαυτου προσάγειν τψ προσερχο- 
μένω, Ινα μή μάταιος αύτφ γένηται ή σπουδή, 

Ό δε μέγας Βασίλειος, έν πδ* κανόνι, Πάντα δε 
ταΰτα γράφομεν, φησιν, ώστε τους καρπούς δοκιμά- 
ζεσθαι της μετανοίας. Ου γάρ πάντως τώ χρο'νψ 
κρίνομεν τα τοιαύτα, άλλα τω τρόπψ της μετανοίας 
προσέχομεν. Έάν δε δυσαποσπάστιος εχωσι τών 
Ιδίων έΟών, και ταΤς ήδοναϊς της σαρκός μάλλον 
Ο ίουλΐύειν έθέλωσιν, •}] τώ Κυρίφ, και τήν κατά το 
Εύαγγέλιον ζωήν μή παραδέχωνται, ουδείς ήμ"ίν 
κοινός προς αυτούς λόγος. ΈμεΤς γ^ρ έν λαψ άπει- 
θεϊ καί άντιλέγοντι δεδιδάγμεθα άκούειν, δ'τι « Ό σώ- 
ζων σώζε τήν σεαυτου ψυχήν. » Ιη 85 νβΓΟ βηϋδΙΚββ βΙ οηηββ, ςυί ΙΐΑΐ)6ηί 
Η^^αηάί βΐ δοΐνθηάί ροΐβδίαΐεηι, ΙιοΓί&ΙυΓ, ηο ρβε- 
ο&ΐιΐ'ώϋβ οοηδβηΐίαηΐ, βΐ οοιηαιυηίοηβιη βυβϋηοηάο 
οαηι ϋβ ςυί ίη ροοεαίίβ ροΓδβνβΓ&ηΙ, βίαιυΐ εαιη 
ΠΗβ ρβΓβαηΙ ; Ιαιο ηοοίυ βΐ ίηΙβΓάίυ, βΙ ρυ1)1ίθ6 θ1 
ρην&ϋα^ ίρδίθ ΐ68ϋΩο&π, οοηι βΟΓυιη ΑαΙβηι ίη- 
ρΓθ1)ίΙ&ϋΙ>υ8 ηοη οοηδβηΙίΓθ ; Ιωο βοβ ςυίάβιη 
ϊηοηί&οθΓθ ορΙ&Γβ, βί & ιη&ΐί Ιβςυβο βηρβΓβ. 8ίη 
&αΙοπι, ίηςαϋ,. Ιιοο ίαοβΓβ ηοη ροββυιηιιβ, ηο8ΐΓ&8 
Β&1(θαι &η1ιη&8 )&13 8βΐ6Γη& εοηάβπαη&Ιίοηθ ββπν&Γβ 
δΐηάβαιηαβ. Έν δε τψ πε' παραινεί τοις άρχιερευσι και πάσι 
τοί; δεσμεΤν και λύειν Ιχουσιν έξουσίαν, μή συναι- 
νεΐν τοις άμαρτάνουσιν, έν τω της κοινωνίας άνέ- 
χεσΟαι τών επιμενόντων ταΤς άμαρτίαις, κάντευΟεν 
τούτοις συναπόλλυσΟαι * άλλα διαμαρτύρασθαι μέν 
αύτοΐς νυκτός και ημέρας, και Ιδί^ και δημοσί^^, 
μή συναπάγεσθαι δΐ τούτων τγί πονηρί^ί, και εΰχε- 
σΟαι μεν τούτους κερδαναι, και της παγίδος έξελέ- 
σθα•. του πονηρού. Ει δε μή οΤοί τε, οησι, γενοίμεθα, 
[) τάς γουν εαυτών ψυχάς της αιωνίου κατακρίσεως 
σπουδάσωμεν περισώσασΟαι. 180 Οη&άΓ&^^ββίααυβ ββχίαβ ΟαηΙιι^ηθηβίΒ 
βγηοάί αιίπιοβ βΐ βοβηίοοβ βΐ οοηηββ ςυί ίηοοπιροδίΐβ 
νίνοηΐ, οΐ αΐϋδ άΐδβοίηΐβ νίγβη^ί ο&ϋδ&ιη ρΓ8Βΐ)βηΙ, 
ρπρδίίς'ΗίοΓβδ θ1 β&Κ&ΙοΓβδ, ςυίη βΐ αροδίβΐ&β, ςϋ| 
(ϋ^Γίβϋ&ηΙβιηυπι δοίΐίοβΐ &1)ηθ^&ΓοηΙ, ροΓ ροθηίίβη- 
ϋαηΐίβ&ά Πβυαι οοηνβΓίβηΙβδ, ηοη ββδβ βηιαηάΑηί^οδ 
^αι>θ^, 8β(1 ϋβ ροΐίαβ άαηά&ιη β88β ^Γ&Ιί&ιη θθιι 
ρβοοβΙοΓυηι τβπιίδβίοηβπι ((|υβπΐ8ί(ίιηο(]υπι (1ίνα9 
Ρ&αΐυβ &ϋ, « 6Γ&Ιί& δ&ΐνί ΙαοΙί βδϋβ ; » ) θΐ εοηοί- 
Ιίλΐίοηθίη βίνβ &1)Βθ1ϋΙίοηθαι α ραβηλ. Ό δε τής έν Κα:0αγέν7ϊ μς' μίμους, και σκη- 
νικούς, καΐ πάντας τους πλημμελώς βιοΰντας, και 
τοις άλλοις αΙτίους της διακέχυμένης ζωής, τιρατο- 
ποιούς τε και όρχηστάς, ετι γε μήν άποστατάς, τους 
τά Χριστιανών έξομοσαμένους δηλαδή, διά μετανοίας 
προς θέόν επιστρέφοντας, μή άποπέμπεσθαι κε- 
λεύει, άλλα μάλλον διδόναι τούτοις χάριν, ήτοι αοε- 
σιν τών ήμαρτημένων (ώς που τψ μακαρίψ ε'ίρη- 
τϊΐ Παύλψ, Χαριτί έστε σεσωσμένοι), και καταλλαγήν, 
ήτοι λύσιν τών έπιτιμίων. 25 

ΚΕΦΑΛ. Η', δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙϋϋΜ. Μ. 26 Ότι δβΤ τους ετι μετανοουντας, τήζ Α ^ΑΡ. ΥΠΙ. (?αοα? οροΗβί ρωηίίβηίίατη αάίΐΗό αρβηΐ€$. τελβυτης έφισταμένης,^ της 
θαι κοινωνίας * εΐ δε άναχλ 
πάλιν άπέχεσθαι. θείας, άξιου σ- ιηίΐαηίύ τηοτίβ^ ^αηοΐα οοτηηιηηίοηβ ραΗίάρανβ : 8Ϊ 

ηθ ει εν, ταύτης οοηναΐίΐβτίηΐ^ ίΙΙα Πίππηι αΙ^Βϋηενβ, Ώ ιγ' της α' συνόόου κανών τους ετι τοΤς της 
μετανοίας έπιτιμ(οις ενεχομένους, και νόσψ δειντί 
περιπ£πτωκ<5ται, δϋον εΐκάσαι, τήν έκοημίαν έπα- 
πειλούηι, του τελείου καί αναγκαιοτάτου εφοδίου, 
της των αγίων μυστηρίων γημ? μεταλήψεως, κε- 
λεύει μή στερεσθαι, άλλα μετά δοκιμασίας του έπι- 
9Χ<(που εν ταΤς τελευταίαις [άναπνοαΐς τοότων άξιοΰ- 
σ6αι • τ^ς νόσου δΐ, εΐ οΰτω συμβαίη, ραΐσαντας, 
και προς τήν ύγίειαν έπανιόντας, της μεν θείας 
εΓργεσθιι κοινωνίας, έν ττ} χώρ^ δΐ αΰΟις στηναι 
των προτέρων έπιτιμία,'ν, Ιως &ν ό νενομισμένος 
αυτών χρόνος έκμετρηΟτΙ. Β 

Ταΰτα και ό ζ" τ/^ς έν 'Δγκύρ^ί διορίζεται, τψ 
ετι μετανοοΟντι, ε? κίνδυνος έπισυμβαίη, και προσ- 
δοκία θανάτου Ικ νόσου, ή άλλης οίασοΰν προφά- 
σεως, τούτον εις κοινωνίαν μεν, άλλ' έπι δ'ρφ δεχθη- 
ναι • τον θάνατον γαρ έκφυγόντι κοινωνεϊν ουκ έξέ- 
σται, του ώρισμένου μή έξήκοντος καιρού των 
έιτιτιμίων. 

Ό δε ε' του μεγάλου Γρηγορίου Νύσσης. Ε•. δέ 
τις, φησι, μή πληρώσας τον χρόνον, τον έκ των κα- 
νόνων άφωρισμένον, έξοδεύει του βίου^ κελεύει ή των 
Πατέρων φιλανθρωπία, μετάσχοντα των αγιασμά- 
των, μή κενδν του εφοδίου προς τήν έσχάτην εκεί• 
νην καΐ μακράν άποδημίαν έκπεμφθήναι - εΐ δέ 
μετάσχων του αγιάσματος πάλιν εις τήν ζωήν έπζ- 
νέλθοι, άναμένειν τδν τεταγμένον χρόνον, έκ έκείνψ ^ ηβ&Ι, ίη βοάβοι ^Γΐιάυ οοηβϋΐαΐαβ, ίη ςαο βτλϊ Λη- ΡΓίιηβ βγη. οαηοη 13, ςυί ρφπίίβηϋ» ροΒοίβ 
Αάΐιαο οΙ)ηοχϋ βυηΐ, β^ ίη ^Γ&νβιη χηοΓΚ)υιη ίηείάβ- 
ΓοηΙ, ςυί θ νϋα βχοββδαιη ιηίηϋ&η νίάβαΙυΓ^ υΐ 
αΚίιηο 6( ακιχίιηβ οθοβββαπο νί&ΐίοο, β&ΟΓΟΓυιη 
ζηγβΙβηοΓυιη άίβο ρ&Γΐίοίρ&Ιίοηβ, ηοη ρητβηΙοΓ, 
3υΙ)βΙ ; ββά ίη 6χ(Γβηιο βρίηία ουαι ΰβρίβοορί οοη• 
86η8α ίΙΗβ άί^ηί 3α(1ίϋβα1υΓ. ΜοΓί^υπι αυΐβαι, βί 
ί(& οοηϋη^ίί, βοΐνβηΐβδ, βΐ αά 8&ι1οΙβπι ΓβτβΓίβηΙββ, 
άίνίη& ςαίάθοι οοωπιυηίοηθ &Γοβπ, ίη Ιοοο νβΓο 
ΚθΓυπι εοηβΐίΐυί ρήοΓυπι ροθη&Γυιη, άοηβο ρΓΦ- 
βΐίΐυΐυιη ϋΐίβ Ιβαιρυβ ίηρίοΐυιη ίυβηΐ. 

Ε&άβιη βΙίΑΠ] 6 ίη ΑηογΓΑ βγηοάί ο&ηοη άθοοΓ- 
ηίί : 8ί 3αιη ρφηίίβηΐίαπι α^βηΐί νβΐ ρβήοαίυπι, νβΐ 
ιηοΓίίδ θχβρβεΐ&ίίο βχ αΐ0Γΐ)0 νβΐ αΐίςυα &1ί& οοο&• 
βίοηβ θνβηβΓίί, 18 &ά οοχηαιυηίοηβιη ςυίάθοι, ββά 
βυϋ άβΓιηίϋοηθ Γβοίρί&ΙυΓ : 6ί &α1βαι, ςυί ιηοΓίβιη 
βνβδβπΐ, οοπιιηαηίο&Γβ ηοη 1ίοβΙ)ΐ1, ρΓΟΒίίΙηΙο ρφ- 
η&Γυαι ΙβιηροΓβ ηοη ρβΓ&οΙο. 

Οαίηίαβ βΙΙ&ο) χηΒ^ηί Ογθ^οΗϊ Νγβββηί. 8ί ςαίβ, 
Ιηςαίΐ, Ιθΐηραβ & οαηοπίύυβ 8^8ι^υ^απ1 ηοη ρβΓ&ςοηβ, 
θνίΐα βχοβδββηΐ, ]οΙ)6ί ΡαίΓΟίη Ιιαπι&ηϋ&8 111αοΐ5&- 
οΓΟπιτη πιγβΙβήοΓΟίη ρλ^ίοΐροιη ίαοίοιη» νί&ϋοί &ά 
υΐΐίχηυιη ίΐΐυπι βί Ιοηςαιη (Ιίβοβββαιη ν&ουαιη ηοη 
θχηίϋί : ή νβΓΟ ρυβίςυααι β&ΟΓΟΓαιη ίΠοΓυιη ρ&Γΐί- 
οθρβ Γαϋ αά τίΐ&ηα ΓβνβΓίαΙαΓ,ΟΓάίπ&ΙαιηΙβαιρηβ ιη&- τψ βαθμψ γενόμενον, φ ήν προ τ/) ς κατ' ανάγκην 
δοθείσης αύτφ κοινωνίας. 

Ταΰτα ή των Πατέρων φιλάνθρωπος βούλεται 
γνώμη, εΐ προσπελάσβιε το Ιχρεών τφ ϊτι καθαιρο- 
μένιμ τοΤς φάρμακο ις της μετανοίας, και ή κυρία 
ιεαρεΤναι δοκεΐ, έφεΤσθαι τοις πρεσουτέροις, χοινω• 
νιαν αύτψ μεταδουναι, ώς μή άποβιώναι μηδένα 
«αρ* αυτοϊς δεδεμένον * άναρρωσθέν^α δε πάλιν τον 
μιίπω το του καιρού πεπληρωκότα διάστημα, τοις 
προτέροις υπόδικον είναι και παρά των πρεσβυτέ- 
ρίυν περιμένειν της συγγνώμτις το σύνθημα, του 
χρόνου δηλαδή της μετανοίας, μετά του ρύπου της 
αμαρτίας δαπανηθέντος. 

ΚΕΦΑΛ. β'. "Οτι των μετανοούντων τους"λογι- 
σμο^^ς δέχεσθαι, και λύβιν κα? δεσμεϊν τα τ\ 
ήμαρτημένα, τοις έπισκόποις εδόθη, κατ 
έπιτροπήν δετούτων καιτοΤς πρεσβυτέροις. 

Ό ζ^ της έν Καρθαγέντ) συνόδου κανών τήν του 
Τ^^'.σματος ποίησιν, τήν του αγίου μύρομ δη>|ΐδή τβ- 
λίττ,ν, καΐ τήν των χορών άφιέρωσιν, κατά τι πα- 
λχιαν γινομένην έθος, χαι τήν των μεταννοούντων 
χεταλλα-γήν, δπερ έστιν ή των λογισμών εξαγγε- 
λία, κα'. ή των ψυχικών , Ιατρεία τραυμάτων, διά 
των της μετανοίας έπιτιμίων, κα•. της προ το κρεΤτ- 
τον επιστροφής (ούτω γαρ ό άνθρωπος τω θεώ κα- 
ταλλάττεται), ταΰτα πάντα -κσρα ποεσβυτέίοις άπεί- 
ρηκε γίνεσθβι • τοις γαρ άρχιερεΰσιν ή τούτων 
άνεΐται διοίχησις, 5τε δεσμεΤν και λύειν οεδυνημέ- Ιθςα&ω, ο! βχ ηβοθβΒίΙαΙβ ά&Ιβι ΓυίΙ οοαιχηαηίοΒίίο. 

Ποο Ρ&ίΓααι 1ιυηι&η& νυϋ βθηίοηΐία, βί οιογβ &ρ- 
ρΓορίηςαανβηΙ ίΙΙΙ, ςυΐ ροβηίίβηϋ» χηοάίο&πίθηΐίθ 
ιιάΐιυο ραΓ^&ίαΓ, βΐ βυρΓβαιαβ άίββ ίηβΙ&Γβ νίάβαΙυΓ, 
ρΓ68ΐ)γΐ6η8 οοηοβάί οοιηιηυηίοηθχη Πΐί ά&Γβ, υΐ 
ηαΐΐαβ &1) βίβ Ιί^&ΐυβ άίβοβά&Ι : βί νοΓΟ ΓαΓβηβ οοη- 
ταΐυοήΐ, Ιβιηροηβ βρ&^ίο ηοηάυπι ροΓ&οΙο, ρ^^ο^^ι)α^ 
ραβηίβ οΙ)ηοχίααι 6886 ; α ρΓβ8ΐ)γΐ6Π3 νβΓΟ Γβιηίβ- 
βίοηίθ ρΓ0ΐηί88αιη βχδροοΙ&Γβ, ΐβηιροπ8 8θί1ίθ6ΐ^^' 
ηίίβηίί», ουιη ρβοο&ΐί βοΓάοβ (ΙίβΒίρ&ΙυΓ. ^ 191 6 Α Ρ. IX. Οηοά ραηϋβηΐίηηι ύοηΐ€$$ίοη6$ 
οΰΰίρβτβ, βΐ ίοΐνβτβ, εί ι^^α^€ ρβοοΜτβί βρύοορη 
ΰοηοβάϋην: ίΙΙονητη υ€το €οη$6η^ βϋατη ρη* 

86χΙυ8 ΟαπΙΙια^ί 060818 Βγηοάί ο&ηοη οΐιήβιη&ΐίβ 
οοηΓβοΙίοηθαα, ηβιηρβ βληοϋ αη^αβηϋ &(1οιίηί8ΐΓ&- 
ϋοηβο), θΐ ρυβΙΙ&Γυκι οοοδβοΓ&Ιίοηβπα, ^υx(& πιοΓβιη 
αηϋςυυπι Γ&ο(απι, θΙ ροβηίΙβηϋαΏ Γβοοηοίΐί&ϋοηβοι $ 
ςυ» β8( 6οηΓβ88ίοηυιη (ΙθπαηΙίαϋο, βί &ηίιη« νυΐ- 
ηθΓΟπι, ρβΓ ροβηίίβηϋ» ρο9η&8, θ^ &ά ίά ςαοά 
ιηβϋυβ β8( εοαν6Γ8ίοηβπι παβάβία (ίΐβ βηίηι Οβο 
ΓθοοαοίΙί&ΙϋΓ Ηοηιο), ΟΓπηίϋ 1ι«ο & ρΓβ8ΐ>χΐ6η8 &θγΙ 
ρΓο1ιίΙ)υίΐ. ΗοΓϋΐη βίβηίπι αάπίΐΙηίδίΓ&ΙΙο &η(ί8ϋΙίΙ>υ8 
οοηοβάϋιΐΓ, ςυίρρβ ςυί Ιίςληάί βΐ βοΐνβηιΐΐ ροΐββία- 
(βπι 1ι&56η1θ8, αροβΙοΙοΓυαα ίγροχη ΓοΓυηΙ, ςα15ιΐ8 27 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙΑ8ΤΑΕΙ8 28 ΐΑΐβιη ρο(β8(ΑΐβΐΏ οοηοβθβϋ ΟΙιηβΙιΐδ. Ου&Γβ ςυί Α νοις, τύπον φέροϋσι των αποστόλων, οίς τήν έξου- 

«ίαν ταύτην ό Χριστός ένεχείρισεν • ώστε οΐ χωρίς 
επιτροπής επισκόπου οεχόμενει λογισγους ανθρώπων 
Ιερωμένοι μονάχοι κζxώ^ ποιοΰσι, και λίαν επικινδύ- 
νως • οΰτεγάρ λύειν, οΰτε δεσμεΤν εχουσιν έξουσίαν, 
πολλψ δΙ μάλλον οΐ ανίεροι μοναχοί • τούτοις γαρ 
και το έπιτρε'ψαι 6'λως λογισμούς ανθρώπων άναδέ- 
χεσθαι καΐ κρίνειν ί^κιστα Οεμιτόν. Άλλα και ό 
έβδομος τήν καταλλαγήν των μετανοούντων, εΐ 
περί τήν ζωήν κινδυνεύουσιν, ουκ οιεται δεΤν τους 
πρεσβυτέρους ποιεϊν, έπισροπής άνευ του επισκόπου. 
Ταΰτα και ό μγ' διοριζόμενος, Ει δε απεστι, «ρη- 
σιν, ό επίσκοπος, και ό έν μετανοί^ ών εν χρόνψ 
κινδύνου γεγένηται, καταλλαττέτω τούτον και ό 
πρεσβύτερος. Ζτ^τει και το η' κεφ. του Κ στοιχείου, 
ο και έν τψ λα' κε'^. του Ε στοιχείου κανόνα μ' τής έν 
Νεοκαισαρεί^ συνόδου. βιηβ βρΐβοορί οοαοβηβυ οοηίθββίοηββ ΙιοΐΏίαυαι 6χ 
οίρίυηΐ δαοΓαάί ιηοη&οΐιί, πι&ΐβ ίΗοίαηΙ β( ν&ΐάβ 
ρβπουΐοββ ; ηεςυβ 6ηίιη βοΐνβηάί, ηβςιιβ Η^αηάί 
Γ&ουΗ&Ιβιη 1]£ΐΙ>6η1 ; ιηυΐΐο πιαςίβ νβΓΟ ρΓοΓ&ηί ιηο- 
ηαοΙιΊ ; ϋΐίβ βηίιη οιηηίηο ρβηηϊΙΙθΓβ, υΐ οοηίβββίο- 
ηβ8 Ιιοιηίηυιη ' εχοίρί&ηΐ βΐ ]αάίεθη(, ηβςυ&ςυαιη 
ΙίοίΙϋΐη βδΐ. 8ο<1 βΐ ββρίίπηιβ ροΒοίΙβηΙίαπι Γβοοηοί- 
Η&Ιίοηθίη, βί άβ νίΐα ρβηοΙίΙθπΙυΓ, βΐαβ βρίβοορί 
ρβηηίββο ρΓβδϋγΙβΓΟδ ίϋΟβΓο οροΗβΓβ ηοη θχί- 
Βΐίιη&ί. 

Εαάβιη βΐί&ιη 46 (ΙβοβΓαβηβ : δί νοΓΟ αΙ)8ϋ, ίηςυίΐ, 
θρίβοορυβ, 6ΐ 13 ςυί ροβαϋβοΐίαιη α^ίΐ ίη ρβήουίαιη 
&(1(1υοΙυ8 βϋ, ΊΙΙπηα ΓβεοηοίΙίβΙ ρΓ68ΐ6^ΐ6Γ.0υ33Γθ βΙΒ 
ο&ρ. 1ϋΐ6Γδθ Κ, βΐ ίη 31 οαρ. Ιίΐ. Ε ο&α. 40 βγη. 

Ν606»5&ΓΪ6Ι18ί8. 

Οίΐοά άνίΙίΙ^Μ ρθ5ΐ6α Ιβρί(}Μ$ ίιιιτηαηίοηΰηδ νί$ηίη 
ίηρρίίοίύ ηΗ. 

Ουίη θϋαιη νθΙυβΙίοΓεβ 1βςβ& ίη Ιιαοααηίϋβ,βΙ ηοη 
ςα&ΐθ ρπυ8 ΙΐΒΐύυβΓυηΙ, ^υ(1ί^ίυα1, ίη άίοΐα Ιβςιιπι 
Γ6ρ6ΐί(& Γβοβηδίοηβ οοχηπιιιίΑηΙυΓ ; ίρ8Β βηίηι 
&1>Γ0^αΙ πιΟΓθΐη βίαϋπι ίηίβΓΑβίοηάί βοδ ςυί Ιη πια- 
^ηίβ οήηιίηίΗυβ άβρπβΐιβπβί βυηΐ. ΙηιρβΓ&ΙοΓ βηίηι, 
ςυί ίβίαηι ΓθρβΙϋ&Γπ οοΓΓβοΐίοηβηι ίβοίΐ, ηυΐΐυχη 
βΟΓυπα, φίΛ βυηΐ ίη <1ίββ8ΐί8 νβΐ ίηβΐίΐυΐίβ ΟΓυ- 
όβΐθ Βυρρίίοίυπ) ρΓοϋ&νίΙ ; ηβςαο βηίηι ο&ρίΐβ ρΐβ- 
οΙβΓβ άβΟΓβνϋ, ηβςυο 1αρίοϋΙ>υ5 οΙίΓαβΓβ, νβΐ οοιη- 
1)υΓβΓθ, νβΐ ΙηςυβΟΒ ίηΙβηάθΓβ ; ρΓθΙιίΙ>αίΙ θΜ&πι ίη 
ιη&Γίβ ρΓοίυηάίΙ&Ιθ βυΙΓοο&Ιίοηβπι. 1.ίοβ( &υ1βπι "Οτι καιτοϊς πολιτικοΤς ύστερον νόμοις φι- 
λανθρωπότερον εδοξε ταϊς τιμωρίαις κεχ- 
ρήσθαι. 

*Αλλά και οΐ πρεσβύτεροι των νόμων έπι το φι- 
λανθρωπότερον, καΐ ούχ ως εΤχον πρότερον κρίσεως, 
έν τξ λεγομέντ[) των νόμων άνακαθάρσει μεταβέβλην- 
ται • αναιρεί γαρ αΰτη το εύθυς άναιρεΐσθαι τους 
μεγάλοις έαλώκότας έγκλήμασιν. Ό γαρ τήν άνα- 
κάθαρσιν ταύτην συνθεμένος βασιλεύς ούδεμίαν 
οώ έν τοις διγέστοις ή ταΐς διατάξεσιν άπάνθρω- 
πον ποινήν προσήκατο • οΰτε γαρ κεφαλής άφαιρεΤν 
έθέσπισεν, οΰτε καταλεύειν, ή καίειν, ή βρόχον έξα- 
πτειν • άπείρηκε δε και τήν έν τψ τής θαλάττης 
πνιγμονήν. ΕΙ δΐ κα? 6ποσχεΤν τινας κεφαλι- ςααθϋ&ιη ο&ρίΐΑΐββ άβΓθ ραβη&β αΐίςαηηιΐο 3υ1)6ΐ, ^ κ«; ε^' δτε κελεύει ποινάς» άλλ' ου τάς θανατη- ηοη Ι&παθπ, ίηςυϋ, ηαοΓίίίβΓ&θ, βοά 3θ1υηι Γβίβ^απ, 
νβΐ ίη οαΓΟθΓθπι ίηοΐυάί, οουΙοΓυηι θίΓοββίοηβπ) , 
ιη&ηυβ Βΐ)5θί58ίοηβηι, βί &1ί&πι οοΓροπβ ίη3απΑηι 
ρ&Ιί, ςιι® οοηνβΓβίοηίθ ορροΓίυηίΙαΙβαι ίΙΗ, ςαί 
ρυηίβηάυβ β!»1, ΙβηιροΓίβ βχίβηβίοηβ ρΓ»1)β&1, βΐ 
ίΐϋβ ςαί 1&ρ8ί βυηΐ Γβ8ίρΐ80θηΙί8Πΐ. 0αιηίΙ)υ8 βηίίη 
αονβΙΙιίΓυιη Ιθ^ί1ι>υ8 Ιιυπι&ηίυΒ νίάβΐυπ ρΓχοβάβηΙββ 
Ιβ^ββ ίηΙθΓρΓθΙ&ΐΓί, β^ 810 ββηίβηϋβίδ Γθγπ. 8ΐ νβΓΟ 
1β^ οίνίΐβδ ΙιυαίΒηϋ&Ιβιη &<1θο βχοΓΟθΒηΙ, ηιυΐΐο 
ηα&^β βοο1θ8ί&8ϋο». ΟοοβηαυΓ βηίπι & ΟΙιηΒϋβηο- 
ΓυΐΏ οο.ΓροΓθ εχββίηάθΓβ ΙιβΒΓβΙίοοβ, υ1 6ΐ Θ08 ςαί 
2ΐΙ)8υΓ(1ί8 ΙβηβηΙυΓ οηιηίηίΙ)η8 , ραηΐΓβ νβΓΟ ηοη άί- 
άίοίιηυ8, 8ίβ(1 ίηουΓΒΐ)ίΐ68 Ιβ^ί οίνίΐί ΐηιάβΓβ, αΐ α 
ιηΒςί8ΐΓ&Ιί5ΐΐ«ίΗειΙ» αάνβΓβυβ 603 βοηίβηϋο 6Χ56ου- 
ϋοηί ηα&ηάθηΙΙΐΓ. 

Ιβϋ ΟΑΡ. Χ. Οβ η: ςηί ίηφιιή^ α&« ν«<?ιιηίΐ4Γ. 
δ&ηοΐυβ ΟΓβ^παβ ΤΙιαηαιαΙυι^ιιβ ίη ρΗηο 
βηο ο&ηοηβ, Νοη (^&νβ, ίηςυϋ, &£Γ6γΙ ά&ηιηυπι, βί 
ρΓο1]ίΙ>ίΙο8 ίη 1)&Γΐ9αΓί8 οίΙ)θ8, νβΐ θϋααι ςηη ί(1οΙί8 
8ΑοηΓιο&ηΙυΓ, άος^ϋΒΐ&ΓβηΙ ο&ρΐίνί, ρΓορίβΓ ηβοββ- 
βίΙ&Ιβαι 6ΐ νίιη οοΓροΓ&ΐ6θΐ η&1υΓ& οίϋαοι ηβΟθβΒΑΓίο 
βχί^βηΐθ. Ιρββ βηίπι ΙηςηίΙ 8βΓνΛΐθΓ, « Νοη ςυ« ίη 
νβηΐΓθΐη ίηίΓαηΙ οοίηηυίηαηΐ Ιιοαιίηβαι, ββά ςυ» 
θ^ΓβάίηηΙϋΓ. » Ι^ϋαΓ ςυί οίϋοδ ίωρυΓΟΒ οοπιβ- 
άβΓΪηΙ ιηίηηβ ραηίαηΙϋΓ, 8ί ββρνίΐυΙίΒ ]ϋ2ο ΙλΙ»ο- 
ΙληΙββ θί Ιβ^ϋίαιί λΗΐΏθηϋ Ιηορία νβΐίΐο» οί5θ8 Ιο> φόροος έκείνας φησι, το δε υπερορίσαι, Ι) έν είρκττί 
περιορίσαι, τήν των οφθαλμών έκκοπήν, τήν άφαί- 
ρεσιν τής χειρός, και τήν αίλλην περί το σώμα λώ- 
βην, ή δύνβιτ* οίν και επιστροφής καιρόν παρασχεΐν 
τψ τίμιορουμέγψ, τ^ του χρόνου πιρβτάσει, και 
τών έτεταισμένων μετάνοιαν. ϋασι γαρ τοις νόμοις 
τών νεαρών έπΙ τό φιλανΟρωπότερον δοκεΐ τους προ- 
λαβόντας έρμηνεύεσθαι νόμους, και οΰτω τάς απο- 
φάσεις γίνεσθαι. ΕΙ δε ο\ πολιτικοί νόμοι οΰτω με- 
ταποιούνται φιλανθρωπίας, πολλψ μάλλον οι τής 
Εκκλησίας • έκκόπτειν γαρ του σώματος τών Χρι- 
στιανών τους αιρετικούς δεδιδάγμεθα, προς δε και 
νους ά:^ποις ενεχομένους έγκλήμασι, τιμωρείσθαι 
δε ου μεμαΟήκαμβν, άλλ' άμεταθέτως έχοντας, τψ 
Ο πολιτικψ νόμψ παραδιδόναι, ώς προς τών αρχόντων 
τακ χα'^' αυτών αποφάσεις έκφέρεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. Γ. Περί μιαροφαγησάντων. 
Ό δγιος Γρηγόριος ό θαυματουργός έν τψ α 
κανόνι, Ού βαρβΐαν έμποιεΈ, φην^ τήν βλάβην, εΐ 
τών έν τοις βαρβάροις απηγορευμένων βρωμάτων, 
ή και είδωλοθύτων έγεύσαντο οΐ α'χμάλωτοι, δι' 
ανάγκην και βίαν σωματικήν, τής φύσεως τραφή- 
ναι βιαζομένης. Αυτός γαρ εΓρηκεν ό Σωτήρ, δ'τι 
<€ Ού τα εισπορευόμενα εΙς τήν κοιλίαν κοινοί τόν αν- 
θρωπον, άλλα τα έκπορευόμενα. » Διά γε μήν τήν 
μιαροφαγίαν ήττόνως έπιτιμηθήσονται, ει και τής 
νενομισμένης τροφής άπορί^ τών άπειρη μένων 29 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ.ΡΗΑΒΕΤΐαϋΜ. 30 ί5ψαντο, δουλείας ζυγψ πιεζόμενοι • εΐ δε τρυφήν Α ϋ^βΡϋπΙ : βίηΐ νβΓΟ Ιαχϋί παοχίπηβ άθάίΙΗ βίη βί νο- περί πλείονος ποιούμενοι χα: άδδηφαγίαν, ούδΐ των 
μεμολυ7μένων άπέσχοντο, διαβέβληνται, διο δή και 
σφοδρότερον έπιτιμηθϊ5σονται. Ζήτεί κα: έν τψ α' 
κεφ. του Α στοιχείου κανόνα ζ' της έν Άγκυρα συν- 
όδου. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΑ'. ΠερΊ μίμων και σκηνικών. 
Ό ξγ' της έν Καρθαγένη συνόδου κανών τους 
μίμους και σκηνικούς, έκ της ελληνικής ώρμημέ- 
νους θρησκείας, και βαπτισαμένους, μή αναγκάζε- 
σαι αύθις παρεγγυ^ υπο του δήμου τα της παλαιάς 
μετιέναι κακίας, ει και ώσπερ τι λειτούργημα και 
άπαραίττ^τον χρέοί και άκοντες εΓλκοντο ταΰτα έπι- 
δείκνυσθαι, κατά τι παλαιον ^θος, έν ταΐς μεγίσταις 
και μάλιστα τών πόλεων, ενΟα και τα θέατρα ήν. Γ&είΙ&Ιί, ηβςαβ &1) ίηιρυπβ &1)9ϋαα6Γυη1, ροβοίβ 
οΙ)ηοχϋ βυηΐ : ςυα ρΓορΙβΓ οΙ ςηινίοπ βυρρΗοίο ρυ- 
ηίβηΙυΓ. ΟαχΓβθΙί&ιη ίη 1 ο&ρϋθ ΙϋΙβΓ» Α ο&ηοηοαι 
7 ΑηογΓ&η89 βγηοάί. 

ΟλΡ. XI. Οδ ηιιηιίί βί χεβηίΰύ, 
ΟαΓίΙια^ίοβηϋίβ β^^η. 63 ο&ηοη αιίηαοβ βΙ βοβηί- 
009 6Χ ΟΓΦϋΟΓααι δαρβΓβΙίΙίοηθ οοητβΓδοβ βΐ 1)&ρϋ- 
Ζ&108 Α ρορυΐο (ΐηΐίςυαιη ΐΏαΠίί&ιη ΓυΓβυβ 6χΙιίΙ)θΓβ 
οο^ί ίηΙβΓάίοίΙ ; ΙίοβΙ ί&ηςυαιη οίϋοίυιη αΐίςυοά βΐ 
ίηβχου8&1)ί1θ ά6ΐ)ί1υπι θϋΑΐη ίηνίϋ &ά θ& ιηυηί& 
3υχΙ& &η1ίςυαιη «Ιίςιι&αι οοηβαθίαάίηβχη ΐΓα1ΐ6ΐ)&η- 
ΙυΓ, ίη ιη&^αίβ ρΓΦββΓίίπι οίνϋ&Ιίϋυβ, υΙ)ί 11ιθ&1γ& 
ΓυϋΓϋαΙ. ΜίιηοΓυιΏ ροΓΓΟ βΐ βοβηίοοΓαιη, ςυί άί- Τών δή μίμων καΐ σκηνικών, τών διάφορα πρόσωπα Β νβΓ8<ΐ8 βοίΐίοβΐ ρθΓ80αα8 ίοαίΙ&ηΙϋΓ 6ΐ βίΐΐΐυΐ&ηΐ δηλαδή μιμούμενων και υποκρινομένϋΐν (σκηνήν 
γαρ λέγουσι την υπόκρισιν), τους με^ υπ' δψιν του 
βασιλέως ταΰτα ύποκρινομένους,' έντίμους εχουσι 
της πολιτείας οι νόμοι • 0*1 γε μην έν πανηγύρεσι κα* 
δΓ^μων αλλαις συνάξεσι γέλωτα τοις όρώσι κινουντες» 
τοις έπι κό^ρης ραπίσμασι και ^ο^-Ζ^ματ., άτιμοι 
τοις νόμοις λογίζονται. 

Ζητεί έν τψ η' κεΦ. του Δ στοιχείου κανόνα ρκΟ' 
της έν Καρθαγέντ^ συνόδου, και έν τψ α' κεφ. του θ 
στοιχείου κοινόνανα' της ς' συνόδου. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΒ'. Περί μισθώσεως. 
Νόμοι. 

Έάν χωρΊς αΙτίας καταλείπ^ τον ογρόν 6 μισθω- 
σάμενος, πρ^ συμπληρώσεως του χρόνου, δίδωσιν 
δλου του χρόνου τον μισθόν. 

Ό μισθωσάμενος *ίππον έπι το βαστάσαι τι δηλον, 
και βαρύτερον έπιθεις και βλάψας, ενέχεται υπέρ 
της βλάβης. 

Έάν χρήσηταί τις "ίππψ Ιως ώρισμένου τόποο, 
όπερ δΐ τούτον άπενέγκ^ ^ ^έμψγ^, την συμβάσαν 
έπ* αύτψ βλάβην ή θάνατον, τον χρησάμενον όρ^ν, 
και το άζήμιον ποιεΤσθαι του κυρίου του "ίππου. 

Ου δύναται έκβαλεΐν άκοντα τον μισθωσάμενον ό 
μισθώσας, προ του ώρισμένου χρόνου, καν άλλος α6- 
του πλείονα εΓσαγάγ(ΐ μισθώματα, και αν εύγνω- 
μονΊ[) έκεΤνος περί ο ώμολόγησε δούναι μίσθωμα. 

ΚΕΦΑΓ. ΙΓ. Περί μνηστείας. 

Νόμος. (βοοααιη θηίαι 8ίιηα1αΙίοηβιη νοοαηΐ) βΟΒ ςυίάβιη, 
ςυί ίη ίχηρ6Γ&1θΓίβ οοηβρβο^α Ιιββο ιίιηαΐ&ηΐ, Ιιοηοπι- 
1)1 168 3υ(ϋθΒαΙ Ιβ^ββ οίνιΐββ ; ςαί νβΓΟ ίη οοη^Γβ^α- 
Ιίοοί5α5 θΐ &1ϋ8 ρορυΙοΓαιη οοηνβηϋΚ)υ8 πΐΰίαίβ 
ν6Γΐ)βη1)α8 Γίβυαι 8ρ6θΙ&ΙθΓί1>α8 ηαονβηΐ, & 1θ£^Ι)α8 
ίηΓ&αΐ68 ]υ(1ίο&η1υΓ• 

ΟοΦΓθ ίο 8 ο&ρϋβ ΗΐΙβΓα Δ ο&η. 129 6&Γΐ1ι&£[ίη. 
βγη., 6ΐ ίη ρΓίιηο οαρίΐβ ΗΐΙβπΒ θ ολη. 51 ββχΐ. 8^- 
ηοάί. 

ΟΑΡ. XII. Ό€ βίοοαϋοηβ. 
Ιβς/βί, 
81 οοηάυοΙΟΓ αηΐβ 1θααρυ8 οοηάαεΙίοηΪΒ βχρίβΐϋΐη 
βίηβ ο&α8& Γυηάαιη (ΙβδβΓαβΓίΙ, 1οϋυ$ ΐθίΏροπ8 γθ- 
(^ άίΐυπι ρβΓβοΙνϋ. 

81 ςοί8 βςαυαι οοηάαχβηΐ &<1 ββΓίαπι οηυο ροΓ- 
Ι&ηάυηι, θυιηηυθ ι^Γ&νίοπ οηβΓθ ίαιροβϋο 1»8θΓίΙ, 
6χ άαιηηο ίβηβΙυΓ. 

. 81 ςυίδ αά Ιοουηα υ8ςυθ (]β8ί§;η&ΙυΐΏ οοιηπιοά&Ιο 
βοοβρβΓίΙ θςϋϋοι, αΙΐΓβ ΛϋΙβιη ίΐΐϋΐη νβΐ βββΓίΙ νβΐ 
ιηί86ΓίΙ, (ίβ άαπαηο νβΐ ηιοΓίβ, (|α» ίΐϋ εοηΙίηςοΓθ 
ροββίηΐ, ?ί(]θΓίΙ ίρ86, ςυί αιυΐαο αοοβρϋ ; βΐ, αΐβςυί , 
<1οΐΏίηυ8 ίηάβιηηϊβ 8ίΙ^ οοΓ^ΐΓβ ΙβηβΙϋΓ. {' 

ΐΌΟ&ΙοΓ αηΐβ οοη8ϋΙαΙηπι Ιβαιρυβ οοηάυοΙΟΓβηι 
ίητίΐυαι β{ίθ6Γθ ηοα ροΐββΐ, ΙίοβΙ &1ία8 πι&3θΓβ^11ο 
άβΐΙβΓίΙ ροα&ίοηβθ ; 81 111>6η1βΓ βΐί&ιη ρθηβίοηΐ^, <1β 
ςαα ραοΐί 8ϋηΙ, άβάβΓϋ. 

188 ΟΑΡ. XIII. Οβ »ροη$αΙίΙ>ιΐ8. 
Ιβχ. Ό την Ιδίαν μνηστήν προ της ί^βης, ^τοι του ιγ' γ\ Οαί δοαπί 8ροη8Βαα ΕΠίβ βΒίΛίβίΐ, βοίΐίοθΐ 
γρόνου, φθείρας, ει μίν οΐ της κόρης γονείς ου βού^^ 
\οντ«ι τήν τοιαύτην διαλυσαι μνηστείαν, άναμενέτω 
«ίϊ γάμου τον χρόνον. Ει οε δ^α τήν οθοράν δια- 
λοαα•. βούλονται, άπαρ%μποΙίστως ή τοιαύτη λυέσθω 
μνηντεία, και ό φθορευς της ιδίας αύτοΰ ύποστά- 
σιαις το τρίτον μέρος τψ μέρει διδύτω της κόρης. 
Ζ'ήτει και το ιε' κεφ. του Γ στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΛ'. Περί μοιχείας. 

Ο Νύσσης μέγας Γρηγόριο; εν τψ δι* κανόνι, 

"Ορεσε, φησι, τισι τών ακριβέστερων, και το κατά 

ττιν πορνείαν πλημμελή μκ μοιχείαν είναι νομίζειν, 

διότι μία εστίν ή νόμιμος συζυγία και γυνχικι 13 
&ηηοΓυΐΏ, νίΐίαΐ, 8ί ςυίάβιη νίΓ^αϊβ ρ&ΓοηΙββ Ιι»ο 
βροηδ&Ηα (ΙίδθοΙνβΓβ ηοΐυηΐ, ιηιιΐΓίαιοηϋ Ιβιηραδ 
βχβρβοΐβΐ. 8!η τβΓΟ ρΓορΙβτ οοΓΓορϋοηβιη τοίαηΐ 
()ί88ο1ν6Γ6, βίηβ ίιηρθάίΐΏβηΙο 6]υ8αιοάί 8ροη5ΗΗ8 
€ϋ88θ1ν&α1υΓ, βΙ οοΓΓαρΙοΓ 8υϋρ8ΐυ8 8ϋ1)8ΐ&ηΙί€Β 
ΐ6ΓΐίΑΠ) ραπίοαι νίΓ^^ίοίβ ρ&πΐί άβΐ. ΟαβΓβ βΐ 15 οα- 
ρυ^ ίΙΙΙβΓ» Γ. 

ΟΑΡ. XIV. Οβ αάηΙΙβήο, 

Μ&^ηυ8 6ΓβςοΓίυ8 Νγ88βηυ8ίη Ιβρϋο β^^8^&ηοπ6, 

Ρΐαουϋ, ίηςυϋ, βυΙ)ϋ1ϊθΓυΓη ηοηηυϋδ βϋ&πι ΓοΓηί- 

θ3ΐΙίοηί8 ρβοο&Ιυιη αίΙυΗβηυηα β880 6χί8ΐ1αααΓ6, ςυο- 

ηί&ηα υηα β8ΐ Ιβςίΐίοαα οοπ3αηοΙίο, θΐ ιηυΐΐβπβ οαια 31 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙ,ΑδΤΑΚΙδ 32 νίΓο,βΙ τΪΓί οιιιη πιυΙίθΓ€. Ουί(]ςοί() οΓςο ηοη βΒΐ Α ι•ρ^< βνδρα, και άνδρί προς γυναίκα. Παν ουν το *β^ίΙίιηϋΐη, 681 οιηηίηο Ιββί οοηίΓαπυιη ; βΐ ςαί ηοη 
1ι&1)θ1 ρΓορηαηι, 1ιβ1)β1 οιηηίπο Λΐίβηυιη. Ηοιηίηί 
οηίιη υη&α Ββο ()&1α βδΐ ιιοχίΙίΒιΙπζ, 6ΐ πιυΙίβΓΐ 
οηυιη αρροβϋαιη βδΐ οαρυΐ. Εγ§;ο βί ςαίβ ςυΜβιη 
ρρορηυπι ναβ 8αϋΐη(υΙ (ϋνίπαδ ΑροΒίοΙϋβηοαιιηβΙ) 
8ίΜ ίρ8ί ρο88β(1βΓϋ, βί ΐ6χ ηαΙϋΓΦ ]α8ΐυηι αδαοι 
οοα66(1ί(. δί ςυίϋ ΑαΙθοι βχΐΓ& ρπορπυοα οοητβΓβυβ 
ίυβπΐ, οπί οηιηίηο ίη &ϋβηο; ίά &α1βηι υηίουίςυβ 
&1ϊ6ηυιη ββΐ, ςυοά ηοη βοΐ ρΓορπυοα, οΐί&ιηβί ηυΐ- 
Ιυιη (Ιοιηίηυιη ίη εοηΓβββο Η&1)6&1. Νοη Ιοη§θ ογ^ο 
Β ρβεοαίο &()υΐ6(Γϋ ΓοΓηίο&Ιίοηβπι άίθΙαΓβ &1) ϋβ 
ςυί Γβιη ρ&υΐο άί1ί^θηϋα8 βχαιηίη&ηΐ, 08ΐ6η8υιη 
β«1, οϋπι (ΙίοβΙ βΙίΛπι 8αοΓ& δοηρΙϋΓα. Νβ πΐϋΗϋ8 8ί8 
οαηι &1ίβη&. δβά ςυία & Ρ&ΙηΙ)υ8 ίηάυΐςοηΐίβ ςαββ μη νόμιμον, παράνομον πάντως, και ό μη το Γδιον 
έχων δηλαδή το άλλ<5τριον 2χει • τψ γαρ άνΟρώπφ 
μ{α δέδοται παρά του θεοΰ βοηθός, και τζ γυναικ; 
μία έφήρμοσται κεγαλι{. Ο^κοΰν, ει μέν τις το 
Γδιον αύτου σκεύος, καθώς ονομάζει ό θειος Από- 
στολος Ιαυτψ κτήσαιτο, συγχωρεί ό ν6μος της φύ- 
σεως την δ'.καίαν χρησιν. Ει δε' τις εξω του ιδίου 
τραπείη, εν άλλοτρ(ψ πά';τως γενιξσιταί • ολλότριον 
δε Ικάστψ παν το μή Ιδιον, κα^ν μή όμολογούμενον 
εχτί τον κυριεύοντα. Ούκοΰν ου πόρρω του κατά την 
μοιχείαν πλημμελι^ματος και ή πορνεία ςοΐς τ^ν 
ακριβέστερο ν Ιζετάζουσι λογισμόν έδείχθΐ), λεγοό- 
σης και της θείας Γραφής, Μή πολύς Ίσθι προς άλ- 
λοτρίσν. Πλην αλλ* επειδή τοις άσθενεστέροις έγέ- ά&η3 οοηοο88&ι ΓυίΙ ίιιιΙ)βοί11ίοηΙ)υ8, νβΐ &(1αιίϋί&ΐΓα- β ^^'^'^ "^^^ παρά των Πατέρων συμπεριφορά, ε'ίτουν Ιίο θί άβπιίδβίο, (ϋδΐίηοΐυπι ββΐ ρβοοαίϋΐη Ηλο 
ΚβηβΓαΙί (ϋνίβίοηβ, ςαοίί ΓοΓηίοαΙϊο ςυίάβτη (ΠοίΙϋΓ 
1ί1>1(1ίηΐ8 θχρίβΐίο, ςυ» ϋΐ βίηβ ιιΠα &1ίου]α8 νίπ 
ίη)ϋηιι ; αάαΐΐβπυηι νβΓΟ, ΐηθίάΐ» β1 ίη)ϋπβ, ηυδε 
&1(βή νίΓο ιηΓβΓυηΐηΓ. ΙΙηίνβΓβ&Ιβ βΐίαιη β8ΐ β]υ8 
Γοηΐϋάίυιη, υΐ & οοηοίΙαίΑ ίη ο]ϋ8ΐηο(Π νοΙυρίΑΐεβ 
Γ&1)ί6ρ6Γ ροΒηίΙβηΙίααι Ιιοιώο ροΓϋβ οΓΩοί&ΙυΓ. Οαο• 
ηί&ΐΏ αυΐθπα &1) ϋ8 ςυί ίοΓπίο&Ιίοηβ ροΠυΙί 8υηΙ, 
ίη]αη& αΗςυ& ουαα !ιοο ροεο&Ιο ηοη β8ΐ οοπ)πιί38Β, 
ρΓθρΐ6Γ6& άυρίιιηι οοηνθΓδίοηίβ Ι6ΐηρυ8 ϋ& ρΓβ- 
8οηρ1υπι β8ΐ, ςυί βάηΚοπο ίηςυίη&Ιΐ 8υη(, ςαο- 
ηί&ιη άυρίϋηι ββΐ οοΓυπη ροοο&Ιυιη ; υηυπι ςαίάβιη 
ίη ΙΠίοΐΙα νοίυρί&ΐθ, &1(θΓυπι ΑυΙϋΠ), ςηοά ίη ίη]υ- 
πα, ςϋφ &116γΙ Ω(, οοηδίβϋΐ. Οαί& ί^ίΙυΓ ςαί Γογ- 
ηίο&Ιίοηβ ροΠυΙί 8υη(, ροβΐ ηονβτη &ηηο8 οοαιοαπ- . 
ηίοηβ (]ίβη1]υ(1ίε&ηΙυΓ, &(]υ11βΓϋ ρβοο&ΐυιη ΙβηαροΓβ 
(ΙυρΗοΑίϋΓ, &ά οοΐοάβοίπι αηηα8 ρΓοΙΡΒοΙηοι ; 5ε- 
ευηϋαιη ίυςυίηαΐί &ϋ1θίη (ΠβροΜίίοηβιπ, νβΐ είΐίαβ 
νοί (αΓάίϋϋ βαοτί ηα^βίεπί ρ&ηίείραΐίο οοηοθάϊΙυΓ. 
ΟυβΓβ θϋΒΟ) ρπηιυπι β]'υ8 ο&ηοηοιπ Ιη ρποαο Ολρίΐβ 
ΙίΙΙοΓ» Α. 

Μ&^πυ8 Βαβίΐίυδ ία 58 οαη. αϋυΚϋΓαπι ρβΓ ςυίη- 
^6είπι αηηοδ η εοπιιηυηίοηβ 6^^^^1. 

νίοββίηιυβ ΑηεγΓ&ηα: βγη. οβιι., βϋαΐΐβη βΐ ΛάαΙ- 
16Γ8^ ροΒοαιη &(1 ββρίϋοι &οηο8 οοιιΐΓίΐΙιβηβ, ροβΐ Ιιο- 
Γϋπι θχρΙβΙίοηβΐΏ ςυοά ρθΓΓβοΙυχη β8ΐ ί11θ8 &8δβ' 
ςυί (ίί^υπι οβηδβΐ. 

$6χ&§;68ίπιιΐ8 ρπαιιιβ νβΓΟ &&ηοΙθΓυιη αροβ^οΐο- 
Ρϋΐη,βϋΐη'ςυί £θΓηίθΕϋοηί8, νβΐ βίΐαίίβηί, νβΐ λΙΙ- 
00308 &1ίυ8 ρκο()ίΙ>ϋΐΒ &ο1ίοηί$ πίΒηίΓβδΙο οοηνίοΙυ8 

ίαβπΊ, ηοη βοΐυπι ίη Β&οβΓάοϋαπι, βοά ηβςυβ ίη Ο αλλ' ουδέ εις κληρον Ερχεσθαι το σύνολον συγ^ 
οΙβΓοπ) οιηηίηο ρΓΟίηονβπ οοηοεάίΐ. 

ΟοΙ&νυβ Νβοοφ8&Γί6η8ί8 βγη• ο&ηοη, βιάιιϋβΓαΙ» οικονομία και συγκατάβασις, διεκρίθη το πλημμέ- 
λημα τ^ γενικτΐ διαιρέσει ταύτ^, ώς πορνείαν μέν 
λέγεσΟαι τήν χωρίς αδικίας έτερου γινομένη ν τινί 
της επιθυμίας έκπλήρωσιν, μοιχείαν δέ, τήν επι- 
βουλών τε και άδικίαν του άλλοτρίου. Καΐ καθολική 
μέν έστι ταύτης θεραπεία, το της εμπαθούς λύσ- 
σης, της περί τάς τοιαύτας ήδονάς, καθαρδν εκ με- 
ταμέλειας γενέσθαι τον ανθρωττΌν. Έπει δε των εν 
πορνεί;^ μολυνΟέντων αδικία τις τ^ άμαρτί^ ταύτ^ 
ου καταμέμικται, δια τούτο διπλασίων ώρίσθη της 
επιστροφής ό χρόνος τοΤς εν μοιχεί^ί μιανθεΐσιν, έπεί 
και διπλή τούτοις ή αμαρτία, μία μέν, κατά τήν 
άθεσμον ήδονήν, έτερα δέ, ή κατά τήν του άλλο- 
τρίου άδικίαν σσνισταμένη. Έπει τοίνυν οΐ έν πορ- 
νεία μολυνΟέντες δι* ετών εννέα τής κοινωνίας 
άξιούνται. ή κατά τήν μοιχείαν αμαρτία τφ χρόνφ 
διπλασιάζεται, εις δεκαοκτώ χρόνους έκτεινομενη * 
προς δέ τήν του μολυνΟεντος διάθεσιν, ή Οάττον, ή 
βραδύτερον, ή του αγαθού μετουσία συγχωρείται. 
Ζγ^τει και τον α' τούτου κανόνα έν τφ α* κεφαλαίφ 
του Α στοιχείου. 

Ό δέ μέγας Βασίλειος, έν τφ νη' κανόνι τον μοι- 
χόν εις δεκαπέντε ετη τη; κοινωνίας έκβάλλει. 

Ό δέ τής έν 'Λγκύρ^Ε κ' κανών του μοιχού και 
τής μοιχαλίδος το επιτίμιον μέχρις ζ' συστείλας 
έτους, μετά τήν τούτων έκμέτρησιν και του τελείου 
τυχεϊν αυτούς άξιοι. 

"Ο γε μήν ξα' των αγίων αποστόλων τον έπι μοι- 
χεία, ή πορνεί;^, ή οΐί^δήποτε άπειρημένιρ πράξει, 
φανερώς έλεγχθέντα, μή δ'τι γε ε*ς Ιερωσύνην, υχοΓί8 ηι&ΓίΙαα), ίη οο3υ8ευηςυβ ς[Γ&(]ιΐ8 ιη1ηί8ΐ6- 
ΓίυΐΌ 1841 οοηβϋΙυβΓΟ, ηοη εβδβ Ιε^ϋίηιυιη οάί* 
είΐ : βαεΓο νβΓΟ 0Γ(]ίηθ ίηΚΙ&Ιυηι, βί υχοΓ 6303 
&(1υ1(6Γ8ΐα 8ϋ, νβΐ ίΐΐίυβ εοη8υθΙυ(1ίη6 86]υη^ί 
]υ1)6ΐ, νβΐ 8θραΓ&η ηοη νοίβηΐβπι 8»οβΓ(1ο1ίο απιο- 
νοΓί. ΝαΐΏ ροΐΐυΐφ εοη]υηε1ίοη6 οοπΙ&πιίηΑΐυβ ηοη 
68ΐ (ϋςπυ8, ίιηρυΓυβ ευιη βϋ, ρυΓα βΐ 8&ηο1& η3γ8(6- 
ΓΐΛ οοηΐΓβείΛΓθ. Εΐ8ί βπίιη νίτο ΙίοϋΙ 8ίηβ (ίί80Γί- 
πιίηο α(1α1ΐ6Γ&ΐ2ΐιη &οείρβΓθ, εΙ ρβοο&Ιυπι εοηάο- 
ηΑΓβ : 8Αθπι1ί8 βυΐβιη Ιιοο ηοη οοηεβ(Ιί1υΓ, 3υχΐΑ 18 χωρεί. 

Ό δέ η' τής έν Νεοκαισαρεί^ί συνόδου κανών τον 
τής μοιχευθείσης γυναικός οίΊ^ρα, ου Οεμιτδν εΤναι 
θεσπίζει είς υπηρεσι'αν οίουδήτινος Ίέναι βαθμού • 
τον δέ Ιερωμένον, τής γυναικός αυτού μοι/ευθεί• 
σης, ή διαζυγήναι ταύτης κελεύει, ή μή βουλόμενον 
άποστήναι, τής ιερωιύνης άφίστασθαι. Μολυνόμι^ 
νος γαρ τγΐ τής μεμιασμένης όμιλί^, ουκ αν εΐη 
δίκαιος, ακάθαρτος ων, των, καθαρών και αγίων 
μυστηρίων έφάπτεσθαι. ΕΙ γαρ και εξεστι τω άνδρι 
ακινδύνως λαμβάνειν τήν μοιχευθεΤιαν, και συγ- 
χωρειν το αμάρτημα, άλλα τοις Ιερωμένοι τούτο 33 δΥΝΤΑαΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕτίαϋΜ. — Μ. 34 ου δέδοτβι, κατά τον κελεύοντα ιη' αποστολικδν κα- Α. ΛροβΙοΙίοατη οαη. ςαί ]ϋΙ)βΙ:, Οϋπα β]βοΙα ιηυΙίβΓβ ν<5νϊ, μή ^.εραίσθαι τον διαοεβλημέν^ γυναικί συνοι- 
χοΰντα, δν χλΙ ζήτει εν τψ δ' κεφαλ. του Γ στοι- 
χείου. 

Ό δΐ μέγας Βασίλειος έν τψ λδ' κανόνι, Τάς μοι- 
χευθείσας, ©ησϊ, και δι' εύλάβειαν και τον της μελ- 
λούσης κρίσεως φόβον τήν άμαρτίαν έξομολόγουμέ- 
νας, )) και όπωσουν έλβγχομένας υπό τε του όγκου 
τυχόν της γβστρος, ή και άπό του το βρέφος 
άποτεκείν, αποδήμου του ιδίου δντος ανδρός, ουκ 
εοασαν δεΐν οΐ Ηατ^ρε; ταύτας δημοσιεύβιν, εκ του 
τους τόπους των έπιτιμίων άναγκάζ»ιν αύτάς διϊέναι, 
τον τοίϊ προσκλαίοντός Φημι, του άκροωμένου, υλ\ 
του 6ποπίπτοντος, '£να μή θανάτου αιτίαν παράσχω- 
μεν έλεγχθείσαις. Ό γαρ της τοιαύτης άνήρ έξιοΰ- ιηαΐηιηοηΐο εοη]υηβΙϋΓα ηοη Ωβή [ βδιοβΓάοΙβτη ; 
ςαθίη 6ΐί&ηι ςυ^^Γαβ ίο 4 ο&ρ. Ιϋ. Γ. 

Μ&^ηυβ Β&9ί1ίυ3 ία 34 ο&η., ΑϋαΙΙβΓίο ροΐΐυΐββ, 
ίηςυΚ, &ί ο1> ρίβίαίβιη βΐ ίαΐαπ ]υάίοϋ ιηβΐυιη ρβο- 
ο&Ιυιη βοαβΙβηΐ68, νόΐ ςαοιηοάοοιιηςαθ οοηνίο1&8, 
νβΐυϋ &1> υΐβή ΙυιηοΓθ, νθΐ βϋ&αι α() βάίΐο ρ&Ηυ, 
άυιη πιαπϋ βαρυΐΏ Ιοη^β ρβΓΘ^ήα&ηΙυΓ, ρυ1)1ίοαΓβ 
ηοη βίνβΓϋηΙ ΡαΙπββ αοβίπ, ροβη^Γυαι Ιοοοβ ίΠ^β 
ίη^Γβάί οο^βηάο, Οβηϋβ νίάόΐίοβΐ, αυάίβηΐίδ, βΐ 
8υ1)8ΐΓ&ϋ, ηο οοηνίοΐίβ ιηοΓϋβ ο&υ8&ιη ρΓ»1)βιιπΐϋ8• 
Ι11ία8 βηίοι ηιαπίαβ, ίρ8απι βχΐΓ& 6θο1β8ίβ &[ηΙ)ίΙυπι 
βχβυηίααι νί(]βη8, ουηα ϋ8 ςαί ρ(Βαί8 5υ1)^^^^υη1α^, 
6ΐ πι&ηίΓ68ϋθΓίΐ3υ3 1θ8ΐί[ηοαϋ3 ηοη β^θη8, ςυοά ιό&- 
Ιππιοηϋ 1βρ;6δ νίοΐ&νϋ, βίαΐίαι ιϋαιη ίη(6ΓΩοίθΙ ι σαν της εκκλησίας όρων μετά των έν έπιτιμίοις ^ ρ1θηυ8 βηίπι ζθΐο, ]αχΐΑ βαίοποοαβαι, ιιηίπιυ8 υϊγι 

δντων, καΐ περιφανεστέρας ου δεηθείς μαρτυρίας ίρβίϋβ. ΙάβοςϋΘ οοηβίβΙβΓβ ςυίάθΐπ οαπί 6(]θ1ίΙ)η8 

του τον γάμον αύτψ διορυγηναι, αύτίκα διαχρήσε- ΟΓάιηαΓϋηΙ, οΐ υηα ρΓβοαη Βΐ)3ςυ6 οοιηπιυηίοηβ^ 

ται ταύτην Μεστός γαρ ζήλου, κατά τον Σόλο- (Ιοηβο βχρίβΐυιη ΓϋΟΓΪΙ ρωηίίβηϋ» Ιβηρυβ. 

μώντα, θυμός ανδρός αυτής • ταύττ[| το ι και συνί- 

στασθαι τοις πιστοϊς έπέταξαν, και συνεύχεσθαι χωρίς κοινωνίας, ά'χρις δν ό της μετανοίας χρό'νος 

έκμετρηθτΙ. Έν δε τώ λζ', Ό άλλοτρΓ^ γαμεττί, ή μεμνηστευ- 
μέν^ ετέρφ συμφθειρόμενος, και, μετά τό άφαιρε- 
θήναι ταύτην, γαμετ^ι συνοικήσας, επί μεν ττί 
πρώτ^ μοιχείαν έγκληθήσεται * επί δε τ?) δεύτεροι 
άνέγκλητος εατα, έλευθερ9Ε οίίη^ ανδρός. 

Έν δι τψ λθ'. Έ τψ μοιχψ συζώσα μοιχαλίς 
έστι, φησί, τουτέστιν ή μοιχευθεΤσά τινι, καί μετά 
θάνατον του νομίμου ανδρός τψ μοιχψ, νόμψ δήθεν 
γάμου μιγεισα • ου γαρ συγχωρείται τούτψ συνοι- ρ 
κεΤν ή τοιαύτη, ούτε παρά των της Εκκλησίας, 
ούτε παρά των πολιτικών νόμων • και εΐ μη άπο- 
σταίη, ου λύεται ταύτης ή αμαρτία, καί εΐ τον χρό- 
νον έκτελέσειε των Ιπιτιμίων. Ζήτει καί τό ε' κεφ. 
του Γ στοιχείου, άλλα δη καί τό ις'. 
Νόμοι. 
Ό έπί μοιχεί^ γυναικός κατηγορηθείς ου δύναται 
ταύτη ν γαμετήν άγαγέσθαι. 

Πάντας όσοι τάς γυναίκα; αυτών μοιχευομένας 
εύρίσκοντες μή άπολύουσι, τιμωρεΤσΟαι κελεύομεν. 
Πορνοβοσκό; έστιν ό τήν Ιαυτοΰ γαμετήν μοιχευ- 
θλίσαν μή άπολύσας, ου μτ^ν ό ψιλώς ύποπτεύσας. 

Άλλα τανυν, καί μετά τήν καταδίκην, δύναται ό 
άνήρ άναλαοείν εκ του μοναστηρίου τήν μοιχευΟεΤ- 

σαν αυτοί* γυναίκα, κατά τήν ριζ' Ιουστινιάνειο ν ^ 

ΗιΛρα^Φ^ Κελεύομεν, λέγουσαν, τήν μοιχευΟεΤσαν Β πίαΙίβΓβΟί αάαΙΙθΓΛίη 00η^Γαί8 ροίΠΐΒ δυ1)(1ιΊα 1 ρναΤκα, ταΤς προσηκούσαις 6ποβαλλομένην τοιναις, 
Ιΐινιαστηρίψ έμβάλλεσθαι * καί εί μίν ε•'σω ΟΛχίας ό 
4«ί^ αυτήν άναλαβεϊν βουληΟείη, ί{βυσ(αν αύτψ δΐ- 
δθ(β» τοΰχο ποιεΤν, καί βυνοιχεϊν αυτ^, μηδένα κίν- 
δονκν Ιντευθεν κύλαοουμένψ • ου γάρ καταβλάπτεταί 
6 γάμος δια τά έν τψ μεταξό γεγονότα. Εΐ οε ό 
προεκρημ&νος • χρόνος παρέλθοι, ζ 6 άνήρ, πριν άνα- 
λαοείν αυτήν, τελευτήσειε, κελεύομεν άποκείρεσθαι 
τήν γυνβϊκα, χαΐ τό μοναχικόν σχήμα λαμβάνειν. 

Εΐ «ερί μοιχείας ό ά•/ήρ κατΐ)γορήσβς τής γυναικός 
άπελέγξειε, νηνικαϋτα, χωρισμού γενομένου, Ιχειν 
τον άνδρα κελεύομεν, προς τ^ προ γάμου δωρε^, καΐ Ιη 37 νβΓΟ : Οϋί αϋβηείΓη ϋχοΓθπι νβΐ βΐίβϋί (ΐ€• 
8ροη3ΒΐΐΕΠΐ οοΓΓαιηρίΙ, βΐ ρο8ΐςϋ8πι β» ιιΙ)ΙαΐΛ ΓϋβπΊ, 
ηχοΓβαι άϋοϋ, ίη ρΓίηι& ςυίϋβηι &(1υΙΙβηί &οου8&Μ< 
(υΓ ; ίη 8ϋουη(]α &υ1βη) Γβαβ ηοη &ρ;βΙυΓ, υχο α νίΓΟ 

1ί1>6ΓΑ. 

Ιη 39 βϋ&αα, Οποβ νίνϋ, ίηςαίΐ, οαπα αάυΚβΓΟ, 
αάυΙΙβΓα 03ΐ ; ί(1 68ΐ, ςυ® ουαι αϋςυο &(1υΙΙβΓ&!& 
Θ8ΐ, 6ΐ ρο8ΐ Ιβ^ίΐίιηΐ βυί ηιαπίί ιηοΓίβω αάαΙΙβίΌ, 
τηαίππιοηϋ βοϋίοβΐ Ιβ^β, οοη]ϋηο1βι β8ΐ. Νοη βηίπι 
ί11& υπΛ οαπί βονίνβΡβ ρβΓπιίΗίΙοΓ, ηβςυβ αϊ) βοοίβ- 
8ί&8ΐίοί$ οβςυβ & οίνυίΙ>υ8 Ι6§;ί5υ8, βΐ ηίθί άβ8ί8ΐ&1, 
β]ϋ8 ρβοοαίϋπι ηοη δοΙνίΙυΓ, ΙίοβΙ ροΒηδΓϋπι Ιοπιροβ 
ρβΓίβοθΓϋ. ΟαβΒΓθ βΐ 5 οαρ. ΙίΙ. Γ, ςαΐη βΐ 16. 

Οϋί ΗάαΙΙβΓίί οϋπι πιιιΙίβΓθ οοπίΓηΐδ»! ΛοοηββΙϋΓ, 
ίΙΙ&πι υχοΓβηα άηοβΓΟ ηοη ρο(β8ΐ. 

Οϋίουηςιΐθ αχοΓββ 5υ&8 αάαΙΙβΓαΓβ οΙβρΓβΙιβηίΙϋηΙ, 
6ΐηοη(ϋαιίΙΙϋηΙ,ρϋηίπβθ33α1)θπιιΐ8. 1,βηο βηίπι αιΐ, 
ςηί ρΓορπίαπι βυ&πι ϋχορβπ) βιάϋΙΙβΓΕίΛπι ηο^^άί- 
πιίΙΙϋ ; ηοη νβΓο ςαί ΙαπΙαπι 8υ8ρβο(&αι Ιι&ύβ). 

Νηηο&υΙβπ), β1 ρο8ΐ οοηάβπιη&ϋοηβπ), υΓγ υχο- 
Γβαι δααπι αάυΙΙβΓ&πι βχ πιοη&8ΐθπο αβοίρ^Γβ ρο(65ΐ, 
]ηχΙ& 117 ^υ^ι^η^αη^ ηονβΐΐαπ), ςυ» άΐοϋ: ΙυΙ)θη^^υ8 

αϊ /• ιη ιηοη&8ΐβΓίυηι ^ο^^^^^ : βΐ βί ίηίΓα 1)ί6ηηίαπι ηΐ8- 
ΓΐΙϋβ ΐίβΐϋ βλοι ΓβάαοβΓβ, ϋααιυβ βί ροΐββίαΐβπι Ιιοο 
ΓΒοίβΠίΙί, βΐ υη» ουπι βα 1ι&1)ί1αη(1ί, ηυΐΐο βχίηάβ 
ίπιπιίηθηΐο Πΐί ρβποαίο. Ναΐίαπι βηίπι ρΓίΒ^υ(1^^ίυπ1 
αοβίρίΐ; πιαίππιοηίϋπι βχ Ιιίβ ςηδβ πιβάίο ΙβπιροΓβ 
ΓαΙβ 8υηΙ. 8ίη αυΐβπι ρΓα3(1ίοΙυπ) Ιβπιραβ ρΓίοΙβΓ- 
ίβπΐ, ΒαΙ πίΛΓίΙϋβ, ρΓΐη8ίϊθΕσι ϋΙ&πι ΓβοβρβΓϋ, 
ο1)ίβΓίΙ, 3ϋΙ)βαΐϋ8 ηΐ ΙοηάβΕΐϋΓ πιηΙίβΓ, βΐ ΙιαΙ)ϋϋπι 
ιηοη&βϋοτιαι ίπάυλί. 

185 8ί &άαΗ6πί νίΓ υχοΓβηι δυ&πι ά&πιη&ηβ 
οοηνίοθπΐ, Ιαπι Ββρ&Γ&ϋοηβ ΓαεΙα ^υι>βπ]υ8 νί- 
τααι ρΓΦΐθΓ άοηαϋοηβαι &η1θ ηυρϋ&β ί«Α\Αχκι ^\λ^\&^ 35 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙ,ΑδΤΑΙΙΙδ 36 άοΐβπΐ ΙΐΛΐ)βΓΘ : βΐ Λ(Ϊ Ιιοο, βί ΓιΗοβ ηοη 1ΐ8ΐ)β»1, Ιλπ- Α τήν προΤκα • και προς τούτοις, ει παΤδας μή εχοι,τοσ- Ιυιη βοοίρβΓβ 6χ &1ί& αχοπβ 8υΙ)8ΐ&αΐ!&, ςυ&ηΐυιη 
άοϋθ ΙβΓίία ραΓβ βδββ οο^ηοβοίΙυΓ, υ1 6^ι18 ρΓΟ- 
ρπβΐ&ϋ β( άοΒ 6ΐ α ηοΙ)ίβ (ΙβΩηίΙα ρωηα αρρϋοβΙυΓ. 
8ί βηίιη β1ίθ8 1ι&1)υ6πΙ 6Χ θ]υ8 ιηαίποαοηίο, 6ΐ (3ο- 
Ιβιη αΐίαιηςυβ ιηυΗβΓίβ 8υ1)8ΐΑηϋ&ιη βΐϋδ οοηβειν 
ν&η, 6ΐ ϊΐα &(1υ1ΐ6ΓυΐΏ Ιβ^ίΙίιηβ ευηνίοίαιη υη& 
ουιη υχοΓβ ροηίη. Ε( βί ςαίάβπ) υχοΓβαι 1)αΙ)β&1; 
αάυΙΙβΓ, 6Αΐη βΐ άοΐβπι βΐ αηίβ ηυρ1ί&5 άοηαΐίυηβιη 
αοείρβΓβ: &1ί&ιη νβρο ιηαπίί βυϋβΙαηΙίαΐΏ, βί βίηΐ 
ςυίάβιη &366ηάβηΐ63 νβΐ (ΙοβοβηάβηΙβθ αβςυβ ηά 
ΙθΓΐίυοα ^Γ&άΰΐη, ί11θ8 βαιη βοοίρβΓβ ; βίη αυΐβιη ηοη 
δίηΐ, 6&αι Ω800 αά^υά^^&^^. 

: Α(1α1ΐ6Π8 νβΓΐ)6Γ&Ιί8 β( Ιοηβίβ η&Γββ &1)8θίη(]αη- οΰτον λαμβάνειν εκ |της άλλης της γυναικός περιου- 
σίας, δ'σον της προικός το τρ'ίτον μέρος είναι γινώσκε- 
ται * ώστε τ-(ί αύτοΰ δεσποτε(^ και τήν προίκα και τήν 
παρ* ημών δρισθεΐσαν ποινήν προσκυρουσθαι. Εΐ γαρ 
παΤδας εχοι εκ του αυτής συνοικεσίου, και τήν προίκα 
και τήν άλλην της ρυναικός περιουσίαν τοις παισι 
ουλάττεσθαι, και ούτω τον μοιχόν νομίμως έλεγχό- 
μενον, αμα τ^ γυναικι τιμωρεϊσΟαι. Και ει μεν έχει 
ό μοιχός γαμετήν, τήν προίκα και τήν προ γάμου 
δωρεάν αύτ^ περισώζεσθαι, τήν δΐ άλλην του ανδρός 
αυτής περιουσίαν, ει μεν εισιν ανιόντες ί) κατιόντες, 
εως τρίτου βαθμο^^ ταύτην λαμβάνειν αυτούς • εΐ δε 
μή, προσκυρουσθαι ταύτην τψ δημοσίφ. 
ΟΙ μοιχοί, τυπτόμενοι και κουρευόμενοι, ρινοκο- ΙυΓ. ΙηΙθΓηυηίϋ τβΓΟ βΐ ΐΓΏρϋ 1]υ]υ8(}υβ ίΕοίηοπ» β πείσθωσαν οΐ δε μέσοι και υπουργοί του τοιούτου 

άσ3βήματος γεγονότες, τυπτόμενοι και κουρευόμενοι, 
διηνεκεΐ παραπεμιρθήτωσαν έςορί^. 

Άλλα και ή λβ' νεαρά του βασιλέως Λέοντος τάς 
πρυσηκούσας ποινάς διορίζεται τοΤς μοιχοΤς και ταΐς 
μοιχαλίσιν. 

'ίΐ δε λη' ρινών έκτομτί τόν μοιχόν και τήν μοι- 
χαλίδα κολάζει, και διορίζεται, τόν μεα άνδρα της 
μοιχευθείσης κερδαίνειν τήν προίκα, α6τήν ^: εν 
μοναστηρίψ περιορίζεσθαι, και άκουσαν μή άποκεί- 
ρεσΟαι • τα δ^ της προικός έπέκεινα πράγματα τους 
παϊδας αυτής και το μοναστ>5ριον διανέμεσθαι • ή, 
παίδων μή όντων, τους γΟνέας αυτής ί] κατά γένος 
άλλως προσήκοντας. 
Αοϋο αΙάυΚθΓΠ ίηΙοηάϋυΓ, ηοη 8θ1υπι οΐ) Ιβςί- 'ίΐ μοιχεία ού μόνον έπι φθορ^ νομίμου γαμέτης 

Ιίΐη© ϋΧ0Γί8 δίΓϋρΓϋΠΐ, 86(1 βΐίαπί βυρβΓ ΐηβίΐΓίπίο- κινείται, άλλα και έπι άσυστάτου, και αθεμίτου γά- 

ηίαπ), ςαοά οοηβίβΙβΓβ ηοη ροΙθ8ΐ, β* ίΠββίΙίηιυπι, ^ μου, καΐ μνηστείας, και παλλακισμοΰ. 

βΐ βροηβαΐία, 6ΐ οοη6υΙ>ίη&Ιυαα. 
Οαί &(]υ11βΓυιη ευιη ρΓορη& υχοΓΟ ίη ίρ8ο αοΐα 

(ΙορΓβΙιβηάίΙ, 81 οοηΐίηςαΐ βυπι οοοίάβΓβ, ηοη ιιΙ 

Ιιοιηίοίάα ρυηίΐυτ ; ίη βυα βηίπι ρΓορπα άοναο \η 

ίρ80 Βοίυ ηαπϋαδ &(]υ11βΓυπι ίπίβΓίίοβΓθ ροΙβ^Ι, οί 

ΙΙΙυπι δοβηίοππι νβΐ ίηΓαηαβηα. ΜαπΙίβ αυΐβπι ηοη 

οοηοβεΙίΙυΓ &(]υ1ΐ6Γα8 βυ&δ υχοΓββ ίηΐ6ΓΠο(?Γβ. ΕΐάοαίπΙδΙπ νθΓΐ)βΓα1ί βί Ιοηδί ίη ρβΓρβΙαυιη ιηίΙΙ&η- 
ΙυΓ βχβίΐίυιη. 

Ουίη βϋαιη βΙ 32 ηονβ11& ίπιροΓαΙοηδ 1<60ΐιί8 
οοη£;Γυ&3 ροβηοδ αίΐυΐίβη'ϋ νίπββΐ αοΐυΐΐβπδ Γβπιίπίδ 
8ΐβ(υϋ. 

Ττίεβδίηια οεΐανα νβΓΟ ηονβΐΐα αϋίυΙΐβΓυηα βΐ&ιΐιιΐ- 
16Γ&Π1 ηαπηιη α1}8θί88ΐοηβ ρυηίΐ, βΐ (ΙβοβΓηίΙ, ψιοά 
ΐΏ&πΙυ3 &(1υ1(βΓ03 άοίβηι ΙυοΓβΙυτ; ΙΠαπα αυΐβιιι ίη 
ιηοηαβίθπο ίηοΐυίίί, ηβο Ι&αιβη ίηνίΐ&πι 1οη(]οπ ; 
ςυ» νβΓΟ υΙίΓα (]οΙβα) 8υηΙ ί&ουΐΐαίθβ ^^ϋ8 βΐίοβ βΐ 
χηοη&βίβήιιιη ο]ίνί(ΐ6Γβ ; βίη βυΐοηη ηοη ΗαΙ)βΙ Ιί- 
1)ΘΓ08, θ^υ8 ρ&ΓβηΙθβ νβΙ &1ίθ8 θχ 6]υ8 οο^η&Ιίοηβ. ΚνβΓβίΒ (1βίη(1β Ιθ^ββ 3ϋΙ)οηΙ, πΐϋΙίβΓθπι ηοη βΐί- 
16Γ οοηάβιηηείΓί υΐ &(]υ11βΓ&ΐΏ, (]υΑπι ρβΓ βρβΠαβ 
ρΓθΙ)&ϋοη68, ί(1 68ΐ, ροΓ ςυίη(|υ6 Ιθβίββ ]υΓ&ηΙο8 
86 νί(ϋ886 ίη ίρδο αβίυ Ωβή αάαΐίβηαιη. Ηαο γ&- 
Ιίοηβ ηβο οιηηβδ ροβ^υαΐ &(]ύ1ΐ6Γίί αοΐΐοηβιη ίηίοη- 
άβΓβ, 86ά £|ϊ|ίη(ΐυβ δοΐυηι ρβΓβοηοβ, πίλΗΐυβ, ρα- Ό τόν μοιχόν μετά της ιδίας γυναικός εν συμ- 
πλοκτΐ καταλαβών, εάν συμβτί αυτόν ά*;ελεΐν, ουκ 
ευθύνεται ώς άνδροφόνος • έν μόνω γαρ τψ ίδίψ οΤ- 
κψ έπ* αύτοφιόρψ δύναται οονεύειν τόν μοιχόν ό 
άνήρ, και τοΰτην σκηνικόν ή άτ^μον όντα. Ου δίδο- 
ται ο'ε τοί; άνδ:'-ίσι οονεύε•ν τας μο'.^ευΟείτας αυ- 
τών γυναίκας. 

Διάφοροι δε νόμοι Οεσπίζουςι, μή άλλως τήν 
γυναίκα μοιχευΟείιαν κατακρίνεσΟαι, ει μή δια ίρα. 
νερών αποδείξεων, τουτέστι, δια πέντε μ2ρ'ζ\}ρωΊ 
ομνυόντων ίδεϊν έπ* ούτοφώρψ τήν μοιχείαν τελού- 
μενη ν. Κατά τούτο γαρ ούδε πάντες δύνανται κινεΤν 
τό της μοιχείας έγκλημα, αλλά πρόσωπα πέντε • ΙβΓ 6308, ίΓβΙβτ, ραίΓααβ, ανυπουΐαβ ; ίΙ& βηίπι παα- Ο άνήρ, πατήρ αυτής, αδελφός, θείος προς πατρός, θείος ςίδ 0Γ6(1ίΙ>ί1ίβ 61 ςυββϋοηίδ ρΓΟϊΙβχΙυθ. 8ί υογο 
βίηΐ ρβΓβ^Γίηί ςυί αοουβαοί, βί ςϋ1(1βιη €ΐ6ΐηοη8ΐΓ&- 
ϋοηβω &(1ΓβΓαηΙ, η&πυπι αΐ^δοίββίοηβ ρυηΐηηίυτ 
&(1α1(6Γΐ ; βίη &αΐ6αι ρΓορ(6Γ ίηίαιίοίϋ&β αοουβ&Ιίο- 
ηβηι (Ιβίυϋβδβ οοηνίηο&ηΙυΓ, ίρβί οαπκΐβπι ροΒηαοι 
8υΙ)6υηΙ. ΜυΙίβΓ &υ1βπ], ςυ» 86 &(1ϋΙΐ6Γ&πι ίρδ& ί&- 
ΙβΙϋΓ, ηοη οοη(1οπιη&1ηΓ ; ς[ηο(] βΐίαηι ηονυπη βδΐ. 

Ουί (Ιυαβ υχοΓββ Ιι&1)6(, ν6Γΐ)6Γ6ΐυΓ : βχρυΐβα &1> 
ίριο υχοΓΟ 6υρ6πη(1υοΙ&, 6ΐ 1ίΙ)θΠ8 6χ 6α η&- 
Ιίβ. 

Ουί (]υα8 Ιι&1>6Γ6 υχοΓββ ρΓβΒδυπιρβίΙ, ηοη Ιβ^β; 
06(1 ί&οΐο οοηβίΐίί, α(]α1ΐ6ηΙ βυρρίίοίο ΒοΙ)3ί6ίΙυΓ. προς μητρός, ούτω γαρ εύπιστοτέρβ ή πρόςρασις 
της ζ-ητήσεω γίνεται. Ει δε ξένοι εΤεν ο\ κατήγορου ν- 
τες, εΐ μεν άποδείξουαιν, έκτομτί των ρινών οΊ μοιχοί 
τιμωρούνται* δν δε άπελεγχθώσι, δι' έχΟραν τήν 
κχτηγορίαν πεποιηκότες, οΰτοι τήν τοιαύτην ποινήν 
ύπομένουσιν • άλλ* ουδέ αυτή ή γυνή ομολογούσα 
μοι^τευΟήναι καταδικάζεται, 6'περ και εστί καινόν. 

Ό δύο γαμετάς έχων τυπτέσΟω * έκδιωκομένης 
παρ* αυτού της έπεισάκτου γυναικός, μετά τών τ•- 
χΟέντων εξ αυτής παίδων. 

Ό δύο γαμετάς εχβιν πειραθείς ού νόμψ, άλλα 
οάκτφ προαιρέσεως, υπόκειται τφ της μοιχείας έγ- 37 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ.ΡΗΑΒΕΤΐαϋΜ. — Μ. 38 κλτίζματι. Ό μεν γαρ μετά ελευθέρας συμπλαχεις, Α Ο^ί βηίπΐ οαπτί ΙίΒβΓΐ», νίνβηίθ ίρβίυΒ υχοΓβ, Γβΐη ζώσης τ/,ς αύτοΟ γυναικός, ως ττόρνος κατακρίνεται 
ό δλ κατά γάμου κοινωνίαν δευτέραν αγόμενος, ώς 
μοιχός τιμωρείται. 

Ειδέναι δΐ δεΤ, δτι είσι πρόσωπα άμαρτάνοντα, 
και ούκ ευθύνονται • ό μοιχευων τήν γυναίκα του 
άποδούλου αυτού, και ό μοιχεύων πολύφΟορον καΐ 
πολύκοιτον ΰπανδρον, τφ της μοιχείας έγκλήματι 
ούχ υπόκειται, εΐ μή τφ της πορνείας • και ό μεν 
νήρ τιμωρείται ώς μοιχός, ή δε γυνή ούκ ευθύνε- 
ται, δτε άκουσαν και βεβιασμένην αυτήν χειρί κρά- 
τη σρ, ει και αυτή έρυθριώσχ, το γεγονός εύθυς ούκ 
ανήγγειλε τψ άνδρι αυτής. 

Κ.ΕΦΑΛ. ΙΕ'. Περί μοναστηριών και μοναχών. 1ΐ8ΐ)6ΐ, αΐ ίοΓοίο&ΙοΓ οοικϋβιηη&ΙυΓ. Οαί ίη ηα&Ιπ- 
ααοηίο 8βεοη(]&ιη οοιηαιααίοαβιη Γβοίρϋ, αΐ αάυΙΐβΓ 
ραηϋαΓ. 

δείΓθ &αΙθ]Ώ οροΓίβΙ, ςυοά 8υη( ρβΓβοη», ςυβ 
ρβοοαηί, 186 6ΐ ηοη οοππ^απΙαΓ : ηβιηρβ, ςαί 
86Γνι βυί υχοΓβίΐι αιΙϋΙΙβΓίο νίΐίαΐ, 6ΐ ςαί ίβηαίη&ιη 
νίΓΟ 8α]3^6^ι&π), ςα» ηοη ραυβοδ Βά ίπιρυάίοίϋ&ιη 
&1ΐ6χϋ, βίουιη ιηυΐΐίβ εοηοϋΙ)ϋί1, βΙϋρΓ&Ι, βκΙυΚβΓΠ 
οηοαίηί ηοη 8υΙ)]ίοίΐαΓ, ββά ΓθΓηίο&Ιίοηί8 Ιαηΐυαι. 
Ε( νΪΓ ςαίάβπι Ιααςυ&πι α^υΙΙβΓ ρυηίΙαΓ, ιηυΙίθΓ 
νβΓο ηοη οοΓπ^ϋυΓ, ςααηάο ίηνί(&πι βί ίαιριιΐ8απι 
ίΐίαιη νί νίοθΓϋ, 1ίθ6ΐ ίΙΙα θΓυ^βδοοηβ, πιαΠίο βυο 
ςαοά ίΒβΙαιη Θ8ΐ, 8ΐ&1ίαι ηοη &ηηυηΙί&ν6Γϋ. 
ΟΑΡ. XV. Οβ τηοηαίίβηίί βί ηιοηαΰΜδ, 
Ό της λεγομένης πρώτης και δευτέρας συνόδου ^ Ργιοιφ θΐ 86θαη(]φ (1ίοΙ& βγηοάί βαηοη ρηιηαβ κανών πρώτος μή έξεϊναι κελεύει μοναστήριον οίκο• 
δομεΤν άνευ γνώμης του επίσκοπου, τήν ειωΟυΐαν 
πρότερον έπιτελούντος εύχήν, εν βρεβίφ δε αυτό τε το 
μονασττίριον έγγράφεσθζι, και 6'σα προς του δειμα- 
μενου αυτψ άφΐέρωται, και το βρέβιον τφ έπισκό- 
πψ προσαποτίθεσθαι, ώς μηκέτι δύνασθαι τον 
άφιερώσαντα εστίν α τούτων αύθις έζιδιουσΟαι. 'Ων 
γαρ άπεξένωσεν Ιαυτόν διά της μονής άναΟείς τψ 
Θεΐϋ, πώς οίος τε, οία δεσπότη^, ταύτα διέπει ν, ούχ 
6'πως και άλλοις διαπιπράσκειν ; ού μην ούδε ήγού- 
μενον Ιαυτόν ταύτης έ^^ καθιστάναι παρά γνώμην τού 
επισκόπου, ούδ* Ιτερον άνθ' εαυτού προχειρίζεσθαι. 
Ει γάρ τα ανθρώποις δεδωρημένα ούκ Ινι χωρίς ευπρο- 
σώπου αιτίας τον δωρησάμενον άναλαβείν, σχολξ γβ 
των ανατεθειμένων θεώ τήν κυριότητα ό άναΟεις ίδιο ίηΙβΓάίοίΙ π)οηα8ΐ6ηυηι ββάίΩοαΓβ &1>8ςιιβ 6ρί8- 
οορί ΒβηΙθηΙία, (1θΙ)ϋ&αι ρηπιο 1)6ηβάίοΐίοηθΐη ρβπι- 
ΚθηΙίίί ; ίη 1)Γβτί παΐβαι βΐ ΐρβοπι ιηοη&8ΐ6παιη ίη<- 
80ΓίΙ)ί, βΐ ςυΦΟϋηςυβ α οοηίϋΙΟΓβ ίΙΗ άοη&ηΙΟΓ ; 
6^ 1)Γ6νβ ίη Φ(]ίΙ)υ8 6ρί8οορ(ΐ1ίΙ)υ5 Γβροηί, υΐ ηοη 
ρο38ίΙ ίΐΐβ ςαί (]β(1ί6&νί1, ίΐΐαίη ρΓορπίαυι υβηοι ί(β- 
Γαηι οοηνβΓίοΓβ. Ου® οηίιη βί^ί (]αί8 &ι)^υ(^^^&ν^^ 
ρ6Γ πιοη&βίοήυπι Οθο ϋάάίοβηβ, ςυοίΏοϋο ροΐβί^ΐ, 
&ο 81 &(]1ιυβ 68861 (1ο[ηίηυ8, ίΠα αάαιίηί8ΐΓ&Γ6 6ΐ 
&1ϋ8 (ϋνβηάβΓθ ? Νθο βΙί&α& πιοη88ΐ6Γϋ ρΓββΓβοΙυαι 
Βΐ:>8€[αθ βρίδοορί ββηίβηϋα ίΐΐυαι 8βίρ8ααι οοη8ΐί- 
ΙαβΓβ, ηβο &]ίαιη θ]υ8ΐοοοϋ6ΐί^6Γβ ρ&Ιί(ηΓ.Ε(βηίω, 
81 ςα» Ιιοιηίηί ςυί8ρίααι 1&Γ^ί(υ3 β8ΐ, αοαρΠηβ 
αυΓβΓΓβ δίηο ο&υ8&, ςυί άοηανίΐ, Ιι&ηά ροΙβ&Ι ; ςυο 
^υ^β, ςη® Οβο άβάίοαία 8υηΙ, ίη 8υ&Εη ρο88688ίο- ποιήσεται, ώς προσηγορί^^ μόντ) χβιι μή πράγματι ^ ηβπα, ςυίάοη&νίί, Γ&ρίαΙ, Ι&ηςυ&ιη ηοιηίηθί&ηΐυπ], 

ηοη Γθ ί&οΐα Γυί88θΙ άβάίοαίίο ? 
νίεβ8ίιηο8 ςαΑΓίυδ βγη. ι ν οαηοη, ροΓΓο οΐ νι την αφοσιωσιν είναι. 

Ό δε κδ* τής δ' συνόδου κανών, ετι δε και της ς' 
ό μθ', τά άπαξ καΟιερωθέντα μοναστήρια, κατά τήν 
γνώμην τού επισκόπου, δν έ'θος εύχήν προκαταβάλ- 
λεσΟαι της οικοδομίας, ώσπερ τινά θεμέλιον αρρα- 
γή, έπιτάττουσι μένειν εις το διηνεκές μοναστήρια, 
καΐ τά προσιζκοντα τούτοις πράγματα φυλάττεσθαι 
άνεκποίητα, και μηκέτι γίνεσΟαι ταύτα κοσμικά 
καταγώγια * τους δε τούτο μή τηρούντας κανονικώς 
εύθύνεσθαι, ιερωμένους μεν δηλαδή καθαιρέσει^ 
λαϊκούς δέ υποβαλλόμενους άφορισμψ. Ζήτει και έν 
τ^ ιβ' κεφ, τού Ε στοιχείου κανόνα ιζ' τής ζ* συν- 
όδου. 

Ό δΐ ταύτης κ' ούκ οίεται δείν άπύ γε τού νύν 8γηθ(]ί 49, ςυ» 5βηΐ6ΐ ^υx^α ορίδοορί νοίυηίαίβηι 
οοηδβοΓ&Ια βυηΐ ιηοηαδίοη'α, ευηα θ88βΙεοη9ΐ]6ΐυιΙο 
ρΓβοαΙίοηβηι ρΓΧΓηίΙΙβΓβοχδίΓυοΙίοηί,Ιαηςυαηι (ΐοοά- 
άαιη Γυη(]&ηΐθη1υπι ίηΓηιη^ίΙ>ίΙθ, ρβΓρβΙυο πιαηβΓβ 
ιηοηα8ΐ6η& οπάίη&ηΐ, βΐ Γβ8,ςϋ!6 &ά βα ρβΓίίηβηΙ,οοα 
&1ί6η&ηοΙα8 8βΓΤ&π, βαςυβ ηοη αηαρίίυδ Γιβπ βηεοη- 
ΐΑΓία 1ΐ8ΐ)ϋΑου1& : 608 &υΙβοι, ({υί Ιιοο ηοη ϋ1)•θΓ- 
ναηΐ ο&ηοηίοβ ραηίη, 8αοπι(θ8 ςυίάβιη άβροιίΐίοπί 
8υ1)]ιοΐθη(Ιθ8 β»β; Ιπίοοβ νβΓΟ 86{?Γβ§;&1ίοηί.: ΟυΦΓβ 
θΐί&πι ίη 42 οαρ. 1ί(. Ε ο^ηοηβαι 17 ββρϋιηβΒ βγ- 
ηοάί. 
Ηι:^α8 νθΓΟ 20 ο&ηοηβ άοΐιΐηο ίπΙοΓ^ίοϋοΓ (]υρ1βχ διπλά γίνεσθαι μοναστήρια, και τοις μοναχοίς εγγι- Ο ιηοηβ8ΐβΓίηπι ίη ϋ8ά6Πΐ Φ(ϋ1)υ8, βΐ ρΓΟρβ ηΐοηαοίιθ8 ΰτα τάς μονάζουσας οικείν * σκανδάλου γάρ υλ\ 
τ^οσκύμματος τοϊς πολλοΤς α*ίτιον τούτο γι. Άλλ' 
δβοις -ίζρεσε μετά τών ιδίων άποτάξασθαι συγγενών, 
οΐ μεν ανδρ3< εις ανδρών, αί δε γυναίκες εις γυ- 
ναΐχώη» εισίτωσαν, Φησι, μοναστήρια. Τά δε άχρι 
και τήμερον διαρκέσαντα δίπλα μοναστήρια, αιδοί 
τού ταύθ' ούτως εχειν τυπώσαντος θείου ΙΙατρος 
ημών Βασιλείου, ο^κονομείσθωοαν, ώς εκείνος γε 
διατάσσεται • συνδιαιτάσθαι δΐ καΐ συναναστρέφε- 
σθαι μοναχούς μοναστρίαις ού δεί, όίτε βλαβερόν και 
αθέμιτον • ούτε •κα^ί$ησ(αν προς αύτάς 2χειν, ούτε 
ιδία προσομιλβίνι μή δτι χατά μόνας αύταίς συν• ιηοη&οΙια8 Ιι&1)ί(&Γβ : ϋΐυά βηίπι 86ααά&Η 6ΐ οίΓβπ- 
8ίοη!8 οαυβ&αι ιηυΐϋβ ρΓΦΐ)6ΐ. 8«<] ςυϋ)υ9θυη()ϋβ 
ρΐαουϋ οιιιη ρΓορπίβ οο^η&Ιί8 ξηιυηάο ΓοηυηϋοΓβ, 
?ίπ ςυίάβπι ίη νίΓΟΓΟπι, ΓβωιηβΒ νβΓΟ Ιη Γβίπίπα- 
Γαιη, ίηςυίΐ, πιοη&δίβήα ίη^ποάίαηΙυΓ. Οη» αιιίοιη 
1]υοϋ8ςυβ ρβηηαηβηΐ άυρϋοΐΑ πιοη&8ΐ6π», (ϋνΐηί 
ηοδίή Ρ&Ιπβ Β&δίΐϋ Ικΰο ί(& 86 1ιαΙ)6γθ 0Γάίη&ηϋ8 
ΓβτβΓοηΙία, αάαιίηίδΙιεηΙυΓ, ρΓουΙ ίρβο ίηθίίΐυίΐ. 
8ίπιη1 νβΓΟ (Ιβ(ζθΓβ6ΐν6Γ88Πΐηοη&ο!ιθ8θΙπιοηΗϋΙια8 
ηοη οροΓίβΙ ; ςυίρρβ ρβΓίου1θ8υοι αί ϋΐίοϋιιιη ίΐΐαά 
68ΐ. Νβςυβ ί1Η8 οοηοοάαΙϋΓ 1ΙοθηΙί8, αϊ 8ίαιυ1 εοΐΐο- 
^υί (ΐυβαηί, ηβ^αβ αηα οαηι ίΐΐίβ οίΙ)αιη ολρβΓβ ι' 39 ΜΑΤΤΗ^ΈΙ ΒΙ.Α8ΤΑΚΙδ 40 θΐ ςυβΒ νί(» ηβ6θ83ηπ& & νίτίβ &ά Γ6^υ1&Γ68 ίβιηΐ- 
η&5 άβΓβΓυηΙοΓ, βχΐΓ& ροΓί&ιη Ιιφο αοοίρί&Ι ρΓ8βΓ60ΐ& 
οαιη &1ί& νβίαΐα ιηοαΑο1ι&. 8ί ςαίβ βϋαιη ιηοη&εΐιυβ 
ηθοβββαηο πθςοίίο οοςη&Ιαιη 8α&πι νΐββΓβ νοίιβιηβη• 
ΙβΓ (1θ8ίάβΓ&1, ρΓδΒδθπΙβ ρΓβΓβοΙα οαιη β& οο1Ιοςα&• 
ΙΰΓ βχί^αο β( 1)Γ6νί θβΓίηοηβ, 61; βίαϋοα &1> βα Γβοβ- 

0α&(θ9 IV βγηοάί ο&ηοη ιηοη&βίβπυιη βάΙίΙο&Γβ 
τθΐ οΓ&Ιοηαιη <]οπιυιη, ργφΙθγ οίνϋ&ϋβ βρίκοορί 
86η1θηΙί&ιη, ίηΐιοηβθίαιη άυοϋ ; ιηοη&ο1ιθ8 ααΐβιη, 
ςαί βΙηοβΓβ βΐ ηοη ρΓΦΐθχΙα ιηοη&9ΐ!ο&ιη βΙβ^βΓβ 
νϋαιη, 187 ςυίβίβιη ηοη οΙ>ϋθΓ 1ι&1)βΓ6 ^υι)6^, βΐ 
8θΗ3θ]υηίο βΐ ΟΓ&ΙίοηίναοαΓβ, θϋαςυίΙ)υ8 ΟΓάίηαΙί 
βυηΐ ΙοοΙβ ΓοΓίίΙβΓ ρθΓββνβΓ&ΓΟ. Ουί ί^ϋοΓ ίΙ& τίνυηΐ, 
βςυυχη βιββΐ, ιιΙ ρπββ &1ϋ8 πιοηαοΐιίβ ρπνίΙθ^&δΟΓ- 
ϋαηΙαΓ : οοά&ηΐ ηίΐιίίοιηίηϋβ β^ ίΐϋ Γβςίοηίδ βρί- 
βοορο, ςαβιη&άπιοάυπι οίβηοίβ ία1)6( Ιβζ, βί ηίΗίΙ 
8&οβΓ(1ο(ιι1β βχθβςυαηΙιΐΓ, ίη αΐίαιη Γβ^ίυηβηη (]ΐ50β- 
άβηΐβθ, Αΐ)8ς[υβ βρΐδοορί ραοίΓιοίδβΙ οοσιπίθηά&Ιϋϋβ 
ΙίΗθΠθ. Οϋί ρΓορπα ρβϋηςουηΐ Γηοη&βΙθπβ, βΐ οί- 
νίΙ&Ιθ9 ηββϋςβηΙθΓ βΐ )ηθΓ(ϋη&Ιβ οίΓουπιοαΓβ&ηΙ, β( 
θοοίβδία&ϋοα βίοίνίΐία ηβ^οΐία ρ6ΓΐυΓΐ)&η1, υΐ η6€[αθ 
(ϋνίηα & βυίβ, ηοςπθ Ιιυιη&ηα δβονιπίΐυπι εοηνβηίβη- 
ΐ6ΐη 0Γ(ϋη6ηι «ιάηιίηΊδίΓ&ΓΊ δίηαηΐ ; ςυ» &ά νίΐαίη 
βοΠίοβΙ βρβοΐιιηΐ & Ι&ίοίβ, α ιηοηΑοΙΐίδ αυΙβπΓΐ βΐ οΙθ- 
Γίοίβ 6& ςΐ]8β 8αηΙ Οβο (ίβάίοαίΑ ; Ιιοβ νοί ίηνίΐ08 ιώο- 
η&8(6Γϋ8 ίηοΐυάί ^υι)6ι, ηίβΐ ςυίά&σι αά η60688ΑΓΊ8πι 
ίοΓβαη οίνίΗυιη ηβ^οϋοΓοιη βάαιίαίβίΓ&Ιίοηβιη οι 
οίνίΙ&Ιί8 βρίβοορο νβηίααα οοηββοαϋ δίηΐ, ςυί βοί- 
ϋοβ^ β οίβηοίβ β( 1&ίοί8 Ιυηο βχ8ί8(βηΙίΙ)υ8 Ιιβο 
πιβ1ίυ8 &€ΐιηίηί8(Γ&Γ6 ηοΓαηΙ. ΟβοβΓηίΙ θΐίααι, υ1 
ηυ11α3 δβρνυβ α ιηοη&δΙβΓίοηιιη ρΓβΒί6θΙί8 αά πιο- 
η&8ΐίβαιη νίΐ&ιη &άοαίϋ&1αΓ, ρΓβΙβΓ άοιηίηί 8ϋί 
νοίηηΐ&ΐθΐη, ηβ ηοχηβη Οβί 1)1&8ρΙΐ6πΐ6ΐυΓ ; βυιη 
νβΓΟ, ςιιΐ Ιι&ηο άβΩηίϋοηβιη ΐΓ&ηβ^ΓβάϋυΓ, βχοοηα- 
ιηιιηίοαηιΐυιη θβ$β : οίνιί&Ιίδ ροΓΓΟ βρίδοορυιη εαιη 
οροΚθΓβ, ςυατη ρ&Γ 68ΐ, οηοη&δΙοΓίοΓαιη ουταιη 
^Γ6Γβ, ηθ ΓβΓυπι 8(1 ί11θ8 ρβΓίίηβηΙίυη) ηιο1θ8ΐί& 
ιηόη&οΙιΟΓυιη ρβΓίϋΗίβηΙ ςυίβΙθΓΠ. ΟϋΦΓβ 22 6125 
ολρϋα ΙίΙΙβΓΟΒ Ε. Οβ τηοάο ^ίΐο αΰΰίρι άβΰ^ηΐ ίΙΙί ηηί Ιοηάϋτί νοίηηΐ, 

€&ηοη ΒυΙβω 43 οοηοίΐϋ βοχϋ, ΟοηοβάϋαΓ, ίη- 
ςυΗ, ουΙνίδ ΟΙιπβϋαηο, βΐίαιηβί @ΓΑνίΐ6Γ (ΙθΗςυβήΙ, 
βΙ&ΐΌοα πιοηββίίευαι Ιη^Γθάί, ηυί νϋ&ιη ςαίάβηι ρ(Β- 
ηΐΐ6ηϋ&ΐ6ΐη 806αΓαΐ6 ηο1)ί8 ΓβρΓ^ΰβηΙηΙ : ηαιη νοίαΐ 
οο1αιηη& ςΰϋβά&πι ρ(Βηίΐ6η1)&ιη οχΙβΓΠΟ ΙιαΙΐίΙυ, ^ί- 
οΐυ, ϊηοπέϋΒίΐιΐ6 6χρππιίΙ, Λίςυβ ηο3ΐηβΙ β]υ8 8θπι- 
ρ6Γ ιηβιηοΓβδ ρπβδί&ΐ. Νβςυβ νβΓΟ αυΐ άβϋοΙοΓαοα 
ιηαΐΐίΐϋίϊο, ΛϋΙ 6ΐίαηα πΐΛβηίΙϋ(ίο (1β9ρθΓ8ΐίοη6ΐη ηο- 
1)18 ΟΓβθΙ : πθςυβ ιηοάϋδ νίνβοάΐ ουίοΐϋαπι οΙ)6ΐβΙ, 
ςυοιηίηυβ Ιιαηο Ιαιη βΓαίϋΐη Οβο βοορυπι βΐϋπβαΐ. 
ϋίχΗ 6αίπι δδΙναΙΟΓ ηο8ΐ6Γ : « ΙΙΙαπι ςυί αά ωβ ν6- 
ηϋ, η6ηϋςααιη β3ίοί8πι Γογμ. » 

άαηοη νβΓΟ 40, ΡυΑίηνίβ, ίηςυίΐ, 1ΐ0866 ςαί αϊ 
060 ^υη£6^6η1α^, ^&IΏ Γ6ΐ>08 8«6ϋ1&Γί1)υΒ Ιοη^αι Α. εσΟίειν • τά δέ γε κομιζ<5μενα τβΤ; κανονικαΤς 
αναγκαία του βίου ττρός των άνδ|^ών, έξωθεν της θύ- 
ρας ή ηγουμένη ταΰτα τταραλαμοανέτω μεθ' ετέρας 
μοναστρίας γραός. ΕΙ δε και των μοναχών τις τήν 
καθ' αίμα προασκούσαν 'δείν ττερι πλείστου ποιεΤται 
αναγκαίου πράγματος πέρι, της ηγουμένης 6π' 
δψιν ταύττ[ϊ προσομιλείτω δι' δλίγων και σμικρών 
λόγων, και ταχέως ΰποχωρείτω. 

Ό δέ δ' της δ' συνόδου χανών μοναστι{ριον οίκοδο- 
μεΤν ή εύκτήριον ο6κ έν καλψ τίθεται, παρά γνώμην 
του της πόλεως επισκόπου • τών μέντοι μονάχων 
τους είλικρινώς καΐ μή προσχήματι τον μονήρη 
μετιόντας βίον, τήν ήσυχίαν μή έν παρέργψ τιθέναι 
κελεύει, μόν^ τε προσανέχειν τή νηστείςε και προσ- 
ευχτ\, και έν οΤς άπετάξαντο τόποις προ^καρτερεΐν. 

1^ 01 γοΰν οΰτω βιουντες δίκαιοι δν εΤεν τά πρεσβεία 
κατά τών άλλων φέρεσθαι μοναχών • υπείκειν μέντοι 
και τούτους τφ έγχωρίψ έπισκόπψ, ώσπερ νόμος 
τοις κληρικοΤς, /αί μηδίν Ίερατικόν πράττειν, προς 
Ιτέραν άπαίροντας έπαρχίαν, χωρίς άπολυτικής -ζ 
συστατικής του επισκόπου γραφής. Τους γε μήν τά 
Γδια καταλιμπάνοντας μονασνηρια, και τάς πόλεις 
άδιαφόρως και ατάκτως περιϊόντας, και τά τη; Εκ- 
κλησίας, προς δε και τά πολιτικά διαταράσσον. :; 
πράγματα, ώς μήτε τά θεΤα μέρει τψ εαυτών, μήτε 
τά ανθρώπινα κατά γε τήν προσήκουσαν τάξιν έών- 
τας διενεργεϊσΟάι, υπό λαϊκών μεν τά βιωτικά, υπό 
δέ μοναχών και κληρικών τά τψ θεφ ανατεθειμένα, 
τούτους και άκοντας τοΙς μοναστηρίοις έγκλείειν 
κελεύει, ει μή τίνες άρα εΙς πολιτικών πραγμάτων 
άναγκαίαν διοίκησιν έπιτραπεΤεν παρά του της πό- 

ϋ λεως επισκόπου, ά'τε τών τηνικαΰτα κληρικών ή 
λαϊκών άίφαλέστερον ταύτα διαΟεΐναι μή άμαΟώς 
έχοντες. Έπιτάττει δέ και μηδένα δούλον τους τών 
μοναστηρίων προεστώτας εισδεχεσΟαι έπι το μονα- 
σαι παρά γνώμην του ιδίου δεσπότου, 'ίνι μή το 
όνομα του θεού βλασφημείται, τον δέ τον δρον του- 
τονι παραβαίνοντα, άκοινώτητον είναι • τόν γε δή 
της πόλεμος έπίσκοπον χρζναι τήν οίουταν ποιεϊ- 
σΟαι πρ'ίνοιαν τών μοναστηρίων, 'ίνα μή τίΐ τών 
προσόντων αύτοΐς οχκήσει πραγμάτων συνταράττη- 
ται τοις μοναχοΤς το φιλήσυχον. Ζήτει το χβ' και το 
κε κεφ. του Ε στοιχείου. 

Περί του πώς /ρή δέχεσθαι τους θέλοντας 
αποκαρήναι. 

Ό δΐ μγ' της ς' συνόδου κανών, Ουκ άπείρητα:, 
1^ φησί, παντι Χριστιανώ, καί μεγάλα ήμαρτηκότι, 
τήν μοναδικήν μετελΟεΐν πολιτείαν, ήτις ήμΤν τήν 
έν μετανοί^ί ζωήν συν άκριβεί^ί στηλογραφει * οΐά 
τις γάρ στήλη τήν μετάνοιαν ήμΤν τψ έξωΟΐν σχή- 
ματι, και τώ βίφ, και τοις ήθεσιν υπογράφε»., και 
ταύτης αεί μεμνήσΟαι παρασκευάζει. Μή δήτα ή 
τών πταισμάτων πληθυς καί το βάρος άπύγνωσ'.ν 
ήμΐν έμποιείτω * μηδέ τις τρόπος έμποδόίν γενέσΟω 
τινί προς τήν του θεοφιλούς τούτου σκοπού άποπλή- 
ρωσιν. Ό γάρ Σωτήρ ημών εί'ρηκε • Τον έρχόμενον 
προς με ου μή έκβάλω έ'ςω. 

Ό δέ μ', Ει καί το κολλάσθαι θεφ, φησί, πολλά 
χαίρκιν πρότερον τοΤς του βίου φράσαντας πράγμα• 4! δΥΝΤΑβΜΑ ΑΙ.ΡΗΑΒΕΤΐαϋΜ. — Μ. 43 σι, της έκβΤθεν μακβρι^τητος κληρονόμου; οΤδε Α ναΙθάίχβΓΟηΙ, ίκΐίυδ ΓοΠοίΙαΙίβ Ιιίε ρ&Γΐίο!ρβ8 ΓαοβΓβ ποιεϊν, άλλ' άνεξετάστως ού δέον • ούδε παρά τον 
προσήκοντα δττίπου τη; ηλικία; καιρόν, του; τόν 
μονήρη βίον αίρουμένου;, τ^ν τη; μονή; προστβ- 
τοΰντα προσ(εσΟαι δβΤ. Τψ δΐ πλατυνθήναι πβρι- 
φανώς τήν εύσέβειαν, τψ περιόντι τη; χάριτο; του 
θίοΰ, και δεκαετής ών τις μη άποβεβλήσΟω, μόνον 
ει του; τρ<5ποϋς συμβαίνοντας Ιχοι τψ έπαγγέλματι, 
μη δτι και το δέκατον παριππεύσας έτος. 

Ό δΐ »' της λεγομένης ΑΒ' συνόδου κανών, τους 
τψ μονήρει προσιόντας βίψ, έπι τριετίον έν τη μονξ 
δοκιμάζεσΟαι διωρίσβτο, τήν κοαμικήν περικειμέ- 
νους ετι στολή ν • άξιόχρεων δΐ τήν έν τούτψ του 
χρόνου περί το επάγγελμα πρόθεσιν έπιδειζαμένους, 
τηνικαΰτα το μοναχικον άμφιέννυσθαι σχήμα. Τάς 
γα5 άκρίτους και άδοκιμάστους άποταγάς ώς έπί- -^ 
παν ισμεν τ^ των μοναχών εύταξί^ λυμαινομένας. 
ΟΙ γοΰν προπετώς Ιαυτους τψ μονήρει 8πΐ(5 ρίπτοντες 
βίψ, καί προς το τραχύ μετέπειτα κα: έπίπονον της 
ασκήσεως άπειπόντες, έπι τον φιλόσαρκον καΐ όλι- 
κον ρίον άΟλίως πάλιν Ιπαναστρέφουσιν. Εΐ δέ τις 
περ' πλείστου πεποίητο τα της εύλαβεία; και αρε- 
τής ώς το οΟάσαν του βίου του μέλλοντος υπάρχει ν 
έ/έγγυον, και ό Ιξομηνιαϊος άποχρήσει καιρός• 
Άλλ* ούδε των εισπραττομένων ετι τ6 δόκιμον, τοις 
νόσψ περιπεπτωκόσι βαρείτε, τήν τελείωσιν ύπερθε• 
τεον του σχήματος. Του; δέ πάρα ταύτα δρώντας, 
τόν τε τή; μονή; έξηγούμινον, φημί, και τδν ε'σαγό- 
μενον, τόν μεν της αρχής έκπίπτειν, κα: τήν 6ποτα^ 
γήν όπεισέρχεσβαι, τον δέ εΙς Ιτέραν μονήν άπάγε- 
σΟαι, μηδίν τής ακριβείας ύφιεμένην. Περ'. των χωρΊς ευχής τό μοναχικών ένδυμα 
περιβεβλημένων. 
Ει δέ τις και τής τριετίας εντός τό μοναχικον 
και χωρίς ευχών ένδυμα περιβάλλοιτο, μεγάλας 
ϋοέςει δίκας,εΐ άποδύσασθαι τούτο βουληΟείη, ώς 
παίζων αντικρο; έν ού παικτοίς • και άκων γαρ τούτο 
περιβεβλήσΟαι άναγκασΟήσεται. 

Ό δι Ρ' ταύτης μη άποκείρειν όντιναούν έπι- 
σκήπτει, και τό μοναχικον σχήμα περιτιΟέναι, δν 
μή πρότερον ό μέλλων αυτόν εις υποταγήν εχειν 
παρ^, ψ τής ψυχικής αυτού σωτηρίας μελήσει, κα- 
λώς ούτος πρότερον εργοις τήν άρετήν ασκη- 
θείς, και οίος προς ταύτην και τους 6πό χεΤρα 
ένάγειν. 

Τους μέντοι δια νόσον ή λύπην άποκειρομένους, 
ι^' ψ δόξαν μόνον εύλαβεία; εντεύθεν κτήσασΟαι, 
«II έν τοΤς ιδίοις αύθις παρεδρεύσντας οΓκοις. μηδέν 
|ΐΙΧ«ν αύτοΤς τών ασκητικών Ιδρωτών και πόνων, 
τούτους μεν εις υποταγήν έν μοναστηρίψ καΟιστς^ν, 
έν ψ ^< ό επίσκοπος δοκιμάσ](^ • τόν δε παραλόγως 
αυτόν άποχεί ράντα καθαιρείσθαι, οΤα τών θείων 
παραβάτη ν κανόνων, και τήν μοναχικήν εύταξίαν 
συγχέοντβ. Δια γαρ τάς άκριτους ταύτας και επισφα- 
λείς άποχάρσεις, ύβρις μεν τψ μοναχικψ προστρί- 
βεται βίψ, θεόν δε βλασφημεΐσΟαι ουμβαίνει. Άλλ' 
ούδ« ό τήν τρίχα προς ταΤς τελευταίαις άναπνοαΐς. φςυυιΠΒϋ, α^ υθγο &1)9(|αθ βζαιηίηβ ιηίηϊιηθ οροΓ- 
ΙβΙ: ίιηο ηθο εϋαα άβ1>ϋαιη «(βϋβ Ιβααρ^ίβ ίΐΐοβ, ςυΐ 
▼ίΐΑΐη βοΗίΑΓί&τη βςβΓΟ ουρίυηΐ, α ρΓοίββΙο ιηοα&- 
β^βήί βάζηίΙΙί ί&8 681. ΥθΓαιηΙ&ιηθη α( ρΓβΒοΙ&Γβαυ- 
^αΙαΓ ρίβίαβ, 8ορθΓ&1)αηάαηϋ §ΓΑϋ& Οβί θΐί&ιη (ϋβ- 
οίπιαω 89(&ϋ8 αηηιιιη α|;οη8 ηβ Γβ3Ίοί&ΙαΓ, άαιηαιοάο 
<ϋ^ηο8 ρΓθίβ58ίοηβ χηοΓβ8 ργφΙ)θ&1; Ιιηο ηβο ίβςαΐ 
άβοίιηαηι &άΙιυο οοΓΓθηΙοιη 1ι&1)βΙ. 

δγαοάί νβΓΟ ρήοΐφ βΐ 8θ6αα(]« άίοΐο ο&ηοη 5 
608 ςαί Λά ιηοηαοΐιαίυιη βοοθάααΐ, ρβΓ ίηβηηίαιη 
ία ιηοο&8ΐ6Γίο, ν68(θ ςαίάθΐη ββεαΙ&Γΐ &άΙιαο &ιηί- 
6ΐθ8, ρΓθΙ)&ηάθ8 άθΟΓβνϋ. ^ε^[αϋIη Ι&αίθη βββθ ]αάί- 
ΟΕΥίΙ, αΐ ςαίρβΓ ίά ί6ΐχιροη8 «ηίοαί «αϊ ρΓορο8ίΙοπ[ΐ 
<16 ρΐΌΓβ88ίοηβ ά6ΐιιοη8ΐΓ&ν6ΓίηΙ, Ιυιη άβιηοιη 1ι&1)ί• 
Ιαηι ιηοη&βΐίοαηι &98αιηαη(• Ια(]ί80ΓθΙ&8 6ηίαι 6ΐ 
οίίΓΑ ρΓο1)&Ιίοηθΐη ί&6ΐ&8 Γ6αααϋ&ϋοηθ8 οΐ ρίαπ- 
πααιη ΟΓθίηί ιηοη&8ΐίοο ρθΓαίοίθ8α8 6886 οοαιρ6Γί- 
ιηυβ. ΙάοίΓοο ςαΐ ΙβιηθΓβ ία 8ΐ&1αηι ηιοο&οΐκκυιη 
8686 ίο^βΓοαΙ, ρ&υΐο ροβΐ ίρβαιη ρίβ 6Χ6ΓοϋαΙΙοαί8 
1&Κκ)Γ6αι Γ6ου8&αΐ65, ΓαΓβοοι αά §^πιΙ&αι 6&γο! &ο 
8χεϋ1&Γθίη νίΐ&αι αιί86Γβ ΓβνβΓίί βοΐβαΐ. 8ί ςΰί8ΐ8β 
νβΐΌ θυαιηιορ6Γθ ίο Ιιί3 ςυ» λά Γ6ΐί§;ίοαβηι βε νίρ- 
^α^βΠ1 ρ6Γΐία6αΙ, 8οηίΐ6ΐ €Ζ6Γ0ύ6η(, &ά6ο υ( νϋλ 
απίβαοΐιι ΓαΙαρβ ηοα ναοα 8ροη8ίο ΓαβΓϋ, νβΐ ββιηβ- 
8(γ6 1βαιρυ8 8υΠ)οίβΙ. ΟοΙβΓυηι αβο ϋ8, ςοί α(Ι(ιυο 
ρΓθ1>&Ιίοα6ΐη &£^βα(68ΐα §;Γανβυι πιθΓΐ>αοι ίαοίάβηπΐ, 
0Γάίαί8 6οα8υπιαιαΙίο (1ί£ΓθΓθθ(ΐΑ 68ΐ. Ουί υθγο 8βοα8 
ΓοεθΗαΙ, ρυΐα νβΐ ρΓφΓβοΙυαι ιηοο&3ΐθπί, νβΐ οααιϋ- 
άαΐυαι, ίΐίαπι ςαί(ΐ6πι Γ6^ιηία6 βζοί(ΐ6Γ6 8ΐ&1ιιΙ1, 6ΐ 
8αΙ)άίϋ οοαάίϋοοθαι 8υΙ)ίΓ6, Ιιααο &αΐ6αι ίο λΐίυά 
παοοΜίβηααι αΐχίαοί, οΙ)ί αίΐιίΐ Η^ορίβ πιοοΜίίοί 
Γ6πιίΗϋαΓ. 

Οβ η$ ςηί α!>$<ιηε ρΓβάδηχ ίηοηαβϋΰητη Ηαδίΐϋψη 
ίηάηαηί, 

ΟαΙουοςαβ νοΓΟ ίαίπα 1π6οπίαπι πιοα&βϋοαηι Ιια- 
Κ)ίΙυχη 6ΐ(ΐυί(ΐ6αι &1)8<)ΐΐ6 ρΓ6θίΙ>υ8 ίοάοΚ, ρπκ§^Γ&νο9 
Ρ0ΒΟ&8 ΙυοΙ, (Ιυηιαιοάο ίΐΐυιη ΓαΓ8α8 βχιΐ6Γ6 ν6ΐϋ, 
Ι&οςυ&ηα ουπι ΓβΙ>υ8 1α(ΐ6α8 πιίηίαιβ Ιοάίορίβ ; εο^• 
ΙοΓ ύοίπι Αά 1ι&1)ί1απ) ί8ΐυαι νβΐ ποΐ6θ8 Ιοάυβοάαιη. 

ΟανβΙ βΙίαπι ίΐΐίυβ 8γοο€ΐί οαηοο 2, 06 Ιοαβα$ 
ςυί1ίΙ)6( ασιίοΐυ ιοοααοάλΐί υΙλΙυΓ, οί8ΐ ρηαι ΑάβίΙ 
ςυί ϋΐυιη ίο 8υΙ)]6θ1ίοοθ βίςαο 8α1ιι1ί8 &ο!ιηβ Θ^α3 
ΟΟΓΑΠί 1ιαΙ)6Γ6 (ΙβΙ)6ΐ, ίρ80 ςυίά6ηι ^&α1 αοΙθ ίο 

0ρβΠΐ)υ8 1)0018 ΡΓΦ61&Γ6 6Χ6Γ6ίΐ8ΐα8, 0ΐί8θίρΐΐΙθ8(]υ6 

βαοβ Αά νίΓίοΙθοι ίοοϋ&οάί ρ6Γί1α8. { 

) 

Οαί νβΓΟ νοί ιιΐ0Γΐ>ί νβΐ ΙυεΙαβ 08088 άβΙοοάβοΙοΓ, 
αϊ; ηβιορβ ίαπιαιη 8θΙααι ρΙβίΑΐίβ «οςυίΓ&οΙ, 6ΐ ία 
ρΓορηίβ ®(1ίΙ)υ8 ΓυΓβα8 π)&α8ίΙ&ο(, Γ6ΐί£^ίθ8Φ 6Χ6γ- 

είί&ΙίΟΟίβ 8υ(]θΓ68 61 ΐ8ΐ)0Γ68 οίΐΐϊΐ ΟυΓ&ΟΐΟβ, 1)0806 

8θΙ) (ϋ5είρΙίΗ&εοη8ΐίΙυ6οάθ3 άβοθΓοίΙ ίο ηαοοηβίβπο 
ίπ 1)00 6ρί8εορυ8 νοΙαοΓϋ; ίΙΙυαι &υ1βηι ςυί 8ίοβ 
08088 8βπΐ6ΐ Ιοηάοΐ, Ιαοηααπι νίοΙαΙοΓεηι 8&εΓθΓυοι 
οαοοαυιη οΐ οράΙοίθ πιοο&δΐίεί εοηΙοΓί^αΙΟΓβα), εοσι- 
αιοαίοοβ ρΓίν&α(]απι. Ν&πι ρτορΙοΓ ρΓθΐηί8θα&β ϋΐλβ 
6ΐ ίοε6Γ(88 Ιοο8υΓ&8 ί^οοπ)ίοί& νίΐ» πιοα&8ΐίοο αΓ- 
ίπεαΙοΓ, ίπιο βΐ Οβοαι 1)ΐΑ8ρΗβπΐΑΓί οοαϋο^ϋ. ΑΙ 
νβΓΟ 066 ίΙΐ6 (]αί ία 6χΐΓ6α)0 ΙΐΑΐίΙο, αϊ οαοοΑοΙιίβ 43 ΜΑΤΤΗΛΙΙ ΒΙ.Α8ΤΑΒΙ8 44 ΠΙ09 03ΐ, ΡΜϋΓδίιη ραΙίΙοΓ, ϋοβΐ βχ ΓβΒρίΓΟ,Ιίοηβ βοΐα Α. ώς γε δή μοναχοΤς ?θο?, άποκαρεις, ει και μίνψ ηοηάαιη νίΐα ίυηοΐυδ 6856 ΟΓβά&ΙαΓ, βΐ ςαοΒ βυοΐ 
ιηίηίΐΏθ θβηίϋ, άί^ηαβ 68ΐ ςυΐ νββίβ ιηοη&εΐιαίί αιηί- 
οίαΐυΓ. δθά 1ι&1)ίΙοιη 8»6ϋ1&Γ6Γη ΓββυιηβΓβ, &υ( νί- 
ΐΑΐη ΓϋΓδυβ ραΙ)Ηο&ιη &£βΓ6 ΐρβί οοηεβάβΙυΓ, ηίβί 
ιηαΐϋ ία3αα6ΐίοηυιη νίηοαϋβ βαϋίίοί. ΥβΓυιηΙ&χηβα 
ϋβ, ςαί ΐ6ΐη6Γβ 1]&1)ϋιιιη ιηοηαοΙιοτυΐΏ αΓΓίρίυηΙ, Ιιοο 
ηοη ρθΓΐηϋΙϋυΓ• 

Ο&ηοο &αΐ6ΐΏ 19 87ηο(1ί ββρϋιη» οιηηίΙ)υ8 ςυί 
βοΗΐ&Ηαιη νίΐ&ηα ίη βθάβ &Πςυ& βαοΓα α^βΓε οαρίαηΐ, 
111 ρ6Γ ρβουηίβθ ΙαΓ^ϋΐοηβαι Α<1ιηί89ίοηβιη ίη θ&πι 
αυΐ οιηηίηο ία 0Γ(]ίη6χη θ6θΐ68ίΑ8ΐίουχη ΐιηρθ- 
ΐΓβηΙ, ρΓ0Γ8α8 ίηΙβΓάΙοΚ. Οαίρρβ Ιι&ηά 1ίθ68 Οοο 
ΒβΓνίΓθ θΐ ιηβιηιηοηβΒ. Ιπιο ου^υ8 ρηηείρίυιη ρπο. 
1)υαι ηοη Θ8ΐ, θθοηαάαπι πι&ςααιη Β&8ί1ίυα), εΐίαπι τώ άναπνεΐν το μή νεκρός είνχι πιστεύεται, κα- 
τά Ιπ' αύτψ τελούμενα μηδόλως συνεις, οΧ6ς τέ έστι 
την μοναχική ν περιδυθήναι στολή ν, και τήν κοσμικήν 
οΰθις ένδύσασβαι, -ζ έν τψ κόσμψ διάγειν συγχώρη- 
θήσεται, εΐ μή βούλοιτο δεσμοΐς έπιτιμ(ων υποβλη- 
θηναι. Ου μήν ούδΐ τοΤς Ικ προπετείας το μοναχι- 
κόν σχήμα πιριτιθεμένοις τοΟτο δοθήσεται. 

Ό δε ιθ' της ζ' συνόδου άπειρήκει ιτβντάπασι 
τοις τον μονήρη βίον έν σεμνε(ψ μετελθεΐν προΟεμέ- 
νοις, δια χρημάτων τήν εΙς αύτο ποιεΤσθαι είσέλευ- 
σιν, άλλ' ούδ' εΙς Ιτερον Ιερατικών τι τάγμα• ού γάρ 
οιόν τε θεψ δουλεύειν καΐ μαμων^* και οδ ή αρχή 
αδόκιμος, κατά τον μέγαν Ωασίλειον, χα\ τδ παν 
άπόβλητον. Τον δε τοΰτο διαπραττόμενον έπίσκοπον, ίρβυιη ίοΐυιη ΓβραάίΗηίΙαηο. Ερίβοορυιη νβΓΟ νοΙ η ή ήγούμενον, ή παύσασΟαι κελεύει ^1 καθαιρεΤσΟαι • &1)ΐ3αΐ6ηι, ςαί ί$1υά ρθρρβίΓ&νβΓϋ, &υ1 6β88αΓβ αηΐ 
άβροηί 3α1)βΙ. 0»ΐ6Γυπι 8ί &1)1)Β8 8&€6ΓάοΙίί βχ- 
ρ6Γ8 ΓϋθΓίί ((ΐυθ(1 Ωβή θβΒρβ νίίίβηιυβ), β αιοη&δίο- 
Γίο εχρβίΐί, βΐ ίη αΐίαά άβιΐυοί 8υϋ^6^(ίοη^8 οαυεα. 
Ε&8(]6ηι ροΒηαβ άα1)ίΙ βί 8ΐ)1)&ϋ38α, ςυχ 1&ϋ& λαβα 
ίηθΓίΐ. 

ΟυΦοαηςυβ ΔΐιΙβπι ρ&Γ6ηΐ68 βχ 1ίΙ)6Γ0Γυηι ΙιβΒπβ- 
άίΙ&Ιθ πιοη&βΙθΓίο (ΙβάίβαηΙ, ΓβρβΙβΓβ ΓυΓ8η8 Ιι&υά 
ΗοβΙ ; οοηδβΟΓ&ηΙηρ βηίαι ϋβο, 8ίν6 18 ςυί οΙ)1υ1ί(, ίη 
ιηοη&8ΐ6Γίο πιαηθ&Ι, 8ίνθ ίηάβ άίβββάαΐ: ηίθί ΓοΗβ 
6ία8 ςηί πιοη&8ΐ6ήο ρΓΦΒίάβί ου1ρ& ΓυβπΙ, ςυο(1 

ί8ΐθ Γβ66886Πΐ. 

189 ΟοηοίΙίί νβΓΟ, ςαοά ρήιηυηι βί 8βουη(1υπι 
γοβ&ΙοΓ, 6&ηοη ηαπιβΓΟ ββχίαβ, ΒΙοηαοΙιί, ΙηςυίΙ, 

ηιΜΙ ρΓορΓίιιπι 1ιαΙ)6Γ6 άβΙ)βηΙ, υΐροΐβ ςαί ρπορ- ^ ^ _ ^ ν γ • 

ΙθΓ Υϋαπί ίη Οΐΐηβίο (ΐ1)8600ηάί1&αΐ παΟΓίαί ΓαοΙί ^ Χριστφ κεκρυμμένην ζωή ν. Οϋτω γάρ 6 μακάριο; ει δε Ιερωσύνης ό ηγούμενος άμοιρόϊ, προβέβληνται 
γάρ εσΟ' 6'τε και εκ τοιούτοίν, του μοναστηρίου Ικ- 
βάλλεσΟαι, και ϊτίρψ προς ύποταγήν παραδίδοσθαι. 
Τοϋτο δι και ηγουμένη τοιαύτα τολμήσασα ύοέξει 
το έπιτίμιον. 

"Αττα δε ο\ γονείς εκ του κλήρου των παίδων τή 
μονή άφορίζουσιν, άφαιρεΤν αύθις ουκ έ'ςεστιν • 
άφιέρωται γάρ τφ θεψ καν τε μέντ(ΐ έν τψ μοναστη- 
ρίψ, καν τε έξέλθτ[ϊ 6 ταΰτα προσενεγκών • ει μή αρα 
προς του ηγουμένου ή αιτία συμβαίη της μονής 
τούτον 6ποχωρήσαι. 

Ό δε ς* της λεγομένης πρώτης και δευτέρας 
συνόδου, Οΐ μονάχοι, φησί, ούδεν ^διον Εχειν όςρεί- 
λουσιν, ατε νεκρωθέντες τψ κόσμψ δια τήν έν 8αηΙ πιυη(]ο. βίο βηίπι Β. 1•υο&8 608 ςαί νίΐ® 
π)οη&5ΐίο(Β ίοΓΟί&αι άβάβΓυηΙ, θπιίηη8 ηοΙ)ί8 ΓβρΓ»- 
86η1&η8, ΓίάθΗαπ), βΐΐ, ηβιηο βοΓϋΠΐ ςαί ρο88ΐάβ8 
Κ)8ΐ, ηαίά(ΐιι&πι 8αϋΐη β88β (1ίβθΙ)&1, ββά οαιπίλ ίΐΐί- 
6Γ&η1 οοΐΏΐηυαί&• υαάβ ςυί νίίαπι 8θ1ίΙιιη&πι &• 
ββρβ νοίαηΐ, ρρία8 1)οη8 80» άίβροπθΓΟ, βΐ ηοι- 
Εαβ Υβΐίηΐ ρ6Γ8οηΐ8 ΐΓ&αβιηίΙΙβΓβ ΗββΙ, ηιοάο ηοη 
βίηΐ ίιΐΓβ βίνίΐί ρΓθ1]ΐΙ)ί(Φ, υΐ ίΐΦΓβΙίβί, β1 ηαϋ 
βραηί. ΡοβΙςηαπι βηίπι ρΓοΓββδί ΓυβπηΙ, 1)οηθΓυπι 
οχηηίυηι αά πιοη&8ΐ6ήυαι Ρίυ8 βΐάοσιίηίιιπι ΐΓαηβΚ, 
ηοςυβ οΠαιη <!β ΓθΙ)α8 ρρορΓϋ8 οηΓβπι ββΡΟΓβ 
νβΐ άίβροηβΓθ 618 ρβΓΟίίβδυπ] 68ΐ. 8ί ςηίδ νοΓΟ 
ρο£3098ίοηθπι ςοΕΠίρΙβηι ίη ρΓορηο8 υ8ϋ8 νοΓ- 
Ιθη3 (ΙβρΓβΙίθηάΛίαΓ. ββπι πιοηαβΙβΓϋ ρΓ«Γθο1ϋδ Λουκάς τους τήν μοναδικήν πολιτείαν τυπώσαντας, 
δήλους ήμΤν πό|5ρωθεν καθιστάς, Των πιστευσάντων 
εφησεν ουδείς τι των υπαρχόντων αύτψ ελεγεν Γδιον 
είναι, άλλ' ή ν αύτοΤς άπαντα κοινά. "Ενθεν το ι και 
τοΤς μονάζειν έΟέλουσιν εξεστι περί των υπαρχόν- 
των αύτοΤς διατίΟεσΟαι πρότερον, και οις 2^ν βού- 
λοιντο ταΰτα παραπέμπεσθαι προσώποις, μή ν'εκω- 
λυμένοις παρά του νόμου, οΓον α\ρετικοΤς ή νόθοις 
παισί. Μετά γάρ το ι το μονασαι των προσόντων 
αύτοϊς πάντων το μοναστήριον έχει τήν κυριότητα, 
και ούδΐν περί των οικείων φροντίζειν ή διατάτ- 
τεσΟαι τούτοις παρακεχώρηται. Ει δέ τις οωρΛ^ζΊτ^ 
κτήσιν ήντιναοΰν ιδιοποιησάμενος, ταύτην μίν ό 
ηγούμενος της μονής, ή ό της χώρας επίσκοπος. αυΐ 131*108 Ιοοί βρίβοαριιβ ΓθοΙρίιιί, βΐ ΟΟΓαιη πιηΐ- ρ λαβών και πωλήσας, πολλών μαρτύρων έπ* οψεσι. ϋβ Ιθ8ΐίΙ>η8 άίνβπίίβηβ, «Ι βη ΓΛίίοηβ ο&Ιυιηηί» 
βαηβΛίη βνίΐβΐ, βΐ ραυροπ^αβ αο πιβηΛίοΐβ (1ί8- 
ΐΓίΙ)ϋ8ΐ. ΑΙςοβ ίηδϋρβΓ βιιπι ςηί ΙιιΙβπι ροββββ. 
8ίοηοπι, ϋΐί Αηαηίαδ ίβΐβ, βυΓΓίροΓβ πιβ(ίί1α!υ8 
βδΐ, <3θ1)ί1β οοΓΓβοΙίοηβ ΟΜίίβΟΐ. ΙΗδΟβ αυΐβιη οπι- 
ηίΙ)ϋ8 βΐ πιοηίβΐΐϋπι βοοίβίΑβ ϋΙ)ηοχία βπΐ. 

ΡοΓΓΟ &υΐ6Πΐ οοηοίΐίί βοχίί οαηοη 41 οπιηΐηο 
ρβποϋίοδϋΐη 6886 οοη8ΐιίΙ βΐ ΙβίηβΓβπϋπι α νίΐβ 
νίοΐυςυβ οοπιαίϋηί ΓβοεάβΡβ, αο 8ΐαϋπι ββηιβΐ ίη 
απςυβία οβίΐυίκ ίηοΐαάβρβ, 8ΐΙ)ί(ΐυο αάβο ίρβίβ 
ν1ΐ8β βοΗΐ&π» βυοΙΟΓββ ββββ. ΟροΓίβΙ βηίπι ίη 
ιηοηβ^ΙβΗο, υΚ)ί πιο^ηα 68( ίΓαίΓυτη ΓΓβςαβηΙΐΒ, τήν εντεύθεν διαβολήν ουλαττόμενος, τττωχοΤς καί 
άπόροις διανειμάτω• τον δε τήν τοιαύτην κτήσιν 
κατ* έκεΤνον τον Άνανίαν ύποσυλ^ν μελετήσαντα, 
τψ προσήκοντι έπιτιμίψ σωφρονισάτω. Τούτοις πατιν 
υπεύθυνος και ή των μοναζουσών εσται οατρία. 

Ό δΐ μα' της ς' συνόδου σφαλερον ήγήσατο πάνπ; 
και Ιταμδν, τους της κοσμικής άνακεχωρηκότ^ς 
άρτι διαίτης Ιαυτους εύθυς έν οΐκίστψ βρ^χυτάιψ 
έγκλείειν,καΐ σςρίσιν αύτοΤς γίνσσθαι του μονήρους 
βίου καθηγητάς. ΔεΤ γάρ πρότερον έν αδελφών 
πλειόνων σεμνείψ τδ της δποταγηΓ γινόμενον Ιπ 45 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤίαϋΜ. — Μ• 46 τριετίβν ένδείξασΟαι • είτα έο* έτερον ενα προσμεί- ^ Α&ιιηυη) αά οΙ)β(ϋοη(1ϋΐη οοηαραρ&ίυαι ρβΓ Ιπβη" ναντας χρονον, ενΟοί δή και έπικλε(σασΟαι ε'ίλοντο, 
και της σφών γνώμη; άμεταΟέτως έ'χειν αντικρυς 
έλεγχθείσης, ώς ου κενής οίρα δόξης, άλλ* αρετής 
έφέσει ταύττ| δ:άγειν ο1 τοιούτοι προ^ρηνται, μετ' 
επιτροπής του κατά την χώραν επισκόπου, έπικλει- 
σαμένους μένειν, και μηκέτι του οΙκίσκου το παρά' 
παν έςΐέναι, ει μήπου κατ* ανάγκην έκοιασΟεΐέν 
τίνα, ήτοι δια κοινήν του λαοΰ λυσιτέλειαν, ή δια 
νόσον, όσον ουκ "ζδη την του θανάτου ψήοον μγ^νύου- 
σαν εσεσΟαι • άλλα και τότε μή άνευ γνώμης του 
επισκόπου. Ει γαρ δή άλλως εξελΟεϊν βουληθειεν, 
και άκοντας εισωθεϊν εις τον οικίτκον εκείνον χρή, 
και ασφαλώς καΟβιργνύειν, ώς μηκέτι ρ^'δίαν εΤναι 
σφίσι την εξοδον • προσέτι και νηστείαις αυτούς 6πο- 
βάλλειν, και σκληραγωγιαις κατατρύχειν, ώς Λν 
ούτω ΟεραπευΟείη τυ τής γνώμης αυτών εύμετάβο- 
λον. α Ουδείς γαρ, φησίν ό Τωτήρ, βαλών την χεϊρα 
έπ' άροτρον, και στραφείς εΙς τα οπίσω, εύθετος 
εστίν εις την βασιλείαν τών ουρανών. • 
Περί ερημιτών. 
Ό δΐ μβ' τους λεγόμενους έρημίτας, καί μέλανα 
πίρικειμένους ιμάτια, τά; τε κόμας επί πολύ καΟει- 
μένους, καί ανδρών μεταξύ καί γυναικών άναστρε* 
φομίνους, καί το οΙκεΤον επάγγελμα καΟυοριζον- 
τις, τούτους ήτοι τάς κόμας κελεύει περιελεΤν, καί 
σχήμα μοι^αχικον άντ(ΐρήσΟαι, κα: εν οροντιστηρίψ 
μοναχοϊς συγκαταλεγήναι, ή μή α^ρουμένους τών 
πόλεων άπελαύνεσθαι, καί προς τάς έρημίας άπο- 
πέμπεσΟαι, έξ ων καί την έπωνυμιαν εαυτοί; ψευ- Β ηίααι οβΙοηάβΓβ : (Ιβίαάβ αηαιιιη αΐίυαι ίη π)&η- 
θίυοουΐα, ία ςα& ίαοΐαίΐί νοΙαβΓαηΙ, άβςβηΐββ, θΙΟγ- 
ιηυΐΏ &αίΐΏί βυί ρΓοροβίΙυιη ρίβηβ &ο&ηηϋ6Γά6ΐηοη- 
8ΐΓ£ΐα(θ5, αάβο υΐ 3&ιη ηοα ναηββ ςΙοΓίο, ββά νίΓ- 
1αϋ$ §Γ&Ιί& νίίαιη ϋΐ&ιη ρΓοβΙβή ρΓθββυχηαηΙυΓ, 
οαιη οοηδθοδα ίθΐίαβ Ιοοί βρίβοορί ίηοΙυ$θ8 ιηα- 
ηβΓβ, ηεςυβ άβίη βχ ίΠα ιη&η8ίοηθ αιηρΙίυβθξΓβιΙί, 
ηίβί ίοΓίθ υΓ^6&1 ηβοβββΚαβ, νεί ρΓορΙβΓ οοιη- 
ιηαηβιη ροραϋ αϋΐίΐ&ΐβιη, νβΐ ε^υβιηοάί ιιΐ0Γΐ)υ[η, 
ςιιί ιηοΓίβιη Ιαηΐϋΐη ηοη ίηβί&Γθ ίηάίο&Ι ; βοά βΐ 
ίυηο ςαίάβιη ηοη βίηβ οοηδβηβυ βρίβοορί. Οαί νβΓο 
αΐίαβ ο5 ο&υδβιβ 6χΊγθ νοίααΐ, τβΙ ίηνίΐοβ ία άίοίβι 
ηι&α8ίοα6 οοθγοθπ οροΓίβΙ, ααάβίρδίβ αααςοαιη Γα- 
οίϋβ δϋ βχϋϋδ; αίςαβ ρΓΦίβΓβα ^β^υα^^8 &ίί1ί£6Γβ, 
6ΐ οοΓΓθοΙίοαίϋαβ ιη&οβΓ&Γβ, ίΙ& υΐ Ιιαο Γ&ϋοηβ 
οοΓΓί^αΐΏΓ &αίαιί βΟΓααι ίαοοαδίααΐία. «Νβιηο βαίπ), 
ίηςυϋ δαΙναΙοΓ αοβΙβΓ, ςυί χη&ηυπι αγαΙγο ίω- 
πιί8ϋ, βΐ ροβίεα ΙβΓ^υηι νβΓίίΙ, (ϋ^ααβ ββΐ τ^.^ηο 

ΟφΙΟΓϋΓΏ. » 

06 βτβιη'ίΐή. 
Τυηα ο&αοη 42 βΓβιηίΙηδ ςαί νοοΑηΙαΓ, ςαοΐ- 
ςηοΐ ηίξπ» ν63ΐίΙ)υ3 ίπάυΐ!, βΐ ρΓ0Πΐί8Βΐ3 Αάιηο- 
άιιπι ΟΑρίΙΙίδ οαια νίΓΐβ βΐ πιυ1ίθΓίΙ>υ5 νβΓβαοΙαΓ, 
6οςαΘ ρΓοΓοβδίοαβαι βυαιη (1βΙιοηβ8ΐΑηΙ, Ιιθ30β αυΐ 
ρο8ίϋ3 000)18 ]υΙ)6ΐ ϋΑΐ)ίΙυπι αιοαΑ8ϋουαι βα- 
Π16Γ6, 6( ία πΐΑαδίοαβ αΐίςυα ίαΙθΓ ιηοηαοΙιθ3 
ΓβΓθΓΓΐ, αυΐ, βί Ιιοο ΓβοαβανβπαΙ, βχ αΓϋίϋυβ ρβΐΐί, 
βΐ Α(1 ϋΓε(ηο3 &ΐ3ΐβ§απ, αα(ίβ Γα130 δίΜ άβαοηιί- 
ααΐίοαβαι ΑΠίηχβΓυαΙ. δώ; άνεπλασαντο. 

Ό δε μζ' μήτε εν άνδρψφ μοναστηρίψ γυναίκα, β Αά1ι«ο οααοη 47 οβςαβ πιιιΗβΓβαι ρβΓΠΐίΙΐίΙ 
μήτε μήν άνδρα έν γυναικείψ, κελεύει καΟεύδειν. ίη νίΓΟΓϋπι πιοααδίβηο, αβςυο ία πιυΙίοΙ>π νί- Παντος γαρ σκανδάλου καί προσκόμματος ανωτέρους 
είναι δει τους πιστοί>;, καί μάλιστα γε του; μονά- 
χους, καί προς το ειίσχημον και εύπρόσεδρον τψ 
Κυρίψ τον έαυιών βίον ρυΟμ(ζειν, καί διευΟύνειν. 
Τοις δε εις τοΰτο τόλμης ίοΰσι κλτνίκοΤς τε καί 
λαϊ/.οΤς αφορισμού καί άμφοΐν τιμάται. 

Ό δε κβ' τής ζ συνόδου Ιερωμένοι;, καί οι; ό 
βίος μονότρόπος, έπιπλήττει κατ' ιδίαν γυναιξί συνεσΟίουσιν, ει καί καΟ' αίμα τούτοι; αύται προσ- ήκουσιν. Ει δΐ ταύτα; συνδείπνου; δεήσει λαβείν, 
μή άλλως ή θεοφόρων συμπαρόντων ανδρών, ή καί 
τιμίων καί ευλαβών γυναικών, 'ίνα καί αύτο το τυαι άοΓΟί'ΐΓβ. βίΐΓ& βΟΑαάαΙαηα θηίιη οπιαβ β( 
οίΓβαάίουΙυπι Ωίΐβίβδ ββββ (]οοβΙ, σίΑχίιηβ νβπο 
ΐΏοααοΙιοθ ; Αίςαβ α(1 ίά ςυοά όββοΓυο) 63ΐ βΐ 
Οοαιίηο βΓΑίαπι, νΐΐ&ιη δϋαιη οοπαροαβΓθ αο (ϋπ- 
ββΓθ. ΙΙ1θ8 αϋΐβπι, ςαί οοαίΓΛίΓβ ααδί ίϋβηηΙ,ΐΑοι οΐβ- 
Π008 ςυαιη ΐΑΐοοδ, βχεοπιπιαπίοΑίίοαβ υίΓΟδ^υβ 
ΓβΓϋ. 

νβΓαιηίΑΐηβα βγηοίί 8βρ1ίπΐ3β ΟΑαοα 22 8α^6Γ(1ο- 
Ιβδ, οβο οοα βΐ ϋΙθ3 ςυί νίίαπι Αβπαί πιοηΑβΙίοαπίΐ 
ρΐβοΐϋ, ςυίουαςυβ ρπνΑΐίηι ουαι ιααΗ6Γϋ>ΐΐ8 οοη- 
νίνΑαΙϋΓ, ςϋΑπανίδ οαιη ίρδίβ βΑΟβϋίαβ ίαοοίΛ ΓϋΟ- 
ηοΐ. 8ί νβΓΟ 1ΐ880β οοανίνίο βχοίροΓβ οραβ, ηο Ιιοο 
ςαίάθοι ΠαΙ, αίδί ρΓΦβοοΙίΙϊαβ νίπΐδ (ϋνίηίδ 190 αο τραπέζης αύταΤς καί άλών κοινωνεΤν προς ώφέλειαν β οΐΑΐΓθηί3 γβαβΓΑπάϊβ Α0 Γβ1ίβίθ3ί9| βάοο ϋΐ β3ϋί*- 

(Ιβηι ιηβαδίΒ αο βΑΐίβ οοπιπιυαίοΑίίο ϋΐίβ ίη υΐΐΐί- 
ΐΑΐβΠ) βρίΓίΙααΙοαι οβάΑΐ. « 8ίνβ βπίηι οοπιβάαΐίδ, 
ΐαί^αίΐ, δίνβ 1)ίΙ)ίΐΙί3, δβα ΓαοΊαΙΪ3 Αΐίςαίίΐ, οπιαία οά 
ϋβΐ ^ΙοπΑΠί ΓαοίΙβ. » ΕΙ : « ΟιηηίΑ αιίΐιί ϋοοπΙ, αΙ 
αοα οιηηίΛ βχρβίΐίϋπΐ. >> Ιπιο β1 ίρδΑδ οορίίΑΐίοηββ 

ρΐΙΓ^ΑΓΘ ίϋΙ)βΓηυΓ, δΟίΙίΟβΙ ΑϋΙ βΙϋβΓβ, ΑϋΙ ρϋΓ- 

βΑΓβ, 8βυ ρΓΟβΙβΓΠθΓβ, ποςίϋβ ρβΓίΏϊΙΙβΓθ υΐ άοηυο 
ίη ηοδ ΑδδϋΓί,ΆηΙ. 8ίη νβΓΟ ΙιΟΓαηι Λϋςαΐβ ίΙΟΓ Γα- 
οίΑΐ, αβ8θίΑΐ(]α6 υΙ^ίαΑαι Ιιθ8ρίϋο βχοίρίΑΐυΓ, βί 
ΙΐΑϋά ίαίβΓάίοίυιη 68ΐίηρυΙ}1ίεΑηιάοπιυαι άθδΟβαάοΓθ 
αβοβδδΙίΑΐβ βυηι υπ^βαΐβ, πιοάο 8θΙ)ηβ, β1 οαιη οιγ- 
οαπίδρβεΐίοαθ ββδβ ^θγαΙ. 6«ΐ6Γυαι ϋ ςαί οααι ε'ίη πνευματικήν. « Είτε γαρ έσΟίετε, φησίν, ε'ιτε 
πίνετε, ε'ίτε τι ποιεΤτε, πάντα εις δόςβν του θεού 
«οιεΤτε • » « Πάντα μοι εξδβτπν, άλλ* ου πάντα 
9<»μ.φίρ&ι. 36 'Λλλά κα$ λογισμούς καΟχίρειν κελευό- 
|ΐ&Οα, ήγουν έκπλύνειν, ή καΟβιρεΤν ήτοι καταβάλ- 
λειν, χαι μή έ5^ν αύτοίίς ημών κατεξανίστασΟαι. 
Όοοιπορονντι δε τινι τούτων, καί μή εύποροϋντι ^ 
καναχΟείη, καί έν πανδοχείω καταλύειν ουκ άπείρη- 
ται, τής χρζία:^ αύτδν κατεπειγούσης, μόνον σω- 
φρόνως καί μετ' ευλάβειας. Οι μέντοι γυναιξί καί 
τέκνοις συζώντες, χαί κατά κόσμον βιούντες, ου 
κωλύονται γυναιξί σννεσθίειν. Ου γαρ διαοέβληται 47 ΜΑΤΤΗΛΙ ΒίΑ8ΤΑΚΙ8 48 αχοΓ'ώυβ αε ΗΗβη'β 8υί3 υηει 1ιαΙ)ί(αηΙ, βΰοαΙαΓβΐη ^ τούτο, ει μετ' εύχίχριστίας της προς βεον γίγνοιτο, 
νίΐ&ιη δβςυβηΐβδ, ουιη υχοπΙ)ϋ8 οοηνίνβΓΐ ηιίηίοαβ και μή μετά θυμελικών επιτηδευμάτων, και σατανι- 
ρΐΌΐιίΙ)βηΙυΓ. Ηοο βηίπι οαΐρ» νβοαΐ, άαιηιηοάο κών φσμάτων, καΐ πορνικών λογισμάτων, οΤς έπερ- 
ΠλΙ ουιη βΓαϋ&ΓΟίη βτ^κ, Οβυιη αοΐίοηβ, βί ηοη χεται ή προφητική άρά • « Ούαι οΐ μετά κιθάρας καΐ 
εαιη ^β8(ί6υ1αΙίοηίΙ)υ8 βοβηίοίβ, &α( βΑΐ&ηίοίβ ο&η- ψαλτηρίου τόν οΤνον π(νοντες, ι και τά Ιζης. 
ϋοίβ, 6ΐ ιηοάυΐαήοηίύαθ ιηβΓβίΓίοϋβ, ςυ» ωαΐβάίοϋο ΐ8ΐΙι»ο ρΓορΙΐθΙίο& ρΓΟδβςαϋυρ : « Υφ ίΙΗβ ςαι αά 
ο!ΐ!ι&Γαιη οΙ ρβ&Πεηοηι νίηυιη Ι)ίΙ)υηί, » βί ςυββ ββςυαηΙοΓ. 
Οπίηίιηο ηβςιΐθ ρβηηΙΙΙϋ οοηοίΐϋ ΟαΓίΙιβ^ηβη- Ούοε ό τής εν ΚβρΟαγένγ^ συν(5δου λη' κανών 818 ο&η. 38 ιηοα&εΙιθ8 &υ^ οίβηοοβ ΐιηρυηβ &ά 
νΪΓ^ηθβ νβΐ νί(1ϋ&8 Οβο οοη8βοΓ&1&3 αοοβάβΓβ, &1)8- 
ςυβ οοη8βα8υ βρί8θορ!, &οΙ, βο &1)8βηΐ6, ρΓ68ΐ)γ- 
Ιβή &I^^υ^α8 : ηβο Ιυηο ςυίάβιη βοΐοβ ευιη βοϋβ 
νβΓβ&η, $6(1 νβΐ οίβηείβ ηΠΙβ, νβΐ ΟΙιηβΙί&ηίβ 1ιο- 
ηθβϋβ αο Γβϋ^^ίοθίδ ρΓ(Β8βη(ί1)α8, αί ΙοΙΙαΙυΓ οιώπΙθ 
δαβρίοίο. « ΟίΐΓ& 802ΐη(1{ΐ1υΐΏ οπιγώ, &ϋ Αροβίοΐυβ, 
θδίοΐβ 6ΐ ^υά!^^8 βΐ βΓΟΒοίδ βϊ Εοοίβδίοϊ Πβί. » ^ο• 
1)βζηυΓ αάβο 8υ8ρίοίοηθ8 ηααΐαδ βνίΙ&Γβ, Γαΐ8» ΙίοβΙ 
ίυβηηΐ. 

Οβ ΐΓαη$ίΐΜ $ τηοηαΒίβΗο αά αΐίηά. 

Οαηοη βϋΐβιη νίοβδίπΐϋδ ρηπια» βγηοίϊί δβρΙίηπδΒ 
Ιιαυά ρβηηΗΙϋ ιηοηαοΐιαιιι αυΐ ιηοηίαΐβπι ρΓορηααι 
άβδβΓβΓθ ΐΏ&ηβίοηθίη, β( ίη αΐίαιη 8Θ οοηίβΓΓθ. 81η 
νθΓοΙιοο ΟθΓΪ οοηΐίη^αΐ, 1ααά8ΐ)ί1β ββββ βχίβΙίπίΕΐ 
βίςυίάθΐη η60688&ηυιη Ιιοεοβ Ιιο5ρί(1ο βζοίρΊ, ηβ 
ίοτϊβ 88βου1&π1)υ9 β^ ρΓοπιίδΟΐιβ νίνοηϋύαβ 8β ίιη- 
ιηίβοβΓβ οοβ&ηΙαΓ; ΙΐΕαθ ΙααιβαΓβοίρί 8ΐηβ οοηθβη- 
βυ βυοΓαοα ρΓφΓβοΙοΓυιη. 

Ταιη ε&ηοη 3 β^ηοιϋ ρηιηβ βΐ δβοαηάββ, ςυφ 
νοο&ΙπΓ, 6Χ€θΓηΓηυηίθ8ΐίοηί ρΓ&ΓβοΙυπι 8υΙ)3ίεί(, 
ςυί αυίυ^ίβηΐββ ΐΏοη&ο1ιθ8, ςαί αά ονΠβ βυυιη ρβπ• 
ΙίηβηΙ, ηοη οαιη άίϋββηΐια ΓβςαίδίνβπΙ, βΐ ογβιη Β έίρίησι μοναχοΤς ή κληρικοϊς άδεώς εισιέναι προς 
παρθένους, -ζ χήρ«^, ο-Ί οή τφ βεψ καθιέρωνται, του 
επισκόπου μή έπιτετραφότος, -ί] του πρεσβυτέρου, ει 
εκείνος άττ^ει • άλλα και τότε μή μόνους μόνα•.ς 
έντυγχάνειν, άλλα παρόντων ί κληρικών έτερων, "15 
Χριστιανών έντιμων καί ευλαβών, ώστε πάσαν υπ- 
οψ(αν περιαιρεΤσθαι. ν Άπρόσκοποι γαρ, ©ησίν ό 
Απόστολος, γίνεσθε και 'Ιουδαίοις, κα? "Ελλησι, 
και ττ) Έκκλησι'ς^ του θεοΰ ' » έπε? φεύγειν τις 
πονηράς υπολήψεις προστετάγμεΟα, καν ώσι ψευ- 
δείς. 

Περί μεταβάσεως από μοναστηρίου εις μο- 
ναστήριον. 
Ό δε κα' τής ζ' συνόδου ουκ επιτρέπει μονοχό'^ Ι) 
μονάστριαν την οικείαν καταλιμπάνειν μονήν, και 
εΙς έτερον άπιέναι. Συμβάν δε οϋτω, ξενοδοχεΐσθαι 
μεν, ως άναγκαΤον, δι' επαίνου τίθεται, *ίνα μή κο- 
σμικοΤς και άδιαφόρως βιουσιν έκβιασθεΤεν συμμ'ξαι • 
προσλαμβάνεσθαι δΐ ου δήτα ίνευ γνώμης τών σ(ρών 
ηγουμένων. 

Ό δε γ' τής λεγομένης πρώτης και δευτέρας συν- 
όδου άφορισμψ τον ήγούμενον 6ποτί0ησιν, ει μή επι- 
μελώς άναζητοίη τους της Ιαυτου ποίμνης σποδι- 
δράσκοντας μονάχους, καΐ προς τον Ιερόν έπανάγει ίηοΓΐ)ί(1βΓη ΤΏθάίοαπιβηϋβ οαΓβίΛΐη ιιά βΛΟΓϋΐη οΙλο- Ο σηκόν, τίί καταλλήλψ θεραπεία τό νενοσηκός επ^ρ- δίΓυηι Γ6(1υχ6ΓίΙ. Ν&ηι 81 αηίίηΒηϋυη) ταϋοηθ 
ΟίΐΓβηΙίυηη ραβΙΟΓ, ς[υί βρ^α ^τϋ^ατα ώ6^\\^β\\1^τ 
8080 βΟΓίΙ:, οογΙο ΙϋίΐΙ, ςαίδςαίδ ονίαπι ΟΐΐΓΐϊίϋ βα- 
ΙϋΙοιη ρΓ3β 80ϋ0Γί1ία νίΙίρβη(ϋΙ, ςϋίάηί ίπίΙβρΓβοαΙ)!- 
Ιβ3 ρωη&δ (1αΙ)ϋ? ΜοηαοΙιυδ νοΓΟ ίΐα ΓβνοεαΙυ», 
βΙ 00 ΓβάΐΓβ Γβοϋδανβριΐ, υη(ίο (3ί?οοί3ίΙ, βί ίΐα 
βρίβοορο νίβυω ΓϋβΓίΙ, 8θβΓος&1)ίΙυΓ. 

Οοίη οαηοη ςυβΓίαδ ιηοηαοΐιυπι, ςυί ρπορηλ 
πιαηδίοηο ΓβΙίοΙλίη αΐί&αι ββ οοηΓβΓΐ, νβΐ ίη Ιιαίίί- 
ΙαουΙο ββουΐαπ ΙυΓρίΙΟΓ οοιηβθδ&ΙαΓ, ίρδυπι ίΙΙυπΊ, 
οΐ ςαί δυδοορι^Γϋ, υίΓΟδηαο οοπιπιυηίοηβ ρπναηάοβ 
(ϊοοβΓπίΙ, ίΐοηβο 18 ςιιί Γοοβδβοπΐ, ίη πιοηαδΙΟΓίυιυ, 
ςαοίΐ ίπιρΓοΙ)^ (ΙοδΟΓυί!, ΓαοπΙ ΓονβΓδυβ. 8ίη νβΓΟ ρωνυς πρόβατον. Εϊ γαρ ό ζώων αλόγων ποιμήν, 
άμελώς περί τό ποίμνιον διακείμενος, τιυ.ωρ!αν 
άναγκαίως υπέχει, ό τών του Χρίστου θ^^εμμάτων 
τήν σωτηρίαν περί ελαχίστου δι' οίκείαν ρ^ίστώνην 
τιθέμενος, πώς ουκ απαραίτητον εισπραχθτ^σεται δί- 
κην ; Άπειθών δε ό ανακαλούμενος μοναχός έπανιέ- 
ναι δ'Οεν δήτα και έξελήλυΟε προς του επισκόπου οο- 
ορισΟήσεται, 

Ό δε δ' τον άποδράντα τής ίδιας μονής μοναχόν 
καΐ προς Ιτέραν μετακεχωρηκότα, ή εΙς κοσμικόν 
άσέμνως είσκωμάσαντα καταγώγιον, αυτόν τε και τόν 
τούτον ύποδεξάμενον άφωρισμένον είναι κελεύει, 
εως 8ν ό απόφοιτη σας προς τήν μονήν, ής κακώς 
Ιξελήλυθεν, έπανήκτι. Ει μέντοι ό τής χώρας έπί- ίδΐίυβ Ιοοΐ βρίδοορϋβ ΐηοηαοΙίΟΒ (2αο3(1&ΐη ρίβΙ&Ιβ τχ σκοπός, Ιστιν ο'ύ; τών έπ' ευλαβείς: σεμνυνομένιον (αΐ Γιΐ) ρβΓ0θ1οΐ3Γ08 (Ιο πίΒηδίοηο ρΓορπα θχίπιβηδ 
ίη αΠΙδ οοηβΙΙΙυοΓίΙ, ηΐ πΐίΐηδίοηί ρπίπδίηΐ (γώογΙο 
υΐΓ{Π(|υο ίΙΙί ορίβοορο 8υΐ3]οοΙα5 ΓυοΓίηΙ), νοί (Ιοπίϋδ 
ΙυΙοΙβιη οίβ οοΐΏΟΐίδοπΙ : ΙδίΗοο ηαί^οιη οαπι εο8 
ςυί δΐΐδοίρίυηΐ, Ιαιη πίΐοηαοΗοδ ίρδοβ οϋίρα οηηπί υα- 
ουοδ ρΓΦδΙαΙ. 

Ουίη ίπιο οαηοη 80 δγποίΐΐ ΟϋΓΐΙια^ΙηοοδΙδ ορί- 
βοορυπι ρυηίπ νυΐΐ, ςυΙ πιοηαοΗοπι &1ίβηυαι δυδοί- 
ρίΐ, 191 &1ςιιβ αά ^Γ&άυηι οΙοΓίοαΙβαι ρΓοηονο- 
Η1| αιιΐ Αΐίου]υ9 βι ρΓορπίβ ιηοπαδίορϋβ ρρ^'ΓοοΙυ- μοναχών, έκ τής Ιαυτών είληφώς, εις έτέραν εγκα- 
ταστήσειε προστασίαν μονής, καΐ αμφοτέρων αύτψ 
υποκειμένων δηλαδή τών μονών, ή και κοσμικήν 
οικίαν έπιτηρεϊν διορίσαιτο, τούτο και τους υπο- 
δεχόμενους και τους μονάχους ανεύθυνους εΤνβι 
ποιεΤ. 

Ό δΐ τζ' τής έν ΚαρΟαγέντ[| συνόδου έπιτιμασθαι 
τόν έπίσκοπον άξιοι, δς τόν άλλότριον υποδεχόμενος 
μοναχόν εις βαθμόν καθίστησι κλήρου, ή και ήγου- 
μενκίαν οΙκείου μοναστηρίου, βνευ άπολυτικής τον 49 8ΥΝΤΑ0ΜΑ Αυ>ΗΑΒΕΤΐαϋΜ. - Μ. 50 οικείου έπινχόπου γραφής. ΚαΙ τον μίν έπ(σχοπον ^ Γ&ιη ; &1)5€[α6 ΙίΙΙβηβ ϋιχηί880Γϋ8 βρίβοορί Γβξίοηίβ τγ του 1 8 (ου λάου έφβΐς κοινών ί^ί και μ6νον, Ιτέρους 
αύτψ κιλ«^£ΐ μή κοινωνεΤν • τον δΐ μοναχόν, του 
κλήρου Ι) της ήγουμβνείβς Ικπίτυτειν. Ζήτει και τ6 
ς' κεφ. του Α στοιχείου, καΙ έν θ' κεφ. του αύτου 
στοιχείου κανόνα κγ' της δ' συνόδου, και έν τψ ιΟ' 
κεφ. του Γ στοιχείου κανόνα ιη' της ζ' συνόδου, καΐ 
το κΟ' κεφ. του Ε στοιχείου • ϊτι δΐ και το λγ' 
και το κ' κεφ. του Κ στοιχείου, καΐ έν τψ λβ' 
κεφ. του αύτου στοιχείου κανόνα ζ' τη; δ' συν- 
όδου. 

Ό δΐ ιγ' της εν Γάγγρφ συνόδου τψ άναθέματι 
παραπέμπει τους τέκνα έχοντας, καΐ προφάσει 
ασκήσεως ταΰτα χαίρειν έώντας, καΐ μή τα της 
θεοσεβείας χλ\ λοιπής αρζττ^ς έξασκουντας, προς δέ αΙΙβΗυβ. ΕΙ βρίβοορο ηυίάβιη ουιη ρΐ6ΐ)β βυα οοηι- 
οαυαίοαΓβ ρβηηίΙΙϋ, βΐ βοίαιηιηοάο νοίαΐ ηβ &1ϋ 
ουιη ίρβο οηιι οοιηχηυηίοθαΐ : ϋιοη&βΐιοιη νβΓΟ 
εΙβΓΟ ααί ρΓ3ΒΓβο1αΓ& θχοίάβΓθ νυϋ. Οα%Γ6 οαρ. 6 
ΙίΙΙβΓβ Α» θΐ ία οαρ. 9 6]ϋ8()βα] θΐβιηβηϋ ο&ηοηβιη 
23 8γαοάί ςυ&Γΐ®, βΐ; ίη οαρ. 19 ΙίΗβΓΦ Γ Ολη. 18 
86ρϋαΐ88 βγαοάί, βΐ οαρ. 29 Ε ΙίΙΙβΓ». ΙηβαρβΓ 
νί(ΐ6 6&ρ. 33 βΐ 20 ϋΐ. Κ, βΐ ίη ο&ρ• 32 β]υδ(1θαι 
ϋϋ. ο&α. 7 οοηοίΠί ςα&ηί. 

βοηοίΐϋ Οαη^Γβηβίβ οαηοα 13 β08 αη&ΙΙιβιχι&Ιβ 
ρβΓΟβΙΗΙ, ()υ1 1ίΙ)θΓ05 8008 ρί» βχβΓθί(αϋοηί8 ρΓβ- 
Ιθχία ηοη βοΓΑηΙ, βΐ ίη ϋ8 ςαβ λά Γβ1ί£;ίοα6ηι Γβΐί- 
ςυ&8ςυβ νίΓίοΙθβ ρβΓίίηοηΙ, ιηίαίιηβ βΓαάίαηί, ίιηο χαΐ τα^ τψ βίψ αυτάρκη πορίζοντας, οΤα περί πλεί- _. ηοςυβ νίΐ» ΠθΟθδβ&Γία ΐΙΗβ ρΓ»1)βηΙ, ςυ&βί ιη&χΐιηί 
στου δήθεν την ευλάβεια; ποιούμενους καΐ ασκησιν, ίβ06ΓίηΙ ρίβίαΐβαι αίςυβ βχβΓοίΙαΙίοηβιη, β( Ιίλυά 

ρο88ίηΙ Ιη ββββυΐο 8&1αΐ6ΐη ίπ€ΐ1ρί8θί και μή έξον σωτηρίας αύτους έν τψ κόσμψ έπιτυ 
χεΤν. ΦησΙ γάρ 6 μέγαΓ Παύλος • « ΕΓ τις των Ιδίων, 
και μάλιστα των οΙκείων ου προνοεί, ούτος την πίστιν 
ηρνηται και ίστιν απίστου χείρων. » Και περί των 
χηρών διαταττόμενος, « ει έτεκνοτρόφησαν, » προσ- 
τίθησι • και ταΐς άφηλικεστέραις τάς νέας σωφρονί- 
ζειν πβρεγγυ^, φιλάνδρους εΤναι, φιλοτέκνους • καΐ 
έν άλλοις τοις πατράσι τρέφειν επισκήπτει τά τέκνα 
έν παιδεί^ και νουθεσί^ Κυρίου, 'ίΐς Ιστι δεινόν^ 
θήρας μεν τους σφετέρους σκύμνου; τρεφειν τε και 
περιέπειν, και μέχρι θανάτου τούτων προκινδυ- 
νεύειν, ανθρώπους δΐ και τήν των θηρίων έν 
τούτψ παρελαύνειν ωμότητα. Άλλα τψ ήοη άπο- 
κειραμένψ ουκ έφεΤται της των τέκνων χάριν Οίου βηίιη 
πι&£;ηυ8 Ρ&αΐαβ : ■ δί ςοίβ ΒυοΓοαι, βΐ ιηαχίιηβ 
<1οζηβ8ϋοοΓϋαι ουΓκαι ηοη 1ι&1>θΙ, ΰάβπι ίδΐβ ηβς^&νϋ, 
βΐ ίηβάβΐί ρβ]θΓ 68ΐ. » Ταηι άβ τίάαίβ ρΓΦοίρίθηβ, 
ΐί811ϋ)6ΐΌ8, &ά^^^ί|, βάαοΑνβΓηηΙ; » πι&ίΓοη&βςαβ 
^α1)6( ]οηίθΓβ8 ίηβϋΙαβΓβ, &ά ιη&Γϋοβ 1ίΙ)βΓ08ς«6 
8υο8 άίΠ^οηάολ; βίςυο &ϋΙ>ί ρλίΓθβ βάΙιοΓίαΙΟΓ 
01ίθ8 8υο8 ίη άί8θίρ1ίη& βΙ ρί& &άιηοηίϋοηβ Οοιηίηι 
β(1ηεαΓ6. Οαιιπι πιίΓ& γθβ β8ΐ ίθΓ&$ βυο• ο&ΐαΐοβ 
αΙβΓθ, ίονθΓβ, βΐ &ά αιοΓίθπι αδςυο άθΓβηάοΓβ; 
1ιοηιίηβ8 νβΓο ΓβΓ&8 ίρ8α8 Ιι&ο 8α& ΓβΗΐ&Ιβ νΙηοβΓβ• 
Ηααάςυαςα&αι Ιαιηβη ίηάβ άβΐοη8θ οοηοβδβυζη ββΐ 
1ίΙ)6Γ0Γαιη οαΓ&ηάοΓαπι οααβα οααηβίοηβσι βα&ιη 
(1θ86ΓθΓθ, βΐ οαπι 89Β0ϋΙ&ηΙ)α8 οοηνβηαή; Όβο επιμελείας την μονήν έ^ν, καΐ έπιχωριάζειν τοις Ο βηίιη οαΓββ βπΐ, ςϋί ρβΙβΓβδΙ ΟΓρΙιαηοΡϋΠΐ βΐ Ιΐΐάβχ 
εν τψ κόσμψ • μελήσει γάρ τψ θεψ, τψ πατρί των νϋυβΓαπι, ίβΙΟΓαηΐ βάυο&ϋο 
ορφανών καΐ χριτ^ τών χηρών, καΐ της τούτω 
προνοίας. 

Ό δε ιδ' του αναθέματος άξίοϊ, και τών παίδων, 
6σοι προφάσει τής ασκήσεως, μή δια τιμής τους οι- 
κείους πατέρας άγουσι, μηδΐ γηροβοσκεϊν αίροΰν- 
ται * αλλ* άπρονοήτους έώσι πιστού; τε 6ντας, ή και 
απίστους. Προτιμητέον μέντοι, φησι, παντάπασι 
την εύσέβειον, δ'τοιν οΐ άπιστοι γονείς δηλαδή προς 
τήν οίκείαν δυσσέβειαν τους παΐδας Ιλκειν π&ιρών- 
ται. Ό δΐ ιθ', Ε? τις, φησί, τών παρθενευόντων δή- 
θεν δια τον Κύριον κατεπαίροιτο τών γεγαμηκότων, 
ανάθεμα έστω. Περ^ μοναζουσών. 
Ό δΐ μ^' τής ς' συνόδου κωλύει τάς κείρεσθαι 
|ΐελλούσας τών γυναικών, λαμπροτέραις κοσμούμε• 
^ στολαΐς; τψ θυσιαστηρίψ χροσάγεσθαι, κάκεχ 
|ΐ%^ τήν φλυαρίαν έχλίνην περιδύεσθαι, ένδιδύσκε- 
βίαι ?1 τα τών μοναχών ίμφια. Ταραχήν γάρ έπεγεί- 
ρει τοϊίτο τη ψυχζ, ως άποσπωμέν^β τών του κόσμου 
ήδίονν. 

Ό δέ μς' τάς τον ασκητικών α^ρουμένας βίον 
άπροίτους βούλεται μένειν έν τ^ μον^. Απαραιτή- 
του δε χρβί«ς τατεπειγούσης, μετ' ευλογία; κα? επι- 
τροπής τής προεστώσης έξέρχεσθαι * και τότε μέντοι 
μή μόνος, άλλα συμπαρομαρτουσών αύταις πρενου- €»ΐ6ΓυΐΏ ο&ηοη 14 6]υ8(]θπι 8^ηο<1ί 1ίΙ)θΓ05 &η&- 
ϋιβηααΐβ οοηάί^ηοδ οβηββΐ, (]υοΙςυοΙ βχβΓοίΙ&ϋοηίδ 
ρΓβΙβχΐυ ρ&ΓβαΙββ 8αο8 ΙιοηοΓθ ηοη ρΓθ8βςηοηΙηΓ, 
ηβςαβίη 8θη6θΙυΙο αίβρβ νοίαηί ;3β(11πορ68 ίρ80β άβ• 
8βΓυηί,8ίη( ΟϋθΙθ8 δίηΐνβίηίΐάθΐββ. ΡίβΙ&Ιοαι Ι&πιβη 
ΟΓ^&Οβυαιοαιηίηο ρΓοΓοΓθαάαΐΌ,δίςααηάορ&ΓβηΙββ, 
Ιηβ(ΐ6ΐ63 8θί1ίθ6ΐ, Λά 8υ&αι ίηΓιάθΙϋαΙβαι Ωΐίοβ ρβΓ- 
^^&11θ^β οοηβηΙαΓ. Ρογγο αυΐβαι 19 ο&ηοη. 81 ςαίβ, 
αϋ, βΟΓααι ςυί ρΓορΙβΓ Οοαιίηαιη νΪΓςίηίΙ&Ιοπι 
86ΓV&η^, &άν6Γ8α8 οοη]υ^&Ιο8 5686 6χΙο11&1, &η&• 
Ιίΐθπια β8ΐο. 
Ο Ώβ ψηοηιαίιΐηί, 

^γαοάι ςαΐάθοι βοχίΦο&ηοη 45νθ1&1, ηοπιαΙΐβΓββ, 
αηΙβςααΓη ΙοηάβαηΙυΓ, 5ρΐ6η(ϋ(]ί8 νο8ΐί1)υ8 ΟΓη&Ι» 
αά Αϋ&Γ6 5ί8ΐ&ηΙαΓ, ίϋίςυβ 5υρβΓ&αϋ<ιΙθ ί8ΐ& άορο- 
8ϋ& ίη(1υ[ηβη(& πιοηαείι&ΐία αΒβαιη&ηΙ. ΙΙοο βηίηι 
ΙϋΓΐ)&8 ίη &ηίηιο οίβΐ, 1&η(ΐυ&ιη α άϋΐίοϋ^ Ιιυ]α8 
αιαηάί φ^γ6 &νυΐ80. 

Οβίη ο&ηοη 46 Γθαιίη&8 ()υ» νίΐ&ηι βΐί^ηηΐ αεοβ- 
ϋθ8αι ίη αιοπββΙβΓίο αι&ηβίί&πβ ]υΙ)βΙ, ηβςαβ αηςυβαι 
ίηάβ 6χίΓβ. δΙ ςυ& Ι&οαβη υΓ^θλΙ η6εβ88ίΙ&8 ίηβνί- 
ΙαΙ>ί1ί$, οαηι 1>βηβ(ϋοϋοηθ &ε ρβπηίββίοηθ &ί)1)&(ί88β 
6^Γ6(1ί : 6ΐ Ιααι ςαίάοαι ηοη ρβΓ ββ 8ο1α5, βοά οαοι 51 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΕΑ8ΤΑΚΙ8 52 8θΙ&(θ §Γαη(1ίοηΙ)υβ αυΐ ρΓβθοίριιίδ ιηοηί&Ηαιη, ςηί Χ τ^δων, Ι{ τα ιιρώτα των εν τζ μοντί φερουσών, χαΐ 
όβ ίρβίδ Γββροηίΐβαηΐ ; ΗΐΕΧίιηβ νβρο 81 α(11ιυο Ιβηβ- 
ΓΟ «ΙαΙίβ ίυΰπηΐ, ςαΐ οοοίίβ ίηεαυϋβ Ι&ςαβυβ 
ςυίάβιη βδΐ Ιιαυά ΓαοίΙθ ρΓ®ΙβΓβυη(ϊα5. Ναιη Ιιίβοθ 
Πΐίθ ρΓΦίβΓ ίηηαΐ&σι &ηίΕηί Γβιηίηβί 1αΙ)ηοίΙ&1βπι 
ιηαΗοαι &(1 ρΓ&νϋ&Ιοιη βοηίβΓΐ ίρβα 30Τ6η1υ8. 8β() 
ηβο ΌΐΙ&ΐβηιΐ8 βχΐΓ& ιηοη&βίβηυιη ρβΓποοΙ&Γβ βίβ 
ρβΓίηίδβυηι. ΜοηαοΙιίΒ νβΓο, αρ^βηΐβ ηβοεδδίΐαΐθ, 
ουιη 1)βηθ<ϋοϋοηβ ρΓββΓβεΙί βΐίαπι ρβΓ 8β 8θ1ί8 
β^Γβάί ΙίοβΙ; ςυίη ίιηο ϊηΙβΓάυαι αί 6χ(γ& ιη&η8ίο- 
ηοιη ρβΓΟΟοΙ&Γβ. Ηφο ααΐβιη άβ ίβιηίηϋ άίοΐα ραΙ& 
ο1) ωΙ&Ιβιη ΙβηβΓαιη βοβρβοΐίβ, ηοη ά& ϋδ, ςα&Γυπι 
ηυ11& θβΐ νβΐ οΐ) βίαΐβιη νβΐ ρΓοΙ)ϋ&ΐ6ΐη βυβρίβίο. 
%9% ΡΓββοίρϋ ΑΐιΙβιη οοηοίΐϋ 6&Γΐ1ιαςίηβη8ί& 
βαηοη 44 β&βΓ&β νίΓ^ηοβ α ρ&ΓβηΙίΙΐαβ 8θρ&ΓαΙ&8, & 

ςαίΙ)α8 (ΙίΗ^βηΙίβδίΓηο ββΓν&ϋβηΙυΓ» βρίδοορΐ, νοί» ιΐι ασφαλείς διετηροΰντο ττ^ του επισκόπου τ 
ίΠο Αΐ)8βηΐ6, ρΓθδΙ)γ1βπ ρΓθνί(ΐ6ηΙί& ν6ηθΓ3ΐ)ϋ!οπΙ)υ8 τού πρεσβυτέρου, αποδήμου οντος εκείνου, £βιηίηί8θθΗΑΐ)ϋβϋοηί3^Γ&Ιί& οοιηπ]6ηά9Γί,ααΙ βϋ&ιη 
]υηίθΓ68 8ΐιηυ1 1ι&1)ίΙαΓβ : &άβο ηί βίιηυΐ νίτβηΐββ, 
Βθίρ8&8 ίηνίβθπι οΙ>8θΓΤβη1 οοηΐίηοο αο οοβίοάίαηΐ, 
ηβςαβ Ιιυο ΠΙαοςαβ άβν&^&η<!ο βχίδϋιηαϋοηβιη 
αο 1ιοηο8ΐ&(βιη ΕοοΙββίβΒ Ι»(3αηΙ. ΥβΓυιηΙ&ΐΏβιι &ρυ(1 
ηθ8 3&ιη βχοΐβνϋ ρΐΌοιίβοα&ινίΓΟΓυΐΏΓβιηίη&Γαιηςυβ 
]αηίοΓαιη Ιι&1)ϋ&ϋο, ςααιηνίΒ αάΐιιιο ίη Εοοίεβία 
Ε&1ιη& ΒβΓΥβίυΓ. 

Ροδίΐιοο οαηοη 126 βρίβοορο, β1 ςυ'κΙθίη βοΐί, 
ζηυηαβ οοχηιηίΐϋΐ νΪΓ^ίηββ νβΐ&ηάί, Ιι&αά Ιαοιβα 
ληΐ 25 Φ^&ϋβ &ηηαιη, ηίδί ΓογΙθ υΓ^β&Ι η60688ΐΙ&3. 
ΑΚ)^οξ8ί^αIη &α1βιη ββΐ ίβΙΙιοο άίοΐο ο&ηοηο 40 οοη- 
οίΐϋ 86χϋ, ςυο άβοβΓαϋοΓ βΐί&π! άβοβιη &ηηοΓϋΐη 
ρυ6Γ0• ραοΠαβςυθ άβΙοηάβΓί. 

Αη&11ΐ6ΐη&ϋ αυΐοαι 8υΙ>άϋ οοηεΙΙϋ βαη^θηβΐβ Ο 
οαηοη 45 ιηυΗβΓββ ί1Ι&8, ςυ» ρΓορΙβΓ ρίβίαίβηι, 
ςααηα ρυΐ&ηί, εοχη&ιη Ιοηάβη(,ςυ&Ιθηυ8 8ΐι^]βοΙίοηί8 
8γαι5ο1ϋΐχι άίβδοΐναηΐ ; ςαβηι&άπιοάαιη οϋοαΜ άίοΐΐ 
ΑροΒίοΙαδ : « ΜυϋβΓβιη οροΓίβΙ ροΐββί&ίοιη (ι&1)6Γ6 
βαρβΓ ο&ρυί, ρίςηυπι 8θί1ίθθΙ 8αI:>^β^^^οο^8 8υ£ βι^α 
νίΓαΐΏ, 86υ οπηββ. » ΕΙ ΓαΓβαβ : «δί παυίίθπ ΙυΓρβ 
§ί( ΙοηάβΓΐ νβΐ Γ2ΐ(1ί, νβΙβΙυΓ. » ΕΙ : << ΜυΙίβΓ, θΊ οο- 
ιηληι αΐ&ΐ» ^ΙοΓία ίρβί ββΐ ; βοπι& βηίιη β! ά&Ια 68ΐ 
ρΓΟ νθίΑΐηίηθ. » Ιιηο ηαΙΟΓα αάβο ηονΙΙ οοηιαηι 
χηαΓιβΓίϋαβ ροουΐίαπαβ οοαιροΙβΓο, υ^ ηυηςυ&ιη θί8 
ο&ΐτίΐίαχη ίβΓ&Ι. ΝίΜΙο Ι&αιβη 86οίαβ πΐϋΙίβΓ ςιυοβ 
νΐΐ&χη ιηοηαδϋοαιη θΐβ^ίΐ, οϋαιη ηοίβηΐβ ιηαπίο, 
1οη(ΐ6ΐ)ϋαΓ. 

Οβ γηοηαΰΗίε οΰ ψηοηίαΙίδηΒ Ιαρ3ί$. Ο&ηοη ΟαηξΓβηβίβ οοηοίΐϋ πυαιβΓο 10 νΪΓΟδ 
ίθΐηίη&8ςα6, ςυί νίΓ^ίηϋαΙβαι ρΓοΓββδί, (ΐααπινίβ 
8ΐοΙ& Ι&ίοα (ΐάΐιυο ίηάαΐί ίοβηηΐ, ηβάυπι ίηΙθΓ ίο- 
οΐυβοβ ΓβΙιι(ί,&α(Ιι&1)Ηυ πιοα&8(ίϋο αααίοΐί,δί νοίοπι 
βυοοιίΓΓϋαηι ΓβοθπηΙ, βΐ αά ηυρίί&δ Ιβςΐΐίπιαβ άβΐίϋ- 
χβπηΐ, •ϋςαιηοΓυ[η άββηίΐίοηί, βίνβ ροΒη93 3α1)^^^^ 
(1βο6Γηί(. 

Μβ^ηαβ βϋατη Β&8ί1ίυ8 οαηοηβ εοχίο, Οαηοηί- 
οοΓαπι, αίΐ, ίοΓηίο&Ιίοηβδ, ηβπιρθ οΙβήοοΓυπι οΐ 
ιηοπ&οΙιΟΓαιη οΐ ββΓϋΐη ςυββ βχ Γοιηίηοο 8βχυ οχβΓ- 
οϋαϋοπί βοάβάαηΐ, ρΓΟ ιηαίπιηοηίο ιηίηίπΐθ Γβρυ- 
1&Π οροΓίβΙ.Νοη βηίιη ίά αραά ηοβ οΙ)(ίηθ1)ίΙ, ςαοά Ο μάλιστα, εΐ νέαν αγουσιν έχεΤναι την ήλιχίαν, ήτις 
και άφύλάκτοις βφΟαλμοΤς παγίς έστιν ούχ υπερβη- 
ναι ραοΐτ, • και αύταΤς ταύταις, προς τψ φύσει 6λι- 
σθηρίϊ) του γυναικείου φρονήματος, μέγα μέρος εις 
κακίαν καΐ ή νεότης συμβάλλεται. Άλλ* ούδΐ νυκτός 
εξω μεΐναι της μονής συγχωρεί το παράπαν. Οι γε 
μήν μοναχοί χρείας κατεπειγούσης, μετ* ευλογίας 
του ηγουμένου, και καθ* δαύτους προϊέναι ουκ εΓρ- 
γονται, προσέτι και της μονής έκτος εστίν ου δια- 
νυκτερεύσαι. Ταύτα δε εΓρηται περϊ των υπόπτων 
δια την νεότητα γυναικών, ου μήν ανύποπτων δια 
γήρας και άρετήν. 

Ό δε της έν ΚαρΟαγε'νγ^ μδ' τας Ιεράς Ιπισκήπτει 
παρθένους, των πατέρων χωριζομένας, δφ' ών έν 

προνοί^ ή 
ταΤς τι- 
μιωτέραις γυναιξί παρατίΟεσθαι ε*ς συνοίκησιν 
1} πάσας τάς νεωτέρας ομού συνοικεΤν • *ίνα συζώσαι 
διηνεκώς εχοιεν άλλήλας όρ^ και διατηρεΤν, και μή 
τξδε κάκεΤσε περιιούσβι την υπόληψιν βλάπτοιεν 
και εύκοσμίαν τής Εκκλησίας. *Αλλ' ή των νεωτέ - 
ρων ανδρών τε και γυναικών έφ* Ινι συνοίκησις οΓ- 
κψ, παρ' ήμΤν μίν έν τψ τέως ήμέληται, παρά δε 
τοΤς Λατίνο ις εισέτι φυλάττετβι. 

Ό δε ρκς' τψ έπισκόπψ και μόνψ τάς κόρας με- 
τασχηματίζειν άνατίθησι, πλην μή προ των κε 
ετών, εΐ μήπου δι' ανάγκην. Τούτο δΐ άνι/ίρηται 
παρά τόύ είρημένου μ' κανόνος τής ς* συνόδου, 
δεκαετείς διοριζομένου άποκείρεσΟαι και £ρ3ενας 
καΐ θη λείας. 

Ό δε ιε* τής έν Γάγγρ^ συνόδου τάς διά νομιζο- 
μένην θεοσέβειαν άποκειραμένας των γυναικών υπο- 
βάλλει τψ άναθέματι, άνΟ' ών παραλύουσι το σύμβο- 
λον τής υποταγής* ως πού φησιν ό ΆπόστολΟς, 6'τι 
« Όφείλει ή γυνή έξουσίαν εχειν έπι τής κεφαλής, το 
σημεϊον δηλαδή τής προς τον άνδρα υποταγής, ήτοι 
τάς τρίχας• » και αύθις• « Εΐ αίσχρόν γυναικι το κεί- 
ρζσΟαι ή ξυρασθαι, καλυπτέσθω • καί • < Γυνή εάν 
κομ^, δόξα αυτή έστιν, δτι ή κόμη άντι περιβο- 
λαίου δδδοται αύττί. >> Καί ή φύσις γάρ οίχεΐον 
εΙδυΤα τήν κόμην ταϊς γυναιξ•ν, ούδΐ φαλάχρω- 
μα ταύταις εργάζεται. Έ μέντοι μοναδικήν Ιλο- 
μένη πολιτείαν, καί άκοντος του ανδρός, άποχα- 
ρήσεται. 

Περί μοναχών ά(3ρένων καί θηλειών έκ- 
πιπτόντων. 

Ό δε ιΟ' τής έν *Αγκύρί}: συνόδου τους παρθενίαν 
έπαγγειλαμένους άνδρας τε καί γυναίκας, λαϊκήν 
άμπεχόνην ετι περικειμένους, μή μέντοι άποταξα- 
μένους καί μοναχιχόν έιιαν^ρη μένους ένδυμα, τού• 
τους, τήν έπαγγελίαν ήθετηκότας, καί προς γάμον 
έκκλίναντας νόμιμον, τψ τών δ ι γάμων δρψ και έπι- 
τιμΊψ υποοάλλεσθαι διορίζεται. 

Ό δε μέγας Βασίλειος, έν τψ ς' κανόνι, Τάς τών 
κανονικών πορνείας, φησί, κληρικών δηλαδή χ«\ 
μοναχών, καί τών ασκουμένων τού θήλεος γένους, 
εις γάμον ού χρή καταλογίζεσθαι. Ου γάρ κατά τον 
λέγοντα πυλιτικόν καί έφ' ήμίν^ Ισται νόμον, δτι 6 53 δΤΝΤΑΟΜΑ ΑI^ΡΗΑΒΒΤI^^Μ. 54 πρόζ ελευτέρχν κίσελθών, μή ποιησαμένην ιτόρον 1% Α ία ίιΐΓθ οίνϋί 1ι&1>β1αΓ : Οαί αά ΙίΙ)βπιιη ΐο^ΓβάΙΙαΓ, του ιδίου σώματος, ου παλλαχήν, άλλα γαμετήν εχειν 
δοχει. *Αλλά παντί τρ6πφ διασπ^ οώτών τήν συνά- 
φειαν, ει χαι αίροΰνται της ηδονής άπολαύειν, 
επειδή ϊ^ "^ΐ^ "ειμή ζ έχπεπτώκασι. Τούτο γάρ χαι 
ττί Έχχληβ(^ λυσιτελίς, άναχοτετο μένων χαι των 
λοιπών μή τοιαύτα τολμ^, χαι τοις αίρετιχοις 
καθ* ημών ου δώσει λαβήν, ώς δια τήν του άμαρ- 
τάνειν αδειαν έπισπωμένων προς εαυτούς τους 
έ; Ιτέρας φρηνχείας, έφιέντων αύτοις έμμένειν 
τ^ άμαρτί^, χαι τους άθέσμους γάμους μή χω• 
λυ(^ντων. 

Έν δε τψ ιη', Ει καΐ οΧ εν Άγχύρ^ Πατέρες, 
οησί, τάς έχπεπτωχυίας μετά το έπαγγείλασθαι 
παρθενεύειν, χατά τους διγάμους έπιτιμασθτι χεχρ(- ςαο οοΓροΓίβ βυί ςακβίυιη ηοη Γβοϋ, Ιι&αά οοηοα- 
ϋίηαιη ίδΐβ, ββά υχοΓβιη 1ια1)6Γ6 νίάοΙαΓ. Υεπιχη 
οιηηίαιοάο ροΐίυβ άίπιηβΓθ ίρβΟΓυχη ^ο^^^η^ι^ο^βπ1, 
βΙί&ιηβίτβΗηΙνοΙαρΙβίΘ ίβία ΐτηΐ, ςαοαί&χη Ηοηοή 
βαο 6χοίά6ΓαηΙ. |Ηοο βηίαι Εοοίβδίβ αΐίΐβ ίαθπί, 
άαιη ΟΦίβΗ ηβ Ι&ΐία ιιοάβ&ηΐ, Ιιοο ρποΐο ίηΐιίΐϊθ- 
αηΙοΓ, ιιβςαβ (]&1)ϋαΓ ΚιβΓβΙίοίβ Αάνβηαιη ηο3 &η3&, 
ςο&βί ρβΓ Ιίοβηϋαιη ρβοο&ηάί &1ΐ6ηα8 βββΐ® Ιιοιηί- 
068 λά Ι108Π161 ΐΓ&ΚιβΓβπιοβ, ρβιπιίΙΙβικΙο ςαίάβΕη 
ίρ503 ίη άοΐίοΐίβ ρβΓ86νβπΐΓ6, β1 1β^(ίιη&8 ηαρϋ&8 
ηαίηίοαβ ρΓθΙιίΙ)6ηάο. 

ΙαβαρβΓ ίπ οαηοοβ 18, Οαλίηνίδ Ρ&1γ65, ιιί(, 
ΑηογΓαηί νίΓ£[ίη68ρο5(νο1αιη ΟΑβϋΐΑϋβ 1&ρ5&8 ουηα 
άί^Αίπίβ ^αx^Α ραιιίβηά&8 άβΟΓβτβήηΙ; ςοία Ι&ηιβη 
χασιν, άλλ' έπε{ τοί γκ τά της Έχχλησίας, Θεοΰ η 0θί §πιϋ& ^&I^ ΟΓβνίΙ Εβοΐββίβ, 1ι&86β αάαΙΙβπίΓΟίη χάριτι, έπιδέδωχεν, οια μοιχ^αλίδας δίχαιον ταύτας 
χολάζεσθαι, έχ διαφέρων έπιχειρη μάτων τον οΙχεΧον 
χατασχευάζων λ6γον. Έχείνας δέ φαμεν, αϊ, τον ις 
^ (ζ' χρόνον άμε{βουσαι, τήν άγαμίαν ^χουσίως ώμο- 
λογήχασι, πολλά χα(ρειν εΓποΟοαι τφ γάμφ * ο 
μήν ας προσάγουσιν οΐ γονεΧς, ή και οΐ άλλως προσ- 
ήχοντες, βιοατιχ6ν τι εντεύθεν σγίσιν αύτοίς διοι- 
κούμενοι, μή εύποροΰντες τυχόν τήν όπερ αυτών 
άποτίσαι προίκα. Ταύτας δή τάς μή όρμηθείσας 
οίκοθεν, ου δει ρ^δίως προσδέχεσθαι, εως &ν φανε~ 
ρώς τήν Ιδιαν αυτών ίρευνήσωμεν γνώμην. *Αλλ' έπ^ 
τών μοναζουσών και ασκουμένων τούτο ουκ εΓωθε 
γίνεσθαι • καν -γαρ έν ήττονι της ορισθείσης τψ άγίψ 
και άπαλ^ πάνυ τ^ί ήλικί^ τήν κοσμικήν άπόΟωνται 
τρίχα, βεβαία Ισται χαΐ εΙς τό Ιςής αυτών ή ομο- 
λογία. 

Έν δέ τφ ιθ'. Ανδρών δέ, φησιν, όμολογίαν ουκ 
εγνωμιεν, πλην εΐ μή τίνες εαυτούς τφ τάγματι τώγ 
μοναζόντων έγκατηρίθμησαν, ο'ιτινες κατά το σιω- 
πώμενον δοκοϋσι τήν άγαμίαν παραδέχεσθαι. *Αλλά 
και τούτους έρωτάσθαι προσηκε, και φανερώς τήν 
άγαμίαν όμολογείν, Ίνοι, εάν ψκύσωνται τήν όμολο. 
γίαν, ώς πορνεύοντες έπιτιμηθώσιν. Άλλα γε καί οΐ 
μή ποιήσαντες μονάχοι τοιοκίτην όμολογίαν. ρακεν- 
δύται μόνον γεγονότες, μεταμφιάσασθαι καί εΙς γά- 
μον έλθείν ου δύνανται. 

Έν δέ τψ ξ' τήν παρθενίαν όμολογήσασαν, και 
άθετήσασαν τήν έπαγγελίαν^ τον χρόνον του επί 
της μοιχείας αμαρτήματος έκπληρουν άξιοι, έτη ροΒηίβ 8α1>^ί^^ «ςααιη ί1>ίςΌβ νβηίβ αΓ^οιηβηΙιβ 
Ιιαηο ββηίβηϋβιη 8η&ιη οοηβηολί. Ε&8 &α1θαι ίηΐβΐ- 
Ιίβίιηαβ, ςαο οαιη άβοίαιαπα ββχΐυιη αοΙ ββρίίιηαιη 
βίΑΐίβ αηηαιη Ιπιαββ^Γαπί, ιη&ΐΓΪιηοιιίο ρΐΌΓ8ϋ8 
ΓβηαηΙίαηΙββ βροπίβ 8ΐι& ο&βΙίΐΑΐβιη ρΓοίβββ» 8οιι( : 
ηοη νβΐΌ ί8ΐ&8, ςααβ ρΑτβηΙββ νβΐ αΓβηββ οηο- 
ΓοαΙ, 8»βα1&Γβ ςαίάρίαιη βχίηάο 8ί1>ίιηβΙ ργοοογαο- 
169, οαζη ίρβί ίοΓίβ ηοη 1ι&1>βΑηΙ %9Ζ αηάβ ρΓο ϋβ 
θΐοο&ηάίβ άο(6χη ρβηοΐνααΐ. Η&80β ί^ΙΟΓ, φΐα 
πιοία ρρορηο ηοη ίβηιηΙαΓ, ίλοίΐθ αάπιίΚβτο Ιι&ηά 
άβοθΐ, άοηθο λρβιΐθ ρΓορή&πι ίρβ&Γαπι ββηίβηΐί&ηι 
ρβηοΓϋΐαϋ ίυβΗιηα8. Οβ ηιοηί&Ηϋιιβ Ιβαιβη βΐ τΙγ- 
β1ιιίΙ)α8, ςοο οΒΟθϋοαπι νϋ&πι ρΐΌΟΙβηίαΓ, ίά ηοη 
οΙ>ΐίηβΐ. 0υ&ηινΐ8 βηίιη ίη πιίηοη αάΐιυο ςιι&αι 
8«ηο1α8ί11β νίΓ άββηίνίΐ,βΐλάοιοιίααι ^6ηβII& ο^αΙο 
β βΗηβηι ββοηΙ&Γβαι (1βρο8αθΗη1, ίη ρο8ΐΘηιηι αιςοβ 
ϋΓΟίλ βήΐ ίρ8«ηιπι ρροίβββίο. 

Ο&ηοηβ αηΐβπι 19, ΥίΓοηιαι, ίηςαίΐ, ρΓοίβ88ίο- 
ηβιη ηοη ηονίηιυβ, ηί8ί ςα&Ιβηο8 παοη&οΐιοηιπι 
ΟΓάίηί 8οπιβΙ αηηηηιβΓ&ηΙ, ςαί ςαίάβπι ΐΑοϋβ νΐάβη- 
ΙΟΓ οοΒΐίΙ>&ΐυιη 8υ8ο1ρβΓβ. 8βά Ιαπιβη βΙ Ιιοβοο 
ίηΐ6ΓΓθ£;&1θ8 οροΓίβΙ αρθΓΐβ οοβίίϋαίυιη ρπ>Ωΐβη, αΙ, 
8ί ςα&η<1ο ρΓοίβ^βίοηοπι ά&ΙιίΕη ί&ΐΐαηΐ, α( ίοΓηίο^ 
ϋοηίβ Γοί ρυηίαηΙΟΓ. Ιηιο νβη πιοη&οΐιί, ςαί, ρ&ηηΐβ 
ΐΑηΙυαι ίηάυ(ί, Ι&ΐβιη ρΓοΓβδβίοηθίη ηοηάοηα Γβοβηηΐ. 
ηβςαβ πιυΙ&Γβ ίι&5ί1υιη ροβδυηΐ, ηβςαβ &(1 ηαρϋ«8 
ρΓοοβάβη. 

Ιη 60 νβΓΟ οαη. βαπι ςαβ νίΓ^ηίΙαΙοπι ρΓοίίΒββλ οβί, 
βΐ α ρΓθΐηί88ίοηβ 1&ρ8Α, &άα1ΐ6Γίί οπιηίηίβ 1βηιρα8 
αάίοιρΙθΓθ βςαηιη 6886 οβηββΐ, ληηο8 βοϋίοβΐ 15. 
δηλαδή ιε', Τό αυτό χαι έπί τών μοναζόντων, φησί, {) Ιάβιη 6ΐί&ηι ίη 118 ςοΐ ηιοη&8ΐίο&πι νίΐ&αι ρΓθΓβ8•ί γινέσβω. 

'Αλλά καΐ 6 1«ρός Χρυσόστομος έν τζ προς Θεό- 
δωρον β' επιστολή, Τόν γάρ τψ έποορανίψ, φησί, 
βνναφθέντα νυμφίψ, τουτίιν μΐέν άφεΐναι, γυναικι δέ 
Ιαυτόν συνάψαι, μοιχείας έστι πράγμα, κ^ μυριά- 
κις αυτόν συ γάμον καλ^ς • μάλλον δέ και μοιχείας 
τοΰτο χαλεπώτερον, ό'σψ κρείττων ανθρώπων ό Θεός. 
Ει γάρ ή γυνή του Ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, 
άλλ* ό άνήρ, πολλψ μάλλον οΐ έν Χριστψ ζώντες ουκ 
άν ειεν αύτοι του σώματος αυτών κύριοι. 

Ό δε μδ' της ς' συνόδου τόν άλόντα πορνεί^ μο- 
νά/ όν, καί μεταμελεί^ μετά τούτο χρησάμενον καί 8θη1, 68ηοη άίοίΐ, β&Ι. 

ΡοΓΓΟ 61 8&ηο1υ8 €Ιιΐ78θ8ΐοη]α8 ίη βοοαηάλ «ά 
ΤΙΐ6θ(1θΓαπι 6ρί8ΐο]&, 0€Βΐ68ΐί 8ροη8θ, ίηςαίΐ» ]αηο- 
Ιαηι, ίΐίαπι ςηίάβπι Γ6ΐίηςιΐ6Γ6, πιη1ί6Γί &αΐ60ΐ 8686 
6οη3αη£;6Γ6 &άοΙΐ6Γίοαι 68ΐ, ΙίοβΙ οιί11ί68 η&ίήοιο- 
ηίυπι Ιυ ίρ86 Ιιοο νοοβ8. ΙΠαά βηίπι 68ΐ &(1οϋο- 
Γΐο ΐΑηΙο £;Γ&νίυ8, ςααηΐο 1ιοιηίηί1)υ8 πιοϋοΓ οβΙ 
Β6α8. 8ί βηίιη ηιυΙίβΓ ρΓορπί οοΓροήβ ηοη Ηβΐιβΐ 
ροΙβδΙ&ΙβΏ, 56(1 νίΓ, ιηυΐΐο αΐ8^ί8 ίί, ςυί ίη ΟΙιγϊ. 
8ΐοτίναηΐ, ηοη 8αη1 ρΐΌρΗί οοΓροπβ άοπιίηί. 

δ6ΐ(ΐΒ βγπ, 44 ιηοα&εΐιυηι ίοΓηίο&ϋοηίβ οοηνί- 
οίαηι, 6ΐ ροβηίίβηϋα 6ΐ οοηί688ίοη6 08ααι, οίοαιβη- 55 ΜΑΤΤΗΛΙ ΒΙΑδΤΑΚΙδ 56 ϋιΐ8 &1ί(|ΐιίά &£;οη8, ηοη ιη8ς;ΐ8 ςυΒΟί ΓοΓηίοΑίιΙββ ρα- Α λεξομοογιίσει, φιλανΟρωπότερ<5ν τί ποιών, μη^έν 

ηίπ ]ϋΙ)βΙ. ΑΙςαβ Ιιυηο ςαίίΐβιη οαηοηβιη, ςυίρρβ 

ρυ8ΐ&Ηθ8 0(1ϋυΐΏ, βχ οπιηίΙ)(ΐ8 &Γΐ>ίΐΓ0Γ ΓβΙίαβηάυιη. 

ΟαοΒΓθ β( 11 ο&ρυΐ ΙίΙΙ. Γ, βΐ ία 12 οαρίΐβ ΙίΙΙβΓ® Δ 

ΟΑηοαβπι 4 8γιΐ0(11 ςυ&Γΐ», βΐ ία 12 ο&ρίΐβ ΙιΙΙογφ Ε 

οαηοηβΐΏ 17 βγαοάί 7. ΜοιΐΑ8ΐθηα ηοη ϊΙα ΑΐίβαβηΙυΓ, αΐ 8&βΓ&1& Γοπηαία 
ρήναίαιη 8ΐ&1υιη ΐΓαη8ΓοηΏβΙαΓ, αϋοςοίη ροΐοβία- 
Ιβιη 1ι&1)6ηΙ βρίβοορί νίαάίοαηάί βΐ ία ρΓΐβΙίααπι 
ίοΓΠΐ&ιη ΓβάαοβηάΙ. 

Εχ 131 ^υ8^^α^αη^ ηονβΐΐλ άΐβοαβ ςαίάβπα, ςυοά 
Γ6^1α8 ςαο α ίοηά&ΙθΓί1>α8 Ιη ιηοη&8ΐβΓϋ8 Οααΐ, Ίτλέον των πορνευόντων έπιτιμασθοΕί χελεύει. ΟΤ- 
μαι τοίνυν τούτον ι τον κανόνα δεόντως ϊί.ρατίΙ^ 
οια των άλλων μεταγενέστερον. Ζήτει και το 
ια' κε». του Γ στοιχείου, και έν τψ ψ' κε©. 
του Δ στοιχείου κανόνα δ' της δ' συνόδου, και 
έν τψ ιβ' κεφ. του Β στοιχείου κανόνα ιζ' της ζ* 
συνόδου. 

Νόμοι. 
• Έκποίησις μοναστηρίου μη γινέσθω, εφ* ψ το 
Ιερατικον σχήμα εΙς ιδιωτικήν μετασχηματίζεσθαι 
διαγωγήν, έπεί αδειαν εχουσιν οΐ επίσκοποι έκδιχεΐν, 
και εΙς το πρότερον έπανάγειν σχήμα. 

Άπό δε της ρλα' Ίουστινιανείου νεαρας γνοίης 
δν, δ'τι τα γινόμενα παρά των χτητόρων εν τοίς μο- ρίβ8α8θίρβΓ6(1θ5βη(,ηί8ί 0αηοηϋ)α8εοηΐΓ&η&αΙυΓ; |ν ναστηρίο'.ς τυπικά στέργειν όφείλουσιν, εΐ μήπου 

ίΐΐΐα Αηΐηη ηΛη Ι{«*Α^ ΐΛ<•Α«•Ι1(ΊΤλ ΑννίαΛΛ•«#«α <•ηη«%ΜΪΜ#ν ^^ν^ νΜ. ./<■•%. 2.>«».ι.«^η.»<>• • ^Λ ^^^^Α ?ί.^.... _.'_^?^ 1ϋΐ8 βηίιη οοη ΙίοβΙ ΙοοοΓυιη 6ρί8θορο8 ο&ηοηίβο 
^υ^6ρ^^ν&^β ίη ιηοηαβίβηίβ, ςα» αΐ) ϋ8 φάίΩο&ηΙοΓ. 
Νοςαβ αηΐίβΐίΐθβ ΐΏοηα8ΐβη& βάΐβοαηΐββ βυοββάβα- 
1β8 &η1ΐ8ΐί1β• 8α1> ροβη» οΙ>Γικ&Γβ ροβδηηΐ, αβςαβ 
αΙΙαπα οιγοα Γβ8 β]υ8αιοάί ]υ8 1ΐ8ΐ>6Γβ ; οοηνβΓίίΙυΓ 
βηΐιη ΐαίςαα ββ§Γβ£;&Ιίο ία ίϋοΓααι ο&ρίΐΑ. Ερίβοορυδ &1)1>α1βαι νβΐ ΑΓοΙιίιη&ηάηΙ&ηι υηίυδ- 
οαίαβςηβ πιοηΑβΙβΓϋ ηοη οπιηίηο ββοαηάυηι £;γ&- 
άαβ ρΓοοιονβ&Ι ; 8βά ςαβπι νοί οπιαεβ πιοηαοΐιί, νβΐ 
ςαί ηβΙίοΗβ βχίβΐίαιαίίοηίβ, βΐΘς;βΓίηΙ, βυρερ Εν&η- 
£^6Πο )αΓ&ηΙβ8, ςυοά ηοη ρβΓ &ηιίοιΙί&αι νβΐ ^γα- 
ΙΙδπι ϋΐαχη 8ΐ6ς;βΓυηΙ, 8β<1 ςαοά ηοΓυηΙ ϋΐαηι 688β 
βάβί ΓβοΙβ, 8ΐ νίΐο οΑβΙΐΒ, 6ΐ Α(1ηι1ηί8ΐΓΑϋοηβ (Ιί- τοϊς κανόσιν έναντιοΰνται • ου γαρ εξεστιν αύτοις 
άπείργειν τους εγχώριους επισκόπους των κανονι- 
κών δικαίων έν τοις παρ' αυτών κτιζομένοις μονά- 
στηρίο'.ς. Ουδέ οΐ άνεγείροντες αρχιερείς μοναστή" 
ρια έπισκήπτειν μετ* έπιτιμίου δύνανται τοις μετ' 
αυτούς άρχιερεΰσι, μηδ' ότιοΰν εΙς ταύτα δίκαιον 
εχειν • στρέφεται γαρ ό παράλογος αφορισμός εΙς τάς 
εκείνων κεφάλας, 

Ό επίσκοπος τον άββαν ή τον άρχιμανδρίτην 
έκαστου μοναστηρίου μή πάντως κατά τον βαθμδν 
προβαλλέσϋω, αλλ* δν οΐ μοναχοί πάντες ή οΐ ευυπό- 
ληπτοι έπιλέξωνται, έπΙ των Ευαγγελίων λέγοντες, 
ως ου δια φιλίαν Ι) χάριν αύτδν έπελέξαντο, άλλα 
γινώσκοντες αύτδν όρθόδοζον, και σώφρονα, και της 
διοικτζσεως άξιον, καΐ δυνάμενον φυλάζαι τήν έπι- £;ηα(η, βΐ ςοί οιοηΑοΙιΟΓϋΐη (]ί8θίρ1ίαΑηι βΐ ΟΕηηβπΐ Ο στη μην τών μοναχών^ καί τήν του μοναστηρίου 

κατάστασιν. Τα αυτά καί περί τών γυναικείων μο- 
ναστηριών καί άσκητηρίων. 

Ή δέ ρχγ', Έν άπασι δέ τοΤς μοναστηρίυις, φη- 
σίν, άπερ καλούνται κοινόβ(α, κελεύομεν κατά τους 
μοναχικούς κανόνας, έν ένί οΓκψ πάντας οίκεϊν, καί 
κοινώς τρέφεσθαί, καί έν ένί οΓκψ πάντας χεχωρι- 
σμένως χαθεύδειν, ώστε άμοιβαδδν άλλήλοις μαρτυ- 
ρίαν της σώφρονος διαγωγής παρέχειν αυτούς. Ταύ- 
τα δέ πάντα καί περί τά τών γυναικών φυλάττεσΟαι 
μοναστήρια. 

Το δε ιε' ταύτης κεφάλαιον. Ουκ εισελεύσεται, 
φησίν, οΰτε γυνή παντάπασιν εΙς ανδρών μοναστή- 
ρ•ον, οΰτε άνήρ εις γυναικεϊον, ή προφάσει μνήμης 
τινδς τελευτήσαντος κάντχυΟα κειμένου, ή δια τίνα πιοη&8ΐθΓίί βίΑΐυπι ευδΙοάΐΓβ ρο88ί(:. ΕΑάβιη βΐί&ηι άβ 
αιυϋβΓαιη ηιοηΑ8ΐ6Γϋ8 βΐ ΑβεβΙβπί». 

194 6θηΐ68ίαι& νίοβ8ίιη& ΙθγΙια υθγο. Ια οιηηί- 
1)08, ίηςαΙΙ, πιοηΑ8ΐ6Γίί8, ςη» θ(ΒηοΙ)ία νοοΑηΙϋΓ, 
]αχΐΑ Γ6ςυΐΑ8 α1οηΑ8^^^Α8^^ι)6^1α8, υ( ίο αη&άοιηο 
οπιηβ8 ΙΐΑΜίβηΙ, β(: οοιηωυηίΙβΓ οοιηθίΐΑηΙ βΐ ία υηα 
άοπιο οιηη68 8βρΑΓΑΐίιη άοΓΟίίΑηΙ, υ(: ?ίοί88ίπι 8ίΙ)ί 
ίρΕίΒ 0Α8ΐ8Β νίΐβ βχθπιρίαπι βχΙ]ίΙ)βΑηΙ. Ηχο ΑαΙβιη 
οηιηία 6( άβ πιαΙίοΓυοι αιοηΑ8ΐ6πί8 οΙ)5βΓτοηΙυΓ. 

ΟΑρηΙ ΑαΙβηι ο]α8 άβοιωυαι ςυίηίαπι, Νοη ίη{^Γβ- 
άίβΙαΓ, Ιηςαϋ, οπιηίηο ηβςαβ αιαΙίβΓ ίη νίΓΟΓυαι 
ιηοηΑβΙθΓίυπ), ηβςαβ υΙγ ίη οιαΙίβΓυαι, νβΐ ρΓΦ- 
ίθχία χηβαιοπΓη &1^^υ^α8 ιηοΓίυί, ςαί ίΐΐίο ρο8ί1υ8 ββΐ, νβΐ αΠαπιοΙ) 0Αυ8ΑΠΐ; ηβι^αβ 8ί ςϋί8 ίΓΑΐΓβπι β έτέραν αίτίαν • ουδέ ε? τις άδελφόν τυχδν ή άδελφήν. ίοΓίβ, νβΐ βοΓΟΓθΐη, νβΐ &1ί(ΐα6[η εχ 8υο^βηβΓβ ίη 
ιηοηαβΙβΓίο 86 1ια1)ΘΓΘ άίχβΓίΙ. Νοη ββΐ βηίιη ίη 
ΙβΓΓίβ οοίρίΑΐίο πιοηΑοΙιίβ, ϋΐροΐβ ςηί οωΙβΒίβαι νί- 
Ιαπι Φπιυΐαϋ 8αη1. 0βίη<ΐ6 ηβςυβ νίη ίη πιαΙίβΓυπι 
πιοηΑ8ΐθΓΐθΓαχη 86ρυΐ6η8 ΓβροηΑαΙυΓ,ηθ^ιιβ αιυΐίθ- 
ΡθΒ ίη νίΓ ϊΓϋΠΐ πιοηΑ5ΐβΓϋ8 ίηΙιυπιβηΙαΓ, ηβ βχ βυ 
ηΑΐοΓΦ 8(1 ΒβίρδΑΠί άβΙΟΓ Γβ^Γβ88α8, υΐ ςαββ ηοη 

ΓΑ8 68( ηβίΑΐ, θΐ άθΙίΟΑίβ 86 ςβΓΑΐ, βΐ ΙοάΑΐ, βί Γ68 

άίνίη&Β ^η^υ^ίΑ αΓΩοΙαΙ. 

8ί ςηΑ ωαΙίβΓ ΑυΙβπι ίη ιηϋΗβΓαπι ωοηββίβηο 
Ββρβίίβηάα θΚ (νίΓϋΐη βηίω ηοη Γα8 688β ^α(^^^Δ- 
πιαβ), ί11θ8 βοίαιη ςηί ΙβοΙαιη ΓβΓϋηΙ βΐ ΓοββοΓββ, ή τίνα τών έκ του γένους εχειν έν τίϊ> μοναστηρίφ 
φήσειε. Συγγένεια γαρ τοις μοναχοΐς έπί γης ουκ 
?στι, τοις γε τον έν ούρανοΤς ζηλώσασι βίον. ΚαΙ 
μήτε χίορίζ^ έν γυναικείφ μοναστηρίψ τάοοις κατα- 
τιΟίσΟωσαν, μήτε γυναίκες έν άνδρικοΤς μοναστη- 
ρίοις κατορυττέσθωσαν, 'ινα μή πάροδος εντεύθεν 
γένοιτο τή φύσει προς έαυτήν, ά μή θέμις δρ^, 
τρυφ^ν τε καί παίζειν, καί τά θεια πράγματα κβτ- 
αισχύνειν. 

'Λλλ' εΐ καί γυνή τις έν γυναικείφ θάπτεσθαι μέλ- 
λοι μοναστηρίψ, (άνδρα γάρ ουκ ευαγές εινχι κρίνο- 
μεν), τους τήν κλίνην φέροντας μόνους, και τοίις 57 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. — Μ. 58 6ρύξαντα; είσφοιτ^ έπ' αυτό • κα? τάς μεν μονά- α &ά ίΙΙαά &00θ(]6Γβ, θΐ ιηυΙίβΓββ (]υί(ΐ6ΐη ιηοηαβΙι&8 χάς έν τω ίίίφ μένειν καταγωγίψ • μόνην 81 ττ/^ 
θυρωρόν κα• τήν ηγουμένων, ε'ί γε βουληθείη, παρεΐ- 
ναι τοΤε γινομένοίς * και Οάττον εκείνους τελέταντα; 
τα περί τήν όσίαν, εύθυς άπ•.έναι, μήτε Οεασαμένους 
τινάς των μονχζουσών, μήτε 6π* αυτών θεαΟέντας, 
Τρίτα δι ποιοί3ντας καΐ εννατα, ώς γε δή νόμος 
έν τεθνεώσίν έττιν, και ακολούθως τεσσαρακοστά, 
και λοιπά κατά τους τεταγμένους καιρούς μνημό- 
συνα, εΐ μεν γυναικεΤον εΤη το μοναστήριον, γυναί- 
κας άπαντα πράττειν * εΐ δε άνδρφον, άνδρας. Μή παλλάς δε εΤναι τάς εις το μοναστήριον είσ- 
όδους, αλλά μίαν ή δύυ τυχόν, έφεστάναι τε τ^ πύλτ^ 
άνδρας γεγηρακότας και σώφρονας, ο'ίπερ οΰτε τοΤς 
μοναχοίς συγχωρήσουσιν έκφοιτ^^ν του μοναστηρίου 
χωρίς γνώμης του ηγουμένου, οί>τε τοις έξωθεν 
άδεώς γίνεσΟαι κατά το μοναστήριον νύκτωρ τε και 
μεθ* ήμέραν. 

Ό εΙς τον μοναχικόν ερχόμενος βίον, ει μεν γνώ- 
ριμος εΓη, δτι ούδεμι^ υπόκειται τύχ^ι, τουνον, 
οπόταν δοκιμάτ^ ό ηγούμενος, το μοναχικόν σχήμα 
περιβαλλέτω • ει δε άγνωστος, εις τριετίαν δοκιμα- 
ζε'τψ, και εΐ άξιος κριθείη, άποκειρέσΟω, μηδέν δει- 
νόν παθεΤν 6φορώμενος, εΐ δχλησις μετά ταύτα συμ- 
βαίη Ζήτει νόμον και έν τψ ιβ' κεφ. του Δ στοι- 
χείου. 

Προνοί^ του επισκόπου μήτε μονάχοι μήτε μο- 
νάστριαι κατά τάς πόλεις περιέρχέσθωσαν, αλλά δια 
των άποκρισταρίων τάς αποκρίσεις αυτών ποιείτω- 
σαν, έν τοις μοναστηρίοις μένοντες. Ζήτει και έν τώ 
ζ' κεφ. του Κ στοιχείου. Ο 

Βι τις των μοναχών το μοναστήριον καταλιπών 
εΙς κοσμικόν μετέλΟοι βίόν, ούτος της στρατείας και 
της τιμής, ε? τίνα έκτήσατο, γυμνωθείς πρώτον 
προς του εγχωρίου επισκόπου κβι του άρχοντος, αύ- 
θις μεθ* ών έπεκτήσβτο πραγμάτων έν τψ μοναστη- 
ρίφ και άκων έμβαλλέσθω. 

Οΐ τον μονήρη βίον έπαν|)ρημένοι ούτε κουρατο- 
ρούουσιν, οΰτε έπιτροπεύουσιν, ούτε δίκας Ιτέρων 
λέγουσιν, ούδ' δν συγγενείς ώσιν οΐ τάς δίκας έχον- 
τες, πλην υπέρ της Ιδίας και μονής μονής, και τότε 
συναινέσει του ήγοομενου, 

Έάν μοναχός καταλίπτ[ϊ το ίδιον μοναστήριον, και 
εις Ετερον ΙλΟτ[ϊ, εΓ τίνα πράγματα έν τψ καιρψ^ 
χαθ' δν τό μοναστήριον καταλέλοιπεν, εχειν οανείη, 
τψ πρώτψ μοναστηρίψ, εις δ εισήλθε, ταύτα διαφί 
ρειν χελεύομεν. 

Άπαγορεύομεν τοΤς γονεϋσι τους παΐδας μοναχι- 
«οηι επιλεγόμενους βίον έκ των ευαγών άφέλκειν 
|ΐ••ασττ^ρίων, Ι) της ιδία; αύτους άποκλείειν κλήρο. 
ν9|ΐ(ας, εΐ χαΐ αιτία τις προ του μοναχικού παρηκο- 
λούθι^οε βίου. 

Ό μέλλων είσιέναι εΙς μοναστήριον διατιΟέσθω τά 
καττ' αυτόν προ τής εισόδου αυτού • έπει προσκυρού- 
ται τψ μονζσοηρίω τά αυτού πάντα, εΐ και μή ρη- 
τώς φήσεΐίν εισαγαγεϊν αυτά, και ούκέτι έσται κατ' 
ούδένα τρόπον κύριος αυτών. 

Ό έπι παισι μονάσας δύναται καΐ μετά τό μονά- ίη ρΓορηο ιη&ηβΓβ ΙιαΜί&οαΙο; βοΐαω &υ(6ΐη οβΙΙα- 
παιη βί &1)1)αϋ$8αιη ΓβοΙηοβιη, βί νβΐϋ, ίηΙβΓββδο ϋβ 
ςυ» ΩυηΙ : βί ί11θ8, ουπι ρπΐΏΐιχη βχββςαίαβ ςυ&ιη 
οβΙβΓΠίπθ ρβΓίβεβπαΙ, ΒίαΙίιη ΓβοβϋβΓβ, ηοο αΐΐίβ 
α 86 νί8ί8 ζηοηί&Ηυιη, ηβ(ΐϋβ ϋ3 αϊ) β&ηιιη υΐϋ^ 
οοηβρβοΐίβ. ΤβΓίίο νβΓΟ βΐ ηοηο άιβ οοηνβηίβηΐββ, 
ρΓουΙ ία ιηοΓίυοΓυιη 6Χ8β(]υϋ8 ιώο8 οΙ)ϋηοϋ, ροΓΓΟ 
61 ρο3ΐ (]ΐι&(ΐΓ&§;ίη(& άίοδ ΕηβιηοΓί&β βΟΓΟιη ϋ() βΙ&Ια- 
Ιϋΐη ίβιηρυδ οβΐ6ΐ)Γ&η1. δί ιηιιΗβΓυιη 8ϋ ιηοη&βίβ- 
ΓίαΐΏ,οπιηί&Γ&είααΙοιηαΙίθΓβδ, βίο ααίοιη νίΐΌΓυιη, 
νίπ. 

Νοη ιηυ1(ο8 6886 ίη ιηοη&8ΐ6Γίααι αάίΙαΒ, ββά 
υηαιη αυΐ ΗΐΙβΓυπι ΓϋΓ8&η, θ1 α(ΐ8ΐαΓθ 3&ηα89 νίΓ08 
86068 61; οαυ1θ8, ςυί ςυί(1βΓη ηβςαβ ιηοηαοΚιθ8 &1)8- 
ί|ϋβ ρΓδβΓβοΙί νοίαηΐ&ΐβ 6^Γ6άί ρ6ΓπιίΙΙαη4, ηβςυβ 
^ ίιπρυηθβ θχίΓα αιοα&8ΐοπϋΐιι ρ6Γηοο(&Γ6 βΙ ρβΓ- 
ιηαη6Γ6. Οαί ΐΏθηαοΙ)υ8 θ$8β νείϋ, βί ςυί(1βιιι άβ βο οοηβίοΐ, 
ςυο<1 ηυΐΐί ΓοΓίαη» οοηάίΐίοηί 806366(08 βίΐ, ϋίαπι, 
ςααοόο 6χαοιίη&ν6Γϋ ρΓ»Γ6εΙθ8, ιηοηαβίίεαιη 1ι&- 
1)ϋοα) ιηάο&Ι ; 8ίο &ο(6ΐη ποο οοοδίβΐ, ρθΓ Ιηβη- 
ηίοηι ρΓοΙ)βΙηΓ, βΐ βί (Ιί^ηυβ οβοδβ&ΙοΓ, ίοηάβ&- 
ΙΟΓ, ηϋιίΙ^Γ&νθραΙί βοβρβοΐοβ, βί ροβΐ 1ΐδΒ6 ηβ^ο- 
ίίυιη αΐίςυοά &οοί(ΐ6Γί1. 0υΦΓ6 ΐ6§θη[ΐ ία 12 ο&ρί(6 
ΙίΗβΓ» Δ. 

Ερίβοορί ρΓΦοαυ(ίοθ6 οοςιιβ ηαοα&οΐι! α6(ΐυβ ιηο- 
ηεΐΰΐΐββ ρ6Γ οίνϋαΐββ οΙ)6ΓΓ6α(, 56(1 ρβΓ αροοΓίδίαποβ 
Γ6δροα3ίοαββ 80&8 άβαΐ, ία ιηοα&8ΐ6πί8 δοΐΒ ρ6ΓΠ)8- 
ηβηΐθβ. ΟυοβΓβ θΐίαοι ίο 7 οαρίΐβ 1ίΙ(6Γ99 Κ. 

8ί ςυίβ Π)οααοΙι&9 ιηοα&8ΐ6Γίυιη Γ6ΐίςο6Γί(, β( ίη 
88Β0ϋΙ&Γ6ΐη νιΐΒΐη ΐΓΛηβίβπΙ, ίδΐβ παίϋΐία 6ΐ ΙιοηοΓβ 
(^ί ςυβίΏ 1ιαΙ)06Γί() βροΐί&ΐοβ ρΓίιηο α Ιοοί 6ρΐ3θορο 
6( ρΓΰΓθοίο, άβίηάβ οαηι ίίβ ςοαβ ρο88ίά6ΐ Γ6ΐ)ΐΐ8, 
ία ιηοη&δΙβΓίο νβΐ ίανϋυδ ά6(ία6α(αΓ. Ουί παοο&βΐίοαπι βοβεβρθΓοαΙνίΙαω, ηβςοβ 6ϋΓ&τ 
ΙοΓββ (ίαηΐ, ο6ςοθ ΙαίοΓββ, 0θ(]α6 αΙίοΓοοι οαοβ&β 
Ε§ΗαΙ, 06^06 βί βοβΟΛίί βίοΙ, (ΐοί Ιϋβπι 1ΐΛΐ)βηΙ, ιιΐβί 
ρΓΟ 800 βοΐο ΐΏοα&8(6Γίο, θΐ Ιοοο ςοοςοβ ρι^βίοοίί 

60086080. 

8ί πιοα&οΐιυβ ρΓορποοι αιοοαβίβηοπι Γβΐίςοβηΐ 

θΐ ία αΓιο(1 ΐΓ&αβίβπΙ, ςοΛβοοαςοβ γ63 ρβτ ίά Ι6αι- 

ροδ, (|ϋο ιηοοα8ΐ6ΠϋΓη Γβΐίςαβπΐ, ΙιβΒβΓβ νίά6ΐ)ίΙϋΓ 

Ι) &ά ηΐϋ08βΐ6Πϋΐη, ία ςοοά αΙ) ίοίΐίο ίη8Γ6δ808 68ΐ, 

688 ρβΓίίηθΓβ 3θ1)6αΐ08. 

195 ΙπΙβΓάίοίιηοβ ρ»Γ60ΐί1>ϋ8, η6β1ίο8δϋ08 νίίαιη 
παοοαβϋοαπι 6ΐί^6αΙ;68 & β&αοΗβ ιηοη&βΙθΓίίδ &1>8ΐΓ&- 
ΙιααΙ, νβΐ ΙιοΒΓβίΙίΙαίβ βυ» ίΐΐοβ βοΐίαιονθ&αΐ, ϋ66ΐ 
&αΐ6 γιΐΛΐη ιηοαΛβΙίββηι οαοδΛ αΐίςοα &0663δ6ΓΪ(• 

ΰϋί πιοα&8ΐ6ποη3 ίο^Γβδβοβ 68ΐ, ςοχ 808 βοαΐ 
ααΐβ ΙηβΓβδδοιη β}\ΐ3 Ιβδΐ6ΐϋΓ, ςαοαίΛπι οαααββ 63ϋδ 
ΓαοοΙίΕίβδ 8(1 αιοοΛδΙβηοαι αιΐ3ϋ(1ίοαηΙθΓ, 6ΐ8ί οοα 
βχρΓβδδο αΓΠΓΐϊΐ6ΐ8βί1ΐ2ΐ8ίαΐΓ0(1ϋχίδδβ, 060 βιηρίίϋδ 
αΐΐο αιο(1ο 6ΓίΙ ϋΙαΓοιη (Ιοαιίαοβ. 

ΟοΙ, οαηι ΙιαΙ)6&( ]ίΙ)6ΐΌ8, αιοα&οΐιοβ βΙ» βί ϋοβΐ. 59 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙ^ΑδΤΑΚΙδ 60 νβΐ ροβίςυιιαι ιηοη&βΙβΓίυιη ίηςΓβδβαδ ββΐ, ΐ30ΐι& Βυ& Α ^λι οιελεΤν τήν ούσίαν αύτου τοΤς Ιοίοις παισΐ» ΐηΙβΓ βΙίοΒ δϋοβ άίνίάβΓβ, ϋΟΛπι ραΓίθΐη β'ώί ΓβΙί- 
ηβηβ, (]υαιζι βϋ&ιη ηαοηαβίβπο άββροηάβ!. 

δί ιηοηαοΐιυβ ίηΐθδίαΐυβ πηοπαΙυΓ, Ιυηο Ιί&βη β]υ8 
&1) ιηΐββίαίο ΙΐδβΓβάίΙ&Ιβπι αοοίρίβηΐ;, Ιιοο ββΐ, ρβΓ 
ΓΛίοίάΪΕΠί Ιορβπι, ΓβΙίςυβ νβΓΟ πιοηββίβπο άοηΛπΙαπ. 

ΙηαρβΓαΙοΓΪβ Ιιβοηίβ ηονοΐΐα, δβουηάυιη άίοΐυπι 
Β^ηιοάί οαηοηβηα, Ωΐίυπι ςαίάβιη άβββιη &ηηο8 ηα- 
ΙϋΠΒ ιηοηΒδΙοπυη[ΐίηβΓβ(1ίίυΙ)βΙ, βΙιηοηΛδΙίοαιη Ιια- 
1)ίΙυοι ίηάυβΓβ, ηοπ αυίοιη άβ ϋοοίβ βυίβ ΙοβΙαπ, 
(ΙοΒβο 16 νβΐ 17 βοηο3 «ιΐϋββηΐ. ΑΓΐ)ίΐΓ0Γ βηίαι, ίη• 
ςυϋ, ςυοά νβίοΐ) Ιιααε Γ&Ιίοηβιη ιη&ςηυβ Β&βΠίυβ ίη 
800 &806ϋεο νώτο Ιιοο ΐρβαιη Ιΰπιρυδ βΙαΙαβΓίΙ^ 
ςαοά ηιΐιϋ νβίαΐ, ςυίη Ιιαο Φΐαΐ6 άο βυίδ ϋοηίβ ροε- 
8ίηΙ άθϋΙ)βΓαΓθ. 

Μοηαοΐιίδ άυρίθχ οραδ ββββ οροΓίβΙ, νβΐ δαοΓίβ 
δοπρίϋπβ οεουραπ αί ίη ϋβ 8βπιρβΓ πιβάίΐ&η, νβΐ 
ςα® ιηοη&ο1ιθ8 (ΙβοβηΙ ιηαηυυιη ορβΓαΙίοηββ 8αΙ)ίΓ0• 
Ν&ιη οοςϋ&Ιίο νβ^α βΐ οΐίοβα οίΐιίΐ Ιιοηί ρΓοάυοίΙ. 

1.βιίθϋ8, βΐ πο&χίιηββοεηίοϋΒ, νβΐ ΓοΓηίο&ΙοΓ, ροΓ- 
1αη3 ?6ΐ ίίηϋ&ηδ ιηουοδίίευαι βΐ βαηοΐυπι Ιι&ΙϊίΙυιη, 
εοΓροΓ&ΙϋθΓ ρυηϋυΓ,θΙ &1) βρίβεορίβ βΐ ηα&ςίβίΓ&ϋ- 
1)118 ΓβΙβ^αΙαΓ; αίςυί &1ίουί θοείββίαβίίο» οοηβϋ- 
ΙυΙίοηϋΙΙοάβΓβ ιηβάίΙαΙυΓ. ΟαΦΓββΙ ίη 33 ε&ρ. 1Η- 
ΙθΓθ3 Ε. ΡααΓβ βίί&αι ία 43 ο&ρ. ΠΙΙθγφ Ε. 

ΟΑΡ. XVI. Οβ $αη€ΐο ηηρηβηάο, 
ΟυβΓθ ία 9 ο&ρίΐβ Ιιυίυβ ΙίΙΙβηβ εαηοηβπι άβοί- 6 
ιηυπι 86χ1υαι βγαοάί 6&Γΐ1ια£;ίο. βΐ ία 1 εαρίΐβ 1ί(- 
16Γ« Β ε&η. 48 βγαοάί 1•&οάίθ6ηΦ. 

Ιθβ ΙΝΙΤΙϋΜ Ι.ΙΤΤΕΚΛ: Ν. 
ΟΑΡ. Ι. 06 ΐΰΐηρίοηΐίη χάίβναίίοηβ €ί €θη$€€Γα' 
Ιιοηβ, 
ΟυΦΓΟ 12 οαραΐ ΙίΚϋΓβθ Ε. 

βΑ^. Η. Οαοά ηοη οροΗβΙ χηΐτα ΙβηιρΙί ατηύίΐιι* 
ΰοηνίνία ββη, νβΐ οαηροηα$ εχια, νβΐ αΐίςαίά νβηητη 
δχροηχ, νβΐ ίηηΐΰηΐηίη αΙ)$ςη€ η606$ήΙαΐ€ ιηΐτοάηοί, 
υβΐ αϋςηβτη οητη ΰητη ψηηΙίβΓβ ρείΊηαηβνβ. 

ΟαδΒΓθ 15 οαραΐ ΗΐΙοΓβΒ. Ε. 

ΟΑΡ. III. Ώΰ ίηβηίϋίη» €χροήΗί υβΐ άβ ςηίδίϋ άηδί• 
Ιαίην, αη δαρίχζαΐι Ιηβτιηί, «ν 

ΟυβΓβ 29 ε&ρυΐ ΙίΙΙβΓβ Γ, βΐ ίη ββοααάο ο&ρίΐβ 
ΙίϋβΓΦ Β. 

ΟΑΡ. IV. Ι>βμίηηίο. 

δ&πεΙοΓϋΐΏ &ρο8ΐο1θΓαπι 69 εαοοη ΩάβΙββ Οα&άΓλ- 
ς68ίιη&ΐ6 ίβΐΏραδ &η1β 8αηε1υπι Ρα$Η& ηίΐιίΐ ςυίά« 
(|υΑηι βίαάίί ΓβαιίΙΙβηίοι 36]αηίο ίηεαιηΙ)βΓβ 3ΐι1>βί 
βίεοαϋηβηϋβ, ίη ηιβιηοηαπκιυίάβίη Γβνοο&αδάίββ 
ίΐΐοδ, Ιη (ΐυϋ)υ3 Οοα3ίηυ8 3β]υαίο ΙηδίΓϋΟΐυβ ςυο&ά 
1ιυιη&αίΙαΙβη),Ιΐ08(θΐΊΐ ηοδίΓυηι εβρϋ : ροΓΓΟ βΐ Ιη 
ςαονίδ ςυ&Γΐο άίθ βΙΡΑΓ&δοβνβ υηίυ5ειι]υδ(ΐυθ ε«ΐ6- 
Γ&ΓυΐΏ Αηηί 56ρϋιη9ΐη3Γυπ], δίΓπίΙίΙβΓ ^6^υηΑ^β βί 
απάίθ νβδοΐ. Ι1ϋ8 &αΐ6η),<ΐϋί ία ΙιΙδ οαιηίϋυδ 3030- 
ηίααι αοα ΙοΙογαδΙ, οΐβήοΐβ ςαΐάθπι, άβροβίΐίοηθαι, και τφ μοναττηριψ φυλαχτών Ιαυτφ μέρος εν, ό 
αρμόζει. 

Έάν αδιάθετος ό μονάσας τελεήτιίστϊ, τότε οΐ παΤ- 
δε^ αύτου λήψονται τήν έ; αδιαθέτου χληρονομιαν, 
τουτέτϋΐ το φαλκίδιον, και τα λοιπά δίδοται τψ μο- 
ναατηρίψ. 

'ΙΙ δε νεαρά του βασιλέως Λε'οντος δεκαετή μεν 
εισιέναι το μοναστϊ5ριον τον παΐδα κελεύει, κατά 
τον ρηΟέντα της ς* συνόδου κανόνα, και το μονα- 
χικον σχήμα λαμβάνειν, μή μέντοι και διατίθεσθα 
περί των οικείων, μέχρις οίν ό ις' ή ιζ' έπιστ^ 
χρόνος. ΟΤμαι γαρ, φησι, διά τούτο και τον μέγαν 
Βασίλειον τουτονι τον χρόνον όρίσαι εν τ?1 ασκη- 
τική αύτου β{βλψ, ώς μηδέν έμποδών ούσης τηνι- 
β καύτα της ηλικίας εις το περί των οικείων βουλεύ- 
σασΟαι. 

Δει δε διπλούν το έργον τοις μοναχοΤς ιΤναι, Ι) ταϊς 
Οείαις ένασχολεΤσΟαι Γραφαϊς, καΐ ταύταις άβΐ με- 
λετφ^, ή τα μοναχοΤς πρέποντα εργόχειρα μετιέναι. 
Διάνοια γαρ μάτην σχολάζουσα ούδΐν 21ν των αγα- 
θών άποτέκοι. 

Λαϊκός, και μάλιστα σκηνικός, ^ πόρνο ις, κεχρη- 
μένος ή μιμούμενος τό μοναχικόν καΐ ά'γιον σχήμα, 
σωματικώς τιμωρείται, και εξορίζεται προς των 
επισκόπων και των αρχό'^τω^ί * ωσαύτως καΐ ό έμ- 
παϊξαι βουληθεις οίανδη'τινα έκκλησιαστικήν κα- 
τάστασιν. Ζήτει και εν τψ λγ* κεφ. τνύ Ε στοιχείου• 
Ζήτει και έν τψ ιγ' κεφ. τού Ε στοιχείου. 

ΚΕΦΛΛ. Ι^. Περί τού αγίου μύρου. 

Ζήτει έν τψ Ο' κεφ. τού παρόντος στοιχείου κανό- 
να ις' της έν ΚαρΟαγέντ^ συνόδου, και έν τψ α κεφ. 
τού Β στοιχείου κανόνα μη' της έν Λαοδικεί^ συν- 
όδου. 

ΑΡΧΠ ΤΟΓ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΟΓ. 

ΚΕΦΑΛ. Α'. Περί ναών οικοδομής και καθ- 
ιερώσεως. 
Ζήτει τό ιβ' κεφ. του Ε στοιχείου, 

ΚΕΦΑΛ. Β'. "Οτι ού δει ένδον των τού νεώ πε- 
ριβόλων συμπόσια γίνεσθαι, ή καπηλεία 
είναι, ή τι κατ* έμπορίαν προτίθεσΟαι, ή 
κτήνος χωρίς ανάγκης εισάγειν, ή τίνα 
μετά γυναικός καταμένειν. 

Ζήτει τό ιε' κεφ. τού Ε στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Γ. Περί νηπίων εκτιθεμένων, ή άμφι- 
βαλλομένων, εΐ έοαπτίσθησαν. 

Ζήτει τό κθ' κεφ. του Γ στοιχείου, και τό β' χεφ. 
τού Β στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Δ'. Περί νηστείας. 

Ό ζθ' τών αγίων αποστόλων κανών τόν προ του 
άγιου Πάσχα τεσσαρακονθήμερον χρόνον, μη$εν 
σπουδής τους πιστούς άνιέστας, νηστεί^ θεσπίζει 
προσανέχειν και έγκρατεί(}Ε, εΙς μνήμην άγων τών 
ήμερων δήπου εκείνων, έν αίς ό Κύριος, νηστεί| 
φραξάμενο; κατά τό άνθρώπινον, τόν ήμέτερον είλε 
πολέμιον • ού μην αλλά και πασαν τετράδα κβΐ Πα- 
ρασκευή ν εκάστης τών άλλων τού ένιαυτού εβδομά- 
δων, εξ Γσης έκείναΐί έν νηστεί<|^ διάγειν και ξηρο- 
φαγί^. Τοις γε μην ούκ άνεχομένοις έν τβύταις 61 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. Ν. άπάναις νηστεύειν, χληριχοΤς μίν χαΟαίρεσιν, λαϊ- Α Ι&ίοίβ νθΓΟ, ββ^Γβ^ΑϋοοΟΠΐ ίηΟί^ϋ, ηίθί ςαίβ, ΙηςαΙΙ, 

ΙιηΙ)6θίΙΗΐαΐ6 άβίβηΐυβ, ίιηρβάί&ΙοΓ. ^θ^α^ίακ^ βοίαι 
ίηίΓοάαοΙυχη ΓυίΙ ρρορΙβΓ ΗΜάίποβ» οαγοιβ Ιιυιηί- 
Η&Ιίοηβαι ; βαιη νβΓο ρβΓ ιηοΓΐ>υαι ^&Iη 8υι)^βο^ΑIη, 
ηοη οιηηίηο ηθοββδβ βπΐ 3β]αηίο ΛίαίββΓθ. Εθ8 αιιΐβιιι 
ςυί ΐΏ&Ιβ 86 Κι&1)6ηΙ, 86(1 Ι&ιηβη ρίβοίαιη ββαχη 
βάιηϋΐαηΐ, ίηίςϋϋΐη ββΐ νβηίΕΠί ηοη οοηβθςυί : ολγ- 
ηίΒυβ νβΓΟ αΐΐαίβηυβ τ68θί ηίΐιϋ ρΐ&ηβ ιηίηαβ ςα&ιη 
ίηιρίαη); ίιηο ςοαπινίβ &1ί(ΐυί8 ΙβΙΙιαΙί πιογΙ)ο 1&1)ο- 
Γαη8 ίΠο νίοΐα 8βοιβΙ οοην&ϋΙαΓυπι βρβΓΑνβήΙ. Ιη 
8&ΐ3ΐ)(ΐΙί8 ςαΐάβιη βΐ άίβϋαΒ Οοαιίηίοί8 ρβί Οα&(ΐΓ&- 
ςββίιη&οι ρααίο ΙαΓ^οπ οίΐ3θ υϋ ίαάαΙΙαιη ίυϋ, ^υχίλ 
οαη. &ρο8ΐοΠουιη 66 ςυβαι νίάβ ίη οαρ. 27 111- 
ΙθΓ3θ Κ. δΐηοΐβ βαΐβπι Ιοςαβηάο 8Εηοίβ1}2ΐΙϋΓ ςαα- 
(ΐΓ&(^ηΙαάίβπ2ΐΏ ]β]αηίιιχη αηΐβ Β&οΓαιη Ρ&8θ1ΐ8,ί(1ςαβ 
βοίαιη. Ουίρρθ βί Ιοσι &1ί&οΙ)(ίηαί886ηΙ,ηθαΙίςαΑΐη 
(8ουί88βΙ ο&ηοη. 197 ΥβΓαιηΙ&πιβη β03 ςαί ίη 
α1ϋ8 ]6]αη&η(ϋ 1βπιροΓΐ5α8, ραΐα νί£;ί1ϋ8 β&ηοΐ. 
&ρο8ΐ., $6ραϋυΓ8β Β. ΟβίραΓ» βΐ Ν&ΙίνΚ&ϋβ 01ιη8ΐ1 
&1)9ΐίηθηΙ, ρΓα(1βη8 ηβιηο, ςαοά γθογ, Γθά&ΓςαθΙ• χοΤς δι άφορισμον επισείει, εΐ μήποο τΐζ, φησιν, 
ασθενείς κάτοχος ων εϊ'ργεται. *ΙΙ γαρ νηστείχ δια 
ταπείνωσιν έπινενόηται της σφριγώσης σαρκός • 
ταύτης δε νόσψ κατασταλείσης, ου πάνυ τυι άνή^γ- 
χαιον, το νηστεί^ ταύτην δαμάζειν. Τους γουν άσΟϊ- 
^ώς έχοντας, και τήν ές Ιχθύων έδωδήν προσιεμένους, 
αγνωμον μη συγγνώμης τυγχάνειν • κρεών δε 6'λως 
αψασΟαι, ούοΐν διεντ^νοχε δυσσεβείας, ει και το 
λοίσθια τις πνέων, τή μεταλτ^ψει τούτων άναρρω- 
σθηναι δοκει. Έν μεν τοι τοΤς Σάββασι και ταϊς Κυ- 
ριακαΐς τού τεσσαρακονΟημέρου, άφΟονωτέρα κεχρή- 
σΟαι τροφ-^ συγκεχώρηται, κατά τον ξς' αποστολικών 
κανόνα, ον και ζήέει έν τψ λζ' κεφ. τοΰ Κ στοιχείου. 
Κυρίως δε ή προ του αγίου Πάσχα και μόνη τεσσα- 
ραχονΟή μέρος νηστεία νενομοΟέτηται • ει γαρ ήσαν 
χαΐ ετεραι, έμνήσΟη οίν κάκείνων ό κανών. ΙΙλήν και 
χατα τάς αλλάς νηστίμους, των αγίων αποστόλων, 
φημ:, της κοιμήσεως της αγίας Θεοτόκου, και της 
Χρίστου Γεννήσεως, ουδείς ευ φρονων, οιμαι, νη- 
σιεύουσιν έγκαλέσειεν. 

Ζήτει και έν τφ λζ' κεφ. του Κ στοιχείου τον ιε' 
κανόνα του αγίου Πέτρου *Αλεζανδρείας. 

Ό δε δέκατος του Τιμοθέου ^Αλεξανδρείας έν ταΐς 
προ τοΰ Πάσχα νηστίμοις ημέρας κα: οίνου μετα- 
λαμβάνειν χα2 ελαίου δίκαιοι τον υπό νόσου έκτε- 
τηκότά, και μή παραπλησίως τοΤς άλλοις, της νενο- 
μισμένης εχεσΟαι ξηροφαγίας, άλλ' ως ύπομεΐνα^ 
δεδύνηται, ^ Ιχάστης χαταλύειν^ ή παρ' ήμέράν, κα- 
τά τήν έπίκρισιν ψ προσανέΟετο τήν οΓκονομίαν των 
οίχείων λογισμών. Ζήτει και το χε* κεφ. τοΰ Γ στοι- 

Ό δε της έν Γάγγρ^ συνόδου ιη' κανών, Ει τις 
των ασκουμένων, φησι, χωρΊς ανάγκης σωματικής 
ΰπερήφανεύοιτο, και τάς παραδεδομένας νηστείας 
εις το κοινόν και φυλαττομένας υπό της Εκκλησίας 
παραλύοι, υποικουροΰντος έν αύτώ τελείου λογισμού, 
ανάθεμα έστω. Και ό μεν μα' της έν ΚαρΟαγέντ^ 
συνόδου κανών, νήστεις είναι κελεύει τους τελοΰντας 
τά τοΰ θυσιαστηρίου άγια διακόνους και ιερέας, 
μιας έξ^ρημένΙ^ς ετησίως ημέρας, καθ* ήν το Κυ• 
ριαχον επιτελείται δείπ^^ον, της μεγάλης δηλαδή 
πέμπτης. Μετά γάρ τήν σωματικήν, τά της πνευ- 
ματικής, ώς εοικε, τροφής έπετέλουν. 'Δλλά και δή- 
λ^< όψ(ας ούτινοσοΰν τελευτήσαντος, εΐ μίν εΤεν οΐ 
τά άγια τελούντες νήστεις, φησί, μόναις εύχαΤς ΟαβθΓβ βΙΊαπι ία 37 ο&ρ. ΠΚβΓβθ Κ ε&ηοηοπι 15 
8. ΡβΙπ βρίβοορί Αΐβχ&ηάΠΦ. 

Οοοίηιυ8 ΤίπιοΙΙιβί Αΐβχαηάπηί ο&ηοη ία άίβ1)α8 
^β^αη^ί αηΐβ ΡαβοΙίΑ ιηοΓΐ)θ 1&1)0Γ&ηΙί νίηί αίςαβ 
οΐβί υ8αχη ίηάυΐ^βΐ, ηβςυβ 1ΐ080β βίοαΐ &1ίθ8 αά χβ- 
Γορ1ι&§;ί&ηι ίά β8ΐ οΐϋυηι αήάαπι Ιβητιβοαςυο ο]:>1ί- 
ς&(;8βά ροΙίυ8, αΐ ΙοΙθγ&γθ ςαβ&ηΐ, τβΐ εαία8(]υθ 
άίβί ]θ]υηίυ[η βοΙνβΓβ, νβΐ &1ΐ6Γηί οα]α8(ΐαβ ίοχ(& 
άί80Γ6ϋοη6Πΐ 6308, οαί 6οη8ίΙίθΓυαι βαοΓαπι Γβ^ί- 
ηιβη οοιηηιίβίΐ. Υίάβο125 οαρ.ΗΙίβΓ» Γ. 

Οαηοη αοΙθιπ 18 οοηοίΐϋ 6&ης;Γβη8ί8 Ιιοο 1ι&5β1 : 
8ί ({018 οοΓαπι ςαί ρίβ1&1ί8 βχβΓοϋαΙίοηί 8ΐαάθη(, 
&Ι)8ςυ6 οοΓροπ3 θχίςβη1ί& ίη8θΐ68θ&1, β( 3θ]αηί& ία 
οοιηιηιιηβ ΐΓ&άΙΙα βΐ &1) ΕοεΙββία ο58βΓνα(& άί38θ1« 
ναΙ, ίιίςυβ πιαίυΓΟ οοη8ίΙίο ίηΙβΓνοηίβηίβ ίβοβΡΪΙ, 
βηαΙΙιβπίΛ ββίο. ΙηβυρβΓ οβηοη 41 δ^ηοάί ΟαΓΛΕ^ί- 
ηβπ8ΐ8 άί&οοηί8 βΐ 8&οβΓάοϋΙ)υ8 βαοΓ&ιηβαΙιι &Η&Π8 
3θ3υηο8 οθΙθΙιγαγθ ρΓβΒοίρΐΐ, οχοορίο ααο αααί άίβ, 
ςυο ΟοθηΑ ϋοιηίαίο& οβΙβ^ραΙαΓ, ηίιηίΓαπι ηαβ^Α 
ίθΓία ςυαΓία. Ναοί ροβί 6ίΙ)απι οοροηϋβοι ((ιμβ βά 
8ρίπΙααΐ6πι ρβΓίίηβηΙ, υ1 νίϋβΙυΓ, ιηίηίδίΓ&ΐΜηΙ. 
Ιαιο ςοληάο ςαί8 ΙβχηροΓβ ρο8ΐιηβηάί8ηο 6 νίνί3 
(1ί806άίΙ, αί8ί Ιιί ςαί ιηίηί8ΐΓ&η1 ίιηρΓ&αβί ίαβπαΐ, 
8&6ΠΙ, ίηηυϋ, θΓ&ϋοοί5υ8 8θΙί8 ί&οί&ηΐ. Ηοο &αΐ6ΐη έχτελείτωσαν ταΰτα. Τοΰτο δε το νυν έχον παρά ρ \ιοάϊβ θ&πι ο\) οαα8ΐιπι ηοη ο1>ΙίηβΙ, ςηοά ςαίά 8ίΙ)ί τοσοντον ου πράττεται, παρόσον χαΐ ήμΤν δτι κα^ 
^ειν ήγνόηται • άλλα δύο κανόνες δ(/,ην ώς είπεϊν 
ττϋτφ λβχόντες σχολήν άγειν έΐιιτετιμήκασιν. 

Χ) μ4ν γάρ ν' της έν Ααοδιχείφ συνόδου μή δεΐν 
φηβΐ, έν τή άγί(^ τεσσαραχοσττί τζ υστεραίί^ έβδο- 
μάδι ττ.ν πέμτττην λύειν, πολυτελέστερο ις δηλαδή 
βρώμασι χεχρη μένους, και δλην εντεύθεν τήν τεσ- 
σα^3ακοστήν άτιμάζειν • άλλα πάσαν έν νηστεί^ διιί- 
νβι και ίηροφαγί<ϊ, έκτος δηλαδή των έν ταύττ^ Σαο- 
βάτιον χα: Κυριακών. 

Ό δε κθ* της ζ"* συνόδου ταΰτά τε, ώς έχει λί- 
ξειος, δί'εισι, και προσεπάγει, ώς οΐ θείοι Πατέρες τβΐϋ ίςηοΓαπια8. νβΓϋοι <1υο ο&αοπββ βϊ ρΓορβ (ϋ- 
χθΗιη πιβηΐο 36)αηϋ ίαΐ6Γίηί88ίοα6πι ΐΑχ&πιηΙ. 

Ν&Π1 βοηοίΐίί ΙιΑϋάίβοηί ο&ηοη 50, Νοη οροΓίβΙ, 
ίηςηίΐ, ίη υΚίπια Οϋ8(ΐΓ&§;ο8ίΐΏΦ 8βρ1ίπιαηα ΓβΓίιι 
ςυ&Γΐ» 36]υηίυπι 8ο1τ6γθ, υίβηίΐο 8€ί1ίββ1 οίΙ)ΐ8 (Ιβ- 
ΗοαΙοπϋυβ, &(Ιβοςυθ ΙοΙααι Οα&άΓ&ςββίαι&πι άβΐιο- 
ηβ8(&Γ6, 86ά ροΙϊα8 1θπιρυ8 Ου&άΓΑ^βδίπιαΙβ ίη 
363αηΙο νίοΐυςυβ αηάο ίηΙβ^ΓΟΠι ίΓαη8ί§;βΓ0, ΒαΙ)- 
1)&1ί8 Ι&τΏβη βΐ Οοπιίηίοί8 (1θίΙ)υ8 βχοβρϋβ. 

Οαηοα υογο υηάβίΓίοβδίιηυδ οοηοίΐϋ 86χίί β&άβαι 
η8(ΐυβ ΓβοβηβθΙ, 6(8υρ8ΓΑά(1ϋ, ςυοαίΑάαιοάαιηθΑαοΙί 63 ΜΑΤΤΗΛΙΤ ΒΙ,ΑδΤΑΪΙΙδ 64 Ρ&ΐΓβ8βΓ&ν68 01)0210805 60 (βΐΏροπβάίβρβηβ&ϋοαθ Α ^^* ΛίτΙοίζ ϊσως λυνιτελεΤς τφ τότε %Λΐρψ τ^ οίχονο- ίβία 091 βυηΐ. Νθ8 ίαΐΏβη 1ι&υ€ΐςυα(|α&ιη οροΓίβΙ 
αροδΙοΙοΓαιη βΐ ΡαίΓοιη ΐΓ&άίΙίοηββ &1)Γ0{;αΓθ. Ια- 
ηυίΐ νβΓΟ άίοΐϋΐη αροβίοϋουπα οαποηβιτι 69 βΐ Ιιυηο 
ίρ9υιη οοαοϋϋ 1•αοάίο6ηί. 

ΟΑΡ. V. ^Ηοά ηοη άσοεαΐ ΐη ΞαδϋαΙίε αηί ΰο- 

ηιίηίΰύ ^βίηηατβ. 
ΟοΦΓθ οβρ. 37 ΙίϋβΓ» Κ. 

6ΑΡ. VI. ^ηοΛ ίβίηηαηΐβί α είΗ$ αΰ6ΐίη€ν6 Μβηί, 
Ηαηά Ιαηιεη ςηα$ί ίη 8β βχ$€€ΓαΜΗΙ>η$. 
νίάβ 9 οαρ. ΙϋΙβΓ» Β, βΐ βΐί&αι ίη 2 οιιρ. ΙίΙΙβΓββ 
Ε οληοηβιη 33 ιη&^αί Β&βΠϋ. 

198 ΟΛΡ. VII. ϋ€ Ιϋρβ. 
1•6χ 68ΐ οοιηιηυηβ ρΓοβοβρΙυιη : νίΓΟΓυοα ρΓϋάβη- μ(^ ταύτ^ έχρήσαντο. Έμϊν δε ούκ άναγχαΐον τάς 

άποστολ'.χάς καΐ πατριχάς άθετεΤν παραδό<ιεις, τον 

ρηΟέντα αΐνιττόμενος ξθ' άποστολιχόν χανόνα, χαι τον 
της εν Λαοοεχεί^ συνόβου τούτον ί. 

ΚΕΦΔΛ Ε*. "Οτι ου δεΤ νηστεύειν έν τοΤς Σάβ- 
βασι χαΐ ταις ΚυριαχαΧς. 
Ζητεί το λζ* χεφάλαιον του Κ στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. ς"'. "Οτι τους νηστεύοντας ούχ ώς 
βδελυχτών των βρωμάτων απέχεσθαι δει. 

Ζήτει το Ο' χεφαλ. του Β στοιχείου, χαι έν τψ β' 
χε<ρ. του Ε στοιχείου τον χγ' χανόνα του μεγάλου 
Βασιλείου. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ\ ΠβρΊ νόμου. 

Νόμος έστι χοινδν παράγγελμα • φρονίμων ανδρών (ίαχη ρΐαοϋαια : άοΗοΙΟΓΟίΏ βυιη ΥοΙυηΙαποΓυιη Ιαιη Β ^^^ΎΗ^^' * Ιχουσίων χαΐ άχουσίων αμαρτημάτων επι- 
στροφή, ήτοι σωφρονισμός • πόλεως συνθήχη χοινι{ • 
εστί δε χαι θείον εύρημα. Αρετή νόμου το χελεύειν, 
τδ χωλύειν, το επιτρέπειν, το τιμωρεΐσθαι. 

Ου περί του χαΟέχαστον, άλλα χοινώς οΐ νόμοι 
τίθενται. 

Ό νόμος άπό της δικαιοσύνης ώνόμασται, εστί γαρ 
τέχνη του χαλου και του Γσου. 

Τους νόμους, άπο των ώς έπι το πλείστον συμ- 
βαινόντων, ου μήν των σπανίως είσάγεσθαι δει, ούδΐ 
άπό των δυναμένων έν ένι συμβήναι θέματι • παρ- 
ορώσι γαρ οΐ νομοΟέται το άπαξ ί) δίς. 

01 προγενέστεροι νόμοι βίς τους μεταγενεστέρους 
έλκονται • α'ι δε μεταγενέστερα ι διατάξεις Ισχυρότε- 
ραι των προ αυτών είσιν, 

Έν οΐς ούκ έ'σται έγγραφος νόμος, ή μακρά συν- 
*^ ι^θεια, έπί πολλούς ένιαυτου^ δοκιμασθεΤσα, άντι νό- 
μου κρατεί, τάξιν έχουσα νόμου. 

Τά κακώς κριθέντα και τυπωΟέντα, οΰτε νόμος, οΰτε 
χρόνος, οΰτε συνήθεια βέβαιοι. 

ΚΕΦΑΛ. Β'. Περί νομής. 
Νόμοι. 

"Οτι δεκαετία ή εικοσαετία ου βοηθεΤ τψ κακ^ 
πίστει νεμομένφ, ει μή ή τριακονταετία και μόνον, 
είπερ άδιακόπως ένέμετο, και δχλησιν έν δικαστηρίφ 
μή υπέμεινε. Ζήτει και έν τψ θ' κεφ. του Δ στοι- 

Πάσα δουλεία και πάσα χρησις έπι τών μή κε- 
χρημένων, δια της του χρόνου παραδρομής, έπΙ 
μίν παρόντων, δεκαετί(^, έπι δΐ απόντων, είκοσαβ- 
Ο τί^ άπόλλυται. 

*0 έχων δουλείαν του ποτίζειν και βόσκειν έν τφ 
άγρψ σου θρέμματα, δύναται κτασθαι δουλείαν του 
έν αύτψ ποιεΤν καλύβην. 

Ό δι' άλλοτρίου αγρού ελκών ί>δωρ, είδότος του 
δεσπότου του αγρού, κτάται κατά τού αγρού δου- 
λείαν έν τψ νενομισμένψ τριετίας χρόνψ, μή κωλύ- 
σαντος αυτόν τού δεσπότου τού αγρού. 

Τά κινητά πράγματα, έπι τριετίαν άνεπιφωνήτως 
κρατούμενα, δεσπόζο'/ται. 

ΑΡΧΠ ΤΟΓ Ξ ΣΤΟΙΧΕΙΟΓ. 
ΚΕΦΑΛ. Α'. Περί ξοάνων καθαιρέσεως. 

Ό της έν Καρθαγένη συνόδου κανών νη', και μεν- ίηνοΙαηΐΒΠΟΓΟιη οοΓΓββΙίο ααΐ ΓβρΓβΙιβηδίο, οίνίΙ&Ιίβ 
οοιηιηυηβ ρ&οΐαηη : ββΐ άίνίηαιη ίηνβηΐυαι. νίρΐυβ 
Ιθ^ίβ β8( ^υ^)6^θ, ν6ΐ&Γθ, ρβΓπιϋΙβΓβ, ροηΐΓβ. 

1.6^68 ηοη άο 8ίηςα1αΓϋ)υ8 ίβΓυηΙυρ, 86(1 οοη- 
ιηαηίΙβΓ. 

^αη8ρ^α(^6ηι^& &^υ8ι^(^& ηοιηβη 1)&1)βΙ; β8ΐ θοίοι 
Ι1Γ5 1>οηί β1 Φ(ΐαί. 

Πβ ϋβ ςυ» ΓΓ6(]υβηΙίυ8 οΙ)Ιίη(;υπΙ, ηοη ςυ» ρβΓ- 
Γ&ΓΟ, 1βςβ8 ίηΓβΓΓΐ οροΓίθΙ : ηαίηίαΐϋ άβ ϋβ Γ6ΐ>υ8, 
ςυίΙ)α8 υηο (&η(υπι ίη οαβυ &οβί(1βΓβ άαΙοΓ. Νααα 
1θ^ί9ΐαίθΓ68 Ιιαυά Αϋβηάυηί ββιηβΐ οΐ 1)18. 

1.6^68 ρηηιί^θηίφ Ιη 8βςυίθΓθ8 ϋβουουηΙαΓ, 
6οη8ΐϋυΙίοη68 νβΐΌ Γ6θ6η(ίθΓβ8 π)&30Γθσι νίηι ο1)11- 
ηβηΐ ςυαπι ρηυβ Ι&ί®. 

Οβ ςαίΐ3α8 Ιβχ ηαΐΐα οοηβοπρία θβΐ, Ιοη^α οοα- 
8υβ(υάο ρβΓ οοπιρ1υΓ68 αηηοθ οοΓηρΓοΙ)&Ια νίεβηι 
1βςί8 βυϋίΐ, θ^^8(Iυ6 νίαι οΙ)ϋηθΙ. 

ΡβΓρβΓ&ιη ^υ(1^0Αι& αυΙ θχρΓ688& ηβςαβ Ιβχ, ηθ• 
ςαβ Ι6ΐηρα8^ ηβςαβ οοηβυβίυάο Γ&1& Γ&οϋ. 

ΟΛΡ. VIII. ϋδ ρο$5€ί$ίοη6, 
Ιβρβί, 

Ββοθηι νβΐ βΐίαπι νί^ΐηϋ ΛηηοΓϋπι ρΓ«8οηρΙίο βί, 
ςιη πι&ΐα ίιάβ ρο8&β(1θΓΪ(:, Ιι&αά ρΓοάβ8ΐ : ίπιο ηβο 
ίΓίθ6ηη8ΐί8, ηίβί ςυίβΐβ ρο886(1θΓϋ, ηυΐίαπιςαβ ίη 
ίοΐΌ Ηίβηι 8α8(:ίηυβή(. \ϊά6 βϋααι ίη οαρϋβ 9 ΗΙ- 
ΙβΓ» Δ» 

Οπιηβ βθΓνίΙίυπι βί ιΐ8α8ίΓυεΙϋ8 β!8, ςυί ηοη 
ιΐ8αΓραη1, ρΓορΙβΓ ίρβααι ^βΠ1ρο^^8 άβουηοπι, ρρβι- 
8βηϋ1)υ8 ςαίάβπι άβοβηη&ΙΙ, &1)8θπΙίΙ)ΐΐ8 ρΓΦ8θπ- 
ρΐίοηβ νίββηη&ϋ&πχϋΙΚυΓ. 

Οιιί 8βΓνίΙίαιη ]υΓθ ο1)ϋηθΐ ρ60θΓ& ίη α^Γο αΐίβηο 
&ά&(]υ&ηάί αο ρ&βοβηάί, 86ΓτίΙίιιπι βΐί&χη οβΟΓρ&Γβ 
ρο(6$1 ίηϊΜ Ιυ^υΓίυαι βχοϋ&ηάί. 

Ρυί 6χ &1ίβηο α^το, 8θίβηΙβ άοπιίηο, αηυ&ηι Ιγ&- 
ΖθπΙ, ΗβΓνίϋααι , 8ϋ)1 ίη &^γο ίΠο νίπάίοαΐ α8υο&- 
ρίοηβ ΙηβηηΑϋ, ίίοιηίηο ίηίβηιη ηοη ρΓθΙ]ϋ)βη(θ. 

Βοηα αιο1)ί1ΐ8 8ί ςυίβρβΓ Ιπβηηίυω αΐϊβςαθ ςαο- 
Γβία ρο896(1βΓϋ, ίρ8ί οθάαηΐ οοοαρ&ηϋ. 
199 ΙΝΙΤΙϋΜ Ι,ΙΤΤΕΒ^ Η. 
ΟΑΡ. Ι. Οβ ίοίΐδηάίί 8^ηίηια^^ύ, 
8γηο(ϋ 6&ι*ϋια^ηβη8ί8 ο&ηοη 58 &1ςαβ βϋ&αι 66 δΥΝΤΑΟΜΑ. ΑυΡΗΑΒΕΤΙϋϋΜ. 66 τοι χαΐ 6 πδ' τα ξόανα πάντα κελεύουσι χαθαφεΐν Α 84 8ίίηυΙ&6Γ& οιηπία ΙοΠί β πΐβάίο 6ΐ ίρβαβ ίάοΐο- 
είδώλων έγκαταλείμματα ρ{ζαις αύταΤς ΓϋΠΙ Γβ1ίςϋίβ8 ΓαϋίοίΙαδ βχβΙίΓραπ ^ϋ1)βηι. και τα των 
έξελκΤν. 

Κ£ΦΑΑ. Β. "Οτι δει τοίχ; ξένους των κληρικών 
ύποδέχεσθαι. 
Ζήτει το θ^ κεφάλαιον του Α στοιχείου. 
ΑΡΧΗ ΤΟΓ Ο ΣΤΟΙΧΖΙΟΓ 

ΚΕΦΑΑ. Α'. "Οτί οίκονόμον εχεινδεΤτδν έπί- 
σχοΊΓον και τον ήγουμενον. 
Ζήτει το χδ' χεφάλαιον του Ε στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Β'. Ιίερι οίωνισμών. 
Ζήτει το γ' κεφάλαιον του Ε στοιχείου, 

ΚΕΦΑΑ. Γ. Περί δνειρασΟέντος. 
Ζήτει το χη' κεφάλα ιον του Κ στοιχείου. 
ΚΕΦΑΛ, Δ'. Περί όρκων. 
Ζήτει το λβ' κεφάλαιον του Ε στοιχείου. 
ΑΡχά ΤΟΓ Η ΣΤΟΙΧΕΙΟΓ. 
ΚΕΦΑΛ. Α'. Περί παιγνίων θυμελιχών. 
Ζι{τει το α, κεφ. του θ στοιχείου, και έν τψ ιε* 
χίΦ. του Μ στοιχείου κανένα κζ* ττ ς ζ' συνόδου, κχι 
το ζ' κεφ. του Γ στοιχείου. 

ΚΒΦΑΛ. Β'. Περί των έν πανδοχείψ έσθι6ντων 
κληρικών. 
Ζήτει το ζ' κεφάλαιον του Κ στοιχείου. 
ΚΕΦΑΛ. Γ. Περί παραιτήσεως επισκόπων. 
Ζήτει το κη' κεφάλαιον του Ε στοιχείου. 

ΚΕΦΑΑ. Δ'. Περί τών παρθενίαν έλομένων γυ- 
ναικών. 
Ζήτει το ιε' κεφάλαιον του Μ στοιχείου. 
ΚΕΦΑΑ. Β'. Περιτής εν τη Παρασκευή νηστείας 
Ζήτει το δ' κεφάλαιον του Ν στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. ζ^. Περί παρακβταθιίκης 
Παρακαταθήκη έστι το έπι παραφυλακζ τινι διδό- 
μενον. Έάν εξ επιδομής λτ^στών ό τήν παρακατΑ- 
Οήκην λαβών απώλεσε ταύτην, ού κινδυνεύεσαι τοις 
κληρονόμοι; αύτοΰ ή απώλεια. Ό γαρ παρακαταΟή- 
κην λαμβάνων δόλον μόνον και ρ^θυμίαν και άμέ- 
λειαν απαιτείται, ει μή ρητώς και ετερόν τι συνεφω- 
νήθη. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ'. Περί του αγίου Πάσχα. 
Είτα τα; μεν άλλα; τών υποθέσεων, α; το προ- 
χείμενον άπαιτεϊ σύνταγμα, του μηδέν έλλείπειν 
τα>ν ήχόντων ε?ς δύναμιν τοις σμικρά και φρονοΰσι 
χαι ορώσιν ήμΤν έμέλησε, του δε σεβασμίου τοσού- 
τον χατολιγωρήσομιν Πάσχα, έν φ το κεφάλαιον ΟΑΡ. II. Οηοά αΐβκίΰοηιηι άεοβαί Ηο$ρίΙβ$ ΗοχρίΙιο 

βΧΰίρβΓβ. 

νΐάβ 6&ρ. 9 ΙίΙΙβΓ» Α. 

ΙΝΙΤΙϋΜ ΙΙΤΤΕΒ^Ε Ο. 

ΟΑΡ. Ι. βαοιί βρί$€ορη8 αβ ρηείβοίηα χοοηοηΐίΐΐη 
αρίίά ίβ ΗαΙ>6Τ6 άβΐ^αΐ, 
Οα£Γ6 οαρ. 24 ΙϋΙβΓ» Ε. 

ΟΑΡ. II. Ώβ αηςηήίί, 
νίάθ ο&ραΐ 3 ΙίΙΐ6Γ2& Ε. 

ΟΑΡ. III. Ββ 115 ςηί $β ηοοίη ροΙΙηηηί. 
ΟοηβυΙβ βαρυΐ 38 ϋΙΙΟΓ» Κ. 

ΟΑΡ. IV. Οβ ^ΗΓαϋίβηϋε. 
9 Υίάβ οβρυΐ 32 ΙίΚβΓΦ Ε. 

ΙΝΙΤΙϋΜ ΠΤΤΕΗ/Έ II. 

ΟΑΡ. Ι. Ββ Ιηάίδ $€€ηί€ί$. 

ΟϋΦΓβ οαραΐ 1 ΙϋΙβΓβΒ θ, βΐ ίη οαρ. 15 ΙϋΙβΓ» 

Μ βγηοάί βρίίσι» οαηοηβιη 27 βγηοάί 7 βΐ ο&ρυΐ 7 

ΙίΙΙβΓδΒ Γ. 

ίΙΟΟ ΟΑΡ. 1\. Ββ €ΐβη€ί$ ίη ίαΰβνηα ΰθΐηβάεηΗΙ>η%, 

νί(1θ ο&ρ. 7 ΗΐΙβΓδβ Κ. 

ΟΑΡ. III. Ββ βρί$€οραΗ αηάίβηΐία. 
Ου»Γ6 οαραΐ 28 ΙϋΙβΓ» Ε. 
ΟΑΡ. IV. Ββ Ιβιηίηί$ ςηΰβ νοίητη οαεϋΐαίίε Βίαοβ•- 
ρβηιηΐ. 
ν'ιάΒ ο&ρ. 15 ΙϋΙοΓ» Μ. 

ΟΑΡ. V. Ββ ίβ^ηπίο ίη Ραταζββυβ. 
[] 0οη3ϋ1β ο»ρ. 4 ΗΐΙβΓβΒ Ν. 

ΟαΡ. VI. Ββ άβροιϋο ήυβ ίίάβ%οοίηγηί$$ο. 
Οβροβϋαιη 6$( ςυοά ουβίοάίβ&άυπι αΐίουί ά&Ιυτ. 
δί ΠΪβ, ςαί Γβιη δβΓναηάαιη βυδοβρϋ, ΙαίΓοηίϋαθ 
ίιιουΓ8&ηϋΙ)θ8 ρβΓάίάβπΙ,ΙιΧΓβίΙβδ ίαιηεη αΕΏίβδίοηβιη 
άθροβϋί αοϋοηβ ηοη βχρβπβηΐυρ. Ν&ιη ςυί άβρο- 
δΐΐυιη αεοβρϋ, βοΙηπι (Ιοίιιιη β( ηβςΠ^βηϋ&ιη αίςυο 
ίηβΓϋ&ιη ρΓηβΙ&Ι, ηίβί ίοΓίθ βιΐίυά αΐίςυίά (1ί86Γ(ί$ 
νθΓϋίβ βοητβηΐυιη ΓυβΓαί. 

ΟΑΡ. VII. Ββίαβνο ΡαζοΚαΙβ, 
ΡοθΙπαοάυαι αΐία ςυίάεο) αΓ^υΐΏβοΙα, ςαα: Ιιοο 
ορυβ βχρβΙβΓΟ νίά6ΐ)αΙαΓ, ηβ άβββδβΐ ςυίιΙρί&ΐΏ 
βοΓϋοι ςαο Ηυβ βροοίλη!:, ηιι&ηίαηι αοΙ)ί3 ϋουϋ 
ιηα£;ηί ηίΐιίΐ νβΐ οοςίΐ&αΐίϋαβ νβΐ ί&6ί6ηϋ1)υ8, Ιιαυά 
ίικϋΗ^θηΙθΓ ΐΓ&6ΐανίιηϋ9, αάβοηβ νβηβΓ&αάυιη Ρ&9- της Ίί%ρ\ ήμας του Κυρίου οΙκονομίας έζείργασται, ν| οίκι, Ιη ηυο βυιηπαυιη ΟοιηΙοίοΦ άίβρβπδ&Ιίοηίβ «*ς μή τάς μεθόδους αύτου, καΐ τάς τούτων αιτίας, 

«Κ οι6ν τβ δήλας θεΤται τοις άγνοουσι ; Και τίς 2ιν 

ί^ΐς δικαίας οΰτω παραιτήσαιτο μέμψ^ως ; Τοιγάρ- 

τκ χζΐ πρό γδ τΰν θείων χρηνμών, μικρά μοι δο- 

Χ£ΐ ^ιαλα^είν αττα. Του Πάσχα του Ιεροΰ πολλού 

οέομεν έν περινοί^ε γενέσθαι, μηδέπω κατειληφότες 

το νομικόν • δει γαρ τους τύπους ήγβΤσΟαι προς τήν 

ττ}ς αληθείας συντέλειαν. Το Πάσχα τοίνυν το νομι- 

χόν Μωση; ίχεΤνος ό πάνυ κατά γβ τήν ιδ' του 

πρώτου τβληνιαχοΰ μηνός τελεϊτθαι νενομοθέτηκε. 

Πρώτος οέ μήν έστιν ό παρ' Αιγυπτίοις μεν Φαμε- 

νώθ, Δίστρος δΐ παρ' "Έλλησι, Νισάν δε παρ* 

'Εβραιοις, παρά δΐ 'Ρωμαιοις ονομαζόμενος Μάρ- ίρδίοβ αίςαβ βαΓΟίη ο&ϋ8&9, υί ΓιΙ ΙιαΓυαι ΓΟΓϋΐη 
Ιβηαπβ θχρυηοΓβ 5αρ6Γ8βά6&ιηα& ? Οαίβ βηίιη ηοΙ)ί3 
Ιιοο νίΐίο ωβήΐο υθρΙεΙ ? ΟοοοίΓΟβ βηΐβ άίνίηα ογλ- 
ευΐα 1)Γ6νΊΐ6Γ άβ ϋβ (ϋβδβΓβΓβ 1ί1)βΙ, ςυ® οίΓβ& δαεραπι ' 
Ρ&δεΙ)& ΕΟίΓθ ςυ&ιη ιηαχίιηΘ τβΓβΓΐ, Ιβ^αΐί ϋΙο ηοη 
ρβηίΐαδ ηββίβοΐο. Τγρί βηίπι, αΐ ρβΓ βδΐ, βΐίΐ νοη • 
Ι&Ιίδ οοπδυΐΏΐη&Ιίυιΐθΐη ηοδ (Ιβάυειιηΐ. ^ι15δ^ι ί^ίΙυΓ 
Μογδβδ νίΓ βαοαιηιιβ ρηιηί ιηβηδίδ Ιυη&πδ ςυαΓίο 
6((ΐ6θίιηοάί6Ρα$ο1ι&ΐ6βΑΐ6 οβ1β5Γ&Γί. Μβυδίυιη&αΙοΐΏ 
ρήιηυδ ίδ ββΐ, (ΐαβιη ^^γρίϋ ΡΙιαιηβηοΙΙι, ΟίβίΓαιη 
901 Ογφοϊ, ΗβϋΓ&ί Νίδαα, βΐ Εοηαααί Μ&Γΐίαιη 
νοο&ηΐ. Ουο ςαίάβιη ιηβηδβ δοΙ ίΙίηβΓβ βυο υαίνβΓβο 67 ΜΑΤΤΗΛΙΙ ΒΙνλ8ΤΑΚΙ8 ^68 οοηΐΓβΠΕ (ΙβΟϋΓΓβηβ ζοάίαοίοίΓοαΙίβίβηαιηρηιηΌΐη Α 'ΐο^• Έ' Ψ "^ή^ Ιναντίαν του παντός διιππεύων Ι ίηΐΓ&Ι, ςυοά «ςυίηοοϋ&Ιβ ρυηοΐυπ), βΐ ιηβηβίυιη 
ρΓίηοίρίυπ), βί είΓουΙί ο&ρυΐ, εΐ ΟΒΓΟβΓεβ οπΓ?υ3 
ρΙ&πθΙ&Γϋΐη Ιι&Γϋΐη ΓβΓυιη βΐυάίοδί αιιο6υρ&Γβ βο- 
Ιβηΐ, αίςυβ &(ΐ6ο βί^ηοιη ρΓΟχίιηβ ρΓΦΟβάβηδ, εευ 
ρί8β68| ιηβηΒβιη οΚίιηυΓη, βΐ^πυπι ροβίΓθΐΏυιη, β( 
ρβηοάίρίαηθίαπφθχϋϋΐη βίτβ πίθΙαπι.Μ&Γΐίαιηβηίιιι 
ιηβηθίυιη ρπιηυπη βΕΒβ ΟΓβάίιηυΒ, ςυοηί&ιη Μογδββ 
&Η 60 Ιβιηροπ5 ]α89ί886 Οβυιη, υΐ &Γΐ)0Γβ8 βΐ Οογοβ 
6ΐ ξΓ&ιηίηα ΓβνίΓθβοβΓβηΙ. Υί(]θΐηυ8 β&ηβ Ιι&ο ηαΙυΓ» 
οοικϋϋοηβ, ηοα ςα&νίθ αΐία οΓάίηαΙίοοβιη άίνίπαιη 
αάίιηρίβπ. ΥβΓαιηί&ιηθα ιηθηβΐδ ϋΐβ Μ&Γΐίυ8, βίευΐί 
ΟΦίεη 010068 Ιαιη ηοΓηίηΙΙ)α8 ςυαιη ηυηαβΓΟ (ϋοΓυπι 
αραά ^6ηΐ68 ίϋεΐ8, ςυαβ βυρρα όίχί, ραπΙβΓ (ΙίΒΐίη- 
^υαηΙαΓ. ^Έςυ^^ο^^^υIη ίηβυρβΓ ιρβα αηίνεΓδί ηα1υΓ& τ^λιος, το πρώτον άρχεται 'ζ^^\^ λωοιακου κύκλου δω- 
δεκατημόριον είοιέναι, δ δή και 1?ιί)μερινόν, χβι 
μηνών αρχήν, και κεφαλήν του κύκλου, και άφεσιν 
του δρόμου τών πλανητών, οΐ περί ταΰτα έσχολακό- 
τε; (ριλοΰσι καλεϊν • το δε προ τούτου, μηνών εσχα- 
τον, και τελευταΐον δωδέκατη μόριον, και τέλος την 
τών πλανητών περιόδου. Τον Μάρτιον δε πρώτος 
εΤναι μήνα πιστεύομεν, εξ ών ό Μωϋτης εΓρηκεν, ώς 
κϊλεύσειεν ό θεός κατ' έκεΤνο του καιρού τα δένδρα, 
και τα ανΟη, και τάς πόας άναβλαστήσαι. Όρώμεν 
δε ουκ έν Ιτέρφ, άλλ' εν τούτφ νόμφ φύσεως, του 
θεού πληροόμενον τό έπίταγμα. Ό μεν ΐ^υν είρη μέ- 
νος μήν, ώσπερ αρα και οΐ λοιποί πάντες, ούχ ίττον 
τοΤς όνόμασιν ή τψ άριΟμφ τών ήμερων διαοέρουσι ςυοίβηηίδ βοίίειη ΙβιηροΓβ Γβ8ΐϋαίΙ, βο ςυοάιΒ^^Ρ' έκάστοις τών ειρημένων εθνών. Τήν γε μήν ςα&ηϋ(&8 αηηυα βχίιηίαιη »ςυΕΐ)ί1ίΙ&(6α] ρπΒ 80 
ίθΓ&Ι. Αι νβΓΟ ηυπίΰΓυβ (ΙίβΓυιη βΐ ιηεηδίυπι, ηπο 
υηα ουπι Εοηιαηί8 υΙίιηυΓ, (ςυο(] βί β\\χ ^βηΐββ βο- 
ΙβηΙ) ηεςϋβ ΙιΟΓδί θζκΐβιιι ηβο άιβ ςυίάβιη εοάθΐηδρ (|ϋί- 
ηοβϋυπί) Αοοίάερβ ραΙιΙϋΓ. Ουοηίαπι βηίιη Ιβηιρυβ 
Ληηυαιη ρΓδοΙΟΓ ά\β8 365 βΙίαΐΌ ςπαΓίαπη ΓβΓποβίϋΡί 
ρ&Γίειη αδοίδοΐΐ, βί ηυ&πίΐο £(:[ΐιΐηοοΐίυιη είτοα ιτιο- 
πάίειχι εοηΐίηρ^αΐ, οηηοδεςυβηΙβοίΓεαοοεαβυΓη 9ί)Ιί9 
ίιβΐ, βηηοςυε Ιιιιίο ρποχίπιο είπεα ηοείβπι ιηβίϊΐβιη : 
ϋίςυβ ί(& ροΓΓΟ. Ηητδυδ, ({αία ίά ςυοά ιιΙΙγ& (Ιίβδ 
365 8υρ6Γ68ΐ, (]υαΓΐ&Γη άίθί ρβΓίβπι οχαείβ Ιιαυά 
οοηϋηβαΐ, ββά ΐΓεεθηΐ68ίιη& ΓεΓβ ρΕΓίίευΙα (ΙεΩοί.-ιΙ, 
αΙ ίη 8β(|υβη1ί1)υ8 Ιυευίβηϋυδ άβηιοηδίΓ&ΙίίΐΏυβ : 
ηοΙ)ί8ΐ&ΐΏ6η ία οβυ βϋ ηυπιβΓυδ Ιβιη άίθΓυπι ςυ&ιη ίσημερίαν ή μίν του παντός φύσις τον αύτον άει 
χρόνον καΟ' εκαστον έτος ποιεί, τφ πολλή ν φέρειν 
άει προς Ιαυτό τήν ισότητα τό του ένιαυσ{ου χρόνου 
διάστημα. '() αριθμός μέντοι τών ήμερων τε καΐ 
μηνών, ό' τε τοις άλλοις ειωΟώς εΟνετι, και φ χατά 
'Ρωμαίους ήμεΤς ^^^μεΟα, ούτε τήν αυτήν ώραν, 
ούτε τήν αυτήν ήμέραν συγχωρΐΐ γίνεσΟαι. Έπεί 
γαρ τό ένιαύσιον μέγεθος, προς ταΐς τξε' ήμέραις, 
και τέταρτον εγγιστα προσλαμβάνει, δ'ταν ίζ ή Ιση- 
μερία περί μεσημβρίαν, τό μεν έξης έτος εσται περί 
δύσιν ήλιου, τό δε έξης, περί μέσας νύκτας, και 
ούτω μέχρι παντός. Έπει δ' αύθις ή έπι τξε' ημέρας 
έπουσ(α ούχ όλον τέταρτον ημέρας περιέχει, αλλά 
παρά τριακοστόν, ώς προϊόντες άκριβέστερον δείξο- πιεοδίασι Ποιη&ηοΓαιη, αοΐεοςυε ςαο1ίΙ)6ΐ ςυηάΓίοη-'ΐι μεν, ήμεΤ; δΐ τφ τών ήμερων και μηνών άριθμφ ηίο υηυπι άίειη &ά]ίοίαιΐ]υβ, αΐ αοηυδ ςϋ&Γΐυδ86ΐΏ- 
ρβΓ δίΐ εοιηρίβίαδ : ηβεββδβ βδΐ 1η αηηίβ 300 χ^υί- 
ηοεϋαιη υηο άίβ αηϋοΐρθί. ΙΙΙ βχβιηρίί (;Γ&(ί&, ηυο- 
ηίαιη Ιιοο ίρδο ΙβιηροΓε φςαίηοοίίυιη άίβ οοΐ&νο ηο 
άθοίιηο Μ&Γΐϋ 0160818 οΙ)Ιίο^εΓβ εοοιρυΙ&ΙΟΓ, ρο9ΐ 
ϋοοοδ α1)1ιίαε ΐΓβεθηΙοβ ίο δβρϋαιυπι βΐ άεοίοιοιη 
άΐ6αι ίοοίάθΐ, άβίη ρο8( &Ηθ8 ΐΓβεβαΙοβ ίη άίεηι άο- 
(άοιυαι ββχΐυπ], ρ&πΙβΓςαβ ίη ρβΓρβΙαυοι. ΑεεΊίΙίΙ 
βΐιίπι φςυίηοείίυηι ΙβπιροΓβ Ναύοηαδδαπ ΜαΓίϋ ά'\α 
ψύηϊο θ( νΙοβδίπιο είρεα νβδρβΓ&π), βΐ ΙβηαροΓθ ΡΙιί- 
ΙιρρΙ Απάκί οΐΓε& πιβΓίάίβηι ςα&Γΐίεί τίεβδίπιί ά'ιοΊ 
0160818 63υ8άβπι. Αηπο αυΐβαι, Γ(υο ΟΙΐΓίδΙυβ ρπο 
οοΜδ Γβίΐίπιβηάίδ ρ&δδοβ ββΐ, ίβΐίοδ άίθ νίεβδίηιο 
ΙβΓίίο είΓοα ηοεΙβπι πιβάΐαοι ; ηοδίΓο &υΐ6πι ίβπιροΓβ, 
ιιΐ άβαιοηδίΓαΙυηι 6δΙ, άαοάβνίοβδίπιο 6303 άίε. 

Η6ΐ)Γ8;0Γαηι ίβίΐιιρ άοεΙίοΓβδ, ί1Π(|ϋβ ρΓδβείρϋΟ 
ςοί ^υ(^^Β&01 ίπεοΙηοΓο, αΙ ^096ρ11υ8 αίςυβ ΡΙιίΙο, 
βυιοηιί ιιίηςυβ ρΗϋοδορΗί, Ιβ^ϋΐβ ΡαδεΙια ηηΐβ 
«ςυίοοείίυτη ίι&ϋάςυ&ςαίΐΓΠ εβΐ6ΐ)Γαη(3ϋπι βββο 3υί1ί- 
εαίιαηΐ. ΑίυηΙ βηίπι ίδϋ ροδΙ οκςπίποεϋυπι νεηιυΐΏ 
οίΓεΛ ηιβίΐΐυιη ρηηιί πιβηθΐβ ηΐ) οοιηί1)ϋ8 ραΓίΙεΓ 
οιαοΙ&οάΑ 0380 διαβατήρια δίνβ 88θπίΙεΪΛ ρ&δοΐιαϋα. 
Οαί νβρο ία ίιαο πβ ίοιρβΓίΙβ βε ΓϋβΙίεβ νεΓβαηίϋΓ. 

ραδδίαΐ ρβΠ ΙβΓΓβΓϋΓΠ 0Γΐ3βΠ1 (ΙίδρΟΓδί, ΟΙΟΟδΟΠΙ ρΓΐ- 

ηιαιο 6ϋπι βδδβ εχ ίοβεϋία βυδρίοαοίοΓ, ίη ςοο 
βςυτηοείίυηι νβΓηυηι δοΐυοι Ωβπ εοοΙίη§;ίΐ ; &α 
φΐΐάθηι αοίβ «({υίηοοίίυοι, αοοβ ρο8ΐ ίΐΐαά Ιαοα κατά 'Ρωμαίους χρώμεθα, ώς του τετάρτου άει τε- 
λείου προσγινομένου, και παρά τούτο κατά τεσσάρας 
ένιαυτους μίαν ήμέραν ταΧς τξε' προστίΟεμεν, εξ 
ανάγκης τήν ισημερίαν συμβαίνει έν τοις τ' ένιαυ- 
τοϊς πρό μια; ημέρας γίνεσΟαι. ΟΤον έπει κατά τό 
παρόν ή Ιστ^μζρ'.Λ έπιλελόγισται ήμΤν γινομένη τξ 
όκτιυκαιδεκάτγ^ τοο Μαρτίου μηνός, μετά τριακόσια 
ετη εσ:αι τΓ^ ε~τ7κα•δ£χάτ|ι • εΤτα μετά έτερα τοσαΰ• 
τα, τΓι δε*/.άτη έ/.ττ^, και οϋτως αεί. Και γαρ κατά τους 
χρόνους Ναβουνασάρου περί λήξιν ίζπζρία'^ έτύγ- 
χανεν ούσα της του Μαρτίου πέμτττης και εικοστής " 
έν δε τοΐ; Φιλίππου του *Αριδαίου, περί μεσημβρίαν 
της τετάρτης και εΙκοστής αυτού. Ένίκα δε ό Χρι- 
στός τόν σωτήριον υπέρ ημών υπήρχετο θάνατον, περί 
μέσην νύκτα της κγ' του αυτού μηνός • έφ' ημών δε 
Ό νυν, ώς δεδήλιοται,περί πουτήν δεκάτην όγδόην αύτοΰ• 
ΟΊ μεν ούν λογιώτεροι τών Εβραίων, και μάλιστα 
ο\ τήν Ίουδαίαν οικούττες, οΐος ην Μώσηπος χαΐ 
Φίλων, άνδρες ιριλοσ^ίας απάτης έπ* άκρον έλτ^Χα- 
κότες, ουκ ωοντο δεϊν πρό της ισημερίας χ^ νομιχ^ν 
άγειν ΙΙάσχα. Δύτοι γάρ ούτοι οασι δεϊν τά διαβατι$- 
ρια Ούειν επίσης απαντάς μετά ισημερίαν Ιαρινιςν, 
μεσούντος του πρώτου μηνός. ΟΊ δε άγροιχότ^ν 
δια/.εί;Αενοι, κα^ πανταχη της οικουμένης διίβίαρ- 
μίνοι, πρώτον εξ άμαΟίας μήνα ύπολαμοάνοντίς^ εν 
ψ τήν 'εαρινήν γίνεσΟαι συμβαίνει μόνον Ισημερίχν, 
είτε δε πρό ταύτης, είτε μετά ταύτη ν ό πλησιφαής 
άπαντ^ της σελήνης σχηματισμός, ούδ* ότιοΰν μέλον δΥΝΤΑαΜΑ. ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. 70 αύτοΤς, ούτε μήν εΐ μήπω χαθαρώζ του της ϊσημε*^ Α Ιαοιίηβ ρίθοο ίαΐ^βαΐ, ραΓυιη 3θ11ίοϋί, ρ&Γυω ρίας σημείου επέβη ό ήλιος, έν τούτψ άσυντηρήτως 
και προ της ισημερίας Ιττετέλουν το Πάσχα. Περί 
ών μοι δοκει και ό ζ* των θείων αποστόλων κανών 
διορίζεσθαι, άφορισμον καταψηφιζόμενος, εΓ τις των 
του κλήρου, τήν άγίαν του Πάσχα ήμεραν μετά Ιου- 
δαίων προ της ϊαρινής τελέσειεν ισημερίας. Έπεί 
γάρ ου διεζευγμένως ό κανών έπιτιμασθαι θεσπίζει. 
τον μετά Ιουδαίων, ί) προ της εαρινής Ισημερίας 
Ιορτάζοντα, το είρημένον άνωθεν νοεΤν ύποτίΟησι. 
Συμβαίνει δΙ, πέμπτον της σελήνης κύκλον διερχό- 
μενης, φ τινι εξ ανάγκης ό εικοστός όγδοος θεμέλιος 
έπεται (ούτω γάρ τοΤς πολλοίς ό περιττεύων από 
των αυτής κύκλων των ήμερων αριθμός ονομάζεται), 
και περί που τήν του Μαρτίου Ιπτακαιδεκάτην τό βΐί&ιη, &η 8θ1 ίρδυηι βοΐδΐίΐϋ ρυηοΐυηι ρΐ&ηθ αΐιί- 
ςβπΐ ηβοηβ : αάβοςιιβ ΙβιηβΓθ βΐίαπι ααΐβ ^ςαΐηο- 
οϋαιη Ρ&8θΐ3& οοηεβΙβϋΓαηΙ. Οβ Ιιίδοο ίΠίι* ββρίίηιυβ 
ςαίάβιηο&ηοα βαποΙΟΓαιη αροβΙοΙοΓυοα, υ1;ιηί1ιί νί• 
άβΙϋΓ, άβοβΓπίΙ, βχοοηαιηυηίοαϋοηβαι (Ιβηυηϋ&ηβ, 
81 ςυίδ 6χ 0Γ(ϋηθ οΙβΓίο&ϋ δαοΓαπα ΡαδοΙι&Ιίβ άίβαι 
&ιιΐ6 νβΓηυιη δε^αίηοοίίυιη ουιη ^ϋ^I6β^8 ιιηα οβίβ- 
1)Γ&νθΓϋ. ΟυΒηάοςυίάβπι βηίπι ο&οοη βαιη οοηδυτα 
ίβπβηάυιη 688β βίαΐυ&ΐ, ηοη ςυίοΐβπι (ϋδ]υαοΙίιη 
({αί ΓβδΙυιη νβΐ ουαι ^υ(1ίx^^8 ο^βπΐ, νβΐ αηΐβ 
«ςυίηοοίίυιη νβΓπυιη ; δβά (οοηπβοίβηάο) ευιη ϋα- 
άβθίδ &ηΐ6 βΒςιιίηοοΙίυηα νοΓηυΐΏ, ίά ςυοά 8αρΓα 
άίχίιηυδ ίρδοβ ίηΐβΐΐβχίβδβ &Γ^υϋ. Ουαηάο νβΓΟ αά 
ογοίϋπίδυυπιςυϊαίαιη ΙαηαρβΓνβαϋ,οϋί ηβοββδαηο πλησιφαΐς ακριβώς ύπολευκαινούσης, εκείνους μεν ^ 202 ΓθβροηάβΙ νίοβδίπιαίΏ οοΐαναιη Γυαά&αίθηΙαιη, 
ανεπιστημόνως πάνυ και προπετώς τηνικαΰτα τήν «-« Λβ,.^ΐ.Λ^ ^οϊλ η«;,η »ΐΑ..;/«ιιβ αι^^»^^ ^,,^^^^^ 
^ορτΤ|ν αγειν • τούτο γάρ ετι και νυν όρώμεν παρα- 
νόμως ποιοΰντας, τους ταΤς ήμετέραιι πόλεσιν έπι• 
χωριάζοντας. ΈμεΤς δε τό άδεΙς ήμΤν αύτο7ς περι- 
ποιούμενοι, και ως ουχ δσια δρώσι πολλά χαίρειν 
αύτοΤς ©άσκοντες, έπι τον Ιςής σεληνιακόν έπειγό- 
μεθβ μήνα, ον α\ του Απριλίου άριθμειν ήμέραι 
ΐκφύκασιν, ήνίκα και μακρίϋ τφ των ήμερων δια- 
στήματι διέχειν συμβαίνει του παρ' *Ιουδαίοις τό 
ήμέτερον Πάσχα. Ούτω γάρ οΐ θείοι Πατέρες σοφώς 
δγαν και ήκριβωμένως έσκόπησαν τους τών θείων 
αποστόλων θεσμούς, παντός μάλλον οΓκονομούμενοι 
τ^ βέβαιον εχειν, ου μήν ει μετά τήν έαρινήν έκεί- 
νην τό Πάσχα τελέσουσιν Ισημερίαν, συνεορταστέον 
αύτοϊς. Τοΰτο γάρ καΐ δ της έν Άντιοχεί^ε πρώτος 86α θεμέλιος (810 βηίιη ρ)6Π(|αβ (ϋθΓαιη ααωβηκη 
αρρβΠ&ηΙ, ηαί &χ ογο1ί8 Ιαα» βαρβΓίΙαυδ β8ΐ), αΐ- 
ςυβ είΓεα (ϋϊβηα εορίίιηυιη&ο άβοίιηαηα Μ&ΓΐϋρΙβαο 
εβΓίθ νυΐΐα ε^ιηοΐβΐ, ^υά{Β05 ίηβοίΐβ αάιηοάυαι βΐ (β- 
τηβΓΟ Γ68ΐαπι Ιυπι ρβΓβ^βΓβ οοηϋη^ΊΙ. Οαία Ίιώο Ιιο- 
άίβςυβ ίά Γ&εβΓβ ρβΓρεΓαηη ί11θ8 νίάβιηυβ, ηυ! ία 
αο3ΐΠ8 οίνϋαΙίΙ)α8 άβςαηΐ. Νο$ ^αυΐβαι ςαοά (αΐυιη 
ία(1αΐ3ίαΓη(ΐυβ β9ΐ ηοΐ3ί<» &89βΓ6αΙθ3, βΐ ^α(1φ^3 Ιιίβοβ 
ςαί Ιιααιΐ ρίβ ίαοίυηΐ, Ιοα^υπι ναΙβΓβ ^υ^^θο^6δ, αά 
ρΓοχίοιβ δβςαβηίθο) αιβαδοω Ιαα&Γβαι εοοίβοάίαιαβ 
(ςαοαι (Πβδ ΑρΓίΗδ οοπιρΙβΓΘ δοΐβηΐ), ςα&αάο Ιοα^ο 
ςαίάβαι άίθΓααι ίηΙβΓναΙΙο Ρεΐ8θ1ι& ηοδίΓααι α ^υ- 
(Ι&ίοο άίβΙαΓθ οοαίία^ίΐ. ΡΓαάβαΙβΓ αάθο &ε άϋίςβα- 
16Γ δ&οοίί Ρ&ΙΓ68 8&θΓθδ&οο1οΓυαι αροδΙοΙοΓϋπι άβ- 
ΟΓβΙα οΙ)56ΓναΙ)&οΙ, αΐ Ιιοε ρπΒ οββίβπδ ταίαιη Ογ- αγορεύει κανών, έξεπίτηδες, ώς εοικε, τόν νουν Ο παϋπίςυβ βδδβ βΙβΙαβΓβοΙ, αβ ςαίδ οασι ^ϋ(^δΒ^δ Ι^μηνεύων του αποστολικού τοΰδε κανόνος, δ'τι δύο 
τίθησιν Ιπι του Πάσχα διαρισμους ό κακών, ει καΐ 
ούτω τόν λόγον προήγαγε. ΤοΤς Ίουδαίοις ήμας μή 
συνεορτάζειν, και τήν έαρινήν περιμίνειν ισημερίαν. 
ΟΤς έτεροι δύο έξ ανάγκης έπηκολούΟτ^σαν, αγειν τε 
τήν Ιορτήν εύθυς ττΐ πρώτ^ μετά τήν ισημερίαν 
πανσελήνψ, και μετά ταύτην μή έν οΙαδήποτε τών 
ήμερων απλώς, αλλ* έν ττί πρώττ^ μετά τήν πανσέ- 
ληνον εύθυς της Ιβδομάδος ήμέραε. Και ο1 μεν άλλοι 
τών διορισμών ετι και νΰν βεβαίως διατηρούνται ' ή 
δε μετά τήν πχνσέληνον πολλάκις ήμϊν ύπερτίθεται 
Κυριακή, τψ δύο προστ ίθεσΟαι ημέρας Ικάστου 
ετοος τζ» Πάσχα τφ νομικώ, και μετ' έκείνας έπί τήν 
Κυριακήν ερχεσθαι. Συνέβη δΐ τούτο ουκ ές αγνοίας ηιι&ιηνίδ ροδΙ «ςαΐαοοΙίαΐΏ νβΓαυπι Ραδοΐι&ΐβ Γβ- 
δίαπι α^βοΙϋ)θ8 αα& 06ΐβ1)Γ6(. Οαίρρβ Ιιοο ρπιηαδ 
νβίαΐ 3γαο(]ί ΑηΙίοοΙιβαΰΒ ο&ηοο,οοηβυΚο αΐ νίάβΙυΓ 
δβαδίιαι βχρϋεαπδ ε&οοοίδ ίρδίαβ αροδίοϋοί, 6ο 
({αοά άααδ άβΠηίΙίοαβδ άα ΡαδοΙιαΙβ δΙ&Ια&Ι, βΐί&παδί 
^1100 ίο ιηοάαπι ρΓοροο&Ι : ΝοδοιβΙ οαιη Ιϋάφίβ 
αο& ίβδίαιη ηυ11ο$ α^βΓβ, 6( φςυίοοοίίυπι νβΓα&Ιβ 
βΧ8ρ6θ(8Γθ οροΓίβΙ. Εχ ςαί^οδ (ίαβΒ αΙίι'Β όβΩηϋίο- 
068 πθοββδ&Γίο 8θςαβ1>&αΙαΓ, νίάβΐίοβΐ εβΙβ^Γααάυιη 
6886 ίβδίαηι ρηαιο βΐ&ίίπι ρΐβοίΐαοίο ροδΙ «ςαί- 
ηοοίίαηι, 6( ςαίάβπι ροδί ίΠαά οοα δίαιρΙίϋϋβΓ άίο 
^ ςαονίβ, 86(1 άί6 δορϋπιαοφ ρΗαιο ρίβηΐΐαάίαπι 
ρΓθχ1αΐ6 δβςαθοίθ. ΟφΙοΓα ςαίάβαι (ΙθογθΙα βΐίαπι 
Ιιοάίβςυβ εοοδΙαοΙοΓ ο1)86Γν8ο1αΓ, άίβαι τ6γο Οο- 1} άπεφί^Η τών θεσπισάντων Πατέρων τόν περί του ρ χηίηίο&ηΐ ρίθοΐΐαοίαπι ρΓΟχίιοθ βοςαβοΐβαι δίΕρβ Βά^/α τούτον ι νόμον, άλλα τψ δρόμφ της σελήνης 
τάττ^ς αΙτίας αναφέρεται ταύτης. Επειδή γάρ αύθις 
«Ινίαύσιον κίνημα δι' ήμερων άκοκαθίσταται τρια- 
»σΙων είήκοντα πέντε και τεταρτημορίου ημέρας 
Ιχγιβτα, ώς ειρηται, α\ δε μέσαι της σελήνης κατά 
μηχος πάροδοι ουκ αποκαθίστανται έν δλοις ετεσι 
ι6' τοις κατά προσθήκην του τετάρτου άριθμουμέ- 
νοις, άλλα παρά μιας ημέρας Ιξηκοστά πρώτα τρία» 
χβί δκύτερα τριάκοντα Ιπτά . τούτου χάριν έν τδ' 
ένιαυτοΤ<, βύχ δλοις πάλιν, άλλ' έλαττουμένοις ημέ- 
ρας ουδέν, εξηκοστά πρώτα νζ* και δεύτερα νβ', ήτοι 
α(αν ήμέραν Ιγγιστα, ή ειρημένη γίνεται άποκατά- άίίΓ6ΓΓ6 δοΐβπιαδ, 60 ςαοά άαοδ (Πββ (]αοΙαηηί9 
Ραδοΐιαϋ Ιβ^&Η &(1^ί^^ωυδ, βΐ ροδΙ ίΐΐοδ &ά ΟοΓΏΐηί- 
01101 αοοοάίαιαδ. ΟοηΙί^ίΙ ί&ΐΏβη ίδίαά Ιι&αά 6Χ 
ίηδοίΐία 6ί ί§αοΓ&αϋ& ΡαΙταπι, ςαί Ιιοο πιοάο άβ 
Ρ&$ο1ι&ΐ6 (1βο6Γα6ΐ)ααΙ, δοά ροϋαβ Ιιοο ςαίάςυίά 
β$1 ουίρ» ίο ΙαοδΒ ουρδΟδ ΓβίβΓοαάαπι 68(. Ουοοίαπι 
βοίιη πιοίαδ αοοιιαδ άίούαδ ΐΓβοοοϋδ δοχα^^ίπία 
ςαίοςαβ, οΐ ςυαΓία ΓοΓβ άϊβΐ ρβΓίο, αΐί άίοίαιη βδί, 
ρβΓΩοίΙαΓ, 1αο!Β ααίβπι ιοοίαδ αιοάίί ίο ΙοοςίΙαάί- 
06ΠΙ 000 Γ6δΙίΙααοΙαΓ βχαοΐο ίο οον6πΐ(ί6θίαι αοπίδ 
οοιηρΐ6ϋ8 3αχΙ& ςααάΓ&αϋδ αάάίΐίοηβοι δαρραΐαα- 
άίδ, ςαία ά6βία( (&(1 θ3τοΙαπι οοπιρίοοάυαι) αο!υ9 71 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΪ.Α8ΤΛΚΙ8 72 (ϊίθί Ιγθθ ββΧ8βθ3ίΓη38 ρΗιηβθ, βΐ Ιη^ίοΐα ββρίβιη Α ^τασις. Δ'-ά δή τούτο άρχίως δύο μετά τι^ν πανσέλη 
ρ&Γΐβ3 δθοαηάχ ; ίίΙοίΓΟΟ ίη λόπιβ 304 ηοη οοιηρίο- νον ήμερα», ευρίσκονται προττιΟέμεναι έν τη του νο- 
ϋθ ςαίίΐβπα ϋΐίδ, βοά άβΟοίβηϋΙΐυδ υηίυβ άίθί 86χ&- 
^ββίιηίβ ρήιηίβ 57 βΐ ββζ&^ββιιηίδ ββουηάιβ 52 βίνο 
ίθΓΐηβ άίβ υηο, άίοΐΑ Γβνοΐυΐίο ρβΓα^ίίυΓ. Οα&οαοΙ)- Γβο) αρίβ ρο8ΐ ρίθηίΐααίυιη άυυ άίβδ «Γΐάίΐί βυηΐ ίη 
Ιβ^αΐίβ Ρ&5θΙι&Ιί8 ίηνβθϋ^αϋοηβ, ουιη ηοη ροίβΓαΙ 
ρΙθηίΙαηίΏΐη βχαοΐθ &1(ίηξ6Γ6(1ίβ[η οιβαβίδ &ΡαΙηΙ)υ9 
άβϋηϋαιη; ςυίρρβ, αΐ άίχίηαυβ, ίη αηηίβ 804 ά ίο 
υηο ρΓΟχίπιβάββοίΙ. Ιθίαπιν&πβΐ&ΐβπι βΙαΙοδΡαβοΗπ• 
ϋβ άίθ8, θ1 ηιοΐυβ Ιυηιίηαπυηι ΟΓβανϋ : ςυ» (απιοιι 
Γοϋ^οηί πιίηίιηβ ηοοβΐ, Ιιηο ροϋυβ ιηαΐΐυπι ^αν^ι. 
Ιηάββηίπι ίβιηροηβ ίηΙβΓναΙΙυαι βνί(1βηϋυ8 &ρρ&- 
ΓβΙ, ίηΙβΓ Ιβ^θϋβ 6ΐ ηο8ΐΓί Ρ&8θ1ι&Ιί8θβ]βΙ)Γ&{ίοη6ηη, 
8υΐΏρ(ί8 ηοη υηο^ ςυοά ΐαιη ΓαοΙυπι, ββά (πΙ)υ8 αά μ•.κοΰ Πάσχα ευρέσει, τϊ^ς πανσελιίνοϋ μή δυναμέ- 
νης χαταλαδεΤν άρτ(ω; τήν όρισΟδϊσαν τότι τοις 
Πχτράσι ποστήν του μηνός, έλαττουμένης, ώς εΓρη- 
ται, έν τριακοσίοις τέσσαρσιν ετεσι, μίαν ήμέραν 
εγ-^ιστα. Κα: τοιαύτην μίν 6 χρ(5νο; ττερι τήν ήμέραν 
του Πάσχα και ή των φωστήρων κίνησις τήν άνω- 
μαλίαν πεποίηκε • ττ» εύσεβεί^^ί γε μην ούδοπωστιοΰν 
τοΰτο λυμαίνεται, 6'τι μή και τα μεγα'λα συμβάλλε- 
ται. Περιφανεστέρα γαρ έντ3ΰθεν ή διάστασις δεί- 
κνοται της τε του νομικού και του ημετέρου τελετής 
Πάσχα, ου μιας ημέρας, ώς τ(5τε, άλλα τριών μεσο- 
λαβουσών τουλάχιστον. Δια γαρ τοΰτο πάντως και 
τήν ήμέραν οΐ Γατέρες μετενηνόχασιν έπί τήν Κυ- ιηίηίαιυιη άί6ΐ)α8 ίη1βΓπιβ(ϋί9. Ουαιη οΐ) ΟΛΟβαηι β ριακήν • ει δ' έν Κυριακή το νομικόν τύχοι Πάσχα, 
Ρ&ΐΓββ άίβιη ρ&$οΙι&ΐ6χη οιηηίηο ίη Οοιηίηίο&πι έπι τήν εξής μετββαίνειν διωρίσαντο, τήν Οεομάχον 
, Βίςαβ οαιη ίη Οοπίίηίο&ιη ίηοίοΐΛΐ και άνέορτον αυτών Ιορτήν ήμας έκτρέπεσθαι, καΐ 

μ«^?ψ "εψ διαστήματι τήν ήμετέραν εκείνης πάσι 
τρί^ποις αποδιιστασΟαι, έν καλψ κεΐσΟαι σκοττήσβν- 
τες. Ταΰτα δε πλατυκώτερον ήμΤν προΤοΰσι δειχθϊξσε- 
ται, ένθα και κανόνια έκτέθεινται, τήν τε Ισημερίαν 
καΐ τας πανσελήνους όλοσχερέιτερον Ιρμηνεύοντα, 
καί έν ποίοις έτεσι φανερώς ή τών συζυγιών ο•.-ν'>:α 
δείκνυται. ΐΓ&ηβΙυΙβΓυηΐ 

ΡαδοΙια Ιβςαΐβ, ηοδίΓαπι ίη Οοηιίηίε&πι ρροχίπιο 
86(]υβηΙβπι Γβηιονβηόυπι 6886 8»ηχθΓυηΙ, «ςιιυπι 
1)οηυιη(ΐα6β8$β ]α(1ίο&ηΐ08, ηΐ ίηνίδυιη Οβο ίηΓ&π- 
βΐυηηςυθ ΓββΙϋπι ανβΓ8»ΓβπηϋΓ, Αΐί^αβ Ιοη^ο ίηίοτ- 
ναΐΐο Ρα8ϋ1ιβ ηοβίΓυηι βΐ) ίβίο ιηοίΐίχ 0ίηηίΙ>υ3 (]ί- 
ΒΐίπβϋβΓβπΐϋΒ.Ηβϊο αυίβηι ίη δβςαοηΐίΐιυβ Γυ8ίαί?09- 
Ιβηάβαιαδ (υΜ βΐ ΐΑΐ)υΙ&$ άαΙϊίΐΏΐΐθ ββςυίηοοίίυηι αο ρίβηίΐυηία ΟΓβδδο πιοάο ίπάίοβηΐββ), Ιαιη βίίαΓη <1οοβ1»ίΓηϋ8 (|υ^^1]^^η&π1 ίη βηηίδ αάηιοάυιη πι&ηίΓ(}&(& 
βίΐ οοη3υηοΙίοηυπι (1ί(Γ6ΓθηΙί&. 

0®ΙβΓϋΐη βΐ αΙϋβΓϋβπΙ (ΙίβίϊυίΓΟΓΟ, ςϋααΐ θΙ)θ:ια- *Αλλα γάρ καλόν ο^ν εΓη σκόπησα ι, και τίνοςενε- 

5ΛΠ1 ρο8ΐ νβΓηϋΠΐ ©ςυίηοοίίϋπι Ρ&$ε!)& οοΙβϋΓαρο κεν μετ' ισημερίαν έαρινήν το Πάσχα τελεΤν προστε- 
3αΙ)βΛΐηαΓ, ίΙ03 ΡαίΙ ίβίΙϋΓ, ςαβηάο Ββιΐ8 βχ ηοη τάγμεΟα. "Οτι τοι εκ του μή οντος εις τό εΤναι τον 
6886 αά 6586 ΙΠϋηάυΐη βάηχίΐ, ε άίο ρπΐηο ΐΐδ(ϊϋβ χόσμον παραγαγόντος του θεού, από της πρώτης 
&(1 ΒβχΙαοο ]υ8ΐααι δβςυίηοοίίυοι, άίβ αίςαο βΙίβΓη Ο ημέρας άχρι της Ιβδόμης άλριβής υπηρχεν 'σημε- 
ηοοίβ ηβ ηιίηίπΐϋΐη ςυί(ΐ6ΐη Εΐία εΙιειπ δορβΓβηΙβ. ρία, μήτε τής ημέρας, μήτε μήν τής νυκτός τήν 
Ου&ηινίδ βηίπι άίββςυ&Γΐυδ Ιαιηίη&ήαπι ΟΓβ&Ιίοηοηη 
ΙίΒΐϋδ νί(ΐ6Γ&1, ηοηάΌΓΠ Ιαπιβη ίΐΐίδ άαΐϋπι ογλΙ βη- 
ηυαηι Γβνοίπΐίοηβπι, ςυοά ηυηο ίη ηοΙυΓΛ ΓιΙ, ροΓ- 
&ςβΓ6. Νβιηςϋθ 8θΙ ρΓίαιαπι δίαΐίηι οβΓ(3ίηβπι ίπίΐιιί- 
ηοοίίβίβιη 8ϋ1>ίβη8,ίη ^Γαίΐϋ ρπιηο απβΙί8 8ϋ1)8ΐί1ίΙ, 
Ιορα νοΓΟ ίη ραΓίβ ρβρ όΙαπιοίΓαηι ορροδίΐα ίΙΙίεο 
(ϋ§Ια1}αΙ, ΟΗΓάίηβπι &υΙυπιηαΙθΓη, 8Βί|αίηοοΙίαΐΓΐπ 
ςαίάβαι, δίνβ ΓώΓβιη ίηίΓαπδ, ηβ(ΐαβ οηιηίηο αηΐο 
βοΙθίΏ ρΓΟδΠίθηβ, ςυαηΐυπι άίβ ίΐΐο οιονβΓί Ιίεαϋ. 
Οϋίρρβ Ιιαυά αΙίΙβΓ Γιβπ ροΐϋίΐ, υΐ ρίβηϋπι 3υΙ>8Γ 
οχαοΐο θθΓναΓβΙ (ςυαίβηυδ Οβα8 ηο1)ί8 οδίβηάϋ δ(•• 
ιηβΐ α ρηοοίρίο ίιηρβΓΓβοΙυαι ηίΐιίΐ Γβοίβββ), ίδΙα 
ΙίοβΙροΓίίο ςϋίΠΛά ηοβ οοηνβΓίίΙϋΓ, ίη ίοίαιη ςυί- Ιτέραν, μηδέ το άκαριαΤον πλεονεκτούσης. Ε? γαρ 
και ή τετάρτη τών ήμερων, τών φωστήρων ηυχει 
Οεωμένη τήν γίνεσιν, άλλ' ουκ ήν αύτοϊς έπιτετραμ. 
μένον και τήν εναντίαν Ιέναι, ως γε δή τανΰν, του 
παντός. Ό μεν γαρ ήλιος, το ττρώτον Ισημερινον 
εύΟΰς τμήμα του ζωδιακού ύπελΟών, έν τη πρώτη 
του κριοΰ "ίδρυτο μοίρ^^ * ή δέ γε σελήνη, έν ττ, κατά 
διάμετρον τούτου χώρς^ παραχρήμα διιστατο, το οΟι- 
νο-ωρινόν μεν, ισημερινόν δε και αυτή, τον ζυγόν, 
δι ιππεύουσα, μηδέ βραχύ του ηλίου προεκπηδώσσ, 
ώς γοΰν πέφυκε τρέχειν τήν τήμερον. Ου γαρ ήν 
άλλως το πλησιφαες ακριβώς αύτ^ περισώζεσΟαι, 
μηδέν ατελές έξ άρχης του θεοΰ προς ήμας υποδεί- άβιη ίΠαιηίηαία, ρΓορΙβΡ ιηοΐϋδ ναπθΐΛίβπι τείΓίδΐΒ Ο κνύντος πεποιηκέναι, εί και το τετραμμενον προς βΐίαιη ρ1ΐΕΐ8β8 ηο1)ί8 Θχ1ιίΐ36α1. ΙάκίΓΟΟ απιΐ30 ΙϋΓπί- 
η&η& «(]ααΙ)ί1ίΙβΓ, 8θυ ροΐίυδ ίην&η&ίβ υηα οϋπι 
υηίν6Γ50 οίΓουιηβοΙ&, ςυββί ΓβΓϋπι ΟΓΟβηάαΓϋπι Π- 
ηβιη 80 οοηδϋοιιηΗΐίοηβπι βχ3ρβοΐ8ΐΙ)&ηΙ. Όίβ αυίοιη 
ΒβχΙο πΐ8ηυ άίνίηα ΓοΓηα^ΙϋΓ Ιιοαιο, ίϋίΐυίηοοίίο 
Ηίΐίΐϋο ρυΙοΙίΓθ βίΤϋΙββηΙο, 1υη8(ΐϋβΒρ1βηάοΓί5 οορί» 
ΓβΓθ ρΛΓίΒοΙβτη οοηίΓδί οηίΐθπίβ. Ηαϋά οηίιη «Τ2(]ϋυηι 
βΓΑΐ, ρτίαιαπι ΙιοΓηίηβιη αηΐο ΣΕςϋίηοοΙίυπι ΟΓοαπ 
(ουπα ΪΑΠί ΙβαοΙ)Γί3 οΙ^ΓϋβΓβηΙυρ οηιηί»), ςαΐ ρΓορ- 
ΙθΓ 03&^ηαηι δυί οαω Ιηοο οο^ηαΐίοηοκ, βΐίαηη «5 
ίβΐίδ ςυί αΐίβηί ίαβΓυηΙ & ρίβίαΐίβ Ιυοβ, φώς ηοη 
8106 Γ&Ιίοοθ &ρρ6ΐ1&1α8 68ΐ. δβά 1αηιίηαπ& χηυηάί τον ήλιον αυτής άπαν μέρος, διόλου πεφωτισ^ιένον 
τυγχάνον, τψ διαφόρφ τής κινήσεως ποικίλα τβ τών 
φωτισμών ήμΤν υποφαίνει σχήματα. 'Ομαλώς τοίνυν 
και ά'μφω τα φώτα, μάλλον δε άκινήτως βμου τφ 
παντ: συγκινούμενα, τό τέλος οΙονεΊ τής του παντός 
δημιουργίας άνέμενον. ΤτΙ γε μήν έκτη, χερσί θεοδ 
ό ανΟ-.ωπος πλάττεται, ισημερίας ε•σέτι καλόν έπαν- 
Οούτης, και τής σελήνης τώ δαψιλεΤ τής αίγλης «ρός 
τον ήλιον ιστάμενης έ; εφάμιλλου σχεδόν. Ου γαρ 
ήν εικός, ή τον πρώτον ά'νθρωπον προ τής Ισημερίας 
πλ:<σθήναι, ήνίκα σκότψ τα πάντα έκρύπτετο; 8ς 
δια τήν πολλήν προς τό φώς οικειότητα, και τοίς 73 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤίσϋΜ. 74 άπηλλοτριωμένοις του της εύσεβεία; φωτο;, οώς Α (<ϊ"ί Π^ΟΧ 8ιιι)^^^^ άβΙ)θίΙ), ]βΐη ρηΐηοΐη Βϋρ&η1ί& κ«τά λ<5γον προσείρί^ται, Ι) τους φωντηρας του π:οσ- 
ήχοντος χαθυφεΤναι κ^νμοο, νΟ^ πρώτον δορυφοροΰν- 
τας τψ ρ«7•.λεύειν της κτίσεως μέλλοντι • άλλως τε 
κχι του χρ<5νου μέλλοντος δημιουργείβΟαί, έδει την 
ήμέραν δήπου και την νύκτα άρτι παραγενομένας, 
εκ της ϊσ4τητος αρξπσθβι • έπεί και πρότερα κατά 
φύαιν αυτή της άνισ(5τητος, ώς α\ ΙΕξεις των στερή- 
σεων, του θεοΰ ή μας εντεύθεν διδάσκοντος τον της 
Ισίτητος ν(5μον, έν φ το τών αρετών εστηκεν, έπ(- 
προσβεν τιθέναι πάσης πλεονεξίας και άνισότητος* 
εΤΘ' ο5τω τών φωστ;{ρων μετά τήν λοδόμην ήμέραν, 
ώς έξ αρτηρίας τρέχει ν ύπαρξα μένων, και μή ίσο- 
ταχώς πεΦυκ6των κινεΐσθαι, τήν άνωμαλίαν έπεισελ- 
θεΤν. Έχε) γουν τήν έζ αμαρτίας του άνθρωπου ίηδί&Γ 8&!6ΐ1ϋιιιη Ιιυηο ςυί βΐ&ϋιη οΓβαΙίοηίβ ίτη- 
ρθΓίυιη βαβοβρΙυΓΟθ ΓυίΙ (ςυ&η()οςαίάβθ) βΐ ιηοχ 
Ιβηιρυβ &1ΐΐ6Γ ΟΓάίηαπ οροΓίυϋ), (ϋθοη &ο ηοοίβιη, 
ςυ« ίυηι ΑΟοΐάβΓαοΙ, βχ ρ&ΓΐΙ&Ιβ ιηοΙιολΓβ ηβοββββ 
Γαϋ : ςυοηΐ&ιη 1)»ο ηαΙυΓ& ρποΓ βΒ^ ίηΐΒ(]υ&1ίΙ&(6, 
θίοαίί 1ια1>ί1υ9 ρπν&ίΐοηίϋυβ, ΙΙα βαίτη Οβυβ ηο8• 
πίθΐ άοουϋ βςυ&ΓιΙαΙίβ Ιβ^βηι, ία ςυ» Ιρβα νίππίίβ 
Γ2ΐϋο βυπβίβΐίΐ, οηαοί ηίιηίβΐΗΐβ θ( ϊηβΒςυ&ΙίΙ&Ιβ&ηΙί- 
ςαίοΓθΠΐ 6986. Οβία ?βΓ0 ρο8( θβμϋηαααι άχβπϊ 1υ- 
ηιία&ηΙ)υ8 ςα&8ΐ α ε&Γ6βπΙ)αβ βχουτΓβΓβ ίαοίρίβη- 
ϋΙ>08, ηβο Ι&πιβη ίΙ& & ηαΙυΓ& οοιηρ&Γ&ϋβ, υΐ 
αςα&Η ββΙβΗΙαΙθ τηονβΓβηΙηΓ, &ηοΓηΑΗ8 φ}ο<1&πι 
ίΓΓ6ρ8ίΙ. ΟϋΐΑ ΐΑΐΏθο Ιιοιιιίπίβ ΙαρΒοω ρβΓ ρβοοαίαΓπ 
Β6υ8 6Χ ^Γλϋα βαβι Γβρ&Γ&Ιυηι &6 βΐΏβηά&Ιυιη νο• πτώσιν εύδ^κησεν ό Κύριος έπανο^-φώσασθαι, προσ- β Ιυϋ, «ςυαπι θγ&Ι ίη »(]υίηο6ΐΐιι1ί &ηηί ρΓΐηοίρίο, ηχον ήν Ιν τη του χρόνου ^σημερινή άρχ^, καθ* ήν 
6 δνθρωπος τήν πρώτην εσχε πλάσιν, κα? τήν αυτού 
οίχονομηθηναι άνάπλασιν, και δ'τι, επειδή το φώς 
Ιμελλεν αύξειν της εύσεβείας, και το σκύτος της 
ασεβείας μειούσθβι, με τ* ισημερίαν τδ σωτήριον 
Πάσχα ουκ εξω λίγου τελείται, ή νίκα το μεν της 
ημέρας φώς έπιδίδωσι, της νυκτός δέ το σκότος 
έλαττούται. 

Ουκ άε? δε κύριον γίνεται Πάσχα, διύτι έπ• τούτου 
χρή πολλά «υνδραμειν. Ου μ'^νον γαρ το χατ' έτος 
έπιζητούμενον της σελιίνης πλήρες, δ'περ ή τών 
ήμερων τεσσαρεσχαι δεκάτη χλ^τ^ χαρίζεται, ττί 
Ισημερί^ δεΐ συνελθεΤν, άλλα κα{ τήν Ιχτην τών ήμε- 
ρων, και τήν του Μαρτίου τρίτην και είκοστήν, ίίπερ οίΓΟα ςυοά ρππιαπι Ιιοπιο Ι&ρβυβ Θ8ΐ, 6ϋ&πι ΓββΙί• 
ΙυΙΙοηβιη Ρ3ϋ8 ρ&Γ&π : ίηηο τθγο, ςαοηίβίη Ιυπι Ιιι- 
οβηα ρίθΙλΜβ 0Γ680βΓί^ οροιΙβΗΛί, ίΡηβ!)Γ88'ίυβ β•ΐ60 
ίιηρ{βΐΑΐί8 ΪΓηϊηίηυί, 8ΐι1υΙαΓ6 Ρ&βεΗΑ ηοη 8ίηβ τβ- 
ϋοηβ &η1θ ιεςυίηοβϋυηι 0β1θΙ)Γ&ΙυΓ, Γ|υ8η<]ο ο;<386ϋ 
Ιυχ (ϋοΓοα, βΐ ηοοϋβ άβΟΓββοαπΙ Ιθ06ΐ)Γ«. Νοο &εοί(ίΙί( &α(6Γη ςυοίαηηίβ ρΓορηβ άίοίαιη 
Ρ&8θΙι& : ηαπα αΙ Ιιοο ΩβΙ, ηαυΙΙα ιια& 6οηουΓΓ6Γβ 
ά6ΐ)6αΙ. Νοη 8θΙυπα βπΐιη Γβςαίβϋυιη ςυοίααοίβ 
ρίθηίΐαηίαπα, ςυοά άίββ (1βοί[ηυ8 ςυ&Ηυβ ρρ»1)β(, 
οαιη 8Β(]υΙαο6ΐίο οοαουΓΓβΓβ ορυ8, 86ά 6( Γβη'&ιη 
8βχΙαπι βΐ (Ιίθΐη Μ&Γΐϋ ΙβΓίίυιη ρο8ΐ νΐθθ»ίιηΌΐη καϊ δτε 6 πρώτος Αδάμ έπλάττετο, και δ'τε προς του ρ οοίηε1<ΐ6Γθ, ιι4 ^ο^^ϋη^ι& βίηί &άβο ΐ6ΐηροΓ8 οϋΐη δευτέρου Αδάμ αύτδς ούτος άνεπλάττετο, συνημ 
μένα ήν. Ταύτα δΐ σπανίως είώθει συμπίπτειν • διδ 
και οΐ λεγόμενοι εμβόλιμοι μήνες εΙσαγόμενοι, τήν 
περί τον καιρόν του Πάσχα ποιούσιν άνωμαλίαν. 
Έπιζητούμεν γαρ Ιπι τψ σωτηρίφ πάθει, προηγου- 
μένως μέν, ώς δεδήλωται, τήν της σελήνης ιδ' μετ' 
•σημιρίαν εΤναι • ει γαρ μικρόν γούν ςρθάσειε ταύτην, 
νόμος παρ' ήμΤν θεΤος, τον μίν σεληνιακδν έχεϊνον 
μήνα πχντάπασιν άθετεΤν, προς δέ τήν ιδ* τού έξης 
άπαντ^ • Ιπειτα Κυριακή τό Πάσχα τελεΐν, και τοις 
Ιουδαίος μή συνεορτάζειν. Ου χάριν, και ιί γε Κυ- 
ρ ιαχ^! τδ 'ΙουδαΥκον Πάσχα συνέλΟοι, εις τήν Ιξής 
ήμβΐς 6περτιθέμεθα το ήμέτερον, ήτις καθαρά δή- 
ιτοιι κα2 ΙΧζΜρα της τών Ιουδαίων ίσται τελετής. 
Ανωμαλίας ο3ν δια ταύτα περί τής εορτή ν γινομέ- ρηιηυ» Λάκαι 6Γ6Αΐυ8 βΓαί, &1ςυβ ίάβιη ίΙΙβ ρβΓ 
Βθοαηάοιη ΑιίαΓηυιη Γθ8ΐϋαΐυ8. Ηβο ουίοπα ρβΡΓ&ΓΟ 
υηο βοάβίηςιιβ (ηιηροΓ6 ο51ία^βΓ6 8θ1θη1. ΟαβΓβ βί 
ιηβη8β8 &(]3β6ΐίΐΠ, ςυοβ ίηΐΓθ(1υουη( νοο&ηίςυβ, 
οίΓοα Ιθΐηρυβ Ρ89θΙ)&Ιί8 αποιηαΐίαιη ρ&παηΐ. Ιιι- 
ρπίηΐ8 θηίο) Γ6(|υίΓίιηυ8 8(1 β&ΙυΙ&Γβ ΡββοΗβ, υΐ 
ΐαοΑ (]66ίτη& (|υ8Γΐ& ρο9ΐ βΒςαίηοοϋυιη οοηϋη|ζ&1. 
Νατη 81 νβΐ ιηίηίπΐϋίτι ρΓθΒΟβίΒΟΓϋ, νοίαηΐ 1β^ι• 
880Γ8Β &ρυ^ 009 ιηβη86ΐη ϋΐυαι ΙυηαΓβιη ρθηϋυ8 
Γβ]ί6ί, βΐ 8(1 άΐβνα άβοίωυιη ςυ&Γίααι πιβαβίβ 
8β(ΐα6ηΙΐ8 ρΓοε6άβΓ6, αιςαβ άβοαιιπι ΟοιηΙη!68 

ρΓϋΧί 08 ΡαβοΗλ 66ΐθΙ)Γ&Γ6, &1 νβΓΟ 008 βΟΠΙ 1ϋ- 

άΰίβ ουίΐο οαο(]ο ΓββΙυιη 8}?6Γβ. Οθ8ίΏθΙ)Γ6ΓΏ 6ϋ8Πΐ{«ί 
Ιυάβίουιη Ρ886Η%ι {ο ά\β(η 0οο)ίοίθ8πα ίοοΊ(ΐ8ΐ, 
005 ίη ρΓοχίηοθ 8θ(]υθοΐ6Πΐ ηο^ίΓοαι άίίΓβπιηορ, νης του Πάσχα, της κυρίας τού μηνδς ημέρας έπ• ^ ςυβ ςϋί(1βΓ0 ραΓ8 8ί( αο Ιθ(]&ί(ί{Β οΐ33ΐ?ΓνΗΐιοοΪ8 τ^ πλείστον διαμαρτάνομεν. Ό γαρ Κύριος το σω- 
τήριον ϋπήλθε πάθος, εφλθ' έτους ένισταμένου, τρί- 
X•» μέν και ειχοστον τού ηλίου χύκλον διανύοντας, 
δέιατον Εε τής σελήνης * και οΐ μίν Ίουδχϊοι περΊ 
τ• *Ιουδαϊχ6ν εΤχον Πάσχα τ^ τελευταία μεν τής 
έβδομ&δος ήμέρ^, ώς οασιν οΐ εύαγγελισται, μεγά- 
λη ν άποχαλουντες τήν ήμέραν έχείνην τού Σαβόάτου, 
τίχάρτν^ δέ του Μοφτίοο και εικοσττί. Τζς δέ έπιού- 
σης Κυριακής, ήτις τψ ήλίψ άφώρισται κατεζαίρε- 
τον, χα ι ι*ς τήν πίμπτην κα'ι ε!κοστήν ακολούθως 
του Μαρτίου έτέλει, ό νοητές τής δικαιοσύνης ήλιος 
Χριστός έκ τού τάφου άνέτκιλεν. Έπει τοίνυν τό 

Ρατιοι. Ολ. ΟΧΙ^Υ. ΗΙ)6Γ8. 901 Ουοηί8Π) ίρ;!ΙθΓ 1ιί8 άβ 680818 8οοιοα 
Η8 οΓίΙϋΓ οίΓΟ* Γρ.9ΐϋαι ΡηβοίιβΙβ, α ρΓορήο ιηβηβίβ 
άίο υΐ ρίοποιητη Βΐ)6ΓΓ8παη8. διιβίίηοίΐ 6ηίπ) 0«»- 
πιίηυβ ρ888ίοηβπι βαΙυΐΑΓβπι «ηαο 5539 οοΓΓΟοΙβ, 
βοΐβΐϋπ) 23 ογοίϋΐη ΐΓ8η8βυοΐβ, 1αο8 νβπ) Ηβοί- 
οιυιη ; &ΐςυθ ΙμΛλχ ςοίοΐβπι Ρ&86ΐ]8 ^οάα!^οπ[1 8^β• 
1)&ηΙ 86ρΙίιη8αΦ άίβ οϋΐοιβ, οΐ Ιβ8(8θΙυΓ 6ν8η^θ• 
1ί8(8β, ςυί ΐΏΒ^ηαιη νο6λοΙ (Ιίβπι ίΐΐβαι δ&51)8ϋ ; 
(Ιίβ νθΓΟ ΜηΚϋ νίοθβίπια ςοαΓίβ. 06ία ρο$(η(ϋ6 
βυοοβάθοίβ Οοιηίοίο&, ςο« 8θ1ί βχίπιίβ ΙπΙ>06ΐ:)&ΐ0Γ, 
βΐ Ιο νίοθβίαιυα:! ςαίοΐυιη ΜαΠϋ οοοββςαβοΙβΓ 
άθ8ία6ΐ)&1, ίοΐ6ΐ1ί£;ίΙ>ϋί8 ίΙΙβ ]ο8ΐί(ίβ βοΙΟΙιηβίΟΒ άο 7*5 ΜΑΤΤΗ^ΕI ΒΙ,ΑδΤΑΚΙδ 76 δβρυΙοΓΟ βχοπβΙ)&ΙυΓ. Οαοηί&ιη ί£;ίΙαΓ Ρ&βοΙίΑ Ιβ^&ΐβ, 
ςαοιΐ, υΐϋίοΐυαι ββΐ, άβοίιηα ςαΗΓΐ&1αα& ρο8ίβςαί- 
ηοΰΐίυια β6ΐθΙ)Γ&ΐυΓ, & άίβ 21 ΜαγΙη υβςαβ &(! 18 
ΑρΓίΙίβ άίν&^αΓί 8ο1θ( : ηοβίραιη υθγο ΒοχηΙαίο& 
ρΓΟχίοαβ ββςυβαΐβ ο5ΐίιιβΙ, αΐι^αβ βΐί&ιη 8ο1 οαιη 
(Ιΐβηιαι Ιυοα ββρΙίιη&ηαΓυιη &Γΐ)ίΐ6Γ βϋ, αΐήαβςαβ 
&(1βο ΙοοαίπΑΓίβ ογοίοδ βυρρυΐ&ηίββ ρΓοροβίΙαοα 
ίαοΐϋιηβ ίαά&^&αααβ. ΙάρΓορΙβΓ ογοΗ οοηβϋΐαβ- 
Ι;)&ηίυΓ Ιυηο ςοίάβιη 19, βοΐίβ νβΓΟ 28. ΟγοΙϊ αυΐβιη 
Ιυο» α ^Α^α1ι^^ο, ςϋ&βί ^I1X^& ο&ΙυΓβ 1β(;6ΐη ίηϋίαιη 
βαιηυαΐ, ίΐα 6ΐ Γυηά&ιηβαΙυαι 6]ϋ8 ; 8θ1ί8 νβΓΟ εγοΗ 
α ρπηβίρίο ΟοΙο1)Π8 ^η^^ρ^υ^^. Νοη απίβαι ίηορ- 
ροΓίαηαιη γθογ βϋ&ιη ίβΙ&Γαιη ΓβΓαιη ΟΑαβ&β βα&Γ- 

Γ&Τβ. 

Οηαη οι/οΗ ΙνηατΰΒ $ίηί ηητηβτν 19. 

Αά 19 ί^^ίΙϋΓ ογείί Ιαηββ α&ςαβ &806ηϋϋαί, αΐηοο 
Ιιιιο ΓαΙΊοηβ πιβαβίβ Ιαα&πβ ίυχίΑ Γοΐιιικίϋΐη οαΐοα- 
Ιυπι Θ8ΐ (1ί6Γϋθΐ 29 βαιη 8βιιιί886 : αϋϋοςϋο ία 
Βραΐίο Αοααο άυοάβοίιη ιηβα868 Ιαα&Γββ οοαβοίααΐ 
άίθ8 354, ςυβ & 365 <)ίβΐ3ΐΐ8 ουοα ηυ&όΓαηΙβ, ςαοβ 
8θ1 πιοΐυ 800 &αααο ρβΓίΐ^ίΙ, (ϋ6ΐ)υ8 αηάβείιη οαιη 
ςυαίΐΓ&ηΙβ άί£ΓβΓαηΙ. Νονβζηάβοίιη αυΐοαι Γβνοΐαΐίο 
ηυιη βοΐ&ηυιη 1οιυρϋ8, ^ϋο^ άίβδ ςαίϋοιη θίβϋίΐ 
(5939, υπϋ οαιη 8θΐηί886 6ΐ ςυαάΓ&ηΙβ, π]β0868 
(Ιαοιίβοίιη 1υη&Γβ8 ία 328, βχρίίο&ΐ, βίνο ιϋβδ 6726, 
Μΐ(ΐυθ ϊαδαρβΓ ιΐίββ (]υυ8 (Ιίχΐαιιτ8 8αρβΓθυο5 βίνθίΐ 
οαιη ηυαάΓ&ηΐβ ίο &Ιίθ8 ηΐ6υ8β8 1υηϋΓ68 8βρ(βιη, 
βίνβ (1168 206, οααι 8βαιί88β. 0ίβ8 νβΓο βϋρίβια 
οαπα (^α&άΓΑαΙθ, ςυί αίΐΐιαο ΓβάααάαηΙ, ία ίοΙβ^Γο 
βγοίο βαηβαο&ίάβ οαβΙβΓΪάΐββυρρυΙ&ηΙαΓ, υΐ ιηοχ ο&- 
ΙβαάβΙαΓ. Οαοηίααι βαίιη, ^αx^& ΡίοΙβίΏβαω, ιηθοδίβ 
ΙαπΗΓίβ ηοα ΐΑοίαιη (ϋ6ΐ>α8 29 οοη8ΐ&1, &1ςαβ 30 
η)ίαυ(ί8 ρηιηίβ, 8ίνθ άίβί άίιηΐάίο, 8β(1 ίοβαρβΓ ιηί- 
ηαίο αηο ουιη 86ΐηίΒ86 αο ρ&Γΐβ ΙθγΙΙα αηίιΐ8 ιηί- 
ηαϋ, Ιιοο ββΐ, ιηίααίο αηο, βΐ βοοαηάΐΒ 50. Οαοά 
ίΐΐθ ςαίάβπι οβίβαάίΐ ρβΓ ηΐ6η8β8 ςαί ίαΙβ^Γί άβ- 
εοΓΓυηΙ ίαΙΟΓ 1>ία&8 θο11ρ8β8. ΙβΙΙι&ο ηίπι. αιίηα- 
Ιυοα υαααι, βΐ 8βαιί88ί8 βΐ ραρίε ΙβΓίία αηίυβ ίη 
^&ηι άίοΐί» 235 Γβνοΐυΐίοηίίφαβ Ιυη» &80βη(1αα( &(1 
ιηίηαΐα ρηοαιι 430, βΐ 86θαα(1& 50, ςϋίΙ)α8 οΓάίηο 
άίνίβίβ 420, Γθ(1(]αοΙ (ϋ68 7. ΑΙ Γθ8ί(1αα ιη1αα1& 
ρπηίΑ 10 61 86οαηά& 50 βίβοοΓβ αβςαβααΐ άίβί ςα&- 
(ΐΓ&αΙβπι ; άββαηΐ βαίοι ηιΐηαΐα ρπαΐΑ ςυϋΙαοΓ, 6ΐ 
10 866υο(1α; ςαοά βΐ ταΐΐο οχί^ί^ ςα&1θηα8 οαί- 
1ίΙ)6ΐ βηπ6<λο&ί(ΐ6θΑθΙθη(1ί, άββααΐ, βίοαϋ ΡίοΙβ- 
πίΦυΒ (ΐ6ηιοη8ΐΓ&νίΐ, χηίηυΐϋ ρπαια 3 6ΐ 8θοαοάιι 
37. Ουοϋ νθΓΟ αάΐιαο άββίάθΓ&ηΙυΓ ααυαι ρπ- 
ιηαιη πιίααΐααι βΐ βθοααάα 27, ηβο^αβ Ιαοο Γ^ϋοηβ 
ο&Γ6(. Νοα θαΐοα 6χ&6ΐθ οοα^Γαϋ ουιη ογοίο βπ- 
ααο ςαβάΓΒοβ ί8ΐ6 άΐπί, 86(1 ρ&Γΐθ ΐΓ60βαΙθ8ίίΏ& 
(]ί86Γ(•ρΑΐ, υΐί &1ίΙ:)ί (ϋχίιηυ8. ΙάοίΓοο ογείαβ Ιαηαη» 
6Χ η60688ΕΗο Ιϋπίαοι ία 19 &ηηΐ8 ςα&ηΐυβ 8ί( Ιηοο- 
168011; ςαίρρ6 6Χ0688α8 ΙΙΙθ ςαί ία ηποΙβ 1υηαπ1)υ8 
ΓθρβήΐυΓ, βρ&ΐίο 19 &αηοΓααι κά 688(1603 οοαιρίβίαβ 
Γ6νο1υΙΐϋηβ8 ΓβάίΙ, 6ΓΩοϋςα6 άΐοΐαβ ρβποάοΒ 235, 
ρΓ0Γ8υβ οοίηρίβΐ&β αί1ιί1ςυ6 βυρθρΟυί 1ιαΗ6η1β8, 
ρΓΟϋΙ ογοΙϋΒ ϊΙΙΰ ΓβςαίπΙ. Ποο νοοαίυηΐ βυΐβιη 
^αιροπθ ρβποιίυαι, 4αΑΐοαα5α;<1 αα&αι Γβνοΐαΐίύ• Α νομικόν, ώς εΓρητβι, Πάσχβ ιδ' της σελϊίνης μετ' 
ίσημερίαν τελ£Ϊται, άπο της κα' του Μβρτ(οϋ μέχρι 
της ιη' του Απριλίου εΐωθός έμπίπτειν, το δΐ ήμέ- 
τερον ττΐ μετά τοΰτβ Κυριακή, δημιουργός δΐ των 
ήμερων τε και Ιβδομάτων 6 ήλιος, αμφοτέρων των 
φώτων τους κύκλους δια μέτρου μένος, το προκείμενον 
εκ του ρ^7του θηρώμεν. Κύκλοι τοινυν ετέθησαν τξ 
μεν σελήντι^ ιθ', οκτώ δε και είκοσι τψ ήλίψ • κάκεΤ- 
νοι μεν άπδ του Ιανουαρίου ν(5μψ φύσεως άρχονται, 
ώστΐερ δη και ό ταύτης θεμέλιος • ο\ δέ γε του ήλιου 
τήν αρχήν του Όκτωβρί&υ εσχον αρχήν • ούδέτερον 
άλ*5γως οΤμ^^ι, ει και τάς αΙτίας τούτων έργον διεξελ- 
θεϊν. Δια τ( ιθ' της σελήνης είσι κύκλοι. 

Β 

Μέχρι μεν ούν των ιθ' οΐ της σελήνι^ς αναβιβάζον- 
ται κύκλοι• δια τούτον τον τρόπΟΊ ό σεληνιακός μήν 
τέως, κατά το πρόχειρον, δι* ήμερων γίνεται κθ' 
και ημισείας • ταύτ^ τοι και κατ' ένιαυτόν οΐ της 
σελήνης ιβ' μήνες, εΙς ημέρας ποσοΰνται τνδ', έν- 
δεουσών προς τας τξε' και του τεταρτημορίου της 
ημέρας, ας 6 ήλιος κατ* ένιαυτδν ποιείται, ημερών 
ια' και τετάρτου. Έννεακα ι δεκάκις δε τ^ ήλιαχξ 
κινήσει γινόμενος ό ένιαυτός, και ποιών ήμερας 
,ςί2)θ' προς τ ψ ήμίσει και τετάρτφ, τους μίν ιβ' 
σεληνιακούς μήνας Ις σκη' περιίστησιν έν ήμέραις 
,ςψκς', τάς δε εΐρημένας περιττάς ημέρας, ήτοι τάς 
ια' και το δ' ε?ς έτερους σεληνισκους μήνας Ιπτά, 
έχοντας ?| αέρας σς' και ήμίσειαν. Έτι δε εύρίσκον- 
ται περιττεύουσαι ήμέραι ζ' και τέταρτον • αλλά και 

Ο αύται τΤ| του κύκλου της έννεακαιδεκαετηρίδος όλ6- 
τητι συνυπάγονται, ως δειχθήσεται. Έπει γαρ, 
κατά τον ΠτολεμαΤον, ούχι κθ' ήμερων και λ' πρώ- 
των λεπτών μόνον, ήτοι ημισείας ημέρας, ό σελη- 
νιακός γίνεται μήν, αλλά και έτερου λεπτού Ινός 
ημίσεως και τρίτου, ήγουν ενός πρώτου και ν' δευτέ- 
ρων • κϊί τούτο άποδείκνυσι διά τών γινομένων 
δλων μηνών από έκλεί(|/εως εΙς ^κλειψιν * ταύτα, το 
έν, λέγω, λετττόν, και τό ήμισυ, καΐ το τρίτον, έν 
ται; είρημέναις σλε' της σελήνης παριόδοις αναβι- 
βαζόμενα, ποιουσι λεπτά πρώτα ύλ', και δεύτερα ν', 
Λπερ άπαντα έπί τά έςήκοντα μεριζόμενα, τα μεν υκ' 
ποιυυσιν ημέρας επτά. Τά δέ ύπολειπύμενα πρώτα 
δέκα, και πεντήκοντα δεύτερα, ου δύνανται τέταρ- 
τον ημέρας ποιήσαι • λείπουσι γάρ λεπτά πρώτα 

Ο τέσσαρα, και δεύτερα δέκα• και τοΰτο κατά λύγον 
διά τό ένδεΐν έκαστη έννεακαιδεκαετηρίδι, ως άπο- 
δέδεικτα*. τφ Ιΐτολεμαίφ, λεπτών πρώτων τριών καΐ 
δευτέρο)ν λζ'. Ε* δέ και ετι λείπουσι λεπτόν πρώτον 
εν, και κ' δεύτερα, ουκ Ιξω λόγου καΐ τούτο, διότι 
ουχί τέταρτον ημέρας όλόκληρον συναπαρτίζει τον 
ένιαύσιαν κύκλον, άλλα παρά τριακοστόν ημέρας, 
ώς έν άλλοις ειρήκαμεν. Και οίίτω μέν ό σεληνια- 
κός κύκλος ές άνάγκΓ,ς έν μόνοις γνωρίζεται ιθ' (τε- 
σιν, ώς και του περιττουοντος τών κατ' έτος σελη- 
νιακών περιόδων διά δεκαεννέα μόνων ετών εις τάζ 
•ϋοιαύτας εντελείς περιόδους άναβιβαζομένου, καΐ 
•πάσας τάς ειρημένας σλε' ποιοΰντος πάντη άνελλι- 77 8ΥΝΤΑ0ΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΒΤίευΜ. — Π. 78 πιΤς, και μηδέν τι λοιπόν έχουσας περιττόν, ώσπερ Α ηβΐη Γβ^ί^Λΐ άίίΤβΓθηϋββ, ΐυβ ίη ιΐ)θΙΐΙ)υΒ Ιαιηίηλ• 

9ίν τφ χύχλφ τούτψ σκοπός. Έκάλεσαν δΐ τον χρ<5- ηαΐΏθΙ)86Γν&η(υΓ. 

νον τούτον περιοδικον, ώς εις μίαν άποκατάστασιν άγοντα τάς διαφοράς των κινήσεων των φώτων άμ^ 

φοϊν. Δια τ{ βισιν εΙκοσιοκτώ οΐ του ήλ{ου 
κύκλοι ; 
Είς κτ/ δΐ κύκλους ανεισιν ό του ηλίου δρ^^μος, 
Ιίτι α\ τξε' και τέταρτον ημέρας του χρόνου ποιού- 
σιν Ιβδομάδας νβ', και περιττεύει καθ* ζκαστον χρύ- 
νον ήμερα μία, και κατά τεσσάρας χρόνους αύθις 
ετέρα μία. "Οθεν και ζητουντες βύρεϊν άπό της του 
ήλιου κινι!σεως την της εβδομάδος ήμέραν, καθ' 
Ικαστον κύκλον αύτοΰ ήμέραν μίαν προσλαμβάνο- 
μεν, καΐ μετά τεσσάρας χρόνους, χάριν του βισέ- 
χτου, Ιτέραν μίαν • κα•. συμποσοϋντες, την ζητουμέ- 
νην ήμέραν εύρίσκομεν. ΑΙ ουν περιττεύουσαι αύται 
έν ούδενι έτέρφ χρόνφ ολόκληρους εβδομάδας άπαρ- %05 Οαατδ η^ϋΗ ίθΙί8 χίηΐ ΧΚΥΙΠ. 

8οΗ8 ααΐβιη οιΐΓβαβ ίη ογοίοβ 28 ροΓπ^ΙαΓ, ςυο- 
ηίαηι ληηί άίββ 365 οαηι ςα&ιΐΓ&ηΐβ οο11ί(^οη1 ββ- 
ρϋίΏβη&8 52, β( Γβάιιη'Ι&Ι ςυοί&ηαίβ άίββ ααα, θ( 
ροθΐ &1ίθ3 άβίηοβρβ ςοαΙοοΓ υου$ άίββ. ϋοίΐο 
ουπι ίηά&£;&Γθ Η1)6ΐ 6Χ ιηοΐα βοΐίϋάίθοι 8θρ1ΐ(η&ηο. 
ρΓΟ ςαονίβ ογοίο βοίηπ (ϋβσι υοοπα &(1άίιηο8, βΐ 
ρο8ΐ ςυλΙαοΓ &ηηο8 ρΓορΙβΓ 1>ί886ζ1υιη &1ΐ8ΐη : αΙ• 
ςοθ ί(& (ογοίί) ουΓΓβηϋβ ςαββοϋοιη Λίβνα Ιονβηί* 
τηυβ. Οίβ8 αυΐβιη Γβάααάαηΐβδ ίη ηαΐΐο &Ιίο &ηοο 
ίη1β£;Γ&8 8θρϋιη&η88 βχρΙθΓβ ςυβυηΐ, ίΐααΐ ίη Ω- 
ηβπι Βηηί ββρίίίηαηβ) θϋπηο (1ηί8 ίηοΙθ&Ι, ρΓββΙβΓςυαπ) τίσαι δύνανται, ως έν τψ τέλει του χρόνου και τέλος Β ίη ίΐΐο 28 ογοίο. Νίΐιη (3ίβ8 28 οοηΠαηΙ ββρίίηα&ηβ εβδομάδος εύρεθήναι, ει μη έν τφ κη' κύκλφ. ΑΙ 
γαρ κη' ήμέραι εβδομάδες γίνονται τέσσαρες, καΐ 
τα κη' τέταρτα των ήμερων, έβδομάς αύθις μία, 
δπερ έν ϊτίρψ ούχ οίον τε συμβηναι κύκλψ, ει μη 
έν τψ χη' ή έν τψ δίσ κη'; ή τρις κη' και Ιξής. Έάν 
οε έιιέκεινα των ιθ' της σελήνης κύκλων, ή τών κη' 
του ηλίου, έθελήσωμεν έχτειναι τον αριθμόν, ευρε- 
Οήσεται το ζητούμενον έν τοΤς έπέκεινα κύκλοις, ως 
κα» έν τψ α' ή β' ή γ' κύκλψ έπεγινώσκετο. 

Διάτί άπό του Ιανουαρίου οΙτής σελήνης 
κύκλοι και θεμέλιοι άρχονται. 

*Απ6 δέ του Ιανουαρίου μηνός τόν τε κύκλον της 
σελήνης και τόν θεμέλιον ψηφίζειν άρχόμεθα, δτι 
τ^ μεν τετάρη^ της Εβδομάδος ήμέρ^ δ' τε ζλιος Γ|υ&ΙυοΓ, Βΐ^ιυβ 6χ 28 (]υα(ΐΓαηΙίΙ)υ9 άΐβρυοα οπί^υΓ 
86ρΙίΓηΗη& υη&. Οποιΐ ίη αΐίο ε^οίο εοηΙίη^βΓβ ηβ- 
ςυίΐ 4"Αηι ίη 28, ααΐ ίη 1)19 28, νοί Ιογ 28, &1 οίο 
(1βίηε<'ρ9. δίη νβρο ρ1&εβα( νβΙ ογοίηαι 1ηη« 19 
νβ) 28 &ο1ί8 υΙίΓΑ βζΙβηοΙθΓβ, ΓβρβηβΙοΓ ςυ«$ϋυπι 
ίη ο^οΠβ 8β4υθπ(ίΙ)υ$, ςαα ηϋοηβ ίη ρηιηο» &υΙ 
86ουη(]ο,&υ1 (βρίίο θ7θΙο ίηηοΐυΐΐ. ^ιια^β Ιηηχ ο^οΐί βί (ηηάαηίΘηία α ηΐβη$€]αηηαήθ 
χηοϊρχαηί, 

Α ^&ηυα^^ο ααΐβιη ο^βΐυπι βΐ Γυηά&ιηβηΐυηι βίιιιη 
Ιυη» οοοαρυΐαηάο ίηοίρίιηυ8^ ςυοηίκΐΏ ςυΠΑββρϋ• 
ΐΒ&ηα ΛΜ ρηπιαπη 8υηιηαί ορίΠοίβ νβΓϋο ΟΓβ&Ιί ίαβ• και ή σελήνη τψ δημιουργψ λόγψ εις το εΤναι (]| ΓυηΙ 8θΙ βΐ Ιυηβ, άίβ νθΓΟ 15 Γηβηβίβ Μ^Γϋί (ωοη- παρήχθησαν, τψ δε πεντεκαιδεκάτψ δρόμψ του κατά 
τόν Μάρτιον μήνα σεληνιακού μηνός, άρτι πρώτον 
δινατετάλκασίν, ά'τε της σελήνης πεντεκαιδεκαταίας 
ευθύς καΐ τελείας άναφανείσης, μηδέν ατελές έξ 
άρχης του Θεού πεποιηκεναι θελήσαντος * Ίνα μετά 
το δΰναι τόν ήλιον πρωί άνατείλαντα, και την εις 
έζουσίαν αυτψ δοθεΐσχν ήμέραν δλην κατζφωτίσαντα, 
δλην και αύτη καταυγάστ^ την υπεξούσιον νύκτα. 
Άπό της ιε' ουν του Μαρτίου μέχρις όλου του Δε- 
κεμβρίου μήνες ευρίσκονται ηλιακοί μεν Ο' και 
ίζμιαυς, διαφόρους ήμερων ίκαστος ποσότητας έχον- 
τες * οΐ δέ της σελήνης, δι' ήμερων άει γινόμενοι 
κθ' και ημισείας, ου μόνον μήνες όρώνται τοτούτοι. 
άλλα προς τούτοις και ήμέραι περιττεόουσιν ια'. Ό 
γάρ Ιανουάριος και 6 Φεβρουάριος συντιθέμενοι. βθίπ 1η1β1ϋς;θ Ιυη&Γβτη) ρπΐηηυιη 6Χθηβ1>αη1υΓ. 
ίυπΑ 8εί1ίοβΙ Ιυπι άβοίΓΏα ςυίηΙ& αο ρίβηα βίΤυΙ- 
811 (ίΐα Οβυβ ηίΐιίΐ ςαΙάςυ^ιπι α ρπηοίρίο ίωρβΓΓβ- 
οΐυω 6Γ68ΓΘ νοίϋίΐ), υ(ρο8ΐ 8οϋ8θθοα9απι ςυί πίΒηβ 
ΟΓίαβ ΓυβΓ&Ι, βΐ ΙοΙυιη άίβηι 8ΐΙ>ί οοτηηαΪΗδυπι ίΙΙιν- 
θίΓάΥβΓ&ι, 1υη& ηοοίβπι βί^ί άβπιαηά&Ι&οι ΙοΙ&ιη 
ΙΙΙπίηίαβΓβΙ. ΜρΓορΙβΓ & 15 Μ&Γϋί υβςυβ αο Οθ-> 
β6ΐηΙ)Γθ(η οοηαρίβΐυιη ΓβροΓίυηίαΓ ιηβη8β8 βοΙβΓββ 
9 οιΐΓΏ (ίίπιίίϋο, (]υί ςηΐάβοα ςαο&ά ηυΐΏβΓυαι άίθ- 
ΓυΐΏ ίηΙβΓ 8θ ν&ΠΑηΙ : αΐ6η8β8 νθΓο Ιαη&Γοβ, ςυί 
ρβΓρβΙυο δυηϊ άίβΓυιη 29 οαιη 8θα))83β, ηοη βοΐυαι 
δυηΐ ηυταθΓΟ (οΐίίίβηί) πιβηβββ, 8Θ(1 αεεβόοηΐ ίηδο- 
ρβΓ (1ίβ8 11. Ναπι ^αηυ&^^υ8 6ΐ ΡβΙ)Γυ&Γΐυ8 βίηαυΐ 
ϋυηαρίί οοηβΐίΐυυηΐ βχαβίβ Ηυυβ ηιβηβββ Ιυη&ΓΟβ. 
Ουοηί&ιη Ι^ίΙπΓ ρΓίπηο άίβ ^&ηυΒΓ^ί υηάβοίιη ίηΐβ ούδεν πλΐον φέρουσι σεληνιακών δύο μηνών. Έπει ^ άίβηπϋ βχοββθϋβ βνίάβπΙβΓ αρρΗΓβΙ, ςυί ρθ8ΐ βχ&- «ον τ^ του Ιανουαρίου α' ό περιττεόων τών ια' ήμε- 
ρι»ν αριθμός σαφώς άνεφάνη μετά τόν άπζρτισμόν 
τ•υ τελείου τής σελήνης κύκλου, άναγκαίως άπό 
το^ ^Ιανουαρίου δ τε κύκλος αύτης, και ό περ-.ττεύων 
άριθμδς άρχεται, θεμέλιος τών ήμε|^ων του έξης αυ- 
τής κύκλου χτΧ ών και καλούμενος. 

Διά τί από του 'Οκτωβρίου οΐ κύκλοι του 
ηλίου άρχονται. 

Άπό λΙ του 'Οκτωβρίου τάς τών κύκλων του 
Ι^λιου φαμίν άρχβσθαι περιόδους, ότι τψ ιε' δρόμψ 
^ΰ Μαρτίου μηνός, άνστι(λαντος του ηλίου, μέχρι οίυΓη ΙοΙυαα ογοίυαα Ιυπ», πθΟθϋβ&ΓΪο α ^&ηυΗΓίο , 
θ( ο^οΐυβ (?]υ8 6( ηυπϋβΓαβ Γβ(ίυιι(ΐΑη8 ίηοίρίυηΐ, 
ςυί Γυηϋ%ιιΐ6η1υπι «ϋβΓυιη Γΐ*1ί(ΐυί ο)τε1ί Ιυη» βΐ (•8ΐ 
β( ΑρρβΙΙ&ΙυΓ. ρίαηΐ, 
ΑΙ) Οο1οΙ)Γί αυίοπα ογοΙοΓυπι δοΙαΓίαπι Γβνοΐυΐίο- 
ηθ8 ίηεΗοΑΠ (ΙίοίΓηαβ, ςυία & ιϋβ άβοίπιο ςαΐηΐο 

ΜΑΓίίί ΘΧΟΓΪβηΙβ 8θΐ6 08^06 &<] ΟθΙθ]:>Γ6Π1 πΐ6α• 19 ΜΑΤΤΗΛ:Ι ΒΙΑ8ΤΑΚΙ8 ίο 8θτη (Ιίθβ Π)6η8ίυΠ1 οααΐ άί6ΐ>τΐ9 ββρϋηΑηΦ ρβηηη- Α "^ο^ Όκτωβρίου μην^ς, ένηλλαγμένω; αΐ των μτ,νών Ι&Ιίτη ΊβοαΓΓυηΙ : ι)ίβ αοίθητι ρηΐΏο Οο(οΙ)Γί9, γθ- 
ρβΓίΑ βϋβΐΏ 86ρϋα)Αη& ίη ρΗιηο ΐΒΐίοβ άίβ, ίηάβ 
θΐ θχοΓάίιηυΓ. Ναιη ρρβθΙβΓ ΟοΙοΙ)γθπι ηυΙΙυβ αΙΙαβ 
ιηβηβΐΒ ία ρήπια 8θ1ί3 ρβποάο ρηπι&ιη 8υί άίβιη 
ουπι ρπΐΏΟ άίβ 86ρ(ίηο&ηΦ οοίηοίάβηΐβιη βπι 1ι&1)β(:. 
Α5 18(0 ί^ΙοΓ ιηβη8θ ίηοίρίβηΙβΒ, ΓβΙίςαοΓαιη οΓάίηβ 
ιηβηβίυιη (1ί68 28 906 οηηϋϋαιυ8, υίροΐβ ίαΐ6^ΓΑβ 
ΙιβΙ)(1οιη&(1ιΐ8 οοοΒϋΙυβηΙββ ; <ϋ68 τβΓοςαί βαρβΓβυηΙ, 
&οβίρίπια8, (Ιοαβο &(! ίΐΐϋπι, ςαβιη ςαφπηαυβ, ρβΓ- 
νβαίλΙϋΓ. Οαο(1 &υ(βΐΏ ϊιοο οαοΐίο^αΐ ίη ρηιηο ογ~ 
οίο Γβνοΐαϋοηίβ βοΙβΓίβ, Γαοίΐβ βχ βο ίηΙβΙΙί^ΙυΓ. 
ςαοά α άίο 15 Μ&Γΐϋ, ςυο 8θ1 ςυίί^βιη ογοαΙοβ Θ8ΐ, 
υβςυβ &ί1 δβρ(θΠ)1)ΓθΠ] βχαοΙηΐΌ, ηαπιβΓβηΙυΓ οοπι 
ΐΓίΙ)α8 ΙΙΙίβ, ςηί θοΙθιώ ο&Ιηηι ρΓΦ0β886Γ&α(, (]ίβ8 ήμέραι τζροζ τάς της Ιβίομάδος έφέροντο * ττΐ δε α' 
τοΐ> Όκτωβρίου ευρεθείσης και της Ιβδομάδος έν 
ττί α' των αυτής ήμερων, έχεΐθεν κα? άρχόμεθχ. 
Ουδείς γάρ των μηνών έτερος, δτι μη μ^νος ό Όκτώ- 
βριος, κατά την ποώτην του ηλίου περίοδον την 
πρώτη ν των αυτού ήμερων τ-ζ πρώττ[^ της εβδομά- 
δος έχει συμπίπτουσαν. Έκ ττύτοο τοίνυν αρχόμε- 
νοι, Ικάστου των Ιξής μηνών τάς μίν κη' ημέρας 
έώμεν, ώς ολόκληρους εβδομάδας άπαρτιζοόσα:, 
τις δε έπέκεινα τούτων λαμβάνομεν, 2ως 3ν εις την 
ήμέραν ελΟωμεν, περ» -ζς τήν ζήτησιν 2χομ£ν. "Οτι 
δε κατά τον πρώτον της δημιουργίας του ήλιου κύ- 
κλον ούτω συνάντησε, χαταμαθίΤν εύπετές . Άπό της 
ιε' τοΟ Μαρτίου, έν ^ τήν γένετιν εσχεν ό ήλιος, μέ- 203. ΙβΙί ΟΟΠΒϋΙυυηΙ 8ΡρΙίτη8ηιΐ8 9 ρθ84 νίβίηϋ ; β χρ^ς δ'λου του Σεπτεμβρίου, μετά των προ του ηλίου ςυίρρβ 8βρ(ΐ68 20 άιιηΐ 140, βΐ 8βρ1ί68 963, &(]βο- 
ςυβ ρηαιυΒ (Ιΐββ Ου(οΙ)Γί8 ία ρππίΐυιη 8βρ(ίπι&η» 
άιβιη ίηοί(1ί(. τριών ήμερων ήμέραι γίνονται σγ', αΐτινες ποιοΰσιν 
εβδομάδας εννέα και εΓκοσιν • έπτάκις γαρ τά εΓ- 
κοσιν Ικατδν τεσταράκοντα, και ^πτάκις τά εννέα, 
Ιξήκοντα τρία • λοιπόν ή πρώτη του 'Οκτωβρίου 
έγένετο και πρώτη της Ιβδομάδος. 

Πώς ό της σελήνης ευρίσκεται κύκλος. 
*Αλλ' ήνίκα τον της σελτ^νης κύκλον ευρεϊν έθε- 
λήσ-ιας, τοΤς δακτύλοις των χειρών το ένιστάμενον 
ε'τος λάμβανε. ΚείσΟω δή το εφ* ημών ςωμγ', και 
έπει τήν αυτήν άναλογίαν έχουτι τψ ιθ' άριΟμφ των 
της σελήνης κύκλων δ τε ρί^' και 6 ,αί^', αιρε>ε 
πρώτον έκ τρίτου τον ,α^'• ΕΤτβ τών μεινάντων 
αρμγ' αφελών Ιξάκις τον ρΐ', έξεις τά περιλειπό- 
μενα τρία, άπερ είσιν ό κύκλος της σελήνης. Ει δε 
^ βούλει, κράτησον το μικρδν ϊτος μόνον, ήτοι τά μγ' 
πρόσΟες και τά ιζ' τά περισσεύσαντα άπ6 της παρ- 
ελθούσης έκατονταετηρίδος, καΐ τά όμοΰ γινόμενα ξ' 
ϋφελε έπι τών ιθ', και τά καταλειφΟέντα τρία δηλοΰσι 
τρανώς της σελήνης τον κύκλον, 

Πώς ό της σελήνης ευρίσκεται θεμέλιος. 
Τον δι ταύτης θεμελιον ακριβώς ε^στίϊ, έάν περ δν 
ευρες αύττίς κύκλον ένδεκαπλασιάσας, και τρεϊς 
ημέρας τούτοις προσΟείς, ύφέλγ^ς έπι τών λ' και 
καταλειφθέν-α αριθμόν, ώς θεμέλίον της σελήνης 
κράτησες. Δι δε τρεις αύται ήμέραι προστίθενται, 
διά τδ μή άποκαθίστασΟαι τάς της σελήνης κατά 
μήκος παρόδους έν δ'λοις ιθ' ετεσιν, ώς ε*ρητα: • 
αλλά παρά μιας ημέρας εξηκοστά πρώτα τρία, κα? 
δεύτερα τριάκοντα Ιπτά, ώττε εις τριακοσίους τεσ- 
σάρας έν» αυτούς μίαν ήμέραν ζγ^^ιστα τον κύκλον Οηοτηοάο τβρβήΐΗΤ €\ιΗ\ι$ Ιηηχ. 

Οα&ηάο Ιαιηβη Ιυη» ογοίυπα ίηνοοίΓ6νο1υθΠ8, 

(Ιβΐυαι 80011111 παβοηοπι άΊ;^ϋίΗ οαρπ, βΐ βυρραΐα. 

βΙ&ΙυβϊηΓ αυ(βπ), βχβπιρΓι ^παϋο, ρΓ;ΡΒ6η8 ^ίο αη- 

ηαβ 6843. Οϋοπίβτη τββρβοΐα 19 ογοΙοΓυηι Ιυη® 

Ρ&ΓίίθΓ 8696 Κΐ&1)βθΙ ΠΟΓΟβΓΙ 190 βΐ 1800, βοΒίΓλΙΐθ 

ΙβΓ 190 θχ 6843. Οβίη βχ Γβ§ί(]ϋθ 1143, (Ιβπίΐβ 80• 
χί68 190, ρβΙΙηςυβηΙϋΓ 3 ρΓο ογοίο Ιοηβ, νβΐ 8ί 
ρΐ866ΐ, ΒβΓνα 8θ1ΐ]Γη Βοοΐ [χ]ίποΓί8 ΠΟΙΏ. 43, ςαί- 
1)08 &ά]ίο6 17, ({Οβο (]υί(1βΓη 8υρ6Γ8υα( ροβΐ ρΓοχίπηβ 
Ι8ρ8&ιη !)θ0Αΐοο1αθ(6Γί(]6[Ώ : θΙΚιαοο 8υιηϊηαιη,ρυΙ& 
60, (1ίνί(]β ρβΓ 19, Γβ8ί(]υα 3 08ΐβαάυοΙ ρΐ&οβ ο/ 
οίαπ) Ιοο». 

^ηο^ηοάο ίηνβηϋητ ^αηάαηβηίητη ΙηηβΒ. 
Ηυ]α8 ααΐβπι ΓοοίΙαΓηβπΙυιη αοουραΐβ (βηβΐ^ίβ, β! 
ιηοάο ϋηάβοαρίΛνβρίδ ]8πι ίονθπίαηίΐ Ιηοηρ ογ«1ιΐΓη, 
βΐ Ιαπι άί68 (Γβ8 ρΓθ(1αοΙο ίβΐί &Γΐ]ίοί6η<«, ίΙΙ{\ίη 
8απιαι&κη άίνί»βΓί8 ρβΓ 30. δθΓναϋίΙιΐΓ οηίηα πυ- 
ιηθΓαβ Γ08ί(1υυ8 ρπο ΓαηάΑΐηβοΙο Ιυπδβ. υ6ο αυίοιη 
β(1]ΙοΙαοΙυΓ 1γ68 {8ΐί (ϋθ8, ^υοηίαιτι ίη 19 αππίβ 
εοοαρίβϋβ• ηΐ (ϋοίαπι ββΐ, ηοη ΓβνβΓα Γθ^ΐΚαυοίατ 
ιηοΐαβίααβθ 8ί 1οο^ϋυ()Ίη6Γθ, 86>1 (Ιβδοαΐ υοΐαβ Λ\^'\ 
οαΐηοΐα ρΓΐ(ΐ)α3', 6ΐ ββοοοάλ 37%, αίβο υ1 ία βρΗίίο 
βηαοΓϋΐη 304 ογοίοϋΐυπφ ΓβΓβ ιΐίθ υαο ΗβϋοΪΑΐ. 
ΙΙλοο οΐ» ο&υβααι Λοηο πιυο(1ί 5929 ηοΐΐα» (Ιΐββ αο- Ο έλαττοΟσθιι τής σελήνης. Δια δή τοΰτο έπι μεν του 068811 ογοΗ Ιαοαπι υοί^οουρίαϋοαβ : {οίΐο ν(>Γο 8(1 
&ηηηιη 6233 (]ίβ8 υπαβ & 1]ίοίβΙ>αΙυΓ, οι Ιιίαο ροΓΓο 
8000 6537 ϋυο, !ο(]6ςυ6 &(1 αααυπι 6841 Ιγθ8 : 
8ΐςυβ θβίηεβρβ, ]οχ(& εοηοραρ άΐοΐί Ιοπιρορίβ ίαΙβΓ- 
ναΐίαιη^ ςο&ΙαοΓ άίοβ αοεοϋειι!. ΥϋΓυαΙϋΐηβα ρΓβΒ- 
86η1θ Ιιοο ΐ6π:ιρθΓ6, 81 ε^οΐυιη 1υο(ΰ 17 βΐ 18 βΐ 19 
ϋΐΐ(1βοαρΐΛν6Γί3 βΐ 0|υαΙυοΓ (Ιίοβ 8ίί]βοβπ8, ιιαβπι 
νβΐίβ 1060818 1αοαπ3 (ϋθπι Ιιοο ραοΐο τβρβΓίΓβ ρο- 

1θΓί8• 

/).• Η/Γ /ο $οΙ\& ίηνβηίβηάο, 
ΒΙοαϋϋβΓ οΐ ιΐο 8θ1θ ; αοποαι ]&ιη ουΓΓβηΙβαι άί- '8νϊ)χθ' έτους του κόσμου ουδεμία ήμερα τψ Ινδεχβ- 
πλασίϊσμφ του κύκλου τής σελήνης προσετίΟετο • το 
άπ' εκείνου δε αχ?' "^^^ »^'^Τ' έτους μία προσε- 
τέθη • εντεύθεν δέ μ?χρι τυυ ,ς^ρλζ' Ιτους, δύο • αύθις 
δε άχρι χοϋ ζ'ωμα τρεΤς • εΓοέπειτα δε, κατά το "ίσον 
του ειρΓ,μένου χρόνου διάστημα, τίσταρες προστί- 
θήιονται. Πλην και κατά τδ παρόν, τον ιζ' τον ιη' 
καΐ τον ιθ' κύκλον τής σελήνι^ς ένδεκαπλασιάζα», 
τεσσάρας ημέρας προσθήσεις, και ούτω τήν ποστήν 
του Λεληνιακοΰ εύρεΐν ά'ν δυνηθίίης μηνός. 

Πώς οΐ του ηλίου κύκλοι ευρίσκονται. 
'Ιίσβύτως χαι έπι του ηλίου, κράτησον τβΐς χερ^Ι 81 8ΥΝΤΑ0ΜΑ ΑίΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. — π. α το τρέχ^ον ίρτίως «ςο^μγ' ^τοζ * χαΐ έπεί 6 είχοστος 
όγδοος τών χύχλων του ηλίου αριθμός άναλογεΤ τψ τε 
σπ' άλΙ τφ ,βω', άφελε έχ δεύτερον τον ,βω', χαι τών 
ΐ(ε;:ιλειπομένων ,ασμγ' αύθις άφελε τετράχ'.ς τον 
σπ' • εΤτα τών μεινάντων ρχγ' τετράχ'.ς άοελόντος 
σου τον χη\ ανεξάντλητος μένει ό ια', 6ς έβτιν 6 του 
ήλιου χύχλος. 

•Αλλως. 
"Η χαί ουνω • χράτησον τα μιχρά Ιτη της παρ- 
ούτης Ιχατονταετηρίδος, -^τοι τα μγ', πρσσθες και 
τ• χαταλειφθέντα της παρελθούσης χδ', χαι τα όμου 
γινόμενα ξζ' μέρισον έπι τα χη' • χαι τα τούτων 
έλάττονα ια', 6 χύχλος έστι του ηλίου. 

Έτέρως. 
Άλλα γαρ μηδέ ταύτην άπαξιώστι^ς την μέθοδον, 
χαι ρ^στα τον έπιζητούμενον χύχλον χαι αμφοτέρων 
συνι{σεις τών οώτων. Ό ιθ' κύχλος της σελήνης, 
χαι ό χη' χύχλος του ηλίου άλλήλοις πολυπλασιαζ^- 
μενοι, τον φ' χαι λβ' συνάγουσιν αριθμόν, άλφα τισιν 
άνομαζ^μενον, παρά το συνάγεσθαι την αυτήν ποσό- 
τητα τοις «ξ ών το άλφα στοιγεϊον σύγκειται . Τούτψ 
το ί νυν και το πλήρωμα τών κύκλων ακολούθως 
συνέρχεται • 4 μέν γαρ εύΟυς ιθ' ό της σελήνης, 
όγδοος δε και είχοστος 6 του ηλίου γίνεται. Ούχουν 
μίρισον τα άπό κτίσεως κόσμου ετη έπι τα φλβ' 
«ϋτω • δωδεχάσις τα πεντακόσια, Ιξβκισχίλια • δο>- 
δεχάχις τα λ' τριακόσια έξήκοντα • δωδεκάκ•.ς τα 
δύο, κδ*, δμου ,ςτπδ' • λοιπά υξα' προς το σή;Αερον 
ουχον ^ςωμε' έτος. Καί αν μίν τον κυκλ^^ν της σε- 
λήνης εθέλ^ς εύρεΐν, μέρισον τά υξα' επί τά ιθ' οΰ- 
τως • χ' τά δέκα, σ* • χ' τά θ', ρπ' δ' τά ι', μ' τε- 
τράκις τά 8', λς' • 6μοΰ υνς', λοιπά ε'. Ταΰτα πέ- 
φυκεν ό της σελήνης κύκλος. Άν δέ του ήλιου ζητή;, 
οΰτως • δεκάκις τά κ', σ' • δεκάκις τά η', π' • εξά/.ις 
τά η', μη', όμοΰ υμη', λοιπά ιγ', α δή πέφυκεν 6 
χύχλος του ηλίου. 

Πώς ευρίσκεται ή Ίνδικτος. 
Ούτω και έπί της Ινδίκτου ποίει • τά μεν άπο κτί- 
σεως κόσμοδ ετη άναλύων έπι τά ιε', τά δΙ μικρά, 
μ,ετά προσθήκης ετών ε' μερίζων αύθις έπι τά ΐό'. 
Ει ΎΛρ κα: τοϊς τά Ελλήνων φρονούσι 'Ρωμοίοις 
έξεύρηται το της ινδίκτου και έπιυεμήσεως εθος, 
διά το ^ατψιρΐός ίη\ τοσούτοις έναλλάττειν χρόνο'.ς 
τβς τών ανθρώπων ηλικίας, αλλ* ελαθον Ιαυτους ττί 
άληθείφ χαι ούτοι συνενεχθέντες, και τοις τψ μεγάλφ 
1Ιΐι>σεΤ άναγεγραμμένοις άπο κτίσεως κόσμου συμ- 
^ιγγόμενοι χρ^οις. 

Ώ»ς τό νομικών ευρίσκεται Πάσχα. 
*Λλλά χαΐ έπι την εΰρεσιν Ι) δη του νομικού 'ίωμεν 
Πάσχα. Ένδεκαπλασίασον τον τηνικαύτα διϊπ- 
ινυοντα της σελήνης )ίύκλον, προστίθει τούτοις 
ημέρας Εξ, τάς συνισταμένας έκ του ειρημένου λε- 
πτού ένος χαΐ ημίσεως καΐ τρίτου, απερ κατ' επ- 
έκρινα τών χθ' και ημισείας ήμερων έχων δέδεικται 
6 της σελήνης μηνιαίος κύκλος. *Απ6 δε τού ιζ' κύ- 
κλου μέχρι τού ιθ' ήμερα; προσθή^εις ϊπχί * πλείων Α ^ί^ίδ &οουΓα(β 0003 ρϋ1&, νίάβΗοβΙ 6843, βί ςυοηΐλζη 
ηαιηβΓϋβ 28 εΙ^οοΓααι βοΐίβ Γβδροηιΐβΐ ϋΙ; ηαααοΓΟ 
280, 6( ηαπίθΓΟ 2800, ααΓβΓ 1>ί8 2800 βχ 6843, βίβζ 
ιηααβηϋ1>α8 1243 ΓαΓβαβ άβιηβ ςααίβΓ 280 ; Ιαιη η 
Γθθίάυίβ ουιηβΗβ 123, βί &αΓϋΓα8 (]α&ΐ6Γ 28, ιηαηβ- 
1)ίΙ ηαπιβροβ %Β7 ίηβχΐι&υιίαβ 11, ςαί βοϋβ ογ- 
οΐυβ βπΐ. 

ΛΙίΙβτ. 
Υβΐ βΐί&πι [)θο ιηο(1ο : 8θΓν& ηαιηθΓαπι ιηίηοΓβτη 
αηηοΓΟίη οαΓτβηΙίβ ΐ36θ&ΙοηΙ&βΙβη(]ορ, 8ίνβ 43, βί 
&(1^^^β αηηθ8, (^υί θορθΓβαηΙ άβ ρΓ»ΙβΓί1& 24, 8υαι• 
τηαπιςαβ ίηάθ οοΐίβείβιη 67 ρ«Γ(ίΓβ ρβΓ 28 ; ηαιηβ- 
Γυ8 ρθ8ΐ άίνί8ίοηθΐΐ) Γθ8ίάυυ8, ηβιηρβ αοάβοίσιαβ^ 

βΠΐ θγθ1α8 8θϋ8. 

^ ΛΙίο ηιοάο. 

8βά 066 ί8ΐ& ιηβΙΙιοάα8 Γ08ρα6ηά& ββΐ, ςαβ ηυΐΐο 
ηβ^οϋο υ1πυ8ςυβ 1υπιίο&Γί8 ογοίυπι ο&ρΐΑ8. Ογοίαβ 
19 Ιυη» βΐ ογ6ΐα8 28 6θ1ΐ8 ϊη 86 ίητΐοβίΏ άυοίί ηα- 
ιηβΓΌοα 532 ρΓοάυουηΙ, ςυβιη αοηουΙΠ αίρΐιο &ρ- 
ρβΙίΑπΙ, ςυία 6&άβιη 8υΓηίηα βχ Ι8ϋα8 νοοί8 βίβαιβη- 
118 οοηΟαΙυΓ. Ουπι 111ο ί(ζϋαΓ6(: οοπαρίβπιβηίαηα βγ- 
ΰΙοπίΓη ρβΓρβΙιιο οοηευΓΠΐ ; ηηπι 19 ρΐΌΐίηο8 1α• 
ηβ 6γο1υ8 ίΙΙ, β( 28 6γο1α8 βοΗ8. ΟίνίάαηΙιΐΓ ίάβο 
αοηί η5 ογΙ)Θ οοηιΐϋο ρβΓ 532 ίο Κιοηο ιηοάυπι : 
όϋοάβοίχη άυοία ίο 500 Γ&οΙαοΙ 6000, βΐ ίη 30 
360, θΐ 12 ίο 2 24. Εχ ςυίΙ)υ8 6θο1ϋ βαπααιιι 
6384. Κβ8ί(1α& ροβΐ άίνίβίοηβιη 8αηΙ 461. ^&α1 βϊ 
οαρί&8 ρΓο ρΓΦββοΙί Αοηο 6745 Ιυοο ογοίοιη 
&(ϋονβηίΓ6, άϊνϊάβ 461 ρβΓ 19 ία Ιιαοο α:ιοάαιη ; 20 
(1υ6ΐ&ίη 10 ρΓοάυουοΙ 200 β1 30 ίο 9 180; ϋβηςαβ 

^ 4 ίο 10 40, βΐ 4 ίο 9 36. Ηθ6 β8^, βίαιιαΐ 456. 
Βθ9ί(^υ& ρο8( άίνί8ίοοβ(η, οίπιίΓααι 5, βαοί Ιαηο 
6^6) 119. 6>ο1υιη αοΐβοα 8θ1ί8 )λοο ααοάο ίοάιις;&1)ί8 : 10 
ίη 20 βΓΠοίυηΙ 200, ία 880,α1(ΐυθ 6 ία 8 48. ΟυοΓοαι 
8υηηπι& 448. ΕΡ8ίάυΑ ?6Γ0 13 βγΰΐυιη βοΐίβ πιοοδ- 

ΐΓΑΟΐ. 

0ηοηιοάο ίηνδηϋηη ίηάίαίο, 
Ργο ίθΓίί6ΐίοοβ βϋ&ιη ο&ρΐ8θ(]& Ιιοο ηιοάο ορβ- 
Γ8Γ0. Αποϋδ &13 ογΙ)θ οοοάίίο (Ιίνίάθ ρβΓ 15, 6ΐ &ο- 
008 αιίποΓθδ αάάϋίθ (]υίθ(ΐυβ ΓυΓ8υ8 ρ&ΓΐΐΓβρβΓ 15. 
Β(8ΐ βαίο) «ρυά Κοιη&αο^, ηπί ςθηΐίΐβιη βαρβΡθΙϋίο- 
οβίη ί>&ρΪ6ΐ>&ηΙ, οΙ>Ιίηυί(: ίπ€ϋοΙίοηί8 θ( έπινεμέσεως 
ΓίΙυ», (|υοοί&Γα ^υxI& ιά 1βπιροη8 ίαΙβΓναΙΙοιη ίοβί- 
Γ| βΓ•ί(6Γ ίπιΐΏυΙ&οΙοΓ ϋηηοίουσι ιν^ΐ&Ιβ», οβ86ίβ1>8α( 
Ιιιηβη ίρβί θβηοβΐ Λά νβΓίι8^6IΏ αοοβάβΓβ, θ1 ηαοαά 
&0008 &1> 0Γΐ)β 6οη(1ϋο ουαι αι&^αο Μοββ οοοββο- 
ϋΓ6. 

Οηοτηοάο τβρβήίηΓ ΡαεοΠα Ι6^α1$, 
ΡβΓ^&πιΟθ &υ1βιιι Ηά ΡοβοΙιιι Ιβ^αΐβ ίονβοΐβοάυαι. 
Ογοίϋπι 1αο»]αυΐ6υΓΓβοΙβαι υαιίβουρί&ΐο : ςοίΙ;)υ8 
&(1ά&οΙαΓ άίβδ 8ΘΧ, ςυί β8 ϋίοΐο αιίουιο υοο οαιη 
36011866 86 ρ&Ι'Ιβ ΙΰΓΐίϋ οοϋΩυοΙ, (|αιΐ8 ριΐΓϋ6αί88 
αΐθθ8ΐΓαααι 1υο83 βγβίααι υΙίΓα 28 άίββ εαιη 86- 
ιηΐ88θ ΙΐΗί)6Γ6 ]8σι οΒίβηβαηα ββΐ. ΑΗοβ αοΙθοο βά 
οοα)ρ]ηαάιια) οηιηβΓααι 50 8ά^^^ίβ9, ίιοο 8 ο^βίο 17 
&ά 19, θβρίβη:! άίββ ; οβαι ίη ίΠΐβ ογ6ΐί8 ρΙοΓοβ Γ§ςαί• 83 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙ.Α3τΑΚΙ8 84 ΓυαΙυΓ. Οβίη βχ οΐΏοίυιη &η:^Γ6ςαΙο &1))ίθ6 άϊβ^ 30, Α Ύ^Ρ ^ έχ&ίνων πο^ότης έν τούτοις συνάγεται * χαΐ ε ι (ΙαηΙ&χλί Γ6$βΓναΙο Γθ8ίάυ& ιη!ηοΓ& ςυβαι 30, 
ίΐα11>α8 βάάαηΙϋΓ Ιυιη ίΐίββ Μ&Γΐϋ, άοηβο &^1 ηυηαβ- 
ηιηα 50 ρβΓνβπθπβ. δίη νβρο ΟΓπηββ Μ&Γ(ίί άίβ8 
Ηαυά βοΓβοίαηΙ, Λάάβ β( βχ ΑρηΙ! αβςαθ αά ίΐΐυοη 
(ϋβπ), ςαί ουιηβΓυιη'ΐΒΐυπι50 &άΐιηρ1βνβΓϋ ; ϋα 
(1&1)ίΙαΓ ΡαβοΙια Ιβ^&Ιβ. 908 Αϋίβτ. 
υΐί ροΙβΠΒ, 81 ρΐ&οοΐ, βΐ 1ΐ80 πιβίΐιοάο. Α(](]β 
Γιιηά&ίηβηΙο ΙαοΦ ίη ά'ιβ ρήνηοά'\β ^&ηΏ{1π^ τβρθΓΐο 
βρβοίπδ ΐΓβδ (αϊ 81 ΙαπΕ ογοίαπα 17 αΙΙίββρίΙ, ίηάβ 
&ά 19 υ<ΐςυθ ερ&οΙ&8 ςυαίυοΓ Γυηϋ.ιιηοαΙο &(1]ίοίΰ8], 
βΐ 81 ουιηβΓυβ (υοπΐ πι8]ογ 30, άβίΓβΙιβ 30, βΐ αρ- Ινώ^ας άπάνας, εχβοιλε τάς τριχκοντά^ας χ«1 τά 
περιλειφθέντα ήττον» των λ' κάτασχε μόνα • και 
τούτονς προστεθεί τας του Μαρτίου ήμιίρας, μέχρις 
21ν ε'.ς τον ν' ίίλθΐ(^ς αριθμόν. Ει δε ουκ άρκέσουσιν 
αΐ του Μαρτίου πασαι, πρ6σθες και έπΙ του *Απρι• 
λ(ου, και κατ* έκείνην την ποστήν του μηνός, ήτις 
άνεπλήρωσε τ6ν πεντηκοστον αριθμόν, *1σθι το νο- 
μικον γινόμενον Πάσχα. 

"Αλλως. 
Ει δι δοκεΐ σοι και Ιτέρως, προστι'θει τψ έν τζ α' 
του Ιανουαρίου εύρεθέντι θεμελίφ της σελήνης 
έπακτάς γ', της δΐ σελιξνης ε:ς τον ιζ' όφιγμένης 
κύκλον, κιι ανιούσης μέχρι των ιθ', τεσσάρας έπα- 
κτάς τφ θεμελίφ προστίθει* κα? έαν πλέον των λ' ό ροηβ Γβϋίάυίδ ροΓΓΟ & ρππιο άίβ ^βηυ^^^^, άυιη ηα• β αριθμός γένηται, ΰφελε τν λ', και τοις περιλείφθεισι ιηβΓυβ 50 οοιηρΙβΒίυΓ. δι νβΓο Ηίεβ Μ&Γΐϋ ηυηαβΓο 
οοηηρίβηάο ραγγ8 ηοη ΓυβήηΙ, οββΙβΓΟβ βχ Αρηίί 
&(}3ϋη[;β, υβηυκ ίΙΙϋπι άίβιη (]υί50 ηαπίθηιιη ρβΓΓο- 
ηβηΐ : ββί&δ^ιιβ Ηοε ίρβιιπα 6856 Ρ&&6ΐι& δββαηάυΐΏ 
Ιβ^βπι εβΙθύΓ&ηάαιη. 

ΛΙίΙβκ 
Ηοβ βΐίβπα ιηο(1ο, βί νβΐίβ : 1υη« ΓυηάβκηβηΙυτη 
1η ρηιηο άίβ ^Αη11&^^ί ιτΐθη8ί3 ΓβρβΓίυιη δ6Γν&1ο;Ιια!ο 
Λάάβ 6χ άί6ΐ>α8 Μ&Γϋί, υ8€[υ6 (Ιααι Γι&ηΙ άίββ 47, 
▼βΙ 81 1111 8θΗ 1)Ηυ(1 ΓαβΐαπΙ β&Ιίβ, &άα66ΐθ βχ άίβ- 
1>υ8 Αρπ1!1>η8 : «Ιςαβ βϋϋΐη βυιη Ιυηα ία ογοίο 17 
αά 19 υ8(]αβ ρΓΟΟΟΓΓβΓβΙ, ηυιηβΓ&Ιο (Ιίββ ';8 : βείββ- 
ηυο ΐά 1β(ηρα8 Ρ&8θΗ&Ιί 1θ^8<ί (Ιβύίΐυιη. Ου&ηόο 
«αΐβιη Ιυηβθ ΓυικΙ&ΓηβηΙυπι ρ1α$ ηυιπι 26 ()ίβ8 1)β- 
1)υ6Γϋ, 06 6&ρί&8 οιηπθΒ ί1ίθ8 ΜβΓίϋ, 8ο<] ααυιη 8ο- 
Ιυπ), αίςυβ βχ ΑρΓίϋ47(1ί68 ρβρΩοϋο. Ηοβ ρπΒίβΓθΑ 1β ββίΓβ βχρβ'ΐϋ, ριιία ρΐβοίΐυηίασι 
ε'ΐΓϋΐι Ρα86ΐι& Ιβ^^βΐβ ίη ηυηαβΓΟ 45 ΓβρβΠΓί ; $ίο βηίιη 
οοωρΙβΙυΓ υηιΐ8 οαβηβίβΐυααπβ οαπι 8βΓηΊ88θ. δίαιί- 
ΙίΐοΓ βΐ ίη Γ6ΐί(|**ιί8 ιιΐ6ΐΙιοάί8 ρΓ»(1ίοϋ9, ηα» οοπΩ- 
οίυαί πυωβΓϋΓη 50, ποα (ϋβ 50 86(1 48 Ιαπα ιΙβοΓβ- 
800Γ6 ίαβίρϊΐ. Ηα^υ8 ααΐβπ) &ηοπι&Η&, υΐ άίϋΐυιη 
υοΐ, οΓιααι άυοδ &Ιίθ8 άίβ8 ροβοίΐ, «ιΐβοςαβ οοΠί^ϋυΓ 
Ιιΐιιο 47, ίηάβ ηυοαβηϊβ 50. 

Οβ Ρα$οΗαί€ €Ηή$Ιίαηο αάίην€νίβηάο. 
Βίο ςαΙάβΐΏ ητρεΓίΓβ 1Ιο6ΐ, (^υοο&αι ιηθίΐΒίβ άίθ προστίθει άπο της α' του Μαρτίου, μέχρις 3^ν ό ν' 
αριθμός πληρωθζ. Ευ δε του Μαρτίοτ πασαι ουκ 
άνεπλήρωσαν τον ν', πρόσθες τάς λοιπχς άττό του 
Απριλίου, κχΐ κατ' έκε'νην τήν ποστήν του μηνός, 
ήτις άνεπλϊ5ρωσε τον ν', τελούμενον γίνωσκε Πάσχβ 
του ν($μου. 

Άλλως. 
Ει δε βούλει, καί οΐίτω • κράτησον τον έν τ^ α 
του Ιανουαρίου μηνός ευρεθέντα της σελήνης θεμέ- 
λΐ5ν • τούτψ προστίθει έκ των δοΰ Μαρτίου ήμερων, 
εως ^ν γένεται ήμέραι μζ', ή εκείνων μόνων μή 
έξαρκουσών, προστίθει και άπό των του Άπ^:ιλ(ου• 
πλην τον ιζ' κύκλον της σελήνης θεούσης, μέχρι του 
έννεακαιδε/άτου, ημέρας άρίθμει μη', κάκεΐ το νομι- 
κόν τελούμενον γίνωσκε Πάσχα. Πλέον δΐ των είκοσι 
και εξ ήμερων έχοντος του θεμελίου τζς σελήνης, μή 
λάμβανε τάς του Μαρτίου πάσας ημέρας, άλλα μίαν 
μύνην • έκ δέ του Απριλίου άναπλήρωσον τάς μζ 
ήμέοας. 

Δει δέ σε τούτο ειδέναι, ώς ή κατά το νομικόν 
Πάιχα κυρίως πανσέληνος Ιν τψ μ*' ε&ρίσκεται 
άριθμυ • οΰτω γάρ άναπληρούται εις και ήμισυς 
σελην.ικος μήν. Ώσαυτω; κϊΐ έπ• των ρηθεισών 
ετέρων μεθόδων, λ1 συνάγουσι τον ν' ουκ έπί τούτου, 
άλλ' έτ:: του μη' άρ'.θμου ή σελήνην φθίνειν υπχρχε- 
ται. Ή δε ανωμαλία ταύτης, ώς ε'ίρι^ται, και τάς 
Ιτέρας δύο προστέθεικεν ημέρας • καΐ ενταύθα μεν 
τον μζ' συνάγουσιν άριθμδν, Ικεΐ δε τον ν'. 
"Οπως το Χριστιανικον εύρίσκετοι Πάσχα. 

Και ούτω μεν ή έν τψ νομικψ Πάσχα ποστή του Ιβί^αΙο ΡαβοΙι» ϋοπίίιΐβαΐ. Ομυβ αϋίβω ββΐ αΙ Ιηΐβΐϋ- ^^ μψ^^ ήμ^?α ευρίσκεται. Δει δέ σε εΙδέναι και ποία ^83 βΐί&αι ςυϊοΗΐη $θρ1ίιη&ο% (Ιίββ οαηι ίβίο οοαβυΓ- 
Γ&Ι,βάϋΟ υΐβχίηθβ ρΓοοβάβηβ&άάίβιη Οοιηίηίβαιη,βΙ 
άίϋπ) ΙΠυηι πιοηβΐβ Ι^ίοηΐΓβυΗ αοείρί6η8,ΐ6ΐηρα8 Ρα. 
βοΙι&Ιίβ 01ΐΓΐ8ΐί&αί οοΙβ^Γαπάί άί§αο8ε&8. δυσιβ ί^ί- 
ΙϋΓ εγοίαιη 8θΙί8,θί(}υ6 βρ86ΐ&8 ςα&8 (ϋχίηιυβ &^^^^ηΓ, 
ιιίιη. ρΓο ςυονίβ (ΐυ&άπβηηΐο αηααι, ςυ» 8ίηΙ βρΑΟί» 
1>ί886χϋΐ68, Ιυπα βΙΙϋΐη 11 ί1ΐΑ«) αΐ608ίυηι ςυαΙυοΓ, 
νιάβΐίοθΐ &1) ΟοίοΙιπ υβςυβ 8(1 ^αηυ&Γ^υIη, υΙ)1 ιηβη- 
818 30 (1!β5υ8 οοηδίαΐ ; (γ68 καΐοΐη & ιηβηθ6 άΙθΓαηα 
31. δοιΐ 31 ΓεΙ)Γα8Γίο ηβ αοοίρΐαβ ; Ιιίο βηίιη ρβηϋϋ8 
ηΙ)ί«0Γΐ»β1ϋΓ. Ει βί ίη ΜαγΙιο ΓβρβήΙαΓ Ρα8θΙΐΛ 
Ιβ^λΐθ, οαρβ άΐβδ αβςυβ &(! ί11υ(1 ΡαβοΙια. δί?6Γ0 ταΟτη συνέρχεται της εβδομάδος ήμερα, ώ^ &ν 
εκείθεν έπΙ τήν Κυριακήν ερχόμενος, κα• τήν έν 
αύττϋ του μηνός αδθις καταλαμβάνων ποστήν, έκ«Τ 
τ^ Χριστιανικον τελούμενον Πάσχα γινώσκ^,ς, Κρά- 
τησον ούν τον κύκλον του ηλίου • προστίθει τούτψ 
τάς λεγομένας έπακτάς, ήτοι κατά δ' χρόνους μίαν, 
α'ί τινές ει σι τοΰ β'.σέκτου • εΤτα τάς ένδεκα του τε- 
τραμήνου, ήγουν άπό του ^Οκτωβρίου μέχρι του 
Ιανουαρίου, άπό του έχοντος μηνός ήμερος λ', δύο 
λαμβάνων, τρεις δέ άπό του έχοντος λα'. Άπό δΐ του 
Φεορουασίου μή λάμβανε, διά τό εσχάτως αυτόν 
κεκολοβώσθαι. Και ει μεν έν τψ Μαρτίψ ε6ρίσχ«ται 85 δΤΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤίαϋΜ. Π. το Πίσχα τ^ νομικον, λάββ και τάς μέχρι του Πά- Α ίη Αρηϋ, Λοοίρβ βΐ βχ ΜιΐΓϋο 8θ1ηιη ίΓβ§ άίβ». σχβ τούτου ημέρας * *ί δΐ έν τψ *Απριλ(φ, λάβε και 
άπο του Μαρτίου μ^νας τρεΤς, καΐ τάς του Άπρι- 
λ(ου, 6'σαι μέχρι του ΙΙάσχα ι6ρ{σκονται, καΐ Ινώ- 
σας άπάσας, άνάλυσον έπι τά ζ', χα\ ει μίν μία πε' 
ριλεκρθβίη ή μένα, όπ^ρχει Κυριακή, καΐ δει σε 
προσμένειν τήν ερχόμενη ν • ει δΐ δύο, δευτέρα • εΐ 
δ^ τρεΙς, τρίτη, καΐ έξης μ«χρι των Ιπτά. Και άφ' 
Ιχάστης, έπ^ τήν Κυριακήν απαντών, κα^ Ιν εκείνη 
τζ ήμέρ9 του μηνός, έ<ρ' ήν ή Κυριακή ευρίσκεται, 
λέγε το Χριστιανικών είναι Πάσχα. 

"Οπως ευρίσκεται ή Άπ4κρεως. 
Μετά δΐ το ευρεΐν τήν ήμέραν του μηνός, καθ' ήν 
το των Χριστιανών Πάσχα γίνεται, προστίθει ταύτ^ 
τρεις ^^μΐρας ϊτίρας, τίσναρΛς δΐ, εί 6 χρ<$νος βί- οΐ βχ ΑρΗΗ ςποί εοαβςυβ 1ΐ8ΐ>6η οοηϋη§&1 ; β( οοΙ1ίρ;6 
ίη βαιηιη&ιη οιηοββ, ςτι&αι άίνΐάβ ρβΓ 7 ; Ιαιη βΐ 
υη& (Ιίββ ΓθΐηαηβθΓϋ, ΟοιηίηίοΒ βηΐ, Οοιηίηίο&ιη 
ρΐΌχίαα&ιη βχβροοίΑηϋ ; βί άοο, ΓβΠΒ 8θοοη(1ιι, βί 
ΐΓβ8, ΙβΓίία, θ1 810 ιΐβίηοβρβ υ8(ΐυθ Αά ββρίθΐη : 
β( οροΓίθΙ Β βίη^αΐίβ &ά Οοπαίαίοααι ρροοβάβΓβ. 111ο 
ΒοΙθΕη άίθ 1060318, ίο ςιιο ΟοιοίοίοΒ ίοοί(ϋ(, (Ιίοο 
ΟΙιπβΙίαααιη Ρ&8ο1]α οοοϋο^βΓβ. Οηοηατη ροΰΐο Γβρβτίαίην €αηιΐ$ρηνιηιη. 
ΡοβΙςαΒΠΐ (]ί6η9 οαβηβίβ ΒάίονβοβΗβ, ςυο Ρβ8(:Ιι& 
εΐιΠ8ϋ&οθΓυιη οοοϋο^Ι, Β()]ίοθ ί)1ί βΗο» Ιγθβ άίββ, 
ίηηο ςιι&ΙυοΓ, 81 Βαοιΐ8 ίαβπΐ 1)ί68βχϋ1ί8 ; βΐ 8ί ΠΙο- σεκτος εΓη, και Ινώσας άπάσας, εΐ μΙν ό αριθμός Β '*"'° βίπαυΐ 8υαιρίθΓυαι οαιηθπΐθ ίη ΜΒΓϋυιη ο&ά&Ι, τούτων εΙς τον Μάρτιον πίπτει, ζήτει τήν Άπίκρεω 
έν τη Ισαρίθμφ του Ιανουαρίου ήμέρ^• ε? δέ εκεί- 
νος έν τψ Άπριλιψ ευρίσκεται, σκ(5πει ταύτην έν 
τψ Φεβρουαρίψ. Σκοπεί δΐ καΐ ούτω • τον ένιστάμε- 
νον της σελήνης θεμέλιον άχρι και πεντηκοντάδος 
εκτενείς, προσεπιβάλλων αύτψ τάς από της πρώτης 
του ^Ιανουαρίου και πρόσω ημέρας, και του ν' τε- 
λευτήσαντος άριθμοϋ εΙς οΙανδήποτε έοδομχδος ήμέ- 
ρχν, τή Ιξής Κυριακ^ί τήν Απόκρεω βεβαίως επιτε- 
λεί. *Αλλά της σελήνης είς τον κς' και περαιτέρω 
θεμέλιον προϊούσης, μιαν μόνην έκ του Ιανουαρίου 
λ^Ψΐϊ» "^«ί 5έ γε λοιπάς έκ του Φεβρουαρίου • οΰτω 
δι τήν Απόκρεω, τ^ πίπτει, γνωρίσεις. ΡΙ μΙν ε•ς 
τον 'Ιανουάριον, το Πάσχα πάντως εαται τον Μάρτιον θχςυίΓθ Ο&Γοίβρητίυιη αά βυιηάβιη ααηΐθΓΟ άΐβαι 
^βηα&^ίί : βΙο νβΐΌ ίΐΐθ ίο ΑρΚϋ ιηβο8β ΓβρβηαΙυΓ, 
ςιιβΓθ ίο ΡβϋηΐΒπο. Οοοά Γαείββ Ιιοο ιηοάο : Ρυο- 
ά&ιηβηΐυπ] ρΓ»8608 Ιυοβ α8(ΐυθ &ά ρβηίθοοηΐ&ϋβιη 
Θχ1βη()β8, θίςυβ Βάάβθ άίββ 909 β ρΓίπιο ^8οαΒ^^ί βΐ 
ροΓΓΟ, Βίςαβ Ιυοο ίο ςυαιηουοςοθ 8θρϋοΐΒοβ ιΐίθΐη 
(Ιββίη&Ι ουιηθΓυ8 50, Οοα]1οίο& ρΓοχίιοθ ββςαβοΐο 
ΟΑΓοίδρηνίαηι 8βουΓθ οβΙβϋΓΒίο. νβΓοιηΐΒαίθα βί 
ΙυοΑ &ά Γαα()&Π]6θΙαιη 26 νβΐ α11βΗθ8 ρΐΌΟβά&Ι, 
ιιοϋηι 8θ1θ[η άίβιη βχ ^&οαΒ^^ο θχίιηβΒ, 0βΙβΓ08ςαβ 
άο Ρθ1)Γυ&πο ; Βίςαβ ίΙαςιιοοΒπι άίθ ΟαΓοίβρήνίοαι 
οο(ίη§^&1, οθ8θίυ8 ΙΐΒοά Γαβπδ. 8ί (|υ1<1βιη ία ^Βοι18- 
Γίααι οβ(1βΙ ΟΒΓοίβρηνίαιη, Ρβ8ο1ιβ (01ιη8ϋΒουιη 

ρυΙ&) ίο 106080 ΜΒΓίίο 6ϋΐ65ΓΒΐ)ίΙυΓ, 81 ίο Ρ6ΐ)Γ0Β- (τό των Χριστιανών (ρημι) * εΐ δΐ εΙς τον ΦεβοουΑ- η ΠΟΙΟ, ΙΐΟΟ Π16086 ΑρΓίΗ : Πΐοάο Ιΐίο ΙοΙ άί68 βαΐ) ριον αδτη, εκείνο τον Άπρίλιον • άφαίρεσιν μόνον 
τοσούτων ένθάδε ποιών ήμερων, όσων εκεί προσ- 
θήκην, τριών δηλαδή, εΐ δΐ βίσεκτον εΓη, τΐ-'σά-ων. 
Άλλα καΐ τό νομικον εντεύθεν Πί'σχα γ•νο>7/.Εται, 
ττ\ αύτί5 μΙν άει τζς εβδομάδος ήμέρ^ί συμπ•πτον, 
ήν 6 πεντηκοστός αριθμός έπι της Άποκρέω δεί- 
χνυσι, μιτ' άφαίρεσιν δΐ κάνταύθα τριών ή τεσσά* 
ρ ων του μηνός ήμερων. (ΓΒΧ6η8, ςυοΐ ίΐΐΐο Β()άίάί8(ί, 86ίΙίθ6ΐ Ιγθβ, νβΙ, βί 
1)ΐ886χ1υιη ΓαβήΙ, ςοΑίαοΓ. δβά 6ΐ ΐ6§^&1θ ΡββοΙιβ 

βχίπάθ ίθΟθΐ68ΰί(, ςΟΒίβΟΟΒ 8601 ρ6Γ 60(1βηΐ 86ρϋ- 

πΐΒοβ άί6 ίθ6ί(1ϋ, ςυβοα ουηιβΓαβ 58 β ΟΒΓΟίΒρηνίο 
βΙ^οβΙ: ΒΐΐΙ&Ιίβ 6ΐ Ιιΐο Ιηϋαβ νβΐ ςοΒίαοΓ ηΐ608ί8 
άίθΙιυΒ. 87 ΜΑΤΤΗΛΙ ΒΙΑδΤΑΚΙδ ΤΑΒυΐΑ ΙΝϋΙΟΑΝδ 1Ν ΟΙΙΙΒϋδ ΑΝΝΙ8 
ρι^ΕΝϋυΝίϋΜ ίυχτΛ ΡΑδαπΑ ι.εοαι.ε, 

α πΐϋπάίβ ηΐ]ΐιΐ6Γ&ιΐΐ1ίΒ. Ι. Η, III, ι *^• γι. VII. VIII- IX, χι. ΧΙΪ. ΧΠΙ. χιν. XV. XVI. χνπ. χνιπ. ΧΪΧ. Οϊ€ΐϋ3 ιυΐ^Μ. 60ίΜ). 20β. 
33. 6000. 200. 
34. 6Ο0Ο. 200. 
3», 0000. 2Ο0. 6000. 2Ο0. 
37. 6Ο0Ο. 200. 

38, 6000. Μ). 6000. 200, 
40. 6000. 200, 
41. 6000. 20Ο, 

42. 6000. 200, 
43. 6000. 200. 
44, 6000. 200. 
45, 6000. 200. 
46. 6000, 200 
47. 6000. 200. 
48. 6Ο0Ο, 200. 
40. βΟΟΟ, 200, 
80. αοοο. 200. Ματ. 22. 
Ϊ3' 49' ΛρΓ, 10. 
23 40'^ 45 41 ΑρΓ. 17, 
39' 34' ΑρΓΠ. 7, 
4' 36 Ματ. 27. 
23' 38^ ΑρΓ. 14 
17' 29 ' ΑρΓ. 3, 31' Μ&Γ. 24. 
1 33'^ ΑρΓ. 11. 
»5' 25" ΜίΐΓ. 31. 
ίΤ 21" Ημ. 20. 

30' 20 ΑρΓ. 8, 
33 21 ΜαΓ. 28. 
85" 23- ΑρΓ. 15, 
40^ 13 ΑΐϊΓ. δ. 
11 17 ΜβΓ. 25. 

33 ^^ ΑρΓ. 13. 
27 ίϊ 6000. ΐΜΜ. 

37. 6000- 500- 
33. 6000, 800, 
31». 6000, 500, 
ί5ΰ. 6Ο0Ο. 50 \ 
51. 6000, 5Ο0, 
52. 6000, 500, 
53. 6000. 500 
53. 6000. 500. 
54, 6000. 500. 
55. 6000. !ν00. 
56, 60Ο0. 500. 
57, 6000. 50ί). 
58. 6000, 500. 
59 6000. 500, 
60. 6Ο00. 500. 
6Κ 6000, 500, 
62. 6000. ΰΟΟ. 
63. 6000. 500, 
64. Αητ. 0. 
25' «5' Ματ. 28, 
47' 50- ΑρΓ. 16, 
41* 42' ΑρΓ. β. 
3* 44 Μαι, 26. 
25 46" ΑρΓ, 13, 
Ιί) 37' ΑρΓ. 2. 
41' 39' ΜαΓ, 23. 
3' 41' ΑρΓ. 10. 
57' 33' ΜηΓ 30. 
10 35- ΜβΓ, 19. 
41 37 ΑρΓ. 7, 
55• %Τ Μ»Γ. 27. 

:;5^ :η'• ΑρΓ. 14. 
51- η' ΑρΓ, 4. 
13 25 ΜαΓ, 24. 
35' 27 ΑρΓ. 12. 19- 6000. 800. 
21. 6000, 800. 
22. 6000. 800. 
43, 6000, 800. 
44, 6000, 800. 
45. 6000, 800, 
46, 6000, ΒΟΟ. 
47, 6000. 800. 
48. βΟΟΟ, 800. 
49, 6000. 800. 
50. 6000. 800, 
51, 6000, 800. 
52, 60Ο0. 800. 
53. 6000. 800, 
54. 6000, 800. 60(10, 800, 
56. 6000, 800. 
57. 6000, 800, 
58. 6000. 800, 
59. Ματ, 
34' ΑρΓ, 8, 
27' 56" Μαγ, 21 
49^ 58- ΑρΓ, 15, 
43' »0' ΑρΓ, 5. 
5^ 52- Ματ, 35. 
26 44' ΑρΓ. !. 
23 27" Μαγ. 22. 
23' 27- Μ&Γ. 22, 
5 41- ΑρΓ. 9. 2!" Μ&Γ. 29, 
21 43 ΜβΓ, 18, 
43' 45- ΑρΓ, 6. 
37^ 37^ Μλγ. 26. 
59' 39 ΑρΓ, 13, 
53' 31" ΑρΓ, 3- 

15' 38' ΜβΓ. 23- 
37' 35-* ΑρΓ. 11. 
31 87- δΤΝΤΑβΜΑ ΑίΡΗΑΒΒΤΙΟυΜ. — Π 90 ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΝ ΗΟΙΟΙΣ ΕΤΕΣΙΝ 

Η ΚΑΤΑ το ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΑΣΚΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ 

Σβλήνης Ποί^ συνέρχεται ιτοστζ του μηνός, χατά ιτοΐον άΐϋο μ&σημβρίας δλοχερέβτερον 

χύχλος. α' ή β' της ήμέρβς λετττόν. Α'. V. Β'. ς-'. Η'. ΙΑ'. ΙΒ'. ΙΓ. ΙΔ'. ΙΕ'. ΙΓ. ιζ\ ΙΗ'. Ιθ'. λγ. λδ'. λε. 


λζ'. λη'. ,ς"• •'. 
λ••. ■^•,.••• ,ς-. , σ-. 

μβ. 


.ς-• , •'. 

μτ• ,ς•. ••. 

μδ. .ς-. .•. 

Κ• »»ς^• ,ς". •'. 

μζ•. ,ς-. .•. 

μΐ)'. ^ μ•'. •^•ν. ••• ,ς-. »•. 

να'. ΙΙ«ρ. χβ'. 
χγ' μθ' Άπρ. ι'. 
χγ' μ" Μαρ. χθ'. 
με μ" Άπρ. ιζ'. 
λθ' λδ' Άπρ. ζ'. 

α' λς-' Μαρ. χζ'. 
χγ' λη' •^Η•.- .ς•• . «ρ.' 

λη. •^•«•,'•• •Τ- . τ• 

V . .<Γ• , τ'. 

νβ. 'Γ ,, Ϋ'• •Απρ. ιδ'. 
ιζ' χ6• Άπρ. γ'. 
λθ' λα- Μαρ. χδ', λγ' Άπρ. ια'. 
ν ε* χε" Μαρ. λα'. Μαρ. χ . 
λθ' χθ' >πρ. η'. 
λγ χα Μαρ. χη'.^ 
νε' χγ' *Α«ρ. ιε'. 
μ0' ιε• Άπρ. ε'. 
ια' ιζ' Μαρ. χε'. 
λγ' ιθ• Άπρ. ιγ'. 
χζ ια .ς•• , <ρ'• 

νγ. -Τ• , ν- 
η• .ς". ?'• ,ς•. , •'■ 

νε . 

.ς•• , ?'• νβ'. '^Ί'^'- ξα. .ς"• <?•• ■^ν. 


?'• 


■^■ί» 


?'• Άπρ. •'. 
χ&' χε' Μαρ. χη'. 
μ' ν" Άπρ. ις-' 
μα μβ Απρ. ςΤ' 
μδ" Μαρ. χΓ'. 
χε' μΓ Άπρ. ιγ^^ μα' λθ" Μοίρ. χγ'. 
γ' μα" Άπρ. ι'. 
νζ' λγ• Μαρ. ν. 
ιθ' λε" Μαρ. ι^'. 
μα' λζ' Άπρ. ζ'. 
λε' χθ" Μαρ. xζ^ ^ 
ε λα Άπρ. ιδ'. 
να' χγ^ Άπρ. δ'. 
ιγ' χ»" Μαρ. χδ'. 
λε' x^ Άπρ. ιβ'. 
χθ' ιθ' ,ζ"• ω'. 
χα'. χβ'. ,ς". ω'. 
μγ'. μδ'. ,ς". ω', 
με'. ,ς". ω'. «ς". ω', 

μζ'. μι• μθ'. ,ς". ω'. 
ν'. να. νΡ'. ,ς-. ω'. 
νγ. νδ. .ς-. ω'. 
ν4'. .ζ', ω'. 

νς-'. ,ς-. ω'. 
νζ'. ,ς-. , ω•. 

νη. ,ς-. ω'. 
νθ'. Μαρ. ... 
λδ' Άπρ. η'. 

χζ' νς- Μαρ. χζ'. 
μθ' νη• Άπρ. ιε'. 
μγ' Άπρ. ι'. 
ε' νβ• Μαρ. λε'. 
χς"' λδ" Άπρ. α'. 
χγ' χζ' Μαρ. χβ'. 
χγ' χζ' Μαρ. χβ'. 
ε' μα'. Άπρ. θ'. 
νθ' χα' Μαρ. χθ'. 
χα' μγ' Μαρ. ιη'. . 
μγ' μ4• Άπρ. ς-. 

λζ' λΓ νθ' λθ' Άπρ. ιγ'. 
νγ' λα' Άπρ. γ'. 
ιε' λγ Μοιρ. χγ'. 
λζ'^ *λε' Άπρ. ια'• 
λα' χζ' 91 1IΑΤΤΗ^^I ΒίΑδΤΑΚΙΒ Μ 

ι 

> 
ν 


3. 

ι 
β'• 


Υ"- Ι 


ΐ\ 


χς-'. 


£*» 


ς". 


• 
> 

« 

ι 

% 

-2 
V- 


χ5'. 


β\ 


ι\ 


%Α. ' 


χγ•. 


'Ρ'- 


ι^. 


ι5'. 


11*• 


*ζ"- 


'Γ• 


'ζ'. 


ιη'. 


ιβ'. 


χι% 


//* 


Χϋ'. 


χΡ'. 


«η'• 


ιβ'. 


β'* 


Απρ. 


Λπρ. ;'. 


η:.^"' 


Απρ. €'■ 


Απ£..5•. 


Απρ. γ . 


Α«ρ. Ρ'. 


Α,^,_.•. 


χε', 


ρ•. 


;ΐί- 


Μαρ. κβ' 

ς"- 


Μ«ρ.χ•τ•. 


ΜΛρ. χι' 


Μ.ρ. «β•. 


Μ«ρ.χζ\ 

γ'» 


Μ.ρ^.χς- 


Μ αρ. χε'. 


11 ^'' 


ύ'• 


Αττρ. 
ι*. 


Α.ρ^..δ'. 


Απρ. ιγ', 
»■ 


Απ|..ρ-. 


Απρ. ίζ'. 


Απρ .ς- 


Απρ. ιε*. 
Υ- 


'ζ'. 


ϊ•. 


Μίϊρ. 


Μβρ. λ«• 


Απρ. ς-. 


Απρ. Ε• 


Απρ. ΐ'. 
Υ- 


Α«ρ^. γ'. 


Απρ. β-. 


'Τ.'- 


χη'. 


ε'. 


Απρ. 


Ακρ. ΧΒ' 
ε', ' 


"?"' 


Απρ. ιθ\ 


Απρ. κι". 


Απρ.χδ*. 


Απρ.κγ'. 

γ'* 


Αυς. χρ' 

"5 . 


β'. 


ς". 


Απρ, 
Κ* 


Αΐϊρ. ^?'. 
κ'. 


Απρ. η. Ι 


Απρ. ιγ'. 
* * 


Απρ. φ\ 
Υ' 


*1•'"' 


Απρ. ι'. 


Απ|. β'. 


.'. 


^'. 


Μαρ. 


"»^,;»' 


Απρ.ΐη\ 
Α,^..(Γ' 


Α»?. «ρ- 
7•• 


α% 


ι'• 


Απρ. 


Α.^.»'. 


Απρ. κ . 
Υ- 


Απρ. ιΛ" 


Απρ ΙΤ3\ 


Α«._.ζ•. 


Απ^..Γ 


Απρ. χΡ' 
α. 


κγ'. 


β'. 


τ• 


Αΐϊρ. ς. 


Απ^ς-. 


Απρ. *\ 


Απρ. ι5'. 


Απρ. ί'. 


Απρ. β'. 


Αΐ»3. V• 

δ'. 


ι 


ι'. 


".Γ; 
Μ«ρ. λ\ 


Ηαρ. χθ\ 


Μαρ.χ^;. 


Μ»ρ.χζ•. 
ι. 


Μ«£._χς"' 


Μ>ρ. χ<'. 


4» 

ι 

^ 

<8 ' 


9'. 


ιβ'. 


Λπρ. 

Φ'. 


Απρ. ι&'- 


Απρ. ΐγ'. 
ζ* 


3|\ 


Απρ. ιη'. 


Α«ρ. .ζ•. 
Απρ, ϋ'. 
φ'. 


Απρ, 


Α,^,ζ'. 


Απρ.ς^'. 


'τ;"- 


Απρ. 5\ 
ε'* 


Α«ρ. γ'. 


4«ρ. β'. 


Απρ η\ 
α'. 


Υ- 


Μαρ. 


Απρ. κδ'. 


Απρ.κγ', 


Απρ.χΡ". 


Μιρ.ϊΐη'. 


Μαρ.χζ•. 


Μ.ρ.χς" 


Μαρ. χί' 
10 . 


Απρ. 
6% 


Απρ. ιδ' 


Α.|..γ• 


Απρ, φ'. 


Απρ. ια'. 


Αίΐρ ι'. 
ζ". 


Απρ. ις-' 


Απρ. ι$\ 


^ 


-ν. 


νι\ 
Μαρ.^ λα 


Μ«ρ. λ'. 


Απρ. Ε , 


*Τ'• 


Αι»ρ. γ'. 


Απρ. β'. 

■0 « 


Απρ. «'. 


1 


χΒ'. 


^Γ• 


Απρ, 


η.^' 


Απρ.κ', 


Απρ. ίΟ' 


Απρ. ιη'. 


Αίτρ.χδ'. 
β'. 


Απρ.κγ'. 


Απρ.χβ*. 
Υ* 


δ 


ιβ'. 


ιζ'. 


Απρ- 


Λ,^.,;•. 


Απρ^-Γ. 


Απρ. ιβ 


Απρ. \€ 


Α«ρ. <'. 

τγ'• 


Α,^,β'. 


Απρ. ν^ 
χρ•. 


ιη". 
«.ρ^.,>» 


γ'• 


Μιρ. χβ' 
Ι1βρ.χζ'. 


Μ,ρ,χς- 


Απρ. β'. 
Κ'• 


Ι νθ'. 


Απρ. 


Απρ. ι5 

Γ- 


Απρ, χ'. 
4 * 


Απρ. ίθ' 


Απρ. ιη'. 


Α«ς. ιζ'. 

. 


Αηρ. «?. 
ί' 


Απρ. !»; 

ζ'. 

δΤΝΤΑαΐίΑ ΑΙΡΗΑΒΒΤΙΟϋΜ. — Π. 94 

ί 


43 

1 


1. 


2. 


3. 


4. 


26. 


8. 


6. 


Ι 
ι 

ι 

ι 

! 

.α 

Ι 

Ι 

1 

ο» 

ο ι 

ί 

£ 
Ι 

Ι 

χ 


ιΓ 


7. 


θ. 


24. 


9. 


10. 


11. 


23. 


Γ 


19. 


13, 


14. 


18. 


27. 


1θ. 


17. 


Ι 


18. ' 


19. 


28. 


». 


21. 


22. 


28. 


14. 


1. 


2. 


ΑρΓ. 7. 
3. 


ΑρΓ. 6. 


ΑρΓ. 5 
8. 


ΑρΓ. 4. 

6. 


ΑρΓ. 3 


Αρρ. 2. 


ΑρΓ. 1. 


Κ. 


ί. 


22. 


Μβγ. 24. 
6. 


Μ8^ 23. 


Μλγ. 25. 
1. 


Μ&Γ. 29. 
2. 


Μβγ. 27. 
3. 


Μ&Γ. 26. 
4. 


Μ&Γ. 18. 
5. 


6. ' 


3. 


ΑρΓ• 
10. 


ΑρΓ. 14. 


ΑρΓ. 13- 
5. 


ΑρΓ. 12. 

6. 


ΑρΓ. 11. 


ΑρΓ. 17. 


ΑρΓ, 16. 


Αρρ. 18. 
3. 


<7. 


4. 


30. 


Μβγ. 31. 
7. 


ΑρΓ. 6. 


ΑρΓ, 8. 


ΑρΓ. %. 
3. 


ΑρΓ. 3. 


ΑρΓ. 2 
8. 


Αρρ. 1. 
6. 


Ϊ8. 


». 


ΑρΓ. 
18. 


ΑρΓ. 91. 
Κ. 


ΑρΓ. 20. 
β. 


ΑρΓ. 1£). 
7. 


ΑρΓ. 28. 


ΑρΓ. 24. 


ΑρΓ. 23, 
3. 


ΛρΓ. 89. 


9. 


6. 


Αρρ. 

7. 


ΑρΓ. 14. 


ΑρΓ. 8. 


ΑρΓ. 13. 


ΑρΓ. 12. 
3. 


Αρρ. 11. 

4- 


Αρρ. 10. 
8. 


ΑρΓ. 9. 

β. 


Μ. 


7. 


27. 


ΗαΓ. 31. 
4. 


Μ&Γ. 30. 
5. 


Μβγ. 29. 
β. 


ΑρΓ. 18, 


ΑρΓ. 17. 


ΑρΓ. 16. 


ΑρΓ, 22. 
3. 


ι. 


8. 


τ 


ΑρΓ. 21. 


ΑρΓ. £0. 
3, 


ΑρΓ. 19. 


ΑρΓ. 48. 
8. 


ΑρΓ. 17. 


ΑρΓ 1θ. 


ΑρΓ. 22. 


13. 


9. 


γ- 


ΑρΓ. 7. 


Αρτ. 6. 
6. 


ΑρΓ- 5 

7. 


ΑρΓ. 14. ' 


ΑρΓ, 10. 


ΑρΓ. 9. 
3. 


Αρη 8. 


83. 


10. 


24. 


Η8Τ. 31. 

1. 


Μω-. 30. 
2. 


Ματ. 29, 

3. 


Ματ. 28. 
4. 


ΜβΓ. 27. 
8. 


Μ&Γ. 26. 
6. 


Μλγ. 25. 
7. 


4. 


11. 


«• 


ΑρΓ. 14. 

6. 


ΑρΓ- 13- 

7. 


ΑρΓ. ιυ. 


ΑρΓ. 18 


ΑρΓ. 17. 
3. 


ΑρΓ. 1β. 


ΑρΓ. 15. 
5* 


18. 


ϋ. 


Αρτ, 
1. 


ΑρΓ. 7. 
2^ 


Αρη 6. 


ΑρΓ. 8. 


ΑρΓ. 4. 
8. 


ΑρΓ. 3. 
6. 


Αρρ. 2. 

7. 


Αρρ. 8. 


36. 


13. 


ΜβΓ. 

21. 


ΑρΓ. 94. 
8. 


ΑρΓ. 23. 


ΑρΓ 22. 


Μβγ. 28, 


Μβτ. 27 


Ματ. 26. 


Μ&Γ. 28, 


7. 


14. 


*Γ 


ΑρΓ. 14. 


ΑρΓ. 13 


ΑρΓ. 12. 
8, 


ΑρΓ. 11. 
6. 


ΑρΓ. 10. 


ΑρΓ. 16. 


Αρρ. 18. 


18. 


18. 


ΗΟΓ. 

89. 


Μλγ. 31 
β. 


Μεγ. 30. 
7. 


ΑρΓ. 8. 


ΑρΓ. 4. 


ΑρΓ. 3 
3. 


Αρρ. 3. 


Αρρ. 1 . 
8. 


«9. 


16. 


^: 


ΑρΓ. Η. 


ΑρΓ. 20 
5. 


ΑρΓ. 19. 
6, 


ΑρΓ. 18. 


ΑρΓ. 24. 


ΑρΓ. 23. 


ΑρΓ. 21. 
3. 


11. 


17. 


Τ 


ΑρΓ. 7 
6. 


ΑρΓ, 6. 


Αρρ. 12. 


Αρη 11. 


ΑρΓ. 10. 
3. 


Αρρ. 9. 


Αρρ. 8 

5. 


93. 


18. 


Η&Γ. 

25. 


Μεγ. 31 
2. 


ΜβΓ. 30 
3, 


Μ&Γ. 29 
4. 


Μλγ. 23. 
8. 


Μ&Γ. 27. 

β. 


Μεγ. 26 
7. 


ΑρΓ. 1. 


3 


19. 


';?• 


ΑρΓ. Η 


ΑρΓ. 20 


ΑρΓ. 19. 


Αρρ. 18, 
τ 3. 


ΑρΓ. 17. 


ΑρΓ. 17. 


Αρρ. 18. 95 ΜΑ'ΤΤΗ^βί ΒΙ.ΑδΤΑΗΙ8 9β 

ΥβΙ βϋαηι ήο. Α. 

ΝαΐΏθΓΑ ροβΐ ΟΑΓηίβρΓίτίιιιη, νΐάβϋοθΐ β ββ- 
Φυη(]& ίβΓία ββρΙΙιη&η» οββθ&η», (Ιίββ ςιιίηςα&- 
§;ίηΐΑ 9βχ; θ( ϋΐίβ Οίιπβΐί&ηιιιη ΡαβοΙιιι ίοτβ- 
ηίββ. Ουοΐ βαΐβαη (1ίβ8 (ΙβρΓβΙιβικΙυπΙαΓ α 86οαα<]& 
ίοπα 8θρϋιη&η» Γβηοναϋοηί» υβςυβ &(1 ΙβΓίΙ&πι 
ΜβΙι, (οί Βοοΐρβ βΐί&ιη άίββ ββββ β^υΗ&Ιββ 3β]υηϋ 
8&ηοΙθΓυιη ΑροβΙοΙοΓίιπα βθβϋν&β. Μβηββ Μ&Γΐίο βΐ 
ρΓΦβθηβ ίπνβηϋαΓ ^α(1φο^υIη ΡαβοΙια, αά(ΐ6η(1ί ιιιηΐ 
άίββ 19» θΐ ίΗί ρΓοχΙτηβ ββςυβπδ άβρΓοΙιβηάβΙϋΓ• 
Ουοά 81 016086 ΑρπΙί ΡαβοΙια 1ιυ]υβ Βπηι, Ιο1ΐ6 άίββ 
Όη(ΐ6ϋίπι, ϋϋοςυβ νβηΙυΓααι βηΐ. Α( 81 ΙυπΒ ίη άβ- 
οίηιο 86ζ1ο 8θ1ο 6γο1ο Γυ6Γϋ, ά6ΐΓ&1)6ΐΐ(1ί βαοί (ΙΙββ 
άαο(ΐ6θίΐΏ, 8(Α(ίιηςοθ Ρα8οΙι8 ββοαίαπιαι Αρρ&Γ6ΐ>ίΙ. 

%%ΑϋδΡακΗαΐ€ ΙβραΙί βί αηοΙΟΓητη άίδΒβταη είτΰα η ίΐ^ρΐ του νομικού Πάσχα, καί της περί τήν 
ρίΰηίΐηηίηηι, πανσηληνον διαφωνίας. 

"Αριστα μίν πάντων, και ώς ούκ αν τις φιζ^ΐί) 
κάλλιον το παρόν καν6νιον τοΤς Πατράσι συντέθει- 
ται * του; γαρ κύκλους αμφοτέρων των <ρώτων, 
ήλιου τε, φημι, χαι σελι^νης, τοις εξω σελι^ίοις ϊχο^ 
περ'.κ&ιμένους, τψ μεν της σελι^νης κύκλψ, το νομι- 
κοτ έγγυς 8ν οείκνυαι Πάαχα, τω δε του ήλιου, το 
Χριστιανικον, έπι της αύτης ένθα και το νομικών 
κε(μενον ευθείας. 'Δρ' ούν ουκ εναργής τα στοιχεί» 
ταυτί των πραγμάτων εΐκών ; Άρ' ούκ αμφοτέρων 
κηρύττει των Διαθηκών έπιφανώς το οιάφορον ; Ή 
γαρ σελήνη ιόν έπείσακτον είκονίζουσα ν6μον, τον 
έν τ^ νυκτι της πολυθέου πλάνης άμυ8ρώς αυγά- 
ζοντα τήν της θεογνωσίας άλήθειαν, άπέρ;3ητον δν •Η καΐ ούτως (Ι). 

*Αρίθμει μετά τήν Απόκρεω ήτοι άπό της 3εοτέ* 
ρας της τυροφάγου ημέρας νς', κάκεΐ τ6 Χριστιανών 
Πάσχα εύρι^σεις. 'Όσαι δε ήμέραι ε6ρ(σκονται ά«& 
τζς δευτέρας της διακαινισίμου, μέχρι της τρίτης 
του Μαίου, τοσαύτας έκδέχου καΐ τάς έν τφ θέρει 
νηστίμους εΤναι των Αγίων Αποστόλων. ΕΙ μίν έν 
τψ Μαρτίψ το ένεστώς ευρίσκεται των Ίοοδαίων 
Πάσχα, προσθετέον ημέρας ιθ' * χάκεΐ το έπι^ ευ- 
ρέθη σετ α*.. Εΐ δε έν τψ *Απριλ'ψ τό ένεστώς, ύφαι- 
ρετέον ημέρας ι» • κάκεΐ το έρχόμενον εσται. ΈπΙ 
δε του Ικκαιδεκάτου μ<$νου κύκλου της σελήνης ού- 
σης, ιβ' άφαιρετέον * καΐ το έπιόν ευθύς Εσται δη- 
λον. Ορίίαιβ 8806 θ1 ςυ&ιη ςυίβ Θχΐ8ΐίπΐ6ΐ ρηΙοΙιηιΐΒ 
ΙΐΑαο 1«ώυΙαιη ΡαΐΓ68 οϋαι οοα(1ί(ΐ6Γαηΐ : ςα» α- 
Ιπα8ςυ6 1υιηίη8Η8 ϋγοΙθ8, βοΐίβ άίοο αο Ιυηβ, 6Χ- 
ΐΓβιηίβ 8αί βοΙοΕΒοίβ 6χ1ιί[)6ΐ, 6( 6)το1ο ςαιάβΐΏ 1υηβ9 
Ιββ&ΐθ Ρ&8ο!ι& ρΐΌρβ νΒΓϋΐη ο8ΐ6θ(1ίΙ, αΙΙθΓο &υ(6αι 
8θΙί8 β1ιπ8ϋ&αυω, ςϋοά ίη 68(ΐ6ΐη Γ66ΐ8 1ίη6& Ιβ- 
{βΗ Βά^Β^6^. Αηαοη ί§ϋυΓ ϋΐΐ6Γ« ίβΐ» 8ααΐ ί11υ8ΐΓ68 
Ιρ8ΒΓαιη Γ6Γυσι ΐαι&8ίη68 ? Αααοη υ1ηυ8(]υθ ΤββίΒ- 
ιη6ηΙί (ϋ£ΓθΓθη1ίΒΐη 6§;Γβ§;ί6 6χροηυηΙ? ίαιίΑ θυίαι 
Β8θίΙϋίΒΐη 16^601 ΓθρΓΦ86ηΐΑη8, ςυβ ίη ιιοο(6 ρο- 
Ι7<1ΐ6ί8α]ί ϋΙυβίΓΒνίΙ, ΙίΒυά οΐΒήβΒίαΐΒ Ιβιπθο, υθγβοι 
061 ηοΐϋί&ιη, ίη6ίΓΒΐ}ί1θ ρΙβΓίΒςυβ ιη78ΐ6ηυΕη ; 6ΐ 
ςυί(ΐ6αι ρβΓΓθοΙυιη Ιηρίθίςαβ 06ίΐΒϋ8 ]ιι1)βγ ςαΒβί 

ΐ6ηβΙ)Γ!Β ο1)νο1υΙυιη, ηοη 8ίθ6 ταϋοηβ Ι6§;β1θ Ρβ- ρ τοις πλείστοις, οία μυστήριον, και ώσπερ έν σκ^τει 
βοΗβ 08ΐβη(1ίΙ. 8οΙ Βαΐ6ΐη οκηηίύιιβ Ββρβοΐα βΓΒΐυβ — "^ — '' ^•• -^ -^"^ — --' '^-'" ^--^ ςυί ρΓβίΒΓ^Βΐη ^Γ&ΐίβ άίβρβηβΒϋοαθίη ίπι&^ίοθ 
ςυΒάαΐΏ ρΓβΓβΓΐ, βΐ οΐΒΓϋΐη 6ΐ ΒροΓίυιη, ΐΒαςυ&πι 
ίη ηαβπάίθ νβΓίΐΒΐίβ ΓΒάίυαι, βΐ ΤΓΐηίΐΒΐίΒ ΒβοίΙίο- 
ηβπι, ςοΒοι 8θ1 3ΐΐ8ΐί1ίφ βχρϋοαίΐ, ρβπΙθγ θΙ νβΓί 
Ρ&8θΙΐΒϋ8 ρΓβιηοηβίΓΒίοΓ οβίβηάίΐ. ΟυοηΐΒΐη ν6Γ0 
16Χ ίηΙβι^ΓΒΐη Ιυηα ρθτίο<1υαι ηαθηββαι υοοβγο ΒοΙβΙ, 
άίβςαβ 15 ρήοιί ^1υ^υ8^θ ηιβηβί» ΡββοΙιβ 06ΐ6[)Γ&η- 
<1ιΐπι (1θ66Γηίΐ, Βίςυβ ηοΙιΐΒΐηβΙ ηΐϋΠ8 βιΐ ββουηάαιη 
οοααρυΐαηι ΚοαίΒηαιη οιβηβββ ίΠο8 ιηοΐίη, οοαι- 
ιηο(ΐ6 Γ6ρ6ΓΐΒ Θ8ΐ ρΓοββηΒ ΐΒΐ)υΐΒ, ςοΒ οι^ΙβηάίΙαΓ, 
(ΐυοηίΒΟ) άίθ ιη6η8ί8 Β1^^α^υ8 ΗοαίΒηί οοηϋη^Βΐ 
ρΓΐιηί 1060818 1αηΒΓί8 ρΐ6ηί1υηίαπι, ϋβοαςυβ ία 
ςυΒοι β6ρϋηΐΒη8β<ϋβαι ββα ΓθΗβοι Ι8ΐ6 άιβη ο&άαί; 
ίΐΒ υΐ 008 ίοάθ Βά ί6Ηαηι ρήιοΒΟί ρβΓ^6οΙθ8, Ιι&υ(! καλυπτίμενον τό τέλειον της τρισηλίου θεότητος 
φως, ούκ εξω λόγου, και τδ του νόμου δείκνυσι 
Πάσχα. Τήν δε πλουσίαν ε^κονίζων της χάριτος δ^- 
δουχίαν ό πασιν ηδύς ίδεΤν ήλιος, και τήν τροινήν 
και άνακεκαλυμμένην ώς έν μετημβρί^ της αληθείας 
ακτίνα, και τήν της Τριάδος έπίγνωσιν, ην 6 της 
δικαιοσύνης τιασιν έφήπλωσεν ήλινς, υφηγητής, εΙ• 
κότως και του αληθινού Πάσχα δείκνυται. Άλλ* 
επειδή γαρ ό νόμος τήν τής σελήνης όλόκληρον πε- 
ρίοδον μήνα καλειν εΐώθει, και τζ ιε' του πρώτοι 
αυτής μηνός το Πάσχα θεσπίζει τελεϊν, ήμΤν δε 
τούτους κατά 'Ρωμαίους έΟος μ&τρεϊν, χρησίμως το 
πα:όν ευ^^ηται κανόνιον, ύποδεικνύον τον πλησιφαή 
του πρώτου μηνός τής σελήνης σχΓ^ματισμόν, έν 
ποί^ του 'Ρωμαϊκού μηνός ποστή γίνεται • και αΰτη ίς^ΟΒΓί ςοΙΟΒίΟ αίθΟβΙΒ (1168 ίά6αΐ ϋΐθ βϋ, Ρ&801ιβ Π πάλιν έν πηί<^ τυγχάνει τής Ιβδομάδος ήμέρ^^ ' ^ν* 008ΐΓθαΐ 06ΓΐΒ Γ&Ιίθη6 6βΐ6ΐ)Γθηΐα8. 

τες, καΐ τήν κατ' αυτήν α3θις του μηνός γνόντες 
μεν. 

0«(6Γααι βίΓΟΒ Ρβ8οΙι& ποβίταιη ςοΒίαοΓ 8αοΙ άβ• 
ΐ6Γα]ίαΒΐίοθ68 η6β68βΒΠ0 βχςοίΓθΟίΙβΒ; β(ΐυί1)υ8 άαΒ8 
ςυίάθοι ΒίΒΐυϋ ο&οοα Βρο&ΙοΗου8, υί 8αρΓΒ ία οβ- 
ρ!ΐθ άβ Ρ&8θΙΐΒΐθ ΙίΙΙθΓΚ II ϋίχίσια8 : ςοΙ^υβ βοο6> 
άοηΐ άα» βΙι» 6χ ΐΓαάίΙίυοθ οοα ΒοπρίΒ. ΡΗοιβ 
ί^ϋυΓ 68ΐ ςυοά ΡββοΙιβ ροι»1 «(ΐαίαοοίΐυηι ν6Γαυαι 
66|65γβγθ ορθΓΐ6ΐ : ΒβυυοάΒ, ςυοά οοο 60(ΐ6αι <ϋ6, ήμεϊς εκείθεν έπι τήν τιρώτην τής εβδομάδος έλθόν- 
ϊΓοστήν, το ήμέτερον Πάσχα βεβαίως πανηγυρ{ζω- 

Τέσσαρες δε είσιν οΐ άναγκαίινς ζητούμβνοι περί 
τό ήμέτερον τούτο Πάσχα διορισμοί • δύο μεν, ους έ 
άποτΕολ'.κός θεσπίζει κανών, ώς έν * τψ του Πάσχα 
κεφιλαίψ προ βραχέος ε'ρήκαμεν, και δύο, οΤς II 
άγραφου χρώμεΟα παραδόσεως ' α', δ'τι δει μετά Ιση- 
μερίαν έαρινήν τό Π^σχα έπιτελεϊν • β', δτι ου τήν 
αυτήν ήμέραν τής Ίουδαϊ^ίής τελετής • γ', δ'τι ούχ (1) Αρο(1 βοΐοίθήυη Ιη Μοηηηί&Λΐΐί Εΰοίύήχ Οτλοχ, ίοπι 111, ρ. 646, βχ 6ο<1ά. ^ο1^<ιηο 6ΐ Ηβ^. 97 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. — Π. 98 απλώς μετ' ισημερίβν, άλλα μετά τήν πρώτήν αετ* \ ςαί ^ι1(^&^^Φ θΙ>8ΘΓν&ΓΐΟΙΐί (ΙββΙίΟΑίυΓ: ΙβΓίΪΑ, ςαοά (τΟμερίαν πανσέληνον • και δ', δ'τι και μετά τήν παν - 
σέληνον, εύθυς της εβδομάδος πρώτ^. *Ίνα τοίνυν 
χαΐ οΐ τέσσαρες ούτοι διορισμοί πασιν επίσης διατη- 
ρώνται σοφοΤς τε κα? Ιδιώταις, και οι άνά πατάν τήν 
οίκουμένην Χριστιανοί τον βύτδν έορτάζωσι χρόνον, 
και μή αστρονόμων εκάστοτε δεωνται, το παρόν ο\ 
Πατέρες ημών κανόνιον συντετάχασι, και ττί Εκ- 
κλησία παραδεδώκασιν, οιηΟέντες δι* αύτοΰ μηδένα 
τών ρηθέντων προσδιορισμών καταλύεσθαι. ΕΓργα- 
στβι δβ . α6το ις ό κανών ούτω • λαβόντες ιθ' Ιςής 
Ινιαυτους τους άπδ του 'ςσλγ' έτους από γενέσεως 
χ6σμου, μέχρι του ^ςσνα', και έπιλογισάμενοι τήν έν 
έκάστφ αυτών μετά τήν έαρινήν ισημερ{αν πρώτην 
πανσέληνον (επέβαινε δε του της Ισημερίας σημείου ηοη 8ίπιρΗοί(6Γ ροΒΐ φςυίηοοίίυιη, 9βά βΐ ρθ8( 
ρπαιαιη ρίβηίΐαηίυηι, φιοά φςυίηοοίίαιχι ΒβςαϋοΓ. 
Οβίη ςυ&ΓίΑ Ιίωϋ&Ιίο ββΐ ίβΐΗββο, ηυοίΐ ρηιηο βΐ&ϋιη 
βθρίίπααοο άϊβ ροβΐ ρΐβοίΐυηίαιη. ΜοΙγοο ιιΐ ςαα- 
ΙυοΓ ίβΙϋΒ 1ίιηϋ&ϋοη63 &1) οααηίΐιυβ ρβηΐβρ, ββρίβη- 
ϋΙ)α» βΐ ίάίοΐίβ, οϋββΓν&ΓβηΙοΓ, βΐ ΟΙιηβϋ&ηί ρβρ 
^οίαιη ΙθΓΓ&ΓαΓΠ 0Γΐ)βπι θοάβηα ΙβιηροΓθ ιιηΑ Γβτία- 
ΓβαΙυΓ, ηβςιιβ ρβββίπα &3ΐΓοηοηηί8 ορυβ ΙΐΑίιβΓθηΙ, 
Ρ&ΙΓΘ8 ηθ8ΐπ ΙαύαΐΕΐη Ι8ΐ&πι ΓΒΐ>Π0ΑΓυηί, βΐ Εοοίβ 
8ί« ΐΓ&άίάβΓαηϊ, 6χί9ϋΓη&ηΐ68 ρβρ ϋΐ&ιη ςαβ &•1 
ί]θΙ>ϋ&ιη Ηπαϋαϋοηβιη ΓβηυίΗ ]απι άίχιαιαβ, οαιοίιι 
ΐηνίοΐαΐα βθΓναη. Οοοάί^βΓαοΙ &υ1βιη ΐΑϋηΙβιη ίΙ- 
ΐΕΐη Ιιοο ΐΏοΗο : Αεεβρϋβ 19 οπάΐηθ «ηηίβ αΐ) &ηαο 
ΟΓϋίβ ουη(]ί(ί 8θχίθ8 ιηϋΐββίιηο (ΙυοβηΙβΒίηαο Ιηββ- τηνικαυτα ό ήλιος, δτε τοις Πατράσι ταΰτα έσκο- η 811X10 ΙβΓίίο, υΒςυβ Α(1 &ηηυπι 6251, βυρρηίΑΓΟοΙ 
πΕίτο, ττ,ν πρώτην και εικοστήν του Μαρτίου μηνός, ρηπ!υτη ρΐβοΐΐοηίυπ ώς τα ιδίως ήμίν εκτεθέντα σαςρώς δηλοΰσι κανόνια), 
έσημειώσαντο και ποίαν του Μαρτίου ή του Απρι- 
λίου συμβαίνει τών πανσελήνων Ικάστην γίνεσθάι. 
Περιλαο<$ντες ουν τήν έννεακζιδεκάδζ ταύτην τών 
ετών τε και πανσελήνων ένι κανονίψ δύο περιέ- 
χοντι σελ ίδια, και μέχρι τριακοσίων ετών τάς μετ' 
ισημερίαν έαρινήν του πρώτου μηνός πανσελήνους 
ταΤς αύταΤς τών μηνών συμπίπτειν ήμέοαις ΤΛοπή- 
σαντες, ττζ εφεξής άνακυκλήσει τών έννεακαιδεκα- 
ετηρίδων, τούτφ ήμΤν γρήσθαι τώ κανόνι παρέδοσαν, 
κατά γε τά έξης άπαντα ετη, ώς ουκ άτοπον ον, 
ούδΐ ττ^ ευσεβείς λυμαινόμενον, ει παρά τήν άνώ- 
μαλον της σελήνης κίνησιν, μετά τήν έξαρίθμησιν 
τών ρηθέντων τ ετών, 6 κανών ουτοσί, μή κατά τήν ιη ίη <ιυο1ιΙ>β( ΙρβΟΓΟπι ρο8ΐ βςυΐ• 
ηοοϋυιχι νβΓηυπι. Ιη^ΓΰδβυΒ Αυΐβιη 68ΐ βοΐ, ςυΑηιΙο 
ΡαΐΓβΒ άβ Ιι&ο Γβ άβΗΙ)βΓ8ΐ>&α1, ροηοίαπι «ςηίηο- 
οΐϋ ά\β νίο68ίιηο ρπιηο ΜλΓίϋ ΕηθΟΒίβ, 8ίβαΙ 1β- 
1>υΙ» ςυββ ηο8ΐηθΙ ρπνβίκο οοηΒίτοχίιηυβ, ΗςπίιΙο 
ΓηοηβίΓΑπί. Α<1ηοΙ•1>8ηΙ βηΐθΐη ίΙΙί ςαοολκη (Ιίβ 
ΜβίΓΐϋ νβΐ Αρπ1ΐ8 ρΐβοίΐυηίυιη ςυοάΐϊϋβΐ οοηΐιο- 
^βΓβΐ : α^βοι^υβ ίη υοΒίη ίΒΐ)υΐΒΐη ϋίοοΙυοαηΒΓβΠ) 
οοη]ίοΊ6ηΐΑ8 βηηβαοαί(ΐ6θΒ(]6ΐτι915 ίΙΐΒΐη ΒοηοΓαππι 
6ΐ ρΙθηϋαηίοΓυπ). Αίςυβ ροπΌ άβρΓβΙιβηάθηΐβ» 
8ρ&Ιίο &ηηοΓυπι 300 ρΙθηίΙυοίΑ ρηπιί ιηβηΒίβ ρΓο• 
χίπαβ «βςυβηϋΒ Φ(]υίηοοΙίαπα νβΓουιη ίη βοΒύοιη 
ΐΌβηβΙϋίη (ϋ68 ίηοίάβΓβ, ρΓορΙβΓ ΓβνοΙαίίοαβιη βα- 
ηθΗ0Βίά60&6ΐ6Π(1αα], Ιιαοο οαάοηβαι ηοΐ^ίβ οΐβικίαιη 
ΐΓΒάίίΙβΓυηΙ βϋλΐη ρΐΌ οιηηί1)υ8 Βηηίβ $β(ΐαβη(ί- πανσέληνον του πρώτου μηνός, αλλά μετά μίαν ή ^ ^υβ ; ({υββί ΙίΒυά &1)8υΓ(1ιιπι ίοΓβΙ, ηβςαβ Γθ1ί£;ίοηί δύο ημέρας τό νομικόν δείξει Πάσχα, και παρά 
τούτο σ•3μβήσεται τόν δ' ενίοτε μή τηρεΤσθαι του 
Πάσχα διορισμόν, ά'τε της προσθήκης τών δύο ήμε- 
ρων υπερβαίνε IV Ισθ' ό'τε ποιούσης τήν μετά τήν 
πχνσέληνον πρώτην Κυριακήν, κάκείνην μεν τη των 
Βαίαιν άφοσεουν έορττΐ, τζ γε μήν έξης τό σωτήριον 
Πάσχα έπιτελεϊν. Τοΰτο δή τό έφ' ήμΐν άρτίως συμ- 
βαίνον, και τους πολλούς έκταράττον, ώς αναγκαίου 
τινός καταλυομένου δόγματος καΐ αξίου μή παρορα- 
σΟαι. Τούτο δέ ώσττερ πάλαι έπιτυγχάνον ουκ άχρη- 
σιον, ούτω νυν διαμαρτάνον άκίνδυνον δειχθήσεται. 
Ου γάρ λέληθε τούτο τους πάντας αρίστους εκείνους 
Πατέρας, ουδέ παρά τό άνεπιστημόνως εχειν αυτούς 
π»ρι τήν άστροθεάμονα 'έχνην, τούτο συμβέβηκεν. ηοχίυαι, βΐ ρΓορΙβΓ αιο1υ8 ΙυαΑΠΒ &ηοαι&ΙίΒΐη, ρο8ΐ 
Γβνοΐυϋοηθπα άίοΙΟΓαπα 300 Βαηοηιαι, ο&ηοη ιβΙθ 
ηοη Βά ρΙθηίΙυηίυΐΏ ρήιηί αίθηΒΐβ, 86(1 ρο$1 (ϋβπ) 
ιιηυιη αυΐ ΒΗβΓϋΐη Ιβ^ςβίθ Ρα5οΙι& ΟΒίβηάβΓβΙ ; βΐ 
ΙΐΒπο οΐ) βΒακλίη ηοηηαη(|υΒαι &ηοί()βΓθ1, ςιι&Γΐιιαι 
ΡΑ9θΙΐΒΐί8 ΙίηιίΙηΙίοηθίη αιίηίπΐθ οϋββΓν&Η, ηβιηρβ 
ςυο(] άί^Γϋοι άυοΓοτη Βεββ98ίο ρΓθΐηον6Βΐ, ο( 
01, Οοπίΐΐηίο&Γη ςπ» ρηιηυαι ρίβηίΐαηίαιη ββςυί• 
ΐυΓ, ΓΑΟίλΙςυβ υΐ Ιιβπο ΓθθΙο Ρ&Ιηι&Γυηι (Ιίεβαιυβ, 
Βίςυβ Οοιηίηίοα ρποχίπιβ Ββςυβηΐβ 8ΒΐυΙ&Γβ ΡβθοΙια 
0β1βΙ)Γθΐηυ8. ΙΙΙυϋ ΒΟΐβιη ηυρβΓΠΐηβ Βραά ηο8 οοη- 
1ί£{ίΙ, βΐ ηοη ρ&υοο9 ΙϋΓΐ)Βνϋ, ςυΒΒί ρΓΦΟβρΙϋΐη 
Βΐίςυοά πβεβΒΒΒΓίυαι οΐ πιίηίαιβ ηβ^ΐί^βηιΐυιη άίβ- 
ΒοΙνβΓβΙυΓ : ουπι ί&πίθη ρίευΐ ΙίΒυά ίηυΐίΐο θγβΙ ϋοο αλλά «αρά τήν τών φωστήρων, ώς εΓρηται, κίνησιν * Ο οαηοηίοη, ςυ»η(1ο οΗπι πΐβ 80 ΗΒΐ>υϋ, ϋ& ϊϊοάΊβ 

«ίηβ 8Γ»νί Λΐίςϋο ρβπουΐο β νβΐΌ βΜΙ, αϊ ηιοχ 
(1ριηοη8ΐΓΒΐ)ίΙηΓ. Νβςαβ βηίπι Ιιοο ρΓ8θθΐΒη88ίπιθ8 
Ρα(Γθ8 1&!υίΙ, νβΐ βίο ΠβΓΐ οοηΐί^ίΐ ρΓ» ίρ80Γυαι 
ίη ΒΒίΓοηοπιία ίηιρβηΐίβ, ββά ρΓορΙβΓ ΙυιηίηΒπυπι, 
υΐ (Ιίοΐϋΐιι ββΐ, πιοίαπι. Τβπιραβ νβΓΟ Βηοοηπα, 
ςηοά δίΒΐΙΐΌ ρ1υΓίΙ>υς όΙοβΙΟΓ, (ϋ6(>υ8 365 ουιη 
<]η&(]Γ&η1β ΓβΓηιβ Ίίβί Γ68ΐίΙαίΙυΓ. Μβάπ ΒΟΐβοι ιηο- 
Ιαβ Ιυη» ίη Ιοης^ίΙηάίηθπι ηοη Γ0<1βυηΐ, Ια Βηηίβ 
ίηΙβ^ΐΊβ 19 8θοαη<1υνη (]υ&(ΐΓΒηϋ8 Βά(1ί(Αηΐ6ηΙυιη 
εοιηραΐΒΐίβ : 8βά άβθΐόοΓΒηΙοΓ ααίυβ άίβΐ 8βχβ£^ 
βίηί}» ρΓΪιηιβ ΐΓβ8, βΐ ββοιιηάο 37. Α^ςαβ Ιιββο οΙ» 
Οί^αβΒίιι ίη 304 »ηπΪ8 ηοη ί(ΐΐ''^π8 (ΐϋίάβιη, Μά ηί• τό δ* δπως, αύτίκα ρηθήσεται. Τό ένιαύσιον κίνημα 
δι* ήμερων αποκαθίσταται τξε' καΐ τεταρτημορίου 
ημέρας εγγιστα • αΐ δε μέσαι της σελήνης κατά 
μήχιος πάροδοι ουκ αποκαθίστανται έν 6'λοις ^τεσι 
ιθ* τοις κατά προσθήκην του τετάρτου άριθμουμέ- 
νοις • άλλα παρά μιας ημέρας εξηκοστά πρώτα τρία, 
χαΐ δεύτερα λζ*, και διά τούτο έν τδ' ένιαυτοΐς ούχ 
ό'λοις πάλιν, άλλ' έλαττουμένοις ημέρας ουδέν, λεπτά 
::ρώτα νζ* χα'. δεύτερα ν[ϊ', ήτοι μίαν ήμέραν δγγι- 
στα, ή είρημένη γίνεται άποκατάστασις. Ααβόντες 
γάρ σρτίως ήμεις τήν μετά τδ' Ιτη άπό τών Πατέ- 
ραιν έννεαχαιδεχάδοι δεκάτην έβδόμην ούσαν της ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙΑδΤΑΕΙδ 100 ηυβ αηίυβ άΙβΙ ιηίηυϋβ ρήιηίβ 57 βΐ ββουαάΐβ 52, Α ^^* έχιίνων τφ τότε ληφθείσης, ήτις άρχεται $ηλον- Β Ιιοο ββΐ ίθΓ0 <ϋβ ϋοο, άΐ6ΐ& Γθνοΐαΐίο ρβΓΐΐ£;ϋυΓ. 
Νιιη 81 ηοβιηβΐ ηυαο βυιηιιιηιΐΒ βηηβαοΒίιΙθΟΑβΙβ- 
Γί(1& ροβί 304 λοηοβ & Ρ&ΐΓίΙ)υ8 Νίοβηίβ, ςυβ ββρ- 
ϋαΐΑ θβΐ &1) ϋΐΒ ςυ&ιη ϋ βαιηρ&βΓβ (ΐηββρΗ βιιΐθΐη 
Ιι»ο α1) λαηο 6537), θ1 βοηαροΐβιηιιβ ρ1βηί1υιιί& ίρ• 
Βίαβ ροβΐ βςυίοοοίίυιη νβΓηιιαα, Γβρβηβαααβ ςυοά- 
1ί6θΙ ρίθηϋυαιαηι αοο (ϋβ ρΓ8θνβΓΐ6Γβ ίΙΙα ςαβ »ά 
ρπιηυιη βηαΦΜ&ΙάβΟΑβΙθπάλ ρβΓϋηβηΙ, ι1^^&(η οοη• 
βΐίΐαΐααι ββΐ ίη 1βΙ)οΙ&, ςιΐΒΐη άβ ίβΐίβ οοη<ιΙηιζί' 
ιηαβ. ΑΙςαβ ρλήΙθΓ βί βίιηΠθβ βηηβλΟΒίίΙββ&θΙβΓίάοβ 
οο^^ϋ^&ι^οηθ8 οβΙοοΙο βχροοΑίηαβ, ςα» &1) ίβΐΐιιιο 
ίη ρ&Γί ίηΙθΓν&ΙΙο Ιηοίρϋ, αΐ & ββχίββ ιηϋΐββίιηο 
ηοηβθοίββίιηο <ια&(]Γ&§^βΒίιηο ρηαιο Βοηο, ΙΐΒβοβ 
άίβ υηο ΗΗβ ρΓίΟΓθβ άβρΓβΙίθηάβιηιιβ. Ταιη βϋλοι 
ία Βοηίβ •βςαθηϋΐ3υ8, ςυί ρ&π ΙηΙβΓΥΒίΙο (ΙίβΙ&αΙ, 
ΓβρβηΓθ θβΐ ίηΙθΓ ^οη^α^&ι^ο^β8 αηίοβ (ΙίθΙ ιϋΙΓβ- 
ΓβηΙΐΒΐη. ΟοΒρΓορΙβΓ Ιιοάίθ άυο (ϋβ8 ρο8ΐ ρίθοίΐυ- 
ηίυπΐΑά]ίοίαηΙυΓ ηά ΡββοΙιβ Ιβ^^λΙβ Αάβηνβηίβηάοιη, 
ςαοοίΒοι ρίθοίΐαηίαιη ηβςυϋ αΙΙίης^θΓβ άΪΒτη ηβη- 
818 8 Ρ&1ιίΙ)υ8 άβΟοϋυπ), ρΓορΙβΓ ΡβΐΓθοβ58ίοηβιη 
αααΐ8 <ϋο1. Ηοο 6ΓΓ&ϋ ία ο&ηοηβ ιβΙο Ιβιηρυι &ηηυυα] οΓβΒνϋ. 
Οβ χςΗίηοΰίιο υβτηο, 
8β<1 ηβο αιοιηοηΐΒ «ςοίηοοίϋ ίο βοάβοα άίβ 8ΐβ- 
ΐ6ΓαηΙ. Οαοηίαηα βηίιη 8θΙ ίη ιηβίΐίο ζοάί&οο ιηο- 
Ιαιη ρΓορηαιη Ι&Γάβ ρβΓΑ^ίΙ, ϋΑ υΙηοίθΑί8ϋα8ΐηο(]ί 
Γβνοΐυΐίο Αοηααι ΓβάάΑΐ ΙηΙθς^Γααΐ• βίΓουιηΓβΓίυΓ 
ΐΑΐηβη ραγΙ Γβηηβ νβΙοοίΐΑΐβ οιιιη παοΐα αηίνβηί; 
ηυΑΐβηυ8 υοΙοΑ οίΡοαηίΑοΙίοηβ άίβπι ΟΑΐΟΓΑΐβαι 
ςαΑΐη ρΓΟζίιηο Γ&οΙαΙ, ςαβη^ο ίΐΑςαβ ΓβρβπΙαΓ ίη 
οοιηιηυαί ίηΙθΓββοΐίοηβ οίΓουΙί ρρορηί (86υ βοΐί- ^ 
ρΐίοο) 8ΐ αίΑχίπιί ραγαΙΙθΗ (Ιιοο οβΙ βθςυίηοοίίαΐίβ) 
ΐΑΐίοαβ ί)ΐΒ (ϋοΓΟΑ ρΑΓβιη ιι1)ίςοβ βίΟοίΙ, 91β(]υοά 
ορυ8, άίβιη ηοοϋ. Ναιο ςυΐΑ πΐΑχίιηαΒ ρΑΓΑΠοΙορυοα 
βςαΑΐίΑ 8β§^ιη6ηΐΑ 1)Αΐ>β1 βυρΓΑ β1 ίηΓΓΑ ΙβΓΓΑΐη, 
ςαΑπάο ιοί οίΓουαίΑΟΐαΒ ίη βο οοιη υηίνβηο υηΑ 

άθΟαΓΓίΙ, η60β88ΑΓίθ 010ΓΑ8 8α1) βΐ 8υρΓΑ ΙΟΓΓΑΐη 

ΡΑΓ68 ΓαοιΙ. Ναοί ςο« βςαβΙιίΙϋβΓ ιηονβοΙυΓ, ίο 
ΦςαΑΐί ΙβιηροΓβ »ςυΑΐίΑ ρβΓίΓΑΟΒβιιοΙ 8ρ&1ίΑ. Ιιηο 
ρΓορΙθΓ β€|υΑΐϋ&ΐ8ΐη οοοίίβ ΑΟ άίθί, ςα» ίη ίΠο 
οοοίία^ϋ, οςαίηοοΙίΑΐΐΒ υοοαιογ ίΐΐβ βίΓοοΙοΒ, βΐ 
ρυαοΐΑ Ιιαίο βΐ ζοάΐΑοο οοηιοαυηίΑ, ίη ςαί^οΒ (ϋβ- 
ϊ)υρ ΑΟ ροοίίϋαβ βςυΑΗί)α9 οββθ Αοοίάϋ, βΒςαίηο- 
οΙίϋΙίΑ ; βςαίοοοϋυπι άβηίςαβ Ιβαιροηβ ιηοο»θη1αηα, 
ςηο οβηίΓυπα βοΗβ οοιηχηαοβίΏ άίοΙΟΓυο» οΪΓοαΙοΓυιη 
ίηΙβΓβθβΙίοοθΐη βυϋϋ. ΒίοΑ νβΓο δοηΐ ροηοΐΑ »ςυί- 
ηοοΙίΑΐΐΑ, ΑυΙυιηηΑΐβ Βοίΐίβοί, ςυοά ίη ρΗοοίρΐο Η- 
1)Γ8Β ^&οβι, ϋ1)ί 8θ1 νβΓβΑΐαΓ 011 Γπ Γβΐΐοΐο βςυίίοπβ 
Αά ΑαβίΓυιη (βοϋϋ, βΐ νβΓοααα ίη ίηϋίο ΑΠβϋΒ, ουί 
8ηΙ)θ8ΐ εβηίΓυιη βοΐίβ α ρΑΓίίύυβ Αυ8ΐΓ8ΐί5α8 Αά 
ΒβρΙβηΐΓΪοηΑΐβΒ ^θΓ^βηΙίΒ, βΐ παοπιβηΐυπα ίΐΐοά βρ- 
ρβΙίΑΐαΓ βςιιίηοοίίααι νβΓηυιη, ροΒΐ ςαοιΐ 16Χ άι- 
^ίοΑ ΡαβοΙιδ 0θ1βΙ)ΓΑη ρρβοίρϋ. ΟΟΑρΓΟρΙβΓ ΓΟΒρΟ- 
οΐυ ηΑΐυΓβ ίρβίοΒ ίη οοάβπίΐ ΙβοαροΓβ ββιηρθΓ «ςαΙ- 
ηοοΙΪΑ Οαηΐ, ρΓορΙβΡ ςυΑοϋΐΑΐβιη ΑηοοΑπα ΒβηαρβΓ 
υοΑίη βΐ βΑΠίθβηι. ΑΙ νβΓΟ ΓββρβοΙιι άίΒροΒϋίοηίΒ 
οοΓροΓααι οαβίβ&ΐίυιη ςαοΑά ΙβΓΓβπι, β( οιβηΒΐΐΓβ 
βΙίΑΟί (ΙίβΓαηι 80 ηοοίίυπι, ςοΑ ^υx^8 τϋηπι ΙιΑίίηο- 
Πΐαι Δϋκ ίρ8ΐ οΙίαιοΓ, ηβ(ΐυθ ΟΒάοιη Ιιογα, ηβςαο ρτι άπδ του ,ςφλζ' έτους, και έπιλογινάμινοι τάς έν 
αύτχί μετ* Ισημερίαν έαρινήν πανσελήνους, εδρομεν 
Ιχαστην γενομένην πανσέληνον πρδ μιας ημέρας 
των έν τζ α' έννεαχαιδεχάδι, ώς προτέτηςται έν τφ 
παρ* ημών έχτεθέντι περί τούτων χανονίφ. "Ωσαύτως 
δι και τάς 6μο(ας Ιπιλογισάμενοι συζυγίας τΐίς έν- 
νεαχαιδεκάδος, ήτις άπο ταύτης έν Γσφ διαστήματι 
άρχεται, άπό του ,ςωμα' δηλονύτι Ιτους, προ μιας 
πάλιν ήμέρχς των πρ6 αυτών ταύτας εδρομεν. Και 
έν τοις Ιξής δΐ τών ετών, τοις τφ ϊσψ άεΐ διέχουσι 
διαστήματι, μίαν ομοίως ήμέραν 2γγιστα εύρήσΐι 
τις την τών συζυγιών διαφοράν. Αιά δή τούτο α(>- 
τίως δύο μετά την πανσέληνον ήμέραι ε&ρίσχονται 
προστιθέμεναι ^ν τξ του νομικού Πάσχα Β&ρέσει, 
της πανσελήνου μή δυναμένης καταλαβείν τήν όρι- 
σθεΐσαν τοΤς Πατράσι ποστήν του μηνός, δπιστορ- 
μήτου γενομένης, ώς εφηται, έν τδ* ετεσιν, μιας 
ημέρας εγγ.στα διαστήματι • τοσαύτην ό χρύνος 
περί τον κινύνχ τούτον πεποίηκε τήν πλημμέλειαν. 
β^αι ίη Αηηίθ 304, ςαΑοΙυαι ίοΓτηβ ββΐ Βρ&ϋυαι Περί της εαρινής ισημερίας. 
Άλλ' ούδΐ τα της Ισημερίας έπι της αυτής εστη- 
κεν ημέρας αεί. Έπεί γάρ τήν έπι τοΰ λοξού δια 
μέσου τών ζωδίων Ιδίαν κίνησιν βραδέως ποιείται ό 
ήλιος, ώς εΤναι τήν μίαν αύτου οποκατάστασιν, τον 
δλον ένιαυτον, τψ δε παντι '.σοταχώς σχεδόν συμπε- 
ριπολεΤ, ώστ' έν μι^ περιστροφή το νυχθήμερον 
Ιγγιστα ποιεΤν, δ'τβν αρα έπΙ τών κοινών τομών 
γέ^/ηται, του τε οΙκείου καΐ τοΰ μεγίστου τών παραλ- 
λήλων, Γσην ές ανάγκης πανταχού χατ' έκείνην τήν 
περιστροφήν τήν ήμέραν ποιεϊ τζ νυκτί.Τοΰ γαρ μεγί- 
στου τών παραλλήλων κύκλου Γσα τμήματα Εχοντος,τύ 
τε ύπερ γήν, και τδ 6πο γήν,δταν έπ' αύτου Δν 6 ήλιος, 
τήν μετά του παντός ποιήται περιστροφήν, τφ ύπο γην 
χρύνψ Γσον ποιεΤ τον υπίρ γήν έξ ανάγκης • τα γαρ 
όμαλώς κινούμενα έν ?σψ χρύνφ τά Ρσα διεξέρχεται 
διαστήματα. Δια ταύτην ούν τήν γινομένην έπ' αύτου 
Ισύτητα της νυκτός προς τήν ήμέραν, αυτόν μεν 
Ισημερινόν όναμάζουσι κύκλον, τά δΐ κοινά σημεΐχ 
αυτού τε και του λοξού, καθ' α αΧ τών νυχθημέρων 
Ίσύτητες γίνονται, Ισημερινά, Ισημερίαν δέ τήν 
ώραν, ^ πρώτον τοΰ ηλίου τό κέντρον έπι της κοι- 
νής τομής γίνεται τών είρημένων δύο κύκλων. Δύο 
^ οέ εισι τά Ισημερινά ταΰτα σημεία, τύ τε φθινοπω• 
ρινόν, τό κατ' αρχήν τοΰ ζυγοΰ κείμενον, έν ψ γίνε- 
ται ό ήλιος άπό τών βορείων έπι τά νύτια διερχόμε- 
νος, και τό έαρινόν, τό κατ* αρχήν τοΰ κριοΰ 6εω• 
ρούμενον, φ τινι τό τοΰ ηλίου κέντρον συνέρχεται, 
άπό τών νοτιότερων έιι^ τά βόρεια κινουμένου * χαι 
ή ώρα εκείνη εαρινή καλείται Ισημερία, μεθ* ήν 6 
θείος νύμος τό Πάσχα έπιτελεΤσθαι κελεύει. Κανά 
μίν οΰν τήν τοΰ παντός «ρύσιν, έν τφ αύτφ χρ^φ 
τά της Ιστιμερίας άει γίνεται, διά τό Ι'σον εΤνβι έιΐ 
τό μέγεθος τοΰ ενιαυσίου χρύνου. Κατά δέ τόν Ιχά- 
στονε γιν<5μενον προς τήν γήν των ουρανίων σχηρα- 
τισμόν, και κατά τό μέτρον τών ήμερων τ« χα{ 
μηνών, φ κατά 'Ρωμαίους ήμεΤς χρώμεθβι οίτ% 101 δΥΝΤΑΟΜΑ ΛΙ.ΡΗΑΒΕΤ10υΜ. — Π. 1Μ 

χατά την αυτήν ώραν, ούτε χατά την αυτήν ήμέ- Α νθΙβοάβακϋθ&οοίάϋβςαιηοοΙοϋΙίααΐββη.ΟυοαίΑαι 

ραν αυμβαένει άύ τήν ινημερίαν γ{νεσ6αι. ΈκεΙ βηίο) Ιθΐηρυβ &ηηααιιι ρΓβΙβΡ ά'ΐΜ 365 βΐί&ιη ρΓορβ 

γάρ ή ενιαύσιος ποαότης προς ταϊς τζε' ήμέραις ςαιΐΓ(αιιι ρ&τίθΐη άίθί ΓΟΐ^αίπΐ, 81 ηυηο ίαβΓϋ 

χαϊ τέταρτον Ιγγιστα προσλαμβάνει, ϋτχν ι$ ή βςυίοοοίίαπι οΪΓΟα ιηθρίάΐβαΐ• &οηο ββςυβηΐθ ΟΓϋ 

Ισημβρ(α ιηρί μενημβρίαν, το μεν έξης ετθς οίΓβ& οοο&βυιη Βοΐίβ, θΐ αηηο ΙβΓίίο οίΓΟΑ αοοίοιη 

εσται περί $ύσιν ηλίου, το δΐ εξής περί μεσας τηβάίιιιη, βΐ βίο ίη ίηΩαίΙυοι. Ηίαο βαίιη ςυλΙαΟΓ 

νύκτας, χαΐ ούτω μέχρι παντι^ς. Εντεύθεν γάρ χαΐ αηοίβ οοιηρΙβΙαΓ (ϋβ8 1)ί88βιϋ1Ϊ8. Οβίηάθ νβΐΌ, ςαο• 

ή του βισέχτου ήμερα εις δ' ένιαυτους προσαπαρτί- αίλω 8ρρ6ΐΐ(1ίου1& ςυβ9 &ά (ϋβ8 365 αβοθάίΐ, ηοη 

ζεται. ΈπεΙ 8' αύθις ή έπΙ τξε' ήμέραις έπουνία οοηΐίαθί ίοΙβ§^Γϋζη άίβί (|υ&(ΐΓααΐ6ΐη, ββά <1θβοί( 

ούχ θλον τέταρτον ημέρας περιέχει, άλλα παρά τρία- ρ&Γΐβ ΐΓθθβηΐβ8ίαΐΑ, βΐ αο8 ςαΐάβοα ηαιηβΓΟ (ΙΙβΓυιη 

χοσιοοτ6ν, ήμεΐς δίτφτών ήμερων χαι μηνών άρι* &ο ιηβηβίαιη & 1•Αΐίαί8 βοοβρίο υΙίιηυΓ, ςαΑ8ΐ ςοα- 

6μφ χατά 'Ρωμα(οος χρώμεθχ, ώς του τετάρτου άΓ&α8 άΐβί ρβτΓββΙθ 860) ρβΓ βζρΙθΓβΙυΓ, οάθοςυβ 

άεΐ τιλε(ου προβγινομένου, χαι διά τοΰτο χατά τέσ• ςυοίΐ^βΐ ς[αΑ(ΐΓίβααίο ιΐίθΐη αηαιη ίρβίβ 365 8^^^^ο^- 

«αρας ένιαυτους μ(αν ήμέραν ταΤς τξε' προντίΟε- ζηυι, οοηΙία£;Η ηθθβ88&ήο ρο8ΐ αηηοβ 300 βθςυίηο- 

μ<ν, συμβαίνει έξ άνάγχης μετά τ' ένιαυτους πρ6 οϋυιη αοΐοο άΪ6 ρΓδΒνβτϋ. ϋΙ;, βχβιηρΗ {^Γ&Ιία, Ιιοο 

μιας ημέρας γ{νεσθαι τήν 1σημερ(αν * ΐ>Ιον, έπεί ^ ίρ$ο ΙβιηροΓβ, «ςυίαοοίίυιη βοοΜίΙ άίβ 18 ΜλΓίϋ, 

χατά τ^ παρ^ν ή Ισημερία γίνεται τ^ ιη' Μαρτίου, ρο8ΐ ιιηαο8 300 ίΙΙυά ίαβΐάΗ ίη 17, Ιοιη ρθ8ΐ Αΐίθ8 

μετά τ' Ιτη Ισται τ$ ιζ', είτα μετά έτερα τοσαΰτα 300 ίη 16^ Βίςυβ ίΐιι ρβΓρβΙαο. ^Έςα^ηο^ι^αα1 Ηαςαι* 

τ^ ις', χαι ούτως άεί. Έ μίν ούν χατά το ,δρνς' ρΓΟΑηηο βΙ> 0Γΐ>β οοηάίΐο 4156 ο&ΐουΐο ηοΜβ οοω- 

ετος άπό κτίσεως χοσμου εαρινή Ισημερία έπιλελό- ρΓοϋβΙϋΓ 1061(11886 ίη ΜαΓίϋ 27 οίΓοβ οίθηάίθΟί ; 

γισται ήμιν γεγονυΐα Μαρτίου χζ' χζτά μεσημβρίαν * ιηθπάίβοι, ίη(|αιιιη, ^υ1ια ηθηάίληυο] Αΐ6ζ&0(ΐΓίο. 

λέγω δέ μεστημβρίαν, χατά τον δι* Αλεξανδρείας ϋβΙθΓΟΡααι νβΓΟ «({αίοοοΙΐοΓααι, ςυ® ίανί66αι ά'ι- 

μεσημβριν((ν. Των δλ έξης, δ'σαι μεν τοις τ' ετεσιν δΐ&ηΐ 300 βοοίβ, υηυοκίαοάςυθ οίΓοα βΑΐηά6αι Ιιο- 

αλλήλων διαφέρουσιν, Ιχάστη προ μιας της προ αύ- Γ^ηα, αΙ υηο (ίίθ 6ίΐίυ8 ο1)ν6ηί(, υ( ία 1αΙ«Γθυ1ο Αρ- 

της ημέρας χατά τήν αυτήν ώραν γίνεται, ώς προ- ροβίΐο οοοβίίΐυΐυιη θβΐ. ^ΕςυίηοοΙίι» Αυΐ60ΐ ίοΐ6Γ• 

τέταχται έν τψ διαγράμματι * αΐ δέ μεταξύ τούτων ιη6(ϋ8ΐ 6ΐί&αΐ 1οΐ6Γθΐθ(1ίί8 άίθί βρ&Ιϋβ 8ίνθ ΙιΟΓΪβ 

Ισημερίαι, τοις μεταξύ διασυήμασι δηλονότι γίνον- ΩυαΙ. δί Ι&ΟΙθη 1ίΙ)6ΐ ρΑοΙο ΒΟΟΟΓΑΐίυβ ΙβαΐροΓίβ 

ται. ΕΙ δε χαΐ σαφέστερα βούλει γνώ^σι του χρό- ιηοΓΟβοΐΛ 8θίΓ6, ρπίαιο ςαίάβηΐ &ηοο Ν&1)οη&β&Γί8 

νου σημεία, έν μέν τοις χρόνοις Ναβουνασάρου οίροίΐ ν68ρ6Γ8αι 6Χ60ηΐ6αι βςαίηοοϋυαι 6Γ&1 Μαγ- 

περί λήξιν έσπερίαν ήν ή Ισημερία της του Μαρτίου ιϋ ιΐίβ 25, 8θά 16αιροΓθ ΡΐιϋΗρρί Αρίάβί οΙγοα οιβΓί- 

πέμπτης χαι είχοσνής, έν δέ τοις Φιλίππου του (Ιίβπΐ (ϋθί 24 6]υβά6ΐη 917α)θθβί8: ΙβαιροΓύ 

Έτη &π6 κτίσεως Κόσμου. *Ισημερ(αι χατά τονΜάρτιον. Αοαί &1) ογ1)6 οοοάίΐο. ^εςυ^ηο^ιIΑ οΙγοα ΜΑΓίίαοι 

.δρνς' 4156 27 

,δϋνς' 4456 26 

.δψνς' 4756 25 

,ενς' 5056 24 

,ετνς* 5356 23 

,εχνς' 5956 22 

,ε^ς• 5956 21 

.ςσνς' 6256 20 

,ςφγς• 6556 19 

,ςωνς• 6856 18 

*Αρι$αίου περί μεσημβρίαν της χδ' αύτου * έν αις ν6Γ0 ςυαη(1ο €Ι)η8ΐυ8 πιογΙο βα& οιογΙθπι ΙρβλίΟ 
δΐ ήμέραις ό Χριστός τφ οίχείφ θανάτφ τον θά- βηβοανίΐ, άΪΒ Μ&Γΐίί ?βΓ^βοΙΪ8 23, Λά οοοίβαι αιβ- 
νατον έθανάτου, τρίτην χαι είχοστήν διανύοντος β (ϋ&οι ; άβϊη ςυαηάο Ιιαηο 1&1)αΐΑ0) Ρ&ΙΓ68 οοο- 
αντοΟ, περ{ μέσην έχείνην τήν νύχτα * ό'τε δε το των 8ΐΓυχ6ΓαηΙ, ΜΑΓίϋ 21 ά\6 &<16Γ&( οιοα)6θ1υηι βΒ- 
αατέρ«»ν τουτί χανόνιον έγεγόνει, τ^ α τούτου ςοίοϋοΙίΑΐβ. Νϋοο ααΐβαι &ρα(1 ηοβ, α( 8υρΓΑ 
χαΐ κ' τά της Ισημερίας άπήντα* νυν δ' έφ' ημών, αΐ008ΐΓ&Ιααΐ 68ΐ, άΪ6Β 18 {8ΐίυ8 0160818 βδςοίοο- 
ώς δεδήλωται, ή ιη' ταύτην ολοσχερώς όρ^ γινομέ- εϋαιη 0ΓΑ8«ίοπ οιοάο ΟΑρΙυοι νίάθΐ. Ε^υβοιοάί &ηο- 
νην. Τοιαύτην άνωμαλίαν ή έπ: τ^ τών φωστήρων ηα&Η&πι ν6ΐ 011010)08 οίΓΟΑ οιοίαο) Ιυαιίο&τίιιιη (Ιθ• 
χινήσ»! βραχυτάτη Ιλλειψις χατά μικρόν προσγινο- ίοοίυ•, (]α&ηινί8 ηοη (Ιίο 8ίΙ ςυοίΐ οοοίίς^θπΐ, ογ6&- 
μένη άπέτιχε, και τα φώτα όπισθόρμητα γίνεσθαι νϋ, ί6βί1ςαθ Ιυαιίο&Γία γθΙγο 6Θ(16Γ6. Νοο Ιλοίθο 
παρβσχβύαην. Ού μήν παρά τούτο μεταποιεΐν τόν 6&οι οϋ ο&θ8&ηι ο&οοοβηι ίΠαοι ΡαίΓαοι ίηιιηαΐΑΓβ 
τών Πατέρων προσήκει κανόνα * ούτε γάρ οιόν τε οροΓίθΙ : οοςυβ 60101 αΐίυοι οοθ(ίβΓ6 1ίθ6(, ςαί (ασι 
συν6<ΐναι έτερον, ο{>τω σαφώς δειχνύντα τοΤς πάσι βν1(ΐ6θΐ6Γ οοηίαΐοοβίΓθΙ βΐίβπι οηΐοίΙ>α8 άίοΐΜ Ρη- 
τούς ειρημένους περί το Πάσχα όιορισμούς. "Αλλά 8εΗΑΐί8 ιΙβΙθΓΟίΙηαΙίοπβθ. νβΓππηίΗηηοπ 6(91 νβΐίοΐοβ* 
χλ\ ήν έΟΑλήσαιμεν, ώς τίνες, μεταθεΐναι, δυσιν <|αο(1 ίαοίυοΐ οοοουΐϋ, ίιααο ίοιαιαίΑ^Β, «1^06 Ιηί< ιόδ ΜλΤΤΗ>)» ΒίΑδΤΑΒΙέ 104 ϋιιπι βαιηβηΙβΒ λΐ) &ηηο 6841, ιΐίββ βάβο άυοβ άβ- Α α^'^ον ήμέραις 6ποβιβάσαντες, άρξά|Α•νοι δηλον^ι ιηβΓθ : ρΓβΙβΓ()υ&ΐΏ ςοοιΐ ηβ νίχ ροββιΗίΙβ ββΐ οιη- 
η!1)α8 ρβΓ Ιοίυπι ΙβΓηηιιη 0Γΐ)θΐη ΝΓαιη 8Α0Γ•ηιιη 
ιηοάβΓ&Ιοτϋιαβ ρβηυ&ιΙβΓβ οΐ τηβΙΙιοάυιη ηοτ&ιη 

αά(ϋ8ϋΑη(, «ΙΙβΓΑ ΐΗ9(]β6ΐΑ, βΐΙβΟΙ 1)ίθ ρ08ΐ «0008 304, 

ΓαΓ8υ8ςαθ ρο8ΐ αΐίσβ 304, λίςαβ ροΓΓΟ ίη ίηΑηϋοιη 
ίάβπι βΓΓΟΓ 86(ΐιιβ!υΓ, Αίςοβ οριιβ βη( Ι&ΙηιίΑιη 8β^ 
ρία8 ίιηιηηΙβΓβ. ΟαβρΓορΙβΓ ιηαΐΐο ιηβΙΙαβ Γαβη!, 
ηυΙ1&(6ηϋ8 !ηηον&Γβ : ηλπι ί8Ηα8Π[)0(]ί ίοηον&ϋο ηοη 
8θ1αιη ηοη ρο1β8ΐ βοπι^βιη βΓΓΟΓβπι άβνϋβΓβ, Μά 
βΐ 1υΓΐ>&Γυηι ηοη ιηίηίιη&Γαιη ίη ΕοοΙββί» οαηΜ 
θΓίΙ. υΐ νβΓΟ ο&ηοη ίΠβ ηαηο 86 !)8ΐ)θΙ, βλ ςυο 
ρπΒΟίρηο οΙγοα Ρ&8ο1ιιι οΙ>({ηβΓθ ορΟΓίβΙ, Ιη ίΙΙο ΙΙγ- 
ιηΙΙθΓ οΙ)8θΓ?αηΙαΓ, 8θ{ϋθθ! ηαοά ρο8ΐ βςιιίηο*- 
οϋαηι, Ιιηο βΙΐΒΐη ρθ8ΐ Ιαη&πι βςαίηοοϋαιη Ββ• άπλ του ςωμα' Ιίτους, πρ6ς τψ μηδΐ ιτάντβς δυνχτον 
είναι τους άνά πασοκν τήν οίχουμένην τά Χριστια- 
νών ιτρβββεύοντας ιηΐβαι μεταμαθεΐν α^^, Ιτι 
χχΐ μετά τδ' πάλιν ίτη, χαΐ αύθις μετά τοβαήίτα, 
χαΊ άεΐ οδτως ή αυτή «αραχολουθήαει αμαρτία, χαΐ 
δεήσει πολλάχις τούτον μεταποιειν, ώατε βέλτιον μή 
χαινοτομεΐν. Έ γάρ τοιαύτη καινοτομώ ού μ^νον 
ού δυνήσεται μη τ^ αύτ^ πάλιν «εριπεηΐν αμαρ- 
τία, άλλα χα) ατάσεως ού μετρ{«ς τή Έχχλησ(φ 
γενήαεται πρίξενος. Νυν δε καΐ οδτως έ}^οντος του 
χανύνος, τά χαιριώτερα των οφειλομένων περί το 
Πάσχα τηρεΐσθαι, δι* αύτου βεβαίως τηρούνται, 
το μετ* ιατημερ^αν δηλονότι, χαι τ^ μετά τήν πανσέ- 
ληνον, τήν μετ* Ισημερίαν, τά της Ιορτης &π^ ςαθηΐβπ), ί68(ί ΙβΙίαβ βοΐβαιηΐλ &Η οαιηίϋολ βΐ βο• || πάντων, χαι έν τψ αύτφ χρόνφ, χαι τ^ αύτ^ ή{Α^? άθΓη ΙβηαροΓβ βοάβπαηαθ ϋβ 8ίηβ άί88{(1ίο ρβη^βη- 

ΙϋΓ. ΡΓβΙβΓβΑ, 81 Γ60ΐθ (]α081(1 ΟίηηΪΒ 86 ΚΐΒΐ)βΓθ1 ρβ- 

Γίο(1!ου8 ϋΐβ οληοη, 8»ρβηιιιηθΐΌ Ιλίηβη οοηϋηκβΓβΙ 
Ρβ86ΐ)8 8 ηοΙ)ΐ8 ρο8(Η(ϋ6 ίββίί ^α()»οηιIη οϋββΓ^ 
νίΓΐ. Νοηο ΒυΙθίη ρο8ΐ Ιγ68 (ϋβ8 &ά ιηΐηίηααιιι βΙ) 
ίρβοΓυιη Γβ9ΐο ηοβίΓυιη β6ΐβΙ)ΓΒΐυΓ. Οαοά βιΪΗαι 
ηΐΒ^ί8 οοηνβηίΐ ΟΒΟοηί Αρο8ΐοΗοο, ςαί 8ΐΒΐυΙ1 Ρι- 
8θΚΐΒ 6θά6πι ΐ6ΐηροΓβ 6001 ^α(]«ί8 ιηίηίιηβ 66ΐ6Κ>ΓΒη- 
(ίαιη 6886 ; βΐ 8&ηθ 6γγογ ί8ΐ6 οιγοβ ΡββοΙιβ, ςυ&βΐ 
Βχ 6οη8\ι11ο, ίβοϋ η1 ρΓβοβρΙαοα ίΠαά ιη&)ζί8 οϋββΓ- 

▼θΙαΓ. ^ΒIη ▼βΓΟ ΟρρΟΓίαηΐΙΐη 6886 Γ60Γ 8ΒΠ6ΐίθη68 

6ϋ&πι ηβ06888Η&8 οοιηιη6ΐηοηΐΡ6. 

ΡΗιπΌβ ίΐ8ςυ6 οοηοϋϋ ΑηϋοοΚιβηι 6Βηοη, Ηοο 
(ΐ66Γβϋ, βΗ, 8γηο(1υ8 ΝίοβΒΟΒ 6ΐϋ(ϋ1, ΟοηΒίΒηΐίαο 

ρΗΒβΙχηΟ ίΐηρ6ΓΒΐθΓ6 ρΓ8Β360(6, ηβ ΟΙΐΓίβϋΒηί α 08 τελεΤσθαι άστασιάστως. "Ετι δΐ εΐ ορθώς είχεν 6 πε- 
ριοδικός ούτος χατά πάντα χανών, πολλάχις &ν 
συνέβαινε, τήν Ιξής ευθύς ήμέραν της δεινών εορ- 
τής ήμΤν το Πάσχα τελεΤσθαι * νυν δλ μετά τρεις 
τουλάχιστον ημέρας της έχεί^ων Ιορτής ή ημετέρα 
τελείται. Όπερ Ιτι μάλλον τψ άποστολιχφ χανύνι 
συμβαίνει, τφ διοριζομένφ μή δεΤν έν τφ αύτφ 
χρόνψ τοις Ίουδαίοις τό Πάσχα τελεϊν • χαι ή συμ- 
βεβηχυΐα περί τ6 Πάσχα διαμαρτ(α ώσπερ έξεπ(- 
τηδες ποιεί τον τοιούτον επιπλέον νόμον φυλάττεσΦαι. 
*Αλλ* ούχ άχαιρον οΤμαι χάι τω/ επικαίρων ηοη 
μνησθήναι χρησμών. 

Ό α' της έν Άντιοχεί^ε συνόδου χανών, Όρον, 
σησίν, έξενήνοχεν ή έν Νιχαί^^ πρώτη σύνοδος» υπ' 
εψιν του ευσεβούς βασιλέως Κωνσταντίνου, τήν του ΟΙΐΐη ^υ^Iβ^8 ΒΒΟΓΑ ΡλβοΙίΒϋβ βοΙβαιηίΒ 06ΐβΙ>Γ&Γθηί» ^ αγίου Πάσχα τελετήν μή σύναμα τοις Ίουδαίοις τους 86(1 ροϋο8 οϋ Ι6^ί1>υ8 βο βθηΙβηΙΐΒ, Ηβ βΐ (ϋβΓυηα 
όΐΒΟπιηίηβ βΙ> Ιβϋβ (ϋ8ϋη|;υ6Γβη1υΓ. ΟΙοτίοοβ νβπο 
ςαΐ (]6Ωηΐ(ίοιΐ6πι ίΙΐΒΐη νίοΙ&Γβ βοβι ίυβη'ηΐ, Βίςυβ 
ίΐΒ ρορυΐυαι θοοοΓβ ρΓ«8υΐΏρ8θΓίηΙ, ΒΒΟβπΙοϋβ ^&^- 
οΙοΓΒ ιηυΙΙ&Ι : Ιυπι βϋΒΟί €[υί ουιη Ιιΐβοθ οοαιαιυοί- 
ο&νβπηΐ, ραβί (ΙοροβίΙίοηβαι ΙιοηοΓβ ςιιΙ βζίΓΒ 8&- 
οτυπα ΐπΙΐυηΒΐ &ά ίρβοε ρβΓίίηβΙ, οβιΙιθιΙγβ ρυΐΒ 
Βΐϋβςυβ ρπνϋβςϋβ, βχιιίΐ. Ν&ιη ςυί οΐ) (ΙβϋοΙαπι ηοη 

ρΓβΒ^ΓΒΥβ 8Β06Γ(1θΙίθ 800 βΧΟίόοηΙ, ηΟΟ ΒίΒϋΟΙ ΙΐΟ- 
ηΟΓβ ϋΐο ΟΙΓΟΒ βΖίβΓΟΒ ρΓΙΥΒΟΐΟΓ. 

Ο&ηοη&αΙβιη 66 βγηοϋί βθχΙφβ (ΙίβΕββυΓΓβοϋοηίβ 
υθςυβ βΗ ΟοτηίηίοΑΠί ββςυβηΙβίΏ ρ8Βΐα)(8 βί (ιγπ)ηΐ8 
6ΐ ο&ηΐίοίβ 8ρίηΙθΒΐϋ:)ϋ2» υβοαγο Ωάβίββ ΒάαιοηβΙ, ο( 
ϊιίρροάΓοηαϋβ βρβοΐΒουΙΙβςαο ρυΙιΗοίβ ρΓ«ΐ6Γαιί8- 
818, Ιη βΒοΗβ {Γ6ςα6η11υ8 νβΓβΒΓΐ, ςοΒ όβ εΒΟδΒ β 
8θΓΥΐ(οΐ6 (ϋΒΐ)θΙί ΗϋβΓ&Ιί Βϋΐηυε. νβΓοαι βηίιη ΥβΐΌ 
ΟΙιηβΐΪΒηηαι οροΚβΙ ηυηηυ&ιη ηοη ρΒΓΒίαιη βββο 
Βά ΒπβοίρΙβηάΒ 8&ογβ ο]78ΐ6Γί« : ΐΐΒ ςυίάβιη Οβί, υΐ 
υοΒ οοιη ΟΙιΗβΙο ΓθβυΓ^&αιυβ, Βίςυβ άβ νίΐ&νϋί βί 
ΙϋΓΓβηβ Βά υΙΐΓΒοααηάΒαΒίη βΐ βρίηΙοΒίβιη οοοΥβΓ- 
βΑϋοηβοα ΒϋοΙίΒΐηηρ. 

Υίάβ βΙ'ΐΒΐΏ ίη ΟΒρ. 1 ΙίΚβΓ» θ οιηοηβπι 61 οοη- 
οίΐϋ 6&Γ(1ιΐΑ£;ίηθη8ί8. Χριστιανούς άγει ν, αλλ* ώσπερ τοις νόμοις χαι τφ 
φρονήματι, ούτω χαι,τψ διαλλάττοντι τών ήμερων 
τούτων άποδιίστασθαι. Τους δε τον δρον έχεΐνον πα- 
ραλύειν τολμώντας κληρικούς, χαι ούτω τον λαον 
πεφωμένους δίδάσκειν, τή αφαιρέσει ζημιοΐ της 
Ιερωσύνης • προς δε, και τους τολμώντας τούτοις 
μετά τήν χαθαίρεσιν κοινωνείν, ού μήν αλλά και 
της έξω του βϊ^ματος άλλοτριούσθχι τιμής, της έν 
τι) καθέδρα δηλαδή, κα2 της άλλης. 01 γάρ διά μέ- 
τριον πταίσμα της Ιερωσύνης άφτ^ρημένοι της περί 
τά Ιξω τιμής ούκ ε^ργονται. 

Ό ξς' της ς' συνόδου άπο της άναστασίμου* ημέρας 
άχρι της καινής Κυριακής, έν ψαλμό ις χαι υμνοις χαι 
ψδαΐς πνευματικαΤς, έορτάζειν διαχελεύεται' τους 
η πιστούς * καΐ έ(3ρώσθαι φράσαντας ταΐς Ιπποδρο- 
μίαις, χαι ταΐς δημώδεσι θέαις, θαμινά τοις Ιεροΐς 
έπιχωριάζειν, άνθ' ων της του διαβόλου δουλείας 
ήλευθερώμεθα. Τον γάρ αληθή Χριστιανών {τοιμον 
εΤναι δει σχεδόν εκάστοτε προς τήν τών θείων μυ- 
στηρίων υποδοχήν * ούτω γάρ έσόμεθα συναννατάν• 
τες Χριστψ, τής χαμαιζήλου χαι γηίνης ζωής, χαι 
συνυψωθέντες πρδς ύπερχόσμιον και πνευματιχήν 
τψ δντι διαγωγήν. 

Ζήτέι χαΐ έν τψ α' κεφ. του θ στοιχείου χανόνα ξα' 
της έν Καρθαγένη συνόδου. 91β ΟΒηοη ΒυΙβιη 89 βγΐιοάί 86X1» βιΐβΐϋια• Ό δΐ πθ' τής ς' συνόδον τάς του σωτηρίου πά- 105 8ΤΝΤΑ0ΜΑ ΑΙ-ΡΗΑΒΒτίαϋΜ' — .Π 106 θους ημέρας έν νηστεί^ εΙαηγκΤται, χαΐ ιιροσευχη, ^ ρΓβΒοΙρϋ, υΐ β&ΙαΙ&Γίβ Ρ&ββίοοίβ άίβαι ία ^β^α^^ο θΐ και χατανύξει καοδίβζ έπιτελειν τους «ιστούς• 
μέσων δε νυκτών μετβ το Σάββατον άπονηστίζεσθαι, 
των θκ(ων ευαγγελιστών Ματθαίου κα'. Λουκά, του 
μίν, δια του όψΐ Σαββάτου ρήματος, του δΐ, δια του 
βαθέος δρΟρου, την βραδύτητα ήμΤν της νυκτός 
όΐΓογραφ<5ντων. Μέχρι μεν γαρ της του Σαββάτου 
νυκτερινής ς ώρας, θέμις νηστεύειν • μετά δέ γε 
την ζ' ούκ ίτι • άτε καΐ του Κυρίου έγηγέρθαι πι- 
οτευομένου τψ τ<^τε, και μή νηστεύειν τάς κυριωνύ- 
μους προστεταγμένον. 

Τούτοις συνόδων καΐ ό έν άγίοις Διονύσιος Αλεξαν- 
δρείας, κατ* εκείνο της ώρας κελεύει άπονηστίζε- 
σθαι τους προ του Πάσχα νενηστευκ($τας, ών ο\ μεν 
ασιτοι πασαν την ττρό του Πάσχα Ιβδομάδα διατε- ΟΓβϋοηβ βΐ οοτηρυηεϋοοθ οοτάΪ8 ρβΓ&^&ηΙ, Βίςαθ 
ΙηιηοίΓθ&ιιοοΐ6ΐηιηβ(ϋ&πι8Βΐ}1}&ϋ]β]υιιίυιη8θ1νβΓβ; 
οοιη β&ηοΐί βνΑο^θΙίβΙβ Μ&ΙΙΙιβΒίιβ αο I^α(»ι0, ίΐΐβ 
ςυΐάθΐη (Ιίοβηάο, νββρβΓβ δαΙ}1)&ϋ, ΙιΙο νβΓο, ν&Ιάβ 
άίΐυουΐο, ηοΐΐίβ ηοοίίβ 1&Γ(1ϋ&1θπι άββοΗρΒβΓίηΙ. 
ϋβςυβ βηίιη Λά ββχΐβιη Ιιογ&οι ηοοίαπιαιη δΑΐ>« 
Κ)&ϋ ^θ^υη&^β Γαθ ββΐ : ηοη Ι&αίθη ρο8( ββρϋιη&πι, 
ςυ!α Οοιηίηοβ οιγοβ ίΙΐΒΐη ΙιΟΓαιη ΓββΟΓΓβζίβββ ΟΓβ- 
άϋοΓ, άίθί^αβ αιιίβηι ΌοηαίηίείΒ ^θ^αηα^θ νβΐίίαιη 
β&Ι. 

Οοανβηϋ ευαι Πΐίβ οϋαΐη Β. Οίοηγ^ίϋβ ΑΙ(;χ&α- 
άΓί89 ρ&ΐΗλΓεΙιβ, αίςυβ βοάβαι ΙβοαροΓβ ^β^α^^α^ 
βοΙνβΓθ 608 ]ιιΙ)θΙ, ςυί &α1β Ρ&βοΙ)& &1)8ϋηυβΓαηΙ» 
ςαοΓϋΐη βΙπ ΙοΙαιη ββρίίοα&ααιη &1)6ςα6 οώο Ιγβοβ- λουσιν,£λλοι δέ δύο ημέρας, ή τρεις, ή τεσσάρας* Β β^θΓβ, &1ϋ άυθ8 βοΐυιη, αυΐ ΐΓββ, ΒοΙ βΐί&ιη ςυβ- Τό "^αρ 6^ Σαββάτου ειρημένον τφ θείψ Ματθαίφ 
ού την Ισπέραν δηλοΐ, φησίν, άλλα νύκτα βαΟεΤαν, 
βραδύτητα και μακρόν χρόνον, του όψε δηλούντος. 
ταύτρ τοι και έπήγαγε. « τ^ί έπι<ρωσκούστ[4 ε•ς μίαν 
Σαββάτων•» ό δε *1ωάννης,» πρωΐ,σχοτίας ετι ούσης,» 
οησίν • ό δε Λουκάς, « ττί μι^ των Σαββάτων, όρθρου 
βαΟέο;• » ό δέ Μάρκος, « λίαν πρω\, της μιας Σαββά- 
των, αΐ γυναίκες ήλθον έπι τό μνημεϊον, &νατεί- 
λαντος του ηλίου* » ταυτόν δέ έστι τό • λίαν πρω\ » τω 
« βζθέος όρθρου. » Άωρι μεν γαρ των νυκτών προς τό 
μνημεΤον αΐ γυναίκες άπ^εσαν • προσήδρε^ον δε τίξι 
τάοφ μέχρις ανατολής ηλίου. Ει γάρ καί αρχή τής 
ημέρας ή του ηλίου ανατολή γίνεται, και αρχή τής 
νυκτός ή δύσις αύτου, άλλ' ό πολιτικός νόμος και οΐ ΙυοΓ άίθ8. Ν&αι νββρβΓβ $&1)5Βΐί (|αοά βρυά βΒΟ- 
οΐυιη ΜαϋΙίΦυΕη ΙοςίΙϋΓ, ηοη νββρβΓ&σι άβηοΐΑΐ,ββά 
ρ^οΓαη^Βα1 ηοοίβιη ; 1&Γ<ϋΙ&8 αϋοο &ο 1οης& ηοοϋβ 
ηαοΓίι οβ$ρ€ΤβΒ\ζηΊίιθΰ^ί\ΐΓ ; ίϋθοηυβ Λάάϊί ίΠβ, μ Ουοά 
ΙυεββοΊΐ ρΓΐπΐΒ δ&!)1)&1ί. » ^0Βηηβ8 βηΐβιη βίο 1ι&1)β1 : 
Μ ΜΗηΰ εαηι &<11ιυε ΙβηβϋΓββ ββββηΐ. » ΒΙ 1.υοΒ8, μ ϋα» 
δΑι^ι)Η^^ υβΜο άίΐιιουΐο. » ΜηΓουβ άθηί^ιυβ, « να1(1ο 
ιη&ηβ αηα δΑίιΙι&ΙοΓυιη, ιηαΙίβΓθδ νβηβΓυηΙ «ά ηιοηυ- 
ηαβηΙαηι,ΟΓίο 38πι βοΐβ.» Ίά^τα νβΓο ββΐ « ναΐάβ ιη&ιΐθ 
ςιιοά βαθέως όρθρου, ϊά ββΐ, « ν&ΐάθ άίΐυοοίο. »> 
Ν&αι ωυΙίθΓββ ηοοία ίη1βηιρβ8ΐ& ηιοηυιηβπΐυα) &(ϋ- 
1)&ηΙ, &((|αθ ββρυΙοΓυπα ΑββίιΙβϋΒηΙ αβςυβ «α ΟΓΐυπι 
8θΗ8> βίςυίιΐβιη αϊ) ΟΓΐυ 8υ1ί8 (1168, βΐ βΙ) οοβ&βυ 
6]υ8 ηοχ ίηοίρίαΐ. ^υ3 αυΐβπι οίνίΐβ 6ΐ&8ΐΓοηοοιί Ιιο- περι τήν άστροΟεάμονα τέχνην έσχολακ(ίτες, αρχήν ρ ηι^η ηοοίίβ ββρΙίηΐΒΐη ρΓίηοίρίυηι άίβί βΙ&ΙυυηΙ, θΐ τής ημέρας, τήν νυκτερινή ν Ιβδόμην τίθενται ώραν, 
και αρχήν τής νυκτός τήν 1βδ($μην ήμεριν<5ν. Λιά 
τούτο και έν τ^ Ιερ^ νυκτί τής του Χριστού αναστά- 
σεως, ίίτε τηνικαΰτα Ισημερίας οΰσης εαρινής, 
όρθρος βαθύς, και λίαν πρωί άνβτείλαονος του ηλίου, 
και σκοτία, και όψία Σαββάτου είς μίαν Σαββάτων, 
τήν τ<5τε Κυριακήν, έπιφώσχουσα, ό μετά εκτην 
ώοαν καιρός τής νυκτός, τ^ θείφ τών εαγγελ ιστών 
προσηγόρευται λογάδι, ός ήν άρχη τής Κυριακτίς • 
παρό δή και τριήμερον λέγομεν τήν άνάστασιν του 
Κυρίου, κατά τήν άψευδή αύτου έπαγγελίαν. Έπε ι 
γάρ ττ^ Παρασκευν^ τόν ζωοποιόν ΰτενωσε θάνατον, 
ήτις ήν πρώτη, δευτέρα δε τό εάββατον, ήψατο δΐ 
και της Ιβδ(5μης ώρας τής νυκτός, ήτις ήν αρχή τής 
Κυριακής, ως εΓρηται, τρίτη αρα λογίζεται ή Κυ- 
ριακή. 

ΦησΙ δε ό τής Εκκλησίας περίβολος, ή τής ευαγ- 
γελικής εμπειρίας βίβλος, ό θείος, <ρημί, Χρυσόστο- 
μος, δτι τό μίν θάττον άναστήνοι Ιγκλημα ούκ ή ν • 
τόΐε βράδιον, υποψίας ϊγεμεν • ού γάρ δν και τόν 
χρέος καταβάλλοντα πρό τής ορισθείσης προθεσμίας, 
νοΰιν έχων άνθρωπος αΐτιάσαιτο. 0^ μ^^ ο^^ θείοι 
εύαγγελισται τάς τών ευαγών γυναικών προσελεύ- 
σεις, καΐ ας κατείδον αύται διαφόρους περί τήν 
άνάστασιν οπτασίας, ώς εΤχεν λιαστός διά μνήμης, 
ή θειοτέρας, μάλλον ειπείν, εμπνεύσεως, σαφώς 
άνεγράψαντο. Ή μέντοι αληθής τής αναστάσεως 

Ρατηοι.. βλ. εχι^γ. ρΓΟ ηοοίίβ ίηίΐίο Ιιοη&ιη βερίίηαίιπι <1ίαΓη&α]. ΟηΑΟί 
οΐ) οΒϋ^ΒΟί οΐ ίη 8&0Γα ηοοίβ ΓβΒυιτβοΙίοηίβ 
ΟΙιγΙμΙϊ, (]υΒη1^ο δοίΠοβΙ οοοϋ^ϋ βηαίηοοίίυιη τθγ- 
ηυηα, ρΓθΓυα(1υαι άίΐαουίαιη, βΐ ν&Μβ οαΒίιβ βοΐβ 
]&ηι οποηΐβ, βΐ Ιβηβϋρ», βΐ νβδρβΓΑ 8αΙ>1)Βΐί ίη 
ρππιηαι ρύβΐ δϋ1)1)&1υ(η ^ϋβσι &11αεθ80βη$, ςαί 
Οοιηίοίβυβ ςιιί(1θΐη ΓυίΙ, 5ιιογ& βνΒη^6ϋ8ΐαΓυιη 
ρΙίΓΗβί νοοΒίοΓ Ιβαιραβ ηοο1ί8 ίπιαιβίϋαΐβ εβςαοοβ 
ϊιΟΓίιη ΒβχΐΒΐη, ςοοά ρπηοίρίυαι ςυίιΐΰΐη θγ&Ι άίθί 
ΟοιηίπίοΦ. υα(1β Ιήίίη&ηΒπι β88β (Ιίοίαιυβ ΟυηιΙηί 
ΓθκυΓβοΙίοηβιη 3υχ(α ίηΓΒΐ1ί[)ί1οπι ίρ6ίυ8 ρΓβθάίβϋο- 
ηβοα. ΟαοηΐΒΠΐ βηίιη ίη ΡΒΓβ80θνθ πιογΙθοι άοΓπαίνίΙ 
νίΙ(Β ρ&ΓϋαΙβαι, ςυαβ ρποαΒ ίυίΐ, 6ΐ ββοαηιίβ, ςηβθ 
βΓΒΐ θΒΐ)1>&Ιυιη, ββρϋαίΑπι ηοοίίδ ΙιΟΓααι, Ιιοο ββΐ 
ρηηείρίυιη άΐβί Οοαιίηίο», υΐ ]&ιη άίχΐιηοθ, ρβΓίί• 
^ ^ίΐ ; ΙθΓϋΒ ί^ΊΙϋΓ ηηηαβΓΟ Γαϋ (ϋββ Οοαιίηίο&. 

Οίου ΒαΙβιη τηαΓυβ ΠΙβ Ββρίιιπιςυβ ΕοβΙββΊο, 
αί(\\ΐΒ ιΐοοίπη» βν&η£;θ1ίθ£ ρ&η€ΐβοΙβ8, β&ηοΐυβ, 
ίηςυΒΓΠ, 01ΐΓγ9θ9ΐοωυ8, οΗίυ8 βί ΓββαΓΓβχίβββΙ Ώο- 
πιΐηυβ, {που8Β(ίοηβ ΓοΓβ νκουαη -,βίη νοΓΟ 1&Γ(1ΐα8, 
ΥΒΐάβ βυϋρροΐυω. Ν&ηα 8ί ςιιίβ άβόϋυιη ΒηΙβ ρΓβ- 
θΐϋυΐυιη Ιβηαρυβ ρβΓ8θ1?6ΓίΙ, ρΓυάθπβ ηοηιο νϋίο 
νβΓίβΙ. δΒηοΙί ΒυΙβπα βναηςβίίδΐ» Ββοβ8βθ8 &£;ί- 
ϋυιη ίΙΐΒΓααι ιηυΗβΓυπ), νΒΓίΒβςηβ ςαββ άβ ΓββαΓ- 
ΓβοΙίοπβ νΐιίβραηΐ νίβίοηββ, υΐ ςαίβςιΐθ βχ ιώθ- 
ιηοπΒ ροίυίΐ, ιιυΐ ροΐίυβ βχ άίνίηΒ ΓβνβίΒΐΐοαβ, 
οΙαΓθ (ΙβΒοηρβθΓϋηΐ. Ιρ8ί98ίαΐΒαι «αίοοι ΓθβοΓΓβ- 107 ΜΑΤΤΗΛίΙ ΒΙΑδΤΑΒίδ 108 ϋοηίβ ΙιΟΓΗΓη, βίνβ ΒβρΙίιη» ίϋβρίΐ, βΐνβ οοΐ^νβ, Α ^?^9 εΓτε έβδ(5μ7) τυγχάνουσβ ήν, ε?τε μήν ^γ^^η» 8θ1υ8 Οθυ& ηονίΐ ςυϊ ΓββαΓΓθχίΙ. 

Οαηοηββ &α1βιιι οοηοίΐϋ Ο&πΙΙιβ^ηβοθίβ 34 βΐ 
73 άΪΒϊΒ 88ΐοή ΡαββΙι&Ιίβ ίη βγηοάΐβ ΑηηΙνβΓΜΓϋβ 
άοο1&Γ£αί ^α56ηI, βγηοάί αυΐβιη Ιι&Ιΐθηά» άίβιη ίη- 
άίουηΐ άθοΙιηικΏ Κ&ίβηάαβ βορΙβοαΜβ, νβΐ ςαοά 
ίάθΐη 68(, 21 άίθ Λυ|;υ8ϋ• Κ&1θη€ΐ« βηίηι νοο&ηία} 
ρΗιηί ηαβηβίυιη άίββ. ΟβιηρΙίβ ί^ΙαΓ (Ιβοβιη (ϋ6ΐ)αΒ 
ςαί ρΓΟΟβάαηΙ, ΓβΙίαηαίΙυρ Αυςυβί! (ςυί ιη6η8ί8 
<ϋθ8 31 ηαιηβΓ&Ι) (ίϋθ8 νίθ68ίιηιΐ8 ρηιηυ8. 

ΡοΓΓΟ &α1βιη εαηοη Η εοηοίΐϋ 1.&θ€ΐίοβηϋΙ1ίοί- 
ίηιη ^αάίο&Ι 880γβ χηγβίβηβ, 1)606(1 ίοϋοηΐ8 ςαί(ΐ6Πΐ 
ίωρβΓίίβηά» 6&υ8α. ΐ6ΐΏροΓ6 ΡαβοΙιαϋδ βΐ) ηηα ρα- 
ΓοβοΙα ία βΗ&πι ιηΗΐ6Γ6. Ηοο οοΙιώ Ι&ηςυ&ιη ιηοπ8 μ6νψ τψ άναστόίντι θεψ γνώριμος. 

Ό ο*ε της έν Κβρθ«γέντ[ϊ συνόδου λδ* και 6 ογ' 
τήν του αγίου Πάσχα ήμέραν παρεγγυώνται γίνβ- 
σθαι διξλην Ιν ταΤς ετησίως γινομέναις σον^δοις • 
ήμέραν δε της συνόδου ορίζονται την προ ^έχα χα- 
λανδών Σεπτεμβρίων, ώς είναι ταύτην κίχοστήν 
πρώτη ν του Αυγούστου • χαλάν δαι γαρ αΧ πρώται 
ήμέραι του μηνός λέγονται • ει ουν τάς προ τούτων 
άΰ>έλοις δέχα, ή χα' λείπεται του Αυγούστου, τριά- 
κοντα και μίαν ημέρας έχοντος. 

Ό δε ιδ' της έν Ααοδιχεί^ ούχ ο'ίεται δεϊν τά 
άγια δώρα, ευλογίας δήθεν χάριν, τψ του Πάσχα 
καφψ άπό παροικίας πέμπειν εις παροικίαν • ώς 
άπρεπες γαρ και ουκ είίσχημον εθος δικαίως προς ίηίΐβοβηΐίθ Θΐ οαίηυβ οοην6ηί6ηϋ8 παβπίο α ΡΛΐΓϋ}08 η των Πατέρων κεκώλυται. Τούτο δε νυν οΐ Λατίνοι ρΓοΙιίΙϊίΙαιη ίυίΐ. 919 Ιαϋηί&αΐ6ΐΏ Ιιοάίβςοβ \ά Γβ• 
οίιιηΐ, ηίιηίΓυιη ΙβαιροΓβ Ραβοϋ&ΐί βζ^ίώβ ^ΑIη οοηββ• 
ΟΓΒΐΒ, ΐΒηηοΒίη εοΐΏοαυοίβ, ρορυ]& (ϋ8(Γί1)υυηΙ. 

ΡγΙοοο ρ&8θ1ι&Ηυηι (ΙίθΓυΐΏ ίηο&ΓΟβΓ&ϋ, ηίβί ίπι- 
ρθΓΒ(οη$ ^υ8&υ βΗΙογ ΟΒϋΙυιη ΓυβηΙ, ϋΙ}6Γ6ηΙυΓ : 
ρΓΦοΙυεΙοηΙυΓ (&ιηοα δΒοηΙθςυβ, ΒίΙαϋβΓ, νίΓ^ίαπαι 
Γ&ρΙΟΓ, ΒορυΙοη νίοΙ&ΙοΓ, ιηαςυ8, νοαεΟευβ, 1ιο- 
ιηίοίάΒ ρΒΓΠοίάθ, Ιυιη ςυίβςυίβ άβρΓοΙιβηβυβ Γυϋ 
&(1ν6Γ808 !ιηρ6ΓΒ(0Γ6ΐη ΑϋΙ δίΒΐυιη είνϋθΐη ηονί βΙι- 
ςυΐά ιηοΠβηβ. 

ΟΑΡ. VIII. Όβ ραΐΗαηΚα. 

ΡβΙπβγοΙιβ 68ΐ νίν& ΟΙΐΓίθΙί ίιη&ςο 8ρίΓΒη8ςυ6, 
ορ6πΙ}υ8 6ΐ 86ΓααοηίΙ)υ5 ίη 86ΐΏ6ΐίρ80 Βά νίνυπι (16- 
ρίη^θη8 νθΓίΐΒίβη:. 

Μυηϋ8 ΒϋΙβίΏ ρΒΐπ&ΓοΙίΦ ρπιηυαι ςυίάβπ) 68ΐ, ίΐ- 1^ 
]θ5 ςυοΒ 8υ8ε6ρίΙ & Οβο ίη ρίβΙ&Ιβ ιηοΓίΙ)υ8ςυθ 1)οοί8 
6οη8βΓναΓ6, Ιυηι υθγο θΙ 1ι«Γ6ΐί608 οπιοθ9,ςυ&ηΙυΐΏ 
ροΐ68(, αά οΓΐΙιοάοχΒΐη Ωάβαι 6ΐ ΕεοΙθβίοΒ υηί(&- 
Ιβαι 6οην6Γΐ6Γ6• ίΗοΒΓθϋοοβ &υΐ6ΐη νοο&οΐ βΐ ]υ8 
είνΊΐ6 6ΐ 0ΒΒ0065 ΒΒΟΠ Θ08 ςυΙάβΐΏ οπιηβδ, ςυί οαιη 
Εθ6ΐ68ία ΟΒίΙιοΙίοΒ ιιοη οοοαιηυηΙΟΒηΙ.) ΤοΓίίο &υ- 
(βαι Ιηίοεο ίΐα ϊπΓιάεΙβΒ ργφοΙβγβ 6ΐ &(]πιίΓ&η(]& 8υ& 
6οηνθΓ8Βΐίοπ6 ρ6Γε6ΐ1εΓ6, υ1 ίιηίΙ&ΙοΓϋβ ΦΐΏυΙΙςυβ 
βάεΐ εν&ά&ηΐ, Βΐηυβ ορβΓϋπι ΒϋΟΓαιη ΙηδροοΙοΓβΒ, 
ςυΒ(6ηυ8 1)06 Ηοβαΐ, 8&ηοΐί88ΐαα» 6ΐ εοηδυϋδίΒη- 
11α1ί8 ΤηηίΐΒΐΐΒ &(1ογ&Ιογ68 ΓβάάβΓβ. 

ΜυαοΒ ρ&ΐΓΪ&ΓθΙ]9β 68ΐ Βηίοα&Γϋΐη βιΜ ΟΓεάίΐΒΓοαι 
ΒΒΐϋδ, Βίςυο ίη ΟΙιπβΙο νίνβΓθ, &ο ιηυηάο ΟΓυοί- 
Γΐβί. 

Πϋίη οχΊαιίΒ 8αηΙ ίδΙΙίΦΟ, ΒρΙαπι 6886 &(! άοο6η• 
άυιη, 6Γ3& οιηη68 Ιυηι 8υ51ίΓηί5 Ιυπι νί1ίοπ3 ^βηβπΒ 
|]0ΐηίη68 ΒοΙπιο 1ϋ>βΓΒΐί 56 ς6Γ6Γ6 ; ίηβυρθΓ ηαίίειη 
0886 ίη &(1ιιιοηίΙίοη11)υ8 βΓ^Β θο8 οιηηββ, ςαίΙ)υ8ουιη 
Γ6Π) Ιΐ2ΐΙ)6ΐ, βΙ νβΓΟ ςϋο&ά οοηΙυΐΏ&οβΒ Γ&ουΙΐΒίε 
ΓβρΓβΙιεηάβηιΙί ροΙΙβΓΟ : ρΓΟ νβπίΒίε άβηίςυβ 6ΐ 
άο^ηηΒΐυηι νίηάίοϋδ, 6ΐ ρΓΟ ^υ8ι^^^& βο ρίείΒΐβ οοη- 

ΡβΓΥΒΠϋίΒ Βρυά ίΐηρ0Γ&(θΓ68 ν6Γΐ)& ί&66Γ0, η6(]υ6 
6Γυΐ36βε6Γ6. 

Ουπι &ϋΐ6ίη ρο1ίΙί& βεεΙε&ίαΒίίοΒ, ίη8ΐΒΓ Ιιοπι^ηίβ, 
61 ρΒΓίίϋυβ ΒΟ ραΓϋοαΙίΒ εοη&(6ΐ, π36ηιΙ)ΓΒ οπι- 
ηίυιη ιηΒχίπ)Β Π)&χ!αΐ6(]υο ηβοβδδβΠΒ 8υη1 ίιηρΒΓΒ- 
ΙΟΓ 6ΐ ρ&ΙηίΓΟΙίΒ. ΟαοοίΓΟΒ ρ&χ 6ΐ ίβΙίοίΐΒδ 8υΙ)(1ί- βασιλικής 
πάντες οΐ 
Ιερόσυλος 
τυμβωρύ- 
πατροκτό- ποιοΰσιν, έν τψ καφψ του Πάσχα έπιμερίζοντες τα 
αζυμα μετά το άγιασθηναι, ώς κοινά τψ δήμφ 
παντί. 

Ν($μος. 

Ττι πρώη^ των πασχαλίιον ήμερων, καΐ 
έπί τούτψ μή καταλαβούσης κελεύσεως, 
έν φυλακαϊς άπολυέσθωσαν, εΐ μή άρα 
έστιν, ή μοιχός, ή παρθένων αρπαξ, ή 
χος, ή γ6ης, ί φαρμακος, ή φονευς, ή 
νος, ή κατά βασιλέως ή πόλεως εδρέθη μηχανησά- 
μ2νος. 

ΚΕΦΑΛ. Η'. Περί πατριάρχου. 

Πατριάρχης έστιν εικών ζώσα Χρίστου και έμψυ- 
χος, δι' έργων και λόγων έν αύτψ ζωγράφων την 
άλγ;θειαν. 

Σκοπός τψ πατριαρχ^^, πρώτον μίν, ους έκ θεού 
παρέλαβεν έν εύσεβείςε και σεμνότητι βίου δια^υ- 
λάξαι • έπειτα δε και πάντας τους αΙρετικους, καχά 
το δυνατόν αύτψ, προς την όρθοδοξίαν και την ίνωσιν 
της Εκκλησίας έπιστρέψαι (αΙρετικοΙ δ^ τοΤς νόμοις 
και τοις κανόσι καλούνται, και οΐ τξ καθολική μή 
κοινώνουντες Έκκλησί^ί) • έτι δέ και τους άπιστους 
δια της λαμπρας και Οαυμασίας αύτου πράξεως 
έκπλήττων, μιμητάς ποιήσαι της πίστεως, και τους 
ορώντας τά έργα αυτού λατρευτά ς της παναγίας 
και ομοουσίου Τρι5ίδος, το δ'σον έπ* αύτψ άπεργά- 
σασθαι. 

Τέλος τψ πατριάρχη ή τών καταττεπιστεάμένων 
αύτψ ψυχών σωτηρία, και το ζτίν μίν έν Χριστφ» 
έσταυρώαΟαι δε τψ κόσμψ, 
]) "ίδια πατριάρχου, τό εΤναι διδακτικόν, τ^ προς 
πάντας υψηλούς τε και ταπεινούς άστενοχωριζτως 
έξισούσθαι, και πραον μεν εΤναι προς άπαντος τους 
έντυγχάνοννας ταΤς διδασκαλίαις • έλεγκτικον δΐ 
προς τους άπειθούντας • ύπερ δΙ της αληθείας, και 
της εκδικάσεως τών δογμάτων, και της συντηρι{- 
σεως του δικαίου και της εύσεβείας λαβείν εναντίον 
βασιλέων και μή αισχύνεσθαι. Της πολιτείας έκ μερών και μορίων αναλόγως τψ 
τινι άνθρώπψ συνισταμένης, τά μέγιστα καΐ αναγ- καιότατα μΙρη βασιλεύς έστι και πατριάρχης Δι& 
καί ή κατά ψυχήν και σώμα τών υπηκόων είρι5νη 109 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΚυΜ. 110 χαι ευδαιμονία βασιλ((α« έστΐ χαι άρχιερ<1><Γ^νηΐ έν ^^ ΙοΓηιη, ί&ηα (|αο&)1 >ηίηι&ιη ςαααι οορραβ, ββ( ιτΞσιν 6μο<ρροσύνη και συμφωνία, 

Ό Κωνστβντινουπ(5λεως θρόνος βασιλείς επι- 
χοσμηθεις τβΤς βυνοδικαϊς ψήφοις πρώτος άνηγο- 
ρεύθη • αίς οΐ θείοι καταχολουθοΰντες νόμοι και τάς 
6πο τους Ιτέρους θρόνους γινόμενα άμφισβητιξσεις 
.(ίτώ τήν εκείνου προστάττουνιν άναφέρεσθαι διάγνω- 
σιν χαΐ κρίσιν. 

Πάντων των μητροπόλεων, καΐ Ιπισκοπείων, 
μοναστηρίων τε καΐ εκκλησιών ή πρόνοια κα| 
φροντίς, Ιτι $ε κα^ χρίσις, χαι κατάκρισις, και 
άθώωσις, τψ οίκείψ πατριάρχρ άνάκειται. Τφ δε 
Κωνσταντινουπόλεως προέδρφ εξεστι καΐ έν ταΐς 
τα»ν άλλων θρόνων ένορίαις, έν οίς ούκ Ιστι προκαθ* 
ιέρωσις ναών, σταυροπήγια διδόναι, ου μην άλλα ίιηρβπί &β ββοθπίοΐϋ ία οπιαίΚ>υ8 οοηβΟΓάία βΐ οοη- 

860808. 

δβάββ Οοαβίαηϋηοροΐϋ&ηα, ςαα ίαιρβΗο οοΐιο- 
ηθ8ΐιι1υΓ, άβοΓβΙίβ 8γηο(ΐΑΐί1)α8 οιηηίιιιη ρΓίιη8ΐ άβ- 
οΙ&ΓΐιΙλ ΓοΗ : αηιΐβ ίηαρθΓ&ΙοΓαζη βιιαοΐίοηββ, ςαο 
ΐ8ΐ1ΐ8θο 8βςαυοΙαΓ Ηΐββ Ιη &1ίΓ8 86άί1)ΐΐ8 βί ςυβ οΗβο- 
ΙαΓ, αά 1ιυ]υ80θ ΙΙίΓοηί οο^ηίϋοηβαι αο ^αά^ο^^α1 γο- 
ίβΓτί ]υ1)θη(. 

Οιηαίαιη ρΐ&ηβ βοοίββί&ηιιη ΐΏβίΓοροΗΐιιη&Γαιη, 
θΐ ορίβοορ&Ιυαπι, β1 χηοπαβΙβΗοΓοιη, αίςυβ ΕοοΙβ- 
5ί&Γααι ρΓονίάβηΙία βΐ οογα, ίιηο βϋ&ιη τθοο^ηΚΙο 
8ΐθ 06ΙΙ8Ι1Γ&, ϋίςυβ &1)8θ1αϋο &(1 ρΓορπυοα ριιΙη&Γ- 
οΐι&ιη ρβΓίίηβΙ. Ρπββυΐί νβΓΟ 6οη8ΐ&η1ίηορο1ίΐ&ηο 
^ίοβΐ βΐί&ιη ίο αΠοΓαΐΏ ΙΙίΓοηοΓαιη (1ί8ΐΓίοΙα Ι&τςίη : 
ηβςαβ ίά 8θ]ϋΐη, 8θά βΐ Ηΐθ8, ςαβ ίη &1ϋ8 ρΓονίηοαβ χαι τας έν τοις αλλρις θρόνοις γινομένας άμφισβη- -" ιηονβηΙαΓ, θΙ}8βΓ?&Γβ θΐ ιηο<)6Γ&η, βΐ ρθη!(υ8 ι1θΐ6Γ- τι/^σεις έπιτηρεΤν κα^ διορθουσθαι, και πέρας έπιτι. 
θέναι ταις κρίσεσιν * ωσαύτως και μετανοίας, και 
επιστ,^ο^ής αμαρτημάτων και αφέσεων, αύτος κα 
μόνος κχθίςταται διαιτητής τε και γνώμων. 

ΚΕΦΑΛ. θ'. Περί περ ιοδευτών, -ίΐτοι έξάρχων. 

Ζιζτει έν τψ λ' κεφαλαίψ του Ε στοιχείου κανόνα 
τής έν Λαοδικεία συνόδου νζ'. 

ΚΕΦΑΔ. Γ.Περι πίστεως ορθοδόξου. 

Ζήτέι το κεφάλαιον τοΰτο προ του Α στοιχείου. 

ΚΕΦΑΑ. ΙΑ'. Περί πλεονεξίας και αρπάγης. 

Ζήτει το ιβ' κεφάλαιον του Α σσοιχείου. 

Ό δε μέγας Γρηγόριος ό Νύσσης έν τφ ζ^ κα ιηΙηαΓβ; ίρδθ ραπΙβΓ βΐ ροβαϋβηΐίβ αΙ(|υβ οοανβΓβίο- 
ηί8 & άβ1ίοΙί8 ΒΟ ΙΐΦΓβδίϋϋβ βί ({υίάβαι βοΐυβ οοηβΐί- 

ΙαΐΙυΓ 6Χ&6(0Γ βί 6Χρ1θΓ&1θΓ. 

^2 Α ΟΑΡ. IX. 06 Όί$ίΙαΙοήϋίΛί, ίίνβ βχακΰΗΐΒ, 

ΟυβΓβ ίη οαρίΐβ 30 ΗΐΙβΓπβ Ε ο&ηοηθίη 8γαο<ϋ 
Ι.Ηθ(ϋθ6ηβ3 57. 

ΟΑΡ. Χ. Οβ βάβ οηΐιοάοχα, 

Υίάβ 6&ρ. Ρίδ^ίαϋοαίβ, ςαββ ίαιιηβάίαΙβ ρΓβοθάϋι 
ΗΚ. Α. 

€ΑΡ. XI. ϋβ αναηΐία €1 ναμίηα, 
ΟοαβπΙβ οαρ. 12 Ιία. Α. 
Μ&ςαυ8 &υΐ6ΐη βΓβ£;οηυ8 Νγ836ηυ8 ία οαποοθ Ο, νόνι. Το τής ειδωλολατρείας, «ρησιν, ε?δος, οΰτω γαρ ^ δρβοίβδ Ιδία ίάοΐοΐαΐπ», ίοςυίΐ (ΙΙα βαίαι βΑΟΟία» ώνόμασε τήν πλεονεςίαν ό μέγας ^Απόστολος, ουκ 
οΐδ' δπως άθεράπευτον 6πο τών Πατέρων ημών πε- 
ριώφθη • καίτοι γε δοκεΐ το τοιούτον κακόν τής τριτ- 
τής έν τ^ ψ^ΧΧί χ«ταστάσεως πάθος είναι. Και γαρ 
ό λογισμός της τδυ κάλου κρίσεως άμαρτάνων, έν 
τ^ ΰλν) το καλόν εινα φαντάζεται, ού προ; το αϋλον 
άναβλέπων κάλλος. ΚαΙ ή επιθυμία προς τα κάτω 
ρ«ϊ, του άληθοΰς όρεκτοΰ απορρέουσα • και ή οιλό- 
νειχός τε και θυμώδης διάθεσις, πολλάς έκ τής 
τοιαύτης αμαρτίας τάς άφορμας λαμβάνει * και, τ^ 
6λον εΙπειν, συμοωνεΤ ή τοιαύτη νόσος τφ άποστο• 
λικψ "^ί^ πλεονεξίας €ρψ. Ό γαρ θε"ϊος Απόστολος 
ού μόνον αυτήν εΙδωλολατρεί€η^^ αλλά και ^ίζαν απάν- 
των τών καχών άπεφήνατο. ΚαΙ $μως το τοιούτον Αρο8ΐο1α8 &ν&π(ίαιτι νοο&νϋ), ΡΑΐπ1)α8 αο8ΐΓΪ8 οο- 
8610 &α Ι&αςυαια ία8<ιηϋΙ)ίϋ8 ρβαίΐυδ ηθ^ΐ6οΙ& ίαίΐ ; 
βίςαίάβπι νίάβΙαΓ ιη&ΐυιη ί11υ(1 ΙβΠί» ^υ^α8(1αα1 ί^- 
ουίΐ&ϋδ &ηΐΓη» ρ&βδίο βδββ. ΕαΙίο βαίαι, ςα® άβ 
1)000 ^α^^^οίυα1 ΓβΓΓβ (1β[)β(, &[)βΓΓ{ΐ(, &ΐςαβ Ια αιιιΐβ 
ΓΪβ ύοαυπι βίΐααι ββδβ &Γΐ)ί(Γ&ΐυΓ, ηίΐιΐΐ αά άβοηδ ίαι 
πι&ίθΓίαΙβ Γβ8ρί6ίβα5. Ει 0006υρί80θη1ί&, & νβΓΟ βρ• 
ρθϋΙ>ίΓι (ϋνβΓίβοδ, αά θ& ςυβθ 8αα( ΙοΓηι ιΙθΙαϋίΐαΓ : 
αρρβϋΐαδ νοΓΟ ίΓ&8οίΙ>ί1ί8 αίςαβ ααίαιοβαδ ρΙβΓααι- 
ςυβ 6χ ίΐΐο θγγογθ οοοαδίοαβαι 8απιϋ. ΑΙςυο, υ( βυια- 
η)&(ίπι Ιοςα&Γ, οοονθοίΐ β]υ8α}0(ϋ πΐ0Γ[)υ8 λρο8ΐο- 
Ιίοφ όθίΐαϋίοοί &?αΓίΙί». 8&αοΙα8 βαίαι Αροβίοΐυβ 
βΗαι αοη βοΐυαι ίάοΙοΙλίΓί&αι 688Θ &856ΓαίΙ, &βι1 βΐ 
πιαΙοΓαοι οαιαίυαι ΓΑίΙίοβαι. Ου&Γβ βΙίΗΟΐ αβ^ΐβοίαιη είδος τζαρώο^Ύ) τής νόσου άνεπίσχεπτόν τε καΐ άτη- ]) ίυϋ ί11υ(1 πΐ0Γΐ)ί κβαυβ ου11& Β(11ιί5ί1α οαηι ΒϋΙ πιβ- (ΐέλητον * διό και πλεονάζει κατά της Εκκλησίας το 
τοιούτον άρ;^ώστημα • και ουδείς τβ»ς ΕπΙ τόν κλή- 
ροψ αγομένους περιεργάζεται, μήπως τψ τοιούτφ 
εΟει τής εΐ^λολατρείας κατεμιάνθησαν. Άλλα περί 
τούτων, δια τό παρεΐσθαι τοΤς Πατράςιν ημών, άρ- 
κιϊ» ήγούμεΐα τψ δημοσίψ τής διδασκαλίας λόγψ, 
δπως αν οιόν τε ί"!, θεραπεύειν, και ώσπερ τινά 
πληθωριχα τής πλεονεκτικής ά^ρωστίας καθαί- 
ρ€ΐν. 

ΚΒΦΑΑ. ΙΒ'. *Οπως δει πνευιιατικους πατέρας 
οιχονομιιν τους αύτοις κξομολογουμένους 

Ζήτει νρΰ }& στοιχείου κεφ, ε', ς', ζ*, η' και θ\ άΰΐα : ιιαάβ ρβρ Ε6θ1β8ίαα) §Γ&88αΙυΓ Ιιοο νίΐίυπι, βΐ 
αβσιο ςυί^ςαιιαι Ιιοβ ςυί αά οΐΰπο&ΐυαι Βοοβίΐυαΐ 
άίϋςβοΙβΓ οΙ)3βΓν€ΐΙ,αβ ΓογΙθ Ιιοβ ίϋοΐοΐ&ΐπ» £;βαβΓ0 
ίαςυίοαίί ΓυβΓίαΙ. δϋΐΐ ηυοαά ΙβΙα, ςυία ΡλίΓββ αο- 
βίΓΐ βα ρΓΟΒίβΓΟίίββΓυαΙ, οοπιαιαοθοι άίθοίρΐία» γα- 
Ιίοαθοι 8υΙβθ6Γβ &Γΐ)ίΐΓ&α)υΓ, ςα& ουΓααάαηι &ίΙ, υΐ 
ΗεθΙ, θΐ, ςαοά ία ρΙβΙΙιΟΓα ΰβπ 8ο1θΙ, ραΓ^&οιΙυαι 
ανΑΓΪΙί» νίΐίααι. 

ΟΑΡ. XII. ^ηοηαη% ηιοάο οροΗβαί ραΙτ6$ $ρίήΙΐΜΐ6$ 

νΐάθ ΙίΙΙ. Μ. οΒρ. 5, 6, Ί, 8 βΐ 9. !11 ΜΑΤΤΗΛΙ ΒΙ,ΑδΤΑΚΙδ 112 ΟΑΡ. XIII. Ονοά αηίτηαΐίΰη^ $ηί]θ€αΐΊ$ ναά Ιιαηά \ ΚΕΦΛΛ. Π '. Ότι ού δεΤ πνιχτά ζώα έσθίειν. 
Ιΐοβαί. Εζ οαηοπθ 63 β&ηοΙΟΓϋΐη αροβΙοΙοΓυοα, Αΐι^υβ 
οΙίαΐΏ 67 βγηοάί ββχΐφ, βφ^οπι 688θ νίάβΙΟΓ 6( ν&1()β 
&!}80Γ(1ιιιη, 110806 !)ΓυίοΓαιη Αοίπι&ΐίυιη ^υβυ1&ι^οηθ 
βαη^υίηβιη ηοη ρηυβ βναευ&Γβ ςυί ίΠοΓαιη ο&Γαεβ 
991 οοιηβθΙυΓί 8οη(. νβΐίίαιη 68ΐ & 1)θ11υ& οα- 
ρΙυΐΏ νβΐ θΐηοΓίυαιΐ] βάβΓβ, ϋΐςαρ βΐί&ιη οΐ) νβηΐΓβηι 
νοΓαοβίΏ ου]υ8νί8 αηίοΐΑΐίβ 88ηςυία6ΐη ιΐΓΐβ αΙίςαΑ 
63ουΐ6ηΙυιη τβάάΰΓβ. Ναιη βΐίαπίθΐ 06ϋ8 ροβί άίΐα- 
νίοΐΏ Ιιοιηίηί οοηεββββηΐ ηοβ ιη!ηα8 ςυαπι άβ οίβη- 
1)118 6Χ 1)ηι(Ϊ8 &ηίιη8ΐηΙίΙ^υ8 δΐ^υαα εαρ^Γβ, νβΐυίΐ 
Ι&ιηβη ο&Γηββ ϋη& ουηι β&η^αίαβ &αίαι» βιΙβΓβ. βαα- 
ςαίβ βοίοα ίη Ι^ΓοΙίβ οιηίιηβΒ ΓαΙίοοβιη οΜίηβΙ. Οαβιη• 
οΙ)Γ6ΐη θΐίιιιη &ρο8ΐοΙί ίη ΑοΙίΙ)α8 (ΙβΟΓβνβΓυηΙ, ιι( Τφ ξγ' κανόνι των αγ(ων αποστόλων, προς δε καΐ 
•εψ ξζ' "εί^ ^' ^->ν6δου, άπηνλς εΤναι δοχ8Ϊ κ«1 βτεχ- 
νώς «λογον το μή πρώτον έτίχενουν τ^ σφβπ^ τών 
άλ($γων ζώων το αίμα του; τών χρεών αυτών άπτε- 
σθαι μέλλοντας. *Απείρ^^ται δε χαι θηριάλωτον 
έσθίειν ή νεθνηχός, ετι δε χαι δια τήν λίχνον γα- 
στέ,^Λ, αίμα οΊουδήποτε ζώου, τέχντ[^ τινί χατα• 
σκευάζειν έδώδιμον. Ει γαρ και μετά τον χαταχλυ- 
σμον ό θεός τοις άνθρώποις επέτρεψε τών λαγάνων 
ούχ τ^ττον τα άλογα τών ζώων ποιεϊσθαι τροφήν, 
αλλά χρέα εν α'ιματι ψυχής έσΟίειν άπε(ρηχε • το 
γάρ αίμα ψυχής εν γοϊς άλί^γοις επέχει δύναμιν. 
Δια τοΰτο χαι οΐ απόστολοι έν ταΤς Πραςεαι, μετά β(1β1βδ βίοϋΐί &1) ί(1ο1θΙΙ)ίΤΐίβ θΐ ΓοΓηίΟΗΐίοηβ, ίΐα βίβ ^ "^^^ ειδωλο0^του χαί της πορνείας, χαί άπο τοΟ πνι- βυΙΓοοαΙο &1)8ΐίηθΓβα( ; ςυί νβΓΟ ουηςιιβ Ιιαηο ίο]υη 
εΐίοηβω ρ&ΓνΙρβηϋβηΙ, 8ί βίηΐ €χ υηϋηβ οΙοΓίοαΙί, 
(Ιβροβίϋοηβ ρ6Γ06ΐ1υοΙ, ΐΒΐούβ &υ1βιη 6χοοηιιηυϋίε&- 
Ιίοηβ. ΙιΑίίηί Ι&ιηβη, 8&ογο8 Ιιοβεβ ο&αοη68 ηΐΐιίΐ οα- 
Γ&ηΙβθ, ΙβχηβΓβ 8υ(ΓοθΑΐα άβνοΓ&αΙ. 

ίεχ, 

8&ηοϋ οοη8ΐί1υ1ίο ηονβΐΐα 58 1.βοηίβ ίηιρ6ΓΗΐθΓί8 
1&ιιιβθ8(|αίνβη(]υη(ΐ{υ&ΐΏςΏίοοιΐ]β(1υη((ΐυο(1ΰυηςυθ 
ίη 86 8&η§ϋΐιΐ6αα εοηΐίηβΐ, ί1α§Π8 0£808 [)υηυΓϋΐη 
ραΙ>1ίο&ϋοη6ΐα 8ΐΐ8ϋηβΓ6, βΐ ουίβ Ι6ηα8 Ιοηβίοηβ 
άβΓοΓίΏ&Γί, βΐ ρβΓρβΙυο βχ8ί1ίο οιυΐΐαη, βΐ ηι&- 
ςΐ8ΐΓ&Ια8 ςυί ί8ΐΙΐ8βο ηυη ρυηίνθΓίαΙ. άβεβηι ϋ^Γα- 
Γϋΐη αυή ιαυίΐ&ιη 8ΐιϋΐΓθ. 

ΟΑΡ. XIV. ϋβ ραηίί, (^ 

ΟυίΒΓθ ίη 12 ο&ρϋβ ΗΙΙ. Σ ο&ηοηβηα 5 87ηοο1ί Αη- 
ΙίοοΙίθηβθ. 

ΝυΙΙ&πα ιηυΙίβΓθΐη ρΓορΙθΓ αοϋοηοω ρβουηίαη'απα, 
8ίνθ ρούΐίοα ΓυβπΙ, 8ίνβ ρπνΕΐβ, νβΐ ε&υβ^Γη (^ιιαοι- 
οαηςυβ, &υΙ ίη ευβίοθί&ηι εοη]Ιοί νοίυωυβ, &υΙ & 
νΐΓί8 ευβίοάίη, ηο ΓογΙο βα οεε&δίοηβ ίηνεηί&ηΙυΓ 
ςυο&ά ρα(^ί^^ι^&IΏ εοΓΓυρΙίοηίβ Γβ®. δίη υθγο ^Γ&νί8• 
βίηααι 8ΐΙ εηιηβη, ςυοΓ) οΙ)]ίείΐυΓ, ΐΓυιΙ&ΙυΓ ίη ηιο- 
ηΗδΙθήϋΐη νοί ηιυ1ί6ΓίΙ)υ8 ΐΓαιΙιιΙυΓ, υΐ ΙυΙο εαδίο• 
άίβΙυΓ, άοηβε Γββ ββΐ πιαη1Γβ8ΐ&. χτου παραουλάττεσθαι νενομοΟετι^χααι τους πιστούς 
τοις δε ταυτην πϊρ• ελαχίστου τιΟεμένοις τήν έντο- 
λήν, εις κληριχου; μεν τελουσι, δίχην έπάγουσι τήν 
χαΟαίρεσιν, άφορισμόν δε τοΤς τοϋ» λάου. Ο'ί γ« μην 
Λατίνοι, χαι τών Ιερών τούτων χατολιγωροΰντες 
χανόνων, άδεώς έσθίουσι τά πνιχτά. 

Νόμος. 
Ή δε νη' νεαρά του βασιλέως Λέοντος διορίζεται, 
τους μέν πωλοΟντας ή έσθίοντας εΤδος οίονδηποτοΰν 
μετέχον αίματος, αΐκιζομένους δημεύεσθαι, και διά 
τής έν χρψ κουράς άυιμοΰσθαι, και άειουγί^ κατα- 
κρίνεσΟαι * τους δε μή τά το'.αΰτα έκδικούντας άρ- 
χοντας δέκα λίτρας ζημιοΰσθαι χρυσίου. 8ί ΙιηρβΓΗίοΓ ροοη&ω &1ίευί (ΙβηυηΙίϋΙ, άΕΐηη&Ιυβ 
ηβ δΙ&ΙΙιη ραηίαΙυΓ, 8θ(! (ΙίΙΓθΓ&ΙυΓ ίη άίββ 30 ρωηο 
ΙηίΙΙεΙίο : η&ηι ΓοΓ&ίΙοη νβηίαπι οίΐίηηβπΐ. 

1•ίΙ)6Π8, ςυί οίΗίΙ ο&Η ρ&ΐΓ&Γυηΐ, ραίΓυοα άεΙίεΐΑ 
Ιι&υά ηοοβηΐ, ηβςυβ ΙίϋβΓΟΓυο] ραΐΓίΙ)υ&. ΟαραΙοηίαι 
ΟΓίιηίηα ββι^υυηΙυΓ. 

ΥβΙ&Ι 6οη8ΐίΙυΙίο νβΐ ηιαηυδ &ηι5&8 νβΐ ρβάββ αϊ)• 
βείηίΐί. 

ΡςΒΠΑ ιπθΙ&ΙΗ εβί (^ηβπιρίαηι (Ι&πιη&π &ά &8ΐ)θ- 
βίαιη ρΓβρ&Γ&ηύυπι, αυΐ βυΐρΐιυτ βίΓοϋίβπόυιη. 

Υίάθ 6ΐ ίη 9 ε&ρίΐβ ΗΙΙ. Μ, βΐ ίη 9 εαρίΐβ ΙϋΙεΓβ 
Δ ε&η. 50 οοηβίΐϋ ΟαΓΐΙι&ξίηβηί>ί8. ΚΕΦΑΛ. ΙΔ'. Περί ποινών. 

Ζιζτει έν τω ιβ' κεραλαίψ του Σ στοιχείου κανόνα ε* 
της έν Άντιοχεί^Ε συνόδου. 

Νόμοι, 

όυδεμίαν γυναίκα ύπερ χρηματικής αιτίας δημο- 
σίας ή ιδιωτική;, ή υπέρ εγκλήματος οιουδήποτε, ή 
ε'ς φρουράν βάλλεσθαι συγχωρουμεν, ή δι' ανδρών 
φυλάττεσθαι, 'ίνα μή διά τών τοιούτων άφορμών εύ- 
ρεΟώίΐ περί τήν σωφροσύνην άτιμαζόμέναι. Ει δε 
{$αρύτατον εΓη το έγκλημα, έ^' ψ κατηγορείται, εις 
μοναστήριον έμβαλλέσΟω, ή γυναιξί παραδιδόσθω, 
ώστε ασφαλώς τηρεϊσΟαι, εως ου το πράγμα οανε- 
ρωΟτ|. 

Έάν έπαγάγη ό βασιλεύς τιμωρίαν τιν:, μή κολα- 
ζέσθω παραχρήμα ό καταδικασθείς, άλλ' υπερτι- 
]) θέσθω λ' ημέρας ή κατ' αύτου τιμωρία • ίσως γάρ 
τεύςεται φιλανθρωπίας. 

Τους μηδ^ν ήμαρτηκότας παΐδας τά τών παντέ- 
ρων άμαρτιίίματα ου καταβλαπτει, ούδε τους πατέ- 
ρας τ α τών τέκνων • τά γάρ αμαρτήματα τ^ κεφαλή 
έπονται. 

Απαγορεύει ή διάταξις άμφοτέρας τέμνεσθαι τάί 
χείρας, ή τους πόδας. 

Ποινή μετάλλου έστι το καταδικασθήναί τιν» 
ατβΐστον ποιείν, ή θείον άρύττειν. 

Ζητεί και έν τψ θ' κεφαλαίψ του Μ στοιχείου, και 
έν τω Ο' κεφ, του Δ στοιχείου κανόνα ν' της έν Καρ-- 
θαγέν][ϊ συνόδου. 113 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤίαϋΜ. — Π. 114 ΚΕΦΑΛ. ΙΕ. Περί πορνείας. Α 

Ζητεί εν τψ ιδ'. κεφ. του Μ στοιχείου κανόνα δ' 
του μεγάλου Γρηγορίου Νύισης, δ'στις και εις θ' 
χρόνους τους πόρνους έπιτιμασθαι κελεύει. 

Ό δι μέγας Βασίλειος, εν τψ νθ' κανόνι, τον πόρ- 
νον μέχρις έττταετίας της κοινωνίας άπείργει. Ει 
γαρ και έν τψ κβ* κανόνι, δν και ζήτει έν τψ ιγ' κεφ. 
του Α στοιχείου, μετά τετραετίαν δοκεΤ λύειν τοις 
τοιούτοις το έπιτίμιον, άλλ' ούχ• γνώμην οικει'αν, 
τήν δι των προ αύτοΰ Πατέρων είστζνεγκε * τήν γε 
μήν επταετίαν τ^ Ιδίς^ κρίσει τούτων κατεψηφί• 
σατο, βαρύτερον {{ ο\ πρό αύτου τήν πορνείαν κο- 
λάζων, 'ί^σττερ αρα και ^τερα των παθών ούκ 
ολίγα. 

Περί δε του γυναικι συνοικουντος νϋμίμψ και παρ- 
νεύοντος ζήτβι Ιν τψ ις' κεοαλαίψ του Γ στο-.χείου β Ιι&Ι)ίΐ(ΐ!, ςυαιηνίβ ΓοραίοθΙυΓ, νί(!θ ία ο&ρΙΙο 16 ϋΙΙ. 9%% ΟΑΡ. XV. Οβ (οτηίεαΙχοη€. 

ΟαβΓθ ίη 14 οαρ. ΙίΙΙ. Μ οααοηθαι 4 πια^ηί Ογθ- 
^οπϋ Ν7896ηί, ςυί ίη ηονβηηίυιη ΓοΓοίοΒίΟΓββ οα- 
βϋ^&Γί ]αΙ)β(. 

Μ&^ηυβ αυΐεπι ΒαβΠίαΒ, ίη οαηοοθ ηοαο, ΓοΓοί- 
ο&ΙΟΓΰΐη ρβΓ ββρίθαηίιιιη οοΓηηιοηίοηθ ρπνπΙ.Ου&ιη- 
νίβ οηίΐΏ ο&αοοθ 22 (ςυβοα τίάββίβ ία ο&ρίΐο 13 ΙϋΙ. 
Α ) νίάθ&ΙαΓ ρο»1 ςυαάπθηαίαιη Ιιίβοβ οογγθ- 
οιίοηοιιι βοΙνβΓθ,ηοηΙαίΏβιι ίΙ)ίρΓορΓί&ιη86ηΙβη(ίαπι, 
86ά Ρ&ίΓυιη ρΓβΒΟβάβαϋυιη &ΙΙυ1ίΙ. Εχ ρΓορηα &α- 
Ιοηι 8βηΐ6ηϋα βοβ ία βορίβηαίυαι άαπιη&τϋ, §(πι- 
νίυβςυβ &(1θο ςα&π3 ςυί ρΓβοβ58βΓυο1 ΓοΓαίοαϋοαβαι 
ρααίτΐΐ, βίοαίί βΐ ρΙβΓ&ςυβ &1ί& ν11ί&. 

^&Iη νβΓο άθ 60 ςυί Ιβ^ϋί^ηα οαπι υζοΓβ βυα οο- χρθένον φθείραντος βί^ κανόνα του μεγάλου Βασιλείου κα'. 

Περ? δι του γυναίκα παρθένον 
ζιζτει τό λ' κεφ. του Γ στοιχείου. 

Ό δε μέγας Βασίλειος έν κε' κανόνι, Ό τήν 
άμνι{στευτον φθείρας παρθένον, φησ•, και μετά τήν 
φθοράν οία συζ'5γψ χρώμενος, το μεν έπι τζ φθορ$ 
έπιτίμιον υποστήσεται. Τήν δΐ γυναίκα, τήν μετ* 
αυτοΰ συμβίωσιν α\ρουμένην, ούκ άφαιρεθήσεται, 
εΓ γε και ο1 γονεΤς της κόρης δηλαδή καταδέχοιντο 
ετι ούσης υπεξουσίου. Εκείνων γαρ μή άνεχο μένων, 
ό φθείρας κατχ τους πολιτικούς νόμους τιμωρηθή- 
σεται, ους και ζ^ίτει κατά το ρηθέν λ' κεφ. του Γ 
στοιχείου. 

Έπι τριετίαν δΐ καί ό ^^ύρα^ έπιτιμαται, και ή Γ β&ηοηβιη ηι&^ηΐ Β&&Ι1ί1 ηυηιβΓΟ 21. 

Οβ 60 ςυί νίι^ίαβαι ρβΓ νίίη 8(υρΓ&νθηΙ οοηβυΐο 
οαρ. 30 ΙϋΙ. Γ. , 

Τααι ΤΘΓΟ α)8ξαο8 Β&8ί1ίυ5 ία οαηοοο 25, Ουί 
νίΓ^ίαβαι ηοα()υαι (ΐ68ροο8&(&α), ίηςυίΐ, οοιτο* 
ρ6πΙ, 6&ςυ6 ρθ8ΐ 8ΐυρΓααι Ι&αςυ&πι ^οο^αβ6 υβυβ 
Γυβηΐ, οοη8ΐυρΓέΐϋοα!8 ρ(Βα&8 (1&1)ί(. Ροπιίο&αι 
τβΓΟ, 8ί οαπι ίΠο υαα νΙνβΓθ νβΐίΐ;, αοα Γ6ρυάίαΙ>ϋ, 
ηίηιίπιαι άυηιαιοάο ρ&Γβαΐ63 ρυβΠ», ςυβε ιιιΐΐιυο 
βυΐ) ροΙβ8ΐ&ΐ6 ϋΙοΓυια 8ίΙ, ίά β6Γί ρβΓηιϊβοηαΙ. Ν&αι 
81 ίΐΐί Γ6ου8&ν6ηαΙ, 8(υρΓ&ΙθΓ 866αα(1οιη 16^68 οΙνί1θ8 
ρυαίοΙοΓ: (ΐυοά άΐ8ε68 βΐΐααι 6χ ϋίοΐο οαρ. 30 
ΙίΙί. Γ. 

Ρ(Βα&αι &αΐ6πι ίΓί6αα&Ιθία ΙυίΙ (ααι δΙαρΓλΙορ φθαρεισα, κατά τους κειμένοις του αγίου τούτου ρ ςυ&οι 8(αρΓ&ΐ8, ^υx^& οαοοα68 110308 8ααοΙί ΡαΙπ» 

„-...^..-. 1.. -ΓΓ. -' — -..Γ. Γ. «./^.. Ά...^./η.^ ίη οβρ. 8 ΙίΙΙ. Γ. ΕΙ ίο 60 ςϋίάβια οοονβαϋ Β88ΐΗυ8 

ουαι 7 ο&αοηβ &ρο8ΐοΙθΓυ(η, ςυβοα οοο8αΐ6 ία θοιίβαι 
30 ο&ρ. ΗΙΙ. Ι, ςυοά 8ΐυρΓ&ΙθΓ6αι ▼ίΓ^Ιαί8 Ιο- 
ςίΐΐίηβ ουη βα οοα]οο£ΐ (ΙααςυΒπι αι&ΓίΙυα)) άβ- 
οβΓααΙ. Νί8ί οοίαι ίΠί ]υαοΐΔ ίυοπΐ, ΓθΓ(6&α ίαΓ&ιηΐ8 
ΓβΓιαςιΐθίαΓ, ςυία αβαιο ίΠ&αι άυοοΓβ νοίϋ. κανόνας Ιν τψ η' κεφ. του Γ στοιχείου. Ακολούθως 
δε και οΰτος τψ άποστολικψ ζ' κανόνι, δν καΐ ζήτει 
έν τφ αύτψ λ' κεφ. του Ι στοιχείου, τον τήν παρθέ- 
νον φθείραντα νομίμως ταύττ^ συνάττυεσθαι διορί- 
ζεται• Γσως γαρ εΙ μή τούτψ συναφθείη, άτιμος 
περιλειφθιζσεται, ούδενος ταύτην αίρουμένου προς 
γάμον λαβείν. 

Έν δΐ τω κς', Έ πορνεία γάμος ούκ εστί, φησίν, 
άλλ' ούδε γάμου αρχή ' εΐ μεν ούν οΤόν τε τους κατά 
πορνείαν συναπτομένους χωρίζεσθαι, τούτο κράτι- 
στον • σαθρός γάρ ως άθεσμος ό του τοιούτου γά- 
μου θεμέλιος. Εί δε σττέργουσιν έκ παντός τρόπου 
και αμφω τό συνοικέσιον, τό μεν της πορνείας έπι- 
τίμιον γνωριζέτωσαν, άφιέσθωσαν δΐ συνο'.κείύ, 7νχ 
μή χεϊρόν τι γε'νηται. Ή γάρ Ιτέρψ συζυγεΤσα ή Οααοοθ αυΐ6Πΐ 26, ΡοΓαίο&Ιίο, &ίΙ ίΐΐο, αΐλ1πα)0- 
αίυαι αοα 68ΐ, ίπιο οβο ίαίΐίυπι ιααΐΓίαιοαίί. ΙάοίΓΟΟ 
81 Γΐ6Γί ρυ&3ίΙ, υΐ ςαί ρβΓ ΓοΓοΐο&ϋοαθηι οοΩ]ϋηοΙί 
8υαΙ 86ρ&Γ6αΙυΓ^ Ιιοο πιυΐΐο αίθΐίυβ. ΡαΐΓβ οαίαι 
βδΐ, υ() β( ϋΐβ^ίΐίαιυαι Ι&ΐίβ αι&ίπαιοαίί Γϋα<)&πΐθα- 
(υπι. 8ία νϋΓΟ &ιηΙ)ο οίπαΐ ηιοΊο ουρίΕοΙ οοΙΐΑΐ)ί- 
Ι&ΐίοηβω, ίοΓαίο&Ιίοηίβ ςυίίΐβπα ροΒοαιη ββαΐίλαΐ, 
ρβΓίηίΙΙ&αΙυΓ Ι&ιαβα υα& ΙιαΜί&Γβ, αο ςυίά άβίβπϋδ γυνή, εις μοιχείαν έκκυλισθήσεται, τψ πρώτψ λάθρα ^ οοαίίο^&Ι. Οαίρρβ αυΐ &11θηίυοεΐΑΐηΐ]ΗβΓ ία αάοΐ- συμφθειρομένη • ή στέργοντες αλλήλους 6ιακαως, 
χαΐ συνεΐναι κωλυόμενοι, Ιαυτους διβχειρίσονται, τψ 
χατ* άκρας άλώναι τψ {ρωτι, τήν άπ* αλλήλων 
μη Ινεγχόντες διάζευξιν. Ζήτει και τον π' τού- 
τοο χανό*/α έν τψ δ* κεφαλαίψ τον» Γ στοι- 
χείου. 

Νόμοι. 
Άλλ' ό νόμος τον παλλακ^ σώφρονι χρώμενον 
άναγχάζεσθαι κελεύει ταύτην και νόμψ γάμου λα- 
βείν • τήν δε και Ιτέροις μιγνυμένην, και μή τψ Ινι 
άρκουμένην προσώπψ, και της οΙκίας του πορνεύον- 
τος έζωθεΐσΟαι. ΙβΓίαω ρΓθΙ&1>βΙυΓ, ουιη δΗογο οίΑΟουΙααι οοα- 
^Γβ88α, αυΐ, οαιη &Γ(1θηΧ6Γ 80 άβρβΓβ&αΙ ίανίοοπ), βΐ 
Ι8ΐαΐ6α &οοααυΙ)ίο ρΓθΙιίΙ)θααΙυΓ, 8ΐΙ)ί ιηβαυβ νίο- 
Ι6α1&8 ίοΓθΓβαΙ, ρΓββ βυηκηο αοιογθ ςαο οαρίυαΙυΓ, 
8θρ&Γ&ϋοοβπι 8ΐ) ίανίοβΓη ωίαίηΐ6ΐο1θΓΑαΙβ8. ΟαβΒΓΟ 
βΐ οαα. 80 6]υ8(ΐ6σι Β&8ί1ίί οβρ. 4 ΙίΙΙ. Γ. 

Υυΐΐ ΒαΙβπι ]υ8 οΊνίΙβ νίΓυο) ςυί οοοοαΙ)ίαλ ρα- 
άίοβι υΙίΙυΓ, οο(ξίυΙ ϋίαιη Ι&αςυαιη αχοΓοαι ΙγαοΙθΙ ; 
6&Π1 ν6Γ0 ςυ» ουαι αΐϋβ 86 οοωηιίβοβΐ, αβςαβ 
υαο νίΓΟ οοαίβαΐα 6βΙ, βΐίλοι β άοαιο ίοΓοίοΑΟΐίβ 
ρβΐΐί. 115 ΗΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙ,ΑδΤΑΚΙδ 116 Οαοά βυΐβπι ιηαΙίβΓββ ΕίΙίηβΙ, ςαβ ρβΓ νίιη Γογ- Α Περί δΐ των πορνβυομένων βξ άνάγχης γυναιχών ηίοβαΙυΓ, οαβ^αυδ Β&βίΗαβ ίη οαπ. 49, δΙυρΓΒ, &ϋ, 
ςαβ ρβΓ νχιη ιαΓβΓαηΙυΓ, οιιίρα ν&ο&ηΐ. Ιί& βί &ηοίΙΙ& 
& ρΓορΗο άοιηίηο νίιη ρ&βδΑ ίυβπίΐ, οοηβΙυρΓ&ΐίοηίβ 
ςυίάβπα §Γ&ϋ&, ιηυΐΐ&η ββαι ιηίηίιηβ οροΓίβΙ ; βί 
Ι&ιηβη ΓαθΓϋ ()ίαοοαίβ8&, &1)8ΐίηβΜ( & ηαυηοΓβ 
άίαοοηίοο. Ιιηο νβρο Γβιηία^ ςυ» νοί α άοπαίηο 
8ϋθ νβΐ &1ίο ςυονίβ οοΓΓυρΙα ΓοθγϊΙ, υιγο ςτιί 
8&εΓ05 0Γ(]ίηβ8 ΒυβοβρΙϋΓυΒ Θ8(, ηβςυ&ςαβηα ιη&- 
Ιηιηοηίο ίυο^βΙαΓ. 

998 ΡΗιηυ8 αυΐβιη ο&ηοη 8αηοΙί ΟΓβςοπί ΤΙι&ϋ- 
ιη&ίυΓ^, 81 ίβηηίηβ, ίηςυίΐ, & 1)&Γΐ)&Γί8 οοΓΓυρΙ» 
νίΐα ρηοΓ (ΙβιοηβίΑ Γυβπΐ, ηβςυθ βίαΐυβ ΓοΓηίθΕηυ8, 
οβρίίνβ ΗοβΙ, 8υ8ρίοίοηβ ναοαΐ : ςυαΓο ουιη ^^υ8- 6 μέγας Βασίλειο ς έν μθ' χανένι, Α\ προς άνάγχην, 
φησί, γενόμεναι φθοραΐ, ανεύθυνοι Ιστωναν * ΰατα 
χαι ή δούλη, ει παρά του Ιδίου δβ9π<^ου βεβ{ασται, 
άνέγκλητος έστω • ώσκερ δή και ή έξ αρπάγης βια- 
σθεϊσα, ή ή τοις πολεμίοις ληφθείσα, χαΐ 6π* εκεί- 
νων φθαρεΐσα * άλλα της μίν φθοράς Ινεν^ν έπιτ ι- 
μάσθαι ταύεην ου δέον. ΕΙ δλ διάκονος ίτύγχβνεν 
οΰσα, του διακονεΐν παύσεται ' αλλ* ούδ^ τψ Χιρω- 
θιζσεσΟαι μέλλοντι ή 6π6 τοιούτων έοθαρμένη, ή 
Οιουδήτινος ά'λλου, συναφθήσβται. 

Ό δέ α' κανών του άγ(ου Γρηγορίου τόΰ Θαυμα- 
τουργού. Της ύπο βαρβάρων φθαρείσης, φησί, εΐ 
μίν καΐ 6 πρότερος βίος κατέγνωστο, ούδΐ ^ρυα- 
λώτου γενομένης ή πορνική ίίξις ανύποπτος, ταύτ^ πιοόΐ ί&οϋθ θΓ&ΙίοοίΙ)υ8 οοιηπιυηίο&Γβ ηοη οροΓίβΙ. ο τοι και προχείρως ου δει ταις τοιαύταις ευχών κοι- 

δίη νβΓΟ ϋΠςολ ίο 8υιηιη& οοηΙίη6ηϋ& νίχβπΐ, βΐ 

ρποΓβαι νϋαιη 6θΐηΐΏοη8ΐΓανβηΙ οιηπίβ Βαβρίοίοηίβ 

1ίΙ)6Γ&ιη, ^&ιη νβΓΟ βχ νί λΙΙαΙα αο ηεοββΒϋαΙθ ιη 

βοηΐυιηθίί&ιη Ιαρβα Γυεηΐ, ιηί86Γ&ηΙίΙ& πια^8 ςαοιη 

ίηοαβΑηάα, ^οxι& θχθοαρίυιη ϋΐαά ίη ΟοαΙβΓοηοιηΙο 

(1θ&άο1β8θβηΙυΐ8, ςυ&ιη Ιιοιηο Ια α^ΓΟ ΓβροπΙ, 6ΐ 

ρβΓ νίιη οοΓΓορίΙ : € Α(1οΙβ8θβηΙυ1βΒ, ίηςυίΐ, ηίΐιίΐ 

ίαοίβΐίθ : • Αάοΐββοβαΐυΐα (Ιοίίοΐί οαρϋαΐίβ ηοα 68ΐ 

Γβ8, (]υί& ςυβηο&άωοάαιη κί ςυί8 Ιιοιηο &(1νβΓ808 

ρΓΟχίοαυπι 8αυπι ίηβαΓΓβχβηΐ, βΐ Ιρ^υοα οοοί(]6Γϋ, 

810 βΐ ΓΘ8 ί8ΐα 8686 ΙΐΒ^βί. Εχοΐϋίοιινίΐ (ΐάοΐββοβη- 

Ιαίοι, 86(1 ηοη βΓβΙ ςυί 61 ορβηι ΓβΓΓβΙ. ΥβρυαιΙα- 

ΤΏβη 6ΐ ίΐΐοθ ΧΏθάίοοπΙβΓ ροαίβηΙυΓ, βίουϋ ϋ ςυί 

6ίΙ)08 ρΓθ1ιίΙ)ϋθ8 ίανϋ6 Ιίεβΐ (ΐ6^υ8ΐΑη(. 

06 οΙβήοΐΒ &υΐ6ΐΏ ςαί ίη ΓοΓηίεαΙίοηβπι ρΓθΙ&ρ8* 
8ίηΙ, Η& ίη 6οηοαίΙ)υ8 6οπ8ΐί1υΙηαι β5ΐ : ^ 

Ρππιη8 ςοίάβαι οοηοη οοηοϋίί ΝθοοβΒΒαπεη&ίβ 
6υπι ςυΐ ροβΐ 8υ8ε6ρ1πιη θ&οοΓάοΙίυπι πιαίπαιοηίο 
ΙβςίΙίαιο 1ί66ΐ Π)υ1ί6π ](]η(ζίΙυΓ, ιηυηβΓβίΠο ρπναί, 
ΓοΓηίβ&πΙβηι ν6Γ0 αυΐ ίη αι^υΐίβηο ρΓβΗβηδυηι βχ Εβ- 
ΐ68ί& ρΓ0Γ8υ8 ρβΐΐίΐ, βί Ιη Ιοεα ροβηϋβηΙΙυιη Γ6]ίβί(, 
Ββά ίδΐίθ ροΒηίϋ ρίβεΐί, βΒοβΓάοΙθοι ίοΓηίεαηΙβα), 
ηβςοθ β&ηοηί5υΒ αροβΙοΙοΓυαι ηβςυβ Ρ&ίΓυπι 8&η- 
βϋυαι; ςυο8 νί(1β5ί8 ίη βαρ. 10 1ίΐΐ6Γ8Β Δ. ΡοΓΓο ΙβΓϋοβ εαηοη ιη«ΐ£;ηί Β&8ί1ϋ άίαοοηηπι 
ίορηίοΕηΙβπι άί&οοη&ΐα ςυίάβπι (1β3ίοϋ, βΐ ίη Ι&ίοο- 
Γυοι Ιοβυιη ΐΓπάίΙ, ββά Ι&πιβη & οοπιηιυηίοηβ 8&- 
βΓ& Ηαηά βχοΐαάίΐ. ΙΙΙυοΙ ςαίάβηΟίαεΙυιη, Βϋ, ρπο- 
ρίβΓ Ιβ^βηι νβΙβΓβιη, ςα» άΐοϋ : « Νοη ▼ίη<1ίοαΙ)ί8 
1)18 ίη ίΰΐίρβυο). » Ηοβ &υ1βπι, <ιυί&8ρβ8οαιηί8 ρΓ89• Ο έπΙ το αύτο, 
οίάίΙυΓ Βά ρΓΐΒΐίηυπ) ^Γ&άυπι ΓβάβυηάΙ. Ραίρρβ Ι&Ι- 
0118, ςαί Ι&ρβηβ ΓαβΓϋ, ροβΐ ΐ6η)ροπ8 ουΓβυπι ίη 
ροβηίίβηϋβ Γογπιβ βχρΓθΒβυπ) Γβ€ΐϋ υηάβ (Ιίβοββ- 
86ΓΒΙ; εΙβηβαΒ ΒοΙβη ΒβπιβΙ ΙυίΙ ρβηη&ηβηΒ άβρο- 
Βϋίοηίβ βυρρίίείυιη. Ρογγο ΒϋΙβιη ίη ςβηβΓβ νβΓυιη 
ΓβΓηβίΙίϋΠΐ βΐ ρΓβρβΓβϋο β]ϋ8 Λά ΠΐγΒίβΓίΟΓϋΐη ρΒΓ- 
ΐίοίρΒίίοηβΠΙ 681 ΓβΟβΒδίΟ α ρβΟΟΒίΟ, ρβΓ ΟΟΓάΐΒ 

οοηΐήΐίοηβπι βΐ ο&ΓηΐΒ 8υ1}]βοΙίοη6Πίΐ. Ναοί 8ίΒ(11ιυο 
ρβΓ8ί8ΐ&1 ίη ΓοΓηίεΒη(1ο, ηοοΒοΙααιοχοοαιαιυηίοηβ, 
56ά βίεοηνβηία ΓιόοΙίυίη ΟΓΒηΙίυιη θχοΙαϋίβΙϋΓ, βΐ 
εοΓΓθθΙίοηΐί)υ8, υΐ Ιβιθοι, 8υι)^^^ίβια^. νωνεϊν. Ει δέ τις έν ^κρ^ ζήσασα σωφροσύνη, και 
υπονοίας πάσης ελεύθερον τον πρ6τερον έπιδεδειγ- 
μένη βίον, νυν έκ βίας και ανάγκης περιπέπτιιικεν 
ΰβρει, έλεεΤσθαι μάλλον, ή έγκαλεΤσθαι δικαία, χατά 
το έν τφ Α^υτερομίφ παράδειγμα έπΙ τ^ νβάνιδι, 
ην έν τφ πεδίψ εύρων άνθρωπος έβιάσστο * « Τ^ 
νεάνιδι γαρ, > οησιν, κ ού ποιήσεται ουδέν, ι Ουκ εστί 
τ^ νεάνιδι αμάρτημα θανάτου, 6'τι ως ει τις άναστ^ 
έπι τον πλησίον αύτοΰ, και θανάτωση αύτύν * ο(>τΜ 
και το πράγμα τοΰτο * έβύησεν ή νεανις, καΐ 6 βοη- 
θών ουκ ^ν αύτ^. Πλην καΐ αύται μετρίως έπιτι- 
μηθήσονται, ώς γε δή και οι βρωμάτων άπειρημένων 
κατ* άνίίγκην άπογευσάμενοι. 

Περί δε των πορνεί^ περιπεπτωκύτων κληρικών 
ταύτα τοις καν^σι διείληπται • 

Ό μεν γαρ α' κανών τή^ έν Νεοκαισαρεί^ συνό- 
δου τον μετά την ^ερωσύνην νομίμφ δήθεν γυναικι 
συναφθέντα της Ιερωσύνης άπογυμνοΐ* πορν€ύσαντα 
δΐ ή μοιχεύσαντα τελέως της Εκκλησίας εξοστρα- 
κίζει, και έν τοις τόποις Γστησι των μετανοούνταιν * 
άλλα το έπιτιμάσθαι χαυτ^ τον πορνεύσαντα Ιερέα, 
ούτε τοις άποστολικοΐς, ούτε τοις ΠατρικοΤς κανόσι 
δοχεΤ, ους καΐ ζήτει έν τψ ι' κεφαλαίφ του Δ στοι- 
χείου. 

"Ωσπερ δή και 6 γ' τού μεγάλου Βασιλείου κανών 
τον πορνεύσαντα διάκονον της μεν διακονίας έκβάλ- 
λει, καΐ εΙς τον των λαϊκών απωθείται τίπον, της 
δι κοινωνίας ούκ άπείργει τών αγιασμάτων • τοΰτο 
μεν, φησι, δια τόν, « Ούκ εκδικήσεις, » λέγοντα, « δις 
παλαιον νύμον * τούτο δΐ, καΐ δια τ& 
μή έχειν έτι ελπίδα προς τόν πρ^τερον ένανιέναι 
βαθμών. Ό μ^ γαρ λαϊκός έκπίπτων, μετά την 
έντετυπωμενην έν ση μετανοί^ τού χρ6νου περίβ- 
δον, έπάνεισιν δ'θεν έξελήλυθεν • ούτος - δλ Λμ{ 
εσχε διαρκή τήν καταδίκην της καθαιρέσεως • καθ- 
όλου γε μήν αληθές αύτψ ιαμα προς τήν μέθε{<ν 
τών αγιασμάτων, ή της αμαρτίας άναχώρησις, διά τ« 
συντρίμμού καρδίας, και παιδαγωγίας της οα(}κ6ς. 
Ει γάρ ετι πορνεύων ού πέπαυται, μή 2>τι της κοι- 
νωνίας, άλλα και της μετά τών πιστών εις τάς εύ- 
χάς συνελεύσεως έκβληθι(σεται, και έπιτιμίοις ώσπερ 
οΐ τού λαού καθυποβληθιζσεται. 117 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ.ΡΗΑΒΕΤΐαϋΜ. Π. 118 Ό οΐ μδ' γυναίκα 8ιάχονον "Ελληνι συμπορνεύ- Α Οθίηάβ Ο&ποα 44 (1ί800ηΪ88&ΐη ςοφ Οΐΐΐη 6γ«00 σασαν τή< μεν άξ(ας χαθαφεΤ, χοινωνεΤν δΐ τφ λαφ 
στάσεως και 3υχών ουκ άπείργει • τψ δε ζ' ετει της 
των αγιασμάτων κοινωνίας άξιουσθαι κελεύει, ει γβ 
έν άγνβί(^ βιφη και σωφροσύν||. Τ^ πίστει δε προσ- 
ι6ντι τψ Έλληνι και ταύτην εις γάμου συνάφειαν 
αΐτουμένφ, ουκ οΓέται δεΤν έκδιδύναι, Ιεροσυλίαν 
σαφή λογιζ($μενος, το άπαξ άγιερωθεν τφ θεφ σώμα 
«ι ς χρήσιν σαρκικής 6πάρχειν επιθυμίας. Εντεύθεν 
τοις ορθώς σκυποΰσιν ουκ αδηλον, ώς ούδε κληρι- 
κούς μετασχηματιζομένους, ή μονάχους, γυναιξί 
συνάπτεσβαι θεμιτέν * ου μεν ούδΐ τάς των Ιερέων 
γυναίκας έίσιον, δευτέροις γάμοις προσομιλεΐν, εν 
σώμα τζ προς τους Ιερέας συναφεί^^ γεγενη- 
μένας. 

Ζήτ«ι και το κε' 
τψ δ' κεφ. του Γ στοιχείου καν<^ν2ς των άγΐι 
αποστόλων ιζ' και ιη', και τον ξα' έν τφ ιδ' κεφ. του 
Μ στοιχείου * και έν τφ θ' κεφ. τόΰ Γ στοιχείου 
χατνόνα χζ* του μεγάλου Βασιλείου, καΐ της ς' συν- 
όδου χς\ και έν τφ ιε' κεφ. του αύτου στοιχείου κα- 
ν({να του μεγάλου Βασιλείου ξθ'. ] 

Περί δε των πόρνευσάντων μοναχών ζήτει καΐ το 
κ' χεφάλαιον του Μ στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. \ζ^. Περί του πορνευσαι επιθύμησαν- 
τος, και μή πράζαντος. 
"Εθος γ» μην άρχαΐόν έστι τ^ κακίφ, μή άθρ6ον 
ήμΤν, μηδέ άπο σου πρώτου παραστάντος έπιστρα- 
τεύειν τα πάθη, άλλα τέχν^ τινι και περινοί(][ σοφι- 
στική τό της άπωλείας ήμΐν βάραθρον κατά μικρόν 
ύπορύττειν. Ταύτ|| τοι καΐ τοις λογισμοΐς ήπίως τψ ίοΓηίο&ΐΑ ΓυβΓϋ, άί^ηϋαίο βυα αΐχϋοαί; ηοη νβΙ&Ι 
Ιαιηοα ςυία βίαΐίοηο &ο ρΓθθίΙ)υ3 εατη Ιιιίοίβ οη& 
οοιηιηαηίοβΐ ; &αηο (Ιβίη ββρϋιηο ιΐ(1 βαοΓ&ιη οοιη* 
ιηυηιοηβιη αάιηίΙΙί ^αι)6(, βί ίη οαβίίΐ&ΐβ &ο ροάί- 
οϋί& νίχθΓίΙ. Ογφοο νοΓΟ 19(1, 81 αά β(]6ΐη οοηνβηυβ 
ίβιηία&πι ίΙΙαιη ίη χηαΐήιηοηίααι ρβϋβηΐ, ιηίοίιηο 
(Γ&ά6α(1&Εη β88θ^υ(1^^Ει, ΓβραΙαοδ ιηαηίΓοβΙαιη 6β8θ 
8α6Γΐΐ6κίυοο 00Γριΐ8 8θαΐθ1 Οβο οοη8ββΓ&Ιαια ία 
αβοχη ο&Γη&Ιί8 οοαουρί8θβη1ί» οβάβΓβ. Ηίηο ρλίβΐ 
ΐ8ΐ& Γϋβ ρβα8ίΙ&ηϋΙ)υ8» ςυοά ηβςυβ οίβηεοβ ςαί 
ΙιαΜίοΐΏ ιηυΙ&η(, βίνβ ιηοη&οΙ)θ8 ϋχοΓ68 άαοβΡβ 
ίΑ8 8ίΙ:ίιηο ηβςυο ρίυιη υχοΓββ β&οβΓάοΙοιη 8θοαη- 
άαβ ηαρ1ί&5 οοπΙγ&Ιιθγθ, οαιη ρβΓ οοα^υςίυιη οοπι 
&αοβΓάο(ίΙ)υ8 ΓαοΙ» Γυθηηί ιιηυΐΏ οορραβ. 
;* κεφ. του Χ στοιχείου, καΐ έν ΟαβΓΟ βΐί&ιη βλρ. 25 11Η. Χ, βΐ ία 08ρ. 4 ΙίΙΙ. Γ 

' στοιχείου καν<^ν2ς των άγιων ** β&ηοΙοΓυιιι αρθ8(. ο&ηοηβι 17 θ1 18, &1ςυθ 61 οαηο- 

ηβαι ία οαρ. 14 Ιίϋ. Μ, βί ία ε&ρ. 9 ΙϋΙβΓ» Γ 
οααοοβιη 27 ιη&^ηί ΒΒβίΙίί, βΐ β^η. νι οοα. 26^ 
6ΐ ίη 15 ο&ρ. 6^υ8άθαι ΙίΚ. ο^η. 69 ηι&£;ηί 
Β&8ί1ϋ. 

Οβηίςαβ άβ χηοη&οΐιίθ ΓθΓηίο&ηϋΙ)υ8 εοηδαΐβ 
οβρ. 15 ΙϋΙβΓβ Μ. 

!|!Ι4 ΟΑΡ. XVI. ΏβίΙΙο ^!*ί (οτηχϋοη οηρϋ, ιι«? 
ίαηιεη α<Λη (οτηχοαίητ. 

ΥβΙυι ίΐΐβ Π108 68( ρπινϋβίίβ, ηοη οοηΓββΙίαι, ηβ• 
ςυβ &ά ρήοιαιη ίαβίααΐί&ια ραββίοαββ ηο8ΐΓ&8 1ην&• 
άβΓβ, 86ά &γ(θ ςααά&ιη βΐ ββίαΐί» βορΙιίιϋοΒ Ιφβπι• 
ΙΙίΓαπι ρβράίϋοηίβ &<1 ρβιΐββ ηο8(Γ08 ρ&αΐ&ίίιη βοΰΤο- 
άθΓβ. ΟααρρορΙθΓ ο1 οο§^1&1ίοαίΙ)υ8 ίαιιηίϋϋ ιιά ίπα- δοκεΤν καΐ Ιλαρώς έπιμίγνυσθαι, προτέραν τινΙ Ο α)ί8εθη(ίαιη ββιβ ρΐαοΐάβ, υίςυίάβιη νίάβίαΓ, βί λεγομένην έφίησι προσβολήν τφ έπαγωγφ του 
δεικνυμένου Ινδάλματος όποφθεΤραι τούτους έπι• 
βούλως μηχανωμένη, καΐ τάς τών ηδονών αρχάς, 
ως ψιλάς εννοίας, και μηδέν πλέον, τά γε εΙς βλά- 
βος έχουσας, άδεώς είσδέξασθαι πείθουσα. Κρύπτει 
γαρ το της αμαρτίας άγκιστρον, τψ τζς ηδονής 
δελέατι, ώς αν τούτψ περιχανόντες, έκείνψ περι- 
παρώσι, κάντεΰθεν λαβοΰσα υποχειρίους, 6'σα χα Ι 
ύπηρέταις αύτοΐΓ χρήσηται. ΕΙΒε μεν ουν μή και 
συμμάχους εκλάμβανε κατά τ/] ς ψυχής, τους διέ- 
ττειν φευ Ι και φρουρεΐν αυτήν έπιτετραμμένοος. 
Ε ι γαρ γυμνωθείη τής έκ τών λογισμών συμμαχίας 
ή χαθ' ημών όργωσα κακία, ε^ς μάτην αύτ^ τά τής 
ενέδρας εσται και μαγγανείας, μή πεφυκυΤα μόνη ]αοααάθ ρπαιαοι ςυί τοοβΙογ ίαιραΐ8αα), 6ΐ ΙιιΐΒΟβ 
1)1ιιαάίΙϋ8 Βρβοίβί ο1>ί60ΐ« οοΓΓαπιρβΓθ βαίχίοΐθ ιη&- 
οΙιίααΙυΓ, &ίςαο ρπηοΐρί& νοΙυρίΑΐυιη, Ιααςυ&ιη 
οοηεβρ1υ8 ιηβΓΟβ, αβςυβ ΕΏ&3υ8 αΐίςυοά ιη&ΐυιη 
ΐΓ&Ιΐθπΐ68, ΙβαιβΓβ ΓθοίρβΓΟ ρθΡβιιβάβΙ. Ν&ιη Ιι&ιηαιη 
ρο€θ&ϋ βαΐ) β80& νοίυρίαϋβ αΙ)8θοηάϋ, υΐ ςαί Ιιυίο 
ίαίιίβαΐ, ίη ί&Ιυαι ίοοίάιιηΐ ; ίαπι β08 άαοΚ εβρϋνο• 
βΐ ί&ηςυ&ΓΠ πΐ3ηοίρί& ΙγαοΙ&Ι. υΐίη&ηι ί^ϋοΓ ηοη 
8υσ]βΓβ8 οοηΐΓλ &ηίιη&πι &οχί1ί&Ιοι*β8 ίρ808 01θ8, 
ςυίΙ)υ8 ίΠ&αι ροΓββςυβοίΙί &ο ου8ΐο(1ίβηάί ουρλ β8(. 
Ναοί βί ρΓίναΙλ ίυβπΐ Οθ£^ί1&1ίοηυα) &υχί1ίο ρΓ&νίΙ&β 
ί11& ςυ» οοαίτα ηο8 ίηΓβηδα 68ΐ, ΓΓυ8ΐΓ& βηιοί οοι- 
ηθ8β]υ8 ίηβΐάί» &ο ΐ6ηο6ίηί&, ουηι ηβςυβθηΐ βχ &6 
8θΗ8 Γβ^θΓβ, θΐ ίη αοϋοηβαι ρΓοάυοβΓβ β^οείοαι. «άΟος δημιουργησαι, και εΙς έργον προενεγχεΤν, |) ςαί Ιληςυιιαι 1)α11& πιοάο &ρρ&Γθ(, ιηοάο (1ί8ραΓ6ΐ βΐ τ^ πομφόλυγος δίκην όμοΰ τε φαινύμενον, και ευ- 
Ιος άπολλύμινον και διαλυόμεναν, νεκράς δν άτεχ- 
νώς, ώς ειπεΤν, και άνυπάρχτ•ο φύσεως * άλλα το 
ι{ναι καΙ τ6 ζτ^ν πρ&ς τών ημετέρων δανειζόμενον 
λογισμών, νεκροί τους τ^ ζ^ν δίδοντας αύτψ. Τοι- 
αντα γαρ τά τών παθών τής κακίας Ιπίχειρα* 
βδτη τοίνυνή προσβολή ώς ήκιστα τής ημών προαι- 
ρέσβως ήρτημένη, έγκλημα ήμ^ν ούχ ο'ία τε προσ- 
τρ{ψασ6αι. Ό συνδυασμός έπεισι δεύτερος, ον 
^ρΙμΛ και χατ' δλίγον το τής προσβολής θζμινόν 
εΐώθει άπογεννφ», έμπαθώς ή και άπαθώς του 
λογισμού συλλαλοΰντος τψ προσβαλόντι * τούτο τίς <ϊί88θ1νίΙυΓ, πιΟΓίαΙίδ ρΐλαβ &ο ρ&Γυιη 8ΐιΐ98ί8ΐβη1ί8 
η&ΙιΐΓ». νβΓαιη ίά ςιιοά 0886 βΐ νίνβΓβ&οοίρίΙ&εο^ί- 
ΐΑϋοαίΙ)υ8 αθ8(Γί8, ίαΙβίΟοϋ 6Α8 ςα» ίρ8ί νϋααι 
(ΙθάβΓοαί. Ε]υ8η)0(1ί βηίιη δααΙιρΓ&νοΓαιη α^οοίοαπι 
ρΓΦΠΐί&. Ηίο ί§ϋυΓ ία)ρυΐ5υ8, οοπι αιίηΐιηθ βοοβΙρα 
νοΙοηίΑΐθ άβρβηάθ&Ι, οήπιοη ηοΙ)ί8 αΟγϊοαγο ηβςαίΐ. 
ΑεοβάίΙ 8β6υη(1& οοη]αηοΙ;ίο ςαααι ββαβίαι ςαίάβιη 
6ΐ ρ&υΐαΐίαι ίΓοςαοοβ ίαιραΐ8α8 8θΙθ( ςβηθΓ&ΓΟ, γ&- 
ϋοαβ νβΐ ου Π) ρωβίοηβ νβΐ οϊίΓα ίαιρΓβ88ίοαί οοα- 
8θηΙίβηΐ6* Ουίβ νβΓΟ &88ΘΓ&1 Ιιοο &ηίηΐΦ Γ&Ιίοα&Ιί 
ηοη ηοοβΓβ, ςαοΑά Οβί οο^ηίΐίοηθοι, οηηι οο^ϋΑ- 
Ιίοηθβ 6^η8 ΙαΙίϋηβ οοοαροηΙυΓ? Α^ββΙ ΙβΓίίο ίη 119 ΜΑΤΤΗΛΙ ΒΙ^ΑδΤΑΗΙβ 190 Ιοοο •886η80β, ίηάίο&ηβ ίρβΑΐη «οίπαβ ΙηοΗη&ϋο- Α ^ Ισχυρίσαιτο μή ζημίβν είνβι ψυχής λογικής. ηβιη &ά &ίίθθΙαιη νοίαρίαοκαιη, ςυβιη Ιιιηςα&ιη 
8γη£;Γλρ1ΐ8ΐη Γβοίρίβοβ ρΓθΙιίΙ)ϋαιιι $ίνθ ολρΗτϋΑβ 
ρΓ688β ςυιΠο ίη Ιοοο ββ^^οΐΙαΓ, 1)οηαιη ςυ» ικΐΐιυβ 
ΘΓ&Ι ΒοίιηΙ (ϋβροθΐιίοαβιη νίοίβηβ, ρβΓβυ&ίΙβηΒςυβ 
βχρβηπ ΓεΙΙβχ ίΐΏ8^α&ϋοηί8 ιη&Ιυιη. δια νβΓΟ Ιβπ)• 
ροΓΟ ΟΓ&ϋοηίβ οΙ)Γ6ρ8βΓϋ, ίπορβάϋ ηθ υϋϋΐαΐβπι 
ίηάθ υΙΙ&ιη ε&ρί&ηηυβ, βΐ ΐΒαΙίβ οο^ϋ8ϋοηίΙ)α8 ίη- 
νο1υ1θ8 ΗάβΙ. Ουιη ί^ϋοΓ ίη(θ1ϋκιιιχ}υ8, ςα&ΐΏ αιαίί 
8ίιηα8, βοηϋλίποΓ ίά οοΠαβΙαηάο βυρβΡ&Γθ ςυοά 
ηθ9ΐηβΐ8υρρΐ8η(λΓβ οοηβΙΟΓ; βΐ άαοΓυτη ΒΐΙβηιτη, 
&υ( 8θϋίοβΙ νβ1ιβΐΏθηϋα8 &η1ΐθ]&ηΐβ8 βαχίΐίο άίνίηο 
νίοΙΟΓββ βνβ86ππ]υ8, «υΐ βιηοΙΙίϋ βΐ 16Ρ^& (!&ηΐ68 
&(2:βΕηοΓ 6( ΓβΓβοααΓ ΙΙ& ςαΐϋβπ) 8ρ!η1α8 οθ- 
ςυίΐίβ (ΙίυΙυΓηο ΙβΐΏροΓβ ηραά &ηίιηαπι ρβΓΠίΑ• 
ιηβαίββ, β( Ιη βυαπι 1ΐ8ΐ)ί1ϋΐη ίρ8&ιη ΐΓλαβίβΓοηΙθβ, της του Θεού έννοιας πκρί πλείονος των λογισμών 
αυτής ποιούμενων την περί τα τοιαύτα σχολήν ; 
Έ συγχατάθεσις έφ(στ«ται τρ(τη, νευσιν και τής 
ψυχής κατηγορούσα προς το πάθος ένήθονον, ήν καΐ 
ώς γραμμβτεϊον ήδη δεξαμενή απόρρητον, ή αιχμα- 
λωσία κατά π(5δας τετάρτη κατεξανίστβτβι, την 
άρ(στην ημών άχρειοΰσα κατάστασιν, τής καρδίας 
ήδη περιγενομένη, και δρέπεσθαι πείθουσα τήν 
απατηλή ν βλάστην τής φαντασίας. Ε? δΐ καΐ τφ 
καιρφ τής προσευχής εΓσφθαρείη, ούδΐν άπ<$νασθαι 
ταύτης έ^, και μάλιστα πονηροις ένθυμήμασιν α1- 
ρου μένους έγκαλινδιΐσθαι. Συνέντες δέ ^ κακοΰ γε' 
γοναμεν, διά πάλης περιγενέσθαι του πτερνίσαι «ει• 
ρωμένου περώμεθα* καΐ δυοΐν θάτερον, ή σφοδρ^- 
τερον πνεύσαντες έκρατήσαμεν θειοτέρ^ ροπή, ή (Ιίοίηιη άθπιαιη &^β6ΐυιη1&οςα8ΐιι ΐΓορβΦΟίΏ β^υηΐ χαυνωθέντες, καΐ τα νώτα δ6ντες, άγ6μεθα κα) 
βΙ οοίαιηολίη ίη οοτάβ ιηοιηοηα βΓββοβηΙοπα β( υ8π «ρερόμεθα. 0()τω δε τα τής πονηρίας πνεύματα 
βοο8θΓν&1&ΐΏ, βί αηιΊηΛίη ρΓΦρΒΓ&ηΙβηα, αά ρβπ- συχνψ χρ<5νψ τή ψυχή παραμείναντα, καί εΙς τήν 
ρβΙηιηίίΑΠί ία ηιι&νίβ Ρβ (ϊϋ8[ηνί8 ΙϋΓρϋυθίηβπι. σφών αυτών Ιξιν αυτήν μεταθεμένα, τελευτώντα, 

το λεγύμενον πάθος, ώσανει τρ^παιον, πήγνυσι, και στήλην έν τή καρδί? τή μνήμιρ τρεφόμενον, και 
τή συνηθεί^ διατηρούμενον, και τήν ψυχήν παρασκευάζον περί παντός ποιεϊσθαι πασαν αίσχρ^ 
τητα. ΡΓΟρίθΓΘΒ 6ΐ 4 Ρ^η. ΝθΟ0868ΑΓΐβη9ί8 68000 6010 

ςαί οαυΙίβΓβιη οοηβυρίβοΐΐ βΐ ίη βηίιηο 1ι&1)θ1 ουπι 
Ηΐα υη& (ΙοΓοαίΡβ, 81 πιοάο ρΓοροβίΙυσι β]η8 ηοη 
ρΓοοθΗ&Ι 8(1 &ο1υπι, ρβΓ ^ΓΒϋαιη 1ίΙ>θΓΑη βΓΩγοιαΙ; 
ΒϋΒΠίβη 6ζρθάί( βαοα π)β(<ίοοΓίΐβΓ ο&βΐί^&π, .]αζ1α 
€&ηοηθπι 70 ιηΑ^ηί ΒββΠϋ. ΑΙΙ θηίηι, (Ιί&οοαυηι ία 
ΐΑΐ)ίί8 ροΐΐαΐυιη β( οοηΟΙβηΙβηη βθ ςυο&ά 08βυ1α 

Ρ660&886, 8ΐ) οΓβοίο &Ι)8ϋη6Γβ 8ΐί(]υΑηΙί8ρβΓ ΟρΟΓίβΙ, Δια δη τοΰτο καΐ ό τέταρτος τής έν Νεοκαισβρεί^ε 
συν($δου κανών τόν έπιθυμήσαντα γυναικός, και 
συγκαθευδήσαι ταύτη προθέμενον, εΙς ίργον δε μή 
προβεβηκυίας τής ένθυμήσεως, υπό τής χάριτος 
ρυσθήναι διϊσχυρίζεται, πλην και τούτον καλόν &ν 
εΓη μετρίως έπιτιμασθαι, κατά τόν ο' του μεγάλου 
Βασιλείου κανένα. ΦησΙ γάρ • Τόν έν χείλεσι μιαν- 
θέντα διάκονον, και μέχρι φιλήματος |ήμαρτηκέναι 86ά οαιη άί&οοηίβ ίηίβπηα βαογα εοιηπιαηίβ&Γθ. ΙΙ& ρ όμολογήσαντα, τής μίν λειτουργίας £χρι τινός έπι β1 ρΓβ8ΐ)γ1θΓοα). 8ίη νβΓΟ (ΙβρΓβΗβηά&ΙυΓ ίη βοάθπι 
άθΗοίο ρ6Γ8θ?βΓ&ηβ, οο3υ8ουηςυ6 ^ΓΑ(1α8 ΓαβΓΐ), 

άθροηί ά6ΐ)6Γ6. 

995 Οοηνβηίυηΐ ουιη 18(18 ηοπυ8 θΐί&ιη βίςυο 
άθοίσιαβ βίαβάβηι οοηοίΐίί ΝβοοββΑΠβηβίΑ βΑποηβΑ, 
(Ιίθ6η(68, ΡβββαΐΑ ςυη ΓοΓπίοαΙίοηβιη &ηΐ606(1θΓθ 
βοΐβαΐ, ηΙοαίΓαιη ςα» 8ρ6εΙ&η1 &(1 ΙβοΙαβ, βΐ &1ί& 
11α^υ8Π10(1ί,»θ^Iηο οϋϋηβΐ Αρυά εοπ]ρ1υΓ68 οΗίηΑ- 
ϋοηβ 8θΙνί. 8ί Ι&ΐΏθη αοΐο οΓάίηΑΐίοαβπι ίοΓηίοΔ- 
ϋοηΐ8 ΙβηβΑΐαΓ τοΙ ρΓββϋγΙθΓ, νβΙ ()ί&οοηηΐί, βΐ 
εοα8βί6θΙί& οοη9ρυΐ8υ8 (Ιθΐίοΐυαι αηΐβ ΟΓάίη&Ιίο- 
ηβιη οοαιπιίββααι οοαΓβ83υ9 Γαβη!, & οοη8βθΓ3ΐίοηβ 
ΒυοΙι&Γί&ΐίβΒ ρΓοΙιίΙ)θΙ)ϋυΓ, 8β(Ι ΐΑπιβη λΛ νίΓίαΙβπι 
οοηνβΓ$υ8 α οβθΙβη8 8&06Γίίο1ϋ ρπνίΙβ{ζϋ8 ηοη Γβ{ί< ^χεθήναι χρή • τών δλ αγιασμάτων συν τοις διακ6νοις 
μεταλαμβάνειν • ωσαύτως καΐ πρεσβύτερον. Τόν 
δέ τι πλέον φωραθέντα ήμαρτηκέναι, έν ο^ &ν ε!η 
βαθμψ, καθαιρεισθαι. 

"Επεται τούτοις καΐ ό θ' προσέτι καί ό ι' της αυ- 
τής έν Νεοκαισαρεί^ συνόδου, τά μίν προ τής 
πορνείας λέγοντες αμαρτήματα, &περ Ιν έπαφαΤς 
και φιλήμασι^ και έτέροις δή τισι θεωρούνται 
τοιούτοις, λόγος αΙρεΤ παρά τοις πολλοίς διαλύεσθαι 
τή χειροθεσί^. Εΐ μέντοι προ τής χείροτονίας 
πορνείας ήλω πρεσβύτερος ή διάκονος, και τφ 
συνειδύτι κρουύμενος όμολογήσειε το πρό τής χει- 
ροτονίας αμάρτημα, του μίν Ιερουργεϊν είρχθήσε- 
ται • αρετής δε μεταποιούμενος, τών λοιπών τής 
Ίεψωτύνης πρεσοείων ούκ έκβληθήσεταί • μήτε δΐ ΡΪβΙϋΓ. ΑΙ νβΓΟ 81 ηβο ίρ8β οοηΩίθΑίαΓ, ηβςπθ αυτός ομολόγων, μήτε μήν προφανώς ελεγχόμενος. πΐΑηίίβ8(:θ οοηνίηο&ΙυΓ, οροΓ^βί ρβηββ ίρ8υπ)Π)θΙ 
ρο1β8ΐ8ΐβπι Ρ886 ΥβΙ οβΒΒΑηΓίί 81 ρθβοΑνβπΙ, νοΙ 
880ΓΑ οΚ)θυπ(ϋ, 81 ηίΐιίΐ β1Ι)ί οοη8θΐπβ Γυθπ(. Ουίη 
!ιηο 81 Α ηυίηςυθ 1β8ΐίΙ)υ8, ςυΙ 3υΓΑΐηβη1θ8θου8Α- 
ϋοηβπι οοπίίΓπι&νθΓΐηΙ, οοηνίοΙυ8 ΓυοπΙ ρΓβΙβΓ 

Ηβρθ8ΐ(ίθη8Π[| βΙίΑΠ) ρήνίΐβ^ίίβ ΑΑΟβΓάοΙίί ΠΐυΙίΑΐ)!- 

ΙυΓ θΐ ίη Ι&ίοοΓΟΠΐ Ιοουιη ΓβίΓϋάβΙυΓ. 

ΤΗοορΙιίΙαΑ &υ1βπι ΑΐβΧΑηάπηυΑ ίη οΑηοηο 5 
&ί(, Ι^βεΙΟΓβηι ΓοΓηΙοΑίίοηίβ Γβυπι, βί αοοογαΙα θχα' 
ιηίηΑΐίοηβ ΓαοΙα ΑρβΓίβ οοηνίηοΑίυΓ, δ οΙθγο βίίοί 
οροΓίβΙ; β1 ίη οίβρο ςιιϋθπ) ρβΡΟΐ&ηβΓβ, βί ηοη έπ* έκείνψ δέον τήν έξουσίαν ποιεϊσθαι, ή παύσα- 
σθαι εΓ γε ήμαοτεν, ή Ινεργεϊν, έί μηδίν έαυτφ 
σύνοιδεν. Ελεγχθείς δΐ ύπό πέντε μαρτύρων, δρκφ 
τήν χατηγορίαν βεβαιωσχμένων, προς τή καθαιρέσει 
και τών γερών τής Ιερωσύνης ζημιωθήσεται, εις 
λαϊκού διωθούμενος τόπον. 

Ό δέ Θεόφιλος *Αλε{ανδρείας έν τφ κ' κανόνι, 
*Αναγνώστην πορνείαν φυγόντα, ει γενομένης ακρι- 
βούς εξετάσεως φανερώς έλεγχθείη, του κλήρου, 
φησίν, έκβάλλεσθαι χρή • έν τψ κλήρψ δΐ μένε 131 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. — Π. 132 ί^ή έλεγχθβντα • ού γάρ δει ταϊς ματαίαις προσ- Α ΓαβΓίΙ οοηνίοΐϋβ. Μίηίπΐθ βηίιη άβοθΐ ίϋϋΙίΙ)α8 
έχε IV διαβολαΐς. 

Νόμος, 
Φησί δε και ό νόμος, Κρεϊσσον τα άμαρτήμχτα 
καταλιμπάνειν άνεκδ(κητβ, ^ τινας άναιτίως καλά- 
ζεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΖ'. Περί παρνοβοσκών. 
Ό πς' της ς' σονόδού κανών τους έπ* όλίσθψ 
ψυχών πόρνας συνάγοντας και Εκτρέφοντας, κλη- 
ρικούς μεν δντας καθαιρεί • προς τίύτ^ κελεύει 
και &Φορ(ζεαθαι, διπλήν τούτοις έπάγων τήν έπ- 
ε|έλευ9ΐν, λαϊκούς δέ, άφορ(ζεαθαι. 

Νόμοι. 
Ό είδώς πορνεύεσθαι τήν Ιαοτου γυναίκα, και 
σιωπών, πορνοβοσκός έστιν. ίηου8&(ίοηί1)υ$ ίηΙβηάβΓθ. 

I^6X. 

Ώϊοιί βΐί&ιη 3α8 οίνϋβ ΐΏβΙίυβ βθδβ (ΙθΗοΙα ίηυ11& 
ΓθϋηςυβΓβ, ςυ&ιη ςυβιηρίατη ίηδοηίθο) ρυηίη. 

ΟΑΡ. XVII. Οβ 115 <ιηί ηιβτβΙτίθ€5 αίητύ. 
Οαηοη 86 δ^ηοάί βοχΙθΒ, ςυί ίη απίπίΑΓαπι 
ρβΓηίοίθΐη θοοΓία β1 οο^υηΐ β( βΐυηΐ, οίβηβοβ ςαί- 
άβσι άβροηϋ, ϊεώο θΙ βχοοιηπιυηίβ&ηάοβ άβοθΓηίΙ, 
ς;θΐηίηηπι βίβ ίηίθΓβηβ βυρρΗοίυαι ; Ικίοοβ υθγο 
Ββ^Γβςαή νυΚ. 

Ιεχ. 

Ουί, ουιη βοί&Ι υιοΓβπι βυαιη ΓοΓηίο&ΐΑΟί ίυί98Θ, Ι&ουβπΙ Ιβαιβη, ίρβο Ιβηο ββΐ. 
0\ Ικ πορνείας γεγεννημένοι ού μόνου της μη- Ι^ Εχ ίοΓηίοαϋοηβ ηαΐί 1ΐ8βΓ6(1ίΙ&ΐ6ΐΏ ηοη ιη&(η8 τρος, άλλα και των έκ μητρός συγγενών κληρονο- 
μοΰσι, και 6π' αυτών κληρονομούνται. Ή δέ Ίλλου- 
στρίΛ νομίμους έχουσα παΤδας και παρνογενεϊς, ούδεν 
δύναται παοασχεΤν τοις πορνογενέσιν, ούτε ζώσα, 
ούτε τελευτώσχ. 

Έ του πορνβγενους κληρονομιά ουκ άνή^^ει τοΤς 
προς πατρός συγγενέσιν • ού γάρ λέγεται Ιχειν 
πατέρα, τ^ μη'^ρΐ δΐ αύτου και τοις όμομητρίοις 
άδελφοΐς. Οι δε περί γάμων νόμοι, και ο\ κανόνες 
έπιγινώσκουσι και τήν έκ πορνείας συγγένειαν, και 
συναπτομένους τους έκ πορνείας συγγενείς, ώς τους 
έξ εννόμων γάμων αίμομιξί^ περιπεσόντας κολάζου- 
σιν. βοΙυΐΏ 8θά θ1 οο^ζηαΙΟΓυΐΏ 6308 βάβυοΐ, θΐ 1ι»γ6<)08 
αΙ) ί11ί8 ία8θπΙ)υηΙυΓ. Κβπιίαα ααΐβιη ίΐΐυβίπβ ςαββ 
βΐ Ιθ^ίϋΐΏοβ βΐ ηαΐυΓ&1θ8 6Ηθ8 (ια1}68, ηΐΐιίΐ οοηΓοΓΓβ 
ροίθβΐ βρυήί8, ηβςυβ νίνα ηβςαβ ιιιοΓίθη8. 

Ή6βΓ6άϋ&8 βρυπί ηοη ρβΠίηβί ιΐ(1 ρβΐπβ οο£[η&• 
(08 ; ηοη βηίιη ίβ ρ&ΐΓβαι ίι&1)θΓθ «ςηοβοίΙΟΓ, ρβΓ- 
γοηίΐ &αΐ6Γη αά πι&ΐΓβιη βΐ Γγ&Ιγθ8 8υο5 βχ 6α« 
άβιη ρ&ΓβηΙο. Ιιβ^ββ αυΐβιυ οΊτοά ηυρϋαβ βίςυο 
οαηοηββ &βθ8ουη( βϋαιη οΓΐ&ιη €Χ ίοΓηίοΔίίοηβ 
οο^η&Ιίοηβηι, βΐ οοςη&Ιοβ θχ ΓοΓαίοαϋυηββ, ςυί 
ηαΙήηιοηίυΐΏ ίηνίοβηι ίΓ&Ιιυη(, Ιαηςυαοι ςυί ηαρ- 
ϋίβ Ιβςϋίπιιβ ρΓορΙβΓ οοηθαη^αίηίΙ&Ιθίη 6χοίά6Γ&ηΙ, ρίθοίυηΐ. 
Ό μέντοι παλλακισμδς νόμιμος έστιν * 6 γάρ γϋ• (^ ΟοηοαΙ)ίη&1υ8 αυΐβπι Ιίοίΐϋβ 68ί. Ν&ιη ςαί ΐηα- εαΤκα σεμνήν παλλακευό μένος, καΐ ποιών έν έκμαρ- 
τυρί^ τοΰτο κατάδηλον, ώς γαμετήν αυτήν Ιχειν 
δοκεϊ • ει δ' ουν, άσέλγειαν προς αυτήν πλημμελεΤ, 

ΚΒΦΛΛ. ΙΗ'. Ηερί πρεσβείων και προνομίων, 
ών εχουσιν ο\ αρχιερείς καί α\ έκκλησίαι, 
και περί τών παροικιών αυτών. 

Ζήτει το ια' κεφάλαιον του Ε στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Ιθ', Περί ών εχουσιν οΐ πρεσβύτεροι 
δικαίων. 

Ζτ^τει το θ' κεφάλαιον του Μ στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Κ' Περί μροικφων πραγμάτων. 

Νόμοι. 

Ή διβτετιμημένη προίξ τψ ονδρι κινδυνεύεται ' ΗβΓβαι ^Γ&νβπ) θΐ ίηςβηυαιυ ίη οοηου1)ίη&αι 8υπι- 
ρ8θΓίι, ίάςιΐθ Ιβ8ΐίΙ)υ8 &ά1ιί1)ί1ί8 ραΐααι ρΓθΓβ88υ8 
Γοθπΐ» θχίβϋαΐΒΐυΓ β&ιη νβΐυΐ υχοΓβιη 1ιβΙ)θΓβ ; 
8Θ008 νβΓΟ, βΙυρΓυοι ουαι ί11& οοαιαιϋΙβΓθ. 

1Ι9β €ΑΡ. XVIII. Οβ ρήυΐΐβςϋι €% Χίηηίηηχ1αίχ^\ι$ 
ρτ3Ρΐαίαταηι αο βΰοΙβΗωηίη, αίςηύ βίΐατη άε μτΟ' 
Όνΐΰϋ» ίδΙοΓητη. 

ΟυβΒΓβ οαρ. 11 1ϋ(6Γ9Β Ε. 

ΟΑΡ. XIX. Οβ ;ι*Γ^ ρκβδΙίί^Ιβνοπιΐη. 

\Ίάβ οβρυΐ θ ϋΙΙβΓ» Μ. 

ΟΑΡ. XX. Οβ νβ (ΙοίαΙί. 
Ιβρβ8, 
ΏοΒ βθΗίη&Ια νίρο ρβηουΐυιη ^ί^ηϋ : ΙίοβΙ αηί- καν άποθανωσι τά ζώα, κίν τήν έσθήτα ή γονή β ΐη&1ί& ϊηΙθΓΠίοιίΑηΙϋΓ, »ϋΙ πιαΙίθΓ νθΒίθΟίΐ ΕίΙηνβπΙ, κ&τχτρίψτ), τήν άποτίμησιν αυτών δίδωσι• της δΐ 
άδιατιμήτου καΐ ή αυξησ,ς και ή μείωσις τήν γυ- 
ναίκα 6ρ^, χαι αίτή λαμβάνβι τδν τοκετόν τών 
δφ'^λων • τΛς δΙ καρπούς και τήν γονήν τών θρεμ- 
μάτων δ άνήρ λαμβάνει. 

Τα έπαγγιλθέντα χάριν προικός, ει μή έντδς δύο 
Ιτων καταβληθεΤεν, απαιτούνται καΐ οί τόκοι αυτών 
άπ6 τρίτης Ιχατοστης. 

*Απορουντος υοΰ ανδρός έν συνιστώτι τψ γάμψ, 
Ζύι>ίαταί ή γυνή παρακρατειν τά πράγματα αΰτοΰ 
εΙς τήν Ιδίαν προίκα, προτιμώμενη παντός δανει- 
στού χαΐ ύποθήκην ϊχοντος • πλην ού δύναται έκ- ίρ8ββ8ϋιηΑ(ίοηβιη6θΓυπιρΓί08ΐ&Ι.Ιη»9ϋιηΑ(8ΒΒυ(βοι 
άοΐίβ ουπη ίηοΓβαιβηΙυαι (υιη ϋίπιίηηΐίο ιηυΙΙβΓβιη 
Ρ68ρίοίΙ. ΙβΐΒ ςαοςαβ θβΓνοΓυιη 8θ1)θΐ6ΐη ιιοβίρίΐ, 
ΓΓαο1υ8 νβΓο αο ρβοοΓυαι ΓβΙυιη νίΓ ρθΓοίρίΙ. 

ΡΓοωίββα ηοοαίηβ άοΐίι» ηίβί ϊοΙγα ϋίοηηΐυιη 8θ1- 
ναηΙυΓ, βχί^ηαΙϋΓ βΟΓαηι υί>ϋΓ® &<! ΙηβηΙβιη οβη- 
ΙθβίΓηββ ρ&ΐΓΐβ. 

8ί οοηβίληΐο πι&ΐΓίηιοοίο τιγ ίηορίλ 1&1>ογ6(, 
ροΐββΐ αιυΙίθΓ Γββ 8υΰ& ρΓΟ άοΐβ ιρδίυδ ΓβΙίηβΓβ, 
&ηΙθ οιηηβιη θΓ6(1ϋθΓ6ΐη βΐ ΙιγροΐΙιβο&ηυιη ; νο- 
Γυχηίαιηβη ςυ» ΓοϋηβΙ, &1)Αΐί6η&Γ6 ηοςαϋ, ςηο- 123 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙ.Α8ΤΑΒΙ8 124 ηΐΑΐη 6χ ΙβΙίβ ββιρβαιη βΐ πίλπίυιη βΐ 1ίΙ)βΓ08 βυοβ 

αΐ6Γ6 ά6ΐ)6(. 

ΜυΙίβΓ ηοη ΙβαβΙυρ οοηΐΓ«οΙίΙ)υ$ τίη', ΙίοοΙ ίρ$ί 
άββροηββίβ ΓπβηΙ ηβςαβ βϋλΐη πιλπΙο ρΓΟίοηρΙο 
Κ)οη& Γηαΐίβπβ ρυΙ)Ηθ3η1υΓ, ββά ηβε βχΐΓ&(]οΙα1ί& 
νίΓΐ ββΓνίΙίο 8ΐια(. 

Μ&πΙυβ, ίηορβ ϋθ6(, ίπΙβ^ΓΑΐη άοΐβιη (Ι6ΐ)β1. 

8ί βοοΘΓ & ^βηβΓΟ βΐ ϋχοΓ & ηααηΐο άοίοπι ςα&ιη 
8ϋρυΐΑΐ)8οΙυΓ, βχροβοαηΐ, αά ΓαουΙΙβΙαιη ιηβοβυπιιιι 
βνίηοαηΐ. 

8ί ΧΏ&ΓΐΙυβ ουοα υχοΓβ οοοΙγ&Ιι&Ι, υ1 ίρββ βιηοΓ- 
ίυβ 1ΐ8ΒΓβ(ϋΙβΐ6ΐη «κΐβαΐ, ίρηίυβ ββΐ ίβ οοηΐΓβοΙυβ. 
8ί αυΐβιη &1) ίηίΐίο ραοΐυιη ΓυοπΙ, υΐ βί ιηυΙίθΓ ρηοΓ 
οΙ)ί6Γϋ αρυά ιηαπίυπι (]09 οαιιηβ&ί, Αίςυβ ραίβΓ 
άοΐβπι Αάβο Γθ<1(1Ι(ΙβηΙ, ραοίυιη ν&ΙβΙ, 6( βχοΐυ- 
(ΙίΙυρ ρ&ΙθΓ. 

δί ιηοάο ρ&ΙβΓ ΙαΓρίβ «(Ιβο ΓαβπΙ, ϋ( ιηβία• βϋ 
ηβ άοΐβαι οοηοΓβάίΙααι &1}8υΐΌαΙ, Ιιυηο ρΓθΙι!Κ)βΙ 
αοΐίο; θ1]υάβζ Ιοιη ίβΐί ρΓοβρΙοίΙ (αοα ΟΗβθ. 

8ί βΐηβ &()Ιιαο 8υρθΓ8ΐίϋΙ)υΒ ορυβ ίυθΗΐ νίΓυπι 
ςαί ρο5ΐ ο1)ίΙυΕΏ ^ο^^υς^8 βυβ νί(1υυ8 πκιηδβπΐ, 
ηβςυβ Εά ββουηιίαβ ηυρίί&β αβοββββΓϋ, & Ηΐ)6Γ0Γυιη 
βυοΓοιη οοηνίοΐυ ββρ&ΓΑΠ, άβύοΐ ίβ ρΓκΙβΓ ίαΙβ^Γββ 
Γβ8 8α&8 θΐίαπι υηίυβ ΟΙϋ βοΓίβιη εαρβΓβ ρΓΟ ηα- 
πίθΓΟ ΠΙ>6Γ0Γυιη, ηοη Ιαηΐυιη 6(1υο&Ιίοηίβ ς^Γαϋα, 
86(1 οοη86Γν&ΐ£ ίρβί 6Γ§& ρπιηΒβ ηυρΙΐ&β ΓβνβΓβη- 
ϋ» βΐ Ιιοηοηβ. 

8ί ρρορΙβΓ βροηβ&οα 8α&ιη κ^Γοί&ηΙβιη νίρ 8ΐιιη- 
ρΐυβ 997 &1ί(4υο8 ΓβοοπΙ, ηοη ροΐββΐ ρθ8( οΙ)ϋυζη 
βροηβΦ 8 800ΓΟ ΓβρβΙβΓβ, &() ςϋβιη άθ8 ί]1ίφ 8υ8θ 
ΓβάίβπΙ, ββά ίη ίρΒΐ(]8 Ι)6η6ρ1&οί1ο βοςηίθβοεΓβ 
άβΒθΙ. δορυΙΙαΓη βυΐβιη βυααρίιΐδ τβάάιί ρ&ΙβΓ, 
ου]υ8 ίπ ΐΏ&ηαδ (1θ9 Γβ(]ίθπΙ. 

δί Γιΐίυβίαπιίΐίαβ υχοΓβπι (ΙυχβΓίΙ, ρ&ΙβΓ ΙβοβΙϋΓ 
6ΐ ίρβυπι βΐ 0003080111 αΙοΓβ. Ιβ βηίαι οηβηι βυβίίηβί 
ηορΙΐιίΓυιη Ωΐϋ βοί. 

ΟοΰΓθ οβραΐ 2 ΗΐΙβΓβΒ Δ. 

ΟΑΡ. XXI. ϋβ ρτοάϋοήδία. 
Ο&οοη ηοηυβ ΟΓβςοπίΤΙι&υΓηιιΙυΓ^ί,ςοίουηςυβ, 
ίοςυίΐ, ουοα οαρϋνί ΓαβπηΙ οροά 1)ιιγΙ)&γο8, βΐ βο- 
Γυιη ίοαρίβίαΐβ εοηβίποΐί, ίη ΐΒηΙυο) ίρ8ίυ8 β&αΐ 
ρΕΓίίείρββ ηΐ ΟΙιηβϋ&οβ βαββ ρΓοίβδδίοηΐΕ οΚ)Ηΐί 
ηοηηοϋοβ βηοΓοιη εοηΙτίΙϊοΗυηι Η^ηο ΒηΙ Ιαςυβο 
ίηΐ6ΓΩοί&ηΙ, βΐ νί&8 &ο άοααοβ 1)&Γί)αη8 ίβΐ&Γυηι 
ίςη&Γίβ εοιηαιοηβίΓβηΙ, βχ αυάϋοΓοιη 8ΐ&ϋοηβ ς]! 
οίαηΙϋΓ, υβςαβάαοΐ 8αηοΙί8 βίπιυΐ οοη^Γε^λϋδ &Η- 
ςηοά άβ 119 οοαιπιηηΗβΓ νίΒοοίΐ βϋ, βΐ ρπαβ δρίπ- 
Ιυί βΒηοΙο. 

Ουί ίη8ΐί§Εΐ 1ΐ08ΐθ8, &ιι1 ίη εοΓοίΏ ιη&ηο• ρΓοάίΙ 
Εοιη&πο8, οαρϋο ρΐβοΐίΐυρ. Ουί τογο ίη ά686Γϋ8 
10018, &υΙ ρΓορΙβΓ ηη&Γθ ΐΒΐΓοηί1)υ8 ορίΐυΐαηΐυρ, 
ςα&αι Ιιοβίββ αρθΓΐΙ 60 βΓΑνίαΒραηίοηΙοΓ,ςαοοΙβη- Α ποιεΐν α χαρβχρατκΐ * έικιδή οφεΤλει έξ αυτών ά«ο• 
τρεφειν Ιαυτήν και τον άνδρα • και τα τέκνα αύτη ς. 

Ου κατέχεται ή γυνή εκ τών του άνδρος συναλ- 
λαγμάτων, καν έγγυήσηται αυτόν και ούδε δημευο- 
μένου του ανδρός συναπάγονται τα πράγματα της 
γυναικός • ούδε τα έξώπροικα υπόκεινται ταΐς του 
ανδρός λειτουργίαις. 

Ό άνήρ, και άπορος &ν, παναν την προίκα 
χρεωστεΤ. 

Ό πενθερος ύπδ του γαμβρού, και ή γυνή 0«6 
του άνάρος απαιτούμενοι Ι^ν έπερωτήθηνβν προίκα, 
προς το μέτρον της ουσίας αυτών καταδικάζονται. 

Έάν ό άνήρ συμ^ρωντ^σ^ προς την γυναίκα, Ίνα 
τελευτώσαν αυτήν κληρονομήση, τό σύμφωνον αχρη- 
στόν έστιν , Έάν δε γένηται σύμφωνον βξ άρχης, 'ίνα 
ρ προτελευτώσης της γυναικάς ή προίξ άπομε(ν^ 
παρά τφ άνδρΐ, και εΐ παρά του πατρός δεδομένη 
έστιν ή προιξ, ε(3ρωται τ6 σύμφωνον, καΐ αποκλείε- 
ται ό πατήρ. 

Έάν 6 πατήρ οΰτως έστιν αισχρός, ώστί δέος 
είναι, μήποτε λαβών τήν προΤκα δαπανήσ^, αρνεί- 
ται αύτψ ή αγωγή * και ό δικαστής προνοεί αύτου 
καΐ της θυγατρός. 

Εΐ πα(δων υπόντων δεήσει τον έμμείναντα μετά 
τελευτήν της συζύγου αύτου, £νευ του περιελθεΐν 
εις έτερον συνοικέσιον, της τών οΙκείων τέκνων 
συνδιαγωγής χωρισθήναι, μετά το άπολαβιΤν εντελή 
τά Γδια πράγματα, δει λαμβάνειν αύτ6ν χαΐ ενός 
παιδός μοΤραν κατά τον αριθμόν τών τέκνων, τεκνο- 
τροφίας τε ένεκα, και της διασεσωσμένης αύτφ προς 
Λΐ τον πρώτον γάμον αΐδοΰς και τιμής. 

ΒΓ τι ό άνήρ έδαπάνησε προς τήν γαμετήν αύ- 
του νοσούσαν, μετά τόν αυτής θάνατον ού δύναται 
άπαιτεϊν τόν πενθερόν αύτου, προς δν ή προιξ της 
θυγατρός αύτου έπανήξει, άλλα τι(ί διαθέτει αύτου 
οφείλει λογίζεσθαι • δ'σα δε εις τήν ταφήν ήνάλωσεν, 
ό πατήρ δίδωσι προς δν ή προιζ έπανηλθεν. 

Ό του γήμαντος υπεξουσίου πατήρ κα? αυτόν 
αναγκάζεται τρέφε ιν, και τήν γαμετήν αύτου • αύ. 
τός γάρ υπόκειται τοΤς βάρεσι του γάμου του υ\ον» 
αύτοΰ. 

Ζ<5τει το β' κεφάλαιον του Δ στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΑ'. Περί προδοτών. 
Ό θ' κακών του αγίου Γρηγορίου του θαυματουρ- 
γού, "Οσοι, φησίν, αΙχμάλωτοι τοΤς βαρβάροις γε- 
γόνασι , καΐ τ^ σφών δυσσεβεί^ συναπαχθέντες , 
τοσούτον ταύτης μετέσχον, ώστε και ληθην λαβόντες 
του ε?ναι Χριστιανούς, ένίους τών ομοφύλων ξύλφ 
ή άγχόντ[ϊ έφόνευσαν, κ«2 όδοίκ ή οΙκίας λγνοούσι 
τοΤς βαρβάροις υπέδειξαν, και της ακροάσεως έκ- 
βληθήτωσαν , μέχρις αν συνελθουσι τοϊς άγίοις 
κοιν^ περί αυτών τι δόζΐ[), και πρό αυτών τφ άγί^ 
Πνεύματι. 

Νόμοι. 

Ό έρεθίζων πολεμίους, ή προδιδους πολβμίοις 

*Ρωμαίους, κεφαλικώς τιμωρείται. 01 δΐ κατά χέρ- 

συν, ή θάλασσαν τοις λ^στεύουσι συλλ^στεύσαντες, 

τών φανερών πολεμίων μάλλον χολάζονται^ 69ψ 125 δΥΝΤΑβΜΑ ΑΙ.ΡΗΑΒΕΤΐαυΜ. — Ρ-Σ. 126 χαι του ^«νερου πολέμου ή αφανής επιβουλή χαλέ- Α <)6Β(ίηΦ ίηβίάί» ρΐαβ ρβποαϋ ΓοΓυηΙ ςα&ιη αρβΓίαιη 
τζωτίρα χαθέστηχε. ϋβΙΙϋΠΙ. 

Τους έκ των 'Ρωμαίχών προς τους πολεμίους Οαί α οαβίΓΐβ ΕοΐΏΛαίβ βά ΙιοβΙθβ ΐΓΛηββαηΙ, Ιβη- 

άποφεύγοντβς ως πολεμίους ?ξεστιν ακινδύνως φο- ςυαιιι ΙιοβΙθβ Λΐ)9ςϋβ υΙΙο (Ιίβοηαιίηβ οοοίάθΓθΠοβΙ. Ό κατά τής σωτηρίας του βασιλέως Ι] της πολι- 
τείας μηχανησάμενος, ή μελετήσας, φονεύεται κα? 
δημεύεται. 

Οΐ προς τους πολεμίους αύτομολούντες, και 
τάς ημετέρας βούλας άπαγγέλλοντες, άπαγχονί- 
ζονται. 

Ζήτει τ^ ια' κζφάλαιον του Σ στοιχείου. 

ΑΡΧΗ τον Ρ ΣΤΟΙΧΕΙΟΓ. 

ΚΕΦΑΛ. Α'. Περί των έν ^ύσει άπροαιρέτψ γι- 
νομένων ανδρών τε και γυναικών. 

Ζήτει τδ ις' κεφ. του Α στοιχείου καΐ το κη' κεφ. β 
του Κ στοιχείου. 

ΑΡΧΗ ΤΟΓ Σ ΣΤΟΙΧΕΙΟΓ. 
ΚΕΦΑΑ. Α'.'Οτι τοΤς Σάββασιν ου δει νηστεύειν 

Ζι{τιι έν τψ λζ* κεφαλαίψ του Κ στοιχείου κα- 
ν<5να των αγίων αποστόλων ξς', και τής ς' συν- 
όδου νε', καΐ τφ λε' κεφ. του Ε στοιχείου τής εν 
Ααοδιχείφ συνόδου κανόνα ις', καΐ έν τφ ε' κεφ. 
του Τ στοιχείου κανόνα νε' τής ς' συνόδου. 
ΚΕΦΑΛ. Β'. Περί σκηνικών. 

Ζήτει έν τφ α' κεφ. του θ στοιχείου κανόνα α' τής 
ς' συνόδου, και έν τψ ζ* κεφ. του Μ στοιχείου κανόνα 
μς' τής έν Καρθαγένη συνόδου. 

Ζητεί κμΙ τ^ ια' κεφάλαιον του Μ στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Γ'. "Οτι σταυρόν έν έδάφιι γράφειν 
ού δει, άλλα κα\ τους οντάς άπαλείψειν. (] 
*0 ογ' τής ς' συνόδου κανών τον του τιμίου 
σταυρού τύπον έν έδάφει γράφειν άπείρηκεν, ού 
μήν άλλα και τους ήδη γραφέντας διαγράφει ν άνεν- 
δοιάστως έπισκήπτει και έζαλιίφειν, ώς 21ν μή συμ- 
ποτού μενον τοΤς βαδίζουσιν, έφυβρίζοιτο το σωτή- 
ριον τής ημών νίκης τρόπαιον • το και διανοί^ αΐδοΐ 
τζ πάσ^ τιμώμενον, καί λόγψ διαφερόντως θαυμα- 
ζόμενον, καΐ «ισθήσει πρακτικώς προσκυνούμενον. 
Νόμος. 
Μηδείς έν έδάφει, ή έν μαρμάρψ, έπί εδάφους 
χειμένφ, ή έν μυλίτ^ λίΟφ στΛΜρΙί>ί έγγλυφέτω • 
χλΙ οΧ δντες έν τούτοις περιβιρείσθωσαν • ό δέ πα- 
ραβαίνων τόν νόμον, τήν βαροτάτην 6πομενέτω 
ποινι{ν, 

ΚΕΦΑΛ. Δ'. Περί συμβολαίων και συμφώνων, β 
Νόμοι. 
Έ τών συμβολαίων απώλεια ουκ άναιρεΤ τάς 
άγωγας, έν ψ διινβτόν έστιν Ιτέρως άποδειχθήναι το 
έληΟές. 

Τλ χωρίς δόλου σύμφωνα και μή τοις νόμοις έναν- 
τΐΦύμενα {^ρωται. 

ΚΕΦΑΛ. Ε'. Περί συμποσίων. 
Τψ ν» της έν Λαοδικεί^ συνόδου κανόνι κληρι- 
κούς ^ λβΠΤχους συμπόσια ποιεΤν έξ εράνου κάι 
συμβολής άπείρηται ' ταύτα γαρ, ώς έπίπαν, ού- 
δενός είσιν άγαθου, βτι μή και πάσης αισχρότητος 
ιιλέα. Οαί αάνθΓβυβ β&ΐαΐβιη ίπιρθΓ&Ιοηβ ααΐ ίιηρβΓϋ 
ςυίιίςαβαι ιηοΙίΙαΓ &υΙιιΐ6άϋ&ΙαΓ,8υαιιηυιη βυρρϋ- 
βίυιη ίρ&θ ΙοίΙ, βΐ ΐ3οη& οθάυηΐ ββοο. 

Οαί &(1 Ιιοδίβιη ΐΓ&ηβΓυ^ίαηΙ, βΐ οοηβϋία ηο•(Γ& 
ρΓοάααΙ, βίΓ&η^αΙαΙίοηβ ρβΓοαηΙ. 

ΟυβθΓΟ ο&ρ. 11 Ηΐί. Σ. 

»«8 ΙΝΙΤΙϋΜ Ι.ΙΤΤΕΒ>Ε Ρ. 

ΟΑΡ. Ι. θ€ νΐηί αο ιηηΗ6ήΙ>η$, ςηί ίηυοίηηίαηο ρνο• 
βηνίο Ιαΰοναηί. 
Υίάβ ο&ραΐ 16 ϋΐΐ. Α, βΐ οαρ. 28 ΗΚ. Κ. 

ΙΝΙΤΙϋΜ ΙΙΤΤΕΒΛ Σ. 
ΟΑΡ. Ι. Οηοά ίη 5α6/^α/ί« ηιίηίτηδ μ]ηηατ6 οροΗεαί. 
Οοηβαίο ίη 37 ο&ρ. ΗΙΙ. Κ ο&ηοηβιη βληοΐο- 
Γϋΐη &ρθ8ΐο1θΓυιη 66, θΐ βγηοάί νι β&η 55, β( ίη 
35 οαρ. Ε ΙϋίβΓ» β^ο. ΙιΕοάΐοβη» ο&ηοαθία 16, 
θ( ίη 5 ο&ρ. Τ ΗϋβΓ» ο&ηοηβηι 55 ιν 8γηο<)ί. 

ΟΑΡ. Π. Οβ Ιηάί$ $€€ηί€ί$, 

ΟυβθΓθ ίη ο&ρ. 1 Ιίϋ. θ ο&ηοηβαι ρηπιαπι 8γηο<)ί 
86x1», β( ίη 7 ο&ρ. ΙίΙΙ. Μ. ο&ηοηοηι 46 βγηοάί 
08Γΐ1ιαβίηθη8!8. 

ΟυβΒΓββΙ ο&ρ. 11 ίΗΐ. Μ. 

ΟΑΡ. III. ^νίοά ηοη οροΗβί ίη ρανίτηεηίο ετηεβίη 
ά€$€ΗΙ>βΓ€, 8€ά €ΐ ίία 6χρνβ$$α8 άβΐ^τβ. 
Ο&ηοη 63 οοηοίΐϋ νι β^υΓ&ιη ρΓβϋοδ» οΓηοίβ ίη 
ρ&νίηιβηΐο άθ80ΓίΙ)βΓθ νβΙ&Ι, ηβςυο Ιιοο 8θ1υπ), βοά 
θΐ 3&Π) θ£ΓθΓΐηαΙ&8 (1βΓοηη&η(ί&8 ίη<ΙυΙ)ίβ βΙ&ΙαίΙ οΐ 
&1)θ1βη(1&8, ηβ ΓοΓίβ, ρβάίύυβ οοηεοΐο&ΐηο), νϋβθΟλΙ 
βαΙυΙ&Γθ νΙοΙοΓίω ηο8ΐΓ» ΐΓορΦυαι, ςυθ(1 βί ιαβηΐο 
οιηηί ουηι Γ6νθΓ6ΐιΙί& οοΙϋοΓ, οΐ βοΓΟίοηθ βχΐιηίβ 
06]6ΐ)Γ&ΙυΓ, 61 (|οοα(1 86α8υιη Γβ&ρβο &(1θΓΑΐαΓ. 

ΐ€Χ. 

Νθΐηο ίη ρ&νίπιβηΐο αυΐ ιη&ηηοΓθ ςυοά βορβτ 
ρ&νίιηθη(ο]&06ΐ, βυΐ Ι&ρυβ ιηοΐαη ΟΓαοβιη Ιηβουΐ- 
Ρ&1; 8ΐ αυβ &η1βαι 3&ιη βοηρίβΒ ΓαβΓΪηΙ, θΓ&ά&η- 
ΙΰΓ. ΟυΙοαηςαβ νβΓΟ Ιβ^βιη ΐΓ&ηδ^ΓοάίΙαρ, 8^*- 
νίβιίιηαιη ρφπαο) ίΐη&ΐ. 

ΟΑΡ. ΙΥ. θ€ ραοίύ 6ΐ οοηίτα€ΐί(>η$' 

ΐ€Χ. 

ΡθΓάίίΙο ΓθΓοαι, άθ ςιιίΙιυΒ οοηνβηίαπι ίυϋ, 
ηοη ΙοΗίΙ &οΙίοηθ8, ίη ςα&ηΐηαι ϋοθΐ νοΓϋ&Ιβιη 
βΗο ιηοάο ραΙθββΓί. 

ΟϋΓλ άοΐυιη πιαίαοι ραοΐα, βί Ιβ^ίΙιαΒ ςαΐάθπι 
χηίηίηΐθ οοηΐΓ&Γί&, νΑΐθηί. 

999 ΟΑΡ. V. Ββ ΰοηνίυίύ. 

ΙηΙΟΓάίοΚυΓ οααι οΐβποίβ ίαπι Ι&ίοίβ ο&ηοηβ 55 
οοηοϋϋ Ιι&οάίοβηί, οοηνίνί& βζ οοΐΐ&ΐίοηο οβΙθ1)Ρ&Γθ, 
ΙδΙ&βηίαιυΙρΙηπαιυιηηίΙιΐΙ ρΓθ8ΐιη(,ίιηο&1ίςυ&η<3ο, 
οιηηί (αΓρίΙαάίηο γοΓογΙα βυηΐ. 127 ΜΑΤΤΗτΕΙ ΒΙ.Α8ΤΑΚΙ8 128 Ο&ηοη «αΐβοα 27 β^υ81^θIη βγηοόί νβΐϋίΐ ϊη β^α- Α. Ό δε κζ' ταύτης έν ταΤς λεγομεναις άγάπαις ρίβ, ςϋ® νοοΛπΙΟΓ, οοηνίνίοΓυιη ροΓίίοηββ οΐθποοβ 
ΙοΙΙβΓΟ,βΙ (Ιοιηυιη ΓβΓβΓΓβ. Ηοο βπίπι &Γ^υίΙ ^υΙοδί- 
ΙαΙθΓη 6ΐ ίιηρΓθΙ)ίΙ&ΐ6Ώ ίΙΙοΓυιη, ςυί ίΐα ΓεϋβπηΙ; 
&(1θθ υΐ €οηΙϋΐΐ)β1ί& ϋχίηάο ίπΩί^^αΙυΓ ΟΓϋίηί βοοίο- 

8ί&8(ίβΟ. 

Ουηπβ βϋαιη οαρυΐ 3 ΙίΙΙ. Α. 

ΟΑΡ. νΐ. ϋβ η$ ςηί βαονα» δριαχα νιίαηί. 

Οοη^υΐβ ίη οβρ. θ ΙίΙΙ. Βοπη. (^υίηΐυπι εΐ ^εχΐιιιη 
βγαοάί ΟβηςΓβπβίδ. 
ΟΑΡ. VII. Οβ εΙβΓκίε <^αί βχίταηβαε τηηΙίεΓβί αΐηηί, 

Οϋ&θΓβ οβρυΐ 9 Ιίϋ. Γ. 

ΟΑΡ. VIII. ϋβ η$ ςηί αΐίη ΰοηίάί $ηηί, ηβο ίαηιβη 

ά€ΐίοία αίονατη οΙβΗΰύ ΰοη/ίΐεηΙηΓ, β 

0&ηοη71 πι&ςηΊ Β&βίΙϋ^Οαί <ΙοΙίοΙί &1^^υ^υ8^υIη 
αΐίο οοηβοίυβ ηοη ΐΒΠίθη οοηΓβδβυβ ΓυοπΙ, ΐβ οοη- 
νίοΐυδ 1&η(1ίυ ροθη&β ά&ϋιΐ, ςοΑπι ίρβυπι ιπηΙοΓυπι 
ρβίΓ&ΙοΓβΠ) ρΐβοϋ οροΓίυϋ. Νοη θγ&Ι ί^ίΐυΓ βχ ιηβηΐβ 
νίπ βαηβΐί, υϋΐΐθ ρυαίΓβΙυπ, ςυϊ βοίθοίίαπι πιβΓαιη 
ίαοϋ 1ι&1)βΐ, ίαιρθάΐΓθ νοΓΟ ηβςυΙΙ, ββά ςυί οροιη 
&ο βοηβίΐίυπ) ίοΠ, βΐ ίηΙιί1}θΓθ ροδβϋ, βι νβΐίΐ. Ργο- 
ρΐ36ΐ& βηΐιη ηοη νιιΚ βίπιρΙίοίΙβΓ βυπι ρυηίπ, ςυί 
ίϋΓβπι &υΙ αάυΙΙθΓυηι νί(ΐ6ΐ, ββά ςυί οοηοοΓηΙ ουπα 
ΓαΓβ, βί ορίΙυΙϋΙυΓ, βϋη <ΐ6ΐίηςυβη(]ο ουπ) αάυΙΙβΓΟ 
ρ&Γΐίοβρβ 68ΐ. υηίνθΓ8ίπι ΥβΓο οοηΓβ88ίο ρ(Βη&ηη 
οαβχίπίΑ 6χ ραΓίβ ηαίηυϋ, οοηνίοιίο &υ1θηι ^γαυιογοπι 

ΐΓ&Ιΐίΐ. των συμποσίων μέρη αίρειν, και οΓχαδε κομίζειν 
τους τονί κλήρου άπείρηκε • λιχνε(αν γαρ τούτο και 
μοχθηρίαν των δρώντων κατηγορεί, ώς εντεύθεν τήν 
της Εκκλησίας κατάστασιν έξυβρίζεσθαι. 

Ζ-Ζ^τεί και το γ' κεφάλαιον του Α στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. ζ". Περί των τάς συνάξεις τάς ^εράς 
άποστρεφομένων. 
Ζϊ5τει έν τψ θ' κεςρ. του Β στοιχείου κανόνα ε' καΐ 
ς' της έν Γάγγρ^ συνόδου. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ'. Περί των συνεισάκτους γυναίκας 
εχόντων κληρικών. 

Ζήτει το ιΟ' κεφάλαιον του Γ στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Η'. Περί των συνεπισταμένων κληρι- 
κούς αμαρτήματα, και μή όμολογούντων. 

Ό οα' του μεγάλου Βασιλείου κανών, Ό άμ«ο• 
τήματι συνεγνωκός, φησί, τιν?, και μή όμολογήσας, 
άλλ' ελεγχθείς, επί τοσούτον χρόνον, δτ 6 εργάτης 
των κακών έπιτετίμηται, και αύτος Ισται έν έπι- 
τιμίψ. Ουκ ή ν δε ίρα τω άγίψ πρ6ς τρόπου τον 
μόνη ν ε?δησιν έχοντα, και μή άρκοΰντα κωλΰ- 
σαι, τιμωρεϊσθαι, τον δε γε συναράμενον κβΐ συμ- 
βουλεύσαντα, και δυνάμενον έπισχεΐν, εΓπερ έβού- 
λετο. Και ό προφήτης γαρ ουκ απλώς κολάζεσθαι 
άξιοΤ τ^ν θεωροΰντα κλέτττην ή μοιχον, άλλα τον 
συντρέχοντα τψ κλέπτγ^, καί συνβιρόμενον, και 
τον συμμεριζόμενον τ^ κοινωνίς^ τψ μοιχψ το αμάρ- 
τημα. Πανταχού δΐ ή μεν έξομολόγησις της κολά- σεως αφαιρείται το πλείστον • ό δε ελεγγος χαλεπωτέραν ταύτην εργάζεται. 

ΟυβΒΓβ βί ίη 9 οαρ. ΙΗΙ. Γ β&ηοηβπη 25 βγηοάί β Ζήτει και εν τψ θ' κεφ. του Γ στοιχείου κανόνα ΑηογΓβη». ίΰχ. Οαί οππιίηίβ &Ιίευ|υ8 Γευιη βοίβηβ βυβοίρίΐ, 
θΑΠίάθΓΏ ρ(Βπ<ΐΓΏ βϋΒίΙ ; ςυί τβΓΟ Ι&ίΓοηεβ Γβείρϋ, 
ηρφίο ίη ]η8 βάάυοϋ, ρΓ080πΙ)ίΙυΓ, &υ1 ρυηίΙυΓ 
3θχΐΛ οοηάίΐΐοηβιη ρεΓ»οη», ρροοΐ 3υ(1ίοί νίδυιη 
ίυβπΐ. 

930 ΟΑΡ. IX. Ώβ $ί^ηοάχ8 (^ηοίαπηύ ΗαδβηάίΒ. 

βαοοίοΓυπι &ρθ8ΐο1υΓυαι οαηοη 37 ίιηρβΓαΙ, α( 
ςυονίβ &ηηο είβ εοη^ζπβ^βηΐ εοηείΠυπι οΐ]3ανί8 
ρΓονίποί» θρίθοορί, 11(1 βουοι ιηείΓοροϋΙ&ηυπι οοη- 
ΟυβηΙββ, βεπιβΐ ςυίοΐβιη ςυΑη& 96ρϋΐΏ»η& ΡβηΙβ- 
εοΒίβθ. ίΙβΓυπι υθγο ιιυΐυηιηο βχβυηΐο, βοίΠοβΙ κε' της έν Άγκυρα συνόδου. 

Νόμος. 
Ό ύποδεξάμενός τίνα ένεχόμενον έγκλήματι έν 
ε'δήσει τήν αυτήν υφίσταται τιμωρίαν • ό δΐ λί- 
στας υποδεξάμενος καΐ μή προσαγαγών αύτους τφ 
δικαστηρίψ δημεύεται, ή τιμωρείται, κατά τήν 
ποιότητα του προσώπου, ώς &ν 6 δικαστής συνίδ^. 

ΚΕΦΑΛ. Θ'. Περί συνόδων τών ετησίως γινο- 
μένων. 

Ό λζ* τών αποστόλων κανών δις του ^τους σύν- 
οδον κελεύει ποιεΤ τους έκαστης επαρχίας επισκό- 
πους τψ ο*κείψ συνιόντας μητροπολίτ;[ϊ * δπβιξ μεν^ 
τ?1 τετάρττ[ϊ της Πεντηκοστής έβδομάδι, δεύτερον 
δΐ, φθινούσης ήδη της ώρας, τ^ ιβ' του 'Γπερβερε- (ϋυοάβοίιηο <Ιίθ ΗγρεπΙιβΓθΙ^ΰΙ βίνβ ΟοΙοΐ3η8, υΐ Ι) τβίου, ήτοι το\3 Όκτωβρίου • έφ' ψ πασαν άμφιβο- «ϋπηα&υΙυΓ οκηηεβ εοηΙπονβΓβί®, ςυβΒ ^\Γ^α άο^πίΛίΛ 
6ΐ (|υ8β1ίοηβ8 βοηρίϋβ, βί θΓρ;υπΐ6η(λ βοο1β8ία8ΐίο& 
οήαηΙϋΓ, ίαιο βΐ (Ιίββθηβίοηβθ, ςιιβ ΐηΙβΓ ίρβοβ 
οοηϋη^Αηΐ, βΙ εαυβ&θ, &(ςαβ Ιίΐββ. 

Οοηνβηίΐ ευπι ίβίο ΓβΓηαβ (|υο&(1 νβΓΐ)& θ( νίεββΙ- 
ηιυβ οβηοη βγηοάί ΑηΙίοοΗβη» : βάΐίεϋ Ιαπαβο ιηΐ- 
ηίοαβ ΙιεεΓβ ςυονί8 ρθΓ ββΐρβοδ 8γηο(1θ8 ΙιαϋβΓθ 
Ιιαιιά ρΓ8Β86ηΙβ ιηβίΓοροΙϋιιηο ρΓονίηοί» : ίυηβ 
βηΐιη ρΓβΓβοΙυιη οοηοϋίυαι 1ΐΗΐ:)6ΐυΓ, ουιη &(ΐ68ΐ 
ρηιη&3 υηα ευω οκΙεΓΐβ. 

Ουίη ίιηοο&ηυη ςαίηΐηβ βγηοάί ρηιη», αοΐυπιηο 
Ι&ρβο Αά ΟβΙο1)Γθΐη ιυεηββιη &1ΐϋΓαπιοοηοίΙίυιηοοη- λίαν περί τε δογμάτων, και γραφικών ζητημάτων, 
και εκκλησιαστικών υποθέτεων λύεσθαι, και μέν 
το ι και διαφοράς εστίν ών τφ^ζ αλλήλους, γΜΐ δ(- 
κας, και έριδας. 

Τούτψ καΐ ό κ' της έν Άντιοχεία συνόδου προς 
λέξιν σχεδόν έπεται • μή έξειναι δΐ προστίθησιν 
ένίοις καθ' εαυτούς συνόδους ποιεϊν, μή παρόντος 
του της επαρχίας μητροπολίτου * τότε γάρ τελεί* 
γίνεται σύνοδος, δ'τε και ό μητροπολίτης σύνεστι το^Ι; 
λοιποΤς. 

*Αλλά και ό ε της α' συνόδου κανών, φΟινούσης 
μεν ώρας κατά τον Όκτώβριον, κελεύει τήν μίαν 129 8ΥΝΤΑ6ΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. - Σ. 130 των συνήθων άθρο(ζεσθαι * τήν δε Ιτέραν, ουκ εν ^ νοοβΓΐ .|ΐιΙ)«1, ΑΐΙβΓϋΐϊ» νβΓοηοη ίη ΡβηίβοοδΙβ. βθά ττΐ Πεντηκοίΐτη, άλλα προ της Τεσσαρακοστής συν- 
ίστάναι • ως δν, πάσης αηδίας κα? μικροψυχίας 
της προς αλλήλους περιαφεθείσης, καθαροί τφ 
φύτει χαφαρφ το της νηστείας προσενέγκοιεν δώ- 
ρον. 

Ό δε ιθ' της δ' συνόδου έν καλτί οΓεται κεΤσθαι 
τους επισκόπους δις του έτους συνόδους ποιεΤν, 
Ινθα δν ό της επαρχίας δοκιμάστ[^ μητροπολίτης, 
έπ* ένίων εκκλησιαστικών διορθώσει πραγμάτων • 
τους δε μη συνιόντας των επισκόπων, υγιώς του 
σώματος έχοντας, και ταϊς αυτών έπιχωριάζοντας 
πολεσι, μηδέ τίνος Ιτέροο αναγκαίου πράγματος 
εΓργοντος, άδελοικώς έπιπλήττεσθαι. 

Ό δε της ς' συνόδου η' τούτον μίν ως έχει λέ- &π(β Ου&ΓΐΓ&^β3ίιη»ηι οο1βΙ)πιη ; αΐ ρθ8ί(& οιηηί 
Βοπίαΐβ αο ί11ί^>6ηι1ΐΐ&(β &ηίαιί, ρυή ίρβί ηαΐυηι 6Χ 
δϋ&ρΐβ ραΓΟ ^β]αο^^ άοηαιη οίΤβΓ&ηΙ. Οαηοα ααΐβιη 19 βγαοάί ςυ&Γΐ» ββςιΐΰΐη 1)οηαιη- 
ςαβ 3υιϋο&1, υΙ βρίβοορί 1)13 ςυοίΗΟοίδ βοηοίΠ* 
οβΙβΙΐΓβαΙ, υΙ)ί, βί ρΓΟτίαοί® αιβίΓοροΗίΑΟΟ ίΙ& 
ρΙ&ουβΓΪΙ, άβ Γ(ΐΙ)υ3 εοοίοδίϋΰΐίεί^ ΓϋίΌπΏαηάίβ άθ- 
οθΓοαοΙ : ορίβοοροθ ιιυΐβπι, ςαί ουοα οορροΓβ 1)6ηθ 
ναΐοαηΐ, βΐ ία υΓΐ)ίΙ)υ8 βυίβ νβΓδβηΙαΓ, ηβςυβ α11& 
θΐία οααβα ίαιρ6(1ί&(^ οοα βοανβηίυαΐ Ιααίθη, Γγ&- 
Ιβηιο ωοΓθ ΐαΟΓοραπ. 

Οβίη εαηοη 86χ1α8 83^ϋοηί ββχΐ» Ιιυηο νβΓίιαΙίπι ξεως δίεισι, νομοθετεί δε, άπαξ του έτους και μή ι^ ΓβρκΙίΙ, βιιπϋίΐ ΕϋΙοηι 8ί:πίβΙ ςυΜυω ίη βηηο, ιιοα δις σύνοδον γίνεσθαι, καιρόν δρίσας τον από του 
ΙΙάσχα μέχρις 6'λου του Όκτωβρίου, διά τε τάς 
τών βαρβάρων εφόδους, και τάς προσπιττυούσας 
Ιτέρας αιτίας, αί δυσχερείς ποιοΰσι τοις επίσκο- 
πο ις τάς συνεχείς αποδημίας. 

Τούτον αύθις 6 ς' έπικυρών και της ζ' συνόδου, 
άφορ{ζεσθαι άξιοι, ε1 τις αργωΊ εύρεθείη ειργων 
τινά τών εις τήν σύνοδον άπιόντων επισκόπων • 
συνιοΰσι δΙ τούτοις, προΰργου, οησί, μελέτω, ώστε 
τάς του Ευαγγελίου έντολάς, και τάς τών κανόνων 
μετιέναι διδάσκειν τους ύπο χεΤρα. ΕΓ τίνα δε τών 
συνεληλυθότων επισκόπων κτήνος, ή Ιτερον εΤδος, 
ό μητροπολίτης άπβιτήσας άκοντα έλεγχθείη, τε- 
τρσπλάσιον άποτισάτω. 

Και ό μ* της έν Λαονικείςι πολλής άξιοι φροντί- 
δος το καθ* Ικάστην έπαρχίαν ετησίως σύνοδον γί- 
νεςθαι. Διό και τους επισκόπους εις ταύτην κα- 
λουμένους ουκ άναδύεσθαι, άλλ' άμελητι άπιέναι 
προστάττει • και ή τους σοφωτέρους, δττα Γσασι 
διδάσκειν, ή τους απλούστερους, άπερ άγνοουσι μαν• 
θάνειν. Ούτω γάρ κατορθούσθαι τήν Έκκλησ'αν 
και έπιδιδόναι συμβαίνοι, περί τε τά άρΟά τής 
πίστεως δόγματα, και τας τον βίον ρυθμίζουσας 
έντολάς * 6 δΐ καταφρονών, εαυτόν επιτιμηθείς 
αιτιάσθω, ει μή τινι ανωμαλία ή του σώματος Ι) 
τών πρβγμάιων έμποδισθείη. 

Και ό ιθ' τής έν Καρθαγένη σύνοδον τοις έπι- 
σκότΓοις χατ' ένιαυτόν έπισκήπτει ποιεΤν • άλλα δή 
/αϊ 6 ογ', δν και ζήτει εν τψ ζ' κεφαλαίψ του Η 
στοιχείου. 

Τούτοις δ» και ό ος' έπιψηοίζεται, τας αύτάς 
τοις ρηθεΐνι κανόσιν αιτίας έπεξιών ' τδν δΐ μή 
πειΦόμενον τής μέν τών άλλων άφίστασθαι κοινω- 
νίας χελιύει, μόντ[^ δΐ τ^ τής Ιδίας Εκκλησίας 
άρχιίσθαιι. 

Άλλα τφ Ι^ζ' κανόνι ου τών αναγκαίων εΤναι 
δοχιΐ, κατ* Ινιαυτόν σύνοδον γίοεσΟαι τών επισκό- 
πων $1ς Καρχηδόνα, 'ίνα μή συντρίβωνται ο\ αδελ- 
φοί. Άλλ' II μεν αΐτίαι κνινβι άνακύψαιεν περί 
δογμάτων ττ>χόν, γράμμασι καλεΤσθαι τους επισκό- 
πους, και κοινής γινομένης συνόδου, λύεσθαι το 
άμ^ίβολον • (Ι δε ίδικαι εΤεν, έν επαρχία Ικάσττ^ 
τήν λύσιν αύτάς λαμβάνειν. 1)ίβ εοηοίΐίυπι Η&Ι^βΓί, &1ςυθ Ιυπιραβ ρΓίε9θπ1)ίΙ, & 
Ρ&3θΙια1θ ρυΐα υ^ι^υβα.! Ο^ίούΓβοα οοηψΙβΙυΓη, ουιη 
ρΓορΙβΓ 1)αΓΐΐ)αΓ0Γϋΐη ίαουΓβαβ, Ιυαι ο&υβ&β αΐΐιιβ, 
(|α£β υΙ}Ιίαι;υηΙ βΐ ίΓοηυβαΙββ ρϋΓβξήααΙίοπθβ βρί- 
ί»οορί^ ρ6Γΐιιο1θ5ΐ&» Γβ(1ι1υηΙ. 

Ηααο οαοοπθπι οοϋΩηιι&Ι βΐίαιη εβχΐυβ &γηο(ϋ 
8βρΙίιη», &1(]υθ αι&ςίί^ΐΓ&Ιυίη βχοοιηιηυηΐοαΓί νυϋ, 
(}υί 6ρί8εορθΓαιη &(1 βγαοάυΐΏ ρΓορβΓαηΙίυιη ςυοιη- 
ρίαιη Ιπαρβάίοηδ άβρΓβΙιβαά&ΙυΓ. Οηιη αυΐβιη οοα- 
^Γβ^'<ιΙί ί'ϋβΓίαΙ, ρΓΦοίρυη, ίοςυίΐ, ουτα 65ΐο βαίχΐί- 
Ιοά 5υο3 βυααηΐϋρ^Γβ άοεοΓβ ρΓϋθοβρΙα β?&η§θϋο& 
6ΐ ΟΗουαίοΗ. δίιι νυΓΟ ιηϋΐΓορο1ϋ& ίυοΐβαΐυω, νβΐ 
Γ«ϋη ςυαιηνίδ &1ί&αι, ςυββ αά βρίβοοροβ οοηίΐυβαΐββ 
ρβιϋηβ&Ι, 8ί1>ί νίικϋεβΐ, βΐ οοηνίηοαΙυΓ, ΓβάάβΙ 
ςα&ίίΓυρΙυπ). 
Ο Ιααο βί 40 οαηοα εοηοϋίί ίιιοίϋββηί βοΐΐίείΐβ 
α(1ΐΏ0(1ϋ[η 3υΙ)θΙ, υΐ ίη (]υΑΠΙ)βΙ ρΓονΐηοΙα βγαοιίυβ 
ςαοΐ&ηοίβ οοανοοβΙιΐΓ. ΑοΙβοςυβ βρίβεοροβ, ςυί αά 
ΒΛΤΏ οϋβηΙυΓ, ΙίΒυά (ΙβΙπβοΙ&Γβ, 8β(] ρΓοϋαυβ (κΙιγθ 
ίαΙ)6<, Β((|υβ ^αρίθπΙίοΓβββί θίηΐ, (ΙοββΓοςυ» ηοΓυηΥ, 
νβΐ ΜΠίίρΙίΰίοΓββ β& 2ΐ(1ι1ί86βΓθ, (\\ΐ'Λ ηββοίυπί. Ι(& 
βηίαι βί, υΐ ΓβΓοππιβΙυΓ ΕοοΙοκία, βΐ οϊγολ γθοΙα 
ά' κ ηαΐλ Πάβί, βΐ Γηαη(]8ΐ& νίΐφ 1)6ηβ 0Γ(1ία&0(ί» 
ία3(>Γνί6ηΙί&, |ρΓοΓβοΙα8 ('αοίαΐ. ΟυΙ νβπο οοη>βιηρ36•• 
η^ ({υοϋ ΓβρΓθΗβηά&ΙυΓ, 8θίρ9αΐΌ εαΐρβί, ηίδί ίοΓίβ 
αΐί^υο (ϋβΟΓΪιηΙοί', ςυο(1 αά οοΓρυ8 νβΐ ΓβουΙΙ&(€8 
β,.βοίθί, ί:υρβ(1ΐΒΐϋΓ. 

931 ΙπδυρεΓ εαηοπ 19 β^ο. ΟαΓίϋο^ηβηβί» 
βρί8θορο8 ΐΏοαοΙ οοηείΐίυιη ςαοΐαηο» 1ι&()6γθ. Ι1& 
6ΐ ο&ηοα 73, ςυβιΐ) νίάΰ ίη ο&ρ. 7 ΙίΙ. II. ϋ Ουαι 1.^118 οοηββηΐΐΐ βΐ οαηοπ 7β βββάβιηιΐυβ 
ΓαΓιοη68 ραΠίΟΓ «ίΤεΓί. ΐΠαιη Ι&ίηβη ςυί Γβευβα- 
νβΓίΙ, οϋ^ΐΓ.ΓΟΓυπι θρΐ8ευροΓυΓη εοιηαιυηίοηβ 8ΐ)9ΐί- 
ηβΓϋ 3αΙ)οΐ, Εεο1β8ία3 βυ» $ο1& οοηίβηΐηιη. 

ΛΙ νβΓΟ ο&ηοηί 97 Ιΐλαά ηβεβδβ&Ηυιη νΐάβίατ, 
ςηοΐαηηίδ οοηοΙΙίυπ) ΟβΠΐιαβίηβ 06ΐβΙ)ΓαΓί,ϋβ ΓβΙι- 
ββηΐυτ ΓΓΗΐΓββ. δβά ςϋοΙΙβ8ουηςυθ ειιυ8β οοιηιηυ- 
η8θ εοηϋη(;&ηΙ, όβ (Ιορ;πι&(ΐ3 ρυΐα, ΙίΙΙθπβ εοηνυ- 
ο&π βρίβεορο», β( Βγηοάο εοπιηιυηί Η&1)ίΙ&, (1υΙ)ίυιιι 
βοΐνί. 8ίη νβΓΟ ρΓίναΐβθ ε&ύ8£ ΓυβπηΙ, ίρβοβ ίη• 
ρΓορΓία ρΓονίαοί& άβίβπηίηαη. 131 ΐ€Χ. ΜΑΤΤΗΛΙ ΒΙ.Α8ΤΑΚΙ8 
Α 132 ^υ8ι^^^Αη^ ηονβΙίΑ 137 ββιηβΐ αυΐ 1>ί8 ίη αιιηο, 
ιηβα86 ηίιηίηιιη ^υ^^ο αιιΐ δβρίβιχιϋπ, β^ηοάοδ 
οθ1θ1)γ&γ1 ^αι)θ^, ΕΏβίΓοροΗΙ&Γυιη ςυίάβαι &ριιά 
ραΙηαΓοΙι&Β οΐ βρίβοοροΓυιη αριιά αίθίΓοροΙίΐΜ, 
ο&αδ&βςυβ βχ&ΣΧΐίη&π, ςυ&8 βρίβοορί βί οΐβποί 61 
ιηοηβοΐιΐ ίηνίοβχη βυβίίηβηΐ οιγοα βάβιη 6( οαηοοββ 
61 ΓΘ5 βοοίββί&βϋο&β, θΐ ςοΦ ί&οΐΑ βυαΐ οοπΙγα 
οαηοηββ οοΓΓίςί ; ιη&ςί8ΐΓα1υ$ νβΓΟ ςυ! ηοη οο^αη^ 

ΧηΟίΓΟροϋΐΑβ, 6ΐ βρίδΟΟρΟβ ΐηθΓ&8 ΐΓ&ΙΐθΙΐΐ63 8ΐ&ΙαΐΒ 

οοηοϋία ββ1ο]:)Γ&Γβ, αυΐ ηοη ΐάίοαηΐ ίιηρβΓαΙοΓί 
ίηοΙ)6άί6ηΐ69, βχΐΓβπιίθ 8υρρ1ίοϋ8 8αΙ)]ίοί. ΑΙ νβΐΌ 
Ιιβο ςυ» αά οοηείΗα 06ΐβΙ)Γ&π(1& ρβρίίαβηΐ Ιιοάίβ 
ρΓΟΓεαβ ηβ^ΙίςυηΙαΓ. 

ΟΑΡ. Χ. θ€ ααεή$ €θηιηΐ€ηάαΙίΐα$. 

0α83Γ6 ο&ραΐ 9 ϋΙΙ. Α. 

Ο ΑΡ. XI. ΰβ «5 9141* ΰοηίίίΓαΙίοηβε βΐ ίταΐβτηιιαίβί, 
αηΐ ίβάΐϋοηβί ίΐηιηηί. 

Ο&ηοη 18 βγηοιίί ςυαρί.'β, βΐ 34 8γηο(ϋ 86x1», 
1.6ςίΙ)υ8, ίηςαίΐ, οίνίϋϋυβ, ηα&Γυηι ρΙβΓβςυβ α 
&2ΐρίβοΙί1)υ8 6ζΐΓβηθί8 ββυ ^6ηϋ1ίΙ)υ8 ΙλΙββ βαηΐ, 
ΟΓίΐΏβη οοη]υΓ&Ιίοηί8 νοί ίΓΐιΙβΓηϋ&ϋ8 ρΓθ1ιίΙ)βΙυΓ, 
ιηυΐΐο νβΓΟ πι&β^β ίι^ Εοο1β8ί& Οβί. Οαίςυίβ ί^ϋαρ 
νβΐ οΙβΓίουβ νβΐ ηιοη&οΐιυβ 1ιυ]υ8Πΐο(1ί ΓαοΙηοήβ 
Γβαβ άθρΓ6ΐΐ608υ8, αηί οοηνίοΐυβ ΓαβηΙ, οοηδρίΓλ- 
Ιΐοηββ εοΒ^υΙαηβ ςυ88ί, 8ίνβ πιοΐίβηβ &άνβΓ8η8 
θρί8θορο8 &υΙ οΐθποοδ, ^ρ&άα βυο εχοίά&Ι. ^οο^α• 
ΓΑΐίο «αΐβιη θβΐ βί Αΐίςυί οοηίΓα &ΗΓ[υο8 οοη8ί1ίααι 
ίηβυηΐ, βΐ86ίηνίθ6Πΐ ίυΓ&ιηβηΙίβ οΙ)1ίβ&αΙ; β ρρορο- 
δϋο ηοη (ΐ68ί8ΐ6Γ6, υβςυοάυοι αά βχϋυαι ρβΓάα- 
χβΓίηΙ, 8ίουΐί &1ίοαΙ)ί ίη ΑοϋΙ)υ8 Β. 1.αοα8 ιηοωο- 
Γ&1. ΥίάβΙίββΙ ϋϋάίΒΟΓυιη ηοηηυΠί οοη^ρίΓαϋοηβ 
Γ&οΐ8, 8υ& οαρΙΙα άονονβΓυηΙ, 8β ηοςυβ οίΙ)υαι 
ηβςυβ ροΐιιαι βυαιρΙαΓΟ», άοηβο Ρ&υΐαο} ίηΙβΓίβ- 
οί88βηΙ. ΡΓ&ΙβΓηϋ&8 ιιυΐβιη ρΓορηβ βθΐ εοβη&ΙΟΓυπι 
&υΐ8ΐίο οαοάο οοη3αηοΙθΓυαι οοα^ρα^βδ. Ηίο (ΐυίθαι 
ΐΠΑΐί^η&ΙίυΐΏ ίαηαίΐ οοανθηΐίουΙυΓη, βΐ &ά ίιαζϊ- 
ηστΑ ρθΓρβίΓ&ηάα οοηδβηδίοηβζη. Οοα^αΙ&Γβ νβΓΟ 
βίΥΑ τυρεύειν ββΐ ρβΓνβΓβα 6( ίωρΓοΙ^ΐλ 8(υ6Γ6 βΐ 
ηιοΗΓΪ. υϋ ίη 111ο ϊοοο, ΟοαραΙαίηιη 66ΐ οογ βοΓοιη, 
ρΓΟ, ίηάηηιίΐ, 

Ουί εοη]υΓ&Ιίοηί8 &(1νθΓ8υ8 ΓΟίηρυΜίο&πι αυ- 
εΙΟΓ βχβϋΙβΓΪΙ, &υΙ ο&8ΐΠ8 ίοβίάί&Ιυβ ΓυβπΙ, &υΙ 
ί11& ΙιΟΒίί ρΓοάίάβΓίΙ ; ςυίνβ ϋοΐο ηιαίο ^υ1ρ6(1^ν6^ί^, 
<ΐυο[ηίηυ8 ΙιοβΙββ ίη ροΙθ8ΐΑΐ6ΐη ρορυϋ ΙΙοιη&ηί νβηί- 
ΓβηΙ, ααΐ ουΓ&νθΗΐ β08 &ά^ύν&ή οορϋβ, νβΐ &ΓΠΐί8, 
Υθΐ ρβοαηία, νβΐ αΐίο ιοοάο ι^υοουηςυβ, Ιβ^^β ηΐ836- 
8ΐβΙί8 ΙεηβΙυΓ. Ιηιο νβρο ΙυΓΐ)&ιη εοηοίΐ&Γβ ρΓΰβίβΓ 
πι&ηά&Ιυαι ίιηρθΓαΙοηβ, ^Γ&νί 8υρρ1ίείο άίςηηαι Ιβχ 
άοεβΓηΗ. ΟυοΒΓβ βί ο&ρ. 21 ϋϋ. II. 

ΝοτβΙίΑ&υΙβαι οοηβΐϋυϋο Οοηβίβηΐΐηί ΡοΓρΙιγΓο- 
ςβηηβίββ, ευπι 8είβη1ί& Αΐβχίί ρβΐΗ&ΓεΙίΦ βΐ βγηοάί, 
αηβΐΐιεηι&ΐί 8υ1:)]ίοϋ βοβ ςυί πιαεΙιίη&ηΙηΓ ίη8ΐ(1ί&8 
ααΐ Ιααιυΐΐηβ, αίςυβ 6ΐ1&αι βοβ ςυί ίβΐίβ ορβαι ίβηιη 
6ΐ ίη άείθοίίοηε βηηΐ 5θθϋ, ααΐ ϋ1ί8 οοηβηίαηΐ, θ1 Ν(5μος. 
Ή δε ρλζ' Ιουστινιάνειος νεαρά άπαξ ί^ δις του 
έτους τψ Ίουνι'φ ή τψ Σεπτεμβρίψ συνόδους γ(νι^ 
σθβι βούλετβι των μητροπολιτών παρά τοΤς πα 
"^Ρ'^ΡΧ*^^ '^^' '^'»*^ επισκόπων ηαρα τοΤς μητροπο• 
λίταις, και έξετάζεσθαι τάς αΙτίας» δς ο\ επίσκο- 
ποι και ο\ κληρικοί και οΐ μοναχοί προς αλλήλους 
έ'χουσι περί τε πίστεως, καΐ κανόνων, καΐ πραγμά- 
των εκκλησιαστικών, και τά παρά τους κανόνας 
όμαρτανόμενα διορθοΟσθαι • τους δ^ άρχοντας μή 
επιτιθεμένους τοΤς μητροπολίταις και τοΤς Ιπισκό- 
ποις, ύπερτιθεμένοις τάς τεταγμένας συνόδους 
ποιεΤν, ή τους μή πειθομένους ού μηνόοντας τψ 
βασιλεϊ εσχάτως τιμωρεΤσθαι. Άλλα το των συν- 
όδων τούτων πάντη το νυν έχον καταπεφρόνηται. 
Β ΚΕΦΑΛ. Γ. Περί συστατικών γραμμάτων. 
Ζήτει το θ' κεφάλαιον του Α στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΑ'. Περί των συνωαοσίας, ή ©ατρίας, 
}] στάσεις ποιουντων. 

Ό ιη' της δ' συνόδου κανών, καί ό λδ' της ς* συ- 
νόδου, Έν τοις πολιτικοϊς, φασί, νόμοις, ων οι 
πλείους προς των έξω σοφών συνετέθησαν, το της 
συνωμοσίας ή φατρίας άπείρηται τόλμημα, πολλφ 
γε δήπου ττ^ του θεού Έκκλησί^. Όστις τοίνυν των 
μοναζόντων ή κληρικών τοιούτφ άλοίη έγκλήματι, 
ί) συσκευάς έλεγχθείη τυρεύων, Ι[τοι τεκταίνων, 
έπισκόποις ί} κληρικοϊς, του οΙκείου έκπιπτέτω βαθ- 
μού. Συνωμοσία δέ έστι τό τ ίνας κατά τίνων βου- 
λεύσασθαι, καί αλλήλους 6'ρκοις συνδήσαι, ή μην μή 
άποστη'σεσθαι του βουλεύματος, μέχρις δν τοΰτο τε- 
λεσθείη • ως που καί έν ταϊς Πράξεσι τψ θείφ Αουκ^ 
Ιστόρηται, δ'τι ποιήσαντές τίνες τών ^Ιουδαίων συ^ 
στροφάς, άνεθεμάτισαν εαυτούς, μήτε φαγεΐν, μήτε 
πιεΐν, εω; &ν άποκτείνωσι τον Παύλου. Φατρία δέ 
έστι κυρίως το τών συγγενών ή τών άλλως ηνωμέ- 
νων σύστημα • ενταύθα δέ κακοθελές δηλοϊ διαδού• 
λιον, καί συμφωνίαν τινών έπί πράξεσι φαύλαις. 
Τυρεύειν δέ, το σκληρά καί πονηρά κατασκευάζειν, 
καί μηχανασθαι • ως το, « Ένυρώθη » ή καρδία αυτών, 
αντί του α έσκληρύνθη. » Νόμοι. 
Ό συνωμοσίαν κατά της πολιτείας παρασκεμάσας 
γενέσθαι, καί ά έπιβουλεύσας τψ στρατοπέδψ, η 
Ο τοις πολεμίοις αύτο προδους, ί] ό κατά δόλον έμπο« 
δίσας ύπδ ^Ρωμαίους γενέσθαι τους πολεμίους ^ 
παρασκευάσας αύτνυ; βοηζηθήναι πλήθει, ή δπλοις, 
*1 ΧΡ^ί^^'^'ίν, Ι) έτέρψ οΊψδήσοτβ τρόπψ, τω της καθ- 
οσιώσεως υπόκειται έγκλήματι. 'Αλλά καί *6 συν 
άγεσθαι δ'χλον χωρίς βασιλικού έπιτάγματος, πολ- 
λής άζιον τιμωρίας κρίνεται προς τών νόμων. Ζήτει 
καί το κα' κεφάλαιον του Π στοιχείου. 

Έ δΐ νεαρά του βασιλέως Κωνσταντίνου του Πορ- 
φυρυγεννήτου, είδήσει καί του πατριάρχον 'ΑλίξΙβτ 
καί της συνόδου, άναθέματι καθυποδαλλει τους μέλ- 
λοντας ί] έπιβουλαΤς έπιχειρεΤν, ή μούλτψ • άλλα δή 
καί τους συμπράττοντας καί συγχοινωνοΰντας τ^ αύ• 133 8ΥΝΤΑ0ΜΑ ΑίΡΗΑΒΕΤίαϋΜ. 134 τών άποντασ^^, και τους συμβουλεύοντας ή παρορ- Α >^<) β]θ8ΐ]αο(1ί ΓαοΐαοΓΑ ίηοίΐαηΐ, &υΙ οοπααιΙΗίαοΙ, μώντας εις τα τοιαύτα, και τους συνεκστρατευοντας, 
χαι τους δεχο|ΐδνους αύτοΰς εΙς μετάνοιβν, μή με- 
τχμελομένους άπο της αποστασίας, και καταλιμπά- 
νοντας αυτήν. Ζήτβι περί ταύτης της νεαρας εν τ^ 
έπιγρβΜρί της έν Γάγγρ<? συνόδου, ήτις εν τ^ άρχ^ 
του βιβλίου κεΤται. ϋΐυβ (Ιβηίςυβ ςαί ίρδοβ&ιΐραβηίίθηΐί&ιη βυβείρίαηΐ, 
οααι <ΐ6ίθΰϋοαί8 ρφηίΐβαΐί&ιη ηθάαιη &§;&η(, ααΐ 
β&ιη Γβ1ίηςυ&η(. Οϋ»Γθ άβ Ιιαβ ηονθίΐα ίη ίηβεη- 
ρϋοηβ βγα. Οαη^ΓβηβΙθ, ςυ» οιγοα ρΓΐηοίρίαιη 1ί1)ΓΪ 
οοουΓΠΙ. ΚΕΦΑΛ. ΙΒ'. Πβρι σχισματικών. 

Ζι{τει Ιν τψ β' κεφαλαίψ του Α σοιχείου κανόνα 
α' του μεγάλου Βασιλείου, σοοώς οριζομένου και 
οιαιρούντος τα σχίσματοι, και τας αΙρέσεις, ταΤς 
Ικατέρων Ιδιότησιν. 

*0 δε λα' τών αγίων αποστόλων κανών, "Οστις, 
φησί, -πρεσβύτερος, μηδέν τι κατεγνωκώς του Ιδίου €ΑΡ. ΧΠ. ϋβ 8ΰΙίί$ιηαΙί€ί$. 

ΟαβΓβ Ια οαρ. 2 ϋΙ(. Α οααοαβιη ρπωααι 
ιηαςαί ΒαΒίΙϋ, 8Αρίβαΐ6Γ 11)1 ϋθίΐηίβηΐίβ αο άίβϋα- 
Καοηϋ5 8θΙιί8αι&(& αίςαβ ΙΐΦΓβ3θ9 3αχΙα 8α&8 ςαααι- 
1ί]:)6ΐ ρΓορπθίαΙββ. 

Ο&ηοη ααίθϋΐ 31 8ααο(θΓαη) &ρο8ΐο1θΓυιη, 5) 
ςυίδ, αϋ, ρΓ68ΐ)γΙβΓ, οαιη βρίβοοραιη 8αυιη ηβςοα• επισκόπου, μήτε περί την εύσέβειαν σφβλλομένου, Β ςυαιη ίαοαβ&Γθ αο ά&ιηη&Γβ ςαβϋΐ, υΐροΐο ηίΐιίΐ μήτ' αύ χαίροντος αδικία ις, άλλ' ευσεβούς μεν τα 
προς θδδν, δικαίοο δΐ τα προς ανθρώπους υπάρχον- 
τος, πάθει φιλαρχίας κάτοχος ών, ιδί^ πήξει θυσια- 
στήριον, κα? παρασυνάξεις ποιών έν τούτψ ιερουρ- 
γέ!, μετά μίαν και δευτέραν και τρίτην παραίνεσιν 
και παράκλησιν έπΙ την πρότερο ν όμόνοιαν, ετι 
γνώμΐ[1 χρώμενος αύθεκάστψ, αύτος μεν ώς φίλαρ- 
χος, και τυραννικδν ?ογον έπιδεικνύμενος, καθαι- 
ρείσθω. 01 δΐ συναπαχθέντες αύτψ, και συνεκκλη- 
σιάζοντες, •1 μίν κληρικοί εΤεν, και αύτοι καθαι- 
ρείσβωσαν, εΐ δΐ λαϊκοί, άφορισμφ 6ποβεβλήσθων. 

Ένβργώς τοίνυν εκ τούτου παρίσταται, μηδ' 
ήντιναουν οφλειν εύθύνην, τους τών Ιδίων έπισκό- οοηίΓα ρίβίαΐβαι ρϋοοαηίβω, ηοςαο ίιηρΓθΙ)ίΙ&Ιί ίαάαΐ 
ξ^βηίβω, δβά θ οοηΐΓ& ςυο&ιΐ Ιιοηιίαββ ^α8ιυαι 
ρΐυπιςαβ 6Γς& ΌβυΐΏ, &ιηΙ)ίιίοο6 (βιοΐαβ ρΓίνΑΐίιη 
αΗαΓβ ϋχθΓϋ, «Ι οοατβηΐυβ οοΐΐί^βηβ βυρβΓ ϋΐαά 
06ΐ6):)ΓβΙ, βίςϋβ ρο5ΐ αη&ιη &ο αΙΙβΓ&ιο, αίςαο άβια 
ΙβΓϋααι αάιηοηίΐΐοαβίη βΐ οοϊιΟΓί&Ιίοοβιη αοΙ ρήοΓΟίη 
οοηΓοΓίηϋ&ΐΘΠΐ, ίο 86αΙβοΙί& βυα οΙ)9ϋο&ίβ ρβΡ86- 
νβΓβΙ, Ι&ηςιΐίκη &ιηΙ>ίΙίθ3α3βΙ&1ΙβοΙαιη ΙγΓααηίουκη 
ρΓοάβοδ, (ΙΰροοαΙυΓ. Οαί αυΐβαι βοηνβαίαηί βΐ 
οοη^Γβ^&αΙυΓ &(1 ϋΐαω, 81 οΐβπβί ΓαοπηΙ, βϋαιη β( 
ίΐΐί οΓάίαθ 8βιηονβϋηΙυΓ, 8ία αυίοιη Ιιιίοί, βχοοιηαιο- 
ηίββηΙαΓ. 

Εχίαάθ ααΐβιη ιηαηίΓβΒίαιη ηίΐιίΐ ίιηρβάίΓβ ςυοωί- 

ηυβ α 8υί8 βρίθεορίβ Γ&οίαηΙ άίνοΓϋ», βΙββοβάΒαΐ οΐβ- 

πων άποσχιζομένους, και αποφοιτώντας κληρικούς, (} Γΐοί, 81 ίρ808 Ιαηςϋ&ιη ίΐΏρΓ0ΐ>08 βυΐ ^η^υ8ιο8 οο&γ- χαταγινώσχοντας ώς άσεβούντων "ί} άδικοϋντων. 
Δι* Ιτ•ρον μέντοι γε τρόπον, κοίν τα χείριστα λέγη- 
ται «ερί επισκόπου ή πρεσβυτέρου, ου δίκαιον της 
εκείνου κοινωνίας άφίστασθαι, πριν &ν ή δι* ακρι- 
βούς εξετάσεως κρίσις τούτον κζθέλ^. Ού γαρ τών 
ανθρώπων ή χάρις, άλλα του αγίου Πνεύματος, ο 
χαι δια τών αναξίων πορίζειν ταύτην ειώθει τοϊς 
βερμότητι πίστεως προσιοΰσι. Πάντας γαρ, φησιν, 
ό θεός ού χειροτονεί, δια πάντων δε ενεργεί. 

Τα αυτά και ό της έν Άντιοχεί^ ε' διέξεισι, προσ- 
Οεις ώς, εΐ μετά την καθαίρεσιν θορύβων επιμέ- 
νει, και την *£κχλησίαν ανάστατων, δια της έξωθεν 
χχί πολιτικής εξουσίας σωφρονιζέσθω, ε? πως ταύτι;^ 
γοΰν προς μετάνοιαν έπιστρέψειεν. Έπιτιμαΐν την ςυ&αΐ θΐ (ΙαίΒηβαΙ. Αΐίοςυί, ςυ&ιηνί8 ρ688ίπ)& ρβΓ- 
ίιίΙ>βαηΙαΓ (Ιβ βρί8θορο βΐ ρΓβ8ΐ)γΙθΓ0, ηοη 1ϊθ6( α 
οοαιηαυαίοηβ ίρβίυβ 8606(ΐ6Γ6, αοίοςυ^ιη ^υ(1^^^υπι 
ρο8ΐ&οοαΓ&1&ιη 6χ&αιίαΑΐίοηβοα}&Ιυιη ί8ίυαι 8θΐηονβ- 
πΐ. Νοα βαίαι Ιιοαιίααιη 6& ^Γ&ϋα 681, 8β(1 8ρίΗΙϋ8 
8&ηοΙί, ςαί ρΓΟ ιηβΓί(ί8 βαιη 8θ1οΙ νίπ8 αγ^ογο βάοί 
ρΓΦ06ΐ1θαΙίΙ)α8 οοαΓβΓΓβ. Οαιαο9 βηίπα, ίαςυϋ, (8θί* 
ΙίοβΙ Ο. 01ΐΓγ8θ8ΐοιηυ8) αοα ΟΓάίηαΙ Οβυκ, δβά ρ«Γ 
οωηβδ ορβΓ&ΙϋΓ. 

£&(1βιη βϋ&ιη ρβΓΟβηββΙ οοαοίΐϋ ΑηΙίοοΙιοηί οιιαοη 
ςαίαΐϋδ, αίςαβ αάάίΐ : ΑΙ νβρο, 8ί ρο8ΐ άβροδϋί- 
οηβαι ρβΓ(η&η86πΙ ΙυΓΐ)&8 βΐ 8βάίΙίοαβΐΏ οοΐΒΐηονβαβ 
ίη Εοο1β8ί&, ρβΓ θχΙθΓηαιη αο ροΐίϋοαιη ροΐ88ΐ&(βιιι 
οαδΙίςοΙϋΓ, 81 ίοΓίθ ίΙΙυΐΏ &(1 ρωαίΐβαϋαηι οοηνβΓ- μόνον έφειται τοΤς έπισκόποις, άλλ' ούχι και τιμώ- ΙβΓβ ςυβιιΐ. Ουίρρβ οοαοθάίΐυρ βρίδοορίβ άαηί&χπΐ 
^Ιβθαι τους πταί οντάς * μή πειθομένους δε τοΤ; ίηοΓβρΑΓθ (1βϋη<]υ6ηΐ65, ηοο βΐίααι ραοίΓβ, 86(1 νβΓο 
αρχουσι πρ&ς σωφρονισμόν έκδιδόναι« 

Ζήτει χαΐ τον λήΐ' και τλν νθ' της ς' συνόδου έν 
τφ α' χ£«ρ• τοο Β στυιχείου• ίηο1)6ίϋβηΐ68 αίΑ^ίβίΓαΙυί βλβίί^&ηάοβ ΐΓ&άβΓβ. 

^υ^ΒΓ6 6ΐ ο&ο. 31 βΐ 59 5}Ό0(1ί 86x1» ία οαρ. 1 
ΙϋΐβΓ» Β. *0 δΐ φ' κανών της λεγομένης πρώτης και δευτέρας 
συινΜου, Τφ λα', φησί, της ς' συνόδου κανόνι γινό- 
μενοι βύμ^τηφοι, άποκεκληρωμένους είναι, και έπι<- 
τε^ραμμ^νοος κελευομεν προς του κατά χώραν 
έπισχάπου, τους Ιν εύκτηρίοις οικοις, ένδον οΙκίας 
0^1, λ^ιτοοργουντας Ιερέας. ΕΙ δέ τίνες παρά τού- 
τους βνευ γνώμης του επισκόπου εΙς τάς οικίας 
εμπίπτοντες &]«σθαι λειτουργίαν τολμήσαιεν, έκεί- 933 €οΐαοα αυΐβαι 12 οοαοίΐϋ, ςυοά ρπαιυσι 
80 8βουα(]υ[η &ρρ6ΐ)&1υΓ, Οααοηί, ίηςυίΙ, 31 οοα- 
6ί1ϋ 8βχ1ί 6οη86αΙίβοΐ63, είβηοαία ρηνααάοβ άβ- 
06Γαίιηυ8, βΐ βρί8θορο Ι8ΐίυ8 Ιοοί 8υ1)^^^^6α(^ο:5 
8&θ6Γ(1οΐ68, ςαί ία ΟΓ&ΙοΓϋβ; ςαοβ ίαΪΓ8 βά68 ρπ• 
ναΙ&3 1ι&]:)6ηΙαΓ, δαοΓα 6βΐ6ΐ)Γ&αΙ. Οαίουηςυβ νβΓο 
ρΓίΒίβΓ 1ιθ806, οΙίΓα βρί&οορί 86αΐ6α1ί&αι ία «άϋβ 
ία^Γ6άίθηΐ68 &α5ί ίυβπαΐ βαογα ί806Γ6, ίρ80& 135 ΜΑΤΤΗ^ΕΪ ΒΙ.Α8ΤΑβΙ8 ςυίάβΓη άβροηί, οοιηΐΏΐιιΐίοαηΙβδ νβΓΟ 86£;γθ- ^ νους μεν χαθαιρεΐσθαι, τους 

Οβηοη νβΓΟ 13, ϋΐ ΙιβθΓβ ϋοοΓυπι ζίζαητοΓαιη £(θγ- 
ιηίηθ, ίηςυϋ, οηββ βαποϋ δρίπία» ρ&άίβϋυβ 6Χ- 
δοίηάβΗαηΙυΓ, ϋα βοΙιίθπι&ϋοοΓυιη ία9ΐιηΙ&ΐΏ, ςα« 
ρυβ ΟΙιπβϋ ()ίνί(]βΓβ 8ΐυ(ίβ1, αοβίΏβίΓβρΓΪιηβαΙββ 3ΐ&- 
ίυίιηυβ, ςυο(] βί ςπίβ ρΓβ8ΐ)γΙβΓ βυΐ (ϋίαοοηυβ οΐ) 
οπαηίηα (ΐπ£(1&ιη, ςπθθ αά οκΓΟ&Ιββ &£Γρβ1υ8 ρβΓ- 
Ιίηβηί, βυυπι βρίθοορυιη άααηηηηβ, ςαί ευιη οππη^ 
ρΐβίβΐβ ΒΟ ίηοοοθη1ί& νίχβπΐ, άΐΓβοΙο οοοΙγα &ρο- 
βΙοΗεο &ο 8&0Γ0 οαοοηθ άθΩηίΙυσι» αυβυβ Γυβιϋ 
Α οοιηααυηίοηβ β]α8 8606(1ογθ, βηΐβ οοςαίΐίοηβαι 
8γηο()ίο&ιη, β]υ8ςυθ ηοηαβη, ηυαηάο β&ογα ρβΓ&β{(, 
Ώοη ΓβίθΓ&Ι» Ιιυοβ άβρθ8ίΙίοηί 8υΙ)]ίοί νοΙυηιυ8, 
6ΐ οιηηί 8&οθΓάοΙ&ϋ ΙιοηοΓβ ρΓίναή. ΙΙΙίείΙαιη οηίιη 

Θ8ΐ βαιη (ΐϋΊ 3οάίοίϋΐιι ιηβίΓοροΙϋβηοΓϋΠ) ρΓββη'ρίΙ, , . , -_. ,, _^ ,^ »..««ν^ 

αηΐβ 3υάίοίϋΐη, ςπΑΠίαιη αά ίΐίαιη 8ρβοΐΛΐ, ΛίΙτβΓ- " ρεϊσθαι τιμής. Άθέμιτον γαρ τήν των μητροπολιτών 136 

συγχο ινωνοΰντας 
αύτοις αφορ(ζεσθαι. 

Ό δι ιγ', "ϋταερ α\ των αΙρέτικών ζιζανίων έχ- 
ούσεις, φησι, ττΐ μαχαίραι, του Πνεύματος ρίζαις 
αύταΤς έζεχ6πησαν, ούτω χα^ τήν των σχισματικών 
μανίαν, τό του Χρίστου σώμα μερ{ζε•ν επιχειρού- 
σαν, ήμεΤς άναστέλλοντες, 6ριζ<5μεθα, ώς, ε? τις 
πρεσβύτερο*:, ή διάκονος, έπί τ'.σι δήθεν έγκλημα- 
σιν, α των σαρκικών έξήπται παθών, του οΙχε(ου 
κατεγνωκως 8πισκ<$που, πάσης δυσσεβείας χάι αδί- 
κου πράξεως έχοντος τον βίον έχ διαμέτρου, ώς τψ 
άποστολιχψ και θείψ κανόνι διείληπται, άποστήνα. 
της αύτου κοινωνίας τολμήσειε προ συνοδικής δια- 
γνώσεως, και τοΰδε τδ δνομα τήν θείαν επιτελών 
Ιεροτελεστίαν μή άναφέροι, τούτον ύποχεΤσθαι καθ- 
αιρέσει κελεύομεν, και πάσης Ιερατικής άποστ^• 8α8 ρΑΐΓθΐη βαυιη &1(ΐα6 βρίβοοραιη άβοβΓπβΓβ. 
8β(! βΐ ςυΐ 6αι& »β(|ΐιΐ]οΙαΓ, 91 οίβηοί ίαβΓίηΙ, βαβ- 
άβιη ροΒΟ&δ 8υΙ)ίΓθ, βία υθγο χηοηαοΐιί, ΑυΙ Ιαίοί, 
ηοη ΙααΙυιη οοιτιπιυηίυηβ ρπνϋΠ, Ββά βΐίαιη βοείβ- 
κΐΒ ρβηίΐυβ θχρβίΐί, άυηΐίε οοηβρίΓαϋυοθΐη ουοα 
βεΙιΊβΐΏ&Ιίοίβ Γ6βρα6η1β8, αά ρΓορπυιη βρίβεορυιη 
ΓβνβΓβί ΓυβΓίαΙ. συνάοειαν διαπτύσαντες, προ; τον οικεΤον έπιστραφώσιν έπίοκοπον. κρίσιν αρπάζοντα, προ κρίσεως, δ'σον τό έπ' αύτφ, 
του οικείου πατρός και επισκόπου καταψηφίζεσθαι. 
Άλλα και τους επόμενους αύτφ, κληρικούς μεν τυγ- 
χάνοντας, τοΤς αύτοΤς έπιτιμίοις ύποβάλλεσθαι * μο- 
ναχοό; δε, Ι) λαϊκούς, μή δ'τι της Ιερα; άφορίζεσθαι 
κοινωνίας, άλλα και της εκκλησίας παντάπασιν 
έξωθεΐσθαι, μέχρις δν τήν προς τους σχισματικούς β&ηοη ροΓΓΟ 14 (^^ρο&^ι^ο^θη1 βΐίαπίΐ βρίδοορί άβ- 
εβΓοίΙ, δί α οοΓΏπιυηΙοηβ βυί ιηβίΓοροΙϋαηί άβίβοβ- 

Γίί, ΑϋΙ ΓΘΟυβ&νθΠΐ ίο οΓΟοΐο 8ΑΟΓΟ 0011160 6^^8 
ΓβΓβΓΓβ. 

Ταιη ΟΑΟοη 15 ρ&πβ οπιοίηίβ αγ^οιΙ βϋ&πι ιοβ- Ό δε ιδ' καθαίρεσιν και του επισκόπου καταψη- 
φίζεται, ει της κοινωνίας του Ιδίου άποσχισθείη μη- 
τροπολίτου, μηδέ άνοφέρειν άνέχοιτο εν ταϊς ΙεραΤς 
τελεταΐς τό αύτου Ονομα. 

Ό δε ιε' τών αυτών ευθυνών και τοις μητροπο- ΐΓθρο1ϋΑ8 ςυί Α 800 ραΐΓΪΑΓοΙίΑ ΓβοβάοοΙ. Υβραΐη- Ο λίταις τιμάται, τοις άποσχιζομένοις του σςρών πα- 
Ιαιωθο, 51 ρα1ηΒΓθ1ι& ίθΓΐΑ88β&ο ΑοΙ ηαβίΓοροΙίΙα, 

ΑΐΙ, ΑΟΐ ΟρίβΟΟρΟδ ΙΐίΒΓβκίο ΑΐίςΟΑίη & 8ΑΟθΙί8 Ρα- 

ΐΓίΙ)υ& (ΙαιηοΑίΑο:! ρυΙ)1ίθ6, οΙ υ( ίΐΑ άΐοβα^ ουάο 

ΟΑρίΙΟ ρΓβΡάίΟΑνβΓϋ, ςοί ΟΟΙΟΠίυοίΟοί 6]Π8 Αΐ)Γβ- 

ηυοίΐαοί, βΐ 86ίρ808 αοιηπαοοίυοΐ Αάνβ^^υ8 βοηι, 
ηοα ροΒΟΑ (ϋ^οοβ, ββά ροΐΐυθ Ιιοοογθ, ςυί ογΙΙιο- 
ι1οζΐ8 οοιηρβίίΐ, 1ΐΑΐ)βΑΐυΓ. Νοο βοΐιο βρίβοοροβ, 
880 ρββυάβρίΰοορο» βΐ ρ86α(]οϋΐ(ΐΑΗβΑΐο8 (Ιαιοοα- 
ΓαηΙ, οβςαβ ίο βοΙιίβίπαΐΑ υοίΐΑΐβοα ΕοεΙβΑΪ» οοα- 
86ί(ΐ6Γαπ1, 86(1 Α 8θ1]ί.ΗαΐΗΐί$ 6ΐ (ΙίνίβίοοΐΙ^υθ 
Εοοίββίαηα ΗϋβΓΑΓβ 8ΐυ(1ϋβΓυοΙ, 4^^ιιΙ"ΐ'^ ί° ^ίβ 
βΓΑΐ. ΟθΑ[ΏθΙ)Γβαι β( 008 ΓβοΙβ ΓΑοίο^ϋδ ςοοά 
οοΐΏοαυαίοοοιη νβ(6ΓΪ& Ηογοο) Αΐ)οαίη[ΐυ8, βΙίΑΐη 
ΑοΙθ βγοοάΑΐβοα οο^ηίΐίοοβιη αο ίαιϋείυιο. Οαοοο ΑυΙβπι 86χ(υ8 83τοοάί ΟΑη^Γβοδίβ βί, ςαί 
Εοοίβδί&ιη εοοίθΐηαβοβ ρΗτΑΐΑ8 οοηοίοιίθβ ΙΐΑΐ)βΙ, 

Αίςυβ 8106 ΙίοβΟΐΪΑ βρίβΟΟρί 8Β0ΓΑ Οβ1βΙ)ΓΑΐ, υ1- 

Ιίιηαη:! ευρρίίοίυιο άβαυοΙίΑΐ : ςυί(1 βοίιο οβρίΑπι 
ΑΟΑίΙιβίΏΑΐβ ^ΓΑνίυβ γΙ ΐ6ΓηΙ)ίΙίυ8 ? Εοο1β8ίΑΓη Αυ- 
Ιβπι νοοΑΐ 000 (θΐηρίαηι, 86(1 εοΒίυιη ϋάβΗυιη. 
Τθΐηρίαπι θοιγο 8θοαο(1υίη 8Αθθΐυη[ΐ ΙδΐάοΓΟίη Ρβ- 
ΙυβίοΐΑΐη ρΓορηβ 6εο1θ8ίΑ8ΐ6πυη:ι ΑρρβΙίΑΓο ΙίοβΙ, 
δίοαϋ θυμίαμα θυμιατήριον, βΐ Ουσία θυσιαστή- 
ριον. 

ΙΐΏΟ βϋΑίΟ ΟΑΟΟΟ 10 ΟΟΟΟϋϋ 0ΑΓΐΙΐΑ§ίθβΟ8ί9, 

ρΓ68ΐ>γΐ6ΓυΓη άβρο8ίϋοοθ αιυΙΰΐΑΐυο), 8ί βχ ίθ8θ- 
ΙβοΙίΑ οονυιο αΙΙαγθ 8ΐΓυχβΓϋ, βΙρπνΑϋιη Οβο βαογα τριάρχου. Ει δ* ό πατριάρχης τυχόν, φησίν, ή 6 
μητροπολίτης, ή ό επίσκοπος, οίανδήτινα α*ίρεσιν 
προς τών θείων κατηγνωσμένην Πατέρων, δημοσί^^ 
και γυμν^, φάναι, κηρύτττ[ϊ ττΐ κεφαλή, ο^ της αυ- 
τού κοινωνίας άποδιαστελλόμενοι, και άποτειχίζον- 
τες Ιαυτους, μή ότι κολάσεως, άλλα και της προσ- 
ηκούσης τοις όρθοδόςοις άξιούσθεν τιμής. Ου -^ρ 
επισκόπων, άλλα ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασχά- 
λ ων κατέγνωσαν, και ούκ ει; σχίσματα τήν ίενωσιν 
τ/) ς Εκκλησίας κατέτεμον, άλλα σχισμάτων και 
μερισμών τήν Έκκλησίαν έσπούδασαν (3ύσασ6αι, τό 
γε εις αύτους ήκον. Δια τούτο και ήμεΤς ευ ποιούν- 
τες, τήν τής παλαιάς *Ρώμης άπειπάμεθα κοι- 
νωνίαν, και πρό γε συνοδικής διαγνώμης, και κρί- 
Ι) σεως. 

Ό δΐ ς' της εν Γάγηρ^ συνόδου κανών τφ περί 
ελαχίστου τιθεμενψ τήν Έκκλησίαν, καϊ Ιδία έκκλη- 
σιάζοντι, κάΙ πάρα γνώμην Ιερουργοΰντι του επι- 
σκόπου, τών Ισχάτ•ι>ν τιμ^ άξιοι • τί •γΛρ του 
αναθέματος έσχατώτερόν τε και φρικωδίντερον • 
Έκκλησίαν δΐ ου τον νεών, άλλα τό τών «ιστών 
φησι πλήρωμα • ό γαρ νεώς, κατά τόν Πηλουσιώτην 
αγιον 'Ισίδωρον, έκκλησιαστήριον δν κυρίως λέγοιτο, 
ώς θυμίαμα θυμιατήριον και θυσία 6υσιαοτιί[* 
ριον. 

Άλλα και ό ι' τής έν Καρθαγένη, τόν άφορισμφ 
έπιτιμηθέντα πρεσβύτερον, ει έξ 5πονοί»ς νέον πή- 
ξις θυσιαστήριον, ιδίαν τω θεφ Ιερουργίαν προσ- 137 8ΥΝΤΑ0ΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤίαϋΜ. — Τ. 138 φέρει, τφ άναθέματι παραπέμπει, οία τήν της Έχ• Α ΓθΟβΓίΙ, αοαίΐιβιηαΐβ ίβΓΪΙ, ΐΒηςυβοα οοΓτυρΙΟΓθΐη χλη^ίας π{9τιν )ίαι χατάστασιν λυμχινόμβνον, χαι 
βλασφημεΤσθαι ταύτη ν παρασχβυάζοντα προς των 
της άληΟ((ας ίχθρών. Πρώτον μεν γαρ παραγγε- 
λ(αις πειρασθαι δει τους τα σχίσματα ποιουντας 
έπανάγειν προς τήν όμόνοιοίν * μή πειθομένους δε, 
χζθαιρεΐν ή άφορ(ζειν * εΐ δε χαο ούτω μένοιεν απαυ 
^διαζίμενοι, χαΐ στασιάζοντες, 6ποτιθέναι τούτους 
τψ άναθέματι, χαι ώς σεσηπ(5τα μέλη του υγιαίνον- 
τος σώματος της Έχχλησιας έχτέμνειν. 

Τα αυτά χαΙ 6 ια' αποφαίνεται * Τον χαταγνω- 
σθέντα προς του ιδ(ου επισκόπου πρεσβύτερον, ώς 
μή χαλώς βιοΰντα, προσαγγεΤλαι δεΤ τοις γειτνιώσι 
των ίπισχόπων, ώς αν δι^ έχε{νων τφ Ιδιψ διαλλα• 
γε(η * εΐ δΙ φυσιωθεις, άποσχισθείη μίν τνΰ έπισχ<5- βάβί &1ςιΐθ οοηβΐϋυΐίοηίβ 6θθ1θ8ί&8ϋθΦ« βΐ βΐυάβη- 
Ιβηα ίΐΐααι οοαίοιηρίαί βχροηοΓθ Ιιοβϋαιη νβΓϋ&ϋβ. 
Ρήοαυαι ςιιίάβιη 6ζ1ιθΓί&Ιίοη1ϋα8 οραβ θβ(, υΐ οο- 
ηβιηυΓ 1ιο50θ ςαΙ 984 5θΙιΐ8ΐΏ&1&, ίαοΐαηΐ ρβάα- 
0ΘΓ6 βά οοηΓοΓΓηΗαΙβιπ, ίηοΙ)6άίβη(θ8 Ι&ιηοη &αΙ 
άβροηθΓθ, &υΐ βχοοιηιηπηίο&Γθ. 8ίη νβΓΟ αάΐιοο 
ρθπη&οΒβΗηΙ οΙ)8ϋα&ϋ, &ο 8θ(ϋϋοηθΐη παονβαΐββ, 
&η&11ΐ6ΐΏ&(ί ίρ808 βιιΙ>]!θθΓ6, 61 ί&οςυ&οι ιη6ΐη1)Γλ 
οοΓΡυρία β οοπροΓβ Εοοίββίβ γθ80ιΊι(16γθ. 

Ελάθΐη βΐίαιη &88θη( θ( 11 ο&ηοη : ΡΓβ•Ι)γ1θηιιη 
& βαο θρΐ8θορο άαιηη&Ιυιη, Ιαοςυπιπ ιη&ΐβ νίνβα- 
Ιβιη, άβαυηΙί&Γθ οροΓίοΙ βρ!8θορί8 νίβίηί8, αΙ 
βοΓοο) ςΓ&!ί& 8υο βρΐβοορο ΓθοοηβίΙίοΙοΓ. δΐη 

νβΓΟ 8υρβΓΐ)ί& θ1&1υ8 8β8β 8θρΑΡ6ί βΐ) βρί8θορο, θΐ που, ιδί^ δε Ιερουργεΐν βουληθε(η, ού μόνον τον 'ίδιον η ρΓίν&Ιίπι οβΐ6ΐ)Γ&Γ6 νβΐίΐ, ηοη βοίαιη ^Γ&άυπι 8υΐ]ΐη απολέσει βαθμον, άλλα χαΐ ανάθεμα εσται. Χρή δε, 
φησί, σχοπεΤν, μή αρα δ(χα(ως τον Ιδιον έπίσχοπον 
6 χληριχ^ς αΐτιψτο, ή άοιχουντα βλέπων αύτδν, ή 
τφ όρθψ έναντιούμενον δόγματι, χαι ουκ εξω λόγου 
τήν αύτου χοινωνίαν έχχλίνοι. 

Ζήτει έν τψ β' κεφ, του Α στοιχείου χανόνα λγ' 
της ^ν Λαοδιχε(^ συνόδου, χαι το χ' χεφάλαιον του Κ 
στοιχείου. 

Ή δΐ πολύστομος της Έχχλησίας σάλπιγξ, 6 
μαχάριος τψόντι Χρυσόστομος, τήν προς Έφεσίους 
Ιρμηνεύων Έπιστολήν, χάν τψ ια' της ερμηνείας 
λόγψ, περί των τα σχίσματα ποιούντων διαλεγόμε- 
νος, Άνιζρ τις άγιος, φησιν, εΓρηχεν, δτι ούδΐ ατΏίϋθΙ, 8θά βΐίαιη &η&11ΐθΐιι& οπί. ϋροΓίβΙ αιιΐβιη 
άί$ρίοβΓθ, αϋ, ηααι ιηβΗΙο 6ρ{8θοριΐΓη 8παιη 
είβηουβ Αοουββΐ, νίάβΙΙβοΙ αυΐ ίη3α8ΐβ Γ&οίβηΐβιη, 
&υΙ οοηίΓΑ Γ6θ(&ηα άοοίΓίο&ιη ρυ^η&αΐβπ) νΐάβΗ!, 
6ΐ ηοη δίαβ Γ&ϋοαο οοπιιηυαίοοβιη 6]υ8 άβεΐία&α- 
Ιβηα. 

ΟοβΓθ ίη οαρ. 2 ΗΙ. Α οβη. 33 Λγηοάί 1<Ε0(]ί- 
οβαβ, βΐ β&ρ. 20 1ϋ. Κ, 

Μυΐϋβοηα &υ(6ΐΌ Εοοΐ68ί« 1υΙ:•& βΐ νβΓθ ΟΙΐργ- 
8θ8(οιηυ8, Ερί8(οΙ&Γη βά Ερ1)β8{θ8 βζρΠοαηΒ, οΙ 
ίη 11 Εχρο8ϋίοαί8 8υ« 8βΓπιοηβ άβ ϊχβ ςυΐ 
8β|]ί8ΐη&(& Γαοΐυαΐ άί886Γ8η8, Υιγ ςυί()&πι βαη- 
οΐυδ, ίηςοίΐ, ηβςοθ πιαΓίγΗΐ 8&η(;υίη6Π) ρβοολ- μαρτυρίου αΤμα έξαλείφειν δύναναι τήν άμαρτίαν ίυΐη ϋΐϋίί άίΙϋθΓβ ρθδ8β ά\χ\ί. Εΐ ίη ΟΒρϋβ 65 
ταύτην. Έν δε τψ ξε' της αύτης χεφαλαίψ, του εις ^ β]α8(3βα) Εχροβίϋοηίδ, ΕοοΙββίβηα 8θίη(ίθΓθ ηίΐιίΐ 
αίρεσιν εμπεσεΐν, το τήν Έχχλησίαν σχίσαι, ούδεν 
ίλαττον χαχον δείχνυσιν • ούδεν δΐ οίον χαι τήν έπι- 
στολήν Ινίριθμον θεΐναι τοΤς φθάσασι, του έν άγίοις 
Διονυσίου. Αλεξανδρείας χαί μάρτυρος, ήν προς τον 
Ναυάτον πέπομφε, 'Ρώμης δντα πρεσβΰτερον. 

Επιστολή Διονυσίου πρ^ς Ναυάτον, 'Ρώμης 
πρεσούτερον. 
Διονύσιος Ναυάτψ άδελφψ χαίρειν. ΕΙ αχών, ώς 
φής, ήχθης, δείξεις, εάν άναχωρήσΊ^^ς Ικών • έδει 
μεν γαρ και παν ότιούν παθεΐν υπ^ρ του μή διακό- 
σα ι τήν 'Εχκλησίαν του θεοΰ και ήν ουκ άδοξονέρα 
της 2νεχεν του μή ειδωλολάτρη σα ι γινομένης, ή 
Ινεχεν του μή σχίσαι μαρτυρία, χατ' έμε δΐ χαί 
μείζων • έχει μίν γαρ ύπίρ μιας τις της Ιχυτοΰ 
ψοχής, ενταύθα δΐ 6π1ρ δ'λης της Εκκλησίας μαρ- Ο ΛοίπίΒΐη βοΐβιη, ΙιΙο ρρορΙβΓ ΙοίΕΐη Εοοΐ68ίΑΐη ηαίηυβ τηβίοπι ρΓ»8ΐ&1 ηπΑοι ίη Ιι»Γ38ίη 1&1)ί. Νϋιίΐ 
βϋαπι νβΐ&Ι ςυοιιι1ηυ8 ρΓβ6β(1θη(ίΙ)α8 &()]ί6ί2ΐιηυ8 
ΕρίΒίοΙαίΏ 1)θ&1ί Οίοηγβϋ βρί8θορί Αΐβχαηίΐήοί βο 
οπΑΓίγΓίΒ, ςυ&ιη αά ΝονΑΐυπι Βοιηββ ρΓθ8ΐ>7ΐθρυπι 
ιηί8ϋ. 

ΕρύίοΙα Ώίοπι^ήί αά Νοναίηηι ρτ6$Ι)]ΐΐ€ηίηί 
Βογπαηηιη, 

Όίοηγ8ίϋ8 ΝονβΙο ΓγλΙπ 88ΐϋ1βπι. 81 τηοόο »^μ 
1ϋ1ί8ΐί, αΐ (11018, ρΓοωοϋοηβπι, βροηίβ ΓβοβάοηιΙο Ιά 
ίρβιιιη 08ΐβηάβδ. ΟροΓίϋίΙ βηίπι βΐ ςϋθ(1νί8 ρο1ίυ8 
ρβρρθίί, ςυ&αι άί8θίηί1βΓβ Εοοίββίβπα Πβί : οβςηθ 
ιηίηαδ {^Ιοποδυπι Γϋϋ πίΛΓίγηιιπι ρρορίβρ βνΐΐΑηάυιη 
βοΐιίβπια, ςυαο) ουίΐυιη ίάοΙοΓυχη, ίσιο αιβο ςυί- 
(Ιβαι ]υάίβ1ο ιη&^ί8. ΙΙΙίο βηίοα ρΓορίβΓ 8υί ίρβίυβ τυρεί • και νυν δ^, ει πείσαιο. Ι] βιάσαιο τθ?)ς αδελ- 
φούς εΙς δμόνοιαν έλθεΤν, μείζων εσται σοι του σφάλ- 
ματος το κατόρθωμα • και το μίν ού λογισθιίσεται, 
το δε Ιπαινεθήσεται • ε1 δΐ άπειθούντων, αδυνατείς, 
σώζων σώζε τήν σταυτού ψυχήν, Έ(3ρώσθαί σε έχόμε- 
νον της ειρήνης, έν Κυρίψ εύχομαι. 

ΑΡΧΗ τον Τ ΣΤΟΙΧΚΙΟν. 
ΚΕΦΑΑ. Α'. Περί της τάξεως των κληρικών. 

Ζήτει το δ' χεφάλαιον του Δ στοιχείου. 

Ό δι νς' της έν Λαοδιχεί<)ί συνόδου κανών του 
επισκόπου τήν εΤσοδον έπί τ6 θυσιασνήριον ποιουμέ- 

ρατκοι., οη. οχυν. ιη&ΓίγΗαιη ο1>1(. ^&Iη νβΓο βΐ ρβΓ8υ&86η8 βυΐ 
οοβββπΒ ΓΓΑΐΓβ8 ίη οοηοοΓάίΑπα οοηβρίΓοΓθ, ίη8ί- 
^ηΐ8 βπΐ (Ιθϋεϋ επιβηίί&Γιο ; βίςοβ ί11υ(] ςυίάβιη 
ΐΏΐηίπαθ ίΓηραΙ&1)ίΙυΓ, Ιιοο βυΐβιη Ιαοάβοα οηβΓβ- 
ΐ3ίΙαΓ. 8ί Ιβιηβη ίηοΐ38βςϋβηΐββ ΗβπνβηίΙο ηίΐιϋ 
ΥΛίβαβ, ΙυΑίΏ αηίιηβπι δΟΓΤβ. Ββηβ 1β, υΐ ρ?ιοβπι 
Γ8ΐίηβ8, ναΙβΓβ θχορίο ίη ΟΚιγιβΙο. 

«35 ΙΝΙΤΙϋΜ Ι,ΙΤΤΕίΙΛ: Τ. 
Ο ΑΡ. Ι. Οβ ονάίη$ ΰΐ€ΗοθΓηηί. 

ΟαβΓθ ο&ρ 5 Ιίϋ. Δ. 

Οαηοη &υΐβπι 56 8γηοάί ΐ4&οάίο6ηβ, ςααηάο βρί. 
Βθορα8 8(1 &1(&Γ6 αοοβάβΓβ ναΐΐ, ιηίαίηιβ 1^οβ^8^α(1^-« 139 ΜΑΤΤΗ^1£I ΒΙ,ΑδΤΑΚΙδ 140 ΟΛί ρΓββϋγΙβΓίβ ρΓββοοουμ&Γβ, βίςϋβ ίηΐΓ0ί?υη1β8 ββ Λ '^ο'-Ί μή έξεΐναι κελεύει τοΤς πρειβυτέροις προλαμ- ά^Β 08ρθ88βΓ6, βΐ βρίβοοραιη βοΐυχα ΓβΙίοςοβΓβ, 
ΙΠυά βηίχη ηοη Ιληΐυιη άβοοηβ νίοΐαΐί, βοά β1 οοη- 
Ι6ΐηρ1ιΐ8 ορίβοορί βΓ^αιηθηίυιη ββΐ : ββά ροΐίυβ ϋπα 
οαιη βρίβοορο ίη^Γβάί ναΚ, πίβΐ ςυίβ οοΓροΓΟ ιηί- 
ηοβ ταίθ&ί, 6ΐ βΐ&ηάί ιηοΓ&ιη ρβΓΓβΓΓβ ηβυϋςα&αι 
ρο&βϋ. 

βΑΡ. II. Ββ ι<ρΜ//ιΐΓα. 

δβρβ1ίΓ6 Ιι&αά Γαβ θβΐ, υΙ)ί οοηβίαΐ οοΓρυβ ιη&Γΐ/- 
ηβ ]&β6Γβ. 

Νβιηο ςυιβςααιη άβ ββρυΐοηβ ιη&Ιβη'βιηςυαιηοαη- 
ςαβ &ά λΠαιη άοπιαιη βζβίΓϋβηάαιη αυΓθΓΑΐ. 

6&(1&νβΓ Ιιοιηίηΐβ οΗγα ιη(ΐη(]&ΐυιη Ιιηρ. ηβιηο ίο 
Ιοουιη &Ηΐ!πι ΐΓ&ηβΓβηιΙ. 

ΟαβθΓΟ β1 ίη ΟΑρ. 15 ΗΗ. Μ. 

ΟΑΡ. III. Οηοά ιηοτίιιοί !)αρΙίζαν€ τηίηνπδ ΗοεαΙ^ 
ηβςηβ βοτητη οαάαυβνιΙ^νί $ατνα ηιψίβτία ρΓχ!)6Τ6, 

Ου(6Γθ ο&ρ. 26 1ί(1. Κ. 

ΟΑΡ. IV. θ€ ΰΙβΗΰοηιιη βΐα$. 

Ο&ηοη 3ο οοαοίΐϋ 6ΑΓΐ1ΐ8ςίηβη8ί8 Γηίηίηιβ οροΓ- 
(βΓβ βχίθϋπΐϋΐ βρίβοοροβ &ο οΙθΓίοοδ Γαοίΐθ 1ίΙ)βη8 
8υί8 ροΐβθΐ&ΐθπα βυί βοηοβάβΓβ, ηίβΐ ρβΓ Φΐ&ΙβΓη &π1 

ΙΟΟΓϋΐη ρΓ0ΐ)ίΙ&(6ΕΏ Γιάβπι εβΓίΒΐη Γθ06Γίπ(,^ρθ89β 8Θ 

οοηνβηίβαΙθΓ 80 ρΓονίάβ Γβ8 5α&8 &(1ιηίαΐ8ΐΓΐΐΓβ. 
§θου8 βηίιη βΐ ίρ8ί ΗΙιβΓΟΓυιη 8υοΓυ[Ώ οππαΐηίϋαβ 
ο5ηοζίί θΓΰηΙ. 

1.6^68 &α1βιη 8ΐιι1υαηΙ ϋΙ)6Γ(&ΐ6ΐΏ β1ϋ8 ηοα & 
ρ&ΐΓθ 8θ1ο, 8ίγβ ο1θηου8 βϋ, βίνβ ΐ£ΐίευ8, (Ιοηβη, β βάνείν, χαϊ εισερχόμενους κβθίζειν, καΐ μ6•;ον έ$ν 
τον έπίσχοπον (ούχ δ'πω; γαρ αταξίας, άλλα χβΐ 
του περκρρονεϊν τον έπίσκοπον τοΰτο ση μείον), άλλα 
τούτψ συνεισιέναι, εΐ μήπου τις άνωμάλως Ιχει το 
σώμα, χα? τήν στάσιν ΙΙχιστα δύναται φέρειν. 

ΚΕΦΑΛ. Β'. Περιταφ^ς. 

Ν6μοι. 

Ουκ εξεστι θάτττειν ένθα δηλόν έστιν ^τι μάρτυρος 
σώμα απόκειται. 

Ουδείς άπο των τάφων υλην τινά ί( έτερον εικο- 
δ6μημα μεταφέρει. 

Μηδείς σώμα άνθρώπινον χωρίς χελεύσεως βαοι 
λικής εΙς έτερον τ(5πον μεταοερέτω. 

Ζήτει και έν τω ιε' κεφ. του Μ στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Γ. "Οτι τους τελευτιζσαντας ούτε βα- 
πτίζειν Οεμιτόν, οίίτε τοΤς σώμασιν αυτών 
κοινωνίας μεταδιδόναι. 

Ζτίτει το κς* κεφάλαιον του Κ στοιχείου, 

ΚΕΦΑΛ. Δ'. ΙΙερι των τέκνων τών κληρικών. 

Ό λε' τής έν Καρθαγένη συνόδου κανών ουκ οΓεται 
δεϊν επισκόπους και κληρικούς ευχερώς τοΤς τέκνοις 
αυτών διδόναι το αύτεςούσιον; ει μή άπο της ηλι- 
κίας και τών αγαθών τρόπων δοϊεν πληροφορίαν, 
6'τι δυνγ^σονται δεόντως και εύλαβώς τα καθ* Ιαυτούς 
οΊκονομεΐν • εΐ δ' ούν, τών αμαρτημάτων αυτών και 
αύτοΙ έσονται κοινωνοί. 

Νόμοι. 

0\ δε νόμοι κελεύουσι μή παρά μόνου του πατρός 
είτε κληρικού, ε'ιτε λαϊκού, τήν τών τέκνων αύτ- ηίβί οο^ηίΐίο &υοΙοπΙιιϋν& ίΙ& άβοβΓοαΙ. Νοα βηίιη ^ εξουσιότητα γίνεσθαι, ει μή και δικαστική διάγνωσις εοη8θη8α3 ιη6Γα8 ρ&ΐΓί8 η&Ιαιη ραΐΓία ροίεβίαίο 
1ί1)βΓ8ΐ, 80(1 ΐ6βϋίιη& αοΐίο. 

1.ίΙ)6Γΐ αοίοιη 6ρί8€οροΓοαι, ςυί (Ιΐ^ηίΙ&Ιβ αΐίςαα 
οοΙιοοβθΙ&ηΙυΓ, 8ΐιί ίυη8 3υχ1α Ιβ^ββ βναί^υηΐ, ηβ- 
ςυβ ρΓΟ 11118 ρ&ΐΓθ$ Γ&ΐΐοηθίη ΓβίίάαηΙ. ΟίοίΙ βαίιη 
Νονβΐΐα ^υ&1^^^&^^ 81 : Ουί (ΙίςηΙΙ&Ιβιη ίικίβρίί 8υη(, 
&0 οίΟοίλ ρυΙ)11ο& 8υ8ΐίηβη1, 8υ89 ροΐ68ΐ&Ιί8 Βυηί, 
ςιίΑΐηνίβ ρβΓ 8Βΐ&ΐ6ΐη ηοο οροΓίβ&ΐ ίρ808 ϋθ ιη&οα 
ραΐηα Ιί1)βΓ&Γΐ. 

986 ΟβΙίοΙα οΙγοα άαπαηοιη ςο« ρβΓρβΙτ&ηΙ Ω111 
8ΰΙ) ραΐΓία ροΐββί&ΐθ, ίρ8ΐ ρ&ΐΓ68 ιηβήΐο Ιυαοί, 
ηοα ϋα οΐ οπιηίηΒ. Νοςαο οαίαι ρααίυηΙυΓ ρ&ΐΓββ 
ρρορίορ β1ίθ8, ουω Ιβχ άί8θΓΐθ άίοαΐ: ΟβΙίοΙ&ΟΑρυΙ 
86(ΐυοηΙυΓ. 

ΟΑΡ. V. Οδ $α€να ΟίΐαάΓοραίΜα^ €ί η'^ι6ια ^ιιί %η 
€α οΙίίδπαηίΗΓ. 

^ Οακρβ ο&ρ. 4 \ϊίί. Ν. 

" Οαηοα «υΐοαι 65 8γηο(]ί8 οχΙφ 608 ςυί νοΙοΓΟίη 
Ηοηα&ιη Ιηοοίυηΐ, ιηοαβί ηο Ιη δΑΐ)1)&Ιί8 880Γφ 
Ου&άΓ&^βΒίιηβ ^6^αI16ηι, ρΓβΙβΓςυβιη ίη υαο Ιαη- 
Ιαιη, βοςυθ ιη&ςαο δ&Κ)ϊ)8ΐο. 5θ(1 αηΌ£&η1θ8 ίΙΗ 
ίηοθΓΓΐξί^Ί1ρ& ρβΓ8βνβΓ&ΓααΙ, ηοςυο ο&ηοηϋ)υ3 
&ρο8ΐοΙίοΐ8, η6(|α8 Ιιυίο ο1)8β(]α6ηΙθ8, &(ΐ60(]ΐΐθ ηοο 
οΙοΗοΙ άβροβίϋοηβιη ιηοΐυυοΐ, ηβ^υβ Ιειοι βχοοιη- 
ιηαηίοαίίοηθίη. ΤαπΙο αυΐβιη 1υΓρίθΓβ8 βν&8βΓυηΙ, 
υ^ ηοα βοίαιη ίη ίβΐίβ, βοά οΐ αΐϋβ αηαί δΑΐ)1)&Ιΐ8 τοΰτο έπιψηφίσειε • φασί γαρ • Ου γυμνή συναίνε- 
σις του πατρός ελεύθεροι της ύπεξουσιότητος τον 
παΐδα, άλλα νόμιμος πραξις. 

01 δΐ όφφικίψ τιμηθέντες παίδες τών επισκόπων, 
αυτεξούσιοι παρά του νόμου γίνονται, και λόγον 
6περ αυτών οΐ πατέρας ου διδόασι • φησι γάρ ή πα' 
*Ιοοστινιάνειος νεαρά, δ'τι πάντες ο\ αξιωματικοί, 
και οΐ έχοντες όφφί/ια άρχοντες, αυτεξούσιοι Ιστω- 
σαν, και ει της πατρικής χειρός ουκ έφθασαν άπο• 
λυθήναι. 

Τών ψυχικών μέντοι σφαλμάτων, ά'περ οί υπεξ- 
ούσιοι άμαρτάνουσι παίδες, Ίσως ο\ πατέρες δίκην 
υπέχουσιν, ου μήν και τών εγκληματικών • ου γαρ 
κολάζονται πατέρες υπέρ τέκνων • φησΙ γάρ 6 νόμος* 
Ι) Τα άμαρτιίματα τή κεφαλτί ίπονται. 

ΚΕΦΑΑ. Ε\ Περί της άγιας Τεσσαρακοστής, 
καιτών έν αύττί τελουμένων έΟών. 

Ζήτει τό δ' κεφάλαιον του Ν στοιχείου. 

Ό δε νε της ς' συνόδου κανών τοις τήν ιταλαιάν 
οικούσι 'Ρώμην πσρεγγυαται, μή νηστεύειν τι 
σάοβατα της αγίας τεσσαρακοστής, έκτος μόνον τοδ 
Ινός και μεγάλου σαββάτου * άλλ' αδιόρθωτοι μκΐκ* 
νήκασιν οι αλαζόνες, μήτε τών αποστολικών χβνό- 
νων, μήτε τούτου επιστρεφόμενοι • καΐ μήτ• τήν 
καθαίρεσιν οι Ιερωμένοι, μήθ* οΐ του δήμου τόν 
άφορισμόν εύλαβούμενοι • μάλλον δε τοσούτον Υβί- 
ρους γεγόνασιν, ως μή μόνον έν τούτοις, αλλά χάν 141 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. — Τ. 142 τοΤς άλλοις του χρόνου σάβδασι, παρανόμως νη- ^ ΐΠίβϋο ίοίαηβηΐ. Ιωο ςαοίΐ &(1!ιαο ιΠΑ^ίθ οαηοηίΙ)α8 στβύκιν • το δ' ετι τούτου παρανομώτερον, δ'τι τήν 
του σαδβάτου κατάλυσιν έπι τήν τετράδα μετενη- 
ν6χασι χαΐ «βρασκευήν, τήν δ' εν ταύταις νηστείαν 
Ιπι το σάββχτον, Ιργον ώσανβΐ ποιούμενοι, πάντα 
νόμον 1ερ6ν τιθέναι άνάατατον. 

Ό δε νς' τήν αύθις έκ διαμέτρου των Αρμενίων 
διορθούμενος πλάνην, έν τοις αάββΛσι και ταϊς κυ- 
ριακαΐς τής αγίας τεσσαρακοστής, τυρού καΐ ωών 
άπέχεσθαι και τούτους κελεύει, οίπ δή νόμος πάστ(^ 
τχι υφηλίψ του θεοΰ Έκκλησίί^Ε. ''βσπερ γαρ πάν- 
των τών θυο μένων άπεχόμεθα ζώων, ούτω δέον, κα? 
άσβ τούτων καρπός, εΙς τροφήν μή προσίεσθαι. 
Τοΰτο και έπι τών τετράδων πβρατηρητέον και πα- 
ρασκευών του δλου ένιαυτοΰ • τοΤς δε παραοαίνουσι, Γθρυ^ΟΜΐ, βοΐαϋοηβιη 8βΙ)1)&(ί ίη ίβη&οα ςα&Γίλοι 
6ΐΡ&Γ&866νθη ΓβΓβΓυηΙ, αίςαο ίβΙοΓαιη (ΙίβΓαιη ]θ- 
^α^^αIη ίη δΑ^ϋαίΠίο, ςααβί βοΠίοίΙο βίαάβαΐββ οιη- 
ηβαι ΐ6£;θΐη β&ΟΓ&ιη 8υΙ)νθΓΐβΓ6. 

Ο&ηοα ΥΘΓΟ 56 βοηΐΓ&ηαιη ρΐαηο Αηηεηοηιαι 
θΓΓΟΓβΓη οοΓΓί^^βηβ, ίη δ&1)1)8ΐί8 θΐ Οοααίηίοίβ Οαα- 
(ΐΓα^β8ίπι&ϋ1)υ8 α ο&ββοθΐ ονΐβ &1)8ϋηθΓβ ίρβοβ ρΓ«- 
οίρΐΐ ; ςυοά ςαίάβαα ρΓ£06ρ(υαα ίη υηίνβΓβα Ώβϊ Εο- 
6ΐθ8ί& οΙ)Ιίη6ΐ. Ν&ιη «ίοπϋ &1) οιηηίΙ)α8 8&θΓίΩολΙίβ 
&ηίπι&1ίΙ)υ8 ΙβαιρθΓ&πιηβ, ίΐβ βΐ ΓηιοΙυβ Ιρ30Γΰπι !η 
οίΗυιη ιηίηίηιβ&(11ι11)6ΓβάβΙ)6η[ΐα8. ΗοοβΙίαιη ίη Γβηίβ 
ςυΑΓίί» βΐ 8βχ1ί8 ρβΓ ΙοΙιιπι αηηαπα οΙ)8θΓΤ&Γβ οροΓ- 
ΙβΙ. Ουί 8βου8 Γβοθπη!, (Ιβροβίϋοηίβ αηΐ οχοοπααιυ- καθαιρέσει ή άφορισμψ τιμάται, κληρικοΤς οΰσιν, ηίο&Ιίοηί» ροΒΠΛΠΐ ίίβ ίηίβηίαΐ, ρΓΟϋΙ οΐθποί Γηβ- ή δημόταις τυχόν. Άλλα κάν τούτψ τους Λατίνους 
μάλλον &ν Ίδι^^ς εις εσχατον άφιγμένους παρανομίας, 
ώσπερ έξεπίτηδες όμόσε γωροΰντας τοις θείοις κα- 
νόσιν • έν γάρ τοις σάββασι καΐ ταΤς κυριακαϊς της 
τεσσαρακοστής, ου μόνον τυροΰ καΐ ωών, άλλα γε 
και κρεών άπτονται, ουχί του δήμου μόνον, άλλα 
και τών μοναχών οΐ ασθενώς δήθεν του σώματος 
έχοντες. 

Ζήτει και έν τψ α' κεφ. του Β στοιχείου της έν 
Λαοδικεί(^ συνόδου κανόνα με', καΐ έν τψ ζ κεφ. του 
Π στοιχείου κανόνα πθ' νής ς' συνόδου. 

Ό δε της ς' συνόδου νβ' κανών, έν μίν ταΐς άλ- 
λαις της αγίας τεσσαρακοστής ήμέραις, οία πενθεϊν 
προστεταγμένον, και νηστεύειν και κατανύσσεσθαι 
εΙς έξίλασμα τών ου καλώς Ικάστψ βεβιωμένων, ΗηΙ, αυΐ Ι&ίΰί. 86ά νβΐ λιηο νί(1θ&8 1•&Ιίηο8 αά βυαα- 
Π)8Πΐ ίη8θ1θηΙί&πι ρ6Γν6ηί88θ, Ι&ηςη&πι άβ ίη(]θ8ΐΓί& 
8810Π8 θ8ηοηίΙ)υ8 Γ68ί8ΐβηΐ68, βοϋίοβΐ Ι η §&1)1>α(!8 
6ΐ (1ίβΙ)υβ 0οαιίηίοί8 ρβΓ Οα8(ΐΓ8^βδίπι&ω, ηοο 80- 
Ιυαι ο&86αηι βΐ ονα, 86(1 βΐί&πι ο&Γηθ8 οοαιβάυηΐ, 
ηβςαθ ρΙοΙ)θϋ άυηίΑχαΙ \ιοο Γ&οίυηΐ, ββά πιοηιιοΐιΐ 
6ΐί&αι ίηΙηα8 1)θηβ ?&1βη1θ8. 

Ου&ΓθβΙ ίη 68ρ. 1 1ϋ(. Β. 8γη. 1.αο<1ίο6Π8Β ολη. 
42, 6( ίη οΒρ. 7 ΙίΙΙ. Π οοηοίΐϋ ββχΐί οαη. 89. 

ΕυΓ8η8 εαηοη 52 8γηθ(ϋ 86x1», ίη 0βΙβΓί8 ςαί» 
άβπι 0ηλ(ΐΓ&ς68ίιη8Β άί6ΐ)υ8, βεί1Ιθ6ΐ ΙοοΙαί, ]β3υηίί8, 
&ο οοιηρηηοΐίοηί (ΙβδϋηΑΐίδ ίη6χρί&Ιίοη6ΐη υηίη8θα« 
3α8ςυθ ρβΓροΓαο) οοαιπαΙβλΟΓυαι, οΓΩοίααι ρπΦβ&η- 
οΙίΠοΑίοΓυιη 66161)γ&γ1 ]υΙ)θ1 : αΙΙαπιβη ίη 8αΙ>1)αϋ8 \ τήν τών προηγιασμένων λειτουργίαν κελεύει τελεΤ- Ο βΐ Οοπιίπίοίδ ΟϋβάΓΕ^ββίπιβΒ, 6ΐ (Ιίθ 880Γ0 Αηηυη- 
σθαι • έν δέ γε τοΙς σάδδασι καί ταΐς κυριαιίαΐς αυ- 
τής, και ηί άγίί|ρ του Ευαγγελισμού ήμέρί?, έπεί- 
περ έν ταύταις νηστεύειν ουκ ^ννομον, και θυσίαν 
προσφέρειν, και τελείαν γίνεσθαι λειτουργίαν • τι- 
μώμεν γάρ τήν του Ευαγγελισμού ήμέραν, πανηγυ- 
ρίζοντες έν αύτη. ώς αρχήν καί κεφάλαιον της 
ημών σωτηρίας. "Εοικεν ουν μίαν εΤναι τήν τεσσα- 
ρακονθήμερον νηστείαν. Εΐ γάρ και Ιτέρα τοις κα- 
νόσιν έπεγινώσκετο, ώρίσθη Λν* καΐ έν εκείνη, μή 
τελείαν Ιεροτελεστίαν, άλλα προηγιασμενην τε- 
λεΐσΟαι. 

Δια τί ώς έπι το πλείστον μίν τρίτην ώραν 

της ημέρας ή θεία τελείται λειτουργία• 

έστι δε οτε καΐ πρ^ς Ισπέραν έν ταϊς με- 

γίσταις τών Ιορτών. !> 

Άλλα γάρ ζητητίον ενταύθα, τίνος χάριν έπι μΙν 
τω* άλλων ήμερων του ένιαυτοΰ, περί που τρίτην 
ώρ» άτ.ο τής Εω, νόμος τήν θείαν τελεΤσθαι μυστα- 
γωγίιν * τών δε περιφανών εστίν ας Ιορτών, και- 
νότερον τρόπον ο\ονει πρεσβεύειν οΐόμενοι, τούτων 
τήν τελεττ,ν ε!ς τήν Ισπέραν ταμιευόμεθΑ, και μετά 
τά^ έσπερίους εύθυς έπιτελουμεν φδάς. Τουτι γοΰν 
τό εθος κατ' έξαίρετον καί 1δί<? τετήρηται τ^Ι άγί(? 
χαι μ^χάΧ^ πέμπττ[ϊ, τψ τε άγίψ κ*ι μεγάλψ καΐ 
σεβαίμίψ σαββάτψ ' πρό; δέ, ττί περιφανεΧ της Χρί- 
στου γεννήσεως ήμέρ<?, καί γε τή λαμπρά και φε- 
ρωνύμψ του θείου φωτός, ε!'γε μή συνέλθοιεν ήμέ- ΙίαΙίοηίβ, ]6]ηη8Γβ Ικιυά ϋοβ(, ΙίοβΙ 1&η)6η 6( 8&6ΓίΩ- 
οίυιη ο(Γ6ΓΓ6, βϊ ρβΓΓθοΙβαι ΗΙαΓ^ί&ιη ρβΓΒβθΓΟ. 
06ΐ6ΐ)Γαπιη8 βηίπι ΑηηαηΙί&1ίοοί8 (Ιίβαι Γβπ&ηάο Ιη 
Ιρ8ο, Ι&ηηυ&ΐΏ ρηηοίρίαηι βο ο&ρυΐ βΒίαϋβ ηθ8(ΓΦ. 
ΥίάβΙοΓ ί^ίΐαπ υηίοηαι 6886 βο 8ίπιρΐ6χ ΟαΒ^Γβ• 
^68ίαι&ΐ6 ί8ΐΙιοο 36]υηίηηι. Νβοι $ί Βΐίηά ίη ΟΒΠοηί- 
1)υ8 Β^ηο80βΓ6(αΓ, οοη^ΙίΙαΙηΓΠ ββΒβΙβΙ ίη ίΐΐο ηοα 
ρΐ6ηΒΓίαιη οΓΩβίΓαω,Ββά ρΓ«8ΒηεΐίΩ63ΐοΓυα) οΒίΓθ. Οηαιη ο1} €αη$αηι ηί ρΐηηιηητη ίδΗϊα Κότα άί€ί μ- 
ονα ΙίΙητρία \ρ€Γαραΐην : ηοηηηη(ΐηατη ίατηδη, ίη 
ιηαχίτηίΒ ρηία /6$/ι$, ΙβτηροΓβ ν&ΒρβΓϋηο. 

^Βη) νθΓ0(Ιί8<ιαίΓβηάαηι ββΐ ςα&<1β 0Βυ8Β, βυαι ίη 
Βΐίί3 &ηηί άΐ6ΐ)υ8 οιγοβ Ιιογβοι ΙβΓίίΒΐη β 8θΙί8 ΟΓία 
ΐ6χ 987 νυΐΐ βΒΟΓυηι οΓΩοίυω οεΙβΙΐΓΒΓί, ΓββΙοΓυηι 
ςυοΓϋΐηάΒω βχ υβα πιοάβΓηο,ςη&Βΐ ροοαΙΪΒη Ιιοηο- 
Γβ άχ^πά ΗΙβ 6χί8(ίαΐΒηΐ68, οΓΩοιβ ίη νθ8ρ6ΓΒΐη Γ6- 
8ΐ?ΓνΒηΐϋ8, θΐ ρο8ΐ Ιι^πηηοβ ν68ρ6Γΐίηο8 8ΐΒΐίιη οβ- 

Ιθ^Γ&ηίαβ. Ηίο Βυΐ6Π1 υ8α8ρθθυΙίΒΠΐ6ΓΒ6 8ρ6θίΒΐί(ΟΓ 

οΙ)8θΓνΒΐηΓ ίη ββογβ πΐ2ΐ§η& Γθγιβ ςυίηΐΒ, βΐ ίη $βογο6( 
ιηΒ^ηο6ΐνθη6ΓΒη(1ο8Βΐ>1>Βΐο,Ιηαΐ6ΐίΒπι ίΐίαβίτί ΝβΙι- 
νϋΒΐί8 61ΐΓί8ΐί()ί6,ιι(ςυβθΙίΒΓη ίη 8Β0Γοβΐ6βΙβΙ)βΓΓίαιο 
(]ίν1ηί1απιίηί8,ηί8ίΓθΓΐβ(Ιί6ΐ>α8θοίηοίάΒηΙ<ιοίευιηαιί 
ηίαίΒρ&ϋαηΐυΓ ίβΙΟΓϋοι εΒθ8ΒθΓίιοίΒ8ϋ^ίβχίηιί& ίο(•Γ 143 ΜΑΤΤΗ^ΈΙ ΒΙ.ΑδΤΑΕ118 144 ιηΙίΓι. Ηί8θβ6ΐί&ιηαά(1ο, βίρίαοθΐ, βΙΓβΙίοβπι Αηηυα- 
Ιΐ&Ιίοηί8(1ί6ΐη. Ουίρρ6θοα8ίαιί1ί8 68ΐΓ&ϋο αίςυβ β] υ» 
ςυί ρΓ»β088ϋ ; ςυί& ηαιιι Ιιοο ίρ&ο Ρ&Γ&οΐ6ΐυ8&(1&ρο- 
8ΐοΙο8 ϋΐαβίτί ιηοάο&άνβηίβηδ, θϋΓίρΙοχΙαοαβη ρβΓίβ- 
οίαιηςαβ ρβΓίββΙο ί111& άβιηοη8ΐΓ&α8, αοβιηβΐ οοςηο- 
ιηίηί 8&0Γθ8&ηοΐ8θ ΤΓΐηίΙ&Ιί 1ιογ& ρβΓίβοΙαιη ιηίηί8ΐθ- 
ήααι ΙπροΓ8οηα1ΐΟβ!ΐ&Ιίϋοη86θΓ&Γ6, ρβΓ ίρ808 ρβΓ- 
8ρίοαο άοεαϋ. 0α&ίηνΐ8 ηηΐιη οΓββϋ 8αοπ λάπαΐαί- 
βίΓ&ϋο ΐη6£Γ&1)ί1ί8 ΥθγΙ)! ιϋβρβηβ&ϋοηβπι ΐΏγ8ΐ6Γίο 
ρίβη&ιη θ8ΐβαά&1:ηί1)ί1ο Ιαηαβη ηαίααβ^ίΓαΙί&ιη 1ΐιιΙ)β- 
0108 οοηαρίαοβηϋ «ΙβΓαο 63α8 Ρ&Ιη, βΐ οοορθΓ&ηΙί 
δρίτϋαί νίνίβο&ηΐί. ΥβΓυιη ία ϋίοΐί» ία8ί£;ηί5υ8 ίβ- 
8ΐί8, βα χη^βίβπα ία ρΓθΓυα<1ο αΙΐΒβοαάίΐα, βί οοο- 
οβρίααι 8&ρΐ6α1ίφ (Ιίτίαββ βυρβΓ&αΙία, 8υΙ)οΙ)86υ- 
Γβ ςαίάβο), ςυα&ί 8θί&βΓ&ρ1ι1& ςααά&αι άβΙβ^υαΙϋΓ 
οΐ &(1αηιΙ)Γαα1υΓ, ίίαυΐ θχβ]α8ωο(1ί, ςαααίαιο ΙίοβΙ, 
ίαΐΐίαϋοηθ, αο1>!8 άβΙαΓ αά άίνίαυπι αιηοΓβιη ίη&κί8 
6Γί|$1 6ΐ &ΙΙο11ί. Οα&αιρήαιυηα αυΐβιη ρβΓίβοΙα 6( 
8υΕηΐΏα1υχία ΐ6ΓΓί8 αρρ&ΓυίΙ 1ιοαι1αίΙ)α8 Ι&οίΐυ&αι 
ία νββρθΓβ, βαβ αίιηίΓαιη 88θου1θΓαα], άίθί 
Ιθ^Ιβ, υΐ Ιοςαΐ ΙίοβΙ^ ουΓΓίοαΙαιη βχίΐυηι νίάϋ : 
Νονί νβΓΟ ΤθδΙααίθαϋ δρΙβαάοΓ, ρο1γΙΙΐ6ί$αιί Ιβαβ- 
Ι)Γ&3 άίθβίρ&Γθ ρΗιαυαι ρυΐυίΐ, ςυ&β υαιΙ)Γ&ΙίΙί8 Ιβχ 
ιααΐΐο «ιαΐβ ΙοΙΙβΓθ άβϋυβΓΛί. ΟϋΛρΓορΙβΓ βΐ 8βΓ- 
ναΙΟΓ αθ8ΐ6Γ ουιη (1ί86ίρυ1ΐ8 8υΐ9, ςυί Ιυιη ςυίάβαι 
&6θΙρίθ1)&οΙ, 61 ρο8ΐβ& αιίαί8ΐΓ&1)ΑαΙ ίΙΙυά 03^816- 
ηαοα, οοαιιηααί6&η8, αοαίαΙβΓάίυ, 8Θ(1 ία ρΓοΓυαάο 
ν68ρ6Γ6, ιη&ςαβ ραΐα ΓεπβΒ ςαίαΐ» ; οΐ&ά β&ΟΓα οβΓ- 
1&ιηία& ρ6Γυα^θα8, &1(]αθ ρ&ηΙθΓ &(1αιοαθθ8 &1) 6γ- 
Γ0Γ6 ΓβΰθάβΓθ ααίπιο ρΐΑαβ ΐΓ&αςυίΠο, 6ΐ ΩΓΟίίβ 
οο£;ίΙ&^ίοαϋ)υ8, ιηίαίαιβ ςαΐάβη ία8ΐΑΓ οουΙοΓϋπι, 
ςα&ΐβαυ8 οροΓίυϋ ορθΓα Ιογθ αιβΙίοΓα, ςααιη §6- 
εααάααι νβΙβΓβιη 1θ£;θαι : Βοο ρΓοοαΙυιη, ίαςυϋ, 
Νονααι αιίβοθΐ Τβ8ΐ&αΐθα1ααι ίΐι ςαί ρΓΟ ίΐΐο οοα- 
ΙβαάυαΙ οΐ άίιηίο&αΐ : 8α1)ίααοη8 &(160 ρβΓ ροοα- 
Ιυω, αυαςυαια Γογο αΐ ίρβί ροποαΙοΓαπι θ( Ιβαΐα- 
ϋοαααι λα ογγορθοι 1αιπιυαθ8 οοαδίβΙβΓβαΙ, νβΐ βαιη 
ρβαίΐυβ (1βΙ>θ11ϋΓθο1, ου]υ8 ία8ΐΑαΙβ8 οο Ιβαιροηβ 
ΐ6αθ1)Γ8θ ίΙΙαβίΓβ βί^αυπι θΓΐιαΙ. Ιά ρΓορΙβΓ, ςυαα- 
Ιαιη αοΙ)ί8 8θίΓβ ΗοβΙ, οααι ία &11ίθ &ααί (ΙΙθΒαβ Ιιο• 
Γ& (θΓΐία ΕαοΙι&Γί8ΐί& ρβΓ&^&ΙυΓ, ία (ϋοΙΐ8 Ιααιβα 
βχίηιϋδ (1ίθΙ)υ8, ίίβςυβ 8οΙί8, νβδρθΓΐίαυαι Ι6ΐηρυ8 
6χ ά6€Γθ1ο ΡαίΓαπι ο()86Γν&ΙυΓ. 8οΐ6ΐ)&αΙ βαίιη 
Ρ&1Γ68 οίΩΰίυαι ΕυοΙι&ΓίβΙίουαι ίάβαΐίάβαι 8αΙ)ίαα- 
Χ&τβ, βΐ ρβΓ ν&ΓίθΐΑΐ6πι 11800 αιγβΙβήοΓυο) ίαοοαι- 
ρΓ6ΐιβα8ίΙ)ϋίΐειΙθΐη ρβρΙιυιη&αίΙβΓ Βθ1)ί8 08ΐ6α(]θΓθ| 
αίςυβλά υαίοααι, ίαθϋ&ύίίθαι,βΐ βυρΓβαι&πι οο^αί- 
Ιίοαθία βΐίαπι ιαίπΩοθ αι&παάαεοΓθ. Ιοΐο ςυίίίβη), 
3αχΙα ΠίβΙοΓίΛΠΐ, αοοία ΥίΓβο Οοιηίουπι ρβρβπΐ, 
ςαοά βΙίΛΠΐ Ιίςαβί βχ ίΐΐο ονΛΠβθΙΙδΙβε, « ϋΓααΙ αα- 
Ιοαι ρ&8ΐθΓ68, » βΐ€. ΝυοΙϋ βϋ&αι Οοαιίηυ3 α ^ο^ια- 
αβ 1)9ΐρ1ίζαΐυ8 68ΐ, υΐ 8ρίΓίΐα8 ία Γογιο& εοΐααιύβθ 
&ά ϋΐυπι 8006(1608, οΐ οορίθ8θ Ιυιηίαθ αοοίβιη ίΐΐα- 
8ΐΓαα8, ροραΐααιςυθ ρ6Γ0β11ΰα8 ίαβοΐίΐο 8ρθθΐ8θυ1ο, 
ίρ808 Οοο 8θΓναΐοπ &Ιΐ6α(1βΓ6 πιυαβΓθΙ 6ΐ οΙ)ΐ68ΐα- 
ΓοΙϋΓ. ΡΓ£ΐ6Γ6& αοοΙα Οοιηίου8 (16 οφοα α)^8Γιοα 
οααι (1ΐ8θΙρα1Ϊ8 οοαιαιααίο&1)Αΐ; αοοΙα οΐΐαοι ΑβδϋΓ- Α ρϊΐ^, χών οιχείων ούχ άνεχομέναις διά τα•>τβς 
έκστηναι πρεσβείων * ταύταις, εΐ βούλει^ προστίΟει, 
και τήν ευαγή του Ευαγγελισμού ήμέραν. Και ή 
μίν έχ των εικότων του ιτροτέρου αιτ(α, δτι το ι έν 
τούτψ της ημέρας ό Παράκλητος έναργώς τοις άπο- 
στόλοις έιτιφοιτήσας, και το τριττον φως ή$η και 
τέλειον τελέως τούτοις μοσταγωγ^ίσας, και ή μας 
τ^ έπωνύμψ της θείας Τριάδυς ώρ^, τήν τελείοιν 
καθιεροΰν Ιιρουργίαν τη τρισυποστάτφ θεότητι, 
δι' αυτών σαφώς έδώάξατο. Εΐ γαρ και της θείας 
Ιερουργίας ή τελετή το τής ά(&ρτ|του οικονομίας 
υπογράφει του Λόγου μυστήριον, αλλ* ού$Ιν τ^ττον 
ττ^ν χάριν Γσμεν τψ τε εΰοοκήσαντι άνάρχφ αύτοΰ 
Πατρί, και τω συνεργτξσαντι ζωοιτοιφ Πνεύματι. 
Έν γε μήν ταΐς ειρημέναις έπισιίμοις ήμέραις, 

η ετερ' ά'ττχ έν βάθει κεκαλυμμένα, και ύπερ έννοιαν 
τής του θεού σοφίας μυστήρια, άμυδρώς πώς ήμίν 
παραγυμνοΰται σκιαγραφούμενα, ως 2^ν και έκ τής 
τούτων, καθόσον έφικτόν, μυήσεως, προς τον θκΐον 
ήμϊν 6πάρξΐ[^ πόθον έπι πλέον πτερουσθαι και άνα- 
τείνεσθαι. Του γούν τελείου και άκρου φωτός, έπι 
γής ως έν έσπερε τψ τέλει τών αιώνων τψ κόσμψ 
φανέντος, τέλος μεν 6 δρόμος της του νόμου, ώς 
ειπείν, ήμερα; ^ελάμβανεν • ή δΐ τ^ς Καινής Διαθή• 
κης αυγή τον τής πολυθέου σκότον κακίας κατά- 
λύειν υπήρχετο, δν ό σκιώδης νόμος πολλού γε αρα 
έδει περιελεΤν. Ταύτ^ τοι και του μυστηρίου τού- 
του τοΤς συλληψομένοις ήδη καΐ ύπουργήσουσι μα- 
θηταΐς κοινωνών ό Σωτήρ, ου μεθ' ήμέραν, άλλ' Ι^ 
Ισπέρ^ βαθεί^, τής μεγάλης πέμτττης φημί, και 
π^οος θείους έπαλείφων αγώνας, καΐ 6μόσε παρακα- 

^ λών τ^ πλάν^ χωρεΤν, άτρεμιζούση καθαρώς τξ 
ψυχή, και τοις λογισμοί; έστώσιν, ούχ 6'πως τοις 
όφθχλμοΐς, ώς εντεύθεν μελλόντων έργων Ισεσθαι 
κρειττόνων ή κατά τον παλαιόν νο'μον, Τοΰτο το πο• 
τήριον ή Καινή, φησι, κίρνησι Διαθήκη, τοις ύπερ- 
μάχοΰσι ταύτης και προασπίζουσιν, ύπεμφαίνων διά 
του ποτηρίου, μή αν ποτέ τούτοις ύπάρξαι, κινδύ- 
νων άνευ και πειρασμών τής πλάνης περιγενέσθαι, 
και εις τέλος ταύτην καταγωνίσασθαι, ής το ένιστά- 
μενον τηνικίδϊ σκότος, ση μείον περιφανές ήν. Διβ 
δή ταύτα, δ'σα ή μας ειδέναι και το εικδς απαιτεί, 
έπι μίν τών άλλων ήμερων του χρόνου, ώρ^ '^ρί'ηΐ 
τα τής θείας τελείται Ιερουργίας • κατά μέν τοι τάς 
δηλωθείσας έπέσήμους και μόνον, εσπέρα θεσμοϊς 
Πατέρων τετήρηται • ειώθασι γάρ οΐ θείοι Πατέρες 

υ τά τής Ιερας υπαλλάττειν μυσταγωγίας, καΐ διά τής 
ποικιλία<, ^στιν ά τών ύπίρ εννοιαν μυστηρίων, 
φιλανθρώπως ήμΤν υπεμφαίνειν, και προς τήν 1νι• 
αίαν και υπέρσοφον εντεύθεν γνώσιν, ούχ ήκιστά 
θαυμασίως χειραγωγε'ιν. Και κατά τήν Ιστορίαν (1) 
δε, νυκτός ή Παρθένος τον Κύριον τέτοκε * και δή- 
λον εξ ω ό Ευαγγελιστής φησιν, ώς κα^ ποιμένι; 
ήσαν, και τά έξης • νυκτός δέ ό Κύριος προς τοδ 
Ιωάννου έβαπτίσατο, 7να το Πνεύμα έν ε'Ιδκι ιιε- 
ριστερας προς αυτόν έρχόμενον, δαψιλεΤ τφ φώτΐ 
τήν νύκτα περιαυγάσαν, και τόν λαόν έκπλήξοκν τφ (1) Και κατά τήν Ιστορίαν... έδέξατο. ΜοαβΙ 6(1ϋθΓ Α8ΐ1ΐ6α$ί8 ϊϊβο ία οοαάίοΐύυβ Π188. ς[ΐΐ08 ϊηβρί• 
ΟΘΓΟ ροΙαΚ άθοβιβ. 145 δΥΝΤΑαΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤίσϋΜ. 146 άσυν;{θ&ι της θέβς, οΤα θεψ τψ Σωτήρι προσέχειν Α Γβοϋο Β&ΙαΙ&ηβ οοηΐί^ϋ ; ηοοία (Ιβηίςυβ ΥΐΓ^ο Ε 
τούτοις διαμβρτύρηται • νοκτος δΐ δε του μυστιχοΰ 0&1>η6ΐβ ιηίΓβπι ίΙΙβΓη 8&1αΙ&1ίοη6αι Γβΐυΐϋ. 
δείπνου ό Κύριος χεχοινώνηχε • νυκτός δΐ κ«1 ή σωτήριος *Ανάστα»ις γεγένητβιι • νυκτδς και ή Παρθένος 
προς του Γιβριήλ τον άσπασμον τον ξένον Ιδέξατο. ΚαΙ δ της έν Λαιδικει^ δΐ μθ' κατά τήν τεσσαρα- 
κονθήμ&ρον ταύτη ν βρτον προσφέρειν, ήτοι τελείαν 
ποιεΤν Ιεροτελεστίαν ούκ ο'Σεται δεϊν, εΐ μή έν τοΤς 
ταύτης σάββασι χλ\ κυριακαΤς. 

Ό δΐ να μήτε έν ταΤς μνήμαις, μήοε έν τοΤς γί- 
υεθλ(οις των άγ(ων μαρτύρων, καθ* δ'λην την τεοσα- 
ρακοστήν, δια τελείας θυσίας έπιτάττει πανηγύρι- 
ζε ιν, εΐ μήπου συνέλθοιεν ήμέφ^ σαββάτου ^ κυρια- 
κής • και εΐ των μαρτύρων τάς μνήμας άθέμιτον 
έν ήμέραις νηστίμοις έπιτελεΤν, σχολζ γε δή που 1918 ΑΙςαθ Οβηοα 49 οοηοϋϋ Ι^&οάίοβηί Ιιαυά 
οςαυπ) 6χίβΙίιη&ί1θαιροΓβςα&(]Γ&ξβ8ίπι&Ιί ααΐρληθίη 
οΰΤβΓΓΐ, αυί ρβΓΓβοΙ&ιη ΙϋαΓ^απι ρβΓ&§;ί, ρρβίθΓ- 
ςΌ8ΐη ίη δ&1)1)%ϋ8 6ΐ Οοιηίηίοί8. 

Οαηοη βϋαπι 51 ηβςυβ ΐη ιηθπιοΓϋΕ, ηβςαθ 
η&ΐ8ΐίία8 8&ηοΙθΓυιη ιη&Γίτ^υιη, ρβΓ (οί&ιη ςα&άΓλ- 
§;β8ίιη&ιη, ρθΓΓβοΙυαι 8ΑθηΟοίατη 06ΐβΙ)Γ&η ρΓ»• 
οίρίΐ : ηΐβί ΓογΙθ βαιη δΑΐ>1)8ΐο αοΙ άίβ Οοιηίη{ο& 
οοίιιβίάαηΐ. Η&υάςυβςυ&τη υθγο βί Η6βΙ ίη άΙβΙ>α8 
ΐβ]αηη νβΐ ιη&ΗγΓαιη ιηθπιοη&8 06ΐθΙ)Γ&Γβ, θο των άλλως άποιχομένων, ει μή έν σαββάτψ καΐ β ιηίηαβ 6 νίΐα άΪ806(1θηΙίαιη Ποβ(, ηΪ8ί άίβ 8&1>1)8ϋ, 

θοςυβ 8θΙο. 

ΡΓθχ!αια8 ΑΐιΙθτη ο&ηοη ηοςαβ ηυρϋΗ8 ηβςπβ 
η&ΐ8ΐϋί& {η ΟαΑ(ΐΓ&^68ΐιη& οβΐ6ΐ)Γ&Γβ ρβηηίΗϋ. 

Οηαηατη ταϋοηβ Οηαάναςβίίηια άβάηια ραν$ Ιοίιιιε 
αηηχ αρρβΙΙαίίΐν, βΐ ςηα$ οδ €αη$α5 βα ρβ^α^ι^η^η^^ 
ςηο! %η ίρ$α οΙ^ίβκναΗ ιοίφηΐ. 

Υβρυοαίαιηθη Ιι&υά ίη{υουη(]υτη ΓυοπΙ βϋ8(ΑΓαιη 
ΓθΓυτη 080388, Ιιίδ ςυί ίβ;ηοΓ&η(, ςυ&η(ιιαι Ηοβΐ 
ρΑΐβί&οθΓβ. Ιη8θϋαιη βηίιη βδί 6& ίηνΙάβΓβ ρΓοΓαη- 
βίίοη 8θίβη1ί88 ίπιΙ)αΙθ8 ; ςαΐΒ ρΙβΓΟδςυο ρρ» 8υ& 
ί£;η&νί& Γυ^ίυοί. 

υη!νθΓ8& ΙθΧ νθ1α8 Τί8ί1)ί1ίΐ3α8 8θ1ίΐ8 68ΐ ΓΟΓοαι 

ίηνίδίΜΙΙατη η&ΙθΓ8πι βάοοβρβ, θ1 οοΓροΓβίδ βρΐπ- 
ίααΠυιη βοηβϋΐαϋοηθπ) ργ8Β8(8γθ οί βχΐιϋοβρβ. ΙοΙθγ 
&1ί& (1βο!ιη&8 ΓαβυΙΙ&Ιοιη Οβο οοη8βοΓ8Γβ ςυοίαηηίβ μονό». 

Ό δΐ νρ* ούδΐ γάμους, ούδε γενέθλια τελειν έν τ^ 
τεοσαρακοοτζ συγχωρεί. 

'Οηως άποδεκάτωσις του δλου χρόνου ή τεσ- 
σαρακοστή λέγεται, χαΐ δια ποιας αΙτίας τε- 
λείται δσα έν αύτ^ τελείται. 

*Αλλά γαρ καλ^ν άν εΤη και τάς τούτων αΙτίας, 
ώς οΙόν τε, δήλας θεΐναι τοις άγνοουσιν αγνωμον 
γαρ έκε(νων οθονησαι τοΙς βαθυτέρας έφίεμένοις 
γνώσεως, α τους πολλούς ρ^θυμί^ διαπέφευγε γνώ- 
μης. 

"Απας δ παλαιός ν(5μος τοϊς δρατοΤς έκπαιδεύειν 
ειώθει τήν των αοράτων κατάστασιν, και τοΤς σω μα- 
τ ιχοΤς των πνευματικών πραγματεύεσθαι τήν δι<5ρ- 
θωσιν • προς δΐ τοΤς αλλοΐΓ, καΐ τάς των υπαρχόντων δεκάτας τφ θεφ καθιερουν ετησίως τοις παλαιοΤς ^ ρη8θί8 ΙιηρθΓλΙυπι. Ουβο νθΓΟ &1) ί1Η8 Ιγρίβθ ρβΓ&θ(8 προσετέτακτο • τά δΐ τυπικώς παρ* έκείνοις τελού- 
μενα μυστικώς ήμΤν εκλαμβάνεται. Ή οΰν θεία τών 
αποστόλων λογάς, μή καταλύειν, άλλ' βναπληροΰν 
κάν τούτψ το ένδέον έγνωκ($τες του νόμου, ου τών 
επικαίρων πραγμάτων, άλλα τών ήμερων της ζωής 
ημών έκαστης του ένιαυτοΰ περιτροπής, τάς δεκά- 
τας καθιέροΰν τψ θεψ τεθεσπίκασιν, ώς ο^ν διά της 
έν αύταίς σπ^υδή^ και Οερμοτέρας μετανοίας, τά 
παρ* δλον τον ένιχυτον της ψυ^ής ά^ρωσυήματα, 
συν θεψ βοηθψ, δυνί^θείημεν έξιάσάσΟα» • το δέκα- 
τον δε του ένταΰτου, τάς τών νηστειών ταύτα; ήμε- 
ρα; εΤναί φαμεν. ΑΙ γάρ Ιπτά τούτων εβδομάδες, 
χω,οΐς τών σαββάτωτ και κυριακών, ήμέραι γίνονται 
πέντε προς ταΤς τριάκοντα • προστιθεμένου δε και 6Γ&η(, 8 ηοΙ)ΐ8 ηαγδίίβθ 8ββίρ!αη1υΓ. ΟυοβίΓοη άίνί- 
ηυπι άθοα8 &ρο8ΐοΙί ηοη (ΙίβδοΙνβΓβ ςυί(1βπι, ββά 
βυρρΙθΓθ Ιιοο ίρ90 νοίβοΐβδ άβΓθοΙαιη Ιβ^β, 
άθΟΓθΥθΓυηΙ ηοη ^^^υ^ν^8 Ιβιηρθθί&ϋβ ΓΓαοΙυβ, 8β(1 
νϋ» ηο8ΐΓ3ϊ ^υ^α8ι^ι)6ι &ηηυί (1βουΓ8α8 άβοΙαι&8 
Οβο οοη8βθΓΑΓ6 ; 8(160 υΐ ροΓ βχ6Γθΐΐ8(ίοηβαι ίη 
18118 61 ρφηϋβηΐίαο) &οηοΓθπι, ίηΗηιιίΐΑΐββ &ηΐΐΏ8Β 
ροΓ Ιοίυπι &ηηιιιη, &(1{αναη1β Οβο, β&η&Γθ ρο85ί(ηυ8. 
Οθοίπι&αι ΑυΙβαι αηηί ρ&Ηθπα 1]080θ ]6Ϊυηϋ Ίΐββ 
οοηΩοβΓθ α98(?Γίιηα8. Ουίρρβ 8βρ(θπη Υιογογώ Ρβρϋ* 
1X180», οπιίβθίβ δ8ΐ)1)&ϋ8 6ΐ Οοηιίηίοίθ, οοηβυηΐ 
άί68 35, 8(1(1ίΙο νΡΓΟ πΊ&^ηο δ8ΐ)1)&1ο, 6ΐ άίηι!άί& 
ρ&Γΐθ ίη8ΐ^ηί8 6ΐ βρίοηιϋιΐ» ηοοίίβ, οοΙΙί^υηΙϋΓ (1ίβ8 
36 οαπ) 8βΓηί88β ; (^υί βχαοΐβ οοηί>ϋΙυυηΙ (Ιοοίπι&πι 
του μεγάλου σαββάτου, και του ήμίσεος της λαμπράς Ο ρ&Γΐβπι 365 (ΙίθΓυπι υηΐυβ &ηηί. Ν&ΠΙ άβοίηαα ρ8Γ8 και φωτοειδους νυκτός, ήμέραι γίνονται λς' καΐ ημί- 
σεια, τ& ι' ακριβώς ουσαι τών τζε' του Ινιαυτου 
ήμερων. Τών γάρ τριακοσίπγν τλ δέκατον, τά τριά- 
κοντα, καΐ ιΑν ξ' τά ς', χ&Ι τών ε' το ήμισυ, *Αλλά 
και Ιτερόν τι μυστικόν εμφαίνει θεώρημα ό τριακο- 
στός Ιχτος ούτος αριθμός• τρίγωνον γάρ δ'ντα φατ:ν 
οΐ «ερι ταυτβ έσχολάκότες, και εις σχήμα τετραγώ- 
νου και κύκλου μεταβάλλειν . Ό γάρ μόνος τέλειος 
έν μονοίσιν ξχτο; αριθμός, προς αυτόν αύτδς πολυ- 
πλασιαζόμενος, τούτον τοιούτον άπογενν^. Διά μεν 
ουν τοο τριγώνου, ή τρισυπόστατος θεαρχία δηλού- 
ται, διά δΐ του τετραγώνου, ή προς αυτήν ορθή πί- 
στι< καΐ πάγιος • Ιδραϊον γάρ κα? άει ωσαύτως 300 68ΐ 30, &1ςυβ 606, βΐ 5 8βπιί88ί8. Οαίη ίιηο βΐ 
&1ί&ιη ιητβΐίοβιιη ησίίοηβιη ίηηιιΙΙ ηυοιβραβ ί8ΐ6 
36. ΤΓί80^υΙ&Γ6αι βηίπι ηαηιοΓαπι 6836 άίβαηΐ 
Ιι&ΓΟπι Γβρυαη ρβπΐί, β( ΐΓ&08ΐηυΙ&Γί ίη ηυ&ίΐΓ&Ιυαι 
β1 ίη οίΓουΙαπο. Ναηη 86η8Γίυ8, ςυί 8θ1υ8 ϊηΙβΓ 
ηιιαΐθΓ08 πιοο&(1ίοο3 ρ6ΓΓ6θΙυ8 68ΐ, ίη 8686 <)υο1α8 
ρΐΌΟΓββΙ (ΙίοΙιίΓη ηυηαβΓυπι 36. Οα8Γβ ρβρ ΙπΛη- 
^αΐυιη (]ίνίη& 6886π(ίΑ δοΐ) !Γίΐ3υ8 ρθΓ8οηί8 08ΐ6η- 
άϋοΓ, ρβΓ ςυ&άρ&Ιυιη ΓβοΙα ίη ΤηηίΙαΙθηι Οά68 
6ΐ Πγπι&. δΙ&1)ίΙί8 βηίίη βδΐ β( 60(1βαι ηιοάο 8θΠ)ρ6Γ 
οοηδίδΙβηθβ^ϋΓ&ςυ&άΓ&ΐα, ρ&πΙ)α8 ΐΗΐ6Γυιη &η2α1ί8 
ΓοΙΐ8. Οίροϋΐυβ ▼ρρο ΐη<1ίθ8ΐ νίρίαίαπι ίηί6Ρ 8θ οιγ- 
οηΐ8Γ6ηι ηβχηαι. Ουοηίλπι οηίαι Ιιφο 8ά Οβαιη 147 ΜΑΤΤΗ^ϋΙ ΒΙ.ΑδΤΑΚΙ8 148 ρ6Γΐίη6ηΙ, ΓββΙ& βοίϋοβΐ οιγοα Οβϋ&Ιβιη ηοϋο, βΧ 
πίΑπάβΙοΓαπα οΙ>56Γν&Ιίο, πιοηβΐ Ιβ ηαιηβΓαβ ϋΐβ 
θΐίαιη ίη Οάβ 8&ηοΙ« ΤΓίηϋΑΐίβ Ωπηυιη θ( βΐ&ΐϊίΐβιη 
β88β, βΐ νΪΓίαΙυιη οίΓουΙυπι Ιιβαά οΙ)ίΙβΓ ροαβΓβ : 
νβΓυιη βϋλΐη οίηςυβ Ι&ηηυαιη ρηιηϋί&5 ΐοΐίυβ 
αηηί Οβο οϊΓθγγθ, ρΓββββΓίίιη ΙβοαροΓο ^θ^υη^^ Ηο- 
»ϋ0 ί^ΙοΓ θΐ ιΐ(1νβΓ8&Γίιΐ8 ςυί βλίαΐβαι βαβίϋαβ οοη- 
0θ88&ιη ηοΙ)ί8 ^^ν^(^6(, νίάβηβ ηο8 ρΐυηβ Γ&οίβηΐββ 
▼ΐΓΐυΙβιη, ςυαιη ν&Ιάβ ναπ&β νϋϋ 8ρθείβ8, βΐ ίη- 
8ΐΓυιη6ηΐΑ ίρ8ίυ8 ςαβ ΐη ηοΐΐίβ 8υαΙ, Ι&ηςυ&ιη 
&αίπΐ8θ ρ68ΐ6ΐη θ^^^β^6 οοη&ηΐ88, &Γΐη& &άνβΓβιιιη 
008 8ααιίΙ οααι ίοΒοΙβοΐί ρΓβρ&Γ&Ιίοοβ, βΐ Ιληςυίλΐιι 
άβΓβοΙΟΓθβΓθάυοβΓθ Ιβηίαΐ, θΐ ςυ&βί Γα^^Ιίνο» ροΓ- 
βυαάβΓΟ οαρϋ αΐ ίρκί ηο» 930 8υΙ)ΓΏίΙΙ&ιηυ8, αίςαβ 
ί^θ^&ηοη 6Χουϋιιωα8, ηβςαθ ρΓ&νίβ ιηοΓίΙ)υ8 αΙϊγθ- 
ηαηΐί6[ηα8, ββά αββαβϋε &£ΓθθΙϋ3α3 ίηάαΙ^ΟΑίηαβ. 
δοΐοΐ βαίπι αϊ ρίαπιηαιη ίηίςοαβ ϋΐβ θοβ ςυί & ρ&98ίο 
ηί1)υ8 1ίΙ)θπιπ&υιηιηο ρθΓβ8ΐυ(1βηΙ,ΓβΓθοίυ8&§;£;Γβ(ϋ, 
6ΐ νβΙΐθΐηβηϋοΓβαι αίΤβοΙαιιιη ίίαιηιιι&ιη &ο^β^ϋ6^β, 
ιβίρβυιη οοηίΓΑ β08 ΙοΙ» νίηΐιαβ ορροπ6θ8, υ1 
&η!ιηο ΓθΓΐϋυ(]ίη6ΐη ΙβηΙλΙίοοαιη νοίβηϋα νίηβαΐ; 
ςαοά β( 0608 βθΓί ρβΓίηίΐϋΙ, υΐ ρροΜ βαηΐ ιη&ηί* 
Γ68ϋ, βΐ ΓθΓϋ88ίωο8 ίρβα οοΐΐυοίαϋο οβίβικί&ΐ, 
Αίςαβ βϋ&ιη Ιιυιηίΐββ ηοβ ^βΓΟΓβ άίβο&ιηιιβ, ηβςυθ 
ίη ηοΙ)ΐ8ΐηβΙ βάυοίαιη ροηβΓθ, ιηλίαπιςυβ ρθηϋα8 
&νβΓβθωαΓ, ςυ&η(1ο ρΐ&ηβ οοιηρβΓίαιη Ιι&ϋββιηυβ 
η&ΙυΓΑΐη β]υ8 ρβΓαίοίοβ&ιη οΐ ί<ι11αβθαι βί ίηαρβίυο- 
ΒΑΟ). ΕβΙ &υ1βιη ίηβί§;ηβ ιη&1ί£;ηϋ&ϋ8 ίηίςαί βζοοα- 
ρΐααα βϋ&ιηΡίΐΑΓ&ο ίΐΐβ, ςαίοΐίηα ΐΒΓαβΙβιη 8υΙ)(ϋΙαπα 
ΙβηυίΙ; ί9ΐ6 βηίιη Ιβηιβίβιη 8ααιη (ϋυίαπη&πι 
86ΓνίΙυΐ6ΐιι β^Γθ ΙοΙβΓ&οΙβηι, θ1 ΗΙϊθγ&π ουρίβηίβο], 
00 ΚΓ&νίοη1)υ8 1βΙ)0ΓίΙ)υ8 αΓΟιζίΙ, εΐ Ι&ΙοπΗυβ 
ρ&Γαηάίβ ίηοαΓνυιη Γβοϋ ίηΐΑ§;ίη60[ΐ ρηβΓβΓΓβ 8βΓνί- 
Ιυϋβ 8&1&ηίθ89. ΕΙ ί8ΐβ ρβπίβΓ αο8 ίη ΐ6ΓΓ&ιη οΐ 
ΐ6ΓΓβο& ίηΙιίΑΓο οο^ίΐ, β( Ιοίϋοι &ηίΓΏυηι ί8ΐί8 
&(^^αηκβΓθ, ουιη οιηηΙΗυΒ αη& δβηβίΐϊαβ ι&ηι βζ(6Γ- 
ηίθ ςυ&πι ίηΙθΓηίβ, βΐ 8(1 γθβ 1η86η8ί1)ίΐ68 ιηίηΐαΐθ 
βυιηβπ^θΓβ. ΡΙΐΒΓαο ςυίάθΐη ΙπΙ>αΐΑΓί&ιη 8ίΙ)ί &ο 
8αι>^6^ιιι^η ΙιαύυίΙ ^Ε^γρΙυιη, ςυβο ίηΙβΓρΓβίΛΠίί β8ΐ 
Ιοηο^ΓΦ : ίΐ& θ( Ιιίο ίηΙβΙΙβοΙυ&Ηυαι ρπηο6ρ8 βρρβί- 
ΙβΙυΓ ΙβηθΙ)Γ&Γαιη. ΙΙΙί ουΓθΒ θγαΙ ΩΗο8 πΐ88ου1θ8 
ρθΓ(]βΓθ, 61 Ιιυίο 6ΐί&πι ροΙίθΓβ8 εο$ίΙ&Ιίοη68 : 
ςυ&Γβ 6ΐ Ε6Χ ηο8ΐ6Γ 0Ι)Γΐ8ΐυ8, υΐϊί ηο8 βΓοάίΙ λΛ 
1>6ΐ1ααι οιιαιβο ^θΓβηάυο), 6ΐ οοηοβΓίΑοϋί Γ&Ιίοηβιη 
1)θηθ (ΙίβροηίΙ, ^θ^υη^ο ηοβ αγπι&Ι θΙ οπ&Ιίοηβ, 6ΐ 
οοτάΪΒ οοιηραηοΐίοπο. Νλπι ίίΐΙοΓϋΐη οοηΐΓβιπ• 
&066η(ΐ6Γθ θοίβηΐ άββαιοηυιη ΓβΙΐίβΐΏ ηοα ιηίου8 
ηυ^πι οΐ6θ8& 1μ:ηβω ; θΐ βίο ίΐΐβ ηοβ ]ϋΙ)6ΐ αάνοΓβυβ 
1ιοβ(68 οοηΙοηάθΓβ, ςυί ίρ&β ββΐ άυχ, 6ΐ (ΙβΓβηβοΓ 
ρρϋΐβ^βηβι 6( οαυι Ιυοίιιηΐϊΐη^ υη& ρυ^η^ηβ, ίρββ 
νίηοβηβ, 6( ΡΓβιηΊϋηι Ιαιηοη ηοόίβ ιΐοηπηβ. Ου&ηΙ& 
68ΐ ^υ(^^^^ΟΓαIη ΙυοΓυαι &1)γ85υ8 οπιηβιη «άαιίΓα- 
ϋοηοαι ηοβίΓ&αι βυροΓ&υβ, Οοωίηβ Ογθ&Ιογ Ι 6ΐουΙ 
Ι^ζϋοΓ ιηίϋΐββ (Ιίθΐη ρΓβοΙί&ηάο 1η8υα)6ηΐβ8, οίΓοα 
νββρβΓΑΠί (ϋβροΓβί οίΙ)υα) (]υ«ΓυηΙ, ρϋΓ&ηΙββ βχ 
βροΐϋβ ΙυιηυϋυΑΓίΑοα πιβηβ&ιη ηβ νΪΓθβ βοπαιη 
ροηίΐυ» άθΩοί&ηΙ, ςυοηί&ιπ ρθ8ΐπ)θ(Ιο αϋβΓυπι 
ίωρβίυιη ίη Β&Γί)&Γ08 ίϋοβΓβ οαρίυηΐ : η&ηι Ι>ον6β 
£;θηΙο ιαοηΰολΓβ, βΐ βο β&^ίη&Γβ ιηίΐίΐοβ ηοη άβοβΐ, Α έστώς το σχημβ του τετραγώνου, ταΤς Ισόμετρο ις 
γων(αΐζ των πλετρών έρειδόμενον • 6 δε χύχλος των 
αρετών εμφαίνει τήν προζ έαυτάς χυκλιχήν περίο- 
δον. Επειδή γαρ ταΰτα προσοιχειοϊ τψ θεφ, ^5 "^ 
δρθή περί το θείον ύπδληψις^ και ή των εντολών τή- 
ρησις, διδάσκει σε ό αριθμός και έν τζ πίστει της 
αγίας Τριάδος ΙδρχΤον είναι και άμετάθετον, και τον 
κύκλον των δρετών μή έν παρέργψ τιθέναι, άλλα 
και αμφότερα ώς άπαρχήν του δλου ίνιαυτοΰ πρόσ- 
κομίζειν θεψ, έν τψ της νηστείας μάλιστα καιρψ. 
Ό τοίνυν της σωτηρίας ημών άνωθεν βασκαίνων 
εχθρός και πολέμιος, όρων ήμας περί πλείονος τήν 
αρετή ν ποιούμενους, τών της κακίας εΙδών $ντων 
πλειόνων, καΐ τά έν ήμιν αύτου σκεύη ώς λύμην 
ψυχής βντικρυς έκβάλλειν διεγερθέντας, τά δπλα 

β καθ' ημών α*ίρει μεθ' υπερήφανου παρασκευής, καΐ 
οΤα φυγάδας έπαναγειν πειράται, και ώς ^ρΛίΚ' 
τευόντων αντιλαμβάνεται, υπείκειν αύτφ κελεύων 
και μή άφηνι^ν, μηδέ ταΤς πονηραις άπότάττεσθαι 
συνηθείαις, άλλα τοις εΐωθδσιν έγκαλινδουσθαι πάθε- 
σεν. Φιλεΐ γαρ ώς έπίπαν ό πονηρός, τοις έτηιγο- 
μένοις τών παθών έλευθερωθήναι, μανικώτκρον έπι- 
τίθεσθαι, και σφοδροτέραν τών παθών &πανάπτειν 
τήν φλόγα, Ιιοτόν τοΤς δ'λοις άντιτιθεις, *1να ψυχής 
άνδρίαν πειρασμών κράτηση περιοοσί^, το{3 Θεοΰ 
τούτο συγχωροΰντος, δπως οΐ δόκιμοι φανεροί γένων- 
ται, καΐ δείξΐ[ΐ τους αρίστους ή πάλη, καΐ ταπεινο- 
φρονεΐν διδαχθώμεν, και ήμϊν αύτοΤς μή θα^^ειν, 
και τήν κακίχν τελέως μισήσω μεν, Ιναργέστερον 
καταγνόντες αυτής τό φονικόν όμοΰ και άπατηλόν 
και έξάγιοτον. Εναργής δΐ της του πονηρού σκαιό- 

τ/)τος εΐκών, και ό πάλαι τόν Ισραήλ ύποχείριον 
έσχηκώς Φαραώ * τούτον γαρ κάκεΐνος παραπλησίως 
ττί χρονίφ δυσχεράναντα δουλεί^, χα\ τήν έλευθερίχν 
ποΟοΰντα τοις χαλεπωτέροις τών (ργων τηνικαΰτα 
μάλλον έξέθλιβε, και τ^ πλινθουργίφ συγκεκυφοτα, 
τό της δουλείας είσάτ^ν παρεσκεύαζε σχήμα δεικνύ- 
ναι. Ώς δέ και οΰτος προς τήν γήν ήμας κβι τά γήι- 
να συνωθεΤ κεχηνε'ναι, και τούτοις δ'λον προσέχειν 
τόν νουν, συν πάσαις όμου ταΐς όρωμέναις και νοου- 
μέναισ α^σθήσεσι, και προς τά 6π1ρ αίσθησιν ^ως 
μή άνανεύειν, όπόφορον έκεΤνος εΤχε τήν Αίγυπτον, 
ήτις ερμηνεύεται σκότος ' άρχων και ούτος του νοη- 
τού προσηγόρευται σκότους, έκείνφ διά σπουδής ήν 
τών παίδων φθείρειν τά ά(5ρενα, καΐ τούτψ τους έρ- 
ρωμενους τών λογισμών. Ταύτη τοι καΐ ό βασιλεύς 

β ημών Χριστός, τόν προς αύιόν πόλεμον ήμας έκπαι- 
δεύων, χαΐ τήν άγωνίαν ευ μάλα διατιθέμβνος, νη- 
στεία κχθοπλίζει και προσευχή, και κατανύξει καρ- 
δίας (τά γάρ εναντία τούτων έξάτυτειν καθ' ημών τήν 
τών δαιμόνων πέφυκε λύιταν, ούχ ήττον ί{ ι»ά ελαιώ- 
δη τό πυρ), καΐ οίίτω τοϊς πολεμίοις όμόσβ χαίρει 
επιτρέπει, αυτός στρατηγών , αυτός ύπκρμαχΰν, 
προασπίζων, προπολεμών, τους αντιπάλους ούτος 
νικών, και τό βραβεϊον ήμΤν χαριζό μένος, ΟΙα σου 
τών κριμάτων ή άβυσσος ! μειζόνων ή καθ* ημάς 
θαυμάσαι πραγμάτων, δημιουργέ Κύριε. Καθάκερ 
ούν οΐ στρατιώται, διημερεύοντες έν τ^ μάχ^, μόλις 
προς έσπέραν διακριθέντες τροφής μέμνηντβι, σχέ- 149 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤίαϋΜ. — Τ. 150 $(ον έξ Ιώλων βρωμάτων αχρατιθέμενοι τράπιζαν, ^ ςαοά βοΐβιηηβ 618 ςαί βχ νοίυρί&ΐβ ίβηλΠίΟΓ, ϋλ προς τ& μή ιιαντάπασι τάς αυτών εξασθενήσει δυνάί- 
μεις, έπ«2 χαΐ μέλλουσιν αύθις της 6στερχ{ας όμ'^σε 
τοις βαρβαροις Ιέναι (ΡουθυτβΤν γαρ 1} σφαγιάζειν 
τοι< πολεμουσιν ουκ ίξεστιν, 6'περ τοΤς Ιπ' αδείας 
«ανηγυρ^ζουσιν *1$ιον), ο(>τω χαΐ ήμεΤς τ& χαινόν 
ημών σφάγιον θύοντες σαββάτου και κυριακής, ήν(- 
χα του τόνου τής πολλής ύποχαλώμεν άσχήσεαΙς, εξ 
εχε{νων τών προτεθυ μένων και προηγιασμένων με- 
ρ^οων, 6σον άποζ^ν πρ^ς Ισπέραν σιτούμεθα, ν6μψ 
«ενθούντων χαΐ πολεμούντων όμοΰ * μάλλον γε μήν 
τών ίγ{(υν εκείνων μεταλαμβάνοντες σαρκών, νευ- 
ρούμ£θα, πρό< τ^ τοις έχθροΤς α^θις εΙς χεΐρχς έ^- β( ηο8 ηοναπι ηοβίΓαιη β&οηΠοίυιη πι&οΐ&ηΐββ δλΐ)- 
1)&Ιο βΐ Οοιη1η!θ8, ςυ&αάο Ι&χ&ιηαβ ρ&αΐαΐυιη 
ηβΓΥΟβ ΒβνβΓ» βχβΓοίΙαϋοηίβ, βχ ίΐΐίβ ρΓ8Βΐη&οΙ&ϋΒ 
θΐ ρΓ8Β8&οβϋ6ο&Ιί8 ρ&ΐπΙ>υ8 ςα&ηίαιη ρ&Γββ τίοϋ- 
ΐΛαϋΙ)ϋ5 βαϋδ, οΪΓοα νββρβΓβιη βοιηΊΕηϋβ, ρρο 
οοηάίϋοηβ Ιυ^βηϋαιη Αίςαο βίαιυΐ ρυ^η&αΐίυιη : 
8θα ροΐίυβ Β&ΟΓ&β ϋΐαβ οαπαββ &οοίρί6ηίβ8 οογγο- 
1)0Γ&παυΓ Β(] ναΐίόαιη ίοαρβίαιη ίο Ιιοδίββ Γ&οίβηάαιη. 
ΜϋίΙί βηΐιη ΒρίπΙυβΙί νίοΐοβ βϋΛπι βρίΓΐΙηΑΐίβ οοη- 
νβηΐΐ (ραία Ιοΐ6Γ&ηϋ&.) Οα&ιηοΙ>Γ6ΐη ηοΜ8 ηαγβϋοβ 
ςαίάβιη ΙβιηροΓβ ΥβΒρβΓίίηο ρΓββαα οΐίΟοβΙοΓαιη 
οίβοΐυιη 06ΐ6ΐ>Γ&Γθ ΙιηρβΓ&ίαΓ. ^ώμένως ιέναι • ττνευματικψ γαρ ίιτκίτ^ πνευματική τροφή, σύστασις • δια δή τούτο μυστικώτερον προς Ισπέ• 
ραν, τήν τών προηγιασμένων τελεΤν έπιτετράμμεθα λειτουργ{αν. 

Ό «ω ς ου τελείται μνημόσυνον τών άποιχο- β Οαοίί ηοη οβΜναηάα $ιΙ άβίηηαοηιτη τηβτηοήα ίη 
μένων έν ττί τεσσαρακοστή, εΐ μή το σαβ- ι^ηροη ΟηαάναρβήηιαΙί, ηίή άίβύηί 8αΙ>1>ααηί$. 

βατον. 
Οάλιν οΐ πρ6ς μάχας έχοντες, περί τ^ ψ^^χί δεδιό- τκ» χβ^ τ^ 6π1ρ αυτής θέοντες, όσίαις αύτίκα τιμ^ 
(Γργονται, τους 2ργον μαχαίρας γεγενη μένους, και 
ει τών τιμιωτάτων ή φιλτάτων αύτοΤς οντες τυγχά- 
νοΐ£ν, του πάθους κρείττονος οντος, Ι- κατ* άναίρεσιν 
τών νλχρών, μή αρ4 του πολέμου πανταΧή περιρ- 
ί^έοντος, χαΐ του κινδύνου έπηρτημένου, τζ περί τον 
χε{μ<νον, άσχολί^ και ρ ίων βληθώσι, χαι τφ νεκρψ 
«ογχατ<νεχθώσι. Προς τήν νοητήν ο5ν και ή μας τών 
γεχρούντων παθών παραταττο μένους μάχην, αυτά 
θάπτειν ανάγκη πειράσθαί, ου τών σώμασιν άπογι- 
νομένων ταΐς μνήμαις προσέχειν τον νουν, ως το 
του Κυρίου έπί τάγμα * εκείνοι πεπαυμένοι του πολε- ΗοΓβαβ : Π ςαί ία αοίβ νβΓβαηΙΟΓ, αηίιη» ϋοιβα- 
1β8 ίο ρΐΌ ίρβα βοηίβηάβηΐββ, & 3υ9ΐί8 ίΙΙοΓαιη οοΐο- 
1>Γ&ιΐ(1ί8 ρΓθΙ)ίΙ>θηΙΠΓ ςαί βηββ νβΓΐ)βΓ&ϋ οββίάβηιηΐ, 
ςα&πανίΒ βχ ορίίηαίβ ΓαβΓΪηΙ βΐ βΙίΑΠββίιηίβ ίρ80- 
Γϋΐη αοαΐοίβ, ηο νίιΐβΐίοβΐ ίη β£ΓβΓβα<1ο οοοαρ&ϋ, 
αάΐιαο 1)β11ο αηάίςυβ ίη^ηιβηίβ θΐ ίιηπιίηβηΐθ ρβ- 
Γΐοαίο, ρΓορΙθΓ 04(ΐΛνβΓυιη βυηλίη ΙβΙΙι&ΙΐΙοΓ ΓβΓίβη- 
ΙοΓ, ο( ουιη ^&^η άβΓυηοΙο υο& 6£ίθΓ&ηίαΓ Ρ&ηΙβΓ- 
ςαβ ηοδίηβΐ οροΓί^Ι, ςοί 946 αοίβιη ίηΙβΠβ- 
οίααΐβιη ίηβίΓαίαιυβ «άνοΓθαβ ιηοΓίίΓβΓοβ β(Γβ- 
οΐυδ, ιηοϋή αΐ ίρβοβ ββρβίίαιηυβ, ηοη ίαηΐυπι 
&ΙΙβηάβηΐ6Β αιβιηοΓί» ίΙΙοΓυπι ςαί α οοΓροΓβ γ6068- 
βθΓυηΙ, ςα&πι πι&ηά&Ιο Οοπιίηί. ΙΙΙί ςαΐ(]θΐη οθβ- μιιν, προς τήν άναίρεσιν τών έσφαγμένων, και τάς Ο Βααίθ8 α 1)θ11ο, οίΓΟ* βχΒβςαΐΜ 3ϋ8ΐ»(ΐϋβ ίηΙβρΓβ- νβνομισμένας ποιούνται ταφάς * καΐ ήμεΐς του συντό* 
νου μεθέμενοι της νηστείας έν ταΐς ίλαρωτέραις τών 
ήμερων, τών έν ταΧς μνιζμαις τών άποιχο μένων με- 
μνήμ<θα τελετών. 

"Όπως γάμοι καΐ άλλαι τινές τοιαΰται πανη- 
γύρεις έν ττ| μ' ου τελούνται. 
Τί δε γάμων μέλλει και υμεναίων τοϊ; δ(5ρυ κι- 
νοΟσιν, ή έορταΤς έιρεΐται χαίρειν και πανηγύρισι ; 
Πολλού γε και δει* ου δήτβ ούδ* ήμΤν έν τ?ί προς τους 
δαίμονας πάλη, τοιούτου τίνος μέλλειν ασφαλές και 
καθήκον. 

Περί τοΰ θαύματος τού δια κολλύβων τού 
αγίου Θεοδώρου. 
Εΐ "χαρ μαρτύρων μνήμας έξήν έν τοις τοιούτοις οΙΟΓυιη Βλία^αηΐ ; 6( ηο8 βαηβ (ίβίαηοΐί η^ΟΓβ 
^θ^υη^^ ίηάίθΒαβ ιηαχίηβ Γββϋνίβ οΓβοί& ιηβαιοΓϋβ 
8ΐιη6ΐορηιη (1βΙ)ίΙ& ρβηοΙνίιηαΒ. 

^ηοά ηίΛρΗΛ 6ΐ αΐΐίβ ίδίνατηοάί ίθΙβηιηααΙ$$ ίη 
Οηαάκαςαίιηα τηίηίίηβ ΰβίεδναηάχ 8χηΙ, 
Οηιά ηηρϋλΒ βΐ βρί11ΐ8ΐ&πιί& οαΓ&Γβ <1βΙ)θπΙ, ςαί 
αΓΠΐ& ^θΓυηΙ? &π ίΙΗβ ρβηηίΙϋΙυΓ Γβ8ΐί8 αο Ιαάίβ 
!η(1υ1{ξ6Γβ? Μίηίιηβ (|υί(1θπι : ηεςιιβ βΙίΑπα ηοΙ)ΐ8ΐυ- 
ΐαιη αυΐ άβοβηβ ίη οβΓί&πιίοβουαι άβ6[ηοηίΙ)υ8, ί8ΐ&- 
Γϋπι ΓθΓααι ουΓ&πι οΙΙ&γπ 1ι&1)6Γ6. 

Οβ ηιίΓΟΰηΙο {τηηΐϋηα οοαι ρβΓ 8. ΤΗβοάοηιτη, Ουίρρβ 81 πΐ6Πΐοηα8 οβΙβΙΐΓ&Γβίη ΙΠίβΙβοαροηΒοδ 
^ρτάζκιν καιροΤς, παντός μάλλον Ιδεί τού καλ^ έν ^^ ΗουβπΙ» πιαχίπΐθ ίΐΐ&ίη ορθΓΐ6ΐ)&1 ΤΙιβοάοΓΙ ΤίΓΟπίβ 
μάρτυσι λάμπόντος Θεοδώρου τού Τύρωνος, έν ττ^ αίλΚγτίβ ρθΓ0β1βΙ>Γΐ8 ρΗοαο άΐβ ^6 πρ««τ|^ τών νηστειών ήμέρ^ τελιΐν, χαθ* ην τό μη- 
δβνος ελαττον εις θαύματο< λ<$γον θαύμα πεποίηκεν, 
έλεγξαν του παραβάτου σήν κεκρυμμένην σκαιότητα, 
χαι μή χρχ^ναι τλν λαον τοις ήλογισμένοις βρω- 
μΑ•ιν έν ταϊς νηστίμοις ήμέραις παρασκευάσας, αλλ* 
έπισχι^ψας τφ τύτε άρχιερεΐ, τους μίν κατ* άγοραν 
€ΐς ώνήν προκειμένους άρτους, χαίρειν έ^ν, σΐτον ύέ 
ϊψειν, χαι τούτφ χρωμένους, τήν της φύσεω; ανάγ- 
κην «αραμυθεΐσθαι • δ και πεποιηκύτες, τήν έπι- 
βουλήν έφολάξαντο, Ίνα μή της αρετής ή κακία 
χαταχαυχήσηται, χαι της εύσεβείας ή δυσσέβεια ^θ^αη^ο^υIη Γβοο- 
ΙβΓβ, υΙ)ί ηίΗΠ ηηίηΐΐΒ ςααηι ηκίΓΑΟΐιΙοπι Γβοϋ ροά&Γ- 
^αβοΒ Βρο&ΙαΙφ 0θΙ&ΐ2ΐιηηβ()αίΙίαΐΏ, βΐ ρορηίο ρβΓ- 
8υ&<]6η8 ροΠαΙίδ οίΙ)ίΒ ία (1ίβΙ>υ9 3θ3οηϋ ηβυϋηπ&ιη 
οοηΐ&οηίη&ή, λίςυβ αθβο «(ΙπαοηθηΒ βρίΒΟοροπι, ςαΙ 
Ιαπι ρΓ»ίυίΐ, αΙ ραποΒ ηα! ίη Γογο τβηυαι οχροηβ- 
1)&ηΙυΓ, υυΙΙαπι ΙαηςβΓβ ΓπιισιβηΙαπι ααΐβπι οοςαβΓβ, 
αίςυθ 60 νββοθοΙθΒ ηβίαπφ βχί^βηΐίβ ΒϋοουΓΓβΓβ ; 
ςαοά ίρβί ΓθΟθΓαηΙ Αΐΐβοςαθ ρβΓίοοΙηαι βτλΒβΓοηΙ, 
ηβ ΓοΓίθ πΐ2ΐί1ί& ΒίΙνβΓβυΒ νίΓίαΙεπι ςΙοπ&ΓθΙυΓ, βΐ 
ίηιρίβίΒΒ ρίθΙ&Ιβιη βυρβΓΑΓβΙ. Οαοηί&ιη αυΐοαι β1 
]β]αηίί αυΒίθήΙ&Β, βΙ ίββϋ ΙιίΙαηίΑβ ίη 8«1>5Β(αηι 151 ΗΑΤΤΗ^Ε[ ΒΙ.Α8ΤΑΚΙ5 152 ρΓΟχίιηβ 8β(|υβα8 οοίηοίάβΒαηΙ, βχ ΡαίΓαιη ίηβΐι- Α κ^ριγένηται * αλλ* επειδή τψ της νηστε^ς σχυ Ιαϋβ ιηθ8 ίβΐβ ιηβπίο ο(>ϋηαϋ, β1θθ03087η&αι ΓβΒίί- 
νίίαίο οοΙιοηο8ΐ&η(ϋ. 

^ηα^ηοι^^ΰ1η αηΐβ Οπαάταςιβείϊηατη ΨΜτηοήαηι ΰβίβ- 
^Γα»ΐΜ5 οίηηίητη ΐη βάε άβ/'αηοΐοηιτη, βΐ 8αη€ΐο•' 
τητη Ραίνηηι, 

ΙάοίΓΟο &η1β ίηίϋυιη ](^υηϋ, 8&1)1[>α1απι ροβίάίβαι 
ΟιοβΓαοα, οιηαίΐΐαβ άβίυηοϋθ, αΐΐ)^® 8ιι1)1)&1ααι ρΓ0• 
χίηαβ βοςαβαβ, κ&ηοΐίβ ΡαΙήΙιαβ βοΐοαιηΐ ηιβαιΟΓίβ 
00086εΓ&ΐ3&ηίυΓ, (Αηςα&αα οοηο1υ8)ο, υΐ Ιοςαί ΙίοβΙ, 
ίβΐίιιβπιοάί ΓββϋνίίαΙυαι, οααι ηοΐ^ίβ Ιι&υοΐ &ιηρ1ϊυ8 
ν&οβΙ, 3&αι αά οβΓίαιηΙαΑ 8μίΓίΙαα1ί& ρΓοάβυαΙίΙΐυ•, 
Αά ί8ΐ& &ηβηο1βΓβ. 

Οίίατβ νηπΗΜ ρϋ$1 Ρβη^β^ο$ι6η^ ίαηΰίοηιτη οιηηίητη 
τηεηιοΗα ύ6ΐβόταίητ, 

δοΐοιηηο β8ΐ ιηίΠϋΙ^αβ ροβΐ άβνίβίοβ Β&γΙ)&γο8,Ιγο• 
ρβυω βπ^βΓθ, 6ΐ ΓβΓΓθ ορΐητια ίιηρβΓβΙοπ, &1ςυθ 
Ιυιη &(1 §ορυ11αΓ&ιη ααοΓίαοΓαοα ββ αεοίη^βΓΟ. Ρα- 
πΙβΓςαβ 001^18 ουΓ» θβΐ, ροβΐ βρΐπίααίο 1>6ΐ1υαι ΐη 
^6^αη^ο, βΐ ΓθβϋΓΓβοϋοηίβ νίείοη&πι ΐΓορφυιη ίη 
ΡοηΙβοοβΙθ 0^6ΓΟ, βΐ βρίηίοί& εΐιήβίο, ρβΓ ςυβιη 
γίαείιηαβ, οααβΓΟ, &1ςαβ ίΐα άθΓαηοϋβ άβϋϋυαι οΓΟ- 
οΐυιη ρβΓ8θ1νθΓ6 ροβΐ οοοαρΙθίΒΟί ΡβηΙβοοβΙβη, βΐ 
ρο8ΐ (ϋθ8 ββρίβοα οκηηίυιη 8&ηο(θΓϋΠ] ίββϋνϋβίβιη 
06ΐβΙ>Γ&Γθ, ρηιηϋί&8 ςυ&8ΐ ο£Γ6Γ6ηΐ6$ ΓβΒίοΓααι οΐ 
ιηβ!Ώ0Π&Γυπι ίηββςαβηΐίααι. ΥοΓυαι ία ίββίίθ Οο. 
ιηίαίβίβ άβίυηοΙοΓυαι ιηβΕηοΓίαβ ίΑΟβΓβ, ηοη ββΐ 
ρίυιη, ηβςυο άβοβΐ ιη&ΓίγΓυοι ο5ϋυ8 οβΙβΙίΓαΓθ; 
ηαιη ςυ&ηάο βρίηί6ί& Γβ^ίλ ρθΓΒοηΑΟί, ηθ^αβ Γϋυβ 
ταΐΐ 1α£;6Γθ βο» ςυί ίη 1)θ11ο οβοίάβΓυηΙ, ηβςυο Ιγο- 
ροΐβ ΟοηαίοίοΐΒ ΒθΓνϋβιη γίΓΐυΙβιη οοιηιηίδΟβΓβ. 
941 Ναπι ςυβ βααΐ Οοοαίαί (θ]υ8 8θί1ίοοΐ ςαί ρΓ«- 
ιηί& (ΙίδρβηΒαΙ, θ1 νίηοβηΙθΒ εοΓοηαΙ), οαιη ββΓνί- 
Ιίΐϊαβ ρβΓίηιβοβΓί ]υ8ϋ8βίιηιιιη βΐ «ςαίβΒίιηαιιι ; βθγ- 
νϋίΑ&υΙβιη ΟοααίηίοΪΒ 8(^^υ^^θ^θ,Αυ(]ιιx6ι^η8υ18υ^η, 
ηΐβί ΓοΓίβ ηοηηυΙΙοΓααι 8&ηοΙθΓυΐΏ ρΓορ(θΓ θχίιηίΑηι 
ίη οβΓίΑηάο νίΓΐυΙβηι. 

ΙΙυΓβυβ βΐ αΙΙο ηιοϋο οοη8Ί<)θΓΑΓ6 ΙίοβΙ πΐαηι 
Ιιηηο ΟϋΑάΓ&ςθβίηίΑΐβπι ; ηίαιΪΓυσι ΙοΙοβ 48 άίββ 
^β^ιιηί^ Α§θΓ6 ίΐΐο ΙβιηροΓβ 3υΙ)6ΐηαΓ. ΟυβιίΓΑ^ίηίΑ 
ςαίάβζη Αά βχθίηρίυιη ]6]υηϋ ΟΙιηβΙί, ςυο ία- 
8ΐΓϋθΙυ8, ςηοΑά ηΑΐυΓΑΐη ΙιυαίΑηαα}, ηοΒίΓυιη Ιιο- 
8ΐβιη βυ^β^ίΐ. 86ςαθηΐ68 ΑαΙβιη οοΐο, α(1 ίαιίΐ&ΐίο- 
ηβΐΏ ΒΑΐαίΑπυο] 6300 ρΑ88ίοηαπι. Αίςυβ 1ιί ςυίάθΐη 
οοηΙθίηρίΑΐϊοπθπι &ηίχηυπΐ(ΐϋ6. ηο8ΐΓυιη Δοεοηοΐυπί, θρωπφ, το γεγοινωμένόν της Ιορτης ου συνέβαινε, 
τψ έπΐ(5ντι πρώτφ σαββάτφ την εύποιίοίν παινηγύρει 
τι αφ/, άριστα θεσμοΤς Πατέρων έταμιεύθη. 

Δια τ( προ της τεσσαρακοστές μνήμην τε- 
λουμεν πάντων των πίστει χεχοιμημένων, 
κάι των άγ{ων Πατέρων. 

Διά τοι τοΟτο πρ6 της εΙσ(^δου των νηστειών, το 
της απόκρεω σάββατον, τοις άπ' αΙώνος χεκοιμημέ- 
νοις, το δέ γε μετά τοΰτο, τοϊς άγίοις πάσι μνήμη 
δημοτελής άφωσίωται • συμπέρασμα ώς &ν εΓποι τις 
των έπΙ τούτοις τελετών, ώς μη σχολή εχόντων 
ημών προς αγώνας -ζδη χωρούντων πνευματικούς, 
τοιούτοις προσανέχειν. 

Διά τ( δΐ πάλιν μετά τήν Πεντηκοστήν, των 

ΤΛ αγίων πάντων. 

Προυργου τοις στρατιώταις μετά τήν τών βαρβά- 
ρων ήτταν, τρόπαιον στήσαι, και έζελεΐν αριστεία 
τφ βασιλει, είθ* ο3τως έπΙ τάς τών άναιρεθέντων 
Ιέναι ταφάς • καΐ ήμΤν ΙπιμελΙς, μετά τ6ν έν νη- 
στε(<ί νοητον πόλεμον, καΐ τήν νίκην της Αναστά- 
σεως, τρόπαιον τ^ Πεντηκοστή στησαι, και τφ νικο- 
ποιψ Χριστψ ^σαι τά έπινίκια, και οδτω τοις κει- 
μένοις το χρέος άφοσιοΰν, μετά τήν συμπλήρωσιν 
της Πεντηκοστής, και μεθ' ημέρας επτά τών αγίων 
πάντων πανήγυριν έπιτελεϊν, άπαρχήν ώσανει ποιού- 
μενους τών έγεξής εορτών τε και μνημοσυνών. 
Άλλ' ούδ* έν Ιορταϊς δεσποτικαΐς άποιχομίνων μνη- 
μόσυνα ποιεΤν δ'σιον, ή μνήμας μαρτύρων έπιτε• 
λεΐν ευπρεπές • βασιλικών γάρ τελουμένων έπινι- 
κίων, ούτε τους πεσόνταΓ έν μάχη νόμος πενθεΐν, 

^ οΰτε δεσποτικοϊς τροπαίοις δουλικάς άριστεΐας άνα- 
μιγνύναι ' τοις μίν γάρ δουλικοϊς ^αμεμ(χθαι τά 
του Δεσπότου, τών έννομωτάτων τε και δικαιωτάτων, 
άθλοθετουντός τε και στε^ανουντος νικήσαντας * τά 
δουλικά δε τοις δεσποτικούς έπεισάγειν, τολμηρον καΐ 
άνόητον, ει μήπου τινών αγίων, διά τό περιφανές 
της αθλήσεως. 

Δυθις γε μήν και καΟ' Ιτερον τρόπον τά της νη- 
στείας ταύτης θεωρητέον. Ημέρας το σύμπαν ειπείν 
τεσσαράκοντα και οκτώ νηστείαν άγειν έν τούτφ του 
καιρού προστετάγμεθα • τάς μεν τεσσαράκοντα, χαθ' 
Ιστορίαν της του Κυρίου νηστείας, ^ φραξάμενοζ 
κατά τδ άνθρώπινον, τον ήμέτερον εΤλε πολέμιον • 
τάς δ* έπομένας ταύταις οκτώ, κατ' εύλάβειαν τών 
σωτηρίων αυτού παθημάτων • αλλ* αΐ μέν, το θεω- βΐ Α(1 οοΐΑνυιη θΐ ίηΙβηηΙηΑϋίΙθπι (ϋθοι θΓΐ^αηΙ, ηο8 Ο ρητικον ημών άνάπτουσι, και προς τήν μέλλουσαν Γθ(1(ΐ6ηΐ68 Ω1ίθ8 10018, βΐ ΑοαοΓβηα ϋΐϋβ οοηνβ- 
ηίβηΐβπα ουοα ρίβίΑΐβ ΓβΓβηΙθ8. Πϋ νβΓοηο ρΑ83ίο- 
ηίΐ3ϋ8 ηο8ΐη8 8υρ6Π0Γβ8 ρΓθΡ.εΐΑΟί, βΐ οοπροΓΟ Αίςυβ 
ΙθΓΓβηίβ ηο8 ΙβνΑαΙ, θΐ ϋαιοΓβίπ ΟΓίςίηΔίβπι οίβοΙβΒ 
Αοοβηάυαί. ςυί ΟΑΓηΐΟοίβ &(1ίη8ΐ&Γ οοηβοίβηϋΑπι 
ηοΒίΓΑΟι άβϋοΙΟΓϋοι ΓθοοΓάαΙίοπθ, θΐ ροβηΑΓυιη Ια- 
ΙίΙβΓ νίΐΑΐη ΐΓΑΐ)θηΙίΙ)υ8 (ΙβόίΐΑΓυαι οοαιρυηςϋ. Οαο- 
ηΐΑοα νβΓΟ ΟυΑάΐΆςβΒΐιηΑ ςοΑίαοΓ (ΐ60Α(ϋΙ)ΐΐ8 οοη- 
8ΐΑΐ, ^ΑIη οοηβίάβΓΑηάΑ νβηϊΐ ρΑΓ8 ({ΟΑΓΙΑ, 86» 
161ΓΑ8, αΐ 8686 ΙΐΑϋβΙ, Ιαυι Ιη ηιοπΑάίΙ^υΒ ςυαιη ίη 
<ΐ6€Α(1ι1)υ8. 8αιηϋυΓ ςυΙάθηα υΐ ρΙυΓίιαυιη ίη 5αογο 
οοάίοβ ρΓΟ ιπαΙο 6ΐ ροΒηΑ : βΐ Αΐΐςαβηάο Γ6Γυχη ιΐί- όγδόην καΐ άκατάληπτον άναπτερούσιν ήμέραν, «ω- 
τος υΙους καθιστασαι, και τήν υΐέσι πρέπουσαν 
αγάπη ν συν ευλαβείς πορίζουσαι * αΐ δΐ, τών παθών 
ημάς περιεΤναι ποιούσι, και τού σώματος, χ«1 τών 
γηίνων κουφίζουσι, και άπανιστάσι τον στοιχειι«>τι• 
κόν έντιθεϊσσι ιρόβον, δημίου δίκην το συνειδός ημών 
στίζοντα τή μνήμη τών έπταισμένων, και τών έπ• 
ηρτημένων τοις ο*>τω βιούσι κολάσεων, κατά το 
<ράσκον λόγιον, Τφ φόοφ Κυρίου έκκλίνει πας άπο 
κακού. ΈπεΙ δε ή τεσσαρακοστή έκ δεκάδων σύγκει- 
ται πάντως τεσσάρων, αυτήν ήδη τήν τετράδα θεω- 
ρητέον, 6'πως είτε έν μονάσιν, είτε έν δεχάσιν Α6ρ{• 153 8ΥΝΤΑαΜΑ ΑΙ.ΡΗΑΒΕτΐαϋΜ. — Τ 154 σχβτβι. 'ΕπΙ χαχώσεως μεν ως έπ{παν χαι τιμωρίας Α νίη&Γυτη β»1ιΐ3 οβίθοάϋ. Ν&ιη Οβο ςυίάβοι ρβΓ λαμβάνεται παρά τ^Ι Γραφζ ' Ινιαχοΰ δ^ χαΐ θε{ων 
Ιχβάσεις υπογράφει πραγμάτων • ημέρας και γάρ μ' 
και νύκτας Γσας ίίοντος του θεού, 6 μέγας τζ γζ 
κλύδων Ιπ^ε) * προς δ χαΐ ήμεις άφορώντει πζρά- 
δειγμα, τφ ?σφ του κατακλυσμού των ήμερων 
αριθμ4> κατανυσαόμενοι Άοί πενθουντει, το'ις ΰδασι 
των δακρύων το της αμαρτίας Βιαγράφομεν άγος. 
Τετρακόσια 2τη τψ *Α^ραοίμ ό θεός κεχρημάτικε, 
το Ιδιον αύτοΰ γένος δουλωθηναι προς των ΑΙγυ- 
πτ(ο»τ, και κακωθήναι, και μυρίαν α1κ{αν ύπενεγ- 
κεΤν, δ δή και εΙς έργον έκβέβηκεν. Έν ήμέραις ου 
πλείοσιν -2) μ' ταις θεηλάτοις έχείναις πληΧαΐς 6 μέ- 
γας Μωσης την Α?γ^πτον μαστίξας, της του Φαραώ 
δουλείας τον *Ισραήλ ήλευθέρωσεν. Έ μυρ{α εύερ- 
γιτώ^ίσα κατά την ερημον γενεά, και δ(ά μυρίων ςυ&(ΐΓ&§ίηΙ& άίθβ &ο ηοοίββ άβρίαβηίβ, άίΐανίαιη 
ΙθΓΓαιη 8υρθΓ&1>&1. Οαοά οχβηαρίυιη βΐ ηοβιηθΐ 
Γ68ριοίθη(θ8 ραπ οοαιβΓΟ (ϋθΓΟπι οαιη ίΠίβ (1ί1υ?ϋ, 
οοηιρυηοΐί αο ΓαηάβηΙβΒ ΐΛΟΓγωβΓΟίη υικίαβ, ρβο- 
ο&Ιί θχββΟΓ&ϋοηβιη οθίθοάίπαυβ. Οβαβ Α^Γα&ιηαιη 
Λάποοηαϋ ΓοΓβ υΐ ροβίβή β]α8 ρβΓ ςυ&άΓΐη^βαΙοβ 
&αηο9 Μ^γρϋΪΒ βθΓνίΓθαΙ, 6ΐ [ΏίβθΓθ ΐΓ&οΙ&ΓβαΙπΓ, 
θΐ ίηΟαίΙϋ ΐΏ9ΐ1& ρ&ΙβΓβηΙυτ; ςαοά βϋ&πι ΓαοΙυαιββΙ 
ίο (1161)08 ηοη ρΙϋΓίΙ)υ8 ςυαιη 40, βιιιη οαΑ^ουβ 
Μθ868 ρΐ&ςίβ ϋΐίβ & Οβο 0018818 ^Ε^γρΙαπι ρβΓοα• 
11609. ΙβΓ&βΙθοι α 5θΓνϋαΐ6 ΡΙι&Γ&οηί8 ΙίΙ>βΓΑνΐΐ. 
Ιηβαϋα ρΓθ^βοΐθ8 ίη θΓβσιο &1)αη(1β 1)6ηβ(ϋοΐ&, βΐ 
ίο6ηϋί5 ιηοάί» ^η^ΓΑ^^^α^^^θIη βααιη (1θΐηοη8ΐΓΑη8, 
αηηο ςυαάΓ&^ββίωο ρΓορΙβΓ ροΓνίο&οί&ιη ί6ί ΙοΙ& 
(Ι6ΐβ1& Θ8ΐ. ΜΑάαϋ βηίαι ρο1γ(1ΐθί8ΐηο ^Έ^ρΙί, &(1 έπιδειξαμένη τδ άχάριστον, τψ τεσσαρακοστψ ετει, " β&ϋθΙ&Ιβιη ϋίαιη ίΐηΙ>ίΙ)βα8, θΐ Ιληάβιη ίπδοΙβοΙβΓ 
δια τδ άνηκεστον, αύθότι πάσα χατίστρωται * άκρατα 8636 οοηίΓα Οβυιη 1>6η6ΓαεΙθΓ6ΐη θίΓ6Γ6η8• 
γάρ ήν μεθύουσα τδ της Αίγύπτου πολύθεον, εΙς κόρον τούτου πιούσα, και δια τέλους εις τον ευεργέτη ν 
βεδν έζυβρ{ζουσα Άλλ' ούδ' δ μέγας έν τψ Δευτερονομίψ Μωσης 
άζίοΧ πλε(ους των τεσσαράκοντα πα(ειν τδν πλημμε- 
λι^σνντα, προσθήκην γάρ ϋβρεως την προσθήκην της 
μάστιγος τψ πάτ^ζ^οντι έλογίζετο • ταύτη το ι καΐ τοις 
Ίουδαίοις ηρεσε, μιας δεούσης ταύτας επάγε ιν, Ίνα 
μή τδν τεσσαρακοστδν έθελήσαντες πληρούν άριθμδν, 
και τ^ Ρ^ΗΊΙ "^ι^ χειρδς περιττοτέρας έπενεχθείσης 
πληγής, και άκοντες τόν τυπτόμενον άτιμάσωσι • 
παρδ καΐ δ μέγας Παύλος πεντάκις τεσσαράκοντα 86ά 060 ιη&^ου8 Μθ8β8 ία θ6υΐ6Γθοοιηίο (ΐ6ΐίη- 
ςα60ΐθΐη ρ1υηΙ>08 ςυβτο (|θ&άΓ&κίοΙ& ρΐα^ίβ 1υ6Γ6 
νυΐΐ; ςυί& Γ6ραΐΑΐ)&1 8θθθ88ίοο6ΐη ρΙα^βΓοιη ί^οοηιί 
ηΐ&ιη ρ6Γρ6ΐί6οϋ &()(ΐ6Γβ. Οιι&γθ 6ΐ ^υάφ^8 ρΐαοαίΐ 
Ιι&βοθ αοίοα ά6η3ρΐ8 ίοί6ΓΓθ, 06 ουαίθΓααι ςααάΓα- 
^βο&ηοιη &(1ί(ηρΙβΓ6 8(υ(1θοΙβ8, ρΓορΙβΓ ίρ8ααι ηαα- 
008 ίπιρθίαιη ρ1απΙ)α8 ί11&1ί8 ρΐΑ^ί8, 6ΐί(λπι ίονϋί 
ναρα1&οΐ6ΐη 1&οθγ&Γ6οΙ. Οθ ςαο βΐ πα&§;οα8 Ρ&υΐυβ, 
0υίοςαΊ68 ςυ&(1ρβ^1οΙ& υο& ιηίου8 &οθ6ρί, &ϋ. τίορα μ(αν είλήφει. 

'9ν(ττετο δλ δ νόμος, ώς αΧ μάστιγες άμαρτανόν- Ο ΙοουίΙ &οΙθπι Ι6Ζ ςυοά ρΐα^ββ ρ660&οΙίυαι 08(106 
των δχρι της ενανθρωπήσεως του Χρίστου κα? της &(] Ιοο&ΓθΑϋοθ6αΐ 61ΐΓί8(ί βΐ Γ68θΓΓθθϋοθ6ΐη ίρ8ίθ8 έχ νεκρών αύτου αναστάσεως τδ Ινεργδν εΤχον, πε- 
ραιτέρω δι οό προέβησαν, δωρησαμένου πασι τοΤς 
πιστεύουσιν εΙς α&τδν διά του βαπτίσματος έλευθε- 
ριαν των έπι τοΤς πεπλημμελημένοις κολάσεων. Τδν 
γαρ καθ* ή μας τούτον αΙώνα ε!ς ε' διαιρουντες και• 
ρους οΐ του Πνεύματος, λ μίν ε7να( φασι καθ* δν έν 
τψ παραδείσψ [διάγων ήν Αδάμ. β', τδν έπΙ Νώε • 
γ\ δν μέγας Αβραάμ ττί της ευσέβειας περιήγα- 
γεν αΤγλη • τδν δ' συν τοΤς λοιποΤς προφήταις δ με- 
γασ έπλήρωσε Μαισης * ε' μίν το ι καΐ τελευταΐον, 
ήν{κα ή των αγαθών τελευταία φορά, ή του Σωτή- 
ρος, φημ^ ένανθρώπησις, ώρεξε παντί τψ χόσμψ 
τήν άνακαίνισιν • έφ' έκαστου γάρ τούτων των και- 8 Π10Γΐθί8 Οΐ)ϋθθΐ3&θ1, 0ΐΐ6Γί08 ΙϋΠΙβΟ 000 ρΓ00β(ΐ6- 

1)&οί, εοοο6(ΐ6θΐ6 βΐιηβίο οηαο11)α8 ίο ίρβοπα οιό- 
άβηΙίΙΐΟΒ ρ6Γ ΐ3αρϋ8πιοπι (1θΙ)ίΐΗΓυοι ροβοαΓΟίη (16- 

1ίθΙί8 8018 Γ6ηΐί88ίθ0601. Ν&ΠΙ ▼ίΓί8ρίΓίΙαΐΐΐ68 Π100(1ί 

£θΙαΐ63 ίο ςοίοςοβ άί8ΐηΙ)06οΙθ8, ρηαι&πι 6886 &886- 
Γοοΐ, ςυαπι ίο ρ&Γ&(1ί80 θ^ίΐ Α(1&ιη, $βοοο(1&πι ςαβα- 
&ά ΝοβοΙιαιο ρ6ηΐ£;ί(, ΙβΓίί&πι ςααιη ιοα£;οο8 ΑΙ)ΓΑ• 
1ι&ηΐ08 ίΙΙυβίΓί ρίθίαΐβ Ιγ8086^1, ςο&ΓίΑΠί Μοβββ 
ίΠ6 ιηα^οο8 βΐ ρΓορΙιβίαΓΟίη ο»ΐ6Γί οοαιρΐ6ΐ)ΙυιιΙ ; 
(|οίοΙ&αι νβΓΟ 80 οΗίπίΑΠ], ςο&ο()ο αΠίαια 1>οηθΓοηι 
80668810, ίοο&Γοαϋο, ίπςυΑπι, 949 δβΙναΙοηΒ ΙοΙί 
αιαο(1ο τοοονΑϋοοοιη αϋοΗΐ. Οοί1ϋ3θΙ βοίπι Ιιογοπι 
ΙοπαροΓοπι βΐίατη Ιβζ οοον6θί6θ8 ά&ίβ 68ΐ; Αάβί ρών και νόμος δ προσήκων έδίδοτο, τψ μεν *Αδάμ ό ]) ςοί(ΐ6ΐη 08ΐϋΓ&1ί8, 8ίν6 0θθ80Ϊ6θΙί», ςοΑΠί ίΐΐο ρθ8ΐ• οοσικδς, δ της συνειδήσεως, δν ήθετηκώς, εύθύνας 
ε!σεπράχθη της παραβάσεως ' δ της κρβ(ΐκρ«γ{ας και 
οινοποσ(α< τψ Νώε * τψ ^Αβραάμ, & τής περιτομής * 
δ γραπτδς νόμος έχ θε£α< έπιφροσύνης διά Μωσέως 
πανί τοις έξ εκείνου περί πλείστου ποιουμένοις τδ 
«δσεβεΐν •*0 γε μήν ΣωτήρτελευταΤον, τδ της χάρι- 
τος Ε&αγγΙλιον, και τήν δαψίλή χορηγίαν του Πνεύ- 
ματος ήμιν έδωρήσατο * τδν δε τελευταίο ν τούτον 
καιρόν αΐνίττεται και τδ. Πέμπτη δΙ γενε^ άνέβησαν 
οΐ υΙοί Ισραήλ εξ Αίγύπτοΰ • έν τούτψ γάρ της τε 
των δαιμόνων, και της τών παθών έλευθερωθέντες !ΐα1>60& 0ΠΠ16Ο 8ρ08ΐ&8ί» ίοΟΟΓΓίΙ; 16Χ 0ΑΓθί8 

οοπΐ6άθη(1« ΑΟ νΐΔίΗϋ ρα1&ο(ϋ Νο&οΐιο ; ΑΙ)Γ8ΐι&αιο, 
ίΐΐβ ΟίΓθοπιοί8ίοοί8 ; ΐ6ζ &αΐ6αι βοηρία 6Χ (ϋνίοα 
ρΓθ?ί(ΐ6θϋα, ρβΓ Μθ56πι οιοοίΙ>θ8 6Χ ίΠα ρίοΐλϋ 

0ρ6Γ8ΙΏ 0&ν&θ(ίΙ)08. δ&Ιν&ΙΟΓ (160101X1 Ο08ΐ6Γ 
Εναθ^6ΐίθΠ1 ξΓ&ΙίθΒ 6ΐ οορίθ8&αι δρίΓϋ08ΐ&Γ£^ΙΪ006ΐη 
000068811. Νθνίβ8ίπΐυθ1 1)00 ΐ6ΓΩρυ8 8ί^θί6θ&1 6ΐ 
88060808 ΩϋοΓυαΐ ΐ9ΓΑ6ΐ ξ60βΓ&ΙίθΟβ 86ρ1ία)& 6Χ 

>Φ:^ρΐο : ίο Ιβίο 6θίιο α 86Γνϋαΐ6 (Ιφοιοοοοι βΐ 
νίΙίοΓοιη 1ίΙ)6ΓΑίΙ 8Δΐαΐ6 ρβΓ παΑ£;οοΓη 8ΑθΓίΩοίααι 
αοςυί8ίΐΑ ρογΓγοΊιώογ. δοολε(α<, της διά του μεγάλου θύματος άπηλαύσαμεν σωτηρίας. 
Τούτους, οΤμαι, τους ε' καιρούς δποσημαίνει και ή Ταπί θϋΑΟί 1ι«ο βορίβοί ΐ6αΐρθΓ&, (100(1 ραίο, 185 ΜΑΤΤΗΛΙ ΒΙ.Α8ΤΑΒΙ8 156 8υΙ)ίηηυΐΙ βΐ Ρ8Γ&1)οΙα Οοιηίαΐ, ςαι !α νίηβ&ιη βπ&ιη Α. ^β^Ρ^ '^ο^ μισθωναμένου τους έργάτας εΙς τ&ν «ύτου 

ορβΓ&πο9 οοηάυχϋ. αίςυβ βζίνϋ, βί ιη&ηθ οίΓοα 

ΙιΟΓ&αι (θΓΐίαιη, βΐ βϋ&αι βοχία, βΐ ηοηβ, βΐ απίΐο- 

οίποα ; ςυβ ςυίάβπι Ιιογ& βΐ ΟΙιπδΙυβ οοπ(1αχί( ^βηΐββ 

&(] ορθΓΑ βρίηΐυαίίϋΐη Γη&ηάϋΙοΓοπι νοο&(88. Ιίβ 

βΙίΑΠί ΙαΙϊΟΓηηα ρΓΦΐηίυπι, ρπΐΏυπι ροβίβηο- 

ηί)αβ (ΙαΙαΓ. Ν&αι ηοβ ΓβςβηβΓ&Ιίοαβιη ρππιί οΙ>ϋ~ 

ηβτηυβ, &ραοΙ ςυοβ ΓηαοΙ&ΐυβββΙ β^ηβίαβ, ςαίβΐίβαι 

Γβ8υΓ£;βη$ & ΓηοΓίυίβ δρίηΐυπι βαηοίαιη ίη οοβίη 

ΓβηοναΙίοηβιη ίη8υΓ0(ΐ?ίΙ. Ουοηίαπι νβΓΟ 8βΙ&Ιθ 

ιηυη<ϋ ςυΐηΐ^ ο&Γηβηι &89υιηρΒϋ δβΓν&ίοΓ, Γ68υΓ- 

Γ«χΗ ΑυΙθίτι άίθ οοίλνο (ςαίρρβ ροβΙββρϋιη&ΐΏ, βίνβ 

δ8ϋ1)&1υιΐ), ββςαϋυΓ άίββ οοΐβνα, ςυβΒ εβί ΟοΓηίηίοα): 

81 (]α6α8οο(ο1ηςυίη<]υ6,Ιΐ9ίΙ)βΙ)ί8Γ[α&(ΐΓα^ΐηΐΒ,ςυ6Π) 

ηηΐΏβΓοαι (Ιθΐίηςυβηϋυιη ρΐα^κ Ιιαικί οζ<<υρβΓΗηΙ; 

η&πι 81 βχοβββθΓΪηΙ, ίηςαίΐ, ν&ρυΐ&ηβ ίοΓαωίδ Γβά- 

άϋϋΓ: ΙαΓρίβ βηΐω ΓβνβΓΑ 68ΐ βί ίοΓ&ΓΏίβ ςα! 38πα 

αιηρΠυΒ ναραΐ&ΐ, άίοο βαΐβαι ροβΐ ^Γ&ΐίαηι άίοΐ» 

Γ6πιί58ίοαί9. Ν&ιη Ιαηςα&ιη ίηΩ(1θΙί8 0&8ϋ§;αΙιΐΓ, 

ΑυΙ Ιαηςα&οα ρο8ΐ ΓβιηίδΒίοηθίη ίη ρποΓα άθΐίοΐα 

ρΓοΙαρβυ». 

Ουίά ΑυΙβΓη (1ίχ<5Γί8 άβ ιηυΙίβΓθ ςυ» Ιβ^ί η&ΙυΓΟ 
ίηάυ1§;6ΐ, «Ιςυβ ρΐΌρΙβΓ οαΓη&Ιβιη νοίυρί&ΐβιη ίη 
ηίυπ) ^βδΙ&Ι, 6( ροδΙίΌοάυιη ίη Ιυεβιη Γβΐυαι 8υαιη 
6{ϋ{, &η Λά ΓηΙηυκ ςυ&πι 40 άίθβ & Ω(1β1ίυπι οοοα- 
ιηυηίοπβ &1ςυβ 8&εη8 ηπγ8ΐ6Γϋ8 6χοΙυ(1ί(ιΐΓ? Μί- 
ηΐοΐθ 8&ηβ ; ΙοΙ βηίηι (1ίβΐ3ϋ8 6ΐ οη^^ΐηβΐί 1&1)β βί 
ρποΓβ νοίυρί&ΐβ ϋίαπι ρυΓ^αη ]υΙ)βΙ Ιθχ Μ )8Ποα. 
Αηηβ 6ΐί&[η πι&}τηυ3 ίΐΐβ Μθ868 ί8ΐίυ8 ηιιαιβπ οΙ)1ί- 
Ιυβ 6Γ&1 ευηα οοοαβίο ΓβΓβύ&Ι ? ΜΙηίππθ ςυίάβπι; 
η&ιη ρβΓ ςυ&(!Γ&^ίη1& άίββ οαπηθοι ηι&οοΓ&ηβ, β1 αμπελώνα, δζ έξήλθεν &μα ιτρωί ιτερι τρίτην ώραν, 
και ς', κ«ι θ', χ«ι ια , καθ* -ξ έμινβώνατο τά έθνη 
ό Χριστές κβκλημένα προς Ιργβσίαν των πνευματι- 
κών εντολών, δ'τε καΐ τών £ργων 6 μισθός πρώτον 
τοις ύστεροι ς άποδίδοται • πρώτοι γαρ ήμεΙς τήν 
άναγέννησιν κομίζω μέθα, οις έτύθη Χριστές, και 
άνα9τά^ τ6 αγιον εΙς ανακα{νισιν ημών ένεούσησε 
Πνεύμα. Έπει τοίνυν Ινηνθρώπησε μίν τον πέμπτον 
καιρόν ό Σωτήρ, ανέστη δΐ τη όγδ($|| ήμέρ^ (μετά 
γαρ τήν Ιβδρμην, ήτοι το σάββατον, όγδ^η πάντως 
ή μετ' έκείνην Κυριακή), ει πεντάκις τόν η' μετρή- 
σεις, εύοήσεις τόν μ', δν ούχ δπερβαΐνουσιν αΐ μά- 
στιγες τών άμαρτανόντων • εΐ δ* όπερβιζσονται, ψη• 
σίΛ, άσχημονϊίσει 6 μαστιζίμενος, άσχημων γαρ δν- 
β τως και άτιμος ό μαστι ζεμένος 2τι, λέγω δή μετά 
τήν χάριν της ει ρη μένη ς αφέσεως • ί) γάρ ώς μή 
πιστεύσας μαστίζεται, -ζ ώ^ μετά τήν δφεσιν τοις 
προτέροις περιπεσώνάμαρτήμασιν. 

Τί δ' άν εΓποις περί της δουλευούσης ν^μιρ φύ- 
σεως γυναικός, και καθ' ήδονήν επιθυμίας σαρκός 
κυούσης, και ε?ς φώ; προαγούσης το κύημα ; Άρ* 
εις έλάττους τών μ' ήμερων, και της τών πιστών 
κοινωνίας καΐ οών αγιασμάτων έκβάλλεται ; Ού 
δήτα * δια τοσούτων γάρ ήμερων και του προγονικού 
μιάσματος, και της πριν ηδονής ταύτην έκκαθαίρε- 
σθαι ό του Μωσέως νόμος διακελεύεται. *Αλλά του 
αριθμού τούτου έν τψ καλοΰντι του καιρού ό μέγας, 
οΟτοσ Μωσ/^ς έπιλέλησται ; Πολλού γε και δει * δι ηϋΙ)ίΒ ίηβίΑΓ βΙΙθΠϋΑηβ, ϋ1)βΡϋηίΐ αηίπΐϋίη ΕΐΙαΙίΙ αά ^ ήμερων γάρ μ' νηστεί^}^ τήν σάρκα έκτι^ξας, χαΐ ωσ- ΒυβείρίβηάϋΓη ιη&ηίΓθ8ΐ&ϋοη68 άίνίηαβ, βΐ ΐΏηΗο 
ςυίάβηι ηαβΙίοΓα ]αρί(1θί8 Πΐίβ 1&1)υΗ8, ςααβ & Οεο 
&εοίρίβη8, ηοη ιηυΐΐο ροβΐ ρΓ» ΓβΓνίΰΙο ζβίο οοη- 
ίΓββίΙ. Μβο ιυβ &β6αη(ΐΑθ Ιβςρβ Γοςαηβ, ΐΓΑίηςαθ Οβί 
Α ρορυΙοάθρΓβεΑΠδ,ίοϋάβηαάίθβ ΑΟ ρπαβ ^β^υηΑι)Α^. 
ΡΑΓίΙβΓςυβ ηο8 ΐΑΐ)αΐΔ5 ρβοοΑίί ΓΓβυάβ ίη 00Γ(ϋΙ)Π9 
ηθ9ΐπ8 οοηοΓθΙηΐδ, άυτη 16^18 ρΓββεβρίΑ ^β^^^ίπ1υ8, 
Γυρβυβ ρυΓβϋ τβ^άί, β1 Ιο^οιη Ορϋρβίδ ίη8ουΙρί άίκ- 
οίρΗηΑοι ροΓ 0υ&άΓΑ^θ8ΐηΐΑΐθΐη ουΡΑΟΐυβ, Νβςυβ 
ίβΐΗοβ πιυΗυιτ) & νίπ ρΓοροβίΙο Αΐ)1υ(]βΓ6 γθογ. Ναπι 
Μθ8β8 ίδΐβ νίΓ 8υο]ηίΐυ8 α<] Ιγθβ Αηηοηιπη 1688ηγα- 
βοηΐΑ(ΐ63 νϋλΐη ΙγαχιΙ, Αίςαβ β&Γαιη ρηπίΑπι ΙοΙβ- 
ΓΑνϋ !η ^Έ^^^ρΙο 8β1θηϋ« ΑοςυίΓβηιΙ» ^γαΙΙα : 
αΙΙογα ίρ8αιη νΐάϋ, άβ Γβηιπι ηϋΐυήθ βα^ Γογπια π&ρ τι νέφος λεπτύνας, έλευθερίως τψ ν«ρ ιτάρέσχε 
τάς θείας έμφάσεις εισδέζασθαΓ * και ιιολλφ γε βέλ- 
τιον τών λιθίνων πλακών, ας θεύθεν λαβών, μετ' ου 
πολύ θυμψ δικαίφ συνέτριψε • διό καΐ δευτέρβις δεη- 
θείς νομοθεσίας, και τόν λαόν της ύργής του Θεού 
παραιτούμενος, ουκ έλάττους τών προτέρων ημέρας 
νενήστευκεν. *Ως δΐ και ήμεϊς τάς πεπονηκυίας τ^ϋ 
της αμαρτίας επιβουλή της καρδίας ημών πλάκας, 
τάς έντολάς άπωσαμένων του νύμου, άπειλικρινημέ- 
νας αύθις κτισθήναι και τόν του βεού νύμου βδ- 
ταΤς έγχαραχθήναι σπουδάζομεν διά της τεσσαμα- 
κονθημέρου κακοπαθείας. Ούδ^ τούτο οΤμαι του αν- 
δρός πόρρω βάλλειν της υποθέσεως * εΙς τρεις γάρ 
ετών τεσσαρακοντάδας Μωσης ούτος ό πάνυ βββιω- ρΑ8ΐθΓί8, ιηηΐΐο οαηι βυάοΓΟ ρΙιΙ1θ8ορΙΐΑηΙβπ), ^ χώ^ τήν μίν περί τήν άνάληψιν τών έν Αίγύπτφ 
ιι11ί[ΏΑΑυίθ[Ώρορυ1υα]ίηΟηίΙΪΒθααιΐΑΐ>θΓί5α8Γθχί(. παθημάτων χαχοπαθών διετέλεσεν • ή ^ τού- 
τον εΤχε περί τήν θεωρίαν τών όντων, ^ν σχήματι πο ι μένος, πολλοίς (δρώσι φιλοσοφούντα • τ^ δΐ Ιξς τήν 
τού πλήθους ήγεμονίαν μυρίοις διεχείριζε πόνοις. Ουί() νβΓο ΑάπιίΓ&ϋοηβ άί^ηίυδ ςαΑπι ίΠυά ρΓΟ- 
ρΐιβίβ ΤΙιίβΙϊΐΙβΒ Α ^6ζαι)θ^ ΑηΓϋ^ί6υ(ί&? ςυίοΐ βηίπι 
ίη Ιιοο ΟΑβα ορίίπιυιη βΐ ρΓορΙΐ6ΐβ3 πΐΑχΙιυβ οοηνβ- 
ηίβηβ νί8απι ίαί(? Αηηοη ρΓβββηΙίδδίπιυιτι ]63υηϋ 
Γ6πιβ<]ίϋ(η ?δ6<1 ηεο «ςυυπι 6χί8ΐίηίΐΑΐ)Αΐ ηυοιβρυπι 
ίΙΙυαι ρΓΦίβΠΓβ, ()υο ίη ^γαυι ίβίΑ οοηΙβηαρίΑΐίοηθ 
0808 βδΐ : ςυΐ8 βΐ ηοκ οροΓίβΙ Απι^οΐ^αβ, ςυοά όίοϋηΓ, 
ρβ(1ίΙ)υ8 Α ^βζ81[>61 ΑϋίυςβΓβ. Ναπι ιΙΙβ, ςυ» ίηΙβΓρρη 
ΐΑΟάο νίβ ΙυοΙαβ 68(, ρβσοΑίαιη βΙ^ηίΟοΑΐ, ςυοά ηο(>ί8 Τψ δι έκ θέσβης προφήττ), ού τί 2Ι[ν εΓποις Οιαμα- 
σιώτερον, τήν *1εζχβελ άποδιδράςκοντι, τί αλλβ κρά- 
τιστον έν τοις τοιούτοις, και προφήτ|| μάλα «ρύς 
τρόπου νενόμισται ; ού το άνυσιμώτατον της νηστείας 
φάρμακον ; Άλλα τόν αριθμόν ούκ έδικαίου το^ιτον2 
παριέναι, μεθ' ο ν και της μεγάλης εκείνης θεωρίας 
ήξίωτο • άνθ' ων καί ήμΤν τήν Ίεζάβελ έκ δυοΤν πο• 
δοΤν, ώς εΙπεΤν, άποδιδράσκειν προσηκεν • α(ίτη γάρ 
πένθους ισχύς έρμηνευομένη, τήν τό Ισχυρλν ήμΙν 157 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗλΒΕΤΙΟϋΜ. — Τ. 158 πένθος προξ&νούσαν αΙνίττετοΕί άμαρτιαν, χαΐ τφ 
ψυχιχφ απειλούσαν παφαδώσειν θανάτφ * οΰτω και 
τα»ν Ιστοριών Ιστιν ας 6 πνευματιχώς άναπτύσσων 
ουχ άμοιρήσει παιδείας, ήθος απόχρωσης ρυθμίσαι. 
Πολλά χαΐ τφ Σωτήρι του άριθμοΰ τοΰδε έμέλησε' 
τήν γαρ τριττήν ημών γέννησιν, τήν έχ σωμάτων, 
φημί, τήν έχ βαπτίσματος, τήν έξ αναστάσεως, χαι 
αύτος οίχονομί^ μείζονι μετιών, δι* ήμερων έχάστην 
τεσσαράχοντα ώφθη τετελεχώς . Μετά γουν τον 
άπ<$^($ητον εν σαρχΐ τόχον , ήμέρ? τεσσαρακοστή 
τφ Ιερφ πρρσενήνεχται, τήν έμήν άφοσιούμενος 
χάθαρσιν * ούδΐ γάρ αυτός ταύτης έοεΐτο, ό αΓρων 
τήν άμαρτίαν ιοΰ χόσμου * μετά γοΰν το βάπτισμα 
μ' ημέρας νηστει^ χαθοπλισάμενος, του πολεμ(οο 
χατ«στρατήγησεν * ου γάρ ήξ{ου νηστεύων υπερβάλ- 
λειν τα έσχαμμένα, χαι τοις θείοις έχε(νοις άνδράσι 
πάλαι διηνυσμένα, ινα μή τον ανθρωπον 6ποχρ(να- 
σ6αι νομισθε(η. Διά τοσούτων δΐ μετά τήν ^Ανάστα- 
σιν, εΙς το ύπερουράνιον άνεισιν Ιερόν, χαθαράν τήν 
ημών γύσιν έν έαυτψ παριστάς τφ θεφ χαι ΙΙατρ(• 
*Αλλά χαι τήν εΙς Αίγυπτον φυγαδείαν, [τήν νοητή ν, 
φημι, χαχοπάθειαν, ώς χάλλιστα διαθεμένος, τετρα• 
ετής έχεΤθεν το χατά σάρκία έπάνεισιν. *ϋς έν χε^α- 
λαίφ δι εΙπεΐν, συμβολιχώς τούτοις πασιν ά'ν τις 
άποχρώντως τεχμήραιτο, ώς συμπάσης της 6π* ου- 
ρανόν, χαι των έν αύτ^ ζώων τφ άνθρώπφ τήν ήγε- 
μονίαν ό Θεός έγχειρίσας, ούχ ήξίου τήν τοις άλ6- 
γοις βάσιμον ταύτην μ($νην οΊχησιν εχειν χαι τον 
χατ* ε1χ6να έχείνου γενόμενον * παρό χατ Ιδίφ πή- 
γευσιν αύτφ πάντων δστατον ώσανει βασίλεια τον 
θείον παράδεισον, τρυ<ρής όντως χωρίον, χαι ψυχαΐς 
φιλοθέοις χατάλληλον ενδιαίτημα * 'ίν^ 6 άνθρωποι 
έν τουτφ διαιτώμενος, έχεΐθεν, οΤά τις θεός, τοις 
υπό χείρα τά προσήκοντα χρημοττίζ^ • διά γάρ 
τοΰτο χαΐ έχ δύο πολΰ τ^ γύσει διεστηχοτων, αλό- 
γου χαΐ λογιχής ουσίας συντέθειται, Ίνα λόγφ χατα- 
χοςμήται τά επίγεια, ώς γε δή ταΤς άγγελιχαΐς δυ- 
νάμεσι τά ουράνια * αλλά της μεν δοθείσης εντολής 
προς τό παρεωραμένον αυτφ μάλλον άντι του πο- 
Οεΐσθαι χατασυρείσης, της δΐ χαχίας έπιφυείσης, 
και ταύττ[^ τήν φύσιν αλλοιωθείς, εις φθοράν τε και 
τον κτηνώδη βίον άθλίως μεταπεσών, τό κοινό ν καΐ 
τοις άλ^γοις ήλλάζατό καταγώγιον • όπερόριος δε 
νης αύτφ δοθείσης άβρα^ εστίας γενόμενος, ου γάρ 
ήν θέμις τό τήν φθοράν μή προσιέμενον χωρίον οι* 
κεΤν τον μετεκδύντα τό φαιδρόν της &γ%αρ9ίας Ιμά- 
τιον, προς τόν σύνθετον τοοτον2 κχΐ όμοφυά κόσμον 
είχότως άπεωθεΐτο, 6'θεν δή χαΐ προφίίληικτο ' φ οΐχ 
συγγενεΐ της οΙκείας σκ«ι^η«ος μεταδους, ματαιό- 
τητος &«»χβίριον, χλ\. φθοράς και κακώσεως τόπον 
εΙργάσατο* τοιούτος δΐ πάλιν και ούτοσι καταστάς, 
δίχην ένδίχως ώσπερ λαγχάνει πρώτψ τφ τήν φθο- 
ράν αύτφ προζενήσαντι, φροντίσι, και λύπαις, και 
μερίμναις βιωτικαΐς, οΙόν τισι τριβόλοις, σκύτους 
πιχρ^τβρον αυτόν αΐκιζό μένος • ώς γάρ πυρ, και 
σχώληΙ, χαι Ιός, ε{ς φως προϊόντα, τοΤς γεννησαμέ- 
νοις πρώτοις έπιβουλεύει, ούτω και ή κακία τφ κό- 
σμφ έπεισελθουσα, άνθρώπφ πρώτφ διά τούτου λω- 
ββται, τφ τ«ύτ]||ς δημιουργφ*. Διά πάντων τοίνυν Α οαυβα Θ8ΐ ναΐίάί ^Γ&νίβςαθ ιηΦΓΟΓίβ,ιηίη&ΙυΓςυβ&ηί- 
χΏ&αι ιηοΓίί ΐΓ&(]βΓ6. ΟοοαΓΓπηΙ ί^ϋυΓ 941 1)ί8ΐθΓΪ« 
ςυαβ 81 ςυίβ βρίηΙα&ΗΐβΓ βχρΗοθΙ, ηοη άβδΙίΙαβΙυΓ 
(1οεΙήη& ςυββ αά νίΐ&ιη ΐ3θηβ ΟΓάίη&αάβιη βυίίιβί&Ι. 
ΜυΚυιη βϋ&ιη ρΐαουίΐ 8αΙνΑΐθΓί Ιιΐο ηιιιηβΓυ8. Ναιη 
ΙηρΗοβιη ηοβίΓ&ιη ςβοθΓ&ΐίοηθίη, οοΓροΓ&ΙβΕη, 6ί 
1>&ρΙί8Π)Αΐθΐτ), 'βΐ ΠΙ&ιη ΓοβυΓΓβοΙίοηίβ, ίρββ βϋ&ιη 
ρΓ8Β8ΐ&η(ίοπ άίβρβη&Αΐίοοθ βυδίίηβηβ, ςυ&πι1ίΙ)6ΐ, 
ίηςα&αι, (^α&άΓ&^ηΙα άίθ^υβ (ΙβΓΓβοίβββ τίβυδ Θ8ΐ. 
Οίε βηίιη ροβΐ ίηβίΤ&ΙιίΙβιη βα&ιη ίη ο&ΓΟβ ααϋτί- 
Ι&ίβο) ςυ&(ΐΓ&^θ8ίιη& ίη ΙβαιρΙο οίΤβηαΓ, ηοβίΓ&ιη 
ρυπΩοΑϋοηβαι οοηββοΓαηβ. Νβςαβ βοΐιη ίρββ βα 
ορυ8 1ι&1)υίΙ, ςαί Ιοίϋΐ ρβοοαίααι ιηυηάί. Ροβί Ιιαρ- 
ϋβιηυιη ςηβάΓ&^ίη(& (ϋβρυαι ^63υηίο οΐΓϋΐΑΐαβ Ιιο- 
81601 άθ^θΐΐανϋ. ΝοΙυϋ βηίιη ^6^υη&η(^ο Ηηιί- 

Ρ (Θ8 βχοβάθΓθ, θ&νβ ςα» δ&ηείί ίΐΐί νΪΓί οΐίιη ρθΓβ- 
^βΓυηΙ, ηβ Ιιυηα&αΐΐαίβηι ΙαηΙυιη 8ίπια1&Γβ νίάθΓβ- 
ΙυΓ. Ρθ8ΐ ΙοΙίάθοι βϋ&ιη <)ί68 & ΓββυΓΓβεΙίοηο αά 
οφΐθβΐβ ΙθΐηρΙιιΐΏ ββοβηάίΐ, η&ΙαΓ&ιη ηο8ίΓ&ιη ίη 
86ίρ80 00Γ&Π1 Οβο Ρ&Ιγθ ρυΓ&οι βίβίβηβ. 0®ΐ6- 
Γοιη βΐία^^απ) 8υ&αι ίη ^Ε^^^ρΙαπι, ίηΙβΠβοΙυαΙβαι 
ηβιηρβ αΓΟίοϋοηθίΏ, ςα&πι ορίίπιβ άί8ροη6η8, ροδί 
ςυ&ΙυοΓ &ηηοδ ίηάβ ςυοαά οαπηβαι ΓθνθΓβαβ β8(• 
Αίςαβ ιι( 5αιηπι&ϋιη Ίιεαπα, ίγρίβ Ιιίδεο οηιηίΙ>α8 
δϋίΩοίβηΙβΓ οδίεηάϋ, ςυοά Οβυδ. ςα&ηάο ία αιαηαδ 
ΐΓ&()ί(1ϋ Ιιοπιίηί ΙοΙΐυβ 8υ1) εαβίο Γβ^ίοηίβ, βΐ οη- 
ηίυπ) ίη ίΙΙα αοίπα&ηΐίυαι Γβ^^πιβη, ηοΐυίΐ ίΠαηι 
ςυί ίαοΐυβ θ$1 ^^ζ^& ίπιβ^ηβαι βΟΑίΏ, άυηΐ&χίΐ 
ΙΐΛΟ Ιι&ΜίΑϋοηθ ΓΓαί, ςυοβ β( 1)ΓυΙί8 ρ&ΙβΙ : ςα&Γβ 
βΐ ρηναΐίαι ίρδί δίΓυχίΙ, ηονίδβίπι οπιηίαηι, Ιαη- 
ςυαιη ραΐΑϋυπι, εοβίββίβιη ρ&ΓΑ(]ί8υη3, Ιοεαοα άθΐί- 

0118 αΓΒυβηΙθπι, βί &ηίη3ί8 ϋβυπι &ιχι&η1ίΙ)υβ οοη- 
νβηίβοδ 1ΐ08ρί1ίαα), υ1 Ιιοαιο, ςαί ίΙ)ί νβΓβ&ΙαΓ, 
ίαηςιι&ηι (Ιθυδ αΐίςυίβ, βυΐχίίϋβ δπίδ ί<1οηβα (ϋβρεη- 
8&Γβί. Νβπι Ιιααο ο1) ο&υβ&Γη βχ (1υαΙ>η8 Γθ1)υ8 νΛΪάβ 
ίηΙθΓ 8β (ϋ80Γβρ&ηΐί1}υ9, ίΓΓ&ιϊοηαϋ Αΐηυβ ΓΑΐίοηΑΐί 
ηΑΐυΓΑ οοηΟαΙιΐΓ^ αΐ ΓΑΐίοηβ τϋβ ΑάηιίηίβΓ&ηΙυΓ 
ΙθΓΓβδΙΠΑ, δίεϋΐί ροίβηΐϋδ Αο^θΗοίβ εοβΙβδΙίΑ. ^ί 
νβΓΟ οαιη πι&ικίΑίαιη, ςυοά ίΐΐί άΑίαιη βδί, ίη οόη- 
ΙβπιρΙιιαι ροΐίυβ ςοΑίη (Ιβ^ίάβπαπι Ιγ&χθγ&Ι, Αίςαβ 
ιη&ΐο ΑΟΟθάθηΙβ, Ιιοο ίρδο ηαυίλίαβ θγαΙ ςαο^ά ηΑ- 
ΙαΓ&ηι, Αίςαβ ίη εοΓΓυρΙίοηβπι νίίΑπαςαβ 1)β8ΗΑΐβπα 
ρΓθΐΑρ5α8, οοπιπιυηβ βΙίΑοι Ι^ρυΐίδ 80Γΐί(υ$ βδί Ιιο- 
βρίΐίυιη. ΕχδυΐΑΠδ ςυίάβπι Γβΐίεί Ιαγθ ίρβί άυιΐυπι 
οοηεβ93ο, (ηβςυβ ρηίιη Γα8 βΓ&Ι βυαι ςαί ]Αΐη Αύ]6- 
06ΓΑΐ δρίεηιίίά&πι ηιΟΓίαΙίΐΑΐίδ νβδίεπι, Ιοευαι ίδΐυιη 

η 1ι&1>ϋ&Γβ, ςυί οοΓΓυρϋοηθΟί αο ιηοΓίΑΐΐΐΑΐβιη ηονίΐ), 
ία οοηίύβιΐφ ΙιιΐΒβ βΐ οο^ηΑΐηιη οιηηάυιη ιηεπίο 
ΐΓηάθ1)ΑΐυΓ, υηάβ βΙίΑπα Αδδασιρίυβ ΓυβΓΑΐ; εαί, 
ΐΑηςυΑΠί εοπιρΑΓϋίδ η&ΙυΓζε άε εοα ίηίβϋοίΐαίβ 
ίαιρεπίβηδ νΑηίΙ«1ί βυηι 8υΙ)ί8εϋ, Αίςυβ πιογΙαΠΙα- 
Ιίβ βΐ αιίββπο Ιοοαπι Γβάάίάϋ. Ηίε ΑαΙβιη ίδϋαδ- 
ιηοάϊ Γ<ιε1υ& ιηεπΙο ρΑΠΑ Γερβηάϋ βί, ςαί ρηαιαιη 
ίρβί οοΓΓϋρϋοηοπα ίηΐυΐί^ οϋΓΪβ βΐ «ΓαιηηίΗ, ο( 
δοΠίοίΙυάίηθ, ΙαηςαΑΏ δβηϋύυδ, ^ΓΑνίυβ ςυΑΟί Ωα* 
^βΐΐο ίρδυπι ΑΓΠί^βηδ. Ναοί υΐ ί^ζηίβ, βΐ νβΓπιίβ, βΐ 
νΪΓυδ ίη Ιυοβαι βωίβδΑ ρΑΓβηΙίΙ)»» δυίδ ρητηηη 
ίηδίάίΑίιΙαΓ, ίΐΑ βΐ ιηΑίαιηίηίΓΑηβίη αιηο^ΐυπι Ιιοπιί- 
ηβιη ρηοιηαι ΑαοΙΟΓβηιρβΓ ίρβυβ ΙβθάίΙ.ΗααοίβϋαΓ 159 ΜΑΤΤΗ^Εί ΒΓΛδΤΑΚίδ 160 ηιυηόαιη 6Χ ςα&ΙυοΓ οίβηίθηΐίβ οοπιροβίΐυιη, ςυί Α ήμεΐ^ έπέμβα(νοντα τον έχ τεσσάρων στοιχείων συγ- υηάίςυβ ηοβρΓβαιίΙ, &Ιςυ6(ηοΓΐ&1ίΙ&(6ΐη ηοΙ)ΐ8 &(Γ9γΙ 
ΙιίθΙοπ&Γυαι οοηβίιΙβΓ&ϋο αΓ^υβηβ 6ζ ορβΓβ άββοη!) 
ρβΓ ςυαΙαοΓ άίβΓϋΓη άβδο&άββ ηοδίηβΐ ιη&Ια ρ&Ιΐ ; 
8υ1)ίηηυ6η8 αίςυβ βΐί&ηα &(]1)0Γ(&η8, υΐ Ηαηο νβΐ 
ίητίΐί Ι&ηςυ&ιη ΓβνβΓ& Π&^θΐΐυπα ΓβΓυ^ίβιηυβ, ίιηο 
ζη&χίπιβ οβυ αηίω» ΓιηοΓίβιη, ςυ® ϋθ 8υρ6Γν6ηϋ 
ςαί δβιηρβΓ ίη ιηυηιΐυπ] ίη!ιί&η1, βίςυβ &(] νβΓ&ιη 
ηοβίή ρ&Ιηαιη &306η(ΐ6Γ6 8ΐαά6&ΐΏυ8, ραΓα(ϋ8υιη, 
ίηςυαπι, α 5θρϋ[ηο Ιιοο οΐ ρβρβυηΐθ 83Βευ1ο ν&1(]β 
(ϋβΟΓβραοΙθπα, βοά βυοαπιβ εοηνβηίΰπίβπι Γβΐίείΐ&ΐί 
οοίανί 88ΒθυΙί, ςυβΒ ['ροβί Ιιοο ηο$ αι&ηβΐ. Ρΐαοϋβ 
βηίηα ιηίΓ» η&ΙοΓβΒ 80&ΐ6ΐ3α1 ιηβϋοΓββ ίΓυοΙυβ τβά- 
(Ι6η1ί1)ϋ8, ^({ΰ&ιη ρποΓβδ, 6θ8Γ|υο ρυΙοΙίΓοβ νί8υ, 
^β&Ιυ &υΐθτη ρυΙοΙιηοΓ68 ; ηοη βηίιη νβΓΐ)!» βχρππιί 
ροΐββΐ ίοΓιηΦ ΑΟ (1υΙθ6(1ίηί8 ρΓΦβΙαηΙία. 

Ηοο ίη Ιοοο Αά&ιη οϋιη εοπιιηοΓ&ηβ, βί ιηΑη(1&- 
ίυιη ρβΓρβΙυο ββΓν&βδβΙ, ί(]οη6υ8 ΓοΪ88θΙ ΙΐΦΓθάϋβί- 
Ιβηα 8υ8είρ6Γ6 944 Γβ^ηί ίρβί &ρρ8Γ&Ιί αηΐβ 
ιηυαάυαι οοηάίΐυιη. ΡέΐΓα(ϋ8υ8 βηίιη ί8ϋυ3 ςυαβί 
ρΓ«νίυαι ^7πιη&8ίιΐΓΏ Γυίΐ. ΑΙ νβΓΟ ίΙΙβ νοίαρίαΐβιη 
οοΓΓυρΙίοαί8 ρΑΓβηΙβιη π)&ηά&Ιο ρΓκΓ6Γ6η8, ηοη 
8θ1υιη Γοςηυαι ίΠυιη ρθΓ(ϋ(ϋΐ, ββά οΐ ^υ88υ Οβί ρα- 
Γ&άί30 ραΐ8ύ8 6Γ&1 (οοΓΓϋρΙίο βπίηι οοΓΓυρϋοηθίη 
ηοη ΙΐΦΓβάίΙαΙ) ; βΐ ίη πιυηάαηη οο^ποιηίηβαι δβρίί- 
ϊΏΧ χΐβΐί Γοΐβςαΐαβ β&Ι. Νοη ίοπιβη ίΙ& 8ρ6 ρβηίΐυβ 
βχοίάίΐ : Γ636Γν&ΙυΓ βηίιη ίηοοίαν&ιη ΙβΙοΓυιη ^οηο- 
Γϋπι ΓΓϋΙΙίο Ιιίβ, ςυί ρίαιη βο 8οΙ)ΓίΒαι νίίβηι ββυηΐ. 
Ου&Γθ βΐ ηο8ΐΓυπ) οοΓρυβ οοηορβίαπι βχ ωβίβ- 
Γί&ΐί Ιιοο (]υ8ΐβΓηίοηο, 00308 1)ΓυΙΐ8 (ίβΒί(]βΓϋ8 Γ&ΐίο 
ηο8ΐΓα(ΐ6ΐηυΐ8&, βΐ ηο]9ί8 βΐ οπιοί ογραΙογ® πιογ- κε(μενον τούτον ι, κ«ι της φθοράς ήμϊν κοινωνήσβντα 
χ6σμον, ή θεωρία των Ιστοριών έλέγχοοσα, $ιά πρά- 
ξεως υπογράφει τ^ τετραπλτί των ήμερων ^εχάδι, 
κακ^παθεΤν ήμβς ύφηγησαμένη τε κ«1 νομοθβτή- 
σασα, ώς αν τούτον και άκοντες ώς ατεχνώς μάστιγα 
φεύγωμεν • ού μήν άλλα και ψυχής αντικρυς θάνβ- 
τον, τοις προς αυτόν άεί κεχηνόσι • προς ίΐ την άλη- 
θινήν ημών σπεύδωμεν έπινιέναι πατρίδα, φημί δη 
τον παράδεισον, του μεν έβδομου τοϋδε καΐ φθαρτού 
αΐώνο; πολύ ττί φύσει διεστηκ6τα, προσήκοντα δΐ 
κατ* άκρας τ^ μετά τούτον ημάς έκδεξαμέν^ του 
6γδ4ου μακαρι4τητ( • φυτοϊς γαρ έντεθήλει θαυμαστής 
φύσεως καρπόν βελτίω προϊσχομένοις, ήπερ τά πρ6• 
• τίίρα, καλόν μεν Ιδεϊν, καλλίω δε χρ^ίσασθαι* α^^ητον 
η γαρ αυτφ το της ώρας και ηδονής περιήν. 

Ενταύθα πάλαι, καθάπερ εφην, ό *Αδάμ έπιχω- 
ριάζων, επίδοξος ήν, εΐ την εντολήν δια τέλους τη- 
ρτ^σειε, καΐ τήν κληρονομίαν έκδέξασθαι της ^οι- 
μασθείσης αύτψ βασιλείας προ καταβολής κόσμου* 
ταύτης γάρ οΙονει γυμνάσιον ό παράδεισος • την πρ6- 
ξενον δε της φθοράς ήδονήν προ της εντολής ποιησά- 
μενος, ούχ δ'πω; εκείνης διήμαρτεν, άλλα και τούτΌυ 
θεί^ ψήφ<!> έκβέβληται * ή γάρ φθορά τήν άφθαρσίαν 
ού κληρονομεί, και προς τον τής έβδομης ^πώνυμον 
έξωστράκισται τουτονι κ6σμον • άλλ* ούδ' οϋτως ελ- 
πίδος εΙς άπαν διέψευσται * εΙς γάρ τήν δγδύην ή 
εκείνων άπ($λαυσις των ανθρώπων τετήρηται το"ϊς 
θεοφιλώς και σωφρ'^νως βεβιωκ<5σι * διό δη και τό 
συγκραθίν ήμέτερον σώμα έκ της 6λικής το«>τησ? 
τετρακτύος, ου ταΐς άλ(5γοίς δρέξεσι τό τής ψυχής ίαΐίΐαΐίδ Ιπ^ϋπι αίΤηοαϋ, 8ΐ) βίβαιβηΐίβ οπιηίΙ)ϋ8 ^ καταγοητευθεν λογιζύμενον, ήμΤν καί πάστρ τ^ κτί> ρβί υηίΐίβ, ρ6Γ (ϋίδοίρϋίη&ιη άυΓ&ιη οοΓηρΙβΙο (Ιβοα- 
άίβ άίθΓαιη ηυηιβΓΟ ρβΓίβοΙβ ρυτ^απ οροΓίβί, β1 
Ιιαο Γαϋοηβ ^πανο οηιΐ8 ρβοο&Ιί βχουΐίεηβ ΙΙβΓ &(1 
ε(εΙβ8ΐΐ& απίπια; ςοΙ(]6πι Γαοίΐβ οαρβδββΓβ. Ν&ιη 
ςαιιηΐϋηι 6χΐ6Γηα8 ηο8ΐ6Γ 1)οαιο οοΓΓυπιρϋοΓ, βο βΐ 
ίηΙθΓπυδ Ιιοηιο Γοηον&ΙοΓ, ]ηχΐΛ άίοίαπι ΕροβΙοΗ- 
οϋΟΐ. δίοϋΐβ οοιιΐΓΛ ΗθΓ0(3β8 (ίηΙβΓρΓβΙαηΙί ςοίίΐβιη 
ΰοήαεβχΐί) ρβΓ ιιυβηι αΕΓβοΐοβ ο&Γηίδ ΓβρΓβΒ^βηΙ&ΙοΓ, 
ΙβΐΓΑΓ€ΐιί& ΙηΩ&Ιυβ, οοηοΓβΙίοηβ, ίηςα&Ο), βϋΓηίδ 
2Β0ί»ΐΓ6ε, ςυ&ηι ροβίβα ΩΙΙίδ 8υί$ (]1ϋ$, ουιη ηοη 
ροΐυϋ Γ6θ1υαι]<ίοο(ηη33 νθΓΐ^υω ηοΙ)ί8 αυΓβπΓβ, ίπΓβη• 
ϋΙ)υ8 Ιααιβη πααδοαΙΙβ, ρυΐα παβηΐίβ ρπαιίβ βΐ^βηβ- 
ΓΟδίθ &(1 νίΓΐυΙβιτι ηιοΐίοηίΙ^υδ ρ&ΓΟΓβ ηοη ηονίΐ. 
Αηηοη ?βΓο Πϋυβ Ιιυ^οδοβ ΙοΙγ&γοΗ» ςυίάνίδ σε ι τήν τής φθοράς έμνήστευσε λώβην, έφ' Ικάστου 
χρή τών ηνωμένων αύτψ στοιχείων, δι* αγωγής επι- 
πόνου τελείαν τήν κάθαρσιν δέξασθαι, τφ τελείψ 
τής δεκάδος των ήμερων άριθμφ * κα^ ταύτ^ τό βαρύ 
φορτίον τής αμαρτίας άποσεισάμενον , ρφδίαν τ^ 
ψυχ^ τήν προς τά άνω παραχωρήσαι πορείαν * και 
γαιρ όσον 6 εξω ημών ^νθρωπος φθείρεται, τοσούτον 
ό εσω άνακαινοΰται, του Αποστόλου φίονζ, ώσπερ 
τουναντίον Ηρώδης (Ιρμηνεόεται δ^ ό δερμάτινος), 
δι* ού τό τής σαρκός εικονίζεται ^ρό^^τιμα, τ-ζ τε- 
τραρχί? φυσώμενος, τ^ συμπήξει, φημι, του ημε- 
τέρου σαρκίου, ήν ΰστερον τοΤς υΐ2σι διεΤλε, μή οϊός 
τε ων, τον παρ* ήμϊν ορθόν τών δογμάτων λ6γον 
ελεΐν, τών γοΰν άρρένοιν βρεφών, τών πρώτων, φη- ΓαεβΓβ δΐυάβΐ, ιιυβπι οΙ νίάβϋΙυΓ οοηνβηΐΓθ οιιΟ) ρα- Β μ^, του νου χαι γενναίων προς άρετήν κινημάτων, 

ΐΓβ, (3 01 ςυο&ά ιηοΓβ3 ςυ&ΐη ({βηιιβ β^ ηοιηβη? Μί- ού πέφυκε φείδισθαν * ό δΐ τούτου τετράρχης υΙός 

ηΐηιβ ςυίάθπι : βΐ ίΐΐο βαηβ νβη νβΓΐ)ί ρρωοοοβΓη, εικός τι νομίζει ποιειν, »1 μή τοις τρόποις ούχ 

Οϋπα οοο&8ίθ ΓβΓΐ, άβΟοΙίΛΐ. ήττον , ή τψ γένει και τή κλήσει •Τψ πατρί 

συμβαίνων βφθείη ; Ουμενουν • δίμέλει τόν κήρυκα του ορθού λύγου, εΐ καιρού λάβοιτο, και ούτος Ικτέμνκι. 

ΟφΙβΓυαΐ βΐ (ίβοαδ ίδΐΐΐδβο, ου πι ηαΐϋ 8ΐΙ βχ ΙβΐΓ&- Ού μήν άλλα και ή δεκάς α{$τη γέννημα της τε- 

άβ, ββΐ βΐ ίρ8& ίβίΓΑθ ; ηασι ουπι δθ(|ϋβηΙϊΙ)ϋ8 ηυ- τράδος ούσα, τετράς έστι και αύ<5ή • συντιθέμενη ιηβΓίδ οοπιροδϋα ίΐβοαάβηι ρηοάυοΐΐ ; βΐ ρΓορΙβΓβα 
'^ρυΐο βΐ Ηαηο ίη Π3&Ι&Π) ρ&Γΐβπ) βυπιί, ΟβοίΐΏα ί^• 
ΙϋΓ ββηβΓαϋοηβ αηΙνβΓβΕΐβ (ίϋιινίϋπι ίη^^παβί^αΐ. 
άβοβιη θΙΐΛΠΐ ρΐαβίδ Μ^^^ίχχχη λΓΟχι! Μοβββ. Οοβ- 
ρΓορΙβΓ Οοηίηυβ βΐ ηοβ η&ΐΟΓ&Γη υηί\θΓ8&αι οογ- 
Γυρϋοηβ βΙβπίθηΙοΓυιη ίητβΙβΓ&βοβηΙβιη, ίη ρή- γάρ τοις κατύπιν αυτής άριθμοΤς, τήν δεκάδα γινν^ 
και παρά τούτο εΙς κάκωσιν οΤμαι καί ταύτην πβ- 
ραλαμβάνεσθαι • δεκάτη ούν γενε^ ό οικουμενικός 
έπειτέφρησε κλύδων • δέκα δΐ πληγαΐς ό Μωυσης 
τήν ΔΊγυπτον έβασάνισε. Τοιγαρούν ό Κύριος Τ^μών 
και ή μας, κα? τήν παλαιωθεΤσαν τζ φθορ$ τών στοι- 161 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙΟυΜ. - Τ. 162 χι(ων σύμπασαν φύσιν, ε!ς το άρχαΐον βουλ/^θεις Α βΐίηϋΐη 9ΐ&Ιϋοα ΓβδΙίΙυβΓθ νοίβηβ βΐ ίιηιηοΓΐ&Ιϋ&- άναιτλάσαι, χαΐ τήν άφθαρσίαν αύθις φιλανθρώπως 
χαρ^τασθαι, αφ^ ήμ'^^^'» ^^' ^"^ ή φθορά πάλαι τφ 
παντί έπεχώμασεν, φι{θη οεΤν της Ιατρείας άπάρξα- 
σ6αι, Ισαρ{θμοις όργάνοις προς τοΰτο χρησάμενος. 
Τάς γαρ έν ήμΐν έπιρρώσας πρώτον φυσοιαφ τέσ- 
σοφαζ άρετάς, έν χαλφ χεΤσθαι νομ(σας τά μεγάλα 
στοιχεία της έν αύτψ χαινης χτίσεως, τά τέσσαρα, 
γημι, Ευαγγέλια, εξ άντΐ(3ρ<5που τοις άψύχοις έν 
ήμΤν τοις λογιχοϊς ύπιστήσατο, τέσσαρα άττα, και 
ταυτί περιέχοντα, δ<?γματα, έντολάς, επαγγελίας, 
χαι άπειλάς • ώς αν τοΤς πιστεύουσι μεν τοις δόγμα - 
σι, χαι περί πλείστου τάς έντολάς ποιουμένοις, τήν 
έν έπαγγελίαις χομίσασθαι της υιοθεσίας ύπαρξη 
μαχαριύτητα, τζ χτίσει δέ συν αύτοΤς, εΙς τήν ττ»ς ΙθπαΓυΓβυβ Ββοί^αβ Ι&Γ^ίΓί, 6Β(]ϋϋΐη βχί8ΐίθ)βΙ)8ΐ 
ΟϋΓαΙίοηβιη ίηεΙιο&Γβ & ηοΐιίβ, ρβΓ ςαο8 οΗαι ίη 
υπίνβΓδϋΟ) οοΓΓϋρϋο §Γ&89&1& 68ΐ ^υ^η6Γ08 ρβΓίΙαβ 
ηιβάϋ» ία Ιι&αο γθοι υίβηιΐο. ΟρροΓίυαυπι βοίπι 
θζίβΐίιη&ηβ ρήοαο ςυλΙϋΟΓ νίΓΐυΙββ η&ΙυΓ&Ιββ ία 
αοΙ)ί8 60ΓΓο1[)0ΓαΓθ, αια^αα ραίοΙθαι εϋαιβαΐα αονο 
αοθίΓβθ ΟΓθ&Ιίοαίβ ςυαΙυοΓ, ίηςυαιη, Εν&α^οΗα 
8υΙ)<}ΙϋυίΙ, ({υ» βΐυρίάίβ ηοβίπβ οοβί1&1ίοαί1)α8 
Φ(]ϋίροπ(ΐ6Γ&ΓβηΙ. Ι8ΐ1ΐ950 ίξΐΙυΓ ςυαΙυοΓ ουαι 8ία(, 
βοκίθπι Ιαιηβα οοαιρΙβοΙυηΙΟΓ, (1οοΙππ&5, ρΓΦΟβρΙα, 
ρΓθ[θί8δΐοαβ8,β1 οοπαηιίη&ΐΐοηβδ, ϋαυϋΐϋβ ςυί άοο- 
ΙπαβΒ 0(ΐ6[ηΙΐ£ΐ(>βα(,θΙαιαο(1&ΐ8ΐΏ&χ{αι: Γ&οΐυοΙ,ΓβΙί- 
οίΐ&ΐβιη αάορίίοαίβ, ςυαπι ρΓβΓβΓυαΙ ρΓοαιί88ΐοαβ8, 
ίοάίρίβεί άεΐυτ, αίςαβ βΐί&σι ΟΓβ&ΙυτβΒ υαα ουιη άοθαρσίας μεταστοιχειωθηναι λαμπρότητα - τοις δέ |. ίρ8ί8 ίο βρΙθοάοΓβω ΐαιιηοΓΐ&1ίΙ&Ιΐ8ΐΓΑα8ΠΐυΐΑΠ. Ιίβ νβΓΟ ςυί ΙιΟΓυηι οίΐιίΐ ρΓ8β8ΐ«'ΐΓ6 ^Ιυιίεαΐ, Βρβπι 

οιηηθπι 8β6υα(ΐ8Β ΓβΓοΓίηαΙίοαΐβ ρΓδΒοίάί, αίςυθ 

οοα)αιίπ&1«8 ροεη&β ρΓοΙίαυβ 8υΙ)ίΙυΓ08 οοοι- 
ιηοπβΐ. Ουοοίαιη νβΓΟ ^β^υη^υΕη, υΐ ουιη 8&ποΙο Ογηΐΐο 
Ιοςυ&Γ, ρυΓ^αΙίο Θ8ΐ ()υίαςυθ 56α8υΐΏ, ςαίΙ>α8 
&ηίιη&π3 νβΐ αϋίάαιη ά&π νβΐ ροΐΐαίαπι βοαϋα^Ι : 
ΙίΦΟ αυΐβιη ρυΓ^αΙίο ί8ΐ&α) ([Μηχη ίη οοΐανα »ΙαΙθ 
βχβρθοίαηαυβ 1)6&1ί1υάίηβαι βροηάβΙ,οβΓί&ακ^υθΓ&οΗ 
βχ ςυίηςυβ (ΙαϋΙίβ ίπ οοΐο^ βσιβΓ^ίΙ ααιηβΓυ8 (]αΑ• 
άΓ&^βηβΠϋδ : ρΓορΙθΓ ί8ΐΑ οηοία, υΐ 08ΐβη8υαι 68ΐ, 
(|υα()Γ8ΐ§ίοΙ& άίθραιη 3β3υαίο &αίιη&8 αο8ΐΓ&β 1&1)6 
ρβοοαίί (1θ6ί1ίΙ&ΐ£ΐ8, ΓοηονβΓβ ιηοηβιηυΓ Ιιοο ίρ80 
ΐ6ΐηροΓβ, ςυ&αϋο βΐί&πι πιυπ(]υ8 υηίνβΓδίιβ ία μή ο{>τω ποιητέον είναι ιτεφροντιχόσι μετά τήν φρι 
χτήν έχείνην οιχονομίαν, άλλα μέχρι παντός ίκΐ τής 
χαχίας μεμενηχόσι, πασαν ελπίδα δευτέρας ανα- 
πλάσεως περιαιρεθήνα(, των δε ήπειλημενων χολά- 
σεων αύτίιιωί μάλα χληρονομεΐν. 

Άλλ' επειδή περ ή νηστεία, χατά τον ά'γιον είπεϊν 
Κύριλλον, χάθαρσις πέγυχε των πέντε αισθήσεων, 
δι* ών άστράπτειν, ή μολύνεσθαι τ^ Ψ^χί «εριγίνε- 
ται, ή δε χάθαρσις αΰτη τήν έν τή όγδ6|| έλπιζομένην 
εγγυάται μακαριότητα, πολυπλασιασθέντων των 
πέντε προς τά βχτώ, ό τεσσαρακοστός γεννάται 
αριθμός * διά δη ταΰτα πάντα, ώς δέδειχται, τ/ί τεσ- 
σαραχονθημέρφ νηστεί^ τάς ψυχάς ημών άχρειου- 
μένας τ^ λώβ^ της αμαρτίας έγκαινίζειν έν τούτψ 
του χαιρου προστετάγμεθα, χαθ' δν χαι ξύμπας 6 
κόσμος τ^ προς τά κρείττω μεταβολή κατ' ένιαυτόν Ο ιηβΐίϋβ ςυοίΑηηίβ ΓββΙβυΓαΙϋΓ. 
έγχαινίζεται. 

Νόμοι. 

"Οτι α\ προ του Πάσχας ζ' ήμέραι και αΐ μετά το 
Πάσχα τοσαΰται, χαΐ ή τής Χρίστου γεννήσεως 
ήμερα, και ή τών αγίων Θεοφανίων, και ή του πά- 
θους τών αποστόλων, και ή Κυριακή, άπρακτοι εισι, 
και ούτε θέοιτρα έν αΰταΤς τελείται, οΰτε δίκη λέγε- 
ται. 

Έν ταίς προλαβούσαις του Πάσχα τεσσαράκοντα 
ήμέραις, πάσα ζήτησις τών εγκληματικών βασάνων 
σχολάζει. 
ΚΕΦΑΛ. ς"'. Περί της έν τ^ τετράδι νηστείας. 

Ζήτε έν τφ ιβ' κεφ. του Κ κανόνα ιε' του αγίου 
Πέτρου Αλεξανδρείας, χαι έν τφ δ' κεφαλαίφ του Ν 
στοιχείου κανόνα ζθ' τών αγίων αποστόλων. ΚΕΦΑΛ. Ζ'. "Οτι τόκους λαμβίάνειν άπείρηται 
παντι χληρικφ,^Μ:«1^ερι τόκων. 
Ό μ^ τών ^(α»ν αποστόλων κανών, έπίσκοπον, 
Ψ^ «ρ^αβ&τερον, ή διάκονον, τόκου; εισπράττοντα 
το^ς δανειζόμενους, ή παύσασθαι, ή καθαιρεΐσθαι 
χ&λεύει ' ώς Ινι μάλιστα τοΰτο δέος, μή ποτέ κατά 
το Εύβγγέλιον έπαγγειλαμενοι ζ^ν, διπλήν ΰπόσχω- 
μίν δ^χην, περιπετεϊς γενόμενοι χαι οις ό παλαιός 
άπιίρηχε νόμος. Ό μεν γάρ, Ούχ έχτοκιεΤς, φησι, 
τό άργυριόν σου τφ άδκλφφ σου • ό δέ Ιεζεκιήλ έν 
τοις μεγίστοις τών χαχών τίθεται, τόκον λαβείν καΐ 
«λεονασμόν. 'Οδύρεται δΐ χαι 6 Έσαΐας, « δόλον έπι 86ρΐ6ΐη άίθ8 ΑαΙβ Ραβεΐια. βΐ ΙοΙΙάβοι ροβΐ ίΠυά, 
Αΐ(|ϋ6 (]|68 ο&ΐίτίΙ&Ιΐ8 ΟΐιΠΒΐί, β! 88. Τ^βορΙιααίΟ' 
Γϋοα, 6ΐ 945 ριι&8ίοαί8, βΐ &ρο8ΐο1θΓυηα, βΐ Οο- 
ιαίαίοί, 8υαΙ ορβΓθ ν&ουί, αβςιιβ βρεεΙαουΐΑ Ιυια 
^αϋβηΐυρ, οβςυβ ]υ8 (ΙίοίΙυΓ. 

ΡβΓ ςυαάΓ&ξίηΙα (1ίθ8 Ρα8ο1)& ίαιιηβάΐαΐβ ρΠΒοβ- 
ίΐβαίβθ ςυο8ΐΙοουιη εηιηϊπ&ΙΙυαι 8§ί(&ϋο οηιοίβ 

0688Αί. 

ΟΑΡ. VI. ϋβ ίβ]\ιηΐο (βήχ ίξηατί», 
ΟαβΓβ ίη οΑρ. 37 ΙίΙΙ. Κ ο&ηοαβιη 15 8. ΡβίΓΪ 
Α1βχ&η(]παί, βΐ ίη 4 εαρ. 1ί(ι. Ν οαηοηβαι 69 
Ο Β&αονατυΓη αροβΙοΙοΓαοι. 

ΟΑΡ. νΐΐ. Ομού {ηΐΒτέΜναη $α οΙϋΓί€ί$ Η$ητα$ αοΰί- 
ρβτβ, βΐ ά€ κηιπΊ. 
Οαηοη 44 βαηοΙΟΓυΐΏ αροβΙοΙοΓυαι βρίβοορυΐΏ 
&αΐ ρΓβθΒγΙβΓϋπι αυΙάΙαοοΓϋοι, ςυί & (1θΙ)ϋθΓβ Π9υ- 
Γ&& θχίξίΐ, &υ1 0688&ΓΘ ρΓβοίρίΙ, &α( (Ιβροαί : Ιβη- 
ςα&ιη ρΙ&ηβ Π)θ1υ8 βδββΐ, ηβ ευα)]υχ1ιι Εν&η^θΐίαιη 
▼ίνβΓβ ρΓοβΙβοαυτ, άυρ1&8 ρφοαβ (Ι6αιτΐ8, ίαοαιτβη- 
168 ίη 6& ςυ» ίβ^β νβΙθΓί ρΓθ!ιίΙ)ίΙ& βαηΐ. ΠίοίΙ βαίιη 
ίΠλ ; « Νοα πιυΐυο (ΐΑ()ί8 ία υ8αΓ&πι &Γ^βαΙαιη (υηπι 
ΓγαΙγι ίυο. » ΕζβοΙιίβΙ βΐίαη) ΙοΙθγ αιαχίαια οι&Ια 
οβαββΐ, υβυΓ&ιη βΐ αα^αιβηΐυηίΐ &οοίρθΓθ. ΟοίοίΙΰ 
ρΙοΓΑΐ ΙθΑίαβ α άοΐααι βιιρβΓ άοΐο αο αβαηιαι βυρβΓ 163 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙ.Α8ΤΑΚΙ8 ΙΜ υβυΓΑ νίάβηβ. » Εΐ Ρ6α1ιηί8ΐ& άβ οινίΐαΐβ ςυββ Α §6λψ, ιχλ\ τ($χον 6ρων έπ^ τ($χψ * » χαι & Ψαλυφδ^ς ιηαΐϋΐυάίπθ άβΙίοΙοΓυιη ΙβηβΙοΓ : « Νβςαβ υβα- 
Γ&, ίηςυίΐ 060 άο1υ5 ρΐαίθ&β Θ^υ8 ά6Γ6ΐί(|υΗ. » 
Οοοαίουβ αυΐβιη ίρ&β : « Ουί αια(ιιο &16 αοοίρβΓβ νυΙΙ 
ηβ <1ίιηίΙΙ&$ : ιηαΐυο άΗΐβ θίβ & ςυίΙ)α8 ηβυΐίςα&ιη 
αοοίρθΓβ βρβΓαϋβ. » Ναιη « Οαί αιΙββΓβΙιΐΓ ρ&αρβηβ, 
ιηυΐαο ά&Ι Οβο. » Ιάβτη βηίιη ίΠαά βΐ άοηααι θβΐ, 
ςαία οϋΓΑ δρβιη υΙΙ&ΓΏ ΓεουροΓ&ϋοαίβ : βΐ ΟΓβάϋαιη 
ρΓορΙβΓ Οοαιίηί ιηυηίβοβαϋαιη, ςυί ρπυ θο οορίο- 
8&8 &ο ιηα11ίρ1ίο68 Γ6ΐπΙ>υΗοα68 ΓαοίΚ' 

Ο&ηοη ααΐβιη 17 β^ηοάί ρηιη», ςυβαιΗΙίθΙ οίβη- 
οοοΓαΐΏ, αίςαβ βΟΓϋΐη ςυί ία οαοοαβ ΓβοβηββηΙαΓ, 
(Ιβροηί ίαΙ)θ1, βΐ ίηβυρβΓ Ιι&1)β&ηΙ ΟΓ&οαΙυιη ί11α(1 
δαοΓΟχη, ({υοά άίοίΐ: « Ρβουηίαπι 8α&αι ηοα άβάϋ 
ΐη αδΟΓΑπι, » 6( &ν&ηϋΑΐη &ο Ιαπρβ ΙυοΓυω 86ο(6η- 
ΙαΓ &1ςαθ & (1β1)Ί(οπΙ)υ8 υβυΓ&β οβηίειίιη&β βχί- 
^αηΐ, αυΐ ΙιβοαίοΙίΑβ. Ν&πι βχ ν&Γϋβ υθυΓαηιιη 8ρ6- 
οΐβόυβ §;Γ&τί88ίιη» βυηΐ οβαΙββίαιβΒ, δίνβ άυοάβοίιη 
ρΓΟ ββπίαιη ηυιηιηίβ, ςυ® ςυ^(1βο^^υΓθ οίτίΗ ηυιη- 
ιηυΙ&Γϋθ οοηοβάυηί. ΥβΙοΓθ βαΐπι 1ί1)Γ& οβηΐυπι 
ραιίίυιη υΐβύ&ηΐυπ, βίουΐί ηο9 ϊΙΙα Ιιβζ&^ίοΓυΐΏ 72. 
Έμιόλια βυΙβίΏ 8υηί ββιηί8868 ΙοΙίυ$ υ8υΓη (Ιυοάβ- 
οίοα ηηαιιηαΐΏ, βίνβ ββχ. Νβαϋςυαιη ν6Γ0, υΐ ιηοβ 
6βΙ, ΑΓΪΙΙιΐΏβΙΐεοΓυιη ςυαηΐίΐ&ΐβδ ηηιηβΓΟΓαιη ΐηΙοΓ 
8θ ευιημ&Γ&ΙοΓυπι ίπίΙί^ίΐ&ηΙίυΓΏ, ςυΐ][)υ3 ηυαίθΓυβ 
ρυΙ& 86η&Γίυ8 ςυ&ΙθΓααϋί 63(, ΙιβΓηίοϋαβ, 6( Ιιίο 
ίδΐίαβ ίιγρίιβααίοϋυβ. Ηθ8θο Ιαπαβα ςυί ηοα αρβΓίβ 
ςυίάβΐΏ βα ίαοίϋαΐ, 8β(1 άυΐο αιαίο β&νβαΐ αβ Ιβ^ίβ 
νίοΐ&ΐ® Ιβοβ&ηΙιΐΓ, βοίΐίοθΐ ρβουαίαοα &1ϋ8 πιυΐαο 
ά&αΐ, 6ΐ ρ&οΪ8ουηΙϋΓ ΙυοΓυιη »ςα&Γι1βΓ ρ&ΓΐΐΓί, 
ά&παηί νβΓΟ ρΓΟΓβϋθ ίπιηαυαβδ ββββ ; Ιιο8, ίοί^υααι, π&ρ: πόλεως έν πλήθει καχών ευθυνόμενης φησ^ν 
« Ουκ έξέλιπεν έχ των πλατειών αύτης τ^χος καΐ $6- 
λος. » Ό 81 Κύριος. « Τον θέλοντα άπ& σου ^βη^είσοΜΟαι 
μή άποστραφής • δανείζετε δΐ πβρ' ών ούχ έλπ^ζιτ• 
άπολαβεΤν • >» « Ο γαρ ελεών τττωχδν, δανβιζβι βεφ » • 
το γαρ αύτο χαΐ δώρον μίν έστι δια τήν άνελπίστίαν 
της άπολήψεως, δάνεισμα δ^ διά τό του Δισπ^του 
Φΐλί5τιμον, δαψιλεϊς άποτιννύντος 6π1ρ βύτοΰ και 
πολλαπλασίους τάς άμοιβάς. 

Ό ιζ' τής α' συνόδου πάντα κληρικον, καΐ τφ 
κανόνι έξεταζόμενον, καθαιρεισθαι κελεύει, πβρ^ 
ελαχίστου τιθέμενου, τ^ φάσκον Ιερ^ν λόγΐον. Το 
άργύρ ιον αύτοΰ ουκ Ιδωκεν έπΙ τόκφ, και τήν πλέον- 
εξίαν, κα^ τ6 αισχρον διώκοντα κέρδος, καΐ τ^χ(κ>ς 
απαιτούντα τους δανειζόμενους, ή εκατοστιαίους, ή 
ήμιολίους. ΠολυειδεΤς γάρ δντες οΐ τόκοι, βαρύτεροι 
τών λοιπών οΐ εκατοστιαίοι, ήτοι τα ιβ' έπΙ τοις 
εκατόν νομίσματα, ίίτινα τοΙς τοκογλύφοις είσηράτ• 
τει νόμος • οι γάρ παλαιοί ταΤς Ικατοντάσιν Ιχρών- 
το, ώσπερ ταϊς λίτραις ήμεΐς τών οβ' έξαγέιον. 
Ήμιόλιοι δέ ε!σιν οι ήμίσεις του δλου τόκου τών δώ- 
δρκα νομισμάτων, ήτοι τα 1ξ * ου μην ώς εθος τοις 
άριθμητικοΐς καλεΤν τάς τών αριθμών όπό το προς 
τι ποσότητας 6'τι ό μίν εξ τυχόν, ήμιόλιός έστι τοΰ 
τετα'ρτου, ούτος δε εκείνου υφημιόλιος. Άλλα και 
τοΤς μή άνέδην τούτο μετιούσι, σοφιζομενοις δ^ τά 
του πράγματος, τψ μή άλώναι παρανομίας, ο^τινες 
και Ιτέροις έγχειρίζοντες χρήματα, το μίν κέρδος 
έξίσης συμφωνουσι μερίζειν, της δΐ ζημίας μή κοι- 
το"ϊς δή τοιαύτα τεχνάζουσιν, ή Ετερον τι ςυί Ιθΐίβ οοΐΏΟΐίηΐθουηΐυΓ, ααΐ ςυοάνίβ Ιαρρβ Ια- κέρδος έρινϋούσιν αΙσχρόν, καθαιρέσεως δεΐν οΓιται €Γυιη ςαδΒΓυηΙ, (ΐ6ρο3ίΙίοαϊβ ρ(Βη&[η ίοουΓΓβιβ 
Φςυαιη ίυάίοαΐ, αίςαβ α οΙθγο &1)6ΐίθη&π. Βθαί^^ηίαβ 
ίυβπΐ ροΒΐ αίΐιηοηίΐίοηθπι ]υχΙ& ο&ηοοβπι αροβίοΐί- 
ουιη δυρπα Ι&υά&Ιυαι ϋίαιί Ωβπ. 

940 Εαάθΐη ΓυρβΙίΙάβοΊιηυδ ο&ποη 83^οο(]ί86χ(», 
Αίςιιβ εΙβΓίοοδ ί(ΒηθΓ&(0Γ68 αυΐ οβ88&Γβ ρΓΦοίρΐΙααΙ 
άβροαϋ. 

ΟοονβϋίΙ ουιη ί8ΐί 6ΐ ο&ηοα 4 οοηοίΐϋ ΙιΑθ(1ίοβαί. 

ΟοίηΙυβ ααΐβαι εααοίΐϋ 0&Γΐ!ι&^ίηβα8ίβ, ΑνΑπΙίΑχη 
π)&ΙθΓαχη οιηαίυιη 688θ πι&ΐΓβιη αβιηο, ίηςυϋ, ββΐ 
ςυί αοβοίϋΐ. Ηαηο ί^ϋυΓ αιοάΐβ οιαηίύυβ ίοΗθΓβ 
8ΐυ(1βη(1υα} Θ8ΐ, αΐ^ιυβ ΙυΓρίβ Ιυοπ οβαβα Ρ&ίΓυαι 
άββαϋΐοαββ αβαΐίςαλίη ΐΓ&η8^Γ6(ϋ ; νβίαΐ αάβο βίβ- 
ποο ςυ&νίδ άθ Γβ υδΟΓΑΟι 3υπΐ6Γβ. ΟαΙυΓ βηίαι ία 
ϋβϋΓ&ιη ηοα βοΐυιη ΗΓββηΙαο], 8Θ(1 βΐ ΓραιηβηΙαιη Β μ<5νον, άλλα καισϊτον, καΐ οΤνον, καΐ ελαιον, συμ^»- δίκην λαγχβνειν, και τού κλήρου άλλοτριούν • φιλαν- 
Ορωπότερον δ* αν εΓη τό μετά παραγγελίαν, κατά 
τον ανωτέρω άποστολικόν κανόνα. 

Τά αυτά γάρ και ό ι' της έκτης λέξας συνοδού, ή 
παύσασθαι, ή καθαιρεΤσθαι τών κληρικών τους το- 
κογλύφους κελεύει. 

Τούτοις έπεται και ό της έν Λαοδικεί9[ δ' κανών. 

Ό δΐ της έν Καρθαγένη ε', Τήν άπληστίαν πάν- 
των τών κακών είναι μηνέρα, ουδείς, «ρησιν, άγνοεΤ- 
ταύτην ούν περιαιρετέον παντάπασι, καΐ μή κέρδους 
αισχρού χάριν τους τών Πατέρων δ'ρους παραβαί- 
νειν, και μή έξεΤναι κληρικψ άφ' οΙουδήποτε πράγ- 
ματΟΓ τόκον λαβείν. Δανείξει γάρ τις ουκ άργύριον 6ΐ νίηαιη βΐ οΐβαιη, ραοίβοβηΐο θβ!>Ηοτβ 8β ροβΐ βίβ- 
ΐΑΐυιη Ιβαιραβ Βϋςυίά υ1ΐΓ& τβϋίΙθΓβ. Ναιη οίΓοα 
βα, άβ ςυίύυβ β&οοϋ ΡαΐΓββ (ϋβοΓβνβπυαΙ, 8υ{ΓΓ&3ί& 
ηΐΡ8ΐΐ8 ά&Γβ, βί (ΐ6ΐίΙ)βΓ&Γΰ ηιίαίαιβ ά^οβΐ : &1 ροϋυβ 
»ΐ38()αθ ΰοηΐΓ&άίοϋοαβ &ο (]ί9(ΐυί8ϋίοαθ ουΓίθ8& 80- 
(]υί. ΟυοοίΓΟΑ 8ϋ8ΐυά Ι&ίοίβ ςυί(ΐ6ΐη ορρΓοϋήυιη 
Αίςοβ ουΙρΒίη βίΤποβΙ, ιηοΗο 8ααθ πίΛ^ί» οίβηοίβ. 
Μ&κηυ8 αυΙβΓο ΒαβϋίαΒ ία ΟΑποαβ 14 : βίβηευβ 
ςαί υβυΓ&ιη αοοβρίΐ. βί ίυςυίΐ, ίαΐυβίυπι ΙυοΓυπα 
ίο ρ&υρθΓβ8 βχρβπάβΓβ (ΙββΙία&νθΓΐΙ, βΐ άβίαοβρβ 
&νΑηΙί8θ χιΐ0Γΐ)υα3 άβνίΙ&Γβ, αά β&εβΓάοΙίυιη αάχαίΐ• 
Ιβηάαβ 60(. ΟαοοίΑζη βΐ αΐϋ^ί άίοίΐ. Α^τϊοοϊλ ατίβίΑΐη νουντος του δανειστού μετά τόν ώρισμένον καιρόν 
τάδε τι έπέκεινα δούναι. ΗερΙ γάρ ών οι θεΤοι Πα• 
τέρες έθέσπισαν, ου δεΤ (^ηφίζετθαι κα) β«ι>λεύβσθαι, 
άλλ' επεσΟαι μηδίν αντιλέγοντας ή περιεργαζομέ- 
νους • ει γούν τό τοιούτον λαϊκοΤς ό'νειδος φέρει και 
μέμψιν, πολλφ δήπου κληρικοΤς. 

Ό δε μέγας Βασίλειος, έν ιδ' κανόνι, Ό τόχοος 
λαμβάνων κληρικός, <ρησι, Ιάν καταδέζηται τό £δ(Χ•« 
κέρδος πτωχοΐς άναλώσαι, και είσέπειτα τό της φι* 
λοχρηματίας ουλάξασθαι νόσημα, δεκτός έστιν εις 
ϊερωσύνην • επειδή καΐ Ιτέρωθί γη σι ν • Ό μέν 165 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. — Τ. Ιββ γεωργοί τον στάχυν λαβών, το σπέρμα πάλιν 6πο Α Λοοίρίΐ, ηβςυθ ΓϋΓβυιη ββΐΏβη δίυΙ)ΐ6Γ ΓΕίϋοβπι βχ- τήν ρίζαν ουκ έρενιν^ • ό δΐ δανειστής και τους 
χαρπους έχ^&ι, καΐ ουκ αφίσταται των άρχα(ων ' 
&νλυ γης φυτεύει, και θερίζει άνευ σποράς * δια 
τούτο χαλχοΰ καΐ ΧΡ^^<>^» ^βΐ των αγόνων παρά φύ- 
σιν γεννώντων , ή κβτα φύσιν τίκταυσα γίνεται 
στείρα. 

Νόμοι. 
Εΐ και πολλοίς των προ ημών εδοξε δεκτέαν είναι 
τήν των τόκων Ικτισιν, Γσως δια τήν των δανειστών 
δυσκληρίαν τε και ωμότητα, άλλ' ούν ως άναξίαν 
τϊ^ς ημών τών Χριστιανών πολιτείας, άπευκταίαν 
ε?ναι κεκρίκαμεν, ά'τε παρά της θείας νομοθεσίας 
κεκωλυμένην. Διο κελεύει ή ^ιμετίρα γαληνότης, 
μηδενι μηδαμώς έξεΐναι, έν μηδεμι^ υποθέσει τόκον 
λαμβάνειν, Ίνα μή νόμον φυλάττειν οιόμενοι, νόμον ςυίπΐ; ΓοβαβΓαΙοΓ &υ1βαι ΓΓαοΙαβ ρβΓοίρϋ, οοςυβ 
ρηοοίραΐβ ΓβαιίΙΙϋ ; &(ίΙθθ(]αβ βίαβ βοΐο ρΙ&αΙ&( βΐ 
δίαβ βθοίθπίο ααβίϋ. ΡΓορΙβΓβα, ουιη »& βΐ βυΓαιη, 
6ΐ ΟΦίβΓα ςαββ αίΐιίΐ ρΓοάυοβΓβ βοΐβαΐ, οοαίΓα α&Ιιι- 
Γ&01 ρ&τίαηΐ, ί11& ςαο ηαΙιίΓαΙίΙθΓ ρ&Γϋ δίβρίϋβ 
βν&άϋ. 

ίβρβί. 
ΕΙβί ΐΏβ^ΟΓϋοι ηοδίΓΟΓυαι ρΙθΓΐβςυβ νίβαιη ββΐ &(1- 
ηιΗΙβαά&πι ββββ υβαΓ&Γυιη ρθοβίοηβιη, ΓογΙο ρΓορ- 
ΙβΓ ΓωηβΓαΙοΓϋΐΏ (ΙυΓίιίβιη βΐ ΟΓυάβΙίΙ&Ιβιη, ηοβ 
Ιααίθη υΐ ΟΙιπβΙί&ηοΓαιη δ&οοίίοη οοηνβΓβαΙίοαο 
ρΐ&οθ ιαάί^α&ΐΏ &1>οπιίη&η(1&ιη οοοβαίοαυθ Ι&ηςαΑΐη 
3υΡ6 (ϋνίηο ίηΙβΓάίο&ηη. Ι(1βο οοβΙγα νβί^ί Ιγ&ιι- 
ςυίΐΐΐΐαβ, ηβ εαίςυαηι ρβηϋαβ υΙΙβ ία οαυ&& Ιίοβ&Ι 
υϋϋΓ&β αοοίρθΓΟ, υΐ ηθ<]υηίΐ 303 βθΓναΓβ βιαάβιηυθ, θεοΰ παραβαίνωμεν * λλλά καν ει τι^ δσονδι^ποτε " Ιβ^θΐΏ Οβί νίοίθοαιιβ. δβά ΒΪ ({υίβ Ιαηϋΐΐυιη &οοβρθΓϋ, λχ€οι, εις τό χρέος λογισθήσεται. 

Ό δΐ παλαιός νόμος ($ητήν ορίζει τοις τόκοις πο- 
σότητα, τζ ποιότητι μέντοι τών προσώπων διαλλάτ- 
τουσαν. Τους μεν γάρ δανείζοντας από Ιλλουστρίων 
και ανωτέρω, άχρι τρίτης εκατοστής και μόνον κε- 
λεόει λαμβάνειν • άργυροπράτας δέ και εμπόρους 
άχρι διμοίρου εκατοστής • τους δε λοιπούς πάντας 
άγρι ημίσεως Ικατοστης. Ει δε προς οΤκον εύαγη τό 
δάνειον ε'ίη, άχρι τετάρτου Ικατοσσης. Έπί δε τών 
να\>τικών δανείων, ένθα 6 δανειστής τόν έν της θα- 
λάσσης άναδέχεται κίνδυνον, ου λαμβάνει ό δανείζων 
πλέον του νομίμου τόκου, -ζγουν της εκατοστής • ει 
γάρ άναδέχεται ό δανείζων τόν κατά θάλατταν κίν- 
δυνον, δύναται λαβείν καΐ όπίρ τόν Ιννομον τόκον. βΟΓίί ίπ)ρυΙ&1>ί(αΓ. 

Ιβχ ααίθΐη νβίυ» βχρΓββββ δίαΐυϋ ιιβυΓ&Γαιη 
ςϋΐιηΙϋ&Ιθπι, νϊ(]θΗθ6(, ]υχΙ& οοηίΐϋίοηβπι ρβΓβοηα- 
Γυιη αΐί&π) ιιίςϋθ &1ί&πι. Ουίρρβ ]ϋΙ)βΙ βοΗ ηαί & 
γίπ8 ίΐΐαβίηϋυβ &υ( βυρβποΓίΙϊϋβ. βοΐυιηιηοάο ΐΓίβη- 
Ιρπι 8υίηθΓ6, αΓ^βηΐ&ηοβ &υ1βιιι βί ηβ^οΙίαΙΟΓββ υβ- 
ςυβ αά Ιϊββββπι οβηΙββΪΓηβΒ ; ο»ΙβΓθ9 &αΙβΐΏ οηιηββ, 
Α(1 86ΐηί886ΐη 06ηΐ68ΪΓη89. δίη ΓβΙΐ^ίοΒ» (Ιοιηαΐ ιηυ- 
Ιυυαι άβΐυρ, υβςυβ &<1 ()ϋα(!Γ&ηΙοΐΏ οβαΐβ&ίαι». ΑΙ 
νβΓο ίο ΓοβηοΓΗ ηαυίίοο, υαιη ΟΓβάϋοΓ ρβποϋΐυιη 
ιη&Γίθ βαβοίρϋ, ροΐββΐ αοοίρβΓθ υ1ΐΓ& Ιβ^ίΙίαι&ιη 
υβϋΓ&ιη.Ου&ηίΙο&υΙβιη ίΓαοΙαβ ιηυΐαο άααΐαρ, ρίο 
ςυί^υβ οΐίοι ϋουίΐ ω&ϊϋβ ΓοΒουβ θϋρυΐ&π ρρορΙθΓ 
ρΐ'ονβηΐυβ Ιβαιρυβ ίηοβΓίυπι, ηοη ρβΓΓΏΐ((ϋ Ιιοάίο- ΈπΙ δΐ τών δανειζομένων ϊ^αρτζώ^^ έφ' ων τό πα- (^ (|υθ εοηβϋΐυϋο ^Γ&νίοΓβιη αβϋταιη θΐΐρυΐ&η, ςα&ιη λαιόν Ιξήν πλείονα τόκον έπερωτ^ διά τό άδηλον τής 
έκβάσεως, ουκ επιτρέπει σήμερον ή διάταξις πλείονα 
τόκον επερωτών, ε! μή εως εκατοστής μόνον, μή 
βουλομένη μήτε διά παρακατασχέσεως ενεχύρων, 
μείζονα τόκον λαμβάνεσθαι, μήτε τους δικαστάς 
ποτέ καταδικάζιιν πλείονα τόπον προφάσει τής τών 
τόκων συνηθείας • ει δέ τις μείζονα τόκον λάβοι, εις 
τό κεοάλαιον αυτόν καταλογίζεσθαι. Εκατοστιαίος 
δε λέγεται τόκος, τα διδόμενα δώδεκα νομίσματα έπΙ 
τοις Ικατόν υπέρ Ικάστου χρόνου • ή δΐ παρ' ήμϊν 
οχτώ, ήτοι δίμοιρον 

01 τόκοι άχρι τής ποσότητος του έκδανεισθέντος 

χεοαλάίου έκτεινέσθωσαν * εΐ δ^ συμβαίη έπέκεινα 

του μέτρου τών κεφαλαίων καταβληθήναι, εΙς τό 

κεφάλαιον λογιζέσθωσαν. ^ 

Ό τόχον τόκου μεθοδεύων άτιμρν^αι • ούδεις γάρ 

τόκον τόκου απαιτεί, καν καικ^ {λΐΐφόν καταβληθί;. 
ΚΕΦ/ϋΙ. Η'. ΟερΙτού τρισάγιου ύμνου. 
Ζήτβι Ιν τφ λε' κεφαλαίφ του Ε στοιχείου κανόνα 

«α' τής ς' συνόδου. 

ΚΕΦΑΑ. β*. Ότι τάς τρίχας τής κεφαλής ου δεΤ 
χαλλωπίζειν. 
Ό ί^ς' της ς' συνόδου κανών, 01 τόν Χριστόν, 
φησί, Βιά του βαπτίσματος ένδυσάμενοι, τήν έν σαρκι 
αύτου πολιτείαν μιμεΤσθαι καθωμολόγησαν, πάσάν 
τε άγνείαν μετιέναι καΐ σωφροσύνην, και μή ττΐ 
της ύλης πρβστετηκότας ματαιότητι, τό σώμα κο- &(1υΒςυβ οβηΐθΒΐιη&ιη ΙαηΙυιη, ηβςυβ βϋααι νυ11• 
ρΓορΙβΓ ΓθΙβηΙα ρί^ηοΓ&ιηβ^αΒ ΓωηυΒ £ΐθϋ!ρΐ, ηβςυο 
3υ(ϋββ& υη(|ϋ&ιη ιη&)υ8 άβοθΓΟβΓβ &ϋΙ> ρΓΦίβχΙα 
οϋΠΒΠβΙυάίηίΒ Ιοοί.δί ςυίβ αυΙβιηυΙϊβποΓβαι υΒϋΓ&πι 
ο&ρΐΐ, ΙαηΙυιη ρΓίαοίραΙί (ΙβίΓ&ΙιϋυΓ. υβΟΓα «υΐβιη 
οθαΙβΒίΐΏΑΐΐΒ νοοΑίϋΓ, οαΐΏ άυοάβοίαι ηυπιιηί ρΓΟ 
εθοιυιη ςυοίβηηΐβ ΓβϋάυηΙΟΓ. Εα υθγο ςυ» 1ί1[>η 
αρυά ηοΒ ««Ιίιη&ΙυΓ, ^ϋχία ρΓοροΓίίοοβαι ηυααιηοβ 
οοηϋαβί οοΐο ουιη 1>βΒΒβ. 
νομιζομένη λίτρα κατ' άναλογίαν νομίσματα έχει 

υ8ΐΐΓ» ιιβςαβ βά ναΐορβω ρΓίηοίρ&ΙΐΒ ιηυΐαο ά&Ιί 
βχΙβηάλαΙϋΓ : βίο Ιαπαβη οοη(ίο§αΐ υ1ΐΓ« ρηηοίριι- 
160) βυΐΏζηαιη βχρβηάί,&ά ρΓΐηοίραΙβαι ίηαρυΙβΙυΓ. 

%Λ7 ΟϋΙ ιίΒυπιιη ιιβογφ ςυβπΐ^ ίοΓαπιίΒ ΓιΙ. 
Νβζηο θηΐιη η8«τ» υβυΜίη ροβοίΐ, Β&ΐΐβιη 5ί ραα- 
Ι&Ιίιη ρθΓΒοΙν&ΙαΓ. 

ΟΑΡ. νΐΙΙ. Οβ Ηψηηο Ιη$αρίο. 

ΟυοβΓβ ία 35 οαρ. Ιίϋ. Ε οαηοηβαι 81 βγηοάί 

86X1». 

ΟΑΡ. IX. Οηοά οαρΐΙΙοί οαρίΐίζ άβΐίοαίίία οτηατβ 
Καηά ϋοβαί, 
Οαηοη &ιιΐ6ΐη 96 βγη. θ6χΙ«β, Ουί Οΐιπβΐυχτ, 
ίοςυίΐ, ρβΓ Ι3&ρϋ8ΐιιυζη ιηάυβΓυηΙ, 6^υ8 ία ε&Γοε 
νίΐ» &^6η()» Γ&Ιίοπβιη ίααίΐβπ ρποΓβΒβί ΒαηΙ, βΐ 
οιηηβιη οαιοίηο οαβΙϋ&Ιθίη &ο ΙθοαρβΓ&ηΙίααι οζβΓ- 
66ΓΘ, οβςαθ ΙθΓΓβαλΓαιη ΓβΓαηα ν&αϋ&Ιί αάΙιβΒΓβη• 167 ΜΑΤΤΗ^ΕI ΒΙ.Α8ΤΑΚΙ8 4β8 168 οοΓραβ βυρθΓίΙυο αο πίιηΐβ ονποβοοαίΐα 0Γη&Γ6. Α «'μβ^ν ττεριττώς τε χαΐ περιέργως * τ{ δ* αν γένοιτο Ουίά νβΓο νβηίυβ ςυ&ιη ρΐυπιη&αι ουΓ&πι ΟΑρϋΙίβ 
ο&ρίΐίβ λο 1>&γ1)8θ ίοαρβηάθΓθ αάοηι&αάίβ, θ( ^αζ1& 
ΒΓίβω (ΙίβροηοηάίΒ, λάβοςαβ οβο&αι ρΓοροοβΓβ αηί- 
αίΑΐΐαβ &ά ϊηΙβαιρβΓΑηΙί&ιη ρΓοηίβ, οαιη ίηίβηιη 
ίηβυρβΓ 1ιαΙ>6ηί ίηΙβηοΓίθ ^οαιίαίβ ρβΓ νίΓΐυΙοβ 
ουΗυΓο ? Οίου βηίιη Αροβίοΐαβ, « δί νίΓΟοαι&αι &1&1, 
άβάβοοβ ίρβί β&Ι. » ΕΙ Μθ868 ία ΟβυΙβΓοηοιηίο : 
• Νοο Γ&οίβΙίβ οίηοίηηοβ ίη ο&ρίΐβ νβ8ΐΓ0 ; ηβςυβ 
οοΓΓυωρβΙίθ ΓοΓίη&ιη 1)&γΙ)φ νββίΓ». » Εο8 ςυί ίβία 
ίβοβπηΐ ρηοααηι ρ&ΙθΓηβ ίηοΓβρ&Γΐ ]υΚ)θΙ : ρβΓββ- 
νθΓ&ηΐ68 Ιαααβη, βζβοιηιηυαιο&Γί. Ε&βάβιη ροΒααβ 
ίηοιίΓΓυϋΙ βΐί&ιη 1)ί ςιιί οηηβ8 ρΐίοαηΐ, ιιΐ ΟΓίβρί 
ΟαηΙ, &αΙ Ιίη^οηΙ, &αΙ αςυα ρπιηαιη ΪΓΠ^&αΙθδ ία 
8θ1β &ΓβΓ&οΐυη(, υΐ Ο&νθάίαβαι αοςαίΓαοΙ, τβΐ 8ΐα- περιττ(5τερον, του τάς τρίχας της χβφαλής καΐ του 
πώγωνας περί πλείστου ποιεΤοΟαι χοσμείν, ευ τε 
διβτιθέναι, και δίίλεαρ χαθειναι ταϊς εύολΙοθοις «ρδς 
άχολασίαν ψυχαϊς, άφέντχς τ^ διά πάσης άρετης τον 
ένδον κασμεΤν άνθρωπον ; Φησι γάρ ( *Απ6στολος • 
« Άνήρ έάν κομί, αίτιμίχ αύτψ έοττι • » χ«1 ό Μο>- 
σής έν τψ Δευτερονομ{ψ • κ Ού ποιήσετε σισ^ην έν 
της κύμης της κεφαλής υμών, ούδΐ <ρθερεΤτε την 
δψιν του πώγωνος 6μών. » Τους ουκ τοιοΰτ<$ν τι 
ποιούντας πατρικώς πρότερον έπιτιμασθαι κελεύει • 
επιμένοντας δε, άφορίζεσθαι . Τούτοις δπύκβιντβι 
τοϊ; έπιτιμίοις και οΐ τάς τρίχας κλώθοντες ώστε 
οΰλας γενέσθαι, 1} ράπτοντες, ή υδατι διαβρύχους 
ποιοΰντες, και τψ ή λ {ψ θέροντες, ιΐν* εΙς ξανθάς με- άβηΐ «ι &υΓβί βν&άαηΐ, νβΐ άθΠδί, &υΙ οίαοίπηοβ η ταβάλλοιεν, ^ χρυσιζούσας, ή δασείας έπιμβλούμενοι 
.. χ__. „^ χ-,_ »-_ι_-_χ _ .^ γενέσθαι, ή νύθους πλοκάμους περιτιθέμενοι, ή το 

γένειον ξηρώντες. ή κεράμφ πεπυρωμένφ τ^ πλέον 
τούτου άποτεφρουντες, ^ τοις όδούσιν ευφυώς Ιστιν 
α περιαιρόΰντες, καί προς το δοκούν εδσχημον άπο- 
χαθιστάντες, ώς δοκεΐν άρτι φύειν αύτοΤς τον ^ουλον * 
τοΰτο γάρ νυν και μάλιστα ώσπερ τι νύσημα έπι- 
δγ{μιον τοΤς Χριστωνύμοις ένέσκηψεν. 

ΚΕΦΑΛ. Γ. Περί τυμβωρύχων. 
Ό ξς' του μεγάλου Βασιλείου κανών τον τυμβω- 
ρύχον, δς του; τάφους ανοίγνυσι, και συλ^ τά τοις 
νεκροΐς συνθαπτ<$μενα, εις δέκα ετη της Ιερας κοι- 
νωνίας άποκλείεσθαι κελεύει. 

Ό δΐ μέγας Γρηγόριος Νύσσης έν τψ ζ' κανύνι, 

Ή τυμβωρυχία, φησι, διήρηται εις τό συγγνωστύν 

τε και άσύγγνωστον. ΕΙ μεν γάρ τις φειδύμενος της 

1&0ΐυ8, ίηνίοΐ&ίυπι ΓθΓιςιιίΙ οοΓρυβ οοηάίΙυΓΏ, ηβ ^ όσιας, και ασυλον άφεις το κεκρυμμένον σώμα, ώς βρυποβ £;68ΐ&ηΙ, ΗαΙ ιηθηίαπι Γ&βαιη 1ι&1)6η(, ιιυΐ 
ιηαχίιη&ιη 6]υ3 ρ&Γΐβπι 1β8ΐ& ί^οϋα βζοΓυηΙ, ββαιβί 
αίΐίάυΐοβ, υ( 8ίΙ)Ι νί(1βηΙυΓ, ΓοάάβηΙθδ, ςα&βί Ιααυ- 
^0 ίρβίβ ]&ιη ρπηιιιη βχοΓβνβηΙ. Ηοο βηίιη Ιιοάίβ 
ροϋββίιηαιη, 1&η(|υ&ιη ιηοΓ5υ8 βρίάβιαίυβ, &ρυ(1 
(11ιη8ΐί&ηθ8 ίηοΓβέυϋ. 

ΟΑΡ. Χ Οί $βρηΐ€Γοηιιη νίύΐαΐοήδηε. 

Οβηοη 66 πιβ^ηί Β&βϋϋ βίΤοθβοΓβπι 1)α8ΐί, ςυί 
ΓυρΙιβ ΒβρυΙοΓίβ θζρίΐαΐ θ& ςυ« ουηι ιηοΓίυο οοη- 
βοραΙίΑ ΓηβΓβ, ίη άβοβηηίυιη 8&ογ& οοααπιυηίοηβ 
ρπν&(. 

Μ&^ηιΐδ αηΐβιη ΟΓβςοηυθ Νγδββηυβ ίη οαηοηβ 7, 
ΒορυΙοΓΟΓυηι νίοΐαϋο, ίοςυίΐ, (ΙίνίάϋιΐΓ ίη Γβιηίβ- 
βίΐ^ίΐβπι θΐ ΐΓΓθΐηίβδί^ίΙθαι. δί (^υίβ βηίαι ΓθΠ^ίοηθ ΓογΙθ 8θ1ί οχροηβΓβΙυΓ η&ΙυΓ» (ΙθΓοΓηιίΙαθ, Ιαρίόί- 
ί>(]8 Ι&πιβη (]υίΙ)υ8(1ιιη), ςαί οΊγοα 1)αθ1υαι βπιηΐ, 
υΙ&(ϋΓ Αά »(1ίΩοίυιη &1ί(|ΐιθ(ί, Ιιοο ςυίάβηι Ιιβυά- 
ςιιαςυ&αι 1&ϋ(ί&1)ί1θ β8ΐ, 8θ<1 ΐΑΟΐβη νβηίβ (Ιί^ηυοι 
υ8υ8 1'θβίΐ, ςυαηάο ιη&ΐθπθί ΐΓ&η8ΐ&ϋο οοπάυοϋ &(1 
οιΗςαίά ρυ1οΙ]Γία8, β( α1ί1ίυ8 : &1ςαί βοΙΙίοίΙ&Γβ οί- 
ηθΓββ ίηΙιυπ)&ϋΒ οαπηίδ, βΐ εοοαιηονβΓθ 088&, 8ρ6 
ΟΓηαπίθηΙυπι αΐίςυοά ίη Ιαιηοΐαπ) οοη]βο1ηαι η&η- 
οί&θθΒ(1ί, ρ&π 8αμρ1ίοίο ρΙβοΙίΙυΓ βίςαβ δίιηρίβχ 
ΓοΓηίοαϋο, &οί1ίθ6ΐ ίη &ηηο8 ηονβαι. 8ίη υθγο οογ- 
ΓΪ^βοάυβ (ΙθπαοηδίΓβΙοοπνβΓΗίοηθίη 1&υ(1&1)ί1θη), Γϋβ 
β8( %4Η οοΓΓθοΙίοηίβ οιοάβΓ&Ιοπ ΟΟηΐΓ&ΗΟΓΟ 16Π1< 
ρυ8 θχ ο&ηοηίΙ)υ8 ραηΚίοηί 6^υ8 ρΓδΒβΙίΙυΙυαι. 

Ιεςβί, ] 

Ουί & ΒβρϋΙοΗβ ηα&ΙοΗληι ςυαιηνίβ αυίβΓυηΙ, 
επιηίηβ βΑΟπΙβ^ίί Ιβηβ&ηΙυΓ. 

δί ςαίδ α ββρυΙοΓΟ 8ΐ)$1υΐ6π1 Ιαρΐάβδ αυΐ οο- 
1αιηη&8 ααΐ πιαπηοΓα, νβΐ αΐί&αι ΓπιιΙβΓίθΠίΐ ςυ&ηι- 
ουηςοθ, νί^ίηϋ ΙίΙ)Γ&8 Αυτί Ωβοο «οΙυαΙ. 

Ουί 8βρη1βΓ& βίΓοάίαηΙ, βΐ άβηυάαηΐ χηοΓίυοΓυηα 
οοΓροΓ&, 81 ςυίάβαι οαηι ΑΓοιίβ ραίΓανβπηΙ, ο&ρίΐο 
ρίβεΐυηΐυτ: βίη &1)8(]υ6 &Γΐηί8, &(1 η)6ΐ&11&. 

Οαί ίη 8βρυ1θΓί8 οαοΓίυοδ ίηάυηαβηΐίδ 8ρο1ί&ηί, 
&ΐ38εί88ί8 Π]&ηί1)υ8 Ιυλαί. 

Οαί Γβ1ίςυΙ&3 νβΐ 088& ΐΓ&ηβίβΓαηΙ, ρ1β1)θίί ςαί- μή άναδειχθήναι τώ ήλίψ την άσχημοσύνην της φύ- 
σεως, λίθις τισ2 τών τφ τάφφ προβεβλημένων συγ- 
χρήσεται εΙς έργου τινός κατασκευήν, έπαινετόν ουδέ 
τούτύ έστι, πλην αλλά συγγνωστόν έποίησεν ή 
συνήθεια, 6'ταν είτ προτιμύτερύν τι καΐ κοινωφελέ- 
στερον ή της (ίλης μετάθεσις γένηται • το δε άνερεο- 
νάσθαι την κ^νιν άπό της γεωθείσης σαρκός, κα2 
άνακιθεΤν τά όστα έλπίδι του κύσμον τινά τών συγ- 
κατορυχΟέντων κερδάναι, τοΰτο τψ αύτψ κρίματι 
κατεδικάσθη, ψ και ή ψιλή πΟρνεία, εις εννέα δηλαδή 
χρύνους * ει δε σπουδαίαν ό θεραπευύμενος έπιδεί• 
ξαισο την έπιστροφήν, Ιξεστι τψ οίκονομούντι τήν 
αυτού θεραπείαν, συντεμεΤν τήν έκ τών κανύνων 
όρισθεΤσαν τ^ έπιτιμί^ προθεσμίαν. 
Ι Νόμοι. 

Οΐ άπό τών %άφων ύλας άφαιρούντες ύποκείσθω- 
σαν τψ της Ιεροσυλίας έγκλήματι. 

Έάν τις άπό τάφου άφέληται λίθους, 1} κίονας, ^ 
μάρμαρα, ή άλλην οιανδήποτε ΰλην, ε'ίκοσι λίτρας 
χρυσίου τψ δημοσίψ καταβαλλέτω. 

0\ τυμβωρυχούντες, και γυμνουντες τά τών τε- 
θνεώτων σώματα, ει μίν μεθ* ό'πλων, κεφαλικώ; 
τιμωρούνται • ε! δΐ χωρίς δπλων, μέχρι μετάλλου. 

Οί τους νεκρούς έν τοΤς τάφο ι ς έκδύοντες χειροχο- 
πείτωσαν. 

01 λείψαδα ή οστά μετακινήσάντες, ευτελείς μέν 169 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙΟυΜ. 470 δντες, αχρως τιμωρούνται• έντιμοι δε, περιορίζον- ^ (ΙβοαθχΐΓθΐηαπι βυρρίίβίυ πα (ΙβηΙ; ίπ^βηυί τβΓΟ βχβα- ται, ή εις μέταλλα πέμπονται. 

Ου δει τα λείψανα των τελευτώντων ψηλαφάνθαι 
ή σχυλεύεσθαι * τά δ^ προσχα(ρως αποτεθέντα μετα- 
φέρειν Ιξεστι. 

ΜηδεΙς σώμα άνθρώπινον χωρίς χελεύσεως βασι- 
λικής βίς έτερον τ6πον μεταφερέτω. 

ΚΕΦΔΛ. ΙΔ'. "Οτι τυπτειν κληρικοϊς ούκ 
έφεται. 

Ό κζ' των άγ(ων αποστόλων χανών, Έπίσχοπον, 
φησιν, ί5 πρεσβύτερον ή διάκονον, τύπτοντα πιστούς 
άμαρτάνοντας, -ζ άπιστους άδικη σαντας, και ταύτη 
οοβεΤν εκείνους έθέλοντα καθαιρείσθαι προστάττο- 
μεν * ούδχμοΰ γα^ρ 6 Κύριος τούτο ήμας έδίδαξε. 
Τουναντίον δε, αυτός τυπτ^μενος ουκ άντέτυτττε, 
λοιδορούμενος ουκ άντελοιδ<5ρει, πάσχων ουκ ήπεί- 
λει * έκέλευε δΐ και τήν άριστεράν έμπαρέχειν τφ 
μή ^ειδομένφ της δεξιάς. Έλέγχειν γάρ τους άδι- 
κουντας άλλως εξεστι, και τοις άδικουμένοις έπι- 
χο',ΛρέΙν όπόση δύναμις* καθά δή και Ιΐαΰλον Γσμεν 
τον μέγαν. Τιμοθέψ έντελλόμενον, τους άμαρτάνον- 
τας όπ* δψιν πάντων έλέγχειν, 'ινα και τοις λοιποις 
Φ^βος έγγένηται. ΚληρικοΤς δΐ ου υεμιτόν εαυτούς 
έχδιχειν ' σώφρον (ζειν μέντοι μετρίως τους Ιδίους 
αυτών μαθητάς άμαρτάνοντας, χλ\ μετά παράγγε- 
λλαν μή επιστρέφοντας συγκεχώρηται * δ'τι καΐ 6 
Κύριος τους έν τφ Ιερψ εμπορευόμενους, ώς ε*ς τό 
ΘεΤον άμαρτάνοντας, τψ «ρραγγελίψ τύτηων άπι{λα- 
σεν. Εΐ δε τις και διδάσκαλος ών, θυμώ ε^ξας, <ρονευ- 
τηρίψ τύψειεν έργάνψ, ουκ ατιμώρητος εσται. 

Ό δι θ' της λεγομένης πρώτης και δευτέρας συν- 
όδου, τον αποστολικών τούτον καν<^να δεξιών, επιτιμά 
τοις αυτόν πειρωμένοις παραχαράττειν, και οίομέ- 
νοις τους αυτοχειρία τύπτοντας μ6νους αίτιασΒαι, 
ού μήν και τους έξ έπιτάγμοτος. Μάταιον γάρ τοΰτο, 
Φησί, και της διανοίας του αποστολικού κανόνος 
άλλότριον, τον μίν τρις ή τετράκις πλήξαντα καθαι- 
ρείσθαι, τον δέ έξ έπιτάγματος εΙς θάνκτον στίζοντα 
εΤναι άθώον * γρή γάρ τον του θεοΰ Ιερέα διδαχτί 
και νουθεσία, έσθ* δ'τε δε και εκκλησιαστικούς έπιτι- 
μίοις τον άτακτουντα ποιδαγωγεΐν, αλλά μή μάστιξι 
και πληγαϊς εις τά των ανθρώπων έπιπηδ^ν άσε- 
μνα>ς, και ένυβρίζειν σώματα. Ει δέ τίνες εΤεν παν- 
τάπασιν άσωφρόνιστοι, τούτους διά του εγχωρίου 
άρχοντος ουδείς ό κωλύων σωφρονίζειν, ως καΐ 6 της 
εν Αντιόχεια ε' κανών διορίζεται, δν και ζήτει έν 
τώ φ' κεο. του Σ στοιχείου, 

Ό δε γ' της συνόδου, ής έξήρχεν ό Φώτιος, 6πό 
ανάθεμα τίθησι τον δ'λως τύψαι Ι) φυλακτί χαθεΐρξαι 
τολμήσαντα των επισκόπων τινά, εΓτε χωρίς αΙτίας, 
εΓτε και αίτίχ/ πλασάμονον. Εΐ δε πάνυ ε'ίη ευπρόσ- 
ωπος ή αιτία, ούδε 6 τήν μεγίστην αρχήν διέπων 
έχδιχειν ταύτην δύναται, αλλά δε» ττΐ συνόδψ άνατι- 
θέναι, 91 μόνη κρίνειν έφεΐται και κολάζειν των έπι- 
σχόπαιν τους άμαρτάνοντας• 

Ραταοι.. Ου. €Χνν. ΐΑηΙ, νβΐ ιηϋΙηηΙαΓ &ά ιηβ1α11&. 

ΟβΓαοοΙοΓυιη Γβ1ίςαίΑ5 βχαί βροΗ&ηνβ ηοη ΙίοβΙ• 
ςαο «αίθπι ρΐΌ ΙβιημοΓο άβροβϋο ΓιιβΓβ, Γθροηί 
(1βΙ>θ1>υηΙ. 

Νθΐηο &1>8(|α6 ίαιροΓαΙοΓίβ ]αβ8α οοΓρυβ Ιιοχηίηίβ 
ιηοΓίαί ία αΐίβηαιη Ιοοοιη ΐΓΑαβίβΓ&Ι. 

ΟΛΡ. XI. ^ηοά οΙ$τίοί& υβΓδβτανβ ςίΐ€ηιρίατη ηοη 
ρβνψηίΐϋίην, 

(Ιαηοη 27 β&ηοΙοΓαιη αροΒίοΙοηιιη. ΒρΙ•οοροιη, 
αίΐ, ααΐ ρΓβ8ΐ>γ^6Γαπι, ααΐ άίαεοηυιη ςυί νβτΐιοηιΐ 
Οάβίββ άθ1ίη<]ΐιβη1β8, αυΐ ίηβάβίββ αίλΙβ Ιρβίβ Γα- 
οίβαΐβ», Αίςυβ Ιιοο ταο(1ο ίρ80Β άβΙβΓΓβΓβ νοϋ, 
<1θροαί ιιι&α(1&ΐΏα8. Να11ϋ>ί βαίοα Οοιηίιιυ• Ιιοο ηο8 

η άοουϋ ; ▼βΓυιη β οοηίΓα ίρββ ναρυ1&η8 οοη Γβνβρ- 
1>βΓ&1>&1, βΐ οοηνίβϋβ οηβΓαΙυ8, ηοα ραήΙβΓ οοη- 
νίοί&1)αΙυΓ ; ρ&88υ8 ββΐ, βΐ ηοη πιίηϋ&ϊ)&1αρ ; ίαββΗ 
αυΐβιη 8ΐαί8ΐΓ»[η ^βοαιη ρΓ»1>6Γ0 βί ςαί ιηίαίαιβ 
ρ&ΓοίΙ (ΙβχΙβΓβ. Νέΐιη &1ί&$ ίηοΓβρ&Γβ ΙίοβΙ ηι«ΐ6ί&- 
0160169, βί Ιΐ08 ςοί ^α^υΓ^&α1 ρ&ΙίυηΙαΓ άβΓοαάβΓβ, 
ςυ&ηΐϋπι ρο88υιηαβ.5ί6α1ίθΙ πιι&§;ηααι Ρλυίαιηβοί- 
ιηυ8 ΤίοαοΙΙιβο ρΓβϋίρβΓβ, άβΐίηςαβηΐββ ία οοη- 
βρβοΐα οιυαίυιη ΓβρΓβΚθοάβΓβ, υ1 αιοΐϋβ βΙίΑΟί Γθ- 
ϋ(ΐυο8 ρ6Γε6ΐ1&1. ΟΙβΓίο!» νβΓΟ 1ΐΑα() ΙίοθΙ •θίρ808 
νΙηάίοΑΓθ. 8αο8 ςυί(ΐ6αι €ΐί8θΐρυ1θ8 οαβϋ^αρβ οοη- 
0θ88υαι 68ΐ, οααι άθϋοςααοί, οΐ ρο8ΐ &άιηοοΗΙο* 
αβοα οοα βοανβΓίαηίυΓ : ςαί& βΐί&αι ΟοαιΙααβ θθ• 
ΐ|αί ία ΐ6Γηρ1ο αθ(^ο(ί&1)&αΙαΓ, ΐΑοςα&αι ία Οβυιη 
ρβοο&αΐββ, Οα^θΗο νβΓΐ)6Γ&η8 αίοβ^ϋ. 8ί ςυίβ 1&- 

ρ αΐ6α ΐΏ&^ίβΙβΓ ΐΓ» ίαιρΑΐί6α8 ία8ΐΓϋαΐ6αΐο Ιβΐΐιί- 
ΓβΓΟ ν6Γΐ>6Γ&ν6Γί(, Ικιαιΐ ιπαραο6 ίβεοπ(. 

Ολαοο θΙίΑΐΏ 9 8γαοάί, ςαβ ρππι& 6ΐ ΒβουαάΑ 
αιιαουρ&ίυΓ, (ιααβοβ αροβίοϋουαι Γβοβθ8βθ8θ&α.Γθ- 
(1&Γ^υί( 608 ςαί ίρ8υπι οοαααΙυΓ βΙαάβΓβ, &(ςαθ 
ρΓ8Β(6η(ίυη(, β08 (&α1ιιαι Ιβαβη, ςαί οχ αιοΐα ρΐΌ- 
ρπο ρβΓΟϋΙίυοΙ, οοα ιιυΐβιη ςυΐ βχ 3υ88α. ν&αααι 
βαίιη 1)00, ίηςαϋ, 6ΐ & Γηοηΐβ ο&αοαίβ &ρο8(οΗοί 
ΑΐίθαυΓΏ,βυπι ςυΐ Ιθγ νοί ςυαΙβΓ ροΓοαΙίΙ, άοροαί, 
βυιη βυΐθΐη ςυΐ &(1 ιηορίοαι ιιβςαβ ρΐβοΐϋ βχ ρηβ* 
οβρΙο, βΙίαΓπ ίαιροοθ Αΐ)ίΓ6. ΟροΓίοΙ βαίαι αα* 
οβΗοίθΐη 0οί (ίοοΙηοΑ ο1 ΑάΙιοΓί&ϋοοο, ίιηο βΐ 
(ΙΌ&ηόοηαο οοΓΓθο(ίοαίΙ)α8 βοο1οβί&8ΐίοί8 οααι ςαΙ βο 
ΐηοΓάίοΑίθ $6Γϋ, οαοάθΓΑΓί ; ΙΐΑαά Ιαοιοο νοΓΐ>οή- 
1)08 80 ρΐα^ίβ ία Ιιαοιοαβ οοΓροΓΑ ίαάοοοΓΟ ίθ8υ1- 
Ιαγο, ΟΑςιιβ ΙαοοΓ&ΓΟ. δία νοΓΟ Αΐίςαί ίυοΓίοΐ ρο- 

" οίΙοΑ ίαοοΓΓίξίΚ)ίΙβ8, 005 ρορ η&^ίιΐΓ&Ιαπι ί8ϋα8 

Ιοοί 06010 νβίΑΐ ΟΑβϋ^ΑΓΙ» 810 θ(ί ΟΐΐΑΟΙ ΟβΟΟΟ 5 

οοηοίΐϋ ΑοΙίοοΙιβοί 8ΐ&1αϋ, ςαοιη νί(1ο ία ΟΑρ. 12 
ΙίΚ. Σ. 

ΤβΓ(ίυ8 &υΙβΓηο&αοο οοαοίΐίί,ουί ρΓβίαίΙΡίιοΙίαβ, 
Αη&ΐΗβΓηαΙί 8υΙ)]ίοίΙ ίΐΐυοι ςυί Αυ8υ8 ίυοπίνοί νβΓ- 
1)βΓ8Γβ 1140 νβΐ ία ουοΙοιϊίΑ άβΙίοοΓΟ βρίβοίφυπι 
βϋςυοαι, 8ίνο οΐίΓα ο&αβ&ια 1)οο Γ&οίαΙ, βίνο οαβ- 
88 πι οΙ>1βα(ΐ8(. 1 010 νοΓΟ βΐ8ΐ ο&α8Α υαΙιΙο ρΐΌ^Α- 
1;)ί1ί8 ΓυοΓίΐ,Ιι&υά Ιαοιβα 08ΐ ρ6οβ8 βυοιαιααι αίΑ^ίδ- 
^Γαΐυοι 680) νίο(ϋο&Γβ, 86ά οροΓίοΙ &ά 8^00(1 αηι 
ΓβΓβΓΓβ, ςα» 8θ1& ^υ^ο ροΙθ8ΐ ]ϋ€ϋο&Γβ β1 ρυοίΓΟ 
ορίβοοροο άοΐΐαςαοαίοβ. 171 ΜΑΤΤΗΛΙ ί€ρβ$. ^υ8 αιιΐθσι οίνίΐβ νβίαΐ βρίθοοροβ ιχ)ΐιηΐΙ>α8 βυίβ 
ρΙθοΙθΓβ, ρ(Βα&ία Ιαπιβη ηοο οοοβίϋιιίΐ ; ίο ^β- 
ηβΓβ λαΐβαα άβ ςαονίβ νβΓΐ>βΓλη(β αιι( ^^^^^^&Iη ία- 
ίβΓβηΙθ (ΙβοβΓηϋ, οοηοθάβηβ αϋνβΓβυβ ίρβοβ ^^^α- 
ΓΐλΓααι Αβϋοηβιη, ςυβ ΐΓΑοβίκίΙαΓ β( ρβοπηίαηβ 
βΐ οΗηαίηΑϋΙβΓ, ίιηο βϋβιη 4β6ηϋ, ςοβηαπχ βθβϋ- 
ιη&Γί άβΐΐβΐ ^Γ&νίβ ^^^11Γ^&, ςυβΒοαιη Ιβνίβ. 

Ιβ ςιιΐ 8&οθΓ(1οΙβη[ΐ νβΐ ία θοοίθβία, τβΐ 1η ρΓΟ- 

0688ίθη6 ρβΓβαΙθΓβ &ϋβαΐΑΐ, ΓβΙβ^θΙϋΓ. 

8ί 1«8ααι ίυβτϋ οοΓρυ& ϋΙ>8Γαιη, τββ ^υ(^ί^ΑιΑ 
θΗΐ &<1 8ϋΐηρ1υ8 οαΓΑίΙοηίβ, βί ςαβΒίυβ 3&βΙυΓΑΐη, 
ηοη νβΓΟ αά άβΓοπηΙΙ&Ιβω. βοΓρα8 οηίοα ϋΙ>βΓυιη 
ηοη ίηΓ&ιηο ΓβάάίΙαΓ. Ουί τβΓο οοΓρυ8 ΒβΓνίΙβ 
ΙβάίΙ, ρο8ΐα1&ΙαΓρΓ»ΐβΓ ^&Iη άΐβία θΐίλΐη ΙιοηοβΙ»- 
118 6]α8 (ίίιηΐηυΐ». 

ΜΟ ΙΝίΤΙϋΜ ΙΙΤΤΕΒ^ϋ V. 
ΟΑΡ. Ι Ββ ιπ;αη*ί>. 

Ου»Γθ ο«ρ. 7 ΗΙΙ. Β. 

Οαηοη άοίη 55 ββαοΙοΓυιη αροβΙοΙοΓυπι, βίςύβ 
θϋαπι 56. 0ΐ6Γίευ8, ίηςυίυηί, ςυί βρίβεορυπι 
811 αηα οοηΙυα)6Η& &ίβείΙ, άβροηλΙαΓ : « ΡΓβΓβοίο 
βηίιη ροραΐί Ιαί ηοη οα&ΐβάίοββ. » Ου® νοχ ββΐ 
Μθ8ί• νίπ 8υοαιηί. ΟαίνβΓορηΐ8ΐ)γΐ6Γαιη νβΐ άΐΑΟΟ- 
ηοπα οοηΙαπιβϋ& ΗΕΓβείΙ, βζοοιηιηυηίοβΙΟΓ. Ναπι 
ίι^αΓία ΟΓ^ίΐ ιη&]θΓθΐη, ρφπβιη βΐίαπι γπϊ^ογθπι 
ροΒίυΙαΙ, λίςαβ βΓ£;& ιηίηοΓββ ιηΐηοΓβπ). Ουίρρβ 
Μο ολρίΐίβ Ιοοαιη ο5ϋηβΙ ίη οοΓροΓβ Εοο1β8ί«, ίΐΐί 
νθΓΟίη&ηυηιη βΐ ΓβΙίςυοΓααι 8υΙ)86Γτίβη(ίυαι οαβίΏ- 
1)Γ0Γυιη. 

ΟΑΠοη «υΐβιη 57 βίΐ: ΕΙ ςα! οΐ&υάαπι, νβΐ οοουεπ, 
νβΐ ουί νϋίοβαβ ββΐ ίηοβ88υ8 ίΓΠβίΐ, οοιηπιαηίοηβ 
ρηνεΙοΓ, βίνβ βίΐ οΙθΗου8 £ΐ?6 Ιαίουβ. Τ&168 οηίιη 
ροΐίαβ πιΪΒβΡ&Ιίοαβ ρΓ08βςυί οροΓίθΙ ιη&ηυιη &(^^υι^^- 
οθΐη ροΓΓί^βηΙββ, ςπλίη Θ08 βοοαιαΐ8ϋ8&6(1βη8ίοηί8 
βοορυιη ΓαοβΡβ. 

ΑΙτοχ ίη3αΓίλ νβΐ θζ ρθΓ8οη&, νβΐ βχ ίρ$& Γβ, νβΐ 
λ Ιοβο άββαίΙυΓ. Βι ρβΓ8οα&, ευοα ιηλ^ίβίΓ&Ιυί νβΐ 
ρλίΓοηο ί&οί& ίυθπ(. Ει Ιοοο, ουιη ίη 11ι681γο 
ουηοϋβ νίάβηΐίύαβ. Εχ Γβ, ςυ&ηάο ναΐηυβ ίηΟΙοΙυιη 
ίυβΗΐ, αυΐ Γβείββ οβ8&. Ταΐ68 νβΐ 8(1 Ιβπιρυβ γθΙθ- 
^ΑΟΐυΓ, τοί λΙΙςυλ π) ίηΙβΓάίβυηΙαΓ, 81 βρβοΐαύίΐββ 
ίαβΓίηΙ : 8ΐη νβΓΟ 1ίΙ>6Γΐ ίαβπηΐ, 86(1 βχ ρΐ6ΐ>θ, ία- 
8ϋ1)α8 ▼βΓΐ>θΓ&αΐυΓ ; βθΓνί &α1θΐη ίΙαςβΙΗβ οββί άο^ 
ηαίηίβ βαίβ ΐΓ&ίΙαηΙυΓ. 

8ί (^υίβ, άυιη 8&ογ& ιηγ8ΐβπιι, νβΙ «Ηα(1 ςαο(]νΐ8 
ΒΑΟΓοηιιη οΓΟοιογοπι ρβη^^Ιυτ, Ιη 88ηοΙ&πι βοοίβ- 
81801 ίη§;Γ6β8υ8, βρίβοορυπ), &υΙ οίβηοοβ, Αΐίοβνβ 
οοοίββίο αιίηίθίΓοβ ίη]υπα &1ί(]υ& λίΤβοβπΙ, 3υΙ)θ- 
ιηολ βυαι ΙοΓςυβπ, βΐ ίη βχβίΐίυαι Γβίβ^απ ; &(ςυβ 
81 88βΓ8 αΐ78ΐ6Γί& 6ΐ 1ι1υΓβί&8 ΙυΓΐ)&ν6Γί(, &υ( οβίβ- 
ΙΐΓ&Η ρΓ0^ί1)υ(!Γϋ, ε&ρίΐβ ρΐβοΐί. Ι(ΐ6ηι οΙ)86ΓνβΙαΓ 
βϋ&οι ίο ρΓΟοβββίοηίίϊυβ, ίη (^υίϋαβ βρίβοορί νβΙ 
οΙθΗβΙ ΓβρβηαηΙΟΓ ; ηβοκιυβ 8ί ςυίβ βοΐυιη εοηία- 
ιηβΙίΑ Α£ΓβββΓϋ, ΙοΓίηβηΙίθ εΐ βχβίΐίο ΙυβΙ, βίη νβΓΟ 
ρΓΟΟβββΙοηβηι (1ί88ίραν6Γϋ, 08ρί1β ρααίβΙυΓ. ΒΙ.ΑδΤΑΚΙ8 172 

Α Ν6μοι. 

Ό δε ν^μος απαγορεύει μίν τοΤς έπισχι^ποκς πλήτ- 
τειν χερσ:ν οίκείαις ούχ ώρισε 8έ ποινήν • γενικώς 
δι περί παντός τύτττοντος ^ 6βρίζοντος διορ(ζΡΕαι, 
διδούς κατ* αυτών την ττερί ΰβρεως αγωγήν, ^τις 
και χρ•ήματικώς κινιΤχαι και έγκληματικώς, καΐ 
διορίζεται ιτοία έστι τραχεία ύβρις, ποία $' Ιλοιφρά. 

Ό Ιερέα, ε*ίτε έν έκκλησί^, είτε έν λιτ^ έπιχει- 
ρών τύπτειν, έξοριζέσΒω. 

Έάν βλαβ^ί σώμα ελεύθερον, ή χαταδ(λη γίνιται 
εις τήν δαπάνην της Ιατρείας, και τήν άπώλειαν της 
εργασίας, ου μην της άμοριρίας * σώμα γάρ ελεύθε- 
ρον ου διατιμαται. Ό δε σώμα δούλου βλάψας απαι- 
τείται προς τοΙς είρημένοις καί την έλάττωσιν της 
η διατιμήσεως αύτου. 

ΑΡΧΗ τον Γ ΣΤΟΙΧΕΙΟΓ. 
ΚΕΦΑΛ. Α'• Περί δβρεων. 

Ζήτει το ζ' κεφάλαιον του Β στοιχείου. 

Ό δε νε' των αγίων αποστόλων κανών, 2τι δε κα: 
ό νς', Ό τον Ίδιον έπίσκοπον ύβρίσχς κληρικός καθ- 
αιρείσθω, φησί* « "Αρχοντα γαρ του λάου σου, ούχ 
έρείς κακώς* » Μωσέως τούτο του πάνυ φωνιζ. ΠΡ*~ 
σβύτερον δε η διακονον 6 ύβρίσας άφοριζέσθω * ή γαρ 
προς τον μείζονα ΰορις, κζΐ μείζονος αξία της τι- 
μωρίας, έλάττονος δε ή προς τους έλάττονας• Ό μεν 
γαρ κεφαλής επέχει τόπον τψ σώματι της Εκκλη- 
σίας, οΐ δι χειρών και τών διακονικών έτερων 
μελών. 

β Ό δε νζ', Και δ χωλδν, ^ τυφλόν, ή τάς βάσεις 
πεπλημένον χλευάσας, άφοριζεσθω, φησιν, εΊτε 
κληρικός εΐη, είτε τών του λιου. Τους τοιούτους γαρ 
έλεεΤν μάλλον δέον χεΤρα βοηθον έπορέγοντας, ί^ 
χλεύης και γέλωτος ποιεΤσθαι υπύθεσιν. Νύ μοι *Π τραχεία ΰβρις ή από του προσώπου, 1} από του 
πράγματος, ή από του τόπου κανονίζεται. Άπό 
προσώπου, δ'ταν άρχοντι ί} πάτρωνι γένηται • άπό 
τύπου, δ'ταν έν θεάτρφ πάντων όρώντων • άπό τοΰ 
πράγματος, όταν και τραύμα γένηται, ή δψις πληγή, 
ϋΐ τοιούτοι ί] προς καιρόν εξορίζονται, ^ τίνος κω- 
λύονται πράγματος ίντιμοι δντες • εΐ δί ελεύθεροι 
μεν εΐεν, ευτελείς δΐ, ροπαλίζονται • εΐ δέ δούλοι, 
β φραγγελιζόμενοι,τψ δεσπύτΐ}^ αποδίδονται. 

ΕΊ τις τών θείων μυστηρίων ή τών £λλα>ν αγίων 
λειτουργιών επιτελουμένων εις άγίαν «Ισελθών 
έκκλησίαν, τω έπισκόπψ, ή τοις κληρικό ις, ή τοις 
άλλοις ύπηρέταις της εκκλησίας ΰβρεώς τι Ιπβγά- 
γοι, κελεύομεν τούτον βασάνους ΰπομεΤναι, και εΙ( 
έξορίαν πεμφθήναι • εΐ δε και αυτά τα θεια μυατήρκ 
καΐ τάς λειτουργίας ταράξοι ή έπιτελεΐσθαι χωλν- 
σοι, κεφαλικώς τιμωρεϊσθαι • τούτου αύτου χαι έχι 
ταϊς λιταϊί, έν αις επίσκοποι 1} κληρικοί ε6ρίοχον- 
ται, ουλαττομένου • Ίνα, εΐ μΙν (ίβριν τις μ^νον 
ποιιίσοι, βασάνοις και έξορί^ παραδοθζ, εΐ 81 κβΐ 
τήν λιτήν διασκεδάσοι, κεφαλικόν κίνδυνον ύπομ^ίνρ. 173 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙιΡΗΑΒΕΤΙϋϋΜ, — νΦ. 114 ΚΕΦΑΛ. Β'. Περί 'νδροπαραστατών αΙρετικών. Α 

Ζι5τει έν τψ β' κεφ. του Α στοιχείου, και εν τψ η' 
χεφ. του Κ στοιχείου κανόνα λβ' της ς' συνόδου. 
ΚΕΦΑΛ. Γ. Περί υΙοθεσίας. 

Ζ^τει έν τφ η κεφ. του Β στοιχείου. 

Ό υΐοθετών οφείλει μείζων εΤναι κατά τήν ήλικίαν 
του υιοθετουμένου χρόνο ις ιη' • ή γαρ θέσις μιμεΤται 
τήν φύσιν. 
ΚΕΦΑΛ. Δ'. Πβρι υπηρετών ήτοι 1>ποδιακόνων. 

Ό κα' Γης έν Λαοδικεί^ συνοδού κανών, Ουκ έξε- 
στι, φησι, τοΤς Οπηρέταις, έν τψ ούτω πως ώνομα- 
σμένψ διακονικψ, των Ιερών ίΙπτεσ6αι σκευών, πρ6ς 
το δι' αυτών Ιερουργησαι δηλονότι τα εις θυσίαν 
προσφερόμενα, τ^ν αρτον, φημι, και τον οίνον, έκ 
των περιεχόντων 6ποδηλών τα περιεχόμενα * ου γαρ ΟΑΡ. Η. ΰ€ Ηί^άτοραταίίαίύ ΗλγφΗμ. 
ςυββΓβ ίη Ολρ. 2 Ιϊϋ. Α, βΐ ίο οβρ. 8 ΙϋΙ. Κ. ολοο- 
ηθΓΟ 52 8γηο(1ί ββχίο. 

ΟΑΡ. III. Οβ αάορϋοηβ. 
Υίάθ ία ο&ρ. 8 πα. Β. 

Ουί &άορΙβ( αάορίΑίο πιι^'ογ 18 &ηαί8 οβββ άβΙ>6ΐ. 
Ναιη αάορίίο ηαΙαΓαιη ββςαίΙαΓ. 

951 ΟΑΡ. IV. ϋδ ηιίηύΙη$ $ίυ$ Ηι^ροάίαΰοηΐί, 
Ο&ηοη 21 βγαοάί 1.&0(ΐ!εθη2β. Νοα ΗοβΙ, ίηςαΗ, 
χηίηίθίΓΐβ ία Ιοοο, ςυί νοο&ΙαΓ (Ιίαοοηίοααι, μογα 
ναβα &111η);θΓβ, ηβαιρβ λα ιηίηίβίΓ&ηάααι 6& ςαα 
ίη &&επΩοίυΐΏ ο£Γ6ΓυαΙαΓ, ρ&αβηι, άίοο, β1 νΙ- 
ηααι, ρβΓ οοηϋηθηβ ςαίάβιη ί<1 ςαοά οοηϋπβΙαΓ 
8υ]:>ίαηυβη8. Νοη βηίπι ίβίίβ ρβηηίϋϋαΓ άίβοοησ- έφεΤται τούτοις τα τών διακόνων μετιέναι. Κενών δε η ΓΟΠ) Πΐαηυβ θΙ)ίΓΘ. ν&8& &α1θΐη ν&ουλ Ι&η^βΓβ, β( 
τών Ιερών σκευών £πτεσ6αι, και προς τήν Ιερουρ- λά β&ΟΓυπί οΓβοίαιη ρρφρ&ΓΐΐΓθ, β1 ροβίβα άβροηβΓθ, Ιερών 
γίχν Ιτοιμάζειν, και μετά τούτο περιστέλλειν, καΐ 
έν καλφ του νεώ τιθέναι, τοις δποδιακόνοις παντός 
μάλλον προσήκον ' τοΰτο και γαρ αύτοΤς ή διακονία. 
Ό δΙ κε' ούδΐ αρτον διδόναι, ή ποτήριον εύλογεΤν 
έφίησι τον ύπηρέτην, ήτοι τον υποδιάκονον. 

Ό δι μγ' οΰτε του λαοΰ υττερεύχεσθαι τους 6πο- 
διβκόνους κελεύει έν τψ της θείας λειτουργίας και- 
ρψ, οΰτε τα θεία μεταχειρίζειν μυστήρια, τοΰτο γαρ 
έργον μόνοις τοϊς \ερεΰσιν, αλλά ταΤς θύραις έφε- 
στάναι τών αγίων εκκλησιών, και μηδΐ προς βραχύ 
τούτων άφίστασθαι, ώστε εισάγε ι ν τε και έξάγειν 
τους κατηχουμένους, τους έν μετανοί^, καΐ τους λοι- 
πούς. •Εν δέ καΐ τούτο τών τής Εκκλησίας ταγμά- β1 ίη Ιοοο ΙθοιρΗ εοοααιοάο οοΠοο&γθ, Ιιγρο<ϋ&- 
οοηίδ πι&ζίπΐθ οοηγβηίΐ. Ηοο θοίαι βοπαπι πιίηίΒΐ6- 
ηυτη θβΐ. 

Ο&ηοη ΥΑΓΟ 25 ηβςηβ ρααβπι (ίί8ΐΓίΙ)υθΓβ, ηβΐ|υβ 
ροοαίααι 1)βηβ(ϋθ6Γθ ρβΓηίϋίΐ ιηίηίβίΓαπι βίνθ έχ- 
ροΊί&βοηυπ]. 

Αίςυβ 43 ]'ηΙ)θ1 1)γρο(1ί&οοηο8 ηβςυβ ρπο ροραίο 
0Γ81ΓΘ, ςυο ΐθπιροΓβ 8βιθΓ8 ιηγ8(βΓί& ρβΓΑ^ηηΙαρ» 
ηβηυβ 8ΐιεΓ& ίΙΙ& ηι&ηί1:>υ8 βυίβ οοηΐΓβοίλΓβ, ςαοά 
ρβευΙΐΗΓθ ηιυηυθθβΙβαοβΗοΙυπι ; ββά βά ίοΓββ ββΙλΓβ 
8&βΓ&Γυιη βοεΙβδί&Γυηι,βΙ ηβ Ι&ηΙίΙΙυω ςοίάβαιΠίΜ 
ΓβΙίηςηβΓβ, υΐ ροββίη* βίΐηοβρβ β* ΙηίΓοάηοβΓβ β•- 
ΙβοΗυπιβηοΒ ροβηίίθηΐίαιη β^βηΐθβ, βίςηβ βΙΐΛΠΐ Γβ- 
Ιίςοοβ. Ηίο βηΐβπι ίρβθ βχ 0Γ()ίηί5α8 βοοΙβδίΜίοίβ, των, το των υπηρετών, φημ«, τών και θεραπευτών ^ δθί1ίθ6ΐ πιίηίβίΓΟΓαπι βΐ ββΓνοΓυπι, αΐ νοε&ηΙοΓ, 

„> ' ^.. .' . ^2,ΛΛ. ίτΛίΨΛ7\•η\\Μ «τηΤί ηνηηπιηΛηηηηιηη (οηί/\ Ιοΐ««Α»ηνν« ο.«•%α_«μ_ μ». τοσούτον του λεγομένων, και ύποδιακόνων, πάρα 

λαϊκού πληρώματος υψηλότερον, παρ' δσον τών του 

βήματος ταπεινότερον. 

Ζήτει και έν τψ θ' κεφ. του Α στοιχείου κανόνα 
τής έν Σαρδική συνόδου ιε' και έν τψ θ' κεφ. του Σ 
στοιχείου κανόνα τής έν Λαοδικεί^ κβ' και κγ'. Ζή- 
τει και το λ' κεφ. του Ε στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Ε'. Περί ύποβόλου. 
Ή του σοφού Λέοντος νεαρά, Πλείονα δεΤ εΤναι, 
φτ,σι, τήν προίκα του ύποβόλου • του δε άνορός 
άτέκνου τελευτήσαντος, &ν μή παρή σύμφωνον, άνα- 
κομίζετάι ή γυνή τήν τε προΤκα και το 6πόβολον. 
και πλέον ουδέν. Ε• δ^ τήν γυναΤκα ό θάνατος δια- 
σπάσει, τής μέν οΐ κληρονόμοι τήν προΤκα λαμβα• 

νκτωσαν - 6 δΐ άνήρ του ιδίου μή άποστερείσθω [) 8υαιη (Ιοη&Ιίοηβσΐ παίηίΖΏθ λΐηΙΙΙ&Ι. 
υποοόλου. 

ΑΡΧΗ τον Φ ΓΓΟΙΚΕΙΟΓ. 
ΚΕΦΑΛ. Α'. Π•ρι Φαλκιδίου. 
Φαλχιδιός έστι νόμος περιαιρών άπό τών λεγατα- 
ρίαιν το τρίτον μέρος τής πατρικής ουσίας, και πε- 
ριικοιών τψ χληρονόμψ * έπενοήθη δε προνοί^^ τών 
παίδων, *ίνα οΐ φυσικοί κληρονόμοι πρότερον θερα- 
πευθώσιν. Έβτι δε τοιούτος • Ει μεν εις ών τυγχάνει 
τφ πατρί παις, ή δύο, ή τρεις, άχρι και τών τεσσά- 
ρων, ύπεξαιρου μένων πρότερον τών χρεών, και τών 
έν τ^ κηδεί? αναλωμάτων, και τών έπ' εύσεβεί^^ι δι- 
δομένων, ϊτι δέ καί τών τιμημάτων τών έλευθερω- ββυ 

1ιγρο(1ί8θοηοΓυσι Ι&ηΙο Ι&ίοοΓαηι βυρβηοΓ, ςααοΐβ 
9Γ&<ίΙί1)υ8 6οεΙθ8ί&8ΐίοί8 ίηΓβποΓ. 

ΟυβΒΓβ β1 ίη ηοηο οβρίΐβ ΙϋΙ. Α ο&η. ιγο. 8&Ηί- 
οθηβίδ 15, βΐ ίη 9 οαά. ΙίΙί. Σ ολπ. 22 β1 23 8γα. 
1.&θ(ϋοθη». νί(]β βΐί&πι ο&ρ, 30 Ηϋ. Ε. 

ΟΑΡ. V. Οβ άοηαϋοηβ αηΐβ ηηρϋοΜ, 
Ιιβοηίθ δ&ρίθη(ί8 οοηβϋΐυΐίο ηανοΠλ, ΟοΙβηι, ίη- 
ηπίΐ, οροΓίβΙ (η8]0Γβπι θ88Θ άοηαΐίοηβ. 8ί νίρ ϋι- 
ηαβη βίηβ 1ίΙ)βπ8 οαοη'&ΙυΓ, βί οοηΐΓ&οΙυβ ηοΒ ΙηΙβΓ- 
οβί<8θη(, Γβρβίίΐ πιυϋβΓ άοΐεαι βΐ (^οη&Ιίοηβαι &ηΐ6 
ηυρϋ&8, βί ηίΐιίΐ ρταίβτ. ΑΙ κί !ηοΓ8 οοΓπρί&Ι πυ- 
ΙίβΓβπι, ΙΐΰΓβ(ίβ8 ίρ8ίη8 άοΐβπι ΓθοίρίαηΙ ; ββά νίΓ »5« ΙΝΙΤΙϋΜ υΤΤΕΗΛΦ. 
ΟΑΡ. Ι. Οβ Ιβρβ ΡαΙάάία. 
Ρ&1οί(ϋα Ρ8( Ιβχ ςα» & Ιβ^&ΐίβ βζίαιίΐ (βΓϋλοα 
ρΒΓίθΠ) ραίπαιοηϋ, β&αιςυθ 1ι<ΒΓβ€ΐί οοηββάίΐ. ΙαΙα 
&υΐ6ΐη 68ΐ ]ί1)θΓ0Γυπι οΑυβΑ, υ1 ηβίαπιΐίΐιηβ 1ι«γθ« 
(ϋ1)υ8 ρπηιο ρΓθ8ρίο6Γβ1αΓ. 8ίο αηΐβιη Ιβχββ ΙιαΙμΙ: 
δί ρ&ΙβΓ νβΐ υηυπι νβΐ (ίηοβ νβΐ ΐΓββ βΐ πβςυβ «<! 
ςυαΙυοΓ Γι1ίθ8 Ιι&ϋυβπΙ, βυΐχΐυοίίβ ρΗαβ ιΙβϋί(ί8, «Ι- 
ςαβ 8ησ)ρ1ϋ)α8 ίη ΙυοΙα ί&οϋβ, βΙ ϋβ ςηββ ίη ρίοβ 
υ8υ8 βΓϋςαηΐηΓ, (υπι βΐί&ζη ρΓβΐίο ββΓνοΓυηι 1ίΙ>θΓ- 
ΙαΙβ άοη&ηϋοΓαηι, Αοοίρίβηΐ ΙίΙ)6Γί ΙβΓϋλΐ) ρλτίβαι 175 ΜΑΤΤΗ^ΕI ΒΙΑ8ΤΑΚΙ8 ηβ 1)θαθΓααι ρ&ΙβΓηοηιαι. δίη νβΓο ςοίηςαβ Γυβηηΐ Α Μέντων οίχετών, λαμβάνουσιν οΐ τταΐδ&ς τ6 γ' της Η1)βη, &ιιΙ αΙΐΓλ, αίςυβ ίηβορθΓ,ροδθίάβηΐάίαιΐάίαιη 
ί&ουΐΐβΐυαι, Γβΐίςααιη νβΐΌ ρ&ΗβΓ Ι&Γ^Ιυπ, υΐ ίρβί 
111>θ(, νβΐ αηί νβΐ ρ1αΗΙ>υ8 ΩΙίοηιΐΏ βαοΓυιη, &αΙ 
βχΐΓΐιηβο οαί1ιΙ)θΙ. 8ί Ιαιηβα ία ρΓοίοηάααι ΓογΙθ 
ρΓ0^^^β^6 ▼βΙΗ ρ&(βΓ, πβιηο βί οΓίοαίπ&η ροΐββί. 
Οίοϋ &α1θΐη Ιθχ : 1•β^&1&, ςυβθ ία ρίοβ αβυβ τβ- 
ΗηςοαηίαΓ, &οΙβΙθ£[6αι Ρ&ΐοίάί&τη οΙ)ΐίηβΓθ νο- 

ΙΟΙΏΙΙΒ. 

ΟΑΡ. II. Όβ νβηε/ίΰύ δΐ πιαρίε. 
ΟοβΒΓβ ο&ρ. 1 ΙίΙΙ. Μ. 

ΟΑΡ. II. Όβ ϋνρνο. 
ΟοΦΓβ ία ο&ρ. 15 Ηϋ. Μ ο&αοαβηα 18 β1 60 γοα- 
(^ηί Β&βίΐίί ; βΐ ο&ρ. 13 
πι. Γ. καθαρας περιοοιίας του πατρός. Ει δΐ ε' εισιν οΐ 
παίδες και έπέκεινα, το ήμισυ κτώνται της υπο- 
στάσεως, το δε λοιπόν φιλοτιμείται 6 πατήρ Μα δ^ 
αίρεϊται, 1) ένι των αύτου παίδων, ί5 ιβλείοσιν, Ι) ξένψ 
οΐφδήτινι. Εΐ δε και κατά βυθού ριψαι βουλή θβ{η 
τυχόν ό πατήρ, ουκ Ιχει τον άνακρίνοντβ. Φησι δΐ 6 
νόμος * Τα έπ' εύσεβε(^ καταλιμπανέμενα λιγάτα 
και του Φαλκιδίου αύτοΰ κατά προτίμησιν άνώτ<ρα 
εΤναι θεσπίζομεν. 

ΚΕΦΑΛ. Β'. Περί φάρμακων καΐ μάγων. 

Ζήτει τό α' κεφάλαιον του Μ στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Γ. ΠερΊ φθοράς παρθένων. 

Ζήτει έν τψ ιε' κεφ. του Μ στοιχείου κανόνα του ΗΙΙ. Α ; βΐ Οβρ. 8 βΐ 30 |^ μεγάλου Βασιλείου ιη' και ξ', καΐ το ιγ' κεφ. του Α 

στοιχείου, και του Γ στοιχείου το η' και λ' — --- κεφά- λα ιον. ΟΑΡ. IV. 06 αναηίία. 
Υίάβο&ρ. 11 ΙϋΙ. II. 
€ΑΡ. V. Οδ Κοτηίΰχάίο νοΙηηίαΗο βΐ ιηνοίηηίαηο, 

Ο&οοα 65 δααεΙοΓϋΐη «ροδΙοΙοΓυσι. Οαί ία ρυ- 
^αίλ, ΙαςυίΙ, βΐ 301^10 ρβΓουΐίβαβ αΐίςαβαι ίαίβρίβ- 
οβΗΙ, ςυβιηνίβ υοίουαι ίοΐυαι ίοΐυΐβπΐ, βί οΙβΓίουβ 
Γαβπΐ, άβροαβΙαΓ, ρρορΙβΓ ιιαίαιί βυί Ιθοαθπίαίθοα; 
&ΐ8ΐ1&ίου8, βιοοοααιυαίοβΙαΓ.Ν&πα ρΓορ1θΓβΓ& βΐίβχη 
Οοοαίηυβ ^α1)θ^ορρ^β58υIηαοα 8θ1υιη αοαοΙ)8ί8ΐθΓ6, 
8βΑ άβιίβηιη ρΓ»1)θΡ6 ίθπβαϋ; ίΗβο ςυοά 8Φρθ 
ρα^η& Ιο ΟΦάθΐη άί8ΐοί(. 

ΜΑ§ηα8 &υ1βιη 0ρβ^0Γίυ8 Νγ88θαυ8 ία ο&α. 5, 
ΟΗοαβα, ίαςυίΐ, Ιιοοαίοίάϋ ίο νοΙυαΙ&ηυΐΌ βϋανο- 
ΙυαίΑπυχΏ (ϋ8ΐία§αΐΙυΓ. Ε( Ιιοααίοίάίαπι ηυίάβΐΏ 
νοίυαί&ήυαι ββΐ, ςυοά βζ (1θΗ5βΓ&ϋοαβ ρβΓρβίΓΑ- 
(ΟΓ; άβίαάβ β( ίΐΐυά ΙαΙβΓ 953 νο1ααΙ&π& Γβ• 
οθΟΒβΙαΓ, ςη&αάο ςαίδ ία οοα^Γβ88α βΐ ρα^αα νοΓ- 
Ι)6Γ&08 θΐ νβΓΐ)θΓαΙυ8, ίαίθΓ&Ι ΑΓΓορΙα ορρθΓ(υοίΙ&Ιθ 
ιη&αυ 8υ& ίοΐυιη ΙβΙϋ&Ιβαι. Ναιη ςυΐ λαΐιαΐ ίζαροΐβαβ 
ίπα βυβ ίιηρβίυί ΙοουΓη άθάβΓϋ, ί&Γη ηίΐιίΐ βΟΓυιαίη 
ΧΏβαΙβαι ίαάαοίΐ ςα» πιαίαω ρΓβείάβΓβ ροίβηιαΐ, 
άυιη νί^θΐ ρ(ΐ88ίο; &(160 υΐ ΙιυΐΏίοί(1ΐαηι βχ εοη- 
βΓβ88α ΓβίβΓΕίαρ ίαΙθΓ (1β1ίΙ)θΓ&Ιίοαί8 ορβΓα, βΐ αβα- 
Ιίςυ&αι ίοΐ6Ρ ίοΓίαϋα. 

Ιανο1υα1&η& αυΐεαι 1ιοηιίοί(ίί& ίη(ϋοί& οι&αίΓβΒία 
Ιι&1)6αΙ, εαΐΏ ςαίβ, άυαι &11α(1 ρΓ0Γ8υ8 ίοίθπόίΐ, ίο^ ΚΕΦΔΛ. Δ\ Περί φιλαργυρίας. 

Ζιίτει το ια' κεφάλαιον του Π στοιχείου. 
ΚΕΦΑΛ. Ε'. Περ'. οόνων Ικουσίων καΐ ακουσίων. 

Ό ξε' των άγιων αποστόλων κανών, "Οστις έν 
μάχτ^, φησι, καί φιλονεικί^ πλήξας άποκτείνεΐ τινά, 
ει και μίαν έτυχε κατενεγκών τήν πληγήν, εΐ μίν 
κληρικός εΓη, καΟαιρείσθω δια τήν προπέτειαν αυ- 
τού • εΐ' δε λαϊκός, άφοριζέσθω. Αιά γάρ τοι τοίϊτο 
και ό Κύριος ούχ δ'πως μή άμύνεσθαι τόν λελυπη- 
κότα, άλλα και τήν δεξιάν έμπαρέχειν κΐλεύει τφ 
παίοντι, οία της μάχης εσθ* δ'τε τελευτώσης εΙς φό- 
νον, 

Ό δε μέγας Γρηρόριος Νύσσης έν τφ ε' κανόνι. 
Το του φόνου, φησι ν, άγος τ^ οια^ορ^ του ακουσίου 
και του ακουσίου διτ^ΐρηται. Και εκούσιος μέν έστι φό- 
νος ό έκ παρασκευής τετολ μη μένος • έπειτα κάκεϊνος 
έν τοΤς έκουσίοις ένομίσθη, όταν -^ις έν συμπλτηιτι 
κ«ι μάχτ^ τύπτων τε και τυπτό μένος ένέγκι^ κατά 
τίνος καιρίαν τήν δια χειρός πληγήν. Ό γάρ άπαξ 
τφ θυμω χρατηθε:ς, κα^ τή όρμτί της οργής χαριζό- 
μενος, ούδεν δν παρά τόν καιρόν του πάθους των άνα- 
κόψαι το κανόν δυναμένων έπι νουν λάοοι ποτέ, ώστε 
και το έκ συμπλοκής αποτέλεσμα του φόνου εις ϊρ- 
γον προαιρέσεως, και ουκ ε•ς άποτυχίαν ανάγεται, 

01 δε ακούσιοι φόνοι φανερά εχουσι τα γνωρίσμα- 
τα, όταν τ•.ς προς ΐτερόν τι τήν σπουδήν εχων,ές άπα- ΙαίΙο αϋςυίίΐ βΟΓυαιςαβΒοατλή αοαρο88υο(,(αο6π(. Ο τυχίας των ανήκεστων τι δράσ^.Τοΰ μεν ούν Ικουσι'ου Ηοζηίβίάϋ ϋαΐβαι νοΙυηίΑΓίί ρωαα &(1 27 &ααο8 6.x- 
ΙβαάίΙαΓ, ςυί ία Ιπα αονβοαία (^ίβΙίαςυηΙυΓ, ΐΙ& υΐ 
ρβΓ ρΓίιαααι ηονβαπίυαι ρϋΒπίΙβηβ ρβηϋαβ ρθ^γθ- 
£βΙαρ, βΐ θχίΓΑ βοΰΐββί&ια βίααβ ρΙοΓβΙ ; Γβΐί- 
(]ΐι& &υΐ6Γη άαο ΐΓ&α8ί(2;&1 ρ&Γΐίπι, βΐ ςαΙάβη) ρή- 
ιαυαι ία βΐιιΐίοαβ &α(]ίβα(ίυπι, ρ&Γΐίπι ία ουηΐθΓΟ 
ρΓΟΟίάβαΙίαο), Αίςυβ ίΙ& &(1 ρ&Γϋοίρ&Ιίοαβηι ΐίΐ.Υ8ΐβ• 
ηοΓααι αοοβάαΐ. ΑΙνβΓΟ βί νίπ ία8ί^αί8 ρυηίΐί οοο- 
νβηΐο, θΐ ροβαίΐβαΐίο νθ1ΐθαΐθα1ί& νίοοΕί θ&αι ίο 
ΙοαβίοΓί ^θίαροΓβ 86ίρ808 Ιβαϋυβ ραΓ^^&αΐίααι, ϋοα• 
ΐΓ&ΙιβΙυρ ίρβί θ( ρ(ΒαΐΒα)0Γ&, υΙρΓΟ&ααίβ ηονβιη,ςυί 
8ίο£[αΗ8 £;Γλ(ϋΚ)α3θοαιρθ111,οοΙο «αΐ ββρίβιη &υΐΒ6χ φόνου εις Ιπτά και ε'ίκοσι χρόνους παρατείνεται τό 
έπιτίμιον, εις τρεις εννεατηρίδας διαιρουμένους • ώί 
έπ•. μεν της μια; παντελώς εΤναι άφωρισμένον τόν 
έπιτιμηθέντα, Ιξω τζς εκκλησίας Ιστάμενον, καί 
προσκλαίοντα • τάς δε λοιττάς, δύο ε'ις τε τήν των &• 
κροωμένων πρότερον, εΤτα των ΰποπιπτόντων διελο* 
μενον στάσιν, οΰτως έπΙ τήν των αγιασμάτων μετο»• 
σίαν ελΟεΤν. Ει δε τό μέγεθος της επιστροφής του έν- 
τιμη Οέντο; και ή της μετανοίας θερμότης περιγένοι- 
το των έν μακρ^ προθεσμί^ ροεθυμότερον εαυτούς έχ- 
καθα φόντων, συντμηθήσεται αύτψ καί ή του έπιτι• 
μίου παράτασις^ ώστε αντί των έφ' ^κάστφ βαθμ^ 177 8ΥΝΤΑθΜΑ ΑΙΡΗΑΒΕΤίευΜ. Φ. 178 ίννίβ ετών αιχτώ, ^^^ έττυά, ή εξ, Ι) πέντε μ<5να γενέ- 
σθαι κατά την κρίσιν του την 'Εχχλησίαν οιχονο- 
μουντος. 

Ό δΐ ακούσιος φίνος συγγνωστός μίν, ου μην Ιπαι- 
νετός εκρίθη. Τόν γαρ άλίντα τψ μιάσματι τουτψ, 
ώς έξάγιστον ήδη γεν6μενον, άπόβλητον Ιερατικής 
χάριτος ό κανών άπεφήνατο * βσος δέ έστιν έπι τ^ ψιλζ 
πορνεί^ του καθαρσίου ό χρόνος τών εννέα ετών, το- 
σούτος και έπΙ τών ακουσίως πεφονευκ<$των καλώς 
Ιχειν έδοκιμάσθη • δηλαδή και έν τούτψ της προαι- 
ραίστως του μετανοοΰντος δοκιμαζόμενης, εΐ δέον τον 
ορισθέντα χρίνον αύτφ έξήκειν ή ελάττω γενέσθαι. 

Ο&κω και 6 μέγβς Βασίλειος έν τψ η' κ«ν($νι τον 
^κούσιον και άκούσιον οριζόμενος φίνον. Άκούσως 
μεν έστι, φησιν, δ'ταν τις άκοντίσας λίθον, εφ' ψ θη- 
ρίον άμύνασθαι, ή κατασεΤσαι δένδρου καρπόν, αν- 
θρωπον παριόντα μή προϊδών, εις θάνατον πλήξ^ • 
ου μην άλλα και ε*1 τις επιστρέψαι τινά βοολίμενος, 
Ιμάντι ή ράβδψ, μή πάνυτραχεί^^ τύψοι, άποθάνοι δΐ 
ότυπτόμενος •• ή γαρ πρόθεσις ενταύθα σκοπεΤται, 
^τι βελτιώσαι έβούλετο τον άμαρτάνοντα, ουκ άνε- 
λεΐν. Έν τοις άκουσίοις έστι κακεΐνο, δ'ταν τις αμυνό- 
μενος έν μαχ^ τινά, ζύλψ ή χειρι αφειδώς έπι τα 
καίρια τήν πληγήν ένέγκ^, έφ' ψ κακώσαι τούτον, 
ούχ ώστε παντελώς άνελεΤν • άλλα τοΰτο ήδη προσεγ- 
γίζει τψ έκουσίψ. Ό γαρ τοιούτψ χρησά'μένος όργά- 
νψ κρός άμυναν, και μή πεφεισμένως τήν πλργήν έπα- 
γαγών, δήλος έστι τψ κεκρατήσθαι 6π6 του πάθους 
άφειδών του άνθρωπου. Όμοίως και 6 ξύλψ βαρεΧ 
ή λίθψ μείζονι τής δυνάμεως της ανθρωπινής χρη- 
σάμενος, τοις άκουσίοις φονευσι συναριθμεΐτάι * άλ- 
λο μέν τι προελόμενος, άλλο δέ τι ποιήσας. *Γπ6 γαρ 
του θυμού τοιαύτη ν ήνεγκε τήν πληγήν, ώστε άνε- 
λεΤν τον πληγέντα* και τοι ή σπουδή ήν αύτψ συν- 
τρίψαι τυχόν, ούχι και παντελώς θανατώσαι. Ό μέν- 
τοι ξίφει χρησάμενος οΐψδήτινι, ούδεμίαν έ'χει πάρ- 
α ίτ η σιν, και μάλιστα ό τήν άξίνην άκοντίσας • καΐ 
γάρ ούδε άπό χειρός φαίνεται πλήξας, ώστε το μέ- 
τρον τής πληγής έπ* αύτψ εΤναι ' άλλ' ήκόντισεν, ώστε 
τφ ράρει του σιδήρου, και τ^ άκμ^, καΐ τ^ οιά πλεί- 
στου φορ^, όλεθρίαν τήν πληγήν άναγκαίως γενέσθαι. Έκούσιον δέ πάλιν παντελώς, και ούδεμίαν 
έχον άμφιβολίαν, οΤόν έστι τό τών λΐ[^στών, και τδ 
τών πολεμικών εφόδων. Οι μέν γάρ χρημάτων Ινεκεν 
άναιροΰσι, τον ελεγχον άποφεύγοντες * οΐ δέ έν τοΤς 
πολέμοις έπι φόνους ερχοννβΙ^ ο(>τε φοβήσαι, ούτε 
«ϋφρονίσολ, άλλ' άνελεΐν τους έναντιουμένους εκ 
τ(Μ ψανερου προαιρούμενοι. Και μέντοι κ&ν δι' άλλην 
τ«« αιτίαν περίεργον φάρμακόν τις έγκεράστ,, άνέλτ^ 
δ^, Ικούσιον τιθέμεθα τό τοιούτον " οία ποιούσιν αι 
γυναίκες πολλάκις, έπαοιδίαις τισι και καταδέσμοις 
πρ6ς τό εαυτών φίλτρον έπάγεσθαι τοίις άνδρας 
«ειρώμεναι, χαι προσδιδούσαι φάρμακα, σκότωαιν 
Ιμποιουντα ταΐς αυτών διανοίαι * α\ τοιαύται άνελού- 
οβι, εΐ και άλλο προελόμεναι, άλλο εποίησαν, όμως 
(ιά τό ιεε(λίεργον καΐ άπηγορευμένον τής έπιτηδεύ- Α. νβΐ 8θ]υπι 5 &ηηο8 &^&1, 3υχΐΑ βθηίθηΐί&ιη 6]υ8(ΐαΙ 
ΕοοΙθβίαΐΏ Γ^ί(. 

Οφάββ &υ(6ΐη ίηνοΐαηίβηιι, νθοια ςυίάθΐη, ηοο 
Ιαπιβη Ι&τκΐβ (1ί^η& Φ8ΐίπ]&1& β8ί. Νλΐη ςυί «& βα1ρ& 
ΐθηβΙοΓ, ΐΑηςα&πι ίαι ραΓαηι ιιο ρί&οαΐαιη, {^ϋα 
8&οβΓ(]οΐιιϋ Γθ3ίοΙθη(1αιη (]60βΓαίΙ ο&αοα. ΟπνιΙαιη 
&ιι(θΐη ΙβηαροΓίδ 8ίσιρ1ίοί ΓοΓηίο&Ιίοαί βχραΓ^κηάβ 
8ΐ«Ιαί(υΓ, Ι&ηΐυιη βϋ&αι οοηνβοίΓβ 6χΐ8ϋιη&ΐΏΐη 
68ΐ, 86ί1ίθ6( βρ&ϋασι ηονθΣη& αηοΓαιη, Γβοοηοϋίβα- 
άίβ 1ιοιηιοίάί8 ίανο1αηΐ&πί8, Ιιίο βϋλΐη ηιϋοοβ 
ροοπϋ6ηϋ8 1ι&1)ίΙ&, αη οραβ βϋ 1βιηρο8 άοβαΗαιη 
ίρβί ίαίθ^παιη ρροίΓ&Ιιί, &α νβρο οοαΙτ&Ιιί. 

8ίο θΐί&αι ιη&^αιιβ Β&8ίΗυ8 ίη 8 οαποηο οβάοηι 
νοίαηΐ&ή&ιη θΐ ίηνοΙαηΙ&Η&ιη (Ιββηίθηβ (ΙίοίΙ : 1α- 

η νοΙαοΙβΡίΑ ςυίάθΧΏ β8(, ςυ&ηάο ςυί8 1«ρίάβπι ρΓθ]ί- 
οϋ,βο βηβ υΐ 1>β8ϋ&πι ρροροΐβοΐ,&υΐ &γΚ>οΗ8 ίΓυοΙαιη 
οζουΙί&Ι, Αίςυβ ιηίηίαΐθ ίά νοίβαβ Ιιοιηίηθίη ρΓ»- 
ΙβΓβυηΙθΓΟ ΙθΙΙι&ΙϋβΓ ρβΓουϋΙ ; ίιηο β( βΙ ςυίβ οο- 
ρίθη8 &Ηςυθΐη οοηνβΓίβΓΟ Ια ιηβΗα8, Ιοιό τθΙ νίι^Α 
ηοη αάαιοάαπα άυπα βαιη νβΓΐ)θΓ6ΐ αάθο αΐ ίοΙθΓ- 
οαόΓίαΙοΓ ί8ςυί ναρϋΐ&ΐ. ΡΓοροβΗαιη βηίηαίιιιηοοιι- 
8ί(]θΓαΙυΓ, ςυοά οοΓπ^βΓβ άβϋπςαβοΐβιη νοΙαίΙ,ηοΒ 
ίηΐ6ΓίιηβΓβ.Ι11α(1 θΙϊ&ιώ ββϋα Ιιο(ηίοί(1ϋ8 ίηνοΙαοΙ«- 
Γϋ8, υΙ)ί ςυί ίη ρυ^ηΑ αορϋβρ «ϋςυοίΏ ρΓοραΙβλίΐ) 
Ιί^ηο ααΐ οα&αυ 8&ϋ8 ^Γ&νβιη ρΐα^λΐη ίηοαϋΐ, ςιίΑ 
βυιη ΙφάβΓθ ρο88ϋ, ηοπ νοΓΟ ρβηϋθ8 ίιιΙοΗΙοοτθ : 
8βά Ιιοο ςυίάθΐη ρΓΟχίπαβ &ά νοΙααΐΑηαιη &οοοάϋ. 
Ουί βηίοα ί&Ιϋη8ΐΓαωθαΙο α8α8 ΓαβήΙ &(1 ββάβΓβο• 
άθΐκίαπι, θΐ ϋ« νυΐηαβ ίηΟίΐθΓϋ άΪΓίββΙιηαιη, ρηι 
&ηίιηί ίαιροΙθοϋΑ ίη Ιιοιηίηβιη 8»νϋ88β τίάβίορ. 

^ 8ίιηίΙίΙβΓ βΐ ςυί 1ί§[ηο ^γατι ΑαΙ Ι&ριάβ ιηιι^ΟΓβ 
ςυ&ω ρΐΌ νίηΙ)α8 Ιιυπ]Αηί8 0808 Θ8(, 1ητ6]αηΐΑΓϋ8 
1ιοιηίοί()ί8 ΑάηαπίθΓΑΐαΓ,ΊβηςαΑΠί ςυίά &(ίαά νοίαο- 
ηΐ, Αΐιυά νβΓο ίθοβή!. ΙΙΙυο βηίαι νιιΐηηβ ΐΓβ οοιη- 
ιηοΐυδ ίηίαΐϋ, ςαο ρ6Γοα83αιη ίηΙβΓίβοίΙ : ςα&η- 
ηυΑΠί βί ίοΓίβ ίη Ααίιηο βπ&Ι οαιη ΙοάβΓΟ, ηοο 
Ιβιηβη ρβηίΐαβ βηβΟΑΓβ. Οαί ααΐβιη βηββ βΠςαο 
οβαβ Θ8(, ηυΐΐ&πι ΙΐΑϋθΙ βιουβΑϋοηβπα, ρΓβΒββΓϋιη 
ςυί δββυπαα 3ΑοαΐΑΐυΓ : ηοο βηίαι οιαηο ρβτουβ• 
βίθββ τίάβΐυτ, υ1 βϋ ΑϋςυΑ ηιοάβραϋο ίοίυβ ρβΟΜ 
ίΐΐαηι : 8β(1 ρ^ο^60^(, υΐ β1 ^ηνϋ&ΐβ Γθίτί, β( &οί« β( 
τηοΐο ρθΓ 1)θη6 ΓηΑ£;ηυπι βρΑΐίαηι, νυ1ηο8 ηβοΜβΑτίο 
βϋρβΓθίοϊθ8υη]. 

954 ΡοΓΓΟ ?ο1υη(Αηοαι 8ίπιρΙίοί(6Γ άίοϋοΓ, 
βΐ ηυΐΐβιη οΓπηίηο (1υΙ>ίΐΑΐίοηθΐη ρΑϋΙοΓ, ίά ςυο<] α 

Ο ΐΑΐΓοηίΙ)υ8 ΓιΙβΙ Ιιθ{»ϋ>)θ8.ΐ8ϋβηίπιρΓορΙβΓροοαηΐΑαι 
ίοΙοΗοιαηΙ, Ιτίλ>οηΑΐ ίυ^ίβοΙθΑ , βΐ ςοΐ 1>β1ΐΑ ^βΓΟοΙ 
&(] οχάβΒ ρΑίΓΑοάΑδ ΑοεβάοηΙ, ηοςαβ ΙβΓΓβΓβ ηβςοβ 

ΟΑβϋ^ζΑΓβ, 86^ βΧ ρΓθΓβ880 ΑάνβΓδΑΠΟδ ίοΙθΓβΰθΓβ 

8ΐυ(]βη(. ΙαιοθϋΑΟί 31 ρΓορΙβΓ ΑΐίςοΑίη αΗαπι 0Αυ8Απι 
ΓαΙαΙθ ΐΏ6(ϋοιπ)βη1ααι Αΐίςυίδ ιηίβεβΑΐ, Αίςαβ ίΐβ 
ίηΙβΓΓιοίΑΐ, νοΙυηίΑΓίΑΐη Θ88Θ ίδίΑΟί οαάβηι 3θ<1ίθΑ- 
ιηυβ. Ιθΐυά 8»ρβ ΓηοιοοΙ πιυ1ίαΓβ8, ςυ» ςοίΙιηί^Αηι 
ίηοΑηίΑΐίοηίύυβ αο ΑοααΙβϋΑ α(1 8υί ΑπιοΓβαι νί- 
Γ08 αΙΙγαΙιθγθ οοοαπΙογ, βΐ άΑΟί 118 σιβάίοΑΟίβηίΑ 
ςυΦ αιβηΐίΐϊυβ (βηβ^ΓΑβ οίίυη<]υηΙ. Ηφ βπ^ο, 8ί 
βηβοβηΐ, ςυΑίηνίθ Αΐίοά νοίαβρίαΐ, Αΐίυά ΓβοβπηΙ, 
ρΓορΙβΓ ΙβΙΗίΓθΓαηα Αίςυο ρΓθΙιίΙ)ίΙαιη οαοάίο&ιηβο, 17Θ ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒίΑδΤΑΗΙδ 180 *ηΙβΡ νοΙαηίλΠΟΒ Ιιοίηίοίίΐββ ΓβρυΙ«1>ααΙαΓ. ΙπίΟ Α. <«ω<: έν τοΤς εκουσίως φονβύουσι καταλογίζονται. βΐ ςυο &1)0Γΐαιη οίβαΐία ιηβ(1ίο&αιβη(& ρΓ»1)βοΙ, 
▼β1 ςυο ηοίρίαηΐ τοηβηλ Γοθΐυιη οθο&ηϋ& &υΐ 
ρηιοίρίΙληϋ&, ηίΐιίΐ ρίβηβ α νοίαοίαπίβ Ιιοιηιοίάίβ 
άίΙίβπιηΙ. 

Ιη ολοοηβ &α(βιη 43 : Οαίβςυίβ ναΐηυβ ΙβΙΙι&Ιθ 
νΐοίηο ϊηΟίχβΗΐ, βίνο ρΗοΓ &||^Γβ88υ8 βϋ, δίνβ 8Θ 
άβίϊβηάβΗΐ, 1ιοιηίοί<ίΙ& ββΐ. 

Αίςοβ οβαοηβ 56 : Ουί 8υλ βροηΐβ ίοίβΓίβοβΙ, θ( 
ρο§Ιβ& ροοηϋθοϋλ (1υοΙυ8 ΓυβΓϋ, ρβρ 20 Αοηο» βα- 
1η οοηαιηαηίοηβ ρη?βΙ)ίΙαΓ ; ββϋίοβΐ «αοίβ ςιι&ΙαοΓ 
βχ(η ΓοΓββ ΟΓ&ίΟΓϋ 8ΐ&η8 βΐ Αθοβ, θ1 ρ&Ι&αι άβαιια- 
Ιί&η8 ΟΓΪιηβη βααοα,βίςιιβ Γο§[&η8 βάβΙβΒ ίοίΓ&ηΙββ, 
ο! ρΓΟ Ιρβο Οβυιη ρΓβϋ&η νβΐίαΐ ; Ιαιη ρβΓ ςαίη- 
ςαβηηΐυιη αηλ οαιη αυάίβοϋ^αδ β^ΓβάίβΙυρ; άβίη 
ββρίβαι «ηηίβ βίιηαΐ ουιη βιι^βίΓ&Ιίβ &ηΐ6 ίΐηϋαιη 1ί- 
Ιηρ^ίβο) βχϋ>ϋ. Ιη Γβΐίςαίβ ςυαΙυοΓ, ρβιΐίΐιυβ 8ΐιιΙ)ΐΐ, 
βΐ Ιιοβ ίλοίβΐ οοαϋηυο ία 0θ1β5Γ&ϋυηβ ΕυεΙιαΗβΙί». 

Α 880Γ&ιηβη1ο βαΐβιη ΕαοΙι&ΗβΙΙη ρβπ θοοβηηίυιη 
βχοΐυάϋ Ιιοαιίοίάαιη ίηνοΐυηΐ&ηυιη ο&ηοη 57. Υβ- 
ΠΙΠΙ ίη εααοηβ 54 |ρΓ0 ηΐίοηβ οΪΓοαηαΒί&ηΙΐαΓυπι 
ρ(Βηα8 Ιιοιηίοίάη ίηνοΙυαΙ&Γϋ Γβιηίΐϋ ?β1 ΓθΙ)θΓ&Γί 

ΑΙςαβ χη 6&η. 11 βοΓΠβθΓβ αίβπηαΐ ϊά βυρρΗοϋ 
ίητοΙοηίΑΗβ ίηΙβΓϋοίΰηΙί, ςυοά υηάβοίιη ιιαηοβ & 
οοοζηαηίοηθ βΙ)8ϋοβΑΐ. ΕχοβϋίΙ θηίιη ίβΐυΐΐ 6ϋ&ιη 
ρηΒβοΗρΙυιη ββοηβ οοαοιιίΙ>θ8 Ι6ΐηρυ8. Οαο&ά ί11θ8 
ςαί ρβΓΟΟβΒΪ 8οη1,1θ^βιηΙΙοβ&ίθ8ΐη οΙ)8θΓν&Γβ οροΓ- 
161 : βΐΐιοηο ςαΐάβοα, ςαί ρΓορίβΓ ρ1&ς&8 άθου1)αί(, 
Γοηαβ ΙβΕηβη 1>86α1θ8υοίηηίχυ8 &ΐΏΐ)αΙ&1,οοοί8υχη ΚαΙ άΐ τά έμβρυοκτ^να το (νυν έπβρέγουσαι ή δεχό- 
μεναι φάρμακα, ως άμ6λωθρ(δια προ&νεγκβίν καΐ 
άωρα τά γεννήματα, ούδΐν τοις ΙκοντΙ φυν^ύουσιν 
άπεηίκασιν. 

Έν δ^ τψ μγ', *Οστις, φησί, θανάτου πληγή ν τψ 
πλησίον δέδωκε, φονεύς έστιν. ειτί ήρξε της πληγής, 
εΓτε ήμύνατο. 

Έν δΐ τψ νς'. Ό ^κοντι «ρονεύσας, ίπειτα μετά- 
μεληθεις, εΙς κ ετη της κοινωνίας εκποδών Ισται 
των αγιασμάτων, έν τέσσαρσιν Ιτεσιν εξω της βύρας 
του εύκτηρίου Ιστώτ και προσκλαίων, και την ιδίαν 
έξαγορεύων παρανομίαν, των εισΐ(5ντων τε πιστών 
δε(^ μένος εύχήν υπίρ αύτοΐί ποιεϊσθαι • έν πέντε £τεσι 
μετά τών άκροωμένων έξελεύσεται, και αύθις έν 
η Ιπτά μετά τών 'εν υποπτώσει ένδον ου μενεΐ διά 
τέλους * έν τοις λοιποΐς τέσσαρσι συστήσεται * κχί 
ταύτα διηνυκώς, έν μεθέξει τών αγιασμάτων γενή- 
σεται. 

Τον δε ακουσίως πεφονευκότα έν τψ νζ' εις δέκα 
ετη της τών αγιασμάτων κοινωνίας άπείργει. Έν 
δι τψ νδ' κατά το ιδίωμα της περιστάσεως του 
ακουσίως φονεύσαντος Ι) ύφεΤναι, ί) έπιτεΤναι κελεύει 
τά έπιτίμια. 

Έν δέ γε τψ ια' άποχρώσαν ειναί φησι καταδί- 
κη ν τψ ακουσίως φονεύσαντι, το έπΙ Ινδεχα Ιτη μή 
κοινωνησαι • 6περβέβηκε γάρ καί τον τετυπωμένον 
τοις κανόσι καιρόν. Έπι δΐ τών πληγέντων, τά Μω- 
σέως παρατηρήσωμεν • και τον κατακλιθέντα μέν 
ύπο τών πληγών, ας Ιλαβε, βαδίσαντα δΙ πάλιν 2πι 
τ^ Ιαυτοΰ ^άβδψ, ού λογισόμεθα πεφονευσθαι. ΕΙ δΐ ΐηιοΐΐΏββΧΐΒϋΐηβΓθ; 810 ΐϋΙβίΏ ρο8ΐ νυΐηαβηοα ^ ούκ έξανέστη μετά τάς πληγάς, άλλ' ουν τψ μή ■ϋΠΌχίΙι ςοΙ& βοοα ηοΐΐβΐ ]π16γ6οθγο ςαίνβΓΐ)βΓ&νϋ, 
Βοιηίοίάβ ςαίάβηα β8ΐ, ββά ίηνοΙυηΙ&Ηυβ ρΓορΙβΓ 
ρΐΌροβΙΙαιη. 

Οληοη ΑΌΐθΐη 22 8γηοθί Νβοο«8&ηθη8ί8 βοβ ςυί 
1η ΙιοιηίοΙάίηχη ίανοΐυηΐ&ηαιη ίηϋίάυηΐ, &ίΙ, ρποΓ 
οοηβϋΐηϋο ρβΓ ββρίβηηίαιη οοιχιιηυηίο&Γβ ?6ΐαΐ, 
ροΒίβΗοΓ «υΐοοα (^αίηςυβαηίαιη ΒάίιηρΙβΓθ ]ϋ1)βΙ. 

Οαιιοιι νβΓΟ 23 1)οαιίοί(ΐ&8 νοίαπίαηοβ ίη βχίΐυ 
▼ίΙβ«ά οοοαπιαϋΐοηβχη ιάιηίιϋ 3ϋΙ)βΙ. Τα ΐΛπιβη 
ροΙοΪΒ 5θςυ6Γθ οοηοοβΒ αίΑ^αί Β(ΐ8ίΙϋ. 
ΟΑΡ. VI. 06 $ηίΜί$. 

\ίάΒ 12 οαρ. ΙϋΙ. Β. 

Μ§ ΟΑΡ. VII. θ€ €χάίΙ)η$ ΜΙίΰίί, βΐ ΙαίΓοηηιη 

Μλ^υβ 8Αηβ Α1(ΐ8η88ία8,ία θρΙβΙοΙα βά Ααιαιυιη, Ο 
Ηοπαίηβιη οοοΜβΓβ, ίηςαΗ, ηοη ϋβο(, β«4 (λΐηβη 
Ιΐ08ΐθ8 ίη 1)β11ο ίηΙθΓβοθΓβ βΐ Πθ6(« β1 1&α(^6 βϋαιη 
άί^ηαιη Θ8ΐ. 

Μιβοιιβ &αΐ6ΐη ΒΕβιΊίυβ ίη οαη. 13, 06Β(Ιθ8, 
ίηςηϋ, 1)θΙΙίο&5 Ρ&Ιγ68 ηοβίπ Ιιοιη!οί(1ί& 6886 πιί- 
ηίηβ Γβρυ(β1)8ηΙ, ί^ηοβοβηΙβΒ, υΐ ιηίΐιί νί^βΙαΓ, ϋβ 
ςπι ρΓο νΙΠυΙθ βΐ ρίβΙ&Ιβ άβοβΚ&ηΙ. ΕβοΙϋ Ιαηαβη 
Ιιοο οοηβΠϋ άβθί88>) νίάβπΙοΓ, υΐ & οοωπιοηίοηβ ροπ 
ΐΓίθηπΙυιη (βηςηιιπι π)Αηί1}υ8 ίηιρυπ &1>!ΐ(ίη&αΙ. 
Ιι&ιΐ(1β βηίΐϋ ίϋ(^ηο8 βχί^Ιίιηα^ Αΐί&σι 608 βληοΐυβ Ι)ίβ 
Ρ&(6Γ ςυί ίη ΙιοβΙβι ΙπιρβΙαη] ίΑείυη(,6ΐ ^βηυβΟΙιη• 
Βϋβηηιη άβίβηάαηΐ; ςαί βπίηα ίΐίορυηα ίπ 1&υ(ΐ6ΐη προελέσθαι αυτόν άνελεΤν, δ τυπτήσας φονευς μέν, 
άλλ' ακούσιος διά τήν πρδθεσιν. 

Ό δε της έν Άγκυρα συνόδου κανών κβ' τους 
άκουσίψ «ρόνψ περιπεσόνταί, φησι, δ μεν πρότερος 
δρος εν Ιπταετί^ κελεύει τοΰ τελείου μή μετασχεΐν • 
ό δε δεύτερος τον πενταετή χρύνον πληρώσαι. 

Ό δΐ κγ' τους ακουσίως φονεύσαντας έν τψ τέλει 
τοΰ βίου της κοινωνίας άξιοΐ5σθαι κελεύει. Συ δΐ τοις 
του μεγάλου Βασιλείοτ μάλλον πείθου κανύσιν. 
ΚΕΦΑΛ. ζ"'. Περί τών φονευόντων εαυτούς. 

Ζήτει το ιβ' κεφάλαιον του Β στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ'. Περί τών φόνων τών έν πολέμως, 
και τών φονευόντων λτ[^στάς. 

Ό μλν μέγας ^Αθανάσιος έν τη πρδς *Αμμο^3ν 
επιστολή. Φονβύειν ουκ Ιξεστι, φησίν, άλλ' έν πο- 
λέμψ άναιρεΐν τους αντιπάλους, και Ιννομβν καΐ 
επαίνου άξιον. 

Ό δ^ μ^γ*•; Βασίλειος έν τψ ιγ' κανόνι. Το6ς έν 
πολέμοις φόνους οΐ Πατέρες ημών, φησΙν, έν τοις 
φόνοι; ουκ ελογίσα'/το, έμοι δοκεϊ, συγγνώμην δόντες 
τοις υπέρ σωφροτ^νης και εύσεβείας αμυνόμενοι;. 
Τδίχα δε καλώς έχει συμβουλεύειν, ώς τάς χεΤρβ^ 
μή καθαρούς, τριών ετών της κοινωνίας άπέχ^εβΙ». 
ΔΓ επαίνου γάρ τίθεται και ό θεσπέσιος οδτος Πα- 
τήρ, τους όμόσε τοϊς άντιπάλοις εύψύχως ίόντ^ς, 
και τοΰ τών Χριστιανών γένους υπερασπίζοντας. 181 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤίαϋΜ. — Φ. 181 Τ{ γάρ των ύπβρ σωφροσύνης χαΐ ευσέβειας άμυνο- Α ΡΓβθοΙ&Ηυβ (ϋπροββΗςη&ηιςίΐοά ρυ^αβηΙρΓονίΚΐιΙβ μένων βίς έπα(νου λ^γον γένοιτ' δν άξιώτερον ; "Οτι 
γ* μήν αύτψ πρόκειται σκοπός, τάς συνεζευγμένας 
Ισ6' δπη χαΐ ταϊς άγχθαΐς των πράξεων χαθαίρειν 
χηλΤ^ας, μετρίως χαΐ τούτοις επιτιμά, ώσπέρ, οιμαι, 
κβΐ ό μέγας δν έπο(ησεν *Αθχνάσιος, εΐ ταύτην 
προστησάμενος κχ? αύτλς ετύγχανε τήν ύπύθεσιν, 
χα^ μή Ιτέρωσε βλέπων, τούτων άπεμνημύνευσεν. 
Άλλ' οΐ τής μεγαλονοίας του νομοθέτου μή έφιχνού- 
μενοι, μηδέ των ανθρωπίνων κατορθωμάτων το 
προς χαχία^ άγχίθυρον στοχαζύμενοι, μέμψεις αύτψ 
περιάπτειν τολμωσιν, οΤα φορτικών 6ν το της συμ- 
βουλής, καΐ της άρθής άποδέον κρίσεως. Συμβήσε• 
σεται γαρ, φασί, παρά τοΰτΟ, των στρατιωτών τοΙ)ς 
εύδοχιμωτάτους, και μάλιστα οΤς Ιργον, ξίοει κα^. <ρόν«|> τάς των αλλοφύλων άνακύπτειν ορμάς, διά η βϋΑίιίβ ίιι1οΙβΓα1>ίΗ8 ροθΟΑ 68ΐ. Ουίρρο ουρ οοη 

ρ(ου της του άγαθοΰ στέρεσθαι μετάλήψεως, δ'περ — "'* : ^— -. -ι«κ«•*» <..,,..«„ ϊ».^ γ•*^.:. 

Χριστιανοΐς άφύρητος κύλασις. Διά τ( γάρ, φασίν, 
ου καθαροί τάς χείρας, ους σωφροσύνης πέρι καΐ 
εύσεβιίας αυτός πολεμεΤν μαρτυρείς, άριστα πάν- 
τ€ΐΐν τούτο σκοπήσας ; Και γάρ εΐ μή ούτοι προθυ• 
μηθβΐεν ε?ς χείρας τοις βάρβαρο ις ιέναι, και τα 
ζ(φη επισείοντες πείθειν ούχ 6πως των άλλοτρίων 
μή έφίεσθαι, άλλα καΐ περί των σφετέρων δεδοικέ• 
ναι, ούχ &ν φθάνοι τά της εύσεβείας οιχύμενα, των 
^βρ^άρω^ 6φ' εαυτούς πάντα ποιούμενων κατά πολ- 
λήν του κωλύσοντος έρημίαν, καΐ τ& οικεΤον σέβας 
διά σπουδής τιθεμένων κρατύνειν ; Σωφροσύνην δέ 
τίς Ισται 6 μετιών, άναγκαζομένων πάντων ζ^ν κατ' 
εκείνους, αυτοκράτορας Ι[δη γεγενη μένους ; Τούτοις 
παιδική ώς &ν φαίη τις γλώτη^ τολμώσι περιβομ- 
βειν τήν πολύστομον του Πνεύματος σάλπιγγα, και Ο «ϋίοαιη, θχ&οαβη ροθΐ Ιλρβυΐη Αόβ, ςυοι! 80101118, 61 ρίθίΑΐβ ? ΟαΐΑ νβΐΌ ίρβί ρΓορο8ίΙαιη ίυίΐ, ιη&ου» 
1&8ςυ« ηοηηαηςυ&ιη ρΓ»ο1&η8 &οϋοηϋ)υ8&(11ιαΓ6ηΙ 
βΙυβΓθ, ιηοάβΓ&Ιθ βΐί&ιη ί8ΐθ8 ρυηίΐ : ιίευϋ βΐ ιη& 
^υ8 Α11ι&η&8ία8, ςαοά γθογ, Γββί88θ(, 81 ίρ8ί οοηϋ 
^18861 Ιιιηο β&α8&ιη ΙηοΐΑΓβ, ηβςαβ &Ηο Γβ8ριβίβιΐ8 
ίβΙΟΒ ρρβίθηίββθΐ : νβΓοιη ίΙΗ (Ζοη&Γ&ιη Ιηηϋϋ), 
ςυϊ χΏίςιη&ηίπιίΙ&Ιβιη 8ρίη(υ&Η8 1ια3υ8 ΐ6£[ίβ1&ίοιΐ8 
ηοη Α88βςαυιιίαρ, ηβςυβ η&ΙαΓφΙιαίϋΐαβ &<1νίϋοαι 
ρΓοηίΙαΙθίη οοη&ίάβΓ&αΙ, ίρβυιη τβρηΙιβηιΙβΓθ ηοα 
γβΓβπΙοΓ, ςυΜί Θ88βΐ ία8αΐ8υιη οοπ$ί1ίαπι, βΐ Γβοΐο 
3α(1ίοίο ο&Γβηβ. Ηοο βηίιη ρ&οΐο, &ϋ ίΠβ, βοηϋη^οΐ 
π1ΐΏΐΗΐβ8 8ρβο1&ΐί88ίιηί, βΐ ςαοΓαιη βίαάίυιη ββΐ βηββ 
αοοβάβ βζΙβΓΟΓϋπι ίηουΓ8υ8 ρΓβθοΙάοΓβ, ρβΓ ΙοΙλίη 
νίΐΑΐη 1>οηΙ οοπηιηυηίοηο ρΗνβηΙυρ, ςο(κ1 νίη8 ΟΙιη- 

ϋΐί 
ιη&ηίΙ)υ8 ροΓΐ 6886 4β1>θηΙ, ςυοβ Ιο ίρ86 ίιίθηβ ρτο 
ρυάίοΗίλ θ1 ρίβΙ&ΐ6 ρα^η&Γθ, αΐ ίΐΐβ ορίίηΐθ αηίιη&Α- 
ν6Γϋ17 Νίβί θοίιη ΐΠϋηΑηίιηαπι ίη<1αζί88θΐιΙΒ8Γ5Β• 
Γ08 α£[^Γθάί, 6ΐ νίΙ)Γ8ϋβ β1&άϋ8 ρβηαιάθΓθ, ηοη ςαί- 
Α6Π1 ουρίάθ8 ΙοοηοΓυιη &ΙίβηοΓυιη, 86(1 ά6 8018 8θ11ί• 
οϋθ8 688Θ, &ηη6 άβ ρί6ΐ&1β &ο1αοι β856ΐ, οααι Βαρ- 
1>Αη οπιαίΑ βίΐ)! 8υ1)^^^6^6η^ ρΓορΐ6Γ ηίαιίΑΟί Αάνβτ- 
8&Γϋ ί^η&νίΑΟί, 6ΐ 80ΑΠ1 8ΐιρ6Γ8ϋϋοη6ηι 81α1>ΙΙιι*9 
πΐΑ^ηορβΓβ ΑοηϋβΓοηΙοΓ ?0ο1β &υΐ6αι ΙιοηοβίΑϋ Ιοοαβ 
βπΐ, 0001 οηιηβ8 ΑΓΓορΙο 860161 ίαιρ6ηο Α(1 ίροοΓοαι 
ηΐ0Γβ8 νϋ&πι β£;6Ρ6 οο§[βηΙ ΒΑπΙίΑΓί 7 Ηοο ςαίάοηι 
ΑοάοαΙ ροθΓίΙί 5&11)θϋθ ΑάνθΓ8α8 ηιη1ϋ8οηΐΜη 
δρίΓίΙθ8 1)αοοίη&οι 6ΐ ογ&ης^βϋοο 8θί6ηϋο 8γηΐΑςηι« 
ο5ηιοΓΠΐθΓΑΓθ. 0υϋ>α8 βίο Γθ8ροη(ΐ6Γθ, ΙίοοΙ, ςαο4 
ηΑΐυΓ&Ιίυπι η08ΐΓ0Γθπι &£Γ6θΙυοηι, οΐ βυηιηι&ϋηι τής ευαγγελικής εμπειρίας τήν βίβλον * προς ους 
έκεΤνο &ν εΓποιμι, δτι των έν ήμΐν φυσικών παθών 
συλλήβδην εΙπε^ν 6 έσμος, μετά τήν του Αδάμ, ώς 
Γσμεν, παράβασιν, τψ των ανθρώπων είσεχώμασε 
γένει, ώσπερ ά(3{3ω9τημάτων κοινών τ^ χαχί^^ συν- 
εισττεσύντων. Τούτων τά μέν φύσει συνέζευκται καί 
άνάγκΐ(^, τά δΐ φύσει διοικείται χαΐ προαιρέσει * και 
τά μίν Ιχει τ(> άνεπίκλητο, τψ άποχρώσαν κεκτήσθαι 
παραίτησιν τήν δλογον ανάγκην της φύσεως, 8ν μή 
τ^ χρεί^ μύνον ή άμετρία λυμήνηται * έφ' δ δε ή 
προαίρεσις άγει, ήπερ τ^ λογική και αύτεξουσίψ 
συνεισέρχεται φύσει, ύποκλίνεσθαι ταύτην πείθουσα 
τοΤς της άλογου φύσεως πάθεσιν, Ιξον, ε^περ έβού- 
λετο, μή ένδοΰναι, ού πάντη το άμεμπτον, εΐ χαΐ οηίνβΡθαηι ^6008 ΙιοαίΑοααι ΐηνΑβΗρ ΐΑοςοΑοι Γάρ- 
γαρο ίηιβΓΟίϋΑΐααι οοηιηιοηίυοι ίη ηι&ΐοηι οοηΑρί- 
ΓΑηΗοαι. ΟοοΓοπα ΑΐΐΑοούί» 6ζη&(ιΐΓΑ6ΐηθθββ8ϋΑ(θ 
&άΙΐ8ΒΓ6η1 : αΙϊα &ϋΐ6ηι 86θαηάοοι ΟΑΐαηιαι βϊ βΐ6- 
οϋοηβαι οοΙ}ί8 ίηβαηΙ.ΕΙ ίΙίΑςϋίάβηι οοΗ&οι οοΙρΑΟί 
ΐΓ&ΙιυοΙ, ςυί& ούΐοηάοηΐ ΐ&ηςυ&αι βοίβοίοηίοαι 
οχουβλϋοοοπι ίΓΓΑΐίοηΑΐβαι ηθεββδίΐΑΐβια ηΑΐοΓΟ, 

ΠΙΟάο 6X068808 08001 000 νΐΐίβΐ: 86(1(|Ο0Α(1^ί8ΐΑΑά 

ςη0 6ΐ6θΐίο ίηοΗαΙ (ςο« ςυίάβαι οαΙογο ΓΑΐίσηΑΐί 

1ίΙ)6Γ6α§βθϋ ΟΟηνβΟίΙ) ρ6Γ80Α<Ι«η8 6ΑΟ1 ίΓΓΑΐίθηΒΠ8 
ΟΑΐΟΓΑ ρα88ίθηΐ5θ3 86 8θΙ)αΐίΙΙθΓβ, οΐ ρΑΡ 08ΐ, 

(Ιοαηινί8 ββββ (ΙθΗθγθ Γ00ϋ!»Αν6ΐί(, ΙΐΑοά ρ6θϋθ8 

ίΑ0160 Γ6ρ ΓβΙΐβη 810060) , ΟθηάθΟΑΐθ8 ΗοΟΐ, 6νΑ86Γϋ. 

ΟοΑρΓορΙθΓ )ιηο βΙίΑΟί οχρίΑϋοοθ ορθ8 ΙιαΙιοοΙ, συγκεχώρηται, διαπέφευλε • ταύτ^ τοι καΐ καθάρ- β |Αη(|αιαη οη^ίοΑίβ νίΐοοι θ ν68ΐί8;ίθ 0θθ86ςο6ηϋΑ σεως ταύτα δεΐται, οΤα της προγονικής ήττης κατ* 
!χνος Ιπύμενα. Και γάρ 6 γ«|ΐθ<« *1 )(α1 της αθανα- 
σίας, -7^ς έχπιιττώκαμενφ ^χεΐ γε δήπου φέρειν το 
ά«ειχ6νι«μα ττ^ του γένους διαδοχή, άλλ' ούν εΐ μή 
Ιπίχουρον σχοίη τον νύμον, και τ^ Ίερ^ τελετή τήν 
«αλαιάν προστροπήν άποπλύναιτο, τών έζαγίστων 
είναι δοχεΐ. "Οσπερ δή και τά τικτόμενα βρέφη, εΐ 
μή τψ θεΐφ καθαρθείη λουτρφ, εκποδών της ημών 
^βταται κοινωνίας, καίτοι μή έκ προαιρέσεως, φυσι- 
χ«ί>ς δι του προγονικού μετεσχηκέναι μιάσματος 
ιηστευ^μενα, ατε της γενέσεως αΐτίαν, της σαρκός 
Τ•χοντα τήν έπιθυμίαν, ώς πού φησιν ό θειος Δαβίδ . Ναοιςοβ ηΐΑΐτίιηοηίοπ), φΐΑηΐγί8ν6ΐίαιηΐ0ΓΐΑΐϋΑϋ8, 

ςΟΑ βΖθίάίθΐυ8, {ηΐΑ^ΐΟΘΟΙ <|α&Π]άΑΠ1 ρΡβ 86 ί6ΓΓ6 

νί(ΐ6&1θΓ§;6α6Π9 8οεο69δ{οο6, ο11ιϋοοιίηο8,ηί8ίςοί{$ 
Ιθ^ίΙΐπίΑΟί ροΐ68ΐΑ(β[η ΚΐΑϋυβηΙ, οΐ βαοΓο ηίυ νβίο- 

Γ6ΙΠ 8ΐΑΐασΐ βΐυβηΐ, ίηΙΟΓ Γ6β 6Ζ960ΓαΙ9ιΙ68 06Ο86ΐαΓ. 

ΙϋοίΓθο 6ΐ ίηίΑοΙθβ ηίβΐ ααογο ρυΓ^βαΐατ Ιαϋαογο, α 
οοοιοιοοίοοθ ηο8ΐΓΑ θχοΙαάυοΙΟΓ: ({ΟΑηινί» οοο 6ζ 
οΐβοΐίοοθ, βθά 0Α(0ΓΑΐϋ6Γ ΐΑΐ)ί8 οπ'^οαΓια ρΑΓϋοίροβ 
ββή 0Γθ(ΐΑθΙυΓ: ςοΑίβοοΒ οαροϊα οοοουρίβοοηΙίΑΟί 
(Αοςο&ο) ΟΑΐΟΓ» οαΐραοι ΓογοοΙ. 966 ϋοΐΐο <ϋοϋ 
8ΑηοΙθ8 ϋΑνίά : « Εοοβ οοίοι ίο ίοί<ιοϋΑ(ίΙ)θ8 οοο- 

ΟΟρΙΟβ ίϋί, η 6(0. ΟΟΑΓΟ 81 ΜΙα, 6ΐ ({00 ίθ<ΐ6 86- 183 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ Βυΐ8ΤΑΑΙδ 1Μ ςυυηΙαΓ Ιιοιηίηυιη οβάββ, ρ&ββίοηυιη ροβΐ ΐΑρβαχη Α <*Ιοου γαρ έν άνομίαις βυνελήφθην, » χαι τα έξης. Ει ▼οΙαοΐΑη&Γοιη 8θ1>οΐ68 βίηΐ, οριιβ ββΐ υϋίςϋΐ ία 
ΟΜίτίι νίνβΓβ βΐ όβχΐΓ&αι ΒΑΟ^υίηβ θχΙβΓΟΓυιη 
χιηΙιαβΓβ βίαάβηΐ, Γβρυι^βηΙαΓ ρπυ» ροΒπϋοηΐΐο 
ιηοιϋεΐηα, βίςαβ 1ιυ]α8θθίβηο βΟΓάββ ίΙΙί νϋφ^θοβή 
βάΙιβΓββοβηΙββ &ϊ>8υαι&ηΙ, αίςαο ίΐιι &ά οιγβίβηλ 
ηονϊ Α<1« «οοβά&ηΐ. Ουοηί&ιη θΐί&ηι (οΙ& βναϋ^βΐίοα 
ίηβΐϋοϋο, ηο8 «ά ρΗβΙίηυιη βΙβΙυΐΏΓβάυοβηβ, βΐ&ιΐ 
ΒρίηΙο&Ιβιη, οΐ ΙίββΙ, β% οαβΗοΓβιη νίίαιη ΐυβίΓαβαβ, 
η&ΙΙο ΐη Ιοοο νβΐ 1)6ΐ1& Ι&αά&Ι, &υί ρβΓ οκάβΒ αίλϋ- 
Ιί« ίηαρβίυιη βίβϋΐ, ρΐΌΐιΐ ββ Γββ Ιι&1)υίΙ Βυ5 τβίβή 
Ιβ^β: βθά οα&χίιηθ Ιιυίο &άν6Γ8&ΙαΓ βΐ ρροΓβυβ 
οοηίΓΑΓίβάοοβΙ. ΝλΟ] Οοιηίηυβ &1ίςϋ&η(1ο ϋίβοίρυΐοβ 
βυοβ, ςηί ΓΟ^βτβΓβηΙ βυιη, χβίο ΤΗββϋίΐβθ οοπίΩίοΙί, 
π1 νβΠβΙ Γα1ιηίπ& ίη θ&πα&ηΐ&οοβ ίιηιηίΚβΓβ, ςτιί ούν των της παραβάσεως προαιρετικών ικαθών ίχλονα 
και οΐ πόλεμοι, και οι τούτοις έπ<$μενοι <ρ6νοι, ανάγκη 
δήπου και τους έν 6'πλοις ζ^ν ^λομένοος, χαΐ την 
δεζιάν τοις των άλλοσύλων αίμασι βάπτειν, χαθαρ- 
θήναι πρότερον τοις της μετανοίας φαρμάχοις, χαΐ 
τψ ταύυης πυρι τα περιουόμενα τφ έπιτηοεύματι 
ρύπη έκτήξαι, και ούτω τοις μυατηρίοις του νέου 
προσιέναι Αδάμ. Έπει και πααα ή «οαγγελική 
νομοθεσία, έπι το αρχαΤον ημάς έπανάγουσβ, και 
προς την πνευματική ν ώς οΤ<5ν τε καΐ άμείνω παρα- 
καλούσα ζωήν, ούοαμου δείκνυται ή πολέμους Ιν 
καλψ τιθεμένη, ^ φίνο ι ς την της κακίας αγχουσα 
ρύμη ν, ώς τα της παλαιάς εΓχε νομοθεσίας, άλλ* εκ 
διαμέτρου τούτοις Ιστάμενη, και τάναντία διδάσχου• ΐρ808 ηοα ΓβΟβρβΓ&ηΙ, 8βΐηβ1 Εά ίρβοβ οοηνβΓίθηβ « σα. Καί γάρ που τοις μαθηταϊς έρομενοις τον Κύ- 

• •ι. ΐ-ί ι_;_ . 11Τ ι:_ ^ :«;*.. Ο -! 2 ν... \. 2: -.^. τ_ *._ ίηοΓβρ&νίΙ Ιιίβββ νβΓΐ)ί8 : « Νοη ηοβίίδ ςυοά ΒρίΗΐυ 
βΗίβ. η Υβηιιη Ι&ηαβη βί νβίβΓβα) βϋ&ιη Ιβςβηι 
άϋί^βηΐβτ οοηβίάοΓανθπβ, ρ&Γί& οοιη θνΑο^ιβϋοα 
ςιιολίΐ ίβΐβ ΒβαϋβηΙβιη ΓβρβΓίββ : ΙαπαβίΒΐ αΠπ8 
ηλΙθΓ«1ια(ηΑη«8ΐ&ΐυ8 ιιΐί&αι ρΓονίάβηϋηιη ΐ6^β<ϊ(]αβ 
ροβΙοΙ&Γβ νί(1θ1)&ΙαΓ. \ά Γ&06Γβ 0βα5 ϋ&νίάί βχ- 
βίΓαθηάί ΙβιηρΙί οαρίάο οογ ηοη ρεπηΪΒίΙ ? «ηηοη 
ςυοΑ άβχίΓΑ β]ΐ]8 ίαΩηί1& ο«(1ο βχίβΓΟΓυιη ίαίΐ 
ροΐΐαΐλ 7 ^08θρι1υ8 βΐί&πι Ιιΐο ιηβΓϋο Κϋβαι ίΑοί&Ι. 
Οη&Γβ βϋβιη Οβυ8, ςυ&οάο οβίβηΐίβ όθ εορίο, 6( 
νοοβ Ιβπυί88ίιηβ &ογο ίη ϋορβϋ (ΙίοΙυΓη ΤΙιββΙ)!- 
Ιθΐη βΐΐοουΐυβ β8ΐ, Οοιηΐηαιη ίη ίβΐίβ ηοη β88β^ ία 
Ιι&ο ΥθΓΟ Α(Ιθ88θ (Ιίχίΐ Τ Νοηηβ ίηϋβ ρΐ&αβ (Ιβαιοπ' 
βΐηνίΐ, ςηοά βοΐα Ιοη^&ηίηιϋιιβ βΐ κηίββΓίοοΓάίϋ 
Οβο ρΐ&οθΐ (ΐυο(ϋίΙ)6ΐ αυΐβη) εββΙβΓΟΓυιη Ιιοιαίηυω ριον, εί έπιτραπειεν σκηπτοϋς έπαφεϊναι τοΙς £α- 
μαρείταις μη δεξαμένοις αυτούς, ζήλψ τφ τοΰ 
θεσβίτου, επιστραφείς, έπετίμησεν, Ούκ Γστβ, ειπών, 
οωυ πνεύματος έστε ύμεις. Ου μην άλλ' εΐ και την 
πάλαιαν άικριβώς σκοπήσαις, άδελφά ταύτ^ φρονού- 
σαν εν γε τοις τοιούτοις ευρέσεις, εΐ και των τρό- 
πων της ανθρωπείας φύσεως το διάφορον, τ^ της 
προνοίας ά^ζ'(^τιι διάφορον. ΈπεΙ τί μαθών 6 θεός 
τον θείον Δαβίδ ου προσήκατο, να6ν αύτψ προθύμου- 
μενον άνεγεΤςαι ; Ου παρά το μεμιάνθαι τούτου την 
δεξιάν τφ μυρίψ φόνψ των αλλοφύλων, εΓ πω χαν- 
ταΰθα προς πίστιν Ίώσηπος άξιύχρεως ; Τί δε ήνίκα 
τοις έξ ουρανού δείμασι, και τη λετττοτάτ^ φωνζ 
της αύρας, ό θεός έν Χωρήβ έχρημάτιζεν αύτφ τούτφ 
τψ δηλωθέντι θεσβίτη, και των μεν άπεΤναι, τ^ δέ Πΐ&ΐίϋλ ίηάοοϋ ? Ουβηλοι ί11& λ(1α)ίηί8ΐΓΑΐίοηΐ8 ^ παρείναι Κύριον έ'λεγεν ; Ούκ έναργώς εντεύθεν 110818 ρΓ«8ΐ&η1ί&7 απηοη ςαοά ίπιρίβίβίβτη ο ηιβάίο 
ΙβΙΙβΓβ ροΐυίΐ, ςυβ άοπιίη&η ΒοΙβΙ ίη νίΐ&αι Ιιυαια- 
ηλίη βΐ οοηΙβΓβΓθ οαιηβ8 ςηί ίρ8ί ΓβηϋηηΙοΓ, θ( 
οιηηί1>υ8 ηιοάίΒ Γθοα8&η(68 ΓβΓοΓπι&Ιίοηβπ) ίη αιβ1ίυ8? 
ΟαλΓβ ί^ϋύΓ 008 ςηί εΐίηαι βχ π)&η(1&Ιο Οβί οηηι 
00Γρ0Γΐ1)η8 ΙιυπιαϋΐΒ ίπιρίβΙ&Ιβαι υη& άβπίθΙυαΙ,ρβΓ- 
06Γΐ08 άίββ ίη(|;Γθ()ί ία ο&8ΐΓ&αΙίουϋίν6ΐαΐ1?Ν(ΐηϋθ8 
βηίηι &<1 Β&Ι&ΑΟΐυΓη ιηΓβΒϋΒδίιηηω ουιη ϋίπΒ ΟΓβοα- 
\ΪΒ & 80 Π)ί9808, ηυί οίνίΐαΐββ 61 (ΓίΙ)ϋΐ&Γί&8 βχρυΐ 
^η&τοΓ&ηΙ, θΙοίν68 οπηηβ8 ργφΙθγ ίηί&η1β8 οΓαϋθϋΙβΓ 
ίηΙΟΓΓοοβΓβηΙ, Γβ^ο βϋ&ιη ίρβο ω&οΐ&ΐο, ςυί ρπυβ 
ίηβηϋ& αι&1& ιηοάΐΐΑΐυβ ίυβΓ&Ι οοοίΓ&ϋυάοΐΟθ, Γοϋβ- 
Γ&Ιςηο: ςαίρροοίΤοΓοηΒίρβΐ» ιηυΙΙβΓοβ ίιηρυάΐϋα^, 
ΐΑ8θίνί& οοΓροΓΒ, ο1 ίπιρίθίΑΐθ &ηία[ΐ&8 βοΓίιω ςυί εδειξεν, δ'τι μακροθυμία και φιλανθρωπία μόνη φίλη 
θεώ, ίίκαστον δε τών ά)λων ή πονηρία των άνθρώ• 
πων έφέλκεται ; Τί της Μωσέως ύπουργίαΓ το κρά- 
τιστον ; Ού τό την άσέβειαν έκ μέσου γεγενήσθαι 
παρασκευάσαι, τψ βίψ τών ανθρώπων ένδυναστεύ- 
ουσαν, και απαντάς έκτριβήναι τους ταύττ(^ κατάκρας 
άλόντας, καΐ απεγνωσμένους παντάπασι την προς 
τα κρείττονα μεταβολών ; Τί ούν δη τους έκθερίζον- 
τας, έξ έπιτάγματος θείου μετά τών ανθρώπειων 
σίομάτων καί την άσέβειαν εσθ* δ'που της εις τήν 
παρεμβολήν έπι ρητάς ημέρας οπεΐργεν εισόδου ; 
Τους γάρ έπι τον εχθιστον Βαλαάμ προς αυτού μετι 
χρησμών έκπεμφθέντας αισίων, και τάς υποτελείς 
έκείνψ πόλεις άρδην δηώσαντας, τους έν αύταΐς τε ουιη ίρΒΪΒ οοΓΓυρίΙ; 1ΐ08, ίηςυιιπι,ςαίΙΑη) ρΓ»£ΐ&Γ0 β πάντας, πλην 6'σον ήν έν νηπίοις, αφειδώς καταθύ- ΙιΟΒίβα) άβνίοβΓαη^, βχΐΓ& ο&πιρυια αι&ηοΓΟ ]υ88ί<: 
ιΐΒ(ΐα6 Λά άίβιη ββρϋιηαπ), ]ΐ]88ί(ςυβ οοΒ^ηαπ) 8&• 
οοΓ(1ο(βω ΕΙθΒζαΓϋηι ίρ&οβ ρατ^&Γθ : ορ1^π(Ιβη•$. 
ηΐί ρυΐο, ςαοά ΙίοβΙ Ιβ^ΐΙίιηοΒ ίυβπιιΐ ίηίιηίοοΓυπι 
οβάοΒ ηίΙιίΙοηιίηυΒ ΐΑΟΐβη ςυί Ι^οιηίηβιη οοοίϋϋ, 
^^8^ο [ΐ06ί 80 άβΓθοάθοϋο, βΐ ίηνίΐβ ίβοβρϋ, &ά 
ΒΒοηΟοίαηι οΐιηοχίυβ οββο νίάοΙυΓ ρΓορΙΟΓ 8υ(ΐιΐΏ8πα 
εομαΑΐίοιιβιη β1 οοιυιηυηίοηβιη ; ευ3αΒ βΓ^ο βΐί&ίη 
νίΓΟΒ π)ίηΙη)θ ίπιρίΌΐιΟΒ, Γ|υίΙ)υΒ οββάο ροΙΙυί οοοϋ- 
Ι{6Γ&1, ραΓ^&Γί νοίπϋ &(1 (ΙϋΙβικίυϋΐ ϋΙπΓπ Γβ&Ιυηι. 
ΟυβΓΟ &ά Ιο^βαι ΒρίτϋυΒίβΐΏ ΒηΐΓπυιη Βυυιη Ιοίυαι 
ίηίοηάοηβ υϊγ 8&ηοΐυ8 (βΐ | Μοβοιώ Βϊϋί 1«η(|ύ&χη σανταί", άλλα καί αυτόν Ίερεύσαντας βασιλέα, άνδρα 
μυρία και βεβουλευμένσν και δεδρακότα πρότερον 
του; Ιουδαίους κακά (γυναίκας γάρ άΦνλγεΤς προ- 
στησάμενος, λαγνείαις μίν τά σώματα, τάς ^χάς 
δι ασεβείς τών αύταΤς συμφθαρέντων διέφθειρε), 
Τους ουν οΰτω κατά τών πολεμίων ήριστευκότας, 
έ'ςω μεϊναι του στρατοπέδου εΙς έβδόμην ήμέρβν 
ί πέταξε, τώ δε μεγάλιμ ΙερεΤ 'βλεσζάρψ καθαίρίιιν 
αύτους παρεγγύησε, δείξας, οιμαι, ώς ε'ι καί νό- 
μιμοι αΐ κατ' έχθρων σφαγαΐ, άλλ' ό' γε χνείνων 
ά'νθρωπον, ε' και δικαίως αμυνόμενος κα• βιασθείς, 
κδν όποιασούν ών τυγχάν^^ θρησκείας, υπαίτιος 185 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. — Φ. 186 «Τναι δοχ«ϊ διά την άνωτάτω τυγγένειαν και κοινήν, Α θΧ0ΐηρΐ8ΐΓ βηΐβ οβυΐοβ ρροροοβα», ςαί αςυϋ&ΐβιη οδ χάριν καθάραιως εδέησε τοις κτείνασι και τοΟς 
Έό^^ω άσββείβς έληλακότας, προς άπβλλαγήν του 
νομισθέντος άγους. Προς το(νυν τον ν($μον του Πνεύ- 
ματος τον νουν όλον τε(νων ό άγιος, και προς παρά- 
δειγμα Μωσέα βλέπων, ώδίνοντα μίν του πνευμα- 
τικού νέμου το δίκαιον, μήπω δΐ τελέως θβ^ροΰντα 
δούναι τούτψ την πα^(^ησ(αν, του κα(ρου και των 
πραγμάτων ταύτην 
ίπίκρισις ^χει του Ιθξίβ βχρΓβθβίΙ, ηβςυβ Ι&ιηβη κάβα 8 ββΐ ρίβηβ ίρή 
οοποθ()βΓθ Ιβαιροηβ βΐ ΓβΓυιη &Γΐ)ϋπαα)) οβΑββ ςαθ9 
ίη 1>6ΐ1ο ΩαηΙ, οοα θχΙγ& ροΒα&αι ββββ νοίυϋ, ρΓΟ 
άίβΟΓθΙίοηβ 6]|]8 ςυΙ χηίβοβΐ πίθάίε&ίηβηΐυιη, βΐ 
άίβροδΚίοηβ ΓβοίρίβαΙίβ, ςυ&ιηνίβ αά εβΓίαιη Ιβζηραδ 
νί<)6ΐυΓ ουίρ» ΓβααίβΒίοηβιη ϋιηίΙ&Γθ, βίοαϋ βΐίαιη ία αΐϋβ άβϋοΐίβ ρηΒΟΪροΓΘ δοΐβΐ. 
μή προσιεμένων, ούδε τους εν πολέμοις φόνους εξω δίκης έστάναι κελεύει, ως ή 
κβραννύντος τα φάρμακα και ή διάθεσις του ταΰτα προσιεμίνου, εΐ και ρητοΤς δοκεϊ την του πταίσματος έπιμετρεϊν αφεσιν, ώς και έν τοις άλλοις άμαρτήμασιν ορατχι διατατ- χρονοις 
τό μένος. 

Και ΙπΊ του βασιλέως δε Νικηφόρου του Φωκά, 
έν καιρφ τ^ Έκκλησί^ τα του κανόνος γέγονε τούδε. 
*Εκε(νου γαρ άναγκάζοντος νόμον θέσθαι τήν Έκ- 
κλησίζν, τους πίπτοντας έν πολέμοις έξ ?σης τοις 
άγιοι ς πρεσβεύειν μάρτυσι, και ώσπερ εκείνους 
υμνοις γεραίρειν και πανηγύρεσιν, οΐ τότε της Εκ- 
κλησίας προβεβλημένοι, έπεί πολλά λέγοντες τον 
βασιλέα ούκ Ιπειθον μή ό'σιον είναι τούπίταγμα, 
τελευτώντες τψ κανόνι τούτψ έχριξσαντο, Πώς οΓόν 
τ•, φάμενοι, τους έν πολέμοις πεσόντας συναριθμεΤν 
τοις μάρτυσιν, ους 6 μέγας Βασίλειος, ώς τάς χεί- 
ρας μή καθαρούς, τών αγιασμάτων έπΙ τριετίαν 
άπκΐρξ» - χαΐ οΰτω τήν του βασιλέως βίαν άπεσκευά- 
σαντο. Διαφόρων δΐ Ιερέων και επισκόπων, έπι της 
συνόδου έζομολογησαμένων, πολεμίοις συμπλακήναι, 
χαΐ πολλούς έξ αυτών άνελεΤν, ή Ιερά και θεία 
σύνοδος τφ του αγίου τούτου κανόνι και τφ νε' έπό- 
μινοι, ον καΐ ζήτει έν τψ ε' κεφ. του Λ στοιχείου, 
άναλεγόμ«νοι και δσα ηί θεί^ Γραφτή διείληπται, 
της λειτουργίας αυτούς έκέλευσε παύσασθαι, ει και Ινιοι, 

τούτοις ουκ έτίθεντο. Ζι{τει και τδ ζ' κεφ. του Α 

στοιχβίού. 

ΚΕΦΑΛ. Η'. Ώερ2 τών φονευοοσών γυναικών 
διά φαρμάκων τα Ιμβρυα. 
Ζήτει το κη' και το κθ' κεφ. του Γ στοιχείου, και 
έν τψ θ κεφ. του αύτοϋ στοιχείου κανόνα κε' της έν 
Άγκυρα συνόδου. "Ετι περί φόνων ακουσίων, και 
περί τών άποπνιγέντων νηπίων πορακειμένων τοις 
γονευσιν αυτών. 

Έν τοΤς άκουσίοις δΐ φόνοις έκεΐνα κρίνεται, ήνίκα 
τών βρεφών Ινια, μέσον κείμεν^^ νυκτός τών γονέων, 
έκ ραθυμίας αυτών, Ι{ μέθ^, ή γαστρός κόρψ βαρύ- 
νο μένων, και έμπεσόντων αύτοΤς, άποπνιγτ^ * οι καΐ 
τήν έπταετίαν φυλάξουσι, ξηροφαγί^ δέ καΐ γονάτων 
κλίσεσι το θείον έξιλεούμενοι, κλα»>θμψ καΐ τξ κατά 
δύναμιν έλεημοσύνΐ[; 6ποτέμνόο<η καΐ τους ορισθέν• 
τβς χρύνΜς, συγγνώμην Ιχοντες κα». τ^ άνηκέστψ 
λη^^ναι σύμφορη. 

Ει δ' έξ επιβουλής του αντικειμένου σαφώς τούτο 
σονέβη, μηδ^ τών γονέων έπταικότων, εΐ και συγ- 
γνώμης το συμβάν άξιον, άλλ' ούν και μεν ρ ίων δει 
το>ν έπίτιμίων. "Εοικε γάρ δΓ (τερά τίνα αμετανόητα 
χταίσματα τήν έγκατάλ&ιψιν ταυτηνΐ γεγονέναι 
παρά του φυλάσσοντος Κυρίου τά νήπια. « Μή δψης 
γάρ, φησίν, εΙς σάλον τον πόδα σου, καΐ ου νυστάξει 
6 φυλάβσων σ• άγγελος. » ΡΓΦίβΓβα 8υΙ> ίαιρβΓ&ίοΓο ΝίοβρΙιΟΓΟ ΓιΗο Ρΐιοο» 
αϋΐίβ βΓ8( Εοοίθθΐβ ^α^α8^6 οαηοηίβ ίαβίϋυΐίο. 111ο 
βηίιη ϋΓ^βοΙθ Εοοίβθίαιη, αΐ (ΙβεβΓηβΓβηΙ ϋβ ςυί ίο 
1)β11ο 957 ρβπβπηΐ ρ&Γββ 1ιοιιογ68 ουιη δαηοϋβ 
πΐΑΓίγπ 1)υβ, ίρβοβςυβ (βαςυβιη ιηβιηοΓΐΑ8 ιη&ΓίγΓυ ίο , 
Β Ιιγοααίβ βΐ 8ο1βαιαίΙαϋ1)υ8 οθ1βΙ)Γ&ΓθοΙ ; ϋϋ ςαί θο 
ΙοηαροΓβ Εοοίββίφ ρΓΐβΓυβΓυπΙ, βαιη ιηυΚο ββηηοηο 
ίιηρβΓ&ΙΟΓί ΐΏΐηίιηβ ρβΡβα&άβΓβ ροΙβΓααΙ ^υβ8υIη 
ίρβίυβ Ιι&αά ρίαιη ίαί88β, Ι&ηάβω Ιιοο ο&οοπβ ο»ί 
8ΐιηΙ. ^ςαυπιπθ 688β ροββίΐ, άίοβηΐββ, θο» ςαί ίη 
1>θ11ο οβείΑβΓίηΙ, βυιη ΧΏ&ΓΐγπΙ)αθ υη& ΓβοβηββΓβ. 
ςυοβ ιη&^πυβ ΒΑβίϋαβ, Ι&ηςοαιη ιη&ηίϋυ8 ίιηραΓΟβ, 
& 8&βηβ ΐΏγβΙβΓϋβ ρβΓ Ιποηηίαιη βχείαβϋ ? βίςυβ 
Ιιοο ωοι^ο ίιηρθΓΐιΙοπβ ΓβΓΟοί&ιη αααοΐίϋ »υηΙ. Ουιη 
ΑϋΙβιη ιηυΐΐί 8&οθΓ(1οΙβ8 οΙ ορίβοορί οοηΩΙβΓβηΙυρ 
«ραά βγαοάυιη 86 ουαι Ιιοβίβ οοοΚΓβ88θ8 Γαΐ88θ, β1 
ιηυ11θ8 βζ ϋ1ί8 ίηΙβΓΓβοίββθ, 8αηοΙ& βΐ νβη6Γ&α(]& 
8γοο(]υ8 ρΓοοβάθοβ ^ι1xι& 1ια]α800 νίΓΐ β&ηοΐί οαο. 
ί8(υΐΏ, Αίςαο βΐί&αι 55, ςυβαι νίάβ ία οαρ. 5 Ηϋ. 
Α, β1 ΓβοίΙιηΙββ ςαφοαηςυβ ία 5αοΓ& 8θΓίρ1υΓ& τών του στρατιωτικού κχταλόγου μάλιστα, (]| Ιιαο άβ Γ6 οοαϋοβαΙυΓ, 608 &1> οίβοίο (ΐ68ί8ΐ6Γ6 

305811, ρΓ8θ8βΓϋπι 81 αΐίςοί 6χ 0Γ(ϋα6 οαίΐίΐιιη Ιιοο 
ίρ8ί8 1ι&ιι<1 ρο8υ6Γ&αΙ. νί(ΐ6 6( ο&ρ. 7. ϋΐΐ. Α. 

ΟΑΡ. VIII. Οί τηηΐίίτίΐηίβ ην» ΨΜάΐΰαηαηΟι (€ΐίΐ$ 
ίηοί βηβοαηΐ. 

Υίάβ οβρίΐΑ 28 θΐ 29 ΙίΙΙ. Γ, βΐ ία οαρ. 9 63υ8(1βαι 
βίβωβαϋ ΟΑοοηϋΐη 25 βγαοάί Αα^^^. ; ία8υρ6Γ άβ 
ο»(ϋ1>α8 ίονοΐυαίαπίβ, οΐ ά6 ίοΓ&αΐί1}υ5 ςαί ]αζ(& 
ραΓθα(68 8υο8 ουΙ>&οΙβ8 8ΐι£Γοο&α1υΓ. 

Ιανο1υαΙ&Γϋ8 βϋ&ιη 1ιοαιίε1άίί8 ϋΐυά ΑΟΟβΟΑΟΐυρ, 
οααι ίαί&α(68 &Ηςαί ηοοία ίαΙΟΓ ρ&ΓβοΙββ 8αο8 ^Α- 
οβοΐ68, ρΓ« 06(;Ιί^6αΙίΑ ίΠοΓϋοι ααΐ 0Γαρα1& &υΙ 
ίαιρίθΐο νβοίΓΟ ^Γ&νιΙΟΓυαι, βΐ ία ίρ808 ίαοίάβαϋυιη 
&υβ()ε&οΙυΓ. Ηί (|υί(1οιη 86ρΙβαοίααι ο1>86Γν8ΐ)υα(, 
οί(>ίΒ Αήάί8 βΐ ^βαυϋθχίοαβ Οβυαι ρ1&0ΕαΙθ8, βοά οΐ 
ΙαοΙα β1 ρΐΌ ί«οα11&1ί5θ8 οίοβαιοδγοι ρπΒοίοίυαΙ 
ρΓ»8(ϋαΐ08 &ααο8 νβαί&ιη οοαββςαβαίββ, (^αΐβ ϊγγθ- 
ιηθ(1ΐ8ΐ)ί1ί πι&ΐο ΙβοβαΙαΓ. 

δία νοΓο βχ ία8ί(ϋί8 αάνβΓβ&Γϋ Ιιοο οοαϋ£^λ8β 
οοοβίβΐ, ρ&Γβοΐί1)υ8 αίΐιίΐ ρβοο&α(ίΙ)υ8, ςαβαινίβ οα- 
8υ8 ίβΐβ νβαίΑΐη ιιιβΓβΑΐυΓ, ιη6()ίοοΓΐ8 ΐΑΐηβα ροβΟΑ 
ίαΙθΓοεάβΓθ (1θ()βΙ. Ναοί ρΓο1>&1>ί1β ββί ρρορΙβΓ αΙΙα, 
ςυοΓΟίη ηοαι^αιη βςβΓυαΙ ρΦοίΙβαϋΑΟί, Ιιαιιο άβΓβ- 
ϋοϋοηθίη α Οοιηίοο ςυί οα8&ο<1ί( ίαίΑαΙβ» ίαιηαίβ- 
8ΑΠ1. Πΐοίΐ οηίπι : « Νοη <1β8 ίη εοιηιηοϋοηβοι ρβ- 
άβηλ Ιυυηα, αβ^υβ άοΓοιΐΙοί «ϋΐ^οΐαβ ςαί Ιο ουβίοάϋ. » 187 ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙ.Α8ΤΑΕΙ8 188 δι νβΓΟ βυίΤοββΙαΓ ΓβΙαβ ληίβςυαιη Ιαοβαι νΙίΙβ&Ι, Α ^^ δ^χαι άφώτιτεον δν άπεκνίγη τδ βρέφος, έκι• '"•\ ρρφΙθΓ ροΒΟλβ βΙΙ&ηα θχί^ί οροΓίβΐ & ρ&ΓθηΙίΙ)α8 
οίβοίαιη θΐβθοαοβγηβθ. 

ΐχςβί. 

Ηοαιίοίάίααι « νοίυηΐ&ΐβ ΦβΙίιη&ΙυΓ, &η ρποροβί- 
Ιυιη Ιρ8{ ΓοοΗΐ ΙιοΓηίηβιη οοοίάβΓβ, αα αοο. ΙΙηάβ 
βΐ, ιιΙ 18 ηυ! Ιιοιηίαθαι ρβΓΟίιΙίΙ, ηοη Ιαοιθο οοοΊάίι, 
ηοαααηςυ&αι Ι&ηςυαιη !ΐ0[ηίβί(1& ρυηΙ&ΙαΓ, βΐ ίΠβ 
ςαί οοοίάίΐ, οαιη νβΓ^βΓ&Γβ βοΐααι νοίυίΐ, ηοο ρυηία- 
ΙαΓ υΐ Ιιοαιιείάα. ΙαΙβηΙίο ααΐβια Αοίαιί βχ ΐαβίΓΟ- 
ιηβηΐο νθΓΐ)βΓ&ηΙί8 8ρ6θΙ(ΐ1αΓ. Ρωαιι ίη 8ίο&Γίυ[η 
ΙιοπθβϋοΓθΐη 681 άβροΓί&Ιίο, βίνβ ρΐβαα 5οηοΓυαι 
ρυΙ)Ιίο&(ίο. Ια νίΙίοΓββ νοΓΟ, ^Ιαοϋο εΐ 1)β8ΐϋ8 8υ1)- 
3101 : β1 1η βοβ ςυί βχ Ι&βοίνία βΐ ίηουΓίΑ οοοίάύοΐ, 
(1οίος<]θαο&1ί8 Γβΐθ^&ϋο. Ιηνοΐυαί&πο &υ1βιη νβαία 
οοηοβάϋϋΓ. 

Ι«βχ (]θ 8ίο&ηί8 άοΐυηα ηι&ίαιη Γβ^υΐήΙ, βΐ ηοη 
ιη8^ηααι αο^ΐί^θηΐίαχη : υηάβ δί ςαί8 ίρδΟΓυαι βχ 8υ- 
1)1ίκηί 1&ρί(]6ΐη ρ^ο^β^βΓ^^, αυΐ Γ&ιηαπι &γΙ)0Π8, &1- 
ςυβ ςαβπαρίΑΐη οοοϊ(]6Γϋ, ηοη (βηβΙαΓ Ιβ^ϋ οοηΐΓ& 

8ίθ&Γΐθ8. 

!Φ58 Νβο ίηΓαη8, Ιιοο ββΐ, ββρίβιη «ηηοΓηπι 
ρηβΓ, ηββ ΓυΓΐθ8υ8 ε»(ϋ8 Γβαβ Ιβςβ άβ ΙιοιηίοίάίβΙβ- 
ηβΙΟΓ. 

Ου! ιΐίοα! οαβηΑιιΙ αϊ ίηΙβΓβοί&Ι, υ1 1)οαιίοί(]& 
άαπαηαΙαΓ. 

Ιη ο(ηηϋ>α8 βππιίηίΙ)υ8 ίηςηίπθΓβ οροΓίβί, &η βχ 
ρΐΌροβϋο, &η ΓοΓίηίΙο ςαί8 ρβίΓ&τβΓίΙ, αάβοιιαβ 
νβΐ ^ηx^α ης;0Γβπι 16§^ΪΒ, νβΐ π)1ΐϊυ3 βαπι ρΙβοΙβΓβ. 

Οαί ΑΗςυβηα βυοΓαιη οο^η&ΙοΓυαι νβΙ Αδοβηάβα- 
ϋητη νβΐ άββοβηάβηϋηιη βιιβΙυΙθΓϋ, ίςηί ΐΓ&άίΙυρ. 

Οαί ας;9Γβ880Γ6ΐη άθ νΙΙα βαα ρβΗοΗΐ&α8 ίηΙβΓΓβ- 
οβΗΐ, θχΙγα ηοχαπι ββΐ. 

8ί ςαίβ ηοβία ΓυΓ&ηΙβαι ίηΙβΓΓβοβπί, ίοιρυηίβ 
6ν&()ϋ, 81 πιοάο βϋρ& 8αηιη ρβποαίαηη 1ρ8ί ρ&ΓΟβΡβ 
1ι&α(1 ροΙβΓ&ΐ. ΟαβΒΓβ ίη ο&ρ. 5 ΙίΚ. Α, β1 ο&ρ. 29 

ηιι. Γ. 

ΝονβΙίΑ αυίθα) 8&ηοΙί ρΕίΠΒΓοΙιο Α1Ι)αη&8ϋ, βΐ 
γβ!ηβΓ&1)ίΗ3 ίηορβΓ&ΙοΓΐ» Αη(ΐΓοηίο1, 9ΐαίαί( βυπι 80- 
Ιαιη, ςυί ία Ιιοπαίοίάίο (ΙθρΓθΗβαβαδ ββΐ, ]αχΙ& Ι6^β8 
ρυοίη : 1ίΙ)θΓ08 παΐβαι β]υ8 ηοη ρυΙ>1ίβ&η, πιοάο 
ΙιαηοΙ (ϋβπηΐ οβΒάίβ βοοϋ : 8βά ()οηί8 β]α8 ^υx1& ηα- 
ηαβΓαπι βΙίοΓαπι (ϋδίΓΐΙ^αΙίί, ρ&Γΐβπι ηη&πι βϋ&ηα 
000180 &53ί^η&1, πιβχίιηβ 8ί (]απι τίχβπΐ, ρ8αρ6Γίβ 
1&1)0ΓΗΐ)α(, 6( αχοΓβπι &ο ΗΙ)βΓ0$ Ιι&Ι^αίί, β( άαηία- 
χ&Ι ροΓίιοηβοα Ιιοιηίοίάβ οβάβΓβ. 

Οαί ίηί&ηΐβιη βηβο&Ι, Ιιοιηίοίάίί ροθηβ ΙβηβΙαΓ. 

νίάβ θΐ (1α88 ηονβΐΐββ ίαιρβΓ8ΐοτί8 ΟοαβΙβοΙίαΐ 
ΡοΓρΙιγΓΟ^βηηβΐΦ, ρΓΟ ςη&ΐίΐαΐβ οβΒ^ίίβ &Η&8 αίςαβ 
&Η&8 ρ(Βηα8 (ΙβοβΓηβηΙβδ, 6( ςαοβη&ιη Ιιοαιίοί(!&8 
Ιι&αά Γβ]1οβΡβ οροΓίβί, άυηι λΒ βοοίββίβπι οοηΓο^αηΥ, 
ς[αο8 νβΓΟ οσιηίηο ίηάβ ανβΙΙβΓβ. Β φονκυς χρ(• 
νκ προνοίας ΟΑΡ. IX. Ομοά 
€οο8α1β ΟΑρ. 1 ϋϋ. Μ• αροτίβί. ίαατ0 νηίηίηι» τείνεσθαι δεΤ τοις γονεΰσι μετά των Ιπιτιμ(ων χβ! 
τδ περί την έλεημοσύνην φιλ^ιμον. 
Ν<5μοι. 
Ό φ6νος άπδ διαθέσεως σχοπεΐται, εΐ 9χοπδν ίσχε 
φονεΰσαι "ί) ου • δ'θεν εσην εύρεΐν, δτι και δ πλι{ξας, 
μή οονεύσας δΐ, ώς φονευς τιμωρείται * χαι δ φο• 
νεύσας, εΐ μ<5νον ήθε'λησε πλήξαι, ου τιμωρείται ώς 
φονεύς • ί) δΐ τοιαύτη διάθεσις άπδ του πλήξαντος 
δργάνου σχοπεΤται. Και εστί του μεν Ιχουσ(ου φδνου 
τιμωρία, έπι μεν έντιμου φονεύσαντος, δεπορτα- 
τίων, ήτοι τελεία δι{μευσις* έπΙ δΐ των ευτελών, τδ 
ξίφει και θηρ(οις υποβληθήναι • έπι δε του χατά 
βλακε(αν ή άμέλειαν φονεύσαντος, πενιταετής εξορία* 
έπΙ δε του ακουσίου συγγνώμη δέδοται. 

Ό περί άνδροφόνων νόμος δόλον επιζητεί, και ού 
μεγάλην άμέλειαν * $θεν εάν τις αυτών έζ υψου^ 
ρίψας ^ι λίθον, ή κλάδον από δένδρου, φονεύσ^ τινά, 
ούχ υπόκειται τφ παρόντι νδμφ. Οΰτε Γν^ρανς, τουτέστιν δ επταετής, οΰτε δ μαινό- 
μενος, φονεύων υπόκειται τψ περί άνδροφόνων 
νόμψ. 

Ό έντειλάμενός τινι φονεΰσαι, ώς 
νεται. 

Έν πασι τοις έγκλήμασι δεΤ ζητεΤν, εΐ 
ή κατά τύχην ήμαρτέ τις * και οίίτως ή χζτά νόμον, 
ή πραοτέραν τήν τιμωρίαν έπιφέρειν. 

Ό άνελών ανιόντα ή κατιόντα συγγενή, πυρί 
ρ παραδίδοται. 

Ό τον έπελθόντα φονεύσας έν ψ περί τήν ζωήν 
έκινδύνευεν, ανεύθυνος έστιν. 

Έάν τον έν νυκτι κλέπτοντα φονεύση τις, τότε 
άτιμώρητυς μένει, δτε μή ήδύνατο δίχα του Ιδίου 
κινδύνου φείσασθαι αύτοΰ. Ζήτει καΐ έν τψ ε' κεφ. 
του Λ στοιχείου, τδ κθ' κεφ. του Γ στοιχείου. 

Έ δε νεαρά του αγίου πατριάρχου Αθανασίου και 
του άοιδίμου βασιλέως Άνδρονίκου διορίζεται, τδν 
φόνψ άλόντα αύτδν μόνον τιμωρεΐσθαι κατά τους 
νόμους, τους δε παΤδας αυτού μή δημεύεσθαι, τ^ 
μιαιφονί^ μή σΰμπράξαντας * μεριζομένης δΐ της 
αύτοΰ περιουσίας κατά τδν άριθμδν των οικείων παί- 
δων, απονέμει μίαν και τφ φονευθέντι μερίδα, και 
μάλιστα ει πένί^ί συζών ήν, και έπι γυναικι και 
παισιν άπηλθε* μόνην δέ τήν του φονέως μερίδα 
προσκληροΰ^αι τψ δημοσίψ. 

Και δ τδ νήπιον φον^ύσας, τιμωρίφ φόνου απόκει- 
ται. 

Ζτζτει και τάς ούο "ίζαρ^ς του βασιλέως Καινβτβν- 
τίνου του πορφυρογέννητου κατά τήν του φόνου 
ποιότητα, διαφόρους και τάς τιμωσίας νομοθετού- 
σας • και τίνας δει των φονέων προσφεύγοντας τ} 
έκκλησί^ί μή έκβάλλειν, και τίνας αφειδώς άπο• 
σπφν. 

ΚΕΦΑΛ. θ'. "Οτι ού δει φυλακτήρια ποιιΤν* Ζήτει τδ α' κεφ. του Α στοιχείου. 18Θ δΥΝΤΑβΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΒΤίαυΜ. — Χ. 190 ΚΕΦΑΛ. Γ. Περί των 2ν φυλαχ^ χχχαχρ{των. Αι 
Ζήτβι έν τφ ία χεφαλαιφ του Τ στοκχείοΐ) κανένα 

γ• χβδ Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως, χαΐ τδ ιζ' κεφ. 

του Ε στοιχείου. 

Ν($μος. 
Χρή τους όίρχοντας χατά Κυριαχήν έπισχέπτεσθβι 

τους έν φυλαχζ, χαΐ όρ(ζειν, ^νχ φιλάνθρωπος αό- 

τοις οΐ φυλάχες χρώνται, χαΐ τροφάς αύτοΤς άπορου• 

μένοις έπινοεΐν. 

ΑΡΧΗ ΤΟΓ Χ ΣΤΟΙΧΕΙΟΓ. 
ΚΕΦΑΑ. Α'. "Οπως α\ των χειροτονουμένων 
επισκόπων ψήροι γίνονται, και περί της 
γινομένης έν ταύταις άντιλογίας. 

Ό $' κανών της πρώτης συνόδου κατά (3ημά φη- 
σιν, έπίσκοπον προσιι{κειν μάλιστα μεν όπο πάν- ΟΑΡ, Χ. θ€ άανηηαίή ηηί ίη οαιτβνβ $$τναηίητ, 
νΐάβ ία ς&ρ. 11. ΗΙΙ. Τ ο&ηοηβιη 3 ΡΙιοΙϋ ρ&ΙηαΓ- 
οΙΐ8Β. Οοηβΐ&ηϋηοροΐϋ&ηί, βΐ 17 ο&ρ. Ιίϋ. Ε. 

ΐ€Χ. 

ΟροΓίθΙ ιη&^ίβίΓ&ίυβ (]ίβΙ>υ8 Οοιηίηίβίι νίβίΙβΓβ ία- 
ο&ΓΟθΓ&Ιοβ, 6ΐ ^υ56^θ οαβίοίΐββ ΙιαΓη&ηΙΙβΓ ίρβοβ Ιγα- 
οΐ&ρβ, β1 ου»Γ6 υΐ νίεΐυβ ϋβ ίη(ϋ§6ηΙίΙ>α8 8υΙ)ΐηίηί• 
βίΓθΙυΓ. 

95• ΙΝΙΤΙϋΜ I.ιΤΤΕΗ^Ε Χ. 
6 ΑΡ. Ι. Οηαηαηι ταΗοηβ ονάιηαηίίοπί^η βρύνοροηΐίη 

βαηΐ βίβΰίίαηβϋ, βΐ άδ ΗΐίΙ^ίΐί ςηββ €νχα ίΙΙο$ οΐϊο- 

ΟοηοϋιΊ ρηιηί ο&ηοη ςιίΑΓίαβ (ϋββΚβ άιοϋ, βρί- 
$εοραπίΐ οροΓίβΡβ ιη&χίηαβ ({υΐάβαι αΙ) οωηίΙ)α8 ςυί των των έν τ^ έπαρχ(^ καθίττασθαι * εΐ δε δυσχε- η 8υη1 ία ρΓθν1αο1& οοηβΐίΐυί : 8ί ΑΌΐβιη Ιιοο (ϋίΟοίΙβ 
ρες ειη το τοιούτον ζ δια κατεπείγουσαν ανάγκην, ή βϋ, νβΐ ρΓορΙβΓ ιΐΓ§;θηΙβπι η60β88ί1&ίθΐη, νβΐ ρρορίβρ δια μήκος ίδου, έξάπαντϋς τρεις έπί το αυτό συν- 
αγομένους, συμψι{φων γινομένων καΐ των απόντων, 
και συντιθεμένων δια γραμμάτων, τότε τήν χειροτο- 
ν(αν πο'.εΐσθαι * το δε κύρος των γινομένων δίδοσθαι 
καθ' έχάστην έπαρχίαν τψ μητροπολ(ττ(ϊ. ΈπικύροΤ 
•γαρ ο&εος τάς ψιζφόυς, Ινα των ψηφισθέντων εκλε- 
γόμενος, και χειροτονών μεθ' έτερων δύο ^] τριών 
επισκόπων. Ει δέ ή του μητροπολίτου επαρχία 
τοσούτον επισκόπων Ινδεώς εχοι, και έξ αλλοδα- 
πής προσλαμβάνε IV χρεών εΙς τε τάς ψήφους και τήν 
χειροτονίοίν. 

Τούτοις και 6 ιγ' της έν Καρθαγένη Ιπιψηφίζεται. 
Ει δέ τις, φησι, τζ ιδί^ όμολογί^ ή τ^ υπογραφή 
έναντιωθειν, αυτός καθ* έαυτου τήν δίκην εκφέρει. νίθ9 Ιοη^ίΐυάίαθοι, ΐΓββ οαιαίηο βυοιάβαι ία Ιοουπι 
οοοβ[Γθ£^&Ιθ8, &1)8θαϋΙ)υ8 ςοοςαθ 8υ£ΓΓ&ς;ίυαι ίβΓβιι- 
ϋϋαβ, 80Γίρϋ8ςυθ &88θαϋ60ΐίΙ>υ8, ίαηο οΓάίο&Ιίοαβαι 
Γ&οβΓβ : βΟΓαιη αυΐβπιςυβ &£;υο(υΓ οοαβπη&ϋοοβιη 
ίη ααλίυ&ςαο ρρονΐαοία & ιηοίΓοροΙίΙ&αο ββΓί. 
ΟοηΟηχι&ϊ βαίχη ίβΐβ 8α!ΓΓ&^ί&, 86ΐίρ;βα8 βζ βίβοΐίβ 
λΐίςαβηι, ουαιςυβ ουαι (1αοΙ)υ8 &1ϋ8 &α1 1πί)υ8 
θρί8θορΪ8 οοηβ6θΓ&α8• ΥβΓυσιίΑοίθη βί ρΓΟτίηείΐλ 
πίθίΓοροΙϋ&ηί βρίβοοροπιιη ρθουΓία Ι&1)0Γβ1, ορυβ 
68ΐ βΐί&τη βζ αΐίθηβ &οείρθΓθ ί&αι «α βίβοϋοηβηι 
ςιι&ιη ΟΓάίη&Ιίοηβιη ρθΡλς^βηά&β. 

Ηβββ 6ϋ&ιη οοιηρΓθ1>&( οαη. 13 οοαοίΐίί Ο&ΗΙι ι- 

^1060818. δί ςοίβ, ίαςυΚ, ρΓορΗ&ιη οοαΓβ88ίοη6ΐη 

νοί 8υΙ>8θπρ1ίοπθΐη οοηΐΓ& Γβοβηΐ, &(1νβΓ3α8 8θαιβΙ• 

στερούμενος της Ιδίας τιμής. Δείκνυται δέ έκ των Ο ίρβυιη 3α<1ίβίαιη ΓβΓΐ, οααι ΙιοηοΓβ 8υο ρήν&ΙυΓ. κανόνων, μη νόμιμον είναι τον μητροπολίτην ταΐς 
ψήφοις των ύπ' αυτόν αρχιερέων συμπαρεΤναι, άλλα 
μόνουβ τους επισκόπους. 

Ό δι τής έν Ααοδικεί^ ε' κανών μή έξεΤναί φησι 
τφ βουλομένψ ποιντί τ^ ψήρψ ^ο^ μέλλοντος χειρο- 
τονεϊσθαι παρεΤναι " Ιγκλήματα γαρ εσθ' δτε κατά 
τίνων έν τψ μέσφ συμβαίνει κινεΐσθαι, και τής χει- 
ροτονίας ^σως αυτούς άπείργοντα * και εΐ μή άνέκ- 
φορά τοΙς πολλοίς εΐη ταύτα, αυτός μεν αισχύνην 
αύτοΤς όφλήσει και γέλωτα, και δμα προτροπή προς 
κακίαν αύτοις τούτο γενήσεται • βλασφημηθήσεται 
δι τό θείον προς των μή καλώς Ιέν ιδρυμένων τ^ πί- 
στει, ώσπερ άρα διά των αρετής μεταπο ιού μένων 
δοξάζεται. 

Τά αυτά χαΐ 6 τής έν *Αντιοχε(^ ιθ' κανών δ(ορ(• [) 
ζεται, παρεΤναι δεΤν προηγουμένως λέγων τόν μη- 
τροπολίτην τχΐς επαρχίας τ^ ^'^ψ '^ου μέλλοντος 
χεφοτονεΤαΙκι, ούχ? τφ συμπαρεΤναι τοις Ιπισκό• 
ποις, &λ\3^ τψ επιτρέπειν • χωρίς γάρ τής αύτοΰ 
επιτροπής ψήρους γενέσθαι αδύνατον. ΕΤτα πάντας 
τοΐ>ς της α^ς έπαρχ(ακ επισκόπους μετακλητούς 
γβγενημένους δι* επιστολών του μητροπολίτου. Και 
βέλτιον μεν τους πάντας συνιέναι. ΕΙ δε δισχερες 
ε'{η τούτο, τους γοΰν πλείους παρεΤναι δει * τους 
μέντοι δι' αναγκαίας αηίας μή άπαντήσαντας, διά 
γραμμάτιαν τοΤς πεπραγμένοις έπιψηφίζειν, κα^ 
ούτω γίνεσΦαι τήν της ψήφου χβκάστασιν ' Αν δΐ μή ΟβΙθαάίΙορ «υΐθπι θζ 6ααοηίΙ)α8, 1ι&α1 ΙίοβΓβ αΐ 
ιηβίΓοροΙίΙ&αοβ βίββίίοηίϋυβ &Γθ1)ίθρί8θοροΓαιη 8ίΙ)ί 
8υΙ)]6οΙθΓατη ίοΙβΓβίΙ, 86(1 θρίβοορί 8θϋ. 

Ο&ηοα τθΓΟ ςυΙαΙα8 βγαοάί [.βοάίοβαβθ οοα 1ί- 
οβΓθ ίηςυϋ ουίν!8 νοίβαΐί βίβοϋοαί οΗίοαοίϋ βάββ- 
8θ : οοηϋη^ίΐ βαίαι ηοηαυοςυ&ιη υΐ εππιίη&1ίοη?8 
&(1νβΓ6υ8 &1ί(|υο9ίη αίθάίαπι ρΓοΓβηαΙυΓ, ςαβο !ρ80• 
ΓοΓίθ αΙ) οΓάίη&ϋοηο ρΐΌΐ)ίΙ)βΓβ (1βΙ)βο(, (κΙβο οΐ 
ηίβί 6& ρΐθϋβτη 1&1β»α(, ίρββ οοοίαιηθίί&ιη η8θπιΐ)αβ 
αραά ίΐΐο αιονθΙ)ί1, αίςυβ Ιιβε Γββ ΩβΙ ίαοίΐιιηβα- 
Ιυοα οα&ΙοΓαιη ; &(ςηβ α αοα Ι>θοθ Ωηηλϋβ ία 
β(ΐ6 1)1&8ρ1ιβιη&1)ϋυΓ ηοηίθα Οβί, 8ίβιι( ρβΓ 608 ςαί 
βοουαθυαι νίΓΐυΙβιη νίνυοΐ, ςΙοηβοιΙαΓ. 

Ελάβιη 68ΐ ο&ηοα 19 οοαοίΐϋ Ααϋοοίιβοί οοο$ϋ- 
(υϋ;ρΓθοίραβ &<Ιμ8θ οροΗβτβ άΐοβαβ ιηθίΓορο- 
Ιίί&ααπι ρΓθ?ίηοίο βίββίΐοαΐ βρΐβοορί ΟΓάίη&οάί, 
αοα ςαί(1βιη &<] 8α£ΓΓ8£;&α()αΐΏ αα& ευαι ορίβοορίβ, 
8θ(1 &(] ιαο^βΓ&οάαα) : βίηβ ου]υβ ρθπηΐ88ίοαθ- 
θΐβοΐίοοθβ ΩβΓΐ αβςοβ&ηΐ. Τυιη οοααββ ίρ8Ϊ08 ρΐΌ' 
τίαοί8ββρί8θορθ!}ΗΐΙβη8 ιηβίΓοροΙϋβοί οοανοοβηΙοΓ, 
θ( (]υί(ΐ6σι αιβίίαδ ρ8( βί οπηαθ8 οοηνβοίααΐ. 8ία 
ν6Γο Ιιοο (ΙίΓΩοίΙβ Γυβηΐ, ρΙοΓββ (λπίθη 8(1β83θ ορα8, 
νβΙ άειαυπλ 1ΐ08 ςαί ο1} ο&υ8&8 ο60θ888Γί&8 ηοα 

&θθ«ΐα1, ρβΓ 1ί(ΙβΓ88 β!8 ςϋΟ (ΙΟΟΓβίΑ βααΐ Α88βΟ- 

ϋΓ6, βΐ 810 ρορΩοί βίβοϋοηοηα : βΐη υογο ββουβ Ω&Ι, 
ααϋ&αι ρΐ&ηβ 688β οΓϋίααΙίοαοπι. Αίςαί 8ί ο&ηοηίοθ| 191 ΜΑΤΤΗ.€Ι ΒίΑ8ΤΑΑΙ8 ιη ιιΙ άίχίπιαβ, Γββ ρβΓα{;&ΙυΓ, β1 οοπηυΐΐί βρίβοοροΓαιη Α ^'^'^^ γένηται, άν(σχυρον εΓναι τήν χιιροτονίαν. Ει ίοΓίβ βχ οοηίβηϋοηίβ βΐυάίο οοηΐΓα<ϋο&ιι(,ηβία1ιί1)βιι- 
ΙαΓ βίβοιίο, νβΓυιη 5υ£ΓΓβς;ί& ηα&^ο^^8ρα^^^8 ν&Ιβ&ηΙ. δε χανονικώς, ώς είρήχαμεν, τά του πράγματος τε- 
λεσ6ε(η, ενιοι δΐ των έπισχ6πων Ισως άντιλέγοιεν 
φιλονείκως, μή τά της ψήφου έμποδιζέσθω, άλλ' ή 
των πλειόνων ψήφος χρατε(τω. 

Ό δε 'αΘ' της εν Καρθαγένη, Του επισκόπου, φη- 
91 ν, εκλεγομένου παρά τριών επισκόπων, έάν άναφυη 
τις έκ των του δήμου άντιλογίβ, ούχ ευαγείς είσβ- 
γόντων τ•.νών β*τ{ας, δεϊ προστεθήναι τψ άριθμφ 
των τριών και Ιτέρους δύο, ώστε όμου πάντας έξετά- 
σαι τά χατά του ψηφιζομένου λεγόμενα, χχι χαθαρόν 
αύτον άποφήναι. 

Ζήτει και εν τψ ια' κεφ. του Ε στοιχ. χζνόνα ς' τζς 
α' συνόδου, και κη' της τετάρτης συνόδου. 
Νονβΐΐα &υΐ6Γη ^υ8^^^^&^^ 437 & Ιηϋυβ ρβΓβοηίβ *Η δΐ ρλζ* ^Ιουστινιάνειος νεαρά ΙπΙ τρισι προσώ• 

θίβεΐίοηβιη βρίβοοροΓυιη ίΐθπ ]υ!)βΙ, νί(]β11οβΙ & η ποις το ψήφισμα γίνεσθαι των επισκόπων κελεύει 
οΙβΓίοΙβ, βΐ & ρηιηοΓίΙϊυβ οίνίΐαΐίβ, ουί βΐί^^εηάυβ ^αρά τε τών κληρικών καΐ τών τής πόλεως τά 
ββΐ 6ρί8θορΐ]$, ςυο1ΐ1)βΙ ΙιΟΓαιιι βαρβΓ 8&θΓο-β&ηο(& ΟφΙβΓυχΏ ο&ηοη 49 οοηοϋϋ €&ΓΐΙι&^ίπβη8ί8. 8ί 
άβ 6ρί8θορο βΐίαπι & 1ηΙ)υ9 βρί8θορί8 οίβείο, οοη- 

ίΓ0ν6Γ8ί& &Η(]υ& ούΟΠΑΐϋΓ, 8 (|θί5υ8()8ΐη ΘΧ ρ1βΙ)θ 

080888 ηοη 88113 πΐ8οίΓ68ΐ&$ 8£ΓβΓθηΙΐΙ)υ8 οοιηπιοΐβ, 
ηυιηΡΓΟ ΐΓΐυιη βρΊ8εοροΓυπι 8Ηθ8 άυοβ &(]]ίοθΓ6 
ορυΓίοΙ,οΙ οηιηβ8 βίΓοαΙ θΧ8θοίηβη( ββ ςυο: 8άνβΓ8υ8 
θίβεΐυπλ ο1)μοίαηΙυΓ, βΐ ίρβοιη ριίΓρτβηΙ. 

960 Οα&Γβ 6ΐί8αα ίη ο&ρ. 11 ΗΐΙ. Ε οβηοη. 
ρΓΐιη» β^η. ββχΐυπ), 6ΐ 28 8γηο()ί ςα8Γΐ». Εν&η§6ϋ8ΐιοε]υΓ8[ηβηΙί ρΓΦ3(8η(β, ηβςυβ ροΓ ά8- 
Ιαιη 8υ1 ρΓοαιί888ΐη ρθευηίβιη, ηβςυβ βωίοίΐίιιη, 
ηβςαβ ^ΓαΙΐαοι, 8ΐ]1 αΐί&ιη ςυ&ηαουπςυβ 8ίΓ6οϋοηβΕη 
ί8ΐυιη ϋ1ί^βΓ6,8θ(]8θΐεη1θ8 ίρ8α[η 6886 ΟΓΐΙιοάοχϋΠ), 
θ1 ΙιοιίθβΙιε νίΐβ, βΐ 1]&1)βΓβ υχοΓβπαι, ϋΐ ςαίάβπι 
υηίβ&ηι, ηβςυβ νίιΐυααι νβΐ ΓβρυάίΑΐΑΓη, 86ά ηβο 
οοηου1>ίηααι &ΙβΓβ ; βΐ βχ (π1)υ8 β1βοϋ9 άίςηίοΓβιη 
ΟΓάίη&Η 3υχ(& βίβεΐίοαβιη βΐ 86η(βπ1ί8(η οΓάί- 
η&οΙί8. ΙΙα νίίαπι ίηβϋΙιιβΓβ ^υι)β^ βΐί&αι οιηηβ8 
οΙβΗοοβ, ςυί οπάίη&ηΙυΓ. δβά Ιλίηβιι ιηαχίιη& ρ&Γ8 
ΗοΓαιη Γϋοοιη 8υη1 ργφΙθγ 886γο8 θ8ηοη68, ς υ ι 
ηβςαβ η60θ88&ηαιη ]υ(1ί6&ηΙ 8αρβΓ 8&0Γθ88η6ΐ8 
Εταο^βΐία 3υΓ&Γβ, ηβςυβ β1β€ϋοηβ8 Ωβρί β ο1θΓίοί8 πρώτα φερόντων, έφ' τξ ψηφίζεται ό Ιπίσχοπος, 
έκαστου τούτων κατά τών θείων έπομ^νυμένων Ευ- 
αγγελίων, μήτε δόσει χρυσίου, ή όποσχέσει, ή φιλ{^ 
•?, χάριτι, ή βλλτρ τινι προσπαθείς τούτον εκλέγεσθαι, 
αλλ* ειδότες ττί τε πίστει ορθόν και τψ βίψ σκμνόν • 
και ει εσγε γαμετήν, καί αυτήν μίαν, και οΰτβ χή• 
ραν Ι] 'έκβεβλημενην, άλλ' ούδΐ παλλακήν Ιχτι{σατο, 
και έχ τών ψηφιζομένων τριών τον βελτίονα χει- 
ροτονεΤσθαι τη επιλογή και τξ χρίσει του χειροτο• 
νούντος • τοιούτον εχειν βίον απαιτεί χαΐ τους χει- 
ροτονουμένους κληρικούς. Άλλα τά πλείω τούτων 
τοΤς ΙεροΤς παρεΤται κανόσι, μήτε κατά των θείων 
Ευαγγελίων όμνύναι τους ψηφιζομένους ίε» ο!ομέ- 
νοις, μήτε παρά των κληρικών Ι) τών πρώτων της νβΙ ρηοαοΓί1)υ8 οίνΐΐαΐίβ, 8β(! 8ΐ) 6ρΐ800ρί8 8θ1ί8, Ο πόλεως τάς ψήφους γίνεσθαι, άλλα μόνων τών έτη- 

σκόπων. οι και τόν ύπ^ρ τούτων λόγον πρ6ς του κοι- 
νού κριτού εισπραχθήσονται. 

Νόμος. 

Κατηγορίας δε, φησι, προς τίνος κινηθείσης χατά 
του μέλλοντος χειροτονεϊσθαι επισκόπου 4) κληρι- 
κού εφ' οίςδήποτε αιτί<)Ε, άναβαλλέσθω ή τοιαύτη 
χειροτονία, και ζήτησις ακριβέστατη γινέσθω τριών 
είσω μηνών ' και εΐ μίν υπεύθυνος ευρεθεί η 6 μέλ- 
λων χειροτονηθήσεσθαι, κωλυίσθω ή χειροτονία ' εΐ 
δέ ανεύθυνος, χειροτονείσθω • ό δε μή Ισχύσας ίίπο- 
δεϊξαι κατήγορος, ει μέν κληρικός ε'ίη, του οίκείο•^ 
έξωθείσθω βαθμού, ει δέ λαϊκός, προσηκόντως σο>- 
φρονιζέσθω. Εί δέ τις προ εξετάσεως τούτον χβιρο- 
τχ τονήσειε, καθαιρεί σθω σύναμα τψ χειροτονηθέντι. 
Ό δι τ^ οΙκείς έναντιούμενος περΊ τάς ψήφους 
υπογραφή, λέγων μβτά ταύτα μεμαθηκέναι τόδε τι 
το κωλύον τον ψηφισθέντα χειροτονηθηναι, άλλως ου 
καθαιρεθήσεται, ει μή περί τάς αποδείξεις ατονή- 
σει εν. 

ΚΕΦΑΑ. Β'. "Οτι τάς τών χειροτονοι^μέννν 
ψήφους ούτε παρά αρχόντων, οΰτε παρά 
τοΰ δήμου γίνεσθαι χρη. 

Ζήτει το ιθ' κεφ. τού Ε στοιχείου. 

"Ο γε μην ιβ' καΐ ό ιγ' της εν Λαοδικείς συνόδου 
κανών ού τοις δχλοις έπιτρέπουσιν ^ϊ επισκόπους ζ 
πρεσβυτέρους έκλέγ«σθαι, άλλα τ^ χρίσει του μητρο- ςυί βΐ Γ8ϋοπβιη ρΓΟ ίΐϋδ οοΓυοα 3υ(]ί6β οπιηίααι 
ΓβάάιΙυπ βυηΐ. 

Ιβχ, 

ΑΙ 81 &€ου88ΐίοη6ΐη, ιηςυϋ, &1ίςυί8 ιηονβΓϋ οοη- 
ΐΓα βρ!8εορυιη νβΐ οίβηουιη, ςυΐ οΓ(1ίο&η<1υ8 ββΐ, 
ΑαρβΓ ςαανίβ 6&υ8Β, <]ΊίίθΓ&ΙυΓ ΟΓάίηαΙίο 11)8, 6ΐ 
Μ;ουΓ3ΐ& βχααιίη&ϋο 1)&1)68ΐυΓ ίηΐΓβ (γ68 ιηοη8θ8, 
βΐ βί ο1)ηοχίυηι ίηνβηβπηΐ βυιη ςαί 0Γ(ϋη8η(]υ8 
68ΐ, 6ΐί8ίη ρΓθΙ)ίΙ)68ΐυΓ οΓ(1ίη8(ίο : 8ίη νβρο ίηβοηβ, 
0Γ<1ίηβ1υΓ. Αι 81 8θου8&ΙθΓ ηοη ροββϋ ρΓθΙ)&Γθ, βί 
οΐ6Γί6υ8 8ί(, 800 ^Γΐκΐυ 6χβί(]&1 ; 810 νβΓΟ Ιβίουβ, 
οοζηρβίβηΐβπι 6θ6ΓθίΙίοηθΐη 8α8(ίη68ΐ.8ί &αΐ6ηι ςυίβ 
&ηΙβ θχ&ιηίααΐΐοηθα] ο&ΐ]8βΒ ίΠυιη θΓάίη&νβΓϋ,880θΓ- 
άοϋο 6χυ8ΐυΓ υη8 €υιη θΓ<1ίη&Ιο. 

Ουί βΙί8ΐΏ οοηΐΓ8 8α&ιη ίηΓπι ΙαΙβ» 8θηΐ6ΐιΙ{88 

81ΐ1)8βΓίρΙίθηθΐη ίΤθΗΐ, θί6βΠ8 ρθ8ΐθ& 8Η(|υί(] 8ίΙ)ί 

ίαοο1υί98θ, ί[υοπ)τηυ8 θ1θθΙυ8 0Γ(1ίη6ΐυΓ, ηοη άβ- 
ροηβίορ, ηίβί ίη 8Γ^υαιβηϋ8 ν&οίΐΐβΐ. 

Ο ΑΡ. Π. Οηοά τηίηίηιβ ορονίβηΐ οτάίηαηάοτηνη 
βίβϋϋοηβδ νβΐ α ψηαρήΙνα(η, ν€ί α ροριιΐο /ϊβπ. 

Οιιββρβ οαρ 19 Ηΐΐ. Ε. 

0800η68 ηυίάϋΐο 12 β1 13 οοηοίΐίί 1.&ο(1ί6βηί 
ρΐβΐ)! ηοη ρβΓΠΐιϋυηΙ &ιι1 βρίβεοροΒ 8υ( ρΓθ9ΐ)7ΐ6Γ08 
6ΐίβ6Γβ, 86ά Ιιοο Οβη νοίαηΐ 8βοαη<!αιη ίηάίοίαιη 193 8ΥΝΤΑ0ΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤίαϋΜ. — Χ. 194 ιεσλίτου, χα^ των της επαρχίας αύτου Ιπισχ^^πων * Α ΠΐβΐΓθρο1ί(&ηί βΐ ρΓονίηοίφ ίβϋαβ βριββορΟΓαιη είναι δΐ τ6ν έχλιγ6μενον έχ πολλού δεδοχιμασμένον 
Ιν τε λ6γφ χαι πράξει, ώς τψ μεν δύνβσθαι τους 
(ητ' αύτ6^ πρ^ς τήν δγιαίνουσαν πίστιν παραχα>εΧν, 
χ«1 τους αντιλέγοντας τοΤς 6ρθοΤς δ(5γμασιν έλεγ- 
χε ιν, τψ δΐ β(φ οί^ν τε είναι πρδς τον της αρετής 
ζήλον Ιλχειν τους προς αυτόν βλίποντας, εύθύν τε 
δντα καΐ άνεπίληπτον, και τρόποις χρηστοΤς εύθη- 
νούμινον• 

Κ£ΦΑΛ. Γ*. Περί του χρ6νου ου εντός δει 
τοος•έπισχ6πους χειροτονεΤσθαι. 

*0 κε' της δ* συνόδου χανών τάς των έπισχ<$πων 
χειροτονίας εντός τριών μηνών γίνεσθαι διατάττεται, 
ικαρ' οΓς ή έχε{νων άνήχει προχείρΐ9ΐς. Ου γαρ ϊ-κΐ 
πολί» χρή τους τίμν έχχλησιών λαούς έρημους εΤναι 
της τών ποιμένων προνοίας, χαΐ ώς έτυχε φέρεσθαι, 
εΐ μή«ου έξ αιτίας απαραιτήτου συμβαίη έπιταθή- 
νβι τον χρόνον, χαι υπερτιθήναι τήν χειροτον•αν, 
6πό ρ^ί^ίάρία^ 'ίσως έαλωχυίας της πύλεως * τους δΐ 
μη ο&τω ποιουντας έχχλησιαστικοϊς έπιτιμίοις 6πο- 
βάλλεβθαι. Τήν μέντοι πρ<5σοδον της χηρευούσης 
έχχλησίας, του χαι ρου τών υριών μηνών Ι] και Β Θ8βθ βϋαπι βΙβοΙϋΓΠ άίιι ρΓθΙ)αΙυιη βΐ ία 86ΓΐΏοαβ, 
θί ίο ορ6πΙ)υ8, ϋ& υΐ ροββίΐ οιηαββ ςαί ίριί βοΐ^μ- 
οίυηΙυΓ ία βάβ 8&ο& αάΙιΟΓίαπ, β1 άοοίηη» Γβοΐβθ 
οοηΐΓ&άίοβαΙβθ αΓ^αβΓβ, βΐ ?ϋ& Ι&ΐβιη ββ ρΓβθβίαΓθ. 
υ1 ςυβ&Ι &(! απιοΓβιη νίΓίαΐίδ ίΐΐοβ Ιγα1ι6γθ ςυί &ά 
ίρβυιη &οβ6(1υηΐ, ηίοαίΓαεπ ΓβοΙααι, ίηοαίρ&ίαιη β( 
Ιιοαββί&ιη νϋαιη α^βΓθ. 

ΟΑΡ. III. Οβ ίΛΥηροτβ ιηΐνα ςηοά €ρί3€ορο$ οτάχηατχ 

οροΗεΙ, 

Ο&ηοη 25 οοηοϋϋ ςυ&Γΐί βρίθοοροΓαιη 0Γ(1ία&- 

1*10068 ίαΐΓ& ΐΓβ8 0160968 &1) ίΐΐίβ Ωβπ 3υΙ)βΐ, λά 

(|υο8 Γβ5 ί8ΐ& ρβΓίίαβΙ. Νοη βοίπι άβοβΐ βοοΙββίβΓοαι 

ΟΟΒίΟβ άία ρΓθνί(Ιβθϋ& ρ&βΙΟΓαηΐ Ο&ΓβΓβ, βΐ ίθ06Γΐ08 
ν&^ΑΠ, 0181 ΓΟΓίβ βΧ 0&υ8& ρΓ0Γ8α8 Π66688&τί& 000- 

ϋο^αΐ Ι6η[ΐρυ8 ρΓΟΓοςαπ, βΐ άίίΤβΓΠ οΓ<1ίοαΙίοοβηι, 
901 οίνΐΙ&Ιθ ρυΙ& & Β&Γΐ)&Γί8οαρΐ8. Ουί&ΗΐβΓ Γβοβ- 
ΓίοΙ, ρ(Βοί9 βοοίβδί 8811018 8υΙ)]ίοί. ΡΓΟΥβοΙοοι Ι&οιοη 
βοΓ.ΙθθίβΒ ν&ο&οΐίβ, ρβΓ 8ρ&1ίυιη Ιήαπι ηαιβοδίυοίΐ αοΙ 

1|Ηγ& &1> 181108 βΟθΐ68ΐθΒ (ΒΟΟΟΟΕΟΟ ΓΘΟβρΙΟΠΙ, βρί- 

βοορο ςοί θΓ(]ίοαηι1υ9 β8( Γβ86Γν&π 3υΙ>β(;. «λείονος ϊώαν παρά τψ οιχον6μψ της αυτής εκκλησίας έπιτάττει φυλάττεσθαι τψ χειρονονηΟήσε- 
σ6α( μέλλοντι. Ζήτει το χζ' χεφ. τοΰ Ε στοιχείου. 

ΚΕΦΑΑ. Δ'. Όποίους είναι δει τους χειροτο- 
νουμένους έπισχέποος, χαΐ τίνα προ πάν- 
των γινώσχειν χρή. 

Ό Ρ* της ζ' συνόδου χανών τψ μέλλοντι προχει- ΟαβίΓβ οβρ. 27 ΙίΐΙ. Ε. 

βΑΡ. IV. ^ι^αι6$ 6$$β βο» οροΗβί ςηί βρύοορί ο>'άί~ 
ηαηάι $ηηί, βΐ ςηχηαηι ρΓθύ €6Βΐ6ή$ ί€ΧΓ€ άβΐ^εαηί, 

Οαοοη 2 βγοοάί 86ρϋΐΏ», ςοί &ά ^Γ&άαο:! βρίβοο- ρίζεββαι χαι εΙς τόν της επισκοπής άνιέναι βαθμόν, ρ ρΑΐ08 ρΓθΓηονθη(1υ8 β1 &ϋουβθ(]α8 β8ΐ, βοηαιη&αι τοΰτο εΤναί οΐ προυργου παρεγγυαται, τόν Ψαλτήρα 
παντός μάλλον έπίστασθαι, εχπαιδεύειν τε τόν ο'- 
χνίον λαόν τα τούτου προ τών άλλων $δειν τε χαΐ 
μοείσθαι ' άνακρίνεσΟαι δέ ασφαλώς προς τοΰ ο1- 
χείου μητροπολίτου, ει π,οοθύμως έχει, έρευνητιχώς 
χαι ου χατά τό παρήχον τους ιερούς άναγ'.νώσκειν 
κανόνας, και τό αγιον Εύαγγέλιον. τήν τε τοΰ θείου 
Αποστόλου βίβλον, και πάσαν τήν άλλην θείαν Γρα- 
φήν, χαι τόν νουν αυτής σπουδαίως εκλέγεσθαι, 
ΧΛΪ κατά τα θεία ταύτης εντάλματα αυτόν τε βιοΰν, 
και τους άλλους ένάγειν περί πλείστου ταΰτα τιθέ- 
ναι, ετοιμόν τε είναι προς άπολογίαν παντι τψ αΐ- 
τοΰντι λόγον περί της έν ήμϊν ελπίδος, και νους υπ' 
αυτόν ευπρεπείς είναι προς τοΰτο παρασκευάζειν• 
Ούσ(α •γαρ χαι σύστασις τής χαΟ' ή μας Ιεραρχίας, οοΓ&ιη &(11ιί5θΓ6 Γοαοιίαΐ, οΐ αι&χίαΐθ Ρ8ΐι1(βΓΊααι 
ίπίθΐϋςαΐ, ιηοοβ&Ιςυο ροραΐυα:! ΙιγοίΐοοΒ ίΙΙο$ ρΓβθ 

ΟβΙβΠ^ 0&Ο6Γ6 6( Ο&ΙΙβΓΘ : ΑΟΟΟΓΑΐβ βΙί&ΠίΙ β ΙΟβίΓΟ- 

ροΐίΐ&οο 800 βχ&αιίο&π, βο ρ&Γ&Ιο» 8ΐΙ ΙθξβΓβ άί• 

Ιί^βΟΐβΓ βΐ 000 ούίΙβΓ 8&0Γ08 6800068, βΐ δ&ΟΟίϋΟΙ 

ΕνηοςοΠυαι, βΐ Π()Γυιο άίνί Αροδίοΐί, 6ΐ Γβΐίςα&πι 

δοΗρΙΟΓαΠΙ β&ΟΓαίΟ, 61 8609001 6306 $6<1υ1ο β1ίθ6Γ6: 

βΐ 3οχΙ&θ3θ8(1ίνίο& ρΓΦοβρΙλ 6( νίίαπι 8α&ιη ας^θΓβ, 
6ΐ &1ίθ8 808(ΐ6Γ6 Ιιβο ζη&χίοιί Γ&66ΓΘ, θΐ ρΓοωρΙοιο 
6886 αά Γ68ροη(ΐ6θ(1υιο οηαοί ςυί Γ&Ιίοο6αι βρβί 
οοβΙγ» 6χςυίπ1, 6( οογ&γθ ο( οπιοββ, ςοί ίρ8ί δαΙ>- 
3ίοίοο(υΓ, &ά ίάοαι 6ΐίαπλ ρ&Γ&ΐί βϊοΙ. Ε386οϋ& βοίηι 

βΐ 6008ΐί1αΐίθ 008ΐΓ& ΙΐίβΓ&οΙίίβ 3001 6ΐο(]αΙα άί- 

νίοϋθ8 ΐΓ&ϋϋα, οϋ &ίΙ πι&^οο8 Οίοογβίοβ; 6( 8ί 

ϋΙ>θθΐ6Γ ρθ11ίθ6&ΙυΓ 86 Ιΐ8βΟ ρΓ£8ΐίΐ0Γ0ΐη, ΟΓ(ϋθ&- τα θεοπαράδοτζ λόγια, ώς 6 μέγας άπεφήνατο Διο- ^ (ίοοθΐο οΙ)ΐίθ6Γ6; Βίο νβΓΟ 8ίΙ (1οΙ>ίυ8 βοίπιί 6ΐ οοο- 

ν-^σιος ' χαι εΐ μέν άσμίνως ταΰτα ποιείν ύπισχνεΤ• 

τζι, τήν χειροτονίαν λαμβάνειν * $\ ^ αμφιβάλλων 

εΐη χαι &ναδι>όμκνος, απραχτον ίκοπε'μπεσθαι. Φη- 

01 γ&ρ 6 8«^ δια τοΰ προφήτου * « Συ άπώσω έπί- 

γν«••ιν, χαγώ άπώσομαί σε τοΰ μή Ίερατεόειν μοι. » 

Ει γαρ πάντες οΐ πιστοί ψάλλοντες συντασσόμεθα, 

'£ν τοις διχαιώμασί σου μελετήσω, ούχ έπιλήσομαι 

τών λόγων σνυ, ήπου τοΤς τήν Ιεράν ένδεδύμένοις 

στοΑήν πολλψ γε μάλλον τοΰτο προσήκει ποιείν. 

Ό Λ ιη' χα2 ιθ' της έν Καρθαγένγ, συνόδου τόν 
χειροτονούμενον όπομι μνήσχεσθαι κελεύει τους όρους 
τών Πατέρων φυλάττειν» δσα τε περί δογμάτων, και 
Ιοα ΊηρΙ τών Ιερών κανόνων έθέοπισαν, Ινα μή τους (ΙίΙίοοββ ΓβοοδΗΐ, Γθ ίοΓβοΙα ϋίπιίΚαΙοΓ. ϋίοϋ βοίιη 

0608 ρβΓ ρΓΟρΙΐθίΑΟΙ : < Τϋ ΓβροΙί8ΐί ΒΟίΰΟΐί&ΐη, 

βΐ 6^0 Γβρβίίαιο ίβ, 06 818 οαίΐιί 8α66Γ(Ιο$. » Ναπι 
81 001068 ΟΙΐΓίδΙίαοί οοο$ί8ΐ6θΐ63 008 ρβλΙΙΐοιοβ : 
« Ιο ]ο()ίοϋ9 Γοί$ ιιΐθ(ϋ(&1>0Γ, οοο οΙ)1ίνΊ80&Γ 8Θγ- 
100018 Ιοί : » 06γ(θ ί11ο& (|θί ΒαοΓ&ηι ΐοΓοΙαπι ίο- 
άοϋ 8θηΙ, ιηοΐΐο πια^ιβ Ιιοο Γ&ο6Γ6 άβοθΐ. Ο&οοο &υΐ6πι 18 βΐ 19 βγοο^ΐί Ο&Πΐι&ςίοβϋβίΒ 
&(1πιοο8Γί θΓ(ϋοαο(1οπι ρΓχοΐρίΙ, οΐ ΡλίΓοοα άβοΓΟίιι 
βθΓτβΙ, (&Ι0 ςυ® οίΓοα θάβω, ςο&ιη ιηοΓββ ροΓ 8&- 
οΓοβ ο&ηοοβ8 8&ηχ6Γοη(, ηο Ιιοηιαι β&ηοΐίοηββ ρΓβ- <9β ΜΑΤΤΗ^ΕI ΒΙΑδΤΑΚΙδ 106 ΙβΓβίΓθάίθηΐββ Ι&ηάβιη βΙοΙΙίϋβ ΐρβοι ροθηίίβλΐ, 
νίάθΐίοθΐ νβΐ ίο Ιι&ο νίΐβ βαοθΓάοΙίύ βζυΐοβ, νβΐ ροο- 
η&8 ρβΓρθΙυβΒ ίη Γυ1υρ& (Ι&ηΙββ. 

ΟΙιΡ. ν. Οϋοί βρί$€ομ αά οηαηααοη€ίη €ρί$€(ηή βί 
Γβ/ί^ϋοπιιη ΰΙδήοοκΗτη τΘςηιτηηΐΗν, 

Οαηοη ρΗιηυβ β&ηοΐοΓυιη &ρθ8(. βρίβοοραιη ία- 
1)βΙ & <1υοΙ)ΐιι* θρίβοορίδ ΟΓάίηλπ ; α5 ΠΗβ βοϋίσβΐ 
εοηββΟΓ&ΙϋΓΟ ίονοο&Ιίοηβ δρίπίαβ Β&αοΐί, βΐ β&ΟΓΟ 
ΟΓΑϋοαυοα ηΐυ• 

δβουηάαβ &υΐ6ΐΏ ρΓθ8ΐ)γΐ6Γαιη, βΐ (ϋ&οοηααα, 
6ΐ Γβΐίςυοβ οίβηβοβ &5 υαο βρίβοορο ΟΓάίη&Η 
ρΓββίρίΙ. 

Οααοο λυΐβιη οοηοίΐϋ 6&Γ(Ι)Α^ίοβη8ΐ8 49 Ιρββ 
6ρί8θορο8 &ά θΓ<ϋη&ϋοηβιη βρίβοορ! 8υΓβοθΓ6 &ί&Γ- 
χη&Ι, ηβ 81 ρΙϋΓββ ΓβςαίηηΙυρ, Ηοο ίοαρβάίιηβηΐο 
8ϋ αϋΐίΐ&ϋ 80 ηβ6β&9ϋ&1ί Εοο1θ8ίβ. Νθ8 &α1θαι ηβ- 
6θ88αηυπι ββΐ αΐ (γθ5 ίΙΗ 8ίηΙ υηία8 β1 θ]υ8(]θαι 
ρΓονίηοΐΦ ; νβΓυιη βί ΙοΙ ηοπ Ιι&1)βαΙ 8υΙ) 8θ παβίΓΟ- 
ροΠί&αυ», βΐί&ιη βζ αΐίΐλ ρρονίηοία άυο8 ΑΒβυιηίΙ, 
Βίςυβ ϋλ βίθοίυιη ΟΓϋίηαΙ. 

969 ΟΑΡ VI. Οιιοά εητη ςηί ίη €ρί$ύορη*Η οτάι- 
ηαηάίϋ αί^ οροτίεαΐ αΰ νχονβ $ηα ίβραταΗ. 

ΟαβθΓβ ο&ρ. 17 ϋα. Γ. 

ΟΑΡ. VII. ϋβ Χΐαΐ€ οτάχηαηάοτητη. 

ΟυβΓθ. ο&ρ. 2 ΓιΙΙ. Β. 
ΟΑΡ. VIII. ^Μ>ά ηοη οροΠεαί βρ%»€θρηηι τηοήβη^ 
ίύηι αΐιητη ίη ίοΰηηι $ηηηι $ηΙΙίΰατ€ αο οτάίηατβ, 
Ο&ηοα 76 β&ηοΐ. αροβί. » Νοη οροΠβΐ, ιΐΐ, βρί- 
βοοραιη &1) βοοΙθΒίΑ ςυ&ιη τβ^ϋ ςυονίβ οαοάο 86- 
οβάβαΐβιη, υΐ νβΐ κΗουί οοη88ηςοίηβθΓϋ[η, ΑαΙ αΐϋ 
^Γ&ΙίΩοθΙυΓ, ίΐΐϋΐη αά ββάϋπι «υ&ιη οράίη&Γβ. Νοη 
βιιΐιη «ςαυαι β8ΐ νβΐ οο^ηα(θ8 ΙιαΓοάβΒ βρίβοορβΙυΒ 
οοπ8ΐίΐα6Γβ, &αΙ ςαβ Οβί 8αη(, &1ϋ8 ιηοΓβ Ιιυαι&ηο 
Ι&Γ^ίπ; 8111 νβΓΟ Ιιοο οοηΙίηβ[&ΐ ΩβΓΐ, βΐ ΟΓάίη&ϋο- 
ηβαι ίαν&Ιίά&αι 683β, βΐ οιχίία&ηΐβπι Ββ^Γβ^^απ. Ν&ιη 
ορί8θορθ8 8α1) ουαοίϋο ββββ οοη8(ΐΙυ(υιη 08ΐ. Ιηαο 
Τ6Τ0 υουιηςυβπΓίςυθ ίη βυυαι Ιοουπι ργ»0ο6γθ 
ςαοιηουηςυβ νβΐΐβΐ, νίάβΙυΓ βϋαιη ΙβΓ&βΙϋίβ β880 
ίηΙ«Γ(ϋοΙυπι. 1(8 βιηβ (Ιίνίηαιη ίΐΐααι Μοββαι ίαοο- 
8&1)αηΙ, ςαοά ΐΓβίΡβιη 8υυιη Α&ροηβαι Ω1ίο8ςηθ β^υ8 
ίη 8&06Γ(1οϋαιη ρΓοηιονΚ ; βΐ πίβί Οβυ8 ροΓ ηιί- 
Γ&ουΐι 8&οβΓ()οΙίυοι ίριίβ οοαίίΓαι&8ϋβ(, ηοη (ϋυ- 
68861 ςαίη ίΐΐο άβρτιΐλί ίυί886ηΙ. ^ 6'ροος τοότων παρεζιόντβς, έπ* έσχατων έν^νητα 
μεταμεληθώσιν, ή έν τψ παρόντι χαΟαφ^Οέντβς, ^ 
απαραιτήτους 8ίχα< υπέχοντες έν τφ μέλλοντι. 

ΚΕΦΑΛ. Ε'. *νπο π^σών έπισχ^πων χειροτο- 
νούνται οΐ επίσκοποι χαι οΐ λοιποί χληρι- 
χο(• 

Ό μίν α* των άγ(ων άποστι&λων χανών έπίσχοπον 
υπό δύο έπισχ6πων χεφοτονκΤσθαι χβλεύκι, χα6ΐΕ- 
ρούμενον προς αυτών τ^ έπιχλήσει του 4γ(οο Πνεύ- 
ματος, και τι(ί ιερ^ των ευχών τελετζ. 

Ό οέ β' πρεσβύτερον, χαί οιάχονον, χαι τους λοι» 
πους χληριχους, υφ' ενός έπισχέπου χειροτονεΤσθαι 
παρεγγυάται. 

Ό δε της έν Καρθαγ1ν][) μθ' τρεις έπισχ6πους εΙς 
έπισχ6π6υ χειροτονίαν άρχεΤν άπεφήνατο, Ινα μή 
πλε(ους έπιζητούντων, τφ χρησ(μφ χα2 άνβηριαίφ 
της Εκκλησίας έμποδών τοΰτο γένηται. Ούχ ανάγκη 
δε χαί τους τρεις της αυτής επαρχίας εΤναι • άλλ' εΐ 
μή τοσούτους 2χει 6 μητροπολίτης, χα! Ιξ Ιτέρας 
επαρχίας δύο προσλαμβάνει, χαι οδτω τον ψηφισθέν 
τα χειροτονεί, 

ΚΕΦΑΛ. ζ"'. "Οτι τον χειροτονηθι(σεσθαι μέλ- 
λοντα επίσχοπον οεΤ πρ^τερον της ιδίας 
χωρίζεσθαι γυναικύς. 

Ζι^τει το ιζ' κεφάλαιον του Γ στοιχείου. 
ΚΕΦΑΛ. Ζ'. Περί της των χειροτονουμένών 

ηλικίας. 
Ζήτει το β' κε<ράλαιον του Β στοιχίίου. 

ΚΕΦΑΛ. Η'. "Οτι ου δει )^ειροτονεΤν Ιτερον 
αν θ* Ιαυτου τον τελευτωντα έπ ίσχοπον • Ό ος' τών αγίων άποστύλων χανών, Ου χρή, 
^ φησί, τον έπίσκοπον, δποιφδήποτε μεΟΐστάμενον 
τρόπψ ής Ιθύνειν ίλαχεν εκκλησίας, ίζ τινι τών 
αφ* α'ίματος ή έτέρψ χαριζόμενον, εις τον ταύτης 
θρ<$νον τούτον χειροτονεϊν. Ου γάρ δίκαιον, ή τους 
γένει προσι^κοντας κληρονόμους της επισκοπής 
ποιεΐσθαι, ή Ιτέροις τα του θεοΰ πάθει άνθρωπίνφ 
χαρίζεσθχι • ει δε συμβαίη γενέσθαι, και τήν χει- 
ροτοοίαν ακυρον μένειν, χα! τόν χειροτονήσαντα 
άφορίζεσθαι. Τπδ ^α^ συνόδου τους επισκόπους γί- 
νεσθαι διατέτακται, ου μην ^κνστον άνθ* Ιζυτου 
προΐσχεσθαι ον αν βουληθείη. Τοΰτο και τοις εξ 
Ισραήλ τών άπειρημένων έδόκει * άμέλει χαι τφ 
θεσπεσίψ ένεκαλουν Μωσ^, ώς άρα τον αδελφέ 
*Ααρών και τους εκείνου ΟΙεΙς Ιεράσθαι προεχειρί- 
σατα • και εΐ μή σημείοις 6 θεός τήν Ιερωσύνην αύ- 
Β τοις Ιπεψήφισεν, ουκ αν ήσαν φθάνοντες ταύτης 
ώττρακισμένοι. 

Ό δι χγ της έν Άντιοχεί^ συνόδου μή έ{εΙναι 
κελεύει τψ βουλομένω χειροτονεΤν ον βούλεται διάδο- 
χον δαύτου, κ^ν προς ιτί τελευτ^ του βίου τνγχάνιι 
ων, εΐ δε μή, ακυρον είναι τήν κατάστασιν • τους δΙ 
θεσμούς της Εκκλησίας φυλάττοντας, μετά το μη- 
κέτι εΤναι τόν έπίσκοπον, χρίσει τών τΤίς έπαρχίις 
επισκόπων τόν άξιον προχειρίζεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. θ'. "Οτι ου δει χειροτονεΤσθαί τίνα 
έπίσκοπον, ή πρεσβύτερον, ή διάχονον, 
^άν μή πρότερον τούςέν τφ ο*ίκφ αύτοο 
πάντας ποιήσ^ Χριστιανούς. 

0Μ0η 36 β/ηοάΐ 0αΓΐΙΐαβίη6η8ί8 ηοη ΟΠίίΠλτί Ό δέ λς' της έν Καρθαγένη σονόδοι» χανών μή Ο&ηοη &αΐ6ΐη 23 8γη. ΑπϋοοΙιβη» &(]πιοηβΙ ηοη 
Ηθ6Γθ 6ρί8θορο ΟΓάίο&Γβ ουρίβηΐί ςυβίΏ νβΐΐβΐ, δυΙ 
■υοθ688θΓβιη, ςϋ&ίηνί8 Ιη 6ζί1υ νίΐβ Γυβπΐ ; βΐ ςυί- 
<ΐ6ΐη 81 Γ606ΠΙ, ίΓΓίΙ&π]β88β οΓ(Ιίη&Ιίοηθπι. ΗΙ &υ1βπι 
ςαί Ηΐυβ ΒοοΙθ8ίβ οΙ)86Γν&η1 ροβΐ οΙ>ί1ααι βρίβοορί, 
νίΓϋΟ) ]οΑίο1ο ορίδΟοροΓΠΐη ρΓονίηοίβ ϋί^ηυοι ρΐΌ- 
ιηονβΐιυηΐ. 

€ΛΡ. IX. ^ηοά ΰρί^ΰοριιτη αηΐ ρταΰι^Ιβηίηι αηί άία- 
ΰοηηηι ΟΓάίηαή ηοη αροΗ^αί, ρήΜ$(ΐηαιη οη\η$ί 
$ηο$ άονηόίΗοοί €Κη8ΐίαηο$ [$θ€ηί. 197 8ΥΝΤΑ0ΜΑ Αΐ,ΡΗΑΒΕΤίαϋΜ. — Χ. 198 χβιροτονιΤφθαι χελβύει μήτε Ιπ{σχοπον, μήτε πρε- 
σβύτερον, μήτε διά)ίονον^ £Κ^ μή πρότερον τους οι- 
χε(0\>ς πάντας Χριστιανούς γενέσθαι παρασχευάσω- 
9ΐν. Ό γαρ τους οικείους έπιστρέψαι προς εύσέβειαν 
μή Βεζιώς Ιχων, πώς έτερους Ιχανός εσται δι8ά- 
σχειν ; ώς χαι 6 μέγας φησι Παύλος ' α Ει' τις ι8(ου 
οΓχου προστξναι ούχ οΤδε, πώς ούτος Εκκλησίας θεοΰ 
προστήσβται ; » 

ΚΕΦΑΛ. Γ. "Οτι ου δεΙ χειροτονεΤσθαι άυρύον 
τον λαϊκδν έπίσχοπον, ούδΐ τον άρτι Φω- 
τισθέντά* χαι δια ποίας αΙτίας ό χληριχος 
ττί< Ιερωσύνης αφαιρείται. 

Ζήτει το α χεφάλαιον του Α στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΑ'. Π6τε χειροτονείται ευνούχος, ή 
άλλως το σώμα λελωβημένος, επίσκοπος 
1^ κλτ}ριχ<$ς. 

Ζήτει το λ$', χεφάλαιον του Ε στοιχείου. 

Ό 81 οζ' και ό οη' κανόνες των αγίων αποστόλων 
ούχ άκωίουνται της Ιιρωσύνης τον Ιτερόφθαλμον^ ή 
το σκέλος 6ποσχάζοντα. Ου γαρ λώοη, φησι, σώμα- 
τος, 0^2 τβ τούτο μιαναι, αλλά ψυχής μολυσμός. 
Τχυτι γάρ τψ σχιώδει πβρατετήρητο ν6μφ, όλ(5κλη- 
ρον έπιζητούντι τ^ σώμα, τοις όρωμένοις έχπαι* 
δευειν τα πνευματικά ε1ωθ6τι. "Αλλά και ό μετά τήν 
\ερ»σύνην τοισυτ6ν τι πεπονθώς, ταύτης άπεχινεΤτο * 
«αρ' ήμΐν δε» και 6 τάς δψεις μετά την Ιερωσύνην 
ανακοπείς, ή 1τέρ<ρ πάθει περιπεσών άνηχέστφ, 
τής Ιερωσύνης ου μετατίθεται. Ει γάρ τις, φησ^ 
και αμφω τους οφθαλμούς έχκέχοπται, ή τά ώτα 
χεχώφωται, ή την δεξιάν άργήν έχει χείρα» ^ άλ• 
λην τινά τών αΙσθήσεων άφ^ρηται, προσισταμένης 
αύτφ της πηρώσεως προς την τής Ιερωσύνης ένέρ• 
γείαν, εΙς Ιερωσύνην ου προβιβασθήσεται, ου τφ βε- 
βλάφθαι τά μέλη, άλλα τψ άδυνάτως εχειν προς την 
τών θείων μεταχείρησιν. Ό δε μετά την Ιερωσύνην 
εκείνα παθών, τνύτης ούχ αφαιρείται. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΒ'. "Οτι ου δεΤ χειροτονεΐσθαι έπίσ- 
χοπον έν έκκλησί^, ης ό επίσκοπος ετι 
περίεστι. 

Ζήτει έν τψ θ' κεφ. του Λ στοιχείου κανόνα ις' τής 
Λ* και ψ συνόδου. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΓ*. "Οτι ου δει χειροτονεΐσθαι έπίσ- 
κοπον έν πολει μικρφ ή κώμ^. 

Ζήτει το λ' χεφάλαιον του Ε στοιχείου. 
ΚΕΦΑΛ. ΙΔ'. Περί χειροτονίας χωρεπισχόπων^ 

Ζήτει το λα' χεφάλαιον του Ε στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΒ'. Περί του χειροτονηθ^ντος έπισ- 
χόπου,καΐ μή χαταδεχοαένο» άπελθεΐν εΙς 
την λαχούσαν α6τ^-έχχΛησίαν. 

Ζή^ι τλ κ' χεφάλαιον του Ε στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Ι^', "Οτι ου δει χειροτονίας ποιεϊν 
έπίσχοπον έν ταις μή υποχειμέναις αύτφ 
ένορίαις. 

Ό λε' τών άγιων άποστόλοιν κανών επίσκοπο ν μή 
τολμ^ διορίζεται, £ξω τών βίύτοΰ δρων χειροτονίας 
ποιιίαϋαι έν ταΤς μή 6ποκειμέναις αύτφ πόλειι και 
χώραις * §ι δέ τις τούτο πεποιηχώς έλεγχθείη παρά 
γνώμη ν τών α^^ς χατεχόντ«»ν| χαθαιρείσθω χαΐ Α ρΓβΒοίρϋ νβΐ βρίβοορυιη νβΐ ρΓθ8ΐ))τ(6Γαιη νβΐ άίλοο- 
παπ), αίβί ρΓίαβ άοοαββίίοοβ βυοβ αά ΟΙιηβΙί&αί- 
8αιυΐΏ &(1(1υχβπηΙ. Ν&αα ςαί βυοβ αά ρίοΐαΐβαι εοα- 
ΥθΓΐθΓΟ οθβοϋ, ςυοααοάο αρίαβ θβββ ςαο&Ι αΐίοβ 
άοεβΓβ ? 8ίθϋΙ 6ΐ ιη&§[ηΰ& Ρ&υΐαβ (ΙίοίΙ : « δί ςυίβ 
άοιηυί βυββ ρΓδβββββ ηββοϋ, (^αοιηοάο Οβί Εοοίβ- 
βί&αΐ Γ6Ε6ΓΘ ρο(6Γϋ ? » 

Οαρ• Χ. ^Μοά ηοη οροΗβαΙ Ιαίαικη ζΐαίίτη 6ρί$οορηηι 
ϋτβαή, ηβςπί ίΙΙητη ςηί ηημ€τήιηε Ιίαρϋχαίνα [ηίί: 
βΐ ^αι^αβ άβ εαιιείί οΐβήοια χαοβΓάοϋο βχοιάΐΐ. 

ΟϋδβΓβ ο&ρ. 1 1ϋ(. Α. 

563 ΟΑΡ. XI. Οηαηάο ηοη οτάίηβΐην 6ηηΗΰ^Η$ βρι- 
$€ορη$ αηΐ οίβηοηδ, αηΐ αΐίίβκ ΰΟΓροτβ νηαη' 

^ Οϋ«Γθ οαρ. 34 ΙϋΙ. Ε. 

Οαηοηθδ 77 βΐ 78 β&αοΙοΓυηα βροβΙοΙοΓυΐΏ ηοη 
Γθ^^^^υηι & β&οβΓϋοΗο πιοηοευΐυιη, &αΙ εΙ&αάΐε&η- 
Ιβπα. Νοη βηίηι Ιαύββ οοΓροΓ&ΙΪΒ ςυοπά Ιιοο ροΠυίΙ, 
86(1 απίπι» νίΐϊι^. ΙβΙαά βηίαι βυΐ) Ιβ^β αιη1)Γ&ϋ1ί 
οΙ)96Γν&1υιη ββΐ, ςυφ ίαΐβ^Γυπα οοΓραβ 6Ζθ(ζίκ, &ί- 
ςαβ ίοΐβΐ θχ νΐ8ίΙ>ί1ίΙ)ϋ8 8ρίηΙυαΙί& βάοοβΓβ. Ι8 
ςυίάβαι ςυί ΙαΙβ ςιιϊί] ραββυβ ΓυβΓ&Ι οιυηβΓβ 8υο 
ιηονβΙ)&ΙαΓ : νοΓυοαΙαπιβη &ρυ(1 ηο8, ςαί νβΐ οοα- 
1θ8 ροβΐ β&οβΓάοϋυπι βχββοΐοβ 1)&1)β1, νβΐ ίηοίάϋ ίη 
αΐίυά νίΐίυιη οοΓροΓαΙβ^ ςαοά β&ηαπ ηοςυΚ, 8&- 
οβΓάοΙίο ηοη θβηαονβΙυΓ. Ν&αα βί ςαιβ, Ιαςαϋ, οευ- 
1ί8 α[ηΙ)θ1)α8 οΓΐι&Ιηβ ΓιιβηΙ, &ϋΙ υΐπβςυβ Ααηϋαβ 
οί)8αΓ(1υβπΙ, αυΐ άβχΙθΓ&ιη &Γί(]&αι Ιι&1>αβΓΪΙ, 
&υΙ &1ίο αϋςαο 5βη8α ρΗν&Ιυβ ΓαβΓϋ, ίΙ& υ1 οααΐί- 

ΙαΙίο β] 118 ίιηροάί&Ι, ςι\ίη 8αο6Γ(1ο1&1β ηιαααβ βζβΓ- 
οβαΐ, &(1 βρίδοοραΐοαι ηοη ρΓθΐηονθ1)ί(υΓ, ηοη ςυοά 
1«8& βαηΐ ιηβιηΙ)Γ&, 80(1 ςαί& βαεΡΑ αιγ8(θΓί& Ιγ&- 
οΙ&Γθ Ιιαυά ροββίΐ. Οαί Ι&πιβη ρο8ΐ 8αο6Γ()οϋαπι 
οοΙΙϋΐαΐΏ ί8ΐία8αιο(1ί 1&1>δ 1&5θΓ8ΐ, Β&οβΓάοϋο ηοα 
βχείάβΐ. 

ΟΑΡ. ΧΠ. Οηοά βρίΛωρητη χη βοΰΐβήα, ^ιι/ια 
βρί$€ορη$ αάίιηο ίη νίνΐ$ βιΐ, ηοη οτάίηαη οροΓ• 
ίβαΐ. 

ΟυβΒΓβ ίη οας. 9 ΙϋΙ. Δ ο&ηοηβπι 16 ρπαΐφ βΐ 
βθουηάφ 83τηο(1ί. 

ΟΑΡ. XIII. Οαοά ηοα οροτίβαΐ βρχίΰοριιηι ίη ϋίυίΐαίβ 
ρατνα αηΐ νίΰο οτάίηαΓ6. 

νΐίΐβ οβρ. 3 ) πα. Ε. 

6 ΑΡ. XIV. Ό$ ονάιηαΐίοηβ αΚονΒρ'ίϋβορϋΤίΐηι. 
β Οοηβαΐβ οαρ. 31 Ηϋ. Ε. 

6ΑΡ. XV. ϋ€ $ρί$€ορο ονϋηαίο ςηί αά €0ϋΐ6$ίατη 
$ηαηι αδίη Γβϋη$αί, 

Υίιΐβ οαρ. 20 ΙίΙΙ. Ε. 

9β4 ΟΑΡ. XVI, Οαοά ηοη ίίοβί βρύοορο οηΙίΛα^ 
ϋοηα Ιαο€Γε ίη άίΦιεΙα ίρή ηοη ^Η^^^^ιο. 

Ο&ηοη 35 9&ηοΙθΓαπι &ρο8ΐο1θΓυιη βρίβοορυαι 
χη&π(1&1 ηοη ρΓΦβαηαβΓβ θχΐΓβ βαοβ Ιίαιϋοβ 0Γ<1ί• 
η&ϋοηββ Γ&οβΓθ ίη υΓΐ)ίΙ)υ8 6ΐ ρα^ίβ 8ϋ)ί ηοη 8α5- 
^θ^ι^8 : 8ίη &υΐ6πι &1ίςυΐ8 Ιιοο Γβοίθββ οοηνίοΐαβ 
ίυοΓϋ, ρΓβΙορ ίΙΙοΓααι ςαί Ιοοα ί11& οοοαρ&ηΐ >οη- 199 ΜΑΤΤΗΛΙ ΒΙ.48ΤΑί118 300 Ιβηϋβιη θΐ ίρββ άβροηβίαρ, βΐ ΠΙί ςυοβ ΟΓάίηανίΙ, Α «'^'^ο^, κα^ ους Ιχειροτόνησεν. Άλλ' ουδέ αύτφ τψ 
8βά ηθο ηηθίΓοροΠίβηο ΙίοβΙ «ά &1ίου]υΒ βρίβοορο- μητροπολ(ττ) ίζεστιν εις ένορίαν τινός των ύκ' αύ- Γυιιι, ςαί βαΐ) ίρβο βυαΐ, (ΙίαΒΟββίη ρΐΌβοίβοί, βΐ 
ιηαηυβ αϋςυοά ΙιΙοΓ&ΓβΙιίουιη ρβΓ&^βπβ, &58ςαβ 
οοοΒβηβυ βρίΒΟορί. 

νίάβ ία οαρ. 9 ΙϋΙ. Α β^αοάί ΑαϋοοΙίθηβ ο&ηο* 
ηβω 13 βΐ 22, 6ΐ β7ηοάί ββουοάβ ββουηάαιη. 

ΟΑΡ. XVII. Ονοά ηοη γβηηίΙίχΙΐΜ' βρίίοορο ΰΐδί'ίαιιη 
αΙ%η$ ρτονιησίχ οτάίηατβ, 

Ο&ηοη 54 βγηοάί Ο^ΓΐΙι&^αθηΜβ βρίβοοροβ ςυί 
(λϋβηοπι οΐβποαπι βυβοΐρίβηΐββ ίη βυί» βοοίββϋβ 
ΟΓάίοαπΙ, εοπααιυηίοηβ ΓβΠςα&Γυιη ρπν&Ι. 

ΟοηβΙϋυΙίο &ο(βιη βγηοάίοβ, ςυβ Γ&οΐα β3ΐ βαΐ) τον επίσκοπων άπιέναι, κβΐ Ιβραρχικύν τι τβλεϊν 
γνώμης βνευ του επισκόπου. 

Ζήτει έν τψ θ'. κεφ. του Α στοιχείου της έν Άν- 
τιοχεί(? συνόδου κχνόνα ιγ' και κβ', και της β' συν- 
όδου κανόνα β'. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΖ'. "Οτι χειοοτονεϊν έπισκόπφ ουκ 
εφεΤται κληρικόν ετέρας ενορίας. 

Ό νδ' της έν Καρθαγένη συνόδου κανών τους αλ- 
λότριον δεχόμενους κληρικόν επισκόπους, κα? χειρο- 
τονουντας έν ταϊς 6π' αυτούς έκκλησίβις της τών 
λοιπών κοινωνίας αφορίζει. 

Το μέν τοι συνοδικόν σημείωμα, Ι γέγονεν έπϊ ριΙπβΓοΙι&ΜΐοΙιββΙβ, ςϋίοοβηοπιίηβΐϋρρηαοβρβρίιί- β ^βυ πατριάρχου Μιχαήλ, του κχ)? χρηματίσαντος 
ΐοβορΙιΟΓϋω. ϋοηοβδβαηα ββΐ, ίη<}ϋίΙ, ΡοηϋΠοί^υβ υπάτου τών φιλοσόφων, οιηη69, ςυί οοοϋυιη βαεπβ ίαίΐίαΐί βααΐ, βϋθί νβΓ• 
1[>υΐϋ άοοβΓβ, βΐ βΓυάΐΓθ οΙ 1>&ρ(ίζ&Γβ υηάββυηςυβ 
8ίηί, β( 8β0Γ& οα^Βίβήλ ίιηρβΓϋΓί ΩάθΗΒυθ 00305- 
ουηςοθ άίοΒΟβδβοΒ, Ιιαυ^ Ι&πιβο ϋβ ςαί αοϋβςυλ• 
(|υθ &(1?βηίυη(, ΒβΟΓΟΒ οΓάίαβΒ οοπΓθγγθ : βεά Ιιίβ 
ΐΑΟΐϋΠ) ηαί «(1 βυαιη (ΙίΙϊοοβΓΏ ρβΓίίηβοΙ, υΐί βαοπ 
ο&ηοηβΒ (ίβοθΓπυηί. Ουρυπα βηίαι Γβρυΐαΐυπα 6&( βΐ 
ίηΐιυιη&ηυιη βΟΒ ςυί Ιιοο ί&66Γ6 &ϋθοΙ&ηΙ, βρίβοο- 
ροβ ΒοΊΙίοβΙ, βχοοχηηαυηίοαΓβ, ΟΓάΐααΙοΒ νβΓΟ β&- 
οβΓάοΐίο ρΓΐ?αΓ6, 0181 ΓοΓίθ ρο8ΐ απ&Γη 6ΐ &]ΙβΓ&ιη 
αϋΐΏοηίΐίοπθίχι οΚ)Ιθιώρ6γ&γ6 Γβοαβ&νβηηΙ; νοΓαιη 
β1 ίυηο ςαίάβαι βρίΒΟορί ΒοοοΓάί&ιη άλοαα&ΐ, &ά(1ϋο 
οβΠο ΐοωροΓΟ : ΟΓάίη&Ιοβ &υΐ6πι ίο ϋίλ (ΙΙοθΟθ&ί Συγκεχώρηται μίν, φηαϊ, 
τοΤς άρχιερεΰσι τους άμυιίτους ά'παντας τόν περί 
πίστεως λόγον διδάσκειν, και κβτηχεΤν, και βαπτί- 
ζειν όθενδήποτε δντας, τών θείων τε μυστηρίων 
μεταδιδόναι τοις έξ οίασοΰν ενορίας πιστοΤς • χειρο- 
τονίας δέ άξιοΰν τους άπανταχόθεν ερχόμενους ου- 
δαμώς, άλλ' Ι) μόνους τους έκ της οικείας ενορίας, 
ως οΐ θεϊοι κανόνες διορίζονεαι. Σκληρόν μέν τοι καΐ 
άπηνες έλογίσαντο τους οδτω φΟάσαντας πραξαι, 
τους μέν επισκόπους άφορίσαι, τους δέ χειροτονη- 
θέντας γυμνώσαι τζς Ιερωσύνης, εΐ μήίκϊυ μετά 
πρώτην και δευτεραν παραίνεσιν πιισθηναι ουκ 
έβουλήθησαν • άλλα και τότε του μέν επισκόπου άρ- 
γίαν επί (5ητψ κατεψηφίσατο χρόνψ, τόν δΐ χειρο- 

ΒλΟβΓάοΙαΙβ βπϋπι ιηααοΒ βχβΓΟβΓβ νοίΐ ίη ςο& ογ- τονηθέντα, έν έκείντρ τζ ένορί^ Ιερατεύειν, έν ή 

άίη&Ιί βϋοΐ. 0»Γβ βΐίαιη ]ϋΙ>βΙ χοιοΙβΙγϊβ βρίβοορα- ^ κεχειροτόνητο. Δίδοσθαι δΐ κελεύει τοις της έπισκο^ 

ΙοΒ θΐ οΐιαπορίιγί&οΐ 860 γρ^ϊβΙγ&γϊο <^αΐΒ βχ νβ- 

Ιθπ οοηβοθίοάίπβ οηΙίη&ικΙίΒ βοηΐ ρΓβΒοηρΙβ. 

ΐ8ΐ& ααΐβπι άίοθΒ βι οκρίΐβ 28 ρΓβββηϋδ βίβ- 

ΐΏβηΙί. 

ΟΑΡ. XVIII. Οηο(1 ςηιΰιΐΒάωη βρίίΰορίί εοηταχητη 
αΙ αΙί€ηο& είβηεοί ιβοίρ^νβ^ 6ΐ ονάίηατύ χη $ηίί 

νΐάθ ίη οαρ. 9 ΗΙΙ. Α οαηοηβιη 55 δ^ηοάί Ο&γ- 
ΐΙίΑΐμαθΟΒίΒ. 

ΟΑΡ. XIX. Οηοά οτάίηαΙηΓ εΐβήΰηί^ βϋατη ίΙΙβ ςηί 
ηοη €,^( 6Χ ρβτκτβ δαοϋτάοΐαΐί. 

ΟυβΓθ 13 οαρ. Ιίϋ. Κ. 

965 ΟΑΡ. XX. Οιιαηάο ονάίηαηΐητ €ΐ Μΰτυχ, 

ΟοηΒοΙβ ο&ρ. 12 Ιίϋ. Δ. 

ΟΑΡ. XXI. ϋ$ οτΟηοϋοηβ ΙβΰΙοπίΐη. 
ΟοββΓβ ο&ρ. β ΙίΙΙ. Α. 

Ιβχ. πής υπηρέταις και τφ χαρτοφύλακι παρά τών χειρο- 
τονουμένων, τα ^ξ εΟους αρχαίου τετυπωμένα. Και 
ζήτει ταΰτα έν τψ χη' κεφ. του παρόντος στοιχείου. ^οτρίους λαμβάνειν κληρικούς, και νει- 
>τονεϊν έν ταϊς υπ' αύτου^ έκκλησίαις. 

Ζήτει έν τψ θ' κεφ. τοΰ Α στοιχείου κανόνα νε' τη; 
έν Καρθαγέντϊ συνόδου. 

ΚΕΦΑΛ.ίθ', "Οτι χειροτονείται κληρικός, κα? 
ό μη έκ γένους Ιερατικού καταγόμενος. 
Ζι{τει το ιγ' κεφάλαιον του Κ στοιχείου. 
ΚΕΦΔΑ. Κ'• Πότε χειροτονούνται και δούλοι. 

Ζήτει τό ιβ' κεφαίλαιον του Δ στοιχείου. 
ΚΕΦΑΛ. ΚΑ*. Οερι χειροτονίας αναγνωστών. 
Ζήτει τό ς' κεφάλαιον του Α στοιχείου. 
Νόμο^ 1.6€ΐθΓ ΟΓάίηβΙοΓ ςυαπιρΓΐιηοΓη Ιβββηάο ραΓ βη! ; Αναγνώστης χειροτονείσθω άφ* ότουοΰν χρόνου 

-; .«^.,^^.^ ..^^.^ητ^ ^.,ΐΓ..».π •οΐ ηΜΓηαηη ρτ νί- ούναται χαί έπίσταται άναγινώσκειν • δν δΐ δεύτερον αΐ 81 Ββουηά&π) οχογθπι άοχβηΐ, νβΙ ρηιη&Γη 6Χ νί 
άοΐΒ, &υ1 Γθρα<ϋ&1ί8, «οΙ ΙηΙβΓϋίοΙΪΒ νθΐ ρβΓ 3οθ οί- 
νίΐθ νβΐ 8&0Γ08 ο&ηοηββ, ηβοΐιςυβαι «() βΗαηι ^γ»- 
όίχπι βοοΙββί&Βϋοοπι ρΓθΐηο?β&ΙυΓ. 

ΟΑΡ. XXII. Οηοά οΐβήοί ηοη ΟΓάιηαΙαηΙηΓ δίτηρΗ- 

€Χΐ€Τ, 

Υίϋβ ο&ρ. 19 Ηΐί. Κ. γαμετήν άγάγηται, ή πρώτην μέν, χήρον δε, ή δΐί- 

ζευχθεϊσαν ανδρός, ή τοΤς νόμοις ή τοις ΙεροΧς «- 

νόσιν άπηγορευμένην, μηκέτι είς 5λλον έχχλ,σΜ- 
στικόν προβαινέτω βαθμόν. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΒ'. "Οτι ούκ έχιιροτονουντο αιτολι• 
λυμένως οΐ κληρικοί. 
Ζήτει τό ιΟ' κεφάλαΐον του Κ στοιχείου. 201 8ΥΝΤΑ0ΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕΤΙΟϋΜ. - Χ. 202 ΚΕΦΛΛ. ΚΓ. Ότε χείροτονεΐται 4 προ τοϋ ββ- Α ΟΑΡ. ΧΧ1Π. ^ααηάο οτάίηΛιιτ ΰαΙβρΗΜτηβηια φκΐ πτίσματος θύσας κατηχούμενος 

Ζϊίτει έν τψ α' «εφ. του Α' στοιχείοο κανόνα ιβ' της 

έν Άγκυρα συν6$ου. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΔ'. "Οτι άναχειροτονήσιις ου δει 
γίνεσθαι. 

Ό ξη' των άγιων άποοτέλων κΐνών τον δευτέραν 
πρ^ς τίνος χειροτονίαν δεξάμενον έπίσκοπον ή κλη- 
ρικόν καθαιρεΤσθαι κελεύει καΐ αυτόν και τον χει- 
ροτονήσαντα, ει τούτο σύνοιδεν αύτω, ει μη αρα 
'κρος α'ιρετικών την χειροτονίαν δεξά μένος ετυχεν. 
'Αθετοΰμεν γαρ των τοιούτων ιϋσπερ το βάιετισμα, 
ούτω δή και την χειροτονίαν • ου γαρ άγιασμόν ταύτα, 
βλλά μονυσμον πεπείσμεθα ιτροξενεϊν. Ό δΐ ί>ευτέραν 
πειρώμενος δέξασθαι χειροτονίαν, ή ώς του πρώτου 
χειροτονήσαντος καταγινώσκων τούτο ποιεΤ, ή ^^ Ρ 9ρβΓ»1 ρΐ^β §;Γ&ϋ8β &βείρθΓ6 α 8θ60η(1θ, νβΙ ς&ΐβ ΕΕ- αηίβ δαρίίίίηηηι ίηιτηοΐανί. 
ΟυβΓβ ίη ο&ρ. 1 Ιίΐΐ. Α βαοοηθίη 12 βγηοάί Αη• 

ΟΑΡ. XXIV. Οαοά τβΟΓάιηαΟοηβε β^ή τηίηίίΜ οροτ" 

€&ηοη 68 β&ηοίοΓαιη αροβΙοΙοΓηπα θριβοοραπ) &ο1 
οίβηοαπα ςοί βθουηά&ιη ΟΓάίηβϋοηβιη &οοθρ6Γϋ, 
άβροηί 3υΙ)6ΐ αηα οηιη 0Γ(ϋη&η(θ, βί Ιρββ 1)α]υ8 γοΙ 
οοηβοίυβ Γυβηΐ, ηίβί ΓογΙθ βΙ) ΙιβθΓβϋβίβ ΟΓάίη&ΙΙο* 
ηβΐΏ βυβοθρΗ. ΝυΙΙ&ζη θαίιη Γ&οίοαυβ ίΙΙοΓοιη αϊ 1μι• 
ρΙίβιηΗ, ίΙ& βΐ οΗίη&ϋοηβα) ; ηοη βηίιη β&ηοϋβολ- 
ϋοηβαι, Βθάοοηίαιηίηιιϋοηβπ] οΓβάίαι αι. ίηίβΓΡΟ. ΟαΙ 
&α1θηα βββυηάαηα ΟΓάία&ίίοηβιη βυβοίρβΓβ ουρϋ, Ιιοο 
ΓαοίΙ νβΐ ςηία άβιηη&Ι ρΗοΓθΐη ΟΓάίη&ηΙβιη,τβΙςαίλ έλπίζων πλείονος άπολαύσεσθαι προς του δευτέρου 
χάριτος, ή ώς άποτυας τυχόν της Ίερωσύνης, και εξ 
ΰπαρχης χειροτονεΤσθαι διανοούμενος, δ'περ αθεσμον. 
Ό οέ της έν Καρθαγένη συνόδου μή' κανών μήτε 
άναβαπτίζειν, μήτε δέχεσΟαί τίνα δϊυτέραν χειροτο- 
νίαν διορίζεται * άλλα δευτέραν ούτος χειροτονίαν 
φη^ι το έάσαί τίνα την ιδίαν έπισκοπήν * καΐ προς 
Ιτέρβιν μεταπεσε^ν, δ'; και μετά πραότητος ύπομι- 
μνη7Χ<&μενος, εί μη πεισθείη προς την ιδίαν έπανιέ- 
ναι, τζ των αρχόντων έκδοθήσεται έξουσίςρ. 

ΚΕΦΑΛ. Κΐί'. Περί του ύποκειαένον άμαρτή- 
μασι, καΐ χειροτονηεντος. 

Ό 8' της α' συνόδου κανών τον άνεξετάστως χει- 
ροτονηθέντα πρεσβύτερον, ή άνακριΟέντα μεν και 
έςομολογησάμενον προ της χειροτονίας πορνεί^ 
τυχόν περιττεπτωκέναι, παρά κανόνας δε Χειροτονη- 
βέντα, μηδίν άπόνασθαι τούτον έκ της άθέσμου χει- 
ροτονίας κελεύει • μετά γαρ την διάγνωσιν καθαιρεί- 
ται. Ου γάρ ώσπερ το θεϊον λουτρόν νέον ά'νθρωπον 
τον βαπτιαάμενον αποτελεί, οΰτω και ή Ιερωσύνη τά 
πρόγε αυτής αμαρτήματα λύει, ώς τίνες ο'ίονται * 
τούτο γάρ ό κανών ου προσιεται. Το γάρ άνεπίλη- 
πτον έν πάσιν ή Εκκλησία ζητεΤ, καΐ μή εύρούσα, 
έκδικεΐ. 

*ϋ δε ε' του Θεοφίλου Αλεξανδρείας τους μίν 
τοιούτους και της Εκκλησίας εξωθεί, μήτοι γε τήΓ 
ιερωσύνης • τφ δε εξ αγνοίας χειροτονήσαντι συγ- 
-^ώ/ϋΐην δίδωσΐ• 

Ζιίτει τον κανόνα τούτον και έν τψ ις' κεφ. του Π 
στοιχείου και της έν Ναιοκαισαρεί^Ε συνόδου θ' και ι'. οθΓ(1οϋ& βχοίάΐΐ &1ςιιβ όβηυο ΟΓάίαλΗ βΐυάβΐ, ηαοά 
68ΐ ηθΓβΓίαιη. 

Ο&ηοα νθΓΟ 48 εοηβίΐϋ ΟαΚΙι&^ιηβηβΙβ ηβ(}υο 
ςυβαιρί&ιη ΓβΙ)&ρ1ίζ&Γβ,ηβ(ΐθθϋβΓαΐ8ΐη οΗίηαΙίοηβιη 
&οοίρ6Γ6 άβεβΓπϋ, ΐΓΏο Ιιαηο ββββ βθουηά&πα οΗΙ• 
ηαΐίοοθπι &ϋ, ρβηηϋΐβΓβ ΒΗςυοιη ρΓορπΑπι άίοΒοβ- 
810 (]686Γ6ΓθβΙ ίπ &1ί»πι ΐΓβηβίΙΐΓβ ; βίςοθ βΐί&ιη ο1β• 
ιηβηΙβΓ 8ηΙ)Πΐοη{1υ8, ηίβί νβΐίΐ αά ρΐΌρπ&ιη άίΐίοηοιη 

Γ6(ϋΓΡ, ΐΓΒό&ΙαΓ ρθΙβ8(&Ιί ΙΏ&^ίβίΓ&ΙυΒ. 

)(ββ ΟΑΡ. XXV. ϋε χΙΙο φα οήηιιηχ αΐίοαί οΙ>ηο^ 
χχΜ ονάχηαΐητ ίανηβη, 

Ο&αοα 9 8γηο(1ί ρηηιβθ ρΓ68ΐ)γΙθΓαΐΏ ςαί οΙΙγα 
βχ&Γηίο&Ιίοηοΐύ οράίη&ΐαΓ, αυΐ 6ζ&(ηίηβΙθ8 ςυίάβιη 
οοηϋΙβ&ΙυΓ^ιυοά &ηΙβθΓ(1ίη&Ιίοηθ(ηίη ΓοΓηιοαΙίοηβιη 
ρΓθΐΒρβα5,8βά Ιαπαβη ρΓβΙβΓ οααοηββ 0Γ(ϋα&Ιυ8 68ΐ, 
]υΙ)6ΐ αΐΐιίΐ 6χ ί11β)ξί1ίηι& ΟΓ&Ιίη&ΐίοηβ 8ά^υν&^ί, 86(1 
Γ6 ΟϋΐηρβΓί&άϋροαί. Νοη βηίπα υΐ β&ΟΓαπο Ι&ν&οΓαιη 
ηονυοα ΓβάάίΙ ^οηαίαβίΏ, ςυί 1>8ρϋζ8ΐαΓ, ίΐα βί 8&• 
οβΓάοΙίϋπι ϋεΙίοΐΑ ςυ» ίρ8υπι Βοΐβοθβββηιηΐ βοΐνίΐ, 
υ( ηοαηυΙΗ ρυΐααΐ. Ηυαο βηίαι ε«8υιη θ8ηοη ηοη 
αϋία^ίΐ. ΟφΙβΓυιη ίαποοβοΙιΆπι ιη οιηηιΙ)υ8 ΓβςυίΓΗ 
Εοοίββία, 6ΐ ύΙ)ί ηοη ίηνβαίΐ, ΒβηΙβηΙία (αχηβη 80β 
νίηϋίο&Ι. 

Οαηοη βΐίϋΐη ςυίη1υ8 Τ()6ορ1ιΠί ΑΙβχ&ηάπα! !&<• 
1θ8 &1) 6θοΐ68ία ρ6ΐ1ί( ηοα 8θ1υΐΏ βαοθΓάοΙίο. ΙΠί 
βαΐβαι ςυί βχ ί^ϋΟΓαπϋα ΟΓάίη&νίΙ, νβηί&πι οοηοθ• 

ΟϋίΒΓθ Ιιυαο ο&η. ίη 16 οαρ. ΗΙΙ. II, «Ιςυβ βϋαιη 
ο&α. 9 βΐ 10 8γηο(1Ί Ν600£Β8&ΓΊβη8ί8. ΚΕΦΑΛ. Κζ*. "Οτι ου δει χειροτονεϊσθακ τόν έν Ο ΟΑΡ, XXVI• 0»θ(1ηηοη ά$(^ Οί'άΐηαΗ^ ςηί «ρ^γο- 
νόσψ «ρωτι^θέντα. 

Ζήτει έν τφ α κεφ. του Β στοιχείου κανόνα ι β 
της έν Νίοχαισαρείν συνόδου. ΚΪΦΔΛ. Κ7Λ ΙΙερΙ των την χειροτονίαν ομνυ- 
όντων μή καταδέξασθαι. 

Ζήτει έν τφ λβ' κεφ. του Ε στοιχείου κανόνα Γ του 
μβγαλου Βασιλείου. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΤΓ. Περί των χειροτονουμένων έπι 
χρήμασιν.. 

Ό κθ* των άγιων αποστόλων χανών οΰτως Ιπι 
λέξεως {χει * Ε^ τις Ιπίσχοπος δια χρημάτων της 

Ρατβοι.. Οβ. ΟΧΙ^ν. Ιηί ΰαρΗχαδαίΐίΓ, 
ΟυβΓθ ίη οαρ. 1 ΙίΐΗΒ. ο&η. 12 βγηοϋί Νθοοβββ- 
πβηβίΒ. 

ΟΑΡ. XXVII. 06 0$ ςηί ^ηναηΐ $β $αύτοί οτάίη€$ 
ηοηάίΑτη 6ΐί8€€ρύ$€, 

Ου»Γθ ίη οπρ. 32 Ιϋΐ. Ε οβηοηβηι άβοίαιοαι ααβ- 
^οί Β88ίΙϋ. 

ΟΑΡ. ΧΧνπΐ. Οβ ΐύ ςηί ρνορίεν ρβοπηίανη ΟΓάίηαη- 

Ο&ηοη 29 β&ηοίορυαι αροΒίοΙοΓαπα βίο βζρΓοβββ 
8686 !ι&1)6ΐ; δί ςαΪΒ 6ρΐ8ϋορυ8 ρ«Γ ρβουηΐιοι άΐς^ί- 

7 203 ΜΑΤΤΗ^Ι ΒΙ.ΑδΤΑΗΙ8 104 ΙαΙίβ ^10^ϋ8 ρ&Γΐίββρβ βαΐ, ααΐ ρΓββΙιγΙβΓ, &αΙ άί»- Α «ίία<: ταύττ^; ίγ^ραχΎ^ς γένοιτο, ί; πρε<ιβύτερος, 1} 

διάκονος, καθαιοείσθω και αυτός, και 6 χειροτο- 
νϊ^σας, και έκκοπτέσΟω της κοινωνίβσ παντάπασιν, 
ώς Χίμων ό Μάγος 6π' έμοΰ Πέτρου. 

Ζητεί και τον λ' τούτων κανένα έν τψ ι6' κεφ, του 
Ε στοιχείου, και τά ένταΰθα περί αμφοτέρων των 
καν($νω τουτωνί ρηθέντα. 

Ό δε Ρ' κανών της δ' συνοδού, Ε^ τις, φησιν, 
επίσκοπος είς πρασιν καταγάγοι την άπρατον χά- 
ριν του Αγίου Πνεύματος, την άτίμητον δηλαδή, 
καΐ πράσει μή ύποπίπτοοσαν, τψ 6περφυδ ταυτην 
εΤναι και τιμής πάσης έπέκεινα, καΐ χειροτονή- 
σειεν έπι χρι5μασιν έπίσκοπον, ή χωρεπίσκοπον, ^ 
πρεσβύτερον, Ι] διάκονον, ή ύποδιάκονον (οΰτοι γαρ 
ο1 χειροτονούμενοι), η τίνα των έν τψ κλήρψ «ρο- βοηηβ, άβροη&ΙαΓ βΐ ίρββ, βΐ ςυί οΓάίπηΙ, βΐ ρβηί 

Ιαβ & οοιηιηαηίοοο &1)86ίη(1&ΙυΓ, αΐ 8ίιηοα Μα^αι» & 

ηΐθ ΡβίΓΟ. 
ΟυβΓ6 6ΐ 30 ο&οοηβιη ϋΙοΓϋΐη ία ο&ρΐίβδ 19 Ηϋ. 

Ε. 6ΐ ςιιο ίΙ>ί (ΙίοαοΙοΓ άβ αΐπβςαβ ΙιοΓπω οαηο- 
ηυιη. 

Οληοη αυΐθΐη ββουαάαβ βγηοάί ςη&Γΐββ : 8ί ςυίβ, 
ίη^αΚ, βρίβοορυβ νβηοηιά&Ι ηοη νοηάίΐΐίΐβπι δρίΓΐ- 
Ιυβ 8&ηοΙι β;Γ&Ιί&ιη, οΙιηίΓαιη ςαβ ηυΙΙορΓβΙίοβΒβΙί- 
οαβή ροΐ68ΐ, θΐ νβαάίΐίοαί ηοη ούηοζί&ηι, οΐ) βζί- 
οαίαιη δοαιη η&ΙυΓ&ιη βΐ οιηηί8θ8ΐιιη8ΐίοαθ βαρβηο- 
τΒχη, θΐ ρΓορΙθΓ 967 ρβοϋηί&ιη οΓάίηανβηΙ 
βρίβοοραιη, νβΐ οΙιοΓβρί&ουρυοα, &αΙ ρΓθβΗγΙβΓυιη, 
τθΐ (ΙίΑΟΟουπα, αυΐ Ιιγροάί&οοηυαι Ιιί βηίιη 8υηΙ (]υί 8&0Γ0β ΟΓάίηββ 8υ8θίρίαηΙ), &υ( αϋςυθοι ίο οΙβΓΟ ρ βάλλοιτο οίκονύμον, ύ; ίκδικον, ή νεωκ6ρον (ούτοι (Βοοηοπιιιπι, &ϋ(; ραίΓοηυιη, &αΙ οιΐΓ&ΙοΓθΐη (1ι! 
βηίιη ρππιΟΓθδ, βίουΐ 6ΐ ΙβεΙοΓββ βΐ ρβαΐΐ» οοαθί- 
^ηιιη(υΓ);νθΐ8υη)ηι&ϋΓη&Ιίυιη&1ίυιη αΐίςυβοη ςυί&ά 
βίΑίαπι βοοΐ68ί&8ΐίβυηι ρβΓίίηβΙ, ςαΐ Ηίιοβ πιααυβ 
ίσιροηίΐ ρΓορΙβΓ βυ&πι &ν&π1ί&α), βΐ οοανίοΙυ8 ίαβ- 
Γϋ, βυοα (ϋ80Γίιηίηθ βυί ^Γ&(]υ8 ΓιιείβΙ, 6ΐ ίβ ςαί υΓ- 
(ϋη&ΙϋΓ,ηίΙιίΙ βααοΐυπιβηϋ εαρίβΐ 6ζοΓάίααΙίοηβ8υ& 
β(ηρϋΙί& &υΙ ρΓΟίηοϋοηβ, ββά ναο&Ι)ϋ βΐί&αι (Ιί^ηΐ- 
1&(6 8ίνβ ΕΏϋηβΓβ, ςυοά ρβΓ ρβευηίαιη η&οΙυ8 6Γ&1. 
8ί ςυί8 νβΓΟ ιηβάί&ΙοΓ &οο6(1&1 ΐϋΓρί1)υ8 ί11ί8 βΐ ηβ- 
Γ&πί8 ηιυη6ηΙ)υ8, βΐ Ιιίο, 8ί οΐβήουβ ΓαβΓίΙ, 8υο 
£^πιάυ 6ζοί(1βΙ ; «Ι 81 ]8ίου8 αυΐ ιηοηαοΐιυβ, αη&ΙΙιβ• 
ιη&ΐθ ΓβΠ6(υΓ. Πίο &υ1βιη βΒςυυιη ΓυβπΙ ρβοΐυβ 
ρηΐ8&ηΐ68 §Γ&νί85ίΓη6 6χε1&ιτι»Γ6 : « 8ί ίη!ςυί1α(68 
οΙ)8θΓν&ν6η9, Οοηαίαε, Οοιηίηβ, ςυί8 8υ8ΐίη6ΐ)ίΙ? » 
Οαί οηίπι 68ΐ ςαί αάΓηίηί&ίΓΑϋοηβπκΙοσιαδ ΓβΙίςίοϋΦ 
νβΐ ηαίαίδΙβΓίαιη αϋςυοά 6θ6ΐβ8ί&8ΐίουίη 8α8θίρίΙ, 
&υΙ εΐβπου^ Ω(, &υ1 αιοη&8(6Γίυπι Γβ^ίΙ, 8ίαθ πια- 
οβΓβ αΐίςυο ; αϊ 81 οπιηίΙ)α8 Η1ί8 ΐΕΐη ςυί οοηΓβΓυηΙ 
ςυαηα ςυί αεείρίυηΙρβΓ ηβΓαβ, 8&εή ο&π. 8υπ]ΐηυίη 
βυρρίίείαηι ίηίβηίαηΐ, ςα» ηοΙ^ίβ 8ρ88 8&1υ1ί8, (ΐαί 
ηιι11ιιΐ6ηυ8 αίο βοραο) εοοαπαυπίοηβ Βΐ)8ΐία6ΐηυ9 ? 

Ο&ηοη &α1βιη 22 δ^ηοάί 86ζΐ8Β : ^υ^ ρρορΙβΓ 
ρθεαηίαιη ΟΓάίπαοΙατ, αί(, βίνβ 6ρί8θορί, βίνβ εΐβ- 
Γίοί ςυίουαςυθ, εΐ ηοη ββεϋηθυΓη ρποΙ^&Ιίοηβπι 6( 
νίΐ89 ρΓθ)3ί(&ΐ6ΐΏ, 6( ίρ808 βΐ οΗίααοΙβθ ϋβροηί 
]υΙ)οπιυ8. 

Ο&ηοη ΑϋΙεσι ςυίηΐυβ &γΏθά\ 86ρ1ίιη» οπιηββ 
(ϋεΙο8 εαποηεβ Γβοβπδβηβ, βΐ ία δυΓηΓηαηι^ΕεοΙβδίο 0^ γχρ Κί\ τνοοβαλλόμενοι, ώσττερ άρα οι άναγνώσται 
και ψάλται σφραγίζονται), ^ τίνα δλως των του 
καν(5νος έτερον, ό τούτοις έπιχειρτζσας δι* οίκείαν 
οισχροκέρδειαν, και ελεγχθείς, κινδυνευέτω περί 
τον οίκεΐον βαθμ^ίν • και ό χειροτονούμενος μηδέν 
έκ της κατ' έμποοίαν χειροτονίας ώοελείσθω ^ 
προβολής, αλλ* ^στω αλλότριος της αξίας ή του 
φροντίσματος, ου δ -.α χρημάτων τετύχηκεν. Ει οε 
τις και μεσιτεύιυν φανείη τοις ονίτως αισχροΊς και 
άθεμίτοις λϊ^μμοτσι, και ούτος, ει μεν κληρικός εΓη. 
του οικείου έκπιπτέτω βαθμού, εΐ δλ λαϊκός, Ι) μο- 
νάζων, άναΟεματίζέτΟω. Ενταύθα καλόν αν εΓη το 
στήθος πλτ^ξαντας πεπονθότως άναβοήσαι • « Έάν 
άνολίας παρχτηρήσ^ς. Κύριε, "Κύριε, τις 6ποστή- 
σεται ; » Τίς γάρ έστιν ό διοίκησιν ευαγούς οικούν, 
τί διακονίαν οίανδιίτινα της Εκκλησίας άναδεχό- 
μενο;, Ι- κληρικός γινόμενος, 1} μονίδριον λαμέά- 
νο)ν, άνευ της δόσεω; ; Εΐ δή πασι τούτοις τοΙς τε 
πο^ίζουσι και ττοριζομένοις άθέσμως των εσχάτων 
ο\ ιεροί τιμφνται κανόνες, ποία ήμίν σωτηρίας έλπίς 
μή άφισταμίνοις και της αυτών κοινωνίας παντά- 
πασιν ; 

Ό δε κβ' της ς' συνότου καεών. Τους έπι 
χρήμασι χειροτονουμένους, ©ησι, ε'ιτε έπισκό- 
πους, ε'ίτε οΊουσογ^ποτε κληρικούς, και ου κατά 
δοκιμασίαν και του βίου άστείαν α'ίρεσιν, αυτούς 
τε κα• τους χειροτον^ίσαντας καθαιρεϊσθαι προστάι- 
σ^μεν. 

*0 δέ ε' κανών της ζ' συνόδου, σύμπαντας τους 
ρηθέντας κανόνας διεξιών, καΐ έν καλοΰ μοίρ^ οοίηιηοάυιη ΙβΙοβ βδβο ΓορυΙαηβ, ϋΙοΓυΟΐ ββηΐβη- Ο ττΐ πρώτ^ τψ κοινψ τής Εκκλησίας δεδόσθαι Ιί&ιη ίρ86 βϋ&ιη οοηΟΓΠΐ&Ι. 

Μ&^ααβ βιυΐβπι Βαβίϋϋδαοί βρίβοορυρ, (]υί βυύίρβο 
βΓ&ηΙ, 80Γϋ}βη8, ηβ ΟΓάίη^ΓβηΙ ριορίβρ ρβευαίαοίΐ, 
ίαΙβΓ α1ί& ΙιβΒΟ Ιι&1)6ί : ΕχίβΙίπι&ηΙ ηοηηυΙΙί 8θ ηίΐιϋ 
ρβεεαρβ, βί Ιυιη ςυαηάο 8ιιογο8 θΓ(ϋηο8 εοοΓθΓυοΙ 
ηίΐιίΐ αεείρίααΐ, κοά ροβΐ ΟΓοϋα&ΙϊοηοΓπ. ΛεείρβΓβ 
ΒϋΙβπι 68ΐ ςυονίβ ΙβηιρυΓβ ϋεεΐριτβ. ΑάΙιοΓίοΓ ί^Ί- 
ΙϋΓ νο8 υΐ Ιιυηε πιΟΓεαι 86α ροϋυ3 νίααι άυε^ηίοιη 
Λά ^βΐιοηη&αι άβροη&Ιίβ, ηβςαβ οοηΙ&πιΐααηΐΡ8 
ιη&αυβ τβΒίΓΑβ 1ιυϊιΐ8ΐηο(ϋ ιηυηβπϋ'ιβ νοβ 5&εΓΑ 
ζη]Τ8ΐθηΑ οο1βΚ)ΓΑηάο ίηάί^ηοβ ρΓ^βΙθϋβ. νομίσας, τίΐ εκείνων κρίσει και ούτος έπιψηφί- 
ζεται. 

Ό δε μέγας β-ασίλειος προς τους υπ* Ιαυτόν 
έπίσ/ότΓΟυς γρά'ώων, ώστε μή χειροτονεΤν επ? χρι5- 
μασ•., μετά των άλλων και ταυτά φησι • Νομίζουσί 
τίνες μή άμαρτάνε.ν, τψ μή άμα λαμβ^νειν, άλλ« 
μετά την χειροτονίαν • λαβείν δέ έστι τό ότεδ^ποτι 
καοεϊν. Παοακχλώ ούν, ταύτην την πρόσοδον ιι«λ• 
λον δΐ τήν προσοιγωγήν τήν έπι γέεννβν άπόθ^θε, 
και μή τάς χείρας μολύναντες τοις τοιούτοις λήμμα- 
σιν, έαυτοΰς αναξίους ποιιίσητε του έπιτελεΤν ίγια 
μυστγ{ρια• 305 δΥΝΤΑΟΜΑ ΑΙ,ΡΠΑΒΕΤΙΟϋΜ. Χ. 206 Ή δε εγκύκλιος επιστολή Γενναδίου πατριάρχου \ Ερίβίοΐα ΒϋΙβίη βηογοΗοα 6βηη&άϋ ραΐΓίαΓΟίΐΟ Κωνσταντινουπόλεως προς γε τοΤς άλλοις και ταύτα 
περιέχει " "Βστω τοίνυν και εστίν άποκτί^υκτος, 
και πάσης Ιερατικής αξίας τε καΐ λειτουργίας αλ- 
λότριος, και τγι κατα'ρ^ του άναΟέμίτος υποκείμε- 
νος, δ τε κτάσθαι την Ιερωσύνην δια χρημάτων 
οΐόμενος, καΐ ό ταύτην παρέχειν έπΙ χρήμασιν 
ύπιτχνούμενος, ε'ίτε κληρικός, ε'ίτε λαϊκός ε'ίη,, κίιν 
έλέγχηται, καν μή έλέγχηται τούτο ποιήσας. Ου 
γαρ οιόν τε σ^^μβηναί ποτέ τα ασύμβατα, ούδε 
Θεφ συμφωνήσαι τον Μαμωναν, ή τους τούτψ 
δευλεύοντας δουλεΰσαι θεψ • δεσποτική καΐ αυτή 
άπόοασις άναμφίλεκτος ' « Ου δύνασθε Θεφ δουλεύειν 
Χ2< μαμων^. » 

*Η δΐ του έν άγίοις Ταρασίου, πατριάρχου Κων- ΟοηδΙαηΙίηοροΙίΙαηί ρρ^ίβρ &1ί& Ιιχο ΙιαΙ^βΙ : $ϋ 
βΓ^ο βΐ 68ΐ &5 οπηηί 8&06Γ(]οΙ&1ί άίςαίΐαΐβ βΐ ιηίηι• 
8ΐθπο &Ηβηυ8, βΐ &ηΕΐΙΐ6ΐΊΐ&Ιί5 βχδβΟΓ&ϋοηί 8υι)^θ• 
οΐυδ, ςαί 86 ρβΓ ρβοαηίβδ 8&ε6Γ(]οΙΙοπι αοςαίτοτο 
6X18(1 αι&Ι, &ΐςυθ ςυί ίά ρβευηϋδ ρΓ£ΐ)βΓβ ροΐΐίοβ- 
ΙυΓ, δίτθ οΙβΓΪουδ, δίνβ Ι&ίουβ Γαβή!, δίνβ Ιιοο 
Γ&66ΓΘ οοηνίηοαΙυΓ, δίνβ ηοη. Ουία βθΓΐ ηοιι 
ροΐ68ΐ υΐ ίηβϋηνβηίθηΐία εοηνοοί&ηΐ, νβΐ ιηαιηιηοη& 
Οθο οοα36ηΙίει(^ νβΐ ςυί βί δβπνίυηΐ, Οβο 86Γνί&ηΙ. 
Οοπιίηί βδΐ 86ηΐ6ηΐί&, ουί οοπίΓλάίοΙ οοη ροΐβθΐ ; 
« Νοη ροΐ6$Ιί3 ΒθΓνΪΓθ Οθο 6ΐ ΐΏ&ηαΐΏοαΦ. » Ερίθίοΐλ νθΓΟ 38η6ΐί Τ&Γ&5ϋ, ρ&Ιη&ΓοΙι» €οη- στχ^τινουπόλεως, προς Άδριανόν πάππαν 'Ρώμης β δίαοίίηοροΐϋ&ηί, αά Αάπ&ηυαι ρ&ρ&ηα ιηίδ8& : σταλεΤσα, Φορητότερος μάλλον εστί, φησι, Μακε- 
δόνιος, χα'ι ή των άμφ* αύτόκ ΙΙνευματομάχων δυσ- 
σεβής αιρεσις, ή οΐ πιπράσκειν τολμώντες τήν 
χάριν του αγίου Πνεύματος. Έκεϊνοι μίν γαρ κτί- 
σμα και δουλον του θεοΰ και ΙΙατρός το άγιον 
Π*/ευμα ληρωδοΰσιν * ούτοι δε εαυτών, ώ; δοκούσι, 
δουλον αυτό ποιοΰσιν. Ό γαρ τι πιπράσκων ώς 
δεσπότης αύτοΰ πιπράσκει • και ό αγοράζων, δε- 
σπότης είναι βουλόμενος του έξωνηθέντος, άργυ^ίο•» 
τοΰτίί κτάται τιμής. Προστίθησι δε και ώς έφάμιλ- 
λον το τούτων αμάρτημα τω του προδοτου Ιούδα, 
οΰτωσι συλλογιζομένη • Ει γαρ ομοούσιο ν τψ Γιψ 
το Πνεΰμά έ*τι και όμότιρον, κατακρίνεται δέ 6 
Ιούδας, τόο Ι'ιόν άποδόμενος αργυρίου, ανάγκη 
δήπου και τους το Πνεύμα πιπράσκοντας μή έλάτ- ΜυΙΙο, ίηςυΚ, Ιοΐ6Γ(ΐΙ)ίΗθΓ 681 Μαοθάοηίυβ, βί ίιη- 
ρί& ΙιοδΙίυιη δ&ηοΐί 8ρίΓίΙϋ8 ΙκΒΓθδίβ, ςυ&τη ίΙΗ ςαΐ 
νβηάθΓβααάβηΙξΓ&ϋ&πα δρίήΐυδ βαηοΐί. ΠΙί βοίαιία 
ΟΓβ&ΙοΓ&αι, 6ΐ 86Γνυιη Οβί 6ΐ ΡβΙπβ δ&οοΙυΐΏ δρί- 
ΓίΙυιη οοηΐυηαβίίβιιη Γ&οίαηΙ ; Ηί &α(6ΐη θβΓνυοα 
βυυιη, υΐ νίάβΙυΓ, ΐρβυαι ΓβοίααΙ. Οιηηίδ βηίιη 
ςπί αΐίςοίά νβηάίΐ, (&η(]π&ιη άοιηίηυθ ίδΐΐαδ ▼βα* 
άϋ, β1 ςυί βηιϋ οιιρίβπδ άοιηίαυδ βδδβ Γβί νβηάίΐβ, 
αΓ^θπΙί ρΓ6ΐίο ίά αοςαίπΐ. 9β§ ΑϋίάίΙ 6ΐ1ιιαι, 
ςυοά Ιιοο εποιοη οοηβίπιίΐβ &ίΙ ίΠί ^υ(^Φ ρΓοάίΙο- 
Γί8, Ιιυηο ία ιηο(]υιη άίδδθΓβηδ : Ν&ηι 81 οοοβαΙ)- 
θίαηϋαΐίδ βϋ Ρίΐίο δρίπΐυβ βαοοίαβ, 6ΐ Θ3υ3ά6ΐη 
(ϋςηίΐαΐίδ, βΐ (1&ΐΏα6ΐυΓ ^υά&8, ςυοά ρρορΙβΓ 
ρβουηί&ηα ρΓοάίάϋ ΡίΗυιη, ηβοβδδβ βΐί&ιη βδΐ 
ίΠοβ ηυί δρίήΐηπι νβηάυηΐ, Ιιααά ΐ6νίοΓ68 τονας ή ΙκεΤνος τάς εύθύνας υπέχειν. Άλλα γάρ ^ ςυαιιι ίΐΐβ ρφοαβ 8υΙ)ίΓβ. δβά νβΓΟ &(ΐ8ί1 ίαιη Εο παρίτω και ή της Εκκλησίας σειρήν, ή δια πάσης 
της οικουμένης ί^δουσα \'!>ρΛ, ό τα πνευματικά 
φάρμακα μάλλον πα'/τός Ιατροΰ ειδώ; τε και σοοώς 
κερχννυς, ό ΟεΤος, Φημι, Χρυσόστομος, ώς αν ημάς 
κάν τούτψ δ(.δάξΐ[^, δπως χρή τό αύστηρόν των 
θείων κανόνων εσθ' δτε ττί συμπαθείτε παρακιρνών- 
τας ύποχαλ^ν. 'Ισμεν γαρ δπως τους χρυσίψ τάς 
χειροτονίας έωνημένους της μεν Ιερωσύνης έγύμ- 
νωσε, τό δε χρυσίον παοά των του χειροτο^ήσαντος 
κληρονόμων ήξίωσεν άπολαβεΐν, επειδή τήν ζωήν 
εκαετρι^σας εκείνος εφθασεν ίίδη ('ΔντωνΙνος ούτος 
7 7 της Έφεσίων ό πρόεδρος, ό τήν του αγίου Πνεύ- 
ματος δωρεάν ώνιον θέσθαι μή κατατττήξας). Άλλ' 
δρα μοι της του αγίου συμπαθείας τό περιόν. Έξώ- οΐθδί» δα&άα, Ι^Γ&ςυβ ςυφ ρβΓ ΙοΙυιη (6ΓΓ&ηαιη ογ- 
1)β[η δοηαΐ, ίθ ςυί βρΐηία&ΐία ιηβάίβ&αιβαίιι ρβπΐβ 
ΐΏΑίξίδ ςυ&[Ώ ιηβάίοοΓαΐΏ ςιιΐδρΙ&ΐΏ, βΐ δ&ρΙβηΙβΓ 
ΗΐίδΟβΙ, βαηοΐαδ, ίηςυααι, ΟΗΓγβΟδΙοιηυβ, ςαί ^υί- 
(]6πι ηοδ βΙί&Γη Ιιαε ϊη Γβ (Ιοευίΐ, ςυοά 86ν6Γί(&ΐ6Πΐ 
ο&ηοηυΐΏ ηοηηυη(|ααΐΏ ΙβηίΙαΙθ ΙβιηρβΓ&ηΙβδ ρ&ο- 
ΙυΙυΐΏ ηιίΙί§&Γ6 ο^ΓοΙβΙ. δοίαιυδ βοίιη ςυοά βοδ 
ςυί &αΓ0 οΓάίηαΙίοηβδ ΓοάβπίθΓυηΙ, δ&οβΓάοΙίο ρπ- 
ν&Γβ, αυτυαι Ιααίθη &1> 1ι«Γ6(]ίΙ)υ8 6]α8 ςαί 0Γ(ϋη&- 
νίΐ ΓθρεΙθΓθ νοίαίΐ; ςυοηίαΐΏ νίΐαίαπι 6ίτΐ6α8α, ίδΐβ 
ρΓφίν6Γ&(. ΑηΙοπίηαδ αυΐβπι βνάί Εοοίββί» ΕρΙιβ- 
δίη» αηΐίδίβδ, ςυί δρίΓΪΙυβ δ&ηοΐί μπαΐίαπα νβηαιη- 
άαΓ6 πυΐΐυβ (1ϋΙ)ίΙαΙ>2ΐΙ. Υίάβ &υ(θΐη βχίπαίαιη τϊγΊ 
βαηοΐί οΐ€ΐΏ6ηΙί&ΐΏ. ^υ^&ν6Γυ^^ βηίίη ]ασι &η1θ δβ μννντο μεν γάρ έπι πολύ πρότε^ον έχεΐνοι, ή μήν Ι) ηαοςυ&ιη Ι&Ιθ ηιιΐά ρ6ΓρβΐΓ&836. ΑΓ^υιηβηΙίδ 8ΐϋ1βπι τοΰτο πεποιηκέναι μηδέπρνί • τοις δε φανεροϊς 
ίλέγχοις δυσωκηθ4νχ•ς| τόπων 6πομιμνησ/.όμενοι 
και κα'.ρΰν, και της του χρυσίου ποσότητος, οϋτως 
εχειν άνωμολόγησαν ύστερον, διατεινόμενοι ώς ου 
σκαιότητι γνώμης, άλλ' άκεραιότητι μάλλον καθ- 
υπαχΟηναι, τοιαύτην 6πειληοότες τήν συν/^θειαν 
βΓναι, Χ2! "ίνα του βουλευτηρίου, ψ περ ή μεν υπο- 
τελέϊς, απαλλαγεί η μεν, φάμενοι. Προς ταύτα ή 
ούρανομι^χης εκείνη ψυχή, και των του θεού οΐ- 
χτφμών Λπερ τις υφηγητής γνησιώτατος, ουκ αφ- 
ορισμον προς τχΐ καθαιρέσει έπήνεγκεν, ώς ο1 θεϊοι 
χανόνβς χρίσιως ίχουσιν, ού της Εκκλησίας άπεώ- 6νίάβη(ίΙ)α8 εοανίοΐί, ίοίΐίο&ϋβ βΐ ΙβπιροΓβ 6( αυή 
ςυαηΐίΐαΐβ, ροδΙίΏοάϋπι Γβιη &β ϋα ^&1>6Γ6 Γ&δβΊ 
δυηΐ, οϋΐοοάοηίοδ 86 ηοη &ηίπιί ιηαΐίϋα, 86(1 δίαι- 
ρΐίοίΐαΐβ ροΐίαδ ΓβΓΠ, ςυαίβηυβ βχ ηιοΓβ ββββ βχί- 
8ΐ\π]αΙ)&ηΙ, 6ΐ & Ιπϋαηαΐί (ςυυίΐ &ίβΙ:>&ηΙ), ουί οΐ)• 
ηοχϋ ίυίαΐϋδ, 1ίΙ)βΓ8Γ6Π)αΓ. ΑγΙ 1ι£0 &ιιιρΗ58ίαι&, 
αΐ οφΐυιη ;ρΕΐ6(, ίΐΐα απίπια βΐ πιίδβΓ&ΙίοηαΐΏ Οβί, 
81 ςιιίβ αΐΐαβ, ιη&χίαιβ ςοηυίηυδ εχρΙαα&ΙοΓ, ηοη 
βχοοιηιηυηίοαΙίοηβαι (ΐ6ρθϊ:ίιίοηί ιαρβπηοΐυχίΐ, αΐί 
Β&οή θ8ΐηοη68 άβοβΓηαηΙ, ηβςαβ Εοοΐ68ί& ρθηίΐυβ 
6χο1υ8ϋ(1ί66ΐ νοίαηίαπα εοηΓβδδίο άθ ςυονίβ βή- 
οαίηβ ιηυΐΐυιη άβίΓ&Ιι&Ιι βίουΐ οοητίοΐίο β οοοΙγα 2ϋ7 ΜΑΤΤΗ>εΐ 61.Α8ΤΑΗΙδ 208 νηίοΐβ &9^Γ&ν&1} : $6ά αΐίβθΓίοοΓάία π^^οΓβιη οα- Α *=^''^^ (^-^^ '^^^ '^^<^ Κ^^ Ιχουτίάς έζομολογιζσεω; 

ηοηυΐη αΙΙβίηρβΓ&ηάο, ίθΐΓ& &11&Γ6 ίρβίβ ιΐβ β&οηβ έκχσταχη τών ευθυνών τό πλείστον αφαιρούμενης, 

π^γβΙβΓΠβ οοαιιηαηίο&Γ6 ρβΓΐηί8ίΙ» εα Γ&ϋοαβ βαΐί», τοΰ 81 έλεγχου χχλεπωτέρας ταύτας εργαζομένου), 

υΐ νί(ΐ6ΐ>ΑΐϋΓ, ΘΟΓϋΐη αηΐΐΏΜ οοοβοΐ&οβ, ςυο βλΟβΓ• άλλ' ήμερ^τητι τό τών χαν^νων κ&ράσα< απ^τομον, 

ΐΐοΐϋ ΑΟΐίθβίοηβ άβρΓββββΰ ΘΓ&πΙ. εΓσω τοΰ θυσιαστηρίου τών αγιασμάτων αυτοίς μετ- 

έχειν έπέτρεψβν, Ιχανώς ταύτη τάς αυτών οίόμενος πα:αχαλέσζι ψοχάς τή της Ιερωσύνης 6$υνωμένας 
έχπτώσει. Ιη ΗΙ)Γ0 &οΙοιη ΑοΙυυιη Ιια?ο οεουΓΓυηΙ : ΙΙΙη αυ- 
Ιβιη νίάίΐ δίαιοη, ςυοά ρβΓ ίιηροβίΐίοοβηι ηα&ηυυηα 
&ρο&ΙοΗ& (ΙϋΙυθ Γ^ίΙ δρΐπΐυβ β&αΓίαβ, υϋΐυϋΐ βίβμβ- 
ουηίαιυ, άίοβαβ : Ι)αΙο ιιιίΐΐί ΓαοϋΙίΑΐβιΐι ίβΐ&ιη, υΐ 
οαίευηςα(ίαιαηυ8ίιηρθ3υ6Γθ4 Γβαίρίαΐ 8ρίΓίΙυιη β&η- 
οΐυοα. ΡθίΓυι &υ1βΐΏ(]Ίχίΐ6ί: ΛΓ^βιιΙυιη ΙυυιηΙβουιη 
βίΐ ίο ρβΓάίΙΙοοβίη, (ΐυί& ιΐοαυαι Ώβϊ 6χί8ΓιΐΏ&β1ί ρθ- 
ουηίλ ρο88ί<ΐ6Γί. » βίε. 

ΤθΓΐίυβ ιιυΐθπι 1ί()6Γ Ηβ^υυα : « ΕΙ υοη €0ηνθΓ8ΰ8 
68ΐ ]6ΓθΙ>ο&ιηυ5, 1αν|υϋ, &1) ίϋΙ({υι1&ΐ6 63υ8, βΐ τβ- 

ΤΘΓΒα8 68ΐ, 6ΐ ίβάΐ 6Χ ρ&Γΐβ ρορϋΐί 8βε6Γ(]θΙβ8 6Χ- 

οβΙβΟΓύω, ςυίοϋοςυβ νοίυίΐ, β]υ3 ΐΏ&αυαι αϋίαιρίβ- 
5&1. £ι ΙιϋΒΟ Γ68 νθΠΐΙ ίη ηι&1υαι ιΐυιηυί 3«ίΓθΙ)ο&αιί, 
βΐ ίη ρβΓοίοίβιη «ι ϋά όθΙβηιΙαΓη βυοη & ίάΰΐα («γγ^ρ» 
Ουί& ΐ^ϋυΓ ηοη ηονϋ νθΙοΓβπι ίΙΙυΐΏ Οίοζβ, υΐ ρΓο- 
ρΙ)6ΐ&) Ε1Ϊ88ΒΟ ιηίηί8ΐΓ&1)αΙ, οΐ,υϋ πηγγαΙ ΙΐΙ^βΓ^υΜΓ- 
ΙυίιΚίί^ιΐϋΐη,ςυ&ι» ί&οίηοΓυοι ρωηαβ ΙυΙίΙ ?νίχβηί(ΐι 
ιηίηυ8 ίΙΙβ υΐ) ηβςυίϋϋΐη ίηηοΐβζίοίΐ, (|υ3αι αιαςίβΙοΓ 
οίϋδ ϋΐ) νίρΐυΐθΐη. Οϋπι ί»ίϋϋΓ Ν»•ϋΐηΐιΐη ιπυηοΓα ρρο- 
μΙΐ6ΐ® (]ηγ6 (ΙοοΓβνβΓϋΙ, ςυί& 1ί1)6ΓαΙυ8βΓϋΐρ6ΓΪΐ1α[η 
Α ΙβρΓΗ, ίΐΐθ (ΐυΐ6πι Ι&Γ^ϋίοηβιη ιηϊηΐιπθ αεοβροΓ&Ι, 
βίβζβ Νϋβαιαο αϋβυηΐβιϋ μΓ^8ΐο!αΙιΐ8, 6ΐ &ν&πϋαιιι 
δυΗΕΏ ιυβϋϋαείο (β^θηβ,ςα&βί πΐ8§ί6ΐ6Γ(^ϋβίη[η»ιι• ^ 
(ΙηΙΐβ άϋάϋΓΗΐ ΓβοίρβΓβ, βΐ ρο8ΐςυ&ιη ίΐίΐ (Ιο \)οώΊβ 
^^υ3 ηοϋ ρ&υοα αοοβρίβ^βΐ, βίαΐίιη ΐ6ρΓ03 οιυαπι ίΐΐβ 
ϋ(;ρθ8υβΓ8ΐ, Ηι»Γβ8 Γ&οΙυβ 68(, ρΓθρΙΐ6ΐ& 1)00 ιοαίεάί- 
ΰΐί ίρδί (ΙβοαηΙίαηΙβ. Έν δε ττΐ βίολψ τών Πράξεων ταύτα γέγραττται " 
θεασάμενος 8ε ό Σίμων, 6'τι οιά της επιθέσεως τών 
χειρών τών αποστόλων 8ί8οται τό Πνεύμα τό 
ά'γιον, προσήνεγκεν αυτοΤς χρήματα, λέγων • Δ6τε 
χάμοι την έξουσίαν ταύτην, Ίνα ψ οίν έπιθώ τάς 
χείρας, λαμοάνΐϊ Πνεύμα αγιον. Πέτρος 81 εΤπε προς 
αυτόν • Τό άργύρ'.όν σου συν σοι εΓη εις άπώλκιαν, 
η ό'τι την οωρεάν του θεού ένόμισας δια χρημάτων 
κτασΟαι, και τα Ιξής. 

Έ δε τρίτη τών Βασιλειών, « Και ουκ έπέστρεψεν 
Ίεροβοαμ, φησιν, από της κακίας αυτού, και 
επέστρεψε, κα'. έποίησεν έκ μέρους του λαού Ιε- 
ρείς υψηλών • ό βουλό μένος έπληρου την χείρα 
αυτού. Και έγένετο τούτο τό ρήμα εΙς άμαρτίαν 
τψ ο'ίκψ Ίεροβοαμ, και ε•ς δλεΟρον, και εΙς άφα- 
νισμόν από προσώπου της γης »» Τις ούν ουκ οΤδε 
και τον πάλαι Γιεζή, ό'πως τψ προοτ^τη μεν Έλ•.σ- 
σαίψ διοκονούμενος ήν, ως ή τών Βασιλειών τε- 
τάρτη διέξεισιν, οια δε πέπονθεν εξ ων εδρασεν ; 
Ούχ η^ττον γαρ δια κακ-αν εκείνος ή δι* άρετήν ό 
διδάσκαλος μικρού τοϊς πασι γνωρίζεται. Χρίσματα 
γούν τού Νεεμάν τψ προφήτη πορίσαι προθύμου• 
μένου, άνΟ' ων της λέπρας έςάντης δι* αυτού γεγέ- 
νητο, κάκείνου την εισφοράν μή προσηκα μένους ό 
Γιεζή καταλαοών άπιόντα τόν Νεεμάν, και την 
φιλοχρηματίαν τψ ψεύδει έπιλυγάσας, ως αρα ό 
διδάσκαλος αύτψ λαβείν έπιτάςειε, και ταύττ^ τών 
εκείνου ε'ικηφώς ουκ ολίγα, κληρονόμος ευθύς κι• 
ης εκείνος άπτ^λλακτο λέπρας γεγένητο, αυτό τούτο 
τού προφήτου άρασά'μένου. 

Ό δε μέγας Βασίλειος έν τιίί είς τόν προφήτην 
'Πσαιαν ερμηνεία, έςηγούμενος τό, Νόμον εδωκεν 
ε•ς βοήθειαν, 'ίνα ε'ίπωσιν ούχ ώς τό ρήμα τούτο, 
περ'. ου ουκ εστί δώρα δούναι περί αυτού, ό'τι ο1 
εγγαστρίμυθοι, φησιν, έπ' αρ^ζΐίρ'.ψ μαντεύονται. 
Τούτο γάρ έστι τό καταγέλαστον, ό'τι και άργύριον 
αύτοίς τελούσι, μισΟόν τού ψεύδους, ο^ άπατώμε- 
νοι. Τό δε ρήμα τού νόμου ούκ έ'ιτι τοιούτον, ώιτε ΜΑ^ηυ8 αυΐβιη Β&βΙΗυδ ίη ΕχροβίΙίοηβ 8υ& ία 
ρΓορΙιβΙαπα Ιβαίαπα, ΙοΓυπι ίΐΐυηη βχρίίοαη», Ιθ^βσι 
ϋβάίΐ Ιη »υχίΙ1υη) : υΐ ί1ίο&η(,ποη ΐΑηςυΗΐη νβΓ^υιη 
ίιοε, ρΓΟ ςυο οοη ΙίοβΙ πΐΰηυ8 ϋ&Γθ, «ιποηίαπι νβα- 
ΙπΙοιιυί, ίηςυΙΙ, ϋβθ ρΓορΙβΓ ρβοϋπίΒΓη «ίίνΐηαη- 
ίιΐΓ. Η<ιε βηίηι ΗίϋουΙυΐΏβδΙ, ςυο<] ςυί (ΙθοίρίυηΙυΓ, 
τπβΓΟθίΙθίη ωβικίαοϋ βΓββηΙϋίη ίρ»ί9 «ΙηπΙ. ΥβηΙϊΐΗα 
ΒυΙθπα ΙρβίΗ ηοη 6:»1 Ι&Ιό^ ιιΐ ρροίΠο άοηαιη&ΙίςοοιΙ 

άβΙϋΓ, ςϋοηίβΐϋ ηβΓΏΟ ί^ΡΛίΐΗΐη ϋαΐ. • βΓΒΐίββοίΐη, Β δώ;α δούναι περί αυτού, ότι τήν χάριν ούδε•ς 
ΕΪΙ, 8€ϋβρί8ΐί8, βΓβΙί8 άαΐο. » νίάββ ςυοπιοθο ΡβίΓϋβ 
8υεο6υ8υίΙ βίΙνΡΓ^ηβ δίΓποηρΓΠ, ςυί ηΓρρηΙυηι ρρο 
^Γ&Ιίϋ 8ΑηοΙί δρίΓΪΙϋβ υΙ^ΛυΙοΓϋΙ; «ΑΓ^βηΙϋπι Ιυϋΐη 
8ίΙ Ιβουαι, ίηςυϋ, ίη ρβΓϋίιΐύηθία, (ΐυυηί^ιπι βχίβΐί- 
ιηλΒίί άοηυπι Οβί ρβΓ ρβοαπίππι οοπιραΡ8Γβ. » Νοη 
βθΐ ίβίΙϋΓ 8βΓη)0 ΰοί ϋΐ νοπΛίί.ι νβρίΜ νοηΐΓίΙοςηο- 
Γύπα ^υπ(^η&πΊ βηίιη ρΓυπυΓΠ αΐΐςπίβ ΊβΙ ίΠο οοη- 
(1ίρ;ηαιη? Αυϋί ϋϋνίιίεαι [ΐΦΒΐΙαηΙοίη βΐ «Ιίοβη(ρπ) : 
• Ουίά Γ6ΐη1)υιιπ] Οοαιιηο ρΓΟ οηοηί^υϋ ςιι<Β ΓβΙπ- 
Κ)υί( πιίΐιί ? η Νοη ί|^ίΙυΓ ΙίοβΙ (Ιαρβ άοαυιτι ^Γ2ΐΐί& 
6^υ8 οοη(ϋβηησι. Πηίουπι ββΐ άοηυιη (ΙΙ^ηυιη οοη- 
ββΓναϋο Γ6ί άοααΐν. Ου! άϋΐ ιίΙ>ί ΙΙΐθββαΓϋΐηι ηοη ά-οδίδοται • « Δωρεάν γάρ, φησίν, έλάβετε, δωρεάν 
οότ-. »> Όρας οπο»ς ήγανάκτησι Πέτρος έπί τψ Σί- 
μίονι, άργύρ'.ον υπέρ της τού Πνεύματος χάριτος 
προτ/.ομίσαντι ; α Το άργυριόν σου συν σοι ε7ϊ), φη- 
σ•.ν, ει; άπώλειαν, ότι ένόμισας τήν δωρεάν τού 
θεού διά χρημάτων κτάσθαι. »» Ούκ εστίν ουν ό το» 
Ευαγγελίου λόγος ώς τά πωλούμενα ρήματα τών 
εγγαστρίμυθων. Τί γάρ αν τις δοίη άξιον, οΜτου 
αντάλλαγμα ; Άκυυε τού ΔαοΊδ διαπορούντος χΐι 
λέγοντος • « Τί ανταποδώσω τψ Κυρίψ περί πάντων 
ων άνταπέδωκέ μοι ; » Ούκ εστίν ούν δώρα δούναι 
περί τούτου αντάξια της αυτού χάριτος • 2ν δώρον 109 8ΥΝΤΑ0ΜΑ ΑΙ,ΡΗΑΒΕτίηϋΜ. 210 5ξιον, ή φυλακή του δωρηθέντος, Ό δούς σοι τον Α ρΓβΙίϋΠϊ ΓβςυίπΙ Γβί άβΐ», ββά ΟΟβΙοάίβιτι άβΙ)ίΐΕΐη 
θησαυρον ούχι τιμήν απαιτεί του δοθέντος, αλλά ^ο^ο θΙ)ΙβΙθ. 
φυλαχήν άξίαν το3 δεδομένου. 
Νόμοι. 

Έάν τι^ δια δόσεως χρυσίου επίσκοπος ή κλη- 
ρικός γένηται, ή ξενοδόχος, ή τττωχοτρόφος, ή 
νοσοκόμος, Ι) διοικητής ευαγούς οΙουδι5ποτε ο'ίκου, 
ί5 έτερου τινός εκκλησιαστικού φροντιστής διακο- 
ντξματος, και ό δους, και ό λαβών, και 6 μέσος γε- 
νόμενος, της Ίερωσυνης, ή του κλήρου, ή της έμ- 
πιστεΰθείσης διοικήσεως, άπεγυμνούσθωσαν. 

Ει δέ τις των επισκόπων ή κληρικών, είτε πρό 
της χειροτονίας, ε*ίτε μετά ταίϊτα, έκ τών ιδίων 
πραγμάτων δούναι βουληθείη τ^ έκκλησί^, ε?ς ήν 
έττεκηρύχθη, ου μόνον ου κωλύομεν, άλλα κα•. παν- 
τός επαίνου άξιον κρίνο μεν. 

Περί κανονικού, και τών υπέρ χειροτονίας 
διδϋ μένων. 
Έξ βύτής της κώμης, έν ^ έστιν ή εκκλησία, 
κβτβ άναλογίαν τών τόπων, κρίσει του επισκόπου 
ο\ χληρι/οι χειροτονείσθωσαν, και τήν οίκείαν έπι• 
γενωσχέτιασαν κεφαλιτιώνα. Χάριν δε του τοιούτου 
κανονικού, και τών υπέρ χειροτονίας διδομένων 
συνήθως, διορίζεται τό χρυσόβουλλον του άοιδίμου 
βασιλέως Ίσαακίου του Κομνηνού προς τοις άλλοις 
λαι ταύτα • Τυποϊ γάρ, φηςίν, ή βασιλεία μου έπί 
ττί χειροτον^^ τών Ιερέων, και έπι τψ κανόνικψ, 
τον παλαιόν ένεργεϊν τύπον, και μηδίν έπί τη χει- 
ροτονία λαμβάνειν πλέον τόν χειροτονοΰντα τούτους 
^πίσχοπον, άλλ* ή μόνα τα επτά χρυσά νομίσματα, 
ήγουν Ιν μίν, δτε ποιεΤ αυτόν αναγνώστη ν, τρία δΐ, Ιβρβ$, 
8ί "ΐυίβ ρβουηία ά&Ια βρίβοορυβ ηυΐ οίβηοαβ ΟαΙ, 
νβΐ ρΰΓϋ^πηοΓυΐΏ, νβΐ ρααρβηκη, ν»! Φ^ΓοΙ&ηϋυαι 
ρΓδβΓβοΙϋδ, αυΐ &(1π]ίηί$ΐΓ&ΙθΓ 6υ]α8θαη(]αβ άοπιαβ 
Οβο οοηΑβΟΓ&ΙΦ, νβΐ &1ίυ8 βοβίββί&βϋοί ιηΙηίβΙΰΓϋ 
οαΓ&ΙοΓ, 6ΐ 18 ςαί ά^ί, βΐ ςυί «εοίρίΐ, βΐ ιηθάίαΙοΓ, 
β&οθΓάοΐϊο πυο ααΐ εΙβΓΟ, ααΐ οοαοΓβάϋα &()πιίπί- 
βίΓαΙίοηο ρπνα()αηΙυΓ. 

δί ςυίβ Ιααιβα βρίβοοραβ νβΐ οΐβποαδ απΙθ ΟΓάί- 

ηαΐίοηβαι δΐιαηα, τβΙ ροβΐ ίΠαιη, άθ 1)0ΐιί8 δυίδ Ι&γ• 

ς;ίπ τβΗΐ Εεοΐ63ί9Β, αά ςυαιη νοοβίαβ 68(, ηοα 

βοΙυπα ηοη ρΓθΙιίΙ)6ηαυ$, ββά βΐί&ηι οπιαί Ιααίΐβ 

β άί^ουιη άβοβΓηίιηηβ. 

0$ εαηοηκο^ εΐ ϋί ςη33 ρΓΟ οκάΐηαίιοηβ, δοΐνηηίιιτ. 

Εζ βοοίβπι νίοο αΙ)ί ββΐ βοοίβθία, ρρο ηιϋοηβ 
ΙοοοΓαηα, οΐ άίβΟΓβΙίοαο βρίββορί οΙβποίοΓάίηβηΙυΓ, 
θί ρΓορπυπι &ςαο8ο&α(; οβρίΐαίαπι. Ηυ^α5^β αυίβα) 
ο&ηοηίοί οααβα, βΐ βΟΓυπι ςυββ ρΓΟ θΓ(1ίη&Ιίοηβ βζ 
εοαδϋβΐυάίηβ (1&1& εηιαΐ, ΑυΓ6& Βυΐΐα νβηβΓ&Ι^Πίβ 
ΙΓηροΓ&Ιοηβ Ιβ&αοίί Οοαιιηβηί, ίηΙβΓ αϋα, Ιιβο άο- 
οθΓπίΙ. δίαΐοϋ ίηαρβΓαΙοπα παβα ιηι^'ββί&β, υ& 
ρΓο ΟΓάίηαΙίοηθ 8&θ6Γ(1ο(υηα, βΐ ε&αοαίοο νβΐυβ 
Γοηπα οΙ)ϋη6&1, βΐ ηίΐιίΐ 8ΐηρ1ίυ9 ρΓΟ ΟΓάίη&Ιίοηβ 
&Ιίευ]α8 βρίδοοριΐδ ςαί ΟΓάί^&^, ΓβοίρίΑΐ, ςυααι, 
8θ1ο$ ββρίβιη αυΓβοβ αιιπιιηο3, νίάβΐίοβΐ υουιη, 
ςυαη(]ο βυιη ΙβείΟΓβιη ογθ&ι, ΐΓββ υθγο βααι (ϋ&€6- 
ηαΐυηα οοηΓβΓΐ, βΐ; &Ιΐθ8 Ιγθθ, ςυαηάο β&οοπίο- ςαοά 88ΐηοί!υΐΏ ββΐ <^αΙ) Μίοΐιαβίβ ραΐΓΪ&ΓθΙι& (ςυοά 
νι'άβ &(] ο&ρ. 17 1ιιΐ3υ306 βίβηαβηϋ) ρΓοο&ηοηίοο & 
Ιοοο, ςαί 30 ε&ιηίηοβ Ιΐ8ΐΙ)θ!, υουπα ηυηιπιαιΌ ηυ- 
Γβαπ), ΑΓ^βηΙβοβάαοβ, &πβ(βιη αηαιη ΙιΟΓάοί ωο- 
(]!θ8 8βχ, νίηί πιβη^αΓΑ» 9βι. ΙπΙίοί ιηο(ϋο$ 8βχ, 
θ( ανβδ (π^ίηία. δβά βΐ αΐίυά βάίοίαιη β^ηοάίουιη 
Γ&οΙυπι Θ8( »υΙ) ρ&1η&Γθ1ι& ΝίοοΙαο, (]αο(1 «βουηάιιιη 
Ιιαηο Ααΐ'β&ΓΏ ΒυΠϋΠΐ βοΐνί ^υι)β^^υ^& οααοηΐολ βΐ 
ςυβΒ ρΓΟ οΓάία&Ιίοηβ βη^ί βοίβηΐ. ,,,-. _ ^__., — — ^ ,., .^, , , , 

$τε χενροτονεΐ αυτόν διάκονον, και ίτζρα τρία, ό'τε ^ ^βηα ρβΓβοΗ. Εί 8ίζηΐΙίΙβΓ άθΟΓθΙααΐ 87ηθ(ϋβαηα, 
πληροΤ αυτόν ^ερέα. ΈπιβεβαιοΤ δΐ τούτο καΐ τό 
συνοδικόν ψήφισμα τό γεγονόν έπί του πατριάρχου 
Μιχαήλ, ό και ζήτει κατά τό ιζ' κεφάλαιον του παρ- 
όντος στοιχείου. 'ύσα*ίτως και υπέρ του κανονικού, 
από του Ι/οντος χωρίου τριάκοντα καπνούς, νόμι- 
σμα χρυσοΰν εν, άργυρα δύο, κριόν 'ένα, κριθές 
μοδίους Ιξ, οίνου μέτρα εξ, αλεύρου μόδίους εξ, χαΐ 
δρνεις τριάκοντα, ^Αλλά και έτερον συνοδικόν σημεί- 
ωμα γέγονεν έπί του πατριάρχου Νικολάου, κελευον 
κατά τό τοιούτον χρυσόβουλλον δίδοσθαι τά κα- 
νονικά, και τά υπέρ χειροτονίας. 

ΚΕΦΑΛ. Κθ'. Περί χηρών γυναικών. 
Ζήτει τό α κεφάλαιον του Γ στοιχείου. 

ΚΕΦΑΛ. Α'. Περί τών χλευαζόντων τους ασθε- 
νώς του σώ ματος έχοντας. ] 
Ζήτει τό α κεφ. του Γ στθ(]|^ε^. 

ΚΕΦΑΑ. ΛΑ' Περί τοΰ άγ(οο χρίσματος, και 
τίνες χρ(ονται μίνον τών προσερχόμενων 
τχί *Εχκλησί^ αΙρετικών. 

Ζήτει έν τφ 6' κεφ, του Μ στοιχείου κανόνα ς' 
της έν Καρθαγένη συνόδου, καί έν τψ α' κεφ. του Β 
στοιχείου κανόνα μη' της έν Λαοδικεί^ τ^νόδου, 
κβί έν τφ β' κεφ. του Α στοιχείου κανόνα ζ' της β' 
σονόδου. 

ΚΒΦΑΑ. ΑΒ'. Περί Χριστιανισμού. 
Ό ρη* κανών της έν Καρθαγένΐ[ϊ συνόδου τους 
τήν ^σχησιν είσδεχομένους τών Χριστιανών έλευ- ΟΑΡ. XXIX. Οβ νίάίΐίί. 
Υιάβ. οαρ. \ ΙίΙΙ. Γ. 

ΟΑΡ. XXX. 06 Ηί3 <ίηί ίη/ίηηααΐβ αΐί^ηα εοΓροναΙί 
\ 1(ΛοταηΙ$% άεήάεηΐ, 

ΟυβΒΓβ. ΟΒρ. 1 ϋϋ. Υ. 

970 βΑΡ. XXXI. Όβ $αοΓθ εΗνήηιαίβ : €ΐ ςΗΐηαηι 
€χ Η.ττΰϋαχ^ ηηί αά ΕοεΙβΒίαχη τενβνΐηηίην, ραν 
8θΙαιη ηηοΐίοηβτη Γβάρίηηίην. 

€οηβυ1β ίη οορ. 9 ΠΙΙ. Μ βΑΓίοαθπι 8βχ1αα) 
βγηοιϋ Ο&ΓίΚΐΒ^ίηβη^ίδ, βΐ ίη οιιρ. \ ΠΙΙ. Β ο&• 
οοπίθΐη 48 οοοϋίΐϋ 1.&0(ϋεβηί, 6ΐ ίη οαρ. ? ΙίΙΙ. 
Α ο&οοαβοα 7 βγηοάϋ 8βουη(ΐ8Β. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙί. Οε €Ηη8(ίαηί$ηιο. 
Ο&ηοη 108 οοηοίΐίί ΟΐΓΐΙι&^ζίηβηβίβ ςυί ρΓοΓβδ- 
8100601 βίνβ θζβΓοίΙίαπι ΟΙΐΓίβΙίΑοοΓυαι βυβοίρίαηΐ. 211 ΜΑΤΤΗΛΙΙ ΒΙΛ8ΤΑβΙ8 ΟΑΛΜΙΝΑ ΌϋΟ. ΜΙ βχ τοίυηίαΐβ 1ίΙ)βΓΑ, θΐ 8ϋ& βροΐΐΐβ Βά ΩάβΠΙ βοοθ* Α βέρα προαιρέσει καΐ αύτεξουσ{φ νομοθκτεΐ προνιέ- άβΓ6 ΟΓθΐη&Ι, ηοα &α1θπι ρθπ νίπι &(ςΐ]θ βχ ηβοββ- 
βίΙ&Ιβ ; ίβία βηβιη η6(ΐυ6 0ηη& βυηΐηβςαβ ()ίυ(ϋΓη&. 
Ν&ιη νίΓΐυΙβΓπ βχ βίβοϋοαβ ββββ οροΓίβΙ, ηοη 
βο&οΐΑΐΏ θΐ ίηνϋαιη. ΕχοΓοίΙ&ϋοπβιη νβπο η υ που - 
ρ&αβ ίοηυίΐ, ςυοά ςαβιηνίβ ΟΙιπβϋ&ηυιη οροΓίβΙ 
νΙΚαΙθίΏ βχβΓΟβΓθ, αο εοαίίηβαΐί&ιη βΐ ρυ(1ίοΐΙί&Ση, 
Θΐ ρΓ» οβίθήβ οΙι&ΓϋαΙθΕΏ βΓ^& οπιηβ». ΙΙα υΐ ςυί 
ηοη Ιιοο ιηοάο νίναί, ηοοαίηβ ΙβηαβΟΙίΓίδϋΗαυβ βίΐ, 
ηοα Γθν6Γ&. 

Μ&ςηυ9 βιυΐβιη Β&βίΙίυδ ίη ο&αοηβ 45 : Οαί 
ηοπαβη ΟΙιτίβϋΛοί αββαιηϋ, βΐ ιη&η()&ΙθΓαιη (ρ&ηβ• 
^Γβββίοοβ ΟΙιήβΙυτη οοηΐυιηΰΐία αΓίιοϋ, ηίΐιίΐ 11 1^ 
οοπάυοίΐ ηιΟΓΑ &ρρ6ΐ1αΙίο. Ρ&Γία βοίΐίεθΐ άίεβη» 
οαπα πι&£;ηο ^&^ο1)υ : « Ραίά ^υν8ιι, Γο^αηΙβ, νϊ'. ττΐ πίστει, αλλά μή βί^^, μδδ' εξ άνάγ3ςη€ • τι 
γαρ τοιαύτα ού βέβαια, ουδέ ν6μιμα. Αίρετήν γαρ 
εΤναι δει τήν ά^ετήν, άλλ' ού βεβιχσμένην, -ζ άχού- 
σιον. "Ασχησιν δε νίπών, ένέφηνεν, δτι πάααν δεΤ 
τον Χριστιανον άρετήν άσκεΤν, έγκράτειαν, )ςαί σω- 
φροσύνην, και προ γε των άλλων τήν εΙς απαντάς 
άγά-ην * ω; δ' γε μή ταύττ[ΐ βιοΰς ονόματι μόνον 
Χριστιανός, αλλ* ού πράγματι λέγεται. 

Ό δε μέγας Βασίλειος έν τψ με' κανόνι, Ό τήν 
του Χριτϋΐανους, φ»; σι, προσηγορίαν βίληφώς, χαι 
δια της των εντολών παραβάσεως τον Χριατόν έν- 
υβρ(ζων, ουδέν έκ τή; επωνυμίας άπώνατο μόνης, 
άδελφά τψ μεγάλψ φιλοσόφων *Ιακώβφ, μ Τί το οοε- Γγ&Ιγ6Θ ιηβί, 81 ςϋίδ ΠοΙβηι ββ Ιιαίοβιβ ιΐίοδίΐ, υρβΓΒ -^ λος, αδελφοί μου, φάσκοντι, έάν πίστιν τις λέγ^ νβΓΟ ηοη 1ι&1>6&(? ηυΐΏ Ωάββ ϋΐυιη ςαβαΐ 86Γν&Γβ? » 
Νατη ϋΐ βρΙβικΙοΓο νίΓΐυΙυιη ίη ηοΙ)ί8 τβΐυοβηΐθ 
^ΙοΓίΩοαΙηΓ ϋβυβ, ίυχία ίΐΐυά ; « δρίβηάβαΐ Ιυχ 
νβ8ΐΓ& 0ΟΓΑΠ1 1ΐ0(ηίηί1)υ$, » θΐο., ίΙ& 1βη6ΐ)η& 
νίΙΐοΓαηι ηοβπιβΐ οΙ)Γα80&ηΙίΙ)υ8 οοηΙίη(;ϋ υ( Οβαβ 
ΜΑβρΙιβιηϋβ ρΓ080ίηά&ΙαΓ ίηΙβΓ ςβηΐββ. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΙΙ. 06 €ΗθΓ€ρί$€θρί5, 

Ου»Γθ ο&ρ. 31 Ιϋί. Β. 

ΐΝίτΐϋΜ ι,γγγεβλ: ψ. 

ΟΑΡ. Ι. Οηοηιοάο ρ$αΙΐ€η βί ονανβ ορονΜ. 
νί(]6 35 οαρ. 1111. Ε. 

ΟΑΡ. 11. ϋβ €αηίοηΙ)η$€ΐ ΙβαΙοΗδηί. 
\\άβ ίη ο&ρ. 9 ΙϋΙ. Ε οαηοηβαι 23 βγποιίί 
1.&θ<ϋοβη». ΟΑΡ. III. Οηοά ΗχΓβϋοοΓαηι ρ$€ηάοηιαΗιΐΓ€$ εβςηϊ Ο ΚΕΦΑΛ. Γ. Ότι έχειν, έργα δε μή εχη ; » μή δύναται ή πιστις σώσαι 
αυτόν ; "12σπερ γαρ της αυγής των αρετών έν ήμΤν 
άστραπνούσης δοξάζεται ό θεός, λατά το, « Ααμψάτω 
το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, ». κβΐ τα 
εξής, οϋτω του ζόφου προσαναχρωννόντος ήμας των 
παθών, βλασφημεϊσθαι τον θεδν συμβα(ν»ι πβρα 
τοις εθνεσι. 

ΚΕΦΑΛ. ΛΓ. Περί χωρεπισκόπων. 
Ζήτε•. το λα' κεφάλαιον του Ε στοιχείου. 
ΑΡΧΗ τον Ψ ΣΤ01ΧΕ10Γ. 
ΚίίΦΑΑ. Α' Πώς δει ψάλλειν και κυχεσθαι. 
Ζγ]τει το λε' κεφ. του Ε στοιχείου, 
ΚΕΦΑΛ. Β'. Περί ψαλτών και αναγνωστών. 
Ζήτει εν τψ θ' κεφ. του Ε στοιχείου κανόνα χγ' 
της έν Λαοδικεί^ συνόδου. ηοη Ιίΰβί, 

ΟυβΓβ ίο 2 ο&ρ. ΙϋΙ. Α ο&ηοηβιη 9 βΐ 34 8γηο(ϋ 
Ιι&θ(Ποβηο. 

ΟΑΡ. [V. Οηοτηοάο ίη οτάίηαΙίοηίΙ)η$ (ιαηί 

Οϋ8ΒΓθ ίη ΙίΙΙ. Χ οαρ. 1 βΐ 2. 

ΙΝΙΤίυΜΟΤΤΕΚ.ϋΩ. 
ΟΑΡ. Ι, Οιιϊΰίΐ$ηαΐη Ιΐαεί ΗοΓαΗπίη ^ίίΐανβ, 
νΐάβ ίη ιηοηο ο&ρϋθ ΙΐΙΙ. Ε οαηοηβϋ 22 βΐ 23 
οοηοίΐϋ Ιι&οάίεβηί. προς τευς ψευδομάρτυρας τών αιρετικών ού δει άπιέναι. 
Ζήτει έν τψ β' κεφ. του Α στοιχείου κανόνα της 
έν Λαοδικείφ συνόδου 6' και λδ'. 
ΚΕΦΑΛ. Δ'. "Ο-ως αι ψήφοι γίνονται τών 
μελλόντων χ ειροτονεΐσθαι. 
Ζήτει του Χ στοιχείου κεφάλαιον ί* και β'. 
ΑΡΧΗ ΤϋΓ 12 ΣΤΟΙΧΕΙΟν. 
ΚΕΦΑΛ. Α'. Τίνα δει ιί)ράριον φέρειν. 
Ζήτε ι έν τψ Ο' κιφ, του Ε στοιχείου κανόνας της 
έν Λαοδικεί^Ε συνόδου κβ' και κγ . ΜΑΤΤΗ^ΕΙ ΒΙ,ΑδΤΑΚΙδ 

ϋΑΚΜΙΝΑ ΟυΟ 

ΟΕ ΟΡΡΚ.ΙΙδ Ε00Ι.Ε8Ι^Ε ΕΤ ΑϋΕΛΙ ΟΡ. 

Εηίαηΐ'Λη ηοΙϊ$ βοαΗ αά ϋοάίηηη. Υϊάί Ιοη. ϋΐνΐΐ, (οΐ. 129. ΜΜ ΑΝΝΟ 00Μ1ΝΙ Μ(Χ0ΧΖΧ1Ι. ΤΗΕΟΒϋίϋδ ΜΟΝΑΟΗϋδ 

8ΐνΕ 

ΤΗΟΜΑδ ΜΑ&ΙδΤΕΒ. 

ΝΟΤηίΑ. 

(Ο&γβ Όβ 8οηρΙ. θοοίββ. &ά &η. 1311.) 

Τ1ιβοάιι1ιΐ9 ιηοηβοΙίΏβ, ςυί «ϋο ηοιηίαθ Τΐιοιη&β Μ&^ίβΙβΓ άίοίΙαΓ η&Ιίοηβ ΙβΓβουβ, ρ&ΐηα, βί Ι», ΑΙΙ&ΐίο 
βάββ Τ1ι•β8&Ιοηί6θα5ί8, οΙ&Γυϋ βυΐ) ΑοάΓοηίοο Ραΐβοΐο^ο &νο, ΤΙιβοάοΓο ΜβΙοοΙιίΙ» ί8ΐηίΙί&Γί8, ΝίρΙιοηί 
ραΙπΑτβΙιο οΐι&ραβ, &αηο 1311. Εζ υαπιβ ^υβ &ρρθ11&ΙίοηίΙ>υ8 ν&π&βυαι ΕηυηβΓ& οΙ)ϋ88θ, βΐ ςυοά Ορβοίβ 
ίβΐίυββνί βοΐβιηαθ Γυϋ, & ΓθΓβη8ίΙ)α8 ηβ^οΐϋβ&ά ιηοηα8ϋο&χη ήσυχ(αν ΐΓ&ηβϋβββ, υίπυβςυβ ϋθπι βίΑΐαβ 
οαΐοαβη &11ί£^88θ, 80 ΓΐιβϋιΟΓαιη I^ας^8ι^υπ1,^(Βηοι)^^&ι>^)Α^θIΏα1^(ιυ&α(^οίυ^59θ,^ο^^β^(αΓ^Γ&8 6β(.Εx8ι&^6^υ8 
ΟγοΟο εηΰοψηίοίΐίΰα ίη δ. Ορβ^ΟΓίαπι ΤϊιβοΙο^αιη Ν&ζί&οζβηαοα. ΗΑΐ>βΙαΓ παβ. ίη Β'ώΐ. νίοάοΙ). οοά. ^α^^ά. 
Χΐί, η. ζ, ΟταΙίοηβ$ ρναΙηΙαιοΗχ ςηαίηοΓ ; ρΗτηα αά Αης^οΐυιη βυΐο ΛηάΓοαίοο δβηίοΓβ ίιηρ. ιη&^οϋΐη 81γ&- 
Ιορθά&ΓοΙι&πι ; $β6ηηάα, αά ΤΙίθοάοΓυιη ΜβΙοοΙιϋ&ηα, αίλ^ηαπι Ιο^οΙΙίθΙαιη ; ΙβΠία, Λά ΝΐρΙιοηβιη ρ&Ιπ&Γ- 
•οΙίΑΐη ουρβρ ΓβηαηΐίαΙαιη ; ςηατία, αά Γβςοιη Ογρπ. Ερί8ίοΙχ δβρίβιυ. ΟρβΓα ^8θΙθηυ8 ηαιηβΓ&ΐΑ οαηα βυιι 
νβΓβίοηβ βάΐάίΐ Ιλιαγ. Νοηκαητιαε, ϋρθ&ΐίββ 1693, 4*, ΰίοΙίοηΗτη ΑίΟοαπίΨη δγΠοςβ Ογφοθ ρΓοάϋΙ Εοοαβο, 
1517, 1525. Ρ&ηβ. 1532. 8* 8ΐιΙ) ηοιηίηθ Τίιοτηχ Μαρί$1ή οαΓ& Νιο. Β1&ηο&Γ(1ί ηυρβΓ Γ6οα8&, &ο ίηάίοβ 
&αοΙθΓααι ΙοοορΙβΙ&ΐΑ, ΡΓ&ηβςαβΓ. 1690, 8^. ΙοΙβιη οραβ βχ8ΐ&1 Μ8. ΤΙιβοάυΙο Μας;{8ΐ;ΐΌ Αβοηρίαιη ίη Βί- 
1)ΙίοΙΙιβοβ Γβ^& Ρ8η8ίβη8ί οοά. 1853. Ιη θοάβαι οοά. 1ΐδΐΙ)6ηΙυΓ 6]υ8ά6ίη ΤΙιοοάυϋ ΟβοΙατηαΙίαηβί αΐίςυοΐ, 
Ερί$ΙοΙχ βί 0Γααοηβ8^ίθΒ\Λη{β α. άυ Οαη^ίο. Ιηά. Ληοί, αάΟΙο$5ατ. Οτχο, Οιι» υίΓαηι &1> ϋ8 & Νορ- 
ιηαηηο οάίΐίβ άίνοηβ βίηΐ, ιηοΓϋο άυύίΐαηάυιη 68(, οιιαι θζ ϋ8 αηλ 8ίΙ ίη ΤηρΗοηβη ΡαΙγ. €Ρ. ρΓΟ ςοο 
ΝίρΗοΜίη 8α1)8ΐί1υ6ηάαιη ββββ 1βιηροΓί8 ταϋο οιηηίηο ροδίυΐαΐ. Ηυ^υ$ θϋαιη οβηδθπάο βαηΐ Ο^ΰΙα^ 
ιηααοη€$ ηοηηηΐΐφ ; ΟΓοϋο λά ΤΙΐθ88(ΐΙοηίοβα8β8 άβ ρ&οθ βΐ οοηοοΓάία. Ργ. Ου μοι δοχώ των πάντων 
ού8έν. ΟγοΟο ίη Ιβς^λΙίοηβ 1)&1)ϋ& &ά ίπηρ. ΑηϋΓοηίοαιη Ραίφοίο^υηα. Λά ΡίιίΙο$ορίιαηι ^08θρι1αIη άβ ϋβ ςυβ 
ίη βχρβάϋίοηβ ΙΐΑΐοΓυιη βΐ Ρ6Γ8&Γαιιι §6θ1α 8αη(. 8βΓηιο ίη 8. Ευΐΐιγπιίυαι ΤΙιαυηιαΙυΓ^ααι βρίβοορυαι 
Μ&άγΙ&Γααι. Εηϋοτηίηη πίΛήΒ βΐ αηίν6Γ8Φ &Γ|υ&Γϋπι ηαΙαΓββ, βΐ ςα^ά&ω &Η&, ςυ& υηα οαιη ίίβηαρβρ βάί- 
^ίβ & ηοΙ>ί8 8υρΓ& ηΐθαιοπιϋ8 Ογφοθ Ιι&1)βηΙαΓ Μδ. ίη ΒϊδΙ. Ιΐ€8ίάβηίίΰ5 8θ€, /€8η ΟοπίΙαηΙίηορ, ν&Γία βΐί&ηι 
β]υ8 οριΐ8ου1& 6γ»ο« ίη ςυ&ά&πι Ιΐαΐί» Βί1>ΙίοΙΙΐ6ο& ΙαϋΙ&Γθ η&ΓΓ&Ι δίαιΙβΓυδ, υίζ, Αά ΛΙΗβηί6η$6$ ίη ΟΙγη- 
ΙΙιίίβ ; άεΝανίραϋοηβ 6 Τ1ιβ88&1οηίο& Βγζ&ηΙίαηα,βΙ ΓαΓ8υ8 Βγζαηϋο ΤΙΐ688&1οηίο&πι ; Όβ νβρηο, άβ ρ^ηΰ. 
βΙο. ΕρηΙοΙχ βΐίνη ηοηηυΐΐβ Μδδ. ίη εοά. Ηβςίο Ρ&ήβ. 185 ^ι&ΗβηΙοΓ. ΞΰΗοΗα β]ιΐ8 ίη ΑνύίορΗαη^ιη^ £ιι- 
Ηρίάετη βΐ Ρχηάαηιηι^ ςηοηιιηοΐί&ιη ναα$ οοηβΟΓίρβίΙ, αΐί ^\,9ναϊηηιαΗοα ςαοά&αι βΐ ίβΐίυδοιοάί &1ία,ρ&Γΐ!αι 
ίζηρΓθββ•, ρΑΓίίιη οαββ. οοη βηηΐ Ιιυίυβ Ιοοί. 218 ΤΗΕΟΟυΟ ΜΟΝΑΟΗΙ >1β ΘΕΟΔΟΤΑΟΤ ΜΟΝΑΧΟΥ ΗΤΟΙ ΘΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΣΤΡΟΓ 

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΓΡΠΓ0Ρ10Ν 

ΤΟΝ ΘΕΟΑΟΓΟΝ. ΤΗΕΟΟυΠ ΜΟΝΑΟΗΙ 

8ΙΤΙ 

ΤΗΟΜ^Ε ΜΑβΙδΤΚΙ 

ίΑυΟΑΤΙΟ δ. ΟΚΕΟΟΙΙΙΙ ΤΗΕΟΙΟΟΙ. 

(Ε(ϋ(]ϋ 1.&11Γ. ΝοΓίη&ηηαβ ϋρβαΐβ 1693.) 1. Νβοαίηθηι β§;ο αιοΓίαϋυιη οαιηίυαι Γογθ &Γΐ)ί- Α ^'' ^^Χ ^^<^<: <>^^* °^ ^^^ ο<^μ«^ '^^^' πάντων ούο* 

ίΐΌΓ, ςϋί ]ιΐΓ6 ιηίΐιί αΐΐα βζ ραΓίβ βαοοβηββαΐ, αυΐ όπωττιοΰν έμοι νεμεσήςιι, ού$* άπονο{«ς ήστινο^οΰν 

αΐηβηϋβ ^^^α8άαα1 ΐ6[ηβΓϋΕϋ5ςυβ Γβααι ΓαοίιιΙ, βί Ιλοι κζΐ θρχ^ους, ει μηδέν μι{τε το μέγεθος 6πολο• 

ηβςϋθ ΟΑϋΗΒ 1)0308 ^ΓανϋαΙβ ρβαβϋαία άβΙθΓπΙυβ, γισάμενος τοΰ πχρ6ντος αγώνος, ουθ' ώς ούχ άπο- 

ηβςαβ ςαοά ίιηρ&Γ «ά ΠΙ&ΐη ^%ο ρβΓίΓ&οΙ&υάαιη αο' χρών εΊην τά τοιαύτα ιτεραίνειν, Ιπειθ' οΟτω παρχ- 

οβάο, ίΙ& ηαηο&αά&οίθΓ Ι&ηαβη ρβηοΐϋαη τοίυβπιη» χινουνεύειν ε1λ(^μην ώς μείζονιν ή χατ* έμαυτον 

αΐ νίΓϋ^υβ ιυβίβ ιη<ι]θΓ& &9£[Γ6άί οαίυίηαθ άυΐιίΐανβ- πραγμασιν έγχειρεΤν, άλλα και παρά πάΦΐν, ώς έπος 

Γίπι. νβΓαηο β οοηΐΓ&Γΐο ροϋυβ, υΐ ΓβΐΏ νοΓίΰΟ οοπο- είπεϊν, το"ϊς κριταϊς εύ οΓ5α δόξιιν 6ρθώς βεβουλείί- 

ρΐβοΐατ, οιηηίυιη ^υ(^^^^ο, ΓβοΙαιη 5&( βοίο οοηβίΐϋ σθαι, και ώς ούκ οίλλως, ή τούτον έχρήν προτεθυ- 

Γλϋοηβιη ΐοβ ββοαίααι νίβυια ίπ, ηβςυβ αΐία, ςϋ&ιη μησθαι τον τρόπον "Οταν γαρ α μάλιστα πάντων 

1ΐΐ]]ΐ1βιηθ(ϋ λαίιηί αΙαοΓΪΙ&ΐΘ ίη ο&αβ&αι ίηουαιύβη- θαυμάζειν τε και κοσμείν, και μηδενός άφιστασθαι 

άυΐη Γοίβ8θ. Ου&ηάο θηίηα,ςυδΒρΓββοίραθβυβοΐρβΓε, των εις τοΟτο φερόντων, ύπόχρεφ καθέσταμεν πάν- 

νθΓίοίβςαθ βχΙοΙΙβΓΘ, βΐ ηίΐΐίΐ ςϋίάςυαπί ςυοά Ιΐυο τες * και το λιπειν ούκ ακ{νδυνον, ταύτα των άλλων 

ίαοί&Ι, οιηίΚβΓθ, οηιοββ βαηβ άβ1)βιηα8 ; ηβο ρβη- οιά δέος οΐμαι σιγώνιων και προς τήν έγχείρησιν 

Οϋΐο άβαίςαβ θοηίΓηίΙθίη ηβ^ΙβοΓιο ναοαΐ ; ^υαη- άποκνούντων, μόνος αύτος ώ:ίπερ τίνος κατονηςΙ; 
ςα&ΐη ΟβΙΟΓΪβ, πίθία, αΐ βρρΗΓβΙ, ΓονοοαηΙβ,Ιιαΐοίμβϋ η μένους πλησθεις, λέγειν ο7ομαι δεΐν. και θαυματιήν 

βΐίβηϋο ρΓ»ΙθηηίΙΐ6ηΐίΙ)ϋ8, 6αα8(Βςυθ θυβοβρϋοοοιΐ) τίνα ταύτην ποιεισθαι σπουδήν πώς ούκ αύχό γε 

<ί6(Γβθ(&ηΙίΙ)υ8, Ι)ίθ θβ;ο αηαβ ςαοςοβ ({υΑβΙ αΓΟ&Ιυ, τοΰτο, πολλού τίνος αν άξιος ε'ίην, του μεν καλοΰ 

&υΙ ηονο 8ΐη1ιηί ιόΙμγθ ΙοαρΙβΙοβ, οαιη ν6Γΐ)& ιηΐΐιί καΐ δικαίου ποιησάμ»νος λόγον, του δε κατ' έμαυ- 

Γ&οίυηά&, Ιυπα ίηθΓβ(]ίΙ)ί1ϊ βίυάίο ίαοίαηά& 0θη860 ; τον άφειδήσας και πάντα χιν^ον έλάττω κρ^νας 

ουαιςυίά 0&υ8£ βδΐ, ςαο ιηίηυβ νβΐ Ιιοο ίρβο ηο- ταυτησ'ι τής ©ορδς ; ην καΐ δ'τι περ ές τοσούτον 

ΐηίηβ θχίιηί&πΐ ςυ&ηαάαιη ρτοιηβΓίΙυ^ β^δβ 1αυ(1θΓη άνεβαλλόμην δια το μέγεθος έμαυτφ δυσχεραίνω. 

τί(ΐ6&Γ, ςυοΊ ΙιοηβδΙί ]υ8ΐίςυβ Ιι&αά ρ&υΐο ιη&]θΓβιη ςααΓη ιηβί ίρ&ίυ8 Γ&Ιίοηβιη Ηλί^υβρίσι ? ςαοίΐςαβ 

Ιιαο ΙρβΑ ιΐ6ΐ)ίΙί οΓηοϋρϋΓΗοΙαϋοη»^, ςαίάςαίά ί(1 68ΐ ρβΠ''.υΙί, Ιβνίαδ 6986 άυχθπ'ζη ? Οααιη αϋ(]υ6 γ60ι 

ςυοά ρΓ6Β ΕΏ&^ηϋυάίηβ δϋ&ΐαακϋυ ρΓΟΟΓ&δΙίη&νβΗιη, ίρ^ί ηαίΐιί ηυαο ρΓορθΐηο(1υπι 8αοοθη86θ. 

II. Ι(] ()αοά ίΐΒ ρροΓβοΙο ρβίβΐ. ΝίιηίΓϋΓη Οϋπη ίη Β'. Δήλον δί. Δυοϊδ γαρ οντοιν έπι των έγι»- 

Ιβικίιιΐϊυηβ ΙϋΑ, ο 8υρΓ6[ηθ ΙΙιβοΙοςοΓυαι αρεχ, Ιοη- μίων, ώ θεολογούντων άκρότης, και πδντ' αριβη 

ΐςβςυβ 0ΐηηίΙ)ϋ8 ίη Γβ^υβ ρΓΦίΙβηΙίβθίηιβ νίτ, άηο συ, του τε λέγειν ανάγκην είναι, του τε τα γιγνό- 

ςαβΒίΙβω ροϋδδίαιυιη οοηΙΙηββηΙϋΓ, (|υοίί βΐ (ΙίοβΓβ μένα σώζειν • ει μεν άμφω ταύτα πράττειν Ιξην, 

ηβοββββ βϋ, 6ΐ ςυίά 4βε6&1αρ1υη)€[α6 5ίΙ ίη ϋίοβηάο πας τις άν άπεδίδου, καΐ ούκ «ν εΊχομεν πράγματα* 217 Ι,ΑϋΟΑΤΙΟ 8. 6ΙΙΕ60ΕΙΙ ΤΗΕΟΙ,ΟΟΙ. 218 ^ε δΐ πρ^ς μεν την ανάγκην έζ άνάγχης ε'Σχο^λεν, ^ βθΓΥ&Γβ, 81 υίΓυιηςαβ αβδβςυ! ΗοβΓθΙ, Ιιοβ 1ΊΜ χα^ λέγειν βουλ^μεθα πάντες, τ6 δε της άξιας βου- 
λ^μεθα μίν, ου δυνάμεθα δ^, άλογ(α τψοντι περιφα- 
νής • έπ€ΐ τοΰτο ούχ εξεστι μηδ' έκεϊνο πράσσειν αΐ- 
ρεΤσβαι, &λλ* Ιχατέρωθεν άμαρτάνειν, εχ τε ων λέγειν 
βνάγχην έχοντες πβραλείπομεν, Ικ τε ών της άξιας 
λε'.π6μεθα, δέον τους μή ταύττ^ γε παρεσκευασμέ- 
νους, έκείνως γουν εκτιννύναι • έπει και του λέγειν 
απλώς, ου του προσαζίαν λέγειν έττιν ανάγκη • 
ορ/ευ γαρ του μή δ' ήντινοΰν μεν αίσχύνην τοις λέ- 
γουσιν εΤναι παρά την ήττον, κοινό ν γάρ τοΰτο των 
ζώντων εν λ<5γοις, μεγίστην δ' άγνωμοσύνην, έάν 
τουτ' αύτο δεδι6τες σιγφ^ άξιώμεν, ά λέγειν ανάγκη, 
και όπερ ών ήμΐν κα2 των Όμηρου στομάτων, ύπιρ 
οι4ν τ' ή ν, παρά πάντ' έδει τον χρ($νον, τ {ς ουκ οΤδεν 
ώς οις αύτος λ<(γων, και αρετής, και δογμάτων, 
και ξυμπάντων ώς ειπεΤν των κάλλιστων κεφάλα ιον 
άνεφάνης τφ β (ψ, και μόνος Ισχει παρά πάντων έν 
τούτοις το συγκεχωρηκός, του μέν δια πάντα ταύτα 
βαυμάζεσΟαι παρά πάντας, δφειλέτας απαντάς '^σχεις * 
του δέ προσαξ(αν, ουδένα • μόνης γάρ της σης γλώτ- 
της εΐπερ οιόν τε σπούδασμα τουτ* αν ήν. Και μό- 
νος 6περ αύτος σαυτου τούτον Αν είσέδυς άποχρών- 
τως τον άθλον * ού μήν δια τούτο κάκεΐνο λιπεΤν 
ήμας δει, ούδε του παντός ύστερη σα ι το μέρος ούκ 
έχοντας * αλλά μάλιστα μίν εισφέρειν εκ των ενόν- 
των και την νομιζομένην άποδιδόναι δήπου συντέ- 
λειαν • ει δέ τήν γιγνομένην ούκ ενεστιν, ούδεν προς 
ήμας • άλλα συ γ' αυτός το'ίτου σαυτόν αΓτιώ, πάσαν 
λέγου δύναμιν υπερβαίνων, και μόνος τοις έπαινε ιν 
αίρουμένοις ανέφικτος ών, ώς που και 
πεύσεως είδει, τουτ' 2ίποφηνάμενος εφθης 
έπαινέσεται ; φήσας• ώσπερ προϋπογράφων τό μέλλον, 
καΐ συστέλλων πάντας προ; τήν έγΧείρησιν • και ου 
λέγω δτι και τούθ* υπέρ σου μάλλον, ή θάτερον 
γίγνεται • ού γάρ τοσαύτην έκπληξιν εξει τά σά δια 
μέγεθος σιωπώμενα, δσην δν, ει πάντες έπαινεΐν 
προελόμενοι, πάντες άποτυγχάνοιεν • και μήν ει τό 
καταξίαν ζητήσαις, ού μόνον ούδ* όντινούν ποτέ τον 
είσφέροντα έξεις (πάντες γάρ Ισασιν έλάττους οντες 
τών σών εγκωμίων, καΐ πάντες παντάπασιν άποστή- 
σονται), άλλα και τρόπον δν έτερον, ώσπερ εΙς 
α'ίνιγμχ πέηις, και δόξ^ς ό αυτός θαυμαστός τε 
εΤναι και μή * τό μίν, οις ο^τως έχεις • τό δέ, οΐς ού 
τους θαυμάζυντας έχεις • υπέρ ού μοι δοκεΤ και τους ςυίβςυβ οΓίιοίϋΐη Ιι&αά άυόίβΓβάάίΙυΓαβθΓ&Ι, ηίΐιίΐ- 
ςϋβ ηοβίΓο ουηο ]αΙ)0Γθ οραβ ΓοθραΙ. ΟβθΙβηιιη υΐ 
ηβοβββίΐαϋ βχ ηβεαβδΗ&Ιθ οβάίιηιιβ, βΐ άβ Ιβ ςαίάβπι 
άίοβΓβ οιηηββ &ν6ΠΐυΒ ; ββά άί^ηβ βαΐίβ άίοβΡβ, ανβ- 
ιηυβ ηοη ϋβιη ροδβυπιαβ : Ιιβτο β&ηβ ιη&η!Γθ8ΐβ 
&Ι)8υΓ()υιη (υβΗΐ, βί ςυοηί&αι Ιιοε ηοη (!&ΙυΓ, ίάβο 
οβ ςυίάβπι ίΐΐυά ηοΙ>ί8 α^βοι^απι βΙαΙυΒΓηαβ, νθΓαιη 
υΐήηςυβ ροΙίΐ]8 αΐ) ϋΓ6βίο (ϋβοβάβΓβ ΐΏ&Ιίπιυβ, Ιυιη 
60, ςαοά ϋββΐ (Ιίοθηάί ίηιροΒϋβι ηοΐ^ίβ ηοοβδβίΐββ βίΐ, 
ηοη (ϋοαπιαδ Ιβαιβη, Ιυηι ςυοά & (ϋςηίΐίΐΐβ ορβηβ 
Ιοο^ίϋΒ &1>8ίιηα8, ου πι οοηΐΓ& οροΓίθΓοΙ, βί αά ά!- 
|[ηίΙ&ΐ6ηα ίδίβιη αιίηυβ ία8ΐΓυοΙί ββββιηυδ, ςαοά άβ- 
1)βΙ)Ααιυ8, ϋΐουηςυβ άίοβηάο ρβΓβοΙνβΓθ : βίςαίάριη 
άίοοΓβ άυηΐ&χαΐ, ηοη «υίοιη βχ ιηβΗΙο άίοθΓβ, ήβ- 
η 0688Θ θβΙ. ΡΓβΙβΓ ίά βηίηα, ςυοά ηυ11& άίθ6ηίίΙ)α8, 81 
ίηΓθΗοΡββ άίβοθάίιηυβ, 8υΙ)βυηά& ί§;αοιηίηί& Θ8(, 
ςααηάο {Γ&ΐ8ϋϋυιη Ιιο8 ϋβ αο οοιηαιυηθ, ςυί Ιιίβ 
ία 1ϋί6Γί8 βΒίαΙβιη ο^υα^, 86(1 ιη&χίιη& ροϋαβ ίηί- 
ηηϋ&Ιίβ ορίηίο, 8ί πιβίυ ί£;ηοιηίιι!8θ 11υ^α8 8ίΐ6Γ6 6& 
ιη&Ιίιηυ8, ςα» άΐοβρο οβοοβββ θβ( ; ςΐ]ΐΙ)υ8(ΐα6 βχ- 
ρηοαβηάίβ <1θη& ίΙΙα Ποπιοη ογ& (1), 81 ςυα 6θπ 
ρθ886(, ηοΙ)ί8 ρβΓρβίαο οριιβ θ$8οηΙ : ςαΐ8, ςαβββο, 
68ΐ ςυί ηοβεί&Ι, ςυοά Ηοο ίρβο ςυο Ιυ βΐ βίοςυοη- 
ϋ», θ^ νίΚυϋδ, β( άο^αααίαιη γοΗ^Ιοοιβ, βΐ υίββ- 
ηΐθΐ άίοαιη, ρυΙοΙιβΓήηα&ηιηΐΓθΓυιηοαιοίαπι,ο&ρυΙ 
αο Γ&βϋ^ίηιη ^βηβή Ιιαιη&ηο &ρραΓυ!8ΐί, βΐ Ιιίβ ίη 
Γ6ΐ)υ8 8υπ)ΐη& οοηηίαπι οοη8βη8ίοηθ, ρπαι&8 ΙίΙ)ί υηί 
000068888 ίβηββ ; 8ίιηυ1 οΐ) Ιΐ8&ο οιηηί& υ1 βαρβρ 
&Ηθ8 οιηηί8 06ΐ6ΐ)Γ6η8, οηίνβΓβοβ οΙ)8(ποΙο8 ϋΙ>ί 
αυτός έν Ο ()6ΐ>ϋοΓβ8 Ι]8ΐ)θ&8, ηβηαιοβπι νβΓο, υ1 ρπ) ιηοπίο 
Τις ημάς βθ1βΙ)ΓθΠ8. Ουοά 81 ίΙΟΓΐ ροΙβΓ&ί, αηίυ8 Ιυί 0Π8 
ορΐ]8 βΓ&Ι. δοΐυβ βηίΐΏ Ιυα 0Αα8& ΙάοηοοΒ ίη Ιιοο 
06Γ(&παβη αΙΙιΙθίΑ <ΐ680θ08αΓα8 θγ88. Ου&ηςυβοα ηβο 
Ιι&ο 88η6 θθ 08088 ϋΙυ() Ιαί 06ΐ6ΐ)Γ&η(]ί (ϊβθβΓβηάυπι 
ίυβηΐ οίΩοίυο), ηβο Ιο(ο όββίβίβηάυπι, ι^οοά ρ&Γΐβ 
ί11ίυ8 &Ι1ςυ& (ΙβΩοΐηοοΓ. €οηίΓα νοΓΟ ροϋο8 ςυο &ά 
ί&οιιΙΙ&8 ίθΓθΙ Ι&Γ^θ 80 ΗΙ)6Γ&1ϋ6Γ οοηΓθΓΓ6, γαΙαπι^ 
ςαθ οοιηιηυηίΒ ρβοείοοίΒ ρ&Γίοιη ΓβρΓΦ$βηΙ&Ρθ άβ* 
1)60108 : ςυοά 8ί ί&ηΐΒΐη, ςυαηΐ&πι ρ&Γ ογβΙ, Ιι&ιι^Ι 
νλίθΐηυβ, ηίΐιΐΐ ίΠαά ρΓοΓβοΙο ηο8ΐΓ& ΓοΓβΓΐ, 8θ(1 (αΐ6 
(ίΙ)ί 1(ηρυ1θ8 Ιίθ6(, ςυί Γ&ουΚ&Ιβο) οΓ&Ιίοηΐ8 οιηοοπι 
8υρ6Γνβο(υ8, ιιηα8(]υ6 Ιαυά&ΙΟΓίΙιυδ Ιυίβ 1086068808 
68. Οϋθ(1 β1 ίρ8θ ςυο08ΐη Ιοοο (2), ίηΐβΓΓΟ^^Ιίυη- 
ουίβ &1ίςα& 3&πι ά6θΙ&Γβ8ϋ : < Εοςυί8, ίηςοίβηδ, επαίνους βΰτους, ιΐ μή κατ' ανθρώπους πρότερον ]) ηοβ Ιαηά&ίΟΓυβ 68ΐ ? » ςαββί ρΓ»Βί8θίΠθΛη8 ςϋθ(1 
?,σ3ν, πάντως αν, νυν: νενομίσθαι, και τήν αρχήν ΓυΙΟΓαπι ΜΤ&(, οοιηΟΘςυβ ^Ι) Ιιοο 'ίηοβρίο άβάαοοηβ. 
Ιντεοθεν λαβείν. ... νβηιπ)1(ΐιη6η Ιι&υά Γ&οϋβ άΐζβπω 1ιοηοΗβθ6πΙίυ8 

Ιΐ06 Ιϋ>ί ίαΙοΓοαι βίίβηϋαηι ίΐΐο ΐ8ΐ)ά&η(ϋ οοη&Ιυ. Νοη οηίπι ρβηηάβ οΙ)8ΐυρθί&