Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οο 0^1^ Τΐιίκ 18 3 ί]ί§ίΙα] οορ)* οί π I^οο^ί 11ΐ3ΐ \ν38 ρΓ68εΓνε<] ίοΓ ^εηεΓΗΐίοηβ οη ΗΙ»Γ3Γγ κΐιείνεκ ΙΐΕίοΓε ίΐ »38 αατεΐυΐΐ^' βοαπηει] ]3γ Οοο^Ιε 35 ρ3Γί οί 3 ρΓθ]βαΙ: 
Ιο ιτιαίίβ ΙΗε \νοΓΐ(1'5 Ιιοοίίϊ ^ί^5^ονεΓίιι)1β οηΐίηβ. 

Ιΐ Ιΐ35 κυΓνίνεϋ Ιοη§ βηοΐ[§Ιι ίοΓ Ιΐιβ εορ^τίβΙιΓ Ιο εχρίΓε αηϋ ΐΗε ΐ3θο1ΐ Ιο εηίει• Ιΐιε ριιΐ3ΐίε <]οιιΐ3ίη. Α ριιΐ3ΐίε ϋοηιηίη 1)οο1ί ίκ οπβ 11ΐ3ΐ: λνηκ ιιενεΓ 5υΙι]εΰΙ: 
Ιο αορ>ΐί§Ιι1 ΟΓ \ν1ιθ5ε Ιε§ίΐΙ οοργιί^ΙιΙ Ιβιτη Ιιαί εχρίιβ£ί. ^ΙιβΙΙιεΓ 3 ^300^; ίϊ ίιι Ιΐιβ ρυΐϊΐίο £ίοηΊ3ίη ιη.ιγ νίυγ αοιιηΐΓγ Ιο εοιιηΐι^•. ΡιιΙιΠΰ ϋοηιαυι ΐ3θο1ί8 
ϋτε ουΓ 2Ηΐ8\ν3>'5 Ιο Ιΐιε ρακί, τερΓεκεηΙίπβ 3 \νε3ΐΐ1ι οί ίιίκΙΟΓγ, ^υ1IυΓβ αιι^1 Ι<ηο\νΙεϋ§ε ι1ί3Γ8 οΛεη ϋίΡήεϋΙΙ Ιο (ΙίκΰονεΓ. 

Μ3Γ!ί5. ηοΐ3ΐίοη5 απίΐ οΐΙιβΓ ιη3Γ§υΐ3Η3 ριβκειιΐ ίη Ιΐιε οιίβίηαΙ νοΙιιηΊβ \νίΙΙ 3ρρε3ΐ• ίη Ιΐιίί ϋΙε - 3 τειτιίηϋεΓ οίΐΐιίκ ΐ3θοΙ;'ϊ Ιοη^ ]ουηΐ8γ ίΐΌΐη ΐΗε 
ριιΙίΙίϊΙιεΓ Ιο 3 1ίΐ5|•3ΙΪ 311<] ίϊπ3]Ι>' Ιο >Όυ. 

ΙΙκίίξε §ιιίι]ε1ίιιε5 

Οοο§1β 15 ρΐΌΐΐ£ΐ Ιο ρ3ΓΐιιεΓ \νί11ι 1ίΙ}Γ3Γίβ8 Ιο ί1ί§ίΙίζε ρυΙιΗα (!οιη3ίη ιη3ΐεπ3ΐ8 βικ] ιη3ΐ;ε Ιΐιειη ΐΑ'ί<]ε1)' 3€αε88ίΙ)1ε. Ριιΐιΐίε ι]οιη3ίη ϋοοίίκ ίιβίοηβ Ιο ΐΗβ 
ρυΜ^^ 3ηι! \^'β ηιε πιεΓεΙ>' ΙΙιείΓ ΰΐΐ5ΐοεΙί3Π5. ΝενεΓίΗεΙεϊκ, Ιΐιίκ λνοΓίί ίκ εχρεηκίνε, 8θ ίη ΟΓΕίει Ιο ^:ε^ρ ρΓονί(]ίη§ ΐΗίκ τεκουτεε, λνε 1ΐ3νε Ι3]£εη κίβρκ Ιο 
ρΓενβηΙ ηΐϊυκε ύ^ εοιιιηιεΓείιΙ ρΒΤΙίεκ, ίηείυίίίη^ ρΐ3είιι§ ΙεεΙιηίθ3ΐ ΓεΒίποΙίοικ οη 3ΐιΙοιιΐ3ΐεϋ ηυεΓ^Ίηβ. 

\νε 3ΐ8θ 35ΐ( Ιΐΐ3ΐ γου: 

+ Μαί;ί ηοη-οοηνηειααΙ ιΐ!€ ο/τΐιε βίσχ \νε £ΐβκί§ηβ£ί Οοο§Ιε Βοοίί δεπτεί) Ρογ υκε \)γ [ηάίν[άηαί&. πηϋ \νε ΓεηυεκΙ Ιΐιηΐ ^όιι ιικε ΐΠεκε ΐϊΐεϊ ίοΓ 
ρεΓίοηηΙ, ηοη-εοηιηιεΓείηΙ ρυιροκεϊ. 

+ Κφ•αϊηβΌ})ΐ αιιΙοιηαΤεά (^ιιβΓγίηξ ϋο ηοί κειιά «υίοπιαίειΐ ςυεπεβ οί 3η>' βοΓΐ Ιο Οοο^ΐε'κ κχκίεηι: Ιίγοιι ϋτε ΰοη(]υοΙίηΗ Γε5εη^^1^ οη ιηηαΗίηε 
ΐΓ3η5ΐ3ΐίοη, ορΙίθ3ΐ οΗοΓοοΙεΓ Γεαο§ηίΙίοιι ογ οΙΙιεΓ 3Γε38 ινΙιβΓε 3εεβ55 Ιο 3 ΐ3Γ§ε 3ηιοϋπί οΓ Ιεχΐ ίκ ΙιεΙρίιιΙ, ρ1ε38ε €οηί3€ΐ υκ. \νε εηαοιΐΓ3§ε Ιΐιε 
115ε οίρυΙ»Ηο <ίοπΐ3ίη ιη3ΐβΓί3ΐ8 ίοΓίίιεκε ριίφοϊβκ 3ηϋ ηΐ3γ ϋε 3ίι1ε Ιοίιείρ. 

+ Μαϊηΐαϊη αΐίι'ώιιί'ιοη ΤΙιε Οοο^Ιβ ■■'Λ'3Iε^1Τ13|■^;"' ^οιι ϊεβ οη 63εΐΊ ήΐε ίϊ β55εηΙί3ΐ Γογ ίηίοΓπιίηί! ρεορίε 3ΐιουΙ ίΐιίκ ρΓθ3ε€ί αικί Ιιείρίηβ ΐΗειη ήηιί 
3(ύ(]ί1ίοη3ΐ ηκιΙεΓίηΙκ ι1ίγοιι§Ιι Οοο§Ιβ Βοοίν 3ε3ΓεΗ. ΡΙεηκε (ίο ηοΐ τεηιονε ίΙ. 

+ Κββρ ι! Ι⧣ΐΙ \νΗ3ΐενεΓ >όιιγ υκε, τεηιεηιΙΐβΓ Ιΐιηΐ γοιι ητε ιβκροηκίΐίΐε ίοΓ βη8ΐΐΓίη§ Ιΐιηΐ \νΙΐ3ΐ γου ητε ϋοίη^ ίϊ Ιε§ηΙ. Οο ηοΐ ηκκυηιε ΐΗηΙ ]ιΐ8ΐ 
Ιϊεεηιίδε \νβ Ι3ε1ίενε η Ιιοοίί ίϊ ίη Ιΐιε ριιΐιΐίε ϋοηιηίη ίοΓ ιΐ8εΓ5 ίη Ιΐιε ΙΙηΙΙεϋ 3ΐ3ΐε8, ΙΙιηΙ Ιΐιε ^νο1■^; 18 3ΐ8θ ίη Ιΐιε ριιΐιΐίε ϋοηΐΒΐη ίοΓ ιΐδείϊ ίη οΐΙιεΓ 
ΰοιιηΐΓίε8. \νΐιεΙΙΐ6Γ 3 1>οο1ί 18 8ΐίΙΙ ίη εορ^τίβΐιΐ ν3Γίε8 ΓΓοηι ^οιιηI1■>' Ιο ^οιιηI1■>'- 3η<] \ν6 εηη"! οίίεΓ ^ιιίϋηηεε οη \νΐΊεΙΙιβι• ηηγ 8ρεοίίί€ υ8ε οί 
3η>' 8ρεείίϊα Ιίοοΐ; 18 ιι]1ο\νε£ΐ. Ρ1ε38ε <]ο ηοΐ 355ΐιηιε Ιΐΐ3ΐ 3 1)οο1ί"8 πρρε3Γ3ηεε ίη Οοο§1ε ΒοοΙ; 5ε3ΓεΙι πιεηικ ίΐ εηη Ιϊε υ8ε£ΐ ίη αη>' ηιηηηβΓ 
3ηϊ'\ν1ιεΓε ίη ΙΙιε \νοΓΐ(]. Οορ^τίβΗΐ ίηίπη^ειηεηΐ Ιί3ΐ3ί1ίΙ}' εκη Ιιε ηιιίΐε 8εν6Γε. 

ΑϋοιιΙ: Οοοξίε ΒοοΙ< 8ε9ΐτΙι 

Οοο§1ε'8 ΠΊΐ^ϊίοη ί5 Ιο θΓ§3ηίζε ΐΗε λνοιίίΐ'β ίηίοιηιηΐίοη 3η(1 Ιο ηια1;ε ίΐ υηίν6Γ83ΐΙ>' 3ΰεε88ί1ϊ1ε 3η<] υβείιιΙ. Οοο^Ιε Βοοίί 3ε3Γε1ι 1ΐ6ΐρ8 Γε3<]ει•8 
ϋί8ΰονεΓ Ιΐιε \νοΓΐ(]'8 ΐ3θο1ί8 \ν]Ίί1β ΙιεΙρίη^ 31ιΙ1ίογϊ 3η<] ριιΙι]ί8]ιβΓ8 Γ63ε]ι ηε\ν 3ΐΐ£ίί6ηεε8. Υοιι ε3η 863ΐεΐΊ ι1τγοιι§Ιι Ιΐιε ίιιΙΙ ΙεχΙ οί 11ιί8 ϋοοίί οη Ιΐιε ΆεΙ) 3ΐ Ιτίίρ: //ίίοοΙ^Ξ . ί^ΰοι^ΐΕ . οοπη/ 
1ι , 

Λ ^ 
ί •Γ ^ 7 — ..-^ Ν 7 -* '« / Μ 


ρατκοιλχμυϊ: 

^"^ ουκ8υ8 οοΜΡίΕτυδ 

Μκίΐ (ιιΐ)ΐ.ΐηΐΐΐΕΐ:Α ίΐΝίνκκ^Αΐ,ικ. ίΝΤΚοΐΐΛ. υΜκοιίΜΐ;^, (ΐιίΜΜίιΐΐΑ. «*;ου.\ΌΜΐ):\, 
ΟΜΚΙΙΙΗ 8Ν. ΙΜΤΚΙΙΝ,ΠΟαΟΚΙλΙ Νΐ:ΙίΙΜ0Ι111ΙΙ{ΙΙ. Ε(;αΐ^Νΐ\Ν11ΐυ»1<Η, 

υΐ/ί ,4/1 ί.ΐίί Μ•ΊΜ•ηι.ιι.<Ι κΐι ,£Γ1ίΛ.« ΙΜαιι:ί:ΜΊΙ ΙΙΙ ,ΙΛΛ Ιίίοι Ι•11ιι Ι.λΙΙΗΙϋ. 
ΚΓ ΛΙ> ι:ιιμ:ιι,ιι ιί.ιιιιε!^ίίμ •η•:.νι•ιιιι.\ ι.ίΛΛ, ι4;ηιι ι-ηο κιι.£ι:ι^ ι•Ί.ιιΐαΊ•:ιιΐι\ί : 

κκυυκιυ οΗκοΐΝοι,οβίϋΑ 

ΟΜΝΙΙΙΜ υυ.ϋ ΚΧ.νΐ'ΙΤΚΗΙ'. ΜΟΜ1ΜI\^ΐΟI1ι^ηI ι:Λ1Ίΐυΐ.Ι<..ΚΐΊ(ΛΐΙΙΊΊ<>Μ;< Ι-ΚΙΙ υΐΊΝΙ>Κ(:ΐΜ ΙΉΚΙΚΛ 

ϋΙΧΤ* ϋΙΙΙΙΙιιΜΙΙιι τιίΙΐυΐΙΑΓΙηβΙΜΛΙΙ, ΙΝ-ΤΚΗ ^1, ΜΙΚ^ΟΚ ΝιιΝΝυΐ.1.111 ι ;ι II) Κ II II υ» ΙΙΙ^ηΐΙΒ.,ΗΙΓΠί ιΛ•1.Ι.Ληβ. Ι•Ιΐ1•νυΑΙΙ [ΙΙΙ.ΙΙΙΒΝΤΒΠ 

0«ΒΤΙοι>τ• : ϋιββΧΗΐΛΐιΟΝίΒυΒ, ':(ιΐΐΗΧΜΓΛ•ιιικ νΛΐιιιβν' κ [.κι^ΓΐηΝίΗυΒ <,:ι>Ν ι ΐΝκη Ι'ϋΐι 11.1.• κιΚΛΥΛ ; ΠΜηιπυη αρκϋΐουβ 

ΓΟΕΙ •ΙΙΙΊ.ΙΒβΙΙΙ•« ΕΙιΙΤΙΐ'ΝΚβ Ι^ΙΙΛ ΙΙΙΙΙιυβ .Ίΐ'νίΒ^ΙΙΙΙί ««ι^υΐ,ΙΙι ΙιΗΒΚΗΐυΗ ΙιΙΙ9ι.[.1ΐτΛ3. ΙΙΚ[Ε<:|ΙΒ Αΐ)ι:Τ4 , ΙΠΕιί^ 

ι;ιιιυβ ιιΐ•ιιΐ>Ληιιί. ϊι.ι. [ΙΙΑιι •κ•ι ϊΠι.ι», ΜΐηουΐΛ!. Βΐϊκ ιιΐΗΐ'», (ιΐνιι ιυυτιΐΜΚΒ »ι.ιι:υίυι> οιιιιενπ «(ΐυβκΐυκΝ- 

τιηΙΙΒ, ιιοΝϋΛ; >.4ΐ>ιτυΐ.ΐΒ ΙΚΤΙιι ΐΡΰυιι ηιιιυΐι ηιγκ ι>ι«ΐ'υΒΐ ιιβ. »λι.Νΐιη κι τίΓυι,ιβ ■ιηιιυι.ιιιυΜ Γλοινλ• 

Λΐιι• ικιιαίΝϋΐι Βυι•ιΐΜΐυιΐΒΐι 0ΐ8ΐΐΝΐιυ'ιΝΐ'ΐιιυ« ■υιυκι:ι«Μ<ιιι^ ΗΛΓκκίλΐι 'ίκίΝΐηι^ΛΤίΗΐιβ, λι-πηνμλ: ορκ- 

ΙΙΙβϋΐ αΙΙΗ ΙιυβΙΙΒ, ΐυΗ ΛΡ'Χ^ΙιΤΙΉΙΙΙ. ΛΙ,ΙΙΐυ* νκΗΟ ιυυΤιιΗΙΓΙΤΕ ΙΝ ιιΙΙΙΙΙΗΙΙ •Ιι ΤΙΙΑΙΙΙΤΙι>ΗΚΗ 

■ι:ι:ΜΐΗΐ*β[|ι^Αΐι ■'ΐιι.ι.κΝΓΐηυίΐ. λΐΐΡΐ.ιηΐΐΛΤΛ ; 

|ΐυΐ:ΐΐητΐ• ΚΤ υ>^*Ι>ΙΙ,Ι<•ΙΝΤΛ (ΜΙΙϋΐηΐΙβ ΐΙ τι υΐΙΜ ΚΙ'βΙΊΙί^ΙΙ ι Β<.1Ι.Ιι.(.Ρ, ΑίΡΗΑΗΚΙιιΙΙΙ, ϋΙΙΙΙΙΙΜΙΙ-ΟΟΙΟυ. ΛΝΑΙ,νΓΙιΐΟ. ΛΜΛΙ.Ο• 

ΟΙΓΟ, βίΛΓΙΒΤΐυο, ΒΥΊ ΠΙΚΤΙΟ». ΒΤϋ.ι ϋΙ'ί^ΙΙΛ, ΙΙΙίϋ Ι.Τ Λ|ί^ΤϋI|Iί^ ΚΙΙΙΐυΚΜΙΒυβ, ΙΤΛ ί'Τ ΜΠΝ 8(ΙΙ.Ι^Η βτνΟΐαβΟ, ΒΙίΙΙ 

ΝΐΕΐιυτιΐί ι>ιι>υ>.ΛΐΊ, κτ βι γιιιικ. βιμ', ι-ΐ'•ηι^ εγιλιι κτ ιηρκιιιτιιιι-αικλντ οΗΝκβ κβ. ΙΆΤΗΚ», ι.υι:ι.<ι-ι.ιτΛ-τ• : 9Κϋ 
Γη«βιΐΗΤΐιι [ιυ»ιιι;ιι Ιηηι ι•»ι9 ετ υΚΜίΐΐΛΐ-ιιιυΒ ΐΝΙικιιηΐιβ, λι.γκιιιι η•ί(.ι•:κτ ΗΚΗΙΙ.ν. ουυ ΟϋΝβυι,το, αυιου<^»< 

ΝΟΝ ΗΙ11.ΙΙΙΙ Τ\1.Ιβ Τ<1.Ι5νΚ Ι-ΑΤΙΙΚ, νΚΙΐυΜ Κη*Η II ΚΙΙΕΜΙ' »ι<1< κ ■■*ΤΙΐυ>Ι. «ΒίιΐυΕ ( 1.Ι.Α Κ3Ιι;ΚΡΤΙ0ΝΚ. ΙΜ ϋί'ΙΙΙΙ- 

(.ιιιΙ^Γ ιιιΐΗΑ ιυιιιι-«):ιιιι, ιΐΝΐι ΐΜΐιιτιι ι:υΜΐΊ<.ΐΑΓΐιιι ; Λΐ.ΓϊΗυ ,Ήΐ.ΊΙΙΤ' ΤυΗ.-Ε ΐίλυΚ.Κ. κχ ςια ■.■αιοκι 

1.0Η1-ΚΙΙΙΙ1Ι ΒΙΤ νιΙΐνΐυΐΙ ΙΙΙ'ΙΝίν |-*ΤΙΙ1ι.-ι Ι.Τ ΙΝ I^|^||■<ι4 ιΙΙ-ΚηΚΙΙ πΜΙΙΙίΗ Ι.ΟϋΙβ βΙΜαϋΙ,Οβ £ΙΜα'1.0•1'ΙΙ ΙΚΙΗΟ- 
ΒΙΙΙΙ «ΚηίΡΙι Μ* \ Ι.ΒίΙ ϊ, Λ Μ11ΜΟ 'ί' ΝΕίϊιΙί Ι 81)11 II ΑΙΙ :ΐι)νΐ[>Β1ΗΙ Κ Λ|-"ι;»1,ΪΙ•5Ιί, ΰΟΚΜΕΝΤΑη ΐιχτ ; 

■ηιΐΊ(ι «ι.(:υι<*τΐΗ9ΐ>ιι. ι:.ΐ-ι Βΐιι>υυκ υκηιιιΐΉ γαι.ιι.κ ΑΜει-οΝκηπΑ, βι ρκιιι-κΜιίΑτυκ ι.ιιχιΐλΐ;τΐηυΗ μτιοιταβ. οιιακι.•! 

(ΙΙΑί,Ι-^Αβ, ΙΊΤΚΟΙΙΙΤΛ» ΤΚΙΤΙΙί. 11011 ΙΙΚΟΤ ΙΟΝ 18 ΙΈΙιΚΚι^ΤΙΙ), ΙΙΓΚΗΙΙΙΙ ΗΙ,Ι^ΙΙΙΐυΗΙιΜ ΐυ« ΥΛΚΙΕΤΑΙ ΤΙΉ ΝΙΉΚΙΙΙ'β, η>ιιιι* 

V1ι],ιινι^υI1 ^■κιι•^ι *μ ι.ιιΚΗαιίΑ «ιιιιι^ι κ 1^ Τιιιιι 1-Αΐ'ΐιιιΐ.ιΐϋΐ.β ιικϋιιιικυ ι.ηηΒΤίΝΤΚΐι βικιι,ιβ, ΡΗΚΤίι ϊχιγ.ιιιτχϊ. 
Ι>η«ϊιΐΗΐΐΗ(ΐι.'Κ ι«ΐΑ <:υι.Ι.>ι:ηιι [ιπα. ΜΚΤΐιυπΐι:Λ ΚΤ Γ.ιιιιι>ηύΙ.αιιΐι:Λ. 9ΚΧ0ίΗΐυιιι χ νηιουΕΝΤυιιυιι <ιι-ι.>ι:ιι- 

1.υΐ1Ι.ΐΜιΐυκ ΗΑ' ΙΚΝΙΙβ ΙΙΚ-, ΙΙ Ι,ΙΙ. ΪΡ«ΙΙ9ιί1ΙΙιΗ. ΙΚ1. ΕΤΙΛΗ ΙΛΕΙΙΙΙΙΙΠΙΙΜ, ΙΊΙΙΜΙ Η ΑυΠ'Ν ΙΝ Νιι^ΓΙΜ ΙΙΙΙΙΙ.ΐυΐΊΙΕΙΐΛ, 

>•χ υΓβηιηι.'ί κτ ΜΝβ. λιι ηκΜίΐ «τλι>:6, ι.Ίΐ.ιβ, ι.ΐΛ'.υΑ-' ιίιι<η•β()ι ν ΐ'κΗπηκκηιιυβ. ι:θλ[ιΐ ^Αΐυιιίΐι, 

>ΓΤ ΝΧ ΙηηΙΉΚΙΙΙΐ ΟΜΙΙΙΒΙ'β τηΛΟΙΤΙΙΙΜΙΙΙ ι:Λ'ΓΙΙιι1.1ι:ΑΙΙ <.ΙιΜ-1.ΛΝηΐΙ1Ιβ, υΙΊΙβ ϋΜΙΜ^Η «ΙΙΙΑΙΙΙΜΤΚΙ1 ΚΓΠΕΙΚΝΤίυΜ 

ΝΕΗΙΕΝ αΚΜΟΑ ΡίϋίΤΚΚΙΟΚ. 

ικ οΐ'Α IΉ<»I)|.;ιI^^ τ•λτ«κ^. ηοπΜΚΜίΐ ^ίΐιιιιιτοιικ^ϋυκ Κ(:ι;ι.κμ κ ΐίκι:<:κ αιι .κνο ιίιοιίανιι λ» 
ϋοΝΓ,ιι,ιι υΜϋπ; ι'μ>ιι[-:νγιμ τκμιίηιλ. κι' ΛΜΐ'ΐ.ιΐ'ί*. νκμρκ μοκτκμ ι:λκιμ\λι,ικ ιΐΕϋΝΛΚίοΝίϊί. 

ΑΟσυΒΑΝΤΕ ϋ.-Ρ. ΜΙΟΝΕ. 

Ηΐνκ ι Ι'ΙΙπιιιΐΗ ΜίΚΡΙ,ΚΤΟΚυίΙ ΙΚ <1Ι\ηΐ)Ι.Ι>Τ• βΠΙΚΧΤίη ηΓ|•|.Κ•Ι*••ΙΙιΊ' ΗίαιίΑ "ΙΜΙιιϋΙΙ 

ΡΑΤΙΚΙΙ.ΙΙΙΙΙΑ. ΑΒ Ι>βΙ'Αη ΙΙ'ΪΚίβ ΚΜ.Ι.11ΪΙΛ. ΙΝ ΟΙΙΑ» Ι'ΛΗ Ι >.β ΟίνίΟΙΠΙι. Α1.ΙΛΗ ΝΚΟΠι Ι,ΑΊΊηΑΗ, ΑΙ.Ι4Μ ΙΙΜ ΛΙ^Ο-Ι^ΠΗΛΗ, 
ΑΜη^Ι ΡΑΗΙΙΙΐ Ι»Η ΙΛΤΕιΙΗι: Ιΐλ^ΚΛΙΛ. «υΝΤ Ι,ΙΤΙΝΑ, 11Ϊ νιιΐ.1 ΗΙ^ι-ΐαΐι» ϋαΐ-ί 31ΙΛ ΒΓΛΝ», ΙΙΙΟ ΡΗ1Μ:ΐί νΐΙΜΤ : ι•Ιι4Κ;Α 
[ιΙ;ΐΊ,Ι(:ΐ ϋΐιτιοκκ ττι<ΐ5 ΜΛ^^Α^4 κβι . ΐ'ΠΐιιΙι 0Η«ιιΐ'ΐι τκΑτυΗ ιινλ ι,υιι «ΕΠΕίυηΚ ι.ατινα ι^γκηλΙ.! ι:οη[-ι.ει:τιτιιιι, 
1ΓΤ 1ΙΗ νυι.υιιιηΑ ιν 100 τ»Ηΐϊ, ΐΊΐυ ρμιμα «κικε. λον ειι:κοιτ. ροβτΕΐιιυΗ υεκεκιμ;» ι,ατιπλμ ιακτι'μ κχιιιηιτ,ι 

ΙΙΙΚΙΚΚΚ ΙΜΙΙΑ Μ( νΐΙΙΙΉΙΝΑ ΗΙΙΙΜίηΐΙ. I^Iίι.I^□Λ ΪΙΤΙΙΙΕΪ ηΗ.>ι.υ- Ι.ΑΊ1Ν Α ΑΟ 5Η νυ1.1.Ν1ΝΑ ταμ ι Μ ΛΤΤΙΝιιΙΤ; ΟΙ)!" 

υι ^ι > >ι:ιΐ9Ι(ι ιιΙΜί ι.ατΙ^λ ΐ!> »ϋΐ ι ηιμιμϊ ιιϊι ΛΗϊΰΐ,υΤΑ. υΜκοι υουι.Ε νοι.<ΐΗΕΚ ο•ι.«ι;υ-ι.«ιΐΜΉ Μ, ΐΜ^κυτυρ- 

1)1 Γ- Μΐηΐ. Ι,ΛηΜΜ Λ Ρ1ΙΛ\.,Ι= 8(11.1 ΗΙΙιιΒιι Ι.1ί1Ι1.11 : ΙΤΙΐϋβίαυΕ νκΐΐυ, υτ ΓΒίΤΙΙ ΪΙΙΙίυ» ΒΚΛΚ(•|ΟΙι) ΡΒΙ,ΆΤΙΙΒ ΚΜΙ-ΐβΜ. 

ι.[ι1.1.Ιιι:ηυΜ:Η ιμιι.οαΙι• βινκ I.Α1I^ΑI■, Μνκ ΙλΟμι'.λ)! ι:υΗΡΛΐ<ΕΤ Μεκββκ Εΐιΐτ; Βίευβ Εμη ι-[ιιγβι)Ιικ νυ4.ΕΚΐΜ« 

ΑΚη.ΐτΐ.ΙιΙΜ Η νκι ν-^λ ΚΤ Ι)Ι»-•Ί• ΙΙΙ,ΙΑΤΚΪ Ι'ΑΒΙΑ ΡΠΚΤ1Α .«4ΙΙΑΗ1ΙΝΤ. ΙΟΕΟ, Η1 <]ΐπΚ ΤΑΝΤίΗ ΕΗΛΤ [.ΙνΚΤ I^Τ*ηηκ. »Κ[1 

βΒΟΗΜΜ, Ι',ΜΙ,Ι.ΕΙ'.ΤΙΙ'ΜΙΙ Ι.||«ι .ιι-1.Α Ι^ΛΗ, νκί Ϊ^ΜΟΕΗ ΕΙ •■ΒΜ•;(Ι Ι.ΧΤΙ>Ε νκΠΒΛΙΙ, ΤΙΙΗ ΙΙΙ/ΟΟαίΈ ΐ" ΐ'ΐιιΐ β νΚΙ. 

Ιυ ϋ ^ΗΑΜΊ^ >ΙΙ>1.ΜΙ ιιΙΙΙΙ.νΚΒΙΤ, \ίΤΜ • 1•ΜιΙΤΙΙι>Κ» Ι'ΐΙβΤίΙΙΙΟΗΙ ΡΑΤΒίΙΙ.ΟΟΙ'Κ Ι,ΙΤΙΑΛ βΕΗΙίΙ. Ι'ΛΙ'Κι ι ΜΙΟ III 

Ιϋ •.ΙΙΝι.η.ΙΙιΙΙ ΓΐΊΓ<--'><< >| |•\>||||Ι:ΑΓ], ΑΙΊ-Ι,ΐΝΑΐη ^Τυ8. ΙΆΙΒΟ1.0βΙΑ ^■^•Β ΜΑΜυεαΒΙΡΤΙβ 1Μ [1Ι8Ι4Ι" »."-><> ..χιιικ ι.ηΐ• 

^ΙΙΪΙ β11'"ί-«Μ• -ΙΛΒΙΙ, ΚΚΕΝϋΡι Γ'ΛΠιιΙΙ.ΟΙΐΙΑ 0[1ΙΡ.ΝΤΑΙ.13, ΰΟΝΠΙΤΙϋΛΙΒΙΙΒ 8ΡΕϋΙΑΙ.Ι1ΐυΒ ΛΚίΙΙΙΙΚΙΤΓΙΙΙ, «Τ ΙΒ 

ΙΡΙΙΙΙΚ «11) «!•' - < . ' Μΐ;ΐΙ, 81 ΤϋΜΙ-119 ΐΛ•• ΤΥΡΙΒ ΗΑΚηΑΗΡΙ ΝΟΒΙβ Νΰ» ΟΕΓυΒϋΙΤ, ./ ΡΛΊΚοι.οοι,Έ αΐί/Ε<:£ τοΜν.'ί αυν ίϋΛΝΜνί^ ι ΛΝΤΑ(:ΐ7.ΒΝυ!ί ΙΜΙ*. »:. Ι'. ϋΐ;ΜΚΤΚΙΙ]Ν ι:νΐ)ηΝΙΙ1«, ΑΙ.Π κχ(:υΐ)»•;ΒΛΐ'ΐΐΗ κτ νκΝίτ Λΐ•υϋ ^.•I'. «κινκ κι)Ιϊ()ηι;μ, 
ΙΝ VI* ΐ)ΐι;τ,\ ΊΊΐπίΜϋι. οϋΜ ίι' {^ιιιοι^^.. ιίιοιέ ροκτ.ιμ ι.ιτγγ,τι,κ ι•,\ΐιι^;ιοιιιΐΜ νιιι.ϋ(> υΊίΝηη^ 

ΝΟΜΙΝΛΤΛΜ, 8Κ11 ΙΈΠί-ΟΐΙΧΙΊΐΟυαΚ. ΝΟΝΓ. νΈΒι» ΙΝΊΊΙΛ Μ(|;Ν1Λ Ι'ΛΐΙΙίίΙΝΑ. ^'" )Κβ6 


> - ■ . . ; •^ ::•ϊ:ι: .•.•.:•: ΤΚΑΟΠΊΟ ΟΑΤΗΟΙ^ΙΟΑ. 

8Μ0ϋΐνΜ XIV. ΑΝΝν8 1378. ΙΩΑΝΝΟΥ τοΓ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ ^0ΑΝΝI8 

ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ 

ΟΡΕΚ1 ΟΜΝΙΑ, 

ΗΙβΤυΚΙΟΑ, ΤΗΕΟΙ,ΟΟΙϋΑ. ΑΙ'υΐ^ΟΟΕΤΙϋΑ. 
ΛΟΟΕυτίΝΤ 

,ΙΟΑΝΝΙδ ΡΑΙ^ΙίϋΙ,Οαΐ ΙΜΡ.,ΡΗΙί,ΟΤΠΕΙ υΡΟΙ.ΙΤΛΝΙ ΡΛΤΚΙΑΚΟΗ.Έ, ϋΕΜΕΤΗΙΙ 
αΥΟΟΝΠ, ΜΑΧΙΜΙ (.ΉΚΥΗΟΒΕΚϋΛ:. ΡΗΙί,ΟΤΗΕΙ «ΕΙ,ΥΜΒΚΙΕΝ8Ι8 

ΟΗΑΤΙΟΝΕ8. ΟΡυβΰυΐ,Λ, ΕΡΙ3Τ0Ι^£; 

ΑΐΧϋΒΑΝΤΕ ΕΤ ϋΚΝϋΟ ΚΕΙΙΟυΝϋδαΕΝΤΕ ^.-Γ. ΜΚΙΝΚ, 
ΗΙΒ1.Ι»ΓΙΙΕ1-.« ϋΙ,ΕΒΙ (Ι.\ΐνΒΚ»4ί 

βινβ 
ι;ΐ1Η.•ίΙΐυΜ Γ.Ο<ΙΙ•Ι.ΚΤ0ΚϋΗ 1» ΗΙΝβυΐΟΚ ϋΚΙΚηΠΐ ΚΙΧίΚ5ΙΑ1ίΤΐν« ηΑ•ι«^'< κιιιτοη•<. .Λ^ ΤΟΜΙ'8 Ρ08ΤΚΚΙ0Η. νΚΚΚΙΙΝΤ ΐ ναΐ,ΙΙΗΐηλ α ΡΚ\Ν<:ΐ!ί Αλϋ.ΙΙ~4Ι(. ΕΧ(;ΐ1Ι)ΕΒΛΐυΚ ΚΤ νΚΝΙΪ ΑΙ'υΠ ί.-Ι». ΜΚίΜΕ ΕΙΙΙΤϋΚΕΜ, 

ΐΝ νΐΑ ϋΐΓΤΛ τιιιιανϋ. ϋΐ,ΐΜ ΐΐΑΜΗυι^Ε, ρκοΐΐ ροκιλμ ι.ιιτι:τ].ι; ΐ',νηΐίίΐοϋΐΐΜ νι;ι.αο 

οΊΟίηΐι ΝυΜίΝΑΤΛΜ, ήκυ Ρϋϊίϊ-ΛΟ,νϊηοί/εϋ, ΝυΝϋ νΈίκί ιντκα μ(Κμλ ιάβι»ινα.. 

1866 ΤΗΑΟΙΤΙΟ 0ΑΤΗΟ1.Ι0Α. 

5Μ€υΐνΜΧίν. ΑΝΝϋ5 1378. ΕΙ.ΕΝϋΗΙ]8 

ΛυοτοκυΜ ετ ορεκυΜ ουι ιν ηοο τόμο οειυ αοΝτίΝΕΝτυχι. αΟΑΝΝΕβ 0ΑΝΤΑ(;υΖΚΝυ8 ίΜΡ. (;ι>. 

ΙΙΪ8ΐϋΓίΒ& ΒγζκηΙίηΐτ οοιι1ίιιιια(ίο. ιτοΙ. Μ 
ΟοηΙηι 8βοΐ3πι Μβΐιοιιΐϋΐίοοιη ρι-ο ΟΐΓίκΐίαη» Γ6ΐίϋ;ίυηη ΛροΙοιτϊΛ' (μι&ΐυιΐΓ, ι^χ 

6<1ίΜοη6 ΒαίιΙΙοΕίΐί!! αηηϊ 1513, αρυιΐ ^ο&π^βII1 Ορυπιιιιηι. :^1 

υοηίΓΕί ΜαΙιοιηβΙοιιι ΟΓαΙίοηββ (|ΐι•'>ΐΐ'θ'', β" βηάίΐη Ηϋίίοιιρ. ΓΛ-'ϊ 
(>>ηΐΓ8 ΚαΓίβηιιι βίΛοϊηϋ^ηιιηι, 8ϋ1>ΓιοΙο ιιοιιιίηβΟΗΓίΝΐι^ιΙϋΙίιικιηηοΙ]!. ('ί. Μο- 

ηϊΐυηι ΡΜίΐοηιιη. ΐ;<13 
ΡΙΙΙΙ,0ΤηΚυ8ί'Ρί».ίΤΑΝυ8ΡΑΤΗΙΛ1(((!Λ. 

ί^Γΐηο ίη ΗχηΙίαΐίοηνπ) Ουοίί:. 71!) 

Οβ ιιι&η<1α1ί8 Ο. Ν. .Ιββιι ΟΐΓίκιί. 72!) 

Ογ(1ο 810Π ηιϊβΪΒίβΓϋ. 7ΊΓι 

ΐΛυιΙαΙίο ΐΓίαιιι ΟοΰΙοηιπι, βακίΐίί ηηΐϊοβΐ, βΓε^πί ι,'υϋ.'ΐιιηίίΐ Γ:ΐΐΓν9θί>1<>ιιιί. 7<57 

ΙΙβίιιΙαϋο Αη&ίΙιβιΠηΙΪΝηιοπιιη ΙΙηηηβηορυΙί. Κ.<| ΙίΐΒιιΙ 

ι (Ρίιίΐοΐΐΐΐΐ ΕΐιηΐΓΒ ΟηχατΛία ΛιιΙίΓΤΐιβΙίΐιιτιιΐΒ 1ι1>γι XII, β}ΐ]9ΐΐΕηι Ι^ιιαιαιϊυαι <•Γ0);υΓίϊ ΙΉΙβιιιιΐ' ΐ'ΐίίΐ 
ϊιιίοπιοΙΊ.Ι ;βΐιΐΗΐΒπι νϊΐιι 8. 0ΜπιΐηίΗΐι*;Γίιίι1»ιηο(:Χν; ■^»ι1βΐΒΐ]ίρΙ[>αιΜ>ΪΒΐ••ηΐιιΐ:ΐ,ΙΙ. 

πκΜκτΗΐυκ ογηπΝίυΜ. 

ΝοΙϋχα βχ ΒΛ/ιοίΛβίο /•ΉΙιηηΥ. ϊ):»-, 

Βο ρΓοοβΒίΐϊοηβ Χ|)ίη1ιΐϋ Ηηηοΐί «(ΙνιΤΒΐΐίϊ (ίι-βςοπϋΐη Ρηίαιιιαιη •<;!Γ) 

1)6 οο<ΐ6ΐη .ΊΓςιιπιβηΙο, ηιΐ ΐ>08 ([■<< <)ίΐ'ΐιπΙ Ι'ΊΙίυιιι ϋρϊ ηιιη εκ-ιε γχ »ιιΙ>8ΐαη).ίη 

Ρκίτίί;. Μΐΐ:ΐ 

Ε)υ9ϋβΐ)ΐ αΓςιιιηβηΙί ΗμίΗΐΐΐΙα α<1 Β!ΐΓΐίΐηιηιιιη,Γ{ΐιιΐ' «χβΐηΐ ϊηΙβΓ ερίηΙοΙβί> ΒαΗα.-ιιηί 

Ιοιη. 01.1. 
ΟγΜιο &(1 81Ι08 <16 αάιηϊΙΙ^ιιιΐο οοπίπι Τυηΐο» Ι^Ιιη'ίΓυιη 8υ1)3ί<]ίο. Η.'>9 

Οη»ϊίο (ΙβΙίΙιβΓϋΙίν» άο ηοη ΓβιΙιΙίϊηϋ» ΟιΠίροΙί, ροίβηΐε «ιιΐΐηηο Αιηυραΐο. 11)0 ' 

Τηληβίλΐίο 1ϊ1>Γί ΓΓαΙπΒ ΚίοιΐΓ<1ί, οκΐίηίβ Ρποΐίοϊΐοηιηι, οοπΙγη Μαίιυιηβϋ α.ι>;ι;- 

ϋΐϋί, «χ βάίΐϊοηε Βα«ίΐ6βηδί, (1β (ΐιιη νϊιΐβ πηΐ. ίκΐ ουΙ. 371, Αοΰβιΐίΐ ί.'ΐιηβ- 

(,ίαηοΐ 1\άΐϊ οοηΐβββίο ΓαβΙβ ΗΒΓαοβηίβ. 1ύ3Γ> 

Ι>£ οοαίβιηηβηιία ιηοιΐβ. 1 109 

Ερί8ΪοΙ& Βΐί ιη&ι^ηυιη ρπιτιίοβπυιη ΡΙιαΟΓ&ββιη, ΤΙΐΓ.'ίΜΐιΙοηίο.ι Ν^^Γ^ρτα ουιη Λιηιι- 

Γαΐ68 II όγΙμιιι ο1)3ί(1ϊοη6 οίη^Γβΐ. Κχ βτΐίΐ. κΙβγ. Ηαβϋ. 1313 

ΜΑΧΙΜϋδ ΟΗΚΥδΟΒΗΒΟΑ. 
Οβ ρΓθ€β88ίοΠ6 ^ρίπΐοβ 8αιιο[ϊ Βΐΐ ΟΓΰΙβπβββ. ΟΓ. ΜοηίΙυιη Β<1ίΙθΓϋΐη. 1:^17 

ΡΗΙΙ,ΟΤΗΕυδ 8Ι-ΧΥΜΒΚΙΚΝ818 ΛΙΙΟΠΙΚΡΙΒΟΟΡυβ. 

ϋΓβτίη ίη 8. Λς&ίΐιοηίΰυιη, βχ Οοά. Ογ. Νβηίαη., ρ. ϊίίίΐ, &ϋι1ίΐΕΐ ϊηΙβπρΓβίβΙίοηο 

ποβίΓα. 229 

^0ΑΝΝΕ8 ΡΑΙ^^ΟΙΛΟϋδ ΙΜΡ. 

ΡΓοΓβββϊο Γιάεί, ουιπ Κοιηαηι αά Γί&ςίίαπάιιηι &1) υΓΐ>&ηο V οροιι α(1π8νί§α386ί, 

οοΓααι ΟιιίΙΙεΙηιο 08ΐΪ6η3ί ερίβοορο (ϋαΐβ. 1237 

556460 Ι'βΓίίϋ». — Εχ-Τχρίι ^.-I'. ΧΙϋ.Μί. •' / .•• . ^ΟΑΝΝIδ ΟΑΝΤ^νΟϋΖΕΝΙ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ Γ,ΙΒβΙ ΙΥ^ ""%..: •■•: .■■ ΑΚαϋΜΕΝΤυΜ ΙΪΒΒΙ ουΑΒτι. 701 ΤββΙίΗϋβΙιΐΓ Ι)ί${οΓίοι$, 5β, (|ΐΐ(ο κθ5(α $ίπ(, &ιΙβΙίΐΕΓ ηαΓΓΑίιίΓαηι, ΙπιρυΓΑίπι ουη βΐίίΐ 
βηΐβ ϊιιι^ί^ιαεπι Ποί ΙίεπίΐΓΪοίο ϋοαβι^ίβηβ $ίο Ιβοίΐο νίοΐΟΓΪΗ πΊίΐίτίοηηΙίβπι ίιηρίοηιΐ. ^υΓα1 
Ϊ1)ίι1βίΐι Οαιι(ηουΐ€ΠΊ3,ΐθ αεήιιιίπΒ ηΙί&πυπι.ΡίΙίηπι Η6[βηη[η^ο3π^^ ϊπιρβΓβΟΓϊ βιΐοΐΐ'βοβηΐϊ 

ίΙΡϊρΟηΟβΙ. ΙϋΓ3ΙΙ1ΡΐίΙιΙΙ1Ι $1ΐΙ)ι]ίΐίβ (ΙβΓβΠυΓ, ΝοΙίϊΙβ! ΓοΓΓΒβΒΠίΡ^,ΙΙΐΓίηΙΙβ ΪΓηΐ)ΘΓβΙΟΓί580Τβ- 

ηιβιιΐιιπ] (ΙίοβΓβ ϋο^ηηΙιΐΓ : ιΙρ Ιιοηί? ιιιοΙ>ί1ί6ιΐί ρεγ ΙιοΙΙιιιιι αΙίΐΉβΐίβ ΐοηαΐίο. ΗβΙβηβ ίπι- 
ρτΓΛίΓίχ 5β!ϋΐβΐιΐΓ. ΝιίρΙί.τϊ βμροΓαιιίαΓ. Ιπ ίαιραπο β ββιΐϊΐίοηϊΐιιι* ο( αηηΐ! βϋπιιηβ ΐΓβη- 

3ιιίΙϋΐα$. ΜβΓβΙιίο θ ό)ΐηΙι.ΐΓίΙί.ι Π.τ/βηΐίηπι, ΤΙΐ)?538ΐοηϊοα[η. ^ηιιηι ιιΙ 5ί[>ί]ΐ]Γρ ρηΐΡΓΠο 
βΐίϋβί οΐί-ιρίΓο οοίίίΐβΐ : ΒίΠΐιοΙοίΐΐίΒί Ιί-ςβιί ι1υ83 βρίΐΐο'β, ιιηο β'ί ΟΙβαιυηΐβιο ΥΊ Βοπιν 
ηυησ ροιιΙίβκεηι,βΙίεΓη »Ί ϋβΙΑηιιιη νίβηηβηκυοι ι1β ΙαυΊίΙΐ)]9 ΟΒοΙβΓ,ιιζΕηί ϊωρΡΓβίΟΓΪΐ. 
ϊοΑηηβπι ρβίΓΪΛΓοΗβιη «Οιινοηίβηβ, οί ίοβίβτβ ρΓββίΡΓίιβ ίιι !β εΐ ΓεπιρυϋΙίεηπκ-Ίΐιη ιϊο|;ιαβ- 
Ιιιηη ίπίρϊϋΐίΐβ (ώίβοΐβΐ; [ΜίΓίβΓοΙιβ α ^^ίιοιΙο ιΙαπιηαΐυΓ, οιφίί Ιοοϋΐ» ΙϊίιΙυπΓκ οαρ6»ί(. 
Ε^ιι» Ιηιΐ5. Μοηβ^Ιιί (1β ίηιΐιίιίοηε ρηΐηηηοΐιαίυί Γι•ρΓ•:ΙΐΡΠι1ϋηΐιΐΓ. Α1> ΐίϊ^ΐιτο ίπ>ρ«ΓαίοΓ 
ριιΙιΙΪΜ βηβΐΐιειηαιβ ηΙιΒΟΐνίΙιΐΓ. ΛΙ) ΟΓυΙιβηβ θΙ ^^ϋϊ ΙηηιίΙίίΐ νίίίΐιΐΓ : ίίβηκη Ιπ ΒΙβΰΙιβΓηΝ 
]ΐιβ1«$ οΙ> Γηιΐ9Α$ εοΓπηβίνίΓ. Ιοβηηί ίιηρΒΓ^ΙΟΓί ιιιογ 3ΐιπςϊιυΓ. Οθ οοΙΙβρ^α ιπα^ηησι ρβΓίβηι 
0^6 ^ηρΐιί», 1ΙΙ(ϋ«ιιΐ6 ίηίΐβιΐΓβιίοηο. ΟγπΙοϊ ίριηβΐ βΐ ίΙβΓίιπι βρρυΙΙβΙιιβ, υΠιοβ ρο5( ίϋΐυιπ 
ϊιοΐιΐΐ ηΐιΐβίαϊ Γ^ΐίΐϋΐηηιιπ η^ι;»!. ΟϋπίΓαοιπ» εορίφϋυιιι ΡβΓβιείί αϋίίΐϋ», Ορρίιΐβ ίτηιιο- 
ΓΑΐΟΓίβ, ΐ)οοηϊ8Γη λ ΤΗΐιβΙΙϊϊ ΙβπρίΜίηΙιΐΓ. όβ\)ταά»1^ ΙΈπ», ϊπ κοϋρϊ κυΛί ΓβτΡΓίιιηΐιΐΓ. ρηιη 
ΤηΊΐΛΐΙοί (ίβνθίΐΛΓβ βϋ ιΙΪΓίροΐΐ <)ί•1>ιιίϋΐ'ηΐ. ΙππρβΓβιοΓ «ιίΓυΓΠί^ικ-' Οϋιιηι, (Ι ΓΓπίΓβϊ ηιογι) 
ηιυιι«Γί^(ΐ» οΓΠβΐ. Ρι>ι.ϋπι« ϊΐπΐίιο «ϊί^βηΰ,Β εαη&ιΐϊιιιηοβρίΐ, <!«ηιιι>ϊρ ιη οοηοίοηο οοηΐίβ 
κ)>ϋορΙ^/ιιιΐαι< Ιυ6ΐιΐ''. ιΐβ ςϋίϋιΐϊ ^γβϊϊΙβγ ϋοιιςυεΓίΙιΐΓ; ^β Β3γ|ί3γϊ3 «ι^^^!1^(1^ο νιΐΓΑΐί& 5β ρΐιρ- 
^&(;εϋΙμβΓΠ ίπ (ΐ(1νεΓ!>βΓίθ8 Γ^^^^ίI ; ι)β [ι]•?πί((ΐ Γί'ριιΙ>1ίϋα 9ειιΐοηΙίΒ9 ροΐπΐ. (Ιϊνίύο) ρΓΪ- 
πΐΒΓίΟΓϋΐιι Γείροη&ιιιη, <ριθ βααΐΊΐ, ί ηιροΓΒίοπ^:, ιηίΙί(ί$, ιιΐθΓοαίυΓίκ, ορϋ1ο'5 οΐϋ'ΐίικη ()ε- 
οίΑΓΗΝΐ, Οαιι^η 6ΐβ<.-ΐίοηΐ3 ροευηιβΓίιβ. Ι» ίϋΐρΟΓβΙΟΓοη ίηίαηΓΟηίΓη η>ηΙί^ηϊΐιι>> οΙ γγϊ- 
ιιιιιι3ΐί(ΐ Ουτ ίΙΙίΐ ρρρ<ΐΓΰεη(, η6(;01ίΐ]πιιιιβ (ίείβΓίΜΐπΐ. Ιπκϊιΐίφ ηο^ι» ιιυοΓίιιικίηηι ρΓΟίβ- 

ηίΐιυϋ Γΐ>()(1υηΐϋΓ. ΟιικΓίτηοηία ρΓΟίεηιηι ι^ηοιΐ Αηπβί εΐ βΐίο ΐΊαότη αίΐΡίιΐΒΟΓβ οοβηί 8ίη1; 
ο(η^οΐ (Ι(^^Γ6π<1ίΐ ίιηρεΓβίΟΓ, (^Ι ίΙΙο$ ειευ^αΙ, ηυϊίβ ΐ]ΐΓί(|α5 ΓκΙβΙοηι Γιιΐΐΐηιπι ηοπ ρυΐΛ• 
^αι1[ Μρι-βϊϊβΓίο ϊβ «<1 ϊιηρεΓΪαπι ίΜΡ55Ϊ580, ρΐ ίοιρερβίΓίεί ηο Ιίΐιίκ ρ^ι15 ίιιΓϋπκϋπι 70β 
ποη θΜε. 5«<Ιιϋ05ί εΙίαιη βΐι Ιτ^ηβ υχοτε ΓοροΙΙυιιΐυΓ; ΙΙΙίϋπι ΜαΐίΙκΒαιη βιΐ (ΙεΓρ^Ιίυηβπι 
Λ [ΐαΐΓϋ, εΙ αά ρΓίπΰίρθΙυιιι, Βΐίί]ΐιο( υΓ|>ί1ιυΐ ίη ροΐβ^ΐβίβαΐ Γρϋβϋΐί;, ϋϋιί εοιίιϊοΠιΙυιη ρρίπ- 
ι:•ρ<-ί >;ο1ΙίΓί|3ΐιΐ. <:υΓ βιΙ ίΙΙιιΐη ιΙββ€ίν6ΓίιιΙ. ΜβΐΐΙιΚιΐκ (]Ι13ΒίίαΐΠ ορρίίΐα &ί1ιϊ 51ΐΐ3>ΙίΙ. ΜβΙ•Γ 
ίΐΐΐιιπ αά £βΝΪΙαΙι;ιυ Γετοεβί. Ε^υ& ίειιιϊη.ι.• Ιπυ». ΑηιΐΓθη>ου$ πιϊηϊτηυβ ιιαίυ (11ϊυ$ ε (Γί1^ϋ3, 
ρε»υ1εηΐίΑ οιογιΙιιγ; «^■15 μυίΐίίειιΐϊβι εΐε^,^πβ (ίεΒΟΓΪρΐία. Οιια$ ιιΐϊΐίΐηΐε; ίη Ιιοηιϊαιιηι 
ιηϊιηίβ ΐΙΙα Ιυε$ εΙΤβιΐΒΓίΐ. ΙιυρεΓβΐπΓ ευαι (^αηρτο ΤΙΐΓβοιπ) ιιγΙχικ ϋΙ)ϊ(, ΐ'}ΐΐ5(]υθ αύ αιΊΗίικιη 
Ιιιιϋϋίκιΐο ΙΐίΐβίαΓ. Α«1 ΟΙειιΐοηΙεαι ρβρβιη Ιε^ηΐίο, 'ΐιι.ι 5ε ύε βηΓίιαί'ίί ίη οιιιίΐιιιιη αιοι- 
(ί« ^ι^α^αΐ; ομβαι βαοιη βροηιΐίτΐ, £ί ΓΙιπι ρικιβίρϊίαί 01ΐΐ'ί5(ϊ«ιιί£ ίπ 11εΐΙ)αηί& Ιΐ€ΐ1ιιιιι 
Ε«*ίςψ«Γβ νϋΐιΐ. Ι^ικΙβΙιιγ ο ραρβ. Ι^^αιί όίϋΐιι ΟίΐιιΙαηυζυιιί ϊη ϋ]){ΐ6ΐιιεΓί(Ιβ[ΐι ΓβΓ•τιιηΐ. 
Ι'βρ• Αν ίυτ» ϋΐ-ίί» αΜΰ&Μΐιΐϋία ι>ιΐ[κτ&ΐθΓ&χη εΐ ιιίΑίΓυηι ει ^Γΐΐΐαΐ π^ιΐ; βι] ΕαΙεΐίαηιιη 
εοηοοΓ^ί^ηι ΓοηυιΙίαικΙίΐίη 6ΐι<ι>0θΐη ΗυιΐιιΐϋΓ. Γκίϊΐ ηΐι εο ίιηιιιτοΙοΓ α>ηι'ί1ίυπι , ρτοηηΜ- 
ΙιΐΓ, ^εΗ Ι)ΐ)ΙΙ<) ΙΐηΗΓ.Ο ΤΡ.5 ϋίίΤυιΙιΐΓ, ε[ ϊπιογοιι ραπίίΓβΐ νίΐβ ιΙεΙΊΐι^ΙιΐΓ; ίΐ» «ι Γβ ρβΓΒΐη 
ίΓηρβΓίιΐη Ενβ<1ΐ(. ΤοϋΐρΓυΐίΐΐΐβ υτϋεπι ΐΓαιΙϊΙ. ΓοΓΐΐυ ροριιΙαΙοΓεβ ΰΕ5Ϊ, οαρίί; τείίΐΐυίΐθ ίη 
ηιΙΙοιιι ('ΟπΓαι^ίιιιιΙ. ηίιε[ΐ]ιθΓΪ Οβϊροΐοΐ ρεΓί<:ιιΐΊΐ:4 ΐυιιιυιίΐϋΕ. ΓθΓ&η ιΙοπΒΐι (Ιοιιιυηι τεηιίΐ- 
ΙιιιιΙυΓ. ΙΙαίίΙΚϋΐ ΙΙΙιί ςθυειο^υ* βιιίιηιι^ ϊα ΐοηΙΙτοιι, νίείπΐ'ίβηιιιι ιιηυΐϋ ιιΐιίτιςιιβ. ΟαΙ- 
οαΙίΜ ϊιηρβΓβίΟΓίΚ) εΐ ιπ ιιιοΓίιο νίπιΐ!- ΟυβΓβ (ίβΐιιΐηϋ 1>βΙΙυιιιιιηρεΓαΙθΓί Γβι:(ιΓίη(; $ρβ(ίιιιη 
Γε^ΙιΜίίϊ «ιιρΓα ιΐΓίχΐϋΐ νβΓΓο ρείυιιι, ο^ο ίπιρ^ΊΓοπΐ; ακίπί» εοιηριΐΓβηΐιΐΓ. ϋϋτιιηα αΙι ΐίι 
ρρΓ ίτΐϋβοΊίίΐιη ίΙΙβίίΐ Κ^ζηιιΐιΐβ. Ιιι ΐιΐιηαΐυ ΙαΓΓίιη ηιοίιβηΙ: 5ρβΐίαπι ιιιιΙγο ϊιιίεΓοίρΙυηΐ. 
Μΐιη^^ιο^€ί> Βΐ η{ΐίΐί06ΐ βΰ ιΐϋ ϋβίβικί» νϊη•1ίοΒΓί ΟΓαιιι. ΕοπίΓΠ ΙαρίΗιιιη ^α^ι1Iα(Γ^I ιηα•^Ηίηιΐ 
ϋαχΑ ΟοηίΙβηΐιηομοΙϊ ΟαΙβίηπι ρετ ιοΓτηεηΐβ {Ιίιμίο^β. ΟηεΓΒΓίιι οιιπι ιιΐΒΟίιίηβ (ΙερΓθ)Μ. 
ΰεηιιεη&ϊυηι οηοΐ'ίΐηΑ ικΐΒΓΟί'ρία. ΒθΙΙιιιη ηΒταΙο. ΙαιρεΜίσΓ τίΟιυ Βΐιίιηιιηι εζΐβΙϊυπίΓβ• 

ρ*τ»οι.. α», ιχιν. 1 ^^β ιί ;0ΑΝΝ1δ ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ η ΪΊι«5»Ιοιπι;β[ΐι. ΡΓοΓι,'εΙϊο (ι>η)βεύθΒίΐΓαιη. ΡβΗΙιϋι ρπηΓοι-ΐί ρ;υ£ΐΙ?ηι ΙοϋΙ. ΑπΙϋ ΤΙιβΐ 
πίοαιη ϊηνβΓ ΟγοΙ^οι ρΙ ϊιηρΡΓΒίοΓΡίιι Εΐ)|1πΐ(υίιιιιιι αϋι 56 ϊαιμί^ΓβΐυΓ <ΐ6ΐ'υη(ϋ', ίρίΐιι 
ρβτίυΓυιη βΐ εΑυββπ) Ι)ϋΙ1ΐ οΐΐοηιϊΐΐ ; πιΐιίΐυιυίηαί 6^ιι5 ίη $« ' 1ιΠ€ΐ, οΐβΐί^ΐ'πι ΓΡ(-ΑΓαΙ. νίϋΐΓ•Γ0& ΐΓίΰη>;>Ιιΐιπ1; (.•οηιπι_ ίη νΪΓΐϊ5 οοοΙηηπίΜΐιϋιι ίοϊαίβηΐίιι. 
Ι.οΐΊ]'πι Γ''(Ι'<>ιιιΙ, ήιιριΐ) 615 ίηιροΓ4ΐι[ΐ'..()θ;ιοΐ- Ι>6 ηίπιιβ ειαοΐίοηο ΓΑίιιιηηίη. Οιιυ*β ϊπ- 
*{)Ιϊΐ0Γυιη Ιηΐιιιΐοηιιιι. Ι^Ηίοιιι.. ^'όιΐΜίηίί-β Ιηηιίβηι ΓβΐΙίΙυοπΙ. €ηΙηΐΙΐ(^Μι« ΡΙιοΓΚβιη ρΓ«ι. 
ίοΟιίί οιΙΙίΐυΓ. ^ΐιΊα.• ΓθΙ•')>ήΒ'«ι•ΐΐ ιηΐΐΐΓΐηΊιΐλ. ΜβηυβΙ ΰΗι» ϊηιρΐ^ΓθίΓίΐ'ίβ ΐ'Γ.τΐυΓ ι1β$ί• 
βτιβΙ»3 ς"1<1 Ί*" [!ε'*5•'.Ρί*!.νίη*ίΐ Ιιοϋΐθϊ, νΐ ίρηοίοΐΐ. ίβΐίηί ΑΕΪκιίΒΐΒ Ιρηβηΐί'ίΐ. Λΐιιίι-ί βο 
Νοοϋ ΙΙυιιΙ. ΙίΐΜΊ β]ιΓ5£ΐϊΐοΜβηιιο1Ϊ5 3 ρΙβιΪΓΐΐϊ η1 ϊηΙβ^Γί* ηιΠΓίΙκίί. Ι,οζ.ίΓυί ΗΙεΓοβοΙ^οιί- 
Ιαιηΐ' 3ίΐ:ιΐ5ΐ1ν:^.\μ;Γΐ>(11ι ρνΙΙϊΙιΐΓ; Γπιπβ θΐΊΙιι^ίΙοΓ ; β ΠηΙηΙκίβ .ΐι| ΙΙΙβί (οιηπΜΐιιίοηεΠ) Ιονί- 
ιβοι» Ρρ(•>ι*Λ(;')η}ηιϊβ5 ΓοηΙεηιηίΐ; 1ιο5ΐί1ιΐΐί 5018 ΐΓβιΙίΐιΐΓ. ΡΑιΓ^ΑΓ1^^η3 ίο (ίιιιι «Ι Ιιιιιηβηί- 
Ιβ"• (Ί-ΐιιΙκϊΐηΛ^ίιβ!• Α Οβηιβουζθοο Ιβ^Αΐυ) •<1 βιιΐΐβιιιιπι Λ«>[)ΐί ρ^ο εΐΐΓϊ3ΐίηηί:« «( ϋΐβ 
■Γ*ΐΐίΐιιΙίοιΐΡ ιιιίΐΐιΐιΐΓ. Ε[ΐΪ5ΐυ!8 ίαίιβηί πϋροιικοΓίη ; ίη οιίΓΡίηΛ (:ηηΐα('()ζεηί Ιοοβ. ('.βιλ• 
•>ίοιαϊ ίΐΡΓίιιιι ίαζηιιιηι ηρυιΙ κυΐΐαηιιιπ αι-ι-υίβΓΟ [ΐ3Γαιΐ5, ίπ νίΛ πιοηΙιΐΓ. 5ιιεηβ^50Γ «υΚοπί 
βίοΙΐϋΐι['« (ΐπ'^ιΐΐοίΓαρβ) ίηΐ|>υΙϋυ ία Οιπίΐϊηποκ •«νίΐ. ειιτ ^βΓ^•1ι^ι^5 Ιι«Γθΐί(Ί> δίι-Ιηιιη 
(,Ρ|ΐ(;π•βΓίΙ. Ι.8ϊβηΐ3 ΙΙβ^ρΙΙβΙιΐΓ : ϋΙΐΓΐΜϊιΐιιί (ίβηιηαπΙιΐΓ ίπΓκηί;). γοΊογογ]!!! α 5ϋρρΙίΐΊ>9 ίηι- 
4ΐιιιπί5. Ρβίοηΐί* ΤΙιοΐκηΙοηίΓΐο ογρλΙιιϊ βριβΰοριΐί, η ρ['«ΐβ(ΐΙϊ ΐ(>μυϋίηΐιΐΓ, ηιιί υτΙ^^πι 
Βΐιιιπι ΐΌι'βΓβ ί•ΟιιβιιΐιΐΓ. Αηιΐη;* ΡβΙ«ΰΙθ£Ϊ ίη ίοιρ^ΓΗίΟΓΟΠΐ ηυιίβςϊα. έοΜίϊΙηβ ΙϋίϋηΓο ρβ- 
ΐΓ)0Γ(;(ι« -(αοΰβιΐιΐ. 1ηΐ[ΐθΓΗΐθΓ γοπι υϊοΓβ ιηοηαοΗίΐπιικη πγίΙιιλΙιιγ. ΤΙιΐ'ΒίηΙοπίΕι.ιιβθΐ 
ηρβιη Γηυίΐηηΐ 'ίϋ|ΐρΗ'^ι[βΓ ΡβΙα>οΙο)ζυιιι ιιγΙιθ ϋχί^υηΐ, ηιιβπι Ζβίοΐ/ΐ' Οηι'ί ΐΓβιίοΓρ βίαΠτιπί. 
ΒίΓΐιίΓΟΓίιιη »)05 ιη Αΐωυϋϊ ίπρ^ηί οοϋίιΐβπιΐί!. Μ•;ΓζίηΓΐρ•)3(1 ϊηιρ<.-Γ6ΐθΓ(.-π) ^ιι(^π^ιη ^■ι- 
){ΐιΙβπ<ϊυπι ΰΙ' Οΐι:1ιβηβ ϋυ1)0Γηβΐϋίϊ ύρμΓβΙίΕηιΐίΐυΓ. ΙιηρΗΓηΐΓί)ΐ Αηηη Γιΐίϋΐιι ΤΙΐ65\ηΙοηίι-» 
Γβΐίηηαί ηοη νιιΐΐ. ΟηνΡΐυΓ β Μίΐϋειίηιιί» ι1ίΓί;|ΐΐίοηϊΙΐϋ5. ΡΓ»Γ<?αΐιΐ5 ΑιικοΙοΓορηΙΐί υΓίιοπι 
λίΙ]ί τίιΐιΐίι^βΐ, 1οι;Ϊ5 βΙΙί* ϊηίυίΐιΐίί. ΙιιιρρΓβίΟΓ ρ^υβ πλτθϊ ίη<:€ΐΐι(ιΐ. ΟγοΙιαπρ» ΟΙίιιιιι οιιηι 
βοοίί* Γβνο(;Λΐ ; ΓΐινβΓίβηΐΡϊ Μφ^ίβιιι (ΐρμοριιΐΛπίϋΓ. ΡΓΟιΓκΓΐί ΛιηρΙιίροΙιίΛηί ίη ίαιρ^ΓΒΐη- 
Γς-ιη ίιι»ηιβηϊΐΒϊ. ΤΚΐ'ίβίΐΙοηϊΐίΒ ίηΙβ5ΐί"« <1ι&οΓι<ι»; γι;ϊ ίβΠϋίΙβΓ 8«*'"• νβηρίί ορβια ηι]- 
νβΓβαβ Οοαυ'.Ίΐ'^βΐ ιηιΐΐβιιι ίιΤίρβίΓίΐηΐ. €υηι ρΓίηηΐ)ΐ« ρακίΟΓυηι ρηο ΛΗο ορρίίτο ΙίΙΐΡΓ/ΐΒιΙο 
Γοκοηΐβ ρβΟιιοι ίιιίΐ ίω|>6ΓβΐοΓ. Οιιβ Γβΐϊοπο ΒβΓΓίιοίβπι ΟγμΙο» ιιιυηίνΐΓίι. ϋο ιιανι1)ΐΐ9 
ίη ΐΓβπίίιυ ΠιίΓηίηίϊ ίπορβϋίΐίϊ, β( ωβΓϊΒ «δΐιι οχρρ(1ί:Ϊ5. ΒργγΙιοβο οηρίΐιΐΓ. Ρ«Γίϊ» άΐή- 

δΙθΠΕίί ΟτβΙίβ Γβ^ίοηβη] δι ρυίοιίββ. Μονβΐ Βιΐ6ϊ.>«ηιη ί[ΐιρ>>ΓβιοΓ, ο βρο βιια ΓΓυβΙπιΐυΓ. 
ρρϊιΐιιΐθ ρΙιίΓΑ ίο Ίβιΐυηΐ. Ειρβιΐίΐίο ία-5θΓτίο8. ΟμρϊιΙϊ 703 (ΙββΟΓίρΐίο. διιΙιΐΓΐηηΟΓυοι 
Ιηηίΐΐίο. ΙίΓΐίϊ ορρϋ^^βίοΓ. Ιιγ1)θ8 Ρ[ίΡί'ίίίβ βΐ ίρίβ βοορία, ίβιίυί (^ΡβΙίί, ίιπρβΓΟίΟΓοηι 
«ιρβίυηΐ. Α ιΙ^ΌβίΐΙι ίιβιιι ΤηΙιαΙΙίι-ί» ηροεΓίίΐΗΓ. Πυο ΐΓβοίΓακίυηΙ. Ββ^ϋΐΐϋ ίιιιρβΓΑίΟΜΒ 

ρΐ υιιΐΓϊΐ Ι)6ΐΐίΙΙ<'«'ΐι(ί8ηι 
«ι Ιιιιιιιηπίΐβίοη Ιηυ<ΙηΙ. εΓβΙκί ρρΓίΙίΙΐΒπι εοηΠΙθΙοΓ; αΙ}Ι«ΐΒ ιιοη η-ιΐιΐΐΐ : ίπ)|ΐΡΓαΐηΓ(.-ιη 
ίηΓΤΐ.'(ϋΙ)'>ίΙ<'Γ (ιιικ^Ι- ειΐΓΐίΑπί υ^ί^β^ οοουροιαβ ίθΐίηειβ οιιηίβΐ, Ιιμρ«μΙ(.ιγ <^ί ίπιρΓθΐ•ίια- 
Ιβοι ΓΐΐΓ5υϊ οΙ>]ίθί(. 1τ1>1ιΐ[ΐ] ρΑΓίϊΙίο. Ρβΐ 61 βρυΐαίιο. Οβ υταϋί: ιιοΓΠΊιη. Οοριβ ΐ)ΐΓίιΐΐ|υθ 
ΟΐΙυΐΙΐΒ, «ι οίΐΓ" ρκΡϋιΐ»! Γει1ιΐ<:1β. ΙιιιικτβΙογ ^υηι(ιη?ιη ί[υρυΓαΐ<ιπΊΐι, ^ί);ιII1ιΒι11 ιικιιιρβ, 
ίβ Ι'ΓβΙβ ΟΛΥΡηΟο ηΐ'Ίΐί^Ι, ΐ)ΐΜ ριοιίίΐίοηη ΕΊβίΜΐιη 0"|ΐίΐ. Ι.^^ζΙϋί ρΓκί^ιΐί [ΐφηα, βΐ οΙιϊΕιι». 
ΕίΙβίίΐΒβνίΓϊϊο. ΡιΐΓ{!Λΐ ίΡ ΜφϊΟηΐΒΐ γρ^ι ίπιροΓβΙΟΓ ιΐο ιιηρΓβΒίίηιΐΰ |[αΓΐ>ΐΓοΐΊΐηι ίη ε^ιιβ 
ΓΡ^"""•*• Εοηβΐ'ϊ'ί•» 'ΐ'" <1β '"'* ΜοΟϊΐΒ Ρΐ ΐίίΓΗοΐΒ |ΐΓ(>!ιιΙ)ρηιΙίΐ. 1'ΓθιΙι^ΐιιιπ, ςαο Αΐ«ιβπ- 
*1βΓ ϋυηΐΓΛ εΓβΙβΓΊ «•"ίΒ'Ιιιρ. ΝηνηΙε ρϋΓίίηΐϋΓ. Μ(Η4ΐ ιποηιι&ΐαηΐια, <)υι•ιη ΓΓα^ΐΓβ τβνΟΜΓο 
ΰΟηβΐιΐΓ ίωρθΓβΙΟΓ. ήνποϋυϊ ρΓ0|ΐιτ Ικρίβίΐίΐ ΙΙιιΙβηιιιί 6ΐ Λ'.'ίαιΐ)(ΐί. ευτ 56 «ιοοιιΙΐβΓΪΙ 
ΑΓ.ίιιϊΙ.νηιΐϊ'.' <ίθ4"•ΪΊιιΐιαΐ ίη ιΙίίθι:ρΐΛΐίΰη<! ροιιιΐϋτ. |-:)>1κ-8ί «( Οηηί βμί&εορί βτιαείο- 
ΓαηΙ\ΐΓ. ί)θ Ιτί1>ΐ8 ΙΟΓΓΪί εοηβΟΓίρΐίβ ΒβΓίαβιιπΜ* ιΙ Λ<^ιηΊ^^«ηίβ «ίΐΰΐιΐιιιοι ϊηιΙίοΐιΐΓ; ιιι 
ΡΟίΙΟ'ϋίί Ιι.ιΙίΟηΙϋΓ. Πβ ΝίοβρΙιυΓΟ θΓ*Ό*^ι-η ιιΙ ίΒΐΙιιΟίΟ. ιΟθηιΙϊΓΟ, ΐ\ ίη ΕαΜθϊΐοηι Β/- 
Ι6ηΐίηβιιι, ίη ίηιρβΓβΙΟΓβιπ ρΐ ιοοηηΓήο» ιηΛίΒιΙίιπ). ΚηΙιοϋί ΛιΙαυιίιβι! !ί8ΐ)ι-ι•ΐ5 ιηηηηΓίΐΜ 
8οι;οιι»ιιιυίΒΐ8. ^υ^ ίωροΓβΙΟΡ βιΐ ιοοηΐιΐυ ΑΠι» ρΓοΓβοΐυ*; ειΐΓ ιηιΐβ ΓβνβΓβυβ ; ουτ ϊιπ(ΐ«ί- 
Γίυιη *υ*':'Μ>ΰΓί'• Ε;ιΐ3 ίο υιΐΓ«η*ΐΒ Ε«ΐΡ8ίβτ> ρηοβ ίΐΜΐιιΙίΙββ. ΙΙβηιαι εοοίΓβ ΓιΓεΰΟΓΒπι ιΐίβ- 
»ίη(υΓ. Υοπβΐί οοηΐΓίΐ ϋεπηβη^βι βϋΐϋιυπι ρβΐιιηΐ. Τ6ΐ>ΐΓ>οΓβΓίυιο ίοκΙυΒ νεη^ΐοΓυπι 
ίΐιιιι ^ιη^^Γ;π1ιυΓβ ϋπ^ΐ' οΠυω. ΓιβΙβίΛΟΓΜίη (ΐιΐ|ΐ(.τί)ΐη (•ιιιιι βΓΓυςβαΐία 1^€θιΐ8!ΐυοηίυΓυιιι 
«3ηΓεΡΐιΐΓ. δηιιιπ) ΰίΐηηΐιυιΐ) Ιιίϊ ^8(■ίιιρ.I; 1><:11υιιι βίϊ ιηιΙίοιίΟΓ, Οιιΐϋ νεηείίβ ϊπιρεΓπΙορ 
ΙΐϋΠΜ'β (Ίριιιι«'ηΐε& 5θΐί(^ΐΒΐι}η) ίιιίΐ. Ουτ ιηιιΐυιιιιι Ιιβ» ιΐιΐΐβ '6ΐριΦΙίε« ίαΓεκίΏ. ΟαΙαι» οΐι- 
141 «ιίιΐ. ννΐιϋΐαι ϋΙοϊ.'ίΐ ρΐίπΓοΐΐϊ βικίβεί». Τγρ5 πιοΐΐιίηβι ΓηιβίΓβ οοπιρβΓΟίίΐ). 1>ο ίβρίοα* 
Γ^ί^)),-) (Γ)Γ«ηίτΙ)ΐιβ (ΐευΐ]ρη«ίυΕπ ηυηΐίιι5- Ρορυΐί (κ'πιιβηίΐ» εοηΐΡβ 0)ΐΐίαιβ1ρί ΙηγΙμβ^ 
υιιοηΐΓϋ «υπιι>1ιί)η$ εφ ιιβνθ5 ΰοη.<<ΐΓΐΐΐΙ«β, νυποΐϊ «Ιηκΐ) ί)(υ«νία. <•βΙ«18 ΐΓϋ^ιτα ορρυ- 
ΐίΠΑΐϋΓ. ΤπΓοηβηϊοΐβ) Ι^ΓβιΙιιιιιη βγοϊϊΙρρ ϊυΙηοΓβΙυΓ. Υρπειιΐί (Ιοαιυπι Γ«ηανίβ)ΐη«, ΐίβ- 
ιιιΐϋΐ)Βΐ"' νίι ΡίΤυκί;. ΙπιροΓΒίοΓ ^υ^ιοΓ ηΐθΐΐνοΐυηιπι ίϋπουηουίίί ίη ΒΟΕίΓυω ίηεβοιΙίΙιΐΓ. 
Ιι<)6ΐη ΑηϋΓοηίοιιιιι εαΙΙΐιΙΗίίαιο 'ΐΜίμίυηΙ, <ιαο ρ^υ3 ιI^5^β^5ιι Ιίΐ3ΒΓίυ8 5ίο( πΕ'ΐυβιιι. Αιΐ 
βΐίιιπι Γβΰοηοίΐίβηιίϋΐϊΐ Ληηβ ιωρ^ΓβίΡίι β(.βηΙηι:ιΐϊί•Βΐι ηιίΙΙιΙιΐΓ, ιυί γ« ίϋίχειίίι. 0ΓϋΙ«•Βΐ 
ϋΐιαι ΐίΐυίΕ «Ιί^υΓ^βΙ. Ορίιιιεπΐβί ΕυΐΜΡιυ ορί'ίιΐιιηι ιιιοβί^ιιιη ορρυςπαπΙ. Οβ ιηηπιΐΐοηβ 
Β;ΖΒΐιιίί. υΙ ΜοΙίιΙο εοίΐιίΐιο ευιαϊΊικυ ΜΑΐ'Ιίηι. ο]ιΐ5 (ΊρϋκαβηΟΐ. Λιΐ υΓι^63^υI|ο Ροιι- 
ΐϋΐη ίίΒροΓθίοΡ ΒΐίΙΐΙΙ ϊυΙ)ϊί(1ί8. 8ι>ϊηρο!ίϊ ί>ιΐ'β••Ι*ο Γί'ίιι:!!, «Ι β 1.αΙΙηΐ5 ο^ίιυΓ. Ιίϊϋϊ 
βνβΓίίοηςίΏ ορΙίΠίΑΐϋ!• ρ^ΐϋηία ΓΓιϋυιιιηΐ. ΡΙχίοΐΙΐϋιι» ΗιΤΒΐΙββη^ίιιιη ι^ρΐβοοροβ α ββίβ- 
ΙΙΙΙ5 οημϋνοί ίΐιοϊ ΙιΙίητβΐ. ηίεοΐη: ιΐυοίί νβπΒΐηι Γΐϋϊίϊβ ΐϊιηκΜηί. (ίεπιιεαίβ^ νϊηΰυοΙιΐΓ. 
ϋηΐΒίπΟΓίια) ιγ. Οαΐαΐοαοί ϊ[ορο5ΐιΐΓα.Γι(-ηιιι•ιΐ3ΐιιιιι, ν^ικ-ΐύτϋπι, ΓβίβΙαηοπιιη εΙαυι•9. Ουοίι 
Ο'ΊΐιιεηβΙιιΐ» ηιΟΓίηυ* αιιϊιιΐϋ». Λίιοΐουί νΐΡίοπΛίη ΓιηΙηΐ. [ιηΐ'ΡΓαΐΟΓίΐ οΐ ΟΒίαίΑποπιαι 
<1ικί:< ίη ουιπ ίτο. Β^τΐβιιΙικηιιιι ίη Ο^ιιηΙβηϊί ιΠ|{γοιϊ5 •'υΓΒπ(1ιβ ηιβπιοΓηπ'Μ ι:1•Λτ\\α9. Οα- 
ηιΐβΙΐ$«β ι\\} ΟΡϊΙΐίΐιβ αιιιίΐίυαι ίιυιιίοιβηί. Οιιγ ϊΙ « νυηβιίϊ ίιιίΜιϊυΐ. 1^1<:υΐ9υ5 ιίβηιιο «ρρβ- 
ΙΐΕαιΙιΐϋΓ. εΒίβ'ΒηοΓααι (Ιυί ργφ ϋοΙΟΓβ ιαίαΐί ιοΟΓίΐιΐΓ : ϋΐιί ίαΟΐϋίΐαΓ Μοοι,-βη, (ΐυβαΐι » ΗΐδτοηΐΛκυΜ ιΐ^εη ιν. κ ι ΙιηρβΓαΐΟΓ Ά(Ι ριιμπηιια ΓΓυϋΙτβ ίηΰϊΐΒΐ. ΝίϋοΙαιίί υΐ ^(ιιΙΙιιβ Γβ1ίιΐ()ΐ]ΙΙ»Γ; Γΐηίββιπ γ^ιαγχΙ. 

ΐίηιοοαίιΐυι Ρβ^βηϊ, ιΐυοιβ ΐΐριιιιοπΐΐυΐΏ κιιουη^ΜΰΓ, ηρικί δβΓίϋηιΒπι νίηΐ-ίΐυρ. Α νβιιι-ΐιο 

ΙΊπιικ-πΐΡΐ η(1Ιιι:ιϊ, 5Θ ρηηΐ'ϊΐ'ί ΜβΐΙίυΐβιΚΊΐ^ίιικι οιιΐΡ ιοικίίΐίπηο 51ι1)^^Γ^ιιπ(. Λ Ρΐ|;Βηιι 

βρυΓΐ .Μ ρ Ι! 1(1111• 11 \Ί'Π(:ΐϊ βιρυ^;ηβηΙιΐΓ. Ρβι ίηΐΡΓ ιιΙγω3<ιιι«. Ρβ^βηί ρΐ οιιΐιπιηΐίιίΓηεχκϊΐιιιιπ. 

1•«ηιιι^ιΐ5ίυιΐ) 8(4(υΒ ^^ϊI^1ϋIι^^, ΓβΙβ>οΙο^ΐΐΐ οηηι ηιοη*, (•1 βΙιΡΓο Πϋοπιπι Ρίϋ^ιποΐί- 

ιτΐιυηι ΒΐιΙΙ : «οιΐβιη ΐΓβιΐί οπα (^ρίΐοορίΐ ΜαΚΜίηιιιη ίΙΙι ΓΟηοίΝηΐυΓΑ ργοΩοιϊγϊιιιγ. 1>β- 

ΙχοΙο^ιιβ ΜβΙΐΙΐΐοο 3()5οΙυΐΒ[ΐι Βυ^θτηβΐϊηηρπι 5ρ•ηρΐο (Ιηίΐοη• ηΐιηυϊΐ, 6ΐ οοπΙγβ ίοίρπιιη 

ΒΓΟίθ ϋβρίΐ. Μηιΐίιηαιη Λ<ΐΓίΒπορ>ιΙϊ ηΐιιίιΐοΐ; Ζ^Γηοιυιβηυπι Ιϊιιιογο 5ΐιρ6Γν»πίοη(ί» »ι,• 

ίοΓΐ οοπΓΡίϋι, ΛιΐΓΪίπορυϋΙβηϊ Οηηΐηϋΐιιοπϋ ΓΡϊΐ4ΐ#•ηΐβϊ 704 νϊηουηΙ'ΐΓ βΐ (ΙΪΓίρϊΙιηΙιΐΓ. 

/&Γΐιο(ηΪΒηβπ«<>5 (][ ((Μΐι^Γβηί ίηοΐίΓϊοαίϋΐ•. ΡβΙαοΙο^ϋϊ ι'γο βυιίΐίο ΟγβΙι ίνβίΓίΠΐ ιΐβΐ ο65ί- 

(|βΐπ; βϊιίΒηι Μ(Βίΐΐί βηΐΐίίίϋυπι πιϊΐΐιΐ. ΟηηΙαριιζρηϋθ «1> ΟηΙιαιιβ βυιίΐίυιπ οσηΐ6Π(Ιι[. 

Μι•5ΐ Ρ»Τ58ϊ.ΙΊΐ|{ίιιιι(, β ηιηϋ'ΐϊ ΤρίΙ>ΒΐΙί Ρ1 ΙίΓΡίπθηί ρβτΐιιη ΓίβιΙιιηΗΐΓ, ρβπιιη 0.ιρίϋαΙΐ]Γ. 

ΡίΐΓίί!,• Μφ-ΟΓυι.ι η§ΓΪί! ίΐΐϋΐη *Β•ί|ίΐθΐβ 111 Αδίβϊΐι ι■^^ι;ηηI, ε.ιιιΙΒευ^.βηυί μηο« 8 ΡβΙίΡοΙο^ι» 

η1)ΐηιιΐα. ρ^ίϋ ορρϊιΐϊί ίπΓοΜίΗ. ΟΙιβΙοίιΙιοίΠ ρΓοι-ΐΡΓ ΜηΓΓ})«ί>3 ίηουηβΐ. Λ>1 ΡβίιροΙο^υπι 

ρΒΓεπ) ροιβηίδπι ίοίΐη «ϊιιιιΐϊΙιι<Ιο, ηή "ηβΙοί Γυη^ιϋβηοί ραί!θαι ίπιρίΊΐιεηΐβί ιίοίΓβΓίΡΓβ 

ηίΐίιτίΓ. ΡΒΐα!ηΙθ|$ΐ]<ι ιΙϋβρβΓΒΐιβ ίπ ΐί'ΠΟΓίυαι οιιιιι υιοΓθ ίοι^ΐΐ. Ε]ΐι> Γΐΐΐιίηπι Ιβυ; ρκί* 

ιηί». υτίχ;» <'^ι1ί ΟΒπΙΟϋυζίΊΐιιπι βοΰϊρϊιιηΐ ϋοιοπιαιη. Ιιβηβ Β}'Ζ8ΐιΐ;υιιι κηιΐιιΐο ΐυβίϋΓ. 

Ι'λΙφΟίο,ςιικ αϋ οαοΌίβ τθηί(«η!ΐ, «Ι *ρ€ ΐΒρ5υ.% (ϊβίβίβιη «ΙινθΓΐίΙ : ίιιιΐβ ίη ΤβηβΊιιηι τβηη- 

^Ί^αηβ, ιηα]6;1κΐη τοείοπιπΐ ίη ΟβηΙαοιιζιιιιιιη ϋίΐ$ίαιυΙθΙ. Τυιιιιι!(>ΐ5 ηη|)ίΙίΐ8ΐίί Βνζ ιιΐιί, 

6ΐ€ΐιιη ΟβιιΐΒοιζθΐιυ βτροιίοΐαΐίο, 61 (Ιβ Μ3ΐΐ!ιιΐ90 ίηιρντΒίΟΓΟ (Ι«5ίςηβικΙο ρβιίΐίο. ι;βΙΙι• 

>Ιυι ρΒίΓϊηηΙια πΐΐίίΐΐίι, ^Ι ςιιαίϊ αΗειιη Ιοουΐαβ ΓβρΓθ^εηΊίΙ^Γ. ίϋπςβ ΟΓΒΐΙοηβ αΐ ι««ρθ 

ΙοιρρΓΒΐΐ'Γ ίΐι$ρί<-ίοπ?ιιι Ι^τΒππίίϋβ Β 5(] ΐίερβίΐίΐ, ^υίΙί1ί{Βΐ)ΐιβ «( ϊοΙβόΓ'ΙΒίϊκ ΙαικΙθΕΠ βυ- 

ΟυραΙ'ΐΓ. Ρβΐιοιί'.ικυη) (1ε Β]ϊ<]υο( ΐΆρίΙίΗϋ» βοοιι^Βΐ, ϊη<1θ ρΓΟϋβηί ΜηΐΐΙυΐ;ιιιιι Γιϋιιιη ποη 

ίηίιΐΓΜ ίιηι <τβ[0Γπ[η ηοηιίΟΒπ. Ρα](βθΐπ^ιι« κβ Οβ <ΙιιοΙιίιβ ΓΒρϊ1ί1>η$ ριΐΓ^βΙ. ΜιΐιιΙιπίυ» 

ϊΐηρίΓΒίΟΓ ϋεοΐΒΓΒΐιΐΐ. ΛΊπβαοροΙίπ ιιιίΐΐίΐιΐΓ. ΟΒίΙίΐΐί )η κβιΐρ ιιηη ΓβρείθπιΙβ ρβΓι^η«^'^β. 

Οβ βϋοηθίίΟΓβ Ε^ϋί <]ρΙίΙ)βΓβιίο. ΰίΐβΐί οβηοπθ!:. ΙβιρβηΚοΓ ρβϋΕβίηπ) ίΐΐϋπί ΓαΙ^Ιυτ. ΡΙή- 

Ι'ΙΗθίιβ ϋΐ ρΒΙπβΓΓίΐΒ. εβΙΙίϋιιβ ΟαΙβΙβ ίπ Τϊ^ποιίυπι |•Γθίυ^ίΐ. ΟογοπβΙϊο ΜαπΙΐΦί θ( υιΟΓΪί. 

ΡοΓ^τηρηϋί ΤΕΌΒ'ΙίαβΐοΊϊΙϊοβυ!, β( αυοΙΟΓ ϋ^ίοοίοηίκ, νϊικίυί ΐΙΐΰ£5βΙυιιίοβιυ οιίΐΐιΐυΓ. 

Οβ ΡρΓβίί, ρβϋΐιιιϊιι ο ΤίΐΓβΰίιΐ θ<1[]Γβιι<Ιΐ". Τεγγε» πιο(ιΐΐ ίη^επ» ιιτύβί ρΓΟίΐβιηίΐ, ηιιαι 

ΒαΓίιβΓΪ ιιΐ (1•-!ίβΓΐοβ οιχυρΒπΕ. διιΙίηαβΠΓ ρβΓίΊιΙίβ. ΛΙ} ΟγοΙι»»*» ΐιιιρβτβΙΟΓ ϋτΐίββ ΓβροίοίΙ, 

«( ίΙΙβ ΙΙΠϋτπΒιΙ ΓΡϋιΙβπίΙυιιι ϊπιίικίΐ. Οαιι$Α ειΐΓ ΟαιιΙυευζεηιΐΒ ΒιΙ ββηβηιοι ϊπ Τιίι6<Ι<ιπι 

τβΐΐβΐ ρΓοΟαβοϊ. 1>υΒΐ ΟαΙαΐ«οΓυιη αΓΐ)6Β ία δο/ΙΙιΪΒ διίΐίοιβηυ» Ρίρη^ηβΐ. ΡοΙφοΙο^ϋβ 

βγΐΒΐιΐιυσι ϊοηϊι. ρορυΐΐίϊ ΐιιιποΙΙιιβΙΟΓ. ΟβηΐΗουιβηιο ηιιιη οιοηβ (1β ιποηΒ5ΐΐ(:ΰ νιΐβ 

€0ΐ!ΐρΙ<^€(6ηι1ιι β^ϊΐ. Ρυ^ηο ευΐΏ Ριΐιροίσςο. ΡΙιίΙπίίιηί αιοηίιίο (1« Ββγ1)ΒΓ)5 αύ βυιίΐίιππ 

ηοη *>)Γ8η(ϋ5; ρθπ^Ι ίηιρεΓάΙιΐΓ. Κοίβι^οβη^ϋί ρορηίί ίυτοΓ. ΡΙιίΙοΙΙιβυβ ββ 0€ευΙίΙ. Οβηίί 

νυη^1^I^οηI^1ι^ ^υΓα(υΓ. ΡΓθ|>ιι^ιΐΒΐ'υΙιιαι ΒιΙ ροΠΒΐιι ΑαΓ^αιη ϋβϊβΓίϋίΐυτ. ϋο ΒβγΙνιγϊϊ 

ΤΚγ•οιβ ρβΐΐϋπΐΐίβ, ίη ι^υοΐ 1)θ1Ιΐ)[ΐι (1ί3>ίΐΐΒίΐρ( ϋβπίΒΟΐιζοπυΐ. υίνί;Γίΐΐ[η άΒ ε;ιΐ! ΟΓπΐίοηβ 

^Iι0^^ίυιI1. ^υπ^0Γυ[^1 ο1ι(Γ€οΙαΐϊο. ΟϋδΙοΊπΐ βά ροπβιιι ΛιΐΓβαπι ι1υ^6Γ« $(! ΡηΙβΒΟ'οςο 

8ΐ?ίΐ0ΓΓβΓΐ[ ; 85108 ΙΐΒΐίεοΓυιπ πιίΐιΐιι^. Μίηκ ΟβίΐιβοιίϊΡηί. Λ'βηίΒπι ροΐιιηΐ, βγο^ιπ ι1ο- 

ϋυη[. ΡβΙ^-οΙο^υβ ίη ραΐβΐίυ η ίηνίΐΒΐϋτ; βιΙ βριιΐ85 ςσΐ'κΓυω ιρΐβ ίηνίΐαΐ- ΡΙοΙ>ίκ Ιιιιηιιΐΐιι* 

ρΓορ[«Γ ^8ηI9^υζθ^απ^ 50(ΙβΙιιγ. ΗοοθΓ (^βηβΓΟ νοίυηΐηΐθΐη ρηοΐίΐι^ηιΐί ιιιοιιαι:ΐΗ5ΐιΐ! ϋβίτ^^^ιΐ, 

ρ( ΐϋΐη υιοΓβ Βΐ πιοηΒΕΐ)υ5; οιιιίΒηΙίΐιιβ θπιΐιο ηηιιππΒ- ΡβΐίΙ ΡβΙ»ιι1<ΐϊ;α5 ϋΐ ιπι^γ ίρ^οιη 

01 ΙίΙιυηι ΜβΠΐιηϋΐη ΓθκβΓοίηΙ εοοϋΟΓόίβΐ!). 11ΐ)ΐ1ι1ίΐυΓ [ΙίΓοηοΟΒίΙίΐΐυκ. Κίϋβ)>Ιΐ0Γϋ5 ιΐ6ϊ|ΐοΐ4 

ΙΙιίΐ'ΐη ΓοΙΙιΐ. ΙΊ^ϋιΐΐ ίηίοΓ ίοιρβΓΒίΟΓΟ. ΟρϋπίΒίκί ^ηΒηπ^$ ϊΐΌρηίΚΐΓβϊ; ρΓορίβΓΡΟϊ Ι;βΙ- 

Ιϋΐτ) ί-εοΓ^ιΙϊϊοϊι ; ΜβαΙιίΒΟ ϊθ ριΐΓββί. Οΐιίΐιΐϋ Οβίίϊ, ΙΙβΙρηα ΟηιΙΐηιη ιπιρΡΓβΙ. Κβ(-ΙΙοπο9 

ηοΙιΝϊυιο. ΝίΰθρίΐΐίΓυκ (Ιυι ΤΙΐ655βΤΐβπι οΐιΐίπρί. ΡΒιιιυΗ ρ^ϋ.■I βοβΙϋΓα. ΒΒ(;ίπΒ ιπογ Ν)ι:γ•> 

ρΙιΟΓΐ Β|Ζ3ηΐίιιιπ, ΟΓΐηιΙϋ ηιΐ νίτυπι ϊβ ίοηΓ^κ ; ία Ρβίορηηπβιυιη βΊ Γγβιγ•;πι ρίτία^η. Μβ• 

γΊιι< ίη οΦΓΐΒπιϊηβ β|] ΛΙΙιηηίβ ιπι^γΓι^ιΚιγ; )|.5Β βνζΒΟΐίϊ €<ιπι πιηίΓη ιηοιιβοΙίΗπι α^ΐ. 

Οηΐ}ΐ8αί5 ίΙΙίπιη η ρΐΓ8ΐί& εαρίυπη ρβΓβηΙυΐβ βΓΒηϋί ρι>ϋΐιηίη Ιιύι^Γβΐ ΡίΙβοΙη^ιΐϊ. ΐπϋαί- 

ΙοΓίιιη ρΓΪηοιρυηΐΒΠΐίΓ.ίΐΐΒ ςιιιιι ΟηιιΐΒ€υζεηο βι *'^ιι3 ΓιΊο. Ιο ηπβπίΑκ [ΐη);ιΐ5ΐίΒ$ τειίηείυβ 

ΜβΙΐΒκΗϊ ϋΓύίβ ΡΙηΙΙρραραιιι ϋβϊϋΓίμΙιο. ϋΒρίΙυΓ ΜβΐΙΙκυυί β ΡΙη1ιρ|Ί"ΐΐϊ;1»υ* ίη ροίικί*•. 

(ίηΐϊαηυροΐϊιη οαηι «ιιΐ5 ιιχοΓβ βΜίΙ)6Γί) οΒρίΙ ΡΒΐΕΒθίθ2;υ<ί, Λ ΒοίοΙιηη ΤΓϋιηΙΙο ΜϋΐιΙιΦίΐϋ 

|Η!ουπϊβ ΡϊΊαΌΐυ^^ο *οη{1ιΐυΓ. υΐΓΐιπι οουΐί οι ίΙΤοιϋ(.•ηιΙϊ. ίβοιίΒΐιΐΓ ΡοΙβοΙο,ξΜη «υηιιίριη 

ιιιί56Γΐι-οη1ίη ί ΙίΙΐϋΠΒί ΓηρΙίνο ρΓηηιίΠίΐιΐΓ. ΟβηΙβοιζίΊΐυβ (^ΓΒΐίΒΐι β^ϊΙ, ρΙ ΰυΐϋ β πιμοιΙιιι 

>ΐη<]εΐ ίπιροίΓβΓΡ. Ζίοπί ίη Ειι^«οίβιιι ιηοηΗΟΐ'βιη, ΟβηΐΒοηζυιιί ιιπίβα <:οη^ιΐ8*'"ι ρβϋΚβΓη 

ΕβΙιΐιηηίβ. <}υίι](1ηΐϋ β λΙπΐιΙι«ηο ΙιΙιβΓβικΙο ροίΐυΐΒΐυΓ; Βΐΐ)Ι)ϊ<ίο$ίυ£ γεϊιιοπ(1«ι. ΡΓυ^^'Π- 

ΐιιβίπΐΒ πΓηιία, ςπα ριΐβΓ ΙΙΙιυπι α υυρίιΙίΐΒΐβ ϊιιιρ«Γϋ «ΙϋΙοηιυυΓβ ηιΐίΐιΐΓ. Οΐιίοιιρβταΐ Μαΐ- 

ίΙΐΦΐιι, β1 ;υΓ8(. ΡβΙκνΙο^υΐ 705β[Ίί<^β '^'^πι ο ν6Γ>.αΐιΐΓ.θ8ΠΙΒοιιζβιΐϋ.^(-ιιιιι (-οιΙίΊΐι,ΐοΐΒφΐΐ' 

ρ^1I1 Μΐιιιΐια 8«Ι ηονιΐίΐι ιΙί^Μΐΐιυιιι ίηΐ^Γ ΪΙΙυιη ΐΐ κείΕΠίπι {υ^ςΐιπϋιιπι ΡοΙαροηηβϊΐιιιι 

ρβΐίΐ, ϊΙ>Γςυβ ριιηι ίΓκίΓΐ ΜΒπυβΙι ρΓβΓβοΙ" οιιαχηβιιΊηΙ ; ρΐ ΙβηιΙβτπ ΜΒπαεΙΐ'Π) ϊη ββ η 

('ΒΐυαιηιβΙΟΓΪΙιιιι ΪΓΠΙηΐιισι ρΙηοΑί. ΟβΙΙι5Ιιι1 ρηιιί^ΓΟια β<1 ίΐτβΙίβηΒΐη Ιρ^πΙιικ ιιηρβΓΒ- 

ΙΟγΙ* οιιηι ΒΟΐίίβ ί))ϊ(]ρπ) ο\»ΐ' Τ^α» ατυια ηιοηΒοΙιί» 8ΐ> ΛΐΙιο πΐϋΐιΐ« π«){Βΐυτ ; Ηυ>βηι- 

Μ» οΙ)ΐίι](ΐυΓ. Ρβι. Ρηιΐοΐΐιβυβ ιη ρβΐπβΓεΗΒΐϋαι γο(1ιΙ. ΗιβιΟΓϊβ Ιοίίυΐ 0|>ί1ι>ι;ιΐι. Νο- 

ΐΒΙα ίπ ρΓΐιηΐΐΐϋ^ηα ίη Ιιοο οτιγριπο ιϊΙιγο ίΐιηΐ : δοοηικίΒ ϋβηΐβοιΖ6•ηϊ οοΓοηβΙιο ι ο<ι- 

ίΗπΙιπομοΙί, ρηοΓ ΜΙΙ1Π ΑιΐΓίΒΟοροΙι (οηΐϊί^ϊΐ. Τ^πιρΙι ΝΓψΙιΙ» ΐΒυι, οοΐίβρϋΐο. ίη^'Βΐι- 

ηΐίο. ΝιιρίίΐΒ ί(ορ«ΓΒΐοΓΓι ΡηΙοίϋΙοι^ί ευοα ΗβΙϋΠΒ €ΒΐιΜ(:ιιζι;ηί [ίΙΪΒ. Ι,ίΐΙβΓα) Μ Ιθ|(;Βΐίϋηβ3 

ίηΐβΓ ΟΙθιι>ηηΙεπ\ ν| ροπΙϊ(1[:6πι «1 Οπηίβουζβηιΐιπ «υρβΓ ΒατΙΐΒΓίΐ ορριιι^ιΐΒπιΙίΐ. εΐ ΙΌΚ- 

κοτΑια ΕεϋΐΕϊΐΒΓίιιη. 1!6ΐΙιιιιι ιιβνΒΐβ ουιη ΟβΙβΚβϊκ. ΰηίιΐί ίη$'αΤη β «ίεηυβπβιίχιβ Γ«»ρΐ8. 

Κ«6 Β««ΐη )η Ρείοροοιιοϊο. ίβ^^αο Οαηΐβΰΐιχβηΐ βίΙ «οΐίβηιιαι 'Κ^^ρΐί, εΐ εΙυ5 Γββροηβίν• 1^ 16 ΙΟΑΝΝΙίϊ ϋΑΝΤΑΟυΖΕΝΓ 18 

Ιϊβ8 ΤΗββίίΙοηϊΟβΟϊβϊ. ίοηΐΓί ΒθΓΐα«αιυαι βΓ Λ<;^ι^^^Ί1I1Γη ϊ^ΌοΗιιβ. ΙΤί«ρ1)οΓί (ΐΓΟ^^οΓα 
ίιΐ5Ρ0(ιιϋο. Ιιι[6ί ϊοεοΓίιιη «1 βΐπίΓϋΐιι Γ^ρυί1ιιΐΒπ& [)6ΐΙυιπ, |)Γυ<]»ηΐίο <■( βϋΐΊοΓΠβΐβ 
ΐπιρβΓβΐηυίϊ Αηηο Γίρτ^β^υπι. Τη ΟαΟΐαηοβ τυΙιιβΓ3ΐ09, ΐίΐ οΐκηο» Β/ζηηΐίοηΐίΠ οίηυιιι 
ΙβυιΐΒΐιίΙίβ Γ^»Γί[β5. Ιηΐ8Γ ΜαΐΐΙιβικο ^Ι ΡβΙαοΙο^υαι ρτορίετ ΑαηαιιοροΙΙπι, ί1ηίΐί(ΐΐΑΐι|ΐιο 
ιιγΙ>6! εοαίΓοτβηίβ. ΰο Μαίιΐίφο ία ϊιιιμβΓοίύΓΒΐη Ιΐβ^ϊΐαΐο. Ρβι βΐ Αχιΐϋΐ ίηΐβΓ ίιη- 
|ΐβΓβΐ0Γ63. Κβ( ιαΙϋΓ ΡβΙΐβοΙυ,^αι οΐ ΗαΙίΙΐίΒυια 8^^"^• ΜβΙΐΙιΐοί ίοίοΙΙι βΐίΐυβ. ΟβηΙβ- 
Γυζβηί βΐ οοη]υυί& ωαπβοίιβίιΐϊ. 

ίΚιι/#ίίΐαΐ#Ηΐ ικβηι ίη ηατ'αηιίο ΐίΐΐαΐκι. ΙαΙτΙ ατ^ινηιηιΐιιιη. Ιιηρίταχηχ ϊηπι ^/πΊ αηΐ* πηβ^Ιηιηι ΟΛραητ. 
^Ηι'αI Ιιι'ρΐΓΐιΙντ. ^ηού ιιτρϊυι αηΜα. Ι)ιο ι'^ίορίΌ'ηΙηί ΙώηαΙια ^ταΐϊαί ιι^ϋ. ΙΙ^Ι'ηα (.βηΙαίΜ'Μπί (ίΙια ΙΙΒΕΠ ΟϋΑΚΤυδ. ελί'τιτ ρηΐΗίΓΜ. βάοίίΐίπιΐι /υκΝηί ύηρο»•ΙίΙιιτ, ςιιβί» ίοιηηΐίηιίπί. ^ιι^Λία^ηIιιι^ι Λ IΒ^ίί<^^ι ρϋΐΐΊαΙιιτ. ΝαΜϊαίπιί ηιιϊ- 
ιΐιιια ύ'ΐ'ίΐΙιιηΙ, Ιυΐί €ιιιιΐιηι»ηύ ικϊηιιτ αρΚΗΐη : ^οοιΐ ίΙΙβ ποπ ραΙίΙΚΓ. ^οπηι'β άί ίοΛίι •«1ϊ• 
^ο,ιιιιι^^ ίιαρίταΐο' Η<•1ίηιι>η Οιηίααιιΐιιΐ /ΪΙιαίΛ ιΙΙΐι:ϊΙ. (ίηίίΐ Μίππιπ α ύιΚοίΜϊι ιΙ απΝί'*. ΙΙωπΙνο Λ 
ΐΛΐιηΙιιιπΙία ΰιραιιΐίκιη, ΤΙιΐίίαΙβηκβη», Ληΐίαι, κΙ ΊχίΐάϊΙαίϊ'ΐ* «'ΪΜ καιραη ιηοΙΟβτ. »ΐ)ΐυ ήυΐιις(ΐ«αι>ιο ιΙιΐΓβνίΙ, >(Ι«οΐ|υβ πιυΐΜί >ε &■- 
Ύϋ ύΛύί% Ιηνίοβπι ίοηιίβηιαΐ , υΐ ΙΙι ιηρβΓίαιη 
Ι(()ΐη»ηυι>ι ρβοβ Γιιπϋίΐυι βΐβηιιια *ε (1> Ιβιιιιη μ(. 
Οιια: οιηηία ιϊοιιΐ 3ι-^ί1Iβι'υπ^; ίια αοβ υίΐιίΐ μηιΐΰΓ- 
ιηίιΐίΐιΐϋΒ , ΐϋ(:υΓηιβ «χιιΐιπιιϊιΐιιΐΐ : βΐ ιχιιαΛ Ί»π\ 
μιϊιίβι» ΙαΓ.ιυΓϋΐ ίροροιιιΐίαιυί, ονβ ϋΐΐ ι^γ.ίΙιιιιι 
ΐ|υ>ϋηυιιπι, ικο ιι1 ούίυιπ Ε€Γίρίίιιιΐ]!ΐ. Ιί«1ίΐ|υι>ιιι £ϊ( 
ίυίΐιΐΓ » ηυΐΗΐυο Ιιοηιίηαη ιιιβιηαη:Β Μΐΐ)ΐιιβιι«Ιΐ(«, 
ι^ιΐΕ ίη ιηυο.ΐρςΚί* 0>ιι1ΐ£υΐΐθ<ι» ^ι-Μυπι , ΟΙ ηϋίΟ 
ίΐΐί Γΐιιβιιιιι ειιηίΓανυΓϊΙ* ιΐΐ|ΐιβ ιΐίϊ^ΐιΐίυιπ οίοι ζΐ• 
ιιβΓΟ Ι'ίΐΙ;υαΙ<ΐ((ο ΐιηρβηΐιΐΓΐ! ίιιωΓίΐΐΗίΙΙ. ΡΜΙ'ΐιιιιη 
ηιΐιι) ^I1^ϋία[41Iι1ο Γιιοΐΐιΐϊ, ρλΐιίχιηι ίοΐΓ<^ιίΐ, λυ- 
ΚΐιΜαιη «πΐβ ΟοΙραηκ [Ιι>ι1«Ββ4Μα) ίη»||ΐιιι:η) ςαιη γαν £((ν Ανατ(Μΐττ.ναι βυνίβη ^ν 'ΡιυΐΜίιυν ήτ(• 
μινίαν. *Α χαΐ ώ{ Ιγίνιτο ιι4ιη« Ι^ιβί^ιιΟβ μΜ& 
βκριβιίβς, μηίΐν ΐίαρβΙιιπίνΐΕί, Αλλ! τή» Αρ^ριίβν 
ιρυλΑίανχ(ΐ 1«ατγΕλί•ν, £βχ< (<ήιι «ρ^ΐ Χ^ρι^• 
μΐ1«* ιιρίΐ ΑπίχΑιιαν («ιιβίικίηΐΐν, ΑΗΐ τί <νΐ> 
Α>ρι6ιΓ>;. Λ'ΊπύνίΙ ήΐη «αΐ τ1 ΚαΐΐαΜνΐηνγ τψ 
βιβιΐιί μβναρχονντι πίπρχγμίνι (ιηγί^βαΐθαι, χαΐ 

9ΐ3^α ιϊν γαμβρίν. Έπιΐ γύρ μ«ά νΑς ίρκον; 

χνων «ρΐί ΐί]ϊ ϊ^ϊ βίβμήιβρβί ιΐχένα τή( 'ϋϊτ,γιι• Ιιΐιί* 3ΐ»ιι1ι^ιιι ίοιβυίΐ [Ι-ϋ»), (|υο ιη»||» ΐιηρΕηίΟΓεπι ^ τρίας «ίριν (αιαμίνην, 1<α μϋ)Ιον χίμιπί) βαϊιίΙ*, 

καΐ πιίβη μηΐΐνύ; Αν»μιμνί,βκ<ο(Ι(ΐι τών χιτλ τϊν 

ΐ))ν τή; βιαμήτ^ρο; «ΙκΊνα πρΜΜίϊνιι, Ιιμι^ζ 
Διμνυε χϊΐΐ τςΐ ΐΐχ^νοΐ <(; Ικ'.χμ* «ίντων, ώς 
οΐι-κ ^Ίυλιύναιτο, οί:* Γ-ρίζαι τ4 ΐυ;(^ χαιΐ ^Οι- 
λίίοΐ χα\ ΐω¥ πβΐΐοιν, πρΙν ιίνιιίλίμβν χίΜίΟήιιαι 
παρ' αυτών- οι,ιίΐ ρ«υ1;(ΰβαιτο Κ4τ' ού£ί*α «ρ^κο/' 
αύΐ1]ν χα\ βιαιί^α 1^ υί6ν τή« Αρΐ^ Α'ηοβκμίν 
Αλλί Γ.άντα βυχβγαντίας (Ιναι χα\ βιαβαΐ^λΐ κλ«- 
ββ«[Μ{ΰ:;ϊ ίώ» »Ι«ίΐΐων. ΈχίΓνον ϋ «ιϊιΐϊ••,» 
γνώμην ίξαρ](!),-, ώ; χάντα πίγον ΰκομινοΰντα. χι\ 
βύμηΛΠΛ ία» πρόβων χρι^ματ» χαηναλώββιηα 
ΰκίρ ής ώφ«Χ(ίΕίί νών ΧΜνων, χχΐ αύΐής ή{ ^ 
βύ.ίίοί, χλ\ τύν «αΚα», χαΐ ]φ(τίρβ( (Μο^ίαΐ* ιιϋ ιιι^Μ^(^^οΓ^ίί([η ροηηΟνΐΓΒΐ, βΙ!ηι.-υΓς(.|ΐιβ υΙ Γβ- 
ουηΐιιιίοι.βιιι οπιιιίιΐϋΐ φυτ ρϋΓ 1κ;11υπ) $η<ιϊ3 ι,ϊίά α 
βϋίϋΐα ιΟι-ΜΪΗΕοΙ *1ι:ροιιβΓΕΐ, 706 "'β ρτίιιιυιη 
1>«ί α»ιτί* ΐΕΟΟβια βιιρρίΕΐ νβιικηιυ•. ιΐβίιιϋε «υ- 
ρβϊ Μαηίνεηίι αιιϋϊϋυΐιΐιιΐί ϊϋΓαιΐΐ η ομ πιβΊϊιν- 
ιυιη 0Μ€, ΠίΟ Ιΐΐίβ^ ςιιίιΙι|υΐιιι ηοίΐΐιτιιιιι^ιιο 
ΐΟίΐΐη Ιρ&ιηι Ο ίΙϋοΒ, ρΓί<ΐί<ιιιιηι >!) ΙΙΙίί ΙκΙΙϋΐα 
ιηονοιειυΓ '. ιιεηυβ ο.-ιπι η>ια Ι1Ι!ο ΙιιιρνηίοΓΒ Ιιιιρ»- 
τΙ» ΒροΙίΐΓβ υΐΐο ιιιοϋοΐθ;ίΐ3νι$(υ, οΐΐΐ οπιαίλ ιηι»- 
*Μ πΛίΛ |9|>υΙ«ηιί<ιοι ΟΓΐιηϊηΜίίοιίΐβ οιιιΙΙο[3«(]ΐιο 
οίαπιιιΐΐι. 5ίΜ ίαιίβ <>1> ϊηϊΐίο Γυίκε ρποροιΐ ιιιΐ), 
ηυϋίπνίί 1>(ιθΓ«ιη ιιιΙιίΓε, βΐ ηιιιηΐυιη <)ΐΐ3π(»ια Ιη- 
ΙιοΓίΊ οροΒΐ, >ί (ΐοαπηιιηηιι ίηιρβΓΐΐτίνίι 01]»- 
ιιιΐι^ιιυ (ιυείυιη >ϋ ϊνΑΌ ιΐβαίςυε ^Ιοηιπι ίη ρΓΪ' *3Ι0 Ιι»1)ί1ιι ΐΜΟβηΙβ'ΐι ϊιιιρβηι]«Γ«. Ρο»{63 Ιίεο βι- Ο μί^ων 1«\ 9χήμαη»ς. Έπιιϊβ τιοΐλΑί ιύ^ο^ιοτία;! ςιιίιΐιβι ι^ϊΐ ΒΓίΟΐβ, €υιπ τίνιι» βιΙ ίΙΙιιιιι (Ιί(ΐη 
ρτΓνί'πβπι, βι ηαα πίΒηίίειιίΗίιιιβ βΐιικΐϋΐϊυπί- 
1)1» Ε( ίαϊιΐϊΐί* οΐΕΟβαΐ 0ΜΪΐ*ιΐί ΙϊΙιϊγ Γιιιυ)ΐι• •ίΐ, 
ΟΙΟΙ ίΐ1)ΐιι ίμιί* οΙ'ΐιΤϊϋΐΟΓυιιι ηΕ<{[ΐίΐίΑΐπ ηιοιίο- 
•ιίχηιΐυβ ιυίΐιη ριιΐχπ ιΙΜιγχΓιι. Τυπι υηι εηιη Αυ• ΰ7;(ίΙίβΐ4 β*4>> ΐΐΐ ιών (1ς ιαϋτην ί,χι ΐ)]ν <)μίρ•ν, ' 

τών Α£ίχ<ιΐν ΙγχΧημβτιχν Ιργοίΐ αϋτιΊ; «οιήσαντα 
ναΐβφανλΐ, τήν» τών ιΙτΛηοη μοχΟηρΙαν, χιΧ 
τίρι ί«ιι(]Μΐχν αύιβύ. Έη{ΐΐΐιΙϊή(«>ν βμα ^η- ^Α^οϋ^ ΡοΒίΛαϊ ηοΐβ. ΐίΓΐκ ■ ΐ)«ροΐ« 1ι1>Γο μηιιιΟ ορ. 5ν. Αιΐ (ιιαο ιηιβ- Βίηβιη ιη ρβτϊοαϋ) ΕΟηΓυ^βΚ, κοίθπιιιβ Γαίι, ιΐ{ 
αρριΐΓΒΐ, 17 ΗΙδΤΟΚΙΛΗΙΙΜ Ι.1ΒΕΒ IV. » 

1(Ει χαΐ βαβιΙιΤ τι'^ <ίΙψ ιϊς ΐήν οΕχίανή ΐίαρινχι^• Α ί^ία Ο Γιΐία ίηφ^ΓΐΐθΓ« Γα Μϋεΐ^νί ίΐίιϊ ρκηίαπι χί ϊΐτΐϋ^Οηβαν ηιρί τών π^ιαγμίτων, χα\ Έλίνην 

*ΕΑ3ίω γΐρ «ύι«ν χαιάχρ«ΐ ιίβίΐΐ ί κρίββΟΐΐρ»; 

νοιιν, &11' Ιτι χαΐ βύτϊν Ιώ^Λ β^χΕίβν, βν τι; ι'ιμ, 
χαρίτων ιτβντ•>ίβΐ[ώ»• βί μίννν γίρ {Βο( ίξιον 
Ιιχίιίχνκτο τνραννίβοΐ, άλΧ& ιια\ Κ(Λς ΑνβρΕαν 
μΙ βνιοοην ούΝ ΑγιννιΙ; Οκί^βινίν Ιλίΐίϊί;• & 
ΜίνΐΙΐΟβτίρον Ιξίβη χατ' ίλπ.'ίι;, Συνίηιτίϊ^ρ 
ού&νί; λκβίΕΐιπται τών ΐΕ]Μγ4'•*υν βαβιλίων, καΐ 

ιηλίέχ; ΙηϊιΕξχτο «Ι; κώιμίοι;, Εΐί ΐην Οβκ- 
ρ<ι(>ν Μ ϊχίλινιν Α βαιιλΐΐΐΐ, τβΰΐ τι βίτν αυνίν• 
«ϊ Ιξν Βυζαντίου, χα\ ταίι; ^ϊιλι'ίι «γ97ΧϊψΙ• 
*βι*ί »Μρ£ΐΙι~ι ιχθύς ϊ» &)ΐ« Κ9> β^ρατιώΓ3ΐ, κβ\ 
»0ί λλ}«Ης τΛ» Ιηίφανών. η<βΐ(ΐ< Αμφοτίροι; 
ίι' ίγηιι Ιιίίναι τ*ίς βαοϋτύνι, χ•1 μηί^μίαι 
ίΤνβ! β-«7θρ^ίν (11)» ίιάίτββικ. *λλ• 6π& μΐβν 
^αβιΐιίαΐ Κπ^τιβ; ΐ!ϊ4•/ίίΐ. 'Οβοι μί• ο3ν Ινίβ* 
^ίβ» μιιί βΐ3ιλ(!«;, ιωΐ χ4ριν »(ρ»«α>μβλ^^ο^ν 
^«ιίίΐ, χβΐ τίΐΐί ίρκΛ-ΐί κα,οιΙχΦντ* κροΟΟμωΐ- ϊών 
Ιξικ £1 βΐ ι;λ'1'Λΐ( βΐχ ήηΐχονη ίων μίλιιηα ίηι- 
φίνΐι)* , άλΙ4 Κιινΐιχουν1>'ρ Ι**!** ίφβΐΛ* ϊψ 
βαβίΛίΕ βουλϊΐΐκιν, Ιιίρψ ίΐ μι;£«ν{, ίιιΛν γίρ 
«ινβι ■! τάλαντα «κομιΕναντι; χ»4 ϊ4ϊ ηΑιμον, 
χιΙχρήμαΗ ηροίρινοι, χα\ 6(κ4(%υ,\ χιΐ »τ>3; 
ο!ιτ<.1< ύπίρ τοί νικ^ν ιώί ηβΙιμίΜ:, Ιγλιχλ δτί Ιηί(Μ$υΐ£&ΐ. 11>ί «εητιο ίικίυΐΐιιι «Ιβ ιΒροΙ)!)» , β( 
β)Ιο[ϋ«ΐθΐΐί «ίββροιίϊΐ ΙΙΐΙϋπ* Οΐίι. ΰαρίΐ βιιίαι »>- 
Ιίπι νβΐιηπίΐπιϊϋίίηβ )ιι«εοθη (ΙίΙί^βΓβ, ηοπ Μΐιιη 
αΙ>&(ηοκιιι ηιιο ϊη ριιη-πι φι ΓυβηΙ, Μ4] «Ιύπι 
ηυοΊ (ίι]ε1>ί>1 Ρίΐ«{ηιίΐΓΐιιιι οιηπΪ8<ιιαΓΐιπι, ιι( ΙΐΛ 
άίοιη, ιΐοϋΐϊαΐίιιαι (67). Νβε βιιίιιι Γοηΐιι ιΐιιηιιΐΐΐ 
βί ϊηεη( ιΙΙκιιι ΐηρτίο (68), νοτυπι βιίιιο [οηίΐη- 
ιΐίυίϊ αΚ)υΒ ρηιιίοπιΐχ ηοπ γιι1(|ΐκιη [τν μ Γ<τβ- 
1)ΐ1 ίπ<1ΐ)1β<ιι : ηυΒ τίΠιΜβι φόίκί ςϋοηιιβ. ιιΐ •ρβ- 
ηΙαίΒΤ , ίη «ο (-Ικιεπιπί. [ΐιιΙΙϊ ςιιίρρβ ιηιΐυΓυιπ 
υοπίΜ ΙιιιρΐηιοΓοηι ίιΐιβΙΙί^ιιΐΐη ΜουηιίιΐΒ ««ι, 
•ι ΒβπίΓοκιιη Β»ρ^■ηυιη^'^0'*(IιI^Iι<Iί ΠιΙυΜβιη ίιυ- 
ίύΙοΒ «ΙβιαοπΐίΓανίΐ. Ρ>ΐίΐτϊϋ1β βιΐίιίι ίπιρ€τ•ιοι, ιιι 
ηοί Μουια βΜΰΠΙ. βιΐη αΓίιβπι ποηιιΜβ, βι ηιιϊ ιιΙ> 
ίιπρβηιηηκίΐηΐ οριϊοιβίΕβ, ιηΙΙΙΙοΊ, ιΐΗΐ]ΐιβ ηο- 
Μΐβ! 3ΐϋΐιιηηι[ο ΓΟΠΓεμνα Οιΐβαι ιιΙηΜ)ΐιβ ίϋΐρβτ•- 
Ινιίΐιυι »ιιιΐιΐ(«ι-Βΐιΐ. «Ι Βηίν6ηί& υοΐ •β ΙιηιιβΓΕν^ 
^υ1^)ι^ί^ιι(I^υ», ι:«βί•Γβ( οποίβ ιΙίβΕβηιίο, βίοπιπι:} 
ϋΐϊεΟΓϋΙκ »1ιΐ(ΐικηϋι> ΐΛαύ^τα ΟπίΓβΐιΐιΐΓ, Ουοίοηπ- 
ηιιβ ί^ίΐυΓ ία ΗΓΐιβ ειιια ίηρβηΐΓίοο οπιηι, βΐ ςη• 
ΐίΜΪιιιρβηίοΓΪ ^{^Γ6, βι ηοιιιιιοΐυιιι 1ί1*«οΐ«τ ΛΊ- 
ΜΓ«. ΚοΓίβ •«(βιη ρίοίο, β1 ςαίιΐβοι ποΙμΙΪιηιοϊ, 
ΐΰρυ{[ηβτ«, 10 ρΓοΟιβπ, £ίιηΐιθιτ«οο ηιΐί μ ρΐΓΐ• 
[ιΐΓ(Η, ρπΕίβΓοι ιιβιηίιιϊ. ΕβΜ οαίπι {>^Γ«ιΜυΓ^υιο , 
ςαιη (οΙ (ΐιΚοιηυο 1βΕ»γμ ΙιοΙΙο ϋΐιπιΐιτβποι, Γ«- 
θ(ΐ](>(ηΐ|θ«, ρΐΌρϊηςαα*, Μηΐΐΐίρβοί ρΓΟ ηϊΙιΙΙο 
ΙιιΙΐϋβΓίαΐ. οι Ιιο&ΐββ (Ιί1)''Ι1*Γβπ(. ]*ιη Γυιη «ΙεΙμΙΙ»- 
ΐΕπηΐ »ρνπ(β ίροβηιβΐ 4ΐβΙκ1)α(ο9 ιιιρβηιΟΜίιιο Ηοξ<ν Χ£χ^τί.χ4ναι, ιβρίον φαίχνββι χ^ΐάχρας ^ νϊιΐβιί , ει ίΐι1>ο•Μ ΙΕΙίΒ, ιυΙΙχίί εΙ κυιβ. Ιιδι ιηιιΐ- ήμίρικΐ ίν'ΑοΜίηυ• μή ΐβκι* «-.κίν ■ΜΕς ίλίκς. 
μη,α ύ«^^ίι» ίϊνϊβύ.- τ} ύτΑ τΙ» ριοαίι ΐ4ν νίβν 

<*•ΐίΐίί?. κ<ινϊβχβι>;ιιΛί Μ ί ?ββα(ΐ.ί «ίι• ίν«ββι» 

ίρών, βύνημίν ϊιν« φ άκόφαβι» χαλ βόίτηρΕι»; 
ίξήνιγχί μίβϊτ,ν. Τοίί* ιί|ΐ μή Ρ'.μ/.ομίνβυ; «ψ 
γαμΒρψ ΰηΐΜΐ* ί.χ/)Εΐ,« «ιΐ β«»οϋ Αοαχι^ρίΝ. 
ΒιίςίβΟ» γίρ οϋχ ίΟίλπ» ί^βχέ Ηνβ «ύτψ δ-Λΐ- 
λίί"ν. ί'β'ερ 6«1 ϋρότίρβ» • βΙΧ' ιΙ μ4ν <»( Ρου- 
λοι« ητάιΒαι ίη'Λϋΐψ, Λνάγχη «ϊ,* χαϊρββύία 
Λν Τ•1<ίρ*ν ΙΐΤ*!'9β' χίλιοι- ■ «Ε ί" έχιΐνψ μΙ) ροΟ- 
'«ιτο ύιςιΕκιιν, χιΐ βύτ«0 Αι^ίηοαββι ■ ώ; βίκ ΐνύ« (ιιαοι ιηηΙβΜϊαηιαι «ι]1ιυ« «ιρ6Γί«, »ο1)βΐ3β ροκ- 
ηιιΐ, ιί νοΙοΐΜβοι. 707 ^'^ 9^' ΐΗιΙιιιιιη, ηε ίάβιη 
ηιΐΜΐ οκΐβτί Γβββηηΐ, ηβα ]ιιιιίοπι ίοιρΐπιΐΜ'ίι 
}υ^ιιιη αΐοίρβΓΜίΙ ΓεηΙΙεΙιαηΙυΓ. ΟαηΙβεΐΗΗΐυ» Εηι• 
ρβηΙΟΓ ι-θιι(ιιιιΐ)ίί>ιη νιιΐΐη», ρΐ)κίι •ε ιυιηιηι ββ- 
νβΝϋΐ« Μΐϊιίι, Ίΐιί β«ιιβτο ριηη ηοΙΙαΐ, > μ 
4]ΐιοΐ|ΐΜ! «ϋΗΜίοΓΟίΐ. Μο^I^ (ΐιί(|ΐΐ3πι Ηΐ)ί ραιβηιΐί 
ηβΰ«ΜΪϋΐ«ηι ίηρΦΜΓβ, <ιιι«ιιΐϊϋΐΒθΙιιιιι ηνο ασιβ- 
|ι*ς ϊηιροβιιί»Μΐ : »οά «ί ιι«ιί« •ί1)ί βιιΐχΐβιβ Μ ειι• 
ρίΐΐ, βυιη ιΗ ίιπ(Μ<ηΐ0ΓβηΐΕ*"'<""'>Φ('^'β'* (Ιοηιϊ- 
πυΒίι^ηοιεβΓβ; 4ΐ<ΜΓΜΐϊιη ΙΙΐΜ,βΙ ιΙΐΜίιΙ•• η•ιη• 
ηη^χο ίυι>[ΑI(ιηι^π. Ι1α« ίιπρβηιΕοι, ηοη βίηβ ΙιίΙο: 
ΐϋ^ιι^ [ηίιιί>. Γβΐΐΰΐΐ^β ίΙΙϊ οιηΜίΓΪΐί Μβ»«η)ΐ<ι,ιΐΊ(ΐβ 
υι ίυΐΐυιπ εγΧ ϊκΜτβηιπί. ΡγχΙ»» Μηιϊΐ, ιιο Ιρί* ϊκ μΙ«Μ γΕνι*θαι.'ϋμίν οΟϊ ΡιιβΓ«ύς τοιαΟτα 
»ϊ« »ρ4( 4(,γήν, ΈχίΕΛ^ίϊ ο< «(χΐ^ρον ιΐνβιβι*. 
μ(νη, ΜΕηνκΐ (ήν Ρ'χβ,ΐίω; ««ιί*]*, (Ιχίν τι χβΐ 
«ϊίί (ρχΜς Αικϋΐ)4•ν β ίχΑΐΜίν 4 -ρΛίτύιιΙί. 
Η«ι1 «ώτΐ α ΙΕΐίβΛιΪΕ μι.ΙίΜ μηίϊΛ Μρΐϊοϊλίίν Μΐπβπ »Ιϊ *ϋ 3ΐιΐίϋ(ΐο^ ρι>ίίΕβ30Γ«ι ΓΒΐΙίΓβηΙ (69] 
δι <|ΐιχοιιρΐχ ιιιΙ •ίI^^Iί^ ΟίΜΠΙ, ικ^ιΐβ Γ«<Ι1ι>Ι)Γ- 
ΓΒΐιΙιΐΓ, ιΐΐήιιβ Ιΐ) γνίΕΐΈΐιι ίοΐιιιιπι 1ΐχΙ)>1ΙΙΠ>()ΙΙ0' 

ΚίΙΚιιβΓβηΐιΐΓ. Ιιιϊ»η<>»ί$ ίΐ3ΐ|ΐιβ βΐ ίπ*>»οΗίιιι 
(ΐΐίηι ΙιοιιοΓίΗΐ ΙιιΙ)υίΙ. 1}ο' «ιιΐοη *>ιΐ)ΐΐΓί>ιπ ρκτ- ίβ<Μ\}Ί Γοηί«ιιϊ πσΐη. (β7^ βυιιΐ• οιιιιιΐιιυ Ιιαι. ςιιπ : ([πϊΙϊοΜγ, πΪΙ)1Ι 
Ίιιιχΐ ςηιιιπι βι «κιοι^ιη ηοικ-ιΓιΐΓβ |ν<μ«ι. Ιιιιίο 
•4η((-Μ«»(ϊ ιιΐΐιι 01 ρ»Γΐο ιI^^υιί>ί. Ταΐβ γβι, αΛ Ιβυ- 
ιίοιι (|αί•Ι«ιιι »ρ•'Γΐιι>«, »λιΛ( ίχύ,μ,Λ ιήί ψύσί'.>,-. 
ΒΟΟίιπκιιο ιβΗβΗ) (ιυιηι»!! Λκην μ ογπβιιιοι- 
ΐΜηι. ίΐ*ηϋ <!)υ* ραΛή ΚηΑηηιίο) ΐΓ|Ι>υιΐ , Ιίϋ. ι, 
αρ Λ. 

(Η) Γοηιρπβίιίη ηιβιηΙίΓηΓυιιι ΓοιιΓμτιηιΐίβ Ιιπ»- ιιΐΒΐιΙ»Γΐιπι, Π((ϋΜ. *ρβΓΪί•5ηΐίί ιΙκςοΓ». οΐϊηιί'ΐιη ΜΙ 
Γβρ * οΓηβπιΡίΐΙϋΊΐ. «ι :>ι1 ΒΡ!ΐΙί«π> ίιιΐ('ΓΡΐο<|ιι# ϊη. 
ΙΕΤ )^>ιΙ>]«Γΐο( αιιιϋΊίκηιΙιΐΜΐ ρττκοπιιιιοιίιητι ϊηΐΐηΐ- 
ιπΓηΐυιιι. Ι.ι'^Ε •|<ι<Ε (ιΊ^-ι ήι^'^ί'ίίιιιιι» ιΐΐ Γοπηκ βΐ 
ριιΙοΙίΓΐιυΠίηο ί*ρ6. ύΜο^α Ιϊ ίΐΐίυιιΊκίΕΠϋ. 

(ϋ9Ϊ Κκίΐ 1>ιΐΕ ΑιΐιίΓΟίιϊυιΐΐ (|ΐιι><|ΐι» |ιιΐιΙοΓ, ωρίλ 

Γ.>-ιιβι<ηιίη(ΐι>ιιΙΙ, ΐΐ 1>«ΙΙο Αιιϋο. νΐϋα ΙιΙ>. ιι, «ρ. 1, 

Ο ΝοίΜ ίύιιΐβπ). ■^ ίί ΙΟΑΝΜί) ΟΑΝΤΑΟυΖΚΜ ίΟ 

|ΐηι1, «1 ίιΐΓΐϋΐιΙ'ί βιιΐΐ ηιΐίΙ•(! μκι'ΓιΙ, «ιιηιηι Ιιιπρί;!• Α Πϊρ ϊών Κ»ϊ4 ■ήν πΊ'ΐί-ιον ήρ;ιϊ)!ΐ/νων π•ί)ν ϊώ» ■ΙΙΙι ΓαιιιχιϊΙιιιι ιιι•μ)ΜιιΙ<ιγ. Κίΰ 1>η-νί «{•ι>ιϊ<> οίι)•» 
)Ιίι<-•ρ(8ΐΐ•Ίΐ''β «ι Ιιΐί1)4πιιη ομαμοιιιμ ΐΐηριιίΑνίι, 
ηΐΓΜΐ<ι»)ΐιο )Η-ιιβ οηΐίΐι*!• Νίριιΐιΐι» ΐ'ητνιη κ 
ΙηηιιιιίΙΐιι.-Κ'ΐη >Είι«ΐΜΐ. Πΐβ «^ΙΪβ ΑιΙηιηιΐροΙΙ 
υιπτνοι ΐΊΐηι ηΐί^ιΐιυι ειπΓ•!. {^ιι.ι■ιιι αΙΙιΐϋΓϋπι, ίη 
Ιβιιΐ|ιΙσ Ι)βΙμ:ιΓ« κιΐυυΓίΐΕΐιι (ηυοιΙ υΙ πυιιιιιιη ιιιιγή, 
υ ΟίΙ Γοιι» ϋίΜΐυΓ, βίο 10 ίρ•:> οιοΙΙοηιιΚι ρΐιΐ'ΐ' 
οίλτικί) Γΐ)ΐι> ΜΙ), Αιιηα ίιιιρβηιποβ ^βκηι <ι1)• 
νίβιιι. βΐ ρτχκβηΐίΐιιι• ΙιιιρυτιΙι>ΓίΙ)ΐΐίι <:ιιιιι ιπαβ - 
«Ιηΐίϋιιι <Μ ιΐϋίιίΐϊΐιΐβ ιιιιΙνρΓΜ, ΜεΙβηχ »<1οΙ«Κ6ηΐ) 
^ο^πα^υιιρIα^ιι, ρ8ΐΓ(> «ΐΑππ« ΑυκιιιΙι )ΐι1>βηΐΙΙιυϊ, 
ΙιΐιρβηίοΗο ουίΐυ ίΐοηιιΟ Η ίιιιρΐπίπΐι μΙιιΙιι* 
«»Ι. βείιΐιΐβ «πιηΐΐιυι »<πΐϋΙ κιπι Ιηΐ|ΐεΓΒΐοΓίΙ>υι Ια Χ'^ρΕοι; ■ (1 Β1 ΐΐν({ ά^Εΐνΐ» Ι) Ιιί^Οιφαν, μί,ιι 
τί-,νώνήν ΛταΛΜνίί, μή« μ))»|1ί ί6 4ρ);»'ί.ν ^^ημβ 
4ν»τ>•4ζίββαι χιβίϊΐ^ν. Τοίΐ μ1» Λι» άίικήββ»» 
χα\ ί|ριιοχίβ-(ΐι ύ ρβίΐλίΐΐί τβΐίίΐΐΐν ι;ορ(Γ/[ΐ» φιλβ- 
τιμΐαν, ιοί; £ί άίιχ))β(!3ΐ Χϊΐ β^ιβτιρΐ^μίΐοΐί ΐώ^ 
<ιίχ:ΐΜν, Ιΐίροκ ΐρίιηΐΐ ϊΟΐράιηυβ* την Ινΐιιαν. 
Κιν ΐΟΜΤΟ» τίϊ ΐρΐ*)« ίν ΐλίγψ ϊρίνφ «»5βν 4μ- 
9"ϊ6ί,ϊ»15ΐν Κίρΐίΐλ» κ»ν «ρΐϊββιν βορύ^ηυ ' κβΐ Ιν 

ίκτης ΆίριανυΟ Ραβιΐ'δβϊν ΥΛμ"••.^ μ<τά ϊώ* 
•κγβΐίρων μ»χ«λί!η «ίμψοί- "Επϊϊ 41 τηρ^βα» νβ»Ι ■ Ιΐ(.-1Ιιοί»ιΐ]ί>ΐΤί{ί ΓΐΙ^^νιϋ, πιεΙΙοπ οιιιΙπιι- βιΧΙίοΐ Άννη^ Ι((16(•ιίπ)( >αΐ τΰν ^αιιίίιυν βυμ• Ι>αιι[ΐΓ. Οιιίρρβ ηοη ιβπίαιπ βοιπίηϊ οοηΐιηι^οΐΜ- 
ΙΐΜ κι (ιΐΓΐίοιιίΙ)»» ιικιΐιιϊ» ϋΜΪίΐΐΐΙιιιιΐ, νβτιιαι 
βΐϊιιη «ΜβΓΐ ΙιΟΐΐβ» κυ[] Ο^ιιΐ'βϊυιπιΐ Αΐκΐυήΐϊίοιιι 
101ιιιι> Ιιιΐ|ΐθΓίυιΐ] Κοιιιΐιιιιιιι »ιιΙ)ί^ΐ'1ιιιπ ιΐΐοκιΐίβη- 
ΙΒ5, «πηα ίιι1ιί1>β1ιαιι[ : ίίΓ]υΐ4ϋΐη χικα 6ΐ νίνΙην 
<1]ΐιΐ3*1« ϊΐϊςυίϋ >1( ι:ο αΙιηιΙκΓβ ΙίΐϋοΓϋΙιηηΙ , «Ι 
ιηίΓοϋία β Ι.οηιΙιΐτι1)8 ριίη»)>8, ΙιπρίηιιοΓίκ Αο- 
ιίΓΟ'ΐίβΙ ϊβπίοΓϊι βι ΠΙ. II ΐ)ΐ^ρι>ί , <ιιιί ρΐΛ: τχιοί& 
οιηιι11»ιιβ •ίϋΐ ίηρβΓϊιιιιι ΐιηηιιιιιη (Ιθΐιϊΐιιιυ νΙηιΙίΓίΐ- 
ΙμΙ (οιι)ιι««ΐίΒηι ραΙΐΓ ΤΙινοι'οΓίιβ ΰΐιηι ΛηιίΓοπιοο 
)ιιιιΙοη (Ι« βΟιΙβιπ Ιίιϊιινβηΐ). 708 ε^ίογ Γαείιιΐί, 
ΒΜααιιίΒ Οηπίιιιιχΐηιιΐϋ ΙπιρΐΓακ, κο ρτχκτ Βγ- 
»ηΐίιιιιι, ΤΙιΐ3»β1οηίο&ιιι οι /Εηιιιη. η3ΐϊ(|υ>ιιη οπιαβ Άννηί 

ηιρίνιων καΙ τάν 1* τϋιι κΑντοιν χαΜη^^νύν, 
'ΕλΙνη ^ (ψ νίψ ι>/1ληβ• βαβιλιΤ η-«ικ(Ιν, κροβ- 
τηβχίτβ; «δ ΐΜτρϊί, «ιΐ *Αννι\; -ιή; ρακ^ίϊο;, 
(ΐ[.ο^;/θ!( Ιχοΐ{κΙ;ο Ριυιλιχβΐΐ, «βΐ *ΡωμβΙωνρ«- 
βιΐΐ; ::ραβητ«ριύιτο, 'ε-ηιτα (Ι; ι4 βαβΙΧιια η4ν• 
ίων &μα ΡίβιΧίΛη γινομένων, οΐ γίμοι *'■" ν<«• 
Ρίΐιϋω; ί:«ρ*9Χΐν1ζονϊΟ, «Ί ιιϊνιΐ( Ιν ΙΙκΙίι χρη- 
οτ&τΐριΐΐ ^β»ν, άναπνιύββιηΐΐ 4Λ των «Ο »- 
ϋ/αιι 3νβχιρών, Οίΐ μΐνον γ^ρ βΐ 'ΡωμαΙ'ΐι τήζ 
ιΐ[Λί άλλήλβνί 4παύο-/τβ ίιβ9ορ3,• χα\ ατΑβιο):, 
Α'λΐ χαΐ ο1 ΙξωΒϊν πβΧΙ^ιοι η1>ΐ)ΐμ^νοι, ώ; ΰκ& ^• 
βιϊ.ΐβ τικ Κ•ν^1xβκ^Γ,«^ϊ 4ιμ« 1ι 'ΡΜμαΙιχν γ<- 
νοιίβ ήγΐ)Κιν1<ι, έπβίοντβ ιηΧ(μ(Ι<.|Πί μίνον γΐροί ίη.ροηΐΐηι ΙΙΙίί» ϋεΓιιιΐϊΐί ΙκιρυικΙοηβ ϊΙιΐΙιιΙΐΗβ, (} ΐμβραι βϋνίϊτβι ηαρχβπ^' τι τήΐ 'Ρωμαίιυν ήγ*- θοηβ1ιΙ«ΓΒΐιί(, ^ιυαηιοιίυ ι^ΐ ίρΜ ιϋϋιιιΊ;) ϋΐηβ^β Ιιι- 
ηιιη [Γίιιιιι υιϋίυαι ιίΐιί ρκΐίιΐϊ ει ρκΙεγπλ Κνβιϋ- 
ΙιΙβ, ςιΐίΐιιι Οιηΐΐουιΐιιυ «ΙοΜίίΐηιιιι ρπιϊΓβΐιΐΓ : >ϋ 
ΐ|ΐιοιΙ Εΐιπ) ιηΥϋΐΕΟ ΟυιιιίηΙΐΜ ΐμΓ.ΙίηλΙί», υιοηβ 
^^1I1 Γπι(«Γ ΗΐΙΙίΐίϋϋβΙ, ηυ* βΙίαιη η»ιϊίιιιι χ<)ίη- 
ηοιίίί ποη οΐΒυ3ΐιι ρβοϋΐιίιηι, ο ηΐίοηυί αΛ αρρη- 
Πΐιιηι Ιιβίΐιςυιη ίυιρβιιιιιιι ιιοιι •ιιο<Ιίϋ4αι ουκίβτβΐΐΐΐ. 
ΛΛίογιο ΙηίΐΓΐιοΐικ απι, ιιΐ Ιΐϋιΐϊ ιηηί νβΓβ Ίποοπίβ 
0]Γΐ3ΠΙϊοι Μΐ^πΐ ροΐΐηΐία π«ΐ3ΐΐ ι^ι^γϊκαιιπιϊ. μονίας ΙηιχτΙρονν, ίΧΧΙ ΜαΙ μ«|ΐχίιΐ)( ί Α«νμκ»ρ- 
ΙΐΛζ 3ρΖ•ι>ν, υ1ων6; Ειν τοϋ ηρώτου ^βιΜως Άν• 
Ιρονίκου, *λ\ τίΐϊ Τωμϊίων «Ρϊ^ιν α&τψ '"Ρ0'*,- 
χ»ιϊ τών ΙΧΪΊίν μίλλον άςιών (κβΐ γ4ρ ν«1 δ ίβ- 
Ί^ρ αύτψ θ«ό^■1ιρ'^ΐ Άνίρανίχΐιι τψ ν1ΐι> ρ>ιύ«Ι 
ιπρί τήΐ 'Ρ(ιΐμβΕ(ι*ν ήτίμονίβς *ιμφιβ6ήτι(0• *νΜ- 
μινο; ώΐ βαβιλιύβικ ΐΜρ4 'ΡωμιΙιι; β Κ>ν«ιχον• 
ζι-,νί;, ΝαΙ ΐήν μίν ί)>3ιην &>Εΐ«αν ΙρχΙ',ν Ιφ^'^^^ 
ΐϋιν βανιλίω; πιιΐων, Βν^ίνΐίον ΐ1 μ^νον Μα\ «ιβααΧονΙχη χαΐ Αΐνο; ύπολιίποιτο, ίβχίηητο ώς και ιντ^ΐ Ι^Ιβίη• £υν^μ(IV3ντι■{ϊ, -(ών ίικ^ιλκμ- 
μέννν ιουιωνί πβλιων χρατή^ικ μ^λον «νιψ κρ^βηκουνύν 1κ Κ'.ήροίΐ κβΐρ'ϋον, 1) Κβνταχον{<ΐ• 
«6ν ΐ^ν Ρ«βι1^α Ιχιιν. Ένήγκο ΐ1 μάλιβτα «ρί; ηϋιο χα\ παρΛ ιού γνναιχϊ; βίιίφο» ΚονμΙντζη 
ΚΡ»)βγβρ(νομ<ν•ι< χϊ^Ιινϊί (ου, /ρήμίτ* ΐ» «ο)ϋ ηρή; ΐΐν βτΒλον παρίχομ1νοι>, ιι»\ ίλίιιν «υνιέλίΐβ» 
ιιοΙΚιν πρϊί τ)|ν ^'Ρ*θ'<'''ήν- ΚβΙ ',ΐ>ι ηαρι»<ύιβιο, ώ; ίμα ήρι ΐοΰ Ιτου; Ιχ((νου μιγίΧ^ ΐυνίμιι 
νΒΐι<(«^ Ιηιηΐιύαοιν Βνζφντίβΐί. 

ΟΑΡΙίΤ II. 
ΙΙβκΜίι α ^Μοι/ατΝ Βατ(*ιοΙοχηαο ύ(Ι(τηΐιιτ, Κριι ΐμϊιιοΐιτ αιΙ ραραπι αηπΐΗίιπ» ι-Ι ηΊ/ϊηιιιη νϊΐηικηια» 
ά» ΙαΛίί'ιίίΗΐ {',βηίααιιιιιί, οίαΐϊιιιιί ιιιΙοιυΰϋΒ» ΙαίΐίΙοιΙα. ϋα/ιιι έΐϊαηι ίαιιίια ιι^^αιιίιιο^^ι άί/ηι/ϋΙ, ιί ΟιΙ/ϊηα 
ΜΐιιηιεΗΐΙαι , £(ιηπι €οιι«ΙαιιΙΐΑ0 «τηκϋΙ, ίΙ ΟΐΙαΓίβΗΟ ο{ ΤΙιίοιίοιίο, &ίρΙαιιίι(Ηΐ ,4|^^^<1«ρ ρο/'Π. &β^ι•( 
ίιιιάΛΐιυηι* ηυΐκαίιιτ. 

ΥβΓυΐιι οηϊ<ιινθΓθ οι Β^ηΙιοΙυΗΐνια ()1ια^■ι1ι ίι>- Ο - ΟυΟιίμινοΐ ϋ «ίβρΛ Β3|Βθολβμα!«> τιν>^{, ώΐ Κβι•- 
ΙοϋΙ^αικ, Ονιιΐ^ουιηιιιηι )αιη Ο^ιιηιϊιιπι ιηιιμ -ηχουζτ,νΐί 6 β^σαΐνΐ Ουΐάηι^ν τ; ί,3η χαΐ χ^ί* 
Ιιΐφίτίιιηι ιιιιί'ΐίϊΐιιη ϊΐι1> β« Γ«(1ι>ίίΜ«. μΙ) ϊιΐΐΐίΐυΐο ΐ}.λτ|ν Απαικν 'Ρωμβίων ΑρχΊ' ύικιιοΕήβιιη, λκί• 
ηυιυνϋ. ΙΙίο ιαιιιΐ|υβ Β«ηΐ>ο1υηιχυκ * ΟϋΙΙΙιιη Υϊβΐ)- βχιτο τον 1ργ<Μ. ΒαρβοΐΌμαΙο; χίρ ούτο«Ιν, Ικ 
ιι«ΐΑ> (70) Ιιιΐ Αηιιχπ )[ηρ«η(ί1ι»ιη Ιβ{•1ΐ)ΐ, €υιη Αίλφίνου Ντιβιάνβ πρί; Άνναν τ}ι> βιβιΙιίΜ^κΐι)• 

ΙβΰΟϋί ΓοπΙβηί ιιοΙ». 

(70) Αηιιη 1X18. ΙπιΙιβΜΐι*, (0>ι ΙιιβϊΐΗ;Πΐ)«, ικ ΡΙιίΙ!ρρ«ι τΛρ ΰ>ΙΙοιυιη νίηιΐίιΐίΐ, μ ϋοπιΙϊβιι•<, νΙ 
■ΙιΙ νυναπΙ. ΟεΙίίιιυ» ν.«ιιιι«ιι»ίι. Ι>«Ιβι>3ΐυιη ίΐιαιιι ρηιιιι>)[«ηίΐυ> ίβ|ίβ ρβΓρνίυο «μΠ ιίοιιιϊιιυι ίΙΙΙιι• « Π:5Τ031ΑΗσΛΙ Ι.10ΚΚ ΙΤ. ίΤ 

ιιρινβιυτηΐ, 1ΐΜ. μιτ»^^ «ρι β β: Ιο ντο;, Κβνιακ-.υ Α ΐπίοπα. ιΐηη) ιρΜ («^χίοηηα βΜΐ, ε«ια>οιιΐ£ηυ» (γ,ιΑ; 4 ραβΟΛίς 1<ρίτΐΐ Βΐίζβ/τίίιο, ι!ς λΐτοΗ,- Ιλ- 
ΚΐΊ, χλ\ τήν βιβι1{ΐυ£ ΐΰνΐΐιν βζι^μίνα;, η^κτφ τϊ 
ϊψ Κΐήμτντι χίΐ ΐφ ιτί^ιψβντί ΛιΧ^Ινφ (γ^βιριν 
4ιηβΐΐ)λ&;-&;ώιπιρ ίΐχβν ιτρΓ,βιβήχβμΕ» ΐί; ίιη- 
γήηι. ΕΙϊίν ίΖ» ή ίΐρΐί μΙ» ιΚίτπιβνοΙίτ»»;- •Λγαλλι4- 
αίιβ λΙ; α λβύς ιής των 'Ριμμβίων Αρχ^ΐ, Χΐΐΐήί 
νΐ3η)(Ινικν τ»»το»ύτον {Ιιν>1ίΐιΐ{ ίί^ρανβήτωΐαν 
«Ιμια; 6 «ίιμοΐ, *Ηγιβ5μί-/ιι γάρ ήμί/ια παυι 
ΧριοτιινοΙ; Ιναΐέτιΐχι «!4 ι);» ίρίτΐ]ν τ&Ο Φι- 

4ΤΤ»λβ* χβΐίβχίοάββντβ τ()ν Νυν βίιι.ί ίμπροββίν 
Β»-αΟ, κ«1 τψ «Ιχιΐφ 2»<ιγιη&«|> φωτ^ ιτΐ^,'ω 

ηρ χλαβ»ΐ/]Μ;ο»ϊη; ίΧαίκ; ΐ*ρ( ^IρήνΥ1x, Οδΐος Γ.οιιΜίΐηΙΙπηροΙίιιι οεο•|μμ«Ι, Γηιΐ|[Γ«»ίΐ\ ιυιη β», 
6|ι>«<1ιιβ μηΐιΐβιιΐΐηιη «ιΙπιίΓΐΐιιχ. ΟΙβηιβηΙΙ ραρη οι 
ΙλιΙΠιιο , α ΐ]ΐιο ιηίί&υκ Γιιυηΐ, ««ΓίρκΙι. Κιβ βρί^ΐο- 
\α Μ ΙιίίΙηπαιη Ιΐαιΐ£-ιύ ΐΐίΐΊιιιιι ί1Ι%4γιιιιυ). Οι^ι 
ηαίιΐΐπι 9ΐ( ρ»ροη(:(ΐ, βϊϋ ΙιιΜ ; Γι>Ι«βΓΐΐιβ ροριι• 
Ιυί ειιιιΐΐίΐ, νίΐΐοΓίιΐ]>ΐϋ ΐίΐιιΐΙ παρΐηίοιϊ» Ιοίαι' 
ΙβΓππιια οΓΐ)ίι (;η)|ιιΙβΐΐ)Γ. Οίβΐ βηίπι ΒΗίαϊΙΐοΐυι 
€ΙιΗίΐίαηίί ϊΙΙυχΓΐ (ΐΠίο Νιιο«( Ρκΐιτυιηί, ηοα πί- 
πιίΓυη Οίΐιι «ιηί$)( ιιι^ιΐιιαι ιυοι» ρτχριιηη νίιιιι 
ίΐΐ3ΐη αηιβ ίΙΙυιιι, «ι ΙυιΐιίοΒ $υο «ρΐηηιΐίιϋιΐιίιπιι Ι>ΓίΙΙ 
(«ηεϋπΐϊ ρΓοουΙ (]ΐ•ρτ1ΐΒΓε: ην! ροοβη» ι>ηΐ|ΐυιιι 
*ϊκηΐΪ9 οΚνχ ηιποϊουΐιιπι &ΐ(υΙίΐ. Ιΐϊο «ιιίιη «κΐ 
Γβϊ ρβοί*. ίΙΚΓ διίοπιοη, ίιηιΐί Λα(οιι οηιηΐβ ΐκΓυ 
*!ι)«Γβ ί|μίίΟ«ηΐ (711. Ε«:β ρηία) υΐ οΜοιιΙβνει 1>ο• γβρ ίτρ.ν & ρΛίΛίί^ί τηί ({ρήνΐ)ΐ , & («ντίρος £βλο- ^ η»»""»• ηοη <η οηιιΙ γοΙκιγ*. ιυΐ ίο μοκηιί» ΙΐϋηιΙ>ιΙι, βνϊ. Ίβού ιτίιρ Ινα δβίί») Κύριος ώ; οϋχ Ιν Ιβχί'. 
^ΠΜΐ», βί» ίϊ βυνΒίτίί^ Ινβρώπον, ϋλ' Ιν 6ννάμα 
θίΟί γ<γοϊΐ τ&τρ4τπΐιΰν τοντί ηβρί ϊΟμ ίψτ;λοΐά•ϊοι> 
κβΐ νιχητικωτίηυ ββσΛίίοί «αϊ αύτοχρΑιορο,- χι», 
ρίοι» Ίωίννβν «5 Κβντιχου^ηνοΰ, ^νίψζΐ ΐοίιςτη; 
Ιβυιβϋ ίΜνβμίϋκ βηβιυροίιΐ, ίτ/'^ί ί'ΐ' «Ιΐ^ν ιί 

ίώρβ -(ών ΙίνϊϊΟ ϊΒΟΐίμίίΐι,ν, τί.ν^ιβίλίββ ίιιλβ!»] 
τι>τιι• ΐώ* κΐλίοηι, τί;ν Κωνίΐαιτίνου φημί, χβλ 
πηρχβχών Αλίκΐηρον «ί,τφ ^ηλκίαν ΐϊ) Οιί^ «ύτοϋ 

χΐβκι, Ιιι' »ν βϋΐψ μΧΙ'βν φιώβ'.κ βί 8(4 ιτΒνΐΙ; ,ίί. 
βνϊις νττ«ιι»\ ιών ^βι^»^ χβρΐϊμ4ΐ«ϊ κΛ τβϊ >6ϋ ιΐίνίηίΐ «ιπιΐΜ ΕΓΜίοαι ΙκκίΓορκιιηι, ι ρπΕΤίΙ- 
1^οι)$ί^η^ο βι ίυνΙςιίΜίηο ^οπίικι ίοαηηβ ^■ηι■^ιι- 
1ΒΠ0 λιίΕϋίΐο ϊπιΐΝίηΙσΓΟ, ροίΕΒίΒΐίβ ιυα ιΙιμιιι- 
Γηίΐρβηιιΐ, 6|ίιι ίΙΙιιπτ &υ»ιιιιΐ) (Ιι3ιίβπιιΐαιη <ΙοσΙ 
εΙΓυϋίΙ, 709*Ι""ΐ νίιΐβϋοΐΐ ΐΚΐ Ιιιηο ίβκίηίΐη ιΐΓ- 
Ιι.ιιιΐ), ΟυιυιιιιΐίιιορΓίίιιι ίιιηυιηι, οι ςαηπίυπιοοιι- 
ςιιβ ηΐ Ιιιιρι^Γϊιΐιΐ). ςικΙΐΒΐί νίΠιιΐβ Ιη (ΐοΐβπιία λτ• 
πιηπιιη, εΐ Ιιγ^εΙιΙο βιΐβιιΐο ΐΓ3(Ιίύί[, υΐ ίη ΙρΜ 
ϋοιιοπιπι βΙιΐΒ «[ ηϊΐίπεοΓίΙύΒ Ουνίί ρεΓβηπΜ 
ΐΙΐΓίιΐί αρρ«Γ«Γ«ιιΐ. Ηίε ίπϊαι »Ι άΐ ηυο δςηρΚίΓΑ, 
ΐ|«ιί ρνΐυΐΐ ΐηη£^-(1ί, «ι ηοο οκΐ ΐηοι^Γηκΐ!. 
I^^εΓ^ πΐΑΐϊ,βΐ ηηο Γεαι. |ιπο ρΓοΓκϋΐο ΟΙΐΓΪίΐυηι- 
ίιιιΙΙιΐιι« , ΐΜΐιαπι ρΓο πΐ3ΐι> Γ^^<Iί(1^ι: ιπβηιβΓ α)»α— Ιϋο>ί, Α'Λδς γάρΙ«ΐΐ «ρΐ ο! χέχρατηαι, βτιήΐ»- (. "ΐίοιιίβ, ΐΐ ίιηηΐΐΐΐΜΓ ίηίηηίοιί!, Ουί οιίαπι ίαΐν νήβη καραβήναι, κβΐ «1 ιιαρέβΐ]. καΐ η»ίη Λοιϊ,ββι. 
χ>1 «ύχ Ινι'.ι\βι • μίλίον £1 ίπίμιναΐ :φ Χριβιφ 
Ανταχέΐωί»* >γι>Οίν>ν:\ χαχοϋ. μντ]ββΕΐ« Ιΐέου;. 
«ι Ιαλαβΐμινο: Ανομία;. Ό; γ: χαΐ γί^ονι•, 
βγββίί «τρΑΐίώτηί χ«1 ϊ',ν πρώτωΐ άΟλήοινιι 
ΖΐίψΛνν». ΑκΙρ «ιίν ί.Ιβοκ ^βίλίϊΐων βίτίν βιω- 
«ϊώνΛροβίκξβμιν»-. Μ*. Ι Μή ίΐήβτΐί βίιο'ϊ. ίίρη- 
■'λ», Λΐαι»τα. τΐιν 4;^«ιριι«ν τβιίτην, οι γΐροίβαβι 

ι^νίνί^; ^ρΐτΥιν^ι^'ηίν3■., οί,τ' 'Οχΐβϋιανψ τψ 

ΚϊΓββρι, ώ;οΟ; τ,ίυνήΟι) ιί) \ών οκλωκ ίμνίμιι 
«ιιβίϊρΐΰννΰνβιι^γϊΐν. ϊβύιοι; ίίΟϊβ! ϊΐν ίβυϊοϋ 
χρ»15ϊ6ν Ι1*ον, ίτιΐΛΜμ*νβ; τών *(( αύΐίν ιτίνϊΜν ΙΗΙΙΗΙ4 ωί|««, Μοιηιΐυιη «ιβιορΙΐΓ ρτίιηί ιΐΜ«ιη 
διβρίιιιιιί ι>Τ3πιϊ« ρΓΟ ρτΓκοιίοΗΙχίϊ «β Ι3ρί(|ιιι- 
ιίΐιι». (1ϊϋΕΐιι<ίΐ|ΐιβ : > ϋοιιιΐπΕ. πβ ϊΙϊΙιηϊ ΐΙΚ« 
ΙιοΕ ρβεεαιυια <\>ιλ ιιι>ϊ€ίι>ιιΙ(|υΊ>Ι ίαι-ϊιιηι'. • Νιιπ- 
ι1ι»ιη ροιΐ Ιιοηιίηββ ι;ιΐθΐ υΐΐίιιι ϋιιι «ίιι^ιιΙχΓίί ίη- 
εΓβι1ί1*ίΙίΒ<ιιι« νίιΐυ» βυιΐϊΐα εκ, ηΐΐιυε ΟειανίΐΗΐ, 
ηβ^ιαο ΤΙιβοίΙοΐϋ (73) : ιι( ςιιοί νί ΐΓΐηοΓϋαι ΙιυιηΙ. 
ρηΐϊίΡΓηεΓϋ ροιυίι, ίΙΙίί, οιηηίιιηι ίο ιε οοηιιηϊίΜ• 
τυαι ο1>Ιίΐαί, ρίβ ιιιίίβιίεοηΐϊ»)» &υ>ιο ίιιιρεηίΓβΐ. 
Ι^ιΐΓβί^ίιυΓ, Βκιιειίϊΐίηιβ ιΙοΓηίαβ, ιύκο Γ<ΐΙΐ€ί,>(ΐ€ΐ• 
ίΓίυηρΙΐΒΐί, ίηςπΐϋηΙοΐ|ΐιβ α ΐ:ΐιπβιί:ιιΐϋ ρορυΐ» 
ιιιίηΐηβ ηοιίο ίη£Γΐ'»υ. Ιίρηιιιι ριΐιΐο, ιυο.ιΐιη•. 
νεπιαι ρΓτ «ΐπΐίΐΐΐΐπ &ιιμρ[>Ιϊ 6ιιΐ. ΟΙιτί^ΐΙ «ιΐαΐ' 
νβηκι Ιιΐ'^ιΐϊ ίοιοηιίΐ ί[ΐιρ«ηιιοηι νςΓίΐβίβιο ύ^Ιβη- χιχίΜ. Ταΰΐί ΐοι χ>ι ;(Β(ρΐ, 1}Ίώοτι ΐίτηοτα, τ!) (<)<• ρίορίΜΐ;» ηϋοιΙ νεΓίΐΜΐ ΐ( ιιιί»θίΙεοη)>ΐ ΙΙΙΙ 
ίϋτ»; (&ιιιχιΤ, βΰτω νιχητιχαιτΑΐο ιϊαϋψ, άνβι- οϋϊΐΜϊβηιιιΙ, ίυ«1ίΙί3<ιιιο βΙ ρηκ ΙηΙΡΓ Μ) υΜΐιΙαΙΟ) 
μάχιψ Η κα\ ΑνημΙ•]! τ«» Χριβί.ανιχαϋ λαο: ■ *(>"<■ ίί>|υκ1βαι Ιιυι: λ>] ρΐο^ιη ριιΐιυ« «( οριίπιιιιι* 
«ι\ αίΟι; χαΙρι, &» ή 4λήβ:ια ίί' ^Αηίΐΐις ίοζ'.- οιιίνΐΓΐί ροριιΐΐ ΟΙιπϊΐι.-ιιιΙ ^Μΐιιιη η βιΙ ίηςτοηΐΕΐι- 
](β^. Ή γΑρ κΰ Χριη'Λ Αΐήβιιχ Εβ(νξ! τ^ιν τ•Λ "■■" Ι'υρ^' εοοΙγ» ίι>ιθ)ϊΐο& «τιιαϋ 6ΙΐΓΐβΐι ρηΠί* ■ Αιΐ. III, 59. ΐΒΟΰίί ΡοηίΑοι ηυΐΦ: Ιυπβ. ιΙίΜηΐιΐΓΐιιΐΒ Οι-Ιϋηιη. Ι^ίΐηΓ βηοα ΒΕοοΐΐιιϊ 
Ιυαιιιι» Ι'ΙιϊΙιρρί |•Γίιπ"ββι>ίΐΐ)& αΐΐβρίΐ ροβββίίίβηκιο 
ΙΙΙίιιβ, 01 Γιαυ^ γ&Ι ρηιοιίί ϋεΙΟιιυι. 1ηιΙ>6ΐΊιι$ ιιΐι• 
Ιο•ιι *ριιι] ίυ^ι 1 11111)111 ΟΓΐΙίηοιιι ('Γα;<1)(:3ΐι>Γυιη ία• 

(71) Ι» ί 1>3(ΐΙίρ. «»( 1)18 ιΐΓί))ΐ : ΟίΗΐΐΜφα ^ί■ 
0Π Ι4ηαηιιι> ΛΜΐίί'οίαηΙ )ΐ/ιί•τ« (αΑίηι Ναΐσιιιβυύ, Νΐ βαιΙΊτΐΐιΐ ίαρ'ΐίΗΐϊΰΐη, κΚ.; ΒιΧ &1ϊΐβΓ >ριιιΙ 5ερ- 
ΙυΗίηίΑ. 

(72) ίίεςιιΊΐυΓ ϊη Ογβο). οΟ« μ^ Αύγοόβτ^ Καί- 
βχ/κ;. &νΛ \ίθΐ βί( Γ<'ρ«(βΓ« Οεΐιινίιιιπ : ίιίοιι «ηίνι 
Αυ)}υ6ΐ-ΐ5, Ίΐιί ϋιΊίΐνίυΐ. ΓοΤΙακκϋ χΐίυιη ιιοιιιΊιΐΓβ 
νηΐιιίΐ. ΜίΛ αυΐβιιι βιρϋο^ιΙ. ^|ιι'>■ιιυ^ιι ιιοϋιυι^ιια £3 10ΑΝΝΙ5 εΛΚΤΑευΖΕΗΙ 14 ΐηο ΙϋΐιιρΟΓΕ απιρίϊϋοΐ* ιΙΙκοΓϋίι. ΓΓοίιιιΙϋ νΐ%ι 
«(υικίαπ) ι»(ΐΐι<]> Γ-ιβίηοη ιΐβ ιΐϋυιίπ*10 ;» πιυ κκιβ• 
πΙμΙπι» ίηΐ)«ηιι>Γβ βΐ βιι|ιι»Ιο ιίοιιιίιιο ^οιηηβ 
-€βρΐ4ΰΐΐΗ!Π»(ΐ(ΐι1 εΐίκκι ριΚηκιιιβ »Ι ίίΓΒηϊΐΐϊηκ 
(ιορβηιιΟΓίι 01 ιαι^υ^ΐί Ποπιΐηοηιηι ίοαηοίβ Ρβ- 
ΙκαΙο|ί), Μπ^ΙίΙ«υ Ιΐ);β ηα'ηία ίΐιιιΐ, οεποιβΐ])»- 
^ιιιια »(1ιηίΐΐ6πϋ3, πμ υΐΐο ιοοιίο (Γίΐΐϋΐκία ιοιι). 
ΑΗιίίΓΟΓ ΐηίπι 1ΐΜΐΙιυ<Ιίο«ιιι Ιυαιιι (1β )ιί$ ιΐι ίριίι 
<Ιοπιϊυί( ΙηιροϋΐοηΙιιΐΒςιιβ ηοίΐΓΪί κίνο ρβΓ Ιβ^α• 
Ιοί, »ί*β ρβΓ ΙίΙΐΦΠΜ ρΓοΙκ) Βΐ νεπυι ικιιιο Ιίιιιί• 
ιΐίυι ηίΐιίΐο ιιιϊιιιΐΛ <:οΒΐι1ιιΐΓ•ιη. Ηχο λΛ ριριιη 
ΟΙοπιβιιίΕηι ΥΙ ΒιηΙιοΙοηινΐΐι» ιΐβ ίιηροηίθΓίΙ)υ5. &<Ι 
ΙιαΙοΓίυια ίϋΐοΓπ Ι)β'ηηιιτΐ) νί«ιιπεπΒβιη , 3 <{Μα το>τ* (Ιναι μίλίον νβΐρ (Ιρ^νυί χα,Ι χ•τ>ηίαχα>{ 
ιοΰ νύμρανί^ί Χριοτιανιχοΐ λαον, κβΐ ι1;1κϋοβιν 
τοΟ χβτ» τών ί/^ρύν ΐοΟ βτβυρΰ τρτ,πιΐου, ώ»• 
κιρ οΰ μιχρίν τήν ΐ'ΐιιΕιν ιΙρί'ίβΕΐιο τ(>Ιΐ ^αιΐινβι 
Τωμανίχΐ ή ΧΡ'ίνον ΙπΙ τιλίϊΟΛν βίξηβτίβα Ιι- 
χί-Όΐα, Τοίν-^ν «Ι χαΙ τίνα β(βήίΐι»τιι «{ 9^ Αρ^ 

νοιάΐον ^αβιϊίω; χα'. αύτοιράιορο; Ί'ΐιΐμαϊων x-^ρ(>■1> 
Ί(4Χννου τβΟ Κβντβχοοίηνοϊ, ϊοϊ »•\ ι:«ρ^ »»• 
τβΐ• γαί)]νοΐίτοιι βανίλένΐ χαΐ α&τ«ιχρ1τ«ρχ 'Ρ•^ 
μα^ν χνρίοίΐ 'Ιωάννον η» Οαϊαιο14γο'^, Αίλ' ονν 
μηδαμώς ϊΐίν Ιεκτϊι. )] ιηπΐυΐία χβτά τι« ϊρίη^ν. ηϊ*ιη ((^({Βΐϋί >ι1 Αιΐ|)ΐιιι ίπιρβηΙΓίι'ΐιη τϋΟΪΙ. ίιι ρ Οΐμαι τάρ ώ; 1ι τούτι^ιΟήΐΐτβι ή αϊ] 4γι4τη( «(^Ι 1ι«£ τφγΙ» ΙίιίΕΜί <1ϋ•1ίΐ : ΤοΙαι ΙίύβΙίιιπι ρπριιΐιιι 
]ιι6ί1β[ ΙιίΙαΓίΐΒτ ; ρβλίΐηΐ ΟιπίΐΙαηοτυαι εΙιοΓίΐί; 
710 >'■ ϊ>€Γ0ΜηΕΐίι ΗΐΐΜίίί ΙΙΙυηΗωίπιί ιΐίο 
ίΐβΐΙ ηηονοΐιΐΓ ; Γβίΐιηΐ ϊϊ*Ιετ3 ρΜΐπίΛΐΙϊχ ; οηι 
£03)0 ΦΟαίϊΙιΟΓίιιη οΓϋ^αα ; «οΙναηΐιΐΓ ρκί οιηοίαια 
ηη, ΟΜίΚοιηιιβ «ίΓΰΐιηιοΙκα ηΕί<ιηεηι ρ«Γνΐ|Βη• 
Ιαχ ίιχ ΙηαιηΛ* ριη^^ΥΓ», υΐ |ϋΐιϋοιΐΐιιιιι οίιιιιΟΓ 
ιιοη 3 ΙβΓΓβίΐΓίΙιυβ κοίιιπ), ιοιΙ βΐίηο) λ εα!ΐ«6ΐϊΙιυι 
(Ι«ί1ιιι$ ΝαυιΙίαίοτ. ΑυιΙίΐΗ ίβίΐυΓ, ΐαΐί, ήΐιχ Ιυςηιτ, 
βι αυ«1ί»ι ιβΓΠ ««(Ιιίι οή» ηι«ί. Αι βηίω <ιυϊ& ηοη 
)ιΙ>«πΐ«Γ αυ^^3ι, ςυίβ ιιοιι «οΙΙΪΕΐΐβ (Ιίοΐίβ αϋΐϋΐιοι 
βιιΐιιιυαι, (ιοΕχοι ίίΜ ΐΰΙΙίΕΜ αιιηυαι Ι>οο<ίπΙ βυρεΓ 
βοιιιαιιιιοι ίιηρεΓίιιιιι, ^υί> (Ιίββ ίΙΙιιιηίπϊνίι ιιυϊίοιι 
«ι ιρίΕπΟοΓ Ιιι«;>νί( κικΙιγιβ , ΜΐΙςη*ί1ιυίΐ]ΐΐΕ ίη τούτων καλώς ηαρλ τών προ^^ηβίντυιν τοΟΐ»ν κυ- 
ρίων )κΛ βαβιΧίιυν. ή ίΛ χρίββουν, ή ίιί γραμμΑ• 
τιβν Αΐτ,θίϊτΐρΐν τε χβΐ κ«βαρώτιρ»ν. Τοιαύι• ρίν 
<Λν τ.ρίΐζ 7ίίκ•τ.χ•ί Κ).ήμίντα Ιχΐοιν Α Ββρβοίομαΐ^ 
Ιχραψ: ΐίΐ(Λ ιΰιν βϊβιλϊην. Ίνιμϋΐρΐι^ι &1 &ιΧγί<η^ 
Ντΐβιάνα ηβρ' ο& Χ3ΐ «ριββοκίΐΐ >ρ1ΐ Άνναν^,νι 
τί]ν βαβιλίϊα, οϋηιΐΐ ' ΆλβλαξΑτΜϊβ• Ααμιναι τύν 
ϊιβτών Ιπβΐ Α ϊ^μι^ ' ψβλ1άτΐιΐιϊ«ν ΐ χορ^ τήί τώκ 
Χριβΐΐανών πίβτϊΐΜΐ ' Αναχαινίν'αβωβαν ίν ΐΛΪς 
Ιιραίΐ χαν ΑγΙνι; ίχχλςβίαι; κιριφαοΐΐς 1«ρτ•ί ' 
Ιίχιίτωβαν (Ιε Ά (ίψοΐ «Ι φαλμφΐιαι • τΑ %Αψ 
μονα;(ΐΙιν Κργανα κλη τρίτωναν ΐϊν Αίρβ, κι\ ΙιΑ 
οτιίμα'Γο; Γιωπίν τά^ΐων, χα\ κΐβιν τ)ιν ΐίΐρ(χΜρ«ν 
ίιαζρειίιΐύίαιι αϊ πρθ9ΐινΐί;αΐιαιη•νΓ,ι~^ρ«ΐΐ• ΰ«(^ Ι«η«1)ήι Βΐ ιιιη)ΐΓΐ ιιιοπίι Ιαχ Λν οκΙ>« οηα οιΐ ^ *) των χαιρόντων χραν^ μ•) μ£νον ηαρί τών 1» ' νΐ^βΐΐ ηυοιιιοϋο Ιυχ Ιιχι: ^ΜΐιρβΓ οτΐι ιίι, τιΙ ηυί 
ι>«<1«1 ΜΗΧΓ οιηοη Εΐΐ«1ί!«ύιηιι» , ιιυπ ιρμϊπΐυ 
ΙμΙΙιοο €ΐίιηία , «ίίΙ η» ίρβίτΐϊ νϊΠιιΙβ ,ιηίΐΒΐιΐ) «Ι 
ΙηςΙ^ΐΪΜίηιο ϊπιρΐηίοτΐ, άοπιίηο ^ο■ιιι1^ θΒηϋΐ€υ- 
»αο , βίι1επιΐ)υβ ίη)ρ«πί βι ίιορεπιΐοη) ρνο»ιί, 
Ιιλπι οπιηίιιιη ιιτ1>ίυιιι Γ«|ίηΗη ιηιΙοΓοί, βΐ Ιιιιε υι- 
ηκβ 3ιΐΕΐιι« Ιαάΐχ Ι*αε νί ίπιρβΓίιιιη ρίο πιιιηβΓβ 
»βΓναΓ6ΐ, υι οιιιπϊΙη)! Ι)θε 3 βοιηϊηο Οβο, ιιοπ αϋ 
Ιιοιηιηβ ίαΜυιο ρΐαηβ ΕοηιίαΓβΙ. Αί^ (οίκ) Μρίβη- 
Ιΐϋίιηι» δβίοιηοα, < Τΐπιρυι (υίςυβ ηί ηιΙι 
ΐφίο, βι οπιηΪΑ Ιιοηι ία ΐβπιροΓα ίΐιο. ΤΕΐι>ριιι 
ΟοιιΙί. βΙ 1«(ηριιβ 1x110(11 *. » 51ο ιΐϊηιιααιίο «( 
ΟΐΓίιίαϊ, < Νοιιιίαια τβπίΙ Ιιογβ ιυ•:* *. ■ Ει αΙΪΜ. γείων, ΑΙα' ΙτΕ Χ3\ «αρλ ιών οίρανίων ΑΜνητκι 
ποΛίτών• Άχούαατι τοΙνυν, ούρινβ), χαΐ λαλήβω, 
χαΐ Ακουΐνυ τή ^ΊμΒτα ίχ ο\6μΛχ4ς μ«υ. ΆλίΑ 
τΙ; ούχ Αν Αβμένΐιΐ( Αχούβαι, τί{ οΐ/κ ήχριβΐιΐμίνω{ 
η(Λΐίξοι χιΛς λϊγομίνβ:;, βτι χτΐρ Κυρίου ΙγΜι• 
έηΐ τ}| ρββιΧιί^ 'ΡωμαΙων, ΙηΙ τφ τήν ίιμΙρ»ν χα• 
ταφωτίΐβι τήν νύχτα, χαϊ τ)]ν λαμπρότητα κίρ^, 
τλ βχίια( ηοήβαιβαι, χαΐ ιοί; χαΟημίνοι; ίν ηΑ• . 
η\ χαΐ βχι^ τοϋ ΒανΑτοιι ;ρώ{ Ιξ ουρανών Α ατ•• 
τκλχίνβι ; ΌρΑι» γοΟν οιΛκί τουτλ τβ φώ; &νατ1τ&λ- 
XIV Αν«ι)0(ν, ώ{ τ{ μιτ^^ΐΐ *'^ν ίπίων χιταίχιυ^ 
τ&ν ίπ\ πάντα; χβΟ'ιμΐνον ύψνατον τϊ^ οίχιΐ^ β'^νά- 
μ(ΐ πιριιχιιχίναι τώ μ^τάλψ χιρι^νοτίτ)^ βιχβι• Ι Ρχ[«Γ, τβηϊΙ ΙιβΓ». «ι ιιυηε «8ΐ αΐ γΙιγΙΠϊαιιιγ ΓΙ- [> λ<1 χνρΐψ ΊωΑνν)) τψ ΚβντΛχοΐίξηνψ, τφ χβΙ τ»|ς Ιίπι ΐυι»*; > ιΐΐΓιιιΐ')ΐιβ ριιι^Γπι νοι ^ιΙ Ειΐίιιιιι, • Κΐ 
(ΙΐΓίΠονί, βΙΪΙ«Γΐιιιι ςΙ^ΓίΓιοΐΜ '. ι Εΐίΐιιι ίη Ενβη• 
||ϋΙί<ι Ιρ^Ιπιιμ, ^ηιιηί ΟΙιτίϊΐο ηοίΐΓυ λΛ ίοηΐιπβιιι 
ιΐίοβπΐί: < Ζϊ,α » » ΐΜρΐίιιιϊ *]«1>βο, κΐ Ιυ νβη>ϊ »ά 
ηιβ* Τ • Γ«κροιΐ(1ΊΜα ΟΐΓϊβΙααι : < δϊπβ πι(η)ο; «ίο «ιιίιη 
«ΐΗΟηοίίαιρΙϋΓβ 01ιιι1^ηι |ϋβΙ)ιΐ3ΐη'.ινβι1)ΐ ίΙΙι.^ιΉ 
Ηΐ«(ο, ηοπιΐιιιπ αιΐΐβίβ ΐΓπιριιι ίί^ιιίΙίςιΐΜΐιΐ ειιΙιιι- 
Ιίοηίι βΐ |1οπχ, ιικοαίβυ) ιιαηϋυπ νβιιΕΠί Ιιογ• 
)ΐΒη«<Ιίοΐϊοιιί£Εΐ ΕΓΐΐΙχ. ϋχε ί^ΚυΓ ΙυιηίιιίΒ 1ιογ4 
ΙΙοιιΐΜίοΓυιιι ΚΓνβια Εβί ίοιρβηο : ηε βί Γορυηΐβ βΐ 
ϊπιρΓονίΐο πκιηυι Ιιοΐ ύιΙ(-1 1)ΐιιβι[:ΙΙ)ϋΓοΐυΓ. «ίΐίρκιι- 
ύΐΓΐΐιΐί.ΙΙίς «ίΙ, ηϋί ιχβίαια ίΐΐΐ(-η)ρ«ί>ΐ^ΐί'ί ^ι^Γεηχΐ. 
ΙΙΙςΙΙΙο, (|υ1 ροιΐ 1>ΐΗ<!ηΐ»Ιιαβη«ΐ ΙΐΓίγιηι&Ικίί• Ρβ3ΐΧ(!«ί χαλ τού βακλέω; πιτρί. τήν Ακαβων βχ- 
σιλ;ύβυβαν ταυτηνΐ χΐϊιν, Χ3ν μίίρι χιί (ίΐ β(ΰρβ 
ίιαιτ,ριΐϊβαι τ*ν ττ>0 ίιχαίου χρΐ(ϊ;ν ιφ τ4ΐοντΐ|ΐ 
βααΓΜίτί πιρίν τη; Αρχη; ίύρτ^μα. Ινα γν&Λ 
ββφώΐ&χαντίί τούτο παρί Κυρίαιι τοϋ θίοΟ γεγο- 
ν^ί, »β\ ο1 ηαρΑ Ανβρώπ«ί>. ♦ηιή γϊρ 6 β'ι«ώτ3τθ$^ 
Σολομών < ΚαιρΙ); τψ ύχΊ τίν ούραν6ν ηαντί κρίχ* 
μάτι, χαΐ πάντα χαλί ίν χΜρφα&τΔν. Ιίαιρίςϊρ^ 
νου, χλΙ χ«ιρ>< χβρμοντ.ί, > ΟΟτω; ιΓρηχί ηιτΐχαΐ 
ήΧριοτ^ΐ, < Ούχίτι^'θιν ή Αρι μου. > ΚαιΑλΙν,ού 
λίγο, < Πάτιρ, Ιρ]((ται ώρα, χαΐ νΰν (ο:ιν, ΐνβ&-ία• 
ο05 ί ΙΊόί ϊου- ) χβΐ ηαραχρημα ή ι»τριχ)) φοινίι τψ 
Τίφ ίκιχρίνατο, ι ΧαΙ ίόόξιαα, χ«1 πϋι> ίοςάηβ. > 'ΕεΐΙ». III, Ι $βςς. *4<»ιι.ιι,Α. Μυ>α. χ«ιι, 1, * ^03I1. ιιι, %. • ΜιΐιΙι. ιιι, Ιλ. ^ΟήΛΛί. β Βΐ5τοηΓΑηυΗ ποειι ιν. ιβ Ίωάννηί ίίρη,χι 1ψ Χριτιψ ημών ίν ιώ Ίη(,&αν^ ' 
• Έ'ίίι ΐιρι'α'ι {χΐϋ Οηϊ β^^ΰ βακτίαβί,ναι, χα\ οϋ Ερχι] 
κρΐί μι; » Τ(Χριβι4ί ίη»»ρίνβτ-.;ι Άι^ίί ΐ4ρ. ΐ1"^''> 
ω Ίιυ^ννη- 4φτ; βρτι. ΟΟιω γ^Ρ βιΐ ιι1τ]ρωιαι πΐ- 
βαν βιχβιόβϋνην. ι Τ&ιγαρ',ΰν ύρΐζ άί'ΐι, ίηίοΰν- 
ϊβ: ϊΟν ΙίΐΟϋ. ώ; βδίκο ιιοιρ1< Ο'ΙώίΕω; οϋϋ Μ- 

χΐρΐϊ^ί £ιρβ. Αϋιη ιοίκνν ή τοΟ φίΛΪ; 6ρβ, ή 
ΐ|) βαβΛιΙα 'ΡωμιΙΐιΐν τι>ρΐ]θ;Ιβ<<, ΐν> [ΐη Αθρίον 
1πιβ(Α*ιβ[( πιττοί; ϊ6 βίρον τίκΐϊΐ νομιΛϋ. Οΐϊΐί 

ιΚν Μνρμίν καΧ "Νίΐ θρήνου; ά7α1ι}.ίιμι ίγχίι-'ν. 
Τ1»α γίρ ΐ£ιν λγίΐιΐν ΙΙατΙρων ίψΐιΐβΐν Ιν Ε^ξ'ΐ, μί] 
ΐΕροιίρων 91ι[(^ΐ(ι)ν ήγηαιμΐνων, χαΐ χαβί ή Γρ:[?ή εΐϊΐΐινίι ϊη κίοη•, (ΓΐΙιυΙ.ιιΙαηίΙιιΐΐ ρΓίιΐΐ ηοπ ΟίΐΐΐΙ• 
ΙΙ1ΙΙΙ ! βίοοΐ οΐ 5ΓΓΐ|ΐΐιιη ριτβιιίιυβ οίχιηιΐ : » ΓΙ»Βρ|ΐ4ΐ 
αυΐΰπι οπιηΐΐο (ΙΙίαιη ΐ|ΐι>^ιιι Γβείρίΐ. * • «ι Οτυ* 
ιϋΰϋ : 1 ΟυιΗ >ΙϊΙί|ΐο , 7X1 »""Β'"> «» Μίΐίκο •. 
ΚΪΕ βΐ ΡΐχΙιιιίςΐΐι , εαΙί'Λΐίί ίΙΙβ ΰίΐΙυΓοειΙιι» Ι)ιι- 
ιυ,('(θ1ηί[: ■ Οΐϊΐί^αηί (^ίΐίςηνίΐ ιιΐ6 Οοπιίηιιβ, 
«β() ιπϋΠί ηοιι Ιηιΐίιΐίι ηε ". ι Ει αϋ» Ιο«ο : 
• I'βι^^ ιιιβ(ΐ>, «Ι πιϊΙϊγ ιικ'Β, βΐ οιηιιβ» οοιί ιηεί ύο- 
ΓβΙί(|ΐ)βτυηΐ ιηβ, ΟοιηΙηιΐΐ αιιΐβπι βΐΐοηιρίίΐ ιηβ ".» 
Το ηιιοηιιβ . ατηιΐιίΐίίίΐιπβ ά,^\ , Ιιυπα ιΐβ (|υο 
ΙΐΗΐυΟΓ ίηιιίΕπιΐϋΓβπι . οϋηιίΐΐβ, ςιιειιι ϋβυβ 8ι1 
Ιιηρβηυηι ΐΐ'ηρεΓϋΐκΙϋπ• ϋείφΐ, οι Ιιιιβο ίηιςτ 
μπΒΐ'ριιο» ηιιιιΐΒΓΐ, ΐ|ΐιβηι Οβυβ ίπιριππ ααΐού'ίνι). 
ι Οιηπίΐ η)πιΐ]υβ ρο(£ίΐ>! » Βοιιιίιιο κ] Ιιοιιιιοι βΙΙ- 


(ιορΒοϋμβί ΐΐ χαΐ παιδίΰω. ) Οΐτιν χα\ Α!^α1μ[)ΐί^ 
Κΐ-χιΟιρ^αϋΐούρΐνιβΐ ίχ(!νΟΐ Λ»6\3^•ιΐ'• ηβι3;.ιΙ•ϋν 
ΙΐΙΐίΐίυβΙ μί ί Κϋρ:οΐ, τφ ϋ Οανάτω βν καρϋιαχί 
μι Ι Κα^ Α1<3](οϋ' ι Ότ.ΛΧί,ρ μου. Μα\ ή μ'ι'ΠΡ μο>Ί 
μΙ πάντ«{ οΐ γνωφΐοΐ μ«υ ίγχατ^'ΐπίν μ<, ί & 
ΚιϊρΜ: «ρΟΐΐΙάβΐτί μ. ι Ορβΐϊιμείνου τοινυνκαΐ 
αύ(&{. ΐρχιμιιϊιτχιι ΐ<ιϋ{, «ΐν ^ΐ](Ι£νταταντΐ,νί βαβί- 
ϋ», ϊνίΜρ £ βε^ί ηροκλάΐιτο ^Iί ϊΐ^ν τη; ββιι- 
]ιιΙ«:χατάηα9ΐν • χι\ τα^^αν Ιν τ*)!; μάΐιβτι τάΐτι, 
ίν 4 βϊ^ΐ (κΐήρηβίν ίϊ; τήν ριβιλΐία'. < Πΐιβ γΐρ 
Ιξ«•«ί> (1; ΑγαΟϊν η•ρ1 Κι>ρ!«ν ιβί βιοϋ 1«τιν ' 4 τΛηύί ΓθϊΙίΐίΐ , βϋϋΐιηιΐιιη) ΛροϋαΙιιιη ", ιΐϊνίηκ ογ• 
ιΐίιοΐϊοιιί Γβίίβιίΐ. >Ει ονβ,ιι^ηυιιι^οηηαι ύ« ίΙΙο- 
πιπ> ΟΓιΙΙηβ ΓβροΓϊϊΓβ, ΐ|[ΐί α ]ιΐίΐη ΐοΙ> ΓϋρτΡίΐΕΐιοΙυη• 
[ΙΙΓ, ίίΐί«τ»(ιίϊ: 1 ΙΙί ΐυιιι ςιιί Γύ$ί$ΙιιιιΙ Ιιιεί. ΙΙί £ΐηιι 
ίΙι'ίοηοΓεϊ Ιυπιϊιιϊΐ, ηυιιϋ ίιι ιϊπϊΙιγϊϊ ^ίιΐΐ ίπιιιίηβ 
ΙϋΐΟΙ, κίηιιίιΐβαι ιεIι£1)^.-6 \ύ ποη εοιιιρΓεΙιειιιΙίΓΗΐκ. 
Ει «ιβηιρίυιη κκηια <1ί@ηιιιιι πΐ6Πΐοη• ΰΙ)Γί»Ιΐ 
ϋυΐιοτίϋιΐϊ ίχΗιΙκίο. ςυοοκχίο ηΐΐ^αιίί ίιΐβ ίιηρο 
Γ310Γ ιπΑξαΊ Οοιιιοιιΐι'αί οΙ^πιεοιΙ^β ίη ίο ίρίο ίΐΠ 
ίηΐΐ^ίιιβπι : ηιιι ίπΓιηΐΜ, \η ηυοηιιη ^ηι^Γ^ ι Ιι-ρη 
ΓΐιηΓηΙιΐ) «Γ31 , )υ^υΐ3Γί Υίΐκίι. Ει ΐ.οπιβιιίυιβιπ 
ΙΙΙΐϋί, (|υϊ ρο»ι ^υI^υIιι Οιιηηι ίιηρΐηνϊΐ θ€ϋ- 
νίαηί (ρΓιιρίβΓ <|υαΐΒ «ι Ιιιιηιιιιϊΐβΐίι κι νοΐϊΐιιι <6* Άηίτϊολβ», τ5 τοί βί<)ί Ρ',υ*ί,«ι άνθίΐΐατχι. ι (; ΜΙ [15] ), πο&ιβΓ ΙιιιρίίηΙΟΓ ίυροηνίΐ, η)ΐια|ίί , ΐ\ 'Ορ• £1 μή ηιι ξξ )ΐΛ «ύ:^ (Γ; Ικΐίνων τών παρά 
«ΐΰ βιια'ου Ίώβ ΙΧΐγχαμίνων, ϋγανχα;" Οΰτο! ιΐιιν 
ύ ιοί ψωτ'/ς ίίπιατίταί, ί«ίρ ίν *ψ οχΐτιι νριΐ'-ον, 
βϋ φίρίΐ αίΐίιν • ιΓγ( ( βχιτίι ιύΐϊ ού Χ3τί}.ι6ϊν. 
"Ε» μίν-.οι γ> ίιι;ν•κηϋ{ ΐινήμηϊ ίί'ο» ύπΛίιγμί 
«[; τφ Χριπι^ ΙιβιρίνΜίβι ίήλο», ώ; 6 μίγι; βύ- 
»0β\ ίίϊ'.λιϊ); τ(][ν ϊού μιγίλιν^ Κωνβΐχΐι^ΐνου ίν 
Ιιυτφ <ίίρ« χρΐ)«τ<τιιτ* ■ ^ιινι φίνΐϋβϊίνΒι χους 
ΚΛΛίς ίηίίρξιν, Ιάν »ν ιψ αίματι θιριιΐΜίΐ36ίι £- 
μιλΧιν Αιι4 τξΐ Ιίπρίΐ- Τϊ τιιΰ μΐτΐ Ίούΐ^ιον ΚαΙ• 
βιρ• Ρ(βα9ΐ1ίυΧΐΐθ{ *Οχια6ιανοϋ ψΜΛοιαίιον,^- 
ϊινι κ«1 ?".λΐϊ9ρωΐ[ΐττ|•Γ^ (χΐΤνα^ χίχ>(,τΐ[ ρΐ9ΐ\<ίι(, 
ί ιηρών βαιιλΐϋ; ίιηρήλαβιν * ίιτο; (1 μ(| χβ\ μ:(- 
{«ιν ίβΐίν ιίς θΐοαέβΐον ΐίρ χιλώ; ίρςιντι ^ι^ίο- ηοη ειίιιη ιηί]0Γ, ρίρίαΐβ ορίίηιΐ) ϊιηρρηιΟΓί ΤΙιμ- 
(1(1610, νΐαίι χΐ|ΐιίΐ3ΐβπι αε Ι)οηίΐ3ΐ«ιη δΐίρϊηηϊ» Αίπ• 
ε;ιηϊ. ηυϊ ΑΓγϊοιιι ηοΐίβ ΙιαΙίι ΐΓΐΙιηΐ*Γί*[η {«:ίΐ. 
Νιτη οίΗΐ ιηιιΐιί άίνεηϊϊςιΐΰ πιθΓί1)α> 01 ϊο^βηίίι 
ιππΓΐιΙι» ίηηρβηιοΓβηι Ιιΐκπι οΙΓ^ικΙϊβΜπί , ιηεΓΪΐη- 
(|υβ Μρίΐΐ* ρφπιπι ιίπιεκ μοίυίίκϋυΐ. ΜίπιιΙαίηιια 
νϊ ΙιβΙΙίε• ίιιΐΓβ ηΚΕοίι Γιιϊΐ, ηιιΙΜ πκίο >1ί()υο ϊιι- 
ηϊτίο ηοόΐιίΐ ; άι οοιαΐΐιιΐί αιιίεπι Ικχιίι βΐ σίΜΐΐι 
ίβιιε ιπι-ΓϋΓί οιρΐι . βειιιη ίπ Ιιοΐ \α>\ι»αύο, ΐ)ΐι] 
ιοίΐιη ίίικιη ΙιιρΐΓ 1)οηηι «Ι πιίίοι οηπ Γ*θίΐ. 
Ουοιιαιη ϊ^ίκιτ ηιηϋο εΐιπίϋΑίιίι ϊιΐίβ ΐΜΐιιιια 
ηιιπ νίΙϊπιΤ Οοοπιοϋα βυιηιηοΓυοι Β^υυι, ΐ)ΐιο(1 
ϋΙιπϊΙιιΐΒ ίο ίΤΜαηα ΐ£ΐ(ΐιιι ϊιΙογϊΙ (ηοΕίη Υβιιιι >ο 
Νανιιηι Τβ:ίΐιηι«ιιΐιιπ> α^ηο^οίι 6Ι &βςιιΐ[ΐΐΓ}, ίη αιβ• •^(1. "ϊΊτιρίβτι τί)ν ίπιιΐχίΐάν χι καΐ χρτ^αχίαψι ^ άία €ϋΓ<ϋϊ ιηβϊ ηοη οοΙΙιΐΓβπι. ρη>]>ι•;Γ ί|ΐιεηι ιιβι^ιιβ «ν Άιρριχανον Σχηηΐωνοΐ, ΐ«ν τοις ήμ(τίρ«!( Ίτ«• 
λαΐΐ^Ιΐν '&^ρίχ^ϋπ&τίξαντοΐ. ΏΛΊΛν ^ίρ ί-Λρώ ■ 
ιαβν χ«\ Χ1ΤΪ ΐιι^ρι,υ; ΐρΐτιου; τψ το(οϋΐ(|ΐ ^χοί- 
λίΐ κροαχίχρητχίιων, 'λ -ί κβΙ ιΐχίηιΐ; ώ;ίί1βν ϊΐν 
ιού ΐαν^ιου χΐνΐυνον ΐιιΧι^ν, ίκϊΕπιρ Ιν ΐηΧων £«>■ 
ιτάμιι 1«τ4{ γίνβ'.το, ούβι^ χ^χ'^ν ΐ[ ίκαγαΐών Ιΐυ- ίαο^ιιϊηβ Ιιυιηιηο ^Ιβ^ίι ίπ)Ι>ιιυιιΐυΓ, η«ΐ|θ* ηιιΐυια 
ιηιΐο, ίιηο ηιΐυιη Ιιοαο ρβπκαιιΐί ? Οιι« ϋΐιπι ιΐ> 
ίίιιΙ, Ιυιυι ιΙιΐϋΐίΒηι ριιΐβίΐΐΐίΐη ΙιογΙογ, (ΙΙ 1ιυιι<-<β 
πιιρΐηΐι>ηίΐπ Ιοηιιιιυιιι , ΐίψα ιιοιρυα υαΙ,2'''<'ί'ΐι> 
κιιιιαΐ, Λί<:ι\& αιιιϊϊϊΐί» νίηΐΐιΐϊ* ΐίίί 4Ηπηβ><. οι- 
ΙιίΙ>|ΐΐθ Ε0ΠΙΓ3 ΊΙΙιιια ιιο>ί τβΙ [>»Γβ. νβΙ •υ<ΙϊΓ0 • ΙΙβ^. III, β. • ΑρΜ. III. 19. '* ΡίβΙ. εχυιι. )». " ΡμΙ. ϊΐνΐ, 10. " Κοα». ιηι, 1. 

Ιβοοϋί Ροηίαηΐ ηοιβ. (72) Οι:1««Ίιηπηι βίνβ ΑηιςιΐΜΐιπι ($$6 πί^βη Ιιυ- 
ΙΒ•η1ΙΙΙ<ι «ο'ΊΐΙιιιιι, β|;ο ^ιιιιΐκιη πιι»Ι|ιι»γι) Ιβ^ΡΓΟ 
««(Βίοι. Ϊ^Ι Ιΐ)ΐιι«»> ^ΑηΜ^οI^ι■»ιι) ><1 >ρι•<1 ίβηρίο- ΓΕίιι ηΐίηιιεηι 1ε(;ίι.Μ ν«π»Ι(Ι3ΐΙβ ωΐ. ΗιΐΙϋ ΐ)β «]αΐ 
ίΐ'ϋΐιππιΐλΐβ (ΊυΐΐΓΕίΐϋ) βεγϊΙιϊΙ, Ιιοο Ιιαιβιι ηοιι 
ίϋπΐΗν «Μ ΛΑ 1Ι0Ϊ ΓηΙμ, ειιηι ϋ1 {ηΐιι$ «ι ^ιιηιιιιΐυι υηιιιΙΙιυι, Α κβΐ «ηντ,ρονΐ, ζιίΐων ίιΛ ηΰιν θ;1ν ι(ν ίνιιΙϊΛικ <|ϋΙΐ|αβουαι ΑροιΙιιΙιι «ΙΐΜΓβ ί|ΐΐΐαΐ : ■ (^ταΐϊ.ι 1)ΐϊ «υιπ 
ίύ ιιιιοιΐ ιυιιι : ο{ (γϊΙΙμ Οβί νιο» ίιι υια ιιαιι (υίΐ > 
ΐϋιΐ ΐίη•|•«Γ ίη ιι<υ ιΐ'ΐηΓΐ ". > Ουοιοιιιι οιιιη βι 
Ιηη» *ίΙ*αι ΐυϋΐιυιϋίΐιΐΓ, εΙ Γηινιαβ αϋ βΓΐιοκ Ιια- 
(Ι>Μγ, Ιη νίηυκ ΟΙιγΙιιΙ βρηο, ίιιιρι-ηίΟΓβηι (Ι« 
ηαο »Εΐιι>υι. «χ ίι^ιιαιαια ορΐπιιυ (ιυιΐυ τπΕηίΜΐπ 
1ή. Κίοιιίιιι υι:ιιιιιι|ϋΕΐιιΐ|ΐ]θ ιϋ ϊε Γΐ'Γ<;Γ(:ιιΙΐιη, ΓαάΙβ 
Μ ΙιιιιιιιιιϊΐΕΓ «ιι<|ϊι , ΙυιιίΐΐΓ ηιρβη'Μ. >ιιρΙοιιΐ«Γ 
ΙηηκΙτΙΐ, ]>ΐΐΐβ Ιιιιΐίοΐ. Ι)ιϊ<: ιυηι ίΙΙι ({υΚυοΓ, ΐ|ΐι» 
||||)Ι«Γ3|Ι>Γ«* Ιι:ι|ιι.-Γβ ιΐΒΓρρΙιιο ύβΐιβιιΐ (71). ΙΙ.-Ε «ιιιιΙ 
«ΙΠιιΙβιί ςυ^: Λ κ3|)Ιυη[Ι»5Ϊιηϊί ΝοίοΗΙιυι ροΜιιΐΜΐ- 
(1ΙΓ : ιΐβ •|ΐιί1υϊ Ρίιιία ι.ίιϊΐοϊορίιιιι, Ιιιιο ϋυιπυιη 
ΙΟγο ϋ«8ΐ3!ΐ ΠίίμιιΙιΙίιηϊ (75), €ΐιιιι «αγιιπι ιιιοιίεηίο- 
κι ΜρίβοιΙ• ϊηΐίΐηΐΰΐί «ι οπίΐΐϊ ΓυοΗηΐ. Ουϊαίηυί- 
ιΙβη ηρ>Βπΐί» βΐϊιηΪΒ «ίΐ Ηη« «Ιϊκηίΐι*, ηυ^π οΐ 
βοΐπΐίηι Λ|Ιΐ(*ιιί«ιΐΜΐιι ίΐκηπια Οεο ιϊιιιίΐι^ιη κΛ- 
ύ\ύα (76). Ρβ» Ι|[ίΙΐ)Γ (ρβ Ικιηιι ιυη, ϊυιρβηαπι Ιιιι- 
\ν* τΙγΙ ΟΙΐΓΐϊΐίιηίι ΑΐΙ ρΐ€(Ίη , Ιίΐηιβίϊιϊϊ αιΐ ΐ«- 
ρυΐΜΐπ (77), ]ΐΐΐ)ΐι« >ι1 ϊιικιίΐίϊΐπ α ία'ΐΜΐϊοατΛΪΛτα 
ΐπΐΐ ροριιΐι• «ί ίυΙι]««ο Γιιΐυηιιη (υΙ κπρίυηι μι 
ΓΟπίι'λίιιιΐ] νϊοΜϊιιιυ (-αρϋο ΡΓονοΓίιϊιτυιιι [78] ) : 
• Μΐ9ιΓίο>Γϋΐ3 βΐ ν^Ηίακ ΐυίΐΰάίιιαΐ Γ(-|;ειιι, (Ι Γιγ- 
■αιιΙιίΐιΐΓ ίη ]ιΐ5ΐϋί3 ιΙίΓοηυι «{υ* ". > ϋ^ε ΪΗβ βΐίιιιη 
■<Ι ΙιιιίοΜυπι; ςιι« ποιι ΓΓϋϊΐη, ααΐ ίπίΕίκρείΐϊνο 
Ιιΐ)ΓΓΐιίιιιΐ]ΐ, ίΐιΐ ιι1μ«Γ Iιιι^ιι^αιο^ι ΙιυϋΐΙΐοηοη πη- 
^πιίοιίΐ ιηηΓιΊιίιιηνηι > ηοιιΐ3ηΐ£ πιΐ£η• (:Ι;ικΜ 
ίη>βιΐΓΠιΙΙί ^^ρ^βΒι•I1|■ι ιΙοϊηΓοηυΐ. δίςυΐιΐϋα) (ΐβρι 
<ΐρΓΪης>ρβ*ΙΐαΓΜ', ουιιι υιυΐΐ;! ΐΐ ίη.ΙίΒ»! ϋβ ΙΙΙοιιΙ Β πβΜϋνϊα έηΐ ποντίρΛ; χαΐ ίγβΟοί;. Πώς «Ιι «ίι 9ν 

τών Τωμαΐΐι'ν γίϊβί. τ4 ϊ4ϊ Ιβ•ί3ϋρ<ϋμ1νο« Χριη'.ι» 
τψχπ'ΐνΐ,ΰν, ψ γι χβ\ ί| ηα'*Λ:ί μ\ νίβ Λ-.βΟήΐΓ, και 
ΑναΤϊνώϊΜΐ, »3'( Εηιτιι, ούκ &ν •ιΐΓ,ν ϊν ^ύ.'ίΐ/ τή; 
χιρίΐα^ μην, 8ι' Ιί Μ' αΓματι Ανβρ<ι;ιι[ν(μ ΐνβροϋ- 
■Μΐ μίχ«^ιρα , 6&ΐΐ |ΐ*]ν ΐίϊχϊν 4νΛ ΧΛΚβΰ. μίλλ*"» 
ί' Ιγαβίν ΑηΙ π&νι;ρ^5 Ιιτοίΐΐοΐΐι ; Αι1 «ύϊβ κκ- 
ρακαίιϋ την βΐΐϊ ίΟΜΧΐιτίιν ΙςίΜΟίβϋ. Ινβ τ4ν τοιούτ*• 
8αιιλία Ίνάννην, ιϊν χάριν βΜΪϊ {Μΐ}«ρ|ΐηνϊυί)α- 
νον. 1ν μτΓάΧοι: φιλία; ι&τ:])ΐ 6ιομ«Τΐ, χα> (ΐη'ϊο 
κβϊ' βίτοί χαινίτιρΐΐν ^ ηράΐκιν, 1) Ακαύ:ιν, Οόιβί 

χιρίΐι; γι ών * χα'ι μιτί "ην Άΐηαΐΐϊο'Ί 4»νί^νχ 
/ίγιιν, < Χίριτι θιοϋ ιίμι Ι (Ιμι * κα\ ^| χΑρ•ΐ τον 
βεήΐν Ιμ'Λχ;νή οί γίγ^νίν , ΑΧ>& ί:ά ηβντίί Ι* 
(μο^^ΐνϊΐ. ( ΚπϊΙ γϊ^ ί« τοδ ϊΛρεοΙ Λ ίίίβρβν γι- 
νώ]χ(ται, »ιΊ ί κίριΛς 1κ τοΐι βίτΐρου Χαμίί,νη 
τΐν ίπαι'Λν, ι^πβιββ Ιν τ^Ι 'Λ/ Χρικοΰ ίυναμϋ. ώ; 
4 ηρα^^β(\; βιβιΐιί; 1χ τοϋ χ»ρκβίί ιύν άγαΐώο 
ΙρτωνγνωιΟ<ι««ι. ΚβΙ γΐρ κβνΛΐ μΟ β»«$ τ* 
Αναφ^ρονΐΐ; ^ιαΛρΛύ-ΜΟί ίκούϊι, έηκιΧΜί βΐΜΐφί 
νίΐβι, «οφώ; ίξιτίζκ. χ^Ινί' βικιίωΐ. Ταϋτί Ιηι τΑ 
τίΐβαρι Ιιηιρ οΐ Ραβιλιύοντι; χατίχον ίφιΩΐΐΐΜΐι» Ι 
ίηιμήχΕβτον ' αΐίταΙ <ΐ9(ν >Ι ΑριταΙ αϊ ζιΐ'Κιΐί|ΐ*νη] 
Ιι ιαΐ; τ£ιν ν^ς^^ πρνι^ινίωϊ Λρ/αϊζ • ΐΐΐρΐ 
Πιάτων Α ψύάιοψα-, ίί-χίι, ΐίίιΙμ'ίΜβ, ΐ1 ιύντρα^' 
Ι^άινν ίι\μ67\Λ 4ΐν«ι Απηνίκα ο( τοιΐτυν Βιβιχτ,ταΙ (ΐ« ρι-ιίΐ'ΓΠ'ΐιΐϋΓ, ιι•ιιηΗ>(>ιιί Εΐ|κιΙίΟιιιιαιιι εοιιιηί- ^ ΐ•ΊίΙ^ χίχίι-.ψχη.^ηί 1}\ βαγίνΐ μέγα τϊ βςίωμι, 
•(ΓΐιιΙ. λΙ ν<>η> ιιιΙϊΜϊ Ιιιι^ιΐϊΐηυιΙΙ ΙιΙΙΐΐίι ιϋ [ι«ιιιΊιιε ή β)) χαΐ τ&ν 'Λβ>)ν>Ιον Σωιρ^ην ΐι^ Ιχρ',ο β(ν ειιΙ Αϋοιι 11 πιΐιιηιο 'ιιιιϋιιπ )ιιι1!ειΙιιιιι, ηιιΐ) ι-χΐβΓΟ- 
Γΐιιιι εηιΐϊίΐίιιη «ίυβ ίιινιιίοιύί ιιΐ ιιίΐιίΐιιιυ ν['ηι(, 
Ιιιηι ΒίβίΐΙιΙυπϊι ίιι>ρ«(υι βίβηςοίΐ; ηυί ιιου χ•!!!!!] 
τίηυΐ«ηιίιιΐ|ΐ•ηΙηΓΐι Γ«:ννΓβΓ•'ΐυί, κϋ βΐΐβιιι ΐ|ιιί<1- 
ρίιιιι «{Γ<;^;ί[ΐη) ΜΜ ϋκνίαν (αιΐ) ββ ί•ι;1υ[ΐΐ)η 
(Ι«>ρ•'Γ3ΓαΙ, ηιυπιΐυιιιιϊιΐιτηι Ιπιρ«τι1αΓ ιιιιπι: η >&<« 
ροΓίιΐϊ ίιιΐ|ι«η(ΐ, ίιΐϊυ^ΕΓ υι «Ιιικ ρίοΙιΙΐΜίιιιιΐί ϋίΐιί 
■Ι) οπιηίΙ'π• ρΓβιΙίΐΐΗΐυΓ. ΙΙίι ϋβ ου>ΐ» ΪΙΙα «Γρ;ι 
ΙηΐΐπιιίΜί, Εΐ βιβηίΐιιί ιιιίΜίοηειη <1<ϋίι. ίην ιΐ(π«ΪΓ,χ(-ι. Έγώ μΐΊ «1« Ιλκ'βι; φίρω, ιΐ>; 1) 
βαιιλι(> τού'Λυ Ιατ» ϋηΐρ τ1|; ίων Χριτΐΐινών ιΐ- 
ρήνΐ|ΐ, χΐΐ ιωνΊβμαηΧΐΐώνίποιέβιι^, Ιβιαι^Ιρ 

τϊίΐ βΐΜΐ'.σΟνι;; «βν Χα«ΰ βι' Γ ιον ΐοϋ ύιπι/.ύ^υ ηινΐλς, 

ιών ϋαρΦίμιών, ι 'Ελιοΐ χιΐϋήβίΐαΐΓ,ρΐΰιιτ'.ν^ ' 
σιϋα, κ>\ ντιριωβήητιι 1ν ΐιχβιοΐννα ί Ορίνβ; 
«ίτοϋ. * Τοιαύτα μίν Ιτρ>Φ< μΧ πρ&ΐ Ίνιμχίρτιηι 
τΜτζ η '^μΐ'^ οϋχ Α^γϋ;, ο£Μ ΑχΒίρβ); πιριΑΐ)- ^ *> ΐει>Γ. IV, 10. " Ργοτ. XI. Μ. ^αί-ιιι)1 Ρ'ΐηΙ'ΐηΙ ιιο(ι>. |7ϋ ΟιιαΙιίΑΓ νίτωΐ^ι) * ρΓΐηπρο ΓβιΐϋϊπΙ, Ιιοιιη- 
ηϊ λΐύΐη 1η ιυιΐίηιιΐο, ΙίηιΜΚτ» ίη τρρΓϊΙιι^ιιιΙΐ'ηάο, 

ρ^ΙΙΐΙΐ'ηΙΪΗΠ) ΐίνβ ^ηρΐίΙΙΐίαΓΠ ίιι ίΐΙΙ|1ΙΙΓ>ΊΙ|1θ, ΪΙΙ911- 

11;>ΐ)> Ιιι ]ΊΐΓιι;ιιι|[Ιο ΙΙικιϋΐιυΐ, Ι< ηί», Μρ^εΠί, ]ιι&ΐυ« 
•ϊΐ ίκιρίτ^ίοι υροΓίβΐ, ^ΕΐΙ ηίΙιίΙ ι^ιπι ι-ϊ ριΐ'ρΓίιιιη, 
ηΐΜΐιι ]ι»ίΙΊΪϊ, ι μ]ιιϊ Γηιρικία• ε;ιιΙ53 ϊ^^ί•^ι «ΙΙιο ΙΧΊΐί 
μιι<Γ.ι(<'$ Γ«ίΐ( (ΌΠΙΙίΙΜΜ* 3)1 ΙΙΐΓΟϋοΙυΐ, 61 βΐ β»• 
<)«ια ΟΙο'Γΐ) II Ι'ί ο$ί. Η ιΠΕ υιιβηι, ΐ]υ)ΐ ροΐΐίΐί- 
τηϊ, ίπ υΐιΐοπ)} Γϋκΐιια αι«ηιοτ>( ΙΙίοαϋ'ΐι (ιγϊΙιιγ αρΗ^ 
1Ι•Γ0ΐιβηι, ι ^ΕιΐίϊΊ. οιια *ϊι, ^ο>ι!η1 βί ϋι-ιΐϊιιι!, 
^■ϋΐΐια ^Ηΐΐ» (ηηαη ιιιρίίΐιαι. 
(75) 0!«Ι>ΐΓΓϊιιΐ3 Μ^ηΐι^ιΐια Η^ΐοηϊι, ιιι ρηιιιπ <1β 
ηρυΙ>Ιί», ιΛίρΚί. 7, ΐι] ίΙίιΙ'ΐιιϊί ρτ<ιρ<π>1ΐ!α3. Ι'!ϊ[»- 
ηϊι, ιιΐ'[ΐ'ΐιπ, ηΓίη£ΐ|>ίΐ ιπ^ι-ιιΐϊ ι;! ιΐηνιηιυ^, υΐ ;ιίΙ 
Οιιιτο ΐρίΐΐ. Ι, ΙιΙ). •, 9)1 Οο'ΐ'Ι'""!. *''>■ ε^ΐ'" ΕΐιΙ' "■ 
ΟιιίηΙο ΓΓ'ΙΙΗ 5υ<> ρΓπροιιίΐ. ΙΙαιιο «ι^πιρΕΓ ίη οιο 
ώΐκ^ΙίΒΙ ίνρβΓϊΙιΐΓ 11. λι>Ιοιιίιιιι«Εΐι^ιΐϋιιι«ιιΙο ΡΙιίΙϋ• 
ΗρΙιαί. ^|ιαΜI1Πυΐ &τιιβΐ'>ι>ΓθΙο^ιορΐίΐ. :.( ίαρϊαι• 
Ιϋιι* ιαηιϊια αι >αιΐί•ί:ίβ, ΗΙνιΙ ^€α'.Ληΐ(4κ τι'^•'α■•ι, ι ίΐι}Μ> ρηαάραμ ί«ΗΐΙι}(ηΙ (βρίΐΐιΙίιΓ Αιι>ι-η ιΐκιίίαιη, 
(70) ΡΓϋ ροπιαπβ Ο ηρΐϋ ιειΙιεεΙ Ιιιιιιι:ι(ΐ.ν ιιιι• 
ΙιίΓιΒ. 01 ηυο ρΛΐ-Λιι ίΜ\ιηύηη\ ιΙΙιι. ίιι ί[ί»ιιι •>ιϊ('ΙΙιι- 
ϋυιιι «^ιρίοιιιίαιίι ηιυ ΙΙΐΐιιη ίιιιηιηΐιΐΓ, Ιιοιιιίιιη <Ιιί 
νοΜτί ίΐιη ιιιπιΐίΐΐο ρί>»ιιιιΙ. Υιτο «ιιΐιιιη ι•ιηιιι> ιιο- 
ΒΙΓίι βυμίιΐϊ ιιοιι ιιί!.ί ρΐιΐίοιυρίιΐι ΐ'&Ι, ηιΐιιιΙ ΙΊΐΙι.ινιι- 
ΠΙΪ νϋίβΙ)^[. Ι]>ιι ϊη ρτί ΙΙΙΙ1 ιιαπ ι/Ίψόι, Κΐ-ιΙ ψ'.Ι,ί- 
βοψίν, ΐ'-ίβ (,ΐΊΐιιΙΙ ΙΊιΙιηίϊιιηιιιι 1)γ:ιιιιιιι νη\ηιαάιΙ, 
Ι'Ι ηιιειιΐ:ιϋιηιιιΙιιιιι ιιιμιιο Ιηιιιιιι. (κιΐ ϊ Ίιι> ΙΚ-η, 
ίΚ ηηιιιο Μ|ι|ι;ΐ)ί, ιιΐίΐ ϊύΐ'ϋ [>υιι«, ίι|υιιι.|υβ Μρ.Μ)- 
Ιιϋΐπ ιΐυι ιΊ ^ι1I^ι■(|^10Γ. 

(77) ΡβΓ Ι3πι:ιβ1ίΐ3'• ρ>'><) ίιιΙι;ΙΙί;ί Τιιιονι, ΐ|υί 
ευυι β ΡϋΓϊΐκ ΟΓίιιιι.Ιϊ, ΐΐ Ι'ΐΓϊ,υ αΐ) ΙιιιιακίΒ. ϋοα 
ηΐ'Ιβ Μο «ρρΕίΙ^ιιιυΓ. 

(711) Ι.:ιΐίιΐίΐ ΙοιηιΙαίίυ η<•11 ΙιΐΙνΙ ηίιΙ ΐΓίΒίΜ• 
ΰ^ριιι. ί'οΓϊιιαιι βΐΐ'Ιίοιιη ιιοιηϊιιί Χί^αλαίνν ιιιΐβΐ- 
ΙΙ|;ιι, ΐ[ΐιΐΓΐ)ΐιι υ^>1ιι$ ΙιΙιή κυΐι'ηΐ οι•: ΐ|ΐιΐ'ΐι ρΐιιποικ, 
III β(ί;ιΐιι ιιιιΙΙιιβ Ιιίι^ιΐΓίΐ! βΓ3ΐιΙ, αιι» ίη οριΐχ ςοΒ- 
ίΙΓίιΙιίιιιιΙί. ^ι:ΓφΙυ-ιι ϋίΐ ιυΙ'^ηι ΙιυΕΐ»ρ. 2, Λ^ ι » ΗΙδΤΟηίΑΒυΜ ίΙΒΕΚ IV. 30 

ι•Ι «^ ^ν Ιι-ηρίι*, οΙλ' Γν' 1χι1«ίΐω[(ΐν ώ;<ι1τιϋνιί; βαβιϊίι »νΚι.ν\ Ιπβίνων μ«{)^9ΐ)ΐ Ιχν- 
ΙύΟη μ1| ΤΜΐ«ιΐ«ις φΐ^λψ μΐ^άίφ ίπιίναί. Ορίτιρον γ^ρ άχο^ίον»; ηιρί βαηλίοΐΐ ττβλλί χαΐ βιινί 

»* ΐ* Ί^ΑμμΛΧΛ ταύτα ί|«! «βρΑ Ανίρ^ί αύηί; άξνίχρΐω κρίς κΐίτιν , οΐ (ΐ &1),οι άνγ(6ρκιο<ι ίή< ϊ^- 
••«. κα\ β6ι1( μαρχίφηΐ ήμηύνβη »)ιν ύρμΙ)ν• » ΐήν Αρετήν (ΐ/«ν βΜΐίΐα»; α.ΙίίβΟίΙί, άλϊ-' ϊιϊη χβΐ Λ 
1»ίΤ» η ΧΛτορβοϋϊ άτΜγορίνββ;, Ρβιιϋωί ζίη ϊί]/""!*"**»" 'Ρωμιίωϊ Ιχονχο; ήγιμβνιιιν, β; ίν βιρβτη- 
Τ''>^ Ι^έχαν )^αρ^1 η^νιω < 1 ιικνΟά^ίΐ». Έ/ιίνο; μΐι ι.ΐν ίκ το'^ΤΜν 1χι.)ΑϋΟι], χ«ν βιίλυϊ τ^ν ηρβτΐάν. 

713 ΟΑΡϋΤ III. 

Τη^ΓβΙοΓ ραΐη'ιΐΓΐ'/ιαηι «η{Η^^I, π'ΐΓίίτΊίηΜίπι υιίιηοικί ΐκ/η Γΐ/ΐΓΐΑ^ηιίοηί «ίκι ι'πιρίοίΊ'ίπΓίι. ΡιηηαιαΙιη 
άοηπιαΐ»ίΛ η ίιΙ•ίίαί : β4 $ι ρτονοι,αηΛΐ ροΐίϋύϋηι άοΐ. 8ψιιιάα» ϊη ρηίαΐΐο ίοκίία ραι•ίατ(Ιια•η. ί;ΐ'τ4Μ# 
αΙιΑϊιαίίΐ), ι»ογ6ι•ι, ίικιιηί». ηιοη. Οιιί^ρΙαίιο άι Μΐιηο<ιααάο ιαίςηιοτι. Ιι'ιάαηιι ΐΙϊ^ϊΜτ. Κ/β» ίηκι. 
βηο «πιρ^ηΙ ήκοηιυι^ιΐηι ιηιιηαίΙιοηιιιι οηι6ίΙίο. Εκτατη ΓίρΓβΑίΐκίο, Οοίι.ί• ί>ΗρίΤιιΙοψ)ί ρτορΗτ ία^ί- 
ιΤμιν. ίυιΙν'Μΐ ραΐήαίίΐια αϊ «ΐίοιηιηιιπινύΙίοΗΕ ραΙηβΓΐΊινα ρυί/ίΐιΐ ΊιηρίταΙοΐίπι βΑιοΙνϊΙ, 

Β39('*(ϋ« ϋ ΗΑ α ϋβιριάρχης Ιωίννΐ); εν Α ΙπιροΓαΐΟΓ ηκίπη, ηιιοπίϊπι ^ο)^ιπ>^I ρλΐΗηΐτΙιλ ρΛη'ίίΙίιΐί Ιιι ^ν ΒχβΙΔ^ων οίχβι, «ρϊ; αίΐ6ν 11- 
0ών, ηρβιιιγΐρινΐ ΐΐ προΐηνώΐ, Εικιτα χαΐ ίνιμί- 
)ΐνΐ)«χ«ν &ν μ•τ1 τήν βαβΊλί)•»; ηλιυιήν, ηρίν τ&ν 
«ίνιμον κιν^ίΟαι Ικιϋχθη πρί; α1τ6ν, ώ; μίΧ- 
}«νΐ[ ΐΐν«( τατ' αύ:οϋ ΐιαβΆί; πυ^ι^^χτϊιν, καΙ ώ; 
1οιΓι« βύΗν ύηΐρ τβϋ ίιχαΐου χαΐ ΐοϋ χαιν!) λνβι- 
«ιΊ.οΰ*ΐ4; χλναν ίκιΕιΙχνυαθιι βπου'.ήν, χι\ μή 
Ϊ^ν«4ί•ΐβνκβφί-/ιαΐκαρ3π«10ίΐν ραιίιΐϋί, χβΐ ττί- 
>ιμβν 4μ7''''''β^ νινιΐν, Αλλ' Αιηίαννιιν ύβΚΐρ 
κήρ•; χχΐ Χ6ΐν))ν ϊί^ς 'Ρω/αίων ιΊϊι,);!!; ΐΰμην • 
καΐΐμίρφηβ Οίι μίνον, 9τι μηβΐν Ινΐιΐζαίτβ φρί' 
ντ))ΐι πρ'ι( τίΐΐ βιαβαΧί; αίτφ πρ<ιβήχΕν, ίί]^ι χαΐ 
«ννίνραηι ιοί; νυχβ«^ανιβΟβι, χαΐ τάιν άλ}.!!)/ αι]Ιΐ(ΐο ίη ρ&Ιιιίιι ηιΠΓ^ΙιιΙιΐΓ,ΐΓΐιηυο νίΓυυι, ίμιιιη 
κΐίι. μΙ>οίιΐ6 &3ΐιιΐιιΐ , Ιιι ιιι«ιηοπ*ιη τοίΐ^ίΐ, ι|ΐΐ9β 
ρο»ΐ ίιηρΜλίοΓίβ οΙ>)ΐιιηι 3ηΐ£ ΜΙΙ «ογιΙΙι οιιιι 
«ο ΐ»Ι1ικ:αΐιυ &ίΐ ; ΓιιΙυηιί ηίπιίπιιη, ηιιί ΓβΙυπιιιϊιρ 
βοπτα $β εοιιιηιίπίβΐβΓβιιΐιΐΓ, «ι ςιινιηοιίο βιιιη γο- 
ρνοπΐ, υΐί ρπι ϊΐΗΐίΐ» Γ0ΐηιιιι>ηίΐ1Ιιβ Ιοικι ιιιιΙΙο 
Ια1>0Γί ρβΓϋΕτΜ , οβΕ *1> οΜι^οΐιΐοήΙιιι» Ιιηροη- 
ΐΓίΜΐιι €0ΓΓαπιρί, 1>ΐΙΙυιιΐ()ΐιβ (ΙιΙΙβ βλοϋχτΙ μιΐΐ• 
Γΐ'ΐυΓ, Μ\\ (Όΐ Ι3ΐιι|υιη) ρε^ι^πι βιιπι;ιηΕΐ|ΐΜ (βΙΙ- 
€ίΐ»ΐίΐ ρρηιίΰίιι&ίί&Ιίΐιοί ίπϊιιιίϋΐΐϊ αΙιε^ϊγοΙ; όύ>»ί' 
ςιιβ εΓΐηιίηΙ , ηυοιΐ ποπ Μΐυιη «[^Ιίο ίοΐη»*. 
ηυβιηοιίιιιοϋιιιη (ΙΐοιιΙίϋΓΐ , οαΙυιιιιιίιΙοηϋΐΊ ιιοιι 
ΐ'β&ΐϊιίιίεί , 5«ιΙ ΰΐιιιι ιιιίιιίιηβ ηβίάτβΐ, :£ πιηιιΙ'ϊ μΠΧβν ιίν ηί1«)ΐΊν αί«^{ ίχίνΐι. βΐρΐατιτα ιΐβώΐ βΐ ^;ι||]ιιιιι^)^^ . Ι,ιπι•-π κιιϊ ίιΐίορί'Γ >ι)ίιΙ•ίΜ^1 • εΐ ώ; κατα-^ύϊ-ιαι χα\ ΐΜη^βητΙ. Τ^ ϋ μίγιτΐον, 
ίχι χβ\ μιτί τΙ]ν 'ΐ<Μαϋττ,νΙιιτχ&).')ίιΟτ.939ανΐχ τοΰ 
ΙΤ.Λίμο» β;ιμφορϊν, χα\ των μ/ρίνι οΐμάτων ΐί; 
έχ^τΟΐΐ'ΐ, χίΐιού; 4νϊί.Βΐ:ί6ίίμ&>ς, «ϊΊ ία; ίτ.μίΟ- 
β»!,", ΧβΙ ιί ίίίμωτί,ρυ, χ»1 ΐή• χίινήν πβϊωίϊ- 
ίρίβν, ο'χτον οίίίνα τών άχοΛΛυμίνων (ποιιίτο, 

•Ο.ϊ ύνίχί ^' ".ί*ί•ί< βίτΐϊ ηιχρίαΐί^ριτίλυυΐ' 
άΐώά η&ΐϋ πβίΐάχι; γρί^οντο: α^τ&ΰ χαΐ ίιομένοι^ 
ιιαρί ηάιΐβ ϊ1* τ^5 ηοϋμβυ ίρί•«ι•ι ικρί ίΐρήντ,ς, 
βΟ/ ΓΤ1 γι ο6χ ΐ!Ε«{0ΕΓο β'ΐτΐί, ή τώϊ Ιιγβμίνων 
||(|(1{« άκ'.ύ<:ν. Αλλά χαΐ πίν:α χΑλΐι.ν ίχΐν&ι. χαΐ 
«Ο/ΐ 1λλο»ΐ ΐπιιβι μή χηιτίθίοθαι τν^ κίΧ^μΜ. 
Έχιιτα ί'ριβχΐν, (τι Ταΰτι μιν ϋ; μ)| πρββή• (Ικίβίΐ'υπ) Μΐη ηιην•Ίΐι!ι> ί|)ΐο ρΓχ αΐιίι οΐαοΪΗβι. 
ΙΙΙιιϋ νβΓΟ ο»3« ΙιιιγπΙιιΙε, ςιιοιΙ ρο&ΐ ΐαιιΐ*ηι &ι1α- 
ιηίΐιίοικ: 1>βΙΙο ριιιΐνιΐϊΐη, ριιΜ γχιΙι^» ίιιηιιιη«Γα- 
Ι)ΐΙοί, ρηίΐ ιο[ κιοηαίιτβ ιιι ΐίΓ\ίΐιιΐι;αι Βΐ)ίΡ|>ΐι>3 , 
ρυίΐ ΙιοιιαπΜη ριιΙ>1Ι•»ιιιιπΐΐ> , ΜίουτΡ• , ^οιιιιιιι]|ι^ 
ΐΐιΐΓβιπιιιιιηυβ ΐΐίιίιιιιι πιιΙΙι ρΡΓΜίηιΐυιη πιί»ι-Γ»- 
ΙΙοηο ηρΐυι βΐΐ , ιιβ>ιιια ιΐβ ιεβΓίιίΐχΐβ ίη ίρ«ιιηι 
ιΐΜ]ΐι^ »ά Οηίΐη ΐ|ΐιυΐ|ΐιι>ιιι ίβιιιΐκπΐ , »(ά ςυαπ>*1ι 
(υΐίίϊ ίρ^ΰ ηιιι1ΐιι>ι<ι|ΐΗΐ ΐΟηρΐ-τίΐ, «Ι ι|ΐι.ιιι>1ίιι ΙιιΊ- 
Ιιιιη ίυίΐ, μΐΐΟιϋ υηνΕπι, ιιοο ιιιοιίιι ιι*)()ικΙ «υ ιιοη 
ροΐυΐΓΪΐ. >ιιΐ Ίϋν ιΙίίΐΓοιιιιΐΓ ϊΐιιΙΐΓβ νοιιιβΜΐ. μ- 
ηιιιι οιηιηΐιιΐί ιιεί*ίι εοιικιιϋοΐι, βΐ ίΐίοβ η«| ίιΐι-υι 
ίιηρυΐίήΐ . ηβ ΙκΙΙο ύιιίι ΐΐίϋιτΐΐιΐί. δΐΐΙ Ιι^'^- «( 
ΐΕΐιιροΓΐ αΐϊβηα οιιιίΐΙ^ηιιι:*, ϊιιΐ|ΐιί[ ; ιιοη ίΐιίιιι 1^4 ■6τ<ϊι π,ν Ατνωμο9ύ-»)ν προιιριιμέ.ο; νϋν ιϊκιϊν, ^ <1ι>ί, υ[ Ιΐΐιϊ !>ΕΕ)υι ΐιιυιιι «ιρΓ*>Ι)''3Γ£ΐ". νηιιιιι υΙ βϋ' ίν' ιΐίΐΐιν «^η>τΐ{. ίς χαΐ πρ'.ν '^ινίαία,ί,τΛν- 
τ«ν Αχριβώ: χ«ταπ«^άίοιιβ ιώ' ίιομΐνων Ιχ τ^; 
τϋ' κρβγμάΐοιν ΙμΓ.-ίρίι;, Νυν\ Ά ι1 μίν μ1] ηρίν 
αύτίν ι(ιΐι> ΐ«νίιΟιι Βυζαντίου ΰηϊ Έύν &ρ;[[ερ<ων 
Τ«ν βρβ'Μυ χαβϋριΐΐο, ι:*ρ'( ηιούτωϊ μίν οϋίΐ^ς 
&« (ΐΊώχΧίΐ μή μ•νΕΐν ίπ: τον κρο-η;ήματθ;. Ά1ιλ3[ 
ΐΜρ\ ίογμϊτωϊ ϊήί !ι»βτρθϊιήί, & Λβρί ιών Αρ^ΐί- 
ριων Ιγιαϊ«Τ4, Ιοριν.ν 3ν χαϊ xxτ^ψ^,9I^^το, εΙ 
%βΙ{ χαπιιβρίαΐί λϊΐ3χ4μιν«{ Ιφαίητο ' ιί £' «ν 
^■^^(υχ* «Ί* Μχη^• *ύΜν ίιν Ιχώλ^ι πϋιν Ικΐ τ£'ΐ 
9ρ4\«ν ιΐνβτ. *Ε)η\ Εϊ οΟκυ βυνη/έ^*)*!• '^^^'ν μϊ' 
μή ΐΰναιβαι τών λρ^ιερίων χα:αψτ,φΐΐαμ1'>ων 
β&Οι; ΑνΑγιιν κρ4{ ιϊν 4ρ4ν<•ν, Ιφιβιν Ιί Ιιίόναι οιιιπϋβ ΚΪΓεηΐ, ικβ Γιιιιιη υιιιηίβ 3ΐ•ΐι-ν|ΐΐ3ΐιι ΙΙ«- 
Γϋΐιΐ, Γκπιιιι ιΐίΐι (Ιυειυιιι οοη]6θί)5«'. Νυικ ιιΐιϊ 
αιιΐβ ιιΚΊΐιιι ίπ^ΓΡίβιιπι 0οιι»Ι3ΐ)Γιι»ιρυ1>)α βι-ιΐβ ΙκΒ 
πιιιΐιΐϋ ΚΛΐ» αΙ> βρί^οορϊϊ. (1ΰ Ιιίί ονιη» [ϊΐιί π•ο- 
1<8ΐί«>ιι βχΐίίΐιυΐ&ϊΐΐ, <|ΐιθ(πίιιιΐ9 ρΓα'Ι«ΧΐΓ«& ηιι«1 
ρτχΐβ>«Ι>ΐΒ. Οιιυ<] ιιιιηη ιιΙ ρΓ*>> ι1ΐ'κιη*ΐ> 'Κ'- 
η•-(ι ΐ|υοΓΐιΐ)ΐ 1β ^ρ^^^ορ^ οιιοΓβυιιιιΐ, •'κυ ΐ]»οΐ]υβ Ιβ 
οηΐΐΐιΐο ιιιεο ευηΐνιιιιΐ'), Μ ςοιιιίιιοίΓΕ. 5ίιι κΐ»- 

(ΟΚ»*), 714 "'<"' >>ι>Ρ<'<Ι)•:<> Ί^'" ΐΙ»οη""> Ι^ο'" 
ΓΕ(ίρΪΜ. Ουοιιίλιιι »βΓο ι« ιΙ> •'ρίιη>ρΙί οιαιιτίοιαΓί 
ίοιιΐΐβΐι , «60 Ιβ Ιιι ϊΡίΙριιι γγιΙιιιιεγ« Β"" ρο>»ιιιη. 
Τίΐιηοι αι] ιιιο ρΓΟτιιτβ* ΙίϊΗ. ιιιι•ΐ|«« »ΓϋίΐΓ0 >ϋ 
οΙι^βΓΐ) Γβιροιιϋηβ (79). Ι'«ΐη>ΐΐΙι» ίη|ΐβηΐιιιϊι ]ιΐΕο1ιί ΓοηΙύηί ποκη. 
{19) ΝββΓΜ •|")ί ίη (ΛΜΛ υα:\ΐύαΐ}(» ΙιιιρκΓ^ΐοΓ «ρί^ιιρι» ΙίΐΛ »"•» ΐηιβτ μ ϋ:^11(I^ωΓ*^1«»•»•- »«"πι 
ροΐΐΗΐηΙ (Μ<! ίιιΊοι. εοοβίΒπΙίιιυβ ΐ)ΐιίι1βιΐ) Μκ ιιιιι χιΊιϊΐ>ιιιιη χιΐιτραηο» ιιοΐοίΐ. ϋνα υΐ αικο ιΐ'νηΗΐ- ■^ΐΐΪΗ 91 ;0ΛΝΝΙ!ΐ ΟΑΝΤΛΟυΖΚΝί 32 |ΙΓ»(ΙβΙΠ[ι<ΙΐΙ1Π »υΐΙΙΙΙ(ϊΓ« τ* |)111•Λϋ, ('ΠίμΙΟί ΓίΤΙΙΙΙΙ 

ηνηκυιιι Ιοηρίοηΐυπι νΐϋΐΐιοβ'. ΙιιιΐϊΚιιΙυη) ηιΐηι 
Πΐοηΐο Κ'^ιιυ*, Ε( οιιιιιί* ίυιιιαι» Ιιιι1ίϋΓΐ:ι. &υμΓΐΐιΐίΐ•- 
ςυη ι->ιιι(ιιαΐ(!Γη<> ίΐΙ>ί ριΐίκ)ΐιΙ>3 ΐΐιιρίΰΑΐ»(ιΐΓ, Λμιλ 
|ΐϋΓ|>ΐΊΐ(Ι('Γπί , ι|ϋιιιιι ιηυΐΐβ ύεΙΙί ΐεηιροΓϋ ίΐι «ιιαΐ 
ΠΓΓιΗυ ιΙΗΪ'ΐυίίίοΐ. ΙΙΐΙιιιΙο ί^οι πΐΐΙίιιΓΟ βφκ ϊΐιΐι• 
ηΐιυι, 01 « (ΙιηοΓΟ <ιυο Ιβϋΐί^αίιΐί ΓΡΟΓ^ιυ•, ίοιρβ- 
η[»Γ6π< ιΐβ Ιεηίΐϋΐβ ί)ΐ]<ΐΓΐαηΐ(ΐιηυβ οΙιΙίνΐοιίΒ ρηβ- 
«]|ι:3ΐ»ΐ ορρίϋΐ) , »£ΐΊ)αι<ιιιβ ^γΧΙβι ίπιρ(;ηι«, ηιιοι] 
«ιιί ικιΐηΐυβ, ίβπονϊίβϋΙ. ΡιΊι^ΙιβΙ ιυΜυι ιριηρυι 
•ιΙ ι1ιΊ<Ι)ΰΓ»ηιΙιιηι. ηιιϊΊ «ρΐ»ορΐβ ΓΒί[κιηι]«<>ιΙιιηι 
βίκΐ, ίί ουϊΐΒΐ ίυιιυ ΐιιβίϊ νβΙΙυΐ ; φίοΛ βί ίιηρβ- 
ηΐοτ ΐοηΐΟϊΙΙ. Τβηία ροκί ά\ί ιϋ ουη) Γκ^ΓΜίυ), 
ρβΓΜιηιΙίϊ >Ε Γ«β(ϊνί5 ΜΓπιοιιΙΙιυβ ΐΐιιιι βιΐιίΐιηη}. γιΊν Ικ' αίτοϋ τών κα(•]γορουμένωιτ. Ό βΐ ι4 το3 
βαοαίωΐ τιραβηνΐ; χα\ τ))* ί&μίνιων τήν τρις 
αίτΑν 4ρων, μικ^ϋ μίν Οίχα βνιιριΐιτΐον βιΐ ΐήν 
ηαρ' Ιΐηίβι; τήπ ηραγιχίιων Ικβααιν. Καινίν «ιν• 
γίρ ύηίνΟ(τ Οιινίτον ΐρίΛον ύΐΛοτήίίίβίΐ, χβ\ 
κίΐΐν ίρίΦ/(1(ι« χαΐ ΰ€ρ<νιΐ ΰπ(ρ6«Χ)]ν ϊηομι• 
Μίν. τί)* 4τοη(βν ϊνβυμούμΐϊΟί ίών «ίργαιμίνων 
ιτρ^; »1ιϊν ύκΐ ϊ*ϊ «ίλίμβϊ. 'επιιιβ ΐί ^ίΐ) χρη- 
«τΐΐίρ«υν ϊών ίλκίϊων ίπιΟΐ, χ«\ άνβττνίΜίβί ί» 
τών χαΐΐχίνιων φίίων, βαβιλίω; μίν της ήμ«ρί- 
ίητος χοΛ τή< 4μνηοιίβί κίν ΜΛγ,ων ύικ^ηι/);"") 
«Εθ*λί, καΙ μεγίλβι; ώμολΐγει χίριτβΐ τςΐ ^.ιμηα- 
βίίβί χαΐ ϊήί βυγγνώμιι; ής παρΐβ/«τβ. '^ΙΐίΙιβ 
βί ιρίνον κρ&ΐ βι^ιχίφιν, (( Ρύύ'Λ\•!'> Δνΐίχαβίβιι• ΙΐΙλια ιΐβ ]ϋιΙ!ΰίο ρβΓΟίιηοΐβΙιιιΙιΐΓ, νβΐΐίΐπβ ΐαυκ^ιη βββι ιοί; Ιρχίϊριίυ 7ΐρ4; τών κϊΤΓ,γο(Λθ|ϊΐνωνΐίι» κιιιη βςϊιΐΓί, ΡιΜίαΓί*-!!» ηΐΓίΐιιιι αΚΐΐίιιι ίηιρυΓΜίπ- 
π>ιη 1ιιιιιΙ*Γ(>, β( )ιι^Ιαιΐ(ΐι βίΐιί ορίλΐυιη ιΠΙιπιιιγβ; 
«Ιϋπίιπ ΰΓΪιηίιιι ίίβ «Ιίΐιιιυηιιη. ΙιηροΓίΐΟΓ «)ιιιι |•«ιί- 
Ιίυιιβηι ίρίΕΓΟρΙι ΐϋιΐίιιι ιί|;ιιίηΐ'ΐΐ[, &ιιΐ(](ΐ<: Μίπιβη- 
1(1 ιιΙ ^IIβι1■1II ΓοιιΙΙηιΐϊΐ, ίιΐ ιιυιπΙ 6ρίΜ:0)ΐί« ι^υοιιυβ 

ρβΓρΙβΐΟΓβ νίϋβΙ)31ιΐΓ, αΟΙγΠΙϊ II [11)111 ιιβι: •1Μ ρΓΟ- 

1ι>γ1 ρ»ΐΓΐ3ΓτΙιιιη ιΙιγοιιο ^ΒροΙΙί , ηΐίί ρβΓνβΓΜίη 
ΑοιΛήηίία βΐ ι1ι οπΙκνΙοχι ΓβΙί);ϊοπ« (ϋΐιία ιΙίιοΓΟ- 

)ιΐηΐβ(Π 5£03Γ) ΟϊΐΒΙΐϋβΓβΙΟΓ; ρΓ«ΙΙ|;ι;Ι>«ι>Ιι|ΐΙΐ ιΐϊΐΐιι, 

ςιιο οιιιηΜ ίιι ρα1»ι1υιιι εοαπί , ίη «)ιιι ι1»- 
|[ΐη>[) ίιΐ'ΐιιί'βΓβηΐ. ΟαΙ υΐιΐ ίΐΐιιιίΐ , ^ρ\^^ορ] . ει 
ιηηιιβοΚοΓίιιη ρηιοίρϋί , 3ΐιΙί<οπιιηΐ|ϋ6 ρτοίΜοιη 
ΙβΟί&ιίιιιΙ ϋοηνοηΐυηΐ. νοοίυτ ριΐπίΓΕίιι; <Ι(ΙΤιμ1 ήμίρ* μιτ* Ιχΐίνην, ηάλιν τρίς αίΐ(^ν ίλΟών, λδγ«( 
τ• &ν(χ(2το ^.ολϋ Λ Ικιγωγϊι κοιι χάρ'ϊν χΐΧτι* 
μΖναΐΐ, κα'- ηιρί «Γ.ς Είχι)ϊ ίΐΗνήρετ'^, ιΙ ^νλβιι« 
«ρΙς τΐ5ν(ξίιβιιν;(ωρίΙν, Ό βΐ ίΐβ!; « ύπίρηώ- 
/ίτο ίολϋ, χι\ ιή" ίίχη* (^ιβ/ίν βύιψ κ«:Λ γνώ- 
μην (!ν*ι ' ίηολϋηβΟαι γίρ ι1 ΙγχΧί.μιτα ηρ 
(χιΐνη* χϊτιιτίΐ. Αΰτίχα « 6 ριοιλίΟ; χιΛςίρ-' 

ι|>ιφΙΐ<:ΐ τι ώς βικαί* (Γ)] ή Αν"»'ΐ ' ί^'" ίΙ| 
Χ3Ϊ Μ(ί Αρχκριίη μ1λιη;ι ή ΐ(κ•1 φ[1<] - (ϊχνρΙ 
ζονη γάρ οί£1 βύ•οϊ{ χατά γΐΊύμην (Κμ ΙξλγιβΟι*. 
τοΟ θρήνου τ'.ν πατριίρχην, ΐ1 μ}) 11<γ][οΐ(ύ6ήΐιιβ» Μ Μ νΐπΐιιηιιη πβρΙ. Ιίβηιιη ίο ΙβΠίιιιπ ρτο ηιοΓΟ ^ ιιροαί-^ΐίν βι«β«ρ4φσΐΐ, χιΐ 7»ϊϋ ιώ« ίρΟαΐΐζωι• *ιΚ3ΐιΐί, |υ<1ίι:ίιιιιι »βπΐ|ΐ«Γ ϋβΐΓ«ΐΙιι. Ερΐ^οορΊ ϋε- 
οτίΙηΐΒ 0ΐιιιΐ'[0ΓϋΙίααΜΐ,]αιΐ3Ρ3ΐΓ»ηι ιΙβ Ιιίβ Γβϋιικ 
Μηαίοηβ», ΓίΜιη Γιςίοπ4)«ιιι εοηιΐίΐυυοί. Νοη ρβτ- 
ηιίΐΐουι ίιιιρ6ηΐθ'', ϊρίβ ριΐηίΓεΙίλΐη ίϋίΐ;ΐ|ΐιχΗΐ 
ηυαι υιΐ ςαϋίΐιιιι (ϋοοιϋοιυ ιεΐίΐ οεευτΓβΓτ. Οκο 
*ρβΓΐί, «(Ϊ31Π ίΐΐο ρΓ;ι;ιυβ, ϊυ<1ί(-ίυιη ΓΡριΐιΙίβΒΜ, 
Γρίΐοιρί οοπββιΐϊΐι ιΙκΙίοΐίοιίΕΠ) β]ΐΐί Ιιι Ιίΐ»τΑ$ γβ• 
<Ιίβ<>η'• βΐ ιΤβ ιΙο^ηΐΒΐίβ ΐοιηιιιη ϋΐΐιιιιΐ, ίιι ηοο υοα- 
ΓιηιΐιΐΓ οιηιιει, ΑΐΙιΐ(()πιιιη ΰ]ιιιη<)β ΐΐχίαηι ({|ΐιΙ- 
1)ΐΐΒ£ΐιπι ^ιρ»1Γίϊ^^|1»■^ι1αιι1ι^,β3ι1βπ>»βη1^βηι^, (Οη- 
ΒΙΙβΙΟΐΙο ΓΐΙΒΠΙ. 715 ιιιιο(ί>'<^ Ο ιβΊβ ^ο^ι <1('ίΒΐΙ"Β 
ι)ι) ρηνβ λΙ()(ΐο ίιηρϊβ 4β ΓβΙίΒΪοπβ ιβπΐΐΓΒ. Γι- 
ΙκηπίΒΐ >υΙβιυ ευπι ιυί £ίιιΐ)1ιΙ)υ( {!] (ΙΊτΐηοπιπ Μριΐίλίχτοιιβι, χαΐ «υνιτίθινια ήμέριν, ϊ« ^ 
τ.4ντΒί (« ρααι1((Βΐί Ιϊΐι τ^νοιιίνονΐ τιΐιν ΐογμΑ- 
ιοιν ν^ν Ιξίταβιν ηβιιΙιΟαι. ΈιηΙ Η <ι «ρ Βιαμ'• 
^Χ(ΐ, παρηβαν μίν οΐ ίρχιΐρϊί;, χιΐ τών μοναχν* 
£βοι μάΐιηα 1ν λίγψ ήοαν, μ\ «ων βΛΐτχ''.Τ|ΐιχινι> 
«( μίΧιηα Ιχιφανι!;. Έχαίιίτα ϋ Ιηϊ τήν β:χ'^ν β 
πατριάρΐηΐ* 4 δ1 άινίβάλλίτο μι] ήξΐιν φάνχαη, 
Λ\ΐ ΐ1 ιηΙ ΐρΗ Τ**^(^'^^ΐ *Πΐ μιιννβΐΜ{ κατ! τ( 
ΙΟοΐ, Α μίν 4μο<ωΐ 1ν κίται; 4ΐΗί«ιτο ι)]ν Ηχι*. 
ΤοΙ; ΕΙ Αρχκρΐϋσιν ΙΜχίΐ (Ι^ν ίψηφομίνην χβΟαϊ• 
ρ(βιν Ικιχυ^βϋν χαιΑ τ<ιΙις ιηρΐ τοπίων κιιμίνου; 
ιών Πιτίρων νΐμοι^ΐ. Βββιλΐΰΐ ΐΙ βύχ ι[>, ΑΙίΧ' 
α&ΐί< £ι' Ιαντοϋ ηαριγινίμινβ;, ΙπνινβΙνίΜ ιμ- 
ιριάρχβυ, (( μ)) βίιύλβιη χΊΐρΐΙν ιρΊ^ τί]ν Ιξίταιιν ρΓοΙΚίΠ. ΤβΙί ιηοιίίΐ Ιοιαπΐΐ ρϊIΓ^»Γ^I1» Ιΐι'οα» ρ ^^^ χατηγορι;μίνΜν. ΈηΑΕΙ φανίρώ; χβΐ ΙλΙ ϊβΟ 
ΒΪΒ€()ΐΒ«8ΐ, «[ΐΒΐη Βη1εΐ|ΐι»π Β^ΐΒΐιΙίκπι ΙιιΙΤΒίεΐ βιβιλί)»,- Αχηγ£ρ(υϊ ^ν ϊίχτ,ν. τ<}ν « χα4«{ρίβιν 
ΐπιρβηίΟΓ. ί(«ιι ϊΡΓο ιιαϊβ&ΓΡΐ«1 .-•«Ο οΐίπι βϊοΐβ- ΐχ,ΐνου ^^^ ρίψης ΐΛονν^νχα 6ΐ 4ρχΐ6ρ;ΐί «Ανης 
•ΙβΜιεΙ* ςιιί))ΐΐΒ:ΐΑαιι, βΙ ρρϊκομίι, Βί ρη«)(Ι> «οη• Ικιψηφιβίμΐνοι ΐμοΐω,-, χλ\ ιίμο» κερί ϊών <ογμ<- 

^ίι<:ο1)^ ΙΌηΙιιηί ηοίπ. 
ηι», ΟγκΪ Ιη>ρ«ηΐθΓί1>ιΐΒ «νίβ κΙιιΙβιιΙι'». ιΓιιηί* ρΐι»» ηοπ>ίη3[1ιιι ηυχτίΐ, Ιε^Βΐ η>|«ιιικ>ηβ•η Ιη α- 
ΐηΒβηιηι «>* Βυνΐοήΐ*ΐ£ΐα ςαηΜΜΒταοΙ. ύυϊ β^Βοι- ποαβιη 69 «^ειιηΙι μιι» ιρ ΤγιιΙΙ». Ι{1) Ι>« «ηπίτονβηίι ΒβγΙββιιιΙ . λείηι1)Ίΐί ηΐ Ρ>1•- 
ηχ «ορίυΜ (-^ίιηιΐΒ βΊ αιιοιι ΙιΙιγΪ ββΐοαιΐ! , ηυο 
ΐΒΐ<ηίβηι τι^ιΙΙγο <'υρίιιιυ« , ι|ιιοιϊ«β €Αηΐ.ΐ£υΐΐηιιι 
1>>Ι(ΐπΐΒΐη ΐ'ίιΐΗΐιικ Βκ»ίΤΐ»5 , Ιϋοιιυιιη «αε ϊβη- 
ΐΐΊΐίει, ρπΜ]Ι(~ιΐ £1 πίοΙΙΙΐ. Οιιιίίίιηιικ γο Ιοοο 
ΙίΒητ Βγιιο^ιιιπ ιιΐκΐίΐιι» Αΐίηιΐ]'πιιηι <κοαιϊι>ιιο 
ϊ •ηιιί& ρΒΐτί«κΐΗΕ ου>εΐ>«ι ^ιιχ βί μιΙ κΐΗ^υαι ιΙ« Ιιιπιϊηβ Τ>ιιιΙ)ογϊο ο ι1ι»ΐίιιηϊυιιβ ΐβιοηΐί•) β*"- 
Ιίοιιίιηιΐΐ <ΙΙνϊη.Ε ^ίιI>βI1^ιπυΒ. Ι^υιπηιΐΐ ηιιίιΐοΐη, 
ηυΒίυπι ίρίβ ΰ*ηΐΒ('υΐι•ηιι$ ιιιγιπιιιΙι, ε[ ΒΐίΒπι, ΐυ- 
ϊϋΒ ΙίΙι. α ΙβΒίι^ιη Ι3ΐι<1>νϊιιιιι$ ΟΐνϊΊοιιι ιηοπαιτΙιιιιΤΙ 
ίη βιΐ3 ΙΙβίΜίΐ'ηΐ ϋο ύίΐοερίΒΐίοιιβ ΒμΗμβιιιΙ £1 Ρ»• 3ί ΗΚΤΟΒΙΛΚυΜ ΙΙΒΕΚ IV. ;τρτ)μαΐίϊα; ΙΕαι^ιάρχηΐ Ιωάννης ώ(ΐ,ο^ρ4νΕΐ, ίι6 
»9ΐ καθ^ρϊΐιΐ τοίί βρΐνίΐι, ίχίίαμ'υΐ χα\ χακώς 
««ρΙ«Α βίΐα £4τμ*τ> φρ'.νβϋσ:, α^λαμβί 11 χ«ΐ 
δαοΐ ΐώ« ί(ίβ(ω•ί Ιχ',<ηαι, βκΛουββ τβΐί β(«ι4^0'.ΐ 
βιβΚνθ(; να) λί^ου^ΐ• μ\ φρονοϋαιν, υΐϊΐϋΐ μίν 
«ίν 1 ηντριίρχΐ); ΊικΛϋνη; Ιχ6«6λη:ο των Ορΐνων, 
«•ι ηρΐ-ι βαίΐϋι ΐύν Κανταχουΐιινϊν Ι,χΐιν £ΐ{ βί>• 

τών τήί Έχκλΐ|<ιία{ πρβηιαιροάμΐνΐ; «ναι, νΐ 
1κ των ίρ^κρίων χαΐ ΐΐΙ•ν Ιίίοηών, α^Οΐ{ (Οορύ- 
(«ι. καΐ ί,ίιχήβββι ϊιιτίΙνίΜ πιρί ΐΐιν β:χί;ν. «βΐ 
^ν καΟίΙΐιιτιυν ά[^ιίρίΜ* χατίβύι* ί{|«ν τ.άνΐΐς 

ήζίοα* Βυΐ•νι<(•υ ίχ6λη6ήναν<ί>{ ούτω ηαυναμί- Β νβηυι , ϋβπ ϋίϋ ϋιΐΓΐνίΙ, ίΕΐΙ πιΟΓίιη (Ι ΰπίΓΐιΙιΙ βϊΓβιιηϋ Γ0Π1Γ3 ίρΐίΐ'οροί, ςιιϊ «Ί ριΐηιιηΐιιιυπι 
>ΙΐΓΟΒΐνΕΓ>Ι)Ι. ΟιΙϋΙποΙνΓαΐι οπιηβ«, «>Γ«ρΐίϊ (γΙ)>ο• 
βϊ•ικ ηί<θ'ΙΙ$, »ά ίιπ|>*ΐΐΐΐοτ<!ΐιι *Λ*ααΐ6» ρκΐιιηι, πι 
β)»ιΐ[ία μυΙΙαίηΓ, ίιι λ κΟίιϊοιιβ <■( ΙυιηιιΙΐιι Εΐάβ- 
α»ηι οηηιιίβΐϋΓλίη. ΙιηρΕΓηΙηΓΐ οΐιιιηΐίιίοηβηκ'χηι• 
ρηηίΐιιίαιιι βίιηΙΙίΙΐΓ νϊίΐιιη ΐΚΙ ίκίβιχίυπι. Κι^ιι 
ΟΜυοιοΙΪγΙχιπι ίΙΙυιη ιηίιίΐ. Οϋ ηοπ <]ία ρη» ι•η• 
Ιίβ ιηιιΐβιίσιιίι ίιιιρ«ΐιοιΐϊ (ι «ιιηιπιο ηιίηι ίβΙίϋ11ιΐΙ> 
^ΓΐιΙϋ ιιΙ ίπιβπι ιηίκΓίβηι ρΓ3:αίρίυιΐυι ϋΠΙ), ρΓΐ- 
ιιιυιη (|ΐιίιΙΐΐη ιηοΓίιιιπι ΐοπΐΓί\ϊι ; ρο\(πιθ(1(ΐη) η 
ρηΐείΜΙβ «ιίνίι. ςιιβϋηυΐΐη ηπη «ίυιυΙ «Ι ΜΟίϋ . 
ίηΐεΓϋιιπ) ίπίπι τίΐΐρΐ,Ί πΐίηιρ, ταηαχα «Ιθ » ϋ•- 
ΙιιγΙκιΙμΙιιγ. Οιιοϋ βικΙΙιίιι ίηιρκηιΟΓ βυιη Β^ι»η- 
ΐίυη τονβηί, οι • ηκιΐίΐϊι ^υ^3π ρΓχςϊρίι. Ηβ- ^ *ι;( ΚΒϊΙ ΐί]» ΈχχΧιιβίΒν οτβ«ω; χβ\ ταρβ/ης. 
ΤΜμι Μ] χίΜΐιφ τήν ατοίβιν τούτο ΙύΗΐν. Κα\ 
(ικμκηο (!{ Λ\£νμ6τίίχον, Ού πολί ϋ Οττιρον τ)|ν 
τ»93ύτην μιταΕο1ί;ν οϋχ {ν«γχών Ιχ γΐρ ίχρζ; 
ίύΐνχΐχς εΙ{ τοΟναντίον ίπαν ή μΕοβ^λή έιιΐίνψ 
ηίριίβιη.- «ρώιβ |ιίν Ινίαηαίν , ϊΐϊ«ιτα Ιζίττ)) 
»η1 τών ψρίνών, ον (ΐΙ)* χιίίηαξ • ίλ*" ίκίοίϊ ιοΙ 
βΜΤρΜών, αΐιθι; τοΰ χβΟίβΐηχίΐβΐ (ζΐ^ί^ΐΐΟ. Άίή 
«ηιΜμινοΐ ί βαϊιΐίΐιΐ, αΰ6ι( αύτ^ν ίχίίΐυΐν εΙ« 
ίυζαντον ίπα'ΐαΤΕΐϊ, ίιη,' ΙηιμίΧΐίβς τκκίΓϊ παρΑ 
ώνίβΐρώ»- ίκατίλβών βΐ, βύχ άντία^ίϊ Ιη.πΐίΐ. 
βτβι» ' 4λΧ' «54 ιήί, »1βΜ χαΐ ίτ,( λύι•η( χατί(»γα• 
βΟ(\;, ίηϊιύηΐΜ μιτίΐ μ:χρ4ν. Ταύΐβ μίν ούν ιιιίηιΙ ςοηβυιηριιΐϊ, «ΙβοΜϊίι. $μΙ ϋχο ραιίΐί μ«- 
<|ΡΓυο(. Τιιιη νβΓΟ 60 «ιαυοίοπίο, ιΐβ βΙιο ίπ ήοι 
ΙοΓίιΐΒ ϊ1|II1^!^η(Iο πιοι ΐνηιχιικβ «υΐκο ΚΓΓβΙιβπιυΓ. 
ΑΙίΙ ί^ιΐυΓ οη>ηί£ ιιιιηϊηΕίιι ΐ))ΐίιιπΙ>ηηΐ[ΐΓ Γϊΐΐπ» 
(ΙίΓηιιο ηιι^ί$ ίόοποιιιιι , οοιι οΐι νΪΓΐηΐΡΠΐ ΐ«ιιΐυπι• 
ιηοιίο ΐΐ ΐ'ΐΐί^ίοιιιιυ νιΐχ ίπίΐίιιιΐιιιη , ϋινίιικηιιη- 
ςυο ϋοΒοΐίΊΗϋΐ βεΐ'ΐΐΓΐΐιηΐΐο^ηίιίοηβιη ϊίςιιβιΐίυπι, 
ΐειΙ ΊΐΗιιΙ ίπ»ΐ|ι«Γ ^ηπι ϊηιΐϋ βΐι ίιιϊΐϊο ίπιροΓαΐοή! 
Ιιηϊΐιΐιιι» ρ;ιΙίΐιπ «ιΙτΐΓίαΙιΐί αϊ ιωΐιΐυ! «$ίίΐ, ϊηίΐ|υβ 
«Ι Εΐιηι ηίριιίΐίοβ ΙίΙκ βι<]ΐΐ£ «τίιίο Ι)ίΙΙιιηι ιην 
νβΓΪ. ΟιιΐΓΐ > ρτίπςίριο Μβηοΐ βΊ Γιπβιη εηΐΜΓβη 
)ιι1)ίϋΐιΐι. ΕρΪΜορί *(Γ0 βι ΑοιιπηιίθΓ•£ ιΐε ιιο- 
ΠΒοΙιίϋ (βΙιβηιΜίΙϋΓ ίπ €0 ηο^οΐίπ ϋϊιριι1•Ι»ιιΐ. ΐ*Μρην. Τέτί £1 (ύΟϋΐ ι^ιτ^ ι^ >ι>βιΙρ«"« ΙχιΙ- (; ΗιιΙΙί!> κΙι|ιιϊιΙβιιι 61 €ΓυιΙίιίητίΙυϊ, £1αιι|« «Ιίιιι *«- νου *ί•[θ; V ««ϋ*• ιϊίρΐ «5 προβιτίβομίνου -,ής 
'Ρ>χΐ[1ΐ]>Ιι;, 01 μίν οΰν ϋίοι ιιίιΧίς ιΧ'υ; «ϋβίνα 
ψ«ντ« βι»ιι1τ*μον (!ναι ηα).αμβ άνάγ^αβαι 1π\ 
τών βρόν(«* , βϋ Ιμ τήν 4ρ(τ*|ν μύνβν χιΐ τήν 
°Χ!ΐΐ1 Τ&ν β(θΊ φιΧ^ϊΟφίαν, χα\ ΐήν π«ρΙ τά 6<[α 
Κγμαιι άχρίβκβν χαΐ ίμπιιρΕαν, ΑΧλ' ΐτι χα\ φ«- 
«ιρδς ιύΟίΐ Ιξβ^ιχίίΐ ΐ(ρ>>ς τα'νς ηιτ;ολ9μτ)χ4τα{ 
άνίϊΐΐη ^βιΐκί, •ίάηνι Αβίχιος ϊβΐ τών χοινοχ 
ΙιτΙ φΊορβΙ ιια^ ^^μΤΙ ^^* >^λ(μον »ιΐζ:ντ[<έν!ΐί, ΐΐ'ϊ 
χα^ βιαμιοΐήριαν οίχιΐνχιΐΐκρίβηβιριτ^ΐίίι; &ι-.αρ- 
|ή(. Τοις ίρΐί*ριί3ί (Ι καΐ ««[; ϋλοι; 1ογ1•ί τών 
μοναχών 'οΙλτ; ήν ή Αμφίαβήιι^ιΐΐ κιρί ΐϋϋ ηρί]^• 
)ια-(><. ΟοΙλοΊ γίρ ζαΊ τών ϊογκαΐίρων, χα\ μα- 
Ιιβΐ» ίξΙΐΜ» λίγου κί*ί τίν ΐβϋ βολίμοι/ )(ρίνον ύΐΓΐ.ϋ ιΐΰΓΒΐιϊ1ί1)ΐΐ9 , ρεί' Ι*ηιριΐί Ι)ΐ-11ι ρΓΟ ίιηρβΓΐίοιβ Ιιΐ» 
ηα-ίΐηΐι ίιι χιΐίΐιΐιι <[>ιιε]ιι&ϊκ, Ιιίι ϊπ ογει:γο, «ΙαΙίί• 
ΐΐίη οιΙοΐΈ αΓΠίιΐίι. ρΚΓΐίΓεΙιίοπι «ΐΐΐβιη «ί6ί ιυο- 
ΓΟΐιι 1ΐΙ)0Γΐιιι> ρΓΧίιιΙιιηι «Ιηςιιΐί ρΓοιιιΐΐβΓ.ιπί, Μ 
ςυΙΙίΙκί $ιΙι> ρπε ϋ-τίεπ» ^ιιΙΙίΒ^ίϋηι (ΙαίΐΙ. (>υ3ΐη 
ΐοηιηιΐίηπβιιι ρ3Γΐιιη Ιί1ι«Γί1ειη απίπΐΐϋτΐηΐ'ηι, ;ε- 
άίΐίοιιτιηηικ: ίπιΐβ ίη Ε€γΙι:ιϊ> κυΙιοπίυΓβιπ ρΓΟίρί- 
αβιι* ίιΐ)ρ«ΓβΐθΓ, ηίΐιϊΐ ρττ μ Γ»ΐ«Γβ , (ΐ;^ (ΙμΙι'ο- 
ΟΕΟ) ρ;«ΐηΐΓεΙΐ3! ίρίΐΐορί* ΙίΙ)Ε»ηι ΐίΙίηςυβΓβ «ιβ- 
ιιιίι. 716 Ι^'*"!* "Π'* 3πίιηο Ιίίϋυηιιιι «1ί|Βΐι| . 
νίπιπ) ρΓαίιιΐίϊ ιηοΓίΙιιΐϊ, κ ιιιίΐΐ'ΐιι, Μ *ιΙ οιιιιΐΐΐιι 
%ιηθίπιπι<Ι>ηι ηιΐυηι, ΐΐηιιβ ίη 1ίιΐΐ'Γ3ΐυ>ιι ιΙϊΜίρΙί- 
ηίβ <1 Γβ£θηϋιΐ« ιΙοΕίιΐίΐίοιη ΐΕΪηιΐίι ρΐΓ^ουηι. 
ΙιηρΐΓΐΙΟί βίεϋΐϊοιιϋηΐ κρρΓοΙιαι, ιι^α ιιιιιΐΐο |>ιι•Ι ^α<ϋια:. οΙ μίν Ιν ταΙ{ οίχίαΐΐ χβΟίφ^βΜϊ;, Ο ^οηκβΐΐΧΐΐΓ- Ει οιι» ΓΖ1«η ηιιΐιίοπι, ηιιΙΙη ΠΜρΙο, Ε ΐΜροι βΐ Ιν £(3μ(«τιιρ(ΐΐ{, χαν ί,λλ'Λΐτίροΐΐτρΐιηις 
χ3χ«ι;0{ντ(;,κ&'Τ<; Ι|ΛΚιΐον λμοιβ^,ν *ύτ->ίΐ ιών πΐ- 
*ΜνΪ9•νΟιττ&νΟρίνβν'»ιΙ'!ών&Χλ[ιΐνίαυτ'.νίχ3βιο; 
«ρονιτίβιι. Ζνιύρών 1\ 6 βαβιλΐϋί τ);ν φιλοντιχίαν, 
χα< ατοχαΐΐμίνβ, 4ν3φν<ΐ3::0αΐ τινι ίν τξ ΈκχΙγ,• 
ΐ'}βιΐ9ΐν(](τί){ «ύ χαΛη; τα>τη; ίριί^',Ί ίσχεψατο 
μηΐΐν κ'.ιιϊ•/ κβρ' ίβυτοΰ, βΧϋ τηΐς Αρχκρίύβι 
τ^ν βΓρ«3.ι> τβΰ κροΐτι^βομήου ίκϊτρίπιιν. ΐυμ• 
νιβν^ΐΐντι; {1 Ά πίίϊου; (Πονίο "Ιαί&ωρον, 5νδρίΐ 
βγιβϊν !θΙ)ί τρίΛους χ*\ ίκΐίΐχή, ϊ»\ ΐ:ρ&; ί.χαα• 
Οϋνην μάλιοτα ΐ;[θντα ΐϋφ'^ώΐ, κβ\ κιρί Ιίτ^"• ^"^ 
£χρ!6<ην ϊογμλΐΐ^ χίλΐιβτα ίξιαχημίναν. Κα\ 
ί ^ιϋ(!ί{ «ν-.Ιχα Ιη{<}ή<;ιζ: τήν Ιχίν^ψ, μιι* ού 
.ΐ( £1 κι1 {χΐΐροτονιίτο. 01 μϊν οΰν βλΧνι ι>άντ£ΐ ίΙΙί «ιιΙιβΚΜ ηοπ οοΐΐΐκΐ, ΐ)ΐιί ρΗιΐί ίΐ^βηιι ΐϊΐιΐ ά9• 
(ροηϋβίαηΐ. «« ρΓχΙοΙιοϊ ηοη οχΐΐοΐ'χ-)].-»)! ; ΐαη- 
ι)ίπι<ιιια ιιποΓβ (Ιοιη'ιηλΠίίί <ο ηι^ΐ|ΐ]ΐ|ίϊ ιίκν^ηοπιπί, 
υΐ ευηι ηοιι (ΐ3ΐ)ΒΐΐΐιΙ, ηιιυπίοιίο ίιηρΐΓαίιΐΓτπι ■( 
ΐρϊιεοροι, ■ ηυΦαβ £β ιίειροϋΐοί γϊΙιαιιΙιιγ, ιιίείϊΐ-^ 
Γΐΐιΐυτ, ίπΐΐτ ίϋϋΐϊΐβη! ΑΓίη<ί]ΐιιί ιιηιιιίι» (Ι^ηπι , 
$6(ΐυβ •ριοι ιυιη •1ία ηκιΙιΐιυιΙΙηβ *ύ ΙίΐΐΊ«$.3 ιΚ- 
ηιιηρίΊΐΙΐΐ , νβΙιηιιβιιΙίΓ ίΙΙ->Μΐ ιΐβίηηηιτβηΐ, ονιη 
ριυΐο 31116 «ιιΐηπ (Ιβ εβυΜ Ιοακηοιι (Ι'ΓΟ'ιο (ΐιΐι- 
πιονίίίΐπΐ. ει ιιιιϊ ιιιΙογο ιΐη^ιηιιΐιΐίη Ιβη^ο ρηηί 
*ϊιΙ•Ίΐΐΐιΐι•Γ. •[ΐιιχΙ ρΐ'χιΐΓΪιΐ 6^»Επι, Γτρϊΐχβ ιηιιΐπΐί , 
ίοΓίιπι (3θΓι βιιι.Ι νΙιΐ(ΙίΓ«5, ηηΟΓαηι Γιΐΐπηΐ »£»' 
$)ΐα»ι. ΙΙκΕ ι'ιιτβ (ΐυίΐρίβηι βί ιπΐιυοτίΐί <ιιι| »)> 
ογΙκ ΓπηιΜί» οοηιιηυηίι 1ιιιηι•ιιί βγιι«μ• ϊηίιηΙΰΜ 35 ίηΛΝΝΙδ ΟΑΝΤΑΟϋΖΒΝΙ 3β 

οιΜϊιίΐ. Ορηη»1)ίΐ Ρΐιίιη νίη« ϊϋη* ρηι.ΙίηΐΜ ϋΐ- Α ^4 ί•π' ΙμΙιηιι Ιίΐ»(.γί'ί τΕτά)|ββ«. !βοι ΐ1 βΐΜΐ; 

(|ΐιβ Ιιι ρήΊΐίϊ ΙιηιιιιηΙιΊ'ΐ. ΐιΐ ιιοιι »Ι»ι>ΐ. ΙΐΙαά *»Ι- 

ΐοιι πΐΒ'Ι^ιη-, ΐ-ιιη €»ίηι( ιηιιΐΐί. <|υί μ1 Ιι<•]ιιι ρΓΠ• 

€ΐί ρΓΟη-ΓΑίιοτινιιι ιρίΜΐίιι ΙιιΙίβιηιΐιΐΓ, ιιηιιιη ριη- 

Γΐτη πΐΐ'ΓβΜίίιιιιι (ιι «ιε . ηιιϊ πίει^γΜ, γ«ΙΙ<)ι»>( 

κυΙιΊΙι π'ίΙ, ^Ίη^ χιηΙ)ιΙιηιι(< ιιϊοιίιι ιχΐβΐί , ϊγπι«Ι• 

)|>«ιιΐ [ΐ{η'»•ι* πΊγπ ."β'ΐιΐίϊ, Ι(:η"ΠΐΙιιίι ιπαιίκιη ρ1 

ηιιιτΓι ιΐ{ί•ι κηα Μηη ί•ι\«ι• »\•ο*ι\η* ηοιι ρπυ^Ο• 

ϊονϋΐιτηιπί. &(•Ι Ιιητ υΙίι|ΐΐληιιι ιοίΐ (-αυιΐβιΐίυι, 

•ΗιιΙ ('τρπι-ιυιιΐ, Γ*ρΙΐΐ3ΐ>ιιιι<ιΐΓ, ΙιηρττίΐΟΓ Οΐ|ηη. 

»6Ίι», ςιΐη (ίΐΙΟ Ι? "ΙιϋΟΪ 1 Γ»1ίίΙ110 Ε^(Ι««ί3Ε ΌΓ- 

ρπΤΕ ρΓΗΊΊιΐίβίΠΐΙ, ΙτγγΙιιιΙ τ^ΐιτίπιβ . Ο ιΐοΐρΐιηι , 
11011 ρτ•ΐ|Ί•'Γ <Ιι•ΜΊΐιΐι>ποιιι1ΐΜΐ1*ι•Ι, η•!! βΐ) κΐιί• Ιιι 
{ΐ'ηιιβηη ΛΜ ϋικ'ΐΓ^ιΐΜ ιΙϊΙΓΐτΐΙΐϋΐιΐ, ηιΙ ηιιοιΐ «ίιιιιιΙ 
ηιιιί- ϊ τηιιιΙ |ΐΓ0Ίυ« ιΐΐπ , ΙκΊΙο (ΙιΐΓΐηΙβ, ηιιιΐΐ» ρΓΓ- ϊΓρο«μ»ιιβϊ«*6νΐο ΐϊν βρίνον. ι(^τ/ίρβ1ν^)ϊ ί:ί(ϋβ- 
ρώμενοι, κα\ «4λβς ιΐΐ ιοανΐΐον )ξήχθΓ,9*ν ΰπί 
9ΐ)ι«ρχ[«ϊ άτοτΕίοί, ώίτΐ *ύκ Ι/οντ•;, ή χρή Αμύ- 

τΙΙ ΐώντά Άκΐϊίύνι)!) ι;ρονοΰ->Λΐν )ΐίρ£ίι Ιΐ(ϊο»ι«ν 
ίβυτ'.ϊι;, κβΐ ίίτίΐ* ί*ίΤ• )'«ι*ίΐ'«''»οιν ι)) 'Κκκλη- 
β;?. ο?Βς βύϊον; « χβΐ ιιλί,ίι; 4»>* βι»^|ίήί«ν'ΐι:. 
οί μικ^φ πρΐνβιν Ίΐι><>ννΐ|ν ιών αίιϋιν «ούκαν 
Ιν:χι ιών Ορ'^νΐίΐν ίχβιΐΐνιι:. κιΐ (ν τ'.Ι; μάΐιτια 
ίΊΧοΰ-ηκ (Ιϊβι ι:ρβτ:άϊοι τύν ίτ;}ΐ4ΐ()>ν. μίτβίί- 

γΐρβον γΐϊέμίνβι Ιχίικηΐαί. Τ4 μίν οίινΜίαΙϊβ τψ 

•ί»Ρϊήί π<ίλιμ[ΐ]ΐ χοιννΐ^ίτώ» ίν$ρώτΛ)» τίνοιι; 

47 ιις Λροοίβγ(;οι«> ϊιχβίωί. 'Γ.ϊίΐ γ4ρ (Κ(ίϊ*ιι< 

Ι'^ίβΐ! 3ιι]ιι•(ϊ ίιΙι>ιΐλ(!ΓΛΐιΙ : ίΐιιοϊ, ςιι»ιι^1ιι^η1 ριτ- ' οννβΐ-ύ; « (■/!« »■* "»5ιλ*Μ ίςίους Μχ^ν, εΙ μή ^^|ΊIΑ ρηιπλΓΐΙίΑΐηί ιΙΙ^ιιίΐαΐβ Γηι^ΐΓΚο* , πίΐιίΐο 
ικϊιιυι ιΐηιιϊ* •< ΙιμιρΠιίΪι ΓβιπιιηβΓνηιΙηι ηίίΐΙπΐ4- 
ΙΐΝΐ, <|•ιαπ1<'ηι ριΐΜ' (. Αϊ ίΐΐϊ ϊη)ιιηχ ΠΐΐηιηΓ>> μιογΙ 
βι ;ί ρΓΤ«'ίι<Ιιβ-ι, (|<ιοιΙ ριΐηβΜΐιίΐΌ ιΐιηιηο ιΐί^ηηνΐ 
ΙΙΟΙΙ κΛϋ'., ιιιιΙΙο ρτί'ία"!», ριχιηίο ΙΐϋπΓΜ ΐβ »ΐιι• 
ιΐϊα κιίΑ ΓΓΚ'Ί ϊιιιρβιαίΟΓΜΐ) ΓκικρηίΜΓί ροιίΕ ΐίΐιΐ' 
ΐΓίΜιιΐιΐΓ, 5ίιηιιΙΐ|ΐιβ «Ι> ιΙΙι) (( α *βΓίΐ>ΐο *β >Γβ- 
Iι:ιIιι■ι>|ι'^. ί|ΐ!ΐιηι πιι<1«<Ιί<:ΐΙι ΙκίίΐΙιοιιΙ , β1 Ι)ΐι>(ι 
■«ι•»!)•*!!) ριιΙί»€ίιιαηΐΓΗ. ι'ΟΓπιιιιρί'ΙΐϋΠΙ, ηβΓίπιιιιιϊ 
>Ί λνίΐιι'ντιϊ (>Κιι ιΙη£ΐ><ιΐ3 ροΓ ΐΓ>Ιί)[ίλ ίιιΜηιιΟΐΙι «. 
ΙιΙιΙηηκ |ΐ•>ΓΓΠ ραΐιί••ΓϋΙΐΑ ΙιΓενϊ |<ο*ι ιπαη^ηιϊβ- 
ιι<-ηι, βΐϊ»ι» ιΐιοϊ «ρΙ>(θριιι μιιιιιι (ινίιηι*. 717 
ςιιιΦίιιΟΙ ιιΐίυιτοαΐ, (1<ιπι ίρΜ} Ι'βΙΙί ίιιίΐΪΑ ^01I1Iιβ« -ι 4λλο, 4λΧ' 1κ(Ι« «4ντ:.ι( 4ννΛ«Ιν. ώΐ «β'ΐώιι 
Αντιυν ιών ΐβχΐιύντων &ξι4χρη«ν ηρί; προ^Μ^ίαν, 
ϊνβ ιτριδίβ/.ί,οΟβι ^Μ ανάγκη, τοίί λοιι-Λο; α 
ΑτιβΟβι. ΝννΙ ί' έΐΓίτρίψοΜίί ϊβυϊΐϋς ΚΒβόπβξ 
β»ρ•.β!ί Μςΐ); ««νή;. ίηιβυμ.ί, άΚ'ί « μ*τί'τΐΐ. 
χ«1 νβ-ιβγίψ «ίρ\ΐ1]ν ΐίίβΐΐν βί4ί ΐΐ Βύτοϋί μ» 
4ϊ)6υί οΟχ 4λ(ΐ<ηΐ( ηριΐβαΐβν. Τ«ϋϊ» μίν βδ.> 
δίτιρον *ίρή9<«ι ίλίγψ Ρίλτιον, χβϊώ; ίι τβΐ; 
κρΑγμαίι βονίβτ,. Τίιΐ ί» * ρ»»ιλιϋ( ■I^.ν ίιά««• 
βιν ϋών ιών ΐιβτ<μ4ντων ίαυτανς ϊβν λΛίτοΊΐ; β»- 
μβϊΐ; ΐή: ΈχχΧ»ΐ9ίβς, ίχβΐΐ' μ*ν βύχ ίνΐΐπώ . »ί 
ΟΐίΚΐΙτο. βύ μίνβν τήί ίι«φβρ4ί ϊνί»β, Γ,ν ίιΙίίΓβντβ ρμΙιίϊΚίι» ιιι ^ο:ιπ■Ί■I1I ( ηιιΙΙΐΐ'ΐνιιυπι . ριπίΓΓ γ^βιοιν, Α>.νΐ<ι χβ>. ϊών φΙΙων Τιοβν. χ«ϊ ιών ί^Ιρ 

■■- ' - ' '-^-'- — {|1μ5 ιιβλϋ άνβηρομίνων βυβχίρϊ «ϊΐ* -ί" «5 

«ολίμοΜ χρίνον, βδ; δ*» »!ν«ι 6ιΙν «ιΐΐαΐΐ 4μ(1- 
£«ιΟαι ιύ[ρ^*-ί«ΐΐ, ΧΒ^ (ύ ιηκΝ τ1 <υνβι1, •1 κβΙ 
ιη! «ρώιιι; ά7.«ιι)π»'«'>' *ί'*«- ^' *^ )(»ίβ=ο£ 
4πβχβ<ντΐΐ τίΐ μντιαιχβκΐί. ίιι μί) «ών τβΐριβρ- 
νικύν Ι,ξίΐιΐντα Ορίνων, ο(ι6ϊν ι^ονΙο Ιΐ(ρο• ΙοιίΛλι 
ίν^ΐρ^ιιια-/ κρ\ς Χ'.οί «Ιιλκ;, «β\ ϊήϊ ύπίρ Ρββι- 
11<.•; οπΟϋϊν *'^"** «βΐΜΪ Ιαχϊονί Ρϊβι«ι•»ί «ιηιηα )<'« (μϊι|ιιγ, ιΐννηιΐηΐιΐί τητιητπ ρΓΟιιυιιΙΙιιηι, 
βιΧιΙηηι. ίπιιιι,ιιιι. Η-ϋυιπ 1>ηϋίη«, ί» ιιηΐιοηριη ςιιΊ 
4)«ΙιυΓ >κηι•'•'η*. <Ιιι<> οΙαπΊ» ιΙ> βιηηΙΙηιι «ιιιιιΙΙ- 
τβΐηΓ, :ιιιιι1ΐ'ΐιι*ιΐ£ΐηιιιΐ) ρπίΡηι^ ροριιΐο ΐΐΐοίιίίι . 
ιιιιι'κί Ίρΐι; ]ο^'ηΊΐ'ΐ, (II ίιιιρβηιοΓ αΐ(Ίΐ|ΐιιο Βιίιπ- 
110 ιιιΙ Γΐιιη «ΕΠίΙ, η>ΐ3η) ηΐϋΐΐίβ «υιαϋτιη >ηΐ)ηιΐ3• 
Γ3ΐ. ΝΙΙιΙΙο ΙΙΙΪΙΙΙ1• 1λΪι]ογο ίι) ίριιιιη »6 ηι>)θΓη)ΐ 
*«ΐ'ΐΐΓΐΙι(ΐηι ίΐΡΓ3<ο ΙϊΐΓί ΐ(]ηιρΐΒ€ίιυιιι Γυίΐ. Μι ϊή; ϋηΟίΙις άΓ6ίτή»»ν«;, ίχΛ,ίι ■:» Πιγον χίκώ;. »ιΙ τήν βλήβιιβν βιέίβορον, ΐψ ψ«ύ4ιι •»νη- 
ΐορβνΐί.-, χβΐ ΐοΐί Βίρλαβμ χο\ -ΑκινίΛΟΜ ί.βϋιρίίοι; Μγμβίχ 1•<μ(νοι χ«τ- Γχ«>(. 1βίί«ρ*« ** 
4 5;Μρνά,•.χϊ,!. ίϋϊψ μξϊΐ ΐ1•ν ιιιροΐονίβν δβτίρον. κ»Χ «νΐί ίλίββί τών*ρχι«ρ<(ι>»Ι)<ω•.ι. 6<»βι Μ^ηΜί. 
ί,νί«ι χβϊί -ιΐί 4ρχί: τ•ϋ ΐ1ήλίμο■^ μϋιτίι ΙωίννΓ.; ΐ ϊ:β«ρι4ρχ»ι; κ»»* Ροκλέω; ΐοϋ Καντ»Μ- 
^τ.•.ι.ΰ (^Εφώνί! ιΐν 4¥ορΐ9μΙν ιτ^ρί πίνια τοί 5ιχο(β« ϋτ«ν χ>1 τι_Μ)*.»ινΐβ, ϊομ; (ΐ£η*1.ί οή μ\ 
6δ«ί ίχω». ΙπΙ «5 ίμίωνβ; λΕγβμίν«« **βί*ί. Λβ μβλίον ίι4 ηβντωϊ ίι(.ν•ί« ή 'ίΐίνΙ;. τίν 
4?1ρυμ>.ν (<«νϊ Γ.βνΐων &*ινίν»ύ/• χβ(ϊΜ ίβ\ Ίιοίνντί «ύϊ6ς. ιΐίνχ μίτά τ^ν {ΐΜίλίβ Β^ςβγτίβι» 
«.χίΜΓΧίναι, 1)Τ!\ι:ρ'.ς 1ΧίΙνον.Ββριγί«Μ. ί1«ί ΧίΧ »ϊϊ*; 'ΐοΐ^ών ίκΜίντίύΐ ϊ*ϊ Αφίριιμ*». 'ΑΙλ' 
Εμωί ίδ4χΜ «Λβίβι; Ίβιόώριρ ιά ίβα «λιίβνοΐ ΐνικι ίοταΙιΕας ΐΐρ&ΐΗΐν. 

Γ.ΑΡη IV. 
Οΐ(Ιιαηι* ^ίιΐϊΓ ιοΐίΓΚΜ ίιΐ'ρίηιΙΟ'4^ «πι (οΐβ ίιιι"ίί« ί)ιΐΐί(ί(. ΡβίΛίΜί. /ιηρ•'ηΌΓ ίηκ /ί.ια ίΐ Οπ-Λλβμ 
/(Ιιίι ίοΐΜ|ιιηΐ(η»;'υ1ιηΐΓ*ι1ϊ(. /β 1!ίίΐ'-/Γι'ηιΐ4 (γμι 'λ Ι>•ιρα'αΊΐίιΐ4ΐηίθτοααΐΗ'. ί^ιιτ ΜΐίαηιΙο ίβΓοιίυΙιι•. I.Μ^ 

ί*κιιί«ι /βΐίΜ.ι •\}•ι>/τηιοτί. Οι >Βΐιι>» ί. ηιρίι Χμηγ'" .Ή ρΐ'ΐβ. κ ιιιιίβιΐ'-ΐίΐ'ηΓ. Ι'^»" ροιΐ («'/«» αύΐβΐ* Λ 
ΐοΐι Γ^ρίΙ«π/Μ»; ΜΙ γμΤι«<γ( ηβΐηιιι »<Μμβι /ιΙ. βί»ι»ιίιι οί ΟητΊοΐί Μηΐτα-Κ'ίηιιιο• «ΜίΑΜ. 
ί:οηιπι ίαίπιίΐαι••, η ηιΐ* ΐ'ΐνίΐϊιι ίπιρίίιιΐοή, 

'Οι^ίνηΐ Ϊ1 ί ΡααιλίΜΐ γβμβρ*;. ίκΛ Ικύνΐο 
Ρβϊιλί» χιχριτηχίΐ» Βοζανΐίου. χβΐ ΐΛββ<ι ([Ϊ^Ι 
ϊήν 'Γι-μϊ1(ΐ.ν(ιγ(μιν!βν ϊχοντϊ ρίΕιίως. ΐΛΥβιχι• 
βί^ ήλϋ* η/Α: τ•ΰ Βυΐ(ΐντ1«» ιή« «ϊρ*!ιν, 3 Σμ«>^ 
ρ'.ον ΙγχΊΐρίω; 4Μμ4ΐΐΐ3ΐ, βΐινηαβτ,β4μ(ν9; ΙιΑ «φ υπΗιη*•» ΊπιρΐηΙιΐΓϊκ £ΐ-ικτ, ροιΚ'αιμίιπι (ΑΠ- 
ηιιη Ιΐ^ιηιιΐίπ ρυΐιΐιιιιι Ιοΐ•ιιιι )*ιη ίηιροιϊηιιι II»- 
ιη*ιιΙ)ιιι, ηοιηΐιιπι υ»*!. ι^γΙο ρι•$ϊϊι]6ΓΕ ιΙίιΙίιΊΐ. 
(Οία (011 4)01110 ^οιιαγιμιει [ιιΐιΐι ιικίϊ^ριιιι νοΐΐΐ,ι- 
Ιιιγ) β ΓΤ|ίοιΐΕ 1)]Γ»ιιΙϋ ιίΐιιπιΙβΟ) «ΐΟοΓίΒΐ» |ΐη• ΙβοηΙιί Γοπι.'>ηί,π<ιΙκ. 
(80) Α ΒΐϊΓιΐιιιη κιιΐ3ΓίθΓΐιΐιι «ΐ3ΐ1οΐ)6 ιίΐ «Ιίΐΐυιη »ςιι1) :ιιγ. ϋιιϊιΐβιι^ ριιιαηΐ οΐίιη (ΙϊΐϋΐηΟΙίΓΤίορβΙίαΐ• Ι 
ϊτ ΛΐδΤοηίΑίιυΜ μιϊειι ιν. 38 

*ΐκ)|' χ>Η βΐ9ΐλ«!ι; ιϋΐΐκβ τρ^ήριαιν Ιπιριιοϋτο Α Ιυΐϋΐιιηιι ηϋνυΐιίΐ. Αιί <|υϊη) οΚιιΐ|>Ιο ιιηρκτηΐιπ χιΐ^ίβι;- 2ι«ί1<I01ο■^ ίί βασι/ιΕιί μίν ιαΐ Όρχίντ,ί ί 
^ ϊντι; 1£ 1«ίρ«ον γνναικών «ίΐΐρ γιγίΐιτ,μΐνοι 

^ι;:\ίνί Μ ΐΜΐΙ 1^; β'^γκρίς θιοΐώρΐΐ τ'-; 'ϋ^- 
,ίη γνιϊ-.κί,', Ιΐΐ^νΐΐ)* Χβΐ ιών Ό,•ι/ι>"Τ) «βΚι-ιΛ 
Μΐ\ τώ'ι 5>ϊων τών Ιϋ ιΐ; οΙιΊα,' ίί; Βίζίντιον άν- 
ίβ;ρ:;5ν 11 ΐ«γϊ(νομΐνι] ΡβίιΧΙίι τί ΗΊ'Ρ^ "1 ΐπΓΡίηίΙιιιι Ι'βίρηι, ϋί<Ι)τΐΜ|υο ηοη ριαοϊ* «πιΜίο• 
ηίΐιυ» ΕΙ «]Γ'>' |ΐο$1ί» νΐΓηαΐ«β εοΙΙχίαιί ιυι>ι. ΛΛ 
οπκΙεπι |ΤϋΓΓ0 ιηειίΜαι ίιιιρρηίοΓ «ί ϋΓΐΙιαιιε» ^ε* 
ηβΓ, (ΙΙϋ (|υ»[ιιοΓ «ι |ΐποηΙ>α« ιυβ<;Γρ(> ιιιοηΐιαβ 
αιΙ αΙΙιιπ 11(111 Ιηιι^β ηϋΓυιιιΙ)ΐΗ»πΙ ; &-βΙ«ΓΪ ΙΙΙιι&Ιγμ 
Ρεηη: Π ΙΙηιηαιιί ϊη -ΟΓακι οη*))«ΐΐα ιιιρντ ΙΙΓΙ- 
Ι'α Ιηρΐΐιΐιιιι (Ι.»Εΐηιιΐ>ι-1>η)ΐΐ (81). (ΙΙΓι μ ιΐήι ηκι- 
Ιυο (]>-Ιβί'ΐ:ιηιηι. υτϋΙΐΗΐιοί ητιυ«ιιι ίιι ϊμΙ*Ί» >γ" 
Γΐαίϊί- βδΐ η-ιιυηίΐίΐι ίινρΓΠΚΐΓ ίβιτι ΙΙΙμι ΤΙΐί*^ 

πΊΐΐ|ΐΐΗΐ|ΐι<.- <Ι<ιιη6>ιί'Ϊ4 Η;Γυιΐ(ϊιιιιι μ γ«Ε' ρίι ; ίΐί 
ΐυη> ιιΐΐΙΓΒ ίί ϊιιπ)γϊ1ι)ι« Ιήιΐιιιιηι ν«ηι(8, ρηηΐΐη ΙΜ 
ΟίΐΙι^η'ιαΓπ ο)ΐι> ρπ^ί^πίβ νΐ [«ιηίΐίϋιι» Ιιοιι»ιί(1ΐ<ι 
ηραΐΓβ (ΙοΜ^ιΙίβ η'ΐΙΙίΐ. Τΐπϊη 1<1η« Μϋϊίΐι τοιΙμιι 
ταΐ; ϊΒί^φ^Ι; 1ι3 ΐρ'.<*ΐν ήι-ίραΐΐ, Ιηιιτ^ ίνίη(.*- Β γ^^^ ;„ ΐΐπιιιΐ» 1>«ί ΟϊιιΙιγιγκ ίιι ΒΙαΕίκ^Γηίι ίιιιροη- ■(»¥ ι;, IV ΒιΟκνίβν μη! τΛν «Ιώ» Όρ-/4νη «ί\ 
^ιι•/α'.η)' \ύ^ ί^^Λ|ΐί.ωϊ ίύ(ργ>τηβίνΐων 'ί'ΐβϊ!- 

ΜλΙϋυ Ιηα^ίν^ι ^?β; «5 βύΐΐΟ Ιϊ ϊμ ιή< θίομτ.• 
^ρ«< τ^μ/νιι -ΐΐΐηι ΙΙΙ.αχΐριηΙν, Ραοι1(1>( Ι Χινια- 

Μνομιΐμίνν Ινΐή ϊο^^ί. οΟβΕκ^ϊ «ΐριϊ.κϊβ/'ιτο;, 
νβΐα Λ Ιθβ;' καΐ ιΐ; '«1 ΡαβΟ.ίια 1?:αν;>Ρθ''τ(,-, ΙΦΓ ΰ•ιιΙ^Γΐΐ(•'ηυ!ΐ αΐι ΙίίιΙοΓΟ |•ι)Ιγϊιι•Ιι3 (Ιι^ιιυο, 
Απιιι ^π^ρ> Γ.'ΐΓίοβ ΡΙ )ο.ιιιμ0 ϊπΐ|τΓΐΙΐ'Γΐί |ιγγ«ΟΙ- 
(ί1>ιΐί, [*)Γ(ΐιιη[ΐ)ϊ 0^1, ίαηιΐίκ οιιιιιίΐιι» ΐ|ΐιχ ΠΙ» 
::ιιη Γηΐο «Ιίο ϋτνίΐΓΐ ικΐΐιίϋιι» τβΓ^ριυιη ηΐ. ϋοχ 
ΐΐ ίρΐβ ΙγϊπιίΙ) θ)η1ιι;ειιι ρη) Γηιΐϊοΐΐιιιΐϊιιο (ογο- 
(ΐ3>ίΐ: ΓΕίΐπί'ΐιιβ ίπ ρΐίΙ.ιΐίητη. 71β ιΐ"•« «""ΐφ•• 

ΙΙιΙ ΙιϊΙ;ιΓΪΙ;ιΐΓΐιι (Ιΐΐ'ί )ΐίΓ(*ΠνΓΚ η<ΐ9ΗΊΙΙ, ίίλ 1β (Ι^«1ΐ- 

τ ηΐ. Κι ΐ|ΐιιι ΐ(υπιιι ΛΟΊηηιιρηΙί ιυΐνΙ>«ο ■ Ιιΐιυη> 
ραΙ'ίΐΐοΙι» ΙΙ'«ιιιί»Ι>ιιιίΐαιιιι γοιοιϊϊ εχοιιιαιιικ μμι* 
*ιιΙ1^(Ίκ««ΐΐ|<ΐ(ΐ ίίριιιΐ Μ^ΓΟί ρπΐιΐΐπίββ ΙΙΙα βϊΰί^' 
ιιπΓΐίο. Ι»ιιΐ(-ιι ηβ ι>ΙιΙυ«ιΙι)ΐίΙιυ« 3κηι><<ηΐΊΐι «ΙβηΙ, 
ιριοιΙ Ι1ΙΙΙΙ β)ΐ*ηΐίΐ λΐοιιιϋΐιιιι ΐιιι|'ετ3ΐοιι<Γη «ο• 
Ιοιιιΐΐ ςιίΓοιυπι αος^ρϊ^κΐ, Ίκηιιιι ι ητπιυή ρΙ»• κίτ^ΐ Ιν *ΑΙρι>'ΌυιιίλΜ ύιΑ Λβΐ^ρ» Τ'.ϋ "(ών |^ ηιίι. ΟιΊιΐίι »ιι|«ιιι ι|ίβ ■!) ίΙΙιι. ϊιΙ ««ι ιΙυυιΙΐ'ΐΗΐιο 'Ιίρι.α'Λ.ύ^φ ηαΐριΐρ2«υ ηρ6χ%^ιΐ ίβΐίφβτ), χαΐ 
4~έ]|ρι)ΐ;ν 3ν ή :οΊ 4γ'ίιι μύρ^νι )!ρίβΐί :χιινι| 
ιι«^*«& ^ρρονοϋιιν ίνβ ϋ μΡ.Βιμ^β (Γη τΐρ-,ι^ιι-,ς 
ϊο!; ύίριιτ&Ι,', ώ; ΐ(ΐ3ΐ μί; Ιν Β^ι^ιντίψ ''*•!' "4 >ρ- 
^νίβν τών ^ιηΙΙΐιΐν Ιθβ; ίατειτη, και τ( ίιντίζΛΊ 

•ή[ψ Κυΐϊ»τα«!ν.Μ καΙ Έλίνΐ): μνήμην τιϋνμιγά^ω' 

1* 'ώ «ίΐψ τ-μίνί! ττ ; θ:;«μήν«ρ«ς των ΒλαχΕρνών, 
ΌτΑ^ΐϊί; μΟ Vΐ'^^ ^9<ι{ κΑλλζι ^ι χα) μιγίΟεί 
ιο!^ άπινΐαΐρ-' ν:κϊ»ν, χιΐ £ι«π(ρ ϊΐ χοινϊν 5γα1- 
μα ϊζ; Τΐιΐμαίΐιΐν ήγιμονίβ; ων, μΊ ΐ(ΐγμΒ ήί 
μιτηίουργίι.-, κιΐ τ^: ιαρί τ1 χαλά φιλοτιμία;, ΐτϊι 
1•1 ηρίτιρον ί1| ΚανταχουζηΜίν τ6ν' (Ιαβιλΐ» τ6 Κ^ΙϋΐιιΙιι» ^ιιιι^ί(. ηιιί ι])«ι €ιιη«1ηη1ίιιί «Ι ΙΙ«Ιβιιχ 
ιΝΓίϊϊίιιιοΓϋπι ΙιιιροΓαΙιτυιΐ) ιι>ΐ'ηιαιί>ι: ΐηι»ι.'0ΓΐιΙυ» 
(ϋ, ίιι (■οϋϊΊΐι Ι«ιη|ι1υ Ι>ί'ΐ|>βΜΐ ίιι Β1.ι«-Ιιι:;οίι ίη• 
Πίοιΐ ϊηιροΓ.ι(θΓί ιιτπΓ 1Γ.•)|ιΙι ι'ϊΙ. ^ί>ιη :μ|ιΙιμ 
ΐΕίημΙυπι . Η'-^ιιηΐΐη- >< ιι>ΗΚ"ί''"'ί>Μ ηυ>«Γ)ΐηΐ|ΐΜ 
ΙίΐΐφΙιι ΟΓΐιίί ΐι^τΓπηιιιι »ιιρΐ'Νΐΐϊ (ΗΙ^), «( τι-ΐιιιί 
(|ΐιηιΙι1»πι Εοιηιιιιιι>«' Ι1»ιιιαιιί ϊαιρ<'τϊί ιΐ^ιοπ 3Ιι)ι»β 
ΑΓπαπίβΐιΐιιπι . (ηι^ιιίιΐι'^ιιιο Βΐηκιϋιιν •1 >πιΙΙ- 
ϋο<«ί Γΐι]ΐ]$1αιη ίίικίίί ρϋΙιΊιυι Γ)<πβ .ηΙίΛι-^ιιιΙί 
&ρΐ^^Iηβ1ι. >ιιΐιι> ϊΐιΙ<-ηιιιιιιι 03ΐιΙ.ΐΓΐΐίι:η<ΐλ1Ι}Μΐιιίΐ)ΐι• 
ορίΓβΙ 1ιι>ηιιιιί ΙΟΓΓ* ιηΛίιι ςοηηιΐΡίϋΙ : ιΐ'ΐη ιΙΙιι»! 
ηιιϊιίΕίο Ιοίυιη, ϋΐ'ΐΙ πιΐ|;ι>* ρ'ΐΜίΐΐι» ιιΐ)•ι <Ίΐηι 13- 
ΙιβΓΠϊΟΐΙο. 4ΐ (ι»'ΐ1 \ΐ3Λ>•* |•1ι>« >1ιι«. Ι-Ιι^ηα μιτ-< < 1 
<:Ετηηοηί* ίυιρϊηΐ'ΐηιιιι ίιι ΒΙικΊΐΐΓτιίί, ηΐ ίιιμη• Βυΐ^νκβν Ιΐΐΐν. β((9μών Ιξΐΐβ'ων γινο^ιί.ων χα- Ο .Ιμπ), ιι^η^'ΙιηΙιΐΓ. Η9|;ιι^ιιΐ) ϊΐιιηιι•: ροηί«ηι» (Ι 
«τ)ϊίΐβτ,, β1 «οΟίιιιιί, ίϊλ' ή ΐ* τ:ρΊ; ϊφ ρ+,μίίτι ι;ιΙ)γγιιιιοιιΙιιιιι ιιι.μιτ^ΐΓΐΙ Αιιιικ. Ρ1ι^ι<'{-ι>1*1•> ι•ρνηι 

μο(^( άηΧ((,<ΐΕΪ4ΐ|:. Αί& χιΐ αί ναι ^σιΙΙων τε- ΟαπίϋΟιίΐ'ηυβ Γΐ•Γΐ'Γίι; (Νΐ-ΐ'Γ3(ΐιΐ|ΐιβ Ι*ιιψ1ί Χϋκι•- 
λΐην ι* Βλαχ^ρνβΐΐ ΪΜΪΑϋντο, ΙκεΙη ηρ^ιρον «ΐηΐΐΐιι ίιι πιβγιιιοπ; ί11>Ίβ<Ί>«> ηι^τι• ρι•Μΐ-'•ιι -Η'^) 

^αηηIι^ Ροηΐβιιί πηΐφ. {ΜΙ Μαϊ β|Γ[ι;>Γο ιιιη ι1ί■^η)ηI^^ιι(I^ εΐΐιιιΐ Ιιοιίίβ. 
Ομιι>ϊ1ι Ιινί• «ι < £ιι«ΊΐΙ, ιΐκ ιυιηϊνιιι ΙΙκΙυιιίί ; 

ΙΓηιιιΐΐΊΐκιηι, Ίι<•1ιιι]αι• ΐ¥ρ*ί ϋίταβιΙιίίβΓ ιιΐΐτο. 
[ΐϋ Ιιι •ιΐιί1ι<ΐι, ΙΙ^ιΐχ'ΙιπΓΒΐι, ιιΐ ηιτι>ϋηι ιιιΐί», 

(Χ^ι ΙΈ Ιι> ι: β-•!!!-»! Ιμ>ι> τΗΐΙιπ (ΓΠίρΙυ Κιΐ'^Ιΐ) 
Ιιι Α^ΐιο ί1ι>ιη<ι(-ιιι>. Μ:ι•ιΗ•Ί 1 ΙΙΙο, χ^ιν Γ«(•*η!^ 
πι ιΐΗιιι• ρίΙΙ>•Ιι•ιιι < ιμ: η ϋΐιηιΐΐίΐιιί^, ιυιιι &ιΙ•>ιιι«' 
«ιΙμι» ιι-ιι•ρΐιιιη ΐ>ΙιΐΒίιιιρβ^:•ΙιΐΓ ΙΙειιπι ΓΕίεηΙϋι νικ- 
μπ μ<β.ϊίι<β"ΐ• ΰ"1 Ί^ΊΜ, 1η•|ΐιΙι, 4 η.ΙΪΙ/'νίι <ι ί,Ιιήιιίαηίι Ιινΐ^ ρηΙΐΙΙΤι/'ΐαα γι ιΊ-ηΐ ιΐινιιι» **>»ι/ΐ0 
ΙαιΒιΊΐάιΐί πβη (αιΙ, ηχοιί βηιηκιιι Οιι ιιιαπϊΑκι (β*τί•• 
Γιι^1I^Μ ιΊΐ, \ι:ϊ•ΛΛΐιι Οί ρυ(ΙΜΐΝηΐΗ ιιγιι) ριιΙϋΛίτηΜβ-α 
ιιιΐίαί ιιιϊιη*ίιιΙ)ι1ί. ιι/ςκί ιιι Ιΐπίι >ιΙιιιι1. 4<<ιιιη ντ¥'» 
<Ιβ{ι1αΜ (αΐηι* ίχιι•ΐι• Τ 1>1τϋ» ίιι ιιιΐΓ»|ΐ••η• ύ*η- 
ύ>ΐΐ Ρ'ΐϊΙ υτΐη» 11 Ι.ιΐιιΐΗ Ε^|>ιαιιι ||ι'«ΐίχ : ΛΜηι)ΐιϋ 
'.ίηιρίαιιι αηιμΙιιιίηΗΐηίΐιΙ ηίηκ'ΐιιιιιη ιι•Μ«βΜ ροΜ^Μ 
Ιί ιιίιίίΐ'ο, ζαίαιιι ίιτι«'ι«ιη, ιη/ικι•• ι/ίιτίιρ Αιγγ, ί.'*ί- 
ΐίι!ι•(ΐ αη-ιι•,. ^ι ιπα/ηαιίΗ»! αΐΐίπιαι. [α^ήηιιη ηιι- 
Μ1ΙΜ-ΙΙ 1}ΐϊ'•η}ΐΗΐιΙια«$,ιρι<Ιιι(ΐιΙν•ι>η ν/ηίι ιΐηι/νΐιιίί. 39 10ΑΝΝ18 0ΑΝΤΑΟΙΙΖΕ?ί[ Μ 

ΙιβΙιυΙΐ. νοΓϋηι Ραίχοίη^τυ <1ρϊηιΙβ ίοΐΐίϊ (οιμίΜ- Α ί'ωΟί;. Τί;ν μϊν <,Ζ* ^ίί^ϋχ^ν ηβΐν [μϊΙ «Ο ^ή. ΙΟΓ, ΐ|υθί) <Ιμ(ιΙ ΐΧ|ΐΐ6νιΐ, πΐ3ΐιηιηΐ|ΐ]ϋ οχΙγοιιιΙιο 
ΙηιροΜίίΙ. διιΙ>ίείν1«ΐΜηι ιυιηη ίπιρεηίοΓίΙιιΐί ίϋ 
ίίκ ρΐΛΐΙατΛ ηιιιιίαΐίοηο Αίΐηι ιιιβ^ιιυβ ΜΓβίο- 
ρρΐΙβΓϊΙιη. *ίΓ ίιι μτΐιιιΊ* ίμβ^[!ιιυ!^ ίΐ ΒΓΐ6ί[ΐΟιι« 
ίυ^ί^ηΐ», ΓΙ ΐΐιπι «ο «ι; ί^ιΐΐιιϊΐ ίιχιρβίΜΙΐΓί «ιιΐιί^ 
•Ιϋ ^βαπιι^ΐ ΓνΓαΙίΒ ιιοιιιίιιιΐμϋ. δΐιΐ Ιιι-ΰ ροίΙέΓίι» 
«οιιΐίΕβπιοΙ. Τιιηϋ ογ^ο , ιι( ιΙοοϊΙιβιιι, ηικιιιίϊΐη 
ηαβιιυΐϋ ΪΙΙυιΙ ιοιιηιΐι ηιίΓΜϋΐιΙΙιπι β1 ΑμϊπιιΟ 

■ιΙ<^1 Γϋίηνοηΐΐ)), ΓΐΠΙΠΙ «Ι<-|1!ΙΙ>|ίΐ<ΠΙ 5(Ν<ΙίΚ9ίΐ )«• 

ΓΓνηι.ιΙιίΙϋ!, ίιι ΒΙΐΓΐιυτίιΐϊ Ιη [>Εί Μιιγιϊ, ιυΐι Ιΐί- 
Λμο ριΙιΙ^ΓςΙι,ι, ΙΙεΙγπι ϊκιριταΐοΗβ Οαιιΐϊοιιρη'ι 
111)3 ^ο>ιιη1 ίπιρ«ΓΒΐ•ΐΓί ίιι ηκηυιιι οοπν^ηΚ : ςνί 
«[ ί|Μ0 3 ΐοιιπιιβ ρηΐΓίίΓεΙ» «ΐϋβ οοΓθΠ3ΐυ«, ιιτο- 
τοιη βιιηιιι ιιιϊΐυΐα πχΐΓβ ^[>Γ^ιι*νι1. Ει ϊικΙιιΙ^κΙιβίιΐΓ ί(Λ-φΐ;{ ^αΟΛάς ίιτι^ον άνίβττ^κν Λ Κιντακβιι- 

ίιαθίη;. ΕΓτι ΐ« Μία χρ>>; ΐ(1(^<>))ίν,Πα1α:β1£ρ,- 
ΰστιρτν (πεΟτ,ιίΕν νίβ; ΡιυΛε^ί, μΐϊο; ^η τϊΐί 
'ΓοιμαΙων ήγϊμονίβ; Ιχων τΙ;* ΐρχίν. ^ιι;κ'!«ιι ΐέ 
Ικκΐίραΐΐ τοΓ; Ρβυιλίϋοι υρί.; Ήιν )ΐβλ(|* φιλοιιμΐβν 

&1λα Χά^ου 4ίιο; πολ/.οΟ. χαΐ 3;«ρΙ ιϊκοί^μίΛς Ιχων 
<&^ω;, χβΐ ίχ των ύπιιχΐων βαβιΐι! Λα-.ίνων τ«; 
Ίωίννη; Οιρίρια πρβααγιριυΐμνοΐ, ΊαΰίΛ μίν 
οΐν ϋντιρον, Τ^ι ΐ1 ί:::1 τι μίγα τΐ,( «ίκβυμίνη; ΐριιΐίβ βε )>1ι<>»ίΙιιιβ, <\ηθ'Ιι.ιΙι|υΐΐ Ιΐήα |)υριι1ιιι, Β θαύμα ό η(ρι&όΐ]\οΐ οϋτθΐ\ να(ΐ ΐττώμα ία>ρύια'' υι νίι|«1ΐ€«ι ηιιι>ιϋ» ίιηροηΐυΗίβ «ΐΓΐ^Γυιη «ηΐ, 
Ιηιρ<Γ>ΙθΓ <1<>πιί τ«ίϋί ρίοΙίΒ €οηκ Ιυΐϊϊ ■<! ΙιΟίΐα 
ΒχΐβΓίιοβ ϊΜο οοηνΕΓίΙι, 61 α<] (^ΓΒίβιπ πιΐΜίΐ οαΐο- 
τϋαΐί. αιιιρίΐβ «ΐ |ί''•ΐϊ>ι ^Ε'^ 719 *''' ^οηοΓο κ 
•Ιυιΐίη, ςιιίϋυι ρπΜβηΙΐΐη ρΓηί6ΐυΙυ$ ΐιιίβ&βΙ, ηϋΟ 
(Μιιροτβ 1ιοπιηρ1ΐ)Ιυπιη) αηυΑ ρβηιιΙίΜΡΐ , »()!», 
υ1>ί ο<?οηΐ) ίηπϋοΓίι, ]ιΐΓβ μ ηκπιο Ιαειϊι γο• 
(ροιίίΐΐΓΐιπι ; ιί Ιιηιβη ία^ύΐΐ» ίβΐιι (οαιιβΓΰηΙ , 
ΐ|ΐ)Ι(ΐϋί *|> υίΓΟϋΐιιΐΓΐιιο νίιιίχιίι αΙΐβΐΊΐιη %ίηϋις«ιη 
ρτορίίΓβ» ίπ ϊΐΐΐο ροιίΡΓ•!. Ιιβυιΐ »•|ΐιιιιη ιϋβ; 
ιιιιΙΙβιιι ηκίρμβ 'ΐΙιίΙαΓο Ιι.Ί:<!ΐη, Ι|ιιίιι, ηα) Ιχίΐΐ! »1, 
ιΐτβο (|ΐιί Ια;*ίΐ ίιιΪΗΓίαπι ρβΓ»ίΐ]ΐι«ιιΐΓ, ροιίυΐβΐιΐ- 
ήΐΐΦ ιιγΙμι ροίΐ (ΐΕι1ιΐ( ΜΐΐϋΙΐιιπι [Ιοιηιπο ίιιιροηη 
αϋατηρΟΕ Γοΐίΐιιί : βίο οιιίιιι ιη ]ιιηπ>ΐΊΐΙίΒ ίοη- 
1>ΐ(ΐιη «ΐίΐΐΓ«. Ν>ιιΐί|ΐιο ηοιι ίπΐιιπι Ρΐιρηι, «( ηΐϊα 
Μηΐ-ΊΊίοιιί» (ιΐ'ρΐιΐβ αίφΐβ Γβίΐ«11λ. ρΓηΊβΓ ΤΙιβΜΐ- 
ΙοικίΑΐη οςοιιριηΐ, αά ΠβΓτΙια-οΙιηιιη ςηοιιιιβ 
ροΗηΙίΗΪιιιοι ρΐοιιηία (■( ριI11^('1|1ι^^0^1^I)υβ πΐ3£ΐιίι 
ϋυτΓΐΐ|)ΐο5 εο ρβΓΐΓ3ΐβΓβΐ, υΐ ειιοΐο ΙΙιηιιοΙο ίπιρβ- 
ηίοί'ι» {ΙΙία ιΐΓΐιβιη «ΙΙί χΐιΐΐοβηηι : ηιιοϋ (ΐπο 
ηιηΐνίΐία 9ΐΐ1ί-ίοΙι»ΐ ΙιηροΓ•ΐοΓ^ηι ηοη ιηβιΙίοεΓί. 
ΚαιιυβΙ Ι13ι|ιιθ αρικί ΐιΐιιιηβπι λπ^βίοιη οοηιοΐιηηιιια 
Ιη ΤΙιβΗΐιΙΙη ιΙΐ'^ι^Ιιαί. ΓιγιΙμ ιιιιΐίΐϊ Ιί^ιΐϊοιιο ιιί- 
ΙιίΙ )(ΐ»ΐ6 οϋιηιϋΕΓο ροΐΕΓί«ΐ:«ιίιΐΓαιικΊ>ι* κίο «ύπ- 
ΐ('ρ13 ΐ'ΜΟ ηοιι >ϋιιΙ ΙΙΙυ ιιυΐιΐΐΐ)) ίΗ(ίΰίΐ3, ορρίιΐι Ια- 
Ι1ΙΟΙ κϋιΐιτο ιηιΐυΐιιΐ. ΐΐιΐ 3ΐ| ρΓζΙβχιυ» <( «ΐιΐι• 

ΜΐίοΐΙΜ ΙΐΙΓρΙΧΙ ΜπΓυ^ΙβΙιΑί. ΙΐΙΐρΐ-Ι'«(ΟΓ ίΐ^Γΐια 

Ιτ^ίΐΐκιη^ |ΗΐΐΐιιΙαΙ,ιι( ιίΐιΐ ογΟιΙ^π» «ι^ιΐΓβιπηίΐΐιί τβ• ΐοΰναι' & ούχ ίπ' ίλί|βν ^,νία βαΐΐλίι, Ό μ1« οΰν 
(Ιιΐΐ ιΙ αΙ>ιΐ£Κ«Ι, ΙχΙΙιιιιι ει <1ιΊιιIιιI^^[, «Ι ητπΐ Γιιΐυπιι Ο "Ι^ΐ Ιν θίτταλί; ίίίτρι'!( παρ! τβν Οιΐβν Άγγ(1ο* φιλιχΛλι,ΐί ϊξιον ην ^χαΐί, ίν τψ τών Β'^χιρνών 
της βίομήιορβ; ν*ψ ^τΛ Ίβιΐώ]»» ηα^ριΛφχνι 
Έλίν^ ΐβ ίβΟίΧΙνι θυγαιρ\ 4 ^ιβιίΐΕι; 7ΐι4ννι]4 
βυϊΐζΐϋϊννιο. Έηΐφΐ ϋ χιτάτί ίΟης τΙ]ν γυνιΐ» 
χβΐ βύιΐί. ηρΐίΕρον Ιιτιμμίνο; 4ίΛ πατρ(^ρ]>ο» 
ών ϊοϋ Ίωίνν«υ, κβΐ *{ηαχΜ ζββϊ »β\ χρίη:, χλ\ 
ϋτιμίιιηι ήγοτϊο 1ορτ«1 || κροβτ,κι ϊβί; |ΐΜϋίίιν* 
γί^ΐ'.ι;. Εη»1 $1 τί οίχηι χιΧώ; Ιιι>'>«|ΐο ν'^ ^βιΐ,ιΐ, 
ΙϊρίΐϋΜί^Ιτβ!); ίξω «ολιμίου;. χβΐ ηρ««βιΙ«« 
πί-',ί ΚρβΧ/,ν Γ.ίμψβί. «ύΛΙί μΙ»ώμβλίτ«'χίρίτ»ϊ 
Βύχψΐϊ,ί (Ις βύτίν φιλοϊΐμίΒί χα! οχβνΐή;, ».* 
πρί; ΚΑ^/τα ίνιβιίξατο, καβ' ίν ίηλ τών Ιμοφϋΐων 
Ιποΐιμίΐΐο χρίν«ν, χαΐ ϊ«χΒίως «ΐνβι αμίίΕίββίΐ 
τοϊ. Γβοΐί κίιροΟ χβλοϋντβ,-, μί| ιαιρΛίΜ^-ηη 
μίντβι ιών βρχιυν χιΐ των σπονβών τύν τρΐ; Αϊ λή • 
λι^ί. ΕΙ γάρ Ικιΐνα ιιαραβαΐνοιντΐ ΰ^' ύτ^νοϋν, οφ 
βίχΜον (Τναι Αμίΐνΐμΐνον «ί>ν Ιτ(ρ«ν αΙτί•{ Αξκϋν• 
χΐιιΧύίΐ γίρ 0ίΐ1(1{ Αμύνιαθ*! νέμα; τ',ν κ4*)[«*«α 
χαχώΐ, ή£ίου ΐί ούΐιμ άΓβίβίΙρ.νβι τίς κα»•(, 1ς 
μίίΑ ϊ6 «ρΐ( «Οτίν τίί 9πον*4ί χαΐ τ*ίι; βρχον; 
θΐιθαι τήΐ ' Ρωμαίων παριίΐί τα Αρχηΐ' οϋτα γΑ,ι 
'Π*ΤΡ•1*Ρ^*<'^ τοί; ίρχοΐ{ »Γνιι. Μ)| μ^νβν τ4ρ 
♦(ρ4; τ» χι1 ίλλο; τήί Μβχιίονίβ,• ηίΐίις, χ^Ι τ* 
φραύριι τ)ι!]ν Ηιιβα^ΙινΓχη; ι!ϊ,<ν. 11X4 χαΐ Βι^• 
^ιυιτών τοί; ίυνίΐϋΐτΑτου,- ιρ^,|Λ99ΐ χι\ μιτ<1λαΐ{ 
1πΒΠ*1Ί(ΐι;^'α!^([ρ9ΐ. τϊν ^χβ».!»; {κιιην ΐιί'.« 
Ιξιλάβαι τϊν Ηιν«'^>)]ϊ, χάχτίνιρ την τ^Αιν κβρβ- ίίτΛη »Β κΓηΊιιιίβι ηο ιίΐιί βΐςπίΐϊΐ; ορίΐιυι 
έΐιϊΒΐ ΙΙοιιυιιΙινΙνΙΙί ΙοΙΙο (ηο» ίο (1ι:1)ΐ111α(!« η 
ΙΙαΓίΐΐτυΚΊΐι αυιΗΙίβ νεΙ πι>1«ηΐ«ιιι ■ΐϊ.οΓυιικ Οιιχ υΙ 
Ι'ΐμ«ιιϋιι1, εΙ ηιιο [ΐηυ (ΐρυκ «ιΙ, Γιαί^Ι, βε ΙιοΓίαΓί. 
('ιιιιι ιιο; ροκΙ ηΐΐΰηικ Ιΐ|[>Ιίοποιιι ρΓχ;ΐίπ:[ Οπίβ•, 
(]ΐιοι1 ϋ«1κΙ)ΐιΐ, ίιιιο ροιϊιιι ηβι^Γαί ιιγΙ>(ι οΐιβίιΐβκι, 
ίπιρΐΠίοΓ Οιι:1ι>ιιοιι ΕΐιιβΓυπι «ιιΐηΐιΐιυπ) ρηρο- 
■ΐίΐ : νοΐ6ηιαΐο|ΐιβ ΒαΓίκίΓοηιπι «Ίΐρ» ιΐΐουηι κΓιΙΙιι, 
ιΐιΐΐοηΐίΐιΐϋί διιΐίπιιηο νιιπι Γηιτίΐιιιί ΟΓΓίιβηίβ (ΙΙίίι. 
ΜιΐΙΊ υιΐΛ ίιηροηιοΓ ι:-ιΐ)ΐιΐ) ϋιιΚίικιιιιι ΙΙΙΙυιη Κο• 
ιΟίΐπβ ϊ^πιίιιΙ ρΓπροΐϊΙϋΐη , «ι οίΐια ιι):ι1«ηιΙιιιπ 
Ιιαιι»ίΐίϊ ΙΙυηιιικιπιιπ ΑηιΙιπι, ΤΓίΙι«ΙΙο« ιΙβΥΜί^Γο 
]<ι1>«1. Αι ΒιγΙιιγΙ ιιΙ>ί ΐΐηιιιιη 1Ι]ί|;(Ι<]ηΐ3πι γκτ 
ιιιυηίΐίοιίϋΐη, ηυκ )ιιιιΐι ΰΙΐΓίϊίορυΙΐιη μι, ρβτη• τ4ν Ιωίννην, ΚρΙΐΓ.ΐ £1 έβίΐ Ιίίξατβ ϊήν κριβ- 
ΐίΐχι, βίχαΐ'ΐν μίν άντιτιΟίνιι (οϊ; Ι^γοι; ί,βιϊνβΜ 
«ϋϋν, άλϊ.Λ αννωμοΐΐγο τους ίρχβκ; ο&ιμ γιγίνή• 
αΟαι, Αποΐίίίναί ΕΙ ι1{ πΐ1«ι; ούχ ήβαϋλιτο ' Αλίιϊ 
«ί^Ι: βχΐ,ψίΐ; ϊχιϋριι χι\ ιιραψίΐΛ; |;(αύ•«; ύγι*ί 
βίίέ'. Βαβίίίϋ; ίί χαΐ αίιΐΐίί ίίυτέρϊν ΙΐΜκήαβιο 
τ:ρ£»6ι!ϊν, »β\ -ά)ιν *,ί!ο•Λ -Κϋν *'Λία>Ύ βύ»ψ 
παραχικριΕν κατΙ τοϋ; Βρνιυΐ. ΕΙ βΐ μή ρ^αΐβιτο, 
ί,ΐΓίΓίϊι ΐϊβΧιιι^οίιν ',ξ^ΟΜ « μ1) βύιψ τιροβίβγί^κ• 
βΟχ( ίιημζιοϋς φΐντιίι; χα\ (ΰϋ; ά >δρα Γ.«ί<αμοός ' 
τί,ί ϊίρ Τωμϊίχη; ίυιέμαν; &ιι,θ>ρμΐ*ΐ]ΐ 6ιΛ 
τοί βλίγγίϊΐχβ'Ι ηΐίμου, Αναγχ^ίω; χ,'>ήβ«9θ«ι 
Ρβρβά'ϊΛΐί χβτΐ «νμμα^ΐαν. Ά ίχίλίυ* βκ(ψΑμ(ναν 
ι4 ίί*νϊΛ ηοκΝ. 'ίΐί Ο χβΐ μιτ* Ιχιίνιιν τ)ι» ΪΙ ΙΠ5Τ0Ι11ΑΙΐυΜ Ι.ΙΜΙΙ IV. Ιί 

κριβ&ΐαν, (•ν&(ν 4 ΚρίΧτίΐ 1γ.ο!(ι των 1«ίν:ων, Α "«ηιηΐ. «ι ιΐΓΐιβΒ ίΙΙιβ β ΟιιιΙΐ κ-πϊγΙ ΙηίαΙΙι-ιβηιιιΐ, β(|ΜηίΑν'κα\ ππρήββν 4Λϊρ μΜρΙβ';( ΐώϊ Βαρΐάριυν, 
£ν Σβι>λι;ι1« μ«ι& ΐιϋν ΟιΧιρΛ•) βΐ «οι Όρχάντ) 
ΚίΙΙίς Ϊ«ρ3»ήγ•ιυν. Πίμιηι ίί] μβτΛ τούτον «βϊ 
Μιτϋαίιιν ήν Μι ί β99ΐλ)•!ΐΐ τη; 'Ρωμο'ων «ρι- 
ΐ»4; ί,τβύ.ιίνον, υ»! Ικέλΐν» ϊοϋ; 6{,Γΐυ{ ιή; ΤίΜμ)!- 
οιν ήι<μι>νί•ί ΐιί'Οΐνιβ; όβλαβιΤις οίτω ιηρΟϊΐν (βί; 
Ι'ριβλλνίΐ. οι Βάί^βρ'Λ Ά ώΐ μίνον Ικίβηααν 
Μυτΐ«Μΐ«(. %4 ηιρί Χρι»-βύτΜΐιν Τ£(-χ;ϊμιδι*6ίνΐΕ(, (Ιυςιιηι ΙιηρβΓί» ρ3Γ*ίρηιιΙβιιΙε$, ιιιΐ μηριιίαΐίοηοιη 
*Ρίβ ιΙΙΪ.-ο «ΟιιιΙ?Γΐΐι>ΐ , »ί<(ΐΐΐ|ΐιβ οιηηβί \*βΐ»«β- 
ηιιΚ, £( υτΐιτί Μ]ί8ΐΙιιιιϊ« ηιιίΐϊΐιυϊ ϊιιοιγμγιιμΙ, 
Οϋυίϋι^Γυη1(]ΐι« ΡΙ ορίίιιϋ ι>ρβ>'αηΙ ι|ΐΐ3ΐπ)>1ιιπιιιηβ ; 
3ΐ(|ΐΐ(: οιηι 'ΐρί'ΐι» μπί.! ΜΓπιί! ηακκίΐι. 720 Ρ^' 
ΙΙί'ΝβίΙιοηΙυιιι Ιπ 1)>11ιρ1:\ιη ^ο^:^^■ιIιι. ΙηιριπιΐιιΓ η|. 

Ιιιΐίΐ ! <)ΐιιηι1ιιηιηιΙβιη ΐη ιιιιίΓυιη (Ι(ί1ίΐ9ΐ«ιπ ΙμϊΙΙιιίι 

ΙΐιιΟ ΐυίΓΚρεηΙ. β•Ι8 ί|βηβ Ιι1, <|||| μ ρΓΟ ΐιχίΐΒ 
αιΙ]<ιΙιιγ] νίιΙβΙίΑΠίιΐΓ. [ι«Γ<ϋιΙοηιιιι, πιιβ<μ(>ιο« ώ( ύιΛ Κρβλ>ιν αϊ τώΓλικ βγοιντβ. ίΙΟίι; έτρίκίνϊο Ιπϊ /.(ηΐαβίαν, 4ί{νβ γρΜΐίτανηΐ -κιν 
βτρβϊίΐγών, κβΐ ϊά( χώμαΐ Λίααί ΙξίΛίρθΓ,ββχ, Κ4\ τίς »}>ξΐ; χατίίραμιν τΛς >«:! Μΐιγίον/ιν 
χαΐ *ιιΐ«ί»*άν Μ κλίίβΜο; χβ\ ή«ίρ«ιιβϊ!ββντο όΰχ ίλίγιιι;• ίιΙανϊΕ τ:λ!ίίϊηνδιριβ1ΐι.ϊο/ί).43βν«;, 
ΑνΙνρ^φ» μΙ ΙϊΜρβι»Ονιβ χβτ4 ϊ6ν Έ1Λήίΐ5»ι>ι«ν «Ις τί;ν »χΙ«ν. Βαιιλιί; 61 «οΟύμινο; τ1]« Α^αζίαν 
τύν ηαρΐίρων, οδ μίτρ!(.<ς V*"• ^'• ^^^9 δν ΙΜ»ι χίν πίλιμον .βΙρ€ίβ9βι, ϊοϋ^οχ; Ειί^Οε^^ΐν ή 

εΑΡδτ ν. 

/ιηρίΓΐιΐΛΓ ^βη/ΟΓίΐΒ /ίίίϋΐπ ίΙ (ΐηιίΓΜηι (ί«(>Ρίο» ΓΤίοί. ΜηΙΙίΐίΤ»"! κ/Ιγο γχΙοΙΙϊΙ. ΓγοΓγί ογογΙ» •ίίηιΙίΐΐΜ- 
Ιυ»« (ιιιΐΐ. ]ιΐ"ρίιι ρίΛϋίβ ιηαζίιο «πώηια : ιΐί μ ΐΊ:ίΙί•'ΐ ίχ•^*ιι4α. Ιΐίτνοι ζοιιίτα ίψοοΗαηΐιΛ. κ 
ιΙίΙηιΊίι, ιΙ( ι;ιι;(>ηι ΓΓ/ιίυι^ηίΐί ι-οιιηκιιιΐιιί. Οι Βυτίτοη» ίη ιαοοι μϊιιιι ^« ρκι^αΐ, <ί ί< ηριι»1/.'β Β«ρι 
ΜίΐΑ «ί™ κβΐ *1< θίττβϋβν ϊριήρΐ) τ^ΐμψ•;. Β 
νΐ^ μ€τ(κίμ:η-Ι0 ΗανουήΙ* ίηΐ ϋ V ^* 
«ϊβνίίι•!, Ιχίΐνον μίν Χ4\ Ην γομίρϊιν Λού«3ν τ&ν 
ιχιΐφέρον, {»σπ4ΐΒί άϊΜΪ<(ιινΐι. ΜαιΟαίον Λ ϊϊν 
:ρ£«6ύη/>θν υ(1ν ΑΕ<αΐ (ΐΐν οίε]|ΐιίΐ Ανοιιαστΐ 
♦,ξίιι», τΐ|»ν 4* "βρίΐχ* Ίΐ* ΐ"ϊίρ ίί^τΛτΛί, '•ι; 
ιύβϊ*! ιΐναι ^*^τ^ ^ακΧΐν, Ι^ν ί κρώτο; ϊών 
Πνϊ-ιιαλΐγΐιητ βααΛίων Ηιχβ^,λ Ιχαΐ'χιΐΐμτ,ην Ιπΐ 
υΐώ ΚωνατοτΙνψ τψ ηορ9'^ρο^ϊννί,τψ, (^ ίί'χ:•. 
κλέον τιϊή; ϊώνϊίοτ^ΐΐών άςίβ; ί/'ΐν- Τβίι; γυναιχίς 
Κ ΐ<|; ^ϊιΐΐΐοΐ ά4Ελφοΐ>{ Ίΐύίηττ,ι χαΧ ΜαναυτΛ 
ηβΛβτοκ{.Λ•η[.χ; άκίΐΐίξΐΐ. Όρων οι την Τωμαΐων 
^■ιμβνίαν ίΐΐ•αι{ ύιι6 πν Ιμφυΐίου «ΟΛΐμου 
βι,Εί^Ίιρμϊνην χαΐ καΐβ^ρρονευμίνην Δπίι ιών 
«ΗριοΙχίι» , Δμύνιοθΐ! ΐί Αίίινβΐ(ιι{ ΐχων ίιΐ νπάνιν 
"ιν ^(,τιμΑτω-ί (νίϋρΒ γβρ «ί χαίρΕω; ιϊ;» ϊϊ 
)(ρήμιτ9 ΐοΟ 1^0'^μβυ), ιι»\ μήτκ ν'.χ'Λιι Ιχων 
χορΓ,γιΙν, μήΐΐ Ιχ τώ* βτ,μαΐίιιν ■ ΐί « γΛρ χιι- 
μ^,ΐιι Ανί)ωιι; ^ίντα τι Ρια.ίίχί, κοΧ αΐ πρίοοίοΐ 
»| ιιο;νβΙ ίξΛιΐΜν, τ^ί χώρΐς χιΟάιηξ ύπΐ χοϋ 
«ώίμου !^(φΟαρμ<ντ;ΐ, «αϊ νή«ι>ν χι\ ήτκιροιτϊΐΐιΐν 
):4ν(«υν, τώϊ μίν {ιγο των πτ^ΙιμΕων χατΐχομίνων, 
τΰν Ιί^ιΐοί'ίων ΐϊ ΐΐί Ιαχάχτ^ν ί-πορίαν ίκ τι των 
Είιυβΐν (φ'^ΐω-ι, χιΧ τοΊν !ν!ον βτίΜΊ>ν ήχΐντιυν* 
τρίφΐΐΟαι ΐϊ Ιντ^ν τοΟΐ ντριτιι<'^τι; ονβιμ'^Εΐίν* 
κάιτ^ΐ & Ιΐϊβν ίχβηβϊίιι χβΥ άοπλοι ΟιΛ κηία{ * 
χι\ ο<ί€μϊα βντ,•:; ίχίΐνι^ιν ^ν, χαΐ ταντβ κοίλων 
&•Γΐ(ιΐ'> χ«\ Αγαθών, Απ^ρΙι; ηαντι^^ΐβεν ιυνΐχίμενι;, 
Ιαχί'τ^τβ (Ιι^ρ^ν ποιήβΐβίαι Ιχ τϊΐν ϋίων πανιαΐ. 5υ1ι 1ιι•€ πιίίπ (Ηίβιηί ίη ΤΙΐΜ'ΐΙίιιη, (ΙΗιιιη 
Μιηιιΐΐΐίπι χμειέιι, 6υιη>]υβ Οοΐϋΐ*ηΐίηο|ιοΙί πιιιι 
ΚίΰβρΙιΟΓΟ ύιιοα ^ϊπ^γο ΐυο «Ιβίροιπηι ιΙΐΐ(.ΐΓίΐΐ. 
ΗιΐΐΙιχιιη) ΐίηίΟΓβιπ ΓιΙίιιιη πιιΙΙι <]ί)ΐιιί[.ιΐ« ππηιίοι• 
Ιϊιπ ϋοΐιοιίΐίΐιΐ ; Ιιοπογε Ιβηΐΰπ 5ιι|ιγ> ύοκροΐϊίοΓ- 
Ι«Γ[, ηειηρβ 111 »μ( ϊιιιροΓηίοΗ ρΓοχίιυυι : <)ιι<μιι 
ΙιιιηοΓοη ρππιιι» Γαίχοΐο^οπ)!» ίηιρι^ΓαιοΓ II ί- 
ίΐιίίΐ, ρΓΟρίϋΓ ηΐίοιη ϋαιιιΐΐηΐΐιιιιπι ΡυΓ(ΐΙι;-Γθ60< 
ιιίΐυπι ίπνί'ηϊΐ, νϊιΙεΙιιΐιίΓηιΐΕ «ι (ΙΐΕΐ''(»ι Ίηροΐπ - 
(<ιπι ιΙίΒπίΐηΐί «ηΙοΜίΙβΓβ. ΚγμΙγοϊ ιπηιΐί 1ο»η• 
η<-πι η ΜιηιιοΙβιη ιβΐΜβΚκπιΐΟΓαι Ι«εΙι. εβΓη^ηι 
■πΐίπι ηαπιαΐ)ΐιιη ϊηιρΒπϋΐη ανΙΙΙ 1«ΙΙο τ^υο- 
πιεηΐΐΓ ιιιΐ3βϊ»ΐαιπ α αιΐΓΪιυπ) ιΙ<|ΐιβ > νίοίιιί:ι «πια 
ρΓορΙ^Γ ϊηορίοιη ρεΐιιηίχ (ηιιΛι (ΐιιί(Ι*ηι ιιηΓτκι 
«»! Ιιτίΐί ιιυη ίπΒΓίΐβ (Ιί«Η} υίακί «β ηοη ρΓϊτιΊ, 
ςυο<ί πίο <1β Βϋο, ηββ Αϊ ριιΜί€θ ίυηιρίιΐί ιυρ- 
ρ^ιΙίϋΓΐ;! : ςυκ Επίιιι ίη ιΙιββαιίΓϊβ ίπιρίΓαίοπί! ηρο• 
ίΙΐΛ ΙιηΙιι-ΙηηΙυΓ, Βΐ<«απιρΐλ ι^γαπι ηιοπίι: βΙ νοτιί^ιΐίι 
τ«{ίΐ)(ΐί!Γυπθί1ιΐ9 «ΙίΓρρια χο1ϋΤ39ΐ3ΐ3 ^^Γ^^^Γ3ηι; (Ί 
ίπίΐι1;Ε αίςιιβ Γοηΐίιιβηΐιι ιιγΙ>» αΙΙχ ΙιαίΐίΙιιιι ΐβΓίίε- 
ΐΜηΐ, βΙίχρίΌρίΒΓ ΙιακίΐΜΪηειίΓΗοηβι ΙοΓϊι, Μ€ί- 
νΐιιπ) (ΙΙΐϋοηΙίι» ΐηΐηι, βιίΓΕπιίβ ύΙΠΙειιΙιαιϊΙιιΐϊ οιη• 
η^('ι^^*πιυ^ ; π^τ βιιρρΐΐΐ'ϋοι ϊη ηιίΐίιβϊΗΐίηιιιπϊα, ηιιί 
(Ιΐ13ΐιηιι»ηι ηιυΐΐΐ 1^ ίΙΈηιιί, ρΓί« «^ι^βΟΐΒ, ηυβ υπϋί. 
ΐ]ΐιορΓοπι•1>9ΐιΐιΐΓ, <Γ3ΐιΐίιι«Γΐη£Β3ΐΐ|ΐι«Ιι>υιΙΙβΐ;«Ιί- 
εβΓΕ Εο^ίΐ»)!, αΐ είτ)» (Ι6 ΓβΐΐιΙίαιίΙ)!» ιυίΒ «Ιι1• 
Ιίπ βοηίι-ΓΤϋηΐ, ηιιο «ι Ιρβϊ ηιιί Ιΐ3ΐ)πτ«πΐ, «ι Ι1 
ηιιϊ ΡΐίΕΓΟηΐ υηα 9ΕΓο»ΓβιιΙιΐΓ. ΙΙ«ιε σιβιΐΐΐιιιΐί ο^^ι]^- 
ηΐ «Ιιη ιΐΐΐΐ,ικ.-ιιιΐ.ιτιι , >ίιηϊ(1ΰΐη ίΐίαπι ίρ<αιι> ρ«- ϊν' αύτοΙ τ* αύζ-Λίτ•^ οί ίχηντί;, καϊ τοί; Απΐρον; η ουΜΜΐ• ΐοΐΐβΐίΐϊιιη ρΓο ΟΟΐιΓβΓΕπίΙΙιηι ίΐιίιιηιρίιιηιι 
βννί%Λοώζΐίη, ΟύτΗ Μ βχΐπτημίνφ «ΰ βίαν «Ιι. 
ψΐρίχ'τ Μίλι βϊΐν (ι,ίΛλαντι ΔπΙρ αϊτών των είοφο 
ρί-τοΛΠ ΐ4 χρήμβτβ άνβύ,Εβχίιν- άίλί ι«Εθ£ΐν παραινί- 
βφηα μίίϊον πρ^ί την τιράξιν ίχβντ'ι χ(.>ρ(ΐν. ΚοΙ 
Χ«ιν1^ν 1χχ1ιΐ;βΐιν Ιχ πΔιι^ς ίοΐα; βίον βυναΒρ^Ιτα; 
Ιχ τΑ* Κ^ΐαντίοα «βλίτων οίτ« γίρ Ιμκορ»{ ύι»'λΐ(• 
ι ικτο αίτι ντρατιώΐΐΐΐ, &*!& χαΐ {ΐιροτίχνιι ι»ρϊί»ν, βιιοί, «εύ [ιΟΓΟηιΙο ροΐϊα» ιιΙ ί*! ΙίίβηΙβΓ ΓιιΙβιι• 
<!ιΐ(ΐι ϊπιρίΙΙ«η(Ιο«. Ιιι>ΐ6 οοην^ηΐ» £|ϊΙιιι» Β)'ΐ>οιίο• 
πιπί «1 ηιιιτΓιΙιΐΒ ΟΓϋίηίΐΜΐβ ϊιιιΐϊΐΐπ (πηπι β| π)^^• 
οίοτΐιΐ. β( πιίΙΐΐΜ, Μ ορίΗΜί, 721 *• ρίοΐιο• 
Ιπ(ϊιπ> Γγ«]ιιι>ιιι, Μ Β3€Γ0Γαιιι ιη«π>ίΐ«Γΐπη)ΐη ρι»• 
Γΐΐΐΐ, «Ι «οτίβκίχπιιη ρΓοΐΐιηίΟΓβϊ ΐοηΟοΐΙιιηι, [ιι 
ιπβιΐίαιη ρίο^τβ^ηι» εϊε ϊοΟι ιΐκ»* : \ΐ!ΐΐίΐαα 13 10ΑΛΝΙ8 Γ.ΛΝΤΑ(:ϋ7ΡΝΙ Η Γΐηϋπιιι ίυίΐΜ. ?! βΐΐϋίΓοι «ίΐϋΐιιιι]η[Ί>)ΐΐΓβ. •1<<ι» 
ηοιΗοιι »1> ίί8<1οη> «ϊϋ(ο& ι-ΐ *υΙ>ΐυβιΐο« ο^6< •!■'<* 
πιΐιΐΐΒΐΐίβ κπιρι^Γ &ιίρ(Ίΐι1ίηΓίοϊ, (:Ιϋΐϊ»>•ηιθ5 ϊΐιΐιπο, 
«ΐίιίΕΙπηιΐϋ ριχριΧυιιΙΐ» ΐίΐ(1Β μ Ιοϋίηε μιιίανϊΗβ, 
Εί ίΙΙι>$ ιηιΙοΜ (τΙ βιΚιΟΑ ΙιαΙιβΓΒΐιΙ , ρ.ΐΓί•|ΐι•? οιι» 
ϋ»ίιΐΓο Βΐιίί. ΓΐΙιιΐϊ ίι•ΐ)^Β^ϊ> νίτι-ίρπί. «ΐΜ (|Ηυ•ιιι« 
υηΚβηί |ΐΓορΓπιο>Ιυιιι ιιοη Ι^ιιογιιΪι. ΥΐΓυιιι [ίχί 
•υ^υιυ , βι α<1ηιίι>ιιιΐΒ', υΐ ΙχχΙίβ ίβπι• ΐβηΐιΐΜΐ , 
τ^^ι| «ϊ «ιΐη ιιΗίιιΐίΐιιι ΤΙιιιΙεη (ΗΙ) β^ιι» ίΜ6»ι, 
ονΙί-ϋΓΗΐ-Λ, ΐ3•»ΙΙ<ι νί^ιιεπιπί, (]υιιη])ΐ) Χ(|υ« οιιι- 
οίΐιυ!. ϊιιιρίηΐηιίΐιυ* ηΐπιπιιιι β( ρΓΪνβΐίί κονη- 
ηιιηίι ί^ι<τ'^» »πΙΙ ίηίΙ, «ι ριιΐιΐίο ΕοηηΐΗΐϊ ψή• 
ναΐίί ίΐιικΊΐΐίΐ. Ει «ι»" >υΙοι ιιηρ«>ιιΐοΓβ« ΙΠί^ϋΓΟ 
βΐ ϋηιιΐι^ιιίΐι^ίβ ύΐ ΜΗΐυΐίΐ γ«γιιιιι. ϋΙ Ιι»6(ο ορρυ- , 
|Β.Ίΐε ρκΓϋοιίΜ , (ΐιιπ ΐοιΐΜηςιώ><.-ϊϋ «ιπΟίΒ^ηί 
«Βΐΐϋηιιιΐ, *1ϋ |ΐιο «μιιιπινη ίΐΐιιΐβ πτ^ΐι-ςϋ , βΙ 
φίκπ) <)ι^Ιι«Ιιηη1, »Ι»«ι1Ι«ηιίη Ιβ^ικη αε ρηπΓίρυιιι λΙ>- 
ΙΜΟ, λΔ [ΐΓΐ'ρΗοΐ ηυηιΐιΐί οιηιύ τακυηο ^οIηρ^• 
ΐΜΐϋοΒ ΙιιςιιΙ•υ«Γυπι : τηίβΐι ϊΐιηΙ Ιηιιι ίυιαιυίί, «Ι 
ίΐιιηιιιπ Ϊηί1ι>ιί5. (^Ιοη^φΜ ηΜΛηι ιΐ^ιιιηυιη Ιοη^Β 
η>>ιιιιι«ΐ]ΐ Γβΐ'ίοιιιβ, «οηιιβ Ίιιητπ)<[:)ΐϊϊ ΓΕ€ί<Ιίιη>ιι , 
«ι ίΜΐιι ηοη ΐπιρίίιιι φίοπκκίιι ιΐίοι «ιιΙ]ί|ΐπιιι«, 
•ε>1 ηιτ ίρ»ΐ ϊ^ηα^ιΐβΓ »'■ ΙιίΓμίιβΓ ίυΙιί|ΐιιιιιΐΓ, ρΓΟ- 
«ίι1(.-ΐΜ)ι)ηι >ίΐ. ^ιιιηΙ ί(ί]ΙΙΓ ΙίΙιιτϊκ ίοιρι:Γ»ιθΓΐβ ία- 
ϋιΐί» Ι) βη 1134111301 Ι«ιιτγΙιπ, ηβ£ (ρ^Ιμπι!) ΐαρίιΐί• 
Ιϋΐβ ρΑΐΐπια (.-οβ ρίϊιΐΓίρϊΐΗ ίροϋαιι» Ιικο νβιινηιιι, 
κυϊ*ί> ΒΙ Ιρια η ««ΙϋοηΚΓ Ιίενΐ ρβΓφςβΓο, 81 
βιιίιη. ιιΐ «}τορΙιαοΐΐ! ΓίαιηίΙηΜ, 5ικ *1ι ίηίΐίο ίιι οτάτα•* κΑ Κ3τα9«^^ ■!{ μί««ν{ Ιϊ4ξ« ιοιά^ι ■ 
Άιΐρι; 'Ρ»)μα!ο«, τ(ι• ι*1ν Αρχ«1«* ^^ 'Ρω;ιαΙ«•'^ 
ή*•μονΙ«; ίΚϊ;(ιον!ϊϊ ι'^ί ββκμαοΐΐι -«κ ζκ. ""^ 
ΐϋιν π4ρΙ αίι^ιν οΐχΰννΐων βι^ιβ^ρον, ιών |ΐίν 
Ιχρίΐιι χα) &Ε0/ΐιρΙ«ν« ι'χ'»• ο' ^ ύπίφ9^(ι«τ<- 
Ιουν, βί ιΐΐριφονίβτατΜ Μ χα\ ΐοχ&ϋνΜ( ρ^γΛΙην 
ίύ«•μιν η«ριβΐ6ΧήβΟκι Αγαπητών ήγούνΜ Η-^Φυΐ 
Μ(\ «υμ|•ί)ί^ΐ Ιχοιν, ναι '('",< φ'ρθ(ντο βύηΐ; 
μηϋν κλΐφΊ(κιονμινΐ(. ΐΟί" ύμιΐ; άγνΜΪτι, (1 ««1 
μ*ΐπί>ντ)(.'Α'λ4τα»τχ •*1ΐί «μνί, χβΐ βα»μαη1ι* 
χ•\ μύνβν^μβνβ νυνί, £ιβη^ «»& (ύνΐ^^ύιηΐ 
(1ρΤ«ΐμ1ν»ν, ιι/χριτίτι πί^ι^ν, 4-/ρ> «Χβ>ν ίμβΐ»; 
κιΐ ραβιλΐϋιιι ηΙ ΙΖιώτας τή; χΜνή; Ιμιΐιν 
ιίϊοςία;, χα' τών Ι4ί^ βνμ}ΐρϋ-'τι.ιν τα χ(ιΐν( ιιρο^ 
ΜΐΟΛΊ. Άφ' «ί ΐ1 ('.ΐΐ ΐ( ^βιλϊΐϊσιν 1ρ(ΐ ϊνΐιηη* 
Ιαχίτη και ψιλονιικίι κιρϊ ττ,ς 1^](ηΐι καΐ νΛ 
μΐΐα τϋν οίικίων μάχ•.α'ία( νΛί ηολϊμίοΐΐ 4)ηβ;{4• 
μινοι, &1.1ή1ΐΐ[; βνιί^όχγηβαν, καΙ οΐ ΑΪΙιΐΜ ΐήί 
χοινη; Αμιΐηαιιτη; βοΠ',ρίαΐι ΜΐΙ «ον ηιΙΙαρχιΝ 
το>; νΐμαι^ χι\ τιΐ; ^ρ]^■^^\<I, ^ «{ΧιοήΚΐ μ* ίίΐφ 

Μΐ'. κΑτω γΐΐονι. μ3\ ν,ς τ( ιϊ/Ιοξ/Λς άφ^^ιμχβ• ^ 
χλίϊατον, ΝαΙ (Ις τοβοϋΐΟν ^κομιν άΐυναμίαν, ν«η 
μ<ΐκ£0' ήμίν Ιηΐ τψ Μΐιαΐονλοϋ* ΗΪροιις τϊν ίΛχι• 
ιΐναι, ά>.λ* 6τΗι>4 μϊ] «ύταΐ αίο^ρώς χαΙ Αχιννώς 
ί«χιΧ(ύ9θμιν. 'ύ{ μίν ο&ν καΧ »ύιί{ ούκ ΙΐΗ£«ϋΛ•υν3 
ρ-Λ9ύ.ίιο; τ»Ι( ηαχτ'ίν, ούβϊ |ίανιλιΙα{ Ι^ν, (^ ττ,{ Ι ηηίιιιυιο ίιΐιΐυιίϊίοιι. ρ•υΙ Ιιιιι >ΙΚΙ1 ΙμΙΙιιιιι , Μ (■ «ιιρψα, (;γβ[ίθ»1ΐί βΟτοίΐί *κβηΕ^» (Ε{ μΟμ <Ι>(1μ υιυΙΐΙΠίΓϊβπι ίΙΙιΐιι, ρΐι»ΐ «τ(-ρΐ3« ηιΐΐιϊ ΓΐϋκΙ- 
Ινίο, ρΓοριιΐφίοηιιιι «Ι «ιιιϊεηηιυι ι.ιιιΐβίχηιηιιΐλΐ, 
I1(1η^ ΒΐΓίΟ. φίΜιΙιι οιιχιΐι )π ιπϋιιίΐιιικ πΐ6Ϊ• ίΐιιιΐ . 

)»Γς» πιυΙΙϋ ΝιιιΑίιιί |[γϊΙ>ιι5 α^ο, ι|ΐιυι»1α ηοη ρ^- 
€Ρΐη ί11Ι« ΐιιιρίΓΕίυηΐίΙιυ*, πβιριιι »ιΙ ραοκ «Ιίββΐΐι- 
ύνιιΐιΐιιΐί ι,ι.ιιιΐΐ1ιί 1(1 ΐφ< πι|ιιγρ(ιι οη:Ιΐΐ'ΓΓ>πι«), ^ίά 
Ιιι-ΙΙϋΠΐίΙιυί ιιιιβιιΐιιιη «ΐη-» ραΐΕΠ'ΐιΙιιΓ, ιιί|ιίΙ>|ΐ]α ίη 
Ιιικ: |;ριΐ£Γι; ιιίιι ΒΐιιΙΐιιϋΙιιιΐ, ^υ|^ ύηα ιιιιΐιι (κνϋΐιΐβ 
|ιιι^ιι:ιιιι , ϋΐιιιιΐΐιΐιι ΐνΐίί χιιρκηιΐΓ. ιιβ ^τιιρ\^ι 
ΐύΐκι&ιιίΛ ΕΙ ί<ιηια<;ιιΐ9, «««Ι ριυρίβτ νβΙΕΓβιιι *αϋι>ί 
ιιι«ί πιοιίνηιίυαίΐη , Γΐ ιυιη «ίρ^ιιίΑΓί ίΙΙο ιιιι>• 
ςυιιιςυι- ()>ι>ιιιιΙιιιιι (:<>1ι^υιι^I■ίι&ιυ1<ι ιιορ«Γ4ΐθΓβ ϊπιί 
ςΐΐΐϊΐιι ΙιΙΙι> ο^ιΐϊ (Μίνιτν, γ1 ρηΐι^^ηιιιιΐ ϋίϊ )υΐ|>Γ- ήΙβοΜ, «Ααιν Ιξτβτιν Αηΐίΐφν λαμΜνιικ ίν*(/^ 
1κ τών ηραγμΑτΜ,ν. £1 ΐ^ρ, ώικιρ βί συκβ^Α'τ•) 
χατηγ4ρ«υν, τοΰη ηρσίΜμι)ν Ιξαρ]^, «φκ &« 
μ*** ('.ν τι>:6ύΐ«ν κίλ«μ«ν χαΐ τ1ι« «ανταΐατ τώι 
ίϋηϋν Ιΐΐΐΐφΐρί•, χαΐ νύν ιι^ημΑΐων τήν ιΐΐηι£ο;ί[^ 
ΜΒΐ τύν «Ικιίιυν χα\ τιΤιν ^*ΐι>•» ς|]ν τβσαϋπ)* χα«»- 
ηρΛ•[ΐΛν, νΰν 1ιιιν|ΐ;ιΐ)τ ι!,; ιιρ»θέ9ΐι>):, «ανιι 
Ι^ΐιΐν 4* χΐ(>«ίν ■ £[' & χβ\ μ4Χιττα ηο11ακλ•«(«ις 
χί^'.τα; Λμολβγώ τψ ΚριΙιιανι, 6ιι μΙ) ίχΐίνων ί)).* 
(Ιρήνΐιν ί>α(>ίνων μτ,ΙΙ ηρ&{ αυμβι3«(ΐ(](<ιφΐ]Β1νηιιν« 
καΐηι γ« ιιαλλΑχι; (μ•ΰ ιηλλ^ π-ρΐ τίρι^ν^; ΕιΙ^βέ >- 
νο;, Αλλ]> π(ΐιολιμΐ]χ4ιων Αχρι χ«1 η» >υνιτ«$, 
χαΐ θ'ί&-<%ί Ϋ,μ«^ ιιχιίΐων τώ' ί^χΐνΐιβν ιί{ αΟτβίτ;. 
ιβ ίνωΟι* μ*•-! βνμμαϊοίμίϊΟί ^ιη^. κίϊ«β• ηυϋΐ ΕΐΐίΙοιΙΐΓβ οιίΐΐιιιι^Γ. 722 ^ >"ΐ** ι{υιιιιιιϋ- 1> η^ιε Γ;νΐμτίν, ΐν> μ^ ΐβχύ ΐιί μ!ι( βρκβιι; ΜβΙ 

τ4{ νυμ6αβ•ΐΐ, ΑΧλΑ ίιΑ ι^» Αρχαία» ΐκ-.είΜΜβν, 
χ•\ τί]ΊΙ «(Χί ρααιΧία ■Λν Οαυμα^τϊν Ιχιΐνον χαλ 
ι^Γιταιον (μη\ ι;0.ίΐν. ιών παίίΝν τιΐιν ίχείνου φ«(> 
&^:&αι, Μα\ «ήν ηατρψ^ν Αρχί^ν αυνβιαβώΪΕΠ, ΕΙ 
μίν οΐιν, ύιτΐϊρ ^ΐ'Ν^ α^ν^ ίκνοΦϋμην κ&ιτα 

)^τΐ£ΐν ίκΐρ -Ι^ΐ ΧΟινή( Ί>Μμ«ΐΜ« άτψ^ίΐΛί, »«1 
χρήμανα άναΧΙβΜίν ιαιαίια ΐν^α ίβα ίατί, ΚβΙ 
κΑνια πΐΜν χαΐ χΜυνατ ύφΟβιαΐβαι, χαΧ «1 ΑλίΜ 

^αοο1)^ Ροηίαηί ιιυΐΦ. ιυΐΗΐιιι» β ριιιιειρΰ) Ι^ιββ (;υ)(ΐΐ4ΐ1>Μα, 3ΐΙ εοηιιιιαιίΐΐΗ 
Ηοιιι.ηυΓυιιι Ι(νΐΐιι>ιι κϋκβί. ααυβ» >ι:ΐΙθι-ο» 
■οβιι ι1ίΓΐ|{£Γβ, ϊηιροηιΙΐΓβ<|ΐιβ ρνςαιιίϋ ηιι-Μ» 
131113». ΐ{υ;>ιιΐϊΐ νΜ κιϋΐί, κΐ ιιιιΙΙιιιιι Ιβϋοηιη •ιιΙ 
ι1ι*'•Γίι)ιβιι ίΐιΙ)Η;Γ[ι'ϋ<ίΤβ , »ί I11^^ . ίιιΐ|υ;ιιιι , Β1^^ 
ΰΟΒίΐιΐϊϊΒΐιι, 01 πιε ϊηιρί{Γβ Μςικϊ ίιιίίΐηιΐ , 3ΐιΐ 
ι|ιιιη1 ηιίπυβ £3Ι, ΐ3ΐΐι:ιι> ιιιΟ ιιοη ρΓοΙιιΙιιιίΜΜιΐ, 
υυιι Ιΐ(κ Ινιιιρυιβ «!■ ηο»ΐΓ> Ιίΐκηλίκ κϋηβηιΐΜ, ηίιΐ'ΐΓΐιηι (ΙίιίιΐΓβί 1ϋΐις)$£ίηιι:. (ϊκίςυβ ρυ^ιΓVIι■^, 
ιϊνβ ιι1|1ιη> ΐιιιοΓ ίπίΐι]:>8 Βθίη3η<& κιιρΙιΐΓ^ΐΑΐ «ι 
Γΐι^ίΐ3ΐ. ϋ(Γ*Ιιυ, ΙιΙ>. ιτ : ΙΙαίβί (Ιίαπι αίχιίΓα αΐ 
ΤΜα ΙιίΜοπα, αϊ μπι ίιφιχμιΧΗΐ ήΐΜίη. βηηίΐέΜ ηιίπι ι/αβηοη /ίηιίΚιτ ηοιπίπα, ηιιχϊια* ψΐί$Λΐ Μρ- 
Ιί:<ΐηνινη ηΐΐ Ιιαικ 4ηιιΐαιη αίαιιΙ. Ι^αι»• ικ πια• 
>ίηι» ιΙι$ι.ιπιϊϋ. ΐΐ Ιβιχι 1<ια;;ιυΐ|ΐιίίίΐιιΐιι «^Κ1ιι11ο^^υ, 
ΤIιιι^υη ιιοιιιίιιιιιΐ. 48 ηΐδτηΐΐίΛηυΗ ι.ιβεβ ιν. 46 

λλλ', (1 μ1) ΙΐΕ(φβοναν £ίη(ΐν, ιηρΐ ταϋ ίποίου; ][ρί] ρκ 1Λϊηρο3τινοί<»Ιμονβ;#|ιιΙ'.ρ3σ>ιήϊα»ιο; συν;3ϊ£«ίί• 
νΐη. χα) χρ^ ΐΊ* (|^ ΐ'''' ύηΐρ τή; χοιν^; 9τι>ι>ι{>(«; 

4'^{Μι>ΐ. κα\ 79ί>ΐ ΐιΐ'ΐυΐ ΚίΜίντι; βυνίπΐοαν, καΙ 
«Α VI ήΐιίΐερα &ιιαντα ίναλώχαβ: χβΐ ΐ1 Χΐΐινί, 
οΜΙν ήττον «ατ' ί]ιβΟ τ| «αϊ χιβ' ΰμων Απάνιων, 
■Ε β•Ι τ^)ιΓ,<)ί; ι'.ΚίΙν, χα\ τ)]ν -/[αιριν ίπιβιν ίιί- 
^^ίίρι*. άϊ' ζί >ί ινντάξ:ΐί α-^νύ ίιοηα, κλ\ τοίι; 

||}ν η ^ι,ΐμίν^ΐ φΊ'.ιρ'^'^ί ίΐΝΪ<1«ιν 4^(«. ΊΕίλκΐ ΐί« 
|ι(ν ίϊ-ονϊΐ κρΆ^ΐΛν^: ίηϊν^ίί. Γι" 1);•ι)ι ο»μ^1χοι>; 
Μα'.λ *I*«^>^^:1^<1|ν, ιι'ιν < ά{ΐιλή«αντ(,-, ωαχ' Ιχιίνον; 
βύνιΐββι χαταόθ;ι)ο>ν, Ι^μβ: Ει ένύίγζατίτνίς βϊ(- * 
Τ4«1Τ« τή( «τραίιΐ; ϊβΐ χρημάτων άτΜρί^. «ιριί- 
στηικ (1 ννν ^^ν 4ν ά•κίρψ κίνια, βχΕΚτί^ν ϊο- 
βΐϊν, «ι γχΙ'(ίΓ,ν τ»ϊ» ιίΜνΕντΕφν Ει' ξ; ϊττβι τ4 
«ρ^Τμιτα ήμΐϊ βίΧτΙω. ΝβΙ ιη; τ* πιρονβι;; βυι• 
«ρΒ]-ίβ{. κίΐ ϊξί Ιτι ΑΐαΙΙαζ^μιΟα ηροΐνιχοιμΐνη,-. 
ΤριΧιλ'Ί «« τΑρ ΐμΐΙ<ι<; και ΜυτοΙ, και Πίρΐβι, νιΐ 
«ΙΙή τιν!ΐ Αλλοι γίΐτβ-Όνβ',νήμίν ϊυνϊίτϊίινίχονϊ•;, 
βύ ΐοϊς ήρτΜίχίνϊι; ΐΜΐΐί ϊ4ν ϊον Τίΐίμον ϊί'ίνον 
ΑριηΟντα-., ίΧλ* (^ηιξ χαΐαφρ»νήαΐν(« -, ο^Κχμή 
«ήαβι «ήν -κΐίσνι^ίαν ^ύΧονΐαι. Έγώ ΐί Ι^ΐΐω; λν 
•ΐδβν Ιχ^ίνι^ντί;» '',μ<««-' Ινή 6ί<βί ΙκτοΟι«ν ΐΓ4ϊτ»ιΐ» 
4ν 1{ή λαβείν ϊώ* ιϊς ί^μΐϊ ),ΐί>γι^μΙνων. Ο'.ϋ γ*ρ. 
ϊ* χβτ4 τ• ν «5 τηιΐίμβι' χρ'-κν ϊιιοντ\ Ηιν τών 0ΐιι1ί£ΐιυβ ^υί$|>!ΐιπ ι)»ΊΠοη » Ιηιί^ίι «ιΙΙΜ•; 
ιιΐ3ε(ιίη>ιιιι »( , ιΗ Ι1ΙΙ «οΒίπ ηΐ6 ίοηιηιιιιΙ« 
Ιϋ'ΐΠαΐίί ιΙίΙί(;«π|ί3«ίιηυπι *πη> οαρϊιΐβ ιυβ^ρρ*!- 
ηιοί, βο4(ηηΐ)υί βΙΪί• οπιη«λ (ΚΓριιΙ^πιηΐ . ηο- 
ίΙηΜΙιΐΐ ΓοΓίιιηιΐί Ρΐ οηηιηιιή«(η ρβιτυηίίΐηι οιηηΜίι 
Ιΐίο^ηςιτιιπί, ίη οο (ϊί νβηιιη Ιίοο» ι1ι«6γ<) ηπα 
πιβ^Ιτ ιηο ι>Μΐη «οβ ιιηί*«Γ«ι<« 'χί'^ηιηΐ. (οιηιιιηιιβ 
ι«{ίι>η''ηι, υη<1« ρ<^ίΐοπΐί «οΙΙ'^ιηηΙιΐΓ, «χρϊΐι- 
ηιηΐ, Γΐ Ιιη<ΐ6» ηοΐιίβ ΓοπηΐϋιΙήΙβ*, ιίΓΜπηι αΐί» 
βροι^Ιβ ίριΐί ιΙίπιϊΙΙΐηΙΕϊ (υΐ ϋ'ΐΓιιιιΐη Κοιηιη'ΐ* 
ϋιΐΐΐ'νηΐ χογΙοκ) «Ιΐιβ ηοη οιτ^π[«>ι (οι ΙΙΙί οχ• 
ροΐΜπι ιοΙιιρ'Γϋ), ηικ οοιριιι ραυοΐΙ^ΐβ πιίΐΐϋΐιιι 
«< ίηηρϊΒ ρ«ΐβηι>Γί• ίηΠΓι>ι.-ι>ίιι οβ ΓβιίιΙΙιΙρηιητ : 
ΰοκ^^Πίτίαο ϊιιπιιιβ ίη ιπ^ιι^ΐ>.ι« ρ«Γ οιηπίί, Οιπι 
Ιι.-κ, ίπί|<ι>ιιι> ϊΐι «ίηι, ρβΓρβιιιΙβιχΙηπι Γΐιίΐ)ΐΐ(>. η 
ΒίΓΐΓΕαΊι ιη ηηΐιιιιι• ιηικ^ιιΐΐϊ, ηιιβ ιιιιιιε ητιιηι 
ηιι^ηιΐκιιτ, βΐ Οΐΐη |ιγγ»γιιΙΪ, Ιυιη »ύ\ιαΐ ιπιμιη 
η•'πΐϊ ΒΐίΜΓΪι ΙΙΐΜΓΐΐιιιΐΓ. Ναηι ΤηΙιΐΚϊ . Ηιιιί, 
Ρι-ηχ , β κι ΐ)ΐΐί ιϋί τίαιηι ηοΐιϊι ρνηνΙοϋΪΜ 
ΙηΟοΙιιηΐ, (φχ ρεί Ιχ-Ηί («ιηριιι πριΐβΓτίΜΐ, Γγ» μπ- 
Η'πΐι ηοη κυπί ; Μ() «ίιηοΐ «ι $οπιΗ ηοΙ>ΐΒ Γοηΐηη• 
ρ:ϊ<, ΒλΌί'ΐΐχβακ ίιιιρ«ι•Γ6 ηιιΙΙα Γβΐίοπο ιο(υι>Ι. 
Κ^ο ΐΐΓΟ ΠΙχΊΐιβΓ νΜκινβι ύίβιη ϋΐιιίιι, ηΟη οιιιιιι* 
ίιι οοβ ίπΜίβηΐΐΓ >ΐ ρΓπΜτηι Βϋιη>$$Α ριιηίΓ< ιιΐιιτ. 
Ιΐβϋ ΕΗίιη νϋΐ ίρκϊΐ ηηιιίϊ ι1ιΐΓ•ηιί1>υί χροΒίβ πμ•.!, 
ημ] 3ΐ> ΙιοΜίΙχίί 3(ΙΐΓ[<ι$, 1Ι;ΐΓΐιΐΓοηιιι> «ιπιη 
ηοιπ3ΐιΐ)ϊ ιαιίΐίΐ ΐΐϋίνί, ΙΙΙί ριιίιη, ηρρίιΙ• ν γτ^Το• 


ιρΐίρων ί1ρού)ΐ,τ-,ν χ«:ίτϊ:.ν ΓωμαίΜναυμμαχίαν, ^ ηι^ ιιιιΙΙι Γ^Κβ<οιιο ρΓπίϊιΊβιιΐι-ϊ, Μιχίιΐ), Τπ)>ϊΙ1οι, 

Λλ' #ιΛ ϊών ««ϊΐμοϋντΜν τ^ρΚς ΐνίριην 1νινί[ΐίν<>ς ■ 

^Ιμ: Τ>Ρ ίΧΕίννι ιτΛ*!ί κα: χώΐι,-ηΐακροΙίμινΟ), 

ηίαοιιζ, κλ\ ΤριβαΧβϋΐ, χβΐ ίΐ 4ή ::ν;ι; ίλΧονί 

Ιιηιβο* Ιμβ) 4ίι4β5 ίυϊίμίΐ πηΧίμΕίν• ιΑ μΐιν 

&1Χ1 κβΐ έχιΐνιη Β&ιβιν βϋη,Ηφ' ίβυνϋ», ώ; Ιμ4Μ 

;ι*ν ΚβτανηίΐΊΒ^ 1«1 ίής 3ρ^, οδ ^I^■Λ• οίΛΐν 
βαιπήβανται ϊώ« Ι^μΐ-ίροη, *Χϋ «Ι τ4 ίιρποί. 

I;^ίνϊ αν«γχΐβ^^,«οντατ ΛΓβίιβίνιι- ίκιΝων Μ 

άρ)(ί\<των ο'ί Λνίρβπΐδβΐΐ ^ρΐ^β^νιπι- 4ι' 1 ττρ^. 
ΌϋμΜΐ Λννίί>Λχΐ)ν*. ΆλΜο, τ» βΰΐΐ πρ^ί α^ρ9βς 
Ιμιηα• ίν(ηΐ2£(ρ)ΐτοι,.βΧΧ'«ύτο<τ««ρώ7η(ΐΐτήγτ>νη 
β™^!**!•"; »«•«■ 'Ρ^δ, «*\ ίττίρον «ί-ι Ιηιξ, ^«αΧ 
6\ί. «λϋ «2ΐ τηΧΧβχΐί 1ηι/ι(ρΐ]9>ν ίμβ\ έχιτοΧι- 
' '»«'. Χί^Ι^ϊ* «««Χ* *1 μϊν ίίΛύτης, τΙ Μ 
η β1 ςυο8 ιΐίοβ κΙ ηβ Μΐίβ ηηΐιυι ινρρα^ηβοιίιιπι 
ίιιτΙΐπΓυιιΙ : ηαί ρΐΓ §ε Κ(:>1μπι, ϊΙ •ιΙ«ριιη «Μοα 
ίιΐ'ροήα <ι, ηοη βοΐυπι άϋ <χΐΐη τβηιπ) οοΜΠΓαηι 
πίΙιίΙ ϊ«|ΐιϊ«ίΙιΐΓ05, »Ρΐ1 <η ηρία «βιιιρυΐΜϊ > μβ 
ιτ4ΐι1ϊ(υΓ0β : ίΙΤίί βυΐβιη Κ(ηιιη1ί6ΐ)ί. ^« νί-ΙιιΙ ■'••!- 
ρΐρϋίηΜίίβι.^ιηΜΚ *Γηι• Μΐι><ι •Ι*ιγΙ|ι'γ ϊιια\ίηιιιι. 
Αι) Ιιμ; οοφΐ* ίείίΛί ηοη «[««ι ιρίΐΗίΐ ιμυΐ, ι(μ<ι< 
ίρϊϊ 0ΐρΓίιΐ(3ϋΐίΙ]ίΓ6«€θηΙη Πιίίπι1(ΐΛ•ηΐηΐ.•'(μ<»1 
ιιοΗ ΜηΐΐΙ. ϊΐβτυιηνβ, 723 »ε<)ΐΐΓρϊι>βΙιοηβ« ηιίΐιι 
Γ3>'£Κ, ρΑΠίιη ιΐ3ΐ3, ραηίιπ |ΐπιιιιί&$4 ίιΐ);ρηΙί ρ^ 
ειιηι» ϊΐηιΐυρηιηΐ. ΑΊ Ι*ι>ΐ»πι φκτ ρΐ)(οιΐ•αιΛ 
Ιιοηϊ^ιηι νοιϋψιβ ΓίηΕϊΠΐΙιιηι ίρ<« ίηΙιβηΙΙίι , 
ρπΕΚτοι Ιίιοι-Ηϊ ηβ ■ 11ΙΡ Γηιιι•ηιι.ιο* ίΙί «οοίι» 
3ΜΐιιηΜνηι, ηοβϊ&ίΐιΐβ ϊΙγ ρο3ΗιΙλβι«. Β*Ηιη(ο• Τγ(ΧΑίμ(ν<.ι. ΠρΑς β[™ «βαιϊτη« β-^ημιν ιών ρ π«η «οηεΜίβιη Μ ιιιιΐίίΐίΐπι πιηΝιιϊί&ΐ'πιβ ρχρβ- ΐπηιΐλπι ]πι1κινί. Αι ηυιι« ρι>ΐΓ>ΐΓβ ι Η«τ» ορϋΓηη 
α»ιΪΒΐο άϊτ»α\ρΐΛ ΐΌηίΓον^Γϊΐβ, οη»ιιΙι|ΐί6 ΐΐιΐίιίοη^ 
3ΐ' ιΙΪΗςοΓίΙίι Βΐιΐιΐιΐη, νοΙι<«ΐυπι ρη>πιρΐβ ίΙΙυηιιιι 
ΓβΓϊιιηΓίιιη [κριιηκ Γβρσίι«η. ΙΊ ^β^1ιι^ ηη πίΙιιΙ 

ΟΚίνΠΓβ, ψΙιΚί 3(1 ({ίοΠΜΙ (Ι ρΓΪΜίη.Ε ΜίΐίΐΒ'ί* 

Γ(>ϋΐι1υΐϊυη«.-Μ «χρΐιΙΐΓβ ιιοΑίι «ίιΙί.ιΙιΐΓ, ηπΐτ>ίιι 
οΙιοΗΐεΓ Μΐίκκβ, ι\αχ τοη(ΙιΐΜπ) ι-ι^ηίβΐΐί. Κ^ιιπ 
6£α, ()υζ (ηι^ίΐ ρτϋΐια, ο «υαϋούπ, 61 »[ι «1ιί« 
Γ«•'ΐβ ΛΙΐύί ΓίΐάϋΗΐ 3&««ηΐί>Γ. ϋιηηΊιιο βη'ιη $ίϋ 
\ο1^^^ ρβΓ$ΐΜ<ΙεΐΕ. βί πιιηε ^ιυβ ΐοηιριιβ αΝ|•ΐαΐ 
«( $[αΐιιβήιτ>ιΐ8 , βΐ «ςϋΓΪιηιιι, 01 βΐίεηηιΐο νίτβ* 
€«ιημ;(Γ*νρπιη«5, ουιπ ϊΐιιίοιϊεΝηπηΓι'Κ. ιιιιη Ιιαίΐί- 
1)ΐιϊ Ι•Γίί1)ΐΙίιιΐ¥» ΙοΓ«. δϊη οΐι ιιιι1•«βΙΙΙί[ΐ[βΗΐ ηοΜίΜη χ1*ιν ηρηο•π)χ(ηΜ ««>«μί&>ν ίν-Λμιως 
ιΐχϊΐβί ΑχΑρΰν, &ϋ«ικ τ'ί χί\ Ιζίαιχύς μή πβρο- 
φΜντας ΙκΜι προβΧΑΕιυβι βυμμί^ιου^, άναγχ«ίΜ; 
«*ΐν Ικιίνων «ρ.ίπΓ,ίβϊΜον ίτΐμιίον κβΙ αιιμρύχίαν 
ϋβ'ι ι^αίβν. η^ινί ίί τών νρ^ιμάια* χαλώ; ύτ:4 τβν 
Κ^ίίτίονί; χ^ιΟίντων, χβΐ ιιάβτ^ζ τιίοΜος χαχ 
ίίχονοίαί ΛϋίΧηΧιμίνιι;, ιΐ(»θι;μ4.>ς οί»ν «μίν «μ» 
Τίτί ηταΧμημίνων βίκ»< &Κ3ΐτΙ|{α», "β; οίν ούίενίς 
Αφιξημ/ννυ ιών δια λυβιΐιλιΐν ήμίν 6ο«Ι χ»1 πρ^ 
ύίοζίβν κβΙ «Ηλιιβιν «ν πρηΐέρχ (4Μί,ρ£ας, 
'ν:β Χίγΐη πρΐΟύμωΐ, ββ" οίιοβί ΧκϊΐτίΧΕίν. ώ; 
ιΧ ίμοΰ ά ΐΐ ΐ«χϋ ^*Χτ£(ι> ίϋμ6ου1;ιίσο<τοί, χλϊ 
^^Γ; χβΧώί ι^ρτ^ιομίνοκ τών ΐΧΧων μίλΧον (ίχ«ρ1- 
ρ«ν.η(ΐβΐϊΐ|ΐομ{νΜ, ΕΕ> γΑρ ίιΐΐ βα^ώ; ώ; ^ν 4^ •« Ι0ΑΝΝ15 ΟΑΝΤΑα'ΖΕΜ Ι» 

Μ41β1ι1ιιιιιϊ, η'ιΙιίΙ ηοΙΙι ρκΙΐΓ ΜΓνίΐιιίτπι Ι)ΓΕνί Α μϊν νΰν ήμιΐ; τάλαντα χα\ βου'τιΧίίΐίΟα κα\ «ρΑβ- Ιηίβηβΐΐο βιβρβΰοηιΐυηι «ΓίΙ. Αυΐ «ηίιπ ΙϋηΙ^ΙΪϊ 
οηιιΙΐΗΐβ ίηρεηηιΐιιηι ηίΐιίΐηυβ ιΐβ ρηοή ιίβΡ0Γ« 
κ ίιΐΓΐΙιυιΙίιιβ ΓβηΗΐίβη.Ιυιη ι ιυΐ ρπίοπϋοτί^ι 
■Ιιιβ ϋΗί)ίο ΜΓνϊυηΊιιιη «βΐ. Ευπι Ιΐ3<|ΐια οοη Μΐιιια 
ρηείίΓΪιβ βΙοΓίι, ΐβιΐ ει ΓυοίΓ» «βι-υΓίΐΒί ^ι ϋ- 
ΐΜΠαί ν«ϊΐΓ8 ΒΕ»1ΐ)Γ, οοηβηΐίιβ βΐ (|ΐιχ ιο1»ίΒ αά 
ΙιιιοΕ Πηειη ρτοιΙβΗΟ ροΐΐο τί<]ίΙ)ΐιοΐιΐΓ, ΓΜκίΐοΚ. τω,αιν, χαΐ Β^ϊναμιν ποριζώμιθ& κοβεν, τοΙς τι Λα* 
φΟ.οις πΐίθτινίτιροι έβδμΟα, χβΙ «οΐΐ ηολίμοΰβι 
ψΛιριΙιτιροι ' 1ν &1 προς τήν ίβιιναμίβν ίκΐίΐιΐννίΐ, 
χαβιζώμΐΟχ ηράϊϊβνϊΐς μηΐϊν, χήν άκρβγμοβίνιι» 
χαΐ τ4)ν ή9υ;({αν &βκαζ4[ΐ<νοι, βΟ£1* 1τ«ρον ήμ(ν 
1) 8ουλ(ΰ::ν {τίροι; ηιριίνκα Ιν βρα/ΐΐ. *Η γ^ρ κροτίίραζ ίύξηί Χ3ΐ τΐ}; ιίτολμίαΐ ύφιίνια:, 1| Ιουλ(ύ((ν ίηφιλώς τοί; χριίττοΐιν, Ό; οϋν ούχ (κίρ 
»ίΛοξΐΛ£ μΐνον, ΑλΛί χαΐ «![( (Ις τ^ μίλλαν Αν^οΟκΙις χα\ υμών αύτιϋν ΙλιυΒιρΐΕΐΐ, χαΐ βονλιύιββ* χι\ 
ηρΑηιτι&χτα &■ ύμίν δοχΐ) Ιυβιτιλιΐν. 

ΟΑΡυτ VI. 

ΙβΓΪ*, ΐξΜΟά ίΐάΐϊΐϊ», ι/κοά ιη«Γΐα(0Γίι, «ι ορΐ/ία» ιηυπυι (ίΙ, π<ιηρ« αα ηιίΐίΐίΐη αίιΉΐίΜΜ ΐοη/«ΓΓ« μΜΚΗίαΜ. 
€βγ αί ιΐ'ηι ρκακίαπι ρ«ια(. ΜαΙηοΙίηΐία πιΙχίίηαΓΪβηΐΗΐ ίη ίηριτιιΙΟΓίΜ, «1 ΐΓίπιιΉα(ιβ. (.'ιιγ «μ ηοΒ 
ρκιιηΐΗΐ' «Ι (οΐίΜ η«ααΐίί ι-υηκι ιΙβροιίΜπί. ΛΌνιτ ϊιιηίϊα ρττ Ιοαηηΐ» ίη^ρτταίοτίι ^Ν^αΐΗ ΕοΙαΙ•)!!, >Μ 

Ιίζϋ Ιιηρβηΐο* ίη εοικμιιιπβ αύ οπιπη, ιρβιΐθ Β Τοιαϋτχ μίν β ραηΐιύζ κο<ν|| πρ^ &Μΐιηβ( ΜΐΒΐη (Ιβ |ΐ«ιιηίι ΕοΙΙαΙΙιία ηΙΜΙ ; ηοΐβΐ»! εαίια, ηΐ 

4Ιββ1ΐ)ΠΙΙΙ>, »Ι 6ΐΙ||βΓβ, Μύ ίρβΟ* ρβΓ Μ ρ((1(1ίϋ» 

ηΜΙΙΐ>ΐΙ^ ΒοΙίι (οηΓβΓΓβ. Τιιιιι ρηπείρο ονΙίαΐΗ, 
ςυΒπία ει ρπνιΐίι βΐ ρυΙΙίϋίι γ•!1>ιμ ύαΙι >ίΐ ΙκΙΙο 
ΙΜΟ ρβΓίιίαβίι ποη » οοάΓΕ, Ηίο ίβηοηκ, φΐ>π- 
|> ίη ρΓχιβηι ρΜοηίχ ρειιαΓί* [Α&ΟΓΟυΛ 724 
ΕιίίΐΙιπΑηιΙαηι νβΓΟ, ίρβοι ήυοηυβ >(1 111» ΙηευΐΗ- 
ΙκΓο, ρβΓ 40Β ίΐβΓυη ΙοΓίιιιιιιβ νίτβκ Ιίοοί. \ά 
ιιβαιίιιυκιη ίοκ ηϊίϊ ρπι βο ςυίϊηιιβ ιϋ ηυζ ρίΓ βιΐ 
τβίριιίιΙίηΒ ορεηπι ιακαι ργχΙ>γ3( ; ιι( ίπιρεηίΟΓ 
ΐυίΊπιι ΓΜΐβ ουιι&ιιΐΐβΐ, «Ι ])οΐίΐϋ)υι τυπι βχοΓΟίιι 
ο«αΓΓ3ΐ, ίΙΙθΓυιη()ΐΐ€ ίποΓβιιιεηία οηιιιίπιο Ιί) ίπιρ»• 
ιΙίΓβ ηϊΐαΐυΓ ; και ϋίοι Μϊαιυ, βΐ ρ<»»ίΐ, «νβϋ», 
■ιΙεηιρΐι«]υβ υΓίΐίΐ ΓεοίρίαΙ; ηιίΐίΐββ ιϋ πιίΙί1«ιι• ΒκιΙΙχΟη, φανιρώ; ο'^ϋν (Ικών ■κι.ρί τον βιΓν (Ιβφΐ- 
ρ«ιν ;(ρ/|ματα* Ιβαΰλιτο γΑρ, ώβπιρ ι(ρηηι, μ1| 
Βοχιΐν (Ιιηρί-ηκν ^Ιφ, ίλλ' αϋτοΐ^ΐ ιιρ6ς 4 μι^Ι 
λυβιτιλοΟν οΓχοβιν τ1]ν 9ιιντ1λ(ΐ3ν Ιλίιβαι. Τύ• 
«ολιτών 61 οΐ μίΐιατα 1ν ΙΛγφ χα^ τνν ϋΙΐΜ 
κρβΟχοντι;, τήν μίν χατί τ^ ΐΐΜιρον χβΐ τώ« 
ΙΐΗιιτιχών χα*, «ών χονιάι•* φΟβρΙν γιγινημένηκ 
Ιιραβαν ΟΜΧ ίγνο*^, χαΐ τ1|ν νΰν κ2τί][βυααν Ιη£- 
βτλβθιι τΔν χρημάτυιν ίηορίαν. Δτίν Ν οΐιβίαι ΧαΙ 
«ΐτοί Ιχιΐνα «ρίττιιν, ΰφ' Δν Ιξίπκι πρ^ τΐ^ι 
Λρχαίαν ηάλιν τσΰΐ '^Μμαίου; ιΰίαιμονίβν Ικαν^- 
χκν. Τοϋτ•! 61 Ιτίρως ούβαμω; ΙΜ, 1) Ιχαπον 
ΐΐς & προβήχιι χρήβιμον τφ χοι ψ κτ,ράχι^μίννΦ 
Ιαυτ&ν, ίιβτι βαβιλέα ρίν Αρβώ; βουΙιύϊΐτθΜ, χαΐ , _., _ . . , , — ^_ _^ . _ , ^ . _. _^ 

4)101 Γ«ΪΙβι •ίηΐ, ηίΐιίΐιιιιβ ^^ >ηΐϊι]υ> ^ΙΟΓίι ρΐ *ιγ- >' τοίς ποίιμίοι; •Η]ν ΐιίναμιν ΑννίπιξΑγιιν, Μΐ\«ά*τι ΐυΜ ιΐϊρβπίκηΐ, ιβιΙ ΊοΙλι μ Ιη ριι;η) *βΓ63Κ- 
|« (β5), κ νίΓΜ ρΓκιίΕΐΚ ΒίΓβιιΐΜ», βίροΐβ ιΙΙιί 
ρπιιιιιιη, *1υίιιϋβ ρΓΟ ςιιίΐιιΐί ρΓΟριι^ηαιιι, ΓοΓίίιιι- 
ϋίηΐ! κυι ρΓοΓιιΐιΐΓί : πιεΓοίοΓβΒ ει ηυί αΐίαβ «πβι 
ηαχβΐυοΗί ρ^Γ»^[|υυ^ιυ^, ιηίΙίΐβΒ >Ι*ηΐ, ρορυπίαιη 
€0ΐ]ΓβΓ6ΠΙ(ΐ, ηιιβιιιΐο <|£ ΚΓβΓΪυ {ιπι Εΐίηβπϊιΐ) >1ί 
ηβ<|ΐΐ6ί<ηΐ. ΑβγΪεοΙιιιι βπΊιη, ιηείΐΐιοκιπ βΐ ορίϋοβιη, 
(ί Ιιιΐο! &Ίΐ, ίίΐιί χι^ϋΒ βΐ ιοιίίϋ ρΓπρυκη^ιιΐΙ |>οΐϊβ 
ΜΐιΐιιΙΟΓι^. δίη ΟΙΙ1Ι «Ιυκ Γο^ίΐ!, βεΐΐΐΐ υΐ ίείιικυπι 
ραπίϊΐ ουπι ηιϊΐίΐβ, Ιιιιηρ «ιαίιΐοη ίαοιι;, η ίριυπι 
1ίΙιβΓ0ΐΐ|α« ΓλίΒΟ, ο1»Ιϋίοηβ, η Ιιοίίίιιηι ςίνιΐϋ* : 
ϋϋ «ΒΠα ίΙ η^^^Η^1Αιίΐ «ί κ 3ΐιΙ>)6ΰ6ΐϊΐ, ιηι[οΓ> 
Μ ις«Γΐ)ίθΓΐ ιΙοιίΗίοτίΙιυ^ ΐΓίΐΗΐΙι ρειιιΐ^ι, ΐ|">ιι> «ρ4πον Ιχιίνων χΐιιΐϋιιν ι(|ν αΟξην 1π(][((ρ(Ιν, { 
χαΐ καταβτρίφιη ΐ1 ίύναιτο ΙχιίνΜΐ, χαΐ τ4ΐ 
ήρχααρ^νβΐ «41ιΐΕ Ανασώζιιν ■ τους ατρατιώτα; & 
«ροΟύμου; Ιαυτοί; παρίχιβθαι Ιν τώ αιρκτινιοΪΜ, 
χαΐ μΓ,ίΐν ΰφιίνχι της χροτίρβΐ Μζηΐ ΧβΙ τΤ,ς 
ιύτοΙμΕα,', ΑλΧ' άλίήλους αΙΕιΙβθαι χατί «&; ^Χ'ίψ 
χχ\ λνΐρας ιΐνιι ΑγαθοΙχ, ώ; της Ινίρβγββίοΐ 
αύτοϋ,- τι πρώτου: άποΐαϋοοντοΐ, χκΐ ν^ &λ1ο;( 
μιτφΐωιιονταΐ, &ν κροκοΐκμοϋβι' τονς Ιμτιβριυο- 
μΚβοϊ II, χα\ ταΐι( ίλλην τέχνην μηΦηας, χρίψηι 
τιΐΐΐ βτρατιώτα;, ;(ρήματα ιΐαφίρονταΐ * ΙνιΙ μΙ) 
1{ιβτιν Απί τών ίημοβϊΜν τρίφιαβαι ΑηβλΜλΑτων. 
Γίωργιί; τι γάρ ίμοΐοΐΐ χβ\ Δ Ιμηοροΐ, χαΐ 6 χιν- 

ΙβεοΙί ΡοηΙβιιί ηοΙ«. (85) Ηοο ιιΐ ΓΐΐΙΗυβ βΐ πιΗίιιβ Παΐ, ρηκίοιιί» ίιη- 
ρβηίοιίβ «ΓΪΙ, «ΓύίιΐΜ ίιι (ΙίβροιιεΓΒ, ιιΙ ΓγιιΙΓ£> 
βιιπι ΐΓΐΐΓί6υι, ιιιιϊιί τναι ΐΐιιίρίβ ιιιια «ίιιΐ. €ιιυι 
■ιιίπ) ΐ|ΐιί ϊη (Ιΐίοπιιιίηβ νβτβχίιΐΓ, ρΓονίιικι^ ϋΐϊ υίΐ, 
ιςιιο ι1ι1ϊβ<ΐιΐΓ• 1>«ΙΕ ιιουβΗΟΓίιι,βνβιιίΐ, αιιιίευηι ρΓο 
■ιοία Μΐυίβ 3υιΙϊ€ίυ8 ιΙβμϋΕΐΐϊΓΐ. Ρυιΐβΐ ςυίρρβ 
{ηΐΐαηι Ιμπ« πιβΓβπΐΙ ικιη Γ^Γ^τ^^ : ει Βοοϊυί βυ- 
ϋίιιιη ι)οκΓβπ<Ιι>, >ί ρΓίΟΓ ίη ίυ^η ι-ί^β νϊιΙεβιυΓ, 
βΓαΐΝΒίΙΙ- ΡΓΧΰβριαιη ίιίαο ιηίΙιΐβΓβ ϋιιοΗΐιιΙβΓ αΐι 
ΗοπΜΓΟ ύίιΐίείΐ, βρυιΙ «ιιιβπι Ν(;ίΐθΓ ΛΕ3ΐιιεηιποιιί 
ΙιιΜ ΜίΜΐκίΙϋ ίυ ϋΐ-ΐβ (Ιίβραιιβιι*]^, }1ϊαα. η. 
Κρίν' Ανβρα; χ>τ3[ φίλα, χΛτί φρήτρα;, Άγ&μιμνον, 
"0^ φρίιτρη φρ^τρΒΟ'.ν άρήγπ. ¥"/» ΕΙ ι^αΜίς. 
ί{ α χϊν ιί»{ ίρξ^ΐ και ΙΟΙ χιίθωνται'Α;(αιοΙ, Γνώοη ΙΐΗιβ' ί; β' ήγιμόνων χαιχΐ;, Β{ η νυ λβων, 
Ήβ'ΐ; χ' έαβλί; ϊ^βι, χατλ «φ^ης γΑρ μαχέαονται, 

ΜΓίΤηί ρΐΤ β§ΈΜβ Μβ 

Βα* οηηιι αάη, αΐηα* οτύύχΐ ηΐί ΙμλΙο 
Οαα'νιΐΐ *»β. 9<Ί• ιΐ"α ιμ, Ιπ&νι ιιιιιι μι• /μ 
θΓ(<ίπ«, ηνί« (ΠΙ ΐΜ, /ϋΜίΗη βάΐιαπαί 
ϋΐηΐϊΐί, {ΐΓ(Ι οαχιΐϊνιη αϋ ΐαι^οιη* }μπ€Ιφ 
&αιΐ3ΐιίηί ιιιπ/ιιηΐΐκι, Λι^ιηάα βμϊϊκ* βΜΚΗΐ. 
ΰηοιΐ ϋ (Η ααώίτΐι Ιιαζ β» ηο» εηνο ηιοηηιΙΜί, 
Γϊ ΓϊΓΟ αΗ^ίΐΗιII .4ίΛί»ί ;««*ίιι ;ιτίΐκ1«Μ, 
ΰο^ιαίΐΐΐ ί••» ^Α αν'ϊοΓ, «■Η "■•'<* ■<• «ηώ, 
ΟχαΐΜ ^ΗΐΕ^η' ΐοΑυη, ηβη ρ<Γ μ μη^ιιΜ «"«ν>Μ 
Αι/ιαίηιι ρν^ΐίαίκοί. πίδτοηίΑΗΐίΜ ι.ΐΒΐ•η ιν. ι ^ρ^νχμις Ιατ9ΐ, χ)\ ϊφ ιιροΐΓθ)Ε;»<ιν*Γΐ βίραιιώτϋ* 
4ν II (ΐ)) ρ^ύλοιτο ΐχίΐνον τρίί^ΐΐν, καΙ ίβ^ι'.•* ϊφ 
βτρατιώΐΐ] β^ιΆ'Λ'^^ιριΐ, ίκίΐ^ι [ΐ^ν λιμω, Ιίληίιν 
ϋ χβΐ ιιβϋϊί 1ι;*'ϊι ϊτ',ίμβίοις ΐ£9\ τολιορχί^ χοΐ 
τβΐϊ παίιμίΜΐ ξ<ψΐβίν • )) (1 |ΐί) «ντβ, Αλί" άνάγχΐ) 
Κ^ᣫ;1ι>ιθ.Ίι(β, χλχίου; τοίί βΐίοιιΐΐιΐμίνβι; χ^ί 
Ριαΐ4τΐροι>; «βριχίΐν (ρίρου; ή ομ ίξί;•• ιίτϊ'ί,'.οϊ:• 

Χ«ν<ιΙν Βυΐα-/τ!ιυν ηο^Ιιτϋν ίΐτιίνΐων, ίπήνιι τ; 1 
{1αβι1(ϋ;, ΝίνβυνιιγΊριι ηρ*,- «ύί «γ'Λ'ί. Ανογκηίωί 
βιΐιβαι ](ρη[ΐ1των ιΐκίιι ηρ^ςΛ κιριβκΐυλΐΐιθαι 

Χ2ΐ^ ϊών πβλίμβιίϊΐων. ΚΙ μέν οδκ μή Γρ'>α'(ί1ωίθ 
«Ιΐφ ΐβ ϊνϊΒ 6«ΐ τών κί»»; Ιιώ λύμη τ•ΛΐΡΐλϊμιΐϊ•ί- 
1ΒΙ» τί κικνϋ, βύίΐν Ιι 1Ϊ£ήβη ί^Βνίίειν ΐΐίρ' βύτών. Ιοικ ρΐ|ΐΓΐι<Ιί»Μΐ. 11x0 Εΐιπι οΐτββ Β^χαηΐΐιιί γβ• 
*ρΊη(Ιϊ.»(•(ΐ[. ίηΐ|ΐ«ΓηΙ0Γ ΙϊϋΐΙβΓί•. ©Ι βοΓυπι ββπίβπΐΐκ 
ίΐιΠτϊςϋΓΐ αοΙίρβΓ•;, ρβηιηίηιιι πιΙ ιιρ[ΐ»Γ.-ιΐιιπι εοη• 
1Γ3 Ιι«ίΐ«ιιι ρΐκπο Γ*ςιΓιπ. Οιιοϋ «ί (Ιίνιιίκ εϊυΐ ιΐι 
ϋ* ςιιί ηιιη τΐί|»υΙι1ί€Χ <Ι«ΐΓΪιηι;ιι10 ριΐ|η««>Μΐ>, 
<πιι«υιτιρΐ:ι;ιι*ΐ) ΓΗΟΐιΙ, ηΐΐιίΐ ηριιι Τυϊ«Μ ηυηο >1ι 
ϊ|ΐ§ΐ9 ιιιιιΐιιιΐΓί ; ιι[ ηη|αβ ρΓ'ΐιβ απηυαηι., ονπ 
Βΐΐ(;ιΐ3 ΙχΐΙΙ». ίηιρΐΓϊΐβΐ'β Αη(Ιπ>πί<ο αϋΐιιιβ ιΙνΑ, 
ΐ;(^ΓθτοιΐιΐΓ, 1(1 ηιΐΐΐ ρβουηϊ* ρα1ιΚ<'3 ηοη ιιιΟ- 
ΐίοιιΐβ, Ιρ•ιβ «ηιροΓιί ΒΐΙιιιίυΙιΐΓκίιΐΓ ιΐβ ιυα κιιιηπΗίιι 
βιρΙϋνεΓίι, ίίιιάη, ηυηηΐιιιπ βι ϊηιιΐϊϋΐΟΓ ρΓοΓυ» 
ΜΙ, 6Ι ρτΛρΙΕΓ ι)ΐΓΡ[ΐΙιιπΐ ι1«τιΐί|»ϋηιΐ]ΐ)ε ρΓηνίιι• 
οηιη ριιΙιΙΐΓΧ ρ(>[|$ίηηΜ Γ^ΐίίηνί'τίηι, εο§ϊ ίβ ιιΙ 
€θπι<>ιυιΐίΓη ί^ιηιιι ϊοΙΙ,ίιϊπιιγπι ΓΤ^ρίϋ^η. Εΐΐη;ίιι ίΰβταρ «ίίίκρίΐΐρΐν κηπί μ.τίίίαιν Γ,οϋμων χικινιι- " ίί ν*! πιΟ>Ι«Γ3ΐί κιιιιιρίιΐϊ 5«(>ρβιϋ(ι•ιιΙ. ιβ η)ΙΙ»ιι$ιι•η 

μένων, {ΙιβιΧίαι; Ι» κ•ρ>ΐντ<ΐΐ'Ανίρον<κο^, ίψ' οΟί, 

(Ι ι>ή τΐι ΐτιμίιτα 4ζΙ|ρκιι, Χ3> ΛπΊ τώ* Ιΐίων τιΙ 

Ι*(ΐι)ντ• 1*!γιρήγιι βΟΐΐ,-,ών ίίιάνΐων τών χβΐϊών 

Ικ-,ιχι^ΐί,ί. ΜκνΊ ϋ Ικΐΐνων ΐ» εΙ; ονίΐν χρ^,βι[^ιον 

ΑηΙΐΜίτιυν, ι{([\ τιΤιν ΐημοοίων (χλελοιι^των φΐρΐιΐν 

*η4 ϊ•0 «ήν χώρβν ίαιΗρΗι. Αναγχϊΐω; άνΛι.ί- 

ηινίί; ϊήν ο«ντίλ«ίβν ϊβΜ:ΐ)ν ϊήν «-)ΐ'/)]ν. ώ; (( 

χρημ^τκη κβΐ μιτρίων ιύπορή»), |}αίιω; «Οβις 

ΐήν 'Ρ[ι)(ια[ων χατιπίβούβανήγιμονίαν ΑναρΟώιΐιΐν, 

ΐΌι•ϋτ3 χ«1 Ιιερά τίνα παρίμβια ηρο«:ΐΓ[[ηών, 

(ιέ^υί τ))ν 4χχλΓ,ο!,ϊν. οΐί^ϋνο; βί-τψ τι ιψ «ινι^ 

λκοΐΜλϊ; ΧΒΪ ί(ρί;σ:μ•>* ί^νύβΟ». Τινίί ίέ ϊΛν 
'ί'ΡΧηε ***1νν ίρημίνων τ:ϋ'Μμ(Τ*, ϊΐίβν ϋ β^χ ΙΙηπΐ3Π0Γΐιιη ίηιρ«ΓΪυη ρητνΑ ηβ^οΐί» ΙπΜϊΐιηΐυ- 
ηιπ). ΙΙΐ!!; «{ &ϊτΗίΙϊι «ΙΓιΐιιβ, οηπνίηΚιιη ι1ίιηί$ί(, 
Γ3»υί »« ιηιβηορίΐ-β « «ριιΜκι Ισειιίητπ. Αι ηβη- 
πιιΙΙί ροπιιη ηπϊ ιΐι Ιπ'κίο αίΐνβηαπ ίιΐίϋΐυβΓ*ιιΐ« 
ςυΙ ρΐιιπιιιί ΙΤ3Ι1Ι. ρ( ι^τ ΙβΙκγπϊϊ βίββιιιαΓϋβ ηοη• 
πιυΙηΓίί, ίΐίβπι ριΐίΐηιιχιη ρ3( νίβι κί οιιηηΓΟΜίι, 
Βπίηΐύβ ΓβΙίΐΜπΜϊ ιΐΓΐιΐίΐΙο& «1 ίιιιικί» ηιβηιοΓΜ, 
[η9ηί(ιυ»Ίΐιβ αβ μεΊϊϋη» «ίιιιι ϊπιρ&ΙίΓβ ΙύΙιοΓΛηΜι, 
725 ■ιΪΊΊΊ'Ι^ ιίηβπΐιτβ £ΐιηιπιιιηί εοπιοκμΡβγβ, ηι•- 
χί(ΐΐ6 ιιΐ ϊρίοηιιπ ίιιιριηυίΐαι ΐί^οΓϋΐιΐΓ, ιιβΐ νϊι1«η- 
ΙιΐΓ ρτορΙΐΓ ΙιβΠυτη «ιηΐη ίηιρΐΓΐΙΟΓβια αΟΙίοιιη 
10 ρ<'^ιI^IιIιιι ΙΙοιπΐκοιιι ϊηριτϊιιιιι ( «ί'ΐιιίιΙ'Μΐι βΙ 
ψΛΐ ρϊοβηι, 01 ρο<( «ικιιβϊ αϊ) ίη>ρρΓΐΐθΓ6 ίυ!)]))• 4ίΕΐ[βι, κα\ 1χ «£ιν ίν ίργιιτΓ,ρΙαις Ιμποριυομίνων ^ Κ>«», ηϋΙΙι ίιιΐίϊίΐ βυΐΐΐβευΐι οοαίιιΙοϋίΙΜ, ηΐΐ1Ι;β 

Αργυ^[ηιβ'ϋ«, «*1 μίτλ τΐιν ίοχβϋΐβν 1ιί1ι>• 

«»■ Ιτι Ιϋσμ(ν«ίνο*ΐίΕ, ««Ι μν»)τιχιΐΜοίν«ί. χβ\ 

«βνιβ τρόπον ΪΓΐ^ζϊιροϋντί; αίτίν χωλΟϊιν, 

χιΐ μι]ϋν ί^ν χφ ι»ινψ λί^βιτϋΐ; «ος«Ιν, ώ; &/ 

μΛίίΛη ΐΗ/νων ή καχΐι βνηιίζοιχη, χιϊ μ)| ίοχοίη 

βιΑ «ΐν κρίί ]^]|^ία χΐΐ'μον Ι) Τωμβίων ήγίμονίι 

&(τ4Αρ•«ι. ώ{ «ϊ1 μίΐ4 ΐΐιν ιΐ^ίνην χβ\ ι4 ηάντβ.{ 

ϋπαΤαι-<•βιιι βαβιλίι ώ^ιλίί•; βύίιμι^, ο^ΐί «να- 

«ωχΓ|ί «Δν χκχων γιγινημίνη;, βίτοί « ΙΟορύ&ονν, 

ώί «4 χρ^μβτχ «βρΐξανη^, χαΐ τοΰς Αλλοοΐ ΐΓίΐιίον 

ίμοίακ. βϊινί (κΕηβθιι νίιτκ-ίνχ-ς. ίΐ & μή ιιρΐΐϊ. 

^•ίλίμιοΐίϋνί ΡίΒχΙϊϋί ίιίκνί,ϊτι χβϊίργίΜοβ»!, 

«αίτα νϋ» ίν (ύνβίκ »1 ϊηίιμβνίβ; προτχήματι 

ύπαμινιίί»• ιηΐιμών γίΐρ, τών μίν ίξω χΐΐχίαν πΐΐΙοΓυιη ίιι4ιΐ{:ί«), «ι ίρϋ [ιιιιιιι)ΐα.ι1)*ΊΐαΓ, ιιΐ« 
ιιβηϋ*ΐ|ΐΐϊιιι ΐοΙ1>ιιΐΓΪ, «Ι *1ι|> ίιΐΐ'ΐο «ΙίΙΐϋηι «οηΐί- 
Ιίυιο. ιη:ιΐΕ α'ηιοιίχιο κΐουηι ιτΐυιιι ίιί *1ι(«η(η, 
«ί, (1Ι13Ε ίπρΐΓΐιΟΓ αηι» βιΙΙιιιο Ιιο•γϊ9 ΰοιιηϊβη 
ποιυίΪΗΒΐ. 03 ιιιιπο ρΓομίβΓ |>(π<'(ΐ•1ρηιίη οι ίοΙΙίβϊ- 
Ιιιι1ίι•ί$ «ίιηιιΐ3ΐΐ<ιιιβ:ιι ϋΐ) ίρβο Γ^ηιιΐ. Κιια (Ιιιιη 
ΙιβΙΙϊΓΰΙ, υπιπ«πι ιυΙοίΓΐΐίηατυιιι ιΙίΗριιίΐίβ 'ρκν- 
ηίαίπ : ((ΐιχ ίηιη αΓΐ>«ηι εΐ 1» ηιβπίϋιι» υί«ίιιιι> η• 
κι, Λΐ ο αιιίεΓΓΐ* πιΐιϊΐ ροΐιιίΐϊ^. Νυηο η ίΙΙιπι 
(1βρ6ΓιΙΙιΙί»ϊβ , βί Ιιιπο *νβΓ|Ρτθ νβΙΙο, ηωοίο ς«Μ 
βρρίΓΧίιι» 1)ϋυίΓο» βΙ αΐίΐΐ ηυ!Iΐ^1^ηι Γ,ιΙΙβΓίκ ρτ:»- 
Ινιβηιία : ι|ΐιηηιιη ηίΐιϊΐ Ι3ΐιΙιιιιι αριιιΙ «ιΐί νβΐίΐιι• 
ηΐΊΐ &ί(, υΐ ίΙΙί Ιιοιιίι $ιΐ'« ομΙϊιιΙ, ηΐίί Γοηβ νϊι» 
ιηιιιΐΓφΐΐιιπ λϋΐιΐΐκιβπΐ, εΐ ο.ΐ'*1ίΙιυϊ ϊ^νίί'ίίΐ. Ι1ιι]υ*• βηηέρΐ)β(ν Απάντων, τώ* Μον ϋ χαΐ ίν }(:ρο\ Β ΐβιικκϋ. βΐ Ιιίι> Ι^ίποη Ίη νυΙςυ» ι]ί•ίϋ»ιΙΐ).'>Ι>:ιπΐιΐΓ. 2ρΐ)μ^των *,ίυν<]9») λιβιΤν ούίίν. ΝυνΙ ΐί Ιχίϊνά ϊι 
(κβλωΐι, καΐ τΓ^ν ΙιΛον βνιωϊ βοίΐλΐΐκ Απο?*.«ριϊν, 
ιιοΜμ•ιν« κροφβκζίμινβ: «ϊ\ κιραηι^ί;, χαΧ ίΧ- 
1»; (ξιΐΜΐ^ΐ, ώ» 9ίΛΙν ούΐοίις χίΐτί! των 6νΐ<,•ι 
βνιιιρ ΚΛρβχΐιιριΙν , εΙ μί) βοϋλβι» βί^^Εβδΐΐ φίνε- 
ρώί χαΐ βιβφβΐίρον. ΤοιιϋΜ μίν χυ\ ι»*λψ ίϋνί- 
«ρ» ϊΒΐίιων ιιρ4ί ΐοίι; 4λλ&ΐί( β^βίβοτι, «β\ ΟίρνΕος 
ήν ιμ\ αταξία, χαΐ κ4''ΐ^ ^μηίως ηρίς τών χρημά- 
των ^ν^VIυαν τΐιν 4ΐθ9αράν. Βιβιλιϋί 41 ίηιΐ ΙνΊ• 
ί•», βνίΜύρα μϊϊ ήβη ϊών βυν«»χ«νακ4των τήϊ 
χακίαν, Μΐΐ ώρμιιτο χ^ϋίιιν τοϋ* ίττΐ τοίίίτι έϊό- 
ΤΟνταςτϊνβήμ'η•• Αΐοκαν ήτ')νμ(ναΐ Χ»\ βαι«ί*ώί 
1£ω «αβ καΐοΰ κα\ τοϋ ίιχᣫυ πίηταν, Βιά τ)]ν τινιΐίν 
ΑΤνΗμοβύντ|ν τηΐ τών ΚΧλιυν Απάντων ηιιι<;ρία: «ιίΪ9Ι«Ιιαη(Γ|υ<! 1ιιιηιι]1ιι« ϋΙ ρ•:Γ1υΓΐ>ίΐ|ίιι, αΐ οπιομ 
ρκήίβΓ εαπΐΓΐΙιιι«Γ« ρ«ΐΐιηϊαια ϊΙ>ηιΐ(ΐΙ)ϊηι. [ιιιρίπ• 
ΙΠΓ Ι»ι ^υ^^^ίί, ρΓκ^Ιιεί»» *ζ (ΙοΙοβ ίαιρΓΟΙιυτυια 
αΠΙΓιοϋπι ίη(ϋΙΙΪ£6ΐι:>ΐ , ι-ΐ ροροΐο «γιιιιι ΐιιτΙιίΓυπι 
9ΐΐ(-1ι>Γβϊ ρίΒηϊβ ιυΙκΙίΓε ραιαΙ)ΐΐ, ιΐιιΐίιιιιι βΐ *ϋ 
ιιπιιιί 1ιοηΐ!$ΐ3ΐβ ]ιι$ΐΙιί•φΐβ Αΐίΐπυηι (Ιίμπϊ, οίι 
ΐ]ΐΐ(ιΓυηΐ(Ι>ηι ροΓνεΐΐίΐίΐΐβπι ετίίτο'ΐιπι (κιιι.ϊυιη η- 
Ιιιίβηι ΟοοείρρηιίΓΓΟ- νβπιιη βιιίπΐϊΡΓΟ, ηο ίΙΙοι. 
ηοι> εοιοπιιιιιϊ κρβϋΐϊΐο «ιιιοΐιιηκικο, ΐΐ<1 ηυοΑ 
ρΓΪυβ ιΐι Λιιιιιι Αυι;ιι»ΐ3 «»ΐΐ5β«ηΐ. «ρνιίονο ςυοιίαι» 
ρΓΟ^Ιβιΐιι 3ά ροΒηιιιιι νοϋϊΓΟ ίείΟ'ΐυη ιιΐΓίίΟί ριιΙ>- 
ΓΟΐιΐΓ, ϋβ ρ1^^[^ιιι^^^ βιιριτΜιϋΐ ΙιιΙιιιιιηιιβ ηβ{»- 
Ιίιιιη ΓΕΐίΐ|αιιΐ]) η(ΐ|1β(:1ιιί ΙΐϊΙιιιίΙ, ηιυΙΙιιιιι ΐΓίΐΐυί ιρ 
ι»α»»ΐιΐ8, 4Η0ι1 »ΰ 'ςοαίία 1ιο5ΐΕ8 οκϊγιηγμ ίαϋπΜη ^ 1^ •Λ ίΟΑΝΝΙδ ΟΛΝΤλΟυζΕΜ »υ(ιρο$Κ(| »<1 ιίηιιΙ ίΙΐ;« ΓΓϊίικη;, ϊΙιιιιιΙ |ιο ιι- 
ηΐιηι 6ΐ ιΙΙ« Ι•Μΐο 0|>ρηη(]>ι> οιηιιυϊηΊ» ωιιΐ|ΐ«1• 
Ι«ίβΙυΓ. ΙΙιηο αϋ οιιβιιι» ΐυιιι » Ιιι-υβ ηιβπϊΐίι 
ϋΟίΐίΙίι, ηηοι] ρο&ΐ£3 τοί|>ϋΜ ηι ίιΐΐ'ριιΙ ιιο<'υιιιιΊΐΐο 
ίιιΐΐ. 8ί ναίιιι, ςιιοιΙ ιιιΐΊ]ίΐίΐΙι;ιΐυΓ, ηηΐϊΐί βχι-π'ίια 
ΕΙ) III ρ« ΓΗ Ιο, ΙηΓ'.ηιβί υιΙ υΙι!ίιιοιιϋιιιιι ιιιηη.- ϋηια\ί)• 
ΚϋΙ, ΐινη ίΐΐ ΓΜ Ηιιιιι.11^3 Λ ίβΐίηΙ» ϋβΐϋΐχίί ρΐ'«• 
»ιΐΐΜΐ3ΐ3 Γυίωβί. Βγϊυι |<υίΐ ηονχ ν^υηχ ι,υιιΐ Ϊιμϊ• 
ιΐί^ϋ. 0"><)3ΐη ιΐίΐηηιιρ «Ιβ μΓΟΐΓπϋυ* |ΐιΙιι(>οΐ*, Ιιο- 
κ;ΙΙ)υΒ αιιΐΓΐ υΐ ρρ|>ιΐ£ΐ>3ΐί>Γ'1»ΐΐ ίηιροΓαΙοη!. ι)1ΐΐ 
ίίοιιι ι!X^^ιI|ΜI Α||1ιΐΜ ίιι οωίιιιι) ρ^I16^1^β, ^ιιΐIιιι^ιη 
Ι.ιιρβίλίοΓίίηι, πιαίΓΕ ίιιιρ?τ3ΐι1ϋ« ιιμ•-μ, 726 "' 
■ιίιιΐοκβιιΐβαι, πκ κΙΙιιΐΓ ίιιιΐιάο ιιιιΙηγιιιιι ϋβί-ϊρβΓβ 
«ιιΐοΐιβπΐ, ίΐΐυΐΗ (Μ ΪΒ «^(■''''"" Ο^Ι'•ΐ)ΐιι)Γΐη^ίυ- Α χ>:αμ*Χ«Ιν' Ινα ίΐ μή ΐοχ^ίη μΙ} γήί χαινϊ|ΐ ώφ(- 
λ(!αΐ Ινιχβ, ΑίλΛ τβΰ κρββΚ4(βθ]ΐ Άννι^ τί] Ι^ιλΙΕί 

μωρΓ,«ϋί. χβ\ ϊή; ϋληί κράϊίΐβΐ 4ηίτΐ)ί χιτΓ,μΙ• 

7:>^α»ΐνΑΐ»ΐΐβ κρ'ΐί ΐ-λιί Ιπίφνηριμίνουζ «ολ•• 
μϊ,.υ;-&Αλ' &μι 1•»γιΐΒτβ(1ϊΐτβι τοί; τί ιηΐιμΐοι: 

ϊ'-* ηϋ-ϊμ^ν άνβγκοΓι Ιχιηρίΐιιν, Τίτι μϊν ο!ν ίι* 
τιν:α ϊιί'ν χίΐώ» άίΜ'βχί•» βιβοκλί «μίνων, ίιαρ 
Εβ':•ρ«ν ο&χ 4λί-βν Ιβΐιψ* τλ κρίχμηΛ. ΕΙ γΑρ. 
Δικ:ρ β βιβιλιίΐ 8ι«νΜΐτβ ϊΑμ, >α»τι«ήν Κναμι* (ίνΐιΜκ, ΙκΙΙυηι 3ΐ[)τεικιιιυ χκΜυιη ίιπρι^ηιωηΐη) . τήν Αρ^ήν, πύκ &ν ιβπϋτα &η4 ΛβιΓνων τών χατΑ ικιιΐίπ, νοηι κρ<>, β)'ζ»ιιΐίοΓυιιι εονιρΙοΓΜ ββββ αϊ- 
«άοί ΛάιϋΐΜίη. ΙαώύΜ ιΐΐΐαΐΐι, >Ηΐ]αβ πιαοΐιΐπ» ί»- 
ΙΐΓίοΐιιΓβι κβΐιτίι βυί ρκηχη) ίη ΐαΓΚίνοι ΐηιΐΐιΐ 
|ΐ6ΓίθΙτ«Γυιιΐ : (|ϋοι ιιοη Ιοη)[ο κνιροικ ίηΐκί'ΐΐΐΐο, 
ϋιΐι «τηϋ «οαϊΜΐ, βοπιιηιιιιβ ορβη ιΐ( ιιυίίΐ^υβ ιΐ9- 
Κ'ΙαΙ, <1β ΙηΙΟΕΤο ιι»α»οΐ. ΐ*ν Γβλβϊΐ» ιίΤωμαίων έι»»οΟτο ηράχμνίΛ. Μη* 
μικρίν η κΛ ίΧΐΐ) *« *«?ύκ• ΙκιβΜλή. ΤΛνγ*^ 
ουγχλητι«ών τινίί Ιχ ϊώ* «ρΦηρβ* ι»λ«μ*1•η•» 
ραβιλιΐ, χαΐ άλλο»; »ή; «4ϊή< χιραμ^Ιοΐ προβιτβ- 
ρινίμινΜ, βιβιΐίιιϊΐν νίβν Ίωί«ιιν16*νλ•νϊ•, βύ- 
β» ριβιλίΙ«ΐ β,ιικιϊυΐϊί ιΙ1<μιΐϊρ*ς. ές«Μϊή«ντ•ς οΤίΐνίβν, χαΐ ο&::(ιΐ φροΐιήματ«; Ανβρ\ «ροιήκοντο,- έ)Η;λΐ]μμίνον, Λν βΟτψ «Ι; Λ Γβλβτΐ φρβύριβ» 
Α:αΜρά9*•.ι•ί, *Λ\ ϊτίλιμΜ αΤρΐ^αι πρ'-ς {Ιΐκίίι τίν )ΐηί*η1)ϊ. ίπ' ϋτΛι τβϋ «βλλοί<ί κροββήηβίβι 
ΐώκ Β^Γβ^ιΙω». ΜΓ,νί>0ιί9ΐ^{ β) τϊ,ς Ιπιβουλήΐ τί. ρ>βι1«Ι, ίίκ«; [ίοην ϊή; χβχο«ρϊΐ»ί •! β^σχίοΛ• 
τίμινβι, ιΐς («βμωτ',ρ» Ιμβηβίνης • χρ4ΐΜυ Λ ΛΙγ-υ κβρίλΜνιο;, «υγγνώμην η ιΜ;ί «αρ^ΐ](ιη 
4 ^η1«1)ΐ «Ι; Αμ>ρ:Γ,«α9ΐ, χαΐ ιών {«αμιντηρΐων Αιτοΐϋβιι:, α,'Λχί Ιχρΐ^ ^ ίχανιοΐ 1τ;ί«ς4(ίν; ιίχι. 

ΟΑΜίΤ VII. 

ββιττία ρηαηΐΜ Λ* /«Γααιοι'β ηβιΐ» ; ηβΐΗκΐ «ηΑν /Νκίοτί ίπιρβηϋβΗ #( ηιηΐΓΤ (κίβΜ«. ^ίι^μμΙιιτ •ι>/^> 
/ΙΐΗίαΙ. Εΐϊαιη ϊΙΙ/>ί ηηϊ α ^ά(1ηη Ιϋπ αιβί'ί, η /ιΐϊο ήβη μιι•«Η{ ΐπά/η. ί'ιι» αΙιϊ< •( ίημτταΙο'ΐΙ'Η• 
(Ίχηραηιηι, ιιιαιιι πΊ/κιίΑΐίΐη οιΐπκίι. Ιιιιμιιίί ΐΜΐ'ρΙί ίαιιχηι ^ηινϊ Ν«Γ«»!αΓίαιη. ΙιπμΐΓαΐήη «' ΙΪ()μ 
ηιιη ^Ηΐ (ιι/ΐπιιιπ, βΓαυηηΙίι ρΓοίυΐ, {Ίοατί* <ιί '/'ΐκ ίπιρίΓβΙηνί ιίηίΙιΙιΐΓ ΓίρΊ'κιιίκΓ. ΙΙαΚηβΜ 
/ιΐίιιί »ά $ΙαΐΛΐηάαΜ ιιίί ιιηηοριιΐκιη α Μ^ίίιυ^ύ ίιι^^Iι11ιι^. Οαιιια ϊβγ αύ ϊλ* άφαΗαΙ, €ΐ «ΟΠίΐΜ Η•ι»λ 
ΐηΐίι^ιαπι εοΐΜΐΙίιιπι. 

ΡαττΑ ίΙΙι»ΐι [ίΜίηί Β*^υβΓΡ, ηηί Οιΐη ^αυ11^ιι• 
•βιιϊ Μ€ΐιΐΙ (ιΐϋΓϊΠΐ, ΐϋΐιι ςοηνβιιιυπι, ΐιιΐ)υβ ίιιίιιΗ* 
\ΙΛά κι γ'ιοΙβηιΟΓ ■!» βο ΙιϊΙμγϊ «ιπςυ«ηιηΙιΐΓ, 
ΐ|υ.ΐιιιΓο ίιΐ)ρ£ταΐ•>ιί ϊυηίαΗ, «ι ηΐϊίτΙ Ιπιρ«πιΐΓία 
■βττίιαί'-ια ίιιη'Ε (»ςΐίΐ, ηυΙ ρυΓβ «ΙηΐΕΓΓηιιβ Ιρβϊι 
ΓβοΐϋΕίΙίιή ιιυιΐ'ΐυιιιι ρο«Ηαΐ, ϊπΙ ι>Γΐ:χίϊοιιι:ιιι 
Μρΐΐκπΐ, ηυα «η βιΙογΪι^ιιΙη ϊηΚΓβΐβΓβιιΐ. Ημ 
ν«Μ>ι>ρϊβιιΐίΙ>ιι»Φ>»]>βιιιοι1ιιτη ύνΐΐηιιη ΐ1ι)«η ροΜβ, 
>Ί ΐΐιιη ϋοΙΙο ιιιυΐιι ΧΛαήο^Λ βΐ κρβ'β ϊϋΙιΙοΓίιιΙ, 
οαπϋ ίπ *1«οπ» ΙΐΜΐίΙιυι ΗΓτίαηΙ, ςιιο« ρπιρΙΐΓ 
]ιΙ«}ιιηπ4ιιιη ηι-ε \»Μΐτ\ Ιίίκτο αυιΐοαιιΐ; ςυί ιΙ 
ίυ>»ϋ ««Γ*»!, ιρ-Ειΐ ΙϋΐρβηΐιΐΓΐ, >ί ]Μί]αη «απί, 
<υη> ϋΐιυιτιΐ, Ιρ^οι ηΐακαπ «ίκι. Νβιη ο-μ, ιί ηυηε 
Ιιΐίί<Ιί« ίρϊίϊ ρΓ0>'(Ηΐνιι:ιιΙ, ηϊΙιίΙ ρηΊιΙΙιΙιυΓοηι >υ( 
(κιίϋί τίΜοι, «υΐ αΓΠΐίί Γ«Ηίΐ(τηιβί. Γυηιιηι ρτΐοΓί- }(μον ΐυν^ωνοί μΙλιπαΙκιταιέβτιρβικρΜκίίΜ^ 
««ΐ. Αίιχ((βθαι Ι?3α«ν, καΐ ρίαν ύηβμίΜίν «ι^' 
αΰηϋ Αναγχάΐονΐβ; ίρχου; ΙιΑΒουΙκΕγ «αρ1](«β••ι 
βαβιΐιΐ τψ νίφ, να\ βαιιλΙΒι «3 μηιρ^ βίΙΙιητ* 
βννηβομΜις χαϋαρώ;, χβ\ ΑΜλι.>; Ηαταλλ^ηΐ]••! 
Μ,ίΛΛί, ΟΛΛ κ•1 καιρόν Ιιπτιιρανβιν Ιιιιτ(βι«θιχι 
»3\ ίιαγβϊΐρον - τοίτα ϋ ηίϋ μαχρίν Ανβΐβς 1« 
Μξ(ί« ηαρ' (ί νρ«<Μΰσιν(Ι «Οίο! μΙ« ΝοϊλΑ Μοηί 
τίν κ'.λιμβν ύπομιμινιικΐΐκ ("^χι^ή, «α\ νϋν μηίι 
τήννΙκΓ,ν ΙβνλιιίΜΐι•! τ'^; ιηλιμήβΜίν, ονβ* Ανη• 
νλΐιηιν <ννάμινΜ <ι1 η'^« βρχοιίΐ, Ιχ(Ινο< Α ιί^ρ• 
Νοΰνιΐΐ τι Αρξοναιν αΰΐων, καϊ Ιπιορχ«ιίίτ««ΐ> 4*4 
^ΰ'Μίνται Α πτ» «(ναι β ι ν. ΊΐοΙι γΑρ (1 χροΟ)^ρτ|9•« 
αΐιτοί,' )| νϋν Ιηβουλ^ι. οΟΐΙ* Αν Ιχώλικν )1 Α ««<»<^• 
Ικΐϊ ίφρίίοπ ΐηϊ»Γίί^ ΐοηΐη Ιιοιιιυ|•Ι]^Ιιΐ!ΐ ρυ^ριαιι• ^^ «κ«ιν νινηβ'ΐ'ηΐ. Ι) ΑνηΒχβνταί κρ^ΐ ΐϊ* *ϋιΐμ•«. Μ(. ρορυΐιπ Μΐΐίΐίοιίβ, Μ ιηΐβΐ «ιι^ΊβΙοϊ. ρυΐιΐί- 
«1ίιιιΐ(;ιΐ|υβ ΐΜχοηιια. Ο €αΓΐ%Γθϊ, βι ιΙ^ι (|αζ- 
ΐΐιιι<|ΐι« αηΐι-ΜίΙνπΐΙυιιι ιίοιίΙΙβ ιυ^ιίιΐΗΐΙβΐ. ΡΓοΙηιΙβ 
υηΐιιιηΐ. υι ΐΐΐπιπΰΐιΐΐ ιΐιιιϋί τΓΐϊκ'οηβ Μΐΐνιί. ιιΙι1> 
ΙΜΙ ϋπηίΐιΐι^ηιΐϊ ρο[θί|«1•;ιιι >θ'ϊ|>ίπΜΐΙ, ΡΙ.ιπι βΙ 

ρΓΪΜ^ ■!) ίρΜ) (ΌΠίρΐΐΙϊΟΪ ίΐΐηνίϊΜ, ΒΙ ΙΧΙΠΟ, 1)Ι1Φ• 

Ιιίΐπ) ίΙΙί ρΓΪ0Γ«$ ιΐεΐίηαΐΐίϊηι, ιί ίρβί \»%ϋ ύ\ι ρΓονί- 
<ΙβΗιι(. οιΐρ• ΕηπιυΓοι. Ηκε ίΙΙιΐϊΐΓΜ νίΓΐ, ΐιυίτΐϊ 
(;*(ΐΐΐ€ΐικιιο. (ΙΙκίΓυιιΐ. ΟτιΙΙιι» Γβ:ρΰπ<)ίΐ, ίυίυιίοια 
(}-« αΐίι•* ρβΐΟκ»^, £ΐ ΐΐίο* ρίΜΐί, Μιη ίιοροηΐΓΐ• αΐβΐΐ Κ «νΐ; κροτΙρβίΐ (!ναι καχοίς νιρνηύονια; 
ιιτΑ τνί* 6|^.η^'^λ11ιν , ιεβ\ χκηηχηχζα^ΐΐνονς, 
ώβΊπρ μ\ ηρ4τιραν ΪΜ ιών βήμιυν, χα\ βημ«ύβ•ι( 
ΰη«μ1νονταΐ, ιαιΐ β:βμ(ΜήρΗ, «ι1 Α•λα Χη• «(; 
■κρ/Μρ»^ ■αΛρΛ•:ύ.*ι'3Λ. ΉςΕου* τι χαΐ «ύτ•Τ; «•ΐ•: 
ίρκουΐ ΐικλιΙϋνΟα•, Η9\ «ράττΕίν |) ι&τοί; 6ν*Μ 
αυμφίρον. Κα\ «ρ4τιρ4« τι γΑρ 1'<ατ(α«4<νΜΐ&ιι* 
ίχιίνο'ΐ «οϋΐ όρχ^υ,' ΑχΟΜνίοι; ηαραηίιβαι, χχ> 
νί>ν ίιηίβ}| κρώΐΜ *ηρα6ι6ήιι«νιν Ικιίνοι, οΜϊμ!«* 
αίτβϊ: α'ι!»ν ιΐνιι«ί ηρίν«;Ανΐινχ κβιοΐνΐο ίβυτών. Ι 

ι ι Μ ηΐδτοΒίΛΐιυ 

Τοιαύτα μίν χζ>ί Κιντίΐκΐυίι^νιρ ιφ Ρ»>ι1>!ΐ προΐ- ^^ 
)Μ:μί*ων υ! ίν ιίλιι (!-*ν. Βϋηλίΐΐ'ϋ «νχ ίψιΧ3Μν 

ΜΧΐβν. ΒβιΛ^ΐ ΐ( γΐι^ οΰίΐν (ίιι ιών γ(γΕνη)ιι,£ν(ι>< * 
ϋ14 ΐί ίμωμβίμίϊϊ κίνϊΐ ;ιει1 Αχριβιί^ί ρβίνΐΐβι 

Ο^αΐλΐ ιί]ν ^Ι^κίαν, ιΐ κβ'^ ιοί; ιΐς ήμ£,- βυνίπρβ«• 

ρ'ΧΊ χαΐτηνί'•»» βίυμάζίΐν, ϊ1 («οΑ «οούϊβ* 

ί;ι Ιιηϋ ΛίρΙ ί&ϊθί ληγί^οΜβι, «Λΐ ^(«φΐβΰιιτ'ΐν• 
=ιν, ιΙ Βιΐ τίλβίίς ιύμ«νίκ β&τοί; μβγ»!. Τ6 μΙν γ4ρ 
ί» ^ϋγϋοι; αί-Λν τΐΐν ^ιλΜΐμ[«ϊ Ιϋΐβϋ'ϊννΒθίΐ, μΙ 
βΤβ βΟηω ηρίχίρ^ι ϊβίς 'Ρωμιίωί βιβιβιΐιυνίϊίν 
βΐί.'«ΐν ίφ-λοτιμήΟι], χβΐ Ιι^ τοϋτβ χβ\ ιο-ι; |)»βιλ1ί! „ 
«ί•ϊβ«^νοιι; μΙ) ίννχιβιι κιβι4 ήγ«?ϊΟ»ι, •:«ν 
«κιικίΐ τΐη γίρ τών ηρβτίρικν ιβϋιο ^«»ιλί<κν 
1ΐθλ)ΐ';θ>;, ίιΛί μΐϊΐ ιΙ)» των ΑντιπάΧκιν ήτϊβ», )ΐβ\ 
Λ ι:3)βν ύψ' ί»υϊοίί,- ιΐ6ΐή«ϊ(Ιοι τή/ ή)τ»μΐ«ί»ν, 
β'βι; ϊ»ι>ίρ^οντ)£ βίρίϊϊβίΐ τιΐΐί κροτ/ροΜ( Ρ«σι- 
λιι)βΚ3;• μδλΧον ϋ ΐΐ ί»1 ϊ4λιι9ίί ιΙιμϊϊ, τί, πλίβν 
»:ρ•βνί;/*ιν τήί 4ρ•ί; Ιχίίνοι;. οΤβ ί)) έικίνο» μέν 
ίιή χρίνον τΐϊΐ μΙ; Γρίγμα^ι χρΐ]3ομέν«υ. ίχ»!ϊθΐ( 
Μ χβΐ κρΐί κχίΐΜν 1(ΜοχΙ]ν μΕνβίιίη; τΙ)ς ίρχή,' ; 
Βέντ»•; ι^ίινΙ. Τ4 (1 ιιΓΐκ>». ί-.ι Ικίΐνοις μίν οϋΙ« 
Ικ^ον ΐ3ί:»^6»;(ιο, 1) |ξ ΗίρΜν ίί; έ»ΐί«ϊίί μί«- 
γβιν φ 4ρχΙ]ν, {ι4|Μυ Κ Ιμιλιν ούϊίνϊί. Ικίίνψ » 
»•!ι1[ 6&ιω;, 'ΑΙΐ.ί τϊ μέ» ίί»ρΛί •''*» βηονΐϊ^όμί- 
ν•κ, βΜτ]]ρα χι\ ιη-,ί^μίνα ^ΐνυββι τών >ιβιλ<«; 
«ου «Ομ• καίΐων, κβ\ μιι«ν Ανί^ιονιή^*!; 1κ(Ιν«ν Ο 
φιλίβΐ (ρΜ*! ΚΜοίνΐα χβΐ μιτί κίκντίινι ^^ <' 
Οβκρβ» Ιλβίίν 1^1 νήν ίΛ^ύΛίΛΊ. 9ί ηροιιρ<ιι«,>ς 
Ηίβΐ ιίνιί, νϋ" ΙιίίίνμίΛί τιμίί ^ισαικ',ΐ (τ1)ν 
ΙβΓ,ν γίρ Ιί^ν »ι>ΐΕοΟ«β« μ^Μηΐα χβ\ 1ιή (τιήμβ- 

Κίχιν^μΑβ^• *Μ{ιβ««> γ4ρ «τίρω; οίχ Ιιήν. β«ϊω 
,καιβψ^φίβΦΜα ίήΐί 1*1 β^Μτ^ν Ιρίμη*- Οϋίν μίν 
•6» Ι»ι.μϊ»χ*ν ({^υιιν, ιΙ Μ«1 ΙχιΙνβι «Ες ο&τίΜ 
μχ^'ϋο'ΐ ίιΐίντοϋΐΐ*, Ιχΐϊνο δ1 ΐίχβ'ον ιτίτών χατί]- 
γοριΓν, ι1 Μ) μ»ι4 »))« (ΜρτΙ ΐώ» «ρ*γι*άΐΛ.• 
Ικβαβιν !ϊΐ (-49ν«Ιν βΙΛν Λ»ρ\ ΡαβαΠ•. χαΐ τβίις 
κβΟοί βΕβτται. ει γ4ρ τοίβύτ^ν »'χΕ γνώμην, οίκ 
&ν κρ«ήχατ«τ4ν κιιρίν ήν^ Β^ΐιν.Ιον μίν Ιχρί- 
τ«( μι ηών ^ βκίο^ΐ, ^ιί\( Ιί μκ^ ιών κβΐίων 
Ιν ρΜΐΙιίβι; έκολιψκτίτ•, ϊχκοΜρία £1 οίβαμίθεν Ρ 
^ν. Ακβρία ΰ (ών Ανατναΐοιν η3νΐίλί;{ «α\ οΐ 
βυν4ντΐ{ ΙΐΗ6οϋ1ΐί>('ν, χι1 χομ<ί|^ ιιάντα ^«αν Ιν 
οιινφ- νιϋι«ι Η ΙΐΊρΜί μ^νον, κ«1 ιαίνΐαί λρίτ)/ 
Αη^ϋΐΟαι. ΕΙ £1 \ί•.ί κίντα πράτηιι {χων ινχ€- 
ράις, «& τ& ^ίνηα μίλλον )[ γΑ βέΐτιατα ήθέληΜ, 
χαΐ Ερχον: ?ηρί?χ«ΐο Ιι;' Αμνηπίφ τνν κακών, 
ίϊΙΤΛΐ;; οϋ;μιί; ύΛοΟϊΐ);, ΧβΙ τί)ν ΟυγΜίρ» ίξί- 
Ιω« ι^ νίψ ΐ^'^^*^ χκι π&«(α Ικραξιν, 2β« ούϊ* 
Α' ΐΤ; «ών&χραν (ύγνωμβιιΐνη; ίννοαύντων ^ί,ηικν 
ύΐΜρβα).!)*, τίν' (χκλΐτον ϊιηκ{(ύΐ(ν νί», χαΐ νομΐ• 
(€ΐν <φ6ήαιβ0α( ποτι καχίιν πιρΐ ^ββι)ίία τ'^ν γαμ• 
βρ&ν, Αίλ' ούβ«μ(>ν Αχι,ίιίικιν ίναίι; ύιηρ^Χ.ήν; 
Ταΰη μίν «δν, {φαιιιαν, ίχιΐϊοι; τι ΐίιγ^βΐ ηρϊ; 
•Ι^ν Αγνιχμβννττ,ν, μιΙ νμίν κρϊ; ι}]ν 4^ ωΐιν Ιπο- Μ 1.ΙΒΕΠ IV. Μ 

ίου Γ»Εΐϊ ηοη Γίβϋ ΕθηΜτΙ:ιιιι ; ίΙ <]ΐι«]υη(3 ιΐηΐ, 
8<!η'3Γβ ιΙίΙΙ^'^ηΐι» οηιιιίι, Γιΐίιιηιιιυο ίιηρΕη[οκπ>, 
727 ((«ι^πινί» ιπβΙϋνιΊοί «ϋ)ιινΡΓΐι, οΐ) ΓοπϋΙΙϋ ίηι- 
ΙιΐΐϊΙΓίΐΙι-ιη, ιιί 3(1ι>1ββ<«πΐβπι, ιΐ^ϋεκ βιευΗπ, II- 
Ιητιιιη ιΐυΐϋιΐίίπι ΐΐπιΐΐΓίΐιΐΡπιηιιβ ία ιΙπιΙιΐΓΐ. ΐυηι 
ρι>ίΐ Ι)ηι ΐ1ηΓ3 Ι)ΐ.'πενο1βπΐΐΦ βιι« ίη ίιηρι^ΓΒΐίΐΓβηι 

βΕ βΐίο» 3Γ^1ΙηΙΙΊΙΙ3, ΐκΐΐιυί ΙΐίΓΟνΙΐ ΐ1ί«ΐΓ>ΓΐΐΙ ΓΟ^'- 

Ιιΐιοιιβ ιηιϋί^ηπί. οηυιιΐ Λά Πη«ιη ίη « ροτ&Ενβ• 
Γ.-ιΜίΓϋϊ »ίΐ. Οιιίι νηίιη Ιη ΐΓΐΙυΙ) «ΙιΙιΟΓηΓΪΙ, «Ι 
^ϋ»^ ηβπιο Κ 0111 30 1 Γ II III Ιιηρί'Γ^ΐϋπιιη ('ΓΒιτβηΐ ΙιιιΊ 
ϋοιιΐ^ηιΐοπΐ βιυ<Ιιι«Γίι, ρΓαρίι-τεα «ιιΐι-ο• ίιιιρί'ηιτί• 
(Ιίί Πι]ρ|ίΐΐ] ίρΐΐιιπ Ιοκ ηοη οτηΙβΓβ, ηΙΙιίΙ β>Κ >!)• 
«ιΐΓΐΙιιιη. ΝΐΊΐιίιιίοι ίΐιΐηι ο ίυμΐΗοΓυπι Ιβη>ρ<ΐΓΐιιιι 

ΐΐηρΒΓΙΙΟΤίΙΐΙΙΙ, (ΗΙ)Ι ^Ι'ΙΐΙ-ΙΙΐΙΟβ ΜΐΐεΚΑΓίο» <Μ Γΐ' 

(Ιΐΐΐιιαι 6υ1ι ίΐ Ιΐηίιπ&ιηΐι ίιηρΐΓΪιιιιι. ηιιί μΓ.ιΐΒ 
ϊιπρίπίΓηιΚ. (Ιοιιιο ΐθ11θ|;ηι ΗΜΙΜΕίβ >ιι«ιιηι ίιιΐί^Γ, 
ϊηιο, ϊΙ ηιιοϋ γμ «ιι ^*^4τί *«1|ιαυ«, |ΐοΓιθΓβη) ιιιι- 
{ΐβΓίί ρίΓΐϋΐιι ίΙΙίΐ ιΐΐΓΪΙιιιΐΓβ, (II Μ ηΐιπηκη χΙ 
Ιβιπριικ ιΐίςυοίΐ Γ^ςιοΐιίΓο, ΙΙΙΐβ νιτο βιίαηι οΛ 
ΙίίΛτο» ίιημι^ΓΪυιπ ΐΓ:)η»ιηίΒ£ΐΐΓίβ. (^ϋυβιιπ ΓιιΐίΊΐΕ, 
<|ΐιθιΙ ίη £0 οηιηίί ίΟΓϋΐη οαη ενί^ίΙβΓβΐ, ιιιιιαί« 
Οθ{ί(3ΐίο τ«η«ΓίΐοΓ, ηΐ)οιοοιΙΦ•1> βΐϋί ίηιρ<•Γΐιΐϊη 
λΛ «ε ΐηηίΓΐπ-εηΐ. Αΐϊι «β νί• Ιη<«»ί»6 : ιΙι Ιπίΐίο 
ίηϊπι ί<1 ορβΓΒΐη ι]«ιΙί«Μ>. κι οοπϊΐβΓβί, ίβ ΙίΙιιίΓυια 
ΒπιΪΕϊ 'υη\•6ίΛΐθίΐ( (ΙϋΓυηηι Ιιιίοτβπι α μπιΙογϊιιι 
Μ5<;, >'- ιιίΐιίΐ, ίΐίίΐη ροιΐ οϋίΐυοι ίΙΙΙυι, οοιίοιυιη 
■ηι)«ίΐίι ίπίΐίβοιιιη ρίΓρβίίίπι. Οιιοιΐ «βγο ρ»Μ» 
ίη ίο^βΓίαιη νεπί-τϋ, ηοη ί«Ι Βΐιί ϊΓΐ^ίιηιΐιι» »α 
ΎΊιιαΐΛΙΐ6. 1161)^6 ιιηΐιϊΐίοπίΐ, (|υί:ι (ιοοΟΓΟϊ ίιιιρο• 
Γηίοποϊ βϊΐΐΓβΐ (ιιιοί βΐίιηι ΙΐΗΐιίιιι Γΐΐαηκι γοιιιο• 
()ΐιί ΙίοαβΓίΙΙ, Μΐΐ πβιείίίΐΒΐί} ίυίωβ, ίβΐΐο οίκίΙΙ 
)«ηι ίΙΐ)Γ3ηιβ «ί<1βΙίι:βΐ : >1ίι«Γί|<ιίρρβ, εαρίιβ ϊιμ 
βΐι&^ηΐΐι ]ιπι (Ι«νο{ο «( ^οη>«^^&ιο , ιιΚυιη <•«« 
ηοπ ροιυίΐΜ. ^η»η ηίΙιίΙ ηίΓυυι, βϊ α ίΙΙϊ ΐΒΐυ 
ίοιι»ιιΐί» ΰιΐβπι ϋβΓοββίιΐ. ΙΙΙυιΙ ίιι ϊρβίι ϊιιγβ αεΓυ- 
&.-ιηιΙ>ιιι•, εΙ ροβΐ ηηιηι βτειιΐυπι ιιίεο ^^Λ^υιη 
βιΙΙιιΐΰ βιιηι ίιηρΐηΐΓίεί ει ΓιΙιίι ή»» ίηΓ^ηβαπι βΚιΙ. 
ΐΓϋΟΐιΐΓ. ΙίΙβπίηι ΐί 1ι«« &ί1ίί ηιβηί ΓυίΐΗΙ, νί «Ι 
»αιί* (κοιιραίο |Ι}υηιιο, ουη » ει ΙΙΙΙί ίιι ραίιΐίο 
θΙ»ί^«.'ηηΐιΐΓ, αυιίΐίιιιη ϋΐιΐι•]ο&πι αρραΓ^ΓΜ, Γεηηη 
ιιηΧίίΛηαίΟΐη ειιτβα» Μ'%«τοΙ Ιηορί«, «Ιοηιεΐΐίεϊ 
ϊπϊίιΙίαΓεαΙιΐΓ, εΐηιηηίϊ ΓβΓηιβ 1π αηςιΐίΐα ΙΙΙίι ιί- 
ΐ(!ΐι[, αηΐιιιη^αε πιιΐϋ« β<Ι οιηηεί ίυπάίιιιι ιΙ<Ίί'ΠιΙι»ί 
ιυΟΙΐβΓεί, θ|ΐροΓ[ΐιπί(«ΐβηι β ηιιιηΙΙιυβ ιΙιιιιίίΐιίΓυηι 
ηιιΐι Γυίΐϊβ ΟιιοιΙ βΙ Ιιιπε, ςιιβπιΐβ ιιυΙΙν ϊηιρι ιΐίηιη- 
1ο Γβ»γ6 (|>ιίι<τΙβ ροΐΕΓβΐ. ηοη )υ•υιι^ίί) ηα, »ηΙ 
υΙίΙΊκίηιη ηιαΙυι^Ηι , ίιι]υΓίιΐΓΐΐ(ηΐ|ΐιβ οΙιΙίνίοποΐΗ 
]ΐΐΓ3νβΓϊι, ηιηι ηεεί'Μίΐα* ηυΙΙα ιαοηεΓΐΐ. -^Ι ΓιΙίιιη 
λιΙηΐΕΜοΗΐί ΙοιρεηίΟΓΐ Ινκίΐνοιϊι, ηιηηΐ*ΐ}η« ρπΕ- 
ΜίΐεηΙ, ηηχ π<μ » »υιηιΐΜ ΙκιιιίίοΙΙκ εΐΐΐ-ΙΙοιίΐλ 
ηυίβμίΐιη (ρτηιίίβο. 7ββ *^')'' ^''"' ηΐϊοηι- ιιιιιιο 
ίνιρίΓβκΐιΐΓ, εΐ ΐΐίςοΐοιίο ίο £«η«ηιιιι ίΊφβΝίοΓΐηι 
ίιιιμΓοΙιριη κροΓίυβι 1>ί, βΙ ίη ειιπι ηίΙιιΙ απιεπιΐΛ-. 
ρΓ»ΐ£Γπιί5βυΓαιη βιίβΐίηιβιιΐΐ ϋνε ί^ιίκτ. ίιιηιιίΐ, οΙ 
ίΐϋί %ά ΊηνινΊΐΛΚΛ εοτϋΐη τβιΙ^Γ^υεηιΙαΜ), ε( •ιΙ 
ρεϋΐϊοιιΙ τεβίΓχ Γ»ροιι^εΐί(Ιιιιιι ιϋλβι-ϊβι, Νεί' ειιίηι 
χΐ)υ«, 3^4]^, ηεε ((ΐικι ϋιτί <|υ«Βΐιΐ ει>(ΐ(χι>ι. Ιιΐ'ρε- 
ηΐοΓοη (■ηίηι (ςηυηιιη ιιιευιιι ο<:υί(1«Γ0 ηοιι ροι- 
ηη. [)«ιιιιε ροβι αιΐΐοειΐ•») ΙΙΙίΑΐα ιοουι ιβιμεΓΐ» &ί 10ΛΝΧΙ5 ΟΑΝΤΑΟϋΖΕ.-ί Ι «3, ΐ|ΐ)••ηιιυ <:ι>ι)μ:Ια ιιοα βϊΐ, βιουΜτΐ ΰίκΐ. Οιιίο 
<|ο ιιιιίχιι ία 1οαϋ*ο1«ηιί3 γ( νι;η«Γ;ιΐί(Ίΐβ ΐοΐί 

νΐΐΐο, ΙΙΙΙηΙΙΙ 1ΙΙ3)ι•Β(31 ίπΐ|Ι«Ι*ίΙΙυΐί!Ι ρΟΒίΙΐίΐΙ. Α ίίΟ• 

ΙΐΠΙίί ΙΙΙΙΜΠ ΙΙΙίι οΐ 'κιβϊιΙίϊΓΝΠ;) ευηιριι»ίΐ(-π[ιυι 
ιιΐ(;ηΐ3& ρίΓ)υΓΐί ραιηιβ ϋλμι,Ίαηι. ΙΙ.ιί: Γιιϊΐ ίιηροΓΐ- 
[οΗι ηϋ ρΓΟΓίΓΐΒ οΓ^ιΐίο, [ΐΓο Εο ηιιιιϋ ίρβαιιι ϊη 
οιΐϊιιηι ίιιΐ|>ι-Γυιηϋϊί, βΐ ε4''ι<;π ίιηρι^ΓϊΐοΓί^ ιτιιρίιι- 
ΓΜΐπ «ρΐ'Μτι^Γίΐιιΐ. ϋιιί 111 Μ ορβηιιιι ρΟΙίΙΐϊ•^, (Ι 
((ΐιοιΙ ρΓανεΓίιΙΐ) ΓίΠυΓ. ίιι ΐπΐιιπι ρΐκί^ιτί ιςοοιβ• 
ΓΟΐιΙ, ίΙΙΪυί ιιιιιΙίΜΪοιιβ <Ιβ.«ρΕΓ3[ι. ιιΙ ΐΓίηι'πι ίπιρβ• 
μΙγΙμιιι ίβ^1)I•IυI^Γυιι^, ηΐί £4ΐιι κ β\ριΐ(Γη«(ιΐΓ(ΐ*, 
ρΐηιΐΛίατιιν\αι> υι ■ϊΐιί ιβιιίιιιιιι Ι)«ι>β ιηυιιϊΐιΐΓί!! 
>υΓΜ ιΙβΓΟ. €χιουιιι ιιΐιϊ ίΙΙι »ϋ«ιιι, Τβΐ βΐίοιι 
κνοΗοΓΑ ΓΜροιιϋίΙ, ηΐΐ|ΐΐΕ Ι ΙΙ'ΐιιιιιιιίκ ϊΐεηιιπ Ι'^νατίν, οΊι* &πο<η(ρ:ϊν ΐήΐ βαΐιίΐΐβΐ μιτί τςι 

ίίκΑΐον ίγ»ι1ι(< Ιφ' ι,'ς «ύβΐν νυνήίιι, βίλϊ ηϊθα•ι 

χα\ τήν Λίθο, χλΟι; π^βήχκ βιβιλιΟπ. ΤαΙι,' 4' 
Αγνω^^ονήβιντα; ΙιΐΐΙνβνΐ, κιί ^άψαντα: την ίκΐ• 

Ό )ΐίν οΐν βιβιλϊύ; τβιιΰτα τοί; ϊν τίλιι (:(ΐΧίχβι;. 
Ι|'οΐ; ήλτιιζονβϋίίν Ιςο,ομήΦΐιν ίπ'ι τϊ καχώ{ Κί(\ 
(Ιιαί'.Ιβι ΒιατΙΒοβαι Χ»1 ^βιίίΛ τίν γιμβ|4ν. 

»βΐ ϊ'- λϊγΐιι•νβν, «ξϊύβνϊ'.ΐ ίϊ; (>ύρινϊν,4ηβγν4ντΐί ηιηΕίιί* οΙαηιΊΐ^ΐΙΙχιι υΙίΓυηιιΙΙβ Ι»«ίΜΓ« ]υ!>ϊΙι, ^ ΚΐρήνΓ,ν,αί'<ι•!Μ>ικρ(Τΐνήβι«4αιέ»ίνΐ|( ]η\«ιΙ»ιν ιιοηαυΙΙί ηυ'κΐηιη ΓΐρτΐΙιεηβϊΐιιιίΙιυι ί&ιίβ ριιιΙ('(8€ΐί, 
βιηπιιιη ηιιίι^νιτοιιΙ, ηΐϋ, Ιιοιιιίιιββ ίπ αιηηι ιίΐί 
ΙαΓίιΐιΙΐΊΐΙί 3ς ι^(^^I(^οΐί, ΰυιη ριιιιΐηι ^ιΙΐηιΐΜΐΙιιιι 
ίβΐ'ΪΕΐί'ηΐ. ΜϊΐιΙιχυπι ΙΙΙίυη ϊηιΙιιίΕΓυΐιΐ, ιιί Οίι))- 
^IΗ)||^Iι1ιιη, ΑιΙη,ιποροΙίιπ, βΙ ΐη ΐίΓΐυϊΙιι ορρίιΐιιία 
0»ιιρΐΓϋΙ. ϊρίΐί'ΐιιβ 3ΐΙίιιν*πΐίϋυι ρτορηυπι ρίίιι- 
ΐίρΐΙιΐΓΠ ίυιι<1ιΐΓι:ΐ. ίΆοιίοΜΐ »Λ ίΐΐιιιη «ΙΐΙΙΐ'ίβηϋι ίΐ)- 
τ'Μίπροΐιιπι «Ι οτεαίΐοΐηΐ. ςιιοιΐ ρβίατ Ιιηρβηίοτ 
ψοΛ ιυίΐΐβ ΙιΙ>οτ«« >Ι(]υβ ρΐήςαΙ^, β( ιβογεοι 
ρητπριιυη» βι-ρ ίοΐ (1<?ιηηιικΙπιιιιπ>, ΙιοΐΙΙΙκίΒ ύβχ'ι• 
Ηί<, 1•ι»\ιαηα ^ηιΐταιη, ηββ ΪΙΙυηι «Ιααίαιαι, βοιΙ 
ίΐιυϊΙίαΓΜ β]ιιί οιηιιβι ΙιβηοοίΕΐιΙΪΒ ρΓ^ΓοΓίΜ, ηπ: 
•ΐΐΙΕΓβΙ 1)01». 4 II ϊ 1 05 ««»«π| «Ι> ίΙΙίί ιιιιιΐΐιΐί, (ΐά• κοί αΔτΙιΐΑΐ.- Γίβι; ή «4\ βίβτιιρητί ρβι; (^μιΚϋ* 
ίτηίαΐΐΛΐί, χαΐ «Εΐϋ»β9•ι Ιχίϊιυι |ΐΐχαΐ.>ΐί ανβις 
βιιμ?'>ραΙί ΐοΐι; 'ΡωμαΙου; 1κ>χΐ[ρονιτ»ΐ κι^^ίλ- 
Ιλι•/, ωηαρ τΐιΐΐΐ {ϋγ/βυ; αί^χυνθίν»;. ί,Ι )ΐ|« »Λ 
ηανίΐλώί ί^νΟχιβιν, ΙνιΟί Λ βίκων. 2ηιΚ 4 βίοι 

ίη\ μικράν, 1)Ηΐτα Μ-ιτΐαΙαν Ι«ιιαν τίν ί>βιϋΐιΐ; 
νί&ν, &ιβιιμΐτίτ](«ν, χαΐ τήν Άβ^ΜνβΟ, χαΐ τί( ««ρΐ 
9ΐτ1 ποί.Ιχνα; χιτΑοχιΙν, ϋίαν «υατη«άιιι Αν ή*(- 
μο'ίαν )ΐττ' ΐΟΐών. Ορ^ιβι; βΐ ^ν καΐ ιιρΙ{ 1χ«Ιμ« 

«βχήρ μ«4 τοΐις μυρίους πίνον; χβΐ κινίιΙχΛίς, «β\ ρΜ« : μ4 ΐΐ(ϊη«Γβ μ ρβΙβηπυΓ. ^ΜρβΕΐί• Ιΐι ηυΙ ρ τήν πολλήν 4πΐί«ιξιν τη; ιΐς «Δτ^ ιύνβΙ«ζ ΙκΑ 

... Ι .._....... ι:... -.,..;.-•.. ,. *• .... _- _.1...ί. .. _« Ι ■...υ. •1^.ί.._ Μΐΐ&τηπί. (ΐΐ (|11Iο^('ϋι ιιιιρΙΙιιι, β( «ιιϊ»β ΙαΐΜπτβΐ 
Ηΐ ίιιιρκηίοΓί ίυηΐι»! ίιιιρ«ιΙιιπι Γθη&οττ>τε(, ηυΐ «Ι 
παητ, «ρηΐίι ]αηαΐίηΐίι, €ϋΐιι ειΐίΐυ βιιο Γηριη ιπβ- 
•ΙίΐιηΐιΐΓ ϋν *> '^ΒΟΙ <> Μΐιΐϋΐχί*, ιιΙΐιΙΙ οϋίΐΐιικ 
ΤΗΐη, ιΐ<ιϊη Ιΐβιυιιι 1ι«11ιι<η ΙμΙημπΙ. ρετίηϋβ<|υ« αϊ 
«ηιο Γηηι Ιρ^ο «ηηιβι Λλ Μίαΐβ ΐοιιΐίπιΐιηΐ. Οβ 
ΙιΙί III Μΐΐϊείΐβ οπι^ΐΐΓβΐ, βιό 'Π) οΐίο ιιυΐιο ίικΌη^ϊ- 
ιίβηΐβ ρβήΕοΙί Ιβπιριΐί «ι«ρ«Γΐΐί«ΐ, ιιιοη^Ιιαηΐ : 
729 ^'*' «ίΙιίαιβΙ ίΙΙΐΜΐυβ ρτοιρΐ^ίΓοι, ι» ί< ίιη- 
ρρηίοηηΐΓΪΐι» >'>τθΓΐ». νβΙ ιηοτίαο ριΐ(Υ. •ϋΙ >1ίβ 
φΐΦΐΙχη ναοΛη Ιοίίιιι Ιιαινη! ροίοπί «νιϋΓΓΗ, Ιριβ 
ηιιη «ιιιίιΊϊ «Ι'^α >ΙΐΐΐΓίηιιΜΐ ηίβΙ. Γίΐ «ηΐιιι ίοαι- 
η<-ιιι ΊιηρεηίοΓβπι 61 αΠίΒβιη ιιιΐ(|ΐιαηι ιϊϋί βπιΐουιυ 
ΐΜί (Ιιΐ€0Γΐ1, Μϋ ιιΙΐΟΓνπι ([υα^υπήιιο Γ»(οηβ, ι^ιιϊιιι- πτρίΐτίνοντο των ιηΐιμίΐιιν, τ( ιαρ\ ^Μΐϋΐ Ίωά-ι- 
νην τ&« γιμΕ^ν (ύνφία, «ϋ μΐν^ν ίχίΐνοι, λϊ,λίι χα) 
«ϊίί 5ΐ!ρΧ «ΐι-Λν Ιηβντ»; ιιρ9*ιμί)90ΐ, »*1 ιά » ίΛβ 
β,ίιχίΛί 6κ'Ιχι1ΐΗ>ινιιρ4ιιρ«ν <1ρηαβμ1νχ οίχ ί&β«» 
λχΆιμβΑνιιν ■ ΑΧλ' Ιχονΐβ; «ριβρ^ν, Τν* ΑΛγύη 
μΐλλον, χ>ΐ κΐβιν κρί'Μίαν «βιιΐϊβ τΙ|ν Βυναατι(αΐι 
χψ νΐιρ βαη).*! πιριηβιιΓν * ΐ{ χιΐ νΰν ρ«τί τώ• 

Βραιμ4ν. Ά «[ κροΔχώριι χαιλ γνώμιιν, »(&«!> 
Ιχώΐνιν αίΟ<{ ιΐναι έν «αΐίμοι;, χλ\ χινθιΐΜΐΙιιν. 
Μ•1 ιαρ\ ιήΐ «ωτηριΐΐ αΟι^ 14 χαΐ πάντβΐ ΒΟΐαΙ»; 
ίμΓ.ΐΜΐ. Ά ίχί1«ίΐον αύι&ν Ιν φρονΐΐΐι τΙΟιβλαΐ. Χ>1 
μί] »»τ«ΐΐ 4η^ΐ3χίιη(ι)ΐ τ£ν κινΐνννν κιριμίνιιν 
τ*,ν ν>>ρϊν, κρίττβντα μΓ,Λν ίκ' Αβ^υλίΐΐ' 4λϋ Ηφ, ηΐ Η Ιρ^ιιαι ίπιρ^ηίοπι ίΙΙιυοι ρηχΐβΐιΐΐϊίίΐιΐ 
ΙΐΚΚίΙΙΐ^ΙΐΟΜίίΓονΕΓΜίΐιιηιιιι ϋ]>^ιι■^ι||1^ : ΡΠΓΛηηϋ 
ΒΐιτΙΟΓβι, οι ορρΙ,Ιι Μίρη ιιοηι•ιι.ιΐι ίΐιϋ μ κϋί^β- 
ηΐ, ΙΕ •1β ΓβΙϊψιο ϋΟΓριΐΓβ ΐιιιρι^τίί ΐτιΊΙβΓΟΙ : πϋΐι 
ι|I1ί^βπι ροηίΐιΐϊ , Υίταιη ίΐι ηΐ ρο» <1εΓ<;»ίοι>•:η) 
ταηυί ραιπ'πι ί]Ί|>ΡΓ3ΐο(«ιιι πι^λιτΙ, ΙίςεΓτι ]ογι- 
ηι«ιΙο ΓιηοΐΓΐ, ωίΙιιαίιΐΓΐ» Ιρ<ί , ηη εοΙΙοςιϋι 
ΙϋΊ ψΐχίαΐΛ, ΐ)ΐιο βο< νοαηι : νηιοΐ Ιιικ κΓίιιυιιιη 
«πιω ιΐΓΐ)ΐιιιη, ραΐΓβ νίτο αα ηιοπυο, ρβιιβι μ 
τ£ϊίι1«Γΐ-1 : ιΐο ηχηιι^ιιε βΙ κ, βί οπιϊεοι ΗΐυΓβ,νί• 
«ιΐιίοί, £{ ίιιιρΓΓ:ι1θΓΐΐη ΜγογΙι νίπιιη, Μί>ιιι «οΙιίι- 
Ιβηι, ιύΙΐιΙ -«Ιιιηηοι^ιιιιι ίιιΙ'βπβ ρο$κ. ΙΙΐϋ ΓοΙιοΓία- 
Ιίυπβ (βιΐίίαι ϊοτΓ&τηι ιμ] (Ι«ΓββιΤαηΐπι ΙικρΐΙΙκίΜΐιΐ 
ιι>;.1*<Ιιιο Μαιιιι« ρ6^'^ι^1 ^-ΐΑίΙβ («ιηιιιίί ]ιςΙ(^Μ«ΐ. αιλιϋ(4 γαμβρίΐ γίνοιτβτη; ίρ-ϊή; ίϊΐβιις ίγχρα 
τήί, ή ΐοΰ ηβιρ'ΐ ρανιλίν; τΐΐιΐυτήβιντ»;, \ τρί 
ιη{ΐ Βή ΐΐνι Μ^ι>, Ιξ» χινΐιΐνων >ύώ{ μΛ-ζά %αη 
\0.ωι (Γτ,. Μηί) χ^? οΗβίΛί πα:ΐ ιύνοήβιιν αύτψ 
^Λίύΐα τΊν γβμβρ'^ν,ϊλλ' «μυνιΤιΟαι πάνΐ» «ρ4η«ν, 
XII ικΛίΛίΊίη τίοαΙ-'ΐΛ μίη.1, οΐί^κνο» Αμί^ιββΐ]- 
ϊήυιιν βνιψ ΛίρΙ τη; βιβ-ΗΙοΐ• β'^^ β»; χβΊ•ύτ4ν 
Ρΐ3ΐ}/ω; Β•ιχ κιϋα. χιΐ\β!χιιον ίντα τ1|« «Μ^φβ• 
*ΡΪ^* «λ))Ρ'•ν•μιΙν ' βκνίίοιΐλίυίν τ( τ1; *1^μΙνα; 
«Ακί ύιηηβ^ιΐΐββι, χαΐ τή; ϋΐι'.ΐ ήτιμονίις Τ«α• 
μαίικν Αιητίμνιιν»ί Λβϊτάκϊΐιν, άλΐΐ μιτ^ τ1)» 
Αποτιιτίιιν, ΐΐήΐίΐββι αίθι; βαβιν^ς τού κατ^ΐ, 
Μττβ όρχβνΐ παρα«](έββαι βνβτρατιύιβΟχ μίν Ιχιΐ• 
νψ μιτϊ τήΐ ϊγχαβιίρυμένι;; ηρ<τ.Α> ανηί; ογ-μ ί Ι 

ι 

ι πΐΜίηοΐ, ιιί «υιιι «ιΐα ιυυΐιβι, ϋυιη κΐυιη ιΐβ ίηΐ|ΐ« Ι) κρΛ•Λ.&ν τίνα ■&τ4ΰ «οιιίτβαι κιΐ αϊτών, Ιν' (Ι Ρ•• ΐ Νί ηΐίΤΟΠΙΑΒϋΜ ίΐηΕΗ IV. 

4ν χιϊιΟβι, τήν ί" ϋλην Ιιιααι* ίρχ)]ν τών κΐΆιων «Ινιι ηρ^ς «ύιΐ* «βΐ ζώ•ίϊο; ιβΐ «ιτρΊ;, κ»\ μ»τϊ , 

ι*1(υι^,ν • οδϊω γ4ρ Ιν άβψβλιίί ΐΜβββι βνίίν « χίΊ φ'^ϋ'^ί. «ϊΪ ^ιαΜ* 'Λι γ*(ί6ρ4ϊ, κίν ^ΐ-^λιχη, 

χι\ βκίρμβτι ΜΙ άμιλλα ν»; ΐΛν>;ρ1 ιήϊ μίΐΐ ιιΐΐΐ ιηινηρ«ΐΐρα;ί9ομίνι;( ^λά-ιπ);. 

€ΑΡϋΤ VIII. 

βίΙλιΠΜ ορν<^β •^ Ήβη σκηοπίαΓππ ΒάιΙαάΙ, ΙιηρηαΙοί Μααΐιθη><«» ηαψιαρΐΓ* ϊτοίάΐην. Γίτ ιπΛΓΓίοι 
^ί.Μ ιι<ϊ %αΜΪΙ»Ι*Μ τίάαί'ίίΛτ. ΐ/ιι» /ί-αιπ/ψ Ιαβι. ϋοτ* ΑιιάίοηΜ >/». υαίήρϋν ίίί^ηιιίίίΐίιηη ρηΐιΙίΐιΟ'ΐ 
^ηιΐΛΐίΐ, II ςπιιιπ ίιίΐίί) αά ιηογιιπι ίΐπίΐΐίίπίίί.η/ίΐι {ιΐΐηΙ. ΟιιΙοτ ιιιηΐίΐιιιιι ιΙι> ηιοιΙ/• /τίιί. ίΙ ρκκΓί 
«ΐΜίΗοιιίοΙιμ. 1πΐ(ΐ«ΓβΙαΓ («111 ΟΕΗίΓο Βίίί» I7ι^<I^^(^ ιΙκΛίιιιι ίίϊ ΐ«Η>1* (ιίιΐ. ίιΐΜοτ'α ίπίΒΐηιΙοτί» ΟΙΗ- 
ΜΜΐΙιιΙιο. 

□([(ΜίΜνοΐϋ αΰτοΙ; τ*ϊ1 βαβιλίω; ί βΙ1( 1«&τβ\ΐΐ Α Νοίυ» οοΓϋΐη ωτιιΙΜο Οΐίυι Ιηΐ|•«Γηΐ(ΐπ>, ρΓορι» Κ Ρ« ΙρίΫ 5 ΙχίΐΜΐ ίί'.«λΐ'3ον;ι. κ•\ τΙς ττί/ίΐ; ί^Ιοτη 
τρ^; 1ι^«4ν, γνώμιιν Ι/ω* ώς δβτιρον βϊΓ,βομινοί 

βΙΗν ΙχΐχΊ ίιί ρίοιι, τϋκΓν ΕΙ ύπ& ΐί]ν βύΐκν ϊι χΛ 
^«ιΧ£ωΐ ηύ γιμβρΐ.: ήγΐμονίαν. Έη:1 ϋ ίϋύΟιιο 
4 ^ιβιΐι'^:, ίργ)) μίκ ίψίρΐ'^α ίιρα-Μ ιρ'ί; τηΊ: τ4 

Ικι-,β ήμ[ρ4τΐ|:ι χ^ρί.'ΐί {ί,ι Ου^'^ν, ^ΐ:! γΐρ 

ί(ΐ<«^ ^|4ν κροΟΛϋμιηί ΐ6ν υΐϊν, Κίρί,νην ^ι- 

ι>Γί» τή» Ι«(νου μιιτίρα ϊίίμικ <ιιλ)άξ'),/9ΐ* 

'χ«Γν.ν τφ ΐϊβιρ!. χι\ τών ί-ίίιοιί-ι ίργω* Λη-^ϋνι- 

•«κίϊν. Ή Μ, ί^ρΙίΤβα μίϊον (ψ Βΐψ, ρίντζ χΐντι ΙηΐΐΐΜπιη ίϊιιχίΓβιιι ■<: ρκη-ιιΐϋ. ηιιι ίηαμΙΙ »Ι ίΙΙί 
«οίο^ππΐ, υΐ [ΐ|ΐ|>ίιΐ3 3 Ι\ά•• μβίΓί» ι•ά ιΐιβιιι αIιιI<]^ίI, 
ι)£ΐίΙ)(!Μΐιιιιι Ιι>1>βιιι ιΙ'ΊπιΙϋ οπγρ ριΐΓβ ι•, υ( ίιι ι•* 
ϊαιρί'Γίιιιιι (ίΙ)Ι, ΐ|ΐιο*ιΙ τίτρηΐ , τβιίηβΓβ Ιϊΐΐ-πΊ. 
ρΓϊιιι ίρϊΐυι ϊΐκβιιι ίιι ροΐ£ΐΐ>ΐβ ίρβίιι» β( ιΐϋιιϊι 
ΙιυροΓίίοτΙι βικί. Οΐΐιΐ)θ)ΐ<-ΐ)υ• ΙυκΙΙοβίο η«|[β1ίη. 
•ϋν«Γβιιηι ιυ^ΐϊΟΓΜ Ιοιιςβ ίΓ-^ιΐίίΙιιιαβ, ]ιιιι ίη αΐί 
νίηιΐίΐΐβιη ριηιΐΓΪ€ΐι»Ι. ΡοιΙι-α ΐβηΐ'Ό Ιγ^ιο π>>>πμι«• 
ΙυιΙΙπβ ΐϋΐΐ'ρβηηι, ι|υ<ι^ »ϋΓ«ΐ Ιεη1[»(« Γ«ΐ'ϋίΐΐί 
(οααΙΙίΐΙυιη ΪΓί ΓιΙΐϋηι, Ιγϊκειι ι:«π|υ^«πι, (]υ» ιι»- 
ΐΓ«ιη ηιίίΐΐ. > ι^ϋ» γόοι ρ3ΐΓ« ίη |γ>Ι1*ιιι κϋυΓβ- 
ηΐητ, 11(1116 α^ ίπρ^ρίο ηι^Γΐ^Ιο ΓβνοτίΓβίαΓ. III* 
*$μ»['ΙιΙ ΒοΙο οηιιιϊ* οΟβικΙίοιΙιι βυίρίίίηιιββιιυβ 
[■Εΐΐΐίιιιιι >ο&ΐυΐΜ. Ι^μΙ βηΐηι ίΐΐιιΤηι ποη ιοίιιηι ϊννιτΙ) μ4νο» χαΐ («γ/); χίιί,βαιββι πρίγμαη Β ρΓυι)νη«,«Ι ιιϊιι πΐ3;π.ΊΓΐι>η ιβπιιη,ηιιηϊκ) ϊΓϋίιπιιιη 


μ«Τ41ΐίΐί. κβ\ μιτβ'ΉΐίΙβΜ { Κούΐιτο • Αλλά ναΧ 
ΗατΟιΙα/ τ6» υ'Α» ίζΐχω; ϊών ϋλων μ3λλ^ φι).ο•ίΜ 

ί;•ι1 %ρ>^ αΐϊίκ • 411' Ικΰιοι μ5ϊ«. χ>\ υβνΟ' 
:4)Χ«)*ν Ιχιΐιφ;, ΤίΜίτι ϊΛ; ίΐ;ς ηά7ίι»ίαΙί'.•)•ις 

«ιαίΛβ α&ίΐϊ αιιηυ^ιϋοιντ» , ^ιβν γίρ β^τ^ 
ινκιθ* >Γμα ηρβσΐ]χ4ντΜ«, κβΐ τ&ν υΡ.ν Διηΐρ 
.1 κρΐηρβνχ^νβ' 6η»ίχβ»τι ηρβΟύμΜ; &κβΐι-ξβΐ9 
'Ρ>»λ(ί τιρκατρί, Ανίηριψί. Γη«μ(νιι ϋ ίν Β^^αν 
%1ψ, Άνΐρΐνιχβν ιίρ: τϊν νιώηρον ίηι-ζ^-ηΐΜύτα 
««ηρ νΙων Απ& ηύ τίτ* ίνβχΐ^-^ιανπΐ λ^ιμοΟ, 9; ίι; 
»βΝ άκι^ορίαιν βρϋΐτΐ* ίρξίμινθ{ ΐ^ιυΟώ*. «Ιντβ 
ΐΒίβρΐμ* «ϊίΛν (4 βιρϋια τή: ο'κβυμίίνη:, χ»1 
ΐϊ ι»λ>ι ί\ΙψΆαρΐ τών ένοιζονιτοιι. Οΰ γΑρ Ο^νπν 
μ*Λ» ίιήλβί κβΐ θρ^^ν, καχ'ΜαχιΐοΐΙιν, άΧλά κβί 
•ϊ:.Τίίίβ. «»1 7ι•1ίκν,Κ9\νήπυ{ Λ-άης. ΙΓγυΛϊίί 
τι κβΐ Αιίι;ΐ)ν, ΐί5\ Ί««Λι!ιν, «αΐ Ενρί)*. »«> χιί- 
ών "ββ»«• «ζ**** ^ΐ* «(««ιμΙνηΜ.-ΟΟτίϋ « ί.» ί<^Λ- 
ΪΜ τ6 «ΐώί. ώί μήΐϊ ίίαΐΜκ μι^ΐΐμίιν, μήτ* 
(«μην αώμχτος (ννι^βήνιι άΐΐΐΐχιΐν, Πάντ» γίρ 
" ίι*; ΐιιΐΑι|,|θιι κανΕΤ)Γυρι, χβΐ 4β4ΐν^ αώμ>τι, κ»! 
μ4Χΐ3ΐ4 βιρι^υ^ρ'νη ίμοΙω; ίιίΟντ.β»» Τ6Ϊ; 
*η^τίπΜ«. Ίνοβον μί* γϊρ ^ν ίΐΜίνβ τ1 (τχ 
1»¥τ4ι(βϊΐ» ι1{ <4; »ϊθ4 άβΟίνίίβ:. ΕΙ Μ ϊ,; «ι 
1Ε|ρ*ίΚ(ΐμνι| τι, ΐ!ί*τβ £ΐ; ΙχίΙνβ χβτίϊηγ» τ6 ΐίοτ,μβ, 

χβ» β1τ< Ιβτρΰν ϊξ4Ρ>Μΐ Μϊ""! οΜϊρίβ, β6ϊΐ κβρ. 
έ;ΜΜν -ϊϊ-.ν τ,ν. •Α)Λ• αΙ μΝ λΙ^Ιμ, ο&» κρλ« 
>ρ•χ^ βΥΤίϊβ,Μί, ϊ&Οτ)(ιΐ(Λν ΑκίΟγηβίο*. Ινιο: βΐ €οηαιιιιΐΓν( (κνίιι, 730 ^"' «Ιβΐίιιιιι Μιΐιΐιχιιιιι 
■ιιΐι: κΐίοί ΓώίΓΐΐϊ .ιιΐΜΐιβι ίρη, 61 γειΙ^γβιΙμιηγ ηΐι 
Μ ιηΪΓαΙιίίίΙϋΓ. ^ΐ):>Γϋ ηεΐ Ιοη^α οηΐίοιιβ Ϊιιι1ΐ);ιιίΐ, 
ρβ(Ι «ΕΓΐΐΟ ϋΐιΐιιαι ηι;ιαϋ*νίΐ, ΙΙΙβιιυβ ηι^ηιΐυιιΐί 
οιοΓΒΐη ρετΓμι« (ι-ϊϊίΐ. ββίικίβ ιI^»πΓ^ί1^11IΒ ιοιίο- 
Γίϋιιβ β1ι]υη{ηιϊΕ, €ΐιαι ηιίπί» (;Γΐνίκΐη)1β, ιί πΐ'ΐυιη 
Ίο Ιΐΐί ϊηΙβΓβ, ηυαια Εΐίΐ'πΐ »11ιιΙί ο^^ΐβιιιΙβΓΕηΐ 
(£Γ>ΐ]| κπΊηι ΐί νοτ>^ΐι1£I1^ιI^(3I1■^υιIί[^}, βΐ ΒΙίο «1 
ρπϊΐΐηιιη ρ1βιΐ3πι<|υ<: οΙ>ΐΐ1ί«οιί>πι ριΐΗι Γτϋιιου, 
Β;'»ηΐίυιη Γΐνεηι ΐ&ΐ, ιι1>ί ηιΐπϊιηιιιη η:ιΐιι Λιιϋη>• 
οϊΐυη) ρβίϋίβηΐίβ βχΚίιΐΓΐυπη Γ(|>βΓίΐ, ς<ι« Ιιιπβ 
|ί>Μ•1ιαΐϋΓ (8β), ςηκιιιιο » &.']ΐ[1ιϋι ΙΙν;>0ΓΐιοΓΒΪι 
ίιΐΐΐρίοι•, ΓβΓΟίβ οπιιο Οίκ» ηιιιΙιίυΐΜ ρεινα^ϊι, 
ηι*|ΐΐΜΐιιΐ|υβ ίοϋικβηαπιιπ ρχΊβιιι αϋίΐιιηριίΐ. Νβο 
' Βυίΐϋ Ροιιΐυιυ {ιιιΙι)ιιιιγο<1ο, Τ1ιη«9ΐα, Μ«^^^οιιί^πι, 
>η1 «Ιίαιπ ΗβΙΙϊϋβαι, ΗιΙι^ιη. ίιιιιιΐΐ» 0(ηπ«»ί ■^■ξγ- 
ρΐυηι, ίίΙ>]Γαιη, 1αάχ*ιη, Β]ΓΓίβιη; «ι ογΙκπι Ι«γο 
υιιίτϋπιιιιιι ίη αΓΐυίΐα ρίππβιι»! Κ ρβΓτϊςϊΙι «ίΐ• 
$Κ' ιιιΐκα] ΐηΐ ίαΐηίΛΜβ πιαίιιη, β( ηί{|ΐιβ «!)■ 

■11X13, Πβ1|Ι)β ΤΟίΐϋΓ ΟΟΓρΟΠΪ ρΟΚΗΐ ΚΐίίΙ«Γ6, ΓΙΙΠΙ 

Οηιιιία, κιμιβ νηΐκΐι υΙ ίηιΙιο,'ΐΙΙϊ οΟΓροη ρΓΟϋ^Γ• 
ηοΓί!, ηχίιιιιβ ιηαχίη» Ιηραικ ουηΐΜΐΐίΐΐΓ, ποη 
Μτ«ιΐ3 >ο ριιιρβΤΓΐηιί ιιΐΊΓΐβΙιβιιΐυτ. Ει να^ϊιι3ι ηιιΐ- 
άβιο 3 ιιΐ0Γ6ί> οιμΙϊ μμιοι ίΙΚ. (Ιυιχΐ *1 ΐ)•ιί3 
βΐίβηι ΐΐιΐν 3ΐίΐ|ϋ>ιι1ιιιη »(^1>Γβ(. οικιιί:• Ιη ιΚιιϋ 
Π>οι1>ί ι;Ε»ηί &β βιοαβτϊΐηιιΐ. Ηυΐΐιιΐιιΐ ϊγ» ιηηΙΊΐο• 
ΠΙΠΙ Ιοίι. Νϋο ιϊιαϊΙΙΐΒΓ οπιηΒΐ ΜΓΟραϋιΐ, κιΐ Λΐ'ύ 
(|>ι](Ιοιι οοιιΐίηυο, ηεη ριυΐυηι «ΙιιηηΐΜ, ίρ*ιι ιΐίοι 
(|ΐιϊι{ιιιι ίρβα Κοη ροηβΐΜηΐ βιιίηΐίϊ. ΟιιΟΗ"^ ΙβοοΙϊ Ροαΐ«υ) ιιοι». ηΟ) ΙΙΙιΙΜΓΜ αιΙηιΐΗΐιιηι ι1)»ΐΓ|ι>Ιίο ρ«β(ίΙππΐί«. 
(|ηιΙΙι .ρυ•1 1,ιίΓΓνΊιιιιι•, ΙϊΙ•. νι.βι Τΐιιι<-)(1ι•ίιΐ Ιιϋ. ιι, 
«Ι^•Μ, εΐ «ριι<1 Μ>η>ι<ί-α. ΰι-ΡΓ^ΐι'ιιιι |ΐ|. (Ιαί ι^ιη- Ιιιιη «II οηί. ιιοΐιιβνΐ* ροΠχ Ρϋπηβη εαιη &*6 ΙιΙ' 
ίΙιΐΓΐΰί η.ΐΓΓ3ΐϊυιιβ ΐοηΐΡΐιΙ, ιιΟ'ι |ιιιγ»ιιιιι γελιΜ 
»ΐ[ηίΙϊΐυιΙίανιΐ) τ]ΐ'|•ΓθΙΐ6π<Ινΐ - ιιθ< μΚο («ιίιι.•ι>ιΐΐί- β9 10ΛΚΝΙ5 (: 

ΐΜίηη 1>ΙιΙηιιιη, ΐΓυυυιηιτΟ γιμιΙιϊηοιΙ, ρΓΪιηυοι 
■ΙιιΐιΙοιιι ίΐ'ΐΜΊΓπ ΙΐϊΙίΐ'ΙίβιιΙ αοιίίίιΐίιιιαηι. γΙ ιιιιιιΐια 
€πιιιι( ΙιΐΥϊιΙριιΙ);, «ΙΙιι^ιιυί ιΊ μι] οιιιτιΙ,ι ιρικ (ΙβΓΡίιΙ 
«ΐϋρίιΐί η-ι1ιΙ(;Ι]3(ΐιυΓ, >ι: νβΐυΐ ϊομιπ» ρηίαιαίη »\^- 
■ηΓΐΐΐϋαηΙιΐΓ. δίιι Ιυιίο αΛ «Γ γϊιΙΙγοιΙ, Ιη<|ΐ>ί ιιίΙΒ- 
ΙΐΐΐιΐιΐΓ ίΙΙι ηιιιιΐι'ηι. βι\Ι ΙητβϊΕκιιΐβ ϋπ^υ», πιιιΐι* 
ϊιιιΐΓΐίΐιιΙΐΐΛ, ιιβΓνίί! ίιι ΑϊΐΙρίιϊυ ίιιιΠΓΐιιίϊ, ρΐ'οηιβ- 
Ιιιιιΐ, οΐ ηι»|ΐ)Γ>Ιυιιΐ ϊ«Ιιτγιγιι«. λΐίι&ιι••» Ιιι Μ|ΐιι(, 
τΐτυηι ίιι ριιΙΐΜίηβ* ιπϊΙιιιιι ίυοϊιΐβιιι, ηιοχ μηο- 
ΟΐΓΐΙί» ίηΙΙ;ιιηηια1ΐίΐ1, ΡΙ ιΙοΙογοιϊι αΐκΐ ΟΪγοιμιι ρι^ουι 
ιιΙΓί'ίαΙι.-ιΙ, «ι »|)ΐιιι Ηπ^ιιίπβ ΐοιιΐιΐϋΐϊ νίϊοίεΐυπι, 
υ(ΐ|ΐΐ(: β νίίΟΓΓΪΙιΐϋ ιιιΐηΐιικ Ι«(ηιιι> (<>»» πιΙοΓβπι 
τι<Ινι.Ί)ίΐΙ, Ι^αυο'ϊ «1 υιι^ιυ ΐ^'.ηιβ 013γιι(.τϊιιΙ, 
■ιί^Γβ «ι ««1^)11α Μΐι^υιιιβ; ιιο: ρ|>ΐ) [τηΙΙΐίι^Ιιχι» ίϊ 
ΙιιυΙΐκιη. ι|υ3<>ι «ι |>ΐΓυΐιι ϋ^ΐιβιβιιΐ. δυιιιπο ιιΐί πυΙΙο 
ροΙιτ.Ίηΐ, Γΐ ιιιιι)^ΐ|ΐΐίΐ(|ΐιο »ιΐ(!«1>.ιπΐιΐΓ, Ιιι ΙιηεΙιίϊί 
ίυρΓΐ ο ιιιΙγιι. ιιοη (ΐκ^ϊι ίιεηι ίο ι»ι\ίΙΙι«, «( 

«|1ΐίΐΜΙ»ιΙΐΙΙΙ 731 ί" 3ΐ''Κ ηΐΓ|>ΟΓί> ρ31ΐϊ1)||ΐ| «ΙιΜ'ΐΚ- 

>ιι«, ίϊΐο ιιΙιτΐΓα. Ιιϊβ ιπηίοη, ΙΙ'ϊί ηιϊηοΓα «ΐίϊΐΐιΙυηΕ, 
6ΐ η1^Γ;ΐί |ι;ΐ|•ιιΙ« οιι»$ι•«ΙιπιιΐιΐΓ. ^υιΐιυ&ιΐΐΐ» «ιΊιιΙ 
9ΐηιβΙΐ|,Ίΐι;ιυ ρΡΓ Ιυΐιιιιι Γοφυι 6ηιπΐ|«1ιιπΙ, αΐίίι 
Γΐιίηη 1111101111111(1 οηιι«ρίι-αη, *ϊύί άαπίοτ» οι ο1)- 
•ΐΐΐΓίΟΓα; (Ι οιιΐ'ΐνί ρβηοιίη ί> Ι)ί« οιηιιϊΐιυ» ιιιι>- 
π•ΐΙΐ3ΐιηΐΓ. ΝοιιιΐϋΙΙΪί βοίιη οιιι»3 ϋι«ί, *1ιΐκ ρΐιιη, 
•υι ρηιΐΰίοη (!οπ(ίιΐ!;ϊ1>ιη(. &ιι»|ΐΙιΐΓίΐιΐΐ) ιιιιίηιιη 
ΐ*ηΐιιπιιιι•ιιΙο η ίιΐΐι αιιιηίΐιυ* ηοπίΓβηιιιι ίηΐ. 
υ»!• <ιΐ)•|υο ΐ£Γ0 ϋο ηιιΚΙι ρ1■>^^ βν«ΐεΓ9ΐι[. ποη 
κπρίίιιι «ο πιαίο ^οιτ1μ^^|Μι1^υΓ «Ιγ, ιιΐ «(Ιβιιι ίηΐιΉ- 
ΓοηΙ : «(ΐιιιιΐϋΙιπΊη ΓΐΐΓίΐ» €ηΓΓίρ(ί, Ιν•ιβ (ηηΐιύϋ- 
ΙοιιΙ. ΡιαΙηηΙ ροΐη (ΐΐ9^ηίι1>ϊΐβΜυ•ίϋ ΓιιπιΟΓίΙιιΐϋ, 
κιιΐ ίη ΙιΠΕίιιϊί : ηαίΐιιιι %κϋ%, ηιιιΐΐι ο ίαιίιία 
ηηίη «ΙΠηι-Ιοί, « ηοιΊη» (υΚιαπίβ ηι>ι«Ηι ιΐβ 
<(ιΐ)Μ1 1<ν«Ι)ΐΙυΓ. ΟηηιρΙυΓβι 1ιί« οηιιιίΐιιι» οΙηΓΜί. 
ρΓΧΕΜ «ρϋιίοικΊΐι ΓθΐινιΙ«$ς6ΐι*π(. Νβΐ υΙΙοιη ιια- 
4κιιΐΗίΐΐ0 ο•ΐΓίΐ)ΐη ΙϋτίΙιιιπι ίην«ηΐ6ΐιιΙ«Γ. ΟυοιΙ 
ηιίιη ιιηί Μΐηκτβ. ιΙμπ ίάκΐο ρ•(|«ιΐί τβηβηηια 
<Γ*1 : ιΙΐβΓι^υο •Ι) ηΐΜΓίυι ουητίοηβ ηοτϋνιη ίο• 
«ΙίρΐκΐΙιΐυτ, β( ΐ»πιαΐ3|ιιιιΐυΓ ίιιπβη, ηυίΐιαι 
ηιυΐΐχ 4οιπα• τιοιιΙμιιιιιγ, €απι α ίηο*Ιχ, βι 
ΙνιιΙΛ ■ιιίιηιπίΜ ιιη* οιη ^οπιΐιιίι (ίΐιηι ΓβιΜβκκί. 
6Η ιιϋιίΙ βΓοι (Ιβ)μ(ΐιΐίοηβ η)ί*βη|)ί11υ•. Οϋηι 
<ηίη (|ΐ)ί( (4ΠΙ κ][τιιιη μ ΐϋηιϊ«^ΐ, «ρβι ουίΐι 
Ιικοΐιιηιϊΐιιίτ ίΐΙίπιιικΙιιΙϋΓ. ■£ ^Μρι,-ΓΐΙιηικΙΙ «ε- 
ΡΜΐ!))!»» ιιΙι)ΐ(Η<ϋαιιι. ιιιι>Γΐιιιιιΐ()ΐιβ ηοη ιητϋιοΐΓΐΐιτ 
Ιιία ίΙβίπΜίοπβ τΓί«ιΙιί3ΐ)ΐιβ ιη|βηΐοι. Γβρνπιβ ιπί- 
η8««ίβιΙ»ιιΐ. 8ρΜί« ί{ϊ(αΓίίΐΒ Ιιιίί Μύίκτρτ'ααΙ 
•Βίϋιι ιιοΑ ρΜ»ι. υιιιΐβ ηιιίιπβ ίπίοΙΙίκκιιη μι, 
ηΜί ΗυπιβΠΧ ηβΙβΓΚ ηιιΐιυκιιι ηςιιαίυιη £1 Γφην•• 
ΒίοΐΒ. ί((Ι ιΐίιϊιιίΐυι ίπιιιιΐίκιιι οιιΐί;.ι|Ηΐη«αι ίιιϊίΐβ : 
•Ηΐίί^ϋβ ιικίοβιΐ ιιαίΐΑΐεΐΒ ΐΜοιιΐίΐ «ινι^γη, η». 
1ίθΓΤ9 ■•■ιβπηί. ηοη ϊΗί αιοιίο, <|ΐιί μ ρβ^ιβ ηιοτη 
ΦΐπιΐΜβηυιΐ, (β<1 ηυοίιιυβι «ι ΙϊΙίΕηΐί νίιαιιι τμΙ• 
ΙΜίαπΗίΙ. ΤιιιίΕωϋιΐ) νίιιϊ* οιηπΙΙιυ«<1α»Μυ«, νίτΐαΐΐ 
ΜΜίτΙιιηΐ, βι ηιιΐιί ίιι£υ1[«ι«ι κι» ίη ρανρβτΜ 
4ι>ΐτίΙιιι«1ΐΐηΐ, «<ί<ηι ρτϊαιιιβιια ■ ιβογΙμ ίΙΙο ιηνβ- 
(ΙυΓίιιιυΓ. Οϋο βϊ 56 ϊΕΓμΙοι• «Ι'ψΓτΙΐίοιΙβΓϋΐιΙ, ηβηΐΰ 
Ι:ιΐιι Ι3|ΐϊ<1ϊυ9 ι;γ;ιΙ, 3ηίιιιι>ΐ|ΐΐΕ ρίαπο ίιηιηΐΐΐΐοίίΐϊ 
■Ιηιΐϋ ΙιΐΜηαϋίΙί, ιιΐ ηοη ριυπίΐβιιΐίιιη Ίβ ρσ€θΐί• 
«υίΐ ρΓΧ Η ίΜΐηι, Οοο *ριιι1 ΐΓίΙυηιΙ ίΙΙιΐιΙ ϊιιΙ ΛΝΤΛευΖΒΝΙ 60 

Α χιΐ αύθιίρίν ΟΦβι Μ ΙιιΙ βυΐίν Ανκίχ^ν Ι^ «ριβίν 
ίΐ^Ιριις, πρώτα μίν πιίριτψ νατϊίχανιβ ).α€ο«τ&• 

βΰν' (}ν $^ η«υ Ανανήψΐιαν, φβίγγΐβ&βι μίν ΙβοΊ' 
Ι^οντβ , Βν«ν1νητο; 81 1; γλιΰβ» ^ν, χαΐ Αίι^ι^βρωη 
τ1 πΆ*1 ίι^Οίγγονΐο, ιών κιρί «4 !νΓ>>ν Μΐΐμον νι• 
ιι,4^>β•νιΐιτ'. χα\ τίι^βτα 4κ<0νηβκ»ν. Ίΐτίρο;; βΐ «βκ 
τΐΐ ϊή•" «Ι9ΐ1ίι«. 41λ' ίΐς τ^ν ««ΰμβνβ Ι[(τ:Ι)Γ:ον (4 
χικΑν, φλΐγΐϋϊί: « ήν »ύτϊιιβ κρ4< ΐΙ (<*>•, χ*Ί 
$,!ΐ(μ(1ι( ΙιηιΚίΕΐ ΑλγηΜνι; 1:«ρ\τ^ι ττήΐη * ί•ί*\μί•ι 
τ( ιηύΐλον ίνίΐκμκον, χ•ϊ ιτνήμα Ιτανην ίιΛ τών 
Ι/ϊ'.ν κινβ^ηύΐ:;- 1) η ν^ΓΎι ""Η γλϊΐΓΜ, κ«- 
ΐΐϊΐίρτινίμίΐα !ηΛ τον κΐί>:ναΐ, μΙΧχνί λΛ βΐ'^ι^' 
ιώ!•! ϊ,ΓΓίν ■ ΜϊΊ ιΐ6ΐ4ν -.4 τι ηϋοϊ μλ: τι Ιλββι•* 
1ν ίμοΐιψ χαθίΐιτήκΐΐ ■ χαι ή Αγριικνίχ 1ιΗ«ιη ΙιΛ 
«ιαν.λ;. χα\ Αιιορία ηαντβ-^ΐιθιν ην, ΙκΙ τι ταΐ; 
ώλίναι; τιΐ; βνο>χ«1 χΑ'α). •>\,χ 4>Ετοεϊ ΐλ κι\ ηρ^ 
τ^ΐ βι«γένα;, κιΐ ίτ/ρα'ΐ (ν ί;ίρ«ι; μίριβι ταϋ '«ώ- 
μαιοΐ &Αΐ;φτίΐΐι; έγίνοντιι, ταΐ; μίν.ιιιίϊουΐ, τ•>ΐ 
ΐΐ 1).ί9ΐιυ;, χαΐ μίλαιναι φΙυκ'.ΪΕΐς ανιρϋοντα. 
'£τίροι; ϊ1 ϋιικ-.ρ βι1γ|ιΐιτα μίλανα Χ3ΐ1 3ΠΓνΐ(; 
ΐ'Λ βϋμΐΐτοΐ ΙξήνΟ« ' ιοί; μίν λριιΐ κ χαΐ 8Μ- 
ιρανίβιιρι, ταΓς ί' ίμια!ρέ:!ρι χαΐ βυν!)71' κ>^ 
ηάνΐΐΐ 4μοίΐι)ς ύπί «>ντΜ> Ηντ,3κ4ν, Τ^Ι; μίν γλρ 
τ>ηίντα ΙκιγΙνίτο, ΐοΙ« & πΙιΐΜή Ιλάοιω, οϊχ 
ίλίγοίΐ $1 χαΐ 1ν των ιτΑνΐνν ^ρχ«9« >^ βάνατο* * 
ίηι βι Ιχ πολλών ίλίγοι (ιβ^νήβηΜν βιαγντιΐν, 

Ο οίκίτί &η6 τοϋ αύτιΐί χβτιΕχοντ^ Χ3κβ3, αίλ* 1ν ιψ 
ΟαριιΧ^ι•» ^5αν ήίΐ) • Άς γαρ οίκ Ινιί,άμβινιν, 
£ιττι ιη\ χτι(μι«. Άη4ηάβιι; (Ι ΐγΐνον«« |Ηγ4Χ«ΐ 
π(Λς\ι>Ιί μηροί;, ήίνΐιΐ; ώΐίναι;* ων Τ(μν«μ1ν««ν, 
β^Αχιλοΐ ίξΐ^,ΐο 5υβώίτ|; χα\ κοΙίΐ, χαΐ τ^ «4- 
Φημα βίίφορΐίτο ιΙ( (Μίνσ, τήν β'^νοχλοΰΜν &1η« 
Αηα,ί^ίκην. ΙΙβλλοΙ 11 χι\ νκϊ κάπων χιτια^ιΟί*- 
«ΐ. ιηρίι Μζιν βίΕβώΐονΜ. *Πν βΙ Ικιχ4νρ{• ο4- 
ίαμί^ΕΙτν. Ό τ^Ρ ΙτΙρφ αννήνιτ». ΜνΟ' 1:1ρφ «1 
(ία ηίβχβντι ϊηληίΓ,ριβν 1γ1»«ι«- χβ\ Ινρ«; ίψ' 
Αιΐρον βίραιαία; Ιινιηίμη1•ντ• τή; *4βον, κα\ΐ4ιν 
ηΐιΐηηνφβορίινιβϋια ΙνικΑΐη, χα\ «ο'λαΐ οίκΐ» 
ΙχΓνιίιΒηΐαν «Δν «{χητ4^ν , χ•1 τών ^ίίγων τΐ)({ 
χνρίοΐΐ ουναχοΟχνίντων. Διΐ'<4(αιονδ«ή< <) ΑΐυμίΑ. 
Όκ4ιι γΐρ 1Κ αΐββοιτο χίμνονιο; Ιανηΰ. ΙΧι^ΐ 

" ούίίμΐβ οαιη^ρίΛί ύητλι1•ητο, Αλϋ ηρ^ τϊ άνέλ• 
ΐΓΐβΐον τριπ^μινβι, κρβΤιντο νφΐ; «ύτο^ς, χ«ν 
4ιτέβνη«χθ'' 1ν τψ «ΰτίχβ, μιγίΐην ^ΐ[>)ν τψ νβιή - 
ραΐΐ ιΙ)ν άβαμίαν προτιιΟΙντ*;. η μίν οΐιν «ή{ 
νΐββν ιΐΐβς ταιο '^ιβν χριίαΐον λίγου ήν ■ 2βιν μΙ 
μ^λιννι ΙΐιΐήΐΜΤΒ, οϋ «ών βυνιρίγων Χ•1 τ)] φι1•ιι 
κρ»»;χίντων τών Αι4ρώΐΗϋν, ΑΧΙ' ίηρΑν «ι Ιτ Α*ί 
βιοϋ ΐθ(: άνΟρώνοΐΐ ΙΐΜν*ιν«τμί*ον -πρ^ η>ψρν*%• 
«μ4ν ' Β«ϊ »»λϊοΙ(χ πύ ηιοΰΐ«ΐ4 β«)τ1ουΐ ι)|ν <{ηζήν 
Ιϊίνονιβ ΐ3ΐΛψρίηΐανχί„9<ι μ^ν οΙ «ΙβΜΐήίβντ»:, 
Αλλϊ κ«1 ίηι ΐΜρκγένονΜ ^,; νάβον. Πανιΐΐ τΑρ 
δΐΕίβΙ«ντο χαχίαΐ 1ν «φ ιΐτ3 χρίνφ, χιΐ ίιχτΐιΐ 
ΙηιμελοΙϊΜ' χαΐ ΛολλοΙ τι 5ηί ηίνηβι βιίν»ιμβν, 
χαΐ κρ ν ιΙ',ν νΐνον ιΐΐ αϋτβΰΐ Ιγχαταηηψβι * ■( Η 
««τι υλΧ -Λν^οίνα Βϋΐβ!ι; «α»χ'>μίνρι/(, βΜ«Ιτ ^^ 4 

Ι Ι 

Ι 

ι 
ι 
ι ΗΤΪΤΟΗΙΑΒϋΗ Ι-ΙΠΕΒ IV. ' 62 


θ^⣕4αι ύπί θιαϋ, ϊΙ ]ΐ(ΐ πάνυ άνι1:ω; ι'χί ΝκΙ 

^βΐιΐιτυΐ ΐΐ Ακέβαντιν (ν Βυζαντί);) τίιι. »1 Α βι- 
ω; Κ5ΐ( Ά>β^νιχο{, «ΐΛί^ΞβίΙς, Ιτίΐιύτι;» 

μνήμην ηΰ κΐΐίΐς. *11ν χίμ ού μίνον Αγαθοί 1£ιί«, 
^ΧλΑ ΝαΙ «ρ^ ηάνΐλμϋιοΐΟ, Εΐβ νέονοΤβιχοΐμχΤν, 
Ι^νν «ϊφυϋΐ , χ>\ μιτίλα; ίΧκΙίας ύηο-^αίνυιν τοΰ 
τώϊ -[(γϊνντ,βΐίων 4;«ν Ιαυτΐν Δηοφανιΐν. Μιτί 
τοϋτι η 4 βιβιλιίΐΐ βιαιλία τ&ν γαμβ^Ίν Ιχων, πρ6; Β)-ΧΝηΐι1 ηιικι» |ΐ|τΐΓίιη<. βΐ ΙΙΙίυι ίιηρρτιΐυΓίχ Λη- 
ιίΓυιιίΐΊΐί ΐΗΓίίο ιΙΙΐΐ ΪιιΙι^γΙΙΙ. ΙιιιμΡΓ3ΐη\ ιιιϊΙργ ιιΙιϊ 
4ε υΐίΐ" Π'ϊί ^οιι>ρ?η1, 732 «νΐΐΐΐΐ'βηΐϊι^ίιιιο Λ•>- 
ΙοΓβ βιιΐιιιιιιη ρβΓοίΊ!!», ΐ|ΐ>3η<Ι<ιι ιαρπηνΐι, ίιιΐίχικι 
ίιι ηιβϋιιΙΙίβ ΰ^ιιι ηιηηύπιιιη ΐίΓειιιιιΐιιΚι. ΐ.ί»ι 
<|ΐιίρρβ ααιι ιοίυιη (ππη> ΙίΙιετβΙί, *βιΙ >•Ι οιππία 
ί:«ιιι. ΐ|υπρ ηιι&»£| αιΙοΐΕϊτ^πΐΙ,ι: οηίΑηινπΐΐ. ηαικΓΒ 
1ιιΙ>ίΙίΐ ϊη ρΓίιηϊΐ ο 1>(ι>η(^ιιί , ΙιιιίιηηιΙθΓΐιιηΐ|ΐιβ 
ρΐΓ-'ΐιΙι>ιιι κιιυιιι ηιΊΐ ιιιοιίίΐΐιιιι «ιΐί1ίηβ)>11. [Ίι<11ι:υΰ 
ιηιρί'Πΐΐΐ'Γ < ιιιυ %ΐα<•η> ίιιιρι-ηίοτβ ατ\ια ΤΙΐΓ>ι^ί!Β 
βίΐιΙ}υΐΑί οΙιίτίΙ, ρ:ιηίη) «Ι βυια Καοίβηυΐ ί|;ιιοΐ>Ιιιι 
αιιιιιΙΙιιιβΟϋΙβηιΙβΤϋΙ, «ι ίριηορι^ι^ ρα!^ιι11]^^1;ιΓ^^ΐI, 
ϊιιηίυκίϋ ϊιιι^ΐϋιιΙΟΓβιιι ραΐΐπιιιηι βχ^υρΐ»•»: ίιιιρ«- 
ΓΪυιη, ρβΊίιη υΐ «υηΐιΙΐΊη 9Λ ΙιΙιοτβπι πΓιΓιΙβιέιιι τ^ΐ τής βράχηΐ Ιΐ^ιι πΐίίΐΐ, χι\«3ΐαΐ η:ριη''6>' ^ •βΐηΒΓ4ΐ«ίΐΚ : <|ΐιβηι ευιη ηιίΙΙΙίΐ ιμίαιΐ). β( 1«νν> μίν βββιλία «Ιβιν 1μι^νί;ων ίχρι τίτ* 
■^γνΜν>ΐΕνον τλί; «ί'/,ΐΊι-, χλ\ κίιη Ιργοίί α^τυΐ; 
^^■3-ΐΜ'',^ ποιών, ώΐ τήν κατρψιν ραβιλιίαν ί νίος 
^^ΚβιΐίξΜΝ ^αιλίύ;. ηΟτο ϊί κρίί Αίνους βίρατιώτ^ ρΓ«ίβιιϋ1»ϋ« ίιι^ϊείΐι Πϋΐ^ηιι ίο Ιυΐυηιηι ροΙΙίηπΙκηι 
■ πίιι>:ι<I^β^ιη^ι:), ςϋυιΐίο β\»ηΙι*Ιΐ3ΐ ίηεηιΙΙΙιιΙί, 
Είκϋϊπι είιη ιπιΊβΜίαπι ΙιΙΙ;ιπιβΓηιιβ Ιαϋυτβ» β( 
ηΐϋΐιιϊοηβη) «ιγΙη» ΐοΙνηΐΜΐ, 61 οπιηία 4)υ3•] μ 
4ΐϊϋΐ[ΐ[ΐΐ3 ϋοιι«ιΐϋΐυι1Ιιι« ίΐΐκ-Ιιηΐ, » «ρο; 3»9ΐΙ*ϊΚ ορών Ά» *ίβν 1ΐΐΐτΐ]βΐ^ ίχυντβ κ{/ιί τί; βτρβτίία;, χιΐ μιγΑΪ* ()ηγτ<λλ^μινονίχ 
ιών «9ρ4νηυν. 'ΑλΟΐΜΐς γίρ καΐ ΓΙαρώ; ^τίζ μ ιβίνΐν: ΐ^'^ ^^ *^ΐ βιαίτη; τί]ν 1ναΐΛ0ΐγ))ν. χα) ΟΑρυτ IX. /.^^αΐίβ ΪΜίΧίαΙΟΠ* ι^ ΟΙηη'ΝΐίΜ ΓβίΜίηι ; Ιίββίίοΐιϊί ίαρΙΐΛ άαο, αιηοΙΊΐϊύ ορΐηΙοηΪΜ (αΙΐ9, «( ρτοηίιιί* 
απιίΐα <ΐθπ(Γα Βα^^β^β>, ΓΙιΗιΙ'ΒηοΓΚίιι ΙιαιΙι». ΐΌρα ^πλγχι οιιαιϊιιιη 6ίΙ!ο Iιαη^β^Iυ^Ηιη, ΐτππι ικϊηι 
ΙανΜιιι ^^ι^^^ΗI. Οιιο ίρ»ηιιί ΐίπι ί;ιιι Ιΐΐαίιι α ΡΒμα 'ίΐηιωί. ^ι;ηιιΓηγ η ^τ^ΐΊβ: ά* εογο αάοίακηΐ'α 
ίηιρτΓαιαοι ΐ( ηιαίΓΐ*, ΐΙ ^ι• αιιίηα ί> ββΓί'υ'ΐτι. (ΙοΙιιιτΙαιϊο αιίιΙ'Ιΐίτ άΐ ΕίίΙηϊητΗΐη ίοΗΓοηΙία οα'ΒηΛβ. 
ΙΐίτΛίΛ αη1θΓ«πι (ΟΛίτα Βατίι»τοί, η κιιι/ίιιπι ραη» Εΰΐίίΐίαταιη ΜΐΐαίαΙ. ΙπιρίπιΙοτ €θιι<ίϊιίοηαη ρτα- 
Μΐιίτ άβ ΐΟΗΜβ, ΐΛΛίΙαίΛτ λ ραρα. ΡτοκϊαιίΗτ (οιαηία»; κά ΜΙλιη ΐαΐα ιιήΜίρα ΙΐβΙΐΛ Λΐ$οΐί»» 
ίοΐιιβ» άΪΜίραί, 

Αΰβ[; τ« ιΐ; Βυζά-Λίβ* ΑνβηρΙψβΐ 4 ρβτιλιΐι;, ^ Ββν*τηιι> Ποηβ1>ηϋηορο1ϊιιι ίιιιρ«Γ3ΐΑΓ, μ) Ο*• «ρ1; ι1ν 'Ρώμης ΙβΓβ«ο«β» ΚλήμινϊΛ %ίν « Ιιμ- 
ν^ηονΧβν Γιώργηι τ4ν «ρωηβιντ,κρΐιην, χαΐ Σιγη- 
^ τ6ν κριίτωρι τοΰ Ιήμβν, καΐ ί» νΛ Λατίνι•» 
γ4ν«υ; >/3ανβ){ βνΊμΛ«ιν3 κοΙΟν Ι|3ΐ] χρΛινι β<ΐου- 
ΙινκΊτα ραβΓ'.€ΐ, των Ιπιτ^ΐιίηι* ί* ϊνΐΐ κιΐ γ-<ο)• 
ρίμ«ιη τίπα τιρίβ6^(; {^ρΐίτα. Ή πρ(β<«[ίΐ β1 ^ν, 
&;ια μΙν άι»1{ίφ«υβι τη; κάκΛ ψνιχηΐ τ1; πιρί 
ριβ(λ^ω{ κρο?ι::νβϋ>ι; φήμΐ{• '^ί^τ γ&ρ αύτϊν 
πιρί αϊτού αχηχοΐτα, £>ς χατίτΐντού ι;ο1ίμοιι χρβ- 
*η Ββρ4ί{}ο•.( )ΓϋΙιιαΐ(θ βνμμά/ιι; Ανα^ρβύβι, κΑ 
|(ανΙριτηβιΐ«μέιη>;{ 4βΓ,μ/ραι τ«ΰ; 'ΡΜμιίους. ΑΛ 
ιρ\ ι]ί(Ε(ΐνο{ ΙηοαΙτα ΐλ; βίτΕβΐ τών νυμβιβηκΐτων 
νίιιαν χχτιμαβίΐν, χ*1ώ;4ϊ4»κτ) ίιάϊΐν )ηρια,(ίν- ιη«ιιι«ιιιβρί>οορυα) υιϋϊι Κκιιι.κ Οι:οΓ)ίίυαι ^ριιη»- 
ρι^1ιι^^ ρΓκίονβιϋιηαιιι, «( &£ΐτυπι ρηκίιίΓΕίιι |μ>• 
ρυΐί, ι:1 <ί« Ι.^(]ηί> Κ^ίιιι^^1^ι1ιιι ((ΐιβιιιϋιαι υοπιίιιο, 
νβίβτβο) ηίιιίίΐΓΐια) ηιιιιιι, ρίρ-ΐ ιιοΐυηι κ Γϊΐηίΐίι- 
ιτπ) 1«|>ια> ιΐυΐιβϊΐ <Ϊ7). ίρκιιΐίοιιϊι ορίο βηιιΐ, 
ΗΙ ϋ<Ι«ΓεΙ «Ι ιηϊιου τ]ιι«, ^ ιαιιι ^^ μ ορίιιίιιιιαιο 
ΪΗβ ΐΦϋΟίρι-ηι. Ναη βαίι» Ϊ(ιιφγ>Ι>*Ι «υιΙίΐΜΜ Ι 
Ηοηηπο ροιιΐί&ϋΦ,ςυοπιιχΙο 1)β|1ί ΙβηιροΓβ ϋαΓίι•- 
ινηιιη υ^ιΐϊβ-ίΜΐΒΐιιίΙιο, ήΐιί ΙΐιιηιιιιινΒ ο^^^ιIιικ«1, 
«( ορίίνοί Γ^ριιί^ιβηι ςιιιιΐιιΐίβ. ΙιΙςιτοο ιιίιηίΦ|Μ:Γ« 
«ΙηίιΙΐίαΙίίΐΙ ρ«|ΐ><ιι (-ΐΐΐ)>4« ϋΐιηιιυ (|υχ κ^»** «'»■>< 
ΕΐΙοϋϋΤβ. ΠίιιψΊ ()«11ο ρΓΟίιβηΙι: ιιΐΐΐίϊΐΓίο ΙΛ Λ• 
(ΪΒΙβ. ΐ'οιι ηιιΐΗΐ ΰοιιιπιιιηίιιίιοιι ΒιΐΓΐιίΓΟΓίιιβ ιιΐ)• ΤΙ ιΛιμον Ικ'.ν.ιβίτβ Ελβοι, βλλ'οΰ τ!]νιιοινωνϊον ρΙίοΙΜϊΙιΐΓ. ^^^η^β πι^ιιΐιϊΐ, ι|ιΐχ•ιιι ΙρΜ ι•:!]», «1 
ίιβ6ά»««ν ίβηχΐίμινοί, Έπιιτα ίΐ^Ττο χ«\ την ϋυιιι νόν Ι1ιρ6άρ««ν &3ΐ»ΐίμ(νο(, Έπιιτα ίΐ^ίτο χ«1 την 
^—Μ^ΊΟ^μΙνίν 1*' «"ΐΟ"^ ιτΐιβ, «α'ι *ιί'ν χιτΐτίινΊΓ»- 
^ΗιΙ>ν.χα'- ιήν ϋί1ΐ)ν Ι βηί ραν χατί των 8ι ρβίρΐϋν Ιφο&ν 
^Β|^κοΙιμίω*τφ«ρβτΐ)γψΐΛ'(ΐ&ΈιβΰνΜϊ1γΕγΕνηιιβιΐ' 
^Η^ΙϊΐΟαΐ Η γΐρ μϋιΐ:3 ΙκΙ τϊ} ΙχεΙνων ΑποιλΐΙ^, 
%)Α >ύι4' ΐΛ (ιίγιβτβ βννίργήβίΐν,ού μίν«ίι4δισιν 
ιηρίΐονΐΐ ϊΙ οτρατι! «ρΐ; τήν ΆβΙαν ίτηνοι, ίΧλΙ 
μ\ αΐηΐη) βυμναρΐντι μ«τ> τγ,ϊ βτρατι^;. «αΐ βνν• ^Μ (Κ) Π* Ιίΐη ηοΙιΙΙί ΙΡΐϊΐϊοιιβ ΙΐΗρΕΓϋορίι ΐϋ (ΐοιιΐϊ- 
^||Μΐη 1(ιιη):ιιιιιιι>, ^1 Ιιι<)ΐ''' ^«< ίιιιρ«Γΐ1θΓ«ιιι (^ιιία- ΒΟ Ιΐ;ιΙΐ;α η Οι.-^^^VIι[^* ρΐ'ϊηΐίρνβοιιιη ΒαΓ- 
|)3Γο« ΐπιςϊί ΙιπίΙΟΐ εχρβιϋΐΐιιιιϋιΐι ιιιοΐίΐιΐί ε&Μιιι, 
»6 ηαιίΐ ίηιρβηιοΓβ «ιΐΐΐίροινηΐ. 733 Ι'ΙιιΐΊΐηαιιι 
βηίηι ιβ ίϊΐηηιπι ρΜΐΙο «Ι Ιιικηιβοίκιιυ ΙικΟπ, ΐ£ΐ|ΐιο 
3ΐ)]ιιΐ0Γβιιι ίοΓβ ηιαχϊιιιυηι, ιιοιι ίοΐιιιη ιηιιΐίΐΐυιιι 
εΐ|ΐβϋίΐιιιιι βχβΓυΙιιιϊ ϊιι Αβ>*<ιι ^^)ιι^ι!ι16I1^ο, «ίΙ 
Οΐΐϋ ί1ΐΐ$ ιιυοιιιΐ'^ ΐηρϋΐ ρΓοΙΙςίίΟΟίκΙΟ, ιΊ υιια <(:γ- 
Οιιιβα ειιρίϋο ο1>βιιιιι1•>> ΑΗϊβ ιιιιίιιι |»ι-Μ.-Γ0^αΐινίϊ ^ο^ϋI)ί ΡοηΙαοί αοι«. Γ1;ιΙίιΐ3 >ηΟ<.Ίΐ>ίΜ(η VI ιιιιΚυηιρΙαηβ νβτΐυιιιΐιΐΐιβίι ^ ι^Ιϋ «3 0Λ^■Ν^3 ΟΑΝΤΑευζΕΜ 

,ιορβΓΧΟίΙΙιυί Ιίίοιίΐϋΐϊιιιο «β- Α ατ«νιΐ^|ΐ««ον ι (ΙβΓί, αίκτίΐιΐβ αυ 

ι)ίΙοιΐιΙΐ Ι33Γΐ)]Γΐΐί εκίηιι ριιί, ίομ €ΙΐΓΐ»ΐίχιιί( 
ΙιιιιιΙιιι ιι«Γ3Γΐ« ΙιιΐιιΙίκΐι^ηΙ. ιιιιΙΙΙ («ϋ^Γι.-. Ι.ο^κΐίε ίΐι 
Μ Ιι•1κ1ΐ3(. «Ι ΐΙ)3ηι ο ϊβιιίΕΐιΐΐι ίηΐ]ΐβηΐοΓΐ«φΐπ»Ι«. 
Ιΐιιιπ ηιίπι ίΑμίΐΙ «ιροβιιϊΐίοηι ρίΐρ«. η'-οπιηι χηΐίι 
νΐΐινηηΐ. ΙΙΙι- (.ίοκιιϊ, οιιιηίι 1>β]|•> )(>'ί{ΐι ιπηι ηιιτιβ, 
ηυηΐη ιί αοΓΐιιι » Ίοΐί-ίβΙ, ΓΡθειΐΐΐ-1>ιιΙ. !ΙίΓ>πΙίΙ>ιιι 
Ι•-ριΙΙ«. •ς |ιι-'ΟιιΚΙ)ηΙΪΙ•ΙΙ1, υΐκΐβ Ιι,να ίΙΙΪ ΙΙΙΙΟ €ϋΓ|3 

ηηΐίϋα. ■ Ιχηρ.τ* δϋΐιαυιΐΐΐηβΐ Γνυιίπι, <|ιι(Β ϊα 
«ΌΗΐίΐιΐυ ϊιηρβ'ΐΐΓΐΐί* Ιιι*1β οΙ> βιοηΙΙπ ΙΐΐΙΙί υβι^ιιβ 
αϋ βιΐΓίΐηιΐΜΐ νιτΐ.Ίΐ» εΐΗΐ, λϊ αοΕίρΙίΐο ιΐΐχΐΐ ; 
ΐ|ΐιχ Γυριο Ι1νι;ιιι1Ιο Ιπ ρΑΐηχη Γίπιί^ΓύΓί, ρΐ'πϊιαι 
«ιιιιιι• »ι1ιί υΐί οοιιιίςίίίεηι, ιΙίΙ>Βεπΐ«Γ <ΜΐϊΓΓαΐ£«ΐ : 
Ιιια^;ι1ι>ΐ'ΐιιβ «ι Ιη «κΙαιιι Ιοίΐβΐιηΐ ϊιηρβηΐΐΓοη. (|ΐιΙ «; Ρ'ί^Αίΐβϊΐ ϊΟί; ηϊρΕίρο.)( ίκϊϊϊΓϊ πίΜχ•<ν:ιΐί 
ίνί{ρ{ΛΚΛ τβ'{ ιοΧμηΟιΙΐΐ χατί Χριΐΐΐανών Ικϊ 
Μσοόιον χρ6-/νί, οϋίΐΐ ■ ή μίν Λν «ριββιΐβ νοιβύτΐ) 
1\•', χαΐ πανΐχ Ιτ'),ίΓ:ο κατ! γνώμη* βαΐίλιΙ. Δια- 
Χ!γο|*ίϊΐιΐν γΐρ τών ιτρίβδίων ϊψ κάχ^ ΐΜρΙ ι** 

Αχριβώ;, ιΐιβηιρ &ν αΰιϊΐ καρύιν ιβΟ ηαΐίμον ΐ()ΐ4ν• 
μί-ζΊΜ. θ11>μα^4νIων 11 ιών κ^ίαϋίιιΐ'ί κ\\ ττ«νΟα«φ• 
μίνυιν ΐθΐν ιΙΪεΙι] ΐϋίΐβι Ιβ^ΐ'.ώΐ , παρί Ζΐ(ΐΓ^Ια{ 
τ^ΐ 1χ £«βϋ)Τι; {φανκιν ^χηχο^ιαι ρβΐΐλΐΐι βνμχ«• 
(Μύβης 1ν Β,ιΐαντίψ ίπ' ^ρ/ί]; μίλιΐια το^ χολίμΐι» 

, _ _ - . - . -, βχρι τίλβυΐ. Ή μ«ϊ4 <6 βαβίΐί) ΒνζίΚΐΜν ίλιΐ'/, 

•ιΙ«» ίΐ'ΐιιιΐβ -ΛΤαη* ορριΐ(ΐπ:ι1ιι•ι, ΐΙ οΐυηιιιϋΐ ίΐϋ «παΐρβυαιι ιΙ; τ]]ν «Ικίιν, ηάν;ι ΐιι^γ^.ίιβ Αχριίιν;, νβΐι^Ιιΐί. β1 ΙκΙΙο ΐαιιΐ πιιιΐΐ* Ιιιϋϊ{;π3 ριτΓρςΐ^ιιβ, 
ροίΐ ι^^ι1^(^& Ιιοβιβί ιιίΙιΙΙ ρακιια ϊιι^ιιυυιιι, >(ΐ( 
ρυ»ίΙΙί ιιιίιηί ρΓ;β μ Ιη1\%ίΐ•ΐ : πΐψι« ιιιΜιιϋ βιΜ 

Τυϊίίθ,ΐ<?ιΙειιιη ΛιίΒΗίΐα «ι ΙΙΙιί* ε)ιιί οιηι ιιΐ»ΊΐνΊ, 
Ιιιιιι υΙ ίίιιι]ί(ΐί11ι>Ιιιΐ)ΐβηΐι)Γίχ «πιϊΐί ΚΐςΛ «βιϋ^ιιιιιη 
βΓ9ΐ, «(ΐΐίίβ νί&ιι*α&κι : βΙ ΐη ιΙΤο* οιπηι-ί ιίικιΙίΚΓ 
Ηΐ»0 ΠΐιΙίΟΐ Λΐ μΐΐάϋυιη, ηοιι ΐυίαιιι ηιιιιπιΪΗΐίΓυιη 
|»ΚΐΙιι* > ιιηιιϊΐιβ γι^ιιιϊπ-ικΙο, 5ρι) οοιιΐη ιΙιιιΙΐϋΜ 
Ιΐΐΐι«Γ;ιΐί6ΐ>(Ι>ι ρΓ9Ρ»ΙΐΐίΐΐβΙ. (ΙΙιιιΙ νβΓΟ ίη ρηιιια 
{»»Λι: •ί»ΐΐ\ιαί, ΐ|ΐΐ(ΐ«Ι ίιη|ΐυΓ>ΐοΓΪ λΐ|ο1«9ΐοιι1 ΗΙίιιη 
ΕορυΙαΜΠ, |νιιΙυΓοαιι>()αο ϊαιρΐΓΪιιι» «ί τβίΐΐΐυί&βι;!. 
ΤΓαΠηΙίι 3Ηΐ«ιΐ) Ιορϋΐ ΚοποΓΐΐ!Εΐπΐί»1πιβ. ϊιι ρΓίιιιϊβ 1^ πάπ^ ^Ί^ν1υ^0V9>, ώΐ )γΙν(τα, |ΐ<]ΐ1νΑιπ>ρΐλί-ιβ« 
ιΐ\ΐ 11>ι4ιΙα.'. Έτ^νιι μ Α ηίπβΐ ραιίλΐΛ, χλ\ ύ^^ 
ηΰχίτο «ύτοΟ, 6τι κο'ιΐμηβΐΐί ϋΐχιοΐ «(τω, κλ\ 4μ- 
Ογ,64\ϊ ύίΛ ϊυχο^ιντών, χαί τοιαύτα ΐΗγκίη ΒκνΑ 
χατ& τ&ν πΆίμ,ον, ίπιιΐή ταΐ; όηλΒ'( «ιρ-^-^τί^ΜτΦ 
τών 4ντισ)>4νΐων, αϋΐν μιχρΐ'}ν/9ν ίηίβΐν, ί,ΙΛί 
ίγιννίς ■ λ(ιΆ Ιμνη^ιχ^χτ^η τοΓ; χιχ^.ίΐ ιμ)ι\ αίτλν 
γιγινημένοί.', χα\ ταϋ:α ίπ' ίχίνου η,^ίκρον ηολλί 

πιρ\ αύτίν «τηϋΐΓ,; . χαΐ ιοί; 1ι>ο(; ϊπ»αιν ί^Ιω; 
ν,μρ^ χχΐ προΐηνήΐ , »ύ μίνβν «ιΐιν τι:οϊμη;ι1ν(υ« 
δΐχα: μ^εένβ Ακιΐΐή7«;, 4)λΑ χβ\ φίλοτ(]κι>ς (ί«ρ- 4 •ι:4ί1ιυ«. ίη<Ιΐ'<Ιιι<:ΐΐιΐιι Ιιιΐί, ίιι ϋβ<-Μΐίθ')ΙΙ)υ ι άν νϊ«, Ο ϊ"ί" Κ άντυτρί^οι», Μ3>οτχ δΐ ίπί,,ίΐ χι ΐίρ Ονγ&ιίρα βνιαρμίιιι βιβιΐΐί ΐψ νίφ, χαΐ τήκ χ>• 
ιρψιν Ιηοίοϋναι βαΐιΧιίιν. Φίϊ,οτιμ1:βτα τ( & ΐϋΑηα; 'ί 
ικρί ΐΐιί( ριαΛίιαί κρίαΰν.ς ΐίΐτιΰίί; 1ν ιφοιίρΙβΗι ■ 
χα\ πρΐΐιβμχιί;, χαΐ ύπαντ^,»9ΐ, χαΐ χιΛί α^ηι{ ^ 

(ιίοτώνίκ-βχίπωκτυνικίτίμ^'^ΐ. ι'υν ί Ϊτε^ί; τ»^ |μ• Λ 
νβυρίΐΜ-' ϊάγ^βΐβ; ζν, ΓιΫ.Ιίλμος κ(Λβ■1■^α^^ι•^^μην, ■ 
Ο^π' βΐ Χτ:ϊρι ύ λοιη6ί Ιχαλϊίτ» 1χ ΐϋν ιηρνχΜν 
προαιγοριιιομί'.ων ών ' ίρίττίΐ η μίϊ.ιιτ* ίντι* 
ι;αΐ(.ύμίνβι , χα\ τ)ιν ΟίίριΊιν βογίαν ι{{ 1χρ« ΐ^ίΐ^* 
1(η]χ4τβί. Ιί' & χιΐ μάλιιπ• ήίΐΤ: ήβνν 4* «Ιΐ 
βυνο;<β(αι; , χαΐ πιΟανο\ κρί; ΐιαίφι;. υ&{ Α ^μι- _ 
ίιίς μ(ΐ1 ηολΧήΐ ίΐέξατα «ή: ιύμϊνιίΐΐ χχϊ *ήβ Ι 
τίμιοι, χαν Ψ^Ιέια^ ώμΐλ*) ΐαι^μίραι χιΐ αννη', αντθ( 
»( ιτρβϋργβν Γ.βντί; ΙΐΜίοϋντο Άν χρί•'β'', ίν «1^ 
βνντ,βιν ^α έπ'ίχιίιου χροβληβΐίη. χαΟι^μΙρ^'Ί «βΙ 
οΓβ ιηρΊ των ιτρββΧιιμά:α»ν ίιαλι^βίίι γρί^κ-.ν, Ινι 
μή Λ4θ!ΐ τη; μ'Ίμΐί ίχρ^^ντ*- '* »Ιε Ίϊΐ1ί»ν 4τβ- 
γΐ•Λ»ί, κι\ «ίπί ΐΐ Χ4ΐ τοίί Ιχιίκ 9ι»ίόνϊ(; β^υίς 
μΊγαν ίκ τβντων άικΐΐίιν^ον βι^ιλΐα. χι\ 1κ6 χίώτ- 
τη: βύχ ΑλΕγα Ιζηγούμινοτ αύηί. Ταϋτα μίν Λτ> 
Οβτ(ρ««. Ίάτι £1 μίτΐ τι;! 1φ>£-ν μικράν ΑβήΐΓ<1• 
Ι'^ν βιβίΑεί τϊ ΚίρΙ τη; «ρ«ο6ιίβς. Τ4 $ί ϊ,*ι τ:ρ- τβ 
μίν Είιχβριφΐΐιι χαΐ ΐύχ3^ τη{ κιρ'< βιΐίΐ>ί3 ι^' ^κν 
χϊ,ϊιμβϊίβ;, χ»1 βαΐ^λίΐα τϊιν μηιίρι • &(ΐ 4 μΐ^ 
βί τι; «ροκίβχιΐΜ μϊΐ4 ΐίιν τοαοΟιβν πΛ•ιιον. χ&\ 

^α^ο1^^ ΙΌοΙαιιί ηπΙη>. 
(Κβ) Οτ^βοΓΜ «ιιιοηιιβ ιΐ6 Ιιϊβ ι1ιιο1>ηι βρί^οορί», «ι γο» ΐοΐβιη ίπιρΐίΓοιίΪΗΪιιιβ ιιΰΒΐί{;βηΙϊ»Ιιπ«ηυ«, , 
ψΛ μ1» λικίΓουίΐΐΜοιίίί >ϊηι, ΰθΐιίαα<]ϊΐ ΐΐΐιιροΓΐ, κι «υίοι, οί|ΐαΐ)ΐΐ 1ϊ1). χ. Εΐ ιΙί:βΓ)ΐιΙΙ<ιιι ϋΓοΓιΙ, ΐιΐί I3ιι^•<ι1ιι1ίιη^$ίι, ΰιιιυ ϋιιυ• 
|)ΐι( ι'ρ Η^κρίι, (|ΐιθ(ΐιιιι οηιΐΐ ($β) ϋΓ3ΐ αιϋιηίϊ υίΐιι>• 
Ππι, ΟυίΙίιΙιιιιΐϊ ιιοηιίπβ, κΙΐβΓφΐ Ι'ηιΐίΰαιοπιιιι ίΐ' 
ηι1)ϊ>, ΙΓ'ΐο <1ν διχτΓΐ νΟΓ^Ιιιίαΐ', υ(«η|ΐιε «Ιπιιΐί ιΐβ- 
4'[ί&5ΐη)ΐιι, «1 <ιι ρΓοΓίΐιίι ΙίΚιτΊι ιρρηοιβ ιβΓ;*ΐιι«, 
0«3Γβΰΐίιι ^0Γ^Γ^^ι.ι1 ΐΐιηΐ Ιι^ϊΐίϊΙΐΛΪιηί «ι ρ> ΐιταΙ 
ιηιιΐΐιιιιι «πηιπιαϋ ριτχΐιβιΙΐΜ^ιΙιιιιΐΐΐΓΐιιο.Οιιη! ίιπρΐ- 
ηΐοτ ρΕΓίβιι«τοΙο α( ιιυβ»• €ΐ)ΐη Ιιοιιομ (;\ςΐ'μίι, 
<)ηπΐυίβι|ΐιβ οαιη ίΠΙϊ ]υΐ'υη ^« ΓοΙΙοευΙιιΐ ΚΙ ; ϊρ5Ϊι{υα 
βρβΓΛ ρπΐΐίυπι (ΐιιιίιηιιιυ ϋιιχιτυιιΙ υπιιιϊα, ςιιχ ιι 
Ια ϋΐβί ιίοΕπΙιιι ρηιρο&[ΐίίίί«|. 734 ^^ ιιιρβΓ ρΓΟ- 

ρΟίΙΐΙ* άΐΜΐ^ιΐΙχΜ-Ι, ΙιιΙΟ ΪΙΙϋ ΙΐιιιμοΓβ, 1)110 ιριιϋ 

«ηπι ηιπ<!(5ίπΐ, Ιίΐιβη» οοιι^ί^ιι^Γβ, ιιβ β πΐΐηιοΓΪα 
νΐ9ΐ)^ΓθΐΐυΓ. ϋ«« ίη ΙίαΙΐΐΐιι ίίκιιιη ροΓυιιΐϋ», 
Ί\ι\([ηιι βΐ ρορί), οι νΙτίϊ ΗρίΓ[ΐ[Ι1ιυ$ «ϊΐιίΐιοηιοί, 
ςιιιπία* ϊΙγ ΒΜβΐ, «ίΐκι^ϊΐυιιΐ, «ι «Γβ [ρ«ί ηίΐιϊΐο- 
ηιϊηιι» ηυι Ι»ιμ)ο ρΓ3-ϋϊϋ3ΐΐ3ΐ,ι. νβίϋηι ίιχΕ ροϊΐο- 
τίηι Γ>οΐι »υηΐ. Τιιι» υεγο ϊοΙ, 3(|ιοιιΐϋϋΐ »ιιιιιιι Ιε- 
(ς^ΐί^Ίΐ•! ίΜΐΙΙοαηΙ, ειι)ιι« Ιυ-ο ^μι $υπιηΐ3. ΡΓϊαιιιιη 
ιυηι ίοηΐί οιαιιίΙιιι« ^γ«ιιβ5 η^ιικι, <|ιιο-| )ιιιιΙ«τ 
ΙΐΗρϋΓ.ΊοΓ «ίιΐϊηυβ ιηαΐβΓ ΙΙΙΙ ϋΐιτ^ ιίαΐ : ςυιιι, «^ιιχ 
ηβιιιο ηπηηαπι «χίρβϋΐΐίΜΐ, ροιΐ Ι3ΐη ιιβνιιιπ Ιμ,-Ι- 
Ιυιη, β( 1ιιίιπίοι>9ί ΙιιιρΙΐΰΐΙιίΐι:^, κΐ ΐΓΐιιιίιιαίιιιιιιη 
ίιι ίΙΙϋΠ) >ι.βΐΊΐ, 1101) 3^ ρΓ^:Ιι;Γίΐ3 τϋβρΐτεπι, ί^ιΐ 
•αΐίϊ •Ηο ι;ιΐ>ιΊιη:4Γίΐ, ΐί [3ηιιιιπ ΙΐίΊΙι ςιιΐϊΐΓυιιι 
ρυτϋ* ν^^«^^11I^, ει ΐ|ΐα»ί ηίΙιίΙ ηονί ϊιιί6Γν£ΐιΐΗι;(, Ι τΐιν ϊιΐϊο.ϊ'.ν Ιχείχην ΕχΟρ», χ«\ τν ιιρ4; β&ΐ!-ϊ Α ρΗϊΐίΐ'ίβ ηΗ>ΓίΙ>ιΐί ϊΙιργΙι; ΒυιΊηιςιιο » ηιηιΐβ ίη)ρ«- να «1ί;ν, άϊ.' άρκιΐν ήγΐ,οΐϊο τΐ των :^ρ4ί τ4ν 

Γκΐλιμον 3ί(ΪΜν ίφΙΗ^νκ μ4•ον χαθαρίν. Αίτύ; «ϊ 

£>αικρ Οίιίΐνϊ; μΐταξίι χαινού γ^Τΐνημίικιυ ιϊ 1ρ- 

|][αΪ4ν ί,βο; ϊι:βώ)ϊΐι, χαΐ τήν ^ϊρΐ τους βατιλίω; 

'ηαΐΆ,- *0γνΐι)μο3ύνΓ.'' ιι»\ <»,6ι^ιον!βν, ήν ίΙ;(ΐν Ιξιρ- 

)(ϊ|ϊ ίΟΟίι; μ;;ϊ :);ν 1χ:Ενβυ τ;5ϊΐι;^,ν. Έϊιξιιϊ ίί κιΐ 

τί]ν χβιΐ τών Βιρϋάρων ί^βίαν ϊμί,νΜΐ, «αΙ τοί; &)>- 

λοι; μίν τβΐ; ηρΗ αϊτού ΤΐιΊμιις ΐηΐΐχίποι; ΐΐνιι 

ηρΐ3-:^0ί^βτ«ν' μ2'*λον Ώ αύχψ των Αλλων είναι 

κοτί γνώμιν, »ι', τ;<ύ\<.1ς τιολλβκκ περί ΐοώτβυ 

4-^(λέ;;(ΐ3Ε τών ιτϊτά τήν ΊτβΜβιι ίυνοοτών, χβ\ 

κΑνταΐ παραχιλίΐν Ιπί τ& Ιργον χοινή πρΊΐ (ΐ^ν 

ϊλΐυβιρίαν Απϊ τών Βιρβάρων' τών Χρίΐτιανων 1σ4• Γ3ΐυΓΪ$ ΛηιίΓοηΙοί Ι]^!)!^!!:)!» νυΐυιιΐΐΐΐ'πι βΐ ΜΐΙί(1• 
ΐικϋηΐΊΐι <:(ζΛ ί)η^ ΙίΙιιι« Μΐίίνρκτίΐ. Ρι\ε(βΓη <|(ΐθ[Ι 
)1β Ιιβίη ΒϋΓΐινπΒ ΐιι<Ί:ηΜΐιΙΐ) α[|ίιιιιιιιι ΐ'ΐυιιΐ ,κί^ιιίίί- 
ΟΓΪΙ. Ε( ηΙΙί! ΐ|ΐιΊιΙειιι αηιο 'φίΐιιιι |(<τϋ)3ηίϊ Ρΐιίΐταρϊ• 
(υϊβίρ ίιΐ (ΐρΐηΐίίϊίιηιιπ), βΙΙιΙ ΐκιιηι Ιηηςα ιριβ», 
<'Γΐ>ΙΐΓυιΐΜί 3ς ιιιιιΐιυπι ^ιιρβΓ ι-υ ουιη Ιΐηΐϊχ <1]ηιΐ5ΐί» 
υβ'ιβίε. οηιΠΐΐ(|ΐκ' ΙιοηβΙιιιιι πιπιιιιιιιιΙΙίΓ ιχΙ οριι«, 
ιιπϋϋ ΓΙιιϊΐΙΙιιηοηιιιι ΙίϋοιΙπϊ α ϋιΐΓΐιΙπι ΒίΐΕΓαΐαί, 
βΐ (]ΐιοιΙ Λά ίβ 9(ΐίπ»ι, «<1 ρΓ«υηΐΜη βΐ οΐ'ρίΜϊ, 
ηιιππί^ΐί ιιιατϊοιη» ν^^'*• οΐ"»<)>θ[|ΐιε ηιΐ Βΐιπιρίιικ 

ΙΙΠΙ1 [Ιΐΐχΐίοΐί ρΓΙ• £<Ι1 ρ.ιΓΐ« ΪΙΜιΓεΓΙϊΙΙιΙΟ• ΡΛΓΚΙΙΙΠΙ 

«βε, Νυιιο ρΓηιη ^τρίίυ» γ]»» 1ίςιιοηιιηΓ|ΐι« \6γΝ* 
ΕΐϋΓίϊΐΚ; : εΐ ((Γ.ΊΐίιιΙ >ςθΓβ, ΟΙιιιΙ ίε 9ϋ Ι1,ΐΓϋ:ΐΓ0ΐ 
[ΐΓΟ Οιπιΐί ΙΙΊκΙίΙιυ» (ΐ|ΐι-•ΙίΐΙοιι« ΙίΓείίΕΠϋο» >ι1ββ μιναν, κλί αύτίν Ιτοιμο* ίΐναι χαΐ χρήαατα ηαρί- Β ρΓπρβηιυιη ιΙριιιοιιϊΙγϊΙ. ΟιιηιΙ &ί ι•γ;βΙ('Γ ϊΙΙι Ιιιχιι. χίΐν, »β\ αταΛ-.ίίι 3οΓ)ν 5ν μάλιιτι ί^ί^ , χαΐ μ*τί- 

!βτΐ]ν πρΐι,' ιίν πΛιμον παρί^^Ε^θί: συντίλοαν. ΝυνΊ 
β1 χ«( μ2<λ«ν &π& τών «ίιτ'Ό λίγων , Χ3\ τήΐ κρι- 
νβΐΐαί Ιξωρμτ,οΟι:, χαΐ χ'ριν ΐύτιϊί (ίϋνιι ϋπίρ ττ|; 
«(κΟυμΕαΐ ζ; έιΐΐΐχνν'ται ΐβΐ; 03ρ5ίρ>->ι; ύιώρ τώ» 
«)]> (<ί Χριβτϊν πίβΐΐν ϋομίνων τϊν ^ό<ίμον 4πΐ- 
γίίρων. ΕΙ <ϊ ι:ρ(>; τοί; ίλίπις ΙγιΟη;; _ ών αίτιο; 
αιηνϋζίΐ'Γΐιΐμα!βι;χι»ΒΕΤ|νΒΐ, χιΙτώνΈχχληΐΐών 
«ρβΤμαιιύιαίΐβτήνΕνωΐιν, χιΧ δΓαντοϋ τι ίιίηΐ)- 
β*τ» τοί Χριιτοϋ μϋ•) οννι^ΟεΙζ, οΟχ Ανθρωποι; 
μ^ϊν/ Λίοιν, 4"Α« κιΐ ϊβί; οίρινίοι; ίυνβμυι, χβ\ 
βϋιώθίφ μ6--βΆτΐί1ϊ£ύ5ρβιώνι\ί αΐτια; κβτβίτβίϊ), 
"ί^ΛϋπΛ μίν 4 Λίκβς βιΐ των ίτΐ-.βχ4πων ί«ρ£. 
ββιύιτο, Βιβιλιϋΐ βΐ χβ\ ο1τ'( πρωτ» μίν ιψ Ο ιιΓιι, 
«ΒΒι^ >1ρ(ΐΐι; ιϋμηλ^ιιι τϊ]( τι ττίρΐ ιύτΑν ί!ι•Λΐας, ίΐΙ-ΐί 
«Α τ&ν χβτΑ Βαρβάρων των .Χριοΐ^Ην-Γς ί;(ΟρΓί•ν ^^- 
ίΐΐϋ; ίξΐιιρμήβΟαι , ιύτίν τ» 5(-*ϊ1 £ι1 τίν κβτΐ ιών 
ΒαρΕάρων ϊλίγί χχίρον πίΐιμον ■ τβΟτο μϊν ώ; Οτ-Ιρ 
τη; χοϋϊ;; τών ακΑ Χριβιοϋ κβλ'ίϋμίνων ώ;)ξ*;ίβί 
ΙϊΜτο* τοϋιο ί' ίτι χοινων*.; ίηαι χϊΐ β^τΐ; τ^Ι; 
τίν χΐλΐν άιύνΒ Μϋτί,ν ίγωνοομίνοΐί. ϋΟτω γ^ρ 
(Ιναι ί!ορ(9«υ»ίμίνο; , ώ; χβΐ νηΐίΛ ΚΛ* χρήμαΐΐ 
««' Ξηλΐΐ; χαΐ Ϊβγ.οι;, χβΐ ηΐιιν οίς ίχι: χβτ* 
Ικΐΐνων ίξορμήΐων, χίρίο; μίγι«5θν ήγούμινος 
τι ΰηίρ τών ΐΐιιβύΐΐυν ίγΐιηι^ίμίνο; άποΟβνΐίν. 
ϋίρΐ £1 τώϊ Γΐίίττ,χίτων «ν Χίΐβτϋϋ μιλώ* τή; 
1<ώ«ω; χ•Ί Αρμονία;, κα\ της (ίρήνης τών "Κχχαιι- ςιικ ΗηιιιηπΙί ΓΐιιχιΙίίίΓο ηιίϋιΐιιι-, «ιίαιη ΕΐΐΙηΪΛί 
ΰΟΐιοίΓΐΙίι «Ιι•νί[ΐ•'4Γβ €0ΠίΊιΐΓ, υι ιΐΐνχΐκ» (ΙΙΐίϊϊΙΙ 
πίΕΐιιΙΐΓΐ ρβΓ βιιηι ϋΟΐι^ΙιιΐίιιβιιιιΐΓ, παιι Ιιοηιιιιίϋιι* 
(1ιιιιΐ3τΜ(ιιιιϊν«»ί$.86<Ιθ(Εΐ(ΐίΐί1)ΐΐ5Ηί3ηΐ)ΐθΐΐ!ίΐ3ΐϊιιιιι, 
ίρ3ίΐ|ϋο Οϋο ϊιΙ πιχ^ηχ νοίιιρίαΐΐ Ιιιΐιιηιιη. ΙΙ«•'ΐκιια'• 
ρ3ρχ ρΐΓ Ιβρίοΐί ^ρί^Εορο». Ιιιι{•ΓΓ;ιΙηΓ ΐΙΙί Εΐ'Μί:ι• 
ίβΟΓυ ()? ίι-πητιιΐβιιΐίβ, <ι ηιιοΊ ιιΐιηι ^οιιΐπ ΙΙ;ιγ- 
Ιηιγι» ΟΙΐΓίϊΙίαηυηιιη ίηϊηιΐΐο) ρι.ιηίβϊΐ.Ί , &«ΐ]ΐιβ 
«Ιυρίΐαιυΐ' Ιιοο ΙκΙΙο Ιχΐιιιη £$$<? ; Ιιιπι ιμιί^ ρΓο 
ΐΐιιΐΜΐιιιιιί Γ.ΙΐΓί''ΐ>κιΐ'>ηι ι• υΐίΐιΐϋΐι: ςρπ'πιΐιιιιι βίΐ ; 

ΙιΐΊΐ <|ΐιΐ<ι ■'! ίρί-β Ιπιη ριιΙ'ΊΐΓΐιιιι Ιιοΐ ΐιΊ'Ι)ΙΙΙΙΙ•ΙΙ 

€ΐ;ιΙ;>πιί<ΐι>ι «'τίυβ ϋΙ ιοιιιιιιίΐίΐο (ιιΙ;ιγι|£ ίίΐ. :^ί<: 
ΐΐιΐιιι ΐί' ϊΐΑίιιίΗβ, 61 ε^>ωϋ, οΐ ϋΐιηρίίΐιιΐί, οι λ{- 
61 »)ΐιϊι. ([ <)ΐιΐ1ιιΐΐΐ:ιιιιιηιιβ μυΐΐίι η-ΐιυ» 
ίπναιΙ^τβ : ρηΙ^Γβήΐιΐ! »6 [αιβ Ι>ίΗΐί)>^1- 
ιηιιιιι. βί ίπ ΐΗϋ ΓβυΜ ιιρρΐΐϊΓβ ιιιοΓίειιι (.οιιΐιη^ί)!. 
735 ϋ"*"'ο 3ΙΙΙΟΠ (Ιί»ΐΓη('Ιι>ηΐ(ΐι ΟιγϊιΙϊ ηκ^ιιιΐιηι- 
ΓΐιΐΓι ευι<]ιιηΓΐ1ο, αΐιιυβ ΕοιίΓβιιΐιι», «ι ρητ Ειί Ιί-ι^ια- 
ηικι Εΐϋι ι1ι•(Ι)ι1«Γίο αι: βΐυΊίο «Ίι. νοίι!• μ ϊΟ^γι 
ΙιαιιιΙ ροί»6. ΕιιίιυτβΓΟ »ά Ιιιιο ιιιιΐηρΐΓβ ίΐπΊ βι β<', 
ει ίιιΐ'ίΐβη, III οι ρπ» ΓοικπιϋΙϋ ΐϋΐεΓίίο ορ»Γ(ν- 
τβΐ (Η9), ποη *ο1ιιιη ίηκηΐϋίεηΐί )ιιςϋΙυπ>. κϋ Ο 
ΒίβιΙϊιιιη αΙβΐΓΪΐβΓ Ίρίύ ροη-Ί^ίίΡ νιΊΙβΐ : 3ΐιΐ κΐ \ιιι- 

ΙβΠΊΙΐΓ ίρίβ «ΪΙΙίΙΙΙί ρβΓ οίΐΙΜΟίΙ Γ0> |>ΠΓί3 ΐΐΐί \\ΐ• 

εΐΐΐΐίί» εοηΐβπίυιη αυιΐ5ρΪΓΐιίαηρυ]()ΐιν ΐΓΐΙ>υΐιΐΓΐΜ, 
ίρ'ίΐΐΗΐ ϊΕ Βτιΐο 3ΐίο$ Ιίι^ιΐϊ ίπ ριτιπι, ςιια ίη αην 
ηια ηϋ^ίίΒίαί, ϊιπροίίιυηιιη. Ακ.ιπιβιι ΙιΙρ, Ιβιιι- Οιών ίιιιν Ιΐίΐ τήν ίιρ'ΐιν χαΐ τήν βίΕαυβήν, ιύβΐ - ι)!!» υιΐ);ιιϋΐη, β1 κΙιηίΓαϋιΙι-, β1 υηιιηι ΙιΐϊΙαί ΟΙΠ' 

Μγ•Λς βύναιΟαι χατί'^α'.ίΐ ηβΐίΐν. ΙΙλήν &0:<ιΐ; ίΙ• " 

ναι Χ«1 τ./Λί τιίϊτα παριιχίυαβμίνβν, ώβτ* εΐ βϊή- 

βιιΐν αίτον ύι^ΐρ ΐί\{ ίμονοίαΐ ^^1Μ3ψα•^1\^ι9ί, ο& μί- 

ν«« ίμι^ρίςΐιν ϊβυτΐν ηροΟύμως, Αλλά χιΧ μά^ρίιι- 

ρβν ηρ'.οεηιβο^νΐΓ ζ ίΐ ίόίίΐι χΐϋβίντ* βιί τής 

ΐίφρβί τον ^)•^^V6■^ βώμβτο; τήν Ινωνιν το!; Έχ- 

χληιίίΐ: ΡρίεινΟήνβ•, βύτΐϊ ίπΊ τήν πνρίν ηρώ- 

ϊον (κιΟίϊνιι ί>Λΐ, ίι' ων Ιχτΐίρρ&θϊινιι ΐΝριί«τ>ι, 

άίν* μίντν ιβντο τλ μίτ* ^ ^^ Οαυμίΐιον , χαΐ 

τών δΑλω/ βνιάξιον πάντων Ιργβν, μή άπλώ; <Λ•.ΐι> 

*»\ (Ιχ<ι χα; Ακιριβχίκτων γΙνιαΟαι - ΑΙλά νιΐ'.τι; ηίιιιπ ηρΐ]3 ηοα ίΐ» ίπιΙίΙί|;Εΐιΐ£Γ, ίο ιαιιηπ', ΐΙ ίη~ 
οοιίϊυΐΐα Οβη, (^^ βιιΐϋ^τΐίίΜ ■□«1ΐ£9ίΙ(ΐ(ΐί ιιιιιΐΐι, 
α:η[ΐίΐ|ϋβ ΐΐϋυΙίΐαΕε αιΐ τκΓβ ϋοηιιιιι ϊθΒπο«ΐίπϋ••υι 
ΐιϋΐιϊΐιίια, ίίς ιΐΐ'πιυιη 63 εΙΙβεΓβ ηρΟΓί^'β, ηιιχ Γι- 
«Ιοιι ξΚΓΐιΐϊη^ιιη «ι 1ιι(:ιπι ΐοαιρΙ«€ΐϊ νίιΙι.'ΐηΙΐ)Γ. 
Ιη<?ρΐυΗ) ηιιίιψβ αϊ ΐι^τρκ νϊϋϋτι, ιΙ« ηιιιΙιιΐίΐΐΑΐη 
ηιιχίκ, ΐΐ Ε3(1ιΐΐί$ ΕΟΐΐϊίΓπ ι^ίι^ηΐ». ητ» ^1 ηϋΐ'ριΙ* 
ΙιηικΙ 1ηΐ[<^πί βιηοΙιιιικΊΐΐυιη , βΐ ΙηιικιΚίΐ 1«ι<ι 
(Ιΐΐιιιιιιηι ρΐήιιηΐ, ίη ιΐίίβ ιιιιΙ1.>ιη ιΙίϋκοιίΐΑ ρΜΠβιιι 
οηιίιίΕΓΟ , πΒ , (|ΐιο<Ι Ιιοιιυιιι ^ιφ^γιη ίΐιηϊιίαίιιι : 
ςιιπι <|π ΕΟιΙϋίΐίϋυΐ, 6ΐ ιΐυ ι«ίΪΜΜ ϋο^πιαίυΐιι Ιίιΐϋί ^αοοί^ί ΡοπΙαηί ηοΐ». (80) νατϋΜ ΟβπβϋηΙίιιιΐΒ ρι-χ ϊ£ ΙιιΙιΙ, ουίιιι Ιιοβ 
ΐΙιι.1ιιιιι ιΐι λαιιαί. Ιοιιιο ριυιΐίΐιιιιι «II α 'ίύανη, 
1ΐ)ΐ)>βηΙ«Πίΐα ιιειιιίιιι υηιιιιυιπ, χ ηβ ΐϋίί <|ΐιίι1«υι πειιιΙίΓΪβ ρΓομΓϋ* ροΓοοτο άΐ\»ΐΤΐ, ρΜ\•.χ ^^^^- 
(](ΐι11ιΙΜΐΪΒ ς(»ιΐϋΓ•Βΐιι1« ΜυΜ. ί^ ΙΝΝΊ8 ΟΑΝΓΑΟυΖΕΝΙ βοΐ', (><^Γϊΐ]<Ιβ α€ ΒΪ ρ«Γ ΙΛ ><) ΐ--•ηι Βΐι1ιϋιη«ιη Γ<^ί- 
ϋοικϊΐη *» ϊϋοϋίΐι*. Ποο «ιιίτη, Ι)θ€ η», ηπ<)β α 
ρΗιιιοηΙΙο 1η ΕΓίΙββίι ^ίΗβΠΐϊΑ πΐ3Π3ΐβΓίΐ. 8ί «πίπι, 
ςιιΙ ρΗαΛ «1«ηΗηιπ• (ηι) < ηαχ ηοηο ίριιι) Ποπι- ΐπΐ τΐιν αΐρίΜν των ίοκβϋντων ΐρθών χβΐ ίβφαΐών 
ϊβρί ϊήν πίτκν ίιβηιϊϊ γίρ ηιρί ΙτηγιΙκν ρίν (») ΙιηηΜ «ιιηΙ ίίΐ», ηί (!ϊγβι!ι τηπίΒ. 0*ηΐΒΓΐι- 
Μηΐ «ιηιχϋΐί^ιιιη η ΐι?Γ||ΐνοΓΜΐΙηιιβ» , <|ιιιγιιπι βΙ• 
ηιΊΙβι »(>ιΙΐίπΙ ΜΙιι» ίη ιιιοΙ<Ι>γα ιΙο. <<3ιι»ϊ« ύίβϊϊιΐίΐ 
ΙπΙί<Γ Ι-ϋΙίηοΐ (Ί Γ.Γ»'Π>ί. ΟιιίιΙ πιίιη β Ι,ιΙΙηίη. 
ρη:$ΡΓΐ|[ΐι ιι ροιιΐίΓίΓΐΙΐ'ΐί ηοιτηηίΒ , ρΓ^βΐίιυι» ηοη 
ΜΙ, ιιΙ ί',ττι:] α ρτΜίΜπϋΟ Μΐιίϋπιιΐι: Γ('«ιΐΕ9Γΐ>η1>ΐΓ 
Μ χΙ ΐΜίΙ«(:ΐιηιΐί Γ«(ΙΪΓθηΙ? ^ιιτΕ ρηβΙΪΜΐ ΕίίΙβ- 
•ία Ι.1ΙΙΪΊ1 Μΐιιπι ίΐ^* <1γ:ργο5 ιΙιιιΙΪΙ'πι ΪΙΓι• *«τ&ί-ι, 
ηιιιΐκη Ε• νΙΐ'τί.Γ >{>Γ•η'ΐι>< Ο^ΐΓίκΙιι&ΗΐΐιιΙίΙιΐβπ ηι•ιη, 
(1 4β!^•Ιβτίΐ)ΐη )ιι*9ΐιίί ΙίΓΛΗίιίοιπι ρΛ[ΐιι|ϋιπ ιΙ<γΙι- Ιϊηπι. φιοια^Ηΐ ίοο^Λ ΜΙ ι^π'χΙμ 'ίριιό Ιλ{ιιΙμημιλ , 
ΟΗοιη (.>*« οίί/ΐΜΒΐ ΓοΐηηΙ; *■«;«» ακΐΙΟΓ ιτχι/ίΐιΐ 
(■ί'^οήκι ραρα (/«ίιΠΜ, «( ίιηίη ,ιΙ ^^Ί^$^ηIα. 5/ί 
ίΐίταη ιίφαηιιιι, </ ΐΐ/ππη Ιη}αΊιι ΕίίΙαίΛ ϊνιττ. 
ρττιιηΐ. ^οριιιτ αιηοίΐαι €οη*ϊιιηιϊηοροΙΪΙαηα «ίιμ 
ραρο! ΙίςβΙίι. ίοαηι,ϊ» Βίζίϊ ΙιιηροιίΙ-ιιι €ο»4ΐαπΙίη». 
ροΐίιαπί ρηΐήοΓίΗιτ. ιι ίιη'ιοικοι ηπιρίιχϊ ηπΙ λΛ 
ίτη* ΙίΜρΜΜ, οίκΙίίιιΙ'ΐΛΐΗ αιΐηιιΐίνΐΐι Π ρβητ* , μ^ 
ροίΐΐα ΓΗΓ•«* οά Μΐηηι η ριορτίαυι τηηηΐιΐΉί τηΐψ. ηνίΐ, ^νιι■.^^•^ ΐοΐιιϊ (οη^τίζατι Α/ιοι (ιιβι, ΐ}>ΐίΐηοά- ^ ιιταηΐ. Μ ηιί ηιηηι 4ίί[αΙϊφΛΐϊ ιαηΙ ί'.ηΙίΑτ ('β- ηοΛαΐΛ ζηΐϋηα ^οπ^τ^^η^ ρ«11α> ί\ιοι 
ηθΜ*ΐ\ [^\ι\>\ ϊΐιΙιιΙίιιΐΓ * ίη-^ τίΙϊηηηΐΙ*τ ^ο^η <»• 
Ιιινί νηΐτβ Λ*κηβ. Οητό» ίη ιη||ΐα(11η«π> ηιΐκο 
ΙΐΊΐίΓηι ΙιχΙ)κιηιΐ} ριρ^Γίίηΐίίΐη. ΤίϊΙίβ β<>ΙΙί<•ίΙΙΐϋί• 
ηί* ηιΐίΐ ί'ΐίηι £ΓΓ|Ρβίι Οπικ.«ιπ »Λ πτΐι ρΓΓΟΓυη 
ι1ι-η«ΐΐβηΙ''ΐη ίη *Ιϊπι Γβϋαεβη ΜιχΙαΙι , Ιιιιι1«ι« 
ρΟΜίιπιιιτ. ρ'Χ'ΐί ΐΙΙοι ΙηηατΜΓ>ΐΜΐ«Β, 4αοι ϊι]!»* 
ι>ΐ(ΐ« {κιιιιίΓΙί'^ΐ Νίηιΐίΐυιη Ιιπί ηοηιίπβ ρΓίιπιιιη. γΙ 

Ι^ΑΠΐΤη IX, <)Ι>ΠΓΙΙΙΜ ίΐΓΪρΙΒ Λά ΙΪΓη'ΟΙ ρΐΐΐιιιιιι 

ΙΜΟΐιιιηιΙιΐί (.ΐΓίΐηιΐ . (|ΐιιΐ)Ιΐ)ρρΓ<ί ϋΓ^ΐ'Ιίΐ: ΜΐυΙεια 

ηυι-βΙτΓίηΙ 61 ι>ΓθΓΐιτ«Γίη(. ^ιί Οϋηΐηοηβηυΐ ιΙ««ϊ- 

ιΙι,Ί'»! ινηπ<|[ΐιιι. ΕαιΙ^ιιι κιιπι ΚιΙί βΐ Λΐ',ατΏΐη τηΐΐ. 

Α( νίχ ι^αοηιτΐ ρι>ΐίΓ»[ 6ιιιιΐαεϋΐ«ιιιΐί . ςηοΐΐΜ 

ρΓίΐρίβΓ βι>(ΐΐΓον«ΓϊίΜ Οη^ΐο• ΊαΙοτ «ι Ι-ίΐιηηί η- 

ΐίΐηΐ.ιβ 8^πθ(Ιί ααζίΡΐ ιίιιΐ. Ληηοη >ριιϋ ΒίΓίκη 

ΟβΙνΙΐΓΒΐιιηι (61 ηιηηΐϊυια Β ΕγΧιί» ΐίιιιιιΙ «1 1.)ιΐίηί• ϋτ<τίϊ ΐΊίο 41 η ϋι ^ιιΐ ρ{)ΐ}τί( ιηοΙ ϊμιι1ιΙ)ι)μ•, 

(«ιιιροΓΐ- υ[(>3πί κι^ιιηιΐΓ, ι-ΪΓ£* ΒΠΠίιιη 1)οπιίπί ΐΟνΟ ψηΙζοία<}\ιηΙαιη ΙιοΐΛίαΐκαηΛ•)αι ΗιιϊίίοηΐΓβώηιιιΙ, 

Ιη 4ΐΐΗ> Μη('1ιΐ9 Αιι^ιιΊιηυκ ίνίιίβηΐίϊίίιιιίιί ηΙΙοηϊΙιαι Οί *ϊ ςιιιι ΓαΙίοιιίι ρατίιηρΐ άητηο ιΟ'ΐΙίηΔκίΐ , Μ 

ϋπρεοϊ ΓοητϊΰίΐΤ €υ]ιιβ τοιιοιίίί ιπι-ιπίηίΐ ίρββ Αη- »βη α ίαπηηα ρτο^Ηκϊιιιτ, ι^Λ ο^ οαίηΙ ρηηίίαΐ*, 

Μίτπυι ΙιΙίΓΟ Οί ρτβίΐΜΪΟΜ ΜΚΐΊί ΐρΪΓίΙΜ, «Ι Γη- ^ (αΐια (Ι ίΙνΙΙα ρΐΌΊΜημΙίσηι «ι ^Ιοηβ ΗβηΙ, ι/ηβ» 

>ϊυ4 ΓΕίπ ΙιΧγγΜ ιιΐΐίυΓ νιιχ ΑπμΙιιιΪ, ΙΙΙ). ιι. ΐ)υ| «χ ναΙ^ϊ ϊηρ^ϊιϊα αιι^οραιιΙκΓ. Ιιβ ρΓο ί.ιΐιιιί-ι ΐ; «. Ιαη. ΑΙ ίΐίι, ΐΉη ιηιιΊ οίιιιτιΐΗίίΐίΜ, μμι ρ•ηΗ- 
ηιηί. ΡτοΙτιχΙα ηΐ ϊ^Ηλτ τι-μ ΠΜηΐΐ αί κβι, αιρτ»• 
πΐΜ^ιιι ΗοιίΓΜ οίχΙά. ί/ΗοιΙ πκΐπ α»ίί ποι ραΙηΜϋΗΐ 
*Ι ΓτίΜ ΐίιΙίΤί ί/.αρίαηιπΙ. ηίί ρϊ4ίηι«ί. Νοί νηο 
«νιικ'ιι• ίιαίίαϊαιιιη Εν^αηϊΛη Ι V ΙΙοηιοητ Εμ/πια 
ροηΐΊ/ίίηα ιιιηιη•ππ ηιίΛΒία ιΐιιάϊο ϊη Αοΐ ιακίΐκιη 
0)1)11 ίικιιίιαηι, ιηηηιΛαι ιηίυιι «( ιιιιηριΐΛυ, μ 

ποιίηι ίη<;«Η( <Ι «(ίηίηιί'ίίιι Ρηταή<ί «Ι Λ7ατ<•(ί« 

^ϊ,-ΠίΜΓΜ ΐΓΓΛϋπιοι (>•ηαζπΙ\β, Η ΙΗμΙο^Ϊι* ΒΜΙιΙΊλ βΐ 
ίιΚιιΙί ιΐ^ιιιΐηιιπι. Ύαιιάοη- ύπηίακι, ΐΛΚίίΙαη πι 
οιηηί ιβρίηιο'η «{ τίηίαΐ* ηχαρίίΐιιιαι , ι^αοΛ αΐιίηα* 
αΙ ρροιηΜί^αΐΛΐΛ, (Ι αϊ οαιηϊΰιιι {ϊπιιΑηι Γίΐ-/πΐΒπι, Ι ΡΪιΙκηι *]Ίΐο<Ιύ ίιιΐίτίϋιΐ. Λιι ιιοη ]ΐιη ηΐίΐιηΐιιιιι 
Γιιεηΐ ^υι<ΐ^I^ιιηι Ι.*ιβΓΐΐΜη>β &υ1ι Ιιιιιο<«ιιΐί(» ι«ηϊο, 
«111)11 Βοιυιιιϊ 1ΐ15 ιιι ηιια ϋΐΰηκιιπι, δρϊπιιιιιι 
Μιι(1υιιι * ΙΊΙΓΕ Ρι1ίθ()υο (ΐΓοΐειΙι^χΐ. ΓΟΐΐΜΐιιϊβη- 

|)1>11ί, ΧρρΡιΐΙιΙΙΙΐΐίΙΐΙΙΙ β1 κυίίΟΙ ίΐ'Οΐί()υΐ 1|ΙΪΪ!ΙΙΙ01 

ϋΓ;Εΐΐι τ 11υί>1 ιΐιΐΐιιι ιΐκ οιιικιΐιΐ) 1.<ΐ|ιΙ•ιηΕη9ΐ ιιιΐΐ 
ϋκΚΟΓί» (Ιΐ,'ΐιΙΙΙΟ. €111 %ίΐΙ>ΐΙιΙΙΓ β»!) Ι ιιι1«ι1υθ'Ί]ι>Ι, 
£[ (ΙΙ11Ιιι1)ΙΕ1 ΟΙηί^ΐΙΙΐΐΐΐΊιΙ^ΙΙΐ (Ί1>1>11111| £ίΙ !>)>11>1ιϋ- 

ΙιΐΜΐ Γ1ΙΙΙΙ ;ιϋ<ΐι1ιοιιβ : Ι•ΊΙΐΰΐ]ΐίΐ : ΙβΓ Ο^ϋία , ΙβΓ !.■- 
ιίη«. Ταηο ηιιΐϋΐΐιηιπ ί^οΐοιίίηηιη. ηυιι ^■11|»^υ• 
>ι;υυ» ιΐίυ^ιηΐβ ιΙΙιη] νιτ«ττ ιΐώκϋι, Τιον) Ιηΐ ϊιιηι- 
Ιι<οΓΐιιιιροιι1ϊΙΙ<:ιιιπ»ιιρι:τ1ιιϊηιι»:Αΐιι>ηι1ι<ΐ5 Γρκριιιιϊ*; 
ιιΐ ρ[(ιίΐΗΐ« ιιιιηίιΐϋ υυιΙΐΐΐιΊιι» ηιΙ, ι|(ΐϊ ριιιιΐ Ιι>1 311• 
■ΙΐΓΐΒ ιΛ}\ιά 'ΐΜύΐίΊααί ηιι^ΐΓίΐ. Ι'Γ»η4ι>Γ« ΟαρΐιοΙιιϊ^ 
4ρΐΜ:υ|ΐιΐϊ (.κιιΐΐι^ιηοιιί* , Ιιι βμιΜυΙιι *ϋ ΡαΙΓι-β 
ΙΙΜ^ΙΙΙ <'υ[ΐςι]ιί |%μΙιε»)ΐι) : ^ϊ ^«ΙΙ ΪΠ ία <)Ι•'' ]<"Π 
βΐιιη ιIι^ιιιIι^αIα ιαιιΙ , ιΐ^πυο ϊιιι/Η-ηη ί^ηίιινίτιι, ιι ηβιΐϊιΐϊ ριι1Γί3Γ•:Ιΐϊ (ίΓΧϋιιι, 

(Ιτΐ^Γΐιπι ηιηι αιοιίο νβ Ιοιίρ* (Ιίιοιι»•, 41*γι^ 
ρίΒΟ «( ιΙιΙυιΙιιαίΒ, μιΙ ιΐίαιη «ιιπιιιιβ «ΙιΜίΠΒΐΙη, 

ίιβηίηΒΓίϋ. Ιενίΐικ, «[ »ψτα-ίηιί* Οηβιι/Γυιυ, ιι 
ρτβ Γΐιιιιιι ιι^Iιί9ιI1^1^^^η1Π1 ρ^υΐιι», Ι^αΙιηοΐ ι ηιιι- 
γΙΙιλ ηΐΓβαβ θ)|(τηΊο ίΙιιΐίΤΓβΓβ πιεηΐπ ρ^ιοίΐι, 
ζβπι ηιιΙΐυυιΊ) ίΐα (οη^τηιαία ΐΙ ϊη ^4ιΐ ^Γ^ϊ^α ιιΐ, 
Ιΐ)ΐ)ΐιίΙ κΙιΙ>ιΙι•Ιίτιΐί ϋΓνκοΓ»». ηιιί Ιΐιΐε ίρΐο Ιαιη• 
ροΓβ τΐνοΙίΒΐ, ΗΙ (ιΤΓί παΐατοπι (ααϋαιηιΐιΙη,^ββΜ 
ΐΟΙ ρακίνίαιη α ρπΐΗϊί 4ύ^αΙϊΙ•α3 αΐιάιιίύ» : ψιίΛ 

Ι>^« «1 (ίΐ*;7Ι|Ι(|ΐίθΚΐΙ>ΙΙ1 (<Ί (Χ-ΙΙϋίΙΐϋ) μϊΙιιΙ ρΓΟ^Ι•- 
Π1 ? VI ίΠΙΗΙ ίΙ ίρ** λρΜΙοΙί νΐΓΐ'ί( ΟρρύΠΜιιί «ΙαΓ, 

ρβηναΐΗΜ ΙιαΙιίο, πΐ^υ* ιαοτίακ, η/ιικΐ «ίΐβπι. η;• 
^ϋΐ αη^ίΐύί , }αψα ρτιηιίριΛιιι , η,-^κί ροΐ4*ι.ιΙ<%, 
ΐί€ΐ^Ώί ρΓΧίΐηΙ^α, ητίξία ^ιιιι•α , πί^ΐ'^ βΙιϊΉ^'ιμιν . 
πρ./ιιιτ ρΓο{ιιη)Ιϊιαΐ*ω, ηίηαΐ αϋαηι βΐϊαπι ίΤΦαίαιηΐΗ 

ρααί ι/ομνίαιη α ρ'ΐΐιίίι. ινιΙ.ΙιιΙίι ΐ( ΊηΓϋΙιι ύΐΐιίπ- 4αι•( αΙκαά πίΛι/ (ΊΟίτι ρτπΐΐίπΐιΐ', ^αατη άί ^άί , [) ίίτ(. 11«£ ΰη'ΒΐΐΓβΙ »ϋ Ιΐιιβηι Ιιΐι. χ Οί*Ι. Β^ίΛΐ- ΛΙΐΓίΙαΙΙΜ ίΧίΐηρΙιιπι . Ιιιΐ" ιΊ /α ςιιοι;»•:, ι^ιια• )αΐΛ 
οΙΪΜ ρηι (^αΐΐιοίιαι (ιιΐι Λί/αύΐα «Ι ΐο'κιί'κία ΙΧΝΙ . 
ρίτρτίηιηη /ίππιΜ'ΐτιι οΙτΙιΡΐΠ ναΙίαηΙ . ο/.-οΓ<<ί πι 
βηι«ϊβ >τΐΐ(ΐι>.ΐΜ«α, ιιιΐΗαΙίΐηιιί ΐοιιχιναί'. ^ιίγ *■- 
ρίηοή»ΐί4 ι.ιβροτιΐιια α ίαιαιι Ι'αίτΛα* αιιΜιίΜα 
•ιι»Ι;ςιιιπ, υι ΜίΐιΙΐΒίκιβ ίιιΐ|.ι^ΐϊΐ<ΐΓ ιιοΐβ ϊ^I, ιιι)η• 
Ιΐβιη {ηαΙ /ιιάκιυ ιη^^*α(Iι*^ιηια *ΐ)»ΐιΊί,<ϊ ή*"• 
ΜΐΗΐΙ {ΐί4ί€οΐϋ 4ΐ ^^^(^ βιιρΜιΙα ιοιιιίνί'* << ρνίΙΐ{4 
ύύριιίβη ζοκαηΛίτίί. 

Μ ϊιιιΙι^ϊΐιίΕΐαι »(ιι>1ίο Ι,ιιΙΐπα: ΕΓΐΙβκΙΐΒ τβ«οΐΒΠ<Ιί 
Ογ3-οο> ίΐΙ> ΕΓΓΕίΓυ Ιι^,ΐ Οι^ιιιι.'ΐΙιιι». ΙιΙιπ» )κο ν.••η- 
«»1ΐ" Κοίίπΐιιι•, ΟΛρ 3. Μ?εΐ. Ιβ : ΡοΜ ιηβίΐΐιίΐίΜ- 
Ιιααι ιΙ κΙ-ίι/ιια Λίΐ(ΐ1βιι« ρηπυιι ΐρ^ίοΐίΐ ΟϋΜπηΙ*- 
αοροΐιιη ρΓοΙ<ηκΐ <ΙΙ , ΡΙιοΐίΐ ΙίιαροΤΐ , βΙ ΜΙ(τΗ 
ΒΐΑκιιια , ι^αίηι οίαι «ηη Τΐορηίΐίίΐ, κκοτχπίηπ'ΐα- 
<•βηΐ ιΛ (Ο *«Ϊ7((Ιι ια'ίΐ. Γαυ ΙίΗΜΚΊχιηί ροηιφοΛ 
$(ΐ ΚΜΜΠΟΗ »,({» ιιαιι <ίί•ίίΐ#ΓΒΐ;( κηί<ι< ίΐ μι• ίονίΐιιοιη (ΐτχαιη ίΓκυϊι ιβπι ϊγαΙη-ι >ιΙ *»ηιί- 
Ιυιη ^β*ΓΓ^^ο. Οιιοιίι-ι «Ιι ι-ΐΓυπ1>ιιι «ηΓα^ϋ, ίη 
βιτοκί ίοοϋρΓυιιΐ Τ νι\ ύοιηιιιιι νι!ηβΓ3ΐιΙ »! «<ιιι ■ 
ϋϊΐιο Κ(•>Γ£ΐνϋ[ιο , βί ηΜίι 1ί>1ΐΐπ Ι^χίηΙ* ύ•!*!!! 
ΥίοΙιηιηΐ : (ίτιΐά 4ιιβιηα ηνίηϊ, \αι\αι\ Ι,βοηίΐιιβ , 
Ιιϋ. τι. ηοη αιαρϋα» Ιιϊι, ^νγι ιυπνι-πίΓϋπΙ ίη ΙΙιι'Ίι 
•ΙβΓ* ΐΟΐϋΐΤΗπΙ : ϋΐΙ αρρ/ίΐκιηίαηΐη ΐίηΙΐΆΐΊ»»ι Λ• 
^^ΓΜΜ , ηοίηίτιηα αΜψ/ήι ία ηίιι^ιοου ιμ|Μ<« 
ηάΐΜτηη βοΐϋβΒΪ: Ηίΐί ιηαΐΜ (κιηιί^ ΑβΜαακί 
ικυι </ιιηιι<>ιπιι1οΐ(0ΐ β^ιικΚιιιιη αά ί^ιχιο* «ίΜΙ, "Ι 
Ίίπι ηίι )π ΐϋίΙιι^ΝΐιιΐΜ ΐΐΠίΓΐΊΐΐ. ι;υι ψιϊΛίπί (ΐιηθ''^η 

Λοιη Μαίαιί Ερ/αα (ρίιαιρα», «Ι 5£ΊϋίηΜΐιι ΰτιΓΓί— 
Γ•ΓΓΐ ίθΓΓί«ιηιιιί , «ί ηυιιΙΠΗ αΐι ΐηίίϊο /^ΐιηΐΊΐΉ 
(Ια^Ναΐί ΐυηιίηΐΗη ρπΐΐΐύΨί ϊοΙι(τλΜ ί'ίί (4 ΐο(• 
(α^ιΐΗίπι <ι άΜραίαΙιοαι,ικνιαιιιιη ηΐ, Ηοαιααί ΛίΜΙ 
«^^«η ροΐϋτηκί, *(ΐΝΜ η >»/ί!<-Μ ιΙοινμ* ΐ¥•(ηί 69 ΗΙδΤΟηίΑηΐΙΜ Ι,ΙίϊΕΠ κ. 70 

)!*ύϊΐ, ΜΙ *ι ζΐ^μΐ* σφβλίίβι φθ«λ•>ΐίρβ. τκγΛ τοΟτβ χ τΐΗΐη ΕΐβΙοίϊαπί νΐβΟΙ, ΙηΐιιΙΟΓΠΐ". ηηιι ιΠ)! ΐΑίιΙηιη 
μίν κΐβαν Ιν!ε(χνυβΟαι βΚί.ϋϋ]ν, μί| τοϋ ίοχοίποί »ΓΓηβ»*"!ηΙ, ηρφίβ •1Ιο» νΙ)Ι|ΐΕηι1ίΒ5θη(, κά ίη ηιο- 

Ιβοοίή ΟΓβΙϊοΓΪ ΠθΙ«. §ίΐ»ΐ ΙΙίΓρ <|ρ ΙΐπρρπΓηιη Ιι•\1ιλ1ρ ίΐ ΐΡί«ιίΓι ίη- 
*ι•ιι1η Ι.λ' ηίπιικ, ΟΓΧΐυι Ιρ^^. 0°'>'' «^ϋΊ! ''β 
ϊίιΌΓρΙη ΒΓΐιοΙίΐΓίη. ηιι) ρηινα |ΐιΐη»ΓεΙ>Λ 0<•η•.1βιι- 
ΐ1ηι•|">ΙίΙ;Ίΐιΐϊ ΐΛΗη* Ο.'ηιιϊίΙΙί ποηκτι ΜϊίοιηρίίΙ. ί<1 
ί*Ι•ιιη> ΠΙ. ι! νΙΙι 1,αηιιίηι« 3ΓΐιοΙ>^Ιιιιη (ΙιΤΓιτίίι 
■>νιι«<Ιί Ρ "Γΐιιΐίιιπ: ιιιιιιι)ιιβπι ϋϊΐτπΐΐιτη Ρίίΐΐί ίη&1:ΐΓ 
ΜλγρΙ 1Π1ιι^ ί^ιιΙΐΓΐίίιιί ; ιιίιη ίηίπι ίβΐίί Ιο'ιυϊΙ ββ- 
■«««ΠίΠ ι>ηιΊιιιίί<.ι>. ΐίιΙ ηΐ ίη9ΐΐ|Μ!Γ ιΙοΓίί&ϊϊιηβπι (^Ι 
τηΙίιΙίΊτΙηΐϋΠ) 3ριι)<>(Ε'3ΐη |>Γη ιΙβίτβνίΗ ϋοηοίΐίί ϊΙΙΙιιΐ 
*Ίν?^!I1ι« βΓ«Εο<ί «ιϋιΐίι , (|η« I^^I^π^ β(»ΐΜ. Νοο 
ρηιϊϊΐκ)•• «'•), ηιιη<ί 3ΙΙΙΊΑΓ Τΐ'ΐ'ΡΟ-βΓϊοϊχ κϊη^ ιιι• 
ΐΙαΓΤ ρΓ»ιΙίιΙίΐ, δίΊιοίΝΓίιΐΝΐ ρηιΐΐΐ ίηιρΓο1)3Μβ Λέ- 
«■ί*(» ΐγη<Μ|Ι. ΙΤιιι1<>Γΐιίιιι Ιιηί Γοιιίΐκΐ ιΙΙί β(?Γΐ»πο ί 
Ν«ΐπ Ι,ιηιιΙευΚ. ηυρπι ΐιΙ»Ι. ποη <11ίΐΐ ίΐιιιι ι1ί»5ΐπ• 
•ΐΜτ. ροΊΐιιπίΐιΐ ΐίΐΗ-ιιίυβ Γιι';γ3|, Βι'ιΙ 3ΐ> ίιιϊΐίο *ιηη 
■Μ«ηχηιιι ρκμ). ηιιοΟ (|ΐΐΐ πιΙοιιε: νβηιτη ίίΐ . ριιιΐο 
•ιιΐ^κ «ΐΓ<)ί«ιΙιιτη ΐκΐ. Ιηιΐ) 6«ιιιιαι)ϊιικ βρηίο^ίαπι 
ρΜ ΟΜίηΙΙο πηη εοοίίΓίρίΐι ί'ΐ Ιρ'Ά εηιιοΙΙίο, μ•1 
ραβίΜ, οιιη (ΐηκίί * ηκΐύ ιηιηιΚτΐ6\]Ίηηΐ. 

Ρμιικ, ιιτπ|ηπιϊ> , (Ι ■πΊιίιΙο ΙΐΓΤΡβηιιη, νβΙ 
ίοιίβ (κιιϊμΙπχκτι ?Ιι)(^1, ηιιοιΙ ηΙΙιΙΙ ηηη («ΊΐΙαηιιιΐ, 
1)1 ρ3[Γΐ3ΓΰΙΐ3ί Οοι>!ΐηιιΐίπθ]>οΙΙΙιιιο ρτΊΚΐ» νίιιιΙΪ- 
όιτιιΐ, ΙιΙΟΐΙίί Ι'-|:ί)ιιι$ (ΙίτΙηΙ.ι Ιιιιιιΐ3ΐιΪ9ΐυ« Ιηι ίΐί*. 
ΟιΐΐΓβ αιηι ΙηΟΐ'ί•Η ππη ρίΜΓπι ΙΙηπικπιίΓη ροπιί- 
|γι•π> 1η «εΙ«ίη•ΐΙίβ Ιιί€ΓΒΐνίιί!> ϊορΓΓΠΐηιιι (ίΜ, 
«1θ|>Ιιοϊ ΡΟιιιηιίΐιΙο Ιιοε ίυρΓοη,« (ΙίβηίΙκΙίί ίΐΛΐϊρναί 
1(1 5ε ΐΓΛΠϊΓεΓΡίικιΐιαΙΙ 5υιιΙ ; ρτίιηι} εηΐιιι ιΐίΐΐτιιιιΐ, 
ροπιίηΐΙ ιιπη ΐΜΐηΐ)Η>ι«Γ« ρηκι». ι)ί*ϊιιο Ιπχιίιηιο ΐ'| 
ΓΟΐιΐηβιι, «ιΙ ίιιψι'ΠίορΗίη ηυια . «Ιοικι οΐ ρπ»ϊ- 
Ιί^ίβ , ιε ρΓϋίηιΙρ ίιι ίιιι)ΐ€ηΐΐ)Γί« ιηϊηιι ΐϊΕβ, ρΗ- 
Ιηι<> ήοιηηιιϋ ρ(•πΐ)|1ι:ί ^ιύιιικΓβ, Ίίτηϋο ΟοιιϋΙΙιιΙΙ- 
111) ρ οΐϊ 1.111(1 ι>ι ρηΕίΐιΙοιη ϊιι»ί(|ΐιΪΓ(:. ιιπο βΐ κί|>Μ 
ΐΒϊί^ίΙ-•!^ ΐυιΐΓ., ϋυιη ηηιηι ϊϊοηϊΙιιηΙίποροΙΙπι ίιπ- 

ΕΤίαιι) Κ.ιιιϋιιΙΪΙ. |[β ίοηΐιΐηίθηΙιίιΛιιιΐ3€οαιηηιι 
ί> ΑΙοϊι €Ί>ιιιΐ(^ηΙ ΐιημνΓαΙυπι ΙιΙι. ι-ΛΙηνιιΙί•: ομιι 
ΐηίηιτιΐ'ϊβιο ΐ|ΐι.τ άκ ρυηΙιΠΐ^ ΚοιίΤΛίκι γγι-οι^ιιϊ^-Ι. 
βΙ Ιικ-ε. ϊιιιιιιίι. ιι»ρι-ΐΓ9ΐ ΪΙΙί. (ΐηι υηιιβηο πγΙιι ;ιηϋ- 
■ΐ€ΐί(; 'ϋιηιρ αύ« «ιΐΐ βΙ Ληΐνΐϊι ίί^ουιι χαΐ οΐιντιι. 

*.ΐΓτ4»^(ιι> γ4ρ ιών τ-ήτΐροί" ίχίίϊίν ένΟϋί ίΐ; τί.ν 
ήμΐτ^ριν ροΐ:ί<ίϊ ΐϊί'ΐν, «αΐ ίί; χϊΙ τήί ΛV•^x■Τ|X■.■^, 

χβΐ ί) ιών βρ4ντιΐι Ιρ/ιιρβηχη ιβξΐί, ««Ι ατη(ύκ«^ιν 
οΙ άνΙχαΟίν {)3ΐι!ίΐΙ; τΑ κριββι::* τψ Θρ4ν^ χί^ς 

β^^>ο6οΐ ίίς π-ριΐιΐΓ.Ι^ν π^ιυτίβίην :^ Κωνττβνιινηιι• 
νϋ-ιως άν«6;6ιΛ»μίνιι «; Ανί "ϊί;» *1ιιΐΛ)|ίί•.ην ίι- 
«ικήαιι.- ά^άαΐζ ύτΛ τοϋΐον ΐιηΙηβΕν* Οααηαιίιηο• 
ΛιιΐΗ ΙλΙ'ιιϊ ΛημλΙ ίΐ ομίπαηΐΜί. Ειΐ *νίια ίΐ &«£ ατ~ 
ψΟιΙιΐΛΐ'ιτ ίΙΙαίΊΐΐΗ ύ'ι/αιπηην»!. 1«<>β ηατηηαί ίιι Αιΐηβ 
Γτ^ιιι/ιι οι^ΓΗ• ΙιαιιίΙ^ΐΗ ίιηριηυ, ίίΐίηίϋ. ιοΙι/φκ ϊηι- 
ρ(^Iι1π^)>I νη))η'. ιίπιιΙιιΙιιι ι^|[^^')'( η/ ι>^ΐ)<γ<μΓ/ιιιη• 
•η/ιυηι ατύο. " ιαγίπηη» ^πιρίΓβΌ^ί» /ιπιιιιιι ΐπ6ιΐί- 
Γ>π[ ('^4ί '.υ•ιιΙιΐηιιπυρηΙ((<ιιι« . η ιηαιηικ (ΐ)>ιαι^<ιι 
ϋηΙίΙΐίΐΙαΊίιιία . φΐίΤ >,βπίίο•^ιπορ<ιΙιΙαιη> ιιηΙίίίΊί ο^ 
Μ•>]Ηΐιιπι βΙ |ΐηηυΐΗ ιμΐπιίιιπι (αηίο , ηηιιΐΜ Ιαΐίιυ 
•ΓΪι• ^ (τΐΊ-Μι ι«Ι•ίί<ιΐ. Η«ΐ Ληη3, νΗ 5ΐ:1ιι$πΐ3<ιυιιι, 
€αΐ Αι«ι* ^.ιί;ιγι!Ι1.ι ηοιιιβη ΐΐιιιιιι ίΐ>ρ|ΜβιιιΙ : φιν 
*«Γΐΐα α.•ιΐ0(ι1 I•I^η^<I9 ϊιι ςαι•|ιιςο ΐι;ιΐιιιιιι Γκηιη- 
Ι-Β, ΒΙ κιηντ ΙΊΐΓτν-βτ,'νπΕ, ηιιι Λιιιικ αο•1ιΐΊ>ια 
β( 6ΐΙιΙΙιιιΙι<ο>ι ίΐιΙ|«ιιΙ•η» (ΐ»αιιβ *ί•<ί^4ιΐΓ, ηο»^ Ιη- 
ΙίΙ>Μ ΐΗηΐ(Ι>ςί1ι η ιι«(κηιιΐί ϊα β3ΐΙΐι.Ίΐηιη ΙΉγϊ , 
ίΙΐΓϊΜΙιιυυ «Ιιαπιιπι ίιυιιι^ίΕΓΒ , ηίΐ ηιίΓυιη . νιΙι• 
ύίΟίΛ «ΠΙΠΙ ιηιιιι ΙΙ01Ι ΙιηΐΗ,Ί ΓιΙίΚαί, ςιιιιιι ιιιειιιΐη• 
Ηβ βΙ ΙΐιιΐιΙΜΠΙ. υ'>>^ ί'<>Ι'β('<Ί"«>•Ιΐ"ΐ>'> <ι^ϊΐΙΙι>ι>>Γβ 
ρΐίιΟΙΙπιη ηοΐΐίιΐϋΐιτ'ιΐ: ΙιικπΓίΊιιΐΒ [<ηιιΙ«Γ« βΐι ιιιι- 
ρηΐίοικ «ιΐΜίΓίη, υΐ » 1<α:\ ντ\>Η'ΐβ χαιρίιΐιιιΐιιιο «Ι 
Η»}βΜ•1ι] 1 {}αιΛ ηι«η•ΐΜί«Μ ΐ|ΐιιιη ιιπιιΒΓϊΙογο 
0>η&1*ιιΙΪΜυιπ Μμ^ιηιιιι, &ΐΜ•ήυ(;, ήΐι• ποι^ρΐτ)) ))ΐ)(ϊ)ί 
»υΐΙΙ Ι1Η|ΐι« ■() «ΐοηιΐιιι Κΐΐίϊαΐ, υι>ιι81;ιιι1ιιιορ•ιΙΙ• εΐοΐϊηκι. Ιίΐ, ρΐ ρη'τϋΐΊΐ. ηίρηιίΛΗιιτη Ικη^ ίνΙιίΓηΐ^Γ 

ΓΟίΡΚηϊΐ. ΙιΙιϊ ρΓΐπίΛΐ (Ιι'Γ(•Γΐιιιΐυ( βοπι.-ιπη ροηιϊΙΙπ; 
β^ΕΐιηιΙβί €θηΐιΙ»η1ίηηΐΜΐΪΜη'' ; ϋηίΤύτκηι ΐηηοΐϊη- 
ι«Βΐ άιιί}ιηβΙ•ι , ιιηιΐι ιηχί'ηι Λ-ίΐρί'ίΓο» ΟΓ'ίρΓπΐί'». 
Ικίΐιιϊΐ I^ι1ρρ^^Iο^, ΙιίΓο^ιΐί «οηπίϊΐΗίΐίπιηιίηίη ^πιιι.ιI 
ιΐίβηίΐίηιιίί ιαηι'(ίιιίη)Ηΐπ ίίπίαη* ϋοικα ηιροι' ρ'ί• 
ιπΐίηι ίΚί οτπηιΉιπ •αί(τιίΓΐιιηι; Ιι^οΙίκιΊπιιια πΗΐηιι 
€ι>ιηΐιιηιίιιοροΙ*οι ηονιΐ Ποχίιτ ««κηιίκΓΠ Ιιιιίίη• Ιο• 
ίιιπι ρυ>1 ιοηίΐαηι πρηι'οΙίιΆπι ι^ηίο'ίι Αοηιιτ ΐ(4/•η. 
ν.Ι ίπ ΝοιρΙΙ^. υΙ ΕκΙαϊβ Αοηιηη* ιίαιιηη αηηαηιηι 
^ηιιάΐηΐ ρρ«»ίπρ(ίοιιί. ίίο ΙοιιιιΊιιγ ϊΛμιι ίΓηρβΓΛίπΓ, 
VI Ιΐ^νη οΓίιίΐΗΊΠ βηκη'οΓ Ποιπα ιοηϊια αι. ίΐο «Γ 
««ιπιπί ροηΙί/ίίβΙκ< (ΐρίΓΐΜ αριιιί ΐαπι «μ. ιιίηΓΟ .-» 

Β Γ]ΐ)ΐί>^'άιηιιιη ροΤΓΟΜ'. <ιηοιΙ Αππ.ι η^ΐιΐίΐ ^ΐ *τ• 
ηοΛο 0Λ)ίΙιβι!ίΐηβιιιι1 ; ησΙΙηπι ^οίιη "τΐιιιιη Ν Ιο'» 
ίΙΙι «7ΐ)<3(Ιο, ηαο ρΗαιΊριΙα* Μ^ΙνχίΐίΙ'ΐΐίϊ γι οιιγτ 
οπιηΐιιιπ ΕΓΓ[«ιίιηιηιβρ*Μ<>ρη €'>πιΐ.ιπιί[>Π|>οΙΊι»ιιΐ' 
(ɫëûΙΐ)Γ. ΟιηΧπι ΐ)ΐι><1ριη »ι ΛιιηΙοΙϊηβ ΰηηίΐΐπ• 
11ηι>ρη1ίΐ9αυ« ιπιίίΐπϊ ^Αππη^ιη ηΐί^πιιΐΐΐη Ιη ΐ'Ίΐ 
ίίΐίο €Μ<•ΙΐΡΐΐΓ>ηίΐιϊ• Ροη ^^Γ^ ίιι (τταιϊΐΐη, ΐοηιπιοιίιιιιι 
βΐ ρΓ;Ε(:πιίηϋΐι|ί9ηι λιιιΐ μίΙιϊ ^ ν^η^ιι: ίη ι•η ταποπιτ 
π«π Ιηΐιυΐι Αηοιηΐιυβ μιιπ βυίβ λ<ΐϊ'Μ<Ιίι ρηιηί» 
βρίβΓπρο ^ηη^I9ηι<πηρηΠιηη'ι . ϊριΙ Κηχι^ιΐιη : ίιι' • 
ίΐιηΊηί ιΐη^'βη (ΙηηίίΛηιίιιίιροΙίΐ-τ•", ιι^ο ιίεΐ^τΐ ίΙ'ΐ 
ΐΐιηιη οηι>ι<ιιιπ ΕΜο^ί.ιπιιΐ) (ι>ΐί<η πΐ'ΐιιιΐί , ιιΐ 
Αηηα ».τηηιίιιί'θίιΐ)Γ, *βιΙ ΡοιιΐΙ, Αΐίπ'. ΤΐΐΓ«£:,ν. 
Οβίπιΐο κιΐΜΐι ίΙΙερΙϊηΡίΐιΙιΐΈρΐί'Ίιι» ρ^^, 111(110* ηιιι- 
πΐΓΠΐί (Ί ΓπΙιπΓίί; (|'>1ρι>β ΐρι<»1οΙϊΓΧ •> (ΙΊ; 1•*[<9ΐϊ^ 
ίΙ)ίΡη(ιΙ)ΐιΐί «011 *ϊηρ. ίιβιιι γ'ίιΊΗιιι ίη ρην|ΐιι(ί(ΐΐιιι» 
ρΓί-νΊ|ΐιΐρ ΑΙίΜΐιιΙήη.ί ΕεΗί,ιΐ*. Οίοογ*"» ίΙιβΓΊ * 
κυιιιΐιΐο Ρίΐηηιιβ ιΐίβ. Μ3>ίιη ΓνοΙπιηηηιιιΙ «ρν^ΙηΙκ.Ε 
ΒΡιΙί* ■[■(ίΐί. ηΓ>|ΐΐ6 αΙ'η ιΠΉΐβ, ηυ'κ) ροΓ ιιιπιηιβπι 

Α ΓΓβιιιΙιιΙϋιιΐίαιιι γΙ ΙιιρίΓί.ιπ) >ειηιη ΓιΐΐΓΜ. %ηΙΐτ»ζύ^ 
(Ί ϋ'ϋΐηαιι ϊΐια 0(>ηιρΓθΙ>.ΐΓ•ιηΙ : ιΐρ οιιο μιιβιιΙ.ιι , 
ςιιί ρΙιΐΓβ οη[<Ιι. ίΙΙυιΙήΜϊιΙιηηι ΟΓιΙιηαΙεηι Βιιηι• 
«ίιιπι, Ιι»η. νΐ ΑηιιαΙίιιαι , ίΐιιηο ϋΙΐΓΐ«|1 ΟίΙ. ^^^ 
ΓβΓκΗ, ηηηιΙ Λη3ΐιιΙιιι5 ίη «ιι ριΐΝί^ίι ο ίΙΙιι Μηοην 
ίθ ΓίΙβΓΐ 'Λ•\ ΰ:ιιΐ()ηρηι ["ηηοΐΐ! ΟηιίΐηιιΙίη'ΊΗΐϋΙΐΐιΐ 
ΜΠίιιηι ι)υιηΓΐιΐ:ιρι>(3 ερίί''ηρ<)Γΐιηι ^ηίι ΤΙιΐΊΐϋΐιί» 
Μϊ^ηο : ιιβηι ηηιιιβ ί<>Ιι> «■.ιηηη Ι»Γ|;ιΙηΓ [ίιΙιιι» 
βρίΐΕοριι €(>ηΐί.-ιηΐΐΝ(ΐροΙΐΐ3ΐι<> , ι|ηηηΙι•ια ΙαΙιιιΝιΙηΓ 
Αηη3, «εΐοπίΐηβ ('ηί:ιι ΕΐιιΐΓΐιΙιΙ, ι>ι>ιι ρηηι.ΐκ ΙΚ'ίηιΙο 
ςυίι 01 ϊϊΐβοηυη βι βοιίοηι .ΊΐιιΙ>ϊϋ«ιιίι Γιηΐβ ηΐΗ- 
ηί«ίΐ : £1 τ«Ι ϊη 1ΐΙο ευιΐίΊΐί'ΐ ηιιπ β»ι γιιμΗιΙιιι, νοί 
Β) ίιι ίΙΙη οοιΐ()ίιιι»ο»ι, α ρ;ιυΗΐ, ποιι (Ιιικ ΓγαιχΙε γ1 
Γ;ιΙ1»ϋΐ3 εππϋιΐΜκ Γϊΐ , ι>βΐ|ΐιι; ιιι«[ΐΐ4ΐη η 1οΙ.< •ι«η•)ιΙ(> 
9ΙΙΙ ριΐηίιΚοε Οιιηι^ο ρη>(ΐίΐ1η^, υΙ ρορίηιβ ο>Ι'-ΐιιΙΐ( 
ΒλΓΌΐιίυΐ Ιηπι. IV ΑηηΛί., »ιιηι> Οιη^ΐί ^). ΕΙ 
ιβηιεη {ί(να, (Ι ίη &|> ρΓ;τοί|ΐυ« ΝίΙιι>, ιίΓΟΐηι ϊυ« 
οηνι- ίιι Ιιί4(Ι|ΓΐιΡΐιΙβϊ1 ίιιιρηι-ΙηΓυ ϊιιΙΙοΐ'.τιιΙ.Νι•• 
ΙιΙ«ο ΗηιιιιιιΐΒΐ ριιηκΓ^ ρΓίιιΐΐΐηιυ α οοηηιίι» •Μ 
3^ ΙηιρΐΊ»Ιι>Γ>1ι•ι» ΗίΙ»:!. Ίΐι 3 (οικϋια (■( ιηιινηιιιι- 

Ο ιβΒ, ηυ»)ΙηπιΐΜΐ }Η^«ιιιιαηιιϊ. ΙϋϊΙιηίΜΓ ι.Ί ιΐτΐίηιηηΐ 
ίη κιιίι ιΐΜΓΐΐΐϊ «^1 Ι^!;;ί1ιυ« Κοιιι*ιιυ«• ρι>>ιΙιΗΐΕηι 
£Μυ ΐΜΗπίΜΠί ρΓΪικιΐιιι, ΐ[ΐιΐα Ιμι) Μη'Ίΐοη'Ιιιΐ Ι•!!" 
(ΓΐΙιυΗκΙ ίΙΙί ρΓΗΐΐΜΜ «ι 9(1)>'^""11 |>«I''ΜιI^6■I<, κ-«Ι 
ιΐΐ'ΐΐκιαιίΐ η <Ι(:ΐΜίιιΐΊ , ςυι^ ιΐϋ )ηΓπ ι1^νιη■^ ''<ιΐΗ- 
ρβΐΗΐ; Μ^ηριιιιιηΙ ^ιιη• ικτίηο ιίιι ('<ιΐη|Κ!ΐιΙ, «■"ΐι- 
ρνΙΟΓβ «Ιινιη «υΐιιιιί 'μκΐ} μιιι, Ιιυε εϊι, «'<:Ιι-»ί*'-('<Ί' 
1^1 ςινιίι, ■3ηι|ΐΜΗΐ )ιιήι «Ιΐνιιιί ΐιιίϋΓρΓί^Ιβ ί *>1 «•> 
ηιίιιΐΜ ΐιαοΐΜΉΜί «ι |ιομιιΙμ ιΙΙίιιβ ργιμι^γΪβ ι•ι ιΙι>• 
ΙηοΜΐ 3ΐ) ίιιιρηι1>ιΐί Γΐ,'νι««Γΐ ρ<ΐ!«ιΐ. Λ(ηι Γπίπ) ί•"•• 
1ιΓ(!ΐ Κηηι^υιΐϊ 8θ«οριΐ ρ(ϊηι;ι(ιι>ιι 3 ΐΟιιηΙιίβ βηΐ 
ιηφΓΓβΙοΐ'ίΙίΐι», β«ιΙ 1•!) ιΐΐιι, ςιιι ΓοΙγο εΐ μκε•»"- 
Γί1ιυ& >3ηίΙι ί'ϋΐΓΐ ιΐι ΐνκυ αιιίι : ΙΉ α Ι'«ια((Ι 
ίΐφ€τ ΗπΛΐ ρ^ίΓαια,ίΙί.; ιΊ, ί'ακΐαψίΐ ηΐΜ•. 0<><>'' 
ιιυυί οτ ΟυιιίΙ;ΐΜΐίη<ιρη1ιΙ3Πΐ» ρΜίηβηΙηβ ι1ϊ<:1«ηιι• 
ΙΙ*« ίΐ ΚιΙυί ιιϋν«Γΐί»»(Ί, ιηιηηί [(ΚΙαΐ>•ικ<Νη>1ϊ.ιιιιιι( 
ίϋ ΙιΙκΙΙ» 111" ϋΐ ρΓΐηυιη [>υιιιΙ1ίςΐ3<-ίΓυ<Ι'«^Γ«. 
ΛΙϋ ΰηνί 3ΐΐ3 νΐ3 κΙ Γ3Μ0ΙΗ ρηπιαΜιιη 3ιΙ ϊβ γη- 11 Ι0ΑΝΝ15 ΟΑΝΤΑΟΙΖΕΜ ■^^"' Τϊ 

ύίηηι •1) ϋΐίλπιιη ΕοοΙίΊΊϋηιΐη τΓΠΊΐίΙιΐ! ιΐίίοιίϊοα- χ Ατ«Οο> ΐ^ικ^ΐΐϊΐν, περί βΐ(Μ*ϊι.ι« ΪΙ τοϋ λΐτο'^ (ν 
ιΙμιι) -|ΐΠιρο$υ1»Μΐΐ, ϋηΐιιιη πιηΐί ηοη νίϋΐωηηηι, τα,-, Χ3\ τΔν ηιρί ΐΙ]ν κΐβτιν Αχί^ινών (η-τ^ί^αι/, 

Ι3οο1)1 (ΐΓ<!ΐ50Γί ηηΐη. (ΐρΪΓ•όθΓ<•» (ΐβΓϋΐηίΓΓοοΙΠΓΟί , «Γ-ρΓΪηι.τιιι ίΐΐηιητίηιπ 
Ιιιϊτπιιΐ Γΐ ΙιΜίΐ'ΓΓΠί; ηιιίιΙ ριιίπι ίιϋιιΙ^ΙιΐΗ (Ί ί.\η\Ί- 
ιΐΐιι*, ηιιβίη ««ρπίγ, ρπ" ηιιι ι•1 ίΐΐ|ιΓριΐι8ΐη Λ•ςι;ί• 
Ιηΐι'ΐη )]ΐ «■Γ(:1ι.'3^3»Iιι 3 ΙιΙηηιοΙιίι ρριχίιτν λ\^ ϊγΙιΙ- 
Ιγιο ίιηρΓΓίιΙ""•! ΑΙίϊπι ΐ•^η Γίίοιιριη οιηΐιίιίηί,-ι• 
*>ιΐΛ- (Ίΐ[ΊιΙί"< »ΐί•^Γ3ΐ:Ιοιι(Ιί ΐ'\ίη•;ΐυηΓ|ΐι ^ Κπτηβηπίιΐ 
(■[ΐϊιιι ΙίΐΓίΓΚϊίίοι |ι;ι>ΐ3Ϊπι Α|ιυι1 »ιιθϊ ΙηιιΙιιΐι!Γ«, ι|ΐιη*Ι 
ϊη ιιοιίΝΐιΙΙίκ (ΙιΙγι ηιρΙιίΙιιι« α !^!ι^^^! Ι.ιΐιεΓϊ), ρΐ ηΙ> 
■ΙΐίΐίΙηϋίϊί ΐΓΚίΙίΙϊηηίΙίΐΐί ιιι:ιιί[ιι» ιΐίϊίρΐ, ρΓπιϊοίίΐ- 
«οιηΐΓβ «ΓΓΐίΓΡβ ΓυνΜΐ, ιηγβιιιγ. οι πιιιιιίΐ-ιΐ!^ ηηιρίο- 
(■'ΐΉιΙοι οΙιίΓυιΙαί. ^<ι>|ι^1>|>^^^ γ»ιτι ρΓΐΓΐι;ν ίίιΐί» Ιιο• 
Π0Γ<: ρ|ΕΐιΙιηΙη« ί^οϋΙίΐΓ , Ιι«Π4'ΐ|ιΐ(ΐ ιΐιιιιιίΐϊΐι^πι »ϋ 
Γ,πηΐΙΛίιΙϊιιηριιΙίΐϊηιιιιι ρ^.^'<111^^ιι ΙΓ3η*ίι«>ρ ιΙΪειιιιι- 
1)3111. ΡγΙκιι , (|ΐιί Iι■>ιι^ νίηιπ |>*ιιΙο πρη-ΐΜηΓΐ ρ«Ί« 
ιΐΓΐ•»ΐυηιιιΙ 61 ίιιηΙίΚ'ΠΐιιΙ νίιΐβιιΐιιτ Γιιι^^ίΒ ΙΊΐπ'β ΙΙΙί 
ΤΠ>Ι1ιιΐ)ΐ'. <1<ιί "Ι Iιι^ρίI^^ιιιϊιιι ΐΐιιΐΐιΐιηιιοιιι , ηιι» 
Π'ΐ[ιι.-ιΙ>»(ιΙ. Iι(1ι><■'^;1(4I <ιΐί:ι:>Ιΐ'ρ1π ηΙιιιυΙο^ΓριιΙ, νυπη 
ίιι Ι,ηΙίπηηιηι ΕΓΓίΐ^ΐη γ^ιγρεγε, ϊπιο ΐ'ί «(Ηΐϋιι.ΊΓΐ: ίπ- 
}!ΓΛλΜ βιιιιΙ : ιιΐ ιηιιΙιιΐ'ΊΐΙΐϋιη κνιι Ε^ιΙίΙι,ιΐιιίη ηιίιιί- 
κίΓοηιιιι Κιΐΐοίΐβ-, ΐ''ίιιιιί»ιη 5ίΙΐΙι!ι1ΐ: ιρ»ΪΓ1ι1Ι1ΐ8ίΙι- 
Ιι;<1ιι ηοη ]ΐ']ιιιι-ιιιΙ. Μιϊ'^ηοι μβί Γι'ΐΊϋοι •ί (Ί)ΐη|ιΙι^Ι.ιιπ 
ϊιι ΟιΐΛΐΙηιίΡΗίιη ; ΐρίΐ ι,Ίιίιιι ιΐίρρΐ» ιϋη Ι)ιιιιιιγιΙοι», 

δΐΙιΙΐ.ΙΙΟ, ΓΙ ΓΰΊΚ) ΑΐΙΙΐΙΙΙΐΙΐ.ΊΐίΟΙίϊί, ΐΗ'Ιι ΓΙΙ ^ΙΙΟιΙΐϊ- 

[!<» ηι:ΐ! ιΠνΙιιι» οΐιΐιηοΐ Μιβ»;ιιι>, ι,ιιηιιι νιίΓοτιΙ . 
τί•ν ίΐρ'ίηγΐ3ΐ3ΐίίκ.ιν, ίιΙ Εβί. η μια οιι(ι^ρ^ιιI^^, λΛ 

νΐΙΙΙΙ ΙΟΓυ ΙΙΙΊ01ΙΤΙ). ΙΙΙΙΙΙ Ι.ΙΙ1ΙΙΐΙ<ϋ6 >ΪΙΓ'> ΓίΓΜΗ^νΟ 

βι ρΓΚίαιΐΓΐ>Ι)ς^ιΐ) οΟ.^τιιοί ; οιμ ι',ι■χ^^ ηοπ υιιιιιι 
ΙηιιΙιιιιι ιρεοοιι, υΐ Ι.αίΙιιί, ββιΙ ιι|τηιιιι|ΐιρ βΟμιγ- 
Τ9ΐιΙ, βΙ ίιι Ιιαί' ίΐιπ ίΙΐΐΜ ί-ιΙΙιίΙκτιιΙ. Λι'ΠιϊβγιιιιΙ 
Γΐί^ηι Ι.:ιΐίη«Β. <|ΐι•ι<1 α Μΐι^υιιιβ η βιιΙΓοπιΕϋ η••η 
αΙ)«ΐίιιβ,ιιι[, ηΐιοιΐ ηιΙιιιιιιι ίιιΙ «^ειυιιι ηΙΐΒΓΗ Ιαϊιίι 
ιιιχι ίιιΐΒΓίΙιι ϋϋΐη, υι ΙιΙ ^βικι* αΐι» ρη Ιιτρ.-ιιπ : ηιιι- 
Ιιιιβ ΐί(ΊΐίΗΐίι>ιιι1•ιι1 νιϊΐϋ ιιικι ίίΐιι,βιϋ νΙιιι ιιιιιιιΙ- 
ιτυιιι , ι<[ ι><ιιιΐι1)ιριι• )1•ιπ•Ηηυιιι ι)ε ίΐιη <1ιμιιιΐιιΐβ 

ΕΙ<τ)|Ιϊί»Ι^Ι |ΙΙ|Ι ΙΐΓΓ ρηΓΐΙΐΓ3Γ01ΐΙ. ^)IΠ ί|'.'ί1β ί-Χίβ Γιιΐΐ 
ίιι ρΜ.->ηιΐί 1>»η |:α•ιμι$ι; , (|ΐιι|! :ι1ιι ΐ'νΓΐυιΙι^ΐι-ιιι, 

γιιιοηηκιιιιι; Λΐ. ι:ρΐίΐ'<ιρ<ι ΰϋη^ΙΐιΐΗϊιιοριιΙιΙηιιο οιιι- 
(Ι'κΙϊβΜ Ιιιη^ε ίιιι|ιυ•Ιι.'>ιΙ>ιιι«-<> , (]ΙΙϊιιι ΙιιιρηκιΠΓΐβ 
■«πιροΓΡ ϋ•ι>ΐ('ίΙιι ρηιΐιί Γ^>ιι>ϋιιΙ>ΐιι>|ιι)ΙιΙ3ΐιι ι1 Γ.ίΐΙ- 
γ1ι£ιΙι>ιιϊιιμ$ : ιΐι- ιιιΐϋ ρΙιίΓη ί'Γ;ιιιΐΊ«ι:υ« Ίΐΐηίιιιιυΐ 
Ιιΐι. ιΙι! ίβιΙΛ, ΗκρίΜΐια. νΐ ιΐ(Ί3\* •]ΐι(•ι|ο. 8(:ιηι- 
Ιιιι ΓΚί ΙΊιυιιυϊ. ηηί ηιιπ^ ΤγιιΙΙϊιιι ι»ιι Ι^^ιϊΙιιιοιτι 
ΙιΚΤορτ'ΓίιιΙ, ρυΓίίΐ'ΐπ:!, ;ιιιιυι1ΐΊΐιι:' ΙΙίΓοηι Οοιιι-ΐαΐ)• 
ΙιιιοροΙιΙϊπϊ $ΐιιιΐ]Ι €1 (ιίΓυΓΐ; Ιιι ΝκκΙ.ιυιιι ρηιιιυιη 
)•ι•ιιΙιΙ'ΐ'Εΐι>, (-1 ίιι ϋη'Κ'πιί Κοιι-ιιηοτ ργ>£|ι1ε» ιγιγιμ- 
»ϋΐ, (|ΐιιιιΙ υΙ)'^ΙιΐΓ(Ίΐ1 , ιιο ^νιίειιι ΟοΐίϊΙ,ιΐιΙιιιοροΙιΙα- 

ΙΐΐΙΧ (νΐιΙΙ'.Ί ]ΙΙ!| ΐ1 ΓϋίΙιΙΤΙΐρΐϋΙΙΙ) •|Ι1ΐΓΐν |ιΙ>»ίΐΙ(-ΓΙ.Ί. 

ΙΙβΙΊιοΙιΟ ιΐίΐί ρ<>Ιθ9ΐ, ι|ιιιη1 ΊϊΠιιιΙμιιιιι ΙιΙιγο ηιιι- 
1•Λ ΥιιΙΐ'ηιΙιιί.ιίικϊ, ι'^ι•. 4, ιΐυ ϊίιΐι'ΐιιιιιο ; 8μ*ι•ιιι- 
ηιΐ ^Ι•ί•<νραΙιιηι \ αΐίΐιΐιιιια \\'ί»«1ίυί) ηηία η ίηςοίιο 
ρν/^Γα', η (ίύΐΐΗΐυ. ϋίά ιιΐιιαιι ίΐ ηυτΙι/Γΐί ριατο^α- 
Ιίβα Ιψ(ι ροΐιιηηι ίηιΐί^ιιαίιιι, άί Εκίπ'α ιίιΙ/κίιΙιιίτ 
τίίΐιιΐιρ ϋΐ'ΐΐίΐιιΐ ιΗΐ ίΟΐΐΊΐΙ οπιιιιι μια ρηοηιΟί πιΐΐι 
^1^α'^>ι^ιι|ιIιοιι^ ϋΐιίοηΐ• ιΐΐζΠ'ΐΙι) αΊ ι•ίμ«^ιιαηιΙαιιι (ο•ι• 
ΐ'ΐτιΐι* νιΊΪΙαιαιι, ιΙ (ΗΐιιαΙααι νΓΐ«η( ορϊηίοη» ι*- 
ΜΙΝΙ α£Ι»ι ηιΐΐ'ίτνιο νι••η ιΙαίιι/ανιΙ. ^ι^ι■^ ΤΐΜυΐΙΐΜ- 
ιΐ(Ι> ιΐι; νιιΐι-ηΐιικι , ι-ε'ι ιΙι* ΙΊιιιΙιΟ ; ιι»! ίηι ρυ^μι;• 
τϊΐιΐί ηιΙνί'Γ-ιΐΐϊ Ι.ϋΐι'Κ'ϊ ΙιΐίΐΐΓΠ'ΐιΙ ιι1ιίι!η.ιιΐϊ ουιΐιο, 
ςΜίΐ' ['ίΐΐΓΐ'β ΤΓυΐΙί'ΐιί, ιιιιιι ΐιπειυηΐιιι ρΓυ'Μβιοιίί'ΐιι 

&ρΐΓίΐ|Ιί ΙΊΙΙΚ.ΊΙ ΐ: Ι'ϊΙΤΗ (Γΐ ΙίΙ«>, 01 βιΐιΐιικιιΐίΐιι ίΙΙιιιι 
ιιιΙ !ϊ]ΐιι1><ι1ιιη) : ^ιIιοη^^^, ΙάιΙμΙ Ιιοι: αΓ^κϋιοιία 
ΙϊϋβΓ ΙΊιυΙιί II) 1<ί1ιΙ)ιι(1ιοΐίΐ Ι1.ι\ΐΜι.'α. 
Ταιχίυηι 1.<:ιιιιρ IX ροηΐιΙΙ<ΐ! ιηιχΙιΠΑ, ^γχ» 

ΟΊΙΙΙΪ» ]<Ι£ί ΙΙΙΙΙΙ ΐΝΙ|ΐαΐίιΊ1ΙΙ'» Ιιι ρΐ'ίρΐΐιιυιιι Ρΐ ΐ»- 
ΙΐΒΓίΙΐ »('ΐΜ>ιη> ι^Γΐΐ|>ι.τιιι>(, ι1ι1^1|>11ϊ ΜιιΙιιβΐϋ <-|>ι- 
ΜΟρο ϋυιιϊ13ΐιΐίι>"[•ι<Ιιιιιηι> , ε( Ιλ-ιιτιο «ρίβευμο 
Α^Ιιτυ^ιηο ίιι ΙΙιιΙ^.ιιι», ϊιχιΙγ» ΐυοΐ υΐ Ιιιιιι; ίΐΐιικιιι, 
Ιΐβ Ο (Ιυοίΐίϊΐιΐι^ιιι «ρΐϊΐοΐιιιΐι )ίι:η|ΐ9ΐΙ Ι.νυ Ιλ ροιι• 
ΙιΙο, αοςιίΓαΐι: «ιιιιικ^ϊ ίοιιιηι ()υι:Γΐ.Ί»» Μυ ρι>1ιϋ« 
<:ΓΐΠΐιΙιιι1ιοι>ε^ ΓβΙΐΙΙιΐΐΐι , ι|ΐιι ΙΙιιιιιαιι,υ 1:.^ϋ^ίI^: ριΐ' 
Ιιωϊιιιϋιιι (τίυιϊηϊ ιΙ.ιΙμιιΙ. <|ΐιιιιΙ ιιι 3ΐ)Ίΐιίϊ τα ίιι ϋ ι- 
ΤΪΙΙ1ΙΙ0 Ιιι^ΐΊ'υΐ, Α«1ιΐίιϊυηιιιΐ ρυιίβα ΐΐιΐ {ίίΐια »α» , ιιΐ ροιπιηιιηίηηΐ'ΐη «ιιη υηβ ΐ"η|)ΐηι ιηβι•!»" ; ηιοΓπη 
ίοηκΊ ιΙιιπ<3τηι ιιιΡΓβοιιιΙί ϊΗ ΙΐΓΐρ••ηπΙ «ΐϊ ηυί Ιι«- 
Ρ')»,;ιιιΙιιγ; ιτιογπιι ιιίιι ρΓ4>ΙιηιιΙι Κΐ)Γΐι>ίϊίΙ(•ιιι, «ιι! 

(ΊΙΙΐΙίηΐΙ.ΊΐίοΊΙΊΙΙ 9:Ιιιιϊιιί»ΐΓ.ιτιι1ι ίι)Γ:ιιηι1ιιιι . ρΐΙΓ|ΙΙ»- 

τϊιιπι. ι.ΊΐΐΓΐιΐΓΐιπι Ικ'ηιϊ ιιιιΐίοοιιι ; τι'ΓΙι:ι ηηηΜτςηι• 
Ιιπιιϊχ ίιι ΉΓΐίΓιιΙο Μικ^ττ, νΐ Ιιυ{ιι« κι'Πειϊ• ρΙιΐΓ*• 
■(ΐιΙΙιυί Ιίΐίΐτί ίιι ηιιιι Ιΐ•ΐιιηι »ιιρ<.τΙ>ί-ι-<|ΐι• ΙιτρΙιΐΗΐι 
ηΐηΐΐ ϊΐιιιΐ, ιιΙ ΙΙοηιηηβ Κο'ΐνί^ΐΛ' ιιηιι πιοιίιι νβία , 
ϊΓ(1 γΙ αιιηΙΙκΊΐι,Ί ιΓ'ΐΊ-ΓΓίιΙ, νιι:ιι•ιι]ιι(? , Ιιη.' (ΊΙ Γγπ- 
«ΙβιιΙΙιικρ'ΐϋϋιιιιιπ, <|υ3(ΐΙ ηηιηίι'ΐιι ρηιιι'ΐρί-ηι, Ι>ΐΓΐί- 
Ι*Γοηΐ (Ί νριιιίίιίΓΡίιΙ. ΙΙίιΐΕ ιΙΙα |>1ι;η3 ΪιιμιΙροΙιιβ 
ΟΓΔΙίη ^'^Γ^IIιι,ι■ ραιτίΒΓΐΙΐΐ €ι)ΐιι1«ιιΐίιιιιριιΙΐΐ9ΐιί Ιη 
ΓίΠϋΐΓίΐ β(Ι [.<ιΐ)ιθΓ4ΐιο« ηιρ. 13: 'Ρ.τ.ί\ τοΝν 1 
χιΟ' *,μ1; άτγιιτιΰ Λΐ',ϋ Έ>χ/,ιΐί!ο «ΐϊβίί ιώ» ί«" 

4ιΐΊ0ΐΐ*ιΐίΐ'ιν χβϊ πβτρίχινίί διιιι-'μ ίί(β ■, χλ'. Ί*!; 
ί; ϋίι τβ ιΐ|Κ•<«Ι» τηί ^^0'ίόβί^ϊ; ϊΛη-;), ΐ»ι ίις 
χ«ΐα•!;ν τίΐακται, ίϊον 1ι•ί(1 κιΐ τ.αβχ•/ Χρια^ίΛΜία* 
'Κκιΐίΐ^ιίβν Ά-.ια Μ ΐί],- *6ΐ-ου;-γ!βί Ιί^ρ-^υργιιν• 
(}ααιιίαιη ί^ί'ιΐΓ ικα ι'ρνιΐ ηαι ίιΐ ιαΐΐίΐα ίΐα Ι:ίίίΙ(- 
ι>α. ραΐηα Ιί,-Ιίίίαπιηι ίιΙ, γ1 ρ(ν {(Γβιίιΐιη Ι'ίί α- 
(Λ1\\ (αΐ)ηϊιΊαία : ύι άη{<τ>ΐαΙΐ ^Ιι•> ιαΐα' >ιι ΗβτίΙΛΙβ 
οΐ•ο*ΐι•<ϊ(.ϋ'ΐιη> ίΐ ραΙιτΒοτίιιιι ιηιΐιΐιιίσηιι» : <Ι )βΐΛ 
Ιι»ι ΚϋΒΐ) (ΙΙικπα] ρηηάραίικα τηΐιτ ιΐοαήιιιΐ . 6β• 
ρϊΐίί^ικ ΙοΐΒπι οί/ιιι<Ι, ;ΐιΐΓ ^κ, «Ι (ιηιιιιΊ Οιίαίιαιια- 
Ινη ΕίίΙη'» βΛ Iιι^α^ ίπνύκιη »α(ΐα» Ιΐίητ^ίπ» η• 
Μιη-πΐ. ΙυΐΓ.Ίΐ'Ι ιΐΙΙ Λι-.^α-Λ ίιιιρη'1«ι« γ( ηιυιιϋιαίίΐΐβ 

«<1)| ΙιΙαίιΐΙΐΙΙΠΙΙΙΓ, «ι >« ρΠΙχΐρνί ΙΤ&Κ Ι'•11111<>111, οιιιι 
ΐίΐΐΐ ΙΙΙΙΙ1Ι11Ι11Ι ιιιηπϊΐϊιΐΐιι .-|||^1.■•ΊI<ί»ΊIII ί'Ι ΙΙΙ'ΙΐΓΠΠΙΙ, 

δ<!Ί ί'31 κ •*'' ΒΓΓθ|;>ιι'•:ι (•Γΐη''>ηιιιι . ι(ΐυ*, »Ι τιιρΓ* 
ιΐΐι'ρΐιπιιι, Ι. Ίΐιιητ ιιιιτίιο γϊιικιΠγι |.><ι<'Γ;ιι, αβ κιιηι 

ϋΓ,Ι-ΐίί *^Ι1ι»ΙίΐΤ <.*«ΙΐνΐΊΙΙΓΙ.-ΙιΙ, 1100 ΙϋΙιΙΟ •Ιι>Ε (η>• 

ς ΐ'ΐιι, Μ.-ι] 1^1 ιΊιιί υΙΙί >|ιι: ΐτυοίικ; ρΓ«\£ηϊηι <ιιιιι 
Ϊ3Ι0 ΓΙιΙΜίι ΐοηνΙΙΪΟ ΓπΠΓ'ΙίΐΜΐι |ΐ(Ί•Ί'ΐ.< ίιιΝΙι ΙιινηιιΙ, 
ιιι κ (Ι III η II II II ι ρηιιΙιΗοΊ» Ιιι >ιγιΙιι>ι ιιι Ι4ΐι;ι.'η•ιι1 ί 
Ιιιιη]ιιβ ιοιιςιΐιί οοιινι^ιιΐιι ίιιιΙίΐ'αΓι'ιιΙ , ιιφΠΊΐυιιι 
ΐοιιΙΓονπιΐΗί ιΙι)ιιϋί(-ιιιιιΙι ΐΙ (ΙιΊιιιΐΐΐιιΙι ροΙίΊΐΙαιβιι) 

ΙΙΟΙΙ ΓΙιΙΓ ρΐΊΙΐλ 11ΐΙΙΙ13ΙΜΙΙΙΙ ρΐ|[|1|||('ηΐ1 , Μΐΐ (•«■■■-ι 

ιιιΐηιιι ί^ιιι-ιΐυιιι , ηιικίιμιιιΐ ριιιιΐιΐντ γοιιΙγ* >«ιιιιιΙ 
31)1 «ΙΐΊΈΓΐϋΙ. Α<1ιΐ'-, ιι<ι•>ιΙ Ει•ιιει1>)ΐηι ρπΐΐΐΜΐιΐ ; 
Μ(Ι «α ιιιικίυ . πιΐ4ΐ ηιιηι: Ι.ιιΐΙιι-τιιιί . Ιιΐίτυ•!) , Μΐ 
ΙοςιιιιΐιΙιΐΓ, <Ί ΟΙιιίίΙιιιιιΙιιι, Ιιηΐ' βιΐ, ι|ΐΐ3ΐα ίριΙ 
ρο»Ιιιΐ3ΐιΙ. 1^1 Ιιι ΐ|ΐιΐ) Ρ> (ΙιιιιΐΒ»Βΐ βαπΐΐαιι((ΐί «ι 

ι^ιιΙιίΐίΙΗΐΙιΙΙΙΓ. ι|Ι]» ίρ^Ι μιΐίΐυΙ.ιπΙ , τ1 ρτοιιΐ ί|ι)Ι 
μπκΐιιίικί, ϋοΕ «νΐΐίκΐ 1ίΐΗ.'ηιιιι ο*1 «ι Οιιί>Ιι«ιιυιυ 
ϊιιιΐΐϊΐιιιιιι. 

ΙΙυΐίπΙ ίρκη κ'.ΙιΙϋΐιΐΒΐΙι,πΓΐιιιι («ιιϊιιι, «"(ΐϊ ΜΐΙηιιιιιβ 
]ιιιΙΐΓΐ-& («ιπΒ , »ιΙ υΐιι ιΐαΐί Ιιιεγιιιι, η -ηιΐηιιΐΐΜ 
ΐΜίΓυπι *Ιιο αρρτΙΙιΐΓβ : ιβ•ΐι:ϊ ιιιιιι, υ{ αΐίιι• ιιιιη 
ΙιΠΜΐΐΝι>ιιι, ΟπΠΜΐΐίΐιυ, ι|ΐιϊ ο)ΐιΙΓΐ)νβί$•;ΐί «1ΙΙΙΙ 1^η• 
Ιίϊΐΐ" ΐιιιΐιΐ'ΐΐιι Οχ|:ιΐιιηιιιΙ. Ι'αΙικ ι-ΐΐ > Ουιιβίιιιΐιιι» 
η ^ιι>μι:^^IΟΓ•^ 1Ι«Ι< IιI3^(■ΐ μυιιΐιΐη Καιιιηπιιχ. ΑΙΐΜΐ- 
Ιιιΐυι ιτίΙ ΙΙ^τοΙίΜΐιυ:^. ϋίΐιιηικίι ϋπιΐΒΐΐϊΙ ΐ'. ^ιιιιι 3£- 
ςυϊιτεηιιιι Τ ΓιιϊΙιιΙηγιιιιΙ ιΐ!»! )ιΐ(1ί('ε8. (Ιιΐι ϊΐιιιι 
Μ ΐϊίί, ΐΐοιίϋΐιι ηΐΓΐϋϊ Ενβιιΐΐ). >ιιιιι ΒΐιιιιιννΓΠΐιιΙ 
ΙΙ0ΙΙ31ΪΜ.Ι: Ι Ηιιιίιιιβ νεπο. Λΐιικί ιηΐιιιιΐΐΐ [[ΐα-Βΐκ:- 
ηιιιΙ, 3 ηυο ιΙι;ιιιι•> ουιιϋιιΐιιιιιιΐΙ ΐιιιΚ. ^ι1 \ί»ΜΛ, 
Ιίοιιιιΐίΐη μοίυίι ι>(ϊηίιΐ3ΐϋ, νίιιη ΐΐιΐ Ιγκπ^ι ιιυιι |ηι- 
11111 : Ριιΐη ι)Κβι1 ίρκ άϊαΐ/οΐΐ'ΐ, ίιιι|(ιι1 βαιιοιιί Λιι- 
Ι'ιΜιιιϋκ, Ερίίΐ. Ι•>7, II αιΐΐίοιί'ιιΐ/ ^αιίΐΓκ ι/ιιηιι 
νΐΐιυ ί!ΐ^(ηιΙ , ΙοΙιη ριηίίηΐΛΓ, ποη «»ιΙ Ιαιπ ιή- 
ραΰίηι, ιιι ϊη *α (ααια ρ<.•ηΜίτ<Ί. Νυιι ιΐιίτι ρ(1*- 
Μ-ιΙι ϋπ'υΙ ΙοιΙμ >ιιΙ«ιι ιΙβιιιιι.ιΙϊ : Ιιΐβΐ ι4•ιηβηΐ 
ροιιΐιΐυι, ΰ3πΐ3< υιΐΊΐί γοβηΙιι• ί)Ίΐ<ιι]ιι(η ίΌυνονΒκ* 

ϊΐ^Ι. ιιιιιχΙ >1ι<|ϋυ1 ροιΐ ■ « ίιι (:ΐΜΐΐίΙι<> ΚΙυΤΓηΙ'ΟΟ 

ΙιαιιιΙι-κΙιιιιι βνιΐΒΐΙ. Ιΐ3<|ϋ(; νιιι» αι ςικκί.! Οβιιΐβ- 
€1111^111, (ιιιιι 3Ϊ1 Ι,αίΙιιΟί »ιΐ3 ιΐο^πι^υ ιΐι βΙΐΒίιιΐη 
Κΐίΐι,-ιΐ 3Γΐ.ϋι ΓνιΊϋπΙιυϊ ϋίκυιΐΐΐιιΐϋ ιιο» ρΓοριι(αΐ5>β> 

■ΐίΐΙΐίυΐΙΙΙ|Ι1« ΙΙΐΜ βΓΤΙΙ^ΪβΚ , Εοπίκιιιρίι» ΐΊΕίβηι• 

νΛΐιιυΐΐϊ ΓοιΙβΓ^ιιιιιιΐ ιΐίΐΐυιπ Ιιοο κιιρία Νι«:υΙ*ι 
ρπιιιΙ εΐ ΙιΕοιιΙί IX, αι ϊϊΙμιιι ΐυιιοίΙΐ3 3ΐιι« Ο^υι^ 4 

4 ι Λ ^3 ΗΙδΤΟΒΙΑΒυΜ ΙΙΒΕΤΙ IV. Τ4 ^^«0 μίναι Ιυτοϊΐ βιά^ίΐν «ρις τοβοΟ«ϊ γ.ώΜωί 
5ψ*ί Ιζαρχίΐον. Τ'νϋιο τ4ρ ίΐνβι τούτα, Κ χοΐ τίι« 
ίιάτιβΐΐν ίΜΓ.»ίΐ]ΐΐ( τιΐ; ΈχιιίΙηβΙΐκ Ιξαρχΐ^;. Β1 
γΑρβί κρώηυςτίνύν ίκ* τηϊ 'Ρω]ίβ(ων Εκχϊηβίβς 
*ρ»ϊβ(«ΐμίν» ίίγμϊτι ί{£ϊϊγ»ΐ»ϊ«,- μίι ΙΟίι^^ηοβν 
ίαντοίΐ, μΐ)Μ τών λλΐιων κ«τΕφρίνη9αν, ΑλΧ' *ίί 
μίβον τι^ΟΟηχιν τ«Τ: Ιλλοι; ιών Έ(χ1•|9ίώ> πρ<ι- 
ατΑταΐΐ έξίτ^ΐον, οίκ &ν ίίχρι (βι^ντβυ τϊ χσκ^ν 
κρ«0;(ώριΐ9£ν, ούΐΐ τΑ Χριβτοϋ βιήρητο μέίη, και 
ΙκκινοίίμΜτα 4)ιλήλο(ΐ- ([ γϊρ (| κακϋι; ιΐχίν ύπϊ 

β Λ(ρ\ ™ν «ίίιν ίμοίωΐ ώριλατημί^ων, ί) (Γ τι 
υ χαΐώΐ Ι](βνΐο; Ιφαΐνιη ΙχηΙΐΐτοντα , πΐβιν 
4μα!(ιι$ Ι^ήΒη; η«ρ(η^μ«ρΟιι χα\ βιΐήΐ Ρ><Βψ. Ά^ Ιείΐϊηυπι ϊηιΙίχίΗΐηΐ. Αυι οοίηι υΐ ρυΓ:ι μιι[3 λΐι 
υηΐιοΓϊ'β , ΜίΒηίιβ γιΊγη^μΙϊοοα κΟΓβι-ϋΐ Ιιιΐωβΐ 
(ΐ|<ιίρ|)β ηιίΑΐη ΓΟηιπίϋΐιίί οοηΐΐπβϋΐ ιρ|ΐΓοΙΐ3ΐ>ΐι:|}, 
3υ1 ύ Α Γβοίο αοηπίΐιίΐ 4ϋνΪ3, αϊ) οαιιιϊϋΐιΐ Λ'(|ϋ>- 
ΙίΐΡΓ οΙ)1ίνίοηί ιι1ΐ<ιιιιιβ ^ίΙκηΟο πιιιηΙϊΙϊ Γυίΐίβΐ, 
νβΐυι 1-βΐ Ιιίο ηΐ03, βι & ρΓίπιίβ Εΐ3ΐΐ0«1ι< ιτιοοπΙ- 
Ιιιικ ϊιι ρΓΰΐίο (ιηΐιίιαε, Νβπι «[ ΡιυΙιικ ιιιι ιιιΐιιπινίΑ 
ΙΚ Ιβιΐίιιιη ϋοιίιΐϋΐ ηρΐιιβ , «ι ΐΓκαηλ ιιιν«ΐοτΜ 
•^ιΐϊκίιΐ), Ενλπ^ΗΙιΐΗΐ $ιιιιηι ευπι ηροίΐηΐιβ θ)ΐπ »υ- 
η(«νί[, Ιιιηΐΐΐί, ίιΐ'ΐυΐι, ιΐϋ ίπ νϊΐΐιυιη (-ιΐΓΠπΐ, 
«ηπιιυΐίιιΐί, ηυπι ββο ηοη ρΐϋΐνκΐ. ^(ΐίη ηΐ ριίιιιο 
61 Ρ&ΙβοΙοΕΐι (90) ΙιηρβΠΐϋπΙοβ Μ!ι|ι•οΙϊ Ιιΐβ 
ΐιΐΐυβ οοο ρΓοίιιίΐ : ϋβΚΓίυβ οηίιιι «οϋίκιπα , η 
ρϋτηΐΰίοΐίυβ ΐοηβε^Ιαιη βκΐ ιΙίΐίϊϋίυιΐΊ. ϋυ;ιιν ααι: χαΕοΐ βϊ ύτρίιη;, χαΐ το'ΐ «ρώτοΐί 141 Εύ^τγιλίου Β ΙϋιΙιί αΐίηιΐιηιΐπ ρ^ΓϊΐΐίιΙιτΓΪ ρβυίΓ, υι ϋπΐιίηιι^η χήρΐ^ξίΜΤίμημΙνοΐ. ΚαΙ γόρ χβι Οαΰλο; ί«οινοΟτο 
«Ιί ΛΛοστΛβίί χΐ Εύχγγϋιον, ΕιΕοιχυ;, φηβΐ, μή 
*(ΐ Μνϊν τρίβει, & μ!) ιρΙΧα κ3ΐαγγί).Χων θϊψ- χαΐ 
μ( 7* ϊ'τ τρΗον οίρνΛν ΑρηαγιΙΐ, χι\ μιΐ3ΐ>γ(ι>• 
ΤηΒιΙΐ «ά ίρρτ^ι*. Κλ\ ΡαβίΑ»! γ^ρ τφ πριντιρ (Γβιΐίπιΐο ίίηΐ ^^^«Γη11ι, «Γιαπί ίμιο &ονί(*ΐί& οιί^ 
Ε6€(βΓ, βΙ >1ίυ» 3(1 ί(| «υκΑΐη : ίι1ΐ]υ6 ηηη ρΓϋριβΓ 
ειτοΙοιίΒΐπ υΐ υιιίΐΐΓ(Ιΐ3ΐ«ιη ΟιΗκίίΑηοπιιιι ιι>οϋο, 
β«<1 ϋΐ ρτορίΐΓ πιβ ίρΐΗίο. εΐαηίη &ϊθ ιύπι οοιιφα- 1 ΟΟΙ 


-Γ ΙβοοΙιί ΡοιΚβιιϊ ιιοΐΦ• 

(90) Ηϊι: Ιη Μΐκίΐίο ΐ-ιι^ϋυπροκί «ιιΐι ΙηηηοηιΙίο ΙίΙι. τ, ευί Ιιΐ60 ν«| κ Μΐ«ηΙοιί|ιυβ, τϋΐ >1ι λη(1η>- 
ηηίο αονηιπ «ι βοΐΰηπηιη (τυιη Ι^ιίιι.ι Ε(^ΐ6ΐ1> ιιίοο (ϊΐϊα ιυρυΙΐϋΓΐ ηρρίβ, ηιιοιΙ ειιπι υΐίιιΐ9 €θπ- 
οοΐΜ»Γ<1ίαιη ϊηίνίΐ, υι ιγχΙΙι ΟεοΓ^ίυ» Ι'3θ(ι;τυιεηυκ, ϊβηιίικί. 

]8€θΙΐΙ 0Γ6ΐΐϋΓΪ ΠΟίβ. 

ιιοί «Ιιιεη ιιιρΐΓ ^^} Ιριϊί ^ηπιΓον(^^^ίί1 ΓϋΙο- Ο ςυβπκ ΰηνπ$ : νρι, Ιιιηυίΐ, ί,οΐϊηο» Ιβη^καπι α (ίαβ 

■Γ.. _ .ι.._ 1. ,.. _ .... 1. _ πΙϊίηΛ*ίΖίιΐίιηαιϊι, α αί ("ϊι Υί^Λ^^τβ. Ιαη•ινα•ι• α (Οΐί• 

ΐη-ρ^Λ(ηιπ (ΐΊίρΙϊιτΙιιηι /άικ(Μ, ΐι/^κΐ ΙΙ'φΛύο ρ«ι/Ι. 
Αϊ ιϊ <ΐαϊ' κ /.ιΚΪΝΐ* νίύ'ΙνΤ ιαπτίΜ, μιι Ιιιιηΐ ίοΐα• 
Ιαη ηοη ΐα'.Ια, ϊιαο νιτο ηιαίίΐϋαα ίηςίπΐϊι. Οταχα» 
ςιιιιιηΐΊ( /Ια^ϊΙϊίϋίίΐίηιοι (Ι ιΐκΐίικίπιοι, ιί ίοΐιιπ) αά• 
ΐ!(ηιη ίοίίηοι ιΐκαιιΐ. βΐΜηίκπι ιαιιιΐιΜίίΗοι ατΙΐΜΤΛΛ 
ικίιιί ; ϊηκχ αϋοι ^α<ά(•α ηιιιΐΐα* ςαηαιΙιι•«, ηιιϊ να• 
ηιΐΗΓ ΡαΙπιηαι,ίΙ ί^μΐιηι ^ατοιιη, Ιιοιηϊηαη ιιιαα- 
Ιϊί ιηίΐιιϊι (οπιριιΐίρι. ϋίΐ Ι'ΐηιίάαιπ ιαρκαΐία υιΐφιι- 
Ιαίοιαη. «ιΊΙα νϊτΐΗΐβ ΚγΙ ιβηαΐίαιε ικίιιίιβι,- ^«ίβ 
Ιο<ινΗΛίατ Μΐ3ηι <1 κηίΜηΙ ίοηΐια Ι,αΐίηοέ, λιΙοΙΙΪ* 
Ιϊί ΐΙ ΐίΐίΐιταΐίΐί «οηΊ'ΐΐί<'Ι ίπιαιίΊΐη αοηιαίίί. !(- 
ίΙιΐΊΐαΐίί α^ίηΐί* άϊύνι ίοΐίΐϊί, αϋ ϋΐίαιί έαιίίίοι αιΐύτα' 
Ιί<. ί.αΐΙηαΛ νί(β ^καηνΗ ΐαιαρπάοη Ιί((Ιίαα ι•ιο 
ιοηαη (οΐιηάοκ άαχΐήΙ, νοί ϊηζαίαηΐίτ ϋαιρίιαιιιΐ' 
ίιι, ίΐα ίΐ ιΐι' Ιηηιηΐύ ροηΐϊ/ΐΐ» {αόΙΙ$ ; ηηηΐ ϊΙ'αΐΗ 
οηιηϊηο €ΐιταΐιαηα'Η ίΐκτ ηοη ϊΧιιιϊιηίΙϊι, ι/.ίιιι ΙίΓΑΐα, Ει (|(ΐί1)α>η3ΐα ρΓΟροπβηιΙο Γιιι^ΓυιιΙ «Ιυβ- 
ιηαΐι ίιΐίηοηΐιη, Ηοο «ι, ΊρϊΐιΐΒ νβη[α[ίϊ? Αη 
6ηηι;>ιι, ηυί 3 ΐιεπΐ•ΐβ ιτϋπΐ, 3ι1 ί«6ιι1^ιιι ιοίί )ΐτπ 
ειιιιΐίτβ'ι βΓ>η( 1 &«ι1 Γβοίΐυ ίηΐ ιΙίνίηϊΓΒ, ηυ» 
Ηηκηΐϊ* ϊβ£ΐι[ΐΐΓ3 β»κΐ , »ι Ιίΐη Ιιιι|ιΐ4 ιΐι'οϊίΐο ΐΐπ'- 
η» ΕΟηιτπΐϊΜ ΓυΙίβΐΙ. Ε( ια\<1 »ΪΙ)ί τηΐιιηι ϊυ^ 
1«|Ί)4 : ϋϋΐί'ϊιια. ηι1*ηαπ^ αρ«Λ ϋοπσηαπι Ι•χ€ΐί- 
«Μΐπ Γΐ;€ΐ7 ΐί^ηϋΐ^ηΐ πίΐηίηΗΐι 11111(3 ι\»η Μ^ίΛαα: 
\ηχ Λίκναύο «πιηΐιιιιι ηο«3ΐηηιιη ΰί[. Νιιιίΐιΐίχ 
:γι:ιιμιιΙ θΓΐΑο^(>ΐ3ηι Ε€ΓΐΕ!.ί3ΐιι^π(.- [ρ!Ϊ ιιονίΐαΐϊι 
ιΠΐΜ^Μ βΐ 6€Γ»ΐαη.-ι «ιίίΙϊπιβηιιΐΓ. ({ιιοΐΐβ» \λ- 
Ιϊιιΐ (ΐΜ»«ηιΙητυηΙ, Ο ηυϊιΐβπι βτίιΙβηΐΡΓ, οτηιιία 
4ΐοκιιΐ3ΐ3, <1β ηυίΐ,υχ Οηιιί ΙαιϊπΙϊ ιΐίΐΐιι ιίκυηι, ηϋ 
>[ΐο»(ο1ιαϊ («πιροίίΐιυβ ΗΐηρΐΓ ίπ ΕοοΙ^ΐί» Ηυηκιιι 
νιιοίηβ, η««)υ6 ιιιιΊΙιΐϊΙβηίυβ π»ιι ««ββ , υι &ιιη( 
.Γ«Γ0Γΐ>ιιι ρΐήοι» εΐ (Ιβεηΐβ, <)ΐΐ3ί ΐΐ>ι)1ιιι« «ιιοιοπ- 
ί ΐΐ ^ιιαικίη ριθϊϊΐπιιι;«ΐ3 ίίηι, ίαιίιιί 3ΐΐ3ηιυβ• 
ιΙπΓυίΐΓίκίΕΓβ ρυΐ9ΐ](ΐ1, Ρ1 β:ρρίϋί]1[η οίΙβιιιίΕΓυπί. α Ι,α• 

Ιίιιϋΐ. Ηχο 0«η[ΐ3(1ίιι$, 1^1 ραΙΠΑΓ^Ιι^ ^(>^ι^1ηηIIιιο 

υίΜιίπι Ιβηΐιίπι ποιηίΐΜ^ιιι ηιιίιιςιΐ6 ]ΙΙι <'3ρ-ΐ3, ϋβ η ρο1ίΙ:ιηιΐ!>, ΐ)υι' Ιυ<:βΐ]ΐ 3»νιι•ΙβιιΙ ίΙΙί», ι(ΐ(.ι: ρα»ιΐιι 

ςιιΙΙιιΙί Γ.ΓΐιιιαϋϊαΒ )>λΙΓΐ3ΓΐΙΐ4 Οιιιίΐ3ΐιΙ•ηοροΙίΐ3ηυι ιΐβ Οΐΐ(|οηο Ι'κΙβίη» ίιι Ιι.ις ΙιΙ&ΙυιΙ» ((πιηίιΐΓ. οικ χΐιοίΐΐιί ΙΪΠΪ1.Ό9 [ΐΓΟ €0ΐΐΕΪΙΕο ίΊοΓΕίιΐΙπη ποι:ιΐΓα 
ΙιηϊΐιιΐΕ ι]ί>ριι|31, 5ρΙη7ιιπι ιηπιίυηι α ΡαΐΓβ Είίίοηνβ 
ρίΜΐιΙι'ητ, ρυΓ^ΊΙοιίππι ηΐΐ, ίη ο:^ι\ίι ΚιΐΐΙιατίίΐϊαιη 
πιο «ι Ι«|^ιΙίπΐΓ ΓΐΙίΙ'ΓΒΓΐ ; ιιηϊιηα» /ιιιΐυηιιη, <ιυίυιΐ9 
ηΙΙιίΙ ηΐ30«ΐ£ ίο ριΐΓ^ζίοιίο «ιμΪ3[ΐ(1α: ϊιιβίΐ, ϋΐ,ιϋπι 
•Ι) υιοτωα 1)ευηι νΐιΐβπ', ϋοιιιαιίίΐηιφίΐ ροπίϊ/ίύαη 
Οίηηΐιιιπ Ε(ΐ1«ίϊηηιιη ρΓΐΊΕΐρ•'Πΐ βΙ (κρυι μ»ί6 , 
«ΐΐιι|Μ'Γ Γ(6ΐ]ιιΙι1 ϋΐ ιΙοϋΐιίΙ [Ιοιιιϊπι Ε(.έΙι'«Ϊ3. ϋιιαΓυ 
ΙίεβΙ ΒΪΐ'ΐ! οοιίΐιΐϊι ιΙϊογ«ιο Ιιϊ^ ιΙη^ηΐΒΐίΐί ΟπΙΑΟυΜ- 
ου» Μ αιΙιΙιιΐιΐΜΐ. ιιιίιιϊηιβ ηο^ιΐκίοκ, ί*-<1 νί'ίκτιιιι- 
ι|3ΐπ νΐΐυ&υΐι•ιιι ίΡίΐ3ΐιιι (ιιϊϊιεΙ. 

3«ι1 <.3ΐιΐιοιικιι«ιβ Γ.ο(υΓΐ ((.Ίίι 6ΐ ιηβ^πιΐΐ, ίΐΜ: 
υπό ΐΜίΐΐτ α Ι11ΙΙ1Ι1ΙΙΙΙ Γιιϊΐ, η<ιοϋ 3 ΒΐΙιϊβηΐΐΙίυί» 
«ρΙκυρίϊ ΐΐ ιηοη*οΙιί« ϊπ ρΓΧ<?6ρ$ 3|^ί ίβ ρβηαίΐίίΙ, 
ΒΜ ϋΐιΊο Ι3ΐη ίρΜ, ΐ)ΐΐ8ΓΤι Γι.Ίίΐ}υι Ογλτι ϊιγΊ<Ι6Γϊπ(, 
3(Ιβη()ιΙ: ΙΉΙβαΐΧ «ηίιη βΐΙΊιιΙιίΜιβυροιίκ^ίΙιηιιιιι Αι]- 
^Κ(Ιι, ςιιοηιιιι ιΐ[Γυιιιΐ]ϋ« ΙοΓίβ^ϋίκ ίιΙ'Ό ρηεειροβ 

ΟΐυΐΙ, ςΐΙΙΗΐ ΪΙΐϋοΓίϊΐί ί.3ΐίηΟΓ11[Ι) 3(]τ«Γί3ΓΙΙ β( ι>ρ• 

Ιι^ιιιΙϋΓΐ!» ΟΑιΊιΐ. Λρ<ι<1 0Γίΐϋθ5 «ηΐι» ίο ΐ3ηΕΐίίίί • 

ΒΪ5 ηυιιιΐπιΐοβ ^Μι^ ιΙΙυΐ, ηιιι Ιιβίίηιΐϊ νι;Ιι<!ΐηί-ϋΙΙι- 

_ίΐιιιιιι α ιΙκΊΐΐ Εΐ ίοηριΐΐ ιιι<'4;ίΗ:ι«ιιΙ, ιΟΒίβΙιΐΓ Οοπ- 

'καιίιυ» ρ)ιπ1^^11ί) ίυιιϋϊΐιΐίιιορϋΙΙΐΒπυι, ςυΙ αΐΐο- ΰ8πΙ»ι.'υΐΐ!ΐ)ιις 3ΐΙ(Ιϊι^Ι|99ίΐ1ΙΙΙΪ ΘΓ31, 1,ιη.|(1<•ιι| ίΐΙ»Ι|;ιιϊ 

83ηεΐίηι«ιιΐ3 ρΓειίίιο, ευιπ Ια\ίί κΐ-ιβι. ι^κΐ ηΙ) Εοι- 

Αι (|ΐιθι1 ϋϊΐιΐΐϋϋίβηιΐί >Ι1. ιί Λιί3 (Ι ΙίΐίΓορα 
(]αβιιιαιΙΐΙ>οιΙυιιι οΐιηι ϊιι ίίοιιιαιιοηιιη ίιιιιιι:Γΐιι ι^νΐ)• 
ί^ϊΓβιιΙιΙΓ, »7ηοι]ιιιη ΐΐ>([ι:ηι]ίΐιιι εβ!6 Ιριιιΐ βι^^η^ι, 
^^ ϊ6Εΐιί 1ΐ3ϋ•/Ι. ηιηι κυιΠΓΐιϊ ροιιΙιΙίι^ΐΒ ιιιιιηιΐί β (, 
υ( $}ΐι»ϋυ>ιι ίηιΙίϋβΓΟ ί:1 εοηνοςϋπ;. Ιί» ιί Ιϋπαιι 

ίΙΠΙ>£[ίΐυθΓ£. Ι)Κ 11110 Ϊ^^I! ΐ:ϋΓ(ΙίΐΐθΙ•ΊΙΙ Β«11>Γ|>ιί|ΙΙ1ΙΙ), 
ίΙ>. ι 1)0 {οικιΐη», ΐ'3ρ. Ιί βι <5. ϋι.-ιιι<|ιιε υι Ιιιοιίιι 
Ηιιπο εοπϋΙιΙ•ΐ3ΐιι, ϋ«π(3ΰΐΙΜηθ Ι«γκι*(:γμιιΙι ιιιοιλλ- 
ΐ|υΐ! ηΕΐΙΑίιΐί, ιΙΐΓΐ οΙ ρυ(4^Γ3ΐβ1 ϋβώΐΜΐ) ςιιιιιΙ ρ<•>1- 
£3 Ιτ^Ιβ (ίΐηιαιΙΙο, Ιΐ^1ιι$ ρυυΐίΐκϋ <1ιχιι Ομί:.• 

ΕΟβΙ ν.ΊΓιΒ^ ΐΙ1«ρυ1311(ΙΙ1ί8 ΐΙΙΙΠ [Ι1(1[ΙΜΐΊΐ1> ιιιιοϋϊίτι 
ΒΓΐ^καΐΗ ΙιβΙιιΐΒ» : ΜΦί (ίίίΐ )ι6ι Λίί/ί ίρ-ίτ» η ν*- 
ΐιιιη νίτΐιαιη, ^αύάιΐ βΙη$ ϋτνήι «ιϊΐιί ίη;ιιιι<ΐΗΜ 
πι ιίίίίπ : 8ϊ ΐυΐαίή'ή η ααιΐί*•ί(•ι ιαι, (ι«α» ι^^^αι 

ΜΠΜΐίΗΐΙ, <ίΓ(ΙΙ1(Ιΐ4ΙΠ ρΓΟρ/ιίίΟΙΒ ; «ι ΜΤΟ ιιιιΐϋίηί'η, 

ΐΗ^αί οαάίΐπΐιιιικ.αίαιίιαιΐοίάηοτβίιΐ. ΛΙαπι ιιοιιΠ- 
^^1Ί| 01 ΙοίΗΐνια Λ41 Ιΐ0€ , 3ΐΙ ΰκιιοαύίιΐΐ. ΛΊιη Ιιαδα 
Αιιίΐ, ι/αοιΐ (οιιΙταΛίζα*^ ΐΑ^αΐίΧρίκύ*, αη αι^ΗΠίΙ, 
ιίςια ιρκ Φίίΐ, ?5 50ΑΝΝΙ5 ΰΛΝΤΑΟΙτΖΕΝΙ ΪΡ ■^ΤΐΙν^ΙιΟΓυηι {υιΐϊαυπ «ι ΜΟίΕΠίίίΐ ϋΐ (>άα ΕοηιΓι• 
Ιιικί'ίΙ, οχίΓα Ιιικ ηιιΐΐι ηιο οονΐιιΐϊ ίΐΐιΐίιυπι. Ει 
ΕϋΠΙ «|>ίΐΟΐ|>ιΐ4 011)111^9, Ιυιΐι ηΐίηί ι-ι:ι:1»ί3>.1ιϋθΓΐιιι1 
ΑοΒίηαΐυπ) ^ϊΓϊπϊογμ βο ρβίΓοπυ» )ΐ(κ ρΓθρ«η- 
ΕίΗίιη« (αηιίΓΟΐ ορϊηοΓ : ίίιι «ιΐΐίοπίιΐβ ίπιροτίαΐί 
Γηπ)1'Ρ^I^πIι^^, κιΐΓββ οϋιιΐΓΐΐιίΓΟϊ, ιιΐ ηβε (ΐιίπιχη 
νοΐοπ ΐΐοΐρΐιιηΐ. ^ιιιιη(|ιι^ι11 ιι^ΐ *]ΐυιΙ νο» ηιΙΙιί 
Ιΐϋοιιι Ιι>Ι>Ιΐυιη ϊγϊ ριιΐο, ιΙ ίΐιι ΙυνΚοΓ ικιΙΙηηίΜ 
ΕΐιηιΙηο ιΙο^ιη3ΐίι νωίΓΐι ίΐιΙ>ΐ(τϊρΜ:η>. Οαί οιίια 
ρηηιιπ ινιΐίϋηίΟΓ Ιιιΐιαη-Ι, βΐ ραηιΐιιι ωΐ «1(-»η]Τ6 
ςυ» ιιι•]0Γβί ίΙΙί ΐΓΗΐ1ίι1•ίηιη[, «ι ιη ηιιϊΐχι» »1 
ϋΐΐαοΐιιι, (ΐιι.ιπι, ηιιιεΐη. ιαιί'αι ιΐβ Γοεβηιιΐια* Δ• 
ιΙειπΤ ϋυοΰίτ» ιιΐΐΗίϊ^αηιιιη ηΗιΐίΓΟΓ, ύ ϊιίοιιι νο- 
|)ί« |>ΓβΙ>!ΐΙιίΙιΐΓ. κιιρβΓ η-ϋιΐί »Λ<^ο ιιι;>ςηί ιηυιηβηιί νεγχίν, &ίϊ4 χΐ'^βν γίγον* τι ^';ΐ[>α. κα^ Ι) Ι.άβτΛ' 
Οίί -(ιϊίκυι-ΐΙρΛ. ΛΓ & ί/ίιϋ αύιϊς οΓομαι π<:74^,αι• 
«ββί ΚΛί τιρ:ϊ οίκβυμίνιχ);•/ βϋνοΐ«ν άθ(ίθΐιϋ(Ϊ9αν, 
ι& βοκΒΰν «ίβφ'^^ΐ ΑπβφήνΑβΟαι «ιρί τήν «{βην, 
ίπΐ):((ρ^3Ε(ν αΜί ΐ( Γροβ£^|βιν Χλίνοτίιμία:;, κ•\ 

αΰτί^. Κα': γΐρ οϋτιο; Ιχαι, ώ; ιτίβι μίν κ•(44ι^ 
βίίλΐϊβί 4τμ 5ν ϋη6 χοινη; τνιϊ•(«<)ΐ ιών Αρχι«- 
ρίΐνν ι:ΐρΐ ΐτι; πΐΐΐιω; ίιΐ(ι}ΐ]φΐββ!ίΐ)* τοιχίου ϋ 

άπϊνίΟΐ, Καινοΐομίΐ [>ύ&ιμι^ πρβοίξων. Οΐημαι Λ 
χαί ταίΐ άρ/ιΐρί>; &κινταί, χαΐ ΐοί; &ι.'•«ί/ς μηϊ 
ίογμάϊων των τΐ,;Έχκλιιβ{«; τ,οοφίΐ'βΐ'ί "Ρ^ΐ ϊοίΐ* 
μίν ϊβίβθκ ηρββύμου; μίλιηα* &ν £1 ^ιάΐοιντο. (ΙΓίεηΙιιΙίιιιη οοίυροϋΙΙιιιηηιι* <ίΐ/ΐί'οροπιιιι ί'ΐη- ρ 4ρ>(ΐχώ( ΐ1 ωτα ^ιίβΛντπί, μι;βέ ΐϊ,; τ:ρώΓ»ι: άιίξτ- 4 

Ι νΐΐιιυι» <ΒιΊΐιιιο>ίΐΐιι<ι ϋϋΙκΙΐΓίη. \ά «ί ΟΐΙ, IIι1^I.• 
«&Ι ΰβιιβ, <ιιιΙ ηιιβ α νβποιβ ιΙίΕΓΓβΓβ ποιι ρβΐιβιιΐΓ. 
ί<ϊ ί(ρΙΐ]Γ ΛκΜ βΙ ΚυΓ«>ρ3, ΐ|υβιιιηι1πιο^ιιιπ Μια, ϊη 
[(υιηιικιηιπι Ιιπρΐίϊο ^^π•^^^ιι1υΓ, .ιριι^ ηο» ί^ηπ• 
ϋιιϊ ΜΕ^ηι)» 0»ιΊ. Οιιο>] τυπι Ι1εΓί)3ΐη Ιΐβ()(ΐί3ΐ(π:ι1ιι 
01 ριρα Ιιικ: ρΓοΙίΕΐιι:) ΐΜ-ςιιίι ; ρι ηιίΐιί [;ιιιι Ιοη^β πΙ> 
ίιηρρήο ιΙίίΓβιΙΐΠ! ρΓυρίνη,'υιιΐϊηρηίί.ι 6β1ΐ3. ιί^ίιιοΐ' 
41110 ϋΐΐΙΐίΐΓϋβ, <■! (])πβ«ΐΐϊ κΐίοβ, ποΙ)ίί υηι1<ΐ|ΐΐΕ ίη- 
ςυηιίειιΐΗ, ηυί ειιπι ύΐ (ΙιΙϋ ποίιίίρυπι ίπιΐίιηΐ, Ιι- 
ιιικί) ΙιοβΙϋΐ ί>! |ΐΓθΙΙΐΟιΙυΓ, ηηιιοϋ Γ3ΐ:ΙΙί), ίΙ βΙ ρβΙΓΪ 
Ι»ρκνίϋιΐΙ)ΙΐιΐΓ, ιιΙΙοϋΐιπιιΙίιιιιοοπιηηιίιιιιιΐιι ίπ ιη^ 
«Ιίιι υΐΓοηικΐ|ΐιβ «Ιΐυιη ΰοηκηκιι (Ιίνβηίβπιυι : ιΙΙβ 
£1101 Οΐτί>Ι•ιιΐ'ι βρίίΐΐυρίβ, ίΐ[θ <υηι ριΐήιίΓοΙιίβ ο>- 
ηκηΐ|υπ ίμίίίορίί. ει ίτι βρκ κιπ», Οοιιβ ΙεηίβηίΐΑΐβ αϋαι !^ωντ|:. Καίτοι γι οΐιΐΐ η>ρ' ΰμίν 4μί Αΐΐ4 
χρααι ίγώ νομίζω ΙνιβΒαι κρύ^ ιι(«ΐϊ «ρΐ ΐώ» 
μιΐΐβντων, ΐ( ρ^ί'ύΐί ο&τω χαΐ ΑνεξΕΐάβΐοΐί 1x1 1& 
Βοχοΰντβ ϋτμιτ) ύμίν μ<ταινρή9ω.''υ γαρ τοΕΐ 
ϋτ.6 τιϋν προγΐνΐι» καριίίΐομίνβι;, χιΐ οΐ; βυντέ- 
βρατττο αύτΐτ; μή πίνυ ηροβίχων Αβ^αλώ;, ΙΙΙ' ίξ 
Ιταίμιυ π,'.«Είμινοΐ, τίνα Κ' ϊχοι ιηρΐ των ηροαγέ- 
των πίΐΐΓϊ ; 4ι' β νομίζω ίίον ιίνοιι, *Γ γ* χαΙ ΟμΓν 
βι^νίοχΐί,ΚΐρΙ τών οίΐΐιΐ μιγ^^ων β-^νοΐον οΙχο^ι• 
νιχήν ίν 1^ ο' τί ίώοι κιΐ ο1 (βτιίριοι τιαρίβπνται 
ΑρχίίρίΙί γινέβΒα:. Τοντβιι ί1 γ«τΐνΐ]μΙνη, ιι:π4( 
4 βΐϊς, βΐ ήμάΐ αύκ ίίβιι ΐη{ Αΐιιιβιία,' ΑποηΧανρ^- 
βήναι. £1 μ(ϊ βίϊ ^ι9«Ηρ -πρίΐΐρον 6:Λ ϊήν 'Ρ*!• 
μαΙίιΐΊ βιιΛιΙιν ^ τε Άβια χαί Εύρώκΐ] βιιτίλιι. 4 « (111 αι1<]ιΐ01ιιιυπ> πθ& ίη οηιηηιιι νΐΓΪΙαΙίιη, Ιι«Ε μΰί- ^ πιρ' ήμίν Ιίιι τΙ]ν «ιίν<>ββν βΟριιιββηνβι'. ΈηΐΙ ϋ πίΜυΓΟΉ, «ι ηρ((0ΐίβ ίιιΓ<κΐο Γ€νεηΐ(ηιΐΓ. Α^ «• 
(ΠΊπαοι ιιϋ)(•«>ι. »ί ρ»ρκ ρΐίοτοί ίϊΐιοιΙϋΐη^οοΙΙϊίί. 
ςεΙΐΓΓίιιΐΕ ιΊ «β ηιιιιιΐιιπι ιιιίικ'ΐΐΐ. ςυί >β εΙ αιι- 
ηυΐΒΐί ίΙΙιιιιι, «Ι ιΐϋ Ιοου 3ΐ ΙΐτιιρΟΓι^, ΐ|ΐιχΜϋα ίΐ ιιΜ 
νοιιίη%»η ιΐΓΐΐίαιιΐ, ΜΠίοΓοιη Γ;ι<:οΓβΐ; ιΙϋΙ οηίπι 
Λά \ί»1η»κ\ι»* »1ίυΐφΐ«! «(ιίΐΐυραί ΐοιιννΐηπϋο» 
ΜοίΛ Ιοι>£ΐιιηι οριΐΒ Ιβγο. ΙΙτα ϊιιιροΓΚίιΐΓ »ύ Ι'^»• 
Ιίοιιηιι ρ8|)^, >|1>Χ Ιε^^ιϋ βμίϊΐ-ηρί ντΊκΊΐιβιιΙβΓ 3[>• 
ΙιτηΐΜηΐηι, (Ί Ευι» ιιιΐϋβ. Ιιιηι (ΙίϋιοίΜίΓΪ, ιηιιΐΐϊ» 
ιΐι €η ιιιιιιινΓΪΙιικ οιΐΐί, ίη Ιιιΐίαιη τοιΙίβΓϋηΐ : 737 
3ΐ |ΐΊΐιΐι1Ιιΐ 1ι-!;ιΐίοιιβιο ΓΐΐιυπίίΐΟΐβ», ιιιιιΐΐίί ιιιιρυ- 
ΓΐΐοΓοιιι Ιχιιΐίΐιιΐϋ ρΓχιΙίΐ'πΓυηι, (ΊΟΓαΐϊίΐιυί' ϋ ϋσ 

ΡΙιΙκΊΙΙΤΙιΙΐΙΕ 0>!Ι(ΊΙ«ΙθΓΙΐηΙ. Ριιρι «( ίΐ»ΐ ΙΊΟη ίβ ΐονιο νϋν ΑΐΟνατον, δ τ( τ^ -Λπβς ΙνταΙίΟβι Αιρι- 
χίβΟαι άβκνίτωΐ Ιχιι, ίμοΙ Μ βύ |1^ίίθν τοβοΰην 

χα.\ ια'αί ΚΛν'.αχίύιν Ικ'.όνχας %μΧν Ρα|;01ρου{ Μ 
τηΰΐ ^μ<ί^'^•^ΐ, χι\ τι>ϋ{ {λϊου; ίννάηα;, οΐΊΐιρΙ τ||ν 
ηίτΐΐν ^μίν οΟΐΙν Βιβ^Ερίμινοι, ίμω; πολίμι^ΐ ιίιιν, 
(( χΐ'ι ΐψ πιτρί ^ννϋξΐ'Λ ^Λκι, ηρ4; τι τΰν ιά^ 
αλ<ων &^ιξ^(ΐχΟι ](ωρίϋ)ν ίχ β^νΟ/,μιτβ;, ΐ μίΐος 
άγ αχοΐι] ίχιτίροι; πρ^: λΓίβταίΐν τών «[χβι, ΚβΧ 
οϊτΐι> βυνιλινιβΑμιθα, έχ«[ν»( μίν ιού; 1χ π|( ΙβιιΙ- 
ρβ; Ι/ων ί(-χιιρί»ς, Ιγιϋ II ιοί); καιριίιρχας μΙ 
:θί>ΐ ϋη' 3ύτβ({ ΐ(λο^ντ9ΐ ίπισχίπου;. Πΐ9«ύΐιΐ !ϊ ■ βγηοιΐ» ΐΙιΙιΟΓΓβτβ οηίΐΉαΐ, γοΙ•-πΙεγ ιιιϊίίι, ηυί |^ άλλί τ^ βφΐΐίρ^ χρηνίμινο; φιλκνβρωηί}, ύφΓ,- «Ι 4>ΐβκαΐι ΐοπϊίΐϊυπι β]ϋ$ £0 ναΐιΐκ βηιρΙείΊί. ΰοιι* 
«βηΐιιηι ΐρίΜορηηιιιι κίΐιί Ρ!ί^ι: ίιι ιιρίιΐίίβίπιίι. 
ΟκΙίΓΐιιιι ορϊϋΐοροι ιυοί οηιηΓΐ ίιι ιιιιυπι οοιι^Γν- 
Κ»ΐθϊ, Ιοοιηι τι (βπιριΐ! «ΐΉοϋο «ι^ιιιιιΙ,ι: ποιηίιυΓβ 
ύϋκτο. Ιιιιβτίιη Ιιιικί ιπυΐΐο ρο^ΐ ΓυΓβιιιη ι ραρβ 
ΙίΙΙβΠΕ ίιηρβηΙηΓΐ ΐΜΐϋυηΐιΐΓ, ηυΐΐιΐΐί ιιιοηβΐΜΐυΓ, 
υΐ ρΤοϋΓϊίΐίηιΐίοηβπ) ίγαοάί ΐιθΕ)]ί;(.'πΐϊχ ιΐϊουί η6 
&ΙΙίϊΙ>ιΐ£ΐ'«1 : Μ ήΐιίιίβηι Εςοίωίαηιιη Γ6<ΙΙπΐ(;ςΜηϋχ 
ουηΰΟΓ^Ίχ ηίΐιιΐ ■ηιβν^ΓIϋιι^ιι^) ϋιιοεΓΡ, ει Ιιοο 
υηυαι ϊο ^ιιΐϋΐηβ I1ΐ^^ϊβ*^ι^8 ιι»ιηΕΤ3Γ6, Ιι^ΙΙο ιιι- 
ΜΙΒ πιΐΊΪηιο ίιι Ι(αΙΐ3 ίαΐετ ροΐβιιΐϊιιίιαο» τ«ζα\ο% 
ίίοτιο, ιηιι1ιϊ&ΐ|υβ Ιιυιιιΐαιιιιι ιιιίΙΙώιιιι τοιιοίΓίΐΐΓίβ, 
άΒ«η ίβ ίη ρίίιοϋ αι |ι»ιγειπ 5ρΐΓίΐιΐ4ΐβιι>. ρ^ςβιη 
1)1ι> ει οΐίυΐϋ €υη(ΐιχι1«Γβ. ϋιιι εκ κ-ηιεικία ρεΓ- 
ίοείβ, ηϊΙιίΙ ϊαϋιΐυϊιι» 1ΐ2ΐ><(ιΐΓυηι, ^οαιη αιιιβυΐΐίβ 4 γήβίΐ ήμίς Εΐί ηίίβν ϊί^ν ίΑ#,!)ίΐ»ν,'Έ«\ (ίλ€ΜΙ 
χβΐ ΐΐύτΰ προητίΟχ, ώ; ίΙ λροτΐν ιΓι^ πίπ^ τήν 
βμ'Λΐ',ν 9υγχρ6;Γ,θΓ,ιυι , τΐ;(ΐοτ« βΐϊι; πίμπιιν 
ΑγγΕίΕιν Γ.ρ&{ βύτ6ν. ο τι τί βυνίθιτι μτ^νύου^βν, 
χαΐ τ!ιν τίιοϊ χιΐ τί.ν χρΐνβν Ιν ιό τιριοϊ^χον ίυνίλ- ^ 
Βιϊ*. Οίχ ίΐίγον τ^ρ βίήαιββαιχρΐνοΐι χβ\ βύτίν ηύς ^Λ 
τι παΐριίρ/α; μιτακιμκόμηον νιΊ τ^ϋς ϋ1«ιι( έχι- 
οxίπο■^ς. Τοιβϊτβ μΙ» ί Ρίοι<ίΐ;;_<ΐίιί.ς τΐ;» πρί- 
ϋβιΐβν πάπα άπΐΐ(ρί»ιτβ ' χ>\ ϊϋχιι βίλτιβτα ηΐΐ 
τ:ρ!ΐβ€υομ(νοι; ίπιαχίΐΜΐΐ, β! τκλλάιν κρΑτίρίν 
11 χαΐ μίλλοντίΐ Ανβ^τωριΐν ηαρλ βααιίίΐιΐ; ιύιρ• 
γ^Φΐών τυχίντίς , ίπτ,ρβν πρίς ΐ1)ν οΕχιΙαν * 
χαΐ πβραγοίμΐνοι ιτρί; Κ9ΚΛ•', τήν η πριοβιΐβν 
ί:Λ*ιγίΜ.9ν, χαΐ ιπλίιοί; Ιιιζ^ΐΐαν επαίνου: ^>^^ 
ΡαιιΙΐΜζ, %α.\ τάΐ γίγραμμένβΐ 1φι>μιρΙΐα( ί^- Μ 77 ΠίδΤΟΙΙΙΛΙΙΙΙΜ Ι.1ΒΕ.η IV, ^^^ 78 

()ίχνύντΐ(. Πάκΐΐ 21 Ν^ν αντ^ΐ πρ6ΐ -(Ι)ν βύνοΐον Λ ΐ'ρίβοομΪ! *υίί, ει Ιβιηρυι εΐ Ιοηιιη βΙ βΙιρίΠιΉΚ Φ>μ«ΐ«; ήίίιυΐ ίχϊΐν, Επεμΐΐ ΚΛίί ΐά]Τ'>ΐ τοΐι; 

κιραίνιβ-.;, καΙ ΐήν 4ννί1ιι;βι< τϋν Ιπΐϊχίκΐιΐν 

Κχινταΐ γιναμίνα'^ΐ ίν τχυτψ, ΐβττβν κ χίιροϋν καΙ 
/ρΐνον «ββ' ίϊ Ιΐτ«ι. 01 ΐϊίλλινί ίΐ ^^νιν πα^ιλ- ηυο ςοιινβιιίιηΐ, ει ιΐβ οηΐ))ιιυκι>ιιϋι βι* |ΐι>ΓίΙ1ϋ3ΐΐ4ΐη 
ΕϋϋΙβΐΐχ ϊιιΐΟΓ ββ ιΙ<8»«ηιιΙ. Τυιιι ει ίιιΐ|>«Γ;ιΐ<•Γ η 
*ιιιΐ(:ΪΒ Ιί^Ι)[« Ιι:ιΙ]ϊΐΐΐιΙίΙιιι) ^0ί1ιιι«■ιI1 ΐΗ'ιΙίιιίϋ Γγχ 

(]Ίθ11>[ Ι1ΙΙΙ 3ΐΙ [Ιϊ|>1111) ΙΙΙΪΙΙΟΙ!, ςΓ3|ί»3 β^ίΐ Ιί!]ΕΓ>1?Ι 

ιΐβ μΓορι-ηη νοίυηΐιιβ βε (ΙίΙΙκιίΐιΙΙβ, <]ΐ»ιιι ι^ιιεγ 
ΕίΐΙεκϊιηιιη η^ηπΐίΐϊίΐΐίοιίκ ιΙειιιαηιΐΓβΐ, ρβιίΐιιοβ' 
ΓυΓϊυικ, 3)1 Γβηι ΟΜίιιιΙοτη ίιΐΐΐιηιΐ»»!, αρυ Ιιτίΐυιιι 
ΐΛΐ-Ιΰβΐν ίΙΙαίυιιι, φΐυιΐ (οΙΙί ρο»Ιΐ, («εΓ ΜΚίΐ)! ιΐίαιη βοχΐΐν ύκ' ϊμΐΧΐ'.ι; γϊνυβϋ ίτιλοΐντι, Α'ΐΊν μέν, (Ιι-ίμΐϋίιΙιΐΓ. 

γϊρ προίργου παντ'^ς κοκίτϋχ των Έκχί,ηβ'.ών ιΐ-.ν Ινωοιν, χΛ τΔν Αναγχαιβ'.άΐΐιΐν μαϊιιβΐχ νομίίΐΐν 
ίϊϊβι. Π'ϊΑίαον ΐί ^(^ϋιν χ;χινΐ]μί'0'; κιΐϊ ΐήν Ήαίίβν, ϊώ» ««ρ' α^ιτοΤ; με»(;ΐ(ι>ν {^',γώυ β*Λΐί- 
1β(ΐ ΙχηηΙι^ιωΟΙνιων, κα\ μΕλλΐντων μυριβιι πολϊ,αΤ. Αλλήί'.ι; ίΐΐιίνιι, προβήχί'.ν μϋιι:> αίΐψ 
«Μρί γί 6/ΐΙ «»ίυμ«ίχψ, . πε(\ (<ρή*»1ί «1; μ«χ•)ίΐί'θΐ,' ίιβλί ,ίβββι, χΛ πβίβίΐΜ χβιΐΐίΟίοβίΐί 
*ΐν π'Α:(ΐι-<. Τοίϊοκ ίΐ ■ττριχβίνιο; χι-1 χνώμην, Ο&ίΐ» ίΐίρβν «ύιψ μίλΐ,βν ίσΐϊίιβι ίιίι οποΐίϊή; 1) 
8ο«»Γίβϊμίκ')ΐ ϊΐι.βΐ ϊΓ,ί βυνϋΰ^ μίΐίτών ύη' Βϋΐ'.ϊ, βι^ίΛΐν χ»1 ϊΡ^''<•ν Χ"»! ϊίΐΜν ίν ^ β'-νίλΟόνΚι:, 
τίρΐ ίμονοίι; χϊ'. ε',οήνηί ΐτράξουαι το!( Έχχΐιιβίαΐν- ΈπΙ ϊοΟτοι; ϋ χίΐ ύ βισιΧίά; ΐώϊ Ιν Γβ- 
λ•ΐ4 ίιΐΐρ•.61νϊΐΛ φίλων Ίΐ4(βνν»|ν Ενομα, ΐης τίξιιο; βντβ των χηρύχων, ιιρ6ς ■πίη%ι πίμψο , 
χίριτ^ΐ τ» ώμοϋγ" "0114; ττις τ:(>^νμία: ι» χβΪ »?,ϊ βτίυϊί,ί, ^ι «ιρΐ ιών Έχκληίιών τή; (Ιρΐ,ντ,ί 
ίΐΐΐ1:-:χνυτα[. ΚιΙ αΐ^ις ί|ξί(.ιι ϊών Γίω» ΙχιαΟαι, χαΐ μή βιλ ί^Ουμίίν η'/.ΐμβν ί ίκνηνεγμΐνΐν τ«Τί 
*£Μλΐ]αίαι; 1Ε<ριορ|ν^υ^^μί <ου; χβΐαλνΐ^νι 

ΓΛΙ'υΤ Χ. 

ΙΙοη ραρίτ. ΓβηιρΓοίίΐΐοι μ ηι» Ο'ΐϊίν («(("Γιτίβη Ι»βι1. ΐ'ιηα• ι•οιηι οΙογμ ΤΑτβΐίππι ιΊιρπιΙιιη'; 
(χάνηΐιιι ίΐ ΐαρίκίΐΐιΐΓ α ΛβηιοιιΙι βι< ,ν«ΜΚΊ<ιι ορρίΊπΜ. ΆίΙίφιΐβ: \η (οΙΙαη «-οη/υ^ίιιιιι, ιΊιιΙί ιΙαΓ/•η• 
έΐηΐίι. ίηνϊΐαΐα ΐτιιρίΐαΐοίη ιε ιΙιίΙιιηΙ, ^Ίο•ρΐΊΐΐιιΐι ύι'ιροΐα ριτη^τ ιαηιιΐ'αιη ΐ'πίηιΐιιηι %οίΐτο Ιζιιιΐ'ΐίιιΙβ 
•Ηΐι ΐΓΒύΙ. Λ ρΗ9πα ΓΜΟίπΐιΐΓ. (Ίτ*£ ιΐνιι,ιΐϊ ιΐιιηΐιιιιηΐΐίί ΙίίιιΉ Αηάαίία ίΐ ιΊιΙιΐί ΜύΙΙίιτϊ ^Ιϋ; ιιΐήπψΐΐ 
νκΐβπα ΗΜϋί. ϋ< ιπογΪο γϊμιιπι ^1η^1^αι•^ηι. ήιιαψ'ΐ ίη /ο (*«Ηάο ινηιΐβιιΐία, 

Τοϋ 5(ρ4νο« Εϊ 1ΐ( «Ις «ιούιοι; τρι66μένθϋ. Κλί,- Β 1>ιιιιι ί" Ι•ί» ΐΒΐηριΐί τοΙνίΐιΐΓ, ΟΐβΐΏπιπ ρ3|ΐι νϊ- μη; Α «&ιηΐ ϊΐΒλινττΐ9ΐν έν ΐφ μι^ι^ϋ, χαΐ ή περί 
τηΐ βυνΐΐ«;< α^Οις ίΜλύιτ» νροντί{, Βαβιΐίΐί',' £1 χαΐ 
Ρβοιλία Ικαγίμΐνο; τ^ γαμβρών, Ιιαβτρίτίοβ* 
λΐηίί^^ ιή χΐτΐ ιίν [Ιίντπν καραίιω «ίλίΐ, ?,{ χβτί 
«Αν ποΛ<μβυ χρίνον Ιρ;(Νν 4 Τομπρ'>τ(τ{αΐ ύπί 
βαβιλίΐβ; Άννη; ^νιΐίιχΟΐΙ;, ούΕϊ μ<ιϊ τών Βαβι- 
1ία>νι^,ν ίμιΐΑβίαν ΰπιίκιιν βαβιΧΐΙ τφ Κανΐίχαν- 
£ΐ]νψ ήβούλιτο ■ αΧ1ΐ3 /(!?« >[|βϊριχΙιν Γ:ολ)ΐ•,« «ρΐ 
αΔι6ν δΟρ«ίΐίΐ:, τι; ΚΞριαίηυΐ πΰλΐ^; ΙλΓ,ΐζΐτο, 
χα\ Ιχάχου ούχ ύλΕγι, 'Ον :τρβ«£ρον μίν ί βκϊΐΧΐν; 
ύπ' ΙΙΧων ίν4ϊΐαιο:ίρω« (πΐττ'ίμτνο; κιρτΐώρα ■ 
ίΐ^Ι ϊϊ ίβϊβιηον αί (χ Μτ,ίΐΐα; λ^ιΐιϊ^ιι οΰ μιχρί, 
κρωία μίν 1χ γί;ί χβ\ Ο^ίίΒβτΐί τ;ίμ•|«; οτρβτίΛν 
Ικοΐίέρχιι. Έηίΐΐβ ΑΙινβνΓ,λ ΜίτκΐτΓ^ν ιίν \ιΙίν «εη; ιΐείϊιιίΐ, εΙ ειιη ιΐε β^ιιικίυ ϊη ηϊΐιίΐϋπι Γε<υίΐ. 
Ιιΐφίτιιίατ εοιηίοηΐβ ΒβηεΓο ΗΐΙνεΓΒτΐί Μειίίϊπι 
■ιτΙ)£ΐη ιηΐΓίιΪραιπ λΛ Ροηΐυιπ ειεΓείΐϋπι ϋυείι, 
ευ]|]ί νί^οιίε 1>εΙ1ο ρηιΓεείι ■ Τιιιιιρ'Οΐιΐυϊ αΙ) 
ιιιιρβΓϊΐπΜ Αηΐϋ ϋεΐΙ.ΐΓϊΐι». ηβιΐ'ΐε ρυβι Γιείαπι 
ϊηίεΐ' ίιηρίΓβΙυΓβϊ ριοειη ρίΓΰπ-' ΟαηΙβειίΗΐιο νοίε- 
ΙιχΙ, 5(ϋ πιιιηείθ$α ρΓχϋυιιιιπι *ι) ίι: βΙΙειΙϊ 738 
Ι1ΙΙΙ1ΙΙ νΐεϊη• ΐίρρίιία ρορυΐ^ιίίοιιϊΐιυβ ποη ιηειίίο- 
εΗιοΓ νεχ3ΐΐ3ΐ. Ειιηι ΐηΐ|ΐΕίϊΙιΐΓ βιιΐΐίΒ, ροιίοΓίΙιιΐΐ 
ιιεΒοΐϋί ηεεείΜΓΪο ίηΐεηΐυβ, ϋΐιπίεηιπείιαί. Ουίν 
ν•ιο ΙΐΐΐΌ<:ίιιί8 ίΙΙιι, (ΐυιε ει ΜειΙϊ:ι Ιίΐΐΐϊΐιΐ, ιιοιι 
ρ3Γυιιι <]ΐΐΐΝΐιιεοιυ«ίΐ Βει:><1ε1ΐ30[, ρΓίιιιοηι «ιυίιΐϊη» 
ΐΐΓΓ3 ΐ)ΐηΓίΐ|ΐΐ6 ειιιιι αιίβ5Ϊ5 ΐ'ορίΐ* ο|'ριΐ{;πϊΙιιιΐ. 
βϋϊιΐ(1β ΰΙΙο ΜιιιιικΙε ϋε^μϋΐϋ Β^ΐΐΐιΐιϊ ΓοΙίΓΐυ ρί3> 


Ττρ3(«|'> ιφ Ιργψ ίϋΐϋί,β»; ■ *4ϊμ γΐρ ξυνίώρ» 
ν4υ:ιχ»•,ς ΪΜν<ίμ«β; τί|ν 'ΡωριΓων ί,γΕμονίβν ΐει»- 
μ1-4*|ν ■ 1ζ«βτρή«υΒ<ν αίτ&ΐ ί);ων χαΐ τΊν νίον 
^αιλΐα* «ν Ιικΐ {γίνηο ΐν Μ<ιΐ«ίι • *ΐΐΌν; κρ'>3• 
ήγ« Τομκροΐίτΐ^ «ρ'. τ'<5 ού-.ψ ΐιχίίκίΐν Χ3ΐτ1]ν 
τΛιν παραίιΐίναι ■ ίρών ίΐ ίκίΐνυ; ώς ό5ίν»τβ; 
(Γη δχλβ 4ντα'ρ«ιν βαβιϊΐΤ, ιιροθΐ7<1ρϊΐϊί/ ίμ&λο- 
Τΐ^ι *]Χ τήν ιτ4λιν 1ν();ίΙρ:<ιιν. Όν ί βαιΓλΕίι; 
(ύμ*ν((3{ τ( χαΐ προναία: «ιξίωβι τής πρ^τηκοΟ- 
βηί, χβΐ ιοί; Ιπιφβνΐίΐίροΐί ουγχϊτ!'«ξ£ 'Ρω- 
(ΐιίΐιΐΛ Έπ«\ Μ (Ι^ι Μή^ιιν, β^αα^α μΐ» τΐν 
1^/ οΓχαβι ίχέλβίΐιν Ικανιένιι. χιΐ ι!. ηΆ!ι βιέλυτ |ΐΓαιο$ΐΐΒΐι>Γε ορίΉ ρΓΧρη&ϊιο ( ^ι1ιIιο^ι1Iιι <ηΙοι 
ι•ΐνι1ί ροΐειι[ί> Κοιιιχιιιη) Ίηιρεπαιιι •;(£» ίιιιεΙΙι• 
{ιεΙιηΟι ευοι ίυιιίΟΓε ίηιρΕΓ3ΐ(ΐΓΒλΐ6ΐΙί3ηι ίρ» \ειιίι, 
ιιΙ•ί (1ε οΐιειίίειιΐί» βίΐιί ρ^:Ε^I3ιι^1 εΐ ιιγ1ι« ϋει1«η<1' 
Τοιιιρη>ιίι»ιιι >ρρείΐΒ«ίι. <1(ΐί υι νί<1ίι ΓβίίιΐΙ ηοα 
ρο«5ε, ίβηυβ υτΐιειηιιιιβ «Ιε<ϋ<1ίΙ : ιχααα ίπιρ^ηιοε 
ίιεηενίΊΐΐΐαί» ΰυΓαΐ]ΐιε ΐοιίΜΜίίειιΐί «Ιϊ);ιΐ3[υΐ, Κοη»• 
πίί ιιοΙιίΙΪΟΓΪΙιυί βϋπυιηεΓΐτίΐ. ΙΙαΐ^ρΐϋ Μι:ι]ί3 ίιΠ' 
ρεΓαίοΓΕΟ) ίυτίοΓοιι ϋοπ•υιιι ΓιΌΐίΐίΙ, εερϊίΐυιηςιΐΒ 
Ικιιιιπι ρ»ηειιι, ιιαοκμιε ίιι ιηικ ίειίεβ αΐιίτε ]υΜΪ1 : 
ίρ^ε ειιηι ρΐΐιπί ριι61ίεχ τ& οϊιιμ ΑϋηαηοροΙΙηι 
Ικιειιιΐίΐ: εϋπι ίπ ϊΐϊιιεΓε 3ΐ] ριιπι ρεΓίβηυΓ, υΐϊηιιηι 
ΐΈΓίΙειιπι ρβιιΐο ιιιϊιιοί ϋιιο σιίΙΙίι ββίεείο», ιηηαιίΐ) ΐής πρατΜίΐ χατίι ι^ πίλο;. Ένρινα; ΐί όλίτα^ΐ Ο 11(^11 ΐ: ρ υη [ο ρβΓ ογΙκ:! ΤΙιτιεϊζ ρΓΧίΙιΙυιη ιΙίκηΓ• 
Ιχιη, Ικ\ 'ΑΐριανοΟπολιν .Ιχώρΐ'. δη^ιηβίων ΙνιχΑ ΓιΤί'. ΙιιϋοΙίίΙΐ ϊ&1> 3ΐΐΑνν\οα« τ.ητΑΐ\ά>α χτη^^^ννι»* ^Λ Τ9 ϋ)ΑΝΜδ ΰΑΝΤΛΟυΖΕΝΙ 19\ 

<Α άίπιΐιιηπι ΐϋΐϋΐοηι, <|ΐι«ια ηΐΓϊΐιπι οι^ϊγε ιιιιιι Α τίνων φρονιΐΐων. Μίτιξί βί ϋ«ύαν(ΐ, ήγγίΐϊκβ ύ; 1>ΓβΉ Ιειιιροίβ ιιοα ροΐεηΐ, ιη«(υ«1ιηΐΐ|ΐιβ, ηβ ίο- 
ΙΐΓβΗ ιΐιιπ) ΐο^ϋΓϋΐ, ΡβΓί» οιιιιι ρη-ιΐβ 1η λιίαιπ 
ΓΕίιινΙ^ΐΓΒΐιΐ. «ι ΐρβε Ιηοαίίοπ) τηιίΓ6ΐ. Ιιβηηβ 
<Όΐΰΐυ«, ρηείΐΐιίειη Εορί*ιη ίιι ΙΙ)ο» ιΐιΐϋίΐ, » ρο• 
(ΐΓΪιΙίΐ ιριιιΙ πιοηίοηι ί'ιρρίΐί ιρρείΐιΐιιηι Εα«ιη• 
ΐΜίΜΐΙίΙιυί βρρτορίιι<]ΐι*ΐ. Ροπο ία Ιοεο Ιιπρβ*1Ιΐο 
Ι'οΓΜΚ («ιΐ(ΐΓΐ>ί>ιιΐ, «Ι ΙιΐφΐΠίοιβιπ οοοηϊυ>.τβ νφ- 
Ιΐίπιβιη Βΐ)Μ<β πβί£ί«ϊ)ΐηΐ. ΙιηρΐΓ^ιΟΓ ιοκιη 1ο^I1 
ιΐίαΐεϋΐΐιιι», Γο&ΐΙΐήυβ 6( *>1Ιι1>ιΐί ίηΐβίΓυρίΙ», ηυοι 
ϋιΐΜίΜΐ 03ΐ«ρ)ΐΓΜ;ΐυ$, ΐΐΐϋϊΐίχτίΊ* ΙβιΙΙιυι «1 ειρβ• 
•Ιΐΐίΐ ορι>οιΐΐΐΐ[1υί ιιοιι ρυΐβϋηΐ. Νιιη ρΓχίιτΓηιιιιη 
■]*ιθϋ |<ΙιΐΓΤ& ΓΓΐηι, βΐΐϊπι «ΙιΟΙΐΐιΙίικηι Ινί'ί ιιοα 
ρ>ηιιη ϋβ ηιΙ ν^^(υ^^3ηι ωοιηοηιί αΙΙυΐυηηι. ΙΊνΪΓΟ) 
ρίΜρ χίΐΙ'Βΐ «ιιί». αί ίιι Ιοείκ ο|>ιιο<$Μΐηίι, βΐ αι) κα(1 κ&ν 'Εΐ,λΙιβηοηβν βΐρατιΑ Ιΐιραών ΙπιοκΙ) 
^«(ϊαιωβΐίβα Αΐίγψ 1λ1β>«υ( ΐιιχιϋίιαν Ιηλίχτίιη', 
έτρίΚΕΐι {π\ λιτ,Χαιίιν χαιΐ ιβ^ τ!;( θρ^ιη\( «^ 

βΐρατιΐϊ τ]] Ιιαί,ϋβιι* μΐΐβη^μκΕοβαι γΐρ βνΟ(; 
ούχ ίνήν, οϊκ Ιξιρκονηο; ΐ«ν χρΐνου. ΈΜί(ΐ τ^ρ 
(ΐ<) Ιν ψ τ)ιν στρατιΐν αυλλίτΐιητ ίιατρΐβοι, ο( Π4^ 
βαι μίν ιήν λΐ'αν &Τ4'>ηΐ αύθΐ{ ηιραιωβύχν (Ι; 
Άιίαν, ίτΐΐΐιήΐη £1 ΙΧβών. *ΟΘ;ν ιί( άνίγχ',ν 
βίΐνωΟ»^μ(νοΐ, Ιχ<ί>ρ(ΐ [αΟ' ζη ΐίχεν ίκ" Ιχιΐνβυ;• 
κβΐ ι!( τήν ίπιοΟίΐν, έγγίις 'ίγένκβ Οιριών. »1 
ΙατρατοΐΕί'Ιιυμίνοι ήβιν χατά 4 το» Λ(ττιχοΐ Βρος 
ηροβαγορ^υΐμινβν, Χυνίβη η Ι» τ) ΐυ*^(ΐ>ιρΐιι; 
-ίβίΐΐ Πί^ιβα; (βτρατοΐΗΪε^αΟκι, μΙ μτ,ϋν εΙΕίΜΐ οεπιΙ (111(1 II ιη ίη>ε κίοηοίι ϋβπΜΓβηΐυΓ, ςυιη Οϋ- ^ ^ρ\ ^αιΙΙ»ς, ώΐ Ιγτ^ΐ ('ΐ «υμηΙιίκιββΑΐ ^ονϋ- 

μινβ;, Βιβιΐιΐΐΐ ο&χ ΙΜχιιβ•(ν Ιν (νβχωρΐαΐΐ κ«1 
τάφρΗ;. χβ\ φίρκγίι 1ΐ3Μτί>ημίνβΐ( χωρίοι; «ξί- 

λγΐιΐν «υμκΙίκίβΟβι -κρίί μίχψ. Ι1[•ίί Τ^Ρ «φ 
ηβΧλβ)ϋ>β1«υ; «Ιναι, κι\ ή βυιχιυρίβ οίχ ίϋ^α 
ιυμδαλιΙΐ«( πρί; τΙ|ν νΐχην - βι' & ΙχΙλίΜ ιήν 
ηριτιΑν χαταζιυγν'ΐίΐν ϊν «4π&ΐΐ μάλιστα βυνη,ρι• 
ιρίιι χϊΐ ίνν»μίνοΐ€4™χρι1ι«ϊΐιν, πΒΧλίιν πρ4'Μ>* 
ποιονμίΐουΐ μ)] χ9ΐϋΐ]Χ(ιΐ γινέιΟαι »!( βαρβίροι;. 
Και. βιήγατβν ο&τω τί λϊίπον τϊ|: ήμέρΐ( τοΙ( βαρ• 
βίροι; άντιηρατβπίϊΐίΐαμίναι; ΑγνοβύμενΜ. Λ''νΒν 
ιΟί ϋ ήϋιυ Ι^ΐη, οίιι Βίρ6ΐρ3ΐ ίχ ινό ατραιβπί&Μ Ιίοιι• ιηιιΙ(3. ηβ » ΒϋΓΐιαη» <η>ιΐίρίΐ'«ΓΡηΙυΓ. 1\» 
Τ(ΙΙΐ|Ιιιΐηι ιΐίΐΐιι ουιι«ιιιη<>Ι)ΐιιΙ, ΓιΙΙϋΠίει Μ»» ηιιί « 
ΓΡ^ίοηα ΓΙϊΙι;• ΙιχΙΐφΙ^αιιΙ. ΒοΚ• ]βιιι ηΓθί(|ι>πΙΟ, Β.ΙΤ- 

ΙμΗ οιιΙγΙϊ ρΓχΊιιΐυιιι ΐ|υθ ΙιΙιβΙιβΐ μΓυΜϋΐΙιιηι, βΐ 
ίΐηρβΓ>ΐθΓ βοί Ιοιίη {γχΙιι Ιομ ποΐΐβ «ιιιηΐιιιοϋΐι 
Ι;ιΐ«Γ6 «ΐιιιΙοιίΒ ίΐΊ|ΐι«ΙιιΐιΐΓ. 789 ''θ)ΐ'^'ο <1ί<ι ι<] 
ΜΐβΓπαπι (>ρ|ιΐϋιΐ[π ι^ιπίοϊ αιιιΐκι τιοίιιιιΐ , ΐΐιη- 
1Ιίϋΐΐ)<Ι<ι<ΐ ίηΐΐο. [Ιϋΐιι^ιιιί ρΙυΓΐιιιΙ* ΙΙίΓΐιαΓοηιιη ος- 
ΕΐΒίι, πιαίιί) ι;ΐί9ΐ^ Γ.ιρίίι. νίΠοΐβ νκιυηιιιπ οΐιΐί- 
■υοίυηΐ. Ιη ρυ^π» αΚσί ύυπιπι, ϋι»ηιιοΙιιιπιβ| 
νοΐλίχιΐη, ε•ρί<1ί[; ρκιοϊ ςιιΐ Ιη ρΓηοιιι πιογΚμπ 
βΠιιβΓΓηιιΐ, ηΐιη Μϊτβΐιιιηιιια ιΐΐιτο ϋυο: ιΙοεϊγιϊι 
ομη; εαΙΝ^ηι ηιιβιιιιΐιιη «ΐΐιροηιπι, (ΐυ(1ι: ΟΓνϊίΓο « ίιι Ηοιιιΐΐιοϊ )αοιΙ<ιι[θί, ηιιιΐΐϋίΐιυί βΐ ίΐιιιη» βι ^ Κίΐ ΐ βαΐΐίιύς ιη» βτρβΐΐϊν ίχυ,ν, ί|ιι βχβΆΙ) χμ- ιηΗΙΐη νυ1ηηΓ3η([Ί κμ ΐακϋιιηΐυΓ. Ιιι ρ«Γ«ΐθΓ ινίι 
οΙΙΐΐΐΐί. υιί ιιΐιμιη λΙικΙηΐΓϋΐιΐ, ρΓορΊ^ Γη£ΐυ9, ΡβΓ- 
βαβ Μ άηίΐίΐ'• ίιΐΐίίΐ. ιιίΐιίΐ (Γανϊιιι ΓιιηιΓκΙαιιΙεΒ ; 
ΟΓΙΙ βιιίιιι ίΙΙίϊ ΙιΒίιιΙ ϊυηοΙιΐΒ. ςΐ!:)!))^ ηιιι<?ιιιιι ω-μίη 
Ι)ΐ«Ι1ο (ΙνΙΙΙ Π)ΐ1ί»νβταπΐ. Οιιί «ηΐηιιιηιιιΐ. Ιυ ιιηιιϊβ 
ρτφ Μ (Ιίιηϊ(.'30ΐββ ρϊΓΧοβ ο«;ϋΐηΙ>6Γθ, η••ϋ ιΙίίοοΓβ 
•ρϋΒΐ ϊβΙοιΪι. ικ^ς (υπι |;οΐ0ΓηΜ ιηοΓίϋ Ιη ρΓχΙίο 
ΙιίΓρριυ «Ι 4ΐ1•]€<,ΐΛΐιι ίϋΓνίιυΙίπι ςοηιπιιιι.ικ νι^ΙΙβ. 
νοΐληΐβ ηΐΓΐηη βη, ΙιΑΓϋηκηιιο υΐί €θΐιΙ]ιΙ«ηιοί 
ιιίΐιϋ ιοοιικ ρ>Μυ^υ», ΙίϋβπΙΐΓ 5β ΐτ»υ«Γβιι(, ιιβιϊιη 
•ΜΟίΜΓϋΐιΙ, «Ι οίΓςιιιιιΓυίϊ, βιιπι βοΐιιαι ίη ηΐΐϋϊο 
ΙικΙιιΊΐΐ» ;ιιΙΐ)Γ»ΓυιιΙ , «ϊΐ|ΐια ροιίη οκΐΐιίαΐί ιαπΙ. 
^110 ί1Ι->κ ϊΙΙηιίορπΜ, ί( ίαίςιιυηι Γιείηιΐί οιιιγο- 
Ιιηιΐιΐΐ', ηιιπ^Ι [ΐιιι>ίΐ εαπι «ηΐηΙ, ίπ ιυαιη ρΓονΙιι- ίπι> βί4 ΐΓ«η: τηϊ νυχτύ;, πί»«ν πρΐνοιαν «οι•ώ- 
μενος ^τν^ηβήναι. ΤΒ Ιττιούιη] ΒΙ Ιν Μί:ήϊ5 ΐ( 
τιίλϋ οι-ν>;νί](βη τι βτρχτίηίβα ^μ^Ίτιρ* , μ) 
Τΐνβμ'ηΐ; βυμβαΧηΐ, ΙνΙχωχ οΐ Τωμαΐβ* Χ3ΐ1 κ^ 
Τ4,-, χ«τ τ^ίι; πλιίηβνΐ μίν Ιχη'.ναν τύν Βλ^ΛΛ- 
ψιαι , [Ιΐ«ν η χαΐ ζώηαΐ «ιλλούΐ. 'ΕΐΗβΙ ΐ1 χ•\ 1 
Ιΐίρο; τών βΐρ^τηγώ* χβι4 ϊ)ι» μίχην, Καραμβ- 
ϊβ^μ£τ ΒρΟβίγορίυΐμινοί. Ό Μ ΧίπιΛί Ηβραην- 
μΐίνοΐ, ίΧΐ^οο; ιών 1ν τψ »^^ί** τ4 4κα4«ντΙν 
Β^ιφυγίνταιν Ιχι•)*, χών Γιπην άίΕββάηι; ΙΒ^φ 
«ροΜχύρηίάν τινι' χβ\ χατβατΑντίΐ ήμύνίντο 
βΐΙΧΧθ'/τ({ 9ν;(νοΙ( τι-,Τ; βΙΧινιν ΑκΑ το» Μφου ΐβΐιΐ 
'ΡωμαΙ'.υΐ, χα* ιηίΛΰϋ; Ιιίϊρωβχον ηρβτιώΐΜ τι 
χαΐ Ικκου;. Κ«λ(ΐ!βα: ΐί 1 βιιιΧίίι; Ακοβχίβθιι ]/ά• ί ΐί*πι ϊ^ΓI1^ί:^ρηι . ^^Μρ|10Γυι ιΐΜροΙο ίβηβΓ Μοι Ο χης τΒ βτρ«ΐιΐ!Ϊον. Ιγγΰ< γινίμ«ϊβς Λ{τΛί.Ι*ίτ- »ι1ϋΐΓ»ΐ'βαΐι1ιιι» ((υϊΙιιιΐΗίαια ποίιίΐϊϋυι ΐβπίΡΓβ ρβΓ- 
ΙιιγΙιχΙΪκ ηΗΙιιίΙκί!. ίη οιτβιηιιιιι ιΙΙβίίίπιβπ ίιιιρβ- 
ιαιΟΓίΊΐι ϊοιιΙμΙι. Εκοίιπ π'ρΐ'ΐιΐη Ιτι Είκυιιι^ίχιιΐο* 
Γ^ΓΜII ΊηοιΚΓΟί'Μί εοβ ικτΙ ιΙη1]ιιι[. Οιιί ιιυΊΐΙίβ 
(ίΐίΙΙιΐιβ, ΙλοίΙΐ, β) νοΙΐ)1(ίί«ηΐ, ϊπιρΐταΐοίΐΟ) ίη αιβ• 

(11α «ΟΓϋΐη ΐΟΠίΐΜοηΜΠΙ ΐΓ4ΙΪΛϋ»&Μ!»1. ΙΙ^κί ρΟΓΓΟ, 

Ι«1 [|υοιΙ ϋΓίΐΐ. ρΓ-ιίεΓ ϊΙΙΙι» νοίιιηιιίςπι πιίΐΐΐίΐιιιβ 
(ιΐΓΐιαηΐίΙιυ• ΙΊ ηοιάίί^β, ηΙΙιΙΙ ^ίκΐΐτ Ι»» «^«γιιιιι. 
ΙιπρΐΠΙΟΓ υΐ ιιικηιίαηι Ηρειί! ϊηι«^1ϊι:ί, ίΟΐίπι 
ΐαι'ΚΛ Ιίη^ιΐϊ αιιπάινιΐ, υΐί ίη ςοΙΙοιη βιΐυϋ* 
οαΐΜΗ οοηίυκΓΓίηΙ, ηκβιιίηι Ροηΐϋβ οηιιιϊην 
ηβΐείβΐιιΐ. Νονβιιι 111ο ίηρείο, υηα ^ηIη <|υεβ ιίειί- 
ΑαχίΛΧ» , Εοΐΐϋ Γητίηι «οιιιοηϊο , ροΕπαπι οίβη 
ίηΐΙίΚίΓυηΐ, ΙαιρβηίοΓ ίΐΐι ϊηΟαιηιηαΐυβ. ^βηίπιηι- λ(ΐΜ τοί.' ΟΙρίΛΐς ΐίρϋΐχίαρίϊν αΰτψ μΓ,Μτ ύκο• 
τηβύοντιΐί Βίΐνΐν. Ήν γΛρ αίτοίς ο6χ Αγ«»βτ•{ 
τΐ'^ΧΧίχι; βυστρατιϋβαβι χατΑ τ6ν τον Ιμ^Μνί 
«οΧέμ•υ χ(Λνον. ΟΙ ί' ΙιχαΛί τνώμι;( μέν «Οιμ; 
Ι/Είν, ώ{ ίν τβίΐ ΕπΧοις άΐΐΐθνήσχιιν Αμνν4μ4ηΐ| 
χαΐ μή χαταηροττβΐΐαι τίτΐτοΰ αώ^ιββ» 1Χΐϋ4(' 
μΐ|1' έλϋττϊβΦβι Βΐυίιίαν Λίβχ^ χαΧ Αγίννΐ} 
4ντΙ το^ μι;(αμέν«ν; γ!ννα<[ιΐ{ ίΓ,δΟϊήιτχϋν. ΑΊϊβϋ 
ϋ χβλοϋντο; ιιαΐ κι)ι«ύοντοΐ βα^^τίν, (ΐΐ{ ούΐΐν 
&ηομ«νΐ)ύντ>ΐ &γ«νν1ΐ, πρβΟϋμι»; Ιτχτιρίβιιν βφ3ί, 
χβ\ προβήϊβαν αύτίχα, κβ\ «ιριΐιηίμϊνο*, ηροΜ- 
χύνουνχ•1 «ιβπί^ονΐο τοίι; «Μα; μ^*ον ΐχ'>ναΐ 1ν 
μΐηα. Λιαλιγομίνου Β1 4χε(ν^υ τα; ΏίρίΛΐς, χλ\ 
•(*■,•» άγνιαμΜννγ/ όνειβί^βντο;, βτι τώ» φίλων ! ς, χαι ι 81 "^^^^ ιΠδτοηίΑίιυΗ Ι.ΙΒΕΚ IV. Μ χρψ χινΐιίνοΜ χατίβτηβαν τϊν βιβιΧίκ* ΑθρΑβν γιΐρ 
•χίί (ΐιρίΕΐτηχύβι Ωίρβαΐΐ ^πιβρ*[*ύ^'ΐεΐ, Ιχΐϊΐνον. 
*ΚχιΖνοι ίΙ γυμικίβινΐΕ; ΐ1 ΐΕψη, ί<ί51νΐί μϊν &ν 
•Ι 16«ύλοντβ ΑπίχΜίνον βατιλίβ ίν μέφ»ί πιροι- 
λημμίνΐν * νομίναντίΐ Μ ίπερ ^ν, βί κατΙ Ή]*^ 
ίχ((νου γνώμην, Αϊλ' Αταξί^ των στρατιωτών γι- 
γινηνβαι την Ιπιβονίήν, }|γν[ι)μ4νη4αν ο'Μν. Βΐ3ΐ- 
λΐ((ΐ ΒΙ 4πβΙ ίύρι χ^ι-Λμίιινς, ίχέλενιν αΰΟΐΐ <1{ 
ι('4 ϋφα* Ανατρί/ίΐν Π(ρβΐ9τ\ χα\ βώ^οΟβι ' &πτι- 
^; γ&ρ «ΰ παιίΐάΐΜΐιιν }|ν τΐ|ΐ ίκΐίνων βιαλίκτου, 
ΚαΙ ΛντΧΗιΐίί α&Οΐΐ χαΟίηαντα ιΙ{ μ^χην, έννία 
Κβιΐ τήν Ιφοίΐϊ πεοίϊΐων χαΐ «ΰ ϊτριτηγοΟ. Ββ- 
β<1ί'^ς β πρ4ί 4ργ(ιν τί» τι γαμβρΐν. χιΐ τους 
βτριτιώτΐΐ Ιφΐβιη ιών Πίρβϋίν, χαΐ βίχα; της 
Αταξία,• ϊπ(-:(βιι' «Ι; ΐκρατίφΟίΤΐ! Πΐρβαι; βί 
χαιϊ τίν λ4;ον καραΐ^ΐ^ενο; βωρίιί;, (λχυΟίρου; 
&::έ«4μην ιΙ{ τί-,ν οίχτίχν, ούχ ίιυτ<ιύ νβμΐβα; 
ΐΐν» μ1] β:αβώ{(ιν γαν; β^υπριγμβ.ω; πιβΐΐϋ- 
βαν<>{ ίχ((ν(ρ τήν αι^ίτίραν αΐιτηρίαν. ΎπΟ οΐ 
ϊί» βΟΐΐν χρίνβν κοί ΗϊτΟβΓίϊς 4 υΙΐ{ τών χ»τ1 
*ίρ Χ»Χχ(ΐιχΙ]ν πίιίΐιιν ϊχων τήν 4ρχί]ν. ^Ιριν 
Ινίχι βτραΐΐίν ΙΙίρβών η€Ϊ'^ν ή» νιυβί ικραιι»• 
βιΐίβν, Κϊΐ ι4 ί)α£ν5 χβρί» Χι1ΐομ1νΐ]ν ένΓχηβί 
«ιμβιλών οίβαν οϋχ 4λίρ]ν χιΐ τοΰ; μϊν άπί- 
κ-τϊΐνΕ χιτΛ τΙ]•» μά)(ΐ]ν,'τβίίς ΐί ίΠε ζώντβ(, οϋίΆς ηϊί Ιηι]ιι« ιυπιρβίΐ : ΓβΓίαι ΓΟϋςιιοι ϊη Ιυιηηία 
ιΐϋΐιίβ ϊκιρΕΠίΚΗ, <Ιοπιιιτπ ϋΐιοοΐ «Ιίιιιί^Ιΐ , Ιιιυί 
ίΐιηιη ΒΜΟ (Ιυοβηί ηοη »£ΓτΐΓβ εοι ς»Ι οι ιαΙυΜπι 
«ιι>ιπ Ιμπη ΙΙιΙβ ΐΐΐΐΙΐϋΙϋΒΜΐΐ- 5ιι1ι Μ«πι )βιη(ΐιΐΒ«ΐ 
Η4ΐι|ιχ[ΐ$ ΟΝϊΙςίιΙίΐίβ ηΛ'Μία ρνχΐΐαα» Ρίταηη 
ρΒ<)«λΐΓβιιι, οηκιυβ ηοα βχίβυαιη (πιιΙΐίιυΗίηβπΐ 
η8<'ΐΙ>υι *Λ >οο» ϊΠι ΐΐίηρίΐηιία ΙΓαιβιΐίπι τίάΙ : 
740 β> 'Ι'Ο^ ςιιϊΊβιο ίηΐΕΓβηιϊΙ, «Ιίοΐ εερϊΐ, ιΙ«Ι• 
(ΙΐΓηΐο ει ίαϊ» πβιηίηε. Ου?ία ίρϊυηι ηιιοηπβ 60 
ΟοηΙΙΊαίιι ρηΕίβηΐίιβΐιηιιπι βϋΐΓβ ρ«Γί£ΐι]ϋΐιι ιιιαιΙ^ΐ. 
Ουηι βι>ΐπι ίανίοίΐΐ ηιιαιίιη) αιιϋααα ίιηροιβηΐΐιι* 
Ιη Ιιοβίίιιιη ίοΐβιη ιβ ίηιιηίιιίΙ, ευηύο<ιυβ λετ^Λ- 
βιιηιΐη Μη^βπ) β(1ί(, 6<|ν.9 ΙαρίβοΙβ βΙίυηιΙΙΐνΓ• 
είΓθΐ'ηΓιΐ!«1ϋΐ)ΐιβ ιβρβηΐβ ΒλΓίΐϊΓίί, ρειίβί ΐ( ϋεΓ^ιι- 
ιΐίΐ, α ρΓοτίπιί είριιΐ απιρυ»! ΊπϋΓβριίαηβ. ΤϋΠ) 
«ΊβΓΪ ΐΐΓΓ«ΓίΐΟί ΓβίΓΟ ρβ^βπι ΓβΓ«τΓ«; Π)ίΙίι«« αϋιιι» 
«Ίΐιιιιη ΜΐΙ'ΐίΐ'ΟΓβ; ίΙΙβ ίιηρβΠιΐΓΐΐΐΙιΐί 3&£γπ<Ιϊγ€. 
νίαΟΓίβηιιιιιβ (οπιρ{«τβ, ϋΐ ιϋ ρίΐη^ιιίβηι νίΠηηιβ 
πυπίϊοί ί1Iι^ο ιιιΪ(1ι:γο. υβιη ρ3Γοικ α(Ι ηΐΐυαι Γη- 
£βΓΕ : βν(!ΐιίΐ[|>ιβ. υ( ήΐιί ηιιπ1ΐ»ιη ΐΓορκοΓΜίη ροΓ• 
Ιϊΐιαιιΐ, ίη αιτ*!!* νί* λΜ οοοίίΓετίΊΐΙ. ΙιιιρΕπΙοΓ 
νίοΐΟΓ Μ>^&6ΐΐϊ ΟΙάγιηοΐίϋΙιιιπι ΓΟνβπϊβηΒ, οχ Γοηί• 
1)0! >ηπθ Ιι)Ι(ί;ιο ΙϊΙιοπιΙι, οιιμ Ι0Ι3 *ί(3 ιΐΜίοβ αιΐ 
ίιΐ ιβαιροΓίΒ ιιυιιυυαιυ ν^τοΐκ»!; >β4 οοιτ) ΐυΐ 
ιερίίιηϊ »Μ\Ϊ ρβΓίοάο, ΐυτίί&ηι ίΐΛαύ οοτγι>)>Ιιιι, 
ροίΐ ΐΕΜίβηι ΒεεΐίίϊοπΕηι ιηοι οοηναΙκο:Ιιιιΐ. Τυ» 
νκΓΟ. ΰΐιιη αηίβ μιίΕΐΐίΐπ ιΙοΙογ εαιρίιβεΐ, ΐίοθιιιι:Ιυη 
«1111 ΐΐΐΐίπΐ ΰΓΐ^νϊΙ πΐϊ^ηορβΓΡ. ΝβΕ ΙκνοΐΒ Iιυ^^ βύν^ν χβτί τίιν μά/ην ίκίίνΐ)ν γίγονίνβι. "Αχρβ- β ϊιΐΰΓ,πΐϊΙιΙι) ΟΜίβίοιιι'ηι ΐρββ (Ι6(1ί5$6 τίβιιβ β«. Ιιι ΐώς γ4ρ ΙιτΕ}.•ύνων τ*ί; πολιμίοι; ίιτ^ ηρυθυμίαΐ, 
χ*\ ««£»ωΐ( 1ν Τβί; ίιιξϋ^ις χΛ ά»ββιρ09<:1,-, τοϋ 
ϊκπΊ\ι σΐίμτΐϊίιίβ/νίοί, άηι^^ιίη, Πίριβτάντων 86 
»ών ^ιρίάρων, ΙιμύνΕΐβ Άΐ^ίί ■ «βί τ>ϋ πρώιω; 
έγγίις γίγιντ,μίνοιι τί^ν Χίφ3λ1]ν άκίτιμι τψ ξί^ϊΐ 
«1ίξβ(. Οι ϋ 4λ5,βι ί£ΐιαντ«ς ΰητχώρουν, χαΐ των 
οΙχΕίων βτρΛτιωτώϊ Ιππον 1«ρον ινροίβγιγΐϊΐων, 
ίπββζς Τί έπίβτ]. χ«\ τί]Μ αΐκτ^•/ καΟιρΑν πρί-ϊΕξκρ- 
γ4σ«Μ, ΑΙιτΙκΕΐ « £ΐΕ:μπί πρί; ρΜίλί» τ6ν πα- 
χίρΛ τβΙ»; τήν νΐχψ άΜγγίΙηίνχαί. Τ* Εβ» ϋ χβΐ 
Ρ»»ιΙ»ίίί έηβίίΐ «ρΙς τίν «Μ» ■ χ»1 σννέδβινί τους ΐοιι^τοί^υ »ίι|ΐιίι1κηι ο1) ΙβΙιπτοη πιυΐΐο ιαιίοιβ ιηα• 
ιιιιπι ιιιιΊίΐ|ΐιε, ο;ι<θΓβ ΐηβιιρβτ χβίαΐίί ίηίοΙί'ΓΐΙιίΙΪ, 
ιΙ<;ρι>3ίΐί9 «Γπιίΐ «ΐηιιιίιιιη οιρίηπ•, ρΙιιιι-ΐ£ΐ|ϋπ ίβ 
ΓίίΓπΒΟΓϋϊϊΐ, β» ςυο ηιοΓίιηιη βίκ βπμηιιι ^ιι^ρΊαο 
ίυίΐ. £(η)ΐ3ΐηΐ ιβίΙιΐΓ, ηβο ηΐΕίΙίΐΟΓυπι, ((υαιις»»» 
εΤ3Γί«ιίιηθΓ(]ΐπ. >ιιιΙΙιι <ιυϊιΙΐ]υ.ιιιι ρΓΟΙΙοίεΙίΐΐιΐ, ϋαιιβε 
βιιηο ϊοηβιιΐβ ιΙοΙϋΓ ΚϊϊΠΡβίϋΓίΙ -, ιι« ρηΐυΟΓίιΙΚ 
ίΙΙί. υικίθ ΓΟΒρρπι, ϋΐιΐ «Ιοί«Γί[ ΓΟκηΟΐαΕΠ^. Τοιί'Ι»! 
■υΐβη) εοοίυΓϋπι ϊ1«α» τιΐίοπειη, »ΐα ΓίΓ» 35"- 
ι)υΙΐλΐ6πι ϊη Ιβΐΐιιΐο ηιιιι ΓβΓβη), ίο Ε4|υιιιιι μ, Ιβιιι- &Τγ1Χ«Μς ιών τραχαίων χβιΐ μίβην τίιν 6£1ν αλλήλοις ύπαντ^ν, Βαο-.Χιϊ-ί 6ί μίτ4 Τ^ν νίχην ίχ Μί- 
βήνΐ]:ΐ!4 ιΐιίυμίηιχβν ίλβών, ΙχίβηΜ τ^ί; νιφροίις ίφ' 6λί«ληρον ΙνιβυιΙν, χβΐ τοι τιβρ4 κάντι τίν 
Ρίον ί;(ρι χΐτΕ μτ^ττηι μηίΐν χρ6ηον νοβήβ»; • βλλΛ χαϊί τκρΙ'Λϋν ίχϋαΊ. 15 Ιβίίμοκ ίν.βυτ'.ό ίαΐ 
ίρίϊ*Ιον Μρϊΐον ίχλούμ;νο;. 4/ρι τρίτη; πίριόί•<Μ β&τίχβ ίΛηλλάττίΐο. Τίτ» ίΐ ΧϊΙ τιρ* τής μίχι]; 
τών «Ϋ^Λΐν β^ΐφ ί^■^ϊ1,Iμ^νιον. μιτί ΐ);ν μ&/ην ίΟΙίίί ίπίχιΐίο λβμπρώς ΤΪ νίοημ*. Έίίχίΐ ϋ χ*1 
αύτϊΐ οίτ1«ν παραβχείν «ρις τ& ΛΧγημΛ ού τήν νίχαϋββν. Κβΐϋ Τ^Ρ ^*;'' Ι**Χ1*' '"*'■'* "^Ρ'ίί'*!**" 
ν»; 16ρώ« Ιχ «Ο ιυΐΐΐ τίν λγώνα μ,ίχΗιν, 4λλως 9' ίίΐ χ•1 πνίγος ^ν *ν βίρίΜί ώρ?, τά οιι*λ 4ιμ- 
β^μίνοΐ, ίνί^•.ζ Ινίΐύγχινεν (ύχρ4ϊθΐ{, χαΐ πλίον ή πρββηκι ψΊχίυβιν. έξ ώ' ύΐιω»«ιι3ίτο τ4 νΐιημ» 
Ιπιιιλέον τ)ΐν βίτίβν υχΕίν. Έν4ο;ι μίν οίν 4 ρΐίιλεΜϊ, χ»1 Ιατρών Ιξί,ρχιι τίχνη οϋίμίι, χαΐτο; γβ 
τών μϋίοτ» «ύΐοχιμβίν ΐοΧίύντιιτν (ατρών έκιΐ «βρίντων, ίχρ'! ίφ" ίτϊρβν 1«ιΐ'4ϊ'.ΰ «ιριτρβίϊίΐν 
ίϋβι] βϋτομίιΐΰί, τίιν «Ιτίβν β^ιβίίντΰιν Ιβτρών μ1ΐ βυνηΟίντιον ϊξ ήί έγένβτο. ή 4λΰθη. Έτρί'φετβ 
η αυνήβω; μτ^ν χιρα6λαΐηίμινος δ)Λ τ^ί' ϋγηΜνο; τών νεφρών , Χβϊ Ιηΐββινίν οίκ 4λΐγάΧ(ί 
(««ηι, ιιρ6; ΐΙ)•κ ΙηΙ χλίνη; 4χθ4μϊνβΐ $(3Τρι6ί}ν, βίίβχϊρώί ΒΙ χϊ'. ούχ 1ν»ι» 41γηΜι«ιΐ•». 
ι^Μ β3 )0ΑΝΜ5 ΟΑΧΤΑϋυΖΕΝΙ 

741 ΕΑΓυτ ίΐ. €»ψ €.αΙαΐ9ί ύΗΙΐίΐη πκκχΉιιΐ. Εοταπ» ρίγίϋία. ^ραΐϊνιη ιν^Γα ΗΓλ^η, ητ αο Ιβιρΐταΐοτ* νΊίνηίηΙ. €λτ 
«ιίηίι (οπιρπηηιαί. .Ψ'-Λρ^ια »\ώιιτ^ι\ηα ιΐ ηιινη /Ι^οιπΙπιπιπι ηνηιηΐ. (ΌΙΙιη» Ιιιγγι α•4ϊρίαΙα βιααΙβΗΐ, 
τιΐϊιΐιιιιιιι ιραίικιπ ιηιι•.. ΐΊΓιΊκικίιιιιΙ (Ι ιιιιηίΓΊ•>ιι . Ιηρίίπίοτ /1</:ηη''ί •ι ηΐίΚαΙοήΐΊΐι ι^ ορί/ΙηίιΐΜ 
ΙύαΙια (-«ΙιιΙίίοι ν'ιιιιίιίΙ.'Ίΐ τοηιιΙαΓ. Τίανα ηιηίΙτιιιΐ'Ίΐιτ. ΟαΙαΙχϊ ριιηη οιαΛΙ, Ιοίο ^»^(τ^^ριο >* <ί^- 
ΐίίΓοι ΐίέ^αηΐ. Μααιϊικι. ιιιιηΊ' ΙιιρΜη ιπ κγϊιίιι ηιικί. Εχ %τίβ ητηιΐ) ιηχα (^ηΙαΙαπι ρ» ΐίΐιικίαί» 
ίιψόιιιιίατ, ΜαίΙιϊηη ^Λιη υΗΓ'ΐιηα αώηΐτ^Ιΐντ. Οηηβηα ϋιηαιην» ίΗΙίκϊρΐΙιΐΓ. {)»ίά ΚοΜαη» 9>ιη- 
φιη(ι•ηΙη Ίη ιΊΐ αίά^Ι/ΓίΙ. Οι•1αι ΟαΙιιίαΌΠίΐη. ΟικΗρΙία ΜΙί ηατιιίκ. ΟίΜ βοηωηο* ριιπίΙ. ϋαιιηαΜί- 
ιπίΐαι ιπιρίΓαίοΗΐ. (ίιΊηίαοηιη ίπ τίΐΐβ'ία α*αΙΙαΙϊο, ΐΜϋιιιη οηΐυΓ , Ι«1ϊ ϊπΐΐίο. 0«οιιι Ιιοϋ Ιιοιηίιιυιΐ) 
(βπιρϋτ ίΠΒΪϋίοίΐκιι β1 ϊη[β&1ιιιΐ) ΚοιηβιιΙί Ιιιΐΐ, >1' 
φιο υΙ)Ι ςφιηιιιΐ)ΐϋΐιιΐ6πι ΐ);^Γΐϋΐιιπ<1ί »ιιιηΐϊΐΙν(Γ[Ιΐ, 
■ϋ ΑιΙοιι ϊ>Γ<Ηΐι>ηύ>ιιι ρ^ΐΓΐΐιβϊΗπυιη. Ν.ιπ) η ϊικρο• 
ηΐακ ΛιιϋΓοιιΪΕο ]ιιιΓιυΓβ ίΐιρ•-Γϊΐίι«ι Ρΐιαοχΐΐη εΐ 
Ηΐινίΐ'η») ρΕίΓι•1ί•ιΜ 0ΓΓΐΐ|ΐ8ΐυηΐ [ΐΐ«ί {ΐΓ^νίΐα» ηΙΙ 
ι^ί» ρπιΓιιΙΙ, 1)11311(101111 ίιίεηΐ <Ί:η>|^Iι^, «ι φΐο ιΐεΐιυ^ 
ηΐηΐ ςυυ) ιΙβιΙβοοΓΟ ίιιϋβ ρυΐΐ) β'.ιηι), ο |ΐθ)Ι ίΙΙίιιι 
οΙιΊίικιι, ΐβΐηροΓβ ΙιβΙΙΙ είνίΐίι Οΐιΐυιιι αιΙιιΓίί, Γκ^η1 
οαιη Ληιΐλ ΙιηρΐΠίΓίΐΐ 93ΐΐΐί1ιιιη ροίΙΙι:ι1)νιι(», ϋβηι 
>α1)«Β<π)ηΐ. Ρο$(6« ρβΐο (οηιροίΚν, β( ΰϊηΐ3ΐυ- 
(«10 καπιιιιιιη Ιβιιβοίε τκαιρυΙΙίηιη, χά«αηΐΓ« γο- 
ρηιηΐ, ηΐ ([<ιοά ΐυρη ορρίιΐυΐιιιη μκΙ Γ^Ίοηίιι, 
Ιρβίβ Εύΐιοο((βτθ')Γ ; ίρο:ϊ6 ηιιίι1ί(η ορρίιΐιιΐΐ 3(η- 
ρΙίίΐιιιΙΙ, «ιιπι, ηϋϊ πυπΕ «Βκΐ απιΐιίιυί, βιΙ )ιιΙ>Ιιαο- 
(Ιυιη οοη *υαϊι:«εΐ, γ•>•'*γ> >ιιΐοπι ΐ|Μΐίιιιιι ιΙΙυ•1 
ΟϋΓΟ νΊ/ΊΐΕβ» ίιιΐΜ'ΐίρετβ, ηο ΓβτίΙο οΊ^ίιΙεΗ ριη- 
κηΐ. ΝακιητιοιΙ ΐϋεϋνβ βΐ «βΐυΐ ίιπιι'ίπϋΐι» ίρβο- 
πιιη ΐϊρίΐίΐχΐΐ, ίπβο[ηιιιθ(ί(ΐιη 6ηΐ νι1>1(-, ϊί ((ΐΐλίκίο 
<ιιι• Ποϋΐιπίί ΙΐΐΙΙιιιη ^γεκπι. ΓίίΙιίΙ «ιιιιη ΙιιιιυΙΙο 
(οςΐΙΐΙιιιιΙ, 5ΤιΙ ΠΐίΠ νο1ι;Ι)απΐ ίπιρ«Γί1:ΐΓί', ίΙ Βθ• 
Ι01ΠΜ ηινίςαϋοπε βΐ[ΙιιιΐΓΓ<>, (|ΐιηί ϊ<1 ίρϊίι ιΙ«Ιιε' 
ΓθηΓ(«ίΐΙβ1ΐίηΐ(|ϋϊρρε Κοιηιηο* (ηϊβίϊ ιιιηΐ ςυιαι 
ιηι» Ιι1 Γη^ςα<Μΐΐ»υΐ«>, ΕοΓΐιηι<ιιι« πατ«( Ιοιι^β* βΐ 
»1ίΐϊ οηεΓϊΓίΐί ποιι ι-ίυΓα», ιηπίιυιη ϋΐκΙΙΙ ϊπ ίιΙ 
ΟαηίαιυΐΜΐο ίηρηιιΐΐαΐί')• <ΐ)ΐο<Ι ιπιρΐΓ:)»»»!!! ηιί- 
ηϊιηβ ΐοΙ«»ΐιιηιιπ ν^^ΓνΙιαιιΐιιτ. Οιιμο ρηυΜίααιπ 
νοκίϋΐβ ιρβπΓβηΙ, ιο^()ΐ ίΐΐίρεαίνί, υικίι; μ ΙΐιΙί τώνίνΓαΛϊ';^ Λιτίνων ηΐλιμβ; &νήπ:*το ' ίνχιΆ 
Ήΐΐί ΛρχΊν ίξ β1ΐ1ί< ΙΟ'.βύϊηί. Τβί-Μ »4 γίν*ί. 1«1 
μίν ΙκΙβουΙβν χι\ ΐΡ^Χίμ-.ον Τωααΐοΐΐ, χ»1 κρ^ 
ίκιβρκία; Ιτοιμΐτατον, «ίν βυνορψη 3υναΗ[ν «Ι)ν 
ΙπιχιίρηβΙν τινοί. Κ*\ ^ίαΛΙίύς γάρ μΟ νίιΐί Ά»- 
ί(νί(κ<ΐΜ «ιριίνϊ»;, •ώκϊΐ4ν κιΐίϊ/ον Ιπι^ρχήϊχ-»- 
τ(ί «α\ ΜΐΐιιΙή'Γ,ν, «Ι χιΐ μΐ|ϊ1ν Ι|ΐ«ν^,0ι;9«ν ακΐ- 
νιβββι ■ϊΐΐί ΐΜ>νιΐ|ΐίβ; καλώΐ, χα\ μιτλ τη( ηρο«- 
ιΐκΐύϊη,- βΰτβΐϊ βίβχύνης Ιξιλαβίν»;, χβ\ μιτλ 
ττ]« (χιΐνου ΐΐΧϊυτήν κιβ' Βν Α ηγγινιχ^ΐ πίϊίμβ; 
χ^ην Τωμαίοι; ήν, Χίψ Ιπιβίμινοι, Ικρίΐηβΐν 
4μϊ1ή»»«ΐ( ΐώϊ ορκνν, κβ\ ϊ(1ν σ^νβηκύ' τήν 
«ρ4; Άννβν τήν ^9ιλ1Ϊ9. 'Γβτϊρη η ί«1 ή (1- 
ρί,νη ζν, χαΐ ^αβί^ι'ις β Κανταιτα^ηνϊ; 1κ(.ά:•ι 
τών πραγμάτιον, ίβίο^το κρααιλϊίνκ; ««ρι^ιωρΓ- 
9Β1 βφΐϊΐ «Ο ίιπίρ ΐ1 φρο'ΐριον χωρΪΜ, ηρΐφιβι* 
μΐϊ ώ; μ«ΐ;ω ΐοί φρο'^ρ^ον) ϊ4ν κρίΐοΐ'η' ίΜΐ<|- 
ο«νηΐ, τον βϊϊβ; τ:ρ',( «(χΓ,βι* οίκ Μιρκ-Μκτοΐ, »3 

βίίν. (*» μί) ίφίι-,ι τ^ον,ο,ΐχΐίιβαι Λν βνκντκ τ*ρ 
βν, χα\ οΤβ-' ίπιχρ:μίμίνον βφίνι ιιβτΐ κΐφβΐΐίΐ. 
β4 μιβρίν κιριΐχι ^λίβΐ]* »Γ ποι* βι>μβαί•ι κρ^; 
ΑίΪΕμ^ν 'ΡΜμιΙοι; χϊΐΐϊϊζνιι. Ένινίουν γίρ β4- 
ίΪΊ μιχρίν, ϋ>1 βιλαινοχρβτιΐν ΙβοΟλαντβ, χιΐ 
'Ρΐιΐμβίοι); ^Γ,ι'ργιιν η/.ίίν, ώ; βγ(βι κροτ-^χβίβΓ,ί 
τη: ΟιΙ.ΑΐΟΐΐς. Έιίρων γίρ 'ΡυιμαΙοοΐ μίλλο* «ϋ* 
λλλ(υνχρ4νΜν :τρθ3ΐΓχΐν:«( χ} Οιϋβι^, χι1 ίΙχΜβ; 
««ι »«ΰ; Ι:!^»; φ(ιριτ,γο•<ί βί4 ί).ίγ»ί χτιίΜμί- { ροίϊβ βιΐ5ΐίιηαΙ)ΐιιΙ, ρΓχηοςιιρίΓΟ υυρίιΊ>.ιιιΙ. Ιιηρε- (; νου;, τ»λί1;ν ηρΊνοιβν Κβτβ^'.υίιΐϊβν ϊοΟ βατνΙ^Μς Γ310Γ νιΓπιιιι ϊΙΙοΓυο) οοαιιηΐπιιιιη ποη ίκπυηΐϋ, 
ονη £οσιρ*Γΐ1ιιιΐ, ηΐ, >ί ΙιεΙΙπ ορυι ΓοΓβΐ, ηβ ϊπι- 
)ΐ*ηιιη ρβιβΐ : ε1 κρηιίιιη ΪΙΙίι ηί^ιΐιιΐ ρ«ηΙΐ(ΐι, 
ηοοϋ βΜ ΙΙιηΟΓβ τηβ^'* ^ι»"* χςυίΐΐΐβ βι ίηη• 
ιπβηιί τΕί'βΙοηβ ρητΐπΐβ ΐοη$ίΙϋίΐ ΐεπιρβοκίΓοι 
ηονβοΐ. 7^3 Οοίκ £[ βΙ> ιΙί<9 ίβΐίηίι οιβι μϊιιϊ• 
ΕοηίίπιηΐιΐΓ. Εΐοαίοι Ηϊουι, ιϊ »%ηο ίοΠβ ιΙβΙ)1• 
ΙΙοΓ Βοη ροβ»( *3ϋιΐ6 ίυιιβηι ΙικυιοΓΐ, Ιιιικί γεΟ* 
ίηΐ[τβ(ΙΙΐιΐΓ τίι , 5βι) θΐοΓΐιίΐ9[, «ι «ΙΐΟβηίι κΐ ρη• 
ρΙΒΓ ΐ^βηιΐι ίηι1>ΜίΙΙί[αΙ«ηι 3ΐοΙ>ιι1αΓβ (ΙβκΐπΙΙ. )θ 
Ιιί, ηί«ί ριχηιπ) ίΐιρη ειροι αμιιΗγπι ηι^ιυβοί, 
ηυΙΙι ιΙί» Λα μοηλ, φίοιί «Ιοϋβπΐ , ρΓχβΐΐϋυηΐ. 
Ουοακ» ίΐϋρβΓβιοΓ, υ( «Ιίοηΐιβιηιΐΐ, εοηιιιι ίιιιρτο- 
ΙιΙΙιιΐΙβ ΙιιιιιΙ Πί'^ηίιι», Ιυΐο ίιιοη βιμβΙιτίΜηΐ ιιιί- 
ιιίιιιβ €6£$ί|. )11ί ΙΓίΓβιηϋί ειιιιιριιΐ|;ί εβηιοιΐΕ«, ρ|. ^ 
ηΐκιηυε νΐ Ιιιγι ΓΓαιίΓίΐΐιυπϋιιι . β) ιιιιιΙΙιΙιιϋίιιραι 
οΐ)ΐ9»Γί3η)ΐΐ), >ιιΐ4β ΚοιηαιιΙ ΙιιΙ)ΐ'1)3υι, ϊικίίκηιιιΐο, 
ΙιβΙΙιιηι ΙκυβΓ*! ιΙβοΐΓΐιιιηΐ, υ[ βιιιιιιΙ <τ( Κοιηαηΐ)$ ιιι«γΙ 
•ΐΐβυιΐ, 6ΐ Ιοΐΐιπι. β1 ροΒβίηι, νοΙ Ιηνϊΐΐ) ίιηρ^η- 
ΙΟΓβ ΰοαιοΐΐιιιίιηΐ. ^3ιι1ι|ϋ6 ϊΰΙβθ(ΐ> ΙαμϊιίΕϊ ιμιιπ)• 

.■Ε αΙιπ.Ι «ίπηΙιπίΜ Ρ(ι|ΙίΕ(ΒΐΜη|, π|ίηιι1ΐΜ*ρΐ« III*- Ανίζιβΐβι. ΛΑ λΛ «ρ^ρνν. Ι) ϊκ^κίνιιν, λ ίιι• 

νοιϋντο, Τ',ύ; ύπίϊκιι;ί Ιβτ^Χονιο προχβτκΐιαμ• 
βάνίΐν ίΪΓΛ.ίί, (ΐ ών φονϊο ίΐ.β?ί#,«τβίΐ. Βααι1(^ 
ΐί βϋτών ΐ}|ν ίηίκΐιαν α^χ άρουν, ναΰ; μ Μβ• 
£3Χίυά;ίτο, ώΐ (1 ίΐΜ κολιμιΐν Ιιαΐμονΐ *Τν•ι, 
κβ\ ϊβΰ χΐιιρίΜ ϊ+,ν ιηρίληψιν αύτοΐί Ακηγΐρτυ* 
ηαντίκαιιν - {{«ι γΑρ αύιοίι{ φ^ν μ£ιλα* Ι| 
ϊΙΐνωμοβΜνί] χαΐ ϊύορχ!^ ΛκΜίΓΐ^ομί ΜΟυς *ών 
Αιίχων ^υΧ(νμάη.ιν, ΛΛ *λ\ ύκ>> τών ΛίΧινν Λατί- 
νων βνοι; Λβριιχίίΐΐαι τ1 γίνο; τούτο. 'ΒχΐΙνύ; Μ 
γάρ 1ν Α ίλΐϋϊων μΙ) 3ΐνητ»ι βαρ^{1; κΐηγΐ; 
ίντΐίνκν, οΰκ ΰ,^Οοΐοίΐΐπρ'; ΐ^ινέδΊν, 41λΑ «αρι- 
φίριται ΐΐιιρατρ;τ;ΐμ!νος, κα\ ττ,ς ύΐΐιπορίαΐ Αμφ- 
ίων ίιϊ τήν Αΐυνβμίαν τοΰ 11αύνο/ΐ«;, χαΧ οϊτβι 
βϊ μή τ6ν ΐοϋ κιχϋΐΐ πχΟιΙν φΐδϊν !;(ϋΐΐ[ν ίΛηρΐτ)- 
μίνον. ΐς οίίεμ'β; αίτιοι ^^Ίΐ τά β^ονΐΑ η-.τι 
βοϋλ-ύοονται ποκΐν. Ε1αΐΐί{ϋ{ μίν οίν αίκϋν ιΐΐώ; 
τί|ν μ')χβηρ£βν, οώ παρι/ώριι τοϋ χωρίου. Έχ(?*οι 
ΕΙ τάΐ Μ «ριήρ«[ΐ ίραιντϊΐ χαταβχιυαζημ1να{ , 
ίϊϋμϊνοί τ( ίμβΙνς κρίς « τ)ιν ίΜτι>](Ι>» ^ 85 η^5Τ0[ι1ΛπυΜ ι,ιιιειι ιν. »6 }^«^(βυ, ιη\ κρ^ΐ τΐ κί^Οο; των ψ-^ριΟω•/, ϊ{ Α Ι<:Γί»η ΐΙ^ιη εοηνΒΐΐΰϋβιιΐ. Γοίΐήυιιη αιιΚΜη ίιιιρ*- λχτ',ΟΒίντο 'ΓιβμαΓοι νβίί. Ιβχ^ψαντη κόλεμον χι- 
νιΐ*. Ιν" 4[ΐο5 Χί ιΓργϋυι Τι^μβΙουΐ ϊϊ,ς βίΧίΐτηί, 
χλΙ τΐ χίΛρΙαν, (ί ίίνβιντο. Μΐ;(ίΐωβι βαβ-Λίωί 
ίκιινιο;, Κϊΐ β1^ν^1ίγ•)ν λίΒουί Ιογβίην ίγ' ίτίρβι; 

Ιν <|ιη^)9ή;{μ. Έπΐΐ {ί βυιΐιϋΐ νοβίίν ίν ^ιΐυμο- 
ϊίίχψ ϊγ-ωβτιι, χιρΐν εΐνκ οΙηΟέντ^ς ίηιτη!»-.4- 
«ϊον Λ'^■:^,'!ς κ^Λς («({((ρητιν, άΟρΐον ίπι-τίθενιβι 
ν■^νΐ4; κιτ) !ί)Μ ιηραίιν «ίκοΰβ! "Ρωμαίος Γρώιαν, 
χβν ΐ4; ο!«!ϊί Α-Λα»ί Ινίπρηοίν πνρί. ΕΙ; τήν 
69Μρα'αν ϋ ϊ1( βφών ΐριήρϊις 1φβ::λί9αντΐΐ οΟβ*; 
Κιροχεοιιιμίνΐΐ. χβΐ Ακάικι χα\ λίμβο•.: ίιβ ί,ν, 
^4; ίΐω ϊ(ΐ);ών ΛβρΑ ΐ}]^ βϋβ33Βν Β'^ΐβυτ(ο<^ ηΙΟΓείο ηίι1]'Π)0ΐίϋ))Ι ιηοΓίιο ΐΙΓΐ.ηιιιιι ον"ο•β>Ί)ηι, 
ΟΙΪ 3ΐΙν6ΐιίίΜ Γΐί ίηοίιιίβηϋιΰ ϋΐ:Γ.ι^ιηιιΐΊ[) ιυηχί. 
ηιαιιι, ηοΐΐιι ιΐβ ίιιιρΓονϊ»ο Ιίοιιΐΐαοβ ιιΗπκιιη ' 'ΐ- 
Βΐι>ηβ ίικοΐεηΐΐ'ϊ ΙιιναιΙυιιΐ , ί'Ίβϊ οιιιηβί ίπΠ»»- 
ιιιιηι. ΡϋΐίΐΐΊΐϋΐ! ΐΓΪΓΐηιρΒ »οαϊ ]3ΐη ρΑΓ3ΐ3«, ίΐΐπι 
αηιί;) 01 Ιρπ>1ιοί,ιιιιοΐ(|ϋθΐ«Γΐη(,3Γιι<ιΐΙιίηΜΓυυιιΙ( 
Βχια'ΐΐϋ η.ΊΐίΙΙεί3 (ίιγκ ηιΠΓΟί 3^ πιΐΓβ ^ιι^ι^πιIιιι1ι, 
οι ουοΓϋΠβΒ *ΙΙ3» ιιηίιίβηι ορίιιηΐ, ιΐϊικ βιιίΓυηΐ. 
Οιιίιι «ιίλΐη οοπίΐι-υοίίΐ ΐΓίΓ6ΐηϊ1>α« υιιϊνβΓΐί», ΐΓίΙιιι« 
Ιλπιιΐιιι βχα'ρ[ί«, ίειι^ιη ίη^ΐΓ.ίηιιΐ. Οιι» Ιιτ», Γ<'1ί- 
<|ΐιΙι (ΙιιΐΗΐιι α1>ίυιηρΐί», ΐιιΐΐΐπΐβ» Β}ζ-ιοΐίί 6 Ιμο 
ιι6ί ρπηιΙιαηΐϋΓ, εοβιιιυίη ιιρ|ΐι•ΙΙϋ|ι>, ΙΙΜο ίαιρβη- 
ΙΟΓΪβ Μ;ιιιιΐιΊβ ιηιηιΐιιιΐϋ. ρεΓ ΐΐυνϊυπ) ΓϊβΜΠ) Ίιι- 
ΚτΟιιεπίβ» ϊη Ιγγγιικ ίΐιΙκΙιιτβΓυιιΙ. βΐ ειΐίΐοϋίιτη ^ Γ-- — — - — ■ 1 1 — υ - -■-- ■ — 

Μίν, τ^ΐ ίΐ Ινιχίμηρων κατΐκβν^ν {ϊ κα\ ΐ&( ^^ ίΐϋι ιιΐηιΐ'ΐιιι; αιΙΙηΙιιΐϋΓΐιηΐ. ίϋΐ Ι^ΙΙηϊ ΙΐΰΙΙυπι Ηο• ΚΛτΛβΜ'ί9ζ'.μ.ΙΐΛς ΑπίβΟΐ τ^ιήβιι; κλήν τριών, 
λΐ (•πϊ ϊί' >««'.ν ΐϊάϊϊβ ΙκΕνέμιτβ, ίίβντις ίξ 'Λ 
χαΐίτχιυ^ΐοντο τίπ•>•ί τοΰ ΚοβμιίΙ'Ίΐ ιτροιαγο- 
ρ(;;β;ι-νοίΐ. τβϋ βαβιΧ'ω; νΐιίί χϊλιιΐηντοΐ, 6'Λ 
τβΰ χατί «<]ν κκΐΐουμίνην Ι11«9αν ίΜντοί καταμοϋ 
<ια]ταγΐντί(, &ν«Ζ1χυβ3« τ* «[Λί «|;ν [ίριον. 
χβ! 7ρ«υρίν 1χΛΐ£ρωΟ<ν ί:!;οϊήυντι;. ίϊΰλΒ-.ϊον. 
Οντω μίν «ί Λχτίνοι τ4ν πίλ^μον χατί 'Ρωμαίων 
^ινίρώί {ζήνιγχαν, χα\ ίξ ίχιίνου )5!ΐ) ΐήϊ θβλάο- 
σηΐ ίρίοντ:;, κίντα Ανω χα\ χί:(>> τί πΐρίλιι 
κκρακίίαντ;;, ίχάχουν, καΐ πυρί τ^ϊ πιντα ίπι- 
νΐμοντο' πβνίιιμϊί ϊί ΙξΕΛΟΐντίΐ, κρώτα μίϊ *ι^'ϊ^ 
ζο-< ϊΐν Ιΐφον, κύργον ίγΐίραΐΐΐΐ κρί; ΐή ίΐίρολβ- ηΐϋπϊί ηρβηυιη ίιιΓβΓί-ηιβϋ, υΐ «χ βο ϊηηι π,ΒΓίβ ρο• 
ΐϋπΐ^Β. κΓβι Ιοςί'Ιιιπι, αιηηίβςυε <ΙίΓβιι(ίηιι11)υ; βΐ 
ϊπο?ο•Γμ« ρ<>Γ<ιιΪΜ'<;1)3π[ ; β) ε^Γΐίΐιικ ρ-ιρ[ΐΙυ$ [(«■ 
<|υβιιώ$>ηιιΐΐ, ρΓΪιιιυηι (|ΐιίι1«ηι εοΐΐβπι, ίη «]ΐ]*]ιιβπ 
ΙτίΓΓΐ 4!\ϊΐΐ.ιΐ3 ηιυιιίΐΐιααΐ, οιηπϊ()ΐ]β 1η βηι» ι^πι 
ςοΐ'βΐη κ^ηΐίοπ'ΐ ϊϋχία ιΐηηβ νίτί ΙπΐΐιπιΙΐΓϋΐηΐ : 
πΐΟ ν<:1 ιΙΙιΐΊΐιΐίΐΐιιιί αά χιΙϊΓΐΐΐΙίοιιΐΐΐιι κοΰίαΓΕ <>ρβ• 
Γ>ιη (Ιυ'ϋ^ιιοί'Βΐ'ΙΧΓ. ϋβίιιιΐο 61 Γβΐίηιιιιιπ >ρα1ίί οΐ- 
ηιρπηκ>9. ιηπΓΟ ίπεΙιιιΙβίΗΐιΐ, ηιιΟΗΐ μ1ι ιΊ ΐΧ- 
ιπριιΐΗ νιιρρι-ιΙίιΐΓβπΐ, ηιιί ίη βΐιΐιυιΐίηβιπ ηιη^ιιΐΜ 
β:ιΐϊ5 ϊΐιιπ'ΐίι. (}ιιΐπ βΐΐικ ηιιοηιιε ίΐηιοΐυηβ οίιιιιμ 
ΐιί ΜΐΐΐΓΐΐ^ΐι-πι Γβ^ί^πι^& 3ι)ίϋη3(ϊΙ)ΐπι. Οιιι ηιιιυιιι 
ιίΓΓβΐ'Ιί πιιΐ'αΐι ηΐ3ΐ(ίΓί3. ρΓΟιΙυςβΓβ οριιι ιιο» |'ϊ>1<!- «(^χκν κ1α<ι« ΙπτΪΕ χιονΐο α^,^ΕήΜ, Χ3\ άνίρι; (; Γχηΐ. βχΕϋΙιί» υ|;β£η|)ΐΐ5 ε( 0ΓΐΐΕί1:ιι> ίίπι ριπίΜϋ ύμοίω; καΛ γννιίχΐΐ' καΐ οίΐ* οΙ Κ'ρΐΐΐανέΐτιτύΐ 
α'Λϋ)* άιιηξιΌυυ τΑ τ«[{ ίλίοΐΐ β'^■ιαί^■ια<Iαι πρ&ΐ 
^ οΐχϋί^μί^ν. Έιτΐιτβ χαΐ ΐϊ ίκΜΟίπον ΐοϋ χω- 
ρίου βϋλαβΐντι; ί ιχιίχιζον ίχρις ΐιΐι ίξήρχίαιν ή 
Ε1ΐ|. χαΐ ιΙ; ί^; τ« ϋ.βετβ ΐϊ '^^'/οΐ (χινίν χί,νΛς, 
ΜβΙ Ιίΐην ηϊ93ν ίχ χχταικΐυϊ'ΐ ^τφί'.ιιαν ίι:ί- 
ΤΕχνύνη. Όιιν 4έ οϋχ έξ^ν ιίι^^ίϋν 6;" 'Λτ^; ά,ια- 
ρ'κν, χαραιχώμααι μΐγίλοιϊ χαΐ βτιυροΐΐ περίΐλίμ- 
6ανο«, χβΐ ίν ίλίγιρ χρΐν•)! Λ χωρίιν ίπιν (Γ^ηο. 
Βιτιλιϋί £1 1π:ΐ ίηΐ'>Εΐθ ΐ1 τορί :£ιν Ιν Γΐλατ^ 
«τολμημί'Λ. *|3ιΤ1ΐϊ μίν ο1 μί:ρ'.α Ιφ' β!ς το-.ιΐ- 
Μ Ιπββχίν ύτΛ Λβΐΐνωί τί-,ν Ίνμι!ων οίχίιίντων 
γην, χαΐβικαΐων &ντ<ιη ίχριΰώς β^υΐινίΐν. Όμως 
ώ( ιΐ/ΐ, χβ(-!ΐι Γϋϊΐμινοί ύτΛ τη; ν^^β■^ ίϊΐ, «'ί νίΐΐιιιπ^ΐΜΐιΙ, 1η;γίι|ΐ]6 1£ΐ'>ρηΓε ι|ΐιΊι1ι]υϊι] ϋΤ3( 
«ραιϋ ουιιιρΓ6|ιβη$ιιηι βϊΙ. 743 ΙιιιρεοΙΠΓ Ίβ βυ- 
(ΙϊΕΐ» 0;ιΙ»ι«οΓϋαι ίκου^ »Γΐί(ΐ', ι>ιιιχίιι.ορ<>Γβ ϋο• 

Ιΐΐίΐ, ρΓΟρΙβΓβ» Ι]110ΐ| ΙΐΧϋ 3 ί^Ιίΐΐίΐ βΠΙΠίΙΠΙΚΠ 10• 

Ιιιια ηοΓπΙ'τηΐΙΙιιιι. ο[ ιιηϊ πιεπίο ιη^ΐΜΐβ ιο ριΚΓβ 
$ριΙ(ΐΙο <1ι•1>βΓΡητ, ρβΙοηΙιΐΓ. Τηιηβη ιΐϋ.'ΐΐκ|ϋϊπ) •ί- 
Ιΐϋο ιοογΙιγ) εηΐΓϊ.ΐΓΐΐιΐΓ. ιιι ροΐυίΐ, ΙΙ)'ΐ3ηιΪΊπι ίιιίνίΐ: 
ιι1>1 κυη (ΐαΐ^ηι ιηργοαιογεϊ ροΐίβιϊιιιιιηι ί( ορΐΠΰΟ 
ίη ριΐΐΐίο ΰηπτοηβηιηΐ, υηπιββ, ηε ββ ΐια ΐοηΐβιιιιιΐ 
3 Ι,ιΐίηίί 03ΐ>ΐ«ί», £| ϊπΐο1ΐΐΓΐπ(Ιί3 βχ^^ιΐιΐη ίηϊιιπίι 
ίίηϋΓΟί, 5Ρ(1 ΒΓηΐΛΐίί ΐΓΪτεηιίΙχιι ηβΓίΓίβ ριτρίΐτη- 
ΐοηιπι ρ€Εΐΐ3ϊ βιί^βΓΟΙ Ι Μ ίπιρίπ^πι 3ΐ1 ίεΙΙιηιι 
ρΓοηιρίε ρΓΟ ΓαΐυΙιβίβ ϋοΙΙαίυΓοβ : ΊΙΙϊΐβ Βίΐ|υϊϋίπι 
■ ίΒίίιιΐΕ (ΙρΙγϊιπριιΙϊ ιηαζί» βά ίριοι ρβΓίίιιεΙινΗ. 8νζάντΐ'.ν 4ϊ.Γιΐ70. Αύτίχι ϊέ ι'. ίν ((ΐί^αντίψ, μ41ι- Ο ςιιοϋ ηβν^κ, ίυρεΙΙβι. βι ίοπιιιβ ίηϋβιΐ'χ, οιηηϊΒ βτβ «1 ΐϊίρΐ ίμτρίρίίί τιοχο'-.ημέϊοι, κβϊ οί ίν ίρϊ«- 
σττίρίοις β-.ατρϊββντϊ;, Ιν βαβιΐΐΐο); βυνελΟΐνκΐ, 
Ιΐίονη ί33ΐλ;'ω: μή βφΐ; «(ριϊβΕίν η&τ^ΐΐ 6πί Λ»- 
ιίνων των ίν Γαϊατί πιριφρον^ιιμέ-Όυ;, ναι ΐ1 
4νί)Χίβτι Οκβμϊνον-β: ■ ίλλ* ίίχις τών τΕτολμη• 
μίνων Απιι(^9•ι ιρι^οείΐ ίφοπίίααντα Αύτον; ίί 
Ιτοΐμαυ; ιΐνιι ]ΐρ^/α:Β τιιιρί)Τ£ΐν πρί; ':ίνπύλΐμβν 
{| &ν Ιχατΐβ; ιί/καροΐτ^. ΙΛδΧί,ον γαρ τών Αλλων (»(■ 
«ΐιιν ίψβϊθ1| π«ρ4 Λβϊ(ϊ(ιΐν φΒορ1γίγίνί;μένι). Νϊ,ίί 
η γΐρ χίΙ ϋρήμ^'α. χο' ο1χΕ«( α( «μπρηΐθίΐιαι, 
(λ 4ύ|ΐ!Μντα νχιβ'/ν ίχΐΐνων ήβιν. Ηαΐιίΐύί Εϊ 
Κψύ** μίν ΙμΙμφετο Βύιαίΐ ώ; ού χρωμίνοΐΐ χατί 
Κ3ΐ|4ν 13 κρββυμί^. ΤίΜ γ4ρ ίίίΐ ΛβρέχϊβΟβι τϊ 
ΙΙ^μβια «^ΟμίιιΚ. ^( βυνςβοϋλίυΐν αΟτ'ΐι'. κα\ ΙβΓ6 ίΙΙΟΓϋΙΙΙ «Γ3Π(. )ΐ1ΐρΕΓ3ΐΟΓ βΟϋ ρΠΙΠΙΙία ΐΐ6 ίΐΙ- 

ΐ(.-πΐ]•βίΐίνιι οιρίιΐίίϊΐΐθ ΓκρΓϋΙΐϋοιΙβΓο : ιυπο «ηΐιη 
ρΓΟίπρίβ ςοπΓβΓΠΐιΙηιιι Ιυίϊΐβ. ομιο ίριβ ια^ΐοΓ !!<■ 
ΙΐΗΐ : ίο ηιιηε Ι^ιίιιοβ υίΐιίΐ ΐοΐο ηιΐίυκ» ίιιίΐιο. 
ΝΐΜ ουιη \ιαα \αη(» γοπιπι κχροηΐπΐίβ ϋι>Γΐιι$ ρπΕ- 
νκΙβΓεΙ, ΐηΐι.Ί|ΐι.ιιπ ΟογιΊ, βΗαιΙοΓ» νυΐυίίίβ, ΐ)Ν» 
Ι>3ΐ)Ιο ρθ5ΐ ρΐυι ίιιιιιιη ρΓοΓιιΐιιη ριιΐ•Γβΐ. ΝΙΙιΙΙα 
πιίηυβΰΐ ίρκ, ρο«ΐΐ]υ3υι Ιΐϋΐΐιιιη τίιοιη α>ι ορ«ί- 
ίβηιΐυιη. ΒϊμιιΙϊοϊ ρΒΐιιιΐίβω ϋΐιιΐιβΓ•Γβ ϊιΐΜΐΐ, η 
Οοπϋυηΐίηιιιιι ΤατοΙιβπϊοΐβιιι ο»Ε(ίϋΠί ρτχίνάΧ. 
ίίιΙιΐΒ ΙΠΓΐ•ηι1ιιηι !ι■1I^!^^:^ι1^ϊΓ^1η ηβ|;ηι!<ι<ιι ι1«ϋΙ. 
ΤυΠΒΐιΐίϋη» ουίΕΐπ ιιι^Γβ ΟαΙιιχίϊ, οιιπ ρ» 1(1 (Ιρί! 
(:οιιβΐΓυν(ΐιΙίϊ η»«•Ί*•ι» βϋΙΐϊΐ-ΙιβΓβ ίΙίΠΙι-ΙΙβ μμι , 
ΐΗΐΙΐϋί "'. χυΐϊ» ίικιϋίί, βχ 5ϋΓ(ηΜΐ1ίί ιηοιιΐίϊι» ^ί «τ ΙΟΑΝΝΙί ΟΑΝ 

>ι1«βΙιΙ ]υβ&11 Ι ηηοιΙ ορβΓΟΐβ κΐηο^υι» ίΐ ιΙίΠΙΐΐιΙ- Α 
Κτ η<Ί»ι, ιΐ•|νβ ίη ΙΙοριαιιηΙο η**ιΙΙ (ΗΓβιιΐΜ Τι• 
ΙΐΓΐΐίΐΙ/αηΐιΐΓ. εκίβΓυο) ΰϊΐαΐ^ Ιπιρΐπίοιτιη, οι 
«Εΐιίΐ, ■(■(ίιπ ΙκΙΙο λιΐιβηυί Ιριο* ιΐΜρβηηιβηι, 
%νχ τ<^11ΐ'πι, οιπνΙβ ΜΟΜΜίίΓηπι, ίΐ >(Ι ραίΛ ιΐτ*• 
Κβοκοηιπι , ίθ».(ΐββ ϋΐβπι «Ιοιπίπαι ΓΐΙίηαπιη 
ϋηηΛιΙΐΙηηι. Αιι α!>ί ιιΐίίΐ οίι ρΓΟ ορίαΐοοο «τΐοίΐ, 
>«ιΙ ηιιτΐ• ΓοηιρΙΐ'ΒΪ εΐ ι<1 ρο^ηκ» Ιηίΐηιί τί(1«- 
ΓΐιιιΙ, ιηυΐαΐ* *οΙιιιιΐ«(ί Ιΐ^ι^ιοηβοι Λβ ρχ'β ιηΪΜ- 
Γυηΐ. Ιοιρι-ηιοΓ «ίβ ίηϊ'ΐιιίϋιιοηι ιΐιιΙΐίΙί3(Π(ΐ>ι« (ΐ• 
ρτο1>Γ>Γ6, ςυηΐ πί&ϋ απςιιιιη >Ι) βο Ιχ«ί, ηβς υΙΙΐ 
Μϋ Μ««ΐϊοπΒ <!>(•, ΐΒΐη ΙπιρΓΦΐΐΙ βιβίίΐΐιι^οΐ, Π 

ΜΒΙΜ :ΐΙϋ) Ι|ι]ΰΓΪ38 ΙηηΙίΙΠηυβ ρβΓΠΪΐίΜ» ηΙΐΓβ 

ΙηΐιιΙίκΕηΙ. ΟβΐπιΙ« ταηρικη ηιατο Μ|ΐΐιιιη κϋη- 
(|ΐ)ί. ιιιυίαηι ■Ι^'ϊκΙ ίιπρ(Γ3Γ« ; κίο εηίιη ιβοιιη, 
^ΟΙΠΒ άΛΐΛ ίςιΐύ^ι-.ροΐϋ, Γιχ>1ιι« ηΐ ρβΐι^η) ίοη. ΙΙΙί 
{ιΐίΜ αυιΊυί) ιυογμΗ, «ο άϊ^^ΓΓ, ηρίτΚΓί ]|μ1ι 
ΙοΓηηι ]ιιη ιηιιηϊιικη ο^ϊγε ; 7&& >■<■' "'''■' <1"">1 
φΐΙιΙ^Βΐ ίπ »α »ί(, οιηΙκυΓΟϊ : εΐ ίίιηιιΙ ΙιιΊΙιχ» ίιι- 
ναΙβΜΐΙηΐ, <Ι ηατίύυϊ ναβ^ιηΐββ, υΙιτίο» <Ιιγ« πιιιΙ- 
ΙιΙ^ιοΐ. 8ιι61>1ι ΗοηίΑηίι η>*ί|>ιί<η)β,ίπ ρΓΧ[;τιηϋί 
οιι^^■^^■ πιιιτ«1ηιι υιίΕΐι'ηιιη οοπβΐίΐιιβπιιιΐ. βι ι]ί• 
ΜΧ3 Ιιιι(ϊ ροηιΙβπΊ Εΐιιϊιιβ1)ΐηιιΐΓ, ςτΗηιυιη ^οιρο 
τοΙινΜαβ ΪΟΓΪβ ρθ«κΙ. Τιιυι ΐίϊΓέΠΐί οπ«Γ;>[ί»ιπ ογ- 
(ΐιιιιΐΓΐΙιβαΚι, ιιηύ1ΐ|(ΐΕ Ιη ιΐΓΐ>ειη, ιβι] οΐΐη ιΐ^ιπηαπι 

{ιιοιιΙαΙιΐπίαΓ. ΙαιρβηίοΓ, ΐ]ΐιβπί«πι ίη ρπΐβιΐΒ ιηιΐΓί 
ΐςυΓΓΕΓβ ί1Ιί( ιΐ£<|υΙ1>;ιΐ, ηιιοιΐ ΐΓίΓβΓηϊ1)ΐι« «ιτυΓεί, 
ρΐβίΐ, ηυί ει ϋουΐίιιρηίβ ΐπΊιΗβ ίηοτίιϊαιιίΐκιι, 
ηαβηΐιιιη ροΜβιϊΐ, ίΙΙί( ίποοιηηιηιΙίΓοιί. Νβηυβ |3• 
■ηβη ηΐη ρβηΙΚιι ιιβ(;1ίβι^1>•ΐ. ^«1 ΐαΓηιβη'» βίλΐ-ιβ. 
Ιιιΐ ϊπιηΰηΜΒ ιηα^ηίιυϋϊιιΐΐ, υιιιΐι: Ι:<ρΊ(ΐΕι βνιιηΐιο 
ΟιΙ•ιια) «ιρΙοϋβΙΐΐπιυΓ. Ρΐηϊη^βΐϋηι βηΐιιι βο, ηο 

ι)ι>ιι>οι οχιιρΙιΐΓ'^ί , ρπ'ίΐΐΐίπι Λά ΓΐΙΙΐΙϋ ρι1ίϊΐ3» 

^οιιΐ«>'«Ι>ιιιΐ : ΗΓβ ρίΓΐιιιι «:■ μμ Ι,ιιΐίιιοΓίιηι οιι»- 
0^ί^• ιιο««Ι«ηΐ. Ουίη «Ιίπιη ΜΙαπι, ηιο η>*α1ιηΐ3 
ΐιΐίΐΐη(αΙ)«ΐυΓ,ΓΐιΐΜΪ»ήΙι νϊχ ΕηΊΐΒ>«!ΐιΐ>Ι)υ«, 1>|ΐίϋιιιη 
]•ηιι Β^Ηπιιί ίϋΙιιηβΓϊβηιπί. Ι,ιΐιιιϊ ιΐο ρκΰΐ οη- 
ΙοΓΐ-1 ίΐίπιηι αε Ιεπΐιιιη πιϊιιβΓβ : ίιηι>β>>ιοΓ βοι ιβ 
ΐιιϋίΐιιπιπι ιιεβαη, ηί)] πιιιγο «νεηο, ςιιοϋ Ιικί 
«ϊηιΙΙοηιιΙ, ΓβΙίηηυκεηΐ. ^οι)Κυιηρ(φ ίη Ιιίβ ιαιιΐΐο 
ΐ«ιιιροΓβ, ΓοιιΓοείΙ* ΐΓίΓβπιίΙιυι Γειπί^ει εΙ ηιίΙίΐΜ 
Ιη|ΐΐ,Εΐ>Ιίι αϋ ρι>|ηαιιι οιηηία χΙοΓυϋϊίι, ιΙυεε»<]ΐιβ 
ρΓχΓεί'Ιΐ 1 )11ί» ηιύιίτιη «ριιϋ Ρίΐβιιη κηιίι (τίΓβηιί- 
ΙΐΜ ΡΗιεεοΙβίιιιη ριοΐοβίηίοκπι, >Ιϋι ίη Ιίεριι• 
κιΐο ϋοιιΐιηιοιίι, Ζιιηρίΐΐοηεπι π»κηοη> «Ιιιμιβ ο 
^01 ΐθπΙ«η<1βΙ>3ΐ εηΊχίη», ΙοίϋρβΓ ιυ» αΐΐιΐιοηπ 
•ε ρεΓίΙο : (Γίπΐ βπίηι γίκοιίι ιποίε, φΐ33 ΙΙκηεΐϊ 
1|ΙΓΓΪΐ)ΐΐ( ίιηροβΐιΐΐί, «ι Γεοιϊ^ΐΐιιΐί (Ιι^υρβτ ΙιΙ>ιι1ι10 
βοηίβεΐίι (ιυρεΓ ιυο ΒΓϊνίΐϊ βπηιιΙιΐΓχ γΙ νβΙΙίαιη 
ιικιΐιίΐυιΐιηειΐ) ΐοηκίΐΐιιβίκιΐ. ηυοιΐ ιηΒ{ηο «ϊ ία ρα- 
((ΐΐΑ *)«ΙγΙ[ιιι-πιο Ιιιίΐ, υΐ ρ^ιιΐ» ίιιΙ» ιΙίεείτΐΓ), άιιρίί- 
ε^ΐΜΐι. Ρηύίβ ροκο ϊϋίυι ιΐίβί, ηηο Ιόηπιο β ηι- 
ηΐί εϋυε«ηιΐ3Β βηυι, οηβητΙ* ηιι^κ ββηιιβ (οΙνβηΙ. 
Ια &ΙΙ(> α)η>ρεε1> «ϊΙ, ιηί|πίι, ιΐ( α<εΙ»οΐ, οοιίϊΐβ 
ιΐίνίΐϋι. ΗχΙ>αβ Λοηιο νβπιΐβ ροηβηΐΙΙιυι ορρτοβλίι, 
>ι) ΓΓΐηΐΙρϊΐ ίηιυΐϊΐη ηηΐΙιΟΓΪιι (οιιιΐιΐ* «ίΙ. Ιιι οιη 
«1 ίιιΐ|>εΓΐ(ηΓΊ1& ΐΓΐΓε(ηί(>υ5 ιΐιικ, οιιπ) ιοιΐιΙ«πι υαί- 
ηΐΒίΙ>ιιι , οοΐΐυ ο ηιτιΐί ρΓοΤβΐΐχ ίηνικτοΒ) : 
%κ(θτΙ6υ»ιιι« [οηΙ(«Γ Μ 4βί6ηι1εοϋ1>ιΐϊ , ΐΕΐΐίΐη ΓΑΟΙίΖΒΝΙ Λ 

νΰν Λα*<νοις οϋβΐν &ν ΐβια3»ν Ιηΐμϊΐο. Τβΐίη -χϋρ 
|> νη{ «ύυηιρΐοΐ ΐίϊη• κριτί^^^^'^ ηροβρώμηο* 
ββτϊν, χβ\ κρ\ν γινέβΐαι βυμβονλιύτιν ίκίρ Ιϊ/ηβ 
μιτί μιχρϊν ιΑ μίγιβτα Χν3ΐΐΐ)ιή«ιν, Όμως «βΐ 
■ίΐΐ; ΕιμΙ ΙΜχΕί κ(Α; ιΐν ΐζϋχιιαι χωρίΐϊ, χρ#,(ΐβ- 
τ4 τ* ΙχίΧιυινιΙβφίριιν Βιιζαντ(«ι>ΐ, χαΐ Κιονηβ»- 
τίνον ιίν Τβρ^ρνικίιηιν ϊφίντη ιτρΑς ^ν*''"Ρ^Ει^• 

ϋ(τη{ η Οϊώτών Γ»ϊ»τ(»« ΧβηϊΟίιίνΐ]ϊ, |«\ Ιι* 
Αΐ[4ρψ ήν {ύλα ναυπηγήηιια >»μ(ζ(ΐν 1ι βα- 
λ4ϊττΐ(,ί«ύΐ<«ι χβ\ Ιιμιίνβκ 4χ τΰν χμ* ι* 1(ρ• 
γίττΐιαν βρών Ϊχ/Χ«υ« χΦμΙ^ον. Κβ'. (ίγονη μβχβη- 
ρώΐ $γαν «ιΐ ^•^β^ρ^ιιι^ ' χαΐ πρϊΐ «φ Ιιγβμίνφ 
Κοντβαχαίι'ψ ντιυρίΐ)) β( ΐρήριις Ινανπητοννη. 
01 1ν Γαλαι} βΐ Λατίνοι ΤίΧτηζιν μίν αΟτίχι 1λ- 
θίνια Ρ«9ΐνία, «6ν «ρ4ζ αύτβΰ; Απογνίντα κΑ«- 
μον, καντων «ϊμΙ{ κιριχιαρήβίΐν 'ώ* (βούΧοττβ, 
νί> χωρήβιιν ηρίς σ'ίμββϊΐι;, 4ρ](ονΐβς χαΐίΧιηίνΜ 
τη; β)λ4ι*ηί. *0; β' Λίτήν-Μ χβτΛ γνώμην αί:αΙ{ 
θ(ΛΪ•'. ^'.ΙΙ ναΰ{ Ιώρων ναυπητούμηην χα\ τιχρ•- 
ΦΐΜ,)αζ4μινου πρ^ί μάχην, μιταβαΧίντι; πριββιίιν 
ΙΐΜίοίΐντο, κ«1 πιρί ιίρήνη.- βιιϋγοντο. Βανιλΐν; 
II βύτοίς ϊή« πβνηρίβκ χα\ τ(]ν άγνοιμβ^ύνην όνιι• 
ίίϊίί, !ϊ-. μ»ιβ1νμήτ< ηρίτερβν, μ)ι0' Οβτιρον 1ΐΓ 
>ύτα^> άίικηβίντίΐ, μηη κρίΕ^αβιν πολΙμβν ιηρί- 
α^ιΐμίνβίΐ^μηΐιμίιν, αύτ«1τ>}9αΰτα(ιγνωμ4νΐ]β3ν,'χ•1 
ΐΜΐύτηΐήρ^αν ΑΙίχία: χιΐ φ4ηρ1{, Ιιαι» ΙμΑιμ 
ΐϊ ιιι/ιαΑΙν χωρίον χ>ιαλ€ΐκΕΐν, χαΐ "ίί 'ΐι'χ') Χ•βΗ• 
ριΓν ούτω γάρ («βΟαι ιιτοιίϊ; βύΐβΐ:, χοιΐ «Ιρήνιρι 
ηρος αύτίν. βυγγνώμην τηρ9^ΐμ«νον ωΜ έζημίΜ• 
«αν χιχλ Λι κ4•ιμον. Οΐ ί1 οΰβ* &»ρ«ις χαιιΜ- 
)[4νΐο ώα\ν, Αλλί βίΐν ΐφίβΐΗ αίτοΐΐ τοΐ χωρίη 
^1ρ3^;ωρ^Iν τιι•ιχ(9μ^ναιι , || ούΐ«ν6ί χΖη «^ 
βΐιοϊίί ί]κίνΐωι> άμ{λί\9(ΐϊ ■ χ»\ &μ• Ιικΐΐΐντ» Ι 
πβίιμ^;, Να\ κ(ριχΧέΐίντΐ{ δι^^βίιρβιι «οϋΐ πρΜτ>- 
χβνΐΐ;. ΈικΙ ϋ Ή|ν β<11απαν ίπλωτον ΙικΙηοη 
Τωμβ'οι: , Ιι^' ίϊκάΐοΐ μυριοφίραί• μιιζ«ν1)ν !«»• 
βχήββνϊ«ί Μίχομϊχιχήιι. 4^" ή( ίίβου ράρβ; ίβΐ» 
«ίρ•>«τ«{ &ν|]ρ 1ν 1^114 4(φ((τ^, (Ττα τρι^ρ•- 
πιριέίχαντίΐ τ)]ν ίλκΑ&ι. ΙΙΟοικ ή7ί•«(ΐ« Ι»νΜ)[θΰ 
«ήΐ πΑιωΐ, Κίαιηον Μ οίϋ^. Β4βιΧϊΰ{ (1 ΙμΙ 
(χ τοϋ αντίκα &ν«ιτ4τιιιΟαι ιϋτοί; οίχ ϊίχιν Ιχ Ο*• 
λίπηΐ τρι^,ρτων ΑίΜριϋν. βτρατιίν ίχ τής Ι^ΐΜίρον 
κ<μηΐι>ν, Ιι^Μουΐ ίχίΧιυι β»χι«3ΐ{ ιηκίββαι, «αΐ 
Εβίαιηαν ββα βυνατΑ. Οί> μΙ|ν οϋϋ τής β«1>Α«τΐ|( 
παντάτΜΧν ήμ^Χϊΐ, 1111 π(ϊμ6ϋον( βτήβ&( μη- 
χανή; τ& μίγ(Βα{ ύΐΜρφυίΐί, ΧΙΟβυ; Ιχΐΐιυιν 1χ 
Βνζινιίου 4φιίναι κρ^ ΓιιΧαιΙν, ϊιΤκνοϋνΜ γ&ρ, 
Καΐ «ολλίΐ ΐ(ατί«ΐρ(ψαν οΙχία.;, μΑλιηα τΑς καρΑ 
βίλβββαν, χαΐ ναΐς ΑΑχΑφι τιΐιν Λατίνων ο6κ 41ίτβ 
ϋιιμήναντβ οΐ ΙΙββι. Τήν τ« τ||ν μηχβνΐιν ΑνΙχον- 
οιν ΑλχΜ* χβτΐίνβαν βαΐίνΐΐΐ, μΐλις ΐΐϋκ ίκιβ»- 
τών «4ν χίνβυνβν Βιαιρυγόινη». 01 Λιτίνοι II χα\ 
{\( χβΐ τρ\('ιηρ\ «Ιρήν>ΐΐ «ρίοβΕίαν ΙιπηήαανΜ, 
«Οχ Ι^νία^τβ 11 Ι βαβιΐιύΐ, «Ι μ(] ι^ι τΕΐ)τη χιίτ- 
1ι4νΐ((, «6 χωρίον χαταλίιηκν, Έν τούτο•; Α ο6χ 
ΐλίγοίί τριβ<ντο( ζρ4ν^'^, χαΐ τών τριήρΜβν Μΐυιη|- 
γηΟϊΐβών, ναύ«α{ τ« κατί1*γιν ί ^βιΧκ{)ΐ, κιΐ 
ίκλίηζ, χβ\ τ1 Αλλκ ιΛνή 1ξΐ]ρτύ«το χρ6( ρΑ• < Ι ι 

ι 

ι 

4 Ι 
19 ΒΙδΤΟΙϊΙΛϋΰΰ Ι.ΙΒΕΙΙ IV. Μ" 

χην * π^ιΟτητοΜΐ τί ίφίατητ^ΐΐ (χίν τρις τ;^ ΙΙΪ33{ΐ Α ί. ]«ι:«ηιιιΐ, ιΙ^ιυβ ίΐ> νίΟ'ΐ'Ρβ Ιη Μηι ΐιιι)1ιιβηιη|* τρΐ3\ «ρτήριβΐ Φικιωΐίΐτον «ϊν ηρωτβατράΐορβ. 

Ϊ1Μ•> γ4ρ ΐί«1 μίγιηα* μιγέβΕΐ, χ»ΐ ίυλ1νοι>; Ιπι- 
•τήα3{ κϋρτ^'Έ• ^"^ ^^^'ί ίρίτας ϊνωθΐν ΐρίψΐΕ, 
(ιπΧΙ; (ηοίιι τ^ΐ τριήρΐΐ;, χα\ π'ήθος ίπλιτΰν 

^ήΐ (^^Ι^Κ ^* «ΐ'ρϊν, ώΐ ίίΙ•{ψ ύατίρον ιΐρήβίται• 
Τή κ^Μίμί^^Μ ^ΐ Ιμιΐλον Ανίγιτβαι αϊ τριήρΐΐΐ 
Ιχ ιβ» νηυρίου, ίΙΐΜΐ Αναηλίουβα ίφαΝκβ 1χ Γιν- 
νβΐίβί, ηλβίχοϊ 4γ«ϋΐ«, ώί (νΐγί%β, ΐΆΜν. '^τΛΆλϊ 
α των Ανίμων ιηυαβμένίΜν χβτββχοώιΐηί, ιιρ4ί 
ΠριγχΕηιΐ ϊΒ νήβφ ώρμίζί» έη' άγχυρών. Έφ' Ι^ν ακ ραιίϋίι πϋιτυηρΐΐίΐ. οιιια)υα) ροιϊιΙ 5ΐιιι[. Υϊγμιυι 
υΐιί ηιηιΟΓ ίητΕΓΟ ιικΊοΓβ ηίΒηβνΙΙ. ίκιίπϊΐ ΙγΙιφ- 
πιβ) β ΟαΙαίΗ ΐ!ο αιΐΓ^ιιιιι ύίπκο'ί^. ρβΓΐΐιΐΒί Κηηΐϊπί, 
Ε<ΓςίΐβΓ ηιιίπηυηΒ'ηΐβ άί ίΐιί» ίη (ΐηηπΗα ΓΐΙίιΐίϊ, 
Γιι^βηι «ΓΓίρυβηιπΙ. 745 ^^ Ι)**^ πιπι^γ ρ]«<ιβ 
ηιβηιίΑτ εηΐ. 0»βΓΐί.ίηοηβΓ3Γί« Κοιιιιπί. |^ί^βιπΕ8 
ιϊιιυνίβΐΐίϋ Εΐιιη «ΰοΐίΓβοί, ΐοαιίΐϋ Ιπορ», ιυιη 
Ι,ιϋηίι )Βΐη νίίΊί) ςοΙΙσηυηαίιΐ' ; *1 οηπιβηΐΐ, ιι1 
οααιιηιιηίΐβΓ ίηοβικίϊιιια ηβΐίιΐ|[ΐΚΓΒη(, ηβ « Ιρί'• 
υη< ρβιβαηιΐυιιι Ιοηΐ. Ρμμγο όϊβ, ϋ Βοπιιηΐ 
ηιΐηινί^αιιΐββ οιιβΓβΓΪΒΐη οβρΐΓ^ηΐ , ίρίί ίιΐΐηοι 
ίχΟΓίϋί ^ιι^^^^ιIί ΰοπίετνΐΓΐπι. 8ίο Ι-ιΐίηΙ, ιιΐ Κο- 
ηιιπίι <ιΙβιιι φβΐΐϊιιπι ί^ΐίαΙ ρΓίοΙίκηΐ, ηυοιΙ «Ι 
ίιοΐιιπι ρηαιι Ιυ». Ραγοιϊϊ βηΐιη Ιΐα οιηηίΐ)»• ίιο- <^ο τών βχιιίιχω* τριαριών ί« τοΰ νεωρίου Ανή- β ρεπιοπι ΐηΓειηίΙ)αϊ, [^ιι1η^ αΙΙιΙιβηΐΒΐ, Ββιηϊιΐίΐιηι γβνιο ■•υχΛ;, ϊίΒρίΙκοϊΧΟ βϊ χα\ μονήρ!ΐ( Γ(ίΐ • 
χβ\ ΒροΒββλΐηίί 1^ ύΧχάίι, έΐϊΐ\ ίιμύνιντί» οίίνίβν 
χρβτΐίά):, πϋρ ('Ί(βαν οι τριηρΐται, χαΐ «!>τ(ι) κΐρι- 
γινΐμηοι, Ικίβηνάν τι τήΐ ΐλκΛΐ'ιΐ, ούχ ΑλΙγο^ς 
ιών Ιμυνομίνων Απιΐκΐΐίναντίΐ, χαΐ κοντών ήβα ν 
Ιΐίΐ] χώριβι. Φήμηί 5ί άίήλω; τ*Ιί τριήρεβινίπι- 
ιηηι)«|ΐ, ώ; ιριήρϋΐ (ηιτιλίονΐΐν Ιχ Γαλατά Λατί- 
νιχϊ». ιτρ^ίIΠ]<Iαν «Ις φ^τή*• β^'ϊψ *^"οβ"ί «='■ 
«<)χ5νιι ΐώϊ οίχιΐων χβταλιηί^κΐ 1«1 *ήί ίλχΑβο;. 
'ΙΙην α ιην^ίκιβι ψΐυΐιϊΐ βΙ φημαι. Οί βϊ χιτα- 
}ιιφθϊΐτ«ς 'ΡωμαΙοι (πΐ τής ίλχϋβΐ, ΛίΜμίνοι 
&ΐΜηλ(υβ3να« τ1; ΐρ'ήριΐΐ, 1ν 4μη)ΓκνΙ? χβτα- 
οτάνΐΐΐ, (Ις λίγους ήλθαν τοίΐ Λκιΐνοι; νινικημί- οιιβΓαπυπ ιΙΐίΙηιβΓίιπι, ςοίςαβ ίο βΐ ν(1ιΐΐ|ι»ηΐυϊ 
Ι,ϊΐΐηί. £1 {υηιπιεπίο Ποιηιαίί ίπϋοΙυηιίίλίΕΐπ Ιιιι- 
ρίΐηηιπί. ΙιπμβηίοΓί^Β ΐήΓβηΐίΐ ϊοΐίηιΟ» οηιηΜ 
βι ραηι» ρβπίΐιΐί, 0ΓοαϋΜ|υ« ίοιΙβπϊΙβΓ, βΙ ιπη•• 
(ΟΓυηι ηυηιβΓΟ. βρΙβιιιίοΓβ 3ϋ ιπαβπίΓιιιΙίπβ ιρριη- 
(ΐιβ η11ιΊ1>) αιιΐίφΐίί ΠοηιαΠΊηκα ΰΐΐϊίίϋυϊ ίηΓκπο. 
Γει, β π>νι1> ιΙοΙυΐΐιηΐιΐΓ. (ΤιιίΓΐπιβι ιιοη ραιιΟΒ 
βε<)υιιηΐ(ΐΓ ; ίβηιΐιί ίιβη), «ι ■ο(ιιιπ>, κι Ιιι Ιϊϊ α- 
ΙιρΙίΓαείί, ηοί οηιπβΐ Οιΐίο Ι,Χίηοηιιη ουρίιΐβ πιίΐϊ- 
(3ΐιιιη ρΓοθοίβΓΐΐΜΐιΙιΐΓ. Ι.ιΙίηΊ Ιιπιο ιρραηΐυ ιΙΚι- 
βίιί. αιηπί» ροΐϊιΐί <»)|ί<3ΐι»πι, ηιΐΐΐιι ςυιη ΐΓΪτ«αι(- 
Ιιιΐ'ϊ ίαιρβΓΒΐηπϊι ι1βοβη»ι«. &υ•ϊ ΑΟΐοη ιηΐε ορμϊ• 
ύαια ίη»ΐηιοϋΐ ΙηϋβΙιιηι, Οβίηΐοοΐΐη ρι^βηΚΊ 
ϊη ϊιπρ«Γ*ΐοΓ>Β», •ϊ τεοκβηΐ, ίίχιηι. &ίο βιιιβπι α6ίινύίΐ•ί κιταχαημίνΓ,ν τήν ϋκΟα. Γνβ μ1] β.ιν- Ο ^^,,! κοπ,ριη,ιί ϋιΐΐίικϊ, οι «ΐ 1αρ«η(0Γΐ•Β ι«υ?- ΒυφΟιρώ» »ϊ αϊτοί. ΕΙ; τήν Ικι;ν9*'ί ίϊ ί.* 
μίν 'ΡωμβΙαι ίπ<)ΐΛϊνβ»ντ£{ κύρίΟΐ τη; α.χί£ος 
ϊ^νΜνται, βυν{ι«βώΐΐ[ν τοϋ; Ιικίιι^ΐΙ^ντα; *Ρμ- 
μαΐσυ; τοΐ){ Δοΐΐνονΐ Ιξαιτηβλμίνου: πιρί τών 

ωιι τϊίΐ ίλχϋο,', τ& Τΐ3 Αατίνο^ΐ ηοΐΐΐν πρίς «ηϋ; 
"Ρωμαίου;, Β χαΐ Ιγίνιη &μ« Ιφ ■ Ιικ) γΐρ οΟπω 
κΙβχ πιριβχινχιμ/νατ ^α«ν αϊ ριαι1ικιι\ τριήρκΐ, 
0ΐ Αΐτΐνοι 1πιπλΐΐϊβανΐ«ΐ, ήμιφλϊγ)| άν«ΙΧχαν ΐήν 
ί]ιι&$ι. ΔιίοιI|^«ν ΐ1 χ»\ -ιού; "Ρωμαίου; χηά 
τοϊΐΐ ίρ*ον( ο1 1* «υ νι^Τ ' αί βαοιλιχαΐ £1 '(ριήρ*'ΐ 
1«\ «Λαχι κβρίΒΚίνΜμΐναι ξην, χαϊ ούΐϊν Ινέ- 
Ι<) Ιΐΐ. ίνήγονίο έχ ΐοϋ νιωρίου κΑιαι βιαπριπω; ΓΕΓΟ τίιΐΒΓΒη(, (ιιαΐΐιυι Βομ κίπιΙΐίΓβαΐ, βο <1β 
ΒΐυΓίί 8Μβ ΐαβΓβηΙΟΓ. νβΓΜίη εηίηηΐίΓο βΐί»η Ι» 
νηηη» »χι\ ιΐίτγίηάϊ »ρ6<η ββΓ(1>*πΐ ίηαηίΜίπιαΒ. 
ΤΗΓβηβι ίιιιρ«Γ3ΐβΓΐ« «Ιβϋυΐΐζ , «ι ηο^Μ μτορβ 
πιιηΐε βΐΐίβηιηΐ. υΐ >Ι16γο ϋί ααο ΐτ'Λα» 1<»λ» 
ΓΙΐΜΚοΙαΙυι >Ιυΰ«Ι):ΐ[. €θΐι]αοαΐίΒ. ίη βιΐιιχο• *««- 
Γβηιυτ. ΡΙιΐΓβοΙβίι» βΐ ϊρ»β ριηίαϊ βη'. υΐ ροϋΛ' 
(Ιίβ βΓυιηρΒΠΐΐ- Ει ίπιρβπιΐΟΓ ϋΐιαι ΙΙΙίο ϋβιροΐκ 
Τΐΐΐ]ΐιβο(επι >(τ Κη-ηυυιη «]ΐ>ίΐ«ΐυιη ιηίιΐΕΐ»ΐ, ϋΐ 
Εοα^ΓβίϊίΒ ΐΓίΓβπιίΙ)ϋί, ί^ίί <ιιιο(|)ΐε ι εοιιΐίηβοΐβ 
ίτηιβΓϋπι. Οίβ )»ιη ρτιχΜαοΙα, ηβτββ β ιΐ3ν*Γι ιιΙ 
ροΓίβιη Ευ);ροίβη>(η 06Γϋβ1»ιιΐιΐΓ : ηιιίΐιυι *ιΐ)•(η 
ΡΙιΐΡβοΙΐΐιι» ρτοΐυιιηΙΟΓ ρΓχβΓβΐ, βΐ ίρ»χ ριιίβο χιχοΐμημίν», χιΐ χΐιήθιι Απί.ιτών χα'ι λιμπρ4τΐ]τι, η Γβηιοηιιιι ϊ£ΐι*ΐ», βΐίίι Μ&β 12|Γ«([3Τ6 ΓοΒΙίηιΙιαηΙ. χ«\ μ«γέβίΐ παραβχΕυΐΐΐ ούΐβνΐ τών (χ πολίοϋ ΐί' 
γίνημίνων 'ΡοιμαΙοι; β'ΐόλιυν ΐΧαββοι^μιναι. ΟαριΙ- 
«»ντο βΐ και\ μανήρΐ(;ονχ 4λΕτα(, χα\ Χίμβαι καΙ 
Ακάτια 6η1Ιΐα; Ιρντι. ΕχΟίΐ των Λατίνων ηρΐθιΐ- 
μιοΐ άχΔντων «υντρκ ίνα μίνων, ΟΙ τε Λαιίνοι ηρ^ς 
«ί μίγιβος ιη; ιηραοχευή; Ιχτκηληγμίνοι, πάντα 
μΑΙον, II «ρίΐ τ1{ βιαιλιχάΐ τριή^«ι; {ιαναομα- 
](τΙν βκνοοΰντο* ίλλά «3ΐ( βφιτίραΐ τρ[ή;)•ΐΐ πιπλη- 
ρνυμίναΐ Ιχαντι;, ώρμίΐ»ντο πρίι τΐΐϋ φρο'ϋρΐβυ, !ί- 
Μηιιν μίν ηιρ£χθΗΐΐ(, ώ; ΐμ£α1αϋντ«( ϊπιο^βι τοΓ; 
βΜΐΙιχθ!;. Οίτω Β) ϊ^ααν παρενχΐοαομίνοι, ώΐ τ4; 
μίν τρ[ήρ(ι< χ•!Ιυ•Ε(θ(ΐ Ανιλχύΐβντ*: 4ν αΐτθων- 
ιαι *1( βαοτλιχ^ 1«ιιύ(ούβαΐ, αύτ<Λ Β' άμυνοϋμΐ- 
νβ4 Α«^ <ών τΐ({ών. Ήκν ϋ φαυλοτλια{ 'χον:ΐ( Αι βϋίιιι Ι>βο. 4]ΐιϊ ΕΐιΙ>«Γηαΐ οιηιιίϊ ει μιβ ειι{(|υθ 
ΐυβίβ (Ιί$ρ«[ΐκιΐ. Κοπιβηοι, υι ιρρίΓΕί, ρΓΟρίβί 
ρΓΛΐΕΓίΐ9,«β<1ιιβπιιι1ιι (Ιβΐκ'11 ριιηίβιιΜ. «Ι ι πιαίΐο 
ΐηΓεΓΪΊπΙιιι» «υρβΓίΓί ΐ'βΓπιίΐΙβπίβ. βε€β ιίΙ>ί ια^ριι 
νίι τεηΐί οοογΙιογ, 746 ^' Κ"!»* ΐηίεηΐΜ, ίη* 
ιΐιιίΐιιΐϊ Ιίκιιεκ ΐιΐΓκα, <τ«τιΐίΐ, &ίη»ιΙΐ|υβ ιιιίΐίΐίβ ιαη 
ίρβίβ >ΓΠΐΐ5, 6Ι Γβΐ)ΐί|;«ϊ Ιπ |>£ΐίΐ|;<ΐ8 ι1ΐΐ:ί{|ιιιιΐ, Ο ιΐΠΦ 
ιηοιηΐπίο οιιιιΐί'ΐ νοείυιιιιιι νϊΟΐιχ αβρΙίίυαίιΐΓ. 
εοιίειιι ριιηΐΐϋ ΐοιιροΓίβ, ςυί β[ιιΙ)3ΐιΐ ίιι ΐκΙχιΙιΙίΝ 
εαΓυηι ηιιι» ΡΙΐΑ''βΐ)Ι»ιιι» ιΙιι&:1ι:ι1. ι>νιιϊΙίΐι^Γ ίπ ιιοιΙαϊ 
ϋεΙϊρΒί 31)1)1 : ι^Γ-Ίιιιιι^ πιχίιίρΐίΐ π;>ιιΐιΐΓΐιι>ι ϋΟ πιίϋ- 
Ιιιο) ϊαΐβήιίυ. ΰ()ΐιιρΙυΓ«» υπΒ, ηυ»ηίαιπ]ΐι«ΐ3 Ι1ΐΐυ> 
Π3ΐβΒ ανβΓίβΙιααΐκΓ• «ν3ΐ•τιιηΙ, Β<ιιιί> ϊΐιϋιι»ΐί είΓ* 
ΐίΙοΓ (Ιαιβαΐί, Ο άί ΖΐωρΙίΕΟοίϊ ^π'^ε ΜΐΊ•ΐιϋ «ΙϋΓΐβ ηΐΐιη. ΙΙϋΐιιβ) ΡΜΐϊΐιΙίίΓορρηϋβ ρΓπΓο.-ΐιΐϊ μϊϊϊ Α **-'βϊί μ•;•"»*! Ιν τοΤς τιΓχΜΐ Εκι»ωβί,βϊο**ι. ΑΙ 

μ)ν Λν Ριαιλιιι«( τριήρίΐζ, ΑνοιχΟϊΙται Ιχ τον νηκ• (ιΓ»Μ)ί[*, ϊΙγ ηΐϊηιιρΓοιηρίιι». Ικιροπιΐοηιιοθ ι1ι«- 
Γίχβίιικιι. Τιιιη ΟαΙηϋτί ίπ^ΐ^ιΐΓΐιίϋ ηηίιηί» |ΐΓο»β- 
Ιιιιη:ιΐΓ. ηβνς'β Ιιοϋΐιιηι πιγιιΙι.ιηι. Ρ3».;ϋβ ηιηιίηβ 
)ΐηι)ιίΐΓη(ΐ! α<ιΐ ιιΐϊίίοπιιο Ιΐίΐιιηιΐϋ ίπιμίρ^ι, «ι »μ 
βίΟΓίαπ) ίΐ»6 ΒΜηκιιίΓ,Β οοηίοηιιιιπίιΐΓ. ΟιιΙ ϊβτο Ιη 
Γθη|Ιΐ)Ρΐι(β οιιτη ΗΙΐο ίιπρβΓΒίοΓ.ι γμπι, ορεη ςβ;- 
ιίρηι «■»(• ΟΡΓίπκι-Ιιιιΐ)!, ριιίληΐΜ (ΐίβπι ιιιναΙ,^ι ί». 
οίο* Ε ιϊι,ιγ; ίιΐφΓεΜΐοιίίΓΠ (ίααηα. Αίΐ αΐ» ηίνβι 
Γ<Ίΐ.ιβιΐ)ΐί Ιιι.ΊΠΛβ βιιΜοα οι>η»ρβ»οΓΐιηΐ, βιϊιπι ϊριί 
1*1 Γηι-Μίί ΠΙΠΙ. ίηιροΓηΙΟΓ. ιί,^ηϊ [αιιΐηιπ οηρίαπι 

(ΓΜΙίί ρΟΓΠΜο. (»ηι ρΜϊϊ ΐ:.)ΐ>ΐΛΐι'>Γ.ιπι Γ*Ι>πιΙΐι||β 

Ιιΐ([.-ηιυ:ΐ, ηΐ .,ηί Γ),υπι «.ίΓρηΜ,,η ΐ,ηι: (.η>«Μ( ΙιιΐΗΗ- 
ϊίΓι•ΐ. ^1ι,^| ι^πιλ» η»• αΐιΐίικίίηο ηπίιη; ιΙίνβΜΐι. πιο 
ηιιίο »ίηιι., οιίιηι Γ<»ΐΐιι> ; ιιυίη ί.ιΙιιΜ α.Ι ηη*>« 
(γΙγοπιμ τ,Ιϊ(ΐΡ3„ι1ι.ί ϋκηϊΐηηι Ιη- ρΓ«ρβρ!(. η ορ^ρΐ 
ί-ηηιιη.Μ ρηΓίΓϋ. Ο^ι,^,ί ρ„,^, ,,|^^ ;„,,^ ,^^_ 
•Ιΐκ πιΐίηι ίΐπί.ιι>Γ»«ΐβ.5. ηυα ι,„ ι,ηίΐΐηηι ηυνϊΐιιη 
ηιιΙΤο λιιη Ι,Ι,ηΓί ρ„,ί[ί «,^^ηΐ. πηη ι>π|.ιΐ)ΐ βρϊηΐίΐβ. 
«•Ι ίΜΐιρ•τ •ιηιβΓί3 ΐΒΐΐίΙΐΓβΙίΛηι, ;ιπι βπίτιι Ιηια βρββ 
ΙΛίιΙΙίϊ Ιβϊί ηιοοιίηΐο ΪΙΙΙί ,,βρΡπ^ίΓβΙ. Ιΐιν «ΓςιιοπιΙ 
^ιηιπίΙ'ΐυ Ιηρΐπιίΐιιΐϊ βιιϊΐ ίτιχιηιοί». ^ι υη,ιοΛ,η (η 
•ϊαίίΓίβ «Μ•οη»ιίϊ. *ΐΒ(»ηΐρηι,|οβ Ιη ηβ^ϋη1 «ΟΓ- 
ι»«ΐΐι. ί» *Λ\ΐηο ραΙ^ιΐϋ βυηιιπι 3ρ .ΙρηΜ,,ηι ιι»νϊ- 
8*η(β8. Ι.ιιρίηΐϋΓίι ,ί^η* οβριβ. β,ι ΐι,,ΐϋ,Ηη.η. ιιΐ 
ιηοϊ Μΐ. ΐΓίΙιοΐ.31,1. Ει ίφρβηιίοΜηι ρηιρίΜ 3ΐ|ν(Γ. 
«ϋΐη οΐίυητ «μπι »ηίπιο ίΐΐίρηΝπί,Μ. «(ιιΐίιιι<|ηβ 
ΜΙο ρπΐίιη ροΡΓΠι βτρβίίΙιΐΓΐιπι, ρι ιρ.ιιϊιιπι. Α^ 
ί«ιο *ίΐρη. 111.9 ιίπηχιιηιιη βίΜίΓΑίιιπίιΐΓ. Ά-^ά οι ννιύ^ΐΕΐιοι ώ; ί; τ()-' ύτ(ΐρ*[*•ί «Ι; μϊΐί η-ΐ ♦>- 
ΧΙ»}.ϊτου τριβ\ τρ:ήρ(3ΐν ((; Εν γινίμίιφι. Γάλα• 
τί^ΐΐ ίκιπίινβιιΐιι. ^Χϊωλίτ»; ϋ καΐ α&τί; τΐΐ 
τρι'ρ«ΐ{ Ιφοπλίβΐΐ, πίρϊβχίϋβίμίίΐις ζ* ώ; Ις ϊΐιν 
ΰοΐΐραίαν ίξβρμή^ων, χα\ £ βιβιλιΐΐΐ Ικι^κήν 
Ιπ^μι» στρατιΐν 3ιμ> {(ΐκΐτ>] ΐΛ υΙΛ ικιλΐή* «ϊ 

ρίΜν, «ϊ\ βΙϊΆ προϊβάΊΐίϊν 1χ τϊ,ί *|-»!ρθΜ. Έ««\ 
ΕΙ Ίμίρϊ VI V• '' ί^ ** "" νίοιρίου τρ:ήρ!ΐΐ 

&ν«χβΐ{ΐ91, Γρ*: ΤΪ| Ε^ΤIν!0■^ ΧϊΧοϋ^ίένΟ 5ν*η 

ί|ΪΓ, ϊ|θ(ΐν. Αί ϊί μίΐί ♦ΛΚ!•ι^λ^Iί'^ ιού κρωΜβιρί- 
ηρβί, κιΐ βύταΐ τοΰ ΐητιμοϋ ίζιρμηβιίΐαι, ^πιΕ- 
γηνιο ταΐ; Χλλκίΐ Ιν ^αυιψ γινΙβΟιι ' «ο» ΐ1 κΙ*»* 
ΙγβΛ»; βίοϊ χβΐ Έίσι τβλίϊϋϋΐν:^! ΐιχβίοΐΐ, 'Ρω 
μαΐου;, ώ: 1<ϊΐχ(ν, κίζ πολλών &λΧιυν Ιχτιβιν &:ΐ3|>- 
τημίτων τιμωροτιμίνου, Χ9\ τοΓς πολλψ 2*'Ρ^"* 
ήτ:23θιΐ( ιηραχωρΐΐνΐαΐ, ΐΑρΐβν ΐϊν!ύ}(«τβ{ όχρί- 
ΐου ίτροίΐκίίϊτο;, χ>\ τιρώΐϊί άνβτρίψβ'Λοί ιϊί 
τριϊ; ϊρι/]ρ(ίς ί^' βΤ; οΐ ξύλινοι «ύργοι ^ϊ«», *βΙ 
βΐ Ιλλβι «ϋτνΐ; δπλοι; χατί.-τιιτην 4ίΑ *ών νίών ί»\ 
■^)]ν ')ίλ9β>3«, χιΐ να-^ΤΜ Αμ^ίωΐ Χ9ΐ (χΐΐίκ. Κ«\ 
(ν μιΐ (^Ι7τ5 ϊρΐϊου κϊοβι Ιιαρώντα Χίνβΐ ίιηβ«- 
τών, ΐι^ βίΐφβΐ χριίνψχιΐ ιαν 4 ΦβιΚωλάτοΐ ΐβτρκ• 
ϊήγίι, τών x(ηαηρΜμ^ταιν , χ»1 β1«ΐ ί«1 τήν 
Οί1ΐ99αν )»»(«ι«»», χβΐ ΙΧίΟρτ^ ϊίν ββνιοΓος 
ναοτιΐιν ΑμοΟ χαΐ 6«λιτών. 01 ρΧν ούν ιηλλοί βΐ£- •ρβΓπ «ν«πιιυ ΓΓίρΜϋ. οιπ)πιΐ6 ηοϊηβ ΐπίΐπίΡί μιπ- Ο οώβηββν Ιϊγ-νί ^ί γήί γιγίντιμίνηί ϊήί ϊρβ'Τ',ί * ρίπ(ηι<ΙηιΤο<'3νίϊ^>ρ ΑΐκΙίνβηιιιΐ. ρ;ΐΓ«πι ρ^^ Ιρρ&ΐη» 
ροροΜί-ηιηΐ. Αο ρΓϊιπιιιη ηιιΙ.Ιοιη άκ ίοτιι κίΜ 
«ϋηιι.ίΐ•ηιΙο Ιιηροηίοηαι ΐεηίλνβηιηΐ ; ηιιοπι υΙ 
ίηίΓΡρΙιΙιΐιτι, «ι Ηΐ<ιιιο ΙητΙΐΙυΐΜ, ραΐαηΙ^η'ΐυ^ ΐΗ- 
ιΐκπ» ιΙΙαιη ΙπΠίπαιο ΐΙΙοηιηι ηηοηιηιιίπηι ιΐβΐία». 
ηισι Γί«! ρΓρίίι.ηι, η ΐπ ρΓ•οΓβ ίβπίρπίίί ίπιηιοΙί'Ιοπ) 
«ΙιΙι•ηιηι, 747 ί« « πιϊΙΙίρι ΙαΙΙα Γοη[ίι>|[«Γ«πΙ. 
ΐΜΓϋίΐι ίΙΙίβ ιΙιιΐίΐΐϋΓπηι. βι ίηιαιη ίΓβιιιρηΙβιηιιηβ 
(ΜΙΙιΐ) ηοοι) νίοΐϋβ ρΐ α.Ι ΐίη-β Γνριηηιΐπτ βΐηιτίη. 
Γβιη. «πίιιΙ (ικη ρΓίηπιπι ϊγπιλ .-αρβ>.ϊΐνίίΐ$«1, ιηιι- 
Ιιιβπίο η* «ίΐιί ρίίΓυιπ ίκΐϊιϊκτ (-«(Ιϊγαι ((Ιαίιιπιι 
εηηκίικίο, Ιοΐυηι ΓΕίηΐιΙΰπί ιΐο ο.ηραΐΐο βΐηΐυβΓυπι : 
ΛβΐΐΊΐΐΓ ρ>ι Ιΐ) ΙιιΤΜ! «απιΐίιίηηβηι. υΐ ίριιιίιιπι ίΙΙιΐιΙ ά-:βινον ϋ ίν ΐοΤί Οίιβιν ίλίγ•,ι 1λ4θί9«; ίι»χ9- 
βίΐιΐν ■ χιΐ Ιχ ϊών μ»ϊ4 «δ ΤζβμπλίϊωϊΟί τ(ϊ*Τ- 
μίνων ΤοΟ μϊγϋονι ΐβυχ^, ί ♦ι>ί•ι.Ο(>ωτιϊ(νί>; Μι- 
«υίΐλ ΐή; ναυαρχίΐβΐ ΛρχίΜ, 4ν»]ρ χ«* ϊίίβι 
γιννϊΓιϊί. Χϊ\ τής «αρί Ρ »3ϊλίω; «ϋμινιία,- 4»»1ηίων 
μϋιντα. Οι ίν Γιλαΐΐ Μ Λατίνοι άνιβαρτήηντι«, 
άνβχβίντίί ΑνΐΤΧχβν ι4{ τριήρίΐς άνοψίμινοι, χ»- 
λνοντος οΗινϊΐ, βύΐΐ 4μυνθ}ΐΙν«ν, χ*\ 4ν>:μ«τΙ 
ι1|» νίχην ίίχον. Ή ίΐ Ικ τϊίί ήηιίρ^ ΐΐρΐϊΐί 
(Μΐΐ Ραβιλίιαί ϊθ« «!ώ. Ιργου μίν ΐχίΐΟα: 16βΟ• 
Ιΐντο, οΐίμινοι χοΐ ϊ6 ναυηκίν Ιχ ΐϊ,ς βολίτπΐί 
(μ63):Γν ■ ίικί βΐ ίώρων χΐ; 'ΡωμαΙων ναϊ{ Κ«ν1; 
4ν«λχομίνΚι 4ν(χώρουν Χ3\ «ϋταί. ΒανιΧΐϋΐ ^ 
τίΐν Μββύτην ίίνιμινίχ ττρϊφάβϊίιΐί βΰί£μ^; 4ρων |ιηρ«<τ»ι<ιτί ΓίΐυβΓβηι, νρίβΗ πιηΐιΐιιι οηίβηΐί. Ει 
(ΐίΐΐη Γ<(»ΙβΓ6 πονοιπ ηιιΙιιίΐίοιίΒηι >Ι•-ΐροΙίβ ίηιΐθπι• Β ίηβλωλ μΙβϊ Ιβΐίνΐξϊ μίν ιήϊΐοιβύΜίνχβχοΓρβγίβν 
ΙογΙ* β|1η, «ιπ) ϊ^ιιιΙνι• «Γΐιι;ιΐηΓΐιηι νι-ηίοηΐ! πηΐί- ϊώ< ■Ρω컣ΐιΐν, ο&υνβΓχιον χβχών τ6β;ψ πρΜχρβΰ- 

Είν ίυνορών, Ονΐίν Κ ΰφηχ* τοΰ φρΐνήμβτ«ί, βΐϋ 
χβτίιΐΞϋί πρ6ί ϊ1)ν ήττιν, 4λΧ• ίπΐ ξυλιομ^^ έΛ*• 
λ!ΐκ χωρίΐν. ώς τριήρεκ Ιτέρχΐ χ»τοιχιυΛϊων βδ- 
Οΐί' χβΐ έϊίίϊΐ} τώί Ικιμί1»ιτίΐι»έϊουί τιρΐ; τ4 ίρ- 
γ«. Ο! Ι'Γβλαιίη ϊίτυχιβτίτην νομί^ανκΐ ίχίί- 
νην ΐήν ήμ^ραν έν ή ίοβούτων νίών {χράττ,βαν 
τοΛιμϊω'ί, οΐϋ* βύιοί ϊίϊίνϊγχΐνΐϊί κρ%; ϊΐΐν ί|ϊ• 
τβν, ϊύρτιζΐν ούχ ΐκινίχια μ^νον, ΙλΧΙ Χ4\ η^ 
τήρΐΒ ■ κίιιι γΐρ βύΐοΐ; Ιν «ίνψ α! ΐϊ*ρ\ μΟ 
ιιώ;ίβΟβι χιτίβτιιβίϊ (ληίίι;. "Ες τίι« ύττ(ρ«ίαι• 
ΕΙ ΐΓία«ί Ιί[*ΐΐΧΙβ«ν«ί ϊΐί έβοϊών ϊριήρίις έ»τ«- 
φινιυμίνΐΐ. ώ; ίκ\ νίχ^ χβ\ χ(χ««μημένι( Ιχκρ*- 
ΐ»ΐΐ{, Αντιχρΐι καρίκλιαν βΜίλΐίαιν, νΰρΐ•ντ(ΐ 4τ(- ΐϋίΓυηΐ. Ιιη|)τηιοΓ αιιΐι-π) ίίΓΜΓίΐΐίί βοΓίιπ) ορίιΊπΑ. 
ΐΙΙΐΗ». Γο>ηίΐ(-Γ κ μΝ^υβ *ι;|ϋ ιΐτ^ου. Ιοουιη 
ΐροπίβ (Ιοηαι. Λϊ<1.βΐ βιιΐιιι, ηι>η ϋβ ^3ΐιΐΙΤΙ> »ΰ 
ηκΙΙκιβ ρΓοίϋ Γβ^ίοποιΙ», «ιί >1β )ΐΐΓβ ίιιιροΗΪ 
ηοηιαιιί Γυιη ίρΜβ >ϋιί εοιιίΓΟΤβΓκίιιη 05Κ. ΠιπιΙ 
Μΐπι ιΐΐΗη ηΐϊοηβ £θη|;Γΐ)ΕΓο , ηιπι ιίηί βά• 

νίΙΙΚ, ΓΙ » ΚοίηλΠίϊ ΐΜΐρΐ'Γ3[0Γί1)Ι]« ΙΊ>ΙΙ1|Ι||ΙΓ| ΐΟ[|. 

Μουΐί Ι>ι-ιιγΓιι;ι•, ϋ( ίιιΙι^Μβ βγ ρ:ΐΓβΓυ )ιΐΓβ ορίϊηιο 
ύβΙκ!9ΐιΐ, ιιΙΙιιιρ ϊιηρικ'ΐΐιΐΒΓ »ζι:τ•: ύΐ \\ιύι ηοίηιιΐ- 
Ιηι•. >Ι'ΐ]θί•Ι ιΙ« ίπΐ)>»ίο νΗΙβ «Ιι^οΰΓρβΓΐ-. Αΐηηϋ οΐι 
(ιι&βοαΗοι αίλ^ϊϊ (ΐιιιπ) οϋ Ιονί ρίΐϊΐ»-Μί•>η«η) μ 
λιΙ ΙιοΙΙυη ΐ((ΕΓ6»Βα). ΟιιοιΙ υίίί )υ(ΐίΐίχ βθΓ*ί>η(, 
ΜΓΙιιπι Βί1»ί ^^Μ, ι^η^^■ι ϊΓπΐΒ εοηιίηαιιν, ηικκιι] 03 ΗΐδτοηΐΛΐιυΜ Ε.ιιιρ.η ιν. Μ 

|ιι»( χ>1 '{ίς βαΐίλιχ^ΐ τημαΐα;, ώβπ:ρ ίΟο; τι; Α «""^ ιΐιΐί'νι ιίΙ, 0<ιθηΪ3(η νΐΓΟ ΐρ5Ϊ «ΜΐΙι,Τϋ ^ΜΙ&ΙΟ γίβϊ )<»\ τΙ]ν γ-ζώμην ή;ιΐ)(ιΙνον, βύτϊχ* χΐΐΐΟή- 
ηΐβαι ΐ&ν ιίΪΛ:μον , κοί ^((ιΐρήτζιν ι:ρίτΐ <!ρι^νΓ.7 
τϊαραιωρ'ΐίΐντ» τοί χΐιΐρίου. Ό; ίΐ άϋί,ντβ χϊι' Ι),- 
τιίίΐί αύ-.4ΐ( νΐϊΐν, 4).λ" ΙηυνΟίίβνίϊ βΐΐιλίι βίβις 
ΛϊρΛΜυΐιίΐμίνην αρ-ήρΕίς νι^ΛΐιγϊΕίββι, «ϊμ- 
ψ«ντ(ΐ «ρΐΐΐΐίιν ίκΐΐνοϊ ΐιαΐγοντο π»ρ\ ιΙρί- 
νηΐ ■ ΐΕχΙ κρώτΛ μϊν ίΐΜίρώ/ιο ^αΐΐ'.ίω; , «ί 
αίΐοΐΐ «βρβχωρβίη 'τοί χίΛίρίβν. Ό; β" Ιώ- 
ρων ούβαμως Ιχπίκληγμίνον, βΐϋ τήν γνώμην 
ήΐϊημίΜν, 4λϋ τ1)ν (»1ν ίκίΛ^βγΙο™ έκίίνην νβ,^ί- 
ΖνιΐΛίνίρυιν τινών Α}ΐ3ρτιιμϊτων ιίαπριξιν , βύ• αϊ^χΐΛ ΪΙλ ϋϋ))*»") ηΐίοηαηι ΙιαΜιυηιπι, ιιΐ 4?πβ 
ΙΓίνιΜ, (|ΐιο.Ι ίΐΐυηιιη ΙβπίορβΓβ ίοΐοΓ^ίΐ, ςιιαιίηιιβ 
Ιυπ^β Ι<ΙιΐΓϊιιιΙ Γ^εΙαοι : ϊΐ3ΐίι>ιΐ)αβ ΟΙϊο |ΐΓΧ•:ΐρί[. 
ΙιΐΐΟ ίΙΙίβ ιιΐ1η1))ΐ[ΐ] ία•ΐ6 οιίΐΐΐΰΐη βΙιιΙιΐΐεΓΐ. ΟιΙϊΙχί 
βηΐϊίΐί ιΐ];0Γβ οαιπ ίοηυηιβΓίϊ ΙαυιΙΙίιιι. «Ι 8«Ι βΐίυπι 
ρ]ιι& μϋ9ΐ Ιϋϋϋπι ^>ιΗιι ραΐΰΓον ίΙΙΐί (ηιΐίΐυπι νο• 
πΊγικΙο. Γΐΐι*ηϊ ΐηιρτιΐοΓΕΠί ϊη οοεΙιιιιι ΓείΓί. ιη»- 
{^ιιαπιηιΐϋ ηιιηιηΐ'ίΓυιη ιυηΟΓυηι νϊιη αΓο νβχϊΙΙυαι 
ίιηρΕΓαΐΑΓΪιιιπ ιρϊΓ^ί^ιβ, ηιιο), ΛηροΐΛ ίιιΐκηΐβ, 
ηιίΐίΐο Ιυβυϊ ε1 νοίομίιΐίι (γβιϊι ύιπρυβΓυηΙ. ΙΙυ- 
ϊιιβιιιούϊ ί^ίΐιΐΓ Ιιιίΐίιιιη 10 Οπειο ίύ Ιιι^ΙΙαιη «εοβρίΐ- *ϊν β) ιή; πρύϊίρι; γ»ι«;)ηΐ άχ,αιβΰ; ί/ΐμίνιν, /.βι 0-5" 8/ ει μυρία χ^ιβίιβ γίνο^τβ ίχΐντι ίΤνοι 
Χΐί ΐωρίβ-4 πιριχωρήβαντα, 4ΐλ' 4ργί5 ^Ξρίμϊνον μϊλ'.βν «ρ*; τί-,ν ϊ,τιβν, κβΐ τ:ρβ9•,μίτΕρ4ν «ρ*; 
τίΐν τιβρ3 9)16.1}; ν, ώστκρ άρτι ιβι» ί:ρ•Τ)ΐο•ί ήμμέκον τβΟ τολίμου, ίιίβανι*; μΙ; »!ί ία/Αν β'ΙτοΕϊ ή 
•ϊλΐΐΐ ^ιλονίΐκία ΐίλιυΐήαΐ), ο^-νίΟίντο Λ /ιυρίίν ωτβλίίΜίν ΧϊΙ Ιγίνιϊο ή ίΐρίνΐ) έκΐ «ύίβΐί• 
ώττ» πβρβίόνιβί Ρ»οιλίϊ ιύϊβίιί, ί::! ΐ!,!" ηρότιρΟΜ ιΐίρ(δο1ον χωριΐν. ΚιΙ γ«γίνημίνων ΐιΐν βΓ'.νίών, 
*]ρ:ΐίί«β3ν τί νέον φΡ^'^Ρ'^* '^ί'^ί ίίΐπίτην τίν βιαί'.ίΐιΐ; ιιΙ6ν «Λβύνηι μετ^ι ντρβτι^;. 1Ι;ΐι>(ί>ς 
η «ίιΐΰν μ(τ«ηιμ•{<&μινοΐ «βϋ; Λρ'.Ίΐουί, Ιιμίρια; τι β'.ιιΐίχβΐ) χαΐ πρβοηνΰ;, χα\ ΐϊ 2*^ρ[<.ν αϋτ1< 
ίκώ'ί (Ιναι ϊ}(«{-.ίΪΕ;ο. 'Κφη γ4ρ «ρ1; βΐϊίύί, ού π;ρΙ γήί τοοιύ'της φίΙονΕίχιΕν, ΐ)ΰίι<6ί 'ίξίβί β6- 
η),-, ίΐλΐ ηερί τών ^.ρ''>Iι]xΐνΐιυν ΐιχιίων ι{| Τωμαΐων βιβιλΕί;. 'Ατοι»υ τ^Ρ ίπήλυβ>ΐ ΒντβΕ 
βΔ:βύΐ, χΐ\ πο)ϋ ύπϊ τϋν Τιαμαίων ββσιΧίων €ίιηργΐττ,μ1ν«υί, χι\!ιχα!βυς Εντα; ΐν βοοϊίυΐνΐων 
ΐΐνιι μοΐρ9. {πϊΐ:ι ανιιβχκνΐιΓν, χαΐ «ιραβπΐν τι ττ|ί ήγϊμονίΐΐ βαύλ(βΟαι ίχύντίιΐν, Διά τιϋτ« Ελ(γ< 
τΐν «Αιμον ιΐρΐίββ» μβίΛίβν, ο» ίιΐ τήν χΐήβιν τοΰ χωρίβ'^, χ«1 γνώμην ΐχ^ιν, ώ{ ιηλίμήσων ΙιΤ|¥(- 
χώ; Ι^ρι ταϋ ίια^Οίριϊν, ί> μ]] ρ^υλτιΒΕΐιν ΐ1 ΐίχΐΐα πιιιΕ'. Έτ-ΐι Ά αύτβΐ ΐήΐ άγνωμοβϋνη,- άκιτΐχΐί,ν, 
ΧβΙ χαΐαλ• !ποΐίν Μ ήρηιίμίνβ , μηί' αίτϊν μικρολογήβιιν βΐίτΐιΐ:, ώϊτ" ΑΐΕΟατιρείν, οί τοίΐίϊβ'» 
ΙξίχηνΐΑΐ, χα'ι κ'.ιινντ» π(ρ\ ηλιΐβτα». Κα\ αΟτίχα ίηί1.ΐΜ τϊν υίίν Ιξίγιιν τ}]ν ατρατιάν, τϊ χωρίο* 
"Μίς Γβλιτίοις ιι«ρβΐΐν«α. ΟΈ £1 ^αιΐ.ΐί ιηλϋΕ ώμολΐγβυν χΛρχτας μιτί «λϊΐβτων τώ' (ύΕρημΜ^ν, 
XXV ηρϊ; τίν {Ιασιλίω; υίίν ίίΟίντί;. Ιπιν χιτί τί τοΰ πατρΑ; Ιηίταγμι τϊ χίκρίον παρ[Ι1ϊ»το, αΰβΕ; 
II (ύφήμβυν βΐ9ΐ1^3, χαΐ ]ιρυ«ίψ ιηλίφ χήν βαβιλιχήν τοριί^^ίΐινον βημβίκν, & ίιήρκαβαν ^Ι ατρ»- 
τιώΐαι χιλιιζβαντο; «ί &β7τ;;β^, π«[$ι^ ΐΜχα χιϊ ήίονήΐ. Τοιιύϊην μίν 4 πίλϊμος Ιίχβ %1ιν 4ρ- 
χτ,ν, χαΐ (Ιί ταΰΐο Ιτϊΐιιίτηββ. 

ΟΑΓυΤ XII. 

Ο^ΗΐηηΊα ίι ηΪΊΐϊα 4χα(-Ι<"ηί ιΙί%ιϊραΙητ. €»τ ιτϋαια ι'πιοΐίία ϊηροα>ίηΐ ϊηιρηαΐοτ, βΙ φιαΙία {αΐπηί. Γ.ΜαΙ 
α Οίΐιιιηι^ίαι ηρίΐιία'. Κλ,ίιμιιι »'. »ι ηά4ί1^τοι ρετ ορροτίαπϊΐαΐηα ρτοπιϊΐίαηΙ, ΛΌη ρίπίΓί ΓΜηοπ- 
•ηιη. (Ιυίλικ ΐοηύινιοιιΐίιιιι Λ'Ίίιιι ηγΙιι «Ι ίηιαία ΟίηαίηήΙιιι* ηΙ•αα αύ 1(πιρα$. Ι'ίτΙίηαάα φίοιαπιααιη, 
Ζι/ίκι αιιιι αιιχίΙ,ο ιπίΐιίαιπ ηίιιριτΛίαηιΤΛ ρη-πϋίϊ', αιιΊιΐζϊα *αα ραίΐ. ΙιαΜίο τηΙϊΐΜίΙΛΓ. Ι^ΰ €αΙο- 

0«9ΐ1ί«ί){ £1 «ατά η τίν τοΰ ιηΐίμοι; '/ρ4νον 

Ρ<α^οιντων χρημάτηιν τΐ^ν ΐ!β::ρ3ξιν Αχούων πιρί 

Τιρχ«'•^Βτβυ γίγινημίνην, χκΐ θορύβων μί»τήν 

χϊ\ βίυρμιίν τί;» πΑιν ίι" Ιχιΐνην γινομίνην, χαΐ 

τοίΐΐ Μριηά;, χαΐ βνχιφίντοΐ προφάβϊω; νι6'<μ^- 

ν•Μ,-, ιμΙ λογβκοΜύντα; ΐκιβια, εΝϊιιι μυριίβων 

ΐήν ιΓαπριζιν χρυβίου γ{γ(ν!;>0>[ λ=γ•)«τ3(, πολ- 

ΐ9νς ϋ χΒΐ τρι4ΐΜν:α, Ιιχέψιτο αύτοΕ: (ρτΜς τοί>ΐ 

«'^κοφ&ντι; ΐΜϊϊίμι'ίίΐί. ΚιΙ έχχλητίβν ^Ιβις π»ν- 

βημον «υναγντών, κύβΟνα; {(•ι π(ρ\ των χρημάτων 

Ταρχανκύτιιν - χιΐ Απιβιΐχνυτη, Χ3\ των τά χρή' 

μαΐ'Χ παραΐ/ομίνων ουνομιΆογούνιων. μ1| «λέον 
^(Ιβκπρΐχίαι ικη» μυρ.άίων, & ^ιάΧιοΐΟ π;^; τοϋ 

«τίλο» τ)|ν ηαρ3βχ«νΙιν, χζιΐ-ΐΐραο^χ ίλίγψ κλίίω 

τιϋτων 1χ των Βιιμαβίων χιΐ βιβιλιχων. Όρων ϋ 

τών Μίνα* κολίά δ;& των χρημίιω-ι τήν Ενβίιιν 

«]ρ9λΐΐΐ(ίμΕνα. χ>1 τβτι Ιχ τών ίΐίων ϊΐβφίριιν 

'ΡωμβΕουΐ ού κροθνμουμίνου;, χαϊ τ^^ ΐημοβ'-α; 
''κοΜΜον; π«ντάκιβιν ίχλΐλο'.ιηίαΐ, φίρουΐ ίταη* Β ΙιηρεηίΟΓ ιυΐεπ) ρβΓ υ ΙΗΙυαι ΤοΓΐΙι.Ίΐυοιιιη \ία- 
ιπαιιβ ΐ|ΐυιιΐιιιιι οιβι^ίίίΐ', 01 ιιΐΓΐιαΓππι ιιιιεη^ΐιιυιη- 
(|ΐΐί' ρΐι^ιιιιιι 6ϊ!ν ιΐΓΐιεπι ιυ<Ιίΰπ<, εοπνΙΰίιΐοΓΜηιιβ 
Κΐ ΐ^ΐορίΐϋΐιΐιΐ! ΐ3ριιΐ3 αεϋϊβίηιΐϋ ΙιιεΓΕϋίΙιΙΙί* 
748 ΰθΐιΐ|ΐιίιιί&ϋί> Ι)1ί«ηΐβηυιιι, ίαιο, υΙ ηιυΐΐϊ ^γ• 
πΐίΐΐΐΐιΐ, \κί ^^η\Μν\1«\ πιίΙΓιιιιη αιΐΓβΟΓυπ) βιαηυιη 
ίιίικίβ, ίρβο ΓβςΙύ ϋϊ ίΙΙίί ΟΐιΙιΐΓϊΓβ ιΙϋΟΓβνΙΐ. Μοτ 
οοπτικβίο Ιοιπ ροριιία ΤβΓεΙίΐΐιϊηίΑίιι ίιπρρπίκ 
ρί'οιηίχΓΐιΐίοαΐπι ροροκςίΐ. Κί'ΐΙιΙίιϋΐ, ϋ^ ίρ^ίι ()αί 
ρβηβίΐαηηΐ οοιιΟΐοηΐΊΙιι», πηπ ρΐιΐί ηυίπςυββίηΐι 
ιηίΙΙία βιε^ίκ^β : ρΓΤΐίτ αΐίϊ ποπ ρ&ιιΐη ρΐυτϊ «ι 
αιητίο ριιΐιΐκη 61 ϋκο ΙιιιρίΐΓΐΙοηβ, «[υι: ίιι αρρ>- 
Γϊΐυπι ίΙϊΜίί ΕβαβιιηιρΙα ΓιιβΓΪιιΙ. ^υηι ροΓηι βηίπι- 
αύτεΠβΓβι, ηΒ0££»Π3 ιουΐο ρΓπρίβ^ <1ίΟΙουΙΐχ- 
Μπ) οιηίκί. «Ι ιυαι ΚοπίΑποβ αιΙ ςοπΓβΓβιιιΙυπι Α« 

^ βυο ρίΓυιιι (ΆειΙρϊ, ριιΐιΐίωηαβ νβΐΐΐΒ^Ιίβ οηιηιπο 
ιΙιΓβΕΐίΐβ, (τί1)ΐιΐϊ ρΓίιΐΐ ίιιιΐίίΐιΐι ίπιρο^ιΐ! : υΐ 
οηβΓΒΓίι ηιινίίΐΐΐΐ ΓΓϋΐιιβ'ΐΐιιιΐ) Ιιι ΐΐιβΓίΐ Γ«ι;ίοιιο 
«οΰΐηρΐιιιηβ>Ινβ€ΐ»ιβ> Ρ>ό ιπβΊίο ιπεϋίηΐΗΟ »•(6ΐιιη ^ 93 Ι0ΑΝ.νΐ3 ΟΑΙΪΤΑΟυΖΒΝΓ 

4>ιηΐ4ΐ1υΐη βητίο ριηιΙοΓβΐ, βΐ ριΟ ίηιαΊιιΐΐ ργο Α μή ηρ4τ«^ον νινομιβμίνονΐ, <Ι»ΐ> «»7>ν ροΠίοοβ >ίπΐί1ίΐ6Γ. Α^ϋοΐχ ρΓΟ ηυίιιηαπΒ'ιιιΐη 
Μηβίίΐ «ίηί >υ»ιιιη ρ«Γ«οΙνοΓ«βΐ. Ουϊ ι ηι&ΐία$ 
ηΐϋΓΟΓβπΐιΐΓ, (ΙιιρΙυπι «Ιατΐ'πι, ηοιι Βοΐυκι υΐ υορίο* 
ίίοΓΕί, ΐίιΙ ηιιοιΙ εΟηηι εΐιη ΙβΐΜΓοιη ϊρίί «Χ βΐίο* 
τιιιπ ΙιΙιοήΙιαΒ Ιικη ιιι8]ογ)ι ΓίΐαίΐϊΓαιί. €τιιηι)ΐ]β 
ν<ιυβ ΊίΜΐ Ιβ(, υι ηιβΓοΐίοτβι ιίο^ΐί κτατία ι]«οα• 
πι •ί ιοΙνβτ«<ιιΙ , ί|ΐ»β ιιυίπιιυιςΐουηΐϋϊ ίηβΐίΐιιϊΐ, 
ιιιιΟβ ρ*ιιΙο ιιιίιιυβ ιίοςηιΐϊιι οιιβηΐΓΪχ 1^Γ^νί ιεπι- 
ρΐ)Γβ Κοηιιιιίϊ ΐΐΡΐίΜΓυιΧ, ηιιοιΐ *τιΐ» πυπςυιιπ 
ΙαΟιιηι, ναΙ«Ι»ον|ΐιβ ηινιϋ ροι«η(1ι, ΐ( ]ιιη <]α- 
ΐηίοΐ πιιΗι, βι ιηβκίπΐ'ΐηίίι ςιιχιΐυιη ιιοιι ιιιε<)ίθ- 
ΓΝΙΒ ουΙΙί^βΙΐΒπΙ. ΟοΙ* νβπι ΟΙιΙιιι, ιιΐ ηιΐΓ»νίηιοι, 
ίιιϊιΐϊΐβ 6( Εοπίη Ια-ϋιΐϊ » ΟβηιΐΒίικίΙιυί ΙβηβΓβΙιΐΓ, βϊΐον ίγουΐβν έξ 4*).ο4ϊΐιης ΐΜγημΙ-Λν, ύΐώρ μί- 
ιιμνο■^ Τίμιβυ χρνφίου Τψ ίτ^μαοΐφ φίρ'ΐν, χα\ ΐ(3ν 
ίϋωϊ χιριτών άνιΌχως. Τοίΐί ϊΐ ιαρΐ γιωργί»» 
ήυχυίημίνου; οΕνοκ, ύηϊρ 5«νϊί;κοντ* χβω» χρυ• 
βίον Ϊ7 «λίίϊ • τού; μίντοι Ιι τώ» γίωργοΟνιων 
ώνουμίνους, Βιηλίιιον «αρίχιιν. βύ μί-Μν ώΐ ιΰ• 
ιηρωτίροιι;, Αϊλ' Ετι ««Ι ΛμογητΙ Ιχ ΐω•< Ιϊίρΐιΐν 

μηυ ίΐ Βνΐος αρχαίου (ίκάτβς τοϋΐ |μι«ορΐ'ΐ'»μίνουί 
ϋίβντβί ιιΧίΕν τψ Β^1μ(Μ[■)I, «ίνϊηχο«ϋ«ί ΙμΙ»•* 
αύτ4ΐ. Έξ ών ίλίγφ βίβοβ» βιαχιιΕι•» ϋιΜίς 
προβϊΤίνοντο Τωμιίοις ίν 41 ίγΐ|ΐ χρΐνψ, ο6βίικβ Λχρί 
ιίτί γ<γ(^ημ^ϊΟιν. χ«\ μϊγϋη» 8ύιιβ|ιιν Ιχτ',ίβντο >ιΙ μπη(:ΐρι*πι 6ι>ηιηι (ιΐιιτοιη Ίμϊί ΐρροΙΙιηΐ), ΐιΙ «ιυτιχί^ν, χαΐ καλϋ 1κ τΐ\ς Ιμπηρία; ύψ/Χαν'ΐιο, ΙητυΙιιιηιΐιΐϋ «ΐ'οιηιΐιιιιι κϊΠι-Ίΐι Εϋΐιι ηιχηβπίΕ Γοίΐΐβη 
ΓνρβΙίνΐΐ. [>ιι<. ιβιΐϊΐιιι ρορ(ΐΙιΐ8ΐ|υβ Γβί|Η>πύ«Γυΐ)ΐ, 
]υιιΐαΊΙιίιΐ6ΐιι ΙπιρβηΙοΠΊη ρο^ΙκΙαπ- : νεπίΠίΟπιΠί 
Ιιιιυΐιπι ιιοπ ιοιίβηΐίι «α μΟτλ^'Ο 5Ι)ο, μ<1 ηιιο- 
ηιιη«1;ΐ(ΐι ιμυιΙ »ε ηαίιίΐΐιιαι, ιβιι ρ^ίπΗοΓυπι, ηυί 
(ΐιΐι ίΐιηΐ)ΐϋΙιιι« ^|3«ίυπ) ίηκίΓυχίΐίϋπΐ, αιιϋ^ιςια 
οΐιΐίπιτί, ηαοί ίιι ρΓ.Κΐϋΐΐΐ οοβΓΕ^τβ ιιοη ρηί$ριι( ; 
ο]>ιΐ8 Ε[ΐϊαι ΙοΓΕ ιηηιΐί ίαιρ^πιχ, α ιρρκηιυ ουη 
Μΐίηίπιο;ηυί1)ΐι« οιπι εβΓβΓΐΐιΐ, εοβ ίηίυΐα η«ηαίη: 
«Ιρρ^Μι,-κ, ι«ι1 ΐΕΐίΓροΓε ρΓΟβκιΙβπΐΒ^, ίπιΐιιιΐηι ρο- 
Ιίιιι ϋΐ; ρΓονίιΙβιιΐΐι ηυιιΐνιη ΐΙΙίκ κΐβπιρίιιπι, ιιηρβ- 
ί»{ηη Ι'ΑΐΐιΙ ■]ι>|)|« ΓβίΐΙΙιιΙιίΓοι. Ηιέ Γ<τΒροη(ΙβΓυηΙ, 
«( »ΙπιιιΙ ^3^οιιιι1Π ΙΙΐΠαΙηίικη, βΐ Λιιΐΐπιηι Ι'ίοΐΙ- ϊηί Χίου, Διηιρ Ιβιίρητβι ήμΙ'Ί ύιΛ ιών ϊ* Γ<»• 
νούβ; 4Ε{χω( Ιν βπβνϊβΐ,-, 1^ρ^ί τίν ίρ^ονΐβ »&*?!{, 
!ο5χβ ί'τ/ωρίω; ιιρΜ»γβρίνίμ»νον. χβΐ τΐΐν Ρ**- 
λ)ΐ•«, κ*1 ΐ'ίν ίήμον, 4 ΡιΟιλΕίις Ιιημψί πριββιΐβν 
ίπβΐΐΰν τίιν νηΜν )ΐ*τά τίς βκοκϊίί, χβΐ ηΐς ίρ- 
χους οϋ; ΙχΐΜ»• [ΐίΐΐ τώϊ 'Ρωμα'ων ^ββιΧίίΐΜ. 
4οί^ξ » ΧΛΐ ή β"••*»*!. "«^ * βήμα;. ίΐΜ•Λ μ»» 
Εφιοιν ιιροχ»ϊίΤτβ»ι ΡϊβιΧίβ. ο1 χοτ4 ϊνώμΐ]• •* 
αΰΐαΐί Ιχιφΐαι τήν νήβο*, ούβΐ ψήίρψ "^ί Ροκ^ΐί ' 
4),ϋ ιών «βρ' «ΐ!οΙς »ύΐΓ3τριΕιΙιν ϊινβί βΐΜ(•ι< 
4ν«Χώ)ΐ3ΐι τίν «<λθν Ιφ«κλ1βαντας κβτβ^ΐίΐν, 
βΟ; μ*ι βύνβσΒβι νυν βιίΐιιιθαι • βιή'Κΐ γ4ρ «βλ- 
λών χρημάτων χίϊ ηβρισχι\»ής β1 ίής ΐΐθ[*ίΐί• Ιιιπ) ι1• ποΙιίΙΙιαΚ, Γι^^ι Γκείβηιΐχ ηιί«>Γαπ1. 749 £ ύβ<> άχίνιιβν ι•)^ νήϊυν &!ρα>ρ«[βΒΒ[ * 41λ1 

ΐοϋ χρίνου τιροΐΐνΐος τίρονοί^ μβΧλον *?»- 
Ιομίναι;;, χβ\ ιΙχονΒρΙ^ ίποίοΰνβι ^βίΛι! *νβ(ί- 
φιβίΧίιΐ;. Τοιίΰΐϊ τ( ίΐηον πρίς τοί»; «ρίββίΐί ρββ^ 
ϋωί. Χβϋμβ'Ερμ'νιβν ΊΑχωδον χβ\ Οινίλβν'ΑΜτ•• 
ρώ, ίνχι( Ιχ τών «βρ* βύ«Ιί Ικΐϊβνών :ιρ*ς ββΒίΙΙα 
πρίββιΐίϊΐΓϊμ'Ιβν Ιοχυριηομίνοι*; «ιρί τών αύτύν. 
Βιαιίιΐ ΪΙ ϋόχιι ή ίικλογίϊ οΐχ ίρχβίββ, Α1Χ* 
τραίνα [ίΐα'ΐ τινά ΐ;ήτ<ι «β' ήν ίταΖύαουα Ήιν νή- 
βον- ή μ^ Ιγκ«λ«Ι* ίπιορκίαν, &ν β1ι6ί &|ϋΐ|Τΐ( 
{υνΐ|0«Ιΐ. Κβ\ οννίβ^ϊον. ίιοϊ* Αβτίνουϊ ρίνιήν 
χατΛ ΐήν ϊηιϊον κίΐιν, ΧΙβν χβΐ αΟτήν ΈρΊαατ^ΐ*»• 
μένην. ΙπΙ ίίχι !«ι» χοιέχίΐν, χβ\ χβρπΒνββίΐ 
τ4: κρονόβουΐ ϊίβρίχονιβί ίνιβώβιο» -ίφ Ρ*«ιλϊί ίι«- 
χαίοΐίί Χϋΐ μυρίους χρι^οοΟί ■ ΙγίΙριιν » χαΐ βη- ΐΜίρκηιΐΟΓί ΓβΒροΑΒίιιπ ποη ρ1>ο<ιίΐ, νοίυίΐηυβ «ϋίοι 
ρΓΚΒίϊΐιιί τβ-Ι(1ϋΐΐ(Ιβ ίικυίΒ : *ιι( ββ ρΐΓ]υιίί ηο 
αΐΐιοιηηΐ, ίί μπ) ΐΐιοΓ>[ΐΐίΓβ ροιιιίβββι. Κι εοη- 
\«ιι(υηι «Βΐ ϊο βιιη ΐοη«1ίι1οπβπι, υΙ Ιιΐΐΐπι υΓίηιη 
ίοΒπΙα, ΒΐίΐΊη ϋΙ)ίΐ)ΐΐ) ηοιηΐηαΐκη, βιΙ <Ιβ»οηί«ιη 
ΤιΐίιιβίΕΠί, ίηιβΓβηΙυΓηιιβ ΓοιΙίΐίΙιιΐΒ (9Ι)|, ρ^πιΐΐ'η- 
Ιβΐ ίΐ) *ηηο» ΒίηβιιΙοι ίαιριτιΙΟΓΪ ιΐυο <( νί^ίπϋ 
■υΓβυΓυαι ιηΙΙΙΪα. ΙηιιιρεΓ ν6\ί11ηιη ίαιρβΓλίοΓίυη 
ίπ υΓΐ)β ρΓΟ οηΐίΜΙϋΐϋηα ϋΓί^βΐΐΐιΙ; «ρίΒοραπι 
«χ ΕΓ€ΐ6Βί» ΒγτΒπΐίηα ιωΙρβΓΕΠί, οΐ δαΙιΙΐΒΐΐΒ ρτο 
■ιιοη Γιυϊΐυιη ίϋΐρβΜίαΓΪΙιιΐΒ ΗοΰΙκηβΓβαΐ : ίοηιπι- 
ΐ|ΐιβ ηιβιιιΟΓίιπι ΜΐΒΓίΙοΐΜ ϊη μοπΟεϊο ΒΐΙί8ΐΒ ίοί• 
ηυνηΐΒΓΐηι, ο(ϋ »1ι ιιΕΙο ρΓοΙιίΙΐΒΓεηιυΓ. βι:1ί<|ΐι& 
ΙιιηιΙβ Ιοίι ΐΐιηι οββΙβΙΙΙβ 6( τίυίι βιιΙι ίιιιρ«Τ4ΐθΓβ *ΒΒΙ4, ηιιί ρΓχΓέϋΐιιπι ρΓΟ >τ1>ΙΐΓΒΐιι ΰθι>Βΐίιυι>Γβ( : «ι Β μβ1«ν ρϊβιλιχίιν Ινιΐ; τή( «ϋίωί χβτ4 »6 Ιβο;, χ•\ ίί ΚηπιΐηιΐΒ, ςιιϊ ίιιΐη πΓΐΐΐΐη νβΓΒΒΓΟπιιΐΓ. γ«Ε£Γ61, 
ρΓ>νιιΐ4!>ΐ|Ιιβ ει>ΓIIιη•^^[η ΐοιιίΓονιΤίϊαί «ΙίϊοβμΙιΐΓίΙ. 
ΟιιοιΙ «ί Ι.χιϊιιυι ηιιϊ.'-ρίιηι Καιηϊπη, υι» Κοιπβικιϊ 
Ι.ι11ι>ΐΐ 1>1ι:αι ίηιβη(1β»ι, ργϊΙπγ^β, Ββυ ρΓ^ΓΰΟί, 
ΜΐιιιιΙ ϊιΐΒ ϊΙΙίΒ ϋκβΓοηΐ, β( Ιίιειη Κ6•.υι>ι]<ιιη »ΙιβΓΐι• 
ΐΓΐιιυ ιΐιΐΐηΐ. ΡοκΙ ιΐβοΐιη ν6(0 βιιιιο» αΐι θ(^(;ιιρ»ια 
Κ Οϋπΐίΐς ικηιο ΙΙ^ΊβιΊίη, Ι,αιίοί Οιϊο ρβιιϊΐοΐ οιοι:- 
«Ιβηηιΐ. ϋχΐ ρΒ<-ι» Ι '^ιΐ Οβηυι^αιίιιιιι οιιιιι ίηιρΒΓΒ- 
|βπ> ίιιϊΐ'Γΐιιιΐ. ίίίιιιββη νβΓο Ββ'ΐ]ιιιυ(, βυηιιιι ηυϊ 
|η«ΐ)1«ηι Ιιμι«'-ιμιι (*ίίΙ« ρΓίπΜρί, ΰκΐΒΓί(|ΐιβ ιιιιηϊ- &ρχι«ρΐα ίΐνβιΐχ τή;ΙνΒϋζοντ((|>Έχχλτι«ίΒίΧίχίΐ- 
ρατονημίνον, χα\ (ίφημίΝ τβϋ: βαιιλέβΐ κατ 4 (Α 
3466βτα, ώ; !0θ(, μνιί»* τι βΐ-,ών «Ιις 1«ρΐβς Ι» 
ταί; [(ροιιλίΐΐίαι; τΐ!>ΐ(!ι6ι»ι. χβΐ μηίϊιι κωΧ^Βο**» 
Ίίαρ' ούίινίΐ, ΤΙιν Ά Αλλην ν^ββν Απαν», χβΐ ιΑ 
9ρ<ίίρι«, χίΐ κώ[ίβ; 4π% ρβαιίίω; Ιχινβαι, χβ\ 
ίρχινϊβί βίτοΐί ίν 1ν ίβίλΐΐ Ιφιοτίν, ιΐν 11 ΧβΙ 
ιών ένΐ^ί Χί« ΐής ■κίΚοα; 'ΡωμΛίων. &ρχ(•ν. ΚΙ» 
μίν 'Ρωμαίψ ίΐρί.ς ΤωμβίΒν ύΐϊΐρ Ιδίων ϋιχτίρΑ• 
»ων λμφυβίιτηίΐί ^, Κ3ρ4 τΐν 'ΡωμαΕνν ίρχονΐ• ^>^οIιί ΡοηΙβοί ποίη. 

(βΙ> ΙρΜίιι ϋιίί ατίιίί {ιηΐιιιη, αη Ι0ΐ1ιι« 1ιι»ΐ)ΙκΤ [Ιηη, υΐ Ι•1). ιι ϋίΐ".ιιπι υΒΐ, (οιβ ΙηΐιιΙΐ ϋηΐιιη γοΙ- 
^Μ Ιιιιίιιιιι ιΐΓΐ>ΐΒ, <]ιιι)Ι)>ΙηΙ<; ριιΙι>ι:ηιιιΙ ίιιιι-ΟιιιΙοΓί ίπ ύιΊίΒΙ ιιι ιιιιηαιη Εεηΐυηι ΐηϋΐία 6ΐ τΙ^ίιιΐΙΤ 
Ιιηηοκ ιίιι^αΐοί ρβϋ^βΓΟ νΙ{<ι>ΐι ιΐιιο ιηίΙΙίϋ, Βί(|υί- 


ίποτ^ρφ 3ν πρ«ιι|. Ηιΐά 61 τ4 Νχβ Ιϊιι, ΐξ &ίβϋ 

βμονιιινι πιντάκαβιν 9<ρΐ9ΐισθιι Χίου ΐοΐι; Αα4(- 
νβιι;.Τοι*«το μίν &! ίχΤιννοΰίς πρίοδείί βιΐίίθενΐο 
π^ ^αΐίΐίβ. Βίνιοΰζΐ; !ί Συμεών, Β{ ή« Ειαφο• 
ριϋτβΐοΐ των ιήν ΧΙ^ν κατί^ΐντων χβΐ οΐ &λλ«'-, οΔ 
ΐΐ^οβϊίίςίντβ ι^ί β•ί^€ίιΐίς. ίΧΧί φα»ιρώΐ ΑπΐΕ- 
πιντο, ιιβλίμιβι μάϊ.ίαν ψηφί^οβαι^ί^ΐ β^υλ^.ΐ Χ3^ 

Ι τοΜ βήΐΌΐι Γίννβ'ΐβΐ, ή Χίου ϊπ^ι^τήναι πρηίλίμΐ• 
νο(. Έν ψ 6ί β! ββαιλΐω; πρέιιβϊΐΐ χρίνφ ίν Γΐυ- 
\'θύφ ϊ|ΐαν, Τζυ66ς -ϋζ 6 Ευνατώτατος των Χίων, 

'Φωκαίΐί ΐί.ί τιαΧΐΐίς ύπΐ Γίννο«ϊ-ών Ιρχωιι κβτβ ρο|ΜΐΙίΐ|ΐιβ Εουιΐίηΐίίΐ ^ι1ι)ί^'^τI, ιιυιπι £ίιίσ ϊΙϊμκ- 
ιΙοΓκ. Οιιπι 1('^'>ιΐ Οηιιι.ι: νιτΐπιιΐιιτ, Ιγϊιαβ ηιι'κΐϋΐη 
ΟιΙηπιπι ]ΐι>ΐ6ΐιΙί3ϊίιιιυ:ι, ΓΙιοιβ'ϊ; \«ΐΐ-τϊϊ ρητίεπα» 
* 66ιιιιεπ5ίΙ)ΐΐ!ΐ ΰΓΜίυ», (]υ3οι]ο ϊΙΙίΐ εΐΐ(ΐι« -Ιΐϋβΐιι- 
(ιΐί (ίΜΊΐ'οηβ (ΜΐΙιη »ά «ο« νοπίι, «ίοΐα ύι:I^^ι»', αϊ 
<)1χίιΐ)ΐι?;, ίΐιΐ Ιηιρι,τ&ΐηιεηι υιίΐΐΐΐι;, [ιγϊιιιιιιιι (|ΐιίιΙΡΓη 
Τΐΐιίϋΐιι ρΓη;ι1ιτ ϋΐιίυιη (ΓίΐιΙϋαιπ Γη^ιιΙιαΙ; Μ βΐΐίοΐ 
ηοπ ιη;ΐ|1β η6<]ΐιίΐΜ ίΐΐΐ, «ιυ^ιη ηβο«$(ίΙ»Ιβ Ι-ιοιιιιι. 
ΡΐίηιΙβ ΚοΓίιΙιιΐιΐΓ, ηβ ^I1£υ[ΒΠ^ »|ιϊ Π6£ΐίΕ0ΐ)43ΐιι 
ϋυι^βΓΟί : ιιηπι >ϊ ρ.ΐΓτυ ιϋίιιναηϋιΐΓ ιοχΙΙΙο, ββ 
ίΙΙϋΐπ βοηιιιιίβ 1ιι>υ<1 υρβηΐΐο Γ«Γ.ιιρ6Γλ[ΐιτυιιι. Ιιη• 
ρι^ΓϋΐοΓ Ζ)Ίιο ΙηιΐιΙεηι ίηιρυιΐίπ, κΐ οΐι νοIι1η1^ιβιη 
>ιΙ)!<ι ρΓυρΒΠΜΐη ιη»8ΐ'Β ριιΙΐϊοΕτί : πιοπυΓε (Αΐι^ίη. 
Ββ «οιιΐίιιι^ΓΕί, (ΙοηρΕ Ιΐ'ίςιιΙί (ίΐΐιιιι ίενεπίΓΐ'ηΙ. ΡοΓ «Αί. ί-ΐι πρ4ς »ύϊ(ιί,< ή Χί^( ιταρϊϋϊοτο. ίμοίηγΐ^ " 1»α\ί βιιίη» οίΐΓβ ιΐίηιίι ΜΐίυιΐΡΠΙ Μΐη ΓΚΓίρΐυΓϋιΠΐ Ι γ4ρ ΐ!,Γ.οΐϊ^ώριΐ3βν, ώβίίρ {:;τ)μιν, 9ί«υ Ινί:!^ 
πυββίνΐίί, τιρίΐ βαιιΐία ■πίμ.'^Λΐ, ηριύτα μίν αι>γ- 
γ-ηΰμΓ,ν ήτΐΐ ίηΐ ιό τιαραίίβίΐ Χίου, ώΐ ού καχ(^ 
μΙίϊ,ΟΊ, || Ιν^γχΐ] ηιπραγμιίν)] ■ ΠίρήϊΕΐ ϋ μ^, τήί 
νήοου β)ι<1εΙν, ώ; «Ι μιχρίν καρά&ιύι•;^ ίπιιιουρίβν, 
^^ϋιας αΰθι; αύτοϋ Τωμαίοΐΐ βναβιοβομίνου. Βα- 
β;Χίϋ< ΕΙ Ικήνϊΐ ϊί ΐ6ν Τ;ΐ)6ί.ν, «ίΐ {ΐΐγ^Χα ΙκΓ,γ- 
γΙΗιη νή{ ηρ^ΟνμΙβΐ ΐνίχα ■ Ιχίίΐ\ΐί ί1 τί νΰν 
ίχΐν άΐρεμ^Ιν, ίχρι; δν β1 Ιν Γ«ννοΟί πρέίδει; 
ίκανήξΰυϊΕν. 'Λίτ,)-•)ν γίρ ίΐνβι «Ι μί) χωρΐ; κινβν- 
*<υν άκολή<|ΐ:αι τή-< «ηοου• Ιλΐω; τ' «ιϋβ" β1:ψ ηροβ- 
ήκΛν &ν ΛίρΙ ΙΕ «1ρήνι\ί κβΧ βηοϊϊων ΐΐΐλίγΕοθαι 
ηρκβιΰινΐΐ, χβΐ χρ4;ΙπιβουΗ; ίν ΐβΐίΐφ χι1 «ί- 
Ιΐμον χωριΐν ■ χβΐ ζν 5ν βίϊΐιβν εΙ ίϋι/βίΧο τΕ βα- 
«ιΜιο; καριινίβο. Τηΐ ίί προθυμία; κοί τηί κρ^ς 
νι!ι; ιιινβϋϊοι^ί καΙ τ4( μΐχ»; (ώιολμίΐί, μ*] ικρ•. 
μ*!»»; χα\τί]νίχ ^αβιλΐω^ Ιπιχουρίαν, ίλΧΙ μίν^ 
«5 ί^ίτίρϊ β>^{1ήιταΐ 4Γ.ώϊ»« ΐίΐνίμκ. ϊννιγβι-ώϊ 
γίρ ΕΐΊίΚί μίΧίβΐβ Ι)• ♦ΐϋ-/ϊ!βί ίνήν *Ρωμβ!ουί, 
ίι<η>6υοίν ΙηΊ τΐιν ΧΕϊν βπροβδοκήτω;, χπΐ ϊβ?ί 
Αατίν«{ ο«μ6βλών, Ινίχ» χατΑ χράτβ; ■ χαΐ «ιχή- 
ρ;>ς έτΐοίηαΐν 1υ Χίψ «ολλών κΐβόντων, χι\ Βϊ- 
\■Λ\,ζν^ τβΟ ίρκοντοΐ τρβυμβΐίιιν γίνβμίνιυ. 'ΓιΛ 
βίοϋ 3ί ίΐί^ω; τώβνκΰοΛο;. ί«νΐ6ΐ) χβι' βύ^ην 
ιήν ^,μίρχν Ιν β ή μίχη ίγΕγίνητο, Άνίρίιν Πί- 
,τρίίαν Ικ Σμύρνι^ ϊίιν Χίον ΐΜρβπϊίοντβ ■πρίς Βυ- 
^Αντιον ΙΧΕίγίββαι. κΐίβΐμινβν ίϊ ώ( ύπ* Τίυδον 
«ολΜ)ρχοΙνιο ύμίφυ:έβι, ΙτΐοΒήνπΙ τί τρ>ι; τ!•ν Χϊον, ίαιΐΕΓΟ Ιββ^ΐο^ π>ίΐ(ΐτο, νί ίαΐΕΓίη) ίοϊιηίΟΒ ΙιιΪΓβ 
«οιΐίίΐίί 1)6ΐ1ιιιη(|υβ τποΐίπ. Α€ ιη«1ίιΐ3 ά« ίβ ιιιβΓίιϊι 
««Ι, ιί ίιπρβΓίιΙοιί ο1)ΐ»ιιρϋΓ3$«ί1. ΡπΕ ουρϊιΙϊΐΒΐβ 
οηίιη Βυι]»Εί3Γ[υβ πιϊΙΐΐίΐΓί ηοη βΐίρΒΟϋΐο 5ΐιΙ)ίίϋίο^ 
750 ί'^'Ι ^ο'* ϋυιιΐνΐϊΐ οίηϋαι ι:ιιπη»ιι«. ρ«ΓίίΙ. 
ΰ(ι>(:ΙίΒ ϋΐιϊιυ ςαυΐ ιηιιίιιΐΕ 1ϊοε1)«( ι:χ ΓΙΐ'Ο ' > ΙΙο- 
ηΐ3πίκ, Γίρςοίίηο ΟΙιίιιηι π.ιτΐ(ρινίι, ο ευιιι Ι,ιιίηΙβ 
€οπΕ(^Γΐο ρΓ^κΙίο, ριΐιπι 009 νίοί<, ιηι>ΙιΙ»ΐ|υ« η»Ι*ί9 
ει Βειιίυιο ρΓΪηΐί)ΐ6 νυΙιΐίΓαίο τείίηιιοβ ίηΐΓβ πΐιι-ιιί> 
ΐΌΠίριιΙΐΐ. Οεα 3ν(ΐηι λϋΐΕΓ βϋΐιινηΐι.-, κο >ρ«ι> άΐϋ 
(|υο ρυ|-ηιΐαπι οι, ΰοοιί^ϊΐ ΛπιΙγμπι ΡΓΐήΙβιιι 
Οβηυνπίβπι τυπ) «Ιυαίιιΐΐ ΐΠΓβηιίΙκίΒ δηι^^η ΟΙιίαη• 
, ιιγ1ι(.'πι ρΓΚ'βΓηινί^ηιιίβηι, Β][ϊηπιίιΐ[η ί(ί£Ιίιι>Γβ, <:( 
' «υιΐίκιιίοιη ΐίνβί βιιοκ α Ζνΐιο οΙιβίιΙβΓί. βι ίο ίηιυ- 
Ιΐπι ιΙββεεικΙΐΓε, οϋΐβίίίβηιιβ βυοικίΓΓίΤΡ. Γ-οΐιΙΙΐΐία 
ίΐί^ηΐο, βΐ Γκηιιιο *<Ι βΐ)ΐη!>πο& ΐΐ'βιΙλίΊβ νΚιοηα, 
Ζ)Ί)υΒ κπϊηιοΐ'ε ρν^ιΐλΐΐϊ, Ιεΐιι 6*ς'ΐιχ ιιι^ηίχιικίιη 
εοηείιΐϊΐ, «Ι ΟΙιίιΐϊ, ΓΙιοΰβ^ειιβϊΙιυβ {χΐϋΐ ι-τΊοιη ιΙιιγϊβ 
ίΐιί ΙΊΐίΐοΟ-Ίίπι Γΐ;ΐ'ίΓ!ΐ$, ηιΐ 1.3ΐϊηο& κιΐϋΐ, ςυβπι « 
56 Ιιηιΐίιι οΙΐΡΐιΟιπ (ΐυ3Π«ΙΙιι Η ιΐΓΐιβιΐ) ^1ιίυιη ίΐΠ' 
ρβΓίΕοΓϊ (ΓαΟΪ(]ϋΓΐιυ[. ΙιηρβΓϊΙϋΓ Ρΐ ιΐϋχαιπ ί-ΐΌηβιιι 
€ιιΙι)ΙΙΐέΙ»ιτι ρΓχΙβαυπι ιιιϊΐιϊΐ, (|η> εΐ ίρϊΒ ΟΝϊιΐϊ 
ίτ-Α, ηο ί«ΙΙί ιεηιρΟΓΕ βΐι Λρ<Κ3ΐΐ(ΙιΟ ιηϋ^ιια ϋιι<-β 
ίπ ΖνΙιυιπ ΐηπϊΐ^ΐϊ ^τχΙίΐίητΆ, (τορίοΓ βΐιιιΐίιιιη 
£Γ^ Ο^ιηίαςιιιβηιιηι ηιν^ηυρβη 3ΐηΐϊΐ»ιιΐϊ, ει ίηία• 
Ιϊ ιΙβπί((ΐιο |ιυΐ£ΐιβ «ηΐ, ηυτ ρΓ^ΕΓίρυ* ϋΐιϊί Αιηϊΐ- 
ΐηκΙίΒ »ιΐ9« νί» «μ; ίιιΐβΙΙί^ειιΐϊ» βιιίιπ Κ ρη>- χιΐ ίπιχουριίν ϊβΐς ηοΑίορχουμίνοι;. Λίΐιιίρις ίϊ _ νίΐίοηβ ΓαιιΐΓθΓΐιθ>, ΐ£ίβπιί8<ιαβ <ιιοιΐ(ΐ£ ιιγ)>ι• μΙιι 
ί**ΧΊί 7«νβμίνιις, χ»1 χή^ νΓχης βίβΐί ά^ρορώβης ΟΓβϋίΙχ, ιηυΐΕΐιιιι ίΙΙί ρΓΧΜίΙιιΙ. ϋίί ΡΙιΟΜίΐη ν«- 
«ρϊ( Τωμαΐουΐ, ( Τζυ66ΐ Αγωνιεί μι νΐΐ (ύ'^ΰχιος, ηίβπβ, βαιη Ιη βι]« ΗοιιιιηοΓυιιι ιΐΝΐυβ Ιιοιίιο ^οιι- 
ΕΜίε ρΐ)ίι ιρωβ»!; χ,ϊ4 ^)], μί^ην, χίΐ ττάλιν οΙ ϊιτν,ινίΐ. 
ΛμΝοι τήίΧΙ,υ κιίρ,οι ^βαϊϊών φωχβέων (!{ τήν ♦ώχιιβν πΐραιωβέντων μϊτ4 τοΟ βιρ«τηγοΰ ϊή* 

^τίΛβυτή» • ([ν κβ\ βαβΟχΙ ««ρίίοβαν χ*Έ9ϊχίν«< πρΐτιρον τ«λο!*»«ν 4ιΛ Γιννουΐιβκ ίββν χρίνβν χαΐ 
[ Χ(ο^. Ββΐαίΐι; 11, Ιΐαμψιν βΐ; «ώχλίιν' Λΐαντα ΐϊν Κιλΐθ^ην Αρμ'.ν, ΧΓ«ν μίν βντβ χ^ν βίτΐν, 

^«'.τΐ ϋ τΊν μΟ κώίμο\) χρ6ν>ν τήί νήβοί) πυρά Άτ.ιχηύχου Ιχίληθίνιβ τοϋ μ^τάΧου (ουκΐΐι ν.Λ 
ί«ΛλΙ]ν ίιΧΜ^ίνΐΛ χΛχωτιν ίά τ!)« «ρϊ; Κΐίνϊβϊθν;ηνίιν ιίΐϊ βιβιλίβ εΟνοιβν, Τζΐί66ν Ιντ' Ιχιίνβυ 
Χΐιβίτίΐββντβ; ίρχβνΐα. "ϋ χ*\ μαλιίϊιι βίτιβν τ^ί Χ(βιι Ακωλίίαΐ 1Μ«ι γΕγΕνηαββι. Πβλϊι γΐρ ΙκιΙνΟϋ 
^ΐΐιαν ^ν βυνίΜωϊ Ινϊχβ χαΐ «ρ'-μηδείβΐ, χ«ϊ ϊοΟ β-.οβώίίΐν εΐβέναι ϊίιν τ:ι»τΐ'ίβ(Ιο»ν κΐλιν *λ4 τώ» 

Ε«ώ«μ(ινν. Ό; ιΐς Φώχαιαν έλβών, ηρΐίχοίΐ]9εν αύτΐιν Τυμαΐοις Ιχρι νίν xαη);ομ^νI|ν, «9 £ΛΡυΤ XIII. 100 Γ ί ΑΙΐι/Γ ιΐοΐιι» Ρί/ορηηι'ι•»;. Μαηηί! /Ιίίιι» ίηηιηο'οιϊι ρτΛ-ΐύτ η> ηιίιΐίΐνι ; γΙιι* τη ι/ηΚΤ. ^βΝ^ιι^β|ίο ^Γατ'ΓΒΐιι 
111 ιΙΙνιπ. ΙηιηιοιίιΙίΐ ΓυΓ»πι ϊηιιιιι-ίΐΐιΐ, ΙΙί^Ιιιιη ίη <Ιι•»ριιΙιι•α ριτ ί.βΐ!•ρΗά>ΐί>η. νϊαοΐ /Ιη^ιοΐα γϊπιι 
ιιΐηοΐίϊΙ. Λ6 'β ινΛ /'η/ιι-οίθ((θ κκίΡίπι (ΐηιμίίτ Μΐιαιιι ιΐΓ^ίΐιι ι/ι-ίοΐι ηιιΙ. Λπηιιιη η(ι ίί/ο ιιΐί/ιΙίΓ ιιιίιρηη- 
ΙιΐΓ. ίβΐϊικ* ^ΐ/ιηΐ'ϋΐι ΙαιηιΙίΜ, /ίιιηι κινΙιί ιί< ιοιϋ. ί,ιιαι ΚΙαιιιι/Ιίί α ηιοιϊΐΊΐί. 01ΙΙΙΙ [ηΜ<ΙνιιΙιΙ>ιι>ρ|»1^ΐιηίί. ηιιιιιι Οινΐί ΛΓΐιβιυιη 
νΐ'ΰ 01(93} ας- ιιΐϋπΐίΐιιΐί, νΐ ρΓίιιι,Ίΐϊ ίυο ραΓοηιΙ- 
1)111, (0ΐ1 βΐΐΐΐη, βι ςιιί<Ι<:ιη ιΐιι>|ΐΙίυι, 3 ι«ιιΐΓΐ>)ΐίϊϊ, 
«οιιΊιιηιΐΟΓ ιι>ιιΙυι) 1ιΐ1Ι|£0Γ»ιιΙι|]υ5, «ΙΙήρϊ' ιιΐιϋυ», 
Ο οϊιΚ'ΐΐίΐΙιΐΜ ; ιΐ νίά ηηιιίβ γβγγιικκ ηΙι υιΚτηίι 
ΙιοίΐίΙιϋϊ, ιιγΙκκ ηιιμιιι 9εί\ί1ιιι& ΐηοϋβ νιοΐ^ιΐίηΐιΐϊ, 
υΐ ;ώ »ΐιι-ηιλ |Ί>ΐΊΐία« ιιοη ρΓοοιΙ ;<ί«ϊ»« νίιΙΐΓΐΐι- 
ΙΙΙΓ, ιΐ)Γΐιηι Μΐίΐ|ΐι^ιιι β « ίπιροιϋΐΓι-' Ϊ0ΐρ«Ι8(0ί Γοςί- 
ΐηΜί, 751 ίΐΊ]<ιΓ«ιη ΐΐιΐιΊπ ΓιΙιιπι αιΐ ιιΐίΐΐιιιιη ιμ» 
ΙαΙκΊΐί. (ΐιίιιπΓίηι , ιιηηρο Μιι>ΐ)ΐΊ«πι ΟιΊροΐα », 
οιιΐι ΐΓίΓΐΠΐίίιυβ ρΓζΐΐΊΓβιιι Ηΐίοροιιιιοιίίΐ ΠΐίίίΙ, ρΓΟ 
νίΓΪΙΐ ίίΐ ^οη>ιι^ο^,ιιυΓυ1η. Οιιί βηΐΐ οιΐιηίι <'ϊιιίΙι•& βύ μίνον ύη6 τών ΙίΕρβών ιτ^οι^ μιγΐλοΐί ίπι4»- 
των, καΙ ίκΐ Αιτίνων *£.» ιΐιν «βρ' ΈλΧτ,ϊΐν *Α- 
γβΧβν ϊΐϊβμί-νην χατι;(<ί'.των ΰκτ,χβιυν Β^ιυν κρίγ- 
γιττι, ίλΧίι ϊ;ϊ\ μϋλον ύτι4 09''ν β-^ιών Ιιηνΐχύ; 
3ϊ3,ή1,ο:ς ΑνΐΐκιΒίτια μίνων, »β\ £[βρπ3Ϊΐν(υ'' τ4 

χιατοι ΰ-πϊ τών ίζωΟίν ίνϋίΜνΐκι τηλεμίΜν, αΐ 
πάΥας ζί ζ/ιΑ τών Ιϊοικοΰ νιων, χι\πιντ1ηα3ΐη|ΐθβ• 
ίίοχώντί) ίχΜΒίΐν, τϊρίνοιάν ίινι βύϊάιν ποιήϊα- 

υ!4ν ίΓίμ'ί' ΐεατιίττ^ν τίν Μϊνου1;λ τριί,ριβιν 4ρ ■ 
ξίνΐβ ΠίΧοΓ.ονντιβΙαιν, χ«1 ι:ρ<ν*ι*ιι τΜίΓ,βΐμινον ϊ)]< 
ϊνίνατί,ν ■ β; Ιί.Οών, 7:ρί>τβ μΐ* ϊΐς 1μφυλ!οι>; !- 
λυσί β:49!ΐΐ. Το.!; τί π^ΐθ«ί όρχίμίνιυ; χβϋ- ΓΐΙυβ, Η ΙϊΓΠΐίΒ Ιΐ ϊΐ. ιιΟ ίϊιιιίΐία ϊο'ογτιιΙιιγ. Γο«[- ζοιν, ώαηερ Ιίχβιον, καΐ τοις &λ1«ν; Ιχγ,βών μή 0.1 οιιιη 1.3ΐιΐ)Ϊ£ ίοίάΐτύ ϋΐχπροκίιο, &ιι(η 9|> βοιοιιι 
■βινβνίι ίιι]υΓίίι, Ο €υπι ΒΐΓΐ:ΐΓί$ »^\•^ ^οιικγοΙΙοηι, 
•Ε ί»ρβ νίΐΧΊΊΐι, ΕΟΈςΙΙ. ιιβ ίΐι ΐνΐηρηηικΊΙκρϊ οιι- 
ΙβΠΐηεΓίΊΐΙ. 0•ιίΙπ!.Ε« ΓβΙιιΐίνΐ ΰινίΐ:ιΙι-« ρηΐίΐιιιΐί 

νίΓβι ηπ'ίρίΐΐΐι.ιηΐ, Ο «ι ι>*βπΙ( ό^Ιιιιιιίι.ιίΙιιΐΐ η- 
Ιρ1η1υι>1 ιιιΐιιιΐηιιιιιιυιΐο, ΐΐ »ζτίί ριιηη ίΐ'ΐυηΐίΐΐβ 
Γη|;ιΐ ι1ηιι>Ιι:ιΙίίι ΓΓΕίμιοιιβΙιηΐιΐί, κ ιίοπιιιιι ΓεΙυ- 

Ρ1>1111<»1|> ί?()'ΙΙιΙ.Ί ΐΙϋΜΤΐ ΟΓ ϋΓΡ\ϊ <?υΙ[η ^)Ιιρ..Γ(:1)ίΙΙ, 

Ι•οιι«ι|ΐ'β Ιι;'1•ί|ιιηι «Ιμπι βΐιιιιβ ΐΐϊαιιι κρΓΓπΙιαίιΐΓ. 
Νοβ 8'Ίυιιι ικΐιίΐ^ιι Γυιΐ'ΠΐιιηΙΙοΓ, ίπΙ βοιμγμιΙιπ 
ςυηηυΐ ρΓΟΓοπΙιρι ΓΗοιιοηιι>•ίίίΐςίί ΙκιιείαΓΪι-Ι»), 
(ΐηίΐΜΐΒ ιιιηβιι ηΐΐιίΐ ΒΐιΠίΓίιΙηΐ, >^^I Γμγι! ροΐ<;»ιιΐ τί.Τ; δμοίο:; Ιγχίίριΐν, Ικιιτχ ίϊ χ«1 Κ(.>ιί \λιΙ• 
νου{ Οίμΐνοΐ βη'.νΐΐΐ, ΑΕΪαβιΙΐ τοί; *,ΙχιΙ%,υς Ιξ 
ί^^ίΐνων βιιτήρ»!, χαΐ πρίί ιηΐς ριρΐίρ«υς άντιχββ- 
ι^άμινο;, χαΐ μ[>]<ιΐΐ η<?νΧβΙΐ νιχΓ,βΐί, ϊηπΐΕ μ() 
π^υ Πιΐοποννηβίων ναΐα^ρίνΕΐν. Ές ων βΐ ΐ( 
ηέΐιΐΐ ίνί|!^<ΰνννντο, χι\ ώακιρ Αν3;^ίρΐιν (χ μ!• 
γίλων βνμφορων ίίΙχΜν, χβΐ ή ;;ι'ιρι 9υνΐ;•χ[;Ετο, 
Α!Ε(α: ονβης τοί; Αγρηϊ; ίν$ιιτρίβ;ιν. Κηΐ <ι ΐχυ- 
6ι"ιν ίρτ,μΐϊίρη Πίλοιτί^νηοος έν ϋίγφ χρίν<γ:ψχ(- 
νίϊο γΐΜργβυμιντ;. Χ3\ τής μΕ'λοΐατ;; ι-^ΐξ'α; -ίώ» 
Λγοννιΐί ϊταριίχΐίβ ΙλίϊΚβί. ΟΟ μ4>«ν£ί χιΕς ■»)- 
>!5ΐ χοινΟ «ιρί()τιτο ϊίί ιίίργίΐΓίί, βίϋ χ«ν ΐβί^ 
ίΐ «ίι; ίυνβιοίίί ίποίίΐ τών ΠίΙ^ίΜννηιΙωϊ• τοϊ; ίοη ϋΐΙ ιιιοΓίΙιΐί. ΰϋΐΐΓβ ουηι ίιΐ ΙηΙβΓ μ ιηβιι ΰβ- ^ 54 6&ί1. των γινομΐνων ήρχ*!, όλλί «ίνϊβ μβΤΛλβν 

ξιαν ΑνιχτΑ, ί] τϊ μί) «τ«αι•^■ιν, χαΐ ιψ νφ'^'Ή' 
χρήίΟ•! ίιίίΐ. 'ϋβίν τρ&; άλϊ(;««ί μή ί^νάιιινβι 
£[& τ* Λρίς τϊν ίϊΟίτΐττ,ν βΐβί, μι^ νώμΐ) ίίντί; 
ίη' οΟτΙν βλινίβτΓ,σβν, χβ\ ι;4)ιμ',ν ήρβντο ««ιν^. 
Συν(9ΧίύαθΙ ΐΐ τήν ϊπιβουλΙινΛιμΓ.Βίβι'ιΐ ΐ:ί Α ικρί 
ταύτα {•ινύ:»θΐ ιών Βύ,ινηντ^νϊιη • Β: ΙκιιΐΊ 
ιιρίΐίρον 6ΐ ΑνΟιίΐίμίνοι ΐνίκων, Μντων ιυν Γχί'ί 
ίποοΐίρηβίΐί, ιίς Ιτ^ίϊην ϊ]ί,ί•.« Λίνΐιν, βιί ιών 
ιρΐπιυν ΐ>,ν μβχΟηρίιν, Χ4ΐ τΙ τιίρΐ τ* βταβιΐ^ίΐν 
ίξηίχ15»ββι, Χ3ΐ\ ΟιΛ ϊοί βιβ-ΐτοι» πβρϋφβιί;. ε!;« 
τ;ρθ9(Λβών χαΐ ί(*ιβι1ς, χα\ τΐΐιτιΐΐ ιιαρχΐχίμΐνν; 
ώ{ ΰνίί* οίϊίπινίί νιωτιρίβιΐίν, ίΐλ' ιίνου; αΔΐφ 
χβΐ τών φιλούντβΐϊ 4γπν μενιΓ. ά •ιΧομ63•νΐ\ύ τ« 
καΐ £ΐί ΐήν τροτίρβν ΐύ;(ΐιν ^γίτο. κΑϋί Ιφορμί^ ■ροΐ« ικιη ροϋίίΐιι, (ΐΐϋ ιηοιίο οη>ηη Ιη «ιιιη οοη- 
•ρϊηηΐ, ρ]ΐίι«η|ΐιβ ΗΓπιβ Βυιπυπί. ίη&άΊα αιιιβπι 
ΟΙ ιΙοΙΟϊ (|ΐιίιΙ;ιη) [.»ιι>ρυιΙί(]« ιΟΒοΙΓιιι^ιΙιΐί, ΙιιίΓυιΠ 
• Πιιηι ΕΙ οίηηΙΙικί Ρι^ΙορΑίιηβϋίι ρβιίιίίίίπιυϊ : ςαι 
■Ιι ηιΙνοΓ .) ί,ιΐ'.ίοιιβ νΪΓΐιι$, (?( Γΐ('υ1ιι1ί1ιιΐ4 βυίι 
ιΐΐΐΐυ^ »ϋ ηί^ριη υυϋαίιυ, ■<! υΐιίιηιιιι ηϋκειιιι 
Ιηηρί.ιιιι, ρΓ0|>ΐ«Γ ιοοηιηι ίιιιρΓ-ώίΐ.ιΚιη , «\υΓΐ;ί[ϊ• 
Ιίοΐκπιιιιιβ ίη ϊο■.^^ι^η^ί^ ιοίίιίοιιίΐχι^ ■ <1ρ»ροΐι 
ςαοηυβ ιΙβ!ρΙςίΐ1>αΐ)ΐΓ. Αϋ φΐβπι ιΐείικίβ αϋίηΐί. οι 
<υι*ρί«(1|>υί4(Ι«(ΐι «ιΙΐϊΐΓΐη^ϋΐϋ, ηιΗιΙ ιιηηηαιιι πο- 
νίΓΐιιη Γβπιοι ιηοΐίΐιιηιιπ, »οι1 6)11» οαρ Οϊϋίιηιιηι 
»ίΐιΐ|ΐ€Γ ίοίο, ι)ι ΐο ΐΐΐίΓΐ'ρΐϋί, ΐιίς^ιιε ίη ρΓϊΟΓνπι 
£13111111 Γβιΐίΐιιΐΐϋ «ίΐ, πιυΐΐχςικ; 1(1 αρβ$ Μα^ςΐΓΐΐι- Γϋβ ΠΚηυΒίΠυΓ. Νβί «ιιϊι» ϊ*1 κχυπ^χ τεί Ιι.γ- υ «ί; τ4 τιλουκίν τβρίχιμΙν^Μ τοϋ ΪΕΊτ^ΐτου. Καΐ 
ΙιηΙ« ψ*», η« Ιυπηριι* οιπη» «οηβιιιηοιβ ιηυιυ> πρίς «ίις λντ'.πίΧου; Αξιΐμαχβΐ ί,ΐη ^ν. 05τι γ4ρ 
ΙΙΙηηιπι οΛιλ μΙιε (Γοη$ιιπΐ£Γϋ, μι) ιιΐΐ|ΐιβ ■<) οιοπεοι χαχοηρβγία, οίΐ' «ίι^μιρί*, βύτι χρ^ο; ύ κ4νΜ 

ΙιιίιιιίιίΐΙιΐϋ ΒίπιηΙ;*•! ριιβΙ ιηοΓίΡΐιι νβίαι ρβίΓΪιιιο- Ιΰων Ε;β3ιΐ;ιιν Βιΐϊοται βύτοίς ϊήν «ρ'^ άλλήΜιν; 
(•Ιιιηι (|υοϋ<Ιιιιι ϋΐίίβ κίιιιυΙΐ;ιΐι:ιιι ΐοιη ιΐί^υίΐιυϊ (β- Εχβραν - ΑλΙ^ £ιί βίου τ* κ^ϋμιοί ({βιν ΑΙΙ^Ιμ;, 

^■1^α11ί Ροαίαηϊ ιιοιφ. (φ})6η<^Γί >ιοι)ΪΕ ΜοΓϋ,ιπι νυΐΐηι, ΐιϋατίΟΓΐ πιογο 

[ΟΙΑ η^κ'ΟΙΙβ Γι«(ΐι1ι;1ιΙίϊ«ίι1ι3. 

Ε 13) Οθ'"Ί»β ίΐιοί ρ^ηαΝ Ρβίοροπηβίί: Ιιϊεηηίο, 
ιΐι:* [ΐυΐι ΐ)ΐΐ8 ϋ1 Ατ^οΙίί»], ΗΕϊκηία κν ϋββ- ηιιΐΜί Ι.ιοϋΐΙχυιοηιοΒ. Ιοίΐβΐιιτ ΤΙιυς^ϋίϋβϊ ΙιΙ), ΐκ. κι ΙΙΙϋΤΟΙΐΙΑΙΙΙΙΜ Ι-ΙΠΕΗ IV. ΚΙ3 ΙνΙς μ4νο« ϊών είλωνο; Ιξί^οντί- μΟ ΆΟηνβί.ιί 

*Εΐ μτ/,ίμΛ |ΐ?ρίίι Λ[>03ίίΐ;ίίντ^;. Τ'-ϋ δίοπίιβν ί\ 
Ιίί ϊϊ; ΐιΐ4ί!ίι; :ών Ι1<ρβΊιν. ί-οιοΰΐϊϊ γίρ ιιο'Αίς 

και χατί βϊλαιαιν βίΐν ^ίαμ^Ίου τριήρ^ΐΐ καΐΐ 
βχιυί^ΐιν 1φ'φπΐριπλ:οΐΕνι))ν νήβον, χιΐΝ(ι>λ'>ι',Εν 
• ίου; «ϊΐρβϊΐΓ, Ιπιΐ ιιΐϊι >ΛίϊιτΕ;ίΐν ί!4χ<ι, καΧ ί- 
Κΐι πίιτα; χρήματα (ϊαρίρίΐι, 4 Ακμτηύίιος Ιιπίρ• 
χ'-τΛ( τήν ((βπρβξιν ίζο'/τΐ, κιΧλνί τοΰ ΐοηΐτοιι 
Ιΐΐ'.βΕΐΐ, ώΐ τύν Κλλων μΐΧΙβν αύΐ&ΐ χιτιπι^ιξ/ιμί- ιιινί ΐΜιΙιΐηι βιιΐιιιιϊι ίΙηιΙϊοΕΰ οΙ)«ϋίυιιΙ. Ι101»ηΙί• 

ΐηΓκιιιΙα ςίν», ι^υί Ιη Μιΐίιίοιιε ηΐ!ΐι|τ*ηιιη ρ.>Γΐίηιη 
ΐυι&ίοιιΐ, Οΐ'ϊρΐ)!» Μτι>, (ΐιορίΐΓ ΡΐΊϊΐΐΓϋΐιι <]ομηηΐ3- 
Ιίηιι κ (ιιιι.ΊΊ η ιιΙ1^<$ Ο η^κίιΐυηί Ιΐη» πικΗιιυο 
|>3ΐΗη ΐ}χ ί<\:ι ΐνίΐ;ϊΐΊΐ'Γΐΐι-5 ίιιΓί'ΓΐΊιιιιιΐι, )υιΙκ'>η[β 
ΓΓίκΊηΓί <'<ιιτιροηι>ΐιΙ;><ί, ηιιίΐια* ϊιι&υΐι οίΓΟαηιπαϊϊ- 
(:«τ«ΙιΐΓ 752 £■ ΐ'ίΓΒίΑΐ κΓϊίίΐπΐιΐΓ, ινιη ϊιΙ ρνο 
■ιΐίΜ |>Ι»Γ τι.•ι οπιιι Ι>ΐΓ«, 01 ΪΙΙ ί(| μΜΐιπ ιιη ηκιΓοτί 
ν Γί:ίΐ(ΐ 0)>(ΐη«Γΐ?ι, Ι,.ιιπμικΙΊιΐϊ πιιιιιυ.'ί «^^αΐΐκιπί», ιιΐ 

Ι ΠΒ ΓϊΙϋΓί» ϋηϊνπϊΐϊ οΐι (ίχρίτίιίιΐίβίη (;! «Ιπΐικηΐ 

εΓ^α ίΙΙιιηι πιβΙ υκ ίο Γιιιιοΐιιηΐί. ιιιαίιΐ» ρηΐ! ίυβ 

ίί1)ί 1 ιΐΜροί» ϋΙίΓΟ ΐΙ•<ρ'ΙΜ7ΪΙ ; η301Ι)•!1ΙΙβ ροΐοΐΐη• 

\αη <οΐ3ΐιι ΡεΙιιραπη«£ΐιιιι οΙΓΐηΐ, ϊΐηιιυβ «ιΙ βΓπιβ 
Ιη βιιιο «ηΐΐίοίιηΐ; υΓίίΙιιΐί βϋ νίςι^ίο'κιι Ιμιϊ νοίιιιΐ' ν.•ί (Ονοιβί. 'ΑΙιΙλ; α -Ρίχΐαν, τ*)/ Πίλοπΐννηββν Ι^Ί»"» ΒΕΓνίΙιιΐΡΠΐ ετρΓυΐΓΐΐ . εο> ΐΜ]«ηιπι βιιοηιυι λίβιν άπίβαις μ\ χώμβίί ϊήι Μίΐοίϊνΐίβ'- ίνί!- 
ΒΙΐ(ι)ν, «αϊ τι) μ)) Αξίω; ϊών προγΐνων ίπΐ τήν ίλευ- 
βΐρΐιν ΐιροθυμΕΐΐΟιι, Α\λ' ΐμίπερ άνίρ3ΐΐ!>ί] <|ΐί)|ΐ• 
ββι:, Ιτ«ι:βα( ««1 φίριβΦβι ΰπ& τοϋ ϊιαπΐτβυ, χαΐ 
»ί)ιβί «4ντβί ΙπιιΟιν ίμθ!ω< τω ϊΐτπίη) «'.λίμεΓν 
Ιβχυριΐ^μινο;. <ίι{ ή οίχ όνΐινχήβιι χο!ν)| πρ4; 
«άντα; νοίιμών, Ιλλί φιύζΕται Χϋταΐιηών τήν 
0Ελ67:ύντιιι*ν, Αγαπηιίν ήγιΰμενο; ϊ& βώϊίίϋιι, 
ή βΜφβαρήΐτται μίνων, καν-ηχΐβΐν τοϋ ιΐΐι1ίμοι> 
«ιρι^^ίαντο;. ΟΟτω μΙνίΜίνους ίπ€ιίί. χ»\ πϊιιν 
Ιΐωχι ούνβτ,μβ χβινίιν, Ιν' Ιν ήμίρϊ τή αύΐί τοΓ; 
σφί^'ν ίρ^ουτι πί/τε; ίπιβίμϊνοι, τιρώΓοκ μί< βϋ• ϋίϊίίηιίΐββ, >(| ϋ^ίίοιιιΐϋΐι ΙΙΙκτϋΐηΐι [ιιιρο.ο, κ 
η)>ΠΓΪρΐιΐΓ(ΐιιι ίιΐΐΐΐΓ α£ί βο ίιτιΐΐ[ΐιι.- 3 ιΐ^ίρηία ριτ- 
ρβΐί ϋΐΰ ιαικίβιιι ρβΓχΐ]ΐιΐ! οη)ΐιίΙ>ιΐί ηιιιιυηιιιι ^0Γ- 
πρΪΕΐιιΙπηιηι αιιειοΓ Μι, ϋΠίπικιπί ;ΐ(ΐΙ ιιίΐιίΐ ίρΗυιη 

(ΌΠΙη ΙΙΙΐίνβΓ&ϊΐ3Ι(!ΠΙ νΗΐίΙΙΙΓΟΙ)). »ΐ(Ι ΙΊΐΙ'ΐρΟΙΙΙΙΡΜ) 

ΓΐΙΙ<;ιι ΓιψΙΐιίΓυιπ, οοιιΐ^ιιΐιιιπ ιετνπί&β ϊηΐιιιιιιι; 
>ιιΐ «ϊ ιιΐΐποΐ. (Όπι ϋΐΙΙο υηιΐίήϋρ ΐθίΓα€ΐιΐΓ, ρ«η• 
ΙιΐΓΐιιη, δίι' ΪΙΙοΐ ϊριΙιιχίΙ, οοιιιπιυιι«ι|ΐιβ ρ^^Iιιιι■ ριη- 
ρθ)^Ιΐίΐ,ιιΙ Οίηΐιοβ ιΌιΙειιι ιΐίβ ηοοϊ |:Μ-Γ(;01(» !Ι^[ι •■'-*•• 

ρηαιιιηι ηπϊιΙΐΊΐι ΙΙΙο& ίηροΐ«ίΐ;ιΐΐ Ιι'<Ιη?γοι[, ιΐβίικίβ 
ίη ιΙ»ρ•ιΐΒΐιι |»πι ίιιιΙΐ(θί1ΙίηΓΕΐι> ίπΓνίΐΐί ίηοΐ. ΑεΟ 

ΙΓ^ηΐ;)<:ί;ι υχ ϊΙΙίΐϋ €ΐΐιΐί>ίΙίη οιιιιιίι. Οιιο βιιϊπΐ ΒΟ- 
(Ιοιί'ΐιιι- ιΐίε ΐιιΙ) )ιΐ);ιΐ]ΐι ιιιί>ίϊ ιιιιιι.ι.-), >|1ιί υτΐιιΐιυϊ ,ϊών χρβτήβωβιν, 1%Ηΐ* Ιτι•.ιτρ»τίΐϊοω(ΐι ίεαπίτρ, ίΐ ηιιΐ ϊίΐ'ΐ* ρΐΊΐ-ιτηιιΙ. Ι'υϊΙ ιιιιιίειιιι.ιιιιιβ οοηΙΙλΙι ίπ- 

■ΑβΟινιοτίρψ γεγινημ^νφ ^1η. Καΐ χαχί την 1χιί• 

νου «ιρβίνΕΐιν π^νια ίτι>(Ιτ4 ' ήμ^'ρ^ γΐρ τ'^ °^'Ώ 

πί'ίΐων έΐίρΐτϊΐσ«ϊ ίαοχ χϋΐίΛν ήρχον ή χωμών, 

^Έπειτο *::ιντβχ-;9(ν άΟροιιΟίντίί «ομτιΙηΟιί,- «- 

'ζοΙ ΙΕ κβΐ !πί:ίΐί. Ιη^εβαν ίϊβπΐτίΐ, Λϊμπουϊίου 

μ^-Α (ών ϋ'ίιύν τών β^νατωτίρων ήγουμίν^υ. ύι- 

στΕίτης ϋ τοίί( ιίίοιι; Ιιρίι-λΐίβ; ί•}•». €ί'η9νιο ίχ Β«- 

ζΐνιίοίΐ ηερΊ τρια»α9!''υ: δντα; λαγίΐα; χϋντα,', 

Α'η(κ;ξ^:ι «Ι; ΙΙί/οπβνντιοί'ίΐ;, χ»1 μυΟοφ^ροΐίς 

Ι^ΐιΐ'^ ΑΙγο'^ΐ '&χαρνίνα;. 01 βϊ ούβ: ιΙ; ΐψιν ύικ• 

[ίναντΐ^ 1λΟ(Ιν, τί; φ•ι•(ί\ν τε (τρίποντο, χαΐ βιε- 

ΧύΒι;4βν χατά τι6Ί.ίις• χα: οΐ μίν α^τίχα προ3Ε;(ώ- 

ρίιυν «ιρτιτι^ύμενοΕ. ν.αΐ Ιΐ[ίγ^(αναν ουγγνώ^ιη;- ΐ• 

01 δ1 ζϊβν το>μηρίτϊρ« τιρ6{ '>Εωτερι?μ'>1{, τ4; ^ειΐϊ ρβιΐιιιιιιι «ιιιιΐΐιιιηιιιιβ νϊί, Ι.ηιΐφ<ιιΙία θΐ ροι«ιι- 
Ιίυιιϋυκ |<Γ:ΐ-Γΐιιι1ιΙιιι;, ϊη ι1ε»|ΐυΙ:ιηι Ι<μιιΙΙ(. Ιϊ οιιιη 
βιΐί», ηιιοΐιμκΊ Β^τ^ιιιίΐυ αιΐιΐιιχΐηΐ {:ι<|)1ΐϋ('ηΐ αα- 
Ιε<η ϋΐΓτίΐΐ'Γ ΐΓεΐ'ειιΐη&, μΙιχι»} «ιιμι«β| ριιιείΐηιιβ 
^οηι)υ Ιϊΐ^ΐβ Λιιιπιιπιϋι;! «-οΐΊια Ι'εΙ'ίρυιιΠί'Βίοι 
ρΓθοε<ΙίΙ; ιιιιϊπ); ίιι ^'>πίρ^ι:Iυη^ ΐ|ΐιΙιΙ«ιιι ΙκικιΙιιιιι νο- 
η Γυ $ιΐίΐΐιι?ηΙι^«, ϊιι ίυκιιπ υϊγ^ϊ ι-ι «ρρίιΐϋΐίπι ά'ι- 
|»ρ»ΐ ίΐιπΙ. Τυιιι άο )ιί« βΐίι •|ιιι(Ιειιι ΐιι <.')ιιβ ΛύνΐΛ 
Εί)ΐΐίηι ϋΐ' ΐΓ.ιΐΙ •1ΐ'ίε. νιιιίίΐη ροιιοιΐ», ηιιαιιι πιοι 
^οπ$ι^(|I)^1»ιηι<[Γ : ιΙ:Ι, ΊΐιίΐιιΐΒ •ιΙ κΐιιϋίυηι Γβιυιη 
ηονυηιιιι ρΐιιβ ίιιΠΓϋΙ ΒΐιιΙιευ;, ιιγΙιιΙ)ιι8- ΜειιριΙΐ•, 
(|ΡΕρηΐ3ΐ» ιιοη . ιΙιιιί[ΐ).Ίι;ιΐιΐ, ίΐιιΐίιΐι; ριοΓβειο; ιιυϊ 
εηΙπιππιπΓί »ϊπιιιΙ Γΐ'^ίϊΐ^Γβ πι>η ρπίοιβηΐ, Ιιί ρ«Γ 
ια|)0«|ίΐυ1ιΐ( ιΙ>£9ΐρηΐί. νιιΐΟΓΪ ιη βιΐι) ρο1Ιί<.'Εΐ)»ΙιΐυΓ. Άΐίς κατΛοχίν-.ίς, αΰχ ίΐίχ-^ντη ίεΐτίίτΓ,ν &νοή• Ο Τ,ιποίειιι 3ΐί(|ΐΐ3ΐιιΙο ΕΙ ιρϋ 1ο( ρ-τΙ Λ.ί ίιιΠΗίιιιιοϋΙβ, τω;, ϋΐ γίιρ 6μ«ν φύμΕΐντε; άντι3]τίϊν οΟχ ί',βυνή• 
θηβ», «^τοι κατ* Αλίγου; Ε-.βιριΟίντΕΐ, Ι^Ιιτιιταν 
ηΕρ.γΕνήκββαι ■ ΐίιτερην μίντ'Ί χι> αίτοΙ μιτλ 
λλήν κ&χωιιν, Χίΐ ϊ*ί βυν£](£ϊ; ίπιί;-ομά; χβΙ 
Ιΐΐηλανΐαί ΐ4 βννοίίβν συνιοίνιεί, Λροβ!/[ύρ^«ν τφ 
«βκΐίΤΐ ββίμίνοι τϋχείν τυγγνώ.ιηί. "ο {^ η3ρίί- 
;(ίτ» χίαιν, ού μιτΰιν μίλλον, () ϊή; 4>ο(αΐ ΐλεών, 
(τι Αχινβύν»; β<νΐ-:βΒ3ί ίνϊν, αηώλ-.ντο το!; ύπΐρ 
ίύναμιν Ιιτικιτρβΰντίΐ. Ήιϋχιιαν όϊ ^(ρΊνον οΟχ 
ύλΐγον, ιΐ^ΐ ΰπύ ίΐβπίτΐΐ βονΪΕίαν οί μΙΙΙ',ν ύτι' ει ίηεαΓ>!οηϊΙ)<>5, (1ιΓ^ρ1ίι>Iι^I^<ιΐι|1ι6 αβϊίιΐιιίΐ, η^υIπ^ 
«ρβΓυοτυιιΐ, ει ρρΐίιβ νειιΪ3 ϊιι <1^&ρυΐκ αιιςίοηΐϋ- 
Ιβιι> οοπεείϊίΓυιιΐ. ΙΙΙβ ίι^ηοϊΓΟΓβ οπιιιίϋιΐΐ, η«ο νοί 
οϋΐϊβε πιβ^ΪΒ, Ίΐιηηι υΐ ■ηιβιιΙ<-ϊ ιηϊίεΓίΐΓί , ηαί οιιιη 
5ΐηβ ρΡΓειιΙο ίετνιΗ ροϋβιιΐ, ίιιίηυι νϊπΐιυβ Γοηιΐΐ, 
ΐ65ΐΐ μειϋίιυιη ίτεηιιΐ. Νεϋ ύίΐ) ΓεφίίβΓυιιΐ, ςιιοϋ 
ϋε»ρ[>Ιχ ίιιιρεΓίιιιπ ηοϋ Ιαηι ρΓΐιρΐι.τχΐ|ΐιηιιΐιιιίΐ3ΐΓΐιι 
ΙίΙιΐ'ΐιΙϋβ, <|[ΐ.>ιιι ΟΙ1Ι1 ιίιιιοτβ ιιοΐβιιίεΐ ϋίΟιττεικ; εΐ 
ϋβΙΙο ΙπιεΓ ίπφεηίοΓεϊ Γειιΐί€Ίΐ9ΐ'>. 753 ΙικΊογο- 
ηιιι; ίηιρεηίΟΓι: Ρ^ΙχοΙο^ο Γβηιιη ροΐίειιΜ, Γυηιιηι, ^^^ο1>ί Ρουίαπί ηο((0. 

(94) Ου» ΓυβΗηΐ ΪΜχ Ιεςί^ΐ, η>ιί ι\ηχ Ιι.•ι, ηυ» ΙμΙΙιιιπ ηοη Γθ|ΗΜειι<Ιιιιη, <|α(Ηΐ εΐίααι ύβ ύηαι\• 
ΙηίιηίϋίΓιΐϊ α^ ρο^ι^Γοκ ειίαιη ριοριι^ιΐΊ ιι-ΐπΓεί, ΐιοιι ΐίΐιιΐιιιιι εΐ ίιχιιιί-ίιϊίι ροιεβΐ ■^^^ρί. 
'κψαή : ηίιί «&( Μ» Γοηε, κϋνοΐϊΐι» ι/ο^ιΙιίιι Ιιοίΐεΐ 


Μΐιββί : βΙ ίηίΐιρβτ λιαηίβ Ηι^ΐί ΙίΙίίβ. ςυί ίΙΙιΐϋ > 
Ρα9«ύΙο|α »Λ ίηιυΐιιη ρτοοιίΓΒπιΙυιη πιί«ιί «!ΐηΐ,*(| 
νηπ> βηι η-τ(Η»ιιΐϊΙ)υί, αηϊΐίΓίί ιΊπιιιΙ η« ιίεβρα», 

ρηΙίΓ Ιΐηίοη ΙΙγΙη'ΙΟ. Ουίΐΐί ρΓ5Ε*1^I^1^^ ΙΐΓΐΙίΐΜ 

ατΓΒίο η3ΐιΐίΛ Ιοςί, η οροΓβ >ιιυ\ρι»κ"^'"''''" ''^"'^' 
ΙιβηΙ. <ΙΐΓ(:Μη)ΐιΙ. ϋινίΓΓαπι άηρνι* &αί* ιΐιιιιΐίΐιΐ 
ΕΟρ'Οΐίι 6( ΐπηΐ! ιΐίπυο κιιΙ)]ιΐΒ»νίι οηιιιβ». Ε( ϊΙΙο 
ΙκΙΙιιπι >ιΙνι>Γ5υ$ ίυιη ρίπΐΐυι ναΙβΓΟ )ιι()οιΐ6*, 3<1 
ρρΰΕπι ϊρ)υηΐ(ΐαβ οοίβηιΐιιιη Μ ιΙοιΙυΓαπΙ, ρΐυπιηυιη- 
ηυβ ίαιίβ βιουΐιιπιβπΐί Ιιηιβτιιπί; ηυ^ηύο β) ιι*ϊι 
ίτηρβΓαΓίι, βΐ ρειιιηπιπι ί^βη, α ροαηύϋϋϋ Κ 
(υυϋοι ιηυΚοι ηΓΐ}ΐιίΓΕΓί Ιίς^ΐΐϊΐ, ηκη ρΓίιΐ)ΐ (Ι«ιροΐ> 
ΑΐΙνεηίβηΐϋ, ρΓχίβΓ ΙιγΙιοι, ει Ιιαι βειΙϊίϊηπίΙ)!)! ΐιΟ τοΰ πρϊϊ Α'>λή).βί>ΐ ίί των βαβιλίων ι&βι: ιηλί[ΐ«υ 

λΑγου ΐάιν πρβγμίχιυν βρξαντος, αίΟΐΐ οΐ Πιΐοηον• 
νήβιοί βιά τι ρΛβί'Ια ^ν κατάρα ηικανββ<ι ΐτ,ΐ άρ• 
)ρης, Εννήίίβθβΐ τι κϊίον ίΐι,βίντίί, 4"0*ϋ; τι >β\ 
τών 'ΛιΑνι) ΐοΰ Ίβαακίου υΙών Ινιγίντων ηρ^ΐ τ^ν 
«ΐίίμβν, ο? }|βίΐν ίΐΜΐ 6ιι& βαβιλίω: τοΰ νίην Ιιη- 
ΐροπίΟον -τκμφΒέντις τή; ΟιλοκΰννήϊΟυ, ΐύμπην- 
τι; ί[ΐοΰ άπέβιηββν ίίίπόνιν, ηΧ^,ν μιΒς ι;Αΐ(ι>ΐ• 
ή{ φρουρά χαιιΙ;(ΐ τ)]ν ΑιρΐίΕΒίιν ίνϋ«/ιβν οΰ«>ν 
8ιά χπρτιρίτί,τβ τήν τι φυοικήν κβΐ τ1]ν χβτί- 
σκιναβ(ΐί«ην. Ό ϋ τ^ αψηΐρφ χριί>(ανοΐ βυνάμιι 
μΐνη, λύΟΙΐ τ( (χράΐκ συμπάντων, χα\ τοίΐ Εκλοις ΒΕΙ. ίίΐίοϊ 16Γ0 ριίικίρΐ ίΐιϋΐΡϋΙ', ρπιιιυπι <ιιΓ>ιΙβΐιΙ " ίπΛίνάν-ΐί τ6 Ιχίίνψ ικλιμιΐν, ΐήν τ» τ:ρ4; άΙΚ)- βΐ ίρι< (ΙΐΒροΙϋΐη ΟΓΠΐίΐ 3(;βΓβ(1ί Εοιιιΐίιυεηιιΐ, εΐ 
1η(Μΐ9Γβ ιιτΙΐΜ, ςυοι] ηίΛ ιηΐβ οηιΐκηπί. Τουη 
ΙοίΑ «ικίαείβ ΙτΓβτί ΐιριροΓβ βΜυί »«ΐί(; ΐρβί οηίιη 
ΙΐϋΙΙυ ροΐϊιΐϊ αΐΠίΓΐί »ϋηΐ νεΙίΕΐηειιΐΐίτ. ϋυιιιίοιαι 
ί(ι1ι;ΙΓΐ|;«Γΐ-ηΙ, γη 1β£9ΐο» ηΐιιιίχε ρΓΐ;Γ3ΐιΐ(!$, α ιΐε- 
ΐροΐβ ρ3ΰίκ (φΐΐΐϋ ίοιρΐΐηηιπί, υΐ Ίη ιΐίίίοιίϋ <|ϋί(]εΐϋ 
■ε μο»»ΐιΐβ |>ηι>ο(ΙΙϊ. ίρϊίϋΐ >ιι1βιιΐ ιυιίΰί «ΰ Μεϋ 
«>»βι>1; «ΙοιιΙιί οΟΓίιιπ ορβηιιι ίπ ίιιβιιΙ• εΐ ΰΐΙΠ ίη- 
ιυΐΐοι ΠΜΐιιιΓΐΓβι. ρΓοιιιρΙη ΐΙΙυιη βυίί«ιίρ?ιΐ(1ίίι ηιίΐί- 
ιηιιί)!» ιϋίιινϊΗΐιΐ. Ιΐίιΐί β( ΐοηΐΓίΐ ΓϋΐίΒ^ ρΓ,^^οπο» 
•κρίιιβ βί αυχιΐϊαιιι ίΐιΙΐΓοιιΙ. πιυΐΐΐΐ^υΐ ςυιιι βο οοιι- 
1Γ» ΒβΓϋίΓΟβ Κορ.Εΐ Μ3ΐΐ]»ΐ)ΐιΐ : ιΙ ίιι ΙίιχκΟιιΟ 

£01)1» <|<ΐνΐΙΐΊΐΙ1Ι β Ι^Ιύΐίΐ ΐΙ^ΠΪίΙΙΑΠΙ, βϋΙΙ1»[ΐΙΙΙ λους 4ΐΐΕ^ιΐ<ίνταΐ ίΙρήνΓ,ν χβΐ τήν κρδς 1«Ιι«ν »&- 
νοιαν, κα\ ΐΑ μίγίοτα ώφΰ,ηνται 1κ τβύτοϋ, ΙιΑ 
γιΐιιργί•: τραπΐμινοι, χαΊ Ροβχτ.μάτων ίκιμίΐιΐιαν, 
«Χ χτήβοΐ ΕκϊήοΒϊ-ιο ίν ΐβΐί Λ-(ροΙΐ τνολϋς. κ^ΐ- 
τιρον κΛ^' ΐν ίΐβτίύΐΤιί ίφίκτο κρίνον ούϊ«ι6( (η«ς 
λλήν τών κΐλιωο, χιΐ τούτινν ΰιιΐ τν* ηΐηχν Ιι*- 
φΟ>ρμίν[ΐ>¥• Λιιΐνβι η ο( ηρίγκκι ύπήχοβι, πρώτα 
μίν χαΐ αίτΐιϊ (ίρμΓ,><'το ίΐτηίηχ^ κβ•ιμ(Ιν, χβ\ κα• 
χιΙι{ )ητ«Ιν ΐ4ς Λίλιις, οΐϋ «ρΐτιρον Αμ<1οϋηΐ(• 
ϊΐί τοΟνβίχίον βΐ ίτΜν ϊ% τίλμημβ Ιν ίΧίγψ χρίνψ 
Ιχιίνοΐΐ 7Γ£ρ<1«ττ) ' μΟλβν γίρ «ϋτβΐ χβκώΐ ΙΐΜβχ'κι 
χατλ τϊν πί1«|ΐον. Συ*ιβΐνι«{ ΒΙ αΟτοΐς ούχ Αλ(γα 
1υμίΐιν4(1ΐν«ν τλν ιιίλιιιβν, κριβΕιΙα; ποιςβ^μινοι. (Ιβ Ι,ΟΓία ;ιρρΗΐ3ΐ•ιιιι. ιιιια ίίΓΐιιΐϊΓϋΓΐ ; ιίοςοο ιιιοπιιιι ς „ι ^ολλ* !ιικ<τΜ 1ιηθένΐΐ{, ΙηαΜν βίϊββι ηρ4{ «ιιανιίαΐβ «1 ΟιΙβΙίΐ,ιΜ ΐχίηΐ'Ε ίΙΙυιιι <Ιι1ι;τ«Γΐιιιΐ. 
Ι»Μ βηίιιι ριίΊβηι η>ιΙ1ίιΐΒ ριοιιιϊίϊΊ βύβπι ΓΐΓνΙΙίι^β 
εοηριτίιΐί είΐ. υπιΐβ ίί *ιιιίϋ «ο (■^«"1, «]ΐϋ Ιηιπβπ 
{ιΐΓε]ΐΐΓΐιπι1ο ηκη 6β<Ίΐΐ, ΐυηι λΛ ΓιιΙιίιι νΐ'ίΐυπι ίρ^ΐΑ 
ηαιίυιιι βιι(Γΐϋΐιι( (9.ί|. (Ήορουπϋϋΐιί ΐΐιιιιυβ :ι Μν- 
ηυϋΐϋ ΐ«πι»ΐ'υ>«ηι ϋΐιο ηιυΐΐϊ» ηιιιιιιίαΐβ ϋοιιΙ» 
(ο1) «ιιιχ αβςυβ Ιικάί* αΐι ΙιΟϊΐίίιιι^ ΙιινίιΊα ιιιαποί), β^ 
εοιίίπι ιιι»υ*υΒΙ« Ε( (ΐιιη ιοίΐίοΐΐιιιΐιιιο «τ^η κιιΙι)γ- 
βιο( βΐίϊΐπ ηιιηε 8(Ιιιιίιιί!«ΐΓ3ΐΐ(Γ. βίτούΐ βιηνϋΐ ίΕρι^νιχ^, ώτη ιΐνΐί ύιτηκόουΐ μίν 
κρΙγχι:τ[, ΐ'^τψ ί1 φίλους χαΐ 3Μμμάχ<>υΐ, κ*! Ινίβν 
τΐ Οιλοποννί,βΊυ ττρίιβΟμιοΐ ανμμαχιΐν, ^ Αν Μβιτ« 
η&ιιΐιν ίχ ιίΐ>ν οίχιΐΐιΐν τρίτΟΐ^'νου,', χα\ Ιχτ'ί 1• 
μι-.Ιω;. 'Οίιν μιχαμΐνφ ΐ( Κ,αΊς ΙΗραας να\ι^.ν Ιη- 
βτρατ«ύ'Λτα{ τ.ολ)ι1χΐ( νυνιμάχηααν, χαΐ «»λΙ&> 
αίτψ τροπαίων ΙκβινιίινΓ,βαν «ατί βιρβ^Ιρων , κ>\ 
ΐΐς Β^ιιυτΙιν βυνικίβαλον νρίί τ<ν• τών ϊ«Ι Ιυνα- 
βίΐυίντίυν Λβτίνων τηλιμνύντι 'Ριντ^ίρην ΝΐΐΙΙκ- βΐΐ, Έν χρ4νψ γ^ρ ήβΐ) βύκ ύλ(γΐ)ΐ ονβέποιι ούίΐν Ιφίνη των Ικι^'Π'ίλμίνην 1'γ(ΐιαμίνος. Όβη οίΚ 
Βρχων ΐέονται Τ|ν τι είΜντιι Ιχιίντιυ ' Α}.λ' άΐιΐχρίΐιΐ; αίτοΐΐ τιρϊ{ πΐβΐιν, χα\ 14γο{ ηραΙΙ^ίνΟΐ Αΐύιΐ»{. 
Ή μίν οίν Π•)Όπι!ννη«(>{ «Οτω; Ιγιττι ρ'χρι νίν ϋΐ[6 ί(βπΐ:ου Μανβυί;λ τοϋ Κ>«τ3Κονζιιν«ν ιμΗΪ 
<[»7*λουμ<νη Ιχΐΐ ιΐιν τβί; ποΧΐμΙοΐΐ &ήΐτΐ]ΐο( Αχρι ννν Βιατΐτίλιτι, η\ «οΙ{ (κηχΑ^ΐ ηροη^ν)),- χ«\ 
χηίβμηνιχίΐ. 

75& ΟΛτυτ λίν. 

Ι^^αΙίο ιιΛ (ΐιΓΙιιιιιιηι ^^ρΐί ρπ) ΟΓΜίϊπιιίι : ηΐτα (α}ια βιιοιιιιιη ιιηη ^ιοίιτανί ρρκορι ΓιΊ'ί'κί. Γβ- 
Ιπατί-Ιια ΙΙΪίτοιοΙιιηιΐιαπΗ» α^αι*αί^ι^, ι/ταΛιι ηοΐίΐατ, ^βρη« γπιιτιοιιιγ, αά €αηια(νΐίπιιη {οαίηαηι 
ηίΐπυ, ΰιιίβίιτοπιΐΐι ίητίίιιΐίυχΐιη «1 πιιικ» ΐ«πΙ<ιηηι(. ΛβιΙίί>ΐΜ ίταά'ιίητ. ΡαΙ'ϊακΙια ϊ'ΐ ΐΐιιι ΑιιηιαηΓίκι. 

ροίΐία ίαΙιιιτπαηίΐΜ ; • €αηΐαηΐίηιυ ΙιΐίΓιΐΙιΙΐί ΑαίΐΙκΓ; α<1 «υΐίαπυιιι Ιί^αΐαι τηιΐιίΐΐίπ ρη «ιηιίΐηι 

Ιΐηι ν^ΓΟ ίοιρϋΠΙΟΓ »&, ^^ρΐΐ. &ΐίΓΪ.Γ 61 ΐΐιιΐββ Β Βα«ιλΕί{ £1 χαΐ πρ&ς τ&ν Λ[γΟτττβί> χ«\ %ν^ΐΛζ 
■ιΐΐΐηηυιιι Ιΐ'ΐ^αΐίοπβιιι ρΓο ίΐΐιηιοι ΓΕ^ίοηιιηι ΟΙιτί- χαΐ Ίουί^Εα; οβνλτ^ν ΰι:1ρ ίων Ικιΐνη Χρι«ΤΜ''ίΙιν 
■Ιΐιηΐι ιηίνϊΐ. ΐ4-8*^' Β''^'" ΜαπαοΙ, ϋΐτ^ορκίυι, ςί- ηριβ6«ί>ν ΙποΐΕίτο. ΟρΐβΕινταΙ ΐί ^«αν Ιχ «• τι^ν 

}ααΑα ΡοηΙβτιί ηοΐβ. (δϋ) Νβπιρ« πι νββοςηίί} ρΐιϊΐοβορίιί ΒΓβνίκίιηί, 
ΡΙικιιιίΗ ιΐίβοριιΐϊ. ευ)(ΐί νβΓίιίιι ΐβπιι ΙΐΐΙίρΙιηΐϋΓ 
Ιίιίνχ ΑιΙΓοηϊβ, 111 ιυιη ιηϊυηΐί πιι11ίιΐ£ ΙβΜίη^οπίυπι (Ιε ΡΙ^ίοιίί \ρν3 Ι Τιι«ΐΐι Ια ηβ Γ» π : Όΐ (ηίηι τβίίοΛίτΛ 

Ι'ΙαΙΟ ηαΐίαιη α^ΐΓτιί {νια* φΐιίϋ ΑοηίηίίΓϋιιβΜ),ίρΜ ΙΟΐ ηΐίΐοηίΑίιυΗ μβεκ ιν. ΙΜ ΐΐϋ συγκ'.ϊωρηκί-ϊΊϊ τον ΘείΟ ί'.ΐι ϊ1 ποΧλΑ ήμί; 

»Εϊ«ΐι !(ΐ\ «(ίθ))ΐροϋξ;ϊ 4χΛ* νϋν. Ιί^ΐο; γ4ρ δή ί 
'(ΐϊτ;!ΐ5^^η,-,!τι ^1ϊ9ΐλίω;'Αν8ρον!)ΐου ι:ιριίίΛθ;, ύιι', 

νη{, Γιβϋΐρ ίΟο;, (1; Βι^ΐιί•^ι«ν |η:;τα ί^Ιχτο ηρ«• 

ννη; ^'.νιχιϊΐ ΐκιΤΟεν ιΐιρμηιΐίνου, ΧΐΊ Ι'.Ι.ων ιινΰν 
ιϊρ'.ί ϊ1 ϊΐ1μΐ)ίΐΛ οΊϊΒίρ'-μίνων, μ5 -βΐριίρ/'ϊν ι;ΐΓΐιι, ΐ|ηηιι γοπμμη μ ιη^ηιΐιιΐο «ιιΐΐβιιί Ιη ι«•1πη 
ι«»(1ιαί ο^οηι1>ιΐ : ηI^ι^Γ ςιιΐρ|ΐι? ιιηιι «τίΐΐΐίϋίΐυηι 
(η) φΐίΠΐ'ΐιιιιη «ρϊΐΓΐίρηΓυιιι ρκτ ϋΓΐιι•& ΙιϊίΜ ΒϊΓ- 
ΙίΛτα ίΐ\\ίύ\ΐΛβ Γβίΐίιιΐιτβ : ιίί Οκιι |>*?Γπιίΐ(ρηΐι-, 
οΐι ιιιιιΙΐηιιιΐίΒ ίη ίριυηι |ΐι?ΐίΐινιιιιιιβ, η «ιίιιοιυιιηι 
Ι'Κϋηιηιΐί ηι>«, (|ΐιί β ΟΙιπϋΚι ιιοιίΜη ϋιΐΐίηιυι. 
ΙΙίϋ πιπιηιιρ |ΐαΙιίϊΓΐΙ)3. κΙΙιικ^ Αη.ίΓοιιΐιυ ϊιιιιιβΓ.ι- 
ιοΓη ΐΐΐ|ΐ(ΓΐΙίΐ(:, 3 ςοορίϊΜρίϊ ίπ κ^ΙΚ'Ια €ίνί|:ιΙ«, 
ϋ( πιοΐ ΟΙ, ΐΐϋςΐιι», μι»ΐβ3 Ιΐ3ΐΐ3ΐιΐίιΐ[η λ\) ΙηιρβΓΒ- 
ΙΟΓυ ευιιΐίιιιΐϊΐκΐιι» ιοιιίΐ. Τυιιι ΓϋΓϊ>ίιιιυίΐ ηιοπΛ- 
Λια ϊικίίιΐϋΐη ριοΐβςΐιιι, οιηι ηΐίί* (ΐιι;1>ιΐϊι]ηιπ 
3υιΙ>ι:ίΕτ Μυι «3ΙοΙ1ίιΙΙ)ΐι», ρ«)ΓΪαΓΕ(ιιιη Ιη ίίβι-βΐιιιη- 
μίιι«ΰ 31:ι.ιιϊ:ι[, οΐ) ΐ|ΐιβ (ΓαΟα Πιι)«ΐιΐ(1ιι$ «ΙϋυΙιαιυΓ. 
ΙιιιριταΚϊΓ η^ΐ «[Βΐίιιι ρΜήαηΙΐΐΐιιιιι ρΓΟρίοΓ Γι(•η• «οιο; Αιταχιι^οτανεΙβΟαι, ϋΐβ' οΙϊ:ω; Ειχ» ό ^αΐΐ- " κίιιιί ΐΓ.Ευωΐίοηβιη νϊ ιΐκπ^») , ικ-ε ιιιιΐίια οιιιιιιιιη Ιοί'οΐιί 4ΊΓο(^€Π ηοΐ(β. 

(η) Ηειικ Ιι31μ-ι. Λ;ηϋ«<πι€3Ίΐ3Γΐιη'ΐιΐ(« ιΐιιΙ|»ιη, 
ιιιιβ (ηπιιιιι. ιιΙ ιι>ιΙΙ<ι• ^|}^$^ο|ιιι$ ΐιρι^ ηιηιινιι^ιι ρτυ (9)&;ι ιΐιιεκ. «0)1 Β]Ίΐιιιϋ ιιι^ιιβκ; ]ΐιΐιι:ΐ, .Ι,.πιΰ ΜΐΙΐίΐ>ί 3111 ιη'^ιιί, 11)1 1>ι »ϋι.'Π> κη-κη γγ.><ΙιΙιιΙ 

[ιηϊίΐΐ. »ί ηιι»"ι'η ρ^ριι1^υ* ί-•ί<•ΐ- Ιιιίγ», ϊιι•]}ΐίι, 
ιιιο ρι^ΓΐΜΐΚίΙ, λ'• ηιιιΐΐα, ΐ}«« ί" ϊρίΐιιιι ρ'πβτί• 
πηι. Ι"! ίΙίιιΐίΐΜ'ΐηι ρριτοιηΐί» , ηα'\ α {.Ιιτκο ιιο• 
ιηίιι ιίοάιιινι ν.,ιΛηα ι^χιιαΜιύοη» ιιΙι-ΙιιιιιΙιΐΓ ηΐιιη 
Γ,τ.τη. •ιιΐ3η(1<•οριβ <:οη*ΐίηιίιιιΐ|ΐο1ί, ΊΊιη'ίΓΛ ]ιιβί 
|ΗΊΐι)υ* ιι>Ιΐ|ΐ.••'ΐΙ &υιι|. Οαοίηιιι ιΙιιγι»Ιιιι:ι: Ιιιι)ιι> ι> γ- 
ΐίΐιιΐιλ η')χίΐ1>3ΐιΙ ίιι |ΐρι:':ιΐ3, ιιιομιΙιΙίκ γίιηΙΪ» 
Π>ιιΐ)ΐιιιπΐ>, 10<Ι ϋοιιΐι^ιιΐϊΐϋ, Γ^ϊ^ιΊ1Γ3||Iι» ι'Iρ^ι>ί^ : 
£ί άιχι-ιίΐίί , •Ί<*Ιι>1, 11) (Ιίΐ'τ€ ΐβιιιιιΐιΐ'ΐ, ι>6 'ΐιη,Ιτα 
ΛίΙιπα Ιιινι: /νηιίΜ*,η;ιι «ΐιΐ «< ">/ιιι6γΓ. Ι''ι]π ώΐΐιηι, 
ηιΐΊ»•κα ιΐ"ΐι αιηΐ]ί» ιμρ», ίρηπι (βίϊΐιι 0(ΐ(ΐ«(ΐίΐπιι)«"ΐ 
ζίΐιία τινίΙ'ί• ΐΗιιΐϊπιίιΐι ί'ηιπι όηΐιΐιιιυι, ."ίΚΝΐ Πΐιιη ρρι«ΙΐΜΐ(Ιιιιη η<ιιηίιΐ3ΐιΙ : Ίαι>ι| η^ιΐιίΐίΐ ει «πιΐιίιίοιιο 
ϋΜ-ΐΟΓίιιιι 3ΐΙ ρρηΙιΙΠι 01 ()ΐιαΙ(ΐιΐΓ ηιί'Ιια Πίγοιππικι 

ρίΓΥΚΙΐίΐ) , ίΙΟΙΙΙ ρΐΐΐΐ Ι'ΕϋΓΡίϋ (ΙΐΟΟ 1'1'ϊηΐ ηΐΙΙΙΗΊΙ 

ί)ΐΙΐί'Ι νβ<:11|;:<1 ρβίϊοΐΜ^ηΊιιιιι 3 ΐ|ΐίιιιΐι ρ.-ιΐηιηΐιΐ 

ίΐΙΙΙ'Ο ΚΙΐί ρι1ΙΙΙΐΙΐΓ.3ΐΙΙ', ΊΙΙΟιΙ ΜιΙοιΙ Οηί-ΐ'ΟΙ'ΙΙΙΙΙ Ιΐιι- 

ρπι|ι1(;ι1« ηϋ Ιγι3 ιιιΙΙΙίι >ίγ«ι>γιιπι 3«Γβ.ιιΙιΙ|, ι» ρ:•• 
ΐΓΪηηΙια ΓιΙ. ΚιοΙνβΙ Ιεοολ ρϋΐιΐη ιιηι<-3 ΐ)0ΐη<ιΐ3[ΐιιπ 

ΙΐΙίΙϋΓίαίΙΙ ΤΐΙΓ(0•^ΓΧ>ΊΚ ίΐΙίΚΠβΙΙΙ, Μί ^ΙίΐιιΙ ί||. 

νΐΊ'ίΐΙ, ΊΟΟιΙ (Μοί, ηιιηιη <ΙΙιι>1 : ΙοΛκϊα Ιΐ€Ϊ αΐ'η»,» 
ιιΐΗίΙβ ; »ιιιιιιΙι|υβ ϊη Γ.πιιι^ιίιιιίιιιιι). η|1ηϊΐ|ιΐιτ υηυ• 
(Πϊ ίιιιρρΜΙοίΜ Εΐιιιίηιιι 1;ιηι» ιιιίίΐ.τι»; ΐαιιΙοι-Ι. 
Ι]!!! ρ^ηιIι:1^^[«Γ ιιι ίιΊιΐΐπιιΙί ρεηΙΐΙί'ΠιΙυ, ΐΜ ηιι» 
ίηιρΐηΙΟΓίΙιιΐ! πιίιιίίπΐ! ποιινιΊΐίιιιιΙ, ιη ΐβι ορίίςη|Μ- 
ηιιη εοιιΐίηίίϊΐίο, ίίΐιί ιΐ3ΐΐΓ(>ίΐίηΓΐ. (Ιυιϊ ι ΰοιιιΐιΐίΐ 

θΊίίΐί3ΠΊΐ3Ιβ ΙΙΙΙ1|Ι>;ΐΙ1Ι ΝΙΙΐΙΐνίΐ ΙΜΙΓΙΜΓςΙΐΙΠ) ΙΙΙιτιι, «Ί βΐίπ ηαΐίοΛα ιηαιτιι ί^/Ι/ηΙιιίΐ α ρκίαΐΊ» οΐιηαχΐιν, Ο ΐηΙν>ιι>1.ι[ΐιιιιι ΐΙ> ίιιιρρΓ^ιι.ιηΙιιΐί ίοιίιΐ^ιιιίίιιοροΐίίαπιί «ιι»Γιΐπι1β ιιαίίο ί ν* ηιΐιί ιηηβηι. αΐίαι α αΐίο ιυίτ- 
ίαά* /ϊο, ΓΒΐιι αί Ιι<τ( ιιπίιιικηι ίοιιηπο, η ζοί ηιηιικ 
(Οηίητίαίιι', Μ ιμινίιιη παια α•»ιιιαΙ. Ει ρο^Ι ιχηι- 
ηιιΙΙϊ: ΛΌιηβ αΙΊ^αηη «ί ρ/οΓΟΓί ιΐ ΙιιιιιίΐιΙαή πί 
ίΙϊιι^αΐίηΛ Γβιιιπιπ α ι^^^I^^^ ρτορίη ηιιιι• (ΐιιΐιιηηι Ιιιιί.ί 
Ε^ο ιΐ"β αΐιβ'ΐι πο•ι }ηΐίΐβπι χιινηιίκ ιιϊιί ίίΙΐΜΐι», 

ίι «ιιοι( (* ιαΙιΙίαχίπΙ αύ οΐιπίκηΐια ΐΙ ίΐιΐ'^'οιοηβ 
Ιβπι'ιπ«/'''Γΐ«ιι>: ίαια ιΐ ίοίαπι Ίίη'ηιο /ιια.αΗίαΐΛ 
ίιιΙ'ΊΙια ηΟίΐΓίί ι^ιΐηΐίι. ι^ίΐιιι ροιίηίίαιιι πύ ία ιΐϊΐΐιϊ 
1ΙΙΙΠ1ΙΙ, ιηαΐαίιίΐΐοικιη αιίίΐ•ίιιιιιι. (ί ρπΙηιιΐΐΓ, ι/α,ψ 
ιιαι ;ΐιΐΙίΗΐκΓ. )ΐιι: ιιΐηι ριτπιΐίί ιιολ, ιι-ιί ι/ίΐΓΠήιί» γβιι- 
ιίιιιιΐΜ. ΐΙ πιαίιιΐΐίίιι ΐΜΐ^ΐΓϋτη»• ιριαηι ^:«■Iί^ίαιη. ιϋ- 
αηιία Η (α^ηι^α νά•βηι»ί *οηι ϊηιρι-ά'ηΐΐτ {η)ιαιιη\ιι. 
Ιΐ3πε (βηηιιι ΙιιΓβΙΙιΙΐϋΐίι ιΙΙιΟιΐ <[ €3ΐ.ιι»ι1^ι|ι$ 

Ιί £3Ιΐΐ9ΕΙΙΙ«Ι>(ΙΪ ΓΡίυΐιΙί&ίΐΙ, ρΓ'ψίΐΙί 3<Ι νϋπΐΙΙΙ 30 ' 
ΜΙΙΙΜίΊ. ΝΧΙΙ ηΐΙΟ 1113{1ί 0ή#11Ι1ΐΙ(ϊ 3 Ε«<1β ΙΙ))Ι>5ΐ<>1ί- 

Ρβ ρ<Γ *»η<» βΓΓΟΓΜ ιηιιΙΙίρΙιιΟΜίυβ ΙϋΤΓβίΟί ιιϋιβ• 
Γΐιηΐ, ο> ιπα^ίι Μιΐιοιιιβιιιιί ΊιιυιΙικγοιιΙ, νΐ ηυη [) 
ϋηΐυιη ρΙ•;1«ιι>, ν.Α ο βΙϊπιιιι, ε1ίΓΐι[ΐιμ ρπηνΐρΐ} 

ρ•ΙΤΜΓτΙ)>« βΐ βρίΐΐΟριΙβ κίίΙ ΪΙΐΙΐίΐι.ΐΓΙΙΤΙΙ, 1)1 ΙρΜ5 

ιηΐυηκηΐιϊ* ηίΙιιΙϋ«ηίΐιι»•ι^0Γβ ροΐΐΐι^ιιΐ, Ι>1(νιιθΓ<ΐ'Γΐ9 
β<τθΐιΙ, ιι>•π<1 Ο• ΙιιΙιΙιυ! ρΐΗΐιύ ι>ιυ^ί1 ιΙνρΙοΓαΙ Ιίι;ΐ|. 
ΙΐαίΙκίιί. ^1131113 ΐιιίιΐ) Ι)>ιιιη>ι1'- «[ βι^τνιΐιιΐί: ρΓΐ- 
ΙΙιιΙΙιΙιΐΓ 1111ΙΙ(! 3 Τιικ'ϊϊ Εριι':ημϊ ϋΓ^ΤΓΪ, Ι^Ι ρΓνίΕΙΙιΙΙΙ 

ρηι^1^Iιι:1ι3 Οιιιιίί.ιιιΙϊηορυΙιυιιιιι^. ρορκυο ιΙίιί•! 
ΙιιιιΊΊΊ.• ιιιοιιΙιπΓΐΜΐϊ Λα ρ:ιΐΓ)3ΐ'•Ί]ΐ;, φΐί ιΐιπιυιιιιι 
^1II^I3Iι1III[Iριι11|3IIIIIII ριΐΐί (ϊρΐϊΐΐι 3 ΊιΐΓΐ:ί• (ΐΓΐινιη 
(ΓΙΙΙΜίΓΙΙΙΙΙ• ΙΙ'ίίΓΪΙΙΠΙϋΙ' ΡΙΐίΐΙΙ (]•' ΜίΙ«, ΙίΙ Π-ιΙιΙΙΙΙΙΙΙ- 

|ιι^. €Ι III πλίΐιιιιη η^ιιιιιιιγ. ΜΓϋ'ιΙΓιΐΐυ Ι^γ,ίιιιιι ; ικιιι 
«νου* ΙΓ. νΐΙι&ι>ι>>ϊ ι:3ριιι:ί ιιΐ3ΠΕί|ΐίΒ. Ιριί ΙικΙηιι ϊιι- 

ΙΟΓ **, |3|1>1113111 10ΐΐ1ίιΙΐ;ΐΙίνί, Εΐ ΙιίΐΚ: 0Ι>ίΙΓΪί31Ι1 ϋ1- 
ρβΠιΊ ρΐΓρϋΙυΐΐ Γΐτί* 3{ΪΙΒΙ1[ΙΙΓ, <|ΙΙ3:<ί ΙΚΙΙΙ ΐ,>|]ι|^ί 
ΕΙΟΙΙΐΓί* Ι|•»Ι1Ι1Ι ίΐΙ^ΙΙΙΙΙ »Ι «ΙΠΙΙΪ !Η;>Ι>ιι{|Ιΐΐ3ΙΙΙΙΙΙ1 (ΤΚι;!, 

Νκ [Γ3ΐι^ιΙιιΐί ϋιιιι(»ΐ3ΐ ϊβ (ιιιιΐϋο <1ϋ ιΙικιιι|3|ι; ιΐυ- 
ΐΐ)Γΐ>«ηι, κιΙ βΙ η)1ιιι^^ίIιιιΒ. ^^ιι.ιη• ηιιι ρ<ιι« ϋΐΤι-ιΐ 
^1ι3^«I1ι^ ((ίς ειιΐηι βιιΐ'ΐιυιιι «ιοίι^;»! ] ριΐΓί3Γ(;Ιΐ3 κυΐ ('οιιΙΙηιηίιιηι ιίϊΙτ, αιιΐ ϋοιιΙΙηπντί ιΐΐΐιυίικΐΐ Ινι 
ΙΙΙΙΚ.-ΙΙ 1.ίΐΙ3Γΐ(3 ιίΐΕ «Ίΐΐιΐΐΐ'ΐιΐίιΐίκπίκ §Γ31Ι3 3<Ιΰ3ΙΙΙ:ι- 
ηιζΐΐιυιιιρίοΙϊοί'ΐίΙιΐΓ. ΙιΙοπ)]υΐ3Γΐιι)!3)ιιιιιΐ3ΐ()ΙοΙιιιι 
Γ<^([ΐί Ι13ΐΐ3°. ΑγιιιιΙ ίιι «>ιιιιπιι»ρηιιΙίΙ1«ΐΒ Κοιιιακο». 

Ι|Ιΐί ίΙι^ΙΊΪ ίΙΙΟ ΙΙΐυΐΙΙ^ΓΙ! ΓΐΙΙ)ι;ΐ ΙΙΓΙ]ΙΙΐΙ•αΐ>Ι, ιιίιιί ΓΟρίΐ 

ΕοιιΙίΓΐηιΐίο β<;ι:^»ΐ^Μ6ΐ. Υιτιιιιι ιιοη ιιιΪΓιιιιι οΙ Ιι;ι• 
Γ6ΐΐΐθ« Λπίίπιιβ Ιιον ΓΐϋΙ$ίϋ. ΙΙΙιιιΙ ηη^ιι ιιΐιηιι;1υιΐι, 

ίΐΙΐρβΓ«ΙΟΓΓΙ ϋΓΧΚ-ΙίΙ ΪΙ1ΐρΐ3ΙΙΙ ΙΐϊΙΙϋ ΙΌΙΙΐΙΙΙΊΙΐϋίΐΚΜΙΙ 

ροϊΙ Γβο^ρΙηιη Β (-οϋΝΙκ Ι(ιμι)3ιιι ιηιιΐιίϊ ηιιιιίΐ η;- 

Ιΐΐ1Ιΐί»Ρ, ίπ Ίυ!!! ^Γ3νίίίΙ11|ΐβ «'.'γΙιϊ^ ιιινιΊιιιιΐΓ ΜΠ- 

Εΐϋ& ϋΓΤΊ;ΐ)τίιΐ4 Μ;•);>ι<ΐ)ί ίιι ΐΑροιιΙχιιιβ <|ιμγΙι ΡνμΙιιιι 
ραιιιΐι^ιιΐ. ΙΙΙυιΙ «Ιμιπ ιηίΐ'3ΐιΟιιιιι ίιιιρ[:ΐΜΐυι-ΐκτΐΙιϊ»- 
ΙΙΙΑίΙΟΟ^ ρΟ^Ι£3 ϊ[1 ΙΙΙΙΙΙΙΙ^Β ί'ρΐίΟ'ριιι Ιι.Ίπι: ΙιΐΕΐιΙίκιιι 
ϊίΐιι (ί<ιιι>(ΐίίΐ>ο, ΐ|ΐΐ3>ί υιιι|ιΐϊΐιι νοιιιιι 3ΐιιΙιΙιιιιιν«3Ϊι. 

ΗΙ^ |»ί) |ι3λ[0Γ0ΙΙΙ α>ΙΐΙί(ΙΙΐ:Ί ■λ\'\ηύ 3|Ι|ΙΙ1)ΙΐΚΐ, ϊΐι Μ 

\•Ά^^■ι•χ^ ο'ιΐι οΙϋίΙ, ιι)$>1 ρπ'ΐίριι:!: ονι; ι;ο)(;υ1υ3 30- 
ΐΐ<\Μ. ΥιιΙυ ϋΙιΐίΐΓΐίιίΐηιιιιιι υνηιιιίιιιτι, Ιιιιιΐ. VIII, 
ιιιιι. &ΐαΐίιιι. ιιΐ>ί \•\ίΐ\Λ <<« Ιιχ' ίιιϋί^οϊΐνίκ &ϊΓίΙ>ίΐ. 

Ι^υ.ιπίιι ΐΊΐιΐΙίιι^οοίιίΐιΙιιΐιίΐΙ ^ΐΐιΐίίαιίηιιΐΐφΐ βιΙιϊ 
ει Ι'ΐΐΜΐιι ιιιυ, εΙ »ιιιιιι1ιιι> «ΐιιΐι:υρί» (ίικοίι, >ί 
ι<|ΐιι>ιΙ ριι-ιυ3 Ι«Ε11 ΟιΊΐιυϋίιι» ρ3ΐΓΪ-η:1ΐ3) Ιι•» «α- 
νά ΟΐΜ'υοί 3ΐ] ίΐιιιΐϊιιιιι ]>3α• ί-Ι ϋΙιιΐΓΐυιΙί ΐυΙΐΟΓ- 
Ι3ίιΐ!> ΓιιΙι«ι;1ι ^Ι^ι'ΐιΐοηιιιΐ \>ι:ιιι1^1χη»1ίαιιαιΐίηι ιιιιΐνΐ'ί, 
ιιι^ιιιιαΊΐιηια μπ!»!» ηυιΐ'ΐι, ιι« ρι'^ν1.^1 ΙαιΙαίι /νιι• 

|/ι|»|1'|, ΙΙ<Ί>1Γ |"/ΐ|1 •ΙΙ11>ί')Ι(Γ, |||(ΐ/|(|ι| ίΙ )ι Γ|Γ 1X111)1 1 ΙίΊ1« 

1111 α III ϊΐ ϋί»ιι»ιιιιΐΝ], ιιΐ :ιμ ιιιιιΐιυιιιυ*, η^^ ίιιΙ/ΙΙι- 
^ιΐ»"<>. Λιιι'ίιιΐΊ'» (.ΊΐΊΐιαι,Ί ιΊιιιιιιιι;^»! (ΐ/ιοιΙαΙιι : 
ι^Β^ νο* ααύ*1. »ιί βιιιΙΊΐ: ίΐ <;υϊ ιιιι *\<ηηΗ. ηιι• 
ν'Γπί' -' ψ'^ Γ*Μ ηΐ£ ιιιίτηίΐ , ιιραηα ιίιπι , ι/ηί 
ιιιίι/Ιιιιΐ.) ν^' ^ΙΊΙΟ Ι'ίΛ ΗΚίτί. φιι μ<ι/•ι1ιη ιι1ιι.ί1, 
Ιιαιιιηιαιη ιια•1'1, ι/ΐ'ί ικι•» ρπ/'υκι κ•ίι αιιιΙΗ , Οοηιι- 
ΗΗηι ιιυΐι ιιΐιιϊιΙ: ι/ιιι ι•*η /^αιιιιιιιιιιι Ίο» αηιΐιΐ , αιι• 
ιΐΐΐ (ιιμΙιΡίΐ ίΙ ^Ιαιί'ί» €0ΙΛΐηίιι\ίΐαι. ΙιιΐΓ ϋιΙ. ϋ;ιϋΐΜΙι ΐΊ 
<Ί 1)^»39, Ιιτι» «ΐ'ϊκι (ίΐΜΐιιηιΙΙιιΐι ιιιΙιΊΙΪΐ'ΐΙ, ΐ]ΐιΐ3 •-( γΧ 
οηριίι'ϊ ΐΐιηΐ, εΐ ϋΐΓΰΐιηκικί. ΰΝΐΐ''Γτ; ρο^ίιΐιιιΐ ϋι.κεί 
ηιιιΐ) ^ι'ΓιΊ■ι<α ΊΙΐΓ'^Πΐιιιι ΐΙΙιιιιι : ΐ)«Γνι ύοαιϊιιαιι ιιιιιΙ 


ΒΐιΙΐίΐιιιιιη ΰοηι ιΙυιΙι<& ηβΐΜΐΐπί» •ιιιϊ1ΊΐΐΐΙιιΐ), Ιιιιπ 
ιΐο €Ι)Γΐ»(•.>ΐ)1ί ίη ιΕκ^ιριο . οοο ιιιίηιιβ ύκ Ιιοο ρΐίιιη 
ρηκ'οκίι-ι ιιιίΐιϊΐ, βΐ ΐΓ|;η[ί» ηιηιιιΐιι υι γηιο ϊα 
ΡιΙΐΗΐιΜ Γιΐ'ΐίηΐ. ιιι>ι «>ΐιιι Λρίίΰορϊί ία «]υι γμ 
)ηΐ|ΐιίΓΐιιιΐ. Γΐ'Γ ■^ («ηιμυ• >Ιο[ιΐι>€ΐ<) ίηφι-ί.>ΐοΓβ, ε( 
ΜΙηοοίΐΊ Γ:ιυι•οιιΐΓπιιιιι«ι«ίιηιο, οιί^ηι ίβο- 
ΙΙΙΒ ϋΐΙιΙϊ('•ΐΜ)ιιίϊηιϊ >ιι»|ΐ£θΙιι*, » ΙοΛίΐΜ ρΜ^>^Γ- 
€ΐΐ3 η«^ λΤηοϋιιιπ. η6ΐαΐ!<ιυυ «ΙϊυιΙ 1«ΐκίΐΜ]ΐ ρΓ^• 
■ΐΗρίοΓίιιιι ΐ|ϋΧΓβηΐβ, ίηϋΐΕΐ* £•ιιΐ3 ΕοικίΕπίΗ^ΐαΓ, 
Γ( ίη «')ιι» Ιοηιιη (Ϊ6η$ίιιιυϊ 1^^υϊ9I0Γ «μίιΐορνι 
Ηηΐ»^ ανίίαιίι «ηηιο ίβιβίΐ^ίιυτ. Ι,ιιιτυι ρβΙηΐΓ- 
«Ιια [αΐί «β ίκυοηιίπϊα ρΓΟΓϊΐι* ίιηιη«π:Μ(-ιπ ;ιΙΓο• 
ΐ'ΐικ» ί'Λυηι», αβε ρΓθ1>χΙ)ΐ1ι ιΐβ »««>. ι«(Ι |ΐίορΐβΓ 
4μ1;•ι[ιι ιΙαιιΐηΐΜ, φΐο ()ΐ ΟβηΙβΓίιΐίπιιιιι ΓογτϊΙιμ, ταβθεΐη, «ρίββίΙ»» Ιβοιε'μ χρίς βουλΐλι», 4>« μ1• 
κα( χ;νΜν η/;ι ίϊάγχοίων ί'''<ιιν, χαΐ «βν ίι ϋχν' 
ΤΓ[ΐ[ΐ Χριστιανών, οΟχ ^ίΛΐν ί1 χβ\ ϊΊ^ΐβυ Ινι^α τβδ 
«ατριΐρχηυ ■ Χ3ΐ ίχέϊι '^^ ϊβί; η^ΙΛ^^Κϋΐ Ιν 0»- 
Ιαιντίνιι γινιμίνοι:, έΐίτ^κν τ4 κβϊ* βίτι^ν (ϋϊΐ 
τ<7<ν (ηισχίπηιν. Ί-ΐ, ^ια.Χΐω; Κ ΐν τ>ϊ• )ΐ(ΐα(ΐι 
χρΐνΐιΐ «ΐτιλιυτηχ^ΐ;, κ»! ΐ-.ΰ «ρ*:; ^ϊ-λί« τ** 
Κανταιονΐιινλν ΐΜλί;ι«υ »κιν^,μ^νου, χλΙ δ Μαιρι- 

Οηΐ καιριάρχαν «ϋ 1ω4ννο« Ιρήμην χβΐΐψηφίοί••^ 
οϋτ" ϊλίτχων. ο&ΤΕ σνίΐον, <ιϋ« ϊινίΐ (τίρον τίι» 
νομΙιΐΜν ΐιιιΐίνη; - Λνΐ' Ιχίϊνου ΐ1 ί χ>τ<ιγτ.ρΰ* 
Γιράβΐ(ΐΰ{ ΙιΗβχοηΊ; τή; Α'Ιαΐ κιρανΐμως Ι^ςιιρο• |黣 ριΐΙ; ρτκΐΐΓΟ ηίΙιίΙ ρβιιβ «υκΙβηΟιχΙο ϋΟΓροτί Β τ'ίνίΐι•) «ΐλιι^. ΛΚ'Ρ»: Κΐ )ΐ9τρι&ρ)τη;''Ώνα{ Κίϊτ• «ΜβΜαΓίααι ΐί)>ί, ϋπηο•ιη Γο]βΟ<ιιιηιιΐο ρηε1>«-1, 
•Αΐ|Πβ Ιιοιιί«3ίιιιο οίΐισ ι11, βΐθί:•τΓθ τβΐιιιβ οοιοιίιυ», 
7&5 >'ΐ1*ΐ'^ '*<! Γ•ιιηΐ«οιιι«οι>αι ΊιηρβπιΐοΓοπ Γιί<ΐ5- 
ΜΦϋοΙιυιη ΟΙ ΟΐαϋβηΙβ. Γβιίεϋΐιΐΐΐη ΐί>θΐΓοβι-τ«ΐ, 
•βςυιιι ι1ι;1ιΙ]«ηι1)νι, ρΓθΙ>ιΐοΐ|ΐ'« εοηϊϊϋο, βιΙαίΑΐη 
Ι^ιιϊηοηιηι οριιίιΐυιο ναιΙεπί, ιιιοϋϋαι εβρΟΙ ι]ΐι» 8<1 
ΙΙΙιιιη ρΕίνειιΐΓβ ηυβαΐ. ΑΓοΙιοιιιβί Ο^ηιιΐΙΪ «κη- 
ρηΐι Ρ)»» \"ί>• ρΐΙπΟΓνΙΐϊ ^α»ι>ηβ οοιιιιίο (ϊιΙλ- 
Ιιηι ιοίΐΐιιιιΐ, ΙΙίβΓαΐ(ΐΙ}ηιθ'νιη ρΧηαΓΐΙιαιη (I^^1 
ρ•^ΐιιΐ3τι1. ΕιΙαι»!! »ριΙοιι•^ΐΗ ίΙΙί ίκίεκπιπ ιβΐίη• 
([Ιιιιηΐ (ο), βυΐ ΜΟίιη ϊοιιιιιιιιιιϊγ3Γ£ ίιι ιΐο^ιιιπίΐί, 
β( ιΐβ ΓΐΊοτη ϊηΐεΓ Ιρ«'» ΙινΙιίΐΐΓβ, ()αι:ιιι « ίρίΐ 
ιιυιις Ιι•.ΊΐΰΙΙΐΡ'>ΐιιι.'<ίπι« ιηοΐΑίιΐΓί, «Ι Ιΐοιυχ βρΊίΓΟ- βλ1(ι)ΐ β' ϊτι καΙ «ϊιν 1τκΐ«ιί•(ων έχορήγο-ί» βύβτ ώ( 
άιει^Α'.μμΙνον, χα1γ1(ν][ρ(ιΐ; Μζ•^, χαΐ ιών «ρ** τίτ» 
Χ(.ι'Λν Ινΐίώς ΙβχΙιηΐΜ κρΐ( Κ αντοΜυΐηνίν τ4ν ^ί* 
βιΧία Ειαίιβράαχϋν μ«:4 τίρτ ϊιιάν«Ε(•ν ([< &ι<υμ^ιτ• 
][0ν ίχ χ^ί (ιτ;ίρ[Χ{, ίΙίϊΜ £1 βίξιν, «ρΐΐ Γιΐβτίν ΐΛ 
Λίχίνων φρούριον βιαβϊ(, ι^π«ν (πί^ήτίι, χιϋ' &• 
1φΕς«τ3ΐ ιίΐ βιτϋ^α. 01 Μ Ιν ΒιΙ,ανχ(»^ ίρτ^ηχ*; 
^ωρίβανη; ΐ&ν ίρα9|ΐϊν, χ<ΐ κατρΐΑρχ)); ί 'ΙωΙν• 
ντ,ΐ κί[ΐι{^νΐ({ ι1; ΓαλαιΙ'Λ Ικίί«υο* ΑαΐΙτονί 
«ιΐριάα](ΐ]ν αύΐοΐϊ ΐίν Ίιρβΐολϋιυιΐν 1χ£ιί4ναι. 01 
ί' αίριΐιν αύιψ προύιίΟεβΐν, Ι) Χ(>ινωνΐ!ν βύΐβΐς ρυ» ρϋβ^ι-β ηι»Βηί* οιετίΐίϊ ρηΐίβΕαίυη», βϋίίιΐϋβ «ρ^ί ιών βογμίτων τ1]« ίιβίρορ4ν. «*1 14* ί«Λβι«β• 

ΐΊ)ίΜ:ηρϊί ιιΐιιιιιηΐπΐυιιΐί ϊίί : Βΐιΐ Ι ςοοιΐ ιηίηιΐΜη• αν-Λίνα /ρίν^ν, όις νΟν ϊι βύϊών ικλ^ν ψΊ-^'μί» 

«Ι1Γ) ροΐΕΐιΙιΙιϋί ιΓΛ^ί. 3 ΐ|ΐ)ίί)αί ίπιαιιηί* ριΙι^ΓυΙιΐΓ. κβρί τή; <1ί βίι»ί.ν (ύϊΜΐΙκ (πιίίΐς'μίνιυν, χαίιοϋ 

411ο ντο ι•οιι ΐνπΐιΐΜ ΐΟΓτβΙιΐιηΓ βοιιιηιίπλίΐοηί- Τώμ^,ΐ Ιτηκχΐ'ηΜ (<η<ι>ην ιύίργιτήαο/ιο; (κτΑΙΟι 

ΙΐΜ (116), ηιυιιαίΊΐι βοπηη τίιΐιιίαΐ (Ιυΐΐϊΐίβηι, ιΐ'>' ^>^ ^^'> ^^' αύι>ν «υνβριθμήβονΐΐΐ 1«ι9χαιτ«(, 

^α^οI)^ Ροιιΐϋΐιί ηοΐφ. 

>ς ΜιΙ)ΐιιπβΐ9ΐ)3ΐπ Μΐίαια «ΙϋΐϋίΙαίυΓ, ηΐ 1κ1)μ ΙιιΓπ, 
€ΐρ. ιτ. 

3ανθϊ)ί 0Γ0(56Γί ΟΟΙΦ. (ΰ6| Ν<Κα ρΕΓίίιΐΜίλΐη 1ιΐ]]ϋ8 ρΜΐιάΐρίκορΙ. ηιιΙ 
«Ι'ΐιο Βΐιΐι ιιιΐΐιιυο ^^υτρ^ϊ 6^9^» ΐοηηςιιίΑ ρΐΗοη, (α).Ρϊΐ Γΐ η-ΙΙκίηΜ ΟαΙίΐΙηί. ΐ)ηί ΙιΐκίΓαηι ίηιπι 
ιίΙΚΓΐΙιιιβ ηΙ>«ιΐυιη |Η<Γ•:ιοαΓβ )ιIι1^ι■I)3η1 : κΙιηιιι». 
(ΙΜ Μ ρΐίΓΐϊηιαίχ ΕΐηινοηΙροΙβΓ 1,3ΐΐΓυ<^, <|ΐιί πιΕ' 
ϊΐί»» αΙΐϊΐϊιΐΒΙο ηπιαιη ΙΐιρυΙΐ. ϊη ΐ)<ιιι ιηιίΐιΐΐί 
οΙ)ΐΓιιυΐ«νιι« ϊί8 «ιΐ'βΐΐυιιΐ Ο'ίβπίΛίνβ ΜΐιΐίΐιΐϊΚιοί, 
1)1 ενιιι πιΐϊΐίϊ'^ κοίαηίι ιΐε ρβ^ιίπ»Γ^« ρ^ιίπιβ ϋ«Γ• 
ΙβΓΐ; ΐ|ΐιι-»ηΐ. ηοη *Ιπο &ρο τίαοη^ν. ΛιΙίο ιΐοΐϊίΐϊ ^ακϊιικιιίί /ίη<, Αβικ'ηκηι ραήΐίτ β( ΙιΐΗροηιη ντβ' 
ίαΐίοιίϊ ιαΐΐπιιιΐ, Κα^ίι αι αια§ϊ* αύιΐΓΤίαηο ««ηηΐ/ 
ΟτΟΓ (ιιΙΙιί, ηΐϋϊϋΐ ((ιΐ|Νΐ'. ί'ΐοΓ ίπιτίαιία, οιρΜϋα• 
ίίηΐ€αΙ, ά(ρταναΙ ΐιηρκίαι, ικ;ητί'π ια/ΙιιΙ, 4ί»• 
€στ<αα ίια$ιΐίταΙ, ίτα ρΓΛηριίαΐ. Λοη ΙαπίίΜ αα€ 
ιπαΜιιΙ ααί ΙιιιΙΐίΙ ηιιΙΙι>ηιηι ιιΐΗΐία <Ι α^ηιρίύ ^(γ- 
^ιίίιι, *ΐι< ροΙικι /ϊιΐίιπ ιιοιίΓαιη ρΓιβιιαιΙΙϊιιΙΜΐ ν^ΠίβΙ• ιιιιιΙ. ιπΊ!!!! βοιιιιϊάίυΐ ριΙΓίιτεΙιΒ Οοιιβί.ΊΐΙίηυρο• " ιυηο^οκΙ ΐΌΙαηιιΛ Οη!»ΙΛΊ, Ιιιιο »(, ϊ•«ηιιΐΊΐ 
1ίΙ;•ιι1ιχ. Ηΐ αΐ'ΐ'ίί ί^Ιϊποί Μτίίι»* ίιιί ύ^^αιιι , /Ι " ' 

ραρααι ρηιΙ*ί ^ιβ^(^ι}^ υηιηίΐ. ΙΙϊικ νπίοηαη τι^ι- 
(;ί{υ. ^ιΐ 0>^|1|11^ιVί ;ιΙΙηιιιινιι> ϋη'οιι». αίΐ^ιΐί ραρχ 
ηι(<ι>ΐ(ΐιίαιη πΒΐΙι'ί, ηι-ήΐιΐ ΐ}\ιϊ ιΐίΐιοηίιπ ιι γιίΙτι) ιο- 

(ΟΊΐοίύΜΛ ΙΙιηρί*ίΙα»ΙΙΙΙ, ΙιίΐΙιΤΓ ΙΜΙΙΪΙΙΙ'ΙΙ) . ΙΙι•^»* 

2ΙΙΪ ΐ»Ηΐ ίρΓ* ''υIππιΗ^^)^«II1 οπιπίκυ ρΓα ('.Ιιπίΐϊαηϊι 
αΜη. η ιΐ ίοτ(ι ΓΟΐιΙίηριΙ, Μ ίη αΐιηα•)/! ίιιιτιΓ- 
Γΐιΐίι, ^υβιΙ νοι ρηρ'Γ ΐύρπιιιοπ^/ιΐι'ϊαι, ρβίκηι οίΐα- 
1)011)4 ιισιι αΐΓίρϊιϊι, «ιί /υΓ<Μ απίιαιιιιηι. οί ιΐ^ηΐιίια 
ίβιΙκΓΐιιι ίρ(αι «β»η(ιι1•Ί (τ(παιΐ'η, «1 ΙαάσΜ ά{• 
Ιίήοΐίί Πίί ριιηιΐΐί. Η«^ ϋνιιπΐιΐίιΐϊ (ϊι: ϋΓ^ΐοπιπι 
]ΗΓΙίι»ι.-ιι. ΙίΜι/ηιοιίο^ίΊίπηί* « ί/οιΗ6^«^ΜI^ίί^μ1II 
ϋηυιι, ιιΐ'ΐιιιι βι ΛρίΑίοΙυ Ηΐΐ€ΐυ!> Ιΐ,νρΓίιηιιι, \'Λτα 
1)ΐ νηίΐνίι Ε€ΐΙίΐ)'ΐ. ιιΐ ΐΙ Α> (ίιϊιΐάαΐ ΐίτϊΐαΐί. Ιιϋ• 
ΙΗΐηΐ» ΓΊΙΓΙΙΡΙΙ Ιι<!Ί>ΙΙ, πμιοΐιϊ όίοι /ίίΐίΐη, κύ ««τι 

ρη>Ρ('ί»Ι ρίιΐίίαΐΗίη. ΙπιρίπΙϊα ηιϊιη ιοτααι ηβηί' 
{ηΐιι *ιίι οβΜΛΜί, ιίαιΧ ιΐ ΊΙΙοιαη (αίΐ. ΑάίΐΗρΙΐη- 
ιΐιΓ ςιιαίΐια^Μί ρ»β;ιίίαο *•ιη(, ίΐ αρρηρΜίι/ιιιιιιίί ήυί ϋϋΐΐΐιιπ Μΐΐι Ι'βΓϊΐιι ΙικϋΙοΙιπιιι. υ^υΓίιΐίΰ \>ΙυΛ 

ΐηΐΙΟΙί' λΊ|(Ι15|ίπί, Ε^ΙΙΙΙΙϋΓίΐΐΙΙΙΙ υΟΙΙίΐΙΐΒΙ^ΙΙΙΙ βρίΐΐΌ- 

μιίΐιΙ »^ Εΐοΐβίίιιιι ΙΓϊ<1ιιι;τίβ ιιΙιιΙΙϋιιΟι : ΜαΙίΛ 
(Τιιιτιιιΐ) ιίιααι ^ιιΐιαβίί. ί'.Ι Ιιιηιπι (^αIι^ ηοίίίτ, 
ρτορΚΐ ^ΗίιΗ ίιία ακίΜαιναϋ». «Ι ιήι ρπΓΐί^Γ (Μ- 
(ΙηΐΊ. «( |)Γυ ςιιο Ιαη(α (ΐ|}(η»*, αιΆιΐΐ ρίτΐϊπιιχ 
ΜΗΐ'ϋϊΙ. Ι.'υιιιΙΐΜΐΙΐΊΐι κ μπίυΐ ΙοτΙίιιιιΙο (τβΜΐ». 
Λβ» ιιιΙΑηϊ ^« ναηιι «ι /ιΐΐιβ /ουϊΐιιι^ίπι; ^ΌιιΜίττ, 
βαίΙΙηΐ αραΟαίπΜ ; ι Ι'ΐΓίιι* ϊη ίη/ι'Γηιι(ο'<' ρ<^ί^^ΜΨ. • 
Λ'η: ι'ιΐ'α ηΐ^ΙϊιϊιΊΐιΐιι />! η>ίΐ/ιΐ(ΐια. β»ίιι ηνηιιΐίίΙοηΜ 
νι»αηΜΙίί Μ ραίιΐιηιϊα, α>ί μΊιε ο1 ν^ι^ ^^^η 
ϊίΐΐίΐιΐ'ΐ Λ Ι) Η 11911 II Μ ϊ, βρίϊΐ. 48. Ορίο η/ικαπα, αί• 
Ιηΐίϋΐιηϊ (γιιιτπ, ηΙ) »ϋΐΐ|υ» (^ν^ΐΓίαποίΐ, ΪΛΐο 1)9 
αικίαα ϋαίπΐχ, <1 ίοΛίΐιΙο ραηΐ^τ ΐΐιιιαάίο ηί, «ϊ 
/ΐ(ΐι ροίοΙ, ηοηο ιίί (ταΐηΐιαι ριτΐαΐ, ίί ίΟηίίη• 
Ιίίηιίι ροριιΐί ΐβίριι» αιιαιπ ^τηιιίο αιο ^ακΔ<ηί 
ιηΟΙΐ!- νΐίΐνιιίαΐ, ίι% {αίΛία ιι»οΜιιη\ ΐΐΐΜίηαίαια ιίιιΐΐΐ 
(',υιΙΙβ ίιΐβ ΪΜίΛΠ») 41 ώατΗίϊοιιϊ* α«ιΜ«•ΓΜ, (« 09 ιη$τοηΐΛΓΐυΜ 

ή ή<Ε!ΐΐΑΐ;ν ΙκΒ(ΐί-()ΐ ΐ'ΐΐΐ αΐιβΰΐΐν, Δφ' ϊΰν κιίβΕται Α <η 
Αν^,Μβτα. Ό Μ βύ ^οβι^ί-.αι Κίίβε τ4; *ιμ(Ϊ.1;, 
ΐβνν πκ Ικιίνων άνοια; χαΐΕγίλα, ιΐ μικρών ΐνΐκχ 

)1 ηύι&ί ηινιιηχθι;!), () (αγάλαι{ άγϊΟών ίττβγγϊ- 

ίώίδν ^μι^βΟίΐοι; ίΤίο» Ιχ^ντα, ί£οΐΜ*τϊ|ν ΐξΐϊίίουν 
»βΙί αΐτονπν ■ &1 η ήγβγον «(Λί τατρ'ίρχην, 
ηροΐβΐχ-.μην ϊνΐβ ίφιί:νΟρ(.'>?.ύΐ{ )|ρή3Εαθ3ΐ αϋτψ. 

ήγ*4.-,β-ν ϊί* Ανΐ((ιη -ΕΟΐΐ Λιίί^Μί ΙκΊ ΐ)]ν χοινωνίαν 
«ροχαϊ^υμίνοί,', οΟό' ώ; μίΐί.ον ί0!ίΐθ ίηοΒβνεΙν, 
ή τ^ί >Λΐρ[βΐ£ίξη( ίκ^ίΐ^,ν»!, ιροΐιΐντι 11 Οιτέίτη, 
χαΐ πρΜαγορινταΐ ^ιμίριι; «αϊ τρνιτ,'/ν}•;, παρί' 
«•Μέ »ί κ»! ΑμιΧΐ'β^ ί,ξ'ΐιιβί κρίΒοΟίτ,ί φΛΐ(ΐ, 
βΐΜίοΐηΐή' ίν τιΐ; βιιλΐξίβιν Απηχαλι'»•, Έπιιτι 
Ακι^ημ-Λΐ (!; ιί^νοίνίαν, οί34 Γχνο; ίκιβϊΐίίγμ^νοΐ 
ΪΗΐΙιτκίΐΐ. βρΐνοίι; ΒΙ ήξίΜαιν ού!ίμ(3;. Διϊ καΐ 
(Μΐέ μιχρ^Ν 1ιη\ ύη' ενοΐίαΐβύ μΜρίακ Ιιηέν^το. 

(•β 9>1.ίμ^υ ^ίρΐϊΟϊ βννήϊ (ρροιτΐϋβ; ίξιοΟμινο; ' 
«ίΐ μίΐϊ \Ί τΑ/των Μΐϊρίον κοιαβΐΓναι, *Ι; Β■^ζ4ν- 
ΐ»ν ϊ-ηανεΐ.Οι'/ν, κοΙΧτ,; παρ* ^ΐί'ϋυς άίIή),α^^ 
χρ^ιηΐι;, Τοϋ:«ν &)] τ4ι ηαΐρι&,^τιν μΐΐίι Ζιρ^β- 
»ΐύΑβ^ (ίιηρον κ^ τδν βο•ίλτάν ΑίγνιΤΕΟΐ. ιιΐμ•|οί 

βρίίβίίΛΪ;», 4ϋβ ίΙ Λί'** ** «ΟΙ'λτίν Βϊιΐϊϊΐ', 4 

λλνηνΟ•! τ«[;(ΐίΐ1 ΧριττιανοΙ;, χα\ ιίν καιριΐρ- ίΙΒΕΗ IV. ϋο ι]ι;>ρΐ£ηΙιΙΙ!ιιπι ΙιηηΟΓ Β (>Γ0ΐιΐΗ{ι« α 
ριΐΓίίιΐΊΐιη ιιίΕΐίίιΚίΐ ϊβ ηνβΓΐΐίΓΟί 3)<ΓΜΓΐηι : «ϋη- 
ΐΓΐιΐ]ΐι« «ι ϊρ«ο μι>]Ιιΐ'Ρΐΐ3ΐιΐΓ, Ταο |ίιΐ) μ ϊΙΙμ αΐι ιΟιιΙ• 
ΐΓΓΪιιίιι ι1(ΐ£Ηηΐίί ηίναίαΙίίΓΙΜί, ηιίΑΐη αΐ ΐρι•β γιιιπ 
ίΙΙίί αιιΐ ίηςι-ιιΐιιιηι ίοιίϋΐιΐιιι ■'ροπΐΐιΐιιίΐιυΐ, »ιι( 
ΐΗΟΓΓίιιιοηιιη κιιμρίτοίιιηιπι Ηΐίιι^», ιϊιιιιιΙ ίη οΓΓίιΐβιη 
■Ι)τ•)>(.'ΓΐΐΗΓ. βΐΐιιΐχ) ιι[ υ1>ΙΙίΐιΐ3ΐυπι ίο ιΐΓχΓΓϋΠυιη 
νίιΐκαιιΐ, νίκΐΐυιη ροοιίίΐιηΐ Ιτ^ιιιικίυ τυιιΐ ; ηιιΐ 
ριιιη ΐιΙ ροιπΐΓοΙίΐπ•, α ηυο οηιιΐνΐ^ιοΐ' αιείρΐ«ΐιιΙ>ΐί 
ρυΙ:ιΙιιΐυΓ, >1κι1υιι.'ηιιΐ[. Λιηιιί Ι» ιίΓ(ιιΐι-ηι νϊγΪ 
ΓίϊΡΓίιΠί (ιίΡιΐυβ ΡίΓίΐιι ΐιϋίϊΙι,'Ιι.ιΙ, ιιι13ιι10|"-γ(: [,ι- 
(Ίιιίβ 3(1 οοπίΐηιιηίοιτΐΐιι ΐΐΙί{[ιοηί$ ειιιιι αϋοΙοηΓ- 
1)119 κρυ^ιιαβκΐ, ιΐΐηυο <|ΐΐ(ΐπιοιΙη ηιοπ ηιιιΐιια• 
πι, ηιιιαι * ριίΓυιυ ιυοίιΐιιι γ6Ο0 ιοϊί ιΙΐίθΡί]<;Γβ), 
Μΐ«<1βπ(ί ΐΗΐίΓΓεχίΙ, 1ιιιιη3ΐ(ίΐι:Γ(|ΐιι; 3ΐ ΙειιΙι^γ μ• 
ΙυΜίτιπι, βιιίιΐΐκ ιίΐιΐ }ΐΐΒΐϋ, βΙ ηιηηηΙΟΓ οιιη 
βο ΚϋΓΐιιοικ^πι ιηίιι-Μΐι, τνιιί• μογεο) ηρρβΙΙ•- 
νίΐ (07). Ροϊΐ ίιι ιΐοηιιιιη (Ι«ί)(:ιι»ΐ3ΐπ ϋίιιιί^ίΐ, 
ηΐί£ πιϊηί(ΐ)ο [ηΑ'βνοΙίπΙίί ηηίηιϊ άαΐα ίιΐιϋ^ίο; 
οιιΙΙ.Ί >υΐειπ οιιπ) ϋί^ηιΐυι («(. ΟιιαιηοΙιτΐπι ραιιΐο 
ρο«( «ιιιιι ίβι^Είλΐβ αιίπιηιΐυιιι ρΓβηιβΓβιιΐΓ, 30 •\αρΛ- 
ηιοκιιι ΐοηΓιιι;ϊ<ΊΊ!, ρκΓ ΓεΓκ|ΐιιιιιι Ι)θΙ1Ι Ινιιιραι 
αρυιΐ ΐΐιηι Ίϊιογμιιι^, ίίιΐΐ<!«ιιι ΙΊΙοιιΙϊΐβΐΡ ρηιτα- 
η1Ιοη6<)<ΐ6 εΐϊϊΐα Ιίνιβιιΐϋ , ροκηναπ ΙΙΙβ ίοιρα- 
Γΐυηι ϋΐιΐίπυΐΐ, υίπι ΰΐΙ. ίΐιιιΐΐ ι^Γί;<ι ριΐΓΐ^ΐΓΐΙιιιη 
€11111 δΐπίορυΐο ρυβίιηοιίυιιι ><] κυΐίαιιιιιιι £|!;ιρΐί 
1«βν>ϊ• ^>ι»ι' ■''> '^ί ^ο ρβ[νΙ>3ΐ ρΓ<> ΓΙΐΓίϊΐίαηϊλ 
>ΙΙ1γ ιΐ€);ι:πΐΙΙ)ΐΐΒ, ίίαιυΙ , ιιΐ ριιΗϋΓΓίΐΐπι. <Ιΐ)ίαυ 
Οβηίίιαο οοΐ)ΐΓ3 ]ιιι βΐ (μ ρρϊιΐ^ηριΐυηι ζνηαΐΛ, χΐ(ν (Ι(^ θρ4ν«νΑπΜαια^Ηίΐ3α>, ΐ'.ν <^ρο''ίΗ("ΐ Ο ίπ Βοϋβη) ιιιιιη πραηΕΓβΐ. Ηυΐΐιιιιΐί « βΊ "«(Λ 1ι«βχοβ>0ν<• Ανιΐίββντα Γ(;ΐιίβιμον. Σοκίτίν Η 
^ Η Ιϋΐα φιϊρτίμω; «ρί<τ1|ν βαιη^ω; κριαΕεΙιν 
βΜτίβΐ], «>) κίνΐΒ 1£ΐ)ϋ^ρον Δν Ιίίοντο τι 
ιιρ««6ιιιΤΒΐ, •β]ί1)ρ> χίριν Αμϋογΰν ηρ\ π,; «Ι; 
βίτΑν «ρίβ€ίΐΛί' V Τ^Ρ ^Λ'ί^ίαίΛ τίνα ηιρί 
Ρα9ΐίέ(αΐ ΐΜίϊυβμίνβς, ηΙ «Ο ϊΐβντίί Ιτι;/«[τη τΐΐν 
ιιρ6ς αΜν γίλίαν ια\ ιίν κατρΐΐρχην κρΐ; τ^ν 
^Ι«* κΑιν ιιέμ4«(, Ιχίλ)Με ιοί; 1«ία( «ών ρα^ 
■βΑρνν ίρχρνη, τ^ μίν Γίρ^οτμον Αιιΐιαύνειν, 
ΑΑ^«ρα«Η ι&« κατρι^ρχι^ν &ΐΐ(ν Β-^ τ<μήΐ• ι^ι^ 
)1ι;>λ» αΟ^ ηορχΜ/λιΙν ΐοΙ; 1ν Πιΐιΐΐΐτίνφ Χρι• 

γρ4μ|Μΐα οίτωΐ Ιχ<>ντΛ «ν Χ^ξϊΐ' £!( «6 ΐνθμ« τοϋ 
Μιβΰ χη Ιλεοϋντος χα\ έλΐήμον»;. Καχροημιρεΰβικ ({ΐκιϋ αΐΐΐηο, ίοηοπίίΐ'β Ιο^Μον &[ΐ&ι:βριΐ,«ΐοιιιηίη, 
ηακ ριΜϋΐΐπΐ ρΓΧΐΐίίίι. μιιιΐΐϊ^ηυβ οΙ. )ε{;3ΐίοη«η> 
>() Εβ ιιιίΐΜΐη (πΐϊΑΐ Γ^ίΙ. 756 Α'"'''^'''^' ίηϊιπ (Ι* 
ίηΐ[>£Γ31ο>ε ηυζύηη ιηίπΐίοα, «Ι ι^)ιι* αηιίΐίΐΐχ (Ο- 
ρίιΙί»!(ΐιιΐ3 βΓ3(. ρ3ΐη3ΓεΙ«βπΐ';ιΐΕ *<Ι ί^ιχί^ηι ϋί«1- 
(ιΐβιπ ιπΐΐΐΐοϊ , ΒαΓίιιηίΓυιπ ϊΐΐίε αιη^ιαΙιαΟιΐ ρην 
((■ρϋ . βοηίιΙιΐΜΐιιι ΐίρυΙΙοΓίΐιΙ , Ι-Βϊ^ηκυ ρ»ιγΙβγ- 
ςΐηιΐη ΙιυιιοΓ3ΓθηΙ , ηΐΙ)ΐΙ<|ΐ>β ίΙΙί. (-ρΐΐοηριιηι ΟΙιγ-- 
ίΐίιιιοηιηι ρίΓ ΓϊΙχΐΙίιΐίηι βι^οιίί, πΐι^Ιηιίατυϋΐ Ιη- 
££»$ΐΓ•'πΐ. Λ«] Ιι;ι^α ΙΚΐβΓ» »ά ίαιρΕΓβίΓΤΐ'ΐη (Ιρ(ΙίΙ 
ίη Ιιχο τ(τΙ>.Ί ; Ιη ηοιιιΐοΰ Ομ ιιιϊκΓίεοΓιΙίι βΐ ιιιί- 
ΜταΚκΊι ('ΐκ>. ΓηιτΙϋοΐ Οΐυΐ «Ιιϊϊΐίηυι ΜκηρΚΓ 
(ΙΙεί ίοΐ|>'Γϋ. ιη'ΐίηϊ, 1>βιιβ0•:ί. ρτυ^Ιοιϋι * ΙίΦοί*. 

Ιοη'ΐ». ΐΜΐΙυΙΟιίί ΐΐΓΦΙΙΙΐί, Ι:ΐΐ]ΐΙ> «οηκρΜΙΗΙΗ ΙβΜΙ Α βι^ (ψιοτο; ιιΐνηΐΐ τΐΐ Ίμίρχ *ήΐ ^ίλΐ(>ΐ ^ιΙνΐΓκαηυΐ ιιειιιο ρυΐνϊΐ, ωρϊ«ΐ)1ίί»ίη>ί ίιι ΓίΙΪ|[Ι<>- 
%ο9 μτ^λαν, ταΰ «ύιργιτιχοΐ, τ^ί φρβνίμα.ι, «^ϋ ιμ , }ιΐί;:ίβ8ίιιιί ίη. Ιοΰο «ι η:ϊ;ίοπΰ &ιι>ι 1'ϋΐ•ιΙαιιΐϋΐιιΙ 

ΙβΕοϋϊ Ροαυιιιΐ ηηία 

ΐ|ΐιίΙ)ΐΐ5 ΰ»ηΐΜϋζαηιιιιι ίπ>ρΐ'Γΐ•ιη''βηι ο1<ηπ(!Βΐ>|, 
ϋπ£ΐΐΜ €ΐΜ>.'α νείιτί βεΓίριι *ιιηΐ. κίκι-ικ κιΐβ. 
Ιίί'βΐιί, 'ΐτ.Λίπ ΙΙΙΙΙ1Ε νιιΙ^ΜΓί• Ογ.ι'Οιιιιι Λμ|>(ΊΙϊ'•ι'. ΙΙ-ΐ- 
ηυκ ίΐιιϋίο 1>. Η.ΐΓςί ΥγΙβρη Γ8ΓΙ"ηι, «1ί•ϋ ιι«Ι»ι ϊΐι 
Ιιοιιιίιιβ υιηιΐΜΐιΐϋ «ίπηοιιί» Ογοκι, Μ ίΓΐιοΙ.οιια, 

>Ι>|ΙΙΪΙΙΙ. Ρΐ ν1ΐΙΚ»ΐί« \.Βί-<Ιί ΟγλΙ-Ο ρΙΙΓ» ΙΜΙΙΙί ΓίιΙ- (91) δϊΒΐΐιιι Γλιη^'*""* ΐΐ>πΓι-!«οτβι «οτΐΐ «Ιίϊηι 
βακ, ή>ιί ίιι πΓϊΓΐΐηι ργυρίΟΓ (ιΛνια Γ.ί>ιι^ι)ι-1ί οι ίι) 
ηηίπΐιοιιηιι )<ι>γ »•ιηί. κυ, ιιιιί 0•)ά ΐΜνΜ'ηνχ 
«αΜ^ιιιη <Ι<]Γ> 4Ί ϋπκίοΐίΐ ΡϊγΙιιΙγιιιίΙ, ει ιιηιρΓϊβ 
Μ1Μ ; ΙΙ1Ι11Ι ιιΐί ΐχΊΐΐΛ οΝ)1ί(«ιαιΐΓ ί'.Ι.πίΐιιιιι οπηιιι 
Ιιοιηιΐιϊΐιιιι : (βιιβΛ^ηIι^^ , ΙΐΗ|ΐιηιη, Ιιοηααι μη((ι- 
•ΙβηΐΜ ίύΤΛΛ η«ιιΐ< ΐΜ(ι6ν«. ιιΐ Τικιοιίχ^ιικ, αβί Ιιικ 
βΙοΒίυια Ι*Νΐι1α* ΐ/ίΙηιΜ. 

(Η] 11ιι1«ί βρΪΜΐιΙ» ρήιιώρΗίιη. ίιΙ β»Ι> ϋιυΙΙ. 

4βθθΙ>ί ΟΓβΙδβΓί ηοΙ». ϋΐ'ΓΜίΙΓ. ηυη Ο.ιιιι ςηηνεΠβΓΐ Ιο ϋιΐίιΐϊΐι) |ΗΐιιβΙιΐΒ>. 
ΚϊΙ ΒιιΙ«αι «οΐΐ•»• Α%'!ρύ ΗϊΙΐΗΐηηΒΜΐ. Μϊα Μ ΛίϋΛΛίΛ «Ίκηιΐιβ ρβηηΛίιηια ιιβιι ροΐΜηί 
ηά νιπΜ ιπΙνιΙι »Η<ίίίνηι τηοιατ* : αχΊ>•ή ι•ιιιι«ιι ^αΗ*»Μι μΟιιϊ-' ίαΐίίιΐιίαΐ» ύΐίτρίί. β {-ιΙ'.Μηι ν«» 
Γΐιΐί, ϊΐίί Γ<»Η>Ν «ΙΟΙ ΐ«1«ιΐΜ αγ1η^ήν^. ^^^ ί ΐη ΙΟΛΝίΠδ ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ 112 

ΙβιιΙβ ίιι)ΐΜΐιΐΓΐιιιι ΕοΙιιηιιικ ίπιιιιϋΐιίΐιι , ιΙοΓίηηβ 
Ι.Ιιΐ'ί»)! |»Γορη£πιΐΜΐι , £ΐ»[ιί Μ>ι»ι)οπιιηι , ιτβίι 
Οί^-ΐ'Ο'υιιι, κρ» ϋιιΙβ;ΐΓ(ΐπΐ(η, ΛίΜΐιίυΓυιη, ηΐκΐιο• ηιιιι. ηΐ•υ»»>Γυ)η ει ΑΙαοι>η)ΐιι, οπιχηβοΐί •1ο• 
(ΐι>ϊΐί( ΙΐΗίοηιιη εΐ .^ϊΓοηιιη, Ιιιγγ(μΙ<ι ίπιρρτίί κ- 
ΐηυηιη ^^ι1ϊ, πιατίοοι βΐ πιι^η'ΐηιιιι Πιιιιιΐηυιη «1 
ΙωυΙΐηιιΐ), (Ιυιιιίηί Αοβ«1ί Οοαιιιβηί Ι')Ια.-'>Ι>ΐ||Ι Οαιι- 
ΙΟι:ιιΙ«Ι»Ι |1Κ>;. Μ;ΐ)ΐ(1•ι ΙΟΙ , ηυΜί (1 |)1.>ΰ)1ιιιη «>Ι . 
* «ιΛίΑίιίι:* μοίΐΐιιιι ΠΜΐπ , (-1 ΜI>^IιI)Γ>I3 «Ιςυβ 
ΙΙΙιιιιιίιιιΙα ϋυιι.ο ιιιΐίΐη ϊΐτΐηρΐΓ π'^ιηγαι. Ν)ΐη 
|ιΓο (-0 νηιοκ, ΐ)ΐ)ν Μΐιιΐιπηιιπ ΐ"»)ι>κι ϊιιΐβΓ μ 
ς(ΐιι]ιΐ&αί Γα«ηιιιΙ, β; ηοι «Γ|α Ιϋ ίΐιιιιω, <)υ>ιιΐιιηι 
«ίηΐΜΐί (κίΐίυιΐ'ΐκ, Ιιπίιίπι Ιιΐιί «ΓΐΐιΙΙοίΐιπιΐΓ. Ι]) 
ΐ|ΐ)<?ιιι«^ιιιιιι!υιιι |>>1ηιιιι [ιιΟΓίιΐϋ ^«:ιί(]ϋΓί<> > ιμ»Ι'α 
βυείηΓΪΐΐΐι: ΓΡΐμοικΙϋίαίιΐΓ, π' Ιΐιηιιη 1111 κΓίΐίνϊ 
1ι>ι^ιαιιI, 01 Βιΐ ηοιΙι>ι;(ΐη«ιιιΙΠΐΙ•α>ιΐ, Γΐ<:«ιιιιπ«?τ• 
βίαοι ΙηΐυΓ οο• οηι : λκ ίίοιιιιι ηυν ιίΐιϊ |[γ>ι* 
■υιιΙ. Πιπί. η «οΙιιηΐΒΐΙ ϋκκ λ,Ι ιιο» |>Γονο(3ΐιΐΙ α 
ΙΙΟίΙίΗ (ΚΐΙ^αΙίιΐΕ υΐΐίύϋ'. Κΐ ηυυιιίιηι €ϋΐΐ8ΐ>ΐ1Ιΐϋθ 
111α ΙιιΐΡΓΓίιρίΑ,ΐΐ ιη Ιιίιειιιιι ιΐϊίαιι ϋ!ΐ, ιίοιιυο β 
Ηΐ« III ϊί 1 1111 III Γ ίβΐΛ ΙίΐΐΐΓΐΐ, III ιοΓίιπ ιιΐ3ί;ιιο ίιιιμΐ- 
ηΐΐιτί ΙΐΊμιιΙιΐΓ. ■*] 1>η<]ι-ιη ΥΰίβΗι λΐηΐΕΚΪ», βΐ Λύ 
Ιηνίΐΐΐηΰΐιιιιιιι |ΗΊ£ΐι(]ί, τϋροΐβ ιιοΐίβ οιηιιίλ ΙίΙιβιι- 
Ιβί ςυπι ηιΐΐΐαΓίϋ μΓχ»ΐϊιιΐΓ<$. ΟυΙϋιιιιίιΙ αυιοιη ι 
ιοίίι 3ι1 ΙιοιίΕΑίηΐ'ϊ ιΙιιΙΐ'Ι^ϋ'ιιιηιπ (ΐΓυραΕλΓιιηΐΐη 

ΡΐΓΐΚίΟΙΐ νι-ΙΙΓΙ'ίΐ , Ι;1 ΜΙΙΙΙΙβ ϋΙΐίίΜΟ 1]οιΐ!ν•ιΙθ]1ι1• 

•ίιΐ)0 κι>κί|ιί)ΐιιΐί : ηιιοπιοιίυ Ο ιιιιιΐΐ ύΐ ιηιηα ρηκ- 
Ιβοί Μηηιιϋ1^Β<^^Βι^« ηΐΗ]ι^«ΐ3ΐίιι Ιοςαί. ιηίη ουιο ΐβϋ β4φ(υτάΐα<^ ιΐί ■Λϋ^μα ΛΐινΛ', νιά («ΜίΜίΑη• 

«τ,ΐ πΐβτιω; χβΐ τον ϋχμαχ^ί ιών Χρινηαν^, ηί 

«(■ΰ ^ηΐοϋ ιάιν ίαγμΑ«ων ϊοϋ Χριβιοΰ, τη; «ιιΜιΚ 
«ων Μαχΐΐΐνΐιη, ηΟ Σαμψών, τον (ΙαΜϋη»; «Α* 
Έλΐήνων, το» βανιλίω; τών 0•νΧ•τάραη, ^6η 
'Αΐινίιιιν, τΐΗν ΒΙ^χων , ΐαιν Τώοιίν χα\ <μ* 
Αλανών, ττ,; τιμηΐ τού ϊίΐ[ΐιινΐΐ τών Ίβήρκ*» «(«\ 
%ύν Σύρων, »^ ]ϋη(Νν4ρ»υ ττ,ς^ΐ4|}.ι(ΐΐ τί;ί γή; 
Β&τιΐ, τοΐ αίβίντβν ιών β€ΐΒΦΐηάν, χ«ν χϋη 
ιΙΜίμΜν ϊών [Ιΐγΐΐ,ων, χ«1 τώ» ν^βων, *ΑγγΓ'•ι 
Κ'ίμνηνοίί Πίίβιοϋγ',υ τβΟ Κανΐακτϊυΐρ,νοϋ. Ιϋ«^>• 
τιή βιιιλί!» βιΐϋ ΐ6 βΓίϊΐμΛϊΊτης κ4 Η ^I1»5 ΑκΊ 
την βίΐίλτανιχίι* ίς-ίυβίαν μβυ, χιί ΑηΑ τι ΐβπήιι4ι 
|ΐα< τ^ ήγιαβμίνον χαΐ πίφ(ι>τι«[ΐϊνΐ]ν, καΙ ώ; ί^ρ^βι 
πΐιαν βί>να]ΐιν ν& κληρώμεν «ήν &γ1χην τή; ^3- 
βάιΐβί ην, κιΐ κίΟώ; ιίρΐιχιη τών κρογόνω» ιή; 
βα;ι}ΐΐα{ βομ μιτί τών «ρογίνων τήί αουίτινιχής 
(ξ-.υβίι; μα^, καΐ x^β^1^ΐ ίπΐιιροντο ή Β^ΐΐί «μ( 
βααΐλίων τώι «(«τ^νων ι!|; βιβιλχίοΐ β4ΐι Α«\«^; 
α'46«''τ{α: μι;, >α'< τ,Η;(αρ(3ΐΐιυι μχ; τ:4ντοτ£ (ιμΙ-οι, 
»»\ £ηίμ«»ν ιί,-ιί;ν «;τΐΒΐμίνην ού<<]ν μβί, λΑ 
ο^,νιηγχβηίν μαζ. οΟΐΐ»; «ίλιν νΑ (ύ(^ΐ(τήιαι <| 
4γ*πτι τήί β»ιλι[«( βον, χι\ νΐ κΐ^ροίίβ* ^ 
βρίξϋ βίιτϊ,ί άηΐ ΐϊ;ί σύβΕνΐΙα; μ»;. Κ»1 ίιίτι 
άπικίτΓΓ) χβΐ ίμίχρυν(^> ή ίΐίνήβϊΜ {χτίνη. άτπηίίη ΙκΙίΙία ϋ1 ρίΐίυ ίϊυί ΙϊΙΙπΐ! ϊΐΐίΐΐρϊίπιιβ , «Ι ηΐΜΠί ^ 1) ΐ^ιφ^ βίτη Αη' ίμΐς νί Αναγ'ΐι><τΟ|\ {μι:^»ΐ(ιι» ςΟΙΙΐίΐιβΙ'οηΐ ρείίίχιιιβιη Ι(')}ΐιιιυ9,Λίυ ΙςίΐιΐΓ,εΙιηΓίΙϊΙβ 
«ΙιιιιΙάΐΐ3ΓηΙΙΙβαΐθϊΓ<ιίι»;ιηα£ηΐ)ΐη$υ1ϋπιιιηριΐΓ(Πΐ 

«Ι ηΐΒ^οιίαίιβ ιυχΓπιΐΓΐΊΐιΙΙοίΓιηϋοοιιΐι ίιιΐ|ΐι<τ-^(ιιΐ(Ίΐι, 
ιΐ( ρΓορίΕΓ εαιίΐϋοΐυ^ίιιβιιι ίΐιιΐιυιυηι (Ιυιηΐΐ οο:], 
ΙΙ( ϋίΐϊϊ, ΐί«ί1, εΙ ϊι^ο Ι<-];ίΐ[ίιΐηίΊ α^ ηοί, «Ι γιιγ- 
Βΐιηι Ιιίιιε ιΙΙυε οιΙΐΐοΓβιιιιΐΓ, η Ι1««!ΐιΐ ιιιιιι- ϊΙΙβ 
ν^ΙΙι^Ι. ("γϊρΙι-γμ ϋί ^8^Γ^ί ί1ίι-(υίοΙϊΐη.'β ϊμιιΛβ 
ΐσι»μΙΙΐ ρΠεΙιίΐΙ, <\Μ<ιά «ιίΐπ) Ι«κϊιπυβ, ΚΙ (-οεΐνίη», 
<Ιυ <|υ11ιιιΐ ΜκοίΟο^ιί^. γιιγ:<πι αϋΐιίϋοη ^υ»ΐΙιιιιιι. 
9υοι1 ;ιυ1βιη βρροιιυΐίΐ.β, υΐιορΐίΐιι Γΐπιΐί ιΙιγοιιιιβ 
1Ι<ιη<ΐι.Ίΐ ρΐΑ;(θίΐο 1^|^Iα, ιι[ ΐοιιΙΙϋ^ινι, ηυοπιπι 
«ιι&α ΜΊιϊΓϋΙ, ίιιν«ιιί( *ιαυι1 υρΐιιϊΐ; ηιπι νιιια βο- 
ιΐίπ }|]!ιΐιιιιιΐ5. ΓυίΙ 1ι»ί: ριΐίνϊΐ Ιε^ηΙα; νθϋβί, ιι( ιΙ: τΐϊ μίτ"* (Ιίοιϋβ, «'ς Ιϊ^λιλλ» τή; «ρ«), 
9ΐλΙ«ς. χβΐ (Ιί Μραχίντ,βιν ΐώί ζΐ^μίήφ^ί-ί 
ιι4νϊ•.ϊί μίϊί χβρίί νΐ Ινιι κΕηλι-,ρω^ίν«, χαΐ 
Βίριΐίίιιρβ ν* γίνωντίι, χβΐ ϊ6 ζλΟϊν Αβ* ΙΗ; 
(Ι; τ'ν ϊίλβιυιμίν τή; χβ'βιΟνη; μβ; ϊ6ν γλϋίΜίτ.ν, 
ν1 ϋ ί£χώμ(Οά μ• τί,ν χαίιγνωμίαν, χαΟ»; ΐλΒ 
1β:ΐά/ΐβι. χαΐ τώρι χαλί Αηί ΐΛ -χί^ι* τβΐ λ'Ο•^^ 
χρίΐίχρΐαυ τϊ.ί βϋίϊίίβ; αο« μ3 Αρχ«νι«>ί «ί 
Μβνο■^^11, χϊΐ πβρ:1ΐί*μιν βΟ:! μ«ϊί ίΙρί,νΓ,ί, χίΐ 
ΙτνΜΙ>!99μιντΜγρΐφΐν ίΐΐίβυι. ΐ^^Ινοτϊ Ι;τ[ηι, 
8 τίνα (αι ^ΐάπη, χ«\ φιλία τί ήταν μέην *{« τίν 
«ιϊΐρβ μου τΙκ ίουλτϊνβν τ6ϊ μίχαν, 4 )ί»^; < 
ύ'ί-Γ,λ^; νί Αγιάβΐ) τήν ψνχ^,ν ίΙιοΟ. χβι «1; τίν 
^ιίιϊέβ τώϊ Τυμαίων τ'>ν β^<1γ4ί τ.',ς ρ<]ΐί(!ι( « (|ΐιθιΙιΐ3ΐιι νβΐΐίΓίί ίΐ,'πψΐί Γΐιιηοίΐιιη κιΐιΐίείιιπι. \ία- ^ '^'•*• ώ; «Γχον βννήΟείβν χαΟώΐ ΐίγβις ν1 ίν« ϊί Μο ηυΒί ΒοπιιπΙι, »ΐ)ΰΐί (ΐϋΟίςίΙ ΓβηονχΓβΐιΐΓ ; ίΟ εΐίιιιι 
ίοείπιυβ. Ιη&ιΐ)ΐ<'Γ 6<οΓ>ιη α ηοί)!» ίϋοιιΐΐϋΐβπ) ρνίβ. 
1μΙι ιιΐ ίϋΐι. •υϊΐί» Β (ϋΐ ηΐ3]£»(ιΐβ ιΥ,ί ΗΐιηΙιυιίϊ, >Λ 
•■ΒΕΙΙιιι ^^•^ι1ΓΓ>^ι Ιί..ηίΊΐι ηιΙοηηιΜ ν»ιηΛ ρη>(ΐΓίία 
ροΒΜί ί ηιιοϋ ρ(ηιιΊ>.ιΐ]Μ]ϊ, <μ 1ϊ1)ι^ιιΙ«γ ϊ^μβ τοίαιιίαΐΐ 
^ωρου^ί(ηI1». Ν•«1 ιΐβ ο ηυού Ιβ^ιΐιΐί ρβίεϋιιΐ, υΐ 
Ι!εΓ«ι, ιίικχΙ ■<] 1Ι1ΙΓ11ΙΙΙ Γκιιττι-ΐΐίοηβΓα ροιίΙΐΜ^ι 
«ηίριυιιι »Ι ηινικίαίιιιιι, Ο Γουιοΐί ίΐΐιΐι: ρΓοΙΙα^ϋί, 
ςιιιιιιίοιι ρ(ί(!(οι:Ιιιιιι >οΙ]υιιχίιηυ( , 3()6Γ»νϊΐφΜ 
φυυΐοηι νιιΐιιϊι, οιειιπι ςηαιιιιυιΐί ιαίυοβ Γβιβίϊΐκ 
611. Ειίβηι Ιΐ'ΐϋ ίιΐβιι» Ι«κ"1υι ΐιΙίοςίΙ ιιι «ιΙΙοιιμ μ• ίβηί,τι» Ιν, χι\ ί,ρχοντβ Απ' οίτοϋ Ιίώ Αποκριβ:Α- 
ρ»ι. χαΐ Απ' Οϋ π&}ιν αΕΐαϋ. χβΙ τλ ΟΙλΐΚ ^ 
γίνίτβι, κβΐ νΐ &ιηιι•»!•ίθ«ν, »3ΐ νί Ιρ^ιμνται χατί 
ϊήν ττρώΐην ίι,ν^ίίιιν, Πίΐιν Κήτηκ βιΑ ϊΑς (χ- 
«λ«)3ΐΐ! τών 'Ρΐί•;ι«!ων ΙκΕί,β; ϊπβΐί Ιναι »!; τΑ' 
Ί«ρ(-τΆ»μβ τ1 2γ.», χΜ 1γνωρ!σομ« κβΐ βίτί. 
ΚΛ ώρ(«βμιν νί «ροϊίξβυν τΐί ίχχ1»,β!α(, ίι" 4; 
έμτ,νΰβίτί, χ»1 ΐϊΐΐ>ο ϊ4 ίίητήβΒΜ νΛ 4κ<.νθΒΐμ4ν 
τ4ϊ λίγοί τ',Ο δρ^υντο; τοΟ Ακ«χ^ιβ(•ρ(οϋ ΐ<Λ 
Μ»νοοί|), ΧΛ\νΛ τ&» Ακαλοτηθώμεν, «Λ ν* «Ιτ,- 
ρώβοψιν τάί δο■^1,ί^»; ΐοο, ίπληρώββμ»• τ4 I10^λίν ί ^α^η1)> Ροηία'ΐί οοΐ«. αί)Κοηηιΐΐ€ϋΐ.ιη*ι.ι.ϊ. ΗΕΕ ΡβΐΛι>|08«5. ηί«ί πίβίεΓΜίΚΐίβ. να βίΓϋίΓυϊ ρϊ Ιιοη««ηι Ιιι!«Ρβ 
•οΐιιιΐ, ιΐυαπιυιη ιηϋίαιυΐϋ ΐ'Οΐϋΐΐ. υ«ιι«ΐΒΐιι ιι•ντπ ^ Ι 113 "^^^ ΙΗΪΓΟηίΑΠυΜ Ι.ΙΒΕίί IV. ~^^ 114 ΙιαύΤιβί^ΐ ιΙ; τϊΐν γιΐΐονίβν των Τωιιαίωνύ δ'/«; 

6&τχ ΐΐ" 1ρΐ3μίν μβς ϊ4ϊ ϊγιον ν4 ύπίγη (Ις τΐιν 
λγΙανλνάΦΐακν. νά προβχυνήιη κιΐ ίκιίνος, ιι•\ 
αΙ (ΰριβχίμνοι [ΐίτ' Ικιίνβυ ΑτιΑ τϊ\ς {ΙισίΑ^Ιβ; «υ, 
κβ\ Ι|τ«ηήΜμΕν *[ τι Ιζήιηϊΐΐ, *•ϊ Ιη\ιΐρώ!ΐΛμίν 
1•, ΝβΙ Ιγρ^φι] βριβμΐΐ «(τι μά; καριχϋιβίν 4 
λΧΊΐρίβιίριο; νΛ ηληιιωθζ (1;«)]ν ίγίαν άν«αια3ιν. 
Κα\ ώ; Ιΐήπιβιν νΑ ύπάγ^, Ιϊώχαμο ^ρχιντα μ(:' 
ο&:οΰ, )Μ^ Ιπίβΐιιβίν ι«ν 1χ(Τ, χβ) πραΐίιΟνηΐΐ-ι ώ{ 
(ΐΟιΧι, «βΐ Ιγϋρια* μΐϊ" «τχαριβΐ!*;. Π41ι« (ζήϊη• 
ην ί βηοϊρΐίΐίριοί »ϊ γί/τ,ΤΒΐ ίρ'ί^ΐ; μβς ΟψΓ,ϊΛί•, )]ΐηια Ιοΐϊβ Ιι>Ι>ϊιιιηΐ Οιπιιίαπϊ, ίιειη ιποηΐΐΐβΓΪι ϋ1 
βΜΐίίίχ ηο νΙοΙβτβιιΙυΓ, βΐ ρβ^ ιΛβΗϋΐΡπι οοηίηη- 
ΕβίβηΙυΓ, ηιιί ίΙΙΙο ββΐ »ηιβί» (Λ *«ιι ρ™ίβι:ΐο. 
β|υΐηιιβ 3>ι»ϋίΰ ^ρί^η1^^^θηιϋτ, Νβο »1ιΐιη ίηίΐί- 
Ιβηι». ίΐϋ«ΐ (|ΐιί (I^ίΓιπ^Iη ΐοηιροΓίΙιη* Λί ι>ητΐιιιπ 
Γϋϊΐκ-ΓβοίοπΕίη *ϋοηιηι1;ιιη ρο «ηΪΓβιιΐ, *ι ρΓβ- 
ϋίριιβ ηυΙ ϊΐΐίε ϊΒΓτίιιιιΙ ΜιιιιιΙηιαηαβ (3), πο βϊπβκΐ 
«ηιινίεϋβ Ιϊοβηιβ ΐ£ >βίΙ«τηΓβ, ιιιιΐ ο11> ηιοΙ«Μ• 
ϊΙΐϊϋεΓΐ, ΙΗ0> ίο» ηιιϊ βιηοίαιη ίΟιτΜίϊοηοπι τετίΛ 
ιβπιροΓβ »<ΙνΕπί<ι>ιΙ. κιηι ίπι ι^ιιϊ Ιπ Ιιιι-οϊΙΙο ΙιιΙιΙ- 
ΐαηΐ : ιβΟ ριιιίιι9 Ιιι ΙιοηοΓβ 1ΙΙ<'& 1ιαΙιι:Γ<!ΐ>ΐ, (ΐηνιοβ 
βιιβΓΪΙΜΓΐ'ηΐ, ίίί(1βιιΐ(|ΐιθ ιτιιηίβίΓαΓνιιΐ. Ιΐ.ι πιαικία- 
Ιιιιη » ηοΐι», (ΐΓοαι ρρίΓΐΐϊΙυΓ, βιιριτ ϊΙΙο Ιοτβ 6»- 
ΓΓΟίαΠϋΐϋΐιι 6Μ ιίΙΪιιιίι. ^1κι^ ννΓΐ> ροβίΐ'α ηιι« νί ^χ'^'^'^νι^' ^ ΐίρΐ9κΊμίναι ΧριηιιναΙ εΐ; τΐν Ρ η,„^•,\»6 κ» .!« ειιιμ Ι.3ΙΙ«1 |•3(Γίίΐη:1ΐ3ΐ 3(1ιι1•>ιιιιίι. λ^ιιάΐΐτιν νΐιην των ΙιροββλΟμων, χαΐ τ^ _{ΐονβ• 
Εΐήριι. χαΐ α! ΙχκΙι^βΙαι, χι\ νΐι Ι);ΐι)βιν Ιγάκην, 
κα\ (ιςίνΐΐυβιν δηϊ ΐΐν Δμηράν τίν ιίιριβΛ'.μιιοι 
(ίι«Ι, ιβΐ ον μϊνον οΐ τοπικοί, 4λϊ4 χ»Ί (/Ι Χ3τ!ι 
χαιρ'ιίιΐ Ιρχΐμενΐι (Ι; τί•^τ «ροβχΟνιιβίν τ^ς Αγίβί 
Αναη^βΐΜ.', ν«ι\ β! χατί χβιρα^; ιϋριβϊίμ•νΜ 
ίουλί!ίτι\ ΜοίίτβυΙμΑνοιιΙ; τήν 4γ!β-ί άνίβΤΛίΐί», 
νΑ μ',ίΐν Αφήνουν, ν1 κατιφρονη^ν, χαΐ ν1 βί^τναυν. 
χ«1 *4 ί^ιλοϋβι ιο'ΐί Κϊτ4 ΐΜίρΙν 1ρ;(βμίνθυΐ. ι[; 
τ4 »ΰτ^ &7Μν «ροιχϋνημ». ή »1; τΛς ιβΜκιΰς • 
ΑΐΛΙ μΐΐλαν νί τιμώτι. χαΐ νϋνβΜχιυντιι, χβΐ ν1 
χυβ*ρνωαι« αυτούς. ΚαΙ ώρΐβιμιν χΛ ΙπϊηρώΟη 
ίψτ|νΛ2τα; &ριβ)ΐλΐ βι& τ& ζι-ιτήματ* αίτϊ ι(: τΐιν ιΐυβιιι λβιΐΐΐη πΐΰΐιιηπ» ιηΐΐιηυι ΗεΙϋΟ Νομγ <1<ιιιι 
νίνβΓοι (ρΓορίΐΙιΐϊ ιίΐ ρ«ε(»(ιβ »)ιΐί 1>β<ΐΒ) ΙΙιΓοηα ϋβ- 
(ΐκΙίΙ, ΐ)ΙΙθ;;3ΐιιι ιίΜιί))!, 3£ ρΐΐΐι»!" ΟιΙϋΐη ίΐΗ'ίϋΙ, 
ΐ|υηιηοϋο ια αο» $ίΐ γι ΐ|ΐιι-ιη Ιίιιυιιι Ιιαίιυεπι, ιχίκ- 
Μ1ΙΙΙ «$1 » ιιοΐιίϊ ιηαιιιΙΧιιιπ ΙΙΙοΓυ^οΙιιπιαιιι , 75Θ 
ιιΐΙ^Μηιπι μβΐηικΚιιη ΙίΙιβηΐίΓ ΐΐςίρϊϊηΐ, (υιη• 
ηιιβ ϊίΐυΐ 3η1ι-@Γβί$0« ρι1π»Γθ1ι» οΙιίΒΓϊβηΐ; φΜ 
«1)3111 ΐρ^Β οΐΜ Ι[!(3ΐο ΕΙίΕΓίκηΙνιηβιιι ιηίϊίΐικ οι 
ΓΐβΙϊιυΙυκ ϊϊΙ. ΡγιεΙιγμ «1 Ιιοο ΙρβοΙ"* νεΜβΓ ρβ- 
ΚΙμΙ, (|"1 (ιΐΥβηΪΓΟηιιΐΓ βι ίηιρβΗο Βοπιβιιο οϋ- 
ρΐίϊΙ. ΓιΙ»Γΐι» βο« υΐ ιΙοηίΓοη. Νοι βιιίεπι (ιιΐ 'Ι 
ίίΐιιϋ ηι«ϊΜθ! III» ηονεΜί) \Λΐη ρίίύβιπ 1η ι»ρΐΜΐίι 
πιοΓοιη ΙιιΐΊΐ: Ιιαίιοηιΐί, ιΐ( βοϊ ρετιιιιιίοιιυ» ΕΙ ά>• τΐη>-< ΙχιΕννν. Πιΐΐιν (Ι{ τϊ Ινίβνμιΐιν )) βιβι^ΐία - ιιιίιι.-ιιηυί, ςιιοι .1 νοΙιί^ ΙιιΙβηιυι, νϊο»»ίιηηιιε ιο- 
βου ή μ{γΐι>ΐ| &(ϊ τί]ν ύκίΟιβιν τοϋ πατριίρ^ΐυ τον ΐ<>ιΐ3ΐ ιυα, ιμιο» α ηοίιΐβ Ιιΐΐΐΰΐ. Οιιίη ειί^ιτη άί Ιιοβ 
Ααζίρβυ ΐτι (Ιχιν &ι»ντ((]κιν αΑιΙν Λ ήτ(α9μ1ν»( 
-ιβΜΐίΙ* ί ΚΛ^•* Νάββρ. "Ο (ίίΐί Ντχωρήιοι τά 
«ρΓμαιΙ τβν (Ι; τί{ ήμ^ρβΐ τ^ΐΐ ϋτίι; αϋΜϋ, Ό μιγϋην ρΛβύΐίν* 99ν ίιά τήν τ4'.αϋ!ΐ)ν ΰηίνοιν 
•κμ; ΙΐΙν««9, χ«\ ΑκικΙηρώθτιΙντικν τοϋ. τθΜΐΙτθ'> 
ηατριβριβ'ΐ. ΐΑίΧΰβη γοϋν Αριβμ^ ϋψιιΐ&ΐ ι'ΐ τ1 
Ιγια Ί«ροβΐλυμα. νΐι βτίργωνιν τίν πατριαρχιών 
τλν Α^ζα^φν, χ>\ νά τϊν φυΐάναω» Ναλί χα6ώ; 
μ\ τβ'^{ πρωιών ιητρ;άρχ9; . ΚαΙ ώρίβαμιν κ>\ 
1γ4ν«το ή χοίάβτββίίϊβΟϊΟΐβύτβυ πιτριάρχου, χι1 
ΑκΐοτΑλη και •ίτϊΐ (({ τ^ Ιγιι ΊΐροιιΓλνμι μΐΐΐ 
«οΟ 1κπχριβ:αρ(!ιυ. Ιϋ>ιν ΙΪΓ,:ΐ]ΐΐν Α ίκοχριβιάριοΐ (οπίΐΐΐο οίΠίοΜπι ιβ ΓιβΓΐ ϊιι»ίιιιυ&. βΐ ηυοιηοοΐ 
ΙεΕ!>ιιιϊ ροΐίνίι, βο5 ιιι>πιιβιΙί!ιιιιΐ9, ηιιΟΐ 61 ββιιιηι 
«Ιιΐιιιίι. Αρροί^ηϊΐ βΐ Ιιοο Γο^βΐΐί Ιι•ρΐϋ•, ιιι πιογ- 
ΕΐΐοηΙιυβ ίιΐίΐε Ιπιι* νρηιβηιϊΐΐϋί' ΐυΐο ιοιοηιοΓϊίΙ 
ΙϊΕβίί, Οιιί ίΐίΓΟβ ρΓΐΒΐ>ιιίιιιΐι>, οιΙΊϊίιιιοί'ΐηο ρ»• 
ΙιΙη:^ ϋΐ Ιιιιίιΐίΐιιούί πιβΓΟίοΓΟΒ χΙιπίΐΙηηΙιΐΓ υΐ 
ιΙιΓοηίΙοηΙυΓ. (ΐιιβιιιιιΙιηΟϋιιιιι ΙϋρβΙϋί Γϋ([ϊϊ(;ΓίΙ-8ϊς 
01ΙΠ1 ιπϊίΜίηιηοιϋίΊ') ΡΙ (εβροιίίίοιιβ Ιρυίΐιιιη ϋί- 
ιηίίΐιπυί, *1 Ιιηι 1ϋ« ιη3)<ϊ6ΐΐΊϊ. "' νοΓίί^ίιβιιιη, ιιο- 
(ιιιη Μΐο ευρίιηιιβ. ΟιιοιΙ 5Ϊ ιιιϊί βΙίικΙ ϊοΙικγιΙ. ηΐ)- 
ΙϊΒ ίικΙίΕΕί. 61 τοΙιιηΙ>ίί ι^ιω «αΐ ί'ααοηυι. Ναι Ιβ 
ροίΐ Ιιιυιιι Ιιι ϋΓΐ":ιη, !>ι•ϊ ΐιυΐ", Οίηι ΓοΙκίίΙ* ιΐϋΙΙϋ 
ίΠ£ΓΕϊ$ιιιη, ιηΐΙοΓυιπ ΙίΙ)ϊ ίΓΓοβ^ιοΓοιη οΐιΐίιιιηι β5*ο. 8ι1 το!ιΐ αί/μαίώτους, οΓ τινε^ .(ίρίτκοντΕΐι ίπί Ο ΙιαρΕΓβΙυΠΒ ΙίΙίυηι εοη^ΕΓναίΐΚ, ίιιϊιοίεΐί ιιιΙμπιμιγ• '*■.' χώρϊ» τής 'Ρωμβνίβ;, Γνβ ϋευβιρώϊΜ^ίν 
αϊτού;. Κοΐ *;μίΙζ ν& γνωρίηι ή βιβιλΐΐα ααυ, (τι 
«αιαύτΐ)* «Μνή^ιιαν ^Ιρ^αίαν [[/ομινίιίι τί α1);μβ1(ιι- 
τυ, ότινί τίνίΐπι ά•.ϊβ).ΐΒγί],*ιΙ νάάΜλώωμϊϊί|μιΕί 
Ιξώνίχομί», χαΐ ^, βρ<;ιλίία βου πάΧιν ίξών Ιχιι ίίψ 
ήμύν σιΐάβΐιη νά <τίμνη κρ4: Ίμήΐ. όμω; ύρίαα• 
μεν κα\ 1χΐιι;ρώ9ιι. Χ9\ τί ζήτημα τοΰ'.ο, χι\ 
(ΐΧίυβιρώβαμιν όβ«υ; Κήτηΐεν ί β,τηνψνηάρ^ας, ϋιαπι ΐΓίΙ'υίίβο βηΐκΐιηο (οριύνϊπΐϋ*. Ει ιιιιο ιιι>ςιιηπι 
Γΐρίιηιι$ ι1<:!<ΓΐΛΐιοτιίη), Κ!ΐ|ΐιβ «ηηιιιιΕΙΙιΙίνΐιηο». Ι<1 
ιη.ι!<ι Ιυέίιι» βι κΙϊγϊιιϊ λ ρϊΙγΙϊπΙ•» Ι-ϊϊϊγο «1 
ρηυβ.ιο λ1ΐπιι«!β ϋίιΙίΕίηιιΐί, "Ι βιίίΐΐϊ ΊΙΙιΐι!. ιβ 
ιΐχΐβ ϊη ιηϊΐΝΐιιοηϋ &0ΐίβΐ3|ρπι βϋοΙοΓοιΚί ηιία (ιιι 
£( 2^ιΐΐΓΐιιη ιΙΙιί ΰ( ΙΙ'ίιιπι Εθ»ρΐχ»ιβ ; ιιιιΊο ΰΐίιιπ 
ιι1>ιΤ0Γ« ίοικ],» (.βιίυνί Ηΐηιυβ. Ρο« ιΙί1•ΐ*ΐ οτ 
ΐιιΐιιιι οίηοο ίΒίρβΓΪιιηι Ιυιιιη, » ρΓΟ ιιιιο ίβοΐϋοι ]αΰθΙ>ί Ρϊΐηΐηπί υοΐα. (Ι) Υοχ ΑτΛίιίΜ Ρ5ΐ ηηιΪΓΒ, ϊρ" βπιϊηιβ. κιιιιιηιιί 
ρινίΐΐΐυι, 111.1 ιιΐυηΐυΓ ίΛ-ρο /,οιιιιγϊ», 1,(;ιΐΓι.Ίΐυί, 
ΝκΓΐΐΐ. ΙΙιιιΕ λκκτυΐίιι» «ϋΐ:;ιΙ)υΙΐί Γϋΐιιρο^ιΙ'ΐ (ΐ 
ΑηΙιΙο» <Ί (•Γ»ο*, ]ΡΓ.ιίι•ι:Ιΐϋ ιη^Γΐ*. ΟΛ/ββίίϋρχο.. 

ζί} II υινΙ 111*11•;* ώα κ *ο1υηι ΪΙαΙιιιωϋίαιΓι ΓβϊΜ «π'ΐΐυιιΐβ», ϋΐ Αηβιι'ΐΕίϊ ΐβΐϋροΗΙΐϋ• €»[βι1 Γΐιη- 
ίΐίΒηϊ, ιιιηιΐ|ΐιοΐ 8ΐιοιιιίιΐ3ΐ>Μΐιΐ'ΐΓ βοηιιιι Γηγογρι, 
«ΓΐΙιιιϋιιιυηΐ'χ ιιιιοιρη |ιγοΙ1ι<1<ιιιίιιγ. ίκιιηίυ'Κΐ". 
ΟυίιΙαηιοο ηοιιυιΐθ Οιη^Ιίαποι αιΐ ΤυΓΟί»» ΐ'ΐίΙιβ'Ο' 
Ηοιιι ΐίβιικαοΐοί Βϋαριιιιι'- 1 15 "^^^ ΙΟΑΝΝΙδ ΟΑΝΤΑευΖΕΓίΙ ϊ« 

Μΐ1ιη*ΐ,£ΐ»ΙΙιιιιιΐ|ΐιαΙιηιιη)ιο9ΐ1ΙΐΜΐί<)ΓΒΐίΊ>ΙίΙ«ιιΐΓΐη- Λ «ιΐ κ^ρίΧιβιν αΰΐοβ;. ΠλΙ» ί(^η*4 ΑίΜκριοιΙ• £•ηΐ,θΐεοιιι»'Γν>'ΐ, πιί»ΓίΓθηΙί>ιιΐϋ πι^ Ιΐΐΐιρίΐϋίπΐίιι 
•αα Ι>οϋΐΐ)η) γικΙιΙαΙ. ΙίΐΐΐιιιίαΙΙ.ιΐ, ρκιοΓ,^ι^ιιτιΙΐίϊ- 
Μηιβ. δΐτΊρϋ ('ϋ «ρίίΐοΐι (1)» (Ιίοίπιο ηιιΐπκι ηιηι$;> 
&ιΐϊρ:ιΐι, ίΕ)/ΙΙιι^ρηΐ!.-ιιίπιο ()Πϊπι|Ι>ϊε^ιιί» βηηο Ηι• 
Ιΐί>ιιιει< (') Ει ί(:Γί|)ΐι (ίΙβτΐυηιηίΑ 0οί ιιινιιιΐβιο. ΟΙη- 
ηι ιιΐϋ^ηχ εΙοιϊχ ιιπίιι» Πρϊ. Υοΐη υΐ ηιΙοΓϊΐίοπΐΐ 
ιιΟΒΙΓΟ ίΐϋ ιυείιιπ Μϊΐιοιηβία, βΐιηιιΐ ε( ϋΙ&(:ί|ΐιι1ίί 
ϋΐαι, ΙιΟιιοΓίιΙιΙΙίοΓί ρΐηίπΐϋί Οεί. (ϊγιιιμ ϊ^ο Ιΐιυ 
οηιιίροιβιιΐί , ϊη ηιιβηι Β^υΓο. ΙΙλί^ίοπιΐΐ ιυΐίβηυι. ίΐΐΜΤΟ Αρΐ9μ6{, Ινα 4ναΐ(]!(ι)νΜι ^^ί Τ«ην«ΐΜ( 

4ποΐ(ρΐ9ΐ1;κον, χ9\ &; γινώητο ιαντβ ΑΙηΟινϊ Ι) 
ΡίίΛίΙ» βοο. Και ίιαν Ι^φ Βΰημα <{ μα: φβΑηι 
μαν$Α-ον, ν4 )ΐ}ι<[ρ(!>3ΐ>ιμη τί βΙ)ΐ]μα τ^{ ^βΐ1ΐΙ•{ Ιβ/νο{ μ«7Α>.ι1ΐ ιϊ{ ί^\•' π^λιν οίΐΐν 1μνή>ΕΙΐ]Γΐ»χών, &*λΑ «φΰίαξις ΐίν υΐϊν ΐοϋ βΐΦΐΙΐΜΐ κα\ ληκ^Μτ,• 
«Ιΐτβΐι; {χΟ^ύ; βου, χα\ (](ίρτ,μιν ίί; τοΰη ιηΗί, κιΐ ΙκαινΙβαμη τήν ^βιλιίαν μο. Τϋ^α «ΙΙκ 
ΙμΛΟβμίν ΐ(ιΟιΐ) τιίοτύίϊρι, κβ\ χιΟιρώτιρη, κβΐ 4ι;δ ϊ4ϊ «πιριάρχην *6ν Μζ(χρνι, *Α *•> Λ» 
Λ?ίύνία ΐ&ν άΓ.οχριβιίριαν τ!<ν ΜΐΌ^ήλ, χαΐ τ& ηώ; τ&ν Ιΐαινι; τ(|ν Ουγατΐρι 9»υ, καΐ ΙκοΙ^βΚ 
βύτίν υίίν βοι^ καΐ γαμβρίν βηυ, χαϊ ι1( οΰι6 ^(ίΐύΐΐραν 1;(ίριιμ«ν, χαΐ ί θιϊ; Ήι* χβρίίαν 9βν, <4 
ΐ^ν πλΒΐϋη], 9α\ τϊ,ν χώραν »ν, ιΙ( ι) 1ν Ιχατϊν νϊ τήν ΐΕοιή^ο, χαΐ ώ αίΜβίν η« *1ς »(*: ΙχΙροΑ; 
βνι φοβΐρίν ν4 *6 ΐΛΐήατι. "Ο 9Λί β 5ψιι«; νί Λ βιαχ^νιτή, χ*\ ν4 »«ΐνι1ί 4ΐΛ «β3 1"*1ου; ««, »•1 
1μ^οΐ( θιΐ ύ'ί-ηκί. 'Κγρί^ΐ] ([( τΐ; &χα;;ΐντι τοΟ ΐΐαπάν, ΐψ Ιπτακαβιοηώ ΐητιτ,Μ»»τ$ 4ΐ<> τβ» 
Μαχονμιτ. Έχράι^^ χατΑ τίν 6(.(β[ΐ1ν τίν ύψηΐ,ΐν. Αίξ* τ^ (>•τάλ^ ϊ<ξ<) «5 μίνοβ Θιμ. Εν^βΙ κΑ 
ηροαχυνήμιιτα ί<{ τΑν ΐίιΟίνττ,ν ίκΐΐνον τίν Μιχαιίμιτ, μΐτλ' χών μαθητών τηυ «& Ινημ^ρο* ■β'^τ}^ 
ΤΜ θιαΟ. Εύχαριτΐω τίν βιϊν ηανηχρίηρι ί^'.Ο Ιΐκίζω ι!; ίχιΙνΐ.ν. Κα\ ταύτα μίν τΑ το3 βΜΐιλν. 

759 ΟΑΡυτ XV. 

ϋ«Γΐιιί)ΐιιιι ηοκΛίη οηιη,ιΐίηηηη ^}αΓΐιΐ'> "ιοΗΙιιγ. ϋνΙΙαηϊ «ίΐίπίοτ αιηιΙϊαη/'ΐβΜ ρακα^ατ. Γκγ 5ίολη 
ΟΓίί.ίιηΐΓπρη ^α^οΗι^^ ρ^!>/^('^Γ\I. ΜαιΙι/ήα II αροίΐοίΐα ί.Λπίΐίιιηβ^κΐΗ. ΙλμΗ ραΙι^ακΙ>α- ικρρΙίιϊιΐΜ: 
«ριαηρί ίη «κιη Ιιυτηπηίια*. ϋαΐίπηαι α ρΐΓΐίπιΙΐϋηιτ »οιιι«, ί'ληιΐιαηίΐ Ι^ηοτηίηία ΔβηηβΙ. ΙαιΙοΐΜ 
οαίιίαηΐια (ρη(ορθί ^^^αI. ΐΙ ΤΐιηκιΙυηιαίΐ ΡαΙαηιαχα, ι;ιΐί-π ρΐΛί<αίί ΐοπιΐΗίκίαΙ ΙιηρτταΙοΐ. ΙΙίΛΤΜ» 
\ηοΜϊ*»Ιϊα, (Ι ηορίισίΗ ι'ιιι/ιιιπι, Οίπι (οΙΙαιια. ΡαΙαηια* ίχί1αι»$ ίη Ι^ηηο ηι•*«ί. ΛηιΙτίΛ Ι'αΐΛθίβ§ί 
ίηίοΐίΐιΐία ΐ( αν,άαιιβ, 

Γιρίιιμβΐ η Ιχ«Ί ΙξηλαύΐΝΐβ τΔ« Βρΐνων, ΰ^ (ΐβηιίιηιιι ιΙιγοπο «]£ι[ι)9 , πιηυιη ΐιΙ ίοΐΐιπαπι Β 
ν«ΐ)Κ ιηεαιίίΐτϋ^ιιιτ: ρ»ΐΓίινϋΙΐ3Β ιίρρο^ΐίηιιοιη βϊ 
ροΓΜίηιίΕΓβ ριορβητίΐ. Οΐίβηιπ) ρΓοΓβΐΐα^βι ιιγΙ« 
Μπϋΐ;ι <1). ρο)( ιΐίβιο Ιοίϊιιπ) ϊΐ) ϊΐίιιοΓβ βρίιίΐυτη 
Μ\ί : 8Ϊϋ Οίο }ιι^ί«ιιΐβ , οι ίνΐΐβ ίΙΙϊιιβ ιηοηα Ι«η- 
ΐβΐίοηίΐϊΐΐί ίιι]ιΐ£ΐί!> ίυβίιιι ΙίΙχηΓ^ιηΓ. Λΐιιυε ίϋ ιΐίιι 
ΒϋΙίΐ ρβΙΠϋΓΓίιΙ *υΐ)ϊ ΙιοηοΓββ βν»ίΐ. ΓιίΓΓΟ, «υΙΙίΐοα 
ΙΙ)θ ιηοΓίύΟ, ιΐϊιΐί ίη ρηηΕίριΐιι ίΐιΙΓει^ιιΐϊ β»ι. ηοβιπ 
ηιιΐΐα οακι ιη»ιυ[«£Μ ΐ<1 ίΙιτίϊΐϊΜΐιοΒ ιΐΐηβΐ]ΐιοι>Ιηι 
βιηιηο«Ιΐ, Βθ(1 4]ιι^^•ιη 5>ΐΓΐιυιι ΚΓΟιίηΙπιρ• ρΐυ- 
ΓίΗΐιιιη (τίΐίι β( «αοίοπίιιβ *ριιι1 ίΙΙιιιη ναΐου, 
ίΐ)€ίΐ3νίΐ : Ιιοπιο ΰΙΐΓίιΐίίηίί οπιπίΐιιΐλ ϊιιίΰηΐΐίΐϊηΐϋϊ, 
ρΓχΐθτΐ(ΐΐΒ(η ^1^οI>^1ί» ΙιΚΓείίΐϊι (5) . «ιυοηιιυ ία 
■αιΐΐϋ ότιίΑΐΒ ρΓΧΜΓΐίηι , >ε ρΟΓ ^-^γρίυιη <:( 
!!•]>ιί!ΐιη, (ιΐΑ^πα ηιυΐΐΐΐιιιΐο οαιη Βρίνβρν ρηιρηο 
ν'ΐΜϋ^ΐιΐΓ : ςιιίΙΐΓΐβ ποη Ι»<η ρΓπρΜτ ΐΜϊηΙιβίβηι . ^ ϊ""^ Ρ*^"^• '"* ^ *Τ'? 'ϊ*^"• «■^ *"' *'!''''•''''• 
ςυαηι ηιβίυιιι ρΑΓΕβΙιιτ. Ρϊγεοτ αΓιιη ^βιΐί ιιΐϊβυί, χβ\ ϊυρίβν, χ»ν ΛρχκρΙ» 1ίί? τήί «ύτήΐ αίρΐηια; 
ΧλοΜ ΙιΟΕίββίιι ρβΠ'Μαίβίιηβ εοηιρίη*, ΑίΙοαι 1χΐ»κι«, Έ^ιίϊιτο Βϊ βίίών βΐ μία^ν &' (ίι^•»• 
β«μ)ι;γο. <)υιηι ιυΐΐϋπιιτ Λϊϊ|ΐΐί οΠϊηϊί ύαηετβπ μβούνην, Ιΐίίβς. Αίγ«Μ γίρ ώί Βρ6< ΐΐ)» Γ(•0*ΐί 
η«θί»β 1ι»ί»ΐ, ρΓορΜΓΜ ςαυιΐ ίΙΙι ΝίΙϋπι αΐιυ ϊίΑιν μίγβ Ιβνος Ιβι\ ««τνχιβμίνβν, ΐή» Ιβχώββκ 

Ιβεοϋί Ροηίβηί ηο(β. 1 

ροΐηΐ*. •^()[>0ΟΜII.Ρ■ΠΌIο4^1Γ<Ίιιη^^ι]^^1^■I.■ιIι)-^ 

Μίοτίβ Ι|ΙΙ1(ίΐΓΠ ίΐΙ ίΓΟηΙΛ *Μ Κβιιϊί ίιιιρΓί!•!, ίιίΐΜ! 

ρπιιπίκτ αι^πηίβ ρι^ΓΕίΐυη ειρίΐΓΐ. ρΓοριβΓ '">ι<1 
ΟΙΐΓίίΐί ΜιιιΙ). 1" : Ιρίί το* (ιορίίϊίίΛιί Ι" 5ρ<Ηγ« 
ιι,ιηηο ίΐ ί^Ίϊ. Ι'ίυιιι Ιβοίικτ) ίιι ΟΙιγιμο η*ιυηιη 
ρηιίΙίρΙιιηΙιΐΓ. Κοη ΓΤΜίΐϋληΙ ••πβίαπι ΤηπΙΙΙΙβη, 
Β6ΐΙ υπίΐΧΓΐη •υΙυηι. «Μ. ΥίιΙβ θ•1)τϊ«Ιβαι ΡηΙ••»- 
Ιιιιη. Οί ιίιίι, •'^ί( (Ι ίοι;•ηααΙιιι» οπιίνηι *«γ«Η• 
ίοτΗπι. (Ι ^>^πI»ί άΐ νΐΐΓίΐο* ΙΦ. 1 ΒΪΜΗλ 1*»• 
Ι<ιΙΐ(, ςαρ. 7 β. μηη μίν αΟθΐΐ, ύκ ίκ\ «κ)1ιΑ* ϋΚιν. χντβή"^* 
οοιτο τοΐ πατριΑρκου, χηΐ ΐΛΐηχ τοΰ β^4ν«ν ((»- 
λβΟϊ(ίν. Μετά ΐρίΐην &) ήμΐρβν ϊΙ\( έ« »?,< *γ(β! 
Ίΐίΐιω; Αιιοΐημί•;, Ιτιλιίτα χατ4 ιήν ΔΗν, «Οη• 
νοΰ βιοϋ £ιχ«βιντ«{• Δς >ν (ιχαΐφ β4*4τφ βι/>• 
βμίϋν &£(χ<0ν4 βίχαιβ; 4•(αϋ(Τ(((η, Χρ^νον |ΐ1ν•3« 
β^ΐω; '.ϋ μιχρίν τίνα Α κατρι1ρ^[1); &ιήγαγ•Ίΐ 1x1 
τάιν θρήνων. Τοί (Ι αουΧτλ^ Ιχιΐνου τ■I(1^-^ιτ^x^ 
το;, ^ιηραι Ηιροΐ Α««ί4ΐ(νν'η, Οί 6«' οΜηιΡχ 
αΙτΙβΐ ιιροφανύϋΐ «ρ(ς τ6ν ιητ& Χμηκιύν κη(- 
νητο ϊΗιίτμ^ν, £«ιχβνν τίνος τ«ν «ιαρ' αϋτ^ Ιιινβ- 
τωιάτιον Αριΐ3Βτρ1π«\) κρ&ς τ& Ιρτη μΑλιβη 1«^• 
ΐοντο;, χ»\ χβλικωτάτιυ ΧρκηΐΛ•^ γ«γ•νη|ΐί*•« 
ηΐβι, ιύήν τύν έχ τ1|ΐ αίρ1ηΐι)ΐ Ί(υην6«» ηβΐώώ* Ι 

Ι ϊΐ) ()Γΐ« «ιιί ρΓηΐ'Ι'ίΙΚ ηηηη* πιιηκ'πηΐ, 

(1) Ιΐτ Ιΐνα[|)[θΙίο πΐίϊ-^ιιιε Ιι>γ.ϊ« ιιΙΓίυκιιΐΕ ΤμΙϊ- 
πΐΒοΐί III, Εΐ ιιικηΐο ϊ(ιμ1ιιγ. ^αιιξ^^^ιι: (ιυ; Ιίϊΐί- 
ηΐϋΐί» ιιΙΙΓιΙ αΙΙίπι.-ι. ίίι,-ιιΐ ιι«ο οϊιιμπι •^ΟV^Γί 1)0)1]» 
κριΐΐΐΐιιΐί'ΐηΐι. τυπι οιι ηβιηο η««ο[ΓΒ ρΟΗΐΐ, ςιιΙ 
«ΐυΜίηι Γ.ΙΐΓ>ιΙΐ-ιηιικ ίϊΐ. 

(5) ΠϊιΙί »ι•>ιι ^ φΐοΗιιιι Ιαΐοϋα, ^ίΠρΓι,' 3χΓθ, 
<)ΐ]ί Ι('ΐη|ΐοκ ΜιυήΙίί \ηφϋίΛΙοτΊ» β[ ΡβΙββιΙ II ροη ί- 

η«ίηιιιίηιΐ βηιεΓϊβΓυιιι.ι.Ίη^ ιιιιιυιη Οοιηίΐ)) ΐίΜ. 

Ιϋηίβη) ηηη ηκ οοΰτβΜήυυι *α^(ηIο1^ ΜΐιΙίΐϋΠ 117 ΒΚΤσΒΙΑΒυΜ 

'^ΊτΙλ , ςϋφ ΙηιΙβ κΐΐίΐίίιιι αΐιιηΐυτ , Γιιιιιο Γιιηιΐίιυ* 
ΐητΕΓοαοΐ. ΙΙβι: ιΙι> Γηιΐί* β( Ιιιικ' ΟαιΙ.ίγι ιι>ΙΙβ ^β• 
'η>1)ίιί5 βΐ3ΐιΐ |ΐΓ0|>ϊιϋ : ι^Ιίΐ|ΐιοχ Οιπίΐι;ιιιο« ιμιιπϊϊ 
βίο μΓ£ΐ»βΙι:ιηι . υΐ ί-οιιιρΙυΓ» νιήί> Μηηβη^οηιιιι 
ΒίαβπΙιο» ^x^Γ1ι^^η(οι οιπβ(Ιίο ΐοΙΙβΓβηΐ, ηππ ριυ- 
α>» ΐΐίλΐη λ Μιτ Ίπ €1ιπΐΐιιιιι ιιΙ βιΐ8 ι £γ> (ΐβΙΙΙ- 
«βΓΕίιΐ. Ρί);πιιιη βΐπβ ΙαοΓνιηίί , Λάνα ιηιιΐΐυλ ηιιιι 

ΟΐΙβ 0Ιιγ13'.1 Ρ«Γ 0ρΐΓΤ3 3ΐ1 €*ΐθ()νη>ΟΠΕΙΠ ιΙιΓΪρί. 
^Iβ^υ^<]^I1I ^βΐιβηηπ' «οΙιΧΓβ<ΐ£3 ίΐΐϊ Κν)ι1«ΐ6. ^0I1 
βιιίηι 651 , ποη. ίιιιιυιιη (ρ) , ηΐ νίιχ Ιηΐ«{πΐΜ0Πΐ 
οιιη νβη ΰ<1α ΕΜίβπίειη, αΐίηιιβικίΐ) τίΐΐΛ ίάοη, 
«Ιίνΐηο &υχίΙίο (Ι(ΐί.ΐί|υΐιιπι, π3υΓη([ίΐΓί. Τυιη ϊ(^ΐυτ 
(1 ίηι.ιπϋΐ) ραΐΓϊαΓΐΙιιΐη {ι/) οοιιιρηίκ'ηιΐβιιΐββ» 
ρπιοικί) ηυίιίβηι ΙιΙιοιΙίιϋ* βιιιη ορίαίιβιιΐ. «]υϊηιιβ : (Λίαναν ί βουλτχν Αίγΰκια.' . ΐι.) τι ίύναβΟιι τ^ν 

Νιΐλον Ιπ' 5λ1ιΐ]ν γϊ)ν μΐΐοιιτίνΐιν, Ό εΙ γΐϊοιιη, 

«ύμ3ΐ3« ίρΐην Αίγϋίττο;, χα\ Ι) ίΧλη Συρία άπο- 

)Μ-ΐνται τ^ιφίμιναι ίιτι' ίχιι'νου ι;>)>')^Ί^ΐ)ΐ- Αι' ήν 

αΐτίαν κιΐ ϊίι» «ί βίρββρβι Τΰίί Ίαχώβον οίρ^οιώ- 

τκΐΐ μΐνοΐΐ ^ααν ιύμΕνΐΙ;. Τοίΐ 6' &λ1ι>ι; Κκαΐνν 

βΟτίιΐί ΙικτέΟι^βαν υνοΐρω;, ώς ινλ/βί•; μΕντψ ίιί 

μαρτυρΐ«ν «ΕΪιι παραΐΐίμψαι ποιχΑαι: χαΐ ΐια^ΐ- 

ροΐΐ χολάαιων Ιϋαι;, ούχ ΐΧΐγου; Ει χαί -;!|ί ιΐ; 

Χριη&ν 4)Ε0ηη9α( πΐβιπιΐ;, χαΐ τη{ σφΐτ/ροΐ 

ικϊναι (/ΐίΟιι βρηνκιΐΐν', β χα'. μίίιπα Ειχρ''(ϋν 

Αξιον, Ϊ3«ι ΐήτ« καΐ μιτί τη; ΐί; Χριβτϊν κίβΐΐω; 

βννικήιονιο τιΐ> ι:ον•)ρψ ϊι^ χώ•ι ίρτ^^*• ^^"^ ^ή> 

βδτηϊ 1χι1νΐ|> γ»ί»νΐ)ί ήιβν κλιιρ«ν4μοι. ϋ& γίρ . , . - . . 

ίβην, οίχ ΐβΐΐ τ^ν ίρΒοΟ βΐον μιτά ττ,{ «Ιατιω; Ι' ϊκτίϋΐιηι Μπΐϋηΐηηι ΙαΙκίαΰΙακ . εΐ » τε%>οηα ΙχΕίΜνον, νυα^τ^ιαί )κι:( κ:ρΊ ΐήν πΐβτιν, ΐη; 
καρί θΐ-ΐϋ ίπιχουρίι; Ερτιμον γινΐμιναν. Ότι ίί) 
η\ Λάΐιρον ΐϊν πιιριίρ^Ί" βνλλϊβόντ*;, πρώτα 
μίν ΙκλλΑΤΐ Απήρχ^ντο θηικιίαι;, χαΐ ηαρίλύΕίν 
^ τΐνον ίητιρωνΐο, καΐ τήΐ ιΐ; Χριβΐϊν άτιά,γα•/ 
ιτίβτιΐι):* νβμΐίονΐι; 1ν τίΟτίν ϊΐωοι, ττίντος ύττί- 
Ε(«Οα( Χριοΐίανιν; κρ\ς ίρνΐ)τιν αύτίχ• τον Χρι- 
βηΰ,τψβφηίρφ ηρο4(άΐ*ι τήί πίβτίΐιΐ; (πομίνιτι;, 
ιια\ μΙ) ΑναγκαβΟήββνΐαι ΑποΧΐΐννύνιι. Ηάλίονγίιρ 
Ι|6ούλοντο μ«ϊα9ΐί]βίν«( τής πίντιαίΐ ζώντα; 1ϊ«ι«, ΟΙΐΓίβιίϊΐΐΊ ΐΙίΐίΓηΙΐΐΓβ ηϊιεΙΐπίαΓ : εοιιΙΙιϊ, Ιί )ιυη« 
εΐ|•ιιβη«5ί«ιιΐ, 760 υηίνει-κΐ! «Ιαιίιΐ) ΟΙιηβΐϊιιιη» 
{ϋοίί βιιί ΕχβιπρΙυιιι «β(|υ«ηΙ«ι . »(1 ΟΐΓίίΐυιιι η«- 
ςιηύιιιη αΊΗΠιίΓΟβ ; ιΐΕ£ ιιΙ βο> ηΐ9ε(3η*)θ5 €θΝΐ- 
ριιΐκαηι Ιή , Μΐιυίιίοπι εοβ • Μ«τί3 ίριοΓοπι 4ίπ»• 
Ιθϋ. {)ΜΐιβΜ νίνοί, ηιίΑΐπ ηιιΙΙο ηκη ΓπΐΐΙη <κϋ!ι1η« 
πΐ3ΐ«1>ηηΐ. ϋΐιί ίιΙιιΐΜϊο <ηι«[η Γυίΐ, οηιηίι «ϊ<ιηΜοη 
ίΙΙ< ροΐίυ» ρηι ϋ^ϋ ΟΙιτίΕΐΐ»!» ριτροΐϊ ρατιΐυι «γαι 
τ3πιία.-ιιπ)(|ΐιβ ίπ κ οιβιιυκ ργοτοεβΙιπΙ, βι ΙαηίΜιΐ),. 
3ε ηιΐΜΐιίΓΟΓίιηι ι1ίϊΐθΓ5ί«0Ε« οιβρΙΐΓβ ιηΐϋΐι «ίιΐ»• ΐΒΟΟίιί 0Γ(.'(3<;Γί ΙΙΟΙΦ. (ρ) δίκηίϋεατβ τίιΙεΙυΓ ΰ:>ηΐ3θΐτ«ηιΐ3. ευπι <|υϊ 
*ϋΐιι«| ιοιιιη ίίιΙ*Ίη αιίΓριυϊ ειΊ, νί^Ίρΐ Η ιηοηιιιι άϊΐίοηΐία πκ ρα$*ΐοβί ρνι-^αίυΓ. Εΐίί ηατΙ^τηο» 
ρΊΐηί, ψιί ϊη ϋίίΐίΐϊη ποπ αΐ, αά «νπ ρ(»ηιι>« )ιι>ιι«Μ3ΐί οΙ ρΓ(>1>ίιι1ί ΜιΐιΙ(Ί, ιιοπ ρπΜΐ 3 η<1ί _ \ιοα ροΐίτΗ, ςυί «αιη ιιηΐΐ ίί§ααΙΐίτα ΐίΙ, ά(Τ/\ιη• 
\\\\ κί\ β((.'α|>ιηΐχΐ3Γΐιιπ. φ•ίΙ, εΐΓ. ΕχΙιϊΟίπ ιβ «οη ροίηΐ ηαΠιιηηι. ί/βί ί»ΊιΙ«Γβ, (ΐιιοΊ (Ιθ(((ΐια €3ΐν 

ΙΪΜΙ, υΐ <:ιιπx^^ι'Γ•ι1|^ ιηιιιιίΓοιιΙμιιι οιιΐ, νι γΙ).ι 0»η- 
ΙιειυΜίΐΜ Ιπ Ιιπουι» κβηιιιπι κεεΙρί ρϋί•ίιιΙ ; ιιαιι 
ΐΐιίιο ι)ΐιβιηιιιυπι Οάν Ε( εΙΐΒτϊΐιί" ρΓΧΗίΐυιη ϋΓ$ΐί- 
ιιιί Οβυ* ΒΐιΐιίΙίύ πίΜΜίΗο ^^ ίΐΜ, υΐ ΚΟοπ ΐΐ 
ΰΡιΐΓΐΐ3(οιιι ΐοιι»«Γνβΐ, ίΐ;ι) «ί λΐηΐιΐϊΐ. ςιιίρα εΐ ηε- 
ςΙι^ειιΜι 11)3 «πιίιιΚ . ποη όΐίΐαα «ι ρεπυι |3 

ΜΓΪί. ί)ίΐ1ΐΐ1<!( »βη[£Ι|[ϊ.ν Κί'ΟΙΓΠΙΙΙΙ 4ΐίιΙΙ13ΠΐΙθ ίπ 

ΜοπΒπκΜίΜ Ροΐ^Ηΐ», β( ήΐιιιηιαι πιιιηΐίΓΟ Μιιοΐυ* 
(*}ρη3ΐιιΙ» Ιιΐιίφ ί>Λ ΛΗΐιαίί Ι'.ίΦιίΛ : Νβηιο (χίιΐϊ. 
νιΐί Ιιοηοι Λί ΕκΙαία ροϋΐ Λίΐί•«Ι(Γ«. ΤίίΙϊαίιπ ιιοιι 
ταρϊ( νΐιιΐνι, ιι«£ αΛοίπη ιιιΐίάα ταάία Ιηηιίαιαια 
ρτβίιίίΐΒ ικίϋίΓΐιΙ. Ιιιαπίΐ ραΙ«ι ίιπιμαΐαΐί ίαίΐαη- 
ΙΙ1Γ. νηαΙΙΔιτ αί>>»ηι ΐνιΙιΊη<» ίϋίαιύυΜ ινιΠίνιιιΐΓ. 
Ποε ίιίβο ύ\ύ\, (('Μ3 &κρΕ ϋι, υι ΐ|οΙ ίιι ΙιχΓβΐίη 
Μΐιΐ 3ΐΙ:>ιη Ϊηϋ(1ε1ίΐ31ί< «ρεοοηι ΙβΙχιιιΙιΐΓ, ρΓίι>ι 
ΜΕίεπακι ιίΐϋιηυβ εοιιϋΐπϊιιαιβιιι νι[3ΐιι ιΙυχΟΓίηι : 
Ν«ιρα »αι•η ίί(η ροΙ(ίί. ίιιι(ιιιι 03ηι.Ί4[:ειιιΐ!ΐ. ΙίΙ). ι ΙιαΙοΓπαπί πηη ΙΐπιιιΊ ι'ληηΐιιΐΐΐιι. Οα^^ι Ιιβί ι{ ^οη• 
ΙΐΊίαιατ ΡααΙια αροδίαίιΐί ιΐΐίηιί • > Εί ιί ΙιαΙιιΐΐπ» 
ράίπι, ίΐα νΐ ο\οηΐη Ιιιιηΐ[ι•η!ηι. ί/ιαΜαίπη αιιίηη 
(ΐβη Ιιιώΐαπι. ηίΗιΙ ιιιηι, Εί ιί ίη Γΐί>ο> ραιιρΐπιηι 
ΰιΊΐΓίίνιτο οοιπϊύ ίϋία, Π (ί Ιταά<άι•το ίοΓριιι ηΐίΒπι. 
11 αι'(Ι,•αη>, ΐΚαιίΙαΙαη αιΊΐΜ ηοη ΙιιιΙι^οιπ, ιιι/ιίί 
ρτοΐίαιι, ι ΕΙΓ. '.'ηΐΗ Οία ιιιαιιΐΓΐ ιιαη ροιιηπί. ^ιιία 
«Μ ίη ΕαΙίνα Οίί νηαηϊιηη ηοίικταηΐ: ατάίααΙ 
ίϊ€€ί {Ιαηιηίί «Ι ϊ^η'Α"• ΙΓΐιίϊ'ι νΙ ο^ϊκίι ίαΐίη 
βηΐΓπαι ιιιοί ραιιιιιι'. ηοη ίηΐ ϊΐία (ιάιϊ (οτοηα. ημ 
τιϋψΟίχ βϊηαίιι η^Ιαι ρΙοΓΐοαιι, ΐ^ιΐ άι-ιρίταιϊοηϊι 
ίηκηιια, |1<-£ίι/ι ί'ΐϋί ροίηΐ. ^α(οηι)^ί ηοπ μβΙΐ$Ι. 8ί{ 
κ £ΑΓίιΙιαιιιΐΜ πίι: ρηι/ίιανι. ηιιοηιοίΐη ί( (ΓΑπ- 
ιΐιιη» άίαΐ-Όΐαι ίίτρε ηκηΐίιαι•, ΐριο ΟαιηϊΗα ρταπιο- 
ηαιίβ α ΛκίπΙ€ : < ίΐαΐΐί Βίπί'ΊΐΙ •η "αιηίιιί ηιη 
<Ιί(ΐηΐίΐ : Ε^ο ιιιιπ νΐιήιΐκι , «ι ηιυΐίοι (αΙΙίΐιΐ. * 
ίϋίαΐ ϊ'Ιί Οιηιιαί ηοη ί»ι, ηιιαηιιΐΛ (αΙΙαΐ ίιι »ο- 
Γΐίπΐ ίΙΙι«ι, ίΐα ιι(^ €ΐ•τ•αϊαηιι> νΦή ΓοιηΙ, 4Μ ί'αηιΙ., ηιρ. ϋ, ιι1 η\ιίιι{ααια ΙιιεκΙϊαιι ^αΐ, ιιίιϊ " ηοιι ρίΤΗίαηη ϊη Εναιι^ιΙή ί}ηι /: ^άιΊ νΐτΊιαίι:. ρΗιυ νι[ ΙΗ «ίΓ&ι<. νίΐ ϊη αιΐιοηϊ^ιιι Γαϋοηη πια 
•■« ιηα(ΐ (ηηρβίΊΐιί). ΙιιΙΰππι μΠιιιιι Ιιιυιιιηιιβ 
II11>α^^ι, ΐΐιιιι, ιισι νεη: ϋίβί, νετε ^^ι1ί'Γο, ει ΐΐιπ) 
■ιοί νβΓβ ΐΓϊκίιΐ, ϊςΓο ίίβηιι» ΓΡίΐΐΓ5;ι•ιο, 3ΐ<|ΐιε 
»<1εο «βΓ««ΐ4Γβ ριι«5ΐ'. ΟιιιΐΉ πιυίιΐ ηιούυ ΙαχιΐΓΪαα• 
(ΗΓ, Ϊιιι|υί1 ΗΐιιΊιι> Λι>^ιι»|1ιιιι* ιηοιαι. 45. ίη 
Ιναα.,ηιαϊ (νΐαη. ΙΙνιιιιι ιηαΐΐί ΚιιιηΙα'ΐηαιιι Οχή- 
$ απ, ΓΤίΐΙιίαη ιπΟΐ'ΊιΙιιιΐί ψιαπι ιηιιίΐι (ι> ϊιΐίίίϊιιηΐ, 
Ικΐΐίπ Μίηι ; ιιιιαηι ιηνίΐϊ Γαρίαιι! ^^^ αΐιίιιαι. άοηα• 
Ιαη αιαί. «Ιν. Ιιηη ι/ιιαιη ιηαΐίϊ ιιιιυι ίβιιιΐιιιιΐ, ίΐίΐι- 
ρ/νηπιΚΗΐι; ΐΗΛίϊ ΐΗηι. (Ο'ΝΐίΐιπίΓί; Μίηϊ •ιιηι, χ 
νίιιυ ροιίΐα »ρυΙΙιΐΓ<; ιΐιιηΐ. ΐιιαιιπ, 

(ΐ) 1>ι3 ι:3Γ(:ΐ'ΓΕ ειΕΐι:ΓΙ»ι]1Ιβ Πΐοΐοΐΐΐί» ΐΐ ΙΕΠΙΠΙΙΐΙ*. 

ηη>$ ί.Ίΐιηιβ ίΜΐ ρεΓρΜίυι ίκι 3 &ι>Γ3ΐ:ει•ιχ, ηιΐιιΐ 
κΐίυιΐ ΙιϋΐΟ ιΐκ^τβ, αυαιυ ιΙΙιιιΙ ΐ3ιιι(ί ΟγρπΛπΐ, 
Ιϋ«Γ•> Οί Ηπί.ιιΐΐ ϋίίίαΊιΐ : ΤαΙα (ι>εΙιίΜυιΐίεί) η 
η'ΐΐιι ιη (οπ[ηί)ΐΉ( Ηβηιιιιι |ηιί-ϊιι{, ιηα<ιι/α ί«Εα δ.ιιΐίΐυκ Λιΐ|ΐΐΐ911ηιι« ΙίΙ). ι (.ΌκΤα /'ατπιηιιιιιιιιηι, 
θρ• τ : Ναιι ί/αίιφιίί ίιι οΙΊηιια τί^^ίοαίι ηιια-ιιίοιιβ 
(ιΐίτίι ιαιηίΐΗ» αΐι ^ιηρ^^αι<ι^ί {ίαΐΐαηο) ηιαίΐι/τ «1^ 
ί'ΐιΐΓ. ίΐ<\ Νοα αιιο α ρ<ι«4ίοιι< ητίβ «1 )λ%1\ ίβ, 
ιη1 (Χ ίαιιιΐϊιι ρααίο ^ΙοΓίοια κα ; ίιΐίοηιιί Ουιιιΐηπί, 
ιι> ηαίΐφιαηι ίιι Λαί Γί πίίιιίοι •ιΙ)ιιηιίι•ψ<1 ίηιρ/Ηΐιι, 
(Ι ίη ίΐιοΊΐιη ίίιιιηηοίϊ^ηβ ηΐΐηίοι κι» 1ι>ιιι1<ιιι ^αιτ'ΐ- 
''«( ηιιΐΓΐ^Γΐιπι. καη ^ίΗί^'•ιιι^^ «ϊΙ : ι Βααιΐ γ"! 
ρίίΊίι ΒίΓΟίκιη ρπίΓΐυιΐΗΓ; ι •ι•ιί αιΐάίιΐϊΐ ικα^ππικ 
ιΐι/^ίηιιΐίιιιπ, ηιιιι ν(ηι α ίΠ(ΉΙίψο ρίιίαι (ίΜΠίηΙΚΓ. 
-111 ίΗΪΓΐι : ι ΙΙίαΙί. ΐ]ΐιΐ ρίπίοιιιηιιιτη ραΐίιιηΐιιψ 
ρΓορΙίΓ ίκιΐίΐϊαπι, • ΐ^ιιΙΙα πΐίιΐίο ααΐη» (ρηΐίιιηΙκιΊ 
(ίΓΐιρΙιτ ^ηιΐιίίαιι, ϊΐιί 1.''ίΓΪιιί ΕίΐΙ'ΐϊαΐΗ ΗίνϊκηΐΗΐ 
ιοι ΙεεεηιηΙ βι:>ιΙ$ιιΐϋΐί<:) ϋί3-Γί(, <( ιίιιν ίβ, ^ιβιί 
ίίηιηίαΐα ;οιΙί1ίη ίαηΐίΐίΐκτ αιιΐ* Ιι/ηρηι β ^^λι 
ίίριιταη, ο€ (ταοαηΐΛ 1}ΐϋ (α/ιίι αιΐΛΐηαηααώιι» 
ΪΊχ^α\αηιι>τ, άαιη ϊρ>ϊ αΐι ία ροΙιχ», Ιαηψκιι» (μι•• 
(ΐπκι ραΐΐβ, •αΓί(( πιπ•οηΜΐ« (Ιυ/ϋυ* Μοαναΐί ΗΜ. Π' ^ΠΑΧΝΙδ Γ,ΑΧΤΑΟΙ'ΖΚΧΙ ρΐ'ΙΟΤίΙ. >ΐΓ•(<βΓ31> τίΗ ΜΙΙΙΙΧίΐΙΙΙΓ, ΓαγΙιΑγΙ ΙιΙβΠιΙί- 

ΐηοΐιία III «υρεη,κ-αηίη «ιπίκοιΐ! , ϋιΙ Ιπ^βιιίΐηιη 
(Ι ϋηΐηηι «ιίΐιί ίιτΐηι«ιιίΐ3ΐίΐιι >« Γοπκτιιιηΐ. ΙΊι 
Βίΐ'Ιιιιη ηιιΜΐπι χιΐίιπ ϋΐιιηι ηιοηο ϋηηικιιΐ.5ιι](ΐπα; 
«υ|«ιη , 1^1 ■ηη-ρϊι>ιΐι&, ηε "('ΐίύιιΐυτ, Γος;ι1 . $βι1 
■Ιία ηυηιΐηηΐ ιιΐιι^υ ύΐ ίαοίι^ιΐί.ιιιϋι ρηιιίηίοΓ. Νοη 
«πίιη ΙΙΙα ιαιη ίΐιΐί'ϊΐιΐϊ ιιτμ ίΙιΗίΐϊιιοίβ (πιο ντηι 
«νηΐηι ΐιίΐΜ ΟοΙι-ηΐΡΓ Γι^Γίβ <1ιι:ΕΐωΐΜΓ) ((ηικιι 5-1- 
εΙιιιπ . πιιιΐί (ΙΙ'υ» ρ«)ιΐϊ «ΙηιηϊΐΙΙίυηι : Ιιμ »Ι, Ιρ$ο 
ιΐκϋΐοηο ΐι•>1θΓ, η]^ί\^ ρπηίίΐίοιιί», ^υί 1ιθΐη!ιί<ΐΑ' 
ριΐη *ιη οΙτ^<'<|π<Μ><Ι»ίπιιΐί, €Ιιτι&ιί>ι>ι>Γαιη Γ.τιΐίΐιοί 
ΜΙιίΓαΗ ΠΓηιιίϋαι. $υΊ ('^υΓ^3I>*ιι1^ ποίιιι» , ιιιιοΙ 
ηιιη »1«ηΐι-Γ€ΙιΗΜί ηοιη^-ηο ΜΓΓί5 οιιΙΐπΐρΜΜ-ι, 
Μ-ηΙ-'αΐϊι ϊϋίιοΓ ηιοτι!* ίπ1ιίΙ>ίΙ>αΐΐΐΓ; ι>Ι>|ρι βΐιΐ^ιη 
>|<ιίι>ηιι.ΐ([Ιιιΐ3 , ιιβΓνίι ΙιιιΙιιιΙιϊ ιιαΊχη Β0Γ|ΐυη &!■ 
γΙιιιιι ^ιΐιυΐια'. ιιιιρ•ιηΙ, (|ηο•Ι λΛ ιηΐ ><!ι1ι^γ* ιικηίι»•: 
ιΐιιιΐιυηιιπ )ι<ιΙ.ΐ[ΐΙ , «(^ιΐ >ιιΙε Ποπη ηηίηΐΐπι ΐχαϊί,• 
βιιηιηι , »0 »ίι•ι» Ιιιιγποηϊϊ ν^ιI«Iί^^τ η-ΐρίίΪΗΐί, 
ΟϋΓΠΪΙΙΐη ρο»Κ|ΐι«πι ιε<]υ([ΐιιιι ΙΙ^ΐϋιτΙΙίΐΓΐιηΐ , βΐ Ιΐϋ 

φΐίιΐΓΠ) ρΙϊ^ηΓΙΙΙΙΙ , ηΐ»Ι) ίΐίΓοΓίίΑΙΙΙ . ΠΙΙΙΙιΡΓΟ (1.^6- 

ΐΐπιιιΐ; ΜΐιΙοΙα ταιο πιιίιΙι^πι ίιι [Ιπι ηϋίπι ιΐίίίϋο- 
ΓβΙιβΙ , ιΙηΙΙχβπι ΙϋΙΐΓΐι*, (Ίΐ|.-ϊ[« ■τιιϋίικ» ίπιρίο- 
ΓΐϊϊΙ . ιιϊΙιιΙ β1ι|(.γ[οπι ηιΌ ιΐίςεπϊ . βιό Ι,ιαοπβ λΙ) 
π€βΓ|>ΐι>ιθ(ΐι ν«Γΐ)βηιιη , ΐ)Τ8ηηικ ηυΐ|ί• Β^Ρ(ιιβιι1 
ΓιΐΓίΙ• Ο Ίη, ηυα^ί β^ίρκαιη ιπύΙΙίΐϊρί ΐΐ ιίηιϊϋΐοΐί» 
ΰΟίΐτ^ιίΕΊΐ! . Ιοίίιΐι^πι οΐίπβ ίηίΐϊ^ϊ ιιι>η(]»ιίι. Οιι•ιΟ 
(Ίπι ίΐΐϊ ιΐΐΰΐο ^ί(^ι1$ ριχτιιικτπιΙιιγ , [ηιυπι ρα>|- 
υινιιίαηι ίΐΐι^ιιϊηρ πι1)«κ«1ιαΐ, οι ητοΐ* Μαΐΐηΐίν μ(η -ι; αίτο'; Ικ τ^Ί ϊκΐΤν^νν^Ιιΐχύιιν (ιΐαψ^Ινην 
ίΐιιΐ.-. Λίντα γίρ ίηίν,ς μϋΐη ίϊ»μ»; νιώρτης 
€ί; X^.ι^Λν ιιίΓϊίωζ ΰπαμίνιιν ήν• "*' ίημίων έξΕ- 
χαλϊΐτη ϊίίρβί. »«ΐ ζίβ^οϋί, χ*\ «ρ!β>ωΐήρΐί (44- 
XII μΙΌ.ον ιΐ',9ίί>, ^ωΐ. Ο'Μν ιών βνϊωϊ. ίΧίγ!, τϊ,ί 
«!< ΧρΊοϊίν μ» {ΜνίιΜΐίΐ ηίβϊΙΜί 1ιη«τήιαι ■ 4ΐίί- 
γίνω•ίχοϊ μ'ι-ί οΙ ράρίβρ•)! τί)ν μετίΟεβιν, χιΐ ^ 
κιι}.«Μύ(ιν ώίτ.ίρ ΐι ϊών ίχρήοιων άπιτίΟίνΐ», 
1][<ίιρβυν α Ιιιϊ ϊί]!" ινντρβ^ον ώ:ι*(ΐ)ϊϊ χβΐ ψί^Ί'-» 
χβλ Σί•.•/ύ'ιι μίν βίίοιοχ ι6βϊ,ί Μβϊί'ί^,φίίι*» "5 
*βΐριάρχ'.•ί. ίν^•ΐ^■^ίϊ ώ; Ιλΐγίτο, ΙΜ'.η μη ά»-»- 
κτιννύναι ■ ά'.Η '.ρίτΊν Ιτϊρΐι τη^ ϊή; βτ.ΐ'Λ*ΐΛ{ 
1•ηχΛ νώ-ίζιιν. (ΐύ γΐρ «τιΟτον ^ν |)ιρ!ι; Χρι»•ΐϊ- 
\οΙΐ ΙκιΓισΐ. |ΐΙ)ί.βν ΐΐ Ιϊέγιτβ κιΐ ί);Οιιβΐί Ανα:- 

ραν ΐι!κη':ήριβν, Α τ^{ άπΐιιλ^ίχ: υί^' Β; τώ άνί^• 
ιιβ/ΐίϊΐ)» πϊϊρΐ ι:ί(•Μ^ίνοί χ)τϊ<ρ«(, χίρβι βί4ίν« 
χΐίηομίναν Ιίίμβινι Χριστίίνών ΛΧλ' (|^θ£τ«|ΐίΙ• 
λον, ίιι μί; ϊβ^Ιμ; ιϊ ϊβϋ Χριντοϋ 4να;4α ϊήί γήί 
>,£ύναη ίξ(1ια£ν(ΐν. '!Ι ]ΐ1ν ο&ν τοΟ ^ηβχηΙνίΜ 

γνμνϋιν ιών ίορχών ίοΐίνίνριΐί ϊνΐίίνί-.ν ΐΜ'/;ιΐΜ• 
Γΐϊς. 'μΐΐο γΐρ οίιΧ 4»τΐ9/ί|0•ιν «(Λ; ««νϊοϊ «»^ 
Οΐϊ.-, 4λλ1 ιιρ\ν 4ΐς ϊίλο; ηϋηΐ (1«ιιι Αχολιίψιτν 
βύτ6ν ϊ6 Ιίϊ, όββν <1; την ΑνΟρΜκίνην ϋνβμ« 
ά•;«βν:ΕιΓ.ϋιν. 'Επ«1 ϊϊ οί ϊ^μ»! βιβ^'ίβΐντι; {«ιί**, 
χβ\ ο1 μΐν ΐΐρίιί ϊ* τιίϊ,βο; ϊκίμνον τών ηίητών, 6 
άβληΐΐ',ς ίΐ ΐ&ν νβ^ν κρ^{ Βν 1ΐ[40(ΐ Χριττλν ι^• (Λΐΐ Γ.ρίΐτΐιΐν, οδΐί ΐϊβιΤΤ*ί"»*( 'Ί*! ϊ*ί «^ητ*« 
£ ΐ^ριννο; Ετι μΐΊβ.' ίξαη-.ίμίνοΐ ύκ1> (νμ(•ύ, χι1 
ώ:ηΕ|] ΐΑυτοϋ |ΐ«)ιΐχΙαν χιΐ μ;ΝρΕ»ί«γϊαν Χϋΐΐνοΐ;;, 
χβΐ ίτίρ»ί Τίΐβύιβ! ίχΟΐνιν 1νη(ν4(ν. β^ΐΤ(.ν &ϊ 
ή λ4γοΐ τλ χκχίΐυβμίνα ^ίριττίνΜιΐν τΰν βτιμίΜν, 
βΐμκΐι μΐϊτϋίπχιίμινβϊ ϊπιν Κβ^ο; 1^:ν!ϊ«ιο, 
β4,-.χ(( β1 χιτ4Ίίρίον απβϊκάιμιναι, κα\ ν)ΰρ> χβϊ• 
κΐιτίκΐΐο χ«1 ίβτέί γυμν;» βαοχύν. Ό ΚΛχρίίρ^ζης 
Ά Κί,ί; τοίβύτην 4τ:ιιτ:ά>ν ιών ίϊινύν Ιιι-.^ρϊ», 
Ικιιτο μιχρΑν ίμΐΐνίων, κιΐ ««>'; Βιρείροι: 1•!ΐι1)|• 
ξιν Ινικ'ΐίΐΐ, ίτι τ:ρ1ΐ -^ΐαιίτι; ΐιιρχ^βικν •ιx!α{■^ 
Έπίΐΐβ (ιρώτων •ΐ9(;, «Ι μή τοΤ; οουλτίν κρ'^βτίτίΐ 
|).ια« ΐίχ«ιν, ^; (1( Χριττ&ν ιτίτΐϊν; 4κβ>ΐί|ν« 
Ρ&ΰΐοκο, Κϊ\ β»ιμ<ϊίχ(ΐν βίτΰ!; «ρϊ; τήν βριι- |Μΐ£«η1)3ΐιΐ. Ι'»ιτ1*ΓθΙιι ιιπιΐ) ΓΓυΐ'ίνηιεπιπ ϋιΌαίΕΐΐι, 
«Ι ηυιη. ΟΑίΙιΙΐΜΐί ί>ΓΓΐ>;ι1 , |ΐιιιΙυιιι αι1Ι<ιιι: ί]'ίΐ3ηί, 
«ι ΙΙιτίΒΐΙί (οΙ«»ΐ)ΐίι Ιιιιι ιΜπβ νι^Γΐι^ηιίοιιίΐ ιιιι- 
ρΑΓβπι «>ιηηΐιιν«Ι)*Ι. Ι>υΙιΐ(ΐΓ ΙΙοηιιΐ) <|ΐι,ι.'ηιηΙ , 
ΒΙ1ΠΙ ϊΐιΐίληί ιιιαπιΐκιίϊ οΐιΐβιιιρΐππϊ , ΐ'ΙΐΓί•ΐί (ΙιΙίιιι 
(ΐΜ6Γ«Γϋ, (■! ιιιηι ίμκί> ΓηιηιιχιηίίΐΓβ τοΙίι : Ιί|ΐΐΓ«. 
^αβ Γ» υ&ιιιιΐβιΐ) , οι: <1ϊ»ι>ιε(η . ΚίΙιίΙ ιιιο * Μι 1η 
ϋΙΐίίΜιιηι ϊοΐι-ΊΓΐΐΓβ ροΐΜΐΐ , 7βΙ '" «Γμ«ιπ 
<)ΐΐι-ιηιΐ3ΐη ιυαπβ ϋαπιη.'ΐΐϊί ϋΓϊΐϊιιβιιιιπ ιΐίρο>ι»πΐ£( 
ρΓΟί^ϋΐαπι . ιιΐ ίί ηου η ρΐΒ^ϊ^ . «"β ροίΐ ^Ι.ιΊί-ι 
πιοιίιυΓυιιι, β'ΐΓίί κιΐΐΐη τηκ^Γΐβ (ηιιοηιηι εγβιιι ηύΐι 
|>.-ιΐΐΜ β( ΙΐΐΓΐι^Γί;, ϊΐίί ΐΐιΐϊ οΐι •'τιιω« Γνριΐο ιΐιπί- 
(ιαΐί) Ιιαπ>»ηίΐΜΐϋ ίιιαιΙιπι οΙ ιπί»0Γυΐίοηβ οΙι ηκιιην 
ΐοπΜπίιχιι , ηοη ποιίΐ» Λυιιι «ιγ» ιϋκιΐϊΐιιοΐιΐΓ, ρΓΓίΐΙ'ΙΟΕ ΙιιιίιιιιιιιιιΙί 3(Ι(-θιιι]-η ^ι1^^«ιι{Iοιυιη , ρ«ιι- 11 ΐχιίαν ■ ώ; ί* ΙχιΕνβ; μιτί κιρ^τ^αΐτς 4«ιιγΐριυ(, ΙϊΙίπΐ ΟΙΙΙ1 ροΓίΐιηβΙΜ ρΙ.Ί(;ΐΓυπι >ιιΙιιιη1ιιΐ4 ΐΜΐί- 
(ιιβπίπΐ. Α[Ι>ιυΰ 011)1 )ΐΐι1ιτίυ υιοπίΐ «πιΐ , (.-ίιιι 
^•^οI)ίI1^υπι «ρΐκομχβ. ηυΒηιιιιαίϋ ρπιιβ ο1> μ^ιο• 
ταιη ύίνϋΓϊίΙιιΟ'Π) ουηι 0ι)ϊϊ>6ΐ , ΐιι1ΐ:τίΐΐΙιΐ'ΐΐ(|ΐιε 
ευρϊ«ΐ»ίβΐ, ρπΓΐί'Τ ϋρίϋΐαι«ηι Ε^ΐΓνηιιιιιι < οιι»|ΐίΐίιτη(, 
Μΐ ()(ιιη•ηιη Μ, ■ι'•! ι1)νΙη:Γ >ί>ΙιιΙικ πιοιιιιιι)ίπΐυπι 
βΐίηίΐιι>ιι» ( β( (Ο III Ηΐΐιΐϋίληι ^οινιρ1ι:^ι^ οιιιηίηυβ 
ΙΐΜοη Μ οΙΐΜΓν^ηιίιι εβίϋη . «ϊ ίΐηΛΊοΗ ν^^(απι 
ΐ|ΐυιιι1ϊα ίη τίηΐΐιΙΙ» ίιιΐΐ , ΗΐίοιΙηκίΓΐΐΓβ ΐφρίι. Αο 
ροίΐ (ηΐΕΓνκΙΙιιιιι Ιοηϋίιιι ΚκΙιιιΐιΐΙ ιΐτιιρία ππίιιο, 
ϊρϊυ ριΙΠΒΓΐΙιαιη > &ο1ΐϊη« ίικρΕίΓίΚίΠι « οιΐίυϋΓΟ 
βιΐιΐιίΐ ■ (|ιιί Μ ΟΙΐ'ϊίΙβηχ γβΙϊ^ϊοιιιϊ ■:οΙηιι1ιΧ ρο- 
ΙβΒίαΐτπ ιΐβιΐίΐ. Εηΐ ηϊπιςιΐβ (υΐιαπυϊ (υΙ ά<κηΊ- 
ικυι) υϋΐι ιυι «ροηΐν αιΐ ρείίΚΐιΙΐοηΒηι ρΓορΐηιυ». χβΐ, ΟΙϋν μι τήί »1; Χρ;9ΐϊν, Ιφινχΐ, 1^I«^ω,- &»- 
νήικαι άπ«ιτήϊα(, ίτ:ί τι δ:3μιυτήριον, 4 τοϊΐ ΙιΑ 
βίνατον ίξήρητο χτΐεγνωΐμίνοι;, φ^ροντ*; ^ιιηο^ 
οιν. ώ; ΐί μΙ) »«» ίχ ιών «λητών. 4λλ' δϊϊίρον τ);* 
λι4 ξίνο-'ΐ ««γι^τΊ* ΰποστηνίμιναν. υΐ βυνΐΐϊίίωτιι 
Εϊ, ήΐαν γϊρ οΟχ ίλίγαι ίχ βαρΕάρων ίψ' Ιιίρ^ι; (ή 
τ;βιν αΐτίαΐί ιι>κ'|ιΐ9ΐβμ'νβι 4πο6νήι>κ(ιν, ^ιΐΐ^ 
Βροιπύν Τι καθίνη,-, χαΐ τ1]ν άνβρωίΕίνι^ν 
κατβιχτιίριντι;, τιρίνοιάν ΐϊ Ιτηιήβανΐα αίν^ β& 
τί^ν τυ/βί•αν χίΧ τ:ρ'>ΐ Οιρακίία; ηι^ύιων ΐΜβη- 
μ4τΐϋϊ Ιμπ.Ιρω; ί-/ονΐ*;, ίνϊχιήιβνΐΐ τί 6:4 χρίν<ιι/, 
και των ίχ των Γ)ιΐ]γ£ν άπήϋβζιν τριιιμίίαηι. Ή* 
£1 Ετι ΐκΗ τν β3νβ-Π]φ1ρΐι>ν ίΐχην, Ό Μ ιών Ια- 
κώβου βΙριΐ'.4ΐιτύν αρχιιριΰί, χλίτοι κρ4τιρον <ιΑ !ϊ! πΐΒΤΟΚΙΛΠυΜ ΙΐηΕΗ IV. Ι?2 

ϊ1 κ«ρ\ ΐ);ν ϊίξιιν !ΐ9ΐφ!ρΐ3β3ΐ έηϊχΟώ; η-Λ; ίκίΐ- Α ϊίϋ 3 δίιΊιιιηΙϋ ιοί ποίεηι βο ϊηϋιια-ΙιαίυΓ ; ίιΙϋΪΓίΐι άΟΙητ^ «( ηροΐΐίχα τξ ί»1νθν, ΝβιΙ τ.ίαιν π^ιβι^γι 

Κ>\ )Μτ& χριΐνον οίχ βΧταν, Σ^ι;[θϋν την ψν]()ιν 
Ακο^^ί,ξανιο: βιαία],-, αίτϊΐ τίν η»ριίρ;(ΐ)ν έξΐ]• 

θρηΐκΐύ^ΤΙ ^ρι'χίΜ- Ήν γίρ βή, ωι»ρ ϊψηΐ'ί', 
4 αηνλτΑν ούχ ΟίΧοθτν ίηΐ τΊν βωγμλν Μχινημέ- 
νο; , ϋί* δπϊ ^ιιχαϋ^ κ>ΐπχ|ί1 γν;ύμιιν Ιναγ4μΐνα;, β( ρη•! οΐιΐΐιιιι) ίΙΙίυί ίΐβΐίιιι ΰΓίϋνίΐ . £1 ϊιιΙ^ιιιιί» 
ϋιιπίαίιΐ (Ι)ΐΓϊΐΐίαηηι ιΙαπιοη^ίΙ. Ναη €ίνϊΙί1ιιι$ «ιΙϊ 
ΓυοΕίΙυοϊΙιιιι ?χ€ΐιΐιΙ«ηκ, 3ΐΐ|ϋβ ίιι ειριίνοηιιη 1ι>«β 
[)ΐ)Ι>ΓΠ5. εΡΓίΙ ίοΙίΐΓΪΛ ϊίίΐίΐΗΐη ρΓο ίίκηο |[«ι»Γβ 
ίιι«ϊΐΐ, αηιΐβ |ΐΓΑ ΰΙΐΓίΜΐιιιίι ακ^ο^^'^'^ο'ιΐΓ- Π'ΌιΙ' 
ϋ;ιιπ ιιιοΙ)Γ•:ηι Ι1|ί& ))3ο ταΐίοπβ &ο ίιιιι«((ΐ(ΐ)ηι *Γΐιί• 
(ηιΐιιβ. Υι-πιπι ίρΜϊ οοΙογ !11β ηοπ »Ι νίϊΐ» ίξν.ο- 
ηιίηΐηΐΐΟΓ, ηυιιιπ Ι'ΐΐιΙο ρτορί» ΰΐιηχιιι» ίΐί([Ίϋΐ3, 
ηιιίίιιι οοηιΙοΐ'οηΙιαΙιΐΓ. ι ΐ,ζα, ίηηιιίΙ , βΙί^πΐϊΜ 

ΓΐΐΙΙΙΐίΐΐί Π0ί1ιί^6'υ ΟΙΐΓΪΐΐ! 1π ΓΟΓρΟΓί ΙΟβ» ρΟΓίο'.Ι 

Ι,ηιπηΐ) ροπΜ βιιιοΐίΐ: οίν'ιιαιϊΐ ρί|Γ βΓ€ΐιι . «υιη 
ρο*( ΟϋΒ«ΙΙιΐΊοιΐΡΐπ ΓΓΓίΙίΐιιιιι ιΊΐιϊ (πί^^θιο ΟΪιι ρ^- 
*ϊι$Εΐ , 3 Βυΐοηο μο•Ι«ι Ιερίυβ ιϋ ίηιρ«Γϊ1(>ΓβΗΐ Δι4 ν«\ μΐτΐ Ήι^ι ίχίΐνί,υ χεί^νιψ ιίθ'ΐ έπίκαυΐο, β ^ι)^ηηρ)π Ρ^ΐΜΊ>Ι'>βυιη πήΜυί εΜ. Πεβ ίρίίοι Ιΐϊο- Ατιμίιν μΐναν ΧρίΜΐινών Χϊϊίψηψΐ9;ιίϊβ(, ΐής μ 
ϋλιΐί ΙοΊ^ικία; «Γ; {ΙχρΕίροι; υύ μίτβίιί^ϊις, 
ΑΙί* 1ν βιριιΐιώταη' Αγων μβ'ρα, χαϊ Ικίβημΐν τι 
•/ρ&μ» φίρΐιν Ιϊ μΙ; βτβΐ.αΐΐ τιροβτίΜχώ;, Ιν'ίΙίν 
ί* τοΰ ](^ιιατΐίΐ χαΐί^Γ,Χοι 1>ΐ4: Χρΐ9:ιανοΙ, τινί 
ΑΊΐΙΐ9{4ίν1ιι ϊΊΐϊΐβκιιροτϊρΙίιοΟβι οΜμενο; αϋηΐΐ. 
Τοίί 51 βν« ^τιμίΐΐρον ίχΐϊνο ίο«ϊ τ1 ;(ρώμϊ, ή 
«ϋν Οαιΐλου βιΑ Χ^ιοιϊν ατιγμάΐων, οΙ; αύτϊΐ ένβλ- 
ΙμοΙ^πο, ( Τά βΐίγματβ τοΟ Κύριου ή μων Ίηΐοϋ Χρι- 
βΐβΐ ίν ΐφ •ώμιΐ( μοίί, λίγων, Γϊριρίρω.» Λί'ιρο; 
II 1 ηκρ'ΐρχηΐ ϊϊι; άγ£ι; πΟ^ωί βύχ ύ'ι.ίγην χρί- 
νον μΐϊΐ ιάϊ «Ικίβΐ ϊή» τίί^χ^,^ιΐιαν κΑ^νψ ΐιΤΊί- 
να<, κριββΐνΐήΐ ιΐκΐ α«υ1τ&ν ίιείμ!ίβ>ι ^^; Ρ»ϊΐ- 
Ιία ΊίΜννην τίν ϋαίαιαλίγ» (ηίριν. ΐί μίν βνν Τ•ίαΙ}ΐποηιιη αιιΐίΙΙίΊίϊ πΙ) ίιιίΐ!π3(Ι ϋπΓΠΐ ΐ'ίιικι'κιηαιίί 
ΓιιΟΓϋΐιΐ. ΙιίιΙυτυι <ϊγο , ιι»! ΕΐΐΙίϊίίΐΐ) Π]ΐΐΒΐιιίηϊΒ 
(κΐίΐ Ιοαηηβηι ηιοι1βΓ•>ιι)3π) ■ΓΓβρίι . νΐ »Ι1ί« ιιοκ 
ρ^υΓ^πιπι ιΐΓΐιίηπι, βΐ βι^^οηοιη Ι'αΐηιηβπι Τ1ΐΐ<^ 
Β^ΙοιΓ.ΓΡερίΜ'ΟριΐΝίΓηιΐϊΐΧ'ονϊΙ.ΟιιβηικΊ Ι-!θΓΐ<τ.'ϊ»ηι 
ς'<3ΐιι «πΓΐΙΙιΐί «Τ.-)). ρηιΓι^ηιιηιιιι, Μΐηιιτ.ιίιΐΓ ΙΪΚΐπΊ 
3^1 ρ'*Γ(Μ:Ιι>ϊ Τ1ι^ΐΜIοιι1^<'η$I!^ Αίοϊίιιπι Μϋίικ.ΐιΐίοιι 
ρΓοΙοΗίΙιΐΐίπιιι , «( ΛικίΓΜη) Ραίιυοίοίυιη ΒίΓΟί» 
ίιίφΕΓΐΐηίίβ |ιπ«Γ«ϋΐυιη, (αιΐί)ΐΐ3ΐη νί;ιΐϊ£') ϊπβΐηιιίί, 
768 "'^ ιι<3ιιιΙ3Ιγ31ιιγ , ιιιί Βρίϋϋκριιιη κυιηιηα 
ΙιβοΕνοΙβηιίΐ ΗυιικηΟΊΐιβ ΙιοππΓβ βυίείρηί'οιί. ΑιΙ 
ίΙΙί αββ Ιιΐΐιτπ& ίιιιρβηιΐοΓϋΐ ΐ'ΐηιβΓυηΐ, η-.ΐ ^ρίΜΟ- 
ρπιιι ΐΐι»«ίρβΓαηΐ, ρβΐιαι ηη^βπΐΜ, *« ίιιιρΕΓ3ΐοπ 
υΙΐΐΐΗειοι ; ίη «ρΐϋίνιη ηιιϊιΐοη βε «ί ΡμΙι-οΙο[|1 ««ΙΪ τίν Ίιροΐαϊ,ύμων 1ιράρ;^> «ίτω; Εβ^ΐν Ιχρι ^ ρβΓίίιιιη ΐΐΐοιΐ, ιΐηιιυ ίιΐΐο €3η[3οΐΐρηο, ()υΙ Μη ^Ιΐβιις ίκ' Αρχήΐ.ΊιΙβωροΐϋ Α Η]ν Βν^αντίιον 'ΐη• 
■ΕΪηβΙαι μιτί Ίαι^ννην Χαχώ* Ιβννον, ^λΐου; τι 
οίκ ίΧ'.γιοΜ κΑΐΜν άρχιιριΐί ίχιιριηίνα, *α\ Γρη• 
1~)ριο« ΐ6ν ΟίΑβμΙν, βΕΐ3βλβνίχηΐ. Όν Ικιΐ ιΐς 
τήν λ•^[ηϋβΐν {:$(( «τΓλΧϊϊΟιι, Α ρ!ΐ3ΐ1('ν{ τρίμμι< 
αιν Ιι^ωίΙβζί ιιρΐ; ϊοί( έν 9<3«α1ον(ΐ(ΐ| 4ρχοντ«;, «! 
^ββν ΐΕί>ωϊοβί6ϊ«ΐ; ίί 6 ΜΐΜχ(τΐ|; Άλίξιο;, «)\ 
Άνβρί»; < έπΙ ΐΙΙ; τρ1π^^<1ς ΠιΧαιολίγο.-, χιΧεύοντα 
Λν άρχίίρία μϊΤϊ πίιηί ιύϊοίβς ίίχιαβκ χ»1 τι- 
μής. 01 ίΐ ούιί τοί- [1»ϊιλέωϊ γρβμιιαιιν Ιπιΐβΐντι), 
•&Κ τί^Αρ)!(ΐΙι^α ίΐ5ίϊίχοΐ'Μ• Αλλ* ίναφινΐϊν 4ικ(- 
ιη* τϊ ύπί ^ιιλίχ (Τνιι ■ ττρΐ'μβιν μίν ώ, τ^ Πα- 
)Αΐβλ4γΐ)ΐ βαβιλ:! ιΐροηιιΐμινοι, χα\ διϊ τι.>ίτο Καν- ίπφςηο ιροΙί;ΐίϊ£ΐ. ΓΐΙιοΙΙΐκπΐ : «εκ Ηυΐ«ηι , ηΐ 
ΤΙιβΒΜίηηϊΐΜΐπ ΒΪΙ)Ϊ ηΕΐιηΪΓϋΠ'ηΙ. Ν3ΐη ηιιη εο'ΓΒπΙ, 
ηεο ίιηροηίΟΓΐ βιροϋϊιιιιη «ικ , ^πταιη (ηηΜυ) 
3ΓίηΊ& οιιηιρΓίιηκΓϋ (ηυ-ιηιΙ'ΐ ]ίΐιη Μιιΐ'ΡιΙηπίΑΓη ιιηί- 
τίΤΜιη, ΤΙΐΡϋ.ιΙοηίίΛ ίΚΓβρΙ», ΟγϊΙ«» Οΐ'ηιρίΜίΙ), 
οΐ ΓΜΐιΓκίΐιίπι ίπ ηρρηΓηιιιιη ίηι;•'πΐ«;πι , βί ρ<τ Ιτγ- 
ΓΟΐη ΙιοΐΙίΙοη ΐΓ9η$'>Γΐ>5, ίη ε]<ικ ηιηιΐίο (^3Ε(Γ;)ιη^I;1• 
ΓβΐϋΓ, Ιι>&ο»ηυη ηΙ)ϊί<ΙιΓοΐ , ηιιχ ΟργΙ ηοιι ρη^ίπΐ : 
€ΐ3ΐβΜΐ ίπϊυρεΓ ηοιι ρ«Γΐιιιί»ηι ηιηιΐο, ί^&Ι ίρΐΛΐιι 
ηυθ(|ΐ]Ε,$ί ά'κΐ ροΐ6Μ,>ηίιιι.ιπι,ιιιΐ3 οίΐιίΐ ι^ϊοΐιβίίιιβ, 
ρΓ.ρ ΤΙιβΗ:ιΙν•ιί»«ρΓΜΐΐΓΐικι, ϊηιρ'ίΓ.ιΐοηΐ ]υ0ηηιαϊ- 
«υιιτί','ΑΟ ιιίΐϊ «Α) ιηίϊΜΐϊ ίχΐβτβΙ, ΤγιΙι^ΙΙΪϊ ιιγΙι^ιη 
ΒΐΙιΙί'Ιιιιοε ιηϊιι;>Γί ΟνΕΓίκτιιηι. Γη»)! 3ιιΙρ» νι-τΙια ϊβχοΐίζηνψ ϊψ ρΐίιλϊϊ -ολιμιΰ-Λΐ;, ίΧϊΓ/ον 4•#);ρη• „ ι1»γο, ηηπρ6 ουηι > ΙΙιιηιχιΟΓϋιιι ίιηρΑηΙοΓε ιΙμ'Ϊ- 

θιββ>1•νΜΐή{ 4ρ;[^ 1ηρι)^β10-^ντI{. Ιυννϊίίΐ»; γΐρ 
ώί οδ(» ^ιιλ<! ί^ίκν βύτοί; ίκ-.ίναι ίίιίι ϊ1 Μΐϊί- 
£«νΙα« ιιλ*ΐΜ βιΐΐαλΐΐίχη: ήϊ^ κΙιϊϊ ίκ^.Κράλη 
Ιχ(«β«ι. Χβ\ μ•γίλιΐ! ϊίίιΊοί τή; πβρ9»χϊ»ί|;, ιί 

μΑλ«ι β[3ΐ»λιμΙα(ΐ τ« ΙΙι^ί, χλ\ ίι μίβ]) βΐριιι. 

«(β«ιίιβΟ«ί ηοϊιμί^ι Λί-ίονς , ιιλίΛρίΐοϋντβ, 4 Ινΐμι- 
ζ»ψ ΜύιΛτα, ιίν «■ Κ^άκΓ,ν β; χρήματα μϋνν, 
Αλλ^ χαϊ αύί¥,•$, ι'. ο'•;» τί ιΙπβΓν, ιην φίλην «ροη- 
ββμίνον ίβιίιν ύ::ίρτοϊ χνρΐϊΐ (^ιυ^λονίκης ιΐνβι, 
έίχίψβνιβ ^ΐΐΐλί» μίν άηωΟΐΐιΐα-., χϊΐ μί) 5π" «0- 
τ4* «(ΐ4ΐν, 4πΐΐλΐ[ν χ«, <( μή ίψη ήιυ)(άζ(ΐν, ώ; 
παραβώβουβι ΤριβιλοΙ; τΙ^ν κίλιν. Κράΐην Η <ρί- ν8Γΐπ1, ί»ΓίΙβ 3(1 ιΙ'υιη ΐΓυοβίΙιίΓοβ : βι ίιίπΓπι κυβ- 
άβιβ ΪΙ1Ι, ηβ £β ΒΓΐιιΙι ροΐϊιιι οο^βίβ. ΐ|η.-ιιπ .ι-•|ΐι1ΐ3ΐ•! 
3ιιίιιιϊ ε1 ΙειιίΙιΙθ 3ΐ1ϊϋθΓβ ι-οηβοΐ'. Κίΐ' Οίηι υΐηιιι:- 
((ΐιη. ΐΐΐίτυηι ρβτ ^Ιΐβκιιη ΓορηΙιιηιιΙ. ίρ^ί ^^>ίI3I•■ιιι 
£ί1•ΐ >ίιΐι1ΐε3Γ' , «3ΐ|ΐΐί Γηιί. Ει ρΓΟ^ΓΜεταιιΐ ϊΙΙίβ 3<Ι 
Ιβίκροΐ (Ιοίΐ. ΰΓΐ^οΓΪυκ ΡβΙιΚΜΐ ΤΙι«>&3ΐιιιιίο-ιΐΒϊυπι 
βρίιι,ηριιι 3 ρΓβίεείϊι ηοη πιΐιιιίββηβ , ι««¥.ηβη» Ι» 
Ι^ιπηιι ΐηϊΐιΐ3 ΐ<ιη«ε<Ι1ΐ; ηιϊ >1 ίιιιριηιοΓβ ΐ)ΐι& ρίΓ 

ίΐΐίΐ Ε1ΙΓ» |ΙΙΟ%1•ΐ:€(|1Γη Ι'ϊΙ. Ργ,τΓκγΙΪ ΪΙ'ΓΟ ΤΙιοίΜΐΙο- 

ηίΐ'χ, ίη ρΓΪιιιίί!|ΐΐ(: Ραίχοΐο^ιι-ί , Ζ^-Ι-ιΐ3ί (ιγοιπι μ 
|(.|>ειι$, ηΚι1ιιΐΐρτορΐΕΓβιβΊΐ|>ΊιρΓ.ι;ΐβϋ<:ιιΐϊα ΐετΓΟίί 
εηΐ . 0ιιιΠΕί[]ΐιη ρ(χ ηιβίιι ίΙΙι »; ΐΐιΐιιιιίιΐϋΐιΐβ*, 

0>ΠΐΓ3 Πΐυ£9ίΐ3» (1011 >ΙΙ<1θΙ>ΪΙΙΙ. ΙϋΟΕ «11319 ρ4αΐ4 • £ιί)ΐ. VI, 17. ^ ιη ίΟΑΚίίΐβ ΟΑΝΤΑευζΕΛί ιη (ΐΓίΝΊη βίίιΙ 1-1)1 τιΙ>ΜΓ« ^υ|ι^(ι;1 (ϊγπιϊι ηιίιιι ϋβιτιρβί!! 
ιιοη ροΐΕΓ^ι), «ι ϊυρΐΓ, Ι>«πβηΓίί• ιχιΙΙίη ρΓΐν•ιίιη- 
()ιι« ΓηηΙΐΊηΐ(Ιϊϊί>Ιιι•|ιΐ(πίΙΐ0Τ£ΐ, Ρ•ΙχοΙοΕΐι«ΖΐΙοΐίϊ, 
ΐ]υ»Γ«υ> •υ<ΙΐΓί3 • βιιΙΙο ΓαιίηΦΓβ αΐιΐιιχη-ΐΐϋΐ, ιϋ]υ- 
«■ιΐ(ίΐ>ϋΐ , » ΪΙ1 Γοιο ΐΡΐιιΙιυ«Βί( : ςο) ιΐβ κ ραυία 
Μη <Ιί)ΐίοτ(•ιαΓ. 


](ρίνβν. ΓρητΑι» «; (ΐ1ν ο^ν44•β«α}.θν|ιΐ)(4.ρ2ΐιρ({ιί, 
Ιμ\ μΙ] ιΐ4(&ίχ«ΐ(» «αρά ιών Αρχΐνηυν, ({« Λήμνο* 

κρ4ι<ρ«ν ηχραβιιγμάιιβν, Χ)1 τι4«ίί ύιητηήκτηιν. %λ\ οΜίν ίτίλμωι άνιιγρΟίΕΐν. Λιϊ χ>1 μαά (ΐιχρί* 
βΜιλίωΐ (πκικιΙ^ χαΐ ι^ιργίαίκ; προιίγκβαι τϊιν «Λυ ρΒϋλβμΙιιου, ρI4^ιοΟΜ γ4ρ ΐοϊς 4η1«ι{ 
ού« ίςήν, μ1 βιβκΙΐμαΜ <ι4μ•).βντο( ίκ' ιίιρτινίαίΕ οοικβίί « »*Χ Ιίιοηχχαΐζ, 6 ΠαλβΜΪ^γο: τύ* 
κάι^Λ τολμώϊΐϊΛν 9Μνι-#«ΐ(ϊομέϊων ζΐ)λωτών, 4ιή μίίης «β(Ικ»κΜ ιη( ιιί)ι•«;- Τβ<λι ιΛν ο&ϊ ΟβιιρίΜ 

•ίρήαΕτι)ύλΙ^ΐ|ΐ. 

763 εΑρυτ χνι. 

ΙΐΐίΚΐΙκ) /(ι ραΐήοηΐιβ: αρρτοΗίατ αί ί/ΐΜ/ιρίι. Ιι• ^ταΐίαπι ίηιριτιιΙβηΊ ψΙ^ί'ίο. Ιηψιταΐοτ ηβΗ^ΛΜΜΚΚ 
<Ν<π πΐοΓΐ- ηι'■^I>IιI^(ι^. ίΊιιΙ»ιΙι.•ο ΙΙίτηίΙΐίΐαι *]»κοί\ο ίη ιιιοπιιιίίη'ο ίΐατηαηΐη κ »Ηΐΐ}•ατί ίο^•ΐΛΐ. θα» 
Ι* ί'Ιί ιοάί αίΙ}ιιιιαΗηΙ. ΙΰηηηίΙΐΐϊιη ιπ Ηαηΐΐιιϊι (Ιί^ηηι. {.'Ιΐίπτ ιηρμΙΙι-η ΤΐΐΊΜ'βπι^ΜίΗΠί. Ρτβ- 
ΜΜίιιιΙΐΜ α Ι'αΙ•ηιί0ΐ)9 άϊκηΐιΐ. ηαίιη αια ιΐίΙ•( ρ^ΙΙιιιιΙ. ΧιίοΙα: ίι^ηαηια^ ιι^ίκη £Γα'ί ρΓβ^^ιν. 4"! 'ρ*•>* 
Μ «ίΡϊΐ ΐΟΓΤπιιιρϊΙ. /ιπ)ΐ('ΓαΙβΓ ιιυϊίΙΐΗΠΐ ριαιηίΙΙίι. ΙΙαιίηιΟΓ'ΐη πιιι. ΝίΠΐίαηα ηιίηιίΜΜ 4λ ΟτΐΐΜΜ 
αύ ατιΐΐπι ΙΌΙααΙοφ ϊτΗμ(ταΙοηί άίρίΐΐιΐίΐάϊΐιιτ. ΙηιραιίΓΪι ^<ίϊ«ιη ΤΙιαίαΙνκΙΐΛ Γ(1ίη^ιι1 μμ ρνΐΐ. 

Ρ«ΓΐιΙ (βπιριιβ 1*|(1οτα ριΐΓίικΙιι κϋϋΐ πιο Πι- Ο ΤΊηϋ(!ΐ«\ Ίΐΐϊοιροΐ ί χιιριΐρχη; ΐΜ>νί;η(, ,1 ΙΗμ• βιβηιρίο . ηιΓι ιΙίΓηπιιιη ηπηίι ϋεΓβηι ΐΕπιιβ- 
Γ3ΐ (Λ), ίΐ βΓΓ|;<-ιη άίνίηο απίπΐ! «ιιιογβ ρβυεγΜ, 
ΙηιρΡΓϊΙοΓ 011ί>[υ<ιι ίιι β^ιιι ϊηΐϋ ΓοΙΙοοΐ, Ηίς ριιΚ 
ΜΟϋβϋιιιι α ιιιυιιιίπι» νίΙ» , Ίιι ιιιοηβΐΐΕΠίιπι Ι1ι6- 
ΓΟΠΙΙΗ >ρ(ΐ<1 ιιιοηΐι-πι ΑιΙιο μ »\Η.α>Ιη»ΐ. Οιιβιπ 
ηΐ νίπιιιίι ΜΊΐιυΙυιιι , «Ι κιΙ ιιιίηί&ΐΕΓίιιιιι Ια1« ίϋο- 
■«υιπ υιι^>ι^{ , ηι»Μ ΐΗΓβπιί 11;τχ.ιιιΐίιιιιι αιΐιΐιιτίΐ. 
ΐ.»η «Ιιτ(;ΐί•>ικ-<ιι ερίβΐορίΐ ΐΕκΙίβιιβ ρβΐΐβιιΐίΐιιιι, 
4|υΑα<|ΐιιιΐ) ηοα οιιιιιίΐκιι . ο αΐιίί ηΐίυιη ηυιιιιηιπ' 
Ιϋ>ιι«, ά»ι» κηΐΐίΐΐΐϋ ορι-η, ίιηρβηίοΓ ιιϋ ^οη«^I11<1(η 
ηΐΗΐκι ίιιιρ•ι)ίΙ ; ΪΙ> ΓαΙΙίβΙιιϊ ΕϊΙεγΙ• οπιηίιιιη 
νβΙ'ΐιΙίκ )ΐΓ9ΐίΐ(ιι• Μ[. Υιτυκ• «ιΐιιινιτο ίιηριτιΙΟΓ 
Φ( α)ίι>, <( ρ«Γ Ιΰπιριιβ 1χ•ΙΙί, ΐΐιιη «οΐίιίι^ηίΐιιιι 
ΠοηΐλΐΐΑΟιηι Γχ.-ι^Ιι.αιιτ Ιΐ3ΐι>1 νοίβιιΐ, κβιΙ ηο€ε»ί<«!« 
ΒιΙιηυ* ΑΠΙΙ4 (ΓΐΓϋΓϋΐ 
(■ιΙίι«Γ <|ΐιιρ|ΐη §Γ^^^ιιβ 

ΐηΙιιίΐΜΐ), ηιιιΐΓβΙϊί» Ρΐιο)*Ι οΐ]ρίΑΐιΙ,«( νίΐιηι ιίΓυοαΙ 
««ΕΑΐϋϊ ΙκαΚιιίιηιιιι ηρυΐηη*, ΐιικίειοηιιβ ρο^ΐ 
Β(Ι•.-ρΐιιι>ι ίιχρεπυιη ιι*ΐΓ6ΐιΐη ίπιΐβ ΙιΐΓΐιαι «( οι- 
ηι υπι ιιιοΐβ» ϊη'οΙοπιιιΙβΓ ιιιιΐίιιβιτ* , χο ^ηιιι 
\ίνίΐιι]ι ρΐλπίιΐιΐ'ΐι ιι>ΐιιίπιίι|ΐιβ . ιιβ)Γΐι|ίι>βιιιη ιιι- 
•ρίΜΠί, Γυιιΐ ΙΐΥΙΙβ ΙΙΙΙ)Γ« ΙΟΙΙι ΐυ» ΟυιηιιιιιηίΓ*!; 

ΗΑΐυυηΐΐ)!» ααιΙ*», ΙγϊιιϊΙιιο ίυ ^βιιβΓυιη ίιηρ«π<•, 
ηιιηιΐιιιη η^ΐιιιβ Ικιπιχύ• ιιιϊΐΐΐ'Π;, ιηοιιιοΙιοΓϋΐιιιιιια 
ΙηϋίΐιιΐΒ «^^ι»Γ^. Ε(Γ«ιινηιίι, ϊ|ΐίί«ιιι ((ΐιΐϋΐΐιι ■<] 
ΐηιιηαιΙβΓίυιη Η•ΓΐΙιχ (ϊλ ΜΊγ-\ιλϊ\Ί» φηηιί Γ^ΙχοΙο^ί 
Μ>τ•» ΓυίΙ) υ( ίιηρί'ΓΐιΙοπ «τ ΙιίΓΓβιϋΐιΐο πιαίοπια 
ιΐ«Ι>ί(ιιιη Ρ) οοιιομΙγκ , «1 ίΙΙίΰ πιοηοΐΙιίΓαη) ίη- 
ιΐιιΐηιπ Ιιηΐιίΐυ , ηιΐ"ϋ ητιιιΐΓβΐ νΊ\κ οοηβιιοΐΡΓί ; 
ίρ»υιη «ιιΐΐΊΐι ΓΙιί1νΐΙ>ευ II^Γ:ι•'^^^ ίη ΤΙΐΓίΓίι ^ρΐκϋορο το!; βρίϊοι; Ιΐϊ' Ι«7ΐ |ν{[ΐηρ4-^ΐΐ, ιαΐ «1 κοίμννη 

τΐΒτρίϊρχίΜΐί Ορίκοι; Ιφ•.»(3 . »1| χβϊΐ »^• *Α*ίί 
μονζ ιών Ίβήρικν μιτί τί]ν 1χ το5 χββρου Αινχύ• 
ρηνιν Ι'ΐιΐΐρΙ'^ανιβ. *0ν ΙίνΙ 1κ-^(Ι««4 Αρ««τ,ΐ **• 
ΐιΐϊοκίίβοι, «Ι ι:ρ4ί τ•)-* ϊοιβύΕΐιν β{«χον(>ν (Τ»κι 
Ιΐΐιΐί,ΕιιΟν, ήταγιν «Ιΐ Βυζαντιον ιριήρη κ<)ΐ4«(• 
Άχβιμένων Μ τών άρχίΐρίιον πρ4; τήν βΐριβιν, Λ 
ΐίίνΐι.ιν. χβΐ ΙΙΙην ίλΧην κρ'^6>1Χ«μ'ν(ι>ν, βη«»Η|:« 
πολ/ΐιν (Ι3(ν(γχών, πά«τα{ (κίιβί» 6 Ρ>βιί(1ΐΐ «ν- 
βίτΟιι, χ»': Ι^ΐιρ'Λ'ηιΙτί) χωι ΙλΧων ηροχρι4(ί:. Ό 

μίν χβΐ «ρ4( άνίγχτιν «βλέμΜΐ προοΙχίαν «β'ι 1ιII|•^ 
«Ι ι(ΐΓ<•ρ|ίοαϊ1)ΐ» *Βι.ιτ•ΐΙ ε λααίαΐ{. ϋλως χΐιρ αύτίν ΐί χα\ ΐαΐι( 9νι«ίντ«{ ού 
!£ (.11111 ϊ(ΐί« Ιΐ«ι|ΐιιι1ιιιι11 Ιιμιά; βιοΐβώ^Ιτΐχι Ιν(|ν, ήί-ίω; β1 ίχ'•''* Ιιρί-ί^Λχ^'Ψ^ 
βΐΜ'Χίϋΐϊβιι, "«ι τοΰ «βνΐΐί τιμώμενο; ϊϊ β^*ίήν 
ΑηρβγίΜΟύνιι, χβ\ 5βτ<ρβν μΗΐτϊτών κραίΓρ^η** 
Α;^ιι Αχθ4μινβ; «ρ^ΐ ΐΙ» 06ρυ6ον τ6ν Ακϊ ής Αρ- 
χής, κβΐ ρϊου γϊίϊΐνοΟ. χι\ Αηρίγμονβ; Ιρΰν, 1•«ί- 
ψηβ μιΐΛΕ!ρί]ϊΐι; ^σιλίΐΐί ΐής γυνβιιΑί, ι*γ< μίν 
βΐ9ΐλ(ιαν ταμβρψ ιψ βιβιΧιΙ «αρββοϋνιι, αύ«)(< 
Κ λν«2(ορ(ϊν τών ιιρα]:μΑτ«ϋν, καϊ μ«ν•;^6ν ΪΙιΜμ 
ρίον. Κα\ βαβιλίΐχ [(Ιν βΜνΐΐιντο τ(|ν ΕΙρ^νΐ)* «ρλΐ 
τ6 τή: ΜάρΟι; «ρΐΐιγ^ρΐυ^μιΐΜν μ»Μ«τήρι«». ή 
βιβιλέι»; ήν άίίλι;)] τοϋ πρώτνυ τώκ ΟαίαιολιΙγΗ• 
ΜιχβήΧ, τϊνίβΟαι ώ; ΒαιιΧίί πρΐνήνβν 1χ κρώτον 
χΐήρου, καΐ μοναχών (ν&νβιμίνιιν βχημα, τϊ* ΙκΙ- 

(ΐηηιίπΐ|ΐ τής 4ν θρίΐκτ| ♦ιλοβίΐι» 6ί»ιΑξ*τι* £»■*• 
^β^οI^^ ΡοηίαηΐηοΙίΒ. Μ 


(Γ>) Ι^οιηα ΐβΐ ίπ βπκο Ιηπ^ίοΓ ηιιαπι ορυ> 
«ΊιΙοΐιΐΓ. Ν»ιη ι^ιιηιΙ βεΐ[ΐιϊ|υΓ. έν!ιι:ρ!ψαΐ, ιΙεεΙ>γ4| 
ηίΙιίΙ (ΐιιιΐί^ιιιπ. )ιγ>:1«γ ππικιηιιπ πιιηΐ"υη), ςυίϋιι» 
ΙιηΙοπίϊ ραΐ(ίϋΓε1ΐ3 ίϋι1ι;ίπ ΙΙ)ΐ;ιπΐίΐ) ιιιι υΐιιίηΐ'ΐι. 

(7)ϋυαιίι1^^^(:ο^^I.1κπ)τ|X^^ χλήρ«-4.«ρϋΐοιια ΙοΠί, («χ ΙιατιάίΙακ. ,ο^επιΙιιΠ) ριιΙ«, 4ΐί ριιτριί<«» 
γΧΐ^ραυ.ίχηιαίίπια Ιια ΓΟΐίΙαΙί ; ΓυιΙ βιιϊαιΜιΗΐΐΑ )ι«0 
ίΟΓΟΓ ΗΙοΙΐ3ΐ1ιβ ρτίαιί Ρ)1ζϋΙοβ>. ρΓοανϊϊ ϋ>Βΐ»- 

ΚυΐΐΙΐί Β\ΛΐΐΙΒΛ, 
Γ 1» ΠΙδΤΟΒΙΛΒυΜ ίΙΒΚη IV. 1Μ 

ν.«, ού )»4Μν Ιιΐ τ||ν λλλην 9»ν(9ΐν χαι παι!ΐί«ν Α κ ιοϋ)ίΐΐ7κ (ηοη ιοίαπτ ςιΐ(> ρπιάβπΐίι «Ι «πκΙίΐΙβίΜ 

()υϊ ρΓοΓιπΒ, ιιυα ΟΐΓϊβΐϊκηβ «ιι,-^ΙΙεκΙ , ίο) (ΐΐιη 

Ι|Ι•ίΐ τίΐΚ ΙλΙιΙΙΗΚ, (ΙΓΟρ^ ΐ)ι1<.'ΓΙΤΠ 3 ρΐίβηι 11^1 

(•Ιιι« , ιΙι1ί|[ΡΠΙ<Η η ιΙίιιΙιίΓΟίΙβιε ίιι κ.ΊΐΐΗΐκιοηίι 
νίτβηΊΙ, Ιιαηιπι Γβπιηι «ηηβ ηυιπι πρ^Γκ-πι νηΐ: 
ιιΐ η ηιοϋΓΠΐΐοΓ μιγγκ Ιαιιτχ ίο ΑιΙμ ηιηηΐβ ) 
ΓϋΐΓΪΙιιι» ΙΙίΐιΙ^πι >πΙβ ρρίιοοραίιιπ ιΙϋΙί^ίτβιιΐΓ, 
7β4 3ΐΊ(ΐβ ιηΙ ϊΐίπΐ ίιι Ιιϊι ΐηΜηΐ(Ί>(]ο« )<1οιιγιιι 
>ρρ^ΓνΙ<χΐ). ίιι ιιιηηηίΐΐτίο &ιιιηί ΗκίηοΙΙ» ιίκι 
ορρηί'ΐΐϋΐΒ, 61 Ιηιιο, ηΐ ίο ατίχ, ιιΐΗΐΐΗβ μ- 
ΙίυιΗο , ιίψιβ Μία »Α ΕυΓλπ4ιιη ιηΐιη.ιιιι , 
ίΙΐ|ΐ)6 λΛ ΟϋαΐΛ ρΓβρίβΓ ^ΜιIΓ>^ι*β )η τίια πιΒ• 
οιΙ»ί |ΐΓορϊιί^π(ΙιΐΗΐ βρροΐίΐΑ. Λϋ<ΙβΙ)ηηΐ μ μ1 
Ιι,ιιιε κεβϊίϊοιιβηι &^^Iο3 ΝΙΐϋΙαυι 0*1)»ίΙ.ΐί, <| 
Οοηβίτΐιιΐ ΰ>(1αιι««, ηπί «ιηγπχ ΜρΙαπίίχ ^• «^ν ΐ£ Ιξοι μ\ τ1)ν 'χαβ' Ι|μ3{, άλΐ' όη ιαΊ ι^ μ«- 
•ή^ί Ρ'φ ίκ ηρ'ώτί.ί ήΐιχΐ*; ώς ιΐηίί» έχίον:, ΐΐ) 
η «ϋΰυβίϊ χβΐιφ κιρ'. ιήν 1τχτ)«ιν χρινίω ηοί^ήν 
«ιρί ΐ1 ^«ιιΰιβ; •κΐΙρα•τ Ιβ/^ιν, ώ; χι! ι γ,: Ιιρίΐ 
1ξ>)γΐ[3θα[ λαύρα; τή; ^ν Άθφ πιρϊ τιΐιν ΙχιΙ Οζτί- 
ριον ΙγκριθΓ,ναι, χίΐ\ ηρΐ^ 1πΐ9χι<τ»ν γινίαΟαι, χι1 
Ιΐΐρ^ι; Ιΐΐκιΐΐ^ ■«οιίΐτα ΐΓ»ι!ιιτρί6ίΐν ϊΐ«»•. Κιΐϊ4; 
ΐΜρ3ΐ -(ΐ τοϋ ίτγίου Μίμαντο; ϊρονϊυϊήρ'Οϊ β^^ιω; 
Ιχον ιϋγνώΐ, και Ιρτ,μ',οΐ ίιιολαϋον ώ; ίν τήλιι μί• 
λικ«, της ψντΠΐ Ικ:^ φ'ροντίζΚν τηβ/ΐνου;, κβΐ 
ϋ({>\ ιών ^ϊ» «ίπριγμίνων Ι^ίϋΐΚΐβθιι θϊίν. 
Ζυνιίιηντΐ ί( «ύτφ πρΊ; τήν :κ τοϋ βί(ιυ ίνιχώρη• 
Λ» «ϋΐ ΚοβΑοιΧβί Νιχόλ»»;, Χίΐ Δημήτριο; * Κμ- 
Κ^, βοφίοΐ μίν ε1{ &χρα* Ρ)ί ΙςωΐΚν ϊπιιλημμέ- «ώφ^^να βίο*. χα\ τών 1» το» γίμαυ χιχών Αχ•)!- 
1«γμέν«ν ήριιμίνοι. Δι' & καΐ ββλίή; βιιϊίΐΐί Α ^Μΐ- 
λΐϊΐήξίου ίνμ*•ηΐΛί, χαΐ ΐντ&Ιί κρι^ιοΐΐ μίλιιιι 
««•φΟα» ήγ• η\ νώ* Αμίλητων. Πρώτα μίν ιηΐ' 
ΙΜαι πΐυι χΜν( ρ«υλ>υ»μ^ν«Iΐ, παρί τ^ τ«ϋ 1τΙ''υ 
ΗΑμαιΠ'^ ίρβνΐιτιίίρΜΜ τΐιν χιτί τόν ρΐ*» γ;*οβ»- 
^ν Ικιβι[χνν9θ«ι. χαί τίν Ακι^μαντον κα'- Οβρ'^βων 
λ«ΐ]1>•γμ<νον βίιν ^ιαν'^■:ν. Έηΐΐτα μ:ταΐυυλ(υ3<1- 
(ΗΜί, νί)» Η>ΤΤ^>™* μΐΐλον ([1ο«:ο μονΙ,ν, χαΐ 
ΙΐΜχΰρΜΤΟ ΐϊ βΐξβ'. Αιΐ χιι\ 6 βαΐΐλΐϋΐ χτήΐΐΐ{ 
«βϋ^ κροιήγΐ τ<| μαν^, χ«1 ώς μάλιβτι 1π:μί>ίΕ• 
«, Ν" (κίΙ4*ν τΙ)» «ίιη;<ΐ3« ΐϋιν ίκιτι.ίιίωνϊχοΐΕν ■ 
(1(βαν μέ<:οι *1 ιιρ»«ΐμ£νΒ οΟίίνις «λήϊ ϊών νίίαιη «111^01 θιηίιι^ιΙΙυηιςιι« ρβΠΐιτΙιιΙΪΊη'ΐη 
εχρβΓίΜΐι >ιιΐ|)1βι1 (ϋβηηι. ΟαοΐΙη• ρΓΤΐίρΒοη 
(ΐ*ιι«, ίΐιιΐΓΪΐΐ% εΐ Ι.Ίΐηΐ(ί3Γίΐ3ΐΙ) Ιο^ιιιη >ριι•Ι 
ίιηροΓβΙοκαι οϋΐίηεϋϋΐιΐ. ΡΗηυιη ΙρίΟΓ η Ιηΐτί 
ίΙΙο» ιΙτΙίΙιβΓΜβ , [>1ϊ('(ΐϊι οιηιιίϋυ* ίη βιπ»ηΙ«τΙο 
«Ίποιί Ηΐπιαηιίϊ ΐΓ;ιπΐ|ΐιϊΙΙαηι ΐΜιΐΓ, βΐ β ϊΐΓΐ'ρίΐα 
οιηΓϋΐηιΙίι;ηιιιη,'>ερΙιι|ο5ορ1ιΐΕ(ΐηι «ίΐΚΕΟΐιιιίΕΐϊ* 
ι>Γθ. ΟβίικΙβ πιυΐιΐΐ Μίαΐεοΐί* , ιηοπΜίεΓΪαηι ΙΙαιι- 
^ΐΐιϊΐΐιηι (8) ιοϊΙηβΓίιπι , ίιΐηιιο ηΐααι Ιυ(Ι. Οιιιη 
ο ίτηρ6Γ»ιοΓ ιηυΙίΑβ «ί ρυ6ίϋ«5ί[)πω (ΙίοΙ»ΐ, «ιιη• 
1ιιΙ(|ΐ)ΐ: (ΙϊΙΐβϋΗΐίίίίπιβ , οΐ \ι>•1« »Λ α*οί *Ίίχ ηκΐΤ^ 
ΜΠΟΒ ΐορίκ «ιιρροιΙίΙβΓΒΐιΙ. λ1ΐ]θ« Ιικϋ ρπτΚΤ 
ΐ^υκίκιη ςοιιβιΐίτ ριιριιΙϊΓοί ηοηο ηονβηι. Ριηΐίβ Μι-^ωνηχ^<υν τη; βΊκΧΐΐΐ. Έπι\ Ιί %αια πβρι- οιιιηιΙ>υι, ι υηι |<1 υπυηι Γβ»1)>Γ«ΐ υ( Ιηιρρπιχη τμΙβ ηιυαβμίνβ ν^ν, χαΐ Κΐΐ μ4νον «ί τ1 »>τ4ι την 
ΡλιΛλι*-* ΙΐΛΗΐμ$-Λν, Γνι μτ-,ίιμία τοίΐ ΐΜΐ9\ι> 
Α|>φΐ36ή(ΐ]βις Ιχιίνβ» τΰ* «ρνγματων Αηοΐιίπαιτα 
Αναιυρήββνίθΐ,μιιΜ πρΐφβνιν πβί^μαν αΰθίΐ β^ύΕ^ν 
ΙμφυΧίον ίιΛ τι αίι4ν 1να](ωρ*Ιν, ζαϊ Ιμιλλιν Τ^ϊτ] 
Ιργο'^ Ϊ2"β"• ΤΡ^^ί^'^' άφίχιο 1κ Ηίΐβαλανίχηΐ, 
τύν τ( Α^ινν ιηίιτών, χιΐ «ρωΐοβίβ^ττού «ού Μ«' 
««χΐηυ, τή* |«1« «ροτίρα* Αγνΐι»μ(ΐ«ύνΐ)ν »\ ίναι- 
νχνντΕαν *Α«ΐρΐ9 «ροβΑΐτηντ», ώ; ιι^ντων αΐτίφ 
«ψ ΠαλαιαΜτφ ■ αύτον ίΙ ί«4μ•ν9 τίρτ βυκα:^ χαΐ 
«ΐχ(««1|ν πρίναιαν ύχΐρ τή{ η^ιω; ιηκΙαΒαι, χαί 
μ^ηριορ^ν ύχ6 Τρι6«]«Ι{ 09011 οϋίΐπιιι Ιϊομίνην, 
Ι|ν μΙ| Β>τ6; 1πιχ«υ^!ΐ) • μι^ΐ' ίΐίρΐφβαλμον τήν 
'Ρωμ)ίΜ'<Τΐγ(νιΐ'ΐ/νηνίνίχ49Βαι Ιδιίν άρχΙ]ν, μάλ•- ςοπΒΐΙιαοΓΕί , ηαο βΐίί» ύΐίυπΐΐί ίιιιρι^ηιοτίΐ ηοΙΙ* 
β;υβ Γΐΐβϊ&υ ΐοηίΓυνβηίι ιΐβ ρτίπΰΙρΛίιι ί«|ΐηΐ|ΐ)0- 
Γ0ΙΙ1Γ, ηοιηβ πονλίο 1>ε11ί €ί«ίΙίί θ':€ΐι^ηβη ίπ*» 
ηίτβιιΐ , β( ]Β(η οριΐϊ ίποΙκΜίαηι* «»μ( , ΙιΐίβηΒ 
ΤΙιβΜϋΙυπΪΜ ΐΗιΐι Λΐίοηιηι ϋίνιοια, (υηι ΗΐΙοιΊιίΜ 
ρΓθΙι>*βυΐί1ϊ ΓβϋΊιιηιαΓ ; ηιιίΐιιιβ ρπυΓ ίΙΆ ηβςυΐΐίΐ 
βΐ ίηιρυιίβηΐίι &η<Ι»χ I'ίιI^!οIο(ο. ϋιη(|ΐιΐΗΐ ^βρίϋ 
«Ι >υθοΗ βιηηίιηι ιτϊΙικβΙιαιυΓ. Ει η)|ΐΐΐΒΐβτ ηΐ 
ηιικηΐιιη) ρΜίβΙ , υ( <|ΐιϊ(1ϋη) ηιιιιπ ρτϊιοαιιι , ιιΓΐ>1 
ΓουιιιΙβιοί . ηευ ρ:ι1βκ{ϋ< ρΗπι» •]'"*Ί"' ιβηρητ• 
■υΙ> ΧπίΜΐϋβ ΙυΐυΓβηι , πί»ί ΜΚΓυ'ΓΕ(οι , ηβ*ν βο- 
ιηιηυιη ϊπρβΓΪιιαι ιΙιβΓο Οϋυΐο ρΓί«)τί (9) •Β(1^ 
ηβΓβΐ ; €υπι ρΓΧίβΠϊιη ^^Β^IΟ ΡιΙκαΙοςο α^"•• 
οοιίΐϋΐ, ρΓχίίΓ ί<«Ι«ηΐίιΐίίιηο» Ζΐίοιαϊ, ηιιη ρκΊΐΒ ντα ΠαΙβιοίΙ^οΗ ίζιΧτιλαμί^ου, καΐ τύν ϋΐιβν κο- |) βιιιη ιςιβρίϋπ οτ1«ιηΐ|ΐΜ Ιη>ϋιαη ίίηΐ. ϋΐ (ηΐιη λΐ(Μτ &χ4«(Ην, βλί^ν τών μίλΐ9τα πονηρο'Λιων 
Ζ[,ΐΜ*τ«ν, «ρβΟύμΐι^ΐ β)](θμένΐι)ν,χα\ τήν κίΧιν κΛβΛ• 
ΙιΜν«ιη. 'Ο; -[Λρ 1ν μίη) πΐΐιι, ιΰβηιρ ΐ?ΐ)μ<ν, τΑ 
^Μ\1ιχΑ τρίμματα, ίι' ω» χοιι»ί| τ» χβΐ Ιϋψ κ»ΧιΛ 
τΐΐ» πίλιν ιύηρτίΜΐ, χ«τ;φλί;ίβΐ] ύηΐ Ζηλωτών χαΐ 
ΠιΙηοΜτΜ• «Ρίβϊίβίβ»ιι4ί Α ΜιτβχίΐΓ^ς Ιν ίϋνιρ 
(τΐθΐτο, «αϊ ^ιτοαταβίαν ψετ* κβϊΐάΛϊκ ιζ; 'Ρια- 
μαΐων ^ηλιΕοΐ (Τ*αι, ΔιΛ κα\ τ«Ι{ Ιλλοι; ποίΐται; Ιιι ίοηι, ςυοι] ιΐίχίπιΐι», ίιορβΓΑωπχ ΙίιΐβΠΒ, ηΐιίΐΜΜ 
ίΙΙβ ρυ1ι11ϋ« ρητΚίηκίΟΐ ϊκητΟοία ι]ί»ΐπ1ιυ| βλΟ- 
ύ«Ιιι; , > ΖεΙοΙ'ι* 61 ΡαΙχοΙοβ» «γμιμ» ΐιιηΙ . 
ΗβκμΊιϊΙο ρΓθΐο*ίΙ>^•*ιι« '<1 (»ίΙθϋί ρ>« ίίκ11ιι»»Λ 
1ι»1ιοίι , ηίΐιϊΐιιιιβ ηΙμκΙ . <|•»ΐ" α1'6>Ίιι<>•>ι * 
Ηοριαιιο ίιημίΓϊο (ΐΕίβΓίΙοηβιη τκ( <-«ι*<ιΙΐ. 
ΟαιιπνΙΐΓβιη «Ι»"» «ιιιι €ίνίΙιΐί» ρ» Οβ « μγ- 
ιηοοίυιΐιιβ, γιιπι αηιιιββ «^«α ιΐυηι«Ι>»ιιΐββ »■ ^α^ο1>ί Ροηΐβπί οο((β. {() ΜΐηροΙ «ιηρυΐ κΜ βιΙπ Β^^βπιίιΐικ, ίη <|αο 
ιηαηΗΜηιιηι ϊιιιι« ηΐίβιινίι Οοπϊυυΐϊιιιιι Μου»- 
η«€ΐ>(ΐ«. οοΕ>•ίοη« ραηιιη Ι3υ(1>|>ί1ί, <1β ηυι νΐϋι: 
Ιυιιιηηι, ληκαΐ. ιιι, 

(II] Υ'ϋε, 0«)ΐ)»>αιαίηορ«1ία βι ΤΙιθΜΐ«αίθΐη Κν ΙΚ8ΠΪ. (ΐυοιΐ ιιιηε (ίϋ. ίικρβ'ϋ «Ι""• ««"Ιμ ίίρρίΗαΐ. 
Ι,ϋι. III. ηο. 93, άΐ γλιΙίιιι ΤΙιε»«1ι>ιιι<•λ. μ«<* τή» 

μίγάλτιν 'ΐνμπίοΐί βρώιη ί-βλις, Ρ(ΐ»< ΐηα^ΗΐιΜ [%*Λ• 

Λ»Λϊ Οοιίλίαυίιηοροΐιιι) ρΜηα ηγϊ*. ^Η Ϊ0ΑΝΝ18 βΑΝΤΑϋϋΖΒΝΪ ■ μτηο Μ Λ Ι'ηΙίΐΊ>1(ΐ(;ο βΐ ΖίΙιιΐίβ !β)ιιηιΙι, Ρλ- 
\•Λ•<Λο^αί ΐί\Γϊτη Μ ι:ι)ΐΐ!ΐμίΓηΐ)1(-ί ιιιίιηιιΙτρη«ΠΙ, 
765 ροπίΙΐΗΐιΐϊ-ιίοβ (ί'Ι ΐΊ>| «<| ιη.ιτΐ, κευ ίη ΙΙΐΙοτβ 
ΙιαΙιΐΐ.Ίΐιι^'») III πιίιιπι ΐιηΜ, οοηιρινίΐ, βΐ ιπηι <■»■ 
\ϋη ^ααΗ, ΓΐιιΚΓα ρΓοΐ(ΐί«1ικΐιιιη *1ίο«]ΐιβ ϋΙνΜ 
Μ ιΜκιιβυηΐί \ϊιΙι:Ιί£οΙ. Ουί » ρπΒίΟΓίιο μμι 
ίβΟΙ ηιιιίΟΓΟΐ, Ι14ΙΙΙ ρπ) οΐϊο ϋΐ οιοοίιΐίυιιϊ ΙικΙιιΤ- 
υΐ'ϋππΐ, ίη( «ΙιιιιιΙ 3ε «υιη «τπίβΓΟΠΙ ποΐΐη οιιπί 
μιπΜΐΒίβίΐϊίί Ιπ •τιηΙϊ »», ηοη (>ιβρ•>οιηια Ιπι^η ίη 
ίΙΙυιη !πν3ΐΐτιιιιι, τΐΐΐιιιη υιΐιο ρΐ'ριιΙ«Γυπΐ. ΕΙιι» 
β1 ρ>•>1)ι;ιΙ^ί3ίι>νιιπι ιίοιηιΐΐ ρρ|ιιι1ιιι ιΐίηριιίΐ, ίη 
ριΐϋη* ιηπίϋπ ««πικι ηΐ'πιο ««βϊιΐίΐ. I'^I»υIι>2ι■1 
«ΐΓίΓίΒΐίιη ?(1ιιΐ)ί &υίι <ΙιΙ11ΐίυ$. 3ΐ) ΟηιΙηπ, ίιιιΐκ 
ροϊίοιι ■«) καηίΐυκι ιηοιιΐΐ'πι Λΐΐιο νβηϊΐ. ΖβΙοΙβ 4{>ωϊ Ιν' βΙΐ6ν βυνΐ9ΜμΪΜνί ϊθν( τ»1ΙτΒί, τΛς 
«αριΟα>α9ΐ!ουΐ χ«ι<λίμβιν•ν, ώϊπιρ χαΐ τι κρί- 
«ρι-;, χι\ τιρ^ί Ιηλα 1Η}4μ< χ'ιίριΐ*. ώί ττρω- 
τοοιβοιττψ Μ «ιΐ\ τοΓ; ίλίοις ΑντοοτβφήιβίμνΟί 
τιΆίται;. ΈκΕΐνβι ΪΙ έχ τιΐιν ΐΕρο:ί{ΐ«ιν τ1 Βΐοντν 
βΐίΐΜγμίνοι, οϋ πρϊ; ϊ^αΗα: Ιτρίβοντο κα\ μΑ- 
Ιηβιν Λλλ' 5μ« Μ ήβΟάνβντα μΐτΑ ίων ΜφβΒβλΜ* 
βΐιον ίκλιζΐμινον νυχτϊ;, καΧ α&τοΐ 1ιι{|'ίίαν , μ^ 

Βίριμίΐϊβϊτΐί (ήν ήμΐρβϊ, Χβ\ !:*ρινΐνίμίν9(, Ιξίι*• 
«ϊν τ?,ί τ.ί'ηιιις• ιήν «' οίχίβν («(νου ίιήρηιιϊΐιι 
4 βΐ,μο; χαν ΐΛ; ηαραίβίαιβίιιιν, ίίΐίΟανι βΐ βίιβι\{ 4 «ιηι ρπριιΐιιηι λιιΐ|ι11υΐ οοπρίΐΐΓΚ ηοη ρΡί'ιτιΙ, ιιβο " «"^ ^ι» Ι^ϊ';!•- '" μ*^ β^^ ΠβΧηΐβΜγβς ΐύβν! τ[Λς 

ιιΐίιν ϊ(•Γρ>ν Ικΐιηίιν, («ήν Ι^ηλαΰνιη «ηΐ «4• 
λϊω;, πρίί ΚρΑΧην ϊιίβεν ίιηιτβ ίαϊΟιν ίΙ; Άβω 
ϊ!ιν Ιιρίν. Οί Ζηλι^ιβΐ β1 ίΛίΙ ϊ1ι ίΓ,.[Λ•ιν βγί!ν ',ίύ- 

των, τΐ-,ν ηρβτ/ριν άποβίμίϊΟΐ δπί»ιριβιν, ώί ύκίρ 
[ΙιβιΧίωΐ &ί<ύ'^!ζοι•ΐβί τοΐ νί9ΐ>, Ιπριβαον Ειε»; ή 
τΓίΧις Γροί^Οί!»! ΤριββΧοΓί. Κρϋτ,; γΐρ ούΐβμως 
ΙφίΕίΐ-π ][ριιμΑ«ων , &Χϋ παριΐχί μ «οΧλΑ, χαΐ 
ιίϊιΐω 1:(ηγγΙΧΧ•Ιβ' ην γίρ χα) βλλω{ μίν πρ^ 
(ύιργ(«!αΐ £ άν4]ρ φΓιβ:ιμ«ΐ, μΰιοτι β1 πρ&; τΙ|ν 
βίϊβαΧ^νΕχηί αΤριβιν η^ντ> ί^ύτιρκ ήτιΐιο, (Ιϊακ 
ώς «1 γ<νοΐΐ« χύριβΐ τήί κΙΧιίιΚι τά» Αναΐ(>ι4ίνια 
Αναβώβ*»), χβΐ μέρο; ού μιχρί* τ^ς Γοιμβίων 
ίΐ7((ΐονΐ3ί Ιίίΐ, τι;ΧιΐΓβιίιΐ)ν «ΗΧιν *9ΐς «ρβχβτίΐΐιι•^ 

χϊνών ΐ^ ΐΡ^ι^'^"• ^^'-'* ^' Ι'ί'^'^ί• *^^ Β^' ΙμΙ- 
Μίν οίχ ίλΙγ^υ; Ειηινι τών ποΧιτι^ν αίηψ κρββέ- 
](£;», ■ΰ«τ( χαΐ λνν^βνΐίν ΙΐικαιοΧίγουν Αηΐρ ««Ο 
ϊίΕν ΐΜίνιρ προβχωρτίι |Ι*ΐΒ:<ιν !4 μίγιβΐα βκν^ 
μίνψ, ίιΛ τϊ τ(;ν χώραν &πτβ3ν Ιχ(ι« Οφ* (αυτί*, 
καΐ ΐύναπβιι ποιιορχιί*, χαΐ ώ^ίΧιίν ΙΟΑΐνη (Ι 
κροαχνρΛι, βίτίί τ» Α Κρ^λης ίχίίνων ίνβγΐιτβιν 
πίρΜβΊριιαηιίίύιτΐ χα\ ΙηβΧιίΐίχι. *Α ■αρνηίΟ 
6ία:ά; τϊ ΐρνν χα) ο1 φύα^^μίι*! (ών ««Ιηύν, 
ιΛΐ€ πίαιγίνιββιι τιΐιν προΐίίΐντίιΐν ήοαν βυνϋκΛ 
^;^ΐ^,ν ίςΐϋΟιν ίκιχ;ψίνΐ)ν ίνϊ«1ίΐν, βΧΧ40; « χιϊ 
το' ϊή,ι^ου πρί; τήν ικιΐιορχίιν ΑχΟημίνο». μΑ \ύ• 
4ιν (>1'),.1νΟ'^ (ών ιαχύν «^ ύπί ΤρίβιΧοΙ; ΙουΧιίαν 4ΐίιι11ιιη) χ•1ι•ϋ ινίηροΓί, αΐι^-^ιι:) ρ^Γίοηβ, ηιίΑ βο 
ρΓο ]ιιιιίιΐΓβ ίιιΐ|)(ΐΓ;ι(ηΓβ ΓΐιίιΐΡΐΐ(ΙβΓ£ ιϊιιιιι)ι1ιιιι(, ΙΐΙ 
είνίΐϋί ΤηΙιιΙΙί» ρΓοιΙβιΜοΓ . ΙιΙιογιγιιιιΙ. ΟπΙεα 
βηϊιΐ) ο1> ί>1 (;Γ3ΐιιΙιιη ρεοιιιίηία εΟυηιΙβΙιηΐ, ^ηπ• 
ιIIΑ^ι■ιη ρηιιιιΐιΐυΐιϋΐ : Ιιηηια. ΐ|ΐιί ηΐιηι >11οΐ|ΐιί 6κ 
ΙΐΓ^ίΙιοιιίΙιιιΙ (χιιιαιπ ιιιι:ιΐ|κι[ιΗΐΐΓ. νρπιηι πίΐιΐΐ 
βΓ3ΐ, •|ΐιο>Ι εί ρΓ3ΐ ΤΙιβίΜΐΐΝΐίΰΐ ιιοπ ιοηΙηΓίΐ : 
«ΐιιιηι ΐΐ 0€Γΐιρ;ΐί»ε1, ίιπρβκτιιη *ο ^«Γε^Iηη)(η, ηΐο 
ρυιίΙΙβπ) η»ηι;ιηί Ιπιρ^ΓΜ ρίΓΜιη Ιααι ίριΐίιι» 
ικΙη; ιιϋ «Μ»! ^>ιIι υπίβ οΰΐΐιρβίιΐΐ αιΙ)ιιΠ4Ί• Ι)ΐ• 
1>ίΐυηιιη βείβΐιβι. Ιίβηακ ρΓοΓαίί* ^<>ηΒI^οιιίιιιι» μ 
/νΙπίΗΐ, οΐ ρΐ( ίΙΙιΐίί ιΐΊΠ ρπΐΗΌΐ €■•«$ ■() ΐιτ ιη- 
ιΐιΐϊίΐ, III Οίιιιι ραίχιι ΐ^ΙίιηίΑΓΐΐ, ^ιι«ιβ »« ιηβΓίΐο 
»ά Μ (πκιοίΐ!, (|ΐι1 ιιηιιικίν Ιοιαηι ρΓονίιιΗιη οΐιΐΐ• 
««κ», «Ικ-ηι ιιΙϋΐιίΓΓί, Γΐ ιΙηΓΐηι«πΐ.ι ίιιΐιτη^ ςιιαιιι 
■Γ•νΐΗϊιιι.ι ρι>ίι»^(. «ι »ί Ββ «Ιϋιΐκίνοι, ίΙΙΙ• ('υιηηιο- 
ιΙιΐΓΒ 1ι.ΊΙ(Ί, (^ιιίΐκικ Γοηι1ί|ιοπ«ηι ^^ί)^^«ι^(^1>ϋ1 , 
υτΐιοιιι αίιιιΐι ιιΐΐ|ΐΐΰ οΐΜοΟίΙ- ^αοΛ ««ίη ρΓπ10$βΙι3• 
•ΐιι» II ανΜ Ηοηΐΐΐιοηιπι ίΐιΐιΟοϊϊ ΐ*ιπΐΓΓ<ηΐ, »ΐ- 
ςιιο ρ(ηι1ίιηνΐΙ)ΐΐί ργκϊλΙεγο ροΐιτί!», ρΜρίΓΓ τίιη, 
ι|ιικ (οίΐ» (ΐιιΐιΐΐϊΐ (ΐΐιιιι ριχΒοηΙη) ΓΙ ροριιΐιι* 
οΐΐίϊϋίοη'ηι νβΐΐ., ΓβΓβικ. ΤηΙίΜΐΙί» «υΙι]ϊοί, (οί• 
■ηαΙΙι ϋΙίΕΓβΓΐ ρυίητιΊ], πι-ηιιυ Ιϊΐη βηρίαπι ιιιΙΐΜη 

Κοηΐπίβ (ΓΪρί, «[ &0 Ι>3γΙι1ΓΪ! ΗΓνίΐΙΙΙηΐΙ ίΐΓνΪΓ6 

νηιιίί ιιιίιπΐί ρι1ίεΙ)ίίπ1ιΐΓ. ΟιιβρΓορΙαΓ ΐιιιρ'ΓϋΙΦΓι'ηι 
οΙΐϊ'ΐϋΓίΐΙΐίΐιΚ, ηβ βυί εωι;| ΙιιιηβιιχίΓ, ίοιΙ (|υιιη 
€ί|ίΜΐη)β »ρ«ιη ί^Γ^^I. Ν•πι ΐϊ κιπιμπίιιγ, ιιγΙιοιιι 
ρίΟΓίλ (ΙϊνΙΐΊϊ ίη |ιπ\|ιιιιιι ροΙηΙ;ι(ι^ιιι νκιιΐιΐΜηι. Κοΰ ϋΐί ϊϋΗρίϊΓυπΙ. Ιιιΐ|ΐΒΓΐι1ΐ)Γ 13ΙΙΙ ρηοΙϊΓΒ υτΐιί, Ο Ι»3θ«ι. οίη ^,νιί^ονΐο τήν ΐΐ πάλιν 'ΡκιμίΙαυ; Ιΐΐπ ρνπΕίιΙιΐίΐ• Ι.ιΙκιΓηιιιι π'>η νβπίΓβ κιιιΙΙιο, ίηΐιιι- 
ηιιηυιπ οίιιΐιιιβίΐϊΐ *. αΐ Ιΐαι«η ι1ι-ιιοηι*Γί , (|ιιμΙ 
■αίιηο (οηιΐίΐιιΐυπ) ΙιιΙιοϋαι, βΐ >ϋ ΐΝ:1Ια ιΐυϋΐαη- 
ΛΜΐ\α^ βχβηΐΐιιι ιβϋίπ! {Γ*«3ΐιαΐιΐΓ. ΝίΗΙΐοηιιιιιιτ 
υιΊϊΐϊΐίίπηαιη Γοπιπιυιιιΐιυ» (Ιιμιιιιιπιοιιι εοιηπ)»- 
«ΙΙιι ροΐψοηβπί. ίι.τιιιη ΗΐκΒβΙυΐ, ιιβ Τ1ι(^ς!»1ι>ιιΐ€.ι 
ρίΓίΓΐΐ. 76β ΚμοπΙιιι ι^Μιγ αϋΐ, «■Βπϊιί•») ιΐι 
Μ ηιηπνΰβπΐ, ρπιιΐίίοιίΐιυι μ ορροηιιιιι, αιιιίΙΙα 
(κηρΐιΐίθΐιι ιιιίίίΐιηιιιι. Μιιΐίΐ ς[ίιιηι αιΙ Ο^^Iι^|)^ιη 
Βΐπειυιιι, εΙ οορίαι ιΐ|> ι'ϋ ΐιυΙ>$ΙιΙί;ΐ|ί,ιι ρΐΐΐΐ. Ι» 
•ΐ)6ί1ο 8ιι1ί[ΐιβιιο ϋΐιο ιιιαιιιίαι, οιιιι νΐκίιιΐΐ ιηυιιιιιη 
ιυί)ΙίΙιιι& ίπ>ρ«Γ3ΐ(>Γί ιηίΐΐιο. ΥιιΙΐΐιι 3ΐιΐ(-ιη ίιιιρβη- 
[ΟΓ «Ιΐιιιι ίιιιρ(;ηΐιΐΓΐ:ιιι ^βπβΓυιιι ία ορΐΐΐΐΐιοιιβηι 
ΤΙΐΐΗαΙοιι'ΐΐ^ιΐίΕΐυ ίΐ-ϋυιη η1«ΐΐΐΓο, ΐηΓβιικ* ?Γηιβ ■ Οΐίον τηΧιχαύτην 4ηοη;^βήνιι, χιί«ύ»1ι; ίνίν- 
ίραχ^Ην μιΐρψ βουΧιιίΐίν :»[: ^ΐρβίριι;. ιΐ'ά τβϋτα 
ϋίοντο βββιΐιίω.', μ)) βι;ΐΐ χιρ.ϊίιΐν, ΛΙΧλ τ^ ία- 
)(ίτ:ΐ)ν έτΐ-εοηΟίΙν, ώ; ιΐϊΐυ ίΧίγιαν ήμΐρων (Ι μ)| 
Ιπιχ'^υροίη, τή; ηΐΧίωΐ άΧ»ημίνη;. Τβιαϋτβ μίν 
Ι/ίϊνβι Ιγραιρον. ΒαιιΧιΙ 11 τβ τι τβιαύιηΐ ιβΑιμ* 
χινίυνιυοι^αΐ]; μηβ£μ{αν κρΐΜΐαν κοιΙ',ο'βτΟβι &ι• 
ν6ϊ ΚίχΕί, και τ^ρ^ί τ* ϊίιν Βιίογμίνων άμίΐί,ιβνΐβ 
αΙΟι;έτΓΪ πολέμου; τρίτκοΟβι κυΐ ττρκηγίί; ϋκί- 
ϊίρβινίν. ίμω( ΐίΐ; κοινής ώψίΧϊίβ; ΤοιμΑίυν 
τίΐϊ Ιίίβν δϊ«ιίρϊν 9ίμΛψ>;, β&ϊΐί Ιπριττβν, (κ*»; 
μ(] Ακ4λη:αι βι«β»Α6ϊίιοι• χλ\ ίγρίϊ» μίν 1χ:Ινηι;, 
ά.Οίίταββιιι κ!; π'.σ3ί!οϋβι, χλΙ μή (^Βυμΐίν, ώ; 
χιΐ βύϊοϊ ϊήϊ βοήΟιιβν ίςιΓβν Γ.βιηβΟΙιίν«. 'Βτχιίηβ «9 ΠΙ?!Τ0Ι1ΙΑΙΐυΜ ΙΪΒΕΚ IV. 131 ^ 
» Ιχΐλιυι ΣίοΧι;•!* ίιβμυρίΜ; (κκέα. Ι^οντα ίπΐ 
ΎρΛύΛίΐί >υβτριτ(^( 90(11 τψ }(3αιλ)Ι. Ό βΐ9ΐ>£ί>ς 
Ιΐ ρηκλί^ιϊνο,• κβ». ^α3ΐλ<« ϊ*ν γαμβρών ίπΐ τ))* ε[; 
βίίΐβΙΟ'Ί'χΓιν Ιπ^^ΐΙΙαι (Τΐριτίΐαν. ΙφιϋιιΙι^Ε τριή- 
ρ«:; ώΐάσ^ΐλως ίν ιϋτχ!; &<ιλ ίχιΐηρ ιΐς ΜαχίΕΐ- 
νίαν καΜίΐΙΐύηιιν. *^4(( γίρ το!ι{ βιρβί^υς ζη- 
1««υκ«ΰι/τβΐ πρϊ{ τ(ν νίον βαβιΐία , χιΐ ^^ίω; 

ίϊτΐϊ ονϊοΐ; ^ϊρβίριιώ; κβνια τίν πρίς ΐί]ν ίρ/ήν 

«λ; Λρχ^ζ μίΧιΤί» των βαβίΧίων τή; (Ιρήνη.-, -^ιτΛ 
Η τίν νέβν ^ιβιλέα 'ΕΙένη τ^ βισιλΐίι Ίννοιχ«!ν, 
νομίνι; 6 Όρχίνη,- ψί'ια νράτ\α.ν ίααύχί τ» χγ,Ϊϊ- 
βτ{, €ί τρίπΐ)) 1ή ΐίνι τίν νΐ«ν βι^ιλ^ι άηβχτιΐνηίΐν, 
1κ:ομίιν XI»* Μ<ρ<^4νΐ]ν βρο?3ΤθρΕν<!μ(ιην, κΛ 
Ιΐίρ^υ: οΰκ Αλίγουΐ Ιχβνια. ίηΐ /ώ^Ί) βώματ»; Χ3ΐ 
»ϋ-ο1μί» Τΐβρ' βύΐ4ΐ{ Οβ^μβί'ίμ'νοΐίί ΕκεμΓ.ίν, ώί 
Ριη'ίί, ηρίί^αιιν μίν ώ{ 1νι|κα^ιαν τινών πρι• 
αβιν>ομ<νοί>ί ιΜρί, τϋ 8* Αλι^Οιίςι, Εν' (Ι Ιύνΐίντβ 
^>9ΐΜα τ&ν νεβν άιηχτίΐνβιιν. ΆιιιιτιΓν {ΐ ού ■^ρί;, 
Χ^Χ'ζιμί'Λυς, ύς ο'.κ ί;ην τβ:3Ϊτ]ι 4/!'<60νωί ιβλ- 
ρ4» ί* μί»β-ί 'Ρωμβίοις. 'ΚΟοί γΑρ πΟ:•,ίίού ι:ρ6ί 
βίϊιβΫ'^λοϋ; μίνοϊ, βλί,Λ χλΙ κρΐ; ίο'^ί 4μοφύλθυ; 
τοιαΰΐΐ ιτράιιε-.ν, ναΙ ίχαηΧ Λί βΑνατον α^ρ^I3^αι 
ύκίρ τοΰ τ(ν χνίμιον τφ αι;*τ1ρ(^ Ιννάΐΐ^ άνιΙιΑν• 
ΊΟΐ. χ4ριν μιγίβΐην καηϋΐββιι, χ«\ ΐΐαιιΐ, Χΐ\ ιικνί^ιιιοΐ. Νοη «ιιίιιι ι;ίΐιιΐΓ»1)3Ι, Β,'Λμτο* ιιιρίΐν»- 
ΙεπΙϊ» ίη Εΐιιιι ίΐ[7ΐ)ΐϋί, ιί βι ειιιΙι ΐ'ο.ίϊΕΐιΙ ικΐιμίίΐί, 

ίίΐΕΐΙβ ίΐΙ(ΐΓΕΙΙ>|ΐΙΙΙΓΟ». £91 1Ι•))ΐί(1•ΊΠ 3|)υΐΙ 001 

ϊιΐ)ΐτ)9ηίι ίιΐβ ςοηχκβίυιΐο, <|ΐι«ιιινί» ιια{ΐβτϊι κιπιιΐιιιη 
ΟΕΕΪιΙβΓΟ, ίΐ ϊο «ο (>υΙ1) νι^Ι βΊ•ΐι, νεί «ΐ|ίΐιαιιοηί 
ρΐΠ'ΡΓΕ. ΙΙκιΚ νΙ |ιπιι^ί|ιιι> »Ι)ΐιιιι μ;ιηί ίιιΐΐτ 
ΙΠιρΐΠΙΟΓί'ί Γη<-1χ, μθ4Ι ΙΙϋΙίιιηηι ϊιιιμιτιιΙιΐΓΐ ]ΐ)ΐιΙ<ιΓί 
ηυ|ιΙηιιι, (ιρϊπϋΐυι ϋΓ<:Ιιιιιβ8, Ε'''1ι>ΐΊ *β ί.ιΐ'ΙΙ•Γΐ)ΐ» 
«κβΓο, βί (|ΐιο αιοϋο ]ι>ιιίιΐΓοπ ίιηρ'ηίοΓΓηι ΐοΕίι• 
1»ΓΙ, ιιιιιιιΐΓΐιαπι ιιηκιιιΟίιπ) Μι^Γΐίΐ,ιποιι ικΰΗΐιιιΙο, 

β1 |>1ίΓΡ5 ηΐΐιιΐ ΤΟίΐΑΓβ ϋϋΓροι'ιί (:ΐ)1||||1ρΙΙ|Ϊ9[]ΙΙβ 

ίπίϊ^ηο ιηί»ί( ; υ1>ΙΐΜ)ΐυ ηυίιΐνιιι ΙνιςιΓιοιιΐί ικ^ϋβ»«ί• 
γΙχ, κΙρία υΐ ΐ'ΐιιη ύ»ΐ» οεηΐίίϋΐιο ίΙιΕιίιπγϊγιίιΙ. 
Νοα Ι^ιιΐΓ ΐυβ3 Ιιαίϋ ηΐτηΐΐοηι ιΐΓίπ;;ιιι<Ι.ι «>ι, 
ηπαΜ ΙιχΕ ίιι ιιιηΐίο ηοΓηηιιοηιπι ϊιΙγί ριηοιιΐιιηι 
Λ'ΐάΐτΊ ποη ροιυΐΓΪιιΐ. Ηυϊ βιιΐηι ίΙΙι» πϊιγ, ικιιι 
αραϋ βχΙβΓΜ «ι ιιΙίϋΠί^ΊΟϊ πιβιΐν. >0(] ίιι «03 ίΐΜΐι 
βηιΐβ Ιιΐφϋΐιιηιΐι Γίΐείιιη> ιΙι.-ϊΐ£ΐΐ3Γβ. «( «ροιιΐβ ίΐιο 
Ιβΐΐιο €3ρϋ1 οΙΓϋΓΓο : ρηι εν) ιμιιιιΙ ίιιϊιιιίϋΐιηι ιΙ)ι>»>Ι:ν 
ΐυο Ιτυί'ϊ<ΐ3ηΐ«», ιι^ιΐιιιη ίιιίτβιιΐ ιιυιιιΐΜϋΐ. ΙιΙ«• 
π$ΐ|ΐιβ α£ (ίΐιηϊΐίΐ! μχ Ικ-ικΊοΙϋΐιΐΙιιιι ί1,1ιι«, νοίυΐ 
ριιΐΓΐιηοηΙιιιιι ΐ|ΐιοιΙιΙιιιι Γι;ΙϊβΐιυοΓ«ιιΐ : ιμιοιτιοΊα ι>ϊ- 
ιιιΪΓυτη «ιΪ3ΐπ Ιιϊι: ΜίΓίτΐ.ιΠΓΐ $« «ιιπι ί3ΐ ^ιι!• ο 
(■(ΐΐΐιαι ορβιι&ΟΓυαι ιιϋιίΙ (1ιι1ιΙΐαιι«, ιπηιΕίι ι:'>ηαιιιιη 
ίυ30ΐ?ρ|1, βΐ φίΛ αα ίιι (ΐΓϋΙιΐιιίΕΐιι ρη-ρ(-ηί οηι-, 
ΜΐυΙΐ'ΐη ίυαιη ρτοιίίϋίι. Ιηιρ«ηιΙ0Γ (:4πΐ;ιι:υχοιιιι 
υΐιϊ ϊπί•>1>» Γϊθΐ.-ι& ιηςιιονίΐ, ϊϋοΐβ&οτηΐβιιι ιΙιβΊΐιβ 
ιβ ιιιιη•ιιιπιη «ιιηι ρ;ιΙ:ιΙϊιΐιιι ρΠΗίίτε νοίιιίΐ, ροιίι «Ιϊ οΙχ(:βι: ϊήι Ιχίίνίΐί (^ιηιιν χαΐΒΪιίΤίΕν, ώοκίρ ^ ίίιιιαηι II• γ 1>3 γ υ πι ιιι Ιβ^Βϋ* Β^ι:ιιιΐϊι ν«ΓίηπΐϊΙ>υϊ ! Ι (ν* Χ*'ι 6 Η(ρ:ίάντ;; οΟπ;. σα;έΕταια ιΐαϋΐί, 
VI* Κ»\ αΜ; άποΒινίΐΐΚι, δμη; ύ^Ιαχ^να τήν Ϊγ.ι- 
χΕίρηκν, Μ ι))• κρ^ί τίν Όρχάνην ί&νοιβν τΙ;» βΐ- 
χ<{3ν ο^ιίτηρίαν χαταπρβίίΜΐ. Βιι^ίΐν,' ΕΙ 4 Κιν- 
τακΛίιζι^νί; ,■ Ιτ.ύ ί];ίίνίΓ0 μην,ίΟί^ίϊν ϊήν τβ^ 
ηφύΐς ίκιβαυλΙ]/, Ιχΐίνον μίν (κίλενε μ}] χιο^ΐς 
«1ί•5 η^βιίνΐΐν Ιϊϊβιλιίων μί,ΐΐ νυν, μί,Ο' ϋοΗ^οιί, 
ΰΐζαντΐφ μϋίϊΐβ 1χ ΐιίν βϊ^βάΐ'^ων ΐ;ρίβ€(ων 
ΙηιίημίΟκτω'/• Μ'.ρτζι»νψ ϋ ταχιίαν '.ήν βίτΊκρίϊίν 

ΐιύτην α3« τήν ιφί,' Ην νίον βιβιϋβ «ών βι^ΐρων 
ίυ>μίγ(ι«ν ΐΛ% ιριήρι;; Ιφοπλίβα; Γ.ιριακ•υάζί•:ο 
χλ\ Λίιΐί;. Γνώαην Μ '-χ**! ^: νΟν μίν ίς ίιρΐληυ ΜίΤΐΐΜποιι >ι-Γΐι ο^ΙιπίΒΓ 3ϋ Ιθ);ϊΐίοηΐΐιι ιίχο κ- 
ίροΒΐα ίΐίιηίϊίΐ. Οϋ Ιιηιΐΐ ΙκίιυΓ «(^α ](ιι>ϊι>γοιι 

ίΐη|ι«ΓΪΙ»Γ(1ΐα ΙΙαΓίιΗΓΟΠΙΠΙ ΙΙΙιΙιεΠΪΙϊΙι^ΙΙΙ ΙΓΙΙΙΙΙίϊ ϊπ 

(ΓΪΐ'Γτηβϊ ϊΠιραίίιίΐ ι^Ι ίρΐι: ιβ εοιιιρϊπΐιϊΐ. ||^1.(>1>3ΐ 
αιιΙΕίιι ρη>ρη5ίιυιιι, ιιιιιιο ΐ)ΐιΙι1οιι ρηιηο ιιιιροΐυ 
Τγι1)^Ι1(>ϊ οΐιιϊύΐιιηο ιΐι-ρι^ΐΐΐτ, ϋΐ Τ1ιι:ι«3ΐοηΙι;»ιι> 
(Ιικηιηίιιε Ιί(ι«Γ>Γβ ; μη) υπίπι ΰΐίυΐΐ'ηιιιυΐ ιιάγ- 
Κ'εΙχΙ; (Ιβίηιΐβ ϊπιρεΓΜίΟΓΐΐη ]ιινβ(ΐ•τΐ) ί!)Ι τιΊίη- 
<|ΐΐ•'Γυ, ίρ<>β Β)'ΐ3ΐ>[ί<ι»ι ιτϋϊΓβ. «( ρβΓ Ιιίοποη) Μ 
ίιι^ΐΓ^ΐϋκ, ίΐΙιιιΐΡΓίιιη ιη»ι<ιτί »ζ ιΙίυΙιίΓηίοΓΕβρρβηΐιι 
Γΐνϋπΐ, 767 0"0^ ΛιιςυΒίχ Λππ» ηυΙΙο ηοιίη 
ρπιΙικΙιιΐιΐΓ, Γθ£3ΐ»Η"Β 6ΐ ><ΐη)<ια«1κι[ ιΐϋ ΙΙϋιΐΜ 
ίΙ)ί ΓβΙιιι<|ϋΐΓΕΐ, «1(1 Γυιπ εο γιμΙιγεΙ; ιΙπι•ττ «ιιιΠΙ χαιίΕΐίιρτήτΜν τι τΐι ΤριβαΧών, χαΐ θεαΐΐίονίι^ν 5β οοπ ιηβ^ϊί χιΐηίοίο^πΐίί χίαΐΐπι Ιιχιϋί ορροπυ- Ν 

λ -ιών ικνίύνΐιΐν Λκι1!.4ξων- (|4ΐ] γλρ »α>- κιρί ίχζο'ίς 
«Ο γβινοχύριβ 4 ώρ9 ήν (πιιτα β^βιϋα ρίν τϊν 
νίβν ΙκιΙ*• κβΜΐιΐίπΕίν' αύν^ ΐί εις 1I^^άντΜν 
ΙκινιϊΟών, κ4ΐ κϊραβχίυΜάμίνβ,- τοΰ χ'ΐμώνοΐ, 
μττΐ μιΐνίνοΐ ΐί^{ .παρβαχ^ίιηΐ χι\ ;(ρβνιιια'ΐϊτ]( 
1η(1>ΐ[ν. Ά ηΐ ρΜΐΙίίι Άννη (-Οχ ζρίβκΕ ««»- 
ηιην ϋϋ ί&ΐ:α βιαιΑίι»;, χα) ηαρ^νΐΐ, μΙ] τ^ν 
Ιιίίν ΙηϊΙμ ««««λιΐηιν, ΑλΙ' 1}((ηιτα ίηαναβτρίΐρι-.ν• 
{«(Μ>αι Τ^ρ ΐιρββΜν οϋ μ^).Χον τοΰ ΐΕΐΐό^ΐ ιί]» ί|>ι• 
%Ιλί αΰβαν (»τξαιιΑη|ΐιν, όαον τών ίβτ.ί!>,ιαΊ -τήν 
μ«2βηρ''Β* και τήυ Ιΐοιμ^ττ,τα ιΐ;.&ϊ ν«ωΐ(ριβμοΰ{- 
^'^λάΐτιβΟαι ι:αρ^ν« μ<) Οπ' ίχ^ίνων ίξικαττ)θ^ν- 
η; τιΟ νί-<υ ρββιλί'η: ντίιΐΐ βνΟι; ΚΐΊ χ-^λιμα; 
μΕΐαξίΐ 'Ριυμαίων ί^αφΟ^, ια\ τοί; «ρίγμαιι «αϊ 
ογΐβιν αϋνιΐ; Ινμήνη») τϊ μίγιβτχ. Βΐ9-.).ΐϋ; &1 Π31ΙΙ, ηυιιπ ίιηρΓοΙιίΐιίΕΐη ΦΕΐΐιΙΐ'πΐιιΙίιιιι, βι {ιγο- 
€ΐίνΜ αϋ ρο ιιυναπιΙβΒ ιηίιηαι, <]ΐ» μϊμφ (ιοκ*- 
1ι>ΐιΐΓ, η<: >1) ίΙΙίι ιίβηρίη ^υνκιΐΐ, ϊβιϋιΐο οΐ Μί» 
ίπι«Γ ηοαιιηοϊ η<ΙιιιΐΓ(;ηϊ«ΐΓεηΙ, ηηοϋ ρΙ ϊριίκ βι 
Γΐίριιΐιΐϊο.ϋ ιΐΐΐηιι'^ίΐ'βι 111 11111 ΟΒΐϊϋβΓίΗ. Ι[ηροΓ:)|υΓ 
ΓΟΐιιιΙΐυοι ίιοριΓ.α'ίϋίί, υι ννηιιπ »κ ϊιιβίϋΐ», βι 
οιιιη ΡΓ^α μ ιιαίαίικ νκΐυηΐιιίβ, Ιυη) 9^^» κπι- 
ριιΙιΙΐΓ3ΐη *ι•ΙΙί(-ΐΙυι)1ηϊι ρΐίηιιηι ΙιιιιΐΒΐν, )>ι1κί«)ΐϋ-' 
Ιιοιιο Γϊίβ οιιίηιο, Ριι1*€Β *(; ΪΙ1 ρ^^ι1ι:β ιοιιιΙιΙι'ΐΙίίΐΓ, 
)ΐ.Μ( 9<1νβηΐιιιη ΤΙιβκιιΙοηιοιπ Ιιΐίυηι ίΙΙΐ': ί>οΙιι>ιι 
Γ6ΐΙιιηιιι>τ«, Εύη ίρκ (Ιϊΐ)ΐ*>ιι$ ίικίκ ιΐιίιιΐηΐϋΐ μι. Ει 
ιιιιιιο ηιΐΓΐΙΐΐ» γ6ί ΐπιρΓίΜ'Όιι^πι ΐ«Γίβιΐ(1ιπ), ηυιπ• 
.Ιο>1ΙιϊιΙγπι ίιι ΒΠΐΐϊ μκΐΊίΐιΙο είνίΐΒί ϊΐ•Μ3Π νιιΐβ•• 
ΙιΐΓ, (|ιιιι<1 ΐ'ι ηηιι Ι;-ιΐ) ίιιΙΙίιιΓκαβ ΐιιΐΜ)ΙαΓυΐη, >ιιι«ιιΙ 
ρ<:Γ«βΓΐ1ΐαι ■(Ιιι1ι~τί[ : «Ι Κ, ειΐιιι 11>ί 'υπίι, «ιρκΙ' Λ 131 ΙΟΑΝΛΐ?αΝΤΑΠυ/.ΕΝΙ Τ3Ι ρ«ηιΙΛΓβιιι ικννηΕίιι ιΙ)ί>Ιβιιι (ιΡί ΙιίΓΠίβιη ΓΡίκΙΙΙΤΙΙίΛ, 
ι|υί |ΐΜΐιΙίΐΰί>ϋιιι, *ί ΐ|>ιι ϊιι|ιι.'γΓιι«γϊιιΙ. πΙ>ί1»ΐ3ΐ. 
ι\ιια 01ΙΙΙΙ υΐιιιυο βο ρΓχΜΐιΐ« ίοηιιιιιιιιΙ »ηιρπιί>, 
οΐ *Η κ^ΙνκΙΙοΜίιιΐ ιΐια , ίριμιη ευπι ϋί\ίΐ3ΐβ 
ΙΐΜΐϊϋιΐΐ ιηιιΙίιιίΓυί. Υϊγ^ ίιι<>ιιιιΐβ, υΐιί Π Ιρββ ευπι 
Ιΐ.η}ι>η! ■|ΐ|>:ΐΓ>Ιιι βϋνβιιίπΐ. Ιιιιιι )ϊΐη Οιιυ ίιΙ]»- 
ιηοΜ π»π ϋο ΤΙΐί«ι>Ιοι>κ.ι Μΐυπι , »ίΐ1 βι <)ο 
ηΐι^υ• υχΐΰιΐοηίιι, Τ>)«^»Ιιη Ο ΛοΓηΐΐιί) (<|ΐιι•, 
ι)ΐ)ΐιι ΙιγΙΙιιιιι {ΐΓηπ-ηκ. ΤηϋιΙΙΙ οΐευραΓΪπι) λΛ μ* 
νοίι* ΙϊεΐϋΓΐίΐιι, ΙΙκο ΓΑΐϊηηΑ λιιβυ*ΐιιη>, ι|Ιι(μ1 
ιιίΐ(*ΙιιΐιΐΓ, ποπ »ι1ιηθ'(ιιιτι ηννίι. λβνίχην ΙΐΓ^Γ,μίαν, β τι 3ίν βονοΐη μάΐιπχ 1ιινι<«• 

Αγα'ίώ* 'ΛϋΙ'ί Ραΐϋ,ϊζ τικ ΐρ|ϊ< μ4ν«ν χχΐΐλϊΐ- 
«((V μέΧϊοντ» 1π;τιολν ΑπίβΐσΟβι •ΰτο!ΐ' Α•λ4 νϋν 

«Ιϊβονβν ίςίι» ίΓ.οχτιυ4>ι>&ν • ί* ο&χ ή ίίυναμί• 
τών ίνρικβύνιων μϊίλβϊ ίιτήγβγίν, )Ι ♦, μο][βτ,ρ1> • **λΜ'ί τίι» τρϋΐι» Ιςίλίβινι*. ^ββιΧΐβ μΐϊ ϊ(( κΙλιι »)ταλΐί»;ν «ί £(ΐμών.< χω-ύβιΐΛ» «!>; «ρβί βί^ 
«αΐ, ιΓ τινΐΐ ΰΐ[0Μ(φ6*ίΕν [η. Ού γίιρ £ή "^'^ΙΙ κιρ4ντο{ ούτού β^υίήΜνται βίιΐν τϊ και Η|ν •4«ι» 
«ροΐιϋναι, χΙν (Ιί Αχρον μάΧ(«τα ΙΙάβ^ΜΧ μο/Ι>Γ,^(α{. *επ«:τα &μα ^ρι μιτΑ βΐιίονοΐ Ιβ^ί,βΐντα Τ^ΐ 
ιηρ3βΧ4υήΐ χι\ βίτόν, τ^'ΐ' Ιι^ΐ} βιον βυ^αιρο^ΐΆΐΐ, βϋ ιηρΐ βιββϋβνίχΓ.ΐ μ^ν πβιήα<β4«ι ΐ^ ί^τ**• 
Αϊλι και ΐ"Ρ^ τξΐ <'>ηΐ Μαχ-ιίονίχ; χχ^- θί^τιλίχΐ χιΐ 'Λ»>ρνα*(>ΐ. &{ Ι^Μβιν «Ι Τριβ9Λ»\ χατιι^ιΐν- 
ΚΐΙπΙ τών τοΟ ηολ^μ^υ χρΐνων, Τβινΰΐβΐΐ μΐν ίή Ίίγ*ι; {κιιΑ« ς4)ν ^αηλϋι. ο6 πΑ*» ικιθομΐνη*. 

€βν*ί ϋνιιΙοηίΛ α ^ί^ι-ρ1^αιιί^IΜ ίπιρτηι<ιιτ. ΤαΙιιΙ ίη ίπιοιι/ιι ΐΗΚίΗα .ΙιιπιΊοΓΟίιοίί), Ο» ^^ιι^ ρΐΛ{ι•ίΐΦ 
Αίηϊο. Κ»ηίηι ^γιμΓγιι ι^ρρβι^ηαι, ιιιι*.'ί ιη.ηιι/ί». ΟίίΙίιιιαι /!ίι«ηι Γβιιι ιμιν τηβΓαΐ ρπιρί^ι Ιιοιί*». 
Ι'βη» κνίπηιΐ*» 3ί(Γΐί"η ι(ίρΓ<Γ^>ιιιΙιΐΓ.,Γιί/Μ νυκΑίΓΗΐ ιΊίΐΊΓΠ Γίιΐίΐ. ίΊ<ιιιαΜΐ(ιΐ« ρητ^αΐί ΑίΗμίιϊρνϋ» 
Ια Ιηΐ}»ιιβιοι»Μ, Ι'ίηΛ ίΙΙϊ κ /κΐί^ιιιιΐ. ΤΙΐΜβΙοιιϊ(α• ιίίΜΐι^ίΗβι, γΙ γμ ίΑϊ ΙίΙΐίίΐ4Τ )*μΙλ. 

1»1ΐ(.<•ηΙιΐΓ ιιΙ Γ•τ«ΐΓ3ΐ οοιιίκ μΙ Ι1ι:τΙΙΐ»ρ•>ηΐιιιη β Λν:ί; ο1 έηιΐ ίπύΙίΜΟ τΙ]ν Π(ρ»χήν ««,οαιιΙ-' «'ν ΙΤ>Ι1»ι»ίΐ«;Γ•; ίιιΙι;ΙΐΓ\ΐΙ , ρίΓαΙϊ» (ΐπι ΐιίΓ«Ίΐι<Ι>ιιι 
(Γΐβήΐι^Γ ί(>1\ίΐ, ίιιΐ|)ΕΓη10ΓΒπι )υπίι>Γ«1ιι Κ-ν^ΙΙ!!) (Ιιι- 
ηυι. €ιιιιιΐ)ΐι<' ίη υ'^ΙΙο.ροικο βίί^ι. βο ίη Π3\ίϋαι 
»Ιίΐ(η, ίρ*ΐ ΙΙΙ οχιΐίιΐΐηΐβιιι ρ^ΓΕβΐΐΐί, ύιΐ€ΐ!5 «ιΐιαο• 
:ιΐΙΐ'ΐΙ ΊΙΙΪ ίιιΐ'ΡΐΙβΓβηΙ, Γ»ντ)ιι[ιιΐ]ι- (1|1ί;ι<ηΐι.τ ηο 
ΗίΓΓίΙυηϊ^ιιι «ιιηιη οίοι (υΙ«ι(«ηι ρομιιΙΐΓβηΙιΐΓ Ι 
768 '^'ί ^ο"* ΤΙΐί'ΚΐΙυη'τιιιι «ϊοιεμπΙ, •<1)Ι ηιπΒ 
(ιιΐιιπιια. ιιυ>(ϊηιι« Γβςίοηβπι Ιιο*ΐΙιιιη ίπΓοίοΓβιιΙ. 
Κι Μ;ιΐΐ1ικ>ιριι ΙΙΙίυιη Ηβηιιιι.ΐϊ •£ί-ηΐΐπι Γορί», 
«ΐυη ϋυΟίΙτϋΒ ρΓχίΐίΤΙιοχίΐΙοιιϊοιη ΒαΓίΐίΐιϊι ίιΐ6»ίΐ. 
βΐαρυ» αιιΐΐηι ϊΙΙιιυ «γ31, ιιι ουιη ί1>ι ίιι ιιιΐβ ίιιι- 
ρβηίοκηι ^υηίο^<Ί1ι κΐίηιιίΐ»^!, ίρ»« ιϋΐιι 1Ιθηΐ3Πί< 
%1 ΒϋτΙκιΗτ ίη ΙιοΜϊιιιη ρπ>*ίποΐϋπι ίΓΓίιιηρηνΙ, ϋϋί 
Ι|{ΙΙυΓ, ιι( (ίϋβΐιυΐιΐί, (ΐΐβΐΐίΐιιιο 1£γγ«)1Γ6ιιι Γΐΐΐυ 
οοηιΐίΐιιίΐ. (ιίπ'πιίΐΝΐι ίιι ϊΙιιιπι ρεΙ )^ΓΟν^^ίιι}. υ))ί• 
Ι«Γ ρϋΓΐο αίΊιι^ ίη (Γνη^ίιυ Είοιίΐλ (ΐΓΐ)ίι ιιιαΓίιίιπχ 
ΙΑΤΙιηοίΐ,ΙιικηιιιίΓληηοιοΓπρηΙίϊνοΓαιιΐΓ, οιΟΒίιΙα 
Ι«ιιΐ>«ίΙ, τυΙ ρΓχβΓ;ιΐ ■ιιι^^.ι(Η Λίβιίυ» ΒϊΐΙιιηυί, β 
>1(<1 ηυοιίαιη υυιιιιπβ ίΙίΊΙιοοιιια οπιιιιϋιίβ, ηιιΐ (ι^ΙΙα 
ΟΐίΙι »ιΙ> Αρουιυοίιο ιιιι^ιιυ ά\ΐΐΛ αΐι-ι υι:^αι, «Ι ποη 
ΙΜΓΐιιιι 4ίιι «ιιιίηιιιιΐι ριχιίαιηηχ ρτΛ-ίίοιυιη Ε^ί'^ιΙ. 
Ρ«»Ι ευ)>ι• ιιεΐϋΐη, Μιι■ι1^1ν^ υΙ αΐίί, ρπ)|ΜβΓ ίιικτ- 
Κ|ΐιαιιι πΊ ηοιαιαιυΐίο», ιιοπ ίιίικ' οΓΐιβι» ϊΐιΐηΐη 
*11>| *υΙ]{ΓΓΪι, ΜκΙ (Ιϊϊΐιι €Ιιπ>ΐ0[Ίΐ1ί ηοΐΐιίι, (|ίηιι• 
Ιυΐιι ροΐιιίΐ. ΤΙΐΓ3(Ίη«|ΐ]< βΙ [^ιυιιϊυϊ ρη;ΐΐΙ[. ιιιιιιιί* 
* Ιΐϋιιιαηο ίπΐ|•ιτίο Βνε11ι-Γ6 β-Ιιίηιικ »αΙ)ϊιι^>[« 
εοΐιΐΙιρίίΜηι. ΟιιοπΚη <Ιι.-ι&γ•ι||«ιιιι ίιιιρκΓΒΙιΐΓ , 
ΕΐΑΐΗ^ιΐήΐιβ αι1»ιΐιι«, Ιιί.Ιιιιιιπ ιυι ΐπϋιιιιιη ηιιίΓοι Έίλήφηοηβν πιριιουμίνΓ,ν , καΙ αϊ τρι^ρΐί; «αρ<- 
βχιΐιιβμίνιι ήβ>'', ^τίχλιι ΐΕχτί ΐίχβΐ, χ•1 ^αβιίίΛ 
τίν νίον Ι2<>'*ι κ^ί χίνάμίνο; 1ν Έλ<ΐ]β<»4ντψ, βχΜ- 
ΐι^α μίν τ^ν νΐον Νβη!ιίιιιπαν:ν 1ν τ«Ι( τριήριτη, 
αίΐίΐΐ β1 ηρ'>ΐ τήν ήΐΜίρον ί^κΐθών, αννιμίτνυη 
ϊτλ 3ΐρατιϊ{ ν.ίί ήγιμόϊΐ• κί\ ι^ρή-Ίΐ } ^ρΐ) ι»ιιΙ• 
βθ«[ τ•|ν Μο4ΐκιρ(«ν ' ηρίνοιί• τι ίηαιιΐΐβ «ύκ <•1τ',ν 
τον μ}) τ)]ν Μαχιΐον'αν β:αφβιΙρ4ιι α^φ ύ«ή>•)ν 
αΔτ!ιι»4πιμ1ντ]<ιΐ, Αλν {«κΒλν (((β*β>α1ον(]η)νλφ<. 
κωνται. αΟτφ μ('ή«!ίι ^ )^ρΙ) χικοΰν τήν «ιοίιιμίαν, 
Ίίι τ« Ματθαίον τίν υίΐηι ϊχίλιιιι τ^^ν Τωμαίν* 
ί^'^νία βΐρικιΐν, μιτί τΰ* ήγιμΐνων ήγιΙιΟαι ιοί; 
βιρΜρ^ι; τήν (ί; θ<ι«α<ον(χι;ν. ΣκοιΑ; ϋ ^ν βύτ>'>, 
ώ; ΙχιΙ μίν ^ηΐιί* τ'η νίιν κητΜίίψ^ντι 1ν άψψί• 
Ί,έ(^, Λί^Ίς Ά Τωμιΐ'.υΐ &μ• χαΐ ^ρ£ίρΜ{ Α'(ΐυν. 
ιΐ( τί]ν ιιο><μίαν Ιμβι^ΕΪ^. Τ4 μίν ο3ν καχί τ([ν 
ΐ|πιιρώτ()ΐ ντρατιάν ι^ ΐΜθίμ<νοΐ. ώς ΟΛχά, ΙηΐΜ 
Ανί,γιτο 1• ταΐ; τριήρτβιν. Όΐοϋ £1 κΑριργ«ν κι\ 
τηί ΊΙΜνο; «ΐϊ.ίως τιβροϋβι». *! νΰ» Ανακτορικοί ΐ{ 
χαίιίται, τών τ(ΐ][ΐ'>ν Α'ΛκαρΛιο,ίι: ^ρ{*ν 'Αλ'ξιίί 
«>{ 4χ ΒιΟιινΙοΐ ιϊιρ/<]μίνη(, εκ χώμηΐ τι*1; ΒβΜκώ- 
ρ<}; «ρΐιββγοριοα,Λίνηΐ ■ Β; χατϊ τϊν ιον κηϊίίμΐΜ 
Ιρ4νο« *Απ-'Κ3ΐί;φ τιρ μγάλιρ δουχ^ 1μιΐΦβ^ρΐ)ΐιν 
οϋχίλίγο' )'Ρ<ϊον, μΐ)νή(«υ; βρχων 1ιιΐϊρΐί.ϊ|(.Ί*ιι»- 
Ρ'^ν ίΐ μ«τ1 τήν Κϊΐΐναυ ΐΐί^ντί^•! το:ί &ίΧθ({ Αμοΐι-).- 
χι>. οΐιτίί ίιίι τ<ΐν Α.αρ^ίαν ίπΐ ν(ω(ΐρΐ9μ«1>{ ι^ρ',- 
β»(. ο» τή» Έϊίνβ μύ«κ 81) τβύτΓ,ν Ιαυιψ ^ρ«- 
«ιοίητι χρ«:ή<ια{, άλ<ά κ•1 ΧριηούΜΐιν •ΐ|ΐρ'•){ΐι•>Ιΐ. ιι«ϋ, ΑΙοί;ιυϊί ίοηίΐβΓ >1ι-[οιϋι:ΐιΐιΙ,ιι*, β ββα ΐυνατά . και θ«οΙαΐ{ κβΐ Λημ>Ιβ<ΐ 'Κ)"!^ VI ^ Μμυ|ΐΐΒ*>ι ; ιιανει νΐτα >ιΙ ιωιιη, Μ ΙγΙγ<:π»μ ρίη• 
ΙΙΟ•. ΐ|αίΙΐΜ9 Α1»ίθ5 υΐ><ΐΜ[ΐιΤ, α.ιιιιι>ιΐΒ οοπώυωΐ. 
ΑιΗιυ« ία ίΙ1ι• Ιφτι* ιπογβιιΙϊ ιιιιπιιιΙιιγ, Ι'βπΜ ηιιί 
ΑΙιΐΙΓιΟ ν<α(Γ>01, )1ιίΐλ5η. ΥΊιϋΠ) Ιιιιιί ι:Μη[ιΙ<ιτϊ|>υ«, 
3 Ηιιιιιιιιιίϊ ι((ΐιΙ>Β34αι» ΡκηΛί ;ΐ(1 ιΙί«:<τ.ΐΕΐ«]ιιηι ϊο• 
«ίΐιΐο» &."Ιο ιοίϋκΐ ίιιιιίΟΓί* ίιηρφΓΟίοίίι, ον Πβ- ^& «άτια ΰφ' ίβντώ Ρον'ι ίμινοί κοιιίαΟιι, Χ4Ϊ τήί Τκ- 
μαίων ήγιμονία; Αη',τίμνον. Αι' Α 4 Ρ3•[)ΐ£ύ; Χΐτ»- 
π*1α)ν ϊηίβΐτα τϊ) ■Πϋϊΐ. «Ι τιιχομαχίβ: ΙηΙ ΐβ 
χ>\ τρι»'ν ήμίρϊ»; Ιπ',ιήοβτο . «αϊ τών μί* τιιχιί 
ί,ϊϊων ίι^βη, τών πιρί Άλίξιον *μιιν«;'ίνων κ(.Ι 
τβιώί ■ πλοία μ(νΐβι όια ήν, χϊΐ ^'Μ,^ι•^ ιαιρϊΐι- ΗΐϋτοηίΑπυΗ ι,ιβεβ ιν. ηι 

•ί ΗΡ^ ^ΐ^ ΧιτηΐΛί,ιαιτΛ ίν,ΙΙωΐΐ Λ ιη»ηΒΐη ίηιρ«Γ(ιι>η >ιΐ(βτηΐυΓ. υ βηκιη »*«» »γ«|, 
1 Βΰτφ ιπρ\ Ιχιΐνα βιβΐ^Ιβαντι τ1 μίρη, βΙ οη.Ιιί)ηο<]ΐΒ > νΐΓΟ Ι^^ηΚ•) ΜΐίρΙτΙο. ΟττίΜΜ• 

ίίΐ|ΐιίιΙ(>ιπ ροίΐ «τΐκίιυπι 1ηΤΐΐΓ»ΐ1>η• ΐΓ3)«οιαη, 
ηΙ ίιι ϋιγί(1«πΙ-ιη ρβτ^ΓηΙ, ηιίϊικ ΟΐπιΙν αιΐ ΙΙΙίυιη 
διιΐΐπιιπιιιη Ιίιι^ίίΐ. ηϋΊυηι |ΐΓ3-«ί|>Η-1)-•Ι; ίο βηΐΜ 
3 τΐΐΐηίί «Ι (ΐοινηιίβΜίηίι Ρ^πίίΓυιη ()]'ηΜΐί• ϊαΐΜΐΙ. 
ίιΙ ι|ΐΐ(ϋ ρΓηΠίρικΙοί 11* ΐορϊώ «ίΐιί οριιι κίΐ. 4(|Κ*• 
ΙιιιΙ ίίβηι η« Γ•-««τϊίοηίι γχιιμιπ Β'•ι»3π>« ΊηΛκΛΠΐ*, 
ηβ ΐιΐ)ρβΓ>ιοΓ (ϊ(ιί ίη*ίίΤΐΐατ. ^ι'ΐΙΟιικβκΗ ιΙίήΗΐιΙ, 
«Ιΐυβ ίΐι ττάϊηΐ. (}ϋχ ρητ<^ρ|η ρ1|^^* ΐυΙ ■^Μιι• 
&•ιΙιπϋηα*, ΙΙ^Ιιγο ΐηπΜΐιίΜΟ ίπ Μφ&ίιιηι ρηριιΙ^ 
{■η ιΐιίΐι, βΙ ΐυιη ριτιίΓυιη ΙιοιιιΙηυηΗΐιιβ ηι«|πο 
ηοιπΟΓΟ Ιη ΑεΙβιιι Γβηινί^ιίι. ΙΐΗυΙ>«ιΐϊ, ΐ)ΐι»- 
πίίπι ΰιιιη ίοΐΐι (Ιυιιιιιιΐϋ {>«τ ΙιμΙμ ίπι πΐΜ 
ροΐ«Γ*ΐ. ρβκηαϊΙιΐΗ βΐίαιιι Ιη ιυβιΐίο ΙΙιιτϋ* Ηαυιΐ 
ΤαείΙβιπ (ηηιίΐαηι €θΐιο«Ιβι>(ιΙ(ΐΐΒ. ίΐ 769 ΤηΙιίΐΙΜι 
«ϊβί ίπ«ίι(6η<ί(>υ5. ίΐ£ ϋΓΐηίοηΙ»!!) ιΐ)ΐι|[ίΐϋϋ1ηβ. ΐ|>Μΐη 
ρΓΟ ΤΌρίίι ΗοοίΒυΙι, ηυαι «ΙιίΕΐΊιηι , ίΐίκιπ ΐρ*ΐ) 
π'νβπιιι ΜΙ, ΐΐ βκτΕϊΐιι• (Κϊ^ρηιηβ , ρ9ΐης<ι« 
ςιιίϋ ιίΙ>( οΙηιίιίΜΒΐ ΙαϋϊΓβνΙΙ. Ιαρβηοιτ Ιιμ ηνηία 
βΐοηι;ΐΓΐιιΐιΐί, «η ί\ηιΑ ροΐίυι «ββπΜ, κοα (ι*1ιοη!ΐ, 
ΕιοοΕ ΤΙΐΐΐίίΙοηίοβια ριτΕιιϊιτβοι, ηοΐΐβ ΙΙΙι ρη>ρβ 
ΑπιρΙιΙιιΐιΙίιιι, φιβηι ΤηίιιΙΙϊ ιβη«Ι>αιι|, )«ηίι αιι- 
^Iιο^ί1 ιπιηίίι. Εοιιι Βημηβ* κςβίιβΐ, ϊπ>ρϋΓ>ΐαΓ| ηϊ 
νΐΰΓ<;ιη ΐΌΐΐίαΕίιιΊίηκιη 0Μΐ)οπΐ1)«ΐίπι<ιΐ'; βΛ ()ΐιβη 
ηοΓίιι Π3ν1ίΐί«1α ίΐηηι ΛπιιιΙιΙροΙίπ'νριιίι, η<ηηιι «» 
ΜΓιιιηιΐίΐη ΙιβΙιιιίΙ. (}'■< Ι""•! >ιΙ «ε αιΐΐΕκΊιΐΙ Ιμ^ιμ 
ίιηρβηίοΓί ΐο>«η<ι, Μηηία » «/υι οσιΐφΐιιΐίιο ίιοίη- 
Γΐιιη, η Γϋΐιι βΐϋΐ οιυ<ι)ειπ ηπιίεΐι »< Ιιιηιιιι Γ«ΐΙ)>ίβ• ι; ή »<1 βιιμμιϊϊίβΜ όφικνουμίντ, 1τνβ• 
»βχ\ά Πιρΐών. 'Κ&ίιηι [Ίν οΰν ΐβτΕ τ(>1; 
τίνων Τω;ι»!ΐι/ν τ«ί<{ Οΐρβαί άνβκιιπί- 
ιΐ7ί[ν Εχβΐι τψ ηρϊ. τ>ι« νΐον ^3βιχί>, 
ΤΜμ>[«ιν α(ϊξ4ιΐ>> Αρχή. Τ& ώ ού τ'.ιοϋ• 
ΐΜντιΙηανΕν ί^μάριαν^ν ο! ύιηητεϋ'ΐντίΐ 
ί- "ΟρχΑνηί γΛρ μΐιί ΐ1 ΐ*ΐ» τϊρϊϊιΛν 
Μ)* ιηραιωβΐΓβιν ιη; ιΐ; Ιιη^ριν Ιγι- 

ίλ«υί» άϊβϊτ^ίϊ;ιν Ιικίνβ! γΐρ βϋτφ 
[ΐ4ρβώιι τβν,•βκ•.βΐΊΐι«β«ί,χϊΙϊί;»ο*ρβ- 
Μ βίον. νατ ϊμννίνβαι ««(; ϊπΜΜβιν, 
Ιντο) 11Ϊ] )ΐ&«Α$ΐ)1ον 'ΙΊ^ΐΜίοΐί τΙ|ν α1ΐ(αν 
'ήικνΐ «ομΙ«, (μ |ι1ι 1 β>ιιλ(!(ί «ίτψ 
ΙλλΛ ηΐααάμχνΐν τι>β{ >1ιΙ»{ Ανβΐΐρί- 
υΐϋ]!^ Ιιμ(«ι ΐ) «&«ψ 4 ηα«ί;ρ κροιί- 
»ινβ «ΐΑΐάμηοΐ μή (■««, ίχ «ί χιιΐ 
κίρ/ηι νρίς ΐήν Ηιι4{αν Ι«ϊ Ιιι^ίίββίιν 
μ\ «Ιήθα; Αμοϋ ^ϊκημΑηβν ιεβΐ άτΛρύ• 

αίχμιΐώΐΐιΐν 1η\ τήν Άβίιν Ικιρΐΐβΰτο. 
Ι 6 τοϋ {Ιαβι1έ(»ΐ νΙ4< ΙηΙ μή τ^ Τω• 

ντριτιΐ βννατ^ }|ν τΙ)ν κ,οϊ; θΐΐαα!»- 

τφ μΐΐϊξίΐ, χα\ ού ^φΪΜν ΐϊν ηόραν ιτιρ- 
«ι ΤρτβαΊϋ* ϊν<βρ(υ4ντΜν βντων ίυνι- 
Μΐί' ήν ήγ€ΐι «Μΐ-Τ(ομ«Ιων βιρίτιίν, 
Μΐ «ν^ΐ, χα^ ϊιΑυ* Λ «ρίττυιια ■ ^ι• 
ι «ΑίρΙ 13ή\4ϋ τ(ρ αίΐΐβν τΓ,ΐ χΐι>1ίμΓ,ΐ. Ο !»(. ιιΐ ορροΓίοη» ιππρπΓβ ίΙΙι σρβηιη ηβνιη'οΐ; ιϋηιρονο^ι Ιΐ&ιν τρίηβΐβι, (^ριι Ήρτ 
ηιίχι^ν,Ιχ^ήΐ 'αΐίνβΐΐρβΐ, καΙτ^ννΟιιτι 
μίαβΜ («ΐ* Αγ»ιρνν 'Λμφίκιείιΐιιΐ Ιγγ!;:, 
Δν«βτΐ)(βι»ΐ»ιΐί.Ή;ίΛίΐρίι^« Μκϊρβΐ- 
Ιΐ Ιί Τΐ μϋ βΐϊ ψΓΐΛ; £η• Ικ της κρ^ 
ψιβ^ς • «ρ4; ίν 4χη1«ιι έιηβίΐ νιχτή; . 

ίί «Ινΐα Ββ;Γ, «»ν κβϊΐ γ>ώμι)ν, καΐ τ-Λς 
ΙιρβοαΙ 1ι:\ ΛΐηίΑ»!^ ίϊ?ιγμέ•ιι. Ό μ1« ηιιη|ίι1>4ΐι|υ«. αιΐ ΙΐίΓρηοιιίί ΓΪριβ |)Χ««ί Γ«η'£3( 
•)θ)• «ιιμη τ^ίπϋ ρ'>ριι1»ιϋί «ϊΐι» >ρρ(ΐΙίΜ, Ι»- 
ρβηκν Οαΐΐο Ιιοτ ησΐΐϋ'ηο ϋπΙΙ•>ιΐΒίο. ><1 {Γίη- 
ίΟΜ Γβνβηίΐ, »ιιιι•οηο ηα^ηι *(Ι1ιϊΙ)ϊΐ3, ηβ τυπί 
ΤιΙϋΐΙΙο οοα^ΓΜ^ιΐί ηκϊηΜτ. υ ΙιιγοΙο Γ<η>ι α<1 
αυιίΙΙυιη ίπνίιιι, <)ΐιί βίκο ιιι«γ» κιΐινίιηι, Γΐκη |1ι 
Τ1ι«»«ιΙοαίΰ3Πΐ ύι•ί(ηαΐ. ιιΐιί ροραίιιιΐ) βΐ ΚβΙοΐκ ηί 
ορίιπίϊΐΐΐηιιι ΊΐΗΐϋβηΐβιι Ιην^ηΙι, ει υίΐΐίοι Ιηπι >1ι 
βιΐοηιΐι Ιι9»(ϊΙ>ιιι, (ιιηι αΐι ϊπΐι-ηιίβ ΪΠϊϊιΙϊϊΙοι )1>ιι* 
«Πΐϊοΐαίβυι ΐηϋΐηιιιηίιβΓ, Υβηιιη οηιαβ π»1ιιη> λΛ- 
τβπΐυ 900 ι]ΐΜ.'ΐΐΒ9ίΐ. 1Α14Ι(Μ ιίτΐιχι ΪΜίαιιι (Ιιοη 
■(«Μ, βΙ αΓΕίιιιΐλΐίηιβ• ίη^^ιΐιίηΐπι, ϊιηρβηίοη;» 
Ιχία ■»$ βρΐι. δ«ιιη4ΐιιιη ηιΐνοιιιιπι ΟιηιΐΓΐιιηιαι 
ΤΟΜ10 ίη ΐοηΐΐοηβιπ ροριιΐο. ύ« ίκΙΙο, ςυικ] μιι- < «Μαί>ΐα 1x1 νυκτ',ΐ {^αΙΐ^Οί^^ , πά^ιν Ο ιη ιβ βοιιΐηιιϊ ηιΟ>ί9!>Γαΐ, ιΓιβΜΓηίΐ : ηοιι »ίϋι, »ι-ϋ ρ)ΐ ν«τΝρΙ; «'νϊΐ βιιιλιγμίνπ! ίψ Τρι- 
1 η Ιφ ΪΒΐμχαι 1ιή τι!•: ΠΙβοαΐ «α\ 
βυμμβκίαν, αϊ (Ι ΐΐαρή^ανοΟϋν ριλλή• 
»ς 4γωϊ μ£ΐ1 ιών ϊριίρ;ι.>ν ίΐίκτο (Ις 
Ι,», ίε»ί £1 τί-ί α,-μ-η «β\ Μυς ΖτινωτΑί 
1|>(βτ««; ΐιχτταβιαζβντα;, Χ9ΐ *°'''ί) '*'■ 
ίΧι* Ικ ιβ ιατ» {ξιοβη ιιηΧιμΙιυν ι•ν τών 
ύΐΐων Ι^'^'^ΐαν. ΙΗνΤ3 ο1 ιύβίι; ΐιί1ίυ« ΐϊ 
.ν•\ί, »β\ ή πβ3« τΜίζ {* ίιρταΐΐ ^"^τ, 
ιϊλϊ^(•ύ7Τ|μ(αΐ Αιηϋ^ονη ΐ^ίΐί Ρ*βΛΐΛί. 

Χλη«-αν κΐνίιμΛΚ (χ ϊώ'ί Ηιΐ3β1.(ιν!κΐων 

Ϊρί « χοΟ »>μ6ίίιι«ίϊ»; «ρ%ί βΐτ'// ίχηρΚαηΐίϊ »ομπι ΙΙΙιυ$ >5ΰΓίϋβη(ΐΒη ; η ϋβ Ζβ• 
[μϊ» ίρκιπιιη, ηιιί η«ΐ|ΐιβ αηΐο, <\α»ηί 1ιηρ«τ•«Μί 
{«ιιϊΟΓΪ ι1υ<ΙβΓ«ιιΙ, ϊΓρΐ] ίιι βι? ΠΜχίκΜια, Β<■^ κι 
ΙοπιρΙ<?[ηπι Γ»οιι1ΐ3ΐΜ {ΙίΓΪρβΓίΐιΐ. ίρι) ρ|>τί-|ΐιι- βιιι- 
ηοι β|(οιιί4:ΐ : β1 ηιιη^ ηίΙιίΙ'ΐιηίιιιι^ Ί πΙι.-ιΙΙοπιιη 
ΙΐΓ^ίΐίοιιιΙιυί ΐοΓτιιριϊ, ηοη ίιαρβηΐιτΐΐπ ιηο'ΐβ, ρη 
1)10 Μ ρυ^ηαίιίΓΟϋ αΙΠηιιΐΒΜαΐ, •«^ ει ιυΐΐϋΐιι (»■ 
Ιιη ρΓορίΒΓ οϋίπρ^ηιΐΐϋΐη βουπι ρ^ο«^ι^^Γ^π1. Αϊ 
ιηυΐιίί )Γ^αιη«ΐ)ΐΙι (ΙΐπιοπβίΓβΙηΐ, ηοη ίοΐυιιι ίιυρ^ 
ηΐιιτί )αη)οΗ, ίο<1 ικΐΙ'β^ϊϊΐ •ΐ!ΐσΐ|υι? Ποιοιιιΐι ο1 
ϋίνίΐιοΐ ίοιίϋ 1(1 ϊιιίΐίο ιιιιΐννοΐοβ ίνβΐίΐϋΜ : ρηΐΐΙ- 
ραοί^ΐιιβ ΐοιηρΓΐΙιηπ))) ίιη(ΐίηΙΐ3ΐ, ηιο* οΐ ΙΙτ»»• 
Ιίιηπ βνΐϋ'ΐι 3<υιι<ίΐ. ΑΙϊΟΐ υ>|>ΐ Γμ^:ιγ| )ιι»ίΐ : Τ'ϊ• 
ΙΐΐΙ1ο5 ««(Ο ρη>ιιι>βΓ>ιι:ιι1ί9 νίΓΠίρι υτϋηιι «ιν>ιΙ•ΐ> 145 ^^ ΙΟΑΝΝΙιί ΟΑΝΤΑΟυΖΒΝΙ Ι 

ϊΐΐιι» ριτ ϋ• ΙιικΙβηΐΡβ, εΐΐιιη ηηΐο ^οιιη^^ιιιιιι , αΐίοί α πιΐίίίΐου -!&!; Τωμιίβις ί[4ά1;ιβη, ώ; ούκ <ώταΰ 9α. 
κοιινηιι ηΗΓ>α; ΐΜΐνίιιυϋ ι>]>3[Ιθ ΐ^προΓίβ γο- ριβ^ιμίνου τΊ^ αιτία;, ΑΐυιΐΜν «ηικ«φ«ηΐ]χ ομ. 
ϋ'οηοιιι 1ιΐ)»ΐ)1ιηι> ριΐί^ηνίΐ. Εκιιίιιι αοΐ«(|<ϋΐιιι ι-ο χι\ τ^ρΐ των Ιν αντ«ϊ{ Ζηλντιάν, ώ; «Οτι !(^Αΐΐρ<ν 
('ΟΐιΐΓίΚ . ι|ΐιίι1<|Ιι>ιΙ ΐΛίΓΗ [Ο'Μί ΟιΙ *ίή . Τΐ'ΐΙι^ΙΙί ΐή( ςίς ^βιΐ.ΐι τ6ν νίο" Ινικα Ευναΐα^ *>η *ίΧΐ(>ι'•« 
|ΐιΐιι«Ιι)β1>:ιιιΙ. χιλΗί π^ϊ( αύ-Λν, ϋΧ Ιη\ ιψ βΜ^ΐϋ^ιν «4 τβπ 

Ιχΐντων. &π4^ι ίνας βίιϊβΐ ώ; ^4 Λολλ»• χβΐ νΟν οϋΐν ϊ,ιΐ',ν κϊρα ΐριίϊλώϊ •^ρτ\μ*Λ^ζίμ»^*ί, φ6 Ρ•• 
οιΧ^Β (ΐόνον ύηΐρ ο& ΑγωνίζΐβΟιι ίβ^υρίΐβνχο, άΙλΑ χαΐ τΊ^ν κΆιν Β3ι•ν προΟά!ίο9«υ Ηίχ: ύ>ψύ*ίαί 
ίνιχα. χι\ ίπιΒϋκνκΐν ίκ πολλών, οι |ΐ9ΐνύ(Ι τφ νέψ μ£ν«ν, Αλλ» χιΐ ηάιι Τιυμχίοι;, κ«\ τοΕ; *»'!• 
ΐ9ΐ{ ΐ'ΐΐνοι^,' Ιξιρ^ηΐ ■ κχ\ 1κϋΐ-ν> βν',λαμβά'ΐίΐβιι τν^; μβ>ΐ9τ3 ίν λΐ,'^. οΰ; χβ\ ιΙ; ΙΙ'ί^άκΐ'.η > ν,γ>Τ>'' 
|βί-ί£/θώ«, ΤοΙις 6' ίλλίίς τη; πΟ•ΐιΐ{ ίχ:λΐ'>Γν ϊξιυΟίΙϊίιι ■ «ύ; « Τρ-.6ιίιίι( ϊι«ν πιρί Ή)" -Λιν ϊΐ•) 
ρίΐιη ΙίΊιαννϊ, ΐα'ΐΐ μίν £(.ιι;»η'^<ιντ«« καΐ ι;ρϊ ΐήΐ α■^μ^Λ^ίί, ΐνίους ΐΐ κιΐ μί/ιι;. κίμνιω' βτρ«((Αν 
Μΐ-ίν βλίγφ χρΐνιρ κι^ιρΊν ίηιΑϊίινυ τήν {ΐϊιραν κολΐμίυιν. 'Πιαν γ\<• πρΙν ^ιβιλ^α ([ΧΕίν ΐ:•Μν 
Ιξιυ πυλϋν )ΐώραν (ι1 Τριβί'βί ίιανιν«:<τιμίνο. 

770 (".ΑΙΤΤ XVIII. 

Υίΐι/ιί ορ*Μ Γ0»(ηι (>ι•πιΐίΐι«'( ρΜηπΙ. •ιικ>ι τ* ίιφίΐα ι/ίιιιίΐιίι ίιηρ/ταίοτ. Ι'πηηα ύοΐα α Ρ^η{$ βηΐιΊ^Ηαι* 
ϊιιιρηιΐΐιπ ηιϊΐιΐηινηΐ. Γι>ϊΙοιή"ι \•ηι•ί'ρι ρτη />'ίη ΐΐιμίίνο ΓοςαΙ .' /πιη ιο ρηιΊίΓΗΐ ίηΐι ^ιιΐ|ΐ. γιιΙογ ^< 
ιΐ'ΐίιι Κ•'η''ιη:ιΐ: ι;ιιιιιι (ΐι>μπιι•ι ιΐϊι. (,ΙηαιηΰΊο ι-ίΓηι Οαίη πινιιϊνίτϊι. Να»ιιΐ'« ΐιοιιιιΐηι ίη /1>•ιιιιιΐ( ΐΜρ«• ^ 
ιΙί'πΓ, <ι ιΐ'''η ιιιιιιίι ηρηίιΐηί. II ηΐ•α•Ί ίορΊνί. (}ηΊά αιΙιιΐΊ α σΐΓΐ;ΙίίΗ» }>^ιρ/<^Iι^, Μΐ^ΐΐηιΙΟΓΐ. Ι'ίπ^Μ 1 ρ«ηηϊ•ΐν ΐιιιρ'ί.ιίβ"*» (.'ηιίρι ι•ίΐ(ΐ'(»ίρ" ι)ι•/ΐί.•ι(ΐ(ΐιΐηί. 
Ι'η9ΐιι)θι1ιιιιι ι|ΐι:ιΙιιιΐΓ ΙγϊγοιιιΪΙιιι& ΤΙιΐ!ϊΜΐ•ιπίΓηιη || 
ΥβιιΟοηιιιι 1<-ριιι$ «Ιοιιιί ιιιμ νίΓ ιιοΙΊΙΐΐ ΐΐοιίχι» 

ϋη^ηιΐϊπιιιι βμιΐΒΐΙίικΓ, ηιιί «πιιΐιιι ρι>|•ΐ]ϋι]ΐιι- υγγ- 

1)ί) ΙΠίρ^ΓϋΙΟΓΐ |)ΓΠΙ1ιΐ$» ϋϊΐ]ΐΐΙ|ΐΙ1Ιία. «ι ϊ)<'ΐΐ 0ι1||- 

ΐηΐ Οΐ'ηιι«πΜ?ι Γΐ'πη αυιιΐιιιηι (οπί ϊΐιίιη ιιοηιια- 
{πιιιη ίη'οΓίΟΐ ϊΐιΐιοηυιιι ιΙΙίΐϊιΙίιιικ), μΓ£»ηΐιΐΓΐ|ΐΐ(', 
111 1Ι)»ηΙ1ιιηι Γ»«ι>υ$, αηιιι 5«οιιιη ίιι >11>ΐΐ «ιιιιιαΐ ; 
ΟΙ ρποΓϋ Γοί'ΐι Ιιβίΐ') ιΙίΐ(ΐι:ι» οΐϋ ΛΐΙιεΓκιιιιι Ο•- 
ιιΐ]<.-ιι«ο$ ΓοΠηιΊ'! ιρυιΐ ευ<π η-»ΙιΙβι*; ίΐι»ρΊι.ι1ιΐιη• 
ΙΙΙΓ. Ιιιΐ|ΐ(!Γ«1(ΐι ΙΙιιΐΛΐ^ιι : βίΙ)! ϋΐΐϋΐ ΟγιιΙο ιι<;ι|ιι1)υιιι 
£Μβ, ιι»! Ηοηΐίΐηίι ΙιβΙΙ'ΐ ϋΙνΙΙΙ ΟΐοιριΐΪΒ, τμχι ραιι• 
€^ι ιιγΙ1(!ι £1 ΐΓΓΓ.τυιιι ^^κί^I1ββ Ιιιιρί'ΓΪο αίΐϊΐιιΐ•;- 
ήΐ, Ι^Β*'' 1)'''"'^^<''ΐ"''- νβιΐϊίοϊ ΙΙΙί Γπΐ) νυιιι ϋί»1«! 
(ΓαιίΜΐΐυπ»; ουοιιΐ^ΐιιιη βιιϊ») εΐ>ΐ! ιιι έΐιΐιιιιι ιβ- 
ιιαίιιιιι, κϋ ρΓΟίηϋβ ηιτΕίΜ ΙιαϋΐΓο οΙιΐΐΊΐιροηΐΓβ ; Έν ΐούτΜ ΐΐ 1χ 0<νιτΙα: κρ^ ^Λ^ΰ-ίβ ν1τειρ«{ 

βίϊίΐΐί^ν τών Γ.αρ' ιίιοϊ; 1 πισινών '1ίίχ'^€ι•* Μκρι• 

λΙ|; Χ>\ τι-ϋ ά^,μαν Β!ντ;Ια{, ιί αίτοΤ; ^.ρ^ί ταΐι; Ιχ 
Γι.νοΰα; ΛΒΐΐν^υΐ «'^μτπX^μο(Γ, ' κιχίνηη γΐρ •6• 
τοίΐ ί'.Λψϋρχ μΐγίατί] ' ί'Λοαιί τγ ιΙ; βυζάντ^νι 1%• 
«νίλίτύντα ΐιίλιμβν αΙρΐΙνΟαι κμ^ς 1χ•ί/4Μ; μ:(' β^ 
ϊ(«ν. Τπώπίίΐίίν γΐρ ίκ «ο προΐίριυ «βίίμβι 
Αηΐ;(Οιϋ; ^αβώ^ι «ρ',; τ-ιί; Ιν Γιννβύ^ Λατί•0' 

μαχ'ΐν. κρί; Κρϋ-ην ίΐνβι φίμνο; βΐϊψ ϊί.ν )Ϊ7»» 
ί( πι^ΐιΐί II ΐίν« ΐλίγι»; χχΐ γήν 4<;^)ιΐΐθ ιη•1>ήνΐό; 
ΤΐιΐμΑίω/ ΐ,γιμ«•ίιί, •&τών ύΛΐ ΐον Ιμ^λΙοιι *»- 
ΙίμΟΜ ηρϊ; αλίηλο^; ^^αχΟΛη μίνων. Τών(1 (κβπ<^ ^1 η« Βΐϋ ΐ]ΐιί•1βιιι ρβκυοΒβΓίιηΐ, Μϋ Ιιιιιΐ)ΧΜΐιβΓ Ιια- € λβμίνιαν, (Ο ίιαΟήηιν αύτψ ΐΐι χιτΛ Κρ^ην. τη;*• Ι)ΐΐΙ, «υιιι ιΙοιιΊι ιΐίιιιίιβί ίΐιιιΙ. Λ»1 Οΐΐΐιιιη ιιινί- 
1)ΐιβ 11113 ηιίΙίι»ι1£5, ηιηι υιηιαιη οι»; Μ4ΐ ΐ'ΐΙΐΜΐί.ν 

(Π4Γΐΐίΐ1Ι3ϊ |Κ)Ι11ΐ1ΐΙΐ «Γ3η1. >ηΚι]ΙΙ3ΙΙΙ ίηΐ|ΐϋΓ3Ι0ΓΙ «ο 

ΐοιι]ιιιΐΕ0ΓΓυΙ , κ<1 ι:1Ι»ιιι Ιιι 1ίιι(!ί»!«ιΐ) ιιανί^ιιιιΐΜ 
οπιιιΙ• ιΐίΐΐριίοιιίΐιυϊ ε[ νιιΐίΐιιΐβ [ΰΒιΙ>•θ'ΐ>ιΐ, ίιι 
«|υ> ρΓχΙΐπΙίοΐ ΗοΓοβΙαίι ΐιι)ιιι><ΐ4ηι ΙΙΙίιιιιι ^(^|ι<> 
ηιπΙ, (ι^ΐίΙυΓίιιιι ι|υΑΓΐι>ιΐΐΐ3ΐιι ριϊιιοΙ|ΐίί, ςυι ιηιιίη[.ι 
ϋοιιπι ΤίϊΐΜΐΙι* ΒβΓΓίιοΒΕΐιβΐϋυι ρ9Μ'βΙ)ΐιιΐ, £Γ3ΐΐ|υο 
Ιιηΐΐϋηίοη υοΐιιι, ηιιίρρβ «)αι φίπικΙ^ιιιι ιιηιι$ <1β 
<ί|ιιι ραιΐφπ1)ΐι$ ίυίΜΠ. ΐ^υι γο ροιίχίΐιιιιιηι Γκίι», 
Τΐιη^ιΙι»)!»!» »« οοπίυΐίΐ, βΐ βίΓπιιΐϊ 1•! βίακ γα- 
Λ^^, ριοΐΙΙιοορίινο Γο^ινί!. ΙιιιρεηίοΓ ιΐΐίΐϊιι ςιιο 
Ιιιιιίηΐΐυ Ιιιιπιϊπβιη ιρρπΊΐΐπιΙΐΐιι, ίυηι εο3);ι(, ιιΐ 
■! ^^1ιI 11 Παιίι.χι* Αΐίυιη ΓΜίρΕίβ, ιιι ΒιτγΙιο» γ3- 
ρϊθιιΐΐα ηρΐ'πιιι ιίΐίί ιΐΜ, ηιιΙΙ^ιιι λ\\-λι», ιριιπι υι 
ΙιυΐΊΐι Ιυιιίΐ'ΐΐι ιοαΙμ ιιιυιΐλ ΐ|ΐ|ιθπΐιΙ. 1[^ιί>ηΓ0» ι'οιι• 
ιΐιΐΐαιιακι ρΐ'τΙιΙιΐΜΐΐητ &υιαμίι, βι ιιιΗ^υΓ> «ιϊαηι 
|ι^1^»I^ιυΓιιιΗ ίροιιιΐβι. οιοϋπίΝΐ^ιυβ. Γβΐϋ ΐίίΐιί ίιίυά 
ιΙίΙΗειΙΐΐιι ΙοΓΰ. >.ιιιι βυ ιιιιιι «ιιιιΐιΐ'ίιΐ^ιιι αΐίίϊ Τή- 
ΙΐΜΐΙυηιπί Ιΐι-ίτίκκ;) ροΐΐΐιΙΪΜίιιιοΐΊίπι ΐΜίΐειιίειπ Ιμη 
νοι, ίΐιΙΐΓ Ιιιιιιιίι ιιιαΓοί υΓίιϊ» ιΐ'ΐτΐιι ιιιυηϊΐΐ;ΐΓβ : 
(μιίΐιυι ιιυΙΙίΐ ϊΙ' ΐΐΐίίοιίιβ, υΙ ίαϋΐΐβ ρο&ιίι 771 
(ΐϋΓβυΜίϊ «οΰΐΐΐ ίιιιρβιιιοΓΪβΓίιΙίΐΙοΓί. ϋιι: ΒιγΙμγιι• 
€ϋΐιι «ο ρίτΙΟϊ ΓΒΟβϋίι, ΠΙίί Β Ρςη» Ι))]0Γ3ΐΐ(Ιΐ ρΓ0• πιΙΟίβΟ)) •ύΐ'.Ιΐ, ΙιτΕίΟίΐο βνΐ' οΐτω; , ΙΧΙΑ (ϋ^» 
^.>ρ1β^(^'»ν, χαΐ φιλβ^ρονηπίμιν»; , άπ:κΐρψ(ν, 01 
βίρββραι ϋ •Ι ταί; νιυαΐ σοβΐρατινΐμινο:. Β^ )ΐ4ν•ν 
ι4 κΐϊϊ Μιχ!Ϊο»!ιν πβράλι» διήρίΜίον, πρΙν γίνΙ- 
3β>ι Αί4 ίιιι)1α, Αλλί χιΐ χ•τ4 τ)]ν Β-.τιαι.ν η- 
ρ^^^ν^;μ•.α{^^~^'Λα 1<))1ΐ(ινιο κβ' ίιιάχο»ν'Ιν ^ Ιλίο'^ς 
τί. *ιΛρ*κ*6ΊαΚνί» πολλούΐ. κι1 τινοΐ νΐ'-ν Ηιρ«Γ<λΜ 
το■^ πρηιαγο^ιιιομίνον νομίο// ϊΐνών 1ξάρ](4ντ4;, Ι^β 
Ε1«ιΙιν [ν:μΑν ίγίλην ιών ν«ϊΪ «))> ΒΙ{,φηΐΛ* Τρ«(ι- 
Ί.ών ■ ή* ϋ γνώριμοί ιύ βαΐιλιΐ, 1χ ιών Ακ' αϋτφ 
τιλο^νΐων νβμάΐων «λ άρχαίον ών* ^ Να\ μλΧίΜ 
ι:ι:ΐ(ΐιμίνο-, ϊΙ; ΙίίστβλβϊΙκΓ,ν ή>[!,χ<ύ 4&«ΪΜ «ίρ\ 
■τ&ϋ υίιΰ, ηρϊ ΐΐίιν τΜ^ών »ϋ ^ον.ϊ'ΐν: ΚνΧινΐΟΐίμϊ- 

' ν«;. Β>«Γ•ίνΐ ί^ Μτχρ ύπΛ ιιν«{ Μ«ιιημ1«θί, 
ΐ^> ά'.Ορώκψ ΐ'.ιλ^γιΐο μι^Μίν ?:α;>ι}!ΐ<ΐών, ώ; 
{)«ύΙοιι• άπϊ ιών βαρβα^Μν -Λν Αί,ι ί/ινΐιί{Η.' 
κρλς τήν Βι^βιιίχ; α[ρισ:ν βνμΐίράΐκιν* Λ&ι ΐΐ' 
ρον ή ννκτ4; |ΐ5»ον χλ^μαχ* ι«Ε; τϊ!ϊ!9Μ Ιτϊ,βίνϊ^ 
'ϋ {ϋρβιρι: ίϊ ιήν ΐΐ ϊ^κχίίρτ,ϊΐ' 1«ί^»χίΐι ηρα- 
βι/μοΐί, χο\ τί μίΐάλΐ ί)ΐηνγέί.ί£« βϋμιΐί•»ίϋ< ' 
Ιφ33κι ίϊ »α.\ ^^ΐίαν (ΐάλ:β:9 βί:ψ ϊΐΕσΟαι ιγ,» 
ίΐίΐχίίρηβιν. Των γϊρ Ιν ϊίί^^οΐ^ £»ναΐω«ά:<.ν 
Τρι&αλιϋν μ(τί ΐίνων ΙχΙρων νίμαιν {ίο-^ίι Ι ] τ«ζΐι ΒΙδΤΟηίΑΗϋΜ ίΙΤΐΚΚ IV. 1Μ Τβ, «ράϊΤίΐν βϊβιΐιί τί ϋβτΐ γνώ;Αη», Ί) μίν «Ιν 
έκιΐνίιυ ίπ»ϊγ«(λ«μ<νο<ι ιΐν «ϋν 4«4 τύν Οϊριη'ιν 

Βί^^ΜΚν Αι^ιξίμιιιβ; νυχΐ&ΐ, χβ\ ιΑ; μϊν ιριήΟΕί; 
Ιχίληΐϊ ηυζ νΜάρχαν; ίνοη).(ΐ9ντ>:, ί^οντι; χαΐ 
<οίΐΕ {Ιιρβάρουΐ,ΐπΐ ΤίνΛ «βΐβμίν <ών αιννίων ού 

Οΐΐν, χα\ ιηριμίνΕίν ^9ΐλία. Αύτ>/; Κ ΐ^,ι τι Ιχ 

Αΐ3βιι1βνίχηΐ Αγων βτριτιΐν, χα\ τών ίχ Βί^ζαντίαυ 
Ιπβμΐνιυν βύχ ολίγου;, α ίΐτ^Οιν Γιτπβυ{ αυμπορίΐο- ορίτΐπ) νίΓίΙϊΐίΤ ΜΐιΙπΙίΜβΙ. Ιιιηηιια 1ηιρ«•3ΐηΓ «Ι 
ββΓ'ΙΐΦΐιη ηοϊΐιι 'ίΓΡΐ *ο ίΌΊίρηι-ϋΙ'ΛΙ. ιτιηηιίβηΐ ηη- 
νΜΐΎΐιίκ, ΐΓίΐΥΐιι» ίιιβίιυοι Γΐιΐ, βι ΙιαΓΐ)3Γιΐϊ ίΙιιιυΙ 
ιΙυΡΓηΚ'β, ί<ι Πυϊίιιπ) (^ιΐΐΊΐιιΙκηι ρι-η-ηαβπ•. ηοη ΐιΙ- 
ιιιηιΐιιπι ΒβτΓίκυα ρτοΕιιΙ υΐΐπηπίοη, η οοιηροΜίο 

«βΠ'ΓβΠΙ, ίΜηΐΙΊ Ιβ «ΙϊρβϋΙβΓβΠΙ. Ιΐ^Ο Τ'-ΓΟ ΐιιιη 

βϊ Τ1ιβΜϊΙοηί(]ί ρπ'ϊΐιΐΐιιπι, ΐιΐιιι ςοί ρ Βϊίϊΐιΐ»" « 
Χίΐ|ΐιρϋ103, ποη ρ;ιιιο« !η«1β ΐ<|[|θϊ θ()Τ>(|ΐιί«ί γοιιΙ, 
■Ιπϋοη^ (?τ οοιιΐίοβιιιρ ΒϋΓΓίίΦηιη, ίπΐ[ΐ•τ«ΐι>τρ ]ιι- 
πΐοΓΟ ΤΙινΐ(ΐΙππ>&ν Γ«Ιίο(<>, ρΐΐΐβίκιΐ. βιτΓίκΕΐι αη- 
Ιβτη, οΐ$ί ]βτη >ηΐι>ι ηιιιΐιϊ (ΐΓ^ιτηιΐ ΤιΙΐΜΐΙί, > 
ΟπιΙβ ίΟ Ιιαϋΐιβίυιη πιί^ίϊ, πσιι ηι>1ϊίι~« πιοΊπ, τΐπιπι 
βΐίιιπ ΙιοπιίηοΒ «ιφΙοκί, Ιιιιη [ΐΓορ^τ ΰχίεηπι αιηι- 
ιηηάίΐΒίοπι (πίΙιΙΙ «ϊηιιΜειη (^οηιπι <]υ9( ιιγ&ρπι ι>1ί- α-Λίβ τ&ν νίον ίν θΐ3βαλον(χ]] χβταλιηών, Έν Ρι^ 
(Ιοίφ ΒΙ χαΐ πρ4τ(ρΐν μίν ^βαν ούχ ίΐίγβι ΤριΕίλών 
ύ^ Κρά>!) χ»ΐψχΐ4μ<νο(, ού ντρατιοηχ μΐνον, 
Α}ύλ χ>1 ιΰνβυνατϋν,ΒιΑ *• ιΐρ Ιλληννί]; πΑιίιΐ; 
(ΰφκΐαν ■ οΰβ!«4ΐ γίρ των ίβα ηΑιν ίίΙιΙιιίΠΛ τλιλΙ 
{νίιΐ, χιΐ ΐιΐ τί> μΐγαλην (Ιναι, χιΐ παίλαΐι; τους 
ΐηιχβϋνταΐ ίχον, ού βημίιίίιι μίνον Βχϊον, Αλλλ 
Χ9ΐ ντρβτίώτα;, χαΐ οΰχ ίλίγον; τών «υγχλι;Γ^(ών ■ 
2ιν «ϊ>{ ηλιίοιι; μίν, 1^ ηάντα; Δ Κράλης ίξήΧαα* 
νατανχών, δμιυΐ Ιΐι ΐΐ^ν άιηηαβίαν β(διύ»{ της κ^ 
λ<ω;, βτρχτίώταΐ τι ίγχατψχιην οίχ ολίγου;, χαΙ 
των καρ' αύΐψ ίπιφανών τινα( • &χρ4ΐη4λΗ{ Η οϊκ»- 
μτ,Ίβΐ εΟυ, τί^ν μΙν άπιιρτΐ9|(ίνην κάντη. φρ«υρ1 € β«Ι. ππυΐιίιηυο ίοΓοΙϊί ίΓβ(|ΐΐΐη&, ιιοιι ρ|ΐ'6ίΪ3 ΐηΐιιιη 
ΙϋΓΐ», ΕβιΙ εΐ ιΐ'ίΙΙΐΊΙιιΐί' βΐ ΟρΙίιιιΙίΙιιΐ', ΐ|ΐιοηιηι 
ρΐηι^β, *Ηοπιπρ«|ιοιίιΐϊ Ογ»Ι6$ ρβ οοΐυρΐΐ» βχρυΐϊΐ, 
ηΐΐιΐΐα ιπίηιι» κιΙΗηβ ί|ιΐΒ ύβίβΐΐίοηβπ) ιίιηκιιΐ, ηοη 
ριιΐΜΐ ιηϋίΐΜ (Ι ηοΌιίοβ *1ΐ[|ΐιοι ίΙ)Ι ιια|]:Ιί ΜΗΐβ 
εοΐΐοωηΐ. λΓο>.'3 ρυΓτυ ςοηϋπιιιΐ ιΐιιηι. Λϋ οηι- 
ιιΐπύ ΐ]ΐιΙιΐ6ΐη ροΗ^είΓΓ, »ι) ροΓίβτη ςυχ ΐΙ«|;ί> •1ϊα'- 
ιυΓ, <ΐβΓηιιπθΕ ρτ,τΐί(1ί*ποι I■1ρο}αί[:ΒIι^τη«1^^π)- 
I1IIIη ρΓΟΐ^ΐο τ•γ(ΊμΙ ; ηοη «ηίσι ιαηι ιη • 
φΐιιη ρίΓν« υ^^Β ίπ ηια^* μλΙ (10)- Ρηπν ηιίιη 
ηοη «χί^ηι ιΐο αιιιΐιϊιιι ρτίοπί ιΐΓΐιίί ιΐιβΐΐβϊϊ, ιπογα 
ββπ) <1ΐ9ΓΐιιΜιαΐ, ΗοΙο χιιπϋΐίβ χι]ίΙ>ΐ]$, (Μ ΙϋίΓε• 
ϋπρίΜΐ, ροΐΐ ΙΙΠΒΠ1 ιη»ιϊπΐλ>η Ιγο! ιηίιιΟΓΟβ, πυ- ίιχί Γιρμανύν ϊ<ιν -πίΛς τ} Βιοιίιχφ χαλβνμίν^ ^ τοηιηΐΓΐυε ΙηΐϊΓ Ιιιγμ» οηΜίΐιΐιΙίιΐΒ ίΐΐίβ ηιροηύίΐη- ύλτ], ή Χ(ιΐη1| ϋ Ιν£ίΐΕ ϊΐι. Ο» γαρ ΑΧ{^π«Χΐΐ ΐΐ', 
άλλ" ύιαικρ μικρ4 κϋις Ιν μ:γάΑγ,. Μίροί χΛρ ούχ 
Α3ι1γ•ν Γοί ιαρι€ίλιυ τή; ϋρώτηί κύϊ,ίαΐ ΟΛοτίμ^ 
μινβ; Βκτιίχιΐιν ίιιΐ τλ Ενίβν :&< οίχίαΐ χαβαιρών, 
Μΐ πύργους Αν(ηΐ) ί^' 1ν\ ιι^ί μι•( \βτψ τρτί; Ιΐ.ίβ- 
βουΐ, καϊ τών κιτί τ4 μΕβοκνργια ΐΕΐ^ιϋν κίχ^ζ 
βύμμ^τρον ^χίντων ίιπλϋ; ίποΐιι τ4( ίηϋξίις, [ν' 
•Ι έΐοκθ. Ι^' {τ«ρον [<ν•( ί£ Ιτίι,ον. |1^ΐ« «[η ή 
βλίξαγωγή • χϊΐν (1 αυμβαίη τή* ίχρΐπολιν Αλώνβι, 
μηΚΙ^ «ιραΕλίπτοιντβ ο( φιίΐαχίΐ Αμοίωί 4ι:^ Κ 
τϋν Εξω χα\ «ύν Ινίον ι;αλΐμ[ι.ιν. Τ^ύτην μίν «ίν 
τ•ΐ3ύττ)ν ούην. οίχ ΐιρ^ιην ιί; τΐΐοί ϊγαγιΐν, 
4λ>Α τον «ροβή»ιιτος Οψοκς 4ιί(}.((ι:0«το οΐ πύργοι 
(«1. Αι4 τ» βίίν τ4ί «ίρημίναΐ βίτίβ;, ΐ!θ),λοΊ Τρι6α- 
λύν 1ν(ιΙτρι6(>ν Βίρ^ίφ, κα\ ά^ιβ^Λαχοΐ ΐτριτιά ■ 
Κΐ\ τ4η ίι<]| τ^,ν ^ΐΟίίωΐ Εφοβον Οίΐκ ί\Ιγοι ίκ τών 
(ν ταΙ{ κώμαι; τατψκιομ^νων βυνήΙΟον/ ύπώ-χτΕί^ι^ν 
γΐρ χαΐ β&τοί ^«βύΐκ Ικιχορήβον αγ!α., χ•ιΙ τής 
τ* ηύλϊνΐ ΙηοιοϊνΐΒ ^νλαχήν χηΐ νϋχτωρ. χα,Ι μιβ' 

ήμΙρίν ού Ι^φβΐίμΜ; * Χΐ\ τ^ρίβχίυάζ'ίνι•) ΐτρ^ 
βμννιν, Ιιν τΐ{ βύϊοΓς ίκΓ^. Ά χβΐ Ρισιλι!*; οο<|έ- 
βιιτιι (ίΐιν;, οί φβνερώΐ Ιπ^χεΐρΐί' (ί« γ4ρ «ΰ 
βυνατ^ Ιβΐμινος τ^βοιίΐοΟΕ βΐ^ αίρήηιν μ«τα των 
τιιχων ' άλλ' 1ιι\ χλοπήν Ιχώριι μΑΧλβν, οϋχ ΐλ(γα 
χβΐ τ*><; Ιγχαιρίοΐΐ -πιποιβώ^', ιίκ βυπ',Μνται Ι'^ΐ 
<οϊ*{ ηαλιμίονΐ ήν «ίοΟωνται Ινίαν ίντα, χαΐ βυγ- Ιίιιηι (ΙϋρΙίϋϊη ρΓορϋ^παοΐΙ*. *Ρα ρϊιιιιβΙ Γ»ΐ'ίΒΐι1Ι. 
αΙ (ί «ρυι ΓοΓΐΐ, *1ι ΙΙΠ3 ίπ αΙιβΓ>π> Ι:ι'.ί!ι' ΐοιηιπβι• 
Γ«η( οιϊΙίιβΒ : Γ( ι! ηη ΙοΓΐ« αρ«ίί•ι<>τ, ιυβίοϋη»*!) 
))0ΐ[ίΙιιιι χΐ(<ΐ4! ίπΐυβ αο ίυπ* ηίΐιίΐ Ι.νιΙΐπ ηιυΓ. 
ίΐιηΐ ΪΕίιΟΓ ΑΓΐ^ηι •ί'^ 1η»ιίι•ιηιη ηιΐ βπεπι ρβηΐιι- 
^■>^ί Ιΐοη [ιοίιιΐι, κΐΐΐ οαονι^ιιίηη» ιΐΐϊΐιιιΐο ΙυΓηΙιυι 
3(Ιΐιΐ]οΙ«6Γβΐ, ΡΓοριτ 03η»π<ί ϊ^ίιυΓ » ίί•6 ροϊίιβί, 
οιη^η* 61 ΙκΙΙκαια ΤιίϋβΙΙοηιιιι \>ι Ι1θΓΓΐ•(χ»ηί ϊιι- 
εοΐΐΐηΐ : βΐ ΐιιηι: ρΓορΚΓΐπΓβΐΐιιιη ϊιορι^ηιίοτίι 34- 
νοηΐιιιιι ικια ρ>ιιι ί ίιι νίΐίϊ Ιΐ3ΐ>ΐΐ3ΐιΙ^ΐ, ηιιοϋ «Ι Μ 
ίιινχΐΐιπ) ΪΓΐ ιπΓΐυι^ΓΕηΐ, βοΕοηΠιιχ^ηιιΐ, οιιβιηιΙΙί- 
ΙωΙυΓίϋβιΐΓΐι» ηοΟιι βΙ ίπίβηΐίιι νί^ιΐηιιΐΐτ, «1 »Λ 
ΙιοίΙβΒΐ ρηφιιΐΗΠϋιιιπ βοΜ ίιΐίΐηιείιαιιι. ^υ;Β αιιη 
βΐ Ία\ρΛΐ3Μ)Τ ειρΙοΓαΙϊΐίίιηβ ί<ΊΓ<-ι, ιιηη ν^Ιβ βο* 
η «ϋβίβϋί((>3ΐυΓ,ΐ|ΐιοιΙ 6ϋ οι] Ι3αι ηιιΐκΐΐ «\ριΐ{[ηιΐΙθα• 
ίΐιΙ>ϊ)[βιΐ(Ιθ5 νίΓί1)ΐΐί ίπΐ|ι»η'α) πμϊμΙ. βο•Ι ϊ<Ι ΓοιΊ* 
ίΕ ςοοΐ'βΓΐρΐ»1 ρηιίιΐί, ποη ρνΓυοι «Ι ίηίοΐίκ ΐοιιΟ• 
ΐιιΐ; 779 πβΚ'Ρβ •!>« ■ΠΙΟ'^ ^»ΐ »||ΐ>"*<''ί">.ΐ>- 
η»ιΙ ίιι )ιο*ι«8 ίΐΐΓΓ(κΙυη>5, ΜΙιΐϋΐηηη ΐΐ-ι-υηι ΐ'οπ' 
ΓοΓίυΓοίί. Ι(βΐ|ΐι« βΐϊ^ηορβΓβ ιιιΐίΐβιι», ιΐΰ ίιι ΤιϊΙιιΙ- 
Ιη» Ιγο ιιοΒΐ'ίΤίΐιΐΓ, «ι ςιιιηριΠο (ίιπ) ρι«Γΐ:ίιυ ι^ 
βαηιβη ι«ιιίι. ΤπΓβιιιΠ ■υΐβη ηοιιϋυιπ ιΟϊγκοΙ. 
Ουιη εηΐιη βιΐΜηΐ αςί ο»ιίιιιη Ουιηϊιιι«, <; αιβπ ■(• 
ηιια β Οιινίϋ ίιι ιικκίιιτη ί^^^τίβ β^ΐ'βίο Ιιιιο (ιιΐ 
βιπΚ ΐΕΐίϋοΓβ), «ι!ιΐιι« 3(1 ιπιη!^βιιι><1υιη οϋϋΜΠ 
ηοιι ροΙε»1 : Ο αίΟΓοΙιί 3ΐ1 ηανβϊ ειρβιΙίββΛη Ι&οοΜ ΡοηΙβηΙ ηοΐσ. (10) εΓχΐβ Γββίίνιιΐΐ ρΓΟρΙετ ταρι^νομαβίαν. 

Ρατκοι.. <:κ. είΐν. ΐϋί ϊΟΑϊϊΝΒ πΑίιΤΑουζΒρη 1« 

ηυΙΙϊΐη ηοΑίηλίη ίηΥβηϊβΙιΑηΐ, Ιϋηΐιιπί'ΐιιβ αορβ- Α χϋίρτ^αονται αίτφ Ην ηβκμον. Ό μίν βΟν ηρ^ βίοποη κΐίΐη η'ι ΙΐΓ.ηο («ητηιΐχ ΗαΙ)! (1οΜΐ9Π(. 
δ<'ίνΐΜΐ>ι ιτιιΐφβ. οΜ ίιπροΓαΐΟΓβιπ βϊπβ ίρβΙ* Πη- 
ιΙ]«ιιη ίιιν3«υΓ<ιιπ : ίΐά ((<Iι■^ιι1ο ]ΐ|ΐ>ίΐϋ<η, ΤΙ>β*- 
Μΐοηίοαπι ΠΊίαΙϋΐ-β εοΐΐΊιιιη Ιγϊ. ΙιίφΕΓίΐιΟΓ ίίιιιϊΐί• 
\ητ χιΙ Ουνίοιΐ) ι-ηπίΐΜοηι, ιιοηιΐιΐ'ΐι αιΙβΜκ ΐΗΓβ- 
ι»βι ϋυΙβηιβΓ Γ^γοΙ)»!. Γχιιαιικιιιβ ιίικιιιΐν! Ιριπη- 
(ιηι ; Εΐ ακ ΐ<Γ|>ΐιι ίιι ηίίΓιΙιιπ) ι-^ιΊοΓβηΐ, βΙ ιΐίι'β ίη• 
ΐΟΓνηιίκΒοί, βίίϊΐιι 1|>»β νκιοΙιηΐιΐΓ. Ιοίιτοα ιΐυιη 
τΙα»»ίαηί Ιιι^Γίηΐ. ςιιϊιΐη^ιιηι. ιΐοβυΐιίΐο «χ^-ΐΐΐ)*η• 
ιιι*Γ«, 61 αΙΙ'ΐιίΑπιϋιι Πιιοΐιΐΐΐιβ, Πϊνβι ρΐιείιΐο >ο ΙκηΙ 
ίπιμΐΐιι ίπ ΠιιιιΐΓΐι ρΓοιιιονοΐ. ^ΐΐαι]!]•! ουιη ίπΐ|<ΡΓ3- 
(ΟΓΓ, Γηη]ιιη(Ιί, (|ιΙ3ΐιι 1ιιϊ(|ΐΐ(ΐι:3;ιι )ΐηρβ(1ϊΐί (ιιΐκιβπΐ, 
ςοπιιιιηιιιιηΐιαιιΐ. ΙιιιμοηίοΓ Ιικτ ηοιι Γι>ηιιπ.ι. «(μΙ 
ώνίηι ρΓονίιΙβπΐίΒ Ι1θ'< βιΐβΐϊιιιιιιΐ. >ϋ Π'-([<>ΐ>ιιηι Τριβιΐοΐ; ϊηιβΐραηύ(ιΐν, ^ΙιΒβν ΙκΙ τ^ χοτιμλν 
χατ<1 ΐϊ βύνβημκ, ΑΙ τ{»ιήρ€ΐ; η οΟικ» ηβρήαΐη. 
Γΐνΐμινΐΐ ΐΛρ κ[Λς Λ ηίμα τοΰ κοταμΜ, «Γ• ^ν- 

μβί ΙξωΟοκμίνηϊ ττί< ίλύ&ί προβχοϋαΟαι χιιτίι ίί,* 
ίΙ(ΐβολΙ)ν, ήίονάϊουν ιιρ4ί τ1)7 {Ιββον ' χ«\ μτ;χβνί| 
ιοί; νβυίρχβΐΐ ούίΕμΙα ({ινρίτιυτο, άίλΐ μύηη 
ήχΟοντα τοιαύτη; κρίξτω; λπολλυμένι];. '^ΙΐΜβν 
Τίρ οίϋ βπβιΐία χΐίΐρ^ί αύΐών Ικιβτρατχύβονηι 
Βΐ^,ΐύΙ^. Αλλ' 3μ« Ιιμ χαΗΙβηλον γΐνίμϊννν, Αν•γ• 
Χ4β19*,3ί90αι εΕ{ θΐββοΛονΙκιιν Αναβτρ(φ«ΐν. Βαη- 
λϊυ{ τΐ ύμο^υκ ν'^^*> Ιτ^'^ΐ ^Ϋ τιαταμψ, (η 
μ)ΐ ηβρήιιον ηΙ ιριήρΐΐ; ■ τ)ιν β1τ<ιν Λ ϊ«ι< ΑηνλιΙ- ΐιαπΐίκαιιιΐυηι.υΐ ΡΐΟ ορΙΐυΙαιιΐΓτ, ςοηηΓΐη3ΐ>ιΐοΓ , Β ψ<οκ ήγνίίΐ. χαΐ ίπέΐλνοΟαι «οιαύΐΐΐν ηρ^ιν ίν- εΐ ηιιιιιι ι^ίΙι>ΓΪΙβΓ ΙίϋΡϋϊΙ, ςιΐιη ^Γίΐνί )βνΙι]ΐιβ «γ- 
π>ηΐιιη βΐ ϋίιτΙιΐΓΐίϋβΓΗΐΐΝΠι ιίΓορΡπΙΐΗΐ , ινίίο- 
ιΐΐ βϋ ουίίοιΙΙιιη ιτίΓοιηίιιιη (|υο[ ιχιΓίίοβη,' βίϋίιια- 
ΐΜΙιΐΓ. ΕιιηΐεηΜβίΜίαΙιΐΒ ικουΓΓυιΐί »Λ Γβιΐίιιιπ- 
^1110 βοιβίΐίΐι. ηιιΐ)*! <]ϊε<!τβΐ, οτηιιΐΐ ιβ ΕοιιΓβοίι^β, 
«1 βι-οΙακ ίΐΓίοιϋαβ ίοοϋβ €οιηιηιιΐί«>'. Ο'ΐιη ηΐι ι>|>- 
ρίιΐη ι>Γΐ)ΐ•ί(» ιΙκ^ΒΟΐΐ, ΙιιιρΐπιΐηΓ γιιγκιι$ Μι-ηι-Ια- 
ΐυιη πιϊΗίι, νίβιιπι, ΐ!ΐΐ\Μ ϊΓ4ιΙχ βΐηΐ ΐοιιΓοΰΐχ. Κα- 
ίαη ΊΙΙβ, ηυΐΐΐϊ θ£ίβ »ιιΓϊοιι$. ΙπιρενοΐιΐΓ ί(«Γΐιιη 
ΜιΐοΐρίΐΙ ΐη^ίιιΐϊοιιβ ΐιΐΓΐΐΑΓί. Τιιιη ηιιί ΙΙΙί εγ^ιιι 
ρη)ΐήηΐ »γΐ3ΐβ ίιι ΐτίνίβ Ιίίΐΐι^», 31ιIIι1^ιI>ϋIΠ ιιιιΐΓί 
«ηιιβΙιΐΕ» (ιιπι οηίιιι ίϋ εχροΐίΐίτιιΐβ νΐ'Γ•ίλΙ<ϋιιΙιΐΓ 
Β«πΙιΐΕοΙ3Γΐιιη ρΓΪϊιιίΓιΐ. 1 €γ3ΙεΙιι εΐίίΐίιιπι >Εϋ, 
ιη»{ΐΐ3ΐ>ίιιιίΐΒΐ6 £ΐ ΟιΙϋΠΙίβ ηίΙιίΙ ΓΕΐί«|υί» ιΐβ ίηΐ|ΐθ- 
πΙογΙι βε'πϊίβ ηπ<;ίΐ)εηΙ<;», ρΓΟίιιρΙΐηυ^ *ϋ «ιιιιιΐκ 
|>Γ;Ι8[;τνΐ6ηΙ«3, £1 ΒΐΙ ρβΐηϊπι ΟΓτηραηιΙίη &1ι1ιΙίι)ιιι 
ιιιιιιηϊΐΐοιιιιηιιιίαιιιβ!), «Ι ιΐ"»!!*!»!!! εΙ^νΐ ιιοη Μΐρ- 
ΙΐΕΐϋΙίΒΐιΐ, Ιυηίϋοί ΐχ {«ΙεηιΐΓΐιΙΐ) ίπιρβηιΐοΓίΐ υ$), 
ςΐ)»ΐΓΓΐι>ΐ ιοίαϊ ΙΐΓβνί ^ι)ι1ιροιι^^(■, ίιι*» γβιβ- 
ρΙίΓαιίί, ει ηηίιΐιπι !<.-νίϊ Βπηΐΐυτχ ΐιιΙΙΐπίνΒ, ΙΙϊγ- 
γΙκβοιϊβ εκηι Μ•!Γΐΐ:ΐ3ΐυ άικηΙιιΐΕ, πιιιγϊ» ΒρρΙίοιι:• 
Γϋΐι υμρίιΙηηΐΒ Β(Ι ηποιιι ί^οηιιΐΐϋιιι : Ιριίςιιβ 
ρπΐΐιΐ, ΗβίπιΙβ ηΐΓΪιικιιυε βππβΙιιγχ ιιιίΙΙιβκ βίΓΟί- 
<Ι()ηιιιΐ. 773 ΙιηρεΓιΐιοΓ ιιΐ κιιοβ ΙιιΐιΐϋβΒΐβ οηπιρβ- 
ήΐ. (1ί^^£'ΐ^ορ^ίΒ. Ιρββ Ιίαιηαιιο), «ςοΐΐΕβ (ΐΜίΐΕΐ- 
<)υβ ιΐυεεκί ι>1 ϊοβΙ^ιϊ ρΓΟΡβΐ^Ιΐ : ΙΐΒΓΪΐΗΓοβ ιαιπ 
Γΐι)ίί|ΐιίΒ ΙΙοιιΐϋτιίΒΒΓοειη ιιΐοηη ίυ^ίΐ, ίιι ρΐιιπίιο* 
Β« ρβιιίΐιιιβ ιη\'ΐ<1ΐΐιΐ««, ΐΑΓΓΟίβη 1ΐ)ΐ)Ι|;«ιιίί βΙΓεγ• νύ«ι καΐ αύτ&ΐ, (Ι Ιιπγίνοιη ή(ΐ/ρι, ΤνΙβγΑΒί 
1ν τι[ς τριήρΐΐι ιηρΐ τβ~ι 6 τι χρή κρ&τΐκν λιηι 
Κ^ρουν, ΙΟρ^ ιϋημμυρήβανα ή θάίαβΐα, χαΐ κν- 
μ1)ναβα ίηΐ μικράν, ήμίρψ καΙ,κροΦί^νιΙ (ϊοβίφ κν^ 
Ιημτη «Ας ναϋ; ΙγΛ τ&ν «ηταμΑν, χβΐ ίν £1(τν 
^βιΐί(Ι νυμμίζββιι, βιηγαΟντβ τι κιτΑ ΐήν βι4β«• 
«ν, /αοκιρ Ιξαίαι^ν βυμβι^χΑ;. Βαβιΐΐΐ}; τι β& 
κατί τύχτίν, ϋΧί ηρονύΐφ ύίΐψ τά τοιαύτα 9υν(• 
οχΕυάββαιοίιιβΒΐ;, μίλλον Ιπι^^ώββΐ] «ίρ^τήνχρ^ 
ξιν,ώΐ θίοΰ β'^ν3ιιρομίνου■ χαΐ β τίχουί »Τ^•, τού; 
τι Αχίίτα;. χα\ ψIλΐ^;, κ^Ι τοί; βιρβ^ρΜΐ τών 
ν«ών Ιξιγιγών. Ιχώρϋ «ρϊ; Βί^|!οιαν σΐΕβυ<(, 4ιί 
τ)ΐ* φυ)>ιΐχ1]ν ιών ν:ών καταλιιηΐιν ίιουΐ ^«τβ Αρ• 

, τάηνν. Μ<τα4ΰ Μ κορΐυομένφ «αΙ < Μ«ρζ*1Ατβ; 

■ «βριγ«νίμίνοί. ίίΐίοικνί* ιιρ1( τίιν κορείαν. ΙΜντ• 
γ4ρ αΐτφ ίφβϊχιν ήνύβθιιι, κιΐ «Ις Ιτα(ρ«ς Ιιη- 
τίτρίφένιι ϊίιν τΐΐί χΐιΐμαχοΐ χαταητυήν. ΈιμΙ Λ 
^ααν «ύχ βπιυθΐν τηΐ πΑΐΐν;, βαβιΐ^ΐις μΚ «Μι; 
Ιηΐμικ Μ9ρΐ(Χ4τ«ν 1ί([ν. (ί χατ(3Χ(ύαβτοή ϋΙ- 
μβξ. *0 βΐ Ιηβνϊττρίψις, μτ,ΐΐμίαν Ιψβακ$ ιηη- 
σχινίΐΒαι χϊίμιχι, χι\ κϋιν 4 {Ια«ι1ΐϊΐ{ ΐν ίκ^ 
ροΐί V• Ο' ^«Ρ'• β'Λ» βϊ ξύλα ΐίμ^ντίΐίχ ί|; 
λίχμη; ΐφ τιίχιι Ιοομ',χΐ) ( «ινιηραν•ϋ«*η γίρ 
Βί^^κυτάιν ο1 μϋιβτα (ν λβγφ Οκλ Κρϋηφογ•- 
8ΐΜθίντ((, κρί; (1ψυ);!Βν χβΐ τ'Λμβν ο6β*ν1ς 1»ι- 
ιι^μΐ'ηι τάν ουνύνΐιυν βαβιλϊΐ' βΐ χαΐ μ&λιηα κρο- 
Ούμΐιΐ; «ρ6ί πάντα ύιπ|ρίτ(.υν, χ*1 τιρίί τ)ρ» ϊης 
ηαιρΕ(β( ΙΐηοΟΐιίβ'ΐ χατά)ιΐ)ψιν], Ιπίίβ)] Ι^ΐνν ο&χ Ι Γβΐη. Οοί ίπΐιΐϊ )3ηι βΐίΐκ ιηϊΙΙιβΒ, ρτίηιιιιη ςυί^βιπ ρ ιύπίρονν. χΆ; ίχ τή; βιβιλιχη; οιμ]*^ ίρ^αΑμνι«% 

χαλωίίοι;, χΆΙμαχας κατΕτχ(Οα?αντίτταραΐ ίν^ρβ• 
χ(ί, 6ηλΕ:αι £1 χιΐ Ιχ ιών <|ιλών ίριντβ; βΐτ^ 
Βΐ^^ιωτΔν ήγΐΛίμίνων μίτϊ Μαρ^ύίτοι*, το[{ «Ι• 
χ<ΐΐ ηροβήρίιβιν, μι;ΐΐ>ϊ; ιϋΐτο; τών ϊνββν «οίκ- 
των ' χι\ ανΐθ\ ίνέβαινον ΐΐ^ώτοι, ΐιηιτα χβΙ Ιχ 
τών «.πίιτών χαΐ τών ψιλιΐιν. Βιβιλιΐι; ί* 1χ«1 ΑβΜ• 
ϊΕΜ Ιι&ΐν 8•/τ3ί τϋϋί οίχιίοι*,-, «ντίχα ϊ!ι «η^ΐημ* 
ΗΡ"• ""^ Τωμαίου; μίν Ιχων ούτίς ΙΐΜτ1«; «ώ 
'ϊϊΓΐι'^ν. ίπΐ τ4ί χϋμιχβί ίχώρο, ι4 {Ιαρβ^ρυών 
« μίίά "Ρωμαίων τών ίπιλβίκ^ν ΪγΙ τ^ν Λβρ^Κτ 
Ιιν {χίΙίνΕ ):ωρ6Ϊν. ί,ιτ» χαταπλήτκιν ποΜΑ^β^ΐν 
■αρ^3^α^^'ηΛ^. υΐ ϊνίο•; βϊ τιν4μι«>ι βτροϋΛτβι, 
ιιρώτα μίκ φίλαξί τιβι κεριτυ^^ν^ί,-, 9ϋνί)βμία*Μ, 
κιΐ βιιυΐΕ^ν ΙκίΑϊυτν, ή ήτοΚ.βιιν βΐΜχ:ιί«(ν. ίιι ηιιοϊϋΐΐιι οΐ5ΐο<1βί ϊιΐΓΐιΙβπιβϊ, βοί ς^ιιιρΓοίκη• 
ύβ1)ΐρ[, ιαηπηιχιιιβ ϊηΐΐηιιίηϋΙΐΒΐιΐιΐΓ, βΙ νοοβιη 
(βιιηηΐ. Ι>ϋΊη4Ε ηιηι β<Ι ροΓίαιη 0\Λ\Μΐί»ηΛνι νβ- 
ηίβΒΐΐιΐι Β'ίοι ^ι1ΜηιIη, ΐΐοβϋΐ'ΐηηυβ ακΒ »9κηϋβ• 
ηιοί, <|αο( ><Ι ββ ]αν3η(Ιο«. ι<>ιΊ6«<ια« ιΙιΙΓΓϊιΐ);6•ιι)α8 
Ιιοηαΐί ίΟπΙ. Οτΰΐιιιπ ><; ίΐϋΐιιπι. ΙΙΙί ροηίΐ Β|ι«ηί« 
ϊιηριΐΓΒίοτΐπι ίπίΓοιηίιΐυΐΊΐ, Οϋί οριΙπϊΒΐηιη ρβιιεοβ 
3ρ<ΐ4 ρΟΓίαιη βΒΰυηη τΜιικ-ηβ, ιΐίυβ ϊιιιπιγβοβ ίη Μ 
ειιιη ΤΗΙιαΙΙίβ ΙιοβιΙΙκιε ιΙίιηϊίΒΓΒ )ιΐΒϋΐ : βιΙ ηιιο* 
ρ«η|ριΐ(Ιοΐί Βοΐί ίηΕ(ΐΐ3Β ΐΐΐ ηιιιΐΐί (»ιι[. ΙΊ βιιϊιΐ) 1η- 
ΙΓΒ ηιπηίί ίπιρ^ΓΐΙπΤΕΐη £»(! οι^ιιοτΐπιπί . ίιι:ΐΙί• 
πΐΒΐίοηε ^ΐυί1^ βιιιιι ρΓΟ^^I1{^ υιιιΐϋΐιυ», αίαιϊιυ ΐη 
ΤΗΙΐΒΐΙοβ ΪΓπιβηΙο, ΓιουΙιαιββ ίΙΙπηιιιι ϋΪΓίρΙυΙΐΒΐκ, 
«ΐΓοηβ οιχαΓΠ'ηΐτβ ςαρΐβϋ^ιΚ. ΤίίΙιβΙΙΙ ϋΓΐΐΕΐιι ι:β- Ι 
ΐα ΠΙδΤΟΒΙΑΒυΜ Ι-ΙΒΕΚ IV. 142 *Τα^«1Μμ^νι1V. (τίραι; ίνίιυχον «ριίΐ^ξ» χοΐΐιαι;, 

ιοίκ μοχίΐΐΐ; ■ ΟΙιτον ί1 1) λίγο; έχεΓνοι τ4; πΰλβί 
β-.ανοίξαντίΐ, ιίηΐΐκοντο ^ααι-ία. Ό £1, τών ίρί- 
αη«ν βλίτον: νρίς ταΐ; «ΰΐιι; χατβιχων κιρί Βύτ6ν, 
τού; 5λ)ίβυΐ ΐνίην ϊχέΐιυι );<ι>ρϊΝ, χι\ βυμηλίΜΐΟ» 
ΐοΐ; κολίμίοΐ^. Τ«ΰ{ βϊ χα'ι μίνΛ ήρχουν ίιιφβιί- 
ρον βί ίτχ'*>ΐ^'>ι- 'Ι^• Τν ^βΊβνιο ίνϊον Εν:α βαη- 
λίβ, ΐήί ιί^μία; ηϊβ» κπιούιτ^ς ίήλβ«, ίηίθεντα 
<ιύιί«α Τριβαλοΐΐ, χ3\ ιί τι ίντκ βιήρπαΐον, χαΐ 
ουνώβμδιίΓίΐν ιί Λο« ηεριτύχοιΐν τινι. 01 Τ^ιβαλοΙ 
β, ίΛίΙ «ιΐθίνοντο («ΐωχνίβν &(ί|}οι«ϊ. πρώτι μίν 
1χΙ«ι.ΰ; λρχφνταΐ βυνίνιον παντ3][ύθΕνώηλ[3μίνοι, 
ώ{ (| ΛμννούμίΨί( &ν ί^.(ή τ^ΐ ηρ6; τί^ Αχροηΰ.» ίΓΐηί! ϋπ^:ηυ« «οηβιίΓΓβΓυηΙ. ιιΐ βϋβ «ΙβΓεηιΙΰΓηιι. 
5Ϊ ροΜοπι, ηπιρπηϊί »ριιι1 ακοι αρ^τϋ! ιιιΠίίΈ• 
τιΜίΕ. ΒαΓίιαΓίΐ ^1ιIΕιη «κη ιηει» Ιχΐιιιιι ϊοΊΓιι- 
»πι>1ιιΐ5, κΐΐΐΐιιι ίβΐυΐβ Γιιη>Ιϊΐιΐ3ιΙι'ί|ΐΐ'τ3ΐ«, 3ΐιοΐ|ΐιϊι 
ϋε^ςΰπιίοιίοΐί, »<ιιι Ι<Ι)0Γί$ β) υιοήΐιιι, 0ϊ1ι.ΐΓίι> 
ηι'βίεοΐΐβ, Ιο 3Γοειη οοηΓιικϋΓΟίιΐ. Οιιιΐι ροΓΤΟ ιιιιιΐΐί 
ββΐεηΐ ρΓ^τΓεϋΐί πιϊΙΙΙαη) (ιπ^ϊηίΐ νΙιΙοΙίπΊ ιιίΙιϊ- 
Ιΐΐ, ΙηΙιβιιΙϋί ιιι»ΓΕ3 ιΐΕ ΙϋβΓοί, ιιιϊΐίΐΐΐι οίΚ'Ιιι 
ΙιυΙΙϋΐ]ΐιίιΐ|;Επιί), •ιυοηΊιΐίθ '-ιη'ϋ ιπιιιϊεΐ ΐ•\ίΓίίηι»>- 
(Ιιιπι ειίΓεοΐΒΐη αικηιιπι »€α'μεΓ3ηΐ, ρΓ^εΓ ιιΐ (α,» 
(οη}\ΐζΐ)ί\\ί βΐ Οϋΐ ίη υηλίβ Ιηιτ^ίη ιιΐίβ βΐΐίΐυη ίβ 
3ΐ)(ίϊ(Ιιτυηΐ ; Οβ ιιιίΙί(ίΙιυ£3ΐίί(|ΐιίιΙι>ιιι ΐ'Όΐ οιιαρπί' 
ΗηηιΙβΙΐϊηΐιΐΓ, ιΐίί ίη χι]ιΙ>ϋ£ .ιΐι αιιιίςίϊ οοπιΐι.ιΐιιη- 
Ιιν• ΰΐΓηιιηΐ αΙίΕΓβπι 3ίοβιη, (|υ« αιΙ ροΓίκυι τι•- 1^^13( ϊ^ινοί^βντί; λπ«1ιβράηοΐΐν. Τίΐν βαρ6ί|Ηιΐν '' 8''*'Ι> ε^ϊΐ, «οΐί ΐιΐΐϋβιιιυΓ : αΐίιι ριυΚΙΐιΐιΙο, ορε• βΜίϋΐϊίία 9(ιίτηρίϊ; ίηον^ίνϊίί, τώνΕιπίΜν 4ποεαί- 
««(ί, ιίο<5ίίΐβν <!; ιήν ίκρίποίιν, ττβϋβί χαί γυ- 
Μίχα; (χβντι;, των δί λλλιχν ούΐίνα λ^ον έηβι. 
«νντο. *0»Γτΐιίν ΐ1 ΐΕολλών, τριάωντ^ γίρ ί,β»/ τών 
ίΰπατριΐών 3μι γυναιξί χαΐ τίχναι;, οΐ βΐριιιια- 
ιών 7:άηίς ^ΡΧ"^, βτρβΐίώΐαι ΐί πίνΐαχίβιοι ΐΕα\ 
;{ίλιοι, ίπιΧ ϊ4 ϊϊίί ί,ΐί(ΛνίΧίωί ΐΐίχτ) χ»! α! πύρ- 
ϊ« ^3βν ίΜΐΙΗί, οΙ μίν ίρχοντίί ίμβ γυναιξν χαΐ 
τίγνοΐΐ ΐίς !ν» των πιΐργικν ίψοι>ί Ιχβνώΐ ϊκοντβ 
<Ια)\ΐ9*ν * ι^ $' 9^^ ι<"ν '9τρ«ΐΜ0:ών ηϊήθο;, ο( 
μίν «ννιίημβάνοντο αΰτίχα • αΙ !ϊ ιιρίς τοί; οίχία; 
κατίxρ1^ητ^ντ^• π«ρ4 τβν( φΟου;. 01 Γίρμίνοί ϋ 
τίιν Ιτίραν ι1](ίιν Αχ^ηοΧιν χβθ' 1»ϋτ'>ϋ,-. ή «ρί,ς ΐ]) 
Ρββιλιχίί χβλουμίντι κύλη ζν • βίλο ίΐ τι πλήβο; 
ΑχβφφΟ{»όντων, ώ( έλίγιτο ίηΐρ μυρί^υς ίν. 1κ πί- 
ίί]ί ϊής ύί!ΐ ΚρΜΐ)ν γήί ή-μΐνβν ίπΐ τΐΐϊ οΐχηίομϊ^ν 
τής Ακ{Χ»ΕΪλΐω{, Ιξω αύ1ιζΐμ«ναν ττιχΰν. ώ; βαβίτβ 
τοΰ( Ραβ6ίρ9<ίς,ίίΐ ίοχΔν μϊγά>.(ον κροκρηριΐφμί. 
νων τοΓ; ττίχΐΐη. ΙττΙ λίθων χβΐ τήί 4*ληί ΟΧης 
άναλκ^ιν, βι' βΟτώ» (Ιίρυίϊτίς, ίι»»ώβηιβν ίντ6< 
ϊ1(< πΐλ«ω«- "Ο ραβιλϊί){ Μ έηιΐ (υβετο ήβη χατΑ 
χρίιο; *1)ν «ίΐιν Ιχομένην. Γη ιι«\ βΟτ^ί πρί; χ)]ν 
ΑχρΑ««1ιν, (ΰφτ[μούμινο« ΰ«Α ιών πολι-ιων χι\ κρο. 
««μπίμίνοί ■ γ»ΐμ«νΐι;β11χΕΐ, πίντβ μίν ίδριίχίν 
ΰχ^Ή τοΰ Ιήμβυ χβΐ της ατρΛίι^ζ ίιηρττβιιμίνβ ■ 
«οΐι; ρ«ρε4ροΜΐ Μ «έμι^Μ Ιχώλυβι, μή «ίβΐλθΐίν Ινΐ6ς ιης πίΜΜΐ. Γν« ρή τι ύ^' βύϊών χοχουριτηΟί, 

ώ{ «Εβλίμφ «ης χΗίοκ ί•λΐι>χν(αΐ. Έκΐπι τοϊ( ο βιΙγ» ΐΓΐβίηιι ρΓ.ι-ίκΐηβ, 

Τριβαΐβΐΐ, τοίΐ Ν τφ ηύργ)>ι ΐνίλειιΕν^ξι/ναΓ, βεξιίν 

(ιβοΐ>ς, <ΐΐ( ούΚν ΐηρ' αί-τοΟ ιηΐββνται ίΐΐνβν. Οι β' 

αΰτίχα ΙξιίνΜΐ 3:ρΜ(ιύΜυν • ηάνΐΐ; γλρ ιών ψΐ- 

λαιν Τ^ΐβι. ΓιρμβνβΙ ^ άντιΤ^ον πρ^ΐ τ6ν βήμαν 

Χ3\ ^(Λιζ ϊχ τ«ιν τριήριων ύπΊ.Ιίας μΛχομίνανς, Λχρις 

Λ {ΐ3β!ΑίΙι; έτί«ι|ΐ')χι\ τιρ1( οίτοϋί ■ ηϋτίχι ίΐ «»! 

αύτοΙ ίχ}ιπ4η«( τΙ^ν ίχρ&πολιν πρβχχώραυν. 'Πβαν 

η έχ«Τν»ι, «Ι μ«τ3ι ^Μΐέαΐΐι Βτ* κρ&: Ν^^ιιν τ& 

κρώιον ζχς Κρίλη ίίρτίΒτΛίΐβίτυς «υν^κρατΕύοντο, 

βίί β Ριι-.λΕί>( μίγίϊβί ίϊ£ΐ χίρ',τβ; τη( ίΐς βΟϊ^κ 

(ύνοίβΐ Ί^ί • ού γλρ (χίμΐΐναν, χχίτβι ΰπϊ Κράλη 

ΧΕλιυΐμΐνοι, ΙχΧιηιΙν α&«4ν Ιν θοΐαλανίχΐ] βτρα- 

τΕϋ^μινβν. ΑΧ>Α ΧβΙ^ΟΙ «βλλών χινΙΊνων ηρίβχΑν- 

«Μν, !;υι>ς λχρι Βι^^οΕα; (ϊηοντο «ρββύμος. Δι' & ΓβτϊΟΓυιη. υι ΓβΓΐίιΐυΓ. ρΐυί «Ικίΐαι ιιιϋΐί.ι. οι Ιιιΐ.ι 
ΟηΙίι ρηινίιΐΐίΐ βιΙ βΐΐϊ^ κ^ίϋοΐΐίφΐιβιιι οοΐΐοΐυ, 
Ετίη ηιυτοί φ«ηυυ*, υΐιί ΙοιΙι.ίγοϊ κΐι>ίΙ, (Ίΐιιιι 
ΐϋΐη (τ.ΊΗΙιυΐ ιυβ^'πν 3<) πκτοβ βρρίίοίΐίι (Ιορίϋί• 
Ι)ΐιβ Γ«!ίΐ|ΐιχ(|υβ ιπ}ΐ«ηχ ΒΐΐΓ»υηι 3ΐΐΓαΙΐ(.ΊΐιΙχ νϊιΐοΐί- 
0(;(|, ρβϊ ΐΛί ΪΙ1 υΓΐ'οηι κΐΊιΙϋΐιίεί ΜΠίϋΙ μιιιΐ. 
Οιιαιιι υ[ ^1ιιι \ί ηα νιπιιΐΒ οοΕΐΐ]);ιΐηιιι ΐ'ο^ηονίι 
ίιπροπιιοΓ, εΐ Ιρίβιιΐ οΓΐβη* Κ'οΐβιυιιηΐι: βε ιΙβιΙιι- 
οηιβ μηριιΙορΓοΓοοίιιβ, ίΐί οιηηϊ• «Ι ι ρ1ι;|)ο β( α 
ηιίΐίιίίχιβιΐΐη'ρϋ) ιΊινβπίΐ ; [ΐι!3!ΐΐ{ΐΐ£, ει ΙιαΓίιπΓο» 
υτΐιΐΐ ίΐίΐ;Γοι«ιι ρΓοΙιίΙιυίΐ. ηοςυΐιΐ βϊ, ιιΐ ΙιβΙΙο εαρ- 
ϋί »»ΙεΕ. ιιοοβΓβηΐΓ. ϋβϊηϋβ ΤηΙ^ΙΙοκ, ηοί 774ϊ« 
ίιι ΙιιγΗπι ΓΟπιΐυοΓΐΐιΐ, 6ΐίΓ« ιυβίίΕ, ι1»\» ϋόϋ ρυ- 
ϋΙι&Ί, ηίΙιϊΙ πι>Ιί ρβτρείΐαηη.Οιιϊ ρη>ιίπϋ3 6ςΐΐ$8ί, 
ηΐίΐηρϊ βιιίπ ΒΐΙοΓοΓυιΐΕ ; βΓΐα{ 3ΐ(|ΐιυ6ΐη βιηϊπ οιη- 
ιιΐΐ£. Αι ΟεγιιιιιπΙ ροριιΐφ, ε( ^ιιί οι (πΜίηϊΐιιιι «ς. 

Ι1β»π|, ε3ΐ3μ|ιι;ιε(ίΐ Γ£ίΐίΐΕΐ)ΒΠΐ, ηΐΙΟΙκΙ ϊιιιρεΓΒΙοτ 

ατοοϊϊίι ; (υτπ βπΊιη οοοΓοίίιπ ΒΓεβ θι.-$«Γ[3 μ 
ιΐβιΐίιΐνηιηΐ. Αΐηυβ Ιιί ίρΐί ίΙΙΐ ογαπΙ, ηιιο! βί ρ:ί- 
ιηιιιη ΙΙ<>γγΙιι£8πι ρϋΐεηΐί ΰηιΐρί 5θΐίοΒ ηιΐιιιπιεηι; 
ηιιίΐιυί Ιυηϋ ίιπρϋτβίοΓ ηυ^ηΐ! ϋβ ΙιοΊΒνοΙεηΐίβ 
ΒΓϋΐίϊί («11. Νοη βηίιη (ιιιϊπιϊΪϊ \ι1 ΟΜίββ ηιαηιΐιι- 
»οΐ, ΤΐιβϊβΑίοπίοχ 11) ϋ3ί[ηκ ίρ$απι ϋβϊβΓυεΓΟΠΐ, 
ίβ<1 ρβΓ οκάίΛ πιιιΐΐαηαβ ϋίβεπωϊπι ϋϊςοβ ΒβΓ- 
Γ)ια»ιΐι ειιρίιΐν βυοοιί Γ>ι<?Γ3ηΐ. Οιυ ϋβ οβοίβ ίπιρ6• 
τβΚιτ βίβί ϋαρίίνυΐ Ιιεπίβπββι Ιιιιηιιηίι«Γ βθ$ Ιιι- 
1)ΐιί( βΐ οιιη «ςυΐί ϊΐηαε εΐίηιη ειιπι βγπιϊι, (Ιοηιιο 
τίίΐίαο, αιΙ ΟταΙβο) ιΐίαιίιίΐ. ΟχΚιοί ηιίΐίιβι οπιπβϊ 
εοηιβιιΜίΐ ίοιίιιηιοπίΐ*, 
ρβιΐίΐυβ ;ιΙιΪΓβ «Ιοηιαιη νο1ιιί[; ο<]ΐιί ηαιιιςικ: ι|ι 
ϋ«ϋΓ«κι ιΐίΐΐρΐίβΓίιηΐ : ΓβΙίιιιιιιιι εοΙΙυνϊϋΠ), Ιΐ3]ιι- 
Ιαηιηι ηίιιιίηιιιι ίο ΓοιβΟΓϋΠ), Ιοημ»• »1ι ιΐΓ^ε, 
ίυί-κο ίιιιρβΓλίοΓϊ) ηΟϋιιΐ'ΐ.ιιιι, π6 α ΙιιιγΙι;ιγΙβ κροΙΙί- 
ΓΕΝΙιιι, ιιιίΐίΐΐβ ^1■ι1ι^6^11υ1. Οιιιη :<υ[«ιη ι':! ΙΓί• 
£>αΐ9 ίΙΙ(•5 ΙιθΓΐοηΓΐ€ο κΊΙβΐ ΟΙηιίΙΙεΓε, μ ΓβιίιιβΗ 

Γ(>)|>νβΙϋΒΐ, ΠβΙΐρΐΙΐΙ 1|Ι&0ΓΙΙΙΙΙ ΙΙΓΪΙΙΰΙρίΜΠ |Μ:Γ ΐηΐιιπ)- 

πίαοι ΒοοιβΗΓβπΙιιτ, κβΜηιιε νοίβιιιοι οιιιιι ητΐιβ 
ΐΓ3<ΐυί!^ΐ6 νίιΙοΓβηΐιΐΓ, ΡϊΐιΙο ροίΐ >1ϋ <]υΜυπι ιΐο- 
πιοβ βυακ ϊπρεΓίιΙηΓίΐ ροππίίίϋ ρϋΐινΰπιηΐ ι ■Ιίίβ 
Γυ^α ρΐ3ΐ:υΐΐ ; ηοπηυΙΙί ΤΙκ-ίΐιΙοιιίειοι (Ιιιαί, ΐη<)α 
Γυ^ΙΐΙιαηΙ; ηι^β εηΐηι ίη Ε3Γΐ6ΓίΙ)ϋκ ΐθηεΙ(ΐιΙο1>Μ- 
Ιοτ, κΛ Ιη ιηοηΐΒίβΓίΙι βΐηβ νίηευ)ί> ειι«{0(1ίβ1)αιι* 
ΙιΐΓ. ΤιΙίλ ΒρΒίΙ ΒβπΙιΐΒΐιη ιοοΜβΓαιιΙ, ΓβΙΙϋΙοη ι 1« ΙΟΛΝΝΙδ εΑΤίΤΑΟυΖΕΝΪ 

ΙιηρυηίΟΓβ «ιυιηι ΐρ^ΓίΓ^ ροκηΐ, Μ ιοί Ιιοίΐίιιηι α αύΐοΐΐ ύ ρ«9ΐ1<ύ{, κ«(ιοι βΙχ|ΐβ1ώταις γ«γ(ν^|ΐ/• «ηί'ΐι >βΙ Ηοιη>ηυβ, τβΙ ΤγΙΙ»!!»: οοπιΙιιιϊΙ ; ιιηιι» 
ϋΐΓΐιοΐΊΐ» υ ΙΙαιηαηΙϊ ίιιιοΓοιηιιΐυΐ ιΐϊΓη1ι*ί(ΐί. Βαγ- 
ΙιηΗ, |ΐυ5ΐ<|ΐιηηι βι (ΐίΙ>« Ι3|>Ιβ ηίΐιίΐ ρΓτιΙβταΜ λι:- 
ι1ιιΪ9Ϊ«Γΐιηι (ηΜ μιϊπι βαβ ίπιμβΓίιΙοΓϊϊηβϋΚ Ιιΐ£ΐι*ιϋ), 
ιυΑίΐΐΐιιιη ΟγαΙι Γβ^ίοηοια ιιΐ 6ί1ι1 ίιΐΓΐίΓΜΓ•; Ιιη^Γη 
ηη«βΓ(ΐπΐ. Γΐπιιϊιΐΐΐιΐι; ίπρεΓϊΙοΓΛ, τϊιη ηκιχΙπιι>ηι 
]Ν«Ογ[(, 1ιοιιιίπ•'Β ρΐϋι:04 μ1ι<>κϊγιιι)Ι. ςυοΊ ίΙΙί ηρα- 
βίι Β« ιιβιηοΓοβϊϊ ΙοΕίΐ (αοίΐε ίοηιιη ιηκιιιυ «ΙΤυ^β- 

ΓϋϊΚ. ρ■3)[4μ^νο,■, χ»\ Ιππο»;, Ιτι ΐΐ χα\ Αργύρίφν «φο»- 
βί\ί, ΛττΙκίμταν ϊιΑ ΚρίΧι^ν. Τν^ί Η Ολ»; 
στρ•τιώτβ( 1ΐΓ•νΐβ-•,ϊώίιν τριίχβντα τών 4ρχ4ντ•«», 

(.! γίρ ίπ;:οι ΐιηρΓΐβθΐ)}ΐιΙ ύιΑ ιΙ{ΐ 9τρχτ-.ΐ{ ' ιμΙ 

οβντο; ^ιΟιήνΐ, Γνϊ μ)| ύπϊ των βιρβ^Ιρων ΐι>ρ• 
πιβΟωαιν, ΠΙ τριάκοντα Κ βιβιλίιαί 1'τίμωΐ Ρβ9>«• μίν«υ άτηλΟιιν, Ιΐι^,βιΐΐον χατΐχκΟιι. Ινα μ)ι πρ^ ΐ^ν β^ίΐΐρον ϊυνίβτην ΒιαβΙΐΓ,βώΐΓν, ώ; ΐ^βαχλέΐν: 
'$ρτΐμίν«ι, κβ\ Ιχΐνΐΐΐ βντ<ς[ ίόξυιβι 9φ1{ Τ( π^ρα3ε^(»x^'Β1 χα\ τ))ν πϋ.ιν. Μιιΐ μιχρίν ΐί, οΐ μίν 
ατιήίβαν <(( «1{ οΐχία^ βαΐίλΐ:.!; Ιπΐΐρέποντο;, «! ί' |ίάχ«υν 2ι«£((Ιρίιχ(ΐν ■ ίνιοι ΕΙ αίτω* αχΑΙν^ΐΐ (ΐΐ 
ΡνββαΧονίΜην, ΐχίΙΟΐν Αη(£!!ρ<7χον 'ού γϊρ Ιι* ίι^μωτηρΐοι; κοκιχΧιίβν-:ο, ϋλ' Ιν μβνινη)^[«ΐΐ Η»* 
ται μΐνον (φρβυροΰντο• Τ(ιΐ3^ΰ:α μίν τΑ πρΐ; Β:]ί^ια' ^νι^νέχΟη χρείίΐω, ηϊιη; ΐίιιίβοΐ ιΰΐυχιιχί:»; 
^<)β(Χέωΐ. χ«\ Ιν ήμέρί 1"^ τοιβιίτων ηοΧιμΙων 4ναιμΜτ1 χυρίου τιγΐνημίνοίΐ. Τίβνηχ! γίφ «ίϊιΐ; 
οΟη 'Ρωμαίων, «ΟϊΕ ΤριβζΧών π1)ΐ'' Μ; βαρΐάρ^ν, κλχτίνο^ ώ; (λίγΐΐο ΐιπ^ Τωμαίων ΑνηρημίνΟυ. 01 
βάρβαροι δϊ 4ίκ\ Ιχ ΐ?,ί 4λώΜωΐ ϊήί τΛιω,- οί-δΐν ^Ικώνανΐο ■ βδ γίρ (Γβ9(ν Λ ^ΐΐλίίί Ινι^ί γινΐβίαι-, 
<ι);ν ϋτΐοχϊΐμίνην Κρίν)) χώραν 4ί£ΐιΟΐ]Μν κβιθίΐραμ(Ιν, χα\ βαβ>Χΐ(ΐ}( ΙπΐΐρΙφαν»;, »Βτ^βρα;^4ν «, 
κα\ λιίαν Τ|'>.αβαν Ιτηλλί]* μϋκτΐΐ Ιχ ρ^πΐτ,μΑ'.ΐιΐν, λνβ^ώπων Ιϊ ίΧίγΐιΜ. Σΐινιιρι^ΰ{ γΑρ βνη{ «ο• 
ιίίΜυ χβ\ λοχμώβ(Λΐΐ( ^}ϋΜί διίίίίρββχον. 

775 εΑΡυτ χ'"• 

Ειίαιαηι ρΓο/ίίίΐΐί'ιΐΓ ίηιριΤΊΐοΓ, ί{αηη ΐρ» ^ιΐΐ'ίΐ.' ηιιΙνγιιΙιι, Ί αΙ> ατΙ* (ί(ίιι) ορ;ιίι'ί ιΐ'ΝΐιΙΐί«, Λ ιαΙΛ• < 
ί 
* > (^υρΙΙ. 
ίο, ΙΊ» ι^ίτίΐ. 1)ίΐΙιΙΐο ρΙιιΗιιιιι ιι|ιρ■ιIιιIη^»^π, Ιη λι-ιιίβι Λίρ^.ίιίίο ; σρριιΐι ι{ηΐη|ΐΙίο, {'ιβι(((Ι9 ρ«Γΐ«βι<ΊΗΓ, κΐί 
ΜΐίιΐιοΐΊ^ηι 1ι)/ι:ΐ'«ί. £χΙΓ(ΐ ιπιηιια Α€τίΙιιιι.ΐΓ>, ίί ιηι^ιταίιιη ιΐιάναΐ. ΜαίΙΪ ϊη ορρίιΐο ηύίΐη (βνίηΐ; »)%* 
ορριΐ9«αΐίο. Λ ηο^^^^^ναι^^ ατύ'Λιιί. ίΙ ιριβ διορία, ίίάί ί.ταίιι, βηαιϊινρ, αιά\>ϊηιιιΐ€ ρΓοιπίΠΐίΚτ. Α* 
α)ΤΠΜΐ(ι ^Μβ^ΐΜ αιΊο'ιιΙιΐΓ. £ύπιη> «Ιιιο αιί /κι» ιηιυι/Ίι^ίιιηΐ, 7Αιΐΐα'οη<•'απι γϊ^γγιΙιιιιγ. Ι ΙιηρίπίΟΓ ιΐίΐΐιι ΙΙηΓΓίικΐΐιιΙιιιη ηηιπι «κ κιι• 
ΙίπΙΙ* ίοηιιβίο, Ν'ίβιιιπ ιιι*)0Γβ οιιιη 3|ΐη1ιιβ, 
«]ΐι>(η ΙΙΐ'ΓΓίιιΠίη νΐ'ΐιι>Γηΐ, ιΐίβΰΐ-ΐΐίΐι ηοΐιϊ ίίιμιί• 
ιΐβπι βΓΐΒΐη ΒοτγΙιιιι» «ο .ίιΙ)ιιιι«•γ3ιι|, ΤΜΐιιιιΐλίκΐη 
Βοιι Ιιηίαηι ίη ρΓΚΚηιϋιιιβ €ορΙί*, «(ΐΗηΜπι Ια 
ιΊ«ί1ΐ(ΐι Ε^ΕΜΐηίι ρητίΐ.ιηΐίοπίΐϋβ υτΐιΐ• αρΜιι•!» 
ΙΙιΙυι^ίιπι ΓΓροιίΕ^κι, ηοι» ίΐιιίιπ »& ν ΟεΓγοιιτο», 
τ«Ιίι)υϋ•Ί|ιιβ βυτιιπι ΙΓΐιΐΙιιιυ» ΐοιιΙΙι1ι.-1ιίι(. ί.α•[χΐΜνα 
τββ Ιοιι^β «θΓυβ »ιιιη>πα•)υβ ί>ι]ι»)ΐιι« ορΐπίοηηπι 
«ναηίΐ. Ν.ιιη εΐ ίρΜ ραίιιιιι μ ίπίιηίΐο» ρίοΙΙΐο- •ίψ'ίΐ . Έδίιηι Ιτα^.ρίιινη , πΧιίου; βγνν, Ι| 
Βι^^ί^ ί-ιιίιν, Οίκ ύΐΐγβι γίρ πρίι( ΐ«(; οίη 
βυνεΐηον» χαΐ Ιχ ()<^|ίο!ας - ού μίνι^ι τ«β«ΰτΜ 
ηρΊ; τί;ν βίριβιν ϊήί πΑ(ωΐ ίΟά^^ϊΐ τί «λ**»! 
ηριτι^, Εβον ΈΙιαβτ,νών τηΐς βυνατβΐΐ , βΦ< (η• 
αίτ1χ« ηρ>ια/(υρή3(ιν, χ«\ τ&ν ίΧΧον βϊίμ«ν ιηΐΐι»• 
ία; ' ^Λ £1 ϊοίνιντίαν Ι::αν £ΐ!μθΐ]βαν, ήκιρ ί^«η 
Αβαΐ^ίιΰ;. Ού μίν^ν γίιρ αύτβΐ πΟίέμΐΒΐ ^4«* 

ν•.—•. > ν .^-. ,._..,.. ..ν ....».....«> ^χτ.-.ν- φινΐρώ;, ΑΙΧα χβΐ τον ίημον Ιτηιβον, Ιβΐ&ΐΙΐ τ• ^ 

&*αΙιΐΓ, 6ΐ ίπΟπιι«ηι ρΙ^ΙΚτπι «οιΐΐπι ίπι'ίΐιΐιιιαΐ, ϋο &χΐ ΐΐ7>ν τιι/ων Αι:ί3χηι»ην ιΐς (^αβιϋα, «βϋ^ρ β 
»(•η(« ρτη ιπιΐΓί», ίιι Ιιιΐ]>«Γ.αι>Γβιΐ) Γοιινίοίϊίιιοΐί• ■ύ(οΰφ4βιοντΐ{Χΐΐαγινώιχΐιν1ΐ[ΐι;τ{αν, ιΙ Κρ&1ΐ| 
η6•ι>1, !)ίι-ιιΙ«8, >3ΐ(1β ίηιριτηΐιιηι «ββί-, (|ΐιθ(Ι οιια μκ^ «αλλαπΧιβίον ατριη!; 1ν Ιχιι«;β<χχ Ιτ«ι 
1]Γ&1ί Ιβ %••. ιιιι)ι>η; οιιπι (■ΐϊΓΐίΐιι «βιΐβϊίπι ίΐιιιΐβ χοΧιιρχ'.Ονη:, καΐ πΧίον οίϊΐν &ν4ιι« ίυιηβΐ» 
νΐΜΗίβηΐ'. κίΐιϋςυε ρΓοΓίΐΐΕΠίι, Ββ ιΙειΙϋΤϋ ϋοΐιιε- τοΐ 1% τνν βκΐ^ν , κΙ μή 1<ίν(ΐ{ η^οβίχώ- 
τίοΐ, ίρβο ρΒΓνοβριΙίο ουπι Ιιπι ριυιίΙΙο >βαιίηβ ^^ ρ4νν, ίΐύτί{ Ι^Χπιβίν 1ν βραχ•! ΐΜριγιν^^βΜβη 
«αϊ ιΐηιιιίΐιιηιπ) κρεΓ.ΐΓίί. Ιικρη-χίοΓ πγ1>« η ίια• τβιούηυΐ Ιγικν. 8ιβιΧ(ίΐ{ ΐί ή](θ£Τ(ΐ μίν «ρϊς 

τί]ν λκαιυχίαν τή; κύΧιωί' βΰτίχα τι 4)η{ίνΜ•Μ 
τ^ιιιχομαχΕίν, ού μ^^νον ϊιί (^ν φ^βικ)]* 4χν^ 
τη» τ^ΐ κύΧΐωΐ , χαΐ τΐιν 1κ τΰν τιιχων (&ιΑρ 
ϊ,μισυ γ^ρ Ι^δ«ΐΐ «ΐΕρικλυζομίνι) . Α«ρ^ τ4{ έφΐτ 
ΐκ/ι^ί',ΐί βιά τήν λίμνην• ^^ (^ Ιχίλοιιην, τι(/ΐ- 
βιν Δχ^ρωΐΑτοΐΐ χΑί χύρτοις μίγάλοις» Ι«η <* 
ΐχου χαΐ χρημνοΐ; καί γίρατζιν Α6ίτοΐ( «ρι<];(-Β ΐΐΓΐΐΓϊ «ΙοΙιιΙΐ, οΐ ορριι^πηιίιιιιί ηοι ύ»ροηνϊΐ : 
ηαη ιοίυηι <)ΐιί* η«ΐυ» »ΐίΐιιιι<|ΐιβ ηηιιιίΐα ββιοί 
(ρΙιίΒηιιαηι ύΐιηίάί*!* βπϊηι Ι^οιι ατςαακίιία, Ιιο- 
•Ιΐΐιιι» ϊιιακοβΒ» ηβΐ . ρβη ηΐΐηιη πηΐΓΐιι ηιιιΐΐο 
ηΓΠΐί«»ίαιί«, «1 τχΚΐι ΙιΐΓηΐΊΐ$. ιΐ'ΐιιΐιι ηοηι ρητ• 
ίίριΐϋΐ ε1 νιΐΐίΐιιιτ ίιιΐ)ι«ι«ι|ίΐ ιΐκ^Ηυ•), μ<1 ηυ!» 
ϊΐ»α ηοπ (ποιίϊω ΤπΙιιΙΙοηιιη ηιβπικ οιη ρΓ«Μΐ1ίΙ 
οαΜ ίπ»ίι(βΙι*Ι ^ πιί ηιιηΙιιΟΓ ιρυιΙ <'»$ ΙΙΙιι&ΐΓββ 
ρητβΓ*»!, ηιιοβ αΐΐ,ίι ροΐΕΠίκΐΓΤβ 1I■^ϋν^I>^Iιι «ιγ^ 
ηΐ)β. ΜΙιίΙηιιιϊηιιΐ ηιΐίΐ«ιιι >!>■ ιιΐλΐιηιιΐυιπ, ροίΐ'Ι- 
ι)ί«Ι|1)« <ΙΊ'(''^ι1«ιιιΙιιτιι , ««β ίη ίϊ« <|ιιηΕ «ΐη^ϊ 
ηη)υΐΓβηΐ »%,ι^τ^ΜηΑ\•ά ΐοιιιρκβ ΟϊΠΐΰΓπκΙιιηι βία- 
ΐυΊΐ. Ιο <μιιιη 8ΐπιΐΐ'"'ί3πι ΐΐ ρηκειβι Ι1')ΐι>8πί ται).41λ*εΐΐ χα\ ττραΐΐΑ «ίχ δΧ[γΐ] ^ν ΙχΤριϊ•• 
Χών ΐγχαΟιδρι^μίντ] ιτρί; ΐ{ κίΧιι φρουρ9{ Ινη», 
ΐιν ^ρχον τ^τΐΐρΐΐ τών παρ* αύτ«Ι{ Ιπίφανΰν, «ΐ; 
οκνηγιυνίίϊ-'ΐο «ροβιίιιωί χβΧ ιών ιηΧ,ιτΔν «1 4ννβ> . 
τ»!- ίμυι; (Είχ*ι τ{)ν νύχτα αύΐοΰ αύΧιββμίνονΐ, ■ΙφΒ 
τ1;ν ύίχίριίαν Ανιχίιΐρΐΐν, χ»1 μή τρ1β(ΐν Λ» χ•ι- ϊ« ΗΙϊΤΟΒΙΑϊΐυΜ ίΙΒΕΚ IV. Ιΐβ 

ΙηειριΐΒ'ίχΙ'ίΙϋΐη )υ«Ιίϋ.ιοΐ(!ΐ. ίνβηιιιι. Ν<κιυ ρνΓΓΟ ι» ϊίλιι 'Ρωμαίων Ιίΐκίί ηίβι, χϊΐ τϊΐί βΐρατιΐ; 
!•.(( ^,γιμΐβιν - 460;Β:ον ν^ρ χ&κιΙνοι Ι,τΛ'νίύνν 
Κΐίομι^ία Η]ν Ιήψιν τής κό'λιω; , ίβοϊ ίχ ϊ^ς 
»ιτ4 ΐ4; μβχβί «ίρι;, Ν»χτϊ{ Ά ίκ ιών «κλιτών 
«ιν«ί •Τ ίΓϊτ•νΜ ^αβιλΐί 1κ ιών τριήμων, πρ«ηλ- 
βί-«£( ΙηυνΒΙνοΛο βαβίλίιυΐ, ϊ[ τ» νκΐηΐαιτο πιρί 
ϊ^ «4λΐΜΐ. Την Ρίίιϊεω; ο1 πρίς ιίριυνίίβν ίρβ- 
(ΐίνον, ιΙ β" ίν βύΜΪς ϊουοίη ^ίλΐκ», ίιτοπίΐρδσββ» 
«Λν τίΓ/ών, Ι| Α>βχΐιιρΗν, Βύίβΐ ((^2<9θαι πβρήνουν, 
««ι ίβ^οντο, μ^ ΙίίΙ ιήν Έϊ««ΐ]ϊ5ιν ίγνωμοιΰ >ιιν 
Ατηΐιητΐν τίρ» «ίλιν, όιΰοΐί ϋίβχιβββι οδίοιν βυνι- 
ΐίΐν. "ύτο! •Μ ίΛηγτ&λοντο ηροίίμι^; ίγωνίίΕίββ», 
ΚβΙ ιο{)ί 4λΑου( τρ«ιιρ1τ•ΐ ΐΜρίξειν ικίσιντ»;. 
Α&«(κα τ* Ι^ΐνΐΐο μ\ ρααιλ€ΐ ρίΐΐΐη» τοϋΐύιιλί• ςυϊιΐβπι ιΐη ^Μ*) βηιΐϊΐυη, ηιι-ι: ριιιο ΐιίΓίαιίΙκι* 
*βευΐι (ΐ)ρηΐ, ίΐθΐΐ!(Ιιιιιΐ, ηοίί! Λ» ορρί(1ο εφίυΐ. 
ρ«Γαιιιι;ΐιιιΐϋΓ. ΙπιρβηιΟΓ ρβΓ >ΙιιιαΙ>ιίοη«ιη νί- 
ΓΪΒΐϊια ΊοζΓίΐ υΐηιιη ρΓΟίιβοί ΙβπϊΚΓβ ΐϋΟΒίιΙι βιι 
άΗαά^η. 1111 1(1 ορρυ^ΜΐίοηβιηΙιΟΓίαοιαΓ,βΐ ϋπιιΐ 
77β "^ ρι-ορίΡΓ Εϋβίίβηοηιιη ρίΓίΜιοπι 3ΐι υιϋβ 
«Γοιίΐ ίιιΙιί@«ΐ()ι ιΐΜίίΙιΙ, ϊΐηυίιΐνηι κιιΙ>ί)|ΐ ροβίιίΙ ; 
(ΐ»Π)ΐ]αβ £1 >]ίθΓ<ιΐ)ΐ ει 1ηΓβηιϊΙ>υι, ηυίΐιιιβ ί(1 ρβτ- 
ιιι^ϋυΓΪ «££ΕΠΐ. ρΓθπΐ|)ΐ3ΐιι ορϋΓβΒΐ ιιο'ΙίΐοιΙιιτ. 1<η- 
ρβηίοΓ ΕΟΐΐίΐΙϊϋΐη ίΗίεα «ηίρίηιι, εο« «οαΙ^^ ϋβηι- 
ρβΓβΓϋ, άαΐύί Ι>6ηΒ ηαηΰ πιίΐίκιιι ία ■ιηιΐι 3(1 
ορρπ^ηΐίίϋηΐΐη ΙιιΙβΓβ ]υΙιαΐί ϋΐιΐ ϋίΐυιϊι, αιρί» 
ύί|βπ(, ΟΙ 1ιιγ1)3γ<ι« ηιυπ» {υιη Ικιιαι *<1πιο*βι. *β( ηαρβινιΐν. χαΐ Ικίνιοι ΐΓρ4( ι))ν τΐί](ομαχΙαν, ° υιιιΐβ Ιιγ1>8 Οβρί ηιιΙΙο η10^0 ροΙβΓ»(, ΙιΙ β" ββ ΓοΐΙι: ^ Ι«1λ«ιι( τοί; μίϊ ίπλίται;, «Χίμαχβς xβ(ί^^x^^^. 

ζ«ιν, ώί ηιχαμ9]Γήοοντα; τήν βϊρατϊάν. ΈηεΙ £ϊ 
ήμίρ* ^11 ζν, £ιίτιτ:ί τί,ν βτρατι^, κβ;\ ιϊ μίν 
Ραρβαρικ,^ν τοϊς υβι* (ί;ν λ(μνΐ]ν «ιίχιβιν Ι^ίοτη, 
ίίΐΐϊ V ίίννβΐί,ν Ιλιίν Ιν" <1 Χ3ΐ 4!.ώναι 'Είϊοβαν 
βνμβιΐι) , μί) Ιχοιιν ρ&ρ69ΐρ«ι !ΘΡ« ιίΐΐλβ'.νΐΐΐ 
ΑΒ«ΐπ(£νοι(ν τ'.νβ.-• βίι:6; £1 τ& χράτίβτον ΐχοιν 
ϊδν 6ιύ.ιιών μηΐ τών ^ύ1ατ[1ιίύν, ίΐρ',ς τήν 1«ρ6. 
«βΧικ ίνϊΐκββίβΜΐο, 6ί«ν η!/τ, Ϊ6 ^ϊον χβρτδρώ- 
Τ«Μ, χβΐ Τρ',βιλών χβΐ ιών ΈΕιββηνη.ν ϊ1 χρ«- 
«ιβΐον ίφροΰρΐι- ΐβ!); η 1\λοΐ)ί 1ίγ«μ4να{ μεΐ* ίων 
«»γμ4τω<, τοϊς ίοιπο^ΐ ΐϊ(χ»βιν, ώς ί)(αιιτ«( ίιυ- 
χ»ν *«ιχΛβ£ίτη. χλϊ Τιρχονϊβ τϊ<χομ«χίικ Αρχο, οτΐΊΐρίΓΡίυΓ, ηοιι ΙιαίεΓηιΐ ςπ> Ιη^ΚΜί ■Ιίηηπ• 
ΐΓυ^ϊάαη-ιιΐ : ϊρ»β ν«ο οιιηι τοΙιοΓβ. ΜϋρΙΐΜΡΐί» 
κϋιοίΐ βιϊ οο1ιΊΙίΙ»ΐί. «Λ ϊκβπι κ ιρρίϊοιίΐ, ϋΐ.ί 
ϋΐαΗ ναϋιΙίΜίιιιί, ϋ ΤπίΜΐΙοΓυΕα ΕιΐΜβυηοτυηιιιαβ 
Λη : •Κ«β ι}ιιι:«β €ΐιπ> οηΙίηίΙιΐΜ ϊβί^ »Λ βΐυ* πι«« 
πϊυιιι ραηβΕ, ιιΐ βαίιιυε βοη οΐτϊιΐϊι. «(ΙΙιίΙιιιίι, ηχ- 
ρίβηιιβ ΐυΐΒ <1ίβ ορρϋ£ΐΐ3ΐϊο βίΐ, βΙ οοΊΐΐιιιη ιίη• 
ΓΐΐυίΜίοηβ υί4"β >ϋ οιβη^ηια αοβΓτίωβ. θμρ)>!«ηϊ 
εηίιιι <1β ιηιΐΓίί ρπρίίίΙΐΜΐυτ ΓοπίΙβΓ, ίΐ ηκΙ ίοίϋ 
ηρρτίΕο^Ιιιι». ΐΓηρβΡίείήΐ» νίηκίίϊ Λοεοπιρηίι ά»' 
1)8111 «1111113 : ρΓΐ;ΰίριΐΰ ιυΐΐΐπ ηιιϊ β ΐιίΓ«ιι>^Ιι<ιι 
{Γ>*1| βΐ Ι6νίϊ ϊπηιιιιηΒ «ηιηι, εοηιοπί.οι Μϋ 
ιηίοίηΐΐ ρίΓΰβΙιπί. ΙηφβΓαΐοτ βίΡπίηι βί ((ΐιΊ ρΓΪιοιι* 
>η^ (< Ό αιυΓο ΐΜΐΙΙυπι ιΙεΟιίκΐβΐ, ρΓχπιΙιιπι νίΓυιϊβ ιυι- 
1ι1νιι< (ϋίϊις ήμίρβ;• Ιγίνετο & ΚϊριιρωϊάίΥΐ ^ρι ιι^ο^ ηιίηί», ΙίΚ ΙιΙ)Γ»» βΐίίί, (ρπιιιβ ίίοιιηιΐο. Ιιϊηιιί μίίης άνίν!ί;ωί. 01 Ν γάρ ίνΐοΟίν 4η4 των ϊει. 
χών ίιμύνοντο »(βρ«ρώί . χβϊ ο[ [{ιΛν ■ϊίλμιις 

Λ *Ι βηΐΐηι, «»\ οΙ *ιώ τώϊ »ριήρίων ψιλοί 
(|φ<ίίβΐίν ίβΐίϊώϊ. Ό ραι:^'ί,ί'^^ γ4ρ ίχήρυξϊ τφ 
ηρώτ»; ίναβΜι τοΙς ϊΐΕχιβι 9^•^1αι τίττβρας 
μνβί ά^ιβιι^ϋιν Ιβιιθαι χρυβίφΐι , τριΐς ί1 τφ μιχ' 
Ιικίνον Αναΰίντι, χα\ τψ ιρίϊψ ίί» μ(ΐ' οΐΐ^ί;. 
ΚατΑ μίαψ Λ 4μέρ*ν, ιιολΧών 4η& των Ινΐαβίν 
λμ»ν•μ1νΐιΐν τρ•υμχτιών γινομίνων, ίνί•>ν β1 χ*\ 
λ»β•ν4ν:ων, τ4( ■» χΐΐμβιια: κρονί^ρζΐην τοις 
«(χιβίν, Αβρβνωΐ Ιίϊη ϊών ίνΐββ^ν Αμυνομίνων, 
ιη\ τ11 ιτΟ•ΐ] τζς ΛΜρΊΐιίΙιωί τιΐρ νφτίι^βν• βΛπβ• ΐβΓίϊο ρΓβαοηΐϊ ϊοοβ- ρΓοιιιΙίβΛί. ΜοΗ^τρ ιηιιΐΐΐιτχ 
ρΓορυ^οαίοήΙιυΒ νυ1π6τ*ΐί». βΓμιικη βιυιιι ι. ΜγΓι.- 
€11», (!ΐ Μΐΐυ ιιιυΓίβ «βΙϊίΓΗΟΐ, Ιϋηίΐήιίίιι* }«■ 
ορρίΟιη» ΓβίίϊΙο,ιΐΛϋί, 61 ροΓν* »ι^^* !»»*"> »"!>■ 
ϊοΐϋΓϋοι : ηο* ιοαβιιηιρίί , ίικ)••. «ι ρβΓ βεΐΐ" ι• 
ϊΰΙυϊΙβΓυπί, οΐιΐίπΐΐιΐυπ)»); ιιγΙ»». ιιΐ ΟΙγΪιιιρ, ίιιικΙΙ• 
ΐυβ (1 1). ΙιιιρβΓβΙοΓ 6» €ΐρΐ« ηοη οϊΐ ρηβϋϋϊ ηιϊ1ίΐ«» 
ΐβΓϋιιΐϊ ΟΓΰΐηί^ίί* ϋΙ ρηβιΐίΐιι .«ίιϋίΓΡκ, ρΓβΙβτ 
βοΒ (|«ί ρΓΪιιιΙ ίη»βτυρ«ΓϊΜ, βΐ ιιίΜΜίίοΗΐυπι βΐιΐ 
Γοΐβηηΐ. ΕιιΒοιηβιΐΜ μ ϊιιιριτίΐυηΓί ι.ιηΙιΙ »ιι1ηβ- 
ηϋ »ιιηΐ, ηβω» ΐίΐοίο οο.-βΐιιιϊι ; βιίΐίι»» ΤίΦιΙΙΙ 
>α υιιυηι β'ιιιβ «ία» Λά ««« ι1ίηιί»»Ί. Βο»Ιοι»γ ρΓ«- 
ίί.1ίί ύϋ(;β5, βι β» «*ίΙ)ΐΐϊ ϋΓίΙίί ίΐϋΚίίββ βιριιϋΐ; νηβίίίηί Μ, ίχίίβΐν μ χβ\ *ιιΐ τών κλιμάκων »19- Ο ριο »ηβ 4βίεϋί1«ιιιΙϊ «ΙαιχοΐΟί, μηπίω βπι»ιι. ρβΐ"- τχίονη, ιςα\ «Γχΐτο ή κίΧι;, ιοϋτο Ει] «& /ιγύμ«νον, 
ΧΜ^ροΐ' χαΐ 4 Ρ^ώςύΐ, 1ιη\ κατ' αύΐίν Ιγίνβτο 
ή &]ϋ»9ΐ(, 1ν(βν γ*ν4μ«νβΐ, ούν ιΐι ΐηικτιΐν «οί; 
«ρβιτιωταΐ, »ώΙ|ν ιών κρώιως «ΙβίϊΟΐνΐΐιΐν τινίι 
μικρΑ ιϊΐ7«1ΐ]4<ν(Μν. ΆιτίΟινί μέντβ) ίχ τών μκλ 
^βύίιβζ 'Ρωμαίων ){ βαρΰάριον «ίβϊ ιΓ:, τριυ- 
|ΐαι(«( ίΙ {γίιοντ• πολλοί ' μΐΐ^ι ί1 τήν 4λ•Μΐν 4 
ΡβΟ(λ«ί{ ηϋ; βτρανώΐΒΐ ββοι ΐ\αΛν Τριβαλίιΐ , ΐιΐη Ιοτϊϊ ίπΜΐΐίΓΛ «Ιίιιιιίι ; "«Ίΐ!» ρ™ίβΐΐιιιιι ΟωΐΓ- 
(ίυιο Ι-ϊΐίοΐίΐο, ίΪΓΐιιη Ιιβϋο ί'^Γι^ί>^1ηι1Iιι « Ρ'»• 
ίβιιΐβιη (Ιωίβιαϊίΐ. ιΐςαβ ίΐ> Β«Γΐιαββιη ΓορβιϋΙ. 
ΟιΐΓϋ ΙΙΐΓΐβΒΐ ς«ιοιιιιβ »ΕΓ0ΐ»βΓΐ">1 ^1η:"η> Ει1ρ6*»μ 
ίΐ ΒϋΐΗιιΒίΠΐ ΜίίεΙΙ» βι ορρίιΐιιΐϊ. η«ηρ« Ιιμ, δΐϊ- 
ήαοΐϊ. ΡΰΐΓβ, δοβεϋΒ. ΟβιΐΓί. δΐιυΐίΐΐϊ, Νοίΐ»; βι β» 
ορρΜυΙί» ΤΗββκαϊ» Ι,ϊοοίίοιηίϋΐιι. α*ΐτίιιΐ)ί. 777 
ΑΙϊιιυβοΐΒ ΜΊοΙβ β«Γ0ΪΙθΐ ιοηΜΜ», ϊπιρβοΐΟΓ ίιΟΧ.α* ηρ^ΐ τν οΐχίβν 4ν:ϋ [«πω-. Τίττβρ^ϊ » ιαΐΜ» «ρ«^^υοη^Iη γλκΙμ 8βΓ»ί« β>ι«βμ1ΐ. ϋΛ• 

«*0ϊ Τ4 ΚρΛλ^ ίρημ^νοϋΐ ίξήλββί ϊήί «ίλίω; • μ«ΐ : ςϋί Ρΐ «Ιϊαιι» ΤΙιβίΜΐί» ΡΓωϋιηρ« β ρ«>• 

ΐΛοΙϊ ΡοηΙβηί ηοίη. 
111^ ΕτΕΟ χατ&κρκΐ, Ιιοο τβΓίιιιπι, ΐοί^υαη. ρκιτβίΐίιΐν αί. 1Π ΙΟΑΙίΝΙδ εΑΝΤΑΟυΖΕίΤΪ II ΐ'ΧβΓπΙΐπΐίοηβ ΙιΐΙΙϊη Βα|ΐΓ• οΕΚηβ βιΟΰΙΙβΓΟ «'<1β- 
ΐΜΐιιτ. Λ'.ΊΙΙΙμΙ» ^ηι «υμβΓ ιιιοηΐίβ ατύιΐΛ ι^Γηπιίοιηι- 
Ιί.>, £ΐ4ΐίιιιΐ|ΐΐ(' » ρηπείμΐο ΐοηβΐψίϊ ΐΙΐίοΓ, βίουΐ 
Μΐ, ΑΚΕιΙΐοΐΙ ιρραπ-Ι. Ιπ ίριο ιιιΐΐΐη |ιΐ||θ ιηοπιϊι 
ιΙΐΒίιιϊι. (Γί|Ί>Γί αιιίΓο ι)ί>ιίηΕΐα Ο ^οI«^&(^ριβ, υΐ 
ΓοπΒ «ΚΗΐΙιιικ! ιη• μμ ηρρίϋα, βΐϊηιΐ ροϋΐ ιΙΙιιιΙ. 
υΐΓίηηιιβ να1ΙίΙιιι« ρΓΠίιιπιΙίι οΐι-ειιιπιΙβίιΐΓ. Ο^ηι) 
ραΐνΐ ι1) «ΐΓΐ>β ίριΐϊί υιηιιβ »Λ ρΙιηίΓιβιη, οι β<1 
ηιΐΐβ* ■ <ΐιιι Ιιι1>ίΐιπ ροιββΙ, κΛ'Λ»» β( ϊη«ο1ίϊ, 
■ιοπ ρΐβΐκίϋι ίηθ(Ι». %*4 Η πρΐΤιπιι(ίΙ)ΐΐί βε ηιίΙίΐΙΙιΐιι 
(ΙηιηβίΙίΓΐί ιιιιιΐΠί ιΐιιιιη ΜΓβπαί» ρΤϋηυιη «»1. Ιρη 
ιιγΙμ ρΓορί» ^ί ροβίΐϊιιηβιη ϊυΓϊυιη ΐϋ(Γϋ<ΙβιιΙβι 
ιίβηο• Ιικίιοη^, ρΑΐΐ';•! ιηιΐββ ΐΐιιη ηηιι1ιίι> οοπι1|ΐι«- 
ΙίοιιίΙ)!» νίιΐβΐητ ΙιιιΙιβΠ!. ε)ιιβ άαχ ριΠΐ* ΙηΓβΓΪο- 
ΐΜ Β ΐ)νΙ1)αι ΊηοηΙυιιΙυΓ ; ΙιτΙί», φιχ βαιΙεπί •πι 
Γβΐ. ρΤΛίνΟο ΓΐΙϊηηαίΐιΐΓ. Ε«ι ιιιΐίπι 0Αΐ]»4ΐ»(|υβ 
Μΐββ^ΐ) ορριι^βΐυί]υ6 ^ΪΙΤϊτίϋι. ΙΚίϋ ΡτηΙΙιπρηι 
«οιίεηι Γοίβίΐ ιο ηιυιιΐ[1οαιΙ)ΐι« ιιοη ΐ'βΐΐΐϊΐ, ιιιπι 
I>ηί^ Γεϊ ηιΐιιη ρΓπνί<ΙίΜβ(. Ει ίι οί«ίΙ)ΐΐί ηια^ηη- 
(ΜίΓβ ιΙιΙ6<ΐ6ηι, «ΟΓΐιπι ΙιΙμγοι. ιιιογμ, Ο Γ«ιη ίΐπ)!- 
ΓιαΓβηι ίη ιβ<;ιιη<1ιιπ•, Μα ιηβιΐίυηι κρίυη) μϊοοβ- 
^1, νίη» οηπο ίη ηΐϋπιαιη. Μυ Ιπϋηιιηι υτίκιη 
•>ροΙΙ«Ι)ΐΐ : ιοβιμΙηιι* ιιΐ) ΙοιρίΤΒίοΓΒΐη, «ί ΪπτκΙργϊΙ, 
Β κβ Ιί)'ΕΠκηιιβ ιυίβ ρΓορυΙηΐΓβπΙ \ ίρΜ >ίκ:άίχ ΪΙΙί 
ιιγΙι), ίο ηυΒ εηη]υ« ηιιη ρη>ϋ1ιιι« «γοπι, ρτχίΐ' 
()ί»ιη β ΤγιΙιβΙΙΙβ ίπιριοηβίαΐ. <)ΐι<>* ιυρη (|υίπ£θπΐ«ι> 
ΙιιΙκΓη ύίΐ«Ιι>ΐ(ΐΓ. ΗβΙ)ΙΙβι)1£« 8ΐιΐ«ηι «ιιγβ ηιυΓΟί, 
η6ΐ)ΐΐΕ ίη ιιτΙμπι ί(ι|ΓΕιΙί »1πβ1>«ΐ, π«ΐ('>β Ι^'ΐ"^ οοπιπι Β φΟοΟΐ καταλιηύν, ιβΐ ήγΐ|ΐ4*Κ ^ ηβκι Λυζιχ&ν 
Γ«ώργ(θ« χράχίβχον βΐΊανι^η ΐ2 ποΙίμίΑ καΐ βιΐν• 
»τ6ν, ίίί Β!,4(1οιβν Ικανοί. Ώρ'^^ιχύρ<η)ν βΐ ηΐ 
λμακί^ τ1 ηρ\ 'Εβιββαν μ\ Β1^ί!«ιαν ψριιύρΛ 
χ•\ «Ε ΐΜ)ιΙ]ρναι, τά τι ΣιαρΚολα λ(γί)ΐινο*, χηΐ ή 
ΙΜτρα, ιμ\ ί ΧωηΑς, κλ\ ή &(ύρη, 1ηι* Α Ότιρΐτ• 
6Ϊ(, *β1 τ1 Ν<τΜΐ- χ•\ Ικ ϊών β<«Λλί»ί «οίνχκίων, 
ιήν Λυχοβτ^μΜν Χιγίμϊνον, χαΐ Η Κννΐρίφν. Άνα- 

«τρβιιίίν, Ιξΐ3ΐρίΐΐι^«ιν βΙΟις *»{4 Ϊ(ρ6ϊα>ν. ΠΛι< 
βΙ τιϋΜ βύ ιίορί, 1ν μιΟο[>[<Ης ΒίΛ^ΐΛίας ηιμί'πι 
χ«\ θ»ϊϊ«Χίβί • Ι\ς ίρχι μι*λ »^< ίϋιΐί β€ί«>ΐ4; 
Ορ(άΙΐ[ΐ<η•ΐ τύν κ^ρ^ Κρϋ^ βνναΐ3«, 9< μ^λιοτΐ 
ί&1κ(( βυνίΐΕΐ χαΐ ΐ&τφλμί^, »ά1 ι)) «*ρΙ ν& ι»11- 
μιι ιών αΧιον ηραίχΐΐ•* Ιι^κϋρΐ^. Κϊΐιαι Α ^ 
«ίλι; 1χ((«η (πΙ τινοΐ Ανάνΐουΐ ΐιΛ ^^υίΚρΰΜΛιί, 
«ύβΐ< (ξαρχΐ,ς βύιίι Ιβυτής μ^τ(οιροΗρ1<ραιν9μ^νI) 
χ«ΐ βδββ ιιρβίίνϊΐ, Έΐί' βΟιήν ^ ϊ^ 4«ρώ(«ι•ν 
■βτβλήγιι τριΛ διβΜίχίβμββι βιι|ρ»ΐ(«ί»τι, ώ; β«ιηΓ« 
Ι&υβιν. ϊρίΐς ίΪΜ» «ίλίΐί <(ίΐ|ΐένβ< Ιίΐβΐΐίΐνβϋί. 
Έχι-(ΐρωθί'' τι φ4ρ«γγβ( τκριβΙδΧ^ΐΒΐ βΑθίΙα;. 
Τ4 3' 4ιΛ ης πΛ•β>( βχρι ■»«« ΙπιηΙΙοο μ\ ΐΰν 
φβράγγιβν, δβον μάΧιβτβ βΐϋίίβββι 4ίηίίι««ι . 
οΙκιών ηηΧήριυται «β\ Ανβρώϊιων οί ι&* ι»λ1δ« 
μίνον, 1X14 χλ\ τδν βρΙβτΗν Ιχ ϊΟ> «οΧιι£ι»,'«ί\ 
Ιχ τών βτρβιιωτών. οΐ ζ»» εγχώριοι «ΧΧβί « «\ 
4γ>6ο( ■ !| « ΐΐΐΧΐΐ, ίπαΧλήΧοκΐ ί4ς!«[χΓ•( ΙχηΜ 
Ιι4 τ)|ν Λκί «3 τ4ιην Βίιιν. βΧΓγβ; Ιχ(ΐ*βοη1 κυπι ιιτοΓίΙιΐΐ Γ6::ίρΙοΙ)3ΐ ί $(μ) ριο ίΓΐ1ί1)ΐΐϊ ίΐηιιΐο ς οίκΐ»; ιηΧυοριίτβυΐ. Οίικίται βϊ ΐ1 ρΐ* ϊύβ χμή• 

ρυιπι^κ ^1|Iι«)ι91, ΙΐΗΌ ροιο ίηαει.'βΗΟ βΐ αϋοΓίβη- 

Ιϊ1)υ9 ιΙίΠΊάΙΙΐιηο. δίε ιβΙιιιγ ίΙ!« ^^ οΙ>βί<ΙΊοιιβη »■ 

πρΪΡΐι^Βΐη Ββ ΰοπιρΒί'ηΙ»!. ΙΙυιι^Οί νΐ);Βΐ)ΐΐιΐΓ, ΙηνΙ- 

ΐιιιπ ίη ιΐΓΐν τΐ(ίη«η, ιηιΠνιΐΝβ, τίΐϊπύχ ριΐ|ριν> 'Λ 

αΓΐ)ΜΤΙιο»ίΐΙίχ ρη)(ιΐ£βΓΐι. ΟοιιΙγ» βυ! βιιιη ιΐ* Ιιβο 

ΐηβηΐΐ! *1<-ϋυ''βΙΐΒπΐ ; ι[Iιο^ ίί ϋ* ιΐΓΐιβ ροΐΐΓβΐυΓ ίαι- 

ΙΚΓΒίαΓ ( 10(1 Ίΐιοηιιε ΤΙΐΡίίβΙί» ρτο ωιΐο ροΐίΐυ- 

ηιοι. (}ιιι1)η« ηΙιβο)υΓηι•. υΙ)ίίιΙ<οηοπι κυίΐίηιιίΐ. Ιγπ- 

ρετηΐΊΓ, ρΜΐήΐίΒηι ΟίΐτΛ ρπ>ρίαί υΓΐ)ίΐη πιονίΐ, 

^Γίηιυπ) ηπί()«η• πιίΙίΐ'.'Β,ρΒίΐΐ'ΐ ιβηιηι ΓεπιιηβπΐϊΙιυι, 

ρΓΧΐ1«ΐ(ΐιιιι)ίιηί«1ΐ : ρΓΚίΐΒΐηορΙπίΒΐηΗοπιαη), Ι)ΐίΙ»• 

τΐηοί; 6ίηΐ'.'ί1«Γ «Ι ιί\ ίρΒίΐ δίΠίΙβ. «Ι βΐ ΓΪΓΰηΠΙ)Β€ίΙΙ- 

τΗιϋΐ νϊ^Ιβ ίυΐιιΙΡΓίιηΙ. Ροβίβ» νκίηίιΐί »η•β•Ι*ιιΐ«β , 
νρρΐ));η9ΐίοιιί ί« αιχΊιιρΙκιηΐ. 778 Οΐ''*''^ ^'*''Ιβ ματ9 ϋιτί ίων ποΧιτων ■ ΐ& II τρίΐΟν βχρα θν, «φ 
βρ]τοντι Αν«Ττ9ΐ. Έντι Λ (νίκρίίΐοΑβΐ ηΛνΐα](Μ(«, , 
Μ\ <Λ «*νιι Ρ^Ιλ ΐϊρ6ί τιιχομ»χ(βΐ(. '? 4 ημϋΐ|ΐ• 
πβ; ένίιβτρίβων, τάφρων 1*1ν Άχ ίβτήΐιΐ. ΛΙΙ 
«νος «ρί-ί ίχυρίτητ» βκοοϊήί^ 'Βριηι γΐ^ Μ 
«Ερΐ^ββ ψύηι. ΤοΙ: κολίτχΐ η καΧβΙηϊιη•] 
ιτών. των ΐλΐν τήν ηίΧιν φΐκίύϊτωτ» ιη[>«ΐ. *»\ι 
χρήμ«τα, χβΐ γυνβΙ«>{ ιΐς «&(ΐϋ«£ρον ίϋΚίΙχιβμΛΐ 
&νεΧίμβαν(- τοίι; 3νΕρα{ βΐ κάνΤα; ϊΐ^λιονη 1ιτ\ 
τι τρ(τ«ν, χ>\ 1χ<Χιυ«ν ΑμύνκαΐΒΐ ^βιΧίβ (ηι4νη 
βκίρ β^ν χα\ τίχνοιν αϋτϊ{ 6ϊ τ)]ν Κκρ•* Κ3Τ- 
ιΐχϊ, Χ4\ τψ ίϊυτίρψ (ιβτιιχίβμαη, Ιν φ αΙ γυ•Λ• 
Χΐ{ χα\ «[ ηαΐ&ις Ι;β<ιν, φρουρών ΙκΙηηβι Τριββλι• «ΙΙΓ» ιιρρίιΐιιη) ΙΐϋΙιϊΐιΙίΒηΐ, ίη)ρΓ«!5£ί«η«ιη Ιιοίΐίιιιη Π ΐχ^γ^το. Τοίι; μίνηι τών τηχύ* 6ΐχβν*ια{ |ξ«, πΐίΙιιΐ'ΠΐΐίΒ, (1 ΤτϊϋΒΐΙϊ ΐϋ» ίΐιΐΓΒ ηιοίΠΐ• ιιοη :ιι1πι1(• 
βιιΙ•Ι)υι, Μ ηυϊι ίη«ιιι>βΓ αΐι ίιηρβΓ^ΙΟΓϋ Ιΐ3ΐι<| «γβιιΙ 
ιΙί«ιιί, οηιηΐί ϋοπ&επΜΐ ία «ίιΐϊ ΐβ ρπ(«τ8ΐ3ΐ6ΐη ιγβ• 
(1Ιιΐ€Γΐιπΐ, Β€ ιηίϋΐΕΒ Η«Μρ)ΐίο ΤΦηρβηιαί. ϋιιί Ιη 
ΒΓΙκ βΓΒΟΙ, ίρΐί ι|ΐΙοη»ρ ρΒΓίίΙιιιι Ε)υ»1βιιι νβΙίΕΠίβη- 
ΙΒΓ Βΐ(Ι)χΐ¥ΐ)3ηΐ ; ι>ηιοη ρτκρίη αιΟΓββ βε 1ί))βΐΌ«ι 
ήαί ίη ιπ»1ί<> ΐ('ηβΙ>ΒΐιΐιΐΓ, πομ^βιτΪο ΤΓΐΙ)4ΐΙίί Βα- 
•«Ιΐιιι1>•ηΐ. Τβιΐίο ιΐίν ριηπ ηυΓοβ, ίικϋ^ρπί» ρι»- 
«)ρηβ Β(ΙΜι;ΗΐίΙ>ιιβ, βΐ ΐβρί Μ\κτα ροκβ αΠΊππίΐηι!- 
Ι]ΙΙ6 υρρΑ;η•ηΐ. Η«(Ι ηοΐΑ ηοη Ιιικίκιιηιιυβ 1ί£βΙ»1 
?ηηιΐΜ6. ΙηοΙ» βΐ ρΙιιτϊαιοΑι ^ιιπί ο( Β9ρβΓίβ, υ1)ί 
ηΐΒχίηιβ (1β1»3ΐ(ΐΓ ΐϊΜΐιβιιβ, ΟοΓβΡ ϊρδίιπι «ΒίιιΐΓίΐ)- 
τυιιι Εοη&ιίιυΐπϊ ϊιτιρ6ΓΒΐθΓ ρΓοριιςπΒίοπ'» ρΓορίΊΙι,'Γβ 
]υΙκ(. Λΐϋ Ι»(υ<1ίΐ)α (κι» »Λ ιαυπ» γιιιιοΙ, «Μηιιβ 


,οΟτ' α&ηίΐ (Ι3 ιΙ; τΐιιι Κ^ΐλν ιΙ«ΐ(ν«ι, ο(Μ Μ&1( 
ίΙαιΜί*ν> χλ\ γυναΐκίκ- ΑΧΧ' ϋΊλιοί *(Λ τΑ»| 

οΐχ^ών Ιβτώιαΐ μ&χιβ9»ι. (ΜβΚρΜΜη ΦΜ)( ' 
χοιρίαν. χ«1 {αΧιπιοτίτον «οΐΐ ίπιαϋβιΦ. 1ΚΜ 
οΐν 1κιΙν«{ 1^9ρ(αx(ι^α9ΐΟ ίι^ Ήι« κοΧιΒρχΤβν,^ 
ΈΧίγΕίβ β4 χβΐ ώί 4χων χντφνχΐβιΐη «ρΑ< •ί| 
κΟ*ι. ΜαΧ>0ν γΐρ ΙβούΧιη τυγΒμ*)«Ν ΙκΙ ^«^ 
ττ|ί βίτΐαΧίΐΐ κΊίΐί. 01 «υνίντΐ; £1 παί^ην* ^Ίβ 
τίΐΐ ιι*1»ν ΙχλικΙ»• ώί ι1 τ»ύΐης ««ριγίΐΛίτ•. μ\ 
θιτταΧΕαν τιίααν χα{1ίξ<ιντΐ< ββαιΧίΜ; Αβ^αΧΰ;, 
Οΐΐ «Ηΐβ<μ*νθΕ ύκΐμΐΊν* τ1)* π«Χιβρχ<β». ΒΐαιΧ«ν{ 
ίϊ έπίΐ Ιγγϋ; ττ,ί πίΧιω; 4βτρβτοΐΜβ£ΐ3ΜΟ. κριΐιΐ* 
μίν 1η:\ Χιηΐ,αβίαν Ε<τ«μτΕί τ)]ν •ιρατι4ν, βΧ(γ«υ| 
ι* τώ ατριηκίΐφ Χ9ΐτα4][ών' χαΐ Ιχ κ αϋΐνν ΐ*^ ^ ^ Μ ίίί ΗϊδΤΟΚΙΛΒϋΜ ΜΒΕΚ IV. Ηίϊ• 

βίων χαΐ «δν 'κίριχιιμίνων χωμων πβΐΐήν λιίαν Α ρκΓίοιΙϊΐηΙβι ρΕπυΐΓίοΐ : ΰοιΚί^ΗηΐΜ ΙηΙη άοιηυιη Μ" ΧγθΝΒ(ΐ Ιτηνήκβν 'ΡΜμαΙοί τι χαΐ βάρβαροι ίμοΙ*υ{. 

«9ιν τΙιχομα](1«ν. ΟΙ )πΙ τ1|; ({ω ϋ Σΐρ6ίΐιΐν <π>ναι• 
κΐιβ, «ήν τι ^βιΟ,ίωΐ ί;{αΐ}ί6•αί ί:ξοίον, και των 
Τριβαΐών ιΐς ϊήν κΛιν οί ΤΓρθ55ί;(θίΐίνων, Αλίω; 
τί κι\ τ1 ρανύ,Ιύϋ μΑΙλον {ρημίνοι, χαιν^ -η 
ηάνηζ έχ ΐυνΟή|ιΐατ«ΐ «ροκχώρουν ββίΐΙίΕ, χβΐ 
τήν ηραιιΛν ίΐίχβντ!». ι»1 Ιξίνιζον *ϊΐΙ τίόν οΐ- 
χιων, ΟΙ βΙ Ινβον »1 •1«1 μίν τι ^ιιΐίω: μΑ- 
ί-.ιττβ ΑΐΜνί'η. ίχομίνων βί ΐώ» καΐΐων κβΐ ιών 
γυνιιχών , ίνβγχβίως προκίχον ΤριίαΧοΧ;. ΕΙί 
ιρ(ΐΐ]νί14μ1ρα^ παρβ«[ίνβ»Λμϊνίι (ΐ:ιχαμβ;>ανν, 
Κβ\ «ω« Ιτιωρίων μίλιηβ Ιφΐλχομίνων , καΐ θ':)χ 
Λδώνβΐΐν ΙίΕβ-^ΐλΙομίνοιν ϊήν ΐΓίρίΐΓ,ψιν, ΈιμΙ α 

ΐ7Τι«)4ΐη«ν χβ\ ηΧι^ρών τώ« τ1π«ν βντων, ϊνβ» 
ρΑλινια ϊξην !Γροβββ(ν»ιν τ6 )ΐρ4ϊΐ9τον τών ν-ξ*- 
τών ί-::ΐ!(ΐήΜί 4 Ρίίΐϊίϋί , Ιχίΐίυβ «Τς τΐξ«ί 
ν^ιίΛί. χβΐ ίνϊίργίΐν τΐίίί 4μΐί»μίνβιΐί. ΆΧΙοι 
^-Μ Αβηϋβΐ 4**ϊύντί(, προίίεβίλίν τ( τοΤς τιΐχίβι, 
ι\ ίιώρυττον. 'Κϊυχϊ Λ τ4 βιίρκγμ». ίντϊ; οικίας 
•Ι»ιβι χινήί ΛνΟρώΐΛ)ν• Ικιΐ βί ί|ΐη ί;ορώι«ίΧϊθ , 
ηΐ ίμιΐΐον ιΐβιίιβι , *[ ΐής »ίχί>ΐ ίίΐιηίζον^α 
Ιχιίνιΐί χκτΐ τΰχΐ)» (ΙμΙΟοΟμ, κβΐ 4λι«ομίνΐ)ν 
ΐίΐν κϋη βίαβομίντι, ρ*5 μ ί^ρήτο, χ»1 συνιχϋκ 
«ύϊ Αμυνομΐνου». (Μ ΐϊ «Βρήβϋν &μβ ιφ βΐίβί- 
βθβι, Μ9ΐ ΐ4Ϊι{ Βιβρύτΐοντα; ΡάϊλινΜΤΕί , Λφίβτων 
ΤίΓ» ι«ιχων, "Αμϊ βέ χ•\ ίμβρων (^αγβαίων Ιικνΐ)- ιηα9ηίΙ)υ& ΙιινίΐΐιΙΐπι. ΙιηιιιϊιιϊΙιιιι νΒΕυ«ιυ «βηίΓΪ. ρβΓ 
ι)ιιαιη Εοιη β6 ίιι υΓίκ^πι ίηιπιΐΐΐΐιτί βκίεηΐ, «Ιοπϊηι 
(ΙοιηιιβΓί&υίπ^ΓβΒω. ορρί(ΐΊΠΐί]ΐιι: ^^ρIυιη1(I*<!^I^η«. 
ρΐιιία (Ί^οιΟΓΐ ρΓ0|>ΐ]£ΐΐϊΐ)ΐ«9 εηπιηηιΐ. ΙιΙΙ ετίριηρία 
βεΐαΓΓίιηΙ, [ι>(1ί«η(<!«ιιυ6 |8ειιΙΪ$ * ιιιιιγο <ΙβρρΙΙιιπι. 
Ουιηηυο 1η ϊρ» ρ^ι^^ΐ^Iηυι1^ ΓβΓνοκ οβιΐΒπιΙηΙ* 
ΙπιΙΐίΓ ε^υκίαβ ϋβϋΐΓει, (πβηΐιΐ ίΙΙβ ι ρϋ^η» ιΐΕχί)!!. 
*Ιςιΐ£ Ιπ ω»ιη Γΐ;Ε(;β$ί(, ςιιαικίο «ίιπυΙ χΐνυηι» 
ίη)1)Γ(^πι «Ι Ιιοίΐΐΐη ϋϊϋΐίο.ΐΓΐ' ηοη ροΐΐπΐ. ΐιιΐΐ) 
ΒΐιρΓ» ιηιίΓΟβ ΐΐαηιβιη, οαπι ίρΐί ΓνΙΙβπιίϋυϊ νβιΐίρϊ» 
Ιοίίει ίο Ιυΐιιιη ρΓοΙαΙιβηηΙυΓ. ΙιηροηίΟΓ ηιιοηυ•^ ρΛ• 
ιηυπι ίιηρβίυηι (ιιΙίΐο'ίΓΗΐυηι οιΐΊΐΐη!, βΐ :ΐΓΐπίι<:ι>ςΙ 

ρύΙΚ6 (1θβρΒΓ3Ιϋ, ΟΙ ΡΓ'•Ρ16Γ ΙπΐΙΐίβιιι 3ΐΓ|ΐΐε Ιιίοιιιβίιΐ 

ΰοηΙίηυϊΓβ οΐΐϊίΐίοηβπι ηοη ναΙεπί, ββΓΓίκΕΐηίΓειΙίΙΐ; 
^ιι«ηι ΒυΙυΓΐ>ιιιί 5βΓνίοπιιη ρΓχΐίρυ) ηηιπβι ρίχΐ*Τ 
ρβιιεοί, οιιιη ΙΪΙιβΓίι βΐ υιΟΓϊΙιυι, ιΐβ {■ιιιΐΐιιϊϋυβ 
Βΐ)1ΐοοιΐ[ΐ1ιΐίΙΐ!ΐ))οηΐ6β.•]τΐ3ΐη ΒίροΓίατα ιβοιπι ροΐβ- 
Γβηι, «Εϋΐιιί ιιιηΙ. Νβςιιβ ΙιΙ Γβϋΐεΐιβηΐ ο1> 3ΐηοΓ«πι «Γ|α 
)ιιιρ«ηΐ0Γ£ΐη (ΐηιιιιηιιιοιΙο,ίοΙιιυοϋεΙϊΗΟίΤΓΐΙιΐΙΙίΒ» 
β1 ο!ι βαιρίίυί $υΙ)β8ΐβηΐ, ϋςΤβοΐίοπίι ιυκ ρΓΚίηί» 
ρ3Γυιη1)οηη«ι$ρε£ΐΐΙ]ΐηι. Λ<)1>»Ε αιβηΚ •ριιιΙβϋΓ- 
Γΐιΐ£3ΐη ίιηρ«>ΓίΐΐοΓε^.χηοΙ)ί)ίϊ8ίαιί3ΐΐΓΐιΙΙ>ι», ηιιπ ιηΐ^ 
φΐΊΜιιΒοιηιοΙ>ρ•τρΙ»υΐ.ίιιπςιιο<Ιίι>ΤπΙΐίΐΙΙΐ9ΜΓτί6• 
ηιιΐ, νβηκΙΐ30[<ΐ(ΐ1 ε1<πι Εο11α(]ΐι&Γ):θΐυτ. Γπ^κηΐηββ 
αά Ββ νοιιΐΓβι, βίβαίβ ΤΓϋ>ιΠίΒ ϋΙυπι (υ5('«;ρΐΐ)Γο«. Ν«β 
«ΐΒΐϊΙ&«Ιιυιΐ3Μΐ ϋΓΐιί))υ5, νΐπιηεί'ΐυι εχίρββ Κεορίι, 
ΐ](ΐκ ΟηΙίί Γ«(|ίιι ρυΐ3ΐυΓ,<]ΐι>Μ Μιείι^εί εχ ΡλΙ^ροΙΟ' 
Β'ιβ ρΗιηιιβ ίιηρβηίοΓ ■ Ηοιηΐηο ϊιηροπο ϊβρβηιτϊΐ. «γμΐιιων Ιν «ύτ^Ι (ΐάλιτΗ ϊη; μίχης τβ 4κμ3. ή ^ Ιβ^»! ριίαηι ιΐΓίιϊβ ηοιηϊηβ τβηβπιηΐ, ί•ιιιιι ηΙ ίβ ί» «( Α>.1η βΐρατιΐ 1χί«αν-» μι\ Ανΐχώρ» ιιρ6ς τϊ 

ηρ«τΐηιβον* ού ίυϊβμίνη -πρίς τι ίμίρους ίμβΐί 

χ>\ ηΊΐιμίου; μίχκτΐαι Αίφαλώ; Ιατώτας 1η\ «ΰν 

(ϋχάιν, βδτΐϊ 4ιβ1(9β>ίΜνΤ(: τΛ ιβίλλΑ «ρίς τ6« 

κηΜ*. ΚβΙ ί Ραβύ,Μΐς 1ΐ5ί\ ίιημιίρΐβνβ ιή; ηΑιως 

κρ>^^ ίήν «ράΛψ ίπιχι{ρΐ)βιν, ΐ&ιε βιάίίσβοι «Γς 
^^*ΐ[λθΐ( ί»Βθγ*ϊις, χβΐ ΐΓρ4( •Λ πο1ιβρκ»ίν {ι4 «6; 
^^μβ^ους χαΐ τίν χΐιμώνα ϋυνίτωΐ Ιχων, οΕΒίΐ 
»«κί«ρ»|ϊΐ< ιΐ( ϋίρρίΐΛν (Γηινιο Μ χβΐ οΐ 1χ ίή{ 

Ι(υ Χι^Οη «υνοιχίβί ϊιλί)ν ^Κγ^ιν νάνης, !βοι 

|(ϋιττιΐ 1« ϋγψ ϊιββν ίμβ γΐίνβιξί «ιΐ «ίχνοι;, 

(λίγα ΙχοντίΐΙχ τί); ούι][α(, ΐβα ψΐραν ^βαν βν- 

ικη«1' βύ.μβνον ίι1 τίιν πρ^ς {Ιαβιν^ (Οναιαν, άλλ' 

Ιη χιΐ 1χ ΤριβαΙΑν οΰΐίν 5ιΑ ιήν Απαπαιίαν 

ν»οββν Ιιηιικίΐ, (Ι γίνοιντβ έη' βΟτ(,Ιί. Έιι 81 Ο^ιιεηίυηι ϊΐίΐυοηιββ. 

Η ΒΕί^'!? {1•3ΐ1ί(ιΐ;δ<ατρί6αντοΐ, ίχ τών μϋιηα ροηιιη ρηηοορι γοιο 

ίκΐ9*ι)υ•η ηίΐίων «ϊ Ύιομαίων μίν ζίβν ύΛήχοο* 
Ι ^ ΛοχαΧον, χρ4ν»ν β1 ίίβύΧϊυβιν οίχ βΚγαν Τρι- 
^^^αΧοΐΐ , Τ|Χ«ν <ι«1ιγ4μΐνοι χρύφα , χαΐ ίΐίμινοι 
^^^Μίν «αρ' αύτΊϋί , ώ{ (Ιβΐΐξΐμΐνοι Ιχβαίιίνΐΐ; 

Τρι<»1ού;.[Οι1 μίνβν Μ ίχ ιών αλλ(»ν. 4λΧά χ*1 ίί 

βίτί}; Χχοκιάΐ, 1} (αχιΐ βαβίΐΐΐα Κρίλΐ] ιΐναι 4ηϊ 

«Ο ρ•η1ίω; ^«ΰ πρώτου τών ΟιΧαιολΑτων Μιχαί]λ 

ιΙ^ΐ 'Ρωμβίων Αρ/;!)( ίχΐΐτμημίΐΊΐ, πρΐβ6{ΐ{ ^χον 

4ΐί[ΐ(ρβν36ν 4ιΛ τίί; «ΐλΕως χοινί) βαβιλία χαλοΟντι; 

^Μτν 1ι^ «ύτοϋΐ, £>ΐ παραβώηντίΐ τΐ^ν πΐΐιν, 

V Κρϋτΐΐ Τ^ 'Ά 0<(οναΐ ί^τρ>τιυμ^νοΐ ΐίτ«, ώ{ 

Ιηύβττο βαχλία ίηιβντα, χαΐτοι βτρατι^ χλιίβτην 
(ρ\ αύτϊν ^Οροιαμίνην (χΝ*, άντιχηΟΙβΐαββ» πρϊς ι1η1ίΐϊοιιβη> ΐΕΐΙρϊβπιΙοΐ ΐητίΐίπίοϊ. 779 ^■™ ^'*' 
Ιββ, ςιι! Ιυηο ϊπ Ρχοπαΐ ηιονβπΐ, ιιι ϊιηρβηίοΓπη 
■^νοαίχκϊβ ια<ΙΙ«ίΐ, ΐ|υ3πηυιη) ΙιαΙκ^Γβΐ ΐΟρΊ» Ν• 
ριπίβΐ. ηοη «β Ι1ΙΪ βυιΐβΐιιιΐ ορρ<ιη€ηί : ββιΙ οποί• 
«ΙιιοβπΕ ίη ιηηιίπιίΐ εοπΟϊοιιιιη νοΙι-ΙϋΙ (Ι«(Ιίη«ΓΒ, 
ΙΤηΟε βΐίαηι ουηι ^πρίχ οίτεβ Ι^ϋΐίοηβ πιϊϊμ ίηο- 
ρ«ΓαΐοΓΕπ) Ιπί(»ΐΐΒ βί^ηί; »6 !6 ιοο<(βΓ&ιηιιι1ΐ3$3βπΐ, 
ΐΒΐίΐΗΐιηΐ(«]6 ροροκήβκη^ , ρπνιοπι ((ΐι'ιίΐΜΐι βρβπΐ 
ίϊοίβΐιχ, ίί ΚοΜίηί ίρ>ο« ίΛοήηαίπ', VI ΒΟίβΑ 
ίααΐΆ άβ χΐνεηίβιιΐίΐιηί ΑοοιαηϊΒ 6»1ΐ3ΓΪ«ςιιβ ίαοΓ»- 
Ιηιΐι, ΐΡΓΓΟΓεηιςιιβ (ΙορΙίΜτίΐ, ιητιοίίοίΐβ ορβηι 8«>- 
ρίβηβίΙ))!» η^^νίΐ. >ιΐ)Γΐ«ιι«, υΐ ιεπβΐίρ^π» ρΓΟ Ηγϊ- 
1>υ$ ά«Γ«ο53Γ6ηΙ. Μ <<> ρΠΗΜπίί• ■<] βοβ ν«ιιΐΓβ ιιοη 
ροκΐΐ;. ΙΙΙί εοαιιιιιιπϊ ϋοηβίΐίο ηβ^πχ ιίοπιβηΐΐα ΙΗ- 
11113 Ιΐίί9Ι6Γβ. ηιιίΙιιΐΒΟΟη 
|Αΐι[ο εχβΤΕΐΐιι 1»ι>Ιΐ3Γβ ηοη 
χιιΙκΓεί, Λά ίιηρ6Γ3ΐθΓ6ηι 3(1εαιιΐ, ■ιγΙιϊϊί>'β> αηΚ- 
(Ιϋΐιη ιΐαηοη βιρβπαηΐιιΤι ήοΑίΐΙοηβιυ Γιείυηΐ. 
ΡύΒΐηιούυιη ββ(ΐ3ΐο ιϊιποΓβ ίο ]ΐ]ΐ1Ι<:1ιιιπ > Οοΐβνο• 
Ε^ιιΙ, β[ (ΙΐΓβοΐΙοηίΕ ^ΰΐΐΐΜΐί, I'«^116 ετίκιβη ΓείαΙι- 
ηιηΐ, ΐΓεΙιΙβρΪΕΰορο ΐοηιπι οο^ιιοΐΕβπιβ. <|ΐιί 6ΐΐ> 
ηίΙιϊΙ α«Ιν«Γ$ιΐϊ ν(|ΐιϊΐικιιι ραΐηνίΒΐ» ρτοηυιιΙί»νί|, 
ίί €μ1ο ηοΐβιιΐβ ΒΐιοΐΐιηεΓβ, βε«1 Ιιοιϋιιιΐβ «1 κίρ»» 
ΐϋϋΓΐ^ιιΐιΐΓ, ϊΙΙί ρΓίκΙι-ιιΐβΓ βίΐίί βο 63ΐιιΐίΐ1ιβΓ οοη»<ι• 
Ιεηΐϋϊ. ροιοπίϊοΓιΙιιιβ ραΚΓε εΰηΕίϋυβπιιΐ- ΑΊβο 
Ιϋηο οπιιΐΐ'β υ[|)03 ρ^γειιΙκϊ, «ιΙιγο, ρΓίιΐ5ςιΐ3π> ά\ή• 
ρβΓβιιΐκΓ, ίιιιρεΓ3ΐοπι> βΜβ ουρίκ6βηΐ, Ν« ιιγ))*• 
ίοΐιιηι. ΜιΙ εΐίβηι ΤπΙίΐΙΙοΓοη) ροίειιΐίβΐΐηιί . ηΐιί 
ιηΐΜ ίιη||Η:Γ3ΐοΓί ίιιί»επΙ κηίΐΐ, «,Ι (ί «>ι\>«χμ: <»ν- ΟΑΝΤΑΟυΖΕΝΙ 
λ Ρ'βιλ^α ο'^χ ί01^|ΐ£( ■ Αλλ! πάντα κρ»ί|Μνο« 1ββ4> 
1«τ« φυγο^ιαχιί'. Όίιν κβΙ ιών Σκβιι*2ΐ χολκ£ν 
ηρ^96I<^9α^ν[1|ν ηρ^ αύτίν, και ιί^ν Ιφοΐβν Λκλ"/• 
γιΧλίνΐ»ν βαβιϋω; χα\ ίιομίνων Ρ'>ι9«Γν, «ιρύΐα 
μίν ϋιϋίίχΐ παρΐΐ/ιτο <!»{ ροι^βήβων, &ν Ι«1ωβι• 
αί^'ΐΐΐ 'Ρμ^ιβϊο:. Ό^^^ ρΙλΧβν Γρ«σίιΐ(πτον αϊ φν 
μαι φ(ι6(ρ<ΐτ!ΐ{ίαι ϊών ί«ιΐντων *Ρ(ι)11^ί<^« χ*\ |1β(κ 
βίρων, ι^αν^ ρι^; άταΐη Ή]* Ικιχουρίαν τοΤς Ι> τ^,ΐ 
ϊκοπκΐ;* 1χί>(υΙ κ βώΐΐ'-ν Ιαυτοϋ; ύς λν οΙο( η 

θΔτ•0(. ϋ! Β'^υί:υ9ά»ινβι κοιν{, και ι:ι>'.).Γι; '^^ΐ 
•Ιναι κρίνβνηΐ ίνηκββΐηανΟαι οΤς 4 βφων ΒυνΑ- 
ντης τοιαΟτην Ι^υν βύνκμιν οΰκ ΙτΑμα, ήχονβι 
«β^ ^?ί1.1α, κιΐ τή» κίΐιν ΐΜριϊΙΐοι/ν «ρίν Ιια• 

£!χην Ν«ταιΐτάντί{ ΰΐΕΪ Κρϋΐ]. καΙ («υχΑι^'ίοι Αι» 
αταβία;, ^ο« λιΚΛνβαντο ιΑ ΙγιΔήμαχΑ, τοϋ ιηρ' 151 "^^^^ ΙΟΑ.ΝΡίίδ 

Ιυίηοιιί, [ιιηο ηΐίιιιιι ιη.ΐΒ<« νο1^1)ΐΐι|, κιΙ οΐι ιιιοΐυηι 

•βΓΓβ(Ι) ΐΙΙΙΙΙ ου >ΚβΙΐ*ΙΙ(, «ι Β(] Μ ΙΙΙυ ΙΙ )Ι)Γ€Ι>Ιΐί1<>Ι, 

ουιηηί ηιιαπίαιιι ΐ'ΐΐκ^βιιΐ ομκιυ «ίιΐ^ιη ;ιΙ!;ιΐυΓί. Υβ- 
ΙΙΓΓίιηΐ 01 ά»η ι κ ίρϊϊϊ Ιι^ιι^Γυ^ιι, ί;ιιυΓΐιιη η11•Γ 
1ΙΙυΐ[ΓΪβίίίηιιι> β <1γ;ιΙΙ9 ί.ιιιιίΐίϊ, 01ι!;ΐ|ιιι;ηιηί ιιπηιίπ^, 
ηιαιιηιιι «ηϋ ί» ηιιη Εοηΐί-ιιιπίΊιΐΙαηι 1ι»Ιι«ϋ•(, (Ί 
ΐΐϊνιΐί:• ροΙΙΐΙ-αΙ : νΙΜγ Ποη \8υ« ΐΐιιπ'β, Ιίΐιηβιι ι:Ι 
ϋΐβ υΓϋίυπι ρΓ,ιΓοθυΓαί< ^ΐΜίεβηιΐ, οχι^ΤΓΪΙιιβηιι^- ιΐυ- 
ϋΐανβηι, ΤσΙίιΐ1•ΙιιΙ>υ» ιρμοΐϋΐϋ». Αΐ({)Κ Ιιΐ γοΗ»»- 
ηηο ιΙνίιΝβΐίΓμηι 9«ιιΐι;«ΐΐλαι (Ιοιτυιιιιηιιΐιο βββΓο- 
ΙκιηΙ, »ί ΟΓαΙνπι Ιιιν.-ιιίΓΓί'ΐ. ηηηίί »υ|>ρι:[|ΐ£ ΙαΐυΓΟ». 
Ιοιρπ'ΐιΙοη μ4ΓΓ>34 υοιιIIιβ^η^Iιιιι ηψίπ^ ιιοη Ιιιΐιοιιΐΐ 
«>•οιη, ικιπ οραιίΐΓβίκιυιηιΙνΓι^ϋΐϊουίΙιιιιι Ι•»ΐυιπ• 
ΐ»ο<Ιο )ιογΙοιΙι)(ιι βιιΚίΓΟ, αού ίκβίΜΐϋΐηιη ρτο ορροΠα- 
ιιΐυιΐϋ Ιιι (ιηκίοιη ΐΓβ. Αο(ΐιιι<Ίΐυί(Ιίΐπ ρηείβΐΐυιιι Β«γ 
Ιΐια;.ι ϋΙ|ΐ|ιι1.οΐιιΐιοιι |>το>Ανθί>ΐι:>ίίιιιπι•ΐΓΐ?ΓνιΓη ιΙιΑϊ- 
ΕΐιΙιαΙυι Ει ^υI1^^^^ίο^Μ κίβηΐτηι μιοπιπιοΑηκ 
βοη^ΙΙα. βΐ ΜΙ ριι^πΜη ίηιεΓπιυιιι ΓιΙ'οηηβιι•, 7βΟ αΟιοΙς άρχκχιβχίποιι βίκινώντβΐ ■ β; Ικΐψηφίΐνη 
)ίί κυιοιι ι^ιιί β Ίΐιταΐ'ία ΚΐΕ-κβοηπι, ΝίιβρΙιοηιιη βίΐΐοίΐ μηβΐν ή!(ΐιτΐΝ<ναι, ι1 {«ίΧοιι^Μίν μή ^λ»• 
ΤβΓβπΙϊηυιιι ρΓκΙίείβπ^,ΤΐιβϊϊΐΙβιιΐιιιιιι π-^π.'ΐ>ΐϋΡ:[. μέναν Κρίΐτ,, άλλί χα\ ηιραιναΐντο^ βώ^ιιν ίαν- 
νΑς, βυνιτ4τ( &^α χιΐ βυιτ^ρα σ^ρίβιν ΙΕουΆιύβαν^, ϊοιιΙίύΕίν τοις ΐυνβΐωιίροΐί ψιΐ7ΐ34(ΜνΚ> 
Οΐίτ*» κΐβαι κΑιις χατιαιίοβιιααν %ψ ^ίΰιρ ΐάιτ, καΐ ηρονχαιριΐν ΙΕνύΧοντο ίκαϋβαι ^βι•ιΐ, «ρ\ν 
Ανα^ηααΟήνφΐ. 0(ιχ αί κίΙίΕΐ; βΐ [ΐύνϋν. ά^ΧΛ χΛ ιών Τριβαϊ^ΰν οι $υνατώτ«τ«ι, Χ3\ πρίΜρον ι^μ; κ*ρΙ 
^«Γλία ίιαΐΜ[μ(νβι, Κ3\ μί'Λύν ύη' ίχ4ίν>υ (]ρΐ{μίνοι βα3Μ.:ύϊ9θαι, •Λη χαΐ μ4λλον £*& βΐηΐΐ κρν• 
φχ βκλίγονιο χα\ ηαρώξυνον {^κιιν ΐιτί βγΐ:, ώ^ πάντων τ4 ΐυναιλ ^αυλιιβομίνων βυνιργιΤν. *ϋχο* 
Αχα\αΰι£ΐΌΐοι δύο ίξ αίιών- Δν ϊίΐρβς τύν μάλιηα V ΐηΐφ3Μ7•ν χατί γίνι; «ροβήχων Κραλη 
ΧλάΐΜίνοΐ ώνομαβμένο(, ηρατιάν «ι 1>:ιιιν ύν' ίι<^ν ούχ «ύχατιορΐνητον κα\ ΚΜΐήν ιηριουΐίαν* 
Α λο^ηϋ; ΐί ού τών πάνυ πιρί&ίξων Ι^μ ' τύ>!ν κίΛίΙ'Λΐ ^η*; ^^ ι:'ΐ•»»ν ΙγΗχιι^ιβμΙνο;, χα\ η(•β• 
^0«ί«ων 1)|(μονΙα,', Ενομα Τ[ιλ!αΟλα£οΐ. ΚαΙ βμ9<υ ^ ί'* ^^ϊ" &^'ων ίννατών λ4^Όυ{ Ιχίμιζον <(ρ^ς ^ 
•ιλία, ώ{ ήν 1η{]]*Κ.ρ4λΐι, κα\ αύτιι βυμπ'ιλΐμήαβοΐΐν λ<ηηάνΐ((. ΒβιύκΙ Μ 4ξιίμιχ9ν ηριτιάν βΐχ 
Ι;[ονιτ, β'^χ Ιί^χιι β'Ιν ταΐ; Αχοατχβίαΐΐ Βαύ^βνν-ια μόνον, ίαυτ^ν «Ι; ΐοΐΐΐ χινβύνΐνι; «(«οιβιΐν ' 4)ιϋ 
«βρ3νχ(ΐηβ4;ΐΕνι>ν, (πιβτρατ:ύιιν ίπικ«Ιρω;. Τβτ« β1 ίρχ&ντα ίν &«ρ^ί^ ΛικλοΟατ^ην ΐ(ν ηρνηοβι- 
βτιιρίτηνχΜολιηώνπρατμβτωντιΐυηολίαι; χιΐμϊταΐαίιΐ: ίίΜΐα ϊρηαββ', χ«1 ηρΐςμ^ϊαίΜΪμηϊΙΐΐΐ, «ϊς 
« κβιά βιτιαλΐαν ηραβχι«ρΐ)9&ιαΐΐ, Νιχ'.τ^ρ^ν ίηιατήβαΐτ^ν Σαραντηνίν, ΙκανέζΐΜ^ν ιΐί θιαβαλονίχηιι. 

ΟΑΡΙΙΤ XX. 

6)Η«ιοταιΐΓυιη ηηκΙ. Ιι^ ΜΓκρβΓ* ρητ^κϋ γβ'ιοιιιϊη ηκιΐΜ ώ/τΐ. Γ;«•^«ν ψτ»Ι«(ΙΙ ρβτ/Μίβ. £«9•ΙΙβ 
^^(|I^x Βΐ( ΙπψΓΤυΙίΤ'Μ «χρβιινίαΐβπ'α. Αι! ΤΗιααΙοκΗαίΛ αά ίνΙΙοιιν'ΐΗία ίχ ραίΐο α/ηι)ίηίιικΐ. ^^α1α 
ϊ«η</!ΐϊιι ΐΜ.;>Γθ(>ηιΓ, Π ριο Ίηϊηαο ϊηςταίοιβί ίιαρύταΐοηπι ααΛίαΙ. (/■! ικαη Λί[*Μ*ϊοηηη ίιιΐΛ *ι4ιιιί« 
Αμιμ ριιΐΊίαιίίίιιιί (οπ)»ιιιι\1. Ι,αΐίάηΐΗτ ϊΙιοιη ηα* ικοτ ΙΙΐΙ*Λβ: ΙρΜη ΟινΙβΜ λ•/«* ίί'ΐί ηιΊ#τ'1> 
««£ οίΐΐΊΐιίϋ. ^*[ΐΐΐιι ίιί, ΐ}ΐι<ιιΐ Ηβϋΐιυ αίΐ .' < νΊ^ϊκη ^μο*! ^(< ιμ ρτίΜΐίΐαι, ί4 ΜΙ βΐ.) Μοα*ί λΛ μΜ»- 
ΜΚΜ ι>^(ί>• <Ι ιπικύι αάπΐί'ΙίΙ. 
ΡιυΙο ροβΐ ουηι ρςυίΐαΐϋ ρ«(]1ΐ>ιιι•ιυβ Ο κκκβΓΟ Ο 

βιρι'ΐΐίιίοιιϊβ ϋ>ρίο ΰ)'ΐιχοο(;ιΐ(Γυιιι η1)ίι. Οϊ«ΐεΙ)ιιιη 

α\ ιηιιιιίιίίϊίοιιιιο, αΐι ΑικίΓοηίϋΦ ίοιιϊοη ϊιιιρβη- 

ΐηη «Ι> φίί* Γυαύίοιςοϋϊ ίχχάϊϋαίαιη , οϋίο 

ρ• οκ <Κ«Ι ίιίοοη; ΤΙιΟίΐϋΙοπίΰΐ (η(>ΐιη&. ΙΑ οιιιη ■1ϋ> 

»ρ|[ΐπ> ■ ΤίίΙΐΒΐΙίί ΐ«ηβ1)3ΐιΐΓ, ο«χ ϋβ βίιΐϋβ β Ηο- 

ΐΜΐιιΙϊ ι1β()ί(ιϋΙ« ιΐΓ.«ίΙ«1ίίΐΓΐοκ Ιυΐΐΰΐ))!. Βΐίβυιρπι^ 

ίΐΟΟ)* α<1νΐηιιι ίιηρβΓαΐΟΓω εΦ|;ηϊΐο, ΐ1οι«η3 ηβ νί 

{'.προΓίΐΟΓ, ρβΓ ηυπίΐυιη «ροηΐβ ία «υιπ μ Ιηπιί• 

(ιιηιιη ρΓΟίπΐΐίΐ. ΡύΙβϊ αυίοιη Γαείϋπιΐχ, ο[ ηυω ϋο 

ΐ'ΐιΙΙο »(ΐ•ρΕΐι»ιι Ε<^αα1ΐϊΐ, ίαι:Γί8 ΓβΙί^ιιΐΜ (]ΐ) ι«Ι- 

ίΐ'ϋι, υΐ Ι*ι>ΐιΐ(η ιιοπ ϊιιη.ϊι , ΟτίτΙΙυαι κ•β ΐη(1ί• 

ΙοΓυιη Ιιιΐ(Η!Γ>ΐοΓ υριίαιυηι Ιογο ΓαΙυ;, οιιΙΙίβ ιΐί- 

ηικηΐίαιιίϋιΐΒ >£ οχιΐίΐιυί ίϋ κςίρι:τΓ. ΙΙωιυιιι ιο- 

ΐΛίΓϊΐΙ. υΐ Ιν ΐ'ΝΒίΓα «'βηΐΐ, ίΛΟΛίηΐηίο ηιιϊιΐβαι οοιι- 

ΙΐΓΐηαΙ, ηι) ειιιη »«ιΙ£Δμκ, (ΐιιβίΐιιιηηιιυ <]β(ΐ6Γο; 

ρκ03ΐιΐΓ Ιΐιηοιι, 116 ίϋ μπΒίΟηί ΐυΐ ψκ ίο2Τι:<ϋλ- 

Ι3θθ1>ϊ Ροαίιιηί ιιοΐν. - 
(Ι))Οίι»Γν>ρίυη) ιιιθΓειη,ου]ΐϋΕΐοπ<ρ1ιΐ[η οϊιηι βυρη Ιι«ίυι«|ί. Μιτϊ μιχρΪΊΐ β1, ιήν η ΙχηιχΙιν χα\ «ή* «ζή* 
Βύναμιν Α'Όλαβών, 1]{ΐι>ν χ«ν βαΐΐΑ^α τ&'< γαμ6ρ&* 
βν«τρ«τ(ΐΜ}Η>«ν, ίπΐηί^τιυβ* ΓΗ««ιχ«ι43τρ«|>, 4 
φρβύριβν Ιαιι ιαρτ()Μ^ταΐ4ν ίχλ ίΛ9ύ.Ιως *Λν4ρ> 
νίχου τοΰ νέου, οΙκάΐομιιΦΙν αΑτκΕ; χρηιΚβιν^ ήμίρκ; 
ΜΛ μήκο; ΐΐιιΐΐον άφ«»ττιχ4; θ«ββαλον(χη(. ΕΓχη» 
Μ ύκί Τριβαλών μτΑ τών &λ)ί(ι)ν αίτ) Γτ4νΐΜν, 
ΟΟχ ίΐίτ» τι Ιβλ«ΐΓ:ι θ{ΐτα»1»ν|χτιν, η(>ατΐΑν (χ τ< 
"Ροιμαίων τών προβχϊχιυριΐχότων, ΧβΙ Τρ«<«1ών 
Ιχον ίγκββίΐρυμένιιν, Βέλκοΐ β Α ηϋ φροΜρΙβν Λ/ρ 
χν, ύιί ΙκύΟίτο βαα[)ιία Ιπιίντα, τοίς £ιτλθΐ( ΜΜς 
μί; 41ιϊι, Γ^μψβί Ιϊηγγ/ΪΛϊ^ πρατχωριΐν Ιινν. 
ϋίβτιωΐ ϋ Ινεχα χα\ ι4 Ιν κΐλιτοΐ{ &γ» «αρΐ- 
χιτο, ίρκουΐ μονοΗύύ δπίρ τοΟ τ4 φροΰρΜν (γχη• 
ρ1βΐ[νηαρ^χίμ^ν<>ΐ. Β^ιΛίΙ κ Ιΐΐχτι β^ίτιαχ.*^ 
φ^ιίριβν Ινιιν λν(υ φ^νυν καΐ χινβύνΐι>ν* ΙκΙλΐΙ•! 
τϊ Βί'Ήαν 7,χιιν ιηρ' αύιύν. Έτα\Ά )^χ> χ^ ^ 4 ι ι 

ι 
ι 
Ι&3 

«I«I^να[, 1) ίρρ«νρ^' «Ιιάγιιν * τήν ΐ« τ^ι* Ονβϊβ' 

{Μί Τρικάλων ίιιρπιβΟιΙβαν, νβΙ τού; βυγγίνίΐ; 
Β&:φ χβΐ οΐχ,'ίβΐϊ Κρϋην Αρΐην ΐια^θίριΐν ΙΛ 
ΐην ηρ4{ αϋτ!ιν Ικΐϊχβιιβν - ϋλ^ πΐριμεΐνα-^τη ^- 
ρΐρβς ιηνηκαΐιιια, &χρίς &ν βίκΐίΐνΐ τ« χαΐ χρή- 
ματα μτβπίμψηιιι, οΟτω ΐ4 φρούριαν παραΧβμ- 

βίιΧίν. ΤθΟϊο-.( μίν βδ« Α ^ίβ^λίΰ,• ϋίΐίΟεΐς, χ»1 
ίρΜυ{ ΙαΙ ιοί; «Ιρ(ΐμίνβΕ{ ίχιίνου πιιρα97<.|ΐΕνι>υ, 

μοβμίνα ίήΒϊν ίκκληρών, τοΟΐ η οίχιίβυί Ιχ Τρι- 
ββλιΰν (Ηΐΐκίμιτκΐ), καΐ βοιχήμαιοι κβΙ τί]ν ΑΧλτ,ν 

ιηρηυβίαν Ιηιμκί ν< χαΐ •!; βΐαβκΐβνίκιιν θ'^« 
ΑλΙγα ίιίγμα τη; τιρίί ^ίΛΙλ (ύνοΐβί «>\ ΐί]; 

^Ιβχήΐ ΐώ* ουνβηχώ'ί. Κράλης ΐί Τ,5ΐ) Λίπνβμί- 

V»;, ώ{ ή μίν 4)1 τη; ^,χΐΐρου βτραΐίχ «.βΐ Τνιμαίων, 
χαΐ βαρβάρων ΐο»ύΐη «ΰβα Αναττρίψιι:, ^βιΧϊύΐ 
ίίταΐί ίριήρι» μίνκι; χαΐ βιρΕΑροι; πιζαΐ; ολί- 
γοι; Λφιγμΐνοΐ <Ι[ θΐΐβαΐονίχην Βίρ^Ίΐί•/ « «Τλ», 
χι1 Έΐίβϊβν, Χ9ΐ ίλλχ.' κοΧϊχνιις α<ικ Ιίίχαί, ένι- 
β«ρ«ηΐί τ«, Χ9ΐ 9τρατι^Γν Δναλαβνν ού «βΧΙήν μίν, 
ΐΜλίι & Βμωί ΐηρ<](θνβαν ττ,{ ρι>ύ4Ει>ς, ^λαυν* 
βτηυΐό ΙηΙ θιιβχλονίκιιν. ΚαΙ ΒίΧ»α{ μίν αύτίκα 
ύη' ϊ«£Ε-ον ^11, χ«\ ου-ϊ(τιρβτ«Μ(:ο μιτ4 ϊών ΰκ' 
6», -ϊΒΐν Γ,(Λ; ^9-Λΐ» 9»Μβηι;ύν χβΐ ίρχίιΐν άμνί)- 
9νή3«ς. Κ(<ά)ίηί ΐΐ Ή'^ί ϊ*ν1μι«ςβ»ββ«λονίΐί)ΐί. ΗΙδτθΒ[\ΒΙΙΜ Ι.ΓΒΚη IV 1Η 

Ρλ^ΧΙλ, ύρκβυ; μίν ηιρβίχϊΐο Λ ΐιΐΓ, βιιΐ ϊρί« μπΕϊΙιΙιιιηι ίοϋυοΐ: >ΐϋ*«ηίιη ΓαΜίι- 

ΐιΐ^Β η ΐϋηιΪΊΐ». 6ΙΙ(κίΐ ι)ίϊ]«ιηοΐ>ιι ΤπΙιιιΙΓι» ιΙίΓΐ- 
ρίβηιίΐιιι» ιιιιιΐίίΐίΓυΠ). βΐ ΟΓαΙβιιΙ υιΐίο ίιιι'ΐ'ηιιιιη 
€ΐ>|{ΐιΙιΙϋί ιΙ<|ΐι« (ΐΛηΐ(•4ΐ!€0! ίΐιοβ Ιϋ'ίΟΙΙιι» |>«ηΙι>υ- 
Γυιιι; κΛ βνβιηΐΐαΐυ ϋίβ ι^ϋίοΐο (Ιι-ι-ΐτηο. ιΙΐ'Πι-β 
ρΓορϊιιηυοΒ β( ορ«ϊ 5ΐι>ί (^οΙΙ«κβΓίΐ, βίε ιΐι^ηιιιιη ίΙΙοιΙ 
ιΐΕΕίτρβι. Ηίκ ίιιΐ|>«Γ3ΐοΓ, ]ιιηπι«ηΐο ^ηατη\ιη >ο- 
«ίΐΙβηΐΕ. ρβΓβυηίυλ. ΤΙΐΐίΜΐπηίο.ιιο ηρηίι. Βε»»• 
ΙΟΓΑΐ» «ΐΗ^ι|ΐιβΐ!5, Βΐ ρηιρϊιι<|ϋο» αϊ ρΓιΌΓ^ πκ|(ΐβ 
«ΙίΜβΤίίΙιπΙΙίϊοοςειι», ΤΙΐίΐΐαΙοιιίεαιιι οοπ ρηιιο, 
ϊΟϊ ίπ ϊιηρεΓβΙυιοη ρΓορβηβ'κιπίΐ ρ»(τΐί<ιυβ αρπιαίΐ 
ίη<1ϊι•ίυιη πΓιΐΐίι. ϋΓαΙκί ιιι ΜΟ^ρίΐ ιβτιΐυιιι ε ΙΙοηιιι- 
ηΐί αΐηιιβ Ι^ΓΐιΐΓΪί ί'ΰΙ1ΐ<;ΐαιη ειβΓϋϊΐιιιη λ (οο\\- 
Π6ΐι[£ Γΐ-ν«ΓϊυΜΐ, β( ϊοιρβΓαιοΓβιη ΐΓίΓίΐηίΙκίϊ ί'>ΙΪ5 . 
, «ηιπ 1>9ΓΐΐΓίιι ρι^ϋϊΓιΙιυί ηοη ίΐα ιηιιΐΐί! ΤΙιβι^Ιαιιί- 

ρηυίίαν Ιικμιιί « χαΐ •!; βίοοβίβνίκιιν ο^« " ο3ΐη ρΓοίίεΐιιιη , Β«•ΓΓΐιικιιη4]ΐιβ 781 ^' £'''^^''^'"| • 

«Ι&Ιί^ 0))ρυιιΙι €0ΐπρ1υτ•ΜρίΚ9« (13). ^ΙΤΜ-' ΓυιιΙΐΓ- 
οιιΐϋ, ΟΙΟΙ ϋορίϊί ποη ιηΑΒαϊ^. ίπιρ«πΐθΓίΪ4 ιίρηηι 
Ιοιιςο οιβίΟΓίΙχι&ΤΙχίΜίοιιίΕ^ιτη £θΐι[(;η(Ιίι.Κΐ Οοβ• 
ίυΐ ςιιίύΐ'πι ευπι ηιίΐίιίϋυί ϊΐιΐί, ρΐΕΐϋΐ-υιη ρι )[ιγ> 
ηΐΕπίΙ υΜϊΐιιβ, κοίΐαι ίΙΙϊ εβ ]ιιθ)[ϊΐ. ΟγιιΙοϊ ΤΙιβΒ!.»- 
Ιοηΐοχ ίρρΓ<ΐ|ΐίιιηιΐ!ΐιΐΒ, Ιο|;ίΐ11υηΐ!ΐπ αϋϊπιμίΓϊΙΟΓβηι 
ηίΐΐίι, «ΐςιιε ϊπιγ ' '^^π3ιιIοιιι^[ι ΕχρΓοΙίΓβΐ. <|υ*Η] «η- 
οβριοπιπ ΙβαβΙΐοϊοΓοπι ίιπηιβιηαΓ, ΐειηροΓβ βι!]»• 
ναηΐβ οΓΐιει βυΐϊ ορρη^ηΐΓίΙ, (:]βϋΐίίΐ]ΐιβ ρΓίΗΪιΙιΙι 
οαυρίΓίΐ, βΐ (30ΐι1ΐ3ΐίΙ)ΐΐί ηοπ ιηο<]1οϊ» ιμυΙίαΗΐ, 
βοΰΐιι ηιιιιη «ΙίΙιυεΓίΐ. 0ιΊ>ιιΐ$5β ιιιίειη ΓΕοοΓΐΙια(«ΐΐΐ 
■υ> πΐΐήΐι ί90Γθΐ3πεΐ3ΐη ϊβΓνβΓο ιηιίϋϊΐίιπι. Εΐ 
ηϋϊ> «ιοίη ΓβϊΐββΓίΐ, κ 1Ι)υηι ΓΡρηΙιοιιΙοΓϋ. ριι- 

ρίΐι6ίΙαν {ηΐμπε τρίβ Ρβίΐλίβ, κ»\ κρ&τβ 1^^^ {; ιΐΓβςαβ «ρΓβΙιβηβιιιο ϊΗ ιΙ) οπιηι1>ιι«. νβηιηι ηυίί η ν(ί£ιζ• τ^ΐν ιίΐ Α<ιχΙιν ίγνινμοβύνην, ίτι Αμνΐ]μαν4^ 
; ών ι3 Δκ' ιύτοΰ ηρΐτερον πιπίνΟιι, κα'ροΰ τυ- 
χών αίτοΰ Μίς κΐΧΐβιν ίιαβ•:ρΛΐ*ύκΗ, χαΐ ταύ{ 
φρουροϋνΐβΐ χαταβχαΐη 1κ€βΧών, χβΐ -(ρημάτω» 
Αιηττιρήσιικν βΰχ όΐίγων, & βύχ ίχίήν ιηι«ίν, ΑλλΑ 
«ων «ί; ανιϊν γεγΐνημίνων Ιπομνημονίύύνια, ΐήν 
φιΚαν ([(ΐνώ^ΐΐν πρλΐ αύτΐν. Έκιΐ £1 & μή ίΐιι 
«Γργ•«ο, χκττιγορίίν μΙν βύΛν, βΐυββι ϋ κ*\ 
κί^ΐΛ ίντιν<>ϋν * &ναλύ(βΒαι Μ βντων των Τ^τ*^* 
{ΐΐνων, βούλιαθ» μϋικα αύτίν, ΐί τ* χ^^ α^•*^ 
ίοχοίτ), 4λ•ή'.Λ-.;.ϊυνΓΆβϊ[ϊ, χβΙ βίοΧιχΟίνταΐ τ«ρ\ 
τι^νβιβί^ορύν βυμβάβικ βίββαι, χβΐ τ6ν ηίλιμβν 
καιαϋιΕΙαι, Ανανϊωϊαμίνβυ; τί: βπονϊΑ; χαΐ τ))ν 
ψ^ν»ι*. Τοιαϋτα μί» (κρίΐτβΕυιν Α Κράλη;, [1»»ι- ρΓΧΚ'ΓΐΙβ «γγΙβϊ ηί<|ΐιρ»ηΐ, νβΐΐβ ϊβ, ϊΊ υρπι Ίρν 
ρΐιεοβΐ, ΓϋΜ ίο οοιιβΓΕίΙί. <1ίΜβρΐ3ΐΊ!ϊ<|"βΓθηΐΓθ- 
νΰΓ&ίΪΒ ραοϊκΐ , β( Ιη^ΙΙο «αΙβΓβ ](ΐί»ο, ΙιβΛ»» ρχΊβ 
κηοτΒΓΟ. ^I»:^η1ίβ»^^^^^ €γ3|£ϊ, ςυχ ίηιρβηίοίϊ 
^Ιϊΐΐϊιηι ιεοίιΐκιβ : ρηΒΓιιιΐίΐ|ϋβ αηιΙιοΓυπι νο1υι>- 
Ι3ΐί ά\ΐΒ , ίπο ΰοηνοιίΓβηΐ, 30 4ίβ»ί(1ίυπι ίιΐο Γ(β- 
ύβκ ΐοπιρ«η£Γεαΐ. ΐιιιιςιιβ άια» ρΓχϋπίΐυι •ι) ΰθΙ• 
Ιοςιιίυπι «ιΐΕΓβΙ, ΐυαι 3ΐηΙιο ίιηρβηιΟΓΟ βΐ ωαι)- 
Κΐ ΐΓΐηιΐΙ εχβαιιΐ. ΟηΙω (ίιηίΐίιβτ μεβ ιΐίρλίοΓΪ- 
|>ιιβ ΐϋϊβ ΐΓίοιίιιβ ιιΐ (ΐΓΐίίυι ΤΙιείίΗίοιιίοπι «Ι 1ιιι• 
ρβηΙΟΓββ >«:βϋίΐ. 1]1>ϊ )>■«' μ ο>ηηΙυΙηπιο( , 
ΟγχΙμ ρηο( Γβπ ίιΐΰΐρΐΐ '■ [ηϊ(|ΐιΐ)Β «κ Ιο πιβ, Ιηρ«- 
ηιοΓ, ουιη ϋβΙΙα <> ηιϊΐΐ' ίβ'ϊ*- Εβ» ν^*^ >'6 *Γΐ>Ιΐηι- 
1)ΐΓ. Γβπι ΐβΜ ηιιΙΙβηι, <]03β ιΐίβηαηι βι ίη^ηίαοι Ι« η ΙΜχιιβίλτιατα, χ9ΐΐί/νί6»το11μ1ρ3ν|ίΐ)ΐήν, Ο Γ^^^βΓβ ρο8ΜΙ. δείι <ο>η>. ι» ι>«π>α ηβΐΐοΐ, ηηΟ• Ιν ξ Ιΐ«ι γ(νομίν«ν{ 1ν ταυτφ ΐ,ύΐιν τίς ΐια^'ρΐΐ, 

ΙΙΜνί&ς β(μ£ΐου,-, Έπιιτίιτ^ί τ: τή; ηρβθ«ιμ^ΐ, 
■ ΐ« ^«ιλ((ΐ Αμ^ίτίροι ΐξ^ΐβαν ώπλιβμένοί, χαΐ 
Β,9>ι«4νη;, Κρϋηΐ χι Αμοίΐιΐ; {κτΛ τών (ηρ\ αύ- 
ρη« ώκ>ίβμίνΜ ΐιιΜς ί,χανίττ^; θ:99α1ον!χΐ]ΐ, χαΐ 
. «νν«γίν:ϊβ «Ιΐ ίοϊίΐίΰβι' μίϊΐΐ ί1 τήν πρβββγί- 
ρινί^ν ά Κρίληΐ πρώϊος ϊ,π(«β ιιρϊ; βΐΐιί4«1 λί- 

τον,*Α4ιχιΙ,-,(ί«ών.ΰρ>!Τί1ι«-3, τηλίμον Αρχων. Έγώ 
Η ψμην ιΐνβι μηϋν των Ινϊων, ο « πρίς ΙμΙ «I- 
β«ι β•ίνή9ΐι») Αγνωμανιίν. ΟΓββ» γ4ρ βδ(1ϊ ιών Ρ ηΐϋϋ.ι ΙιοβΙϊϋΐίΓ β6 ΙιοιηηρΙινΙΐβ ορριιβηχΐυί, βΙ Κο- 
ηιαηοΓΒη) δηίΐιυίβϊϊίΐιΐϊ (ίηίυϊΐβςΐ'ίΰοιιι,ιιιιΊ* ηβ- 
^ΙΤ Βϋΐ] [ΐΜΐπ βι»ΐιΐί) >*) 001 (οϋίυΒβτΙι : <1•ιί 
ΐ)η(]ΐιθ Ιιηαεβεϊυιο λΐίςυοϋ (Ϊ1•ί (Ι(;!>β)>Βΐηΐ)Β, ηΜ ι»» 
ίηίυπβ ι]ο)«Ιι«αιυ«. 5βι1 » »βΜ (Τίίβιιόι *οηΙ, ϋβ- 
Γ0Γ<1ί3Β ίπ Ιο€0 >καιίΐιιι1ϊπΙβ πιιπίίοΙιΐΒΐυβ, ΐΐι•» 
ίαάκ ΚΒ ηΟΜπχ 1»βββ )ΐΒΐ)ει«πι. Αβι «βο, ΐ|ΐΐΒη(;ιιιιη 

ΙΐΟΒΙβ* Ιΐΐί «ΤβΙ)Κ> Ιβ^ΒΐίΒΙΙΜ ΠιίΐΙΟΤίΟΙι ρβοιιοϊβιπ 

«Ι υΓίιβιη οοη ιιιιιιιιοΙΓβΓΓβιιΐ , ίιηρεήίήΐια Κοπιβιιί 
ρίπβιιι ηΐ'ΐι ηιίιιϊηιιπ ρχτϊϊρΒίιϋίΓβοι, Η ιο• βιιιΐ- ΙβϋοΙιί ΡοαΙαοί οο(ιβ. (13) ΡπΒ[ 1ι«ΐΐβΓΐ)• «ΒΙ ίπ ^0(]^ι;6 ΰΓχεο Ιβοιιιι» ρτπϋ ιιιιίιΐϊ «ρηοβ. ΥίιΙΐηΙιΐΓ ΙΜΟΜ *«1» μ<1Ι»ιι- 
ΗλΑν«6«ρ«ιΙβέΐ(, «ις. οοΙιχΓ•τ«ο)ΐιΐίΐΐ|ΐΕΓίοΓΪΙα^ "^ ΙΟΑΝΝΙδ (;ΑΝΤΑθυΖΒΝΙ 1Μ 

ουιη ϋ([Μ ΐΜίπηι ιι•ηοί8<«ΓοηΙϋΓ. οΐ υοιπι βοΐιπι Α 4λ1ων μίλλον. ώί «λ.μηί,ΐί Μ τΰν «μΜΟιη 
Ι.Γ« 'Ι» θ.η<.11,υί βΓαϋ.η. ρ«ΐοΓ.„, ., „ ,ΐπ«.,™ „» ,^, .ρ, ,^, - ^^^^^ ^ 

11111 ΐΜΙιβιΙβΓΡίη. «υΐ ιρκ ςοηβΐΓίς|ιι,„ ι, ,,ίκιιι . - , ϊ -^ ,-^ 

"''"'ο η» ΒίπιιηίηΙ ρ«υη(β. η ΐοι ορρ^^^ϊ. ΐβιη- 

Β..ιρμο8ΐι1 ; ,100 ιαηΐ,,ηι ςοοιΐ Γαεϋΐίιηο ρ•ι<'η<>ι , 
1)θίΐ.Ι)ΐΜ ιιοη |>Γβ(ίί<)ί (Ιι»ιι^ βπΐιη Ιίΐιί ιιιεη.οΗα 
βΛ€ί<Ιίΐ ίΙΙβ ίΐΐ'οϊ 1111,11, 7β2 μΊ «ίιιιη. ΐ)υ(ΜΪ ίη 
ΐηβΓυΐΐ, Μβ, ΐΐπ)οβ πυ^ίΐίϊ ηΐ03 ιίΐιϊ Β(1)ηιιιί. 
ΟιιιίΓυπι οιι.ιιίιΐ(η ειίιιΙηιηΙίΑΐη Ιβ ρβΓρ«(οη ηιβηιο- 
ιβτη, οιιιιηιιαιη £0 ρ^,^ΓϋίΕ,ίΓυπι , υι «ιιΐίΐηινίι ρο- 
'βη». υΓΐ)« ιηοβίΐ βΟΙί^ίΓεϋ. Τη «ιϋβιτι. ([ποιί ιρρα- 
Ρίΐ, ?»Γϋπιυιηηίιιιη ροίίΐι ιποπιπηι, παιίΐ ΙκιγΙιβ. 
η» ίιι πιβ, υ1 (η [ιπ^ιβη ίη^ΟΓ^ο^^»β!ηιϋΠ1 ϋοεί*. Εΐ 
κΗιϊιΐΓΐι ΐ(ΐιϊι1ιτιι 3(ίι$ .π,ιίβ ΡΡρΪΜΪ, ίϋϋίίΙοΙοϊΙ γίρ 5νάρνΐ]βίΓιιν ϋ(Λ' βύΐίί, ίμω; ί* β5ν 4ΐΜλ•βί1(), 
ίκί; Κίρ' ί,μί;. ο&(" ίμοιβί; βοι η^ίΟΐί^^τν <&(ργ<• 
βιών ίφ(ί1ονΐ«ί. ο&ϊ' 4γβν3Ντοϋντ«{ *ιι»ρ βοϋ άϊι- 
χονμίνοι», 4λ1* (11(1 ιάληβ»; £!η«Γϊ. χηΐ τι)* Α)ιύ« 

μίνιυί ΐψ τ4 Τ8ι» (Ο χίβϊβββι, Έγώ 11 χαίιβι ϊώ* 

τί,ϊ Ρωμαίων ήγ(μβν£βί Αη4;ιβιραν ι:^^Ι<μέι«»» 
οΟχ ΐλίγην, ΚίΙ φΰον ί;[ίΐν, χβ\ οΰμμ^χαν ύκ- 
ΐΐχνουμίνων, κί\ )ώιν ηίτνη Απάντνν χίριν λίΜί• 
τούντίιΐν τϊ αϊ ίίβμώΐΒν ηαοατίΐίν, * βύτ'^ν χαιέ• 

• '■■■ -'— - -•■■■ρ= <-•:("»■( αιιιιιι (ΐυια ει ,, -, , ,,. ' ~ ... 

Ιιι*1,Ι1Κ;.1).μ.βηΐΜίΐ1ί„ ηι«ιΐίϋΐΜ:ίίβιί.Μ1ϋΐυιιιΒ'^*""''*^' . .• "*" *^^^''^'" "',**" *^'^ _ «^ ν£ΓθρΓ»)ί<ϋ«ΗθΓΐιιη.4ΐιί ίο ςυιηυβ ι^ρΕΠί («ηι , 
•Ιφΐβ ιιοΙιίΙΙιιιη πϋΐΙιοΓυηι. ραηΐιπ ρυ^υη οΐείιΐίιιΐί, 
1«ίΙΙη) ίπ β«Γνίΐιιΐί'πι ΓοιΙίβϊίΐϊ. οι ΙΙίΝΓΐΐίβη «ί« 
€ϋΓροΓ)]ϋΐ, ηυιικίο ιίΐιί Ιιίιυϊι, ρΓχΙ)ΐιί»ι| , ηοη ηι«- 
1113 ιιιαπιιπϋκίοιιβ εοί πΙιίΙαΜηΒ, «ιο^πι (Ιαοι μπύ» 
1»«:(ί«, «ηΐΓΪΐΟνβηι : ςϋο<| ηοη ίι« Ιρβίι Ιυο,πιΙ* 
ίϊΜΐ ροιΐ ίΟΓτίίιΚΐη) Ιί5βΓ(33, ςικιπι ΐΓΐίΙ» Ιϋβίΐι 
ΙΐΙιιΤ(3ΐϊ ίιιιροΒΪΙ* ϋθίνίΐϋί. Ρ«υηί«ιιιςυθ()ΐιβ1ϋΒ• 
ιιιΟη βΐ ρο€θΓ:ι ίιιηυπι^ηΐιίΐίβ ΒΐιβίιιΙιβίί. Οιικ 
οοιηίι ιηβ ηιοτιιοίβυι, Γΐοίυηΐηιιο »[ νβΙιβιηβηΐΜ 
ί>Εηΐΐ)Βΐ ιβ ϋΐ ίηίιιι,υηι ίο^ΙΙεβ». Υεπιω «,ίωνοΓβ^ 
ΜιηΜιί «Ιιι Ι« |»,υι Ιοιί»! , ιιοιι ΙιοίΙ» ιίϋί , »αύ 
αΜϊη•ΜΜ«ίιι»«βΒβ νυΐο. ρεπηιΐβ υι ωΐβΐιαο ι «ι 
Ιιοτιοί, (ΐΐ ιΐιίβτϋί ϊίΐίι ϋυκϊΐΒΐϊοπίΙιυι ΙιυπιϊΙίΐΗΗ 
ρηοηη •ηιίΕίιη'η «ι Ιαάαί ίαανι» κιιονω, «4 ^ ^Μ'^'^^, τοίΐ μίν άηΐιηΐιναΐ χατλ ι&ΐ Ρ^'ίι ΐϊθλϋ|; ΐΜΐ\ Ιγβθηϊ, τήν β))ν φιίίαν ηρΜίλ^μ^ 
«ι οΊ μΐνον ΟΜ -αρ'ΛΟωιιι. «οΤ; κοΧιμίΜΐ, ιηΙϊμ 
Ρ^ίχά γ» ίυνάμϊνος- ύ(ι γίρ βύί* Λ!ιΐ6ς άγνοιΐ; Ιν 
ίιβί; ί,ϊβα ιίτί ■ άλϋ %α\ τ4 γ« «Ις Ιμί 1|«μ, μΙ 
!1;. χαΐ τρί; 1η) ΟΜ^μΛ^ίψ «αριτ^ΐμην «τρατιΐν. 
*ί1« ϊοίμι^ον Ακάντων μ)μντ]μίν•ν ού<ί«οτ< ρ«α- 
λήβίβΟαι, «1ν ΐυνήβ^τιι μιγλία, ι1( βιι' 1|ΐ1 τι• 
ΙηΟΐχ ηΰιιι )ιακ•^■^ρ^^ι1. £ύ ί', ώ; Ιοικίν. Ικτίνοι* 
ΟΛί«υν ίπ)ΐΕλΐ]βμίνο{. ^Μίς νί" Ρα(.ΐϋρ«υ; ΐ^νν, 
ώΐ ΙκΙ παλίμΜ* χαΐ «λ μ^^ιηα ήβυιηχίτκ, Κα\ Λ 
ι>Λει(, τ4ί μίν τβΐ; ΐ::1οΐ( (Πικ, Ιβί^Α; ΐ1 ΐ[λκ||, " 
ούχ «λίγα; {1 χαΐ &«& ϋΛΐ/ς «^09](ωρ«|«ίβ3{. Κ«1 
τοίκ 1*οιχοϋιΛαΐ (ηραχιύτας, »α\ ι&ι Ικι^νών ιιιβ ηυιι^ι* ρ<ΐΓςϊ«υ«πι ϊϋΐ(ΐΐ3ηι ιΐβ ίίοπίίϋο ϊηιρΐΓίο 
ηΗιΙιιη ρ•&ιϊ(1«ιε, «ι ίϋαιΙ εο^ίι^* νεΙίΐΕ, ίο ιυυΐΐο 
■ιιιμΙΙοΓΒΟι ϊιΛ«τ6, άΐΙτίΟΛίΛ βι μ ι^υχ «Ιιεπι» 
ϊΤΛ ρτορτϊα : ςυίΐιυκ υΙτυαιηυΕ οοΓ.ίοιιίυηι «ημ, 
Μ ίιοΐβ ίαάΐη \ι»(Χΐα Λ^ιΛη ρ*Γβ»(. &ίπ λ\λ «μ^ 
ΛΜα Ιβ ΐιυη ιΐοΐβκΐιΐ, «><1β η«, ρπΒΐ«Γι|ΐΐ3ΐιι ((υοιΐ 
πίΙιίΙρΓ'ΐηαι, «ιίιιπι ίπΐχρΙβΙιίΙίιιΐλπιίίΒ (Ι ίη(|Γ>[ί 
Βΐιίηη βτ^ «ιπίΓΟί κ 1>οιι« ωβΗκ» ΐΓίικοη Ϊιιοιιγ- 
ΓΜ. ΗτεΟγμΙοιι] ίιηρΕηΐοΓ«πι αιιιΐιίβ ρΓχκιιΐίίΜα, 
ΙιιιρΐΠίΟΓ ιΙΙ^υληιΙία «ίΐΐΐιι, ίπ Ι)«ι υεγΙμ η»ροη- 
κιιιιι ί«<Ι(1Ι4ίι : ΝίΙιίΙ χ<]ΐΐ6 Ιχηιιίηαιπ νίω ρπι ιη(1β 
αΙ> ϊηίΐίο οΙ>β£*« ορίυοΓ, ηκήΐΐί ΛΐΊαύ ηο^ιι* «]ι»«ϊι]η ιοίΐί α ΙΧΙμ; 4νίραιιο1(Μ,', |ν (Δ(ρ7<«[α( ^ρ«( 
ιήν )λ<υ6(ρ(«ν τών οωμάούΐ, ίι« «οι β^ΐτιονί;*!- 
ν(η, »αρίΙχ«ν, ώ μϋΐβί ί^ζΐοΊαι, ιιβιύν τΐ)γ](ίν«ν 
τικ ΙΙιυΟίρΙα;, (| 1η« Ιξανΐριχηο1:ζ<1μινο; ϋι)»!^ 
Χρι^μΑτων 11 Ιηβτέρηββΐ χαΐ βββχημ^ηΜν, οΜ) 
Αριθμητών, *Λ κίντα ΐ2β<<Ί>α( «οκΐ, καΐ ηβΐΐή* 
σου ΐΕΛτηγορίίν άγνωροϊύνην ■*Ομω; μίντβι, χιί»ι 
ιοοβϋτί βλ4 οοΰ 1ιίικι;μίνθ(, οΰ πο1ίμ;α(, Αΐϋ 
^(Ιθΐ χαΐ βύμμ3)τοΐ, ώβηΐρ χα\ ηρύτιρον «ΙροΗμη 
ΐΐναι βί{. ΚαΙ πΐβαν ΙιηΟΐμιναν καροΐνω μιιρο- 
ψυχίαν, τήν κροτίραν φιλίαν χι\ τ4{ βιηνΐίί 1.•- 
νΕονββαι. Ιχονια; & Ιχ<^(ν ίΐ(4τ*ρ»ν. Ε< βί βί ΙυικΙ 
τι καΥ αύιϊν 1κ τή,- Τωμαίιχν ήγιμονίαΐ μ«1ρίν τίνα ι *■! ΜΙ> |Γΐι*ϊΜ |ΐ«ρση«κ« , ςΜίη ι\νύΛ απαΐήηΐΗΐυβ _ κβρηριιμίνοιι Ιχιιν, *λλ' 1κ((νΐ) ΙννΜίν (ρΐ). ώ; •1- 
«ΙΜ ε1 ιΙϋιΗαιιι] ίιιιοΐΐΐΐΐΐ μΉΙεγ, Η(Ιΐί1>ίςυΙ(Ιΐ'ΐη τ^ΐ Ιχϋς κοΧλαηλίβιον Ιαβών Ικ ΐτί( Βύτή; λΐΐρ^ 

τ:ροσΐ)χβΟ»ΐ]ί•οΓί κροϊ^κοΜ Αγιτη^ν 1χ4ηρον, η1 
α::ανΐ1ΐ Ο«μίνοί){, ιΙρήνι^ν βγιιν. ΕΙ 21 μ>ι τβΐτ• « νοΙ ιαΓρίΜίιη> ΓΓβΐ|ΐ,βΐι(βτ ϊ|!»οκίΐ, •Ι) αϋίβ •ιιΐ«ιιι 
κΐί•ια ρη> ιιιΐηυΐίββίηιί» ϋιΊίΐΐίι ροΕπΑβ ροβοίΐ «ί«τ- 
ΐΜΜίηΐΜ. Αΐηοο ίιοο μι, ςβοιΙ νίϋιη Ι,υηι«ιι>ιιι 
ΐαιιΜίκη ρΐηοΓίχνίι «ΐ4)νβ ρβπηίκυϋ, ηβε ιιγΙ)•- 
Ιιυι ιμΜιιιπ ιιο ιΐοηίΐιιπ ϊη^ικία ίιι<:οιιιιι>ο<1> ίη- 
ΐιιΐϊΐ. Λΐά «ι ΐοΜ ίηιροπί ρβκϋοιόοΐίΐ, ΰυιπ αυΐ 
Ίΐιίιϋιπ ίπιαιοΓίΐΜϋ οκρίιΙίΐΜΕ ΐΐϋΐΐο ρβΓ ιΐΐΓ»ί ίΙ- 
Ιαίο ιΐίηι β««η«η<, βμ ■(, ^ϋή ^ίΐχ,β ίαί•{ΐιΊ 
Ιακίαηΐ, ]υιΐβ «ε Ιιοιμβιε *β υΙείβΟΕΜίΙπ)• βνεκαβ- 
ΙυΓ. ηυΐΜΐ «Ι «ίΐιί οι(νΚ) (οπΐί§ΐ(6« >Γΐ)ίΐΓοτ. δϊ βαίιη 
κΐ|ΐιιιιιι βι |)υπιιΐ(ΐ 783 "^ "> ηοιίΓβ ληιΙιοΓυιη 
€311» ίυιΙϊΜπι ρηειίίιϊί&βί, ηοη Ιυ ΐοοίη (ακία* 
(!ΐ ]αΓ9ΐιι«ηΐ• Ιοι ορρϊτΐΐβ βοηβοοπιιπ ίπευϋΐπβ, 
ηίΐιίΐ Ιο ηονιιιη αιΙκιΐιίεΓε Μυΐιιίΐϊο , αΜ η>ΐ, ηυί φίλα βαι <ομΙ, ΐρα μή βαι πρί; τψ μτιΜν χΐΐον ή• 
νυχίναι, χαΐ άκΧηβτΐοΐ χα\ 4χαρι«τ1α( *ρί{ μ!^ 
φΓλοη; κβΐ Μΐΐΐ (ύ ηιΐΜηχ^τα,- Ιγχίτ,μα «ρΜΐ- 
««[. Τβιαΰτα μΚ ί Κρϋηΐβκιλί^&ΐ] κρίς^ψύΛΜ 
κιϊϊώ* παρόντων. Ββνιΐιίΐΐ β1 Ιπιβχ^νμαφΙν,ηΐ- 
βύ«ιν ιιρ4; Κράλι^ν Ιηοιήβατο ίπΰλογίβ», ΰνΚι β%• 
(Μ{ «(«μαι λ&μα(Μ96Η τψ ^Ιψ τύν ΑνΟρύιηη 
'Ε'ΡΧ<ίΐ »^ μόΰλαν αίτιον τών μ«τάΧ«ύν <ια;«ρΜ« 
χαΐ τ»ν«ολίμων γ«τ'>''ί'''«'- 1 -^ μ^ βιχαΙ(»:ίχα- 
βτβν έαντψ τ* χαΐ τοΙ; &11οι; ίίβιτ^ν ■ Αλί' 1«(Κφ 
μίν χαΐ τ4 4τοιηίτα:α χοΐϋχΐΐ βυτχ<<'ρίΙ'• *•(■> ^ 
λλίους να\ ίπίρ των ϊλαχίατων μ€τΐηα£ Ακαιτιΐν Ι Ιίϊ ΠίδΤΟΙΙΙΑΠυΜ ιιηκΒ ιν. 15$ 

•«ιί«ί. Κβ\ «™ιΐ ί«ιν. β κοίλη,- ΙμπίπληχΕ ιΐν Α «Ι ιηιιΐϋί ΐυιίΓα Γ0«ρΙ . "Ι (ιηρηΦοιη ίηκΓηΚιπι- ^(βν ιβρα);ή:, και ο'< «ΐΐιίΐι μΐνον χι*Ι οίχιαι; μι- 
γΑλκ («ίργίίβτο ί'^μφΓ,ρ^(, &λλ& ΧϊΙ όλβί ίιί- 
φΦ«ΐ|Μν ήγίμονίβί. () βύιούί ϊινϊ{ ύπ' ίπΐηοτίιΐί 
Μρ«ιΐ( βαφβιΐραντβΐ ποίίμων Αρχοντα; Αΐΐκων, 4) 
4«ί γΰν ΑΙιχουμίνων βιαιρΕΐαρ(νι>ΐ, βιχι!ο>( χαΐ 
χαΐύΐ ^μ»ν«μ^νωυ ■ οκ:ρ (ιΓο1^1α1 κιΐ αοΐ ι\ιμ6ι• 
βηχίΜβι νΰν. ΕΙ γαρ ΕιχαίΜΚ *>ν κΐ'ώΐ 1μο( τι 
χαΐ β<;υτψ βιήηΐΐ, σίχ 3ν βύ μίν, Ιχαπΐνίωΐ κα\ 
«α^ ναΰΐ Ορκους ιοβαιίτβΐ ίχαιν ΤωμβΕων κΑ- 
λπΐ, χαιν&ν φ6κ μι^ίΐν κοκίν, 1μ1 !' ίτι £χ κολ- 
λών Ακίλαβοτ ίλίΐΓβ. ΗίωΧΐΐ ίγνωμοιτύντις χβΐ Ιχι- 
ριττίβς, καΐ «ϊ (οιΙτΜν Ιτι θαυμ«9ΐ-ίιτε|Μν, άκλη- 
βτI>^. Ός μίν οΐν ύτΑ τών ύμοφύϊιον κβλΐμι)β*ΐ( νϊϊΜ-ϊ, Μβ Ι^ίΙιΐΓ α ϋίνίΐινϊ ιιιεΙ« ΙηϊΙΙο ρΕίίΙιιηι, οι 
Ηοιιοιιη υιιΙ<ι ραΙβυτη. ΰ»πι ιΐ£ϋ«ί£3οίϊ ι^ΐ :ιιιιικί$, 
ΐΐ ροΐΐιηία ιι»ι1ιο ιι<1 ιβ νϋΐ>ίί»β, (ε ππ)!"" α'ΐ^'τβ 
ρ«Γυπί>. «ΙΗίΐη β^ο οΐ ΙιηΜοϊ Ιίπι £γ;ιπΊ<'|ιι ίΙΤι'ΓΒ• 
Ιίϊπιυΐ, πο()ΐιβ υΓΐ)1Ιιιΐ! <Ι Γβ^ίοηβ . (|(ι1Ι>ιιϊ ΙΙΜ ο^ 
ι|[-Ιΐ3ΐιΐΓ, ιιΐ ιιιίΐιί πι»ΙβΓ»ΰίΓβ$, (β, ϊηίΐιιηηι. ιιυΙΙο 
ΙιυΓΟίη τΐΕΐυιη «85ι?, ίβιΙ ιιιηηίίχιί αιηίοίιίαιιι ηΐί>αιη 
])ΓβΐαΙΐ8ί«, ηβο ίρίο ηθΒ**'ί''''" : «βί•"•» βηίιιι ίη Ιβ 
Βΐ >ΙίΟι, ςυΙ ΙίΐΗ ίβ'^β''^ βΐίπρίϊί 3(1 ίίΠιιίΕΐη ϊιι- 
πΐίΓί μοίΕΓβηΐ, ίιι]ϋ4ΐϊίίΐηιΐ)*. Ν»πι (|ΐι«<! ιιιιΙΙιιιιι, 
Μ 8ίΐΙ)ΐ3, ΐΜπ^Οΰϊυτη ιοίΐιί ϋβϋβιιι, ία ιπεα πιβ 
€ΐιΙιηιΙΐ3ΐβ Εΐΐΐ-ρί»!! , Μηαβ ιυΐ)ρ(« ίπ^οιί» 3(1 
οοαιαοιίι Ιιΐ3 ει π>β οοπιρηηιιιία ίπιριιΐίυβ ε•. ΑβίΜιχ, Χ9'( τήΐ "Ρωμαίων γί)ΐ ΑικΙαβιΙ;, κρ&{ «Ι πβΐ)ΐ]β αΙ> ιΐίο ίηύηοΐυ«. 8ΐι1 οοιείαΐ ϊο]ιΐίΐβ, >ιΐ( 
Αφίγμοι, κβλίβίΐ ίγων χα\ τινν οίκ!!»»•, καΙ τύν ίιιιΙΪΕηβ Ίη ιηΐ ΰθ»9ϋΙυίιϋ : »£<] οιηηΙΙιυβ ϊΙΙίί, ηιι» «ϋ ρΓϊητίριΐιιιη οπιρίίβίβηύαηι ρεΠίηβΓβ \ίιΐ€ΐ)8ϋ- 
ΙΟΓ. Ιιοη69(»ίηη •ΐΐ]ΐιβ )ιιι[ίΐί»ιη ΐηΐ^ροβιιίίΐί, ΙνΛ 
[β αοη ηκχΙο Μ€βΙίθ ιπΐοιο, «( Λτύοΐί ηιιΐΜίλίπ 
ίηιιηοιΊιΙίβ %\9ήκ ρηβ<11ΐυιη. Ιβϋ «ι Ιηηκπι νΪΓυιο, 
ΙϋΐίΙΙίίΐβιιΐίΐ ρι-χιΙΒπίβη) Μ5ΐαηιιΐΓ, ε( ο)> 1黣 
οαΐηϊι «90 Ιίΐιί ιηιιΙΐ3ΐ ^'^^'** ί"^^ ιΙθΙι^Γβ οιιιΑ- 
ΜοΓ ι ηοη ΒοΙυιπ ηοοι] ΐιίΙιϊΙ ηοευΜΊΐι οιπ» ίιΐ Γα- 
ϋϊΙΙίιΟΕ ροΒΜβι βΐά βιΐϊπι ΐ)υ«ύ ηι>ϊοη ιηβ Ιιουηηι, 
<[α3η) οπιΐΐΐιιη ουιπυΙανβΓίϊ. Γ^ηηβ «ηίιη, ςυϊηιΐίιΐ 
ΐβευια τϊιί• )ΐ>ο ρΓΪη^Ιρΐΐυ (πί(ιί ε«««ίΕΐί, πηη ίρκβ 
(Ιυηΐιικ Ρ'ίοτο πιίΐιί Λΐίατΐα*, κά αΐ 6ΐύιΙ«ηο» 
ΙΐΗ»οΐηπΐΐ, ιαικιυιιη ϋ εοΓυιο γ» 6Ηβη), ιηίΐιί 
(ΐ1>ιβηιρ«»Γβ, οιηπϊ(Ι"β νβηετβΐϊοηβ «ι ΙιοηΟΓβ «β 
νον. χαΧ χβτινβγΜζίμιιην, μΙ^ϊ' β^ιχ^ν, μ^τ' ^ ρτοκψιΊ ρΓ«ϋϊρϊβηϊ- Οιιοηιιη ζΜΐιβ βπ>ρΙίοΓ« φΟ«ν, χαΐ χρήματα ούχ ίΚγα, χα\ ώ; αύτύί κΟη 
χρι^μΑτον ΙκιφομΙ} ηΐίΗ^των Ενταιν ιών ιε ιαρ' 1• 
μΑ, κλΧ ιών ίκϊ ιών ΐΕολιμΙων κιρί^ομίνων, 
»(ΐ« κβΐιιαν χα\ χι>>ρ>< ταβαϋτης ηροΐιμένων (ηΐ 
ν^ >•κώΐ ιηκίν ΙμΙ, ού&ν^ ήττήΟΐ]ΐ, ΑλίΑ *ά•ί- 
η>ν τήν ιίΐ ΙμΙ ^ιλίβν πρ^ίίΐΐίβς, «(«ί 4ν 4ρνη- 
Ο^Ιην οίϊ' αύτίΐ' &{ιχο!ην γ^ρ 3>ν τ1 μίγιατα βέ τ> 
ΑμαΐΜΐ Χ9ΐ ηϋ< ΙΧλου;, οΤ( Ιξήν <οιοϋιοι< καρ*• 
βιίγμαιι καλ(>!ΐ χρ«ι)μίΐο<( ΐκΐ ΐ6 ΐ<) Ρ«!ίιίω ■ηράτ- 
νιν κρ«θυμ([β6ιι. ΤΑ χίρ μτιΜν, ϋβίΛρ Ιφης κα\ 
αύτϊ;, κρ^ΐ λΐτίΐββιν ιίνικΧΛς κρ««7(βιοντα, χ>\ 
χ««1 ονμφαρΑΐ ι{β5ΐβ«γμ^««ν, Ικιιτ• μήι' ο[ιηθ(» 
^κΐι^μ'ηβίίν•! πρ6ΐ πλίοντξΐΐν, μ^β' Αι^ βΐΐλων ινογί- ^Βίνι ΐΐΐννίΐ βουλλύβαι&αι ηιρΊ ΙμΙ, ϊΐίϊ κοντών ίκβί' 

ιϊ τών ίίαοιίνπϋν «ρ*; ι))ν ίρκήϊ λνβιηλβίν, 

ν^ν ηΰ «αλβύ χαΐ <[χηΙ•ν αίριβιν Κ(>οΙχα πρΟτιμξ- 

ΜΗ»} μιτβίοψυχίβν μΐναν χαΐ φαοτίμίβν, Ιλλιί 

■ηΐ («Ηΐσ^ιην Κ•1 ΐύ6ο\<Χ(3ν βυμμβρτυρίΐ, χαΐ 

ναι (ήριτοΐ ΐμβΧντ^' *^ Ρ^ν β<4 τι μ<:9ϊ> *ΐβ«• 

ΙμΙ τιμν Ρ*'*"ι 1 «Ρ^ί φΐ^Ιβν ΙίκϊϊίξΜ. ΣχίΆν 
γΐρ ««ρ• βίον ι^4<ον •βί ϊ«»ήν. ϊήί 4ρχζ< ίμ« 
^^ίϊ Ιξίβϊηί, β&« «Μι μίνβ» ΐ«ν πρ«^ι[(υν 
Α(1 ιηρα^^ωρών, ϋΐά μ( ■»!){ ^ιη;κΑ>υ; 4ιΐ4*τ•ς. 
ώ{ βδιών ρ«βι1ίύ*ν<ι ηρ«β<χ(ΐν Χϊΐινων, ΧαΙ κι^ 
βιναΚώια^ϊί/Ετν χλΙ ϊΐμήϊ. 4»* ί αηι «β\ ρι(^^«^ ϋΙ)ί, ι^υβη ρΓΟ Μΐοΐβ βΐ ίηοοίιιπιϊΐβΐι; πιβ» βίτβ Ιβ 
οοπΜΓναΐα Β""*"" *8"- ^""^ βϊςυϊιίβω βΐιβ ΐι; βργ- 
Τίΐυϊ. (χηηίιιο Ιβηιίειπ ϊΐίιυίπ^ο Ιιβο Ιιι« ίίί«η- 
Μί; ΙιοηοΓ ίΐιΐίΐιι, ςαο πιβ ίυΙιοηείΐΜΐϊ, (-ιίβπι ροϊΐ 
ία\% ιηιηΕη», ρρΓ οΓβ ροίΐοΓΟΓυιη \ιιΙϊΐίΜΐ. Ν^ηΜβ 
\ΐΤ0 ΙΛ ΐλπίυπ) Ιιϊί ιΙε οαιιβϊβ. !θΙ «ΙεΟΓ^ιι^βπ) Ιοιοι 
)υΓβ Ιϊϋ<!ίΙ)ΐιβ «ΙβΙΐΓίτίιη. ς»-τ- ωοΓυηι ΐΤ^Λ ιηβ 
(ΜπβΒΐίοΓχαι ϊϊΐι» ρπεείριΐί ίιιΐΐ. Ιρ" βηΐιη οοη- 

ίίΙίΜΙΒ (Ιΐκΐϊΐ, ίρΜ Ιί1»' ΐϋίβαΐ'β ρΓ0Γ•ΓίΙΐ1ϊ ρί•ϊθϊ- 

κ;ι<ιβ<)ΐιΙ<1 8ϋΓι1Κ1ΐϋ3ςοηιπιίιΐ6Γεΐίβ. ηβ»^ ρΓΚίηϊικη 
■Ιίιΐυοιΐ ϊΜρεΰΐΜΐΐεϊ . ίβΊ βτβΐ'β Ργο""*. " Ιβΐ"1ί 
ϊοΐιίί βΙΐΗΐίιιιη Ιη ιηβ νεείηιιη άιΐΜηΐΜ, 1)οηι•Μ 
κΜΕΐίί, Ιιοΰ αηϋΐη ίη Ιαοή» ιηίΐΊιιιΐ§ ίβριιΐίηιβϊ. 
)ΐΐ5ΐ4 ει Ιιαηϋίΐα οοηίβΜβΓϊ. ΡπιιοΙρβί ροτ«> ΐοΙ οΚ« «ν™;, ϊ) βωϊηρίβί. ΤΛί μϊν χάφ «»βι\ΐ. 1*οιηηββ «Ι ιηίΐίιεί. ηοη υιιίατη ((ϋϊ» Ιυ ίΐ» «ΙΙβ», 
ιιάν««ΐ ^ιρον άποβανοΰμαι- ή τ^μ•] 11 καΐ μιτ^ι 
υτ^ΐν ί(αμ(ν«[, ύκλκάνΐΟν ^μίνη κκιτιIιν^^{ 
ΐΜρον Ιβομίνοιν, Οΰ «% Η φ^«ν ίιΑ τοΟιοι« 
Ιϊ »Ιη» (πΜνεΙν. 4λλ4 και ι*;* βήγ γννίΐχ* 
,Μχα ιΙϊΗι«ϊτ»|ν ίφθείοαν τύ* γτγ«νΐ];/|«*(ν «Ις 
1)ίί• αύτΙ] γΐρ χαΐ Ιβ•.>1.Εΐ}οα«ο κα) ΙκεΜί τι ΐμοΙ»<, 
ΜΙ «τϋς ΙΙλΜΐ το(ΐί ΐν '*»«, μ^ μΗφοϊβγιϊ* 
μηΤχΙιΗΐ ΑγαβοΙίΐ έκ\ μιβΟψ, 4λλΑ κ)Μ&[α καΐ 
x■«^ι νιΐβιιμίαν, μίγιηαν κ4ρΐ>!( αύΛ ηντο 
ήΤ«»μένβυΐ, 1* ϊ4 ΧΛ^ά ιι«\,ϋχιι« αΙρτΙσβίΓ »(« 

ώρμΐ)|•Ι*οι, )>(γΑΐ|ν ΐΜΐ€ί4ανη> ν4}ν ΙιηΗκΕΐα* 
χ^«(]ν ιΑ^νΜ^ηνη* ιΙ«*μ'. ^'< ΪΊ^ντων β,Μς ϊι»ςϋί )η»η<1ίΓΕ8, 784 Β^^ 'ροη'β βΐ νοίαι.ΐβΐβ 
Ιϊ|)βΓί Ιιιιηι»ηϊΐ4ΐοιη οβικΙοΜηιηιιβ βιΪΛΪιιπι ί«Ι*βΓ- 
ίΜ πιβ (ΙβΓίβΓίΓοηΙ. Ργο (ΐοϊΙ>ιΐΒ βΐ 1ρ« ϊΜΐΙίϊΐίβ- 
Ιΐ£ο, ϋΐ ηαοΝίηι ιΐ)«ϊ τβΐ ϊμο ^^ ηιπ-»ι1η ΐΜίκβΗΐ. 
ί1Ιο9 ρΓ»]ίΕβ1>αηΐ. 0«ίί ββΐ ΙΒ'Ιιιγ φίοιΐ •1ϊ<•ί». "ΐ* 
ΐο( ιηεηΚΜΊίπι ίπιπιοιηοΓΰη , ΒίΑβ ιιΙΙι εακμ να- 
Ιυίκβ ΙεΙΙο ιβ ΙαΐβιΚΓβ , ιααι ΠΆΐβ Γειι>οτιι<Εΐ»νιυ 
Ιϋίι ΙιβαεΓίΰΙίί ! Α1ΐ)υϊ Ιοιι^β ΓοΐΐΙ 3ΐ)ίυΓ<Ιϊ&Μΐυιυ, 
ϋη^υι ςυίϋεΒ) β\Ε ρΓοΙίιβ ΚΓ«ιίιΐ£ Οϋρκ Ιιεηε ιιι«- 
ϊ«ιΐίΙ>Β^ ΠΝ 11(11* τείΐβ ΙιιΙιβΓο οιβΝυι. τβ ΐϋΐυιιι 
ίιικηΐυπ) εμ•, τίϋβΓί<)ΐιβ «ίϋί ιηα&ϊηιι α>αΜΔτ\νηί 
ηυεηι ηϋςιιβ ϊο ίΙΙοι ςαί πιβ νεΙιβηιεαίβΓ βΙΓιτηιΙι:• 
πΜΐΐ βι ίιι ηιΐΜΓίλΐ ρΓΧΓ>]>4ΐ3νΕΓ*ηΐ, υηςυιιυ ϋιΐι ^ 1;^9 Ι0ΑΝΝ15 ϋΑΝΓΑΐ-.υΖΒΝΙ ^^^"" 1«0 

ΐαοηιιιι ίΜοηιιη ου»* λ^ ϊιιϊιΐο ««ηιιβ πηπΐ ϊ|ΐ>1 Α ΐ' χ^ριτι^ ί^νίΧω, καΙ οΙ ΙλλοΙ |ιη(«^»νιαί δαβι; («ΓιΐΊυΐΜΪί, ΙιΙ ςιιοιΙ ΓβΙιυ» ι1«πι«)ο»ΐΓΐΓβοοηΐοΐι1αηι. 
ΙΙΐ ηυίιιι ιι>ι)ιί ιιιικΙ νυι 4ΐΙΐΓηιηΐί $ιιρ(Ρ »οι1οΐαιο 
<1«ιιιιι )■« (ιίιΐιιί βαιιϋΐη: , ρι ^ι^ ίηνίν«Ι(ΐ ιυιηιιιο- 
<!ηΓβ ΐ'Οϋΐιΐ'ί, Ιυ ιικγπτ.ΙΙ^ ιυΐίίΙίΙΐΊη οιυΐΐιι •ι|ιμιϋι 
ΚΙ Γ<-|[ί»Νΐ'ηι ΙΙιιιιιΐιΜΪ μΓίιΐΐΙ|ΐιιιιι* ρΓΟρΓίιιτη ρΐ'Αΐυ- 
Ιι69». Ε^ο νι-πι !)«(■ 3ΐι|(Μ:ΐίκϊπ(ΐιπ ηιιίιΐηιι (:>»ΐρ1- 
Ιιιιη ιίΐ'ί ιροιιιΐοΐι^ιιπ, «οΐίΐιίπιιιυβ ϋΐιχίΐίιιηι ε&ίο 
ΚΓαΙιιΙΐΐ)!!). Νυπ «ηίιιι νο1>ί!ΐ ιΐοηίαια' Ιιιι1ί|;ιιυιιι , 
(ΙΙιΗ^Γ^Ιί' ρΐ (ΐιιϋυικίιιιη «»ίβ §ιι>ι>ιιιορΕΓ», ποπ κ'"* 
τΊχ η οηιΐΐίΐίχ ςηιίκ , ββιΙ ιηηΓΚβΊο Μκίκ : *«- 
Γΐιιη «ιΐιιη πιίΙιΙ ιιπι ίηιικβκίΐιίΐλ Γ>«ιι βΜβ. υ( 
ηΗιϊΙ ιηικίβ, (ιΓΟίΧι^Γ ιιιβνηι υΐ «ογοιιι ηιιΐ πι« κ- 
ςιι^^1^)ι1ιι^ «■Ιιιίοιι Κοικαποί ρΓοιΙβΓπ, (ΐιι;ι<ιινί» ΙΙΙί 
Ι» ηιΐ βηηη Ιιιι|ιγοΙ>ιι ιιιο* ΙϊϊϊΙιΙ : ηυΗΐιιΙθ()ΐιΜϊΊΐι «1; άχϋί; Λ^ί^ΐται χβϊ μΐϊ4 χρΐνβν τδίιήγΐ|ί«β.ΤΙ 
ο;ν ϊβΐιν ϊΙΐΗίν. ότι ΐϋιϊ νβίβίϊω•* λγαίών 4μνι^|Ηΐ* 

μ:ίν, ««ί ΜΐιαΙ; Αμιΐβιιβαι Ιβίτ Γίη^-ΐΐηνίτκΐ ; 
Ιϋ/των μίν τ' ίν ίΓη άτυκώτα:αν, γλώΐτ]! Ι'^* '^ 
1Ι.ΙΪ [ί£ίνβ;χ3ρινΐΐί;ιΰττ!Κ4ΐηχ4^ι, «)ΐ\ μΙ) βκγ- 
χρϋιτκιν αίριίΐΰβι «ΑγιΟί, ΐ^οι; βΙ ί^[>ρι«τ*[ν, 

μην ΐιφ^ν ίχων 4ν;4 μ', ϊζ; ηΜύτηί 6ΐΛγ»ρ1ί, 
χα\. τβΐ χΐΐιντ;μίνθυ κρί,' ^μΐ* νυνί ικλίμου αΐ^ 
τ1( αΐΐίαΐίξαρχηΐ, καΐ (χρι νίν ηιρίχϋϋι. η\ ίΙΙΟβ !£Γν1(ϋΐ8 πίλεΐατο, κβιΙ ι1ι βοΓϋΐη ι-οΓϊκί- ϊΊ"- Ί'ί ϊ^Ρ ίιβτρί<θϊ;ί μ«ι κ^ρ" Ιμίν ΙΜμι ηοιι 

6ιι> ΒοίΐίΙβ ΚΓνίΐιιιΙβ ]υ£ϋηι <Ι«])Μτβ, ]ιιη (πιΙα ■ 
ρτΐηαίρίϋ ηβΓνίβ οιηιιΙΙ)ΐ)« ^οπIιΊι^ν. ιΙηΐίιηηίΓο 
Μΐι^ιιι Μ^η[(Μΐΐί;>ιιι βρρπιΊ, ιιΐ, ίί νίιΐ6Γΐ.-ΐιΐΓ, ιιηιΐ(;ι. 
Ιϊ^ρ ΐιιιΐιιιιι Π Ηαπ'τίιι ;ιηΐ(ΐΙίκιίιυί ου» ορυιπ Γογ- 
ΓΡΐ : Μπ ηιίηυ», ιιι« ΐ«ιιΐΐΐι ηίΐιίΐ ιΐ) ίη|βιιιιίιιιβ 
■ΙιΙιΟΓΓΕΠΒ εηιπιηΐΐΐυηιιη, η«ΐ)ΐιρ τίτβι ιιι^ηο Κιΐ- 
ΐηιηοΐ ρΓΟιΙΙΐυηιιη, ιρι] εική ΙίΙΐΓτίι «ι ρΓ0[>ίιΐ(|ΐιί- 
Ιι16 τοηίυηκίϊι πιΟΓΪΙιίΓυπι ροΙΙιΐί . ίιιαιιι <>1) ρη•• 
ικηΐΐπι ιιιίΙίΐΗίΓηι λ-ΐιτηα (Ιοϋα»Γ>« ιηοπ<ιιιι«ιιι« *<1 
ροίΐϋΓοΐ Βοηιαηοι ΓΗΐ^ιΐυπιηι, Οιιχ ιιι ηιιοςιΐΐ οιιιη 
ΰθΐι]ιΐΒβ ρΓΟΐβη^ιι^ηοα Γ(ιηι.υΙι«ηιΙιιΙπίΐ3 ΰΐ υΐτί- 
^ιη ιιοϊΐηιιιι ΙιιιιΙργτι ηοη ηιίπίιη>πι €0ΐιςίΙιιιΐιΐΓα 
]ιΐ((ί<;ΑΐΐΗΐ. Γα-<1ιιχ(|ΐι« (ΚΓΟίΐΜίιιιυι, η «ηςτιιπιτίιΐι αχονβΐΐ κβ'ι ϊρϊου: 1π\ βνμμβ^ΐ^ ΐίβιαβαι, ιοί 

Ρ'ΐΟίν τ^ς αυ|ΐμαχίΐΐ ^**'ί <η)λ(ΐ( χολλΛ( χιΐ 
]1ιϋραν ιΤ, 'ίΊ•>μα!ι>•ν ηρϋΐτ,χονβι/ ί^γιμ^,ί^• |γ^ 
6( ονΛ' Ιν^ΐ ΐνν 9ΐ><'1-0ΐί"<'" ΐινίΐ (ρο.ι^(4υ κβρί- 
{ώρουν Αλλ" Ι^ξίουνκρι,Γι» ^τ,βτίν. Οϊ Τ^ρ ύ|Μ» 
ι'ναι μΐνον ΙγιννΙ^ χα'ι &νί}(Οιρ«ν, Κ9Ϊ ϋ»ξί^ 
ηροηριΕΐμινον »:).Χ)ιν, μ1] ί;ί ^ιίοτιμίαν ιιβ\ »;- 
Μιν. ϋΙΛ μιιΐΐψ ΐοι^)ί)ϋ£ΐν, 4λ1ί μΙ 1|μΙ «ων 
πάντίιιν άΐνναιώτΐτον, ΐιλ ΐί]ν ΙμαΜΐοϋ χα\ τ£« 
βννΐντινν βιυΐηρίαν κιτβπροΙΐΐβΒΐ 'Ριομαίον;, |1 
ναΙ ΙγνωμονοϋνίΓΐ Ιχιΐνητ, ΐ(•ν τνΐ1ιμ«ν κκινήκΜΐ 
τ&ν κρ^ΐ Ιμί• βύ γιίιρ χΑΐαΐα^Ιαΰν, ΙΧλ' Αΐιυβι^^ν 
<βπ»|.Ιιιιυι. αϊ >ιΐ)ίϋΙΐΙ«η) «Ι «κίβΗΐβιη ίη οιηηίΟ ^^^^ *•"" «ο^'μ'ων μΓιλον Ιξιρχ^ί " «^βΐ'ί. ««> «ιΐι οιΐιτοηιΐί , 3|ΐίΓηιι« >Ι|(.'>Ίΐηι, ηΐ ιπλχίιηβ ροβ- 
■βΙ, ίη ΐΓΐπμοΓβ βιΙίυνΜτίΙ, 0|ψϊι)λ τϊγο «1 γ(^£|[>- 
ηβπ) ΙΙοιηιιιιιιι, ΐ|υϊΐιιβ>ιι ΑκιΙγοιιΙεο ίιιιρβηΙΟΓβ 
χ«]&υοιιρο Γίΐϊΐΐ Ιυ ΐρΗ, βιιι ΐΓ.αίιίΓοι ιυί ρΓίοιίΙιυβ 
ίιορΕηιοΓΐΙ)αι •6ιιυΙί>Ηΐιΐ , 795 Οιι»)! κειίΓβ 
(ηπΐτΐβ : οΐ( ρΐΌρΐΐΓΐα «^ο ϊγιιια ΑΐιιΐΜΓΒαι, ΐ|αιτη• 
ν» » ραΐΜΐυ (ίΙ)ί οηρίκ. Β>ΊίΟχ» (ΐβι^υβ ί^ ίιΐ 
ΐίΐηριικ (ΐΓΐΐί'β, ηιιΙΙο ιιμηΙο, κϋηιιβ ατίο, ΐϋ[ πι*οΙΐ'η* 
υΙΙ• ιιιίβίΓΟ οΐίειτο : μ<1 αιίΐιί, »Α ί⣫ρ«τ3ΐίο- 
Μη ηοιαωϊ ρπηοίριοι• , ρκι ^«ιιΐΐιΐβ εοαίη 
•^νβΓΜτΙο• ηβΟί ι1ίιηΪ4^η• ιιιν»Γ(η ορ?η<<η ; £1 
«ιρίαΐ ςυκ1«ιη, ουί ύούΐιι» ιηβ ρπΒΗΐιΐΐ ι-^ο1»Ι>6• 
ηπι >[ηο «Ηΐιη)««Γ•Ιι : ιΐη ο>η(Ιιΐ|βκ( ιιιβ ))ΐΜηΐ«, 
*ιιΙ Ιρινη Ιβ , ίϋΐ ϋ]ΐοι&ΐ•Γυη ιαοΓυιη ιιαοπιρίιια β,χρι νΰν μ&Χι^Λ βηονϋιν ποΜνμαι, ιΐιϋζ 
άη^κινΐμην, ώ; (Ι μϊν Εαχο!)) ΐιλ φίχία* μ^νην 
Χΐ1 ((νλοτιμίβν Ρβηβίΐϊ• (Ι ί1 μ»], 4λλ' α&ΐύν χ» 
χβΐβπρίςιβΟαι Αν(λιύβ»ρ«ν οΟΐϊν, θύ(Ι κροβ4νη< 
φαντΤαβο ΤυμλίΜν τών Αμβφύλιυν• λλλ' «Ιρήη- 
βΟ*ι μϋ1«ν β'!ιτ6ΐ Α-κΟΧυΛΛί, χλ\ ιίχνΛ »Λ «1- 
»ίουΐ, ί| ίιιΐ τήν Ιν τψ ^β^ντι χριίαν 4⻣ΐΗ 
άιΕμνιιβτι μνημιία ιβί; (Ιαίπιιτα Τωμαίοι; «■(»■ 
λ(!πίΐν. Ά Ιβΐκιι χαΐ αοΐ μι^ά γυναικά; ^βιΑ*»^ 
μ4<(|> ΚΒίτωνΙν τΰ(ΐ βΕχαιί η «Ιναι, χβΐ ΜϋΙ|« 
οΐΐΐντχ φιλοτιμ(«ν {μβΐιι ((ΐαίοκ χαΐ ύμΙ«' κα\ 
νννιΜμιβι τ&{ βιτονΐλ;, χαΐ-βίς Ερχου; {ηΐ «ο^ 
Μΐΐ', ώτΜ φ!λ«υ; λΧΙήΙβίΐ ιΐναι χαΐ βυμμ4χονΐ 
βιΑ ρΐβυ, κλ\ Ροΐ)β(Ιν Ιχ^ρον Η^ριρ,ώΐ &ν μΛλι«ΐβ ηγΙμο. ιΙίιιυΒΕΐι ΗοιηιηοΓαηι •ιιΐ ρΓί»(Ιίΐί«ηβ, ιυΐ ^ 'Γ" »1βί«1< ΖΡ•ί*<• «Λ*Κ β» "βϊ χώρβ» τΐϊ. ΟΐιιΊιΙΙοηβ, 1ΠΙ ϋοΓΓίιριίι ΙίΓ^ϊιΙυιιβ ανίΐιιικ, αυΐιΐίι 
ίμΐΛάΛΛ ηΐΐοηο οοΐϋμιη:, ηιιΐιί ΤΜΙίΙιι«Γ61υΓ, ηαΐ- 
Ιιιιςυβ οΐιΐΐηιιιιι Λ0 ιιΙΙυηι »υΓβΓβα^Ι ιοοιίιιιη ειιΟΙ- 
ςβΓΐΐ. Αΐιμι^ ΙΚυς ρτοΙιαΓβ «*ί<Ι«ηΐεΓ ΙΙμΙ » ]ιιγ>- 
ιηβηΐΙ• Ιη υΐΉΐϊί Γβΐΐίί*. <(υϊ|ινι ιοιιε ί»ιΙυ> ϊηΐίΓ 
η<Μ ίςΐυιη οοιίιΐΙ, ρΓΜβηιίίιικ βπ:1ιί?ρί';ΐορο Ιαο, 
η \{» <\\)\ πυηη οιπιο) κΐϊΐιπι, ρΓϊπνίιιίΙιιι* ΐηϊι. 
ΟαιΐΒίιΐΑηιαιι& ίΐαηαβ, υΐβί Ιοηιικηΐβ ί«ι« ϊι-γτιΗι, 
<|θΐι«, «ιυβιη ιυ υιιιΐ» ΙπιρΓϋΙ>ίι»|Ιβ βΐ Ιβιο Ϊπ^γβι» 
*ο)ιΠ)ΐ3ΐίι •1ΐ|πβ ϊΜΐβτΙβ ίη Μ>ί<!β) , βΙ ίυ«•ιί>1)ϊϋι 
βαϊυιύ•ηι ςυρίιΐίοΐϊι ΐΓ.ςοΜ* : χπ Ιιι, ςαϊ βείΐίηι 
■Γΐΐΐιυιη η1>ιί1 ϋϋ*ιουρΐΜ:ίι. *βι1 •ιαϊοί(ΪΑΐη ΰΦ&βΐ)ο- 
ΙΟϊ εβίίι, εΐ ηυιβί ςυοιίϋιπι τίΜΒ Ιπ*ιίΙυΙιιιιι Μπω , 
ι»1 ιιοη ίϋΐ-ίΐΐ οιω ιβιηροΓε εοαυουΐΕΓίΕ, ιι«ιιιβ Κ' ύπϊ 'Ρ»μαΐ9<ΐ, !«)ΐ μϊν αύ«ϊΐ }αβιλ^νΐ (ιι ιηρ- 
ύνχηί Άνΐ^ονΙ««υ ή ο1 κρίνοι Α<ιρ;[λοττ« Ικτών 
«ροτίρω'/ ^ανιϋυν, τ«ύτην Ιχίΐί αιψβΧϋ);, **\ 
μηίίνα ηίλιμον 1μ) χινιΐν («ρΐ αύ'ήί. «ί'ν βΰνΗ]ΐ«> 
Αφαιρ<ΐ9β>ΐ' ιΑ{ 1«ι β1 ΰκολοκαμίνοΐ βχΡ' ^^• 
μηβινΐ τρίιχψ μήτ» <ίχν3, μήτ» μΐχβν) μ^ί*μΛ 
ιαιρΙΛΛί &ιρ9ΐρΐΙιθ«ι. ΑΙλ' ίμοί -τήν ΤαιμαίΜ* 
ήγιμονίαν βνγχατιχΐίββαι Ιχρι καΐ ΐο3 Ι\)ΜηΜ 
ηαλιμοΰνΐα ιΛς Ιμο\ ίνβτβττ,χύοι, χβ\ τ1( ρ1« 
ϋιιχομίνα;, 1| ηροχιορίύίΛί Ιμοΰ ΐ[«ρίν:«{, ν^ 
«>ς ΐχον ίμΐ Ανί'^ιάντω;. ΕΙ ϋ ποτ• ηιμβιΐη 
χβι Αηιΐντο:, (| *ΰτ(ν, ή ιών (ινΑ βΙ ηίβίιηΜν 
1;ν«ΐών ι-.νβ, ιιίΧιν χατασχ([ν ΐΐΕί^χοον 'ΡωμΑ'φΐΐ. ϋ 161 ΙΙΓδΤΟηίΛΗϋΜ ΙΙΙΙΕΠ IV. 162 

Ινίβν χρήμίίΐν. )|'τρΐ9Τΐ<ι ίή ιι«ι ίϊίρψ, ηίβα: Ιμοΐ Α ηιΗ <!ι•€γρΙ» ρβτ ιοΐΐιΐοηι γγΙγιοΙγ». Ε(]<ιυ((ΐι ιιιίΐιί μιίΐ άπββττρήβιι, κβ\ϊΐ>0ιωνΙί*»τιν]ίΐϊ{ΪΕΐξινι:3ρΓ 
1];(ΐν1ΐαρΐή 1κ ϊών ίγγρίφι•>ν6ρ>'ωϊϊο«ΐων\, ο&ς 

4ρ](ΐ(«ιτχ^'Μυ τ'ΐϋ αο'ί, ναΐτών νυν^ηβρ^/ντωνίνΐΐίίίι 
«4\(Τΐυ«\ τώνΰπί βΚπίφανιΐιν. ΐχίύώμΐία&τιοΖνίκί- 
«(|ΜΐΙνί[ΐ!(ν«τβΓ;,(ρχθ'.ΐτοντοΐΐ' ίρ'ί χβΙιΜ-,ν ίγννι• 

βϋ 6ΐτνν 1>1βΐρί(ι)ν μη£(νΑ; ίκιβυ{ΐιΙιν, βΛΪ1β:63:ης 
«ηρ1τ«ΐ)ΐ7θίου;,χ«1£ι«κρ ιηλιτίίανβι1^ο.ι [ΐηίων 
«^μ)| Βυμμιτ*β&ί)1ΐ)β>ι ^ίωςτοΤ; καιροί;, μΓ,η τ& 
■Ινάπαξ Εψηι^ιιμ^να τρΐπων «Δχ^λία βίΑΐύων. ΈμοΙ 
μίνδοχιΐ, μήϊ'«06ρχ!«ί ΙρΙ κβ\ ^ϊβαίίιητο; -πιρΊ «ίιίΓΟΓ πιιΙΙιιπι ΓθΙΙ^Ϊοιιί» , ΕΟη&οιιΐί.ΐ , 3:ηυίΐΜϊ• 
τηιιπϋκ βΓ^^ 10)1003 ρΓβ'ΐΐΓΐιιίβίίΐΕ : ιι«•|ΐ'^ αν•η- 
(Ικ ιυβίβ, ρίΓίηπί ςΐ ίηβ^ΐΐίΐβΐίϊ ίη βιΗ^1<.-ιη ιιΙΙυια 
ΒΓβιιπιειΙιιιιιι νΐίΐιΐ. €ιιπι ειιίικ β<;ΓΓΐιαχ ητΜΚΓ, 

Ι1Γΐιί51|1!ΐ; ίϊΐΐίΐίπΙΧ Ι^ΙΙ^νιΙαίΙΙ ΙΙΐΙ ΠΙ6 (ΙίϊΓίκί-ρΐίΠΙ, 

Γβ» ςαίιΐ^πι, ιιΙ ΤΜ ΓβΓβΙΐΗΐ, χι^οη: ίη)μ«ιίιιιπ 00- 
π>Ι>3Γ. ΐΐ ΰοΙΙβΰΐίί (|υ;ιΐι1α« ροι«Γ»ιιι εορϋ;, Ιιι•Ι>βιι• 
Ο βοηηιιηοί «Ιΐ Ιβ ιιιϊΐιί τυίϊβοΒ. Τ)ιε«»ΙϋηΐΓΜα 
αιοίεοΓυηι αοεεηίια ν^ηΐ. Τιι ιπυκ ηιιΙΙ• ο«ιιιι, 

πυ1ΐ3 Οΐί1ι«ί<ιιιβ » ΓΠΡ ρΓίιΙιίΙΐ πιίΙιΙ ίιι^ίϋίϊΚιΒ , 

ΤΙι«ΗΜΐι>ηίΓϋ(ΐιϊ1>υ9, υΐ ίιι οίε ίη]ηι, ιιιγΙογ ίιιΐΐΐΙ, 
ΟβΓπιαηοί'ΐιιε Ιηοί ει ίι>!=ιι ρΓορβηιοίΙυιη ανίβ η^το- 
ο«Ιϊ. 11υ» ρΓοΓΐοιο ίιημοηιιηίϊΜίηΙ ΙιΟΐΐϊ.'^ «ιβε, βΐ 
Ιιι ηοπ (Ιίϋΐί, ιΙ ιΐκβικ ηοοίςυιη Ιιίϋ αβΐ»ηΙ. Ηβ ΜΪίί ^βοοί, )6β\ ιύτνωμοίΟνη; μηίϊν βιίγμβ ΤΛρα- ° Βΐι'ίπι Ίηιΐβ ΓβϊΡΓίβηΐβιη . ιηί.ηϋηι 3ϋ Α\ίϋιιι ίΐϋ- Ιΐΐκιιν. μήτ* Λ Αη1τιη(α{ , ιχα\ ΐκιαρχίβΐ, χαΐ 
««ρΐ ΐθΐΐ( <ρ(1ονΐ Απιτι[«{' ώ{ γάρ ΙγΒ-<ίμτ,ν 1ν 
Β:|1^1ι, χ3[ τινΐΐ ηοΚχΐαι ηροηχινρβυν πιρΧ α&• 
^> χαΐ θιττβλία, ΐγώ μίν ίχ τιΓιν ίνΐντων ίΐΗΐρώ' 
μηκ β5ί;ιντΙ)ν ίρχ\φ, χα\ βτραιιάν (ιΠρβιχώ; διην 
μϋ(3τα Ιξην, Ιχων χ«ΐ Γιρ[ΐ«ϊοϋ{ το^ν ηαρα βοΟ, 
?^χ«ν *1ζ θΐβανλανίχι^ν ύιΑ των φίλων Χΐχλι^μίνβς. 
Σίι β βί-τίχα ΪΤΙίβοΟΧινι;, μηίβμϊβν ιΐτίιν μηϊέ 
«ρέφαβιν Τϊρ!.ς τΐν τιίΐιμον ί!βρ(ΐτχ6μίνΐιΐ , χβΐ ΐοϊ; 
^( βΐββχλονιχιΐ» βυνΐββ'^ίΐΰΐ; ίπ•ΐΐίιιχι,' χιΧ Γιρ- 
μΐΐνο!)ΐ•κ)Ιιςβούΐάνιχβλ«ίί&π'.ανττ,«τΙ|ΐ «βρβϊίξιως 
«χιίόν * & <ΐνβ: ιηλιμιΐιιτ&ΐου, £ΐ μ)) βύγΐ, ΙλΧ'&Ι ηα- 
ρΐντ«ς &κανΐ[ΐ Ιροϋβι. ΆναβτρΕφι,νΐΐ <1 ίχιίβΐν, 
«:ρατί&νΐΐΐ«μψ&ΐίιι'.τβν'&ξ»ίν χαΐύο^βαν ηρΐ,-τον ιπβη, ΐΓ3ηίί(ΐ] ηΐί ρΓοΙιίΙιίίυΐίΐηι πιίβϊϊΐϊ, β( Ιιιιίοπι 
0011. (υ» Ιρϋβ ηΐϋΐιιι Ι•οβ(ίΐΗΐ8 πιβ ΐηιΙί^ΐΑΐΐ. ΪΛ 
ΐίΛιη ηκεκκίίαιίί αϋο^ίιιιί , ιιι ιιΙ>ϊ Οιμι* ιΐηιιρΐΓ 
ηιαηϋΠ) ΐίικιιι αϋ Οιιπίΐΐι ΐΓη^ΡϋϊβπιΙιιιιι ΕΚεπϋίβΐίΙ , 
» αιτυιιιΓαίίβ «ϊπιιιΐ Ηοιιιαιιίϊ ικιυβ ΙΐϊΓΐιαΗΐ πυΙ!> 
ςιιπι ηοΒίη ^Ιι^ηβ ϋείαιιΐΐ ΓιιβΓίπιυκ ι 7β6 1<ΐ'0 
ρΓΖοΙβΓβ «ι }ΐι»]ΐ)ηη<)υπ), ϊτίςοβ ϊπ ΙίΙΐνπϊ ιιυρΐΓ 
ΓιΊΐΐιιιη ρΓ3.'ΐΐίΙί.ΐΙ. ΝΐΕ οΐΐΐιϋεϊΐϊπϊ! ίηκίιΐίίϊ γοη* 
ΐ6ηΐΐι«, οΐΐΐΐη λροΓαυςΙιΙ, Ιιηιηϊπΐ} ν^ηιοβΐ, Ο^πιβη• 
Ιΐϊ ΐΓΐΛαηί, «("ρΐοιη!) 3ΐ) ίΙΙο, ιι1 ΐϊ-Ίοιιΐ. >ΓΰερΙ>, 
1>05^ΐΐ'πι Β>α ριίαιη ΟοΓίαΓϊβιί, ηαβιπ !η ]ιιΓο]υΓΒη(Ιθ 
βοοΐοπ) ΒοιηρβΓ 3ΐΐ|υβ βηιΐουηι 1ιη1)ίΐιιη)(η (β Μγϊ• 
Ηί. ΗχΓ (|ΐιί Γαοίίΐ, ηβε ιιι εοπι, ορϊποΓ, ίϋΓΐΙΙΐ 
ϊΐ3Γβ αΙΓίΓπΐϊνεπβ. ΙιιβορβΓ ΙϊιΐθΓακ οιϊΐίΊΜΐ, ςυΊ• ■ ■ " < ■ Λ ' — — ' ' 

κΐρον, χαΐ μβνονουχί τβΐ; ιηλΐ}ΐ(οΐ{ ϊΐίΜκιιρίι πβρ(. ^ 1)111 ρΐΰβπι «ι Αΐηίϋϊΐίαηι «ρΐΠα η>ιιυΐιΐί>1)3!>, βΐ ίίίίβς • Εί ϊοββύϊΐιν γ3ρ χβτίΐΐηνχ Ανάγκην. £11:» 
<Ιμ))θ(ϊ« άνωθίν άπ(ρ^9■^[! χΐ1ρακ(Λς τήνβιάΰαΐιν 
«ΰ ΑΦΐαμοϋ, άιιωλίμιβ" 3[ν 5«ίνΐί( ίκΐιώς Οπ4 
πιρι/ι^βίντω-ι εμού 'Ρωμίίων χβ\ ^ββίίρΜ». Οΐιω 
το1^( ό/>κουΐ ΐ<ίτήρΐ]3αΐ ίκριβώς, χί\ «Ιτβ βΰ πρϊ 
ι»Χλβΰ «ί χράνο<ί ΐ«τραμμ4ν<ινΐ. Οΰ μίιν ήρχέββηί 
άφβνΔς 1κι6ιιυ)4ύτιν μι1»*ϊ, 4λλ' Άποκχύχο» τοίς 
χΐμίΜΐΓ χβΐ «Γς Βλίβμβίι τυιβΟί'ΐί. χρί,μβιί ΐί, 
ώ{ ίλέγι-Μ, τ;3ρ'(χ(ΐνΐ.ΐ ιίλτιιρώ;, Μ'Ιμιον ΙμΙ 
»φιΐφί«ιΐ φβιβρώϊ, βν ίν τοί; βρχοκ τράτ'ΐί 2ι4 
^ίΟΜ αΰμμαχον χβΐ φίλβν ίξίΐν ούϊ" βύτΐί Λ«. οΐ- 
μαι, μΕηΐ ιΰβρΗΓν χαΐ γριίμμκια Ι-ημπε; ΙμοΙ 
«1)ν ιΐρήν^ν ΧιχΙ τί)* βνμμαχ!Βν φβϊΐρώς άκαγο- ΙΐΰΙΙιιιιι ποη αηΐ«, ρη) ηιΟΓΕ , ίηιΐίοιιιη ϋυουπίϊ:^* 
1)31 : ςιΐίΒ «( ία ))υπα αβςυβ ιΐίεηι α πιι: βΕΓνλΙΐϊ 
νίϋΐΓβ Ιίεβί. Ει ΠΙο γπι: ΐΙ πιαηίΓΐ'βΐϊι βΓΠΐίβ, εΐ οο- 
ευΐΐΐϊ ΐΐιϊίίΐΜϊ ρ«ΐ6Γθ ηοιι ϋε»3ΒΐΙ. Νιιιι εΐ^ίϋ^ιπο- 
Ιίΐΐιαπ] οαιη Απιικίο Γβνβίβηιη, ροίΐ<)υ3)η ίΐΐο ίη 
ΑιΙαπι Γ6η3τί£3τίΐ, υ1 ΑρΟωυεΙιο ρΓοαιί^^ Γϊρεγ», 
Γο1)ΐΐΓ ϋχΒΠΊΐιΐι ίπ ιηβ (1αιϊ«ΐί;ΰ[ αςηιιυ Μγ^ιΐο• 
ιιΊιΐΒ ραίαιη ))ο•ιιΐί οιβοί ΐΐΐεπΊίΐΐί. ΡβΓβϊβ αυκαι 
ροιίίΐίΐιυι υΟΐΐιΐΓβηιίΙ)!!», <|ϋθΓΐιαι ηβνβι ί,ιιΐιιχ (γϊ- 
Τ6Π)« ίηκ^ηιίβηηΐ, βι «Β'^ί^ αΙΐΓΐΙο «1) θ)ΐ «τ«Τ- 
ηΐσ, ηοΐΐΏ οοηΐη ϊρβοΒ ιηίιΐβΐι», ϊρκ ηιιαςϋβ ΐιιι- 
ρΓΟνίίΐ Γβ ροΓεΐ]ΐΒΐι« . ίΐΐ Ιιιβιη ρΓονϊπΐΙιπ) Γΐ'ϋϋίΐΐ : 
βΐ ΪΙβηυβΙΐΐπ ιΐΐ&ρπίβοι Οΐίιιαι πΐϋυιη, ηυ^ιη β|0 ριύονη, χ«\ κβΐΐμον χαΐοτΐέΧλοντα Αχήρυχτον ί |) ΒογγΙκβχ, ορρΊ<Ιπ]οΓΐιπιΐ]ΐιΐ! ιΙίοΓυπιρΓηΓοΐΐυιηΓοΙί- 


ιη\ νϋ« Ιξΐβτιν όρ^ν (Ι; £(ίίρο βιαβωθίντα -καρ' 
ΙμοΙ. Κβΐ Ιξ ΙκλΙνοΜ <Λ ίιΐϊιι»: φκνιρώς τ* ηοΐϊ- 
μάιν, ΐη\ Αφανώ; Ι^ίβονΧβύων. Έμβί ΐ( γΐρ «1; 
Α:3υμίτ(ΐ{βν Ιιιανήχονη |ιεϊ4 Άμοϋρ, ί«ιΙ (χείνο; 
ί* •1ς τίρ Άβΐην, ΐίιν ύηίβχίβιν Άηοχαιΐχφ ίχ- 
ηΐιΐρΰν. τίχρ^(ν»νΐη( βτρατι3{ Ιχων ίΜ«ρ4- 
Μ.«ί*χί1 κρβήλΙΙ(^βΐρΐΜ»ΐΓΪανία<, ^«νΐρώΐ επιών 
Ιμα^ Πιριιΐιν η πΐΐών ιτ;ρ*.ιι>χ^ΐντ(ι>ν, ων τί; ναΰΐ 
^ Λιην(χ«\ Ινίττριΐΐαι τριΙ^ρϊΐΐ, χαΐ ι»«ά τϊ) 
«ΐραιι^λνμιριβμίνΐιΐν, ήν ίικμίΜΐ ίη' αίτοϋΐ, άν(- 
χώριι; χαΐ α '^ι&ΐ τΙς τήν οΜαν πΛϊ|γ!ΐΐ ίκροΦΕο- 
χι;το({, καΐ Μβνου^λ ίοιτΐτην ΐίν υ16<• ίη\ τή{ 
Βΐ^^ίαΐ ΐΐ)•» Αρχίιν, χ»1 τών 4»ΐ(ιΐν ποΑίχνίών 
κι»λ()ι«ιμμ«νον ύη' ίμοϋ. γανΐρώί τ< ίκολιίρχει; ηαβηηι , ρηίαπι οΙ)Ββ(1ίβ(ί, αβε ανο ρΐουηίβ Λ^ 
ρΓΛ\Άτ« οιη'ιβ'Μί, ϋοηοΕ ίΙΙΪι βΐΜΐιτη ίη ΤΙιεβιαΙΙιηι 
ΒίμιιΙί^Ιί.' Τυ *•>Γα αΓΐ>οϊΐι Οθ€ΐιρ»1)1β, «Ι Ρ1ΐΐΓ3> 
ιίιοϋίΐΕΓ Ιυα^ν νπιροΓΕ οΐιείίίβηί , βιιιπ Ιβ οηκοι. 
]ιΐΓ9ΐηβιιΐί<ιιιβ ΓοπιπιοπβΓίϋΒΓοηι , ηιιβικίοηιιϊίΐβιη 
βϊνίΐί 1)ρυα (Ι)βΐβη(ΐΐϊ, «ι] ογΙχ•» ίΙΙι» ΜΟΕβύβΓβ ηοη 
ροΐϋΐατη , ίοιΐί ιΙίίί^Γρειι^ο ηιβιι νβτΐιι ιηιΙβΙΐΜ : 
βί Γ£β9ΐΐ]1ε ίΙΙ<)9 ο)>κοβ£ίι>ηοΐ|ΐΐ6 χκ^υυ» ρΓοαβο•, 
ροβίΓϋΐηο βιίαιιι ίΙ)ϊ Γίνί1)ΐ» ρππιιπίβ ρ^^ι]ιι^> Ιηη^ 
ιβηΐιη 8(Ίί.•, ιΐΓΐιβηι Λύ ΐι: ϋΙΙι>(ίι(ϊ : οΐ ροίΐηΐΜΐυη 
ηιι^ηο «Γΐιι1(ιιιη ρβιΐίΐηηιηιιβ ηιιιπιτο ΤΙιβΜϋΙΙαη 
βΙ Αθ3ΓηηηΪ3πι ΙΙοπι^ηυηιηι ρΓΟνίιιεία» ίπνβκίΜΐ, 
>ΰ π)ειι><>Γ9ΐιϊ1ριιι ΙΙΙβτη ο.ιΙ.-ιιτ>ίΐ;ιιεηι ίιινειί«ι, υΐ ΙΕ3 Ι0ΑΝΝΙ8 ΟΑΝΤΑΰΠΖΚΝΙ οΓβ» ίροηΐβ (.ΓΛΪίο'ί. ΙίβΛίΓΐ* ρΙ»(ΐβΓϋί Ιιΐίτιιιο ιβ Α κίμη»» ηρατιΐν, χή«1ι( Ι»ίον β&χ Ί)^1(ΐ.- βι»- 

φίιίρων );ρήμ49«ν, ί^ί Λ ιαίβΛ{ ίιαίνψ βντΜίΝ, 
ΙίαΙνα* μίν (ΐΊ^ΐΜβΐ (({ θεΓΐαΚτιι, ββΐ4,- β1 τΐ^ν 

ββ; χρΐνον, Ιμοό βιβμίν»», )»\ <ΰν Βρκαιν Ανβμι- 
μν^Μανιοί, 1κϊ\ μΙ) ιαΐ; κΑϊκν 'Τχ'ν Ηηβηιαίν 

οριΐ^, «ίλΐις Ιιηκαΐ *>ρ9«χωμΙν, χ&χε! ««ΐΐ{•ν 
ναΐΜ-ΐίρΜιϊδΜίφθιί^αΐ ](ρή|Μ«• κΑ μιτί ηόη, 

*Τ«ν. χβΐ τήν μι>«ιμ9νϊνθ|ΐ4ντ|ν *)ΐ»ίνη^ τ^^μϊν 
ιίρτάηα, ύψ' ή{ ι1,- ι•βαΟ«ΐ)ν *»ίτ»|« ΆχαρνΙ- 
νΐ( ^ΧΟον ύ«ϊ «Μ λιμού, ιΙ»; 1χ«ν<1 κρλ« «ϊ ΚΓΒίοϊΐιιυ) |ΐΓ(ΐ9(ιΐυίΓ«ιιΐ, ύΙ)Μ0Γ9ηΐι.'β ίοηΙΐΜΐβΓ- 
ΤΑ1 ΐηηιΓβΓ'ϊ . ί1)ίιιιιβ «ηΐΓβ "Ίϊ ϊιΙ^ι ροϋιιβ , 
Ι|υ3πι (ΐι-*Μΐιΐί ίικίΙΙβ (.οηΐηΐιβκβπ'. Ρϋϊΐοβ Αηβ*'ο 
οβηιοίΓΐηο ιηι-ο ϋβαιοΠαο. ηιιυιη ««ο ρΓ^'ΐοΓβηι Ο 
η)ϊΐίΓΐ»ηι. Ιϋ ρΓοι ίιΐΓΓ;ιι Ιίΐιί τΊηιΙίΓϊίΐ•, βΐ ρίη?ιβΓ«α 
νιίΐΓί ϋΐΐυηιΐηιιύι- ιιηιι ρχιΐβΐ, ηυχ, ςιυηϋο νίΐίϊ- 
ϊίη) ιιίΓηΙιιηνβ. β<ιΙ ΐιιΐ|ΐΐΓί(> Κιιηικιια εΐΊίβεΙιαοΐϋΓ. 
υ»υιη ΙβίΐυΓ Ιιχΰ >ιι>Αΐιΐίβ , εΐ ίιιτβπΐϋυΐί ίαηηΐΐι- 
{«ηιουιΐοϋίϋΐιΐίϊ, υ3ΐιεη<1ίφ>« ίιιβιρίβΐιίΐβιη λίΊΛΙ- 
{αΐΐΊΐι νΐ τΗ))>(ΐ3{•}ϋΗηιί»•ιιηΐ. ιη ρΙνΜ ΐϋουί Τ 
7β7 Α <ι<ι>1>υ« νίιίΐί III» {ΐΓοςιιΙ ιΙΐϊυαιιι«. ^υίη 
ίηιο οιιπι Λπιιιιίιΐΐ Ιιίΐ ;ιι1 ιπγ )ιιν»ιΐιΙιιΐϋ οιιη <ι\ιι- 

ΙΜΙ)Γ βΐ νί^ίπΙΪ ΙΐΐΙαΠ'ΓΙΙΙΙΙ Ι1')11ί1>•1( ΐΙ^ΜίΐΙ, ί|1ΐϊ 

υιιϊνβΓβιιηι ρπη£Ϊ|>9ΐιηι> ΐυηιη γι>β(ιι(6γγ »<: ιΐ6»ΐΓΐι- 4 
Ι ίτΐί ριιΐίτιιιΐ, ϋίΐ\ί ιΙίΙ1(•ιιΐΐΜίιιι<!. ιιβ ιιυίΊ ιίαιιιηί Β πιρβλια τ''^μι<0'. «|»ο««(Τ'>β•ι ηλΐ Αν(ρα«ηβ(• ρΓοιίιιεία Ιιιβ ρ•1βΓΐΐιΐί : ηιιιοΐ|ΐ.)Ηΐιι ΙιιΊΙί ΙιοιίΕίΐιιη 
«κΗΐηπβΐΗ ^Β1■^^I.'σι , ρΗηΓί'.) ίυϊίιΐίκ, φΐ(>ύ<|ΐιβ 
ορβη ίρι» 3|ΐ£Γΐι>ιη [ι; ΙκΜίβιπ ρτοίΟεΙαίΐ, ρι Ιιίβτο 
ΙΐΙιβΓίι, ηιίΑί ιι) ιπο ιηί»ί«ΐΙ, ρΜΠο «Ι ίιιοοκΊίΜιιιι 
ΓίϊΓίπιΙοΙια» 4>1 ί^ 3ΐ«ιβ ΙΐΑΓίαΓί βΐίΛΐη &[ΐ|ΐιβ βΐϊβιη 
Π•βί'3>Ί:ιιι. Τΐΐοεη μΙμιιπΙιιβι ιιίιηϊιί εΐ ρ«ΓΜ)η« 
ια£% ίηϋίΰΟΓΗαι ^υIί. ιτυρίίΓ αϋιιυΐιιιιι >1ΐ)Β£ΐιιυι• 
«ΐαε αηίιηυηι Ιυυιιι. 4^1 ίιι γεΙιιιϊ ί-οη«Μίβ ΐΜΟηΜίπ- 
1ΐ»πΐ, ίπΕΠΙιιιυ «τι^ι βηικο) »Ιι\μϊ ίαϋΛΜίαιο νχΛ/:τ'\. 
βί ήυι Ιΐιπί» Ίιι ιηο ρ(Ίοτ Ιι<>ιι> τοιιιιιΙίΜ». ίΙ ηί- 

ΙΐϊΙ ΓβρΟΚίϋΓβΠΙ, ίθ4 ρΤί<1<ΙΟΙ Γοΐρπΐ ηίΜΙΐΐΝΒ ΙΟ- 

Ιϋηΐϊΐν», ί» ΟΜοί \\\Μ,ιαΐΜ ηΐίιιιια Ιΐ06ΐί> Ιο» οϋη 
(ΙοϋοΓοαι. Ρωι υ |ίΐυ(>ιιβ ιιιιη Μ.'ρίυ« ιιίείκ;! ηο ΐτέ^Βν γί,ν μ<ι«ΐ;/ύ£νιαι 4ον1ϋί(ιν μβΧΙβν Βι1 
βίου. ίή 1ν τψ «ύιίνα ίιατ^ίίριβΦαι ΰιΑ ΐ4μ«β. 
•ΙΌκροϊ Μ Άντ**^* 'ββ *μ»! ΐΠίΧίντιιβΐϊβί 
Λνίψιού. ίΐ ήρχ«• ύϋ* Ιμην κιμΐ«ιΙ{, Αρ)[4η( 

ιιίΧ(ΐ; ής Μβχ(3ον[α< •ύχ ί'ίγαΐ, αϊ 6«ϊ τ^ν 
'ΡιυμαΙων ήγιμανίαν ί,ββν, 9ΐ£ «(*( Αυί1}Λθυ; 
ήμίν ί.γίνβνϊο ο1 ίρχβϊ, Πΐτιρον β% ΐβΰτβ ^- 
Χι-ϊντβΐ. χιΐ ϋορκούνΐο;. κβΐ μκριίίντοί ϊήν 4ιύη- 
Λί«ν κα\ τι;* ΑρίΜγήν, ή τ',ϋνιντίον ί;ΐΜϊ; 
Άϋ' ού τ& ήμ{««|ΐ• τοΜΰια, &!,11 κβΐ Άμοίρ^ν- 
τ«νθα πρίί ίμ);»» 1Λ1<•■^ρ^3V γίνομίν*», κτρχκιβ^ιι. 1 ρβ«)ηιι, ηοΐυί. νΐπιιιι ιηίΝΗΙ £Γ:ιίΟΓίίιυβ. ΒΜίαι ΙΜβ ν«Μ; ΙκΙ &ι*μυ^ι« λγονΐΟΐ ^ιρβ^^ν;. ο? τΙ]ν «);« εαρίιιιιι Βγχνιιΐίυιη, υι ϋΜΐιΙ•ΊΗ ϊΐιιίΐί «ΙΒοίαιη ββ- 
ςυ^ΓΕΓί, Οίνο )ιΐΓ3ΐιιοιιΐα ιιι>1»Γβϊ , οβ^τί. Αι Ια 
ΐ|υυ ]ΐΐ£ Ϊ9Μ)ΐι< ΐΗΐβΐυΙιικηΙ ιιηιι «υηΐΜ: Μΐπηο- 
ιιΙΙιιίΑιιιΐΰ ί;)1Ιιιι;ίΙ>ιΐ8 ΐ'( €ΗΜΐ>ίΐύ α():ιΐϋ]κηΐΜ>η πιο 
ιιΐΐεπΐΒΐΐ9&. Ιι^^η. ϋιυΐΐοί ύΐ ιιο^μμιι ρΙιαίΜίιοΐ, ιιοιι 
«Ιιΐίιιι Ιιι 10 αηιιιι υιοιί, ιηΐ ηίΐβΐιν ΜΐηρίΓ, ηα 
νιαιΛ\ΐ*Κα ηιιαιίαιιι βι] ίι-Ίιιπι ιίΙιΊ ίι>1<;κη(1αιη ρη>- 
1ϊΙυί««β «ΐίίΙίιιιβΓιτ. (ΙικιΐΓΐ'ΓΐιίΓΟίιαιιΙϋΙιι ϊηηΜίΐηι 
π>0 ΙαΙνοΓΟΤϋ, €ΐιιι•ΐϊ(ϊιιιΐΐΜΐ]ΐιι; ιιιμιιι ομι ιιιιΐ|ΐιΙ• 
Ι<ΐ)1ϊπειη ιιιίιυϊ «Ι ϊΊ)υίΐαΐ«ιιι, «οϋ ιιιιΗυπι Είιίϋυιη 
ηϋβΙεΠιιπι, μ ρΓορι^ιιΐϋϋυιη ρηιΐίΐϊυοβνι ϋ9»β. ικ 
ίίε ςιιίιΐβϋΐ ίιι )ΐΓΐ»ϊιια3ηι ΐΐΜΐη ΐτηιί, ίοΛ α^οη- 

|ιΙίΙ1 ντ\Κ» ηίΐΟΓ ΤΐΜ..ίμϊΙΊ« , (]11•<|11ι> «-ίιΐ'>ι |« 106 
ιν^ΐΓίϋχ ϊιιίΐ|ΐιϊ[.-ι|ΐ6ΐ!(ΐβ ίιυιυιτιΐΐΐ : ΙιΙϊ ήκυ^ΐΜΐ ^ιμονί([ν «Ϊ4αν Ανβτρίκιιν Ιίϊβν ί«νιΐίι\, βίτίς 
ίΛϋΐΓ^ΗΒμνι ηϊββν νρ4ν<κΒν, μΐ](1ν τ))ν ίιΛ αϊ ζη- 
|(ΐκΐ0^ι χιί/ρν χα(«Μ χρ4ναα!ν(ΰπ^9(ι(π^ν(][υν 

ϊβΟ ΒΚιλίμΊυ, Χ4( 5ΤρΜίρ«< ίπιβουΐΐΐ;, Κϊ\ <ψ ψφ. 

ΐΛρΙς ίκΕΐκβΜμΰββιι, χαΐ ίργοίΐ, χ«\ ΐί.ύ«ι;))ι 

ΜΙ -ΐχα τίρήνιΐΐ, «βί τών ΐρκων μάλιντα, χβΐ τω» 
{Ια^Χάριαν {«ομίνων. ΆΆ' βοη^ν Ινίμιη ίονφ:. 
χαΐ (ώ(ί1 Ιμοι κρββήιον ίιΐ τήν 5!]ν μιχρ»{.^{•γ, 
κΐ'. τίμ &ατ«ιί>ν «ερί τ4ι χαλί, &;(1ρ[β^ον χα\ (^ 
«',» ν»νΐν» «ρΐί ΐοΐιί ΐΓΛου«. (< τφ ι«βο4τ|<« 
^ΐ;«5ινν £κ4ρς«νΐΐ μι^&μίβν ιΐιΐΐβφίην ΑμοιβΙ^'*- 
Αλλ' (οκκιών τ^νιβ' χάμιν αΗιΑν οΓι ιηίίμ(φ-(ρτ- 
Ι4ίμΓ,ν{ιί βίου. ΚαΙ^Μ3Α τβΟτβ «βΛίάκι; ίυνΐ)ΐϊ»ΐί (ΜίςΟϊ, ςιΐϊΐπ «αΐ ία ριονΐΓίτίο, ΙιΐΓτβ ίηυιροτ μ- Ρ ^μ^ν^βΟβι, βνχ 4,6ΐλΓ,ββ, Αί>λ4 ιιρίφΐιΐβ'ΐ πίμχιαν. Γ.υ•αιι| : οι ουρίιΐίι^ίβπι ()ΐι•ϊί ιοΐπΐβ βιΙΙιϊ (ΐΙΐ{Μΐαι, 
*)υ<»1 (υιη ίρ&ν ίίημϋ^ίιιΐΗη) ΒοιιΐΜΐί ίοιρβηί ρ*ί- 
ΐΓυιβΙιώιοιη, Ιι1>1 ιιιϊικιιι^ιιι ίηνϊιΐι-ηιιι. ΛΐΊϋϊ. Ιιοτχι 
«ΪΓ.ΙΐΟε ίΐυιΙ<ιΙΙ<6(ϋ(ΐΟΓΐιιιινβ$ϋ(Ιι(|Ή';ΐ[ΐΟΓ ρη>1ιβ»β- 

τΊί. Νοπ οιίιιι βαιιι: Μικροί ιιιυ , ιυι Ινβιιιιυι ^Ιίο- 
Γΐιιηνο Γο^ιιιιυι, ι^υου κοιιμιμ βτ3ΐ, ι1ινί»(ΐΐ]ΐι«, αμ) 
ευιιι Ιιι ύ•^ ΙΙοιικαι» ίπιμι^τιο, οι]υ$ ρβηι;» ιΐι« \α» 
β( ΙικΙΟΓΪΐαβ ϋί(, ιιοιι ι::ιί^ιΐ4ΐη ρυΠίοοΐ^ιι ιΐβΐιιιχβ- 
Ηβ, ι^Ιιικ ιΐν Γΐ:Ι1<ι»α [ΙΙιί ^Γβιίΐϊ 3^ί ροΜυΙ^α. Ηο 
Μΐο «ΙΪ3ΙΙΙ ΛπΧιι )ιΐ]|ΐο ϋαίιίΐιιιυ, «{ιιγπι ^ιίιο, Ιίυ- 
ιηαηΐ» <ιιι)Ι(,'γ»μ, (Iο^^Γθ ώΐϋ ιΐΐίικί, ίΐιιηικίυ ίιΙ 
οιηιιΙΙιαβ ιιοΐϊΐίίιουπι 0£Ι . Λΐ «ιιϊια βΙη ϊυίΒα ϊυ 
ΙϋπεΙίΓίϊ νίτοιΐ), Γοροηΐο ϊυιρεΓαΐΟΓ ;ΐΓθύϋ:«Μΐη , 
7ββ 'ιηιεπ ύΐ ιηο ίο αιιΐ6ΰ<;ϋΓοΐ1ιιιη ϊΠ'ρ£πιΐνηιια Μί πρ\> ϋ»;Αν:ιαιι ΙΧφ, *Λ μ•τΑ ηΑτα τΑ 9[- 
ι»α «Μί«ί» ίΜμψ οΐ> Φϋαι, κ3\ μή τβός ^(ηα/νς 
τν^ι^ίαΙνκν. £^ £ί <(ίν μίν Ιιααίων χβΛ χρι«•ιΐ(4ν- 

ρίέίτχΛϋ ηαμΑτΐΐν έκ£ΐμώ. *£;(» 41 χαΗοι ηγί• 
|(•Μ βί«ίΜ ύί άιηίύμ»; , αύχ «μΙιμ 1«(«τρ^- 

χιοΛ ώρμ*,μ<ϊβί «1^1^ -ι(ι•> κβιΛ βηί πίΐΕμιηι φ**^" ' 
>&'.. 'ίκύ α 14'(,ίΛ•τ ανήνντα «ονάν, κ«1 μ4] μι*;!- 

τών ίμβφ^λιιι», ΚαΙ «ροίοβίβ» 6ί(«ν ΐ1)ν μ^ϋι^βιν 
β/ΐ£'.ν,οϋί'σΐ>τως ίπ\Έ)]ν9ηί )ιρ«4ήχουιιανΐ|Χ(ιΐγ)]ν* 
4ΪΪ1 τίί άφίίρημίναί Γ^Εΐ; ^νιβώ^Εΐιβιι ΐκιρώ• 
μαι. ίφ' β!{ 9ύτ&{ άίιχίαν χβι κΧιβηξΙαν Ι^χ•- ΙΚ ΗΙΛΤΟΗΓΑΒϋΜ ΙΤΒΕΒ IV. 

"ίΛΪί • ΐΜ^ηΙήβιβν ιι«;Δ« τ{', κβμιιμί;^, (^ φτ,οι ηρ»β- Α ρΓΪΜΐΙρλίιιπι , (|ΐιοιιιι<Ιιη<>ι1ιιιη 

<Τκα1(Τν ν)1>ΐ ψ&Ρ*ί' Κ3^ ώβχιρ τι ιών βικϊίων 

«0» τήί Λργτ,< Τΐι)μαί(ι)ν ΐχιον βύτί(, »ί)ΐ ΐβϋ ίϋί- 

κνη, «ΜΙ ίΙΙχνΜ ίίΐ ιού Ιύγον Ι]ζ(ΐν κρΐ,ς τ& ιΐναι 

2^• ^ Πιιύνων, ^ τίνων Αλλων ΐΜίλΑμιθα, Τ| προν- 
ηχΓν ο-ϋ* ίΐίρφ* ΑλΧί ΐήΐ Ιμοΐ πραιηχούιτ]; 'Ρω- 
μαΐατν ήγΕμονΙΐ{ βΰχ ίΧΙγαν μίρας ίφ:Χΐμίνο;, καΙ 
);ίρ(ν ίξιοίς ΐΐϋναί πιρ\ ΐοΐ ύκ^ϊϋ^βίντο;. Έγώ 
^ &ΐΐ ρίν χαΐ κρίν ίΐς τβϋτβ Ι|κ(ΐν βχήματ«; 'Ριι>- 
)ΐ«[««ν )5ρΐον, 4πο<ρα(νιιν ούχ ίνάγ^η, ΐΐίίνΐων Ββ- 
φΐβτατα ιίΐίχΐιη. ηΐήν ΙΙΙ' ΐΙ χαΐ άψανΐΙ^ πολ}|| 
1% ηρόΐιρον νυν<"ν, 4θρύον ϊηιρώμι;* 'Ριυμιίων βα- 1Γ)6 
η ΙινΓΐΐΙ>ι»ΐΜη 
ηιιβπκίλΐη ραΙβΓηαιη βικοΜίίΐίβ ^ί^ι1ΓαΓ^Γ. 1ο^^«.|^6 
«ίΓίΙ>ϋ)ΐ <1«1>υΓβ, 01 νΐΓΐ«5)ΐΓί ροΗκ. ηοη κη1υπ> (Ιβ 
ϋλ ηυιι: Ιιι ανίΙΙ-»ιί. ιοιΙ ιΐβ ιιιΙιιογΙΙιιιϊ ΐ|ΐιηηιιι> η 
ρΐ^ν) ιιιηιηβιιΐϊ ΐ'υη ηυονίκ (ΐηηΐΡΠίΙίΓθ, ιΠικικ^ίο 
ηί ί»5ίιι\χ πιιιηυ^ ρινΐΕΐ/β νεΙίΐ , Ι>ΐΙΙο ^ΐ(!^'ΐΐΐ1ί. 
Νοα ίοίοιη οιιΐβιη ίχχ βηηιηΐίηΐο «βυα* ιηο ηί(ί- 
ΙιΐΓ, κϋ )ιΐΓ3ηι<Ίΐΐο ίιΐ8υρ«>Γ, ςιιο Ιβ ιπιΐιί . ϋΐ φΐ'- 
άΐΐο οι•ηύιια> Ιοιίυβ Κουιαιιοπκη ίιηρβΓϋ Γηηιρηΐ! 
οΙιβίΓίπιϊβίϊ. Γιτυο) ^ηίιη οοιιβοιιιαΒβιιιπ Εβ««ΐ. ιυιη 
οοήΐκ- ίΐΓΐΐιιι>4ΐαηΐ«( πιο «ιιιιΐίςυβοϋΐι, ικιιαυ ΙΙιι- 
ίΐΐϋχιΟΓίιηι Ιιηΐιιιη ίη ιη« οι)ίυ>π, ιι«ιιΐ6 ί\αοΛ ορται 
Ιυΐηι ίηΐ|)ΙθΓΐΙιαηι , ιι«ο ηΐίιιπιιη Ηοιιιίοοβ «ταΗβ- 
Γόΐιι, ηρηιιο λΙίικΙ ιιιιίΐϊρίβπι βοΓυηι, ηην ΐυη<? αιΙ• 
νΟΓΜ ιιοΐιίί τϊιΙρΙιιτιΙιιγ, ιιιίΐιί ρρΓίυ.ιβϊίΚ, πΙιιγΙη- 
β>1ΐ1>Ε , «ίτΜΐ >ν ^ιΐΐονν «ών ηρ'.βιββΐιλΐυχΐτων Β (ιιυ Κοπιοηίβ ΙϊΙιΙ οοι)ι?Γίΐιι. μιΙ ιποπ ρ(χη|•1ι•Μ , ««ν 

«ρ Ιχη* «Ι)ν ΑρχΙιν ^β"*Ρ *»^' ιβϊρψβν «λήριν, χβ\ 
««ντί ϊΐΜ ΒΙχοιβς &ν ήν, κρ\ τοοούτων μίνον όσων 
Αβΐατίρΐ]ββ{ αύτύΐ, Αλλά χβΐ κερ\ ΙλβίΤΐνων. χαΐ 

ιίλίΕβ τά βΐχαια πονεΐν. ΈμοΙ ΐϊ ού ϊβϋτο μΐνον 
«ρΪΜ9ΐι ίιναίωμα, ϋϋ χΛ οί ό^κοι, αΰ; αίτΐ; 
Ικηήβω ιιρ4( ϊμί, χοίτίΐι μηδίπω ι}]ν (ιγιμονίΛν 
βίβιν ΐ^οντι Τωμαίων. Άϊοχον χ^ρ τΐτί μίν 
,τι τήν πιρια^οΰβαν Ιυβηραγίαν, μήτ« τϊ Τω- 
ίθ»Ε 1μο\ «οιηϋτΟΗ 1χ4Η«βλιμώβΟ«ι, μήβ' Ετι 
ιφϊί τήν βίιν Ινιχουρίαν ί^^'^Ρ^ν, ώτϊϊ Ιυ^ήη. 
βίβι των 4:ι1ων ιΐναι κϋ|>ιθΐ, μήτ' 4)Λο μηΐίν τώ« 
^ρ«*νομί''θΐν τίϊΐ βνιχιμίιν, »Λ τμΙμι αΛ» 'ΐν- ηιιιιπ ΙπιΙϊΒιιιιηι ηιιίιΐιιιιιηι κΙικίιΐίΓβ, οι Ιβροιίκι 
ρ«Γ(πονίβ£β. υ( Κ ο πι χ ιιο πι πι ΰίνΙΙιΙΐι ιηίΐιϊ ϋτίβτϊ 
άβαηΐΐη» • ηϋΠΕ ςηηικίο Ιΐιίοτη ίπ ηΐΑηιι 1ι.ι1»ο 
ΙπιρΐΓΪυιπ, ΕΙ β» ϊατη ρηι^ηιία, υΐ ιΜιΐι ητθΐ|>τηΓβ 
ηυβαιιι, 3[ΐΐ Ιΐα «υιηηιϊβϊη *( κτι\\\ ηκ βηϊπιο, 
υΐ ϋΓΐιεί Ιίΐιί νοίβηι Γ^1ίι»|υ3ΐη, «ηΐ ραιαη;, (α 
ίίΐυρ |ΐοϊΐ(ΐ1»πΐΕΐη, ηΐΐοηΙ γοπι'ριιΙϊιιΙργ Ιοι^ηί. Μα 
ί^ίΐιΐΓ πββ ίϋίιΐΓΪιιιη , ηρύρίΓ|ιΐΓΐΜΤΐ τοΙ ηιιΐο ΓυΙ'ΐτ, 
νοΙ πιοιίο η$«, ίΐ |Ιϊίΐΐ8 ραιβίΐ οιηιιίΐιιη ο|Ηυι>τ. 
ΟυιίΓε βί νβΙ ηυπΕ «επίΓί ]ιιΜίιίι: μ ϋχ]αϊ(.ιιί «ιι 
ηιιΐυιυΐ. «ι Α«Γη3τ<ί3πι, ΤΙιρ$Μΐι.ιιη, «ΐιιιιβ ιιτΙκί 
ΐ|ΐυΐ Ιΐ3ΐ)6ΐ ίη Μπόι ϋοηίϋ, ΠίΐΙΙιι^κ, (ιγχιι'γ!ι«.4 
ί•ι]υη3« Ιΐ3ϋι1 ίπ ιιικ^ηοροϋαιη ιΙίϊΓΓίιιιίπι^: ΐ)αϋΐι1ο ίοι« ΛτίΓ,χίων κΑιων καριχίχωρηκί,αι, ά1λ'(; β•β ίΐηΟΓΟ ΡΙ ΐΜΐιΟΓί ιυίΐιί 1ΐΠ<|>0ΓίΙιΐ)ΐ ηιοίι^ιΜ- ■Ιμϊββαι μβΧϊον ΑκίΑίήβΐΜίν, ή τι π^ττιν ίχιν 
"ς, β* Βϊ μΑΙΙ^ν ϊ4ί ΎνμΛίαν ύίη)χίβυί τιΐλίις 
οΐ ΊΚΪΟΛί ψη^ΐΜβίβι ^ρΐϋ^κίίν• νμνί Γ ΟΜ τϊ,ς 
■ΡΧΐ* ΑπΑΐϊί χΰρΐίί βϋ-;4,• κΛτί9τΐ]ν, καΙβνΜμιν 
ιχαλιΐοβαι τα ά^ηΡΊ!^*» ^Χ"^ '. νρονήβιι» οδτω 
ίίλβ, ώίΟ* ΙχηίΐΙ )ΐ«ρα;(ωρ<ϊν τω» π^ίβων, ή βΐ 
ϋγβν οΓΐίβαΕ λίγίΐν ίχοΛ» -«ιΐίΙΐΛάίίοΟνια. 'Ο- 
μίν βίν οίχ ϋίκών, οΟίί 1ιι;ορχών βύϊΐ; ο^ ιτρΐ- 
τβρο» φαΐναμ», οΕτ; νίν. ίχ τών ιίρημΐνων πδϊΐν 
ιΐνβι β-.ομ«ι κ«ίΐφινίί. ΕΙ μίν βδν, *( χλΙ μή «ρ*. 
ϊ*ρον, Αίϋ νΟν γοί», τ4 ίίκίιοι π»«ΐ• ΙβίΧιι; χα\ 
β&τ6ί, χι1 'Λκαρ->ινΕ3ν ΑΒοΐίίΐναι. χιΐ θ«τΐ3Λίβν, 
ΙΜΐ ϊΛ; ϋλβί 4ί Ιχΐϋ ϊής Μι«««ίονίβί πΛεις, της 
κρϊτίρβί ϋικία,- Ιλίγο* «οι^βομιι τί» Ιίγον, τής ΙιϊΙο ΐοιπροηϋβ , ίπΐΐηυΓ9ΐοηιι« ΓνιΙβΓν ιΐ μογ>- 
ηβηΐϋ, (1ε Ιπίε^ΓΟ υΐ βιηίοιιιπ «Ι Βοοίιιιιι ΐκ ■ιιιιιΐβ- 
4^υΐΓ, ΓΐΐΓ$Ηπ)ΐ|ΐιο ΐίικίίο Βΐηηβ υί»£τ<3ηιΐ3 Ιιιι ϋ1• 
[;ΐι«ιιη π)ΰ αΐι ίηϊϋο Οίίεικίοη). δίπ βυΐ^ιη |ΐ)ί {α•- 
<)Μ ΐοηΐίπιιιίβ, ει !ιι]υΗ*Π) ΙιιΓβτΓβ 3ζ ρήϋΤΛη 
ίΐηΐιίΐιΐΐΐί. «$(> άϋ ΙΙοιηίηο ϊιηρβτίο ιιίΙιίΙ «ΙΙηιίΙΙιιη : 
Οϋΐιαι ννΓΟ ίιΐΓΪΐ)ϋπιπ<Ιί ρΓκαϊιΙεπι, βΐ Ιιοι«ίιιβι>, η•ί 
υικ αόοπιιΐ, ειΐΜ]ιΐΓ3Τ6[ΐΐί. «Ι πυ^ϋ ϊιΙαικμ, ιΙιιιιι 
Μι] χηιιίίαιοη ρηιτοΐο, «Ι («ΙΙο κυρΐΓΚϋεΓε ίΐΐ)ΐίι>, 
1>«ιΐ(η, ίηηΐϋΐΜ, Ιιοηιϊιιβ«|ΐΐ6 ιειΜγ, ηϊΜ }ιιι τηευιη 
οοπιβςπΑΓ, ιηβ ΒΓΐηίι . ει ηα» ΐιαίιβο οιΐΗϋΓνοΓΟ, βι 
ψιχ 3ΐΐ3(ί ίΐιηΐ Γε^^ρΕΓ^ ϋοπ.ιιπηιη). 0<>^' ι^ ""'β 
£τ«ΐΗ)π«ΐ, (|(ΐχ ΐι> ϋΐίυίιιιβ νεΙΙβ». ιιβ ιηίΙΓι. ίκΛ ιίϋΙ 
^Γ*8^^Γ^. ηυί ίοί^Γ» ιηιιηεΓβηοΙυθΓίβ. ^(ίΕαΐ Α|Κί6<>μηο(. χαΐ ϊήί φιΐβτιμία;, ί,ί ήνίχβ Ιβϊΐμη^ ίτΐίίιίίω, χβΐ τίς νρ^τίρΛς *νβνΕ»ίάμ»- 

ΙίΊονϋς, χαΐ τηίιί ίρχου,-, βύθκ ιΛμμΛχην χοΐ τρίλον Ιξω , χβΐ πϊιράίομβι ίμβυτ'.ν 4τ;(Λ=ιΐ!νΰ\βι 
"ί *ί*ίΤΓ.! *ί»ν τή; πιρΛ οοϋ φιλο-ιιμίΛς χβ\ 5ΤΒϊ"ίής. ΕΙ β" «νΟις ούϊΐν ίίχιιον ΐοοί- ίιινοί), 
ι' ΜιχΕί^ϊΙβίκαξ ϊτ^*»ί χ»\ ΙπιορχιΓν, ϊγίκ μίν, ιών κροβιχίΛΐιΐν τί 'ΡωμβΙοιν Ραβ:>:(3 βΟίίνί; 
ρβχωρ^ιβω ■ βίΐιι « μαρτ«ρίμϊνβ< ϊ6ν Ιφορον τών Ερχων. χ«1 4ν0ρώ»5ϋί, βϊ ΐί!« τί πίρϊ,ββνϊν τ^; 
(Οΐΐ, χαΐ ϊϋν ηΐριιβιν, ίμοϋ τ1 βίχΐ',α τιρΊκαλουμΐνοκ, χι\ χβΐβλύίιν τίν τίΆεμν 10ίί•ίν;ο;. ϊν 
ι .-π^νβ) «ύν ΐιϊαΐων. -ειρίίομβι τοί; Βπλοις τήν τε οίβσν ίιβϊώζίΐν, χαΊ τίιν ίφ^ρημίνην ίρ(ί.ν Ινβ- 
«ιίΜβΟαι. Ήϊ !ί τινΛ σ^μδβ^ν^| «υβχερή 6ι1 τίν πίλΐμον, μή Ιμο\ ϊήν βΙτΙαν, ϋΐΐ ααίΐιφ των γ•,ν(Η 
μένι« μί) (ίαρχα ββϋΐν τιρί-ίλοτίίίβΟβ! ΙΟΑαντι. 

789 ΟΑΓΕΤ XXI. 
€ταίίί (ΛΜβΙίίΗΐ, ρβΓ^ιιηΊιηι ΐοηρίίΐητ; οϋαία τίπΙΪΙαΐΤί ιιοη ηι/ΐ ; τί ηοιι «ιηρΜί'Λ <ϋκ'Λ'Ί»τ. ^αΒη■ 
Ι Ιορΐ^ΐ ΐΗτρ^ταΙοτηα ιιηβηΙ. £;ιΐί ρ^Γΐίιιβιΐίπ, βκαηκϊ) Ιϊηι'ιΛ. ϋιιΠΓί ιΐΓΪίΐ ΜίιπίΓί «ρΐΛί. Γ'ίΙη'ΜΓ 

■ «Κ'^Ό' «■ "ίί **ίί«ιιι «(Μ ι/πρΐ(*ι(<ι/ί Μ!7ΐ. Τΐΐτ«ιΐί 6ταΙί$, Π μνιίιΐΝ •μ# ΓΟΐίΐι/ι Γ09α'' ί ΜΪι(ΐίΐΙ.ιίΕΜ 
Ι Η τΗπιιιπ ϊηρααΐοτ οί/ίΐίι; (ίΐηι ίβ ιιγϊϊι ραηϊιιΐΓ. ηε ρικε™ Ιι•Μ, οΐίΚί "ΐί ίρκ/β» βάΜη. 

^^ΤοΜίϋια (ι^ν ΚίΛβϊίβΗίην*; 6 ΡΜίλί^ί ίψ" οΐ,- ΙΙ^ο ϊιυρΟΓΛίηΓίβϊιΙ ΟαΙίί ΕΓΪηιίηίΙίβΙιβΙΒ Γ«*ροη- 1$7 Ϊ0ΑΝΝΙ5 ΠλΚΤΑΟϋΖΕΝΙ 1(8 

ΐίο Γαΐΐ : γμΙ ίΐιιη ϋΐβ οτρβηίΓΡ ιιϊΙιΊΙ |>θ6ίοΙ ((ΐαίρρβ Α ^Τ'^^'^•* * Κράν^ι; Ικιχ^Ιρί!, άίΐιχρ(ν«β- ύ Κρέ• ςυ4ΊΠ ίιψιπρηίΓη αίφΐβ ρβΓθιΙ1« εοηιΟΪ^ιιΙία «Ιΐ- 
πΐΗΐιη:ΐ) ρηυΐυιη γοπΙΙειιϊΙ : «ΙοίηΊϋ ϊιηρίηίΛηπι 
τπβηΐΙι,Ηΐί ΐ€«ύ«ιιΐ«8 (1β οηιιΐι-οη-τϊία βιι* ιίπβ 
ηΓΐιϊΐΓϊι οαΙΙθ(|ηΕΓοιΐ(ΐΓ. ΑοικιΗ, 5»:β<1ιιηΐ. ΙΙΙ (»ηι 
(^ιΜΜΟΐιιβΙϋΗ, ίΡ (ίιΐβιιι ριηιιη ιιηΐΐυηι ΙιβΙιιιΙ^Μ, 
ΓοηΐΓΐΐ|ΐιβ ίΐΒ(1ιιί Ηι>ιη3Π«Γυπι ομ)>ΐϋιι ΟΟΐΊΐρ.Ικκ : 
η^ΐ Ιοιπί'Ο β<1 ηΐϋϋυιιιΐιιπι ρΓορ(ηϋ(Τ^, &«■< οηΐΐ, 
οοΙΙαίΒ Ιιι κο ΙιβιιβΑαίΐ ΐριιϋ Βΐιίιηιιι» ΓΟΐΐιΙβΓβΐ, <) 
Ιιαηο ηΙ>1 ςηιίιιη ρβηοΐν^κΐ, υ( λΐι>1>π1ιιιι ηιϊ• 
ιιηι1ί|)υιι ηιιοιΙ Ιιιι1ΐ€ΐ¥(ΐ1, ΪΙα ιΐτιιιΐΐηι Γα^ΐϋ! Γογ^• 
■γυΐ. Γιιπι ιιίΙιίΙ \γΙ ιηΐιιίιιιιιηι €οιΐΰΐΜΐ«ηΐυΓ, ΓΟ 
ϊπιρ«Γίρςΐα, ΓΓϋΙνβίη ηκΐηι, ϊιιιρΐΓϋΐοΓ ίη υΓΐ>οιη 
Γϋΐϋίΐ. ΡοΒίΓίιΙία ιΐοηηο, υΐ ίιιΐΟΓ μ μηΙΙΙι-Ιΐϊ «ηιιΐ , 
<οη««ι)ιιη|. Γβιΐηηηυΐ ίΐντβηΐυΓ, «Ί »('(]»« Ιιι>ρ«- 
»(ι>Γ (Ιβ ΓΕ)•κΙϊιΙηιιβ ιιτίιίιιπι ΟΓοηριΙβηιιιι <]ΐιίι1. 
ηυιιιι ΓβιηϊΐΙΟΓβ, ιιι•()ΐι<: ΟΓηΙβί «ιΐ5 ΓβιΜβιν. ηιιιη• 
ηυηΐΜ <Ιί4»Γβ(, Ι*Μΐιιιιι ίη ΙΙιηοΓΡη) ΐιηίΗτιιίοτίΐΜη- 
θ-ρ<Β«•-, υΐ εΐΐΐΐιη ιί ρεγ Βΐ-πιηίιιιη «ιιη \ίϫë) , 
Μΐΐίπ) ρκρίΓκΙκίΐίΐιΐϊ ι 01, «Ι ιΐί ΙινΙΙο οιηι «ι υβ- 
ΠΊκΙο η)|ίιιΐΓβΐ, »[ΐΐρηιιηκι «οηιιιο οηπΐκρίτβΐιΐΓ, 
ρηΐ! ηΐΰΐιι &ιιχίη ηο<Ίρηι ϊη*ύπ>ιΓιι ΐη<ΙιΐΓητΓ. Ν>- 
φΐΒ νβΐΌ ιποΓί^ΐίη ('ΐΐΙαΙιαΙ ίυυηι : ηιιίπ ρ!ΐΙ«ιπ ιρυ^ 
Κοηιΐιιο.ΐ, 61 Τγ!1>:>1]οϊ ιι.ίγγ»Ι>»Ι , «η Ιιι οιΐΜΐί λΐιΐι:- 
ΐΐΐα νίιι ηυΙΙαιιι ρβΓίπιΙε ηιοΓίαΙοιι, πι 0.ιιιΙ;ΐΓΐΐϊ,η- 
ηιιιιι [ίηιυϊβ^β, Ιιΐ)Γτιιίΐϋ>ΐ!ΐ|ΐΐί. Ε( ίη ίΙΙιι (οιι^γϊϊ' 
(ίοικ' ηιιηΊ'οπΙ« ίπιρΐ-•η)Ι0Γ«, <ιιι!ιΙ ίΐπ ΙιιιιΙβιπ ιΙ«ιί<;- 
ςιΐΒ Ιβηΐιιιιι οηΠίνίνί&ΜΐΙ, ιίαπι ί|ι Κΐΐιηιιιιΐ'νιηιίΙΟΓυιιι 
ίΟΐΙ^εΐΜβί. 'ΐυϊ ιπ»]!!» Εΐ ίΐΐυκίιίιΐϊ, 1)113111 ίρκ!, βΰϊω )ί«ΐ έίικΓβ•*, χβ\ ιΤ3ρ*ί»«ιν •ιί1νϊρΐΜ•Λ, ϋίγβ» 
λ'λλω'ΐ 4ιιββτίνϊ*ί μί»β( Ϊιβλί>ί9β« Ι^' ίβ<«•«ΐ 

τιϊ.οΐ ϊΛν ίΐβφορών. >1ίΛ Λ ίϋΐίίιτ', 6 ρ«9ΐ1ιί: 
χο\ ΛϊίτΓβνϊο ϊών £ΐ1ι^, ΙπτορχΐΝ μϊν & Κρϋι,ϊ 
ώμΛϋγϋ, χβΐ πΐ^αβηινίίίν ΐίΐΐ 'ΡίβμαΓ»/ »Μίι»ιΛ 
κ6},ιις ούκ Ιβούί««ο β* 4ηοϊι!ίνβι ■ 41Α" 1!*Ιμ 

νιίονίβ. ϊαϋϊτ,ϊ ϊί;ν ■(ί'ϊΐν κΛϊαΐίβββι, τ% Ι/«η«ί 
ΙχΑκρον, & Ι^βυτιν Ιντψ παρίντι, τίθΐΦβαι βη•^ 
ϋς. ^ΊΐΧίως Ιϊ ούΐΐ τών ι^ΛΛΊτΑχαιν οίβ(*&{ *« 
ρα^Μρ^ϋντος, ΐκΐύΐιηβαν Αούμβαηι. Κα\ Κρϋΐ]( 
μΙν«ίί τϊ ο«ρατίι:(βον, ^β[ίΐ(ίι< ΐϊ ■!( τήν ιΛιί| 
Ιπηνϊ,λβον, ιΐΐ τήν ύ«τιηβΙβ> Β'^9»; Ιιιαγτ([14μ(ΐΐΜ 
Αλίιήΐ'»; βυτηοχίΐϊ • κοί ί( τίιν ύβΐ(ρ».'«ν βνϊίλ•**- 
«;, λίγου; {ηβι«νντ• ϊΐιρ\ τών ί}<β1ων, κ*\ 6&τ€ 
βαΐΐΐιίς «!ρ\ ιών ιυ-ίχημίνων )νι{ί(«ν «ϋΜίν, 
ούθ'ίΚρά'ΐ; &η^μ^^η άψζτιαί^Λ', χβΐίοι χι Αΐΐ* 
Κρϋηΐ, ίΐ τηΐ'.ϋ:ον &(ονς «ρ&ΐ ^ΛβίΧΐΛ χαβίφΐέ• 
να-., ώ; Κ3Ϊ Ιν ίν(Ιρ.οι; ι{ «»« δρ^ν αυμβαΐν,, ηί 
διτνοϋ 4ϊ(βτ«$βι βύτΙκί, χβΐ κρΊ* λιι<(9^νΒΐ ΟΐΜϊ^Η 
ίΰκνοϊ ΪΜ>υχτιρ(6ιιν, (Ι Ιβγίζβηο κ»(Λ Ιηίνη™ 
£ηι>; κρ^ κολιμ(Γν> ί•ι Αη£ρ«ις ΰπϊ (ίου; χαΟιβτώΐ, 
ϋ(ι μίν οίΪΕ ηρίΐ τ«!ι; Ιξω Η πΐβοΐ ΑΐΗκρΐτπκΐ , 
1Ά* 4ν«93ΐΐί>ν χαΐ ηρ^ΐ Τ_ινιβιλοί{ χβΐ *Ρν;ΐ3ί«ιΐ( 

μή-ι πρύη|ην μήθ'ύστιρον ωντηρ Κανΐαχβυζηνλ* '4 ΙιηρβΓΪιιπι ΙιιΙκ'π;). ΓβιμπηΊΙΐ, ^ΐϋβ πιαίϋ αΊβ^ΐυ») λ τίν ρ«3:λΐα ΙχΐΗπ.ϊιη^βΜ ιιβ) ^*^^•^Ί^ί*Λ^, Κ*\ ϊν Ι| 

^ΜΊουιίφ £1 ΙκΐΝΐ], Ιραμίνοίΐ ^αΐΐλίηι»;. &ην|1^ 
ΊΟΒίύχΓ,ν ΰπομ([νιΐ(ν αΐβχιίνην 1«Γΐ τϊ)( Β•«ηΙΐ( 

φανιβτίραν βνμπάνΐων ίχ((νων 1;[ΐυν »&^ ^η^* 
ίΛ τί•ν ΙηΙνιη φΐβον Λιιιχρίνβτο. Κα\ «^μμΑι^ 
μΐ]ΐϊν ιΐν» Οαυμαβΐϊν, ιίτοιβνΐ'ΐ ύι:«μ(Ι«(ί(' ηϊ• 
ναντίον μίν αΰν, βτι μή )μ\ ^Ρ^{ τι χ'.Τ^ν μ\ 
πολίφ φαυίίτιρον Ιξιτρίκη. Καιχιρ Λ«ίΐΛ» Μβ«ζ 
Εχον, ΧίΑ βϋ£1 κρ^ΐ π^ντα; οίαχι^νίμινοί ΐμβΧοιΙΙ*, 
ίμιο; 4φ(βτα<ΐΒα: ιώ-« η^λίων ούχ Ι^ίίλιν ' 41λ' 
ΙϊιΙ» μΐνον ^ααύΐΐιΐί χωρΐΐν κρ&( τ4< «υμΜηνςι 
ϊαρ^ιαν μίνΓ,ν ίχβντα. καΐ Έ^ινην, μι\ «4 Λ1ΐ4 
βρούρια, χ«\ ι>ί «βλίχνα,-, ΐηι ηροαιχώρηνα». 
1βχυρ((ιτο βΐ χ>ΐ Ίρκου; ιοί; Ιίγοι; ιι^ντ4ΐ1ΐι Ι<1 ΓΐβΪΛΚ : «Ι ϊΐΙ)ίΓίι . ιιϊΙιιΙ ιηΐηιιη, <[υοιΙ $β ϋυβ 
(1βιι>ί«ί$ΐΓΐ , ιηίτυηι ιι>ι>8ΐ> *■<■>■ νίΐίυι ιιΐηιΐΐ άπφκ- 
Οΐίυΐ 3Γι<|υίιΙ βυιιιιη. Αι «ηϊιη γιιιι> Ιπΐΐ ιϊιπηΓΟ ΙαΙιο• 
ΓΒΓΕί. Μ«Γ (11111 ρ^ορη1^πι ΕοηΑιοπ βταΙίΕίΕβΓΐΙ , 
ιιίΐιίΐο ηιΐηηβ ιιγΙ»» γειΜογρ ύ•?ΐΓοοι:ιΙ>α( : τη^ιΐιιΐ- 
ΐ|ΐιρ. ιιΐϊ ΐΜΐΙιιη) ί<χ<1ιιι ΪγγγγΙ, οηίΓη'οβ ΒΐΓτΙιβΙ 
(ΙυηΙαιαΙ, πΕϋνΑΐα, 790 ε'ΐΒΙ<--1Ι'Χΐΐ'?, *> ορρίιΐιι- 
ΙίιβΙίΙΐ,ςυχ αΊ «ιιιιι ιΙ^Γΐ'οίΐΗ'ηΐ. Ει ϊαηια» «Φγ- 
ιπίΐΙίΑΐ, ηοη «β ικΐχ:; ΐυρίιΙϊηί«ρο[ίιι«ΐ]ααη ροιΙοΓίί 
βι^ο«(Γ«ΐ[,ΐΓε : ςιΐΓΐη ρυιΙηΓίΊΐι ηοη ιρικΙ ιΙηπίΜΐί- 
«Φϋ ιηοιίο, Η() αΙίοΒ ΐ|ΐιοι|υε υΐιίουηιιιιβ <1τπιιΐίΐ;ι» 
•ΙΙίΙΊηΓπΐίλΐ, ι1 ιηΐΐη ίιιιροΐ'ΒίοΓΪ» κΙβο } ρβιτιιΐΐΐΐΐ 
ΐβ]ηΕΐυ)Μ|ΐι« νϊύοιιΐΓ, αΙ ιοι ορρίιΐι βίη« ρα|ΐΐΒ άο 
ΚΤΛ\, (|ΐι« ροΒΐ ΐΒΐιΐιιιι ϊηιρρπίΒΐπ (ππκΐίιι ρο^Μ- ^Γίΐ, ηιιΟΓϋπΐήιΐί οηιι» ειιιπ «Ι^ΓΕίΙιι Ιηΐ ΙιΙιοι-Μ Ο <^•' β& πΐίονιΐία; μΐλϊιν, )| αΐιχ^ιτ,ς Ινίχα ήν η^ «Ι (ϋβιτίιιιίηί) [κπιιΙογΙι. υΐιβίΐηιιΐίοπβπι *1π «Γ• 
και» ίιηρρηιητ, Μϋί ηιιίιΙΐΊΠ ^9π^0Γί1 βΓ(;ι Ιβ, 
ϊιΜίαϊΐ , βΐ ηιιΟΐΙ ηιιΙΙιιιιι υπήιιαιπ ΒιπΪγΪ οΙΓιοΙιιΠΙ Ι 
πιβ ιΐΜΐι]«Γ«τί ρβΜιΐΐ >ίπι , Γ1ΙΙΙ) ρπΓΐβΓίιυιη , (αη 
Κ'αιίηιο ρΓΒΜΕη* Ιΐ'ΐηριΐϊ ΙιΙαηβο ριι«>υπ[ βί$β ι»ιί• 
πιοιιίο. Οιιιιι ιιιΐιίΐ ιί1}ί Γΐοΰκ ΗΐΙιιΙιι-βοΙΙ . ηιιΟΐΙ 
)ΐΙ1Ιιι<ι• 1 1(1 1 1» 1 11 111 1| II β *ί[, τΐηΐΓ« πβ ϊιΙ ΐπκΒ οροΓ- 
Ι«1>1ι, ΙβΓΒβ ΙιιιίίληΐΐΠ) , <]υι• τ^ιοιοιυιιι |αΐυΙΐΒ 8ρ• 
ΙΗ:>Ι», «ι ρβΓ ίίΐνίί ϊΕΪΐΒΐχ, ρΓτηιυπι ΐ]υί<ΐ6πι Ιιι^ί• 
ιιηΙ, Εΐ »Γΐιιιιοτι 01ΙΙ1 ΙιυηιίιιΙΙιιι» ηιιιιικιηι >3|βιι[ 
^^«ίΙαηΙ, 3ΐΙ ιΐΓϋΐίΐΙί;!!^!!) βιιεεπι Γ«ιΙ;ιηκ, ρ^Γίοιι. 
1<χ)ΐι« ίιιιι ρΓοτίιιιπ, «β ΓοιινοΓίυπι : ει ϋααι νίίΒηι 
«ιιιτπ «βΐΐΰΐιΐΐηΐϊίίίιιιβ (1ϋ1«ιΐ(ΙιιηΙ, ίρ9ί τΗχ πυΐΐο 
οκμΙο ρίΓςυπί. 1<1θΐη ιαικ: «βο ηιιηο ίΒοίαιη. ΜίΙιίΙ λιων 4ϊΧΐ:ιοιοΙίο• αίιχύνίίΟβΕ γ4ρ «ύ τβϊΐ( 6ΕΜ(Βυ( 
μίνον, 4>ί4 χα\ι»ύΐ ίΧι.ου-, ΙτχκιΟ^ηοχχ ίν^άη»(, 
(Ιφβίνοντο ηβοϋην ήτπιμ<νο{ ηρϊ; Ην ραπΟΜς 
ψϋο•/, &ΦΤΙ ιοΦβύτων πί1ΐΜ> 4μαχι\ ναραχΜριΙιν 
&{ ίκ\ ταβοϋ-ον ΐί-ίΐΊ•^ χτάμΕνβ;, χρί;μ«ΐ4 τι Λν»• 
λώχϊι πλιΐντα, χβΐ τοβούϊΟϋς «ίνον; χβί >ινΚ•««ΐ 
ύπομιμι»^,χ€ΐ μ,η^ «η« ηραιιί^. Βββώιίι; Λ ί*Λ 
Ιώρα 4βυμβ4ςω( Ιχον», Τ1]ν μίν 4μήν. βΙ«, %{Λ^ 
Λ ιϋγνωμβνιΐνην, χαΐ (ΐτ; «ύβίν ιών φίλιρ «ρΜ^* 
χύντων, βΟϊΐ κρίΐΐρον, οΟΘ' ίηιρον ΙνϋΐΜ•, μΑ 
ί 5ορ5Ϊθώϊ μίϊ χρίνο;, ούχ ΐ^χιντα β μΙ Α »υ>\ 
Κΐρών Αξ-.ύιρνύς βνμμιρτυρΗν, £ον II μτ^ϋν ίϋ- 
Ιόντος ιών (ιχαΐων ΐΜΐίΙν χβ\ τ;ροβηχίνΐΜν, 4•4γ. 
χη τιρΐί ϊΐ» τΕΐλίμον χαιρκΐ», «νΗ» »ί< »•ΐρίβΐί Ι ΙΟ ΗΙδΤΟΙΙΙλΗυΜ ΙΙΒΚΚ IV. 170 «^ λνΐρώποΐϊΐ μ^χην 4β•ι 9ϋναμν: (χχ)1νουαιν, 
ϋΧ'.ιΒΑν ίϊ ιΕ; Ινάγχ;-^ χα-.ιΐΐώτι, Χβι\ Ην χίνβυ- 
Μ«•Ιαβ<«νΐ*ι Ινΐ9«ηκ^9, νΐριγί^να &;ι)νανΐαι, 

ιη«ί• «^ς βΙ, Λ1>^^ ^Αβ-ι χΐΑ βτί'^μκχ'ΐν ίχ^ι**. 

ράλ(βτι« Ιί'νοιΙμιιν, ΙκνΐνΜν ά^ιοΛΛς. Έπ(\ ί* «ύ• 
«^ «ύν {-χαΐΜν ^μ|^< «ΟΜΪν ούίϊτ, ο^ τήν 
ΤωμΑΪυίΐ ΐτΐΧιων ^φίιΐααΟαί, &; Ιχιις ϋίχω; κα- III ίΤ(]ΐιαιη οηΐ, ιιιΐ'ΐ•ηηι «Ι «οι:ίιιηι1)ΐ)Ιι£ΓΕ, Ιιιΐΐιιιι• 
ιηηΙΐΙ* υΙίΓο πιίΐιΐ |ΐΓ««|ίΐΐι , <:|ΐι*ηΐ3ΐ πικιΐιιιιΐ) 
ρηΐΐνιπ. );'''>''>* ΓΰΓ«ΓΓΕ. Οιιοηί,Ίΐη Ιβιπίπ ηϊΐιίΐ 
Π-ΤΕαιη, 3« ^ΐΓηΙ^υπ] ϊ(;ΡΓί. ικιηιιί *Ι) 0ΓίίΙ>ιΐ( ι|ιμ* 
θ)πι» Γι- οτ€ΐΐ{>9ΐ3ΐ ΓβΐίηΜ ([ίκβιΙκΓβ []•;ητβΜ>ιΙ, 
ορίΗ βίΐ «Ι ηιη *^τ^Λ^, ΐ|<ι» ιί Ιΐβΐηλίιοηιιιι Γ«|ιυ ■ 
ΙιΙί» ΤΟΓβ ίβηιίο. «ι ΐχΡιιΙΟΓη ]ι>;ιιιιι , <\ηοΑ ΐ'ΟΓυιιι 
»Γΐί<;)Ι)ΐΐϊ ΤΓίΙιβΙΙΙ |>εΓ ηυΓαι ιιι)υιιΧίΠ)η[. Υϊγηιιι 
ηαπη ηηίΛίΐα (ΐιιη ΐιιιυρβΓ Γηιικη'μία ΐ'ορί ι: ιιη^ι- 
4ΐ)ΐη αιΐκΐιιΐ . Βνιιπιΐυιιι γγ*^ιΙιιγ. Ιΐι»ιηιι:(ΐΐΜ|υο 
ΜΙκηιί• ιπβιιηΐιπι, ρΗιηβ ««Γβ ουιιιηιιηιη Ιη^εαΙί 
ροΐβΓΟ ΕΧΐΠΊΐιι. ιη.ικιΐΐηιΐΕ ι>|ΐ|ΐ9Γΐιιιι ϊη νο> Ιιΐιν 
ν«1ιΟ : Μ ιικηιΐο ιιΐ ^α( |•τ.ιΊϊ.ιιιιΙυ ι>οαιιηΙι§ιιι . ηικ 
ρηΐΡτ ΙιΙ'ί-Γίλΐΰΐη ιιιγλ οριυ Ι;•ΐ|ΐιιιιϊ« η-»ιι : ιιΐ,ιιη. 


ΐλΜΒένΜ< Τρ«9αλοΐ?• ΑΪΧΑ νΰν μίν 1η1 μ)] Β Ιβηιιβ μηριιΐιιιηηιιο ιιιιμιι <Μ:<ϋΙιιι« «ε κγμΙιιΙι μιΙι- 

]Η:ί>ιη. ίΐι 1(1111 ΐιι ι]()θΐ|ΐιβ >( ι» η» «•γ• Ιη^πί, «^ 
■"^ίίκΙβη^ΐΜΐ, οΙ *1νοΐ'Γίιιι<Ι<ιη( (!^ ίοιιιιιιιι ηηιιη (■; 
οοηΐ|ΗΓ9. εΓ.Ίΐ•'<, ηιΐιΐιΐίί ί:ιιιι )('-■>'>'' ηα ητΙ» ^π 
ΐΜΐΙΰ ^«<[ί«, ϋαιη νυΙι>ιιΙίιΙ(πι ίιιΐ|Η]ΐ'4Μΐηί ίιιιηιιΚα- 
ΙιιΙΐΐη νϊιΙΐΓΟ, 9<Ιιιιθιίυιιι νιΐ^Πιυιίΐοιι. (ΐΓβιιιΙυΐνΓ, 

ηβ βίυ ίΓ1(Ι1« Λύ ΪΓΙΙΜΙ ίΓΓν«Γΐ-[; •]|])ΙΙ ραΙΜ:. ^ΪΜΆ 

ιιΐϊηιιιιιιι ίπ Ιιίβ πιαίί^ ίιιιΐΌΪηΊ, ^ιΐ4 γΙ Μίΐα μι|<Γ' 
ίΡιΙβΓί-ΐιΐΓ; 791 ϊμκβ |ιγο ΙιΙίοτίΙιΐϋ. βΐ'ΐιιι: μ«ηβ4ΐ- 
Ιΐ», ςϋΛ' ϋΓΐ)ΐ1.υ5 .Ίν<|υίΓνιιι1ίι ΐι>ΙιΤΜβ>-1 , ιμι» λπι- 
ηΐικι ηΐΐιίΐ τιχ\\ι«τα ■ ηΐ(ΐι<]ΐκ ΐοι«ιμ >:])ΐ« »<1>ίΐ(|ι> 
ριτηιϊαι-Ιΐΐΐί, ,Ί^ΐιΙ Ι»(ΐηί<ΐιΐ6 μ Ι^αιιιυιιι ρτίΜΐήΐ- 
(Επΐ, <|υιι]ΐ|ΐιίι| ίριιη οΐΓί»(|υυ ηικίίιι», εωηηκχΐίιιι- 
ι^υϋ Γοΐαηΐιη ]ιιιI'^^Μί1. Ιίΐΐ|>«Γ;ιΐι>Γ. ίοίκυι^ΐη^ β1 
οπιβΙι ϋίΐη ιηΑΐββιίαιΐ) , Ιϊύοίϋΐηιιιιβ ΙιαΙκΗ ηον Μ)ΐ ΙυνΑμίΜ;. καΐ μ(7^1ΐ ^ή» καρ4η«υίί{ ίμίν 
ΪΒβτ^ίηϋβω-γνώμιινΙχιυν, ώ{ Ι| μα^ΐμενο; ιαηί- 

(Μν^ν «ηρ\ τών ΐΐιβν. Κ]>11ι;{ β1 ΑχοΟβν; ^ΐΦίλΐΐιι; 
ηΟτωΐ ίμβριΐώ; 3•.I1ΐ.«γ^I^ν^υ τ;:;\ τοΟ Γ.ώεμβΜ. 

μ»τΐ( ικριίΐίΐς, ΙϊίΛο ββηλίΜ; μ1) ιΛνα ϋρΐ* ίργί;» — .-.._,.„, — .,. — ~._,. -.«.-Γ. , - — -, — 

βχιι» τών Χβχών, 6βιν Β ΤΙ κ^ιμο; »(β3ιυΟί;οί•:*(, ρ«». «1 ρϊΟίί* ()υ^ιι1«^3η> ρπνϊΐυΐη μηί> Πϊριι- Κ9\ μηϊ' αντί; ηανταιβαΐ μι^Ον τνν Μ η^ιυν, χ»1 
ϊώ» χι«Εΰν(υν, &1 ίκίμί-.ν* τΐί «Αΐχ χτώμίνοΐ^ 

βτ» *»<ργίΐν κί», β τι ί* β4τφ ίβχοίη βΟιτιον, χβΐ 
λΜίηλονν ί«βΐί)5ί)ΐ(. Βαβιλι&ΐ ίΐ τή τ* ττΐϊτί ϊχ(ΐν 
ύρΜν ΑιηνίτΙ άβύΜΐ<;«, χαΐνϊ τινύν ΑίΜΟΐιρ^ιΐμΐνον 

Μΐρ\ τΰν ίίνη ΪΜχηβυ^κ4•ι* ^ΦΑιοβαι ΑβουΧΐας, 
Αβήλαν μϋιντα «οΰ μίΉινη«ΐ βντο{, «ιΐ τ>ΐϋ ποΜ• 
μβυ ««11^; 1ν τ^ μ»:«ξ1ι 6ΪΛ>α[<<νηα ΐίχ=ΐΒιιι μ«ΐα- 

Ιν^υμαύμΐνοΐ. «Ι«Χ(ΐτΐαχαΙ 'Ρ>•)^{•ί>ΐ ρΧλιιτοοβιν, 
«': Ιοχ«νβ( ουμμαχΕΪν. *αΐ «ήν ίβομίνι^ν Τριβχλ&ν {ηιη: , ίο ύα «οαιιιΐί μΜΐη ύαϋαι νο1Ι«', ιΙιιπιιμκϊ• 
«$Μ, ΰΐιη ^1ιιIΓ;ι ίιιοεηίίϊΐιηβ ιίυΐ. <Ι ΒΐΜβρί, ί•£ 
«)υ1)ΐ3 (οηυιιβ 1κ!1ϊ : α>1 Ι)ιβ« 1»γΙ>«γμ κ ιηιγο^ι•- 
Γΐηηιιΐ) ΐρ|ί(*ιιβ, ι^αί εΐ ηΐ'πιιηΐι, ^ιιοηιιπ «Ιι1«η- 
(ιΐΓ «κϋ, ρΙαΓΪιιιαιπ ιιο»34ΐΐ; «Ι ΤΓίΙ)ίΙΙοίυΐ)ΐ ίϋ- 
Χαηιη ϊΙλΛοπι, ίχΛα, «ΐΓνίιυΐι» ((!« (]ΐιιΙιιι$ (|ιι•ιι- 
(1ιι>)η(ισ}ΐίΙιυ>,ηίΙ]ίΙηη)1ηιι«,υΐ β«ΐ ευΐίοπίηι, νλ- 
Υκϋαί), εΓ3ΐ«ιιι ςοΐρρ«Ιΐ3Μ« αιΐ, ^^Γ^11ιIι■η1, Μ]Μ•«ί- 
Ιίκιη. (Ι ςιιοι] ηιιίΙΙΐΜΐΙΐ'ΐΐινι :>!)-ΐΐιιι.ιΐοΓζα1«ΐ|Ιθ>ι•ο 
νρρ^οI)^Γ^I. ιιίΙιίΙ ΐη^ί• αΐίιιιΐ. ηιιιιη Ι1ιιιιιιυη& ϋΓΐη- 
Ιηιι ^1ιΓα1ιι^ι1ι11 ΕοιιιρΓΡίΐϋηΐϊΐ $ο1)4>οια«. Ιίννον 
ΐ]ΗϊΒ ίρΜίιπ ΐ3ΐιΐϋ|ΐ£Γβ υΗιίΙ)»)) ίϋΐ;•ο>ΐΗΐιι νκίοαΐ, 

61 >Γΐ(|[Γ3η1')ΠΙ νίΐΙΒ ρίΓΙΐΠΙ 01X1 ΙΟΟιΙιΓ,ΊΙΙΙ («Μ'. ιΗΙιι ψΐΊρ^. χλ\ «βί<ΐ γύνοί,ς, χβΧ ηνζ Ανβραποβίβμνϋΐ, {) Ιΐηί&ΜίΓΐιιη. ΙίφίΓΪιιιιι ςοΐιίειη ηουιαυΜ κ ίιτνμιι ■ Ιτ* Ιχήλη*, χ•! τοι π«1•μ(»ιι (ντων βιΑ τήν 9ρη- 
■Μ(αν, τϊ μϊ> λΧ^ΐ ίΐχι, χ«\ ίΐκακ•/, -κρ^ις ΚρΑ- 
Αίρτ, χχλ ι κβ: 4»τΐ9•ίίν £ν Ιικ^η^ίβαιτο ΟπαΙω; 

χ'^ ιοίΧίΐιτ" τΟί τεί; ΐριαιΐ ικρίΕίλτ,μμίνων. Έπίΐ 
ί' αί^Φιίρί ιίΐΜ ΐΐίριιχίμι•»ν τών χύΐί,ιοι, Χϋ\ 
*ήΐ ^«ήΐ οΑ μΜρ6ν μΐροΐ ήγούμΐκον Αίρ«ρ(ίήα4- 
β)3ΐ, ίΙ η4τω• &ηοιη«ριι9(ΕΓ|, ϋιχήκιν μ\ν Τΐι>- 
μβίναί, Λ/Ι)* ίίΐλίμίΜν «Α; ιτΛίΐί ώΐ 5» βύτφ 
Ι«Μ(η. χαΐ παριι^ιυρΙ^ι^ντα ίβαιν ίι ί,βίλοι, ΐΙ μϊν 
•ΐτΐ^ βαχ«!(|, χ«1 ΐΕίίβΰιτο (ί^ϋ τξ ί'Ίφψ, ΐΓβΐβΟαι 
■Ιρήντ,ν ΙκΙ τούτοις χαΊ βπβνϋ{ ■ ι1 ΐ1 μ*| ^ι1>οιτ4. 
(ξΗναι «^Οι; ποΧ«μ:Ν τ^ ιιάνι; ίχιντ-.. Κιΐ αϋχΐχβ 
, Άχ«ρν«νίιν μ«ν χα\ βιττοϋΐιν, Ιίρ6-.Α ΐΐ χβΐ «ί{ 
ΐϋΐΐοΐ,. Ολ. α/Γ. ΙιίΓηαι, νβιιιιηΐϊπιοι ίιιΊϊΰί» κυΟ ιιιΙηκ ρϊγιϊμιιιιιιι. 
«ι (βΜΐιηιπι , ^ιιοI ιι|)ί μΙκίΜΠΙ. Μ ιϋί ΰΐίχιι «ΐ- 
(ΙοιίΟΓ, «Κι» κΜΐ κιιΐ(ΐιαϊ«, ρΜβΗκυρτΓΐιύι, ^ν 
Γφΐ(υ*(ΐ(^ίι:ιιι1ιιιη. ϋϊ ΓΜΐί*βΙ, ϋν» ίΐΐ] ΐί« αιπιιμ 
ΗίϊιβιιΙΐίΐΐι άε ιπΐυ^Γο αιαίβ ίαιβ^Μΐτ , «Ι ιιι^ιι 
Α^»Γ11αIι^Α1Μ, Τίιί*ΐί4ΐί«Ι« , 5«>ν)χ. «( ίηΐ» |ιχ« Μ 
■ηικ |](,-ΐ( , £ΐ ΒητΙ^αοΜ ομ» ΕΊγβ&ιι, ΰ)η)Κ4)- 
(Άβίτυβι. βΐ Μι^κιΙυηΜΗΐ,ηιιιιι Ιμιϊιιγμϊι ιιρρ^^ί• 
«Ι ΐΪΓτυιιν δΐ/^νιιιυανηι «Ιΐ'ο*. ιι«ΐ|'•* ><) ΐΐΓ>ΐΜΐο« 
ΡΙιεηηιιιι, η ΤβιιΐΜΗαί ιιΐφΐιΐη «ρρεϋαίοι ΙΙοιαα- 
013 ιαπίΜΪΐ. £ιϋΜ», ΙΊ^*4ΐ. ΜβΙ<ιι!»><π , Χΐηιιη• 
ΙιίιίΑΐη, (ΐΜίοτΙϊΐη, >ϋΜΐ]Ίβ τ><»«, μ 0{>ρΊ(Ιιιϋ 
α»<χύοαίΐΛ , ν"^ οι» ιΐϊοηΐι ηκΜίΐβΐΜηιιΐ. 4:η• 171 «ΑΝΙίΙδ (:ΑΝΤΑ0υ7.ΕΝί 115 ρΓΓΠΙΟΓ ,ιιγΙι«•ι ι]ί$[Γίΐ3ΐιίΙ; ηοα ι1ί9ΙΓίΙ>ιι|Ιι> βΐίΐιη 
ΟαΙί ρΐααιίι, οι >ιη ίπΐ6Γ ϊΙΙιι! ^ο^ιν^η^I , |ΐαιΐ|ΐιβ 
«οηΓί'οα ΤγΙΙιιΙΙΙι )ιιιΐ3 >« [ΐοτηαηίί ς.ιιΐιΐίι) (ιιίΐ, 
Αΐΐ|υε «οΊΐπι ίιι Ιοΐο €Γ:>ΐΜη. ρ]ιΐΐΐ|ΐιβ ο>ιιιΙΐ.ιΐυιη 
ίιιΐ|ΐι;η)ΐοΓ αιΙ εριιΐϊβ ιηα{[ΐίΓιθΐ |ιινΙΐ>«1ΐ , ϊιιιιίυΓβ 
ίηΐ|>βΓ;ιΐοη; |•ΐΐΐ^»ϋηΚ, βΐ οιαι ιοο«γο |»πΐβτ βχ «3 
ιιιιιηϋΐςεπίίη ςΙοΓΪιιη ίΐιοΐ|ΐ:ιιιΐβ. μ4τ3 ιών χατΐι>*ιβ)ΐίν<ιη ι:4λΐ4υν, χαΐ *!{ *)#ϊ 
χα\ κ«λ1]{νΐΐ, αϊ τών «Ιρι^μίοαν βρων Ιχΐ^ Ιιβ•»• Κριίΐην ΕχΕίν, καΐ τνμμαχ'αν έπΙ τβ^Μΐΐ ««ΐΐΐββ» χΐι «πονΐ^;, καΐ μηΐίν Α;Λί;>ουΐ ΜικΙν* οντΜ |4ΐν 
ί ^ιβιλί'^; ίιύΡ^ι ^Αί ιιβΧιις ' χαΐ 1&ίχ(ΐ χαΐ Κρϋ]) χαλώ; (χιιν, χα) βυνΐβτ,βιν 1ν ηϋΐύΐς, κα\ «λνη; 
ή(ΐνιβ, χι\ Τρίβιΐιΐ χαΐ 'ΡωίΜΪΟί πρΊς τήν ((ρήνην. *0 τ( ραβιΧΐΐι,- ιΐβιία 9^βΐί)Μ»ί Ιίρϋ<]ν, καΐ «οΰ; 
βυνίνηΐ ίναύΐΐ>ϋιηϋτΐηουβ&αΙβνμ6&ηΐΐ Ιγιγίνι^^^η, καρίντας ία) ην έο» ρ•9ΐλ1«;, ιμ; «νμ^ι• 
λοΐιμουμίνοιι ^νιλιϊ ΐψ κΐ]ΰ(σΐΙΙ. 

792 ι^ΑΡίιτ XXII, 

Ραΐΐιιη ■{« «Γιςιηιϋί ριο(ι•τΊΐΗΐ, ι/αί Κτ^Ι ηιπ'νι^ϊ ιιοηιιηΐ Ι(α<1ιιιι[, <Ι αιτϊρίαηΐ. £Γα1«ι ^^<Iν^'Iι^^, /'«('■( 
^ηΐΜΐιΙία', <ΗΠ( ιη ^.αιι'αίΗίπΐ'ΐιη αηίιιιαί. (ΙορίΛ ιΊγΪ'Π'/η' πΙιιιήπΙιιγ. Ν^ϋΙΙτ ρκ^ιΐιΐιιι ιι<ΐίρ<Ί, ιι('ί-ι<ι< 
«(! «οιχιΙ. Ιιι^ΐίΓπίίΐΓ |Ι κΐίτιιΐϊΜι,Ί π*ι(»π« (ΐΜρίΓβ'ητίηι ίηηίήπΊΐι ιπιΐ"ί•Ι. α (ΙταΙί ί•ιΐνι•αΐ, ηαί Βέίααια 
ρτοιΙΪΙιοηί ΐαριΐ. /,ι/ιιηκ ριιτ(ία«ι ρνπιίΜΓ, Ιιι ιι:ο ίΜίηΙιι/, Γ.άηΐια «πιΠΙΙβγ. ΐΗ^α'ιιΠίΜ ρβι» ιΚιίίΒΓ 
πΝί/π ιΙιπιίΙκΊιΐΓ, ΐ>ΐ ίυηιυυ ίιΐΓΐιιί'υιιιιη. ΐ/οτια Κι;! «ΐ )ΐιι'ΐ(ιιΙ ιβιραιαοί. ('.οιίίΐίηβί ιΐί ^αι¥βη* ΤΛτμμ 
α Μιτι'α αηηιΐϊι. ΡηκΙιψαπι, ηνυ Μηαιι-Ιιτ (οηΐτα ϋταίηα .'•»<|ίΜηιιιι'. {ιΐ!ρ«τα•ϋΤ ΗβΡβΙ' ρν^Ι. 
Μΐΐίΐιι ^•//η ίαΙΙίί ίΐιιπι ιιηρΐτβΐιιι βιί οφάνιη ηά9€:Τί [η>ι:τα ηϋίΐΜί. 

β^ΟίπΟιιπι ρτχικΙίυΓη ρβοΐϊ ίχπΐ, υΙ ρηοίπιΐϊβ ΐιιι- Β Μ11^1 ίί "Λ ί^ίβην βυνΐβ<«τθι &9α ιΙ( τίρι 
ραιαΙΟΓ ΙΙοηίαπΓ•* {■Γίιΐΐίμηΐί νΪΓΟί ηιιΐπςνι; ϋιΊΐΕΟ- ύβΐίριϊιν. β•βΟίίιχ μίν ίτ.ιλίξιτβαι ηίιΐί Τνιμ^'-ι•» Γ•Ί, ι^ιιί καο ηηιιιίιιπ ιΐΓΐίί 9θθί|)ΐ!Γ«ιιΙ, ΟιιΙίβ ιΐο 
βαίϋυΐίϋΐπι (ΙβΜίιιΐΓΐ-Ι, ιιιιί ίΙΙβι ρτο βο ΐηκΙβΓΐ'Κ . 
ΙΙπίΐΐΜΐυβ Μΐινοιιΐίβ. βΙ βαίιιΐβ ϋίηβ, 1ιί£ αιΙ «ιΐη, 
Ι1Η; ίη ιΐΓΐιβιη Μ γΠιιΙΊι. ^3ιιι ιιοι βηΐ, €υι» ΐ]υί• 
ϋαπι βτ ΐοιιιίιίΐιιΐί ϊιιφβηιΐοΓυιη ΰΐαηι »ά ΟηΙβηι 
ΙιιΙβιιιιΙ, 1ιΐ)Γΐ;ιιιΙυιιιιι« ΟΓΐιίί πβ Ιτβϋ^Ι, Μ.Λ Ι>ΐ1Ι»Μ 
■(ΙΐβΓίιυΒ (ΐΑιιΐϊΕίιΚΊΐ'ΐη) ιιιαίίΐ, ΐ]ΐιί ηιπ) Ιιι |>ΓΧΗη• 
Ιϊιι ΠΓΓΐίΐυ ίπΓΐΓΪοΓ »ίΐ, ρβηιιη , >ΐ)ΐ ιιίΐιϋ οΙιεμο 
Ρ'ΐ|.<11. !ΐί Β}ΐΐΜΐίΐ]ΐιι ΓΕίίΓΑΐ, (ΐΐ ιΙΙϊγ ίβ οοιηρικί , 
ΓΑΐ:ΐ'<ι1'>[;τΐ[η ίΓη|ΐΓΓϋΙ<ΐΓηιΐ ρηιιιοΙιίΓΟ», υΐ ΐ'υηι βο 
ςυίΐιιιι νίι1<^1>Ιΐ<ΐΓ ο|ιΐ»ιίϊΐί)ιιιΙϊ (οιιιΐίιίοιιϊΐιιιβ ρηοίϊ- 
οΙιΐΓ, ϋοπϊϋηΓΐίηΐ(|υ< ΙμΙΙιιπι ϋοηΐί* ίΐΐυω βιιχί• 
ρί»Ι. δί1)| οπίηι ίιιΐοΙθΓΐΙ)ίΐ6 \ί(ΙθΓΐ, ϊιηρίηιτο «υι» 
ςιιί ΙυΡΓβϋ^ηι ίηιρΟτίΐ Ι«^ΐ1ίπιιιιιι Ιικίΐΐϋιαιο ϊιιϊ 
(Ιί^ΕΟϋΓΐί. εΓ.-ιΙΐ'ίΜιιΐίηι Ιϊΐίΐία ρΙιγϊιι), ιιιιιΐΐ» ϋΐν- 
κοΓίΙιυι κ'^ΐία» η^ίΐ , ΒΕ<]υο ίηιρΕΓυΐοη ΙΊ1χ'θ1ιΐ|ο 
(οιιΙΜ «ΠΓΓΓυια ρΓοιιιρΙ*; ιΙΓυΙιιιιιιιι . «Ι οπιιιπιι «ϊ 
(■οηυτοΐβιιΐίβιπ , ■«ιιΐϊοικηυβ «ρνηϋιΜ. Γιυκιιΐΐΐιι 
Ιυιίΐ , ρβοοιι ΐ(;Γΐ3 Ι({6 ΓοπίΙίΙυΙηη) ΓΡηιιιιΐίινίΙ, 
!ΐι-ιΙ >1 νιΓα υΓΐ)ϋ« ηιιρβΓ οΐπιρ^ι•* «οΙ^ιι ΙυΙνιο. 
-Ιηο νοτ» , ιί Οίίΐπ) ()υ ί<» βίΙΙιυς ηοΑ&^ϊΐη ΐΒϋιΙιιΙ, 
&1ο ρ*;Γΐιια«ιΐΓυιη κίΐιί , υΙ ΙβΙΙο ηΐιΐΐίπεΐΐ '. βΙ ιιοΐίΐ, 
ρ»ηΐιΐί ϋΐΐ ρΓτΙίιιπι ηεβΐ, κβ ιοιϊι νϊΗΙιιιιι οοιιΐη 
ριΐ(|ΐΐ3ΐιιπιιιι. (ιηρίΓ^Ιϋ! ΰηιΐίι νιτΙ» ρ>Γνί ιΙυΐ'ΐΓΐ; 
ιι»Γ)ΐ «ιιΊιη, Μ ιΙΙυηι ΐο^ΐίβίη ί)ΐαια ροΐΜ. ΥοΙ»!- 
ιιιοιιΐβ Γ ■1110(11 Κοιπΐπίκ Ιι>ϊ|Γΐί3ΐοΓΐΙ>υι «ιι»<ΐ)Μΐ)αΙ ; 
ιΐϋΠ βπίιη ΙιριοΓαΙιηΐ , ι>η()• Ιυχ ε]ιΐϊ πιυΐ»ΐϊιι. «Ι των Ιν τίίίι, χαΐ τούτοις 1κιΐρί|αι τ};> «3{-41ίηψ<ν 
τών )ΐΐλΕ4υν ' Κρίΐτ^ν ΐΐ (χ ϊών οΐχί'.ίαι ίηνί ΐΜρα- 
Β-/ιΐν,ώβτΕ {[«ραίιίναι, χ«1 βυνταξίμΐνβ) ϋλή1αΐ{, 
1π<1 τί>0{ ιΐ^^βν ανμβΪΜΐ;, Α μίν (Ι; τΙ ντρατ^ 
?ιιίον, οΐ βιβιΐΐΐΐ ΐΐ ιΐΐ τ^ϊ τι^Λΐν Α-κι/ύρν^ν. 
ΈπίλΟβϋβτ]; ίί νυκΐ&ς, τινϊ^ ιών ουνόνΐιχν Β»(- 
ΪΜΟβι ϋρύγβ. Ιλβίντίΐ ηρί; τίν Κρ^λην, Οιινίβού/ινΜ 
«1; 7ΐΑ>ιι; μΙ] ΐΕβραΒιβΐναι, 4λλ& πΰι*μο< «(ρ«1ιϊ« 
μ311θν ηρΐ; Κ«ντβκοικΐ]ν&ν ιΐν βαιιΐίΐα. ώ; ^Λ• 
«τίιν £;; ν',βίμινον ύΚγα, 1| ούΐίν ' νϋν μίν *1ρ 
ίΐιίμβχαν οΰκ Ιχιιν βΐραηίν. Άν ΐϊ ΙνανΓ,χΒ *'.( 
Βυζί^τιαν ώ; )Ηρ»)κιΐ)αι4μϊΐ«ΐ, τ4ν Πιμι^Μτ** 
^«ιΐίβ -(ίβιιν οννβήβίβΒαι ηρϊΐ «ύι^*• ^ ^* 
(ΐάλιβτα βοχ!) χβΟ' 1)ΐνν*|ν, χβΐ χοιν{ «Ιν κΛλ^ 
ηιΑ: ΗίΙννι λνιλ^βΟαι, ήτιΐιϋαΐ ι^ρ α&ΐ*ν; ού> 
Ανίχΐίν ίκιΕνον Αρχιιν. ^βιΜα τηΐ τητριρβΐλκ»• 
ατίρί,βαντχ βρχηΐ' χαΐ Α ΚρΑ^ης λΜλλ ίΛ»νί \> 
ΐίψ' ^,Ε'/'ηΐ, κιΐ ΐΕολϋς ώμολαγ*! χίριτας τοΙς Λτλ.1- 
γίίλβίΐ. ?β9ΐλίΙ «» ίπηγγίλλίτο ττροΟΰμΐϊΐ ϊψ 
ΙΙιλαι«Λ<!τψ βνμμα;(ή«ιν χβτί κηίϊκβΐταϋ ραβι- 
λέυις, χβί πάβαν Ιιιιΐιΐξΐϊΐαι βπβυβήν χαΐ (ΒνβΜν 
πρίς βίτύν ' ίμΛ τι Ιψ, ίπΑ ή^^ρβ Ι^ν, «^μ4β^ 
πρίΐ βαιάία, άπηγΐρ:»; την {ΐ;ί τοί; (Ιρι^μένφις 
(Ιρήνην - άλο' (Ι ββίι1«ιιβ τ4« βρτι λι:φΒ«1«ΐ( ηίαι; 
μό'<•ΐ Ιχϋν, μίλλον !1 χαΐ Ιξ (κ«ίνΐιΐν ΑποΗιΐΜ, 
ο^τω ΐΐίβην αίτίν μ([ κώιμΐΐν ' «Ι β1 μή ^ούλβ «α, 
παρααχιυαιΑμΕναν «:ρϊ; 1*^1* ΙζιλβίΝ ' αύΐΑ« ιαηιπί ειιινη(1>ίΙοηί-ιιι •]«!>[μ'γ.ι1)ΒΙ, ηΐιιβ. ΙχΙΙιιηιιη ^ γΑρ παντ'ι β6ίν«ι πολιιιήΚιν. Τιίν μίν οίν ΙΙρ4Ϊ4 ιιιΤ£ΐΐ9 ('ί'νίΐίυίΐ) , πΐΒ2ηηΓ<:ιιιςΝβ ΒΟίΙίιϊυηιιαι ύχο 
«ΙΜ ρπιΐυιΐΐ*. ΤιιΠΕίι ςυηυινί) ιΐο ιΙΓϊΟυΐ. ροιίΐΓΪ- 
ιΐίβ » αΛ ι)ίιιιΙ»ΐίοιι<ο> Μΐΐαηιιη <]Επϋηΐίίΐνίΐ. Οη- 
Ιΰΐ ΐοηΐη 798 *β (βΓβιβ , ίΐ ιιιβ• €βιιβΓΐΓ.»Γβ : 
Ι'ιιΐ'ϋΐιυΐΐ'ηυιη ιιοιι ΐ'βιχ Ιίηΐΐΐιιΐιιπι, ςοχκΐίιι :ι ιυΐϊ 
ι>Ι•ρυ£ΐιΟυΓ, *«() ι-οιΐ5ΐ*ηΐεΓ Βΐ>Γηιι<1ιι<ι> τκΐοτί4ΐιι, 
<)ΐΐ3Μ)υβ Ηηπιαηίϊ ΒιΙβπιΕπηΐ υΓίιει, γειοιιΙιιγοϊ. δί• 
Ιΐι-Ιι^ηι«η1ιη 6ΐΚ Ιιοιηίιιϊ ΐφηβ ί(ΐΙιπ<«^Γ«ι, ηικιιι ϊΐιί γΑρ ώ; ίυνΐ]9ίμΕνο{ αύτϊν *Λ\»'ί9.•χκίζι%ι, ταΧ 
ίίονίί τά βίχιια ηαΐίΐν. ϊφ^ίβρι ϋΤ,/ίικπΜτλ 
Ί'ωμαίιυν τώ' Ιπι6ονϊϊΐι£νΐων' ού χϊρ ί,γ^,Μ•», 
£Οιν ή μ>τα6ο).<)' κιΐ τ^ν ίιίρϋ(ι);ιν τών «ρ»• 
γμάΐιυν Απ:γ(νωικΐ, ΐΐολίμων ιΰΐΐι; ΙμγυΙΐΗν• 
ΜΐΊ βιάβΐων μιγαλίην τί γοιαϋΐα οΐύμϊνο; Αρχ^ν. Ι Β ^ ^ 

^«.< ;« ΗΐίΤΟΛίΑΐη: 

χ!νβ!, Ιφαβκ, Κ»η»Μοοζΐ}ν1ν ϊ6ν ρ«οι*!» ίι^ρΐίίϊ 
Ιι;ϊ ίων οίιπίων ΐΐβλτμηται ■ Αίλά ^ε^ιΙι: ίχιιν 
ΑΐϊΒαΐΐβό ™ϊρ•ΐίϊΐ9θ!ίΐ, χβ\τ4; ήρ-αιμΜί 'Ρω- 
|ΐαί«ν «ίΧί•.; Χ3βίξ(ΐν ΑβφαΙιϋΐ. Έοιχ'ναι γ&ρ 

Ι^βχιν (χϊΐνον, 1« ΟίϊβΙΪ ίνβρ^ιΐΓψ ΧαΤίβίββΓΓίΙ- 
σμένιρ, •,οί.-α<Μ:ονίϋ Ιφιβτώτοΐ, ιΓκίγι ί'^νI1θίII1 

ρή*• ίβι^ ΧΡ4••{•''ν. Μ^' ίκίίΛίί γ!«σβαι ί3ν• 
&ν μίν ηι ΐάιν οίχοι βίαφορών ποτι άηβϊ^β1':(η, 
ΐ4τ* ){ίΐ) Ιόντων αύτφ ίΐίιτασβαιίχΐνταΐ, χαΐΐΐολ- 

γί^ ηρ6;ιι£ΐ.ιμαν, άν νών οΐ-χΆ Ε^βχιρών άτα^λλα- 
γίΐΐ), οΟι'βΙχίϊ Ιυαιτεϊΐΐν ήγιίίΒβι, ι'*;" έχΕίνοις 
βυμββυλΕΐΪΕΐν. Ο'^τ» μίν Α Κρ4λ>]ΐ &ϋ τι] βφίτίρ^ 
ρΆΧαν ίαρ^αιν ίιιιίμιι, ί] ταϊς ϊι^οαΐιαΐαι;, χαΐ 
Ιιβφοραΐΐ 'Ρΐϋμηίων, αίβι; ά>ρμτ,%α πρίς ι:4λ(μον, 

γβ< τΙ;» «ρβΐΐΛ*. ίχόιρίΐ-ηρί; θΐΐβαΑονίχηιΙχτοϋ 
«τρβτφίΜβΜ. ΒαΙ ί ^α€:).(ίΐ ΐμοίΐιΐΐ τήν ':£ Γΐΐ^Ι.ν, 
«ϋΐ ί«ΐΕΐχί)ν δ^ναμιν ΛΜΐιιτίρίτβΓΓίν Ιςαταγών • 
θί&ίχ«ροΐ ϋ 4ι:Ε;(ΐ!ρ:ι πολέμου ίρ^Είν, ϋλ' 1πιηο!.ϋ 
ΑτριμοΟνΐΐ ι^^^x;1^α91πατο ϋΐ^ιλοις χϊί βτρβτίϊκίι. 
Κ(>ϋ>ιΐΐ ίΐ ιφΐς ^ίύΐβ βίμψβ;, η τίι« είρήνην 
Ιγ«ΙΚ4ν βίρ«Ιαθΐ(, &νϊΜ1^ ΐχονΐΐΐ 1 {/ουΐΐνΐίδ' 
«ρον, ή μ«ι μϋΐιιν, Αλλ' 3ρχ»ν ιιυμ(«1ή(. Βααι- 
Ι«*ι; &1 «ί τ^ κρ^ϊραί^ (ΙρημΙνα, κα\ β&βΐΐ ί'ία• 
βκιν αίρϊΐβθβι, κ3\ ^Αον Ιβϋίΐν μΧλΙον Ιχαν, ^ ^ 
%'ίί.Ιμιιν, χίί «£.([( ΑκοΜντα* λν β" αίΐ&{ ΐίιν 
κΐλιμον ιΐροΐτα, ηρώτ«< μϋλβν αύτίν βρχίιν συμ- 
βολή; μικρίν »ρο6ι1ντβ, ώ; οΟτω χαΐ βύτ4ν ύ; 
4μιιν1μ(ν«ν, καΐ αύκΑρχοντχ η«).ίμ«ιι Αγωνιούμι- 
νον πρββΟμω;. 'Κκιμαρτυρΐμΐνον χλ\ Ανβρώπο»^ 
χβΐ β(6ν, ώ( ούζ βίινίΤ, 41.Ϊ.4 μ3λΛ«ν άΐίχϊΐται' 
«{>Μ ΙχιορΗΐ, χαΐ Χ3Χ%{ ιΐναι ^ίιΟΧίτσι πιρΐ τίν 
φβον, ΑΧλ'ΑτνγΧΓ, !?'& μ)] ρι.<1«ΐΐβ χιορίΐ. Άνί* 
βίηΰχιν«ιμ<Μυηρώτ9υ,ΐφ33<ΐ(, μί] ΐ4 βιράΤϊυμβ 
4Λ»7Εά7!1 ""^ βΟτί-ί, τΐ^* ν[χην Ιχ(Ν'>» Γχί»^. ΐ"ί 

«ΓΟΪ ΡΛΐύΙιας λίγ<κ>;, πίμψαΐβΰβι;. ίφβιιχί μΓ,ί' 
«ύΐΐγ ^ύλ<7βαι τ)ΐν μ^^[^|ν* &ν Ιϊ φαίνοιτβ χινών 
τ^,-φίΛίγγοΐ μ(τ& μικρϊν, μή ν6μίί«ΐϊ ί-ιένβι. 
4λ*" ίκβχώρηβΐΜ »ϊν«ι ΐ^,ν χίνΐ]4ΐν κρΐΐ τ6 βτρβιί- 
ι<βν. ΤΜ«ϋιβ ί Ερ4ϊη( εΙιμ * χβΙ μ»-:* μιχρίν 
Άναβΐρί^Αΐ Λ\Λίς Γ,ύΐίβατο πρ6( τίι «:ρα':έηΕΕβ'/ 
ΐήν νύχια. Κβΐ β4βιλ:ϋ; 4μα[(ι>; ϊ'.^τ,ίαυνίν ιΊς τ><ν 
©Ιί-.ν μίϊί ϊή; οτρϋΐιϊΐ, Κράλη,' ϋ ϊ'; (([ν ϊιίηι- 
.3>£ι>ΐ1, τίΛ Άξΐίϊν, ϊ1 πϊρΐ Έΐΐβΐαν χιτί- 
, Κΐΐ ΐκρι^ιροΐοΐΐΐΐιυββμΐνο; Ιπολιΐρχΐΐ. 
λϋί:η ίπϊ\ μ)) 16ύιι•ι ί•» μΟ^Είν ίν β(βιι«λβ- 
νίκιι, ΐΓβίΓίΕίν γίο ί« άίΐίΐβγον ούΗν ίξη^, παρ- 
('πη'ϋΙ,Ί-.'.. ώ; ιΐ( II1^^&ντι^νηλΐίι3ού[ι«να;. Ηίλλυΐ'^ 
Αί <ιηίρ«ιν ϊ,ίτ), κοιλΛ ρανι)^! ιΐ}ΐ «Ιςι ΐίτρί τοϋ μι] 
ΊΜίΟϊοββ: παρήνίΐ Κρίί.η. 'ίΐίίΐ γίρ ΐΛΐχίΐρίι3ϊ•/τ9 
1χ(Ιν«ν, ιώβι; τ6ν πρίίΐ ΑλλήΧιυ; πιΆίμον χ.νεΐν 
Ί'νμαίΜν. Ιν'α&ιψ ΐίϋ'^^ϊ ΐΜ.ΐ\ς I^^5ιν. 1χ>(νων 
Μ 1.1 ΒΕΒ IV. ^^^~ 174 

;ι*ι>ιι1'*, ιί <|ΐιιη(Ι<ι «ηκΓκήι, ίΚηιιη ιυΐι 3ΐ]υ« 
(■«•ρΓίηιυηι, ει ιι»ΐ)06 βΙΙιί, ηβΐ|υί ί{>«ί> (οαιιηο.ΙαΓΒ 
ίίΐιΐιΐΐΐ. 5>Ι1 ιΙοΐΙΙΟΐίΐίΐ (ΙίΗΟΓίΙΐίΐ, >£ ιϋηΒΪιΙίίί ι1ί- 
ηιι^ιιιιΐο β>ιι<Ίΐί[α» ΓιιιΉΐ. Ιϋΐπ ρηι ιιπιηίΙ)ΐΐΐί11ί εβ- 
ιΐΐ'ηιΐιιιιι Ι Ικ'πιβΓ, >ηι1>ίειΐιΙιηιηοί βιιιιΐίοββ ε)ιΐϋ κπ)!- 
(ϊΐί3τη. Η.ιιΐΐ (υηι ϋΐί ιηηίι >ϋν«ΓΜΓί, ο« ί4- μκιηίβ 
ι»ιΐ(Ι«ΐ€6Γϋ, ικί ίρίιϊϊ Ιιοβ ιιΐ]<Ι(Γβ, δίΐ ΟηΙα ηοη 
Ε(ΐ> ιιΐ3;ίί ροίΡηιΐα, «(υιιιι ίβιϋ(ϊι>πΐ1ιΐ)£, 3ε <1ίΜΐΜΐ- 
κίοπίΐι»* Κοιιΐϋποηκη οϋΐιΠίΐΐϊ , ι)« ίιιΐΐ'^ΓΟ Ιι^ΙΙιιιη 
ρίΓΐυπβΙίΒΐ , ο( <1ϊ<: ιιΙΐΐΓΟ ριΐιιο Ιυοο ρίΓ ρ^ιιίαη- 
£Μ (Ιίιμοιϊΐο ϋΐβτΐΚιι , ^1 μ<>Ιγϊ& ΤΙ)ΐ'ω»Ιιιηί<3Ίΐ 
ρΓΟΜίΙβΙ)») : ιϊιηίΐίιεηιυο Ιιιιρ«ηΐ0Γ μνϋοΐΐϋΐ, β1 
βηιίΕβΙΓΓ! ϋΟρΪΑί «ϋικ'βη* , ϊΐ) ηοΐπ ιϋνρΓΜ Ε»ηιΐ1• 
Ιιΐθΐιαί. ΝΓϋΐϋΓ «υΐβπ) ρηΐίοπι οίιΙίι^ΙιαίιΐΓ, βΐ;ιΙ»πΙ- 
)(αε<Ιίυ, ηβε κβ «βκίιυ* οοιηπηοτι-Ιΐϋΐκ, Οη|«| 
(αηιίεπι ϊιηιιβΓίΐπΓ) ηιιιΐί,.ιΐ, ιυι ριικπι ηιπιροιιβη- 
(Ιαηι, ιϊ (ΐΐιιιιηςυβΓ«ΐί(ΐΓΓβ νμΙΙΐ, ΐ]ΐι:ΐ]ΐ Ιιιιΐιρί; ιυΐ 
ίίοΐ ιιιοΓΑ ρυ^ιχιρη Ιηΐίρϊ<!η<ίχιη. ΙΙβιιιιιιΐΙΐΐϋ ^μΙκΙ 
ίηιρβΓ.ΊΐοΓ, !« ΙιοΒίβηια «ΙΙι; ρβςΐι ρι^ΓιτΓβ ει ιιηΙ- 
εαοι ϊρίυιη ςιιιπ Ιιοϊίβηι ηιιΙΙβ , «Ι υτΐΐΐί γοΙΙ- 
Ιπεπί. ίϊίο ΙιοΙΙιιιη ςϊ ορίβΐιιιβ »ίΙ, ρτίιιτ {ιβοίαικ 
μΓθϋΓΐ«>ιΐ!•, ριΐ£ΐικ ύ(-1 ϊηίΐΐιιιη : Ιιιρη βιιϊηι «β ηοιι 
111 οοιιΟίςΐιΐί ίΐΐΓίοΓΟπι, κιΐ ιιι «ιιί ιΙΐΓϋηιοΓβιι• ηΐα- 
€Γΐ1υΓ (ΙίυιΙςιΐιιηιη), Οϋΐιιη ίκιαε Ιιοιηίν» ΐ-'ΐΐιη- 
ΐβΐ», ηοιι Ββ (]>Γ0, ίβϋ ηοβίρβίο, μ ρβιρβιί ίη]υ- 
Ηϊΐη : ακςιΐΒ |1ι)βΐϋ ΓΓβπ^βΓβ, <^Ι πιαίο πίΓΓϋΐί ■]« 
«ΐηΐΜ, »Ρ<Ι Ιΐΐ£6ιίΐϊ 131^(11 ) «ε «ιριϊιιιΐΊτ, ςιπν ίρ^β 
ηοΐίΐ. 04>0(1 ί\ ρτίοΓ ίΙΙβ (β ιηονβΓίΐ, ιΐΐο ίριο <:(ΐιι- 
»Λ %(»ύ\»\ατ, νίΐΙΟΓίιπι ίίΐιΐ ι]η3ίίϊ <]β [ιι^ϋίτσ 
ΙιαΙιβ.ιΐ. Ι1ί£ ΐΜβρϋι , ΟγβΙβκ ιι» ςβ ρυ(ΐΐίν ΐΝίΟιιαι 
«Μί ιΐίτιι. 8ί ρΙιΐΙϊΐΐΒ» ραιιΐο ροϋ πιονβΓί οίΊβΓίΙ, 
ιΐΐ μιιΐο π>ιιΐιιτη ϊΙΙιιπι ευί ίπνκΙνηιΙ), >ίά ίιι Μβΐη 
ΓϋνβΓίβηϋϊ ΐ'ίΐυκα βχβίβίβΓβ. Ιΐχι- 0Γη1«Β. ΝεΟ ιΙΙιι 
ροΐΐ ίπ Εοκίη Ββ ΓΕΕΪρίΕΠΒ. ϊί»Ι ρΕΓπΟΕίανίΐ. Ιιιιρβ- 
Γ310Γ ΐ]ΐιο<|οβ ειιιη ΐοΐιοίΐΐϋιι» βιιτι ιιγΙοπι Γΐρβίί• 
νίΐ. (:γ3Ι<^4 Λιίο ΐΓΐιι^αιίΗη, εΐ Ιΐηίιίηιο» ΕιI(^ΐ$α: 
Ι<Κθΐ ι1«ρΓ«(Ι^ιιιι, ίρΜπι οϋβίιΙΐΓΐ ίιΐΒΐίΙυί[. Ιιορν• 
ΓΟΙΟΓ ειιιιι «Ιϊυΐίιιβ Τΐΐίβ^λίοηΐο! οοιηιποπιιιιΐϋΐιι 
ΙΙ01Ι ραΙίΓΠ, (ΐιιηιΐ ιιίΐιιΐ ιιικαιοηΐιίΐο 3£<-ηι1ιιπι ΐί- 
ίΐΒΓΕί. Βγΐίΐηιί ΙΙΙΙΙ ιιιινϊςΐιΐίοιιβηι «ιυπιρίΓ^Ιιαι. 794 
Γΐίί€ϋβ:ίΐΐΓυ» , Ιΐ'ηιΐΊΊ'υΐ ίι:ΐ|ι•Μ3(θΓΟιιι ιιι:ι]ιιΓ(ΊΙΙ ΐ|) 
ηιαιίυηι ΙιοΓίΑϋίΐιΐΓ, ιιΐ Ι^ΓβΓι Οϋβινί. Ιλοι νΐιΊια 
τιιΐΒΐΐΒ 9ΒΒΓ0ίΕΐΐ(π ΙιεΙΙο οίνίΐί Κοη.αιιοΒ ΙιιιρΙϊι.'αΐ'ί, 
υΐ ϋϊ ΙηΚΓ ίϋ ιΙίοιίϋαηΐΙΙιΐίΐ , ίρ^κ ιΐΓΐιΐί ιίΐιι Ιιβ- 
ΐΐΐϋΐ, ει ιιιοιιϋΙιΒΐ οκνιτΐ! ϊγ.6Ϊ(ΙΪ3ε, ςυ^ΐί ηοιι γ<ι 
ρ;ΐΓν38. Βε«Ι ίπιρβΓίιιιιι ϊρβιιηι αΠίιι^«Γΐ-πΓ : υηιΐο 
πυιι :ΐ[1 ί[<ίΐιι>ι ϋυηΙιτΐΙ. Μ•) Β<1 ϋΐιιΐ: Ίΐιο'ΐυι• Κιι- 
1Ι11ΙΙ05 οίαηιίΐΐί ΓίϋιιιιϋίίΓΕν. ΤιηιβίΜ ι« »1ίιι«1 
(|ΐ].>ιιι κΐ 6«1 Ιοι^ιιβηϊ, «ι ιαϋΐιΐϊηΐΐ , ιΐιοηΐ, ίϋΐ|ΐΐ£Γα 
» ίρΜίϋΐ ϊϋ]ιι1ιιηιιιι, ι)υι) ρ.ιΐχηιυιη ιιιιμί-ΓΪιιιιι ■ 
ιαρίιΐίϋ ΓΡΓίιμνΓΐ:! . «ιιιιι<]ΐιβ ιιΙοίΐίΑίιΐΓ : ι-υιιι ύα• 
ΙιίίΟιίΓ, υπ ηοιι «οΐιιηι (ί ίηιριτίιπη ιιοη Γνϋΐίΐυΐιι- 
ΓΙΙ5, ηυοιΐ Ιβιιΐΐ'ΐι ροΙΙίαηΐιΐΓ, ϊβύ εΐΐηηι νΐΐη: ε]υΒ 
ϊιΐϊΐϋίίβ ΐιΐΐΙηίΕΙιΐΓΐΐΕ <»1ι. ΝιιΙΙηιη ε! ΐυ^ιιι Ιιοηιια 
οιιιιιηοιΙιΊ, ΐι^Γ(θι|ΐιβ Βιί», οιηιιίϊ 1ι;(:ε «ιΐΙΙΙείπΜ 
ίίΓυί , υί ροΐίιιι ϊρίο ι^αοΛ ΓβΙίςιιικιι «»ι ίηΐ)ΐι.-ηϋ 
ϊΚαίΓΕ «ΙενοΓΕί, 5ί λ^ΓβΙίι β(1ιηι>ιιίΐίϋιιίΙ)ΐ)ΐ Ογ>1ι 
ΐΓβΐΙίιΙεΓίι, [ιιιΐϋ (οβιιίΐαΓυιπ ε««ο, «ιιιϊιιΙιιιιι (Ιβιιιιιϊ ^ Ιϊδ Ι0ΑΝΝ18 ΟΑΝΤΑΓυΖΕΝΙ 1"Γ6 ρΓθΓυί»β«. ΙΙ.Ί-ρ, οι |>1υη υικκ ηϋιιιοιιιιΐιβπΐ, ΑπιΙγφ- 
ηΐΐΐιι» ΛιηιίΓΓη μχρπιιιι ιίιιο ΐΗπιοην ϊπιρρτ^Μτβ 
ΓτΙ1[ΐΐ|ΐιι-η9, ιΙ1ι:4(> νλΐι-, ΒοΙνϊι. ΟγλΙϊι ρ^υΙο ρηί( 
^^ιι« ΤΙιβΐΐαΙοιιΙ» (Ιίκΐ&ίΐιιπ, ^υίΐυϊ^ΐΐ'η Λ•• ία- 

βτίτΐίι : ΐοιιι ηιιίΐιιιι ρι'ρϊΕΕηΐ. ιιΐ {αηιΐη Κϋΐι* 
Μβΐιιιιη •!' ικϋΓίΐ ίρ«ϊβ ίΐιιΊοΐΙΐΐιΐίΙχΗ , ΜΓΟίΙ^κΐ• 
Τιιπι Ιί(Ι<Ίΐι αΓ€Μΐΐ£ΐ, ςυί ιηΐιΐΐ ριβριιυηαηιιΐ,; ιι«• 
€υτΙΐΐΐίηι Γιι<'£Γΐ>ηΙ. α{ ίΐι ικΐιι ΐιΐ(;''ϊ<ΐίΓ»ρ«Γ«ΐαί. 
Κ» Μ€αη«1υιη ριε» ΐΓΜ»ίΙΙυΓ. Νμιι οιιαι Ιιι «α 
βΐΜίηΐ. αΙ ηιυΓο» ορριι^ςπλΓΒΠΐ, ρΓΐ>(ΙίΐιιΓΐΜ]ΐιι! ιι^- 
|»Βΐη ίη4ν άηΙΙΐΜϋΐι, 6Γ9ΐ•β Η.ιΙηβ ηιίπιονϊι, ηιίίικι 
ίπφΐιιιο ΜΜπιΙβΓοηι, ΐΐιιΐΐιιιιιιιβ ίπυοίε^ ίϋ <*<» 
4ΐΓα«τιιπΙ (ηηη «ιιΐιη «η»! ηΐΐί ) ϋΐ ο^υΐ^ρΐτνίο• 
Γ»4ιΙ«Γειιΐ. Ι'ϊχΙον! ρΓχΓ^ΐΐιιι ιιγΙκπι ρΓΟίΙίίαπι ούα• 
ίρΪΓίοΜ , οιιη ρΓκ»ίι]ίθ <ό(ι1γη νίιΐίι, 9^(1 ιηιΐΓί» ίνη 
ρίοιίηιίι κιιιηι Β^ηκ μ ίη1^1I^Β«ιι«. ϊο ιγϊοβι 
ΓΜΐΙοηβ κοιίΓΓίΐ. 5ίπ)ίΙϊΐ<^Γ I})'^:9ιι[^ί ύιίΓοηιΐ , >1) 
■(ηρβτΒίοΓβ ϊη ρτχΜΊο τ«1\αί, υΐιΐ ητΐιβιη ϋβρίβιη 
ΜΟΜΠΙΟΙ• ίρκΙ ηυοι^υβ Ιιι ατοειπ ΓεΓι;)[0Γηιιΐ. ΟηΙι;» 
■Ηιφ ρηιΐΐιι», ίη ίΙΙοι ΒϋΙιικ- ι^ι Γιι^ ρα*ίΙ«ιιΙ»« Ιε- 
Ηΐιϋίι. Οιιιη Β Ιηιτί Μ Ιυβηιπίατ (βτχ «ιύιη ηοοιίυιη 
κροΓηΐη εηΐ) «Ι (.}χϊϋΐι$ ΓΐΐηιΐΓ ηυΐ'ίϊΐυβ ε&μι, 
•αΙ>ιΐι> |>ΓΧΐϊ(Ιϊ.ΐΓί! »ηιι* ιηιΙίιΙβΓυπί, ϋ>1ΐ ητ^ρΐι, 
ηΗιΙΙ ίικοιηηιοιίί |>«ΓρΕ»ιιτοΐι. 795 ^' αοΐ^ηι β( 
Μτ Ιη ροίβιΐΐΐοπ) «βιιίΐ, ρΓκιίιΙιυηι, «Ι ΗβςηιιΙυ- 
οη ριτΓκιηη ΰηΐΜ, ιιΐίιιηηιΐ, Β^ηι|( υηΐιιιιι *ρ(νί'λ<.1 ίκρ\ τί;4ρχη; «ύΐη^ ΙκιβαιΑΒνΐιν,») 
ΙβΜΟλί 'Γωι<α!ο--ΐ. Κ»( νη γι Ιχ«Ι>ο•> ^> βν««|ΐ• 

βολιΆί.ϋ.-Εΐ. Τΐίιΐΐιΐν ϋ ιίιΐν ηιίΟιβΟατ μι/'^*- ^^9^ 
ιίΐίΐ*. ιί>; άηάΐ} ηάντχ ιυβχ:υά^(ΐαί, ίνα μΙλΙ•* 

αας τβν ιορβινίβΜίν ηϊβοιτο Λϊΐΐψ, τίτΐ ιΓη;» 

ΐ-^τλ'^ΐ ΐΗ ΐον (ίΕίτιι Ιΐ-.αι. υϋίί γ^ρ «ίΐ* ΐ«Ιΐ 

Οιίοι τύ ιΙίίΐΒΐ» ώς ή«άτι;ντ« τ^ 4φ«ι. ΤαιβνΜ 
χαΐ ϊτιρ' Ιΐτλ πλτ'ϋΐ ΐ^ρϋΐνίΐΛς, χα) βυνι^ξλ• 
μ«νο{, Ακίηίϋ, 'Αοάνιι* '&Ν^ί'ύιιχον τϊ^ χ>,<(ΐ;)-ν 
μ(τΑ βα^ΐλίΜΐ τ<•ϋ νίΜ ΐ(•ΐαΙιι:ύ«. Ιίρ41ηί Μ 4ί(- 

γφ Οβΐΐρον <! Α βα3ώ4ΐ<( 1«ηρ>ν )χ Η«9«>λο<^κκ* 

ήχιιν Ιη' {χ£ίνΜ( μΐΐ4 νίν κΙι^Ακων, ΆίΐΜν β 
ίχιΐνΜν ;ιαρί)Τ(ΐ^έΜιΐ«, χαΐ κμνναμίννν ηΐι; Μμ 
μβλίην, ιί^ι^Ιαι ΐΐίβΟαι τήν &Χωΐΐϊ. 'Οιηρ Μ] )»\ Ιΐι(3ΐ1ιι, (Ιί<ι»ίίίΐ ; Ι,ϊϊϊιο Ιιι ειιιΐϊρ«<:ΐιι βιιο ΙυιΓίιΐΜυ ■:Ε»^ομ(ι;(ιβϊ, «ο^; τ» ηροΜβΰβ» ^γϊ Η νΐΝ»(«* ν«ΙΜ )Η»ί(, Μο ιοΙβη φΐΐλ ιυιη γμιιΙΪμϊΙ, «ου 
ί[υΛΛ οίίιιη ΑηιΙη>πίθθ *Νθ •|ΐα4 ΰιβίοπϊΐπ ιιαη 
ρ>Γνχ ΐϊΙιιοΊΐιΐΙ» Ιρι) λΐΐΐΐύτ [«ιϊ^ιγΙ. βίΐηιΐυ *!α- 
Οοπι $ι:ορ)>ιιι , ϊΐιι ]"ηΐϋ αιι^>^ικ ΐΜΐ'(ριατυ>η 
ύυοί ιη3ΐηΙ>*ί1. ΐ^ιιί <Ί ρΓΟρΊτ ικ^ΐΕΓίβϋ) ΐαηιιο• 
Ηβη ιυΙιιβΗβ , «Ι ιΐίοςυ)* ι>Γθμι«Γ ΙιιιιιΕ ιαΒυιιι 
•Μ0Π1 Ίτι ΙρΒ3 τΐ3 ϋΐΰυΐίΐι. Ούα ιηίΠΙί υτ1ι•-ιπ <1ίΓΐ- 
I |ι1ι>π<1»10, Ιΐι»'η<(ηι^«ηι , ΟΜη^ΙπΙαπίηιΐΒ (<ΐΓΐιιϊ$ί[, 
Ιιιΐ-οΙίίπιιη ρ3η ιπβιΐιοι , οι ρηΒΐ'ίριιι , ίυιιιιιιι 
Ιιΐοην , ιιονο ΐΗίπηιιιπ ΐΒΐιΙΗΓίν. ιιιιιΐ* ^ιρι-ΙΙίιοΓ, 
|κη)«0 II1^Γ^^ιΜ1I). νΐ βΙΪμ ιιγΙιο ιΙΐΗίρίΐΐιΐΓ. Ε|[«ο- 
ΙϊμΙιπιιβ (|ΐΐ{Μΐιΐΐ α•) 9τ(1η γοΙΙγιμ νοιιΐιι^ϊι-ιιι . ίΐιί 
-ΐΓΗιιηυιΚίΓ. Οι,ιΐι^β ΙιΙτηιο ί««ίβηΐρ, ϊιιιροβιιο Ιη 
ΒΓς'πι ρητΜιΙίο (Ιοαιηιη Γβ^ϊΙ. ί^Ιιια Μΐ1|;:ι«ί1, ηιι- 1χι>ιρ«ιηρϊ(1χΒίνο\<ΐ. 'Α3(Ιαί Μ *\,χΛνηί, έΜ»*• 
να* 1η\ «^ ΐ'^Χ'Ίι '^^ Ν^Ο(|ρο'^ν βύιΐΊ* ηροοηιβίν• 
τ«ΐ, Ιμ: 4καίτ,βαν, χ«1 Εηη(η{ ραομβ' ^,* γ1^ 
οίβΙΐ,ΙϊψΜ; 1^•ηί 1*Λ.ιύί. Λυνικ^'ΐ β^ι Α η|Ε «Αμ( 
Λρχιαν, αίαϋμ^νχ ^ίΐι ■Ίί'Λΐ/αΙαν, 1)>ώρ«ι μλ* ϊι* 
Ιι;1νουΐ (^(ων ιη»ί τ;•ρΊ &Λίν, {|ν'4> ΐϊ -}νΐ«ν Μ*|^ 

Ε(ν ΙηΙ τν ^ιψι», Κ»1 «Ι «κ Βυζαχίοι* «^ Ρ•- 
βιλ^ω« χιτβύιΙομμίνΦς !ι«χ4βΜΐ φροι«^'^ «( {{«Νμ 
νοντα ιί^ν ηΐλιν ΐΜ^.ι>ιχνΙ<ν, ΑνκχάφΜν χλΐ «ίην 
ίπί %)}> Ακ^Αν. Κρ1ϊΐ)ί 44 ΙΐΗΐ ΐί^ν κϋΛ-ί *1χ(ν. 
Ιχώριιΐπ' Ικ(Ινοι>ΐ ΐΐΒαρ;,6ημ<- /οα: Ι:ι 4η& ^( ΙΙΚΒ, » ΒΐιΙηβΙη νεοΙΟΓΪη ρΙυΓίηΐΒ, Μιμκ »ογ- ο Ιτ/τ^τβ βέΐκ τΐχ Ηνί> 4μι<ν4μΐν«ΐ Ακ^ τΜ βύρ- 

ΙιΙΟΐβ Ιιι (ΐϊΐΗι «ιηοΠυ•. Βνυπίίιιηι Γΰνίτ^υΐ Ιηι• γον ■ ϊ^ν γ^ιρ ΑνιζιοΜιΙατΐΟΐ ( ά/^β. 1^ αύτίχ* 

(ΙΜΝΙΑΓ, (Ιί; Μ(ΕΜΐΓυιη Γ«^<! λ|^(ίιι4^η <ιιιχ;γΊ| : λ'ΐΐ' 

ΒιιΙβγγιπ ΐ|π|ρρ•: εχ οο ηια,'«ιΙ<ιιι!ΐιΐίΐιι «'ΐριυΙΐΒΐ , 

ηυυ<) ΙΊτηκ Ιη «Ίακ Γβ^ικιπι ϊηορίπηίιι ΙγγιιϊιιΙβϊ, 

εΙικΙβΚι Η {ΓΒνΐΗΐιηαιη ΙιιΙιιΙϊγβιιΙ. ΙικμμΙβΙ οιι;ιι) 

Α1ηΐΒΐΐ4ΐΓΐ>ηι ιηηιΐΐΐο. ιιυιι ϊυορΕε ιιιιΐιι, κΛ πιΐβιν 

Ιιιιρ«τΓίΐΐοΗ* ΐΓΠίρίΒΜ Ιι^ιΊμγοϊ : ςα« τ«» >ϊΙι«- 

ιι>Εΐι(ίί»Ιηΐΐ ιΙΙηηι ^ηΐΐΙ»)ι;>ι . ([ιιΙβ ^υπι βΐ ι>ιιΙΙβπι 

πη»ιη ίιβϊΠΙι» ιϊιβιΗπίΐΛΐΙι ρηΙιυΐΜΐιΙ, Ιϊιιιι-ιι «ιι• 

ιεηρΜι ί«Α«ΓΒ >!■ «ο•Γ«χ4Γο(ηΓ. ΜΙββα ΐΐίίιιΐΓ Ι^κ»- 

ιΙιιιη;, ρτΐηΐϋΐιι ηοΐιΙ^ιη ιΐε ΙιιηίΓΜί^ΐιΕ Ιιΐιΐχπιηιιιι 

ιι?ΐρθ(ΐ4ί( , «Μΐη ηηι 8Ι1Β νι>1ΐιηΐ3ΐβ ί.Ί'ΐιι» , )ΐ'>1 

ιμβοι ρ«ί «ΐ ρη^οπιπ, ο-ΐιρίιίίΐΒΐιΐιηι ίΐιίβ ιηοΓΐπι 

(ΐ:η)Γ«. 14»: ΐΒΐι>€η πι^ίί ίίΐυΐ ρηι^ΐιτ ΙΙΙοιιιιιι -.ψ μ.τ^6ϊν άνί^χ(βΐ«ν πιΒϊίν. Έηΐίϋ χαΐ ή Λλ^λ 
ιίχκϋ, -.ί<ν μ}< ψ^■^ρX>ι κ•Ί Μιχροί«ν*«ν «^ V- 
χονίΜ, ύι^λνιν ύΚρ4>ΐ]( χαιί ιοί; όρ»»υ(, μΙ 
«^ ίπ'Λ μίνιηι Αψί'κΊιιιιας. Ανΐιχ.ϋ ίί τί γίνΐΝ* 

ϊΐίριΐνϊκ; ίι ϋίΠ^ρ'^ μτγΛΑΗν βίϊΐο; Μΐίης 

βυμφορίΜν. ΈηοιβΙχίίΐΐνϊ αβέντα, &τι<]β*ι -Ηρι • 

Ι ΐ ητ ΗΐδΤΟΚίΑίιυΜ ίΐΒΚΒ IV; 1η 

ηον 1ξήί•β4 γνμνΐν μαλιβτα ίν ^κμ% τον ι^τιμώνο;. καντ<ί=α•ι ιΐ4Μίΐΐ4ΐ«το (χ>Γ 1:ώ -[Αϊ ΰΒ(ιλΐ(ΐημέ- 

ΙηΤ^νΐΐο ΙξβΙηκ. ν^»^ 1*1 -^ν άκ^ιηλιν κι- 
τβ1)*ών, »ρ^ «Ιι* οίιίαν Ανΐ);*ΐ(Μι. 'ΚΙίγΐΐο βί 

&«ι1(ί; £} «(; Β.>;^ντιι>ν Ιπανΐλΐιίν ϊκυνβίϊΐχβ 
Ανυίτο (ϋι ΐ1ρ< «ων ^«^ε^^ηιν {^ββον Ακ|Μ*€4χτ,«9ν 

Τ»γίνζμί»ι;ϊ, Κϊϊ (ΐίγιίπ «οΜϋΐαβ^ν Λΐ)ν γϊιν «ί- ρΓΟ νίπΙί ]ο».ι« τηΐ)ΐηιιιη, εΐ γιΧγοεγβ ΙιϊτΙιαγο), 
(|ΐιαι1 ΓΗ«Ήι>^)Μηι, ί( οοη^ρϊπΐΓ«ηΙ. Ε(<μιϊιμ >4 
ϋηΐΜ ΕΓ^ριαί ιιιΐΜΒ κιιϊιιιοτρ, 6Ι ιΐΙ ]ιι»ν^η^. 
0•Β»^νΐρβ ]ϋ>ΐίι<ιΐ(ΐι «ηΙυίΐΜΐ, πηη ιίΙ>ί ιυΐίβΐϊΐΐσι 
ΐΜτΙκίΓΟΓαη κηυϊτβικΙ•!» ίπίκο, ΐ)ΐιοΐ ρβΗΪΐΡβ 
οιίτηΐ : η«εβ9«ΐΗο ιπίβη II) ηιΙ, (|ΐιο Μ ρηκηΐΙ* 
Ιν«•(ΒΤ, ρΐ «Ιιηιρι•, ιί ρ,)Μΐι, ΓΐοιρΐΓβτ. Αιΐνβηηι 
Οη<«ιη |£ιια^ κβ ίικΙιΐΓϋΐη, ΐ}ηΜΐ ίη ρΗΐΜίι «ιικ- 
ηΜ>4ϊΐπΓΐιιη νΐϋβιΐϋί ^ Ιρβί ϊηΐίΐη 6# Ιιοο ιΙιγβ €θΐι• 
Βίΐϋ, «ιϊ λΛ Ι>•γ1ιιτμ (η Ήιηι-Ιϋΐη ηοΠο ηιείο, βο 
ΡΓΟ ΙιΙιίιΙίιι^ Ιηιϊίΐ'ί«η(«β ))η>Ι)ίΙ>βπιΙφ| , ΜΓαη τϊγο 
η>η}«η^ΐ. ΙΙοι; ΙΙβη ροιββ. βΙ ρόηιοϊ^Ε *ι1 ιρ|ΐ>η. 
ΙΟΙΒ ΐτ'Γβκιίιιιη <»ηιΐΙΐοιχ ρίηΊϊπΐιιι- : 796 ('Μ 


» ^Ίί», )τι μηίίμΕβν κρ6ψ»αι<ι «ίιϊοΟ «ρΐΐ ί»» «Λ». 

^•(μ κρλ; Βύ«4ν, «{)ώτα )^ν Μ^Ι ΤΓβν βαρβάρων 

ΐϊνϊ|•)«ι. ϋλ' αϊτοΟϊ *)^' 1•υτνιν μ«γάί9ΐ ^■^■ί*μί. 
»«<ν;, 4γϊ« άνίοχζ ««»Λ. Τί.ϋ« ίί ν^μ^αΐνιη, ού 
ί«1ίλ«»ϊ»Λ ΐ*;!. ίχ(Ι*Μΐ ^ώ»«^ι!■^ ιί (ιί ιό ;λ1) βΰτοϊΐί 
Ιίέίιιν «ή: κ1(ανις^Αη«ι1ντι«, χβ\ -{ών 4Χλο- 

1*ί»»νί, «4 βι.ιι^*.(,-.β>ί>ι. ΕΙ τΑρ Ιί^λ^ΐο Κρϋης ιπκί* >Ηη)«ΐ)ΐη ρΐΌνί(Ι«;ιη(υΓ; ηηοιΐ $1 ϊΙΙβ ρΓο ίί- 
ΚοΜλιο βτφρΐ, (ΓίκοιβΒ ίη ΗΗΙκροιιΠιιη ^«ιΐυϋΐα- 

«Γβ, α• ιιΛτβΓβ «οηιηκπιΙ ηοη ϊΙπβϊιι. Ει Ιιοτ 
ιηίκίο βοΓΗΐιι ϊϊΐϊΐίοίΐρβ ΙίκΜΐ εΙΓιΐΒΟΓβ. ^αα<11ιI 
ϋτ>1» ρπτνΜΓβ ΙΒ ιη!!)»!»!*. ήϊιιίοιι ^βΜΐ, οοΐιΐβ- 
γΙι (•ΜΜ•η ««4ιη βΙΙΙ, «ηιη «ιυΟιίηβ Ι»αΐπ *λ- 
III• ΕΓΐιίΗί), (ί |ΐΓ£«Μ• «υηι εορίΐ αΟ οΙΒοΙοαι Μ- 
£(;Γ« ΒβηιίιτοΓίι , ιυηΐ «Ι Ι^ιι^ϊΓΟΓυπ) ορε ιηοΓοι » 
Iη^^^ι> ΐΟηΐΛ ■ΙΙΐΜΗΜίβ ι.Ίηΐ> ιηιιΙίΙκιιΙΐΒβ , 
ηυΐϋΐ*!» 4υ«τβ ^υοεβηςοβ νοίιιηίπΐ : «Ι ΙΜ Ιη 
Ι)(»Ι«) ρϊυοΦ* ΐΗίτλρίιΙβ ίλίΐο ίιηρΕία, ιΊί τΐΐιη ■ϊ-ΐς Κΐ^Μμίιψί ηΑΜκ ίιαΙΛύΐΛί, ιαλ τά 5!χίΐβ Ο «Αβτΐίΐΐβ ίιη^ιβΓίΐοΓϊι ϊίΐί Λ5ΐ ΐοηιΐοΐΐΐιίΐίί, Γβϊ- Ι ββ<4!» )ΐκ4 νΛί ν•»»ΐ. »*« *ν βΟτ^ ί«Γ.« ^»ρ. 

Γν» χί 14 {.•>-» ίϋίώίοι, Ν^ «Ι ίΐρ««•μίν«. ιΙ β;- 
νβΐΐ*. Α»*«ίϊ«ίιο. ΙΙ^Λ; μίν •όν ίβι/νβ», ■»ίθι(Μ,ν, 

λ«ι1((ν, οννοίρεβίβι ούΐψ τιρίς τ4 χωΧ^Είν ιο^ί 
Ρ»ί€&ρ(Λα&5ίία;, όΐΒϊ ΐ-.ϊζ π^^< -)], βρ^χην ι». 
ριιο'ίβίαι. Τι,ΰτο ί' ίν γί.οιιο. ίΙ χρΙ.|ιατα μ^. 

Αΰ«4«μ1νγ<ρ Ι&ιηριΐΐ ΐ^ΐ νβυιικΐΐς (υνάμίν»:• 
βί'νβαι ίΐ χρημάιων 1^ ίν ίΐν ϊρβ^ίίΐ) • {,» (1 μ1 
β3ι1;πβρ»9;<οιτοδβ« βί>νϊτ>]ι, ΐριήριΐί ΐηιιτήβι: <]υβ ββηηιΐκ «οοηΐίΐΐίη ρ•Μιι« μι. ΕνΜΐΙΙ ιιΐΜίη. 
ςιιϊί1ιΙ»ιι, ψιοί ει βΊ Ημ ορ«Γΐ» ιηίηΐΜ »ΛάίΛ\ίι 
€ιιαι βηΙΐΒ Τπαο^ί, υΐιΐ ιβ()«ι ΙΙΙί, ρυΐιΐίη Ιζΐΐΐία 
ιϋβ» (οιιαι «ΕβηΐβΓ. ρ1ΐ)Γίιηί<ιιιε ηιοηαΐΗ κΐίιιικίο- 
ηιηοιίΓΓίίκο . >1ΐ)ΐη ψβτ βο5 ιτ^αιίι, Ιβ^ιΐΙι Ιηρ«• 
τΛΧνΗ ρΓοκηυβηΐίΙιαι, «ιηηκ , «υ» ιιιιίςιιβ Ι)ιιΒ««. 
α<;ΰΐ3πι:ΐΓΐιηΐ, ΟβιιΙβοιιχίΜΐο (;ηΐ>5οΒηιΙιιηι ρ(Γ ο»- 
ηϊ*. βΐ οιαηίιηοίΐίί ρΐΐ«πι ουηι βο ϋοΐιΐίΐίΐΐιϋχιη ι π• 
•Ι Ιΐ 3(1 Ι>ΕΐΙ[ιηι ϊΓΓίΐίΊιΐΓ, ίρίί Ιι^τΟαιοπιπ) ^Ι»ι1ϋ& 
ίιιΜΓΜίΐ), «ιοηΐΊΐιΐνΜίΐηιηρΑΐΕϊηΕΓί. Α]«ι«πϋη> 
ΜιΐΐΚΐ Ιΐ^ΐοβ ΙηΐβΓΓΟΚίΜβ, βςςηυ »>)ί13 ίιιιτΙΙΙ- 
Ε«ΓΕΐιΐ, «υκι ΐ)ΐφΐίϊΐ.-ηι, Οηκβ Ι11ί« ίοΐβΓρκοια• 
«ϊΐ , ρθριι]ίΐ|ΐι« ρϋΐίιίοπΐΐη ρΓΟ ^ιι^υΓΐο πΐ3ΐίπιο 
ΗλΙιιιϋ, |)ΐιι« Ιρϊΐι ηιιι ρΓΟΟΟϊΐιιΓίΐιι ; ςιιο<1 βΐίΐιη- 14β«'^«( τ(.ΰ( Ρ»/,αά(Λνς ικ]ηΐΒΒ|4-•βος βλίιηιιν, 1> " '1«ιι>Iπ^ <ηηηι>ρΐυί, ηακ Μίί ειρβϋΐηιιΐ, »ιΐ3- Ι 

ί ΐΜρΙί«β*?14«η(. •Αν ί1 μί; ΚρΛληϊ ΜΓ-,ί) τλ,ϊΝ 
1» (£«'.« ηρί; *|ΐι;οτ1ρου<, ι'Μνβι γ4ρ χ^ΐ ούϊ'.ν 
ΰΛ' *Μΐν•υ Μικο-ΐμίν*» «ύ |<ΐΜ|»έ ιινα. ιΙ μ») ή 
ίβροΰβ» ϊιίνβμΐί ίξιρχίΐ 1«•!Λ*!»*Μνβγι«[ί«ιν(4 
ίί*ντβ ΐΝηΓν, Βήι χρ/|βίΐ••! ««ι. «•(; ^ρ^ρ•>ις 
«•Μ^ίτβΜ Λκ' «υιών ιπρ•κυίΜτ»Μ<, 5Λκ( βγ(ββαι 
βΐ Αιι ίβίλωβί, Βαν ^η ηνλΐιυΐ Εντός, ΑφΐίβΙ^ ιρί- 

Η1μ(« χίοΜίνΐιΐ ή ^ΐίϋοι; πιραί^ναΐΐ ϊυβιτίλίΐν, 
Ν•ΐ συνττίβιΐΊ κρ"^ *1)ν «ρΑ^ι*- βίΐ]ΐ)ϊ^ν <ί τ< χαΐ 
ϊοι&ΐϊοι, έκϊ'ί^οί (ιλλλ«ν «ρΙ{ -Λ Ιργαι, Έοριής 
1[4ρ («Μι βιιμ«9ί«ί βγ«μΐνιΐί 1ν Τρινΐ^^ ιοί; α^ βίΐβιΊ, Μΐ»|{ιΐΜ|)ΐ6(1 ίρΐ<ρ«Ιϊι<ί«ιιΙΤΓ!ΐ£«ιιΐϊ, Ιεμίο•-- 
«ίΐιιιίΐίι. ΙηικηΐϋΓ. »£ηνί»ηΐΛΐΕΜιΐιΐΓαιη ))ογ- 
ΐϋΐίυηί «ι» 1ΐΕπΙ|ηΐϊ Αογ«ι ϋθΐΐ)Πΐ<'ύ»ίκ'?. «Ι ν^ΙΙα 
ρΜΐιηΐΒΠ >4 ηρριηίοΐΒ εοπΓοτ^θ, ηιϊΓΐϋΐνίΐΕΓβα• 
οίΐιι» εΜ, γ;ιιιι1 »α ροΜβ 1)ΑΐΊ>«Όβ π-ρΗιτιυ^ , ηβ 
Κφΐηΐιιοι, Ει ΝβΜοι ΗκοηλΚιΙο νΐΐΐΐΓ^ηΙ. «1 λϊ- 
βίη^Ι ιβ βιρ«41ιΐ<]•ΐ('(η ηινιίεπι ΙιμγΙιϊγΙϊ ρΓηΙιίΙΐΡΐι- 
ϋΐ) (οιι^ΐϊιιιίΐ. (ιαιαίι^ηυη III ΗρριιΜ'ΐΙο ρΐυήΐιιιι 
ϊϋΐιίί Νιο ΗμιΙεηι εχιι^πι» . ιιΐ πΐι«τϊΗ*ιη Γυηι 
βιιίΓβ 1ι>ιι^ οκιυιπο^β φη^α νιιΙρϊΓβ , 111ο ΐΟηο 
«ιραιρνΙΙ : ροΐυίΐηαβ (ηι^ιΐ"» ■ β' Βίνϊΐαΐΐ πνϋΐι• 
»)π)ΐιη ορ«ι ΓπυΙιη Ιιΐιππ!, ΠΊΐιΙΙοηιιβ Μ*•; ΤιΊίΓίΙ«Γ 
ΜηΟοτκ. ΰχΚΓΜηΜ'ΤΒΐρίΌΐιιΐΗΐ ΐΐηιίηριιβηιηιι ίΤί ΙΟΑΝΧΙί ΟΑΡίΤΑΕΟΖΕΝΙ ΚΟ 

ίττ<\ πιρ^ιι Ει' ίχεΐνων χιΐ ίων ρασιλ^ω{ (ηομίΐΜν ^ρ|1Γι■^^^ι1ιιι«ι■ . 797 1<"^"' ΐ^ί'""» ΚοιΠΛίιϊ* υΐΐτβ 
|ΐΓηιιιΐιΐίί«Βίΐ, βι ΐ)ΐιχ ϊΓπιίΐ οΙ'ΐίικ'τβ ΟΒοΐ-ιατζΕηηι 
Κι-ηυΐΓΐΐ, )ιζΕ ιίΐιί ύύΐα ρα»χι»•\ατ\ *ΐ)>ιϊηιιί»Μΐ. 
νΐ)ΐΓ« ΙΕ ρΓοπιίί^β Ιαηιυιη 4ΐβιΙι-€υι ϊΙΙιί, μ (βοι-ιί 
ΧΙΟ ίηηκ-ηιίϊ, |ΐΓΓΐπΙνϋΓ« ηοη ρτιΐΜ•. ||30 ά^ αιια 

ΙΙΟΠ ΙΧΓΚΟΙ ίηιΙί^ΙίαΐΗί ΪΠιρΐΤΚΙΟΓ, ΐΙιιϋΕΓβ *ρ^Γ»βΠ9 

πι «υαπ) ςιιιπ) €ΓηΙίβ »<<«)(ιπί^Iππ^Μι ίΙΙί Γηιαυο- 
*Ϊ0Γΐ-ηι ίΟΓΕ; (|ΐιί, υ( Ιιοιιιο ίιιιίϋυί «[ ίη»ί<1ί(κα« . 
«ΡίπρΓΓ «α ιΙΐΜΐιτΙιΐΓβ πίίΜιΐΓ, ΐ)ΐι« ίρίϊ ΛΙβιηηϋΓΟ 
ίίιΐίηιιρ ριιμυΐο ναΜβ πιμΙικ-ιιιγα μιιΓ, Νοα βηϊ'ΐι 
Α1ι.'ΐ»Μθηιιιι ΐηΐιιιΐι ροικΙεκ. υΐ ίΆΐ Ιί«ο<ίν\<•ιακ* 
Γ.•π)ΐιιΙ[ΐίι«ΐαΓ, Μ(Ι ίη ^«ϋ1» ιαιρρπο π#Γ««ητίί) 
ΓοΙΙιιι:αι« ρΜυ^Ιαοι , ιιίΜ<|Ηχ &ϋΙκ ίρκηιβΐ ηιίΐΐΐϊ- 
1]υ*Μίρ(η>(Ιπ ΐοΙν!!, ινίΐιυΐι η«ιηίη«1. \>ηιιη ΐιίΙιίΙ χ>«1 γνώρην, καΐ ιΐ[ν «ΙρΓ,νην Ιχ «ανΐΐΐ τρΦη» 
■Ηΐ* «(>4< αίιτΐν αίριΐββαι, Τνα μΙ] (χ7(»ίΐ]ΐωβίνη<, 
Αΐΐΐΐ4ονται α''\ο\ ΐιαφβιρίντ•; ύιιί ιών ^α^€Λρων, 
χέΧ Ιίίονιο ιηΕθιαβα! αύτ«({, ΆίιξΜρον Λ ΐώ» 
%ρίβ€ίαΜ «υνίαν«|ΐΙνΒυ, ιΐτϋν ([ρημίνων Ιχαΐον• 
σιν, ΙηΙ ίγν«Ιν ΐΜίνΜ Ιφανβν, ήρμ^.νιυτν ούϊΐς 

ϊ/ϊυυ τί|ν Αξίαισιν, (οί β^Ιβι μϋιβη ίυ«ιΐΐ)ιΐΤ« 
τί]ν -ρίξιν, Βιι κ•\ μ>ιϊ' ί^' Μζ 1ρ(ΐκ<Β]κνκ, τΑ 
β9ΐβ'' βυμβ«υ1ΐΐύφυβ{ ονιοΕσοντα. Αΰ^κβ ΐί Ιηιφν 
ψιβάμ*νοί, ιτβ:\ »!ιΛς ϊξίημχι τοίΐ{ ηρίββιις. Β4- ΙΐΜΐιηίΑιΙ Λ1ι ιβικίηιικ ίιιϋιπΛπιΙϋη Μΐί» τ^ιΙ^Ιιαι. βι'•ιύΐ ΐϊ ΐίΜ•Λνοί ΔςηρηΜμιος ΕΙςαιτο *Αϋ{•ν- 

(ΐ>4ΐ τ1;ν παραίνίΦίν. χβ\ ^ϋλ»ιι« ιηρέχ«<4α> 
χρήμηα ϊΐρίί ϊή* !Μρβ»Μοή», ύβίρήίβη «, β»»- 
νήΗΐβαι νβμΐβϊ; 4««(ργιιν τ^Ις βαρβίρονΐ, τ•5 
μίΐ ■|Ί.>}ΐ«ί<ινί χβΐ Μυβ&ϊΐί ίτηίντ^ί ίιαφβιίριιν. Ιη|«Γ«1ηΓ ίιιιιιιϊιΐΓΐιΙι'πι 3 Η.ΊΓΐ^βιΊι «Ι.ΊΐΙΐΐη Γι ρΓΛ•• 
ύίοπ*. «Ι ΐ«ί(ιΙ1<'Αΐι> , ιυηο ρηριοτ ΙΟΛΟί «πιοι- 
ιί^ηι ρ<κιι^[II^Iη« Ιΐοΐυιπ ίτΐ, ηιιβηιΙορίνηίΐΐΓί ηϋιϋ 
Ι>Γοι]^τίι, ΙιηΠϊΐΙοιιβ (Ιβιϋιίι. Οιι* οηιιιίί ροΜηιο- 
*1ϋίη ίο Μ<:ϊι1ι-ηιηι. «νατήβαιβ» ΙΐίΙ χω'.ύαιι τών βαρβΑρι^ν. 'ί6 τι νΐώριον ι'ι κρί; «ψ Έιηαβχ4ν(>,> ϊν Ιχιίνφ τ^ (κι 
ΙΐίχίβΓ.ρι*, ΰηλ κοίλάίν [τών Ιίνο{ ΙπιγΐνομίνΓ,ΐ κρίιβχωββίν, χβΐ μ)| (υ^μ*νο* ΐΰΐΜ«ώΐ (ΙβΜχΐ- 
Β^Λί 4ϊχΐ<α ^ίρ-αν 5ι•''*'•*' Η*Τ" 'ρϊβν ««\ βλιΙϊιβ ϊυϊΐτϊΧοΙν τ^Ι π&ιι, »ι«1 «οΧλφ πΐνφ, χ«\ 
βναλνμιιι ««ορ'ίώοβι δϋγηΟίΙί. 'ΕΙηγιτν II (Ιΐ β^Λν αϊ «ϋ Μνβοϋ ίπβγγίΐίβι. ΊΌι»ί*ν γάρ 
©ίγν «ρΐί Ρ«9ΐ*ί« πρινβιίαν κίμψαΐ, ίΛίιγΐρ«κ« τ);-* ιΐ^^οράν. Κρϋτ]ν γ*ρ Ιφ•βΜ «υβ<1μ<«ν, β4 
μιτρ(ω( «ύτβ; χ3ΐΐ)γ«ρ<[ν, 6ιι ΐ(4ρβυΐ 'ΡωμβΙοΐΐ ιιβρίχϋνύιηβΜΐιι [χβντΐ, καΙ & μ*; νΛί βκίΜΐ 
βύνιιτι βιίίΕοΟβι-ρββ ίίΐΐί 4 Κβ/τϊχουίρ) \-, ϊοΰια πιΐηϋ τηιρι;«γ•ύν. Λι* 4 μηί" βύϊΐν <4 νιβϊχιΐ- 
μίϊκ ίύναιΟΐΐ παιιίν, «ϋίβίτηϊ «ϊοίώ.Γ,ν π^οηρίίΐμιϊβ αΰτψ χ»ΐ γίΐκι. 'Κ^' οΓ; ο6 μΐτρίν; 4τ•νβ• 
κΐιϋν ύ βα•ιλι^(, ίπ(;[ΐ!ρ[ι «ΐΙΟιιν, ώ; ι^ίλλο* αύΐΐίι ΙυίιτιΙοΐΓ,, ή Βΐτοϋ ΚΛραΙιια-.ζ, ^ ϋρΆ^. 
Φρ'.ν&ί-/Ε9 γ4ρ έκιΐνον, κ•1 έκιβουΛίΟονη *ίΙ, τκ»«α ιηιρίαΟί) 8ι«λι}«ιν, & ϊτΛλ)]» αίτψ χβΐ «Ιί 
ύ^Ίχΐβις βΙβ(ΐ ΐ1]ν ώφΐΐΐιβ*. υΰ γίο ΐίβρίχϋν Τ^ρ«υΐ £ακΐρ ΐΝΐΙν«( 4κβτ3, <1λ* άναΐίβκιιν ι1ΐ βΐ» 
ύπ!ρ (ής Ιρϊήί' τ:\^,ν (Ι μί) μ\ ϊ1 «ιΕί β ^ι^Ιροις πρατιώτ^ι; τνρτχόίΜνα. φ4ρβ«ί ίϊομάβιι. "Ιϋ' 
ήνούΐΐν ϊξιίχ^ίΜνιών 1<τ^μ4ν<^ν (!{ κίΐΟώ. Ηίίΐΐίν; ΕΙ τή^ν Ιβομίνην βύΐφ ¥ΐ•«ίΑι» 4»* 'β* Ρ'ί' 
64ρ(υν κ,-.Μτ•»ιν, χΛ Ιιβμβρίυρίμινοΐ, ώ; ϊΐϊί τήί »κνΙ μ((α|Μΐή«ιι 4βον>ί»;, δ-α μ^Λν 4ι* 
νβββίΐ (ζΐηαι «η; μ(τ3μ«ΧιΙ«;, (κίπιιιΐο πιΛ; -ίήν ίΐίίχι'ρίβ'" ««Ι βύτΐ;. "Α <(< ετΐίρην 4ιη*η 
ΙΕίβαινι. 

ΟΜ'Ιΐ XXIII. 

ΡτορΙίτ Β«ίΙβαΜ> η Α(Μ^ηί Αατΐιϊη ιι)Ιιιι4μ αί ίπιρ«ηιιαΓ< ΜΜΐΥΐ^ίΊι', η ^^I1^ ίη η> Γι" ίϊϋ^ίηΐΐΛ. €η 
Λήΐιίΐΐηιΐί 1^ οίΐιιΐΐβήΐ. Ο'ΐιίϋίατη ίο αιοηιια «;νι ΚΐΐαίππΜ ΐχίίρϊβηΐ. (^κκτίιΙηιιπ) (μ άϊιαρΙαίΜίΛΐ^Λί 
ρΟΗΐΙιιτ. ΕρΗηϊ <1 (^οπί ι'ρίιΐυ/π (ΐακϋΙ^^βπΐΗΓ. βατΙαβοΐΜ «( Λΐ'ΠΐίιιΠΜ ροο ηοΠίΐι κτΐοιηηΐΜπίΜΗΙκΓ. 
ί/( ΙβΐΗΜ ροηιςΓίρΙίι. ϋα^/ιιαιηίιί< ΐΐ 14^ί^ι^^ηΜΗI( ιΙΙΐΐιΙΪΜηι <ΗΐΑ<ίΐιΐΓ, /Ι ϊν παΐφέίπ Iια^ίηι^^^. 

ΡιΜίΙιτο ϊιιιρΐΓΐΙαΓ ϋυιιΙιΐχίοιι'Ίη Ιιυιτίΐιίΐβυ• ΕΙ ^ Μ";1τ«ϋ» 114 βι^ύιϋΐ β»γχΜΐ<ν β^ινί^ν κα\ ΐιίτΐιαβ Ιη Εΐοΐοία βτειίΐΐΐί ίιι(ΐι«ιΐ9, άΐηηβ > »αι• 
ηιυιιίυπο ΓϋΙΙςυΟΓυιη ϋΙηΐ'βίκί'ίΒη Β^Γΐ3>ηι1 βΐ 
Α(ΐΐιιιΙ]'ηΐ ι^οΙαΙ;:Γβι, ιιι(ιΙ|ι<ΐ<ιιιο ;ι!; ιι> «ι^ϋυΕίΟΕ, οΐ 

ΙΙ}!)! ϊ:ι:Γΐβ(ϊ.1ΙΙ1 ρ«Γν?ΓΜ>ΓΙΙΐη <Ι<)|ΙΙΙ311ΙΙΙΙ βΐευΜτΓ, 

«ι }ΐι<1κίιιιη ριικιιιίατβ , ΙιιηιιιΙΐιΐϋηΐρ» ςυοιίιΐϊβ , 
πΐ^^ιιΐοψίΕ 1^ ηΐίι>ι>βιη γγ(Ι•Ιϊι>ιΙ3πι «β τοοΓί, 
^Α1.I^ιΊ ρΜίΓίατεΙ», (!( βΙιΙι ρρίκορίβ, πιοπϋΓίοΓαιη- 
<1ιΐ(ΐ ρηιιιΐΐΓί1>, ΐ|<ιοιΙ Β6(1ΐ(ίη<ίί βι^ <1ΙϊΐηηοηΙ)ΐιι 
ίΙ1>$εσιιΐΓίΐΓί» ΜΟίίτΕπί, ΜοιίΙιΐΒΓ οΓοπίϊΙιιι» ινπα- 
ύνπ Γ«ιιςΓΡβ3π «ι ιΐοβιοιιι βΐϊΐιιΐιιιπ, 3ί<|υιιηι 
6ΐίιΙί[ΐιιιιΐί. ΙΙΟΠ Ηχο «ιΙϊρρπιΙΐΓβ, »βΗ ηκιπϋκη 
ροΐκΐ, Κ^^I^1^x |ι»θί ϊπιιϊιιΙβγι:, »)'ηοι(ιι(η α^ϊ ροτ- 
Ιμΐϊίΐ : βΐ ϋυιη »\\<ά ΐρ^>^•>|ιο*, Ιυαι ϋΤΡςοΓΠΐηι 
ΓηΙ*ιιι;ιι>ι Τ1>ββιαΙθιικβη«β(η ΙίΚτΓίι ιηβΓ^ίνίΐ. άιαΐίαν ύρών ίν ^ Ιχχληΐΐίφ γινομίνην, χΜ :?,; 
ΧΜϊαινΙα; ϊών λοιι»Μ Αι^υταμΙνουΐ το{ι( «ϊ Β«!> 
ΙκΐμκαΙ Άχινβύνβ« ήριιμένβκί, ϋβλλβϊς η ηύ«•»« 
βΜνβ»«ΐϊ»μί»ο«;.ίι.β*'ΐροίίιν «των ΐρΒίν ΕογμΑτων 
ΐγχβλοϋ'Λβΐ ϊί Έκϊληυίί, ιμι\ τίκ βίκην Ιιη9Μ»μί- 
ν&»,-. χαΐ «ιριννιΧοϋνταί ίστ,μίρΛ:, χαΐ («ομ^νονΐ 
άνΐΐκαβίβτ&ββαι πρΑ; :)ιν Ιξ<«αΦΐν, Καΐΐϊντον η 
ίμοΐια; «α3 πιτριΑρχον, ναΙ των £ί1(υν ΑρχΗρΙ»*, 
χα\ ιών ϊΐογάίων τών μ'^νιχών, ίΐο: ηΐ; ίνα<ΐ)τιοιβ(; 
Ιναντίχ 1φρ4ναυν (ν ΐοΐί Βίγμνβτ, (•ομ^ν<>IV χαΐ 
α^ών ίμοί<ι>ζ «ΰνοΐον αιιγχρ«τ<Γν, καΐ ιών ίνιμΛ- 
Τ[ιΐ* τήν Ιξίΐΐκν «ηιιίαθκ, ίίχιβν είναι οΙ(ΐ6ί\( 
μι] τοιανΐα γινίμοιΑ πτρι^ρΐκ, αί'ά π|{ χαΐί IV 
"ΚχΛΓ,βίβ'ί ιίίήνης «ρονοιίϊίίΐ ίσΐ) βύν«(±»ί, Ιτί- ^υιπςιιιηι ΐΜΐίια ιϋ ίιιίιιβ, ρπιΐιιιυΗΐ βικ ΐυ* ΙιβΙΙί Ι^ τρ«κι τΙι« > >»(•« γΐνία^Μ ■ χαΐ «ΐ.ϋ( μ |ί1«υ; 

^ λονίχη{ Γρηγίριον '.ίν Ιΐιλαμβίν, καΙ τοι ββαιί^ίΐ 
■νίΙι{ 1ξ>^/ϊ}; μΐίί τ& ιΐϊΐ»ύ«Οβι τ4ν «νγγινιχϊν 
«ΐΧίμβν, «βΐ πδββν Ιΐϊ'βΐίψ ΐίιν "Ρωμιίων ήγίμο- 
νίβν Τ«ϊΐνηββ3ΐ, ΑνχτχιΙ'νν οίηβίΐΐ ΰοκιρ τάς 
)Μ«|Μχ1{ βιΐφβορί^-, ο'^τω ί); χι\ »; τη; Έχχληαΐαΐ 
«««Ιΐ^αι, τ4« ΆκΙνίυνον Γρητόριον Ιτ( ιιιριΐνΐβ. 
«ι; «ή; ^ωύΐηΐ ΐια^^ρΛς μοΛ ΒαρΪΛ^μ μ£ιιΐτχ 
'ίβτι), οΊχ Ανα{, Λλϋ κβ' ηβλίάκις μίΐίιτίμψβτι, 
χ*1 ίχΓκΜνώνάντιχιβιβταμίνων ΑνΐφίνΑν χ«ι- 
ηΤ^Ρί^*. (Γ τι ϊ;(οι. Μϋΐίΐβ γ4ρ βύΐΐν. ι!; Ιίγβνς 
'ϋ,^,λοι; ΙΙΟίντων των ΐΜρίΰν Ρ'•ϋ).(ββα( (Ιίίναιτίλη• 
0*(. 1χ τώ» «ρϊί 4λ)^1θ9{ 4>ΐ!λο-Γ(ων γινομίν^υ 
Ινβργβϋί, Άχίνίυνβ; γΐρ. (ΐ1ϊ4ς μίν ΪΜ^ΐΓ.ϊιίϊϊβββι 
(ιΰΜί6Β/^^-, Ιΐίρβυί {^ ΐινί( τιρ',τπίηΜ^κ ΐοό; 

)ηρ4ΐ»ιβΐ, χα\ »ήν ίΓχην ϊ^βικίΐβαι ώς ίίιχουμί- 
»<Λΐ{, «βΐ βιοΐΤΐ^Ερήν (γχβΐίυμίϊβμϊ τώι ΐρΟών 
^οτ(■^των, ΐώ» ιτίρΧ Πιλαμβν μδλΧον το;'^ Ίτων ίνΐων. 
η1 (ιχΐίων ΙξωθιίιΒοιι. Δ>' 5 ί ρα^ίλεύ,-, "Αχινίι;- 
*ν μίλλον ΓΛ^,Ιιιιίβϊ μ*τίβ•:(ο■^, χα! Ιχϋκα μ(] 
■Μν κρνι:τ!μ(νβν, 6ι" ίΐίρων -Ηΐ'Ίιβφΐρϊν 4«βχι• 
»•*• 4λλ' α6τ6ν ίν (^νι^ «Ις Ινβνΐί9;ί άντικι- 
τβ»τ«*τβ, ή νιτΛι• βν ϊ»Είτ]•:ϊ( μίλλον ηίήί 
Είαιβίβτιρβ κρΕ9ΰ(ϋ»ν, ί] ήΐΐώμΐϊΟ; ΐι^ρ&^νβΟιι, 
«βΙ μί) ανα4η(υντΕΐν, 1γ' οΤ; «ϊι^ς 4βικ(Ι μίλλον, 
Ιτΐροις τίιν ΐΗριιροκήν ΐή; ϋ(ΐ4«()« Ιγχ3.)ίν. 
'ΑχΜυνα; ΐί ίπηγγίλμ/νων οΟιψ μ'^ι ρυαίιος 
γοιν. μϋ'βϊβ μίν ίφϋβ»! ρ^ιϋΕίΙβι Αντ!χα4Ιβτα- ι«»>γΙιιπι ΓΐριιΝί» ηιιοιηοΑυ ΐίνίΐω , κίο βΙίητΒ 
ΕπΗΜίβιιίηι κάίΤΛ Ιίΐβί ηΐ()ΐιι? ΐοπΐΓο««Γ>ίι$. 
6ΓβΕθΓίυηιΑοΊ[ΐιΙ]ηιιΐ(ηιιύΙιυΐίαρ«Γΐΐ>ΐβηι 798<'("' 
Γΐιπ) βΛίίΛΛϊΛΟ Ιιαίΐ βίΗΜίσ αιιείυΓ β[ ρΐίΓοκ'ϋ 
(ιιΐΐ), ΙΙ0Ι1 »ηΐρΤ, κ^ιΙ «.τρίακ ««Ινοΰΐνίι. εΐβ(Ιι«Γ9»- 

ΓίΟΙ, ΐΐ' ^ν**! ΙΐΐΙΐΐΓϋΙ, Ι1ΐκηί(β61ϋ Γ£0! ρΓΠΙΕί'ίβ 

{ιΐΜίΙ : πιιτΙηΒ βιιίηι (β, ραηϊϋυβ <1ίίθ-ρΐ«ηΐίΙιιι>, 
τβΓΪΐλΐίηι ΕΙ πιυΐ)ΐ:ι οοηΐϋπΐϊοηβ ΗιιοεπΚηι νβΙΙε 
ΰοριοίϊΕΓο. Ααη(Ι)'πιΐϊ δίιιιιίίΐίΐη ίριο ΙίΙ»ε« Ιοςιιΐ 
ιιση 3ΐιι1<!ΐι3ΐ, βπΙ ιΐίοϊ (ΐυοίΐΐνιη ί»Γ>η£ λοκ αΙΙβ- 
Κ*η5, ΐυι4«1)3ΐ ΐΐι πι^ίιιϊΙργ, ιι( ϊπιρΓί3ΐοΓ£π) Ιιιγ- 
ΙΐλΓβηΙ, «ι αοϊοηβπ) οπφίχπ Ιχίί, ιΙβΐ]ΐιε «ογγιι- 
ρίΓία τύΐίοτατα ϋο^ηιαίικη ΓϋΙϊπ 3ΓΓΐΐί»ιϊ ριΐ9ΐιιΙ>- 
ΓοηΙ, «Μίπι ροΐΐυι βικϋ Γηίαιο» ΐιίοι βΜβιιΐ, «ι 
ρΓΜίΓϋιΙ πχτεΓΕΠίΜΓ. ΟϋΟΓίΓοα ίιηρ«ηιΐ0Γ ιιιϋρΓβιη 
ΑίίιιιΙ^ιιυ Ιί1)6ηαΐοπι ίιηρϋΓΐίοΙ>αΙ, (ιογΙαπϊ ιι6 μ 

ΗιΙ ραίιιη 8ο ρ«Γ κ αιΙχΐΠΛήϊί ηύ^ΐτη», »αΐ 
νίπΓΕΓΜ,βί πι.Ίβίι ρϊΟϊΐτΒ ϊρΐΕ ευΙοΓΟ ιίιΙϋΓβΐυΓ : 
>(]( νίΐΐιΐΐ €0ΓΓ!(|(τΓ6ΐυΓ : ηενϋ ϊιιιριιιΙι'ηιεΓ ^ιβϊγ^Ι, 
ϋΐίίί ϋίίΐβιΐϊίοπβπι .1 νεπιΐΜ «ιρΓοΙιηιι*, οϋΐιι ίη 
Ο ίρκητιβΐ κεβίυί βϋηιΙΐΐΟΓβί. ΙΙΙο νι-Γΐιί• Ιπιρτ»- 
ΐόΗι ιίΐιί ΓίΠΊΐιΐΙαίϊΐ ρΐΓΐΐιροΐ μ (Ι'χίΐ ραΐηιιι 
ηκμοιΐ(ΐ6Γ6 ιύν«ΓΜΓίί«ί ιίιηΐΓυ αυΐνιπ, ηβ βΙ |>ϋ- 
Μίςο Μ ΕΓβιΙϊΙ, ραβη» ΓΕροβΐΐΙιΐΓ εοΓϋΐιι, Ιη ηυΙ- 
1)1)9 ραΐΗίΓϊΙιχ 1ο3Πΐιί Ι>εΙΗ ΙειιιρΟΓβ κιιΙΐίΐΓνίκιΐΒ, 
ΙπίρϋΓΒΙΟΓΕπί υ^ΕΐκΙ^Πΐ. ΙιηρεΓΐΙΟΓ ϊΐιιΐΐιΐ) <;ιΙίοΙ<ιιι) 
ρΓοροηϊΐ, »■ λοίη<)νηοΒ ιιίΝιΙ ιΙιιγιιιβ ΓοηιιΊιΙ»!». ύβ 


ιΟαι ΐΐ.1; άντιϊΐγουαι. Λιίο^ιτίιΐΛ Κ μ Ι] ραν(ρ4( β (ΙορηΜίΒ 4""^ ^'^'^ ρυΐϋΐ, είΐΓίΐ ιηϊΐιιιη «χρη)πι>ΐ. 

Τ(ΐι4μ(νθ{, 5ίχβ; Απβιτίίτατ ίν χαΐ *1»ίς ιι»ρ4 ϊϊν 

«ηι ΐΓοϋμου ^ρίνοι ;ψ ηατ^Μρ^η Ίωάνη; ιΐυνιιρί- 

μΐϊο; πρββίχρουΜ η(Ας ρββιϋβ. Κβΐ ύ ^ίβΐΐϊμ; 
Οτίκϊ Ηίπιβμα ΙξΐΧ'Λα, ί/ηι μτ,ίίμίβν ΆϊΙνίυνΟϊ 

ι)[ίβι;νύ9!>?ί99βι,ΑλιϋΙι;α^|1η3ΐ;]ΐ(ρΙτάιν£»γμΛΐΜν 

Ιγΐΐν ί»οΐ(Μΐ ιΤν•! ϋηβ^. 'ϋ βϊ και μιτί τί^ν 
ιβΛϋτην 4ί:ιινμ1ΧΛβνΒφβϊί]5 ί,ν, χΛ ϊ'λτ ζ-ίφοκ 
ίρημίνος 4χρι «ϊι•^-:ι\ί. χ»1 μ(ΐ4 ϊί)ν ίκίΐνϊυ 
ϊιΑ€υτήν. βίτί κρΐτ6ρ&ν τ1 Γίβ ήρημίνοι. βιαίεξά- 
ΙΜϊβι ίί)ν ίιβφιρίν, ίϊ( II ι ΐή( Έφίϊίων πρόιβροί, 
'ι ίλίοι βίοι βίρϊβήβϋβΟβι ίΐκίνονι»; ίπ\ ιών 
'κΒτριαρ^Εχών βρΐνιυν Ιΐτίνάχιοκν βι^ τΙ)ν άιΤΜΐ);(ίβν. 
«ροβΟίμΤίΟΐ (κιίνβ'.;, χαϊ ϊβι Βαρΐοάμ μ ναΐίψη- 
γι«&μ!Μ( ΐ)ιν Ιρχίι», ιιβ\ ΙΪΜίρον κιτΛ Ίοίννο^ ΝίΙιϊΙοοαϊιιιΐΒ ίΙΙε, εΐίαπι ΐΒΐιΐΐ ΙίΙιι-ΓΟίβ οοιιμβμ. 
5« μεοΙεκ. βΐ ίη ΙΐΙΰΙιηϊ υχΐΐιιβ αιΐ υΐίιιιη ϋείί- 
ΐΒΐΰβΓβ. ΡοΒίΙιοηίηίί υΐιίιιιιυ β]ιΐΒ μολ ιΟίιιβ• 
^I^Βϊ^^^ι1ηι «\ΐ1ρίβηΐ£Β { ΕρΙΐΐΒίοΓυιη βιιΐΐϊΐίΐο, εν 
3ΐϋ$ ηιιί ΐβ ΐΙίΓοιιο ρβίΓΪίΓΓίιίΕΟ ςοεπ) κρΰπιτΐπαΐ, 
(Ίι:ϊ(ΙΪΒ»ο ίιιιΐϊιιηβΐιαπίιΐ', «ΓΐειΙεπίϊΙίυι, <|ΐι«πινΐ» 
Β^Γίαηιηιιηι » ρπηορΐο «ΙαπιιιιΐΒΒεηΙ, ροΒίΜΐ^ιιβ 
^οιιIηι ^ϋ>ηπβι1ι ραΐΓίικΙιιιιι, 6ΐ ΛΓίηι))'ηιιιπ /ιβ• 
ιηυίβΜΠί, 61 οιαηίΐιιιι οϊΙοιΙιβ ίΙΙυηι <1ε ίΤίάα ιΐβ- 
ιιΐΓΐιαΒίΒΐιΙ. οΐ) )ιοε βοΙιιπι, <)οοιΙ ΒίΓίααπιί «ι 
ΛΕΪπΊνπί ιΐοείππηιη αιΙιπΪΓαΓβιιΐΓ } ΐυιηιιΙΐιιιΙΐίΐΗΐιΐΓ, 
(( ΕαοΙβΒίίπι εΓίιιιίη3ΐ);ιπΙυΓ, ΐ|ΐιοι1 Δλ ιΐοβιηβΐί• . 
Ιΐιΐβϊ, 4]ΐι:ΐ) Ιΐιροΐοεί ιιυη ΐΓ^ιΙΙϋίΐΒβοί, ίρ:• «ι Ιιοηο• 
Γ^ί1^β ϊυιιΐΪΓϋΐ. «Ι ίΐίο! ιΙομγοΙ. I(I^ίΓ^η ίιιιροΓΔίΟΓ, ,ηΰ καΐρ(ίρχ«υ,χα1 ΆκινβΟν4υ ην!ύβίΐν:£;>φοίρίν, Π «13013 Ε^ποιία, ϋοςηι.Ίΐι. ίιι ιΙ1ΐΐ|ΐιίΒίιί()ΐΜ«ιι >ι1ι1υ• αϊ φ';^»!: ί^^1^19]ι; 1«ίΐΛν χιβιλίϊΜς τήί 4ρχής 

"ίι' οΟΙ^ν ί-.ΐραν, Ι^ιΐ τ4 ΙΙιρΧιάα κβΐ 'Κχ\•Λύνι\ι 

ιΐί^ρ(:€Ευχίϊαι, (ίοριίεουν τ» Οοτίρ•.ν κιϊ ΐ)^ί 

ΡΕχιίλιιτΙα; ια'ίτ,χίρνιν, &ί ηαρίι των Οιβλ'ίνΊι)ν ι]]!* 

' «ιρίΐσΐιν κιρΊ τών ΐή; κίβΜως Εογμίτων καΙ 

πρ{τβ('^^ϋϊηΐ, χα\ τοίΐ 31.λο<^; βιίΐίχούβι^;, ΛΓ&4 

Ρββ'ϊϊνί ψιίίι] ΙιΙ» ϊίνιΛον ίβροΓιβϊ, ίζίτοίΐν 

«οκίββαι Πρ'. των τήΐ τιίβτιω; ΐοτμίΐων. ΈικΙ 

ΕΙ ιυνηΙβοΊ «ί ίχαβτιχΐΟ«ν κροβτίτιι των 'ΕχχλιΙ' 

βιών ίμββτίιΐιΐν τίιν μιρώ-ί γ^νομίνων ίν ^ϊίλιίοΐί 

τΐϊΐί ιών Βλιχιρνων λ<ι;ο|ΐίν(ιΐ,-, κβΐ βιβιλ/ωί ϊοΰ 

Κβνταχί«ζ<;ϊ*«βί'ΐντ^ί,χο1τώνίν τϋιι Τωμβίων 

των μϋΐ9Τ« Ιηΐίίανών, ΐηΐ τέοκραιν Ίμί^βΐΐ των 

4ρ<;13β>1«9^ μίνων τΐ^ν Ιξίταβιν Ιποιήβαντο. Όβα ^(;IIιI1 ΐΐΐηΒιιίΙ. ,υΐιί ιιπιΐβςιιχιιιβ ΚιτϋΙβίϊΑΓϋηι γγ- 
ΐ!ΐοη.-« ιαηνεπεηιηΐ, εΐ ιιΐηιυβ ριι» ιΟϋί! ίη 
(ΐβΐΐΐίο Ιιι ΒΙΐΓΐιεηιίβ ηιιχ ιΙκ'ΐιιιΐυΓ, αΙΓιιϊι ειϊ>ιιι 
ΰαηΐιειιΐϋπαι ίηιρΐΓπίοΓ, οι άΐ ηοΐιίΐίΐαίο ηφηα<ΐ4 
ίΙΙιΐΒΐΗ^ίιΐιί Ίΐιίιιιιε, 799 ίηηιιε εοπίίΜνβηίιΐΓΐιιη 
•|ιι«ΒΙΙθηϋ ιΙίβΒ ΊΒΒίυοΓ εοπΒΐΐίηρίί ίιιηΙ. ΟιΜΊΐ»ηι 
φΐιΐΓ ίΙ>ί ;ι1ι«ίβ3ΐ<οηεί οχιΐΙΐβΓίιιί Ρ(]3ιιιιβΤΙι»κιΙ<)• 
η'ΐΕεπΒίΒ ερίΒΐορί (ϋυπι νο οιίιιι ροιίϊΐϊιιιιιιη εΐΓ* 
Οηιεη 6Γ»Ι) 61 Αεί»ϋγιι»ηοηιη) (ηυοΓΟίη ορίΐα «Ι 
ιηΐβΒίβιΐ3π1 Ερίιοίί. ηΐ ΟιιιΙ ιιιείΓορυΙίΐ;^, (Ζτεκοηιΐ 
ϊΐ£ΐη βΐ ββχίιΐΒ ϊΓαηι) ^0I111I1£II1ΟΓ3Γ^ Ιιο€ Ιυεο βυ- 
ρ(^ΓΤ3οηειιπι εϊβεΙ. ^ί αΐί'ιια η ηοϊΒβ [οΐιτει•. 
ΐοκιυιιι «ιιρϋΓ Ιιοΐ οοηΚΗρΙιιιιι, «( *ί|ί1ΐ3ΐΪΓΐι οιιιηΐη. ^^& ϊί':» Ϊ0ΑΝΧΙ5 ηΛΓΓΓΑα-ΖΚΝΙ ΙΚί 

αΙκΊ. ΙΙΙιι ^ υιη(ιι«ΐ(ηούο ΙιυΙί Ιιίϊίοτΐν Ιη^τηκίοπι Α η^" ■'^' ϋΛΐ^ΐο'^ άντιΐηον. Πιΐβμ^; Τ4 4 θιβνιΐο- Οιιιιίπιιι», ΑΗιιιΙ^ιΙ ί«<^)(ΐΐ(ΐΓ.-ι;. [)ΐιη•ί ίιι 1[>4ο ΓυΠο, 
III βΐΐ'ίίητ. Γΐιιη ΠαΗηΐιπι» [Ιι< ΓΐΓΐί^ιιίν «Ιο^ιιΐϋΐίΙιιυ 
ΜΙκ-τη Λΐ'ρΓί-ΙιΓη»ο* Γ>ιί»*β. ^ηΛ',ιηψίΐ'ΐ ί)ΐιοι1υι 
Ε|>(ι«4ΐ η Οΐιιιϊ (ρΙηοροΒ ηίΰϊιιο ιΐ)ιι«<ιιι)ι>& ιΐΐϊ• 
«Γ0ΐΙ{ : ΒηϊΙηΜηιιιη νιΐΐΟ, *Ι Λαιίιΐνιιυιη ΐ Γ<?Ιίΐ|υο 
Ε»1»ί^ ΓΛηιΐίΐ, ιιί ηίΓΑίΙΐΓϊ ιηοτΙ>ιι ίηΜίαΙ^ίΙί 
ΙηΙιτίι, ιιιι1ΙίιΐΜ|ΐΐι; νηΓπ-Οιοηίι ροϋ ηιοηβιο «- 
ρκΰία, ιηιιιίίΐ'ΐΐΕ αιΐιριιΐηνίΐ. &ί ηιιίϊ αηίοη βοΓυΑι 
ηνίΐΓΐη Ιιπρίι-Ιαΐ» ύΐιητίϋΐιι κι) ΓΐΐΜλίη ΗπιίΙιιιι γιι- 
ι)ΐ4-ιΐ3, ΊΓΐ.Μηϋ[Μίΐπι Ι-:ΐΊ:Ιοί.ΐ! Ίοι ΐΓΐηοιο ϋ(>ηΐ|ι1β- 
(ΙίΤι'ΐιιτ, Ρ111Ι1 ηΐι Κιτίί-ιίι &ιΐϋ'ί{ΐίοΐΐ(1(ΐη), »1 «ιΐ 
πιριιιΙΐΓπ ΐΓ^ΙιΙιηη, ΐιίιιβ ιιΜλ |ι^.τ;ι.'^ί1•IηιI^ι Γίρι»- 
^^^ίίοι1I>, >ιιι ίχρη>ΙιΓαΐ>οηΐ ρΓ«ιίι1(<ηιΙιιιιι ΐ(•[υ- 
Κηιηΐ. ϋαΐ ιΐί'ΐικ- αιΙ ηίΓρπιιιπι «ρϊΗιιιιιι ηΐΜΐιηκιΐί 
ηιιιιΐΓΚΊ'. Κίινιιι ΓΙϋιιΙί . ()ι>ί1)ΐιϊ [Ι..ιΙι»ιΐιυ« οι 
Α4'ϊ[ΐ(1νιιΑ«, ηιοΙίΐιΕίυι. ?.Γ('ΐιιιι]ιιηιΙι«ϋ (οιιιυι Ιι'τ- 
(ιΐ• (ΙιιΐΑτιιί ι>ΓίβΗλιιΙ. ««1 ;ιιυιΐυι. Νβιιι ΙΙΙβ ροΗ 
Νι»»ηίΐ ρηΐΗιηΊι.ί' ΐΐΜΐΙι-ηΐΙηηοηι οιΐϊΓΓΪρΐιι* ιηιί 
τιΐιιηι ριΙιΐΜίΗΐΗ ΗίΐΓη'ίΐιΙ;'ΐιιΰΓΐιιιι «ηΙΐΜτίρΐίι) 
ΒίΓΐιιΚιΐ «( ΑΐΐτιίΙνπϊ κ-νΙαΓΝΐ•τη ίιΠ|ΐΙ(ΐ3ΐΐΊΗ «ι 
Ι^ΓΜίικιηιη) <1π{ΐιιΐΐΐιπι ο(>ΓΓ>ιρΐίι>ιιειιι ιΙ«ι>:£ίΐ 
(<|ΐ»ιπ (Α ηη^ππι η ]οπΐιη''> ΐιΜίίηπΊιι κιΐη ιυ> 
Αβρ'ΐΙιηιι (Μ, ΐ|ΐιού ιΓηιιΙηιηι ιαιη (Ι^γΚιβιγο μιι' 
ΙΙκί), «ι ρτΐιιια», ρηβΐ ι1ΐ)>ι<]1ΐ3(Ιοιι^ιιι λ'ΐι1ι»πίΓί 

ϊΐΐηίΟΓΐ* ίΜ|Η-ηΙ(κΐ3 ΟΠ'ρΟΐίΐΟ». (]ΙΙ3Ι1|)» ίΙ |>ίΙ- 

ΙτΙ>Γ>-|ιιι ΙΐΐτίΒβ^ ΐ)Ίΐιι4•> ρΓΧίίιΙΐΙιαί. ()υιΜ)ΐ η ίριβ 
•η*»)) πα* βιι>ι«)κηλήι. ηκτι ιηΐυιιι ΑαΓίηΐιηιιηι «ι 
ΑιίΜΐ1)ΐ>ηιη. ιιι 1ι>;ηίΐηβ ηιηΠιιοΙιοΓυιη ηΓΐΟΐαίπη-β νίκΐ]:, κ^,; ΙχιΓν^ν χά^ μϋοια Α ίίγος ήν« «•! «Ι 
■(1 Άϋΐνίύνο» ήρημίνοι, ών ^ν )ΐ*ψια*ΐ'Μ. β τ« 

καΙΛ(ζιΐ(,ο£κίνβ;γχΐΐΜ!(ηγ«ΐβΟβι.β1 γή^ ^ψ ι* 

(ιί ϊΓ,ι ΐΐ^([', ΚΒ•!!! 4ΐί{Λ; ότ-ο^ιϊ ίΐΓ,γϊ«μίνι,ι«<Λνΐ(<ντι, 
τ.Λ•ηΛ &χ^ι£ω( ιί£ίνλΐ Κϊ^ίϊηαχ, 'ϋκΐΐνο ϋ μ>!νΜ 
4ιι»γιι»ϊον ίΐναι ήτιιιίιι«Οα τιρ'-»«>ί<«ι ιί Ιβ^βρ^ 

'.άς ΐβτί αΐΊΐΐ Ιΐιρλαίμ 5£?\ »ών β*γ)**τω*ί/θ>»Μ; 
τη; Ένχλτ,β'οΐ, Διί ϊώ» (ΐίν ίιρ;(ΐίρέΜ•< ή βύνϊΐ•; 
Εφέσου χΛ Γίννΐιν ιηΟαΐ^ιβιν χατίρκι». ϋαρ'ον 
'.* 'ΛχινβύνΦ> ΐκ^/^βΐ)* κΐιΐ^ιβμίν &|[1 "^Λ 'Μικίϋ 
τήΐΊ;χιύηοίο;οώμβϊβί.ι1.(ρϋηνίν•βΓ,)ι^ια*»ιά«ιι»ί. 

Των Ε" &λ>ΜΜ, ΐΙ μή ιΐ| ίΓ.ιβτρέψ•ΐ ο^νθ1^τ« ηΐ; 
Ογιαίνβυβί ιή:Έι[τλι1«ία«<ΐτμΜΐν, ίκιί'Μ• -π»11^ 
£9Ϊβιιαν κοτα^νοί;, Μ2«9θ•ι ΐίιν Ί>κχ)ι))3!«ν Κ•1 <>( 
βίκιΐον μίΐβν{ κρ•Μ«^/ μίΜν, μ',κ ϊγΜΐ«ϋ«•« 
<ών χρί^ί^ων, μήτι ύνίΐίίΐονβ**. Κΐ £* ΐίΐ μ^•«( 

χιΤτ^)•! ΒιρΧβιϊμ ««ι Άχινΐννι^ »χΙ «η\ η<ίη•ς 
1^1ν(«α ϊΐμο; τρίιβ; Ιλ\ βνίΐ τοίς βο-λλ^ο• τ<Γ«»ν 
μίνΐιι(- ο ΐ< γίρ 1χ\ ΧΒβα:^3Κ ηιτ{Μί{-ι:«ν «οϋ 
Ίο'άννον γιγίνημ^νοΐ, ίν «»\ ί ιώ» Ίε^Ββολϋ^υν• 

κ>ΐ Άβινΐΰνον χβτΐ)γορίΙ, κιΐ τώ' ΐρ&ώ<ίθΓμΑι•ι>* ■«Ηΐιαιιια Ι»ΐΛ'|>Ιιίιιι^ (Ί Ιΐϊ^ρΐίι-ο γοπιγ» ιιιοηιι- 
Λ4Μ, ίιηη VΗ^^ ι•»ιβιγβ ΕΐΗβίϊιιη Ιρωη ιΙΙιΊιιιμιιι, 
•ΓΓ^ΐΜΑτηηιτβ ηιηηΑι ηι[)Iι.1^1ι^^ <ι1ι]αΓΡΓΐΐ , ηυΙ 
βηηίπα Ι(ι (ϊΙ'1)Μ «'^ί ρβΓΒίτΙιικοηΐ, »ι]βιιι ριΜιϋ 
« ηοΜπι (η«<ΙίΓΉ*»ΐι- (ίΧΜιιιΒίυΓ, Μηιιι- η «ιιΐιηι 
11^1 γϊιΙιι'Κγβ (Ι »ρο).ιηΐ!'•Λ Ιίροΐίί'ο. (■! οηΐιίιιΐϋχο 
ΙΙΙΐΓΐίΐΐίΐιηηιιη ("ΐέΐη ΐΐΗη* ίρΐ*• 0\ΐΓΓηι1η»ΐιΐΓ :>ΐί(ΐιιι 
1>τππ<11ΐπΓ βΜ ^Ιΐ^ Ιΐ3()ΐΐί Ο ΙίΤΐΙυι Ιιΐηιιΐϊ ^1)08 
ρη'ΐΊ.'•1ι-π)β« οιη«»Ίΐιιηϊ ίϊΜϋβ Ρϊΐ , Γη•Ιΐ'ΐιιΐ|υο 
ι-ικιΐΓ» ΙΐιιΗ^^ιηΙ (1 Ατ-ΐΐίΐνηΐ (ρηΐιΐκ'Μι ιΐι.κΐν: 

«ιιί (ϊ*1Ιγ»Ιιι« ΐ'βΙΠίΙτΙιί (ΊϋΛ ι• Ιιΐχηρίι ^ιΐΐΐΐΐ πρίίι ; 

«( Αΐιΐν τιτ* Γ.ΐηΙιιιΊιΐϋπηβ I(Τι|>^[!1ιο^. ιΐιτϊιιιΐβ Ιο- 
*ιιη« Ρ»ΐΛ-οΙ«Βυ> Ικη^ηιοτ Ιηιιΐον, ^(.(-Ιωίχ οου- ΙΧΓίηΊ», ΐ:3|ΙΙΐΐι> ρΐΐΗίΓΓίΐλ ίη («ιηρίο ιΐΐνιιι» 5ι• 
ρίβηΐΐι*. οηη ΥΐΙΙιμιΙί ^ρ1^^0ρ)^ Ηϊ>μ9 ΜεπΙΙνΙή 
ΙΗιηβηΧ^. 1'-«ηΐΑ(-υζηιιΐι κηιιιί ΙηιρβηΚίΓΪο οπιβίιι 
»ιηιΙΐιι«, Ιηιηι Ιιιΐ.η», [^»I*1»Γ^^Μ; Γνϋςϋοςκ»• βρί- 
Ικηροπιτη ητιΐΐιιί (οιηιι>ιι ιι;ιιΙί>1Ιΐ. Γυ^ΐί.• Π^ιτίαιιήιΐ 
Ο Λοίιιιΐϊηΐ ιΙ1>Γΐριι1ί αΙ> ΙπτροΜίοΓο ρι ριΙπιγγΜ 
]υ«β1 βιΐΐιΐ (Ι'! ιΙη^ιιίΑίΙί ιι>Ί>ΪΙ ηΛηιιΰ «ΙΊμγγ, ηνηοί 
(ΤΓίΙ)θ« : 110 &(ηΐΡΓΐηηι« ΐ»Ν ΓϊΙΙηϋϋ^{}«('νι-ιΙ'Γ•-π1. 
ΙΙοΠίίη ιΐϊΐ υΐχ,-ιΙΙίηΐΜ ίιιΙι^Ι'ϊΙιϊτΙΙ, ίΙΙΊ [»ι:ιί'ο ικ'η 
ροΐΕΓίκι. α•ή Εκηι τητ^, ιπιη ^οηρϋϊ ^ΙνίΕΓ^η^η, 
]ΐΙυ)-«8 1ηϋΐρ<?Γ ι)^ρην:1^.■ηΐ -. ([ΐηη ΐΐ ηπαί Λ 
Ιηφΐπίοτΐ! ρηιιίιί κιιιιΐ. ηαβιιι ιιι) ΐηιιρυϊ (ιιΜίλ• 
ηιοΐ. ΕοΓαηι ϊΙΙυίΐΓίσΓη !ιι 5υ)ΐ ΙρΜ-πΓΠ) .ΙρΑηιυι 
ΐ(ΐΊΐ)«Ιΐ3ΐιιυΓ, Μ »ιη Ιΐηβ ν«Γΐιι ηιΙ^ΜΓΜίΐ. 1ι» Ι ί ΐΙΐΐηηΜ, »«1 ιΊ %1 (|ιιΙ< τ1ίη«>, (Ιΐι|ΐπ1, (]ΐι1ρρ>]ιιι & ^ Ι''Ί^,4 ^* ΐβντί ιρρίν^βι; Ι1α;'λι4μ, χ«1 ίκρύψας 

ΙιΑ^υ βι«γνώβ£ΐ |ΐ33ΐ*ίιοί Ίί-Λζ,(ίν(»οΐι ιού ν^ 

]^ρ9\ν οίχίΐΐΐΐ, ού μίνηΐ Βαρΐ^ΐμ κα) ΊκινΐνιΜ 

ίηί ΐοΰΚιρΙαΙμ βλιυφίιμι»;, ιηΙ χιχοβύΕιβί »ΛτΛ 
Ίύν )ιβνα;ι;όιν, μΑΧιιν ίΐ χαΐ4ΐϊί;ΐχκ>ΐΐ.•ΐ αύιή( 

μαν•/ών. χατι^τ^ρων, )) Οίω; 1ν τοΐ^ τ«-.'>νηΐ( 
χιΟβίπίμϊνοί. ϊί βύϊή χ«ΐί!ίχ[1 ΙίίρΑ Γη; ήΓ"ί" 
μίτρι^ντι»; ί»0ϋΐΐο6ζλ*(τ>ι, χβΙ Α:ι«χΙ;^υχ;ος1βι«ι 
Χ(|\ ν&ΐϊΐ χβ\ ΙΐΜΐΐτμημίϊο,', χαΐ τ<1; ^Ϊ^Μ *μ •Ινβηιαιιΐ'κ ρΐΊΐΙΐϋ» ηΐιιοΐιιΐϊ, βι ιοιιιΟ ΐ)ΐ3ΐια ]βιιι Ο μϊ ΐρΒοΕίξιυ τών ΧΓ.ΐϊΐυνών ϊκίτί^ΊΗ,. Ο&τω μίν Χβ\ Α ΐμίτης τϋμοΐ 4xΑ'^υββ; ιο<ΐ £νβι κ^<ιΐίρ»ί 
Ιγεγήνκ, χαΐ τϊ ιίτΐ χατίΐ|ΐ|(;ί9ατβ':ίϋν';3 Β^ρ'Λΐμ 
χβΐ 'Αχΐ4Ϊννηυ]\πημίνΐι>•' Ιι πατριίρχΐ); τ* Α !ν4λ- 
Ιιΐτο; μετί τΐϊιν ιίρχίΕρϊοιν ύ-<ιγέγρ2ϊΐ. χι\ ^βιλιΐι; 
ττρϊ βίίΐών 4 ΚανιΛχοκΐηνΑ.•, ^ί^ι,^ον «4 χα^ ( 
(1α'-α[θλ<ίγ«; Ίωίνντ,ς βΐϊΐΐΕύ; ί νί^-, βίμ'γη7«,- 

μιοινΟκίβι^μήνηρ. Έώ\ β πάντι ϊΐχτ τίλα; τλ 
πιρ'' -.'τ,'ί Ι'ίιι^ιν των ίη;μάτιιΐν, χ«\ 4 ίΑμφς 
ο4ϊίΛ; Ιβιΐΐο,Τΐι ΚβΧΙιΙίΐου ϊβΐ Οοΐρ Λ^^οΜ Ιν τφ 
ϊ£ψ ι^£ ΊβΟ β^ο^ οο?ίβί τ1]ν ΐϊίιν Ιπ.ΐίΐοΰνΐβ; 
μίΐϊτβ^ω^'^Μ μιτά των λοιπών άρ/αρίιαν, )αΧ 
^βι^ίΐι( 6 Κα.ιτβ,χο\ίζτ^Λζ Κ3»νβχ£''ήν βιιβι1ιχ)]ν 
Ινΐίΐ(, ι«\ ιών ίίίϋτων Ινιϊ; γίνίμοο;, ΐοτριδιτχ]) Ι 
« πίδτοκίΑκυϊΐι,ιιίΕη ττ. ΙΜ 

ΜΊ'ϊ21βίπ|1 ϊύν ύη(ΗρΙων Ιχιαι^βΐι ΐ'.ν ^^«^ ^ ιίιηηιΙο!>,ϊΜ-!βΓΐ ιπο^ιιιη ΓϊΐϊνΙιηιΚ. β! ιι•ιί Ηΐ>ιΐ) (ΐυι,ΐ 
1«(ί^1α•Μ. Μμ• «οντο Μ Βΐ *Α !Η^Χ«ίι^ χβΊ ίΐιΐ^ιΐϊηι ΐηπι ί.ιιιηϊ1ιυ5ΐοη<ΜΐιΐΡΐι^ί |ΐίΐΐ?»ΐ8ΐ(-ιιι, εϋΐη 
Ά«ν1νν«υή^η^ίν9(. ΰιώ ^αβιυι>>;. κιΑ ιιβΐριίρχβ-ί ςιιΊΙιιΐίιΙοηιρΐΓΐίΙΐΰηι,ΊΐιίΓοηιιηϊυρΓΓίΙ.ΐΒΐηηΐίβηςβ•• 
ϊοϋ Καΐλίοτβυ ί)ΕΐΙοίυ9ΐ]•»*)ΐ<)ην «ιρί β^ρ4«)ν Γΐΐιΐ. Ιϋ^ΐιιικίΐυιιι πιιιΐΐϋΐηΐϋπιΐ! ρΓΐ>τίιΙ«ιιΙία11«Ιι•ΐ. 
ρ^ ϋΓ«»ν, μ-^ίη 7^4^(ν, ίν« μι] 6ιβ•ϊ•;ίρβΐΕ« το'ίς ίκίρβι-πίρου; Ιςιπατύντίΐ. 01 ^ιιΐν θ!ν «ύτών 

ώ» ή«ιν ίη^νίΐϊΐρ*!, 1» *»!; Ιί^ς αΙκίαι; ιΓργονΐο μΓ,ίίβιν ΙρϋΕοβαι «Ις Ιίγουΐ • «Ι ούτω 
»!«•!, ίτΜί&ϊτο Μ'ί «ΒΚΟ'ίργιΙν. η Ζί χινις αύΐΰ•ν κβΐ μειί ϊ1 πΐρΐ]]ρήΐθ3! τΐ^ν Λ» κίβΐί 

ιΙ*[ηιόίΙ ϊηιριηιιοί. ΡαΜΙα λιίΛηιΊι α((αιαιηο4αΐα ιαπίΐΜ ηιοΊικΙιΊί. &Λαα {αα*»»• η4νί•*ΐΛί Μ»ιά(ΐίίΜ 
•$11. άί <ριοί*ί*ϊοιιΐ βιί ιιμ•ιπγΛ(ιι (η ,ΐΐίιη ιικιιιΐι: ίιΐΓ ίι.ιίί Γ^ίπιΐ] «Ί. ίί η"" ΐ'•'''οηί ϊιηρΐτινιη κα^,Λ• 

ΪνΗΐ, ϋί »Λύ <«ιπ ΒΛτίαιίΛχ• Γ•ΐΝΐΐΗΐΙιιι1ίη«, (Ι ίη μΗμϊιΚΙιπι ραη (ΐΓΠΐΐιϊβ ιη/μΜιΙΙϊ. \ΐί ηΙίίΐι•ο «ιΜ 
α/ια Ιιιττίίία οί}<€ΐαιιι ΙπΙβΙατ, ^&β Κ' 6»»ίο" ίπίπβιικι- 4•λ)ΐ τ:ρώΐ« μίν ΤρβΛίΓΐίννϊίοϊς 
ΙΤρ•|ΐ»ίί1η<«ηΐ(ΐοι:,κΒΪτή{Ε{νΐ«ντ1»>'/εχκλιΐ4Ϊαΐ 
ΒΒ^ν^κν '•"' ίίΑών 6ογ|ι*«ι)ν κ«ΐηΤΐρί», ίβ:- 
ίιβχΐ τ» Μ.ώ{ Α; χ^ 'ταύις* 4ΐ[οτίι«νίίβΛΐ 

{^λινν ϋ μ^Λιηα ΑακΙΟβ Γηι^ίφ «ν[* ηρΊ; Α* βύ 

>ν τρΜνττ,χήΐιπ ' ΪΤΡ*^ ^ *'^* ^^^ΐ οΰβίνα 

«'ΡΚιτί^ς, 1* (ΐ*ιε 6««, μή-Μ Ιι1ι;β(ντΒ «ιρΊ 

μ<Ι)μ«*« Χα*6^ίΜΐν «ύχ Ιν^,ν, βαίιλιΐ ΐ( Ιμοίιο; χηιΐ 
τ.»ρ>ι4ρ7]]ί<ινϊν4Μ«Ιι τΐ μή μδνον «ΰτϊ* ίχίπύ, 
άλΙΑ κ«1 *ΛΧί'Αζ ΜρΜΐ ΐηΐ ίιη; ίΑοιΙίίβΐ αίτιβν 

β»:^^ Χ^ΐηοΜ χρο9ΐιτβρίΐ4}(<νη; πι>:>ΐί«»:ον 
μβνο^^οϊ;. Ι«Εί κ^ Γ(»Γ,•τιρ4; βΟΐοΙί υρίνΜ ο'^ζν''^ν 
βυνί.ν. μηλΐΜ κρΊς α'ϊτ4ν φοιτϊν Ι^, χυΚύίΐν ΐϊ, 
ί1Βί3<1 ίννβμκ• 1^4 ^οίΐ Ι&υ γράμματα πΐριΐϊΐν, 
χα'ί 8ΐϊγβ;ίρ«Μ ϊβ^ϊ ΤϋΜ^'ί; Ιξβκοτϊί/ϊϊ, 'Ε)ΐΐ'. 
(1 ίΙ1*ιλθ!Ι9ϊ4 ¥.Χ'1 «-νώμη» «ρίΤίϊΜ, ονχ ήϊΐΟ'/ 
κίτΐ ^ΦιΧ^ΐι )\ Χ•,ί Έκκιτιΐίβΐ ϊκμαιιΐ;. Ιγραφι 
»«ϊ' ίμ<ίΐ-ίίρηη. Κ«\ *¥;( μϊν *βΐ1 τ^ς ΈκχΧτ,ίΐϊς 

(ΐμ«ο «(»-,ι ϊή; Άκ:νΐ<)ννν ιιβ\ Πίλημή οιβαορί; 
ΙΙο«ιβ(ή43τ« »«*ι,γβρί«ν, μίγόί^β μιν ΙιΙ ίκαγγιλ- .^.^ Αι ΝΐΓίρΙ»ΊΓΐ« <:γ[>»οΓ*ι ηΡΓ »ηΐ<.•. η••^ (><)«( «»- 
$>Ι>*1 : *ί:Α μΓΐηιΐιιΠ ηιιΐιΐβιιι βιΐΐ* ΤηΐΧΊΐιχΙίιιπί 
)ϊΙ(«η8 ΐιΙ ΐτπίϋυί, ΙΙ<Ί:ιηΙ>ηιιιι Ειτίΐί^ϊβιιι ιιΐ '«αΛ• 
ηιιιι ιΙοςηίΜΚΐΓΠ ()<■>* Γ 1(1 Ε ι- ηι «Εΐι«Ι)ΐι(, ι1(ΐΓΡΐ>ιιΙ<ιιιβ 
>ιι<Ιιοΐι>Γ, »Ι) β3, 01 ηιητίιΐιΐ* βΡΟΐ^ιΙΐΐΗιίΓη. 0«ίιιι)β 
Μ ϊη €)Ί>'ιιιη ηιΙ «ιιΙ Γομίιΐοΐ. [ιη* υΐϋβ κιιΐβιη ><! 
4Τΐιοπΐι1ΐ(ΐι ββοτςίιιπι ίλρΊΐΙιαιη. α;)ΐιι1 <|ΐιρηι ηιιη 
κηίαιΐ) Ε>ι'1(ϊηιιι ι,'ΟΐιιΚίΟΐιίΐΐΓ, $«)ι1 β1 κρκΓβΙϊιιι 
801 ^]0)' >ΐ'>ΐ^ίΐΓΜΐιΐ!> <η ν(ιιιρΐΓαΐίοιι«ιη »ΛΛ\ι• 
»1)ΐΐ. πιιη ΐαιηβΐι ηίΤιϊΙ ηυ!ι1ΐ]ΐΐΐΐιι Μΐιυπ) Ευί<|υιιη 
β£ΓίΙ>«Γ«( : ΐΕ(Ι ι1β ίικΙυΐΐΓία πΐίΐιιΐΐίίι Εΐ Γ•1πιη- 
πία> ΰΐιιιΙΙιι^ιιι, (]υΐ ηβο ''ηιηΐ, η«Γ ίη (βηηοιιηη 
νβιιβηηΐ ιΐι: (ΙυΕΐιιηιΐ«. ο:ι ίΙΙβ ϊΕνιικϊΙι», ϋΐιί νκη 
ΗυίιΐϊΓΠΐηΙΪ ΤϋΓΐηοΓΟΐ» ηοϊΙκΊα ιΐίικΐιΐΐ Ιπΐηιβ ιιοη 
ρηιυίΐ. |ΐ3Γΐτ«Γφιε Ιιημτπιίιιτ Ά ρΜΓΐιιη.-4ΐ9 ρ^Ο 
Ήιΐ(ΐΙκΓ^ηιΙη)ιη1)ΊυΓιΐπΐ, οχη ηΟη 9•1Γι ίηχΐιιπι, ίΕ4 
*Ιίί« ρπΊνπ-η ι.κιΗΐ• 1<1ι?ιιι γιΊΙΙιιιη ρ^ΓηΓη, πια 
ηιι^άϊ 1<ι 11)0(1 : ι »κ Γ 1(1, (|ΐΐθιΙ ΓΙιγ1«11 η|φ(-11»ΐιΐΓ (βΐ 
ι•!»1 ίιίΓηιίοηβίηΠΙΛΚιΙ, (|ΐιοιΓΐ9ηι βΐΟη•κΛΐΒΐ ΙηΙΟΓ 
{•}» \ίηΐί>ι |ΐιιιι [ΐ'Τΐιμητβ τΙνιΊιηΕ, πιηιοΐιηιιιΐ. Π6- 
ιηϊηβιη 8ΐΙΙΐΐί(η 3ι1 «ικη ιχ^ηιιίΙΐιη-Νΐ, ('Ανι-Γΐ:η(ι|ΐιβ, 
ηηιιιΐΐΐΐιτι ΓΐοΐιΐΊΙΙ, ηο Γ)Γ3& ΙίΙΙι'ίαί (]υι>ρί»ιιι ιΐ3Γ«-|, 
βϋ [Γ>η>Ι1ί)<ϋ ΒΠΙ» πιιιΐΐοΐ ιίΓΟίιιιΑυι-ι-τβΙ. Οιιιιι 
ν.Ηϋπΐιιΐ^η ίΐ;>ΐΓΐΐ3 ηυη ί!ΐι«τ«1ιΐΓ , ηίΐιίίπιιιίιιΐ» 
ςιιηΐΓ.Ί ΙιηρΐΓη 10 1-6(11 :ι-'ΐιιβ. υΐ ΐυΐιίΓη Ιΐίοΐβΐιίιιιη 
ϊΐιίΜυΙβη», Τΐΐΐ-ιιιιΐίιΐιη ΒΓΗμΓϋ 1»ο<.Τ;ιν1Ι. Γΐ ΐ'ΐ'ΐΙΙΙΙ- 
ιη^ΐϋ» ()ΐι1(Ιβηι Ιπ ΕϊΐΚ-ί'χιιι. κχιιί ίΐι κτίίι ϊ)!)»•!» 
(ϋμη- Λ*πηιΙ}θΙ Ο Ι*»1;ιιΐ>χ (ΙίίΜΐΐϊΙοιιε ΤαΐΙΐ γε^γ* 
Ιΐΐ(ΐϊίαη«ιιι ρΓρρηίΐΚϊ, βΡίηρι,τ ροΗίοβηΐ. «β ιμιΙμι- βίΗν ^ώΐ ίΓΤ,ιη:Χμί (*ν ΐΝπ).γ,;ΐύΐ3ιι (νντβί'.ς. ρ ϊΊΓΐιηΐ ΊΙΙυιΙΙ ΙιΙιπι.η νοΜϋ . Λι• ΙιίΓμΙΙβΓ ιιιΜιΙΙγΙ, ,«*» <»5 ί>ί«ΐίμΐι«!ΐ ιπίιΰτζ, ίιτκτρ ίκλκβίμινο; 
ί*!(»ρ«1ν. (9* ίΐ!ρ4ί!νβ μί| κρΜίιχβϊτϊ Ιξό- 

«ϊΜ βΐρΜ !ρΟβ »μ)ι ΛϋβΟϊ α-^χ^ρχι^^ιΐ, \ ϊιΐ]- 
μΜΐ «%β μς^ϊν «ρ•,9ήχ•ντί, >;ί\ ΤΛρΒΛΜίϊί 
«Ιχ^, ιμΙ Μη*Λ ^βγημβιΑν, Χ3\ μιιίΐν ΐΓβίριΟϊ 
φΒιγγδμινο;. Ιΐβϊΐίίω; Ά Ιτη\ μή βϋτ6 ιφνβΜΓ.Μς 
•Ιχ» ΧΊΗφίρΐΐ)!!!!, ιών Ι» ΠαΧβίολί] 1»ν ^^ΐιτίοΐΐ 
«ρλς ά^^υ{ ηύΐιμον ίν9ΐ«',οάμϊν6{ ύκίβνοιτ 
^οϋ \ίχ*•4. χλ\ \ά μϊν άγνοια Λών ηΐΜγμΐΚων, ιίι 
ΐ3ΐΐΐΙοηιιι>ΐ|ΐ]β ρ.ιίτιιηι ίΐ-ϊΓϋ ΕυιιΐΜΠί ϋοπΙίηΛΜ; 
πει: Ιαπιοιι υΗΐΐ'ΐ.Ίΐιι ΐ|ΐιοι] ρ6ΐΙίοαΐΐΓ. α^ί'ΐιιι νι ρβΠβ 
ρπβιϋκ νι)Γΐ. Οιιαι Εηϊιη >ιΙ (ρϊΐιπι ιηΐευίπιη 
«ηΐ». ί)ΐιο ρΓηΙιϋΓβ ϋο1)βΙ, ιΐβ φΐο ΐ]ΐιΐΕηΐυΓ, <ιιι»8Ϊ 
ο\<111ΐ)3. 'μιχ ΪΙ1 ιιιιιιιηιιΐϋ «ταπί, ιιΟ ηΗη (|ΐι:ΐ'^»πι, 
πΙΙιΙΙ ι<) ΤηχίΜΙιιΐη ρειίίηΐπι)!. .ιιιΐ αιΐ ηυοϊΐΐηιπ γ»• 
Ιυτηηϋΐ 6ΐ ιιι--ι1εΟ;(ΙΙι ΙιιοίΜβπιΙοι [ηιιυιΙ ΤΙΙΙ 1η 
«ηιοί ΊΦπρίίοιίΕ ίΐ)ΐΕΐη(ΐ«β»0• 30[ Βΐΐ ιΐΒΓΓηΐίοιίΒΐη 
ϊιιβ|ΐΙίΐΐΒ 4ΐβ1.1ιίιΐίΓ : ε( ΙιιΐιΙπι. «ι^υβ ίηβΜΐΙβΓ 
νϋΓΐιί» νί4ι•Μ><1ο,ηΜίιΐ](«|ΐ|ηη«ιιυιιι ρΓοΤ•ητηϋο ίΐί 187 ΙΟΑΝΝΙί! ΓΑΝΤΑΟΙΖΒΡίΙ Ιίί 

Ι|ΐΜΐι>ι ρΐΓ κ ι]ι-|>Γΐπι•>Γβ 3ΐΐ]ΐΐ(ί •νΒΓΐ«Γ« αοο ροΐυίΐ. Α β' ιύνηί^ «ήν ά«ήθΕΐ>« ι»ριΐ7β4ΐρα{. καΙ καιΛ κΐ- Γι>1 ροΐΐίρηπιιιι ίπιροηίοΓυαι ΙκΙΙυιη ιιιιιΐυυπ) ρπ> 
■Γ;;ΐ)ηΒπιπ ιιιπΐΓη«, ι^Ι ρηΓίιιιι Ιβτιοηιιΐία ηπιπι 

):Γ«ΙιΙΓυη), |19τ1ΐ|Π ξία\\Λ ΓΟΓΓΙίρΙ» νκΓΪΙιΐΕ, «ο Ιοίίϊ 
ΐΐήΐιιι» «ιΊχΐ ίιι Γ^ιΙιιιΙι ΐβιηπ>ίιιΙ«ι:οιιΙα πιειιΐίβιΐϊ, 
ιΙγΪγχΙγ αηΙΙηη λΛ ΙιγΙΙιιιιι, ηιιοϋ ηοβίια ιηηηρΓία 
οιηΐηι Οοιαηαιιΐ'ΐιιιιη βίΓϊΐιιΐιιιη γϊΙ ρΓΟ^κ»• 

κιΐλ (Μ). ΙΊιΙΙ •ΐΙΪΑ ΕΠΙιιρΙιΐΓΐ) (ίίιιιίΐ)) ιΙηΙ, ββΓνίΐιΙ- 
Ιΐ'*. ^(^ (ΡΊ, ΙΓΐκΊιΙιιΙοηι'ι, |ιθ|)ΐιΐΑΐίοιιίΐ, βΐ ΐ|ΐι»- 

ΙιΊ1Ι|Ι1β ΚιιιιΚιΊΪΙ. ρίΓ |ι1 Ιι(•}1ι1Ι|1 )ΐΚΙι|β[3 )ΐΙΐίϋ«- 

ΓΜΐιΙ, ίΙΙα ηχίΙΙΐι^ιιΙ : Ιυιιι οΐι ϋΐιιιτιίΐη Ίοιιιϊηηιιιΐί, 
Ιιι.|Μ.'Γΐ3ΐ;βφιβ ΙΉηΙιιϋ ίΗ|ΐυϊο•ηι πιλίιιπιιιι ΙΙΙοηιιιι 
ΗιιΙΙαιιι <Ι(ιτίΐ;<; γβΙΪοικ^ιπ ιιΙΙΪΓΐη»!. ΙΙΙιΐϊΙ «κΙΡρι) 
€ϊυυυιιι<<ιιΐίΐη ιιιΐο ίΜα νί|ΐίΓ«ι, βι μγ ι;]ιι* οηΐ, 
ηιιιιϋ ιηι,ΊΐΐίΐυΓ, οιιη ΐϋΐιιιε νίτΐπιβ Αΐ)[1ηιιιΙ(Ό ίιη• (ιηιια και «ββ* •1ρ(ώκ ίκΐ ϊΐν έ?' ημών «ρ1( ΙΕ•ν• 
ϊβχ&ΐίίτ)νί« ϊΐροΐών, κοί^ί μ*ν *&*&« «Λ £1*« 

χα\ ^«^,1»ία^, και £ια ίνβχιρή 1« τφ το2 ηβλΙμβΦ 
χρί'/ψ 9υμπίιπΐι)κι 'Ρΐϋίΐαίοτς, αύΐψ κρονάίΓηιν 

ιιΤ>ν ΐιινών Ιχίίνωυ οΙΛίν» ϋγων ΐ[Εη«ΐΓ,αβη λ4τ««. 
*Οίϊ μΑΙΐ9«β; βΐιΐβϋ χαβάηΐτβι, κ«ν ώ( ίιηκλιΙ- 
βτίν βίβτρίββι, ίχ«!ν1 1ττιν,ΐ:ι χιρι^κΐ^* Ι(ΐ^- 
βιΧωΐ 'ΛνίρονΙκβυ, τϊ^ΐ Τωμαΐων βαβί'-ιίας Ιράπ 
Οιηρι^υω;, χβΐ μή !υνάμ«νοΐ ιυιιΐν, (έΙ. ΐοίΐν ίν 
Άβιρ μονίϊβΐΐϊ ΐοχοϋντις Αρΐτήΐ ΑνιικοΜίνΐβι, ρτίί ϋηιιΐΜΐ ΙΙοηβΒ ΐρμΐΙΐΝΐΐΗίηιιΐιιι . ίυιη ίιΐ ^ ι»ρ1 Των μίΐϊιίντων, χβ'ι (Ι «ρ^ αύιΐν ή ^αβώιΐ• α!Μ(]υί παη ρθΐβΟ,902 "^ ι»οιιμ1μιι Ιιι ιηιιιΚν 
ΑΐΚο, ι|ΐιί «ϊγΙ ίίηαί «Ι 1 Οβο ηΠΙΚί ΓϋΙιίΓοηιιη 
ρΓ.ΐ!!ι*ιι*ϊηηΕ(η ΙιιΙΐϋΓαία^ΐΑΐΐϊτιΐιΐΓ )ΐΓυΓ€ς'ΐυηι <;*&*. 
•Ιι- ΙιιΐιΐΓίί.. (ΐ( ηη »Α «β Αοιιίαιιυιη ίιιιροΓίυιιι ]ΐβΓ• 
νηΜπΜΐι ίΐΐΐιΐΐ, («ΓΟϋΐΐΰΙαΙιΐΓΐιιη. Ρυί! ιιΙ ιιιοιιβ- 
«ΙιΟν ϋβΐΜ€Γ)>ιιιι, ηΐϋΐΐί) «1 Βειίιοί ίιι <ο«. ιιιιπ 
*»Ι(Ιιιι ιιΐ ίιι 1Ι;ΐΜ;ι|(,>ιιιιυ ι•1 ρηνα ιΐο Γ(Ίίί;Ίο»β 

ΒϋΐιΐΙΰΐιΐΐ'ΐ, ί^^ βίίΐπι ιιΐ ΟΓ^μοΙχ »ο «ίυοίνιιιία 
ιΐβιΐίΐοβ ΙΐινβΙιίΐυΓ. £ΐ)ΐιΐϋ•1ιιιΐ( ειιίπ), Ιιιηυίΐ, ρΐυ»- 
Ι]ΐι>ιιι «ιΐι-ι, ΐ'ΐ ΙιίΙιιιιιΙ ρΙοίη»»)» ΕίβρΙιαιιιί. (ΙΙιΙ 
>Ίΐι-ιιι ■■ΙΐΓΪ(.-Ιιι1νιμ πίηιΐιηι ηΙι>ΓΠ)ίθΓΐιιι(ι ΛΤΐηη» 
Οή ι« ΐΓΪΓϋ 0<ιπ1<(ιιΙυιι1, Μ ΓοροιίΜ κιΐιιιιΐ. [Ινηι- 
()ϋβ ΐΙίΟΓίιι» ςυοηιηκίαιη νυ* 1η•)ΐηυ|ϊ(. ι|||:^ ρΓ;ι-• Ταιμίΐων ^|ξΐι. Έποι* ίχΐ τοϋ( ροναχοίι; τραι•^ 
;ιενο;, Λ'ί1)ι4 χβν ίιινί ϊβϊΐιτβρίΐ• ού μ•.'νΐί Ηββ' 

νου( λίγΜν, άλ).1 χβ\ νκρΧ η6ν>νς χλ\ οίνοφίυτίνΐ 
Ακρ9ΐ(Ι; ■ 'Ε^Οίουΐι τίρ. Ττ;β1ν, ί'ΐΛρ χυίρον;, ΜβΙ 
π'νΟΜΐιν ύιιΐρ Ιλίφαντβΐ. Έπιιϊϊν ϋ Ανανήψ»9> 
τήί «Ιλτ,ί μ<6η:, μυστήρη ΘμΟ ϊίΐέναι ε:βτιί^ 
νο*τ>ι,ια\ ιΐ(ρ\ μ«)ίΐνχο)'ίΓ.ρ«7'ητ«ν«υαι. ΚαΙΙΐίρ' 
&ηα ΧΒτητ^ρηχιν Ιχΐΐναιν, ί^π!; τ<ΐ ϊνΑνΙν^ιι• 
«ΙΙ-,ν βϋτβ!, Έιπιτι ΐιηγηβίίμϊνοί τ4 χβιΛ τϊν 
ΐΕΪ1«μθν μϋιτ:* φιΐβψΐυΐιϋΐ, χαΐ γ(ν4μΐΜ,' Ινφ 
«ί χατΛ ΐήΐ ΈΗχληβίι; τΙ)ΐ £ιιφορ1ν ΐΐΓ,ΤΊΐαβ» 
ϊμΐλλι, χβχοΐβΐίαν βααιλίω; χατηγοριΕ, χ»1 τ&ν ΐίΓ ίρΜίιη ηςηιο ίΙΙίι ίι>ΐοι.ΐϊί5βΐ, Οβϊίΐ.ίβ (υηι <Ι« Ο «ιρίων 4βίιητ)ν βοτμίϊων. Αι' λ οΜ ι1|ν β1»ιι» Ιι«Ι1ι• ιηίηη» ηιηιΐί«ιι<1ο ιιϊιγ^ιϊμι. ]>ιιιιιι« γο 
[ΐΕίΜ^ιιΐίηΐΐ, υΐ αΙ>ΕΜΐείίι (1•ϊ5«θΐϊιιηηη ηιΐΊΓΐιιιι• 
ϋίΐιιι οροιίΕΓΕί, \ρί* ιΙοΜΐ, <ιυο ρ*ι:ΐ4 ί(ΐιρβΓ3(0Γ 
Ιιι ΙΙϋΐΐη οηΙιηιΙοΐ4Πΐ οΒηηιΙιΙ, «Ι (Ιο^πιβΐ• ραΐΓΪβ 
Οοιι«γ1ΙϊΙ. Οιηιβ ηβΰ ]ιιιΙιςΙιιιιι βΐι ίΐΐο ]ΐ]ΐΙιυΐιιιη 
ρρρηιΙίΑΐΪΜΐιβ ιΙΪ|ηιιιπ ριιιαί. ηΐ (|ΐι1 Ρ;!)!»!,!; »ά- 
ϋ.τηιιΐ, β3ΐιιϋνιιιΐ]'ΐβ ιI<ι^(πη.Ί' [«ΠΌηίΐιίΕΐπ ειιίαΐ. 
(}υβ ιυηι Ιρςίικί Οϊπιηουΐΰηι» ίηιρβπιΐοΓ (ίη 
ηι«ιυΒ«ιι1ηι β]ιΐ5 νϋπΕΓίιιιΓ, ιΐβ ΐΰο)$ιιΐί•>πυ ηυίιίοιη 
ΙαπιΙ οιιΙΙυπι βο «οΓΐ-υια ιΙΙΟιίΓυιο ιίι. ηιιη Ι• 
»«π)«ι ιιιβΓΐ ηΐ3«1ιη« ροΜΪΙ. 51 μοιιιιιο «ι βο νίιιι 
ΓοϋΙίΐϋΐΙο ει τιτίκι ϋβιπιΐϋϊΙηΐυΓ, ςυϊι Μΐιοΐίι Ι*ι- 
ΙΓί1>ιΐΒ> ει ίϋϊιί* 1 Μ^Γίΐ αοΐΐβ ΐ]Ίΐο<Ιί« ιΙ« κοπη4ΐι• 
Βι}< ΓοπϊΐΙΙιιϋυιιίΙιυ» οαηκπίίΐΐιο Ιι;«]ΐιίΐιΐΓ, α ί• οΓιιαι {*[ν 'ττίρνιιν ΐήν καρ' Ικιΐνΐίΐ ΐ(Χ3ββ<[*>*, 
ώ; Ιχΐ^Ιι^τημίνι^ν ΐι^Ι ιϊ ΙιαΙνον Πα1βμ| κροΐΜΓ• 
οββι, κοί τΐιν (•ν,ν ί» ϊοΤί ϋχμ^ίι Ιί*3ΧρΛψ*(* 
ήρήΐΟαι. Ά 1»(1 Ινίγνι» ρ<ΐ9•λ(ίΐ, ήια γ&ρ «ύι^ 
ιί; χϊΐραΐ. «(ρ^ Κίν τοϋ ΛίμίΛΐ της χαΐηγ^ρ^ 
ούΐίνα «ο-.ήαιβίαι λΐγον ιΐκιν, ύπΐβ {ιυΐοΟ Λν^ 
ΪΛγείιβαι βυναμίναυ μί'ιιβιφ. ΕΙ ^άρ Ιχ4ΐ«Μ ι^ 
6ρΜΐΐΐη{ κ>1 «ν &ληΟ((ας βαφή; άΐϊΜιι{ΐ£ ι4 
«Τ; 4γ(οις βΟμφωνοι λίγην βΐολίταΐΐ, ηΐ *οΚ 
ύιιύ βιίων πρίΐΐρονίονΐλων «ηρΐ τήίύρβήΐ ιι<«ηωΐ 
χιχυρίιΐμ/νοΐΐ, ΐοϋτοΓ Ιχίΐνφ νηβΐι&^ιηι βΜ«αν 
!>.;, χαΐ ηολί.ήν -.«ϋτινν τού μ<ρ(ηι{ ιιρίνοιαν κοιΐΙΐ•ΐι 
1ιΙρ«{ Αιηΐ(1ξ((»; ούχ &ν Μτ,Βιίη ηρΐ 1αι/»ν, τή: 
«ροβοίτηί 1ξαρκούσι)ί.,Άξι4χρ[€ΐιί ί' *ν ιΓη,χβ'ιλ ^^τ^ Κ'ΐιΙ'βΓ »1>ιιΙ*1. βϊηΐΜ "ί ιΙίΙιβΕΟΐοΓ ρΓΜρίαϊΙ. •* χιτηγορών βΙιϊ;. Ι» 1λλβι{ βύίοΟ •>ίγ7ρίμ|«*β( γΑ αΙΙυρπι1>;ιΐίιΐιι>ιι>Ι>ϋ$ ηηιι £11, ουηι ιΙΙιι βιιΟΙείιιΐ. ιι>ι•ιιι 
■υρρβϋϊιβί. Ουΐιι «ι )ρ&Ε ίΐΐΰΐΐΗίοί (Ε*ΐ1ϊ ϊιΐοηηΐί 
ΓοεγΚ, η<ιί ίο *1ί<* ϊΕΤ'ρΐί) ^β1< ρΓανι Οιιίαιιιιί 
^ΟΒΠίλυι 1ίΙι«Γτίιι>« νίΐυ|)£ηι(, ^ιιαπιΐο ιιιοΠϋΐιιη 
Ααιί'οηίοιιη {υπίοΓ^^ιη Ιιιιιβηίαιίϊ (15), ίηΐΐΓΐχίοΓϋ 
£η€θΐηίΛ ιΐβ ρΓκιΙΙεΒΐ : δ>€ΓΪ ΕιχΙιλϊχ ρΓΑίιίιΙϋβ, 
ΙϋΓνΙιΙιιιη ιιηιΙΟΓΐϋ), Ο ΐυΐοΓβιη (ΙοΕηίΜυιη; ηυί 
ϊη ιηοπίίΐιιιΐ «Ι βρΗιιικϊί ΙιαΙιΙυιΙβ, νβΐίπΕ οΙ*- 
Γΐιυ•1ίιιί« «ΐ|ΐ1ο''ΪΧ''<'''>^"^<"'<^>ι> «« ρΓοριΐ£πιΐοΓΰΐιι ; 
ΜΕΓυΓϋΐα ιηοοΜίβΓίοΓυα) ΐ)ΐΐΗΐι:ΓαΐθΓ6β, «κϋπ ιι>- Βι••).ιι»μ ίκφΟορίΐβ ΐ4γμ«τα χαχίζί,κ/, υλ\ ϊ^»,ν 
γλώΐϊβν ΙκΒφκΙΐ, ήνίχβ βαΐΐλία «6- νΐον Ά»ίρΐ- 
νιχϋν ΐ(»)ίΐυη|χότα} μ«νΐ:>«ών, «ρίς «οΐΐ βλίαι^ 
ίγχωμίοι: χα\ »ϋ-(β τίβιιχ*ν ΟίΈχχλτ,Βίοΐ 1(ρ«1 
προΐτιίιαι, ΐητί,βατΐ τίν ΐιΑπυρον βκουβα«τ1|ν, 
χιΐ β^λ^ή1Πορβ τών ίογμίιων ■ αΐ ίι ίρίιι »λ1 
απηλαίοΐζ, -ΕΪν )ΕρΜολ(.ν χβΙ*ρβΜ*ι«1]» τής+ρ»- 
χΙρΛί ιΟχλι[«ΐ κβΐ Ι^ίη;. Οί τών βιίων Αηητη- 
ρίω « ήγήτορί!, ΐ1]ν της ύμιτίρβΐ Ιϊχύΐί Αχρέιηλιν. 
Μνήΐίητϊ ΐοίΐΐ ύτ.ϊρ ύμων τιλίΐΜΐΙου; Ατίϋνΐΐ . 114) Νοη ίτϊΐϊ"! 1"»ί Μηρίβ Ογρ£«ι*. γ' ΓϊιιΙ»- 
(ΐΐ(' ηαιιΐ «ιΜο ευπιΠιοιβηιηΐ, ιιι τ» *"'* 'ψ^. ι>ΐ- 
ροΜ νοΓίυι, »ίιις£Γί(ΐί, Βΐρ1θΓ3(ίιι«)ΐιβ κηΐΐ' γΟ. Ιβοοίιΐ ΡοηΙβιιί ηοΐιβ. 

(1Κ) ί^^ιΐ ηιιϊ τοΙικτΚ. βι-ΐϋΐ εηίιη Ιίΐ). ι: Λ''• 
ίίτο οΐΐ'βΜβίΜ'ΐίαίιίΓο), *ι ΙιιηιΙαιη ιμΐίΜίΐιΙ< ΜΟΟτ 
ΐίι*ΐΜΐ ϊηρίταΐα'ϊι, οΙο. 
ΠΙδΤΟΒΙΑΚυΜ Ι,ΙΒΕΒ IV. ΙίΟ 

Ι ιιΐΓ«<ηχ4τθ{ Τ/ΐ] χββάιηξ τοϋ βώμαης Α 1)<)η• ητκβπι ϋοιϊιΙΐ'Μβ- Μοιη«ηΙοΙ« (ΐιρτΐηιοί ΐ](ΐι «αυτήρων. ΚαΙ π^'ΐ Βίνβτβν 1ντιϋ*)^ν 
{ΐινοΐ, χατϊ^ρύντ,βί ΐΐ •ην υώρ,Λχοί. )•«ΐ ΐής 
[ζιβήΐ 4^1^»;, ηρηβύμΜΐ ΙττΙ τϊ βημβ. 

ίξ(, πριν τοΰΐ υμών &€ριηίΐ, Χ3ΐ τΐ 
βίΐι^βορΐτβ ϊίίμιτβ, χα\ «ιρίγ-ρίΐϊϊβ 
κληίίβί νβΐΐτιβ ονΛίΐϊψίί ϊ;, καΙ ϊλοις 
|φ6ορΙΐ χιΐ Ακνίίίι; β»44ΐΐ τιχαίχύμακ. 
ία χιΐ αντί; πρΙν Εια^βαρηναι τίΐ ΐόξας 
Ιρί των ϊογμάτιυν. 04 γ^ρ Ιΐτιν (Ιιηΐν, ώΐ 
1ν ^βαν ύν χατίγναι βανΟινς ϊιχ^ΐων, χαΐ 
' χαΐϊψι.φίβατο. χαΐ πιρβΐ^τΗ^ν ΐή{ ^>ΐ]• 
^Ικρβ ί" ί Ικ' Ιμο2 γίγϊνηΐίίνβ; τίρ*; ίξή- 

η(Έ1ίxλ^,ίί^^, Χίβ' οί τήϊ Οίΐί;ιβΓ(ί;ν !«) 

ι βιηνΝί', 4!ι14 ϊϊιι:4 πιντίπιπιν. ΌιιΟΐΐυί 

ί *τρ\ τά^ (ν.'ΑΒιμ 4γ(Μ» !ιν μίβ λ; χβΐ άίίη- 

! χ«τ«ψΐύ{{ται, ιού ρΐίν ΐ3μιτρ4τ(ί«ο* ΐ-^νΐ^ 

ίτή» Ιχϊίνων Αρΐτήν, ««1 οίχοίτητα ϋρΐς 

ΒΜΰντΦ; Ιναρτ^. Τβϊβίιβ» γΐρ ά«'ΐί;•ιν:« 

*Ε1ΐΓ,Μί μΐ'ί οίίν φ39:ν 1ν |ΐΟββ!(, 
Τί «ινατώνμ(τ&Κρ4ν«υ&ιι1ν ««ίίϊρτ,μΐνβΛ, 
ι ύπΐ τών ΑρζίντΜντ1)ν ΐίϊτ,Μ χ«ν^Γ,ί!ϊΟβι 
Ιΐ ΐή: ^ν^χΐΐ* χιίοα;. Δ; ίν «ιί^οττο τοαο^τφ 
' Έγώ Κ -ίβύ-ιβυ; ϊϊ^ι-,ν &ν χαΐ της βίΓ,ΟιΙα; 
9μμβρ:υρονατ,:, ταΰτην τ^,■< τιμ)|ν)αχ('ν. Ίοΰ 
ήϊί τι&λϊη; φι1•,),^:β; ϊνι*» ι[»ρ» β:&;, τ4 (ν &'•ίχίίν, *\,χβΙς Γη^υμίνον; βΒΐβ Λ θίΐβϊ. (; |μ, ΙυΙ^ϊπιιΐ ηα ιι)?1ιμ>Ιι:ιιΙ. Με αυΐ•;!!), οιίϊΐυπΜΐιι Λν4 

ΙΓ αύιίΐ 1ν αϊτοί; γΐ'^μΐνιχ, (τι ^ιιΙ^ν; 
Ρ»;, ιιιρ\ τήΐ 'Ραιμαίΐιιν βααιίιία; προφ^• 
Ι 1ί«1μΐ]ν, ιΐ Ιίςιι ηρϊ; ϊμί, ι^ΐν^ται σαφώ;, 
Βϋτον γι ίκΐΐίιξ:; ΙνΛργιατά•ζι\, β^^[ ζττιν 
Λ τοΰτ*βντ4 τ4 ϊκΐΌν ταιαΟτα ίίγιινψΐυ- 

ή τβΒτβ• μ^]>^βη Κ χιι\ Άνν» ^ βιβΟΐ; 

«υμμαρτνρήΐκι τΛνζωι μίλιατα ίμΛ τΑ 
ι β»νίιϊ>,Ιβ. 06;( ήτϊον γ4ρ )( βανιλινΐ χα\ 
4τ4 τον «Α ^ίίοΛινμίνβ. ύηρΙίβΟαι μβι 

αίτιωτίπΐ ■ β£ γ4ρ ίιβίκρ ίχίίνβί χβΜψϊί- 
ΛΐΙ προφι^ηία, ^χο/ έγώ ιίι: χι\ μ•Ί,ίΐντω« 

■ί έΛίτοΐίϊ (ν 'ΑΙψ [κινίιχίϊΰ; ■ άλλί μΑ- ρηι νηΐιΐι ηκιηβΒ, ηιιπιιιοιίΐ) (Ιι-Ι>(1ί(>ΐΑ |>ιη ρηιίΐιι* 
Ιηιο Γΐ>Γρ<>τ« ΙιοϊΐίΙίΙιυ'ΐ νιιΐιΐΡΓί!»ιι«. ηιο.!ιοΜΐηΐ()οβ 
ι»Ι)οηίΙ>ο«, ιΜ ϊ'ΐΊβ 3ΐΙ ιποη^Ίη [ιίΙ(1<μ•Ι«, κβ «»■ 
ΐβηρΜΓΐΐ, «Ιίβηηβ Ιι•ηι| |>4>|«τμΗ(, αΙίΓΓίΐτ λΛ 
(Γΐ1ινη;ιΙ ?1 ΜΟΓΟΓΟΓη ίηΐίβΐϊΐβϊΐεηεηΐ . η<>Γ ιιιϊιιι 
ΊαΛν ι•1•ΪΓΐ'ίΐ, ηΐΜΐη ίη^ϋΟΐΚΟΓΜ τγιΙγοι, «ι ιΐΐρη• 

νΟΙΛ ίϋοΓΙΙΓ» •1'>βΐηβ)1, «ι ίηΐΙΐΙΓί-Ι ΕΓΕίίΐϊ.Τ! (ι»"- 

Ιη^Ι» ςοηΐΗνιτίΐ, ρΙ ίιηί* ρβηΐίίίοηίι ριίιίίηιιι* 
Οιιοίΐιιιβ ιΙβιίΓΓίΙ. 903 Τηΐ» ίΐβιιι ^^ι» ΓιιΙΐ, 
ρΓίιΐ9ΐ|ΐΜη> ριΤϊΐΓΚΤίΐίΐΓ, άΐ ιΐο^ιηπίΐ* «4<ιιΐβιιΐΙα. 
Νπιι ρη«π ϋΪΓΐ ροΐίϊΐ, ηΐϊ* Γιιίΐβΐ, ιΐϋίΤ )ιιιΙ)Γ!η Β»η, 
αϊ ιΙ«|>ΓΗνηι(ηιιβ(π αε ροΓπΙ(Ί(Ίη τΟΓίιβιίι. ΐ'οιιιΐΐΐη- 
ηιιτίΐ ίιιΐ)ΐΐηΐιΐΓ : 3ΐ1;ι Ιιιγπ'ιιιι «ίΐΐι ηιν ^η^ι^:^I1)ηι (Ιβ) 
ΓΧ Εετί^ΐία β«(ιΐΓΐαί»<- (>ιΙν«Γ«ιΐί ίίΐ)*ηι Ιοπιοιη 
" ιηίΐϋΐ" ΜΙ ιιιικιιΐιιηι ίΐιιΊϊί ι>•ΙΙιί>ι»•-Γΐι). »(■<! ηύιια 
ρίιιϊΐίίίϊπιο. υΓΠΐ «<!(> ββιιιΊί* ίιι "ηηηΐιΐ Λΐίιο Ιιβ- 
ΙΐΜκΙιιπι. ηνο* («ηιιιΤοηΐϊι: :■<' \ηιΐΓΐι( *ίΙί«> ιΐΓ<ΙίΐΐΜ 
ηοιίίιΐί. ιΐ!."•»•!!! νίΐα «Ι κιπιτι <ιηΜ>ί Ιυΐι! (Ίιγϊιι• 
ΙΠ/ιηιιη νίΓΐιιΐΓΐη ρ-Ι οιιτη Ρ«ο €οπ]>ιτ•(ΐΙοιιΡΐη ρ'β• 
ιΙυηΙ. Ταηΐιιηι «ιιΐιιι (-^(πικη νΐηοΐβπιΐ» «ίΓτ^ριιΙι 
οίΓυοαπί, ιιυαηΐιιιη Βΐ€υηΐοΓ ■ νΐτΐΐαΐβ. ϋΓΧΐΙ 
(α1ιΐ)1:ιΐιΙ0Γ ΑΐΙιηΐβιη «ιιιβπιιΐίΐη, (Ιϋιουιη 5»υΓη« 
ΐΐΐ'1" ριιΙχΊ» (Ιΐ). Ιΐ3ΐ ρ<η»• > ρΓΐηΓΪρϊ1ιυ& ριιιιΐΐιιιη. 
ηΐ Ιητίτ οοΐιιηιιο» βυϊ'ίηβιβΙ, »ΐ<|ΐΐι.- ίΐκ ρπηιΐιτίι 
\':ιι{ίΐαΐϋ ρη-ηιοΓϊΐϋΓ. Ακιυΐ *β<», νΓτϊΐίΙβ ηιίΐιι αϊ- 
(ΕβίΑίιΐϋ. ΙιοΜο Ιιηιηϊιιβι νίΐα ριιηΚΓ βιΐιηοιίυπι 
^2>-η^3 Ιιιιικ 1•(>ηθΓΕπι > Ι>ΐίθ ΰοηκ'ΐιιϊ ιΙ1ΐ£Γίη>. υ( 
[■τΓϊΓυηι ΑΓίΐϋΐιι, ^]α» ηατανη ρτκΐΛ\ιη•. ϊΐΐί ρ<9(-«ι- νίϊΟ λιιιίΓΟηίοα ΙπιρβηΐιίΓΕ, ιιιΐ Εοβ ρΓοΓρΐΐιιηι, <Ιο 
ΐιπιιβιΐο η>ιηι>ιιο, υ1 ιηίΐιί ηΐίαιιακηΐυΓ, ηι^ηβ», 
«ςηυί(1 3^ ΠΙΒ ΤϋΒΙϋΓΙΙΙΙΙ ίβίοΐ. «ρβΠβ ηιβιιΐΙΐΗΓ : 
(]ΐιοι> Ιιικ ΐριιιι» πι«αΐίη οοηίϊκίηΐϋ ίΙΙι ριυΐιηΐΐο 
βίΐ, ηιιοιΙ ΙοίΐΜ «Ιίιαι ίιι αΐϋί ηιβηιίη ε»ιιιιυννί|. 
Ιη ρτίηιίΐ αοίηι «Ι ΑιΐΜ Ιπιρ«Γΐΐήχ. βοι-υιη οηι- 
πΐιιπι ηιίΐιί οηΐϋίι. τβηϋιΐί Ιίϊΐίηιαηϊιιιη ϊιιιρβηί'ΐ. 
Ναη ίη'κα ηιίηυΐ ϋΐη ηιβ, ηιιιη) ίκιριτΑΐηΓ οοηιιη«- 
*ιΐ. ιιΐ ϋϋΙϊ1>βΓ3ΐ*ϊη ιΐίιιιΐ Ιτιπριι* ιΙίίΓιΤΓΓ«ηι Νοη 
β^ο• ■>' "'β πΐΐπιΙ*! ϊίΐ. Ιιιηι' ηιΐ ιππιηΐ'.Ιιο) Ιη 
ΑΐΙιο ηιοπΐ» ϋίϊΤΕΕϊΐ, οΐ Γιι1ιιγιι« ηνβηΐιιβ ι-\ βοπιηι 
ρΓϊ'ϋϊΐΐίοηϊΙιιΙ» ΓΐίοΕΓίΐη ; Κ^ οηΐε οπιιιίι, ιιΐ ίηι- 
ρΐΓΟ^Γΐκ τΐΙηιιιΙιΠΕία, ηυα ιιι νίΐι ηΐιίΐ Ιι>ΐΜ:Ι»ηι 
ιηβΐϊιι» κ ρτειίοϊΙϋΒ. βοιιιιη ϊθ>ί• ρΓΐΐίΙχϋΚΐυο ϋ«Μ- ήΐ «ύϋν ίμοί ^Ατιΐίν, 6θη τψιώτιρνν ί> Ο ηιβϋ(^βί^IΗ^!ι«ι«,ι1ι^οη1ιη^^ι1ι ρΓοηιββιιρρΙΪΜΐΙοιι» . Έηιιτβ μ\ Η θιίον ΐΐεων «ίχαϊ; 1μο\ 

>•λ4 κροηχκρονχ^ι Ιν ΐ'^ ,βΐψ, χ>\ τϊ]« 

Βνΐ4 ς Κϊ ΙκιΙ ΙΜχΐ' χαΐ των τι,ν βίου Οβρύ- 
Β^^ρΐΐν. ΐί( Μίρΐν Δποΐαύβιντι χαΐ (ΐξτ;; ρΐΐηίοηιιΐ) βιιρρίκ'ία. ρ»«1 οΐιίΐυι» Ιυοιιιΐ-ι , ρτπΐ• 
ιαβϋϋβΓκιη. Μ \•χΐ «ιπη αοίιαο ΐ^ιΐνη-ι, ρο» Ιιιιιιιαηιβ 
ΚίοΓΪχ, ΓϋΙίεΐϋΐίι.Αε (ΐ£ΐί<)>Γυπ) ι.χιρίϋΐεηι > Ιιιιιιιιΐ• 
ιΐΐιιι^ ΓΕΓβϋΐΐΐ, ρπΓ£(»Γ« ςο{ίΐι1»ιι< 3ΐί£υ1 ιιιοη;»[πΓΐο Ηιιο\ή Ροηίαηϊ ιιοΐβ. 
Τ«ΙΙιΙιΐΐρ4ΐ«(. Ιιιιϊυΐ!(ιίΜοΗ;Εΐ>Α()!ΐιΐβπ>0*η- 
ιιιηι ίρϊίΜΐιηιιιη <!ΐί«, ΐ.ιιιπ οίιΐίΐιιβ ιιιΙ ρη• 
^ΓΜ>ιι«ΐη ροιυΐ, ι^ ηί. ϊιιηιιίΐ, ΊΛ ρ&ι, πιο 
ΜΙηπ) ϊΕ ρΓΐΐιιΙβ. ΙηΓίΒ ηιηιιιη. τπί βαίιη, 
ιΙίψ)υ(ίβ• )ΐ«τ ΐοΐυαι οριιι. Τιιιη«» ίη Αιιβ κΙ 
ιιυΐιΐίιιικ'πι γβ<Ι>(, ιΙΪιάκι. Ιητ ρη» βι' τοροη- 

ίιΐι;»ι:ιΐΜ:πιιιη.Ι«£ΐιιΐίΓ^(:οΓΧ «ΐΓίρΐΙι ύο μ, 
Ι•]ΐιη ιηιιιιχΐΐιιιιη, ΐ^ιρ. ^^, <)ΐιι> «1 ).ιιιι ιοιι- 
■ηΐ£ΐ;ει!«ηΐΙΙιιιιι (ΕΓΐκίιιιίΙβΐΜ Χιΐ ΙιΐϊΙ'ΐηιαι (17) Ι(;ιηο ΓαΙιιιΙηιιι πιΐΜ|>ιιιη) ΙγκΙ. .ΙΙϋί ΜΙ ΠΙοηΐ 
ίιι Μηιιιίι;ι<ίϊ», Γΐΐ]ΐιΐί ϊκγΙρ» ρη^'τ χ|ιίΐιι«Ιίιιοιι 
τίιΙβιιΐΓ «αΊοΐΜ ϋΐΐιη^ιτο. Ει ηϋοπίΒη ΛιΙι.ι, ηιιι (61 
κ^ηιτϊΙ,η,τιιηι ιβΐίυποιιιίςβηιιπ ΓιιϊΙ ϊΐιιι|ΐη>ιί9«ίπ)ΐι*, 
ϋίΐιιι (Ι $1ιηϊϋ(ι.*<1ίιιβ τΜΐιιιίηίι ΓμΙοιΙ^; Ι'ΐιΐί, υι 
Γΐβΐυπ) ϊΐιβίίηυχ (1ϊγ«γοιιιγ. Ουϊ ρ»η>ηι[ΐ«Γ (ιΐΓϋθ»>| 
ΙΗ ίη «ιοΓΓβ βπίΐϊπϋπιΐο Ι1βίειι1ί«. «ιιιίι πίοιΐηιπι ΐ)1> 
βοΊεηι Αιΐ9<ιΙΰ η;ι «ΊεΙΐϊΙϋΜ, ίΐοΐΐ^πιπί'ΐοο Γΐΐί(ΐυι:β 
61 ηυΐιιβ ιΐιϋίαι. 191 

ΗΐΓ ηΐϊϋ'Ήύ , ί1ιίΐ}υΐ τΐΙΙηοιιη ιηπΟΓαιη ηικοιιιιη 
ηΐι ΙιιιιιίΙ>Ηί πιιιικίί ι^ηηιΐΓΐΐΑΐϊιιπΙΙα*. ιΐηρϊίυςυΒ 
ηιηαιυι», ίιι ιηικιιιΙΙΙίυιο οιη>ιιιη«Γ«. ΓΙα^ΗΜ 
«ιιΚιιι πι^^Ι) Ιϋίοιιίιϋί ηιοΐ'ΐΐϋΐ'ΐίιιπι. Μιιΐ)(•ιβ ηΟ' 
η3νΙιϊ& ϊΙΙί$ ι)ι)υ ϊγ^ειιιο ιΐΓα-ΐϊ|ΐϊ, ϋοιιιίνίΐϊα ηιϊΐιί 
€βη«|Γΐ)«ιι]ιι Ιυ•'3ΐΊΐΐ . >)ΐιχ νί(|ΐΐ£ ιιιιπγ ϊιϊΙιιιΙ. 
νβΓίΐΑΐΐΟιηιΐΓ. 1113 ιιϊΙιίΙ ΐοΐβ λΐιιοΐϊυϊ, ιββίχι^υΓ 

ΐΙΐΝΙΙίίίΠΟ. β04 ^"' Χ"""!" ηΐ'π ίΙΙ>Ε ΙΙΙΟΙΙβίΙΐί 

ΙιΐΙιίΙιιΐΊ ί>ΐ(|ιι1ιι$ ΐϋ3ΐιι*ΓΐΐΓ . Κι] αά |ιΐ ρηπίπηιοι 
ιΐϋΚηιίκ'Κ'ΐ'Ίΐ"^ Ιιιιηιΐΐΐιιι τβϋί'^Γΐηι ■ ΐιΓ' «ιηοΓ 
ιιιαιοΐί ίη γϊιιο Γυίι , ιι^ε »Λ τνί Ιιιιιηπιια* Ιΐΐιιΐ* 
(Ιί|ΐΐλΐ ΐιΐ'μοΓ ι|ιιΙ<1μπι. κΛ \π^\^^τ^^ο^ ίριβ Ιιι>ιηο• 
ϋίϊυ ιιιίΙιΙ ιιΠϊιυι, <Ί «{υϊ βίηο ι»β νϊΐ^ηι >ϊϋι ίη- 
>υιτοπ, αΙη'Κ' ΐΐι^ιΊι^ιηι (ιιιΙκΓβΙ. |]| (ΐιίιιι ϊγλιϊΙΙ^- 
Ιιιΐ, ή'ΐΐιΐ 1110 ΛΐΙιο ΐι1(ΙιΐΐΊ&Ηΐ,οιι«αιη ρΓτι^μίΐ , 
Μΐ>ιιΐ)ΐ6, ΙίΙκτηπΊί η» η ειΐΓίιίπι ιι«|ΐυιί<ΐΓυηι ιιιγΙιϊϊ, 
νΐΐτηιιο ίιιηοο-ιι[•-ί 9ΐΐΊΪΙαη>1« ιΙ«}ΐι1<ΓΪι]ΐ]) , *ιιιί• 
εΙΙίλΐη II ιιΐΓ ιιιιι^ιιοιίΐίΐ: νίυΙ.ιι;ιιιι γοιιιιικίΙι)) •'Ι1, 
ηιιοιΐ μΓίνβΙ> κιΙβιιϊ ϋιιιιιιιιοιίχ . {ιιιίΙίΓΑ "Γ^Ι'^^- 
ηαι :ει ί|ΐΐιιιτι «υΐιιιιι ίιι Ιαιιία ϋΐ:ο<ιρΐίΦηηιιι ιιιαΙ• 
ϋΐιΐ41π(τ. ΐιιυΐΐΐΐίηφίβ ιΙγκΙΪΚιι^πι, ΙρΜ ΕΕ•,'^^ι■^« , 
βΙ ΐΓίΐηιιιΙΙΙιι οΐϊιι ρτίπΐ! ιιιι>ιΙίΐ;ΐΓνΓ : Βηιιη|η-ιΐί• 
1)1») Ίιι ιιιβ »ι<ιιιΐΒ(Ιιιιιιι . |<Γη|ΐΩιϊΙ>ιιιι ηιΐΊΐιη <ιι)ΐ]• 
τΙαιη. οΐ ιιιιιΐΓΐΐ'υι: Ιιΐ4^ ('01ι1ΐηΐ|ΐ1ιιιιι »|Ί>Γΐ1ΐΙ>ύ1. Ηβ 
ηΜΙβιη «ΐΤίΓπιηιιΐβ , ιηΐιΠΝίη οιηΓ« λοΙ»!»»^, οΐ 
χηιιυιη (-«ηκιιΐί, ηίΐιϊΐ Ι'Ου ιιηο ρτα.'!,ιιιιΐΙΐ]!ίΐΗΐί- 
ιιιβγΙ, ηιιιρΙ«)ιιι; ίρκΜηι ίηΐι{ΐιιιπι ρ»(•, «ΐ ιιιβ εο 
1ηοιΐιι)>«ιΐ€ηι, γΙ ΙιυπΓΐΐιιιη ι|1ΐ|ιηιιι τ>'ίί)ιππΜ<ιιιηι1 
&ρα<1 ΓοηηΙιΙιι1>1Ι« ίΙΙιιι] Ι)νί ΙπΙιιπ»! [ιγ» αιΐιιιΐίΐΐϊ ΪΟΑΝΝΙΪ ΟΑΝΤΑουΖΕΝί 

«Ιχήβί:; Εμβ\ ηαιτίν, αϊ χαΐ «Ι( Ιίίρα >ί'39ΜΪ*νΜχ, ι 

ί " Άβω, καΙ ιτ,ΐ Ιν ρΐ%ι ψ0.ΐιίο^:αί, ξχι/Μ* ΙηΛνρίΛΐ . 

ζητών ΙίΙψ, \€ιν χ«νώ* ιαΐαμ«Λν. ]ι«1 |*δν«ν 
«^Ιιίηών 1ιι\ ΐ6β»ΐί:«ν ηρβτΜιι^ 'ΐ'^^* «((^ 

Ή^ΙΊΐνΐΚΐΕΐ τι, χα\ ΐίΐΐιΐίαν τ6 α^άγμα Ακϊχμτ, 

κιρΐ ι}ν)ή( ΐίν Χίχ^'/ ηιιηιςβΒαι 1β,ςϋρ'.ΐβ(ΐ4•Μ, 
Μα\ μτΐΐίν Λζ-.ιΛνντς ^,γΐίββΜ πρντψόΐΐ^ν, VI ^| 
μΐίϊΐΐν Ικιΐνον άπΐτΐκκ-ίύνχβί ά!-.»[ν, λΙ $α•Λύ- ^ 
[ιίνωΐχότιΐΐ ι^νβιαν ^ο^ίΓιβαί, χαΐ (ίνα «ντ^ίν- 
ιβπο'ΐ ίΐΜ^.^γΙαν 1κ\ \ίΖ φοΐίρού 1χ£ίν«;ι ^ή(ΐ4ΐ*{• 3Ε()ΐ)ΐΓ6Γε 1 ιΐιυΐ'ϊκί^ιιι ρΓοΙιΠιβΓβ ΐυηηΓβΐυΓ. ρο•Ί- ^ φιΐνοΐΐο χωΚων, ΙιηΙ μ^ «ΗΐίΚίν 1μ)*ο( 'ΐχιν, 
Οιΐϊΐη ΑΠΐ>•ιιιιιι ιιίΕΐιιΐ) ΠιοΙγγο ηίπυΐνίΐ, £| ίιι ίϋ< ίλνΐ» ςιΐϊΐη Αη[>•ιιιιιι ιιιειιι» ΠιοΙγγο ηί^υΙ 
«ι-ορίο ΓΠΐΐϊΙΙίι) ιΛιΙΙΐ'Πίπΐιιιιι νί•Ιϊι, Λυι;ιΐί>>ιιι ιιμ-ϊμΙ 
^ΟίΤίντη. 1ηι1ϋ ηιη1>ι) ιιιιιΐιίι νβΓί,ϊινί :ιΓ;ιιιι<ίη(Ιί ιηο 
ροΓνκΐ'πιιιΐ, ιΐ'' Ιιιηι ηιιοιΙ ^[|)ι!^I)II1I1 οίίίςυοΓΐΓ. 
<}ι<Αΐιΐ|ΐιηιιι (ηιιιί''9 ίπίπι νΕΓΪΐΜ^) μι• ίρνί, οιιί Ιια- 
)ιΐιι&ο νι.>1ι-|>ιΐ(ΐι, |ΐΓθ|>Ι•'Γ οοιι]ιιηοΊ»ιΙιΐΓ.ιιη Γυιηίΐία- 
γΙΙιΙγοι κΙι ίιηρΓΓ^ιΐη.Ί' &ι:|ΐαΜΐ'ί μοί^ίΛίπ. Νι^ι^ ΐα- 
ΐπΜι »1ι ί4 ηΐίπΐΐ! ρΓΐ>Γίΐΐΐ ύίίΓΟΜΪ, ιοΙ ΐυιιι (|ΐιϊ- 
<Ι(ΐη, ρπι {-ο *<> ΪΙ1Ι |ι«ΐΓΐι.ΐ"ΐ, ΓΡίΙίΐιίΓΟίιι ιιιρ ρΓο- 
ιηΐΐί . ρι α1)Ι ι:ιΐ)ΐη()ί ΊΙοβ .ίΠίροι»;, «(ΓιϊεΙ, ιιΐ Ιιι 
ϊίιιΐηρ'ΗΐΙο Ι,ίΙιίΙίιυΙυιιι ιίιΗιΙ ΓπιιΜΓϋυΓνίυΓ. ΤΙιρϊ- 
Μΐ•»ιί<^9"> ηιΙ ιιιΐ|ΐΕηιΐι>Γθιι ΐΝΐίί. (νί.ιΐ αιιΐβιιι ϊη 
αιιΐΐ»!) Γΐΐιιιβ ηκίΐ) Ιιτπγ τΟιιιικιιίΐϊι ΓΐνιτίΙ. «ί ΙπΙογ 
111 011 ΐ'ΐ Ι) 03 ίΤΙινΐ ΐ»ιΙι-ηι «'η,-* Ιπίΐΐΐυιη , Ιΐ^•-»|ΐΐ£ χα\ ^αίΟΙίι τ^ γυταιχΐ ιρτ,βίμί'-•; «,ι^^ΐ^ζψ, Ι»ν- 
βίνΐμψωπολίβΐΐ ]^^η1^{1|νοι λΐγ«;; ιιαΊ κλιλιΑμτ-, 
μ)) Ά νίν ϊχον πράΐΐιιν τ3ΐ ικι:^ ΐ*ώμι|ν. Φϊίη (Ι 

ύκύ ΐή{ &Μρΐΐ αυνΓ,βιΐ»;, χαΐ «μ μϋιβ^ΐ ^).^ 
μΕν««. (-^ )*ν πβντί^βπι τιύν Ί.α••ιιμ£η Ικιΐνυ* 
ίη'.βχίμην, ίλλΛ ϊ<μ μίν βΙΟιί άναβΐ^'ί^ην Ικιιγ- 
γίΙΗμίίΐ-, Λβικρ έ«ίΙνβ[ γ* Ι,ξΙουν. Κβΐ ίϋίβΐβί- 
ΐ}<*ν Ιν βιαι>><ν!χ3 πρ^ 1χ^ίνθί>: μΐΐίι τι τ»'^ΐ 
4γ[ κ; ΐχιίν«υ{ προσϋβίΓν, ιυ\ τ|]ν ίιξομίν^ν Ικ 

ΐ4 Μϊ' Ιμΐ, β'βι; ίηβνήίων, ««ν 3υν(«4{ΐϊ*ο: |ΐη>ηιΐ'ΓΓ. ΙΐΓϋϊί ίπίΡΓΐηϋο Ιηι;ιοΓίΙ(ΐΓβ ιηηιΙ,Ίΐΐιιΐΰ [> ΙχιΊΐί μοναχούς ϊδνΓίον ρίενΙίίμεΛς βύ:ο'(. υλίγψ |ι«ΓΓ<ιΐιηΊ, ηιιίη ϋΐΐιιτί ηπη ΤίεοΙϊΧ, ΙοΙΐ ΐΐΟιοιικ 1η 
ΙιιΐηβΓ'ΐϊ ΐικπί ΐΓΗΐι$)»ΐ3, ιΙηΐΜΐΐιι^Μΐη οΠ.Ίίτι Ιιι«|- 
Ιΐι«. ίιΑη ΒΐιΐιΊΐι «;Γ<>ι>1ιαηΐ.'« 1111 Ιηΐΐιιηι ίΐιΐίΐίΐ»!- 
Ιύ>ιΐ, 1*1 ηι« πΐ'ΟΕηιιο ί^^ο )ΐι ιΐιηιοιυιη •ΙίΚΓί(ΐι«ιι 
ΐβιφ-ΟίίΐίΜιΙ, ηοιι ΙΙΙΡ3) ρηΐΐιΐΐ. •\ι1Ά(α οιι>ηίιιπ> •-ιΐιιΐΐ 
ηιιιΜίΙΙιιηΐλ, 1ηΐ|>ρΓ»νΐΓβηι Ιΐϋΐΐιιηιηη ΙΙ«γ> ιιΐί ίιι- 
λΐίιιυΐ) ΙΗΐιΙιΐ'ΐιι|υ« ιιι.ιΐυηιιιι βταιηΐ'π I1I»^Iα α^ρ»• 
^ιΜΛί νΛκηιΊ. 1}>υίΙ ουη ίΐ3 •ΙΙ, ^ινκοΐΊ• ιιμπ- 
Ιίιητ Γ» Ηημιιι'βΐΊ)»ίηηρ. (ΐ•ι* ιι6Γι ΓίΓικητί ιιΐΓΐΙα, 

)ι»<1 (οιΙΙΡκίΕ ΤΐίηΙΛή Ι]1ΙΓ»ΙΙΙ. βΟΒ 0»ΟιΙ ρυ(Γ9 
ΜΚί ρυΠίΙη•• ΓαΙμιι» βι1(ΙίΕ1Ι>α) . ϊπίιι«1ι<ιι (ϋ(ϊ•Μ 

■■.ΗνίΓΐΐΜΐιι, οίΙ. οιι^ιτ ΙίΙίη βμ « ρίΗίβπίΜΐ, «-οοΐ 
{ΐιιΙΐΓία ι]Ιΐθ!ρΐ3ΐιΐίΐιιιι ίϋ«ιη βΐ ]ιιΰη, ηΛάιν»3- 
τΐυϊΓιΐΐΠΐ, ιιυΙΙο ιιε^οΐΐα ε]ΐΗ «αηίΐαΐβοι ιΙμιμι- ϊΐ δίκρον ΐίτιΧϊκίΐιχΙ-ο; βιβιΐ'ιυΐ, έϊΐΐ =ρί«η» 
Ιτιρίΐίί ο6χ Ιι* 1(^ καΐ•λιιφβ£ίο«ι<, καΙ 4αιι» 
Ιςίΐν, τη( δλιΐ( ίιοίκήβιΐιΐΐ ϊών «^«ιμΑΐΜΐι] 
χ]«Εΐ]ΐίμτ|-', των β'^χοφανΐων £1 ΙιΐΐίΐΗυν ΐίν τβϋί• 

μΟ χίΧίνΤικίτΐι."*, Χβ\ ί^ν Μρ\ μΟ νϋ•' »ί•ί«ν«) 

ίμοί 11 χι\ ΊΐΛί ϊιιν>νίιν οΟτιοΐ ίίρΐον ΕλίΜγν^ 
«Μν, «β τή: Ιμιυ:τιϋ μίλλβν 1| τών ό'Μν ΜτιΙ^(>Γ^ 
ί*η(ΐ '*4 ^^'^'^^ΐ '^'Λ^Λίνι ι\Χ6μψ ιΙνΗ, Κ4\ 
τΟΤβνίον 0Βΐμ:ινι χακων ^^Ι^^ν, 4νημ1ρΜΐ 
ίΜ«(ϋ η««(!ΐι,4ι1ΐ Ικν «ο^Ητβν |ρ4νΐ*, ΑΓ Α 
μΟϊιαβ* ι)Γ•-•»Μΐί Γρΐ,γορίς «ύχ ^τηιγχΜ^ 

!1 μ1 ^τ}*! «!1 ΟαίΜίΜΐ, ιιρββΗ<μ(«•ν ψΛρΙΐΛ ^ ΠΙΒΤΟηίΑΗυΜ ίΙΒΕη IV. ΙΜ νοι«, ιύχιρίβΐβΐα ψ<υόιίίΐ«ν/ιι Απιλίγίω. Ιΐύ γλρ 

ΙιΑτ^ ι•,^^,^ οΐχίαί βιβτρίββντι, χαΐ τους Α&ιίφαΐιή 

<£ν νίΙΐΜν ήτ-^ν. χβΙ ^λ)>ον «η' ίχΐΐνου ;(ώρ«ν (Ιχτ 
*& Ιμΐ ^βΧ3τιιλςνΟ«Ε. Έκιϊνοΐ γά^ ΑίΙ αυνήν,,χαί 

«ν<(χϊνς, Ό(|(ν ϋϋ' Ιβτι (Γχ^ββΟαΙ ΐΐν«, ώ; ί μϊν 

«Α τΰν 4νΐιί£γύ«τΜν ίΐ ^|γ-ι4συν. 'Λ/λ' ΐ1 6ΐΙ τίλΐ)• 
Μ( ιΙπ<ίν, ((ΐΐνοις μίλΧον ίνί^^^ κροιί^ΐ, μΙ 
|ΜΐΑ9>ΰκϋ^μοντ(|νκ>'!Αλυβη.«<^ΐ^ν 'Ρ^μαίνν 

μ2λ>«'< >ρ»7«ί!τθ3! τβΖί Γ:ίρο•{ ύζ' άχρίΐ'α; . ώαΐ« 

ϋχ^ί ΙηΙ τήν ίΐχΐ)* «ρούκα/αΰμην μϋλανια ίν ιβΐς 

ι>\ (»μ' ΙκΐΓ^ν ώΟις τΐ* ΆχίιΛυνβϊ, 1μ1 κρυιιτί- 
,νκ >ίΐ6ΐ Ι-ίρουί >:ρ3ίέ«^7α, μΙ ηαρίις^ι&ΐ 0^ 

•ύΐών φρονοΟντίς, ού πιρκΓ&ιν ' Αίλ' ΙκΙ τ)]ν 1ζί:«• 
ην ίχϋΐ'ΐη χωρΐΕν, χ<ι1 ιυΐχίνΐΐν τώ• ΐίχβΐων, χ»\ 
κϊαηι; πχριί^ίπΐ ;ψ ηΐΐίαηαι ι:ρβ3ί«κ^< Ι^'ι^* 
(«νΐ'« ' ΕιβΜκίναι *λρ Ιλ^γι μ)) ''-Ρί^%- Αύτ^ ίΐ »^ 

(« 1~ριΙΤβρ£ί. χα) ΐί'Μΐ λΜφύη«« -π,ΐ Βα^ίι^ιμ, 
Άχίνΐιΐνβυ αΙρίαΐΜ; β[ά9α]0ΐ, χαΐ 7))ν Έχκλη- 
ϊβαρύβΜίν, χβΐ «6 βίΜΜτήριην Ιικΐούντο. ο» 
ίΙί<ΐ αϊβί— Αΐίί ίίιΜίίι τί ί* κώλων Αρχιι- 
ρίΕυτ β'>νιχρΐ:ουν, και τίιν βΐΐΐαΜίνίΐΐ]^ Γρι^γιίριβν 
τύι Παλα[ΐ4ν μίΐ;=<μα£μιΐν, Ιι^γον ικρί ^ν ένηα- 
Ιίΐτα ΙΰΜΟΥΐΒ ■ χαΐ '.« ίίχ•-^; ών ^ ϋΐ ίι^φιΐϊμίνα 
βτΙργίΕν ιιρ4*ιρβν. ΐίαβιΐίβύ. τ« γά^ΐ'Λνΐ^νιχβ; 6 
Αοίίίμ«ς μΐΐ^ τ^; βκνύίβυ χαΐΐβίχβκν &Γ^ι}^ί{ 
ψτ;φοι:, ϋύ Β3ίϋ«4μ ^ΐτ* μΛκον, άλϋ χβΐ ίΐ «ς 
(ηιμ-' φαΐνοίτ» φρνκώ-ι τ1 (βα, χιΐ. ^τΑ ΐαίτα, 
Ιμρΰ Αη^ντα;, *Λν«3 ή ββιιΐί; μ4ΐΑ ιών ίρχιιρίαν, 
ήνκα κβΐριχριην τι %χ<ί(ΙίΛ'ί χΐν Ί^ΟΊψ £[4 τΐμ 


βιοοίί ϊιιΰ<•η(0(ί η ι>ήιιΐΊΐιϊιι «ιΚιιΐ'πιϋαιιι, ()ΐι«ιΐ) <( 
Ιιι χ>Ιϊ1>ΐΗ [πα« 0ΙΙΙΙ1 ΓηΙηΙιΐιι ΗαΒ|>ί1κι ειμιχ-ταιι^ 
6( ϊΐΙΓηΙι^ηι ίΐα» ϊΙιιιΙιοήι, Λ^υΐΜυ\•^ιπι\\α• Ιι> μιιι- 
είΜΪιΙιϋι ; ουϊ ρπΕ Βΐίίΐ |>:ι1ι:1ΐ3ΐ Β^ Πΐ£ 1ιϋΙ(Ι«, Μ- 
ύ^υο ρηϊηι ιηο€ΐ>ηι «αίΜβΙιαιυΓ, π'ίΐιιιο «υα» ρι(•ο• 
ιιβίΜΙ ηιίΐιί ϊ<;γιιγι1ϊ->6ϊιιι<' , ιΊ ιΙογϊΙι»! ηικιίίιΐϊβ. 
υιιι1« πηη ι!»ΐ, ηιΐΓ ■|ΐιί'< Ληρι , ηΐΓ. ηιιχ Γ:ιΙ;ιγπ«> 
<|Μϊ<)αηι ρΓο νβΓΪΜΐιιΐΜ ιίικβίβι, η ΐπιιΟπΛαιοί , 
ΙΙ0Ι1 ί^ποπίΜ, ίριοΐ'ΜΗ >•ιΐ«η), ((ΟΧ «Μΐΐη ιΙΙ 
αΐϋΐ ιΙίΐ'οτΦΐιΐιΐΓ. !>•;•1, «! \£γιι ΙΙμι Ιυηο). ηιιη ίΐΐϊβ 
ΐ( ρ<ίηίΐ, (Ι ΙΐϋΙίο ίΐτιίΐβ, ρο«ΐι)ΐ'3'> ϊιηριιιΐο υηίνΐ'Γί'η 
ροΐίυΐϊ Η1ΙΙΙ, ι^Ε^ : ιαηιιιιιηιΐί ιϋΓυΙΐ, αΐ ηΐίΐρ« 
■ βιμβηΐιιΐιι (|ΐΐΑ(Ιϋο ίΐι ΒΐιίΗ κΐ^Γβπι, ιιι ΙιΐΜπβια 

ρΐΐΓΪαΚίΐΑΜ ϊχρίκί) Γη Ιιίΐίι^ϊΗ Β»ηι^,1>π^ϋ■Π »Λ 
ίυ^ι^ιι1ιιI |>Γΐ•νηΓ3ΓΪιιι ■ «ι<|«:ϊιΙβιιι «πηιιπ<ΐ4ΐιι ηιι• 
ΡΓΛΧ. ει ρο&Ι ίΙΙιαΐ) η•ηιι& Λΐϊη^γΐιΐκη (ΐ|ΐιι ι* ρα- 
ΓΪαϋϋυ• ΐα^βΗΐ. «Ικ-»» ιιιίι<ι:1ΐ3[, ι,ιιΐβ ■ *• ρ«ηη]>- 
(ϋΙ. υΙ ΙιαιιΙιΙΙυϋίνκΙνΓ. ρη'ίιαίι*, Γ)ΐιη«ί οητΓπρίβ• 
ΓΗΠΙ &:ϊΙ<;ηχ ιΙη^ΑίιιΜίιια ρο ηνίηι 3»ιΐΜηΙ>ΐΓι ' 
Γβπι Ιρι-Ί ροΐιιι» ι>Οτ«τ(αΓίΙ ο• ΐθΓη]ΐη[ΐ«η-ιιιΐ. ηοη 
Ι'ΓίΕΙίΓΐϊ. Μ-'ΐΙ αιΐ ΐ|ΐι«Βΐιι>ιιππ] ιΙβ κ ίϊΙιιΊΐιΙαιιι Ίιο, 
«ι ]•ΐΓί ίΐαίβ ίιιΜί, ΙΐύΜ)ΐηη« (]ι<1ί, πίΙιίΙ •ΐ ιγΙΜ• 
«νΐΠΙιιηιιιι; ΐΐιιΐίΓο«ηίηι »£ ιι&τπι*1ι.ιΐ , π( \αι*ιι 
ιΐιοιΐ ία ΕΚΓΓβΓοιη ταρτηΐα(, [ΐΐβ ««το ΐ}ΐι«αηΐ)«η 
>€ΐ«ρΙ> Γι^^, ιιίΐιίΐο ιηΐηυβ Μ Οΐοιίυΐιαΐ , οι «4 
Ιικ)ΓΙ«ιη ιΐϋΐιυο 1;ιΙιιίΐ. ΤΜ>ροι% ρΝΐο->)<ηΙ«. Ι||>) 
ίρ« 0Γ<«0Γ)«. ίΐ αΐϋ Ιΐ»τΐΛ»ιη',. βΐ Α«ίιι<1)ΐιί 1ι:ιτο• 
»ίβ ΑΜίΟΐ^υΓΕί ρΐϋπί, Ε»Ι«ΐ'»ιη μ«ηιιι Ιι^ηιιιΐ, «Ι '^Μ Ρ^^ ΐΐίειτ^;. λρύνιρ Εϊ ύηιρβν έΐΜ\ •ύ- _ (ΓΪΙιιιηχΙ ΐρρι-ΙΙιηΐΗΐ , Ηβκιια κηι ηίιιίαιβ ιΙί].•ίιιιυ• ιΐηιη ο«|ϊ, ειι-(ίΐΐΓίιιιι•ΐ|ΐι< ΡαΙηιηΑΐη 'ΓΙίΜΜίοαϊ- 
Μαχηι Μΐί«ιίΐ«ΐΗ >倫ûίΐ'ϊ, ιΙβ ςιιί|>υϊ «ι«ιι»1ι» 
(ιΐΓ, ("««ροη&ιίΓυιη : ηιιιιηνίι 3ο(«* ϋίκ ιΐΓΐίΓϋ'• 
η>Μίιο ςο•ΐΓ»ιυϊ «βίΒ ροιυίΜνιπ. Ν3ΐη η Ιβιιϋα- 
ιϊϋΐίηιΐΒ 'Μΐ ΙηιρβηιοΓ ΑηιΙη>πκαι ηιιη ινηιχίο 
ηοα Βϊγ1*»ιπιιπι ιοίιιιη . κα >ί ΐ)ΐι» ίη ριι&ΐβπιιη 
(ΐ3ιΙβ ΜηιΪΓΒ ΓβρβηηΐΐαΓ, ρ«πίΐιΐ9 <)*ιηη3Τΐΐ, βι 
ραβΜλ Μ« 4ΐ)βθ»» 4(1113 ϊιτρβπίτϊτ ΐϋΐι> Ρ)•(»τορΗ, 
■ΙιΐίΐΐΗία Ιυιιιπβιη ρ9ΐήαΓ4;Ιΐ3η ρΓορΙιτ ορϊηίαιιί• 
{'Γηικιη, ιιΐΒΐιΙφΜ οαιαββ οικίεηι ίβπιί«ηιβι, ιιιΐ 
ΚΐηυΓί'ί «ϊ^(ΐΜιιΤϊ>ίι , ΓΒία μΐιικκ βοίυιη, ήΐιί 
ςοιΐ(ιι4ιΐΗΐιΐ([ , *»κιιΐίΓ«ιιΐιΐΓ, ίπΜ) Γ«Ι α^αηιΐ;•! 
ρΓ«βΜβ<ιΐ ριιίϊιιι. ϋΐίΡΐ ίι»<|>ΐϋ , υ( η«Γτβνϊ , (Ι^ΊΊβ• νρΐνήβΐντ^ί, «Τί,3ΐα\ 1^ Μΐΐ^ν άχΐιλιγιίνιων, οΐ || Ηβ τοιιΐβιιΐϋί «!>!>β ροϋΐοιη. ι>ι>η ηυϊ^τί. 90^ ο<ιΙ» 
ΐΕλ(Ι')ν; τίιαν βύμψηφΐιΐ. Ι) ΐίρΜ-^ιαι των ρναμίνιυν 
Α1κ•Μΐ «V*, ίιβχίρ ΐφΐ)ν τά (ψη^ιαμ^να 

»1ρΤ(ι« Ζη. ^ι ύαίμΐινα, μή χαΙ IV ΙμαΛΐΜ\ι ΐήν 
ίϊβιιν κοιήνοβΟαι ιών Ιίγϊμίνω», χβΐ τϊιν «Ο 

άΧςΚη Ν«ύ βιχ«1α«. οϋιΐ 9^^^ ■ «ίκ ί^Β(ΐαν , [ι&» 
τΜ« βντΝΊ βύίί* Ιχϊμν ς^; άίι^Α^ΐΑΐ «««κμή^αΕ. 
\){ γιρ αίιύ' ίκ\ μι>ρ«|{ ^ιβι χαΐ ΕνΧ3τα^«ν{|ΐα!.ς 
τινών ΙίΛ^ίΛμίνίιΐ* τ1 «Ιχαιον ««ρ^ίΐΕν ' άλλ' Αλη• 
•ώΐ )Εα\ ίοΛίίύί ίϋίΛβχ κφβί, β^ιϋιβ γ' άν κιρί 
Λτ(/Λ%αν ιηΐ βίκηΐ οΟαηί, Ινθι ΐί χιν&υνΕυίμΐνον 
β&ίΐ, ιης άλτ,Οι^ς Ι-.ιρί•/ ϊ» ΐΕροϋλίμην Αλλ* ώ; 
ίκ' βύτοΟ θΜί ι1ι« ϊςίτα^ιν ιών ϊ•.γ[ΐά:<ι)ν ββι^ή 
Χ3\ χιΟβρΙ-' ηκΜ^μΐνο; , Οαΐβμίν ρίν ιϋριτχον, ΙΠβ )(ΐιι>ι«β ϊιηρ«ΓΜ<>Γ£, ({ιι.υ (ΙίιΙιι «ΗΐιΙ. Μ) •Ι|η)||ι- 
ίΐΙΐϋΐ>«;ιιι νικΊΐινηΐυι, <Ι ίυιΙΙΐίχ, ηΙίοιΚΜ Iι*^ιι^ 
1^114 «αϊ !αιι νοτ^αι, «^ι )ιιΜαιπ, ιιβΙΙν Ψ•1 »Λ ο<Ιιιιπ•> 
νι?ΐ3ΐίυΊ()'ΐ1>1<|Λΐαιιι γγϊιμοιιι, Μΐί. ^ιι) ηιίιη ι>»' ι>1> 
|ΐΐΓ(» <1»«4μι( . ι-Ι ιΙ«£|»ΐΊιΙιίΙ'λ ΙιΙι^ϊηιίιιπι ιιιΐΊΐ 
νιΐίρενιϊϊ, Μ4| «Ί ν«ια «1 }υΜ« ]■• Λι%\ οι^ιι\^^•'ιΐ , 
ηΐΗΐΐ» πΐίΐΐΗΑ Εη«1ι)Η<η»1ιιηι ΐιιΊΙι-Ιί', Η)ιί ^^ <Ι* <|ι•υ 
ρΕ!:ηευΙιιιη. ϊ9ΐ, Οιμιι «.'>! . ι«η))•ιβ «{ΐι ιιΊιιμιμ απ<^ 
ΙΙΙΗΗ* ίιϊΐιαϊ, »ηΛ 1>»()ιιίιηι ρηπι-Μ«. ΰΙ χιιΐίηιΐβ 
ΝναΐίΜ ιΙυ^ΗΐΧϋ »ά Ιΐ()ιιι<1ιιηι, αΙ ΙίιΙβΙΪΊΓ ιΚ»••• 
ΙίυικίΒ οιιη (ΐιπι•»ϊΐη, ΡαΙ^ιιιιαιη, ΐΐ ιονίο* Μίκΐί• 
Ρ^ΐΓΪΙιιυ ΜΗΐιΐίΚ οπκπιιηΐββ, «!0Γΐι>ι•ςιι« *ί«ΐί|•η 
ιιι»ηίΓΐίΐί ρτοιηευΐΡί. 0ΓΐΈ<ιηιη νυτο ίΐ *|ϊ«>. ΐ|ΐιί ^^ ΙΟΑΧΝΙίϊ ΓΑΝΤΑΠΙΖΕΝΙ 

^ΙΐιΊριιΙικίηνΛΐιΙ, «]υ»Γΐιιη ρίΜΐΐΒΐ-ιιιη τεγιΙβΙο ριι- α "«ν τ«!ι; τί 
ρ)»ιιΐ3, ίΐ ρίΐΐηΐι: η>1ν1 α ϊαιιοΐΐι ΙΆΙΓίΙιυί ΐΓϊιΙίΙ γ, 
Μ)θ ΐοιιΐηΓίβ , ΙΙε^Ι»! ΐΜΐ>ηι ιπαβίοΗ» ρτ1οιΙΙ•ιΐ9 
ιηιιιϊϊ (1Ι•α'Γ0. ^^)ι^Iι) ιηίιι«ιι ηιιη ρπηοίίριΐι ιΙ* 
ΕγοΙϊκΊμ! (ΙμγΙογϊΙμιι νβΐιιΐ ^ίιπηηII1IΜ μ νοιαρατΛ*- 

ΙΙΙΙΙΙ. ί>ΙΙ0ΐίΐι11Ι «ρί^ΠιρΙ* ηπΐΙΐΐΙιΙΙΙΙ ■|Ι|ΙΓθί.Ι(Ιΐί1ΐΙΙ1 , 

ϋΙο» ηυιϋβιιι «Ι ΓΜΙΒ κπιί'ηΚ-ϊ «ΙιβοΙνί, Ιιι» οοιι- 
(Ιϊπιιιβτί : μ ιΙ« γ^Κμ, ιιι λ-ηυυι» «τ•ι, νίοΐΟΓί- 
Ιη; ηπιΐιί Γαΐίοηβ αιΙ^ιιίοιτιΐ) ιχβ |>Γ«ϋυί , νίΐΐΐβ, 
απ)ί»!> ίΓΟίιΐο ηρο ηιΐ ΐϊΓΪιβίίΐιι «ιϋτί. ηβ»• ηκΐΕκ- 
τρί6 ν(ΐ|<?ιιΐι1•υι, π«ΐ ϊΐιι Ιίΐιΐυηι ρ«πιΙτί?'^οη[τη1ίί 
>μΙ >ι1 ίιΐϋΐιι 1)ϊΤ!)ΐ|]ηιιπ ΐ( αΙίΐΗ ΙΙΙκίΓίαίΙχικ, βίηβ 
ιιΙΙη χοΓΐΓΐιικΙία εοιιΐυηιρίίοίϊι , ^( ΐΐιρηι οιιιηΐΐη 
ιΐΜΐΙυιιι 1[ΐιριΐ(]θιιϊΙ>ιΐϊ (ί>1 ΐ{ΐιπ«1 1 ρΓΐηΗρίο ^ιι^ιιΓι^ίι 
νοηΐιΐίβ, ίΙ Ι^τΐΙΐίΙη; Ιιοΐΐίΐιοί ίη ηχοκ: Γιιίι) ρΐΒΐι:ϋΐι 
ύΐίΐιΐΐιυι ίηΐΐιιί; ίπιο ΕπίιητεΓο ιπίποΓΟίι ιΙιΊιίιι, 
ηβηιιβ «ηΐιη ιιν ΙΙΙί ιοαίιιιπ ηιιοιΐ ιη^^^^•η1ι•Γ, Βΐκί- 
ροΓΠΐΐ, κά ηκ μηΜΟΐΐ ιιι^ΐιιηι ιΙ.ίγο ρΓθνΐϋι:Ι):ιιη. 
Εβί αιιΐΐΐη . ορίιιοΓ, Ιοχ <:( ϊη «ϋικ «ίΐ^; Ιιΐιτιιαιιχ 
]>(ΐ1ι1κΊβ, ρΓΐνίΐΐί^ΐ)υ« ΐπιιιίιιϋιιι», ]ιιιΙίθΡΠΐ, ρηιι«- 
ιΙΟΑίιιΙίιΙΟΚτω οιΐΜΐη ϋΊι-χιΙ, ηιιΙΙιιιιι ι]»(ιι1)»γ«, 
ΐιΐΐΐ α1> υΙΙΙϋίο νοΙΙΐ (ΙίΐΜιί^η* : αιιιΐίιίιι ϊυΐβιιι υΐηΐ- 
(|ΐιυ ρίΐΓΐ•Ι•ιΐ), εΐ 3•< οΙΐΓπηι Γη>ρΙ<-ίι ηΐο «ΐειοιίι 
(φίοιΐ οιΐιπί»ο οροηβΐ) ϋΐίρί'ΐιη ιιΐ ϊίΙίιΙίοΓί-ιιι •ο 
4-κϋοη;, ίΙΙιιιΐ'ΐιιβ «Ιίοιο, φνκ \χίΒΤΛΐ , λΛ ιιΐΐίοϋΐιι 
^αιιι|ι^I1<)Γβ. ΝοοΙ^ΙΚιγ ίηιιιιΐιι» ηιιίΙίΙιιΜ ρπιρίπΎ! 
^οιιιΓ1 ]υιΙίι-ΐ'ΐιι νχίφί«ΐ, «ιιιηιιιΐΕ ρηι ίιιίιιιιο ΙΠΙ- 
(ΙϋΜΙ, ηιίΓΗ ^0 «Ί νϊοΐ.ιΐί ρΛΓίί'ί 11^)1ιι11^Γ^ι. (.Ί^<^ Β 1« 

φ»<[^ιϊ<ΐ. Γρήγορων ίΐ ιιαΐ ιοίιΐ ^^'•.'^■^; ίϊ Λ\!ιχλ• 
ηΐηα-ηα, τ^ Βαριοί]*, κβϊ ΆΜοίύνου ββ^Κι-^ΐΐ 
ΑκαραΐΜΐήΐΜΐ. & *τ» ΐής λλΐ)βΐ(«ί ίχφνία, Μι τϊ,ί 
ικρ\ τή; (ύβ(6ο<}; ΟιΑ τών *γίων ιηΐ^ρυΐν καμίΐ• 
βίίβηί κίιίτϊΒΐ: Ινιιιία. Ιίί,ϊ μίν »λ\ ΙοΓ; ηρ^τ<ρ«ΐ 

οΟμΙ ηΙ{ ύπ& των βιβαοκϋων τή; *Βχχι.ιΐ4(>; ιηρ•- 
ΐοΟίίβιν, ίιϊΐΗρχβνίϊι καρΛί•η»ς, ιήί 6*ΐ9ΐρ•ι^ί[ι 

5).ϋ•«ν ά«1ντο>\ ί^](!ΐ[τέΐιι* αυνίτηίηϊΐίί'μίνϋΐν, (χιΙ- 
νΟ'-•; μίν ώ,' ίρθώ; ψικνοΰντα; ΙΕιχι(<υ>«. τούτων II 
χι-Εΐ'ΐ'ηφιβάμην, τ6 ίΐ Ιξή; ίιβίΗρ V Κχ^ι**. '^ΐ 
μΐν νίν.ιιηκίβι, «Αντα τρίηον Ιπίχοϋ^ηαβ, τβΐί ήΐ• 
τ<ΐμίνβι( 31 Ανα[9)(ννΐθύΐ[, χαΐ μήτ* (ΐιιβτρέτΐ'* 
",'-'ί ^ν ι>}/|β(ΐα* Ρίβουλτ,μίνο',ί, μί.-» Ιίτν^ίι» 
ίίΤ*"•• 'δ 9Τ"ίρί μί«» ΑταηώρΕν Αμι^κΙ}• *1ϋ 

χι\ )!ρ6ί Οίρι;; χωρβΟβιν ίίβρνΟριίϊτωί. Χ«ΐ »4- 
οαν 6π!ρ&ΐ}'ί|ν Αν•ιιχυντ!χ,-1τιι•!«ιχ«υμέν«•:, £ι:η(ρ 
(ββί ίίϊρζτ,ίϊοί; έ/ί,ί-Λ.τήίΙληβίίβί.χβν τίΛ**»• 
χλι^βίοΐ πολ'μΙ'Λ;, χα) ίίχην τήν ιιρ«βήιι«ν93ν !«!• 
Οηχα- μβλίον ΐ1 χβι\ τη; Α£!βΐ άιΜΐ4.ιΐ39' ικ1», 
οίίί γί,'» τοϋ καχ^ις (χ(ίν-υ; κ^ι/ΐΐν κρ^νΜΐτ 
ΙιηΐΓ,ΐΐΙμν,ν, ΐλλΑ τοΰ ρ^ βνν^ΐβαι καΜν^ «οιιΐ*. 
'ΚίΤί ΐ1, βΐμ*ι, νάμ^ς )ί»\ ίηΐ τών Κλλων ιών ^υν 
τιχών, χβ*; βτ.μβίΐων. χβ\ ίί!»* Ιγχλημίηβν, »*ν <ι- 
χα^τήν 7:ρ\ν |ι1ν ΐΐΐ λΐγ^υ; άντιχαταϊ-ΐήνβι τ^ί; Αί- ηιηοΐιΐΙ.ν «Ι ιπιρΓοΙιίιαίίι (φΐιιίοιιΐπι <'θΐιΚ(|υιΐιΐΓ. 
Οικκΐ ■ιιΐβιιι 1•^^ ΐιιιιιιηι <1ι- ΛΐΐΊίαιΐ! •βπ*ΐΜΐι ίιι ιβ- 
• ΑΙΜΙΠίρί Ρ4&1ΙΙ1 , 61 ρ3ΐιί» 807 Ι'ί*^ΐ«'<'*')"ΐ'*'ΐ 

ΙΙΗΙΙΐνΐΓϊΙΐη ΓϊρΙ<ϋ, Α ΙΙβΓ]ίΐ:ΐ1ΙΙΙΙ. Ρ1 ΑΐίΐΙΐΙνΠ') Ιικ• 

ι«ΐ•ο•. ρη^κτ ΙιηρΓοΙίΙιΐ'Μΐι ίΐιαιιι, η Ιηι^ιηΐί»- 
Μΐη βΟΓυπι (]ΐικ »{)<-Τ3ιργ»Ι. η«« Ιρ&ί αιιίιηχ <ιιι» 
{(«ρβΓΐίΐ , ιιΐ ιιΙΐΪΒΗΓίίΐυΓ ιιιιΐΐΊΐιπιοϋο, κ(|ΐι11ιυβ 
««Ιιΐ'ίΙΙιη ρυΐιιΐ, ιιιίΐιί «ιιΙιίιι ΐιΙΐ]ΐθίΐ, Ιιιίι'*<'ί ιιΐΐηπ 
<1οΙ)«ΐ- υυϊ ιιιιι:ιΐ|ΐι•; ίίααη ίρ&υιιι ιιοη μι π^νϋΓΪΐιΐίι 
Μ(Ι ρΓοριβΓ υϋίιιιη «υιιιπ ίιι ίιιιιβιΙιιιπ ίιΐνοηιιι 
ΙΙΙιιιη ηιηκίαεία ιιιυΐΐα ι-ΟιιιΙίΐ, Ιιιιιβ^ ιιιίπιΐΐ >1) ΐη- 
ρβιηίοκ• ρηΐΐΐι^η'κη ΐυοι «ί ιυιη ιιίΤϋτίΐίβ νΐιίοτο• 
ΙΟΓ, 1«ιηρ«ηιη- νυΐιιΐΐ. ΓίΓϋΐΙ χιιΙγπι ικ*•; , Π ίπ 
ννη, αΐΐ)ηβ ονιΐι ηιΙίχίιιΐΐΕ Εηπ«1:)ιιΐίζ Ιυΐιι (νι-Γΐβ- ■Ι>, «ΓΜίι ΙΧί ίη ΐίΓΪιβίΰ »ΐ»Ι)ίΙΙ>η . ρΙ ί.ροίκιΐιπ* Ο Ιγχ,ϊίί, ;βίΐ*μ«ίτ1>ϊ Μίν. •0> γΐρ βδκ ίφϊίίβΐ* ΐη4ίΙΙοιιΙ1>υί (βιΐυΐο ίιιΐίκ-τβιΐί, ιηΐιηιοοιηιιι ιΐ.^ϋίι, 
ΠΜ ηιΐηιΐί ί|4β Οι^^οΐχί, οϊοιμΙογ ϋ<ΐ(ΐι. <|υΊ Ιυιο 
ΙιγΙΙΪ ΐΐηιρυη: ιιοιι ^ο1ιιιιι ύκ Ι^υιΙίΙιυ» ΐΓβίΐ ιιιΐιΐΐβ 
ι1ι»ΜΓυΐΙ (Ιϊ), Μι) (Ίίιιιιι ΙιηΐΐίοΙΐΠΙϊχ ηιιϊΐΙ'ιΐιι ία 
ιιιβ. ηιοα ουΜ γ^ιγπιιβ ρεγι^ίΊ ρηιίαί ΓϋίΙ. 
^ιιιηιΐη ηιΐί^ηι κηιΐι-Ιηπι, ηυκ Ιιοϋίβ κιιΐΐο. Ν>η> 
(Ι;•ιηιΐ3ΐίοη<.Ίΐι Ιΐ^ιΙηιιιιΙ, (|ΐιι ίΙ1ι>ΐ)ΐ Γ<τπί{ ΛιιιίΓΟηΙ• 
ίία ίηιρΐυΐυΓ, ίρκ »ρ[>Γο1ι;ινί , «ι ρυ»ι ήν, ιποΓ- 
1«ΙΗ ηΐΓ>υιη ΛκϊιιιΙ)'ΐ>υιιι ιΐ3ΐιικ»)ί, Ιοηιιηο ρηΙγΙ- 
λτΛλ »}ιιο<1ιιιιι ονηνοΜίιΐϋ, ο »ΐ>ιιιι»«!ιιιιΐ« νΐ'Ιιΐ- Ι Ογγ^ΟΓ^ι ΙιυπΓ Ικίίπιΐ, ηοπ ιιιπϋί» ιηΕίιιΙϋΐΙι, ΐ]ΐι;ιιι) £ ί^,ί.οι; ΐ;αφιρ«μΐνβυ;, ■^•ηΙίιΛΐ χατα<}η#[ίιιβ>ι Ιρ^ μί[ν, (Ι ρή Ρ',νλ«(ΐο ίχΐιαιΐ^ν Ιηιιΐάν $1 ήχΜη 
( Ι; Χίγουΐ, χα\ ή νίχη χιι•.*ιΐ<,ι ηρίς τ6ν Ιτ*(:ΐΛ, «Ιμ 
γ4ρ 4νίϊχη χβ\ πΟΛ» ιι> τ1 «λίβ* *Ζ«ϊ» *ρΜ• 
τΙΟΕί'ΐβ!, «»1 ϊίτβϊβγϊί;•!" ΐ1* 4*ιχο1ιτ« τλ ϋχ•*• 
ττοιτΓν•, οι Ι)] ίιΐ ταϋ:β κίς τΐ{ ίΐιχων «αραγρίί*• 
τιι τίν ίιχαη^ν, »\ ΑΕίχΙβν Ιηχαλίβτι, ΐη ι$ 
Ι,ϊιχιΐμΐΐΛ,ι προητίβΐ]. "Α Γρι;γβρΪ£ υμΛ ««£*, «4 
μ£)),Βν •'(ί\/(;'κ>χΙα:, ή άνοιας, χιΐ μβχβηρ^ Ν{αΐ 
Λ'Ού'ίΙρΐ'ίΛΐ.Όΐί Γ αΐτλ; τήν βιαιτραιρΐιν Γ*βώντϊ)ς 
αΐτΟί!α{, χαν τΙ]ν «άτ^ιβν «ύβ'βκχ* ίζ:ιμ»«1|ανκ• 
Χ9ΐ βυνβηχθΐΐΐ τοις αίριτικνίΐ ΆχινίΟιγι μΙ 
ϋιρίΒίΐμ '^πί μο/βηρ!ι; τρίηων, χιΐ 4ιη>τυ{!α{. «η^ 
πιρ ϊ,ληι Μ ν, &{) ιίήο»; χβΐ ψιιχηί «Ιτης, Ινβ μίΐΜκ 
4μιϊ«ι;τ>ι ΐβ.'ΐ ϋξΛΐ-α; λ<ίυΐΐΐ}χ^ν«(, Ιμώ τΑ [η ίΐω,-, χα\ ΐαΰιι (ΐΐ^ν.Ε; λιλνΓτιχίνσι, ΐτι (' ιύβι• 
61]; Ιγώ χβ\ τή; ίι•Οϊ;ί, χβ\ Λβίρίοκ «ξι^; 1ί«χίρ»- 
ν»; Αχ^ιβώΐ, ϊβΐ «ϊϊ* ;-ιίν ζτών ΐρθο^ξ'ΐιν'ΚκχΙ^ 
«Ια βυμρΒρι\(ρΓ,ι»ι«. ):ίρι«> <*ίθ^ β;Ειΐ(ο; ϊ,φρΐν^ι/ιτη 
τ;ιρ\ΐί)ϊ4λί;βιΐ!ΐν, χ»1τύν4ι»ιϊτ^ίΐ«ΐΗν ιορβΚβΜίν 
ί/θμ:ντ, ίχρίδώς ■ ίιίγ ϊιιτοί ίΐ χλΙ Γρ))γΰρ1; αύτ4ς 
ί νυνΥ «οιβϋια {τ''°'*'^'- *Εορϊ «Αντί Ην τον ιηλί- 
μο.• -β ν» οϋ ιιίναν (γχώμιχ πο>Λΐ βιιξΜίν Ιμ», ίαειι1>ί ΡοηΙοπί ποίΦ. 

(18) ΚΙι Ε'* ■Ί" '-ΐ•>>ιΊ οιΐΦ Ιονη |>οΐ( Υ•!;»» 0*ηΐ3<:ιιι«ιιί, £ΐ Οτΐξοτ» «ιΐΐη-υ, ρΜΟ'ΐουι. Βί'ΙΙαιιι :ιυΐαΒ ' 
ΙΐιΐνΙΙι^Ιΐ, ψΐ'ίύ ΑιιϋΓΟίιΙιιΐί η^ρο» «ιιιιι αϊ» £ΐ«5ΐι. πίδτοηίΑίιυΜ ι,ιβεκ ιν. Ι9β 

(«χαη ύκομίνιιν ΰκίρ της ιΙ; Ι^ιΐ )ί• Α ιι><ηιί•)&. μΓ0|>ΐ(τ εα ηακ Α()οιΙ]ΐιυι [Ι«τΙ>ααιο ρβ- 
μ^νο^, ίτΐ ν1 αύτ& (φρθνοϊΐν ίΙα καΙ νυνί, Ιταείιινπϊ, Ιη Ρΐΐΐηι* €χΐ«ΓΪβΐ]))Ε ιηοοιεΙιϊΒ Ιπ}υ(ΐβ 

$, *λ\ ΐΐϋν λλλιβν μοναχών ΑβίχΜς χατηγύρο Βαρλαάμ αυνΐΐγβριίιν. 

ΟΑΡυΤ XXV. 

Ηοίίίιιτ ψη*ηάιιι, (ιιιρκιί/ηϊ, Ιιιιη ΝίζαΙ ι« γοκΙγο ίιηρηαΙοτ(ίη ίίτ}ριίί$ΐ(. Π ύ^οίίπ ία ηΐΐ, 
^^^βιοιΊ^ πιροΝίΗπ ι/ηιπ ΐιψίίΗινϊοηΐ ρΐηαιηι. νιηπί (:ιιΙιιΙιιηι >ιο^|II αρΐη\Λ ροτίί» ϊιι^Γ/ιΙιιιηΐντ ; 
Ιι ροιΙια ηΐΐΙΙιίΜΙμτ. ϋιιηατίαι χίΊΐηι αύιΐηιΛιιπΙ.- ρ'αΊίπ-ιιηΐη ηιαηι'; παιϊΐϊαπι (οηιτιι 6'«ιΐΗ4-π•β 
II, η« υϊιίπίη/. €.α(αΙα> »£πιιιηι ΟΓαιιΙ, ίί ηί Ιιααα αά}Ηΐ*1. \ίπιιοΥα<η αιιη ϊιπρνταίοτί ΙλιΙμ* 
βΓβπχη- Οή^ο ί}ν% (ΰΐκκίΐηιΐιηα. \(«ίί\ πμπ ίιιιρ<ΐΓβ1ο κκΐίΐίο, ίη(1ί9'Ίΐ(Ί""'ί Τίαώιηΐ. 

'ηβ μ1«^Η)1ί&ΐ ύ Κανιακανζηνίΐ ίβτιρον, ^ ΜI^^ ε^πίβοιιΐίηυΐ ίιηρε»ΐοΓ ροβι». κυη) Μη|>ι» 
; χιΐρ