Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ΡΑΤ7' ». ♦ η • ΤΙ ' •• * Η 0αΕδδ0ΚΕ8 αίεΐ)^ * Κχ ΐγρίΒ ΡΑΙΙΙ. ΟΙΙΡΟΝΤ, 12, τϋΐ (ϋοΐ& Βαο-ά'ΑιηϋΓΟΒ. :ί«>.9.1ίΧ)0. 


β^εαυίϋΜ ιχ, ΑΝΝυε 89ΐ. 

ΦΩΤΙΟΥ, 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚαΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΟιΣ . 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΡΗΟΤΙΙ, 

ΟΟΝδϊΑΝΤΙΝΟΡΟαΤΑΝΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗ^. 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ 

ΙΝ 0ΙΛδ8Εδ ΟυίΝΟυε ΟΙδΤΚΙΒυΤΑ : 

ΕΧΕΓ.ΕΤ10Α, ΟΟΟΜΑΤΙΟΑ, ΡΑΚ^ΕΝΕΤΙΟΑ, ΗΙ8Τ0ΗΐαΑ, ΟΑΝΟΝΙΟΑ ; 

(:υΒΐ8 ΥΑΚίοκυΜ, νεμρκ : 

6'ΗΛ/5τορί/οβ/ ηΊ)^^Iι, ανο. αντ. ααοττι, ΡΠΑΝα. οοΜΒΕνιαιι, αΑΗο. /Μ«ο.ν//, 8ΤΕ^Αη 
τ//, κι^Ηλη^ίί ΜΟΝΤΑαυτιι αντιμιι ΚΕΜΝίαΕΜϋίί ερι8€0ρι Γη. ϋ<:υΗ8ΐ, ^ΟΑΝΝ. βαρτ. 

αηΚίΕΗϋ 3υ8ΤΕΙΙΪ, ΥΟΕΙΙΙ ΕΟΝΤΑΝΙ, αΟΗΟΕΗΙΙ, Α^ΟΗΕΑί 8€Η0ΤΤΙ, ΟΚΑΜΕΕΙ, 6'ΛΛί). 
αΝΟ. μ απ. ^Λ(^ΕΗI, ΕΜΜΛΝϋΕΙΙΞ ΒΕΚΚΕΗΙ, }08ΕΡΗΙ ΗΕΙ{6ΕΝΆ(ΕΤΗΕ/(, 

^ΛΜ ΑΝΤΕΑ \Λ}ΟΕ ΒΟΝΑΤΑ, ΡΑΚΤΙΜ ΝυΝβ ΡΒΙΜϋΙΙ Ε01ΤΑ ; 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕΟΟαΝΟδΟΕΝΤΕ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

δίΥΕ οϋΒδυυΜ εοΜΡΐΈτοκιΐΜ ικ 8ΐκ6υι.08 δΟΕΝτι^ ΕεείΕ$ΐΑ8τιε^ε κανο^ κοιτοκκ τοΜϋδ δΕαυΝϋϋδ. ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡυΟ ϋΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕδ, ΕΟΙΤΟΚΕδ ΕΤ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, δϋΟΟΕβδΟΚΕδ 

ΙΝ νΐΑ ΟίαΤΑ : ΑνΕΝϋΕ 01/ Ν ΑΙΝΕ, 208 

1900 8^€υΐυΜ IX. ΛΝΝυ8 801. ΕΙ.ΕΝ€Ηϋδ ΑυοτοηυΜ ετ οΡΕηυΜ ουι ιν ηοο τόμο οιι οοΝΤίΝΕΝτυπ ^>ΗΟΊΊι^> (:0Ν8ΤΑΝΤ1Ν0Κ>υϊΑΝϋέ5 ΡΑΤΚΙΑΚΓ.ΗΑ. 

ΟρΕΚϋΜ ΡΑΚδ II. — Οοοματι(:α. 

(1οηίρ& ΜβηίοΙια^οδ 1ϋ)η ςαΒίκοπ, βχ βάΚίοηβ ^. ΟΐιπδΙορΙιοπ νΥοΙΠί. ϋοΐ. 9 
ϋβ δρίΐΊΐαδ δαηοΐί ηινδίαροβία ΙίΙ)βΓ; φΐβιη ρηιηαδ βάιάιΐ β! ηοΐίδ ίΙΙαδΙι*ανίΙ Λ. Ηβπ- 

^βηποΒίΐΊβΓ, ίη ιιπίνβΓδίΐαίο λΥίΓοβΙιαΓ^βηδί Ιΐιβοΐο^ίββ (ΙοοΙογ. 263 

Ηοιυίϋίυ, οχ οίΐίΐίοηο Ρρ»ηο. ϋοιη1)6Γ]δϋ. 547 

0ΛΓη;;ιΐ2ΐ, βχ ^ηη^ο Βοΐίαπϋίδΐιΐο οΐ Αη^ί. Μαίο. ' 575 

ΕρίδΙοΙαΓυηι Η1)π ΐι*οδ, οπϋηβ ηογο άίδροδίΐί, βχ Β&γοιηο, ΜοηΙαοαΗο, ϋοιπΙ)βίΐδίο^ 

Ρπίΐηο. ΗϋΟΓδί, Γ.οΐοΐβπο, Αη^. Μαίο, ^<ι£;βΓΟ. 585 ίΕΟΤΟΚ] 

ΡοδΙ α1)3θ1υΙυΓη νοίαπιοη νβηίΐ ίιι ιιίΛηυδ ηοδίΓβδ άία ΓΓϋδίΓΕ υηάβίΐυ&ςαβ οοησαίίίίΐυδ 1ίΙ)0Γ ουί Ιίΐυΐυδ, 
ΤΟΜΟΣ ΧΛΡΛΣ, ΑΐΗβηίδ α νίΓΟ άοοίο δ^ουΐα ηοΙ)ίδ ΐΓ&ηδπιίδδυδ. ΟοηΙίηβΙ ΡΗοΙϋ Ερίδίοίαπι αά Εοοίοδίαπι 
ΑηΙίοοΗβηαηι γιχ α1ΐ1)ί ηοη βχ^ΙαΙ ίπιρΓΟδβα : ϋαπι &(1 οαΐοοπι Ηυ^υδ Ιοιηί οππι ίαΙβΓρΓβΙαΙίοηβ ηοδίΓα αά- 
(1βη(1&ηι ΟϋΓανιιηυδ. ΑίΙ ΡΙιοΙίυ^, δο οηυδ £ΐΐ'ϋΙιίθρίϋθορα1β ίπίΐροϋίίαιη 3>§;γο δϋδοορίδββ; οπΗοάοχδΒ Π^Ιβί 
ρΓοΓβδδίοοβιη οιτιίΙΙίΙ. 256408 • 'ϊ • . ΡΗΟΤΙΙ : 

' •- • •• • 

• • • • • • •. 

β • •• • •• 

ΡΑΤΚΙΑΚΟΗ^Ε Ο 0Ν8Τ ΑΝΤΪ&*σί,ί)Ι:.ΙΤΑΝ1 

ΟΡΕΒυΜ ΡΑΒδ δΕευΝΟΑ. 
ΟΟβΜΑΤΙΟΑ. ΡΚ/ΕΡΑΤΙΟ 

1. ΟΗΚΪδΤΟΡΗΟΗΙ >^ΌΙ.Ρ1Ι ΙΝ Ι,ΙΒΗΟδ IV ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΕΟδ 

δίδίο ΙίΙ>ί, βρυάίΐβ ΙβεΙΟΓ, ηοναιη ιηοηυπιβηΙοΓαπα, ΑάΙιυο ηοη βάϋορυπι, οοΠοοΙίοηβιη, ίο ροβΙβΓυκη 
Βΐ Οβο Ο. Μ. νί&υαι ίυεπί, ρβΓ ί&θείουΐοβ αΐίςαοί βοηϋηυαηάΑΐη. Ν&1& ιηίΐιί ίΠα 68ΐ (υιη αΐίυηάθ, Ιυιη 
6χ ϋίη6Γϋ)υ9, ςυ« ιιηΐθ Ιιοθ ββάθοίιη αηηοβ ΙίΚβΓ&Γυιη ο&υ$α βαδοβρίβββ πιβ, ου αϊ νοίαρίαΐβ ΓβοοΓάοΓ. 
Αοϋίρίβ τΐαςαβ Ιιίο βρβείΐΏβη άυρίβχ^ &1ΐ6ΓυΓη αά βαοΓ&ω, &ΙΙβΓυα) αοΙ ρΓοΓαοαπα ΗΐΙβΓαΙυΓααι πι&^ξίβ ρβΓ• 
ϋοβηβ. 1\Λ βοΐιη Η1]^υ8 ίη$1ί(υϋ Γαϋοηββ ΓοΓΠΐ&οίΙαβ 683Θ ρυΐατί, υΐ &ά ηονίΙ&Ιβπι αοο6(]6ΓβΙ ν&πβίββ. 
Αςωβιι (Ιοοϋ ΡΙιοΙιυβ, ρΕίπαΓοΗα ςυοηάαιη €ΡοΗ(αηιι$, ηϋη ηαίηυβ άβ γθ 8&ογ& βΐ 6θοΐ68ί&8ϋθ8, ςαβιη 
ϋΙΐ6Γί8 ροΙίΙιοπΙ)υ8, &ρυ(1 Φςυ&ΐ68 βΐ ροδΙβΓΟβ οοιηιχϊ6η1&1ίοηίΙ)υ8 δυίβ, ςιι» βρίαΐβιη ΙυΙθΡυηΙ, ρΓβεοΙ&Γβ 
ρΓοίΏβηΙυβ. Ηυ]α3 1ίΙ)η IV ΟοηΙνα Μαηίοίιχοί νβΙβΓθβ βΐ τβεβαϋοΓβδ βχ&ΓαΙί, Ιυοθπι, ςυα Ιαπιβα οπαηίηο 
άι^ΏΪ βΓ&ηΙ, &(11ιιιο ηοη νίάθΓυηΙ. ΡΗπιαθ βοΓυοα, Γα(60Γ, 8 ρΓ&8ΐαηΙί83ίιηο βΐ 8υρΓα Ιαυιΐβδ 01688 ρο8ϋο 
ΒβΓη&Γάο άβ ΜοηΐΓ&υοοη ευπι 1.&1ίηα νθΓ8ίοηΘ ίη3βΓΐυ8 θδΐ ΒίΙ>ΙίοίΗβ€Χ ΟοχίΙίηίαηχχ^ ςυ&ηι ίη(1βΓ6888Β νίΗ 
ίοάοβίή» &1) &ηοο 1715 άβϋβΓβ εοβρίηιυδ, ρ&^. 349 δβςς. ΑΙ ευαι β^Γβ^ίυαι ϋΐυά Ορυβ ίη 0Π8 ηθ8ΐη8 
Τ8ΐη\ΐ3 ον^νίοο) 811, ί8ΐ8 ΥβΓΟ ΡΙιοΙίαηβΒ εοηιπιβηΙαϋοηί8 ρ&Γβ ΙηΙβΓ Ιοί &Η& ρρ^βοΙαΓαι ςαββ ίΐ^ίάβοι οοοογ- 
Γ\ιηΙ, ορυδευΐβ, ςυ&βί ββρυΚα νίθβαΙυΓ, ηοη 8θ1υαι εοη$υ11υπι ρυΐανί, 86(1 βΐ ηβοβδβαΓίυηι, υΐ ίάβΏ ίΙΙβ 
ΙΊΙ)6Γ ρηπιυ$ ευπι εφίβπβ ΐΓίΙ)υ8 Ιιίο ΓβευόβπβΙυΓ. 1111308 οοηδίΐϋ Ιι&ηο ρΓβΙβΓβα 1ιαΙ)60 Γ&ϋοηεπι, ςυοά 
\ηίέ^\^x^^ ύβοββείο οοάΐείδ ηθ8ΐη8 Η&πιΙ)0Γ^βη8ί8, ςυβπι ίη βάίΐίοηβ Ιιαο ροΙί88ίπιυπι 86θο1α5 βυπ), τάπα 
ΙοοΑ πι&Ιβ βοοβρίΑ ίοΙβ^πίΑΐί δϋΦ νίοϋΐεαπ ρο98Ρ, (]υο(1 ίρβυπι πιίΐιί οοο&δίοηβιη ϋυρρθάίΐανίΐ, ιηΙβΓ- 
ρΓβΙλϋοηβοι Ι&Ιίη&α:, «Ηοςοίο ορίίοιαπ), Ιιίηο ίηϋβ βπιβαά&ηάί. Νβ ςυίά άβ ηοϋδ (]ίε&[Ώ, (ΐοίΙ)υ8 ίηάί- 
§βΓ6 νίάθΒ&ΙοΓ 6$ζΓ6κί8 ο&ΓΓ&Ιίο, ςοΦ Οφίβπδ οπ:ηίΙ)θ8, αά Ιιοο &Γ^οαΐθη(υΐΏ δρβοΐαηΐίϋυβ, εΙ 1)Γ6νίΙαΙβ, 6ΐ 
άίεΐίοηίδ ηίΐ0Γ6, βί; γογοοι οορία πιβηΐο ρΓφΓβΓίαρ. Ι.αυ(]8ϋ8$>1η)08 ΜοαΐΓ8υεοηΙθ3 ΗΙ)γ1 1)ο]υ8 ρπωΐ βάί- 
ϋοηβηι θχ άοοΙ)θ9 οο(ϋοιΙ)υ8, €οί$Ιίηιαηο αΙΙβΓΟ, α1(6Γ0 €οΙΙ>βΓΐίηο, ρΓΟουτανϋ, ςυοΓυπι αΙίβΓ θΗβή ίηΙθΓ- 
όοοι 8αρρβ1ί&9 ΙοΗΐ. Νοηι ίο οίΓοςυβ ΐΓββ Γβΐίςυί Ιίϋπ άββΐάβΓαΙί βίοι, (ΙίοβΓθ αοο 1ιαΙ)60. ΟβΚβ ϊά βοβρί- 
εοΓ, ηοη δίηβ νβπ βρβοίθ, ςυία άοοίίδβίαιυβ (άίΙοΓ, ςυο(1 &1ί&8 ΓβοβΓθ εοηδοονΙΙ, ίΙΙοΓοπα Ιη εοάίοίδ ΟοΙδ- 
Ιίηίβηΐ (ΙβδοηρΙίοηβ ηοη Γ&οΙΙ πΐ6πΙίοη6Π). ΓοΓίαδδβ οωίββίοηί ίη υίΓοςυβ εοάίοβ οοεαδίοηβπι 8υρρ6(]ιΙανίΙ 
βΓ^οηαεηΙί ()ί?6Γ8ίΙ&8, ευαι ΙίϋβΓ ίΐΐβ ρηπιυδ (αηΐυιη αιΐ ΙιΙδΙοπ&πι ΜηηΙεΙιοΒίβπιί, Ιγ68 νβρο ΓβΙΙςιιί αά 
εοηΓυΙ&ϋοηβοι όοοίπη», ςα8Β]Α0ΐ ιιΐ λΥχΊβ δοδοβρία 6ΓβΙ, 6ΐ ςυα ρΓοίηάο ΓοΓίβ ηοη αάβο ορυβ νί(]6ΐ)αΐ0Γ. 
δρβείβηΐ. Ιη ηοδίίΓΟ ΗοΙδΙεηίαηο ίηΙβξΓ& οοπιπΐ6ηΙ&ϋθ| δίηο ίηίβΓΓυρΙο ΟΓάίηβ, 6Χ5ΐαΙ. Νβε (]υΙ>ίΙ&Γί ρο• 
16$1, &1) 6θά6πι αυοΙοΓβ ΗΙ)γο8 βίη^οΐοδ 6δ8β ρΓοΓβείοβ, ουπι ίη ε&ΐεο ρήπιί βρββ (ϋββΓίβ Ω&Ι ΟΦίοΓΟΓυω, 
€[ΐιΙ οοηίυΐ&ΐίοηβπι βΓΓΟΓϋοι 6χΙ)ί5ϋυΓί δίηΐ, &ε ρΓ£ΐ6Γβ8 Ιρβα δοπύβηάί οοπιοιβηΙ&ηάίςυΘ Γ&Ιίο ΡΙ)θΙίοαι 
ΓβΓβΓ&Ι. ΑΙ Ιί)>Γΐιαι ι» ΡΙιοΙίοιη ααοΙοΓβιη Ιι&ϋβΓβ, ρροΐΙβΓ οοηδίαηβ οοάίευιη πιββ. Ιβ&ϋΏοηίυπι, άυΙ)ϋαΓθ 
000 βίου ΕοΐΒγοιίηβ, ςοί ρβΗθ π ΡαηορΙιχ 80β, Ιϋοΐο 21, εοη)ρ6θ(ϋοηι οαΓΓ&ΙίοοΙδ ΡΐιοΙίαηο ϊοίϊάβηι 
ΌΪ ρίαππιαηι νβΓΐ)ί8 εχ1ιίΙ>6ΐ, 6ΐ άί$6Γΐβ ΡΙιοΙίο ΐΓΐΙ)υί(, ϋδ ν6Γΐ)ί8, (\ηΈ ίη ηοΐίβ αά ρ. 1 αίΙοΗ. 

ΑΙςοβ ΙιΟΒΟ ςυίάθοι ο&υδα οβ!, οογ Ιοίαπι 1)&ηο δεηρΙΙοηβπι ίη Ιυεβπι ρΓθΓβΓβη(1&πι οβηδοβΓίηα, ηαοΐυβ 
ίαιρηαιίβ ίη Ιρδα Ιιαο ογΙ>6 ί&σι ίηδί^οβιο ορροΓίαηίΙαΙοηη. Β11)1ίοΙϋβεα εηίαι ηοδίΓα ρυΙ)1ίε& ίηΙβΓ Οηβοοβ 
οο<ϋθ69, ςυοά ΙίύβΓαΙίΙαΙί ρρβΒδΙβηϋβδίαιί Ι.υε» Ηοΐδίβηίί, οΙνίδ ηοδίπ, άβΐιβΐ, 6χΗίΙ)6ΐ ίηδί^ηβ νοίυωβο 
0Γ(]ίηί9 η).ΐ30ΠΗ, ςυθ(1, ρΓΰΙβΓ ββΓβρίοηΙδ 6( Τίΐί ΒοδίΓβηδίδ εοηΐΓ& ΜηηίεΙιχος βοΓίρΙα, ΡΐιοΙί&ηαδ ίΐΐαβ 
60Γα$ οοπαρΙβοϋΙϋΓ. Μοηυπ)6ηΐ8 ίΐΐα δίη^υΐα, (ΐυβαιο'ίΓπο ίυηι οΐ ριΟΓοςπη οοτϋπη ςπ© Ηοΐείβηίυβ ΗίΜίο• 
Ρατκοι,. Οκ. ΟΙΙ. V 11 ^. απκ. \νοι.κιι ρηλιρατιο ι2 

Ιΐιβε» ηοβίΓβΒ Ιβ^ανϋ, απόγραφα 6χΙιίΙ)θη(, βχ 1)οη8Β «αΐίςαίθβίιηβθςαθ ηοΐ89 |οοάίοϋ)υ8, & ΓβοβηΙίοή οααηα 

άίΙί^ιβηΙβΓ βχ&Γ&Ια, βΐ αΙ) Ηοΐβίβαίο, οβυ βχ•η(^υ1ί$ ςυίϋυ&άαπι πι&Γ^ίηαΙί5υ8 ρ&ΙβΓβ τίάβΙυΓ, Γβοο^ηίΐα. 

ΡοΓίαβθθ ΙΙΙοΓυιη οορί&πι ΐρβί ΓβοίΙ ^ίΙ)}1οΙΰ^6Α•ν&Ιίο&η&, ^ι1^υ8 οαταιη &^6ΐ)&1. Ηυ^α8 ^ο^^6^1ϋ^β Ιι&ηο οαυ- 

8&Π) 1)&]360 01. 1»αυΓ6η(ίυ$ ΑΙςχ^ιΜ^ Ζβδβςηίυδ, 6]υ8άθΐη 1)ί51ίοΙΙΐ6θ6Β ςυοηάαιη ρΓ&Γ60ΐυ8, βΐ &η. 1712, 

26 ΡθΙ>Γ. οαιη ]^ιιβ^αΓυιρ»^|*(Λυ^^.ΓΒ1^δ ίυηοΐυβ, βχ ϋ1:)Γ0 ι Ρΐιοΐϋ, Ιυιη ηοα βάϊΐο, αβΤβΓΐ Ιοοαηι ίΙ1υ§ΐΓ6ΐΏ, 

ςαο ρΓ»8υ1 άί1ί£6ηϋ^Ι^αχίΙ(|^<Α^οΙΐ6ΐ&ί, Ο&ΓοΙι&ΓΟΓυιη βρίβοορί, ίη(1α$1π&ηι ίη βοΐΏρ68θ6ηάί3 ΜαηίοΙ^ΦΟΓυπι 

νβΙβΓυοι ςοα&Ιίαϋ8 οοΐΐοοαίαπι Ι&υάαΐ. Ευιη ίηΤρα Ια ηοΐίδ οαοηυί ουιη βρο^Γ&ρΙιο Ηοΐ8ΐ6ηί&ηο ίΐα οοηνβ* 

ηΐΓθ,.ηΙ ήν11*ΐ| ρΑ}Γ8υ8 άίίΓθΓ6η(ί& ηίδί ίη υηίυβ ΙϋΙβΓΦ βΟΓίρϋοηβ ο^ΒβρνβΙυΓ. Ηίηο εοη]6θΙυΓ& ηαίΐιί ΓιΙ 

.•Η^1«ΐ6^Ηι1Α'ηθ8ΐΓυιη βοάβιο, ςυβιη 18 1ι&1)υϋ, οο(1ίθθ υ8υιη Γυί88θ* ΟυαηΙα νβΓΟ οοΓα βχβοαρίυιη ίΠυά 

'*:^^Γ8Γ6ηίαηυα3, θχ ρπιηίΐίτο ηοη ιηίηυβ ο&δϋ^&Ιο, άβεεπρίυιη 8ίΙ, νβΐ βχ βο ραΐβΐ ςυοά ϋίικί υηυιη 8Θιιι- 

* ρβΓ 1)θθθ 1]&1)βιι(, υΙ>ί (Ιυο, €οί8ϋηί&οα8 βΐ ΟοΙϋβΓϋηυβ, βχ ςυί5τΐ8 01. ΜοηΐΓ&υοοηίυδ βυΑίη βϋίΐίοηβιη 

ουΓανίΙ, (1ί88βηΙίυηΙ ; ρα88ίιη νβΓΟ βϋαιη ιιΐπςυβ, υΗί 1αΙ>68 68ΐ, 8υοοϋΓΓ&(, βΐ νίχ υη&λΙΙβΓανβ νίεβ ηεοβθ- 

βιΙ&ΙβίΏ οαΐΐιί ]Ίηρο8υ8π(, & ΙβοΙίοηβ ίρ8ίυ8 Γβοβίίβηάί. Βχειηρία Ιιυ]υ8α886Γΐίοηί8ίη ηοϋδ,ΙββΙΟΓ, ίηνβηίβδ, 

ςυ» βίΤβββΓυηΙ, α( ηο8ΐΓθ ροϋδδίοιαιη βοάίοί ραΐ&νβήιη ίη8ί8ΐβη(1υιη. Ιο ςυο Ι&ιηβη ηβ^οΐιο ΐία νβρβαΐϋβ 

8υΐΏ, υΐ ηοα ηβςΙί^βΓβιη αυοίοπί&ΐθΐη άυοΓυιη ίΙΙοΓαηι Ρ&πβίβηδίαηα, ςυοβ 01. ΜοηΙΓ&υβοοίυβ 86ου(υ8 68(. 

Ι8ΐί8 νβΓΟ &(]^υηx^ βοπιρβηάίυαι ΕυΙΙιγίΏΐ&ηαΕη, ρΓουΙ Ι. β. ία Ραιιο/>/ία ΘΧ81&1 ΤβΓ^οΙ)^8ΐί ΟρδΒΟβ αα. 1710, 

Γοΐ. 6άϋ&, βΐ α οαβ οΐΐαι, ςυοά &(1 Ιι&οο ραΓίβιη βρβοΙ&Ι, (ΙβδΟΓίρΙα. Ηβββ βιπιη δυπηπίΗ ρ&88ίπι ϋ08ΐπ οο(ϋοί3 

Ιθοϋοοββ &88βΓυϋ 61 νίηϋίβανϋ. ΡΓΦβίάίο ροΓΓΟ ιαίΐιΐ ΓυίΙ ΡβΙπ δίουΐί Ηί$Ιοήα (ΜααίβΙίΦΟΓυαι) βχ πΐ8. 

οοάίοβ ΜΜίοΙΙιβο® Υαϋβ&α» ΟΓββοβ οαπι 1ι&ϋα& νβΓβίοαβ βάϋα ρβΓ ΜαΙΙΙιβΒυαι ΒαάβΓαΐΏ, Ια^οΙβΙ&άϋ 1604, 

ία-4. Ουιη βηίπ), ςυοά 8υΙ)ίη€ΐθ ία ηοϋβ 08ΐβα(ϋ, ίηδί^ηίβ ίηΙβΓ ΡΙιοϋίβΙ ΡβΙη8ίου1ί οοιηιηβα^αΐίοαβδ αΓΓι- 

ηίΙβ8 ίοΙβΓΟβά&Ι, ςαία ία Γβββηδβηάίδ νβίβηιαι Μ&αίοΙι&ΟΓυιΏ Γ6ΐ)α8 605(1β(η &υοΙθΓ68, ία αονοΓαΐΏ αυΐβσι 

6&αιάθαι υΙβΓςυβ γ&Ιϊοιιθεώ 86ουΙί βυηΐ, βοή ηοα ροΐυίΐ, ςαία δββρβ Ι8 ςβηυία&αι ΙββΙίοοβιη βοηΩΓΠΐαΓβΙ, 

οοΓΓαρΙ&αι &υ1βιη οοηΟ^βΓβΙ. ΟαβιηαάαιοοΙϋπι νίοίδδίαι Ι8, ςαί ίδίαπι Ρβΐη 8ίβυ1ί Ηί&Ιοηατη Γβοο^αίΙΙοηβ 

Θΐ νβΓβίοηβ ηονα^ ςααπι οιηηίηο τθί^αίπΐ^ άίκα&Γΐ νβΐίΐ, ηοη ραΓαπι 8υ1:)8ίάίί βχ ΡΙιοΙίαηα Ιι&β 8θπρΙίοηβ 

ΒίΒί ουω Γ&Ιίοηβ ρΓοαιϋΙβΙ. 

Οαβθ άυΐΏ Π16Π10Γ0, ηοη ρο83υαι ηοη δί^ηΙΟβαπο (!υΙ)ϋ&ϋοηθηι, ςυαπι ίη ηοΐίβ πιβίβ ρΓθίβ$8υ8 δυιη, βΐ ίη 
ςα& ηΐθ αάΐιυο Ιι&ΓβΓβ Γ^ΙβοΓ, ηίβΓ 8θί1ίο6ΐ ΙιΟΓυπι αΙΙβΓυηι ία βΟΓίϋβηάο ίιηϋ&Ιυβ νίάβ&ΙυΓ. ΑΚβΓυια &1(θ- 
Γίυβ νβ8ΐίβί& ρΓβ88ί88β ηοη άαΙ)ίΙ&]3ί(, ςαί αίΓυηαςυβ 80ΓίρΙυιη οοπιρ&Γ&νβΓΚ, βΐ νβΐ 6& Ιβ^βΓίΙ, ςυοΓυηι 
ίαάίοίαπι ίρβο ίβοί. ΡΓοίβΓ&πι Ιιίο αηυιη οοηνβηίβηϋβ αΓ^ηπιβηΙυηη, ίάςαβ πιβο ^υάί^^ο Ιυευίβηΐυπι, βχ 
ηοαι. VI (βοΐ. 23). Ι1)ί ροΙίθΓθ8 ΜαηΙοΙιβΒΟΓοηι ΓβοβηΙίοΓυηι βΓΓ0Γβ8 &(1 ββχ ο&ρίΐα ΓβνοβαηΙαΓ. ΤοΙΙάβιη βοη- 
βΐίΐυϋ Ρβ(Γα8 81ου1α8 ρ. 17 ββς. Ηοο & ηβηαίπβ νβΙβΓηιη Ωβπ πιβιηίηί. ΕΙ βί Γαοίηπι β88βΙ, νβΐ βΙο Ιαιηβη 
ΓαΙίοηί Ιιυίο βυοιη οοηβΙ&ΓβΙ ροηάυβ^ ςυία υίπαςαβ ί(1θΐη ΟΓάο, β( βφάβπι ίηΙβΓάυπι ρ1ΐΓ&8β3 οΙ)ε6Γναπ-' 
ίαΓ. Οο(ηρ&Γ&, ςυΦ30, ςυ® άβ ρπσιο Ρ&υΙίβί&ηοΓυηι βΓΓΟπβ 8ρυά ηοδίΓυηι Ιβ^υηΙαΓ, εατη Ιιίβ, ςυβε βχ 
δίοαίο 1.&11ηβ ρΓοΓβΓ&ηι : « Ρπιηαπι ίΙΙοΓυιη &χίοπι& βδΐ, άυο ΓβΓϋοη β88θ ρπηοίρί&, Πβυπα ηιαίυπ) βΐ Οβυπι 
ϋοηυπι : αΐίυιηςυβ ι1υ^α8 πΐυηάί οοηάίΙοΓβπι &ο ρπηοίρβπι, βΐ &11υαι ΓυΙυπ {βνί. — Α^β άίο, ίη(}υίΙ, ςυίά 
ηο8 & Βοαι&αί8 8ββθΓηίΙ? δβίρ808 βοίπι βΧ8θ0Γ&Ιί ίΐΐί, βΐ ηβΓ&πί ρροΓδυεςυβ ίη^ΓαΙί βΐ ρβΓΩάί 0^π8ϋ&ηο8 
ηοηουρ&ηΐ, ηυδ ααΐβιη ?6γθ ΟΙΐΓίδΙί, νβή Οβί ηοδίπ εοςηοίαίηβδ, Εοαιαουβ, βΙΙιηίοο ηοΓηίηβ ρΓορΓίυαι 
ρβΓΠΐυΙαΓβ οοηαΐί, αρρβΠαηΙ. — ΑδδβΓυηΙ &υΐ6αι 8β^υ^3ιίοηβα1 δυαιη α αοϋίδ ίη Ιιοο οοηβίβΙβΓβ, ςυοά ίρδί 
ςυίάβΐΏ αΙίαΐΏ &ί&ηΙ βδδό Οβυπι Π3ϋηάί οοηάίΙΟΓβπι, βΐ &11υπι,ςυθαι ΡαίΓοηπ οοβίβδίβια νοοΑΐ}&η(, βχοΐυϋυπι 
α πιυηάί λάπιίαίδίΓαΐίοηβ, δοΐαςυβ ίη «ΒίβηιίΙ&Ιβ άοαιίηβηΐβαι. » ϋΙβΓ Ιιίβ ηίΓυιη άαχβπΐ, αυΐ δβευΐυδ δϋ, 
ΑΓάαυπι ΓυβπΙ άβΩαίΓβ. ^Έι&ι^δ ίανβ8ΐί]{αΙίο Ιιίο Γβω ηοη οοηίβεβΓίΙ. ΓυβΓαηΙ βηίαι «ςυαίββ, βΐ δδοευΐο ιχ 
ιηθάΐο εΙ&ΓϋθΓυηΙ. ΡΗοΙίααι, Α. 0. 858, ραΙπαΓοΙιααι ΟΡοΙί εοηδίίΐαΐυαι βδδβ βΐ Α. 891 οΙ)ϋ8δβ οοηβίαΐ. 
Ιιβ^θ Ιιαηο ίη Γβιη άοοίίδβίιηΐ «αιίοίδδίηιίςαθ ηοϋίβ ^ύ. ΑΙΙ)θΓΐί Ρ&1)Γίείί ΒχΗΐοΐΙιβοαπι Οτχοαχη^ Ιοπι. IX, 
ρ. 369 βΐ 370. ΡβίΓαω 8ίουΙυαι βοάβπι (βπιροΓβ νίχίδδβ βχ ο&ΐοβ Ηίίίοηχ β^υ8 Ερρ&πβΙ. ΚβΓβΓ&ηι ΒΓ^υ- 
πίθηίααι νβΓΜδ Μ&ϋΐΐφί Ηιάβη, βάίίοπδ β^υ8, ςϋβθ ίη ΓιηιΙηθ 1ίΙ)6ΐ1ί ίΐα Ιβ^υηΐυΓ : « ΥίχίΙ ΡβίΓυβ δίου- 
Ιϋδ Α. Ρ. 0. Ν. ρΓΰΙβΓ ρΓορΙβΓ 870, ςαο ΙβπιροΓβ βχ ίωρβΓίο Βαδίΐίί 6( ΩΗορυαι Οοοδίαηΐίηί β( 1.βοηί8, 
ίιηρβΓ&ΙΟΓαπι ΟΓίβηΙίβ,Ιβ^αΙαδ ΤίύποαίΏ,ΑΓηιβηί» οίνίΐαΐβιη, υΐ άβ ο&ρΙίνοΓυπι ρβΓΠΐΰΙ&Ιίοηβ α^βΓβΙ, πιίδδυβ 
ββΐ, ο&αδ&ιηςυβ ίβΙΙοίίβΓ, υ( ίρββ βχΐΓβηιΙδ η&ΓΡαΙ ρ&^ίηΐβ, ουιη ηονβιη ΤίΙ)πε£ Γηβηδββ ιηοΓαΙαδ βδδβΐ, ΐΓαη$- 
β^ίΐ. » Ιΐαςυβ υΐβΓςυβ ρΓονοε&Γβ ροΐυϋ ίη βοηρίο δυο αά ββ, ςυ^β & Μ&ηίοΙίφίδ βυα φΙ&(θ ^βδία νβΐ νί(]β- 
ήΐ, νβΐ &υ(]ίν6Γίί. 01. ΜοηΐΓ&υεοηίο, ρ. 349 ΒίΰΙίοΙΙιΰϋΧ Οούϋηίαηχ η&ΓΓαΙίοηίβ ίΐΐίυβ ΡΐιοΙίαα» ρ&Γβ 
πιαχίαΐΑ ιιΐ ρΙυηιηαΐΏ άβδηπιρία ψίάβίυΓ βχ ΐ3ί8ΐοπ& άβ ΟΓΐυ ρΓο^Γβδδυ βΐ οεεαβυ Μ&ηίοΙίΦΟΓυπι α ΡβίΓΟ 
θίοηΐο (ΙβδΟΓίρΙα. Ιη βαπιάβαι ββηΙβπΙίΒπι ρβηίΐυί^ οοηοβάβΓβιη, ηίδί οΙ>δ(&Γ6ΐ, ςυυά ΡΙιοΙίυδ ίη Ιίιηίηβ 
ηΑΓΓ«ϋαηί8 βιιβ ναποΒ &1ίθ8 &1]β£;&ηβ, ςαοΓυιη ορ6Γ& υβαβ βίΐ, δίουΐαηι ηοβίΓαιη Ι&οβΙ, βά ςυβιη ΐΒπιβη 
ρΓΟ οεηάοΓβ, ςαί αΐίοςυΐη ίη βο οΙ>δβΓνα(υΓ, Ιιοο ηιβ^ίϋ, δίςυίΊβτη βΒ υβυβ Γυίβδβΐ, ρΓονοεαΙυΓυβ Γυί386 
νίάβΙυΓ, ςαοά ίρδυπ) τβϋυβ οοηίΓα Μ&ηίο1)£θ5 (ζββϋβ ία(βΓΓυίδ8θ βχ ίρ8& οοιηπιβηΙ&Ιίοηβ ηοδδβΐ. Υίείβδίπι 
νίχ νβή νίάβΙοΓ θίηιίΐβ, ΡβίΓυοα 8ίευ1υιπ ΡΙιοΙίί ΓοΓυΙοδ βοαιρΠ&<^βθ, ίη ρπωίβ ίη ίίδ, ςυ» αά ΓβεβηΙίοΓυπι 
Μ8ηίοΗ(ΒθΓααι, δβυ ΡαυΗοίβηοΓυαι, ΙιίβΙοΓίαπι δρβοΐ&ηΐ. Αά β&ιη βηίπι 8επ5βηό&πι ίηνίΙ&Ιυιη βΐ ρβΓπιο- 
Ιιιαι δβ &ίΙ Ιβ^Βϋοηβ τβ^ία, ςυα ίη οΓίδ, Ιιίδ Ιιοπιίηίϋυβ ΓοΓβΓίίδ, ρβΓΓυηοΙηδ βίΐ. ΥβΓΐ)» Κα 1)Ηΐ)6ηΙ Ι.Ηΐίηβ, 
ρ. 3 : « Εγ^ο νβΓΟ ίαάυοίαδ Γβί ηβεβδδΙΙαΙβ Ιιοο οιυηβΓίβΒυβεορί,ςα&ηϋΟ Γβ^ίαΐρςαΐίοηο ρβΓΓυηοΙυΓΟδ&ά β& 
Ιοοα αοοοβδί, ίρδο βχοίϋίο Ιιηρβήί Βαβίΐϋ Μα^ηΙ ίοαρβΓ&ΙοΓίδ ποβίΓΐ, βΟβο άβίββίΐ, βίο. Ρογγο Ιβς&Ιαβ ίΙ>&η), 
ΐί/ άβ οΒρύνοταπι ρβπητιίαϋοηβ &§;6Γ6ΐη, θΐο. Τί1)ήο« Ις;ί1υΓ Ιβς&Ιίοαίβ οΐϊβηηύοβ β&ιιβα &ρυά Ρ&υΐίβίαηοδ <1ία 13 1Ν Ρ110ΤΙΙ ΙΙΒΚΟδ ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗΛΟδ. 14 

ιηοηίαβ, Ηβρβ άίβρυΐ&ηάο βαιη ίΙΗβ βαιη οοη^ΓβββΏβ,ΠΙοΓυπαςαβ &Γβ&η& οπιοια ρβΓ ΟαΙΙιοΗοοβ βΙίΑΐη ίΙ>ί άο- 
(ζβηΐββ βυηο5θ ΙηνβθΙίβ&νί, » βΙο. Ηίο οΙαγοπι ββΐ, ΡβίΓαιη νίάβή τβΙΙββΟΓοαι η&ΓΓΑΐοΓβαι,ςαβ νοί ς^ββίβ ίρβλ 
νίάβΓίΙ, νβΐ βχκςαβίιϋυβ βΐ ΜΑηίο1ιβί8 &α(1ίνβΓί(. ΡοΓίββββ ίΐ&ςαβ βίο βΙ&Ιαβηάυπα ίαβπΐ, ΡβίΓαοα δίουίαπα 
ΡΙιοΙη οοιηιηβηΐ&ΐίοηβπι «ηΐβ θ€υ1θ8 1]&1)υί88β ίη 6οαΓΓ&η(]& νοΙβΓααι ΜαηίοΙιβΟΓαιη ΙιίβΙοπα βΐ άοοίπη&,άβ- 
ΐηάβ, νβΐΌ ιιΐΐΐ 8(1 ΓβοβηΙίοΓυιη Γββ (ηαιη βί Υιοτηνα άοοίποαβ βοάβοα ιηοάο, (^υο Ρ1)θΙίϋ8, ΓβοβηββΙ) ρβΓνβοβ- 
ΓίλΙ,ρΓορηαΐΏ ίυηάαιη οοηβυΐυίιββ. Ε( 8&ηβ οαίηοΓβΐΏ ίη 6χΙγ6ιώ& ηβΓΓ&Ιίοηθ ΙηΙβΓ υίΓαααςυβ βΟΓίρΙοΓθω οοα- 
νβηίβηΐΐ&ιη (ΙβρΓβΙίθηάίββθ ιηίΐιΐ νί(1θ0Γ, ςαβαι ςυη ίη Ιΐοαίηβ βΐ οοηΐίηυ&ΐίοηβ ορβπβ αρρβΓθΙ.νβΓΐ ςυοςυβ 
68ΐ 8ίαιίΗα8, ΡβίΓΐιιη δίουΐυιη, βεπρΙοΓβιη ΟΦίβρα ίηοο^αίΐυηα, ρβπΐυιη άοοβπι,ςυβσιββςαθΓβΙυΓ, β1θ£;ί896, 
ςαβιη ΡΙιοΙίοιη, Ιιοιηίηβιη ίη 8θΓϋ)6αάο βχθΓοίΙ&ΙίββίιηυΐΏ. ΜοηβΓβ άβηίςυθ βΐ 1)οβ ΗοβαΙ, δίοαίαιη βςυβ 
8β Ρΐιοϋυπα, ρ. 17 βΐ 21 Ει$Ιοτ%3β 5υΦ ρΓοιηϋΙβΓβ οοηΓυί&Ιίοηβιη Μααίο^βίβιηί, ίιηο β&άβαι ρβΓίυηβΙυιη 
68.Ηβ, 68, ςαβ Ρΐιοΐίο 86 ρΓθΙ)8νίΙ, Γ&Ιίοηο. ΒαϋβΓαβ βοΐοα, § 4 Ρπβιηοηϋίοηίβ βυ» βά διοαίί ΗΙ^βΙΙυιη, βχ 
^&^. δίηηυηάί βάβ ΓβΓβΓΐ, άυοΓαιη οαρίΐαο), βχ 86χ ίΐΐίβ, (1β ςαίΙ)υ8 οαοάο άίχίοαοβ, ΓβίυΐΑΐίοηβιη 
6Χ81&Γ0 ίη 1)ίΙ>1ίοΙΙ)6οα ν&1ίε&η& ιη&ηυ βχ&ΓαΙαιη, εβοαςαβ βχ ηυάίβ ρρορβ (Ιίνίη&Γαιη ΟϋβΓ&Γυαι 
Ιβ8ϋιηοηϋ8 οοηΐβχΐ&οα. Ιάεχη Ιιοο ΡΙιοΙίο βτίΓβ ροΐίββίπιυιη ίυί886 ηοη ηε^αΜί,ςαί ϋΙ>Γϋΐη 6]υ8 ιι ?6ΐ οΙϊίΙβΓ 
ίηβρβχβήΐ. 

Οϋΐόςυίά 11α^υ8 βΗ!, βΓυάίΙοΓυπι ηοη υηη8 (ϋςηυο) ββηβοϋ Ιιοο ορυδ, ςυοά ίη Ιυοβαι οάβΓβΙυΓ. ΙΙα 

Α5Γ&1ΐ8ΐηη8 Ηίηβ1(β1αι&ηηυ8, ό μαχαρίτης, ρΓ»(1β€β880Γ πιευβ, ϋβ θΓβοί8 1ίΙ)Γί8 ηοη ιηίηαβ ρΓβοΙβΓβ ςυβιη 

άβ θΓίβη(8ΐ1ΐ308, ρΓΟΠίεηΙυΓυβ, Ιυοί ί(1 βαιη νβΓβίοηβ βυα 1.&1ίη8, ου]υ8 ραΚβοι ρ6ΓΓ606Γ&1,(]θ8ΐίη&1)α(.νίάθ 

Β€ΐ€€ΐίοηεϊη [ηηάαηιεηΐί ΒϋΗπιιαηι, ρ. 52 βΐ 123. ΙΙΙίαβ απόγραφον υηα ουαι δθΓ&ρίοηί8 βΐ ΤίΙί ΒοβίΓβηβίβ 

6οα3ΐηβη(8ϋοηίΙ)η8 8αρΓ8ΐηβπιθΓ&ϋ8, άβτβηίΐ ροβίεα ίη ΐΌ&ηαβ 8β1)88ΐ. ΟοΙΙίπάί 8ΐαΓθ1&ίί, ρΓοΓβδβΟΓίβ (|υοη• 

ά&ιη ϋη^ιίΑΓϋπι ΟπβηΐΕΐ. βΓγρΙιίβντ&Ιάβηβίβ ββ όβίηάβ ββΐ^οΐ® βςιιββίΓΐβ ΒΓ&ηάβηύυΓί^βηβίβ πιοάβΓ&ΐοηβ, 

ςαί Ιβΐ&αι &1) Ηίηβΐιβίπι&ηηο οββρί&π] ροΓίβχΙυΓαβ βΓπΙ, βΙ ρβΓ Γαΐ8 1ίουί88β(. Ιβ^β ίΐΐίαβ ρΓφΓβϋοηβοι αά 

ΗΙ)Γαιη ΚβΙιΙα ΙΥαάΐνηηα^ βΓβοβ βώ ίρ80 βάίΐυηι, ίη ο&ΐοβ, βΐ βοηΓβΡ 01. Μ&Γΐίηί ΟίβΙβποΙι Ργο^γ&οιπια 

ΒΪη^υΙΐλΓβ, ΒβΓοΙίηΙ &η. 1711 ναΐςαίαπι, βΐ πιβπιοπβ νίη ορίίπιί άββίίηα^αιη. Ιάβπι &ηίαιυ8 ίυίΐ ΙιβαΓβηΙίο 

ΑΙβχ&ηάΐΌ Ζ&ο&£;ηίο βυρπλ Ιααό&Ιο, ςυοά βχ ΡηβΓ&ϋοηβ β^υ8 &ά Ιοιηυο) Ι ΟοΙΙδΰΙαηβοπΑτη Μοηηίη&ηίΟΓηηί 

ν€ΐ€ηιηί Εϋ€ΐ€$Χ(£ βνχΰχ, ρ. 15, ίηΙβΠί^ίΙυΓ : κ δοά ιιΐ &<1 Αίοΐιβί&υπ), ίηςυίΐ 18, ΓβοΙβ&πι, ΓβρβΓίο Ιιοο 

νβΙιΐΒΐίθβίαιο Α(1νβΓ8υ8 Μ&ηίοΙ)8θθ8 ΟρβΓβ, 8(1 ηβΓ&Γί» βοΓυηκίβο) ΙιβΓβββοβ ΙιίβΙοπΒΟ) οοηββπϋβηάαπι βηίιηυαι 

80ιηονί, βίςαβ οοη αιοάο ίηΐβςπ&ηι ΑΓοΙιβΙ&ί άί&ρηΙ&Ιίοηβιη, 86(1 βΐ ΡΙιοΙίΙ ραΙη&ΓβΙιβί €Ρ. 1ίΙ)Γ05 IV βάνβΓ- 

8118 Η&ηίοΙ)βθ8 βυο (βηαροΓβ ίΙβΓΟίη βχοΓίοβ, &ϋ8ςυθ ηιαΙίΑ αεΙΙιυο ίη6(1ίΐ8 ηί)α^ηίςοβ Γ&οί6η(]& νβΙβΓυαι 

Αοβίοηιαι 8θΗρΐ8, βρρβηάίβίβ Ιοβο 8ΐ]1)3αη^βΓβ άββΡβνβΓαηι : 8β(1 άοοΙίββίιηοΓαηι νίΓΟΓυαι οοηβϋίο ί&βΐυαι 

68ΐ, υΐ ίη 8ηΐ6ββΑ8αχη &βΙ& ί8ΐ8 ίη ρππιο Οοΐΐβοΐίοηίβ ηοβίΓΟ Ιοπιο β^βΓβηΙαΓ. » Ηογοπι ϋαςαβ βχβαιρίο 

ΐλ(1(1υοΙα8 άβ ρβΓβοίβη(1ο 1)θο ηθ^οΙΙο ^&η1 βηΐβ αΐίςαοί &ηηο8, οοηβϋίυηι ββρί, βυρβΓ νβΓο ββΓίο οοςίΐανί, 

ρο8ΐ(ΐιι&πι ν1<ϋ 01. ^&βοI>αα1 Βββη&ς;., ίη δρβοίπιίηβ ηονβΒ, ςαασι βαβββρϋ, β(1ίΙΙοηί8 Ληΐίςηαηιηι Ιβΰίίοηητη 

θΑητ8η«δ6Γ8ριοη\8 8ΐΤί1ί ΒοθίΓοηβΐβ βοπρία βοηΐΓ& Μαηίο^βοβ βχ βρο^ΓαρΗο οοιίίοίδ Ηοΐβίβηίαηί, ςαοά 

& δ. ΚβνβΓ. ^ο. Ρη(1βτ1οο >νίηβ1(ΙθΓ0, οοϋβ^α π)60 οοη]αηο1ΐ88ίαιο, 8θοβρί(, βΓββοβ θ(ϋ(1ί88β« οηοα αηίβα 

\1>ί ίΑΐίηβ ΙβηΙοζη Ιβ^ΓβηΙυΓ. ΟοηβυΙΙαπι ίΐαςυβ ρυΙ&6&πι, θΓΩοβΓβ, υΐ ΙήυοανίΓΐ ίβΐί, (^αοβ βοάβηι νοία- 

ιηίηβ 108. ;αηοΐθ8 νί(1θΙ)&πι, ρηΐϊΐίοβ ίη ρο8ΐβΓυαι ηοη βδββηΐ (1ί8]υηοΙί, Ιη ρηπΐίβ βυιη νίάβρβα), ΡΗοΙίυιη 

ίη ΟοαίαΜίοηβ 808 άαοΓυαι ί8ΐθΓυηι ΐ8ΐ)0Γ6(η βυρρΙβΓβ. ΙΙΙί βηίαι, αΐ άβ 1ιί8ΐοπα ΙιβΓβββοβ ρββϋΐβη• 

ιίβδίπι® Ι806η(, βΓΓΟΓββςυβ ίρ808 ΕΓ^υπιεηΙίβ, βχ ταϋοηβ βΐ ρΙιΠοβορΙιία ρβΐίΐίβ, ορρυ£;ηΒηΙ ; ί(& ΡΙ)οϋυ8 

η8ΓΓ8ΐίοηβ 1ιί8ΐοηο8 β^Γβ^ίβ ρβΓΓαη^ί^αΓ, 80 ΓοΓΟΓβιη ίΙΙοΓυιη Ιιοοαίηυαι βχ δοπρ1υΓ& άίνίηίοΓθ οοπιρβ- 

80βη(1υαι 8υαιρ8ίΙ. 

ΙΙα βηίαι Γ8ϋοηβ8 8ΐΐ88 ίη ΙοΙο ορβπβ Ιιοο ίηβΐίΐαίΐ ΡΙιοΙίυβ, αϊ ΗΙ>. ι ΙβοΙαηι ΙιίβΙοη&ηι ΙΓ&(18Ι, ΓβΙίςυί8 
νβΓο ροΙίοΓββ βΟΓϋΠλ βιτοΓββ ρΓοΟίξβΙ; 8(ςυβ 8(ΐ60, ΙίΙ). η, οοπΙγα β08 βνίηοαΐ, Ββυσι βααιόβπι θ( 
Αηίαΐ88 β^ οοΓροΓΑ θ( 0Φΐ6Γ8 8βη8ίΙ)υ8 8υΙ>]βο(& οοηιΐίάίβββ ; 1ί5. πι, ΥβΙβη ΤββΙαηιβηΙο οηςίηβπι άίνίη&αι 
νίοιίίοβΐ; IV, (Ιβηίςυβ υαπε Γβρβί&Ι, &ά βΑοΙβαι ΑΓ^αηαβηίΑ ρβΓίίηβηΙία, βίβχοβρίΐοηΐΐ^αβ ΜαηίοΙιβΒΟΓααι 
ηοαηη11ί8 8αΙί8Γ8θί&1. Ββ ΙίΙυΙο, ςυβπι Ιί1)Γ0 π ρρββχυιη νίϋβΜβ, ί(& 1ια5β. Ιβ ηοη Ι8πι ρΓοχίπιβ βΐ 8ί£;ί1- 
ΙαΙίπι αά 1ίΙ)Γοηι ϋΐ&ηι ςυ8ΐη Λά Γβΐίςαοβ (Ιυοβ ρβΓίίηβΙ, βΐ ^βηβΓ&Ιβαι ορβήβ ΙηβοηρΙίοηβπι, 8ΐ> &1ί& σιαηα 
ρΓοίβοΐΑοα, 8ί8ΐίί, (Ιοοβίςαβ ςαο(1 ϋΐυιΐ ίη ορρυ^η&η(Ιί8 Μ&ηίβΙ)88ΐ8 βοΓυαιςαβ βχοβρίίοηίύυβ Γβρβίίβηάίβ 
οοοαρβΙαΓ. ΡΐΌοαίΙΙϋ βηίαι *Απορ(ας χαΊ λύνεις των Μανιχαίων ; Ιιοο ββΐ, ΟηΙ)ία Μαηίώχοηΐίη ύΟτητηςΜ 

Ββ ηοίίβ, ςυ&8 8(1(]ίάί, ίΐ8 βχίβΐίπια. Ιη 1ί1). ι ίΙΙυβίΓ&ηεΙο (ΙίίΤαβίοΓ, ίη αΚογο ρ8ΓοίθΓ Γη!, ίη Γβΐίςαίβ 
ί^βηι ίυΐαηιβ. ΗίβΙοηοΑ βηίαι ΠίΕΐιίηοΙηάο νβΐ Ιυββ βχ 8η1ίςυί(8ΐβ, νβΐ γοΙ>ογ6 βχ οοη8βηΙίβηΙίί)α8 αΙίοΓυοΐ 
ΐΜϋαιοηπβ Ιη(]ί(;βΓθ, νίοίββίαι νβΓο άος;αι&Ιίθ8 8υ8 Γα(1ί8Γβ Ιυοβ ηιίΐιί νί(1βΙ)&η1αΓ. 13 ΐ'ΗΟτιι ρατκιακοηλ; ορ. 16 ΤΟΪ ΑΥΤΟΥ ^*^ ΑΠΩΤΑΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 

ΔΙΗΓΗΣΙΣ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΔΝΙΧΑΙΟΝ ΔΝΑΒΑΑΣΤΗΣΕΩΣ. Ε^ϋ8^ΕΜ 8ΑΝαΤ1881ΜΙ ΡΗΟΤΙΙ 

ΝΑΚΕΑΤΙΟ 
ΟΕ ΜΑΝΙΟΗ^Είδ ΑΕΟΕΝδ ΚΕΡϋΙ,ΐυΐ^ΑΝΤΙΒυδ. 8ΕΒΜ0 ΡΒΙΜϋδ. Α 

Ι. €ααι ιηοΗίβ ί^αοΐυιη ββδβ νίάβαιηαβ, υηάβ- 
ηβπι 6Χ8Θ0Γΐλη()υ8 ίΠβ ηυρβΓβχοΓίυβ ΡαυΙϊοίαηοΓίιιη 
οοθΐυβ Ιιοο ηοαιβα βοοθρβπΐ, βο τ&Γΐ&β βα άβ γθ 
ηββ 8ίΙ)ί ηαυίϋο οοαββηΐ&ηβ&β ορίηίοηββ οίΓοαίΏςαιι• 
ςυβ 8Ρ&Γ&&8 6886 Βοίαπιυβ, οοη &1)3 Γβ Γογ6 (]υιί, 
ςυ» η&ΓΓ&Ια βοΓααι «ιεοβρί, ςυί 11υ^α91Ώ0ά^ (ΙβΓβοΙίο- 
ηίβ 80β1υ8 €ΐ6ΐ63ΐ&1ί Γα6Γ&η(| ροβηϋβηΐίφςαβ Ια- 
ΟΓγοαίθ &51υβΓ&ηΙ, ροριιίαπ 1)Γβνίςυ6 86ΓΠΐοιιβ άβ 
Κΐ06 &ΓβυιηβηΙο ΓβοβηββΓβ, βαςαβ αάοΙβΓβ, ςυδκ ρΓ»- 
ΙβΓ ρηβοοΓαπι ΜαηίοΚιβοΓυιη θβηίβηΐίαιη & ροβΙβΓΪΒ 
βΟΓϋοα ηοναΐα βΐ α(1ίκινβηΙ& ΓυβΓυηΙ. 

II. δ&ιηο8α1& υΓ]38 ββΐ 8γή8?, υΙ)ί οϋιη Μ&ηίοΙ)β6ο• ΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΟΣ. 

Δ'. Πολλοίς όρώντες (2) άγνοούμενον, δ'θεν δή τήν 
έπωνυμ(αν το. βδελυχτον τούτο κ«ι νεοφανές των 
Παυλικιανών έκληρώσατο σύστημα, καΐ πολλή ν 
έσχεδασμένην ανακόλουθων τε και διάφορον τήν ττερι 
τοΰτο συρομένην ε?ς πάντας ύπόνοιαν ουκ «και- 
ρόν (3) ήγησάμην βραχέα τινά και απερ άνεπυθόμην 
παρά των βδελυξαμένων και μένανοίας δάκρυσι το 
της αποστασίας άποπλυναμένων άγος, καΟωμιλη- 
μένψ (4) και συντόμψ λ6γφ περί ταύτης διαλαβεϊν 
της προθέσεως, και 6? τι άλλο παρά τά πάλαι δ<5- 
ξαντα τοΤς άπδ Μάνεντος (5) ένεωχμώθη τε και 
συγκατεσκευάσθη τοΤς ύστερον. 

Β'. Σαμ6σατα πολις έστι της Συρίας, εν 9\ πάλαι ΥΑΚΙΛ; ίΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 
(1) Του αύτο^, βΙο. ΙΙϋ 1ι&1)6ΐ ΙίΙυΙαβ &ρο^Γ&ρΙιί Β 5€ίβίΐάητη €$1 τηβ^ ςηί οαρίΐα Ηχο^ ςηχ ίη Ηοο Ιίίαίο ΗοΙβΙβηίαηί, ςυ&ιηνίθ ία βο νοίαιηίηβ, ςυοά ίη ϋί• 
1)ΙΐοΐΙ]6θ& ηο8(Γ& ρυΙ)Ιίο& βχβίαΐ, ηίΐιίΐ ςυίάςυ&αι 
ΡΙιοΙη ρΓ»ΐ6Γθα ΙοςαΙυΓ, 86ά δβΓΗρΐοηίβ 6ΐ Τϋί 
ΒοβίΓβηβίβ οοηίΓα ΜαοίοΙΐ8Βθ3 ευαιιηβηίαΐίοοθβ 
ρΓΟχίιηβ &ηΐ6θοά&ηΙ. Ηίαο ΓογΙθ ηοη ρΓΦίβΓ γθιώ 
οοΐϋ^&θ, ίη οοάίοβ Υ&Ιίοαοο,θχι^υοΗοΙθΙβηίυΒΡΙιο- 
1ί&η& Ιι&ο <)680ΓίΙ)ί ΓοΓίο ουΓ&νϋ, &^^&6^υ8(^6IΏ ΙβεΙα 
Γυί886. Οοάβχ Οοί&]ίηί&ηθ8 Ιίΐυίαπι ηοηηίΐΐΐΐ, 86ά 
νο6ΐΙ)α$ ί&ηΐυιη άίν6Γ8υιη, 6χΗίΙ)6ΐ ί(Α : Φωτίου του 
άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως εν 
συνόψει διιίγησις των νεοοαντών Μανιχαίων άνα- 
βλαστήσιως. ΟββΙβΓϋΐη ίρβυιη Ιιοε ΡΙιοΙϋ ορυβ οάί- 
Ιυη 6Γ&ηΙ, βί ρβΓ ΓηΙβ ΙΐουΐΒΒβΙ, νίπ ρΓ8Β8ΐ8ηΐί88ίιηί, 
άβ (]αίϋυ8 ίη ρΓβΓ&ϋοηβ άίχίπιυβ. ΡΙιοΙϋ ^βηαίηυιη 
β8»β ορο8, Ιυιη άίοΐίοπίβ ^βηαβ Ιυηα ίη ρππιίδ 1υευ• 
ΙβηΙυΐΏ ΕυΙΙιγιηϋ, 8»ο. χιι βοηρίοηβ, Ιβ8ΐΐηιοηίυιη 
ίη ΡαηορΙία αορηιαίίΰα^ Ιϋ. 20, 6οηίΓ& ΡβυΙίεΙαηοβ 
βχβίαηβ υΙ)ί ίβ οορίοβα 6Χ06Γρ1& 6χ 1)18 ΡΙιοΙϋ ΙΐΙ^Γΐβ ΰοηΙίηϋηίίΐΓ, εοΙΙβρί, ραΠίηι ίηίβ^Γα ρο$η\8$β^ ρατϋτη^ 
χιΐ ΙοηριΙιιάίΠβηι βυίΐατβγπ^ εοηραιάίο ύοτηρί'βίιβηάίείβ, 
βΐ €Χ ραΙηατοΗ»^ ςηβτη αηίΰ οογηηινηιοτανί^ 5εηρα$ 
€α ρΓϋΒΐβηηΐ$ί$$β^ ςυχ νβΐ υτοΙηπάΐοΓα υιΐ νηρβτίβ- 
οίίοτα ραη€%$ αχβηί ρΓΟ/ηίηΓα, αηί ρΐααΐηηι, εαη- 
ΐ€ηΙία$ Ιατηεη €α$ά€Υη^ Ικβί αΐϊύ νβΓΰίί^ αίΐήςιΐδ άί- 
€€ηά\ ταΙχοηίΙ>η$ νβΐχηηι. 

{2) Όζώντες. Όρων τε 0ο11)βΓϋηϋ8, ηιαίβ. 

(3) Ουκ άκαιρον. Οοίβΐίηίιιοϋβ ρΓΦπηΙΙίΙ καί, 
(]υο ορυβ ηοη βθΐ,υοάβ ηβο ίη Ή&αιΙ^υΓ^βπ^ί Ιε^ϋυπ. 

(4) Καθωμιλημένφ. ΡβΓ ρορηίαη Γβίΐοίθηίΐϋΐη 
οβηβυί, ευ]υ8 ίη νβΓ8ίοη6 εΓυίΙίΙΙββίιηί ΙηΐβΓρΓβΙίβ 
υοη Ιι&1)ίΙ& 6Γ&1 Γ&Ιίο. ΒΓβνβπι ςυίάβπι ηαΓΓβΐίοηβηι 
Ιιβηε δυ&ηα άβ Ρ&υ1ίείαηί8 βρρεΙΙ&Ι ΡΙιοΙίυβ, βχ ςυα 
Ιβπιοη ρΙιίΓα άίβε&β, (]υαπι βχ Γ6ΐί<]υΐ8 οπιηίΙ)υ8, 
αυί Ιιυβ ουΓ&β 8υα3 ΓβΐυΙβΓυηΙ, ίρβο θΐίβω ΡβίΓΟ 
δίουΐο ηοη βχοβρίο, ου{υ8 ΠίβΙοπα άβ οΓΐυ, ρρο- 
^Γβδβυ, 6ΐ οεε&!%υ ΜβηίεΙιιεοΓυιη, Βκουΐο ιχ ΓβΓβ βίίβΓΐ, β&ςιιβ ίρβίυβ ηοοαίηί ίη8οηΙ)ίΙ. ΑίίβΓ&ο) Ιιίο ^ Ιη€ΐίηαηΐ6 86Γίρ1&, βΐ Ιη^^οίθίαάϋ & Μ&ϋίίΦο Η&άβΓΟ ν6Γΐ)α, ρΓουΙ ίη βάίΐίοηβ Ορβπβ ΕυΙΙι^πιίαηί Τθγ£;ο- 
1)γ8ΐβη9ΐ Ογ8Θ00 ΙβςυηΙαΓ : Χρή δε γινωσκειν, ίηςυίΐ, 
ώς 6 έπιλεξάμενος έγώ τά τε ήδη ρηΟέντα και τά 
εφεξής 6ποτεταγμένα τφ παρόντι τίτλψ κεφάλαια, 
τα μεν καθ' όλόκληρον τέΟ^ικα, τά δε χατ* έπιτομήν, 
τδ μήκος έκκλίνας. Τινά δΐ των έν τοΤσ συγγράμ- 
μασι του δηλωθέντος πατριάρ/ου και πάντη π^ρ- 
Ιδραμον, δ'σα δια βαθύτητα νοημάτων ή και δια τδ 
λίαν έμπερίβολόν τε καΐ έγκατάσκευ&ν ολίγοις μίν 
ήσαν προσιτά και εύάρεστα, τάς αύτάς δε σνεοόν 
παρ ιστών εννοίας τοις έκλεγεϊσιν, εΐ και δ' άλλων 
λέξεων και έτεροτρόπων επιχειρημάτων συνεπεραί- 
νοντο. ΟυβΒ ςαίάβηι Ργαπο. Ζίηυβ Ιο οίο XIX Βί- 
ΗίοίΗ• Ραΐνητη, ρ. 206, ίΐα Ιι&Ιίηθ οοηνβΗίί : ΙΙΙίΐά 6Γ»εβ 6ΐ ί&ΐίηβ &η. 1604, Ιη-4, βάϋα 6${. 

(5) Τοις άπδ Μάνε'/τος ία ββΐ, Μαηβίίβ α&$€€ΐ3β, 
11α βηίπι ΟγοβοΙ ρ&88ίπι. Βίο Αροίΐοηίυδ, ερίβΐ. 16, 
ο1 άπδ Πυθαγόρου και άπδ 'Ορφεως, ία ΒΒί,ρ/ηΙθ3θρΗ% 
Ρί^ΙΙιαροταίη νβΐ ΟΓρΗβηηι αοηίί. ΟΐνβΓεοΒ ηοηπΐΐιΐί 
ηοΐίοηίβ ρΙΐΓ&868 βυηΐ ό άπδ φιλοσόφων, ό άπδ νοτα- 

&ίων, ί(1 ββΐ, (ΐΐίί ρΗαο6ορΗχΐ8 νβΙ ηνίαήη$ /ιιβΓαΙ. 
οη ορυβ 68ΐ, υΐ ηηοαθ&ιη ά6(]ΐν6Γ8& ηοπιβα Μαηβ- 
ϋβ αρυοΙ 6γ£005; βΐ 1.&Ιίηο8 ΩβοΙβηάί ΓαΙίοηβ : αρυά 
ί11θ8 βηιΐΏ Πϋπο Μάνου, ηυηο Μάνεντος, &ρυ(ί Ιιοβ 
νβΓΟ Μαηχ, ΝαηβΙί» 6ΐ Μαηί$ ΓοΓπιβηι Ιρρ^ιβ, δί 1α- 
ιηβη 5ιιίάανι 8υ'ϋη8, Ιοητ. II, ρ. 492, Μάνεντος (1ο- 
οϋηβηίΐυηι ΓυοΓΪι. 17 ΟΟΝΤΕΑ ΜΑΝΙ0ΗΛΟ8 Ι.ΙΒΕΚ Ι 18 τ^ Μανιχαίων θεοστυγίς έπβχώμασε (6) «ρρονι^μα. ^ ταιη (]θ6ΐΓίη& Οβο ρβΓΟβα ΟοΓυϋ. Ι5ί βΡ&Ι ηίοΙίθΓ Έν τβύττ[^ γυνή τις όν(5ματι Καλλίνικη (7] της 
τοιαύτης αίρένεως δ'λον έν έαυτζ συλλαβοΰσα τον 
β($ρβορον, δύο τ{χτει παΐ8ας, ως εΓθε μή ώφ&ιλεν, 
ών ό μεν Παύλος, τον 8λ 'Ιωάννην ών(^μαζον. Οΰτοι 
παίδες ούδεν ήττον της γαστρός ί) της αίρέσεως 
εκείνης (8) γενόμενοι της κακοδα(μονος, αχρατον (9) 
τον Ιον της αποστασίας είσεδέξαντο. Καίγε των 
αλλών έπ\ τζ δυσσεβεί^ διαφέροντας και δραστή- 
ριους δντας το κακοποιήσαι κήρυκας της ανομίας 
του τοιούτου μύσους οΐ μύσται (10) και μυτταγωγοί 
εις την των *Αρμενιακών (11) οΰτω νυνί καλουμένην 
^α>ρ2ν εξέπεμψαν. Φανάρι ια δΐ αυτούς έπιχωρίφ 
γλώσστ^ την κλήσιν ή κώμη λαβοϋσα προ των άλλων 
υπεδέςατο, κα^. τα της ασεβείας ένεκυμόνησε σπέρ- ςαβΒάααι ηοιηίηβ €&11ίηίθ6, ςυββ ΙοΙυιη 1ιυ]α8 1)β- 
Γβθίθ εοθουπα ίο 86 οοΠβςβΓ&Ι. Η»ο άυοβ ραηΐ 61ίθ8, 
ςιιοά υϋηαιη Οβυθ ανβΓϋβββΙ : &1ίυιη Ραυίαπι,&ΐίυχη 
Ιοαπαβπι βρρβΙΙ&ΓυηΙ. Ηΐ ηοη ηιίαυβ ίοΓααβΙο ίΠίαβ 
ΙΐΦΓθβίβ, ςυ&ΐΏ υΐβη ρΓοΙββ, άβΓβοΙίοηίβ νίρυβ βίηβ 
υΐΐο ΙβηορβΓαιηβοΙο αοοβρβΓυηΙ. ΙΙΙοβ υθγο ΌΐροΙβ 
ίιηρίβίβΐβ &1ίο$ ρΓ8Β8ΐ&οΐ68 βΐ &6(υο8θ8, ιηβίοςυθ 
ίονβη(]ο ηαΐ08, ςυί Ιαιη άβίββίαηί!» 86θΙβ ρΓ»ΓθοΙί 
βί ΐΏγβΙ&^οςί θΓ&ηΙ, ίη Γθ^^ίοαβσι Απηθοί&οοΓυαι, 
αϊ ηυηο νοοαηΐ, &(1 ρΓΦΐϋοαηάααι ίωρίοΐΑΐβιιι ηιί- 
ιβΓυηΙ : Ρίιαη&Γβα, νίοϋβ 8ΐο &5 ίηοοίίδ (ϋοΙυ8, 605 
&η1β Βΐίοβ ΟΓηηββ βχοβρϋ, ίιηρίβΙ&Ιίβςυθ 8βΐΏίιι&ίο- 
τίΐ ; υηάθ βΐίαιη υαυ8 6χ 6ίΓβυιηρο8ϋί8 νίοί8 Ερί^ 
»ραΗ$ ηοαιβα 80Γΐϋα8 ββΐ. Εχ ρΓφάίοΙοΓαιη ίςϋοΓ ματα, έξ ου και την προσωνυμίαν ^ν τι των περί- Β αΙΙθΓΟ, Οϋί Ρ&ϋΐο ηοίηθη, άβΓβοϋοοίβ αΐη&ΙθΓβ8, εχομένων αύττΐ χωρίων Έπίσπαρις (12) έκληρώ- 
σατο. Έ>^ θατέρου τοίνυν των ειρη μένων, 6'τψ 
Παύλος ήν όνομα, άντι του γινώσκεσΟαι δια της του 
Χρίστου παρωνυμίας τήν των Παυλικιάνων (13) 
κλησιν οΐ της αποστασίας Ιρασται μετηλλάξαντο, οΐ 
δε ουκ έκ θατέρου φασιν, άλλ\ έξ έκατέρου (14) ιηυΙ&Ια β&, ςυο α Οΐιπβίο άβπναΙυΓ, ηοιηβηοΙαΙαΓΑ 
ΡαυΙίοΙ&ηί βρρβίΐ&ΐί βαοΐ. Αΐίί άίοααΐ αοα 6χ &ϋ6Γ0, 
8θ(1 βχ ιιίΓοςυβ ^ο^^υ^^ι^8 ηοιηΐηίΐ^υβ άβηοιηίηαϋο- 
ηβΐΏ &ε6βρί8Ββ 1)&Γΐ>αΓαΐΏ, βί ρρο βο, ςυοά Ρ&α- 
1οίο&ηπθ8 όίοί (Ι6ΐ>β1)&η1, βρρβίΐ&π ίΙ&, υΐ ηαηο 
νοο&ηΐυτ (ίά 68ΐ, ΡαυΗοι&ηί). συναφθέντων αλλήλους των ονομάτων εΙς έκβαρβαρωθεΤσαν έπίκλησιν σύνθετον, και άντΙ του (15) 
Παυλοϊωάνναι καλεΤσθαι αυτούς δ'περ νυν ονομάζονται. Γ*. Χρ(5νου δε δια^ρυέντος Ετερον αύτοϊς τό της 
αποστασίας συνέδριον χειροτονοΰσι διδάσκαλον, δς 
Ικ των γεννησαμένων Κωνσταντϊνοί Ελκών τήν κλή- 
σιν εις Σιλουανόν έαυτδν μετωνόμασε (16). Καί γε III. ΕίΒρβο (βιηροΓβάθΓβοΙίοηΙβ 86η&(ϋ8 ΙΠβ &Παιη 

8ίΙ)ί βοηβΙϋυίΙάοοΙοΓβπα,ςυί α ρ&Γβη(11)υβ Οοηβΐ&η- 

(ίηυ8 ϋρρβΙΙ&Ιυθ, Ιιοο ηοΓαβα ιηα(&νϋ ίη δίΐνβηοπι. 

ΕΙ ςαίάθΐη Ηυηο πααΐΐο ρΐυπθ Ιι&Ι>βη( άθΓβοΙίοηΙβ ρΓΐ- 

ΥΑΚΙ^Ε Ι-Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 

8οηΙ)6ηάυπ3 οθηβυί ρρο Ο θειαν. Ιά βδΐ, ΡαηΙη$ ΝίρδΓ ηοη $οΙνηι ηοτηίη^, 

ίβά ίΐδχ τ€\ νίήΐαΐβ. Εχ ςυο ίη1βΙϋ(<ίΙαΓ, ηοο οοη- 
ΓυηάβηάοΒ β88β αΙπυ8(ΐαΘ ίαοΙίοηΪΒ ΙιοπιίηβΒ, <}αο(1 
118α νβηίΐ ΤΙι60(]ογο Βαΐ8&ιηοηί ίη Ο&ηοηβπα Νιοβ- 
ηυπι 19. 
(14) 'Εκατέρο>>. Ιΐα βίΑΐυίΙ βΐ Αηηβ βοιηηβθ&. (6) Έπεκώμασε. ΙΙα 
έττεχόμασε Οοίθΐίηί&ηί. Εηί^\^ηΐίη8 ίιί. 20 ΡαηορΠφ, 
υΙ)ί 6Χ06Γρΐ& 6χ ΡΙιυΙϊ&ηο 8θπρΙο θχΗίΙ)6(, ςυ® 
8υ()ίη(1β οοπι ηο&ΙΠ8 1ιί8 βχ βάϊΐίοηβ βΓΦοα ΤβΓ^ο- 
1>γ!^(ί &η. 1710, ίοΐ. ουΓ&Ια 6θΐιιρ&Γ&]οίιηυ8, ΗαΒβΙ 
βοάβΤΏ 86η«ΐι εισεχώμασε. 

(7) Ββ θΛ\\\ηίοβ Ιβ^β ΟβίΪΓβηί Αηηαΐββ ρ. 356. 

(8) ΈχεΙνης, ϋΐίια, βχ ΙΏ8. Ηβηαΐ). αάάί(ϋ. 

(9) *Αχρατον, ρυπβδίΐΏυηι, ηοη πιυΐαίαιη : 
οοηίβΓ (]β νοοϊβ ί]α]υ8 ποίίοηβ ΟΓυάίΐβ βχροηϋηΐβιη 
Ύήοω. ΟβίβΙίβΓυπι ίη Αάνενεατϋε Μίίοβίΐαη, οβρ. 5, 
ρ. 42, βάίΐ, ΙοηάίηβΏΒ. 

(10) Μύσται και μυσταγωγοί. ΡβΓ ί1]θ8 άίθβίρυΐί 
61 ίοϋίαΐί ; ρβΓ 1ΐ05 άοο1θΓ68 βΐ αϋ 8&0Γα ίΐΐϋ 8η- 
ϋβΓΓίαιβ (1ϋθβ8 ρΓορηβ ίη(1ίθΛηΙϋΓ, ρΙίΓαβί, ηοδ^ΓΟ 

61 Αϋίβ 60θΐ63]'&8ΐίβί3 8βΓίρ(θΠΐ)υ8, ίηςυβ 1)15 6γ6- 

^ΟΓίο Νβζί^ηζβπο, ρβΓΓβπαίίΐΛΓί. 

(11) Άρμενιακών. ΙΙβ ΟοΙβΙίη ΝοβΙβΓ Άρμενιά- 
χα>ν. ΜαΙΊιη ρΓίθ8. 

ί12ι Έπισπαρις. ΑΙ) έπισίτείρω, (1ί88βπιίηο. 
13) Παυλικιάνων. 11& ηοβΙβΓ : ΟοίβΙίηίΛηϋδ Ιια- 
1>6ΐ Παυλικιάνων* ιΠΛίίαι ρρίοΓβιη Οβοΐβη(1ί Γ&Ιίο- 
ρβοα, ςα&ιη βΐ ία ΕυΐΗγιηίο οΙ)8βΓν&ΙαίΏ νίοϋ, οΐ γθ& 
Ιρ8& οοιηωθοάαΐ, βί βχ (Ιυοϋυβ Ρ&υΐί βΐ ^ο&ηη^8 
ηοιηίηί5α3 βαιη αρρβίΐ&ΐίοηβιη οοηΩ&Ιβπι βΓβά&ιηα». 
ΙηΙβηιη άΙνβΓβίιηοάθ ΙιβΓβΙίοί ίΙΙί βρυά νβΙθΓββ νο- 
ΜπΙοΓ, ςυοά ρΗάβχη οΙ)86ΓνιινίΙ ^ο. ΒαρϋβΙα ΟοΙβ- 
ΙβΓίαβ &ά ΙΟΓηυτη Ι ΜοηητηβηίοΓηηι ΕΰοΙβίΐχ Ογχ^χ^ 
ρ. 738» )>, ηβιηρβ Παυλικίανοι, ΠαυλικιάνοιβΙ Παυλι- 
χχχνοί,ίίβηι Παυλιανισταί. νίάβαΙϋΓ Μβπ) &<1 Ιοπι. III, 
ρ. 638. Ρ&υΙυβ ίΐΐβ, & ςυο ηοπαβη ΓβΓυηΙ, ηβ ουιη 
8απιθ3&ΐ6ηί&ηο, Β&οαίί ιιι 1)«Γβ8ί8ΓοΙ]&, οοπΓυηάβ- 
ΓβΙοΓ, α νβ(6πΙ)α8 Μελανού, 1(1 ββΐ Νίρη, οο^ηοιηίηβ 
ίηβίβηΪΓΪ βοΐβΐ, ν. ο. & Τΐπ)θ11)βο, ρΓββΙ^γΙβπο ΟΡο- 
ΙίΙ&ηο, άβ Γβοορίίοηβ ΙιβΓβΙίοοΓϋΐΏ, Ιοπαο III Μοηη- 
η^ηίοπΑτη ΟοΙβΙβηαηηηιηι βΐ δορΙίΓοηίο ΗίβΓΟβοίγ- 
ιηίΐ&ηο, &βΙ. 11 βγηοάΙ νΐ : Παύλος 6 Μέλανος, ου 
μ^νον δΐ λεγόμενος, άλλα καΐ γεν(5μενος κατά άλ^ί- ρ. 450 Αΐ6χί&(1ο8, Ρ&ϋ11οΙληο8 ϋοί ββηΐϊθηβ ςυ&βί 
Παύλους και Ίανούς. 8ίο βΐ Ζοη&ΓΑ8, υΙ)ί άθ Μί- 
οΐιαβίβ : Κατά τήν Έφαν δΐ το των Μανιναίων πλή- 
θος ήν πολί), ο'ί κα? άγροικύτερον παρά του δημώδους 
όχλου καλούνται, έκ Παύλου και Ίωάννοο της κλή- 
σεως συγκειμένης αύτοΤς. Ιά ββΐ, ίη ΟΓίεηΙβ ν6Τ0 
Μαηχ€ΐί9βθτηίη ίκα^ηα βκαΐ οορία, ςηί βί ΐίη%ηη$ 6ΐ$' 
ραηίβΓ α υηίρο ηοηιίηβ €Χ ΡαηΙο βΐ Ιοαηηβ ΰω^βαίο 
αρρβίΙαηίηΓ. Παύλο ιωάνουςνοβ&Ι ΒΙαβΙ&Γββ. Ρηδϋοα^ 
ηοί ίιηο βΐ Ροριιίίΰαηο$ ίαίβηοη βίαΐί άίβίοβ ηαοηυίΐ 
Ο&ΓοΙ. ΟυίΓββη. &ά Αίβχί&πα ρ. 412. ΑΙ)ΓΕΐι&ιηυ8 ίΐΐβ, 
ςαί ίη δγρί&,ΓβνοβΑΐαβχοΓοο Ρ&ϋΙί&ηίβΙβΓααι ΙιββΓββίι 
*ν &886β1ί8 βυίβ Α5Γ&Ιι&πιί(απιπι ποααβη ρ&Γβνϋ, ηοη 
^ Γβοβηΐίοπβ ίΙΗυβ Ρβυΐί, ββά αηϋςαίοΓΪβ άοβίηη&β 
άθΓβηάϋ. Υίάβ ΒαγΙΙιοΙ. ΗθΓΐ)βΙοΐί ΒίδΙίοίΗβοατη 
οΗβηΙαΙβηι, ρ. 16 1>. 

(15) Και άντι του. ΙΙα Ιιβο νθΓίβηάα ρϋΐβνί, ρρο 
60, ςυοά νίΓ άοοίαβ : « βΐ ΡβυΙο^οαηηββ ίΐΐοβ βΐί&κη 
ηυηο &ρρβ11&π. > ΡΙιοΙίυβ βηίιη ίά 8ΪΙ)ί νιιΙΙ,ΙΐΦΓβΙί- 
β08 ^08 ρΓΟ 00, ςυοά νί ΟΓί^ίηίβ βυ» νοβΑηάί βΓ&ηΙ 
Ραυ1ο]ο&ηηβ8, 1)&Γΐ)&Γβ, ίά β5ΐ, ιηίηιιβ «ά Ιι&ηο οΗ^Ι- 
ηβηα 800οαιπιθ(]8ΐθ νοοαπί Ρ&υΐίοίαηοβ. ΙΙα οιηηίοο 
€6ρ11 πιβηΐβιη ΡΙιοΙίΐ Εαίΐιγιηίυβ, Ηοβ Ιοοο ίΐβ ββπ- 
1)βη8 : Άπλ τούτων δε των δύο, Παύλου και ^Ιωάνους 
τοΤς μαθηταΤς αυτών ή προσωνυμία τών Παυλικιάνων 
επετέθη συντεθεΐσα βαρβαρικώτερον, καΐ άντι του 
Παυλοϊωάννοι Παυλικιάνοι κατονομάζονται : ίά 68(, 
Α άηοΗί νβνο ίίί«, ΡαηΙο βί 3οαηηβ^ βΟΓητη άΐίά- 
ρηΙί$^ ΡαηΙίΰίαηοηιηι ηοτηβη ίΙΙΐί ί)αΓΐίαΓα φιαάατη 
[οντηαϋοηβ, ΐηιρο$ίΐηηι β$1^ αίςηβ $ίΰ ρτο ΡαηΙθ}οαηηβί 
νο^αηίη^ ΡαηΙίάαηί. 

(16) Μετων(5μασε. ΜβΙοηοπίΜία βοϋίοβΐ *η11ςαιβ- 19 ΡΗΟτπ ρατμαβοηλ; ορ. 20 ΐηίρίΙ&Γββ ςα&πι Οβίΐίηίοββ ί!1ίθ8. Ηίο ίΐβςαβ, Ιιΐο, Α "^ουτον ηολλψ των Καλλινίχης ποκί^ων οΐ τή< άκοστα- ίηηα&ιη, &(1 ηβΓ&Γία βΐ ηοη &α(1θπ(1& ρ6ΓρθΐΓΑηό& 
ρΓθΐηρ1ί88ίΐΏΌ8,1)θΓβΙίο&1&ΐΏβιι ί11& άο^ιηαΙ& βοπρίο 
ΐΓ&όβΓθ ηοη &υ808 ββΐ. ΜοΓίΙ)υ8 &αΐ6ΐη αο ΓΓβςυβηΙί 
άοοίπηα ΙΐΏρίβΙ&ϋ8 Ογ^α άίΒΟίρυΙίβ βαίβ ΩπηϋοΓ 
ίθηθηά& ΐΓ&άίΐ. Εναη^βΙίυιη ςυί()θαι β1 ΑροδΙοΙυιη 
ςαοβ (ϋνίηαβ ΟΙιπ&ϋ&ηοΓυιη 0(Βΐα8 οοιηρΙβοϋΙαΓ βΐ 
ΙιοηοΓ&1,άθ8βηρΙ& Ιρ8ί8 ΐΓβίϋάϋ, ηα11& ίαοΐα ίη υθγ- 
Μβ βΐ ηοιηίηίΙ)ΐΐ8 &1^^υ^^8 πιοσίθηϋ πααΐαΐίοηβ, ηβ- 
ςοβ &(1υ1ΐ6Γ&ΐΑ υθγΙ)! ίο^^η&, υ( Υ&ΙβηΙίηυΒ βΐ &1ϋ 
ΓθββΓβηΙ ι βθά ρίο δβηβα ρβηϋυβ 8υΙ>νβΓ80 αίςαβ οογ- 
ΓυρΙο,ηίΗιΙ ηοη α^θηβ; υΐ οιηηί& &ά όβί6θΙίοηί8 ιυβ 
8βηΙθηΐ1&αι ρβΓίΓαΙιβΓβΙ. ΕΙ νθΓΐ)& ({αίάβιη άίνίηί 
Βν&η§[β1ϋ, υ( άίοΐυιη β8(, ΐΓ&()6ΐ>αΙ, ηυΙΙίΒρ&ΓβηΐΙιβ' 
8ΐΙ)η8 νοί &()άίΙιοηίΙ)υβ &ρ6Γΐ6 νίΐίαΐα, πβά ϋβ ββηβα σίας όπασπισταΐ έπιπροσθεν βγοοσίν, Οδτος δή, οδ- 
τος 6 δεινότατος κακούργε σαι τα άτόλμητα τα μίν 
αΙρετικα φρονήματα γραφ^ παραδούναι ούκ έθά($- 
(5ησεν. Έ6ει δ^ καΐ συνέχει διδασκαλία κατασοραλι- 
σά μένος τοΤς μυσταγωγηθεΤσι κατέχειν άπαράτρωτα 
τα της ασεβείας παρακαιατίθησιν (17) δργία (18). 
Το μέν τοι Εΰαγγέλιον και τ6ν Άπί5στολον (19) α 
καΐ (20) το θείον των Χριστιανώ*/ περιπτύσσεται 
και τιμ^ σύνταγμα, εγγράφως τούτοις παρίθετο, 
τοΤς ^ήμασι μίν χαί όν^μασιν ούδΐν μέγα ιταραλλάτ- 
των, ούδε κατακιβδηλεύων του λ(5γου το σχήμα, 
χαθάπερ ΟύαλεντΤνος (21) και έτεροι, δλον δΐ τον 
νουν της ευσέβειας διαστρέφων κα^ καταθραύων, και 
πάντα ποιών και περιέλκων προς το της αποστασίας 8υ1)]!οί6ΐ)8ΐ, ουαι ςυίΒυβ 8&6Γα 6ΐοπαί& ηΙΙιί1&ΓΩηίΙ&- Β αύτοΰ φρόνημα. Και τά μίν ρητά (22), ώς ε*{ρηται (23), ΐίβ1ιιιΙ>βη(:ηυ11αιηΙθΓΐΐ8θθ οοην6ηίβηΙί& ρθΓβρίοϋυΓ, 
ίηαο ίΠβ ίηΙβΓ 86 ρυ^η&ηΐ, βΐ αΙ) 1)18 οιηηίΙ)α8 οπα^β 
οβΙβηάίΙηΓ &ρθ8(οϋοοΓαιη 6ΐ βτθη^βϋοοΓαηι ?6γ5ο• 
Γοηι εοη86η8υ8. Ηίβ Ηβςυβ οοη8ΐϋυϋ8 άβΟΓβΙυαι 
ροηΚ, ηϊΜΙ ίρδίβ 6880 Ιβ^θηΊυπι ρΓββΙβΓ Ετ&η^ιβίίοπι 
β( ΑροθΙοΙυΐΏ : ββά ίΐΐβ ςαίάβιη, βΐ8ρ80 ςοοάαπι Ιθω- 
ροΓθ, ιη&(ζί8 &η1π)&, ςυ&αι οοΓροΓβ, ρβπϋ. δ(δωσι κστέχειν (24] του τε Ευαγγελίου μήτε παρεν- 
θήκαις μήτε προσΟήκαις άνέδην (25) λυμαινόμε- 
νος (26). *Ανάπτει δΐ τούτοις και υποβάλλει νοήματα, 
οΤς αρμόζει μίν ούδΐν των Ιερών (βημάτων, ουδε- 
μία δι τούτοις ακολουθία ένοραται, μάχεται δε προς 
άλληλα, και 6π6 πάντων μάλλον δηλοΰται ή τών 
αποστολικών τε και εύοτγγελικών λογίων. Ταΰτα δή ουν παρακαταθεμένος, μηδέν έτερον αύτοΤς άναγινώσχειν παρά τε (27) το Εύαγγέλιον και τον Άπό- 
στολον δόγμα τίθησιν. Άλλ* 6 μεν μετά χρόνον άπεφθάρη την ψυχήν πλέον του σώματος. 

ΥλΚυΕ Ι.Ε0Τ1ΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^β. 8111)18 (^αοςυθ ΙιβΓβϋοίδ ΓβοβρΙ& ΓυίΙ, ηοίηίη&ΐίιη 
Ε6ίοηϋΐ8, θΐ «ί&ΐβ ίΐΐΐβ ρΓοχίωα, άβ ςυί5υ8 Ιβξβ 
ΜίοΙ). 8ίποϋ "Ασκημα ϋβ Εί)ίοηχα$^ ρ. β, 7. Αάαβ 
01. Ιο. ΜοΙΙβπ, Ηοτηοπί/ηιοίΰορίαηι, ρ. 764. Μαη6ϋ8 
νοΓΟ 883601» Γ6Γ6ηΙίθΓ68 1)ϋηο π)θΓ6α)θοιηηίΐθα(1&Ιυπα Ο 
811)1 1)&1)υ6Γυη(, βχβιηρίο Μ&η6(ί8 ίρ80 ΓογΙο αάάυοίί. 

(17) Παρακοτατίθησιν. Ιΐα ΓβοΙθ Οοί8ΐ1ηί8ηα8, 
οα]α8 ΙβοΙΐοηβπι οοηΩπη&ΙΕυΐΗγίΏΐυβ : ηοβΙθΓηαβη- 
<1θ8θ 1ια1)6ΐ περικατατίθησιν, 6γγογθ αάηαοάιιιη οΙ)?ίο, 
οααι ηΐΐιΐΐ ΓΓθςυ6α1ίυ8 8ΐΙ, ςυαιη υΐ ρΓ£ρο8ΐΐίοηθ8 
παρά 6ΐ περΊ 8βοϋΐη ίηνίοβπι ρβΓίηυΙβηΙυΓ. ΥΙιΙβ, 
ςαβ Ιιαο βχθπαρία αίΤβη άίΗ^6η(ί88ίηαυ8 0οΐ6ΐθηυ8 
βά Ιοο). II ΜοηητηβπΙοτηηι ΕονΙαιχ Οτχοχ^ ρ. 655 
61 80 (οπ). III, ρ. 531, 532. 

(18) Όργια. Ουαι 0ί^ϋ8, Εΐβυ8ίηϋ8 &1ϋ8αυβ £;6η1ι- 
ϋηπ) 8&ϋΠ8, ςυ® ρρβ 0Φΐ6Π8 οβΙαΗ Ιιοιηιηββ ηοη 
]η11ί&1θ8 8θΐ6ΐ)8η1, 1)ΦΓθΙΙοοΓυπΐ(1ί8θίρΗη&α) οοηρα- 

Γ8ΓΘ ΟΟηβυθνΟΓΟηΙ 80Πρΐ0Γβ8 βΓ»ο1 νοΙβΓβδ, ΐΓΟηΟΒϋβ 
ίη ρΓΪιηίδ 6ΐ 0Γί^6η68. ΟοηΓβΓ βϋ&ιη &υο(οπ8 τών 
φιλοσοφουαένων, (|υβΒ Οη(ζ6ηί8 ηοιηοη ί&ΐ80 ρΓ9ΒΓβ- 
Γυηΐ, ρΓ&ΓΕίίοηβιη, βΐ ςαβο αά 68ΐη ίη ηοΐΐβ άίχί, 
ρ. 6 θΐ 7. Ρα6η)&(!ιηο(1ϋηι θηίιη 6Γβ£;οηυ8 Ν&ζίαη- ΚχτβΒίΙη»^ 1ΐΦΓ68ΐ 88, βΐ ςυο ίΙ)ί βρηάίΐβπϊοηυίΐ άο- 
οϋ88ίη)υ8 οοη{υηοΐΐ88ίΐΏα8 Ρ&1>πο1ιΐ8 ηοβΙθΓ. Αόάο 
6]υ8(ΐ6αι ηο1&8 &ά οοάίο. ρ86α(!6ρί(ζΓΒρΙ)απι Ν. Τ. 
Ιοο). II, ρ. 922 ββς. 

(22) 'Ρητά. ΙΐΑ Οοίβΐίη. βΐ ηο8ΐ6Γ : πιαίίαι ΐ&ο)6η 
ουο) ΒυΙΙιγίπίο βήματα. 

(23) ΕΎοηται. Ι(& ηοδΙβΓ οαπ) ΕυΙΙιγηιίο. Οοίβΐίη. 
ΐ6^ϋ Ι^^ί^ιι 86η8υ βοάβαι. 

(24) Κατέχειν. δϋρρίβνί βχ ηθ8ΐΓθ, οααι ςυο 
οοη8βηΙίΙ Ευ11)^πιίι:8, 8υ£ΓΓ&^&η(6 ίρ8α όίοίίοηίβ 

86Γί6. 

(25) Άνέδην. ΙΙα βΐ ηο8ΐ6Γ : Οοΐϋβρϋηυβ, π)0- 
η6ηΙθ 01. ΜοηΙΓ&υοοηίο, Ιβ^ϋ άναίδην, ςυοά βΐ Γ6- 
οθρϋ Ευ11)γα)ίυ8.δο11ίθ6ΐ υΐΓα(|η6 8θΓίρ1ίο, βίηβ πιυ- 
Ι&Ια νοοίβ 8ί^ηί0ο&1ίοη6, &ραά 80Γίρ(0Γ68 οϋΐίηβΐ. 
Οθ 8ί^ηί11ο&11οη6 άίΙίςοηΙβΓ &ρ;ίΙ, υΐ 8οΐ6ΐ, ^&^. Ρβ- 
ηζοηίυ8 &(1 ^ΕΙί&ηί ναΗα$ ΗίίΙοΗαί, 115. ι, ο. 4. 

(26) Λυμαινό|Αενος. ΙΙ& ΓβοΙβ 0οί8ΐίη1&ηυ8, πβο 
ιηίηυ8 Εα11)γηιιη8 : ηο8ΐ6Γπΐ6η(1θ8θλυ μαινόμενους, 
αυ&ιη ΓοΓηιαο) ηβο ▼6Γΐ)ί οοηάϋΐο ηβοοοηΐβχΐυβ ρα- 
ΐιΙυΓ. Οαοά αά Γβπ) ίρ8&ιη &111η6ΐ, ιηίΐίυβ 1){ΰ (Ιο 
1η5ΐ11υ(ί8Ρ&υ1ίοί&ηθΓαπ)6χρο8υί&86ν1(ί6ΐυΓΡΐιοΐίυ5, Ζ6ηυ8, ΟΓ&Ι. 39, βΟΓυπ) 880Γ& σιωπώ μένα και σιωπής |> ηρ{;&η3 608 1•ί1)Γί8 8αοη8 Γ&ΐ8αΓίβ8 παβηυβ ίη1ιι1ί886 &ξια τοε&Ι, ίΐα Ρδβυόο 0π^6η68 1. ο. δοίΐθ οΙ)86Γν8ΐ, 
αηοά 1ΐ8ΒΓ6ίιθί διά του σιωπ^ και άποκρύπτειν τε τά 
α(5^ητα Ιαυτών μυστήρια έ^ομίσθησαν πολλοΤς θεον 
σέοειν. 

([19) 'Δπόστολον. Ιά β8ΐ80ΓΐρΐΛ αρο8ΐοϋοα, ρΓβΙβΓ 
6ρί8(ο1&8 Ρ6ΐπηΑ8, ςυ&οιίη τβαι ]θ{;6 ΙοΓγα § 8. Ιηΐ6- 
ητη Αυ^υ5ΐ1ηυ8, 1ί1). ιχ, ΟοηίΓα Ραη$ίηηι, ϊϊλώο 60- 
τυοι 84ηΐ6η(ΐ8πι Ρ6Γ6Γ6η8 : « ΥβΓυιηΙαηιβη 8ί 6^υ8 
68ΐ θΙ ρηοΓ ϋΐ8 86ηΐ6ηϋα, ηηηο οπιβηθαίλ β8ΐ : 8ίπ 
{μ ηοη 68ΐ, Ραυίυπι ίηθΓη6η(1α1υπι (1ίχΐ886 αϋςοίά 
ηηςυβιΏ, ίρβίυβ ηοη 66ΐ; » 8&ϋ8 ίηηηίΐ, ςυοηοάο 
άΙοΙΟΓΟίηΡ&υΗηοΓαα) αίςυο&ίίβο οΙ οβΙβΓΟΓυπι &υ- 
ο1οΗΐ8ΐ6α), υ1)ί 1ϊΙ)υβπ1, 8υ1)ΙθΓΓυ^6Γ6 οοη8η6ν6ηηΙ. 

(20) *Α και. 1(& Γ68ΐί1υί βχ ηοβίρο, ρΓΟ εΐ κα), 
ςηοά 1)8ΐ)6ΐ Οοί&ΐίη. ΟοΓίβ Ευ11)^π)ίυ8 βαηιάβηι 160- 
Ιΐοηβπ) 6χΙ)ί1)6ί. 

(21) Οβ ν&ΙβηΙίηίβηοΓυη) &ΙίοΓυπΐ(ΐυ6 ΙιβΓβΙίοοΓαπι 
Βίαάιο δ6Γΐρ(αηΐ8 ο&ηοηίο&8 ουηι βροοΓ^ρΗίδροΓπιυ- 
Ι&ηάΙ, νβΐ ίηΙβΓροΙληάί, Ιβ^ο νβΐ ΡϋιΐΜ8ΐΓΐυπι Ώδ ΑΙΙλ ίθΓβ ΟΓβάβΓβ 3υ1)6ΐ ΤΗϋ8, ΙίΙ). ι €οηΐΓα Μαηί- 
€Ηχο$^ ρ. 16 00^1618 018. Η&π)1)υΓ§[. Ρθ8(ςυ8τη βηίηι 
Ι8 οΐ386Γν&νθΓ&1 Μ&η1οΙ)6θθ8 Φβΐίπι&ΐΐοηθίη Εναη^β- 
ΙΙοΓυΐΏ 8ίίηυ1&Γ6 ροΐ1υ8,ςα8Π) Γβίρβα ρΓΦ8(&Γβ,ρ6Γ• 
ςίΐ ΙΙβ : *Έδει γάρ αυτούς, ε'ίγβ τά Ευαγγέλια ετίμων, 
αή περιτέμνειν τά Ευαγγέλια, αή μέρη τών Ευαγγε- 
λίων έξυφελεΤν, μή Ιτεόα προσθήναι μήτε λόγψ, μητβ 
Ιδι<3Ε γνώμτ^ τά Ευαγγελία προσγράφειν. Προσγεγρα- 
φήκασι γουν δ'σα βεέούληνται, και έξυΦείλαντο, οσα 
κεκρίκασι.ΟοηΓ6Γ8ΐη)ίΙΐΑ&ρα(ΐ6ηοΐ(!βηίΐ1ίΙ). Ι, ρ. 19; 
θΐ ΙίΙ). III, ρ. 2. Αϋ(ίβ Αοία ΑνοΗβΙαι, ρ. 99. Αίςυβ 
1)330 σαιάοο) ουηι Ρ1)θΙίί 11118 οοηοί1ί&Γίνίχρο88υοΙ, 
ηΐ8ΐ α1οΕ«, ΤΙΙαηι 6ΐ ΑΓοΙίθΙβυιη άο ν6ΐ6Γί1)θδ ΐΠίβ 
ΜβπίοΙ)8Βΐ8 Ιοςοί, ΡΙιοΙίηπι νβΓΟ (Ιβ ΓβοβοΙίοπΙ)ϋ8, 
Ρ&υΙίο1αηί8 δοίΐίοβΐ, ςυο8 ϋοιη ρ&88ίπ) Ιβδίαΐηπ ίη 
ηοηπαΐϋδ 0&ρ1ϋ1)υ8 & Π)8]θΓϋα) 8υοΓυπι, ςηοΓυιη 
οΐίαπ) ηοηοίη&ίηΐ6Γ(1υα)ά6ΐθ8ΐ«Ιί8ίη(,ίαΓθΓ6 &1)η88β. 

(27) Παρά τε. ΝοδΙβΓ παρά* δοοΐ ουπι ΟοίδΗπίΛη 
ΓβοίΙ Ευ11)γιηίϋ8. 21 ΟΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙ0ΗΛ08 ΠΒΕΚ 1. Δ'. Μετά §έ τ^ν Σιλουχν&ν, Συμεών αυτών του δυν* Α 
σεβους δι$α9Χχλε{ου προΐσταται, Τίτον χαΐ αυτός (28) 
Ιαυτόν μετονομασάμενος. Έςής δΐ 'Αρμενιος γένος, 
Γεγναίσιος (29) όνομα, μεταχλτ^Οεις εΙς Τιμ(5θεον. 
Κάί τέταρτος 'ΙωτΓί^ 6 ε!ς Έπαίρρ(5διτον μεταβεβλη- 
μένος τό κύριον. ΕΓτα Ζαχαρίας, δν ουκ ελαχίστη 
μοίρα αίρέσιως μισθωθ^ν τε ήγεΤται και της διδα- 
«χαλιχης αυτών προεδρίας άνάξιον, "Εκτος αύτοΤς 
έπιγίνεται Βαανης ό ρυπαρός. Ιο οΤς ^βδομον και 
τιλευταΤον κακόν Σέργιος αναφύεται, εΙς Τυχικόν δέ 
και αυτός Ιαυτόν μετεκάλεσεν. Άλλ' οΐ μεν της 
αποστασίας αυτών διδάσκαλοι, άφ' ου της Παύλου 
μετωνυμίας Ιλαχεν τό άποστατικόν τούτο και μισί- 
χριστον σύνταγμα μέχρι του καθ* ήμας ^γ.ο'^τος 
χρόνου Ιπι τοσούτον προήχθησαν. Εκείνο δε δει (30) 
καλώς έπιστησαι καΐ ειδέναι, ώς οΐ νυν της άποστά- Β 
σεως ταύτης παίδες, έπειδάν αυτούς τις άπαιτοίη (31^ 
τους έςάρχους της τοιαύτης άποπέμπεσθαι βδελυρίας, 
ΙΙάνεντα μεν και Παυλον και Ίωάννην, και τους ^- 
λους προθύμως άναθεματίζουσιν • ΚωντταντΤνον δΐ 
δν Σιλουανόν καλοΰσι, και Συμεώνα τον Τίτον, κα! 
Γεγναίσιον (32) τόν Τιμ($θεον, και τον Ιωσήφ 
Έπαφρόδιτον, και τόν ρυπαρόν Βαάνην, καΐ Σέργιον 
τόν Τυχικόν, ουδαμώς άναθεματίσαι καταδέχονται • 
αλλ* οΤα δη Χρισσου άποστ«:ίλους και της εύσεβείας 
διδασχάλ^,υς περιπτύσσονταί τε και αποδέχονται, ου 
πάντες δΐ, ούδΐ τους ε*ρη μένους πάντας ομοίως πε- 
ριέπιυσιν, άλλα τους μίν μέχρι Βαάνουέ- και Σεργίου 
χ-χταγομε'νους Ιξίτου θειάζουσιν • έκεΤθεν δε {^αγέντες 
εις αντιπάλους δύο μερίδας, οΐ μεν τόν Βαάνην οΐ δΐ ρ 
θεοποιοΰσι τόν Σέργιον, έπί τοσούτον την κατ' άλλϊξ- 
λων εριν και στώιν κρατύνοντες, ώς καΐ μέχρι σοα- 
γης αύτοίς προχωρεϊν τό φιλ4νεικον. 

ΕΓ. *Ε\ οε «Λών άνομολογούσιν Εκκλησίας (33), 

ώ-ν ττ,Ν μ\ν Μαχεδονίαν καλοΰσιν • Άχαίαν δ*ε τήν 

^ευτίραν, και τρίτην τών Φιλιππησίων, έο' οΐς τήν 

Λαοδιχέων, χα: πέμττεην τών Έφεσίων, τελευταίαν 

ίέ τήν τών ίολοσσαέων. Άλλα τα μίν δν^ματά έστι 

πόλεων, ών και ή παλα>ά τήν γνώσιν εΤχεν Ιστορία, 

χα: 6 θε'.οζ έμνημ^νευσε Ηαΰλος. 01 δΐ μηδέν άδολον, 

ρηδ* αχαπήλευτον φιλονεικουντες καταλιπεΤν, μηδ' 

δσα ϋψει διελέγχεται, μηδΐ ταύτα δυσωπούμενοι, 

Μαχεδονία•/ μεν δνομάζουσι πολίχνΐί5ν τι Κώλων είας 

χχλούμενον Κίβωσσα (34), έν ΐ^ Κωνσταντίνος (35) 

^ Σιλουανός τήν άποστασίαν έδίδαξε. Κώμη δΐ Σα- Β ίΥ. Ρθ8ΐ δίΐν&ηυιη ίοαρίβ άοοίήαφ ιη&^ίβΐθήηαι 
οΙ)ϋηθΙ διιηβοο, ςαί ηοπίθη βΐ ίρββ βυυιη ίη Τίίακη 
οοΐΏΐηυΙ&νϋ : (ΐ6ίη(]β ΑΓκηβηΐυβ ςαίά&ιη ^βοίβ, ηο- 
ιηίηβ Οθ^η^Ββίυβ, ςυί ηοπιβη βυυιη νβΓίίΙ ία Τίπαο- 
ΙΙιβυιη. ΟυβΓίυβ ^08θρι1, ΓβϋοΙο ρΓορπο ηοιηίηβ, 56 
Ερ&ρΙίΓοάϋαιη τοβ&η Γβοϋ. ΡοβΙβα Ζ&ο1ι&π&8,(ΐυβαι 
ρβΓΒ Η6ΒΓ68608 1100 ιηίηίπι& ιηβΓοβη&παΐΏ ροΙ&Ι, βΐ 
άοοίήη» ιηα^ιίβΙβΓίο ίηάί^ηυοα.δθχΙαΒ ίρ8ί8 αάνβηίΐ 
Β&&η68^ ίΐΏραΓΟβ !11β, ςυβιη βχοίρϋ βθρίΐιηαιη βΐ 
ρθ8(Γ6ΐηυπ) πααΙυπιδβΓ^ίυΒ,ηυί ηααΐ&ΐοίΐβιη ηοιηίοβ 
86 Τί6ΐ)76υιη αρρβΙΙ&τίΙ. Ηί ΓυβΓθ, βχ ςαο Γ6ΐ)6ΐ11β 
ίΐΐθ 6ΐ 61ιπ8ϋ ίηίαιίου8 οοβΙοβ Ραυίί ηοιηθη αοοβρϋ, 
άβίβοΙίοηΪΒ πΐΒ^ΪΒίΓί, <ιυί υ8ςιΐθ &(1 ηο8ΐΓ& ΐ6ΐηρθΓΑ 
60 ρΓον6θ(ί 8ίαΙ. ΙΙΙυά &υΐ6ΐη ρΓθΐ36 λοίιηβάνβΓίΰη- 
άοΐΏ 6ΐ ΒοίβηάυΐΏ ββΐ, ΙιοάίβρηοΒ 8θΙΠθ6ΐ Κιυ]υ8 (Ιε- 
ΓβοΙίοηίβ Ω1ίθ5, οαιη ςυί8ρι&Εη &Ι> ίΐΐίδ βζβ^βηΐ, υΐ 
άθίεβί&ηά» ι1υ^υ8^ηοά^ ββοΐβ ρΓΐηοίροΒ Γβρυόίβηΐ, 
Μαηεαι ςυίάβπ), Ρ&υΐυηα 6ΐ ^ο&ηηβIη, βΐ ςυο8()&ηι 
&1ίθ8 ΗϋβηΙβΓ &η&ΐΙ)6ΐΏ&ΐ6 άαιηοαΓβ, €οο8ΐ&ιι(ίοαιη 
νβΓΟ, ςυβοα δίΐν&ηυπι νοοαοί, δ7ΐη6οη6ΐχ),(ΐυ6ΐη Τί- 
Ιυηα,Οβ^ηΦβίααι, ςυβπι Τίηιο11ΐ6υιη, βΐ ^08θρι1αα3, 
ςαβιη Ερ&ρΙΐΓθ(ϋΙυηι βρρβΠ&ηΙ, ηβο ηοη ίιηρυΓυΐΏ 
Βλ&ηβιη β1 δεΓ^ΐυσι βεα Τ^οΙιίουκη ηυΙΙο ΑηβΐΗβ- 
οολίε ίεπΓβ ; 86ά ςυ&εί ΟΙ^πβΐί βροιίοΐοε εΐ ρίο Γβ- 
Ιίςίοηίβ ιη&^δίΓοβ απιρίεοΐί εΐ βυβοίρεΓε. Νεςαε 
Ι&πιβη οηηηεβ, ηεςαε 8ίο^υΙθ9 ευρρα ιηβηαοΓ&Ιοβ, 
ΒΪιηΠίΐεΓ ΙυεηίαΓ. δεά εοβ, ςυί &(1 Βααηεπι ςαί- 
άειη εΐ δεΓ^ίυοα υβςυε ευεοεββίοηε άβνεηεΓυοΙ, 
άίνίηοε νίΓοβ ρ&ηΐ6Γ &(ίΙιηϋ1αη1. Εχίηάε ααίειη ίη 
εοηΐΓ&Γίαβ ραΓίεε άααδ άίνίΕί, αΐϋ Βα&ηεοα,&Ιϋ δεΓ- 
^οιη Πεο εχ&ςυ&ηΐ : Ιιίηο ίη Ι&αίβηι ιηυΐαο οοηΐεη- 
ϋοηβιη εΐ ρεάίΐίοηειη εχοίΐαηΙϋΓ, εΐ υβςυε βά ΟΦάεβ 
3αΓ^ί& Γονε&η^. 

V. βεχ &ηΐεΐΏ ΕοοΙεεΙ&δ 8ίΙ>ί εεβε ρΓοΩΙεηΙιΐΓ : ρη• 
π}&πι,Μ8εεάοοί&ιη νοθ8η(;8εεηη(ί&πι,ΑοΙ]&ί&ιη; (εΓ*- 
ϋαπα,ΡΗίΙίρρεηείυαι ; ςυ&Γίαιη,^&οάΙοεηοΓαπι ;ςαίη- 
Ι&πι, ΕρΙιεείοΓυπα ; ροείρειη&ιη, ΟοΙοβεεηείηιη. δεά 
1ΐ8Β0 ςυίάειη ηοτηίη& βυηΐ ηΓΐ>ίαπ), ςηαβ νεία» Μ- 
8(οπ& ρΓφΓεΓΐ, εΐ άίνίηηβΡαυΙυε ιηείΏΟΓΕί. ΙΙΗ νεπ), 
ςυί ηίϋίΐ ηοη άείοβηπι,ηΐΐιίΐ ηοη ΑάυΙΙεΓβΙηιη Γείία- 
ςυερε ίη αηίππο Ιι&Ι)εηΙ, &ο ηεο βχ ρεΒυε ςυίάειη ΐρβο 
νίβυ εχρΙοΓ&Ιίβ εΐ Γ8ΐ8ί ηοΐΑίΙε ρηάοΓε εηεΤύηάιιηΙηρ» 
Μ&εεάοηίειη ςαίάειη νοοαηΐ ορρίάυίαιη ςαοάάβιη 
Οοΐοαίφ ςϋοά αρρεΙίΑΐαΓ αΐ^οαα ; ΜΪλ Οοηβ^&ηίίηαβ, 
811ν&ηυ8 άίοΐαβ, άβίεοϋοηίε ιη&^ίιίεΓ ίϊιϋ. Υίοαβ υαβιλ: ΐ-ΕατιΟΝΕδ ετ νοτλ;. (28) Αύτ^ς. Ιΐα ηοείερ εαιη ΕυΙΙιγιηίο. ΟοίεΙίηία- 
ηαβ ηο3 βςαε 1>6ηβ ούτος. 

(Ϊ9) Αρμένιος γένος Γεγνα ίσιος. 1(8 ηΟδΙΟΓ, 
€ΐιιη ςαο ρΓΟΓβιΐδ οοηερίΓΛίΟοΙ^βΓίΐηϋδ. ΑΙ Οοίδϋ- 
ηίΑηιΐ8 νοοεπι γένος οηαίϋϋ» ςη&ιη ηοε 1ιαΙ)θΙ Ευ- 
ϋ^7ΐηίοβ,€[ΌΪ ρπΒ(βΓ6& Γεγναισίου ηοιηεη ίη Γενεσίου 
ΙτλοβίβΓί. νίάεπ ίΐ&ςυε ροΙεΓ8ΐ νοχ γένος εχ ηο- 
ιηιηβ Γβνισίοο ΐΓΓερβίεδε. Οε ρποή υίΓΟοα ΙεοΙίοηειη 
«ιΐιηϋΐββ, 6(1 εβηευοα ρ&Γαιο ΓεΓεΓί. 

^) ΔεΤ. Ιΐα ηθ8ΐ6Γ εΐ ΕυΐΗγααίυε ρΓΟ δείται 
ΟοιβΚηΐ&ηο. 

(31) Έχειδαν αύτούζ τις άπαιτοίη. Ιΐα 0ο11)6Γ- 
ΰηοΒ, 6ΐ ηο8ΐ6Γ, ε( ΕαΙΙιγηίϋδ, ρρο ςυο €οί$Ιίηί&' 
ηιΐ8 Ιπιιδάν αύτοΤς τις άπαιτη πιίηυε τεείε. (32) Γεγναίσιον. Εα11ι^ιηίϋ3 ϋεραπί Γενέσιον 
ςυ&ιη ΙεεΙίοηεπ) ςυοςαε εχ ευο οο(ϋθ6 εχρήαιϋ ίη- 
ΙεΓρπεε Ι^&ϋηυε ΡΓ8ηο. Ζίηυε. 

(33) Εκκλησίας. Αάεο Ιη 0ΓηπίΙ)υ8 ΛροεΙοΙίεί βενί 
βρβάβίη &ίνο.οΐ8ΓυηΙ, α(, ςυβηι&άηοάϋΐη νίΓΟΓϋΟΐ 
6ρθ8ίοϋοοΡϋΕη,ϋ& ε1 ΕοοΙεδίαΓυιη νείεήε ιηβωοηβ 
ηοιηίη8 βίίορΙ&ΓοηΙ, &(1 εχβαιρίοηι ί&οϋοηίβ ίΙΗιιε, 
(\ΜΐΐΒ ΑροΒίοΗοονηΥΛ οοη)ίη68ρυο[ γεΙερεεηιεαιΟΓΕίυΓ. 

(34) Κίβωσσα. Ευΐΐιγωίυε ίε^ϋ Κίβοσα * ρπο ςυο 
Ι.8ΐίηυ9 Ιηίερρρεε ίπ ΒΜίοΙΗβΰα ΡαΙηαη ιη6ηάθ86 
^ι^ηο>ια. 

(35) Έν Λ Κωνσταντίνος ό Σιλουανό< τήν 
άποστασίαν έδίδαξε. Η®ο ίρυείπα ςηβπδ ίη ηοείΓΟ : 
^εηαίηα νεΓο εεεε ενίηοίΐ οοοβεηιυβ Εαϋιγιιιϋ. 28 ΡΗοτιι ρατηιακοηλ; αρ. 24 αυΐβπι 8&ιηθ5&1βη$ιυιη ββΐ ΜαηαηαΙί$ ηοηαίοβ ΐη Α. μονάχων έττίν ή Μζνάναλις (36), {{τις τή< Γεγναι- ςυο Οθ^ηβδΐυΒ, ςυί βΐ Τίιηοΐΐιβυβ, άοευΗ : Ιιυίο 
ΑοΙιαί» &ρρ6ΐ1&Ιίοη6ΐη άβάβΓαηΐ. ΟυοίςυοΙ &υΙθΐΏ 
^08ορ11^, ςυί βΐ Ερ&ρΙίΓοάίΙυβ, βΐ Ζ&εΙι&ΓΪβΒ, πίθΓοβ• 
η&Γίί Ρ&810Π8, (Ιίδοίρυΐί ΓαοΓαηΙ, Ιιίβ ΡΙιίΠρρβοδίυιη 
ηοιηβηοΙ&ΙαΓαιη &36πΙ)υηΙ. Ιίβ νβΓΟ, ςυί ία ορρΐ- 
άυΐο Αγ^αο άβςυαΐ, Ι^αοάίΰβηοΓυιη ηοοαβη ίη(1υυη(. 
Εοβ, ςυί Μορ8υ68ϋβθ νβΓβ&ηΙυτ, ίη ΕρΙιβδίο» οοπ- 
νβΓίαηΙ; ςυβιη&άαιοάυιιι Οχ/ηοοίΐύτιίαΒ ίη Οοΐο&ββη- 
βίαιη αρροΐΐαΐίοηβιη ΐΓ&ΟδΓβΓααΙ ΗαΓαιη ροΓΓΟ ΐΓΪαιη 
ΒεοΙβθί&Γαιη Ιαπι ΟΦίαπι ίυαι άοοίποαπι 86Γ(ζίο,ςαί 
6ΐ Τ7θΙιίοα5 άΙοϋαΓ,&8θΓί1:)υαΙ. ΥβΓυιη Ιαιη άοεΙοΓββ 
ςαβαι Εοοίββίβ, &1) Ιρβίβ δίο ουηοαρ&Ι»^ ηοα 6Χ 
υηο βΓΓΟΓβ, 86(1 θχ ιηαΐΐίθ, ν&ΓΠδ βΐ ίιηρίίοαίίδ Ιιοο 
άβίβοϋοηίβ β^αιβα 6ΐ ΰ^ηίθαίααι οοαοΓθνοΓαηΙ. 

VI. Ν&Π1 άαο ςαΙ(]βαι ρΓίηβίρία, ςυβιη&(1αΐθ(1υιη 
6ΐ ΜαοίβΗ»! οοαΩΐβαΙαΓ 6586, αίααΐςαβ αΐίαιη 6886 
Οβυιη Ρ&ΐΓβαι, ςαβιη &1) ααίν6Γ8ί 1)υ3α8 ροΐ68ΐ&1θ 
θ1ίπιία&η1, &ο ίαίαη Ιαηΐϋοι (δΦοαΙί) ίηιρβπαιη ίρβί 
ΐΓ&άααΙ ; αΐίαπι υθγο 6Γ6&1θΓ6αΐ ηιααάί, οαί ρΓ»- 
βθοίΐβ βΦοαΙί ίοαρβπυπι Ι&Γ^ΙυαΙαΓ. ΙΠοβ ααίβηα, 
ςαί ν6Γ6 61ΐΓί8ΐί8η1 8υοΙ, Ηοαιααοδ ΒΟβΙβΓ&ϋβδίΓπί 
^00)1068 αααεαρ&ηΐ ; 5ίΙ)ί ν6Ρ0 ΟΗπδΙΙαηοΓαια αρ- 
ρβΐΐ&ΐίοαβπα, α ςυα βυοΐ &1ίθαί5δϊαιί, αθβί^α&ηΐ.ΟΙ- 
ουο( Ρ&ΐΓβαι 61 Ρίΐίαπι 6( βρΙπίαπι β&ηοΙυΐΏ. ν6Γΐ)α 
ςαί(1&αι ρία ; 860 6χΐΓβιη&αι ίρδίβ ίπιρίβίαΐβαι 8αι)^^- 
οίαηΐ. Νοα 6αίπι αΐ οαίΙιοΗοα 6ΐ ΑροβΙοΙίοα ϋβί 
Βοοίθδία 86η(ίαη1, άοαι βίο ΙοςυαηΙαπ; ββά (Ιίοΐα 
ίηάθ βχοβπρία, ίπιρϋβδίαιίβ &βαΐ6η1ίί8 &(]^αα^ι& οβ σίου (37), του ϊμΙ Τιμοθέου, διδασκαλίας έχρημΛ- 
τισε. Ταύττρ, δε την *Αχαίαν έπιφημίζουσιν • δ'σοι δε 
του ές Ιωσήφ Έπαφροδίτου και Ζαχαρίου του μι- 
σθωτού ποιμένος, μαΟηται έχρημάτισαν, τούτοις δε 
τήν των Φιλιππησίων έπιγράφουσιν. Τοις δΐ έν 'Δρ- 
γαί τζ πολίχ^ των Λαοδικέων έπιφημίζουσι. ΚαΙ 
τους έν Μοψουεστίφ εΙς τήν Έφεσίων μεταπλάττου- 
σιν, ώσπερ και τους λεγόμενους Κυνοχωρίτας εις 
τήν των Κολοσσαέων άναφέρουσιν. Τούτων δε των 
τριών Εκκλησιών και το σύστημα και τήν δίδασκα• 
λίαν εΙς Σέργιον, τον και Τυχικον, άνάπτουσί τε και 
άνατιθέασιν. Άλλ* οΐ μεν διδάσκαλοι και αΧ λεγ(5- 
μεναι αυτών Έκκλησίαι έν τούτοις, ουκ εκ μιας δέ 
τίνος πλάνης, άλλ' εκ πολλών και ποικίλων τό πολύ- 
Β πλοκον τούτο της αποστασίας συνέστηκε φρ(^νημα. 

ς"\ Δύο μεν αρχάς (38) όμολογοΰσιν, ώς ο\ Μανι- 
χαϊοι. Φασι δΐ έτερον μεν εΤναι θεόν, τον έπουρά- 
νιον Πατέρα, δν και της τούδε του παντός εξουσίας 
υπερορίζουσι, του μέλλοντος μόνον το κράτος αύτψ 
έγχειρίζοντες • έτερον δε τον Δημιουργόν (39) του 
κόσμου, ψ κα: το κΰρος του παρόντος αΙώνος χαρί- 
ζονται. Και τους μίν αληθώς οντάς Χριστιανούς 
'Ρωμαίους, (40) οΐ τρισαλιττίριοι όνομάζουσιν. Έαυ- 
τί^ΐς δε τήν κλήσιν, ής αλλότριοι παντελώς καθεσττί- 
κασι, τών Χριστιανών (41) περιάπτουσιν. Λέγουσι 
δέ Πατέρα και Γίδν και ίίγιον Πνεύμα, λέξεις μίν 
ευσεβείς, υποβάλλοντες δέ ταύτα ις τήν έσχατη ν άσε- 
βε ιαν. Ου γαρ ώς ή του θεοΰ καθολική και αποστο- 
λική Εκκλησία, οΰτω και οδτοι φρονοΰντες λέγου- ΙβΙϊΓ&ηΙ, 61 1ΐ1)θα1ί58ίαΐ6 άΐοααΐ : « Αα&ΙΙΐ6ΐΏα βίαΐ, 6 σιν. *Δλλά τάς λέξεις εκείθεν άποσπαράξαντές δυσ- 
ςαοΐςαοί αοα ΟΓβάαοΙ ία Ρ&ΐΓ6πα θ1 Ρίΐίαιη 61 5ρί- σεβεστάταις έννοίαις ταύτας έπιφημίζουσι, καί φασι 
Γίΐυηι βαοοίαοι. » ΡαΐΓβιη δίαΐίπι αοα οπιαίροΐβη- προθύμως, ώς • 'Ανάθεμα εΓησαν, 6'σοι μή πι« 
16Π1 ϋΐααι, αο οφΠ ΙβΓΓΦςυβ ορί Αοβιη,νίδίύίΙίυιιιςυΘ στεύουσιν εις Πατέρα και Γΐον καΐ άγιον Πνεύμα, » 
οοααίυιη βΐ ίονίβίϋίΐίυαι ρΓΦάΙο&αΙββ ; 56(1 Ρ&ΐΓβαι Πατέρα ευθέως ου τον παντοκράτορα και ποιητήν 

υακιλ; ι,ΕατιοΝΕδ ετ νοτλ:. (36) Μανάναλις. 11α θ1 αοδίβρ : Ευΐΐιγαιίϋβ ΙιαΙ)θΙ 
Μάναλι<. Νθ8ΐΓα ΙβεΙίο ββΒρίαβ ιαΓρα τβουΓΓβΙ, 6ΐ & 
(}6(ΐΓ6αο αο ΡθΙγο 8ίευΙο οοαΩΓαΐ3ΐ1υΓ. 

ί37) Γεγναισίου. ΕϋΙΙιγαιΐϋδ ίΙθΓυαι Γενεσίου. 
38) *Αρχάς. νί(ΐ6ΐ)ΐ8 ία 8βςϋθα1ίΙ)υ8 86Χ οοπι- 
χηβιηοΓ&Γΐ ο&ρίΐα βΓΓΟΓαηι, ςυίύυδ ΡααΙίοίΑοί ο&ρΐί 
ΓαβΓίοΙ. Τϋϋ(ΐ6Εη νβΓΟ, 6ΐ ίαΙβΓάααι τβί ίίδάβπι, νβΐ 
ΑίΩαίϋυθ, νβΓΐ)ί8 Γ60θα86ΐ ΡθΙγοβ δίουΐαβ,ρ. 16 5ςς. 
Οαοά ίΠαδίΓβ 6»! οοαν6αί6η1ί89 ίηΐ6Γ υΐΓυιη(ΐυθ 
8θπρΐθΓ6ΐη &Γκαπ)6αΐυηι. 

(39) Δημιουργόν. Ποο δϋϋίοοΐ αοΐΏοα ϋβο, 1αα• 
αυααι οοαάΐΐοπ, ΓθοΙίαβ ςυαιη ποιητου βοπνβαίΓβ, 
ΑΓίδΙοΙβίββ ΟΓβάίάίΙ, 81 Αάβδ 1ι&1)βα(1α Ρΐιίίοροαο ία 
111). 1, ϋβ ρβηίταίίοηβ^ ςαοιηαάπιοάυπι νίοίδδίαα 3ιι- 
8ΐίαα8 πιαΓίγρ ίο Ργο1γ6ρ1Ι60 &ά Ογ8βοο8 ρ. 21 ποιητήν 
ρο1ίυ3 (^υ&ιη δημιουργόν Οβυαι&ρρβΙΙ&αάυαι οβαβαίΐ. 

^νΐ(ΐ6 ρΐυρα ιιρυά 8υΐθ6Γΐΐ[η ία ΤΙιααητο β€ΰΐ€$%α$ί,^ 
ρ. 346. Αά 0Γ6(ΐΙί006αι οιηαίαο Ιιηο νοοβ Γ68ρ6χί88β 
▼ΜβαΙυΓ Ραυίιοί&αί. 

(40) "Ρωμαίους. ΟυΓ Βθ(η«ιοο8 νοο&ταοί ΓθΗςυυαι 
61ιΠ8ΐί8αοΓυαι ε(Βΐυιη? ηαιη ΓθΓΐ6 ίάεο, (ί^οά, 
ςα6Πΐ3(1ιηοάααι Ηοσια οΗπι §6η(1ααι βΐ υΓΐ)ίυαι άο- 
ιηία& αο Γβ^ίηα (Ιίοΐα 68ΐ (νί^β Εζβοΐιίβίβιη δρηαΐι^• 
χηίιιαι Οβ \Λ$η βΐ ρΓΧ$ΙαηΗα ηηιηί$ηιαίη7η, ρ. 880, 
6άί(. ία-4 ; βΐ Αά ^ηΐίαηηιη^ ρ. 30 : αβο αοα ^ο&^. 
Οου^ΙΙΐΦϋαι ία ΑηαΙβεΗ» Νονί Ταίατηβηίχ^ βχοαΓδ. 
106). Ιίβ, ΐ5ΐο Ρ&υΙίοίβηοΓυιη φυο» β&(ΐ6ΐη ρβΓ 6ρί- 

5εορθ8 8α08 Γ68 ΟΙιπβΙί&αοΓίιπι ρΓ£ ε»ΐ6Π8 &άΐΏί- αί8ΐΓαΓ6 0Γβ<ΐ6Γ6ΐϋΓ? δρβΟΐΛΐ βΙί8Π1 ΙΐΟΟ βΟΖΟΠΙβοί 

ΕΙορίηηι^ ΙίΙ). ιιι, ο. 8 Ηι$Ιογ, €€€ΐβ$. Κοαι&σ) Απο- 
στόλων φροντιστήριον χαΐ εύσεβείας μητρόπολιν έξ 
άρχζς γεγενημένην αρρ6ΐ1&α1ί8. ΟβΙθΓϋΐη ΙϋάβΒοβ 
Ιιοιίίο ϋΙΐΓΐ8ΐίααο3 ΚοιηααοΓϋπι (οναΐΐ) αοαιίηβ 
νοε&Γθ,ρβΓνυΙ^αΙυαι 68ΐ. Υίάβ ^ο. ΑαάΓ. Είδβαιηοα- 
ΙίβΓαΓη ίο Ιικίαύτηο άΗ€θίο ρ&Γΐ. ι, ρ. 632; β1 01. 
&60Γ§. Ε1ί6ζ. Ε(1ζ&Γ(1υαι ία ΝοΙί$ &(1 Ανοάα 8εΐΓ&, 
εαρ. 1, ρ. 151 6ΐ βες. 
' (41) Χριστιανούς. ΙΙλ 8^β1)αη1 βχβιηρίο ΗβΒΓοΙί- 
οοΓοηι απ1ίςυίθΓυιη,(ΐ6 ({αίΙ)υ8 ί(8 Αυ^ιιβΙίηυδ ορίδΐ. 
ο6.« νϊάβπιαβ αυ11υαΐ3&αι βΓΓΟΓβαι ββ αυόβΓβ οχίοΐ- 
16ΓΘ &ά οοα^Γ6^&α(]83 8ίΙ)ί ΙυΓΐ)&8 ίπιρβπΙοΓυΐΏ,συί 
αοη ΟΗπΙδΙίααΙ αοπιίοί8 ν6ΐ&α)6αΙ& οοοςυΐΓ&Ι. » 81- 
πιίΐ6δ αΙίοΓυαι Εεο1β8:8Β (ΙοοΙοΓυαα σΐ]6Γθ1&8 Ιβ^ξβ βρυά 
Β. ΟΙΐΓίδΙίΑουαι ΚοΚίιοΙΙυπι ία Νο1ί8 8(1 ^υ8ι^η^ 
Μ8ΓΐγΓί3 ΑροΙος, Ι. ρ. 7 β1 21. Ρηπιί νβπίβΐίβ ΙοδΙββ. 
απΐ8§ί8ΐΓ&ϋΙ)υ8 ΐο1βΓΓθ§;8ΐί,ΐ3θουαο ρΓοΙαΙο αοπιίηβ, 
ςυϊ(1 ββηΙίΓοαΙ, ρΓοί688Ϊ 8υα1, οβυ ναπί8 ν6ΐβΓυιη 
Ιοοίβ οοαιαιυοδίΓ&νίΙ βυΐΐ. 0&ν6 ία 1ίΙ)Γο Οβ ρητηίανο 
ϋΗΓήϋαηίδτηο^ ρ&Γΐ. ι, ο. 4. Ιά^ιη ηοιηβα ^οάίβ 
^εΐΐιίοροβ, ίη Γθ^αο Μ&Γοεοϋ&αο 1ια1)ϋ&α1β8, βάπιο- 
(]υπι ανίίΓδξίΓί Ιο^Ι&ΙϋΓ αυοΙοΓ Ο&ΙΙυβ 1ί1)Γί, Οβ ίΐαίη 
ίτηρβηί Ματοιχίΐαηί βχροηβαΐίβ, ςϋβΓη8(1πιθ(1υσι Γβ- 
ββαΐίοη ΓηβΓΏΟπα αρι^ά ΙΙαΙοβ ςυοβά&αι ΟΙιΠθΙίΗηί 
αοαιβα ίαΙεΓ ί^αοωϊαίθ8& ηυα36Γ&Ιυπι 6886 αβοί- 
ρίιηυβ. 25 ϋΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΕΟδ ΙΛΒΕΚ Ι. ούρβνου και γή<, δρατών τε πάντων χαΐ αοράτων ^ άίοβηΐββ, οοβίθβίβιη β(^^^^^αη^, ουί άοιηίηβΐίοηβιη βΐ άναχηρύττοντες, άλλα πατέρα φάμενοι, τον \πουρά• 
νιον (42) έπισυνάπτουσιν, ψ χαΐ τήν έξουσίαν του 
ουρανού τε χα: των έν αύ'Τψ ούδαμή ουδαμώς έπι- 
τρέπουσι. ΤινΙς 81 του μεν ουρανού τήν έπιστανίαν 
αύτψ έγχειριζουσι, των δΐ εμπεριεχομένων ούχ Ιτι. 
Και το μεν πρώτον αυτών τη ζ 8υσσεβε{α< τοιούτον. 

Ζ*. Βλααφη μουντές δΐ τήν ύπεραγίαν Δέσποιναν 
ημών θεοτι^χον, & μήτε "{(^(^^ {^ή'^^ άχοτ| θεμιτών 
παραδούναι, ου πεφρ(χααιν οΐ τρΙς ούχ απαζ άπο- 
λωλέναι δίκαιοι λέγοντες• « Πιστεύομεν εΙς τήν 
παναγϊαν θεοτ(5κον έν 9\ (43) εΊσζλθεν χαΐ έξήλθεν ό 
Κύριος. » Και τοις ρήμασι τούτοις τήν ανω υποβάλ- 
λουσιν 'Ιερουναλήμ, χαί φασίν έν αύτζ πρ(^8ρομον 
6περ ημών είσελθεΐν τον Χριστον, ως και 6 θεΤος ροΐ63ΐ&ΐ6ΐη οοθΙίβΙβοΓυιη,ςυ» ίη οφΙο βαοί, ηυ11&- 
(6ηυ8&86ΓίΙ)υη1; ςυΐά&ιη Ι&ιηβη ρΓφΓβοΙυΓαιη οφΐί 
ίρβί ΙπϋυαηΙ, βορυαι αυΐβιη, ςυο3 ίο ίΐΐο οοηΐίηβη- 
ΙυΓ, ηοη ίΐβπι. Εί Ιιίε ςυίάβιη ρΓίΕηυβ ββΐ βΟΓυηι 
ίΐΏρίβΙαϋβ ΑΓίίουΙυβ. 

VII. Ιη βαηοϋβθίιηαιη αυΐοαι Οοιηίη&ιη ηοΒίΓαιη 
Οβίρ&ΓΑΐη 1)1α8ρ1ΐ6ΐιι&ηΐ68 ΙιοΐΏίαββ ϋΐί, ςυί ηοο 8θ- 
ιηβΐ ββά ΙθΓ ρβΠΓβ ιηβΓβηΙαΓ, ηοη ΙιΟΓΓβηΙ β& άίοθΓβ, 
ςυ» οβο 86ηρΙο ΐΓαάβΓβ, η6ο αυιϋΐυ ρβΓοίρβΓβ Γ&8 
681, ηοηαρβ: α ΟΓβάίιηυβ ίη βαηοΐ&πι Οβίρ&Γαπι, 
ίη ςααιη ίη^Γθββαβ β( ββΓ058υ8 68ΐ Οοοαίοϋβ. » Ηί8 
ροΓΓο νθΓΐ)ί8 βυρβΓηαιη ^6^υ3&16Iη 8υΙ)ίη(ϋεαηί, 
βίαηΐςαθ ία β&ιη ρΓΦουΓ8θΓ6αι ρΓο ηοΐ^ίβ ίο§[Γβ88υιη Απόστολος (44) {φη. Έσθ* 6'τε δΐ συνελαυνόμβνϋι Β Θ88θ01ιπ8ΐυιη, ςυβοααϊΙΐΏοόοηκϋνυΒΑροβΙοΙυθ&ϋ^ διομολογεϊν έχ της Παρθένου προελθεΤν τον Χριστον, 
έπειδάν δλως συναναγχασθώσιν, άνωθεν μεν το σώμα 
συγκατενεγκεΤν αύτ^ (45) τερατολογούσιν, δι* αυτής 
δε ώς διά σωλήνος (46) διεληλυθέναι, και ταύτην 
τήν ασπιλον και χα^αρα^» Παρθένον μετά τον σωτή- 
ριον τ^κον έτερους υΙους έκ τού *Ιωσή(ρ παιδοποιή- 
σαι (47). *ϋσαύτως δΐ τήν κοινών (αν τού τιμ(ου 
σώματος και α'^ματος Χριστού τού θεού ημών μυ- 
ρίαις ύβρεσι πλύνοντες, άποδέχεσθαί «ρασι σώμα και 
αΤμα, τερα^ολογούντες τα Δεσποτικά ρήματα, α καί 
φβσ: μεταδίδοντα τοις άποστόλοις εΙπεΐν « Λάβετε, 
φάγετε και πίετε* » άλλ' ουκ αρτον ποθέν ή οΤνον 
προσ^ρέροντα (48). Και τον ζωοποιόν δέ σταυρόν 
δυσφημούντές «ρασιν αυτόν προσκυνεϊν και άπο ΙηΙβΓάυοα υθγο, οϋΐη οοιηρβΠυαΙαΓ οοηϋΐθπ ΟΙιπ- 
8ΐυΐΏ βχ νίΓ^ίηβ ρΓοάϋΒδβ^ςυ&ηάορβηϋυβ υΓ^βηΙΠΓ, 
ίρ8αΐΏ (ΙθβαρβΓ οοΓρυ8 άϋΐυΐίβθβ ροΓίβηΙοΒβ Γ&ΐοη- 
Ιυπ, 86ά ρβΓ ίρβαιη νβΐυΐί ρβΓ ο&η&ΐβιη ΐΓβη8ϋ886, 
ίρδαιηςυθ ίιηπιαοϋΐαίαιη β( ρηΓ&ιη ΥίΓ^ΐηθίΏ ροδΙ 
βαΙαΙαΓβιη ρ&Γΐυιη αΗθ8 Ω1^08 6x^086ρι18υ8^6ρ^8β6. 
Ρ&ή ιηοάο οοιηιηυηιοηθίη ρΓβϋοθΊ οοΓροπ» βΐ 
8&η^υίηί8θΙ]Π8ΐί, Πβί ηο&Ιπ, ββχοβαΐίβ οοηίυπίΘΐϋβ 
&8ρ6Γβ6ηΐ68 8υ8θίρ6Γ6 86 άίβαηί 60Γρυ8 6ΐ 8&η^υ1• 
ηβηα ΐΏοη8(Γθθ&8 6χρ]καΙίοηβ8 &ρΙ&ηΙβ8 ν6Γΐ)ί8 Οο• 
ΐΏΐηί, ςαί, υΐ &ίυαΐ, ρροΙαΙΚ, ουιη ΐΓ&άθΓβΙ &ρο8(ο1ίδ : 
€ ΑοοίρΙΙβ,οοιηβάίΙβ 6ΐ Κ)ϋ)ίΐ6 ' ; » ββά ηββ ρ&ηβπι ηβο 
νίηυιη υΙΙ&Ιβηυβ οΙ>Ιυϋΐ.νίνίΩοΐΒ ορυοί ηι&ΐ6άίθ6ηΐβ8 
&ίυηΙ, 86ίρ8αιη &άθΓ8Γ6 βΐ &άαιί(ΙβΓθ : ΟΓυοβιη βΓ- ^έχεσθαι, σταυρόν οΐ πλάνοι και γόητες αυτόν άνα- ^ Γυοββ 6ΐ ρΓβ&ϋ^ί&ίΟΓβΒ ίΙΗ Οιπδΐυηΐ ίρ8υπι Θ88β πλβττοντες τον Χριστών (49). Και γάρ αυτός, φασιν, εΙς 
σταυρού σχήμα τάς χείρας έξήπλωσε. Τόν αληθώς 
δε σταυρόν, βίτε δη ξύλον, φασι, και κακούργων δρ- 
γανον, χαι υπό άράν κε(μενον, ου δει προσκυνεΤν 
XXI άσπάζεσθαι. 

Η'. Αλλά γάρ χαι τους Ιεροίις προφήτας και 
πδσαν την πάλαιαν Γραφήν και τους άλλους άπο- οοιηιηΐηίβοβηίοδ. Είβηίιη ϋΐβ, ίηςυίυηΐ, ιη&ηυβ ίη 
0Γυ6ΐ8 ηαοιίααι βχραηάϋ. ΥβΓ&ιη αυίβιη οΓοοοιη 
υΐροίθ Ιί^ηιιιη οααΙβΩοοΓυπι ίοδίΓυπιβηΙιιιη βΐ ιη&ΐβ- 
(ΙίεΙο 8υ]^^αοθηΒ αάοΓ&Γθ βΐ αιηρίβοΐί η6Γ&8 688β άί• 
ουαί. 

VIII. Ουία βϋαιη β&ογοθ ρΓορΙΐ6ΐ&8, οιπηβαιςαβ 
νθΐ6Γ6ΐη δοηρίαΓ&ιη &1ίθ8ςα6 8&η6ΐθ8 &νβΓβ&η1υΓ, * Ββϊ)Γ. χΐί, 22. Μ&11!ι. χχνι, 26. 

ΥΑΚΙ^Ε Ι,ΕαΤΙΟΝΕβ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 

(42) Έπουράνιον. ΡοΓίβ ίά 81131 Ιΐ0Πΐίη68 Ιΐοο οο- Παρθένου τήν κύησιν και τόν τόκον, ούδΐν δΐ τόν 
Ι^ηοιηίηβ νοΙυβΓυηΙ, υ( Οβυιη ^Ηρ^α^οίιβ^^β^η άιοβ- θίόν Λύγον έκ της Παρθένου προσειληφέναι βασϊν, 
ΐθαΙ« 8(1 ςοβιη βοίϋοβΐ οαΐηηι ίρβυιη, βΐ ςυ» ίο βο άλλα πάροδ(!ν τίνα δι* αυτής ώσπερ δια σωλήνος 
(ΠηΙ, ηοη ροΐ&ϋβηΐ ρβΓίίηβΓΟ. Υοοίδ ι1υ^α8 δί^ηϊΟ- ποιήσασθαι, έπίΦανήναι δε τοις άνθρώποις φαντασίί^ 
ε&1ΐΐ5 (ΙιΙί^βαΙβΓβνοΙνϋ δ(6ρ1ι&ηϋ3 €:ΐβΓίου8 ίη^ΟβΡ- Ο χρησάυιενον, και δόξας εΤναι άνθρωπος, δν τρόπον 
ιίιΟΜ 26ΐλ< 5α^Γ», ρ. 300 ββς. -.-. ά^— .λ.. «-/ •.-... λίι,... ^.τ.ο ^Μ\Μ.^.^., ^^^.^.^^^ 

(43) Έν ί5. ΙΐΕ βΐ ηο8ΐβΓ; ΓβοΙίαβ ΓοΓίβ Εηΐΐιγ 
Π)ίϋ3 ε•ς ήν (44) Απόστολος. ΡΓονοοΑΓΟηΙ ρΓΟΟαΙ άϋΙ)ίο 3(1 
ΟαΙαΙ. IV, 26, ϋΙ)ί ή ανω *Ιερουσαλήμ νοοαΙΟΓ μή- 
τηρ πάντων ημών. 

^(4δ) Αυτό. 1ι& βΐ ηο^ΙβΓ, Ββ4 ΕϋΙΙιγιηίυ8 ΙιαΜ 
αυτόν, ςαοά βΐ 01. ΜοηΐΓαϋθοηϋ8 Γβ8ΐί1ϋθη(1ϋπι 
ιηβΓΪΐο ροΙ&Ι. 

(46) Σωλήνος. Ε^άβαι ρΙίΓαβί θΐ οοαιρΛΓβϋοηβ 
081 βυοΐ ρΙϋΓβδ, ϋςοβ ΑηϋςαίοΓ68 ΙιβΓβΙΙεί. Ιϋυ- 
8ΐπ8 68( ΤΙιβοάοΓβΙί Ιοοοβ, ς»! ίη 6ρί8ΐο1& β]υ8 αά 
ΜοπΛοΙιοβ ΟΡοΙίΐΜΟΒ. Ιοιη. III Ορρ. ρ. 1073, ίΐ8 
1ββ:ίΙυΓ : Σιμών μεν γάρ και Μένανορος Κέρδων και 
Μαρκ(ων, πβντάπασιν αρνούνται τήν ένανθρώπ^σιν, 
και τήν έχ Παρθένου γένεσιν μυθολογίαν άποχαλού- 
σιν. Βαλεντίνος δΐ και Βασιλείδ^ς και Άραόνιος, 
κα•. ο\ της τούτων συμμορίας, οέχονται μίν της τψ Άοραάμ καί τισιν άλλοις τών παλαιών. ΟοηΓβΓ 
βυηκίβαι ϋΐ). ν, ο. 11. ΗϋΒΓβΙίοαΓΗΐη βδαΐαηίτη, 
ΑΙία 63υ8παο(]ί νβΙβΓυιη ΙβδΙίαιοπία οοϋβοΐα Ιβ^βθ 
8ραά δίορ^. Ιιβιηο^ηβ ίη ΝοΙίβ 8(1 ναηα ίαονα ρα{(. 
415 86ςς. ρΙ Τϋοιταιη ΜίΙ1β8 ίη ηοϋβ &ά ΟγπΙΙΙ 
ΗΙβΓΟΒοΙ^ιηϋαηί ΟαΙβοΗβίΐη ΙΓ, § 6. 

(47) Παιόοποιήσαι. Οβ ΑηΙίοΙίοθΓη2ΐπιιηϋί8, ςαοδ_ 
Αϋ^υϊ»1ίηα8 βΐ Ραουηιΐϋϋ ΑπΙί(1ίοοπΐΛΓίΐΕ8 νοοβί^' 
Λΐϋ8(ίυβ 1ΐϋ3ϋ3 8βηΙβηΙί3Β ΐΓηρί» αβϊβοΐίδ Ιβ^β βχ νβ- 
1βηΙ)υ8 οοΐΏοαβηΙ&η^θβ Οίοην^ίυηο Ρβΐ&νΐυαι ίη Οϋ- 
ρηιαΐίΙ>ΐί3 ΐΐιεοίορίΰή, ίοηο. IV, 1ί1). χιν, β&ρ. 3. ΒΙ 
01. ^&^. Β&8η&^. ίη ϋί$$βη, ηίδίοηοο ΐΗβοΙορ, ρ• 58. 

(48) Προσφέροντα. ΟοπΓθγ ςυ» 80Ρίρ8ί ίη Ηί$Ιο- 
Ηα ΒοροτηϊΙοΓηηι^ ρ. 88 Ββς. 

(49) Χριστον. δίιηίΐία άβ Βορ;οπιϋί9, ΓβοβηΙίοΓβ 
Μ8ηίο1ΐ3Βΐ8ΐηί «ϋΓοαίο, ίη ηιβα ΒοροτηίΙοηίπι ΠιβΙΟ" 
Ηα, ρ. 105 86(1(1. 27 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΒIΑΚ^Η^Ε ΟΡ. 28 ΙΟΓ, ςαοβ ίϋΓβδ βΐ ΙάΙποοββ &ρρ6ΐ1αη(, ιη&χίιηβςαθ Α ^ρέφοντχι αγίους, λ^στά; αύτους και κλέπτας άπο- 00Γγρ()ΗΡο &ρο8ΐο1θΓυ(η ΡθΙγο πΐ8ΐβ(1ίουηΙ ςυία, ίη- 
ςαίυηΐ, Οάβπι ίη ιη&βίβίΓυηα θΐ ΟΙιπ^Ιυπι αϋηβς&νίΐ, 
ςα&ιηνίβ ιη&^ίβΙβΓ βοΓΟίη Μ&αββ (ϋδβΚβ οΐ&ηαθί, 
ίρβίβςαθ άϊοΛί : « Νοη δίο βςο ίηαπιίββΓίοοΓθ, υί 
ΟΙιηβΙυβ ςυΐ &ίΐ : Ουίουηςυθ ιηβ η6(;;αν6Γϋ οοΓαιη 
1ιοπιίηί1)υ8, ηβς&ϋο β( ϋΐυιη β^ο. ΑΙ ρ^ο άίοο, βυιη 
ςυί π)θ ηβ^ανβηΐ οογαπι 1ιοιηίαίΙ)υ9, βΐ ιηβηάββίο 
βαΐαΐί 8υ» ρΓΟβρβχβηΙ, &ο βί ηοη ηθ^ανεπί ιηβ, 
οαιη ^«υόίο βαβοίρίβιη, αο άβΓβοϋοηβιη ιηβαάιι- 
οίΰζηςυβ 6^α8 ηυ&δί ουβίοίΐίαιη εΐ οοηββΓν&ΐίοηβιη 
οοηίβδβίοηίβ πΐ68β ΓβρυΐΑ^ο. » ΑΐΙαπιβη βυπι ϋ& 
8θ !)βΙ)θΒηί αο ρΓορΗβ άο^ηα&Ιίβ οοηΓββδίοηβιη, υ5ί 
ίηβίβΐ ΓοΓίηίάο, ηαΐΐο ηβςοίίο &1)η6ςβη1, ηυΙΙίςυθ 8θ 
επίΏίηί ί(ΐ60 οΙ}ηοχίθ8 6886 (ΙίοαηΙ, εΐίαπαβί ιηίΙΗββ κιλοΰντες, μάλιστα δε τον κορυφαΤον (50) των απο- 
στόλων Πέτρον δυσφημουσιν, δ'τι γέγονεν Ιξαρνοζ, 
©ασ•, της είς τ6ν διδάσκαλον και Χριστον πίστεως. 
Καίτοιγε του διδασκάλου, αυτών Μάνεντος διαπρυ- 
σίως αύτοΤς εμβοώντος (51) και λέγοντος (52), ώς 
■ Ουκ ε?μι ά'σπλαγχνος, ώς ό Χρίστος ό εΙπών. "Οστις 
μΐ άρντζσεται έμπροσθεν των ανθρώπων, άρνήσομαι 
αύτον κάγώ. Άλλ' έγώ λέγω τ6ν άρνησάμενόν με 
έμπροσθεν των ανθρώπων, και τψ ψεύδει τήν οίκείαν 
σωτηρίαν πορισάμενον, ώς μη άρνησάμενέν με μετά 
χαράς προσδένομαι, και τήν άνάκλασιν αύτου και 
τ6 ψευδός ώς ουλακήν και συνττζρησιν της έμής 
ομολογίας ήγήσομαι. » Άλλ* οΰν οΰτως Ιχοντες κα? 
τήν του οΙκείου δόγματος όμολογίαν, έπειδάν φοβη- ηβ^&Ιίοηβιη Γ6ρ6ΐ&ηΙ, βυηι ηίΐιίΐοηιίηυδ, ςαί &(1 Β θώσιν, ευχερώς έξαρνούμενοι, και μηδεμιας αιτίας 1>Γθνβ 1βα}ρυ8, ουηα Ιοί ρβηοαΙοΓϋπα Γοηηίάο οιγ• 
εαιηςυαςαθ αάβδββΐ, Ιιυοααηυπι ςυίάρί&ιη ρ&ββυβ, 
6ΐ ίη &1)θ6^βΙίοη6ΐη άβΐ&ρδυβ ΓυβΓβΙ, οοαηίοο &ΐ3]ί- 
οίβηάυιη 6ΐ ΓβρυάΙ&ηάαπα 688β βίβΐυυηΐ, ηοα ο1) 
βιηβηϋίαιη ίΠαιη, ςυ&ιη ρΓβίθΐκΙηηΙ, β&α8&ιη, 8βά 
ο1) λΐίβιη, ςυ&ΐΏ βΠβηΙ, βΐ οεουΐΐαηΐ, ςυία ηβοαρβ 
άβ άθΓθΟίίοηθ ϋΙοΓυιη ρΓ8Βαυη(ί&νϋ Μβ νθΓΐ)ί8 : 
β δ&Ιβ^ίΙθ ίιηιηβουΙ&ϋ βΙ ίηνίοΐ&ΐί βί ίηνβηίη ίη 
ρ&εβ, βΐ Οοιηίηί ποδίη Ιοη^&ηίπιίΙβΙβηα β&ΐυΐβοι &γ- 
ΜίΓβηιίηί ; δίοαΐ βί ε1ιαπ83ίηιυ8 Γγ&Ιθγ ηπβΙβΓ Ρ&υΐαβ 
Ββ6υη(1υηι ά&Ι&ιη θίΜ βαρίβηΙίαΐΏ δοπρβϋ νοΙ)ί8, βΙ 
ίη 0ΐΏηίΙ)υ8 Ερί8ΐο1ί8 Ιοςαβηβ ίη βίβ άβ ΙιΙβ ίη 
ςυί1)υ8 Βαηΐηυκίΐ&ιΐ) άίΓβοίΠαίηΙεΙΙβεΙα, ςυ» ίη(1οβ(ί 
6ΐ ίη8ΐ&1)ίΐ68 (ίβρΓ&ναηΙ, βίουΐ βΐ οοΒ(βΓ&8 δοπρίυπίδ υπεύθυνους φάσκοντες Ιαυτους, κ2^ν μυριάκις εξαρ- 
νοι γένωνται, αύτοΙ τον προς βραχύ τι, τοσούτων 
(ρόβων περιεστηκότων, άνθρώπινόν τι παθόντα και 
προς αρνησιν ύπολισθήσαντα, άπόβλητον παντελώς 
καΐ άποτρόπαιον τίθενται, ου δι' δ (53) προσφασί- 
ζονται, άλλ* δ σιγώσι καΐ αποκρύπτονται. Διότι 
περί της αποστασίας αυτών προανεκήρυξε λέγων. 
« Σπουδάσατε (54) άσπιλοι και άμωμοι αύτφ ευρε- 
θήναι έν ειρήντ^, και τήν του Κυρίου ημών μακρό - 
θυμίαν σωτηρίαν ήγεΤσθε, καθώς καΐ ό αγαπητός 
ημών ΙΙαΰλος κατά τήν δοθεΐσαν αύτψ σοφίαν έ'γρα- 
ψεν δμΤν, και έν πασαΤς ταϊς ΈπιστολαΙς αύτοΰ λά- 
λων έν αύταΤς περί τούτων, Ιν οΤς έστι δυσνόητα 
ο\ αμαθείς καΐ αστήρικτοι στρεβλοΰσιν, ώς &(ΐ8υΑη) ίρ^ΟΓϋΟΐ ροΓόίϋοηβπι.» Ν&Π1 Ιιβ0 60Γ}τρΙιβί ^ καΐ τάς λοιπάς Γραφάς προς τήν ^δίαν βίοςυία ίρβΟΓυπ) αυίΐβοίβοι βΐ ίηρίβΙ&Ιβιη ρΓΦηηη- 
ΙίβηΙ, ςυί ίρ8α Οοηιίηί θίοςυίβ, ηβο ηοη 8ρο8ΐοΠο& 
&1ί&3ςυ6 δεηρΙυΓαδ,ηβιηρβ Αοίυβ &ρο8(οΙθΓυπι βίΟα- 
ϋιο1ίο&8, υί νοο&ηί, Ερί5ίο1&8&(]πιίΙΙυηί,ρΓ»ί6Γβ&5, 
ςυ» οοΓγρΙιχο (ΡοΙγο) ίπϋυυηΐυρ ; ίΐΐβδ βηίοι ηβ 
νβΓΐ)0 ςυίάβιη τβοίρίυηΐ : ίΐΐί, ίηςυαηι, βυηί, ςυί 
νβΓβ άβίοΓςηεηΙ, βίβνβΓίυηΙ ίη ρΓορη&ηι 8ίί)ί ροΓηΐ- 
οίβπι. ΑοΙηβ νθΓο &ρο8ίοΙθΓυα) βί ΟβίΙιοΙίβαβ ηοη 
οαιηβθ α1ίί8 &(ί]υηςυηί,86ά ςυί(1&ιη βχίΙΗδοααιββΒίβ- 
Γί$ &ηηυα)βΓ&ηί. δβά οίΓοα ρΓορΙιβίαβ ςυίάβαι βΐ 
ΥβΙυΒ Τθθίααιβηίαιη, βί οίΓοα οφ16γο$ 8&ηοίο8 νίροδ, άπώλειαν. » Τά γαρ του κορυφαίου ταΰζα λόγια 
αντίκρυ ς τήν αυτών προανακηρύττει τόλμαν τε και 
δυσσεβειαν, οΊ αυτά τε τά Κυριακά λόγια και τά 
αποστολικά και τάς άλλας Γραφάς, φημι δή τάς 
τε Πράξεις τών αποστόλων και τάς Καθολικάς λε- 
γομένας, πλην τών αναφερομένων εΙς τον κορυ- 
φαΤον (55) ' έκείνας γάρ ουδί τοις ρήμασι παραδέχον- 
ται. Ούτοί εισιν οΐ ώς Ιίληθώς στρεβλουντε'ς τε και 
διαστρέφοντες προς τήν ιδίαν άπώλειαν. Και τάς 
Πράξεις δΐ τών αποστόλων καΐ τάς Καθολικάς ου 
πάντες αυτών συναρμόζουσι (56) τοΤς δλλοις είσι (50) ΚορυφαΤον. Ηί8 βΙ 8ίιη1ΙίΙ)υ8 βίο^ίίβ Ρβίρυηι 
ίη ▼βίθΓϋπίΐ βοπρίίβ ιη&οίαπ βοο8(&ί. Υίάβ Ιοοιι οοΙ• 
Ιβοί& α ΗίοΙι&Γάο Μοοί&βηίίο, 11 Οηςίπητη, ρ. 172 ; 
Ιβ&αοο Β&ΓΓονΝτ. ίη ίΓ&οΙ&ία Ββ ρηηιαίη ραρχ^ βί 
Οαίΐίβΐιηο ΡθΓ5β8ίο, Ιίί). χν, οβρ. 1 βί θβςη. ΙμΙγη" 
εΐίαπητη^ ςυί Ιαηβη βί ίρβί βα(ΐ6πι ορβΓα βνίηουηί, 
β&(ΐ6Πΐ βηοοηιία βί ίη Ρ&υΐυπι α γβίβη^υβ εοΐΐ&ΐα 
Γυίβββ. Ρ&ηοίβ πιαίία &£ΓβΓί Ρββυάο-ΟΙβηιβηβ ίη βρί- 
βίοΐα αά ^&^οι)α^η, ουί ΡβίΓυβ 68ΐ ή απαρχή του Κυ- 

*|ρ(ου ημών, ό τών αποστόλων πρώτος, ψ πρώτφ ό 
Πατήρ τον Γιον άπεκάλύψεν, δν 6 Χριστός ευλόγως 
Ιμακάρισεν, ό κλητός και εκλεχτός, και συνέστιος, 
και συνοδοιπόρος, 6 χαλ^ς καΐ δόκιμος μαθητιζς. 

(51) Έμβοώντος. Κα Γββίίίαί βχ η08ίΓ0, ρρο 
Οοΐϋΐίηίαηο έκβοώντος. €1οη86ηίίΙ ΕαίΙιγηιίυβ.Ε&άβιη 
νοοθ υίίίαΓ ηοβίβΓ ιοΓγα, § 24. 

(52) Λέγοντος. Μ&ηβΙίβ Ιιοο ΓΓ&(|^α)βηίαοι 8()άεη- 
άαη ίυβΓΐίϋ8 ^υη βχ Οϋάίοβ ςηοά8ΐη^ιη8. ΟοΙΙβ^π 
Ι^υάονίβί Μα^ηι 8. ^. βχΐιίϋβί άοβίίββίωυβ ^ο. ΑΙ- 
1>βΓίυ8 Ρ&Κ)Γίοία8 ηοβίβΓ Ιίϋ. ν ΒίΙ^ΙίοίΗβΰχ Ονχΰχ, 
ρ. 284 θβςς. ΥΑΗΙΛ: ΙΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛ. (53) Δι' 6'. 1(& βί ΕυίΙιγιηίηβ, Γβοίβ οηιηίηο ; αΙ 

|ν ηοβίβΓ ουδέ δ. 

" (54) Σπουδάσατε. Ιιθ^β Ιοοηαι Ρβίπηηηα : II 
ΡβίΓ. ϋ, 14-16. Ου» ίηΙβΓ Ιι&ηο &Ι1β^&ίΐοηβη), 
βυηι ςυα βί Εαΐΐιγαιίυβ ρΓΟΓβυβ €οηοοΓ(1&ί, βΐ νυΙ- 
^&ίθ8 οοάίοβδ Ν. Τ. (1ί{ΓβΓβηίί8ΐ ίηΙβΓΟβάίί, ββιη ίρββ 
Γ&οίΐθ οΙ>8βΓν&ί)ί8 βί ίΓίΙ)υ68 νβΙβΓϋοι οοηβϋβίηάίηί 
βχ αιβ[ηοΓί& δοπρίυΓΟ δβΟΓββ οΓΕουΙβ οίί&ηάί, άβ 
ςαα ^ο■ 0Γθ3υ3 ίη ΟδεαυαΙΙ, ΒαοΓ,^^ ^ο. ΜίΙΙίηβ ίη Ργο- 
Ιβροτη. αά Ν, Γ., βί ίη ρππιίδ Οαηΐβΐ \νΐιίίΙ)ν, ίη Εχα- 
τηίηβ υαηαηΐιηηι Ιβοίχοηχιιη Ν, 7. ΜίΙΙίαηί ΙεςαηίυΓ. 

(55) ΚορυφαΤον. Ηί ί^ίίΟΓ ΓοΓίβ 8θ)ί βχ οπαηί 
ΟΙΐΓίβίιαηοΓυαι αηΐίςαίι&ΐβ υίΓαπιςαβΡβίπ βρίβίοΐαηι 
ανβΓδ&Ιί βηηί^ ουπι Ευββϋίυδ, 1113. πι, ο. 3, Ηί$ΐθΓ. 
6€€ΐ€$, ίββίβιοΓ ρΓίοΓβηι βί) οΦηίϋϋδ, ροβΙβήοΓβιη 
8ΐ) &ηίίςΐ]ίθΓίΙ)υ8 ηοη Γβορρίααι Γυίεββ. ΑΙ 1ιί ςηΐάβαι 
ίά ΓβοβΓυηί, οΙ)θΓί&, &η Ρβίπ βα βίί, άυϋίίαΐίοηβ; 
ίΐΐί νβΓΟ 6χ ΙβηοΡΓαηο ςυοά&ηι ίη ΡβίΓυπι οάίο. 

(56) Συναρμόζουσι. ΙΙα Οοίβΐίη, βί Εα11ΐ}ηηίυ8: 
ηΐΒ. ηοιίβΓ η8ΐ)βί συναριθμουσι, 1(1 ββί αηηητηεταηί^ 
ββηβυ βοάβπι. 3Θ αΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗΛΟδ ΙΙΒΕίΙ Ι. 30 $λ 0*1 κβι «υντάττουσι. 'Αλλά ιηρϊ μβν των προφητών Α ςαί ίη βο βΕΓϋΙββΓϋηΙ, βΐ ΟίΓΟΛ «ΟΓ^ρΙΐβΒηΐη Βρθ8ΐθ• 
χαΐ της Παλαιάς Διαθήκης, κα? των κατ' αυτήν λοι- ΙοΓυηα, βίο ίΙΗ ίη8&αίυπΙ. 
«ών άγ(ων διαλαμψάντων κ«1 του κορυφαίου των αποστόλων οίίτω μιμήνασιν. θ'. Καθολιχήν (57) δΐ Έχχλησέαν τα Ιαυτών χα 
λουσι νυνέορια, ήν{χα μάλιστα προς τους ιύσ»βεΐς 
λίγους (58) χα? συζητήσεις χινοΰσι. Καθ* Ιαυτους 
γαρ προσιυχας β9) χαλοΰσιν αυτών τα συνέδρια* ου 
μήν άλλα χβΐ τλ σωτήριον διαπτύοντις βάπτισμα, 
ύποπλάττονται παραδέχβσθαι αύτδ, τα του Ευαγ- 
γελίου ρήματα τζ του βαπτίσματος φωνή υποβάλ- 
λοντες. Καί γάρ φασιν. « Ό Κύριος ϊφη• Έγώ εΙμι 
το ΰδωρ τό ζών » πλην έπειδάν σφοδροτέρφ τινι 
σωματιχφ νοσήματι περιπέσωσιν, καΐ τον τίμιον 
χαι ζωοποιον σταυρόν τδν έκ ξύλου πεποιημένον IX. β&ΐΐιοΐίο&ιη υθγο Εβοίθβίαπο βαοβ νοβ&ηΐ οοβ- 
Ιοθ, οααι ιηαχίαΐθ Αά ρί& οοΠοςαία βΐ (ϋ886ηαϋοηβ8 
άβνβηίαηΐ. ΙαΙβΓ 86 Ααΐβιη ε(Βΐυ& βυοβ νοοαηί ρΓ08• 
βιιοΙιβ8 8οα θΓ&ΐοη&. Ιιηο βΐίαιη 81 88ΐ1υ1αΓ6αι Ιμι- 
ρΐίβαιαιη Γ6$ρυαη(, ββ (&ιηθη !ρ8υηι αάηαϋΙβΓβ 
8ΪιηυΐΑαΙ, Εναη^βΐϋ νοΓ^Α 1)»ρϋ803&ϋ8 νοοβ 8α1)ίη• 
<1ίβ&ηΙθ8. Είβηίηα, ίηςαίυηΐ, Οοιηίααβ άϊχϋ: « Ε^ο 
8010 8ςοα νίνοηβ '.» ΟββΙβΓυιη ςυ&οάο ίη νβΐιβαίθα- 
1601 οοΓροπβ »^π1α(1ίηβιη ίηοίάαηΐ, νβηβΓβηάαιη 
β1 νίνίβο&ιη ΟΓϋΟθΐη 6χ ]ί^ηο ί&οΐ&πι βίϋϋιηροηυηΐ. 
ϋθίοάθ νβΓΟ ίηβοΐυιηίΐ&ΐθΐη οοη8θοα1ί ϋΙ&ιη οοα- ΙαυτοΤς (60) έπιτιθέασιν. Έπειτα τυγχάνόντες τής " ίΗη^αηΙ, &υ( οοηουΐοβηΐ, βΐ &1)]Ί6ίαηΙ. Οϋίη θϋλΐη 
Ιάσεως, διαθλώσιν (61) τούτον ή συμπατοΰσι, χαΐ 
άπο^^ίπτουσι* άλλα χαι τους παΤδας αυτών (6πό 
τα>ν της Εκκλησίας πρεσβυτέρων αΙχμαλωσίας λόγφ 
πολλάκις παρ* αύτοΐς κατεχομένων [62] ) τφ σωτη- 
ρ{φ άζιοΰσι φωτισθηναι βαπτίσματί' λυσιτελεΐν τφ 
σώματι τόν τε σταυρόν καΐ το βάττησμα οΐ πάσης 
ωφελείας λογοποιουντες ανάξιοι, μή μέντοιγε δια- 
βαίνειν την τούτων ένέργειαν εΙς ψυχζς κάθαρσιν, 
ή τίνα άλλην ταύτης ώφέλειαν. Νιι δή καΐ της κοι- 
νωνίας ε!σιν αυτών ούχ ολίγοι του τιμίου σώματος και 
αίματος Χρίστου του θεού ημών. Άλλα τοΰτο πρ6ς 
έξαπάτην των απλούστερων μεταλαμβάνουσιν (62^. 
Έπι δι τοΤς ε^ρημένοις ούδΐ τους της καθολικής Η1)6Γ08 81108 (ςυ&αϋο &ρυ(1 Εοο1β8ίβ ρΓ68ΐ)γ1β- 
Γ08 ίη ε&ρ1ίνί1«1θ άβΙίηβηΙυΓ], υΐ 8βρθ οοηΐ1η§;{1, 
Γ0$8ηΐ 8&1υΐ8Γί 1)αρ(ί8ΐη8ΐθ ίΙΙυιηίηΒΓί, ΓαϋΙϋβΓ ρα- 
ΐΑηΙβ8, ΟΓαοθΐη βΐ 1)&ρ1ί8ΐη& οορροΓΐ ρΓοάββββ, Ιιο- 
091068 6&06 οπϋοί οοπιιοοάο 61 ορϋοΐαϋοοθ ίηάί£;ηί, 
86ά θΟΓοαι νίαι βΐ ορ6ΓαΙίοη6πι, οβο αά λοίωβΒ 
αιαηά&Ιίοο6ΐη, οβο &ά βΙίΑίο ςοΑΠίρίΑΐη 6^υ8 υΐίΐί- 
1βΐ6Πΐ οοοΓθΓΓβ &Γΐ)ίΐΓΑηΙυΓ. 5αοθ 6χ ίΙΙίΑ ηοη ραυοί 
Ιο ▼βοθΓΑοάί εοΓροπ8 6ΐ 8Αη^αίηί8 βΙΐΓί8ΐ1 Οθί 

η08ΐΠ, ΟΟηίΠΙΟΟίοΟΘ βΟηΙ, 86(1 Οΐ 8ίΐΏρ1ί6ίθΓ68 οίΓ- 

οαπιν6θίΑο1 ΐΑοΙυΐΏ, ί11ί8 ραΓίίοίραοΙ. ΡγφΙθγ 1ι»6 
νβΓΟ, ςαβ άίεΐα 8αοΙ, ηβςαβ οαΙΙιοΗεβ Εοοίβδίο 

ρΓ68ΐ)^ί6Γ08, 06(|α6 Γθ1ίςυ08 8Α06Γ(Ιθΐ68 &(1ΐΏίϋθθΙ, Εκκλησίας πρεσβυτέρους, ούδΐ τους λοιπούς Ιερείς ρ ςυοοίαιο, ίοςαΐυηΐ, οοοοίΐίυιη οοοΙγα 01ιπ8ΐυπι αποδέχονται. Δι^τι, φασι, τ6 κατά Χρίστου συνέδριον 
οΊ Ιερείς χαι πρεσβύτεροι (63) τόυ λάου συνεστή- 
σαντο. Τους μέντοι παρ* βύτοϊς Ιερέων τάξιν επ- 
έχοντας, οϋχ\ιρεΤς, άλλα συνεκδήμους (64) καΐ νοτα- 
ρίους (65^ επονομάζουσιν. Ούτοι δε οίίτε σχήματι, ίοϋοΙΟ 8&66Γ(1θΐ68 θΐ ρΓββϋγΙβΓί, 860 86ηίθΓΘ8 ρΟ- 

ροΐί 6οη8ΐϋυ6ΐ)αοΙ, 86ά 8γαβε(ΐ6[ηο8 6ΐ οοΐ&πο8 
&ρρ6ΐΐΑ0ΐ.Ηί ν6ΐΌ 060 1ιαΙ)ίΙο 060 νίνβηάί πΙο, ο6ςο6 
Αίίο ςυορί&αι ιηοάο, ηοί νβοβΓΑ^ϋίοΓΟίη νίνοοάί γ&- 

ϋΟΟβΙΟ ρΓβΒΓ6ΓΑΐ,8α&ΙΟ Α ρΐ6ΐ)6άί£Γ6Γ6θ1ίΑΠ16ΧΐΐίΙ)βθΙ. ούτε διαίτΐ{^, ούτε τινι άλλφ τρ/>πφ βίον σεμν^τερον έπιτελουντι (66) το διάφορον αυτών προς το πλήθος 
Ιπιδείκνυνται. 
* ^ΟΑη. IV, ίΟ. 

υακιλ: ι.Εατΐ0ΝΕ3 Ετ νοτλ:. (57) Καθολιχήν. ΟαΙΙιοΗοα 8θί1ίθ6ΐ οΐίαι νοοΑΐ)Α- 

ΙΟΓ ςυβνίΑ Εθϋΐ68ίΑ ρΑΓίίοαίΑΠΑ, Π)0(1θ ία Υ6ηΐΑΐβ 

άοοίΓΪΏΛ βΑίαΙ&Γίβ, ςοΑίη Ιιοο ίρ80 οοοαίοο 8ίΙ)ί νίη- 

(ΙίεΑΓβ ΟΟΟΑ^ΑΟΐΟΓ ΡαοΗοιΑΟΙ, ρ6Γθί8(βΓ6ΐ 81001 6( 

βρί8θορα8 ραγΙϊοοΙαγΙα Εθθΐ68Ϊβ ΟΓΐ^ΟάΟΙβΒ Ιιοο 

000)60 ΓβΓβΟΑί. ΙΟΟΑ ΙΐΟΟ ρΟΠΐοβΟΐΐΑ ίο ΑΟΠρΙΟΠ- 
1)υ8•βΟθΐ68ίΑ8(ΐθί8 88Βρί88ίπΐ6 βΖ8ΐΑ0ΐ (62) βοπιπίΑ Ιιοο ρΑΓ6θ11ΐ6ΐίοοιη 000 Ιβ^ϋοΓ Αροά 
ΕυΙΙιγηιίυιη ίο Ραηορίία, 

(62Γ) Μεταλαμβάνουσιν. Μ8. ΗαιοΙ). ρΓβΒίηίΚϋ 
οΊ, ΓοΓίθ ρΓΟ αυτοί, 86(1 οΐΐιίΐ θα νοοβ οραβ 6β(. 

(63) Πρεσβύτεροι. θΓ(ϋο6Πΐ ί(;ίΐ0Γ Ιιοοο αΙ)γο- 
^Ααιίυιη οβοβοοΓΟοΙ. 60 ςυοά ^υ(ΐΑίο» 688β( ογΙ- 
((ϊοΐ9.0υο(1 ςυοϋ8(ΐθ6 Αάαιϋϋ ρο88ίΙ,(1ί8θ65ΐο ρηιοί8 (58) Α<5γους. Ιια οοβΙβΓ, 6ΐ ΕαΙίιγιηίϋβ, ΡβοΙο οπι- η 6ΐ ΟΙ ΟΑΓΏρΑ^Ιί νίΐηο^© Βι^ηαρορα ν€ΐ€Γβ,\\\)Λΐ,ο.2. 
οίοο, ρΐΌ ςοο βοί8ΐίο1&οθ8 860Β0 Ιιίοΐοο 1ιαΙ)6( (64) Συνεχδήμους. ΥοΰΟ δοίΐίοβΐ, ΑροβΙοΗοΐΑ 

λέγουσι, ςαοά οΙίΑΟί ίο τογαΙοοθ πιοΙαΙα οοιώ αΚογο Ιοιηροπϋοδ τοοβρίΑ. 1ιθ^6 ΑοΙογοιο ζιζ, 29 ; βί Π 
ίΙΙο ρβΓίηαίΛνιιηαΑ. Οογ. νιιι, 19. 

(6)) Νοταρίους. Ηθθ ηοπιίοο ρΓορηβ τους ταχυ- 
γράφους (Ιοβί^οΑΠ 6Ζ 0108818 οοο8(&1 : άβίοάο ν6Γ0 

ΐΓΑΟβΙ&ΐΑ νΟΧ 68ΐ Αά 80ΠρΙθΓ63 ρθ6ΐΐΟΑ ΑΟΟΙΟΓίΐΑΐβ 
0008ΐίΐυΙθ8, δίνΟ ίΠΙ Γ6ίρυΙ)]ίΰ99 δίνΟ Εθθΐ68ίθ ίθ86Γ- 

▼ίΓ60ΐ. ϋθ ρποπ8 §?βοβπ8 ΝοΙβπίδ οοαιοιοοίαΐοχ^ 
ΟαγοΙο8 ϋυΓΓ680. ίο 61θ5$αηο τη€άίχ ί,αΙχηϋαΙχΛ 8ΐΙο 
Ιοοο, 6ΐ Μβάίχ αο ίηβηΐίβ βνχοί(αίί$, ρ. 1004 δβ^. 
ϋθ ρθ8)6ηοη8 0183818 νοΓΟ ΗβοΓ. Υϋΐοβίυβ Α(1 δο- 
ΟΓΑΐίδ Εί^Ιον. εοοίαίαϋ. ΙίΙ). ν, ο. 22. Ει 1ια]ϋ8 οΙ>• 

86ΓνΑ(ίθθί6υ8 8ρ6θΙ&Ιίπΐ ρΑίθΙ)!! ΟρίδΟΟρΟΑ Α(1 ΙΟΑΠΟΑ 
1ΐΑΐ)αί886 6Γυ(1ίΐ09 Α(1θΐ6806θ(68. ςοΐ 6υ ΑΟΙΑ βΟΟίβ- 

δί&δΙίΟΑ 

(66) Έπιτελουντι. ΙΐΑ 6ΐ ΙΐΑΐη1)αΓΚ. ΑΙ Εοΐΐιγ- 
ιηίϋδ νοθ6 χαρακτηρίζοντι, ρθΓδρίουϋΑίΙδ ΓογΙο 
ΟΑΟΑΑ, Ιΐίο 0803 68ΐ. (59) ΙΙροσευχάς. Αά ίαιϋΑϋοθ6Ώ[ΐ 8θί1ίθ6( ^ο(1Α^οα 
6ΐθΑ8090ϋ8 ϋΐιη'δΐί, Οοηαίοί οοδίη, Εοοίθβί», ίο 
ςοΑ ΙΐΑοο ΑρροΙίΑΐίοοοσι Οΐ>1ίθυί886 ν6ΐ 6Χ Αο- 
Ιπαηι ζνι, 13, ιοΙβΠί^ϋυΓ, Αά συ6ΐη Ιοουαι οοοΓβ- 
ΡΑΟΐΟΓίοΙθρρΓβΐθδ. Α(1ά6Β. ΟοάΓηάϋοι ΟΙθαποπι ίο 
01)8βΓνΑΐΙ. Αά ΜαΙΙΙι&Ι ?ι, 5 ; Ηαογιο. ΥΑΐβδΐοίη Αά 
Εα8β5. ρ. 27 ; 8ΐβρ!ι. Ιβ Μογοβ ίη ΝοΙίβ Αά Υαήα 
Μίατα, ρ. 72 ββςς. ; ίο, Βγαοοιοϊο ίο 86ΐ€€ίί* $αοτύ 
1ι5. ▼, ρ. 774; ΙβΑΑΟοηα ΥοΑδίοαι Αά Οϋΐαΐΐααι, 
ρ. 313 ; ίο. ΟϋΟ^οπι Ιο ΑηαΙβοΙή ίαοΓ. Ν. Τ. £χο. 
55. 61 0Αρρ6ΐΙαιιι ίο Ορρ. {οοΑίΙιοηαίβ ρ. 271. 

(60) Έαυτοΐς. Κα ΓοροδΟί βχ ιοδ. οοδίΓΟ 6ΐ Εο- 
ϋιγωίο, ρΐΌ ςοο ΟοΐΑϋοΐΑοαβ 1ΐΑΐ>6ΐ αύτοΐς. 

(61) Αιαθλώσι. Οοηίηρνηΐ : 11α 6χ διαθλάω Γ6ά- 
άθοάηοα οβοδοί ρΐΌ ορμίίοηαηί^ ςοοά ίο ρΗοη ίοΙΟΓ- 
ρΓ6ΐΑ(ίοη6 ΓοΓίβ 6χ διαθλίω οχβίΑΐ. 31 ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΒΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 32 Χ. Εναης^θΗοιη, ςυοά βιρυά ηο8 ΙιαΙϊβΙυΓ, &άθΓ&Γβ Α. 
ηοη άυΐ^ίΐ&ηΐ ηοη ςυίίΐθπι, υΐ^ί νβηβΓ&ηάββ ΟΓυοίβ 
βςυΓΑ (ΙεΙίηβ&ΙυΓ, 86(1 ίη Γβΐίςυίδ 1ίΙ)η ρ&ΓΐίΙ)υβ,υΜ 
ίπίΑ^ο ΟΓυοίβ ηοη ΓβρΓδΒδβηΙ&ίυΓ. ΟίουηΙ &υ(6ηα θθ 
ΗϋΓυπι &άθΓ&Γ6, υΐροΐθ ςυί ΟοσιίηίοοΒ 86ηηοη68 
οοιηρΙβοΙαίυΓ,ββά ςυ&ηΐυηα αά άο^Γπαΐυιη ΓβΙίοηοαι 
ρβΓϋηβΙ, ϋα δυηΐ ίιηρίί &ο οοηΐΓ& νβΓίΙ&Ιβιη, οοη- 
ΐΓβηυβ 86 ίηνίοθΐη οοαηίηο ρυςη8ηΐ68. ΕοΓυιη νίΐ» 
ς6ηυ8 ΗΙ^ίάίηβ ρίβηυπι ίΐβαι ηβΓαηάίβίπηρυΓϋ&ΙΙ^υβ 
&ο Γφ(ϋΐΕΐΐ1}υ8, ςυβΒ ίη ιηθηΐ60ΐ ηοη οβ()υηΙ. Ν&ιη 
υΐΓΐυδςυβ η&ΙυΡΦ 0θΓηπ]ί8(ίοηίΙ>υ8 υΐυηΐυρ, ηυΐΐαηι 
ηοη νοί ίη6η&ΓΓ&1)Ι1θηα οΙ)806ηίΙ&ΐ6τη δίη6 ρυ(]θΓ6 
βάιηίΐίβηΐββ : Ιαηΐυπιπιοάο (ΙίοϋυΓ,ηοηηυΙΙοβ βοΓϋΠίΐ 
& οοίΐα ουιη ΐ]α&ΐπΙ)υ8 &1)Βΐίη6Γ6, β^ΓΐβίΑΐί αοΐβαι βΐ 
Ιαζαί ρ6Γ ΙοΙαπ) νϋαιη 86 άβάυηΐ,οηιηβηηςυθ &1ί8ΐηα 
ιηοΓϋΠΐ οοΓΓυρΙοΙ&οα 8βοΙ&ηΙυΓ. ^υ!(1 υθγο 8ίη§;υ1& Β 
ρ6ΓΡ6(ΐυ&Γ? &1 ίΗη(1 Ι&αηεη άίοεηιίαιη, νΚ&ιη &ρη(1 
605 ίη ηαΐΐο α άοοίΓΐηα (ΙϋΓοΓΓθ. 

XI. Ε( ίΙΙ& ηυίάβΐΏ Ιι&οΐ6ηυ8. 81 ςυί &υ(6ηη νβΐίηΐ 
Α ρηηοίρίο εοΓυηι ίιηρί6ΐ&ΐ6η), βΐ αηάβ ρπαια &6- 
ιηίη& ]αοΐΕ ΓυβπηΙ, οοηβρΙοοΓβ, Ογήΐΐυβ, ουί 8αοΓθ 
υΓΐ)ΐ8 (;;υ1)βΓηαου1& ΐΓα(ϋΐΑ Γα6Γ6, ίρβίβ ίη ΙιίβΙοπααι 
<1αχ 6ΓίΙ, ηβο ηοη ηαΪΓ&ουΙΙβ ηα&^ηυβ Ερίρ!)&ηΙυ8, 
ίΐβαιςυβ ηοη ρ&υοί 60Γΰπ}, ςυί Ηίβίοπ&δ βοοίθβία- 
Βΐίοαβ αάοΓη&ΓοηΙ. Τΐ1υ8 ςυοςαε ΒοβίΓοηοΓυαι βρί- 
8θορυ8.6( δ&Γαρίοη ΤΙιοαυίΙαηαβ ; ΑΙβζαηάεΓ βΙί&χΏ» Γ. Το δι παρ' ί|μών Εύχγγίλιον (67) ουκ έπιδιστά• 
ζουσι προσκυνβΤν (68), ού μήν, Ινθβ του τιμίου σταυ- 
ρού ό τύπος διακεχάρακται, άλλ' έν τψ λοιττφ του 
βιβλίου μέρει, έν φ το άπεικίνισμα του σταυρού μή 
δ ίαση μαίνεται. Φχσι δέ τ6 βιβλίον προσκυνεΤν ως 
τους Δεσποτικούς περιέχον λ<$γους. *Αλλ' δ'σα μεν 
εΙς δογμάτων ανήκει λόγο ν, οΰτως είσι δυσσεβεΐς, 
και προς τήν άλτί^θειαν και προς Ιαυτους παντελώς 
άσύμφωνοι. Ή δε πολιτεία τούτων γέμει μίν ακο- 
λασίας, γέμει δέ και μιασμών αρρήτων και ρυπα- 
σμάτων άνεπινοήτων. Χρώνται (69) μεν γαρ μίξεσιν 
Ικατέρας φύσεως, προς έίπασαν ά(3ρητουργίαν άν- 
ερυθριάστως έχοντες. Πλην ένίους τινάς αυτών αασι 
τήν προς τάς γεννησαμένας (70) άποκλίνειν (71) συν- 
άφειαν * μέθ^ δε και άσωτίαι τον βίον 6'λον εκδοτον 
Εχουσι, και πασαν ίίλλην ηθών διβφθοράν περι- 
έπουσι. ΚαΙ τί δει καθ* Ικαστον, άλλα μή εκείνο 
φαναι ; ούδεν τον βίον άπ^δοντα τοις δόγμασι περί• 
φέρουσι. 

ΙΑ'. ΚαΙ ταύτα μίν έπι τοσούτον. Εΐ δέ τισι οίλον 
καΐ ανωθέν πόθεν Ιδειν αυτών τήν δυσσέβειαν καΐ τα 
πρώτα σπέρματα 6'θεν κατεβλήθη, Κύριλλος (72) τε 
αύτοΤς, 6 τα της Ίερας π(5λεως έγκεχειρισμένος πη- 
δάλια, της ιστορίας καθηγήσεται, και ό πολύς έν 
θαύμασιν Έπιφάνιος (73), και δή των τάς έκκλη- 
σιαστικάς (74) Ιστορίας άναταξαμενων ούκ ολίγοι, 
Τίτος τε (75) ό Βοστρήνών επίσκοπος, και Σάρα- ΥΑΗΙ^Ε 1.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ>Ε. 8ί8&(Ιθα βΧΟίρβΓβηΙ, 6ΐ, ρΓΟυΙ Γ68 Γ6Γ61)&1, ίη8ΐ&Γ Ο 

ΐ6θΙθΓυη3,ρορυ1ο 8&0Γ&8 1<ϊϋ6Γ&8ρΓ8Βΐ6(ζ6Γ6ηΙ. Αΐςυ6 
Ιιοο ηοηήηβ Ρβυΐίοΐ&ηί ίΙΙί 88θ6Γ(ίοΐ68 5υο8 ηοΙ&πο8 
αρρβΙ1&88β νίάθηΙιΐΓ. 6οηΓ6Γ ηθ8ΐΓυαι ίηΓΓα § 25, 
ίη Ωηβ. 

(67) Εύαγγέλιον. \ά ββΐ, ςυΛίηορ, ςυβθ βχβίαηΐ, 
6ν&η^6ΐί8ΐ&Γυ[η η&ΓΓ&ϋοη68, βίουΐ 8υρΓ& *Απ6- 
στολον άβ 80πρ1ΐ8 880Π8 αρο^ΙοΙοΓοπι ΟΓηηίυαι, 
6Χθ6ρΙο ΡβίΓο, &(ϋιίΙ>αί(. ΑηΙίςυα νβπο αΗαιοάααι 
}χΒ0 65ΐ &ρρβΙΐ&ΙΙο, ςυα (ϋνΐηββ άβ ΟΙιΗβΙο πεγγα- 
Ιίοη68 6ν&ης6ΐί& (ΙίευηΙυΓ, βΐ ίρ8ί ^υ8ι^ηο ιη&ΓίγΓί, 
ίη ΛροΙορία ι, ρ. 130 βά. Οχοη. Γ60θρ1α : 01 γάρ 
απόστολοι, ίηςυϋ ίβ, έν τοΤς γενομένοις 6π* αυτών 
άπομνημονεύμασιν, α καλούνται Ευαγγέλια, ούτως 
παρέδωκαν έντετάλθαι αύτοις τον 'Ιησουν. 

(68) ΠροσκυνεΤν. Οθ προσκυνήσει Εναη^βίϋδ 
Ϊ&ΟΪ& 16^6 ΕίοΙι. δίπιοηί8, Οδχ€Γνα(ίονβ» ηονυε ίη 
Ν. Τ. Ο8ΐ1ίθ6 βΟΓΪρΐΜ ρ. 171. ΟοπΓθγ Κον. ΟβΟΓ^. 
Ηβητ. ΟοΒίζϋ, ρΓββ8υ1ΐΒ Ι.υ5606η8ί8 (ΙοοΙίβδΙηιί, 01$- ^ 
^ηΐαΐ, άβ οηΙΙη ΕναηρβΙϋ €Χίβτηο, 6ΐ βάάβ, ςυ» άβ ^ 
1υΓβ3υΓ&ηάο, Ι&οΙο Ενβη^βΙίοΓυηα οο(ϋθ6, Ω6Γί 80- 
ΙίΙο, ηιοηυίΐ ^&^. Ι.\(1ίυ9, 0^ ΙητατηβηΙίί, ο. 4, § 

β ; ΐΐβαι 6υ11ίβ1ηαη8 Ο&νβαβ, 06 ρΗτηίΙίυο αιΗεϋα- 
πίΒτηο^ ραΓί. ιιχ, ρ. 216. 

(69) Χρώνται. Εχοίά6ΓαΙ 1)8Β0 νοχ βχ ίηΐ6ΓρΓ6ΐΕ- 
Ιίοηβ Ι.α(ίη&. 

(70) Γεννησαμένας. 8θ6ΐυ8 Ιιοο ηοη ΓβΓυ^ί886 
ΐ(0Γ8&8, 168118 68( ΡΙιίΙο, Οβ $ρ€θίΛΐίΙίυ$ /^9ΐ6ΐΙ5, αά 
VI βΐ Τ1Ι ρΓ£06ρΙυη). Αΐ) 1)18 ΓογΙθ όίάίοΐΐ Μαηβδ» 
ΡβΓ$8, οΐ &^ 8υο9 ΐΓ&πδΙυΙϋ οΐϊβπι ββςυϊοηβ ΦΐβΙΙβ 
&88601&8. 06 &ΠΙ8 ^6ηΙίΙ)υ8. ηοοΓβοϋυβ ΐιίο κθηϋ6π- 
ϋΐϊυβ, Ιθ^θ Αΐ6χβη(ΐΓυαι ΤίΓ&ςυβΙΙυοα, 115, νιι Οοη- 
ηαΙ>ίαΙ, ηυαι. 22 ; Μθ86η ΑηηγΓαΙάιιιη, ίη Οίβςυίδϋ. 
άβ 311Γ6 η&ΙϋΓ&Ιί οοηηυΙ)ί& (ΙΐΓί^βηΙβ, ρ. 70; 6ΐ 
Μζ\ά. Μβηβ^ίυιη 8(1 Οίο^βηΐδ Ι^βΓίίί 1ί6. ι, § 95, 
6ΐ VII, 33. ίΐϋΐη § 181. Αίςυβ ίη Ηι8 άββίηϋ ΕυΐΗγ- 
ηαϋ ηαΓΓβΙΙΟ; ΙοΙίάβπι υΐ ρΐυηπιυα) νβΓίιίδ 6χ ΡΙιο- 
Ιίο ά68οηρΐ8, ςυί άβίηοθρδ αά 1Ι1)Γαη) ιι ΡΗοΙίί 6Χ06Γρ6ηάυΐΏ αοοβΓίϋ, ρρβρπιίδδίδ Ιααιβη &άΗυο 
ρ&υοίβ, ςυββ άβ Τγοίιΐοο ηο5ΐ6Γ ΙηΓβΗυδ αίΤβΓοΙ. 

(71) Άποκλίνειν. ΟοπΙγλπ&πι Ιΐϋίο δβηΙβηΙίβΓη 
ΡΓ&ηο. Ζίηί ?6Γ8ίο ΕυΙΙιγηίΐίί, ρ. 205, οχρππιϋ, Ηί8 
ν6Γΐ)ΐ8 : « αάθο υΐ ίρδΟΓϋΠίΐ ςυίά&πι θΐί&ηι ουηα ϊπλ- 
Ιπόυ» οοηδυβίαάίηοιη Ιι&1)6Γ6 άίο&ηΙαΓ. » Ηίπο βΐ 
Ι6}?ί886 νί(]6ΐυΓ ; Πλην ένίους τ'.νάς αυτών φασι εις 
τήν προς τάς γεννησαμένας άποκλίνειν συνάφειαν. 
ΕΙ ίη ίρ8&ΐΏ Ιι&ηο ΙβοΙιοηβαι νβΙιεαίθηΙβΓ ηαβ Γ8ρί 
δβηΐίο. Νβςαβ βηίπι νβπΐΐϋπι άποκλίνειν ρΓο άβεΐΐ- 
ηατβ &υΙ αί$Ηηβν€ α Τ€ αΐίςαα αίΐίιίϋβπ,ςυοά δοί&πι, 
8θΐ6ΐ, ββά ίηοΐίηαϋοηβοι ροϋυβ βΐ αϋβοΐυιη ίη γθπι 
&Ηςυ&αι ίηΓ6Γΐ. ν6ΐ β^Κβιη, δί ρποΓβιη ηοΐίοη^πι 
Ιιίο (υ6Γί (ΙεϋοϋίΙ, η60β856 θΓβΙ, α( ουαι ςβηίΐΐνο 
ο&βυ οοη3υη(^6Γ6ΐυΓ άποκλίνειν της συναφείας. Το 
πλην ηοη 8βιηρ6Γ &(1ν6Γ8&11ν&αι 8Θ(1 &αιρΙίΗϋν&[Ώ 
ςυοςαο ηοϋοηβαι 1ι&Κ)6ΐ, υ( ίά6ΐη 8ί1, ςυοά ίτηο 

Ό6Τ0. 

(72) Κύριλλος. Οαΐβοΐίδ^ί 8θί11θ6ί νι, § 12 δβςίΐ. 
ρ. 91, 6(1ιΐίοηί8 Οχοη. α 61. ΤΗοσι» ΜίΙΙβδ ουρβί», 
υϋϋη οοηιρβηΗίο Ιιαίιββ,ςυΦ (16 8ογΙ(ιί&ηο ΜιηοΙίδ 
ρΓ(βουΓ8θΓ6, 6ΐ ΜπΗβΙβ ίρδο, &1) ΑΓοΙιβίΗΟ βρίβοορο 
οοηίυΐαίο, ίο ΑοΙίδ ΑΓοΙιβΙβί, (16 ςηίΙ)υ8 ρβυΐο ροδΙ 
ίυβίαβ, Ιβ^ζυηΙυΓ. 

(73) Έπιφάνιος, Η8ΒΓ68. 66ί 

(74^ Έκκλησιαστικάς Ιστορίας. V. ο. ΕυδθΜϋδ, 
VII, 31, Εί$ίοτ. €€€ΐα, δοορβίβδ ΗΙ). ι, Ηί$ί, βοϋΐβ*. 
ο. 22 ; ΤΙιβοάοΡβΙυδ, Εχτβϋο. [αόηΐ. Π1).ι, ο. 26, οΐ ν, 
9^ &1ϋ. 

(75) Τίτος τε. Ηα]η8 Ιί1)Γί ςααΙοοΓ (Ιίπηίάί&ιη Γθγθ 
ραΓ(6Πΐ 6ι^β06 ρβΓίί886 νίδί δυοΐ, ί1& υΐ ΙβηΙυπι Ιί- 

£6Γ Ι θ1 ΙΙ,ΟυΠΙ ρ&Γΐθ θχί^υ& ΐ6Γΐίί δυρ6Γ688Ρ0ΓΘ(ΐ6- 

ΓβΐυΓ, 86ουη(Ιυοα οοάίοβηι δοίΐίοβΐ Ηοΐδίβηίαηυαι, 
οϋϋβΓ ίηδρβοΐυπο, βΐ, ρΓουΙ & 1ίΙ)Γ&πο (βχίοδ 86η68 
(υΓΐ)&1& θγηΙ, 60Π8ί(ΐ6Γ&(υπι. Νυηο υθγο Ιί^ιροδ 1γ68 
ρηοΓΟδ ίηΙε^ΓΟδ Ογ8Ρ06 βΐ 1•αΙίηβ βχ ίρδο ίΙΙο οο()ίθ6 
Ήοΐδίοηί&ηο, ίη 5ί1)ϋο11ιβοα ρυΒΗοα ΗαηαϋϋΓ^βηδί 
οΙ)νίο, β* & Ηβν. ^ο. Γπάοποο \νΐηοΐ£ΐ6Γθ, ^οη^α^- 33 ΟΟΝΤίΙΑ ΜΑΝΐαΗΛ:03 ΙΙΒΕΚ Ι. 34 πίων (76) 6 της βμούεως, δ'τε της πόλιως Λύκων*Αλέξ- Α. ςϋί ΟγΓΟροΙθΟΓ ΛΓοΙιίβρίβΟοραΙϋΐη ΙβαυίΙ.ΡΓβΙβΓ Ιΐ08 ανδρός (77) τους άρχιβρατιχους έγιςεχκιρισμένος 
νόμους. ΈπΙ δε τοις είρημένοις καιί 6 τούτων πάν- 
των χατά κράτος μάλιοττα θριαμβεύσας τε και δι- 
ελέγξας τήν προκειμένων άσέβειαν Ήρακλειαν^ς (78) 
ό Καλχηδόνος έπί<τκοπος, έν εΓκοσι βιβλ(οις τους 
χαττά της αποστασίας αγώνας καταβαλό μένος, καΐ 
πλείστοι έτεροι (79). Πλην και νυν, ό λόγος ουκ ααίΘΐη ίβ, ςυί άβ ϋ» οιηηίϋαβ ΓογΙϊΙθγ ΙπυιηρΙιανίΙ, 
6ΐ 1]&ηο, άθ ςυΑ α^ίΙυΓ, ίωρίβΙ&Ιβηα οοηΓαΙ&νΗ ; 
ΗβΓ&οΗ&ηυβ, ΟΙι&ΙοβίΙοαίθ βρίβοοραβ, ςυί νί^ίηΐί 
Ιίϋπβ οθΓΐ&ηαίηα οοοΙγκ βοπυιη αροδίαβίαιη ίαβίίΐαϋ. 
ΟκΐβΓυηα ηοη αΙ)8 τβ ηβςυβ ίηυΐίΐβ Γογθ άυχί, ουΓ- 
βίΐΏ 6( 8ΐΓίο(ίιη ςα&άΕΐη βοΓαιη ΓθοβηββΓβ, ςυββ Αά 
ηοΙίϋ&Γη ι]υ^υ8 Αΐ^υιηβηϋ 6χρ1θΓαΙί88ίιη&ιη ΓαοιοπΙ. άσύμφορον τοΰτο λογιζόμενος, κατ* επιδρομών τίνα των εις γνώτιν εχόντων το άπαραίτητον διελεύ- 
σεται. ΙΒ'. Σκυθιανός τις (80) τήν πατρίδα Αίγύτττιος, 
το δΐ έξ δίνθρώπων γένος Σαρακηνός τήν Άλεξ- 
αν8ρέων φκει, ούτε ΧριστιανοΤς συμφερόμενος, κα^ 
τ« Ιουδαίων ου προσιέμενος. Ούτος έκ των Άριστο- 
νελικών παρακουσμάτων εντριβής τήν γλώσσαν (81) γε- Χ[Ι. δογΙΙιΙ&ηυ8 ςαίίΐβοα, ρ&ΐΓία Μ^γρϋνίΒ, 
ββηβΓβ &υΐ6ΐη δ&Γαεβηιΐ8, Αΐβζαηάπ» 1ια5ϋ&1)&1, 
η6(ΐυβ εηαι €1]Γί8ΐίαηί8 νθΓβαηβ ηβςαβ ^ϋά8βο^υIη 
ϋοοίπη&ιη ΑΓηρΙβχαβ. Πιο βχ Απ5ΐοΐ6ΐίοί8 ΐΏβΙβ 
ίηΐθΐΐβοϋβ 1[1)Π8 Ιία^αββ (ϋΓβοββ) υ8υιη &886ου1ιΐ8, γονώς, τεσσάρας (82) συντάττει βίβλους ών τήν (83) Β ςοαΙαοΓ οοαιροβαίΐ 1ί6Γ08 ςαοΓϋΠΐ ηοαιη ςαίάβΐη 

ΥΑΚΙ^Ε ΙΕαΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. ο(ί8Βίιηο οοΐίβεα παβο,άββοηρίο 6ζ1ιίΙ)6ΐ)1ΐ9ν6ΐ ροΙίυ8 
^21^η 6ζΙιίΙ)υίΙ ϋ1.^&^. Β^ΐδοβ^. ίη ηονβ, ςυαπη ρΗπαΙ, 
Αηίίςη, Ο&ηΐ^ϋ ΙεαΙίοηηηι εάϋίοηβ, ουίυβ δροοίιηθα 
Ιυεΐ &υρβΓίοΓθ &ηηο βχροδίΐυιη,βΐ Τί(ί 6ΐδι•Γ&ρίοαί8 
οοηαιηεαίαΐίοηββ ίηΙβΓ ο^βΙογα βίβΐΐΐ. Ιββιιίπι ίη ρΓβ- 
ιηί$$& αηίιη&άνβΓβίοηβ υΙ)36Γν&νΐ(, οοάίοβηι Ηοΐ- 
δίβηϊαουπα ΗαιηΙ)υΓξ6η86Π) ρ388ίΓη 6δ8β (ΏυΙίΙυιη,βΙ, 
ίανβΓ50 ΟΓάίηβ, ΙαΓυαΙαππ, ςοριη Ι&ιπβπ (ΙυοΙυ (Ιβ^ί- 
ξα&Ιίοηΐ8 &Γ§;υιη6α1θΓαΐΏ α Τι(ο ίρβί ΐΓ8θΙ&(ίοηί 
ρΓ<ε£θί35£, ίΐα ηυηο ΓβδΙίΙυίΙ, αΐ 1ΐί)Γί ΐΓββ ίηΙββΓί 
&ρραΓ6αηΙ. ΟχίβΓϋΐη αυοΙοΓ ίρ80 αΓ^υιηοΐι1ΐ8 ρΐιίΐο- 
ΕορΗϊείβ ίΓβ4]υ6ηΐ6Γ, δοπρίυτα υογο άίνίηίοΓβ ταπο 
υΙίΙϋΓ. 

(76) Σαραπίων. ΙΙλ ηοπιβη 80ΓίΙ)ίΙϋΓ ίη Οοίδΐί- 

ηί&ηο βΐ ηο5ΐΓθθθάΙθθ,ςοο(1 αΐίί ρβτ δεναριοη είΓβ" 

ΓυοΙ ΓεοΙία8, ^I1^α8ηοIη^η^8 βΐ &1ϋ ϊηΙβΓ 5θπρΙθΓ68 

6Γ£εο8, ίη ρπιηίΒ 8ορ1]ί8(& αυί:]&ηίΐ βΐ οοιηίουρ, υΐ 

€»16Γ08 Ι&οθαπ), βχδΙ&ηΚ Ε^υ8 ΐΓ&οΙ&Ιυβ, Ογκοθ 

Αρυά ηο8 οαιη ΤίΙο ΒοδίΓβηβί 6Χ8ΐ&η8 ρΒ^ίηΙδ 24, 

ία-(οΙΙο οοηΙΙηβΙιΐΓ, βΐ ίη ΓβρβΙίΙ^ Ιεΰίίοηίΐτη Οηαί- 

&\&τιαΓ\ιτη β(1ϋίοηβ ]υχΙ& 1•&1ίη&πι νθΓ2»1οηθΓη Τυπ- 

τ\&η\ νχ9ΐ&1)ϋ. Ιο(βη(η ίη 8βουηά& βΐ ΙθΓΐί8 οοόίϋίβ 

ηοδίή ρ8^]09 τβΠΑ (ΐ68ί()6Γ&ηΙυΓ, $βη8υ[η Ιιίυίευιη 

τ^ίίάβοΐία. [/ουιη Ι&ηΙαπι Μαη6ΐί8 βΓΓΟΓβηι, ςαο 

ΰΟΓ^Ηί 61 ψπαίετχα χη$€ηιαΙ& νβηϋϋ&ηΐυτ, ορρυ^η&η- 
άϋΠϊ 8/1)1 8υιηρ8ίΙ δθΓίΐρίοη. υΐηυδςυβ, Τί(ί δοίΐΐεεί 
βί $βπιρίοηί8, εοηαπιεηΙ&Ιίοηβιη βΓβΡΟβ (ΙβδΟΓίρΙβπι 
])&5υί986 Β. δβϋ&δΐ. ΟοΙΙίΓ. δΙ&ΓοΙιίυπι, 01. ΜβγΙϊ- 
η 08 ΟΙβΙβπυϊι ίη ίυηβ5Γΐ 6^υ8 ΡΓο^Γ&ωιη&Ιβ 16- 

8ΐΑΐυΓ. 

(77) Αλέξανδρος. ϋϋθΓ β^ϋ8 προς τάς Μανιχαίου 
δόςας Α ΡΓ&ηο. 6οιηΙ)βΩ8!ο βάίΐυβ ββΐ Ιοιηο II Αηο- 
ίαηί ηοΌϊαίψηί, ΡΑη$. 1672 Γοΐ. Εχ βο, Ιυπι ίηβιΐϋο, 
Ιιιοοπι ςυβηαϋΑΐη&ΙΓβΓΐ Α1βιαηάβΓΜοΓυ8 ίη ΝοΙϊβ Αά 
ΝονίίΠί ΓίΒάιϋ^ ρ. 243. 

(78) Ήρακλειανός. I^Α^(1αι 1ΐ0]ΐΐ8 XX 1ίΙ)Γ08 ΡΙιο- 
Ιίυ8 ηθ8(6Γ ι η ΒιδΙίοίΗβτα εοΗίοβ 85. 

(79) Πλείστοι έτεροι. £θ8 εοηβαείΑ εΐ ί&ηαίΙί&Γΐ 
δίϋΐ ίη(]θ8ΐηΑ εΐ άοοΙπηΑ οοη§;688ίΙ ΟεΙεΙ). ϋοΐι. 
Α1ΐ3βΜυ8 ΡΗΐ)Γίοίιΐ8, ίη ΒίδΗοίΗ. Θηιο. 1ί(). ν, 
ρ. 289 ββίΐη. ΜίΓΘΓί8 ΓοΓίε, ΡεΙπ δίουΐί, ςυοιη ΡΗο- 
Ιίο ΙεηπροΓίιιη ΓΑΐίοηββ ίεπβ βςυΑίβηι Γ&οίυηΐ,πιεη• 
Ιίοηβιη Ιιίο ηοο ΓβοΙβαι 6886, 003118 Ιστορία περί τής 
χενης χαι ματαίας α^ρε'σβως των Μανιχαίων, των 
χα: Πχυλιχιανών λεγομένων οογα ΜαΙΙΙιβΒί ΚαοΙογι, 
ρΓοάπΙ Ιη^οΐ8ΐΑ<1ϋ, 1604, ίη•4. ΟυπιςυθοοπηρΑΓΑΐίο 
80Γίρΐί υΐηα!>ςυ6, α ΡΙιοϋο βΐ δίοηΐο ρΓοΓβοΙί, &(1 
οευΐυιη 08(6ηάΑ!, ΑΐΙεΓυιη Αΐΐεηυβ ορεπΑ υδΟΓη 6886, 
ηοη <1υ1>ίΐ6πι, νβΐ Ιιίηο ΑΓΓίΓΐηΑΓε, δίουΙυτη ροβΐ 
ΡΙιοΙίυαι απα ΠΙ^αγια οοηδίκηΑΑββ, ςυί Αΐίοςαίη ί11ίϋ8 
ευαι οβΙβΓίβ ιηεηΐίοηειη ΓΑ6ΐαΓα8 Γυί886 ?ΐ()6ΐυΓ. 

(80) Σκυθιανός τις. Ηββο Ρ1ΐ0ΐίϋ8 ΙΐΑϋδίΙ εχ ΟγήΙϋ 
Οαί^άΰίίΊΐ^ % 13 ; ςα« «ΙιΆιιι ίη 80α ΓβΙυΙίΙ ΡβΙτυβ 5ΙουΙυ8 ίη Ηίδίοήα ΜαηίοΗχονητη^ ρ. 20 δεςΐ}. 
υΐεπςαε α Ο^ηΐΐί ν6Γΐ)ί8 ρΑδδίιη ΑϋίΙ, ςαίϋυΑ ΐΑΐηθα 
ρΓ8β ΡΗοϋο ίη8ί8ΐίΐΡ6ΐΓυ8δί€υΙυ5.6οηιρΔΓΑνίϋηΐ6Γ 
86 υίΓυιηςυε Ηεν. ΤΙιοιηαΑ Μί11ε8 ίη θοα Ογηΐΐί 
βάΐΐίοηε ρ. 92 86ς.Νο8ΐΓί ίΐΔςυ6]υ(1ίοίο δογΙΙιίΑηαΑ 
Ιιίο ρΓΐηιυβ ίηΐβπ όΐΐΓίδϋΑηοΑ βΐυΐΐΰ άβ άυοϋυδ ρπη- 
οίρίΐ9 ορίηίοαίβ αοοΙογ εχβΐίΐίΐ,ςυοά ίρδυηα ΐΓΑάυηΙ 
ΑΓθΙΐ6ΐ&υ3 ίη ΑΰΙή ΟίχρυΙαί, αιτη ΜαηβΙβ, ρ. 95, 
εΐ ΕρίρΙίΑηίυβ, Ηΰρεβί 66, Αΐϋςυβ. Αΐ) Ιιίδ άίβοεάβΓθ 
νΙάθΐιΙϋΓ ΤΙΐ60(ί6Γ6ΐϋ8, ΗχΓ^ίίΰ, ΡαδϋΙ. 1ί6. ι, ο. 35; 
06(ίΓ6υυδ ρ. 259 ; εΐ Ιιίηο ΓοΓίε, ςυίΑϋ8άβπα νβΓίιίβ 
υΙίΐυΓ, δυίά&δ, (οπι. Π, ρ. 491. Ιϋί εηίαι οπιηββ 
Μ&ηεΙεπι εΐίΑπι Σκυθιανον βρρεΙίΑίαπι Αοπϋαηΐ, 
(]υθ(1 60 86η8υ πιυΐΐί ΑΟοερβΓυηΙ, αΐ ΜΑηεδ 6ΐ δογ- 
ϋιίΑπυβ 6υα)(ΐ6Γη6θ83υ(1ίθΑ886 οεηδεΓεηΙ.Μεο 3υ(1ί- 
οίο ίΐϋ ΙΐΑΟ δογΙΙιίΑηί ΑρρεΙίΑΐίοηε 6ΓΓ0Γί8 ρΗιηΑΠί 
οηςίηεπ] ίπάΙοΑΓε νοΙυεΓυηΐ, ίη ρηπιίβ ίόεο, ςυοά 
ν6Γ8υ(υσι ΜΑη6ΐί8 ίη§;6ηίυπΐ6ΐ Γβΐίχίη η6ξο1ίθ8υο- 
088808 εΐ δο^ΙΙιίΑηί εΐ ΤεΓ6ΐ}ίη11)ί, άεθ688θΓηιη 
63υ8, αιεαιοπΑΐΏ «ΙϊοΙεΓε νίάεΓεΙυΓ. Ιά 06γ(6 8υ&ρ1- 
ΟΑΠ αίΑΐίη), ςυΑίτι ουαι ΑΓηάίΙίδδίιηο ΡεΑΓδΟπίο ίη 
Λάνβηαηίε ΜΪ5€βΙίαη€ί$, ο, 35, ρ. 355, νεΙ αποΙοπα 
σ:ράλμα μνημονικδν, ▼«! )ίΙ»ΓΑΓίί γραφικον άμάρ* 
τήμα ΙιΙο οοξίΐΑΓε. δογίΗΪΑπυηη Ιιυηο Αά Αρο&ΙοΙο- 
Γυαι ΐειηροΓΑ αΙ^ Αροϋεΐαο 1. ο. τεΓεΓΓί αιβρϋο αιί• 
Γεπδ,οϋίπ ίρδίϋ3 πΑΓΓΑΐίο ίοΤοΓΑΐ, ίηΐ6Ρ δογΙΙιίΑηϋΐη 
6ΐ ΜΑπεΙβπ], υηυπι ΐΑπΙηπι ΤεΓοΙ^ίηΙΙιυαι, ρπιηΐ 
ΙΙΙίυβ όίδοίρϋΐηπι, ίηΙεΓοεβδίδδβ, υ( ρροίπάε Μαπ^β 
δο^ΙΙιίΑηυη), δί ΓοπΙε ΦΐΑΐβ ρΐΌνεοΙίοΓ ΓυεΓϋ, νίάεΓβ 
ροιυθΓίΙ, ίιΐ ςυοά ρεΓδυΑαεΓβ ηοΙ)ί8 ροΙβΓΑΐ Γγα* 
^παβηίααι ερίβίοΐ» Αά δογΙΙιίΑηυιιι, πιοάο ίάεηι 15 
ουπι ηοδίΓΟ 8ί(, α ΜΑηεΙε δοπρίφ,ςυοά ΙιΑΒεδ Αρυά 
ΟΙ. ΡΗΐ)ποΙϋπι ίη Βί6/ίοίΛ. Ογχο. \\\), ν, ρ. 285. 

(81) Εντριβής τήν γλώσσαν. ΚεΓεπΙ Ιΐ3Ρ0 Αά ρεπΙ- 
ϋΑπι Ιίηβυ® βΓδβοΦ ρΓβΒδίΑηϋδβιιηυδ ίηΐ6ΓρΓ68. Α( 
νίιΙβΙυΓ ΡΙιοΙίυδ άε (ΙοοΙπηίδ ροΐίυβ ΑΓίδΙοιεΙίοΙβ 
ρΓοηιρ(Α(]ϋ6 6Αί; Αΐϋδ ρΓορίηΑπάί ΓαουΙ(Αΐ6 Ηίοοο^Ι* 
ΐΑδδε.Ιά ^υηάβΐ ΟγηΙΙίίρβίυδ ρι1Γ&^;^3,^υ^ρΓοϋί8,ηυ82 
ΡΙιοΙίυδ ΗαΙ)61, 80ΓΪΐ)ίΙ Άριστοτελικόν μιμησά^ενος 
βίον, ί(1 681, υΐ ίηΙβΓρΓβΙοΓ, ΑΓύΙοί€ΐχ€ατη ρΗιΙοίο- 
ρΗαηάί ταίίοηαη $β€ίαΐία. Βίοη εηίιη εΙίΑοα άβ τέχν^ι 
βευ ΑΓΐ6 6ΐ (ϋδοίρϋπΑ, υδυρρΑή ρΓΐάεπι πιοηο» 
Τζοίζθδ Αά Ηβ£ίοάυΓΏ, βΐ ΜβπΑ^ίυΑ Αά ΟΙο^αεαι 
Ι.Α6Γΐίϋΐη, ρ. 439 Ι). 

(82) Τεσσάρας. ΟοηΓοΓ ΑΓοΙιβίΑί Οί$ρΐΛΐαΙ, οηηι 
}ίαηβΙβ, ρ. 96. 

(83) 'ϋν τήν μεν. δί Ιιίο ΡΗοΙίί Ιοοπ8 οααι ΡθΙγϊ 
δΐουΐι νβΓΐ)ί8 οοπΓβΓΑΐυΓ, ρΑΐ6ΐ)ϋ ΑΐΙβΓυω Αϋεηυβ 
νβδίί^ϋδ ίηδίίΐίβδε. Ουιη βηίιη ΟγΓίΙΙυδ 1. ο. ςυβηι 
υίερςαο Ιε^ϋ, ςυΑίυοΓ ίΐΐοβ Ιίόροδ ΒπθνίΙθΓ εΐ ηαάβ 
ΐΑπΙοαι ςυοΑά ϋΐυΐοδ ΓβοεηββΑί, υίβΓί^ϋθ Ιιο»•"*» 
ςυβάΑηι ΑάάίΙ 8ίΙ)ί ίηνίοειη δίαιίΐία. Εη 1ΐ1)ί ΟΑ 
ρΐίοηβιη ΡβΙηδίονιΙί; Τί<ϊ<ϊα^»ς ^\&\ν4ςτϊ* 35 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΒΙΑίΐαΗ^Ε ΟΡ. 36 χαι αποτρόπαιοι 
τ^ οευτέρ^ ολ ΕνΑΟβθΗϋΐη αρρθΙίΛνίΙ, ϋΙ)ί βοΐα ςυβάαιη ΟΙΐΓΐβΙί, Α. Κ*^^ Εύβγγέλιον Ιπων<5μβσδν, έν ιβ πράξιι; Χρίστου 

Οθί ηοβίη, ρβΓηίοίοβα βΐ βϋοιηίη&ηάβ, ίιηρίΛ βιο 

Όβο ρβΓΟβα ηαβηΐβ οοηΠβαηΙιΐΓ ; ββουηίίυπι, Κεφά- 

λαιον,ββϋ ϋαρϋνίητη ίηβοριρδίΙ,ΙβΓίίϋΐη Μ\{$ΐ€ήοηιηι 

ηοιηίηθ ίηβίςηΐνϋ, υ1)ί βεοαηάυπι ιηβηίοοα βα&ιη 

Ιβ^ίβ 6ΐ ρΓορΙιεΙ&ηίΓη ΓβΓυΙαϋοηββ βΐ οαΙυιηηίΒΒ 

οοηίΓΑ 608 ίηβϋΐααηΙυΓ; ςυ&Γΐυβ,ςαί ιηοΓίβιη &ηί- 

ιη« ραπί, ΎΗ€$αηΓη$ υύΛ ίοΒοηϋΐΙιΐΓ. Ηυίο ιιυΐθΐη 

8εγΙΙιί&ηο (ϋβείρυΐυβ Γαίΐ ηοοιίιιο ΤβΓθΜοΙΙιυθ. Αο 

βαιη αο6Γ5& ιηοΓίβ πι&^ίβΙβΓ ίη ΙαάΜΐ, ςυο οοιη- 

ιηί^Γ&νβΓ&Ι, ρβΓϋδβθΙ, ηβςαίΐί» άίβοΐραΐοβ,βίρβοα- 

ηΐΑΓΰΐη 6( ΗΙ>Γ0Γυιη Ι^βΓβάίΐ&Ιβιη &άπΙ. Ιη Ρβίοβϋη» 

νθΓΟ βΐ ίη ^υ(1«α (Ιβςβηβ &ο ρίοΓυπι οιηηίαιη ^η(^^ο^ο 

άβιηη&Ιιιβ, ορρΓθΙ)πυιη ηοη ίθΓβηβ, ία ΡβΓβίάβαι 

ρΓοΟοίβοϋυΓ, αδβααιρίο Βϋάφ ηοοαίηβ. ^&η1 βαίιη του θ(θΰ ημών φθοροποιοί τίνες 
θέομάχφ γνώμτ^ διβπλάττονται 
Κεφάλαιον τήν κλήσιν επίθετο, και τήν τρίττ,ν 
τφ των Μυστηρίων έσέμνυνεν 6ν($ματι, έν ί^• ^^ 
εδοξεν αύτψ, του ν<$μου και των προφητών διασκευαί 
τίνες και διαβολαι πραγματεύονται. Ή δέ τετάρτη 
ψυχικού θανάτου πρ<5ξενος ούσα %τ^9αΜ^}ίς ζωής 
έπιγέγραπται. Τούτψ δή τψ Σκυθιανψ μαθητεύει 
Τερέοινθος (84) δνομα, καΐ πικρφ θανάτψ του διδα- 
σκάλου κατά τήν Ίουδαίαν (έχιΐσε γαρ παρεγεγί- 
νει) των ανθρώπων άποφθαρέντος, ό της κακίας 
μβθητής, των τε χρημάτων αυτού και τών βιβλίων 
τόν χληρον ύπέρχεται. *£ν Παλαιστίνη δΐ και Ίου• 
δαί^Ε διατρίβ«ιν κα2 παρά τών εύσεβούντων απάντων ί&ιηβ 6^υ8 ροΓΥΑ^αΐΑ οόίυιη ίιηρίο υΙγο οοηοΐΐί&νβ- Β καταγινωσκόμ«νος, χαΐ μή φέρων τον ^νειδον, άπαί- Γ&Ι, &ηΐ6ςη&ιη Ιη ^υ^υ<3ρ^&^η οοηβορίίυοι νβηΪΓβΙ 
ΥοΓαπ) ηοη οβρϋ ΓΓυοΙοοα ρβΓπιυΙαΙί ηοωίαίβ.Ουηι 
βηΙΐΏ θχ ορβΓίϋϋβ 61 6Χ (ΙοοΙπηα ϋβ, ςαί ίρβυηι 
ρηαβ ί^αοΓαΙ>&η1, ηοΐαβ βν&βίββθΐ,&νίηββραίΐ Ρθγ- 
8αβ βΓαάΐΙίβ, ςυ( ηοη ρίθ ςυίϋβιη ββηΐίβϋ&ηΐ, 86(1 
ιηβΙίοΓθηι Ιαιηβη 6ο οΙγοα οαιηί& 86ηΐ6η(ίαπι Ιαβ- 
1)8ΐη1αΓ, οοηΓαΙαίυβ βΐ 6χρυ1$α8 68ΐ. Ηίηο ρΓοΓυ^υβ, 
λρυά νίάυ&ιη ςυ&ιη(1&π],1]08ρίΙίυιη ςαβθΓοηδ, (1ο1θ86 
86 ίηβίηαανίΐ. Ρο8ΐ6α» οοη866η8θ ςυοά&πι ΐ6θΙο, 
(1φΐηοη&8 ρΓΟ ιώογ6 βυο οααι ο1αα)θΓ6 ίηνοο&Ι, ςαο8 
1ιοάί6ςυ6 ΜαοίοΙι&ίοβ ά6Γ6θΙιοηί8 βΐΏ&ΙθΓ68,ςα&η(1ο 
(Ι6ΐ65(&η(1αα) βυ&ιη ΐ8ο1]8ά& 66ΐ65ΓααΙ, !η?οοαΓ6 
8θΐ8ηΙ. Ρο8ΐςυαιη Ιιίε ά6ΐ6Βΐαη(1&πι ίηίΐί&ϋοηβιη 
ρ6Γ8θ1νί886ΐ, (Ιίνίη» 80 ΥϋΓβ ^υ£ι» οοιηιηίη8ϋοηί8 ρει προς τήν Περσίδα, Βούδην (85) ^αυτ^ν μέτοχο• 
μάσας. "ϋδη γάρ καΐ ή κλήσις αυτού θρυλλουμένη 
μισητδν έποίει τον άσεβη κα^ «ρο της έντεύξεως. 
Πλην ούδΐν της μετωνυμίας άπώνατο. Έκ γάρ τών 
έργων και τών δογμάτων κατάφωρος τοΙς πριν 
άγνοούσι γινόμενος, 6πό τών παρά Πέρσαις λογίων 
ούδ* αυτών μεν εύσεβούντων, άμεινον δ* εκείνου 
περί πάντα διακειμένων, ήλέγχετό τε και άπηλαύ- 
νετο. Έξ οδ φυγάς γεγονώς, γυναικί τινι άνδρος 
κεχηρωμέν^), ξενίας λ6γψ παρεισφθείρεται (^^). 
Είτα έπί τίνος δώματος άνελθών, καΐ τους έζ ^θους 
αύτφ καλουμένους δαίμονας έπιβοώμενος, ους καΐ 
μέχρι νύν οΐ της Μανιχαΐκής αποστασίας έρασται, 
έπιιδάν αυτών τήν μυσαράν Ισχάδα (87) τελοΰσιν, ορΐΐ8 βίβοΙίυΓ. ΡΓθ]6θΙϋβ ηΕΠΐςα6 <16 ΙβοΙΟ, ίη Ιρβα ^ επικαλούνται. Ταύτην δή ούτος (88) τήν έξάγιστον 
ίηαρίθΙ&Ιβ 6ί 6Ζ860Γαη(1ί8 χη^δΙβΓϋδ (οΙΟ ΟΟΡρΟΓΟ διαπραττι^μενος τελετήν, θείας και δικαίας, ώς 
οοηΐπίαβ 68ΐ, 6ΐ νίΐβιη ουιη π)ογ16 βοχηηαυίβνίΐ : αληθώς, απειλής Εργον γίνεται. Έκδισκευθεις (89) 
βίοςηο &1(6Γ& ίιηρίβίαϋδ Γ6Γα οοηοίβλ 68(. Νοη 1>ο- γάρ τού δώματος αύττ) δυσσεβείφ και βδελυραΐς τε- 
ηιιαι &υΐ6ΐη τΐάολ ίηαρϋ Ιιο^ρίΙϋ ΓΓαοΙυπι ρβΓΟβρΚ. λεταΐς δλος (90) τε το σώμα διεθρύβη (91), και τον 

ΥΑΚΙ^Ε Ι-ΕΟΤΙΟιΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛΙ. 
μίαν καλόυμένην, το άγιον Εύαγνελιον, ού Χριστού ηίΐ ^%τ^^\^ ΐ8ΠΐΙ)6Γ(υ8 Βθ8, νίρ Έλληνικώτατος, ίη 
πράξεις περιέχουσαν, άλλ' ώς μονινν τήν προσηγο- Αριηιαάν€ηίοηίΰη$ αά $οηρ(θΓ€$ Οταοοί^ ρ. 96. €γ- 
ρ(αν. Και &λλην καλόυμένην Κεφάλαιον. Κΐι τήν τίΠηβ βίΡβίΓΟδ δίουΐοδ Ιΐίο δΙπαρΙίοίΙβΓ 1ΐΑΐ:)6ηΙ,προσ- τρ'την τών Μυστηρίων, ήτις έστι προς τήν έπιτη 
δευθεΐσαν αύτοις άνατροπήν τού νόμου καΐ τών προ- 
οητών τετά|&την, ήν περιφέρουσι θτ,σαυρον ζωής 
καλούντες, ηπερ έστι θησαυρός θανάτου. ΥΐάβΙαρ 
ίΑΦβη, ηβ (\χϊ\ύ (1ί88ίιηα1θΐη, δίουΐυδ ΡΙιοϋο 6Ζ 
ρ8Γΐ6 &<Ι?6ΓβαΓί, ουπι 18 ςυίι]6ΐη ηρβ6ΐ ά6 01)η8ΐ1 
Γ6^υ8 6ΐ 80(18 Ιιίο ςϋίίΐηα&πι Ιβς;), Ιιίο νβΓΟ Γ68 

ΟΙΐΓίβΙί |Τ68ΐ88 ίη(6Γρθΐ2ΐ1&8 Γ606η8βΠ &ίθΓαα6(. 

(84) Τερέβινθος. 1(8 61 ΡβίΓϋδ δίευΐυδ ηοηαίη&Ι, 
ςυί ΟγΓίΙΙο 8α(1ί( Τέρβινθος ίη νυ)ς&(ΐ8 6(]ί(ίοηίΙ>α8, 
α ςυί6θ8 (απιβη 1)οηΐΒ ηο(» οοάίοθδ ιη&ηα 6χ&Γ&(ί 
άί806άυη(. ηοθΐΗ 8€πρ1ίοη6ΐΏ 8ρρΓθΙ)αηΐ68, 66α 
(68(8(υΓ ΤΙι. 1ιϋ1ΐ68. Α8(ίρυ1α(υΓ Ιη Αο(ΐ8 ΑγοΙι6• 

1808. 

85) Βούδην. Βουδφ^ &ριιά ΟγπίΙυΐΏ ίη να1β;&(ί8, 
8 00(1(1. ΐηδ8. 1ι&1)6η( Βουδιδαν. Βουδδάν Ιβ^ϋ 
ϊίΐβ δίοηΐυβ. 
(86) Παρεισφθείρεται. 1(8 1ιιιία8 ν6Γΐ>ί τΐιη θχρή- 
ιη6ηα&πι ίη ▼6Γ8ίοη6 ρυ(8νΙ, ρΓΟ 60 ςυοά 8η(68 
ΐ6β6ΐ>8ΐυΓ : Α υίάηα ςιιαάατη Ηοϊραα €αη$α 6Χΰ6ρΐη$ 
πιαρί* τηαρί$ςη6 εοττηηιρίίΗν. Ρ6]ογ, !η ρηιηίδ 8ρα(1 
νΐάυ&ηι ίΓαυάυιη 6]α8 ί^η&Γ&αα, νίχ βοη ρο(6Γλ( 
Τ6Γ6ΐ)ίη(1^υ8. ΙΛ ίΐ&ςα6 νίάβίαρ νο1υί986 Ροο(ίυ8, 
Ιιοιηίηεαι ρ6Γάίιί&8ίιηϋΐη 1)οη8ΐη ίβπιίη8Γη όοΐίδ 6( 
1>ΐ8ηάίΐϋ8 8υί8 ί(8 Γθί6ΐ1ί856, υ( βυπι 1ί1)6η(6Γ ίη 8ΐΐ8 
Γ6θίρ6Γ6(. Ιά τοΚ ν6Γΐ)ί ΟτΛΟί οοϋο, άο ςυ& 6χρο- ι&υι 

οιωι 
ΡοΙι φεύγει τινί χήρς^ 

(87) Μυσαράν ισχάδα. Ουί(1 8ί1)ί Ιιβο ν6ΐίη(, 
ηοη 88(18 οβρίο. Ε&ϋβπ) ρ1)ΐ*85ΐ ιι(ϋυΓ βγπΙΙϋθ (αΙ)1 
ίη(6ΓρΓ6(θ8 ΰαηοαηι &ίΓ6Γυη() ; 6( Ρ6(Γυ8 δΐουΐυβ, 
Ισχάδα ΓΓυοΙϋΠΐ Ωουδ 6886 οοη8ΐ&(, υ( &1ίθ8 (80880), 
6Χ ΡοΙΙυοο, (οιη. 1, ρ. 142. νί(ΐ6ΐαΓ Ιιίο ίηηυί οοη- 
ν6π(υ8 ςαίάβΐΏ, 1ΐ8Β6η α ΜιιηίοΙΐ6βί8 8θΙΐ(υ8, 8ίνβ 

[) 8ά 8&0Γ8 808 οχθΓΟθηάα, 8ίνβ 8(1 οοηΓ6Γβη(1α8 8βη• 
(£η(ί&8. 81 ρο8(6Γίυ8, ΓθΓΐ858θ π)08 νεΙΟΓΟίΏ ρΐιίΐο- 
βορΙιοΓυαι ηυοι1ί(|υί(1 1υοί8 &((υΐ6Γί(, (|υί, ρΓορο5Ϊ1& 
ςαβ8(ίοηθ Ισχάδα διδόναι 1(1 68( οατίϋαηι €χΗχΙ>€τε 

8ΐ(6Γί 0υίςυ8[η ίη8ΐ8Γ 8ΓΓΐ]β 6Χ8ρ60(8(φ Γ68ρ008ίθ• 
ηί8 8θ1β1)8η(, 0081X1 (|θί 8006ρ6Γ8(, Γ68ρθη5ίθηί 86 

οΙ)8(ηη^6ΐ>&(. Υί(ΐ6 ^ο&^1]. Κυηηΐί ηο(&8 &ά ϋίο^ο- 
ηεπι ΙαοΠίυπι, ρ. 524. 

(88) Ούτος. ]1& βχ ηοβίΓΟ 16^0 ρΓΟ οϋτως. 

(89) '£κδισκευθ&ίς. Νονλ νοχ, ρΐΌ ^08 Ο^πΐΐαβ 
6( δί6α1θ8 1ΐ8ΐ)6η( καταβληθείς. Νθ8(π 111& 6ΓβθΑ- 
οΙοΓ 68( : ΙηΓβΗ 6ηίαι Ιιοιηΐηβιη ηοΐι 6Χ8ρ60(8η(6ηι 

1η8(&Γ (Ιίβοί Οαΐη 1ΐΏρ6(υ ρΓθ]60(θΙΏ ίη &υΓ88 6886. 

(90)'Όλος. 1(8 61 ηο&ίΓΟ δ'λως. 

(91) Διεθρύβη. 1(8 61 ηο8(Γθ ρρο διετρίβη. ΙΠαιη 
θηιιη 6χ Τ6γΚ>ο διαθρύπτω 8(1 Γ6ΐχι, ά6 ςαα Ιιίο 8^1- 
(ΟΓ, 8οοοπιιηοά8(1α8 οπιηΐηο νίάοΙΟΓ, ς 0801 8ΐΐ6Γθπι 
111υ(1 6Χ διατρίβω ρ6(1(οαι, ςαοάίη Ιιοο 86080 8(11ι1- 
Ιμπ, 8ί ςοί(1 νί(ΐ60| ηοη οοη8α6νί(• 37 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΟΗΙΝΛΟδ Ι.ΙΒΕΚ Ι. 38 βίον κατεστρέψατο. Άλλ' οίΐτω μεν κβΐ τ6 δίύτερον 
της δυσσεβεία^ έξεχόπη θηρίον. Ούχ εις χαλον δε 
αρχ ή χ^ήρα της δυσσεβους ξεν(ας άπώνχτο. 'Ορώσα 
γαρ Ιαυτήν ανδρός τε καΐ παίδων χαι του λοιπού 
γένους ερημον, χρημάτων τε χληρον αύτ^ περιγε- 
νόμ&νον, χαΐ των μυσαρών έχείνων παραμυθίαν 
της έρημίας παΐδαι.Κούβριχον (92-93) όνομα αργυρίου 
τιμής ώνεΐται, δν υΐδν θεμένη τοις Περσών μίν 
τέως μαθι{μασιν έττοιχείου, πιχρδν δέ αρα βέλος 
χατά της ανθρωπινής παρώξυνε φύσεως. Άποφθα- 
ρείσης γαρ της χ>ίρ«;, κληρονόμος μΙν και τών χρη- 
μάτων γίνεται, και τών δυασεβών βιβλίων. Το ο^ της 
οίκετικής όνομα τύχης, 'ίνα μη αύτψ μώμον ή δου- 
λεία (94) προστρίβοιτο, εις Μάνην μεταβάλλει. 
Δήλοι δέ τοΰτο Περσίδι γλώσστΊ τον οΓον όμιλητι- 
κδν (95) καΐ προς διάλεξιν (96) δραστήριον. Και 
τοιούτος γαρ τοις πολλοίς εδόκει, ό μάλλον Έλληνι 
γλώσσ^ ή τ^ ΙΙερσίδι Μάνης επάξιος δνομάζεσθαι. 
Έργψ γαρ ως αληθώς της μανίας (97) δοχεΐον, 
εΓπερ τις άλλος, έχρημάτισεν, δ'λον το της πλάνης 
πνεύμα εν έαυτφ χωρήσας, και υπ' αύτοΰ ενεργού- 
μενος (98), δς και ϋαράκλητον (99) έαυτδν και Πνεύμα 
αγ'.ον έξεμάνη δνομάσαι • τον τοιούτον τρόπον της 
μιμήσεως έκ τών καθηγησαμένων αύτου διαδεζα- 
μενος. Και γαρ δή τούτων ό μεν Σκυθιανός Πατέρα 
Ιαυτον, 6 δΐ Τερέβινθος Γίδν του θεού έκ Παρθένου 
τε γεννηθήναι (ω της υπερβολήν ουκ έχούσης άθεό- Α Οϋΐη βηίαι νίάβΓΟί ββ βΐ νίΓΟ, 6ΐ Η1>βπ8, βΐ Ιοίο 
(ΙβαβΓβ 0Γ5&1&α), ρβοϋηί&Γυιη &ο άβΙοβίΑΐ^Πίοιη 1&- 
1>Γ0ΓυΓη ΙΐΦΓ6άίΙ&ΐ6 ααοίαιη β$8Θ, ία δοΐίΐυάίοίβ βυβ 
οοηβοΐαΐίοηβιη, ρυθΓυοα 8ίΙ)ί, 6υΙ)πουαι ηοοαΐοβ, 
αΓ£;6αΙί ρΓβΙίο οπαίΐ (1) ΒάορΙαΙυΐΏςαβ ΡβΓβ&Γυιη 
(Ιίδοίρΐίαίβ θΓυάίνίΙ, βίςυβ ΑΟβΓ^υιη εοηΙπΑ Ιιυαι&- 
ηϋΐη ^θουβ Ιβΐυίο βχαοαϊΐ. ΟοΓυηοΐΑ ηαπαςαβ νΜυα,οΙ 
ρβοϋηίΑΓυπι βΐ ίπιριοΓαιη 1ί1)Γ0Γυαι ΙΐΦΓββ θΓΟοϋυΓ. 
Οοαηββϋοβ ροΓΓο ΓοΓΐαΒ89 ηοΐΏβη ηβ 5ί5ί νϋυρθπΐ 
ηοίαιη βΟΓνίΙαβ ϊηυΓβΓβΙ, ίη Μαηβιη ιηυΐ&νϋ : Ιιοβ 
▼6Γ0 ηοΓΏΘο Ηοςυα Ρ6Γ8ίο& &ί£;ηίβε&1 (ϋββΓίαιη, βΐ 
ία (ϋ8ραΙ&η(1ο $(Γ6ηυϋΐη. ΕΙ ΙαΗ8 ιηυ11ί8 β38θ νίάθ- 
1)&ΙϋΓ, ςυί ί&οιβη ιη&^Ίδ 6γ»ο& 1ία^α& Μαοββ (Γα- 
ηο8υ8) ςϋ&ιη ΡβΓβίοα (Μαοββ βίνβ άίββΓίυβ) νοοαή 
ιηοΓβΙ^αΙυΓ : η&ιη ΐρβο ορβΓβ νβΓβ ίη8αηίο ΓβεβρίΑ^ 

Β βυΐυαι, 81 ςυίβςυ&πι &1ίυ8, βπαΐ, Ιοίυηι ςαίρρβ 6γγο- 
Π8 βρίΓίΙαιη ίη 86 οοοϋηβαβ, &1) ίρ80 &§;ίΐαΙ)αΙαΓ, 
ςυί 56 ΡβΓαοΙθΙυηι ββ δρίηΐυηι δαηοΐιιαι Γυήοβί ίη- 
ΒίΑΓ ηοιηίη&νί(,ιηοΓ68 ίαιί1&1υ8 εοΓυιη,ςαί 1ιυ3α8 ίη- 
8ΐίΐϋ11 &υ6ΐθΓ68 δίΙ)ί ΓυοΓϋπΙ, ςυοΓϋΠίςαβ Βϋε6β880Γ 
6Γ&1. Εχ ϋ8 ηαΐΏςυθ δο^ΙΙιίαηυβ 86 Ρ&1γ6ιώ, ΤβΓβ- 
1)ίηΙΙια8ν6Γ08θ Ρΐΐίυοαϋθί βχΥίΓ^Ίοβη&Ιυαι,οιπαρίβ- 
Ιαΐ6ηα ηυΙΙυΐΏ ιηο£ΐυιη Ιΐ8ΐ>βοΐ6ΐη Ι ααη6υρ&Γ6 αα8α8 
68ΐ. Βχίαϋθ νθΓΟ (ϋ8θίριιΙθ8 6θοςΓ6β&νίΐ άαοάβοίιη, 
ςυο8 βΐί&ιη 6ΓΓ0Γί8 ρΓ8ίοοηθ8 6011811. 8β(1 Γυηο8α8 
ίΠβ Μ&α68 ουιη 866ΐ6Γβ 66ΐ6ΐ)η8 6ν&8ί886ΐ, ουηΙί« 
ίΑΐΏα &ά &αΓ68 υβςυβ Ρ6Γ5&Γυιη Γ6^ί8 ρβΓνεηϋ. Πΐβ ΥΑΚΙ/Ε ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ:. (92-93) Κούβρικον. ΙΙα οοη8ΐ&ηΐ6Γ 6>π1Η οοίΐίεεβ: 
Λί ΡείΓΟΒ δίειι1υ8, ρ. 22, βθπιοΙ ΙιιώβΙ Βούβρικον, 
ΙίΙ^ΓβΓϋ νβΐ 1]τρο§Γ&ρύί νϋίο, ευιη ίη βαάβίη ρβςίηα 
«Ιίςυοίίεβ Κούβρικος ΓβεΙβ 1θ§:8(υΓ. 0θΓΐ)ί6ίαΕη ίη 
Αοΐίβ Ατε1ΐ6\&ί,' ρ. 97 νοεβίαοι ίηνβηίθθ, ςυεπη 
υΓΐ>\ουιη ά\θ(:1 λΌβυ8ΐίηυ9, ςυ& άβ Γ6 νίάε, ςα» 
8θπρ8\ ο\\αι ίη Μ&ηίεΙ)£ί8ΐηο αηΐβ ΜβηίεΙιαΒΟβ, 

ρ. 215. 1)6 Ϊρ8ίυ8 ηοιη!ηί8 ΓΑίιοηβ 16§;6 ΤΙιπΓηΕπα 

6&ι&1>6Γϋ03 10 Αάνίπαήύ ΜίίΰβΙΙαη, ε. 35; εΐ 

ΚυΙΙβΓοαι. η, 18, Μί$€€ίίαη€οηιηι. 
(97) Μώμον ή δουλεία. Κα 6Χ η08ΐΓ0 Γ68ΐί1υί, 

ρΓο 60 ςϋθ€ΐ 6χ 0οΐ8ΐίηί&οο Ιε^βϋ&ΙυΓ : μώμον ί) 
οΰυλείαν. Ν&οα ουπα ηο8ΐΐΌ Γ&είΙ εοάβχ 0ο11)6Γΐίηυ8, 
βΐ ΡβΐΓα8 8ίεπ1α8, ρ. 22, Υ6Γΐ)ί8 πιβ^ίϋ ρ6Γ8ρίευί8 
ίη β&ιη<]βιη Γβιη υ8ΐ]8 ΡΙιοϋυπι ίηΙβρρΓεΙαΙυΓ. ΑίΙ 
βηίοη : Είτα ^να μή το της δουλείας του Κουβρίκου 
όνομα έπονείδιστον ζ (ιΙα 16^6 ρΓΟ ή ςυοά εχβίαΐ 
ϊη «(ΙίΙίβ) άντι Κουβρίκου Μάνην εαυτόν ών6- 
μασεν. \ά 68(, θ€\ηά€ ηβ ίίδι ίίΓυίΙβ ηοηΐϋη ΟηΜεΐ 
(νίάββ, ςαοιηοάο ΐρβαπι ΟνδηΗ ηοχηβη ίηΙβΓ 86Γ- 
νϋυΐίβ, 6Ζ ςυβ, Γ6(ΐ6ΐηρ1υ8 8είΗε6ΐ, 6α)6Γ86ΓϋΙ, ηο• 
οοίπα ηαιη6Γ6ΐ?) ίςηοτηίηίοΜνιη €$ΐ€1^ ρτο ΟηΜΓΟίβ 
Μαηεηί άίχίί, Όϊή ρΐβοθΐ ββίαίιβπ ίη Α()ν6Γ8&Γίί8, 
ρ. 355, «χροβΗΙο : ΰηΐ^ηΰί ηοηΐίη έπονείδιστον άν- 
^ι7, ν€ΐ ςηία ρτοδτοίηνη αΐίςηίά $οηατ€ υίάΘτβίηΓ^ νβΐ 
ςηοά $6ΤΌία αάΚηο ΰίΐηι β3$έί, χά β% ηοτηίηύ Ιχιί$$€ΐ^ 
ηηάε εοηάϋίοηίί $€τν\α$ ηιαηοήαίη τβ^Πΰατε νίάίΰα- 
Ιιιτ. Τ&εεο, Βοπιβη 8βΓνίΐ6 ίιοιηίηί ]ίΙ)6Γ0 άθ(ίΐ6ευ8 

?[αί()6Π), ηοη βαΐβοα ββιτϋιιΐβιη ϋοη<ήΙί8Γθ ροβββ. 
ηίβηιη χηΪΓθηβ Ιιοιοίηβιη 86Γνίΐ6 ηοοαεη ευαι βΙΙβΓΟ 
ηοη οαίηαβ Ι&Π ρβΓπιαΐ888β. Μάνης θηίιη, Βρα(1 
0γ«008 8Αΐΐ6η3, δουλικδν θγ&Ι δνομα, ί(1 ςυοά 68ΐΑ- 
1&6Γα8, 1, ο. 6( Μ6η&^α8, λά Οίο^εηβιη ί&βΓίίυαι, 
ρ. 215 1), νβίερϋΐη Ιοοίβ ΐΛνη ιη&ηιΓ68ΐααι Γθεερυηΐ, 
αΐ άαΙ>ίΐΑΓθ ηβίΑβ βΚ. Ιηίεπιη ρβίβΐ ηοιηεη ίΠυά 
«ρηιΐ Ρ6Γ8Α8 ιη6ΐίοπ8 οιηίηΐβ Γαί886, ςαοά 8ΐαϋιη 
ιηοηβΐ ηο8ΐ6Γ. 

(%) Όμιλητικέν. Βΐγΐ£ο1ο^Ι&ιη θ&αιάβσ) 0^Γί11α8 Ο 6ΐ Ρ6ΐΓυ8 §ίευ1α8 νοεβ δμιλητής εχρπιηαηΐ, ςα&αι 
Ρ6Γ8ί8 Ιιοοϋθ ί^ηοίαπι 8επΙ)ϋ ΤΙι. Ήγάβ. Οβ τβδη$ 
νβίετηγη Ρεπαπιτη^ ρ. 282. Αίίαβ οπ]η68 ηοΓηίηίι 
1)υ]υ8 ΓβΙίοη68 νβηλίί βυηΐ εοα)ρΙυΓ68,ίη ρπιηίβ&α• 
Ιβηα 0&ΐ8ΐίβΓυ8, Ι.ε.ε. 35. βοηΓβρ, 8ΐ ρΐ&εβί,ςυ» !ρ86 
οΗπ) πιοαυί ίη Μ8ηΙεΙΐ£βί8ηίΐθΒηΙεΜ&ηίεΙι«θ8,ρ.205. 
(95) Διάλεξιν δραστήριον, ίη άί$ρηίαηάο είΓβ' 
ηηητη : ίΐα ιη8ΐυί ρΓο ίη ύίαΐβαίοα ίΐΓβηηητη, Διά- 
λεξις εηίπι αΐ οοηείοηειη Λά ροι>υ1αοι (νίιΐβ Υ&Ιθ- 
8ίυπι αιί Εαββί^ίυπ], ρ. 110), ί1(ι ίη ρηηαίβ ςαοςυ6 
άϊ8ρΐ2ΐαΐίοη6(η ηΙ ΟΓ&Ιίοηβαι ευπι ευρα ίαεί&ιη ίηίβΓί. 
1.εμ6θο(1ίΓί(ΠΟΐ6&πίΝοΙ&8&(1Ρ1ιί1θ8ΐΓαΙυιη, ρ. 565 
βΐ 579. 

(97) Μανίας. Ηα 6( &1ϋ Μαηείίδ ηοπιίηβ ΙυβεΓαηΙ, 
ν. ε. Ζοη&Γ&8 Οβηοηβ ίη ΟθίρβΓ&ιη αρυά Οοΐβίβπυαα, 
(οπι. III Μοηίίτηεηίοηίψη ύτ3Βΰ, ρ. 467, μανείς & 
Μάνης,ΜευΙ 6ΐ Ευϋι^α)ίυ8 ίη ΡαηορΙία ΙίΙ. 9, ΜΑη68 
8ίαιρ1ίείΙβΓ μανείς νοεαΙοΓ. 8ίε Τί1υ8 ΙίΙ). ι, Λάνβηηί 

«> ΜαηιοΗ, βρυά €1. ΒΗβηΒ^β. ρ. 60 : Ό δλ μανεις έκ 
^ βαρβάρων και της μανίας αυτής επώνυμος, ςυ» ίΐΑ 
νβΓίβΓίπ) : ΙΙΙβ υβτο α δατΰαΗί %η$αηιτ6 άοοίη$ βΐ α 
Ι)αΓΐ)αηβ αιφβΙΙαΙη^Μο. Πΐηε ρ. 60, όε εοάβιη βαρβα- 
ρικήν άσέοειαν έπινοήσας και δευτέραν άρνήν ταύ- 
την μανικώς όρισάμενος, εΐ ρ. 63| 6 χαλιπώτατα 
μανείς. Α(1(ΐ6, ρ. 65. 

(98) Ενεργούμενος. Ιΐα 6Χ ηο8ΐΓθ ρΓΟ ένθειού- 
μενος. Ργιογ 60100 νοχ & βεηρΙΟΓίΙιυβ 6εε1θ8ί&8ΐίεί^ 
ρρορπε άβ Ι^οπιίηίΙ)υ8 & άβωοηβ 8ε1ί8 υ8αΓρΑη 8θ1βΙ, 
ςπεοααάιηοάαιη ροβΙεήοΓ^οηυιη ίηΐ6Γ()υαΐ86η8αιη 

(99) Παράκλητον. Ηυε Γ6Γ6Γυη( ςυίά&ιη νοεβαι 
Μάνης, (αηςυ&ιη ΠΠ20 ίά 68(, €οη$οΙαΙον : νίάθ 

ββ(&]ί6Γυπι, 1. ε. ε. γ5. 

(\) Ρ&εΙυιη Ιιοε Ιρβί ρυείΌ 86ρΐ6ηηί ΐΓ&άαηΙ 
06(]Γ6ηα8 6ΐ 8αί(ΐ88 Ιοε. είΐ. ςυί ηυπΐ6Γη8 ΑηηοΓοιη 
οπαηίηο 5αΙ)δΐϋιιεηάιΐ3 β8( ίΠί τών 86ζαρϊηία, (]α6ΐη 
1ι&1)68 ίη ΑΓε1ιε1&ί Οί$ρΜίαΙ., ρας;. 98. 39 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΗΙΑΚαΗ^Ε ΟΡ. 40 οοΐη Ωϋαιη ιηθΓΐ)0 Ι&Ι)0ΓβηΙθΐΏ 1)αΙ)6Γ6ΐ,αυάίΓ6ΐςα6, Α'^^'^^^ Ο ^νομάζειν άπετ($λμησεν (2). Έζ ουχαΐ μαθη- Μαηβιη ροΙΓιοΗυπι 6886, 86 ΩΗυιη 6]α5 6χ πιογΙ)ο 
ρΓ66ΐ1)υ8 6Γ6ρίυΓααι 6886, ΑΓΓΟ^αοΙβη) Ιιοπιίη6(η &ά 
ϋΐϋ ουΓαΙ[οη6ΐη α(11ιίΙ)6ΐ : βο ΐΏ6(ϋΰ08 (υιη ρΓβΡ86ηΐ68 
ΐΑΐη6ΐ8ί β^ηίυάίηίβ ουΓ&Ιίοηβσι ίβοϋβαι Γογ6 ρΓ0• 
η)ϋ(6ΐ>&η(, 636εϋ. Ι1ΐ6 τίχάυπι θΓ&Ιίοη6ΐη οοηαρίβνβ- 
ηΐ, θΐ νίΙ&ΐΏ βπρυϋ 61, ςοί \ά ΓογΙθ ρ&88υ8 ηοη 
68861, ηίβί ίΐΐβ ίηοοΙαιηϋαΙβίΏ ρΓ0ΐηί8ί886ΐ. Οαιη ίΐιι- 
ςαβ 8υΙ)ϋο βί αρ6Γΐβίιηρί6ΐβ8 6^&ΓΓ0^αηϋ8 866ΐ68ΐί 
1ιοΐΏίαί8 ()6ρΓ6ΐΐ6η8& ίυί886ΐ, ίη ιηαΐ6β60ΓυΐΏ ο&γ- 
οθΓθΐη ίΕηρο8ΐθΓ ί1ΐ6 ά&ιηηαίυ8 οοη]ΐ6ϋυΓ. δβά ουιη 
86Γνα8 68861 ΒΟ 86Γνί1ί8 ΑΡϋΟοϋ ρ6π1υ8, 8θίΓθίςυ6 
86 ηοη άία ρο8ΐ6& ρ&ΐΓ&Ι® 6βάί8 ρ(Βηα8 (ΙαΙυΓοπι 
6886, υίροΐθ ςαί Γβ^ίδ βΐίυιη ίπιρί6ΐα(6 8υ& οοεί(1ί8- 
86ΐ, θ άοιηο &υΓυ§;ϋ, 6ΐ 6α8ΐοάίΙ)υ8 ο&γ66Π8 ηθοί8 τά;, συνηθρο(σατο δύο κα? δέχα (3), ους χ«> της 
πλάνης διέιτεμπε κήρυχας. *Αλλ' 6 μίν εμβρόντητος 
Μάνης, τψ καχφ γεγονώς περιβόητος, ίζκει τβϊς 
φήμαις μέχρι και των ώτών τού Περσών βασιλέως. 
Ό δε (και γαρ αυτού ό παΤς νοσήματι έαλώκει), έπει 
τον Μάνην έπαγγελλομενον ηκουεν ευχζ τον παΤδα 
(5ύσασθαι της νόσου, δέχεται τον αλαζόνα του παιδός 
έπι θεραπει'ςι. Κα? δή ούτος τους παρόντας Ιατρούς 
καίτοι ρ^δίαν έπαγγελλυυμένους πβιδός την Γασιν 
άποπεμψάμενος, άμα τε εύχήν έτέλει και της ζωής 
έξήλαυνε (Α) τον ουκ &ν τοΰτο παθόντα, εΐ μή αύτδς 
την θεραπε(αν υπέσχετο. Οΰτω γοΰν θαττόν τι και 
περιφανώς της ασεβείας τε καί αλαζονείας του κα- 
κοδαίμονος στηλιτευθείσης, είρκτήν κακούργων 0Αυ8& ίυϋ: ηαιη ςυία 806ΐ68ΐυιη ίΠυιη ηοη &06αΓαΐ6 Β οίκεΐν 6 πλάνος καταδικάζεται. Άλλ' δγε δούλος &ν 
6α8ΐθ(1ί6ΓαηΙ, 0βρίΐ6 0ΐηη68 ρΐβχί 8υη1. και δουλικής τέχνης έμπειρος, είδώς τε ακριβώς ώς 

φόνου δίκας ύποσχεΤν ουκ εΙς μακράν έστιν ίίξιος, ά'τε δή η1 καθ' εαυτόν άποστασί^ί τον βασίλειον άν- 
ιλών παΤδα, διαφεύγει του οΙκήματος, και γίνεται τών δεσμοφυλάκων θανάτου παραίτιος. Και γαρ δ'τι 
μή ασφαλώς έτήρουν τον άλιτήριον, τής κεφαλής έζημιώθησαν ίίπαντες. 

XIII. ΑΙ Ιιίο 8θΓνα8, 6ΓΓ0, Ιιοοαίοίάα ο&ΓΟβή ΐΏπη- ΙΓ. 'Αλλ' ούτος 6 δούλος, και πλάνος, και οονευς 

0ίραΙϋ8, &(1νβηίί ρΓθΓυ^υ8 ίη Μ65θροΙ&ΐηϊ&ΐΏ, 6ΐ (16- και δέσμιος φυγάς καταλαμβάνει την Μεσοποτάμίαν, ίβοϋοηίδ 80® ζΐζαπία ΓυΓ8υιη 86Γ6Γ6 ίηοίρϋ. Ο&ΓοΙια 
ΓΟΓυοα ΑϋΙβπι 6ρί8θορϋ8,6υί ηοσιεη ΛΓθ!)6ΐ&υ5,?ίΓ βα- 
θ6Γ6ΐ(ϋν1ο&Γυη) Ηυοα&ηιίΓυπιςυβ ΓβΓΟίη ρ6Πΐί88ίιηυ8, 
οοΐΐβοΐβ ΟπΦοοΓυιη 86υ ^βηΐίΐίυίη ϋοάϋοΓυιη ιη&ηυ, 
η6θΙ]π$Ιί&ηί$]υ(1ίθ3ηΙίϋυ8?6η(Β8ρ6Γί&νοΓ6ΐη(ηυω• 
ρΙι&886νίά6Γ6ΐυΓ,ίη8ΐίΙυ1&&(1ν6Γ8υ8 ΐΏ&ηί» 6θ§;ηοιιιί- 
ηβοι ρία άί8ρΐ]ΙαΙΊοη?,ίαΐρϋ88ΐ[ηυ[η !)οιηίη6ΐηϋαρϋ- και σπείρειν πάλιν άπάρχεται τα τής αποστασίας 
ζιζάνια. Ό δι τών Καρχάρων επίσκοπος (5) (Αρχέ- 
λαος (6) αύτοΰ όνομα, άνήρ Ιερός, κβί περί λόγους τους 
τε θείους καί τους ανθρωπίνους πεοιδέξ-.ος), Έλληνι- 
κόν άθροισάμενος άκροατήριον, 'ίνα μή δόξτι Χριστια- 
νών κρινόντων φιλοτιμί^ λαμβάνειν τα νικητήρια ή 
άλήθεια,ιτρός τον της μανία; έπώνυμον τον τής εύσε- ά6Γ6θίΐ6ΐοοηΓϋΐ8νίΙ, ϋΙίη(ΐ6 8ΐαΙίιη &υΓυβ6Ρ6ΐ, 6ΐ(1β- ^ βείας άνακινήσας λόγον,οΰ-.ω κατ^σχυνεν και διήλεγ ίθοΗοηίβ 6^υ8 δ6αιία& ηαΙΙ&ΐΏ ϋ)ί Γ&άίοβιη ροη6Γ6 
ρο88βη1. Ηίαο ρΓοΓυςυδ νίουηι ςυβπκΙ&Εη ί^ηο1)ίΐ6αι 
οεουραΐ, ί1)ί(|υ6 ΓϋΓ8υιη ί[Ώρί6ΐ&ΐ6ΐη 8υ&αι Γον6Γ6 
6ΐ ραΐ6ίαε6Γ6 8&ΐ8ςϋ. δϋά ΓβΓνβοδ ΐ1ΐ6 ρί6ΐ&1ί8 ρΓΟ- 
ρυςηαΙοΓ βΐ νβΓβ ρ&8ΐθΓ ΑΓθΙΐ6ΐαυ8 ου αϊ ηοη ιηοάί- 
οαοι ονΐυιη οοΓ&ηι ς6ΓβΓ6(, ηοη 86^ηΐ8 6Γ&1 ίη ρβΓ- 
86ςυ6η(]ο 60, ςυί εΰνίοΓ Ιυρο, ίη ^Γβ^ζεηη ϋίδεβΓ- 
ρβηά&Εη ϊηδϋΓΓβχϋΓβΙ. ΟααιιιοΙ)Γ6[η ϊΐΐο ιη&ηίβ 
οο^ηοιηίηίδ,ςυί β^υ8η10(]^ νίπ ρΓββεηΙί&ιη ηοη 8ίη6 
ηιας;α& &ηχΐ6ΐ&(6 8υ8(ίηβΙ)α(, αυΓιιςίΙ, οΐ ο Ιοεο ίη 
Ιοοιιηι ΐΓΑηδφί^ΓαΙ. Ουπι βίο να^&ΓθΙυρ, Ρ6Γ8βΓυηι 
Γ6£;ΐ8 8&ΐ6ΐ]ίΐ68, ςυί 86θ(α8 Ιυηα υΙ)ίςυ6 ρ6ΓςυίΓ6• 
1>αη1, οοηιρΓ6ΐ]6η8υπ) αάάϋουηΐ νίηοΐυπι αά βαω, ξε τόν τρισαλιτήριον, ω; αύτικα τε φυγείν (7) εκείθεν, 
και μηδΐ φυήν λαβεΤν τα τής άποστισ-ας αύτο•3 
σπέρματα. *Αλλ* εκείθεν άποδράς καταλαμβάνει 
κώμην τινά τών ευτελέστατων. ΚάκεΤ πάλιν υπο- 
θάλπειν έμηχανατο και παραδεικνύειν τό ο-κεΤον 
δυσσέβημα. Άλλ' ό θερμός τής εύτεβείας (8) υττέ;- 
μαχος, και ώς αληθώς ποιμήν Αρχέλαος, ού την 
τυχοΰσαν τών προβάτων ποιούμενος πρόνοιαν, ουκ 
ένερρςιθύμει διώκειν τόν πικρότερον λύκου (9) τό 
ποίμνιον διασπαράσσειν έπανιστάμενον. Διό πάλιν 
έκεΤθεν, 6 τής μανίας επώνυμος, ουδ' αυτήν την 
παρουσίαν &νευ μεγάλης αγωνίας 6ποστά^ άπο- 
διδράσκτι, και τόπον έχ τόπου διήμειβεν, εν οΓς ΥΑΚΙΛ: Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 
(2) Άπετόλμησε. ΙΙα Ιε^ο εαπ) ηο8ΐΓθ 6ΐ 6οΙ• ]) υΐ6Γ(]υ6 ίη ρπΦΟίίβΜδ (Ιβ ΑΓεΙιβΙ&ο νβΙβΓυπι ίεβϋ 1)6Γΐίηο, ρΓΟ ςυο 6οί8ΐιηί&ηυ8, 86η8υ ρΓ0Γ&υ8 εοη- 
ΐΓ&Γίο,ηβο οΐ) εοηΐ6χΙυιη ίβΓβηάο 1ι&1)6ΐ ουκ έτόλ- 
μησε.Οιηηίηο 6ηίπι ίά,ςυοά Γ6ΓβΓΐυΓ,βυ(ΐ6ΐ)8( 1)οηιο 
ιιηρΙυ8,6ί, ςυαηι νοχ άποτολμφ^ ίηΓβΠ, 6£ΓΓ6ηί ςυα- 
όαπ] &υά&εί&. 

(3) Δύο και δέκα. Νοιηίηα οοΓηαι Ιο^β βρυά 
.ΡβίΡϋπι δίοϋΐαοη, ρ. 30; 6ΐ ηοδίΡϋπι, § 14. 

ί^ί Έξήλαυνε. ίΐα 6Χ ηθ8ΐΓθ ρΓΟ δίηιρίίεί ήλαυνε. 

(5) Καρχάρων επίσκοπος. ΙΙα & ρ1υΓίΙ>υ8 νοΟΑ- 
ΙϋΓ ΑΓθΙ)6ΐ8υ8, ΟαΓΓΛαηιηι, ςηοά β;6ηιιίηυπ) ηΓ()ί8 
ηοπιβη 68(» ερίδοορυβ. 

(6) Αρχέλαος. Ηυ^υ8 Οίδρηί&ϋο ευπι ΜαηβΙο 
6άΐΙ& ηυηε θχ«ίΙ&1 ϊη Ι.&ογ. ΑΙοχ&ηάπ Ζ&ε&)?ηίΙ. 
€οΙΐ€€ΐαηβίί ΜοηηηιβηΙοηιηι ΥδίβηΛη, ΗοπαβΒ 1698, 
6ά!ΐί8, Ηίηο νβΓο ίη νοίυιηίηβ Π ΟρβΓϋίπ ΗίρρΜνΙί 
8 εβίϋΐ). Ρ£ΐΙ)ΓΪοίο ηοδίΓΟ ΙΙαηϋυΓ^ί, αη. 1718, 
ουΓ&Ιο ; ηιίΐιΐςυο ρΓΟ 60, ςηο ίη πιβ ΓερΙηΓ &ιηοΓ6 &ε 
^θηβνοίβηΐία, ίηβοηρίο, ρ. 134 βος^. 1•6ς6 ςυβ πιοηπδ,ςηΰςυβ ρο8ΐ6ηοΓ ίη ΒίδΙίοίίι, βτχοα ΠΙ), ν, 
ρ. 262, οοαιηαβηίαΐί δυηΙ, ηβο ΙεηιβΓβ ςυίάςυ&πι 
(ΐ6δΐά6Γ&5ί8. 1ηΐ6Γ Ιθ$1ίπ)οηί& ίΐΐα βχδίααΐ ςυοςαο 
1)ίηα ΡΙιοΗί ηοβίπ Ιοεβ, εαπι Ηοΐδίβηίαηί ηοδίπ 1β- 
οΐίοηβ ρΓΟΓβϋδ εοη86ηΙί6ηϋα, ηίδί ςυοά ρρο Καρχά- 
ρων Ιβ^&ΙϋΓ \α^γΛρ{»ίΊ, δίουΐ ΟοίβΙΙηί&ηυδ Μαρ- 
χάοων π)βη(1θ8ί88ΐαιο 6χΙ)ίΙ)6ΐ. 

(7) Τε φυγεΤν. ΙΙλ Γβροηο θχ ηοδίΓΟ ρπο κατ- 
έφυγεν, ςιιοά 1ι&1)6ΐ 61. ΜοηΙΓ&υοοηίυβ θχ Οοίδΐί- 
ηιαηο. ΝοβίΓΑΠί ΙβεΙίοηοπι 8βΐΓυίΙ Ζ&ε&^ηίυδ 1. ε., 
ίαιο δβςυβηϋα και μηδΐ φυήν λαβείν οοιηίηο ρο- 
βΐυΐαηΐ. 

(8) Εύσεβείας, Ρίβίαίχί, ρΓΟ ςαο ιηιρχβίαΐύ νοχ 

ίη ν6ΓδίθΠ6Π1 ΪΓΓθρδθΓαΙ. 

(9) Πικρότερον λύκου. ΙΙϋ αι&ΐαί 6Χ ηοδίΓΟ, ου αϊ 
ςυο βΐ οοπδρίΓΛΐ Ζ&εηβηίυβ, ρπο πικρότερον λύκον, 
ςηο(1 ΙιαϋοΙ 6οί8ΐίηίΗηυβ. 86η8υ8 ίϋ οαιηίηο Ωα- 41 ΟΟΝΤΙΙΑ ΜΑΝΙΟΗΛΟδ ΙϊΒΕΚ Ι. 42 πλχνώμενον ο\ του Περσών βασιλέως δορυφόροι, Α <1ϋί 80 ΐηίββΓ&Ι. Οαί οαιη Θ^α8 ΐϋθπά&οίαΐη,ίαΙίΑΟί&ιη ίτϋβ πανταχού τον άλιτ•<5ρ•.ον διερευνώμενοι, εύρόν- 
τΕ< άγουσι προ; τον άποστε(λτ;τα δέσμιον. Και δ'; 
του τε ψευδού; και τή; φυγής πολλί χλεύασα; και 
χάτονειδίσα;, δ(κην ελαββν άντι πάντων μ(αν, τον 
του άπατεώνος κάκείνψ μόνψ πρέποντα Οχ^χτον. 
Εΐ γαρ και μηδαμη μηδαμώ; τή; άνΟρωπίνη; 
φύσεω; ήν μήτε παθεΤν μτζτε δρασαι αξ:ο;, αλλά γε 
των Μανεντο; ανυπέρβλητων δυσσεβημάτων ουκ 
ά</άξ'.ος. "Ετι γαρ έν ζώσιν δντο; του κακοδαίμονο;, 
εις άσκόν το σώμα άποδείραντε; ούτω ττ,; ζωής 
διασπώσι και διαρρηγνύουσι, το λοιπόν του σώμα- 
τος βοράν θηρίοι; προσρίψαντες, αύτο δέ το οίρμα 
θυλάκου τρόπον πληρώσαντες πνεύματος προ τών βί ΐϋ^ατη ίΓΠ9ί886ΐ, βυηοςαβ ορρΓθΙ)Γϋ8 ίη86θΐ8ΐΙα8 
058ΘΙ, υΙϋοηβΐΏ βυπιρβίΐ ρΓΟ οπιη11)υ8 υοαιη, πιογ- 
ΙθΐΏ ίηΟί^θηβ, ςαββ υη! Ηαίο ρΐ&ηο 6οην6ηίθΙ)α1. 
Ι^ίοβΙ βηίιη ίά ΗυπαΑη® ηαΙαΓ» ηυΐΐ&ΐοηυβ 8ϋ, ηβο 
ςυβιηρίϊΐιη Ι&ΐβ νβΐ ρ&Ιί νβΐ ΓποβΓβ Γ&8 β88θ νΐάβα• 
ΙϋΓ ; ΑΐΙαιηοη Ιΐ0ΓπΙ)ί1ίαπι ΜΕηβΙί8 ίαιρίβίαΐαηι ηοη 
ίαάί^ηα γπογβ θΓαΙ. Ουιη θηίπι ίοΓβΙίχ ίΠβ αάΐιαο ίη 

νίνί8 68861, 60Γρυ8, (1θίΓ&θΙ& ρβΠο, ίο υΐΓβΙΟ 6X60- 

π&ηΐ65 810 6χ νίΐα (ΐ6ΐΓ&Ιιΐ]η^ βί ςυ&8ί (1ί3860&η1 ; 
ΓβϋςυαίΏ ?6γο οοΓρυβ ίη ρΓ6Β(1&π) Γ6π$ ρΓθ)ίοίΐ]η1 
ίρ8&πΐ(ΐαθ ρ6ΐΙθΐη υ1π8 ίηβίΑΓ νβηΐο Γβρίβΐ&τη ρΓββ 
Γοπϋυδ 8υ8ρβη(ΐ6ΓαηΙ. Ταΐβοι 8ρο8ΐΑ(α 6ΐ 80θΐ68(ΐ8- 
δίπιιιβ Ιιοσιο νίΐ® Ιβηηίηυη) 6οη8θουΙα8 68(. πυλών βνηρτήσαντο. Άλλα τήν μεν του βίου καταστροφήν ό αποστάτης ούτος και τρισαλιτήριος τοιαύτην 
άπείληφεν. 
ΙΔ' 'Βτερος δε τψ χρόνψ βραχύ τι τούτου προγε- β XIV. ΑΓίϋβ ροΓΓΟ ΐ6ΐηρορβ ρβιιΐο Ιιοο αηΐίςυίορ νεστερος, ομότιμος δε τήν δυσσέβειβν, Ζαράνης (10) 
όνομα, και αυτός ουκ ^λίγα τβΐ; δυσσεβε(αις τψ 
άν6ρα>π{νφ γέ*^ει έπελυμγ^νατο. ΜαΟηται μέντοι του 
δυσωνύμου Μάνεντο; γεγόνασι δώδεκα, Σισίν^ιο; ό 
και το αξίωμα αύτου της δυσσιβοΟς διδασκαλίας 
άναδεξάμΓ^ο;, και Θωμά; (11) ό το κατ* αύτον όνο- 
μαζόμενον συνταξά»«νο; Εύαγγέλ'ον. Βούδα; τε και 
Έρμα;, *Αδάμαντο; (12) και Άδείμα*;το;, δν (13) 
καΐ διαοόροις διέπεμψε κλίμασι της πλάνης και 
της αποστασίας αυτών κήρυκα. ΈςηγηταΊ δε αύτου 
και οίον ύπομνηματισται γεγόνασιν Ίέραξ τε καΐ 
*11ςακλείδη; και ΆφΟόνιος. ΈριΟμοΰντο δΐ τψ 
χορψ τών μαΟητευΟέντων αυτώ και Αγάπιος, ό 
τήν Έπτάλογον καλουμένην σύνταξα; και Ζαρούας ραΓ ί(Ώρί(>1&(θ, Ζ9Γ&ηί8 ηοιηίηβ, ηοα ρααοα Ιπιρίβ- 
Ιιι(ί1)υ8 8ϋ!8 Ιιυιη&ηο ςβηοπ ύασιπα ίιτιροΓίανΚ. 
Οί8θΙρυ1ί ααίβηη ίηΓαυδΙί ηοπιίπί8?ίπ ΜΑηβ1ί8 Γυ6Γ6 
άυο(ΐ6θί[Ώ ; δ!8ίηη!υ8, (]υί ρπηοίρ&Ιυιη β]υ8 ίη ίιη- 
ρί& άοοΐΓίη& (υβηάααοοβρίΐ; ΤΙιοη&β, ηαΐ Ενβη^β- 
ΙΙαίΌ 800 ηοιηίηθ ββηρβίΐ ; Βυάαβ, Αά&οα&ηΙυβ, Αάί- 
ΐΏβηΙυβ,ςυβιη ία άίνοΓβα οΓΐ^ίδ οΗαιβΙ&,βΓΓϋΠθ 6ΐ άβ- 
Γβεϋοηίδ ρΓβεοηβιη ιηί8ί(.ΕχρΙαη&ΙθΓ68 ν«Γ0 βΐ ςυβι- 
81 ^ΟIηιηβη^βιο^θ8 6^α$Γυ6^υη( ΙΙί6Γαχ,Η6Γ&οΗ<1β8 6ΐ 
ΑρΙιΐΙιοηίαβ. Ιη (ΙίβοΙρυΙοΓαηι ίίοιη 6]α8 οΙιογο ηα- 
ηΐ0Γ&1)αηΐαΓ Α^&ρίυ8, ςυί Ηβρίαΐο^υπ), υΐ νο6&η!, 
οοη8οπρ8ί(, ΖΑΓοαβ βΐ ΟαυΓίΒϋίυβ. €ΙιοΓυ3 &υΐ6αι 
ίπιρίβΙ&Ιίβ 60Γυηι, ςυί (υηο Ιθΐηροπ8 υηα ΟοΓαβ- 
Γοηί, 1ΐ08 00Γηρΐ66ΐ6ΐ)&ΙϋΓ, ςαοΓυιη αοΐα π&γγ&γθ. και Γαυριάβιος. Και ό μεν τών τότε συνακμασάν- Ο νβΐ (ΙοςίΏβΙλ Γ6ββη8βΓΘ ςαίθ ν&]6&1? Εο 6ηίΐη ίΐη< των ττ,; ασεβείας χορός έν τοσούτοις παρετείνετο, 
ών πώ; οίν τις ε*ποι τας πράξει;, πώ; δε διέλΟοι τα 
δύ^ματα ; 'Επι τοσούτον γαρ ήλασαν πάση; μεν 
άκαΟα;:σία;, πάσι;; δΐ ρυπβρία; και πίσης άΟεω- 
τάτου ίο^η;, χαι τοσούτων (14) αυτών γέμει τα 
β'.€λ(^ί ρυπα^μάτων τι και ατοπημάτων, ως μηδέ 
του; έ^ αυτών εκείνων προεληλυθότας, και τα πλεϊ- ρυΓί(&ϋ8 οπιηί πιοάο (ΙβνβηβΓαηΙ,βο υ8(|υ6 ίιηπαΰη- 
(ΙίΙίφ, 60 υδςαβ ίπιρίφ ύοοίπη®, Ιοίςυβ 80Γ(ϋΙ)η8 
6ΐ &1)8υΓ(ίί(αίΐΙ)α$ οορυπι 1ίΙ)π Γβρίβΐί βυηΐ, υ( ηβ 
ςυίίΐοπ) 8υοοθ85θΓ68 ίΙΙοΓαιη, ςυί οαβχίιηαΐΏ βοΓυιη 
ίηηρίβίαΐίδ ρ&Γ(6ηι ρβΙίαυβΓυηΙ, 608 αιηρίβοΐί 6ΐ 
Γ6θίρ6Γθ &α(ΐ6&ηΙ ; (υπι ςηοά &1)οηηίηαϋοαυαι ίη 
ί11ί8 οοηΙβηΙαΓαηα θΧ8υρθΓαη(ί&αι Ιβ^Γβ ηοη υα- ΥλΚίΜ Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (10) Ζαράνης. ΙΙ& Οοί8ΐίαί&ηυ8 6( Οο11)βΓΐίου8, 
Π05ΐ6Γ ΥθΐΌ Ζανάρης.ΑΙ οαπι βΐ ΡθΐΓυ8 δίοα1υ8,ρ.30, 
ρηοΓβιη Ιβεϋοηβω ρΓθΙ)6^ ηβο ίηΐβρ Ρθγ8&8 Ιιοο 
ηοηηίηίβ ίηαυάϋαιη 8ϋ (νί(ΐ6 ΤοΙΙϋ //ογ ΙΙαΙί- *% 
αιηι ρ. 135), βαιη οιηηίαο ρΓφΓβΓβηάαηα ραΐο. 1.6β6 ^ 
άο ί8ΐο ^ο. Ρβηηοηίαιη &(1 $γΐΏ5οΙυαι Αρο8ΐοΓί- 
ουηα ρ. 116, βάίΐ. ΐΑΐίη» ία ηοΐιβ, αΜ ίβ ρ6Γ3υ&(1θΓθ 
οοη&ΙοΓ, αϊ, ίη$6ηο Μ&ηίοΙιβίβ Ζ&Γαηο, ςυί ΜαηβΙβ 
αη& 0ΟΠ1 8ογ11ιί&ηο βηΙί^υίοΓ βρ&Ι, 0Γ6ά&πιυ8 δογ- 
ΙΙιΐ&ηοαι «(1 Αρο3ΐοϋ68 ΐβαιροΓα 800688ί886. Εηίπι- 
νρΓΟ, ςυ&ιηνίβ ηοη άα1)ίΐ6Πΐ Ζ&Γ&ηθοα Μ&η6ϋ 
κΐαΐβ ρΓοχίσιοηι Γαί886, οοπι ηο8ΐ6Γ οαηα ραπίο 
βιαίςϋίοΓ^ιη θΪΒβΗβ αοοαΐαβί» ίρβα 1&οΐ6η ί11& ύΓβνίβ 
ΙβηοροΗβ ίηΐ6Γε8ρβάο ιη&^8 βΓΩοΊΙ, αΐ ΟΓβίΙ&ιηυβ 
δογίΗίαηαιη βΐ Ζ&Γβηβιη «συ&1θ8 Γυί88θ βίαΐβ, 6( 
βο Ι&ηΙυηι ηοπηίηβ α 86 ίηνίοβηα (1ί8ΐίηο(θ8, ςυοά 
αΙΙπβ βΟΓοαι &1π3 ίη 1οοί8 άοοίηηβΒ 80» ββοαίοα 

8ρ&Γ(;6Γ6(. 

(Π^ θώμας. Οβ Ιιοο βί ββςηβηΐ'ώυβ Μ8ηβΓΐ8(1ί8- 
86ίριιΐΊ8 16^6 βΐ. Ρ&1)Γί6ίαιη, 1ϋ). ν, ρ. 2^1 ^ΒίδΙίοΙΗ. 

βΓ«6. 

(12) ^Αδάμαντος. Αάαηίαιη «αιη νοοαΐ ΡβίΓΟβ 
81οο1θ5 ρ. 30. 

Ρατβοι*. βκ. ΟΙΙ. (13) "Ον. Τγ69 Μ&ηθ1ί8 (1ί8θίρα1ί ίη ίΓ63 0Γΐ)ί8 
ρΙ&^&8 πιί88ί ηοθΐηοΓβηΙϋΓ ίη Αοϋ8 ΑΓθΙΐ6ΐ&ί ουπι 
ΜβηβΙβ, ρ. 22. Α(ίάΐ8 86ί1ίθ6ΐ, ςυί ίάβαι 68ΐ οααι 
Βυ(1(ί8, ΤΙιο[ηα8 βΐ Η6Γ[ηα8. Εθ8(ΐ6ΐη ηοπαίη&ϋιη 
Γ606η86ΐ €γΓί11υ8, ρ. 98, ΒαίΙά&ΐΏ ρπο Αάύα αρρβί- 
Ι&ηβ, 6( Ηί$ίοήα }ιχτ€$€09 ΜαηχοΗχοπιτη^ ςυ&πι 
(1οοΙί88. 01]Π8ΐορ(). ΜαΙΙΙι. ΡίαΓβυβ ευιη Ι^οΙαηϋί 
Ερίίοτηβ ΙηίΙίΙηΙίοηηηι άίνίηαηιηί, ρ. 182 ββς. 
βάίάίΐ. Ιϋί Ιιβο ίηΐ6Γ οβΐ6Γ& ρ. 183, Ιβ^ο : « Ρθ8( 
Γυ]η8 (ΟαΓΐ)ίοϋ) ιηοΓΐ6ΐη ηοη εοΐυπι 1ί£Γ08, ααοβ 
Τ6ΓβΙ)ίη11ιυ8 Γ6ΐί(]υ6Γ&1, 8<ϊά 6ΐ ρβουηί&πι βοΓοίεϋ 
8υηη6η8, ΤΓ6παΙ)ί άίβοίρυΐοδ &οςυί8ίνί(, ςηοΓυιη 
υηυ3, Τ[)οηι&5, αΙίυ9 Α1)<18, ΙβΓίίυβ 63( Ιΐ6ηη38<Γΐ» 
Ιοί ηοηάυϋΐΐο ρΓΟ Ττβηιΰί Ιβ^βοάυσι 688Θ ίνβί Μι 
(Ιοίίάβπι 6ηίπι (ϋβείρυΠ ρο8ΐβα παβπιΟΓ&ηΙαΓ ; ρΓΟ 
ΑΜα αυΐεπι ΑΙ)(Ια,<, ηυβηη ΟΦίβπ ?6ΓΪρ(0Γ68 οιηηββ 
νοοαηΐ. δίο ρ. 182, υΐ οϋϋβΓ Ιιοη ηαοπθβηι, ρπο 
ΰαρϋηίοηιηι, Ιβ^βπο ιηαΗηι οαρίΐηΐιιτη, Ποο βηίιη 
ηοιηίηβ 86ουηαυιη ϋόποΓαπι 8ποΓυπα ΒρρβΠ&νϋ 
δθ3^ΐ1ιίαηυ8, οβα οχ 8υρθηοηΙ)υ8 6οη8ΐ&1. 

(14) Τοσούτων. ΙΙα οχ ηο8ΐΓθ ΟοϋίβΓίίηο Ιβ^θ 
ρΓΟ τοσούτον 48 ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΕΙΑΚΟΗ^Ε ΟΡ. 44 ΙβαηΙ ; Ιυπι ςυοά ΐΓΓ&ϋοα&1)ΗίΙ&(6ΐη ρΓθβοθρίοηιηΐ Α στα τής αυτών δυσσεβίας παραχατασχ($ντα< ίίνέχε- Γ&Ιίοοίηϋβ 8α1^^^^6^6 ηοη ροββίαΐ, Ιυιη βΐίαω ςυοά 
χηβΐυαηΐ βΐ ο&τβααΐ, ηβ ορρΓθΙ)πυιη ηβυιη αίςυβ 
οάίαιη &ραά οηαηοδ 8ίΙ)ί οοηοϋίθαί. Οα&ιηοΙ)Γβιη 
ΙίΦΟ ηυρθΓ θχογΙα νβΙθΓαιη ϋίοπυαι αϋοηιίη&ίΊοηΙθ 
Βθΐηίηυιη ίΓυεΙίοαΙίο, υΐ 8υρΓ& άίχίιηυβ, ςυ» αϊ) ΠΗβ 
οΗζη ΐΏ&^ίβίΓίβ βοΓίρΙο 8ίΙ)ί ΐΓ&(ϋΙ& δοαί,ηβςυβ &αι- 
ρΙθοΙυηΙαΓ, ηβςυβ ΙυβηΙαΓ ; βοά ϋβ βοΐυιη 86 αάΙΐΒβ- 
Γ6Γ6 γ&ίρβ 6ΐ ο&ΙΙίάθ 8ίαιυ1&ηΙ» ίη ()υί5υ8 ϋοααίαίβ& 
ΟΓ&ουΙα βΐ ιη&^ηί &ρο8ΐο1ί Ραυίί Ερίδίοΐ» ά68θηρΙβ 
βηηΐ; ηοαηαΐϋββϋ&ιη Αοΐα αροδΙοΙοΓυιη βίοαίΐιοΐίοβ 
ΕρίβίοΙβ, ρρφΙβΓ 6&8, ςυφ 00ΓγρΙΐ8Βί (ΡβΙη) 5υηΙ, 
αάπιΗίαηΙϋΓ. Ηα]υ8ΐιιο(ϋ 8&ογ& βίοςυία ίυβπ 8Θ βί- 
ιηηΐ&ηΐ, υΐ608 ςυί οίροα ρίαιη ΓβΠ^ίοηβιη ΙΐθϋβϋοΓββ 
βΐ ίαιρ6πΙίθΓβ8 8υηΙ, ΓΑοίϋυβ άβοίρβΓβ ςυβαηΐ,ςο&δί σθαι του λοιπού στέργβιν έκειγα καΐ άποδέχβσθαι, 
τούτο μίν το άνυπέρβλητον τής βδελυρίας ου στέ- 
γοντας (15), τοΰτο δΐ των προσταγμάτων το άλ^γι - 
στον λογισμοΤς ύποβάλλειν ουκ έχοντας, τοΰτο δε τον 
παρά πασιν δνειδον και τήν χλεύην, και τ6ν κατά- 
γελων και το μϊσος ώσπερ διευλαβουμένους και 
αποκλίνοντας. Δια τοΙ3το και αΐίτη ή νεοφανής των 
παλαιών εκείνων τής βδελυρίας σπερμάτων παρα- 
φυάς, ώσπερ και πρ($σθεν εφημεν, τα παρ* εκείνων 
τών διδασκάλων εγγράφως αύτοίς συντεταγμένο 
ο6 μίν ουν ουκ άγαπώσιν, ούδΐ περιέπουσιν. 
*Αλλ* εκείνοις μ<5νοις κακούργως καΐ πονηρώς προσ- 
ανέχειν ύποπλάττονται, έν οΤς τα τε Κυριακά 
άναγέγραττται λ<5για και του μεγάλου αποστόλου αϊ) ίρ80 ΟΙιπ&Ιο β1 ε (ϋδοιραΐίβ θ]υ8 68 Γ606ρ6ηη(, Β Παύλου αΐ Έπιστολαι, και παρ* ένίοις τών άποστ(^λων 
ςαβ άβίβοΐίοαίβ 8υ£ ίη8&ηί& ρβρβΓίΙ. αΐ ΙΙράςεις, και τών Καθολικών 6'σαι παρά τάς του 

κορυφαίου τυγχάνουσιν. Τούτων δΐ τών Ιερών άντιποιεΤσθαι σχηματίζονται λογίων, ως &ν εχοιεν ρ^^- 
δίώς έξαπατ^ τους νωθεστέρους τε προς εύσέβειαν και αμαθέστερους, ώς παρ^ αύτου Χρίστου εΓησαν 
παρειληφ6τες και τών αΰτοΰ μαθητών, α τής αποστασίας αυτοί ς άπέτεκεν ή άπονο ια. 

Χν.ΗίοίΐΒςαβ ΜΛηβδ,ΐΛπί» άβίβοΐίοηίβ ρηποβρβ, ΙΕ. Ό μίν ούν Μάνης ούτος ό τής τηλικαύτής 

αηηο ν&ΙβΓίαηί βΐ Ο&ΐϋβηί, Κοηο» ίθ3ρ6ΓαΙθΓυιη, αποστασίας (16) Ιςάρχων, ετει (17) τής βασιλείας ηοηο 6 ου8ΐθ(ϋ& ΡβΓδαΓϋΐη 6ΐαρ808 (οϋιίΐ θηίαι ίιη- 
ρβ(1ϋ,ςϋοΐΏίηυ8β&ρ6Γ86(ΐυΕΐηυΓ,(ΐυ»8υρΓαΙιί8ΐοπ® 
86Π68 ρΓΦΐθΓοαίδϋ), βΐ ίη Μβ8οροΙ&αιί&πι ρΓυΓβοΙαδ, 
& (ϋνίηο ΑΓοΙιβΙαο, 8αα6ΐο νίΓΟ, ς[υί Ιαπα ΟβγοΙι&γο- 
ραιη ίη 6& τβ^ίοηβ ρΓΦβυΙ 6Γ8ΐ, ηιαίϋδ ηα&^ηίΒςαθ 
οοηΐΓ& ίηρίθίαίβηι βυαιη &Γ^ιιιηθηΙί8 6ζα^1ί&1α8 68ΐ. έννάτφ Ούαλεριανοΰ (18) και Γαλιηνοΰ, ο*ί *Ρώμης 
εΤχον το βασίλειον κράτος, τήν έν Πέρσαις φυλακήν 
διαφυγών (ο6δέν γαρ κωλύει διελθεϊν, & τής Ιστο- 
ρίας 6 δρ6μος παρήλθεν άνωθεν), και κατά Μεσοπο- 
ταμίαν γεγονώς, 6πό του (19) θεσπεσίου Αρχελάου 
(Καρ χάρων δΐ τής αυτής χώρας ούτος ό Ιερος άνήρ ΑΙςΟθ ίηάθ ίη8ρθΓ8ΐΟ 8θ£ΓαΒυ8 ρΐΐάθΓ6, ρΡοΓϋ^υβ Ο έφορος ι^ν) πολλούς μίν και μεγάλους έλεγχους τής ΟίθΓί(!6θ), εΐ&ΓοΙι&ΓΟΓαιη νίοαηα, 8υΙ)ϋ : αίςυβ ίΙ)ί 
οαοι ΤΓγρΙιοηβ ςυοά&ο), βίΓβηαο θΐ 8α6Γ0 νίΓο, 
ρΓ68ΐ)7ΐ6πιΙυ8 ςΓαάυοι οΙ)Ιίη6ηΙθ,6οη§Γθ88η8, ραΓθΐη 
8υΙ)ίϋ 6&8υηι ; ίαιο θϋΕπα ίρ86 ΑγοΜεοθ, ουιη 86- 

άα6ΐ0Γ6Π1 60 86 Γ606ρί896 ΟΟΟίρβΓϋ,ΕΟβΓ ςυίρρβ ΥΙΓ 

θγεΙ, 6( ρίο 5(υ(ϋο οιονβΙΐ&ΙυΓ, βίΕΐίιη ίη νίοαιη ββ 
οοηΙϋΠΐ ; αο ρο^Ιςοαιη 86άυοΙθΓθπι ίΐΐυιη ίη πια§η&8 
&ης;α8ΐί&8 6ΐ ίη ρυάοΓβιη, α ςαο άθε1ίη&1)α1, ^οη^6- 
018861, &ο 6Χ860Γ&ηά& 6^υ8 (Ιο^κΏΕία 6ν6Γΐί88θΙ, οοη- 
ίαΐΕ886ΐ(]υθ, νίΓϋΐΐΐ(ΐυ6 οιηηί]}υ8 (]6Π(ΐ6η(1αιη (Ι6ΐ6- 
8ΐ&η(1αΐΏςυ6 ρΓορίηαβθβΙ, 6υπι &(! ίυςαηι (ΐ6ηυο ρ6Γ- 
ρυΐϋ, ίη ςυ& ςαοά 6ΐ (ϋχίπια$, α ρ6ΓςαίΓ6ηΙί5υ8 δυσσεβείας άπ^τήθη. Εκείθεν δέ διά τήν άδ(5κητον 
αίσχύνην άποδράς, είς Διωρίδα (20) Καρχάρων κώ- 
μην άποδύεται. Έν ταύη^ (21) δε Τρύφων ί (22) τινι 
σπουδαίφ, Ιερφ μίν άνδρι, τον δΐ του πρεσβυτέρου 
διέποντι βαθμδν έντυχών, τά Γσα υπέστη. Πλην άλλα 
και αύτ<5ς γε ό Αρχέλαος τήν έκεϊσε παρείσδυσιν 
του πλά*;οο μαθών (6ξυς γάρ ή ν και θερμός τον 
ευσεβή ζήλον), καταλαμβάνει το ,χωρίον, και πολλής 
έμπλήσας, τον πλάνον αμηχανίας, και ήν εφευγεν 
αισχύνης, οΤς αύτου τά μυσαρά τών δογμάτων αν- 
έτρεπε τε και άνεσκεύαζε, καΐ προυτίΟει πάσι γέ- 
λωτα τε και βδέλυγμα, ααρασκευάζει πάλιν φαγάδα ΥΑΚΙΛ: ΙΕ0ΤΙΟΝΕ3 ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (15) Ου στέγοντας. Νθ8ΐβΓ Ιθ8;ϋ ου στέργον- 
τας. Μ&Ιίπι ν6Γ0 ϋΐαίΐ, ηαβηϋ 8θΓίρΙθΓί8 ηί νίάβΙαΓ, 
εοηνβηί6ΏΐΙα8. Η&8ΪΙ ίοτίβ Ιη ΙίϋΓ&Γϋ ωβΐΏΟΓία το 
στέργειν ρΓοχιωβ &ηΐ666ά6α8. 

(16) Αποστασίας έξάρχων. ΙΙβ ιηαΐυί ουιη ηο- 
8(γο, ςηαιη οαοα Οοί8ΐίηιαηο αποστάσεως έξαρχος,, 

Λ ςα&ιηνΐβ ςυοά αά 86η8υαα ηίΐιίΐ ίαΐ6Γ8ϋ. Ζ&0Ε§ηίυ3 
ΑΧ• #αο ΙιαΒβΙ αποστασίας εξαρχος. 

(17) 'Έτει. Ιΐα ουίΌ ηο^ίΓΟ ρΓΟ έπί, ςαοά &(1 ββη- 
8αιη ορυ8 ηοη 68ΐ, οηιη νίοίΒβίαι τψ έννάτφ ρΓίυβ 
ίΚυά ^τει ΓβςυίΓ&Ι. ΙΙε βΐΐβςίΐ Ζα€αρηίη$. 

(18) Ούαλεριανοΰ. ϋα ΓβοΙθ Οοί8ϋηί&αυ8, ηο8ΐ6Γ 
ΙΐΕΟθΙ Ούαλεντινιανοϋ ιη6ηάθ8θ : η&ιη ΐ6ΐηροΓί8 γε- 
Ιίοηθβ ίά ΓβΙ'α^ίυοΙ. Οίοηδβηΐίΐ οαιη ρΓοϋα ΙβοΙίοηθ 
ΡβίΓυδ, ρ. 36, 6ΐ ίη Γ6Γ6Γ6η(1ο Ρίιοϋί Ιοοο Ζ&ο&^ηία8. 

(19) Ύπο του. ΙηβθΓϋ ίιίο ΖαοαρηίΜ δΐ, ςαοά 
θΓ&ΐίοηί8 8βΓί68 ηοη ΓβςυίρίΙ. 

(20) όίίωρίζα. Κα Οοί8ΐίηίΕηιΐ8, 8ΐ ηθ8ΐ6Γ Δωρίδα* Ο α(6Γςυ6 ιη6ηάθ8θ : Γ<}οϋ88ίιηβ Ζ&08ςηίυ8 ΡΙιοΙίί 
Ιιυηο Ιοουιη Γ6θίΙ&η8, Διοδωρίδα, ςυΕίη ΐ6θΙίοη6ΐη 
Γυΐοϋ Ερίρΐιαηίυβ, 1}(βγ68. 66, η. η ; βΐ ςυί &(! βυιη 
ρΓΟΤοοΕί, Ρ6ΐΓυ8 8ίοαΙυ8, ρ. 36, υΜ Ιβιηβη υίπηαυβ 
ίη 8θπρΙΐοπθ ρ6Γ Διοδορίδα 6ΓΓΕΐαΓ. Ρ&^υβ βοίηιηίΰ 
Ε ΟίοάοΓΟ ςυοάΕΟ), ςυΕθί ΟίοάοΗ νίουδ αρρθΙίΕΐυβ 
ίϋίΐ, ςυοά ΑοΙε ΑγοΙ^θΙει, ρ. 68, ίηάίοΕηΙ Ιιίβ νβΓ5ί8: 
αΜΕη68αυΐ6ΐΏ ίιιβίβη& Εάνβηίΐ Εά ςυβοιάΕαι νίοαίΏ, 
100^6 Εί) αΓί)θ ροδϋυιη, ςυί Ερρ6ΐΐΕΐ)ΕΐαΓ Οίοάοη.» 

(21) Έν ταύτη. ΙΙε ιηαίο ΟϋΠΐ ηοβίΓΟ βΐ €οί1^άτ~ 
(1720, ρΓΟ ένθαυτα ΟοίδΙίηί&ηί. ΑδΙίραΐΕΐυρ ηοΜβ 
ΖαΟΕ^ηίυβ. 

(22) Τρύφωνι. ΙΙε 6ΐ ΕρίρΙΐΕηία8, 1. ο., 6ΐ θχ βο 
ΡείΓυβ 8ιοα1υ8 τοοΕηΙ, αιίηυδ Γ60ΐ6,8ί Ευάίοαυδ ΑοΙα 
ΑΓοΗβίΕί, υ5ί, ρ. 68, ΕΐίςαοΙίθ8 Οίοάοη ηοπιίηβνο- 
ΟΕΐϋΓ, 6ΐ ίρ8Ε ςυοσυβ ΟίοάοΓί βρίδοορί ε(1 ΑγοΙιθ- 
ΐΕϋΐη βρίβΙοίΕ οαο) ^υ^α8 Εά 6&ιώ Γ68ροη8οηΕ 6χ1ιί• 
1)6(υΓ. 15 αΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΕΟδ ΠΒΕΗ Ι. 46 γινέσθβι, κβθ* ί;>^, ώς κιΐ (23) προέ(ρημεν, πλάνην ^ ^^ 80ΓαΙβηΙί5α3 οβρίαβ Γθ^ί ΡβΓββΓαιη βοβΛαβ ΠΙαβ 
δπ^ των άνερευνώντων αυτόν και ζητούντων άλους, ροβηββ άβάϊί, 
τψ βασιλεΤ των Περσών απέτισε την πικράν έκείνην δίκην. Ι^. Εκείνου δε τον βίον οΰτω; οίκτρώ; και άΟλίως 
χατχστρεψαμένου, χρ<5νψ ΰστερ4ν τίνες των άύτοίί 
της δοσσέοείας μαθητών μέχρι Σαμοσάτων της 
Αρμενίας τα του Πονηρού ζιζάνια έγκατέσπειραν. 
Και ού πολύ το μέσον (24), και το φΟοροποιόν εκείνο 
γεώργιον μέχρι Φαναρείας ώφθη νομήν λαβόν και 
φυ($μενον. *Εξ ου και ή κακήν Καλλίνικη του βορβό- 
ρου πλησΟεΤσα, ως μοι προείρηται, ΠαΟλον καΐ 
Ιωάννη ν γεννήμΛτα έχιδνών έπ* όλέθρψ του ανθρω- 
πίνου γένους άπέτεκε. Κάκεϊθεν δια των έφ' Ιξης 
διαδόχων της ασεβείας, μέχρι των χρόνων Κωνσταν- XVI. θα (η &υ1θΐη ίΐΐβ νϋαιη ϋα ιηίβθΓθ βΐ ίηίβΐΐοί- 
ΙβΓ οΐ&υβίθββΐ, βΐ&ρβο ηυοίΐ&ιη ΙθΐηροΓβ, ςαί(1απι 
6]α8 ίοαρίβΙ&Ιίβ (ϋβοίραΐί αβςυβ αάδ&ιηοβ&ΐΑ ΑγιώΘ' 
ηίβθ, ηααΐί^αί ζίζ&ηία βρ&ΓβθΓ&αΙ : ηβο ιηιιΐΐο ροβΐ 
ίηΙθΓναΙΙο, 00ΓΓαρΙ&63υ8ά6ΐη βεπίθηϋββάΡΙι&η&Γβ&ιη 
ϋδηυβ ρυΙΙυΙαΓβ νίβα βδΐ. ϋπάβ ίωρΓοΙ)» ί1Ι& ΟαΙΗοίοα 
οαβηο Γβρίθία, υ1 βυρηι άίχί, Ρααΐυσι βΐ ^ο&η^6Π1, 
§βηίιηία& νίρβΓ&Γυηα, ία ^βοθηβ Ιιυοα&ηί ρβΓηίοίβιη 
ρορβπΐ. Ιηάε νβρο βΐ ίοαρίβίαΐίδ 8υ6θ688οπ(>ιΐ8, 
08^06 ΒάΙβηοροΓαΟοηβΙαοΓιη! ίοαρβΓ&Ιοπβ, ({υί βΓ&Ι 
ΗβΓ&οΙϋ αΙ)ηβρο5, ίιηρίθ(&8 ϋ1& 8ίη6 υΠα ίηηον&ϋοηβ τίνοο του βασιλέως (απόγονος δΐ ήν οΰτος 'Πρακλείου) β ρΓοςΓ688α ββΐ. Αο ρθ8ΐ(]ααιη ιηυΗβ αάΙιΟΓί&Ιίοαββ πζς τοιαύτης (25) θεομαχίας δΐκαινοτομγ^του παρα- 
τεινομένης• και πολλών μίν παραινέσεων και διδα- 
σκαλιών, εΐ και προς άνόνητον άπεκρίΟησαν πέρας, 
καταβληθέντων, πολλών δλ ευσεβών βασιλέων ξίφει 
την δίκην τους άποστάτας εισπραττομένων, και μηδ' 
ούτω της άσεβους φοράς Ιστάμενης, έπιγίνεταί τις 
τοι< άποστάταις ^Αρμένιος ονόματι Κωνσταντίνος, 
Μανχναλις (26) κώμη Σαμοσάτων πατρίς αύτψ επι- 
γράφεται, ήτις και μέχρι του νυν Μανιχαίων τροφός 
υπάρχει και ενδιαίτημα. Άλλα γάρτ ούτος Κωνσταν- 
τίνος, τών της εκκλησίας τινά διάκονον από της κατά 
Συρίαν αιχμαλωσίας προς την οικείαν ύποστρε'φοντα 
πατρίδα έπι ημέρας ουκ ολίγας έξένισε, βίβλους δΐ 
άπο Συρίας ό αΙχμάλωτος συνεπεφέρετο αύτφ δύο, 6ΐ ιηοηίΐίοηθδ, ϋοβΐ ίηυΐίΐί βχϋα, Γ&οΙββ ίοβΓ&ηΙ, οΙ 
ροβίςυαπι ωυΐϋ ρϋ ίιηρβΓ&ΙοΓβ» ίη &ρο8(βΙ&8 ^ΙαάΙο 
Βηίιη&άν6Γ(6Γ&ηΙ,η6(|υθ Ιβαιβη ίιηρίβ1α1ί8 οοΓβυ8 άβ- 
8ϋ(6Γ&1, &ρο3ΐΕϋ8 ΑΓΕΏ6αία8 ςαίά&ιη 8υρ6Γνβηϋ 
ηοοαίηβ €οη8ΐ&ηΙίηα8, 00308 ραΙήαβΓ&Ι νίϋυ8 δαιηο- 
8&ΐ6η8ίαιη, ΜΑη&η&1ί8 ηοιηΐηβ, ςυβπι αά ϊϊϋο ιΐ8ςυ6 
Ιβ[ΏρθΓ& ίηοοίυηΐ Μ&η1οΙι»ί. Ηίο ροΓΓΟ €οη8ΐ&αΙί- 
ηυ8 ςυβπκΐ&πι βχ Εβείββίβθ άί&οοηί8, οχ θγπ&, υΙ>ί 
εαρΙίνα8 ΓυβΓ&Ι, ΐη ραίπβιη 8υβιη τβνβΓίβηΙβιη, άίβ- 
1)08 ηοη ρβαο!8 Ιιοδρίϋο βχοβρίΐ. Οαί οαρίίνυβ 
ΓιΙ)Γ08 βχ 8γη& άαο8 86ουαι άθΙυΙβΓαΙ ; υηαιη 
8&ηοΙί Εναηςβίϋ ; αΚοΓαω ιη&^ηί βροβίοϋ Ρ&υϋ, 
ςυο8 ία Ιιοδρϋϋ ΓθπαυηβΓ&ϋοηβηι, ίιηρίααι 1ιο- 
8ρίϋ8 βυί ΓθΙί^ίοηβΐΏ ί^ηοΓ&η8, άοηο ίρβί οΜα- μίαν μεν του άγΙου Ευαγγελίου, Ιτε'ραν δε του μεγά- Ο 1ϋ. 0οη8ρίοα1υ8 βαΐβΐϋ Οοη8ΐαηΙίηϋ8 Αηηβηίαβ, 
λου (27) αποστόλου Παύλου (28), ας ώσπερ αμειβόμε- 
νος της ξενίας ό ξενισθείς (29) και άγνοών του ξενίσαν- 
τος το δυσσΐδίς της θρησκείας τάς Ιεράς άντεδωρεΤτο 
βίβλον»<. ΚατιΙών Εε (30) 6 Αρμένιος Κωνσταντίνος 

^Εελυχτήν και πασι φευκτήν και άποτρόπαιον την 

αύτοΰ δυσφημ/αν χαι άποστασίαν, τ-ζ του διαβόλου 

συμβουλή μι^χανάται τοιόνδε. Πάσσς μεν, δ'σας αύτοΰ 

ή θρησκεία ήγάκα τε και περιεπτύσσετο βίβλους, 

αποβάλλεται και άποσκορακίζει* γυμνά δε τά δόγματα 
των γραμμάτων παρακατασχών πειράται τάς του 
Ευαγγελίου λέξεις καί του Αποστόλου τούτοις 
έναρμόζειν τε και περιάπτειν. Διό πάσης αύτοΰ τών 
δυσσεβημάτων καταψηφισάμενος βίβλου, μόνφ προ- ίαιρίβΙαΙβίΏ βΐ άβΓβοϋοη^αι 8ϋ8ΐΏ αϋοιηίηαηά&ιη, 
οιηηίΙ)υ8ςυβ ίονί8&ιη αο ρβΓΟΒ&πι β88β, (1ί8ΐ)θΗοο 
οοη8ί1ίο ίιοο ιη8θΙ)ίη&ΙυΓ. Οιπη68 ςαίιΐβιη ΗΙ)γο8, 
ςυο8 ΓοΗ^ίο βαα άίΠ^οϋαΙ 6ΐ&πιρΐ6θΙβΙ)&ΙυΓ, οΙ))ίοϋ 
βΐ ΓβρυάΐΑΐ ; ββά άο^ηοαία βυα δοπρίΐδ άβ^ϋίαΐα 
Γ6ΐίοβη8, ίρ8ί8 Εν&η^βΐϋ βΐ ΑροβΙοΗ όίοΐα αά&ρΙ&Γβ 
βΐ &(^^υης6^β οοη&ΙυΓ.Οϋ&ιηο1)Γ6ΐη (Ι&ΐΏη&Ιο ςυο1ίΙ)6ΐ 
ΙίϋΓΟ, ιηαρίβΐ&ΐθπι 8υαιη ρΓ^ίβΡΟοίβ υηί Εναη^βΗο 
βΐ &ρο8ΐο1ο αΙΙβηάβηάυπι 6386 8ΐα1υ1ΐ αο (ΙβοβΓηϋ, 
υΐ ρπανο 1ιυ]υ8ηΐ0(1ί αΓίίΩοίο αρο8(&8ίφ δα^βοοεαιιαι 
ο(>ΐ6^βη8, ιηοΗίΓβΓυιη ορίηίοηυιη βυαΓΟίη νβηβηυιη 
ιηυ1ΐί8 ιηίβοβΓθ ρο886(. δβά ίΐΐβ βρβΰίβ βοΐυιη βΐ 
β^οαβηΐο ςυοάαηα, υΐ (ΙίοΙυιη 65ΐ, ΜαηίοΙιβΟΓυιη σανέχειν τφ Εύαγγελίφ και τφ ^Αποστόλφ πρόσ- -^ 1ί6Γ08 α1)ΐ6^αΙ ; υΐροΐο ςυί 06Γη0Γ6ΐ, 61ιπ$ΙίαηθΓαιη 
τάγμα τε καΐ σπούδασμα ποιείται• ως δν δυνηθείη Ιβ^βα, β03 ί^ϋί αρθ8(α3ίδβ ΙίΙΰΠβ υΙαηΙϋΡ, βίαάίο 8ϋ1)• 
διά της τοιαύτης κακοτεχνίας έπικαλυψάμενος αύτου ^^^ΘΓ6, βοδηυβ ίρβ08 1ίΙ)Γ08 ί^αί α1)8υπΐ6η(ίΙθ8 Ιγα• 
τον βόρβορον τής αποστασίας, πολλοίς τόν θάνα- (ΙβΓθ. Εχ άθβ[ηαϋΙ)υ8 ΟΓ^ο 8αί$ οα, ςιΐφ αά ίοαρίοΐα- 

ΥΑΒΙ^Β ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ3 ΕΤ ΝΟΤ.Ε. (23) *ας κα(. Αάίϋάί το και βχ ΙΏ8. ηοείΓΟ. 

(24) Τό μΙσον. ΝοβΙΟΓ Ιβ^ί^ ^^ έν μ^σφ βοάβΐη 
861180 ί. 6. η£€ ηΐΗΐΐηιη ΙετηροηΜ ίη{6Γ]€€ίηηι βναί. 
ΟβΙβπιιη ίαάβ αΙ) 1ιο€ ρ&Γα£;ΓαρΙιο η&ΓΓαΙίο ΡβίΓΐ 
δίοαίί ουιη ΡΙιοϋαηα ηο&ίΓα ρΓορ1υ8 οοηοοΓάαΙ, ςοί 
Ιιαοαβςαβ Ο^ίΠυπι, δοοΓαΙβοα βΐ Ερίρΐιαηίυπι, (|υο8 
άίββΓίθ ηοπαίη&Ι, ρΓθ88ία8 Ρΐιοϋο βΓαΙ 86ουΙα8. 

(25) Τοιαύττ^ς. Η68(ίΙοί βχ ηο8ΐΓθ. 

(26) Μζνάναλις. ΙΙα ΟοίθΠηίαηυβ βί ΡβίΓαβ 8ίοα- 
Ιοβ, ρ. 40, Γβοϋαβ, υΐ ραίο, ηοθίτο• ςαί Ιβ^Ι Μαι- 
νάλις. ΟοηΓβΓ ίαίΓα, § 17 βΐ 18, ιιί>ί βοάβχη ηαοάο 
80Γϋ)ίΙαΓ. (27) Μεγάλου. Νθ8(βΓ Ιβ^ίΙ αγίου, ρηα8 ΓβΟΐίοΒ ; 
1ίΙ>ΓαΓίιΐ8 βαίιη άβ ρίΦΟβάβοΙβ ρΐΌχΊοαβ αγίου Εύαγ• 
γελίου αά^ϋΟ οο0ϋα85θ νίάβΙΠΓ. 

(28) Παύλου. ΟιηϋΙϋ ΝοαΙοΓ, βΐουΐ βΐ βίοαίυβ, 
ρ. 40. 

(29) Αμειβόμενος της ξενίας ξενισθείς. Ιπιϋα- 
ΙϋΓ βΐ βϋρρίβΐ δίοαίυβ : Αμειβόμενος αύτψ την της 
ξενοδοχ^ας άντάμειψιν. Οϋοά ίάβο ιηοαβο, υΐ οοα- 
νβηίβηϋίΒ ίη υίΓοςυβ δοπρΙΟΓθ βχβαιρία πιαηίΓβ• 
8ϋθΓα 8ίηΙ, ςυβΒ ίΓοςαβαΙία ίη ίεΐίυβ ηαΓΓαΙίορ•• 
86Γίβ οοουΓΓοηΙ. 

(30) Αέ. ΑΙ>βεΙ α ηο&ΐΓθ« 47 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗ^Ε ΟΡ. 48 Ιβιη ορρορΙυηίοΓα βί ρβΓΓβοΙίΟΓα βραηΐ, Γονβηβ βΐ Α. τηφ(5ρον Ιδν των δηλητηρίων αύτου δοξασμάτων αιηρίΘΟΙβηβ, ηυΐίαιη ηοη ιηαοΐιίη&ιη βίοοηίθηΐίοαβπι 
&άΙιίΐ36ΐ)αΙ, υΐ εαβ Οοοαίηίοίβ αροβίοΐοοίηςυβ άίοΐίβ 
8υ1)3ίθ6Γθ1 α^αρίΑΓεΙςυβ. Υαίβηϋηί ααΐβιη ροΓίβη- 
Ιθ8&ιη άθ ΐΓίςίαΙα (ΒοηίΙ>α5 βΐ €ΐη9(1ο6ΐΓία&ιη,βΐ€υ- 
1)ποί α1)0ΐηίη&ηά&ιη άθ ρΐανίιι ία^υΐαοα, Βαβίϋάίδςυβ 
ΒΟτάβΒβί 1α86ΐνί&8, ηβο ηοη ρυϋάαιη ςαοάςιιβ βίιηί- 
ϋιιιη Ιιοιηίηυιη οαβααιη, «ςαο οοηΟάβηίβΓ βί ρ&ίαιη 
αιηρΙβεΙβϋ&ίοΓ, ηβ^αο ββουηιΐυιη ΒβηΙθηΙί&ιη βΐ 
ιηγβΐ&ςοςί&ιη βυ&χη Γ6]ίοίβ5&ί, ββά νβίαΐ ςαί(1&ιη 
Γ606η8 ηογυ8(|υβ Ιβ^ίβΙαΙοΓ, βχ χηβΓθΙήοβ 6ΐ βχ 
ναπθ 60ΐηαιί$1α ίιηρίβΙ&Ιβ (Ιο^οααΙ&^ί^ηβυβ, αρυβία- 
β!» (Ιυχ βΐ ρΓ«ί66ΐυ8ίη βχΐΓβιη&χη οΜβηαρβΓααϋαιη 
ρβΓηίοίβιη (ΙεοΙ&ΓΑΐαΓ. 0ααιηοΙ)Γ6ΐη ΙιοάίβΓαί Μαοϊ- 
ο1ΐ8Βί, ιιΐ βαρβπαθάίχί,δογίΐιί&ηυα), Βυάθΐη βΙ Μ&- έγκεράσαι. Άλλ' άποπέμπ*τα( μίν, ώσπερ εφητβι, 
σχίίΐματι μόνφ χαΐ πλάσματι τάς των Μανιχαίων 
βίβλους, άτε δη και όρων του; των Χριστιανών νό- 
μους τους, δ'σοι κέχρηνται ταϊς της αποστασίας 
βιβλοις, τψ ξίφει παραδίδοντας (31) και αύτάς εκεί- 
να; πύρος δαπάνην (32) ποιούμενους. Τα μέντοι των 
δοξασμάτων έπικαιρ^τατα καΐ τέλεια, προς άσέβειαν 
περιΟάλπων τε καΐ περιπτυσσόμενος, τοΤς Δεσποτι- 
χοΤς και άποστολικοΤς 6ποβάλλειν τε και υποτιθέναι 
^ήμασιν, μηχβνήν πασαν καί αγώνα ετίθετο. Τάς 
δέ γε Ούαλεντίνου τερατολογίας των τριάκοντα «Ιώ- 
νων καΐ θεών και την του Κουβρίκου περί του 
ύιτοΰ (33) βδελυκτήν μυθοποιίαν, Βασιλείδόυ τε τα 
μιάσματα και τάς άσελγείας, και των παραπλησίων ηβΙβίΏ 1ίΙ)6ηΐ6Γ αηαΐΐιβιη&ΐβ ΓβπαηΙ, ΟοπδΙα^Ιίηυιη Β "κ^ν δυσώδη β($ρβορον, ούτε συν πα^ρησί^ ήσπάζετο, 
νθΓΟ ΐΏΒΧίΐηβ ε6ΐ6ΐ)Γ&η( βΐ οοΐααί ; 6^υ3ςι]θ βυοαββ- ούτε κατά γνώμην και μυσταγωγίαν άπεστρέφετο. 
ΒΟΡββ ραΓθΒ ΛροΒίϋΙίδ ΟΙΐΓΪβΙί, ηβ ςαίά αιηρΗιιβ άί- *Αλλ' οΤά τις πρόσφατος και καινός νομοθέτης έκ 
ΟΑΐη ρΓβάίοαοΙ. πόρνης τε και πολύπλοκου δυσσεβείας δόγματα τε- 

κών, αποστασίας οδηγός και προστβτυης τοΤς πειθομένοις έσχατης άπωλείας άναδείκνυται. "Οθεν ο\ νυν 
τών Μίΐνιχαίων παϊδες, ως καΐ πριν έ'φθην εΙπών, Σκυθιανόν μεν και Βούδην, και Μάνεντα προΟύμως 
τψ άναθέματι πέμπουσιν, ΚωνσταντΤνον δέ εΙς τά μάλιστα θειάζουσί τε καΐ πιριέπουσι* καί δή και 
τους μετ' αυτόν άναδειχθέντας διαδόχους, ίσα και Χρίστου γεραίρουσιν, "ίνα μή πλέον εΓπω, άποστόλοις. 

XVII. Ηίο ρΟΓΓΟ 0ϋη8ΐΛηΙίηϋ8, ςυί βΐ δϋν^παβ, ΙΖ'. Άλλ' οΰτος ό έκ Κωνσταντίνου Σιλουανός (34) ιηυ(&1ί3 56(1ί6α8, Μαο&ηαΐί 6ί5θ58&ιη ρΓοΓβοΙαΒ (ο 
ίιηρί&ιη &ηίιη&αι, πίθηΐβιιιςυβ ίιηρυάεαϋβ αίςυβ 
ιηβπ(Ι&οίο άβάΚ&ιη Ι) 8β δίΐναηυιη 6386 (ϋθ6]}&1 βυιη, 
ςαβιη άίνίηί Ρ&υΐί ΕρίβΙοΙ» πιβαιΟΓαηί. Οϋίά νβΓΟ 
άίΰβΙυΓ 1&η(& ΐαβλοία άίςηααι ? Ια ςααηίαιη &1)8υΓ- 
άϋ&Ιβιη άβίαρδυβ ; ςιιβηΐο ρυ4θΓ6 οοανίοΐαβ ρβΓ- είς Κίβωσσαν άπό Μανάλεως (35) μετελθών (ώ 
ψυχής άθεου καί γνώμης πασαν άναισχυντίαν και 
ψευδός μηδίν ηγουμένης Ι), εαυτόν (36) ελεγεν εΤναι, 
δν αΐ του θεσπεσίου ϋαύλου (37) *Επιστολαι έπι 
μνήμης φέρουσι Σιλουανόν. Και τί αν τις εΓποι προς 
τοσαύτην έμβροντησίαν ; ε•ς ποΤον δέ άτοπον άπ- ΓυηάθΙυΓ ίβ, ςυί &1> ΐρδο ρΓΐηοΐρίο ρβρ ιη&ηίΓβΒί&ιιι (]; ενεχθέντα (38) τις έπιδειξάμενος, αισχυνθηναι πα- ίρ&υάβιη βΙ ίη^αηί&ιη ρΓ0ΓυΐΏρβΓ6 ηοη 6ΓυΙ>αϋ? Α1• 
Ιαιηβη, 1ίε6( ίΙ& εοη3ρίουβ ροΓίβηΙα οοηΩη^βΓβΙ αο 
χηβηΙΪΓβΙυΓ, ηοη άβΓυ6Γ6, ςυΙ 6^υ8 άίοΐίδ ρβΐΐοοίί 
ίρ8ί οΙ)ΐ6σιρ6Γ&ΓβηΙ. Εΐ ίΐΐβ ςιυίάβαι Μαεβάοηαβ 
νοε&ϋ&Ι άίβοίρηίοβ 8υο8^ βοςυο, υΐ βυρΓα (ΙίοΙυω 
68ΐ, δίΐν&ηηπι, 86ςη6 α (Ιίνίηο Ρ&υΐο ιηί88αιη ίαοΐί• 
1&1)&1^ αΐί&ςυθ βίΕηϋία ιηυΚα βίΤαΙίθϋαΙ. δβά ρο3ΐ- 
ςυ&ιη ΐΏοηΒίΓυιη ίΐΐυά βοάυοβηάο ρορυΐο ηαΐυιη 
νί^ίαΐί 86ρΙοιη &ηηο8 ίη άίοϋβ Ιοοίβ χη&η86Γ&1, !η- 
οοΙ&ΓΟίηςυβ ιηυΐΐοβ ίη βαακίβαι 1γ&χ6γ&( ρβΓηίοίοηα, 
ίη ίΐΏρίοί&ΐ6 (1βρΓ6ΐΐ6η5υ8 8ΐι&^ ουιη ^&^ιυ Ι&ρίάαη 
ροθο&β (Ι6(1ί8$6ΐ, ίηίηΓθΓηυιη ίη^Γθ88α8 68ΐ. Ηο εοηα- ρβσκευάσει την άπ' αυτής αρχής οΰτω διά κατάφω- 
ρου κλοπής και φρενοβλαβείας ουκ έρυΟριάσαντα 
προελΟεϊν ; Πλην άλλ' οΰτω περιφανώς τερατευόμε- 
νος και ψευδολογών, ευρεν, ους εΓλκυσε, πείθεσθαι 
αύτφ. Και Μακεδόνας μεν έκάλει τους της άπατης 
μαΟητάς, Ιαυτόν δέ, ώς προείρηται, Σιλουανόν 
άπεστάλθχι τε παρά του θεσπέσιου Παύλου προς 
αύτου;, και πολλά τοιαύτα αίλλί διε(3ραψφδει τε και 
συνέπλαττεν. Άλλ* είκοσι μεν και επτά διατρίψας 
?τη δ'λα, έν οις εΓρηται τόποις, τό λαοπλανες έκεΤνο 
καΐ κακομήχανον τέρας, πολλούς τε τών έγ)^ωρίων 
της αυτής μετασχεΐν παρασκευάσας λύμης, και ΥΑΚΙ^Ε ίΕΟΉΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (31) Ξίφει παραδίδοντας. Πα 6Χ εάίοΐο βοη8(βη- β 
ϋηί οΐίαι ο&ρί(α1θ ογ&Ι, ΑγϊΙ ΙίϋΓΟβ &886Γν&Γ6, ΙββΙβ 
δοεΓΛίο Ηί$ίοτ. ΕΰΰΙβί, ΙίΙ). ι, ο. 9. ΟοηΓοΓ ΡβΙ. 
Βδβΐϋ Όίΰίίοηαήνγη ΗήΙοήΰο ϋήΗοητη, Ιοτηο Ι, 
ρ. 354. 

(32) Πυρός δαπάνην. δίο ΟΓβ.ςοπϋβ Μ. αηίιη- 
^άνβπΐΐ ίη ΙΐΦΓθϋοοΓαηι 1ί1)Γ08, Ιεβίβ ^ο&ηηο δα- 
ιΐ8|)6Γΐ6η8ί, Οβ ηηριχ οιιπα/ΐϋτη, 111). π, ε. 26. ΑΗα 
1ιυ3υ8ΐΏ0(ϋ βχβκηρίΑ 1]αΙ)68 αρυά ^ο. Οϋπδίορίι. \να- 
^βηΒβΙΗυιη ίη ΡΓβΒΓΕίίοοο αά Τβία ίρηβα 8αΙαηχ, 

ί). 7 86ςς. δϊχΙυΏ δβηβηδβηι ίη ΒΜϊοΐΗ, ίαηοία, 
ίΐ). II, ρ. 63; βΐ Μ. \νίΙΙιβ1π)ϋΐη δαίΐϋΐζίϋπι ίη 
Όΐ8ρυΙαΙΐ. 1)1ηί8 ά6εοιηΙ>υ8ΐ1οη6ΐί1)ΓθΓυηι1ΐ£Γ6ΐίεθ' 
ραοα, 1•ίρ8. 1697 οΙ 1699, βάίϋδ. 

(33) Του ύετου. ΟίββΓϋηβ Ιιοο βχροηίΐ ΡείΓϋβ 
δίοαίυβ, ρ. 42. 

(34) ΣιΑουανός. Σαλοάνους χηβικίοββ αραά Ρ6• 
Γαιη δίουίαιη ρ. 42, 1ί1)Γ&Γϋ νίΐίο : ηαιη ρααίο ρο8ΐ &Ιίαυοΐ!θ8 ΓβεΙο Σιλουανός νοοαΙαΓ. 

(ό5) Μανάλεως. 1.6^6 Μανανάλεως, υΐ 8υρΓα 
§ 16. €θΓΐ6 ΡβΐΓϋ8 δίοα1α3, ρ. 44, ΙΙβΓααι Ιβ^ίΙ Μα- 
νάναλις. 

(36) Εαυτόν. ΡογΙο ίβίΙϋΓ πΐθΐ6Π)ρ8γοΙιθ5ίη & 
ΡγΙΙι»|^0Γ&, Οϋί β( βϋβ άβϋβηΐ ΜαηίεΙιβΒί, ηαυίυαοι 
βοεβρίΐ ςυαπι βΐ δϋί(1α3 Ιοαι. II, ρ. 491, Μαηβϋ 
ΐΓίΙ)αίΙ, ηί8ΐ (ϋεορθ ιη&1ί3 βυιη νθΓΐ)α βηει ηαβίιι- 
ρΐιοποθ ΙηΙβΓρΓβΙαηύα νο1υΐ856, ςυοά ΡεΙπ δίευΐί 
νοΓΐ)», ρ. 44, ίηάίοαΓβ νίάβηίαρ, ϋΜ (ϋδείραΐοβ 
Μαεβάοη&β (αά ηυο8 δοίΐίοεί οΐίιη χηί88α8 βΓ&( δίΐ- 
ναηυβ), 8β νβπο δίΐν&ηαιη & Ραυ1οπιί88υαι &ρρ6ΐΙ&88θ 
ΓβΓίϋΓ, ςυοά β1 ΝοβΙθΓ ρβυΐο ρο8ΐ ΓβοίΙ&Ι. 

(37) Παύλου. Υίάο II Οορ. ι, ί9 ; Ι Τ1ιβ88. ι. 
1 ; 1 ΡθίΓ. ν, 12. 

ί38) *Απενεχθ^ντα. ΙΙα 8εη1)0 οαπι Νο81γο, βΐ 
ΟοιΙιβΓίίηο, ρΓΟ έπενιχθέντα, ςυοά 1ι&1)6( ΟοίβΗ- 
ηΐ&ηαβ. 40 αΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙΟΗΛΟδ Ι.ΙΒΕΚ Ι. 50 χβτάφωρος έφ' οΐς έθεομάχει γεγονώς, καί λίθων Α ρβΠίΐ βηίιη ΟοηβΙβηΙίηυδ ίιηρθΓαΙΟΓ δγηαβοοβαΐ βολαϊς τήν δ(χην 6ποσχών εδυ εις ^δου. Κωνσταν- 
τίνος γάρ ό βασιλεύς τα χατ' αύτον άναπεπυσμένος, 
στέλλει τινά το(!>ναμα Συμεώνα, τ6ν μίν λαοπλάνον 
ύπχγαγεϊν τ^ δίκτ;^• δ'σοι δε της εκείνου πλάνης μετ- 
έσχον, εΊτα ταύτης αφίστανται, και τήν των μετα- 
νοούντω'ν χώραν όλοψύχως άναπληροΰσιν, τούτυυς 
βρα (39) προς μάθησιν των δρθών δογμάτων και 
κατάγνωσιν επιπλέον της αποστασίας ταΤς του θεοΰ 
προσκαρτερεΤν παραδουναι Έχκλησίαις. Καταλαβών 
δΐ δ απεσταλμένος τήν χώραν, έν ί^ "ϊο της πλάνης 
άνέψκτο έργαστιξριον, και συμπαραλαβών τίνα των 
έκεισε έπαρχόντων (Τρύφων ήν τψ άνδρι όνομα), συλ- 
λαμβάνει μέν τους ήπατη μένους, συλλαμβάνει δΐ και 
τον της άπωλείας διδάσκαλον και τους μίν προς ςυβακΙ&Γη αιίβϋ, ςυί ββάυοΙοΓοιη βυρρΗοίο ρίοοίβ- 
ΓβΙ ; θΓΓοηβ νβΓΟ οοη8θΓΐθ8, βίςυίάθπα &1> ϋΐο Γββί*- 
ΙΐΓβηΙ β( ΙοΙο &ηίιηο ροβαίίβηϋαβ Ιοοιιιη ίιηρΙβΓΟ 
νθΐΐεηΐ, &ά άίβοίρΐίηαιη βαη® άοοίήπο βΐ βροβίαβία 
ά&ιηα&Ιίοαβπι ΕοοΙθΒϋβ ΐΓαάβΓβΙ βΓυάίρ.ητοΙοβ. Ουια 
ρΓφάίοΙυβ (8γιηβοη) ρβΓ?βηΐ83θΙ &(1 Ιοοαιη, υΜ 
βΓΓοηβ οίβοίπα &ρ6Γ(& ΓαβΓαΙ. Τί^ρΐιοηβαι ςαειη- 
άαω, 'ώ'ι ρπβΓβοΙυΓ&ηι ^βΓβηΙβίΏ, α03υης6α8 8ΐΙ)Ι, 
ΙυΐΏ 608, ςυί βοάυοίί ΓυβΓαηί, Ιυιη ίρβαιη ρβΓηίοίβί 
άοοΙοΓβπι 8ρρΓθ1)6η(]ίΙ, αίςυο 609, ςαί &ά ραβηϋβη- 
ϋβιη Γ68ρίοίθ5&η1, νβΐ τβδρίεβΓθ βο βίιηυΐαίιαηΐ, Εο- 
οΙβδίΑΓαιη Οβί ρΓ»8α1ί5ϋ8 ίΓα(ϋάϋ; ϋ3 Ααίθπ), ςυί 
Αάΐιυο &ρο8ΐ&8ί6Β οΐθάίΐί βΓαηΙ, 8ίιηυ1 &(1άυοΙί8 αίςυβ, 
υΐ ρ&Γ 6γε(, αάΐΏοαίΙίδ, άυοβιη ογγογϊβ ίη βοορυαι μετάνοιαν όλοψύχως ορώντας, ή δοκοΰντας όρ^ν, Β ρΓοροβυίΙ, ρΓαοβρίΙςυβ υΐ 1&ρί(ΐ68 ίη βυαι ιηίΚβ- τών του θεού Εκκλησιών τοις έο^ροις ένεχείριζε, 
τους δ* ϊτι πνέοντας τήν άποστασίαν 6φ* εν ποιησά- 
μενος, και εΙπών, α τοις τοιούτο ις άκούειν ήρμοζε, 
σχοπόν μεν αύτοΤς προστίθησι (40) τον καΟηγεμόνα 
της πλάνης, αυτούς δΐ βάλλειν προτάσσει τοις λί- 
θοις. 'Δλλ* οΐ μεν άλλοι δκνηρ<5τερ6ν πως ήπτοντο 
του έργου. Ίουστος δέ τις δνομα, υΙός κατά Οέσιν 
πεποιη μένος τψ Κωνσταντίνφ, παρ' φ και τήν Μα- 
νιχαΥκήν αφεσιν έμαθητεύθη- δς έπιγνους, ώς ϊοι- 
κεν, εΙς οΤον αυτόν βάραθρον ό διδάσκαλος έμβεβλή- 
χει, χειροπληθή λίθον (41) λαβών, και πληγήν και- ΓβηΙ. νβΓαΐΏ αΐϋςυίάθΐη Γβαι 86^ηίυ8 8ααΙ &^§;Γβ88ί. 
^ϋ8(υ8&υ(θΠ1 ςαΙά&ΐΏ,ςυί &άορΙ&Ιυ8 ίη Ωΐίααι ΓυβΓ&Ι 
& Οοη$1&α11ηο, α ςυο βΐίαιη Μ&ηίεΙι&ίο&ια Ιΐ8?Γ68ίη 
6(1οοΐυ8 ΓυβΓαΙ ; &^ηο866η8, υΐ τβΓίβίιηίΙο 68ΐ, 1η 
ςυ&ηίαιη 8β ΙΐΑΓ&ΙίίΓαιη πι&^ί8(6Γ ίΐΐβ ^οη^β^ί85θ^, 
ΑΓΓβρΙο ^Γ&ηάί 5&Χ0, ΙβΙΙιαΙβίΏ ίοΐυιη ίη ρΓ&?υιη ίιη- 
πιίΒϋ άοοΙοΓβηι, ιηί86Γυω(ΐα6 ιηί86Γ6 νίΙ& ρην&νίΐ : 
ρο8ΐ βυιη νοΓΟ ΓβΗςυβ ιηυΗίΙυάο, ιη&ηυηα οροΗ 
8()ιηονβη8, αοβΓναιη Ιαρίάυαι οαάανβπΐ ίαιροβυϋ : 
απάβ Γ&βΙυιη ββΐ αΐ αά Ιιβηο η8ςυθ άίβιη Ιοοαβ ϋΐβ 
δοΓοβ 860 οαβΓνιΐί αρρβΙΙθΙυΓ. ρίχν τ<5> κακψ διδασκαλφ έντεινάμενος, του ζί^ν τον άθλιον άθλίως άπήλασεν μεθ* δν και το λοιπόν πλή- 
θος συνεπιθέμενοι τψ έργψ, σωρόν λίθων τό πτώμα είργάσαντο' ώς καΐ μέχρι νυν εκείθεν Σωρόν έπίκλη- 
σιν τον χώρον λβχεΤν. 

ΙΙΙ'. 01 μέντοι τβΤς του θεού παρατεθέντες Έκκλη- XVIII. Εί ίΙΗ ςαίοΙθίη ϋθί Εθ6ΐ68ίί8 α(1^υη^ι^ ία6Γθ ; 

σίαις, τ({γε πλείστον αυτών άντι της επιστροφής τό ΐη&χίΐη& ρ&ΓΒ βΟΓΟίη θΙ)8ΐίη&ΐΑ ίη ρποροβίΐο ηΐ&η8ίΙ : 
άδιύρθϋΐτον επεδείξαντο* και δγε ταλαίπωρος Συμεών, ίιηο ιηίβθΓηυοςαβδ^πιβοη,υΙροΙθΒΑΐαίβπβάοοίΓΐηο 
αμαθής τ^ ών σωτηρίου διδάγματος, και άλλως τάς ^ ίπιρβπΐϋβ,βΐ αΐίυηάθ ιηβηΐβ ΙβνΙβ αο νβΓβΛίίΙίβ, ρθΓ- 
φρίνας χοΰ^ος και εύπαράγωγος, λογοθετών καΐ εοηΙα1υ8 ΑΟ ΟΟΓίοββ ρβΓςυΐΓβηβ 6&, ςυ» &(1 8ΐρ08ΐ&ί&8 Φναπυνθανό μένος τα κατά τους άποστάτας, άντι του 
μετακαλεϊν (42) τινας προς τό τ?)ς εύσεβείας φρό- 
νημα, αυτός είς τήν εκείνων όλέθριον θρησκείαν 
μετέ^ιλεν. Πρί^Λς δ' ούν, δ'περ εΓρηται, και άναδρα- 
μών προς τόν άπεσταλκ^τα βασιλέα, καΐ κρυπτών 
ένδον κα2 περιθάλπων τό θηρίον έπι ετη τρία, έπείπερ 
αύτοΰ κατανεμηθέντα ένδον πάντα (5αγήναι ήδη και 
προς τα Ιξω έβιάζετο, άπαίρει λάθρα της βασιλίδος, 
χαί εις τήν προειρημένην Κίβωσσαν παραγεγονώς, 
αθροίζει μεν τους όμιλητάς Κωνσταντίνου, δν αυ- 
τός εκ προστάγματος άνεϊλεν, διδάσκαλον δΐ κα^ 
διάδοχον αυτός εαυτόν της αποστασίας έξάρχων καΐ 
τήν χλήσιν εΙς Τίτον μετέθετο. Τρεις (43) δε ένιαυ ρθΓΐίηβ1)αηΙ, ςυί &11θ8 &ά 86η(βηϋ&πι Γβτοο&Γβ άθΙ)6• 
Ι3&1,ίρ8θ &(1 ρ6Γηίείθ88ΐη βΟΓΟίη Γβΐί^ίοηβιη &66θ88ί1. 
Ρ6Γ&οΙί8 ί^ΐΐαπ ϋβ, <]υΦ $υρΓ& άίοΐα βυηΐ, βί ΓβνβΓ- 
8υΒ &(] ίοηρβΓΑΐΟΓβιη, & ςαο ηαί88α3 ΓαβΓβΙ, Γβγ&πι 
ίΠ&ιη (ΘΓΓ0Π8) ίηίΓα 56 οοοαίΐαηβ αηηο$ (Γββ» αίςαθ 
Γον6η8,ουαι 3&αι ρΓοχίιηαπι 68δθ^ αΐ οαιηίϋαδ ίηΐΓ& 
86 (Ι6να8ΐαΐί8 ΓθΓ&8 ΟΓυπιρθΓβΙ, 6Χ ίιηρ6Γβΐ0Γία υΓΐ>6 
ΓυΓίίιη 86 8υΙ)(1ϋΰίΙ, ουιηςυβ αά ιηβιηοΓ&ΐΑΐη 0ίΙ)θ8- 

8&Π1 Γβΐηί^Γ&886ΐ, Οοη&Ι&Πΐίηί 00η80Γΐ68 6ΐ 806108 

οοηνοοαΐ, ςυβαι ϋΐβ 308803 ίηΙβΓίβοβΓ&Ι, 86ςυ6 
αρο&Ια8ί8θ (ΙοοίοΓβιη βΐ βυοεββΒΟΓΟίη οοη8ΐί(υϋ : αϊ- 
ςα6 6Χ6πιρ1ο βοηιπι, ςαί ρΓ(Β0688βΓαηΙ, άβΓβοΙίοηίβ 
ρΓίΕΓθοΙοΓϋΐη, ιχΐϋΐδΐΐο ηοιηίηθ 8β ΤίΙαιη βρρ6ΐ1ανϋ. τους έν τ^ τοιαύττ[ϊ διατελέσας πλάντ(|, και πολλούς ^ ΤπΙ>ϋ8 8ΐυΐ6ΐη Αηηί8 ίη Ιΐϋ]υ8παοί1ίθΓΓθΓβ ΐΓ8ΐη8Εθϋ8, 
άπό της εύσεβείας συλαγ€ΐιγι(σας, έπειτα (44) τοιαύτα οαπι ηια11θ8 α ρία Γ6ΐίβίοη6 δνβρίΐβββί,ίη Ιιυ^υΒίηοάί 
πράτταιν Ιάλω χαΐ τόν δια πυρός (45) άπέτισεν ^68ΐίδ εοιηρΓ6ΐΐ6η8α8, ί^ηβ (ΐ6ΐ)ϋ&Β ρ(Βη&8 ΙαίΙ,Ιαιη 

υαειλ; ι^ε(]γπονε3 ετ νοτλ:. (39) "Αρα. ΙΙ& ΝοβΙβΓ : ρΓ»ηιΗΐϋ δέ Οοίβϋηί&ηαβ, 

ρΤβΙβΓ Γ6ΠΙ, ΟαΟ) ίΐΐαά δέ ^8Iη ρΓ&ΟΘ886Γϋ. 

(40) Προστίθησι. Ιΐα ηθ8ΐ6Γ : αΐ Οοί8ΐίη. προτί- 
βησι, ΓοΓίβ Γοοίίηβ, ςαία άβ βοορο β1ίί8 ρροροβίΐο 

86ΓΕηθ Θ8ΐ. 

(41) Λίθον. Νοη 1ι&1)6ΐ Ν«βΙβΓ. 

(42) Του μεταχαλειν. ΝοβΙθΡ μεταβαλόΤν, 86ά 
ιη&1ίιιι ΠΙαά, ςιιί& Ιιοο ιηίηοβ ςτι&αΓΑΐ Αά ββςιιβηβ μετέβαλε. 

(43) ΤρεΧς. Μβ. Ηβιηΐ). 1]&1)6ΐ πρ6ς, ιη6η(1θ86. 

(44) Έπειτα. Ιΐα ουιη Νθ8ΐΓθ Ιβ^ο ρΐΌ έπεί τα 
6οί8ΐΐηί&πί, ββηδα ίηοοιηΐΏοόο. 

(45) Κα? τόν δια πυρός. ΙΙα ΙββΟ βχ ΝοδίΓΟ, ΟΟΐη 
ΟοιβΙίηίΒηϋΒ και οιηίΐΐδΐΐ, ςυοά Ιαιηβη ν6Γΐ)υιη άπ- 
έτισεν ουια Ιάλω εοη^υη^Κ. 51 ΡΠΟΤΙΙ ΡΑΤΕΙΑΚΟΗ^Ε ΟΡ. 52 ίρββ ςυβίη β^α8 (ϋβοίριιΗ, ςυί ΓββίρίθΟθΓβ ηο1ιιβΓ&α(. Α ^λκθρον, αύτ6ς τβ χαΐ των παρ' αύτου μυσταγωγη- Είβηίιη ^ϋ8^υ8 βυρΓα ηιβιηοΓ&Ιυβ, ςυί αροβίαίαιη 
χηαηα βυα ϊηΙβΓΓβοβΓ&Ι, ρο$1 αΐίαβ ιηυΐΐ&β, υ1 Ωβπ 
8θ1θί, οοαΓβΗυΙαίΙοηθβ &ο (|ΐΐΦ5(ίοη68 &ρο8ΐο1ί6αιη 
Ιιοβ άίοίαιη ρΓοίοΓβηβ : ^ηοη^αηι ίη χρ$ο οτβαΐα $ηηΙ 
οηιηία, ςη3^ ίη εαΐίί^ βΐ ςηχ ίη Ιβττα^ νί$%δίΙία βί ιη- 
νΐίίϋίϋα : ίΐνβ ΐΗτυηί,$%υ€ ρήηοίραΐηί, $%υβ ροΙβ$Ιαίβ$ 
οηιηία ρβτ ίρ$νηι βΐ χη ίρ$ο οτβαία ζηηΐ : Η χρ$β αΐ 
αηΐβ οτηηία, βί οτηηχα ίη ίρ$ο ΰοπίίαηΐ ^. Ηοο,ίηςυαυα, 
(ΙίοΙυιη ο1)^^^^6η8, οοπΙγα δγιηβοηβιη ίηδϋΓΓβχίΙ, (11• 
0θη8 : Νβ ΓοΓίο ίρ8ί άβοβρίί 6836ηΙ, ββςυβοβδςυβ 
8008 άβοίροΓβηΙ, ηοη βυαιάβιη Γ&εΙοΓβπι εωΐί 6ΐ 
ΙβΓΓΦ, Οβυπαςυθ νβΓβ 6ΐ ΡαΐΓβιη Οοιηίηί ηοι^ΐΓΐ 
ΟΙΐΓίδϋ ρΓ»άίο&ηΙθ8 ; ββά ρΓκΙθΓ Ιιυηβ αϋυιη ηυοαι• 
(Ι&ΐΏ,ςαβίΏ&ροδΙοΙίο&βΙοςυί&ηοα ηοΓυηί. βυιη βχ θέντων, δ'σους άνεΐλεν το άμεταμέλητον. Ό γάρτοι 
ιτροειρη μένος *1οΐ3στος, οδ χειρός Ιργον ό του άποστά- 
του κατέττη θάνατος, μετά πολλάς £λλας, οΙα είχος, 
ομιλίας τε και συζητήσεις το αποστολικών προβαλ- 
λ<^μενος λόγιον το φάσκον ι *Ότι έν αύτψ εκτίσθη τά 
πάντα τά έν ούρανψ καΐ τά έπι της γης, τά 6ρατά 
και τά αόρατα, εϊτε άρχαι ε*1τι έξουσίαι* τά πάντα 
δι* αύτοϋ και εις αυτόν έκτίσθη, καΐ αύτ<$ς έστι προ 
πάντων, και τά πάντα έν αύτψ συνέστηκε• » τοΰτο δή 
προβεβλη μένος το ρητόν άντανίστατο τψ Συμεών ι, 
φάσκων, ώς άρα μήποτε αυτοί τε ήπατημένοι εΤεν 
και τους Ιπομένους συναπατώσιν, ου τον (46) ποιητήν 
ουρανού και γης Θε6ν αληθώς και Πατέρα του Κυ- 
ρίου ^μών του Χρίστου έπιγράφοντες, άλλα παρά 11α^α9Ζ^οά^^οη^Iηοι^ο^θ1^8 6(ρυ^^α^Γ^6^οη^^1^αι)^ι^8 Β τούτον (47) έτερον τίνα, δν τά αποστολικά ουκ ίηΙθΓ 608 ΟΓία 688β( ; ^ϋ$(υ5 Οοΐοηί® βρίδοορυιη εοη- 
νβηϋ, υ( &ρο8ΐοϋ6ί άίοΐί 86η8υτη οίαπυβ &88βςύ6Γθ- 
ΙυΓ : οαί ίΐΐβ οιηηία βηαΓΓ&νίΙ, ςϋ» 1η1θΓ8β86 βΐ 80- 
(1&168 8αο3 οοηΙί§;βΓ&ηΙ. ΙΙΙβ Γβιη ΙοαρβΓαΙΟΓΐ όβηοα- 
Ιί&νϋ. Ι8 ίαιη θγ&Ι ^υ8^^^^&ηυ8, ςυί ρο&Ι Ηβρ&οΐίυιη 
ίιηρβηαιη αοοερβΓ&Ι, ςαίςυθ ιηαηά&νίΐ, υΐ Ιιφο ηβ- 
§;οΙί& ρθΓςυί8ϋίοηί βΐ ^α$^ο 3υ(ϋοίο 8υι)^^^6^βηιαΓ ; 
ίΐα υΐ ϋ8, ηυ! Γ68ίρί866Γθ ηοΠβηΙ, βυΐ ςυί ροβηίΐβα- 
ϋ&οα οΗιη ροΐΐίοίϋ, ηϋιί1οΐΏίηυ8 ίη βρο5ΐ&8ία 5υ& 
ρ6Γ86νθΓ&Γ6αΙ, 1^018 βαρρΠοίιιιη 8ΐιΙ)ίΓΑη1. Ει &1ί& 
ςυίάβιη ιηυΐΐϋϋάο υηα ουιη δγηαβοηβ,ςυί βΐ ΤίΙαβ 
νοο&1)ΕΐυΓ, &οθγ1)ο ιηοΠίβ (^βηβΓβ ρβηίΐ. 
ναι προσάταξε θάνατον. ΚαΙ το μεν αίλλο πλήθος άμα Συμεώνι, τψ καί Τίτψ, οίίτως του ζτίν πικρώς άπ- 
βστερήθησαν. 
XIX. Ραηΐυβ νβΓθςαίά8ΐΐ), ΑηΏβηίυ8 ^θπθγθ, οαί (; Ιθ\ Παύλος δέ τις, γένος "Αρμένιος, δύο παίδων έπίσταται λ(5για, Έκ ταύτης δΐ της κινήσεως, έριδος 
αύτοΐς και μάχης ασπόνδου σύστασης, πρόσεισιν 6 
*Ιοΰστος τψ Κωλωνείας έπισκόπψ, ώς αν τήν διά- 
νοιαν του αποστολικού ρητού καταλάβοι σαφέστιρον, 
και ανακαλύπτει πάντα, δ'σα αύτψ τε και τοϊς συνοΰ- 
σιν διεπράττετο. Ό δ^ αναφέρει ταύτα τψ βασιλεΤ 
(Ιουστινιανός δΐ ήν, ό μετά Ήράκλειον τήν βασιλείαν 
διαδεζάμενος)* και δς έρεύν^ και κρίσει δικαί^ι τά 
κατ* αυτούς όποβληθήνάι κελεύσας, τους τε άμετα» 
μελήτως (48) έχοντας, και τους μετάνοιαν πάλαι 
μεν έπαγγειλαμένους, ομοίως δε και (49) τήν εαυτών 
άποστασίαν περιέποντας (50), τον διά πυρός υποστή- άυο βΐϋ βΓαηΙ 66^ηΦ8ίυ8 βί ΤΙιβοάοΓϋβ, βαρρίίοίο, 
ςοοά ΙοΙί ΑροδΙαΙ&Γαιη οοβίυί άθ8ίίη&1υιη ίυθΓβί, 86 
Γυ^α 8υ5(1υοθη8, ία νίουιη 8υρΓα ιη6ΐηοΓ&ΐυιη,Ερ1• 
βρ&Γΐιη ηοιηίαβ, ΓεοβρΙιιηα Ιι&5ΐ2ϋ, αΙ)ί ίιηρίεΙ&Ιβιη 
άί88θΐΏίη&Γθ οοη&1)&(υΓ. ΑΙ) Ιιοο βυΐβιη Ραυίο ραΓ8 
ά6ΓβοΙίοηί8 ηοη οαίηίιηα, 6ΐ ά6ΐ68ΐαη(1α Μ&αίοΙι&ο- 
Γϋπι ρυΐαΐ 8β άβηοπαίη&Ιίοηβιη &οοθρί58β, ροΗοδ 
ςυαιη οχ 0&11ίηί668 β1ϋ8. Ηίο Οΐίαηι 8υυηι ββ^αββ- 
βίυηι ίηιρί6ΐ&1ί8 ιη&β;ΐ8ΐΓαπι 0ύη8ΐίΙυίΙ, 6]υ8 ηοιηίηο 
ίη Τίπιοϋΐθΐιηι οοπ)πιυ1&(ο. Οα& άο ο&α8& ίΓ&ΙβΓ 
6]υ8 ίηνίάί& 8ϋαιη1&ΙυΓ : ΐηνίάΐα &υΐ6πι ββάΠίοηβαι πατήρ, ών (51) τψ μεν ήν Γεγναίσιος (52), τψ δε 
Θεόδωρος όνομα, του θανάτου διαδιδράσκει (53), ός 
κατά πάσης της άποστάτιδος μοίρας έψήφιστο, και 
παραγίνεται μίν εΙς τήν άνωθεν ήμϊν όνομασθεΤσαν 
Έπίσπαριν, και σπείρειν έσπούδαζε τήν άσέβειαν. 
Έκ τούτου δή του Παύλου μερίς ούκ ελαχίστη της 
αποστασίας και τήν έπωνυμίαν Ιλκειν μάλλον ή έκ 
τών της Καλλίνικης (54) παίδων τό μυσαρό ν τών 
Μανιχαίων ^θνος νομίζουσιν (55). Ούτος τόν Ιαυτου 
υΐδν Γεγναίσιον εις τό της άθεότητος προκαθίζει 
διδασκαλεΤον, μετονομάσας Τιμόθεον. *Εζ ου δή ^ρθό- ^ 0ο1θ88. 1, 16*18. ΥΑΚΙ^Ε Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (46) Ού τόν. 11α ηΐ&Ιο οαπί Νο81γο, ςααΐη αυτόν Ο (52) Γεγναίσιος. ΡβΐΓϋ8 8ίθϋ1ϋ8, 1. ο. Γεγνέσιος οαιη 6οί8ΐίηί&ηο. Ηίο βηίιη ρ&ίαι&πυβ θγγογ ογαΙ 
Μ&ηίοΙ]£θΓυιη, ςαοά ηοη εηηιάβγη οοηιϋΙοΓβαι οφΗ 
6ί ΙβΓΓΦ, ςυαηι ΡβίΓβπι 6Ιιη8ϋ, ΟΓοάθΓοηΙ β1 ογοΩ- 
ΙβΓβηΙϋΓ, ηαοά Ιαωοη ^α8ιη8 νί άίοΐί Ρ&αϋηι ΩοΗ 
άβϋβΓβ νί(ΐ6ΐ)&1. 
(47) Παρά. ΙΙα γθοΙθ βθί8ΐίη., &1 Νθ8ίβΓ περί. 
"Λ (48) Άμεταμελήτως. ΙΐΛ βχ Νθ8ΐΓΟ, ρΓΟ άμετα- 
μιΑήτους ςυοά Ιιαί^θΐ Οοίβΐίηίαηαβ. ΡΙΐΓ&δίδ Ογ&βοϊ» 
ρβπ&πιίΗ&π8. 

(49) Κα(. Η6οϋα8 ηοη 8§ηο8θϋ πι 8. 

(50) Περιέποντας. ίΐα ορίίηιο ΟοίδΗαίαηυδ, ρΓΟ 
<]υο Νο8ΐ6Γ π)θηάο$β περιπεσόντας. ΚρβςυβηΙβΓ Ρ^ο- 

1108 ρηΟΓί νΟΟΟ 0808 681. 

(51) "Ών. Ιΐα Νο8ΐ6Γ ρΓΟ ών 6οί8Ηπ1αηο. Ρπυβ 
06Γΐ6 [η&£;ί8 οιυαάΓαΙ,ΓβΓθΓοηάυαι βοίϋοβΐ &(! παίδων, 
ςα&αι ρο$ΐ6Γίυ8, ςυοά ρβΓίίηοΓθΙ αά πατήρ. ΡβίΓΟθ 
8ίοηΙα8 αβίΓοϋ Ιοοϋοηβαι ηοδίΓΑΟ), ρ. 48. οΐ) 8ί(ηίΐ6οα τό αι βί ε ρΓοηυηΙίαηάί ΓαΐίοηβΓη. 

'^53) Διαδιδράσκει. Ιΐ8 Νθ8ΐβΓ ρΓΟ διδράσκει. Οο- 
άίοίδ. Οοίδΐίηίαηί ΡβίΓΟδ 8ίου1υ8 ΙιαϋβΙ άποδιδράσκει 

60(ΐ6ΐη 86080. 

(54) Καλλινίκης. 06 1]υ^08 βΗί8 νί^β 8ορΓ& αά 
§2. 

(55) Μανιχαίων έθνος.. ΚβοβηϋοΓβδ δοίΐίοβΐ ίΠί, 

?|ϋΐ Ραυϋοίαηί νοοΑαΙΟΓ, ςοίςαο ηοη & Ρ&υΐο ϋΐο οΐ 
ο&ηηο, άβ ςυίΙ)υ8 1. ο. 86(1 & ΡαοΙο ςυοά&αι Αγπιθ• 
ηίο, 18118 Γ6θ6η1ΐοΓβ, οοιηίηίδ 8υ1 ΟΓί^ίοοαι τβρβίίο- 
Γϋοΐ, ^η8^0Γη^]8^^1^^61βxβIΏρ1ο,ςο^8ορ6Γ^ο^ί8Φι&1^8 
(1οο1θΓ68 8008, (]υο(1 6Χ § 3 6ΐ 4, εοηδί&ηΐ, Γβοβη- 
ϋοπΙ^Οδ ρ08ΐρ0Π6Γ6, 60Γυη]ςϋβ ίηΙβΓ 86 πιθιώογϊαοι 
οΙ)1ί11θΓ&Γβ 00Π8θ6ν6Γυη1. ΙηΙβήπι ηο1&Γ6 Ιιίο ί89 
6θ1, νίοΐβπ 1)00 Ιοοο ΡοίΓΟΓη δίευΙυΐΏ & ΡΙιοΙίο 
αϋίΓθ, ςοβοίΐο, ρ. 48, (1ΐ86Γΐ6 ΡαηΙίοί&ηοΓαηι ηοπιοη 
α Ραυίο 6ΐ ^0Αηη6, ΟαΙΙΙηΙοοβ βΐίίβ, άβήνΑΐ. β3 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗΛΟδ Ι.1ΒΕΕ Ι. 54 νος μίν έμφύβται τψ άδελφψ, χαί ό φθ6νος τήν στά- Α ρβρβΓϋ : Η βυΐ (ϋνίβα ίηορίβΐ&β Ββίρβ&ΐη άϋΑ06Γ&Γβ!, σιν ίπέτικτεν. Και έαυτήν διαιρεβδΤσα (56) κατενέ- 
μετο ή ασέβεια των αδελφών καΐ τήν μήτραν υλ\ 
τήν άσέβειαν, του μίν λέγοντος τήν του πατρός 
άνωθεν άιτεσταλμενην χάριν, έαυτ6ν τε πάρα του 
λαβ^ντος (56*) εισδέξασθαι, καί του προνομίου τζς 
άσεβ&(ας τφ δευτέρφ μή έξίστασθαι* του δε Θεοδώ- 
ρου τβύτην άντισπώντος έφ* Ιαυτόν, και μή πατρ(5- 
Οεν (57) έκ του λαβ(5ντος δευτέρ^ε δάσει μετασχεϊν, 
άλλ' έκ της πρώτης δωρεάς, καΐ δ'θεν 6 πατήρ ταύ- 
την «'ΙλκυΦεν. 'Έμεινεν ονίν ή τοιαύτη στάιις και οι- 
λον€ΐκ(α μέχρι του έβδελυγμένου τέλους της αυτών 
δυσσεβεστάτης ζωής. Ό δΐ έκ Γερμανικείας της κατά 
Συριαν Λέων (57*) τηνικαυτα τα σκήπτρα της 'Ρω- 
μαΐκής αρχής (58) ένεχειρ(ζετο • δ'ς τα πιρ\ τών &11θΓοαοΙίΙ)υ8 ίΠίβ Ιαιη ηαΙυΓΛ ςοΛίη ίιηρίβίαΐβ Γγλ- 
1η1)υ8, βΗο ςϋίάβπι (ϋοβηΐβ, πιίββαπι & Ραΐρβ άββο- 
ρβΓ βΓ&Ιίαιη &1) βο, ςαί βοοβρβΡΛΐ, ββ βυβοβριβββ : 
Ββςυβ ρΓδΒΓβοΙοΓαιη ίιηρίθίαϋβ 3θοαη(1ο ηοη ββββυ- 
ΓΕΠ1 6986 ; ΤΙιβοίΙοΓΟ βαΐβπι Ιιαηο &(1 ββ ίπαίιβηΐβ, 
βο άίθ6ηΐ6 δβ ηοη α ΡλΙγθ θχ 6^ιι8, ςαί αοοβρβΓβιΙ, 
ηο&ηιι ςοΛδΐ ββοϋπίΐο άοηο αοοθρί88θ, ββά βχ ρπιηο 
άοηο, 6ΐ ίηά6 ΙιααΒίβββ, υπάβ ΡαΙβΓ ΙπβχθΓβΙ. Η»ο 
ροΓΓο ββάϋίο οοαίοηΐίοςυβ αά ϋΒςυβ βηβπι ίιηρϋδ- 
8ίηο©&ιηΙ)θΓϋπι νίΐ© ροΓββνβΓαήΙ. Ι,βο ΛϋΙβπι, Οθγ- 
ιηβηίοίδΒ ίη δγπΕ θΓΐϋ8,Ιϋηο Κοιηβηί ίιηρβπί 80θρ- 
ΐΓβ ιηοάθΓβ1)8ΐυΓ, ςυί οοωρβΓίίβ ίιηρϋβδίαιοΓααο Ιιο- 
ηαίηαπι ^68118, Οβ^ηβδΐυπι &οοβΓ8ίνίΙ. Οαιη αυίβηι 
ρροΗ6 8θίΓβΙ Ιΐ8Β0 θχαπιίηαηίΐί ^υ8 ηοη 8ί1)ί οοπιρβ- άτεβεστάτων τούτων άναμαθών, μετάπεμπτον μίν Β 16Γ6, Γβααι αά ραΙπαΓοΙι&ΓηίΙΙίυΒ ΙβοιροΓίβ Γ6ΐΏΐ8ίΙ, ποιείται τον Γεγναίσιον. Ουκ έχων δΐ κρίσιν τα 
τοιαύτα διερευν^ν, και τοΰτο καλώς συνειδώς, αύτδς 
μέν ουκ εξετάζει τον α'τιαθέντα• τψ δε κατά καιρούς 
τών Ιερατικών θρύνων τήν προεδρίαν λαχ($ντι έξετα- 
σθησ^μενον 6περ της θρησκείας διαπέμπει. Αόγων 
ο\ιν πολλών προς τδν άποστάτην προεληλυθ6των, καΐ 
τά μίν τών άσεβη μάτων, ώς έθος αύτοίς διά της 
αρνήσεως άποδυομένου, τά δΐ, ρήμασιν όρθοδόξοις 
έπιχρωννύντος, και τψ πολυπλ^κψ τών μεταβολών 
ής ϊνοχος ήν αποστασίας, διεισδύνοντύς τε και διολι- 
σθαίνοντος, ή τών ακροατών ψήφος άφεώρα προς 
άθώωσιν' και ό πάσης ασεβείας πλήρης ανεύθυνος 
είναι τών έπιχλημάτων ένομίζετο. 01 δε λ<5γοι, ώς 
3^ ή μίμησις εΤποι, τοιούτψ διετυποΰντο σλήματι ςηί ά6 Γθΐίζ^ίοηθ β^η8 ςυΦ8ΐίοη6πι 1ια1)6Γ6ΐ. ΜυΙΙίβ 
ΐΐαςυβ 1ι&1)ίϋ8 εηιη αροβίαΐα 6ο11οςηϋ8, ουιη ίΠβ ίη 
ςηίΙ)α8ά&πι ηβ^&ηάο, υΐ ιηο8 ΐρΒίβ βΓαΙ, βΙαϋβΓβΙοΓ, 
ίη βΐϋβ &αΐ6πι ϋβΓβοϋοηΐΒ βί αροβίΑβί® βυβ 86ηΐ6η• 
Ιί&οι θΓΐΙιοάοχΐ8 νβΓΐ)ί8 ηυΐΐίρΐίοίηυθ νοουιη ιηηΐλ- 
Ιίοηβ ο5ΐ6^θΓθΙ, αίςυθ ίίοι & οπηαίηβ (ίθοΗηαρβΙ, 
&υάί(0Γαηι β&1ουΙα8 ^&η1 αά βυπι ίηηοοβηΐβιη άβοΐα- 
Γβη(1αοι ραΓΑΐυθ 6Γ&1: βΐ οπιηίΓηοάβ ίπιρίθΙ&Ιίβ 
Ιιοοαο ίηηοχίυ8, βΐ &1) οοηηί οΓίοαίηβ ρυτυβ βχί8(ίαΐΑ- 
1)&ΙυΓ. []υ3α8θΐθ(]ί Αυΐ6οι 6γ&(, βχβιηρΠ ^Γ&Ιίλ, 
οοΠοςυϋ Γογπι& : « Β6υ8 Ιυ, (1ί6βΙ>Αΐ Ρ&ΐΓί8ΐΓ6ΐι&, 
ςηΕΓβ ΟΓΐΙιοάοχαπι Ω(ΐ6πι η6ς&8ΐί?» ΗβδροηάβϋβΙ 
«ροβΙ&ΐΒ, 6003, ςυί ΟΓΐΙιοάοχ&π) Ωάθοι η6§;αΓθ{, 
αηαΐΐίθηΐλ 6886, οπίιοάοχ&ιη νοοαη8 ίαιρίθίαΐβιη <€ Διά τί, φησιν 6 πατριάρχης, ω ούτος, τήν 6ρθ6δο- ^ βϋ&π). Ηΐηο &1ΐ6Γα ρΓορΟδϋα ςιΐβΒβϋοηβ : ■ Οη&Γ6 ξον άπΓ^ρνήσω πίστιν ; » Ό δΐ αποστάτης τ6ν άρνη- 

σάμενον ττ^ν 6ρθ4δοξον πίοτιν, ανάθεμα είναι 6π- 

εχρίνατο, ό^ΒόΕοξον καλών το οικεΤον άσέβημα, ΈπεΙ 

06 χαι ΒιυτΙρα προήλίεν έρώτησις • « Διά τί ου προσ- 

χυνεΐς χα ι περιπτύνσεις τον σταυρόν του Χρίστου ; >> 

ό αποστάτης πάλιν τζ όμοί^ άρψ τον μή προσκυ- 

νουντβ τον ζωοποιόν σταυρόν περιεπέμπετο, σταυρβν 

6 πάσης άρ5ς ένοχος, χαΐ τά 5νω κάτω ποιών, αύτδν 

άποχαλών τον Χριστών ^9). Τ$ γάρ τών χειρών 

έχτάσει αυτός, φησζ διέγραψε τδν σταυρόν. ΚαΙ τά 

μεν (§ι[ματα ήσαν του θεάτρου (60) και κοινά, τά δΐ 

διά τών ρημάτων δηλούμενα, της αποστασίας και" 

μυστ:χά. ΈπΙ τούτοις έρωτάτο' « Τί δήποτε τήν 6Γη66η) Οΐιηβΐΐ ηοη &άθΓ88,βΙ&η)ρΐ66(6η8? » ΙΠβ Υ6Γ0 
ρβπί ηαβίθίΐίοΐίοηί βηηα, ςαΐ νίτίΟοΕΟί ΟΓυοβπι ηοη 
&άθΓ&Γ6ΐ, 8α1)]ί6ί6ΐ)&1. λί ί1ΐ6 οαιηΐ 6Χ866Γ8ΐϋοηθ ά1• 
§ηη8 Ιιοιηο, ςηΐ οαιηί& 808(106 ()6ςιΐ6 ν6Γΐ6ΐ)&ΐ,ερο- 
0601 νοο&5&1 ίρδυιη β1)Π8ΐαπ),ςαί ηι&ηοοπι 6χΐ6η- 
8ίοη6 θΓυο6[η ά6ΐίη685&ί. Αο τβΓϋα ςυίάοιη 6Γαηί 
11ιβ&ΐΓίο& 6ΐ οοπιπιοηίβ, 86ά 68, ςυβ ▼6Γΐ)ί8 8ίςηίβ- 
οο5αηΙυΓ, βροδίαβί» ρΓορπα 6ΐ η]γ8(ίοα. δοί8θϋΑ- 
ϋ&ΙοΓ ί(6Γυπι : « Οογ β&ηοΐίδβίπιαηι 06ίρ&Γ&πι άβ- 
1)ϋο ΙιοηοΓβ βΐ «άοΓ&Ηοηο ηοη (ϋ§;η&η8 ? » ΙΠο,οοη- 
8θ6ΐο 8ίΙ)ί πΐ0Γθ,αη&ΙΙιβηα& άίχίΐ ίη 608 ςοί ι&ηοΐΑΐη 
ΟβίραΓαπιηοη αάοροηΐ; α(ί]6οίΙςο6 86 ίΠαπα αηιρίβοϋ 
6ΐ οοΐ6Γ6, ίη ςυαοι ίη^ΓΟδδϋδ, 6ΐ 6Χ ςα« 6ςΓβ88υ8 παναγίαν (61) θεοτ6χον της οφειλομένης τιμής και β ββΐ Οοπιίηϋδ ηο8^βΓ^68ϋ3^11Γ^8ιϋ8,θα^ηςα6οη1η^αα1 
προσχυνήσεως ούχ άξιοις ; » Ό δΐ το σύνηθες αότοΰ ηοδίΓϋΐη 68δ6 ιηβίΓθΓη. Η«ο 8ϋ1)(1ο1ϋ8 ίΐΐο 0Γ6ΐ6ηα8 
χαι ου μήποτε διέστη, ανάθεμα κατά τών μή προσ- (]Ιε6ηδ, δβϋυηάοΐΏ 6Χ860Πΐηά&ιη 6]υ8 ίηϋίβΐίοηοηΐ 
χυνο<{ντων τήν άγίαν βεοτύχον, άπέ(5^ιπτε, προστι- βίςυβ ββηίβηΐίβπι, ςαΕ8ϋρ6Γη8ΐη ^β^υ8α1βΠ1 Ό6ίρ8ΐ- 
6εις άσπάζεσθαι χαΐ σΐβάζεσθαι α&τήν, έν ^ έξήλεν ταιη 6886 οοηβη^6ί)&1 8ίΕηο1αΙ)&Ιςο6, ίη ςα&ιη ρΓββ- 

υαειλ: ΐ-ΕοτιοΝΕδ Ετ νοτλ;. (56) Διαιρεθι-ισα, ΙΙβ 8θΗ1)0 ρΐΌ διερεθεΤσα, ρπουΐ 
βΙ Β•πι1>. εοιΐ6χ βΐ ιρνπιιη&ΐίοο ηϋοηββ ροβίαί&ηΐ. 

(56*) Περί του λαβύντος. Ιά 8ί1)ί Ιιοπιο νοίυίδδβ 
τί()6ΐαΓ, ςαοά « ΡιιΙγ6 ρβΓ ΟΙΐΓίδΙοιη ^τΜα (Ιοηα 
ΑΰΟβρβΓϋ, &Παά6η8 ΓοΓίβ &<! Ερί)68. ιν, 8. 

(57) Έφ' Ιαυτλν, και αή πατρ<5θεν. ΙΐΕ 6Χ Νο- 
ΒΐΐΌ Γ68ΐί(αί ρΐΌ 60 ςοοθ ]β^β1>&ΙθΓ : έφ' Ιαυτψ ο6κ. 
Οοηββηΐίΐ ΟοίϋβΗίηηβ, ηί8ί ςυοά όγο 'έφ' Ιαυτόν 
1β£^ί1 έφ' έαυτψ. Εβιηθβιη ρΙίΓΕδίη 16^6 ίηΐΓ& § 19. 
8€η808 ηοδίΓ» ΐ66ΐίοηί8 οΙ«ηΐ8 68ΐ, 8θΠίϋ6ΐ, ςαοά 
Τ1ιβο<1οπΐ8 6&ιη βίΐ»! νίηάίο&ιϋ ρηΒΓο^λΙίταιη,ςηοίΙ Ε Ρ&Ιγθ αμέσως, ηοΐΐο ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6 ααΐ ρ&Γαηο, ^ΤΒΪιω 
άοηα αοοβρβπΐ. 

(57*) Λέων. Εδί 18 I^60 ΐ88υΓ08, ςοί βΐ (ϋ§6Γΐ6 Α 
ΡοίΓο δίουΐο, ρ. 48, ηοιηιη&ΙυΓ. 

(58) Αρχής. ΚθβΙίΙυίβχ ΝοδίΓΟ. 

(59) Τον Χριστίν. Υίάο δορΓΕ § 8, βχ ςαο 6ΐ 
δοςυβαΐία ίΙΙυδίΓ&Γί (ίθΒβηΙ. 

(50) Του θεάτρου, ίιΐ 8ί1)ί ρΓΟΟϋΙ (1ϋ1)ίθ ΥϋΗ, 
ϋδϋβπι ν6Γΐ)ί5 υδΟΓΟβ ίαίδδθ αΐίοδ οπ)η6δ, ςαί ΓογΙθ 
αά 1)χο αοάΐβοόΗ αάπιίδδΐ 6Γαη1. 

(61) Παναγίαν. 11&Νο8ΐ6Γ: ΟοίδΙΙηί&ηπδνοΓΟ ΙγΜκν. 55 ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΒΤΑΒΓ.Η^Ε ΟΡ. 56 βαΓ80Γ6ΐη ρΓΟ ηο1)ίΒ ίη^Γ688υΐΏ Γϋίβββ ΟΙΐΡίβΙυπί, Α και ε'σηλΟεν ό Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστοζ, τήν ΑροβΙοΗ νβΓΐ)& ρΓβθάίοδίηΙ. ΟυβΓία ίρβί ςυβδίίο ρΓΟ- 
ροηβϋαΙϋΓ : « Οαπ ίπιαι&ευΐ&ΐυιη βΙΐΓθΐηβηάυηι 
ΟΐΓίθΙί, Οβί ηοδίπ, οοΓρυβ βί β&η^ιιίηβιη οοηΐυιηε- 
Ιϋβ αΓΓιββΓθΙ βΐ ΓβδρυβΓβΙ, ηβςαβ ίρβί ρ&Γΐίοίρ&Γβ 
ν6ΐΐ6ΐ?« 11ΐ6 806ΐ68ΐί85ία)υ8ίΐ6Γΐιιη6υπ3,ςυΐ οοπρη^οΐ 
8&η^υίηβιη01ιπε(ί,θ6ίηο8ΐη,6οη1υσΐ6ΐϋ8&(Ωο6ΓβΙ,6ΐ 
6χΐΓ8ΐ ρ&Γϋοίραϋοαβιη θ]υ8 ΐΏ&ηβΓβΙ,αη&ΙΙιβίΏ&Ιθ ίβ- 
Η6ΐ)&1, 00Γρυ8 6( 8&η^υίηβη[ΐ ίηΐβΐϋ^βηβ Ιιοιώο άβΙο- 
Βΐ&ηάυ8,ηοη ςυ» ΒοιηίηυΒ ηοβίΘΓ οοΓρυβ βΐ 8&η@υί- 
ηβιη νοϋ&ηάα 683Θ άοευίΐ, $6(1 ϋθ[ηίηίθ8ΐ βίοςυία. 
Οβ οαΐΐιοΐίοα £οο1θ8ία ίηΙβΓΓο^αίοβ, όυιη Βίαιίΐία 
Γ68ροηάβΓ6ΐ, ρβΓ ο&ΐΐιοΐίο&ιη Εοεΐ68ί&πι οοηΓ688υ8 
ΜαηίοΙίΦΟΓυιη ίαΐ6ΐ1ί^6ΐ)8ΐ, ίρεοδςυβ Ιιοο ΙιοηοΓβ 
&Γβ6ί6ΐ)&(. Ηβο 86ουΙα 8βχΙ& άβ ϋαρίίβιιιο ίαΙθΓ- μητέρα πάντων ημών. Ταύτα δε ό ό<5λ»ος ττί γλώτττ[ϊ 
λέγων, κατά τήν μυταράν αύτοΰ τελετήν καΐ διάνοιαν, 
τήν ανω. Ιερουσαλήμ έσκηνοπο{ει και ίινέπλαττεν 
θεοτόκον εν γ^ και πρ6δρομον 6περ ημών ειτελΟειν 
τον Χριστον, τα του Αποστόλου κηρύσσει διδάγματα 
Τέταρτον ε\ς έρώτησιν αύτοΰ (62) προυκειτο, τί δή- 
ποτε αχραντον και φρικτδν σώμα και αίμα Χρίστου 
του θεού ημών υβρίζει τεκαΐ διαπτύει, και μετασχεΤν 
αυτών ουκ ανέχεται. Ό δε τρισαλιτήριοί -πάλιν 
τον τε άτιμίαις υπάγοντα το σώμα και αίμα Χρίστου 
του θεοΰ ημών και τον της μετοχής αυτών εςω διαμέ- 
νοντα τψ άναθεματι παρετιΟετο • σώμα πάλιν και 
αίμα ό κατάρατος έννοών, ούχ^ ά'περ ή μας έδίδαξεν ό 
κοινό; ^ιτ:ζ6τΎ^ς^ σώμα καΐ αίμα καλεΐίν, αλλ* άντ* ΓΟββΙίο : « Νϋΐη νίάβΐίοβΐ ίρδυιη ρυΙ&ΓβΙ 088β ραπ- Β έκε(νων τα Κυριακά λόγια. Τα "σα δε καί 6'μοια ^αΐίοηβιη βοίοα» βΐ &ηίιη£ 80Γάίυιη &ο Ι&ν&οΓυηι 
Γβιηί88ίοηί8 ρβοε&ΙοηιΐΏ. » ΙΠβ νοΓΟ ρ&π &ΓΐίΟοίο 
αΙ&εΓίΙι^Γςυβ Γ68ροη8ίοη6ΐΏ άβάϊί, ςυα 5&ρΙί8ΐηυΐΏ 
ν6ηϋΓ&1)&ΙαΓ βί &ύΕηϋΐ6ΐ)α1 : &1 ρβΓ Ι^&ρϋβιηί νοοβιη 
ϋΐβ, οιηηία ΐΏί8οβη8 βΐ οοοίυηάβπδ, Οοιηίηυιη ηο- 
βίΓυπι ^θ8αIη ΟΗπβΙαιη 8αΙ)ία(ϋβ&1)&1 ; δεπρίαηι 658β 
οηίαα^ίρβυιη 6$86 αςυ&ιη γίνβηΐβοα.δίο (1ο1οδυιηί11υ(1 
βΐ ιηαΐίβ &ΓΐίΙ)α8 ρίβηυιη χηοηδίΓϋοα ; ϋΐβ, ίαςα&ηα, 
ςαί ηίΙιί1οιηηίηο,ςυο(1εα(1ιο1ίεβθ6ΐβρο8ΐο1ίθ26Εοοΐ6- 
8186 65861, 8θηϋ6ΐ)α(, ίπιο ροΐίυδ οιηοία ίρβί εοηίΓαπα 
ίον6ΐ)&1, Β6εΙ&1)αΙυΓ, ν6η6ΓβΙ)&1υΓ, ςυοηίαηι βεείβ- 
βίαβίίοίβ νθΓΐ)!8 ϋβ, ηυί Ιαηε ρΓΦδβηΙθδ ΟΓβηΙ, &(1- 
τ6Γ8&η ηοη νίά6ΐ)&(αΓ ; ςα&Γυιη ίανοΙυεΓίβ νοευιη 
ϋΐθ ΕηθΓΐίΓ6Γυιη άθίεείίοηίδ βαο νίΓυβ οοευ11&1)&1 περί της καθολικής Εκκλησίας απαιτηθείς και άπο- 
φηνάμενος, τα συνέδρια τών Μανιχαίων καθολικήν 
Έκκλησίαν ένενόει τε και άπεσέμνυνεν. Έ δε έπι 
τοΤς ειρημένοις έκτη έρώτησις περί τρυ βατΓτίσμα- 
τος αυτόν ανεπυνΟάνετο. ει μη καθάρσιον ήγεΤται 
τούτο τών ψυχών και ψυχικών μολυσμάτων (63) και 
λουτρόν αμαρτημάτων αφέσεως* Ό δε πάλιν δια 
της όμοιας μηχανής και προΟύμως άπεδίδου τιμώ- 
σαν το βάπτισμα και άποδεχομένην άπόκρισιν τη 
του βαπτίσματος φων^, ό πάντα φύρων και συγ- 
χέων, τον Κύριον ημών Ίησο^ν Χριστόν υποβάλ- 
λων γεγράφθαι γαρ (64) αυτόν εΤναι τό ΰδωρ το ζών. 
Ούτως δή, οΰτως τό δόλιον έκεΤνο και κακομήχα- 
νον τέρας, μηδίν μ^ν της αποστολικής και καΟολι- 8€6ΐβ8ΐα5 ϋΐβ, υΐ ίηίΐίο άίχίιηϋδ, ςααδί ηαΙΗϋδ ϊπχ- ^ κής Εκκλησίας τό παράπαν φρονούν, μάλλον δΐ ταν ρίβΐ&ϋθ Γβυβ, 66(1 ΕοεΙθδίβΒίίεβ άοείήο» δβςυ&χ 
6ν&8ίΙ. Οα8ΐιηοΙ>ΡθΕη ρο8ί βχαιηεη &1)8θ1?ί(υΓ, ςυί 
άηρίίοί άί^ηαδ θγ&Ι δυρρϋείο, οΐ) ρ&ΙβΓπαιη δοίΐίεβΐ 
ίκηρίθίαΐβαι, βΙ οΐ) ΓαΙΙαείαΐΏ, ςιια 3υ8(υπι ]ϋάίείαιη 
ρβΓΥθΓΐίΙ, &ε 8ίΙ)ί, ίαιρϋβδίοαυδ ευιη εδββΐ, ?6Γ£ ηο- 
βίΓβ Γβ1ί£(ίοηί8 ^Ιοπαπι εοηεϋίανίΐ. ΟΰΙβΓυιη ευιη 
ΙαΙί^αβ αΓίίΩοϋδ ίη 3υ(1ίείο αΐΐδοΐαΐυδ Γυΐ58θΙ, α1)ίιη- 
ρεΓαΙΟΓβ (1θθΓ6(αΐΏ ρείϋ εΐ ίαιρβίΓ&Ι, ςυ& δϊΜ Γ&- 
οα11&8 ά&ΙοΓ άοιηί ββεαΓβ ΥθΓ8&η(1ί, ηβ^οΐία &1)8ςυθ 
οΙ)ίεθ ^θΓβηάί 8υ&, ηεε ε&ΙαίΏηίαΙΟΓυιη 1ίηξα&8α1ΐΓ& 
ιηβΐυβηάί. Α5 ίαιρθΓαΙοπα Κ&ςαβ ΟΓ^ε ρΓοΓθοίυδ, 
οαω Ερίδραηιη 8β εοη1υ1ί88βΙ,(ΐ6Γ6εΙίοηί$ άίβείρυΐοδ 
οοηνοεαΐ : αίςυο ίαάε Μαη&ηαϋη,βχ ςυ& ιηβιηοΓαΙυδ 
βυρΓΑ ΟοηδΙαηΙίηοδ ρΓοάίβΓαΙ, ρΓοίυ^υ» ευιη δοεϋβ αντία πίίντα περιΟάλπον τε και Έΐρ^ίπον και τιμών, 
επει προς τάς έκκλησιαστικάς ένομίσθη τοΐς παροΰ- 
σιν ούκ άπομάχεσΟαι λέξεις, υφ' αΤς έκεΤνος τόν θά- 
νατηφόρον της αποστασίας εκρυπτιν ιόν, εδοξεν, 
ώσπερ εφημεν άπ' αρχής, ό τρισαλιτήριος εκείνος 
ούκ ένοχος ασεβείας είναι, αλλά του φρονήματος 
6πάρχειν του εκκλησιαστικού* απολύεται δε δ•ά 
τοΰτο της έτάσεως ήΟωωμίνος, ό διπλήν άξιος ύπο- 
σχεΤν τιμωρίαν της τε πατρψας ασεβείας και τής 
άπατης, δι* ής τών τβ κρινόντων τήν όρθήν κρίσιν 
διέστρεψ•, και δόξαν Ιαυτψ δυσσεβέστατος, ων, τής 
ημών ευσέβειας, περιέφερεν. Πλην άλλ' έπεί γι 
τοιαύταις μηχαναΤς του κριτηρίου άπολυΟ&ις αιτεΤ 
τε (6δ) καΐ λαμβάνει παρά του βασιλέω : τύπον εγ- αάνεαϋ. Ι1)ί(ΐυ6 αηηίδεοιηιηοΓαΙυδ ιηαΙΙίβ ευιη ρΐυ- γραφον, πάσαν αύτφ διδ<$ντα τήν άδειαν οΓκοι τε πιηαβ ιηίδθΓ αηίπΐϋδ εοΓΓυρί886ΐ,ρ68ΐίΐ6ηΐίφ ιηθΓΐ)θ, 
ςηί ίυοο ΙβχηροΓίβ ^γ&58&1)&Ιιιγ, άίβιη είαυδίΐ 6ζΙγ6- 
ιηυιη, ροδίςυαιη βηοίβ είΓεΐΙεΓ ΐΓΐ^ίηΙα ί[ηρίβΙ&ϋ8 
ρΓφΓεεΙυδ Γυ6Γ&1.Ηίε8ε6ΐ68ΐί88ίιηυ8 ΙιοιηοθχοεουΙΙ& 
. εοιηιηίδΙΙοηθ βϋυιη βυβεβρίΐ, Ζ&εΐι&ηαιη ηοιηίηε : διατρίδειν, και τά αύτοΰ άνεπηρεάστως πράττειν, 
και μηδέν ετι τών συκοφαντών δεδιέναι τάς γλώσ- 
σας. 'Δπάρας ούν της βασιλίδος και καταλαβών τήν 
Έπίσπαριν, συναθροίζει μίν τους τής αποστασίας 
μαθητάς • έκεΤθιν δε προς τήν Μανάναλιν, εξ ής ό ΥΑΚΙΛ Ι.ΕαΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Β. (62) Αύτου. ΙΙα εχ Νο8(γο ρΓΟ βοίδΐίηίαηο αύτφ, 
ςυοά Ιαπιβη ίϋάβιη Ιοευιη δυυπι Ιυβή ροΐβδί. 

(63) Τών ψυχών καΐ ψυχικών μολυσμάτων. Ιΐα 
ΝοβΙβΓ, υΐΐί Οοίθΐίηΐαηυδ νοεββ τών ψυχών καί ηοη 
β^ηοδείΐ : ΑΙ νεΙβΓβδ ύαρίίβπιυπι δοΐβηΐ οιηηΐηο τηβηίαήο ίη ϊ$αίχ εαρ. χχχιι, υ1)ί 8ςυ&πι 1)8ρΐί8ΐΏί 
νοε&Ι ΰδωρ λυτήριον τών αμαρτημάτων, και καθαρ- 
τήριον τών ψυχών. 

(64) Γεγρίίφδαι γάρ. Ηοε Γβροβυί ρΓΟ γέγραπται 
γάρ. Νβςυβ θήίηι ηββε ΡΙιοΙίυδ η&ΓΓαΙ, 56(1 εχ ΙηΙερ- Αοίπι&ΓυοιρυΓ^βΙίοηεηινοε&Γε. Ε&άβηι ίοΓβ ρΙΐΓ&βί Γθ)^αϋ δβηίβηϋα εΐ ηιεαίε τΰΓεΓί. 
ευπιΝοδίΓΟ υΐι ιηίΐιί νίάεΙυΓ ΤΙιβοάοΓβΙυδ ίη Οοτη* (65) Αιτείτε. ΝοδΙβΓίε^ΙΙ αιτείται, αβηάοδθ 57 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗΛΟδ Ι,ΙΒΕίΙ Ι. 58 ιτροβιρημένος ώρματο Κωνστ<ζντΤνοζ, «ρυγχς συν Α ςο6Π), υΐ ]&ιη άίχίιηαβ, ςαίάααι 6χ Μ&οίοΙίφίβιηθΓ- 
τοις έπομένοις παρ«γ(νετιι. Χρίίνου; δΐ Ικανούς οβηαπϋΐη βΐ ραβΙοΓίβ ΙίΙϋΙο ίαίΙίβηϋΐη 1ια1)βηΙ, &1ς[ϋθ 
εν αύτ^ κατατρίψας, και πολλά; ψυχά; ανθρώπων ό α πια|;!3!Γ0Γϋΐη οΙιΟΓΟ βΐίπιίηαηάϋΐη. 
δβίλβιος διαφθε(ρας, λοιμικψ (66) θανάτψ (επενέμετο (67) γαρ κατά τους καιρούς εκείνους αφειδώς τό 
άνθρώπινον) και αυτός άλους τον βίον κατέστρεψεν (68), έπΙ ετη που τριάκοντα προστάτης της ασε- 
βείας γενόμενος. Ούτος ούν ό τρισαλιτήριος υΐόν έκ σκοτίας μίξεως τόν Ζαχαρίαν (69) τίκτει, δν, ώς 
ίφημεν, ενιοι των τα Μανιχαίων τιμώντων, μισθωτόν ηγούνται, και του ποιμένος άνάξιον, και του 
διδασκαλικού χοροΰ 6περ6ριον. Κ'. Πλην άλλα και του Γεγναισίου άποφθαρέντος 
τ6 των μαθητών εις δύο σχίζεται (70), ο\ οϊ τον 
'ίωτηφ, δν και νόθον τίνες έπεφήμιζον* καΐ την 
του Πνεύματος ένέργειαν του μίν δ'λην οικειν έν 
Ιαυτφ διαπληκτιζομένου, Οατέρου δε άντισπώντος (71) 
ταύτην εις εαυτόν, και κενόν λείπειν τόν άντιστασιώ- 
την διατεινομένου. Ποίον δ' 8ν εΓη πνεύμα, δ τού- 
τοις $ν επιφοιτήσόιεν, ει μή το πονηρδν και άκάθαρ- 
τον, και τοιούτων δοχείων έπάξιον (72) ; Πλην της 
ίριδος δι' ά'περ ε*ρηται κατισγυούσης, και χερσίν 
^δη και πληγαΤς κρινομένης* υπεραλγήσας ό Ζαχα- 
ρίας, οΤα δή της πατρψας έλαυνόμενος κληρουχίας, 
ΊΟίίει τόν Ιωσήφ, ώς έγγυς θανάτου την πληγήν 
έλατα*., θατέρου δΐ των στρατηγών της αποστασίας 
έπι γόνυ κλιθέντος, Ιμενεν μίν Ικατέρα μερις 
σοοδρώτερον κατά της ϊτίρας έπαν ιστάμενη. 
Έχαιροφυλάκει δέ τήν συμπλοκήν, τό τέλος άμ- 
φίοολον εννοούμενη της μάχης* εκρίθη δε (73) μάλ- 
λον, μετ' ολίγον χρίνον, θατέραν άπό θατέρας διαστή- 
νβι, και μή τψ άδήλψ της μάχης καταπιστεύσα ντας 
Ιαυτους πανωλεθρία διαφΟαρηναι. Έκατέρου δΐ 
τμήματος μετά τήν περιφανέστατη ν διάστασιν ούχ XX. ΟφΙβΓϋΐΒ, άβίϋηοΐο ΟββηβΒβίο, άίδοίρυΙοΓυιη 
(υΓΐ)& ίη άϋ&8 ραΓίβδ άίνίάίίυΓ ; &1ϋ ςαίιΐβιη ΖαοΙι&ηβ 
βοοίβίαΐί 56 &(^^υ^ςυ^ι ; αΐϋ ^086ριIαIΏ ββςϋυηΙϋΓ, 
ςυβιη ηοηηυΙΗ δραπυιη 688Θ άίοβίϊΐιηί. ΜαΙΙαςαβ 
ίηίθΓ 1ΐ08 ογ(& οοηΐβαΐίοηβ, ουοα &1ίυ8 δρίπΐυ88αηοΙΙ 
νίιη 6ΐ ορβΓ&Ιίοηβιη ία 8β Ιοίαιη 1ι&1)ϋαΓθ &Γ6γιώ&γ6(, 
&1ίυ8 νοΓο εαιηάβιη ίρβαιη ίη 5Θ ρβΓίρ&ΙιΟΓβΐ, ίΠαςυβ 
Β ν&ουυιη 68$6 &άνβΓ8απυιη βιιιιιη ρΓθΙ)αΓ6 οοπΒΓβΙυΓ. 
Ουίη&ΐΏ &υ1βαι 8ρίΓί1υ8 Πΐβ Γαβπΐ,ςυί ία (&1β8 Ιιοιηί- 
068 &άν6ηΐΑΐ, ηίβί ίθΓΐ&836 χη&1ί^αυ8 βί ίωρυρυβ 
1ιυ]υ8ΐηοάίςϋο Γβοβρί&ουΐίδ (ϋ^πυ8 ? ΟβΙβΡαπι &ο- 
0Γ680βη(θ εα άβ ο&υβα εοηΐβαΐίοαθ, ουαι 3&αι 
ιη&αΠ}υ8 βΐ ρΐα^ζίβ (ΐ606Γη6ΓθίαΓ, αάαιοάυπι ίαάΙ- 
^αα(υ8 Ζ&ε1:&η&8, ςυοά ρ&ΙβΓο& ΙιββΓβάίΙ&Ιβ ρβΐ- 
ΐ6Γ6ΐυΓ; ^086ρ11αα1 ίΐα ίβηΚ, υΐ ία χηοΓίίβ ρβ- 
ηουΐυαι αάάυχβήΐ. ΑΗθγο αϋίοιη βχ (1υοίΙ)α8 
ρβαβ ρΓθ8ΐΓ&Ιο, υΐΓ&ςυβ ί&οΐίο υΙίΓο οϋΓοςαβ υΓ($β- 
1)&Ι, Ιβηραβ^υβ 06Γΐ&αιίηί8 οΙ)86ΓναΙ)&ί86θυιο τβρα- 
Ιηη8, αοοίρϋΐ χηαΓίβ οοη^ΓοάΙβοάϋΟ) 6886. Μοάίοο 
θ1&ρ80 1βαιροΓ6 θ Γ6 ΓοΓθ νί8υαι 68(, αΐ &Ι16Γ& &1) 
αίΐ6Γ& ίαοΐίοηβ 8θρ&Γ&ΓβΙαΓ, ηβ ίαο6Γΐο ρυ^αββ βχίΐα 
ιηυ1υ& 86 ίηΐ6Γα66ΐοαθ άβΐ6Γ6αί. Ου πι αυΐβοι ροβΐ ύπ' αλλήλων μ<^νον (74), άλλα και 6πό των πέριξ εξ- ^λ (Πββ^αβίοοεαι ίΐα 6οα8ρίοα&πι,ηοα ιηοάο 8686 αιαίαο ονειδιζομένου τβ κα? διασυρομένου και εις ψδάς καΐ 

γΙλωτα πασι προκειμένου, μελέτη γίνεται παρ* Ικα- 

τέρ^ μ'^'•??» πάσης εκείνης της πβριχώρου δρασμψ 

λα^ραίφ εξο'.χισΟήνιι. Έν τούτψ δ^ των Σαρακηνών 

τα 'Ρωμαίων Βρια κατατρεχ<5ντων, καί πολέμου 

νόμφ την εξο^ον ποιούμενων, τήν ίφοδον πι^ρρωθεν 

6 Ζχχχρίις ίοών φεύγει μεν αυτός άνά κράτος• λι- 

ϊτών ρ^] δε τοΤς πολεμίοις και τοΤς ξίφεσι τους μα- 

βητάς, μο'νος τόν κοινόν άποδιδράσκει φ(5νον. Τό γάρ 

συν αύτψ πλήθος άπαν του ζτίν τοις ξίφεσιν άπηλά- 

σθησαν (76)• ήτις αύτψ πραξις καΐ τό μισθωτόν άντι ορρΓθ1)πΐ8 ία)ρ6ΐ6Γ6η1, 86ά 6ΐί&αι νίοίαοΓϋΐη οοανί- 
οίίβ, ο&αϋί)υ8, ϋθηβίοαί ραί6Γ6αΙ, ίαΐβρ ββ υίπηςαβ 
εοηιυΐΐαηΐ, αΐ οοουΐΐα ίυςα ββάββ πιυί&ΓβηΙ. Ιηΐ6Γ6& 
ν6Γ0 οαχα 8αΓα66η1 Κοαι&αοΓυηι βαθ8 ίηουΓ8&Γ6αΙ, 
&ο 1)θ11ί ιηοΓθ 6χρ6ΓϋΙίοη6ΐη &$6Γ6ηΙ, 60Γααι ίανθΓ- 
8ίοπ6πι &ηΐ6ν6Γΐβα8 Ζ&οΙι&π&8 Γυ^ζ&αι ΓβοΚ, άί8θίρα- 
1θ8ςυ6 Γθΐίηηαεαβ ίηίαιίοίβ 6ΐ ^1&άίί8 6χρο8ίΐθ8, βο- 
Ιυε 86 8υΙ)άυοί(, ίΐα αϊ 6Φ8& Ιοία βυοΓαπι ιηυΐϋΐα- 
(ϋπ6 ίρ8θ ίηοο1υαιΐ5 θν&86ΓΪί ; Ιιίαο ροΓΓΟ Γ&οΙαπι 
68ΐ, υΐ ρΓΟ ρ&βΙΟΓθ ιη6Γ06η&Γίυ8 & αια11ί8 αυάίβπΐ. 
^086ρι1 ν6Γ0, ςιιί ρβάυαι νείοοίΐαΐί ηοη (αοΐυαι βάβ- νΑΒΙ.€ Ι.Ε0Τ10ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (66) Λοιμικψ. Ιΐα θ6ΓίΙ)ο Οϋΐη ΝοδίΓΟ ρΓΟ λυμικψ β ρ. 50, βΐ ΙιίαΙοΕ αβο οοΙιβΓβπδ νίάβΙϋΓ ΡίιοΙίί, βί 
βα ίεΓο υ( ίαΐ6ΓρΓβΐΛΐίο 1ι&1>6ΐ, ςυοά 6χρΓθπυηΐία- οαιη 8βςϋβη1ί1)ϋ8 οοπιρΛΓβΒ, ηαΓΓΛίίο, ςαββ ία Ρ6- Ββα 

ϋοηβ εαπι ΛΐΙβΓοΓ ίΠο ίαοίΐ6 ρβΓΠΐϋΙαΓί ροίββΐ. Εχ 
ρβ8ΐίΐ6ηΐίβ 8οί1ίο6ΐ οΒϋΙ Ιιοιηο, ςα£ 60 ΙβπιροΓβ 
▼β^θπιβηΐ6Γ ^ΓββδβΙβ ία 1ιοπιία68 & αο8ΐΓθ άίοίίαπ. 

(67) Έπενέιχετο. δίο Γ68ϋΙαο βχ αοδίπο βΐ ΟοΙ- 
ϋθΓΐίοο ΡΓΟ έπεμαίνετο Οοίδΐιαίαοί, ςαοά 6Χ ▼ίΙίθ8Ε 
ρΓοαυαΙιαΙίοαβ ογΙοπι 68ΐ, ία ρηπιίβ βί βοηρίϋΐη & 
ΡποΙίο ΟΓβάλβ έπενείματο, ςαοά 68ΐ λραά Τΐιυογάί- 
άβπι. Έπινέ^εσΟαι βηίπι άθ ιηθΓΐ)ί8 (ΙβροραΙβαΙί- 
ώαβ, Μ βρβοΐΛϋιη άβ ρβ8ΐίΙβοϋ« Α^ιβαιβαβί ; Έπ- 
ενειμβτο δΙ Αθήνας μΙν μάλιστα. Αϋ06(Πΐ, ςαοά 
ΡβίΓϋβ διοαίαβ, ρ. 50, 86η1)ϋ, βαπι 6πό του Βουβώνος 

0ΐ>11886. ^ 

(68) Τόν βίον κατέστρεψε. Υίάοβ Ιιίο, ςυοίΐ 
οΐ)ΐΐ6Γ ιαοαβο, 6χρηιηί νοοβο] βίος, ςυββ ία βίϋ8- 
ΠΒοάί ρ1ιπΐ8ί5ϋ6 &Ηβ8 ϋΐ ρΙοΓίιηαηι οαιίΙΐίΙυΓ. ί-6^6 
61. Ι^αιΙ>6Γΐϋ Βθ8 Μι^$ΐ€τίηηί εΙΙίρ8ΰθ$ Ογ. Ιίηρη«, 
Ρ'/ΙλΙ ^**^®"* ρΐιπιβΐ Ιιίο αϋΙΟΓ ΡβίΓΟβ 8ίοα1υ8. 

1 Ζαχαρίβν. Α1>ίΐ Ιιίηο αοααίΐιίΐ Ρ6ΐηΐ8 δίοαίαβ Ιγο δΐουΙο Γ6ε(ΐυ8 βίΜ εοοβί&ί. 

(70) Έταιρίζονται. ΐΛΚβ ά6 Ιιβο νοοθ ΟοΙίΓπάϋΠΐ 
Οΐ6βΓίϋΐη, ία ΡΓββΓαΙ. αί Υϋατη ΑροΙίοηϋ, ρ. 37. 

(71) Άντισπώντος. Υίάβ 8ϋρΓ£ΐ § 18, αοΐ. 50. 

(72) Έπάξιον. Νοα 1ι&1>6ΐ πΐ8. ηο8ΐ6Γ, ςαο 1&αΐ6Δ 
&(1 86α8αηι ρβΓΟοίβαάαιη ορα8 68ΐ. 

(73) Δέ. Ηοο ΠΛΕΐίσι οαπι ηο8ΐΓθ ρΓΟ δή ΟοίδΗ- 
αίβαο. , ^ . / 

(74) Μόνον. ΙΙα Ιββο οαπι Νθ8ΐΓθ ρΓΟ μονών Οαΐ- 
βΐίαΐ&οο. . , 

(75) Λιπών, δίο Νθ8ΐβΓ Γ6θίίαβ ρΓΟ Αβίπων. Οο- 
86Γΐΐ8 6αίοα άί8θίρυ1ί8 ία Γα^αοι 86 άοΛ'ύ, 

(76) Άπηλάσθησαν. ΝοθΙθΓ άπηλάσθη, ϋΐΓϋΟΙ- 
ςα6 ΓβοΙθ. αο11)6Γΐίοα8 1ιιι1)6ΐ άπηλάΟησαν, ςαοά 
βπαιηπιβΙίοβΒ Γ8ϋοηβ8 ίΐίάβπι Γ6ΓϋαΙ. 0δΒΐ6Γϋπι αΐ 
ΟΓβΒΟί άπελαύνεσΟαι αρχών, άπελαύνεσθαι γάμου 
άίοϋοΐ, ϋβ Νθ8ΐ6Γ οοπιπιθ(ΐ6 8αΓίΙ)6ΓβροΐαίΙ άπελαύ- 
νεσθαι του ζ\1ν. 59 ΡΗΟΉΐ ρατειακοηλ: αρ. 60 1)&1, ςυαηίαιη ΖαοΙι&π&8, ββά ▼βΓ8υϋ& 6ΐ &ΓϋΙ)α8 
ρΙυΒ νλίβΐϊαΐ, οαιη ίη ίρ8& Ιιοβϋαιη ίην&βίοηβ ίΐΐίυβ 
είΓοα Ω(ΐ6ΐη (ϋ886ηΒίοηί8 ο&α8& &υΓυ^θΓ6ΐ ; ΙβοΙιηίδ 
Ωά608, υΐ 8υρΓ& άίχίιηαβ, &ο ρΓοουΙ ίηίιηΙοοΓαα) 
&^ιηθα αάνθοίθηβ οοο8ρΙθΒΐυ8, ^Γαάυιη β Γυ^α Γβ- 
γοοαΐ, ΓβνβΓίίςϋβ ^α^)^ι ]ϋΐηβηΐΛ βΐ ουΓΓϋβ, &ο ββ 
8αο8(]υ6 βηκθη8 ββββ ΐΓ&ηβίυ^&δ 6ΐ ά6(ϋΙθ8| ίη 
οοουΓ8ΐιιη 1ΐ08ΐίυιη νεοΐΐ, ςυ&8ί Βοϋίοβί βροηΐβ 
οαιη 800118 8υί8 αοοβάβΓβΙ, ουπιςαβ άοΐίβ βαίβ 
βάβω αάάθΓβΙ, &(ςαβ]υΓαΙα8 ίΠοΓυπι 8β ΓβΙ)υ9ρΓο- 
βρίοοΓβ οοηίΐΓαι&Γ6(, ουιη Ββςυ&οίϋυβ 8υί8ίηοο1υιηί8 
βίηβ υΐΐο Γβί Γ&πιίΗ&η'β άαηιηο άίιηί88υ5 68ί. Ρθ3ΐβ& 
ο&ρίαίο ίυςβΒ ΙθΠϊροΓθ ηΙ)ί οοο&δίοηβαι βί5ί οΕΓβΓΓΪ 
νίάϋ, ουπι 66ςιιαοίΙ)υ8 8»ρίυ8 πιβηιοΓ&Ιαηι νίοαηι, 
Ερίβρ&ηαι ηοιηρο, 86 Γβοίρϋ, υΜ Βρίβηάίάβ &1) ίη- 
οοΗ8 6Χ06ρΙα8 68ΐ. 1•οοα8 ςυίάοπι ίΠο Ιιοιηίηυηι άβ- 
ίθοϋοηί άβάϋοΓϋπι ςυα8ΐ οΓΩο^η&θ^&^,^(&υ^^^θ^υ8 
ίη^Γ688υ 1&ιηρ8<ΐ68 &οοθη(ΐ6Γ6ηΙυΓ, &11&ςαθ Ιιοηοπβ 
8ί§ηα &ά]ίο6Γ6ηΙαΓ, ςυ&1ί& αΐΐΓί8ΐί άί8θίρυΗ8<3βΙ)θη- 
ΙυΓ. 8ίο απιίοβ βηδοβρίυβ αΐίςοο ίβηιροΓθ ιΜάβπι 

ν6Γ8&Ιϋ8 68(, &1ίθ8 €ΐ6θίρίθη8 βΐ άβΟβρ1υ8 ίρ86, 8886- 

ο1α8ςαθ δαο8 !η ρβΓηίοίβί 1>&Γ&(ΙΐΓυπι άβρπαιβηβ. 
ΟαΜ&αι ροΓΓΟ €ηοοπιο1ΐ68 ηοπιίηβ, ηυί ίηΙθΓ γ6- 
^0018 πι&^ΙβίΓ&Ιυθ ηυηΐ6Γ!ΐΙ)&ΙυΓ, άοοίπηα ρίυ8, 1ιο- 
η68ϋ8 ηιοπΙ)υ8, Γ6ΐί^ίοηί8 8ΐυάίο &άιηίΓ&1)ίΗ8, ςυί 
ίΠοδ Οβί 080Γ68 ά6ΐ68(&1)&{υΓ, υ1)ί οοηιρθΓϋ 86(1α- 
οΙοΓβαι ίη ΠΙο νίοο άβ^ΟΓβ, βΐ όβίβοϋοηβαι πι&^8 
Π)&^ΐ8ςα6 ρΓορ&^αη, οοΙΙθοΙα πιίΐϋυπι ηι&ηυ, ίη 1ο- 
οασι, α1)ί &ρο8ΐ&8ίβ πιγ8ΐβη& 06ΐ6ΐ)Γ&ηΙηΓ, δβ οοη- 
Ιαΐϋ» οΙ)δ6888ςα6 άοαιο, ίπιρίβίαϋβ ρΗηοίρβη), αΐ 
βοΐβί ββΓί, ίη Γορβηίίηίβ Ι)υ]α8πιο<3ί 6χρ6άίΙίοηίΙ}υ8» 
άυπι &1ίί &ά &1ί& νοΓίαηΙϋΓ, ο&ρβΓβ ηοη ροΙυΚ ; Γυ^α 
ςαίρρο 86 8υ5άαχ6Γυηί : άί8θίρα1θ8 &α1θαι 6]υ8 
οοη)ρΓ6ΐΐ6η<ϋΙ, βΐ ^Γ&δ8&ηΐ6(η Ι&ηΙί πιαίί ρ68(6ηι 

0Ο6Γ0υίΙ 6ΐ άΐ88ίρ&?ίΙ. ΡθΓΟΧ αυΐ6Πΐ ίΐΐο &ρ08ΐ&8ίβ 

άοοΙΟΓ ^086ρ11α8, ςυίθΐί&ηι Ερ&ρΙΐΓθάϋυ8νοο2ΐΙ)&1υΓ, 
νί βχρυΐ6α8 βχ 60 Ιοοο, υΐ άίοΐααι ββΐ, 6ΐ ίυ^& άί1&- 
Ρ8υ8 ίη Ρΐιργ^ί&ηι, 1)Γβνί ροβί6&ΐ6πιροΓβ Αηϋοοίιί&αι 
ΡΙβίάίβΒ οοηίοηάϋ ; η1)ί &άν6η& ουιη 688θΙ,ίο1α$ςα6&1> Α. ΐΓοιμένος (Τ7) έπώνυμον τοις πολλοίς περιεποιήσατο. 
^Ιωσήφ 81 αρα, τοις ποσι μεν ωιπιρ 6 Ζαχαρίας ού 
πιστεύων, πανουργίαν (78) δΐ καΐ μηχανήν ράψαι τα- 
χύτερος ών, χαι πίστεως διαφοράν ού θέλων ειδέναι 
(ετύγχανε -γαρ άποδιδράσχων κατ* αυτήν 'τήν των πο- 
λεμίων εφοδον), ούτος δή τοΐς έ(3ρημένοις Οα^ρήσας, 
χαΙ μακρόθεν τ^ πολέμιον έπιφερ($μενον θεασάμενος, 
αναστρέφει μίν της φυγής αυτός, άναστρέψαι δΐ 
τά τε Ι^ποζύγια και τάς άμαξας τοΤς Ιπομένοις προσ• 
τάττει. Και δή κατασχηματίσας έαυτ6ν τε και τους 
μετ' αυτού προς το των αυτομόλων σχήμα, τήν άντι- 
πρόσωπον ήλαυνε τοις πολεμίοις. ώς δήθεν αύτοΤς 
έπιούσιν προσχωρών άμα τοις (76) συνεπομένοις, 
καΐ δόξας τψ πλάσματι πιθανός καΐ τά εκείνων 
στέργειν έπομοσάμενος (80), άφείθη (81) τε συν τοΤς 

Β Ιπομένοις του θανάτου, και των άλλων ούδενός τήν 
ζημίαν υπέστη. Καιροφυλακών δΐ τον δρασμόν, 
Ιττείπερ αύτφ τόν μελετώμενον καιρόν έπιτήδειον 
εύρεν, φεύγει μετά των επομένων^ εΙς δΐ τήν πολλά- 
κις όνομασθεΤσαν κώμην Έπίσπαριν παραγίνεται, 
και λαμπράς παρά (82) των ένοικούντων τής υποδο- 
χής τυχών (και γάρ ήν των της αποστασίας ερα- 
στών τό χωρίον έργαστήριον), ώστε καΐ λαμπάδας (83) 
αύτφ κατά τήν εΓσοδον παρ* αύτφ προσανάπτεσθαι 
και τήν ^λην Ίζασα>* θβραπείαν και τιμήν, 6'ση Χρι- 
στού μαθηταΤς έποφείλεται* ούτος δή οΟτω δεξίω- 
θεις χρόνΟν τινά διετέλει πλανών τε και πλανώμε- 
νος, καΐ τους πειθομένους ε!ς τό τής άπωλεΐας 
κατασύρων βάραθρον. Άνήρ δέ τις Κρικοράχης 
έχων έπώνυμον, τοΤς δΐ τέλεσι τών έπιχωρίων άρχόν- 
των (84) εξεταζόμενος, θεοσεβής μίντό δόγμα, ευστα- 
θής δι τό ήθος, τον τε ζχίλον άξιάγαστος, και τους 
θεοστυγεις μυσαττόμενος, μαθών τον ιυλάνον έπιχω- 
ριάσαντα, και τήν άποστασίαν Ιτι μάλλον εΙς έπί- 
δοσιν χωρούσαν (85), χεϊρα λαβών στρατιωτικήν, κα- 
ταλαμβάνει τόν τόπον, έν φ τά τής αποστασίας 
έτελεΤτο μυστήρια• και κυκλωσάμενος τήν οΐκίαν, 
αυτόν μίντόντης δυσσεβείας έ'ξαρχον, οΤα δή συμβαί- 
νει (86), &λλων προς άλλα τρεπομένων, έν ταΐς αιφνι- ΥΑΗΙ^Ε I^Ε^ΤI0ΝΒ8 ΒΤ ΗΟΊΜ. (77) Αντ?. ποιμένος. ΙΙα Γ6θΙο Οοί8ϋηί&ηϋ8 : Νο- 
8ΐ6Γ ηυΐΐο 86η8α άντιποιούμενος. Ρ6ΐΓη8 $1ου]υ8^ 
ρ. 52, ο1&Γία8 υΐ 8θ1β(, πιοηΐβαι βχροηίΐ 1ιί8 ν6Γΐ)ί8 : 
Διό ώνειδίσθή 6 Ζαχαρίας παρά τών άλλων, ώς ]) 
μισθωτός, και ούκ ών ποιμήν. 

(78) Πανουργίαν. Ι(& Ιβ^ο Οϋΐη Νθ8*Γθ, ρΓΟ ςηο 
00181 ιηίαηοβ πανουργία ίη (Ιαηάί οαβο. Ουπι νβΓο 
πανουργίαν ράπτειν «ςαο 1>βη6 (Ιίοί ρθ88ϋ &ο ρά- 
πτειν μηχανήν, ηίΐ νί<360 ΟΑΟβΦ, ουΓ ηοη βηπιάοαι 
ηΐηηςυβ οαβυαι ηάαιίΙίΑΠίαδ, υ^ Ιαοοβαι, ίηοοη^^Γυο 
άίοί πανουργία ράπτειν μηχανήν, βςυβ &ο Ι&Ιίηβ 
νίζ άίζβΓίβ, (ταηάβ άοΙο$ ηβοΐβνβ. 

ψ^) *Άμα τοΐς. ΙΙα οαηι ΝοβίΓΟ ρΓΟ άμα τών.Οαηάί 
οηιπι 0&8118 Ιιυίο ρ&ΓΐίοΰΙ» οοηνβηίΐ. 

(80) Έπομοσάμενος. 8ίθ Νθ8ΐβΓ ΓβοΙβ ; έπομ- 
νύειν βηίπι νβΐ έπομνύεσθαι ΓΓβςυ6η(ί88ίη)υπ) 68ΐ 
αρυά βΓ£0θ8. Οοίδΐίηί&ηαδ ύπομοσάμενος πιίηηβ 
1>βηβ : τό ύποαόσασθαι βηίπι βχ κβηυίηα 8υ& ηοΐίοηο 
Ιοευπι Ιιίο Ιιεοογο ηοη ρο(68ΐ. Υίίΐβ δυΐόηηι Ιο πι. Ι, 
νοο6 άνθυπομόσαθαι β1 οοιηρ&ΓΑ ί1)ί ηοΐ&δ Κα8ΐθΠ. 

(81) *Λφείθη. ΙΙ& Νθ8ΐ6Γ, ρΓο ςυο Οοί8ΐΙηί8ηυ8 
αφέθη* ηίΓηηςυβ τοοίβ. Ρ&ιιΐο ροβΐ χηβ. ηοβΙβΓ Π)θη(1θ8θ Ιΐ&1>6ΐ τόν θάνατον, ρρο του θανάτου, ςυοπΐ 
οαβηοα νβΓΐ)ηαι Γβςηίπΐ. 

(82) Παρά, ΓβοΙβ ρΐΌ περί, ςοοά ίη ΝοβίΓΟ ΐ5Χ8ΐ&1. 

?83) Λαμπάδας. ΙΠυβίΓθ Ι^οο ΘΓ&Ι βΐ ^αυάϋ βΐ 
ουίΐυδ &Γ^ϋΠ)6η1υαι. 1.6^6 άβ Ιιοο πιογθ ρΐυπβ πρυά 
Οίαπιρίηυπι, ραΠ. Ι. Υβίβηΐίη Μοηητη^ηίοπίΐη^ 
ε&ρ. 22. 

(84) Τοΐς δΐ τΐλεσι τών αρχόντων. Ιΐ& ΝοβΙθΓ 
ΓβΓθ ρ1βοη&8(ίθ6 : η&ηι 8ία)ρ1ίοϋ6Γ τέλος άβ νηοαί- 
$ΐΓαία &οοίρί δοΐβΐ αρηά θΓηοο8. δίο ο1 έν τέλει 
δντες, βίο. ΟοηίβΓ ηο1&8 &<) Ρ1]ϋθ8ΐΓ&1ί νϋ&8 8ο- 
ρΙιί8ΐαΓυιη, ρ. 490. ΑΗ&β νοχ τέλος ηοαιίηί &ά(1ίΙ& 
ο&ηι Γβηι 8ΐη)ρ1ίοίΐ6Γ άβηοί&Ι, ςυβθ ηοαιίηβ ίβίο 
βχρηπιίΙυΓ. ϋ& τέλος πολέ|Αου Ιάβπι 68(» ςηοά πόλε- 

δος. ΟοηίβΓ. ^&^. Ρθηζοηίι ΝοΙ&8 &ά ^Εΐί&ηί ΥαΗαί 
ΐ3ΐοτία$, III, 43. 

(85) Και τήν άποστασίαν ϊ, μ. ε. έ. χωρούσαν. 
Νοη &ςηο8θϋ ΝοβΙβΓ, ΙίΙ)Γ&ηί οβοίΐ&ηΐίβ ουΙρ&, ςυΐ 
βχ νοοθ έπιχωριάσαντα ίη αίΏηβηΐ βοηο χωρούσαν 
ρΓορΓορβΓβ (ίβίαρβυβ νί(ΐ6ίαΓ. 

(86) Συμβαίνει. Ηβ ΝοβίβΓ Γβοΐθ, ρΓΟ συμβαίνειν 
Οοΐβϋηί&ηί. β! ΟΟΝΤΗΑ ΜΑΝI^Η^Ε08 ΜΒΕΚ Ι. 62 δ(οΐ€ ΙΐπιδρομβΤς τε χαΐ έφ6δοις, ούχ εΤλεν ΙλαΟε (87) Α. ίηδβςαβηϋΙ)α8, ηΐροΐθ ςυΐ «1> ϋϋβ Ιοπβ^ίδβίιηο βρΕϋο γαρ διαφυγών* τους δε μά'Οητάς συνέσχε του πλάνου, 
και τήν νομήν τέως του τηλιχούτου κάκου φ3ρομένην 
έπέσχε υλ\ δνεχαίτισεν. Ό δέ της άποστασίχς ούτος 
9ερμ6ς διδάσκαλος Ιωσήφ (^ν δίαύτψ και ο Έπαφρ6- 
διτος δνομα) κραταιώς έλασΟεις δθεν εΐ'ρηται (88), 
και τήν φυγή ν έπΙ Φρυγίαν ποιούμενος, χρονψ 
5στερον βραχεΤ καταλαμβάνει τήν έν ]Ιισιδ(^ Άντιί (ϋβΙ&ΓβΙ, πιόΚοθ ίηεοΙαΓοιη α(ί ρββϋΓβΓΑΠί δυ&αι 5β- 
οίαιη αϋάυχίΐ, ιηα^η&ιηςυβ αρυά οοβ 1)6ηί^ηϋ&ΐ6ΐη 
βχροΓίυββδΙ, ςυί ροδίςυ&ιη ίπαρί&ιηίΙίΑΐη άοο(πα&ιη 
ρβΓ &ηηο9 (]υ&άΓ&^ίη1& ρίβηοβ ρΓΦάίε&νβΓ&ί, 806ΐβ- 
βίαιη βχ&60Γ&η(ί&ιηςαθ νίΙ&ΐΏ οαιη π2θΓΐ6θοΐΏΐηα1&- 
νϋ ία Βυ1)αΓΐ)ίο ρΓβάίοΙ» υΓΐ>ί8, ηαοοΙ ΟΗοΠοοορίυιη 
τοο&ΙαΓ. χειαν, έν τξ πβροικήσας, κχι αδείας των δακν($ντων λαβωμένος, ατε δή τδύτων ως πο^ρωτέρω διαστάς, 
πολλούς μεν των έπιχωρ{ων της αυτού λύμης έργον άπέδειξεν, πολλής δΐ της παρ' εκείνων ήξίωται δε- 
ζιώσεως* καί τήν άσέβειαν Ιτεσιν δ'λοις τριάκοντα κηρύξας, μόλις ποτΐ τον έξάγιστον και έβδελυγμέ- 
νον καταλύει β ίον, έν προαστείψ της είρημένης πύλέως ου πύ^ρω διακειμένψ, και τήν όνομασίαν Χορ- 
τοκοπίον (89) Ιχοντι. 

Κ'. Έτι δι του τρισαλιτηρίου τψ βίψ παρόντος XXI. Οϋΐη βυΐθΐη βυρβΓβΙββ βίΙΙιυο βδββΐ, βΐ ίιη- 

και ακμάζοντος τήν άσέβειαν, μίά τις των συνήθων Β ρίβίβΐβ ΟοΓβΓβΙ, ιηαΗβΓςϋβϋαιη ίρβί ΓΛίηίΗαπβ, ςαβΒ 
αύτφ ανδρΊ διά γάμον ήρμοσμένη, εξυβρίζει μίν νίΓΟ ηϋρία βΓΛΐ, ίηνίο1α1)ί1βη[ΐ οοηηυΙ)ϋ ίοΓϋΠΐ άβ- τήν άνύβριστον κοίτην, Ιεκδοτος δέ γίνεται μοιχεία, 
Τον δι δια^ρήξαντα (90) τους άλλοτρίους γάμους 
Ινβ μέν είναι των μαθητών φασι του πλάνου• έξ 
Εβραίων δι προς τήν αθεον θρησκείαν μεταβληθή- 
ναι. Πλην έκ τοιαύτης αδίκου τε και έβδελυγμένης 
μίξβως τίκτεται ττί μοιχαλίδι το έπ' αισχρότητι 
κβΐ βδβλυρί^ περιβύητον δγος, ό ρυπαρός καΐ ακά- 
θαρτος Βαάνης. Ούτος ουν τήν κορυφήν των κακών 
& χείριστος διαδέχεται (9ί) τον είρημένον Έπα- 
φρόδιτον δ Βαάνης* δς πάντα μΙν τά τών πρδ αύ- 
τοΰ, οΓς συνεκροτεΤτο ή δσέβεια, στέργων, ακαθαρ- 
σία δε βίου και σωμάτων μίξεσιν άρρήτοις και ταΤς 
αλλαις άθεμιτουργίαις τους έμπροσθεν φιλονειχών βρβχίΐ, βΐ ΓοΓαίο&ϋοηί 8θ άβάίάϋ. ΑίυηΙ ροΓΓΟ βυω, 
ςαί αΗ6η&8 ηυρϋα8 νίοΐ&νϋ, 8βϊ]υ6ίοπ8 άίβοίρυΐυιη 
Γυί886, ςϋί 6χ Η6ΐ3Γβθί8 &(1 ίιηρί&αι ίΐΐ&ιη Γβϋ^^ίοηθίη 
ΐΓ&η8ΐηί§;Γ&ν6Γ&1. Εχ ίπάί^ηα ροΓΓΟ βΐ &1)οΐΏίηαη()& 
1ιΐ]]θ8ΐηοάί οοιηιηίβϋοηβ &(ίυ1ΐ6Γ& ιηαΗβΓ ίαοαοδααι 
ίΙΙϋά ΙυΓρί38ία)ΐ2ΐηςα6 βεβίαβ ρβρβηΐ, βχβββΓαηάυη 
ηοοαρβ Β&&ηθΐΏ. Ηίο ί^ίΙυΓ ηβςοίδβίπαυβ Β&αηοβ ιώθ- 
ιηοΓ&Ιιιιη Ερ&ρΙίΓοάίΙαιη βχοίρϋ, ςαί οιηηί& ρπυβ 
8ΐ&1)ίΗΐ6Β ΪΕηρίβΙ&Ιίβ (1θ£ΐη&1& ΓβΙίηβηβ, ίιηρυηΙ&Ιβ 
&υίθΐη ύΛλ θΐηβΓ&ηάίβ οοΓροηιιη ιηΐβΐίοηίΐΐυβ &1ϋ8- 
ςυβ 80θΐ6π1)υ8 ρΓ«(ΐ6β6880Γ65 8υο8 οοουΙΙβΓθ δΐυάοηβ 
ρβΓαϊοίοδ&ιη άί86ΐρΗη&ιη 86ςα&οίΙ)υ8 ΐΓ&άβΓβ ρβΓββ- 
νβΓ&τϋ. Εοιίβιη ροΓΓΟ ΙβιιιροΓβ Ιιαίο ιηυΙΐίίοπΏί βΐ άποκρύψασθαι, διετέλει διδάσκων τους πειθομένο6; ^ ΙιΟΓΓθηά» ΓβΓβ λΗλ 8ίιηίΗβ ΗάηββοϋαΓ, άΓβοοηίδ νβ τήν δλέθριον μάθησιν. Ύπ^ δΐ τους αυτούς χρύνους 
σιιναναφύεται τφ πολυμόρφφ το6τφ καΐ βδελυρφ 
θηρίφ Ιτερόν τι παραπλήσιον δρακοντείου γέμον 
Ιού• Κώμη δε ήν αδτφ πατρίς ή Ανία (92), τή Τα- 
βί^ πλησιάζουσα π^λει, καΐ Δρυίνος ήν τφ δειλαίφ 
το Ονομα, της χλήσκνις θριαμβεοούσης τον Ιοβόλον 
χαι φθοροηοιον οβιν (93) κρυπτόμενον έν άνθρω- 
π(νφ (94) σχηνώμττι. Τούτψ τψ θηρίψ τίκτεται 
πβ?ς, ίζ αυτών, οιμχι, τών Ιοβύλων μάλλον σπερμά- 
των του άρχεκάκου (95) δφεως, ή έκ του προσεχώς 
φόντος ελκών τάς άπαρχάς της γενέσεως. Τίθεται 
δ' ουν δ πιτήρ τψ γεννηθέντι κλήσιν τήν Σέργιον, ηβοο ρίοηα. Ηυίο ρ&ΐΓί& θγαΙ Αηϊβ, νίουβ Τ&1)ία 
υΓΐ)ί ρΓθχίαιυ8 : 80βΐ68ΐοςυβ ηοιηβη θγ&Ι ΟΓγίηυβ, 
ςυοά νοο&1)υ1υιη 1α1ί1&ηΐ6ΐη ία Ιιυαι&ηο οοΓροΓβ νο- 
ηβοοδυιη ρ6Γηίοίθ8υιηςυ6 8βΓρ6ηΙβιη ίηάί6&1)&1. 
ΡθΜΒ 1]υ^υ8II1οά^ η&βοίΙαΓ ΩΗαβ, βχ ίρδίβ, υί ραίο, 

νβΐ6η8 86Γρβηϋ8 ▼60600818 86101011)08 ροΐίοδ ΟΓΙΟΟΙ 
<3α06Ο8, ςυλΟΙ 6Χ ρ8Γ60ΐθ 800. ΡγοΠ 808β ρ&ίθΓ 00- 

1060 ίιοροοϋ 86Γρίη$^ ςυοϋ να8 6886 Ιοϋαβ (ϋαΙ)θΗ- 

€» 06ςθίΙί» ΟΠρ&Χ 86<]υ6θϋ& (1θΙΏ008(Γ8ΓΟΟ(. Ι8 

6Γ&1 &ά ρ6Γναά60(1&ιη βΐ ρΓ»<]ί6&ο(1&οι ία)ρΐ6ΐΑΐ6αι 

0&1υ8, ν6Γ8Αΐα8 1θ006θ1ΐΑΟ<1&,ΐ60)ρθΓ6 ϋ& 808(16016, 

86θΐ60ΐί& 808, &ά 8ίοιυΐΑθά&ιη ▼ίΓΐοΐ6ΐη 6θΐηρο8ί- υαειλ; ι,ΕατιΟΝΕδ βτ νοτλ;. (87) Έλαθε. ΗβΒΟ Νθ8ΐπ ΐ6θϋο 68*, ρπ)1)8 οαιοίοο, Β 
οΐ εαιη 8ΐ(6ηι ΟοίβΗοί&οί ήλασε οαιοίοο ρβΓΟίυ- 
Ι&ηάα. 8Ϊ6 Β6ΐη08ΐ1ΐ6068 : "Έλαθον ήμας άπο- 
δράντες* ΰΐατη ηο^ίχ (ηρ^ηοιΐ, 

{Β8) Κραταιώς έλαθείς δθεν ε^ρηται. Νθ8ΐβΓ ρΓΟ 
έλαθβις, (νβΐ έλασθεις 6Χ έλαύνω) Ιβ^ίΙ έραισθείς, 
ίοΓίβ οοο ρΑταοα πιοΗοβ, 60 ββοβα, ςαοά ^086ρι1Ο8 
ϊΙΙβ, ςαί 6ΐ Ερ•ρ1ΐΓοάϋα8 (Ιίοΐαβ 8ϋ, ▼&1(ΐ6 ΓοβΗΙ 
«ιηοΐυβ α βαΐβ, α(1βοςα6 «^γ6 <ϋιηί88α8, βΐ Ιιίοο α 
Ρί8ΐά6]ΐΒΐΙ)α8 «τηίοβ «ζοβρΟι•. ΙλλΧλο ίβία 6ΐ ίοΐ6Γ- 
ρΓβΙ&Ιίο οοοβπη&ΙαΓ 86ς060ΐίΙ>08 ▼6Γΐ>ί8 δθεν εΓρη- 
ται, 1. 6. ηηάε αρρβΙΙαίηί αΐ^ 86ί1Ϊ€βΙ Ερ&ρΐ2Γθ<1ίΙο8, 
ςοοά ηοχηοο Ιιοπιίοβιη ν6ηϋ8Γαπι &1ςοο &ΕηαΙ)ϋ6ΐη 
ίοΓβΓί. ΙΙα οιηοίλ ορίίπιο 8ίΙ)ί 6008ΐ8θΙ, ηβο Ιιίο το 
δΟεν εΓρηται ▼6Γΐί άβΐ^ΐ, ςοοά νίβ νοοπιη οοο ρ&ϋ- 
ΙοΓ, ρβΓ «^ άιΗηηί Μ. 

(89) Χορτοκοπίον. ΡοΙηβ δίοαίαβ, ρ. 52. Χόρτο• 
κοπεΤον, ςποά ίΐϋ ραΙο ρηΒίοτβοάοιη. 

(90) Δια($^ήξ«ντα . Νθ8ΐ•Γ ΙβςίΙ διορύξαντα , ςοοά 000 ί1ΙίΙ)6θΐ6Γ &ϋ6Η ί8ΐί 8υΙ)8ΐϋο6πΐΏ. Υοχ 
οαίιη ΙιίΒΟ άβ Γβϋοδ ιοίοίπιβ νΐο1βο(ϋ8, υΙ}ί νίοΐ&ΐβ 
8αο(, ν. ο. $6ρηΙοη$ υ8υΓρΑπ 8θΐ6(, υί ρΓθίο(ΐ6&ρϋ8- 
81106 βά νίο)αΙ&8 ^οο^α^I^ 8806ΐί88ίηια8 16^68 Ιγαοθ- 
Γ6γΗ ςυββί. Ρ&6ίΐ6 λοίβη:) β6η ροίυίΐ, υ( 1ίΙ)Γ&ήυ8 
δια6ρηξαντα οαηι διορύζαντα τψ η ρβΓ ι ρΓΟοαοΙίαΙο 

δ6ηΐ>6Γ6ΐ. 

(91) Διαδέχεται. Νοο 1ι&1)6ί Νθ8ΐ6Γ, 8106 ςαο Ια- 

0360 860808 000 6ΐί6ίΙθΓ. 

(92) Πατρίς ή Ανία. Νθ8(6Γ, ΟΡϋίοΟ ΙΟΟΙαΙο, ή 
*Ανία πατρίς. Άννίαν αρρεΙΙαί ΡβΐΓυ8 δίοαίαι, 
ρ. 54. 

(93) "Οφιν. Δρυΐνδς 60101 000 8θ1ηπΐ ^ΙΙ^ΠΙΙΑίη 
άθΟΟίαΙ, 86(1 6ΐ ν6060&ίυ01 ^60υ8 86Γρ6θΙυη) & ηοβΓ- 
€0^08 &ρρ6ΐΐ8ΐυαΐ ίοΓβΓΐ, Ι68ΐ6 Οίθ860Γί(1., 1ί1). VII, 

ο. 12. 

(94) Άνθρωπίνψ. Νθ8ΐθΓ άνθροιπείψ, 

(95) 'Λρχεκάκου. ΙΙλ οαοι ΝοδίΓΟ ρπο άρχαϊκά- 
κου (ίοί8Ηοί8θί. 63 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΕIΑΚ^Η^Ε ΟΡ. 64 1υ8; αοιιΐυβ &<1 άοΐοβ βίΓΟθηάοβ, βΐ αά ρθ11ί6ίθηά&9 Α σχεί3ος Ο'στερον αναδειχθέντα παναν του διαβ(^λου ίη ρβΓπίοίβιη &ηίιη&8 ; &1ςαθ ηΐ οοοαρβηάΐο άίοαιη, 
οχηηίυιη ςυί &ηΐ6 ββάβίβοΐίοηΐ ηοπιβη (1β46Γαη1,&€ΐ 
ςυοάνίβ ΙβοΙιη&Γυιη ^θηαβ ρ&Γαϋββίωυδ, βΐ αά ρβΓ- 
ν&άθοάυιη &ρ(ί88ίιηυ9. Ηιο ΐΐαςυβ ια&ΐβάίοΐυβ Ιιοιηο 
ουχη &Ηα χηιιΐΐα άβοβρίίβ 86(]ΐι&οί1)υ8 ΐΓ&άίάίΙ, ίυαι, 
ςυί(1 οίΓθ& 56 ίρβυαι 8βηϋ6ηάυιη 658βΙ, ρ&ιιίαΐίιη άβ 
86 8υ1)1ίιη1 ιηοάο ρΓοροηβηβ, 6ΐ βά 0Γ6ά6ηάυιη ίο- 
(Ιαοθηβ, ηοη άυΙ)ίΙ&νϋ, η66 ίηΙιΟΓΓυϋ : ο Ηηι^υ&ιη 
6ΐ αηίιηαΐΏ 6ΐ ιηβηΐβαι βί ογ& ΟθΙ ίηίΐΏί6(ΐ 1 βΐ 86 
ίρβυιη 6ΐ ί11θ8 νο6&Γ6 δρίπίοιη 8αηοΙυπ). ΗφοροΓΓΟ 
(Γ&<ϋάίΙ ίοαρίυβ Πΐβ, υΐ οίαιη β1 ιηγ8ΐίθ6 βίο Ιοςαβ- 
ΓθαΙυπ, 6ΐ ΟΓβάβΓβηΙ, Ι&ϋυαι πιγβΙβηοΓαιη 6χΙβΓθ03 
&υάίΐ0Γβ8 ίηάί^ηοδ 6586 ^&^ι^ι&η6. II ϋ &υί6ΐΏ ιηίββΓ- 
Ηααί β^6^υ8 ιηγβΐ&ΐζο^ία Γβν6Γ& άί^ηί Ι&ηί&ιη 806ΐ6Π8 την χαχιαν χωρησαι δυνάμενον πιθανόν μίν κήρυ- 
ξα», την άσέβειαν, δρατυήριον δε χαιροΰ κελεύοντος 
κρύψαι το φρόνημα, και δεινδν μίν την άρετήν σχη- 
ματίφασθαι, 6ξυν δε δ6λους (^άψαι και ψοχάς άνθρώ- 
ι?ων συνελκύσαι προς άπώλειαν, και συντόμως φάνβ: 
των Ιν τή άποστασί^ πώποτε γεγονότων προς πα- 
σαν δραματουργίαν δεινότατόν τε και πιθανότατον. 
Ούτος 6 επάρατος άλλα τε χαΐ εκθεσμα τους ήπα- 
τη μένους μυτταγωγών καί την περί αύτου δόξαν, 
κατά μικρόν εΙς το έξ^ρημένον τούτοις παρατιθ&ις, 
και καταπιστεύων (96) ούδΐ παράκλητον, ούδΐ Πνεύ- 
μα άγιον (ω γλώσσης χαί ψυχής καΐ νου καΐ στομά- 
των θεομάχων 1 ) καλειν Ιαυτόν, κάνε(νους δνομά- 
ζειν τε και νομ{ζειν ου μεν ουν ούτε φρικτδν ήγεν, ΛΐΓθθίΙαΙβιηηβςαβΓβΒρυβ1)Βη1,ηβςαβάβΙβ8ΐα1)αηΙαΓ; Β®^*^^ άΟεώτατον. Παρεδίδου δέ ταΰτα μυστικώς καΐ φρονεΤν και λέγειν προς αλλήλους, τους έξωθεν 
άκροατάς αναξίους εΤναι τελετής τοιαύτης και μυ- 
στηρίων, ό θεομάχος διατιθέμενος. Και οΙγε τρισ- 
άθλιοι και της αυτοΰ (97) μυσταγωγίας ώς αληθώς 
βξιοι την τοιαύτην (98) του άγους .6περβολήν ούτε 
διέπτυον, οΰτε έμυσάττοντο, άλλ' άπεδέχοντό τε την 
μηδεμι^ αθεότητι ύπερβολήν λιπούσαν άσέβειαν, χαι 
τοΤς παρ* Ιαυτών έπεκύρουν ψηφίσμασιν. 0(>τω τό 
άθλιον, οίμυι, ζώον ό άνθρωπος, έπειδάν άποστζ του 
Πλαστού και της εκείθεν α6τόν προνοίας άπονέμτ^ (99), 
6'λως γίνεται θήραμα του Πονηρού καΐ προς πασαν 
κακίαν ύποβρόχιος φέρεται. "Ελεγεν δ' ούν Ιαυτόν 
ό έξάγιστος έκεΐνος και λυχνοφανή αστέρα, και 
πολλά άλλα, σιγασθαι μάλλον ή θριαμβεύεσθαι 
^ άξια (1). Άλλα γαρ οΰτος ό θεοβλαβής Σέργιος, 
πατρός γεγονώς δυσσεβεστάτου, ώς μοι ειρηται, 
ουκ έκ του φύντος τα της αποστασίας τελείται μυ- 
στήρια* έτι δι την ήλικίαν νέαν άγων προσφθεΐ- 
ρεται (2) γυναικί τινι πρεσ6ευούστ[| τε καΐ κηρυτ- 
τούστ[ϊ τα Μανιχαίων ολέθρια δόγματα, καΐ συχνόν 
χρόνον τελεσθείς ύπ' αυτής καΐ συντελεσθείς την 
άσέβειαν, γίνεται του Άντιχρίστου πρόδρομος. 'Έδει 
γαρ, έδεέ τους τής βδελυρας ταύτης και θεομάχου 
αποστασίας διδασκάλους καΐ κήρυκας, τους μεν 
'Αγαρηνών είναι γεννήματα, τους δΐ τοΤς τής δου- 
λείας κατεστιγμένους όρασθαι καΐ δβρεσι και παθή- 
μασιν, άλλους μοιχείας προελθεΤν βλαστήματα, έτε- 
ρους δέ παραφροσύνης γυναικείας καί έμμανο\3ς 
γνώμης μαθητάς έπιγινώσκεσθαι. Πλην αλλ* δγε 86(1 Γ6οίρί6ΐ)&ηΙ 6&ιη, 6ΐ8ί ηΐ]11& ΙΙ1830Γ υηςυ&ιη ίιη- 
ρί6ΐ&8 Γυβήί, 8υί8(]υθ ϋ8ΐ&ιηί8 6( βυίΤΓ&^ϋθ ίΙΙαιη 
6θηΓΐΓηι&1)&ηΙ. βίο ιη!86Γυχη Πΐυά αοίαιαΐ Ιιοοαο,ουηι 
α 6γ6&Ιογ6 $αο Γ66658βΓϋ, 6ΐ &1) 6]ιΐ8 ρΓον!<36ηΙί& 86 
ββςαβδίΓ&νβΓϋ, 8(αϋιη ρταάΛ οααΐί^ηί 8ρίΓϋυ8 βΓΩ- 
είΙιΐΓ, ίη 0ΐηηβΐΏςϋ6η6ςιιίΙί&ΐΏά6ΐη6Γ^ί(υΓ. δβίΐ6ΐη 
η6(]υί88ίπιιΐ8 ίΠθ 8ΐ6ΐ1&ιη 8ρΐ6ηάίάί88ίΕη&ηι άίθ6ΐ)&1, 
6ΐ ιηυ11& αΐια, ςυ» ροΙίυ8 δϊίβηϋο {6^1, ςυαιη 
ρυ1)]ί6&η ά6ΐ)6η(. ΙιηρΓθΙ)υ8 ροΓΓΟ ϋΐβ δβΓ- 

£;1ϋ8, 6ΐ8ί ίηΐρϋ88ίΠ10 Ρ&ΙΓ6 η&ίυ8 688βΙ, ιιΐ 

άίχίιηυ8, ηοη & ρ&Γ6ηΐ6 ΐΏγ8ΐ6ΓΠ8 &ρο8ΐ&8ίιε ίηί- 
ΙίαΙυβ 68ΐ ; 86ά ουπι αάΐιυο ΐ6η6Γ» 68861 8Βΐ&Ιί8, β 
π)υΙί6Γ6 ςυαά&πι, ςυββ ρ6Γηίείθ8& Μ&ηίοΙίΦΟΓυιη 
άο^ιη&Ια Ιη6ΐ)&1υΓ βΐ ρΓΰάί6&1)α(, ίηίϋ&1υ8, 6ΐ άίυ- 
1υΓη& πιγβΙβήοΓϋοι (Γα6ΐ&Ιίοη6ίη ίΐΏρί6ί&ΐ6 6οη8αιη- 
ιη&ίυ8, Αηϋοΐιηβϋ ρΓ0(ΐΓ0ΐηυ8 6ΓΓιοίΙυΓ. Ραρ 6Γ&1 
6ηίΐΏ, ρ&Γ 6Γ&( <36(68(αηά« 11υ^υδ βί 060 ίηίαιίε» 
&ρο8ΐ&8ί89 (1θ6ΐθΓ68 6ΐ ρΓ£6οη68 &1ίθ8 Α£;αΓ6ηοΓυιη 
ρΓθΐ6ΐη 6886, &Ιίθ8 86ΓνΙΙυϋ8 6οηΙαπΐ6ΐίθ8ί8 ηοΐίβ 
ίηυ8ΐθ8, &Πθ8 «(ΙυΗβηοΓϋΐΏ ρβΓίυβ, &1ίθ8 ΐΏυ1ί6ΐ)Γί8 
ίη8αηί8Β 6ΐ ΓυηοβΦ άοοίπηββ (ϋ86ίρυ1θ8 οοαιρΓθΙ)&π. 
ΟφΙβΓαπ), υΐ ρ&υοί8 άίοαιη. δ6Γ{^ίυ8 &ρο8ΐ&8ί» άί- 
86ίρ1ίη&αι 810 &οοίρ6Γ6 ίηοίρϋ. ΡΓοβάίοΙα Μ&ηίο1ΐ8Κ& 
ηαυΙίβΓ, υΙ)ί ρηπιυιη ουιη ίΠο οοΠοςαία ιηί8οαϋ : 
ΟυΓ,ίηςϋϋ,άίνίηλ ηοη Ι6§;ί8 εν&ηξ6ΐί& ? Πΐβ νβπο, ςυί 
ηοηάοιη &ρο3ΐ&8]'£ νίΓΟδίη ρΓββεοΓάϋδ Ι&αι ρποίαηάθ 
ροδίΐυιη Ιι&1)6ΐ)&1, ηοη ΙίοοΓβ ίηςυίΐ βί, ςυί ΙαίοοΓυοι 
ΟΓάίηοιη ίπιρΙοΓβΙ, βίο ίχηρυάοηΙβΓ ίΓ6ΐη6η(1θΓυαι 
οΙοςυίοΓϋΠ) ϊβοϋοηοιη α^^ΓοάΙ : ίΠυά 6ηίαι 8αο6Γ- Ι) Σέργιος, ώς διά βραχέων φάναι, ώδέ πη την τής άοΐυιη οίβοίυχη 6886. Ταπί & Γϋηο8& ίΠ& ηιυΙίβΓΟ 
αυάίΐ, ίΓα8ΐΓ& 86 Ι&ηί&ο) Γ6ν6Γβα1ί&ιη 6χΙιίΙ)6Γ6, ηαΐ- 
Ι&ιη βηίΐΏ 6886 ρ6Γ8οη&Γυπ) αοοορϋοηοοα αρυά Οουπ), 
ηαί νθ1ΐ6ΐ 0ίηη68 8&1νο8 Οοπ, 6ΐ &ά οο^ηίϋοηοπι 
ν6ΓΐΙ&Ιί8 ν6ηίΓ6. δ6(), &ίΙ, ςαοά ί1& Γβν6Ρ6ηΐ6Γ νοβ 
1ι&1)θ&1ί8 οΪΓοα Ποιηίηίοα οίοςαία, ηοη «ά ΙιοηοΡθπι αποστασίας κατήχησιν άρχεται παραδέχεσθαι. Έ 
προειρημένη Μανιχαία γυνή, ήνίκα τό πρώτον εΙς 
δμιλίαν αυτψ κατέστη "Ινα τί, φησίν, ειπέ μοι, τά 
θεια ουκ άναγινώσκεις Ευαγγέλια ; Ό δΐ (ουπω 
γάρ ή ν αυτψ δι' εγκάτων βαθύνας 6 τής αποστα- 
σίας ιός), μή έξεΤναι φήσας την των λαϊκών πλη- ΥΑΒΙΛ! Ι.ΕαΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ). Καταπιστεύων. Νθ8ΐ6Γ βίχηρΗοϋθΓ πιστεύων, 
86α ρπυ8 1)οηυιη 68(. 

(97) Αύτοΰ. Νθ8ΐ6Γ 1ιαΙ)θΙ εκείνου, 86η8υ βθ(ΐ6χη. 

(98) Τοιαύτην. Νθ8ΐβΓ τοσαύτην, ΓοΠβ Γ6θΙίυ8. 

(99) Άποτέμη. Ηοο Γ6ρθ6ϋί βχ Νθ8ΐΓθ ρΓΟ δια- 
τέμη. Ρηυδ οηίπι ΓΟςυίηΙ νοχ προνοίας ϊη ^βηΐΐίνο 
ο&$α ρο8ϋ&. (1) *Αξια. Εχ Νθ8ΐΓθ, ςυοά άΐοϋοηίβ 86Γί68 γθ- 
ςυΐΓϋ ρΓΟ άξιον. 

(2) Προσφθειρεται. Υοχ ίη ν6Γ8ίοη6 οο)ί88& ίη- 
ί6Γΐ ο1&ηά68ΐίη&ηι ί&π)11ί8ΓίΙ&ΐ6Πΐ, Ιη ςυα οαιη πια- 

Η6Γ6 ίΠα ν6Γ8&1υ8 8ϋ, ΓθΓΐ&8Β6 6ΐ ΓαΓίίΥΟβ &αΐΟΓ68. 

ΡοίΓΟΒ δίουΐυβ οχρΗπιίΙ ρβΓ προσομιλεΤ. (» αΟΝΤΕΑ ΜΑΝΙΟΗΛΙΟδ ΙΙΒΕΚ Ι. 66 ρουντι τάξιν άνέ$ην (3) οΰτως τήν των φριχτών ^ ίΙΙοΓαιη ϋ& ρΓονίβυω 631,86(1 Πΐυά Θ8( &Γΐίβο!υηι βΐ λογίων ποιεΐσθαι άνάγνωσιν • άνεΤσθβι γαρ τοις 
Ιερ&ΰσιν το Ιργον • ακούει παρά της μαινάδος ώς 
μβττ,ν αύτψ ή τοσαύτη (4) περί ταϋτα τιμάται 
ευλάβεια ' μή γάρ είναι προσωηοληψίαν παρά τψ 
βεψ • πάντχς γάρ βούλεσθαι (5) αυτόν σωθ^^ναι και 
εις έπίγνιοσιν αληθείας έλθεΤν. Άλλα τ(5γε διακεΤ- 
σΟαι εύλαβώς 6μάς περί τά Κυριαχά λογία, ού 
τιμής εκείνων έστΙ πρόνοια, μηχανή δΐ και σό- 
φισμα των λεγομένων υμών Ιερέων, οΐ τον λόγον 
του Θεοΰ καπηλεύειν (6) εθελοντές, και τών έν Εύαγ. 
γελίοις μυστηρίων αμέτοχους είναι σπουδάζοντες. 
Διά τούτο μή παραπλησίως (7) όμας έκείνοις άνα• 
γινώσκειν ταΰτα άπείργουσιν • έπει και ό'σα 6μϊν εΙς 
έπτ^χοον (8) άναγινώσκουσι, περικόπτοντες του δλου 
σώματος και άποσπαράσσοντες, οΰτως ύμας άχροα- 
ταζ τών λεγομένων παραλαμβάνουσιν. Ούτως μέν 
την πρώτην πειραν ή μαχλάς καΐ μαινάς τφ πεσεΤ^ 
Ιτοίμφ προσηκεν, υπορύττουσά τε τον νουν του 
αθλίου και διζμοχλεύουσα. Εφεξής δε προσηρώτα, 
Τί δε βούλετιι δηλοΰν τό Κυριακόν λ5γιον έκεϊνο, τ6 
λέγον • Πολλοί έρουσίν μοι έν τή Ικείνΐ[ΐ ήπ'-έρ^ 
λέγοντες * Κύριε, Κύριε, ού τφ σφ ονόματι προ- 
εφητεύσαμεν, καΐ τψ σφ ονόματι δαιμόνια έξεβά- 
λομεν, και τφ σφ ονόματι δυνάμεις πολλάς 
έποΐϊζ^αμεν ; Και τότε ομολογήσω αύτοΤς, δ'τι Ουδέ- 
ποτε ε•^ων υμάς • αποχωρείτε άπ' έμοΰ οΐ εργαζό- 
μενοι τήν άνομίαν. Τίνες ούν (9) είσιν ούτοι προς 
ους δ Κύριος λέγει, Ουκ οΤδα υμάς ; Άλλ* ή μίν Β 1οοΙια& 60Γααι, ςυί αρυά νο3 βαοβΓάοΙβθ άίουηΙαΓ, 
ςυί ν6Γΐ)υιη Οβί αάυΙΙΟΓ&Γθ νοίβηΐβδ, οαΓ&αΙβδςαβ, 
06 παγβΙβΓίοΓυιη,ςυΦ ία Εναηςιβίϋβ 5υη(, ραΓίΐείρββ 
δίΐίδ ; ί(ΐ60 νβίαηΐ, ηβ ρβπηιΐθ αίςυβ ΐρβί νο$ β& 
Ι6ξ&ΐί8. δίςαίάοιη βα,ςυ® νοϋίβ αα(ϋ6ηΙΐΙ)υ5 ΙεςυηΙ 
α ΙοΙα 86Γίθ (!6ΐΓυηο6ΐαΙΰ$ εΐ (ϋ1α66Γ£ΐηΐ68, βίο νοβ, 
&αάίΐ0Γ68,ίηΐ6Γ6ίρίϋηΙ. Ιΐα ο&ρ1ίο$β ί1Ι& ΐΏ&}ηα8 ρη- 
τηυσι άβ ίΠο αά 1&ρ8αιη 331η ρΓοαο 6χρ6πιη6ηίαιη 
αεοβρίί, ιηί86π ηαβηΐβιη βυοευΐίβηβ αο ρ6ΐ1ίοί6ηΒ : 
ϋθΓαιηςαβ 1ηΐ6ΓΓ0(];&1)&1 : Ουίά βί^ηίΓιοαΙ ΓΐίοΙυιη 
ίΙΙαά Οοιηίαί : ΜηΙΐί άίοβηΐ ίη άιβ ίΙΙα : Οοτηϊηβ,ΟΟ' 
τηίηβ, ηοηηβ ίη ηοιηίηβ ίηο ρτορΗβίαυίηιη$^ €ΐ χη ηο- 
ηιίηβ ίηο άχπιοηια βμάπΛΗί^βΙ ίη ηοιηίηβ ίαο νίτΐηίβι 
τηηΙΙαί βΰίϊη\ι$ ? Εΐ ίηηο οοη(ίΐβΙ>θΓ ίΙΙίί^ ςηία ηνη* 
ςηαηι ηουί νο«, άί$ΰβάίΙβ α ηιβ, ςηί ορβταηιίηί ίηίςηί- 
ΙαΙειη ^ΟαΙαβίΏ ίΠί 8αη(,(]υί1)υ8 Οοτηίηυβ αϋ : Νοη 
ηουί Όθ$. Ηβθο ίρ8& ίηΙθΓΓος&ηΙβ, ίΐΐβ, ηαί 6χ κγ6^&- 
Ιΐιιαι ηυπιοΓΟ αάΐιυο βΓαί,^οιηο Γυάίβ βΐ άίνίηοΓΌΟΐ 
βΙοςυίοΓαω ρΓ0Γ8υ8 ίοαρθπΐιιβ, άϋΙ)ία8 8ίΐ6ΐ)&1, &1> 
ίΙΙα Υ6Γ0^ ςα® ίηΙβπΓΟ^ανβΓ&Ι, ςυββίίοηίβ βοΐαίίο- 
ηβιη Γ6ςιιίΓβΙ)&1. ΙΙΙα ν6Γ0 ηοη βίαΐίαι Γ&Ιίοηβιη άα- 
1}&1.0&11ί<1αιη βηΐιη οβί ιηυΙίβΓυιη ^βηυθ αάεαρί&η- 
άυιη ρΓοοΓ&βϋη&ϋοηο (Ιίβοβηάί ουρίάυιη : υίςυβ 
ιηα^ίβ ά68ΐ(]θπυιη 0308, ςυ6Εη ά6οίρ6Γβ νοΐ6ΐ)&1, Αά 
ςυβΒβίΙοΓυΐΏ ηοΐίϋ&πι &άΙρίβ66ηϋαΐΏ ίαοβηάβΓβΙ,βο- 
ΙυΙίοαβίΏ ηοη ά&1)&1, 86ά &1ία(] ρΓοροη6ΐ)αΙ βναη^β- 
Ηοαιη άίοίαιη, ηβιηρβ, άβ ςυίύυδη^ιιη ραΙ&ΓβΙ 
άίχίβββ Οοιηίηυιη : Ιίιι//ι αδ Οήεηίβ βί Οοάάβηίε δ ιηρώτα ' ό δΐ τών άγελαίων εις ών 2τι καΐ ^ υβηίβηΐ^ Βΐ Γ€€ηηιδΘηΙ αηηι ΑΰΓαΗαιηεΙΙίααΰ βυαοοίί^ βγρ οίκων, και τών θείων λογίων παντεκώς αμαθής, 

έζχπορού μένος μεν έσιώπα • έζήτει δΐ παρ' αυτής 

της διαπυνΟχνομένης (10) τον νοΰ^ τών έπηρωτη- 

μέ'^ων άναμ.α^ν.ν. *Η δε τούτο μΙν εύθυς ούκ Ιποίει. 

^^Ε'.νον γάρ γυνή θι;ρεύσαι δι' αναβολής τον σπουδα- 

ζόμενον, είς Ιπ'ίΟυμίαν δΐ μάλλον τον ήπατημένον 

τών ζ/,τουμενων εκκαΐουσα, και προσανϊφλέγουσα, 

ου μεν εγλίχετο τυχείν, ούκ έδίδου, προύτεινε δέ 

βύτώ ρητον εύαγγελικον έτερον, περί τίνων ειπείν 

νομίζει τον Κύριον, δ'τι Πολλοί άπδ ανατολών 

χαί δυσμών ήξουσι και κλιθήσονται μετά 

Αβραάμ, κχί Ίταάκ, και Ιακώβ, έν τί} βασιλείί^ 

τών ουρανών οι δε υ\οί της βασιλείας έκβληθή- 

σονται ε•ς το σκότος τό εξώτερον. Τίνας δή τους ίη Γβρηο οωίοηιηι : (ϋϋ αηίβΐη νβρηί €}ίΰί6ηΙην ίη 
ίβηβδταδ €Χ(βηοΓ€Β^. 0ϋ08 6886 ρυΙα8 01ίθ3 Γβ^ηί,θΙ 
ςυοαιοάοαΐ) ΙιοθΓ63εο11 ίηΐ6η6ΐ)Γα3 6χΙθπογ68 &1)]ί- 
οίβηΐυΓ ? Η»ο 6( δίιηί1ί& ίϋΐΐ&οί® ΟΓ^&ηαηα,αιαϋΰΙϊΓί 

ΓΟΓΙΏβ, ΙΤΐί86ΓΓίΐΏ0 οίΤθΓβΠΒ, 6ΐ 6001 ρ&υΙ&ΙίΐΏ ρΓΧ- 

8ΐίςϋ3 &ΙΗείβη6, υ51 ν1(ϋΙ ϋΐυιη οιηηίηο ρΓοηυιη 
6ί 86 Ιαηςιι&ιη άοοΙοΓΰΐη &υ80ϋ1(αηΐ6ΐΏ, ρΗοΓα 
Γ68υα)6η8 : Ββ^οί βΐϋ, ίηςιιϋ, ςυί &1) 111ο 63ϋθϋ 
&(1 ί6η6ΐ)Γα$ 6χΙβΓίθΓθ8 άαιηη&ηΙυΓ, ίί βυηί, (]ΐ]03 
θΐ Ιυ, 6( ίί, ςυί Ιυ® βθοί® βυηΐ, βαηοΐο» νοοα- 
Ιί8 6ΐ 6χί8ΐίΐΏ&Ιί8, ηπΐ βΐ άβΐΏοπαβ θίίοΐυπί 6ΐ 
[η0Γΐ)08 8&η&ηΙ ςυίϋυβ ουίίυιη 6χ1ιί1)βΓθ 8θΐ6ΐί8,υηο 
?ίνβο(6 6ΐ ίιηηαοΓίαΙί γθΗοΙο Οεο. Ηί 5υη1, 1ιί, ία- 
ςα&ΐΏ, 8υηΙ, ςυί α 3α8(ο ίΠο 3αάίε6 αυάίαηΐ : ϋεοβ- υιούς της βασιλείας υπονοίΤς (11), και πώς ταύτης η άίΐβ α ηιβ^ ςηία ηηηςηαηι ηονί νοί. Εχ Ιιοο ίΐ&ςαο 
άπο^ριπτούμενοι τψ. έξωτέρφ σκότει παραπέμπονται ; ϋβςυίδδίπιο βΐ ρ6Γηίθίθ80 ββιηίηο ^αIη ραΓ&Ιαπι αά 

5 ΜϊΙΙΙ). VII, 22, 23. • ΜηΗΙι. ▼πι, 11. 

VΑΚI^Ε Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. (3) Άνέδην. νοο6πι Ιι&ηο ίη8βΓϋί ρΓββϋαΙε πιβ. 
ηοβίΓΟ, ςα» 6Χ Ογφοο ΓοΚθ βββη θχοίΓΐϋ ίη βάϊίο, 
ςοΪΑ ίη(6ΓρΓ6ΐΑΐίο Ιι&Ιίηα βχρπΓηίΙ ρ6Γ ίηιριΐ(Ιβηΐ€Γ. 

(4^ Τοσαύτη. Ταηία ; ίΙ& Ιβ^ο οϋΐη ΝοβΙπο ρΓΟ 
τοιαύτη Οοίβΐίηίβηί. 

(5) Βούλεσθαι. ΚβεΙβ, ρΓΟ 60 ςυοά Νθ3ΐ6Γ 1ΐ8ΐ)βΙ 
βουλεύετθαι. 

(β) Καπηλεύειν. Η68ρ6χίΙ ρροοοΐ άυ1)ίο &ά 
II ΟοΓ. π, 17. 

(7) Παραπλησίως. ΙΙ& 86ΓΪρ8ί Οαΐη Νθ8ΐΓΟ ρΓΟ 
παραπλησίους. 

(8) 'Κπήχοον. Ηοο πίλίαί, ςα&Γα δπήχοον Οοίβ- Ππί&ηί ί]α&ιηνί8 6ΐ ΡθΙγοθ δίευ1υ8 Ιιίο 1ι&1)6α( εις 
υπήκοο/ υμών. Τ^ ύπήκοον εηίιη οΙ)6άίβηΙί8ΐηι ρο- 
Ιίυβ β1 οΙ)86ςαίαπ), ςυαιη αυάίΓιοηβΐΏ ίαίβΓί,ϋβ (]υ& 
Ι&πιβη ^ίε ροΐίδδίαιυπι &ξ;ϋυΓ. 8ίε ΡΙαΙο, ϋβ Ιερίδιίί, 
Υΐϊ), π, έ^ έπηκόφ αυτού, ιά 691, 60 αηάίβηίβ, 

(9) Ούν. Νοη 1ιβΙ)βΙ ΝοβΙβΓ. 

(10) Διαπυνθατνομένη. Νθ8ΐ6Ρ ΠΐίΙϋΓ ν6Γΐ)0 8ίΐη- 
ρΐίοί πυνΟανομένη. 

(11) 'Γπονοεϊς. ΝοβΙογ υπονοεί, ςαοά Ιοοϋΐη 1ιβ- 
1)6Γθ ρΓ0Γ8υ8 ηβ^αίΐ, ηί8ί 5οηρ8ί88θ &αοΙθΓ6ΐη ρυΐββ 
6πονο^, ί(1 65ΐ, ςηεηι οβη$€αΙ. 67 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΕΙΑΕΟΗ^Ε ΟΡ. 68 ζίζί&αοΓαηι α^ηοαΙίοΓ&ιη 8ί1)ί οοηοίΙΙαηβ,ΓθΙίςα&ίιη- 
ρίθίαϋθ ^βΓΐηίη& ΓαοϊΙθ ίη βο ρυ11υ1&Γθ ΓβοίΙ, 6308- 
ςαβ &ηίιη&ιη αΐ β^Γυιη βχίΐϋ οί οοΓΓαρϋοηίβ ίΓοοΙί• 
έυβ οιηηίςβηίδ ρίβηυιη 6χΙ)ίΙ)υϋ : ί(& υΐ οιηηβδ,ςυί 
αηΐθ ίύθΓ&ηΙ ίιηρίθΙ&Ιθ οοαβρίουί, ίη Ιιαο ιηαχίΐΏθ 
ΐ28θΓ68ί, νβΐυΐ ρυβΓΐ ρυΙ&ΓβηΙϋΓ 6856 οοιηρ&Γ&Ιί οαιη 
Π1ίυ8 ν&ΓΓίΙϊβ 6ΐ ο&ρΐίο&ίβ ιηοηΙ>υ8,α1ϋ6(]υ6 &(! Γ&11&- 
οίαιη 6οαιρο8ίϋ8 ιη&οΙιίηΑίιιβηϋβ αΐηαβ οοιηπιβηΐίδ. 

Ν&ΐη 6308 ρΓ®(]666880Ρ68, 61*18111151 ίη ΟΦΟΟ 1α8θί- 

νίβ, ηβΓ&Ηίβ ορ6πΙ)α8, ίη^6ηϋΙ)υ8ςυ6 οοη(Γ& Οβαη 
1>1&8ρ1ΐ6ίηϋ8 ρπιπα ίβηυβηηΐ ; Θ(ϋ11 6ΐΙ)θΐηίη&ηάί 6ΐ 
6Χ860Γ&η(1ί &ρυά οΐΏη68 Γ6γθ 1ι&5βΙ)&η(αΓ : ηηιη ά6- 
ΐ68ΐαηάθΓυιη ί&οίηοΓυο) οοηδρίοαίΐ&β οπαοίαιη ιρβίβ 
οάΐοαι οοη6Πί&1)&1,ρ«α6θ8(ΐΐ]6 νίάί88θ3 ϋΙοΓοπι ΓαΙΙα- 
6118 οίΓ6ΐιπιν6ηίθ8, ςυί& &ρ6Γί6 6ΐ 8106 οΠο θΓΐίίΙοΙο 
Γ68 ίηί&ιη6δ ί^οοΐΏίηίθ8βςο6 ρΓοροη6ΐ)&ηΙο^ ίρ8&- 
ςο6 άβΓ6θϋοηί8 ίΐΏρο(]6ηϋ& αά ο&οΐβΐ&ιη 8α1ί8 6γ&(, 
ηβ ςιιί8 ί&οϋ6 &ά 6&πι άβοΙίη&ΓβΙ, ηθν6 1)οπιίη68 & 
ιη&ΐί^ηο 0&ρ6Γ6η1θΓ. Α. Ταύτα χαι τοιαύτα Κτερα τό γυνα(χ6μορφον εκείνο της 
άπατης όργανον τφ τρισαθλίψ προτείνουσα και χχτα 
μικρόν ύπογοητεύουαα, έπείπερ δ'λον αύττί προσκλι- 
θεντα είχε καΐ καΟάπερ διδασκάλφ (12) προνέχοντα 
(^οεν, 6πολαβο0σα δή (13), Της βασιλείας, Ιφηαεν, 
υΙοΙ οΐ ταύτΐ[ΐς μεν έκβαλλόμενοι, τψ σκότει δΐ τφ 
έξωτέρψ κατα$ικαζ6μενοι, οΰτοί είσιν, ους συ τ& χαΐ 
οΐ κατά σί αγίους καλοί3σι και νομίζουσι, οί και 
δαίμονας (14) φυγαδεύουσιν και πάθη θεραπεύουσι, 
οις καΐ προσάγειν διεγνώκατε σέβας, τ6ν μ^νον ζώντα 
κα? άθάνατον καταλιπόντες (15) θε<5ν • ούτοι '^Λρ 
οδτοι και παρά του δικαίου έκεΤθεν άκούουσι χριτοΰ, 
Αποχωρείτε απ* έμου, δ'τι ουδέποτε Ιγνων &μας• 
Έκ ταύτης ούν (16) της πονηρας και όλεθρίου σπο- 
ράς τ6ν Ιτοιμον εις γεωργίαν της ζιζανίων έαυτης 

Β ποιησαμένη, τήν λοιπήν των άσεβη μάτων βλαστην 
ευχερώς εΐχεν αύτόματον άναφυομένην, και οί»τω 
πάσης λύμης χαΐ διαφθοράς τήν εκείνου ψυχήν χαρ- ποφόρον χωρίον (17) άνέδειζεν, ώς καΐ τους ίμπρο 
σθεν πάντας έπ* ασεβείς βεβοη μένους, και μάλιστα ταύττρ παΐδας νομισθηναι τη εκείνου παραμετρου- 
μένους (^^διουργί^ί τε και τοΙς έπικλόποις -ί^θεσι, και τ^ ^λΐ[ϊ της άπατης μηχανουργί^ τε και πβρι- 
νοί^. 01 μεν γαρ πρό αύτου ει και τψ βορβ<5ρψ της ακολασίας και τξ άλλ^ των Ιργων ά^ρητουργία χαι 
ταΐς εις θεον άνυπερβλήτοις βλασφημίαις το πρωτεΤον είχον, άλλ' ούν βδελυκτοί τε χαι άποτρ<5παιόι 
μικρού πασιν ένομίζοντο τοΤς άνθρωπο ις τφ προδήλφ του μύσους, ών έτ^λμων πάντας Ιχοντες μι• 
σοΰντας. Και ολίγους (18) ήν 6ραν, προς τήν εκείνων άπάτην μεταχωροΰντας, άπερ ικαλύπτοητ (19) 
και χωρίς τεχνασμάτων των άσεμνων Ιργων προκειμένων, καΐ της άναίδην αποστασίας εΙς προψ»• 
λακήν άρκούσης του μή θαττον προς αυτήν 6πολισθαίνειν και άθρ($ον θήραμα του Πονηρού τ* άνθρώ• 
πίνα γίνεσθαι 

α XXII. Ηίο νθΓΟ, ςοβ Ιορρίορα 6Γ8ηί, Γ68βοαη5, γ6- 
Γιςοα 01)16^608,81 ςαα οΐ) ίΐΏρί6ΐ&ΐ60ΐ &ο(1ίΙα ίοΐοΐβ- 
ΓαΙ)ί1ί& 688601^ &οΙ οοηιρηιη6η8 &οΙ οοιη 1οΐ6Γ&1)ί1ίο- 
π5ο8 οοιη 1018060 8, 6(, οΐ 8οη)αι&ϋ[η (ϋο&ιη, ρβΐΐβ 
ονί8 Ιορυπι αΐ38θοο<ΐ6θ8, ιηοΐΐίβ άοοΙοΓ ρί6ΐ&ϋ8 βΐ 

άθΧ8&1θΙί86856νίά6ΐ)&ΙθΓ;ηΐυ11θ8βχίΠΐρΓθνί80&<1θΓ- 
10810 6Χ(Γθη38θ ρ6ΓηΊθί6ί 1)&Γα11ΐΓ0Π1 ρΓβΒοίρϋ&νίΐ.Εΐ- 

6θίιη ςοοά ρΓ8Β(ΐ60685θΓε8 8θί οοη η6£;ΐ6Χ6Γ&ηΙ,ί(1Πΐ6 
^1&^ο^6 οααι άϋί^βοϋα οΙ)56Γν&νϋ ; 06ΐηρ6 οΐ οοο 
&1) ίρβο 8ΐλ1ίαι ρπηοίρίο 118, ςοί &Ί ίηί1ί&1ίοο6ΐη αε- 

0Ρ(ΐ6Γ6θί, 8θΙ)ΗΐηίθΓ68 ίΐηρί6(αΐ68 6000Γ6(ΐ6Γ6ΐ, η6- 

ςο6 ΙιοΓΓίΙ)ίΙίθΓ& ρΓοροοθΓ6ΐ ιηγ5ΐ6Γί& ; ςαοΓοιη ο&- 
ροΐ 68( &1)θ6^&ϋο 06ί οιηηίίηοάα, 6ΐ (1ί&1)θ1ί ^Ιοπα ΚΑ'. Ούτος 
κότττων, και δΐ τα των μιασμάτων πρύδηλα πιρι• 
ά κατέλιπε της ακολασίας έπιχαλύ• 
τττων, τάτε μηδ' άκοη φορητά των άσεβη μάτων -ζ 
συστέλλων ή καταμιγνυς τοις άνεκτοτέροις (20), χαΐ 
σύμπαν εί'πεΤν κωδίψ (21) προβάτου τ6ν λύκον 
έναποκρύπτων (22), πολλοΤς μεν Ιδοξε διδάσκαλος 
εύσεβείας και οδηγός σωτηρίας, πολλούς δ' άπρο- 
όπτως α^τψ καταποθέντας τψ βαράθρψ της έσχατης 
άπωλείας κατεκρήμνισε. ΚαΙ γαρ ούδΐ τοις πρ($τβ- 
ρον άμελούμενον 6'μως κα^ τοΙ3το αύτψ σπουδαιότε• 
ρον μεμηχάνηται, ώστε μή κατ* αρχάς εύθυς το7ς 
αύτψ μυεΐσΟαι προσερχομένοις τά τελειύτερα (23) 
των άσεβη μάτων, θα^^ρεΐν, μηδΐ των μυστηρίων ΥΑΚΙΦ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. (12) Διδασκάλψ. Ιΐ& Γβ6ΐ6 ΟοίδΗηί&οο όγο διδα• ] 
σκαλίψ,β6υ,οΙ 86π1)6ηάοιη 6Γ&1,διδασκαλεΓψ Νθ8ΐπ. 

(13) Δε. Εχ ΝοδίΓΟ, ςοοά αά ρ6Γί1οΐ6θ<1&ΐΏ ογ&- 
Γιοοί8 86Π6ΐη Γβςοίή νίάβΙΟΓ. 

(14) 01 και δαίμονας. ΙΙα 6ά6αά& Ιι»0 ροΐανί, 
ςο» ίο ΟοίβΗοίαηο ιηί86Γθ εοΓΓορΙα 8υοΙ, ςοί βίο 
ο&1)6ΐ : 07 και πάθει δαίμονας θεραπεύουσι, καΐ 
δαίμονας πάθει φυγαδεύουσι. Κ66ΐίθ8 βχ ραΓΐ6 Νο- 
5ΐ6Γ• οΊ και δαίμονας θεραπεύουσι, και πάθη φυγά- 
δ^άουσι, ςοί 1&αΐ6α ίο^ 60 6ΓΓ&ΐΠ1)Γ&Γη 1&ρ80, ςυοά 

1)ίθ& ί11& ν6Γΐ)& οοο 8018 1θθί8 ΟοΠοΟ&νϋ, 86ά 600- 

ΓοάίΙ. 8οπΙ)ί 6θ1αι άβΙ)6ΐ)&1, οΐ βάίάί. ΙΙα Γβ8 ίρ8& 
ΓβςοίπΙ, 61 ΡθΐΓ08 81οο1θ8 οοοΩΓΟίαΙ, 00303 οβο 
5υη( νβΓΐ)α : Ούτοί είσιν οΐ ί(γιοί σου, οΐ τους δαί- 
μονας φυγαδεύοντες, καΐ τά πά'θη θε(:αι:εύοντες των 
ανθρώπων. δοί1ίε6ΐ 1υ(]ίΙ)Ηο ί6η3ΐη& οαΙ)οϋ 000806- 
Ιυαίοοπ), ί11& »ί&ΐ6 ^&α1 Γβο6ρ1&η), ςϋ& ίηνοο&ίί8 

β&ΟΟίίβ (1ΦΙΏ0068 6Χρ6ΐΐ6ΐ)&θΙθΓ. 

(15) Καταλιπύντες. Ηοο πιβΙο ρΓΦ καταλεί- 
ποντες, ςαοά 65ΐ Ιη €οΐ8Ηοί&ηο. (16) Ουν. Νοη 8§^0056ίΙ Νθ8ΐ6Γ. 

(17) Χωρίον. Αάάίάί 6χ Νο8ΐΓθ, ςα&ιη νοοβηι 
Γ6(ΐυίΓ6Γ6 νίά6ΐθΓ &1ΐ6^οπο& Ιο(]θ6θάί Γ&Ιίο, ςοο 86 
Ιιίο ΑοοΙοη ρΓθΙ)&νϋ,(ΐ6 ^θηηίαιΙ)υ8 1οςο6θ8,ςιιΊ1)α8 

&^6Γ ΓΐάθΓβ 8θΐ6ί. 

ί18) 'Ολίγους. Νθ8ΐ6Γ δλίγοις, 1060(1056. 

(19) *Απερικαλύπτων. ΙΙα Νθ8ΐ6Γ οα6ΐίθ8, ςοαιη 
6οί8ΐίοί&ηο8, ςοί ΙιαΙϊβΙ άπερικάλυπτον. 

(20) Άνεκτοτέροις. 0ρ1ίιη6 6οΐ8ΐίοΙ&αο8 ρΓΟ συν- 
εκτοτε'ροις, ςυοά Νθ8ΐθΓ β£Ρί8Γΐ. 

(21) Κωδίψ. Εχ ΝοβίΓΟ ρΓΟ κωδίου, ςοοά ρ6Γ&- 

ΓΟΐη νίϋΟ &θ(6 ΐ6^6ΐ)&ΙθΓ. 

(22) 'Εναποκρύτττων. 8ίο ϋοΓΟίη ΝοδΙΟΓ ρΓΟ 
8ΐα)ρποί άποκρυπτων 6οί8ΐίοί&ηί. 

(23) Τελειότερα. ΙΙλ Ιθ^ο ρΓΟ τελεώτερα. ρΓΟ 
ςυο Νθ8ί6Γ ΙιαύβΙ ταχεώτερα, νοοβαι ηίΐιίΐί. Ρθγ τέ- 
λειος &οΐ6αι αΙΙοάϋοΓ ϋθΓΟίη,ηοοά 8θΐ6Π]η6 Νθ8ΐΓθ 
Θ8ί,&ά ]ξ6θΙί1ίοαι 8&0ΓΑ, ςα11)08 σοί οοη Ι&ιη ίηίϋαϋ 
ςο&ΐΏ ιαιΙ)οΙί 6Γ&οΙ, τέλειοι άίοοοααΙοΓ. 69 εΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΒΟδ 1ΛΒΕΚ Ι. 70 «ροτιθέναι τά έξάγιστα, ών έβτι (24) τό χεφάλαιον Α. &ο ίτηροΗαιη, νίβ 0Γ6&ηάί, ΙιοηοΓ βΐ ΓαΐηαΙ&Ιυβ. ΝΙ• αρνησις παντελής θεοΰ, χΑι του διαβ<(λου δόξα χαΐ 
χράτος, κβΐ δημιουργ{α< ^^ί><> >^«^ τιπή και οΐ- 
χείωαις. Ούδεν ούν έχεΤνος τοιούτον κατεπίστευεν 
τοΤς αφτί μυουμένοις. Άλλα πρώτα μίν τοΤς εύαγ- 
γελιχοις έπειρατο χατ($(3υθ(Α(ζειν (3ήμα9ΐν αυτών 
τά Ι[6η, χαΐ α μηδίν έχέλευσε περί δόγματος. ΚαΙ 
τούτοις τέως χαταχηλεΐν τε χαι χαταγοητεύειν 
έπ&χε(ρει, χαι χεφοήθεις άπεργάζεσθαι τους μυστ- 
αγβυγου μένους. Έπειδάν δ* ευνους ειχεν χαι ώς δι- 
δζαχ^φ χαΐ σωτηρίας ϊωρ% προσανέχοντας 6δηγφ, 
τότε χαι τλν δλον της αποστασίας Ιον χανδον αύτοΤς 
παρεΤχεν έχροφεΤν, χαι τετελεσμένους όμοιώς 
Ιχείνφ άνηγόρευέν τε χα{ άνεχήρυττεν την άσέβειαν. 
Τυχιχλν δ* αύτ^ν χαι ούτος 6 τρισαλιτήριος έπωνό- Ιιίΐ ϋ&ςαβ βΐιηϋθ Γβοβηβ ίηίϋ&Ιίβ οοαθΓθ(ΐ6ΐ>&1 ; 8β<1 
ρπιηο βΟΓΟίη ιηοΓββ, ηβο ηοη αΐία, ςαβ ηίΙιΠ &ά 
άοβίπηαιη 8ρ6θΐΑΐ)&ηί,θν&η§β1ίοί8 νβΓϋίβ &ρΙ&Γβ βΙα- 
άβΙ)&1; άβίηάβ ίρ808 ρβΠίοβΓθ, 6ΐ ρΓ6Β8ΐί£;ϋ8 Βαί8Π- 
Ι&ςυβ&Γβ ίηίϋ&Ιθ8(ΐυθ &ά ιηαηυιη βί οΙ)Ιθΐηρ6Γ&ηΙβ8 
5ίΜ ΓβάάοΓβ οοη&1)&ΙαΓ. ΡοδΙςυ&ιη &υίθΐη 608 8ί1>ί 
Κ)6η6νο1θ8, βί ΙληςυαίΏ βαΙαΙαΓί (Ιυοί ιηοη^θΓθ& 6880 
οοη8ρίοίβ1)&1, Ιυηο ΙοΙαιη &ρο8ΐ&8ί8Β νίΓυΒ 1ιί8η1ί1)υ8 
ίρ8ί8 8θΓΐ)6η(1υιηρΓορίη&1>&1; αίςυβ ίηίΐ1&1ί8 6&ΐΏάβπ] 
ςυ&ιη ίρ86 Ι6ηθ1)&(, ίιηρίθΙ&ΙβίΏ ΐΓ&άβϋ&Ι.ΤγοΙιίοϋοι 
αυΐβιη 96 866ΐθ8ΐί58ίΐΏα8ΐιοιηοάβηοΐΏίηΑΐ)αί, ηβε^υο 
8θ1υΐΏ 8ί1)ί αοιηβη 6χ άίβοίρυΙοΓϋΟ) ηυαιβΓΟ 1πΙ)υβ- 
1)&(, 86ά ίρ8&ηι βχΒίδΙβηϋ&ιη α8υΓρ&1)&1,6ΐ &ά 8θ ρ6Γ- 
(ίπθΓ6 60ΐηΐΏίηί80βΙ)&1υΓ. Νοη βηίιη 56 αΙίαΐΏ, ο μαζεν, ού την χλήσιν έχχλέπτων μόνον του μαχα- Β βΐυϋαιη ϋη^ΠΑΐη, 8ΐϋ1ϋθΓβ8ςυβ 8ϋάίΙθΓ68 Ι 688θρθΓ- ρίοο Παύλου μαθητών, αλλά χαΐ αυτήν τήν υπαρξιν 
χαι ύπόστασιν εΙς Ιαυτον μεταπλάσσων χαι πάρα• 
χαράσσων, χαι υποβαλλόμενος* ού γάρ ^λλον τινά, 
(ώ μώρας γλώσσης, μωροτέρας δ* άχοής τών παραδε- 
χόμενων 1) άλλ' έχεΐνον είναι τ6ν Τυχιχόν Ιαυτον 
έτερατολόγει, έν ταΤς Έπιστολαΐς του Αποστόλου 
«ερ<ίμενόν τε χα2 πολλαχού (25) μνήμης έπαινουμέ- 
νης άξιούμενον. Τοΰτο δΐ τό χαχόπλαστόν τε χαι 
άνχιδες χα2 ήλίθιον χα( ά'θεον, χαΐ ου μή (26) έστι 
παρ* ούδεμι^ τών πώποτε γεγενη μένων α'ίρέσεων 
παραπλήσιον, τοΰτο δή χαταβαλών (27) χαι προΟε- 
μελιώσας ταις τών ήπατη μένων ψυχαϊς έχεϊθεν έπ- 
ι^χοδόμει τά άλλα* χήρυχά τε γάρ άπεστάλθαι προς 
αυτούς παρ* αύτου, χαι & διαγγέλλει, χαι λέγει, μή 
της βώτοΰ Ι6ηΐ086 (ϋο6ΐ)&1, ςυ&ιη ίρβυιη ίΐΐυιη Τγοίιίοαιη, 'ςαί 
!η βρί8ΐο1ί8 Ρ&ιιϋ ωθΐηοΓ&ΙυΓ, ΙιοηοΓ&^ίΙί 6^08I^β^- 
ϋθϋ6 86Βρ8 Γαοίβ. Ηοο 60ΐηιη6η1αιη ΐ6ΐ6Γηιηυιΐ), 
ίπιρϋάβηβ, ίη8&ηυπι, ίιηρίυπα, ουί δίιηίΐβ ιιαηςυαιη 
&ρυ(1 Ιι«Γ68θ8, ςυ® αηΐθ ΓαβΓΟΟΙ, βχ8(ϋί1, Ιιοο ίη- 
ο[υαα), οβα Γυηό&Γηβηίιιπι ροαβηβ ία άβοβρΙοΓυιη 
&αία)ί8, οαΐ6Γ& άθίοοβρδ Φάίθ6&1)8ί ; η&ιη 86 2ΐΙ> 
Αρο8ΐοΙο &(1 ίρ808 ρΓ»60ΐλθΐη ιηί88α[η 6886 (ΙίοϋΙα- 
1)&1, 6( 68, ςαβ αηαααϋ&Γθΐ αο άί66Γ6ΐ,αοη βϋ» 8&- 

ρί6η(ί(Β,8θάΡ&Ιΐ1ί άθ0βθϋ8 6ΐΐΏϋΐ6ηϋ8 θ886ρΓ8Β06ρΐΑ 

ιη6ηΙί65&(ϋΓ. Αο ςυί 8Φρθ ρθΓΓ6€ΐίοπ8 ίη ΐΓηρίθΙαίο 
ίηί(ί&Ιίοηί8 (ϋ8θ1ρυΗ8 86 δρίπίαπα 6( ΡαΓλοΙβΙαιη 
68ΘΘ ]80ΐΗ&1)&1 ; Γαάίοπ ΐΏυΙΙίΙυάίηί 86 ίηΐ6Γ (ϋνίηί 
Ρ&υΐί <ϋ8θίρυ1θ8 6οηηυιη6Γ&1)α1, ςυί 8θρ11η£;6ηϋ8 
ΰ σοφίας είναι, τοί3 δΐ διδάξαντος χαι άπ- Ο ρβηβ απαίθ ρυβί Ρ&αίαιη 6ΐΤγο1ιίουιη νίχίΙ.Είβηίιη εσταλχότος Παύλου παραγγέλματα. Και ό πολλάχις 
τοις ετι (28) μάλλον μυστιχωτέροις τήν άσέβειαν 
Πνεύμα χαι Πα^άχλητον ύμνων εαυτόν, εΙς τον χορόν 
των μαθητών του θεσπεσίου Παύλου προς τό άλλο 
πληΒος χατέλεγεν εαυτόν, Ιπταχοσίων Ιτών εγγύς 
μεταγενέστερος χαι Παύλου και Τυχιχού γεγονώς. 
Και γάρ 6 χατάρατος ούτος χαι τερατίας έν τοις 
χαβ' ημάς έγνωρίζετο χρόνο ις, χήρυξ της ασεβείας 
ώς (29) ουπω τις διάπυρος Ετερος. Πολλάς γάρ 6 
πλάνος πόλεις περιήλθεν χαΐ χώρας, θηρών, άπα- 
των, χαι (30) παγιδεύων τάς τών απλούστερων, οΓμοι, 
ψυχάς, ώς χαι αυτός 6 του ψεύδους ώς αληθώς υΙός 
έν μι^ τών αυτού σησιν επιστολών « Άπό ανατο- 
λών χαΐ δυσμών, χαΐ βθ[$|3ά χαΐ νότου ^οραμον χη- 
ρύσσων το Ευαγγέλιον Χριστού τοις έμοΤς γόνασιν. » ^ 
£( γάρ ώς έν πάσιν ούτω χά*/ταύθα ήλαζονεύετο, 
άλλ* ούν ούχ ολίγον δρόμον 6π1ρ της εαυτού χαΐ 
τών πειθομένων άπωλείας χατεβάλετο (31). Εγγύς 
δ^ χαι ούτος τριάχοντα ίτη έπι τοΤς τέσσαρσι της 
ΙισεβεΙας προέατη, χαι τόν αγώνα της πλάνης δι- 
ήνυσεν. ΕΙρήν δΐ τηνιχαύτα τό φΐλόθεον έχεΤνο χα^ φι, ιη&ΐ6(1ί6ΐυ8 ίΐΐβ 6ΐ ροΓΐ6ηίθ3υ8 Ιιοιηο αο8ΐη8 ρβηβ 
ΐ6ΐΏροήΙ)ϋ8 οο^ηίΐιΐδ 68^, ίαιρίβίαϋδ ρπχοο,ςαο ηαΐ- 
1υ8 &Η6Γ ΑΓάβαϋοΓ Γυϋ. ΜυΙΙαβ βηίιη 8β(1υοΙοΓ ί1ΐ6 
υΓΐ)69 6ί Γβ^οηββ ρβΓΒ^Γ&νϋ, ηιυ1ΐο8 ο&ρΙ&η8,<1βοί- 
ρίβη8,ίΙ1&(ΐυ6&η8, οά&Γηηαιη 1 8ίπιρ1ί6ίθΓυηα &ηίιη&8; 
6ΐ ίρ8θ ιηβηά&οϋ ν6Γ6 Γι1ίυ8 ίη αΐίςυλ 6ρί8ΐο1αΓυιη 
8ΐ]&Γυιη&ϊΙ: « ΑΙ) ΟπβηΙββΙ 0οαοΐ6ηΐ6,α1) Αηηίΐοηβ 
βΐ ΜβΓίάίβ &ηηΐ2η1ίαη3 Εν&α^βΗυιη 01ιη8(ί, ^βηυυιη 
τηβΟΓϋτη 1&1)ογ6 οαουπΊ. » ΕΙί&αιβΐ 6ηίπι Ιιίο υΐ &1ί1>ί 
86ΐΏρθΓ ]&εΙ&ϋοηβ υΙαΙυΓ ; ▼6Γαπι Ιαιηβη 68ΐ βαιη 
ηοη ζηοάίοαιη οοΓδυπι ίη 8υ&πι 8β(]υ&ο1αιη(ΐυθ βαο- 
Γϋΐη ρ6Γηίοί6θΐ εοηΓβ6ί886. Τπςίηία &υ1βιη βΐ ςιι&• 
ΙυοΓ &ηηί8 ίαιρίβίαΐί ρΓββΓυίΙ, 6( βΓΓΟΠβ 66Γΐ&ιη6α 
οοηβυαίΕη&νίΙ. ΐΓβηβ ροΓΓΟ, Γ6ΐί^ίθ8& ί11& βΐ 060 αο• 
' οβρία ιηυ1ΐ6Γ,ίΕηρ6παπι ιηοάβΓ&Β&ΙυΓ,ςαο ΙβηιροΓβ 
ΟβίΗοδϋδ βί ίιηρίυβ ϋΐ6 &ρο8ΐα8ί86 άοοίπίηα ίΙοΓβϋ&Ι, 
βχ ςηο υβιιαβ αά ρΓβ86η8 Ιβιηρυβ,ςυ® ηυηο ίη ηο- 
8ΐπ8Γ63ίοηίΙ)ϋ8^πλ88&ΐυΓ,ίηιρΪ6ΐ&8, &1) Θ]υ8 άοοίπηλ 
ρΓοΟυχϋ. Ραοια &υΐ6ΐη ΟΦίβηβ ϊρβίυβ ββιηαΗβ ίαιρίβ• 
1&ΐίΙ)υ8 ρΓΦ8ΐ&ί, ΗοβΙ βΐ ϊχ&α βΐ ί1ΐ£ ίρβί 8υ6ε6η1α- 
ηαΐ8Β ίη βααιάθηι ρΰΓηιοίβαχ άβάηο&ηΐ. ΤαηΙαηι &α- VΑΗI^Ε Ι.Ε0Τ10ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ:. (24) Έστι. ΐ6θΗο ηο8ΐη οοάίοΐβ ρΐΌΐ)Α βΐ £6- 
ηοίη» ρΓΟ Εστη, ςηοά 68ΐ ίη Οοί8ΐίηί&ηο. 

(25) Πολλαχού. Υίάβ ΑοΙ. χχ, 4, Ερ1ιβ8. νι, 21 ; 
ΟοΙοδβ. IV, 7; ΤίΙ. πι, 13, βΐ II, Τίω. ιν, 12. 

(26) Ού μή. βίο Νθ8ΐθΓ Γβεϋ88ΐηΐ6, ρΓΟ ού μή 
0οΐ8ΐιηί&ηί : ριίοβ ΓβςυίπΙ 86Γί68 οΡΑϋοηίβ, ού μή 
Ιστι παραπλήσιον, ηοοά θΐ νβΓβίο Γθοίο ίηάίοΑί. |27) Καταβαλών. Νθ8ΐ6Γ, χαταβάλλων, Γ6θΙίυ8. 

(28) Έτι. Νθ8ΐθΓ έπι ΓθΓΐ6 ΓββΙβ. Νίαιίβ 6ηίαι 
πλεονάζειν τΐάθΙαΓ ίτι μάλλον μύστιχωτέρους. 

(29) Ώς. Νθ8ΐβΓ ηοη &^αο9θΐΙ, ςυοά (&αΐ6η Γ6θΙβ 
οοοίθχΐυ νίηάΙο&ΙϋΓ. 

(30) Καί. Εχ Νθ8ΐΓθ &ά^β^^. 

(31) Κατεβάλετο. Νθ8ΐ6Γ χατεβάλλετο. 7! ΡΗΟτίΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗ^Ε ΟΡ. 72 (6ΐη ίρδΙ Ιιοηοπβ 6χΙΐίΙ)θη( 6^αβ ΐηΐβθπ (ϋβοίραΐί, υΐ Α Οεομαχ^ριον γύναιον τής βασιλείου αρχής έπεστάτει, Ιυοα αΙία &1)8υΓά&, ςοοθ ηβ αυάΐΐα ςυίίΐθΐη ΙοΙθγ&π 
ροββυηΐ, άθ ίρεο ηηΓΓοηΙ,ίαιη οΐίβιη ίη ηοIΏ^η6β^υ8 
ΟΓαΙίοηββ, 8θα ροΙΙυβ ΙαΐΓ&Ιυβ βυοβ οΙ)8ί(];η6ηΐ. 
« Ογ&ΙΙο, ίηςυίυηΐ, 8ρίπ1η8 β&ηοΐί ιηί86Γ6ΐ)ίΙυΓ 
ηοβίπ. » ΡοΓΓΟ ίΐΐβ ΙοΓίαοβϋβ ββπρβηβ 8β ίρβυιη 
οβϋ&πυπι,ρ&δΙΟΓβηι 6ΐ (Ιυοβιη νοβ&1)&1. 8θΓίΙ)ί( βηίαι 
Οο1οηί6η8ί^υ8 : « ΡΓθΙ)&ϋοηβιη βάβί νββίΓβ [τβ• 
βοίβηΐββ, νο9 οοιΐ)ΐηοη6Γ&οίΐΏυ8 ςυοά, βίουΐ Εοοίβ- 
81®, ςυ89 &ηΐ6 ΓυβΓαηΙ, ραβΙΟΓθβ 6ΐ (]οοΙογθ8 βυβ- 
οβρβΓυηΙ, » άίοΗ &υ1θΐη ΟοηβΙ&ηΙίηυχη βΐ &1ίθ8, ςυΐ 
βυρρα ηυιηβΓαϋ βυαΐ : « δίο βΐ νοβ Ι&πβρ&άβπα 1υ- 
οΐά&ΐΏ εΐ ΙυοβΓπαιη Βρίοηάβηΐβαι 8υ80βρΐ8ϋ8 : εβ- 
ουηάυπι ί(1,ςιιοά βοπρίυιη ββΐ : $ί 0€η1ϋ$ Ιηη$Ιη6ήΙ 
ΗτηρΙβχ, Ιοίατη εοτρνα Ιιιοίάηγη €τχΙ ^. » Εΐ ρ&υοί3 ήνίκα τψ φρον^ίματι τής αποστασίας 6 Οεοαάχος 
ούτος καΐ Οεοβλαοής ή'/.μαζεν, \\ ού χρόνου μέχρι 
τονί παρόντος ή νυν (32) έπ'.)τωρ•.άζουσα άσέοεια τζς 
εκείνου μεν ήρτηται διοατκϊλίας. ΙΙαρευδοκιμεΐ (33) 
δΐ τάς άντιτέχνους (34), καν προς τον αύτον αύττ^ τε 
καΐ α'ι πσρασπίζουσχι ταύττ^ φέρωσιν (35) δλεΟρον. 
ΈπΙ τοσούτον δ* αύτον οι τάλανες των μαΟ/,τευΟεν- 
των Οειάζουσιν, ώστε άλλα τε άτοπα περί αύτου 
και άκοζ άνύποιστα <ρΟέγγοντβι, και δή και έν τω 
ονόματι αύτου τα; Ιδίας προσευχάς, μάλλον δε υλα- 
κάς, έπισφραγίζουσιν, « *Η ευχή, λέγοντες, του άγ(οο 
Πνεύματος (30) ελεήσει ή μας.» Έκάλει δ'ουτος 6 σκό- 
λιος δ<ρις εαυτόν και Ουρωρον και ποιμένα και όδ- 
ηγόν. Γράφει γαρ τοις έν Κολωνί^' « Το δόκιμον ίηΙβΓροβίΙίβ : « Ν•ΐηο νοβ άβοίρί&Ι υΙΙο Εηοάο. Η&$ Β υμών τής πίστεως προεγνωκότας ύπόμνησιν προς 

&αΐ6ΐη ρΓθ(ηί38ίοα68 1ι&1)βηΐ68 α Οθο, 6οηΩ(ϋΐ6. Νοβ 

βηίιη ρβΓβυαβϋη 00ΓάίΙ)υ8 ηθ8ΐΓί βοπρβίοαυδ τοΜβ. 

ςαοά οδΙίΑΓίϋβ βΐ ραβΙοΓ 1)οηα8, θΐ άυι οοΓροπβ 

Οΐιπ8ΐί 6ΐ ΙυοβΓοαάοιηυδΟβί 6^ο θίαι, β1 νοΙ)ί8ου[η 

βίπι οιηη'ώυβ άίοΙ)α9 υβηαο αά οοηβυαίΓη&ΐίοηβιη 

88θου1ί. » ΗΊο ί£;ϋυΓ, ο ςυίά ίΐΐο (!1ί§;ηυηι (^ίχβηβΐ 

αΙΙαίΏβη ΕηοΓίαΙίιιιη ηβ(ΐαί38ία)α8 βΐ ΙιηρηβδίΓηυδ, ςαί 

8686 8υρΓ& ιηο(1υαΐ3&οΙ&1[)αΐ6ΐ6ζ(ο11θ1[)&1,ίη ρΓΟίηβ• 

ΗΙ&ιη, υΐ η&ΓΓαΚ)ϋαΓ, Γαίη&ιη ^I6^6^ι^8 εβί. Ή ίο, 

ίηςααιη,&ά Ιεοηοιη ςυβηαάαιη Μοηί&ηαιη 80Γί1)6η3: 

« Τα &υΐ6[η, &ϋ, ο&νβ ϋ1)ί, ηβ Οϋβιη άίνί(1α9 ίηάβ- 

6ΐίη&1)ίΐ6ΐη : ςα&ιη βηΐιη &εου8&Ιίοη6ΐΏ 1ι&1)68 &(1- 

νβΓδϋΐη ηο8 ?Νϋΐη βΐΐςαβιη οΐΓβυιηνθηί,&υΙ 8υρ6Γΐ)β 

6^1 ? Νοη ροΐ68 άίθ6Γ6 : βΐ βί (1ίε&8, ΙββΙίιηοηίυιΐ) 

Ιυαπα νοΓυω ηοη 68ΐ. Μίΐιί νβΓο &1}8ϋ υΐ (β οάίο 

1ι&1)β&ΐΏ 1 8βά 8θ1υΓη 16 ΟΓΟ,ςαβηο&όιηοθυΐΏ αρο5(οΙθ8 

βΐ ρΓορΙιβΙαβ δυβεβρίδϋ, ςυί ςα&ΙυοΓ ηαιηβΓΟ δυηί, 

ϋα Ρ&810Γ68 6( ιη&£;ί8ΐΓ08 8υ8είρί&8, ηο ΓθΓ&ηκη 

ρΓφάα Ω&8. *> ΙΙα 8β ίη ββχοβηίαδ ίθΓηι&3 εοηνβΓίε- 

1)&1, αΐ αά (ϋν6Γ808 εοΓυιη, ςυί (ΐ66ΐρ1εΙ)αηΙυΓ, ιηο- 

Ρ68 86 αοοοπιΐΏοά&ΓεΙ, ιηοάο ^ίςαθι ιηο(1ο 8ίαιί&, 

ηαηο Ιεο, ηυπο ταίρεβ, παοάο ίΐΐυιη, ηιοάο αΐίαπι 

ιηοΓειη 8ίιηυ1&η8, βΐ ρΓφΓοΓοηδ. Α1ί5ί νβΓΟ ϋβΓυοα 

άίοίΐ : « ΡήποΛ ΓοΓαίοαΙίο, ςυα βχ Αάαιηο οίΓΟϋΐη- 

ά&αιΟΓ, 1)6η6θοίυπι εβί ; 56ευηά& αυΐεπι ιη8]0Γ, άο 

^ ΜβίΛ. VI, 22. 

ΥΑΗΙΛ: ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε 

(32) 'ΙΙ νυν. ΝοβΙερ ρεοΐβ Ιιβίίεΐ ρΓΟ ημών. Ιη- β (36) Τοϋ άνίου Πνεύματος. Εαπο βοϋίοβΐ βρ ύμας ποιούμεθα, 6'τι ώσπερ α\ παρελθοΰσαι Έκκλη- 
σίαι ποιμένας και διδασκάλους έδέξαντο. » Αέγει δε 
Κωνσταντινον, και τους άλλους, ους 6 λόγος ανωτέρω 
ήριΟμήσατο. « Οίίτως καΐ υμείς λαμπάδα φαεινήν 
και λύχνον ©αίνοντα και 5δτ^όν σωττ^ρίας έδέςασΟε 
κατά το γεγραμμένον. Έάν ό οφθαλμός σου 
άπλους γ[, 6'λον το σώμα σοτ φωτεινόν εσται. » 
Και μετ* ολίγα. « Μηδεις ύμας έξαπατήστ^ κατά 
μτ^δένα τρόπον, ταύτας δε τάς επαγγελίας έχοντες 
παρά θεού θαρσεΐτε, Ήμεΐς γάρ πεπεισμένοι ίίντες έν 
ταΐς καρδίαις ημών εγράψαμεν 6μΙν, δτι 6 θυρωρός 
και ό ποιμήν ό καλός και οδηγός του σώματος τ6ΰ 
Χρίστου, και ό λύχνος του οΓκου του θέοΰ, έγώ εΙμι 
καΐ μεΟ' υμών εΙμι πάσας τάς ημέρας εως τής συν- 
τέλειας τοί3 αΙώνος. •> Ούτος ούν, ώ τί άν τις αυτόν 
εΙπών άζίως εΓποι ; σλλ' ούν 6 κάκιστος και άθεώτατος 
ανθρώπων υπεράνω φέρων Ιαυτόν και υψών, άξιον 
μεν (37), ως ύστερον δηλωΟήσεται, πτώσιν κατ• 
ηνέχΟ/;• γράφει δ* ούν και προς Λέοντα τίνα Μοντα- 
νον (38). « Συ δε τήρησον σεαυτόν, ενδος το τέμνειν 
τήν άκλινή πίστιν τίνα (39) γάρ κατηγορίαν ?χβις 
καΟ' ημών ; μή τίνα έπλεονέκττ^σα, ή ύψηλοφρό- 
ντ^σα ; ού δύνασαι (40) ειπείν. Ει δΐ και είπτ^ς, ή 
μαρτυρία σου ούκ εστίν άλτ,Οής• έμοι δΐ μή γένοιτο 
μισήσαί σε* δ^λλά παρακαλέσαι (41) ως έδέξω άπο- ηυθΓβ 6ηίιη νοΙΙ ΝοδΙβΓ, θ&αι, ςυα: εαοα ιη&χίηΐ6 
οΙ)Ιίηθ&1, ίΐΏρίααι άοοίπη&ηι ϋΐίυβ 1ιοπιίηί8 6886 Γβ- 

(33) ΠαρεϋδοκιμεΤ. Ηοο πααίο οαιη ΝοβίΓΟ θΐ Οοΐ- 
1)βΓΐ1ηο ρΓΟ παρευδοκιμεΤται, συυά εχΙιί1)βΙ Οοί&Ιί- 
ηί&ηυ8. 8ίε ΑπβΙορΙι&ηββ ίη ΕςυίϋΙ)α8 : Παρευδο* 
κιμβΐ τήν άκρίβειαν τών Ιργων ή τής υποθέσεως και- 
νοτομία. 

(34) Άντιτέχνους. ^ηιηΐχί ΥβΓίί ρΓΟ ορροζνΟΛ• 
Άντιτεχνος βηίπι νί νοοΐβ 6ΐ Ό8η βΠΓη ηοΐαΐ, ςαί 
ε&ιηθεΐΏ ευπι αΐίερο αΚειη Γ&οίΙ, 8ε(] ί(&, υΐ αΙΙεΓοιη 
ίη 8ΐυάίυ νίηεερβ εοηβίαπ. Ε1ε8 ΐΓ&Ι&ΙίΙϊα 68ΐ εΐ ρβΓ- 
νο1κΒΐ8• ΟοηΩπη&Ι ηοϋοηβοα Ιι&ηο 86ςυεη$ παρ- 
ασπίζουσαι, ίά εβί, ιηοοβηΙηΗαίχΛά 8θ11ίε6ΐ8!1)ΐνυ11 
ΡΙιοϋαβ, &ίίθ3 60 ΐ6ΐηροΓβ 8ίη)ί1ίύυ8 86ηΐ6η1ϋ8 &ά- 
άί6(08, 6ΐ ρηηοίραίαπι &ίΓ60ΐ&ηΐ68 ίη 866υη(ϋ8 ειιΐ)- 

8ΐίΙί88β. 

(35) Φέρώσιν. ΙΙα ΒοηρβΙ ρΓΟ οέροοσιν, &8ΐίρυ- 
Ι&ηΙο ΝοβίΓΟ. Ρ6ΐΐ8η1β8. ΤγοΒίουπι νο1βΙ»&ηΙ, ςυΐ 86ίρ8υπι 8ρίη- 
ΙυΐΏ εΐ Ρ&Γ&οΙεΙυιη (1ί86ίρυ1ί8 βοίβ ^&^1&ι)&^, ςυο<1 
Νθ8ΐεΓ ρ&ιιΐο αηΐθ ηαοαυίΐ. 

(37^ Άξ^ίαν |χέν. ΙΙλ ΓβοΙθ Οοί8ΐ1ηίαηυ8, Νθ8ΐ6Γ 
χηεηαοδε άξια υμΤν, 8εα8υ ηυΙΙο : ρηοΓ Ιβοϋο οοιη- 
ιηοάε ΓβΓβΓίϋΓ αά βεςαεηίειη νοοειη πτώσιν. 

(38) Μοντανόν. ΥβπΙεΓε ιηβΐυΐ ΜοηΙαηητη^ η% 
ηοιηεη Ι30[ηίηί8 8ϋ, ηοη 86θΙ« ΜοηΙαηί$Ιαηίηι : βϊο 
βηίιη νοοαηάϋβ νίάβΗ&ΙυΓ Μοντανιστής. 

(39) Τίνα. Ηοο Γεροβϋί βχ Νθ8ΐΓθ, ρΐΌ τήν Οοί8- 
ΙίηίΛηί. ΑδΙίρυΐΛίϋΓ ΡείΓΟδ δίουΐαβ, ρ. 66, ςαί Τ>•- 
οΐιίοί Ιιαηο βοηρίίοοεπι ϋβίίεΐΏ νβΓϋίβ ΓβείΙαΙ. 

(40) Αύναμαι. ΠβοΙε Οοίθΐίηί&ηυβ : πΐ6ηάθ86 Νο- 
8ΐ6Γ ού δύναμαι* ηεςαβ βηίαι άβ 86 ΙοηηίΙυΓ Τν- 
ο1ιίευ3,8ε<1 &Η6Γυαι αΙΙοςαϋυΓ, (}αοά Ββςιιβηβ : εΐ οΐ 
και ε'ίπτ^ς, ενίηοΚ. 

(41) Παρακαλέσαι. Ιΐα Γ66ΐ6 Οοίβΐίηί&ηυβ, ρΓΟ 
ςυο Νθ8ΐ6Γ παρακαλεύσαι. 7» αΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙ0Η^Ε08 ίΙΒΕΕ Ι. 74 βτ^λου<, χαΐ ικροφήτας, οίτινές βίνι τένααρες, δέζαι ^ ςαα άίοϋ Αροβίοΐαβ : Οαί ίοηλίοαΙοΓ, ίη ρΓορπυιη ιαά ΐΜΐμένας %%\ δι$α«χάλοος, *1να μή θηριάλωτος γέ• 
ν^. » Οΰτακ μυρίαις Ιαντον μιτέπλαττεν μορφαΐς 
προ< τα διάφορα τών αικατωμένων άρμοζ^μενος 
Ιζθη. ΚαΙ ν^»ν μίν γίγας» νυν $1 πίθηχος, νυν δέ 
λΐι^, νυν δ* άλώπηξ, νυν δ* ^λο τι χαΐ άλλο τι ιιαΐ 
άλλο τυΐ(ούμεν6ς τβ χαΐ διαπλαττ^μενος. Άλλαχου 
δι πάλιν λέγει * • Έ κρώτη (42) πορνεία, ήν έχ 
του *Αδάμ περιχείμεθα, ευεργεσία έστιν, ή δΐ δευ- 
τέρα μείζων έστΙ, ιηρΐ ιζς λέγει χαί ά *Απ69τολος, 
Ό πορνεύων (43), εΙ< τ^ Γδιον σώμα άμαρτάνει. » 
Ηορνείαν δλ ταύτν^ λέγων ό έξάγιστος τήν έχ τών 
αύτοΰ βδελυρών δογμάτων άναχώρηαιν, έχάλει δέ 
σώμα Χρίστου Ιαυτ^ν. Διά τούτο τους αποφοιτώντας οοΓραβ ρβοοβί. » ΡοΓηίο&Ιίοηβαι &υΐ6ΐη ουια Ιιίο 
ιη6ΐηοΓ&ΐ8θ6ΐ6ΓΑϋ88ίιηυ8 1ιοΐΏθ,86θ688υιη &1> &1)οιηί- 
η&ηάί8 βία8 άοβωΑϋ1>α8 ί(& νοοιιΐ^ οορρυβςαθ ΟΙιπΒϋ 
ββΐρβυαι άίοϋ. 0υ&ιηοΙ>Γ6ΐη Θ08 ςαί & ββ βΐ & Οβο 
ρθΓ08ί8 8018 ρρφοορίίβ &1>80βάβ1)&οΙ, α( ΓοΓηίο&Ιίοηΐ8 
ηοιηίηβ γ608 1η86θ1&1)α1υΓ. Μαΐΐα ςαοςαβ αΐία ρβΓ• 
ίηάβ ίοαρίλ βΐ ιηοη8(η 8ίιηί1ί& ίη ίθΒ(ϋ88ίιηί8 ο]υ8 
86Γίρϋ8 τίάθΡβ Θ8ΐ, ςυβ ίη Βββαηάο, βί αά Ιι&αο Γβιη 
« άβ8ΐίη8ΐο 1ί1)Γ0 » ρβΓ8θςαί ορβΓβ ρΓθΙίυιη βηΐ, οββ 
αοη 81 ςα& &1ί&, αΙ> Ιιίβ ροηάβΑηΙ, νβΐ οαιη Ιιίβ οοιη- 
ρΗοβηΙαΓ. Ν8ΐη ςο» 8υρΓΑ (ϋχΙιηϋ8, &ά 8ρ6βίιηοιι 
βοίαιη ιηα1ϋρ1ίο!8 1ια]υ8 βΐ 6Α]1ί<1ί88ίιηο ίαιρίθϋιΐί• 
(ϋοΐΑ 8αηΙ. αύτοΰ τε χαΐ τών θεοστυγών αυτού εντολών τφ τής πορνείας άλώναι διελοιδορειτο πάθει. Πολλά δλ χαΐ 
&λλα της αυτής έχ^μενα θεοβλαβείας χαΐ τερατολογίας έν πολλοΤς α^οΰ τών μιαρών γραμμάτων εστίν 
ένιδεΐν (44) & δευτέρου &ν ε?η λ^γου χα^ ιδιάζοντος χαθεζής διελθεΐν χαι στηλιτεΰσαι, χαΐ ε? τι &λλο τούτοις συνήρτηταί τε χαΐ συνδιαπλέχεται. ΚαΙ 
πολυπλ^χου ταύτης χαΐ πολυμήχανου θεομαχίας. 

ΚΒ'. Μηδείς δΐ οΐέσθω ρίζης ετέρας βλάσεημα Β 
είναι, παρ* ήν έ(^ρίζωσεν 4 θεομάχος Μάνης τήν 
παραφυάδα ταύτην τών δυσσεβών Σεργίου δογμά- 
των. Μ(α μ^ν γάρ έστι χαΐ ή αύτη χαΐ τον αύτ^ν 
ψυχύλεΑρον χΐρπον φέρει. Όνίχα δΐ Σέργιος του 
διδασκαλικού της αποστασίας έπέβη θρίίνου, θέλων 
πολλούς άποπλανησαι (45) της καθολικής του Χρι• 
στου Εκκλησίας, σχίζεται μΙν περιφανώς, μέχρι 
τάτ$ καιρού συναγελαζο μένων άλλήλοις, του ^υπα- 
ροΰ ΒαώίΟΜζ. Άναδέχεται δΐ κατ* ενώπιον τών μα- 
θητών χα2 τήν κατά πρόσωπον αύτου φιλονειχίαν, 
και μάχην, κα^ ή στάσις αύτου δραματουργεΤται 
δημοσίφ θεάτρφ, δι* ής έτέχναζεν δελεάζειν, χαΐ 
της οίχιίας πλάνης Ιλχειν δπίσω ^λους τε 6σους 
έδύνατο και οΊτινες ήταιρίζοντο τύν Βαάνην. Έν δΐ γάρ χαΐ £πέρ εΓρηται προς ίνδειξιν μ6νον ευρέθη της XXII. ΟηΙθΓαιη ηβαιο ραΐβΐ Ιιιιηο ίιηριΐΓί88ίιηαιιι 
8θΓοα1οηι &1> Αΐίβ, ςα&ιη Μ&η6ϋ8, Γ&άίοβ ρροάΐΡβι 
αα& ςαίρρο 6&άβιηςαθ τλάίχ 68(, ςαο οαιηάβια 
αηίαια» ρβΓηίοίθ8υΐΏ ΓΓαβΙυιη ρΓοίβΗ. Ου&ηάο αυίβηα 
δ6Γ^ίυ8 άοοίπη&ΐθΐη 8ρο8ΐα8ίο ΙΙίΓοηυχη οοη8θ6η<ϋΙ, 
βαιη ιηυΙΙθ8 ΒΪί Εοο1β8ΐΑ θΑΐΙιο1ίο& ίη βιτοΓΟίη &1>• 
άαοβρβ νβΐΐοΐ, &ρθΓΐθ 8βίη<ϋ(αΓ αΙ> ίιηριίΓο Β&ληβ, 
ςαίλ 1ι&6ΐθηα8 οοην6ηΙα8 06ΐ6ΐ)Γ&1>8ΐ : βΐ ίη οοη- 
8ρ6θΙα (ΙίβοίραΙοΓαιη 2ΐ€ΐ?βΓ8α8 ίΐΐυχη οβΓί&ιηθη ίηίΐ, 
οοηίβηΐίοςυο θϊο8 ίη ρυΙ>1ίοο (Ιιβ&ίΓΟ Γ6ρΓ«8βηΐ8ΐυΓ, 
ςα& Γ6 ίά ιηο1ίβΙ>&ΙυΓ, ο^ ιηυ11ο8 ίηο•β&Γ6ΐ, βΐ αά 
βιτοΓθΐη 80001 ρβΓίΓλίιβΓβί, ςοοίςοοΐ νίάβΐιββ! ρο- 
1018861 θζ ϋβ, ςαί Β&Αηί8 80(ίιιΐ68 6Γ&η1. Ιρ8ί αοΐβιη 
νΙΗοΙοαΐ 8ρβθίβ8 βί 866ηΑ ρΓορο8ϋ& 6Γ&1, πι&£;αΑ 
ά6θίρο1& 118, ςοί αοοβάβΓβηΙ ; Ιαιη ζηοάββϋα ίηβΓ&Ι, 
αύτφ χαΐ σχηνή αρετών προβεβλημένη, μέγα δέλεαρ Ο αίςαβ θχηβηϋΐα 1)θηί£;οίΙ&(ί8 6ΐ ηι&η8θ6ΐθ(ίίηί8 βρο* τών προσι^ντων, και ταπεινών (46) ήθος χαΐ δεξιώ- 
β«•»ς χατεβχηματισμένος τρ6πος χαι ήμερ^ης ού 
τοος οίνείους ύποσυναίνουσα μ6νον, άλλα χαΐ τους 
τραχύτερον διακειμένους ύπολεαίνουσά τε χαΐ συλ- 
αγωγουσα. Άλλα γάρ τύ μΙν ρυπαρόν τών μιαρών 
«ράξειβν του αντιστασιώτου Βαάνους στηλιτεύειν τε 
χαι άποπέμπεσθαι, μάλιστα γε (47) χατά τό έμ^- 
νΙ< μέλετην είχεν • προς δέ τά δυσσεβή τών δογμά- 
των κατ' ούδΐν (48) άντιπίπτων ούδΐ διαφερόμενος 
«»φθη, Ό μλν οδν Βαάνης άσυνηγ6ρητον ϊχων τήν τών 
(κΑΙσμων ϊρ^ω^ έπίδειξιν έπΙ τους πρό αύτου μ^νον 
χατάφευγεν, χαΐ διά τής τών προσώπων ποιότητος, 
ός ένάμιζε, τύ χίβδηλον αύτου χαΐ χατεστυγημένον 
του φρονήματος συνεχρ<5τει τε χαΐ άπεσέμνυνε, 0168, ςοο ηοη 8008 ιηοάο άοιη68ΐίοο8 6θΐηιηο?6Γ6ΐ, 
βθά 6ΐί&ηι 608, ςοί Αβροποη Θ886η1 αβΓθοΙυ, άβΙίηΐΓβΙ 
6ΐ Γ&ρ6Γθ(. €οηίΓ& Τ6Γ0 ί(Β(1ίΐΑ(6ηι £;68ΐθΓθΐη αάνθΓ- 

8&Γίί ίρ8ίθ8 Β&8ηί8 ρ&Ι&ΐη ί&66Γβ βϋΓλάΟΟβΓβ, Ιϋ&χίΟΙΘ 

ν6Γ0 ρο1)1ίοί8 ίη 10018, ΙοΙο 8ΐα(ϋο 0ϋΓ&1)Αΐ. Οοοά 
&ά ίαιρία νοΓΟ άο^αιαίλ 8ρ6θί&1>&1, ηίΐιίΐ λΐ) 60 άίΓ- 
ίθΓΡθ νί(1βΙ>8ΐαΓ. 388068 ροΓΓΟ οοιη ΓλοΐηοΓΟίη άο- 
οΐ8Γ&1ίοη6αι ηοΐΐα ρο88θ1 Γ&1ίοη6 6χοο8&γ6, αά ρΓ«- 

ά606880Γβ8 ί&ΟΐΟΟΙ 8008 00ηΓθ^6ΐ)&1, θ1 6Ζ Ο00(1ί- 

Ιίοηβ ρ6Γ8οη&Γθΐη ΙΟΓρϋοάίηβχη 80&ιη, οί ροΐΑΐ)&(, 
060 ηοη, ςοοά ία 86οΐ6ηΙΙ& 80& οάίθ8θχη βΓ&Ι, ά6• 
ί60<^6ί)&^ 6ΐ οοΙιοα68ΐΑΐ>&1. δθ 6886 άίδοίροΐοοι Ερβ- 
ρΙίΓοάϋί β1θΓί8ΐ>ΑΐθΓ, ο1ροΐ6 ςοί 6)08 ΐΓ&άϋίοηοιη 
νβηθΓλΓβΙΟΓ, οίΓΟλ ΙΙΙλ &1^ιηίο&οά• ^68ί& ηΐΐιίΐ άοΙ>ί- Ιλοθητήν Ιαυτ^ν του Έπαφροδίτου είναι μεγαλαυ- Β ΐΑϋοηίβ νοί ραάθΓί8 1ι&1)6Γ6 άίθβΙ)&ί9 &ο 8ί ηοη ία- 
χνν, χαΐ τήν εκείνου τιμώντα παράδοσιν, προς τάς οίοηάλ 6886ηί. 86Γ£;ίοηι νοΓΟ ςο&8ί οοτϋίοιη οοη- 

VΑΚI^Β Ι.ΕαΤΙ0ΝΕ3 ΕΤ ΝΟΤΛ. ' 

(41^ Ή πρώτη. Βοοίο : ηο8ΐ6Γ 0θΓΓθρΐ6 ήν * ςαοά νασθαι, ιη6ΐίθ8 ςαίάβαι βο, 86(1 οοο 8&1ί8 ΓβοΙο : 
ίοΓίβ 6Ζ ρΓοζίιηο 8βςοθηΗ ΓοΓπι&Ιοιη 68ΐ. 

(43) Πορνεύων. Ιΐα ]6£^ΙθΓ Ι Οογ. νι, 18, οΐ &ροά 
ΡβίΓοιη Βιοαίοοα ; &1 οο8ΐ6Γ 1ι&1)6( πορνεύσας. (44) Ένιδεΐν. Νθ8ΐ•Γ 8ίαιρ1ίοίΙβΓ ιδείν. 

(45) *Απ(>πλανήσαι. ΙΙα 8θΗρ8ί 6Χ 0ο11>6Γΐίοο ; 
ρΐΌ ςαο €ιθί•ϋηίΑηα8 1ι&1>οΙ άπολανεΤσθαι, ίηοοηνο- 
οίο&ΙβΓ Ιβ^ΙΙ^ο• β^ιηηι&Ιίοί8,οο8ΐ6Ρ βοΐοαι άποπλα• 

Ρατηοι.. Οβ. βΙΙ. 86Γη30 6ηίαι ηο8ΐ6Γ β8ΐ άθ Τγοίιίοί βίοάίο &ν6Γ(60<1ι 
8ΐίθ8 8 ν6Γϋ&ΐ6. δίοο1θ8 6χρΓ688ϋ ρ6Γ άποσπασαι. 

(46) Ταπεινών. Νθ8ΐ6Γ ταπεινών ήθος, 60(ΐ6ΐη 
86080. 

(47) Μάλιστα γε. Νθ8ΐ6Γ μάλιστα δέ γε. 

(48) Κατ' ουδέν. Νθ8ΐ6Γ χη6ηάθ8θ πρύς ουδέν. 7β ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΕΙΑΕΟΗ^Ε ΟΡ. 7β γίοϋβ ίηββΟίλΙχλΙαΓ, ςαί ηαΐΐυιη οχ ίηΒί£;αί1)α8 ιηα- Α αποτρόπαιους των πράξεων κχΐ βδελυράς ούδίνα £;ί8ΐπ8 νοί νίάίδββΙ, νβΐ&υάίβββΐ : ίάβοςυθ ουιη ηίΐιίΐ 
ίηάθ Ιιιοίβ ιηυΐυ&ίυδ θβββΐ, ίη θγγογθ βΐ Γαΐΐαοία ίοοο- 
άβΓθΙ. 8οβ1 6811881 πι υβ ΙΙ&ςυβ Β&&η68 Ιιίβ βοαυίυιηβΐ 
ΑάνβΓ8&ηαιη βυυιη ίωρθίβϋ&ΐ,θβββςυβί&οΐ&ϋαΐ. Υθγ• 
βίρβΙΗθ &υ1βιη ί1Ι& Γ6γ& δορςΐαβ, ςαί ηοη &ρ6Γΐ6 ίπ 
ΙαΙο 80θΐ6Γϋΐη νοΙυΙ&ΓβΙοΓ, ηβςαβ ρπαναιη ίπιρυπ- 
ΐΑϋ8 οάοΓβπι ρΓφΓβΓΓθΙ, υί Β&αηββ, ββά ϋΐ&πι ιηαΐΐίβ 
θΐ νβΓίΐΟΓυω βΐ ΟοΙίοηαο) ίηνοΐυοηβ ο1)ΐ6£;6Γ6ΐ, ϋλ 
ίύν&Ιαϋ, αΐ &ρθ8ΐ&8ί&ιη ίη (1υ&8 ραΓΐβ8 βοίηάβΡθΙ, 
βί ςυοίςαοί ίη Β&αηίβ Γ&οΙίοηβ πι&ηβϋ&ηΐ, Γββριίθηβ 
Β&αηϋαβ αρρεΙΙαΓΟί. Ιΐίβ νβΓΟ υΐ ίρ8ί οοοίοιηβΐίο 
νίββαι ΓβάοΙβΓβΙ, 608, ςυί οχ ρ&Γί6 δεΓ^ϊί βί&ΐο&ηΐ, 
&ν6Γ8&Ιυ8, 8θΓ£;ίοί&8 δίοαϋίΙθΓ άβηοπιίη&νϋ, ςυοϋάΐο 
ν6ΐΌ εοαίεηΐίο 6( άί8βίάίυιη ίηίβΓ 608 &υ£;6έ&ΙαΓ βί δισταγμόν -ζ ερύθημα φέρειν, ώς ού χρή πράττ•- 
σθαι (49). Νεοφανή δε Σέργιον έλοιδορεϊτο, καΐ μη- 
δένα των επισήμων διδασκάλων μήτε ιδείν, μι^τ« 
άκροατήν (50) χρηματίσαι, και δια τοϊηο μηδίν 
εκείθεν σπάσαντα φωτός έν πλάν^ και άπάτρ 
διαπορεύεσθαι. Ό μίν ούν έξάγιστος Βαάνης τούτοις 
τε τόν όμότεχνον καΐ άντιστασιώτην Ιβαλεν καΐ 
Ιαυτόν έμεγάλυνεν. Το δΙ κοικίλον θηρ{ον ό Σέργιος 
το μή βεβυθίσθαι περιφανώς οίίτως των πράξεων τ$ 
βορβύρψ, μηδ' οϋτως άπύζειν ώαπερ 6 Βαάνης τήν 
άκαθαρσ(αν, άλλα πολλοίς ταύτη ν και βημάτων καΐ 
φασμάτων παρβκαλύμμασι περιστέλλειν ίλαβεν Ισχυν 
εΙς δύο τήν άποστασίαν σχΤσαι (51), καΐ τοί>ς μΙν 
δσοι της μερίδος ώφθησαν του Βαάνους, αυτός δια- ίΐΐν&ΐ6806ΐ)&1, ίηάβςαβ οάίυιη ίηίβΓ (Ιθΐ68ΐ&ηά&8 ί11&3 Β ^"^ύων Βαανίτας έκάλει. Εκείνος δ' αμειβόμενος τήν 
ί&θ(Ιοη68 ίΓΓ6εοηοί1ί&1)ίΐ6 ΓαοΙοηα Θ8ΐ. (>βριν, 2ίποτροπα(ους τε ους ή μοίρα ε7χε του Σερ• 

γ(οο έποιεΤτο, και Σεργιώτας ώνέμαζεν όμο(ως. Και ήν μΙν αύτοΐς ή {ρις και στάσις καθ* ήμέραν αύξο- 
μένη τε καΐ κραταιουμένη καΐ τάς μιαράς μερ(δας εΙς άσπονδον Ιχ^ρα^ καθεστώσα. 

XXIII. Ιη8θςυ6η1ί νβΓΟ ΐ6ΐηρθΓ6 νίΐα ΓαηβΙο 8βΓ- ΚΓ. Χρ6νφ δέ Οστερον θανάτφ τόν β{ον χαταστρέ- 
£;Ιθ ίη ΐΑηίΑΐη άί86ίρυϋ 6^α8 οοηΐΓ& Β&βηϋ&β θοηΐ6η- ψαντος Σεργίου, έπι τοιούτων οΐ τούτου μαθηται •1ς Ιίοηβιη βΓΌρ6Γυη(, υΐ ηοη υϋΓ& 16τϊ)ιβ 6ΐ οοηία 
ιη6ΐϋ8, 86ά κη&ηίΙ)υ8 βΐ ^[Ι&άϋβ, άβ66Γη6Γ6(αΓ, 6ΐ 
ζηα^ηα 68θ€ΐ68 06Γ6ΐ Β&αηίβΙ&Γϋπι. ΡΓ»ναΙθΙ)&1 εηίιη 
θ6Γ^ϋ Γ&οΙίο Ιαιη ιηυΐϋΐυάίηθ, (ϋοι, ςυί πιίΐίίαιη 
ςυί βραά ϋΐοβ θγ&Ι, ρΓ88Γ60ΐο8, δοΓ^ίο &88βη1ιβ1)&1, 
ΑΦ Βα&ηίΐΦ ϋ οοη1πΙ)υϋ1)υ8 6(οοη86θ(&ηβί8 1ηίθΓη6- 
οίοηβ άβίβϋ Γυίδδβηΐ, ηί8ί ςυίάαπι, ηοιηίηθ ΤΙΐ6θ<3ο- 
108, ευΐΐυ ιιηρίαΒ, 8ί ςαί8 &Ηϋ8 δ6Γ^ί εοηρβΓθ^Γί- 
ηυβ, £;Γ&88&ηΐ6ηι οβάβιη οοη)ρ686αί886ΐ, 6ΐ 86ά&886ΐ, 
ΙυΐΏ ϋίαπάϋίβθ ρίβηΐδ ν6Γΐ)ί8 0808, Ιοηι βΐί&πι οοιη τήν προς τους Βαανίτας άνε^(5άγησαν μάχην, ώς ούχ 
Ιτι λύγοις καΐ λοιδορίαις, άλλα καΐ χερσ2 και ξίφεσί 
κρίνεσθαι τήν Ιριν, και πολύν φίνον των Βαανίταιν 
^υήναι. Έπεκράτει γάρ ή μερίς Σεργίου τψ τ» 
πλήθει, καΐ 6'τι της έν αύτοΤς όπλιτικής δυνάμεως ό 
άρχων τ^ δ<$ξ^ προσαπέκλινε Σεργίου • και &ν «Ις 
τέλος, ώσπερ ήν Ιξιον, οΐ Βαανΐται όπό των ομόδο- 
ξων και ομοφύλων χειρών ώλοθρεύθησαν, εΐ μή τις 
θεύδοτος $νομα, δυσσεβής εΐ καί τις £λλος τήν θρη- 
σκείαν, συνεκδημος Σεργίου λεγύ μένος τόν φ^νον χηυηΙ Γ6ί οοηΓ6ΓΓ6 άΐοΐϋαηβ, &Ιςο6 ιηο1ϋ8 ^68ϋ8 ^ 6ξέως ρέοντα άνέσχε τε καΐ άνέκοψεν, &λλοις τ& πολ- νθΓΐ)ί8ςο6 ρΓθ1)&η8, οΐΓ&ιηο[υ6 Γ&είίοηβπ) 63υ8ά6ΐη 
6886 οη{^ίη!8, ϋβάβαιςυβ οοη8α6ΐο(1ίηίΙ)θ8 &06Γ6- 
71886, οοοακηοηβΐΏ 1ι&1}θί88θ νίοίυιη, οοηεοΓάία 8ί5Ι 
86οοΗΐ&ΐ6ηι Ρ&ΓΑ886, 60Π1 ίη άοΙ)ίί8 οίΓοα άοοίηη&ιη 
ηίΐιϋ πιβ^ηί ιηοπ]6ηΙί 68861 ; αηηί8ςα6 αιυΚΙβ ίΙ& ρβΓ- 
86ν6ΓΑ886 08^06 αά δβΓ^ί ιη&§ί8ΐΓΐ ίηΑυ^αΓ&(ίοη6αι : 
ηοη οροΓΐ6Γ6 Ιοί &ηηοΓθπι οοη86η8θΐη 6ΐ 8θθί6ΐαΐ6ΐη 

ίη 8&η^θίη6ΐη (^Ι 6«(ΐ68 ά68ίη6Γ6, η6ς06 ρ&Γ 6896 

608, ςοίη ίη Γ6ΐ)08 ρΓΦοίροίβ 6ϋ&πι ηυηο ^οη^οη^^^ 
6ΐ 6308(1601 ορίηίοηίβ 688βη1, οΐ) ηα&8€ΐ&πι Γ606ηΐ68 
οοη(Γον6Γ8ί&8 οΗγο οίίΓοηοθ 8υ1)0Γΐιΐ8, ςοαβί οιη- 
ηίηο 1ΐ6(6Γθάοχθ8 6ΐ ίαιρίο8 ^Ι&άίο 6ΐ 6χϋίο ΐΓ&άί. 
ΤΑΐί1)08 ίΠβ άίοϋβ [Ώοΐοαηι ο»(ί6ηι ϋ0Π}ρ68006Γ&1, λοΤς αίμυλίοις λ^γοις και το κοιν^ συνοΤσον είσηγού- 
μενος, φάμεν6ς τε καί διατεινύμενος, καΐ πολλοίς 
κατασκευάζων εργοις, καΐ λ<5γοις τό προτειν^μενον, 
ώς έκατερα μερίς της αυτής είσι βλαστήματα σποράς 
και τοΤς αύτοΐς 'έΟεσι συνηυξήθησαν καΐ χοινήν (52) 
τήν δίαιταν εΤχον, καί όμονοί^ περιετειχίζοντο ούδ^ 
μέγα περί των άμφιβαλλομένων στασιάζοντας, χβΐ 
τούτο έκράτει χρ(5νοις πολλοίς μέχρι της του δίδασκα• 
λου Σεργίου αναδείξεως καΐ ώς ού χρή ο^ μέν ούν 
τήν έν τοσούτοις χρύνρις σύμπνοιάν τε καΐ συν«|ρει«ν 
εΐΓ α'ίματα καί σφαγάς διαλύσαι, ουδέ τους εΙς αυτά 
τα καίρια (53) καί νυν συνημμένους (54) τ% χαΐ 
όμοφρονούντας διά τινάς προσφάτως (55) άνα^ρι- ςοοά οΓιη&αι ί&οΐοηι ηοη Γοί886ΐ : 1υ68 6ηΙ[ηί1Ια1θΙ η πισθείσας διαφοράς ώς (56) έτεροπίστους παντελώς 
&ηίπ)&Γοαι ρθΓηίοίβηι ηοη ρ&Γ&88θ(. και άθεους εΙς τόν διά ξίφους ό'λεθρον (57) αφει- 

δώς παραπέμπειν. Άλλ' ό μεν τοιούτοις τισί ^ήμασι τόν κατ' αλλήλων (ώς εΓΟε μή ώφελεν • ού γάρ ίν 6 ψυχ- 
ύλεθρος πλείους Ιπενεμήθη ψυχάς) έστησε φύνον. 

ΥΑΗΙ^Ε ΙΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 
^ ,(49) Πράττεσθαι. ΗβοΙο, ρΓΟ βο ςαοά ηο8ΐ6Γ Ιιβ- ΐΜίΙπραττεύεσθχι. 

(50) Άκροατήν. Ορϋπΐθ ; ηο8(6Γ ηΐθη(]θ8θ άκροα- 
τάς. 06 υηο βηίαι 86Γ^ίο 8βΓαιο Ιιίο 68ΐ, Ι&ηςοΑχη 
ςαί ιηο11θ8 οχ ρΓ8Β8ΐ&ηΙίοπ1)θ8 (1οοΙοηΙ>θ8 &ηάίν6Γίΐ. 

(51) Σχΐσαι. Β6θΐ6 ρΓΟ σχίσΟαι, ςαοά ίη ηο5ΐΓθ 
Ιο^ίΙΟΓ. 

(52) Κοινήν. ΙΙλ Γ68ΐ11οί 6χ ηθ8ΐΓθ, ρΓΟ κοιν^, 
ςαοά 1ι&1>6ΐ)&1 €οί8ΐ1ηί&ηο8. 

(ξβ) Καίρια, ίά 68ΐ, ρνχάρηχ^ ραΐτηαήχ, δΙο γΙιθ- 
Ιοηϋηβ καίρια νοο&ηΙΟΓ οα αΓ£;ηα]6ηΐΑ9 ςα» Γ6ΐη οοηβοίοηΐ. Υίάβ 1.οη§ίηυπΐ Περί (Ιψόυς, 86θ1. 10, ί• 
ΟοηΓοΓ Οίαυά. 8&Ιιη&8ίοπι, Αά 8ϊηιρΙίΰίηιη, ρ. 4. 

(54) Συνημιιένους. Ορϋπαβ ρρο συνηγμένους, 
ςοοά ηοδΙθΓ ΐ6^6ί)Αΐ. Ρπο8 ρΓορπο ^οη^ο^ο(08 
αηίρο, ρο8ΐ6ηο8 Ιοοο ^οη^^ο8 αβηοΐαΐ. 

(55) Προσφάτως. ΒβοΙθ €οί8ϋηί&ηο8 : ηοβΙβΓ 
προσφάτους, οοάοηι (ΐοίά6αι 86η80, 86(1 πιίηοβ 6ΐβ« 
β&ηΐ6Γ, 60Π1 &άν6Γΐ)1υιη Μο πια^ίβ ςο&(!Γ6(;, ηα&πι 
ρ&Γϋοίρίοπι. 

(56) Ως. Η6θΐ6, ρΓΟ ςοο ιηβηάοβο ίη ηοβΙΐΌ ε1• 
(57] Όλεθρον. Νθ8(6Γ θάνατον ΪΒ^Ιβ οάβϋχ 860ΒΙΙ• 77 ΟΟΝΤΒΑ ΗΑΝΙΟΗ^εΟδ ΟΒΕΠ Ι. 78 Κά'. Μιχαήλ μέντοιγβ (58) του βασιλέως, τα *Ρω. Α. XXIV. ΜίοΙιαβΙ νβΓΟ, ςυί ίπιρβΡβΙοη•ιη νββΙβίΒ μαΐχα 97θίι•κτρΛ διέποντος, ϊς έκ της βασιλείου στο- 
λής βις τό των μοναχών ήμε{φθη «χήμα, και του 
μετ' αυτόν βασιλεύσαντος Λέοντος ουκ έν τφ ρ^Ούμψ 
την άναζήτησιν και ίρευναν της αποστασίας τιθεμέ- 
νων, άλλα χα2 σπουδήν την πρέπουσαν άναδεξαμένων, 
στέλλονται τίνες των ο6κ άσημων άνα πασαν τήν 
*Ρωμ4Λ'χήν αρχήν, τους, β? τίνες &ν φωραθε1[εν της 
τοιαύτης χ^^οχοι θεομαχ(ας, έπε(περ πολλάκις αύ- 
το(>ς αΐ των αρχιερέων καΐ Ιερέων νουθεσ(αι και παραι- 
νέσκις ού^Ιν οδτε ώνησαν, ούτε μεταβάλλε ιν (59) Ιπει- 
σ«ν τήν άσέβειαν, τούτους οΰτως άμιεταθέτως έχοντας 
ώς χοινήν λύμην χαΐ φθορ3[ν του γένους προς τον διά 
ξ(φους ^ώ^ατο^ 6«άγειν, Έκεν ουν τα προστάγματα 
καΙ (Ις τήν καλουμένην χώραν των *Αρμενιακων. ία οαοηαβίι&ΐβιη οοιηηααΐ&νϋ, β( 6^υ8 8υο^θ880^I^θΟ, 
άθ ΙιυίυβίΏοάί αροβΙαβίΑ ρβρςυίδίΐίοηβαι ύβή ηοη ία- 
άίΙί^βηΙθΓ ουΓ&Γυηί, 8β(3 ςοΑ ρ&ρ βΓ&Ι βοΙΗοϋϋάίοβ 
ρ6Γ οααηββ ίααροηί Ηοιη&ηί βηββ νίΓοβ άί^^ηΗαΙβ 
ρΓ»8(«ηΐ68Π]ί8θΓυηΙ, υί ςυαηάοςυίάβχη &1) βρίβοορίβ 
6ΐ 8βθ6Γ(1οΙί1)υ8 ίΓβςυβηΐθΓ ιηοηϋί ίααρϋ ίΙΗ ηοο 
οΙ)ΐ6[ηρ6Γ&νθΓαηΙ, ηβο ΓοβΙραβΓαοΙ, 8ΐ ςυο8 άβρη- 
Ιιβηά^βηΙ Ι&Η ΙιηρίθΙ&Ιί οΙ)ΐλοζίθ8, ςαί αά ιηβΙίοΓβιη 
86 ίρυ^βαι ΓΟΟιρβΓθ ηοΐίβηί, ςυ&βί οοηαζηυηοιη ρο- 
βΙβίΏ βΐ ^βηοηβ Ιιυιηαηί ρβΓηίοίβιη ^ΙαάΙο ρΙβοΙβΓοηί. 
Πφο ΙΙαςυβ 3*0 88α νβηβΓυηΙ ίο ρβ^ίοηβιη ΑπηβηίΑ- 
οοηιιη άίοΐαοα. Τ1]0ΐη&8 νοπο ίαηο Ν60β«88Γ6» βρι- 
βοορυβ 6Γ&1, αάβΓ&Ι βΙ&Ηυβ ςαίά&ιη ηοιηίηβ Ρ8γ&οοο- 
ά&β68, ςαί Ιοηο ίβηαροΓίβ οιηίηβϋ&Ι ίηίβΓ 608, ςαι Θιομας δΐ ήν τηνιχαυτα Νεοκαισαρείας επίσκοπος Β Ιιοηββί&Ιβ ηαοηιιη ρΓΦάίϋ, 8υΙ>ΗιηίθΓ6ΐη νίΐ» Γλϋο- Χ9ΐ{ τις Ιτερος Παρακονδάκης επώνυμος έξάρχων κατ' 
έχεΤνο καιρού των 6'σοι της κατά τον βίον σεμνότητος 
8Λχοντο, καΐ της ύψηλοτέρας πολιτείας έποιουντο 
έπχγγελμα συντηρεΐν τα δέσμια. Τούτων τοίνυν των 
άντρων Πότεροι £μα συνεδριάζειν μετά χλ\ Ιτέρων 
τιναιν λογίων βασιλιχόν δεζάμενοι θέσπισμα, ους 1^ 
τ»ν άιτοστατών ή πολιτική χεΙρ εϋρισκέν τε κα) 
σηνβλάμβανεν, κχι προς αυτούς δκπέμπετο, έξήταζύν 
τ< χλΧ έλογοθέτουν λεπτό μερέστερον, και τους υπαι- 
τίους των άναιτίων φυλοκρινούντες τους μίν άπέλυον, 
έντι δ' ους και έπιτιμίοις έκκλησιαστικοΐς καθυπ- 
έβαλλον, τους δΐ παντελώς ανίατους οΐ πολιτικοί νύ- 
μ,οι, και των Ιν βιύτοΐς αρχόντων παρελάμβανεν τ6 
ξικαιωτήριον (60). Ούτω δή της έρεύνης τε και κρί- ηοοα ρΓθβΐ6ΐ)&ηΙυΓ. ΑιηΙ)θ ίςϋπΓ ϊιηρβΓ&Ιοπο άβ- 
ΟΓβΙο ουαι &Ιϋ8 ςυίΙ)α8<3&ΐΏ βΓυάίΙίβ νίηβ 6οη8ϋ1ΐΑΡβ 
^^88^, •ρο8(Αΐ&8 α ροϋϋοα ιη&ηα •ά Ιιοο άβρυϋιίΑ 
(ΐ6ρΓ6ΐΐ6η808 βΐ οΙ)Ι&1θ8 8ζ&ιηίηΑΐ)&ηΙ, 6ΐ ιηίηυΐαΐίιη 
ίηίβηΌ^8ΐ)&ηΙ, ιοηΐββςυο αϊ) ίη80ηϋΙ>08 βθφίββίπ&η- 
ίββ, αΐίοι ςοίάβηι αΙ)8θ1ν8ΐ)ΑθΙ, ηοηαυίΐοβ Θθο1β8ία8ϋ• 
οίβ ρ(Βηί8 8ϋ1)]ί6ίβΙ)&ηΙ; ρβηίΐυβ ίη8αηαΙ)ίΐ68 ροΠϋοίβ 
16^1)08 θ1 ιηαβί8ΐΓα1υυα] ΐΗΙ)αηα1ί ΐΓαάβΙιαηΙ. Ουιη 
βζαιηβη, ]υάίοίαιη, ίοΐ6ΓΓθ£;αϋο βΐ αοΐα βίο ρΓοοθ- 
άβΓβηΙ, ΟγηοοΙιοήΙ», αΐ νοοΒΐ)ΑηΙ, βΐ ϊι ςαί άίοβ- 
1>αηΙαΓ ΑβΙαΙί ; €Γ8η( αυΐβιη ββίβοΐα ραη άί•οίρυ1ο- 
Γυηι ββΓ^ί; ρηκάίοΙοΓοιη ^υά^^αIΏ οκάβνα ρ&ίΓαη- 
άαιη ίη!θΓ ββ άίνίάυηΐ. ΑβΙαΙί ί£;ϋυΓ, ηαΐΐα ρβϋ(α 
ορβ, ηαβπιΟΓαΙυιη ρΓβΓβοΙυιη άοΐο βΐ ρπχΐίΐίοηθ οοη- β«ως και τοΰ λογοθεσίου (61), καΐ της πράξεως ^ ίοάίυηΐ, Ο7ηοοΐ2οπ1β νβΓΟ οαιη άίΐοβ αά βΧ8β0Γ&η- «ροΥούσης μερίζονται των είρη μένων κριτών τήν 

β^«γην οΊ τ* λβγόμβνοι ΚυνοχωρΤται (62), και ους 

Ιπωνύ^ιαζο^ *Χβτάτους* "Ήσαν δΐ οΙ»τοι τών του 

Σεργίου μαθητών οΐ λογάδες. Οΐ μεν ούν "Αστατοι 

μη^^ς έτερον δηθεντες αύτοι καθ* Ιαυτους δ6λφ 

και προδοσία χατασφάζουσιν τον ειρημένον ^αρχον. 

Τοις δ^ Κυνοχωρίταις έπείπερ ένέδει στρατηγός του 

μιάσματος, εις τών είρημένων Άστατων έ^ρίσταται, 

και κατασ^άζουαι και αύτοι τον αρχιερέα του βεοΰ 

βωμαν. Άναίδην δε τούτων οΰτω πχρανομηΟέντων, 

ώς ίφην, έκατέρας μιαΐ9ονίας αρχιτέκτονες, οεύ- 

γουσι μεν συν τοις Ιπομένοις σπουδή (63) από πάσης Ηυιη ίαοίηαβ β^βΓβηΙ, α88θΐηρΙοβχ Α8!αϋ8 υαο, βρί- 
βοοραιη ΤΙιοαααιη α Οβο οοηβϋΐαΐυιη οΜΓΟποαηΐ. Ηίβ 
ααάαεΙθΓ ^[ββΐίβ, Α8ΐαϋ, ςυί, η1 βορΓα άίζί, υΐηαβ- 
ςαβ ραρποίάϋ αυβΙΟΓββ βΓαηΙ,οαω ββςπαοιοιη Ιυπηα 
ί68ϋηαη1β8 ίυ^ίαηΐ αΙ) ααίνβΓβίβ Γ6§^οηίΙ)θ8, ςα» 
61ΐΓί•ϋ&ηα Ιβ^θ υΐ6ΐ)αη1αΓ, 6( Μβϋ(ίη8χη ββοααάβ 
Απηβοίβ 0Γΐ)βΦ, 86 οοηΓβΓαοΙ, ςυ&αι Ιιιηο 61ιΗ8ϋ 
080Γ68 8απΐ06ηί ίηοοΙθίΜηΙ, ςυί1>υ8 Αηαβπιβ, ηοπιίηβ 
Μοηο6ΐΐ6ΓαΓ68 ίαιρ6ΓαΚ>αΙ, ςαί, ΟΙιΗβΙί ίηίοαίοαβ, 
ΟΙιη&ϋ ίοίιηίοίβ ρΐΌία^8 1>6ηί^6 6Χ66ρϋ8, βί οιηηί 
ιηβΐυ 1ίΚ>6ΓαΙί8, Δίκαιη βίε άίείαιη ορρίάυΐυηα άαΐ 
ίθ€θΐ6ηάοπι. 0οηααθηΐ6 ααΐβιη 6θά6αι Ιααρίοπιιη 
ιηοϋΗοάίηβ, ίΐα αΐ ^αα1 ρηβάαΙΟΓϋβ ίοοαηίέιιβ ρα- γής, ήν & Χριστιανών έκύσμει θεσμός, παραγίνονται 

έΐ Ιν Μελιτινζ πύλει της δεοτέρας Αρμενίας, πολι- ρ. Γ68 6886ηΙ, νίοίηί ΟΙιηβϋαοι ιηυΐΐί αΐ) ϋβ ίΓβςα6α(6Γ 
τείχν ούσαν τύτε τών μισοχρίστοιν Σαρακηνών, ής ία οαρϋνίΐαΐβοα αΙ>€ΐα6ΐί 8οηΙ : βΐ ηααίο ίη άίββ ίανα• 
χαΐ 'Αμηρας (64) ήρχεν, δν έπεχάλουν Μονοχερά- Ι68€6ηΐ6 ηοο ιηοάο ν6(6Γ68 Ιαιρί6ΐαϋ8 ουΙΙΟΓβ• 1ί1>6ΓΘ 
ρην (65) * και ούτος ύ μισύχριστος τους μισοχ^ίστονς ροΐαβπιηΐ ίο 6α ρ6Γ86Υ6ΓαΓ6, 86<1 βΐίαιη ςαοβ^απί VΛΒI^£ υΧΤΠΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 158) Μι; Ιιχνήλ, (ΙοΐΌρα1αΐ6α αοίΐίοβΐ, εο^οιηίηα 
Η1ΐαιΐ6α1)6,αβ οόο 6)ΐΐ84ΐιΐ6 βοοοθοαοτβ Ι^βοηβ Ιβ^ΙΟΓ 
ΟαάΓαηαβ, ρ. α9δ 86ς. 

(59) Μεταβάλλειν. ΠββΙβΓ μεταβαλειν. 

(60) Αικαιωτήριον. Ορϋιηβ : ηοβίβτ δ«α:ύτερον, 
ηοη 81116 αΐ6ΐΐ(Ιο. 

(61) Αογοθεσίου. Μοάϋ βτΙ τοζ, αίοαΐ 6ΐ ρΓΟζίΐηβ 
αηίθοβάαηβ λογοθετέω τ1ά6 ΒαίΓβαα• ίη 01ο$*αηΦ 
Οτχϋ. ρ• 821. 

(6^ ΚυνογωρΤται. 1)6 Ιιία τκία (ΙβάΓβαιίΒΐ, ρ. 433. 
(63) ΣποοΙ^. 11α ηοβΙβΓ άίαβτΐβ, β1 ρπκοί άο&>ίο Γ6εΐ6 : 8611888 63101 ορΗσ)6 ΓβαροηάβΙ. 01. ΙΙοοΙ^Μ^ 
Γοοίαα βζΟοίαΙίηίαιιο Βα1)6ΐ σπουδής αάάϋοαβίβτηοο» 
ςοαβί αΐίςοίά (οί 6οη{6€ΐυΓα ιηβΙαΒΗ) άαβααβΙ. δβά 
οιηηία βίέί 6θθ8ΐαη1, β1 ^ίςηβοάί οαβαα ηαΐαβ βαΐ 6Ζ 

86ςαβθΙίΙ>α8 νοοίϋοβ πάσης γης. 

(64; Άμηράς. Νοη ί^ηοΐαοι ΙιίαΙοΗοίβ Ι2α]υ8 βτΐ 
ηοαιβο : τίύβ ΟβάΓβοαο), ρ. 350. Ιάβαι νβΓΟ άβ Γ6 
αο8ΐη 6ζροοί1, ρ. 44. 

(6δ> Μονο/ε^αρην. ΙΙα αο11>βΓΐίηα8 βΐ ηθ8ΐ6Γ, 
6001 ςοίΙ>08 ΊΡ61Π18 δίοαίαβ, ρ. 70. ΟοίβΙίηίαηα• 
ίΙαςο6 Μονοχερά-Λΐς 8θπ1>6θ8, ίο οΐ6θάο 6θ1>α1• 7• ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΕΙΑίΙΟΗ^Ε ϋΡ. 80 οχ ο&ρϋνίλ &(1 β&ω αιηρίβοίβηά&ιη οο^βΓθ. ϋοηϋςίΐ Α φ'^γ^ί^ας τά τε άλλα φιλοφρονηνάμενος ^κξιώς χαΐ αυΐοο), ΌΐδθΓ£;ίυ8, οο]υ8 ίΓΰςυοηβ πιβηϋο ί&οΐλ ββΐ, 
ρο8ΐςυ&ιη αΐίςαο (βιηροΓθ ουιη ΐΓ&ηθΓα^ίβ νβΓβ&Ιυβ 
ΓαβΓΑΐ, ϋβάθΐη ίη ίιηρίβΙ&Ιβ οοηΟηη&ηάίβ ίηίβηϋβ 
άθΙ>11&8 θ(Βΐϋυ$ ροΒηαβ ΙαβΓοΙ. 1•ίςη& οφάβηάί ίβιη- 
ραβ θΓβΙ, ηοο Η^η&η» αΠίδ ίιηρ6πίυ8 βΓαΙ δβΓ^ίυβ, 
8θ1θΙ>&Ιςυθ ϋΐ&ιη 6Χ6γοθγθ, (Γυηοοβςυβ ίη α88θΓθ8 ββ- 
ΟΒΓβ. Ουιη &αΐ6ΐιι ίη ηοηΐθΐη Αρ^^αί ρΓοζϊαιο Ιιαίο 
ορβΗ ν&ο&ΓθΙ, Τζαηίο ςαίά&ιη Νίοορο1ίΙ&ηυ8, 
Γθΐί^μοηβ ρίη•, &ηίαιο πα&ηίϋαβςαβ 8ΐΓθηαα8, 
Όΐ νίάίΐ ίΠηηι Οβί Ιΐ08ΐ6Πΐ ρΓ®8ϋ£;ϋ8 8αί8 Οάβη- 
Ιβηα, 6ΐ τθηθ&οίίβ νίΐ&πι οοηοΓβάβηΙβιη, ί(& αΐ 
8θ1θ8 1ί£;η& οβάθΓβ λαάθΓβί, ιη&^ηα οΐ ίη- 
ζβηϋ οοηίτΛ ββάαοΙοΓθοα βιηί88& νοοβ, ςυβ Ιθγγορθ 
8ΐαροΓ6ςα6 Ιιοιηίηβιη Γθρίβνίΐ, ίη6ηΏί8 οαοι 68861, ΐ72ντ6ς έλευθερώνας ανθρωπίνου δέους, το *Αρ- 
γαοΰν (66), πολ(χνιον οΰτω καλούμενον έπιχωρ(ΐ|» 
γλώτττ), οΙκεΤν επιτρέπει * αθροίσματος δΐ έν ού 
πολλφ χ.ρ(5νψ των την άποστασίαν φρονοΰντων συνε^- 
ρυηχίτος, ώς καΐ εΙς λτ|στρΐλήν έξαρκεΤν έπιδρο- 
μτι5ν τε και χείρα, πολλή και πολλάκις των πληαιο- 
χώρων Χριστιανών αιχμαλωσία τοΤς άθέοις Ιπετη- 
δεύετο. Κάκειθεν κραταιούμενον το κακόν ού μ^νον 
τους άπ' αρχής θεραπευτάς άδεώς έδίδου τήν άσέ• 
βειαν θρησκεύειν, άλλα και τινας των αιχμαλωτιζο- 
μένων πολλήν παρείχεν τήν έζουσίαν συναναγκάζειν 
εΙς τήν αυτήν αύτοΤς καταπίπτειν άθε6τητα. Γίνεται 
δή και Σέργιος, οδ πολλάκις Ισχε μνήμην ό λόγος, 
έκεΐσε, και χρ6νον τινά τοις φυγάσι διατρίψας, καΐ 8βοηΓ6ΐη β η)&ηί1)υ8 8]η8 8ΐ)8ΐιι1ϋ, 806ΐθ8ΐϋΐηςαθ ί1& Β βαθύνας αύτοϊς έπι πλέον τής ασεβείας τά δόγματα. ρβΓοα88ϋ, αΐ ο)ογ8 6^α8 86ςυ6Γ6ΐυΓ. δίο Γ&ΙΙ&οί® ίΐΐβ 
ν6Γ6 8ρίΓίΙυ8, ρ6Γηίοίβ8 Ιιυηι&ηλΓυιη Αηίπΐ8ηιιη| 
&06γΙ)& ί1ΐ8 β1 ρΐΌίαηάλ &ρο8ΐ&8ί» Γ&άίζ, 6χΐΓθαιυιη 
6ΐ ρβ88ίιηαΐΏ ιη&ΙοΓηπι οαιηίυιη, ςυ» &ηΐ6 Γιΐ6Γαη1ν 
χηΑηυ8 βϊ λΗ\β 8α» ίη8ΐΓυιη6ηΙο οΙ>ΐΓυη6&Ιαι ίπιρίο- 
Γαιη, 8αρθΓΐ)0Π]χη(ΐιιβ 86ηηοηαη), ν&η&ΓΌΐη ρΓ0ΐηί8• 
8!οηυιη θ1 βζβρβοΐαΐίοηυιη, ίρ8ία8ςυ6 νίΐ» ί1η6αι βο- 
66ρί(, βΐ ίη ι^ηβω ίη6Χ8ϋηκυ11)ίΙθηι «ίθρηυοκιαο 
οαπι ίαιρία 8υ& 86ηΐ6η1ί& &ιη&ηά&1α8 Θ8ΐ. 
τήν γνώμην ανδρείος, και τάς χείρας παραπλήσιος, τήν άνωθεν 6'μως δίκη ν ου δι^ράσκει (67). Ξυλουρ- 
γίας ήν 6 καιρός, και τεκτονικής 6 Σέργιος ούχ 
άμελέτητος ή ν, και δή και συνήθης ήν κεχρήσθζι 
τ^ τέχν^, και εΙς σανίδας άποξέειν των πρέμνων τά 
επιτήδεια. Οδτος κατά το σύνηθες εις τό πάρα- 
κείμενον ορός του Άργαου παραγεγονώς έπραττ» 
τά αύτοΰ, καΐ εις σανίδας τά ξύλα άπέζεεν * 
πρ^ς ταύτη δέ δντα τ^ έργασίςρ Τζανίων (68) βνο• 
μα, γένος έκ Νικοπόλεως, ευσεβής τήν θρησχείαν, 
ώς εΤδεν ούτω τον θεομάχον ταΐς μαγγανείας (69) 
πεπιστευκότα, καΐ καταμόνας ξυλουργειν έπηρμέ- αύτοΰ τεθα($|5ηκ(5τα, και ταΐς γοητείαις τήν ζωήν 

νον, μέγα τι και διάτορον κατά του άπατεώνος έμβοήσας καΐ τ^ φωνγί φόβου τε καΐ εκπλήξεως 
πληρώσας, άφαιρεΤται μίν αυτός, (70) άνοπλος Λν, τήν άξίνην των χειρών, παίει δΐ τον πλάνον καιρίαν, 
καΐ αύταΤς ταΤς πληγαΤς ό πίκρας έπηκολούθησε του άλιτηρίού θάνατος. Οΰτω μεν δή, οϋτω το τής άπα- 
της ώς αληθώς πνεύμα, ό τών ανθρωπίνων ψυχών όλετήρ, ή πικρά και βαθεΤα της αποστασίας ρίζα 
τό έ'σχατον καΐ χείρον τών Ιμπροσθεν αύτου πάντων κακών τής οικείας αύτοΰ χειρός και τέχνης τψ 61πλφ 
κατακοπείς, τών τε θεομάχων και υπερήφανων λόγων, και βδελυκτών και άνοσίων ϊργων καΐ τών 
αμήχανων υποσχέσεων καΐ ελπίδων, καΐ αυτής τής ζωής έξεκόπη, και εΙς τ6 άσβεστον πυρ και (71) 
αΐώνιον αύτψ τψ θεομάχψ φρονήματι παρεπέμφθη. XXV. Τ6Γϋη8 βΐ ς[α&(ΐΓ&Κ68ίπια8 βϊ ΐΓθ66ηΐ68ί- 
πια8 ρο8ΐ 86X168 π)ί1ΐ68ίπ[ΐηΓη Α θΓ6&Ιίοηθ πιυηάί 
&ηηα8 οοΐΏρΐ6ΐ)8ΐηΓ, ουαι ίη)ρίυ8 ΙΙΙβ ιώογ16 86616Γ& 
ΙυίΙ. Βί86ίρη1θ8 &υΐ6αι Γ6ΐίςυίΙ &ρο8ΐ&8ί86 ίιηρΓθΙ)ί- 
ΐΑΐί8ςυ6 8υ», ςοί ίη Π)γ3ΐίϋί8 π)&ΐ6θ6ίί8 8υί8 αίςυο 
ρΓ»8ΐί3ϋ8ρΓίιηα8ΐ6η6ΐ>&ηί,ίΓ68ηυαΐ6Γ0,Μί6ΐι&6ΐθΐη, 
Κ&ηαο&Γβηι 6ΐ ^ο&η^θα1, (]υίΙ)υ86ΐιηι &ηηηηΐθΓ&1)8ΐυΓ 
πΐ6ΐηοΓ&Ιη8 8αρΓ& ΤΙΐ6θάοΐυ8 ; ρο8ΐ ί11θ8 &ιιίβπι Βα- 
βΠίυδ βΐ Ζθ8!ίηα8, 6ΐ αΐη 6οη)ρ1αΓ68. 86(ί1ιί ίΐΐίοδ 
8ε6ΐ68ϋ88ίαιί 1ιοπι!ηί8 (6γ Π)αΐ6(ϊί6ΐί άί8θίρη1ί, ςυο8 
(1β66ρΙα ρΐ6ΐ)8 6θΓηρ6Γ6^Γίηο8 &ΡΡ611&Ι, ρορυΐαοα ίη 
ΑΓ£;&ί Ιοουαι 6οη^Γ6Κ&Ιυπ), 1&η)6ΐ8ί &06Γΐ>8ηι βΐ άίνί- ΚΚ, Τρίτον καΐ τεσσαρακοστον καΐ τριακοσιοστον 
προς τοις ς' άπ' αρχής της κοσμογενείας ήνύετο 
έτος (72), 6'τε τον βίαιον (73) 6 θεομάχος οδτος απ- 
έτισε θάνατον. Λείττει δΐ μαθητάς τής αύτοΰ μυσα• 
ρότητος καΐ αποστασίας, 0*2 τ6 πρωτεΤον έν ταΐς 
μυστικαΤς μαγγανείαις τε και γοητείαις Ιφβρον, 
τρεις, ων 6 μεν Μιχαήλ, 6 δέ Κανακάρης (74), 6 δέ 
τρίτος Ιωάννης ώνομάζετο, οΤς και 6 μνημονβιιθεις 
άνωθεν Θεόδοτος συνητάζετο. 01 δέ μετ* εκείνους 
Βασίλειος τε και Ζώσιμος, και "έτεροι πλείους ήσαν * 
άλλ' ούτοί γε ο\ του τρισαλιτηρίου εκείνου τρισκβτά- 
ρατοι μαθηταΐ, ους κα^ συνεκδήμους τό ήπατημένον νλΚυΕ ΙΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛΙ. 
(66) Άργαοΰν. ΙΙα Οοί8ϋαί&ηα8, βΐ Ρ6ΐΓα8 δίοο- Ο αραά βΓβοοβ &(ί1ΙιίΙ)6ΐϋΓ ~^υ8, ρ. 70, 6ΐ €6άΓ6ηυβ, ρ. 444. Β68θΓ6ηάί ϋ&ςυ6 
ηΐ|1 ηο8ΐ6Γ 6ί Οο11>6Γΐίηυ8, ςυοΓοαι ϋΐ6Γςη6 16^1 
Άργ^ν. . . 

(67) Αιδράσκει. Νθ8(6Γ διαδιδράσκει, ςυοά ρΓββίϊθ- 
ρβηάηιη ρηΙο.Ρϋο(ίυ8 6ηίΐΏ απι&Ι 6οη}ρο8ίϋ8 υΐί ρΓΟ 
8ίιηρΙί6ίί)υ8. 

(68) Τζανίων. ΟοηΓβΓ Ρ6ΐΓαιη δίοϋΐυπι, ρ. 70. 

(69) Μαγγανείαις. Μβ^ίο&θ &Γΐ68 ^&α) &1ι&3 Νθ8ΐ6Γ 
Μ&ηί6ΐι»ί8 6χρΓθύΓ&νί^. Ε&άβη) άίοα |^1ηΓίΙ)υ8 Αΐϋ8 
ΙιοΓθΙίοίβ 86πρΐ& β8ΐ & ν6ΐ6ΓίΙ)α8 : ν1ά6 δρ6ηο6Γί 
ΝοΐΑ8 λα 0Γί£6ηβιη, Οοηίτα €εΙ$ιιηι, ρ. 6 86ςσ. 

(70) "Ανοπλος. Νθ8ΐ6Γ (άοπλος* υίΓαςηο ΓθΓΠ)& (71) ΚαΙ Αάάίάί βχ ηο8ΐΓθ, ςυοά ΟΓλϋοηίβ ββπββ 
ρο8ΐυ1&1. 

(72^ Έτος. Αάάί(1ί 6χ ηο8ΐΓθ, αά 86η8απι βοαι- 
ρΐ6η(1υπ). 

(73) Τον βίαιον -θάνατον. Νθ8ΐ6Γ Ιβ^Ι τον βίον 
θανάτου, δβά ίη8υθ1& Ιιββο ρ1ΐΓ&8ί8 Θ8( : ί1α(]υθ πια- 
Ιίαι &6ηυί6866Γ6 ίπ 1θ6ϋοη6 Οοίβϋηίαηί οοάιεί8. 

(74) Ό δΐ Κανακάρης. ΙΙα 8οηρ8ί βχ ηοβίΓΟ, ρΓΟ 
ςυο Οοί8ΐίηί&ουδ : τ6ν δΐ κανακάρην. ΠΙυοΙ ηι&^ίβ 
Γ68ροη(ΐ6ΐ τφ, ώνομάζετο* ουηι &116Γα ίΙΙα ΙβοΙίο βιηο 
οΐϋρβί Ιοοαπι ΙιαΙ)ΘΓ6 ηοη ρο88ϋ. 81 60ΝΤΒΑ ΗΑΝI^Β^Β08 ΜΒΕΗ Ι. 82 ΐ()ΐςθοζ έ«ονομάζοοσιν, τόν άθροισθέντα λαδν Ιν τφ Α ηίΐυβ ίοαιηίββ&ζη ιη&^ί•1ιί ιηοΓίβαι νίάβΓ&ηΙ, οΐ ηίΐιίΐ Άρ^οο, χα{τοι τόν «ιχρ&ν χαΐ Οεήλατον του δι 
^βχέλου θάνατον βψ&ι λαβ6ντ&ς, χαΐ ουδίν, ών 
{9ιθ|Αάχει χαι Ιτιροττεύετο, προβλθόν, ('μως τοΙς 
ίμοίοις χαχοΧς διβφθε{ροντ<$ τε χαι χατελυμα(νοντο, 
ο&χ {τι μίν •1ς Ινα τινά ^ εΙς δύο τ^ διδασχαλιχόν 
χτ,ς Οεομαχίας άνα^ροντες άξ(ωμα, όμοτίμως δΐ 
ίλλήλοις αύτοΙ χατά πλήθος τής πλάνης τφ πλήθει 
χεθηγούμενοι* "Ομως ^έ χαι &ποβεβηχ^ας αυτών 
τινας Ιτέρο»ς ίταττον, ους χαι νοταρ(οος ών^μαζον, 
χκ{ τίνα τών απορρήτων χαΐ βδελυχτων οργίων εΙς 
(«οψίαν χαΐ τελεντιχήν άφώριζον έκιμέλειαν. 

Κζ'. Ύπ^ δι τους αυτούς άναφαίνιται και- 
ρούς (75) χαι ό τρισαλιτήριος Καρβέας (76), άνήρ 
δεινο^ μλν ^ιβελβειν θχλον, στεγανός δΐ χρύπτειν τό οοΓαΐΏ, ςα» ϋΐβ ροΗβηΙοββ οοηβηχβΓΑΐ,&οοίάίβββΙ, 
ρορυΐαοα, ίηςαααι,ίΙΙιίΓη οοΡΓαωρβΓθ,βΙ ρβββυηιά&ιτθ 
ρ6Γ^θ1>&ηΙ : ηθο οΗγα ίιηρίβΐ&ϋβ ιηβ^ίβίβήαιιι αά 
ιιουπι νβΐ (1υθ8 Γ6ί6Γ6ΐ>&ηί. βθά ραή ίηΙβΓ ββ Ιιοοορβ 
ιηαΐϋΐυάίηί ρΓ«Οο1β1)&οΙυΓ : &1(&ιη6η ςαοβά&ιη ίη- 
ίβήοΗβ, ^Γ&άυβ οοηβΙϋαβΓαηΙ, ςαοβ &ρρ6ΐΐΑΐ>ΑηΙ 
ηοΙ&Γίο», ςυί1>α8 οοΓ&χη ςα&κηά&ιη βΐ οΓβοίοιη ίη 
Αΐ)θΐηίη&ηάίΒ βπίβ ογ^Ιθ β1 ίηΐϋ&ϋοηίϋυβ Μβίβολ- XXVI. 8αΙ> Ιιοο Ιβαιραβ οχηίαβί)»! βββΙβπιΙίΒβίιηαΒ 
βΑΓΐ)βα8, νίΓ &<1 8θ1>θΓη&ηά&ιη ρΙοΙ>βιη &οα1θ9« ο&ΙΗ- 
άαβ &(1 βα οοου1ΐΑη<1&, ςυβθ ββΤβΓτο ρ&Γ ηοη θγαΙ, βΐ ένέχφορον, χαι τοις χείλεσιν £λλα προφέρειν παρά Β αά &1ί& ρθΓΒΟ&άβηάο, ςιίΑχη ςαο ίη οοπίβ ΐΑΐβΙ>&ηΙ, τήν Ιν τζ ικαρ^ί^ μελέτην πιΟανώτατο;, χαι πίστιν 
μίν ού^ ήντινα στέργων, έπεί χαι τα των 'Αρά- 
β»ν (77) θειάζειν έσχημχτίσατο* πλην της αποστα- 
σίας εραστής χαι λέγεσθζι χα^ νομίζεσθαι χλέος 
ποιούμενος, ουδέ της χατά π^λεμον εμπειρίας (78) 
άγύμναστος. Δι& χαι της άποστατιχής έχείνης πλη- 
9ύος ήδη προς χείρα πολεμιχήν τε χαι βαρεΐαν 
άδρτγνομένής, &ρχιι^ 6πο του πλήθους ιί^ρέθη, ^ς 
έπι μάλλον αύξων τε χαι xρατ'^^ίω^ τό θεομάχον 
6#ροισμα, Ιπεί τζ βαρύτητι του πολυχνίου στενοχω- 
ρούμενος ε?δε τους 6πο χείρα, π^λιν αλλην εύρυχω- 
ροτέραν εγείρει, ην έπων^μαζε Τεφριχήν (79), χα! 
τϊύτην τοις Ιπομένοις πολίζει, 6μου μίν χαι τήν 
έπι^ερομένην των Μελιτινιτών (80) άποχλίνων τυ- 
ροτννίδα. Και γάρ εΐ χατ* αρχάς φιλο<ρρ6νως &πεδέ- ^ 
ξαντο, αλλ* ουν πλουτουντας 6ρώντες, χαι πλέον 
ων ήλπιζον, ταΐς χαθ* ήμέραν λτ^στριχαΐς Ι^^δοις 
«ις «οπορίχν Ιπιδιδ^ντας ούχ Ιτι τ^ ^^θαλμόν αύτοΐς 
έπιβάλλειν ^θ^πηο χ<*>ρ{ς χαι πλεονεξίας ήδύναντο. 
/^ιο λαφυραγωγοονης α^ους τέχναις πολλαις χαι 
μιθ^δοις ουχ ένέλιπον. Μία τοίνυν χαι αυτή αΙτία, 
^(, ^^ν ώς άχωτέρω της προτίρας οΐχήσεως πολίζειν 
ίρ^ τ6 ύπήχοον. Έτι δέ χαι τφ άνεπιμίχτφ των 
<λλ€#ν ανθρωπιών ε!ς τάς δαιμονιώδεις χαΐ έχτ^ους 
των πράξεων, $τε δή χαθ' εαυτούς δντας, άδεως 
χωρείν χτί συν πα^ρησί^ προνοούμενος. 'Εχ γει- ηαΙΙ&ηι γ6?6γα Ιβαβηβ Οάβιη, ςαίρρβ ςαί ΑΓ&ϋαιη 
Γ6ΐί£;ίοηθΐη 86 βάοαίητί 8ίαιυΐ8Γ6( : εβΙβΓυιη αρο- 
8ΐ88ί» «αίΑίοΡβαι β1 άίοΐ βΐ βχΐΒΐίαΐΑή Ιιοηοή βί 
^ΙοτΪΛ 8ί1)ί 6886 άποβΐ)»!, 116^06 1>6ΐΗ6β ΜΙ ίιηρ6η- 
108 6ηΙ. Οα&ιηο1)Γ6αι οιιιη &ρο8ί&1ίθΑ ί11& ιηαΐϋΐιιάο 
^8xη 60 ία6Γ6αΐ6αϋ ν6ηΐ886ΐ, αϊ ιηί1ϋ&Γ6ΐη ιη&οαιη 
8αρρ6<]ϋ8Γ6 ρο886ΐ, λά ίιηρ6Γΐαιη &1) ί11& 6ν6θΙα8 68ΐ, 
ιιΐροΐθ ςαί ίιηρπ89ΐα)αιη οφΙοιο 6( &αβ[6Γ6 βΧ οοοβί- 
ΐη&Γ6ρ0986 0Γ6<ΐ6Γ6ΐαΓ.6αΐη Απί6ΐη ορρί(ΙοΗΑθ§^α8ΐί& 
ΡΓΘ8809 06Γη6Γ6ί8α1><ϋΐ08,&1ί&ιη &ιηρ11θΓ6χη 0Γΐ>6ΐη 
θζσίίλνϋ, ςα&ιη ΤβρΙιηοΑίη ηοιηίη8τϋ, Ιρ8Αΐηςα6 
86ςιι&6ίΙ)α8 8018 ίοοοίβηάλπι ό^ϋ, ηί ίιιιιηίη6ο^6αι 
ΜβΗϋηοΓΟίη Ι7ηηηί<ΐ6ΐη ά66Ηηιιτθ(. Ναπι 6ΐί•ιη8ί 
ίηϋίο ρ6ΓΐιαιηΑηί(6Γ α1> ί1ϋ8 βζοβρϋ ίαί886η1, 6ΐ 
Ιαηο 6αιη ί11θ8 άίτίΐββ 6886 €6ηΐ6Γ6η1 «ο ςαοϋάίλοΐΒ 
άθρηΜΐ&ϋοιιίΙ>θ8 ιόγοιπ οορί& 6Γβ8θβηΐ68, ηοη ρο^6- 

Πΐηΐ 608 8106 ίοτίάίλ 6ΐ 6αρί(ϋΐΑΐ6 Γ68ρί66Γ6• Οα•Γ6 
ηΟΟ 66886ΐ)8θ1 618 ίΟΒίάί&Η, Οΐ βροΙίλ 6Πρ6Γ60ΐ. 

Οο« ςοίάβιη οο& Ιρβί 6608λ ίοϋ,οοΓ ρΓοοοΙ & ρηοα• 

1ΐ&ϊ>ϋ&ϋθ1Ι6 80ΐΜΐί(08 80&Π1 86ά6ΐη Ρ006Γ6 ά66Γ6ν6ηΙ. 

Αά 1ι«€ ΑοΙβιη οοηϋλΐ,οΐ 86ρ«ηϋ α 6«ΐ6η8 Ιιοιηί• 
ηϋ>α8, ά«αιοοί86ί8θΙ ιϋ1>8αιι1Ϊ8 Γ6ΐ>α8 86οηίιη ρο8ίϋ 
]ί1>6Ηθ8 6ΐ εοιη βάοοίλ ν&0ΑΓ6ο(. Οοαι 6ο!αι &οΙβΑ 

Τ16ίη08 1ΐ&1)6Τ6θΙ 8ΐΠ166α08, 60Π1ΠΙ 8ΐοια1 Ηΐ08 6ΐ 

8008 οΙ>86γ?α1>8οΙ ; 86<1 60ΠΙΙΙΙ Ηΐο8 11ΐ6λ1ηεο ιηοτο, 
8008 ν6Γ0 ιηγ8ϋοο βοΙΙα. τ<5νων γαρ έχοντες πρίτερον τους Σαραχηνους, έσέβοντο μίν (81) τά αυτών, εσέβοντο δΐ χαί τά έχεί- 
νων* αλλά τα μέν (82) έχείνων θεατρίζοντες, τά δΐ οίχεια μυστηριαζόμενοι. 

ΚΖ . ΈπΙ τούτοις δε χαι έπίχαιρος έδ^χει προς Ο ΧΧΥΙΙ. Ρπβ16Γ6& ογΙ>8 111α • 86 8ΐΤ06ί& ορρΟΓ- 
χάς χαταδρομάς της *Ρωμαϊχης αρχής ήν ανέστη ΙοοΑ ▼ίά6ΐ>&ΙθΓ 6896 λά Εοιη&οαίη ίσιροΗοΐη ΙοϋΟΓ- 
«ύλιν. Μάλλον τε γάρ έπλησίαζε τοις αυτής όρίοις. 8&θ(1οαι, αίροΐο ί11ίθ8 βοϋ>θ8 ΥΐοίοιΟΓ. Οοίη βΰλΐη 
Άλλα χαι ε? τις αύτομολειν Ιχείθεν (βούλετο των τήν 81 ςοί8 ίοάο ΐΓΑΐΐ8Γα86Γ6 ¥61161 6Χ η8, ςαί 6ίά6χη 
«ύτήν άσέβειαν Ιγχίλπιον ^«ρύντων, Ιτοιμοτ^ραν ΐοιρίβίΑΐί &886αϋ6ΐΜαι(αΓ, ρ6ηΙίθΓ6αι ΐά ίθ|^αΐ β% 

ΥΑΒ1Μ Ι^ΒΟΤΙΟΝΒδ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 

ιη(ν• Ριο ηο8ΐπι 8οηρϋοο6 ΓαοιΙ 6ΐ οοάα, €;οΙΙ>6Τβ- 

1108, 6ΐ 06^Γ6ηθ8, ρ• 444. 

(80) Μελιτινιτών. Κ66ΐ6, ρΓΟ ςοο ηθ•1βΤ 10611(1086 
Μελιπνιτών. 

(81) Έσεβον. Βίβ, ρΓΟ ςοο αΐηηαοο οο8ΐ6Γ έσέ- 
βοντο. $6Ι) 1)606 ΙίλΜΐ 0ΐηΜ|06 ν6Γθ1 ίοΠΒΑ. 

(82) *Αλλά τά μέν. 860808 68ΐ, 8•η06Ο0ΓΟΐη 

ίη8ΐϋο1« 608 ρο1>Η66 61 ίη βοη8ρ6€ΐο «Ιίοπιηι» ^ο- 

Β68ϋ€& Τ6Γ0 ΟΙλΙΟ 6ΐ 066θΙΐ6 1661*106 ( Γ75| Καιρούς. ΙΙο•ΐ6Γ χαιριά<, 

Γ7β) Καρβέας Ιΐ« Γ68€ηρ8ί 6Χ οονΙΐΌ ρΐΌ τυκρ- 
Μας (2οί8ΐΙοίΑηί ΟοιΙίβίβ. Νούίιοααι £8611 Ρ6ΐΓα8 
8ΐ6α1θ8, ρ. 72, οΐ Οβάινηαβ, ρ. 444, ({οί κοα ΙΐΑοβ, 

ΡΤΟΟΙ β68ΐθ 661, ά&ΐ6 ΟρΟΓΟ Γ66ίΐ6ΐ. 

(77) 'Αρά&ι«ν. Κ6εΐ6, ρτο ςοο οοβίβτ 'Αρ3άβων, 

(78) *Εμπειρ(ας. Αάάιΐ αο8ΐ6Γ ήν, ςαο (80160 

•ρθ8 ΟΟΟ 681. 

(79) Τι^ριχήν. 11ο Γ6βΐ6 οοβίβτ, ρτο ςοο Οοίβΰ- 
018008 ηιοΐο Τε^χύν, ρ€(]θ8 Ρ6ΐΠ1Β 8ί6θ1α8 Τιβρι- 83 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚIΑΕ^Η^Ε ΟΡ. 84 860685(ΐιη οϊ) νίοίηίΙ&Ιβπι Ιοουιη Ιι&1)βΙ)&ηί. ΒβΙΙα Α. ^'^Ρ^^^ ^^^ '(^ γειτ<$νημα τήν προς αύτ^ν χατάφυ- ΥθΓΟ άοίηάβ ηοη ρρβάΑΗοηίύυβ §;θ88ϋ, Ββά ^ΜΒϋη 
ρΓβΙηβ βΐ &οίθ1)α8, βίνβ 8θ1α8 οοιη βυίδ βίνβ ουιη 
β&Γ&οβαί8 (Ιίιηίο&ΓβΙ : ςα&ηάοηαιη &οΐ6ΐη νΐοβρϋ, 6ί 
ςα&ηάοη&ιη δυρβρ&ΐυβ ίιιβπί, αΐίερΐυβ 65ΐ ίη8(ϋυ(ί 
Ιβηαροηβςυβ τβίβΓΓθ. Ουοά νβΓο νί6ίηα8 8ίΙ)ί ίιηρο- 
ηί Κοιη&ηί Γθ§[ίοηθ8 ίηηυιιΐ6Γί8 αΕΓθοβηί ο&Ι&πιϋ&ϋ- 
1>υ8, ΐρβα ΓΏαΙί ιη&^ηίΐαάίοθρίοβ ςαατη νβΓΐ)ί8, ροβ- 
Ιβιί ηο8ΐη οο^αίΐυη βαηΐ. 

XXVII. ΡοβΙςυ&ω αιιΐβιη 8&ηκυίη&πυ8 ίΐΐβ βί 6X56- 
0Γ&1>ίΙί8 Ιιοιηο1οη^ί8 ΐ6α)ροΓί1)υ8 ΙηίοΙβΓ&ΙΐίΙίαρβΓρβ- 
ΐΓ&88β{, 8βΓ0 Ιαηάθοι βί νίχ (Β^Γϋαάίαβ βοηβαιηρίαδ 
ρθΓπί. Ε3υ8ςαβ ΙγΓ&ηηίάί8 6ϋΐΏρίβ1&(ί8 8υοοββ8θΓ άβ- 
οΙ&ΓαΙυΓ63α8^βο8ΓβχίΙΗα,6ΐοοη8οΙ)που8§θηθΓβ,6ΐιί γήν τι κ«ι άναχώρηνιν. Ους μίν ούν έχεΤνος δι- 
ήνεγχεν ούκ ίτι λτρστρικους, άλλ' έκ πβρβτάξβώς τβ 
και τοϊς Σαρακηνοΐς συνταττ6 μένος, Έν οΧς τβ τλ 
πλέον έ'σχε, κβΐ έν οΤς άπτ^νέγκατο αο ^ττον, άλλης 
τέ έστιν δποθέσεως, και Ιδιάζοντος χρόνου, "Οτι ϋί 
παντοδαπών έπλήρωσε συμφορών τάς της 'Ρωμβ^ 
κής αρχής πλησιάζουσας αύτψ χώρας, το μέγεθος 
έξαρκεϊ του πάθους άντι λ<5γου, τοις μεθ' ήμας π»- 
ρασχεΐν άνεπίληστον (83) τήν γνώσιν. 

ΚΗ'. Πλην άλλ* $γε παλαμναΤος εκείνος χρό'ΦΟίς 
μακροΤς τα ανήκεστα δράσας, δψΐ υλ\ μ^λις ν({βφ 
τον βίον κατέστρεψε, και της εκείνου τυραννίδος 
και της ασεβείας διάδοχος άναδε{κνυται Ιπ: παίδι 
μεν γαμβρός, έκ του γένους δΐ τό άνεψιόν ^λχαιν, ηοιηοη ΟΙίΓγβοοΙιβΓθβ ; ςαο (θΐηροΓβ Ιι&ηο Ιιί8ΐθΓίαιη Β χαι τό έπώνυμον Χρυσοχέρης (84). Καθ' ους κβι- €ΐθ8οη1)6ηΐ68, ςαοά ΓυΙυΓΟΓυιη ηοϋΐί&ιη ηβο 1]&5β&- 
ιηυ8, ηβο ροΙΙίοβ&ΐΏυΓ, υΙΐρ&ρΓοςΓβάϊ ηοη ρο88αιηα8. 
Ουοά 81 ςαί8 βαιη 8ρ6ΐη άβάβρϋ, ςυ» 6χ 1>βηί^ηϋ&1θ 
ρβηάθΐ,ςαβςοβ Ιιυιη&ηί ^βηβΓί8 &ιηβηΐ68 ηοη Γ&ΙΙίΙ 
αηςηαχη, ηβο ίη οργορθιό ίηάυοίΐ, ΓοΓ(&88β ηοη ηίιηί8 
αηά&οΐβρ 8θΡίΙ>&ΐαΓ,ηοη ιηυΐίο&ϋΐιίηοΐβιηρορθ ίαΐα- 
ρυιη 6586, υΐ &ρο8ΐ&1ίοί I1^^υ8 6ι ίιηρϋοωΐυβ &υ(3&- 
ο!&, άο^ιη&Ιβ βΐ Γθ5υράί88θ1ν&ηΙαρ β\ ά68ΐΓυ&ηΙαΓ. 
ΟαΙθΡηπι ΙιΙο ΗΙ)6Ρ, υηάβ ίηίΙίυΕη €ΐυχ6ΡίΙ θρρογ, Γβ- 
ρρβββηίανίΐ, ηβο ηοηςηοιηοάο 86^υη(1ο^&^ιο ββιηίηβ 
Ιι»ο ίρ8& &ιη&ρίΐα(11ηί8 ραάίχ 8υροο1θ8 ίοαρίβ1&ϋ8 
βιηίββρΗ, 80 βϋ&ιη, ςυοιηοάο υδςυβ &ά ΙβΡίί&ιη νΐ- 
βθπι ζίζ8ηί& ρβρυΐΐυΐ&νβρίηΐ : ίΐβιη ςοφη&πι οί ηυοΐ 
ίαβΗηΙ <Ιθί6θϋοηί8 Εοοΐ68ί8β, ηΐ νοοΑΐ3&ηΙ» ςυί πίλ- ρους τήνδε την συγγραφήν ό λόγος άναταξάμενος 
του πρ6σω (85) χωρεΐν, ά'τε δή τών μελλόντων τήν 
γνώσιν ούτε έχων, ούτε έπαγγειλάμενος άπέστη. 
Εΐ δέ και τας ελπίδας δοίη τις, βσαι γε μάλιστα 
ε!ς τήν θείαν εισιν εύμένειαν ήρτημέναι χαι της 
του γένους (86) έρώσι σωτηρίας μή σφαλεράς μηδΐ 
πλάνους είναι, "^^Χ^ ^^ ^^ νεανιεύσαιτο ή γραφή 
ούκ εΙς μάκρους προαγορεύουσα (87) χρόνους, 
ρυήναί τε και διαφθαρηναι του άποστατικου τού- 
του και άθεου πληρώματος, καΐ τδ φρύαγμα 
και τά δόγματα και τήν ισχύν. *Αλλά γάρ ό μίν 
τζαρω'ί λόγος δ'θεν τε τάς πρώτας αρχάς έΐχβν ή 
πλάνη, και δ'πως δευτέρας έπισπορας αυτή τής πι- 
κρίας ρίζα βλαστούς άνέδωκε της θεομαχίας, και ^ίβίρι, βΐ ςηοαιοάο ίΐΐί 8&6Γα8 νοοβ8 Αάυϋβρ&νβη'ηΙ, Ο ώς καΐ μέχρι τρίτης προήλθε προβολής ζιζανίων ςυίΙ)υ8η&πι ίίβρυιη υθρ^ιβ 8υααα ίρβί 8βη1βηϋ8Πΐ 
ο1>υιηΙ)ΡθηΙ, βί &Ιί& πιυΐΐα, ςυ» ροΒίςυαηι οιΐΡ8ίιη 
Ιιί8ΐορί& βη&ΡΓ&νϋ ; αά 86ουηάυπι ϋϋρυηα ρβηιίϋϋ 
ίοαι ίιηρίοραιη άοίζπι&Ιοπι ΡβΓαΙ&Ιίοηβιη, βοΓοιη πια- 
χίηΐθ, ς υ» Ι)8θΐ6ηιΐ8 άθραΐ8& ηοη ίαβρβ, Ιααι, βί ςιΐλ 
&1ί&, ςυ® (ϋοί οροΓίηίΙ, ρΓ»ΐ6Ρΐηί8θΓϋ : 8ί Ιαπιβη ιΐί- 
νίηα §Γα1ί& ηβ§οΙϋ8 οΙ)ΓυΙο βοΗρΙορί Ρβςυίβπι βΐ ▼&- 
ο&Ιίοηβαι οοηοβ88βρί(. τίνες δε της αποστασίας αΐ καλούμεναι Έκχλησίαι 
καΐ πόσαι, και τίνας έ'σχε διδασκάλους, δπως τε τάς 
Ιεράς κατακιβδηλεύσουσι φωνάς, χαι οΤς αυτών τό 
δυσσεβές έπισκιάζουσι φρόνημα, και {Ισα £λλα κατ* 
έπιδρομήν ή Ιστορία διεπεράνατο, ταύτα διελθών εΙς 
τόν δεύτερον ανατίθεται λόγον τάς τε κατ^' Ιπος (88) 
τών δυσσεβών δοξασμάτών άνασκευάς, δσα μάλιστα 
μή μέχρι νυν τόν ?λεγχον 6πεσχε, και, ει τι δλλο (5ηθήναι δέον, παρήκεν, &ν δρα τον γράφοντα της πολλής συνοχής άνοχήν ή φιλάνθρωπος 1δ•» παρα- 
σκευάσει και θεία εύμένεια. 

νΔΗΙ^Ε ΙΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. (83) Άνεπίληστον. ΙΙε 8θΗρ8ί βχ ηοβίΓΟ ρρο Ο 
άνεπίπληστον 6οί8ΐίηί&ιιί. Ρ1)οΙία8 βοίΠοβΙ ίηηυϋ, 
Ιιορυιη Ιιοηιίηϋα) ΓΓ&αάββ Ιααι Ιοη^β Ιαΐβςαβ ^γ&8- 
8&ί&β 6886, υ( βοΓϋΐη πίθηαοΓί&ιη αρυά ρ08ΐβΡ08 
ηηΐΐα οϋϋνΐο άβίβΐυρα 8ϋ ; ηβο ν6Γΐ)ΐ8 ορυ8 6886, 
86(1 Ρβπ) ίρ8&π], 6ΐ, ({υβ Ιιίηο οοη86ου(& 8ίηΙ, ιη&Ια 

ίη8ρίθί ά6ΐ)6Ρ6. 

(84) Χρυσοχέρης. Νθ8ΐβΡ Χρυσοχάρης, Οβάνεηια 
ρ. 470. γρυσόχειρ, ΡβίΓϋββίοϋΙπδ αβπΐςυβ χρυσοχέ- 

"^,ις, ςυοα ίάβπι ββΐ Οϋπα χρυσοχέρης, ηβο ηίβί ρρο- 
η&ΙϊΑΐίοηβ αηίυβ ΙίΙΐβΓ» άϋΤβρί. Οβ 1>6ΐ1ο ο<>ηίΓ« 
Ιιαηο ($68ΐο Ι^^αΙηΓ ϋβάρβηηδ ίΐιίάβοτι. 

(85) Του πρόσω. Νθ8(βΡ τόν πρόσω, αΐ6ηΓΐθ8β ; 
ΡβΓβΡβηάυπι βηίαι ββΐ &ά 8θ(|αβη8 απέστη. 

(86) Και της τοί3 γένους. ΙΙ& βοη'ρδί βχ ηοβίΓΟ, 
ρΡΟ 60 ςαοά ΙΐβΙ)βΙ ΟοίδΠηίδίηυβ : Κα: ιής του γένους 
έρώσι σωτηρίας μή σφαλερας μηδέ πλάνης εΤναι. 
Ιοί νοθ68 σφαλεράς βί πλάνης ΡβΓθΡΓί (ΙβΗβηΙ &ά 
σωτηρίας, ςηοά (απιβη ββρί ηοη ροΐβδί, 8ίηθ 86η8η8 
ρρ»]οάίοίο ηβο ίη τβΓβίοηβ 1•&ϋη& Γ&οΙηιη Θ8ΐ. ϋα- ςαβ Ιιαηο ρυΐο ββββ πιβηΐβπι ΡΗοϋί 6ζ ηοβίΡλ Ιβ- 
οΐίοηβ, ββουηάυπι ςυΑΟί σφαλεράς βΐ πλάνους αά νο- 
0601 ελπίδες ρβρίίηβΐ : 8ρ€ΐη, άίνίηα ΟΓαΐία ίηηϊχαιη^ 
ηοη 3θΙβΓβ (αΙΐ€Γβ αηί ίη βπΌΓ^νη ίβαηΰβνβ /ιοιηίη€ί, 
ά€ $αΙηίβ ίηα $ίηο€Γβ $οΙΙ%ΰίΐο», δίο οαιηί& οο^θΒΡβηλ• 
ΟβΒίθρυπ) ααοά νοχ γένος ΒίκηρϋοϋβΡ ρθ8ίΙ& ρβΡίηί 
/ιιιιηαηιιιη αβηοΐβΐ, Ιρ&ΐ&ϋΐίααι ββΐ, βΐ τβΐ Ιιί^ΑηΙί 
βχβιηρίο Ιοπιο Ι Ορρ. ρ. 182, οοηβΙ&Ι. 

(87) Προαγορεύουσα. Ιΐα ηιαίο ουηι ηοβίρο Ιβ- 

§βΓβ, (|υ&[η ουίΏ Οοίδϋηΐ&ηο προσαγορεύουσά. Ργχ- 
ίοβτβ βηίιη Ιιίο Ρΐιοϋυβ Γυ1ιιρ&ίη8ΐί1υβ1)α(. 

(88) *Έπος. ΙΙα ρβοίβ, ρρο ςηο ηοβίβρ ΙιαΒβΙ ^τος ; 
ίά 68ΐ, αηηη» αιβηάοββ, ουπι Ιιίο ηοη άθ Ρβοβηβίοηβ 
ββροιο βϋ, Αηηαΐίοπι πιοΓβ Γ&οΙβ,ββά άβ οοηΓυΙβϋοηβ 
βΓΓΟΓυηα 8θΓΐρ1ο ίη&(ϋα1&. ΟΰΐβΓυιη Ρβίρυβ δίοαίαβ 
Ηί$ίοΗαηι ΜαηίοΚεβοηιηί «ςυβ &ο ηοδίβρ αά ΟΐΐργθΟ- 
οΙιβΗη ρβΓάυχϋ, β^, ςυ® Ιιυο ρβρίίηβηΐ, & ββίρβο, 
Γβ^ϋδ Βαβρίοϋβ ϋΐυο ηιίββο, νί8& ββββ ΡβΓβΡί, &6 οο- 
16Ρ& 86ου(ηρί8 1ί1>Γί8 ρβΓββουΙαρααι 86 ροϋίοβΙαΓ. 85 εΟΝΤΚΑ ΜΛΝI^Η^ΒΟδ ΠΒΕΚ Ι. ΑΟΓΟΣ Β*. 

Άκορίαι χαΐ λύσβις των λίανιχαίων. 

Α'. ΕΙ 6 Άγαθος μίν τήν ψυχήν δημιοοργβΤ, 6 δΐ 

ιιονηρ^ το σώμα, πώς ήνέσχβτο 6 Άγβθδς Ινωθή- 

ναι το χλάσμα αύτου τφ πλάνματι (89) του Πονηρού ; 

ιαΐις δλ χα2 ύ'κέμκινβ τήν Ινωσιν 6 Πονηρ<5ς ; Ώ γάρ 

ΙνΜνκ ^ άγα^κοιήσΒΐ τδ σώμα, 6'π«ρ ού χρή τόν 

'ΑγβΑ^ του Κοκχου τ^ έργον άγαθοποιεΤν* Ι] χαχοποιή- 

ηι τήν ψυχήν, θιτερ «ολυ άτοπώτερον, ήττασθαι τ& 

δημιούργημα του Θεού όπο του πλάσματος του Πο• 

νηροΰ. ΑιχτΙ δΐ χαΐ ήνέσχετο 6 άγαθ8ς θεός τό ίργον 

Ι&τοο ^ωθηναι τφ ^ργψ του Πονηρού, γοϊ χαχω• 

Οήνβι 6π' αυτού ; ό Πονηρός δΐ πάλιν πώς ύττέστη 

έγαθύνεσθαι τό Εργον αύτοΰ (90) ; χωρίς δΐ τών εΐ- 

ρΐ)μένων τ{ς άπήρξβτο της Ινώσεως ; ΕΙ μίν γάρ ό δΕΕΜΟ II. 
/Ηιόία €1 5θΙηίίοηβ$ ΜαηίοΗκοτηνη. 
Ι. 8ί Βοηαβ (Οβυβ) &ηίπι&πι ςυίίΐβιη ΓοππαΙ, Μ&' 
1ό8 νβΓο οοΓραβ,ςυοιηοάο ΒοηυβίΙΙοοΓβ&ΙυΓ&ιη βα&ιη 
οαιη 0Γ6&(υΓ& ΜαΗ ίβϋυβ οοηίαη^^ ρββΒυβ 68ΐ? ίιηο 
ςαί οοηΐυηοϋοηβιη βαχηάθΐη Μ&ΐυβ &άιηί8ϋ? &αΐ 
βηίιη οοιηροβίϋο ίΙ1& 1)οηυιη οίΟοίβΙ οοΓρυβ, ςαοά 
06Γίβ ηοη οοανβηίΙ,ςοίΑ βίο Βοπαιη Μ&Η ορβη ρΓοά- 
β886( : &υΙ χη&Ι&αι βίΓιοίβΙ αηίιη&ιιι, ίά ςυοά Ιοη^β 
ίοΓβΙ &1)8ΐΐΓ(1ίυ8, ηυί& Ιιοο ιηο<3ο ορίβοίααι Οβί &1) 
ορβΓβ ηι&ΐί βαρβΓ&ΓθΙυΓ. Ουββ νβΓο οβαβα Γυϋ, οαρ 
06Π8 1)0008 ορυ8 βυαίΏ ^υη{|;^ ρλΙβΓθΙαΓ ορβή Μαΐί, 
& ςαο αιαίο ΙηβοβΓβΙοΓ, θΐ ςυ! νίο{8βίιη 5α8ΐίηυϋ Μ&- 
Ιαβ, υ1 ορυβ βυυιη ΓβάάβΓβΙαΓ 1>οααιη ? ΡΓοΙβΓΜ 
νβΓΟ ςαΐ8 0010018 ί11ίυ8 ααοΙοΓ β8ΐ? 8! Βοοα8, ςυο- ^ΑγκΟός, πώς ούχ έχαχώθη χατά τούτο τό πονηρόν '' ιηοάο 18 οοο ιη&1υ8 βΕΡβοίυδ 68ΐ, ηιβίο βοίϋοβΐ ορβΓβ Ιργον προσλαβ<{ μένος ; εΐ δΐ 6 Πονηρός, δήλον ώς 
χαι αότος ήγαθύνβη χατά τοΰτο, Ιρωτα λαβών Ά-^- 
Οοο δημιουργία ματος, τ6 τε Αγαθόν γεγονεν £μα Πο- 
νηρά τε χα{ Άγα66ν. ΊΙ γάρ Ινωσις τήν Ιχατέρου 
ψΛν« τ{ χοινωνί^Ε συγχέούσα, τ6 τε οιχεΤον έλωβήσατο 
χβΐ τό άλλ^τριον φχειώσατο* ώστε χαΐ 6 αγαθός πο- 
νηρών τε £μα χα ι αγαθόν έπο (ε ι τό Εργον αύτοΰ, χαΐ 
6 Πονηρός πονηρών τε £μα χαι άγαθ6ν. 0^ τι &ν ε?η 
ένόητ^ερον "ξ άτοπώτερον ; Ούτω μεν οΰν, εΐ συμ- 
ιροήλΟε τζ τών ίργων δημιουργ(^ χαΐ ή Ινωσις* εΐ 
V ήν άλλι{λων ποτΐ χεχωρισμένα ταύτα χαι ό^' Ιχα- 
τέρου πλάατοι» προνοίας τε χαΐ επιμελείας τό οΙχεΤον 
κλάσμα ήξιουτο, αμιγές συντήρούμενον του άντικει• ρβοβρίο ; 8ίη ΜλΙαβ, ιη&ηίΓθ8(ασι 68ΐ βυοα ίη ΙαηΙαηι 
Βοουιο 6ν&8ί886, οοπι αιηοΓθ ίη ϋοουιη οραβ ίβιτο- 
(ΟΓ, 8ίοαΙ νΙοί88ίιη Βοαααι βίπιυΐ βΐ 1)οηΐ]ΐη βΐ ιώα- 
Ιοιη Γ&οΙαιη οροΓΐαϋ.6οο]αοοϋο βοϊιηίΠ& οΐΓίαβςαβ 
η&ΙΟΓ&ιη 01180608 β(οοοΓαο(1θη3ί<3, ςοο(! •ϋβΓ&ΐ2&- 
1>6ΐ)Αΐ ρΓορηοπι, ^^^ο^^& «ίΤοοϋ, &Ηβοοο3 νβΓΟ 8ίΙ)ϊ 
νίοάίο&νϋ, &(160 οΐ 6ΐ Βοοαβ οραβ βοοπι ο&άοχη 
ορβΓα Ιΐοοοιη «ο αιβίοαι, Μ&1υ8 νοπο οαλίοιη οΙ 1>ο- 
ηοπι βίβοβΓβΙ, ςοο οίΙιΠ ροΐββΐ 685β νοί &1>8αΓ(1ία8 
νβΐ ίθ8θ1βο1ία8• Αίςαβ ϋ« Ρ68 8β οπιοίοο Ιι&ύοϋ, 8ί- 
ςα^ά601^ οχί& οοαι Γοπη&Ιίοοθ οροΓοοα ϋΙοΓοιη βΙ ΐρβα 
οοι^οοοϋο Ιοϋοπι 1ι&1>αϋ : ςοοά βί υθγο &1ίςα•οάο 
Α 86 ίοτίοβιη 86^ο^^ιΑ ιΠα ίυβΓο, ΑϋβΓαΙηιαι Αΐΐβπαβ μένου, τ(ς ήν αυτός ό τ^ε της διαχρ{σεως λογισμός ; ρ οοοάϋοηβ ΟΟΓΑΟΙ &ο ρΓονί()6θ(ί&ηΐ 8ίΙ)ί ρΐΌρη&πι 12&• 
χαι πέθεν «ύστερον εΙς τήν της ενώσεως ήλλοιώθη- 1)θϋ, 6ΐ αΙ> ορροδίϋ σαν ; "Ή γάρ πρ^ερον προς τό οΙχεΤον συμφέρον χαΐ 
Ιαυτοΰ χαι του πλάσματος συνετή ρε ι Ιχάτερος άν- 
επ(μιχχ^ον, 4^ άνύμφορον ε&ρ6ντες, έχεΤθεν έσωφρο- 
νΙβ6τ4θα^ προς τ^(» Ινιοσιν. Και π<$σας αλλάς δυσσετ- 
βείας τε χαι άνο/ας βρύει ή πρώτη της πλάνης 
&π^Ο<σι^ οδτ» θεομάχον τε χαΐ έμμανίς χαι ά^/<$ητον, 
τό £Ιλον μέν της ψ^χης, Ιίτερον δε του σώματος 
^η/ειονργόν τερατεύεσθαι Ι Β'. Τό δι φάσχειν τους έν ττΐ πλάν^^ χατεχομε- 
νους ώς ένοχλεΤ ήμας προς χαχίαν ό Πονηρός, της 
αληθείας έστιν, αλλ* ού της πλάνης όδ^ς. Και γάρ 1&1>6 10301006 ρ6πη&08ϋ, ςοο- 
αιοάο ίο οο(^ΐ8ΐίοοβαα άίββηοιίοιβ ν6θ6Γαο&,6ΐ ςυο• 
αιοάο ρο8(β& βΐίβαι άβ ^ο^^αα^ϋο^6 Γ•€ί60(1& 8θ80β- 
ρ6ΓαοΙ? ΑοΙ βοίαι ρηοβ α(βΓ€[06 βθίρβοαι %% οραβ 
Βοοαι ίορίΌρηοαι οοαιαιθ(Ιοαι ίοΐΑΟΐίοΜασι οοοβοΓ- 
νλνίΐ, &αΙ, 0001 ίά 8ίΙ>ί οοχίααι 6886 ίοΐ6ΐΠ§6ΓθοΙ, 

Γ&Οΐί ρΓ0(ΐ60ΐί0Γ68 ίο ΟΟΟ^ΟΟΟϋοΟΘΟΙ 00Ο86Ο8ΘΓυθΙ. 

Τ&εβο ίαΐρίλ 6ΐ &1)80Γά& &1ί&, ςοί1)θδ ριίηααηι βιτοηβ 
1ια]θ8 ίαοά&αΐ6ο1αοι &1>οο<1&1. Αάοο Πβο ορροδϋοπι 
ΓοΓΟΓβςαβ «ο ίοβλοίλ ρίοοοηι 68ΐ, &1ϊοαι ςαίάβαι 
Μΐίσιβ, Αΐίαιη νοΓΟ οοΓροήβ 6ο§;6Γβ οοοάίίοροαι. 

II. Οοο(] ν6π> ίΙΙί, ςαί ίΐΑ6ΓηιοΙ, άίοαοί, ηι&ΐοαι 
008 &ά αιί1ί1ί&αι 6θοιρ6ΐΐ6Γβ, ίά οπιοίοο νθΗίαϋ,οοη 
Αοΐοαι θΓΓοη ραΙγοοιοαΙογ. Οοοά βοίαι ίοοΐίΑΠίοΓ, χαι α&τ& τοΰτο τό παρατραπη ναι μερίζειν ήμας τον οΐ ίθ(ϋνί5ί1>ίΐ6αι 6ΐ ίθ8βρΑηι5ίΐ6θΐ 06ί ρο(68ΐ8ΐ6Πΐ &0 &τμητον χαι άδιαίρετον του Θεού αρχήν χαι έξουσίαν 
εΙς δύο, της πολυμήχανου χαΐ σφοδρός οχλήσεως 
έστι του Πονηρού. Ολήν έχεΤνος μίν δυ-/ατ6ς εστίν 
^χλεΐν, ούδ^ ήμ^ΐς δΙ άδυνατουμεν διαχρούσασθαι 
τήν ^ίχλησιν αύτου. Διαχρου^μεθα δε διά τε σώματος 
χαι ^χης. "Ωστε ε! το σώμα ημών δύναται δια- 
χρούβαοβαι τήν βχλησιν του Πονηροο «αϊ ο6 ^ια• 
χρούσασθαι μ6νον, άλλα χαΐ χαταβαλεΐν αύτου πασαν ίοαρβηοαι ία άαυ άίνΐάλοιοβ, ίά ςοίάβαι & άοΐοβο 
β1 ν6ΐΐ6σΐ6οΐ6 ίαιροίβα Μ&ίί ρΓθίίοΐ8θίΙαΓ. ΑΙ ίΐΐο 
ςοίάβηι ΙβοΐΑΓβ οοβ βΐ ίχηρβΙΟΓβ ροΐ68ΐ, οο1)ί8 νοίΌ 
^^ηιβα16ο^Α6^08 ρρορβΙΙβΓβ οπιοίοο ΙίοοΙ. ΡΓοραΙβλ- 
Π108 Υ6Γ0 Ιααι οοΓροΓβ, Ιαπι «οϊπια. Οαοά βί νβΓΟ 
60Γρα8 οο8ΐΓαπι ίπιραΐ8α8 6{α• ρΓοροΙίΑΓβ νλίθΐ,ίαιο 

000 ρΓΟροΙβΟΓβ βοΙοΠ), 86ά 003068 ςΟΟςΟβ 1ΙΓΐ68 ^^Μ 

Γηο^ΓΟ ςαοπιοάο €τ|α8 οοοάϋοτ ία6Γϋ? Οοοάβοίπι ΥΑΚΙΛ Ι-Β0ΤΙ0ΝΕ8 ΒΤ ΝΟΤ^Ε. (Β9) Πλάσμα. €ασι Ιΐλε νοοβ ίΓβςαβοίβΓ οΙαΙογ 
ΝοβΙβτ, 86αιβ1 πιοοαί886 ΒοβΓβοβΗΐ, οβοα ίρβί δβαιρβΓ 
Γ6ί οοοάίΐβ 86α ϋΤϋοίιυτΛ ηοϋοοο 080Γρ«η. Οβ 8ΐίί8 
νοοίβ βίβηίβοιΙ&αβ 1β(^ Βχ66ΐΐ• 8ρ«οίΐ6πιίυπι, ηά 
^οΗ&ηί Οηϋοηοβ,, ρ. 18 βΐ 19. (90] Τά Ιργα αύτου. 8ίπιί1ί& 1ιί8, β1 ΓοΓϋοΓ» αΗα 

ΑΓ^ΠΙβαΐΑ Μ&θί6ΐΐ£ί8 Ορροοίΐ Τίΐ08 Βθ8ΐΓ608ί8, 1ί5. 

Ι, «ραά 61. ΒΜΟΑ^απι ίο ΐΜΜίοηί^, ϋαηίίίαηί» 
ρ. 92 86ς. 87 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΕΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. •8 0Γβ&ΙυΓ& ϋβί ρΓΦΟβρΙαιη Οοιηίηί βαΐ ηβ^ΗκβΓβ, βΐ Α μηχανήν, πώς έστιν Ιχ(Τνοζ πλάστης αύτοΰ; Τ6 μίν &1) ΐηίηαίοο ορρο&ίΐο (Ιβοίρί ροβθίΐ, ίά αΓ^υπιβη- 
Ιαιη ββΐ 8Γΐ3ϋηί ία υΐΓ&ηαςηβ ρ&Γΐβιη Ηϋβη, ^υ^υ8 
1101)18 οορία ίη ΟΓβ&ϋοαβ ί&οΐβ ββΐ. Αηιπιβ βηίαι Η- 
ΙιβΓα ββΐ. Εί βΰοβ ρτοροίηί ίίΗ αηΐ€ οαιία τηοΓίβτη 
€ί νίίατη *. ^&Π1 υθγο ςαοθ Ιοίαιη, ςααηΐυπι ββΐ, 
ιηιϋαπι ββΐ, ςυοπιοάο Γβρυ^ηβΓΟ ρηηοΐρίο βιιο ρο- 
Ιβ8ΐ? ΟαοΐΏοάο βηίαι, ^α(]^^ίο άββϋΐοΐυαι, β αίλίο 
άβ86ίνϋ? νβΐ ςαοπιοάο ία Ιιοοππι άβΟβχίΙ, βί ρΗβϋ- 
ηυαι ίαιρβηααι νίείΐ ? Ιίλςυβ ββη οοα ροΐ68ΐ, υΐ αά 
άαο ορρο8ίΙ& ρηαοΐρία οοΓροηβ 6( ιιαίαιβ ΟΓβ&ϋο 
ΓθΓβΓβΙαΓ. 

III. ΡΓΦΐθΓβα νβΓΟ, ίάςαβ γθοΙθ, αιοαβαΐ ; Ιιοβίβηι 
Ια βαίαΐΑΟί βοΓοαι, ςυί 86 βροαίβ ίρβί άβάβρβηΐ, ίΙ& γαρ ποίημα τοΐ> βεου εντολής βλιγωρήναι Δεσποτι- 
κής, καΐ τής απάτης γενέσθαι του έχθρου, γνώμης 
ΙστΙ τής έπ' αμφω ^έπειν, έν τ^ πλάσει δεδομένης 
ήμΤν αύτεξούσιον γαρ ή ψυχή (91)• Κλ\ !ίοΙ> τεθειχαί 
προ προσώπου σου τ6ν θάνατον χαί τήν ζωήν 
χί δΐ τ(δη τήν ολοκληρίαν 2χον του κάκου, πώς οΤ^ 
χϋ έστιν καταστρατηγήσαι τής αρχής ; Πάθιν γλρ 
κρίσιν ούκ 2χον έξέστη του χείρονος ; πώς δ^ πρδς 
τ6 κρεϊττον Ικλινε, και τής προαγούσης Ισχύος 
Ικράτησεν ; 'Ωστε αδύνατον εΙς άντικει μίνας άναφ4- 
ρεσθχι αρχάς του σώματος τήν δημιουργ(αν [92} 
καί τής ψυχής. 

Γ. Άλλα γαρ {τι φασί καλώς γ» φάσκοντες* ούδΐ 
γαρ, ούδ* οΟτω κατεκράτησεν ούδΐ τών Ικύντων προ- ηοα 6886 άοαιίη&Ιυαι, υΐ ΐ60β1)Π8 οΐχΐϋοΐί αυΐΐυαι Β δεδωκ6των Ιαυτούς τής ψυχ^ς 6 Ιχθρος, ώς μηδαμή ρΓ0Γ8α8 ν6ΓϋβΙί8 Γ&(ϋααι αΐΐο αιθ()ο &άαιίΙΐ6Γ6 ροΙυ6- 
ηαΐ. Αίυαΐ ϋαςυβ Οβυαι Ιιοαυαι Γαί88θ αϊ) «ΙβΓαο, 
6ΐ 6886 Θΐ ΓοΓθ, θααιά6αιςυ6 αβο νΐάβη 066 οοαι- 
ρΓθΙιβηάί ρο886. ΑΙςαβ !8ςυίά6αΐ8ρΐ6ηάθΓ ββίΓβάϋ 
νβπίβϋβ ; ΐ6α6ΐ)ΓΦ υθγο ευαι ΐ6αιροΓθ αι&£;αβ8 εο- 
068810068 α&οΙ« ίρβοπιαιςυο ίαΐ6ΐΐ60ΐαί οίΓιιβ» γε-> 
Ιίοαβαι ίΐΑ οΙ)θ9βο&ηΙ, υ1 1α8Εαί6αΐ68 (ϋοΕπΙ αι&ΐαα; 
ρΓ0()ϋ886 6Χ 1βα6ΐ)Γί8 6ί ΐ^αβ,.ίά ςυοά ηιυΐΐο Ηβα 
ν6ΐ ροϋΐ28 ΐΕ6Γ3ται!8 οοα 818(60(118 (ΙΙ^αυαι 681, βΐ ρΓΟ 
ίοοΓ6<ϋΙ)11Ι Εοίαιβ οιοοβΙγο 1ι&1>60(1ααι. δΙ βαίαι ά6 

ί6αθ1>ή$6ϋ£;α6 860811)111 ίρ8ί8 86Γαΐ0 68ΐ, 6ΐ ίΐΐοά, 

ςυοά ΪΏά& οΕΐυαι 68ΐ,ρΓ0 86α8ί1)ΐ1ί 1ΐΕΐ)θθ()υαι ίυβπϋ. 
ΙΐΕςο6 ΜεΙοοι ρΓίοοίρίααι 8608ίΙ)ίΐ6 68ΐ. Οαοά βΙ τθγο 

ΙθΟβ1)Γ« ίΙΙΐΒ 6ΐ ί£^ΐ8 0360(6 (60(001 ρ6Γθίρί ρθ&8υα(, προς μηδεμίαν όλως τής αληθείας α^γλην τους 
Ισκοτισμένους έπιστρέφεσθαι. Λιύ φχσιν, έίτι 6 
αγαθές βεος ήν άει, και £στι, και Ισται (93), χα2 
βτι άκρατος καΐ ακατάληπτος. Άλλα τούτο μίν δή 
τής άκτινύς έστι τής αληθείας• τψ χρ^νφ δΐ τ 6 
σκ6τος δύναμΤν πολλήν λαβδν αύτίκα καταχεύμενον 
αυτών τής διανοίας, τυφλοί τους λογισμούς κα? 
παρανοεΐν και λέγειν, ώ.: 6 Πονηρές γέγονεν έχ του 
σκότους τε και του πυρός δ πολλού γέλωτύς έστιν 
^ίξιον, μάλλον δε δακρύων άεννάων (94) καΐ άδιαν4ητον 
γέννημα ψυχής. Το γάρ σκ<5τος και τ6 πυρ εί μεν αίσ- 
θητόν λέγουσιν, πάντως καΐ το έξ αυτών προέλθω 
αίσθητόν* ώστε 6 πονηρός α1σθητ6ς έστιν• Εΐ δε 
νοητύν έστι τό σκότος καΐ τ6 πυρ εκείνο, μαλλύν πιοΚο πΐΕ^ί8 6^Ο8Π10^ίί ςυίά Γα6Γϋ ΜΕΐϋα),(ΕαςαΕαι ^ έστιν ό Πονηρός καΐ το έξ αυτών προελθύν. Καΐ ςυοά Ιιίοο ρΓθΓ66(υαι 68(. Ι(Εςυ6 (606ΐ)Γβ 111» εο 
ί£;αί8 Ευ( β(6Γ0Ε 6ΓΕα( «ςα6 εο Οβοβ, Ευ( ρο8(6Ε 

0601001 0Γ(Ε ? υΐ)ί νΟΓΟ 6ΓΕ( (ΙΙΟΟ ΜεΙοΟΙ, ΐ11ί8 ΙεΟΙ 
6X818(60(11)08 ? 8ί ΥβΓΟ ρ08(6Ε άθΟΙΟΟΙ ρΓ0()ί6Γυα(, 

ςυίβ ιΙΙε ία Ιοοβαι ρΓθάοχί( ? Τβοθ1)Γβ 6θίαι, ςοο 
ΓΑ(ίοο6 (Εθ(οαι ία(6ΐ1ί^οα(υΓ, ε1) ίοΚίο (εΙ68 Γύ6Γθο(, 
η6ςο6 ρ6Γαιί((οο(, υ( ΙΠεγοοι οοοάΚοΓοαι ουΙρΕ 

νΕ0ΕΓ6 0Γ6<1&αΐ08. δίαΐί1ίΐ6Γ 1160 ί^οίβ, ςοί 8θίϋθ6( 

Εθίαΐ6 (Εη(υαι 06Γοί ρο(68(, εοο(ογ ίυί886 ρο(υί( τούτο δΐ τ6 σκότος και το πυρ &ρα συναΐδιά έστι τψ 
βεφ ή ί>στερον γέγονε ; ΚαΙ που ή ν τότε 6 Πονηρός 
δ'τε ταΰτα ήν ; εΐ δΐ ϋστερον γέγονε, τίς 6 κροβη^- 
γών αυτά ; Το γάρ νοητον σκότος &π* αρχής 6πάρ- 
χόν σκότος, ούδΐ τον προχγαγόντα αυτόν άθώον άφ{η- 
σχν ομοίως δΐ ούδΐ τό πυρ, {Ιτηρ νοητόν ^ του 
άρχηγοΰ τής κακίας γέγονε προβολεύς. ΚαΙ «ώς 
αρχηγός 6 Ιξ Ιτέρων τήν (Ιπαρξιν λαβών ; χιιΐ «ύ«α 
&ν τις είποι τήν αλογον ταύτην συζυγίαν λογοθετών ; ρηοοίρίοαι οιεΙΙ. Β( ςοοαιοάο ρποοίρίυαι 6886 ρο(β8(, ςυοά Εΐϋβ οΓΐ^ίαοπι 80Εαι ά6ΐ)6( ? ΕΙ ςαο( αΙία 
ΕίΓ6ΓΓ6 ρο88ί( 18, ςοΐ β(α1(Ααι ΙΐΕοο οοα]ϋοο(ίοοβα) 8θ1) ΓΕ(ίοοί8 βχΕοιοο νοοΕΓΟ νο1υ6π(? 

IV. ΟϋΡ αβαιρ6 (6065γ« βοΐββ 8α£Γ606Γθθ( ίΙΗ ρρο- 'Δ. Πώς ούκ ήρκεσε τό σκότος μόνον προαγαγεΚν ; 

(Ιοοοοάο ? ΟΟΓ οβο 1^018 8α£Γ6θΙ( ? ςοίβ ο(ΓΕ(]υ6 ιΠε . πώς ουχί τό πυρ ; τίς 6 συναγαγών ταύτα μάλλον ; 
Ε(!ρΓθ(!υο(ίοο6αιρΓίαοίρϋαΐΕΗοοι\ίοοχί(?ςαοαιο()ο Ο και τί γέγονε; τί δΐ ποιεΤ, του έξ αυτού προελη- 
000 ρο(ία8 ϋΐΕ ΡΓΟ ρποοίρίο Ε§5θθ8θαοΙαΓ ? Ουίά λυθότος άρπάσαντος τήν αρχήν; ^Άλλως τε δΐ, εΐ 
νορο άδ 11118 ίΕθ(ααι 68( ? 6( ςαίά οαοο β^αοί, ροδΙ- έγένετο ό Πονηρός έκ του σκότους καΐ του πυρός, 

• ΒοϋΙ. XXX, 19. 

\ΑΚΙΜ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. 

ήνίοχον £ρματι, καΐ παραδούς τάς ήνίας τφ ήνιόχφ (91) Αύτεξούσιον. Ιο ΙβοΙ. ϋαηίίίαη, Ιιαοο εγ1)Ι- 

\1Ηι 1ιΙ)6Γ(Β(6αι οοα(ΓΕ Μαοίοΐιβϋθ (ϋ1ί^6ο(6Γ εθΙγοΚ 

ΤΗ^8 Βθ8(Γ6η8ί8, 1ί1). II, Γ6Γ6 (ο<θ; κρικί 01. Βε8- 

ΠΕ^^.ρ. 94 66ςς.^θοΐϋ68 ςυοςυβ βαπι Η^οοτίββθ 6ΐ ίη 

ε1)080πι 6^05 νί(ΐθΓυαι ΟΕΟΒΕαι Γθ1υ1ί88β Ιυουίβηΐίβ 

60ΓΟΠΐΊθ018 6008(&(,(ΐυ0ΓυΐΏ Εαΐρίααΐ 1ΐ&1)68 8θ^6(βΠ1 

&ροι1 ΤΙιοπίΕπι 0Ε(&1)6Γυαι, ίη Νο(ί8 &(! Αη(οηίοί, 
Ηα. π, § 9 ; 6( Ρβ(ρ. ΟΕοίβΙβπι ΗϋβΙίυαι ίη Α1ηβΐαηί$ 
ΟψαϋοηΟ^ίΜ 1ί1). π, ΟΕρ. 10, ρ. 166 86ςς. Εΐ6^&08 
πιίΐιί 86αιρ6Γ νί8οαι Θ8( ΜεχΙπι! Τ7π1 ίη ^εο οεοβε 
^ο()ί^^απ], ςοοά ΙβσίΙοΓίο ^^88βΓ(Ε(ίο^ί1)υ8θ^ο8άί8- 
Β6Μ. 25 : Θεός έπέθηκε τήν ψυχήν γηΐνψ σώματι, ώς άφήκε θείν, εχουσαν αΐν παρ* αυτού (3ώμην τέχνης^ 
ίχουσαν δέ και άτεχνιας Ιξουσίαν, 

(92) Τήν δημιουργίαν. Βί8ρϋ(Ε( ΙΐΕΟΟ ίο ΓβΠΙ Γο- 
8ίϋ8 Τί(υ8 1ί1). II, ρ. 76. 

(93) Και εσται. Τγθβ ί11&9 (βπιροπβ (1ί£Γ6Γ6α(ίΕ8 Εά 
ά68ΰΓί1)6α(1υπι Οβυπι ^βα(ί1β8 ςυοςυβ Ε(Ι1ιί1)06Γυα(. 
ι•6|β^ύIίί^8Β$. Βυΐ6η£;6π ΕεΙορα$ ΑπίοΗαηοί, ρ. 28, 
6( Τ1ΐ60(!. ^Ε^85οα^^ Αίαιβίονβηίί Ορη$€Ηΐα, ρ. 107 
86ς. βοοΓθΓ ΡΙιί1ο1ο^θ8 Εά ΑροοΕίγρβ. ι, 4. 

(94) Άεννάων. ΙΙε 16^, ρΓΟ 60 ςαοά ία πΐ8. β8ΐ 
άνενναων. εΟΝΤΒΑ ΜΑΝI^Η^ΕΟδ ΕΙΒΕΚ Ι. Μ ««ς «άλΜ τοϋ 9χ6τους κβΐ του πυρλς ποιητήν Λέ• Α. ςοβπι ίΠαά ςαοά ρΐΌ^βηυβΓπηΙ, ρηηβίρλίαιη 8ί1)ΐ 
γουσιν τ^ Πονηρών; Εΐ 81 ούκ ίστι του πυρ^ς 6 --^• --«•> • • -- - 

Πονηρός ποιητής, Ιστι δ^ τλ πυρ βΐ(τ6ητον, πώς 
λέγουσιν, δτι ό αγαθές β»δς ούδΐν έποίησεν αισθη- 
τών; ΕΙ γ4ρ αίσχυνθείή τό δναίσχυντον αυτών της 
πλάνης, δούναι τψ Πονηρφ τήν γένεσιν του πυρ^ς, 
Ινα μίν νυν μίν πλάστην, νυν 81 πλάσμα τ6 αυτό 
8ιβλέγχοιτο ληροΰσα, »1ς ούδΐν έλάττονα γινωσχέτω 
χβταβτρέφοοσβ αίσχύνην • ομολογήσει γαρ και 
βχουσα χαΐ σιγωσα του άγαθόυ είναι Θεού δημιούρ- 
γημα, βπερ αύτου πάσ^ σπουδή καΐ μηχαναΤς άφ- 
^ικο πάσαις. Πάντως γαρ τό αισθητδν πυρ, ίίσον 
&ν ΐ9Χοτ(σ6ησαν, οδτε δ^ρχον, ούτε ίιΐδιον έροΰσιν νίη(ϋοβνίΙ? ΡΓβΒίβΡββ, 81 ΜλΙοπι βχ ίβηβΙ)Π8 βΐί^ηβ 
ρροάϋΐ, ςαοιηοάο τίοΐββίιη Μβΐυιη ίβηβΙ)Ρ4Γυιη β1 
ί^ίβ ΐΓβάαηΙ ΒϋοΙοΓβιη ? 8ί νβΓο ΜλΙππι ηοη ββΐ 
ρΓίηοίρίυιη ίβοίδ, ίςηίβ υθγο 5θη8ίΙ)υ8 §α1)ίβοΐα8 
68(, ςαοπαοάο άίουηΐ, άβαπι 1>οουαι ηίΐιϋ, ςαοά &(1 
860808 ρβΓίίηθΙ, οοη(]ί(1ί88θ? 8ί βηίιη ίιηριιάβπϋβ- 
βίιηοβ Ιιοιηίηθβ ραάβΓβ ρο88θΙ ^ια^α§ βΡΓ0Γί8, ςαο 
ί^οίβ οπβ^ίηβιηίηΜΛίαιη ΓβίβραηΙ, ο&νοΓβηΙςαθ &(]60 
8ί5ί, ηβ ηοηο ςαίάβιη οοηάιίορθπο, πϋηο νβρο ορυβ 
1ρ80ΐη ϋ8(]θΐη οποαίολίίοηίϋαβ ίαιρβΙβΓθηΙ ; νβΐ 8ίο 
ί&ιηβηρθίη ηοα ιηίιΐϋ8 ραάβηάβοα Αάαιί88ΐ2Γ08 ββββΒβ 
βοί&ηΐ. ΡΓ0&ΐ6ΐ)ϋϋΓ βηίιη Γ&οϋο Ιιββ θΙϊαοι ίηνίΐα βΐ 

ΙΐβίΙ•, Ιιοηί άθί 6886 ορπ8, ςποά ΑηΙβα οηαηί βίυιΐίο βΐ ορβΓβ οαιηί ίρβί βαΓΗρίβΙ)»!. Οιηηίπο βηίιη ί^ηβιη 

Ιθηά1>η8 ρ6Γβ6ρϋ1)Πβπι, ςααηίαιηοαηςαβ βΐίαηι ο5ΐβηβ1)Γ&ϋ 8ίη1, ηβο ίηίϋο ΟΑΓβΡβ, ηβο »1βΓηυαι ββββ 

Αίΰβοί. 
Γ. ΒΓτα του σχιστούς πάλιν, εΐ χαι μη πάντες β V. Τααι νβΓΟ, 81 ηοη οαιηββ, &1ίςυί ββΓίβ βΟΓΠΐη, 

αυτών, {νιοι δΐ 8μως άναδύντες λέγουσι, τον αγαθόν βχ ΙβηβΒηβ βπιβΓβί άίουηΐ, 1>οηυηι ςοίάβαι άβυιη θιον Ιχειν μΙν τα επουράνια, χαΐ δημιουργόν είναι 

τοΰ ουρανού ίκλΙ χορηγόν έΙναι τοΧς άνθρωπο ι ς πρά- 

{{»ν, οό μέχρι πολλού 81 την άχλυν άποσχευασάμε- 

νο{ πάλιν 8υσφημουσιν, ούτε της γ/^ς δημιουργίαν, 

οπι τών έν μέσφ αύτφ συναρμ6ττοντες, Ιτερον 

2έ δημιουργόν έπεισάγοντες* τινές δε αυτών (πο- 

)ΐ)0χιδής γαρ ή πλάνη) χαί τόν ούρανόν αυτόν χάί 

τα <ν μέσφ πάντα τετολμήχασι λέγειν ποιήματα 

το5 Έχβροΰ. Άλλ' εΓπερ εστίν ό ουρανός χατά τήν 

Ιχε(νων έμβροντησίαν ίργον του Πονηρού, πώς ό 

αγαθός Θεός Ιν τοις έπουρανΓοις αναπαύεται ; χαί ει ό 

ΟΌρπ^^ζ περιέχει τόν αέρα χαί τήν γην χαι τό δδωρ 

(χαι γαρ χαί τά χαταχθόνια περιέχεται έν αύτφ). 6(Βΐβ$Ιί& ΙβηβΓβ, 6ΐ ορίβββιη ββββ οοβΙι, αο ΙιοπιΙ• 
η$1)α8 1)οη&ραιη ΑβΗοηυπι αυοίοΓβπι βχβίβΙβΓβ ; &( 
ϋάβαι ΟΑΐί^ίηβιη βϋλοι ηοη ιη&^ηΑ βχ ρβΓίβ βαιοΐϋί 
ίΙβΓαηι ηης^αηίαΓ, ςο&ηάο ηβο ΧοτηΒ, ηβο βοΓαπι 
ςυβ ίη ίρβλ 8αη1, οκΕΐίοηβηι Ε8οη1)ηηΐ, ββά βΐίαηι 
ροϋυβ οοηάίΙοΓβηι ίηίΓοάοοοηΙ. Ουίά&πι νβΓο βο- 
ΠΙΠ1 (ίη ηιηΙίΑΒ βηίπι ρλΚββ βιτοΓ βΜΐ), β1 οφΙποι 
ίρδυαι, β( ςυβ ίη βο βαηΐ οπιηίβ, ΙιοβΙίβ αυάβηΐ Γβΐα8 
ρΓθηιιηΙί&Γ6. ΕηίπινβΓΟ βΙ ρΐΌ βΙηροΓβ βοπιηι, ο(β> 
Ιηπι Μαΐί οραβ ββΐ, ςαοαιοάο ϋοηαβ άβαβ ίη οοΒίββΙί- 
1)08 1ι&1>ί1β1, βΐ 8ί οοΒίαιη οοηιρΓβΙιβηάϋ ε6γ& βΐ ΙβΓ- 
Γ&Π1, 6ΐ ιιςα&ιη (η&πι βΐ 8αΙ)ΐ6ΓΓ&ηβΑ βο οοηϋηβηΙοΓ), 
ςυοαιοάο 0€Βΐοαι,Οβί ΟΦίββΙίβ 1ι&1>ίΙαοη1ααι βχβίβίβηβ. «ως ό ουρανός του επουρανίου Θεού οΤχος ών τα Ο Μ&ΐί ορβΓΕ, Ιιοο β8ΐ, ΙβιΤΕΠ), ί£;ηβαι βΐ ΕβΓβηΐ οοηΐί- του Πονη^υ έργα, τουτέστι γην χαί πυρ χαί αέρα 

ΐΕΕριέχει, χαι οό περιέχει μόνον, άλλα χαί διαχυ- 

βιρηι^ ; 'Εχ γαρ τής ανατολής του ήλ(ου χαί της 

δύσεως, χαι τΰν άστρων, & εισι του ουρανού, χαί γη 

χα2 !}Βωρ, χαί άήρ, χαί πυρ, ττΐ του Θεού προνοί^, 

χβ! της εύχρασίας απολαύουσι, χαί την εις άλληλα 

/κτβ^ολήν επί χοινφ χαρπούνται συμφέροντι χαί 

τφ άνΟρωπίνφ γένει, χαί τοΤς ^λοις ζώοις προς 

την παρουσαν γριίατφ αρμόζονται. Άλλ' εΐ της πο- 

ντάρας άρχης ό ουρανός, πώς ό Σωτήρ ημών ευχεσθαι 

την θαυμασίαν έχε(νην χαί φριχτή ν έχδιδάσχων χαί 

παραδιδούς Πάτερ ημών, φησίν, ό έν τοις ούρανοΤς ; 

χαί* Άγιασθήτω τό δνομά σου, ώς έν ούρανψ 

χαΐ έπί της γης ; Πώς ούν έν άλλοτρ(φ χτ(σματι ό ηβ(, ηβοοοηΐίηβΐ βοίαπι, ββά βί ^56Γη&1? Εχ οΗυ 
βηίπι β1 οβο&βα 8θ!ί8, Ε8ΐΓ0Πΐπιςηβ, ςα« οφΙϊ βυηΐ, 
6ΐ ΙβΓΓΕ, β1 ΕςπΑ, β1 ΕβΓ, β1 ί^ίβ, ύίνίοίβ βαβρίοίίβ, 
Ιοπι 1>οηΕ 80Ε ΙβπιρβΓΕίαΓΕ βίΕυάβηΙ, Ιυπι πιυ(α& 
ΙηΙΟΓ 86 ρβπηαΐαΐίοηβ ίη οοαιπιυηθ 1>οηυπι ρβΓΓΓΠ- 
οηΙαΓ, ΙιυπίΕηοςηβ ι^ηβη Εΐϋβςυβ ΕηίιηΕηΙίΙ>α8 ε(3 
ρΓ»8βη1β8 η60β88ίΐΕΐβ8 ορίΙυΙ&ηΙΟΓ. Οαοά βί νβΓΟ 
ρπηοίρίί πίΕΐί οραβ ΟΦΐηηι ββΐ, ςαοπιοάο 8βΓνΕΐθΓ 
ηοβΙβΓΥβηβΓΕηάΕπι ίΠΕΟί βΙπ^ίΓΕηάΕΟί ρΓβΟΕηάί Γογ- 
ιηαΐΕΠί άοοβηβ βΐ ρΓββοΗΙΦβηβ Ραί€Γ ηοίΐβτ^ ίηςυίί, 
^ιιί ιη €(ζΙύ 6$ *. ΙΙβΓαπιςυβ : $αη^χΡ€6ΐητ τκηηεη 
Ιιιιιπι, »ΐ€αΐ ίη ΰαίο €ΐ ΐη ίεττα '^. Οαοαιοιίο ίΐΕςαβ ίη 
ΕΐίβηΕ ΟΓβΕίΟΓΕ οπιηίΒ ΟΓβΑΐαΓ» ορίΓβχ 1)&1)ί(Αΐ, ςηο- 
ςηβ βΐ πιαΙε βϋ β( ιηλΗ ρπηοίρίί ορυβ. Α1ίΙ)ί ςαοςυβ πάσης δημιουργός χτίσεως ένοιχει, χαί τφ τε Πο- <) 86Γν&ΙθΓ Ιιοπίίηββ ίη 86 ίηνίοβιη ίηιίαΐς^βηΐββ 688β νηρφ (96) χαί έργον δπάρχοντι Πονηρού. Άλλαχού δΙ 
συμπαθείς είναι προς αλλήλους νομοθετών ό Σωτήρ, 
*ΕΑ» ά<ρήτ«, φηαί, τοΤς άνθρώποις τά παραπτώ• 
μαν« «δηων, άψήσβι χαί 6μΙν ό Πβττ^ υμών 4 
ουράνιος. Και πάλιν τφ θελήματι του Θεού χατα- 
χολουθεΤν παραινων, έπεί αυτός πρώτον όπερφυως 
έτελε(ωσΕ τό θέλημα αυτού, "Οστις δν, φησί, ποίη- 
ση τό θέλημα του Πατρός μου του έν ούρανοις, 

•ΜεΙΙΙι. Μ, 9. *• ί1)ίά. ▼, 9, 10. "ΙΐΗά. 14. " ΜεΙΙΙι. χιι, 50. 

VΑΕI^ε Ι£0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Κ 

(95) Τφ ΤΕ. ϋι Μΐΐρβι ρΓΟ τότ8, ςηοά ίη ηβ. 6Χ8ΐ«&. οαρΐβηβ: 5ι τ^τηίί&ήΐί», ίηςαίί, ΗοίηίηίΙ>η$ Ιαρ$η$ 
εοηίνη €ί ΌθΗ$ Ραίετ ναΐ^τ €αΐ€$ίύ ναίΓ0$ νεπιϋ' 
Μ ^^. ΑΙίΐΗ ίάβηι νοΙαηΐΕϋ Πβί οΙιββοαηάΕοάαηι 
ρηβοίρίβηβ, βίοοΐ βί ίρββ ρΗηιαπι τοΙαηΐΕίοπι 6^^αΜ 
βαιΙηβοΙβτίαιρΙβτΗ: Οαίαιηςηδ, ίηςαίΐ, νοΙιιηίΛβτη 
ΡαΙη$ ηιει, φιχ ίη €αΙί$ βιί, ψβτξΗΦήί^ ίι €ΐ ίταί€τ 
ΐΛ€η$, Η $ατοτ Λ ιηβΛετ βχΜίί '*. Βχ πιίββΗοοΓάίΕ 
Ββίΐίοβΐ Ιιοαιίηαπι ΕΠίΕηΙίββίπΐΕ ίά άοηβηβ Εΐίί8,ςοοά 91 ίρββ ηΕίοΓβ ρο8Βί(1βΙ)Εΐ: ίρββ βηίπι Ρίϋαβ ΡαΙΗβ ηοη Α. «δ'ε<5ς 
ββοαηάυιη ^ΓΛ^^β^™» 8β<1 ββοαηϋϋπι ηβίαραιη ββΐ. 
Οϋπι νβΓΟ ϋΐ Ιιοιηο τοίηηίαΐβιη β]αΒ ρβΓΓβοίβββΙ, βοβ, 
ςαί ίιηϋ&ϋοηθ ίίΐβιη βχρηιηαοί, ΐη βΐίοβ ΓβοίρΗ, 
ίΓ&ίΓοιηςαθ ηοιηΐηβ οοΐΐοηββί&ΐ. ΒΙ ςιιΐ(1, ςαβββο, 
ςυίβςυ&αη οΙ)νβΓΐβΓίΙ βίβ, ρβΓ ςϋβΒ δβΓΥβΙΟΓ ΡβίΓβιη 
βαυίΏ οοθΐβθΐθΐη βΐ ία βφϋβ θχθίβίθηΐθΐη ρΓΟβάίο&Ι ? 
Ει ςυίά οβΙβτλ οοιηαιβιηοΓ6ΐη? ςυοιηοάο ββοθΓηιηο- 
ταπί Ιιοιηίηυιη 1ιηραάβη1ί& ηοη ίΓ&η^ϋυΓ, αοάΐΐα 
ϋοιηίηί νοοβ : Οοηβεοτ ΙιΗ^ ΡαΙεν^ ϋοηίΐηβ οοβΙχ €ί 
1$τνχ ^'. υΜ βηιη ηοη βοίαιη οοβΗ, δβάβϋβΓΓβ Οο- 
ιηίαυπι &ρβΓΐθ ρΓθπυηΙίαΙ? βΐ ςυϋ Ιιοο ΙββΙίιηοηϊο 
οίαπϋθ Θ8ΐ, ςοιάςαβ ιη&^ίθ ν&ΙβΡβ ροΐββΐ αά βίΟοίβη- 
ϋυιη, υΐ Ρ&ΐΓβζη Οοίηίηί ηοβίη ^651I Οΐιπβϋ ορίβοβιη 
6ΐ Οοαιίηυαα ΙοΙίυ8 υηίνβΓθί οοαβϋΐυ&ιπαβ, βΐ άβ 
άθΓβοϋοηΪΒ 6]υ8 ίοαρίβίαΐβ 1ηααιρ1ΐ6ΐηιΐΒ? ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ ΟΡ- 

μου &$ελφ^ς χαΐ αδελφή χΐΐ μή'^ΐ)Ρ 92 φιλανθρώποις $ωροό μένος σπλάγχνο ις, βπερ αύτ&ς 
είχε κατά φύνιν. Αύτδς μ^ν γάρ ΊΓίος του Πατρός ού 
χατά χαίρων, άλλα χατά φύνιν* πληρών $1 χατά το 
ά^θρώπινον τ& θέλημα αυτών τους χατά μ(μη9ΐν 
πληρωτάς εΙς υΐοθεσίαν δγει, χαΐ τδ τών αδελφών χαρίζεται δνομα. Και τ( £ν τις άναλέγοι, δι' ών ο&« VI. Ουιηςαθ βΗ1)ί ΡβίΓΠβ,ΑροβΙοΙοηιιη οοΓγρΙιβυβ, 
οοιηιηυηβιη ηοβίΓαιη Μβ^ίβίΓυιη βΐ Οβυηι ρΓθΓ685υ8 
68361, 18 1ια]α8 ρΓθΓβ88ίοηί8 ρΓβαιίυιη ίρ8ί ςυ&βΐ 
Γθΐ&ΐυηιβ 1)6Αΐαιη ςυίάβιη 6ΐ2πι ρΓΦάίοαΙ, Γ6Τ6ΐ8ΐίο- 
η6αι ν6Γ0 ΙΐΑηο ΡβίΓβιη ίη οοβΗθ ίρβί 6χΙιίΙ>υί886 άο- 
66η8 : Ββ(Λη$ €»^ ίοςαϋ, /ιΐί Ιοηα^ ςηία οατο βί χαη- 
ρηί* ηοη ΓβνβΙαυίΙ Μι, $βά Ραίβτ ηιβία ίη οοίΐύ. Ερο 
νβΓΟ άίοο (ι6ί : Τη β* ΡβΙηΑ», €ί ίη Ηαο ρβίτα Λάί/ΐΜ" 
1>ο Εα-Ιαχαπι τηβαηι^ €ί ρονία ίη^ετονηπι βί ηοη ρνχ- 
ναΜηηί. ΕΙ άαδο ΤίΗ €ΐαυβ$ Γϋρηχ οωίοηιιη: βί 
^ίΐίάςηίά ΙίρανβήΜ ίη ίβντα^ Ιίραίηιη €ηΙ ίη €(Βΐί$, βί 
φίίάςιιίά $οΙυβη* ίη Ι^ττα, ίοΙηίΗηι βηί ίη βαΐίι ^*. 
ΜίΙΗβ θ]υ8Πΐο<ϋ ίη οοηίαΐΑΐίοηβιη ίιηρ!» 1ια]υ8 86η- 
Ι6α1ί« 6ζ 8&0Γί8 1•11>η8 &£Γθγγ6 1ί66ΓθΙ. ΡβΓρβηάβ ν6Γ0 
6ΐ Ιιοο : ]βί}ΐ* 1>αρΗ%αία$ εοη/β^απι βχ α^ιια οΛο^ηάίΙ ^*. 
Εη Ιίη^υ&ιη ίιηρία (ΐ66ΐΑηα&ηΐ6ΐη Ι Βοηί Ρβ1η8 Ρί1ία8 
ορΙίαιΐ28 ίη ορθαΙογα 06ί 1)ΑρϋζΑΐυ8 6Ζ80θηάίΙ ; βί : 
Εβοβ εωΗ $ηρβΓ ίρ$%Μΐ αρβηηηΐΗτ *β Ι Εη ϋ1)ί αΐίαιη 
Π2&1φ ιηαηυ8 0Γ6β1αΓΑηι Ι οαΓ ν6Γ0 &ρβΓ(ί 8υηΙ, 6ΐ 
6υ]υ8 οΑαΑΑ 7 Υίάιί, ίηςαϋ, 8ρίΗίηηι Οβί άβίΰ^ηάεη- 
Ιβηι ίΜίαν ϋοίηηιΐ^χ *^. ΤβΓίίαπι Ιιβε ρΑΟΟΑ νβΓϋα 
ά6ίΐΏρίθΙ&(6ΐΓίηαιρ1ΐΑηάί&Γ^αζηθη(αιηβαρρ6(1ΙΙ&η1. 
Ουοιηοάο 6η1ιη ρβΓ Γ6ΐη9 β πιβίο ρΐΌΓβοΙ&ιη ρΗηοί- 
ρίο, 8ρίη1θ8 06ΐ ΑάϋπιΙ)ΓΑΐηΓ ? ΡΓοάϋ ΠΙα βχ ορβΗ- 
1)08 1ΐ08ΐί8 αίςαβ ίηθβ ργο£;γ688α <ΐ6866η(1ϋίη άΐιη- 
8ΐυηι. ΑοοβάίΙ ςιίΑΚααι ίιηρίβίβϋδ ΑΓ£[υπΐ6ηΙαηι. 
Υοχ 6η1ιη 6 οαβίο βοηΑΐ : Ηίβ €$ί ΡϋίΐΜ τηβίϋ ϋΐββίια^ 
ίη ςπο άβίβοίαΐίϋ ίΐιηι ^*. 6οη8ί(ΐ6Γβ, ςιιβ80, βίη^α- 
1β8 νο668, υΐ ουιη 618 ίηνίοΐΑ ίοαρίβΐ&ϋβ οοηίαΐβΐίο 

') Μ&ηΐι. XI» 25. '< ίΙ>ίά. «« Μαϋΐι. χνι, 17, 18. 
17. 

VΑΚI^Ε Ι-Ε0Ή0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. ράνιον χαΐέν ούρανοΤς 6 Σωτήρ τον Πατέρα άνομνεΐ; 
Τ{ δΐ ταλλα λέγω ; πώς τών παλαμναΓων ού χχτα• 
δύεται τδ άναίσχυντον της Δεαποτιχής Ιχόύσης (9β) 
φωνής* « Έξομολογοΰμαί σε, Πάτερ, Κύριε του ουρα- 
νού χα^ της γής ; » ού γάρ μόνον ενταύθα του ούρανοΰ 
Κύριον, αλλά χαι της γής τρανολογεΤ* χαι τ( ταύτι^ς 
τής μαρτυρίας ααφέστερον ; τ( δε δυνατώτερον χαι 
τόν Πατέρα του Κυρίου ημών *I^^σοΰ Χρίστου, δη- 
Β μιουργ6ν χαι Κύριον παραστήσαι του παντός, χαΐ 
τ^ θεομάχον τής αποστασίας θριαμβευσαι ; 

ζ'', Θεολογήσαντι (97) δλ πάλιν τφ χορυφαίφ τών 
αποστόλων Πέτρφ τ6ν χοιν6ν ημών Λιδάσχαλον χαΐ 
Θε6ν, ΰσπερ τής θεολογίας αύτύς άνταποδι^ους μι- 
σθών, μαχαρίζει μίν τ6ν θεολόγον θεοπρεπώς* τήν 
άποχάλυψιν δΐ ταύτην τ6ν έν ούρανοΤς Πατέρα Ιχδι• 
δάσχει παρασχεΤν αύτφ* Μαχάριος εΤ, φησί, βάρ 
Ίωνα, δτι σαρξ χαΐ αΤμα ούχ άπεχάλυψέ σοι, 
άλλ' 6 Πατήρ μου 6 έν τοΙς ούρανοΐς. Κάγώ δέ 
σοι λέγω* Συ εΤ Πέτρος, χαΐ ΙπΙ ταύτρ τζ πέτρ^ 
οίχοδομήσω μΟυ την Έχχλησίαν, χαι πύλαι £δοτ> 
ού χατισχύσουσιν αυτής* χαΐ δώσω σοι τά< 
χλεΐς τής βασιλείας τών ουρανών* χαί β Ιάν δή- 
σ^ς έπΙ τής γής, Ιίσται δεδεμίνον έν τοΙς ούρα- 
^ νοίς• χαι δ έάν λύσ^ς έπΙ της γής, Ιστβι λ&λυ- 
μένον έν τοΤς ούρανοΤς* χαι μυρία άν τις εις 
Ιλεγχον τής άσεβους διανοίας έχ τών ιερών συν- 
αγάγοι Λογίων. "Ορα δΐ χαΐ τούτο* Βαπτισθείς 6 
*Ιησούς ίνεισιν εύθυς άπ6 του ύδατος. Ό γλώσ- 
σης μελετώσης δυσσέβειαν ! Έν τψ πλάσματι του 
Πονηρού 6 του άγαθοΰ Πατρός άγαθ&ς Γΐλς βαπτι- 
σθείς έχεΤθεν άνεισι, χα^ 'Ιδου άνεφχθησαν αύτφ 
οΐ ουρανοί Ι "Αλλο πλάσμα πάλιν πονηρός χειρό<* 
διατί δε ύτεφχθησαν, χαι τίνος χάριν ; Ε2^ τό 
Πνεύμα του βεοΰ, φησι, χαταβαΤνον ώσ^ π<ρι- 
στεράν. Τρίτος ούτος τής ασεβείας έν ύλίγοις ρήμα- 
σιν θρίαμβος. Πώς γάρ έν τφ σχήματι του κλάσμα- 
τος του Πονηρού τδ του Θεοΰ Πνεύμα τυπουτβι, χαί 
χάτεισιν έχ τών {ργων του Εχθρού, χάχεΤθεν χατιών 
Ερχεται έπι τον 'Ιησούν ; Και τετάρτη στήλη (98) τής 

*5 ΜαΙΙΙι. III, 16. «« ίΙ)ίά. 16. «' ίΙ)ίά. «» ϊΜά. (96) Έχούσης. Ι^6Κ6Γ6ηΐ 1ϋ>βηΙθΓ ήχούσης, βχ 
ήχ»'ίν. 

Ίί^ Θεολογι^σαντι. βεολογέΤν 1ά6ΐη Ιιίβ 6886, 
οηΟΑ Οβηηι αίίαηβτη ρτοβϋΗ^ ρΓΟ Όβο ΗαΙβτβ^ βχ 
Μαΐΐΐιβΐ Ιοοο Αΐΐβκβίο, βί ΡβΙηη» οοηΓβββίοηβ ίΜ 
ιηβιηοΓ&ΐΑ, ρβρ 86 ρΑΐβΙ. ΑΙςαβ ΐ8ΐα νοβίβ ηοΐίο &η- 
ϋςαΑ Αάιηοααιη βΐ ΟοοΙθΓί1>η8 Οΐιιίβΐί&ηΐβ ρβΓίααιί- 
ΗαΗβ 681. Υίάβ ^ο. 6Α8ρ&Γ. 8νίο6Γί Τηβίανηιηι 
βΰβίβίίαα., ρ. 1355 ; Οίοηγβιαιη ΡβΙ&νίαιη, ιη ργ»Γα1• 
Αά Ιοαιυιη Ι ΟορηχαίΐΜΐ ΐΚβοΙορίβ.^ 6ΐ 608, ςαί α<1 
οος^οιηβη ^0Αηπί8 6ν&ηκ6Η8ΐ«, ςυί ΤΗβοΙορη$ νο6Α- 
ΙηΓ, οοιηηίθηίΑϋ βαηΐ. βίαιίΐβαι Αί^ηίβοαΙοιη νοοΐ θεολογία, ςαί βΐ 1ι1θ ρΑοΙο ρο8ΐ οοεαΓΗΙ, Γββρβοΐα 
€Ηή$Ιί ίη ρπα}ί8 νίηαίθΑνϋ1υουΐ6ηΐίΒν6ΐ6Γθηι Ιοοίλ 
Ιο. ΡβΑΓ8οη Ιη Νοϋ8 Αά Ι^ηΑΐϋ Ερί$ΙοΙαί, ρ. 7, 
ΑΙίΑ8 θεολογεΤν βΐ θεολογία ά6 ΐΑΐΐ(ΐΑϋοη6 6ΐ 06ΐβ- 
1>Γ&1Ιοηθ Πβί ΑάΙιίί>6η οβίβηάϋ Ηβηρ. Υαΐββίηβ «ά 
Ευ86ΐ)ίί ΗίίΙΟΓ. €€ΰΙβ$, χ, 3, ρ8^. 190. 

(98) Στήλη. ΡΓορπθ οοΙυοιηΑΐη, ίυαι νβΓΟ ϋΐα- 
Ιυαι Αο ίηΑΟΓίρϋοηβιη, οοΐααιηΐβ ίηβοηί)! βοΐίίαιη,βΐ 
αΙιαιώ ςοΑίηοαηςαβ, αο ^ίηο ηοίΑΠί ουιη άβάβοοΓΟ 
οοη]αηοΐΑηι άβηοΐΑΓβ 8θ1βΙ, ςυί ρο8ΐΓ6ΐηα8 βί^ηίβΟΑ* 
108 Ιιίβ ςαοσοβ Ιοοαιη ο5ϋη6Γ6 νίάβΙιΐΓ, ςυβαι «Ιί&β 
ίη νοοίϋαβ οίηο άβήτΑΜβ στηλιτεύω βΐ στηλιτιο- 93 ΟΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΕΟδ Ι.ΙΒΕ(1 Ι. 94 άοΛύοίς* φωνή 3(3οται έχ των ουρανών* Ουτός Α. ο£ΓβΓ&1αΡ 
έντιν Α Τ(&ς μου ό αγαπητός, έν φ εύδοχησα. 
Έιεΐ9Χ^ικι μοι, άγαπητί, χαθιχάστην λέξιν, δπως 
α^αΐς συμπρέιισιν 6 χατχ της άσ«6ε(ας ^φυχτος 
Ιλβγχος• Οδτ^ς έστι, φησιν, 6 Γΐ6ς μου 6 άγα- 
Ίτητ^ς Ιν φ βύδόκησα. Τίς οΰτος 6 έν (ίδατι βαπτι- 
ζ^μβννκ, φ άνβφχθησβν οΐ ουρανοί, έφ* δν το Πνεύμα 
τό έμ&ν έν μορφ^ περιστέρας χαταβαΤνον έχ των 
ούρατνων αυνεπκμαρτύρεται του βαπτιζομένου τήν 
οΐάτητα ; Πάντα έμά διά των έμών χτισμάτων, 6 έμός 
ϋός, τλ θέλημα πληρών τδ έμόν, τήν σωτηρίαν χα- 
ταπράττβι του χ^σμου* μ6νης δΐ του Πνεύματος εξου- 
σίας, τφ 6μοφυει συμπαρούσης χαΐ αναχηρυττούσης 
τφ ιτράγματι τό γνήσιον της υΐότητος. Έτέρωθεν 
δε πάλιν τοΤς πάντα πράττουαι, προς το άρέσχειν Βίο α(, ίηςοϋ, ΡίΙ%ίΛ$ ιηβη$ άίΐβϋΐηί, ίη 
ςηο άβΐ€€ίαίν$ ιιιιη. Οαιβ ββΐ, ςιιί ίη &ςαα 1)&ρ1ίζ&- 
(ΟΓ, βυρβΓ ςαο αρθΓϋ βαηΐ οφΗ, ίη ςυβαι δρίηΐυβ 
ιηβαβ, 1ι&1)ϋα οοίοιηΐ)» άββββηάβηβ 6χ οβϋβ, ΙββΙλ- 
ΙαΓ 1)&ρ1ίζ&1υιη Ιιαπο ββββ Ρί1ίυηι? ΟαιηίΑ αιβα βαηΐ, 
ςυία οπιηί& εοηάίάΐ : Ρϋίυβ ςαοςοβ πιβαβ Θ8ΐ, ςαί, 
τοΙαηΙ&Ιβω πιβλίη ρβΓΟείβηβ,ιηυηίΙο β&ΙυΙβαι οοηοί- 
ΙίβΙ, άαηι ίηΙβΓίιη νίΓίαβ δρίπΐυθ πίθί, ςυ» ίρβί, 
υηίυβ βΐ 6^υ8άθιΏ ηαΙυΓΟ αιβοαιη ρ&τΙΙοίρί,ρΓβββηβ 
Θ8(, ορβΓβ ίρβο ρ&Ι&ιη Γαεϋ,οαπι νβΓαηα ββββ ΡΙΙίυιη• 
Α1ίΙ)ί ίΙθΓοιη 608, ςαί οιπηί» ίάβο ί&οίβϋαηΐ οΙ ρΙ&- 
οοΓβηΙ 1ιοιηίηίΙ)υ8, Μ€Γΰ€ά6ηι^ ίηςαϋ, ηοη ΗαΜί» 
αρηά ΡαΙτΘίη ν€$ίηιηι ίη €0ί1ί$ ^*. ΙΙθιώ : ^ααη^ο 
τηαρίί Ραΐετ νβ$ί0κ ίη ο<βΙ%$ άαΗΐ 1>οηητη ρβΙεηΙίδΐΜ 
αΙ> ίρ$ο •®. ΙΙβιη : ί/ηΐΜ €α ΡαΙβί' νβΒίετ ίη οχΙί$ **. άνθρώποις, επίτιμων, Μιαθόν, φησίν, ούχ ϋχετε Β Βι ςϋίιΙ ορίίπιί ΡΕίπβ ορίίπΐϋβ ΡίΗϋ8 οοΒίαιη, λΙιθ- παρά τφ Πατρί 6μών τφ έν τοις ούρανοΐς* Και 
π^9«Ι> μάλλον ό Πατήρ 6μών 6 έν τοις ούρανοΤς 
δώσκι όγαθά τοις αΐτουσιν αυτόν ; Κα(' ΕΤς έστιν 
6 Παττήρ 6μων ό έν τοις ούρανοΤς. Τ( δέ χαΐ άν- 
έβλκπνν ό αγαθός Πός του έγαθου Πατρός άλλότριον 
ποίημα τον ούρανόν, υλΧ τους δαχτύλους εΙς τα ώτα 
εμβολών του χωφου ήπτετο της γλώσσης, πτύσας 
χαι της χωφώσεως Απέλυε τόν χωφόν ; *Άλλο πάλιν 
πλάσμα πονηρόν, ώς οΐ θεομαχουντές φασιν. Τ( δέ, 
λέγοντος αύτου* Πάτερ, δόξασαν σου τόν Γΐόν, 
έχ του ουρανού ήχεν ή φωνή λέγουσα. Και έδύξασα, 
χαι πάλιν δοζάαω ; "ξίδει μάν γάρ αυτός δτι χαι 
έδόξάσ< χαΐ δοξάσει. Και ου διά τόυτο ξτει τόν Πα ηλοι ΟΓβ&ΐυΓΑτη, ΓββρβχίΙ, άί^ϋί8ς[αβ ίη &αΓ68 ίτη- 
1018818, ηιαΙίΙβΙί^ϋΙίηβ^Εΐη, 8ραΙος[υβ θΐιιί880 ιηα- 
(αζη ηα&ΐο 8ΐιο 1ί1>βΓβ?ίΐΤΝονΕ Ιιίο β8ΐ ορβαίαπι ιπ&Ια, 
οΐ Οβο &<1νβΓ8&η1β8 ΙοςοηηΙϋΓ.Ουί υθγο ίρβο άίοβη- 
1ί : Ραΐ€τ^ ρίοηβΰα ΡίΙίίΐίη Ιηητη, οχ οφΙο νβηϋ νοχ 
(Ιίοβηβ : ϋΐ ρίοτίβοανί^ Η ίΙεπΑνη ρίοηβοαί^ο *'. Νονβ- 
Γ8( βηίιη θΐ ίρ8β, ςυο(1 β1 ^ΙοΓίΟο&νβήΙ, βΐ ^Ιοηβ- 
0β1αΓυ8 8ίΙ. Νβςοβ ρρορΙθΓβΕ βχοΓ&(>&1 ΡαΐΓβιη. Ιρβο 
βηίΐΏ οαιηΐβ, ςα» Ρ&Ιηβ 8υη(, 1ι&1)θη8, 6ΐ βοΐυβ 
801608 Ρ&ΐΓ6ζη, ηβςυο Ιιοο ί^ηοΓα^βΙ. Όί υογο ρπΒ- 
86η8 Ααάίβηϋαιη 1ι2γΙ)& ροΓβρβοΙαιη 1ια1)6Γθ1, άίβοβ- 
ΓβΙςυ6 86 6ΐ ραββίοηοιη ίηδΙ&Γ ΙιοαιίηίΒ (ΙοοΙίη&Γβ; 
6ΐ (αζηοη 6χρ6ΐ6Γ6, οιηη68 άοοβΐ 86 8ροη1β 80 & τέρα- αυτός γάρ ίχων πάντα του Πατρός, χαι μόνος ^ ϋΐ&ιη 8θ1)ίΓ6. Ηίηο 6ΐ λίΐ : Νοη ρτορίετ τηβ, ίβά 
είδώς τόν Πατέρα, ουδέ τούτο ήγνόει* άλλ' Ίνα χα^ τό ρτορίβν νο$ νοχ ί$ία (οΰ^α β$1 **. Ε^ο βηίηι Ρ&Ιγιβ παρότι των άχροωμένων πλήθος σαφώς έπιγνφ, χα2 
μάΑιρί, βτι χαΙ παραιτείται τό πάθος ώς άνθρωπος, 
χα\ Ιπιζητει τούτο, πάντας διδάσχων ώς έχων αυτό 
ιπείργεται. ^ιό χαι ^εγεν. Ου δι' έμΐ γεγονεν ή 
^νή, άλλα δι' 6μας. Έγώ μέν γάρ ^δειν τα του 
Πατρός πάντα, χα2 ούδΐν ήγν<5ουν• ουδέ δι* έμέ τήν 
φωνην προς αυτόν άφήχα, ουδέ δι' έμέ ταύτην αυτός 
έ&βα(ωαιν, άλλα δι' 6μας• Ινα γνώτε ό'τι συντρέχει 
τό 6έλημα τό έμόν τψ θελήματι του Πατρός, χα? τό οοη8ί1ί& οιηηίΑ ηονβΓβοι, ηβςυβ ςυίάςοαιη 60Γυαι 
ί^0Γβ1>Αΐη. Νοςυο ρΓορΙβΓ ιηο νοεβιη Αά ίρβυιη 
603181, ηβςοθ ρΓορΙοΓ ιηβ ί1ΐ6 68ο:ι ο1)8ΐ^οανί1, 86ά 
ρΓορΙΟΓ νο8, οί 8θί&ϋ8 νοίοηΐ&ΐβπίΐ 016ΑΠ1 οοηι νο- 
Ιαοΐβίο Ρ&1η8 οοηβρίΓ&ΓΟ, οαβςα6 ρ6Γρβ88ίοο6ηι ^1ο- 
Γί&ηι &ρρβΙ1&Γθ. Ργο νοΙ)ΐ8 οοίοα οαιοί(>α8 Ιιοο ίη πιο 
Γ6θίρίο. Ηοο βηο 6ΐ ρΓ60&ϋθ ΙΐβΟ,Οΐ Ρ&(Γί8 βΧΟΟΒίΟ 
νοχ ρβΐίΐΕ οοοΑΓΟι&γίΙ. ΑΙςυο Ιιφο ςαιάβαι (1θ Ιιίβ 
βαίβοίβηΐ. πάθος $άζαν ονομάζω. 'Γπέρ γάρ 6μών απάντων άναχαταδέχομαι τουτο' διά τούτο χαΐ ή αίτησις 
προσι{χθη, χα{ ή έξ ουρανών πατριχή φωνή έβεβαίωσε τά αΐτηθέντα. Άλλα τέως μέν τοσαΰτα περί τούτων. 

Ζ\ Ει δέ γε τό πυρ πο(ημα του Πονηρού, πώς ό VII. Ουοά βί τβΓΟ ί^αί8 Μαΐί οριΐ8 68ΐ, ςαοζηοάο 

αγαθός θεός, ό του άγαθου Πός, τους μυσταγωγου- 1>οηο8 0608, 1)θηί Ρίΐίοβ, 608, ςυί Αά ίρ80ΐη Αάάυ- 
μένους αύτφ έν Πνεύματι άγίφ βαπτίζει χαΐ πυρί, οαηΙοΓ ^ΑρίίζΑΐίηδρίηΙο 8ΒηοΙθ6ΐ 1^06 *^, ΟΓβαΙο- 
νό πλάσμα συναπτών του Έχθρου τφ άγ(φ Πνεύματι ταπί Μιϋί δρίπίαί 8&ηο1θ ^ο^Κ6η8, Αΐςυ6 οάβο ρΟΓ 
χαΐ δι' αντικειμένων άγιάζων τόν βαπτιζόμενον ; ]) οοηίΓΑΠΑ 1)ΑρϋζΑΐθΐη 8&ηοΙίβθΑη8? Οο» βηίιη ΐηβηβ Ποιος γάρ άν τις τούτο παραδέξηται νους ; ποιος 
οΓσει τό δύσφημον λογισμός; τ(ς δέ ού χαταγνοίη 
της δοσσεβε(α^ τό μέγεθος ; Πώς δέ πάλιν ό αγαθός 
Θεός ποΐ8ΐ τους άγγλους αύτου πνεύματα χαι τους 
λειτοοργους α&τοΰ πυρός φλίγα, τοΤς άλλοτρίοις 
εργοις ποιητήν επιγραφών εαυτόν. Τήν γάρ προ- 1ι«ο 0ΑρίΑΐ? φΐΒ Γ&ϋο ίηβρίΑ 1ι»ο Γ6γαΙ? ςαί8 νβΐΌ 
ίιηρίθίΑΐίβ ιη&§;ηί1θ(1ίη6ΐη ηοη Α^οαοίηβΙΟΓ ?ςιιοιιιοάο 
ίΐΑςαο 1)608 1)οηιΐ8 Αη^οΐοβ 8αο8 Γαοίΐ 8ρίη1η8, πι!• 
ηί8ΐΓ08 8008 ί^ί8 βΑίπιΠΑΐη *', ΑΐίθοοΓαιη οροΓοοα 
80 ίρβοιιι ΥβηάϋΛΟΒ οοηάϋοΓβαι. ΡΐΌρΙιβΙίοΑοι οπίαι 
ΙΠαπι νοοβπι Ι&ηςααιη άίνΐη&ιη βΐ νβήΐΑϋβ ρΓβοο- ^ ΗΛγ. ι. 7. 19. « Μ&ηΐι. VII, 11. " ΜβίΛ. χχιπ, 9. « αοβη. χιι, 28. «» ί1)ίά. 30. ** 1.αο. ιη, 16. υακιλ; ι,ΕατιΟΝΕδ ετ νοτλ;. τιχός ίΓβςαβηΙβΓ ο1>86Γν68. Οοιηρ&ΓΑ ΟΐΑθ(1ίοπι δλΐ- 
ιη»οιη, Ο0 α绀$^ ρ. 268. Ηοηηο. ΥΑΐββίαιη, &ά Εϋ8βΙ)1ϋΐη, ρ. 32 ; βΐ ΑηΙοη. ΜαΓΑΐοΗοιη, Αά ^4ηΛ?- 
άοία Οτχοα^ ρ. 14 οΐ 15. 95 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚIΑΚ^Η^Ε ΟΡ. 06 ηίαιη, Ρ^υΐαβ ο1)8ίβιι&1. Ουοιηθ()ο νβΐΌ ρβ1βαιη,ς[α3Β Α φητικήν τβύτην φωνήν ώς έκ βεου και θβίβν 6 ρβοοαΙΟΓΟιη ΙβνίΙ&Ιβπι άβδί^ηαί, οτβ&ΙυΓ» Μ&Η ίη 
βυρρΗοίυιη ΐΓ&άϋ, ςυΑοάοςυίιίβιη βαιη ί^ηο ίηβχ- 
8(ίηβΐ2ί1)ΐ1ί οοχηΒυΓβηά&ΐΏ ββββ ηαηϋ&1^? ΕΙ ςυο- 
πιοάο άοιηίΙοΓ ΙιοβΙίβ νβηίΐ, υΐ ίςηβιη ί&οβΓβΙ ία 
^β^^&31'^ Κιοβϋβ οροβ βίο &Γηρ1ίβο&η8 βΐ &α^6η8? 
ςαοζηοάο ίΐβιη άί&1)ο1ο ρβΓ&Ιαβ 68ΐ ί^ηί8 ^"^, βί 
ίρβθ 68ΐ βίαβ οοηάϋοΓ ? ηβςαθ βηίιη ίρββ 8ίΙ)ί ρα- 
Γ&ΜΙ βυρρίίοίυιη. νίοΐβδίαι νβΓΟ, βί 1ΐ08ΐί5 Ι^ηβιη,υΙ 
νίάβΙοΓ, ηοη ρβΓ&νί(, ηοη ρ&Γ&νϋ βΐίαιη ςυί<1(]ΐ2&αι, 
ρβΓ ςαοά Ιιοιηίηββ βΐηβ βιηβηά&Ιίοηβ ρβοοαηΐβδ ρα- 
ηΐΓθ ρο88ϋ, ηβςυβ ίρ3αιη ίΠυιη,ςυίζιζ&ηΙ&βρ&ΓβίΙ, 
ρ6Γ ςιΐθΐη ]ΐΐ8ΐ&ιη βυιη&Ι υΗίοηβιη. ΕΙ ςαί8 οιηηί& 
Θ^υ8α}0(^^ βιιυιη6Γ&Γϋ? Ιίαΰλος και της αληθείας επισφραγίζεται κήρυγμα. 
Και το αχυρον 81 ο των αμαρτωλών μηνύκι τ^ 
αχρηστον, ιτώς πάλιν τψ πλάσμαχι παραδίδβι>«ιν 
εις κόλασιν του Έχθροΰ ; πυρί γαρ άαβέατφ φΐ^αΐ 
κατακαιεσθαι. ΚαΙ πώς ήλθε πυρ βαλβΤν έπΙ τήν 
γήν 6 καθαιρέτης του Έχθρου, το έργον πλατύνινν 
και αύξων του Έχθροΰ ; πώς δΐ καΐ ήτο{|Λαοται τφ 
διαβόλψ το πυρ, εΐ εκείνες έστιν ό τούτου δημιουρ- 
γός; Ού γαρ αύτ6ς έαυτφ την τιμωρον 6γ(9τηαιν 
δίκη ν (99). "Αλλως δΐ, εΐ μή τδ πυρ, ώς ϊοιχιν. 
υπέστησεν ό Εχθρός, ούτε δι* ου τους άνεπιβτρ^γ«*ς 
άμαρτάνοντας κολάσει, οΰτε αυτόν απορέα νών ζι- 
ζανίων, δι' ου τήν δικαίαν εισιτράξεται δίχην. Κλ\ Ίίόσα άίν τις άπαριθμήσαιτο τοιαύτα ; 
VIII. Οαοηί&αι νβΓΟ πιαίβάίοα βΐ ίιηρί& Ιίη^αα Β Η'. Άλλ* ειπερ ώς ή βλάσφημος και δυανιβής ΙΟΓΓΰθίΓίΑ βά ιηαΐυιη ρήηοίρίυιη Αοάβΐ ΓβΓβΓΓβ,ςαο- 
. ιηοάο βα 8υ& άίοϋ οοιηιηαηΐβ ηοβΙβΓ ϋοχηίηΐ28 βΐ 
δβΓν&ΙοΓ? Ιη ρνορΗα ϋηίτη νβηίΐ, ίαςαϋ, 9ίά$ηί ηοη 
Γβΰβρβπίηί €ηηι >*. Ουοά βί άίχβηηΐ Ερο8ΐ&1«, ρΓΟ- 
ρΓΐθ Ιιίο άϊοΐ ΒβΓίηοηββ ρρορίιβϋοοβ, ίη Ιΐ08 νβΓΟ 
ν6ηΐ886 ΟΙΐΓίβΙιιιη, ίρ808 ΥΘΓΟ βακη ηοη Γβεβρίβββ, 
νί(ΐ6,ςυ«80, ίηβί^αβιη βοΓηαι ίη8&η1&ιη βΐ ίχηραάβη- 
(ίαηι. Ρπιηιιαι βηίο), ςηοζηοάο ρρορίιβϋοοβ ββΓκηο- 

ηβ5 ρΓθρηθΒ01ΐΠ8ΐίββ86 λίυηΐ, ΟΟΚη ίρ808 ρΓ0ρ1ΐ8ΐ818 

θΐ ίηβρΪΓ&ϋοηθίη βοηιπι &<1 πιαίαοα ΓβΓβΓΕηΙ ? Οβίη- 
άθ, ςαοιηοάο ίη ρΓορΙιβϋοοβ βΟΓΟιοοθδ νβηϋ ΟΙιπ- 
8ΐυ8? ΡΓίιηο βηίπι, ςυοά βΐ ΐρ8ί λίυηΐ, &ά αΐίβηοβ 
νθηϋ, ρρορίιβίίοί βηίιη 86ΓΠΐοη68 &1ίβηί ςυίά βαηΐ, 
Ι&ηςυ&πι βΐ) Εΐίβηο ίηβρίΓαΙί, ηβο &ά 1)οηαπι Οβυιη θρασύνεται γλώσσα, τα επίγεια του Πονηρού, «ώς 
λέγει αυτά Ιδια ό κοινός ημών Δεσπότης χ%\ Σΐιηήρ ; 
Εις τα Γδια γάρ ήλθε, φησι, καΐ οΐ Τδιοι αυτόν ού 
παρέλαβον. Εΐ δ^ λέγοιεν οΐ άποστάται, ?δια μίν «Ι- 
να ι τους προφητικούς λόγους (1), έλθεΤν δλ εις αύτους 
τον Χριστόν, εκείνους δΐ τούτον μή παραδέζασθαι* 
δρα τήν ύπερβάλλουσαν αύτων όίνοιαν χαΐ άναι- 
σχυντίαν. ΙΙρώτον μέν πώς λέγουσι τους προφητι- 
κούς λόγους Ιδίους είναι του Χρίστου, αύτους τους 
προφήτας λέγοντες πλάσμα τε είναι καΐ Ιπίπνοιαν 
δέχεσθαι του ΙΙονηρου ; Δεύτερον δΐ, πώς εΙς τους 
προφητικούς λόγους ήλθεν ό Χριστός; Πρώτον μ^ 
γάρ εΙς άλλοτρίους ήλθε, κατά τόν έχε^ναιν λ^γον. 
άλλότριον γάρ οΐ προφητικοί λόγοι, ώς έζ άλλο- ρβΓίίηβηΙ. ϋβίη()6, ςυοιηοάο οαιηίηο ρΓορηί β88β ^ τρίου εμπνεόμενοι, καΐ ούκ Ικ τόΰ άγαθου θκου, ρο88ΐ2ηΙ Οΐιηβΐ! ββΓπιοηββ ρΓορΙιβϋοί, ςυί ηοη γθοο- 
ρβΓοηΙ βυαι ? Οίοϋαρ βηίιη : Ιη $ίΐα νβηίΐ, $βά $η% 
€Ητη ηοη τεοΰρενηηί, Ρογγο, ςυίϋυβ ροΐββίαΐβιη ίβοϋ 
ΟΙΐΓίδΙυβ, η( ίίΐίί Οβί ΩβΓθηΙ?ηυιη8βΓΠ2οηίΙ)α8ρΓθ- 
'ΡΐιβΙίοί8 Τ Ποεοίηβ ηοη β8ΐ ηυ^&ή ? δβπηοηβ8 βηίιη 
81 6χ Οβο 8υη1, βο ίρ80 ρΓορήί 8υηΙ βΐ άοιηββίίοί 
ϋβί ; 81 νβΓΟ πιεΗ, ςυοηιοάο 61ίί Οβί βίΟβίβηΙυΓ ? 
Ταπί, ςυβίίβ ββΓΟίο ρΓορΙιβΙίοαβ βζ 8Εη^αίηί1)υ8 β1 
νοΙυηΐΕΐβ νίή βΐ βι νοΙυηΐΕΐβ ΟΕΓηίβ ρΓοηΕίαβ β8ΐ ? 
Αάάϋ βηίιη : Οηίηοηεχ $αηρηίηίΙ>η$, ηβο βχ νο/ιιη- 
ίαΐ$ ριη', ηβο βχ υοίηηίαίβ ϋανηίί^ $βά $χ Οβο ηαΐι 
ίίΐηί **. Ουί ί^ϋοΓ βαηΐ ίΐϋ βθΓΟίοηθβ, βχ 8&η^υίηί- 
1>υ8 ρΓο^η&Ιί, βΐ ςυί ηοη 7 Νυ11α8 βηίιη 8βπηο, βίνβ Έπειτα δΐ πώς δύνανται δ'λως Ίδιοι εΤναι οΐ προφη- 
τικοί λόγοι του Χρίστου, ο'ίτινες ούκ έδέξαντο αύτάγ; 
Αέγει γάρ. Εις τά Ίδια ήλθε, καί οΐ Ιδιοι αυτόν 
ού παρέλαβον. Έτι δ^ τίνας ^δωκεν ό Χριστός 
έξουσίαν τέκνα θεού γενέσθαι; 3ίρα τους ιτροφητι* 
κους λόγους ; Και πώς ού μακρός λήρος τόυτο ; Οί 
λόγοι γάρ, εΐ μίν έκ Θεού είσιν, αύτόθ<ν ίχουνι τό 
είναι οΙκεΐοι θεού* εΐ δΐ πονηροί, πώς &ν τοκν»- 
θεΤεν Θεφ; Έτι δλ, ποίος μίν λόγος ιιμοψ^χηώς 
έξ αΙμάτων και έκ θελήματος ανδρός, κα) Ιχ θ8λι{- 
ματος σαρκός έγεννήθη ; Επάγει γάρ• 01 «Ακ έζ 
αΙμάτων, ούδΐ έκ θελήματος ανδρός, οΜλ Ικ 
θελήματος σαρκός, άλλ* έχ Θεού έγεννήθηβαν. 1)0ηυ8, βίνβ π1ε1ι18, 8ίνβ νβΓΟβ, 8!νβ ίλίβαβ 8ίΙ, 8ίνβ Ε «^ Τίνες ούν οΐ έξ αΙμάτων γεγεννημένοι λόγο( χαΐ 

τίνες οΐ μι( ; Ούδεις γάρ λόγος, ούτε αγαθός, ο(^ςε 
πονηρός, άλλ' ούτε αληθής, ούτε ψευδής, κ&ν έκ του 
αγαθού Θεού πρόεισιν, κί^ έκ του πονηρού, ού |ΐ£- 
νούν έξ αΙμάτων, ει καΐ πλέον μανώαιν οΐ ταύτα 
λέγοντες, ού γεγέννηται. *Ώστε χώραν έν τούτοις 
τοις ΔεσποτικοΤς |3ήμα9(ν ούδεμίαν οΐ προφητικοί 
λόγοι λαμβάνουσιν, Άλλ* Ίδια μΙν καλ•ϊ τόν κί- 

« Ιαο. XII, 49. «^ ΜεΙΙΙι. χχν, 41. » αοΕη. χ, 11. «• ί1)1<1. 30. »• αοΕη. 1)οηο, βίνβ Ε ιώεΙο ϋβο ρΓοΟοίβοαΙαρ, ββΓίβ βζ 8Εη- 
βυίηίΙ)υ8,ςαΕΐηνί8 πίΕχίιηορβΓβ ΙηβΕηΐΕηΙ β^α8Iηοά^ 
Γβ8 ρΓοίβΓβηΙββ, πΕίαβ άίοβίαΓ. ΙΐΕςαβ ίη ΙιΙβ Οοπιίηί 
▼βΓΐ)ί8 ρΓορΙιβϋοί 8θΓηιοηβ8ηα11αιη1οοαπιίηνβηίυηΙ. 
' ^ 8οά ρΓορπΕ ϊΜ ΕρρβΠΕί ιηαηάαιη, βίοαΐ β1 εΙΙΙ)! Εϋ 
. ^ άΐ8θίρο1θ8 8008 Είΐ : Εΰΰβ υβηίΐ Κοτα^ βί ^ατη νβηχί ηΐ 
ϋφβνραηίην ίίηςηίι ίη $να^. Οαβ ί^ΐΙαΓϋ^βΟΕ 

** I^α^. ιη, 17. 
ζνι, 32. υαηιλ: ι.Εατΐ0ΝΕ8 Ετ νοτλ;. 

(99) Δίκην. ϋΕ ςαοςηβ ΕΓ^ιηβηΐΕΐυΓ Τίΐπβ, 1ί1). 1, Ιιοσιίηββ ίηίΓαηίΙοβ τά 'ίδια ίη Ιεπι Εΐίβηηπι ιβηβυηι 

Ερηά ε1. ΒΕβηΕ^;. ρ. 85 : Ιδού τό πυρ εαυτό ού άβΙοπςαβΓβ 8θ1ίΙθ8, ςυβπ) νίζ 8θΐηηΐΕη(1ο ςαΐβ ρΐΌ- 

*χα(ει* ίτερον γάρ καί ούχ Ιαυτό αναλώσει. Ι)ΕΓίΙ. 

(1) Προφητικούς λόγοος. Ηίηο Γ€θ(β οο11ΐ£;Ε8 91 αΟΝΤΗΑ ΜΑΝI^Η^εΟδ Ι^ΙΒΒΗ Ι. 98 •μον (2), ώ< «00 χαι άλλαχου φησι προς τούζ μαΟη- ^^ νοο&1? ηυΐΏ θβηηοηββ ρΓορΙΐβίίοοΒ ? &η ροθΒβββίο- τέζ * Ίδοι» Ιρχετβι ώρα, χαΐ νΰν έλτ^λυθεν, 'ίνα 
«χο(>«(θθητε, Ιχαστος «!ς τά '{8ια. Ποία ούν Γ2ια 
λέγβι ένταηίθα ; άρα τους προφητικούς λόγους : ή 
{ηλον^ι τ6 χτήμα χαι τήν χατοιχιαν έχάττου; 
*Οαι»ρ ούν ένταΰθα Γδια ούχι χατά τον μεμην(^τα 
λίζρον τους «ροφητιχους λόγους λέγ<ι, άλλα το 
Ιχάβτου χτήμα χαΐ τήν 1$(αν οΤκ^αν οΰτω * χαι 
έιεβιδα^ ^^ΤΤΙ* ^^< "^^ '^^^^ ήλ6•, χαΐ ο\ 'ίδιοι αύτον 
ο& «αρέλοιβον, ?$ια μίν τον αίσθητόν χόσμον λέγει * 
χτήμα γαρ αύτου χαΐ πο(ημα ούτος * ωσαύτως δΐ 
»«1 οΐ έν αυτφ, ών οΐ μίν παρέλαβον αυτού τήν 
μοβτβ(γ»γ{αν, οΐ ^1 ου. ΚαΙ άλλαχου πάλιν αυτός 
& 'Ιηνους 6 Σωτήρ ημών τήν Ιδίαν περιτρέχων 
':εατρ($α, χαι τήν αΐτίαν της περιδρομής άποδιδους ηβπι βΐ άοιηυιη ου4α8ςυβ? δΐοαΐ ί^ϋυπ ί1)ί βηα (τά 
'ιδια) ρΓουΙ ίΠί ςυίάβιη ηυ^αηΙυΓ, ηοη βρρβΠαΙ ββΓ- 
ιηοηββ ρΓορΙ)6ΐίοο$,$6(1 ρρορπαπι ^υ^υ8(1υ6 άοοαυιη 
θ1 Γ&ουΙΙ&ΐ68, ίΐα θΐ, ςααηάο (ϋχίΐ : 1η ίηα νΜΐ, βί 
$Ηί ηοη Γβΰβρβνηηί βητη^ βυα ^ιυί(]6ΐη ΐΒυηάοιη ββη- 
8ίΙ)ί1βιη νοε&(; ροβδβββίο βηίηι β3α8 θΐ ΟΓθ&ΙϋΓβίΙΙθ 
ββΐ : βίευΐ βΐ ίβϋ, ςυί ΐη βο βαηΐ, βΐ ςυοΓυιη αΐϋ 
άοβίη'η&αι 6]υ3 ΓβοβρβΓυηΙ,&Ιϋ ΐΏίου8.Α1ί1)ίςυοςαο 
Ιρββ ^θ8υΒ δθΓν&ίοΓ ηο8ΐβΓ Βυαιη βίΓοαιηΙβηβ ρ&• 
Ιηαχη, «Ιςυβ 1ιυ]υ9 βυί ίοδίίΐυϋ Γ&ϋοηβπι ΓβάάίΙα• 
ταβ, Ι69ΐ&1α8 ββΐ άίοβαβ : ^νορΗβία \η ραίηα $ηα 
Ηαηοτ€ίη ηοη ΗαΙ>βί ^^ Οοιη ίΐβςυβ άίοΐίο Ιιβο 6Ζ 
ίρ&ίβ Εν&η^θΐϋ νθΓΐ)ί8 ιΙα ίΙΙυβίΓαΙα βϋ, αΐ ρβΓ ρΓΟ- 
ρτια ιηαηάαχη, β1 ςα» ία βο 68ΐ, ρΒΐπ&ιη ίηάίο&Η Ιμαρτύρησι λέγων, θτι Προφήτης έν τ^ 1δ{(|[ πα- Β &ρρ&Γ6«( ; ηοηηβ ιη&οΐΓββΙβ ίοβαηΊααΙ,ςυϋ&Π) θΙ&Γ& τρ(δι τιμήν ούχ Ιχ»ι. Φανερας τοίνυν γεγενη- 
μένης της φωνής Ιξ αυτών τών εύαγγελιχών 
ρΐ|μάτων της σημαινούαης τά ΓΒια, $τι τον χόσμον 
χαι τήν έν τψ χόσμφ πατρίδα ή τό χτήμα δηλοΐ* 
«»ς ού μιμήνααι φανερώτερον οΐ προς μύθους χαΐ 
λήρους τά οδτω περιφανή χαταστρέφοντες ; Τών 
γονν Δεαποτιχων λογ(ων ?δια μίν του Κυρίου τόν 
χ^μον λκγόντων. Ιδίους δΐ τους έν αύτφ, χάν τκ 
{λαβνν αυτόν, χ$ν τκ μή (οΐ μίν γαρ λαβόντες μετά 
του είναι ?διοι ώς ποιήματα αυτού, χαι έτεχνώ- 
^^ααν αύτφ, δεξάμενοι τον ϊπι τή σφών αυτών 
σωτηρ(^ παραγεγονότα * οΐ δέ μή παραλαβόντες 
αύτ^ν, χ^ ιοιοι ώαιν, ώς πλάσμα αυτού, άλλ' ούν οπλοαία Αάίη6ρϋ&& βΙηυ^^Αβ (Γ&η8ΓβΓΌηΐ? Ουοηί&ιη 
ί(;ίΙΐ2Γ Οοιηΐηί ?6γ1)8 ρΓορπα Οοιηίηί κηυηάυΐΏ νο- 
οΕηί, ρΓορηοΒ νβΓΟ β3α$, ςαί ίη €0 βιιαΐ, βίνο Γβοο- 
ρβηηΐ βαιη,Βίνβ ιηίηυβ (αβιη ςαί ΓβοβρβΓϋηΙ, ροβί- 
(ΐααο), ιιΐ ΟΓβ&ΙαΓββ, β^υ8 ^&Iη ΓυβΓΑοΙ,βϋΕΐη βΙϋ θ]α8 
θίΤθοϋ βαηΐ, ςα&ιη ρήίηιιιη βυιη, ςαί Β&ΐιιϋβ ίρ80- 
Γυαι ο&ΟΒΑ νβηθΓ&Ι,&ιηρΙθχί βυηΐ : ςαί υθγο ηοη Ρβ- 
οθρθΓϋοΙ, ςαβιηνίβ ρΓορηί βίαΐ, Ι&ηςα&πι ΟΓβ&ΙοΓα 
6308, Ι1Η, ηοη ΓβοίρίβηΙββ, ββίρΒοβ άί^οϋλΐθ ίΠίο- 
Γοαι βρίπΙοΑίίαιη ρην&ΓοοΙ), ςυοηίαζη, ίηςοΑίη, 
θν&ο^βΗοβ υ6γΙ)& ρΓορηα βΐ ρνορΗο$ ϋα ίαΙΟΓρΓθ- 
ΙαηΙοΓ,ςυοίΏοάο ηοη Αΐ)οαιίη&η(]υ8 Θ8ΐ βΟΓοηπ θγγογ, 
ςαί βΐί&ιη ηοΐίοηβηι νβΓΜβ 8υ1)]ίοίυη1? Ουοά νβρο ού παραδεξάμενοι αυτόν, τής δευτέρας χαΐ τινευμα- ρ ρκορΗα ιηυηάυιη τοοβΐ, ίηάβ θΙΙεοι οΙβΓΪΒβίηηβ ρβι> 

τ- ..«^Λ / 2 ΡΙ. 1 '-\ . ^ί' ~-. ν» • • _-.-_* Μ? Α -•„ : :* Ι -- τιχής υΐοβεαίας άπεξένωσαν εαυτούς) * ούτω γοϋν 

τών λογίων τά !δια χαΐ τους Ιδίους έρμηνευόντων, 

«ώς ού ^Ειλυιχτόν τής πλάνης Ιτερόν τι τοις ρήμα• 

αιν ^«οβαλλόμενοι ; "Ότι δΐ Γδια τόν Χ(^σμον φηαι, 

χαΐ Ιχ τούτον Ιβτι σαφώς συνόρων. Έν γαρ, 

^Ί^αΙ, το φώς τό άληθινόν, ο φωτίζει πάντα αν- 

θρωίΒον Ιρχόμηαιψ εις τόν χ^^αμον. Ποίον χ6σμον; 

δηλονότι τον αΙα6ητ<$ν• Και πότε έφώτινεν ; 6τε 

παραγέγονεν έν αότψ. Πότε δΐ παραγέγονε ; Τό 

^αγγέλιον βο^ • 'Έν τφ χόσμψ γαρ ήν, φησί • 

πάντβικ γαρ έν τφ αίσθητψ χό^μφ ών τόν έρχόμενον 

εΙς τόν α1σ6ητόν χόσμον έφώτιζεν. Ε?τα τίνος ήν ό 

χ<$σμος ποίημα, έν φ τε αυτός ήν, χα2 τόν έρχόμενον 

Έ,Ις αυτόν (3) έφώτιζεν, ούχ δλλοθεν ^στι μαθε'ιν 8ρίοί ροΙβ&Ι. Ενα^ €η%τη, ίηςαίΐ, Ιηχ ν^α, ςν3ί 
ίΙΙηηιίηαί ίιυτηΐη^τη οηιηβιη ίη ιηηηάηηι ν^ηΐεπ- 
Ιετη, >*. Οαβιη ίηηυίΐ ιηοηάυπι? οπιηίηο ββη- 
8ί(>ίΐ6αι. Ουαηάο νβΓΟ Π1υιηίη&νίΙ? οοιη ία οαιη 
νβηίΐ. Οααηάο νβΓΟ νβηϋ? Εν&η^βΐίακη οία- 
αι&Ι : Ιη τηηηάο βηίιη βναί^ ίηςυίβηΒ ; οιηηίηο 
•ηίαι ίο 86081 1)ί1ί ΣηυηάοβζβίΒίβηβ Ιιοααίηβιηίη ιηυη• 
άοιη Ββηβϋΐίΐβιη νβηίβοΐβιη ίΠοπαίη&νίΙ.ΡοΓΓο 6υ]α8 
ίυβΓϋ ΟΓβ&ΙοΓα ιηοηάαβ, ίη ςυο βΐ ίρββ βΓβΙ, β1 
τβηίβηΐθπι ίη ϋίαιη ί11απ]ίη&1)8ΐ,ηοη Αΐίαηάβ γθοΙιιιβ 
(ΙίΒοϋοΓ, ςοαιη θχ ίρ8ί8 ▼βΓΐ>ί8 θνβη^βΐΐοίβ : Μηηάίΐ$ 
ΰηίτη^ ίηςαίΐ, ρβτ ίρ$ιιηι (αοΐνα Μ βΐ πιηηάπί ίρ$ητη 
ηοη ΰοοηουϋ '*.Ιά ςαοά 8ίαιί1β ββΐ &11θΓί ίΐΐί : Ιη $ΐία 
Όβηϋ, βΐ »ίΐ: ηοη νβΰβρβηιηΐ είΐτη, Υΐάββ, ςοοηιοάο άλλ^ ή έ( αυτών τών εύαγγελιχών (3ημάτων. Ό %6• ^ νβηίαβ υηάίςο&ςυβ βίΙ)ί ΐ98ϋΐΏοηίυαι ίβΓ&(, β1 Ιιιχ 
αμος γάρ, φηαι, δι' αυτού έγένετο, χαι ό χόσμος β]υ8 108^18 ιηββίΒ ςοφ &ίΓαΐ£[β&ϋρ8Ηΐη ςα«Γ6ηϋ1)υ8? 
αυτόν ούχ ίγνω. *0 Ι^σον έατί τφ, Είς τά ^ια ΟααηάοςοίάβαιίΐζίΐαΓΒ&ηοΙίΒβίιηΑΟΓ&οοΙ&βΙωυηάαα! 
ήλθε, χαι οΐ Τδιόι α^όν ού παρέβαλον. Όρ^ς πώς Ιιυηο τίβίύίίβηι ρτορήα 8βΓΤ&(οη8 νοο&(; βΐ ρβΓ 
πανταχ^Ην αυτή Ιαυτζ μαρτυρεί ή αλήθεια ; χαΐ βοαι ΓαοΙαοι 6880 ρΓοηοηΙίαΙ,βΙ θΟΒ,ςαί ίη αιοηάαηι 

« Μιϋΐι. XIII, 57. Μ αο8η, ι, 9. «^ ^ο^^η^ ,^ ^9. 

υαβιλ: ι,ΕατιΟΝΕδ ετ νοτλ. (2) Κ^σμον. £χ Γβ06θϋοπΙ)α8 ροβΐ ΟΓοϋοιη ρΐβ- 
ιίςοο τά ^ια άβ άοπιο, ςο&ιη ηοηηαΐΐί άβ Ιβιορίο 
ίοΙΟΓΟΓοΙλϋ 8οη1, Αοοΐρίβοάλ ρυΐΑΓυηΙ. νί()6 ΡύΙΙθΗ 
Μ%$ΰ€ΐΐαη€α $αΰτα^ ιν, 17 ; βΧ ^ο. ΥοΓΒΐϋ Οιείίν• 
ίαϋ. 8. 1ίΙ>. ιυ, ο. 12 : Ι^&αα^ΟΓίαβ Βθ8, Οβ η%ι^$ί6Γ%ο 
βΙΙχρίΜΐ Ογχ€Χ Ιίηρη3β, ίηοααιάβιη 86η1βηΐί&αι 8θί)• 
ίηΐβΐΐίςίΐ ο^χήματα. Ουιη η08ΐΓ0 ΓαοίΙ ΤΙιβορΙι/- 
ΙαοΙο» λά Ιοοαπι ^ο«ηηί8,▼61 χηαηάαιη νοί ίαάβλία 8ρ6€ί&1ίιη Ιιίο βί^οίβο&ή βογΙΒοοβ. "ίδια αυτού, ίη- 
ςυϋ ίβ, ή τόν δ'λον χ6σμον νοήσεις ή τήν *Ιουδαίαν. 
(3) Τόν έρχόμενον εΙς αύτ($ν. ν6Γΐ)& ίΐβςοθ 1ι»0 
βά ανθρωπον ΓβΓβΓΐ ΡΐιοΙίοΒ, <5οο86ηΙίβηΐ68 ΒίΚ>ί 
1ι&1)6η8 ρΙΟΓΟβςυβ οιηηβΒ.ΙηΙθπαι 8θο(, ςυί ρα(&ηΙ 
Ιιβο αά φως βίνβ ΟΙΐΓίβΙυιη ίρΒοιη ΓθΒρίοβΓβ. Ιιβ^β 
6. ^οI1. ΡθοΙιϋί, ΡΗίΙοοαΙίαιη $α€τ. ΐΚεήΙηια ΜΗ• 
α#, § 20. 99 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 100 νβη1ιιη(> ηοη αΐίαιη, ςα&ιη ίρβαιη ί11απ)ίηΑΓ6, οοη- Α τ6 φώς αύτης μάλλον άναλάμπκι χοΐζ Ιπιζητουσιν ί)πη&(, ςαοιηοάο ηοη οοηΐΓβιηΐΒβυηΙ Ιιοιηίηββ, άβ- 
Γβοϋοηίβ νθΓβ ρΓΟ^βηίθβ, θ1 ιη&ΐί ρηηοίρϋ Γύη, 
ςυ&ηάο βΐίυιη ςυίάβιη ιηυηάί τΐΒί^ίϋβ οοηάίΙοΓβηι 
ΓβΓίιηΙ,βΗαπι νβΓΟ βυιη, ςυί ν6ηίβηΙθΐη»ίη ΕΏυη(]αιη 
ϋίαιηίηβΐ, ςαθπιςιαβ 8υ1)8(&ηΐί« ίηΙβΙΗ^ΒίΠβ ΐΕηΙοιη 
ορίΟοβιη ρΓοΩΙβηΙϋΓ ? αύτ<$ν ; Των ούν Ιερών (βημάτων χαΐ Ιδια του ΣωτΙ[• 
ρος τουτονι τον 6ρώμενον χ<$σμον καλούντων, χαΐ 
δι' αυτού χηρυττ($ντων αύτ^ν γενέσθαι, κλί το(ι< 
ερχόμενους εις τον χ($σμον ούχ ^λον, άλλ' αύτ6ν 
είναι τον φωτ{ζοντα * πώς ού πεφρίχααι τά της ά«ο• 
στασίας ώς αληθώς πλάσματα, χα ς του Πονηρού τέχνα, άλλον μίν εΐαάγοντες δημιουργόν του όρωμένου χ6σμου, Ιτερον δΐ τ^ν φωτίζοντα τ^ Ιρχ^μβνον 
ε!ς τον χόσμον, χ^σμον, δν της νοητής μόνον δημουργόν χαταλε{πουσιν υποστάσεως ; 

ΙΧ.ΕΐΕΐ)8αΓ()ϋ&ΙβιηΡθί&Ηυη(]βςυοςαβιη&ηίίβ8ΐβηι θ\ Και άλλαχόθεν £ν τις τ6 άτοπον έπιδε(ξοι άναχα- 

ί&ββΓθ 11θ6ΐ: 8ί βηίΐΏ ΐ6ΓΓβ8ΐΓί& Μ&Η βαηΐ, ςυοπαοάο λυπτόμενον. ΕΙ γαρ τά έπ{γειάέστι του Πονηρού, πως 
βαιίίηιιϋ, ΓΓϋ^ί1)υ9 υ(ί, ςα&β ΟΓβ&ΙυΓα Μλϋ ρΓοΙυΙϋ, ήνέσχετο δια τών χαρπών, ους Ιγυσε τ6 ποίημα του 
ΙΙα υ1 ηαηε βχ ςοίηςυβ ρ&ηίΙ)α8, ηηηο βχ ββρίβαι, Πονηρού, τοΰτο μίν χαι έχ ττέντε &ρτων, τούτο δΐ &( 
πιυ1(Α8ωγη&(Ι&88&ΙηΓΑΓβΙ?Μυ11θ6ηί[η8&(Ια8θβοςυβ Ιπτά, πολλάς μυριάδας χορτάσαι ; Π6σφ γαρ ήν 
οοηνβηίθηϋαβ βΓβΙ ύίΒοίρΠη» βα» Εΐυιηηο8 ηοη βχ Β άμεινον χαι θεοπρεπέστερον μή &ζ άλλοτρ(ων χαρ• 
ίΓαοΙί5υ8β1ί6ηί8, 86άάβ8ηί8Γ6ΐ)θ8ριΐ80θΓθ. Ιπαοηοο- πών, άλλ' οιχε(ων δημιουργημάτων τρέγειν το^ς ιηοάο ίη υηίνβΓΒοπ) οίΚ)ο αυΐ ροΐα ίρββ 0809 68ΐ, Ι&η- 
ςυ&πι ΓΓυοϋΙ)υ8 οροΓαιη ρήηοίρϋ ηοαίί ? Οαοκηοάο 
ϋβΓηπι 08900 οουΐοβ ί&1)ηοΑη8 ηοη βχ αΙια πΐΑΐβΠΑ, 
ςυβηι βχ ΙβΡΓα βΐ αςπΑ, ςυβ βραηΐ Μ&Η, νίβααι γο- 
βΙΗαίΙ, ορβΓ&8 οαιη ΙιοβΙβ ρβΓϋΙυβ, Αίςαβ ϋϋ ςυίάβιη 
ροϋοΓΑ ρβΓΟίίΙΙβηβ, ίρββ νβΓΟ ραΚβιη ΒΟΑίηβχ ΑΐίβηΑ 
πΐΑίβΗλ, Ι&ηςυΑίη ςαί ρρορπΑ βϋϋββίίΐαΐαβ, βΐ α1ίβη& 
&^^θ58^οηββxρ)βη8.Ηυ^υ8 οβΓίβ, βί ηαΐΐίυβ ρΓβΙβΓβλ, 
ρυάβΓβ (]6ΐ)β(>Αΐ Ιιοοαίηββ ρβΓίϋΐίββίηαοβ, ηΐ οοηβίάβΓΑ- 
ΓβηΙ ςυοά,ςυί οοιι1θ8 ίοηηΑνίΙ βχ ΙοΙο, ίρββ τβΓβ ββΐ 
18, ςυί β1) ίηίϋο Ιιοπιίηβαι βχ ΙυΙο οοηάίάίΐ. 0υ]α8 
βηίιη πΐΑΐβΗ» ρ&Γβ ββΐ, βΐυβάβαι ςοοςυβ ββΐ ΙοΙυιη : 
βΧ ςυβιη οοηάϋοΓβηι 1ι&5α11 υηίτβΓβαπι, βυιη βΐ ρΑΓβ μυσταγωγουμένους αύτφ Ι Μάλλον δΐ πώς δλως τρο- 
φήν ή ποτον αυτός προσηνέγχατο, α χαρπός ήν τών 
ϊργων του Πονηρού ; Πώς δε πάλιν οφθαλμούς δη- 
μιουργών τφ τυςρλφ ούχ Ιξ ^λης ξ>λης άλλ* Ιχ γΙ|ς 
χαΐ δδατος, &πε^ ήν του Πονηρού, τήν βψιν έχαινο• 
πο(ει, μονονουχί συμμεριζόμενος τφ ^Εχθρφ, χαΐ τφ 
μΙν άφεις τό πλέον ποιεΤν * αυτός δΐ τό μέρος έξ άλ- 
λοτρ{ας ΰλης ώσπ^ άπορων ιδίας, του άλλοτρ(ου 
πλάσματος άναπληρών ; Καίτοι ε? μή τι άλλο, άλλ* 
αυτό γε τούτο τους αθλίους Ιδεί δυσωπηθήναι χ«1 
χατανοήσαι, ό'τι 6'ντως 6 πλάσας τ&ν οφθαλμών {χ 
πηλού, αυτός έστιν ό χαι χατ* άρχος πλάσας τ6ν 
ανθρωπον έχ πηλού. Ο'ίας γαρ ύλης έστ^ τ^ Η^^ρος, 1ΐΑ5υίΙ. Λάάβ 1ιί• : βί οοΓρυβ & ΜαΙο ρΓοΓβοΙυηι ββΐ, £ της αύτης χαΐ τό δλον* χαι δν έ'σχε τό ^ον ^η|ϋοορ ςαοιηοάο ΟβτίΙ ίρββ, ουαι ίά ίη Ιαζ&γο ρβΠΓβΙ, βΐ 
ςαοιηοάο οραβ Μ&ΐί Α5ο1ϋιιηι ίρββ ΓββΙίΙυβΓβ βΐ 
ίη τίίΑπι νίηάίοΑΓβ, &ο 1•&ζ&Γυπη ΓββυβοίΐβΓβ βυβίί- 
ηαίΙ?ίρ8υπι ςαοςαβ ΡΑΐΓβαι βο ΙβιηροΓβ ίηαρΙοΓ&ηβ, 
υΐ ΟΓβ&ΙαΓ&ιη ΜαΙι ορϋπιβ ρβΓόίΙ&ηα ίρββ ϋβΓυιη τβ- 
ΩοβΓβΙ βΐ ίη νίΐβκη ΓβνοθΑΓβΙ? Ιηαο βί οοΓραβ πιαΠ 
68ΐ ρηηοίρϋ, ςυοηοάο ίΠίυιη νίάηοβ ιηοΓίαυιη Γβ- 
βαβοίΐ&νίΐ ? ςαοζηοάο ίοί ιηίΐΐβ αΠα ιηίΓΑουΐΑ,ςυίϋυβ 
Ιιοιηίηυιυ ρΓοΓυϋ 0θΓροπ1)ΐ28, ρβΓρθΐΓΑνίΙ? ηοηηβ 
άβηίςυβ οβηΐυποηίβ ρυβρ, ΡβΙή βοοΓοβ, ιηυΙίβΓ βχ 
πΐ0Γΐ30()βρΓβ88Α'^ ΓβπιίοΑ ΒΑη^υίηίβ ίΐυχυ ρβΓωυΙΙοβ 
Αοηοβ €ΐβΙ>ϋϋΑΐΑ, οιηηίίΐυβ 8Αΐυϋ3 βρβ ρήτΑΐΑ, 1β- 
ρΓΟβί, ρΑΓΑΐ^Ιίοί, οΐΑθ<ϋ, βοΓάί, Αίςοβ ιηίΠβ αΙια γόν^ τόν αυτόν χαι τό μέρος. "Αλλως τε δΙ, &1 τ4 
σώμα έστιν έχ τού Πονηρού, πώς Ιχλαυσε διβφβ^ι• 
ρομένου αυτού έπΙ τού Λαζάρου ; λαΐ πώς 6πέμ8ΐνε 
διαλυόμενον τό Ιργον τού Πονηρού αυτός πάλιν συ- 
σφίγξαι χα2 ζωοποιήσαι, χαι τόν Λάζαρον αναστη- 
σαι, χάΙ τότε τόν Ιδιον Ιπιχαλούμενος Πατέρα, Ινα 
τό πλάσμα τού Πονηρού χαλώς διαιρθειρόμβνον βΜτός 
πάλιν άνασώσ^ χαι ζωώσ^ ; Και εΐ τό σώμα έστι του 
Πονηρού,πώς τόν της χήρας υΐόν τεθνεώτα άνέστηαΐ ; 
πώς τάς αλλάς μυρίας θεοσημείας, δσαις τά τών 
ανθρώπων ευεργέτησε σώματα, διεπράξβνο; Ό δΐ 
τού έχατοντάρχου παις, ή δέ τού Πέτρου π»^ερά, 
ή συγχύπτουσα τψ πάθει γυνή, ή τψ πολυχρονίφ ΟΑΐΑΐηίΐΑΐυαι βΐ ιη0Γΐ)0Γυηι βχβπαρίΑ, & ςυίϋαβ οογ- ^ ρεύματι χατασυρομένη τού αίματος χαι πάσβν άφ• ροΓΑ ίααιηυηίΑ τβιίάίάϋ : ηοηηβ,ίηςιυΑΟΐ,ίβίΑΟίηηίΑ 
ίάοηβΑ 8υη1 Αά ρβΓίοηάβηάοβ Γυ5θΓβ ίΐΐοβ, ςαί 
οορροΓΑ Ιιοιηίηυιη ΜαΙι ΟΓβΑΐυΓΑΐη άίουηΙ? Οαο- 
ιηοάο βηίαι ορυβ 1ΐ08ΐίβ ρβΓάίΙυαι 1)οηυ8 Οβυβ Γβηο- 
▼ΑνίΙ, Ββςαβ Βοίαιη βΟΓυιη, ςαί Αά ίρβιιιη ββ τβοί- 
ρ1βΙ>Αη1, ιώαΙα ΑνβΓΓαηοΑνίΙ, ββά βΐ ίρββ βά βοβ 
Αθοβ88ϋ. ]βίηί βηίτη ητΙ>6$ οιηηα βΐ υκο$ οΜίΙ, άο- 
σ0Μ ίη ηιηαςορχ* ίρ$οηΛτη, ^ί 9ηοψΙ>ύί οηιΐΛίΜ ςβη&τΐΛ 
αο χη/ίηηααΙβΜ $αηαΜ ^. Νβςυβ βοΐυιη οαβάβίΑΐη 
Πΐίβ Αΐΐαΐίί, ίΑοΐΑίηςοβ ΙβοοΐΙ ιηβάίοΙηΑΐη, ββά βΐ, 
υ1 ηΑΓΓΑΓβηΙ βΐίίβ, ρΓΦΟβρίΙ : Εηηίβί βηχτη, ίηςυίΐ, 
ΤΜπηΟαΙβ ίοαηηί : ΟχΗ υίάβηί, ΰΐαηάί αηιΙ>ηϊαηΙ, 
ΙβρΓ0$ί ρηνραηξίίτ, νηνϋ αηάιηηΙ, βΐ νηονίηί ταητ^ ΐ[^ρημένη σωτηρίας ελπίδα, οΐ λεπροί, οΐ παράλυτοι, 
οΐ χωφοι, τά μυρία τών παθών χαΐ τών νοσημάτων 
γένη, ών απάντων χαθαρόν απέλυε τό σώμα. Ταύτα 
πάντα ούχ Ιχανά καταισχύναι τους λέγοντας τά τών 
ανθρώπων σώματα πλάσματα τού Πονηρού ; Πώς 
γάρ τό πλάσμα τού Εχθρού ό αγαθός Θεός διαγθειρό- 
μενον άνεχαίνιζε, κα? ού προσιόντων μόνον τά πάθη 
άπήλαυνεν, άλλα χα^ αυτός έχείνοις έπιφοιτών χαι 
παραγινόμενος ; Περιήγε γάρ ό Ιησούς τάς πόλεις 
πάσας χαί τάς χώμας, διδάσχων έν ταΤς συν«γα>- 
γαΤς αυτών, χαι θεραπεύων πάσαν νόσον χαΐ πα- 
σαν μαλαχίαν. Και ούχ έθεράπευσε μΙν τούτους, 
έσίγα δΐ τήν θεραπείαν, άλλα χαι προσέτασσι διαγ- ^ Ι-οο. ΧΠ1, 11. •• ΜαΙΛ. IX, 35. ΙΟΙ ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝI^Η^εΟδ I^IΒΕ(ι Ι. 1(» γέλλκνθαι. Πορ»ο6έντ»ς γάρ, φησιν, απαγγείλατε Α. δ^ηί ^. ϋίββίρυϋβ νβΐΌ βί^^ΟΏΐη ροίβηϋβθ •αβΒ νίρ- Ίαιάνγι^ • Τοφλοί άναβλέπουαι, χωλοί περιπα- 
τουαι, λεκροί χαθαρίζονται, χωροΙ άχούουσι, 
χαΐ νιχροι εγείρονται. ΚαΙ τοις μαθηταΐς δλ ση- 
μείον τ^ς αύτοΰ δυνάμεως χα\ ισχύος χ«ι χάριτος, 
τ& έκΐ άρρωστους χείρας έπιθειναι χαΐ Ιασθαι δ(- 
δΜ«ιν. Οΰτως ώς οίχείου πλάσματος ΙποιεΤτο την 
«ρ^ιαν, Ζ χαι την ψοχήν χαι τ& σώμα παραγεγο- 
νώς σΰσαι Χριστός ό βεος ημών, χαΐ ού μέχρις αύτοΰ 
την κύεργεσίαν α^ου περιγράφων, άλλα και τοις 
μαβηταΐς τα Γσα ποιείν διδοος την έξουσίαν. ΕΙ δΐ ώς 
τ«^ του Πονηρού στάματα θεομαχεΐ, το σώμάί έστι 
του Πονηρού, πώς δι* αύτοΰ τά μέγιστα τών χατορ• 
θωμάτων πράττομεν, σωφροσύνην, έγχράτειαν, 
άγρυπνίχν, στάσιν, προς τά δεινά χαρτερίαν, μαρ- ΙυΙίβ&β ^Γ&Ιίβ Ι&Γ^ΙΟΓ ; αϊ βΒ^ΓΟίί» ηβουβ ίιηροη&ιιΐ 
βίβςαβ οαβάβΑοΙΟΓ. Αάβο ΟΙΐΓίβΙαβ, Οβυβ ηοβΙβΓ, ςαΐ 
&(1 8θΓ?ιιαά&ιη «ηίαΐΑΐη βΐ οορρυβ νβηίΙ;, εορροηβ, 
Ιαοςοβια ρΓορπί ορβπβ, οαΓ&ιη 8υ»οβρϋ, ηβςυβ 
1)6η6Γιεθηϋλαι βαλίη ία βο ^υ88^ι αοςυί68θβΓθ, 8βά 
βΐ, αΐ βΑάβιη ΓαοθΓβηΙ, <ϋβοίραΗ8 8αί8 ροΙθ8ΐΕΐ6αι 
ίθ€ί1.8ί νθΓο,ςαοά ιη&ϋ ρηοοίρπ 0Γ&(κ)ηΐΓ& Οβαιη 
ρΓοΩίβηΙαΓ, οοΓραβ & πιαΙο ΟΓίαιη Θ8ΐ, ηαοιηοιίο 
ρβΓ ίΐΐαά ρΓΦθ1απ88Ϊ[ηΑ ςύφςυβ βίβοΐιηυθ, Ιβπιρο• 
Γ&ηΙί&ιη, ν. ^Γ. οοηϋηβηΙίΑΐη, νί^ϋ&ηΐίαπι, Γβ8ί8(βη- 
ϋ&ιη, ρβϋβηΐί&ιη ία ιιάν6Γ8ί8, οακηγήΐ 1&5θΓβ8, ςαβθ 
ςυίάβιη οιηηί& &ά οορρυβ ιη8^8 ςυαιη βηίηιυιη 
ρβΗίηβηϋα \η €οηάίΐοΗ8 ΟΓβ&Ιοπβςυβ ^Ιοη&ιη 
ΙβαάυηΙ. Αηίιη& βηίαι,8ίΚ>ί ΓβΙίεΐΑ, ηοη ίη^βάβΓβΙαΓ τορίου πόνους, α πάντα σώματος μάλλον ή ψυχής Β ιιοςααιη βίαάίυιη Εά β]υ8ΐηο(1ί ρΓ0β8ΐ&ηά&,ιιβςαβ 81 $ντβ, εΙς δ^ζαν αναφέρεται τοΰ πλαστού χαΐ δη- 
μιουργού ; Και γάρ ή ψυχή χαθ' Ιαυτήν ούτε πραξαι 
ταύτα «ρός αγώνας ίλθοι (4), ούτε λέγον, δτι μή 
{πραζεν, εΙσπραχΟήσεται πλημμελείας. Πώς οΰν τό 
ΈοΙ-ημα τοΰ Οονηροΰ πράττει τά αγαθά, χαΐ συνερ- 
γεί τζ φνχζ χατορθώσαι, α, μή παρ($ντος, ού μεν οΰν 
ού χρίνιται χατορθώματα ; Συ δΐ λογίζου χαΐ τοΰτο * 
εΐ το σώμα ήν τοΰ Πονηρού, πώς 6 Παΰλος έλυπεΤτο, 
νοσοΰντος τοΰ Έπαφροδίτου, χαΐ Ιλεγεν, δτι 
*Ελέησιν αυτόν ό Θεός, ούχ έχεΤνον δΐ μόνον, 
&λλά χαι ΙμΙ, Ιίνα μή λύπην έπΙ. λύπ^ σχώ ; Τ( 
γάρ έδει λυπεΤσθαι τ^ν Οαΰλον, έρώντα λυ^μενον τό 
πλάσμα τοΰ Πονηροΰ ; χαι ει το πλάσμα ήν τοΰ Πο - 
νηροΰ, πώς έπέστελλε Τιμοθέφ 6 αυτός μετάρσιος οιηϋΙθΓβΙ, &(1 Ρβά(1βη(1&ιη ταϋοηβαι νοοαιί ρο88β1. 
Οαοιηοάο ϋβςυβ ΟΓβαΙυΓ&ΜΑΐί ρβΓΠοϋ 1>οη&,β1 8ΐιο- 
εαΓπΙ &ηίΐΏ« &ι1 ργφο1&γ& ί11& ρθΓ&οίβη<1&, ςαβ, βο 
&Ι)8βηΐ6, ρβΓίΙββΓβ ηοη ]υ()ίο&Ιυρ. Τα υθγο βϋαοι 
Ιιοο νβϋηι βοα8ίάβΓ68 : 81 εοΓρυ8 ΜαΙΙ ίαίΐ ρηηοίρϋ, 
ςίαοαιοάο Ρααΐαβ, β^ΓΟί&ηΙβ £ρ&ρΙΐΓθ(1ϋο, ΙηβΙαΙαβ 
ίυίΐ, βΐ άίζίΐ : Ββια ^η^^β^ίΗ$ 6$1 ΪΙΗη$^ ηβϋ %11%η$ $0- 
/ΐέπι, $βά βί ηιβί, ηβ ίνίίΐιίίαιη ίηρβΓ ίΓύΟΟα ΗαΙ>€' 
νβηι >^. Οαίά βαίαι αθ0088β ογαΙ Ρ&αΐαηι ΐΗβΙ&η, 
νίάβαΐβαι, ςαοά ΟΓθΑίαΓΑ Μ&ΐί ρ6Γ(1ί(& δίΐ : βΧ, β\ 
0Γβ&ΙαΓ& Γαί886ΐ ΜαΙϊ, ςυοιηοάο ίά^ιη ήν άίνίηα8 
8θπρ8ίΐΤίαιο11ιβο : ΥίηΐραΓηιη αάΜδβοΰ ίίοτηοΰΚηίη 
Ιηιιιη, €( ίηοτΙ>ο$ (Γβςηεηίίονβί **• Οίνίααιη βαίοι 
ϋΐααι άοοΙΟΓβηι, 8ίςαίάθπι νβΓβ άβ ΤίηαοΐΙιβο βοΙΗ- δνθρίιΜκος * ΟΙνφ ύλίγφ χρώ διά τον στόμαχόν σου ^ οίΐαβ ίαϋ, 8θεαοάαηι νο5, ςυίλ εοΓρυ8 ΜβΗ ογ&Ι χαΐ τΙς «υχνάς σου άσ6ενε{ας ; *£δει γάρ τον 
ούράνιον έχλΤνον διδάσχαλον, εΓπερ έφρ6ντ^ζε Τιμο- 
θέου, 1««ι χα6* &μάς πλάσμα ή ν το σώμα τοΰ Πονη• 
ρου, γράφειναύτφ * μηδέλως χέχρησο οΓνφ, Ίνα θάτ• 
τον ^αγζ το πλάσμα τοΰ Πονηρυΰ, χαι έλευθερωθης 
τοΰ βάρους βϋτοΰ. ΚαΙ εΐ τά σώματα εισι τοΰ Πο- 
νηροΰ, πώς λέγει ό Κύριος ημών 'Ιησοΰς Χριστός, 
Ούχι Βύο στρουΟία άσσαρ(ου πωλείται, χαι εν έξ 
αυτών ού πεσεΤται £νευ τοΰ Πατρύς μου τοΰ έν 
ούρανοΐς. Τί γάρ μέλει τφ άγαθφ βεφ 6περ ιών 
πλασμάτων τοΰ Πονηροΰ, οις ούτε περ(χειται ^^λα, 
οΰτε ζωή αιώνιος, ούτε ή βασιλεία τών ουρανών ; 
Άλλ* δτι κτίστης αυτών χαΐ Κύριος, χαΐ εξουσιαστής, 
διά τοΰτο ουδέ ταΰτα χωρίς αύτοΰ στερέσχεται ζωής, 0Γ6&1υΓ&, 8οηΙ>βΓθ άβοθΙΐ&Ι : οαιηίηο ηοη αΙβΓΟ 
νίηο, αϊ 60 οίΙία8 ίά, ςαοά Μ&ΐί β8ΐ, ίΓΕα^αΙαΓ, 
Ιαςαβ οηβΡβ 6^α8 Ιβνβηβ. Οαοά 8ί οοΓροΓΚ λά 
Μλίαιη οη^ίηβαι 8α&πι ΓβΓβΓοηΙ, ςαοαιοάο ^β8α8 
61ιη8(α8, 0οηιίηα3 ηοβΙβΓ, λϋ : Νοηηβ άηο ροαετα 
ηηο ααατιο υεηάιιηίίΐν^ηβ^ηβ ίατηβη ητιημ βοτηχη $ίη0 
ΡαΐΓ0 νβίίνο, φι% χη ακ/ίι €$ί^ οαάύ '*. Οαίά βηίαι 
1>οαο Οθο οαΓ» β$1 άβ ΟΓβαΙαπβ ΜαΙί, ςαίΙ)α8 ηβο 
ρπεαιία, ηβο νϋ& «ΙβΓη&, ηβο τβ^αυαι οαβΙοΓαοι 
ρΓθρο8ίΙ& 8αο1? ΑΙ ςαοηί&αιΟοιηίηαβ βΟΓαζη βίοοη- 
άϋοΓ θί 8αρ6ΓίθΓ 681, ίάθο ηοςαβ ίΐΐβ 8ίαβ ίρ80 νϋλ 
ρήνιιηΙαΓ. Ουοιηούο νβΓΟ 01ιή8ΐυ8 ία οοΓροΓΟ 
Ρβαΐί 8ΐθΓίβθΑΐ3ίΙαΓ, δίςιιίάβαι εοΓρυβ α ΜαΙο 68ΐ 
ίοΓΠΐ&Ιαχη ? Ιηιο ςαοπιοάο αιγ8ΐβποΓυιη άίνίηοΓυιη Πώς δι χαι μεγαλυνθήσεται Χριστός έν τφ τοΰ ^ ρΓ8Β00, 8Ϊ εθΓρυ8 ηοη Γυϋ 0Γβα1ϋΓ& Οβί, ςαί 68ΐ 
Παύλου σώματι, εΓπερ τό σώμα πλάσμα τοΰ Πονη- βηρβΓ οαιηί&, 00Γριΐ8 Αΐ 8ρίΓί(ϋΐη βΐ &ηίαι&αι ρΓθ- 
ροΰ ; Και πάλιν αυτός ό τοΰ βεοΰ μυστηρίων ύπο- ο&ΙαΓ ΙοΙααι οοη86ΓΤ&Γί, ΐάςυο βά Οοαιίηί Ε(1νβη- 
φητης, ε'ΐπερ ούχ ήν τό σώμα πλάσμα τοΰ έπ^ πάν- Ιαοι ? Αίΐ βηίηι : Οβηί νβτο ραά$ εαηΰίι/ίϋδί ί*θί ίιΟβ- 

»• Μ&ΗΙι. XI, 5. " ΡΙιΐΙίρρ. π, 27. » Ι Τίπι. ν, 23. ^β ΜαΐΛ. χ, 29. 

ΥΑΕΙΛ Ι.ΕϋΤΗ>ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (4) Προς αγώνας ίλθοι. ΡΙΐΓ88ΐ8 £;γαιηβ5ϋε«, 
01^08 ?οχ χηοάίλ νβηίβ 8ί£πα10ο&ϋ1)η8 8α^>^6ο^& ββΐ, 
9088 Εα8ΐΑΐ1ιία8 8οιηιηβΐίαι, αά ΠίΑ(]θ8 Σ, ρ. 1148, 
!!& οοηαρίβχαβ β8ΐ : *0 δΐ άγων πολυσήμαντος λέξις, 
χατά τους παλαιούς. Άγων γάρ, φησ^ν, 6'μιλος. χύ- 
χλος, μάχη, {ρις, αγορά, συναγωγή χαι έπίδειξις. 
£^ Ιιϊο Ιοοαιη,ίη ςοο οβΓίΑΐηβη 8α8είρίΙυΓ,ίαάΐ0ΑΓί 
ρυΐβιη ρβΓ αγώνας, αυ&αι νοοίβ ηοϋοηβιη ύβηιοη- 
9ΐητϋ ^ο. (]ίθθΓ£^. 6Γ»νία8, ίη αοϋβ αά ΗΜίοάΐ Ασπίδα, ν.312.Πβ &1ϋ8 8ίκαίΟο«ϋοηΠ>θ8 Ιβ^β Ειβοΐι• 
8ρ8ηΙιβαιίααι, &ά θΓ&Ιίοηθ8 ^υ1^Αη^, ρ. 14, 12 ; Ι^α- 
άονίο. €Γβ&ο11ίαη), ίο ΤΗίαίνο νίιείοηιιη βί $ορΗί• 
ίΐαηιτη, 1ί5. ιιι, ο. 17 ; 6οϋίΓθά. ΟΙβαΗααι αά ΡΙιί- 
1θ8ΐΓ&ΐί νΟοί 5θρΜίίαιατη, 1. χχιι, § 1, η. 4; θ( ^&^. 
Τοίϋασι αά Ιιοηςίηυαι περί ΰψους, 8βοΙ. 9 οΐ 11, 
η. 1. ΡθΓΐίηθΙ Ιιυο ρ1ΐΓ&8ί8 άγων πρ($χειται, άθ ςαα 
θχροηϋ Ιαπι^. Βθ8 ιη Νοϋ8 &ά Ν. Τ., ρ. 254. 108 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΒΟΗΛ ΟΡ. 104 ςι^Οί, 6$ ΙΟίηΜ ΒρχΗΐηί ναί0ν, €ί αηίτηα Η ΰοτρηί ίη- Α '^^'* βιοΰ, πώς το σώμα και τ6 πνβυμα χαΐ τήν ψυ• ΰηΐραία οοηεβΓί^Άιίην %η αάυβηίητη Οοίηίηχ ηο$ίΗ 
]€$Η €Ηή$Η ^^. Ργφ16Γ ν6Γ0 ίβία, βί ΑηίαίΕ αΙίεΓίοβ 
ρπηοίρϋ ορα8 6χ!&1βΓβ1, Εϋβρΐυβ υθγο οοΓρυβ, 
ςυοιηο()ο τθγιιβ ηο8ΐΓί βοηάϋοΓ 6ΐ Οβιιβ, ΒβΓΥΟβ 
βαοβ οαΓίβ ηοη άίβίΓ&οΙοβ ββββ ουρίβηβ, άβ αίΓοςυβ 
ρΓβοίρίΙ άίοβηβ : Νβ αιταίε άβ αηχηια ναΐΓα^ ςηιά 
€άαα$ αηί ΜαίΐΒ, ηβςη€ οοτροΗ υβ»Ιτο, ςαίά (ηάπα- 
α$ ^*. Ρθ8ΐ6α αάΐιιιο πια^ίβ βχβιηρίο (|υο(1&ιη αά 
ρβΓβίρίβηάββ &(1ιηοηίΙίοη68 ρβΓίΙαοΙυΓυβ : ΙηίρίοίΙΰ^ 
ίηςαϋ, ίη νοΙηοΓα οοβΗ, ςηία ηοη ίΒπιηί, ηεα υμ- 
Ιηηΐ^ ηβηηβ ίη ςταηαΗα οοηρβΓΗπί ** ; βΐ υπάβ ϋϋβ 
νίοΐαβ 8υρρβ1ϋ? Ραί^ν νβ»ΐ€Τ οορΐ€$α$ ηηΐήΐ εα$ *^. 
β! ίΐ&ςυβ Ρ&ΐΓβιη ηο&ίΓαιη οωΐββίβιη βαΐΏ, ςαί νο- 
1αοΓ68 οφΐί ηοίΓϋ, 6ΐ Β^ηοβοϋ, θΐ &ρρθΠΑΐ νθΓίΙαΙίβ χήνόλόκληρον έπεύχβται διατηρηθήνβι καί τ^τεέν τζ 
του Κυρίου παρουσ{^ ; Λέγει γάρ * Αύτ^ς δΐ 6 βε^ 
της εΙρήνης άγιάσαι 6μάς όλοτβλεΐς, και όλβχλη- 
ρον υμών τό πνεύμα καΐ ή ψυχή κβί τό νώμα άμΙμ- 
πτως έν τ^ παρουσί^ του Κυρίου ημών *Ιη9θΰ 
Χρίστου διατηρηθείη. Χωρίς δΐ τούτων ει άλλης μλν 
ί^ ^?Χί< ^ΡΥ<^^ ή ψ^χή» ετέρας δ^ τδ σώμα, πώς ό 
αληθής ημών πλάστης και Θεός άπερισπάστοτ>< 
εΤναι βουλεμένος, τους αύτου νουθετών λατρευτάς 
παραινεί περί έκατέρου λέγων • Μή μεριμνάτε τζ 
ψυχ^ 6μών, τί φάγητε, 1} τ( πίητε, μηδέ τψ σώ• 
μάτι 6μών, τ( ένδύσησθε ; ΕΤτα και πλέον ήμας τφ 
παραδείγματι προς τήν νουθεσίαν Ιλκων, Έμβλέ• 
ψατε, φησίν, εΙς τά πετεινά του ουρανού, βτι ο<^ Γοπ8, ίΐΏΟ νβΓΟ £[Γ&ιη6ΐι Ε^Η, ίο ΓοΓΟΑΟβιη 000] ίβί Β σπείρουσιν, ούδΐ θερίζουσιν ούδΐ συνάγουσιν βοΐϋοιη, λΐ) βοάειη Οβο, θε Γογοιε ίηάαί ειΙ, ςϋΕ 
ηβο δΑίοιηοα ίη οηαηΙ βοε ^Ιογιε οοηβρίοααβ ίυβιίΐ, 
ςυοιηοάο βίΤΓβηΕίΕ ίιηρίβίΕϋβ ογε Εΐίυιη ςιιί()θαι 
^πιιηίηίβ, βίανίυιη βΙοορροΓίβ βΐ Γβηιιη 8βη8ί5ί1ίαιη 
οιηηίοίη οοηάίίορβπι ΓβααηϋαηΙ, Εΐΐβη υθγο άίιηΐ• 
άίυιη ρηηοΐρϋαιη βχ ^γεΙιε ςοΕΒί ΐΕΓ^ίυηΙιΐΓ ? εΙς άποθήκας • και π6θεν αύτοίς ή ζωή ; Ό Ποιτήρ 
υμών 6 ουράνιος τρέφει αυτά. Εΐ ο^ Πατέρα 
ημών ούράνιον τλν τρέφοντα τά πετεινά του ούρ«- 
νου, καΐ οΤδε και λέγει της αληθείας ή πηγή, λέγιι 
δι καΐ τον χόρτον του άγρου τον εΙς τον χλ(β«νον 
βαλλόμενον 6πό του αύτου Θεού, κάλλος άμφιέννο- σθα», οΤον ούδΐ Σολομών ?ν δ'λ^ αύτου περιεβάλετο ττί δ6ξτ[ΐ • πώς τά άπύλωτα της ασεβείας στόματα, 
άλλον μίν του χόρτου καΐ τών πετεινών και του σώματος, κα! τών αΙσθητών απάντων χειροτονουσι 
δημιουργδν, ^τέρφ δε τήν ήμίτομον χαρίζονται αρχήν ; Χ. Οαοά Τ6Γ0 ίάβιη βίΐ, ςυί βΐ βοθουΐΕΠΕ Ιιοβο βΐ 
ΟφΙοΓϋΠ) Γβ^ηαιη ΐΕΓ^ϋυρ,ρΕυοίΒ οοιηιηοηδίΓΕίυΓΟβ 
δβΓΥΕίορ : ΐ^ονχί βηχτη^ ίηςυϋ, ΡαΙ^ίτ υ€$ΐ€τ €(Βΐ€$Ιχ$, 
ςηοά Μ$ οηιηχΙ>η5 χηάίρβϋί, ΟηχΗί€ Ό€νο ρήηιιιηχ 
νβρηηηχ ΟΗ, βί ]η»Ηίχαιη €]ν$, βΐ χ$(α οτηηχα αάμ- 
ΰΐβηίην νοΗ$ ^*. ^υ^υ8 ββΐ, Ιιοιηο ρβΓάϋίΒβίιηθ, Γβ- Ο καΐ τήν 
^υΐΏ οοβΙοΓαιη, βΐ ^υ^υ8 β8ΐ ^α8(^(^Ε θ]υ8 ? βΐ ςυΐΒ 
ΒΏρρβάίΙαί ηθοβδθίΐΕΐίϋυΒ οοΓροπβ οοη8υ11υΓ&? 
ηοηηβ ίάβιη Οβυ»^ ςυί ιιηυβ ββΐ βΐ 8θ1α8? ηοηηβ 
εοιηιηαηίΒ ΓοπηΕΐθΓ? ηοηηβ οοοηίυο} Οοπιίηυβ ? δί 
νβΓΟ ςηί δοΐβπι βαυιη ογιγΙ ΓεοιΙ ΒορβΓ πιεΙοβ βΙ 
1)οηοΒ, βΐ ρΐανί&ηα ΒυρβΓ 3υ8ΐ08 βΐ ίη3υ8ΐθ8 άβοαίΐΐίΐ, 
ίάθπι ββΐ, ςαί Εά ρβΓβοίβηά&β νίΓίαΙββ ηοβ ίη β1ίθ8 
Εάορίανϋ ; Ιιίβ τθγο ββΐ ΡεΙθγ ηοβίβΓ, ςυί ίη οωΐΐβ 
β8ΐ. Νοηηβ νβΙιβηιβηΙβΓ Ε^οιηίη&ηάΕ ββΐ ΕροβίΕίΕ- 
Γϋοι ίηηρίβΐΕδ? Εςο βηίηχ, ίηςυίΐ δβΓΥΕίΟΓ, νοΙ>χ$ 
άίΰο : ΟχΙιρίΙβ χηχηιχ€θ$ ν63ΐτο5, ύβηβίαάΐβ οάχο ρτΟ" 
$€ςηεηαδη$ υο$ ^^. Ρογ^Κ, βι ςιι»ΓΕΐυΓ ςαββοΕΟί βίΐ 
ο1)θ()ίβηϋφ πιβΓε68? Όί ίίαΙί$ βΐχχ Ραίή$ νβίΐή οω» 
ί0ίίχ$. ΟυίΒ νβΓΟ 68ΐ ΡεΙογ ε(Βΐ68ΐίΒ? Οαί ΒοΙβηχ Γ. "Οτι δέ 6 αυτός έστιν 6 καΐ ταύτα τά πρόηΛίρΛ 
διδους, καΐ τήν βασιλείαν τών ουρανών λεπτομερέ- 
στερον βέβαιων το δόγμα • Οίδε γάρ, φησιν, ί Πα- 
τήρ όμών ό ουράνιος, δ'τι χρήζετε τούτων απάν- 
των. Ζητείτε δΐ πρώτον τήν βασιλείιν του θεσυ, 
ικαιοσύνην αυτού, καΐ ταύτα πάντα 
προστεθήσεται ύμϊν. Τίνος έστΙν, ίίθλιε, ή βασι- 
λεία του Θεού, καΐ τίνος ή δικαιοσύνη αύτον ; χαΐ 
τίς 6 προστιθείς καΐ τά εις τήν χρείαν του σώματος 
διαρκή ; ούχ 6 αύτδς Θεός 6 εΤς καΐ μόνος ; ούχ ό 
κοινός πλάστης ; Ούχ ό πάντων δημιουργός; Εΐ Λ 6 
τόν ήλιον αύτου ανατέλλων ΙπΙ πονηροϊ»ς χαι αγα- 
θούς, καΐ βρέχων έπΙ δικαίους καΐ δδίκους, 6 αύτό< 
Ιστιν ό και διά τήν τελείωσιν τών αρετών υ\οθετο6• 
μένος ή μας, ούτος δέ έστιν ό Πατήρ ημών Α Ιν τοϊ^ 
ούρανοΤς • πώς ούχΙ σφόδρα βδελυκτόν ή ασέβεια 
τών αποστατών ; Εγώ γάρ, φησιν 6 Σωτήρ, δμϊν 
λέγω • Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, καλώς ποιείτε 
τοΤς μισούσιν ύμας. ΕΤτα καΐ τίς ό τοΤς πειθομέ- 
νοις μισθός ; "Οπως γένησθε υΙοι τοΰ ΙΙατρ&ς Μίΐίΐηχ οήΗ ((ΚήΙ $ηρ€ν ηιαΙο$ βί 1)θηο$^ βΐ ρΐηυίαηχ " υμών του έν τοΤς ούρανοΤς. Άλλα τίς ό έν ούρα• ηχϋίιΐ $ηρ6τ ίνί$Ιοζ βί χηίη$ίο$. 8χίχ$ χρχίιιν ρβφοΙΙ 
νοι, ΒχοηΙ ΡαΙβτ νβΜίβτ €€βΐ€$1χ$ ρβνΐΛΰΐη$ €$1 **. ΡθγΓθ- 
οίαβ ί^ΙΟΓ ΡΕίβΓ, ςυβιη ίιηίΐΕη ηο8 1υΙ>βΙ, ςυί ηΕ- 
ΙηΓΕ βΐ ΡίΙΙαβ, ίάβαι ίΠβ ββΐ, ηοη εΗόβ ςυί βοΐβαι 
τίβίΜΙϋΒΐη ογΙΗ ίΕθίΙ,ςαίςυθ1αο6πΐ86η6ί5ίΐ6α}ηο1)ΐ8, 
ςώ.8θη8ίΙ)α8 8α1)]6θϋ βααιιΐΒ, ΒαρρβάϋΕΐ, βΙ ρΐαϋ 
βαρβΓ 3α8ίοβ βΐ ίη]θ8ΐθ8, υΐ ίΓυοΙιιβ ΓβΓΓβ βΐ οοΗ 
ΙβΓΓΕ ροΒΒίΙ, υΐςαβ, βΙ ιΐυίά οΐ) ΕπάΙίΕίβαι Εά ίη- 
ΙβιηρβΓίβιη νβΓ^Εί, εθγ, ςυο Εά ΓββρίΓΕίΙοηεαι υΐί- 
χηπΓ, ρβΓ ΙιυιηοΓβαι ρΐηνί» ΙβιηροΓβΙυΓ. υΐ)ί ί^ϋοΓ 
•αηί ηβΓΕηάί ίΠί ΙηρβΓϋ Οβί ρΕΓίϋοΓββ, ςυί Ιθγγ», 

*• Ι ΤΙιβΒβ. ν, 23. *Α ΜεΙιΙι. ¥ι, 2. -•« ϋ)1ά. 26. 
*• ϋ)ίά. 45, 48. νοΤς Πατήρ; Ό τόν ήλιον αύτου ανατέλλων ω 
πονηρούς καΐ αγαθούς, και βρέχων έπΙ διχα^οος 
και αδίκους. Έσεσθε ούν ύμεϊς τέλειοι, ώς 4 
Πατήρ υμών ό έν ούρανοΐς τέλειος Ιστιν. Ό 
γούν τέλειος Πατήρ, ον ημάς μιμεϊσθαι 6 φύσει 
παραινεί Πός, αυτός ούτος έστιν, ούκ δλλος, 4 τόν 
όρώμενον ανατέλλων ήλιον • καΐ τό φώς ήμΤν τοις 
αίσθητοΤς τό αίσθητόν χορηγών, και βρέχων έπΙ 
δικαίους και αδίκους, έπι καρποφορί^ κα2 γεωργί^ 
της γης • καί ως δν, ύ τι προς άκρασίαν έπέχλινβ 
διά ξηρότητα, φ χρώμεθα προς άναπνοήν, 4 άήρ, 

« ί1)ίά. ** ΜεΙΙΙι. VI, 32. « ΜεΙΛ. ν, 44. 105 ϋΟΝΤΗΑ ΜΑΝίυΗ^ΙϋΟδ ΠΒΕΒ II. 106 δια τη< έ«& των 6»τών νοτίδος πρ6ς εύκρασίαν έπ- Α ββπβ, ρΙυνίβΓϋΐη,βοΗβ, βΙίοΓϋίηςϋβ θ^ϋ6IIιοά^ βΗϋΐη 
ανοΕχΟζ. Που τοίνυν ιίσιν οί της άμιρίστοα του θΕοΰ Πη^ϋηΙ οοηάίΙοΓβιπ, βΐίϋΐη νβΓΟ θΟΓϋΐη, ςϋβΒ ίη 
Ρβσιλ»(ας ίχθενμοι μερισταΐ, οΐ της γης μίν και του οίΛββββΙ ΟΓίΙίηβ ΓβΓϋΐη ίηΙθΙΗ^ίΙ)Πίϋΐη ΙοοαιηΙθηβηΙ. 
έέρος, χαι των 6*τών, κχι του ήλιου, κβΐ των όμοτυοίχων Ιτερον άνβπλάττοντες δημιουργόν, ίλλον 
δι τα>ν ίτί πάρα ταΰτα την των νοητών έκέχει (5) τάζιν ; 

ΙΑ'. Ευ δ4 μοι σκέπει καί τοΰτο. Εΐ θρόνον του XI. Τα νβΓΟ βΐ Ιιοο ιηίΐιί βχρβικίβ : δί ΙΙίΓοηυιη Θβοΰ τον ούρανον καλεΤ 6 μάλλον των άλλων τόν Πα- 
τέρχ χαι τα του Πατρός είδώς, υποπ^διον δΐ την 
γην, χαΐ πόλιν α^τού τα Ίερο9<^λυμα, πώς ουκ 
έσχατης ασεβείας, ων μάρτυς ό Γΐός, ταυτά τινας 
«εριχόιετειν αύτου, και έτερον τών περικοπέντων 
ΐΓΟίβΤν ποιητήν ; Ό ^αρ πάντα προς σωτ^^ρία^ί ημών 
χαι «ράττων κχι π^ραινών Χρίστος 6 θεός, τον Οθί οοβίυπι αρρβΙΙ&Ι ίβ, ςυί ρΓ£ ιιΐϋβ Ρ&Ιγθιώ,θΙ ςυβ 
Ρ/λΙπ& βυοΐ, ηονίΐ, ΙβΓΓ&ιη 8β&1)6ΐ1υΐΏ, βΐ ΗίβΓΟβο- 
1>'ηι& οίνίΐαΐβιη 6^υ8, ηοηηβ αιαχίαΐφ ίοαρίβί&Ιίβ 
&Γ£;ϋΐη6ηΙυαι ββΐ, βα, ςυοηιιη ΓιΗυβ ίββίίδ 68ΐ, 
ςυοβάλπι ίρ$ί ρΓββοίοάβΓβ, βΐ βΟΓυιη, ςυ» ρΓ&3- 
ΓβρΙ& βοαΐ, αΐίαιη νβηάίί&Γβ &υοΙοΓθαι? βΐιηβΐυι 
βιιίιο Οβοβ, ςαι οοαπία &ά Ββΐυΐβιη ηοδίΓΕίη βί Γαοϋ, δρχον ώς οντά της έπιορκίας πύλην της ανθρωπινής ο βΐ ιηοηβί, ίϋ8]αΓαη(1ϋΐη, Ιβηςπαπι ρβΓ]υΓϋ ίηίβΡ άποχλε(€αν πολιτείας, «ρηα^ν. Έγώ δ^ λέγω υμΤν, 
μή δμ^ααι ^ως, μήτε έν τφ ούρανψ, &τι θρόνος 
έβτΐ του θεού, μήτε έν τ^ γτί, δ'τι 6ποπ6διον 
τών πο^ών αυτού έοτι* μήτε ε!ς Ιεροσόλυμα, 
ίτι «^λις έστι του βασιλέως του μεγάλου. "Αλλά 
μηδέ έν τ^ κε^λ^ σου, φησιν, δτι ού δύνασαι ποιή- 
βαι έξ α^ς λευκήν τρ{χα ή μέλαιναν* κεφαλήν, 
χαι Ιεροσόλυμα, καί γην, και ούρανον, τα αΙσθητά, 
τα οψβι κρινόμενα, λέγων, 3ι τοις Ίουδα{οις Ιθος ήν 
δρχον ιτοιεΐσΟαι (β). Μηδέ πάλιν εις μύθους καΐ 
λήρους την κεφαλήν, και τα Ιεροσόλυμα, και την 
γην, χαι τον οΰρανον ή μαν(α παρατρέποι. Τον ^αρ 
όρώμενον ούρανον, χαΐ τήν αίσθητήν γην, και τά 
Ίκροσόλυμα, α πάλαι μίν φκοδόμητο, γενεαΐς δέ Ιϊοιηίηβδ ροΓί&ο), ίο οίνίΐί 8οείβΙ&1θ ο1&ΐ2άβη8, &ϋ 
Ερο υ&ΓΟ άίοο υοΜ$ : Νβ ^ητβΐύ οηιηχηο^ η$ςα€ ρ$τ 
ϋίρίΗτη, ςηία ΙΗΓθηίΐ$ β$ί Οβί ; ηβςηέ ρβν ίβιταηκ^ 
ςηία ίοαύβΙΙηηι αί ρβάηηι β)Η$; ιαςηβ ρ€τ Ηίβτο- 
ιο/^ίτια, ηηια οίΌ\ία$ βΗ Γ€ρί$ ηιαρηί ^^- 86(1 ηβςυβ 
ρβΓ ΟΑρυΙ Ιυυιη, α(1(ϋ(, ςυΐΑ ηοη ρο1β8 ρΓοάυοβΓβ 
θχ β& ο&ρί11υαι &15αιη &αΙ υί^Γυιη. ΟβροΙ, βΐ ΗίβΓΟ• 
8θ1γιηα, βΐ ΙθΓΓααι, βΐ ΰωΐυπι 86η8ϋ>υ8 θΐ νΐδα 
(ϋςοοδοβηάΑ ΙιΊο ιηβιηοΓαΙ, ρβΓ ςοββ ^υάφ^ ]αΓ&Γβ 
εοη&ϋβνβΓ&ηΙ. Οανβ&ΐ νβΓο 8ίΙ)ί !η88η& εοΙιθΓ8, ηβ 
άβαυο ίη ί&1)υ1α3 βΐ ηα^^αβ ε&ρυΐ, βΐ ΗίβΓΟθοΙγοαα, 
6ΐ ΐ6ΓΓ&ιη βΐ οοβίαπ) εοηνβΓίβΙ. ΟοθΙυιη βηίιη, ηοοιΐ 
οοηβρΙοίΙυΓ, βΐ ΙβΓΓαηα ςυφ 8βηΐίΙυΓ,6ϋϋ6Γ05υ1γιηΑ 
υΓΒθπη οϋιη ςύίόβηα 6Χ9ΐΓαοΙ&α:, αΐίςυοΐ αυίοπι ύστερον 6 Δαβίδ ανοικοδομεί κα^ πολ{ζει* ταΰτα τον (] εϋθευΐίδ ρθ8ΐ α Ο&νίάβ ΓβϋΒάίΩοαΙααι, 6& ίηςυαο}. μεν θρόνον καλεί, τήν δΐ ύποπόδιον, τα δέ πόλιν 

του μεγάλου βασιλέως. Ποιου βασιλέως ; αυτός έτέ- 

ρώθι σαφέβτερον έκδιδάσκει, Μή ποιείτε, λέγων, 

τον οίκον του Πατρός μου οίκον εμπορίου, τόν 

έν Ίεροαολύμοις ναόν του Πατρός οΤχον άποσεμνύ- 

νων- οι* ον χα\ τ^ *Ιεροσόλυμα του βασιλέως πόλιν 

χαλεΐ• *0ν γαρ Ιν τ^ τών όρκων απαγορεύσει μέ- 

γαν άνεΤπι βασιλέα, ενταύθα Πατέρα Γδιον έθεο- 

λόγει• Διό χα2 τους πωλούντας τάς βόας και τά 

Ίίρόββταρ και τάς περιστεράς, τήν πατρικήν 

οιχ£αν της εμπορικής καθα{ρων παροιν{ας άπ- 

ελαύνει* καΐ τήν δικα(αν αύτοΤς όργήν απειλεί* οία 

δή καταγρονητάς εύρων και τού πατρικού οΓκου χαΐ 

της πατρικής εντολής. Χωρίς δΐ τϋ»ν ειρη μένων, ΙΙίΓοηυπι, 8ββ1)θ1Ια(Ώ βΐ υΓΐ)6ΐη οαβςηί Γβ^ίβ αρροΐΐαΐ. 
^υ^η8 ΒυΐβΐΏ Γθμί5? βίο ίρ8β αΐΐΐ)! εΐΑΓίιΐ8 βάοοβΐ : 
Νε βΰίαϋί, ίηςυίΐ, άοτηηηι ΡαΐΓΐΒ τηεί άοτηητη ηίλη- 
άίηαΙίοηι$^ ** Ιβηορίυπι βοίΐίοβΐ ΗίβΓΟΕοΙγιηίΙ&ηυιη 
(Ιοιηαζη ΡαΙΠ8 αρρβίΐ&ηβ, ρΓορΙβΓ ςυοά βΐ ΗίθΓθ8θ- 
Ιγηαα γ6£;Ί8 υΓΐ)θΐιι νοε&Ι. Ουβοα βηίιη ίη ρποΜΙ)!- 
ϋοοθ ]υη&]υΓαη(1ί οα&^ηυιη ρΓοηυηΙίανίΙ Γβςβιη, 
βτιιη (ιίο ΡϋίΓβιη 8υυπι βΐ «ίπαυΐ Πβυιη βρρβίΐ&ί. 
Ιάβο βί νβοάβιιΐβδ 1)ον68 βΐ ον68 βΐ εο1υιηΙ)&3 & 
ρ&ΐ6Γη& (Ιοιηο, ο&8ΐί£;&1& πιβρεαπάί ίαδοίβηΐία, αΓΟβΙ, 
^υ8(&[ηςυβ ίΐΐίβ ίΓ&ιη εοπιηηίηαΙυΓ, ςυο3 βείΠοβΙ β( 
ρ&ΐ6Γη86 άοΓηυδ βΐ ρ&ΙβΓηί ρΓΦΟβρϋ εοοΙβιηρΙΟΓββνί- 
άεϋ&Ι. Ουίά ρΓ»ΙβΓ6& όίοβηΐ, βί ρπκηυιη ςυίάβιη 
Οανίά, & δρίπΐυ 8&ηεΙο ΑεΙυδ,άβίαάβ νβΐΌ βΙίαΐΏά!- εΐ «ρότερον μλν υπό τού παναγίου Πνεύματος έμ- Ο νίαυ8 Ρ&υΙυβεΙαΓα νοεβ ε1&[ηανίΙ,ς[αο(1θ6υ9 &Μθ86 

ρΓΟβάίε^Ιυβ &(1 Οοιηίηυτη ηο&ΐηιπι ^β8υIη Ο^ιγΙ^Ιόοι 
ίηςυίΐ : &(1 8βΓν&ΙθΓ6ΐη βαίηα ηοβίΓυιη Ρααΐυβ, &(1 
Η6ΐ3Γ£08 8επ5βη8, ΡαΐΓΐβ &εεοιηπιθ(1αΙ νοεβιη ρβρ 
0&νί(ΐ6Πΐ ΌΓβηααΐί&Ι&ιη : ΡίΙίηΒτηεια €& <ιι, βρο Ηοάϊ€ 
ςβηηχ Ιβ. ΙΙβΓυαιςαβ &1ί1)ί : Ερο 6γο ΗΗ ίη Ραίνβίη, 
€ΐ %ρ$β βήΐ ηιίίιΐ ίη (ιΐίητη **. ΙΙθίη : ΕΙ αάοταΙ>ηηΙ πνεόμεινος ό Δαβίδ, ύστερον δέ και ό θείος Παύλος 
λαμπρή διαχέχραγε τζ φων^* ώς ό κηρυττόμενος 
ύπό Μωσέως βεός, προς τόν Κύριον ημών Ίησούν 
Χρ'.στόν λέγει. Τφ Σωτ^ρι γαρ ημών ό Παύλος προς 
*Ιου§αέοος γράφων, τήν πατρικήν αρμόζει φωνήν, 
ττ^ν δια τού Δαβίδ προφητευθεΤσαν. Πός μον ει συ, 

*^ Μ8ΐ11ι. ν, 34. « ίοω. η, Ιβ. •• ΗβΙ)Γ. ι, 5. ΥΑΚΙτΕ ΚΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (5) *Επέχει. Ι^ββ^βοάαιη ΓαβΓΗ, νί οοηβίΓυοΙίοηίβ, 
Ιπεχόντων, ηίβί το, Ιτι ρΓΟχΙοαβ ληΐβοβάβηβ, ςυθ(ί 
Ιιίβ Ιοοηπι ηοη Βάαιοάαιη Ιυοή νίάβΙΠΓ,ειιιη & ρβΓ- 
χηαΙ«η(]υιη 0€η86Α8• 

(6) *Ορκον ποιεΐσθαι. Οβ Ιιίβ Αΐϋβςαθ ^ι:^&^^I^ 
ΓοπηοΠ»! «ραά ^αι1«08 Ιαηο Γθβ6ρϋ8,ΐ0^ ροβΐ, ^ο11. 

ρδτιοι.. Οη. εη. Ιιί^ΙιΙΓοΙυπι Λά ίβίοιη Μ&(11)8βΐ Ιοοαπ), ΒυχΙοΓΩυηι, 
ίη ί€χί€θ Παΰΰίηίΰο^ Γοΐ. 2314; δβΐάθηαοα, /)« 5.νπ«- 
άήΐι Η€ΐΓ, η, α,§ 7; βΐ ΙηρΓίιηίβ ^ο. Ρηβιΐβπο. 
Μίβκίαιη, ία ΝοΙί8 &(1 Μ&ίιηοηίϋίβ Ιγ&οι. Ο0 ίητα• 
τηβηΐίδ, ρ. 122, δΓ^ΐ- 107 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΠΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 108 ίρ»αη% οτηηβΒ ΑηοβΙί Οίί •^ ΕΙ : ΤΗΓθηη$ /ααι, ο Α ^γώ «πΐμβρον γβγέννηκά σι. Κ%\ πάλιν. Έγώ Ιλ- ΟβΜΐ, β»ΐ ίη ΒΛΟΗΐίΐΜ ίχοηΐί : εΰβρίτητη τδρηί (ηί *^ 
ΡοΓΓο (αΐΐθΐκϋΐβ, βυΓάΙ, 6ί νίάβΐβ, οφοϊ !), αάϋϋ 
•ηίιη: Τι* ΌβΓΟαρΗηοίρίο,Οοηιίηβ^ΙβΓταηι/ΊιηάαδΗ^ 
α ορβνα κηαη^ηγη ϋιαπιτη ίηηΐ εχΐί. ΙΙΗ ρ€ήΙ>ίίηΙ, Ιη 
νβνο ρ€ηηαη6Η$» ΕΙ οτηηβ$ ίη$ίατ ίηνοΐα^ή σοηνοΐνβ» 
βοί, $ί χτηηΐΗίαΙηηίηκ, Τη υενο χάβηΐί β$^ βΐ αηηϊ 
ίηί ηοη άβ/ιάβηΐ **. Οοοά βί ίβΐλ ία 8ρίή1α ρΓ«άίχϋ, 
ςαί Οβί ΡαΙβΓβ8(, Ο&νίά, ο(>8ί^ο&νίΙ &υ1βπι &Γ0&ηί8 
ΒΑοηβ ίηίϋαΐηβ βΐ ίηί1ί&α8 &1ίθ8 Ραυίυβ, ςαοά 8βί1ί- 
οβί ΥβΙθήΒ Τβ&Ι&ωβηϋ Οβυβ ίάβιη 68ΐ βΙ Οοοαίηί 
ηοβίη ^68υ ΟΙιΗβϋ Βΐίυβ, ΐάβαιςαβ ίΙίΓοαυιη βυί η&- 
ΙιίΓΑ 61ϋ ίη ββουΐυιη βφοοίί ϋίΐη&νΗ,βΙ οιηαίαπι απ- 
£;θ1θΓαιη ΟΓάίηββ ρΐΌ^βαΐβί 8υβ αάοΓ&ΙΟΓββ βΐ Γ&ιηυ- 
1θ8 οοη8ΐίΙυϋ, ίιηο ςυί Μοιη, βΐ ηοη 8ΐίυ8, ΙβΓΓ&ιη μα ι αύτψ εις Πατέρα, χαΐ αύτ&ς Ισται μοι βίζ 
ν'ιόν. Κ%\ πάλιν. ΚαΙ προσχύνηνάτωσαν αύτφ 
πάντες βγγελοι θεοΰ. Καί. Ό θρήνος σο», 4 
θεός, εις τον αιώνα του αιώνος* (Ράβδος της β3^• 
σιλειας σου. ΒΤτα αχούσατε, οΐ χωφοι, χαΐ οΐ τυφλοί, 
άναβλέψατε Ι επάγει γαρ. ΚαΙ συ κατ' αρχάς, Κύ- 
ριε, την γήν έθεμ.ελ(ωσας, χαι Ιργα τών χιιρών 
σού είσιν ο\ ούρανο{. Αυτοί άπολούνται, συ 81 
διαμένεις. Και πάντες ώς Ιμάτιον παλαιωθΐζσον• 
ται, χαΐ ώσει περιβ<$λαιόν έλ(ξεις αυτούς, χβΐ 
άλλαγήσονται. Συ δε 6 αυτός εΤ, χαΐ τά Ιτη βου 
ούχ έχλε(ψουσιν. Ει ταύτα προειπε μίν ίν πν(ύ• 
μάτι 6 θεοπάτωρ Δαβίδ, έπεσφράγισε δΐ ό τ«ν 
αρρήτων μύστης χαΐ μυσταγώγός, ώς 6 της παλαιάς ίΐΐηά&νίΐ, βΐ 00308 ΐη&ηυηηι ορ6Γ& εοβίί βαηΐ ; ηοηηβ Β νομοθεσίας Θεός αυτός μέν έστιν ό του Κυρίου ήμ&ν 

00)0601 ίοιρίβΙ&Ιοηι ίη 8ίαο ΓβεοηάίΙαοι ΗαϋβοΙ,ςοί 

αΐίοαι ςοίάβαι Ρ&ΐΓ6σι ΟοαιίοΊ ηο3ΐπ ^68^ 01ΐΓί8ΐί, 

ΐλΗοιη νθΓΟ εοθΗ 6( ΙβΓΓ® οοη(1ίιθΓθπι6θ£υηΙ,οοηάί• 

ίοΗ 0Γβ&ΙαΓ&8 80&3 ΑυίβΓβηΙβΒ, θ&8(]6ωςοβ ζίζαηίο- 

ΓοΐΏ βαΙΟΓί νίη(]ίο&η1β8 ? Ργο ςοο οβΓίβ ίηίβηΐυπι 

ίρ8ί8 Γ6ΐΓίΙ)α6ΐ, ο( ίη ροβη&ηι, ςο» ίΐΐί ρ&Γ&1& 68ΐ, 

0ΟΠ1 ίρ80 άυοαηΙοΓ. 8ία)ί1ί& άίο1ί8 ίη ΑοΙίδ αίΓ6Γ6η8 

<]ί?ίηο8 ΙιΟΟΗβ, (ςυααινί8 αιαχίαΐθ ΙιΟΓαηι αροβΙ&ΐΑ- 

Γοηι ρ&Γ8ΐ1ίοΙ& β^08 ηοη ΓβοίρίαΙ), Ιι^αί» βοίΐίεβΐ νβΐ 

ροΙίθ8 8ΐ6ρ1ι&ηί Ιίη^υα υ808, β^Γβ^β ρβΓ ^υ(^^6ϋ8 

ΟΓΑ ί1Π8θΙ)ΙθΓ&1. Ιβ βηίο), ουο) ρπαΐ08 οοΓοη&π) νί- 

οίποβαι Γ6ροη&886ΐ;, ίη 8υ& ^α(]αΐο^υπ1 οοηΓυΙ&Ιίοηβ, 

ϊηΙβΓ ο<ΒΐβΓΑ &Γςοη)6ηΙ&,ςιιίΙ)θ8 ίηρυιΐβπΐίβαι βΟΓοηι 

οοοΓυηόϋ, ΡαΐΓβπι Οοαιίοί ηοΒίπ ^6$υ €(ιπ8ΐί ΙηίΓΟ- 'Ιησοΰ Χριιτοίϊ Πιτήρ • αυτός δέ έστιν 6 χβΐ τλί 
θρ($νον του φύσει παιδός (7) εΙς τόν αιώνα του αίο•• 
νο;, έδρασάμενος • και τών αγγέλων πάντων τΑ 
τάγματα προσχυνητά χαι δούλα πεποιηχώς τον 
γεννήματος• ό αυτός δε και ουκ άλλος τήν τβ γήν 
έθεμελ(ωσε, και έργα τών χειρών αύτου «Ισιν οΐ 
ουρανοί* πώς ου πάσαν άσέβειαν άποχρύπτουσινι 
ο1 άλλον μεν τόν ΠατέρΑ λέγοντες του Κυρίου ήμ&ν 
*Ιησου Χρίστου, άλλον δΐ τόν δημιουργήσαντα τΑ» 
ούρανόν και τήν γήν, άφαιροΰντες μεν του Κυίβτοο 
τά κτίσματα, νέμοντες δΐ ταΰτα τψ σπορεΐ τ&¥ 
ζιζανίων, έφ' φ τήν άπώλειαν αύτοΤς άνταμδίψβτβι, 
και τήν ήτοιμασμένην αύτφ τιμωρίαν συμμβτβΕγον- 
ται. Τά Γσα δέ τοΤς είρημένοις κάν τ^Ίς Πράξεσιν άυοίΐ ο1&πι&ηΐ6Πΐ βΐ (ΙίοεπΙβπι : €ιβΙηη% ηιΜ 1(ΐΓθηη$ ^ 6 θειος Λουκάς, ει καΐ τό πλείστον της αποστασίας 

αυτών τάς εκείνου φωνάς ου προσίεται* $μως έχιι• 
νος ττί Ήσαΐου φων^, μάλλον δέ τ^ του Στεφ^οο 
κεχρη μένος γλώσση, λαμπρώς αύτων δια μΙσοο τ&ν 
*1ουδαίων έμφράττει τά στόματα* οΰτος γαρ ό τόν 
άΟλοφορικόν πρώτος άναδησάμενος στέ^ανον, έν τψ 
προς τους Ιουδαίους έλέγχψ, άλλοις τε έπιχεκρι(- 
μασι το άναίσχυντον αυτών καταισχυνών βίσάγϋ 
και τόν Πατέρα του Κυρίου ημών *Ιησο» Χριστοί» 
διακεκραγύτα και λέγοντα* Ό ούρανύς μοι Βρόνοζ^ 
ή δέ γη υποποδιον τών ποδών μου* ποίον οΓχον 
οικοδομήσετε μοι, λέγει Κύριος ; ΚαΙ £π•ρ έν τοΧς 
Εύαγγελίοις ό Σωτήρ 2<ρη περί του Πατρός, θρ^ον 
μέν καλών τόν ούρανόν, ύποπόδιον δέ τήν γην, χαι 
^^ τζόϊ IV αύτοΰ τά Ιεροσόλυμα* ταΰτα συμμαρτυρών 
ό πρωτομάρτυς τψ Δεσπ(5ττ[ϊ διά της Ήσαίοιι ^ωνης 
τόν Πατέρα παράγει λέγοντα τά αυτά. Έν άλλοις δέ 
πάλιν ό Σωτήρ τήν τών ομνυόντων στηλιτεύων χαι 
έπιστομίζων ματαιολογίαν, τήν αυτήν χρατύνει ίι- 
δασκαλίαν. Μωροί γαρ, φησί, και τυφλοί, τις μεί- 
ζων εστίν; ό '/ρυοός 1} ό ναός, ό άγιάζων τόν β$1, βί ΐ€ηα ίΰαδβΙΙιιτη ρβάητη ^ηβο^Η^η.^ηα^η άοτηητη 
νώβΰαδχϋί ηιι'Λί, αϋ ΰοτηίηιΐί >*. ΕΙ ςυ» ίη Εν&η- 
ςθ1ϋ8 δβΓναΙΟΓ όίχϋ όβ Ρ&ΐΓ6,11)Γοηοη) (|υΐ(1βη) 6{υ8 
θ(Βΐθίη, δΟΑϋβΠυαι νβΓΟ (βΓΓ&ιη, β( ογΙ)6πι 6]υ8 Ηίθ- 
Γθ8θ1γαι& νοο&η8, β&(1βαι Ι68ΐ&1υ8 ρΓίαιυ8 τη&ΓίγΓ 
Ι8&ίφ νθΓ5ί8 ΡαΐΓβηι ίηίΓοάυοίΙ θ&^θΐη άίοβηίβηα. 
ΑΙίϋί ςοοςοβ ϋβΓυπι 86γ?&Ιογ, ναηίίοςυβηΐίαπι 30- 
Γ&ηΙίοπι Γβρηη)6α8 βί οοΐιίΐΐβηββ&οκίβακίοοίηη&πι 
Ε8ΐΓθϋ.8/Μί/ι^' βηίτη, &ί(, βΐ ΰοεά, ςηί$ ιηαρτ ί8ί? αη- 
ΓΗΠίηβ, αη ΙβτηρΙηηι, ςαοά ίαπαΐβοαΐ αητητη ^^?ΙΙ&- 
ςυβ Ιβηιρίοιη νβΙβΓίβ ίηβίΓοίΏβηΙί ηοη βοΐυηι 8&η- 
εΐυαι θγβΙ, 86(1 βΐ 8&ηοϋΓιεαη(]ί νί ροΙΙβϋαΙ. ΙΙθΓϋοι : 
ϋΐηαη τηαίη$ 6$1 ? άυηιΐίηηβ, αη αΐΐατβ^ $αη€ΐ%(ίΰαη8 
άοηηηιΤ Ό\)ϊ (ίίδβΓίβ οδίβηϋίΐ, εΐ &11&γη 8&ηοΙυπι 
ίυΐ886, β( ςοφ ίη βο οίΓβΓβϋαηΙΟΓ, δαηοΐα 6(Γ6θί586. 
ΕΙ ροβΐ ρ&υοα : ΕΙ ςηί ίηταί, ίηςαϋ, ρβν οαίητη 
(βρβπ, Ιιοιηο, αοΓβΓη ςυααι αά βυάίοοάυοι ίοΓΟί&νίΙ 
Ρβοδ,ΐΓπηδΓοΓΠΐ&νΙΙΰυΙβπι ίδ ςυί νβρο ηι&ΐυδ β5ΐ, υΐ 
βΟΓάύδ βδββδ ; 80(1ί, ίηςυείΓη) : ^η^]xι^α^,\η^}1\^,ρ^^ 
ρφΐηιη, }ηταΙ ρεν ΙίίΓοηηηι Οβί βί ρβν βηη ςηί $βά6ί ^ ΗβΙ)Γ. Ι, 7. »» ίΐϊΐά. 8. &» Ρβαΐ. α, 26, 27 ; Ηβ5Γ. ι, 10, 14. »» ΑοΙ. νιι, 49. »* ΜαΙΙΙι. χχιη, 27. ΥΑΒΙ^Ε Ι.ΕαΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ:. ^7) Του φύσει παιδός. Ιά θδΐ, ΌβΗ βΐϋ^ ηοη αάορ- 
Ιίνι, ηοη ραΙ&Ιίϋί. Η»ο βηίαι ίηΙβΓ οοβΙβΡΑδ ηοΐίο 
1ιυ]θ8 νοοίδ βδΐ αρυά δοηρΙοΓβδ βοοίθδί&δΐίοοβ• Υίάβ 
ίηρπαιίδΟίοηγδ. ΡθΙ&νϋ/)ο^τηα/αίΛ^οίθ9ί., Ιοπι. Π, 
111>• IV, 0. 2, ρ&£[. 190 ; Μοδοη ΑηιγΓ&Ιάοαι, Οί$$. νι, ΤΗβοΙορ., άθ ρββοαίο Οπ^ίη&ΐί, ρ. 581, 86ςς. 6( βί 
ηθ8ΐΓβ1ί6ϋ8 αΐΐΓίδΙορΙι. ΡρβηοΙιϋ, Εχβτάίαίί. Απϋ- 
Δί/η^οΓέτΑ. ρ. 246 βες. βΐ οβίβΐ). αοβη. Α15βΓΐ. Ρε- 
1)Γΐοίοηι, Λά 8€χίΗΐη Εηιρίήοατη, ρ. 9. Βίο ηοδΙβΓ, 
ΙηίΓΑ, γνήσιον υΐόν αρροΐΐαΐ• 109 αΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙΟΗ^εΟδ ΗΒΕΙΙ II. 110 χ/>υ9^ν ; Ούχουν 6 τη<; παλβιδς ναός ου μόνον άγιος Α ΐ!ΐρίη'ρ5ΐϋη^Μί&ς[αθ β&ηοΐυιη ςαίάβπι ββΐ Ιθΐηρίυιη ίν, «λλα χαι άγιάξειν εΐχ»ν Ισχύν. ΚαΙ πάλιν Τ( 
μιΤζον ; τδ ^ώρον ή το θυνιαττήριον τ^ άγιάζον 
τ& δβάρον : σαφώς χάνταυθ» δβιχνύς. 6τι το θυσια- 
«τήριον 5γι6ν τβ ^{ν, χαι τά &ν αύτφ ανατιθέμενα 
£γΐ3 ίπο{εΐ• Και μετά βραχέα * Και 6 δμόαας, φησιν, 
έ^ τφ ούρανφ (διάνοιξον άνθρωπε, το ους, δ'περ 
Ιπλααε μίν & θεός άχούειν, μετέπλααε δΐ ώς αληθώς 
6 ^Πονηρός ε?ς χωφ6ν. Πλην αχουσον)• Ό δμοσας, 
φηνιν, έν τφ ούρζνφ, ομνύει έν τφ θρόνφ του 
Θεοΰ, χαΐ έν τφ χαθημένψ Ιπάνω αύτου. "ύτζε 
δγιος μίν 6 ναός, £γιον δ^ το θυαιαντήριον, χαι 
χάριν Ιχον θείον άγιοποιεϊν, χαί θρ<5νος έστιν 6 
ουρανός του αληθινού θεοΰ χαι Πατρός τυυ Κυρίου 
ημών Ίησου Χρίστου* ου χα^ ή χτίαις σύμπααα βΗηοΙαιη νβΓΟ βΐ αΙΙ&Γθ, ίάβηαςυβ (Ιίνίαο 1)6η6θοίο 
β&ηοΐίΩο&ηβ: οοΒίιιιη νβΓΟ 69ΐ ΙΙίΓοηυβ ▼βή Οθί βΐ 
ΡαΙπβ Οοιηίηί ηο8ΐπ ^68υ ^ι1^ί8ι^.^υ^υ» βΐ ΟΓβ&ΙυΓα 
υαίνβΓββ ορυβ βΐ βϋβεΐυβ ββΐ. Οαοά βί νβΓΟ Οβο β1 
Ρ&Ιγι Οοιηίηί οο8ΐπ ^β8υ ΟΙιπβΙί^ ίβίΑ ςΰΐάθοι ρΓΟ- 
οίαπιαηΐί, οΙ)1οςυυηΙυΓ,8ί ΟΙιηβΙο,ϋβο οοβΙγο τθγο, 
βαάβιη ουιη Ρ&ΐΓβ άίοβηΐί, ηοη οΓβάαηΙ',βΐ Ρααίαπι, 
& ς[αο ΓαΙδΟΟΟ^ηοιηίη&ηΙυΓ,θαάθηι (68(&η(βαι,βΙ 0&• 
γΗοίη ρΓορΙιοΙαηΙβζΏ 8υρίη6 η6^Ιίςυη1;8ί &ά 1•α- 
οααι, (ϋίβοίρυΙαίΏ 6ΐ ρΓΦΟοηβιη β&ΐυΐ&ηβ άοοίπηο 
ηοη λΚβηάυηΙ ; βί 8ΐβρΙ]&ηυαι (Ιβηίςυθ, χηαΓί^τΓυσι 
ρπιηυπι βΐ ρρορίιβί&αι, αϋόυοίυπι &(1ϋηεο ηα80 δυβ• 
ρβαόυηΐ ; οοηδβςαίΐαΓ 808, φΐοά εΐ Γ&οίυηΐ, ιη&ΐο 
δοΙυΐΒ ρΗηείρίο ο1)β()ίΓβ, εαί βΐ &ηίηι&8 8υ&8 βΐ οογ• 'χοίημα και ϊργον. Εΐ δΐ τψ θεφ χαι Πατρ•. του " ροΓαΐΓΛ(ϋ(1βΓϋηΙ,ίΙΙβ8 ςϋί(1βΓηίιηρϋ8θθβίΙβΙίοηί1)α8, Κτ>ρ(οο ημών ^Ιηαου Χρίστου διαχεγραγότι ταύτα 
άντιφΟεγγονται, Χριστφ δέ τψ άληθινψ θεφ ημών 
σΐϊνφδγγομένψ τφ γεγεννηχ(5τι ου πείθονται. Παΰ- 
λον δέ μαρτυρούντα, ου ψευδεπώνυμοι παραγράφον- 
ται, χαι τόν Δαβ'.δ μεν 6περορώσι προφητεύοντα, 
Αουχ$ ει τφ μαθητζ χαι ευαγγελιστή του σωτηρίου 
λόγου ού προσέχουσι. Στέφανον δΐ τόν έν μάρτυσι 
πρώτον χαΐ τόν προφιζτην συνεπαγ6μενον μυχτηρί- ΙιοΒονβΓΟ 80Γ(1ίόί8 &εΙίοηίΙ)υ8 ίηάυΐ^^βηΐβδ. Ε^Γβςίθ 
νβΓΟ ίη Π1θ8 ςυαάΓ&Ι τβρΓβΙιβηδίο, & Οοηοίηο ίη ίη• 
ςΓΑΐθ8 ^α(1φ08 οοπ]βοΙ&, 60 ςυο(Ι ΡαΙτβπιΓ&αιίΙί&β, 
ΒβεΙζβΙηΙ νοο&νβΓ&ηΙ. ΑροβΙαΙ® βηίιη ίΐΐί Ρ&ΐΓ6ΐηΓ&• 
παίΐίαβ ΙοΙίυβ υηίνβΓβί Βθ6ΐζθΙ)υ1 νοο&ηΐ, νβΐ ροΐΐαβ 
^η^υ^^β^η &1ίβιη βυρβΓ αΐίαιη &εευαιιι1&ηΙ; 8(!βο οιη- 
ηβιη ίπιρίβΙ&Ιειη οιηηβιηςυβ ΐηβοίβηΐί&πι ίαοΐίο Ιι»ο 
Πβυπα ορρυ£;ηαη8 ΙβνίοΓβπι 8υα βίίΐεϋ. 
Πονηρψ μ(5νψ πειθαρχεΤν, ψ καΐ τας ψυχάς ένεχεί- ζθ9«ΐν, άχόλουθόν Ιστιν αύτοίς, 6' χα^ πράττουσι, τφ 

ρισοτ», χαι τά σώματα, τάς μίν τζ ασεβείς του φρονιζματος, τά δ^ δια του βορβ<^ρου τών πράξεων. 
Αρμι^ακ:• $' &ν αύτοΤς ευ μάλα χαι 6 κατά τών αχάριστων Ιουδαίων Δεσποτικό; 6νειδισμός, 6'τι 
τόν οίχοδεσνότην Βεελζεβουλ άπεχάλεσαν. "Οντως γαρ ή άποττασία τόν του παντός οίκοδεσπότην Βεελ- 
ζ&βουλ όνομάζουσί' μάλλον δΐ Ικατέραν ϋδριν δ;' Εκατέρζς είσάγουσιν ούτω πασαν άσέβειαν και 
πασχν τόλμαν ή προκειμένη θεομαχία κουοοτέραν απεργάζεται. 

ΙΒ. Έντολάς & πάλιν 6 Σωτήρ τά Μωσαϊκά δια- ^ XII. Α1ΐ1)ί 8βΓν&ΙθΓ Μθ8&ίεΑ ίηβϋΐυΐα ρΓββΟβρΙα 
τάγματα ^αλών, χαι πανταχού τιμών την νυμοΟεσίαν Ερρβίΐαηδ, βΐ Ιβ^θΐη α ΡαΐΓθ ΙαΙ&ιη υηάίςαβ ίη ρΓ6- πατριχήν, *0 Θεός, φησ•.ν, ένετείλατο* Τίμα 
τόν κατάρα σου χαΐ την μτ^τίρΛ σου. Και* Ό κα• 
χο'λογώίν πατίρα ή μητέρα, θανάτφ τελευτάτω. 
*Τμ&Ις ήχυρώαασι την Ιντολήν του θεο^3 διά την 
παρά^ο^ιν υμών. Και ταΰτα ειπών μάρτυρα τόν 
Έσαίαν Ιπάγεται, Καλώς, λέγων, προεφήτευσε 
π«ρ2 υμών Ησαΐας, Εγγίζει μοι 6 λαός ο^Ιτος τφ 
στόμττι βύτών, χαΐ τοΙς χείλεσί με τιμφ' ή δ^ 
χαρδία αυτών π(^ρω άπεχει άπ' έμοΰ. Και πρόσ- 
εχε λοιπόν Μάτην δΐ σέβονται με. Διατί ; Διότι 
διδάσχοοσι διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων * 
ώσιε £περ μεν ήν εντάλματα ανθρώπων, ουκ ηρεσκε 
ταύτα τφ νομοθέτη Θεφ* άλλα και δίκης ένοχους Ιίο 1ια1)βη$: Ο^ιιι, ίηςυίΐ, ρνχΰίρϋ: ΗοηοΓα ραΐνβτη 
ίααηι, 6ί ίηαΐΓβηα Ιηαηι, Εΐ : ΜαΙβάί€6η$ ραίή αηί 
ιηαΙΗ, ηιοτίδ πιοτίαΐητ, Υύί τηαηάαΐηηι ΟβίαΙ>Γθρα$Ιί$ 
ρβΓ ΐΓαάϋίοηετη ν6$ΐΓαιη^, ΑΐςυβΙΐ8?ο (ϋοβπβ Ιβαίβαι 
ΐ6$(6ΐη βίΤοΠ, Β^ηε^ ίηςυίβηβ, ρΓΧάίχϋ άβ υοΰίι 
1$α%α$: ΑρρνορίηςίίαΙ αά ίΜ ρορ\ιΙη$ Ηχο ονβ «ΐίο, εί 
ΙαΗύ $ίΐ\$ Ηοηοταί ηΐ€ ; €0γ υβτο εοηιτη Ιοηρβ α τηε Τ6' 
νηοίηνη €$ί *^. ΑΙΙβηόβ ςυοςυβ &(1 ββςυβηΐία : ¥τη• 
Φα νβτο ΰοίηηΐ ηιβ. Οιιγ ? Οηία άοΰβηΐ άοαήηα$^ 
ρτχΰερία Ηοηιηηιη ^, α(ΐ60, ςυ» βΓ&ηΙ Ιιοιηίηυαι 
ρπΒοβρΙ&δ βα Ιβ^δΙβΙΟΓί Οβο ηοη ρ1&06ΐ)&ηΙ. Ιιηο βΐ 
άοεΙθΓ68 βΟΓϋΟ) ρ(Βη3Βθ^ηοχίθ8ί&οί6ΐ)&1. ΤΓ&(ΐ6ΐ)&ηΙ 
νβΓΟ ΙίΦΟ 8βηίθΓβ8 δβηΙ}8Γϋηι β1 ΡΙίληββΟΓααι, 1&- τοος είνηγητάς αυτών έποίει. Είσηγον όε ταύτα ο1 Ο Ι)ϋ8 ςυί(ΐ6ΐΏ ββ Οβυπι οοΙβΓβ νοΓααι (ϋεβηΐββ, εοράβ πρεσβύτεροι τών Γραμματέων καΐ Φαρισαίων, σέοειν 
μέν τοις χβίλεσι λέγοντες τόν άληθινόν βεόν, τ^ δε καρ- 
δία πό^ρω διεστηχότες αυτοΰ. Ό ουν αληθινός Παις 
και Πός αληθινού θεού χαι Πατρός, ού της νομοθεσίας 
τάς οίχείας (8) προέχρινον διδαβχαλ(ας οΐ αγνώμονες έν 
^Ισραιιλ, ούτος ό Σωτήρ ή|ΐών τήν τε ματαίαν κατά 
τών μαθητών μέμψιν τών άχαρίστων Ιουδαίων έπι- 
ντομίζων, χαΐ τά βρώματα, ώςτού Πατρός ποιήματα, 
«άαης πονημας 6πολήψεως χαθαρίζων, χαθά δή συν- νβΓΟ &1) 60 ρΓΟοαΙ Γβαιοϋ. ΥβΓυ8 ί^ϋυΓ ΟϋυββΙ ηλ- 
Ιυβ Οβί &ο Ρ&1η8, ευ]υ8 Ιβ^ί βυ&β ρΓΦεβρΙίοηββ 
ίηαρβηϋ ΐ8Γ&6ΐϋΦ ρΓ£ίβΓ6ΐ>8η(, ίΐΐβ, ίηςοΑίη, 
86Γν&1θΓ ηο8(6Γ βΐ ν&ηβιιι ίη^Γ&ΙίββίαιΟΓυιη ^α• 
άφΟΓοιη ίη ύί8θίρυ1θ8 βυοδ &ηίιη8ΐ<1νβΓ8ίοη6ΐη ο1)- 
ΙυπάίΙ, β( οίΙ>θ8, Ιβηςα&ιη ΡαΙπα ΟΓβΑΐαΓΑΐη, λΐ) 
οπαηί ρΓΑΥΑ 8ΐ28ρίοίοηβ ΙίΙ}6Γ&1, 8ίοαΙ β1 1β8ΐ&ΙαΓ 
ΕνΑη^βΙΐΗία : Νοη ςηοά ιηρΓβάίΐητ^ ίηςυίβη8, ίη ο$^ 
ίηςηίηαΐ Ηίοηίηεηϊ^ $€ά ςαοά βρΓβάηητ €Χ $Γβ, ίΙΙηά » ΜλΙΛ. XXII, 21. 5• ΜεΙΛ. χν, 46. ^ ΜλΙΙΙι. χχιι. 7. » Μό, 8. ^ ΜβΙΙΙι. χν, 11. 

νλΚΙΜ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ3 ΕΤ ΝΟΤΛ). 
(8) Οικείας. ΙΙα 1^^ ρΓΟ οικίας, <]αοά ίη ιηβ. 6Χ8ΐ&(« 111 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΒΟΗ.Ε ΟΡ. 112 ίη^ηίηαί Αοιτιίη^ιη **. ΑΐίΙ)1 νβπ) ϊΙβΓαιη ρ«υοΊ8 νβΓ- λ επιμαρτύρεται χαι 6 εύαγγελιντι^ς' Ου το είσνρχ^- 1)18 οοηοοΓάίΕΠί 6ΐ ΙαβΗιί&ιη ίη(«Γ Ιιοιηΐηββ 8ΐΑΐ)ί1ί- 
ίαηΐ8,ί8ΐ& ρηΒοίρίΙ : Οίί^^ΰαηςαε νοίίΐεήα* ηΐ βααηί 
νοΙτίΜ Ηΰτηίηβί^ €αά€τη η νο$ (αάίβ ίΙΙά *^. Η&ηο 
βαααι «(ΙιοοηίΙίοηβιη βΐ Ιβ^βιη υΐ ίηουΙρΑίΑπι βΐ 
αΐϋβαι οοαιπα6η(!&ΙαΓυ8, Αά(]ίΙο βίο^ο Ιβ^ίβ βΐ ρΐΌ• 
ρΙΐ6(&Γοα),οΚ>βίςη&1 : //α^πιιη,ίηςαίβηβ, Ηα}ί€ί ΐ€Χ€ΐ 
ρτορ/ιείχ *'. 8ΐο 6ΐ ρ&Γ&1)θ1β ίΐΐλ, ίο ςα» Γβςηαιη 
ΰΟΒίοπιαι 8βΓν&ΙϋΓ ηοβΙβΓ ουιη Ιιοιηίηβ ύοηαιη ίο 
8^1103 Ββιηβη 8ρ&Γ^6η(θ 6οη)ρ&Γ&(, ηοη ιηίηαβ ίιη- 
ρίθ8 Ιιοαιίηββ ραάοΓβ 8α£ΓαηάίΙ. Νοηηβ βηίηα ρΓ»- 
8608 ιηαηάαΒ, β1 ςυί ίη ίρβο βαοί, &ά Γβ^ηυαι Οβί 
ΓοΓβΓΓί (Ιβϋβηΐ, ςυβηάο β^Γαιη 8ααπι ϋβάβιη νβΓύίβ 
νοοαΐ ηοη βοτηβΐ, 8βά 1)Ί8 : α^γοοι νβπ) «ϋ ββββ 
ιηαοάαο), ιηυοάυαι βαΐβιη υΐ 8£;Γυιη ίΐα 6ΐ Γβςηαιη μενον, «τ»σ•.ν, είς το ντόμα χοινοι τον βή^Ορωπον, 
άλλζ το έχπορευό μενον έχ του βτ^μοΕτος, έχβΤνο 
κοινοί τον χνθρωπον. Έν χλλοις οΙ πάλιν βραχέσΐ 
ρτίίματι τήν έν άνθρώποΐζ είρήνην χϊΙ διχαιοτύνην 
χ>2τύνων χα ι νομοθετών ίι' ών Ιλεγε• Πχντα βσβ 
α^ θέλητε *ίνχ ττοιώ^ιν 6μΤν οΐ άνθρωποι, χαΐ 
υ»ΛεΙς ποιείτε βύτ'^Τς. Τβ'Λης βύτοΰ ττ,ς παραινέσϊως 
και νομοθεσία; το άνεπίλτ,πτον χοτι λυνιτελουν παρ• 
ιττών, τψ αςίώματι του νόμου και των προφητών 
επισφραγίζει• Ούτω γαρ έατι, φη»ΐν, ό νόμος χβι 
ο'. προφήται. ΧαΙ δή και ή παραβολή, χαθ' ήν τήν 
τών ουρανών βατιλείζν άπειχάζει 6 Σωτήρ ^νθρώπφ 
απείροντι καλόν απέρμα έν τφ αγρφ αυτού, ο6χ 
ίλαττον καταισχύνει τήν άσέβειαν. Πώς γαρ ουκ ?στιν 80001. Ρ&ΓΑΐ)θ]&Γη βηίπι βχρΗοβΟδ : 8βΤ€η$ ΰοηηνη Β ό παρών κόσμος ττ,ς βασιλείας του Θεού, και ο\ εν $€ηιβη^ ίοηαίΐ, 6$1 ΚΐΙίη$ Ηοτηχηί$^ αςβτ νβτο αΐ τηηη- 
άη$, Βοηιιτη ν^ΓΟ ίβηιβη $ηηΙ (ίΐη τβςηί : ζίζαηια 
αηίβηι βΐη τηαΐί ; Ηο$ίί5 άβηί(ΐηβ, ίΙΙα $6Τ€η$, άίαΐοΐη» 
€$1 *'. Αυάίβπβ, ςυοαιοάο πιυηάααι ςοίιΐβπη βυοπι, 
β( 608, ς[αί ίο 60 8υοΙ, δβπιβο βααπι αρρβίΐβΐ, ςαο8 
6ΐ Ω1ίθ8 Γθ^αί νοο&!,8ο1&α) ζίζ&οίοΓηαι ρ^ο^6^ι^οο6α1 
{η 1)08ΐβπι ΓβΓβΓθπβν 86(1 ίοςυΐΓβ βΓ^ααιβοΙααάο, 
ηυαι ςυοά οίΑουυαι 6οοάίΐοη8 ν68ΐίκίοπι ΐ66οαι οΙγ• 
0ααιΓ6ΓΑ8?ΐΩ86(ΐυβηΙίΙ>υ8 βοίηι ο1&π88ίαιβ οιυοάααι 
Γβ^οοοι 8υυαι ρΓθουη1ί&(. Ουοηαοϋο? ίη οοταητη- 
ηιαίίοηε, ίοςυί6Π8 ^^ τηηηάι /«ιι/ιιι, οοο ηοΙθπι Γυία- 
γΊ, πιίΙΙβΙ ΡΐΙία8 Ιιοα)ίηί8 &η^6ΐο8 8υθ8, 6ΐ οοΠίςβηΙ 
6ζ Τ9ζηο β]υ8, ρυΐΑ ρΓβββηΙί ηαοοάο, οίΓβο^ΙίουΙβ. 
Νβςυβθοίπ) ίο ΓιιΙΟΓΟ ^1 «Ιβρηο Γβ^ιιο νβΐ ζΊζ.ιηίΑ αύτψ, οπότε αύτοϋ μίν τον άγρον αύταϊς λέγει φω- 
ναΤς, ούχ άπαξ, άλλα και δις, εΤναι δε τον άγρον τ4ν 
κόσμον, τον δΐ κόσμον ώσπερ &γρον αύτου, οδτω και 
βασιλείαν αύτοϋ ; Άνατττύσσων '^Λρ τήν παραβολήν, 
Ό σπείρων το καλόν σπέρμα, φησιν, έστιν ό 
Γιος του ανθρώπου, ό δε αγρός έστιν 6 χόσμος. 
Το δε καλόν σπέρμα, ούτοί είσιν οΐ υΙοι της βα* 
σιλείας* τα βε ζιζάνια εισιν ο\ υΙοι του Πονηρού * 
6 δι εχθρός ό σπείρων αύτα, έστιν 6 διάβολος. 
* Ακουε ις πώς τόν κόσμον μεν αύτου λέγει, καΐ το 
σπέρ'χα αυτού τους έν αύτφ, ους καί υΙους της βασι- 
λείας λέγει, μόνην δέ τήν τών ζιζανίων έπισποράν 
εΙς τόν Έχθρόν αποπέμπεις : Άλλ* έπίστησον τοϊς λο- 
γισμοΤς εΓ τι λείψανον της του Πλαστού χειρός έν ΟΓβδεοοΙ, νβΐ 86γΙΙ θα Μ&1υ3, νβΙ οίΓβηάίουΐΗ Ιυουπι ^ Ιαυτψ περιφέρεις. Έν '^Λρ τοις έπομένοις περιφα- 1ιαΙ>60(, οΐ 6Χ 60 Αο^βΐί ΡίΙίί Ιιοπιίοίβ ί8ΐΑ ΟΟίΗ^βΓΘ 
ΥΑΐβΑοΙ : 8ίοαΙ 6ΐ ρο8ΐ ΓαοΙβπι 181801 οοΐίβεΐίοηβαι 
ζΙζαπΙα ίο ΓοΓΟΑΟΟΠΐ ί^ηΐ8 6οο]ΙοΙθοΙυΓ. Τυοο νβΓΟ 
6ΐ ^υ8ιί ίο Γθ^οο ΡαΙγ18 801 1υο6ΐ)υηΙ ίοδίΑΓ 8θΙί8. 
Οοΐά 1118 Ποαιίοί νοοίΙ>υ8 Ιιίαο Αά άβρηοιβοάΔοι άβ- 
ίβοΙΟΓοαι ίηιρίβίΑΐβοι, Ιιίοο α(] ρΓονβ1ΐθθ(]Ααι βΐ αοι- 
ρϋΟοΑοά&πι ρίβίΑίθοι ί]1υ3ΐΓία$ αοΙ 6ΓηοΑεία8 688β 
ροΐ68ΐ? ΕβΒ 60101 π]υο(Ιαοι, βΐ ςοβΒ ίο 60 8υπΙ, ΟΗπ- 
8ΐί 61 8βΓνΑ(οπ$ ; ίρβυοι αυΐβπι Ποοιίουπι 6ΐ Εβ^βοι 
υοίν6Γ8ί, υΐ ίο ίυΐυτο ίΐΑ ίο ρηεββοΐι γρ^πο ββββ 
ρΓβάΙοΑΟΐ. Οηιά νοΓΟ ΙιοαιίηβΑ σΐΑ{;ί8 8ΰη8υ, ςυΑοι 
ίρ8Α ίοΑοίαΐΑΐΑ, άβΒίίΙοΙί 6886 εορΐυοΐ ? ςυΑη€ΐο• 
ςυί(ΐ60ΐ 8θ1 6ΐ ΙβΓΓΑ 6ΐ ρβίΓΒΒ, ίο ςυΑοΙυοι ευοι Οο- νώς αυτού βασιλείαν ανακηρύττει τόν χόσμον. Πώς ; 
Έν τ91 συντελείς, φη^αι, του αιώνος τούτου, άλλ' 
ούχι νού μέλλοντος, άποστελεΤ ό Γιος του ανθρώπου 
τους αγγέλους αυτού, και συλλέξουσιν έκ τζς βασι- 
λείας αυτού, δηλονότι τού παρόντος κόσμου τα σκάν- 
δαλα. Ου "(ΛΟ έν ττί μελλούστ^ και άτελευτήτφ, ού- 
μενούν ούτε ζιζάνια φύεται, ούτε ταύτα σπείρει ό 
Πονηρός, ούτε συνίσταται σκάνδαλα, "ίνα έκ ταύτης 
ο1 άγγελοι τού Πού τού ανθρώπου συλ/έξωσιν αδτά- 
έπει κχ'. μετά τήν έκ τών ενταύθα συλλογήν ταύτα 
μεν εΙς τήν κάμινον τού πυρός βάλλονται. Τότε δΐ 
και οΐ δίκαιοι έν τζ βασιλίί^ τού Πατρός αυτών 
έκλάμπουσιν ώς 6 ήλιος. Τί τούτων τών Κυριακο^ν πιίοο ρβΙίϋοΙϋΓ, ρπηοίρΒίυπι β^α8ρϋι)I1^ο βίϋουοί. τν φωνών λαμπρότερον ή δυνατώτερον, χαθελείν μ^ν 
ΑΙ ίΠθ8 06 Ιυαΐ ςοΙάβοι ρϋ(ΐ6ΐ, οοπι ίαιρΓοάβο- τήν άποστασίαν, υψώσαι δε και κρατύ Ιί&ΟΙ 8ϋΑ01 αΙ) ίί8 νί(ΐ60ΐ 6Α8ΐί^Αΐ&01. Α $€Χία ΰΠΙΥΠ^ 

ίοςυίΐ, Ηονα ΐί$(ΐίΐ€ αά ηοηατη ί€ηβΙ>ΓΧ (αοΐχ $ηηΙ^ βί 
ΐ€ΓΓα ϋοτητηοΐα €$ί, €ΐ ρύΐΓΧ ίΰί$$χ $ηηΐ ^^. Ου» εοίπα 

ίθΐ6Γ ΟΓΟΑίΟΓΑΟ] ΠΙΑΙαΟΙ 6ΐ ΟοΟίίοίΟΔΟΙ ρ6Γρ6δ8ίθ0601 

οοαιπιυοίοΑυΙ 6001 αιί6θΓΑΐΙοίηΐ6Γοβ(]ίΐ? Ναοί 86000- 
άυπι ίοιρίοΓυαι ϋΙοΓΟΟΐ ρΐΑοίΐΑ ΙβΓΓαοι 8υρ6Γΐ)ίΓ6(]θ- 
065αΙ 6ΐ8ρΐ6η(]ί(1οΙι&1>ίΙαίο(1υί,(|ΐΐΑη(1οςυί(ΐ6α] νίάβ- 
Ι)Αΐ 6001, (|ο1 οοοάίΐοή 8θο ρβΓοΙοΐ6θΐ 8ΐ1αΙυΓυ8 6γα<, 
ΐΑΟΐΙβ θΓυοίΑΐίΙ)υ8 βχροοί. Ραοπιοάο νοΓΟ ρο8ΐ γο- 
8υΓΓ6θΙίοο6π), οοαι οοοάυοι ίο ΡαΙγΙ8 βίοοοι,ςοεαι 
ουοςο&αι ά686Γ06ΓΑΐ, Γ6(ϋί88θΙ» Α ΡαΙγθ Αοοβρϋ ρο- ΰψωσαι 6έ και κρατύναι τήν εύσέ• 
βειαν ; δι* ών τόν κόσμον καΐ τλ Ιν αύτφ τού Χρι- 
στού και Σωτήρος ημών άνακηρύττουσί' Λεσπότην 
οε και Βασιλέα τού παντός ώσπερ της μελλούσης 
ούτω και της παρούσης άναγορεύουσι βασιλείας. Τί 
δε φιλονεικούσι τών άψυχων γενέσθαι άναιαΟητότΕ- 
ροι ; οπόταν ήλιος μίν, και γη, και πέτραι, δι* ών τφ 
Δισποτικψ συνέπασχον πάθει, τήν αυτού δεσποτε(χν 
κηρύττουσι, ούτοι δέ κάκείνων τήν £νοιαν αυτών 
ελεγχόντων ουκ αίσχύνονται. Άπό γάρ της £χτης, 
φησιν, ώρας έ'ως έννάτης σκότος έγένετο, χβΐ ή 
γζ έσείσθη, καΐ αΐ πέτραι έσχίσθησαν. Τίς γβρ •β ΜαΙΙΙι. VII, 12. •ιΙ1)ί<|. « ΜαΙΛ. χπι, 38. «» ΜβΙΛ. χχιν, 31. «^ ΜαΙΙΙι. 27, 45. 113 ΟΟΝΤΒΑ ΜΑΝίεΗ^ΚΟδ ίΙΒΒΑ Π. 114 χοΐγ«*ν{« ή συμπάθεια πονηρού πλάσματος καΐ Δε- Α ΙββΙβΙβιη ίη οοθίαοα θΐ ΙβΓΓ&η,ςυοπίΐη, ςαί άβάβΓαΙ, σκοτιχοΰ πάθους ; Έχρην γαρ μάλλον 5σον, έπΙ τψ 
τ»ν άσ&βών δ^γμχει, λαμπρύνίσθιί τε και κόνμον 
περιβάλλεσθαι μεΤζοοά τβ χαΐ περιφαν^στερον, έο' 
φ τδν χαθελεΤν παραγεγον^α τ6ν πλάστη ν αυτών 
τηλιχουτον πάθος ΐβλεπον 6φΐστάμενον. Πώς δ^ 
μττά τήν άνάστασιν μεν, ουπω δΐ προς τους πατρι- 
κούς 6 μηδέποτε τούτους λιπών άνελθών κόλπους, 
«αρί του Πατρός τήν έξουσ(αν λαμβάνει του τε ου* 
ρβητου χα: της γης, ών ούκήν Κύριος ό διδου; ; Ούτω 
γβρ ή θεομάχος γλώσσα δυσφημεί. ΈπεΙ τούτοις 
& » άγροι και οικίαι της χειρ($ς εισι του Πονηρού, 
πώς ό αγαθός Θεός 6 Σωτηρ ημών τοις προθύμως 
ήχολουΟηκόσιν α\ηγ μετά τών α1ων{ων αγρούς καΐ 
οΐχίας επαγγέλλεται παρατχεΧν, & φαυλά τέ έστι και 
φαύλου ποιητου, κχι ών ούτε Κύριος αυτός εχειν, 
ούτε άλλοις παρασχείν; Τί δΐ καΐ εΙς μισΟόν έ'δει φέ- 
ρ«*.ν τβ το5 Έχθροΰ τοις πάντα λιπουσιν και άκολου- 
θι^οασκν αύτφ, και συμπεριλαμβάνε ιν αύτοΐς εν τφ 
δώριρ, χαι τήν αΐώνιον ζωήν άγαΟοΤς συνάπτειν 
^ζυλα, και δια της προσθι^κης του χείρονος ένυβρί- 
ζειν καΐ δ 5ν ήν χωρ•ς της προσθήκης κάλλιστον τών 
δώρων ; Πώς δε πάλιν έρωτησάμενος ό Σωτήρ περί 
τών νομιχών Ιντολών πρώτην μίν εΤναι φησιν . 
*Αχο*Μ, ^Ινροι^Χ' Κύριος ό Θεός σου Κύριος εΙς 
Ιστι. Και αγαπήσεις Κύριον τόν θε^ν σου έζ 
δλης της καρδίας σου, και έξ όλης της ψυχής 
σου, χαι εξ €λης της Ισχύος σου, και έξ ό'λης 
της διανοίας σου ; Δευτέραν δέ, ήν ούδΐ ή έρώτησις 
^κτρ^τει. Αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς Ιαυτ(5ν. « 
Και ού μέχρι το'^ου ίστη, άλλα και τόν επερωτώντα 
«ύμψηφον εΰρών ού μακράν άνεΤπεν είναι τήν βασι- 
λείαν του βεου. Πώς γαρ αΐ Μωσαϊκαι νομοθεσίαι, 
ιιταρ ί^σβν του Έχθροΰ, πρώτον μεν ενα θεόν και 
Κ,ύριον νομοΒετουβ'.ν ειδέναι και νοεΐν. εΤτα το*3τον 
)εόνον άγαπ|ν ές Λϊ}ς καρδίας, και τόν πλησίον ώς 
λαυτόν ; Εΐ ούν ενα θεόν και Κύριον ανακηρύττει Μω- 
σζς, »αί παρά το'3τον άλλον μήτε λατρεύειν, μήτε 
προσχυνειν, μετά δΐ ταύτην τήν πρώτην ώς αληθώς 
εντολήν, και τό φιλάλληλον και φιλάνθρωπον κατά 
τόν έ^μοιον τρ<$πον του σωτηρίου προστάγματος νο- 
μοθετεί, που ή πονηρά της αποστασίας αρχή , Άλλ 
ό μεν Γραμματεύς συνήκε του Δεσπότου, τήν Μ<ο- 
βα^κήν χυρουντος φωνήν, ότι εΙς έστιν ό θεός, και ηοη 6Χ8ί9ΐβΙ)&( Οοοαίηυβ ? ΙΙ& βηίιη ϋη^υα Οβο αά- 
νθΓβα αΐ8ΐ1θ;ϋοίΙ. ΙαβυρβΓ νβΓο βί α^ή βΐ (Ιοηουβ & 
ιηβηα Μ&ΐί ρΓοΩοίβουηΙυρ, ηυοιηοάο 1)οηυ5θ6υί>, 

δβΡν&ΙΟΓ η08ΐ6Γ, &886θ1ί3 5018 ρΓΟβίβΓ «ΙβΓηα (>00& 

6ΐ&ςΓ08 βΐ (]οιηο8 6χΙιί1)ίΙυΓπιη 86 ροΙΙίεβΙυΓ,ςαίρρβ 
ςυ® β( ιη&1& 8υη(, βΐ ιη&ΐί οοη(]ϋοη8,6ΐ ίη ςα& ίρ8θ 
ροΐ6&(Ηΐ6ΐη ηοα Η&1)6ΐ νβΐ ρο88ίά6η(ϋ 68, νβΐ βΐϋβ 
6χ1ιίΐ36η€ΐ1? Ρυοιηο()ο νθΓο Γββ βΓ&Ι, 6α, ςυ» Ιΐ08ΐί8 
8υηΙ, ρΓβΒίηη Ιοοο ά&Γβ ϋ» ςυί οιηηί& ΓβΙίςοβΓ&ηΙ, 
6ΐ ίρ8υΐΏ 86οαΙί 6Γβη1, οΐ ίηΙθΓ ρΓ«Γηί& ί11& δβΙβΓΟ&ιη 
ςυοςυβ τίΐ&πι ΓβροηβΓβ,&ίςαβ λάβο πι&1& ουιη 1>οηί8 
6οη]υηκβΓ6, 6ΐ &ε6β88ίοη6 ιηαΐί (ΙΙιηίηαβΓΟ \ά ςυοά 
8106 ί11& &66β89ίοη6 άοποΓυπι οιηηίυιη βηιΐ ρΓββ- 
8ΐααϋ88ΐ[ηυΐΏ ? ΟυοΐΏθ(Ιο νβΓυβ βϋαιη 86Γν&1θΓ ηο8- 
" ΙθΓ άβ ρΓ8Β66ρ(ί8 1θ^α1ί1)υ8 1ιι(οπΌ^Αη8ρπιηυπι άίχίΐ 
6886: Αίΐάί,1$Γα€ΐ : Οοτηίηηί ΏβηΛ Ιιιια Οοτηίηηί ηηη$ 
αί. Εί άΐΗρ€» Ώοηιιηηηι ϋβητη ίηΐέτη βχ ΙοΙο €θτά€ 
ΙΗΟ εΐ Ιοία αηίηια Ιηα, βΐ €χ ύηιηίΙ)ΐι$ νίήΙ>η$ Ινί8, βΐ 
€Χ οτηηί τη*ηΙβ Ιηα *^. ΑΐΙβπυίη ν6Γ0, ςυοά ςυ£8ΐίο 
06 ΓβςυίΓ6ΐ}&1 ςυίόβιη ; ΰίΙΐρ*'$ ρτοχιτηιΐίη ιηαηι ηΐ Ιβ 
ίρ»ηιη ^.Νβςυβ ίη 60 &εςυΐ6νί1,86(] ουαι ίηΙβΓΓο^&η- 
Ιβαι 8ί1[>ί οοπδβηϋβηίοηι ηα6ΐυ8 68861, ηοη ρΐΌουΙ αΙ> 
60 6886 (]ίχϋ Οβί Γ6^ηυ[η. ύυοοαοάο βυΐοαι 16£;68 
Μθ8&ί68θ,8ί ςυί(ΐ6Γη ίυί55βηΙΙ)08ϋ8,ρπΓηυιηςαίά6πι 
υηυπ) ϋ6υαι 6ΐ Οοιηίηυπι 86ίΓ6 8β 6ΐ &£;ηο5θ6Γ6, 
Αίςυβ βυικάβπη βοΐαπ) 6Χ ΙοΙο οονάβ^ 6ΐ ρΓοχίπαυιη υ1 
Ιιοαιίο6ΐη ίρ8υΐΏ βιη&ηάυα) 6886ρΓθΟ(6Γ6ηΙυΓ? 81 ί^ί- 
ΙυΓ αηυιη ϋ6υπι 6ΐ Οοιηίηυπι ρΓββάίο&Ι Μοβββ, η60 
ρΓθβΙβΓ 6υαι &ϋυιχ) οοΐί ?β1 αάοΓΑΠ νυΙΙ, ρο8ΐ ϋΐοά 
νοΓΟ ρηηαυηι ρΓ«66ρ(υιη π)α1υυιη ίη Ιιοπιΐηβδ «ιηο- 
Γ6Π1 ρΓ&ε6ρΙο δ6Γν&(0Γί8 ηθ8ΐπ 6οην6ηί6ηΐ6Γ τίΓ^βΙ, 
αΙ)1,ςυ&80 ΐ6,ιη&1υηΐ8ρο3ΐ&ΐΗΓυιη ρπηοίρίυσιΐοουζη 
Ιι&1)6ΐ? ΑΙ δοπί^λ ςυίάοπι ίΠβ ίηΐ6ΐ1ίς6ΐ)Αΐ Ποαιίηαιη. 
Μθ8&ίθΑΐΏ Ιβ^βοα &ρρΓθ5&η(6ΐη, ςυοά 86ΐ1ίθ6ΐ ηηυβ 
βίΐ 06υ8, ηβο υ11ϋ8 ρπΦίβΓ 6ΐ]ΐη• Οαί ν6Γ0 8θΓίΙ)ί8 6( 
Ρ1ι&π8Φί8 αΐ6ΐίθΓθ8 6886 ]υ88ί 8υηΙ, η6 ιηίηίιη&Γη 
ςυίάθοι ρΐβΐ&ΐίβ ρΑΓίοιη 8ί1)ί86ΓνΑη(.Ι^υοΑΒ ν6Γ0,ν6Γ• 
^ΟΓυπι Οοιηίηί 80Γίρΐ0Γ, ςυοίποάο ΣαοΙιαγιαοι 6ΐ Εΐί- 
58ΐ)6ΐΙ)βΐΏ, ίη ν6ΐ6π ΐ68ΐΑΠΐ6η(ο νίνβηΐββ, ]υ8ΐ08, 
608ςυ6 οοΓΑΐη Οβυ,ηοη Ι&ηΐυιη οογδοι 1ΐ0ίηίηίΙ)η? 
Γυί586,βΙ ίη οαιηί1)υ8 06ί ρΓ®ε6ρΙί8 6ΐ8ΐ&Ιυϋ8Ϊηου1- 

ραΐ6 ν6Γ8Αΐ08 1β8ΐ&1υ Γ ? ΟυθΠ10(1θ ΗΐΙ ΖΑΟΐΐαΠ ΑΠα $Α6ΘΓ- 

άοΐίο οοΓΑΐη Οβο ρβΓίϋποΙυπα ? ςυοιηοάο ΙβηαρΙυαι ούχ Εβτιν άλλος πλην αύτου. 01 δέ τών Γραμματέων Ο Ιβ^αΐθ, ίη ηυοά ίηΐΓθίΙ)Ηΐ, Ιβηαρίυιη 06ί Αρρ6ΐΐΔΐ?θΙ χα» Φαρισαίων ^πλέον εχειν προσταχέντες, ουδέ τήν 
Ισχάτην μοΐραν της εύσεβείας σώζουσιν έν έαυτοις. 
Αοοχας δε ό τών Δεσποτικών ρημάτων συγγραφεύς, 
χώί- τον ΐΖαχαρίαν καΐ τήν Ελισάβετ Ιν τ^ παλαιή 
νομοθεσία βιουντας, δικαίους, καΐ τότε ενώπιον μαρ- 
τορεΤ του βεου, άλλ' ουκ ενώπιον ανθρώπων, κα: 
ηρευομ&νους έν πάσαις ταΐς ΙντολαΤς του θεοΰ και 
διχαιώμασιν άμέμπτως • εΤτα και τήν Ιερατείαν τόν 
Ζαχαρίαν τελεΤν Ινώπιον του θεού* και τόν νομικόν 
ναόν, έν φ εισι|(ει, ναόν προσαγορεύει του θεού ; Έν 
βύτφ τε τόν αγγελον όφθήναι Κυρίου, και τότε 
τίνα : Τόν άρχιστράτηγον Γαβριήλ, δς και τήν εκ ίη ίρ80 Απ^θΐυηι Οοί, βαπηςαβ 0Αΐ)Π6ΐ6ΐη οορίΑΓαπι 
(Ιυοβω, ςυί 61 ηΑϋνίΐΑΐβιη Οοηιίηί 6χ ΥΐΓ^ίηβ, 6( 
ίρ8ί ίΐΐί Ιηΐ6ΐΏ6ΓΑΐ8Β ΥΐΓ^ίηί βΐ οαπ) 6& ηιυηάο ηηη- 

ΙίΑνίΙ, νί8υθ1, ρΓ6668ςυ6 8Α66Γ(]θΙί8 6ΧΑαάί(α8 6886 

ίη ΕνΑη];6ΐίΐ8 &ΓΩΓηι&1,ρυ6Γυιηςυ6 ίΙ}ίά6ΐη ιη6ΠΐθΓ6- 
Ιυπι πΐΑ^^ηυπι εοΓΑτη Οοπιίηο ΓυΙυΓαπι,δρίηΙα ί(6ΐη 
βΑηοΙο ρίβηυιη, ιηυϋί8ςυ6 πΐΑ^ηί ^Αυάϋ 1ηΐ6ΓρΓβ- 
Ι6πι, ηβο ρΑυοίΑ ΐ8ΓΑ6ΐίΐΑΓϋΐη οοην6Γ8ίοηί8 Αά Οοαιη 
ΑυοΙοΓθΐΏ, δρίπΐυςυβ αο νίΓΐυΙβ Κϋββ υ8υΓυΐΏ ρΓΟ- 
ηυηΙίΗΐ? ΙΐΑςυο 6νΑης6ΐί8ΐΑ, νβΐ ροΐίαβ 06α8, ςοί 
118Β0 ρβΓ ΑΓθ(ΐΑη^6ΐυιη ΙοςυίΙυΓ, ηοη ^0Αηη6α1 8ο<- 
Ιυαι, ςυί ^γδΙϊαπι ρΓορυΙΙαίΑηΙοαι νί(ΐ6ΐ)Αΐ, 86(1 6ί ® ΜαΗΙι. χπ, 29. •• ω<1. 30. 115 ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΠΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 116 ΕΙί&τη, ςαί <ϋα αηΐβ ^ΓλϋΑΐη βζβϋΐίΐ, &ηίιη&8 α νβΐΌ χ Παρθένου του ΔισίΡ^του γέννησιν, αύτξ τ» τ$ 4κιι- Οβο ατθΓβαβ, 6ΐ ροβΐ 8&1&η&ιη 860Γΐαηΐ69, &() νβΓΟίη 

ϋβιιπι οοηνβΓίΙβδβ ΙββΙΙιηοηίο, οιηοί βχββρίίοηθ ζηα• 

^οι^, βοηΟηηαΙ. ΙΙβΓαιη νβρο Ζβο1)&Γί&8 δρίήΐα Οβί 

ΓβρΙθΙαΓ, θΐ ρΓορ1ΐ6ΐ&8 &ηϋςυο8 8βηοΙθΓαπι &ρρβΙΙ&1 

οΙιΟΓαπι. ΕΓύχϋ βηίτη^ ίηςυϋ ρΓθρΙΐ6ΐ&ιΐ8 βΐ ρβΓ 

βρίπίαιη 8&ηοΙυιη 1οςα6η8, οονηη $α/«(ί5 %η άοτηο 

Βανϋή, βία $ηί *^ Εί ηηάβ Ιιοο άβηαοηβίΓ&ΙυΓ ? 

8ί€ηΙ ΙοΰηΙίΐί αΐ^ ίηςυίΐ, ρ€Γ ο$ ίαποίοτητη α $Χ(μΙο 

ρνορΚϋΙατητη ιηοτηηί ^. ΡΓορΙιβΙλΓααα, ίηςαϋ, ιηΟ' 

ΓΗΐη^ ηοη &υΐ6ΐη Ιιο8ΐί8. Ουίά &υ1βιη ναϋοίηβϋ βυηΐ 

ϋϋ ? Ββηηι νεοονάαίηνηηι ΐ€$1αίη6ηΐι $ηί $αη€Η ^*,ηοη 

βαηβ, Ιιοηιο ρθΓ(ϋϋ8Βίιη6, 1ΐ08ΐί8. Αάΐιοο νβΓΟ ηΐΑ^ίβ 

ίίηρίοΓοιη ογα ΓβΓΓθη&ΐυηιβ ΙαΓαηαβηΙυηη, ςαοά 

Α1)Γ&1)Ααιο ρϋΐπ ηο8(Γθ 3αΓ&νϋ, αάάυοίΐ, ϋΐ άατΗ 

ηοΙ>ί$ ροΙβ$(αΐ6Υη, βχ ιηαηνί ίηίηιίύοηίηι ηο$ΐΓθΓηιη /ί- 

1)€ΓαΗ$ Μΐηβ ϋτηονβ ίη δαηϋϋΐαΐβ βΐ ίηΜία ιρ$ι ι^γ- 

Όίβηάί ^^. ΡθΓρβηάβ ςυβ άίοΐλ βαηΐ. 8ρίπ1α8 β&α- 

οΐυβ ίιηρίβΐ Ζ&οΙι&π&ιώ, ρίθηυβ βο ρΓορ(ιβ(&8 Αοΐί- 

ςαθ8 ΒΑΟοΙοβ Οβίςαβ 8&θ6Γάο1θ8 αρροΐΐαΐ, Μοβίβ 

ίΐβαι ΙββΙβιηβηΙαιη ρΓ6β()ίο&1 8&αοΙυιη, ηο1)ί8ςυθ 1ί- 

1>βΓΐ&1βαι ρΓβηοηϋαΙ, 6ΐ βαοα, ςυί ΑΙ>ΓΕΗ&ιηο ^υ^&- 

νβηΐ, 1ια]υ5 1ίΐ3βΓΐ&Ιί8 (Ι&ΙοΓβιη ίοΓβ, βοβςιιβ, ςυί 

οαΐΐυιη ίρ8ί ρΓ&βΙβηΙ, ίη βληοΐίΐ&ΐβ βΐ 3υ8ϋϋ& βί 

ββπνίΓβ &88βνβΓ&1. 8! ΙκΒΟ οιοπία ΖαοΙΐ8ΐΓί&8, θρίΗΙα 

8λαοΙο Γβρίβΐυβ, βάΐΒββΓίΙ, ηοηηβ 8ρίΓίΙυ ιη&ΐο ρίβηί 

^α(^^0Αοάί βαηΐ,ςαί εοοΐΓ&η& 1ιί8 οιηηί8θοηΐ6ΐΐ(!βηΙ? 

Οαίά νβΓΟ άϊοβηΐ ΕοαβΓυΙβηΐί Ι6^ί8 Μο8&ίοαθ 8εου8&- 

1θΓ68, νβΐ ρο1ίυ8 ρπαο!ρ&(υ8 Οβί ρΕΓίίΙοΓβδ, ςα&ηάο 

νίάβηΐ ^β8I1Iη ίη Εν&ηςβίϋβ ^6ΓΟΒο17IηΑρ6^(]α^ι^Iη, 

ί1)ίςοθ Μθ8βίο& ίη8ϋ1υΙ& ο1)56Γν3ηΐ6ΐη,8&οπΠοί& 86- ^ 

6αη()υιη ρΓΦΟβρΙααι 1βςί8 Όοιηίηί οεΤβΓβηΙβιη, 1)Γα- 

οΐιίίβςαβ ]υ8ΐί δγπαβοηίΒ ίηβΙαΓ άοηί 8υ80βρ1υαι, ςιιί 

ίηΙθΓ 0£ΐ6Γ& ρίβΐ&ΐίδ βΐ 3ύ8ΐίΐί6Β &Γ^υ[ηθηΙα ρβΓ θρί- 

πΐυηι 8&ηοΙυιη ΟΓ&ουΙαπι η&οΐυ8, βΐ οοιηοαυηοιη 

86ΓνΑΐθΓθπι Ι)Γ&ο1ιίί8 οοιηρΐ6χυ8 θβΐ, βΐ Ββηβάίιϋ βί, 

61 ρΓχηοηΙίανίΙ, βαιη ίη 5α1υ(6κη 8άνβηί88θ βΟΓ&ιη 

ί&οίβ οαιηίυιη ροραΙοΓυπι, βΐ ίηβΙαΓ 1υοί8 αιΐ ίΐΐυιηί- 

ηαΐίοηβιη ^βηΐιαπι, ηυ» ρο8ΐΙ)&6βίη βυηα 5ίηΙθΓβ(ίί- 

ΙΟΓΦ, άίνίηυ8 τθγο 6ν&ης6ΐί8(α ηοο 8&1ί8 1ι&1)υϋ \ά, 

ςΏοά Ιαηο£;68ΐυιη 6Γ&1, οοηίΓα ία)ρίθ8 1ΐ08 Ιιοοαίηββ 

οοιηιηβιηοΓΑΓβ, 86ά ίηαρυάοαίίαιη βοΓοιη,υΙ νίάβΙΠΓ, 

ρΓ»νί(]βη8, βϋλΐΏ Αηη&ίπ, ^υ^α8 (ηΙ)υ8 ΑββΓθΐη 1ΐ8- 

1>6ΐ)&1 &αο(θΓ6Π), ουιη ββηβ ίΐΐο ρΓβββηΐβπι, Οοηιί- ράτψ Κ(5ρ^, και δι' αυτής τψ χ^νμφ «ύηγγιλί- 
σατο' και τήν τε προ^βυχήν του Ιιρέως «ΙνηχουοΟχι 
διά των (ύαγγιλ£ων έβκβχίωη, χαΐ τ^ν έχ τΰν 
£ύαγγελ{ων ιιαΐδα μέγαν ενώπιον ΙαιβΟχι Κυρ{θ9, 
και πεπληρωμένον Πνεύματος άγ(ου, καΐ «ολλίίς 
πολλοίς άγαλλιάσεως πρ6ξενον, καΐ των υΙών Ινρβήλ• 
ουκ ολίγοις επιστροφής αΓτιον γενέσθαι τής έπΐτ^ 
βεδν, τφ πνεύματι και τίξ δυνάμει χεχρημίνον τσυ 
Ήλ(ου. "12στε 6 ευαγγελιστής, μάλλον 81 6 ταυτβ 
δια του αρχαγγέλου λέγων βεος, οδτος ούχι τδν 
'ίωάννην μόνον, δς τήν χάριν βΐδε βλαστάνονσικν• 
άλλα κα? τον Ήλ(αν, δς πολλφ προϋπήρχε της χάρι^ 
τος, τάς πλανωμένας ψύχος άπ^ του αληθινού Θ8θο, 
και βπ(σω των δαιμονίων Ικπορνευούσας έπΙ τ^ 
Βά)ηθινον έπιστρέψχι βε6ν, άπαράγραπτον τήν μβρ- 
τυρίαν παρέχεται. Πάλιν δΐ 6 Ζαχαρίας Πνεΰμοττος 
αγίου γίνεται πλήρης, και τους άπ* αΙώνων προ^ή- 
τχς χορόν αγίων κηρύσσει. Ήγειρε γάρ, φησί προ- 
φητεύων καΐ δια του Πνεύμοηος του αγίου φββγγί• 
μένος, κέρας σωτηρίας ήμΤν έν ο?κφ Λαβ19 τοδ 
παιδός αύτοΰ. Και π6θεν ή άποδειξις ; Καθώς έλά- 
λησε, <ρησί, δια στόματος των αγίων των άπ' βΙ&- 
νος προφητών αυτού, άλλ' ούχΙ του Έχθροΰ. Και τΐ 
προεφήτευσαν : Μνησθήναι τον βεόν διβθήχης 
αγίας αύτοΰ, άλλ' ούχι, τρισάθλιε, του Έχθρου. "Ετι 
δι μάλλον των άσεβων χαλινών τά στόματα, ^ρχον, 
δν ώμοσε προς *Α6ραάμ τον πατέρα ημών, έπάγιι* 
Του δούναι ήμϊν άφόβως έκ χειρός τών έγθρών 
ημών ^υσθέντας λάτρευε ιν αύτψ έν όσιότητι 
και δικαιοσύντ[ΐ. Συλλογίζου τά είρημένα. Ον8ύμα 
άγιον πληροί τον Ζαχαρίαν, και πληρωθείς έχεΐθτ» 
αγίους τους άπ' αιώνος προφήτας και βεου θυηπό- 
λους άναγοοεύει, καΐ τήν έλευθερίαν ημών προφη- 
τεύει, και τον 6μ<5σαντα προς τον Άβρα&μ, έχεινον 
της ελευθερίας είναι δοτήρα κηρύσσει • χαΐ τους 
προσάγοντας αύτψ τήν λατρείαν έν 6σιότητι χβΐ δι- 
καιοσύ'πι λατρεύειν. Ει ταύτα πλησθεις ό Ζχχαρίβις 
Πνεύματος αγίου διήλθε, πώς ουχί τοο ιτονηρού 
πλησθέντες πνεύματος οΐ τάνχντία τούτοις άπ«λέγ- 
χονται φωνούντες; Τί δ* δν φαΤεν οΐ πιιφο2 τ9^ζ Μω- 
σαϊκής κατήγοροι διαθήκης, μάλλον δΐ *Ι1ς τβ» βεού 
βασιλείας μερισταί, δ'ταν 6ρώσι δια του ΒύαγγελΙου 
άναγόμενον μεν εΙς τα *Ιεροσύλυμα τλν Ιησοτίν, τε- ηαωςαβ οβΙβΙίΓΛηΙβιη, βΐ άβ οοπιιηαηί Οοποίηο β»- ,. λούντα δΐ τά Μωσαϊκά, και φέροντα θυσ(αν χβτά το άθΐη &ο 8ίιηί1ί8 ρΓοΓεΓβοΙβίΏ ίη 8&0Γα 1ιί8(οπ& 8ί8ΐίΙ. 
Οαοά νβΓΟ ροβίβλ οοηΐί^ϋ, ιηυΐΐυιη οηηίηο ταΙθΙ 
αά Γβρπα)θηάθ8 βΐ άθ]ίοίβηάθ3 βοβ ςυί βιιρθΓοίΙίυαι 
Ε(1ν6Γ8ΐΐ8 (ϋνίηλίη §1οη8Πΐ θΕΓβΓαηΙ. βαπι βηίηι Ι6$α8 
ΟΠΑ ουιη Υΐπ^^ίηβ Μ&Ιγο βυβ, ςυοά αά ο&Γηβπι, βΐ 
ρ8ΐΓ6 8αο ρηΐ&ΐίϋο ΗίβΓΟΒοΙγοαλ ρΓοΓθοΙυβ 68δ6(, 

ΡΜ«0(ί8 ίΙ)ί, ςυΟ 8&06Γ ΟοάβΧ ρΓ(Β80Πΐ)ί(, 88θΗ8, 

ίρ8ΪΒ<|υ6 ρθ8ΐβα άοοααπι Γ6ν6ΓΐβηΐίΙ)υ8, βΐ ο1> 8ΐ>8βη- 
1•ιη ραβΓαζη Ιοιη Μ&1γ6 Ββεαηιίαιη ο&Γηβπι, Ιυαι 
ΡαΙγθ ρυΙ&Ιίΐίο 8θ1ϋοίΐί8, οΐ, ςυβη (1θ8ί()βΓ&1)&ηί, 
ςα«ΓβηΙί6α8, 18, ςαί οοαηίαπι ςυίάβιη οοη(ίϋοΓ,8θά 
οΙ> ΑζηοΓβαι ίη Ιιοιηίηββ νίΓ^ίηί8ϋΓ&1(11ία8 ιΟαχάιη^^ είρημε'νον έν ν4μψ Κυρίου, άγκάλαις δέ δωροφορο'ί- 
μενον του δικαίου Συμεών, 6'ς μετά τής £λλης ευσέ- 
βειας και δικαιοσύνης, περί τού αγίου Πνεύματος 
χρηματισμόν λαβών δμα τε ένηγκαλ(ζ8το τ^ν χοινον 
λυτρωτήν, ηύλ<5γει τε αύτδν καΐ θεολόγων κροεφή- 
τευε σωτηρίαν παραγενέσΟαι κατά πρύσωπον πάν- 
των τών λαών, και φώς εΙς άποκάλυψιν ίθνών τών 
μετά ταύτα πεπιστευκότων εις αύτ<5ν ; Ό δΐ θειος 
ευαγγελιστής ουκ ήρκέσθη το τύτε μύνον γεγενη- 
μένον κατά τών άσεβων εΙπεΐν, &λλ'. ώς εοικε, το 
άναίσχυντον αυτών προειδώς, και τήν "Ανναν, ^ς ή 
φυλή τδν Άσήρ άρχηγον είχε, συμπαρούσάν τε τφ •' Ιαο. Ι, 69. •• ϋ)ΐθ. 70. •• ϋ)ί(ί. 72. 'ο ί1)ί(3. 74. 7δ. 117 ΟΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙΟΗΛΟδ ΠΒΕΙΙ II. 118 «ρισβύττ^, κ«ι άνθομολογοΰσαν τψ Κυρ(ψ, χαΐ περί Α. ίηςοίΐ, ^η3ενβΙ>αίΐ5 ? Νοηηβ $ο%6ΐαΙύ τηβ ιη η$ ςηχ του χοινου ΔεντΓ^του τα ϊσα καΐ δ'μοια προφητεύου- 
σχν παραδίοωσι δια τ7,ς Ιερας Ιστορίας. ΚαΙ το μετά 
τβυχα $1 γεγονός ίίστερον πολλήν έχει τήν ρώμην 
Ιχχ^ψαι Χ31 ταπεινώσαι των τήν δφρυν κατά της 
Οκ(χς δόξης έπαφ(5ντων. Συνβινιόντος γαρ εις τα Ίε- 
ρθ9<$λυμα τ^ κατά σάρκα Παρθένφ Μητρι, και τφ 
νομιζομένφ πατρι του Ίησοΰ, και τελεσθέντων, δ'σα 
τά Ιβρά Α6για λέγει. Είτα υλ\ έν τψ άνακομίζεσθαι 
οΓχαδε του παιδδς του παρόντος, κα^ διά τοΰτο τ^ς 
χβτά σάρκα μητρός και του νομιζομένου πατρδς 
άπορουμ&νων τε και τον ποΟούμενον ζητούντων, ό 
κχντων μίν ποιητής, δια δΐ φιλανθρωπίαν παρθένου 
«αΤς, Τί δ'τι, φησιν, ΙζητεΧτέ με; Ουκ ^δειτε, δτι 
έν τοΤς του Πατρός μου δεΤ εΤνα( με ; έκεΤνο το Ραίη8 τηβίΒηηί^βίΒβ ά6ΐ>βτβ ''^? Ιόβαι Πΐϋά Ιβιηρίαιη 
Ρ&Ιηβ 501 νοοαηδ, ςυοά ρβΓ(ϋΙθΓυπι ογ& ηϋιΗ ρπη- 
οίρϋ αϋ&Γθ ίη3υΒ(θ ηοππηαηΐ. Ουοηαοάο νβροΙιβΡΓθ- 
ϋοοΓϋοα ΙβΕηαΙβηϋα αΠυοα οφΗ βΐ ΐβΓΓββ οοα(ϋ1οι^ιη 
ρβΙυΙαηΙβΓ Ωη^ϋ, ουιη 86γ?&Ιογ οοβΙβΓ ίρββ, δρίπία 
βχδϋΐΐ&ηρ, ίηβίΤβϋίΗ βΐ ϊηοοπιρΓβΙιβηθίΒίΗ ςυαό&ιη 
οοηΓβΒβίοηβ οΙλπιλΙ : ΟοηβΙ^ΟΓ ίί6ί, Ραίδτ^ Οοηιίηε 
ΰωΐι €ΐ ΙβΓΓΧ, ι^ηοά αΙ)$€οηά\$α Ηχο δαριβηϋύια εΐ ιη- 
ΙβΙΙίρβηΐιδΜ, βΐ ίηΙαηίΐΙ)η$ ί$ία τβν6ΐα$1χ '*. Ραίετ^ 
ϋοτηΐΜ €<βΗ €ΐ ΙβΓΓΧ^ ^θΐιυίαυβ βΐίυβ οίαηααΐ, βοβίβ- 
Γ&Ια νβΓΟ Ιΐΰο ΙιοηαίηυΐΏ, ίοαρίβΙ&Ιβαι οιηηβιη Γβοοη- 
άβηϋαπι, 1υΓΐ)& δβΓν&ΙοΗ οέίοςυϋοΓ,βΙ οφΗ Ιθγγο- 
ςπθ άοΕπίουαι Β66]ζ6ΐ)υ1 νοϋ&Ι. 8ί νβΓΟ 6Γ&1& ιηαίο, 
ςαοιηοοίο Ιβςίβ ^γ&^!ο$φ αυοΙοΓ Ιβςίβρβπΐυιη ΙεηΙ&η- Ιερον (9) του Πατρός εΤναι καλών, ο το της απώλειας Β Ιβιη ιρβυοα, 6ΐ νΐίαιη ββΙβΓπαιη ςυβΒΓβΓβ βίηαυίαοΐβιη, Βάΐβ^βοα (αηςυ&οα λ(\ βχίοαί&ηα οαβόίοίααιη ααοβηά&Ι,βΙ 
ίΙ>ί υΙςυΦΒΐΙυιη ίαν6ηίΓβ(,ΗάΙ)0ΓΐΑΐυΓ?0υΐΏ(ΐπβ Ιβςίδ- 
ρβΓίΙυβάυο ρπιη&ρΓ»οορΙ&ϋ8(ΐ6ΐη τβΓϋίβΓβρθΙϋβββΙ, 
θυηα 1>6ηθ Γββροικίί&βθ ΥβΓϋ&β ίρ8Α &ίΙ, 6( άβ νιία 
£ΐ6Γη&, Βΐ ββοαηϋυιη βα νίνβΓβΙ, οβΓίυιη βββθ ίυ88ϋ. 

άπδ στόμα της πονηρας αρχής θυσιαστήριον δυσφη- 
μεί. Άλλα πώς ή αΙρετική μέΒη ουρανού και γης 
$λλον παροινουσα λέγει δημιουργδν, αύτου του Σω- 
τήρας ημών έν αγαλλιάσει τε πνεύματος και τφ 
ά^ρήτφ κβι άνεπινοήτψ τής έξομολογήσεως άνακρά- 

ζοντος • Έξομολογοΰμαί σοι, Πάτερ, Κύριε του ούρανοίί καΐ τής γης, δ'τι άπέκρυψας ταΰτα 
σοφών και συνετών, καΐ άπεκάλυψας αυτά νηπίοις ; Πάτερ, Κύριε του ουρανού καΐ τζς γης, 
ό γνήσιος υΐδς βο^, καΐ το πασχν άσέβειαν άποκρύτττον μύσος άντιφθέγγεται τψ Σωτήρι, και του ουρα- 
νού καΐ της γης κύριον τον Βεελζεβουλ ονομάζει. Ε• δε δ νόμος ήν του Πονηρού, πώς πάλιν δ νομοθέτης 
της χάριτος τον έκπειράζοντα νομικδν, καΐ τήν ζωήν τήν αΐώνιον υποκρινόμενον ζητεΤν, ώς εις μέγα *ίαμα 
τον νόμον παραπέμπει, κάκεΤΟεν εδρεΤν τδ ζητούμενον υποβάλλει; Του νομικού δΐ τάς δύο πρώτας 
«ύτοΤς ριζμασι διελθόντος έντολάς, καλώς τε αύτδν άποκριθήναι Αλήθεια εφη, και, ει κατά ταύται πο- 
λιτεύοιτο, τήν αιώνιον ζωήν κληρονομεϊν, 

ΙΓ*. "Ορβ δε και έξ άλλων τήν ίσοτιμίαν του νόμου ^ 
και της χάριτος (10), '(να γνψς δ'τι αυτός έστιν δ τής 
«αλαιβς και τής νέας διαθήκης νομοθέτης. Αμήν, 
αμήν, λέγω δμΤν, δ ούρανδς και ή γη παρελεύ- 

σ^ται, ο\ δ^ λόγοι μου ου μή παρέλθωσι. Τοΰτο 

ττ^ς χάριτος • δ'ρα δε και του νόμου • Εύκοπώτερόν 

εστ•. τον ουρανδν και τήν γη ν παρελθεΧν, ή μίαν 
χερα^αν τοΰ ν^μου διαπεσείν Είδες πώς δ Σωτήρ 
ημών, τι^ς αποστασίας τδ θράσος προειδώς, τά ισα 
νέμβί γέρα και τδ κλέος τ-ζ τε Παλαιή και τ-{1 Νέ^ι Δια- 

^κιι ; καίτοι γε έν πολλοίς πολλψ προέχει τά τής 

χάριτος. Παιδαγωγός γάρ ήν έκεΤνος τών έν τ^ χά- 

ριτι. Άλλ' 7να δείξ][^ τον αύτδν έκεΤνά τε και τά 

ιηιρόντα κατά διάφορον και απόρρητον οΙκονομίας 

νομοΟετήσαι τρόπον, ταΐς αύταΤς και Γσαις φωναΤς XIII. Τα νβΓΟ βχ &1ϋ8 ςυοςαβ βρςα&ΐβιη Ιθ^ίβ βΐ 
£;Γ&Ιίφ 86Π Εν&η(ζ6ΐϋ (ϋςπϋαΐβοα ,£Βΐίιη&, πΐ βοί&β 
βυηκίβηι ββββ β( νβίβπδ βΐ ηονί ΙββίΑπαβηΙί Ιβ^ίδίβίο- 
Γβαι. Ατηβη, ατηβη, άίοο νοδίι : οωίνηι 6ί ίβτρα ΐΓαηΒΐ" 
δίΐ, νβΓΐ)ανετο τηβα ηοη Ιταηίίδηηί '''. Ηοο &ά άοοίήηιιπι 
άβ £;ηιϋ& ρβΓϋηβΙ. Υίάβ νβΓΟ βίιηΠβ άβ Ιβςβ: ΡαάΙίίϋ 
6$1^ οωΐηηι βί ίβττατη ΐΓαη$ίΓβ^ ςηατη ηηητη αρίοϋτη 
Ιερίε ίη Ιεντατη οαάβΓϋ ''♦. Υίάββ ςυοπαοίΐο 8βΓνα- 
(οΓ ηοδΙθΓ, άβίβοΙοΓαιη ίηδοΐβαϋ&ιη ρΓβνίίΙβηβ, 
φςυ&Ιβιη (Ιί^ηίΙ&Ιβηι 6( ^Ιοπ&ιη νβίβπ βί ηονο 
ίηβίΓυιηβηΙο (Γϋ)υα(, ςυ&Εηνίβ ία ιηυΗίβ^Γ&Ιία αΐϋΐ- 
Ιϋΐη ρΓΦβΙβΙ. ίβχ βηίιη ρβ€ΐιΐ£;ο^υ8 βΓ&Ι &<1 βα, 
ςυ® δυηΐ £;Γ&ϋΦ• ϋΐ νβΓΟ ΟΒίβηάβΓβΙ βυπηάβΕη βΐ 
ρΓ%ΐ6ηΙ& 6ΐ ρΓθΒββηΙΙα ρΓΟ (ΙίνθΓβο βΐ ίη6£Γ&1)ί1ί (ϋβ- 
ρβηβ&ΐΊοηίδ ιηοάο οοηδϋΙυίβΒβ, ϋβάοαι βΐ βίοαίΠΙ^υΒ 
περί Ικατέρας νομοθεσίας έχρήσατο. Άλλα γάρ και Ό ρ1ΐΓα8ίΙ)α9 άθ αίΓαςυβ 1β£;ί8ΐ&ΐ!οηθ υβυΒ 68(. ΙΙ& βΐ 
χατά τών άπειθούντων αύτου τοΤς φωτηρίοις διδά- οοηίΓΑ 608 : ςαί ηοη 0Γ6(Ιαηΐ8α1υΐ8Γί άοΟίΠΟΟι ηοη 

^* Ι,αο. II, 49. " ΜεΗΙι. χι, 25. ^^ ΜεΙΙΙι. χχιν, 35. ^^ Ιαο. χνι, 17. ΥΑΕΙΛ: Ι,ΕαΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. (9) Τδ Ιερόν. Οίηο ραΐβΐ, τά τοΰ Πατρός & ηοβίΓΟ 
άβ ΐ6πιρΙο 80βίρί6η(1& νίβα 68$β, ςυβπι Ββηίβηϋαιη 
ρΙβΓίςπβ οιηηβΒ 6χ νβίβπΐ^πδ βί τβοβηίΙοΓ'ώχΐΒ Λάο- 
ρΐαηΐ,&ίςυβ βχ Ιιίβ ηοιηίη&ΙίΐΏ.].νοΓ9ΐία3 ία ΰίαβΓί. 
$αττ. ΙίΙ>. III, ο. 12. Ι. ΚβυοΙιβαΊυβ ίη ηοΙΙβ &(1 Η. 1. 
Ι^υ(1ον. Ο&ρρβίΐυβ ίΐβιη &(1 1ι. 1. β( 1.&Γη1)6Γΐυ9 Βθ8., 
Ώ€ ιηχΐίίβτίο ΘΐΙίρίεοί Οτχοχ Ιίηρ. ΑΙςυβ ίΐΐί ααίίΙθΕη 
ία ΙοεαΙίοαβ Ιι&ο βΐΐΐρΐίοα νϋ06ΐη τόποΐς ίαΐβΐΐΐςί νο- 
ΙυαΙ. Α1> Ιιίδ &1)βαηΙ ρ&υοί, ςυί βΐΐίρβία ρβΓ νοεβαι 
πράγμασι ΒορρΙθοΙβΒ, ηοα Ι&ιη Ιβωρίααι ηυαιη τεε 
€% ηύροΐία Ρ&Ιηβ Ιιίο ίηηυί 6χΐ8(ίπι&ηΙ. ΗοΓυιη οαα- 9&τη 8^11 ^ο. ΒπχΙοΓβαβ, ία ΟαΙαΙβεΗί ΐΗεοΙορίοΟ' 
ρίίί1ο1ύ0. ρ. 29 ; βΐ ροΒΐ βαπι άαΐα ορβΓ* Μ. ^ο. βαβρ. 
ΚΓεςθΙ ία βρίβίοΐα ρΓορβπιρϋεΑ αά ε1. 01ιπ8ΐί&ηαΕη 
3ο1ΐ(Εΐββαίυιη. Ι,ίρβίβΒ 1716, ίο 4 βάίΐβ. 

(10.) Χάριτος. Εν&η^βΐίυαι Ηίο ίηοαί βΐ 8θθρα8 
ΡΗύΙϋ, βΐ' ορροβίΐΛ νοχ νόμος ΒβΙίβ βνίοοίΐ. Ελιπ 
ιιοΐίοοβπι Ιοοϋΐη 1ι»1)βΓβ ία ^08α. ι, 16 : χάριν 2ίντΙ 
χάριτος βχΪΒΐίηιαΓϋαΙ νβΙβΓαιη άοοΙΟΓϋΐη ρβΓ- 
ηιυΐΐί, ςϋοδ νίάθ βραά ΟαΙαΙίβΓϋΐη ία Αάυ€Γ$αΓ. $α€Γ, 
ο. 27 ; 61 4. Ολβρ. 8αίοβΓϋΐη ία ΤΗβίαπτο β€€ΐ6ήα$ί. 
ρ. 1498. 119 ΡΗΟτιι ρατειακοηλ; ορ. 120 &Ηαιη νβΐ αεοαβ&ΙοΓβιη νβΐ νίοΙΟΓβιη, ςπαιη Μοββη Α ΎΗ^^^^ ^^^ ^λον χατήγορον %%\ θρίαμβον, άλλε &£Γ6γΙ. Ν^ βχΙ$ΙίτηβΗ$ βηίιη, ίηςυϋ, ςηοά βςο νθ8 αρηά 
Ραΐτ€ηι αθ€η$αΙηηι$ $ηιη '*. Νοη βαηο, 8β(1 ββΐ, ςυί 
νο8 βοοαβαΐ, Μθ568 βοίΐίοβΐ, αρηά ΡαΐΓβτη. Ηυ^υ8 
βηίιη 1θ(Τ68 ίρ86 ΒίΙ>ί 0Γ6(ϋΙ&9 υη& ουαι ρΓορΗ6Γι& 
άθ ΟΙιιίβΙο ΟΑΟίυδ, βοοαβ&ΙΟΓ οιηηίηο Γΐ€ΐβ άΐ(ζηα8 βΐ 
168(18 οηαηί βχοβρίίοηβ Iηει^ο^ βηΐ οβοίτα ςο8 ςυι 
Ιθ^β 6]υ8 6( οοΙεΓβ βΐ αιώ&γθ ιηπΚααι (ΐυί^ΐβιη £;1ο- 
ΓΐβαΙυΓ, ηίΐιίΐ νβΓΟ θΟΓυπα ΓβοίρίαηΙ ςυ» &1) ίρ80 
άβ οοηαηαυηί ηοδίΓΟ Οοιηίηο βΐ δβρν&ίοΓβ ρΓφάίοΙα 
βαηΐ, ςυοά Ι&ηαβα 6ΐ ο&ραΐ, οΙ λρβχ βΐ ίηίΐίϋπι (ο- 
Ιίπ8 Ιθ^ίβίαϋοηίβ 6]π8 βΓ&Ι ; ΐοαο ηβο οοΓΓβρΙίοοΘ οΐ) 
ΙβοαβπΙ&Ιβιη βΟΓϋΐη β( ρϋ^ηαπι &ά?6Γ8α8 βαηα, ςυί 
ρΓβηπηΙίαΙυβ &!> βο Θ8ΐ, ί&οίαιη αΓΟοί&ηΙϋΓ. Ρθ8ΐ- 
ςα&ιη ί^ϋιιν ηαπίϋβ Οοιηίηί ν6Γΐ)ί8, ίοαο ηοο νΘΓΜβ 
8θΙυιη, 86ά β1 ΓαοΙίβ αροΒίοΙοΓϋΠΐ, βΓΓΟΓβιη ίΠαπο Β κ»ι πράξεων, νβί δή και δια των άποστολιχων ϊργ»ία τον Μωσην εισάγει. Μή γαρ δόχβΤτι, φην^ν, βτι 
Ιγώ κατηγορήσω υμών προς τ6ν Πατέρα * ούχι, 
άλλα τίς έστιν 6 κατηγορών 6μών, Μωσης δηλονότι, 
προς τον Πατέρα • ου τους ν($μους αύτος κιστ&υθκις, 
καΐ την περί Χριστού προφητε(αν, αξιόπιστος &¥ 
κατήγορος ε-'η, και απαράγραπτος μάρτυς των 
μεγαλαυχούντων μίν αυτού τους νόμους χαΐ τιμ$ν 
κα^ στέργειν, μηδέν δ^ των 6π* αυτού περί του κοι- 
νού Δεσπότου και Σωτηρος ημών θεσπισθέντων 
προσιεμένων, δ κεφάλαιον ήν καΐ κρηπις, χαι προο{• 
μιον της 6'λης αυτού νομοθεσίας, άλλα μηδΐ συνα(- 
σθησιν αναστολής λαβόντων της εΙς τον προφήτη• 
θέντα παροινίας τε και θεομαχ(ας. Δια πολλών το{• 
νυν Δεσποτικών φωνών, και εύ φωνών μόνον, άλλα οοηίοΐ&ίαιη άβάίιηαΒ, ςυί ρπηοίραΐυιη Γβςηί Οβί ίη 
άυαβ 6οηΐΓ&Γί&$ ρ&Γΐβ8 8θία£ΐί1, ςυ&πι Ι&ηάβιη νβ- 
ηί&ιη 8Ρ6Γ&Γ6 ροββαηΐ ίΠί ςαί ρο8( (οΐ ίιηρίθίΕΐίβ 
οοοΓυΙ&ϋοηββ&άΙιυο ιη&ΙΙ ρπηοίρη νοίυηί&ϋ ϋ$,ςϋ« 
8&ρίααΐ6ΐ νίνυηΐ, οΙ)8βευη(ΐΕηΙ, βΐ ΡαΐΓβηΓ&ιηΠί&δ 
υηίνθΓ8ΐ Β6β]ζ5ΐ)υ1 νοοαηΐ, 666ΐζ6ΐ)αΙ νβΓΟ Οβυπι 
οοβυΐΐυιη, β( ϊηβίΓ&ϋΠβιη, €ΐ Βοηυιη, β( Ρ&ΐΓβαι, π1 
ίοΒάίοΓΕ ηοο άίοαιη, ΓβηυηΙτ&ηΙ, ηβο νΐοίοπαιη Πο- 
ιηίοί α 0&1ααιοί&α(ίΙ)ύ8 ^υά^β^8 ΓβΙαΙ&ιη βΐυρβηΐ &β 
ΓβνβΓβηΙαΓ, ςα&ηι ροΓ ίΙΙοΓυιη ΙαΙυδ ηοη ΐΏίηυ8, 8ί 
ηιιη ΤΏΛ^ΪΒ 6ΐ ί11υ8ΐηυ8, & ρΓβΒββηΙί άβΓβοϋοηβ τβ- 
ροΓί&τίΙ. Ιιηρίβΐ&ΐβιη βηίοα, ςυααι οΐπςυβ οοιηιηυ- 
ηβιη 1ι&1)βο(, 6ϋ&πΐ8ί ηονα8 ίΐΐβ βροΒίαΙα αυάΕοΐαβ 
86 Ιι&ο ίη ρ&Γΐθ ^&^ι8(, οΙ>]6θΐαα8 (ϋοβΙ)&( : Οηηβ τε καϊ ρημάτων της πλάνης ήλεγχμένης, 1^ τό κρά- 
τος της του Θεού βασιλείας εΙς αρχάς αντικείμενος 
σχίζει, τίνα λοιπόν συγγνώμην ϊχουσιν οΐ μετά το- 
σούτους της ασεβείας έλεγχους ίτι τψ τού Πονΐ}ρού, 
δι* ων τε φρονούσι και δι' ών βιούσι, καθυπηρετούν- 
τες θελήματι • καί τον μίν Οίκοδεσπότην τού παντ^ 
Βεελζεβουλ καλούντες, τ^ν δΐ Βεελζεβούλ βεον χρύ- 
φιον καί α^ίρητον, και αγαθόν, καΐ πατέρν, άλλ" 
ούκ 5ν εΓποιμι τό άθειότερον, άποφαίνοντες * χαι 
μηδέ τον προς τους δυσφημούντας τών Ίοο{α{ων 
Δεσποτικον έκτεθηπότες και καταπτήσοννες θρίαμ- 
βον, δν δι' εκείνων ούδΐν Ιλαττον, εΐ καΐ μή μΐλλον 
κατά της νυν αποστασίας. Κοινον γαρ αύτο'ΐς τό 
θεομαχεΤν, ει και νεανικώτερον 6 αποστάτης 6ρα• νβρηαηι ίη ρατΐ6$ $θί$5ίΐιη, ηοη ύοη$(ίΙεΐ ''*. Οαοοίαιη (; σύνεται προτείνων έλεγε * Πάσα βασιλεία Ιφ* Ιαο- 

θαίιη ίπαρΓοϋί βί βΐυρίάϊ ^α^^βί, τίιίβηίοβ ΟΓβ&ΙΟΓβηα 

βΐ &ηίιη&ί» 6ΐ οοΓροΓΕ ζηοΓΐ)ί3 111)6Γβη(6ίη, ΒββΙζΰϋυΙ 

ιηΐΓϋουΙα 1)»6 ΐΓ&η80Γίρ86ΓυηΙ, ίΐα βΐ (ΙβΓβοΐίοαίβ 

!1υ^^8 ρΓορυςη&ίοΓβδ ορ6Γ& οα&ηυυπι β^υ8 ίη βοιη- 

άθΕΠ ΐΓ&ηβίβΓϋηΙ. ΡΓορΙβΓβα βχ ιηβπίο β&πιάβιη Βο- 

ιηΐηί νοββ υ1πα8ςυβ ρ&Γΐίβ ρυ^α&ιη ϋβο ίηΐβοΐβΐ&αα 

οοηΓα(1θη8. Ουοά δί βηίιη 1η(1ίνί8υιη ΟηαηίροΙβηΙίβ 

ίαιρβπυιιι (ϋνίάαΐυτ, (Ιίνίδυαι ηυηςυ&πι οοηβίβίβΐ. 

$β(1 ρήπια ίΠα (Ιίνίδίο νΐαηι βΙβΓηεΙ, υ( ίη ηαίΠθ 

άίβίΓ&Ιιί ςοβ&Ι,ηβο υηςυ&πα οβΓίαπι ββάβιηίοοααιςυβ 

οοηββςυί ροββίΐ. Ουβηι&ϋπιοάυιη ίΐβςυβ αΙβΓςυβ 

άβρΓβ^βοάίΙαΓ οοηίΓα Ββυιη ρυ£;η&Γ6, Ϊυ(]«υ8 εοί- 

ΙίοβΙ βΐ βροβίαΐα^ ίΐΐβ ςυίάβπι ιηίΓ&ουΙα, Ιιίο νβΓο 

ΟΓβαΙυΓαβ ϋβί ΙιοβΙί &(]8βΓί1)βη8, ίΐα οοηίΓΑ ηίΓοεςυβ 

ν&ΐβΐ οοαιπιυηίβ βΐ ίηνίηοίϋίΐίβ Οοιηίηί Γβ3ββΙίο. Χΐν. θβά ςαο άβνβηίΐίδ, Ιιοιηίηββ ! οογ Βοαιίηο 
Γθΐίβίο, οοα8θΓνυιη νβΒίΓυπ), νβΐ ροΐΐαβ ββΓνυιη βΐ 
&ρο8ΐα(ΑΠ),ο(ααίνβΓ88Βαο3ΐΓ»η&ΙαΓ8Β ίαάβ &1)ίηίΙίο 
ΙηβέάίαΙΟΓθσι οοηάίΐΟΓβιη νοΙ>ί8 οοη8ΐί1υί1ίβ ? οογ 
βΓβαΙοη Γβαυηΐί&ηΙββ βΐ νθ8 ΐΓαάίΙίβι ςυί ίηίβηίααι 
ηο8ΐΓαΐΏ (]υ»Γϋ, βΐ ηοη αηίαι» βοίαιη, 86(1 β( οογ- 
ροΓΐ ρθΓηίοίβιη ΕίΓβΓΓβ οοη&ΙυΓ? οογ &ά Ιαοβηα 
βοουΙίΙί8? ΟϋΓ νβΓΟ 1βη6ΐ>Γ&8 ουιη Ιυοβ ρβΓΟίυΙ&βΙΙβ ? 
Ενί£;ί1&1β βχ ΟΓ&ρυΙα, βυΓ^ίΙβ βχ Ιβΐίι&ΐί 8οροΓθ, την μεριζομένη, ου συστ&θήσεται. Έπει γάρ βΐ 
τών Ιουδαίων αγνώμονες τον Πλάστην όρώντες 
άπελαύνοντα και ψυχών και σωμάτων τά πάθη, 
τδν Βεελζεβουλ ταΤς θεοσημείαις έπεφήμιζον, χαΐ 
ο1 της αποστασία; δπέρμαχοι τά ίργα τών χειρών 
αυτού εΙς τον αυτόν άναφίρουσι. Διά τούτο διχαί»ς 
τ^ αύτ^ Δεσποτική οων^ και το θεομάχον ίμψον* 
στηλ'.τεύοιτ' αν. ΚαΙ γάρ είπερ ή μία τού παντο 
κράτορος δίρχή διατέτμηται, ούκ δν συστβίη τμΐ}- 
θεΐσα. Άλλ' ή πρώτη τομή οδός καθέητηι τού 
καί εΙς μυρία διαιρεθήναι, καί μηδεμίαν Κραν χαι 
στάσιν μηκέτι δύνασθαι λαβεΤν. "Ίίσπερ οδν Ιχάτ^- 
ρος άλίσκεται Οεο μαχών, καί 6 Ιουδαίος χαι & 
αποστάτης, ό μεν τάς θεοσημείας, 6 δΐ τά δημιουρ- 
ϋ γήματα τού θεού διδους τψ Έχθρψ, οδτω κατ* 
άμοιν κοινή καί άφυκτος ή άπόφασις ή Δεσπο- 
τική. 

* ΙΔ'. Άλλ' ω ποΤ φέρεσθε, άνθρωποι ! τ( τον 
Δεσπότην αφέντες τον όμόδουλον, μάλλον δε δούλον 
καί αποστάτη ν, καί της δ'λης ημών 2έπ* άρχή« ^^^^ 
βουλον φύσεως δημιουργδν Ιαυτοΐς επιγράφετε ; τΐ 
τον πλάστην άΟετούντες τψ τήν φθοράν ημών ζη- 
τούντι κα' σπουδάζοντι, ου τήν της ψυχής μόνον, 
άλλα καί τού σώματος Ιαυτους εγχειρίζετε ; τί 
προς το φώς έτυφλώθητε : τί δΐ τδ σκότος τού φω- 
τδς ήλλάξασθε ; Έκνήψατε της μέθης • άνάστητε τού ^^08Π.τ, 45. '«ΜΜ11ι.,χιι,25. 121 ΟΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙ0ΗΛ08 Ι.ΙΒΕΚ ΠΙ. ίη ψυχοφθόρου χάρου• άναλάβ»τ« της άπωλβίβς Ιβυ- Α. βήρίΐβ νθ8 ρβΓάίΙίοηί. Οαοιηοάο νθΓΟ ββΗ Ιιοο τους. Κχι πώς &ν γένοιτο τούτο ; εΐ των πράξεων, 
Ιν αΙ< Ιχει το κράτος 6 Έχθρος, άποντροφήν μελε- 
η{«οιτε, πρ^τερον πορνείαν, δι* ής φθείρεται μεν 
τ^ 9»μ«, φθε{ρεταΕΐ δΐ τήν χαλεπωτέραν φθορα^ ή 
ψυ}^ή, τ& α^οδένποτον δίδουσα δουλεύειν τοις πάθε^ 
9!ν* άδιχίαν, ής επικρατούσης ούτε ο!χ(α, ούτε 
«Λις, ουτ• βίος δλως ανθρώπινος διασώζεται. 
έπιορχίαν, τήν βυθί ζούσαν την ψυχήν εΙς χαταφρ^- 
^ησιν του βεου' μισαδβλφίαν, δι' ής & χοινος υβρί- 
ζεται πλάστης* ό γάρ τ6 πλάσμα μισών δωρεάν, 
τήν εΙς τον Ιΐλάστην διαβιβάζει παροινίαν. Μι- 
σήσατε ψευδολογίαν, συνιέντες, ώς 6 του ψεύδους 
πατήρ ό διάβολύς έστι. Μυσάχθητε συχοφαν- 
τ(«ν, ήτις των ανέλπιστων χαχών πολλά χαι ροΙβ8(? βί αΙ) Αοϋοηίϋυβ ίΐΐίβ, ίο ςυίϋαβ Ιιοβϋβ νίβ 
ροβϋα β8(, &νθΓΐβΓθ νοβ 1&1)0Γ6ΐί8 : βί ρπιηυιη ςαί- 
άβιη 3 βοοη&Ιίοηθ, ρβΓ ηυ&αι ρβΓίΙίΙαΓ οορρυβ, 
ιηυΗοςαβ ιη&^ίθ &ηίιη8, & ςυα ΙίββΓίαΙβιη 1ιαΙ)θΐί8 
ίηάυΐ^θοίΐί α£ΓββΙίΙ)υ8 ; Ιυιη &5 ίη]α8ΐί1ί&, ςυΕ άοηαί- 
ηαηΐθ ηβο (Ιοα]υ8, ηββ οΙνίΐ&8, ηβο νίΐΕ Ιιοιηίιιίβ 
οιηηίηο οοηββΓν&ΐοΓ ; α ρθΓ^υΓ^ο, ςαοά βαίπι&ιη ία 
οοηίβηαρϋοοβαι ϋβί ρΓΦοίρϋβαι Λ^ϊί : &1) ο(ϋο 
ρΐΌχίοαί, ρβΓςαοά οοηαιηυηί8θΓ6&ΙθΓίη]οή&&ίβοί- 
Ιυπ : ςυί βηίιη ΟΓβ&ΙυΓ&ιη 8ίηθ ο&υβα οάϊί, ίπιρο- 
ΙβηΙί&ΐΏ 8υ&ιη ίη ίρβυηι οοαάίΙοΓβιη ΐΓ&ηβίβΓί. 0(ϋο 
ροΓΓο !ι&1>6&(ί8 πΐθΐΐ(1&οίυη), οοβ[ί(;&ηΐ68 ιηβηά&οϋ 
ρ&ΐΓβΐΏ 6886 άίαΙ)ο)αιη ; ΑνβΓββιηίηί ίΓ&υάυΙβηΙί&ιη, 
ςυβΒ πιαΙα 6ϋ&ιη ηοη 8ρ6Γΐι(& οοηοϋί&νϋ; Γυ^ϋβ όρασθαι χατεπράξατο* φύγετε τήν μιαΐφον(αν* άπ* Β ΙιοιηίοίάίυΕη : ΙιοβΙίβ 6ηιαι ιιΐ) ίηϋίο Ι]θΐηίοίά& ^Χί^ Υ^Ρ ^ Εχθρός άνθρωποχτόνος ήν τήν φιλαρ- 
γυρ(αν, εΐ μήτι ^λο, τον *Ιούδαν έννοοΰντες• βδελύ- 
ξασθε χλοπήν χαι δόλους χατά του πλησίον, χαΐ 
γάμ«•ν αλλότριων διαφθοράς, χαι τρυφήν. χαι ^χο- 
λβσ{αν, χαΙ μέθην τής πολιτείας δμών έχχαθάρατε* 
τούτοις γάρ συνεισέρχεται. τούτοις ήδεται ό Έχθρες. 
Έν τούτοις λαμβάνει τήν Ισχυν χαταδουλώσαι μίν 
τ^ φρύνημα 6μων, χα^ διαστήσαι του δημιουργή- 
ναντος Θεοΰ, πεισαι δΐ πλάσματα, χα) είναι χαΐ 
όνομάζεσθαι αύτου* &ν των ίργων αύτου των τε 
είρημένοιν χαι των παραπλήσιων άποστήτε, χαι 
ούτος αφίσταται αφ* &μών, ούχ Ιχων οίς Ιδρασθ^, 
χαι οίς έπαναπαύσηται έν ύμΤν. Και τ6τε ύμΐν ή 
θεία χάρις έπιλάμψασα έναυγάσει πλάστη ν έπιγιγνώ- 
σχειν χαΐ δημιουργον, ου τόν έπίβουλον έχθρον, 
άλλα τον αγαθόν χαι φίλάνθρωπον θεόν, έν φ έχτί• 
σθη τά ορατά χαΐ τά ά((ρατα, άρχαι, χαι θρόνοι, χαι 
έξουσίαι χαι δυνάμεις, χαι ό παρών σ^^μπας χαΐ όρώ- 
μκνος χύσμος. Ι^ι γάρ δι' αύτου πάντα γέγονε, χ^ 
4^ αποστασία, προχαταλαβουσα της ψυχής τά όμμα- 
τα, τόν δι)μιουργόν βλέπειν ου δίδωσιν. Έως δ* &ν 
τοΙς του Πονηρού χαθυπηρετήτε θελήμασιν, χαι τψ 
βορβόρφ τ»ν αΙσχρών ηδονών σ^'ιναναφύρησθε, χαι 
αντί τών σωτηρίων πόνων τ^ ψυχοφθόρφ ρ^στώνι^^ 
συναναττρέφησθε, ου μένουν ουκ &ν 6μιν ή θεία χαΐ 
ουράνιος (ναστράψ^ αΓγλη ούδε έκστήσηται του 
κράτους τώ^ν ψυχών όμών καΐ τών λογισμών 6 
Εχθρός, τοις εργοις ίχων δεδουλωμένους. Πλην ετι 6Γ&(; &ν&Γίΐί&ιη ίίβηι, ^π(1&Π), ηίβί λϋαά ςυίά- 
ςαβιη, Γ6θοβϋ&ηΐ68; 6Χ8β6Γ6ΐηίοί ΓυΓίυιη 6( 
άοΐοβ οοη(Γ& ρΓοχίπιυπι, ίΐ6ΐηςυ6 αάυΐίβηυηα, 6ΐ 
Ιϋχατη βΐ ίηοοηϋη6αϋ6ΐη, 6ΐ Ιβιηυίβηϋαιη ε νίι» 
ν68ΐΓΦ ΓΕίίοηί^αβ (ΐΗβα&ιη Ιι&1)6Εΐί8. Ηίβ βηίπι οοη- 
8υ68θϋ, 1)ΐ8 (ΙοΙβοΐΕΐϋΓ 1ΐ08ΐί8 ; ία !ιί8 ίΕοαΙΙβίβιη 

ΕΟΟίρίΙ 0160(68 ν68(ΓΕ8 8ί5ί 80)3^16160(11,61 &ν6Γΐ60(]ί 
Ε 060 ΟΟΟάϋΟΓΟ, ρ6Γ50β(ΐ6αάίς06 6Γ6ΕΐυΓί8, υΐ 
80» 6ΐ 81 0( 6ί 8ρρ6ϋ6ο(αΓ : 81 ν6Γ0 εΙ) ορ6ηΙ)υ8 
6^υ8 Ιοαι 6001 01601 ΟΓΕίίβ Ιοοι ίΠοΓοαι 8ίο]ίΗΙ:)υ8 

Εΐ>8ΐία6Εΐΐ5, 6ΐίΕαΐ ίρ86 Εΐ>8(ίθ6ΐ)ίΙ Ε νθ1)ί8, 000 

1)εΙ)608 ςοίάςοΕοι, ίη ςοο ίοαΐΐΕίΟΓ 6( Ε6ςαίβ80Εΐ. 
Τυοο ν6Γ0 άίνίοΕ £;ΓΕ(ί& Ε£Γα1ς[608 ί11απιίο&1)ίΙ νο8, 

α( 60θάί(θΓβαΐ 6( 0ρίίί66Ο1 ΕΚ0086Εΐί8, ΟΟΟ ίοίοΐί- 

' 6οαι ίΠυοι ΐο8ίάίΕΐθΓ6α), ββά 1)οουαι ίΠοπι 6( Ιιοπιί- 
ηααι Εοιίουαι 06αα), ρ6Γ ςο6θ) ογ6ε(ε 8όο( οοιοιε, 
νί8ί5ί1ίΕ 6ΐ ίονΐ8ίΙ>ί1ί8, αιβ^ίβίΓΕίαβ, 6ΐ ΙΙΐΙΌΟί, 6( 
Ρ0(Θ8(Ε(68, 61 νίΓΐθ(68, 6( ρΓα86α8 001018 Ε6 ¥181- 

5ί1ί8 ιηοοάοβ. Ρ6γ ίρβυιη βοίιη οαιοίΕ Γε6(ε 8υα1, 

ςΟΕΟΐνίβ (Ι6ί66ϋ0 ιΠε, αΐ60ΐί8 06υΙθ8 ΐΕ8θίθΕ08, 

οοοάίΙΟΓβαι νΙάβΓθ οοο ρεΙιεΙογ. ΟυοΕά 6θίιη ΜεΗ 

νοΙυοίΑΐί θΙ)6660θάΕΐί8, 6( 80ΓάίΙ)08 ΙΟΓρΙοΟΙ ΥΟ- 
ΙαρίΕίοαΐ ΐηΕβοΐΑΟΐίοί, 6ΐ ρΓΟ 8Εΐυ(ΕΓίΙ)08 ΐΕΐ)0ΓίΙ)Ο8 
(ΐ6ΐΐ6ίΕβ ΒΟίσίθθ ηΟΧίΕβ 866ΐΕαΐίθί, οοοςοΕΟί εβΓ(6 
(Ιίνίθυ8 6( ε(Βΐ68ΐί8 8ρΐ60(1θΓ ν08 ί11θ8ΐΓΕν6η(, 
06(106 ρθ(68ΐΕΐ6ηΐ ίΟ ΕΠίοΐαΒ 6( αΐ6θΐ68 ν68ΐΓΕ8 
Εαΐί86Γϋ 1ΐ05ϋ8, ςα&8 8θί1ί66( ρβΓ Ε0ΐ1θΟ68 8ίΙ)ί 8αΙ>- 

^66ιΕ3 1ιε1>6(. Ιοΐ6ηιη 06ςυ&(ΐϋΕθ), ρο&11ιβΙ)1ΐΕ ίο- ταΐς διά του άγιου Πνεύματος μαρτυρίαις όδηγεΤν ^ν ϋυβΙΠΕ, (β8ΐίαιοοϋ8 δρίΓϋθ8 βΕΟΟίί νοβ Ε<1 106601 (ί}ίΛς προς το φώς τής ευσέβειας και τήν άποστα- 
σίαν έλέγχειν, οόμενοΰν ουκ &ν τον δκνον της επι- 
μελείας προελοίμεθα. 

ΑΟΓΟΣ Γ. 
Α'. ΚαΙ μοι τάς άκοάς αδέκαστους, καΐ μηδέν 
\ήμμα (1) του Πονηρού φέρουσας άναπετάσατε, και 
σονδιασκοπεΐτέ μοι τών τήν Πάλαιαν Νομοθεσίαν ρίβίΕΐίβ (1υ66Γ6, 
£;ΓΑΐ)ίαιυΓ. 6( ά6Γ66ϋθ06Π1 60θΓθ(ΕΓβ ρί- 8ΕΕΜ0 III. 
Ι. Αρ6Γϋβ ιηίΐιί, ο 11161, εογθβ 0Ε8ΐΕ8, β& ςοο 
ηαΐΐυαι ΜεΙ! άο£;αΐΕ ί6Γαο(, πιβοααιςαβ 6008ίά6Γ&ί6 
ίθ]υπββ ίο 06001 86οΐ6α1ί&8 60Γαπι ςαί ¥6108 Τ6»» ΥΑΒΙΛ; Ι-Ε0ΤΙΟΝΕ3 ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (11) Λήμμα. Υοχ (1ΐΕΐ66ϋοί8 ίΕΐηί1ίΕΗ8 68(, ςυΕ 

ΕΓθρο8ί(ίοο68 Εΐ^οαβοϋ Ε οοο6ΐα&1οο6 (ϋβίτο^αοοί. 
Εΐιαί ϋί(ΐ6αι ρβΓ ίηηφΗοΜηί νβΓίοοΙ, ρΓ»βυο(6 
Οίθ6ΐΌηβ, 1ϋ». η, Οβ (ΗυίΛαΗοηΘ : 8€ά άαηη$ ϋδί έίιια< 
ιΗοί »Η9ηηί($η€$9 α οηβ λήμματα αψρβϋαηί άίαΙ^ΰΟά. 
ΟοηίβΓ υίο^βοΜη ϋΕβΓηοηι Ο^ νιίΐί ρΗχΙοαηρΗο• ΠΑΠΙ, 111). II, § 107, 6( Εϋ(]6 Εζββίιι'βΐίβ δρΕπΙιβαιϋ 
ΝοΐΕ8 η(1 ΑΓί&(ορΗΗθί8 Νηΰα, ν. 456. ΑραοΙ δίοίοοβ 
1^603 68( λήμμα ςοθ(1 Αΐίβ8 (ϋΰίΙΟΓ πρ^τασις. 1.6^6 
Μ^\ά. Μ60Ε^1θΠ), Εά Ι.Ε6Γ(. ?ιι, 73. Ε§ο ίο νΕΓβΐοοβ 
ν06ί Εηΐρ1ίθΓ6αΐ 8α5ί6θ1 00ϋ0Ο6Ο1, ({ΟΕΟΙ βοίΐίββΐ 
86Ηρ1θη8 10608 8αι)^^66^6 1ρ8ΐ νΙ()66Ε(0Γ. 133 ΡΗ0ΤΙ1 ΡΑΤΒIΑΗ^Η^Ε ΟΡ. 114 Ιβΐηβηΐυΐη ο&ΙυζηηίαηΙϋΓ. Ουοάβιβηίίηίΐΐυά αΜ&Ιο Α ένυβριζ^ντων του φρονήματος το άντίθεον (12). Ε^ Θ8ΐ, ςυοιηο(]ο ίΙΙίυΒ εοάίοβιη ίβ, ςυί αά άββίΓυβηιΙαπι 
Μ&ίαιη νβαίΐ, ΓβοίρβΓθ 8α8ΐ]'ηυϋ9 βΐ ιηυΐϋβ 8Π(1ίθη• 
Ιϋ)08 Ιβ^βΓβ 68 ςυ» άβ 8Θ ρΓβΒηυαϋαΙβ βΓΑπΙ, ηβςυβ 
16^6Γ6 βοΐυιο, ββά βΐ 1β8ΐ8Γί, 80 (ΙίββΓβ : Ηχΰ ηηηο 
ίηιρίέία ίίΐηί ίη αηηΰία νβίίτύ ^^; &6 ρΓ«1θΓ6& αη» 
ηηνη ίΠυιη, ηπί 63( ρβποάυβ ΙβιηροΓυιη, 8ίουΙ 
1βιηρπ8 68ΐ ιηβηβυΓΕ ιηοΐυΒ 86η8ί1)ίΗ8, η^ αϋ€€ρΙνηι 
ϋβο ρΓΒεάίοακβ ^^ Οαοιηοάο νεΓο βΐί&αι ίη ρ&Γ&1)θΙ& 
άβ Ι^8Ζ8Γ0 θΐ άίνϋβ ορίίηαυβ θΐ Ιιοιηίιιυιη αιηβηΐίθ- 
Βΐιηοβ Οοααίηυβ ηοβΙβΓ Μοββη βΐ ρπ)ρ1ΐ6ΐ&8 βΒίοΙαηβ 
βοην€Γ8ίοηί8 6( ροθαϋβηΐίφ οιβ^ίβίΓΟβ &ρρ6ΐ1&1? 
ΗαΙ>$ηΙ βηίίη^ ίηςαίθηβ, Μοίβη 6( ρνορΗβίοΜ : αηάιαηί 
ίΙΙοχ ^^ Νυηςαίά Θοίκη ίβ ({υί ίη οοοαιηυηβιη Ιιοαιί- 
ηυιη 8&1υ(6ΐη ηοθίΓ&ιη η&ΙυΓ8ΐη 8υ806ρ!(, άοοίηη» γαρ έτΓΐν αϋτη του Πονηρού, πώς ήνέσχετο λαβείν 
το βιβλίον ταύτ>|ς, ό τδν Πονηρον χαΟελβΤν παράγε- 
γονώς ; γα\ εΙς πολλών άναγνώναι ίκοάς, δι' ών προ• 
εχηρύττετο τά περί Ιαυτοΰ, χαΐ ούχ άναγνώναι μ^ 
νον, άλλα χαι διαμαρτύρασθαι, δ'τι Ταύτα νυν πε• 
πλ ή ρωτά ι Ι ν τοις ώσίν 6μών* χαι το^ ένιαυτον, 
8ς έστι περίοδος χρ6νων (13)^ 6 δΐ χρόνος μέτρον 
Χ'.νήσεως άΐσθητής, τούτον άναχηρύξαι δεχτ^ 
]νυρ(φ ; ΙΙώς δΐ πάλιν έν τζ του Λαζάρου χαΐ του 
πλουσίου παραβολή 6 φιλάνθρωπος χαι άγαθ&ς ήμ«ν 
Δεσπότης Μωσέα χαΐ τους προφήτας της σωτηρίου 
επιστροφής χαι μεταμέλειας διδασκάλους άποχαλεΤ; 
"Εχουσι γαρ, φησι, Μωσέα χαι τους προφήτας* 
άχουσάτωσαν αυτών. 'Άρα γαρ 6 έπι χοινζ του βυ» ίηίΙΐΛίοβ, βΐ αΙ> θγγογθ 1ίΙ)6Γα(08, αά 8βΓνθ8 β1 Β γένους (14) σωτηρί<? την ημών φύσιν άναλαβών τους ιηίηί8ΐΓ08 Ιΐ08ϋ8 αιη&ηά&ηΐ; πΐ 88ΐυϋ8 ΟαηΙβοΐΏρο• 
1β8? Ουί8 ΟΓβαΙυΓΑ Οβί βχ8!8ΐ6η5, νοΓββΙββποΙιυηβ 
Ι&ηΐΦ ίη8&ηί8Β ^Γ&(]υιη &άιηϋΙ&1? Ρογγο 81 νβΙβΠΒ 
ίη8(Γυιη6ηΐί βυοΙΟΓ Μ8ΐυ8 β8(, ςυοΕοοΰΙο ν6Γ:1&ϋ8 
ίοηβ ρΓβΒοίρίΙ : ΒΰτηίαηιΜ Ξοηρϋιναί^ ςηία χη 
χ11ί$ ΐηυβηίίϋε νϋατη αΐβνηατη *^ ? υϋί βηίπι ββΐ νίΐ& 
ΦΐβΓοα, ία ςυίΙ>υ8 αοαίβυθ ρ6οεβΙί£ΐοιηίη8ΐυΓ? υΐ>ί 
νϋα «ί6Γη&, ίη ({υίϋυΒ ΙιοιηΙοίίΐΑ ΐ6^β$ ΓβΓΐ, βΐ 
ρΓ8ΒΰίρίΙ?Τ8ΐία8θί1ίθ6ΐ1ίηκυ&θ6θ ίηίιηίοΑ ργοΓθγγθ 
λυάβΐ. 8ί ρΓ«ΐ6Γ6& νβίαβ ΙββΙβιηβηΙηιη & ΜεΙο 
β8(, ςυοίΏΟίΙο νβΓίΙ&8 ίρ8& &ίΙ : 5ί 0Γ6άβτβΐύ Μο$ί, 
ΟΓόάΰτβϋί εΐ τηχΗί : ά$ τηβ βηχτη ύ ί€ήρ»Η *^. Νοη 
βααβ &ί1 : δί ίη ηοηηα11ί$ ΟΓΡάβΓβΙίβ Μθ8ί, ββά δίιη- 
ρΙίοίΙβΓ ίρ8αιη υΐ Ωάβ άί£;ηααι ΓβηυηΙΙ&Ι. Ουοοιοάο μυσταγωγου μένους παρ* αύτου, χαι της πλάνης 
άπαλλαττομένους, εΙς τους θεράποντας χαΐ 6«ηρΙ• 
τας άνέπεμπε του Έχθροΰ, χαΐ τ6τε σωτηρίας τυχεΐν ; 
Και τ (ς &ν άνάσχοιτο πλάσμα βεου υπάρχων άλτ4θώς 
της τοσαύτης άπονοίας την ύπερβολήν ; Ηάλιν δ^, 8ΐ 
της Παλαιάς Διαθήχης νομοθέτης ό Πονηρές, πώς 
λέγει της άγαθότητος ή πηγή• Ερευνάτε (15) τάς 
Γραφας, δ'τι έν αύταις εύρήσετε ζωήν αΐώνιον ; 
11ου γαρ ή αΙώνίος ζωή, έν οΐς το χέντρον της αμαρ- 
τίας πολιτεύεται ; που ή αιώνιος ζωή, έν οΐς 6 άν- 
θρωποχτόνος νομοθετεί, χαΐ παραχελευεται ; τούτο 
γάρ ή θεομάχος γλώσσα θρασύνεται. Χωρίς δΐ των 
είρη μένων, εΐ ή Παλαιά του Πονηρού* πώς Αλήθεια 
λέγει* Ει έπιστεύετε ΜωσεΤ, έπιστει$ετ& &ν έμοί* νθΓΟ ϋθΓΐιαι &(1νθΓ8υ8 θο8, ςυί οίΓΟ» (ϋ88θ1υΙίοαθα) € περί γαρ έμου έχεΐνος έγραψεν ; Ούχ •Τπ•ν* Εΐ £ν 
6οη]υςίί 8α8ρβη808 86 Κ6Γ6ΐ)Εη1, &(ςαθ ία ρ&ίΓΟοΙ- 
ηίυπι ρβΓΐυΓΐ)&ϋοηί8 80» &(3 Μθ86η ρΓονοο&1)&η(, 
βϋδοβρία 8ΐΓβηυθ 1•β^ί8ΐ&ΙθΓί8 οαυββ. &ίΙ : Μθ8β$ οδ 
άηηΐίβτη €οηΙί$ νβδίΗ ρεττηχήΐ υοδχ$ άίηιχΗ&τβ ΐίχοτβ$, 
Α1> χηϋΐο νβτο ηοη βκαΐ χία **. ϋηάβ &υΐ6πι ίά ρΓο- 
1)&1? Ομι εηίίη (β€Χΐ βο$^ ίηςυίΐ, ψηατβτη €ί (β^ηίηατη 
(βΰίΐ *3. Ιΐβςαβ 88. ςυβθ βθΓναΙΟΓ ίη Ενβπ8;β1ϋ8 άβ 
οοη]ϋ(^ίο 88ηχί(, &Ι) ίΠο ρποΩοίβοί βϋ ςηί 0Γ6&(ΏΓί8 
8υί8 θ( ορθΓίΙ>υ8 1β£(68 0χ6π1,6ΐΜο8βηΐ68ΐ&ΙιΐΓηοη 
οοη(βιηρδΐ88θ Ι6>{ζ68 ίη ΟΓθ&ϋοαθ 1&1α8, 86<1 βχ οθγ• 
ϋ8 βΐΓ6υιη8ΐ&ηΐϋ3 άβ ροδίυΐαΐίβ β]υ8 αΐίςηίά Γοιηί- 
βί88β. Ιιβ^^ί βοίιη θΓ6&Ιίοηί8 85 ίηϋίο Γ&οΙ» πΐ68, ίη- 
({υίΐ, ΐ6χ οοηοοΓ(1&1, 8θ1υϋο νβΓΟ οοη]υ^ϋ & (1ί8ρ6η- 
8&1ίοη6 61 άΐ8ρο8ϋίοηο Μοβίβ ρβηάβΐ. 06 άυηϋβπι 
'• ί1)ί<1. 19. " Ι,ϋο. χτι, 29. '7 Ι-υο. IV, 21. 
«ί ίΙ)ί(1. 9. τισιν έπιστεύετε ΜωσεΤ, άλλ* απλώς αύτου τ& ά(ιό- 
πιστον άνεχήρυξε. Πώς δΐ πάλιν πρ^ς τους χεχην^ 
τας περί τήν διάλυσιν τών γόίμων χαι τον Μ«ι>αην 
εΙς συνηγορίαν του πάθους προβαλλόμενους λαμπρώς 
υπέρμαχων του νομοθέτου φησιν, $τι Μωα^ς προς 
τήν σχληροχαρδίαν 6μών έπέτρεψεν όμιν άπο- 
λυσαι τάς γυναΐχας, Άπ* αρχής δΐ ού γέγονεν 
οΰτως* Και π^θεν τήν άπόδειξιν προάγει; Ό γάρ 
ποιήσας αυτούς, φησιν, £ρσεν χαι θήλυ έποίησεν 
αυτούς* ώστε ά'περ ένομοθέτει 6 Σωτήρ έν τοΤς 
Εύαγγελίοις περί της συζυγίας, Ιχ του θεμένου έν 
τοΤς αύτοίϊ πλάσμασι χαι ποιήμασι τους φι^νει νόμους 
προελθεΤν έδήλου χαι τδν Μωσην ού χαταφρονητήν 
τών δια της πλάσεως δεδομένων ν<$μων, άλλ' έχ πε- 
•0 ^08η. ν. 39. 8« ίΙ)ί(Ι. 46. " ΙΙλΙΙΙι. χκ, 8. 11 νΑΗΙτΕ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ/Ε. 
(12) Εχ Ιίαιίηβ ^οο βθΓΟίοηΙβ ραΙβΓβ νίάβΙυΓ βαηα β δραμόντος. [»Γ0 οοηοίοηθ Ιι&1)ϋυοι Γυίβββ Αά &αάί6ηΐ68, ςαο8 8θί 
ίοβΐ Ιιίο αά αΐΐοηϋοηθίη ϋβ ?βΓί)ΐ8 βχείΙ&Ι, ςα» αά 
1ββ[6η(θ8 ηοη 86ςηβ 1)606 &οεο(ηα7θ(ΐ8Γί ρο88υηΐ. Ηυ- 
)ιιβ Γβί ν68ΐί^ί& θΐ ιηΓΓΑ οοεαΓΓύηΙ, ςηβιηαάιηοάαιη 
βΐ ίη βηβ 1ΐϋ]υ8 ΙίϋβΠί (ίίββπΐθ π)6ηΐίο ΓιΙ της ομιλίας. 
ΕΙ ρ&Γυπι &5681, ςαΐο ίά6αι ()β8υρ6ΓίθΓί 1ΐϋθΙ1θ8β8β• 
Γ&Π1, ου]υ8 6χ(Γ6α)& νβΓΒα, ςα® 6ϋ8πα εοη1ίηυ8ΐίο- 
^βIηIι^^υ8^οη)^η6ηιΒιίοηί8 8ρ6Γ&^(*^υι)6η(,^οη^^οηί8 
ΒΑβΓβ 1)&1>1ΐυαι 8&1ί8 Ιυουίβηΐθ 8ί8ΐυηΙ. 

(13) Περίοδος χρόνων. Ρΐ6ηίυ8 βΐ άί86Γίίυ8 αη- 
ηΐΐΐη άββηίΐ ΡοΠυχ, 1. ι^ιν : Ένιαυτ^ς, Ιτος, δωδε- 
κάμηνος χρόνος ηλίου περίοδος περιελθόντος έξ 
ωρών εΙς ώοας του θεοΰ, χύχλον του αστέρος περι- (14) Γένος, Ηοηιχηηίη. 1\λ νβΓίβηάαιη β8•ο βηρηι 
ρΓθ1)&νί ίη ηοΐίβ &ά ΙίΙ). ι ΡΙιοΙϋ, ρ. 139 (βορπα οοΐ. 
83, ηοΐ. 86). 

(15) Ερευνάτε. Ιιηρ6Γ&η€ΐί Κβςϋθ ηοΐίοοθ βεϋβρϋ 
ν6Γΐ)υιη Ιιοο Ρΐ)οΙίυ8, ςυβιη&άσιοείυα) βΐ ?βΐ6Γΐιαι 
Ε6θΐ68ίβ 6Γ»ε£ (ΙοοΙηΓυιη ρ1βπςυ6 οιηηθ8, ςυοΓυσι 
ΙοοΒ βυηουΐβΐθ 8ΐ1υ1ϋ ^ο. 088ρ8Γ 8υί6βΓυ8 ίη ΤΚλ• 
$αητο β€€ΐ€8ία$ίχοο^ Ιοοα. Ι, ρ, 1210. Εχ Γβοβηϋοπϋαβ 
ΕΓ8$αιυ8 δ6ΐ)αιίάίυ8 ίη ΑηχιηαάνβΓ$ίοηχΙηα αά Ν, Τ. 
8υρβΓ Ιιυηο Ιοουαι ίαάίοαηάί ηοϋοη6Γη ρΓοΓβΓβηά&αι 
8ΐυ(1ίθ86 οοηίβηάϋ, ρ&υοοβ η&6ΐυ8 8ΐρρΓθ1>&(θΓβ8. 
νΐϋβ ςα» οΠιη ίη ^βαο Γβαι 80Γίρ8ί «α θΑ88ηΙ>ο- 
ηί&ηα, ρ. 297. θβά άε Ιιοο Ιοοο αΐίαβ. 125 εΟΝΤΠΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΕΟδ Ι.ΙΒΕΙΙ III. 126 ριτίάιηωζ τ^ Ιχ»(νων ήρβμιΐν δπβνδιδόντα διχα{ω- Α θηίηι 0θΓ(1ί8 νββΙΗ, ιηςαίΐ, βοηρβϋ ίβΐλ Μθ868. Ια- 

(Ιί88θ1α1)ϋ6αι νβΓΟ οοι^υ^^ϋ ηβχαηα, ςυθπα β^ο ρΓ»• 
οΐρίο, θ1 !8 (|οί Ιιοιηίοβιη αΙ) ίηίιίο οοηάίάίΐ, ρ6Γ 
<ϋνβΓ8&ιιι ςυοά &ά οοΓρυβ ΟΓβ&Ιίοηβπι ορβΓβ ίρβο 
Ιάθΐη ιηβουιΐ] &α1β6(ϋχϋ, βΐ οοο8ΐίΐυίΐ. Ιιίβο 8<1(1ϋ : 
1η Ηοΰ ΓβΙίηηηεί /ιοηιο ραΐτΰτη βΐ ηιαίΓβιη, βί αάΗχ• 
ν$1)ύ ρτορήω ηχοΗ, βΓηηΙςνβ άίΐο χΙΙί ίη οατηβη 
ηηατη ^.» υΐ νβπ) ΓβοΙία8 ίηΐβΐΐίςββ, ςαΐ8 8ίΙ,ςαϋΙ& 
ΓοΓίη&πΙ οορροΓα, ίρ86 βί βυοα ςαί ^ο^^αηx^ι, β( ςαί 
οοηιΙίάΚ, 6&(1βιη ορβΓ& &ρρ6ΐ1&(. ΑίΙ βαίιη : Οηοά 
ϋαςηβ ϋ€η$ οοη^ηηχίΐ^ (ιοτηο ηβ ζβρατβΐ ^. ΤββΙ&ΙαΓ 
δθΓν&ΙΟΓ, ςοοά <ϋνβΓ5ίΙ&8 ίοΓίΏβΒ νίπ 6& ΓβκηίοΦ α 
Οθο, (|υί 8υρθΓ οιηηΙ& 65ΐ, ρΓοΓβοΙα 8ί(, ςαοάςυβ 
οοη3υηοϋοη6ΐη ϋΐ&ιη ίθ(ϋ88ο1αΙ>ίΐ6Πΐ οοη86Γν&Γβ 
οροΚβλΙ, Μοβ&ιΟΕ νοΓΟ ()οο(Ηη& &(1 άυηΐίβηι οοΓάίβ μα (16). Τφ γλρ νόμφ της άπ* αρχής δι«πλάσ»ως, 
^ηνιν, 6 έμ^ συμςρθέγγκται νόμος. Το οέ διένιον της 
βνζ•>γίας, σηγχαταβάσκώς Ιντι χαι οιxονομ{α^ (17) 
)Ιω93\'χής. ΙΙρός γαρ τήν σχληροχχρδίαν 6μών, 
φηνιν, ίγραψκ Μωσης. Της δλ 9υναφ&{ας τ6 άδιάλυ^ 
τον, (ί«Βρ &γώ νομοθ&τώ χαΐ 6 πλάσας άπ* ^Ρχή( '^^ν 
ίενθρωπον 8ιά της xατ^ το σώμα διαφόρου διαπλά- 
«ιώς» τέ αυτά μοι τοις εργοις προεΐπκ χαΐ προδι- 
Μρ^αατο. Διο ιπάγιι * *Εν τούτψ χαταλε{ψ»ι άνθρω- 
πος τ^ πατέρα, χαΐ προσχολληθιίσεται ττί ιδ(^ 
γυναιχι, χαι ίνονται ο1 δύο εΙς σάρχα μίαν. "Ινα 
81 ααφέστιρον μάθ][^ς, τις ό διαπλάνας οΰτω τα σώ- 
ματα, αντ&ς βΤσάγων τ^ν ζεύξαντα συ•/εισάγει χαι 
τον Πλάττην. Φησίν γάρ • "Ο οδν 6 Θε6ς εζευξεν, &νθρ«ι>κος μη χωρ(ζέτω. Μαρτύρων 6 Σωτήρ, ^τι Β βΟΓΟίη, ςυΐ Ιβ^Ί οΙ)ηοχϋ 6Γ&ηΙ, ΙβηςοΑίη &(1 οίΓουιη- 
χαι ή χατ9^ ^ή(^ διαφορά τυυ πλάσματος (18) ανδρός 8ΐ&θϋ8ΐη 8βα οοηάίΐίοηβιη Γβ8ρ6ΧθπΙ, ςαφ άβ 8ΐη- 
τ< χαΐ γυναιχ&ς, Θεού τε του έπΙ πάντων έστΙ δη- ρΗ88ίΐηο Ιθ^ΐβ, ία ΟΓθ&ϋοαβ βΐΐβαΐίο ρΓβΙβΓϋβ, 
μιούργημα, χαΐ 6τι συντηρεΐν 6φε(λει τό άδιάλυτον ρο8(αΐ8ΐο &Η(|υΙ<1 άβίΓλΙιβΓβΙ• 

κΙ< συνάφειαν. ΚαΙ δτι ή ΜωσαΥχή είσι^γησις τήν σχληροχαρδίαν των νομοθετουμένων περίστασιν εΤχε 
χβΑέλχουσβίν εΙς Ιλέττωσιν του χατά τήν πλάσιν σεσιγημένου νόμου το αξίωμα. ΒΓ. Έτέρφ δ^ λόγψ •1 πον/)ρας ήν αρχής ή Πα- 
λαιά, «ως & τήν χάριν συναπτών τφ νόμφ Χριστός 
ό Σωτήρ ημών λέγει * Πολλοί δίχαιοι έπεθύμησαν 
18(νν & βλέπετε, χαι ούχ εΤδον ; Πώς γάρ ηθέλησαν 
Ιδ^ιν ο\ του Πονηρού τά του Αγαθού ; ή γάρ επι- 
θυμία του Άγαθου βρμής αγαθής βλάστη μά έστι. 
ΚαΙ «άλιν πως λέγει * Αβραάμ είδε τήν ήμέραν 
τήν Ιμήν, χα2 ήγαλλιάσατο ; Που γάρ άχόλουθον, 
που 8^ δυνατόν, τον τής Παλαιάς Διαθήχης άνθρωπον 
εΓς τοσούτον ΰψος άναχθήναι θεωρίας χαι δυνάμεως, 
ώστ* ΙδεΤν τήν ήμέραν τής επιδημίας (19) του άγαθου 
θ€θυ» χαΐ άγαλλιάσασθαι ; μάλιστα γε του θεσπέσιου 
11τ^λου διαμαρτυρομένου χαΐ λέγοντος (20) 6'τι τόχατά 
Χριστον μυττήριον, χαι ή παρουσία του Σωτήρος 
Ιλαθετ^ αρχάς χαι τάς εξουσίας του χόσμου, καΐ 
τον χοσμοχρ^τορα. ΕΙ ο^ν χαΐ αυτόν τόν χοσμο- 
χράτορα τό μυστήριον Ιλαθε, πόθεν αύτου ο1 θερά- 
ποντκ τούτο προεΐπον χαΐ προεθεάσαντο ; Συ δέ 
λυι τκλΧ τό «κριφανέστερον Ινι τήν άσέβ&ιαν έλεγχο ν Π. υΐ νθΓΟ Α(1 «Η& (Γ&η8θ&ιηιΐ8, β! αα&Η ρΓίαοίρΙ! 
νθ1υ8 1θ8ΐαιηθηΙοιη ίυϋ, ηυοαιοάο, ςαί ^^Γ&ϋαηι 
οαοα Ιθ§;θ ^ο^^υ^x^^, ΟΙιΗθΙαβ, ββΓναΙοΓ ηοβΙβΓ, αίΐ : 
ΜηΙΐι ]η$α άβίίάϋταηίηΐ νίάετβ ηηχ νίά€ίί$, $ΰΛ 
ηοη νίάδτηηί **. Οαοιηοάο βηΐιη ρΓος^βηΙββ Μ&ΐί 
τοΙαΗ νίϋβΓβ, ςυφ βοη! Βοηί? Οαρίάϋββ βηίιη 
Βοη! 8ΐ) ίηαρβία Ιιοαο ρΓθθ€ί8θίΙυΓ. Ουοπιοϋο ίιΐβιη 
«111)1 άίηίΐ: ΑδΓαΗαιη νίάίΙάίύτητηβΗΠί,ΗβχίΗΐΙαΌα^. 
, Οπίθαίιηοοη86ςυι,β(ςαίΟβΗροΙβ8ΐ,υΙΙιοιηον6ΐ6Η8 
' ΤθβίΑπαβηΙΙ &<] βΑΠί νΐ8ίοαΐ8 (ϋ^οΐΐαΐβαι ρβΓνβαίαΙ, υΐ 
ϋίθΐη ηαϋνΚαΙίβ 1)οηί ϋβίοοηβριοί&ί βΐ 1βί6ΐαΓ? ρΓβ- 
οίραβ ουιη ϋίνίηαβ Ρ&ο1υ8 (ββίβΙοΓ βΐ άίβ&Ι» ςυοϋ 
ιηγβΙβΗοιη βΙΐΓΐ8(1 βΐ Αίΐνβηίοβ δβΓν&ίοπβ ροΐββίαΐββ 
βΐ ρηηβίρ&ΐαβ ιηυηάί, ίρ8αΕηςυβ πιααίΐί άοιηιηαιη 
Ι&ΙαβπΙ. Οΐ2θά 81 ί(;ΗθΓ βΐ ίρ^αιη ιηυηάί (Ιοπαίαυαι 
πιγΒίεπυιη Πΐυά Ι&Ιοϋ, αηάβ 86Γν1 6ίυ8 ίά νίάβΓυαΐ 
αηΐθ 6( ρ6Γ8ρ6Χ6Γυο1 ? Τα νβΓΟ &υ(1ί βΐ αΗ&γώ βαιη• 
ςυβ ΙυουΙβηϋοΓβιη ίηαρίβίΑΐίβ οοηΓαΙ&ϋοηβιη.Οϋ&η- 
άο βηΙιη Ιηοίβάυΐλ βΐ ηαβίθ 8β<1υ1& 8&(1(1υβ»οΓυΐΏ « Οβη. π, 24 ; ΜαΙΙΙι. χιχ, 5. •• ΜαΙΙΙι. χιχ, 6. •• ΜλΙΛ. χιιι, 17. " ίοαη. νιιι, 56. ΥΑΒΙΛ; Ι-Ε€ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ. Μι (16) ^ιχαίωμα, ροίΐνίαία. Ιΐ8 νοοβιη ί8(&ιη 1ι. 1. 
Γβαάβηάλΐη ββοΐϋΐ,ςοη «ϋοςαΐηΐη Νονό ΡΐΒάβΓθ ίη Β 
8θΓίρΐ0η'5θ8 θΰοΐββίλ^ΐίβίβ, πολύσημος β8(. ΥιάββΑΐη 
ίο Γβιη ^80• βιρβΠοιη 1η ΟδίΰτοαϋοΛίδία μογιβ^ 
-κ 190; 2%ο Αΐϋηβΐυιη, Ιοιη. V. Ορρ., ρ. 363 ; βΐ 
αο. ΟαϋΐΒίααι ίο €ΰτηίη$ηΙατχο ιιιο Ιιηρηκ Η6ΐ>ν, 

882. Δικαιώματα πολέμου άβ ΙβρίΙήϋ 8ΘΠ /αη^αι 

ΙΙί ρΓοΓαηί 80Γ!ρΐ0Γβ8 άίοαα!. Υίάβ ΥΑΐβΒίαηα, &(1 
ΝοΙαβ Μαπ$8«οί, ρ. 273. 

(17\ Ο'οΜνοι&Ιας. Υοοίβ Ιιο]θ8 8ί£^ίβο«Ιθ8 β^Γβ^^ιβ, 

Βΐ 80101, ΟΤοΙνϋ 11101088 68ΐ8ΐ(6Γα8, ίη ΝθΙΪ8 8(1 

ΜλΓοαιη Αηίοηίηυιη, ΙίΙ>. χι, § 15. Υίάβ βυο. 088ρ. 
βαΐοοιί ΤΗΛαηνηίη €ΰ€ΐβήαί%. 8υο Ιοοο, βΐ Οΰ$€ΓΌα' 
ϋοηα Λαϋτηα^ ρ»^. 25 8βς. Οίοιΐ]^8. ΡβΙιινΐυηι ίη 
Ι>ο^^οαΐηαίΗ€θΙθ9ίη$^έΘχηαανηαίιοη€, π, η. Ι,βΙϋ^ 
ΤνιηϋαΙ^, ρ. 112; ηβο ηοη Ι88&0ϋΐη 088ΑηΙκ)ηυιχ), 
8(1 £ρί»ί• αΓ«^Γ. Ν^τβββηί, ρ. 90 8βς. ηονίΒΒΪαιβ 
«ηΐοαι 060Γ|Κ. Η1ο1ιθ8ίοιη, ίη ΡΓβίβϋοηβ 8<1 ^ο. Εγ- 
η68ΐΙ Ογ85Η 8^^Iρ^«Iη ροβίΐιηηιοπι 8ονηβ ιηΟαηοβί ο( 
ΐΗό ά€ΐαηί($ αηά στηιηιοηΜ ήι Μ. ΤνΜ$ίοη$ ΟοΙΙβΰϋοη ο( ίβχΐίηιοηιβι, ρ. 33, 8βσ. 

(18) Δ'.βφορά του πλάσματος. Η»0 ί^^ϋοΓ ββχαβ 
όίν6Γ8ίΙ&8 ίη8ΐαΓ β^πιϋοΐίοι ρπκοβρίί Γυί88β νΐάβΙοΓ 
ΡΙιοΙίο, βχ ςαο νβίβΓΟβ ίοάί88θΙυΙ>1ΐ6ΐη οοι^υςϋ 
ηβχυοι,ςυβηι ΟίιπβΙυβ (1ί86Γ(θ υ»ίΙ, Ι&ηςα&πι ογθ&- 
ΙοΓΪβ ίηβΐίΐυΐίβ οοηΓοΓΟίθοι, άί806Γ6 ροΐυβηηΐ. 

(19) Επιδημίας. Εα τοοβ 8θπρΙθΓβ8 βοοίββί&βϋεί 
υΙοηΙαΓ &<1 01ιπ8ΐί, Βοηιίηΐ ηοβίπ, &<1ν6η1αιη ίη 
ο&Γηβηα βί^ριιίηο&ηάυιη. ΥΙοίβ 1οε& 6]υ8ΐηοά1 αρυά 
βηίοβΓπαι ίη ΤΙιβ$αητο βοοία. βαο Ιοοο. ΥΙάβηΙηΡΑα• 
ΐ6Πΐ ΐΠί 6801 πΐϋΐ08(η βυααρβΐβδβ & ρΓθΓΑηί8 ^βαΙΙ- 
Ιΐηο) 8θΗρΐοηί)υ9, ({υί βιΐνβηίααι άοοραηι βυοραπι, 
ςϋβπι ίη οΓΐϊββ, ίρ^ί» αεοβρίαβ, Ωβη οοη8ϋβνί88β ορο- 
(ΙβΗαηΙ, 68(]θπι βχρηπίΗΐιβηΐ νοοβ. Υίάβ Ηοηρ. Υα- 
Ιββϋ ΝυΙαβ &ά £υ8βΙ>ίι Ηίίίοτ. βοΰΐεήαίΐ. ρ. 185. 

(20) Λέγοντος. ΑΐΙϋάβΓθ νίίΙβΙϋΓ &ά Ιοουαι ΡβοΙί., 
ίη ΒρίβΙ. 8<1 ΕρΙιβδ. πι, 9, 10 ; βΙο. 1ιί8 8ίηιίΐ68, 
Ηοω. XVI, 25 ; π, Τίιη. ι, 9, 18 ; ϋΙ)ί Ιβαιβη (ϋ8βΡΐο 
88811 (Ιαιηοηΐβ, Ιιοο ιηγ8ΐβηιιπι ί^0Γ8ηϋ8, ηοη 01 
ιηοηΐΐο, ςυΒοηνΙβ Γ8ΐίοη6 βοηβαβ 8η1>1η1θ11ί8{ ροββϋ• 127 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΜΑΒΟΗΛ ΟΡ. 118 ΓλοΙιο ββρίβιη βοχϋ ΓΓαΐΓββ, βΟΓαπιςαβ βίη^αΐίβ βαο Α ^^^β. Ήνίκα γαρ το Σ«δδουχα(ων δπιστ<^ν τ• χ«1 0689υ ΙβηαροΓίβ υη&ιη β&ακίβπχιυθ υχοΓβοα ΐΓϋ)υϋ, 
&1ςαβ Ιιοο ΟςαίθηΙο βυο εορροΓυιη ρββυΓΓβοϋοηβιη 
ΑΤβΓίθΓβ εοη&ΐΕ 68ΐ, 86ΓΤ&10Γ ίΠίβ ίηβοΙυΜΙβ, ςυοά 
1η οοπιπηβηΐο βυο β&8β ορίηιιΙ)8ηΙυΓ; ορροη6ηΙίΙ)Π8, 
(ΐυ«ΓβηΙίΙ)υ5ςυ6, ευ]υ8η&ηι βχ ββρίθΐη 18118 ίυΙυΓα 
8ϋ υχοΓ, ρπιουπι ςυίάβιη 6χρΓθΙ)Γα?ϋ Ι&ηςυλίη 
8θΓίρ1υΓ&8 ί§^ηοΓαηΙίΙ>υ8 "^, ΑΙ ςυοιηοθο 8ηίιη8άτ6Γ^ 
810 Ια 608 ο&(ϋΙ ςυί ίβ;ηθΓΑη( ςυ® Μαΐί 8υηΙ? ΑΙ 
ϋΐβ 6χ ί£;ηοΓ8ΐίοη6 8οπρΙυΓ&Γυιη &1ίυ(1 ίά(|υβ ^γα- 
νίυ3 ίρ8ί8 ίαιρία^Η ρΓθΙ)Γαιιι, ςυο(1 βοίΠοβΙ ηβο ρο- 
ίβηΐί&ιη Οβί ηοηηΐ. Ηίαο ιηγ$ΐ6Γίααι ΓβδυΓΓθοϋοηίδ 
ο1αΓΐυ8 βχροβϋυΓυβ : Ιη νβίηηβαίοηε €ηίτη, ίηςυίΙ, 
η€ςΗ€ νχοτ€$ άίκηιηί^ Μηηβ βίοοαηίνν^ ίβά νί αηρβίί 
ΰβί ίπΰαίο ίηηΐ **. Ιιηο ΐΓηρΓυάβηΙίΑΐη Ιι&ϋο &(11ιαο πιρίεργον Ιπτά μίν βπλαττιν όδ^λφους^ μ(αν δΐ 
ταί την αυτήν παρά μέρί»ς ήρμοζον αύτοΧς γυναίκα, 
χαι τήν των σωμάτων άνάστασιν άναιρεΐν τφ πλά- 
σματι δι&μηχανώντο, 6 Σωτήρ διαπυνθανομένοις αύ• 
τοις το δια του πλάσματος, ώς ένόμιζον, δπορον, 
χλ\ τίνος Ισται των Ιπτά γυνή, άπαιτουαιν, πρώτον 
μίν έπετίμησεν αύτοΐς της πλάνης ώς τάς Γράφος 
εύχ ε186σι. Καίτοι τις Ιπιτίμησις τοΤς άγνοουσι τά 
του Πονηρού ; 'β $λ προστίθησιν έχ της αγνοίας 
των Γρα(ρ(υν, έτερον αύτοις όνειδισμΛν χαλεπώ• 
τερον, μηδΐ τήν δύναμιν αυτούς ειδέναι του 
βεοΰ. Είτα τρανότερον το της αναστάβιως άνα- 
πτύσσων μυστήριον • Έν γαρ τ^ άναστάσει, φησιν, 
οΰτε γαμο^σιν, οΰτε έχγαμίζονται, άλλ' ώς βγ- ίθΓϋυ3 6ΓΩο&οια8ςαθ 0&8ΐ!^&1αΓυ8, οΐ ρ&Γΐίπι ^ΓαΙί» Β γελοι του θεού έν ούρανφ είσιν. Έτι δΐ σφοδρό• &ο 16^18 οοηοοΓ(ΐ6ΐη Ιι&ΓΙΏοηίαιη θχρο8τΐυΓυ8 ϋ8<!6ΐΏ 

νβΓΟ, 80 θ&(]6πα ορβΓ& ΓΘ0βαΙίΙ>α8 Α(1νβΓ8&πί8 ρ1&Κ88 

θχ 16^6 Μοβαίοα ίηΟίοΙϋΓα8 : Νοηηβ Ι6ρί$ίί$, ίηςυίΐ, 
ςΐίοά α Ώβο άίοΐατη 6$ί : Ερο $ηηι Οβία ΑΰΓαίιατηί, $1 
ΟβΗ3 Ηααΰΐ, βΐ Οκη$ ίαοοΗ ^. Οαο ίρ80 (ϋββΓίβ οβ- 
ΐ60(1ϋ, ςαοά ΑΙ)Γ&Ιι&ιη βΐ ΐ8«&ο βΐ ^&^οι) οΙβΓΟ» νϋ» 
1ι»Γβ(ΐ68 8)η1, 6ΐ (ΐυο(1 06α8 «ΙβΓηυβ, αο Γθ8υΓΓθθ- 
ϋοηί8 αυοΙοΓ, βΐ, ςυί Ιιίηο ρβαάβΐ, ίΓαοΙϋ8 Ι&γ^ϊΙογ 
ίΠοΓΟίη $ϋ Οβυβ. Α<1]υη£;ίΙ νυΓΟ ίη 86ςα6ηΐ!1>α8 
Ιιβο : Νοη ιΥα^ιι^ ϋ€η» ηιοτίηοΓΗτη Οβηί β$1, »€ά νι- 
υβηΐΊητη *^. ΑΙςυβ Ιιφο ιηοηαϋ, αΐ οιηηβιη ίοαρίοΓυιη 
Ιιοιηίηυιη ρΓβΙοχΙαω βΙυάβΓβΙ. Νβςαβ βΐί&αι οιηί8ϋ 
οοΐΏΐηβΐΏΟΓ&Γθ, υΒί ί8ΐ& βοπρίβ βχβίθοί, 86<1 ρβΓ τερ^^ν τε χαΐ ισχυρότερον διελέγχων τήν ανοιαν» χαι 
ά'μα μίν της χάριτος χαΐ του νόμου τήν σύμφω- 
νον (21) άλληλουχίαν τρχνολογών, αμα δε χαΐ πλη- 
γήν (22) αυτοΐς δια της Μωσαΐχης νομοθεσίας χα- 
θιε'.ς, χαΐ δΓ έχείνων τοις νυν άποστάταις, Ούχ 
άνέγνωτε, φησι, το ρηθέν υπο του θεού • Έγώ 
εΙμι ό θεός ^Αβραάμ, χαι ό θεός ^Ισαάχ, χαι 6 θεός 
Ίαχώβ ; δειχνύς τε έναργώς διά τούτων 5τι 
^Αβραάμ χαι *Ισαάχ χαΐ *Ιαχωβ της αιωνίου ζωΐ|ς 
χληρονόμοι, χαι 5τι θεός αιώνιος, χαΐ της αναστά- 
σεως εΙσηγητής, χαι της έχεΐθεν άπολαύσεως δο- 
τήρ 6 τούτων θεός. Συνάπτει δλ χαϊ χατά συνέχειαν • 
Ούχ Ιστιν ουν ό θεός θεός νεχρών, άλλα ζώντων. 88ηοΙϋΠ)Μ&ΓουΕηβχοΐ8οα&(, ίο 1ίΙ)ΓθΜθ8ί8 ΟβαοαΙίΦΟ ^1 Και ταύτα εΤπεν, Ίνα τΜ^σαν των δυσσεβών περιχόψι;^ 

"* '" ■" "^ πρόφασιν. ΟύδΙ, ένθα γέγρχπται, ταραλέλοιπεν, 

άλλα δια του Ιερού άναχράζει Μάρχου, ώς έν τζ βί- 
βλψ Μωσέως ό θεός ταΰτα εΡρηχε προς αυτόν» Εΐ 
ο^ν 6 θεός θεός μίν νεχρών ούχ Εστίν, άλλα ζη μίν 
παρ* άύτφ *Αβραάμ, ζ^ δε 'Ισαάχ, ζ^ δε Ίαχώβ, 
χαι πάντες ό'σοι τήν αυτών έζτ^λωσαν πολιτείαν, χαΐ 
εΙσιν ώς άγγελοι του θεού έν ούρανφ, πώς πονηρας 
αρχής, ώς ή πονηρία φησιν, οΐ χατά τήν πάλαιαν 
βεβιώχότες πολιτείαν ; 

Γ'. "Ετι δι μάλλον διελέγχοιτο δν της αποστασίας 
το φρόνημα, έπειδάν τους βουλομένους τυχεΤν της 
εισόδου των ουρανών παραχελευόμενος ό Σωτήρ διά &ά ίρ8υΐΏ £ΐίχί886**. Οϋοά 81 ί^ίΙυΓ Οβυβ Οθυ8 ηαοΓ 
ΙυοΓυπ) ηοη 68ΐ, 86() ροϋυ8 βραιΐ βαιη νίνίΐ ΑΙ)γ&- 
1ΐ8ΐιι, νίνίΐ Ι8&&0, νίνϋ ^&οο5, οοαη68ςυ6, ςυί β&ιη- 
άβιη νίνβαάί Γ&ϋοηβαι ββοΐβϋ 8οηΙ, 8ίιηίΐ68(ΐυβ 8υη( 
«0^6118 Οβί ίη οοβΙο, ςποΕηοάο 8 ιη&ΐο ρΗηοίρίο, οβυ 
ίοαρϋ ί8ΐί ηαςβοΙοΓ, ογΗ (ϋοβηίαη Πΐί, ςαί &ά νβίβιίβ 
Ιββίαιηβηΐί ρΓΦβοπρΙα 8β οοιηρο8υ6Γυη1? III. ΑάΙιηο νβΓΟ οαβ^ίβΓθΓβΙϋ ρο(θ8( 8ρο8ΐ8ΐ&Γΐιιη 
86θΙθαϋ&, ςυ&οάοςαίϋβιη δοΓναΙοΓ β08, ςυ! οοβίυπι 
Ιη§^Γβ(ϋ ουρίααΐ, αιΐ 8ΐα()ίυιιι ρβΓ αη§^υ8ΐ&αι ροΓί&ιη ίηίΓΟβυικϋ βχΗοΓίαΙυβ, νίοί88ΐιη ηβςΐί^βηΐββ Ιιυ]υ8 η της στενής πύλης άγωνίζεσθαι είσελθεΐν, τους μλν ιηαηάαΐί, (βηςυαιη ορβΓ&ποβ ιηοοηβ ίΐΐυο αΐιΐβ^βΐ, 
υ1)ί 8ϋ ϋβΐυβ β( 8ΐπ(1οΓ(ΐ6οΐίαΏ. Οαιηςυβ υηάίςυα- 
ςαβ οοΙΗ^θΓβΙ, ςυί 86 8ίΏ(1!ο8θ8 ρΓβΒΟβρΙΙ ίη Γβ^ηο 
8110 ρΓ8Β8ϋΐ6Γίη(, ϋβ^ϋβ Ιοοαοα Ιο 60 &88ί^η&ΓθΙ, 
(λάνεΓίβ, ο Ιιοιηο, ιηβηΐβιη !), ΑΙ)ΓαΙ)α(ηο, βΐ ΐ88&οο, 
β( Ι8θο1)θ ρηαιυιη νίοάίο&ί. ΑΗ βηΐιη : 8ι βαάΪΓβ ηο- 

•» Μ•111ι. XXII, 29. •ΜΜϋ. 30 έρρ^θυμηχότας περ». τήν έντολήν, ώς της άχηδίας (23) 
έργάτας, ένθα ό χλαυθμός χαι ό βρυγμός των οδόν- 
των αποπέμπει. ΕΙσάγει δΐ, πανταχόθεν συνάγων 
τους σπουδάσαντας περί τήν έντολήν, έν τζ βασιλείς 
αυτού, χαΐ τούτους άναχλίνων έν αύτξ (έπίστησον, 
άνθρωπε, τόν νουν Ι) τόν Αβραάμ χαι Ίσαάχ, χαΐ 

•• ΙΜά. 31, 32, »ΜΙ)ίά. •« ΜβΓΟ. XII, 26. 

ΥΑΠυκ Ι.ΕσΠ0ΝΕ8 £Τ ΝΟΤ^. (21) Τήν σύμφονων. Ι(& \^%0 ρΐΌ συμφωνίαν, 
ςυοά βΓΑΐ ίη ιοβ. ΑΙςυβ ίά ςαίάβιη Ιοευιη (υβη 
ροΙβΓβΙ, 81 ρΑΓϋοηΙβπι χα^ ίηΙβΓ υίΓΑπαςυβ νοοοιη 
βχοί(ϋ88θ 8ΐ8ΐυ88. 5<>ί1 ρΙ&ββΐ ρπυ8. 

(22) Πληγή ν. ΚαΟιέναι πληγήν, βςυβ ΓίΟΐβ (Ιίοί- 
ΙυΓ, ςυΑοη χαταφερειν πληγήν, ςυα ρΙίΓαδί υ8α8 68( 
ΡΙυίβΓβΙιαβ, 1ί6. ιι, Όδ (οΗηηα ΑΙβχαηάή^ οΙ)8βΓ- 
νληΐβ ΗοηΗεο ΘΙβρΙΐ8ηο ίη ΤΗααητο ΙίηρηΛ. ςυβχη• 
λάπιοάαιη 6ϋ&ιη χαθιεναι λόχον ρΓο ίηοτηϊΐί^τβ ιηΜίαι, (ΙίχβΓαηΙ &1ϋ. 

(23) Άχηδίας. Υΐάβή ροΙβΓ8& Ιβ^^βηάαπι άδιχίας. 
Ηοο βηίιη 6ΙΐΓΐ8ΐί ρΙΐΓ88ί8 ββΐ 1•υοβ χιιι, 27, Αο 
ρΓ»ΐ6Γ6& ΘΧ νβΙβΓοα} Γ&Ιίοηβ ρΐΌπαηΙίΑη(1ί η ρβΓ ι 
ββπ Γλοίΐβ ροΙβΓ&Ι, αΐ άδιχίας ρΓΟ άχηδίας & 111)Γ8- 
πο 8θπΙ>6Γ6ΐαΓ. ββά 1αβη<ΐ8ΐη Ι&πίβη οοάίοίβ Ιοοίίο• 
ηβιη 6χί8ΐίπιο, (|αί& (ίβ ηθβ[1ί9θη (11)08 βΐ ίηοαποβί• 
1ιοιηίηϋ>θ8 Ιιΐο μγοιο ββΐ. 1» εΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙβΗ^ΚΟδ Ι.ΙΒΕΗ III. 130 •ΐ0ϋ^ χ«( "κους προφήτα< προ9Εν(ΐχλ{νει. Λέγιι γάρ* Α Ηϋβ, (ςυίά ί1βΙ?) υΙ>1 νίιΐβπϋβ, βΐ Αΐ>ΓΑΐΐΑπιΐ2ΐη, θ1 Ιϊοαουπα, β1 ^ΑΟο5αα1, βί οαιαββ ρΓορΙΐ6(&8 ίη γ6- 
£[00 Οβί, νοβ ΥΘΓΟ ΓοΓ38 θ^6^(ο8 ? Ουί νβΓΟ 8αη^ 
θ^6^ι^ ϋϋ, ηίδί ίβΐί, ({υί &() βιβοαρίαοι ΑΙ)Γα1ι&ΐΏί βΐ 
Ιβ&αοί βυββοί)! νίΙαίΏ ηοηεοιηρο8υ6ΓυηΙ?0υοά βί 
νβΓΟ 6 Γθ^^ηο Ρβί βχρβΙΙβηάί βυοΐ, βΐ &ά Οβίαιη 
Αίςαβ 8ΐη(1θΓθΐη άβηΐίυιη Αοι&ηά&ηάί, ςαΐ νίίαιη 
ρίβίαΐβιηςυθ βΟΓυπι ίηαίΐβΐίοοβ ηοη βζρΓββββΓυαΙ, 
ςυ« Ιαηϋβαι ροβη& βίαΐοβοάλ ββΐ άϊ^ΠΒ, ϋΐίβ, ({υί βο 
ία&αηίβθ ρΓοοβ88βΓαηΙ ? Ο θίΓΓβη&ΐΑ Ιιοιηίηυιη ογ8, 
Ρ&ΐπ ιυβοίΙ&οϋ ««Ιβο ία86Γνί6οϋυ[η, υ( βΐ 1&1γοο68 
β1 ίυΓβ8, θΐ Μαΐί ρΓ0β[6ηί6αι αο 8θΓνο8 608 ΑρρβΙΙ&Γβ 
Απάθ&ηϋ Νοηηβ νβΓο Πϋ, ςοί αβ Ιιίο ςαίάειη ΓογοΗ 
βυο οΚ>ίθ6αι ροαυηΐ, 86(1 βΐ βυηα,ςαί νϋαιη βΙβΓΠ&ια 
Γβ^ηυιηςυβ οοβίοβίβ αοΐ9ί8 ΐΑΓ^ϋαΓ, ςαί ίάβιη 681 Ιΐί μή Ρούληβ6β άχούειν* δτβν οψησθ* Άοραάμ 
^Ι Ί«β«χ κ«1 Ίβχώβ χ*Ί πάντ«ς τους προφήτις 
^ χή ρασιλείφ του θ&οΰ, ύμας δε έκβαλλομένοτς εξω ; 
|β1 τίνες ο\ έχδαλλίμενοι εξω, ί} δηλονότι δσοι κατά 
μΙαη»« "^ο^ Άβρβαμ κ*1 Ισαάκ και Ιακώβ, και 
^ν ιφοφητών ουκ επολιτεύβαντο ; Ει δε βσοι τον 
&|ο« »»τών και τήν εύϊέβειαν ούκ έζήλωσαν, τζς 
Λυίλίίας έκβάλλονται του Θεοΰ, καΐ εΙς τον κλαυ- 
Ομον χ*1 βρυγμον των οδόντων απορρίπτονται, τίς 
τ* άνχάξιος εύρεθείη τιμωρία τοις έπ•. τοσούτον 
ί{οιη?ι!»««ι μανίας; *Ω στομάτων άπυλώτων καΐ 
^ «ιτρι τοΰ ψεύδους Ιτοίμως υπηρετουμένων, ώς 
χϊΐ λ^ιστάς και κλέπτας και τοΰ Πονηρού πλά- 
ίμχτι, και υπηρέτας πολμ^ ένυβρίζειν ! Οΐ δε μηδΐ 

ρίχρι τούτου τήν λύσσαν Ιστώντες, άλλα και τ6ν Β 0βϋ8 Λ1)Γ8ΐι&αιί 6ΐ ΐ5Α&6ί βΐ ^α^οι)ί, 0608 νίνβηϋυιη 
χιριζόμενον ήμΤν τήν αΐώνιον ζωήν, και τήν βασι- 
λΕίιν των ουρανών, δς έστι θεός Αβραάμ και Ισαάκ 
χϊ: Ιακώβ, βεδς ζώντων και ου νεκρών, πονηράν 
βρχήν κα: «ονηρών έργων δημιουργον δυσφη μουντές, 
τα ώς αληθώς τοΰ Ιΐονηροΰ πλάσματα άρ' ούχΙ 
την δια πυρός και τοΰ σκότους ήτοιμασμένην τψ 
διιβόλφ ποίνήν διαπαντος εισπραττόμενοι ούκ έλάτ- 
τονί της τόλμης τίσουσι δικην ; Ούδε το χάσμα δΐ το 
μδτβξΰ τοΰ πλουσίου και τοΰ Λαζάρου πεφρίκασιν, 
ο ά [πο] τειχίζει μίν τοΰ; μετά τοΰ Αβραάμ εύφραινο- 
μένους, άπο τών έν ταϊς βασάνοις κολαζομένων. 
Άλλ' οΓμοι Ι καν μη (24) νΰν τήν αισθησιν τη; τιμω- 
ρίας ούκ έχοντες τήν άπειλήν τοΰ Σωτήρος ού τεθή- 
πασι, τότε δή, τότε πείρ^ το πικρον της βασάνου ηοα&υίβηι π]θΓΐυοΓϋα),1ϋηηυ8ΐη ηη&ίαιη ρηηοίρίυιη 
β( ιη&1θΓθΐΏορ6ΓυΐΏορίίΐ66ΐη ΟΕίαιηοί&ηΙυΓ ; 00006, 
ίοςυαοα, ίΙΗ, οΐροΐβ Μ&Η υθγθ ρΓθ£^6οί68, βυρρΗ- 

ΟίυΠΓι, ρ6Γ 1^0601 βΐ 16061>Γ818 ά ί«1)θ1θ ρ&Γ«Ιθ 01 , ρ6Γ- 

ρ6ΐυο ρΓονο6»ο1β8, (ϋ^^πβπ) ί&οίοοΓ6 &α(1&εί88ίαιο 
ροΒΟΑΠί 1υ6θ(? ΕΙ 06 810 ςοίάβαι ΙιϊεΙοο), ςοί ίοΐ6Γ 
άίνίίβω 6ΐ Ιιβζ&Γοαι ^οι6^^6^^08 6βΐ,(ΐυίςυθ&α!αι&8, 
ΟΌΟΐ ΑΙ)Γ3ΐΐΑαιο οοονίν&οΐ68, &1) ί11ί8 86Ρ&Γ81, ςοί 
οΐ6Γθί8 0Γθ0ίαΙίΙ)υ8 αΙΟίςοοΙοΓ, βζρ8ΐν680ϋο1 ? ΥαΙι, 
ςυ&αι αιί86Γβ Ιιοπιίοοβ, ηαί οοΠυαι ροβοβ 6β08απι 

0000 1ΐ3ΐ:)6θΐ68 αΙ) ίρ8ί8 $6Γν&ΙθΓί8 011018 8ίΙ)ί οοο 

ΙίαιοοΙ, 60, 60, Ιοςυ&οι, (βπιροΓβ &06Γΐ)ίΐΑ(βαι άοΐο- 
Γοπη 6χρ6πυο(1ο οάοοίί, ουίΐαααςοθ ορβΓ» 80» Ιο- 

ΟΓΟαΐ 08ρί60ΐ68, ΟΟΟΙγΑ 86 ίρ808 άΟΓ&ΙΏ, ΙοΟ^&ΟΙ βΐ 

μαθόντες, καν ούδεν κέρδος ευριίσουσιν, πολλήν χαΐ Ο ηοα Γβνοοαοάααι 86θ1θθϋ&αι Γ6Γ601 ! Ιϋςοβ ίο ρΗ μαχ^ και άτελεύτητον Ιαυτών ποιήσονται τήν 
κατχγν«»σιν! Μάλιστα γάρ έπειδάν τον Αβραάμ, 
κβτΐι ττ^ν τοΰ πλουσίου παραοολήν, ε: ς έπικουρίαν 
καλούντες, ον Ιχλεύαζον, έλεοΰντα οΰχ εύρήσου- 
σιν (25). ΕΙ γάρ ό εΙς τον Λάζαρον παρο•.νι!σας τών 
Άβρβμια^Μν κόλπων φοβερψ χάσματι ύπερορίζεται, 
ΧΛΐ τψ άκοιμιίτφ πυρί τή^ δίκην της άφιλανθρώπου 
γνώ;ιης απαιτείται• και της μαχαρίας εκείνης ευ- 
φροσύνης και αναπαύσεως γλίχεται μεν, άπείργε- 
τίΐ δε, και βλέγετσι μίν τήν γλώσσαν, όδυναται δ^ 
χικρας όδύνας* και τότε της παροινίας οΰσης, 6'τι 
μη μετέδωκε τφ όμοφυεΐ συμπαθείας, άλλ' ούχ 6'τι 
χλεύην επήνεγκεν, ή δυσφημών ω^^^τ^' πώς ούκ &ν 
τ.ολλαπλασίως καταφλεχθείη και το στόμα καί ή 0318 ΐυοο, υΙ>ί 8βοοο(1αοι ραπιίφοί&ίη άο άίνΟβ ρποί»• 
Ιαπι ΑΙ)Γ&1ι&αιοαι ίο βυχίΐίααι νοοΕθΐ68,6υπι,ςοβαι 

&0ΐ6& ΙοάίΙΐήΟ 1ΐ&1)α6Γ00ΐ, ΟοΙΙα 801 ΙΏί86Γ&(ίθΟΘ 

ΙβοΙυιο ίονοοίβοΐ. 81 6οίια Ιιοαιο ίο 1•&ζ8Γϋαι ίοίυ- 
Γίθ8 αΙ) Αΐ)Γ&Ιι&πιί8ίοα ροΓ ΐΓ6ΐΐιβθ(1υιη ΙιΙ&Ιοηι 6χ- 
οΙοάίΐοΓ, βΐ ί£^06 οοοηυ&αι ΟοΙβοάο ίοΗυαααοϋαΙΙβ 

&α» ρΟΒΟΑίη 1θϋ,&0 8Βΐ6ΓΟ89 111108 1>β&1ϋ&1ί8 6ΐςοί6- 

ϋ8 (ΙβδίάβΓίο 08ρίΙθΓ ςοίάθοι, Ββά οοο ροΐίΙοΓ ; Ιίο- 

^[ΟαςΟβ ΙΟ^ΟρβΓ ΟΓΪΙΟΓ, 6ΐ &06Γΐ))58ίαΐ08 86θϋ( 

άοΙοΓΟβ, οΐ) 6801 Ι&οΙοαι ίθ!ΐοΐ6οΙΙ&ιη, ςοοά οοο 

Π}ί86ηυ8 68( 1100)1018 8ίΙ)ί 8ίαΐ11ί8, 000 80(601, 

ςοο(1 Ιοάί^ηο &υΙ οοονίοϋβ αΕΓοείΙ, ςοοαιοάο 

000 Ιοοςο ^Γ&νίθ8 ίΙΙΟΓΟαΐ 08 6ΐ ΗΟ^ΟΕ 6ΐ νΐ8- 

06ΓΕ οαιοία ογοοΙογ, ςυί ία ΛΙίΓΕίι&αιααι 86 Ιααι ίο- " τ—Λ- • • ^ • η ^'^'- ^«-— -.^ , ^-. 

γλώσσα, και τά σπλάγχνα πάντα, τών τοιαυτην κα- ^ 8θΐ6η(68 ρΓ£8ϋ(6Πθ1, 6ΐ ρ6Γ β^αδ 1&1α8 ΟΟΠίαΐοοοαΐ ταχεόντων «αροινίαν τοΰ Αβραάμ, και δι* αύτοΰ 
ςερδς τον κοινδν Ιεσπότην και Δημιουργών τήν θεο- 
μαχίαν παραπεμπόντων ; Ευ δέ μοι συνε'που τοις 
Ιφε^ης και συνεπισκόπει. 

Δ'. Ό Σωτήρ έν τοις Εύαγγελίοις τδ μεγαλαυχοΰν 
τών "Ιουδαίων κα! μιακρόνον καΐ άπιστον στηλιτεύων, 
χα•, αναξίους κρίνων γονής της Άβραμιαίας, κδν 
Ιχείθεν αύτοΤς χατ^ει τδ φΰναι, ΕΙ τέκνα ήτε, 
γησΙ, τοΰ Αβραάμ, έποιεΤτε δν τά 2ργα τοΰ 

* 4ο&ο. VIII, 39. 

ΥΑΒΙΛ Ι.Ε0Τ10ΝΕ3 ΕΤ ΝΟΤΛ. 

(24) Μι;. Ιίϋ χη8. ΜεΗοι Ιβ^ΟΓβ μέν. 

(2δ) Εύρήσουσιν. 8Ίθ Ιβ^ο ρΓΟ εύρίσουσιν ςοοά βΓΕί ίη χηβ. Οοπιίοοπι 6( εοοάΙΙΟΓοαι ίοδίαπ ΙιοβΙίοαι ορρυ£;ο&- 
ήοΐ? Τα νβΓΟοΙ Γ6ΐ1(ΐα& αιοοοαι οοοβίάθΓΕ αο ρ6Γ- 

ρ60(ΐ6. 

IV. δ6Γν8ΐθΓ ΕΓΓΟ^βοΙίααι, 1ιοαιίο!(1ίΑ θ( ίοθΓβ()α- 
ΙϋΕίβιη ^α(^£ο^οσ1 ία Βν&ο^6ΐϋ8 ο&8ΐί^&ο8, 608φΐ• 
8ΐίΓρ6 ΑΙ)Γ&1ΐ8αιΙ, (]οαπινί8 Μοο οτΐίββββαΐ, Ιο(ΙΙ|^οθ8 
^α(1^^αη8, 8ί βΐϋ^ ίοςαϋ, ΑδΓαΗατηί β$$6ΐύ, ΛδΓαΗα- 
τηι ορϋτα [α(βτβΐί$^^> Τοοο οβο Ιιίο 8α1>8ΐ8ΐ608, 86ά 131 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΠΙΑΕΟΗ^Ε ΟΡ. 132 ΌΗβΓΪαβ ρΓΟ^ΓβίΙίβηβ ίη ΙηαιηρΙιαιιΙβάβϋβοοηΓϋΙβ- Α Αβραάμ. Κβΐ δ θρίαμβος ού μέχρι τούτανν, άλλε ϋοηβ, 8υΙ)]ϋϋβ'* • ^ο^ ^'" Α^** Αΰταίια, $€ά άία 
δοΗ^, Ιία βηίπι ΓβΙίο 8ΐα1ϋβΓβίυΙ)βΙ, ίΙΠϋβ ςυβηκίβίη 
βΐ ηοηαβη βΐ ςβηαβ ΓβΓοΓΓβ, ^υ^υ8 ιηοΓββ βΐ (ΐ;6ηίυιη 
ίο νίΐΕ ίπιϋΑη ^ο βχρηπιΗ. Οαοίΐ βί νβπο νβΐυβ ΙββίΛ- 
πίθηΐυιη ιη&ΐί, οβα ίηβρΙβίΓ&ιΙαηΐ, ρπηοίρϋ βββϋΐ,βΐ 
ΑΙ)ΓΑΐΐ8ΐη &ά ι11υ(1 ρβΓίίηβΓβΙ, (ϋββηάαιη Γαίββθΐ,βΐϋ 
68ϋ8 ΑΙ)Γ&1ι&ιηί βΐ Ωΐίί άί&1)θΓι , βζ οίτοςαβ βηίιη, 
ςυοά υΐ Οβυβ οάίο, Η& αηιοΓβ Ιιοβίίβ ρΓΟβθςυϋαΓ, 
}\ιάίβϊ υίΓυηαςυβ οοίθοίββ ΓβρΓβΙιβηάΙ ροΙβΓ&οΙ.Οαο- 
ιηοάο νβΓΟ 8ΐϋ)ί ίΙβΓαιη 8βΓνβΙθΓΐΐΗ8,<ιαί Α1)ΓβΙΐΛΐηΙ 
8ίηΙ, ρβ^αυιη οοΒίοΓυηα ΙΐδΒΓβάίΙ&Ιίβ ίη8(&Γ 8()]π(1ίθ8ΐ, 
ίΐϋβςαβ ]αη9ί( 60$ ςαί 86 6χ Ιοίο βοΓάββΙδίηβ βχεβρ- 
ϋοαβρΓ8Β0βρΙθΓυιΐ)9ΐα€ΐίθ8θ8ρΓβθ8ΐϋ6πα(,μαΓυιηςοβ 
ουίίπιη 6ζΙιίΙ)υ6πηΙ, βάβο πΐ οοηνίοίοιη οοιη ϋΐίβ ίο 
Γβ^αο οφΙογππι ΙαηηυΑίη ρΓβοΙ&Γυαι &ϋςυο(1 βΐ ιηι- 
Γαηύυιη ρΓχηαίυιη ροΙΙίεβαίυΓ ? Οίΰο βηίτη νοΰΐί^ 
ςηοά ηΐΜΐΐί αδ οή€ηί€ βΐ θ€αχάβηΐ€ νβηΐΘΠί, ί/ τβΰηηΐ' 
)>€ηΙ ΰίέτη ^4^^αλαιηο €ί Ηααοο βί ίαοοΙ>ο ίη Γβρηο 
€(Βΐοηιτη ^. Ιίοοοίηβ νβρο βίΐ ρΓΦΓΏΐυιη βΟΓυοα ςυί 
ίρβαΐΏ &ςηον6ΓυηΙ? Ιιοοοίηθ άοηυιη ρΓΟ ί11ΐ8 ςυί 

08Β(1θ8 ρΓΟ 60 8υ8ΐ1ηυ6ΓυθΙ? 116666106 ρΓββΓΟ^Αϋνα ? 
Ιΐ»66ίη6 ΙΏβΓ665? ςυοά 6001 ΙΏίηί8(η8 Μαΐί 61 6886, 

6ΐ ηυιηβΓ&π βΙ ν6Γ8&π ρθ88ίηΙ ? Ουοιηο(]ο ϊιβο 6ΐ 
&Ηα 11υ^υ8η1οά^ Ιυΐ6παΙ &ογ65 (ϋνίαΐβ 86Γΐηοηί1>υ8 
α89υβΙ(Β ? Υ. 8ί ν6ΐπ8 Ι68ΐα[η6η1υ[η α £ΐί&1)θΙο 6Γ&(,(ΐοοπιθ€ΐο 
ΜΑϋΗ8βυ8 β( 1•α6&8, δβΓταΙοπβ 96η6&1ο^ί&α) Γ666η και σφοδρότερον αυτών χαθαπτ^μενος επάγει, λέγ«βν. 
Ουκ ίτζϊ τέκνα του Ά^ρα^μ, άλλα του διαβόλου 
έστέ. Πολΰ γάρ ί) γνώμη κρατβιόν (2β), εκείνου τήν 
κλήσιν και τδ γένος Οπελθεϊν, ου τδ γνιξσιον έν τ$ 
μιμήσει φέ,οει της ζωής. ΕΙ β' ήν ή Παλαιά κατά τάς 
άθέτους φωνάς του Πονηρού, ταύτης 81 δ Αβραάμ, 
Γσον ήν ειπείν Τέκνα του Αβραάμ, καϊ τέκνα του 
διαβόλου• δι' Ιχβτέρου γάρ α μισεί μίν 6 θεδς, βτέρ- 
γει δε ό Εχθρός, ελέγχονται τιμώντες ομοίως οΐ Ίου• 
δβΤοι. Ηώς δέ καΐ άλλαχού πάλιν 6 Σωτήρ τοις πΐρΐ 
Αβραάμ την βασιλείαν των ουρανών εις κλήρον ά^• 
ορίζει, καΐ αυντάττει τούτοις τους όλοψύχφ γνώμ^ι 
τών τε προσταγμάτων φύλακας άπροφασίστους δε- 
δειγμένους και καθαρούς αύτφ την λατρείαν «ροσ- 
ενεγκόντας, και ώσπερ τι μέγα και θαυμάσιον Ιπ- 
αθλον διδους, την μετά τών ανδρών έχΕίναιν έν τζ τών 
ουρανών βασιλείς επαγγέλλεται συναυλίαν; Λέγω 
γάρ 6μΐν, δτι πολλοί άπό ανατολών κα^ Ι^σμΰν 
-^ξουσι, καΐ άνακλιΟήσονται μετά Αβραάμ κβι 
Ισαάκ και Ιακώβ έν ττί βασιλείς τών ουρανών. 
Άρά γάρ τοΰτο Ιπαθλον τοις έπεγνωκ^σιν βιύτ(5ν ; 2ρα 
τοΰτο δώρον τοις, δ'σοι τάς σφαγάς δπέσχον 6πέρ 
αυτούς ; τοΰτο φιλοτιμία ; τούτο επαθλον, τδ μετά 
τών θεραπευύντων του Πονηρού καΐ συνεΤναι, και 
συναριθμεΤσθαι, και σ^ναγ8λάζεβθαι ; ΚαΙ ποία δν 
ταύτα άνέξεται ακοή ρημάτων δ'λως έχουσα άκοήν 
θείων ; 

Ε*. Και εΐ ή Παλαιά τού διαβ(5λου ήν, πώς δ Ματ- 
θαίος καΐ Λουκάς την τού Σωτήρος άναπτύσσοντες 8βηΙβ3, ίηΐ6Γ ιηβ]0Γ68 6]ϋ8 6ΐ ραΐΓ68 ηυιη6Γ&ηΙ ίΐΐοβ, ^ γενεαλογίαν, προγόνους αυτού και πατέρας τους. ςυοβ ν6ΐυ8 ίηΙβΓ <1660Γ& 8ϋ& 1ΐ856ΐ? Νυηςιιίά 6η!ιο 
ία ϋοαποη 06υιη 6&<!6γθ ροΐ68ΐ 6χΐ6Γη& 8ρ6θί68 βΐ 
8ίιηυ1&ϋο ? Ναιη ηοη ιηίηίπιβ ρ&Γ8 ά6Γ60(ίοηΐ8 1ια]υ8 
6( 8β6ΐΦ 68ΐ, υΐ &(1ν6Γ8υ8 ν6Γ5τ ίηοΒΓΟ&Ιί βάνεπίαιη 
νβΐ Ιιοο ιηο(]οίη58ηί&1. ΑΙ βηίιηνοΓο ςυοίΏοάο 0608 
ορίίαιυβ νοί ςαο&ά θρβΰίβοα 6ΐ 8ίΐΏΐ]1&Ιθ, νβΐ νβΓβ 6ΐ 
ορ6Γ6 ίρ80 608, ηιιί ίϋ ΐ68ΐΑΐη6πΙο, ςυοά ίΙΗ 8ά Μα- 
Ιαηι ΓβΓθΓοηΙ, 6ΐηίαυ6Γ&η1, ιη&^0Γ^8 8αο8 6( ραΐΓββ 
6886]υ$86Γϋ,&Ιςυ6α(1βο &1ί(|υί(1 6ία8ΐΏ0(ϋ&88υη[ΐρ86- 
πΐ, ου]υ8 εοαάίΙοΓβιη Ηοδίβιη 6856 ηοη ί^αοΓ&1)&1? ΕΙ 
ςυοιηοάο ηοη 6χ &1ίο ρορυΐο ΠΗΐυβ 68ΐ, (|υί Β€ϋίο6( 
τίΐΏ 6ΐ ροίβηΐίαιη (ϋ&1)οϋ ηοη ΓβροΙίΙα νΐ66 6ζρ6Γ- 
1υ8 8ϋ, 86ά 6Χ ΠΙο ρΓοάϋΙ, ςα6Εη Ιβ^β9 ν6(6Γί8 Ι68ΐ8- ούς ή Παλαιά κλέος ειχεν, άναγράφουσι ; Πώς γάρ δ 
άγαθδς θεδς ^ έν σχιζματι και δποκρίσει; Έστι γάρ, 
?στι τις της αποστασίας ταύτης ουκ δλίγη μοίρα, 
και ταύτη ν την λύσσαν κατά της ένσάρκου του Α«$- 
γου παρουσίας προφέρουσα. Άλλα πώς δ Άγαθδς ^ 
κατά σχηματισμδν και 6π6κρισιν, ή έν αληθείς και 
υπάρξει τους έν τζ πονηρή διαπρέψαντα ; Διαθι]χ|) 
πατέρας καΐ προγόνους Ιαυτού γενέσθαι κατ(δέ{ατο, 
και τοιούτου σπέρματος έπιλαβέσθαι, ου ιτλ^ίστι^ν 
ουκ ήγν($ει τον Πολέμιον ; Και πώς μή ίξ άλλου 
έθνους προήλθεν αύτδς, δ μη δευτέραν ιΤχεν ένέρ- 
γειαν τού Πονηρού, άλλ' έξ εκείνου πρδιισιν ο της 
Παλαιάς οΐ νόμοι διεμόρφουν τε καΐ διετίθεντο, καΐ ιηβηΐί ΓοΓΠίΕΓϋηΙοίΠοχβΓϋηΙ, άΰΐηάβ ν6Γ0 ρθ8ΐρπ- ρ. μετά την απ* αρχής πονηράν πλάσιν πονηροτέροις 
:ιι ^>».^..^ ^<.ι«,^ «.^»•:«»Α^ ^Α ..1^:^.^. *-' ιγϊ"\ ϊ ..„? ι'δ > ^- / • » # λ ιη&ιη ίΐΐβαι 6αιηςυ6 τηαΐαηι θΓ6&ΐίοα6ΐΏ βά 8οΙίοη6δ 
πΐ0Γ68(ΐυ6 Ιοοξθ ρ6]θΓ68 ρ6Γ(1αχ6Γυη1 6( ίηοί(&ΓυηΙ? 
δΐ ν6ΐυ8 ΐ68ΐΕηΐ6ηΙυιη Οβυηι &υοΙοΓ6α) ηοη 1ι&1)6ΐ, 
ςαοιηοάο νίο1α(θΓ68 Ιβ^υπι 6οη(1ίΐοΓί8 ηαΙυΓ&Ιίυοα, 
6ΐ ΐΜοίνΐφ 86 ρ6ΓΠΐϋΐ6ηΐ68, νοίυηίαΐίςιΐθ 1ΐ08(ί$ ρβ- 
ΆΗυβ 8υ1)^βο^08, ϊ^ηβ ρυηϋ, 6( ίιηρίοΓυηα &υ80Γαιη 
ρ(ΒΕΐ«8 1υ6Γ6 3υΙ>6ΐ ? Μβ^υχη βηίιη ρωη&β Γ6ρ0806Γβ 
ίηαρί6ΐ&ϋ8, (ΐυ&ίρ86£ΐ6ΐ60ΐ&ΙαΓ, βί ^υ^α8 ίρ8β βηοΐοπ 
68ΐ, ςυί νβΐ οοςϋαηΐ οπιητηο νοί άίχ6Γϋ, ηοηηβ 18 
1η3αηίΓ6πΐθηΐοοΓ6(1&ΙυΓ? Αρο8ΐ8ΐΑ ν6Γ0 &ϋ1ΐ08ΐθΐη άλλοις εργοις και εθεσιν έπαιδαγώγουν τε και διέπλατ- 
τον ; Και εΐ μή ήν ή Παλαιά τού Θεού, πώς τους άθβ- 
τήσαντας τους έν τξ φύσει νόμους τού Πλαστού, και 
εΙς άσέλγειαν μΙν Ιξοκείλαντας, τψ θελήματι δΐ 
παντελώς καταδουλωθέντας τού Εχθρού πυρ ι κολάζει, 
καιτήν τώντε τολμημένων δίκην απαιτεί ; τδνΰονηρδν 
γάρ δίκην άπαιτεΤν της αύτδν τερπούσης καί έκ αύτοΤ 
προϊούσης πονηράς εργασίας, πώς ουκ &ν εΓη δλως ή 
έννοηθήναι [ή λεχθήναι] οό μανικόν ; Ό δ^ αποστάτης 
τών πονηρών ϊργων τους πονηρούς πονηρφ πλά- >* αοαη. VIII, 30. •• ΜαΐΛ. νιιι, 11. 

ΥΑΚΙΛ Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 
(26) Κραταιόν. Μαΐίαι ΐ6$βΡ6 κραταιοί, ςυί& αϋοςαίη ΙιΙιιΙμ νΙάβΙυΓ ογαΙΙο. 433 ΟΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΕΟδ Ι,ΙΒΕίΙ III. 134 ^μβτι Ιλλφ τφ πυρί τήν τιμωρίαν κίσιτράττεσθαι Α, Ιιοιηίηββ ιη&ΙοΓαιη ορβΓυιη &αο(θΓθ8 ρβΓ ΟΓβ&ΙΟΓ&αι )^^ίΐ τίν Έχθρδν (27) Ιτών τοΤς σαρκός πάθεσι κα- 
χα^υρ^ντας χαταχλΰσμφ κολάζει (28). Μισοπονήρου 
γΙ) έτΓΐ χαΐ άγαθοΰ και ο ίκαρου, τό τβ κακ^ν άνα- 
^λλιιν, καΐ τους προς τήν άμαρτίαν, άναιδβυσα- 
μίνοας τήν Ισην βίσπράττεσθαι τιμωρίαν, άλλ' ούγΐ 
ιηνηροϋ πόθεν, ούδΐ φιλουντος και νσμοθετουτος τήν 
ίμβρχίαν. 

ς*, "ίν» δΐ μάθ][^ς άχριδέστερον, ως 6 αύτ4ς έστιν 
ίναβος κα^ φιλάνθρωπος Θεός, 6' τε τοΰ δικα(ου εκδι- 
χοςέν τ^ Παλαιή Χ9ΐ( ^ έν τφ χάριτι, ξηραίνει μεν 
τήν σοκήν καρπον βύτψ μή προσενεγκουσαν, μυρίαις 
δε άπειλαΐς αποβάλλει τους αυτφ μή πειθομένους, 
χαΊ το 9φοδρ<^τερ^ν τε καΐ άμ(μητον της κολ2σε(ϋς, 
Είς το εξώτερον πυρ το ήτοιμασμένον τφ διαβολφ αΙίαιη ιη&1&ηι,ίβαθ[η8θϋΊθ6ΐ,&(1 ροΒηααι νοο&Γθ, βοβ- 
ςυβ ςαί ουρί(1ίΙβ(ΐΙ)ΰ8 ο&Γηίβ &1)Γθρϋ βΐηΐ^ άίΐανίο 
ρυηΐΓθ. ^αιη ΑΐιΙβαι 6ΐ 1>οηί βΐ ^^8(^ βΐ ιη&Ηβ ίηΓβαβί 
ορυβ Θ8ΐ, ιη&ΐυπα ρΓθΙι{1)θΓ6, ίαιρυάθηίβρςαβ ροοολ- 
ΙθΓβ8&()()ί£;ουιηΓ&ρβΓ68υρρ1ίοίυπι,ςυ»83ηβιη&1αιη, 
ΑϋΙ ρθοοαΙυΐΏ &ιη&η(θΐη, ίααο 1β£;ίΙ)υ8 ρΓβθο!ρίβαΐ6ΐη 
ηοη (ΙβοβηΙ. 

VI. υΐ νθΓο αάΐιυβ οαβ^β ίηΐ6ΐ1ίβ[&8, ςυοά ίάβιη 
1)0008 θΐ 1ιοπ)ίαυιη απιαηβ Οβυβ 68ΐ, ςιιί οΙ Ια νβΙβΓί 
6ΐ ία ηονο 168(8016010 3 υ8ΐυιη ΙυοαΙυΓ, Οουκη 6χα- 
^68^β^β^υι>θ^, ςυ® ΓΓϋοΙυηι ρβίβηΐΐ οοη 6χ1ιί1>6- 
1)&1 **, ίοβοίΙί8ςυ6 ιηίοί8 8ίΙ)ί οοη αικϋβοΐββ βζρο- 
οίΐ, 1β£;υιηςαβ 8ηαΓυιη Ιγ2ιο8^γ688ογ68 ^Γ&νίοΓί οβο 
ίπαί(8ΐ)ίΙί βυρρϋοίο, ί^ηί 8θίΗθ6(, (|υί (Ιί&ϋοΐο βΐ &ο- οϊ; άγγέλοις αύτου, τους παραβεβηκ(5τ«ς (29) Β ς6ϋ8 β^ϋ8 ρ&Γ&Ιαβ β&1, 8υΙ^]ίοϋ. Αίςυβ ϋβ ρπηαπιη αύτο3 τους νόμους καταδικάζει. Και κατ' αρχάς μίν 

«ροσχιίρφ πυρι και (>8ατι τιμωρείται, Ιπι τέλει δε 

διαιωνίζοντι και άτελευτήτψ. Όρς^ς πώς το μΐ9οπ6νη- 

ρον πανταχού ώοπεερ και το φιλάνθρωπον γνώρισμα 

έντι χα: μαρτύριον της άγαθ6τητος του βεου ; Και 

ούχ αυτός μεν ταΰτα πράττει, τους μαθητάς οέ της 

τοιαύτης πράξεως αναστέλλει ; άλλα Πέτρος μεν ό έν 

7$ χάριτι λαμπρός τον Άνανίαν και τήν Σάπφειραν 

ψευοολογίας θάνατον ^αβε τήν δ(κην (30). ϋαΰλος 

δε, ό θερμός της χάριτος κήρυξ και διδάσκαλος της 

οικουμένης, τυφλόν μΙν εύθυς ποιεί τον Έλύμαν, 

αυτός μαθών, έζ ών πέπονθεν, όσον ή ποινή κέρδος 

οέρει. Τον δι πεπορνευκότα Κορίνθιον παραδίδωσι ςυίάβιη ί^ηο βΐ &ςα& ΙβαιροΓ&Ιί,Ιβοάβπι νβΓΟ «Ιογοο 
6( πυηςοαιη Οοίβοάο ρυοϋ. ΥίάβοΙ,ςυοιΙ οΙ οάίυιη 
ιοαΙοΓοιη βΐ 1)υιο&ηι(88 ββιορβΓ &Γς[υπίΐθοΙαΓη βΐ βί- 
^ηοιη 8ϋ Ι)οοί(8ϋ8 Οθί.? Νβο ίρ8θ 8θ1υΕη ί1& β^ίΐ, 
άί8βίρα1θ8ςυ6 ΓογΙθ αϊ) β^υ8I^ο()^ &6(ίοοίΙ)υ8 ρΓοΙιί• 
1>6ΐ, 86(1 6ΐ ϋ1υ8ΐΗ8 ίο οονο ΐ68(αηαθοΙο ΡβΐΓ08,Αο&- 
οί&αι 6ΐ δβρρΙιΐΓ&π:! ιοογΙθ ία ιηβηάαοϋ ρ<Β0&αι &9β- 
οϋ. ΡΑϋ1α8 ςαοςυβ, 8ΐΓβοαυ8 Εν&η^βΐϋ ρΓββοο, •1 
(ΙοοΙΟΓ 0Γΐ)ί8, ΕΙγαιαηι 6Χ ν68(ίβ1ο ΟΦουαι ΑβΗ ^α- 
1)θΙ ^, ίρ8θ βοίΐίοβΐ θχ ίίβ, ςαο ρβΓρβββαβ θΓαΙ, 
6άοεΙυ8, ςυ&ηΐυπι οοπιπιοάυαι ροΒοα αΙΓογ&Ι. Ιάβαι 
ΙιοπιΙοβιπ ΟοΗοΙΙιίυιη, βοοΓί&ΐίοοί (ΙβάίΙυο), 8&Ιαο89 
ίο ρθΓοίοΙβιη ΟΑΓοίβ (Γ&άΚ, ΑίθΧΑοθΓπαι νβΓΟβίάθπι ;φ Σατζν^ εις ολεθρον της σαρκός. Άλέξανδρον δΐ ρ ΟΓϋοίαΙαί 6( ^υ(1^^^ο &£ΐ)υ<1ίο&1 ^. Ιπιο ουαι ί(ίΙβαι εις τήν εκείθεν παραπέμπει βάσανον και κρίσιν. 
Κα•. ει οργή και θλίψις και στενοχωρία έπι πασαν 
ψυχήν ανθρώπου του κατεργσζομένου τό κακόν (31), 
σ^^δρζ διαμαρτύρεται ό Παΰλος, ώσπερ δόξα καΐ 
τιμή χαι εΙρήνη παντί τφ έργαζομένψ τό αγαθόν, 
τΐώς προσωχοληψία ουκ ^στι παρά τφ θεφ ; πώς 
ο1 χαταχριθέντες έν ττί Παλαιή ούχ 6πό του αύτου 
χατεχρίθησαν αγαθού θεού, δς και τήν χάριν νομο- 
θετεί, χαι τό άπροσωπόληπτον αύτου, οΤς όπέστησεν, 
έοεβαίωσι ; Και οόσοις δν τις έπιδε(ξαιτο τήν μισο- 
πόνηρον δίχην εν τοις της χάριτος νόμοις τό κράτος 
εχουσαν άμαχον : 

Ζ'. Χωρίς δε των ειρη μένων, ει πονηράς ήν αρχής 
ή Παλαιά, πώς 6 μετάρσιος και ουράνιος άνθρωπος, 
Παΰλος, εύθυς αρχόμενος τών Επιστολών διάτων προ- 
<ρΤ|τών αύτοΰ έν ΓραφαΙς άγίαις τον βεόν προσεπαγ- 
γέλλεσθαι λέγει, περί του Γιου αύτοΰ του γενομένου 
έχ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα ; ΕΙ γάρ Θεοΰ 
προΰήται χαι ΓραφαΙ αγιαι, δι' ών ό θεός προεπηγ- 
γιίλατο περί του Ι^Ιοΰ αύτοΰ, ποΰ ό Πονηρός εύρήσει 
ττ^ν αρχήν ; Και «Ι χά ά^ρχτ^ αύτοΰ, τουχέστι τοΰ 

« Μλαίι. XXI, 19. »7 ΑοΙ. χιιι, 8. «• Τίαι. ι, 20. Ραυ1υ8 ίβ8ΐ6(υΓ, ςυοά ίπα, ΒίΟίοΙΙο βΐ Αος^υβϋα νβα- 
1υΓ&8ΊΙ 8υρ6Γ οοιοβΓΟ Ηοίιο&ιη ΙιοηιΙοί8 αι&1υοι ρα• 
ΐΓΑοΐίβ *', 8ίουΙ νίοί88!αι ^Ιοπα β( Ιιοοογ β( ροζ 8ί( 

110101018 1>0θυΐη ΟρβΓ&Οΐίβ, οβο ρθΓ800&αΐ 0608 

Γ68ρίοί&( ; ςυοαιοάο, ςυί ίο ΥβΙοπ Τ68ΐ&πΐ6θ1ο ά&ιη- 

Ο&Ιί 8001, 000 αΐ) 60£ΐθ01 00Ο£ΐ6ΙΓιΟ6θΙαΓ ΟθΟ 1)000, 

ςυΙ 6ΐ Εν&οςβΙίυπι ρΓοηιπΙκ&νίΙ, β(, ςοΑίη οοΐΐαβ 
αρυά 86 8ί(; ρβΓ800ΑΓ0Πΐ ά6ΐ60ΐυ8, ΓαοΙίβ άοαιοο- 

βίΓΑνίΙ ? 0υί8 νβΓΟ βυϋβΟΟΓΪΙ 60ΑΓΓΑ0(1ί$ ζΤ&ϋίβ 8βα 

οονί Ι68ΐ8σΐ60ΐί 1β(ΐ;ίΙ)υ8, ςυ» βνίοοΑοΙ, ίιΐδΙίΙίΑΐη 
πιαΗ8 ιοίαιΙεΑοι ίΙ)ί ρβΓροΙυο ΥΑΐβΓβ ? 

νΠ.ΡΓΦΐ6Γ6& νβΓΟ, 81 ν6ΐυ8 ΐ68ΐΑΐη6οΙαιη ιώαΙιθαΙ 

ρΗηβίρϋ, ςυοίΏοάο ϋίνίοαβ βΐ ε(Βΐθ8ϋ8 νίΓ ΡαοΙοβ, 

{) 8ΐΑΐίαΐΑΐ)ίοΐΙίο 6ρί8ΐοΙ&Γαιη8υΑΓυ[η,ρΓθΩΐ6ΐυΓθβοπι 

ρβΓ ρΓ0ρ1ΐβΐΑ8 8008 1θ δΟΠρΙΟΓΑ 8Α0ΓΑ ΙβΑΐΑΠ άβ 

Ρίΐίο 800, 6χ 8βαιίο6 0Ανί(1ί8 8θ6υα(1υαι 0ΑΓθ6ηι 
οπΙϋΓΟ* ? Ουοά 81 βοΐαι Πβί 8θο( ρΓορΙΐθΐΦ, βΐ 

δϋΠρΙΟΓ» 8Α0ΓΦ, ρβΓ ςα&8 0608 ϋβ ΡίΙίΟ 800 ΑΟΐθ 

ουοΙίΑνϋ, οϋί ΜΔΐα8 ρπαοίρίοιη ίονβθ6Γϋ?Ε( βί 
!ονί$ίΙ:)ΠΐΑ 6^08, Ιιοο β8ΐ ΟβΙ βΐ ΡΑίπβ Ποκηίηΐ οο8ΐΓ| 

** Ηοηα. II, 9. ^ Ηοηι. ι, 2 ββςς. ΥΑΚΙ^Ε ΙΒ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. (27) Ετών, 1.620 χαΐ τους. 

(28) Κολάζει. ^620 χολάξειν. 

(29) Παραβεβηκάεας. Ηοο οαοάο Γβ8 ίρβΑ Ιθ^βΓβ 
ίαΙ>6ΐ, ρΓο περιβεβηκ<$τες, ςυοά 1ι&1>6ΐ πΐ8. βορΓΑ 
?ΡΓ0 Α<1 Ιοαιαπι 1, ρ. 8, ιηοοοί, τό, παρά 6& περί 
886ρ6 ίοΙβΓ 86 ρβΓαιαΙαΗ• (30) Έλαβε τήν δ(κην. Πβ ρΙΐΓΑ8ί1>08 διδ^ναι β( 
λαμβάνειν τήν δίκην νί(ΐ6 ΤΙιοαίΔηι ΟΑΐΑΐ^βΓΟίη ίο 
ϋί$»6Η. άβ ίΙι^Ιο Ν, 7. βΐ ^ο. ΥοΓΑϋοΓΟ, ϋβ Η$1>Γαί» 
ΒτηΐΒ Ν, 7. ρΑΓί. I, 0. 7, ρ. 215. 

(31) Εχοίάίδδθ ^ίο τί(ΐ6ΐαΓ νοβαΐα ώς νβΐ ΑίαίΠβ. 135 ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΚΙΑΚΟΗ^Ε ΟΡ. 136 ^β8α ΟΙΐΓΐβϋ, & ΟΓθ&Ιο χηυηάο θχ ορθηΙ}υ8 οο^ηίία Α ^^^^ ^^ Πατρός του Κυρίου ήμων *(η9ου Χρίστου, οοηβρίοίαηΙαΓ» ία ςυίΙ)υ8 Ι^ηάθαι ορΙΓβχ ιηαΐυ» οο 
£Γηο8θ6(αΓ?Ιηνί8ίΙ)ίΙί&6( ηΐ6ηΙβ&8&θςυβα(]& Οβί βυηΐ : 

ΙΐβΒΟ νΟΓΟ 6Χ ΟΓβ&1ίθη6 ¥1801 βΐ 860511)08 8υ1)]θ0(& ρβΓ- 

8ρίο!αοΙθΓ.Νί8ίβοίπ) βχ νί8ίΙ)ΠίΙ)υ8 0Γ6&Ιυπ8ίονί8ΐ- 
1>11ί& Οβί ϊηΙβΙΗ^βΓβηίυΓ,οβΓίβ ίοτί8ίΙ)ί1ί& 1ΐ883 «Ι) ί8ΐί8 

ηοα (1ί8ΐίθΧί886ΐ,ΟΡςυ6 βχ ί8ΐί8 βλ ρβΓδρίοΙ ^088^88θ^. 
ΟοΟίΟΟάο ΑΟΐβΐη ίο 0Γ68ΐαΠ8 8605ίΜ1ίΙ)υ8,1)0β 68ΐ,ίθ 

0Γβ&1ϋΓί8 ηιβίί ρβΓβρίοίοοΙοΓ ίονί8ί5ί1ί&Βθί, οθοιρβ 
ΦΐβΓοα ίΙ1ίϋ8 ροΐβοΐία βΐ άΐνίοϋαβ ? Μαΐΐΐία 8αοβ ρο- 
Ιίϋ8 6ΐΙαΓρϋυάοΜ&1ί ίο ϋ8 οοο8ρίο6Γ6θΙυΓ,8ίςυί£ΐβιη 
ίο οοίνβΓ&οα: 1&168 β^υ8 ΟΓβαΙΟΓβθ 6Χ8ί8ΐ6Γ6θ1. Ουοά 
νβΓΟ Ιβχ & 1)000 Οβο 8ίΙ, βΐίααι Ιιίοε Γαοίΐβ (Ιβοιοοβ- 
ΐΓανθΓί8.Ρ&ο1θ8 βοΐο), 08 ΟΙΐΓίβΙί,αϋ,ςυοά οοα &08- 
οοΚ&ΙΟΓββ, 8βά οΙ)56Γνα(θΓβ$ 1β^ί8 ^ο»1^ι^&η1 οοοββ- άπό γ,τίσιως χ6σμου τοΤς ποιήμασι νοούμενα, χα6- 
ορατβι, έν τ(σιν 6ραθ»{η δημιουργός 6 Έχθρ(5ς ; Τα 
ά<$ρατα χχι νοούμενα του Θ&ου έστι * ταύτα δκ χαθ- 
οραται άπο της αΐβθητης χαι όρατης. Εΐ γαρ μή δια 
της ορατής χτίσεως τα αόρατα τοΰ βκου χαθοραται, 
ούχ &ν μίν διέστβιλε τα αόρατα έξ αυτής* ούχ &ν 
δε δια ταύτης έδίδαξεν έχεΤνα χαθορανθαι. Πώς 
οΰν έν τοΤ^ τ«οιήμασι τοις αισθητυΤς χαθοραται τα 
αόρατα τοΰ Θεού, χαι τότε ή άΐδιος αύτοΰ δύναμις 
χαι θειότης έν τοις ποιήμασι του Πονηρού ; Τουναν- 
τίον γαρ έν τοΤς ποιήμασι τοΰ Έχθροΰ, εΓπ»ρ ήν δλως 
τινά, ή πονηρία καΐ αίσχρότης αύτοΰ χαθορατο 5ν. 
"Οτι δέ 6 νόμος έχ τοΰ άγαθοΰ θεοΰ, χάντιΰΟεν αν τις 
επιοείξοιτο ρ^^ν. Λέγει γαρ '6 Παΰλος, τό ατόμα του (|θβο(θΓ. Οοοαιοάο Ιβχ ο 1)000 Οβο ρΓθΓβοΙ& οοο βίΐ, " Χρίστου, δ'τιπερ ούχ οι άχροαταΐ τοΰ νόμου δίχαιοι ςοί ρΓΟ ρ(Βθ&ίΓΓος3ΐο(1&βο8,ςοίΐ6£;θαι ίαιρΙβνβΓοοΐ, 

^ 08108 ρΓΟΟΟθ11&(? Ει 81 1γ«08|{Γ6880Γ Ιθξίβ,βϋαοι θίΓ> 

001001808 β&ΓΩθΠ),ρΓορΓβρο1ί&Ιο 1ι&1)θ(θΓ,6ΐ άινίοα 
^ΓαΙία ίο(ίΙί^οοδ,ρΓ83ροΙί&Ιυ8 νβΓΟ,βί 1βςΐ8 ]υ8δ& 8βο- 
ΙβΙοΓ,βίΓοαωβίβίοοθπι 8αοβΙί88ίαιί 8ρίΓϋυ8 ίη αοίπια 
οίΓΟοαιΓθΓΐ, οοοοβ Ιβχ β 1)οοο Οβο τβρβίί (1βΙ)βΙ)ίι?βί 
νβΓΟ ΟΗπθΙυβ ^β8υ8, ρΓΟοΙ Ρ&υΐυβ βχβΙαηα&Ι ^I^^οI8- 
Ιβρ Γυίΐ βίΓουαιοίβίοοίβ, ρρο νβπίαΐβ βοίΠοοΙ Οβί, &ά 

ΟΟθθΓΠ1&θά&3 ρΓΟΠΐί88ίθΟβ8 ρ8ΐΓίΙ)υ8 ί&θ(&8,(]0&5 ρΓΟ- 

ί οάβ εΐιπβίοβ 8ΐΑΐ)ί1ίνίΙ ; ίάβαι νβΓΟ Οβυβ ρ&ΐΓίΙ)08 Ιιαβ 
ρΓοηιί$8ίοοβ5 ΓββίΙ,ςυΙ βΐ οοβΙοοι Ιιοο 8βθ8ίΙ)θ8βχρο- 
8ίΙοαι βΐ ΙβΓΓ&ω οοο(1ί(ϋ(, ςυβηςυβ Μθ8β8 ίο ΙιίβΙο- 
ΓΪα ΟΓβ&Ιίοοίβ Οεοαι ρΓ£άίβ&(, ςυί ίοδορβΓ α Ραοΐο παρά τφ Θεψ, άλλ' οΐ ποιηται τοΰ νόμου διχαιωθι{- 
σονται. Και πώς ούχ εστίν 6 νόμος έχ τοΰ άγαθοΰ 
Θεοΰ, ος άντι τοΰ χολάζειν διχαΐους άποφαίνκι τους 
ποιοΰντας αυτόν ; Και ει 6 παραβάτης τοΰ νόμου, 
χάν περιτετμη μένος 9[ την σάρχα, ώς άχρόουστος 
λογίζεται, χαι ανάξιος χρίνεται τοΰ Θεοΰ* 6 δε άχρό« 
βυστος τα διχαιώματα φυλάσσων τοΰ νόμον την πε- 
ριτομήν τοΰ παναγίου Πνεύματος φέρει έν ττί ψυχζ, 
πώς όύχι 6 νόμος έχ τοΰ άγχθοΰ θεοΰ ; Εΐ δε, χαθά 
διαχέχραγεν 6 Παΰλος, Χρίστος Ίησους διάχονος 
γέγονε περιτομής, διατί ; υπέρ αληθείας θεοΰ, εΙς 
το βεβαίωσα ι τάς επαγγελίας των πατέρων, χαΐ 
ταύτας έβεβαίωσεν ό Χριστός ; έχεΤνος δε τοίς πα- ίο Ιιοβ β( οΐϋβ Ιοοίβ ρΙ(ΐΓίΐ3υ& βοΓναΙΟΓίδ οοβίπ ραίβΓ ρ τράσι διέθετο τάς επαγγελίας, 6 χαι τον αισθίί^τ&ν τ^ν 8ρρβΠ&ΙϋΓ,εο3υ9 ρΓοαιίββίοοβ&ίρββ οΐ^βηοίοοβ Ωΐίοβ 

ρβΓ 5β, 000 νβΓΟ &ΗβΟ& 0ρ6Γ& 0808, Γ&1&3 Οΐ 8ΐ&1)ίΐ68 

68δβ άβιηοοβίΓ&νβπΙ,ηυί Οβπ ροΐββί,οΐ ίηιροάβοΐίβ• 
βίαια αροδί&ΐΑΓοιη Γ&οΙίο οοο οοηΓοο<1αΙθΓ?Ουί(1 νβΓΟ 
ρΓονοοοαά ΡαοΙυσι,νίΓυιη αΐίοί^υίο οο£;οί1ίοοβ νβίβ- 
ηβΤββΙ&πιβΩϋ,βΙ 8&ρίοο(ί&Νονί ΙαοΙορβΓβίΙΙοβίΓβο), 
οοιη οοαιιουοβαι ΟοΓοίουσι αοοΙβΓβ ΙίΰβαΙ ρΓβΡοίρίβο- 
Ιβπι θΐ (ΙΐοβοΙβαι : Νβ βχΐΒϋηιβΙίί τηβνβηίαβ αά ίοΐνεπ- 
άατη Ιβρβτη αηί ΡτορΗβΙα$ : ηοη νεηι ηΐ ΒοΙυβνβιη ίβ- 
ρβηι, $βά νί ίτηρΙβΓβηι '. Εΐ &1ί1)ί : ΑίΠίη, αηιβη, άίοο 
νοδίί : Νοη ΙταηιίΗΙ οωΐηιη βΐ ίβΓτα, αηί χοία «ηαιτι, 
ηηΐίΐυβ αρβχ, άοηεο οτηηία ίδΙα βυβηβνίηΐ '. Ε^ο υ1 ίαι- 
ρΐβίοτυβ Ιβξβιη νβηί, &ί( ΟΙΐΓίβΙοβ, αΙ ίπιρίί οπ9 ββΐ 
άίββΓβ ηαβ νβοίβββ ϋΐ ΡαΐΗβ Ιβςβπ) (ΙίδβοΙνβΓβηι. ούρανδν καί την γήν δημιουργήσας βεος, ίίν χαΐ 
Μωσης Ιν τ{1 χοσμογενεία θεολογεί* δείχνεται δΐ 
δι* ων 6 Παΰλος ένταυΟα χαΐ έν πολλοίς άλλοις λέ- 
γει, τοΰ Σωτηρος ημών ουτο; πατήρ, οΰ τάς εξαγ- 
γελίας ώς γνήσιο; υΙός απαράβατους τε και άψευ- 
δεΤς αύτος δι' Ιαυτοΰ, και ού δι' άλλου Ιπεδείξατο, 
πώς της αποστασίας ού καταδύεται το άναίσχ«ντον ; 
Άλλα τί μοί λέγειν Παΰλον, καίτοι τηλιχοΰτον δντα 
ττί τε γνώσει της Παλαιά; και τ^ σοφί^ της χάριτος 
αύτοΰ, πάλιν ένην τοΰ κοινοΰ Δεσπότου δι«χούΐ(ν, 
διατεινομενου και λέγοντος • Μή νομίσι^"^*» ^** 
ήλΟον καταλύσαι τον νόμον Ι) τους «ρο^ήτας • 
ούκ ήλθον καταλΰίαι τον νόμον, άλλλ «ληρώ- 
σαι ; Καΐ' Αμήν, αμήν, λέγω ύμΐν, ού μή «αρίλθ^ Ε§^ο νβΓΟ οίΙιίΐ6]θ8 οοοίαιρίβΐυπι Γβΐίηςοαπι ; οίΒίΙ Ι) 6 ουρανός καΐ ή γή, ή Ιώτα εν ή μία κεραία, Ιο β8 & ΜαΙο ίοβρίΓ&Ιοοι ββΐ ; οίΜΙ ί&ΐβαπι άβρρβ- 
ΙιβοάβΙοΓ : οοιοία νοΓίΙαϋβ ρΐβοα βοοί. Ε^ο βοιη 
ρΓΦβίάίααι ββρπιοοοηι ρρορΙιβϋοοΓοπι. Μβί βοίαι βΐ 
Ρ8ΐπ8 5βΓνί &ε πιίοίβίΓί ρΓορΙιβίΦ βοοί,ςυί βΐ&άνβο- 
Ιοηι ηιβααι, β( οιηοί», ςυ® Ιιοο ρβπίοβοί, ρΓΦνΙ- 
άβΓΟοΙ βΐ ρΓ8ΒθοοΙ!&ΓθοΙ. ΙΙ&ηοβ οβο ρ&Γνοαι ςοίά- 
ςο&ο), οβο 018^0001 βοΓοπα, ςα» ίΐΐί ρΓβάίχβΓοοΙ, 
νβΐ ςοβ Ιβχ οοοίίοβΐ, ρΓΦίβπβΜΐ, ςαοά οοο & νβ- 
ΓΪΙ&Ιο Ιαοάβαι οΙ)5ίκο6ΐυΓ.§ί βοίπι β(;ο βίΓΟοαιοίβίοοίβ 
ιηίοίβίβΓ 8οαι αά οοοΩΓοιαοάαβ ρΓοπιίββίοοββ, ςο&8 
ΡαίβΓ ίβοίΐ ραΐΓίΙ)θβ, ςυοηαο(]ο νβΐ ίοΐα υουπι, Ιιοο 
θβΐ, ιηίοίαιοαα βοΓοιη ςοββαίβ^β νβΐ ρΓορΙιβΙίβ άίοΐα εως &ν ταΰτα πάντα γένηται. Έγώ πληρωτής 
ήλθον τοΰ νόμου* στομάτων έστι πονηρών τ& λέγειν, 
έμΐ παραγενέσθαι τόΰς πατρικούς παραλΰσαι νό- 
μους. Ουδέν αύτοΰ άτελείωτον έάσω, ούδΐν έπι- 
πνοίας έν αύτφ πονηράς, ούδΐν εΙς ψεΰδος λι]ζει* 
πάντα μεστά τΓ,ς αληθείας. Έγώ τών προφητικών 
φωνών ή βεβαίωσις. Έμοί γαρ δντες καί τοΰ έμον 
Πατρός ύπηρέται και διάκονοι τι{ν τε παρουνίαν τήν 
έμήν, καΐ πάντα τα τ^ς παρουσίας σαφώς προεΐ- 
δόν τε και προήγγειλαν. Διδ έξ ων τε έκεΤνοι προει- 
πον και 6 νόμο; περιέχει, ού ρικρον, ού μέγα τταρ- 
ελεύσεται, δ μή της αληθείας τψ πέρατι σφραγιαθζ. •» Εοαι. XV, 8. « Μαϋΐι. ν, 17. « ιΜά. 18. 131 ΟΟΝΤΗΑ ΜΑΝI^Η^€Οδ ΠΒΕΗ III. Ι3« εΐ^ρ έγώ διάχονος περιτομής εΙς τ^ βκβχιωθήναι ^ βαηΐ, οηαηίηο ρΓΦΐθΠΓβ ααΐ ηοη ίοαρίβη ροΐβ- 
^χ( (κβγγκλίας, ^ & Πατήρ διέθετο τοΤς πατράσι, ηΙ? 

ρΙ^ Ιώτα •ν, τουτέοτι τ6 ελάχιστον των εν τψ ν6μψ χαΐ τοις προφήταις ρηθέντων, δύναιτ' Αν 6'λως ιταρ- 
ιλββίν ί μή γενέσθαι. Η*, 'Αλλ' έφ' Ιτβρόν μοι τήν θεωρίαν συμμετα- 
χ(νΐι, II λ^για βεοΰ τά Ιν τψ νόμφ. Λέγει γαρ & 
Π•^Χος • Τίς ή ωφέλεια της περιτομής ; Ε7τά • 
Πολλή κοΕτα πάντα τρόπον. Πρώτον μίν γάρ 6'τι 
ίχΐίχιύθηααν τα λόγια του Θεοΰ. Τ( γαρ ει 
ήι-ίίττ^σάν τίνες, μή ή απιστία αυτών τήν πί- 
βτιν του Θεού καταργεΤ; Μή γένοιτο. ΓενέσΟω δε 
6 θεός άλιΐ^θής, πας δΐ άνθρωπος ψεύστης. ΚαΙ VIII. ΑΙ εοηνθΓΐβ ηυηο ιηβοαιη ιηβηίβιη &ά &Η&, 
οΐ αρρ&Γβ&Ι θΓ&ουΙ& Ιβ^ίβ (ϋνίη& ββββ. Ρ&αΐυβ βηίπι 
ΛΐΙ: « Οαχτιατη €3ί ρκχΓοςαϋυα ΗτοηηΐΰίΒοηιτη ^? » 
ΕΙ ροδίβα : Μαρηα ραν οηιηβηι τηοάητη, ΡΗτηα 
ςηίάβτη, ςηοά ιρ$ι$ οΓβάϋα $ηηΙ οναεηία Οη. Νηπ- 
ςηίά βηιτη^ ςηία ηηίάατη ηοη ΟΓ^άιάβτηηΙ, χηοΓβάηΗία* 
βοτΗτη /ίάετη ΟΗ ΙοΙΙϋΐ Αδ$Η! 1)βΗ$ υβτο ύί ν^ΤΛΧ, 
οτηηίί αιιΐίηι Ηοτηο ηίβηάαχ ^. Νβςυβ ρ&ϋ(υΓ ίΠβ^ οί ουχ ανέχεται μεν τήν π(ατιν του Θεοΰ χαταργηΟήναι * Β Αάββ Οβί &1>ο1βαΙυΓ, 86ά νυΐΐ ροΐίυβ Ιιοιηίηβιη οιη- «άντα 81 άνθρωπον ψεύστην αΙρεΤται έλεγχθήναι, Γνα 
ό θεός, 6 τήν περιτομήν δους, έπιγινώσκοιτο αληθής. 
Ει ουν χαι λόγια θεοΰ είσιν, α έπιστεύΟη Ισραήλ, 
χαΐ ή απιστία αυτών τήν του θεοΰ πίστιν ου καταρ- 
γεί, χαι δει μάλλον ψεύστας νομίζειν τους άπιστοΰν- 
τας θεψ, παναληθέστατον δε τον δεδωχότα τους 
νομούς τφ ^Ισραήλ πώς ούχι τοΰ άγαΟοΰ θεοΰ έστι 
νομοθεσία ή Παλαιά ; Μή γαρ τον Πονηρόν, ο ς άπ' 
αρχής ψεύστης έστι, και έν τ^ άληθείι^ ούχ Ιστηκε, 
τούτον μΙν αληθείας λέγει 6 Παΰλο; πηγτ^ν. Προ- 
κρίνει δε πάντας ανθρώπους εις ψευδός άπενεχθήναι, 
?να ό τοΰ ψεύδους αρχιτέκτων και δτ^μιουργός άλη- 
βείας χ^ιΡ^χθζ. Και εΐ ή δικαιοσύνη τοΰ Θεοΰ πε• 
οανέρωται, μαρτυρουμένη υπό τοΰ νόμου και τών 
προφητών, πώς ούχι ό νόμος καΐ οΐ προφήται, ούχ? 
της έχ τοΰ άγαθοΰ Θεοΰ έπιπνοίας και αληθείας πε• 
πληρωμένοι νομίζοιντο αν ; Άλλ' ό'ρα το φρικτόν της 
θεοααχίας έχΐ πλέον και κατάτττυστον. Ε•: ό θεός δια 
τοΰ α'ίματος α6τοΰ έλυτρώσατο τόν κόσμον έκ της 
δουλείας τοΰ Έχθροΰ, τό δε αΤμα και ή σαρξ (άλλα 
φρίτταιν χ»\ τους λογισμούς και τήν γλώσσαν τοΤς 
^εομάχοις λέγειν άφίημι τό εαυτών), πώς δια τοι- 
ούτου πλάσματος τό γένος ημών ήρπασεν έκ της δου- 
λείας τοΰ 'Εχβροΰ; Πολλής μΙν -^τ.^ δν ά'μα χάριτος 
και οό{ης χαι τιμής άξιος ήν ό εχθρός ημών, εΐ 
Ίίχρί^γβη (ίλην αυτός, δι* ής δν άπαλλαγείημεν της 
τυ^αννί^ος αύτοΰ. Πολλής 31 άνοίας άμα καΐ γέλωτος 
ένοχος, •1 πλάττειν έτηΐρθη, δι' ων άφΊ[ΐρη μένος εσται ηβιη πίθηά&οϋ οοηνίηοί, υ( Οβυβ, οΪΓουιηοίθίοηιβ 
&υοΙθΓ, νβΓίτχ οο^ηοβη&ΙΠΓ. Οαοά βί ί^ϋοΓ Οβί βυηΐ 
ΟΓ&ουΙα, ηυ» 0Γ6(]ίΙ& βυηΐ ΙβΓ&βΗ, β1 ίηοΓβάαΙίΙ&β 
βΟΓυιη Οβί Ωάβαι ηοα ΙοΙΗΐ, ρΓΦβΙ&Ιςπβ Ιιοιηίηββ, 
Οβο ηοη βΓ6()6ηΐ68, ρρο ιη6η€ΐ&οίΙ)υ8, θυιη νβΓΟ, ςαί 
Ιβ^βιη ΙβΓαθΙί άοάβηΐ, ρΓΟ νβΓ&οίββίιηο Ιι&1)ΘΓΘ ; 
ηοηηβ Ιιίηο θΗαιη Ιβχ νβίαβ &(1 5οηυιη Οβυιη ΓβΓθΓΓΪ 
(Ι6ΐ)θ1>ϋ ? Ν6(ΐυ6 θηίιη Ραυίυβ ηα&ίαιη, ςαί &1> ίηίϋο 
ιηβηάαχ ίυίΐ, βΐ ία νβηΙ&Ιβ ηοη ρβΓβΐίΙϋ, ΓοηΙοαι 
νβΓίΙ&ΐΙβ βιρρβΙΙ&Ι. Ιππο νβΓΟ βαΐίυδ 3α(ϋοαΙ Ιιοηιίηββ 
οιηηβδ ιηβηάαοίί Ιηδίωυΐ&η, υΐ βΐ [ηβηάαοϋ Γ&1>6γ, 
οΐ νβπΙ&Ιίθ αυοΙοΓ ρυ1)11θ6 ΓβπυηΙίβΙυΓ. ΕΙ 8ΐ]η8ΐίϋ& 
Οβί ιη&ηίΓββΙ&Ια β8ΐ, α Ιθ^β ΐρβα βΐ ρΓορ1ΐ6ΐί8 Ιββϋ• 
, ιηοηίυπι αοοίρίβηδ, ςαοπαοάο ηοη Ιβχ θ1 ρΓορ(ΐθΐ89 
' 6χ 1)οηί Οβί ίηβρΪΓ&Γιοηβ ρΓοίβοΙί βΐ νβΓίΙαΙβ ρίβηί 
βχί8ΐί]ΏαΙ)αηΙυΓ? 8βά νίάθ αιηρίίυβ ΗοΓΓβηιΙ&ηι βΐ 
&1)0ΓηΙη&η(1&πι ΙιοδΙίυπι Οβί ίηαρίβίαΐβιη. 81 Οβαβ 
ρβΓ δαηςυίηβιη 8υυπι ιηυηάαηα & ββΓνΚυΙβ [ΐ08ϋ8 
ΓβάβηαίΙ, βαη^υίδ νβΓΟ βΐ ε&ΓΟ (βοά Ιιογγογθ βχ Γ&Ιίο- 
οίηίί8 βΐ νοο11)υ8 Οβί ΙιοδΙίυπι βοΓΓβρΙαδ 8υα ίρ8ί8 
ρΓοΓβΓβηάα τβΐίηςυο) ςυοοαοάο 1)βηβΓιοίο 6^υ8IΏ0(1^ 
ΟΓβΒίυΓβΒ ^βηυκ ηοβίΓυιη βχ 86Γν11υΙβ 1ΐ08ΐί8 ΓβίΓα- 
χΙΙΙΙΙΙβεηίιη &άνοΓ8&Γίυ8 ηοβΙβΓ ιηυ11& βΐ $Γ&(ί& 
βΐ ςίοπα βΐ ΙιοηοΓβ άΙ^ηυδ εΓ&Ι, 8ΐςυίάβηι ίρββ ιη&- 
ΙβΓίαιη 8υ^ςβ88ί556ΐ, ρβΓ ςυαπ) & ί^τΓααηίίΙθ β]υ8 1ί* 
1)βΓί 6ν&(]βΓ6ηαϋ8. νίο!§8ίαι ίάβηι βΐ ίπιρΓυάβηΙί» 
ρΓθΙ)Γθ βΐ Γί$υί ηιυΐΐο 8β βχροηβΓβΙ, 8ί βλ ίρ8θ 
ΠηζίδδβΙ, ρβΓ ςυ» ροΐββίαΐβ ίη οοΓροΓβ βί &ηίιη&8 το κράτος, χαΐ τών σωμάτων ημών και τών ψυχών. |\ η08ΐΓ&8 βχοίάβΓβΙ. Οϋίά Τ6Γ0 αΐίϋά βχ Ιιοο βΓΓΟΓβ 
Τί δε άλλο φύεται της αποστασίας; Ούδεν μέγα, ούδ^ 
τό δλον κατόρθωμα της (ΚΛττι^'Λζ ημών οΓκοθεν κατ- 
ώρθα>9εν ό Σω^ρ, άλλα τό πλέον δοΰς εχέιν τφ 
ΈχΒρψ. •β φρενός υποχειρίου τίϊί (32) Σαταν^ ! Λαοών 
δ1 παρ' αύτοΰ ο5 μή πλάστης ήν αυτός, αυτό τε πα- 
θών (33) άπαλλάτει, δπερ ούκ έχρήν (έργον γαρ 
αυτό ποιεΤ ή αποστασία τοΰ Πονηροΰ), και εΙς α^^οί^- 
σίαν μεταχοιειν χα2 τό κακόν μένειν άθάνατον δια- 
πράττεσαι. 

β'. Κα2 «ως Λν ε?ΐ(^ τοΰ γένους ημών εχθρός, ό 
τοαα'ύτη^ αυνεισφοραν εις τήν κοινήν {μών σωτηρίαν 
διά τοΰ ο^ίου (34) δημιουργήματος συνεισενεγκών ; 

* Ηοιη. 111, 1. ♦ 11)1(1. 2-5. 

νΑΕΐ2Ε Ι,ΕαΤΙΟΝΕΒ ΕΤ ΝΟΤΛ). 

Γ32) Τφ. 3ίο Γβ80Γ!ρ8ί ρΓΟ τοΰ, ςυοά ββΐ ίη πΐ8. 

(33) Παθών. Μ&ΐίχη 1θ£;6Γθ παθόν, οΐ ΓβΓβΓ&ΙυΓ αά οοΓρυδ ςαοά βΙιΗδΙαβ &88υιηρθΙ(, ςυοιί^υβ ραδβυαι β8!. 

(34) Οικείου. Μβ. ιηβηάοΒβ οΙκίου. 

Ρατηοι.. Θβ. εΐΐ. 5 οοη86(]υϋαΓ? Ιά οπιηίηο, ςυοά δβΓναΙοΓ ηβο ιη» 
^ηαΐΏ ηβο οηαηβιη ρ&Γΐβαι Γβρ&ΓαΙ» δβΐυΐίβ ηοβίΓ» 
(ϋθ δυο ρβΓίββϋ, 8β(!Ι ίΙ&, α( ηι&χίιηαιη ραΓίβοα ΙιοδΙ! 
€ΐ6ΐ)β&1. Ο ιηβηίοδ δ&ίαηββ ο5ηοχί&δ ! ΜυΙυαΙηβ δοί- 
ΙίοβΙ 8ΐ) βο ί(], ^υ^υ8 ηοη βΓ&Ι ίρδβ βοηάίΙοΓ, ίάβαι 
ρβΓρβδδίοηβ 508, ςαοιΐ οβΓίβ Οβη ηοη (1βΙ)β1]&(, 
Γ6€ΐίπιίΙ (ηαιη θΓΓοηβίΙιοιηίηβδ ίά ιη&ΐί νοο&ηΙορα8), 
βΐ 8ά ίιηααοΓί&ΙίΙ&Ιθίη ΐΓαηβΓβΓΐ, βΐ υ( πιαίυηι ρβΓ- 
ρβΐυυιη δϋ, βίΏοίΙ. 

IX. ΕΙ ({υοιηοάο ^ηβΗβ ηοβίτλ Ιιοβϋδ 1]&1)βηάα8 
βΓϋ, ςαί ρβΓ δυαιη βΓθ&ΙαΓαιη ίη οοπιιηυηθηι $&1α- 
Ιθΐη ηοδίΓ&ιη Ιαιη χηηΚαιη οοηίαΐίΐ ? Ουοιηοάο ίη 139 ΡίΙΟΤΙΙ ΡΑΙΒΙΑΕΟΗ^Ε ΟΡ. 140 υηίνθΡδϋΓΠ ΐΏίΐΙϋΓη ρθΓΓβοϋ, βαδοβρία οοΓροπδΟΓβΕ- ^ ^^^^ '^^*^^ 6'λως επραξβ πονηρδν, πλάσας το 9ώμ«, ό Ιίοηβ, ςυοά ηοη βοΐυιη 9βΓν»1, βΐ ροβίβ» & οοΓΓϋ- 
ρϋοηβ ίΐΏΓηυηΘ ρΓθΡβΙ&Ι, ββά θΐ ρβΓ ίΐίυά 8ΐοίαι&1)υ8 
ίιΐ86ςη6ΐιϋΙ)υ3 1>6ηβΓϋθίΙ, οορροΓα βοϋίοβΐ ουπι ίΙΠβ 
βοηίυηο(& ίη β&ιηάθΐη ίιηπιοΓί&Ιϋ&Ιβιη ίΓ&η8Γ6Γ6η8? 
ΑίΙβο ίη ΐ6η6ΐ3Γ&8, οΙ]&ο8 βί οοοΰοαϋοηοπ) Γ&ΙίοηΐΒ, 
ΓυΓΟΓθΐη ίΐβιη βΐ ρΓοΓυηάαιη ΙβαιυΙβηΙίαω, βΜΐ οιώιιθ 
ΙιΟΓαΐΏ ΙιοΕηίηυιη θίυείίυπ], ςυί 8θΗΐ&ηυιη ίΐΏρθπυιη 
ίη άυο 8θίη(1υη1, βί υηυιη Οοιηίηυιη, ]68υιη ΟΗπ* 
βίυπ), οοηάίΙΟΓβιη οιηηίυιηι ία άαο ρπηοίρία άίνί- 
€ΐυηΙ, θΐ &1ίυ(1 ςυίάθπι ίη(6ΐ1ίβίΙ)ί1ίΐ3υ8, &Ιίυ(1 θβηβί• 
1)ίΗΙ)υ8 Γοόυβ ρΓ»βοίυηΙ.ΑΙ ςυοιηοάο, ροΓ Βγίΐιυιη 
6( 8ίςθα, 0οη(1ί1οη8 βυί ΟΓαοίαΙυβ ηοα νβΓβηΐυΓ, 
ςυΐ οοΓριΐ8 ηο8ίΓαΐΏ οα&ΐί αίυηΐ 688θ ρΓΐηοίρϋ ? Ραα- 
Ιυβ βηίιη βχ αάνοΓδΟ όίδβΓίβ οΐ&ιη&ΐ, €οηρη$ ηοη 
Βΰοπαϋοηί, ςα» ιηαΐί ορϋβ βδΐ, 3βά ϋοτηίηο, βί Οο• 
πίίπΗί ΰονροΗ '. ΟυοίΏοάο βηίιη 6Γ6&ΙυΓ& Ιιοδϋδ 
οπιηίηο ροΐοβΐ βδδθ Όοπιίηί ? Ουίά νβρο ΓβΓβΓΐ πιο- 
ηβΓβ, ίΐΐυά βοοΓί&ΐίοηί ηοη ΐΓ&άβηάυαι 6856, ουιη 
ρ6Γ 86 πι&Ιυπι 811 } 6ΐ πι&Η ρπηοίρίί ορυδ, 6ΐ ρΓΟΓ- 
808 & νο1υηΙ&ΐ6 αο οΓβ&ΐίοηβ Οθί αΐΐβηυαι ? Ουηι 
βηίοα, (ΐυο(] αροδίλΐ» ίΠί νοίαηΐ, εοΓρυβ βΐ ΓοΓοια- 
Ιίοηβ, 6( η&ΙυΓΑ βΐ Ιβ^ί^υβ πα&Ιυαι βίΐ, ηιιηςυαιη 
οηαηίηο Οοηαίηί βχδίδίβΐ, ηεςυβ ςυίάςυαπι ΓβίβΓβΙ, 
υίΓυιη βοοπαΐίοηΐ 5β ά6(1&(, &η ηιίηυβ. δίνβ βηίπι 
ίΐΐί ίη(1ϋΐ8βΓίΙ, δίνβ οιίηυβ^ υίπηςαβ ηοη (ΙβδίηβΙ 
6986 ίπιρΓθΙ)υιη, 6ΐ αιαίί ρπηοίρϋ ορυδ. Ρ6Γρβη(ΐ6 
νβΓΟ 6ΐ Ιιοο : 8ί οορρυδ ββΐ ΟΓβαΙυΓα ηιαίί, ςυοαιοάο 
18, ςυΐ ιη&ΐο δίΓβηυβ δθ ορροηίΐ, βΐ ρρο ν6Γϋ&ΐ6 μή μόνον σώζει, χαΐ αίφθαρτον δστερον ποΐ£Ϊ, άλλί 
δ•/ αύτου και τάς Ιπομένας ψ'^χάζ ευεργετεί, είς τή¥ 
όμοίαν άΟανασίαν τ« Ινωθέντα αύταις σώμιατα Χϊβ- 
ισυών ; Ούτως έστι σκότος καΐ χάος και τύφλωσις 
λογισ;;.ών, και μανία και μέθη βαθεΐα ή σποοδή 
των εις δύο αρχάς τήν μ(αν σχιζόντων αρχήν, και 
τλν 'ένα Κύριον 'ίησουν Χριστών τον δημιουργον 
απάντων, εις δύο κατατεμνόντων αρχάς • καΐ τήν μίν 
τοις νοητοΐς έφιστάντων, τήν δΐ τοις όρωμένοις. 
Άλλα πώς προς τόν Βυθον καΐ τήν Σιγήν (35) το5 
Πλαστού αυτών τάς ώδϊνας ου καταδύονται, οΐ τ 
σώμα ημών λέγοντες εΤναι του Πονηρού ; Τρανώς 
γάρ έκείνοις άπ' εναντίας 6 Παύλος βο$ • Τ6 μίν 
σώμα ού τή πορνεί^ι, ήτις έστιν Ιργον του ΙΙονη- 
Β ρου, άλλα τψ Κυρίψ, και ό Κύριος τψ σώματι. 
Πώς γάρ του Έ/θρου το πλάσμα δύναΐται έίλως το» 
Κυρίου εΤναι ; Τι δΐ δει λέγειν μή άνατιθέναι τοΰτο 
τ^ πορνεί^, αυτό καθ* Ιαυτο πονηρδν δν, και πονη- 
ρας αρχής δημιούργημα, και παντελώς άλλ^τριον, 
και του θελήματος καΐ της πλάσεως του βεοΰ ; Πλά- 
σει γάρ καΐ νόμοις το σώμα, ώς ή αποστασία βούλε- 
ται, πονηρον υπάρχον ουκ αν μέν ποτέ γένοιτο του 
Κυρίου • πορνείας δε γενέσθαι, }} μή γενέσθαι ούδΐν 
διοίσει, ΕΓτε γάρ έξεπόρνευσεν, ε*τε (36) μή, ούδΐν 
ήττον ουκ άιρίσταται του πονηρών είναι, και πονηράς 
δημιούργημα «ρχής. Επισκοπεί δε και ώδε. Ε? τλ 
σώμα πλάσμα του Πονηρού, πώς ό (37) του Πονηρού 
λαμπρώς καταστρατηγών, καΐ της αληθείας υπερμα- (ΙίαιίοΛί, δβηοΐϋπι ίΐΐαά βρρ6ΐΐΕΐ? Νοη ηηρία βηιηι^ χών άγιον αυτό καλεΤ; Ή δγαμος γάρ, φΐ^'ΐ^» με- 
ίηςιιίΐ, ΟίΓαΙ ςηχ 3ΐιηΙ Οοτηίηί, ι*/ ίί/ χαηαα ϋΟτροΓδ ^ ριμν^ι τά του Κυρίου, "ίνα :5 αγία καί σώματι βΐ ίριηΐη ^. δί νβΓο εοπρυβ 8&ηοΙυπ) ββΐ, υηάο 68ΐ 
οι&ΙυΓΏ ? 6ΐ υηόβ ββΐ ορυδ οοηάϋοπβ πίδΐΐί ? Μαΐβ 
ςυΐάβιη αοϋοηβδ, ({υ» εΓοαΙηΓαπα 1)οηί Οβί αάυΐΐβ- 
Γ&ηί, νίηόίοαηΐ ίΐΐϋά βί οϋηοχίυιη ΓΗΟίυηΙ ηιαίο. 
Ουοαοί νβΓΟ ίηίΓα Ιβ^βδ οοηάίίοπδ δβ οοηΐίηοΐ, ιηα- 
^18 ίά ςαίάβιη ναΐβΐ αά &νθΓΓαηο&ηάυ[η πιαίυπι, 
ςυ&ιη χηαΐϋδ &(1 ίΐΐυά 8ΊΙ)ί 3υ1)3ίοί6η(1υηι. 

Χ. Ουοά ίΙ&(|υ6 ηβο άίοβΓβ ηβο ορίη&Γΐ ί&8 δίΐ, 
άϋο ό&ςαβ 8ί1)ί ίηνίεβιη ορροδίΐα ρΓίηείρία ά&π ίη 
ίΐδ, ςυοΓυαι νοίυηίαβ ίη ββ 1ίΙ)6Γει ίΙΙβεβΙΐΓίδ πι&Ιί 
ηοη 8υι)^6^(α εδί, &1)αη(ΐ6 ραίο άίδρυΙαΙυΐΏ. Εχρβη- 
ά&ηαυδ νβΓο ηυηο αΙΙβΓυιη βροδΙ&ϋοΦ (ΙοοΙπη» εα- 
ρυΐ, ςυοιΐ ςυίάβιη Ιη βυρβηοήϋυδ οϋ&ηι ηοη ΙβνίίβΓ καΐ πνεύματι. ΕΙ δε ά'γιον το σώμα, πόθεν πονηρόν ; 
καί πόθεν έργον δημιουργίας πονηρας; Πράξεις μεν 
γάρ πονηρά:, κιβδηλεύουσαι το πλάσμα του άγαθοΰ 
θεού, οίκειϋυσιν αύτο και ύποτάττουσι τψ Πονηρφ. 
Έν δε τοϊς νόμοις του πλαστού διατηρούμβνον ίσχυν 
έχει μάλλον διώκειν τον Πονηρόν, άλλ' ουκ αυτός 
έκεΤνο δουλαγωγείν. 

Γ. Άλλα γάρ δ'τι μίν ούχ οίον τέ έστι ούτε λέγειν 
οΰτε φρονεϊν δύο και ταύτας αντικείμενα^ *^ΡΧ'ν 
οΐς τό αύτεξούσ'ον άδούλωτον μένει τοις πάθεσι του 
Εχθρού, άποχρώντω; οιμαι τόν λόγον διεξελθεΤν. 
Έπισκεψώμεθα δΐ και τό έτερον της Αποστασίας 
μέρος, δ δέδωκε μεν και αυτό διά τών προειρη μένων ηβο ρβΓΓυηοίοΓίβ 8υΙ) βχαιηβη νοοαίυπι οΙ εοη(1βαι- τ\ ού μεμπτάς οΓμαι ούδε βραχείας τάς εύθύνας. Πλην 
η&ΐυαι βδΐ. δβά νβΐ βίο βχ ββάβαι δοΓίρΙϋΓα βαοΓα καί νυν διά της αυτής Ιερολογίας άπαιτείσθω και 
6ίάβπι ϋΐΐθπυβ 8υι)^^^^ΛιϋΓ. Ρ&υΙυβ, ςυί δβίρβυπι τάς λειπομένας. Παύλος ό καθ* Ικάστην Ιαυτόν \ερ- 
Ώ&0 ρβηίΐυδ οοηβοοΓανίΙ, οΙαΓα νοοθ οΙααι&Ι : Νηηι ουργων τψ θεφ διαπρυσί^^ βο^ τή φων^ί. ΑΙή κατά 

5 Ι ΟοΓ. III, 13. • 1 €θΓ. VII, 34. 

ΥΑΕΙΛ: ΙΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. (35) Π.^ός τόν Βυθόν και τήν Σιγήν. ΕΡδηΙ Ιΐί 
' άΐ20 6χ ΐΓίξίηΙα 8βοηϋ>ϋβ (]υοδ ΰη^βϋιιηΐ Υ&ΙβηΙίηίαηί 
6ί ρΓΟ άίίθ ΙΐΒΐ)6ΐ}&αΙ : ΐηΐβΓ 603 εηίπα ρΓίΓηυηι οϋ- 
ϋηβΙ)αηΙ Ιοοϋπ). ιΙ& υΐ ρρΐπίδΐ συζυγία η1) ίρβίβ νο- 
Ο&ΓΟηΙυΓ, τψ ΒυΟω, 8ίνϋΡΓί)/*«ιΐίίθ,ΡβΐΓίί?; Σ•.γτ1 νοΓΟ, 
860 δίίβηΐΐο, ΜαΙπΗ ηοπιβπ ίβΓβηΙβ. Υίάβ Ιιαηο ίη 
Γ601 ΐΓβη8Βυηι, 1ΐΐ3. ι^ ε. 1 βΐ 5 ; βί αΐίοδ οχ ν6ΐ6Γΐ1)υ8, 
ςηο3 ΐΗυό&υοαα.ΒαρϋδΙαΟοΙϋΙβΓίϋδ,ϊη ΝοΙΙβ 8(1 Ιοηι. 
1 ΜοηητηεηΙοηΐϊη Εοάβείχ Οτ^αε^ ρ. 767 ; λο Ουί- 
Ιίβϊιη. δρ6ηθ6Γυ8 &ά Οπςβηβηι €οηΙκα ϋβΙεητη,^ρ.ΊΒ ; 
6Ζ Ρ666ηΙίθΓί1)α8 νοΓΟ Νίοοίαυιη 1•θ ΝουΓΓ]τ, ίη Αρρα- ΓαΙη αά ΒίΰΙίύίΗΰοαηι Μαχίηιαιη ΡαΙηιηι^ (οω. 11^ άίββ. 
Ι, ρ. 77 Β0(\([. ΡβΓ ΙΐΟΓυπι υογο οοιηπιβιηοΓ&ϋοηβιΙι 
Ιιοο Ιοεο ίαοΙ&ηι ίηηυίΐ ΝοδίβΓ, ν6ΐ ΡιιυΙίοί«ηο8, 
εοηίΓα ιμιοβ (ϋ8ρυΙ&1, ϊιβίο ηοιηίηα & ν&ίοηΐίηίαηίβ 
&(]ορ1α;^δ6, νβΐ οοηιρ&Γ&Γί άυ ο ίρδΟΓαηι ρηηοίρία ουοα 
Ιιίδ ίΙΙοΓυπι 8£οηϋ3υ8 ροδβθ, ςυοιη&οίπιοείυα) βί ίη 
αϋίδ εαρίΐίϋυδ ίΐΐοβ ίη^ίίβηΐυρ. ΟοηΓβΓ ΡβΙπ δίουΙ! 
ΝατΓαΙίοηβιη άβ ΜαηίΰΗχΐί, ρ. 42. 

(36) ΕΓτε. Π& δεήρδί ρΓΟ ήτε, ςηοά ρβΓ 1ί1)Γ&ηί 
παβηάυαι θγαΙ ίη χη8. 

(37) Ό. δίο ΐ6£;ο ρΓΟ τό, ςυοά 1ιαΙ>6ΐ)αΙ πιβ. 141 εΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΕΟδ ΙΙΒΕίΙ III. 142 ίνθρω««ν τβυτα λαλώ ; 1} ούχι και ό ν(5μος ταΰτα Α. ίβύΐιηάχιη* Ηοτηιηβτη Κχΰ Ιο<ΐίΐθΓΐ νβΐ ηοηηβ ροΙίη$ βί λέγίΐ ; "Ο "ίσον έβτί. Μή λογισμόϊς άνΟρώπον άσφα- 

λίζομίν το ρηΟΙν, ή ούχι και θείας έστι καΐ 6π1ρ 

ΙνβρωτΕον νομοθεσίας τό ποοτειν(5μ6νον ; Καΐ τίς 

Μύτ« τεθεώρηκεν, αύτος σαφηνίζει* Έν γαρ τψ 

ΗωΦβως ν6μφ γεγραπται, φησι, 0*^ φιμώσεις βοΰν 

ίλοώντα. Καί ταΰτα εΙπών επιφέρει* Μή των 

βοών μέλει τψ θεφ; Τίνων 8ε μάλλον μέλει, οεικνυς 

1«γ8ΐ. Αι' ήμας γαρ πάντως λέγει, και δι' ή μας 

Ιγράϊη. "ίΐστε κοινόν το δ6γμα το έν τ^ Παλαιή 

οιββαϊνον και πολιτευ4μενον και έν τζ χάριτι. Είτα 

την φθ9ΐκήν ομοιότητα προς τλν Πατέρα του 11ου 

χαΐ το άπαράλλακτον ύποδηλών έκ της 'τών νομοθε- 

τηΟέντων όμοιότητος, 'Ωτπερ, φησι, προσετάγη 

τους τφ θυσίαστηρίφ προσεδρεύοντας τψ θυ- 

σιαστηρίψ αυμμερίζενςαΐ' οΰτω και 

«ροαέταζεν τους το Ευαγγέλιον καταγγέλλοντας 

Ια του Ευαγγελίου ζ^ν, τοσούτον έπάρας τον νό- 

μον, ατε δή του Πατρός οντά, ως καΐ τον Γΐ6ν κατά Ιβχ ί$ΐα ρκοβΗ ' ? Οϋοά ίάβιη βδΐ βο βί (ΙίεβΓβΙ : 
Νυαι Γ&ϋοοίαϋβ Ιιοιηίηααι άίοΐα οοηβπη&πιυβ, ηβο 
ροΙίυβρΓοροΒίΙυιηαΓ^αιηβηΙυπ] (ϋνίπφβΐ ρΐυβςυαιη 
Ιιυοα&α» Ιβ^ίβ β8ΐ? Ουίβ νβΓΟ ί11& οοηβΙΙΙαβΓϋ, ίρββ 
βχροηίί, Μ Μο$ίί βηίηι Ιβρβ, ίηςαίβηβ, ίοΗρΙητη 
661 : Νοη οΜηραΙύ ο$ δονι ΙήίηναηΙί ^. Πφο υθγο 
αεΤεΓοηβ 8αι}^υ^^^( : Νηχη Ιουα οιγχ 3ηηί ϋβο ? 
ΟυοΓυιη υθγο ροΙίοΓβοα οαΓ&ιη &^αΙ, ΟΒίβηθϋΓαβ 
Είΐίϋΐ : ΡτορΙβΓ ηο$ οηιηίηο ίά άιοΐΐ, βί ρνορίβτ ηο$ 
ΒοΗρίητη 6$1. ΙΙαςαβ εοιηιηπηίβ (Ιύοίπηα ββΐ^ ςυ» 61 
ίο ΥβΙβΓβ νβίαίΐ, 61 ίη Νονό οΙ)ΙίηαίΙ ΤβΒίαΓπβηίο. 
ΡοβΙββ, ηαΙαΓΕίθΐη, ςα» ίηίβΓ ΡαΐΓβιη βΐ ΡίΙίυιη ββΐ, 
8ίιηίΗΐυ(ίΙίαθΕη βΐ ίηαπιυΙ&ΜΙϋ&Ιβιη βχ ΒίιηϋίΙαάίηβ 
Ιβ^ϋΓη ϋ1ηη(ϊυβ ΐΛίαπαιη 8υΙ)ίη(3ίοαο8.5ίθΜί, ίηςαϋ μίμησιν εκείνου τα προστάγματα προάγειν. Την 
συνβφειαν δέ πάλιν και συγγένειαν του νόμου και 
της χάριτος έπι πλέον τρανολογών, Ού θέλω ύμας 
έγνοεΤν, φηβιν, αδελφοί, Ηζι οΐ πατέρες ημών 
πάντες υπο την νεφέλη ν ήσαν, και πάντες δια 
της θαλάσσης διήλθον, καΐ πάντες εΙς τον Μωϋ- 
σην έβαπτίσθησαν, έν τ^ νεφέλη και έν τζ θα- 
λασσή, και πάντες το αύτο βρώμα πνευματικόν 
ίφαγον, καΐ πάντες το αυτό πόμα π*;ευματικόν 
ίπιον. Αός μοι λοιπόν ενταύθα το ουκ ελεύθερον της 
βακ/είβς του Έχθροΰ' Έπινον γαρ, φηΐ'.ν, έκ 
πνευματικής ακολουθούσης πέτρας. Ή δε πέτρα 
ήν ό Χριστός. *Ακούεις, δπως 6 Χριστός τόν πα- 
τρικόν έποτιζε λαόν, και πώς 6 Πατήρ ώδηγει τόν 
'ϊσρχί^λ εΙς τήν του Που λατρείαν και έπιστροφτ^ν ; 
Αιχ τίνων, 1^ Εήλον δττ δια Μωσέως και τών προφη- 
τών ; Που ουν ένταΰθα ό Πονηρός ; που τής πονηρας 
αρχής το ίργον ; που ο1 νόμοι τής αντικείμενης μοί- 
ρας ; του Μωσαϊκού λαοΰ, και πνευματικά* βρώματι 
τρεφομένων και πνευματικού πόματοΓ πινόντων έκ 
τήί συνούσης τβ και Ιπομένης πέτρας, ήτις ήν 6 
Χ3ίστός ; ΕΓτα πάλιν ό νομομαθής ούτος άνήρ και 
τα κέρδη πάντα, οΐς έσεμνύνετο πρότερον, σκύοαλα 
ηγούμενος διά τόν Χριστόν, ΜηδΙ Ικπειράζωμεν 
τόν Χριστόν, φησι, καθώς καί τίνες αυτών επεί- δ Κύριος Β ρΓ8Ρ0βρΙηηι β$1, ηΐ, ςτ«ί αΐΐαη ζβνυίηηΐ^ αΙίαΗ$ βΐίατη 
βαηί ραΠίεϊρβί; ίΐα βΐ ΰοτηίηια ρΓχαρίΐ, αΐ, ςηί 
ΕναηρβΙίηιη ρτχάίοαηΐ^ €Χ ΕυαηςεΙχο υίναηΐ • ; 1β- 
£;6ΐη, Ιαηςυ&ιη & Ρ&Ιγθ ρΓοΓβοΙαηα, &άβο βχίοΐίβηβ, 
υ( Ρίΐίυιη &<! βχβιηρίαηι 6]υ8 ρΓ£θθρ(& 8υ&8ΐ&1υί88β 
ίηηυ&Ι. Ιάβιη νεΓΟ οοηηβχίοηβιη βΐ οο^ηβΐίοηβιη 
Ιβξίδ βΐ βΓ&Ιίβ αίΐΐιυο ιηα^ίβ 6χρο8ί(υΓυ5 : ΝοΙο νοί, 
ίηςυίΐ, ^^ηο^α^β, (ΓαΐΓ68, ^ηοά ραΐτα ηο$ΙΗ οτηηβχ 
$ίΐΰ ηΐίδ6 βΓαηΙ, βΐ οηιηβδ ρεν ιηατβ ίΓαη$χβηίηί^ βί 
οτηηβΒ ίη Μο$βη ύαρίίζαΐί ίΐιηΐ, ίη ηηδβ βί τηαή, βΐ 
οτηηβί βηηιάβτη αΙ}ηηι ίρίήίηαΐβτη βάβτιιηΐ, βΐ οτηηβί 
βηηιάβηι ροϋαη ζρίτίίααίβηι ΜδβηιηΙ ^^. ΟβΙβηάθ 
ιηίΐιί Ιιίο ΐΏΟΠίθηΙυΐΏ νβΐ υαίβυαι ςυοά ηοα ίιη• 
πιυηβ 3ϋ α ΓπΓβηΙβ ΙιοβΙίβ ροΐββίαίβ : ΒίδβΓηηΙ βηίτη^ ρ ΊΏ(\\}[ί^ βχ $ρίηίηαΗ^ ηηχ ίβςη^δαΙιΐΓ, ρβίνα: ρβίτα 
αηΐβιη βναί €ΗΗ$Ιη$ ^ι. Αυ(ϋ3ηβ ςυοιηοάο ΡαΙβΓ ΙβΓ&βΙ 
άυχβπΐ «α ουίΐυιη Ρίΐϋ βαί βΐ οοηνθΓ8ίοη6[η? ΡβΓ 
ςυο8 αϋΐβιη αΐίοβ ηίβί ρβΓ Μοδβη βΐ ρΓορΙ]6ΐ&8? 111)1 
ίςίΙυΓ \ι\ο 68ΐ ιηα1υ8^ αΜ ηηαΐί ρηαοίρϋ ορυ3? 
υΙ)ί 1η^68 ορροβϊΐφ ρ&Γΐί8 ? οϋΐη ρορυΐαδ Μθ8&ίου8 
βΐ 8ρίΓϋυαΙί οί1)θ ηα1π1α8 8ί(, βί Βρίπΐυ&ΐθπι ροίαιη 
1)ίΙ)6ΓίΙ βχ οοιηίΐαηΐβ βΐ ΐηδβςαβοΐβ ρβίΓβ, ςυββ θγ&Ι 
61ΐΓί8ΐυ8? Οβίηάθ τυρβυδ [ά^τα ν\τ Ιβςβιη (3οο(υ8, 
αίςυβ οΐΏπία Πΐβ, ςυί1)α5 οΗιη θίΤβΓθΙαΙυΓ,ρΓΟ Γβ36* 
οΐίΐϋβ (]θο1&Γ&η8 ρΓορΙβΓ 0Ηπ8ΐυοι, Νβ Ιβηίβηιηί, 
ία(|υ11. Ο/ιήδΙητη, ίίβηί ηοηηηΙΗ βΟΓίΐηι ΙβηΐαΓΧίηΐ ^*. 
Ουίη&ιηί1Η? ηοηηβ ΙδΓ&βΙίΐΦ ? Ου» νβρο βΟΓυαι 
βΓαηΙ ρΓ£Εηί&? Εζ ββΓρβηΙίΒυδ ρβΓί1)&ηΙ. ϋ&ςυβ 
ϋϋ, (|υί Οβαιη ία Ιβ^β ρΓβΒββηΙβηι Ιθη1&1)&ηΙ, ρβΓ ρασαν. Τίνες, ^ δήλον δτι δ Ισραηλιτικός λαός; Και β ΡαΐΓβαΐ θΙίΛΠΐ ΡίΗϋπι β]ϋ8 Οοιηΐηυπι ηθ9ΐΓϋπι ίβη- τίνα τα έπίχειρά ; Ύηό τών δ'φεων άπώλοντο. "Ωστε 
έκπειράζοντες τλν έν τώ νόμψ θεόν, δια του Πατρός 
έπείραζον κα2 τόν Πόν αύτοΰ τόν Κύριον ημών *Ιη- 
σοΰν Χριστόν. Έπιίραζε μεν γαρ 6 Ισραηλίτης 
λαός τόν νομοθέτην αύτοΰ, άτμητον δε τήν βασιλείαν 
κα\ α^ρηκτον του Πατρός και του ϊΐοΰ ό μύστης 
χαΐ μοστατριγός τδ«τ άπο^;5ήτων, ειδώς έν τφ πει• 
ράζεσθαι τόν του άγαθοΰ Παιδός Πατέρα θεόν, κα»^ 
τόν Χριστόν πειράζεσθαι διατείνεται. Ώς έν πο. 
ρίσματος δέ μόίρ^ε επισκοπεί, ότι και πληγήν εύθυς 
άφήκεν ό Χριστός κατλ τών έκπειρασάντων αυτόν 
τόν δια τών δφιων δλεθρον. Καί ταύτη ν έπάγων ουκ (&Γυη1. ΤβηΙανίΙ βηίιη ρορυ1υ8 ΐ8Γ&βΗ(ίβΐ]8 Ιβ^ΐδία- 
ΙΟΓβιη δουσ) ; βΐ Ραυίυδ, ^η&ΓΟδ ίρβο βΐ (ίοοίΟΓ 
πΊ^δΙβΓίοΓυηι, ίιηρβπυπι ΡαΙπδ βΙ Ρϋϋ ίηάίτΙδίϋίΙβ 
βί ίανίο)&1)ίΐ6 6δ8β ρ6Γ8α&8υ8, βοηίβηάϋ, βο ίρβο, 
ςυο 1)οη1 Ρίϋί ΡαίβΓ Οβαδ ίβηΐ&ίυδ δίΐ, βϋααι ΟΪιη- 
δΐυαι 6886 Ιβηίαΐυιη. ΟοηδβείΕπί νβΓΟ ίη8ΐαΓ6ΐ Ιιοο 
βΑρ€, ςυο^ Οΐιπδίυβ δΙ&Ιίιη ρΙ&^£ Ιοοο ί1Π8, ςυί 80 
ΙβηΙανβΓαηΙ, ιιηιηίδβΓϋ ρβτηίοΐβιιι βχ 8βΓρ6η1ίΙ)υβ. 
Π&ηο νβΓΟ ίΐΐίδ ίΓΓο§αη8 αιηοΓβιη ίη Ιιοπιίηββ ηοη 
άίιηίδϋ. Α1ί1)ί (ίάβαι Αροβίοΐαβ) ΙβδΙ&ΙιΐΓ, ρΓορ1ΐ6ΐΑ8 

6Χ Π1&η€ΐ&Ιθ φΙβΓηί Πβί ΙοουΙΟβ 6886, β( 6Χ νβΓΟ 

ρΓ»ηυηΙί&88β ιηγβίβηαιη αηΐβ δββυΐα οοηβΐίΐαΐαηα, ^ Ι ΟοΓ. χ, 8. • ίΙ)Μ. 9. • ίΙ)ί<1. 13. «ο Ι Οογ. χ, 5. ** ίΜά. 6. « ί1>ί(1. 9. 143 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΕΟΗ.Ε ΟΡ. 144 ςηοά ρηηοίρ&Ιη8 βί ροΐββίιιΐββ ιηαηά!, ίρβπιηςυθ 
&(1βο ιηυηάί Οοιηίηαιη ΙαΙυβΗΐ. Οαοιηοάο ίΐ8ςαβ 
ρΓορΗβΙββ ααΐ Ιβχ α ηι&ΐο ίηβρίΓ&ΐί 6896 ρο88υη(, 
({π&ικίοςπίάβαι Πΐί ρΓ»ηυη1ί&ηιηΙ παγδίβπυπα,ηυοά 
&ΓϋβεΙΙ>ιΐ8 οααηίδ ίηαρίβΐ&ϋβ ΓπΗ αύβοοηάϋυίη ? Ηογ- 
8Ό8 αΐϋβ ίη ΙοοΙβ βυιηάβιη ΟβαΐΌ, ηοη υθγο αΐίυιη 
&1ςα6 &Ηυιη, οΐΐιη ρβΓ ρΓορΙΐ6(&8, (&η()βΓη ν6Γ0 ρ6Γ 
ΡίΙίυΐΏ ΐ68(&ΙυΓ ΙοβαΙυηα : ΜηΙΙίίαήατη 6ηίιη, αϋ, βΐ 
τηηΙϋΒ γηοά%$ οΗτη Οεηζ ραΐΓίδη$ ηο$ΐΗ$ ρβτ ρτορ/ιβ- 
Ια$ ΙθΰΗίη3, ηΙΙζηιή άίβΐΜ Ηί$ ρβτ ΕϊΗη^ Ιοοηίηί βιί 
ηοΰί» ''. Ιϋβαι, ίηςυ&ιη, ηοη «Ιτυβ αίςυβ αΐίυβ. Οαί 
ί^Ιυπ Νονυοα ΤββΙαπΐβηΙυηι ρ6Γ Ρίΐίυιη ηαηηάο Ι&γ- 
£[1108 6&1, ίάθΐη, ]υχ1& Ρλοίαπι, ςυί, 8ί ςυί8 &11η8, 
άίνίη&ο&1ΐ6ΐ)&1, βΐ ν6ΐυ8 ρβΓ ρΓορΙΐ6ΐ88 8&ηχϋ.0αο- 
χηοάο ϋΑςαβ 6ΓΓ&ηΙίυιη ΓαοΙίο Εΐίυπι ςυί<ΐ6ΐη ΠΙίυβ, 
αΐίαιη ν6Γ0 Νονί, Ιβ^ίδΙ&Ιορβιη 6ΐ 06υηι βη^ϋ? 8ι 
ν6Γ0 βϋαπι &1) ίηίϋο ΙβΓΓ&ιη ίυαάανίΐ Οθυβ, 8ίουΙ 
ίάβιη πιγβΙβηοΓοαι ^η&Γα$ βΐ άοοΙΟΓ βοηρίΐοηβιη 
Ιιαηο 8&6Γ&ιη οΙ>8ί^η8ΐ{, βΐ 0(βΗ ορ6Γ& ιη&αιιηπι 6{υ8 
βυηΐ (ηαιη 0&νί<ϋ8, ςυί Οβί ρ&ΙβΓ 68ΐ, οβηΐίουηι 
&ά1)ίΙ)6η8 8υί8(ΐυ6 οο^ίΐαϋβ &(ΐ6Χ6η8 ϋΐυά α Οβο ίη- 
βρίΓ&Ιηπι β&86 ίηηηϋ); ςυοοαοάο ά6Γ60(οη]η[ΐ 6θ11υνί68 
ί&ΐ80 ςυίάβπ), 8β(1 Ι&τηβα 6χΐ6Γη& 8ρ6θί6, Ιιβο 
ρΓΐΒ(ϋϋ&ηΐ6Γη (ϋοοίΟΓβιη βυυιη αρρβΙΙ&Γβ ηοη νβΓβ- 
1ηΓ? Ν&πΐ(|υ6 αΐ) βο νοο&π 86 νοίαηΐ, ςυί βΐ 6ο ίρβο 
& 16^6 6]α8 ΓβοβάυηΙ. Νυιη βοίπι Ρ&υΐυδ θΓυοίβχυ8 
68( ρΓΟ ηο1}ί8, αυΐ ηυηι ίη Ραυίί ηοαιοη 1>&ρ1ίζ&1ί 
8υιηυ8 ? Αηί, (ηυοα άιοβτβ Ηοβΐ 7) Εςο ηηίά$τη $ηιη 
ΡαηΙι^ βρο ΑροΙΙο^ €ρο υβτο ΟβρΗχ ; άίνίίΜηβ €$1 
εΗή$ίη$ ^^? ΑΙ βηΐιηνβΓΟ Ιιοπιίηββ, ςυί 6ϋ&πι Ιυιη, 
οΙ)ί 8ρ6θίθ86 ΙοςαυηΙϋΓ, 8βΓΐηοη68 8υο8, αά ^Γανϋα- 
Ι6ΐη οοιηροδίΐοθ, &ε(Ίοοί5υ8 <!6ΐυΓραηί, αά ηοπιβη 
ΟοηΓυ^αηΙ, υΐ (ΐ6(ΐ6ου8 6νίΐ6η(, ίη ςυοά 608 οοη]ί6ϋ 
νβΐ 8θ1υοι ί11ίυ8 ηοηίθη, «{υβιη βΓΓΟΠδ Ιι&ύβηΙ αυοίο- 
Γ6Π1. ^λίςυοηαοάοηοη οοηίαηάυηίυΓ ίιοηαίηβδ, ςυί, 
Ρ&ιιΐο νο66 Ο&νίάίοα οφΙΙ 6ΐ Ιθγγφ ΟοηάϋοΓβιη νβ- 
Γϋπι 61 1}οηιΐΓη Ώβηνα 6886 ρΓ»άί€αηΐ6, αΐίυαι ςυί- 
άβΐα οοθΐί, αΐίυπι ΙβΓπε οοη(1ίΙϋΓ6αι 6886 ΐΓ&άυηΙ, 
ηβςυβ αυάίαηΐ ΗβΒΟ εΙααι&πΙβΕη : ΰ^Γϋΐϊ ίητη, ιά 68ΐ, 
Ρ&ΐΓ6αι, ρτορίβν ςηβηι οηιηία, βΐ ρβτ ςίίβηι οτηηία, 
&(ςυ6 Ιιοο ίρδο ηοη ςαί(ΐ6πι ςαοΓοπκΙ&ιη, αΙίςυοΓοπι 
ν6Γ0 ηοη ίΐβιη, ββά οιηηίυπι 8ίηιυ1 ΟοηάϋοΓβηι γ6- 
ηαηϋ&ηΐ6αι? ΙΙηάβ νβρο αρρΑΓβΙ, ςυοά άβ ΡαΐΓβ Ικεο 
1θ(ΐαιιΙαΓ? ΟβΓίο Τ6Γ5θΓυαι 86Π68 6χΙ]ίΙ)βΙ βητη, 
ςηί βΙίο$ τηηΙΙΟΒ ίη ρΙοΓίατη άηχβήί άηοβηι ίαΐηίύ 
βοηιτη^ ρβΓ ρα$$ίοηβ$ εοιηηηιγηααβ **. Οαίδ 6ηίπι ρΓ®- 
16Γ νβΓυαι 06υα) βΐ ΡαΐΓβπι ϋοοαίηί ηοβίπ ^68υ 
ΟΙΐΓίβΙί,ΥθΙ ιηυ11θ8θ1ίο8ίηΐΓθ(1υχίΙ,ν6ΐ(Ιυο6ηΐ6θΓααι 
ροΓ ρ&58ίοη68 ρβΓΓοοίΙ ? Ιάβπι ν6Γ0 υΙγ (Ιίνίηυβ 6( 
8&ηοΙυ8, ουηι Όοηιίηυπι ηοδίΓυαι ^65υπ[1 ΟΚιπΙδΙαοι 
ηο886ΐ 1ι&1)6Γ6 ροΐ68ΐ&ΐ6αι 6ΐ ίωρβηυαι & Ρ&Ιγ6 ίηϋί- 
▼ίβυηι, &ϋΙ)1 (Ιβ 60 αίΐ : ^\ιοά βχ ίρζο^ εί ρΘτ ίροίτη^ 

" Η6ΐ)Γ. Ι, 1. ** Ι ΟοΓ. Ι, 12, 13. « ΗβΙρ. ιι, 10. Α άίρήρηται το φιλάνθρωπον. Άλλβχοΰ δΐ πάλιν χ«* 
έπιταγήν του αιωνίου Θεού, καΙ κ!π(Τν τους προφή• 
τας διαμαρτύρεται, και άψευδώς προχηρύξαι τ& «ρ^ 
αιώνων μυστήρΐον, δ τ^^ς εξουσίας του χ<$σ{ΐου χαΐ 
αυτόν διέλαθε τον Κοσμοχράτορα. Και πώς &ν »?ηθ8ηι 
ο1 προφήται ή 6 ν^μος έιηι:νο(ας πονηρας, οπόταν 
οδτοι μίν προεκιίρυττον το μυατήριον, της δΐ πονη. 
ρίας πάσης την μηχανουργίαν διέλάνθανε ; Πάλιν δΐ 
και έν άλλοις αυτόν θεόν και ούκ άλλον και £λλον, 
πάλαι μεν έν τοΤς προφήταις διαμαρτύρεται λαλήσαι, 
ΰστερον δε έν τψ Γΐψ. Πολυμερώς γάρ, φησί, χαΐ 
πολυτρύπως πάλαι 6 Θεός λαλήσας τοις πατρΙ- 
σιν έν τοΙς πρόφήταις, έπ' έσχατου των ήμερ&ν 
τούτων έλάλησεν ήμΤν έν Γΐψ• ό αυτός, άλλ' ούχ 
^λος και άλλος. Ό ο3ν τήν Καινήν Λιαθήχην έν τφ 

Β νίφ χαρισάμενος τψ χ^σμψ, 6 αυτός κατά τόν τ& 
θεΤα, εΓπερ τις άλλος, σοφόν, και έν τοις «ροψήταις 
διέθετο τήν Πάλαιαν. Καί πώς ή πλάνη ^λον μίν 
Ιχείνης, έτερον δε της Καινής, άναπλάττιι νομοθέτην 
και Θε6ν ; Ει δ^ και κατ* αρχάς μεν την γην ό Κύ- 
ριος έθεμελίωσεν, ώς ό αυτός μύστης των άπο^|3ήτων 
κα^ μυστ αγωγός ταύτη ν τήν Ιεράν επισφραγίζεται 
Γραορήν, και Ιργα τών χειρών αύτου είσιν οΐ ουρα- 
νοί (και γαρ τήν του θεοπάτορος (38) μελφδίαν λα- 
βών, και τοΤς οίκείοις ένυφαίνων νοήμασι τό θε6πνεο- 
στον εκείνης βεβαιοΤ), πώς ούκ αίσχύνονται τ^ς 
αποστασίας τό σύνταγμα, καίτοι ψευδώς μεν, 4€• 
δάσκαλον δΐ 6'μως, τόν τάοτα κηρύσσοντα ύποχρι* 
νύμενοι καλεΐν ; Και γαρ επιγράφονται τούτον (39), 

ρ πράττοντες μέν καΐ τοΰτο παρά τόν ν6μον αύτοζ. Μή 
γαρ Παύλος έσταυρώθη υπέρ ημών, ή εΙς τό ίίνομα 
Παύλου έβαπτίσθημεν ; και, Έγώ μέν εΙμι Παύλοο, 
εγώ δε Κηφά* μεμέρισται ό Χριστές; Πλην άλλα 
και έν φ σεμνολογουνται δια της παραβάσεως αυτών 
υβρίζοντες τό σεμνολύγημα, καταφεύγουσι προς τήν 
κλήσιν, "ίνα φύγωσι τήν αισχύνην, εξς 1}ν αύτους εμ- 
βάλλει, και μ4νον ρηθεις ό της αποστασίας διδάσκα- 
λος. Άλλα γαρ πώς ου καταδύονται ; του μλν Παύλου 
δια της Δαυϊδικής φωνής, ουρανού χαΐ γης ποιητήν 
τόν άληΟινόν και αγαθόν Θεόν έκδιδάσχοντος, αύτοι 
λέγοντες άλλον μίν είναι τόν ουρανού «οιητήν, δ||- 
μιουργόν δΐ της γης έτερον, ούδε τοΰτο Λ άναβοώντος 
ήκουσαν, ότι "Επρεπεν αύτψ, τουτέστι τφ ΠατρΙ, 
δ'.' δν τα πάντα, καΐ δι' ου τα πάντα, 5«ΐΑς ού τι- 

ϋ νών μεν, τινών δε ο'Ι), άλλα πάντων όμο{ως Δι^μιουρ- 
γόν καταγγέλλη. Και πόθεν δήλον, ό'τι περί του Πα- 
τρός τουτό φησ•.ν ; Ή τών (3ημάτων συνέχεια 
παριστά, πολλούς υΙους εΙς δόξαν άγαγόντα τόν 
άρχηγόν της σωτηρίας αυτών δια παθημάτων 
τελειώσαι. Τίς γάρ παρά τόν άληθινόν θεόν Λοί 
ΙΙατέρα του Κυρίου ημών 'ίησού Χρίστου, ^ πολλοΐις 
είσήγαγεν υΙους, ή τον άρχηγόν αυτών έτελβίωσι ίιά ΥΑΕΙΛ Ι,ΕαΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (38) βεοπάτορος. ΙΙα αρρβΙΙ&ΙυΓ Πανιά Γ68ρ6θΙα 
61ιη8ϋ,ςυΐ6Χ8θΓΏίη6 6]υ8, υΙΙιοηαο, η&1υ8 69ΐ. Βο- 
0601 ηοπιίηο ί8ν6ηί101οηγ8ίοΑΓ6θρ&§ϋΦ6ρί8ΐ.νΐΙΙ, 
6ΐ &1η8. 8ίηιί1ϋ6Γ Μ&πα θεομήτωρ &η(1ϋ θΓ6£;οΓίο 
Ν^βΑβηο ίη Ογ&Ι. άο οοουηα Όοπιίηί. (39) Επιγράφονται τούτον. Ηίηο ΓογΙθ ηοη ρΓβΙβΓ 
Γ6ΙΏ 6ο11ίς38, Ρ&οΐίοί&ηοβ ηοαιοη 8υυιη & Ραη/ο 
8ρο8ΐο1ο Γ6ρ6ΐϋ88β, ({πί ν6Γ6, υΐ8υρΓ& ΐΓ&άίΙυαι θ•(, 
α Ραηΐο 1οη£;6 ΓβοβηΙιοΓΟ ϋα αρρ6ΐΙαΙ>&η1υΓ. ϋ5 αΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΕΟδ Ι,ΙΒΕη III. 146 ίΐαβημάτων ; *0 αύτδς δΐ μετάρσιος και \ζρος άν- Α. ^^ «Λ ίρ^ο οηιηία $ηηΙ : λ «7 ρΙοΗα ίη Λίετηητη. Ορωίϊο; κχι τον Κύριον ημών 'Ιησοΰν Χριστόν άδιοί- 
ρηον είδώς έχοντα το κράτος και τήν βασιλείαν 
«βοςτόν Πατέρα, έν έτέροις περί αύτου λέγει, "Οτι 
^{ αύτου καί δι' βύτοΰ και εις αύτον τα πάντα * 
α»τφ ή θ6ξα εις τους αΙώνας. Αμήν, Τα πάντα, 
ψησίν, ου χι τά νοητά μόνον, ώς ο\ μεμην^ες, άλλα 
χβ: τέ αόρατα πάντα της δημιουργικής αύτου παλά- 
μης ίργον εισί. Και ή τούτων πάντων βασιλεία, και 
ή β{ουσ{α και το κράτος και ή πρόνοια του Πατρός 
ίιτι καί του Που και του αγίου Πνεύματος. Συ δε 
μοι τήν θεωρίαν παράπεμπε και έφ* ετέρας άποττο- 
λικάς φωνάς, αι τους πεπιστευκότας αδελφούς τε 
^νομάζουσιν, αγίους και μετόχους της ουρανίου κλή- 
οεως, 2»πως παρατιΟέαβι Χριστον τον άληθινον Αϊπβη «^. Οπαπία, ίηςυίΐ, ηοη ίηΙβΙΠβίΙ)ίΙίΕ ΙαηΙϋΐη, 
υΐ ίΙΗ ϊηβΑηίυηΙ, ββά βΐ νίθίϋίϋα βΐ ία?ί8ίΙ)ίΗ&,οαιηί& 
α ηα&ηα 6]υ8 εΓβααΙβ ρΓοΓβεΙα βυοί. ΑΙςυβ ίιηρθπαιη 
ίη Ιιβο οΐΏπία, βΐ ροίββίαβ, θΐ νίβ, βΐ οογα ρΓονίάα 
ΡαΐΓΪβ βαηΐ, βΐ Ρϋϋ, βΐ 8ρίΓίΙϋ8Β&ηοΙί. Τυ νβΓΟ αηί- 
ηαυιη βΐίαιη &(1 βΗ& ΑροβΙοΙΙ άίοΐα οοηνβΓίβ, (ΐιιίΙ)υ8 
ΟΓθάβηΙβθ Γγ&Ιγ63 αρρβΠαΙ, βΐ βαοοίοβ βΐ ραΓ(ίοίρβ8 
νοοαΐίοηί8 οοβίββίίβ, ςα® βΐ ίρβα 01]Π8ΐυοα νθΓυπι 
Οβυπίΐ ηθ8ΐΓα(η Μοβί, Οβί 86Γνο, ειΙ 1α1ϋ8 οοΠοοαηΙ ; 
βάβίβαι βαίιη ΓβρΓΦβοηΙ&αΙ αίΓυιηςαθ Οβο βΐ Ρ&Ιη. 
Ρ&υΙυβ βηίαι ϋδάβοα νθΓΐ)ί& (ϋοϋ : Οοηείάβταίβ αρο- 
$ΙοΙηη% 6ί ΛαοβηΙνίβτη ρηηοίρβπι €ον[€$3ΐοηύ ηο$Ιτζ^ 
^^$η^η ΟΗτήίητη, ςηί βά€ΐίί [ηίΐ 6% ςηί ίρεητη οσηζϋ' 
Ιηιί ^% βοϋίοθΐ 8&θ6Γί1οΐ6ΐη. ΡοδΙβα ιάβοα, ςυοπαοάο ήμων βεόν τψ θεράποντί σου (40) τψ Μωσεϊ * πιστών Β βάβΐίβ ΓϋβπΙ, βχρΙίο&ΙϋΓϋβ ρβΓ ΜοΒβη ίά ΓλοιΙ : 5»ί: μΚ γαρ Ικάτερον είσάγουσιν τψ θεψ και Πατρί. 
Αέγει γαρ 6 Παύλος αύτοϊς ρήμασι * Κατανοήσατε 
τον άπόστολον και αρχιερέα της ομολογίας 
ημών Ίησουν Χριστον, πιστον οντά τψ ποιή- 
βαντι αύτον, δηλονότι αρχιερέα (41). ΕΤτα πώς ή ν 
αιβτ^. έπβζηγούμβνος, διά του Μωσέως δεικνύει, 
«^ και Μωσης, φησϊν, έν δλψ τψ οΓκψ αύτου. Τί- 
νος ο!^ ; ^ δηλονότι του ποιήσαντος αρχιερέα τον 
Κυριον ημών Ίησουν Χριστόν ; ΕΓτα κα• την άσύγ- 
χριτον διαφοράν του Δεσπότου προς τον δοΰλον δι- 
δάσκων, τον μέν θεράποντα καλεί και πιστον έν £λψ 
τφ ο*χφ του βεου, τ^ δΐ κατασκεύασα ι (42) τον 
οΤκον. Διότι 6 πάντα κατασκέυάζων Θε6ς, εκείνος κα^ 
τήν κατασκευήν διετάξατο του επιγείου αύτου οΓκου ϋ/, ίηςαίβηβ, Μο$6$ ίη Ιοία άοίηο 6]η$. 0υ]υ8 νβΓο 
άοαιο, ηί8ί 6]υ8, ςυί Όοιηίηαπι ηοβίΓυιη ^β8υIη 
01ιπ8ΐυ[η δ&οβΓάοΙβπι ρηηβίρβοα οοη8ΐϋυϋ? Οβίηάθ 
ίάβιη ίηοοοαρ&Γ&όϋβιη, ςα® ίηΐ6Γ06(]α(, (ϋίΤβΡθίιΙί&αι 
05ΐ6η8υΓυ8, &ΙΙβΓυιη ςυίϋβιη 86Γταπι βΐ ΟΙίαιη ίη 
ΙοΙα άοπαοΟβί νοο&Ι, αΚοΓυπα νβΓο &ί(άοιηυιη ίΐΐαοι 
8ΐΓυχί88θ. ϋ&ηαβ 06υ8 οιηηί& ρβΓΰΰίβηΒ,ΒίΓυβΙαΓ&αι 
ςυοηυο ΙβΓΓββΙηβ (Ιοχώοβ 8»» ρΓΦΟβρϋ. Οτηηία βηΐιη^ 
ΐηςυίΐ, 6/'βΰί€η$ Ώβη» βίΐ, ^υ^ϋ8 ςβηυίηηΒ Ρίΐίυβ ευιη 
^68υ8 01ΐΓί8ΐυ8 511, ίάβΐΏ νβΐ ίϋβο ϋυηαίηυδ (1οιηυ8 
68(, ηοη νβΓΟ 5βΓνυ8, υΐ Μθ568. ΡοβΙ; ραυοα τθγο : 
8ίς[}Λίά6ηί οτβάβηΐ€$ ρνχ$ίάχ\ιηι $ρ$χ βί βάηοίαιη ία- 
ςιιβ αά βη^τη βΓτηαηι €θη$€η)αυ€ήτηια **. ΡοΗίοβΙαΓ 
ηο8 €ΐοιηυιη Οβί νοοαίυπι ίπ, βΐ ίη βάβιη άίοΙΟΓοιη Ό γαρ τί πάντα, φησι, κατασκευάσας θεός, ου ^ 0&ν1(1ΐ8 &(ΓβΓΐ ν6Γΐ)&, ίη ςυίϋυβ ρΓΐιηυπι ςαΐάβαι 
γνήσιος ιΙ^ Υ\ος 'Ιησοΰς ό Χρίστος, διά τούτο και 
Κύριος του οίκου, άλλ* ούχΙ θεράπων, ώσπερ 6 Μω- 
σης. Μ«τ* όλ.Ιγον δε, Το καύχημα της ελπίδος κα' 
τήν Ίΐα^^ηαΙαν μέχρι (43) τέλους, έάν βεοαίαν οΐ 

π<πιστεοχότες χατάσχωμεν, οίκον ή(λάς εύαγγε- 

λιζόμ<νος χρηματίσαι (44) του θεού, τάς Δαυϊδικάς 

^ωνάς ε!ς πίστιν τών είρη μένων προβάλλεται, έν 

οΓς πρώτον μίν τ^ Πνεύμα τ^ ίιγιον λαλήσαι βο^ δι* 
αύτοΰ, ΙΊηιτα δΐ τήν Γσην άπαιτεΤσθαι δίκη ν τους τε 
νύνάνι[χοον όπέχοντας ταΤς ΔεσποτικαΤς έντολαΤς το 
ους, και τους έν τψ παραπικρασμψ πάλαι σκληρύ- 
νοντας τήν χαρδίαν αυτών. "Ων δΐ ή τιμωρία ΐση, 
ούδε το αμάρτημα διαφέρει • ων δΐ παραπλήσιον τ^ 8ρίΓΐΙααι 8&η6ΐυαι ρβΓ ίΠααι Ιοςαί αϋ, άβίηάβ νθΓΟ 
οοοΩηη&Ι, β&αιάβιιι αΐ) ί11ί8 βχί^ί ροΒη&ηι, ςυί βΐ 
ηαηο ρΓβΒΟβρΙίβ Βοηίηί ίπιαΐ0Γίς6Γα8 (ΐυΓβ8 ρΓ»- 
1)βϋη1, βΐ ςυί οΗηι ΙβαιροΓβ θχ&ο6Γΐ)&1ίοηί8 οογ 
δΐιυηι οΙ)βΓα)απηΙ. ΟυοΓαπι νβΓΟ ροθηα 68ΐ6α(ΐ6ίΏ, 
βοΓοιη ηβο άβΗοΙα (ϋΰβΓϋηΙ ; ςυοΓυαι νβΓΟ βίιηίΐθ 
68ΐ ρβοοαίυιη, εοΓυιη οίπιςυβ ραΓβ ίη βαπιάθπι 
Πβαηι ρ600&88β οοηνίηοίΐυΓ. ΑΙ βίΓβηϋυβ ΐΐΐβ ϋΐ 
Γ6Γνί(]υ8 νβπίαΐίβ απααΙΟΓ ηβ ίη Ιιίβ ηυίιΐβαι βοςυίθ- 
5θϋ, υί ξΓ&ϋ» Ιβ^θπι ^υη§β(, Αίςυβ Ιι&ο οοιηαιιιηί& 
ΡαΐΓΐβ βΐ Ρϋϋ 6886 οβίβηάαΐ, 86(1 πιοηβΐ, θχ&6θΓΐ)&η- 
168 οΐίπι Μθ86η, 6ΐ ρβΓ βυΐΏ Οβααι ίρβααι, ηοη 
αΐίαιη Ι6η1&886, ςυαπι ίΐίαιη ςαβπι 8ρίΓίΙυ& βαησίαβ αμάρτημα» τούτιβν Ιχατέρα μερ'.ς ε!ς τον αύτον θεον Ο αηηυηΐίθΐ : Ιη άί€θϊϊίω^ ίηςϋϋ, (βηίαΐίοηχί^ΐη ά6$€ί^ 
** Κοπι. XI, 36. " Ηβ1>Γ. 111, 2. *» ΗβΙ)Γ. πι, 6. 

ΥΑΚΙΛ; ΙΕ0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. (40) ΙΙ« 108.; Μά ΓοΓίβ Ιβ^βη^αιη βδΐ θεού,ςυοά βχ 
οοιηρίΒοάίο βοήρϋοηίβ ίη πιββ. αβίΙ&Ιο θυ Γ&οίΐβ η&5εί 
ροίσιΐ. Ν6ς[α• -ΐαιϊαι το σου Ιοουηα Ιι&ΙιβΓβ Ιιίο ρβΓ 
•βπηοηΐΒ ΒβΗβιη ροΐοβί. 

(41) Δηλον^ι αρχιερέα. ΚβοΙβ ϋ& θίαϋΐ ΡΗο- 
Ιίαβ ό&1υηιηί&8 οιηη68 συβΒ η&86ί αΐίοςαίη ροΙβΓβηΐ, 
81 το ποιεΐν α^όν &ά Οιηβίυιη ίρδϋπι ΓβίοΓΓΟίϋΓ. 
δοίΠοβΙ ▼6Γΐ)απι ποιεΐν Ιιίο ίάβπι 68(, ςυο(1 ΰοηχΗ- 
1%6Γε^ ίηαηρηΓαΓδ. Ηοο ββηβα ^ο&αηί5 χιχ, 12, άί- 
οίΙοΓ ποιεΐν Ιαυτόν βασιλέα, θΐ (1θ €()Π8ΐο Μ&Γουβ 
&ίΙ 6. ίη, 14, σαοά έποίησβ δώδεκα, ίά ββΐ, βίβρϋ ββα 
ζΟΛίΙίίηίΙ άηοαεαίτη,Ι^/^βφίΛ αά Ιιαηο ροδΙβποΓθοχ 
Ιοοααι λάηοΐΑτίΙ ο1. ^Α^. ΒΙβηβΓυβ, ίη Νοΐΐ8 βυίβ ίη 
Ν. Τ.; «ο οοηΓβΓ ρπΒίοτβ• ΕΓΑβχηί δοΐιηιίάΐί βζςαί- δίΐαβ Αηίηιαάνβηΐοηα αά Ν. Τ. 8ϋρθΓ ΗβΙϊΓ. πι, 2• 

(42) Κατασκευάσαι. Ι1& Ιβ^ο ρΓΟ κατεσκευάσθαι, 
(ΐυοά βΓ&Ι ίη πιβ. 

(43) Τέλους. ΙΙα Γ68ΐίΙαο βχ ί^)80 Ιοοο Ρβαΐίηο : 
ίη. βηίπι ιηθη<Ϊ08θ βχ1ιίΙ)6ΐ)&1 τούτον. 

(ϋ) Χρηματίσαι. Εαάβπι ηοΐίοηβ νθΓΐ)αηι Ιιοο 
υ.-.υΓρίίΙϋΓίη Α(•ΙίΙ)υ8βρθ8ΐο1.χι,26,α1)ί Ιοαη.ΟΓθβο- 
ΓΪϋβ, νίΓ (1οοϋ88ίαΐϋ8, ίη ηοΐίβ «κΙ ςυβΒάαίη 8θΓίρΙϋΓ« 
ίοοα, ρ. 102, ο1)?βΓν&1, 6]ιΐ8ΐΏθάί ηοαιίηίβ ίπ)ρο8ίϋο- 
ηοΓΏ ρΓορΗβ ίπίΙΙο&ΓΪ, ηϋΦ 8θ1βαιηϋ6Γ Ω&Ι. ΟοηΓβΓ βΐ 
Ι.&ιηΙ)0Γΐί Βθ9 ΟΰίβΓυαΙίαηεχ αά Νονηιη Τβ^Ιαη., 
ρ. 107, (|υί ΓαοΙα ίυιρΓίαιίδ, ςυίϋαβ ηοαιβη ρ&ΓβΙοΓ, 
ιηηαί οοηίβηάϋ. 147 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤίΙίΑΙΙΟΒΛ: ΟΡ. 148 

(ο, ηΗ Ιεηίανηηί τηβ ραΐΓβ$ ν^ίη', ηοβ, ηοη βαΐβιη Α. εξελέγχεται διαμβρτουσα. Ό δΐ θβρμδς έχεΐνος κλΧ 
αΐίαιη βί ρνοΐ^αηιηΐ τηβ, βΐ ορβΓα ηιβα νίά^ιπίηΐ *•. διάπυρος της αληθείας εραστής ούδε τοις ί'ρημένοις 
ΡΓΟρΙβΓβΕ ΒβάϋΟΐί, ςαία νίββ ιηβαβ οοκηοβοβΓβ ηο- αρκεσθείς εΙς το συνάψαι τδν ν^μον τξ χάριτι, χαΐ 
ΙοβΓαηΙ, ίη Γβςαίβιη πίθ&ιη ηοη ίηίΓοίνβηιηΙ. Ηβςιΐθ δεΤξαι ταύτα κοινά του Πατρός καΐ του Που, ούχ δλ- 
ηβ, αΐ ίΙΙί βΧ8ΐθβΓΐ)8ΓϋηΙΌθυπι,θΙηοηθΓβ(1ί(1βΓαηΙ,βΙ λον πειράσαι τους παραπικράναντας Μωσέα, και δι' 
ΓβοβΒ8θηιηΙα1)βο, νοβςαοςαβΓβοβίΙαΙίβ&Οβο,ηβίΐαβ αύτοΰ τον θεον, άλλ' εκείνον, δν καταγγέλλει το 
ίηάαΓβΙίβοοΓίΙανβδίΓα, αΐ ίΐϋ, ηβςαβ ίιηίΐβπιίηί βοβ» Πνεύμα το ιϊγιον • Κατά τήν ήμέραν γάρ, φησιν, του 
ςιιίΙ)α8ίηίβηδϋΒΓυί10βϋ8 ρβΓςιίΕάΓαβίηΐΛ αηηοβίη πειρασμού έν τ^ ^ρήμψ ου έπείρασάν με οΐ πβ- 
ιΙβ8βΓΐο,ςϋθΓαιηβΙπΐθΠΐ1)Γ8ΐίηβοοο1ΐ8ρ8α8ααΙ.Ναπι τέρες υμών, έμε και ουκ άλλον, καΐ έδοχ{μχ- 
ρβΓ ίηοΓθάϋΙίΙαΙθίη ίΠί ηοη ροΐαβηιηΐ ίη^Γοάί ιη »άν με, και εΤδον τζ εογα μου. Διά τ^υτο χ«ι 
(|ΐιίβΙβιη Οβί. ΥβΓβαιηυΓ ίΙ»ςαβ, ηβ ίη αΐΐο βΟΓϋΐη, πλανηθέντες, Ιτζύ μή γώναι τάς οδούς μου ί^ρετέ- 
ςα® ρΓβΒΟβρΙα δαηΐ, (1βΟοίαπια3, ααΐ ίηοΓβάαΙίΙαΙβ σαντο. ουκ εΙσηλΟον εΙς τήν κατάπαυσίν μου. ΕΤτβ 
ΐΕΐ[)0Γβιηυβ. ΟαίβηίιηοΓβάίάβπηΙ ΘΧ ηο1[)ί3 ίρδίΒ,ία- μή ουν, καθώς εκείνοι παρεπίκραναν τον θεον, χα> 
βΓβάίβηΙαΓίη ςϋίθΐβιη β^^8. υίςυθίηΙβΙΗίξαΙϋΓ, ςαίδ ήπίστησαν και άπέστησαν αύτσυ, μή και ύμεΤς του 
ί8ΐΕ8ΐαΙθθπΙ, (1ίοΙα1ΐ8Βθ8ϋα απαρΠαβ βΟϋβηβ, θΐ άο- ζώντος άποστησε θεού, μηδΐ σκληρύνητε τάς καρ- 
οβα8 βαπίίΐβίη Οβααι ίη ΥβΙβή βΐ Νονό ΤββίΕΐηβηΙο Β δίας υμών ώς ΙκεΤνοι, μηδέ ζηλουτε, οΐς προσώ-χθι- 
οΐ οοαάβΡβ, θΐ ΒθΓνβΓβ, θΐ ραηΐΓβ, οΐ ίιηρΙβΓβ ρΓΟ- σεν 6 θεός έπι τεσσαράκοντα Ιτη Ιν τ^ έρήμφ, ων 
παίδΒΒ,ΟϋΠΐ βίηβϋΐ&π ΠοΙηοΐΛαϋάίΙ: ΙΙα ιιί ίανανβητη χ»^ τα κώλα επεσον εν αύτ^. Και γαρ δι' άπιστίαν 
ίη ήατηβα^ίίί ίηρΓβάίβηΙηΓίηνβςηίβτηηιβαηι^^,Ιάβτη εκείνοι ουκ ήδυντ^θησαν εΙσελΟεΤν εις τήν κατάπαυ- 
ί§ίΙυΓ, ςαί Ιαηο ςαίάβιη ί11θ8 ίηοΓβάαΙοδ ηοη ίηίΓΟ- ^ιν του θεοΰ. ΦοβηΟώμεν οΰν Ιν μηδενι των ιτροστε• 
(ίΐυχίί;, βΐίαιη ηυηθ8ίπιί1ίΐ6Γ ηοη ΟΓβάβηΙββ α Γβ(]υίβ ταγμένων υστερήσαι, ή άπιστίαν νοσήσαι. Οΐ μίν 
βχοΐαάίΐ, ΕΙ ίηίιηίΐα &ϋα βίιΐ8Πΐθι1ί ία 8&οη8 ογ&οο- γαρ πιστεύσαντες έξ ημών άύτών, εΙσ3λεύσονται 
1ί8, ηο1)ί8 ο1) οοαίοδ ροβίϋΒ, εχρβηάβηδ ίηνβηοπΐ εις τήν κατά-αυσιν αυτοΰ. Καί τ(ς 6 ψηφισάμενος 
βαπιάθπι Όθϋΐη, ρβΓ Μοββη, ρορυΐαπα ΙδΓαβΙίΙίοϋΠ), τοΰτο, έπισφίγγων πλέον τα ει ^η μένα, και δεικνυς 
οΙρβΓ ^βδϋΠ1 ΟΙιπδΙϋπι Ιιοιηίηββίη ΝονοΤββΙαπιβηΙο τον άύτόν θίόν και έν ττί Παλαι^^ και έν τ^ Χ«ριτι, 
ξαΙ>βΓη&ΓΘ. ΙάβΠΙ ϋΐβ &1ίθ8 ςυίάβΙΙΙ ίηίΓΟάϋοϋ βΐ χα'• δημιουογείν και σώζειν και κολάζειν και πλη- 
οΗαι βΐ ηαηο ίη Ιοοαπι ({υίθΐίΒ, &Ιίθ8 υθγο ΓΟρβΙΙίΙ. ρουν τά έπηγγελμένα, μετά λαμπράς επιφέρει της 
νίπ υηίιη οοηΙβπιρίΛΐίοηίΒ βΐϋίίίοδίδβίιηϋθ β^υ3^I6Iη παρ,£ησ(ας, 'ϋς ώμοσα έν τζ όργτΐ μου, ε* εΤσ- 
νίίΐβΐ βδββ βΐ νβΙβΓθΐη ίΐΐβιη Γβ(ϊαίβαι, (|α8Β Ιθγγε ελεύσονται εις τήν κατάπαυσίν μου. Ό αυτός ουν, 
ρΓΟηαίθΒα θγαΙ, θΙ αΙΙβΓ&ιη ίΐΐααΐ ηοναιη, ςα» ββΐ ός τότε μίν εκείνους άπιστήσαντας ουκ είστζνεγκε, και 
Γθ^ηυοα οοθΐββίβ : νΐάβί ευπιάβπι βΐ Βυρρίίοίο ρΓΟ- ^ νΰν ομοίως τους άπιστουντας υπερορίζει της κατα- 
ιηβΓίΙο αίΩοβΓθ, βΐ βαΙαΙβίΏ ρρφίηίί ίηβίαρ (ϋδίΓΐ- παύσεως. Και μυρία άλλα έν ταΤς προχειμέναις 
1>υβΓ6, βΐ αΐία ιηυΐΐα. δί νβΓΟ, ςυοά &ρθ8ΐ&1&Γαπι ταύταις ΊεραΤς φωναι'ς ό διασκοπων έπιθεωριζσει (45) 
ιηβηδ νυϋ, νβΙΟΓα ίΐΐα α ΐη&ΐο ββδβηΐ, οροΓίβύαΙ τον αυτόν θεον εύρι^σει, και διά Μωσέως τόν 'Ισ- 
608, ςαί αά ίρβυπι ΑΟΟβάβΓβηί, 6ΐρΓ»ιηίί8 βΙοοΓοηίδ ραηλίτην λαόν διακυβερνώντα, καΐ διά Ίησοϋ Χρι- 
αίβοί, αί(]υθ ίο ςαίθΐβαι ίηίΓΟΪΓθ, αάβοςαβηβο ΙΏ6Π1- στοΰ τόν τής χάριτος. Ό αυτός εκείνος τους μεν 
1)Γα ίη (1β86Γΐο ΓβΙίηςαβΓβ, ηβο ροΒηαβ (ΐΕΓβ Ι&Ιββ εισάγει και πάλαι και νυν εις τόν τής καταπαύσεως 
ςϋΗΐββ ρβΓΛίβΒ βυηΐ ί11ί8, ςαί ίη νβΓαιη Οθτιΐη ρβο- τόπον, τους δΐ αποκηρύττει. Του αύτου θεωρεί ό 
ΟΛΟί• φιλοθεάμων και τήν πάλαιαν κατάπαυσίν είναι, 
ήτις ήν ή επηγγελμένη γη, και τήν 'ύστερο'^ κατάπαυσίν, ήτις έστΙν ή ουράνιος βασιλεία, τόν αυτόν και 
τήν τιμωρόν έπάγειν δίκην, και τήν σωτηρίαν βραβεύειν, και πολλά άλλα (46). Ει δε ήν, ώς 6 απο- 
στάτης βούλεται λογισμός, τά παλαιά του Πονηρού, έδει τους μεν προσκεκρουκότας αύχψ καΐ γερών και 
στεφάνων άξιωθήναι, και εΙς τήν κατάπαυσίν εισελθεΤν • και μήτε τά κώλα λιπεΤν έν έρήμφ, μήτε 
οούναι δίκα; τοιαύτας, οΐα τοΤ; άμαρτάνουσιν εΙς τόν άληΟΐνόν άπόκεινται θεόν. 

XII. ΑΙ (ΐϋΟΠίοάο ΗΐίΙ)ί ίάβπι ίΐΐβ 0Γΐ)ί8 (ΙοοΙορ Β ΙΒ\ Άλλα πώς πάλιν τόν Ααρών, ό αυτός τής 

ΑΒΓοηθίη αϊΐ α Όβο νοο&Ιαιη β88θ δαπιαιαιη βαεβΓ- οικουμένης λέγει διδάσκαλος υπό του θεοϊί κληθήναι 

άοίβω, δίουΐ οΐ ΟΙΐΓίβΙϋπι ? Νοη βηίιη «6ί ίρεί^ αίΐ αρχιερέα, ώςπερ και τόν Χοιστόν ; Ούχ έαυτψ γάρ, 

ςηύςηατη κητηϋ Ηοηοκβτη^ 8βά ςηί νοοαίη» αΐ α Όβο, φησί, τϊς λαμβάνει τήν τιμήν, άλλ' ό καλούμε- 

^ίοηί €ί ΑαΓοη : %ία βΐ €ΙίΓ'ί$(η$ ηοη $€ \ρ&\ιηι Ηοηοτα- νος υπό του θεού, καθάτιερ και 'Ααρών^ οδτω 

νϋ^ ηΐ ββΓβί $ητητηία $α€€ΓΰΙθ9,δ€ά ςηί ΙοαιίΗί βίΐ αά και ό Χριστός, ούχ Ιαυτόν Ιοό^ασε γενέσθαι 

ίρ^ητη: ΡίΙΐηί ιηβη$€χ Ιη,βρο Ιιοϋ^ρ&ηΜίε^Κ^ΙνΒ' αρχιερέα, άλλ' δ λαλήσας προς αυτόν, Ύ\6ς μου 

ΙΌ, €[ϋί ΟΙΐΓΪβΙαιιι νοοβνίΐ 8&οβΓάοΙβηΐ δϋΠίΓπαιη, εΙ συ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. ΕΙ δΙ 6 τόν 

ίίίβπι βδΙ, ςυί βΐ ΑΛΓοηβιη ρβΓ Μοββη υηχίί, βΐ ηβϋ- Χριστόν καλέσας αρχιερέα, ούτος έστιν 6 και τόν 

" ΗβΙ)Γ. 111, 9. "ΡβΛί. χαιν, 11. " ΠοΒγ. ν, 4, 5. 

νΑΚΙ>Ε Ι.Ε0ΤΙΟΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ.Ε. 

(45) Επιθεωρήσει. ΡοΓίβ ροδΙ Ιιοο νβΓΐ)ϋΐη οχοί- Ιίηβοΐίβ ΒΐίςαοΙ ίωρίβΐυιη, ΓβΓιοΙυπι βΓαΙ. Νοη ρα- 
άιΐ ρΕΓίίοϋΐΛ και, ςυ3Β βεςυβηθ νβΓΐ)ϋπι οαω ίβίο Ιβιη βο ίηίΐίοαη άβΐίΐιίδββ ίβουηδΠ), ουπι ΟΓΑΐίοηίβ 
^οη^αηκ&^, ηίβί ρρο αηίβεοάοηΐθ έν Ιε^βΓβ ηι&ΐίβ εΐ. ββπββ βίο β&ΙΙβ 1)6ΐ1β ρΓΟΟβάαΙ, 

(40) 'Άλλα. Ρο&Ι Ιιβο ν6Γΐ)& βραΐίαιη αΐίςαοά 149 αΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙί:Η^08 ΠΒΕίΙ III. 150 Ααρών δια Μωσέως χρίσας» χαι ούοέτερος Ιαυτον Α ΙβΓ βΟΓϋΐΏ ΒΕΟβΓάοΙίβ ΒΟίηιηί ΙιοηοΓβ 8β πιβοΐβνϋ : έδόςβ^εν άζγιιρΪΛ, άλλ' 6 καλέσας αύτου; • τιώς ουχί 
καΐ τα της Νέα; και τα τή; Παλαιάς του αύτοΰ εισιν 
'Λγ^Οοΰ και έργα και νύμοι ; Άρα δε ή ά-οττασία 
έπί πλέον άναισχυντοΰσα και τήν άλήΟειαν τον Χρι- 
στον ψευοολογία; γράφοιτο γρϊ'οήν ; Ό μεν γαρ 
λέγει • Έλεύσεται δ του κόσμου άρχων, και εν 
έμοί ευρήσει ουδέν. Έ δΐ λέγουσα το σώμα, δ 
έφόρει, πλάσμα εΤναι του Πονηρού, της Αληθείας 
το ψευδός καταχέίΐ πικρώς. Κα•. ό μεν ως Δεσπό- 
της πάντων και Κύριος και δημιουργός, 6'τε προς 
Ικούσιον και σωτήριον του κ(5σμου πάθος παρεγέ- 
νετο, Κύριον Ιαυτόν καΐ της όνου και του πόλου 
άπέφηνε προς τους μαΟητάς. Και γαρ οημιουργι}- 
ματα και της εαυτού κυριότητος και δεσποτείας, 8βά 18 ςιή Θ08 νοο&νϊί, ςαοιηοάο ηοη γθ8 Νονί βΐ 
ΥθΙβρίδ Τβ8ΐ8ΐηβη1ί β]ϋ8(ίβπι 1)θηί ΰβί βΐ ορβΓ» βυηΐ 
βΐ Ιβ8β8? Νυω νβΓΟ άβΓβοΙίοηίβ ΙϋΓΐ)£ΐ, ΓλοΙλ ίπιρϋ- 
άβηΙίοΓ, 01ΐΓί8ΐϋηι, νβη'Ι&ΙβΠΊ ϊρββιη, ηίθηάαοϋ ηοϋ 
ίηβίπΐϋΙβΓβ βϋ(3β8ΐ? Πΐβ βηίαι «ίΐ : ΥβϊάβΙ ρΗηοβρε 
τηηηάί, βί ίη τηβ ίηνβιιίΰί ηιΜΙ ". Ιρδα τβΓΟ οοΓρυβ, 
ςυοά οίΓθϋίηΓ6ΓβΙ)βί, οΓβαΙυΓαιη ιώλΗ νβηάίίβηδ, Υβ- 
ΓίΐΗΐβΓΏ νίΓϋΙθηΙβ ιηβηοΐΛοϋ αΓ^υίί. Αίςυβ ΠΙβ ςαί- 
άβπίΐ, ϋΐ ΟοΓϊΐίηυδ οιηηίυίη θΐ βυρβηοΓ, βΐ Οοη(ϋΙθΓ, 
ςυαπίΐο βά ρ888ίοηβπι, πΐϋηίΐο ρροΓαΙϋΓαιη, δροηΐβ 
βυα νθηί(»1)ηί, εβ οΐ βδίπίΒ βί ρυΐΐί (ίοπΊίηυιη ΛάνβΓβαβ 
(ϋ8θίρϋ1θ3 άβοίΗΓίΐΙ)»!. Ν&ιη ορβΛίυΓββ άοιηίηίο βαο 
βΐ ΪΓηρβΓίο βΒςϋβ νίπάίοΛί, βο ηιυηάϋπι, βΐ ςα» ίη 
^0 βΜπί.Ιάβο &[ί: 8ί ηηή(ΐηίάςηαηινοΜ$άίχ€ηί άί' 
ώσπερ 6 κόσμος και τα εν αύτώ, οΰτω και ταΰτα. Β ηΐβ : ΟοηΐίηιΐΒ %11ί$ οριι» ίιαίβί. 8ίαΙΐηι νβΓΟ άίτηίΙΙεί Διό φησιν • Έάν τις εΓτττ) ύμίν τι, έρεΐτε, ότι Ό 
Κύριος αυτών γ^ρεία^ Ιχει. Ευθέως δε άποστε- 
λεΤ (47) αυτά. Και 6 μίν Χρίστος Κύριον Ιαυτόν οίς 
χτίστης της τε όνου και του πώλου λέγει * ή δΐ 
αποστασία ου/, άνέ/εται τούτο, αλλά της αύτου 
εξουσίας αρπάζουσα υπό την δημιουργίαν τάττει του 
Έχθροΰ. "Έδει δε, ει μήτι άλλο, δυσωπηθηναι τους 
αδυσώπητους και τάς άλλας του θεσπέσιου Παύλου 
«ρωνάς. Λέγουσι γαρ αύται, μείζονα μεν του όμω- 
μοκί>τος τφ Αβραάμ μη εΤναι Ιτερον θεον, καΐ 
ομετάθετον εν ταΐς έπαγγελίαις, καί αδύνατον αυ- 
τόν ψεύσασ6αι (ούτως αύτψ το της άληθίίας αξίωμα 
συνουσίωται) και της ημών τών Χριστιανών ελπί- 
δος παροχέα. Κα? γάρ φησι ' Τψ δέ *Α^ρα7,μ έπαγ- ίΙΙα ". Ει 01ιΗ8ΐϋδ ςυίοΐβιπ, υΐ οοικίίΙοΓ, Όοιηίηϋΐη 
86 βΐ 8810® 6ΐ ρυΙΠ νοο^Ι : &1 &ρο8(&ΙαΓϋΐη Γ&οΙίο Ιιοο 
ηοη ΓβΓΐ, 86ά ροΐβδί&ϋ β^υ8 8υΓπρί6η8 ροΙβ8(&ϋ 1ιο- 
8ΐί$ 8υΙ)3ίοί(. ΑΙΙιοηιίηβδ οηιηί ρυ(]θΓ6 νβουοδ ρηάβΓβ 
ά6ΐ)6][)&( νβΐ οΐ) (ϋνΐηί Ρ&υΐί ΟΓαουΙα. ΙΙΙα βηίο) αΓίΐΓ- 
πιαηΐ, π18^0ΓβIη βο, ςαί ^ιιΓ8νβΓ^ι Αί)Γ»Ιΐ8ηιο, ηοη 
6886 αΐιιιηι Οβυζη, βυπιηυβ ίη ρΓοπιί88ίοηίΙ)υ8 8ηί8 
ίπιηΐϋΙ&1)ίΐ6πι, 61 ςαί αιβηΙΐΓί ηοη ρο$8ίΙ (ςαο ίρ80 
ν6Γϋ&8 Ι&ηςυααι αά βδδβηϋαηι 6^υδ ρβΠίηβηδ άβοΐα- 
γαΙογ) ηοδίΓβςηβ ΟΙιπδΙίαηοΓυΓη δρβί &αοΙθΓ βχβί- 
8ΐ&1. ΑίΙ βηίπ) : ΑΙ>ταΚαηιο νβνο ροΗΐϋϋία Οβμ, ςνία 
ρβΓ ηια^οτενη )ΐιτατβ ηοη ροίηϋ, ρβτ $βίρ$ηηι ίητα- 
νίΐ, άκ6η&^^ : 6ΐο.; ίΐβπ) ςυοά ΑΙ>ΓαΗατηίΐ»^φαΙί$ηαα 
__ , ,^ .... ρΓοδαία ρΓοηιίίίίοηβτη ηα€ίη$ β«Ι"; η60 ηοη, ςυοά 

γειλάμενος ό θεός, έπει κατ* ούδενός είχε μεί- Ο 1(1βπι Ββιΐί^ αάΙϊΗΰ τηαρίί, Ηχνβάίΰϋί ρτοηιί$ίίοηί8,1(\\ι{ ζονος όμόσαι. ώμοσε καθ' δαύτου λέγων, κ. τ, λ, 
χαι ώς μακροθυμήσας ό Αβραάμ επέτυχε της 
Ιπαγ^εΜας • χαι 6'τι, βουλόμενος 6 αυτός θεός 
ττερισσύτιρον έπιδεΤξαι τοΤς κληρονόμοις της 
Ιτεχ-^λίας, οΤτινές έσμεν ήμεΤς, τό άμετάΟετον 
της βουλής αυτού έμεσίτευσεν δ'ρκψ • 'ίνα διά 
ίύο πραγμάτων αμετάθετων, έν οΤς αδύνατον 
^εύσασ6αι θεόν, ισχυράν παράκλησιν εχωμεν. 
Τίνες (48) ; Εμείς οι καταςρυγόντες κράτησα ι της προ- 
κειμένης ελπίδος. Προσέσχες (49) δ'πως μείζονα θεόν 
ούδέι^α λέγει έτερον τού παράσχοντος τόν δ'ρκον τψ 
Αβραάμ ; πώς δΐ πάσης αυτόν αληθείας &νακη- 
ρόττει ιτηγήν ; δπως δε ήμεΤς ο\ πεπιστευκότες εις 
Χρΐ(Γ:ον 1χε^5εν Εχομεν παράκλησιν καΐ Ίσχυν της ηοΒ 8υιηυ8, οοηδίΐίητη $ηηηι %ιΐ ηοη ηιηίαΜΙβ άβτηοη' 
ΒίναίηηΜ ίηί^ηταηάητη ίηΐ6Γρο8ηίΙ, νί ρβν άηο ηοη 
ηΐΗίαδίΙΐα, ίη ςΗίΙ}Η8 (αΙΙβΓβ Όβη$ ηοη ροίαΐ^ βητιηίη 
ίοΐαίίηηι Ηαδβαηΐία <^ ΰηίη&αι ? Νο8 οοαηίηο, ()υ{ 
οοηΓυς!π)ΐΐ8&(] Ι6η6η(1&πι δρβπι ρΓοροδίΙ&πη ?0586γ- 
ναδΙΙηθ ςυοά Οβυπι ά\ο\ί ηοη &11&ηι βΐ) βο ςυί ^α8- 
]αΓ&η(1υα) ΑϋΓβΙιαπιο ρΓββδΙΙΙίΙ ; ςυοά ουπιϋβα) ν6Η- 
Ι&ΙΙδ ΓοηΙοο) ρΓβάίοΑΐ ; ςαοά βΐ ηο8, (]υί ΟΓβάίιηηΒ 
ίη Οΐιπδίυη), ίηάβ 1ι&1)6πιυ8 δοΐαΐίυπι βΐ νίΓβδ δρβια 
ρΓοροδίΙ&πι οοηδβςυβηάί ? υΐ)ί ΙςίΙυΓ Βοηαβ ίΠο θΐ 
Μβΐυβ θδΐ, αΜ β8( ίΠα νβΙβΓίδ βί ηονί Ιοδίαοίθηϋ 
(1ίνί8ίο? 0υί8 τβΓΟ 68(, ςϋί ηοναηι Ι68ΐαηΐ6η(ααι 
θϋβσι 8υρθΓ άοηαααι ^αά& ρ6ΓΓ6θίΙ? Νίβί ίρβί ϋ1)1 
Γ68ροη(1βΓ6 ρΐασβΐ, &αάί Ραυίαιη (ίοοΙΟΓβπα Γοβροη- 'κροχειμέν^ς Ιλικίδος κρατησαι ; Πού τοίνυν 6 ^ άθηΐβπι ; Γ68ροηάβΙ οηίπι ρΓορΙΐ6ΐίο& νλϋοίηία Αόΐιί Αγαθός χαΐ 6 Πονηρός, και ή της Παλαιάς κατα- 
τομι5; Τίς δέ πάλιν εστίν ό τήν καινήν διαθτίκην 
βυντελέαας, χαι έπι τόν οίκον *Ιούδα ; ΕΙ μή βούλει 
λέγειν αντός, αχοοσον τού μυσταγωγού λέγοντος 
ΙΙ^όίλο• * λ^γΐε χ^ χά< «ροφηχιχάς οίχειονμενος 

« ^οβη. XIV, 30. Μ ΜΛϋΙι. ιι, 3. «♦ ΗθΙ)γ. νι, 13. 1)608 : Ε€€€ άί€$ υβηίιΐ7ΐί, αϋ Οοτηίηηί^ βί ρβΓβΰίαηι 
$ηρετ άοτηητη ίηάα ίαίαγηβηίητη ηονηιη. Αάΐιίϋβ, ο 
Ιιοαιο, πίθαίβω 1 Νοη ίβοηηάαηι ί€$ίαιηβηΙηηι ςηοά 
(βά ραΙήΰίΐΒ βΟΓηηι^ ίη άίδ ίΙΙο, ςηο ιηαιιΐΜ βοτηηι 
αρρνβΚβηάί^ οητη τβάηοετβτη βοί €χ ^Ερι^ρΙο : ςιιοά 

«» ίΙ)ί(1. 15. »ΛΙά. 17. 

υαηιλ; ι,ΕαΉΟΝΕδ Ετ νοτλ;. (47) ΆποστελεΤ. ΙΙα βοπρδί βχ ΙβχΙα βαηοΙΙ 
6ν&η^6ΐΐ8ΐ88 ρΓΟ αποστέλλει, (^υοά ηδ. 1]8ΐ)6ΐ3&1. 
ΟυαιηνίΒ βηίαι βΐ ίη ΓβΙΙςυίδ αΐιςυίθ ιηυΐ6ΐ ΝοδΙβΓ, 
ίβο Ι&ιηβη ίη ▼6γ1>ο ίδίο (ΠνοΓδίΙ&δ &1) 6^α8 οοηβί- 
Πο ηοη ρΓοΓθβΙι νίάοίηρ. 

(48) Τίνες ; Ι(λ ΙηΙβΓρηηξίοηάαπι 06ηΒ6θ ΟΓβίίο- ηβπι Ιι&ηο ρΓο 60, ςυοά αΐ8. ηοί&πι ίηΐ6ΓΓθ^&(ίοηί8 
ΓβΓθΓί διά δβςυβηΐβιη νοοβπι ελπίδος. 

(49) Προσέσχες. ΡοΓίβδδβ ΐ6^6ηάαιη ίηρβΓ&Ιίνβ, 
πρόσχες, ίά 63ΐ αίίβηάβ, ςυα νο66 βφρβ υΙίΙηΓ 
ΝοδΙβΓ. ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΒΙΑΗΟΗ^Ε ΟΡ. 152 

ΊδοΙ) ήμέραι ϊρχοντιί, λέγ«* 
Κύριος, καΐ συντελέσω έπι τ6ν οΤχον Ισραήλ 
και έπι τον οΤκίον Ιούδα διαθιξκην χαινήν 
(έπ{στρεψ6ν, άνθρωπε, τόν νουν), ού κατά τήν 
διαθ>5κην ήν έπο (η μα τοΤς πατράσιν αυτών έν 
ήμέρ^ί, έπιλαβομένου μου της χε'-ρ^ζ, «ύ- 
τών, ^ξαγαγεΤν αύτοΰς εξ Αιγύπτου, ήν 
έποίησα, φησίν, άλλ* ούχι, ώς συ λέγεις, δ πονηρός, 
ην έποίησα τοΤς πατράσιν αυτών. ΕΤτα • 
Αύτοι ούκ ένέμειναν έν τ^ διαθήκη μου, χάγώ 
ήμέληκα αυτών. Τίς 6 λέγων ; Ό Κύρι4ς φησιν, 
αλλ* ούχ 6 Πονηρός. Επάγει γαρ, Αΰτη ή διαθι{κη, 
ην διαΟήσομαι τφ οίκψ Ισραήλ μετά τάς ημέ- 
ρας έκείνας, λέγει Κύριος • διαθήσομαι Ιγώ, 
ούκ άλλος* διαθτίσομαι έγώ τήν καινήν, ώς διεΟέμην 
€ίίηΓ ίαπΰία : €ΐ ςηοά ρο$1 $€ΰηηάηιη νβίητη βταί Β και τήν παλαίαν. Όρ^ς πώς ανω καΐ κάτω τδν 

αυτόν και της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης 
νομοΟέτην ό Παύλος άνυμνεΤ ; Πώς δ' δν δγια 
και αγίων "Αγια τα της προτέρας Διαθήκης, (Ι πο- 
νηρας νομοθεσίας ήν ; Λέγει γαρ • Είχε ή πρώτη 
σκηνή δικαιώματα λατρείας τύ τε ίΐγιον χοσμι* 
κόν, και σκηνή κατεσκευάσθη ή πρώτη. Έν ^ 
ή τε λυχνία και ή τράπεζα και ή πρόθεσις των 
ίρτων, ήτις λέγεται "Αγια. Και ή μετά τήν πρώ- 
τήν σκηνήν, άγια (50), και αγίων "Αγια, έν !{ 
στάμνος μεν είχε το μάννα χρυσ^, χαί ράβδος 
δι άπέκειτο του *Ααρών, και α\ πλάκες της 
διαθήκης. Και πώς Χερουβιμ δόξης χατεαχίάζΕν 
αυτά, εΐ της επίβουλου και πονηρας άρχ^ς ταύτα 
προστάγματα ή ν ; Πώς δΐ πάλιν 6 αυτός της χάρι- 

^ τος κήρυξ βο^, ρήματι μεν θεού κατηρχΜαι 
τους αιώνας, παρά του αύτου δΐ θεού έχ μή φαι- 
νομένων (51) τα βλεπόμενα γενέσθαι; ΕΙ γάρ τά 
βλεπόμενα ρήματι πεποίηκεν 6 θεός, ώσπερ χαί 
τους αΙώνας, ϋτερον μίν πλάττει τών βλεπομένων ή 
αποστασία δημιουργόν, Ιτερον δΐ τών νοουμένων; 
Πόσα αν τις ε'ίτττρ, και διά πόσων της άποστασ^ατ τ^ 
Οεομάχον και άσύστατον διελέγχτ[^ (52) ; Πώς γάρ δ 
αγαθός θεός δίκαιον μαρτυρεΤ τον *Αβελ, εΐ πονη• 
ράς πλάσεως ήν, και τήν αύτοΰ θυσίαν προβείέζα- 
το, και τό δώρον αύτου Παύλος πίστει κηρύσσει • 
Πίστει γάρ, φησίν, "Αβελ θυσίαν παρά Κάϊν 
προσήνεγκε τψ βεψ, δι' ής έμαρτυρή^, (ίχαιος 
είναι μαρτυροΰντος έπι τοΤς δώροις αύτσυ του 

ρι θεοΰ. Πώς δε πίστεως και ή μετάΟεσις του *£νώχ, 
και πώς εύηρέστησε τψ θεψ ; και πώς δει πιστεΰ- 151 

ί€θί 600, ίηςαίΐ, ηοη νβΓΟ, οβιι Ιυ αίε, ιηαΐϋβ, ςηοά Α. προαγορεύσεις 

βά ραΙτίδα$ βοπινη *'. Εΐ ρααίο ροβΐ : ΗΙί ηοη ρβν- 

ΒΐϋβηιηΙ ίη (αΙατη6η(ο τηβο^ βΐ βροη$ρΐ6χί €0$ ^. Οαίβ 

ίΙΙα 1οςαίΙιΐΓ? ΟοπιιηυΒ ίηςιιϋ, αΐ ηοη Μαΐαβ. δαί)- 

^υη^^^ βηίιη : Ηοο $$1 ίβδίαπι^ηίηιη^ ςηοά άί$ροηαηι 

βρο άθΥη\ιί ΙίΓαεΙίΛ ρο$1 άίβ$ Λοί, ιηςηϋ ΟοηιίηηΒ " ; 

(ϋβροη&ιη 6£;ο, ηοη αΐΐαβ : άίβροηαιη β^ο ηθνυιη, υ1 

άίβροθυΐ βΐ τοίαβ. ΥίϋβΒΟθ, ςαοιηοάο ίΙβΓυαι ϋβ- 

ΓΟίηςαβ Ραυίαβ βαιηάβιη βΐ νβίβηβ βΐ ηονί ΙββΙα- 

ιηβηΐί &αοΙθΓ6ΐη οβΐ6ΐ)Γβ(? Ουοιηοάο νβΓΟ 8&ηο1& 

δϋοΐ 6ΐ 8&ηοΐΗ β&ηοΙΟΓυΐΏ ίΐΐα, ςυ» αά νϋίαβ ρβΓίί- 

ηβηΐ, 81 α Μ&ΐο ογ(& βυοί ? ΑίΙ βηίιη : ΤαΙ^βτηαοηΙηηι 

ρΗΗ$ ΗαΙ>βΙ)αΙ ρνχοβρία αιΐίια, €ί $αη€ίΗηι ηιηηάα- 

ηιΐίτι, βΐ ίαδβνηααιίητη ίΐηιοίηηι αί ρήτη\ι$, ίη ςηο 

ΰαηάβίαΐίηιηι, ηΐ€η$α €ΐρνορο$χΐχο ραηητηβναί, ςη3β άχ- 

ΰίΙιΐΓ $αη€ία : €ΐ ςηοά ρο$1 $€ΰηηάιαη υβίητη βταΐ 

Βαηοία ίαηοίοηιιη ^^. Ουοαιοάο ϋ&ςαβ 8&ηοΙ& βαη- 

οίΟΓυαι ίυβΓυηΙ, υΜ αηα αητεα ΗαύιιχΙ ηιαηηα, α 

νίτρα Αανοηι$ τβρο$ίΙα (ηϋ, βΐ ίαδπΐχ ίβϋαηιβηΐί'ί βί 

ςηοηιοάο ΟΗβταύίτη ρΙοΗχ οδηηιύταηιηΐ ίΙΙα '^ βί- 

ςηίάβοι ΙιβΒΟ ρΓβΒοβρΙα επαΐ ρπηοίρϋ οιαίί β( αάνθΡ- 

8&ηϋ8 ? Ουοπιοάο νβΓΟ ίϋεπι ^ηιΙίβΒ ρΓΦΟο οίαοιαΐ, 

νενΰο ςηίάβηι Όβχ ραναΐα βαβ ΒχοηΙα^ €ΐ αδ βοάβτη 

ΏβΟ €ζ ηοη αρρανβηίίΐίηί υίιίΜΗα βΰΐα '^ ? 8ί βηίπι 

νί8Ί1)ίΗ& τθγΙ^ο ΓβοίΙ Οβυβ, θίουΐ εΙ 8»ου1&, ςυοπιοάο 

&ρο8ΐ&ΙΦ αϋυπι ςυίίϋβα) 6η£;υηΙ νίβίϋίϋαηι, «ϋυπι 

ίηΐ6ΐΗ§ί1)ί1ίυαι οοηάίΙοΓθοι ? Εϊ ςα&αι πιυΙΙα &1ία 

&£ΓβΓΠ ρθ55βηΙ, ρθΓ ςυφ 86η1βηίίιι αροδΙ&ΙαΓαιη Οεο 

αάνβΓβα θ( βίϋ)! ίρ§ί ηοη οοηβίαηβ, οοηΓαΙβΙιΐΓ Ι Ραο- 

ηιο(]ο βηίηι ϋοηη» Πβυβ 3υ8ΐααο 6886 Ιβ&Ι&Ιυρ ΑΙ>6- 

ΐ6ΐη, 8ΐ αιαίί Γϋί886ΐ οοηάίίοπβ, βΐ ςαοπιοάο 8Α6πβ- 

οίαιη 6^α8 ΓβοβρίΙ, άοηαηκιαβ 6^η8 βάο οΙ)1αΙυιη 

Ρ&υ1α8 η ηηϋαΐ ? Ρίάβ βηίηι, ίη(ΐυϋ, ΛΜ ίΟίτίβΰίΗηί 

ρνχ Οαίη οδίηίίί ϋβο, ρ6ν ςηαηι /ιυίΐΜ άβοΙαναΐΜ 

Β*ί, ίβείαηίβ $Ηρβτ άοηί$ βΙη3 Οβο ^^. Οαοπιοάο νβΓΟ 

βάοί ορυ8 68ΐ ΐΓαηβΙ&Ιίο Εοοοίιί, βΐ ςαοαιοάο ρ1&• 

ουίΐΠ6θ? β( ςυοπιοάο ΟΓβάβΓΟ οροΓίβΙ βαηι, ςυί 

&0€βά6Γ6 νηΐΐ &(1 Πβυω, ΙιοΓυπι ϋβηβίΙοίοΓαηι αυείο- 

Γβηι, ςαοά ρηηιυπι ςυίάβηι ίρββ β8(, ςαί νβΓβ βχί- 

8ΐίΙ, βΐ η)6Γ06άί8 αυοΙΟΓ 68ΐ ; 8ΐ Μ&Ιυβ, πιαΙοΓαηιςηβ 

ορβΓυαι ΑΟΙοΓ βζδίβΙβΓβΙ, 86(1 ςυίά αΐίίηοΐ, 8ί§;ί11&1ίπι 

ΓβοβηββΓβ ί11θ8, ςυί ίη νβίβπ (68(&ηιβη1ο βηιίηυβ- 

ΓαηΙ,(]υοΓυπ)(]α6οηιηίυπιίη Οβυπι Ωάβηι 66]βΙ)ΓαΙ, 

ΝοαοΙιί, ραΐα, βΐ ΑΙ)Γ&1)&πιί, βΐ Ιδαβεί, βΐ ^&^οι)^, 

Ι68ΐ&1α8, 608 ηοη 8θ1αιη ρβΓ (οΐ&ιη νίΐαηι βάβίβδ 

Γαίδββ, 86ά βΐ 8βουηάϋυι βάβαι ρΓΦββηΙβαι νίίαπι άβ- ^ ^6^θη1. 
« ίΜά. 4. XXXI, 31-33. " Ηθ1)Γ. νιιι, 8-9. ^ Μά. 10. »« ΗβΙ)Γ. ιχ, 2. »» Λίά. 4. " ΗβΙ)Γ. χι, 3 
VΑΗI^Ε ΙΚ0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (50) Μετά τήν πρώτην σκηνήν ίίγια. ΑΙίΙβΓ ΙΐδΒΟ 
Ιβ^αηΙυΓ Ιη ΙβχΙα ΑροβΙοΙί Οτβοο 1. ο., ν. 3 : Μετά 
& τό δεύτερον κατχπέτασμα σκηνήν ή λεγομένη 
"Αγια αγίων. ΑΙςηβ Ιιίο βοηβαβ οΐΕΓϋ8 ββΐ, ςυί ίη 
νβΓΐ>ί8, ρΓοαΙ Ιιίο ιι£ΓβΡϋηΙηρ, ΓΓηβίΓα ιιυβΒπΙυΓ. Ηίηο 
θΐ ίη νβΓβίοηβ 86ουΙιΐ8 βυηι ββηρΙοΓίβ βαοπ Ιβχΐηπι. 
ν&ΓίβΙαΙβαι &ϋ1θηι 1ί1)Γ8ΐπο ηβςΐίξβηΐίοπ ρυΐο Ιπ- 
1)ϋ6η(1&π), ςυί& £ϋ11))τπιίυ5 ίη ΡαηορΙία βυα, υ1)ί 
ΡΙιοΙϋ Ιιαηο (1ΐ88θΓΐαΙίοηβπι οοηίΓα Μαηίο1^Φθ8 
βχοβΓρϋ, Ιοουαι ΑροβΙοΙί &£Γ6γ(, ρΓουΙ ίη ΐβχία 8&ογο 
ΐ6£;ίΙαΓ. 

(51) Έκ μή φαινομένων. ΙΙα Νθ8ΐ6Γ ρΓΟ μή έκ φαινομένων, ςυοά βοάίοβδ οπιηββ βΐ βοηρίΟΓββ 
βοοΙβΑΐ&βϋοί, 81 0Γ6ξ0Γίααι Ν^'βββηιπί], οΙιββτνΑηΙβ 
ΜίΠίο, βχοΐρίαβ, βχΗίΗβηΙ. Ου® &υ(6Πΐ Ιιίηο ηαβοα- 
ίϋΓ εβπβϋδ (ΙΐίΓβΓβηϋβ, οβίβπίίβρβ οοηβΙϋΓ ΜβΙοΙιίοΓ 
1.6}τ(ΐ6β1ί6Γυ5, ίη ΑηΙιχοΙορία βαοτα, (1ί88. ι, § 53, 
ρ&^. 17. ΟβΒίβΓυπι ςυοά ΗβΙ^Γχί νοβ&ηΐ Ν2ΓΌ^ ^^Ν 
ί() ά\θ\ ρο(68ΐ βΓΦββ μή φαινόμενον, Γβοΐβ Πΐοηβηΐβ 
(ίϋβΙί88ίιηο ΟυβΙανο ΟβΟΓ^ίο ΖβΙΙηβΓΟ ίη Ώίζζ^τΙ, 
άβ ΒχΓοαΙ ΗατηηιΜηι^ ρ. 76. 

(52) Διελέγχτ^, ΙΙα 80Γί1)θ ρΓΟ διελέγχει, αιΐ0(1 ϊΠδ. 
6χ1ιί56ΐ>2ΐΙ. Ηοο βηίηι ^υι)6ι ληίβββάβηδ είπη οαιη 
πώς Γ6εΐ6 ίΐα ^αη^^ηπ1. 153 αΟΝΤΟΑ ΜΑΝΙΟΗΛ:08 ΙΙΒΒΚ III• 454 •«ι τον προσερχίμενον τψ θεψ, τψ τβοτα ένεργη- Α Ρ08ϋί88β,8β(ΐϋθ ρβΓβ^πηοββίΛάνβηΛβ ΓΓβ8^1^8^1α^ϋ8 χ6τι, ιιρώτον μίν δ'τι βύτ6ς έστιν 6 κυρ (ω; ίί»ν, χαΊ 
δτι μισθαποδότης γίνεται, ε: πονηρός ^ν και πονη- 
ρών Ιργων βϋτθϋργ«5ς ; Καί τ( δει καθ' Ικαστον λέ- 
γειν των εν τ"^ Παλαιοί διαπρεψάντων, ων απάντων 
πίστιν έπιμαρτύρεται τήν εΙς τον θεον, του τε Νώε 
φηαι, χα^ του ^Αβραάμ^ και Ιταάκ, καΐ ού μόνον 
πιΧΓου; έν δλψ τψ βιψ, άλλα και κατά τήν πίστιν, 
αυτούς άπολιπεΤν τήν παρουσαν ζωήν, και ξένου; 
εαυτούς και παροίκους της έπικήρου νομίζειν πολι οοηαπιΟΓαΙίοηίβ 0Γβόί(ϋ88θ, ηβςυβ νβπβη 06αιη,ίρ808 

άθΐη65ίίθ08 8008 ν06&Γ6, ΑΟί θ( ΐρβΟΓϋΙΏ ΟβαΐΏ ίπ- 

νοοίΐΗ ; ςϋβιη »ιιΙβΓη ? βιιιη, ςαί ίρ8ί8 0(Εΐβ8ΐθΓη οί- 
νίΐβΐθΐη ραΓΕΥβΓαΙ. Οαοιηοάο νβΓΟ ί1Η8 0(Βΐβ8ΐβ Γβ- 
ΐ;ηηιη ρ&Γ&βββΙ, ηί8ί ία νίΐα υΐ 8βΓνί 6)υ8 ρΓββοβρΙο- 
Γαιηςα6β]υ8 οΙ)86Γτα(θΓβ8 α^ηίΐί Γυίδββηί, Οάβοαςαβ 
ίρβί, (^αοΓυιη οιηηίηο οφίββϋβ οίνίΐ&β ρΓβιηίαιη 
681, ουιη ρυΓΑ 6( ίιιΐ6ΐη6ηι1& οοηΓβββίοηβ ββΓταβ- 
86ηΙ? 
(53) αύτοΰ νομίζειν, και θεον αύτδν (54) έπικα- τεϊας, και μή ^παισχύνεσθαι τον θεον, οίχείους τε 

λεΐαθαι • ποιον ; τον ήτοιμακότα τήν έπουράνιον πόλιν αύτοΤς. Πώς γάρ αύτοΤς τήν ούράνιον ήτοιμά- 
αατο βα^ιλείαν, ει μή τούτου και θεράποντες και των προσταγμάτων φύλακες έγνωρίζοντο διά βίου, 
και τήν πίστιν αύτψ διεσώσαντο, οΤς επαΟλον ή ουράνιος π($λις, καθαράν τε και αμικτον άμωιβο- 
λίαν (55) ; 

ΙΓ'. Συ δε μηδΐ τήν άθυτον και θαυμασίαν Αβραάμ Β ΧΙΠ• Τα νβΓΟ ηβο ΐΏίΓ&1)ίΙθ ίΠυά θΐ ηοη ιηαοΐ&ίυιη 
θυσίαν παραδράμ^ς, θ£ου μεν έκζητι^σαντος ταύ- Αΐ)Γ&Ιΐ3ΐηί β&ΟΓίΩοίϋΐη ρπΒίβΓΪΙο, ςυοά Οθαβ Γβςυί- την, και τήν γνώμην άποδεξαμένου* του δε προΟύ- 
μως πεισΟέντος, και ου πεισθέντος μόνον, άλλα και 
πιστεύσαντος, δτι δυνατός έστιν 6 θεός και νεκρούς 
(γείραι. Διά τοΰτο λογίζεται μίν αύτψ εΙς δικαιοσυ- 
νών, τ^ πατρικον δΐ αξίωμα ου κατά της τότε μόνον 
γινεας, αλλά και μετά ταύτα, λαμβάνει, καθώς 
γέγρβπται, δτι Οατέρα πολλών εθνών τέθεικά σε, 
χατέναντι οδ έπίστευσε θεψ. Και πρόσχες άκρι- 
&*ς, τίνος λέγει θεοΰ. Επάγει γάρ διδάσκων ό 
ΙΙαυλο<, του ζωοποιουντος τους νεκρούς, και κα- 
λούντος τά μή δντα ώς δντα* και πάλιν Εις δΐ 
τήν έπαγγελίαν του θεοΰ ού διεκρίθη τ^ άπιστί9Ε, 
άλλ' Ινεδυναμώθη τ^ πίστει, δους δόξαν τψ Γ6ΐ)&1, ρΓορο8ί(υΐΏ(]υβ β]υ8 ρΓθ1)&1)α( ; βίουΐ νίοί88ίιη 
15 (ΑΙ)Γ&Ιι&ΐΏΐΐ8) ηοη ]*ηνι1υ8 ρ&ΓθΙ)αΙ, ηβο ρ&ΓθΙ>&1 
8θ1αΐΏ, 86ι1 βΐ 0Γβ(!ΐ6ΐ)&1, Οβυιη βΐ ιηοΓ(υο8 εχοίΙ&Γβ 
ρο88β. ΡΓορ1βΓ6& ΙπιρυΙ&ΙυΓ Ιιοο βί ίη ^υ5ι^(ί&Π1, ίρ- 
8θςιΐ6 ρΓΦΐβΓ6& ρ&ΐΓί8 ΙνΙυΙυοΓ] ηοη ίη ίΐΐαηι Ι&ηίαπι 
86(1 βΐ 86οαΙυΓ&8 ς6η6Γ&Ιίοη68 αοοίρίΐ, βίοαΐ 8οπ- 
ρΐαηα ββΐ : ΜηΙίαηΐίη ρεηϋηηι ραίκβηι Ιβ οοπίΐϋιιι, 
Ργο ςιηο ΟΓβάίάίΙ ϋεο '*. Τα νβΓΟ ρΓθ1>β ο1)88ΓνΑ, 
ςαβαι Ιιίο Ιοςα&ΙϋΓ Οβυιη. 8ϋ5^υη§^ι βηίιη άοοβηβ 
Ρλοΐη» : νίυίβΰαηϋ ηιοτίηοε, βΐ νοοαηΐί βα ςηχ ηοη 
$ηηί, (αηςηαηι $%ηί '*. ΕΙ ίΙβΓαιη : Οβ ρΓθη\ί$$ίοη€ 
νβΓΟ Ώ$ί ηοη άαΐίϋανίΐ ρ€ν ιηοτβάηίίίαίβη, $€ά ροίχηζ 
€οηβηηαίη$ β$ί βάδ, άαηε ΰβο ςΙοΗαηι**. νί(1β8ηβ, 
θεψ. Όρ$ς, τίς ήν ό έν νόμψ καΐ προφιζταις λαλή- ^ ςαί8 ίυβπΐ 18, ςυί ίη ]β^β οΐ ρΓορΙΐθϋβ ΙοοαΙυβ 68ΐ, σας, δτι ουκ άλλος παρά τδν χαρισάμενον ήμίν τήν 

χάριν, άλλ' αυτός. Επάγει γάρ. « Ουκ έγράφη δΐ δι' 

αυτόν μόνον, αλλά και δι' ή μας, οΤς μέλλει λογίζε- 

β6»ι το^ς «ιβτεύσουσιν έπί τδν έγείραντα τον Κύ- 

ριον ήμ»ν Μη9θ()ν Χριστόν έκ νεκρών. » Ούκουν 6 

πατέρα κολλών εθνών θέμενος τον Αβραάμ, δρκον 

έχοαχιίιν αύτψ, δ έν ταΤς έπαγγελίαις αδιάψευστος, 

6 τά μή δντα καλών ώς δντα^ ό ζωοποιών τους 

^εχροΰζψ βάτδς έστιν ό έγείρας τδν Κύριον ημών 

ΊΓ^σουν Χριστδν έκ νεκρών κδν τδ της αποστασίας 

ολέθριον Ϋ^δνημα εΙς δύο δεσποτείας και θεούς κα- 

ταμερίζι^^ αυτούς. Συ δέ μοι καΐ τους λοιπούς, οΊ 

ι:ερι<ρανώς έδ^ίχθησαν έν τ{ί Παλαιή βεβιωκότες. 8οίΙίοβΙ ηοη άίτ6Γ8υ8 &() βο, ςυί ηοΙ)ί8 ΐ8Γ^ί(υ8 63( 
βΓ&Ιί&ιη, Ββά ί(1βιη. Αάάϋ βηίπι : « Νοη νβΓΟ βοηρίΑ 
ΙιβΒΟ 8υηΙ ρρορΙβΓ ίρ8υιη Βοΐυπι, ββά βΙρΓορΐ6Γηο8, 
ςαί1)α8 ίχηραΐ&π (]θ1>6ΐ, ΟΓβάίΙυπβ ηβοιρβ ίη βυπι, 
ςυί Οοαιίηυπι ηο8ΐΓυιη ^68αη1^1]^ί8(υα1 βχ ιηοΓΐυί8 
βχοίΐ&νίΐ'**. »1(&ςυθ ίβ, ςηί Αΐ)Γ&1ι&ΐΏυιη ιηηΙΐ&Γαοι 
β;βη1ίαιη ρ&ΐΓβσι οοη8ΐίΙυίΐ, ςηί ]υ8]αΓ&ηάυηι ίρ8ί 
ρΓ«8ϋΙί(, ςυΙ ίη ρΓοηιί88!οηίΙ)υ8 ηοη ίαΐΐίΐ, ςαί ηοη 
βχΒί8ΐ6ηϋ& νοο&Ι αΐ βχ8ί8ΐβηΐί&, ςυί νίνΙΓιοαΙ πιογ- 
1υο8,ίάβπ) 68ΐ, ςυί 8υ8θίΙ&νί(Οοηιίηαηι ηοβίΓυπι ^6- 
8ϋηι 61ΐΓί8ΐυηι 6χ ιηοΓΐυί$: βΐί&ηαβί ρ6Γηίοίθ8& Ιιββ 
&ρο8ΐ&1&Γυπι άοοίπηβ ίη άαο ίαιρβΗα βΐ (]β08 (1ί8ΐίη- 
ΐ;ιι&1. Το νβΓΟ βΐ ΓβΙίςυοΒ, ςυί ία νβίβπ ΐ68ΐβα)βηΙο έπιλογίζοο, τδν Αβραάμ, τδν Ιακώβ, τον Ιωσήφ, ρ^ ρΓ8Β 0βΙβΠ8 ΓοηοπιοηβίΓαηΙϋΡ, ρβΓρβηάβ, Α1>γ&Η& 

/■Λ^««» »Χ%4 ΙΛμ^^^μ, »./1^ 2.. 2»/..... _^.^/...^.^.. Χ ιι^γ: ^ ηηιιηη ΤοΛηΚηηη .ΤηααπΚιηΐΥΐ ίηαιιπη οΗαηη ΜηοΑη αύτον τον Μωσέα, οδς έν έπαίνψ ποιούμενος δ Ιΐαΰ 
λος χαί τήν πίστιν αυτών έξυμνών, περί του Μω• 
σέως «ροστίΟησιν. "Οτι και τδν όνειδισμδν υπέστη 
του Χρίστου. Αέγ«ι γάρ |5ήμασιν αύτοΐς μείζονα 
τών Αιγύπτου θησαυρών ήγησάμενος τδν όνειδι- 
(?|ΐδν τυμ Χριννου^ και τήν αΐτίαν; απέβλεπε γάρ 
εΐ; τήν μισθαποδοσίαν, Ιξν δηλονότι δυνατδς ίίν ηιυιη, ^&^οι)ηα), ^086ρ1)απ1, ίρ8α(η βΐίααι Μθ86η, 
ςοοΒ άί^ηΐΒ 1&αάίΙ)α8 βχοίρίβηδ Ρ&υΙα8, βΟΓυπιςαθ 
Οάβπ) 06ΐ6ΐ>Γ&η8,(1β Μύ8β αάάίΐ : Οαοά βί ίςηοτηίηίατη 
€Ηή»α ρβνΐηίενϋ^. Οίου βοίοι, (^αοοΙ ί§ηοιηίηί&αι 
61)Η8ϋ 11ΐ68&οη8 ^ϊ)^ριί ροΙίοΓβηι 1]Αΐ)οβΓίΙ, βλ άβ 
0Αυ8&, ςυίλ ΓββρβχβΓίΙ ιηβΓΟβάβιη, ςυαηι βοίΐίοβ^ 
Οβυδ ΐρβτ ΡΓΤ81&Γ6 ροΐΰβηΐ. 86(ί ηίΐιίΐ Αϋίηβΐ, τίΓοβ Ηοω. IV, 17. » ίΚ>ί(1. 19. »« ί5ίί1. 20. ••• ί1)ίά. 23. »' Ηβ1)Γ. χι, 26 

ΥΑΕΙ^Ε Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ ΒΤ ΝΟΤΛ. Οιχλίους τ». 5ιιΙ)ΐηάίο&1 Ιοουπι Ραοΐίηυηι 
. 68. π, 19. 

(54) Αύτδν. ]€«1ίιη ΙβββΓβ αυτών. Ιά οηίιη 8ίΙ>ί, 
ηί Γ&ϋοΓ, Ρΐιοϋαβ νιιΐΐ, υβηηι ΟΓβάβηΙββ όοπίθΒϋοοβ 

ΙΠ08 λρρβΙίΑΓΟ, Μ νβΤΟ ΟΟΓΟΟΙ 0ΘΟΠ1 νΟΟΑΠ νβΙΙθ. (55) 'Λμφιβολίαν. Ν68θίο ςοΙά 8ϋ)ί Ιιοο Ιοοο ί8(& 
νοχ νβΐϋ. Μ&ϋηι ΙβςβΓβ δμο^ογίαν, ααΐ βίπιίΐβ ςυίϋ, 
ΌΘΓ ςυοά ΰοη(β$ήο, βοίΐίοβΐ Οάοίιάοςυα&ηΙθ ββΓΟίο, 
ιηάίοθΙΟΓ. 155 ΡΗοτιι ρατκιακοηλ: ορ. 156 θ^υ5Iηοά^ βηυιηβΓβηάο ρβΓΟβηββΡβ. ΟοοτιραΙ βηίιη Α ^«ρασχεΤν αύτψ ό Βι6ς. ΚαΙ τ{ δΛ χαταριθμείν ηο8 άίνίηαβ νίΓ, ίηςαίβηβ : ϋβ$6Τ€ί τηβ Ι6ηιρη$ τβΗ- 
ίαηίβηι άβ βιάβοηβ, Βαταοο, 8ίίη$οη€ βΐ ΙβρΗίΗα, ϋα- 
νίάβ ϋβηι, 8αΐίηηβΐ€ €ΐ γτορΗεϋΒ, ςαί ρβΓ βάβτη άβΜ- 
ΙανηηΙ νβρηα, ορεναΐί βμπΙ ]α$ΙΊΐίαγη^ οοπΒβοηΙί $ΐίηί 
ρτοπιχαχοπα^ οτα Ιβοηπτη ΰοηϋηηβπίηΐ, εχίΐίηχβπίηΐ 
υίτη ίρηί8, β/Γνϋ^ηιηΙ οτα ρΐαάϋ, ΰοηοΐ^οταίι $ηηί 
αδ ίηβργηίΐαΐβ '^. ΡοβΙβίλ βαηείαβ βΟΓυιη βΐ σιίΓα- 
Μίθθ αοΐίοηββ 6ΐρ6Γρβ88Ίοο68 ηΙβΙοοιηπαοΓ&ϋοηβιη 
ίη άββθΓΐο &ο ραΐίβηΐί&ιη άΐοβαιίο ρβΓβεοαΙυβ βυΐ)* 
)υη§ίΙ, (3ηί6ΐ4£ τηηηάηί ηοηβΓαΙ άιρηΐί5^^. Ιιηο νεΓΟ 
&ά ίιηΚ&Ιίοηβιη βΟΓυιη ηοββχοίΙαΙυΓυβ,βοδςυβ ίη8ΐ&Γ 
ίηοίΙαίΏθηΙί &ά βίυάίυιη τίΓΐυΙίβ ιιοΙ>ί8 ρΓοροηβηβ, 
&(1άίΙ : ΤαηΙαηι ΗαΙ^βηΙβί ^^^^η^η^6^ια^η Ιίβϋηηι ηη- 
ΰ€τη^ άβροίΗο αηηίοηβτο, βΐ ρβοοαίο ηοί ΦοηίηναΙ- 
ΙαηΙβ, ίη ραΐίβηΐία ΰηΓταηιηί Ιη εΐαάίο ηοΗ$ ρτορο- Β ρει- Τοσούτον έχοντες περικείμενον ήμίν νέφος τους άνδρας ; Ηρολαβών γαρ ήμας 6 μετάρσιος 
άνθρωπος φησιν Έπ'.λεΙψει με διηγούμενον ό 
χρόνος Ίτερι Γεδεών, Βαράχ τε και Σαμψών και 
*Ιεοθάε, Δαυίδ τε και Σαμουήλ και των προφη- 
τών, οΐ δια πίστεως κατηγων(σαντο βασιλείας, 
ειργάσαντο δικοιοσύντ^ν, έπέτυχον επαγγελιών, 
έφραξαν στόματα λεόντων (56), εσδεσαν δύναμιν 
πυρός, εφυγον στόματα μαχαίρας, ένεδυνα- 
μώθησαν άπο ασθενείας. ΕΤτα και τα Ιερά τούτων 
και θαυμάσια έργα και πάθη διεζιών, και τήν έν 
έρημίί^ι διατριβήν και καρτερίαν, έπάγ3ΐ, 'ί^ν ούκ ήν 
άξιος 6 κόσμος. Ου μόνον οΙ, άλλα και προς τήν αυ- 
τών διεγειρων ημάς μ ί μη σι ν, καί ώσπερ παράκλη- 
σιν εις αρετής άντίληψ.ν εκείνους προτιθεις έπιφί- $ίΙο^ τβ$ρίά6ηΐ6ί ίη βάεί αηζΙοΓΘτη βί οοη$ηγηηιαίο• 
τβγη ]β$ηγη, ςηί β$ί Οοτηίηηί ηοδίβτ ]β$η8 €ΗΗίΙη$ ^^ 
ΙΙαςυβ 18 Ωάβί ϋΠαβ, ίη ςυα ραΐΓββ ηο8(η οαηά'κΐί 
θ( Ωηιιί ρβΓίη&ηββΓ&ηΙ, ααοΙΟΓ ΓυίΙ, βΐ ηοβίΓβ αςυβ 
&ο ϋΙοΓϋοι 8ΗΐυϋΗ οοηβϋχηαι&ΙοΓ. Ουοιΐ βί νβΓΟ ηίΐιίΐ 
&]ίυ(1 αϊ) βΓΓΟΓβ ί11ο3 Γβνοο&Γβ, βί &ά ρίβίαΐβιη ρβΓ- 

ίΓ&Ιΐ6Γ6 ρ0886ΐ, 66Γΐθ (1β06ΐ)&1 608 Υβΐ ΘΧ 118 ςΠΦ 

ιηοχ αίΤβΓβηΙαΓ, τβΓίΙείΙβιη &§η0906Γβ. ΑιΙ βηίιη 
Ρ&υΙυ8 : ^η^^ ίρίίίΛΤ άίΰβηιηί ? Νητη Ιβχ ρβοοαίητη 
6$1 ? Α1>$ύ ^^ Ι ΕΙ; &1ίΙ>ί : Νουι βηίτη, ςηοά Ιβχ ερχή- 
ίηαΐίί €»1^ €ρο νβνο οανηαΙί$ $ηιη **. ΕΙ ϊΐβΓυαι : /)€- 
ΐ€θΙον Ιβςβ δβοηηάητη ίηίβηοτβτη /^ί?)η^^ιί^η♦'.ΒυΓ8ϋ8: 
ΙΙαίιηβ ιρίβ βρο ηιβηΐβ ςηίάβτη $βηίο Ιβρί /)«, όαηιβ 
νβνο Ιβςί ρβοεαίί **. Οανο βηίιη ΰοηεηρίίαΐ οοηΐνα ίρί- 
ηΐνηι^ ίρίτίίη$ νβνο Γοηΐνα βανηετη ^, Ιιοο β8ΐ, 
Αηίαι&, 8βουη(]υπι ίπη&^ίηβπι Οβί οοηάϋβ, βΙοοΓροπ 
&1) βαάβπι πι&ηη Γογπι&Ιο 3ΐιηοΙ&, αά ΟΓΪ^ίηβιη 8υ&ιη 
ΐΓ&πβΓβΓΓί ουρίΐ. 6&Γ0 νβΓΟ, ίά 68ΐ, βΑΓοαΙββ ουμΐάί- 
ΙαΙβ8 (Κα βηίιη βΐ 8ϋΙ) ρποΓβ βΐ κυΐ) ροβΙβποΓβ ^ΓαΙία, 
ςυίιι ρΓο ^Γ&ϋα, ^ΓΑΐία ηούίβ 4&ί& Θ8(, αίΤβοΙυδ 1ΐ08 
αρρβΙΪ&Γβ Γ&8 68ΐ), 1ι», ίηςυ&οα, ο&Γη&Ιββ ουρίάίΐαΐβδ 
ηοη Γαοίΐβ νοίυηί&ΐί &ηίαϊβΒ οΙ)8θουηά&ηΙ,8β(1 8βΒρί8- 
βίιηβ βΐ ^Γ&νίΙβΓ άβοβΓίαηΙ, ωαΐυιη ΙιαΙ)βη(68 βοιη- 
πιίΐίΐοηβιη, ηίβί ςιιίβ νί^1Ιαη8 βΐυάίοββ, βΙρβΓ ρΓ6€θ8 
βυρβΓπυπι εοηβϋοϋΐιΐδ ΐΕηρβΙυιη (ίβ ί1ϋ8 ΙήϋΐηρΙι&Ι. μαρτύρων, ογκον αποθεμένοι πάντα, καί την 
εύπερίστατον άμαρτίαν, δι* υπομονής τρένωμεν 
εΙς τον προκείμενον ήμΐν αγώνα, άφορώντες εις 
τον της πίστεως άρχηγόν και τελειωτήν Ίησοΰν • 
δ'ς έστιν ό Κύριος ημών *Ιησούς Χριστός. "Ωστε 
καί ττΐ έν 7^ πίστει γενναίοι καί βέβαιοι μεμενήκασιν 
οΐ πατέρες ημών, γέγονεν αρχηγός, καί της ημών τε 
κάκείνων σωτηρίας τελειωτής. Εί δε καί μηδίν ήν 
έτερον τής πλάνης αύτοΰς άποστπέψαι, καί μεθελκύ- 
σαι τήν εύσέβειαν βίαζόμενον, άλλ' ουν προσήκον ήν 
αύτοΐς δια τών ρηθησομένων θαττον μεταμαθεΤν τήν 
άλγ^θειαν. Λέγει γαρ δ Παίϊλος• Τί ουν έροΟμεν ; 6 
νόμος αμαρτία; μή γένοιτο. Καί πάλιν. ΟΤδα 
γαρ δ'τι 6 νόμος πνευματικός έστιν, εγώ δε 
σαρκικός είμι * καί * Συνήδομαι τφ νόμφ κατά 
τον ^σω άνθρο>πον. Καί πάλιν. Άρα μεν αύτδς 
εγώ τφ μεν νοι δουλεύσω νόμψ θεού, τί) δε σαρ- 
κί νόμφ αμαρτίας. Καί γαρ ή μεν σαρξ επιθυμεί 
κατά. τοΟ πνεύματος, τδ δΐ πνεύμα κατά τής 
σαρκός, τουτέστιν ή μεν ψυχή κατ* εικόνα θεού 
γεγενημένη, καί τψ διαπλασθέντι παρά της αυτής 
χειρός σώματι συναφθείσα προς το άρχέτοπον πό6ον 
Ιχει άναφέρεσΟαι. Η δε σαρξ, δπερ εστίν αΐ σαρχι- 
καί έπιθυμίαι• (οΰτω γάρ έστι καί τ^ πρίν χαί τ^ 
μετ' αυτήν χάριτι* καί γάρ αντί χάριτος χάρις ήμΐ^ εδόθη (57) τά τοιαύτα κατονομάζεσθαι πάθη). Αΰται ουν αΐ σαρκικαί έπιθυμίαι ου ρ^δίως συνέπονται τψ 
θελήματι τής ψυχής, άλλ' έπί πολλοΤς καί <5^6Ζρ(χ διαμάχονται τον πονηρδν εχουσαι συνοφβνιβτήν, εΐ 
μή τις νήφων μεν επιμελώς, ελκών δε διά προσευχής καί τήν άνωθεν (5οπήν, στήσει τρόπβιον κατ* αυ- 
τών (58). 

Χΐν.8β(Ιιιη(1θηοηηίΙιίΙάίνθΓΐίΙ,θθΡβ8ΓβάίΕΐϋΓθΓα- Ο ΙΔ\ Άλλ' δθεν ό λόγος μικρδν παρεξήλθε πάλιν 
Ιίο.ΡΓδΒάΙοϋββηίηο &(1ίϋ11ΐ6Βθάίοβη8 : //α^ϋί /««^Ι4ΐ• έπανίτω. ΤοΤς γάρ προειρημένοις συνάπτει λέγων. 
άβηΐ5αη€ίαβ5ΐ,βΙρΓΧ€βρΙητη$αηΰΙιιτη,βΙ]ΐι$Ιηιη€ΐΰθ' "Ωστε 6 μεν νόμος άγιος, καί ή εντολή αγία, καί 
η«ιη^Μ]1}ίο1&Γυπιβ8ΐηοη&Η&ιη1θ§θαΐ68868&ηοΙ&ΐΏ^ δικαία, καί αγαθή. Καί δήλον, ώς ουκ άλλη μίν " Ηβ1)Γ. XI, 33, 34. 
• ίΗίΙ. 25. « ίΙ)ί(1. 26. 3« ίΙ)ί(3. 38. 
♦β ί1)ί(1. 42. ^^ ΗβΙ}Γ. χπ, 1, 2. ♦^ Εοιη• νιι, 3. ♦« ί1)Ι(3. ί^. ♦• ΆΙά. 22. ΥΑκυ: ΙΕ0ΤΙΟΝΕ8 Ετ νοτλ:. (56) Λεόντων στόματα. ΗδΒΟ ίη πΐβ. ά68ί(ΐ6Γ&- 
ΙιαηΙυπ, οπιί888ΐ βοίΐίοβΐ 1ί1)Γ&Γίί, α Γβρθίίΐα νοεβ στο- 

. ματα άβοβρίί, ηβ^ΐίςβηΐία. 

(57) *Αντί χάριτος χά(5ΐς. 1.οευ8 Θ8ΐ ^οαηηί8 1, 
46, ςηβηι τ&Γϋ ναπίβ βχρΙίο&ΓυηΙ. Ουηι Νο5(γο, λά 
Ιβ^βτη 6( Εναη^βΐίυαι, Ιαηςυαηι (ζΓ&Ιίββ άοβυιηβηία 
εΐοί ίπνίββιη βαοββάβηΐία, ΓββρίβίβηΙβ, βχ νβ1βηΙ)υ8 ίαοίυηΐ €1)Γγ8θ8ΐοιηα8, Ιιοπι. 14, ία ^ο&η.9 βΙ Τΐιβο- 
ρ1)ν1&ε(υ8, ίη Ιι. 1.; βχ Γ6θ6ηΙίθΓί1)α8 υθγο, ροβΐ Ββζαιη 
6( Ηβίη8ίυιη, ηονί88ίπΐ6 Ηβν. 8&1οιηοη Οθγΐίηςίαβ 
ίη 01)8€νναΙ(. εαεήί, ραΓί. ιιι, ηυιη. 33. 

(58) Λυτών. 11& Ιββΐ ^υύ6^ ηβχηβ ΟΓ&Ιίοηίβ, ςαί& 
8βηηο 68ΐ άθ έπιθυμίαις ίη ρίαπυιη ηαιηβΓΟ Μβ. 
ΙιιιΙ>β1>&1 αυτής. 157 αΟΝΤΗΑ ΜΑΝΙΟΗΛΙΟδ Ι.ΙΒΒΙΙ III. 158 άγΐβ, δλλη δΐ δικαία, βλλη δΐ αγαθή, άλλ* ή αύτοΰ \ Λΐιαιη ]αδΐΛΓη, βΙΪΕΠί 1)οη8ΐΓη, ςυαιη ίρβϋΐη Ιθ^β ρΓββ- 

^θρ^ϋηο,βι^^^8άβIη^β^ιϋIη^υ5ι^, ΙϋΓη 8»ηοΙί, Ιυιη 
][)θηί.Εκςυο6ηΐ[ηβο&1υπ(8αηοΐυΓη, 6ΐ ίαβίααι,βΐ Ι30- 
ηυπα,ίόβπι 69ΐ ϋΙοΓυιη αποΙοΓ βΐ Ι&γ^ιΙογ.Ιπ ςααηίαιη 
νθΓΟΟ&ϋδαβδΙ,ίοΙβιη ρΓΦΟίΏηίϋυββχοηαηίαβΒί,ςυο- 
ταιη &1ίθ8 ρ&Γΐίοίρββ ΓβοίΙ, βΐίβαίθί οοη βοάβζη ιηοάο 
ρο88ί(!6&1; ; βχ ^υ^υ^ βϋαιη ϋοηϋαΐβ 5υρ6Γ&1>υηά8ΐηΙθ 
Ωΐ υΐ, ςυ]*(1(]αΐ(] β]ιΐ8 ρ&Γΐίοβρβ ββΐ, ία οοιηιηυηίοηθ 
ΒοηίΓθΓΐΏί6Χ8ί8ΐ&(. Εΐαΐίΐ)! ίάβιη ?βη(αΙί8ρΓ«οοο1α- 
ιη&Ι, ρτχοβρία ΙβςΐΒ ίτηρίβη ίη «*5, ςηί ηοη ΒβοηπάίΑτη 
οαΓηβΥπ αηιΙ)ΗΐαηΙ, $€ά5€€ηηάητη$ρίηΙητη*'^,ϊϊθββ9ϊ,Ίη 
ςυίΙ)υ88θϋοη68ΐΏα1Φθΐ8θ(Ώίηα1)θ5ϋ8, β1ρ6θο&(& νίιη 
ηοηΙ)αΙ)6ηΙ,96άΓαΙίονίΙ» 86εϋηάυπΐ8ρίΓϋυ[Ώ,ί(1 εβί 
νίΓΐυΙβπι β10οί&υχί1ίυπιθΓ(ϋηαΙυΓ.0υοά 51 νβΓΟ ρΓ»- 
06ρΙ& Ιβ^ίβ ηοη & ρ600&ΙθΓίΙ)ϋ8 βΐ ^βηίο ίηάυΐ^βηΐί- του ν^μου εντολή χαί του αυτού θεού και δικαίου, και 
αγίου, καΐ αγαθού. Έξ ου γαρ βρύει το αγιον και 
δίκαιον καΐ άγαθδν, χορηγός μεν έστι τούτων αύτος 
κβ: δοτήρ. Κατά τ6 αΓτιον δΐ προ πάντων, ών άλλοις 
μετασχεΤν παρέσχεν, αύτόζ υπάρχει ταΰτα, ου με- 
τάσχων, ου δι* ύπερβλύζουταν αγαθότητα μετέχει, 
και α μετέσχε, μετουσίας άγαθοειδοΰς (59). Και άλ• 
λβχοΰ δ1 πάλιν 6 αύτδς τής αληθείας κιίρυξ βο^^, Το 
δικαίωμα πληρούσθαι του ν(5μου εν τοις μή κατά 
σάρκα περιπβτοΰσιν, άλλα κατά πνεύμα, τουτ- 
έστιν, έν οίς α\ πονηραι πράξεις καΐ ύποσποραι του 
»Εχθροΰ, και τα άμαρττίματα ισχυν ουκ Ιχει, άλλ' ή 
κατά πνεύμα, τουτέστιν ή κχτ* άρετήν χα: θείαν 
συνέργειαν κατορθουται πολιτεία. Ει δε το δικαίωμα του νόμου ούκ έν τοις έμπαθέσι και άμαρτωλοΤς τε- Β 1)υ8 ίΐηρΙβηΙιΐΓ, 8βά Λ 8ρίΓίΐυα1ίΙ)ϋ5 βΐ άίνίηοΒϋχίΙίο λεΤται, άλλ' έν τοΤς πνευματικοΤς χαί θεοαυνεργ/ί* 
τοις, πώς ού φρίττουσι λίγειν αυτό πονηρας νομο- 
θεσίας ; Πάλιν δΐ έν άλλοις το διάπυρον της πίστεως 
αύτου και του πάντας σπεύδειν σωθήναι, και εις 
δπερ αύτδν 6 σΐροδρος έρως έχίνει, κατέχειν ούκ 
έχων, τουτέστιν ε?ς το πάντας τψ Χριστψ προσαγα- 
γεΤν. Ηύχόμην έγώ αυτός ανάθεμα εΤναι από τοίϊ 
Χρίστου ύπίρ των άδελΐρών μου των συγγενών 
μου κατά σάρκα, μεγάλη κράζει ττ^ φων^' ών ά1 
διαθήκαι και αΐ νομοθεσία ι και α\ επαγγελία ι 
και αΐ λατρεΤαι, και περιφανέστατα δεικνυς, πόθεν 
ταύτα κβ: τίνος "ζρτηται προνοίας• Ό ών έπι πάν- 
των θεός εύλογητός εΙς τους αιώνας. Αμήν. 
'ύστε του έπι πάντων θεού καΐ α.\ νομοθεαίαι και αΐ ηίχίβ, ςυοίΏοϋο ηοη ΙιΟΓΓβηΙ ίΙΙα&ά Μ&ΐυιη Γ6Γ6ΓΓβ? 
ΑΠΙ)ί ίάβιη ΓβΓνοΓβαι ί1(]6ί8ΐιβΒ, βίαάίυακ^υβοπιηίυιιι 
8&ΙυΙθΐη ρΓοηαονοηϋί, οοηϋηβΓΟ ηοη ν&ΐεηβ, &υΐ γ6- 
ρΗωβΓβ \ά, αά ςυοά ίρδυιη νβ1ΐ6αΐ6η8 3πιογ ρβΓπιο- 
ν6ΐ)&1, βΐϋάίυηα βοίΐίοβΐ οηαηεβ &ά €ΙΐΓΪ3ΐυαι ρβΓϋα- 
εβαάί, βΙαία νοοβ οΐ&πααΐ : Ορίαήηι €ρο ίρ$6 αηαΐίΐβΐηα 
β$6€ α €Ιίή$ίο ρνο (ταΙΗΙηζ ηιβίί^ ηηιΗί ςηοά αά οαΓ" 
ηβτη ΰορηαΐύ, ςαοτατη $ηηΙ ΙβεΙατηβηία^ €ί ΙβρίεΙαΗο βΐ 
ρτοηιί$ήοη€8 €% αιΐίίϋ *^. θα» οιηηία υαϋβ ρτοίβοΐα 
8ίπ1 β( α ου]α8 ουτα ρβηάβαηΐ, ο1&η88ίαϊ6 άοοδί, ίη- 
ςαίβη8 : Οη% βεΐ εαρβν οτηηια Όβη$ 1}βηβάί€(ιι$ ίη $Χ' 
οηία. Αηιβη ^^. ΙΙαςυο Οβί, 8υρβΓ οιηηί& 6Χ8ί5ΐ6ηΙί8, 
βυηΐ βί 16§08, βΐ 0ϋ1(υ8 εΐ ρΓοαιί88ίοη68, ία ςυίϋυβ 
Ρ&ΙΓ68 ρΙαευβΓοαΙ Οβο, θΐ οχ ςαίΙ)υ8, ςαοά &ά Ιιυ- λατρεΐαι και αΧ έπαγγελίαι, έν αΤς οΐ πατέρες ευ- ^ ηοαηίΐαΐβιη, ΟΓΐϋβ β8ΐ 01ΐΓί8ΐα8. Α1ί1)ί Μοβ»ίοαπι Ιβ 

^6Πΐ υ1 νεΓϋυπι Ββί ηοη ίΓπΙυπι ο^Ι^ϊίΓΆί.Νεηηε €ηίτη, 
ίηςυϋ, αβοίάίΐ νενδητη ϋβί, Ιάθπι &Ιίςαί4 άβ ΙαεοΙ)θ 
βΐ ΕδΕυο οοοϋραη8, (ΐηοά ίοίΐίοβΐ ηια^οτ ίβΓνίτβί ιηί- 
ηοη, βΓΓ0Γί8 8θΙπιίηΐ8ίΓθ8 Ιαπι νβί6Γε8, ςοαιη Γοοβηβ 
βχοΓίοΒ,οοηΓυΙ&Ι. ΑίΙβηίοι : Νηηι ίηίηδίϋία β$ί αρηά 
ΟβατηΫ Αΐ$ίΙ!Μο$χ βηιτη ίηςηϋ : Μίββκβίίον, 0ϋ;ιΐ5 
ηΐΜ^ίόο/•, ΗΰΙβτηβπί βτο^οηί οΐ€νη€ηί ί^ο*^Ειηθ(^ϋ^8 
ορίηείυΓ βε 8υο 1&1)0Γβ βΐ 8υ(]θΓε βίηο άίνίηο &υχί1ίο 
ρΓδΒΟορΙα οαιηί& ρθΓ&οβΓΟ ρθ88ε, 8υι>^υη§^ι : Ιΐα<ι%ι^^ 
Γΐι;α< νηΐί, τηύετβΙίΐΓ, βί ηηβτη νηΙΙ, ιηάηναί^^. Εϋπι- 
ά6Όα ίΐαςυε Πουιη ΰεΐ6ΐ>Γ&α;), 1αη(ΐα&αι ςυί ηιίΒεπ- 
οοΓάί® ίη ί11θ8 ςυί ίρ8υπι ΓβδρίοίααΙ, Γοηδ εχ8Ί8ΐ&1, 
ΒϋρεΓΐ)0Γυιη νερο βΙ εΙαΙοΓοιη Γβ8ΐϋπι βο βυροΓοί- 
^ Ηυαι (Ιβρηπι&ΐ αϊ οοβΓοεαΙ ; ευακίεαι, ίαςυαη3, 
Βευπο, ςαί 88ΐ ΡαίεΓ Όοαιίηί η08ΐΓί ^ε8α ΟΙιπθΙί, 
αιη&ηΙβΓα Ιιοπιίηυπι 6ΐΙ)οηυπιοβ1θΐ3Γ8ΐη8,οη:ηε8(]υβ, 
αΐ ίρβί οΙ)ε(ϋαηΙ, ηυΐΐαβ νβΓΟ τεδίδίαΐ, &Γ^υιηβηΙΐΒ 
άοπΐ68ΐίοΐ8 εΐ εχ &1)8θοαάί(& ροΓυοα £;αΙ>6Γα8ΐ11οη6 
(^ϋ^ι^8εx^10Γ^βιϋ^ϋ8,8α^)^ϋη8^ι: ΕηχηΐΌβτο, ο Ηοηιο, 
^ηί Ιη €$ Γάδροηάβηί Οβο ^' ? Ουιηςυε ρο8ΐ6Α βαια* 
άεπι οΙ&ΓΟ ΟοηάίΙοΓβαι ΓβηπήΙί&Β&βΙ,οεο ΟοηάίΙοΓβοι 
βοΐυπι, βεά ο( ίαάίοειη &1)5θ1υΙιια), βί ςυί υηίοοίςιιβ ηρέστησαν θεψ, και έξ ών κατά τό άνθρώπινον άν 
ιβλάβτησιν & Χριστός. Κα^ έν άλλοις δΐ λόγον μεν 
ί^ιάΐκτωτον του θεοΰ τόν Μωσαϊκόν νόμον υμνεΤ• 
Ού γαρ έκπ^κτωκε, φησιν, 6 λόγος του θεοΐ3. Περί 
δέ γ« του Ίαχώβ και του Ήσαΰ διαλαμβάνων (60), 
ώς δ μ^ί'ζων δουλεύσει τψ έλάττονι, μονονουχι καΐ 
τους πάλαι της πλάνης ύπηρέτας έπιστομίζει. ΦησΙ 
|άρ• ίίή αδικία πυρά τ ψ θεψ ; μή γένοιτο. Τψ 
γαρ ΜωσεΤ λέγει* Ελεήσω, δν δν ελεώ, και οι- 
χτειρήσ€ο, δν δν οίκτείρω. Και Ίνα μή δόξτ^ τις έξ 
οικείων πόνων και Ιδρωτών χωρίς της άνωθεν συν- 
εργείας το πβν έκτελεΐν των κατορθωμάτων, συνεί- 
ρει• *Άρ« 0^, δν θέλει, έλεεΤ, δν θέλει, σκληρύνει. 
Τόν αυτόν βεόν και του ελέους τοις προς αυτόν έρώ- 
βιν υπάρχοντα πηγήν, και τών εις όφρυν επηρμένων 
διελέγχοντα, χλΙ καταβάλλοντα, τό άλαζονιχόν και 
σκληρόν τον αυτόν δΐ θεόν, δς έστι Πατήρ του Κυ- 
ρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου φιλάνθρωπον και αγαθόν 
άνυμνών, κα^ πειθαρχεΤν μεν αύτψ πάντας, μηδένα 
$1 <»τ<ζαν(σταβ^"1ι^ τών οίκοθεν λογισμών τίίς 
απορρήτου κυβερνήσεως αύτου έπΐίρέρει• Μένουν γε, 
ώ άνθρωπε, συ τίς εΤ ό ανταποκρινόμενος τψ ♦' Κοιη. νπι, 4. -« Κοιη. ιχ, 3. ^» ίί)ίά. %. ^ Μά. 15. «^^ ίΙ)ίά. 18. " 11}ίά. 20. 

ΥΑΒΙ^Ε Ι,ΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ^Β. 

(59) Άγαθοειδους. ϋΑ Ιεβο ρΓΟ άγαθοειδώς, ςαοά ηειη, ςυβδ Οεη ροίΟΓΕί. Ηλοο εαίπινεΓΜ ίδΐίπβ ^οο 
βιϋα Μβ. Ιοοο αοΐίοαεπι 0886 οεαδεο. Οοαίορ. ΙιΛίηοεΓίι βοβ 

(60) Διαλαμβάνων, 0€αΛραη$. δοίΐΐοβΐ εχοερϋο- ΛηίιηαάυβΓ5ίοηβ$ αά $€ήρΐοτβ$ ΟΓΧβα, ρ. 86. 150 ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΗΙΑΗΟΗ^Ε ΟΡ. ΙβΟ ϊά, ςαοά ]ϋάίθίυιη βίΤβΓΐ, ίΡΓΟ^ΛΓβ ροββίΐ, βαπκΐβιη Α ^^Ψ ; Είτα τούτον πλάστην λαμπρώς άνακράζων. ΕίΙίρα ίθΓΓί 1η νβββ, ίη βχίϋηιη ρ&ΓβΙβ, άίνιΙίΛβ »υ- 
Ιβιη βΙοΓίΛ βυω 1»Γ8ίΙβΓ ίίηρβΓϋΓβ ίΐΐίβ ςυί ιηίββΓί- 
00Γάί& βυα θί^ηί βίαΐ. ΑΙςυβΙιυίυβ βϋ&ιη ηοηραΚί- 
οΙρβΒ Γ&οΙοβ Θ88Θ ηυαίίαΐ, ρΓ«ρ&Γ&1θ8 βοϋιοβί βΐ αηΐβ 
γοοΑίοβ αά ΓΓϋίΐιοηβΓη 1)οηοΓαπι,ΐ8ΐηςϋ8ΐη ςυίοΓβάίάβ- 
Γ^ηι^η^ΟIη^ηϋ^ηηο8ιΓϋIη^β8αIη^^1Γ^8ιηIη.ΑI^1)^νβΓΟ 
ί{βΓυζη8θπΙ)6η8,ςαθ(1ν6ταιηΟβυιη^Γ&ϋδβ βοα ρφηί- 
ίθΓ6 ηοη ρο88ίΙ,β1 ςυοά 0308 ίυθΓΐΙ ρορυ1υ$ ίβΓ&βΠΐί- 
ουβ, 61 Ιβχ, 6ΐ ρΓΚΟβρία, 6ΐ ςυοά ηυη οιηποβ ρΓορίβΓ 
ΐΓ&η8^Γβ88ίοη6ΐη ΑΩΙΙοηιιη ^υ^β ΓβιηονθΓϋ,&Η : ]νΜηι 
νβρηία Ώ6η$ ρορηίηηι ίηητη, ςιηΘίη ρνχΰορηανιί ** * ? 
ΡθΓδρίουυιηςϋθ ΓΑοίβηβ, ςυβιη Οβαιη άιο&Ι, βΐ υηάβ 
Ωάββ ΟαΙ ςαοά ρορυΐαιη 8ΐιαπι ηοη Γθρυΐβηΐ, αάάϋ : 
Νατη €ί ίρ$6 βρο ΙίταβΙϋα $ητη^ βχ εβγπχηβ ΑΙίτααηιχ^ βί και ού πλάστην μόνον, άλλα καΐ κριτήν αότκζο^ιον» 
χαΐ του διανέμειν έχάστφ (61), &ν ή χρίσις ήν&γχε, 
δεσπότην, την μίν ύργήν φέρειν έκδιδάσχει, έ«1 τβ 
σκεύη τα κατηρτισμένα εΙς άπώλειαν* τον δΐ πλου• 
τον της δόξης αύτοΰ τοΙς τυυ ελέους έπιδαψιλεύεαΟαι 
άξ(ο(ς. 06 καΐ ή μας μετόχους ευαγγελίζεται βΤναι 
5ίτε δή προητοιμασμένους καΐ προκεκλη μένους «Ις 
την άπόλαυσιν των αγαθών, τους πεπιστευκότας εΙς 
τον Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν. Έν άλλοις δΐ 
πάλιν άμεταμέλητον χάριν αναγραφών του αληθινού 
θεού, καΐ 6τι εκείνου ήν 6 Ισραηλίτης λαός, κχΐ ή 
νομοθεσία, και τα προστάγματα, και &'τι μή πάν- 
τες δια την ένίων παράβζσιν της υΙοθεσίας έξ- 
εκήρυξε, φησίν* Μή άπώσατο 6 θεός τον λαον αύ- ΙήΙ)η Ββηίατηίηύ ". ΙΙαςαβ ςοί ηοη ΓβρυΙϋΡ&υΙυιη, Β του, δν προέγνω ; Και δεικνυς έναργώς τίνα θεβν 
8βά 6001 νοοατϋ ίη οΐβοϋοηβιη, ίάβΐη 68ΐ, ςυί βΐ λέγει, κα^ πόθεν ή πίστις, δτι τόν λαδν αύτου μή άπ- 
ΐ8Γ8θΐ6ΐη, ρορηίυιη 8υυιη, ίη ίάβπι ροβυϋ, βαηςυβ ώσατο. ΕαΙ γαρ έγώ, φησιν, *Ισραηλίτης ειμί Ικ 
ηοη Γβρυΐίΐ, ββά ρβΓ Ωάβπ) ία ΟΙιΠΒΐυιη ρβΓΓβοϋ. σπέρματος "Αβραάμ, φυλής Βενιαμίν. 'Ώστε ό μή 

άποσάμενος Οαυλον, άλλα χαλέσας αυτόν εΙς έκλογήν, ουτο; έστιν ό και τόν *Ισραήλ λαόν α6τοΰ θέμε- 
νος, και μή άπΐι>σάμενος τούτον, άλλα δια της πίστεως της εΙς Χριστόν τελειώσας αυτούς. 

XV. Α1ίΙ)ί θ]υΒ(ί6Πΐ Οθί βΐ νβΐυβ βΐ ηονηιη ΙββΙα- ΙΕ\ Πάλιν δε του Ινός θεοΰ τήν τε Παλα^άν καΐ 
ιηβηΐυοι 088β ρΓΟοΙ&ιηαη^, ίΐα υί Ιιοο ίληςυ&ιη οχ τήν Καινήν άνακηρύττων, και ώς έκ ^ίζης έκ«(νης ίΐΐίϋδ Γ&(ϋοβ ρΓοςιβπηίηαηΙ, υίΓυιηςοβ νβΐΌ 8&ηο1ί- 
1&ϋ3 βίΐ ρ&Γΐίοβρβ, &ί( : 8ι νβτορΗτηίϋχ ίαπεΙχ^βΟανη 
ϊηα$$α βηΐ : βΐ $ί ταάίχ »αησία, βϋατη ναιηΐ ^*. ΕΙ : 
Νοη ΐΗ ταάίϋϋΐη ^βτ», $βά ταάίχ Ιβ ^ ; ίΐβιη : 5ί θ€η$ τα- 
τηίβ, ηαΐντα <α/{6ιΐ5, ηοη ρερβηήΐ (οβοίάβΓυηΙ εηίηι 
ιηβη[ΐΙ)Γ& Οβυηι ίβηί&ηϋυπι ίη όβδβΓίο, 6( γοοβ οπ- 
χηίηίβ πιυΚβ ορρΓ6886ΓυηΙ ροβη»), ΰανβ ηβ ιάβγη ηβο ταύτην προελθεΐν και άγιότητος Ικατέραν μετασχειν, 
οΰτω φησίν Εΐ δέ ή 6ί•κΛ^ΐΎΐ αγία, καΐ τό φύραμα" 
και εΐ ή ρίζα αγία, και οΐ κλάδοι* καί' Ού συ τήν 
(^ίζαν βαστάζεις, άλλ* ή ρΙΤ^Λ σε* καί' Εΐ & θεός 
των κατά φύσιν κλάδων ουκ έφείσατο (έπεσε 
γαρ των έκπειρασάντων τα κώλα έν τζ έρήμφ, καΐ 
πολλά άλλα μετήλθε πάθη τους υπαιτίους}, μήπως ΗΗ ρανααί, ββςυβ ηοη &1ίυπι (ίΙ>ί, &1ίυπ) ί1Η8, ββά Ο 6 αυτός ουδέ σου φείσηται, ούκ άλλος μίν {κείνων, 

βηπίίίθΐη ρΓΟΓβϋβ, βχΙιί1)βΛΐ. ΕΙ ίΙΟΓϋπι : Κίίί^ ιία^Μ^ 

Ι?6ηίοηίΙα(€ΐη βΐ $βνβήίαΐ6ψη ! ^α^α8 ααΐβοι ? Οΐϊπβϋ, 

$6υεή(αΐ€ΐη ςιΐίά€τη ίη Ιαρ$ο$^ ίη ί€ ν€Γ0 Ιβηίρηϋα" 

Ιότη **. Οοίά νθΓΟ ΒίΙ>ί νοίυηΐ ρπηιίΙίβΒ, βΐ ιη&88&, β( 

Γ&άίχ, βΐ Γ&πιί, βΐ βροηΐβ ηαϋ, θΐ ρβΓ ίηβϋίοηβπι 

1&1β8, ηίδί ςυοά οοηνβηίεηΐί&π) βΐ αίβηίΐαΐεπι, βΐ 

οη'^ίηβιη ηΙ> βοάβηι 1θ^ί8ΐ&ΙθΓθ (ίβηναηά&ιη, οΐ&ηβ- 

8ίιη& νοοβ ίηοα1ο&ηΙ? Αϋ νβΓΟ ίΙοΓαοι άβ ί11ί8 ΙβΓ&β- 

ΙίΙίβ, ςυί &(1 €1)Γί5ί;ί Βάοπι ηοηάυαι 800688βπη1: 

ΞύΰΗηάατη ΕυαηςβΙίηηι ςηίάεηι ίηίηιίά $ηηΙ ρτορίβτ 

ηο$, 5€€ηηάηηι βίεοίχοη^ηι νετοάίΐ6€ίίρνορί6τραΙτ€ί^''. 

\\Λ 8&ηβ 608 ά11βοΙθ5 άβοΙ&Γ&ΙυΓυι νοοαίίοηβπι Οβί 

ιηβπιΟΓ&Ι, (^υβαι (ΙοηοΓυιη δυοΓΟίη ρ(Βηίΐ6Γ6 ηοη 

ρο88ί ι. ΟοηοΓίχτη βηίηι ίηοηιηι 6ΐ νοοαίίοηίί ϋβηηι ρω- 

ηϋβτβ ηοηροί^ίί **. ΕΙ : (^η9β αηίβ εοΗρΙα $ηηΙ^ ίη υε- 

ίΐνατη άοΰΐήηαιη $€ΗρΙα $ηηΙ. €υΓ? ηΐ ρ€Γ ροΐεηΐΐατη 

€ί €οη8θΙαΙίοη€τη ΒΰΗρΙηναηιηι, βυΐ) (ϊαί1)ϋ8 νβίαβ ίη- 

ΙθΙΙίβϋϋΓ ΐ68(&ηιβηΙυοι, ερβηι Καί)€αη\η$ ^^. Οβίηάο 

νθΓυπι Οβηιη ρ&Ιίεηϋβ βΐ οοηδοΐ&ΐίοηίβ Οβυπι ββββ 

οοη6ΓΠΐ&ΙηΓυ8 (αΙ>8ϋ6ηίζη, υΐ θβΓνί Μαΐί &άβο ίη8&- 

η{&&|, υΐ 1)08ΐθΐη Οευοι οοηβοΐΑϋοηΙβ βΐ ρ&ϋβηΐίβ 

ΑρρβΙΙβηΙ), αάάίΐ : ϋβ^ νβνο ραΐίεηΐίχ βΐ €οη$οΙαΗθ' 

ηχ$ άβί νοΙ)ί§, ηί ίάβτη ίηίετ νο$ ίεηΐίαΐίί, ^βοηηάηηι 

ΟΗΓίχΙητη Ιβ$ηγη^ χά ηηο αηίτηο βΐ αηο οτ€ ΙαηάβΙίε 

»«• Κοω. XI, 1, »' ίΙ)ί(:ΐ. ^ Μά. 16. " ίύΐά. 18 
XV, 4. άλλος δΐ σου, άλλ' ό αυτός. Και πάλιν 'ΐδ• οδν 
χρηστότητα και άποτομίαν. Τίνος ; Χρίστου, έπι 
μίν τδυς πεσόντας άποτομίαν, έπΙ δΐ σ^ χρ^* 
στότητα. Τί δ* αν βούλοιντο ή απαρχή, και τό φύ- 
ραμα, και ή ^ίξα, καΐ ο1 κλάδοι, καΐ ο1 αυτοφυείς, 
και οΐ δι' έγκεντρίσεως, εΐ μή τήν άλληλουχίβν και 
συγγένειαν, και θτι του αύτοΰ νομοθέτου, φωναΤς 
δηλουσιν έναργεστάταις ; Φησι δΐ πάλιν περί των 
ουπω τ^ πίστει Χρίστου προσδεδραμηκότων Ισραη- 
λιτών* Κατά μεν τυ Εύαγγέλιον έχθροΙ δι' ήμας» 
κατά δε έκλογήν αγαπητοί διά τους πατέρας* 
"Οθεν δηλών δ'τι αγαπητοί, τό άμεταμέλ'ήτον των 
χαρισμάτων καί τήν κλήσιν παράγει του Θεοΰ. 
Άμεταμέλητα γάρ, φησι, τά χαρίσματα χαι ή 
^ κλήσις του θεοΰ. Και• "Οσα προεγράφη, εΙς τήν 
ήμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη* διατί ; 'ίνα δια 
της υπομονής και της παρακλήσεως των Γρα- 
φών, α έστιν ή Παλαιά, τήν ελπίδα ίχωμεν. ΕΤτα 
της υπομονής και της παρακλήσεως θεόν άναχηρύτ- 
των τόν άληθινόν (ού γάρ &ν ειη θ«ος παραχλι{- 
σεως και υπομονής, ούδ' δν πλέον έκμανοΐεν οΐ του 
Πονηρού θεράποντες, ό Εχθρός), Ό δΐ θεός, φησί, 
της υπομονής και της παρακλήσεως δφη ύμΐν, 
τό αυτό φρονεϊν έν άλλήλοις, κατά Χριστόν 
*« ί1)ί(1. 2>. 67 ίΙ}ί(3. 28. «» ίΙ)ί(1. 29. »• Κοιη• VΑΚI^Ε Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 
(61) Έχάστφ. ΡορΙβ Ιιίο θχοίάϋ ό', ςαοά &(1 8βη8ηηι ίζηρίοηάυοα Γβςοίπ νίάοΙυΓ. 161 αΟΝΤΒΑ ΜΑΝΙ0ΗΛ08 Ι.ΙΒΕΒ III. 162 Ίησουν, Ινα βμοθυμαδ^ν έν ΙνΙ ατόματι δοξάζητε /^ 
χ^ν Πατέρα του Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου. 
Ούχ Ιλλον και δλλον, άλλα τον προκαταγγβίλαντβ 
μβν τήν ίλευσιν του ΓΙοΰ, παράσχοντα δε τάς Γρά- 
φος, χαλέσαντα δΐ εΙς τήν του Που αύτοΰ πίστιν, τον 
της παραηίλήσεως καΐ υπομονής Θε6ν, τον της 6μο- 
φρονύνης δοτηρα, οδ εΙς δΟζαν προσέλαβεν ή μας 
ό Χριστός, διάκονος γεγενημένος της περιτομζς. 
Έν ^λοις δΐ πάλιν φησίν • Περιτετ μη μένος τις 
έχλήθη ; μή έπισπάσθω * έν άκροουστί^ τις 
εκλήθη ; μη π8ριτ3μνέσ6ω . ή περιτομή ουδέν 
έστι • και ή άκροβυστία ουδέν έστιν • είτα προ- 
σχ^ες ! άλλα τήρησις εντολών θεού. Ου θεών. Τών 
δί εντολών ή μ^ν έκέλευσε « περιτέμνεσθαι, ή δΐ 
μή * ών Ικάτερον (62) άνεΤπε του αύτοΰ θεοΰ, άλλ' 
ούχΙ θεών. "ύστε εΤς θεός & αληθινός και Πατήρ του Β 
Κυρίου ημών 'Ιησοΰ Χρίστου, 6 κα: τήν περιτομήν 
διά του Αβραάμ εΙς μυστηρίου τελείωσιν χρΟνοις 
ώρισμένοις δους, και τους έν άκροβυστί^ δια του 
Γιου αύτοΰ προσειληφώς. 

ΙΒ'. Έτέρωθι δΐ λέγει • ΔεΤ το φθαρτών τοΰτο 

(ποιον 'ξ το ήμέτερον σώμα ;) ένδύσασθαι άφθαρ• 

σίβν, φησί (63], και το θνητών τοΰτο ένδύσασθαι 

έθανασίαν. Και πώς έστιν άγαθοΰ θεοΰ, εΐ πλάσμα 

{ν τό σώμα τοΰ Πονηροΰ, Ικ φθαρτοΰ μεν άφθαρ- 

τον, έχ δέ θνητού άθάνατον αύτο μετασκεύασα ι ; 

*Ότε γαρ το πονηρον σώμα καΐ πλάσμα τοΰ Πονηρού 

έκ θνητού μίν εΙς άθανασίαν, εΙς άφθαρσίαν δε έκ 

φθαρτού παρά τοΰ άγαθοΰ μεταποιηθ-^ θεοΰ, ού μΟνον 

ουκ άληθεύσει 6 λΟγος 6 γεγραμμένος, δ'τι Κατ- 

επ^ 6 θάνατος εΙς νΤκος, κα• δ'τι έπΙ τέλει τών ^ 

αΙώνων πάντων έκπεσε ιτα ι, και ών δ'πως δήποτε 

ήρχρ/ 6 Έχθρδς, οΤα προσκειμένων αύτοΰ τοϊς εογοις 

τοΰ Πονηρού • άλλα καΐ το άνάπαλιν τηνικαΰτα το 

κράτος άναμι^ήριστΟν τε και άδιάδοχον σχήσει, τοΰ 

θνητοο και φθαρτοΰ πλάσματος αύτοΰ εΙς άθανα- 

σίαν κα£ άφθαρσίαν άνηγμένου. "Ορα δΙ μοι κάν- 

τεΰθεν τον πλοΰτον της σοφίας Παύλου, ή ν, ώς 

εοίζεν, άρθεις τδν τρίτον (64) ούρανοΰ, έμυήθη, 6'πως 

^ιαφοραν μίν της Καινής και τ/;ς Παλαιάς ε'σάγει. 

Προβλέικον δΐ τήν άποστασίαν και πάσαν αυτής 

Εχκόπ7ΐι>ν ματαιολογίαν, εύθυς πάλιν ταΰτα συν- 

(«ιφέρει. Λέγει μίν γαρ (65), <&στε ΒΓί τις έν 

Χριστώ καινή κτίσις, άνακαινίζεσθε • τα άρχαΤα 

«αρηλθεν, Ιδοί) γέγονε τά πάντα καινά. Άλλ* |ν 

δρα το δραστήριον χαΐ σοφδν και περιδέξιον τοΰ άν- 

Βρ^ς, Τα δέ πάντα, φησι, καί ή Νέα δηλονότι κα: ή 

Παλαιά, έχ τοΰ θεοΰ, τοΰ καταλλάξαντος ημάς 

Ιζυτφ, δια τοΰ Κυρίου ημών ^Ιησοΰ Χριστού. 

Ούκοΰν χαΐ τών παρελθόντων και τών παρόντων ό 

τοΰ Σωτηρος έ^μών 'Ιι^αοΰ Χριστοί» άγαθος Πατήρ, 

•• Κοπι. χ?, 5. •» Ι ΟοΓ. VII, 13. " ί1)ίά. ^ Ι Οογ. Ραίκβτη ϋοτηιηΐ ηοζίη ]β$η ΟΚη$ί% **. Νοη Εΐίαιη &1ςαθ 
αϋοΕίι, ββά βαΐΏ, ςυί &η(β ηιιη(ί&νϋ αάνοηίαιη Ρίΐϋ 
8ΰί, ςιιί δοπρΙϋΓ&β ΐΓ&(ϋ(ϋΙ, ςαίςαβ αά Ωϋβιη ίη 
ΡίΗτιιη βυυιη νοο&?ιΙ, Πβυοα οοηβοΐαϋοηίβ θΐ ρ&- 
ϋβηϋβ, οοηοοΓάίφ άαΙοΓθσι, ία ^ο^α8 ^Ιοη&ιη ηο8 
&88αιηρ8ί(01ιη8ΐα8,ΐΏίηί8ΐβΓ οίΓοαΐΏθί8ίοηί8 Γ&οΙα8. 
Αΐίϋ)! νβΓΟ ϋθΓαιη αίΐ : αγοητηα$η$ αΐιςηίί νοοαίηί 
αί, ηβ οΛίναΚαΙ; (ρΓ3Βρϋϋαιη) χη ρΓχρηίίο αΐί^ηίί 
νο€αΐη$ βϋ, ηβ ΰχτΰίΐηχαϋαίχιτ : ατΰχΐΥΜήχο ηιΗχΙ αΐ^ 
ϋΐ ρτχρηϋατη ηχΗχΙ β$1 *^ : αΙΙβηάθ νοΓΟ Αά ββςαβιι- 
Ιίλ : ί€ά οΙ?ί€ΓΌαίχο ηιαηάαΐοηιηι Όβί ^*, αοη (Ιθογοπι. 
Μααά&Ιοιη τβΐΌ αΐίαά ]υ88ϋ οίΓουιηοίάί, &1ία(1 ηοη 
ϋθΐη : β( αίπιαιςαο Ιαπιβο 6]α8(1θΐη «ϋ 685Θ Οβ!, ηοη 
&ηΙβ(η άθΟΓυιη. ΙΙ&ςαο οηυβ 1>βα8 νβΓα8 Θ8ΐ, 6ΐ Ρα- 
(6Γ Οοιηίηι ηοβίΓΐ ^θ8α 0ΙιΗ8ϋ, ςυί βΐ οίΓβυοαοίβίο- 
ηβΐΏ ρβΓ ΑΙ)Γ&Ιι&ιηΐ]ΐη ίη ιηγ8ΐ6Γϋ οοη8αιηιη&Ιίοηβηι 
ίβιηροΓθ άθΟηίΙο 8&ηχϋ, Θ08ςυβ, (]υί ίη ρΓβθραΙίο 
βΓααΙ, ρβΓ Ρίΐίοιη 8αΰΐη &(1 8β ρβοβρίΐ. XV. Α1ίΙ)ί τοΓΟ : ΟρονΙβΙ €οηχιρΙί1?\ΐ€ Ηθ€ (ςαοά- 
η&ιη νβΓΟ Αΐίαά ςυλίη οοΓρο8 ηο8ΐΓυιη ?) %ηάχΛ$τ6χη• 
ζΟΤΎΗρϋΙήΐααίβηι^ $1 ηχοΓίαΙβ Κοο χηχγηοΠαΙίίαΙβηι ^. 
Ουοιηοάο νβΓΟ όβοβΐ Οβΰΐη ύοηυιη, 8ί 00Γριΐ8 ΟΓβα- 
1υΓ&Μ&1ίθ88βΙ,βχοθΓΓΐιρϋΙ)ί1ίςαί(ΐ6ωίηοοΓΓΐιρ(ίΙ>ι1β, 
βχ ιηοΓίαΙί νβΓΟ Γ&οβΓβ ίιηιηοΓί&Ιθ ? 8ί βηίιη οοΓριιβ 
ιη&ΐυ αϊ βΐ 0Γ6&ΙαΓ& ιη&ΐί βχ ιηοΓί&Ιί ί η ίαοωοΓί&Ιϋαίθΐη , 
θχ οοΓΓυρΙίΙ)]]! νβΓΟ ία ίηοοΓΓυρίίϋίΙίΙ&Ιθίη αΠβο ί>οηο 
ΐΓ&ηβΓβΓΓβΙαΓ, ηοα βοΐυπι αοη νβΓαηι ίοΓβί, ςαοά 
86ΓίρΙυαι β8ΐ : Μοηαΐίίοτρία β$ΐ χη υχοίονιαηι ^^, ςαοά- 
ςαβ ίη Ωηβ ββουΙοΓϋοι βχβίάβΐ ϋβ οωηίΙ)υ8, ία ςυβ 
οϋαι ροί;β8ΐ&ΐ6ηι 1]&1)αίΙ 1ΐ08!ί8, Ιαηςααπι Ι&ΐία, ςυββ 
ορβήΒυβ β]α8 αιαίίβ &εβοαιαιοά&1& 8ίηΙ ; ββά βΐ οοη- 
(Γ&Γία ίΠίβ οαιηία οβπίββίαιβ βΓπιίββίαιβςυβ Ιοοαιη 
1ι&ΐ3θΙ)αηΙ, βΐ αιοΗ&Ιίβ β( βοΓΓαρ1ίΙ>ί1ί8 β^υ8 ΟΓβαΐαΓλ 
ίαιπιοΓί&Ιίβ 6( & οοΓπυρΙίοηβ ΗΙ)θγ& ΓβάάίΙα ίυβηΐ. Τα 
νβΓΟ νίάβ ηιίΐιί 61; Ιιίβ (ϋνϋίββ β&ρίβαΐίββ ΡααΙί (ςα&αι 
ία ΙβΓίίυιη βοβίυαι βαϋΐαΐυβ άί(ϋοί88θ νΐάβΙοΓ), ςαο- 
ηιοάο άϋίβΓβαΙί&ηι ηονί βΐ νβίβΓίβ Ιββίαιηβαϋ βχρο- 
ααΐ. ΡΓΰνΐάβαβ νβΓΟ βροβί&βΐ&αι Ιι&αο, 6|υ8(]α6 νλ• 
ηίίοςυίλ οπιαία βνβΓβοΓαβ, βίαΐίηι ίβία 8υι>^υα{;ί^. 
ΑίΙ βαίαι : 8ι ςνά χη ΟΚτχζΐο^ ηαΐηνα ηουα^ πβηονβ- 
ηιίηί, νβίετα Ιταη$ΐ6γηηί^ €€€β οτηηχα (αοΐα $ηηΙ ηο- 
να ^^, Τα νβΓΟ νίάβ ρΓαάβηΙί&πι,β&ρίβηΙΙ&ιηβΙάθχΙβ- 
ΓίΙαΙεηι νίη. Οιηηχα ν€Γ0^ ίηςυίΐ, ίά ββΐ βΐ νβίαβ β( 
αονυπα ίεβί&πιβαΐυπι, €χ Ώβο $ηηΙ^ ςηχ ΓβΰοηεχΗανχΙ 
ηοί $χΙ)χ χρύ ρβτ Οοηχίηηιη ηοΒίνχινη ]6$χιγη €Ηη$Ιχιιη ••. 
ΙΙαςυβ 1)οαα8 Ρ&ΙβΓ δθΓνβΙΟΓίβ ηο5ΐΓί ^68α ΟΙΐΓίβΙί 
ίάβιη βΓβΙ βι ά&ΙΟΓ βΐ ρΓοουΓ&ίοΓ βί ααβΙοΓ γογοπι 
ρΓ2ΒΐβΓϋ&Γααι β1 ρΓδβββηΙίαπι. Οαοαιοάο νβΓΟ εοΓ• 
ρυβ οΓβαΐαΓΑ ΙιοβΙίβ Γαβήί, οαιη ίάβπι α θρίΓίΙα 

XV. 53. •* ίΜά. 54. « Π €οτ. ▼, 17. ^ 'Μά. 18. ΥΑΕΙΛ; Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (62) Έκάηρον. ΙΙα 80Γί])βη(1αοι ββΐ ρΓΟ ϊι^ατζρω^ 
ςηοά π)8. ΙΐΑΟβΙ. - 

(63) ΦησΙ. ν6Γΐ)ααι Ιιοο Ιοοαπι Ιιίβ ΙίϋΓ&ηί βυΙρΑ 
ιηιι1&88β, β1 Αά σώμα ΓβίβΓβηάαοι ββββ ΟΓβάο. ΑηΙβ- 
εοάβηβ βαίαι λέγει Γβ^( ρΙίΓΑβία ένδύσασθαι άφθαρ- 
οίαν. (64) Τον τρ(τον. Πα πι8. Ε( £ΓΑηΐηΐΑΐίθ8Β ΓΑΐίοΏβΐ 
β( Ββαβαβ Ιβ^ί ]ΐιΙ>βα(, ςαοά Ιΐ Οογ. χιχ, 2, 1ββ;ίΐαΓ, 
^ως τοΰ τρίτου ούρανοΰ. 

(65) Άνακαινίζεσθε. νβΓΐ)ααι Ιιοο βχρΙίοΑϋοαίβ 
Ιοοο Α ΡΙιοΙίο Α(1(ϋ1υηι ββββ ρυίο, υΐ ίοίβΙΗκβΓβΙαΓ, 
0Αηο(οαι Αροβίοΐαηιαονβ ΟΓβΑΐαΓ» 8ΐα(1ίαηιαΓ£;βΓ0. 163 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΒΙΑΒΟΗ^Ε ΟΡ. 164 &0ΐυ8 0Γ&ΐ0Γΐ8&ίφ ν&ΙίθΙη1αΐη&ά1ΐίΙ)βΐΐ(,6ΐάί6&(: ¥0$ Α αυτός ήν χαΐ δοτήρ, και προνοητής χαι δημιουργ^ς- Φηίηι ΙδίηρΙητη Όβί νίυί β$1ί$; $ί€ηΙ άίχϋ ϋβχΐΒ. 
Οηια ΗαΙ>ίΙαΙ)0 ίη ίΙΙίδ, βΐ αηιΐηίαύο^ €ΐ €γο ίΐΐοηιγη 
1)^115, ίρύ υβτο €ηιηΙ ηιίΗίρορηΙη$ ^''. 8ί ί^ίΐυτ ΟΙιτίβϋ 
ηο8 δαοαυβ (θΐηρΙαΓη, ρΓουΙ Ραυίυβ εΐ&ιη&ΐ, ΙββΙβιη 
&(ΓβΓ6η5 Ι^ί&ιη, ηβςυβ αΐίυθ ΓυίΙ Οβαβ, (^υί ροΓ Ιβαίαιη 
ΙοουΙαββδί,ςαααι ίρββΟβί Ρί1ία3,ου]υ5ΐ6ΐτιρΙυιη άίνί- 
ηιΐΒ Ραυίυβ ηοη ββββ ηονίΐ, βΐ ίαΐεβ νοοαΐ, υΙ)ί ί&ο- 
άβιη 681 0Γβ&1υΓ& Μ&ϋ ? οϊ>ί άαο βΐ ορροΒίΙα βίΐ}! ία- Πώ; δ' δν εΓη πλάσμα το σώμα του Έχθρον», του αύ- 
τοί3 τνευματοφόρου ρτ^τορος, τήν ΈσαΊου προφητείβν 
οιχΐΐουμένου καί λίγοντος • Ύμείς ναός γάρ βεοϋ 
έστε ζώντος • καθώ; εΤπεν ό θεός, "Οτι ένοικησω 
έν αύτοΤς και έμπεριπιτήσω ' και Ισομαι αυτών 
θεός, καΙ αυτοί εσονταί μοι λα6ς ; ΕΙ ούν Χρί- 
στου μίν ήμεΤς ναός, ώς Παύλος βο^, μάρτυρα τον 
Ήσα-αν προΐστάς, και ούκ άλλος ήν θεός, ό έν 
Ιΐστ,ί^ λαλήσας, άλλ' αύτος ό του θεού Γ\6ς, ου να^ 

ή διπλή και άν- νίοβιη ρπηο*ιρί&? 

ήμας ό θεσπέσιος Παύλος οΤδε καΐ αποκαλεί, πού τδ πλάσμα του Πονηρού ; που δΐ 

τικειμένη αρχή ; 

Χνΐ.ΡοΓΓοίάβιη ΓθΙβ^θΠΒ νθΓΗ8ΐί8 1αοβίη,ηο5(|αβ Ιζ". Έτι δε ανακαλύπτων το της αληθείας φέγ- 

&(1 ροΓίίαΙβιη βΐ 8ίϊθβδ8ίοιιβιη αϊ) ίιηρυΓί8 ΓαοίβηάαΓίι γος, και καθαρούς ήμας και άφωρίσμένόος παραγ- 
οοΙιΟΓίαΙυβ, ιΐΐ ίο ΠΗθ8 βΐ βΗβ8 Οβί ΓβΓβΓ&πΐϋΓ, αΐΐ : γέλλων είναι τών ακαθάρτων, ώς δν εϊς υ\ους και 
ΥΟΒ βπίτη βηϋί τηίΜ ίη /ϊ/ίθ5 βΐ (ίΙία$ ••. ΟοΠΒίΠβΐηο- θυγατέρας, επάγει καΐ τον έπαγγειλάμενον ταΰτα, 
ΓαΙ νβΓΟ βϋαιη βιιπι, ςυί ΙιβΒΟ 8ίΙρο1Ηοϋϋ8,ςυο(1 801- " δτι Κύριος έστι παντοκράτωρ• συνδιαπλέκει δΐ και ϋοβί Οοιηίηυ8 βίΐ οπιοίροΐ6θ8. 81ιηυ1 βΐίααι ίηηυϋ, 
Αά ςυο8 ρβΓίίηο&ηΙ Ιιφ ρΓθΐιιί88ίθΏ68, ηβαιρβ αά ηοβ 
ρβΓ Ρ&ΙΓΘ8. $α1>]ιιη);ϋ βηίιη : Ηχο ΐρϋαν ρτοηιί$$α Ηα- 
ϊβηίβί^ άϋβΰϋ, ρηήβ€$)ηη$ ηο$ χρ$ο$ αΙ> οηιηίΰίΐί δον- 
άΐδν$ οαηιίδ βΐ $ρίηΙη$, ρβτβαβηία $αηοΙίβ€αΙίοηβηι 
ίη ϋτηονβ ϋβι ^^. ΙΙαςυβ ηοΙ)ί5 Ιι»ο ρΓοιηί88& Γ&οΙα 
βυηΐ, ΙαϋΙο Γαοΐο & ρ&ΐΓίΙ)υ8. ΕΙ ευ]υΒ Οβί ϋΐβ 68( 
ροραΐϋδ, 6]υ»ά6ΐη βαοιαβ βΐ οο8 : βΐ ΒίουΙ Ιιοιηίηοβ 
ρυπ 6&9ΐίςυθ νβΙβΠΒ ΙββΙαίΏβηΙίΙβιηρΙυιηβυηΙ Οβί, 
ίΙ& ςαοςαβρυΓΐ ίη ηοτο ΙβδΙααιβηΙο Ιβιηρίαηι 6^υ8- 
άβιη Οβί βυαί. Ουαι αοΐβαι βιιιη εοηάίΙοΓβπα οιη- 
ηίυΐΏ ίοΐβπι ν6Γίί&ϋ8 ρΓΰοο 88βρί88ίπ)6 αρρείΐαί, ηοο 
πι1ηα8 Ρ&(γ6Πι Οοηιίηΐ ηοδίΓΐ ^68υ ΟΙΐΓίβΙΙ, ςυ&αι προς τ (ν α ς αι έπαγγελίαι, δ'τι δια τών πατέρων 
προς ήμας • επιφέρει γάρ • Ταύτας ουν έχοντες 
τάς επαγγελίας, αγαπητοί, καθαρίσωμεν Ιαυτους 
άπο παντός μολυσμού σαρκός καΐ πνεύματος, 
έπιτελοΰντες άγιωσύνην έν φ(^βφ θεού. "Οστι 
ήμεΤς μεν έπηγγέλμεθα ταύτα, άρξαμένης τι5ς επαγ- 
γελίας άπό τών πατέρων. Και ούπερ εκείνος ό λαός 
θεού, τού αυτού και ήμεΤς• και ώς τών έν τη Παλαιή 
οι καθαροί ναός τού θεού, οί)τω και οΐ έν τ^ Νέ^: κα- 
θαροί ναός τού αυτού θεού. Κτίστην δέ πάντων πά- 
λιν πολλάκις ό αυτός της αληθείας διαγγελλων χ/|ρυξ, 
τον τε Πατέρα τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και 
αυτόν τον άληθινόν αυτού Πόν ούδΐν ιζττον κβταγ- νβΓϋΓΠ β^ϋ8 ΡίΙΙυπι ρΓβΒοΙίοα!, ίη ϋ8 ςϋθ(|ϋβ 1οοί8, ίη ρ γέλλει, και έν οΤς 6μνεΐ τήν χάριν τήν δοθεΤσαν αύτψ. ςαίΙ)ΐΐ8 ^Γ&ΙΙ&ιη 8ίΙ)ί άαΐαη), βΐ νΐιη ΐΏγβΙβπί θίϋί 
ΟΓβάίΙί 06ΐ6ΐ)Γ&1. Μοηεηδ βηίιη, 8ί5ί, πιίηίΐΏο υπι- 
ηίυιη, άαί&αι ββββ §Γ&Ιίαιη αηηαηϋαηάί ^βηϋ1ίΙ)υ8 
άίνίΙί&8ίαιρ6Γ80ΓαΙαΙ)ίΐ68 01ΐΓί8ΐί, β( (ίοοβηοΐί οπιη68, 
ςυφ βίΐ (βεοηοιιιί& πιγβίβπί α 88ΒβυΙί8 ίη Οβο 
&1)8θοηάίΙί ; βίαΐίαι αάάίΐ : (Ιηί οπιηία οΓβαυίί ρβτ 
ΰβίΐίΐη ΟΗήϋΜτη, Ιίαςυβ οηιηίυπι βοηάϋοΓ ΡαΙβΓ 
68ΐ, οηαηίυαι νβΓΟ οοηάίΐοΓ βΐίαπι Γίΐίυβ. 8ίου1 
βηίπι η&ΙιΐΓ&; ίΐΑ εΐ ροΐβδίαβ, εΐ ίαιρθπυη), βΐ 
ροίβηΐία, θΐ ΟΓοαΙίο νί!»ϋ}ί1ίυ]τι οιτιηΐυπι βΐ ίηνίβίϋί- 
Ιίυηα, &ο ΓΟΓυηι βχηοη 6Χ8ί8(6η(ϋ3υ8 αά βχΐβίβηΐί&ιη 
ρΓθ(]υοϋο εοηαηιυηία υΐπςυβ βΐ ίηάίνίβα 8υηΙ. Ε( 
ρο8ΐ ραϋΟΛ : ΡτορΙβνβα ββοΐο ρβηηα ηιβα αά Γαίκετη 
Όοτηίηί ηο$(ή 3β$η ΟινίαΙί, «χ ςαο οηιηί$ ραίβνηϋαε και τού καταπιστευΟέντος μυστηρίου τήν δύναμιν. 
Ειπών γάρ, ώς « Έμοι τω ελαχιστοτέρφ πάντων εδόθη 
ή χάρις αυτή έν τοΤς εΟνεσιν εύαγγελίσασθαι τον 
άνεξιχνίαστον π)ούτον τού Χριστού κα\ φωτισαι 
πάντας, τίς ή οΙκονομία τού μυστηρίου τού άποκε- 
κρυμμένου άπό τών αΙώνων έν τψ θεψ, ■ αύτίκα συν- 
άπτει • τψ τα πάντα κτίσαντι δια *Ιησοϋ Χριστού • 
ώστε πάντων μέν κτίστης ό Πατήρ, πάντων ίΐ κτί- 
στης ό Γιος. Κοινόν γάρ και άδιάφορον ώσπε^ ή φύσις, 
και ή εξουσία και ή βασιλεία, και ή δημιουργία τών 
ορατών τε πάντων και αοράτων, και ή έξ ούκ δντων 
εΙς το είναι προαγωγή και ούσίωσις. Κ«1 μιτ* ολί- 
γον • Τούτου χάριν κάμπτω τα γόνατα μου προς 
τόν Πατέρα τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Ις ίη ΟίΒίο Βί ίη Ιβτνα ηοτηίηαίιιν "^ο. 0ηιηί8 ραΙβΓηίΙαβ η ου πάσα πάτρια έν ούρανψ καΐ έπΙ γης όνομάζε- 
ίηςυϋ, ηοη αυΐβπι : βϋςυβ, αΐία νβΓΟ ηοη ίΐβπι. ται. — Πάσα πατρία, φησιν, ουχί • τίς μεν, τίς δ' Νβςυβ άθ οιηηί οαβίβδίί βοΐυπι ΙοςυίΙυΓ, 86ά άβ 

Οίηπί, δίνβ ΟΟεΙββΙβΠΙ (3ίθ88, δίνβ ΙβΓΓβ3ΐΓ0Π1, βίνβ 0Π1- 

061X1, βίνβ ρ&Γίεπι : οηαηίυπι ίΙΙοΓυαι εοηάίΙοΓ 68( 
Οβυ8 βΐ Ρ&ΙβΓ Οοπιίηί ηο8ΐΓί ^β8υ ΟΙιπδΐί : βχ βο 
60101 οπιηί3 ρ8ίίβΓηίΙα8 ίο βοθΐο βΐ Ιη Ιογγα, 8ίου1 
οΙ&Γβ Ρ&υ1ιι?, βρβοίβίοΓ ΐΓίβσι βΐ άοοΙοΓ ΓβΓυιη &1)8- 
οοηάίΙοΓϋΐΏ, ρΓοηυηϋαΙ, ηοαιίηαΙυΓ. Αΐί1)ί νοΓο 
βοάβπι οιοάο άβ Οβο άίδθβΓβηβ &ίΙ : 1]ηα βάβ$, ιιηη$ 
ύαρίίίψηηί^ ηηη$ ϋβη$ βΐ ΡαΙβΓ οηιηίιιηι, ςηί 6ΐΙ 
ίηρ€τ οτηηία βΐ ρβτ οηιηία, 6ί ίη ηοδίί οτηηιδηδ ^*. οΰ, ούδε πάσα ή ουράνιος μόνη, άλλα κ&ν ούράνιον 
8Γπτ[ις, κδ^ν έπίγειον, κ&ν μέρος, τούτων απάντων 
εστί δημιουργός ό θϊός κα'ι Πατήρ τού Κυρίου ημών 
Ιησού Χριστού • έξ αυτού γάρ πάσα πάτρια έν ού- 
ρανφ και έπί γης, ώς ανακηρύττει λαμπρώς δ τών 
απορρήτων και θεατής και διδάσκαλος, ονομάζεται. 
Καί έν άλλοις δΐ τα αυτά θεολόγων, Εις Κύριος, φησί, 
μία πίστις, 1ν βάπτισμα, εΤς θεός καί Πατήρ 
πάντων, 6 έπί πάντων, καί διά πά'/των, καί έν 
πάσιν ήμΐν. Άδιάστατον δ^ και άμέριστον, ώσπβρ •ΜΙ ΟοΓ. VI, 16. «•ίΙ)ί<1. 18. «• II Οογ. νιι, 1. '« Ερίιββ. ιιι, 14. '* Ερίιββ. ιν, 5. 165 ΟΟΝΤΙΙΑ ΜΑΝΙΟΗΛΙΟδ Ι.1ΒΕΙΙ III. Ιββ τήν ©ύίΐν και τδ θέλημα, ούτω και τήν δημιου^γίαν /^ Οϋίηςϋβ ίιΐβΐη η035βΙ Ρ&ίΓβΠΙ θΐ Ρίΐίαπί, βίοαΐ (|ΙΙθά χϊί το κράτος είδώς του Πατρο;, κα•. του Που, τα 
ούτα κβΐ πβρι του Σωτηρος πετ:α(^ρησιασμέν]υ κρά- 
ζει <ρο>ν^. Έν αύτψ γαρ, φησί, έκτίσθη τα πάντα. 
Πρ^9»χβ • Τα πάντα, τα έν τοΤς ούρανοΤς και τα έπι 
τΐίς γης. ΚαΙ Γνα μή ή μανία λτίρου; αλλοΟς ταΐς 
ΙεραΤς φώναΐς υποβάλ^, ετι κατά συνέχειαν έπεξ- 
ηγείται, τ(να βισι τα έν τοΤς ούρανοΤ; και τα έπι τής 
γης, δ'τι τα ορατά και τα αόρατα, και τβυτα πάντα 
έν αύτφ φησι έκτίσθαι, και δι' αύτοΰ και εις αυτόν. 
Πώς ούν ή άποστατική λύσσα των μεν ορατών άλλον 
«ράττει ποιητή ν, άλλον δε των αοράτων ; Ει γαρ 
πάντα δια Χρίστου και εις Χριστόν εκτισται, καΐ 
αύτ<$ς έστι προ πάντων, και τα πάντα έν αύτψ συν- 
έστηκε, που ή δημιουργία του ΈχΟρου ; Και αύτος οά ηαΙϋΓΕΠι βΐ νοίϋηΐβίβηα, ίΐα βΐ ςυοίΐ &(1 ΟΓβαΙίο- 
ηβπ) 6ΐ ροίβηϋαπι, ίη8βραΓ&1}ίΐ69 688θ οΐ ίηϋίνίδο», 
θαάθΐη βΐί&αι άβ δβρναΙοΓθ 1ίΙ>6Γα νοοβ ρΓθ1ο(}υίΙϋΓ. 
ϊη %ρ$ο βηίτη, ίηςαίβηβ, ΰτοαία βηηΐ οτηηία ". ΑΐΙβηάβ. 
Οτηηχα, ςυ» ίη οοθΙί$ βΐ ίη ΙβΓΓα 5αη1. Ε( ηβ ίηθαηα 
οοΙιΟΓβ ηηβ;&8 βυαβ νβΓΐ)ίβ ββοΓίβ βίΤΓίοΗΓοί, ίη βοπβ 
ΟΓ&ΙίοηΙβ 6(ϋ886π(, ςυΦοαιη βίηΐ βα ία εοθΐίβ βΐ ίη 
(6ΓΓ&; άοοθΐ βηίιη νίΒίΙ)ί1ί& θ( ίηνίδ11)ί1ί&, βΐ οΏπίβ 
ία 00 ΟΓβαΙα ββββ, βΐ ρβΓ βυω, οΐ ίη ίρ^υο). Ουο- 
ιηοάο ίΐ&ςαβ &ρο9ΐ&1&Γαπι Γαύίοβ αΐίυιη νί8ίΙ)ϋίυπι, 
«Ηαηι ίηνίβίϋίΐίυιη ΓβΓυαι οοαάίΙοΓθοι ίαοίΙ? δί 
βηίιη οιηηί& ρβΓ ΟΙιπβΙυιη βΐ ίη ΟΙιπδΙαιη 0Γβ&1& 
βυαΐ, 6( ίάβαι ββΐ αηιο οιηηί&,βΐ οαιαία ία ίρβο οοα- 
βίβίαηΐ, υΙ)ί ίαηοίοπη ββΐ ΟΓβαΙίο 1ΐ08ΐί8?8βηβ ίρβθ μεν ό "Αγαθός προάγει* προάγων δε συνέχει, συνεχών β Πίθ ϋυουβ Οβιιβ ρΓοάυοίί ; ρΓοάυοβηβ υθγο οοπίίηβΐ ; δΐ και της διαμονής προνοείται. Έκ ποιας ίλλης 
ενεργείας δώσουσι τών του θεοΰ δημιουργημάτων 
την έςουσίαν τψ Έχθρψ, ει μή αρα δι' αύτων, έν φ τε 
κληρωται τών θελημάτων είσι του Έχθρου, και έν φ 
μή πεφρίχασι θεομαχειν ; Ούτοι γάρ κατά του κοινού 
Δβσπότου και πλαστού στόμα πλατύναντες δύσφη- 
μον, και χατά της δημιουργικής αύτοΰ έπανιστάμε- 
νοί κυριότητος, και τοις έκτοπο ις πάΟεσιν υποκα- 
τχκλίναντες Ιβυτους, έξ ων τε θεομαχούσι, και έξ 
ών δρώσι τά άθεσμα, εαυτούς υπέφηναν ως αληθώς 
δημιουργήματα και δούλους του Εχθρού. Ί^^ γάρ τις 
Ι^ττηται, τούτψ και δεδούλωται. Άλλ* ώσπερ έκόντες 
-προς τά πάθη κατασυρόμενοι (66), και κατά τούτο 
της δημιουργικής Προνοίας κα•. τής προς τον άληθι οοηΐιηβηβ νβΓΟ ρΓοβριοίΙ υΐ ρ6Γ56ν6Γ6οΙ. Ραο νβΓΟ 
&1ίο &Γ§απΐ6ηΙο ΙιοβΙί ροΐββί&ίβπι ίη 0Γθ&(υΓ&5 Οβί 
ν1ηά1ο&5αηΙ, ςυβαι βχ βο, (^αοά ίρβί ρβΓΩοίααΙ νο- 
ΙυηΙ&Ιβιη ΙιοβΙίβ, βΐ ηοη νβΓβηΙαρ Πβαιη ίρβυιη 
ορρυ{;η&Γθ? Γρβί βηίιη, άυπι οοηίΓα οοπιηιυηθπι 
Οοηοίηυιη β1 εοηάίΙοΓβπι ίηΓαηιβ οβ Αρβπυηΐ, άο- 
ιηίηίυζηςηβ β]α8, ςυοϋ ΟΓββΙοΓΪ οοοαρβίϋ, ορρυ- 
ςηαηΐ, ίη8θΐ6ηΙί1)αϋςυβ 8ΐ(ΓββϋΙ)α3 δβίρδοδ 6υϊ>)ί- 
βίαηΐ, (απι ρυςαα 5υ& ίη Οβυπι, Ιυπι ίΐΐίοίΐίβ αβϋο- 
ηΊ5υ8 ρΓθ1)Αη1, 86 ίρ508 νβΓβ ΟΓβ&ίυτ&β βΐ 86Γνο8 
ΙιοβΙίβ 688Θ. Α ςυο βηίαι &1ίςυί3 νίοΐυβ 65ΐ, &Κ> 
βοάβαι ίη ΒβΓΥίΙυΙβπι ββΐ Γβά&οίυβ. δίουΐ ααΐβααι 
βροηΐβ ηο3ΐΓ& ίη &ίΓ60(ϋ8 ηο5ΐΓθ5 αΙΐΓβρϋ ρΓονίϋβη- 
Ιί& 6Γ6&ΙθΓί8 6^υ8(]υθ υΐ νοΓΐ οοηάϋοπδ ροθδβββίοηβ νόν πλάστην οιχειώσεως διαπίπτομεν, τον Πονηρόν ^ βχείάίοιυβ, νίοί88ίπι νβΓΟ οι&ΐυπι άοΏίηυηι ηοΙ>ί9 

αββίδβίηιυδ, βΐ αά &βυθη(1&ιη ίη 1)6ηβΓ&οΙθΓ6ΐΏ Ιίη- 
^υ&αι «1) ΙιοβΙβ&άάϋοΙ ηοβραΙίπκΐΓ ; ίΐ&,βί αίΤββΙϋυιη 
οαΐί^ίηβπι Γυ^ί&ηιυβ, Γαοίΐβ βΙαοίΓη&πι βΙοοΓρυβ ρΓΟ 
ΟΓβ&ΙϋΓίδ Οβί α^ηοβοβΓβ νβΐίπιυβ, ίηιη βίαΐΐαι 
Ιΐ05(6αι α Ιγπ&ηηίεο ίη ηθ8 ίπιρβηο Γβρβίϋαΐϋβ, βΐ 
ροΗβ οβαΐίβ εαπι ηυΐΐα «(ΙνβΓδυβ ηοβ νί &υΙροΐ68(&ΐ6 
ίηβίΓυοίυιη, δβά οοηουΐΐαΐυηι ροΐίαβ & ηο1>ί§ βΙ 
βυηα οωηί βυα ροίβηΐία 1α(1ίΙ)Γίο 1ι&1)ίΐυαι εοοδρίεί- 
πιυβ. $ιιρβΓ οίρΐάβ βηνη^ ίηςυίΐ, βί 1>α$ίΗ$€0 ^ΓαΙΐβ- 
η'ί, Ιβοηβτηςοβ βί άναεοηείη ωπΰΐίΐοαίύ ^^. Οααηάο 
▼βΓΟ ίη νοίυρί&ΐίϋϋδ, &ηίαΐφ ρββίίϋυβ, νοΙυΙαηυΓ, 
6ΐ ουρ1(1ίΙ&ΐ6$, ία ςυαβ ΙιοβΙίβ ηο9 ίηαρβΠίΙ, κβοΐα- 
ηιυΓ, αβ Ιυπι 1ίη§υ& Ιαπι νίΐα πιίηυβ βΐ 1)θηί ϋβί 
ηο5(Γί ηαΙιΐΓ&ίη βΐ ίιηρβΓίυηι, βΙβΓβαηάί άί^ηίίαΐβιη 
ββοααιυβ βΐ ία ορρο8ίΙ&8 ρ«Γΐ68 άινίίΐίηιυθ, ηβπιίηί 
ηο8ΐΓυαι (&πι 1>6&Ιο β8$θ 1ίβθΙ)ί(, υί &1> ΙιοδΙίβ βα- 
ρΓβπια ροΐβθίαΐβ βΐ ΙγΓΑηηίάβ ΙίύβΓβΙυΓ, βί &ά νβΓυαι 
Οβυπι ηο^ίΓυηι αο οοηάίΙοΓβηι Ιαοβαιςϋθ ρίβίαΐίδ, 
ίρδί ρΓού&ηϋ», ρβΓάυβ&ΙϋΓ. Οβυπι βηίιη ββο&ίηυβ 
υαυιη βΙ ίάβπι ρπηοίρίυαι, βΐ ηθ8 &1) ίρβο &1)8ΐΓαΐ3ί- 
ιηθ8, Αίςαο &(160 νβΓαιη βΓβαΙΟΓβπι βΐ Οοηαίηυιη 
αΙ)Γο^Ααιυ8, ΙιοβΙίβ, Ηοο ίρ80 ηα&^η&πι ίη ηοβ ρο- δε δεσπότην ΙαυτοΤς έπεισάγομεν, και τήν γλώσιαν 
οξύνειν χβτα του ευεργέτου και πλαστού υπό του 
Πολεμίου βναπεισθόμεΟα * ούτως Αν τών παθών τό 
σκότος έκο'^γιιμεν, και τήν τε ψυχή ν και τό σώμα 
β&ον» δημιουργήματα έπιγνώναι θελήσωμεν, αύτίκα 
μίν έλαύνομεν της καθ* ημών τυραννίδος τον ΈχΟρόν, 
Χ21 ^^ΟζλμοΤς όρώμεν κεκαθαρμένοις μηδεμίαν 
£χοντ2 καθ* ημών μήτε Ισχυν, μήτε κυριότητα, αλλά 
συμπατούμενον και διαγελώμενον ύφ* ημών, αυτόν τε 
κα: παήν αυτού τήν δύναμιν. Έπί ασπίδα γάρ, 
φησί, καΐ βασιλίσχον έπ•.βήστ[^ και καταπατήσεις 
λέοντα και δράκοντα. Έως δ' $ν ταις ψυχοφθόρο ις 
ήδοναΤς ιλυσπώμεθα (67), και οπίσω τών έττιΟυμιών, 
προς ας τ^μάς 6 Εχθρός συνωθεΤ, πορευώμεθα, και 
τέμνίυμεν τ^ γλώσσ^^ και τψ βίψ, κα: διχάζωμεν εις 
μιαχομένας μοίρας του αγαθού και ενός θεού ημών 
'ΖΎ{^ ^ύσιν χαί τήν βασιλείαν, και τό τής δημιουρ- 
γίας αξίωμα, ούμενο\»ν ουκ αν ημών ούδενι γένοιτο 
της ύπεςουσιότητος και τυραννίδος έλευθερωθήναι 
τού Έχθρυΰ, και προς τόν άληθινόν ημών θεόν και 
πλάστην, και τό «ώς της ε!ς αυτόν ευσέβειας έναυ- 
γασΟήναι. Δια γάρ του σχίσαι τήν μίαν αρχήν και 

'« Ερίιββ. IV, β. " Ρ8*Ι. χα, 13. ΥΑπυ: ΙΕ0ΤΙ0ΝΕ8 Ετ νοτλ;. (66) Κατασυρόμενοι. ΙΙ& Ιβββ ρΓΟ κατασυρόμενα, 
ςηοά εοάβχ 6χ]ιϋ>β(, &β 81 &α πάθη τοχ ΓβΓβΓβηάλ 
βϋ, εαιη ροΐίαβ &<Ι λχόντ•ς ρβΡίίηβΓβ ηβχυβ ΟΓ&ϋοηίβ οβίβηάλΐ. 

(67) Ιλυσπώμεθα. Ββ Ιιοο ν6Γΐ>ο Ιβ^ζβ δ&ωυοίβοί 
ΒοοΙι&ρΙααι ίη ΒίηοτΜοο, ραπ. ιι, ρ. 798. 167 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤαΐΑΗΟΗΛ ΟΡ. 168 (Θ8ΐ&ΐ6ΐα ηαοΐυβ, ουιη ηΐΑ^ηλ 6Γβο&οί& ηθ9 ίαιροΙΗΐ, Α ταύτης ήμας αύτους άπο^ρήζαι, χαΐ τ^ν μίν άληθι• ςυο3 δοϋίοβΐ 8ί1)ί ίΐα {αω οΙ)ηοζΙο8 Γβάάίάϋ, οΐ 
ΟΓβ&ΙοΓ θ1 Ούοαίουβ &ρρβ11βΙαΓ. Οαο ςυίά τβΐ ιηίββ- 
Γαιη αιαςίβ νθΐ ίαιρίαιη οο^ϋ&η ροΐ68ΐ? Αοο6<]ίΕηα8 
8θί1ίθ6ΐ, ΓθΗοΙο Ογθ&Ιογθ, &(1 ΙιοβΙβηι, βΐ άβδβΓβηΙββ 
86Γν&ΙθΓβιη Αά ρβΓάίΐΟΓβηι ΟϋΓπιηοδ : (ΙββρίοίιηοΒ 
βυΐΏ, ςυί Γβ^ηυιη οφΙοΓυιη ηοΜβ αΟΌγΙ, ςαί νβΐΌ 
αά ροθη&ιη βίύί ρ&Γ&Ι&ιη ηο8 ρβΓίΓλΙιίΙ» βυιη βαπα 
βίαάίο 86θΙ&ιηυΓ, βΐ ουιη άβοβρίΟΓθ όβοβρϋ ίρδί ίη 
Ι^βΙιβηηΑΐη ί£^ηί8 δβΙβπιΊ οοηάθΐηη&ή νοίαιηυβ. νον ποιητήν καΐ Δεσπ6την άθετησχι, μεγάλην κβΙ' 
ημών λαμβάνων τήν αρχήν 6 Εχθρός, «είθβι χάτι 
μετά πολλής της εξουσίας, ους ήδη ϊλαβεν 6ποχύ- 
ψαντάς αύτοΰ ταΐς όρμαΤς, χαι ποιητή ν χα^ Δεσπάτην 
αυτόν άνομολογεΤν. Κλ\ τί δν εΐ'η τούτου άθλιώτερον ; 
Καταλιπ'5ντες τον Δημιόυργόν προέλθωμεν (68) τφ 
Έχθρψ, καΐ τον Σωτήρα φυγόντας τψ φθοροποκφ 
προσδραμεΤν, καΐ τον πα5έ)^οντα μίν τήν των ούρβ- 
νών βασιλείαν ύπεριδεΐν, τψ δΐ προς τήν ήτοιμα• σμένην αύτψ κύλασιν 8λχοντι σπουδαίως χαταχολουθεΐν, καΐ εΙς τήν γέενναν του ατελεύτητου πυρός τφ 
άπατεώνι τους άπατηθέντας συγχαταδιχάζεσθαι. 

XVII. ΑΙ, ο νοβ η&ΙαΓ89 ηθ8ΐΓ© θΐ βΓΟ&ϋοηίβ» ΙΖ'. Άλλ*, ώ κοινωνοί τήσ ημών φύσεως χαΐ δη• 

ςαο (Αΐηβη άοηο βΐ ]ϋΓβ βχοίάίβϋβ, ρβΓΐΐθίρβ8, βνί- μιουργίας, χδν έξίστητε τής δωρεάς, όψε γουν άνα• 
^ϋ&Ιβ Ι&οάθΐη αΐίςα&ηάο, βΐ αοΊαΐΑβ νββίΓ&β αά νήψαντες επιστρέψατε τάς καρδίας υμών πρ^ς τόν οοιηιηοηβιη Οοιηίηυιη β1 οοηάϋοΓβιη ηο8ΐΓϋΐΏ, 1)6 
ηοΓλοΙΟΓΟίη ϋβιη 6ΐ ρΓονίβοΓβιη, οοηνβΓίίίβ, &(Ι 
βυιη, ίηςπαΐΏ, (^αί οοΓριΐ8 ίοΓωανίΙ, ςαί αηίιη&ιη 
ίη8ρίΓ&νίΙ, ςυΐ ρρορΙβΓ ^08 ο&Γαβιη &850ΐΏρ8ί(, (]αί 
Ιιοιηο ί&οΐυβ β8(, βΐ ΟΓυοΙΟχυβ, βΐ Γβ8υΓΓ6ο(ίοη6ΐη 
ρΓορηο 8υο οορροΓΟ Γβ8ΐί1ιιϋ. Α^ηοβοϋβ 5οηαιη 
Θ^υ8 ΡαΐΓβοα, ςαί ρθΓ Ρίϋααι 6ΐ δρίπίαιη 8ααπι 
8&ηοΙαιη οχηηία βζ ηοη 6Χ8ί8ΐ6ηΙίΙ>ιΐ8 ρΓοάαζΙΐ^ νίβί- 
1)ίϋΑ βΐ ίηνί8ίΙ>1Ιί&, ροΙθ8ΐ&ΐ68, θΐ ρήηοίρΒ(α5, βΐ 
Ιρθοω ςυοςυο 1ΐ08(6ΐη ; ηοα ςυίάθΐη αα&ΐϋί» ςυίάςυαιη 
ίΐΐί Ιή^αβοδ : &1)8ίΙ Ι ςυοιηοάο βηίιη & ϋοηο ιη&ΐυιη 

ρΓΟϋΟΪβΟί ρ0886ΐ? 86(1 1>0ηίΙ&ϋ8 ρ&Γΐίθίρ6ΙΏ ΓθάίΙβΠδ, 

ςυ&ιη ίρ8β ίη ηα&Ηΐί&ιη οοηνβΓίίΙ, ηοη ιηίηΰθ &ο ίΐΐί, 
ςαί ίρδί ηυηο οΙ)86ςααηΙαΓ. Ν&οα βΐ ίΙΗ, ροβ1(ΐυααι κοινόν Δεσπότη ν χαι Δημιουργόν, προς τόν ε&εργέτην 
και προνοητήν, προς τόν διαπλάσαντα τό σώμα, χβΐ 
έμπνευσα ντα τήν ψυχή ν, προς τόν δι* ή μας σαρχ«•> 
θέντα, και ένανθρωπήσαντα, χαΐ σταυρωθέντα, χβΐ 
τήν άνάστασιν δια του οΙχε(ου σώματος έγχαιν(σαντβ• 
Έπίγνωτε τόν αγαθόν ΙΙατέρα αύτου, δς δια τ«δ 
Γ\οΰ και δια του άγιου Πνεύματος αύτου πάντα ^ 
έστησεν έκ μή όντων, τα ορατά χαί τά άύρατβ, τ^ 
δυνάμεις, τάς εξουσίας, και αυτόν τόν έχθρόν, ο& πβ- 
νηρ(ας μεταδούς, μήτι γένηται ! πύθεν γαρ έν τψ 
άγαθφ ή μετάδοσις του χαχου ; άλλ' άγαθύτητος άκ^ 
λαυσιν παράσχων, ήν εκείνος μετέβαλεν εΙς χακίβν, 
ώσπερ καΐ οΐ νυν πειθαρχουντες αύτφ. ΚαΙ γάο χβΐ 
ούτοι λαβ($ντες μέγα αγαθόν τό αύτοδέσποτον τΑν ίααρ6ΠϋΐηίηΓ&ϋοηβη[ΐ8υ&(Ώ, ιη&^ηαιηβ&αούοηυπ), ρ λογισμών, δι' ου και πλάστης εΙκονίζεται, μετέστρ•- ηαοΐί 8υοΙ» ροΓ ςυοά ίρδβ βϋαπι Ογθ&Ιογ τβρΓδβδβη 
Ι&ΙτίΓ, ί(Ι ςυίίϋβιη, υκαιη θ^υ8 ρβΓνβΓίβηίββ, ίο ιη&χί- 
ηααηα πααΐυαι ΐΓ&ηδΓοΓΟί&ΓυηΙ. Ουοά βηίιη αά ΟΓβα- 
ΙΟΓθπι Ι&αοΙ&ηάαιη αβοβρβΓ&ηΙ, βο αά οβΐ6ΐ)Γ8ΐηάυαι 
Ιΐ08ΐ6πι 081 δαηί : βΐ ςυο ΓβοΙο υβΐ ΩβΓΐ ροΙβΓ&ηΙ; 
ΙΐβΒΓβάββ Γβ^ηί ΟΦίββΙίβ, θο &1)υ3ί ^βΐιβηη&ιη ί^ηί8, 
άί&1)θ1ο ρ&Γ&ϋ, Ιη^βάί &11&][)0Γ&ηΐ. 86(1 βνί^ίΙ&Ιο 

Ι&ηάβΠΙ, 51ΙΓ^ίΐ6, γΙ^Ι&Ιβ, υ( ρθ(68(&8 1)05ΐί9 ΓβρβΙ- 

ΙαΙηΓ α νοΙ)!8 : ηβςυβ αά νο$ τ&ρίΐβ ΑροδΙοΙί νβΐ 
ροΐίυβ Θρίπ1υ§ βαηοΐί ρΓΦάίοϋοηββ ίηιρίβηά&β. 
8ρίΓϋα8 βηίηι άίββΓίθ &ϋ : ϋ11νη%$ ίβηιροήδη$ ςκί- 
άατη α βάβ τεοβάβηί, αΙΙβηάβηίβί δρίηίηί βτκοήβ 6ί 
άοοΜηί$ άχηιοηίοηιηι, ρβρ Ιΐί/ροΙνίίίη ΙαΙ$ίΙοςηοηιηι 
ςηοΓΗτη ΰοηίοίεηΐία ναηίβηο ίηη3ΐα 6$1 : ρΓοΗίδβηΙίητη ψαν τοΰτο, τήν χρήσιν αύτου δ ιαφθε (ράντες πρ^ 
εσχατον κακύν δι' ου γαρ ύμνεΐν ελαβον τόν δημιοορ- 
γόν, τούτψ προς ύμνους έχρήσαντο του Έχθρου. ΚαΙ 
δ'τι φ χρωμένους ένήν τής των ουρανών βασιλε{«ς 
κληρονόμους γενέσθαι, τούτψ παραχρώμενοι σποο• 
δάζουσι τήν γέενναν του πυρός, δ ήτοιμασται τφ δια- 
ο<5λψ, ύπελθεΤν. Άλλ' ανανήψατε, διανάστητε, γρηγο- 
ρήσατε, ώστε του Εχθρού τήν έξουσίαν άποσχ(υοιβθί{• 
ναι άφ' υμών, μηδΐ εφ' ύμας παραστήσατε τάς άιιο- 
στολικάς προφητείας, μάλλον δε τάς του Πνεύματος, 
πληρουμένας. Και γάρ τό Πνίΰμα ρητώς λέγιι ■ Έν 
ύστέροις καιροΤς άποστήσονταί τίνες της πί- 
στεως προσέχοντες πνεύμασι πλάνης (θβ) χαΐ δι- 
δασκαλία ις δα ι μύ ν ων, ύποκρίσει ψ'^ίολύγην ηπΙβΓβ, ίηϋβηΐίνιηι αΰίΙίη^Γβ α εΜί ςηοί Όβια ίη Ο κεκαυτηρ ιασμένων τήν Ιδίαν συνείδησιν, χω- 
ϋδΐΐίη ΰοηάίάίΐ "^^ ; ςιι», ίηςαίΐ, Οβυβ, ηοη ααίβίη λυύντων γαμεΤν, άπέχεσθαι βρωμάτων α 6 βι^ς 
Ιιοδϋβ οοηάίάίΐ. Οϋ11)ϋδ αυ1βιη? Ρί(1β1ίϋ)ϋ8, βΐ ϋ8, ?κτισεν εις μετάληψιν, "Α, φησιν, 6 θεός, ούχ 6 
ςυί νεηίαίβηι Α^ηοΥβρυπΙ, ςυοά αβ υ11υ8 ΙίΙ)ί 6Γ- Εχθρός έκτισε. Κα^ τίσιν ; ?να μηδεμία σοι πλάνης 
Γ&ηάί ρΓδβίβχΙϋβ ΓβΙίηςυαΙυΓ, βΙ&ΙΙπι 5ι]ι)^υηξί(. πρύωασις ύπολειφθ^ τοΤ^ πιστοΤς εύθυς σνναρμ6ττ•ι 

'♦ Ι Τίπα. ιτ, 1-3. 

ΥΑΚΙ^Ε Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ:. (68) Οροέλθω^εν. $βπθ8 θΓ&ϋοηί8 1β§6Γβ ^αι)β^ 
προελθεΤν μ^ν, 8ΐ6υΙ ίη 8θςυ6ηϋΙ)υ8 οοουΓΓϋ προσ- 
δραμεΤν, βΙο. 

Γ69) Πλάνης. Η& ίη Ιιοο Ριιαίί Ιοοο Ιβ^υηΙ ηοη• 
ηυΐίί 6χν6ΐβΓίΙ)υ8 (]06ΐ0Γί5α8 ΌΓΟ πλάνοις, ςυοά ίη 
1ιοάί6Γηί8 6θάίοί5α8 6Χ8ΐιι(. 51ο 6( ρ&υοί (^υίάαιη 
ιη&ηη βχαΓαΙί β&ιηάβηι Ιβοϋοηβπι 86ςυυηΙαΓ, ΒΪνβ βχ 
ίβοϋί ηΐήαβςυθ νοοί8, 6ζ β&(ΐ6ηι ρΓοηαηΙίΑ(ίοη6 ογΙ&, ρθΓΐηαΙαΙίοηθ» 8ίνθ ρβΓ κ1ο88θπ)& θχ Ι ^ο&^. πτ, 
6» ρθϋΐυιη, ςυ» 1ίι7/ιϊ 68ΐ ββηίβηϋα. 151 βοίοι 
πνεύμα πλάν/}ς πΐβΟΙΟΓ&ΙαΓ. Νοίίπΐ 8&ηθ 6υΐη ^0•• 
Μβ(3ο, τό, πλάνης, ρπο ^βπϋίηβ ΙβοΙίοηβ 1ΐ£ΐΙ)6Γβ θ(άβ 
χάοΐοΐαίνχα βχρΗοαΓβ, ηυοά υΐΓϋπι<ϊαθ ίβ ΓαοιΙ Ιη 
ΡΓ&§;ηι^ηΙί3 880Πρ. Νοη (αιη βηίηι (16 ίόοΐοΐ&ΐη» 
βροοίαΐίπ), ςυαπι (5ο ναπΊβ βΓΓ0ΓΐΙ>υ8 βοΓίηοοβηα Ι^ϊο 
6886, 80(ΐϋ6ηΐίΕ οοπιπιβίβ βγΐηοϋπί. 169 ΟΟΝΤΕΑ ΜΑΝΙΟΗ^εΟδ Ι.ΙΒΕΙΙ III. 170 χαι ίιηγνωχόσι τήν άλήθειχν. "ϋστε πχς μεν ό πι- ^ ίΐ&ςυθ (^^ΰ1^β οαΐϋίβ, βΐ <]υί νύΓΐΙαΙοιη α^αονίΐ, βοίΐ ατόο χχΐ επεγνωχώς τήν άλήθειαν οίοε πχντκ χχϊ 
μετ3^ πάντων, χαι τά βρώματοΕ χτίσματα εινχι του 
ίγαβο^ Θεοΰ. Ό δε ε^< Ιτερον αναφερών εξ αυτών 
τινβ, «υτος έστι περί ου το αγιον εΤττε Πνεύμα• 
*Εστιν & προτενχηχώς πνεύμασι πλάνης χ^ι 
διδασχαλίακς οαιμονίων, χαΐ τ^ς αληθούς ημών 
των Χριστιανών π{7τεως αποστάτης* περί ών χαΐ 
Ιτέρω^ι 6 του Πνεύματος ύποφήτης προφητεύει* 
Έν έαχάταις ήμέραις, λέγοιν, ένστήσονται καιροί 
χαλεποί- έσονται γαρ ο: άνθρωποι φίλαυτοι, φι- 
λάργυροι, αλαζόνες, βλάνφημοι, γονεΰαιν άπει- 
•εις. ΚαΙ τά βΐλλβ άχ<$λουθα χαταλέγων πάθη, τζς 
προφητείας πέρσς ποιείται• Μόρφωσιν έχοντες 
β^τεβείας, τήν θΙ δύναμιν αύτης ήρνημένοι. Και οΐΏηί& 6ΐ βυιη οιιιηίΙ)υ8 βΐί&ω είΐίοβ ΟΓ^αΙαπίλ ϋοηι 
061 6896. Ουί νβΓΟ ςυκ€ΐ&ηι βχ ίΐΐίβ αιΐ «Ιίαιπ γοΓογΙ, 
18 68ΐ, ϋβ (]υο δρίπίαβ 8ΑθθΙυ8 &ίΙ : Εχί, ηπί αίίίη- 
άίΐ $ρίΗαί}\α βΓΓθη$ εΐ άθ€ΐηηύ άχηιοηηηι, οΐ α 
ν6Γ& €ΙιΠ8ΐ!&ηοΓυιη Οάβ άβΓβοΙοΓ ? 06 Ι&ϋϋυβ οΐίαιη 
Αϋ1)Ί δρίπίοδ 8&ηοΙυ8 ρΓβοο ν&Ιίοΐο&ΙυΓ : ϊη ιι/Ζι- 
τηύ άί€ί>Η$, ίηςηίβυβ, Ιεηιρονα άί^βάΐία ΐηιηινίϋηί. 
ΕτηηΙ €ηνη Ηοτηίηα $Ηί αηιαηΐ^ε, αναη^ αττοςαηία. 
δΙαίρΗβίπΊ, ραΓβηΙίΰια ίτηηιοηρβη. Κοο6η8ϋί8 όθίηάβ 
&1ϋ8 βΊΐΏϋίϋυβ (1&£;Ίΐϋ8, ναϋοίηϋ Ηυηο ΓαοίΙ βοβιη : 
^Η^ ^αδβηΐίοηηαϊηρίβίαΐίί, νίτη νβΓΟ €]\ιι αδη€ςαηί''^' 
Εί ςιαεηιαώηοάατη ]αηηβ$ βί Ιαϋώναε Γΰϋϋδηιηί 
Μθ5ί, ϋα €ΐ ίΙΙί Γ€ΜΐηηΙ ^*. Ιϋί 6θΐ^ϋο§;ίΙ νοπίλίβια 
ουιη ΜΟΰβ, 608 &υ1θΐη ςυι, νβπίαΐί Γ68ί8ΐ&ηΙ, ουαι όν τρόιεον Ίαννης χαΐ Ίαμβρής άνθέστηχεν Β ^&οη6 βΐ ^&Iηι)^β. 8ί νβΓΟ Μοβϋβ 6ΐ ν6Γϋ88 ίη θ&ιΐβπι Μ»7:Τ, οδτω χαΐ ούτοι ανθίστανται τ^ άληθεί^^. 
Ιλ\ γαρ νυντάττει τήν μεν άλιζθειαν τψ Μωϋσ^, 
Μυς δι άνθεστηχότας τ^ αληθείς τψ 'Ιανν^ και τψ 
Ίιμβρ^. £1 δι Μωϋσης μίν χαι ή άλΐ{θεια έν τ^ 
βϊτή τάξει, *Ιβηνής δΐ χαι Ίαμβρής (70) σύστοιχοι 
τβΐς άνΟισταμένοις τ^ αληθείς, πώς ου χατ' αυτών 
ή ικροφητεία ταύτα προεϊπεν ; Οΐ γαρ Μωσέως 
λοττώντβς ανθίστανται μίν τ'^1 αληθείς, συνίστανται 
& χβι συνδοτφη μούσι τψ Ίανν^ χαΐ τψ *Ιαμβρ^. 
ΙαΙ εξ ου ψεύδους έπήρθησαν οΐ παλαιοί άποστάται 
ηάνιν χατα Μωτέως άναστησαι, δια του αυτού χαΐ 
οΐ νέοι ήλαζονεύσαντο χατά τε τών Μωσαΐχών γραμ- 
μάτων, χαι του ταύτα νομοθετήσαντος τυραννίδχ χι- 
νεΐν. Πλην έπι το χεΤρον τούτοις ή διαφορά. Τοις οίαββο βυηΐ, ^&^^β3 αυΐοαι βΐ ^&Iη1)^θ8 Γ68ροη(1βηΙ 
ϋβ ςυί Γββίβΐυηΐ νβπΐ&ϋ, ςυοιηοάο υοο θίί&ιη άβ 
ίΙΠβ ρΓορΗβΐία Ι32Ρ6 αοοίρίβηάα Θ8ΐ? Ι1Η βηίαι άυιη 
ίη Μοβθο ία8&οίϋο1, ΓββίβΙυηΙ (^υίάβιη νβπΙ&Ιί, 
οοη]υιιοΙί υθγο βαηΐ ουιη ^α^^6 βΐ ϊ&[η][)Γ6, ουιηςυθ 
ϋβ ο&Ιαιηηί&ηΙυΓ. Ι[ηο ϋυ^υ8 ιηβηά&ΰίΙ νΐ νβίβΓββ 
ϋϋ &ρο8ΐ&1» αά ΓβΙ)6ΐΗοη6ΐιι οοοΙγα Μοββη θχοίΐ&α- 
(Ι&ηα ρβΓίηυΙί 8υοΙ, β&άβιη βΐ Γβ66η(ίθΓ68 ββ 6χ1α- 
ΙβΓυηΙ αά ορρα^ηαηάα Μοβίβ 86πρΐ& 6^α8ς^θ, ςυΐ 
ίΠα ίηβΙ&Γ Ιθ^υιη (ΓΑάί<ϋ(, (ϋοιηίηίαιη. Αϋ&ΐΏβα 

ίηΐ6Γ 608 6& 681 (ϋίΓθΓβηϋλ, ςαβθ Γ666ηϋθΓ68 1ΐ08 

ρ6]θΓθ3 Γ6άάί(. Αρυά ρΓΊθΓβ8 βαίπα ΐΏ&Ιίϋα ίο οοα- 
βίΐίο 8υΙ)8ί3ΐβΙ)αΙ, ςυία βυρρίίοίϋΐη αοΐθ οοαββουίαιη 
αοΐΐοηθίη 608, ςυίαΐίςυίά ρθΓρθίΓ&ΙυΓΪΐΏ&Ιαιη βΓ&οΙ, μΙν γαρ έν μΕλέτ|^ (71) το χΑχον £στη* της πληγής Ο ηίθί & οοηαΐϋ ΓθίΓ&χίΙ, οωηίηο 8υ8ΐυ1ίΙ. ΑΙ 1ιί βΐ 

ιηβάίΙ&Ιί 8υοί; αα&ΐυιη, βΐ οϋΐη (ϋνίη& 1)6ηί£;ηίΙ&8 ρΓΟ 
ρωηα ίΓΓ0(;&η(1& ροθηίίβηΐί&ιη ΐρβΟΓαιη βχ8ρθοΙ&Γ6ΐ, 
Ιαοςυαιιι οοηΙβααρΙοΓββ, ιηα1υιηςυ6 §θΐηία&αΐ68 Γα- 
6ίηϋ8 (]θ8ΐίη&Ιϋ[Ώ ρ6Γρ6ΐΓ&η(, Ιίη^υ&ιηςυθ βυ&ιη 
οοοΙγα ΟοηάϋοΓθΐη οιηηίυιη ιΐουβΓβ ηοο άββίουηΐ, 
ϋ8(]6ΐη 6οητίοϋ8, ςυββ ία (Ιίνίηυηι (Ώίοί$ΐΓυιη βίΤαιι- 
άυαΐ θϋ&ιη 16^68 Οοοαίαΐ, ςα&8 Γβ66ρβΓυηΙ, ρΓΟ- 
8θίη(ΐ6ηΐ68, βυ&ςαθίο 1θ@68 ίη8θΐ6αΙί&ίρ8ααΐ4υοςυβ 
ΐ6§ί8ΐ&ΙθΓ6ΐη οηιηίτιπιςυθ Οοαήηυιη νοοίύυ8 ρβία• 
1&η(ί1)υ8 6ΐ ίοαρίίδ ρβ(βη1θ8. Α1ςυ6 ίΐΑ ςαίίίθοι οοιη- 
ρ&ΓίΐΙα 68ΐ ηονα ίΙίΑ βΐ γ606οβ ΑροβΙαίΑΓαιη οοοΙγα 
ΟρβαΙοΓθΐη οαιηίαιη ΙαβοΙβοΗλ, νοί ροΐίυβ ν&Γία 
ιηοηβίΓοβαςυβ 6Χ ββΓρβηΙθ ρΓ0^6ηίΙ& νίρ6Γ&, ςαβ 
νβηΐΓβιη ΐΏ&ΐΓΐβ οοοΩοίΙ, βΐ 6ορίθ8ίυ8 1)1&8ρ1ϊβιηίβ κρο της πράξεως τους πράξαντας δν, ει μή μετήλθε, 
της Ιγχκιρ/^Φεως άπαγούσης. 0\ δΐ μεμελεττίκασι 
^ΐΜτε&ως,ττ^ς φιλανθρωπίας άντι τού τιμωρίαν λα- 
^ν• ττ,ν μν^οιαν άναμενούσης, οΤα δή χαταφρο- 
νηταΐ χα*, ^^τέρφ χαχψ το προλαβον χιΤρον ποιούν• 
τες, χαι τήν γλίΜσαν όπλιζε ι ν χατά τού Δημιουργού 
τών δλων ού διαλιμπάνουσι, δια μεν τών ύβρεων, 
ας χχταχεουσι τού θείου θεράποντος, συνεζυβρίζον- 
τις, πιΐ Λζ Ιδέξχντο νομοθεσίας Δεσποτιχάς, δια δε 
τών εις τάς νομοθεσίας παρόινιών χατ' αυτού τού 
νομοθέτου χαι πάντων δημιουργού τάς άσελγεΤς 
έχείνας χαΐ άθέτους άπθ(3ρίπτοντες φωνάς. Τοιαύτη 
της άτ:39τζ9{α< ή νέα χαΐ πρόσφατος χατά τού Δη- 
μιουργού τών 5λων τυραννις, μάλλον δέ το δια της Παλαιάς έχ«ίνης, ώσπερ έξ έχίδνης πολύμορφ(5ν τι Ο νβηβηυπ) ίη ΟΓβΑΐΟΓβιη βΙΤϋάίΙ. 8βά άβ Ιιίδ ρο8ίβΑ. 
χα•. αΧλ^χοτον ίποτεχθεν θηρίον (72), καταφαγόν μέν σήν γαστέρα τη; τεκούσης, πλέον δΐ τον ιόν της 
^Χααφημίας λποπτύον χατά τού Δημιουργού. *Αλλά ταύτα μεν και ύστερον. 
« II Τΐιη. ΠΙ, δ. '• ΛΙά. 8. 

ΥΑΗΐΛ ι,ΕατιοΝΕδ Ετ νοτλ;. 

(7ΘΙ) ΐ^τΕοιγοι. νοζ ίβία ββιηάβιη Ιιίο Ιΐ8ΐ)6ΐ ηο- 
ϋοηβζη, ηολοα ν6ΓΚ>αχη συστοιχεΐν, & ςυο άβΓίτβΙαρ, 
ΙοβΙιΐΓ ΟαΙαΙ. IV, 25, αά ςυβιη Ιυουιη νί(]6 ίηΙθΓρΓβ- 
Ι6β, βΙΊη ρήιηΐβ ΒΓ&βαιυοα δοΐιηαίάίυπι, ηοβίΓ&Ιβω. 

(71) Έν μ«λέη[^. ΜβηΙβ &οΐ1ίοβ( ςυ&βί αιΐΐιυο 
νοΙτβ&ΒίΟΓ ί&6ΐαη8, βΐ ίη ρπηίδ νβΓΒ&ΐΙϋΙυΓ ίηίΐίίβ. 
ΙΐΑ ϋΙ>Αηΐα8 νοοβ ύλο οΙίΙοΓ Ιοεο πιοχ είίβηάο ρ. 168, 
αΚ)ί 18 ιΙα: Δείααντα τήν τού πράγματος μελέτην, 
μή χαι πρ^ς τ^ μέγιστον από τών έλαττόνων βΐδίστ^. 
8θΐ6ΐ αΙΪΜ ΙίβΟ νοί 118αΓρ8Γί 8 ΓΐΐβΙΟΓί^υβ (ΙβΊβοΐά- 

ιη&ΙίοηΐΙ)α8 ςαΠ)α8 ]ατβηΙα8 «ά ιηαβουΐ&πι βίοςυβη- 
Ρατβοι.. 6η. ΟΙΙ. Ιίαιη βΓαάίΗ 8ο1θ( : νίάβ οιηηίηο, Εζβοΐι. 8ρ&η1)β- 
οιίυΐΏ, &ά ^υ1^&ηί οηΐ. 1, ρ. 14 86()(ΐ., 6ΐ 6θ(1Γπ<1. 
ΟΙβ&ΓίυΐΏ &ά Ρ1ιί1θ8ΐΓ&Ιυπ], ϋβ νϋΐί $ορΗί$Ιατηιη, 
ρ. 481. 

(72) θηρ'ον. Β6 νβη6ηα1ί8 1)63ΐϋ8 υ8υΓρΛΠ 8θ1βΙ. 
Υίίΐο δδίηα. ΒοοΙίίΐΓΐϋΠΐ, ρβΓΐ6 π, ΗίβΓΟΖΟίοί, ρ. 371 ; 
βΐ Ι.8πιΙ)βΓΐυιιι Βθ9, ίη ΝοΙίδ 8(1 Νονυπι ΡοΒάυβ : 
ρ. 90. ΤΓ8Π8ΓβΓΐϋΓ άβίηάβ αά 4ιοαιίηβ8 ίη Οβυιη 
ηοιηίηβ8νβ π^αχΐωβ ίη]υπο8. 1.βίτβ ^οβηη6Iη Ρ6ΕΓ- 
ϊοπίαιη 8(1 ΙβηΛίϋ Ερί)»Ιο1&8, ρ. 14; βΐ ΟοάΓρΙάοιη 
ΟΙβ&Γίυιη 6ΐθΓ8ΐίοηβηίΐ 1.ίί)Ληίι ρΓΟ υΐοίβοβηάβ οβάβ ί71 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΙΙΙΑΗΟΗ^Ε ΟΡ. 172 ΧνίΠ. Ου!& νοίΌ βΟΓίηο χηοαβ ίληςα&ιη ίη ΐΓ&ηβ- Α ΙΠ'. ΈπεΙ δΐ τά< Ιερολογίας 6 λ^γο< ώς Ιν έχι• Β ουΓβυ ρ6Γ86βυίυ8 69ΐ ΟΓ&ουΙα 8&ογ&, ςαο Βοαυιη 
Ρ&ΐΓβιη Οοιηίοί ηοβίΗ ^θ8υ 61)ή8ΐί, βΐ ιρβυιη άϋβ- 
€(υιηΡίΗυαιβοη(1ί(θΓθΐη1)υ]υ8υηίνβΓ8ί,6ΐθΓ6&ΙθΓ6ΐιι 
οιηηίυα), ςυ» ίηΙβΓ 8θη8ίΙ)ίϋ& βΐ ίηΐ6ΐΗ^Ι>ίΠ& ηυ- 
ηαθΓ&αΙτίΓ, εΙ&ΓΟ ρΓοηαηΗ&ηΙ 61 06ΐ6ΐ)Γ&ηΙ, οοη8θ1- 
ΙυΐΏ ζηίΐιί νίάβΙυΓ &()1ιοο ηα&ηϊΓβδΙίυδ οβίβηάβΓθ, 
ςοίβηαιη ρπιηυ8 βΐ χηεηΐβ βΐ νεπΙ^ίβ IIη^α8 ία Οβαιη 
ίηβοΐβαΐί® αυοίοΓ ϋΐίβ βχβίβίαΐ, ςαί οιηηίηο ραβηαιη 
Ιοβηΐ, ςυοά Γβ^ειη 1)α^υ8 υηινβΓβί βυρβΓ 86 Γβ^η&Γβ 
ηοΐυηΐ, ββά ουιη αΐϋβ Γ6ΐ)υ8 8θη8ίΙ>ίΗΙ)υ8 βΐί&ιη οογ- 
ροΓ& βυα Οοηάϋοη 8ΐιΙ)ΐΓ&1]υηΙ, βΐΐιοδίί ιη&ηοίρ&ηΐ. 
Νοη νοΓΟ &1ίυιΐ(ΐ6 Ιιοο οοαιζηβηΐ&ϋο ΓβρβΙίΐΟΓ 
ςα&ιη βχ ί1Π8 ίρβίβ β&οηβ βΐ & Οθο ίη8ρίΓ&ϋ8 Ογ&οιι- 
118 • Ααάΐ ίΐ&ςϋθ βν&η^βΐίβΐ&ιη I^υ^&α1 : ηίΐιϋ βηίιη 
ρΓθ1ιίΙ)βΙ ίρ8ΐιαι «αιΙίΓβ. Ιβ βηίιη ΙβηΙ&Ιίοηβπι, ςυα 
ηο8(6Γ ίηάο &1) οπ^ίηβ Γβηιιη βυρρΙαηΙ&ΙΟΓ οοηιιηα- 
ηβπι οιηηίυιη ΟοηάίΙοΓβιη ία ΑββαπιρΙο ΙιαΙϋυ ηο• 
8ΐΓ0 άββρθοίυιη α^^ΓΟβδαβ ββΐ,ίη 8&ογ& 1ιί8ΐοη& βη&Γ- 
^αΙΟΓυβ, θΐ ρο8ΐ ΓβοβηβίΙ&π) ρηοιαιη !11&π)« αΙΙβΓ&πι 
6χρθ8ϋαΓυ8 : ΕΙ αάάηϋβη$ \ρ$ητη, ίη(]υίΙ, άίαΙ>οΙη$ 
ίη τηοηΐβιη €Χ€βΙ$ηηι, ο$ί€ηάχΐ βί οτηηία τβφια ονΙ>ί$^ 
ΕΙ άίχίΐ €Χ άίαΙ)οΙη$ ^''. ΑάνβΓίβ ιηβαιβιη, ο Ιιοοαο, 
υΐ 8θί&8, ηηάθ ρηπιαο) νοχ Ιιββο ϋβο &(ΙνβΓ8& ρΓΟ- 
ΓβοΙα 8ϋ, βΐ ςυο(1ααπι 8ίΙ «ϋοαιίη&ηάυπι αροβίαδίφ 
ίοίΐΐοαι. Οαίβ ρηπιΐ]8 16γγο81γ1& οροβ βΐ Γθ^ηυπι 
1ΐ08ϋ8 όίβθΓβ &υδα8 68ΐ? ηβπιρβ 8α1θΓ ζΙζααίοΓυηι, 
ςυί Ιιοηιίοίάα ΓυίΙ &1) ίαϋίο, ςυί ρηπιυδ ίη Οβυαι 
εβΓΥίοβπι βχΐυΐίΐ, ςυί ρβΓ ίβδίυαι βΐ &ΓΓθ^&ηΙίΗαι 
ίηβΙ&Γ ίυΐ^αηβ βχ οφΙο ρΓοΙ&ρβυδ ββΐ. Ώΐχϋ βαίιη ^ 
%ΙΗ άία1?οΙη$ : ΊίΗ άα1?ο Ηαηο ροίβεΐαίειη ''^. Υίάβ, 
ςυθίηη&αι άοοΙοΓΟΟ) Ιιίο ιη&ΙοΓυΐΏ εοη8ΐί(υ&1, ςυβιη 
όυοβηι, ςαβηι ρΓββοβρΙΟΓβπι ! Ο πιί5βΓ&αι χηβαπι ηα- 
ΙϋΓαπ), ςυαηίαηι 1ιο3{ί ροΐ68ΐ&ΐ6θΐ ίη πιβ Γβοί Ι θα ω 
Εναηβ6ΐί& Ιαοι οΙαΓβ ρΓοάαηΙ^ υηάβ ρρονβηβΓϋ ίαη- 
Ιαπι αροβίαβί» πι&ΐυιη, 6( ςαίβ 6^α8 βίΐ αυοΙΟΓ ; 6γ- 
Γοηβϋαπιβη Ιιοαιίαβδ, Ι8α(]υ&πι οΜυρ&ϋβ &υηύυ8, 
&υ( β&Γυαι υβα ρβαίΐαδ ρΗναΙί αοΐυαΐ νίάβΓβ, 00308 
8β Γ&οίαηΙ άίβοίρηίοδ, β( ου3υ8 τοεβδ βυαδ Γ&- 
οίαηΐ αο Γβείρίαηί. Εί άίζίΐ €% άίαΙ>οΐΗ$ : ΎίΗ άαίο 
ροΐαΐαΐβτη Ηαηο οηιηβηι, βί ςΙοΗατη βοηιιη^ ςηχα τηίΐιί 
ΐΓοάίΙα ίηηΐ^ βί ϋΐιίαιηςίΐβ νοίηβτο, χρ$β Ιναάο ^*. 
ΡοΓΟθΙΙίΙ νοδ, &α(]ίΐ0Γ68 Οθί &η)αα1ίβ8ίπ)ί, Αυά&οία 
ιηβηάαοίί, βί ίηβοίβηϋ» ηΐ8^αίΙυάο ία ΙιοΓΓΟΓβιη 
ίαορία&Ιααι οοη]ίοϋ: ιηο νβΓΟ αιυΚο πι&^ΐβ ρβΓοβΙΠί 
ρββδίηιοΓαηι ρβδδίαιί πιβςιίδίπάίδοίρυΙοΓϋπι,ρΓ&οβ- 
ρΙΟΓβηι βυυιη δαρβΓ&ηάί δΐυάίυηι. Ιΐϊβ 6ηίπ),&1ίο(2υίη 
ρβΓ οπιηία ουάαχ, βί ΐΓορυάβηδ, 6ΐ πιβαά&χ, βΐ Ιβ- 
ηιβΓαηυβ, ρΓβάίεαΙ Ιαιηβη 86 αΗ δΗο άαηΐβ Γβ^ουαι 
ία ΙθΓΓ&ααοΙυηιβδδβ. ΜΙΙιΙ βαίαι, ίαςαίΐ, ί11& (ίαΐα 
βυηΐ ; ηοα τθγο : 6§ο ]ι»ε βχ ηοα βχ8Ϊ8ΐβηϋΙ)ΐι& οοη- 

Μα. ΑΙ βθ&βΗή ηΐί βί ρΓΟΟβρΙΟΓβ 800 ρβ]0Γ68 

^ ΜαίΛ. IV, 8. "ίΙ)ίά. ^» ί5ί(ί. 9. 

ΥΑΗΙ^Ε Ι-ΕϋΤΙΟΝΕδ ΕΤ ΝΟΤ^Ε. 

ΐπΗ&ηί, (]0» θχβΐ&ΐ ίη οβίβΐ). ^ο. ΑΙϋβΓίί ΡΑΐ)Γίοίί Ι&γι Ιη πΐ8β. 

ΒίΰΙίοίΚδοα Ονχοα^ τοί. VII, ρ. 166. ^ (74) ^ίατ^χ>^. Η&1)β8 Ιιίο ηογυιη αι^πιβαΐοαι, 

(?3) Περιδιδούς. 1.6^βηάυαι ραίο παραδιδούς, ςυο οοηβΙ&Γβ ροβδίΐ ββΓαιοηβιη Ιιίο Ιβ^ί, ριι1>1ΐ€6 

ςαβ νοχ Ιιαίο «Γ^ααίθηΐο βοοοπιαιοάαΐα ββΐ. βοίβηΐ οΐίπι αά ααάίβηΐβδ ίι&ΐιίΐυω. Υίάβ ςαβ ίη Ιίιηιηο Ιια- 

&θΙοηι ρρβΒροδίΙιοηββ παρά β1 περί ίηΙΟΓ 8β ρβΓΟία- 3α$ 1ί1)θ11ί & ηιβ ο1>8βΓν&(& βηαΐ. ορομτί διήλθεν, αΐ τον άγαθον Πατέρα του Κυρίου 
ημών 'ίησοΰ Χριστού, καΐ αυτδν τον ήγαπημένον 
ΓΗν δημιουργδν του παντός και κτίατην. βσα τε Ιν 
τοΤς αισθητοΤς και 6'σα έν τοις νοητοίς εξετάζεται, 
περιφανώς άνεΤπ6ν τε και άνεκήρυξαν, Ιτι μοι ^οκβΤ 
διελθεϊν, καΐ έμφανέστερον έπιδεΤξαι, τις τε έστιν' 6 
πρώτος γνώμ^ μεν τολμηρά, ρήμασι δέ τοις αύτοΤς 
της θεομαχίας διδάσκαλος, ταύτης (!ητώς την δίκην 
τίσουσιν, οΐ τον του παντός Βασιλέα μή θελήσαντες 3α- 
σιλεύειν έφ' Ιαυτών, άλλα μετά των άλλων αΙσΟΓ^των 
καΐ τα σώματα αυτών του Πλαστού μίν διασπώντις, 
συνάτιτοντες δε τψ Έχθρφ. Ουκ άλλοθΑν δΐ ούδ' ή 
περί τούτων πρόεισιν άπ^δίίξις, άλλα δια των αυ- 
τών θεοπνεύστων και Ιερών Λογίων. "Ακουε τοίνον 
το'3 εύαγγελ ιστού Λουκά* ούδεν γάρ οΤον αυτού 
άκούειν. Την πεφαν ούτος, δι* τ^ς δ άπ* άρχης ημών 
πτερνιστής έπεχείρησεν έν ημετέρα ί^ορφ^ χατιδών, 
καΐ τον κοινόν πειράσαι Πλάστην, ταύτην διά της 
Ιεράς Ιστορίας περιδιδούς (73), και μετά τήν κρώ- 
την τήν δεύτερον έπεζιών* ΚαΙ άναγαγών αυτόν, 
φησιν, ό διάβολος εΙς δρος 6ψηλόν, ίδειξεν αύτφ 
πάσας τάς βασιλείας της οικουμένης. Κα^ εΤπεν 
αύτψ ό διάβολος. Πρύσεχε τόν νουν, ανθρωτ», τα^ 
θεν πρώτον έξήλθεν ή Οεομάχος αύτη φωνή, τίς ή 
μυσαρά της αποστασίας απαρχή. Τίς έτ^λμησ• πρΑ• 
τος τα περίγεια, Εργον καΐ βασιλείαν εΙπεΤν τού 
Εχθρού ; δ'τι τών ζιζανίων 6 άνθρωποκτύνος γεγονώς 
απ* αρχής, 6 πρώτος τραχηλιάσας κατά θεού, ό διά 
τό μεγάλαυχον και τόν άλάζ^να νουν δίκην άστρα* 
πής πεσών έκ τού ουρανού* και είπεν αύτψ 6 διά- 
βολος, Σοι δώσω τήν έξουσίαν ταύτην. "Ορο, 
τίνα διδάσκαλον τό τζς πονηρίας καθίζει σννέδριον, 
τίνα μυσταγωγόν καΐ εισηγητήν Ι Ώ ταλαίπωρου 
της έμής φύσεως, ήν παρέσχον έζουσίαν χατ* εμού 
τψ Έχθρψ ! Ούτως λαμπρώς τών Εύαγγιλίων, βθεν 
^^ρ^.'^^\ καΐ προήλθε, κηρυττο'ντων, τό τηλιχούτον 
της αποστασίας κακόν, καΐ τίς ό άρξάμινος ώσιηρ 
βύσαντες ο1 πλανηθέντες τα ώτα, ή παντελώς οιύτων 
αφηρημένοι τήν χρήσιν, ουκ έθέλουσι σννιδειν, τίνος 
Ιαυτους ποιούσι μαθητάς, καΐ τίνος οΙχειούνται και 
υποβάλλονται φωνάς. Και εΤπεν αύτφ Α διάβολος" 
Σοι δώσψ τήν έξουσίαν ταύτην ^Ίζ^ΰβη^ και τήν 
δ6ξαν αυτών, ότι έμοί παραδέδοται, χαΐ φ Ιάν 
θέλω, δίδωμι αυτήν. Καταπλήττει σε τό θράσος 
τού ψεύδους, ω φιλόθεον θέατρον (74), και •1ς θάμβος 
έζαίσιον απάγει της αλαζονείας τό μέγεθος* έμΐ 
δε μάλλον τού κακού διδασκάλου τών κακών μαθη- 
τών ή σπουδή, και οίς τόν διδάσκαλον έφιλονείκησαν 
όπερβάλλεσθαι. Ό μεν γάρ, καίτοι πάντα τολμηρός 
και αναίσχυντος και ψεύστης καΐ θρασΐϊς ών•.{ίμα>ς άλ- 
λου δ(5ντο; λαβείν τήν βασιλείαν τήν έπι γήςτβρατεύι• 173 εΟΝΤΙΙΑ ΜΑΝΙβΗ^ΕΟδ Ι.ΙΒΕΙΙ III. 174 τ9Εκ. Έμοι γαρ><ρη9^ παραδέδοται, άλλ' ούχ έγώ ταΰταί Α. «ϋβοίροϋ, ςυοά οατη ΙιΟΓΓΟΓΟ άίοο« 6Χ 60, ςυοά «ο- έχ μή ^ντοΦν ύφέστηχα. 01 δΐ γινναΤοι ικ.λ\ δυσσε• 
βέντκροι του διδασκάλου μαθηται, τ^ φρυαζάμενον 
κΙιηΤν, 1χ του παραλαβεΤν εχειν τήν βασιλείαν των Ιπι 
γξς της διδασκαλίας, ώς ίοιχεν, 0*1 πλέον άσεβουσιν, 
άμειβόμινοι δημιουργον χαΐ πλάστην των επιγείων 
χαταγγέλλουσιν. Και ταΰτα φρονεΤν και λέγειν τολ- 
μώνης, ούτε πεφρίχασιν, ούτε σύνορα έβουλήθη- 
σζν, εις οίον άπωλείας βυΟον χαταδύουσι. Συ δε μηδΐ 
το ^ης παραδράμ^ς. Λέγει γάρ, Συ ούν έάν 
προσχυνήσι^ς ενώπιον μου, ^σται σου πάσα. 
'ϋστε 6 πιστεύων του διαβ(^λου είναι τα επίγεια, χαΐ 
παρ* αύτου λαμβάνειν νομίζων τα εν αύτοΤς, ουτ^ς 
έστιν 6 τόν διάοολον προσχυνών. Ου γαρ &ν, παρ' 
«ύτοΰ λαβεΤν δμολογών α της προσχυνιζσεως ήν ό εερίΐ, βί(1βαι ίοαρθΗαιη ίη ΐ6ΓΓβο& νιηάίο&ηΙΟΓβ&Ιο- 
Γβιη Ιρβυαι βϊ οοηϋίΙΟΓβπα ΙβΓΓββΙπαιη ίη ιηβΓΟβάοιη 
Βοίΐίοβΐ αοοβρίΦ &1) 60 άίθοίρΗηΒθ, ΓβηαηΙί&ηΙββ. 
ΑΙςαβ ϋα 86ηΙίΓ6 6ΐ Ιοςαί αυιίεηΐββ οβο ΙιΟΓΓβηΙ, ηβο 
νΙάβΓΟ οαρίυηΐ, ίη ςυ&ηίυιη βχίΐίί ϋ&Γ&ίΙίΓυιη ρΓβ- 
οίρϋ68 &£;&ηΙαΓ. Τυ ν6ΐΌ ηβο 8θςα6ηΙίΑ ρπ6ΐ6Γβ&8. 
Αϋ 6ηίιη : Τη ίρϋπν $ί ηβ αάοΓαυβτίΜ^ $ΗΙ Ιηα ομ- 
ηύ. Ουί ίι^ίΙοΓ οτβάιί ΐ6ΓΓ6η& 6886 (1ί&1)οΗ, ββςαβ, 
ςαφ ίη ίΐΐίβ βυηΐ, &Ι3 ίρβο αοοίρβΓθ ορίη&ΙαΓ, 18 ά!&- 
ϋοΙυπι αάοΓΑΐ. Νβςοβ βηίαι^ ςυί αΙ) βο 86 &οοίρβΓ6 
ρΓοβΐ6ΐαΓ 66, ςυφ &(1θΓ&(ίοηίδ ρΓβαιίυπι 6Γ&ηί, 
8(1θΓ&(ίοη6ΐη ίρ8Αΐη άοηβ^αρβ ροββίΐ. Οαίη&οι ν6ΐΌ 
ίΐϋ ίυβπηΐ λΐϋ, ςυ&ηι ίβϋ, ςυί δΒ θ& 8Θ 1ι&1>6Γβ ία- 
ΙβηΙυΓ οοΓρυβ, &1ςυβ Ιιοο &ά ΟΓβλΙίοηεαι 6( Γβ^ηαηι μισθός, δύναιτ' &ν τήν προσχύνησιν άπαρνεισθαι. Τί- Β €^υ8 ρ6Γΐ1η6Γ6 (1ίουηΙ? Ιαιο ηβο 60Γρα§ 8θ1ααι, 86<1 

βΐ ρ&αβοι 6ΐ νίηυο], 6ΐ Αςηλοι, 6( Γ6ΐίςυ& οχηηίλ, 
ρβΓ ςαα Ιιοιηίηιιπι 8α][)8ΐ&ηϋΑ οοηΙίηοΙυΓ 6ΐ οοηβΟΓ• 
ταΙυΓ, νϋααιςαθ Ιίθηο 86η8ί])ίΐ6αι ρροάυοΗ. Νλΐη 
86η8ί1>ί1ί8 οΓθΑίϋΓα 60Γυιη &1ί& ρΓθΓυη()ϋ, εΙια 6χ 
ΙβΓΓΑ ρΓθί6Γΐ. Α1(]α6 ίΙ& ίΐΐί, ςηί 86η8ί1)ϋίΑ (1!αΙ)οΠ 
0Γ6ΑΐυΓ&8 άίοαηΐ 6( &ά ίιηρβηηαι 6]α8, ρρο άοοΙήηΕ 
αΙ) ίρ80 Ιι&α8ΐ8, οοη8ϋΙυιιηΐ, &1ςυ6 Ιιβο &1> ίρβο 86 
ΙιαϋβΓβ, 6ΐ ίη 1ιΐ8 νίν6Γθ ορ6Γ6 ίρ50 08ΐ6ηάαη(, ιη&- 
ηίΓ68ΐ6 6ΐ ίη(]υΙ)ί6, βΐίαηιβί νίά6η1ίαιη οοα1θ8 βΐ &ιιγ68 
Γ&1ΐ6Γβ οοηεηΙιΐΓ, οοΐίαιη ίρβί ρΓ»8ΐ&η1. ΑΙ Γ&οίΙβ 
ίηνεηβήβ &Ηαά &ιη6η(ί» εοΓοη), ςυ& πια^ίβίταπι 
ίρβαιη 8υρ6ηηΙ, 6Χ6Π)ρ1ααι. Ι1ΐ6 εηίαα 1)Γ6νί Ιβχη- 
ροΓ6 ΐ6Γη& ΐ6η(&Ιίοη6 Βοαιίηαπι «άοΓίαβ, βΐ 16Γ ο1>- 
ΐοΓ^Ηίαβ, 1&η(ΐ6ηι 86 & Ιβηίαΐίοηο ίΐΐα, ί&8ΐαο8«ςα6 νες ό' δν εΐεν ούτοι, ή ο\ παρ' αύτοΰ μεν ίχειν 
όμολογουντες τό σώμα, της αύτου δΐ δημιουργίας 
χαι ^σιλ&ίας Ιργον εΤναι τοΰτο ; χαι ου το σώμα μό- 
νον, αλλά χαι τον £ρτον χαι τδν οίνον, χαΐ το ύδωρ, 
χαι τα άλλα πάντα, δι' δσων το άνΟρώπινϋν διαχρα- 
τεΐτακ χαι συνέχεται συγχριμα, χαι τδν αισθητόν 
τούτον διαπορεύονται βίον. Και γαρ χαι τούτων ή 
αισθητή χτίσις, τα μεν προχέει, τα δλ γεωργει. 
'ϋστε οΐ δημιουργήματα μίν του διαβόλου και της 
βασιλείας αύτοΰ, τά α'.σθητά, έξ ών Ιμαθον παρ* 
αύτοΰ, ^όηζμα ποιοΰντες, ταύτα δΐ ^χειν παρ* 
αύτοΰ, χαι τούτοις διαζ^ν τοις Ιργοις έπιδειχνύντες, 
οι»τοι φανερώς χαι αναμφιβόλως είσΐ, χ^ν τήν των 
όρώντίΜ $ψιν χαι άκοήν χλέττεειν διαμηχανώνται. τήν ιεροβχύνησιν αύτφ προσενηνοχότες. Ε6ρήσει δ' ^ ίΠα 6ΐ ίαιρίλ ίη8θΐ6η(ίΑ, &1)8ϋηαϋ. Ιϋί νβΓΟ ηοη ΙγΙ- £ν τις τούτ^ιΐν χαι έτέραν άπόνοιαν τήν του διδασχά• 
λου νεχΑΜβν. *0 μεν γαρ έν βραχεί τε χρόνφ χαΐ 
τριαι χροσβαλύν τφ Λεσπότΐ() πείραις, και τοσαυτά• 
χις Ιπιτιμ:ΐ|Φι!ίς άπέστη τοΰτε πειράζειν τοιαΰτα, 
χαι της ^λαζάνος εκείνης και άθεου μεγαλαυχίας• 
01 δΐ ού τρις μόνον δια των αυτών έπιτιμηθέντες Λε- 
σποτιχΜν φωνών (οις γαρ 6 διδάσκαλος επιτιμηθείς 
έσιγησε, δια των αυτών οΐ μαθηται κατεδικάσθησαν 
τήν σιγι^ν)- άλλα μυριάκις, μάλλον δΐ ύπερ αριθμόν, 
χαι τοσούτοις Ιτεσιν, έξ ού διαπέπτωκεν αύτοΐς ή ρΐίοί Ι&ηΙοηι νίε6 ϋ8(ΐ6αι Οοιηίηί νοοίΙ)α8 ΟΜίίκλϋ 
(ςιιίΙ>υ8 βηίιη ν6Γΐ)ί8 Γ6ρΓ6ΐΐ6η8υ8 (]ίΑΐ>οΙα8 ΐΑοαϋ, 
ϋδάβηι 6ΐ <ϋ8θίρυ1ί «α βϋβηΐίυιη άβοιηλϋ 8αη(), 86ά 
ιηί1ΐ6, ίηιο ροΐίθ8 ίηβοίΐίβ νί6ίϊ>ιΐδ, αηηίδςαε Ιοϋά6αι, 
6χ ςυο ρΓ£66ρΙοη8 ίη8θΐ6ηΐ68 6ΐ ίαιρί» αγ168 ίη 
ίρ808 666ί(ΐ6ηιηί, άίνίηίβ οΓ&οαΙίβ Γ6ρΓ6ΐΐ6η8ΐ,&(11ια6 
ίπιροά6ηΐ68 βϊ &ΓΓ0^ηΐ68 86 ΟοηάίΙοΗ οΙ>ν6Γ(υηί, 
6]α8ςα6 Γ6^υαινίΐΑ 6ΐν6Γΐ)ΐ8 <11τίά6η(68, Ιΐ08ΐίρ6Γ- 
αιϋ1αη(,ηοΐ6ηΐ68 ν6Γ6, αΙοοπιΐΏαηΙβ ΟοηάίΙΟΓ 8υρ6Γ 

56 Γ6^η6ΐ. τοΰ διδασχάλου άλαζών τε χαΐ θεομάχος μηχανή έπιτιμώμενοι ταΐς θεΐκαις φωναΤς ετι προσαναισχυν- 
τοΰσι χαι χαθαυταδίζονται τοΰ Δημιουργού, και τήν βασιλείαν αύτοΰ βίφ και λόγψ διχάζοντες έγχειρί- 
ζουσι τ^^ Έχθρφ, μή Οέλοντες ώς αληθώς τον χοινόν Δεσπότη ν βασιλεύέιν έφ' Ιαυτών. 

Ιθ'- *Λλλ' 12μ|ι<«, ει δοκεΤ, και τίς αύτοΤς ή Ο XIX. 86<1 ν1(ΐ6&αια§, 81 ρΐΑ66(, ςο&αι ί6Γ&η( 6Χ 
άνταπόδοαις της ηη^γορίας και προσκυνήσεως και βο 0ΐθΓ66(ΐ6αι, ςαοά 1ΐ08ΐ6Πΐ ]αν6ηΙ, &(1θΓβηΙ, 6ΐ α( εΙς βασιλέα έψβ^^ηιΐΛΖ τοΰ Έχθροΰ * καΐ τί τό 
επαθλον οΓς οδχ ηθέλησαν βασιλεύέιν έο' εαυτών τον 
βασιλέα τοΰ χοινκΚς. ^Απεικάζουσ: μίν ουν α\ Ίεραι 
παραβολαΐ τόν Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν, μάλ- 
λον δ^ «υ^^ Ιαοτ^, Μρώπφ ενγενεΤ, τ( γάρ θεότη- 
τος εύγενέστερον ; τό 81 άνθρώπινον σ-ύττημα, Ινα τα 
έίλλα έ^ίσω, τοις πολίταις αύτοΰ, ατ< πλάσματα αύ- 
τοΰ, χαί δτι ούτος αύτοΰ έπόλισεν έ•# τζ γζ " χαι 
δτι σάρκα τήν ήμτϋέραν λαβών, κα: τ^^οικο; ημών 
καΐ συμπολίτης ήζία>σ& γενέσθαι και κ>.ηθήναι. Πλην 
ίλλ' ύ της θεότητος τήν εύγένειαν φέρων έν Ιαυτφ, 
χαΐ τήν βασιλείαν λαβών 7σην και άνχφαίρετον παρά 
τοΰ Πατρός, έπείπερ έίπβντα ε-.δώς, ούδε τήν έπ• Γ6^6αι Γ6ηαη1ίβηΐ, 6ΐ ςαοά ρΓβαιίααι λϋοίρίληΐ, ςαί 
Γβ^αα αηίν6Γ8ί 8ΐΙ)ί άοπιίηΑΓί ηοΙαοΓοηΙ. 8αοΓ8Β 
ίΐ8(]α6 ρΑΓ&ϋοΙβΟοαιίηαα) ηο8ΐηιιη ^68αι^^1ι^ί8^^Iη, 
νβΐ ροϋα8 ίρ86 86 οοηιρλΤΑΐ οααι Ιιοαιίοο ηοΜΙί• 
Οοο^ΑΑΟλ β&ίιρ <ΙΙτίηϋ«ΐ6 68ΐ ηοΙ)ί1ία8 ? Ιιοαιίηαια 
νβΐΌ οο1ιοη6αι, αΐ οβίβη οηαϋΐΑίιι, οαια «ίνί1>ιιι 
8υί8, Ι&ηςααιη ςοί ΟΓβ&ΙαΓΑ 80& 8ίη(, 6ΐ ςαί1>ιΐ8 (6Γ- 
Γ&ιη 8α&ιη ίηοοίβηάαπι (ΐ6(]6Γϋ, ίαιο ςυοΓοαι ο&τηο 
&58ΐιιηρΙ& (]οηΐ68ΐί6υ8 6( ϋοηοίνί8 βΟΓΟχη Οβή 6ΐ νο- 
6&Γί νοΙυβΓίΙ. Α( 18 (]ίνίηίΐΑΐΐ8 ηοΙ)ί1ίΐΑΐ6Πΐ οίΓοαιη- 
ΓβΓβηβ, Γ6^απιςαβ «ςαλίβ βΐ ίη86ρ&ΓαΚ>ίΐ6 & Ρα(γ6 
η&οΙα8, οοηι ύαιηΪΑ 8θίγίΐ, (οπι ηοη ί^ηοΓλΥί! Γβ- 
1>6ΐΗοη6ηι, ςη&αι ςηί<1&αι οίνίαιη ίη ίρβηπι ιηοΙΙβ• 115 ΡΗ0ΤΙ1 ΡΑΤΚίΑΚεΗΛ ΟΡ. «6 Κ>ΑθΙαΓ. ΕΙ ίΙΗ ςσίθβπι ηβ§&πιηΙ Γβ^ηαιη €ζ{ο•, ομ Α «^ί^ϊ^ν ήγτ»ίηβ«, ν τινκ τίϊν «ολιτών έμκλέτη- 

νοΙαβΓΟοΙ βοιη ιαρβΓ ιβ Γβ|^η&Γβ. Ηίε Ιιοαοίηασι 

αιΠΑηϋβιίιηα•, 1>οηαι Ρ«ΐΓί• ΡίΙίαβ, Γοηβ βοηαιηίββ- 

ηΐίοη!•, Οβαβ ιηΐΜΗεοΓ^ίβ, 1ι»ΰ ιηίΜποοΓθί» ηαο- 

ςοβπ) νΑϋΟΑοάλ νί•οβΓλ» οοη ροΐαίΐ ίβιτ6 ΙαπΙαοι 

είνίοηι {η^ηΙΟΓοιη ίηιοΐβοΐίιηα. Νβςαβ βηίηι ρβο* 

ϋλΙΟΓΟΠΐ ΙιαπίλοοΓΟίη βΗςοο^Ι βαβί βηοΐ ίΙΗ, Μά 

οοπίη ΟΓββΙοΓβο), ΰοηίΓΑ αοοΙΟΓοιη, οοηΐη 1>βη6- 

ίλϋΙΟΓβαι, οοηίΓΑ ρΓονίάοιη Αΐ36η1ί& !οβαΓ^6ΐ>λΙ : 

ίοοο ρΓΟ 1ιο»ΐ6 αΙ> οΗ^Ίοο ιη&Ιο, ρπο ΙιοααίοίιίΑ ρΗ- 

ιηβΒνο, ρΓΟ &<]ν6ΓΜηο βΐυόίυπα &1> Ηβ ριτοΒλΙαΓ : 

60 000, υΐ ηΜβή ςαίάβπα Ιιηρβπαιη άβαΐΑοΙ, Αΐ(βή 

Ιαγ^αοΙογ. Οαίά ί^ίΙΟΓ Γλοϋ, βΐ ςοΑία ρ(ΒηΑΐη ΙαβΙαβ 

^υ(1^x αΙ> αροβίιΐί• ΠΗβ Γβρ6ΐίΙ? ΡγαβΙαΙ 0ο!ιη «υ- 

άι'Γβ ΙρβλΟ) ίΐΐβαι ββηΐβοϋαιη : Μτηίΰοί ηΐ€θ$, ίοςαίΐ, 

^ιιι ηοίηεηιηί τηβ $ηρ€κ $€ ηςηατβ αάάηάΐβ^ €1 οοή- Β Άλλ» γάρ αμεινον αύτη άϋβ ΰΟταΜ νηβ *^. Ουοηίαπι βηίιη οουΐίβ βαίβ 6γ6«- 
Ι0Γ6Ι11 άββρίβίυηΐ. «ά βαρρΙ&ηΙαΙοΓβσι ΓββρίείβοΙββ, 
ιηβηΐο ίο οουΐί• ]υ8(ί(ίκ οπιοίλ νίϋίβηϋβ βίοοηΐβιη- 
ρΐαηΐίβ λά άί^ηαιη τοε&ηΙιΐΓ ροθΟλπι. ΕΙ οοοϊάϋβ 
608 εοΓΕΠΟ ζηβ, αΐ ςαβαι ηοο νο1θ6Γυη( β^ηοβοβΓβ 
Γ6^6α), εαπι νβΙ ίονίΐί 6χ ϋβ, ςιιί()υ8 ρΙβοΙυηΙαΓ, 
ρ(Βθ!8 6ΐ Κβ^βΕη βΐ ίυβίαπι )α(1ίθ6πα &κηο86βο1. Εΐ 
ςυοηίασι οοΓρυβ & πηβ ΓοΓπι&Ιαιη 61 (Ι&ΐυιη ίΙΙίβ &1ί6η« 
ΐΒΑΠΟΒ ορυβ νβηάίΙ&ΓυοΙ, οεοί(1ίΙο \\\ο%, υΐ ρβΓ ςαοά 
!η]υΓϋ Ιο ιηβ ΓοβΓοοΙ, ςυοάςυβ σιεο ίιηρβπο βυΐ)- 
ΓβρΙοιη ΙιοβΙί ιη8ηοίρ&Γυη1, &Ι) 60 8β]αο6ϋ (ίΙβΙ)ίΐ8α] 
αρο8ΐΑ8ίβ ρ(Βη&?η βοΐν&ηΐ : ΟοοίάίΙβ 608 οογ&οι ιηβ Ι 
ΟοηβίοΙβΓ&Ιβ ροβηθΟ), ςα&ιη βϋ ίηβνίΐαϋίΐίβ 6ΐ 
&06γΙ)&. Οαίβ ΓβΓΐ βθηίβηΐί&ιη ? 6υ]υ8 βΐ \ϊ\\ϊά ]\ιάί' 
οΙϋΐη? Α5 1ΐ08ΐ6 οοοίάί ςαβοανίβ Ιυ^υ^Γβ βϋ, ιηαΐ- € 
Ιυπ) ΐΑΐηβη βοΐ&ΐϋ ιη&Ιβπ&ιη βυρρεάΐΐαΐ. ΗβΙίπί^αϋ 
βηΐηι Οοίηίηυπι ΓϋΙϋΓϋπι υΙΙοΓβηα, βΐ Ερββ Γβ&αΓ- 
Γοοίίοηίβ, 80 οαπι 6& 6οη]Ώηο(ί ς&υεΙΗ, Ιαηςυαπι 
ίηϋΐυιη ΙβΙίΙΐΦ, οο^ιΙ&γθ βυιη ΓβοίΙ άβ ίπι- 
χηΐηϋπΐβ ΗοβΙίυαι ΟΦΐΙβ. Οα&η(3ο νβΓΟ Οοιηίηυ$ ίρββ 
^υι)6ι οοοΙ(]!,α ςυο υΐΐίο,α ςυο ΐϋίββποοΓθία, α ςυο 
ροβΐ Γθ8υΓΓ66ϋοο(?ιη βχβυΚ&Ιίο 6( Ι^ρΙίΙία. & ςυο τίΐα 
βΐ 8&1υ$ ρΓθΩοί$εϋυΓ : ςυφ ΟΓ&Ιίο 8ε6Γΐ)&8 βΐ ίηίοΐβ- 
Γ&1)ϋ68 Γ6ρΓ»56ηΙαΙ)ί( ρα)η&8 ? πιι® άοΙοΓββ ηουΙί83ί- 
ηιθ8,οΙηυΙ1οΐ6Τ&θ(1θ3 5θΙ&Ιίο?&(!Ιςυ6ΐη εοηΓυςίβΙυΓ? 
ςυοάοΛΙΏβπίΓβΓΓίςβΓίυιη 8υΙ)0Γυεί&1α ίΙοβε&ΓβηΙβ, 
βΐ ΒΐιΙ) ρωη» ίηΙβΓίηίη8ΐ)ίΙί? Ηλο εο^ΐΐαΐβ, 1ι«ε οοβί- 
1&ηΐ63 ϋΐΏβΙβ νοϋίβ α ρωηβ, ςυΑΠ) ίη &1ϋ8 νίάβϋββΐ 8ΐ) 
ΙιΟΓΓβηάίβ ΐΓβιιΐ6η(]ΐ8ςυ6 εΓυοΙ&ΙίΙ)υ8,αηΐ6(]η&πι 603 ^αί κΛΤ' χ/τον. Κ»: ήριη{»χντο (75) μίν την ββσι-* 
'/ιίτΦ β>τοΰ, ούχ ήθέλητ» ζί ββσιλκύειν αύτδν 
19 ΪΛ-^ζήη, Οατος ό 9:λ«γ6ρω?:ος, 6 άγαθδζ Πα- 
τρό; ΟϊΤς, ή «ηγή της συμχΑίας, ό του έλίοιχ 
βεόί, τι τοΛ οίχτιρμών μη χβνούμενα σπλάγχν» 
ονχ ήνίτχβτο την τοτχύτην ΐταροινίβν των ^αρί- 
στων χ>τοΰ ιιολίτών. 0'>^ γαρ εν τι τ»ν ανθρωπίνων 
άμαρτημζτων ^ν τολμηθίν, άλλχ χβτβ του Πλαστού, 
χατ» του Δημιουργού, χττβ του Ευεργέτου, χατά του 
τ.^^θΎ;ζνΛ ή άτονο 12, άλλ' ύχΐρ του άρχιχάχου εχ- 
θρού, 6τ:ερ του ά«' *?Χί^ άνθρωποχτ^νου, 6περ του 
άντ'.χειμένου ή ττουδ^ • Ίνβ του μίέν άφίλωνται την 
βχτιλείτ», τφ δε χιρίσωντβι. Διο τί «οιεϊ ; κ«ι τίνα 
δίκην τους άιτοστάτας ό δίχχιος απαιτεί χριτής; 

έχε(νη< άιτούειν της 
ψήφου • Τους εχθρούς μου, οησί, τους μη Οε- 
λήσχντάς με βασιλεύει ν έφ' Ιαυτών, άγάγετι 
χαι χατασ92ξατε έμπροσθεν μου. Επειδή γαρ 
τοις ^φθαλμοίς αυτών παρεΐδον μίν τον Ποιητήν, 
άπέολεψαν δε προς τον ιττερνιστήν, δια τούτο εν- 
ώπιον του πχντεφ^ρου χαι παντεπισχόπου της δίχης 
όοθαλμοΰ την άξ{αν απαιτούνται ποινήν. ΚαΙ χα- 
τασφάξατε αύτους έμπροσθεν μου, Ινα, δν ούχ ηθέ- 
λησαν έπέγνώναι βασιλέα, έπιγνώσι καΐ έχοντες, 
οΤς απαιτούνται τας εύθύνας, βασιλέα χαΐ δίχαιον. 
Κα*, έπει το παρ* εμού σώμα πλασθίν αύτοΤς άλλο• 
τρίας χειρός Εργον Ιθεντο, χατίσ^άξατε αύτους, ώς 
5ν δι* ου παρψνησαν εΙς έμΐ χαι της έμης δκλ^ντες 
αύτοβασιλε(ας προσέ(3ριψαν τφ Έχθρφ, τούτου διχα- 
σθέντες την ^^ειλομένην ώσι δ(χην της αποστασίας 
έκτετιχότες. Κατασφάξατε αύτους (μπροσθέν μου 1 
Εννοήσατε της τιμωρίας το αφυχτον (7β) και πι- 
κρών. Τίς ό δους την ψηρον ; Τίνος ή άπ^φααις ; 
Σφαγήναι μίν υπδ του Εχθρού, κ!ίν φέρ^ τι λι»πη- 
ρον, άλλ' ούν πολλήν παρέχει παραμυθίας άφορ• 
μτ5ν. 'Γπολείπει γαρ τον Δεσπίτην Ικδιχητήν, χαΐ 
της αναστάσεως καΐ τξς έν αύτζ Χ•ρδ< ή ίλπίς 
προοίμιόν αύτψ της ευφροσύνης Ιννοεΐν ύποτίΟησι 
την σφαγτξν. *Όταν δΐ ό Δεσπότης αύτ&ς προστάσσρ 
κατατφαγηναι, παρ' ου ή έκδίκησις, πβρ' οί τλ Ιλεος, 
παρ' ου ή μετά τήν άνάστασιν άγαλλίβης καΐ ευ- 
φροσύνη, παρ* ου ή ζωή και ή σωτηρίβ(, τΙς 1ν πάρα- 
σττ5στ[^ λ<$γος το πικρον και άφ6ρητον τής πληγής ; 
το άπζράκλητον και δξυ τών αλγεινών ; πρδς τίνα 6χρβπβηάο (1ί&ο&Ιί$. ίίβεβάιίβα θίηαίΐί &ιη6ηϋ&,&π(6- ^ εσται ή καταφυγή; τίς άνάψυζις του πάθους ού δε- ςυαιη 8ίΓηί1βΓη 8υ8ΐίη6α(ί8 ρ(Βη&πι. Οιιί βηίιη 8αΙ) 
αΓΩίεΙίοτίθ η88θίΐυΓ ΙίπιοΓ 6( ρ(Βηϋ6ηΙία, ηυΙΙυοα 
λίίθΓΐ ΙυοΓϋΐη. Οαοαά ρφπϋβηϋω Ι6ΐηρυ8 6$1, 
βαιη &(]πιίϋ&ιηυ8 : ςυο&(] νβηία ]&ηυ& αρεΚα ββΐ, 
η6 ρΙ^ΓβιηυΓ ρεΓ βαιη ίοϋΌΪΓθ• Οαοιυ] ιηίοο ίιηηι!- 
η6η^, οοητοΓβΙοηβαι ΐ68ΐ6ηιαΓ. Ο&Ιο βηίιη 9\^ηο, βΐ 
νίΐβ 8θ1υΙ&, ηα11& &αϊρ1ίυ8 β&ΙυΙίβ 8υρ6Γ68ΐνΙ&, ηβο 

•<^ Ι,αο. XIX, 27. 

νΑΗΙ^Ε Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΚΤ ΝΟΤ>Β. χομένου τέλος ατελεύτητου της τιμωρίας διαμινού- 
σης ; Άλλ' εννοήσατε ταύτα, καΐ έννοήσαντες φοβή- 
Οητε τήν πληγήν όρώντες έν Ιτέροις, προ του έμπε• 
σεΤν εις πεΤραν, το φριχτον της οδύνης χαΐ φοβκρόν, 
καΐ άπίστητε της Γσης άπονοίας πρλ τής ^ίΤης χίμβ»- 
ρίας. Ό γαρ έν τω πάθει φόβος και ή μεταμέλεια 
ουδέν οιΒασι κέρδος φέρειν. Έως καιρδς μετανοίας. (75) 'ΙΙρνήσαντο. ΥΙάβΙυΓ Ιιίο βχοίθίδββ ρ&ηίευΐα 
Ιΐ6§;Αηιϋ ουκ, ςυοά &Ηα8 ββπ οοη8υθνΙΐ. Εαπι βαίιη 
ρο•Ιο1&1 &άν6Γ8ΑϋνΑ 8θ(]υβη8 δέ, υ1 Ιαοβ&ιη Γβιη 
ιρβλοα ϊά τβΐΐβ. Αεο6ρ6Γ&ηΙ 6ηίιη 1ηοϋΓίθ8ί ΙΙΗ ία ρ&Γ&Ι^οΙα 1ιοηι!ηθ8 8υ& & ΓβΓαιη Οοιηίηο, λάβοςυβ 
υΐ 1&ΐ6ΐη &κηο8ε6ΐ)&ηΙ, ηοη ααΐβιη ηνβΓβέληΙοΓ. 
(76) *Άφυκτον. ΙΙ& 8εΓίρ8ί ρΐΌ 5φικτον, ςαοά 

68ΐ ίη 018. 177 αΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙΟΗ^ΕΟδ ΕΙΒΕΚ IV. Π8 την μκτάνοιαν έπιδβξώμεθβ. Έως ή της συγγνώμης Α βρββ ροΒηββ, ιηίηίβρΓβεοθρΙββ, θ1α1)βηϋί ΓθΙίη^ϋίΙϋΓ. 

--. .- ..^. ΡϋβΙςϋΛΐη βηίπι ηοΛ^ίβΙβΓ αροβίαβί» άίβθΓΐβ βΐ βίαβ 

οίΓουίϋοαβ &1) βν&ο^βΐίϋίβ ν6Γΐ)ί8 οοηΓαΙαΙαβ β&Ι, 6ΐ 
αϊ) ϋβάβαι ρΓ»ηιιηϋ&1υΐΏ, ςα&ιη ^[Γ&νβιιι ϋΙυβίΓβαι- 
ςυβ ροθα&ιη ΐαβίαβ ΐαάβχ α (ΙίβοίρυΗβ 6308, ςαΐ αο- 
Ιυβπηΐ ιρβυΐΏ βαρβΓ 8θ Γβ^α&Γβ, ΓβρβΙίΙαρυβ βϋ ; 
ςα&ιη ίαικίβιη ϋΐί, ςυί, ηβ^ΐβοΐίβ Ιιίβ οηιηϋ:>θΒ, αρο- 
βΙ&βίαιη&ιη&αΙ,ίΙβΓβηβίοηβΐΏ ίηνβαΐβαΙ.Οααηι νβηΐ» 
βρβοαί&αι 8ϋ)ί Γβΐίςυαιη ΓθοβΓαηί? ςαίβ οοαίαβ ιηί• 
βθπιΐίοηίβ ΙαοΓγιηαβ βυρβΓίρβοβ Γυη()6(? Μβ^ίβίΓαπι 
βυυιη (ϋ&1)οΙυιη βδββ (ΙίάΐοβΓυαΙ βχ Εν&η^βΐϋβ, ηβο 
ηαίηαβ ΐά, ςαοά άΐβοίρυΠ θ]α8, 86 ρΓί0Γ08, οοΓβιη 
Οοιηίιιο οη&οΐ&ϋ βίηΐ, ίοίβο ςυοά ηοΐυβηηΐ ίρβυιη 
8υρβΓ 86 Γβ^ηαΓβ. Λ1ςυ6 Ιιοο 6ϋ&ιη ν6ηθΓαη£ΐ& 86γ- 
ν&ΙοΓίβ ηο8ΐη Βν&η^6ϋ& βΙ&Γβ (ΙοοβηΙ, ςαοά ΒοΙοΓα- ανέφχται θύρα, βίσελθβΐν δι' αύτης μή βραΰΰνωμΒν. 
*Εως αΐ άπειλα' μετέωροι, τήν έπιστροφήν έπιδε(ξω- 
μεν (77). Δοθέντος γάρ του συνθήματος, και του 
ρ{ου λυθέντος, ουδείς ούχέτι τρόπος σωτηρίας, ούδΐ 
του μή παθείν έλπις, α παθείν ήπειλϊίθη, χαναλείπε- 
ται. *Αλλά γάρ του διδασκάλου της αποστασίας τρα- 
νώς τκ χαι χωρίς τίνος περινοίας παρά των ευαγ- 
γελικών οωνών στηλιτευθέντος, και ο*Ιαν ό δίκαιος 
κριτής τους εκείνου μαθητάς και μή θέλοντας αύτδν 
έφ' Ιαυτών βασιλεΰσαι, τήν ποινήν εΙσπράττεται, 
κατάδηλων τε και περιφανέστατη ν έπιδειζαμένων, 
τίνα λοιπόν οΐ μετά ταύτα πάντα τήν άποστασίαν 
ετι στέργοντες ε6ρήσουσιν άπολογίαν; ΠοΤον λείψανον 
έαυτοίς δπελίποντο συγγνώμης ; τίς αύτοΤς όφθαλ μος έπιστάξει δάχρυον ελέους ; Τον διδάσκαλον αυτών, Β 1ογ68 βίο! (ϋΕΐ)θΗ» ςϋθ(1ςϋβ ^η^ϋΓ^ί^ αίΓιοΐΛΟί ΟρβΛ- δτιπερ ό διάβολος έστιν, Ιμαθον τζαρτ. των Ευαγγε- 
λίων, τους πρό αυτών μαθητάς, δ'τι κατεσφάγησαν 
Ιμκροσθεν του Δεσπ^ου, μή θελήσαντες αυτόν βασι- 
λεύειν έφ' Ιαυτών. Και τούτο τα σεπτά του Σωτηρος 
ημών Ευαγγέλια διδάσκουσι διαπρυσίως, 6'τι προσ- 
χυνηταί του διαβόλου, καΐ δ'τι του Δημιουργού υβρι- 
στεί οΐ σχίζοντες τήν του θεού βασιλείαν, καΐ τούτο 
τά αυτά διακεκράχασιν Ιερά Λογία. Ούχουν εΐ μηδέ^ ΙοΓθΠ), ςυί Οβί Γβ^ηαιη άίνίάυαΐ, ίά 6&(ΐ6αι βαοΓα 
Είοςυία οίαιηαηΐ. Ουοά δί ί^ίΙυΓ ηυΐΐυιη ΙιΟΓαιη βοδ 
αϊ) αροδί&βία βϋα &ν6Γΐϋ, ΓβΗςαυβ 68ί ί^ηίβ ίηΙβΓκηί- 
η&1)ί1ί8, 6ΐ ΐ6η6ΐ)Γ» 6χ(6Π0Γ68, ςυβΒ ραΓ&Ι» βυαΐ 
ίρ80Γυιη άοοίοπ. 111» 608 6ΐί&ιη ίονϋο8 6ΐ8ία6 υΐΐο 
ΓΓυοΙα αΙ) ίίηρί6ΐα1θ βαα ανβΓίβηΙ. 8βά ΙιβΒο ςαίάβπι 
ρΓΟ ρΓΐΒ86ηΙί 6θΐη[η6η(αΙίοηθ βΐ Ββηηοηβ 8αΓ0οί&αί. 
* τούτων αυτούς αποστρέψει (78) τής αποστασίας, &^λοιπόν έστι το άτελεύτητον πυρ, και το σκέτος το εξώτερον, ο ήτοίμασται αυτών τψ διδασκάλφ. ΈκεΤνο 
χαΐ αχοντας αυτούς, καΐ χωρίς τινοΰ ωφελείας, άποστήσει (79) της θεομαχίας. Άλλα ταΰτα μίν 6'σον 
έπΙ τφ προχείρφ της διαλέξεως και της δμιλίας. 

8ΕΗΜ0 IV. 
Ε)η$(1βιη άχαβΠαϋο ΰοηΐτα νη>ηΙΙηΙαηΐ€ηι ΜαηχοΗδΒΟ- 
ΠΙΠΙ βηοΓβίη, αά Ληεηίητη, νηοηαεΗίΐτη ίαηΰϋίίί" 
ρ νηηνη, ρΓαδι^ΙεπΛίη €ΐ ρτχ/βοίητη ίαοτοτητη. 

1. ΡοβΙςυαπα, νίΓ ίηΙβΓ βαηοΐοδ (ϋΐ60ΐί88ίιη6, Ιιο- ΑΟΓΟΣ Δ\ 
Του αυτού κατά τής τών Μανιχαίων άρτιφυους 
κλανιάς, 'Αρσενίψ (80) τψ όσιωτάτψ μοναχψ 
πρεσουτέρφ και ήγουμένφ τών Ιερών. 
Α'. Έπειδιξπερ, 1ερϋ[>ν ανδρών έρασμιώτατε, τάς 
διαλέξεις εχειν ήξίωσαν αϊ του Μάνεντος μίν παρα- 
φυάδες, το φρόνημα καταισχύνουσι. Πάλαι δή Νι- 
χτ^ι^&ρ^Ι^ (Β\] προσωμιλήθησαν, ουπω μεν άπΟ της 
χλήσεΜς το'ίτης γινωσκομένφ. Και γάρ ουδέ τήν 
χίστιν ήσπάζιτο, ήτις τον κόσμον ένίκησεν έτι δΐ 
τοΙς της αποστασίας λειψάνοις έγκαλινδούμενος, και 
τήν Ιχιΐθεν είλκε προσηγορίαν* Βέρζελις γάρ ώνο- 
μάζβτο. ΈπεΙ ουν τους λόγους εκείνους (82) ε^ς ιηίη68 α ΜαηθΙβ ίαβΙαΓ δϋΓουΙοΓυιη Γβοβηβ 0Γ(ί, 
(ϋ8ραΙ&Ιίοη68 ίη§;Γ688ί βυαΐ, 86ηΐ6ηΐία8 8υα8 υΐ ρα- 
άβηάαβ ρΓοάίάβΡϋηΙ. ΟΗιη ίΐΐί ν6Γ8αϋ ΓρβςυβηίβΓ 
8υηΐ6υιη ΝΙοβρΙιοΓο, Ι3α6ΐ6αυ8 ς[υί(ΐ6ΐη& ηοοαίηβ ίΐΐο 
Γ6 ίρ8α ηοηάαοα οο^^ίΐο. Ν&χη ηβ β(ΐ6ΐη ςαίάβιη 
αηαρίθχϋβ ίβ 68(, ςυβθ παυικίαα) νίοίΐ ; 86ά ροϋαβ ία 
αρο8(&8ί« Γ6ΐίςαϋ8 οοοαραΐυ8, ηοοαβη ίη(ΐ6 βυαιη 
η&βΙυ8 681 : Β6τ%€ΐί$ βαίαι &ρρ6ΐ1&1)&ΙηΓ. Ουοηίαιη ΥΑΕΙΛ: Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛ). 

(77) Έπιδείξωμεν. 8ίο 86Γί1)6Γ6 ^υ1)6ι θΓαΙίοηί8 Γ6οΐ6 ηοχ&6η ίΐΐυά &1)]6θΙαιη Γυί386, ου]υβ ββίΐίββΐ 
Ββηββ. Μ8. ΙιαΚ>61 έπιδείξομεν. πΐ6α8υΓ&ΐΏ ηοη ΐιηρΙβνβΓίΙ, νιηοβικίΙοΐΏπηάο ΐΏίηίιη6 

(78) Αποστρέψει. 8ίο Γ6δ0Γί1)6ηάυΐΏ ρυΐΑνί ρΓο οιηηίυιη 8οεοιηιηο(1&1υ8. 
έπιστρέ^ι, ςοοα τπΒ, βχΙ]ΐ1)6ΐ. Β&Ιίο ίη ρΓοπιρΙυ 68ΐ. (82) Λόγους εκείνους. Η68ρί6ίΙ ΡΙ]θϋη8 1)ίηθ8 
(79) ^Αποβτήσει. Ηα 1β§ο ρΓΟ άποστησαι| ςυοά ^ ββηηοηθβ 8υρβηοΓβ5, ςυοβ, οοηΐηι ΜβηίοΙιβΒΟΑ ρο- 

ιιΙαυ Κ•ΚαΙ Ρηβ^ΑΜπα Κλλ ηΛπ ίηνοηί» ίη ηρη4ίηηία '-^ 1)1ίθθ Ιΐ&1)ί(θ8, ΗΐΙθΓί8 ΟΟηβί^Ο&νβΓ&Ι, 86(1 ΐ6ΠΐρθηΐΠ1 

0&1&αΓ]ί(&ΐ6 ίρ86 ΒΐηίββΓ&Ι. Εθ8 ίρδϋΐη ν6ΐ]6 Γ68 ίρ8α οοάθχ ΙιαΙ>61. Ρο8ΐ6Γίθ8 Ηοο ηοη ίηνβοίΐ ίηοΓ&ϋοηί8 
Β6Γΐ6 Υ6Γΐ>ιιιη, Ε ςοο ΓβςαΙυΓ. 

(80) Άρσινίφ. ΑΓ8θηιί Ιιυίυβ &1*1)ί [η6ηϋοη6αι 
Ββή ΏΟΏ χηβιηίοΙ. Νοοαβη Ιιοο ίΐΗοςυίιι ρ1υπ1)υ8 νί- 
Ηβ, ίη ν6ΐοΓβΒ66ΐ68ί&66ΐ6ϋΓ&ϋΒ, βοΐΏΐΏυηβ ΓαίΙ. Ιο- 
(βΓ β«ΙβΐΌ8 βηιίοβΐ ΑΓ8θΐιίθ8 &1)ί)&8, ευίυ8 άίοΐα 6ΐ 
Γ68 ιηβιηοηρίαρ ίη ΑρορΚίΗβριηαΗδη: ΡαΙπίγη^ αρυά 

€ θΙ βΐ6 ΓΪ1ί1Ιί|^1σΐΙΗ-^'^Ιΐ>'^ΙΙΙ>Ι^<ΟΓ•4*ΙΤ ΕβϋίβΒίΧ ϋτίΒΰ»^ 

ρ. 367. Ηυ3υ8 ςααηΐΛ ΓυοπΙ θχΪ8ΐίπί)&πο βχ β]π9άθΐη 
ΟοΙβΙβΓπ Νοϋ8, ρ. 799, ΐιαΓΟπι ΓβΓϋΐη ουρίάυβ ΐη- 
Ιβΐΐί^βΐ. Ι8 αηΐβπα νίχϋ Τ1ιβοϋθ8ϋ ιιηρβΓ&ΙοΓΪΒ Ιβιη- 
ροπΒυβ, ΑΓοαάϋθΙ ΗοοοΓίί, ρπηείρυτη, ρροΐοορΙοΓ, 
αΙοιΐ6 αιΐβο ΝοβΙγοοι Ιιυηο&Η^υοΐ ββευΐίβ αηΐ6νθΓΐίΙ. 

(81) Νιχη<ρόρφ. ΙΙίο ϋ&ςαβ ΡΙιοΙϋ ΙβπιροΓβ ίηΙβΓ 
Ρααΐίοίαηοβ βιηίηαίΐ, βΐ, ιηοΓβ 1ιί8 1)οαιίαίΙ)υ8 γθ- 
οβρίο, ηοοηβη βυαιη οαιη α1(6Γ0 ίΠο ΒβΓζβΙίάίβ ρβΓ- 
ΐΏπίλνίΙ. ΜβΙοηοαιαβίοδ 1ια]θ8ΐηο()ί εχθίπρίη ίη Ιί- 
1>Γ0 Ι ΙβοΙΟΓ ΙητβηίβΙ. 8οΜηηηϋ ν6Γ0 Ιιίο ΡϋοΙιαβ, 6νίιΐ6ί(. Ουί 6η1αι Ιιαηβ 86πρΙίοη6ΐη οαιη βυρβηοη* 
^08 ίΐϋβ βοηαρΑΓ&νβηΙ, ίηΐβΐιί^βΐ 6&ιη ίβΙοΓαιη 60ΐη- 
ρ6η(1ίαιη 8ί8(6Γβ, ςυβχη&άιηοάαιη 6ΐ ίρ8& ίΐΐα οαρίΐβ, 
ςυβ 8ΐ&ϋαι οοιηιη6ίηοηιΐ Ρΐιοϋυβ, ίη Ι8ϋ8 άαο1)υ8 
86Γίηοη11)υ8 ρ6ΓΐΓ&6ΐ&ηΙυΓ. Ηίηο ίη(ΐ6 Ιβπιβα ηονυπι 
&Γβ[υηΐ6ηΙυηι ΓβΙΙςοίδ αβοβάίΐ, 6ΐ υΐ ρΐυηπιαιη 6ϋ&πι 
6βα6ΐιι α^αιη6Βΐ& ηονα ςυ&ά&πα Γαϋοη6 (Γ&βΙαηΐϋΓ 
6ΐ ΟΓΠΗηΙϋΓ. ΕυΙΙιγπιίο 1ιΐ6 ροβίΓβαιιιβ 1ί1)θ11α8 νβί 
οο^οίΐυδ ηοη ΓυίΙ, νβί 1&1ί8 1ι&1)ϋα8, ουΙυβθχοθΓρϋβ 
6&Γ6Γ6 ρο886(. Νβαοθ βηίπι ίη ΡβηορΓίλ 6^υ8, η1)ΐ 

ίΓ68 ρΓίθΓ68 1ί1)β1η βΧΟβΓρυηΙΟΓ, ρ08(ΓΘΠΐί 1ΐα)08 

νβ8ΐί(^ία ίηνβηβΗδ. ββΒίβΓυη, ςυοαίαιη ΙιΟΓοηι ϋ- 
1)6ΐ1θΓηηι πιβηΐίοηβαι οοαιπιβιιιοπιΐΐοηί ΝίοβρΙιοη 
ί8ϋιΐ8 ^ο^^ι, ν6Γ0 8ίπ)11β β(, ουπι ίβϋβ ΐ6Γί1)6α(1ΐ8 
οοο&βΐοηβαι 8αρρ6(ϋ(α886• 179 ΡΗ0ΤΙ1 ΡΑΤΚΙΑΗΟΗ^ε ΟΡ. 180 υ^ΙΠΓ 8βπηοη68 ΠΙοβ, βοπρίο οοιηρτβΐιβηβοβ, άβ«- χ γρβοήι» άνβληφβίντβς κικζ/τησας, ή ί* ίριταγή τΰν ιΙβηΒϋ, ΓΑρία& νβΓΟ Η1>Γοηιαι, βίί&ιη ίΠοπιιη ίιτβ- 
ρ&Γ&1>ίΐ6ΐιι ^&^^απιII1 &ΐΙυ1ίΙ, ηβφΐβ αά ιη&ηαβ ηαηο 
β9( ίβίΑ οοοαιηβιιίΑϋο ; ϋΙ>ί νβΓο ίΙΗβ, ςα» ί8ί& εοη- 
ϋηβοΙαΓ, οοιη πιιζίααβ οραι ββΐ ; βοίω 6α οιηηί&, 
ςα» βζ βτ&η^βΐίοίβ 6ΐ ΑροβΙοΗοΊι οΓ&ΰαΙΙβ ^6πηίη& 
ηονί Οΐίαβ ΜΑηίοΙιβοπιιη βαΓβαΙί οηιη Γ&(Ιίοί1)α8 
βτβΐΐαηΐ ( ηαιη ϋ1& β&ηβ ρΓ» οβίβπδ οιηηίΙ>α8 ίαβτί- 
1«1)ίΐ6ΐη, ςυΑ βχβοίηάΑηΙαΓ, ίκίοβοα ίιηιηϋΙαηΙ),Ιι»ο, 
πΐ βαοαιη&Ιίιη άίοαηα, βνίηοβΓβ, ςαοά ^ΓλϋαΜοβαίο» 
άβ ΟΓΜίο ιηαηάο ηβΓΓ&ϋοηί οοηδοηβΐ, ηβο ιηίηαβ 6& 
οιηηί&, ςαί1)υ8 ηαηο γαΙιο 6ΐ ίηβΙίΙοΐΑ Οβηιη οο^ηο- 
8θ6η(1ίοοηϋηβαΙυΓ βΙάίπςυηΙαΓ :ίπΐ0 6ΐ ςαο<1 ίάβιη 
οοΓροΓβΑΐη 6ΐ νίβίΐΐίίβηι ΟΓβ&ΙυΓαπι βχ ηοη βιβίβίβη- 
ϋ1>α8 νβΓύο ΟΓβ&νβηΙ, ςυί !ηΐ6ΐ1ί£ρ1)ίΐ6αι βΐ ίηνίβίΐ)!- βϊβλίων (83) χάχε^νο'.ς &ι»ρ^ριον ζημίβτν Ιπέβαλκ, 
χαι ού ΐΓάριστι το συντχγμβτιον* των 81 έν α^φ 
κτ:άτ*τχγμέ•/τ»ν προηγουμένη σε χρβίβ χβτέχει• δββ 
δια τατ/ βύιγγελικών χβΐ αποστολικών ρημχτιον της 
Ματ/ι/αϊκης ά^τοσπίδος πρ^^|$ιζον την βλάβτην Ικ- 
τέμνε*. (κιΐ γχρ κβι ταΰτα κβτ' αύτων έστι μάλλον 
των άλλων α^υκτον τ^ της έκτομης Ιπβφιέντβ δρέ- 
ποΕνον}, τά^ε, ώς έν κεφαλαίφ φάναι, έπιδείχνυσι, 
ως ή χάρις ττ» Μωσαϊκή κοσμογενεί^ συμφθέγγεται, 
καΐ δσο'.ς άλλοις άρτι πολιτεία βεον γινώσκειν καθ- 
ισταμένη παιβαγωγεΤται καΐ κατευθύνεται. ΝαΙ 9ή 
και δτι την σ^ματικήν καΐ όρατήν κτίσιν ΙκεΤν^ς 
έστιν ό εκ μή ζντωη λ^φ 6ποστησάμενος, δς χαί τήν 
νοεράν τε χλ\ ά^ρατον παραπλησίφ σοφία; πλούτφ Ιβΐη ρΐΌ βίπΐίΐί βΑρίβηΙί» οορία ρΓ0(Ιυχί(. ΡΓβΙβΓβΛ Β παρήγαγεν. Άλλ' δτι και τό άνθρώπινον σώμα τής 

αύτης έστι φιλάνθρωπου κα^ ίγαθουργου πρϊτνοίας, 
ώσπερ και ή ψυχή φιλότεχνη μα, καΐ ώς οΐ τξ νο- 
μική πολιτεί^ διαπρέψαντες θεόν τε τλν άληθη και 
αγαθόν έθεράπευον, και κατά της πονηρίας παρετάτ- 
τοντο. Ταΰτα δή, ταΰτα, καθόσον οΤόν τέ έστιν ήμ», 
χα\ ή του καιρού συγχωρεί βαρ^ης, καθυποβάλλοντες 
έκδοσει (έν τούτοις γάρ, οΤμαι, περιγράφεταί σου χαΐ 
τδ αΓτημα), ττ} σζ διεπεμψάμεθα όσιάτητι. Και ει μίν 
εΰροις, ώς ήλπισβς, της σης δν εύχης εΓή, και της κατά 
τήν πίστιν αιτήσεωο ή ενέργεια. Βι δΐ τάς ελπίδας 
έχνικήσει τδ άδόχητον, τούτο δή ταΤς τε συνεχέσιν 
ά(3ρωστ(αις, αΤς ου λήγει παρενοχλούν ήμων τδ σω• 
μάτιον, και τή του καιρού λογίζου χαλεπδτητι, *Αν 
δήποτε της θείας επισκοπής παρορώσης μεν οΐς 
άμαρτάνομεν, εύμενέστερον δΐ διατιθεμένης τά ήμέ^ 
τερα, και τήν άνθρωπίνην καΐ άναίτιον δργήν δια- 
λυούσης εΙς πραότητα, τδ κατ' αρχάς αΐτηθίν (84) 
ταΤς σαΤς χερσι περιενεχθείη, μηδέν θαύμασες άνα- 
λεγόμενος, εΐ (85) τά πλείω των έν α^φ χάνταΰθα 
συμπεριείλητΓται, άλλα τουναντίον εΐ μή παρεΐται. 
Ατ^θη γάρ πολλάκις και των άμεινον εΐδέναι και 
των αναγκαίων επεκράτησε, μάλιστα γι συμμαχίαν 
τήν ^κ των παρόντων εί συνεπάγοιτο. Άμα δέ μηδέ 
έκεΤνο οίδου παρορ^ν, 6'τι μή προάγειν Αλην πρα- 
γματείαν, άλλ\ ώς έν άπορο ι ς, της Ιστιρουμένης 
παραμύθιον και λήθης φάρμακον Ιαντοΐς χαι φίλοις 
άντεισάγοντες. νβΓΟ, ςαοά βΟΓρηβ 1ιοπΐ8ηηπι «ςυβ &ο «οίπια αΙ> 
Μκΐβιη ρΓονΙάβηϋα 1)βηθβο& βΐ Ιιοπιίηαιη «αιιιηΐβ 
ρΓοΓθοίυιη βίΐ; ςαοϋςοβ ίηβυρβΓ ίΐΐί, ςυί ίη νβίβη 
(Ββοηοηιία ΙηοΙ&ΓυβΓαηί, Οουπι νβΓηπι βΐ 1)οηαπι οο- 
ΙαβΓυηΙ, βΐ ιηαΐίΐί» ββ ορροβηβΓυηΙ. ΑΙςυβ ί8ΐ& ςοί- 
άβηι, ςοο&ά ρβΓ νίΓβΒ ΗεαβπΙ, άΙΓβοαΙίΑβςυο Ιβηαρο- 
Γοο) ρβΓίηίββΓϋ, οοιηπιβηΙ&Ιίοηί ηοβίΓβο άββΙίηΑηΙββ, 
ςα11)η8 ίρβίβ βΐί&ιη, ροΐο, άββίάβΓίαιη ίαυπι α1)8θ1νί- 
(ϋΓ,β&ηεϋΐΑϋ Ιυ» ηαηο ηαίΙΙίαιυβ. Οαοά βί βρεΓΑΐα 
ίηνβηβΓΪβ, Ιά ςυίάβπι ρΓ6θί1)υ8 Ιυίβ βί οπχΐίοηΐ ίη Ωάο 
ί&οΐφ ΐΓί1)η6ηάυπϊ ίυβηΐ. 8ί νβΓΟ ίηνβηβΓίβ, ςυοά 
ηοη 6Χ8ρβο1α8Β68, Ιά ρβΓρβΙυ® ίηναΐβΐυάίηί, ςυ& 
οαηι οοΓρυβοαΙυαι τηβητη οοηΩίοΙ&ΙαΓ, βΙ ΐβαιροΓυαι 
άίΓΩουΙΙ&Ιί &006ρ1απι ΓβΓββ. 8ί ςα&ηάο Γογ1&&8Θ άί- 
νίηΑ ρΓονί(ΐ6ηϋ& &ά ρθθο&1& ηοβίΓα οοηηίνβ&Ι, ^ 
Ι6ΐ)υ8ςαβ ηο8ΐπ8 1)6ηί^ηία8 οοη8θ1&1, Ιιοπιίηυαιςυθ 
ΐΓ&πι ηοη ρΓοιηβπί&πι ίη ιη&ηΒαβΙυάίηβηι οοηνβΓ- 
Ιαί, Αίςυβ βίο ίά, ςυοά ίηΐΐίο ρβΐϋβΐί, &(1 πι&ηυ8 
Ιααβ ρβΓνβηίαΙ ; ηοη ιηίΓΑΐ)6η8, ίδία Γθΐβςβηβ, 8ί 
ρΙθΓ&ςαβ βΟΓ οπ), ςυ» ί1>ί 6Χ8ΐ&ηί, Ιιίο οοπ)ρΓ6ΐΐ6η8& 
ίηνβηβΗθ. 8ο(1 ηβο πιΐΓ&Ι^ΟΓίβ νίοί88ίσ), 8ί ί11& ηοη 
αάβίηΐ. ΝαΏ ο()Ιίνΐο 8βρ6 ίη ο& άοπιίηαΙϋΓ, ςυ» βΐ 
ρΓ»8ΐ&1)&1 βΐ η606886 6Γ&1 βοίΓΟ, ίη ρποιίθ α1>ί οοη- 
ίΐίοίαιη ουαι Γ6ΐ)υ8 ρΓΦββηΙίΙ^υδ ϊηΓβΓί. 8ίηιυ1 νβρο 
ηβο ίΐΐυά, νβΐίηι, ρΓδΒίβΠΏϋΙ&β; ςυοά ηοη &1ί&πι 
ηον&παςαβ οοΦπιβηΙ&Ιίοηβηι ίη πιβάίαιη Α£ΓβΓΓβ 
οοηβΐίΐυΐαηι βίΐ, ββά ΙαηΙυαι ίη Ιιαο ΓβΓυπι ίηορία 
α1ίςυί(1 ίη βοΐαίίυαι ]&οΙυΓ® ρΓίοπβ βΐ ο1>1ίνίοηΪ8 
ιηβάβΐ&πι ηο1>ί8 βΐ <ιπ)1οί8 Ιιοο ςυαίβοαηςαβ βυ^- {) 

^βΓβΓβ. 

II. Ιηίϋαπι αοΐβί ηοβίΓ», βοηΐΓ& αάνορβαποβ ίη- 
βίΓοβηά», ιρ5α Οοαιίηί ορβΓα βΐ ν6Γΐ)α 8αηΙ. Νβςυβ 
βηίπι ηο8 &1ίυηάβ ρο88απια8 ρυςη&Γβ ίθΐίοίυβ, ηβ(ΐυβ 
1ΐ08ϋ1)υ5 ςυίάςυΑΠ), ςυ&αι ίηάβ ηο8 ορρυ^ηαΓβ, 
1080^8 ο1)νίυπι 65ΐ, ηβςυβ ίίβάβαι ηΐΐα &1ί8, ςααιη Β'. 'Αρχή δι ήμΐίν της κατά των αντιπάλων πα- 
ρατάξεως, αυτά τά Δεσποτικά ^ργα καΐ ρήμβΕτα. 0((τε 
γάρ ήμΤν άλλαχόθεν στρατηγεΤσθαι βέλτιον, ούτε 
τοΤς πολεμίοις βάλλειν εύστοχώτερον, άλλ' ουδέ εκεί- 
νους πίπτειν φοβερώτερον ή άθλιώηρον. •0ρ• γοδ? ΥΑΚΙΛ Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ ΝΟΤΛΙ. (83) Αρπαγή των βιβλίων. Οααηάο ίΠα ΡΙιοΙίο 
«οοίάβπΐ, άίΐΏοαΚβΓ ΓογΙθ ^ο^^60^υ^α ββββςυ&πθ. 
Οοηβί&Ι ςυίάβηι ΡΗοϋυπι δθάβ 80& ρ&Ιπ&Γοϋ&Ιί ΙιΙβ 
ρηίβυπι β88β, οβα (ϋΙίςβϋΙβΓ βχροηϋ ΜβΓίίηαβ Ηεοο- 
κΙα8, Ώ€ Β^ζαηΙίηαηίτη γ^γκιιι ΞΰΗρίοΗΙ^η»^ ρ&Γΐ. ι, 
ο•18.6απι αΙΙβΓυίΓα Ιι&ο ο&Ιααιϋ&Ιθ 1ίΙ)Γ0Γυαι ]&ο(υ- 
Γ&ιη οοη]ηηοΙαιη Γαί88β ΟΓβάίάβπιη, βΙ Γογ(&88Θ ουαι ροβΙθποΓθ, ίη ςυα, ηυη()υ&πι ρήβϋηβΒ 80Γϋ ΓββΙίΙα- 
Ιυ8, οΜίΙ, ία ςυ&άαπι υτΐΐθ ΑΓΟίβηίοΓοηι, ςοΑΟί Γβ- 
βίοηβπι Ρ&υΐίοίαηΐδ &1)υη(1&88θ 1ίΙ)βΓ ι άοοβί. 

(84)Αιτηθέν. ΡθΙίθΓ&Ι βοίΐίοθΐ ΑΓββηίοβ ρποΓβαι 
ίΙΙ&πι ΡΙιοΙϋ οοιηιηοηίΑΐίοηβαι, άυοΙ)η8 1ίΙ>η8 οοζη- 
ρΓβΙιβηβααι. 

(85) ΕΙ. ΙΐΑ 80Γΐρ8ί ρΓΟ εΙς. 181 σΟΝΤΚΑ ΜΑΝI^Η^Ε08 ΜΒΕΚ IV. 183 β«ως έξ αυτής συμβολής 6 βασιλεύς των δ'λων, χαϊ Α ^ίηο Ββοθρία οΐ&άββ, ΙυοΙυοβίοΓ &α( ^ΤΑνΙοτ θββο Σ«^ρ ήμων χαι στρατηγός τον χάρακα των Ιχθρών 
έξ αύτων χρηπίδων άνασπ| χαι χαταστρέφει, χαι 
σογχει το φρόνημα, χαι διασκεδάζει το θράσος των 
αποστατών. Ίί βουλεύων υλ\ τίνα τέχνην χινών, ου- 
δέν μεμηχανημένον, ούδΐ δι' αγώνων χαΐ καμάτων 
«ροΐ^, άλλ' £μα τε φωνήν ά<ρ(ησι μόνον, και πάντα 
τά τών πολεμίων ήφάνισται. Πάσα γαρ, φησί, βα- 
σιλεία μερισθεΐσα καθ' Ιαυτ^ς έρημοαται, και 
πάσα πόλις ή οΐχία μερισθεΐσα καθ' εαυτής ου 
σταθι{σεταί. Όρ^^ς, δ'πα)ς ό φθόγγος ήχήσας μόνον 
τής σάλπιγγος της βασιλικής, το χαράκωμα τών 
έχθρων διέφθειρε τε καΐ έξερήμωσε. Και τί λέγω 
χαράκωμα ; άλλα καΐ την πόλιν, και αύτο τής απο- 
στασίας, &κ$ρ ταΤς αυτών δυσσεβεστάταις καΐ πε• ροίββΐ;. Υίάβ ίςίΙΟΓ, ςυοιηοάο βυΐ) ίρβ&ιη οοη^Γββ- 
βίοηβιη Γβχ αηίνβΓβί, βΐ ββΓΥΛίοΓ ηοβΙβΓ, βΐ άυζ 
1)θ11ί ν&ΙΙαιη ΙιοδΙίαιη &1) ΐρβίβ ΓυηάαιηβιιΙίβ οοη- 
νβΠ&Ι 6ΐ βνβΓί&ί, βΟΓυιη ιηοΐίΐίοηθβ εοαίυηάαΐ, βΐ 
&υ(1&οί&αι αροβΙαίΑΓϋπι άίββίρβί. Ουίά ιηβάίΙβΙυΓ, 
ςυίάνβ ιηοΙί&ίηΓ, ηοη Ιοο^α &γΙθ ςυθΒΠΙυΓ, ηβο α 
βοηίβηϋοηβ αυΐ 1&1)ογ6 ρΓΟΟθάίΙ, ββά νΐζ νοοβαι 
βπιίΐϋΐ, 6( οοαηββ ΙιοβΙίαηι ηαοΐίΐίοηεβ άίίΟ&ηΙαΓ. 
Οτηηβ βηίτη, ίηςαϋ, τβρηηιη, οοηΐτα $€ ίρ$ηιη άίνΐ- 
$ητη άβ$οΙαίητ^ βΐ οτηηιζ ηνί^χ αηΐ άοίηη$ οοηΐτα $$ 
άίυίία ηοη €οη$ύί6ί^^, Υίιΐββηο, ςοοααοάο βοηυβ 
1)ΐ]θθίη» Οοιηίηίοβθ τίχ βυάΐΐαβ ναΐΐυιη ΙιοβΙίαιη 
6Τ6Γΐ6πΙ 6( (ΐ68ΐΓαχ6Γϋ? Ε( ςυίά άίοο ν&Πηιη? ίιηο 
6( αΓΐ)6ΐτ), 6ΐ Γο^ίαο), ςυ&σι βροβί&ΐ» ίιηρϋβ βαίβ πλανημέναις έπινοίαις άνεπλάσαντο τε χαΐ ώχύρουν Β β( θΐτοΓυιη ρΐβαίββίιηίδ Γ&Ιίοοΐηϋβ βΧΒίΓυζβΓοηΙ ο( βασίλβιόν. £1 γάρ βασιλεία μεριζομένη έφ' Ιαυτής 

•ύχ 6φ{σταται, άλλ' αυτή περί αυτήν θαττόν τε χα- 

να^^^εΐ χαΐ αφανίζεται, ή δε δημιουργός τών 6'λων 

αρχή χαι βασιλεία δι* αιώνος μένει, ώς αν ουδ* αύτ6 

το της αποστασίας άποθρασυνθείη έξαρνήσισθαι. 

Ουδέ γάρ ουδέ μέχρι νυν 6 πάντα νεωτερίζων χρόνος 

ούδένχ παρέδειζεν εΙς τοιαύτην λύσσαν έκλυσσή• 

«κντα. Β! οδν ή του Άγαθοΰ αρχή, ώς πασιν έπίδη- 

λον, χρείττων πάσης διαλύσεως, πώς ου μάλλον 

ίπιδηλότιρον, ώς αίς αύτοι τ6 όλόκληρον αυτής ταΐς 

τόλμαις διασπαράσσοντες πονηράν οίργτι^Φ σκηνοποι- 

οοσιν χαι παραπηγνύουσι, τήν μίν του κοινού καΐ 

άγα6<κ> Δεσπότοο βασιλείαν προπηλακίζειν μανίαν 

ι?Οΐοντο, ^ δι άντανιστώσιν, αμα τε πλάττοΰσι και χηαηίνβΓαηΙ. δί βαίιη Γβςηυιη, ίη 86 ίρβαιη άί- 
ή8ΐ]ΐη, ηοη οοηβίβϋΐ, %βά ίρβυιη ρβΓ ββ οίΐίαβ άΙΓ- 
ίΐυϋ βΧ άΐΒΪΜΤϊίΛΧητ, ίηαρβηαιη εβΓίβ ϋΓβ&Ιοηβ »% 
Γβςηααι ίηβθΙβΓηαπι πιαηβΐ, ςυοά ηβΟΕροβΙ&Ι» ίρβί 
ηβ^&Γβ &υ8ίηΙ. Νβι^υο οηίπι Ιιυοάυιη Ιβοαρυβ, 
0(ηηΐ& ίηηοναηβ, ςυβκηςα&αι Θχ1ιι1)αί(, βο ίηβαηίβΒ 
ρΓονβοίαιη. δί ί^ϋοΓ 1)οηί Οβί ίπιρβπαιη, οβυ οαι- 
ηίΙ)υ3 οοηβίαΐ, οαιηί άίββοΐυΐίοηβ βορβηαι 6>1, 
ηοηηθ ιηαΚο ιη&§;ί8 ιη&ηίΓοβίαιη ββΐ, ςυοά, ςαίΐ^αβ 
ίΙΗ ίηβΐϋοϋβ, ίηΐβ^πΐ&ΐβιη 6308 1αΓΐ)&ηΙβ8, χηλίαιη 
ρπηείρίαπι βϋαΙ^Γίο&ηΙ, 6(& ΙαΙβΓβ βχβίτυαηΐ, ϋ8<1θΐη 
Γβ^ααιη ςυίάβιη οοκηαιυηίβ βΐ 1>οηί Οοιηίηί αυογ- 
Γαηεαηάί ίη8&ηΐ]ΐη 6οη8ί1ίυαι ββρβΓαηΙ, δίπιυΐ υθγο 
ϊά^ ςαοά βζ «άτβΓβο θΗ^αηΙ, βί βίΓαοηΙ» βΐ 8ο1νιιη^. ίμΛ λύοοσιν ; *Αμερίστου γάρ τής του Άγαθου βασι- ^ Οαπι βηίιη 1)θη) ρήηοΐρϋ Γβ^^ηαιη ίηάίνίβυιη ηΐα- 
λεΐας συντηρούμενης (όδος γάρ 6 μερισμός εις 
διάλυσκν), βτι τε το (86) άλυτον τον μερισμόν απο- 
πέμπεται, και πρό γε τής επιβολής ταύτης ό Δεσπό- 
της άνεΐπε τέ μεριζόμενον διαλύσεσθαι. ΚαΙ ή κτίσις 

τοαούτοις αΐώσιν έζ αυτής παραγωγής κατά γε τήν 

όλοχληρέίβη^ ιφβτιν/ τής λύσεως έκληρώσατο. Όρά- 

τ«( δε «νριφανώς χαι τοΤς ούρχνίοις άλληλουχούμενά 
τε χαι σννεχόμ&να τά επίγεια, τά τε νοερά και νοητά 
τύψ σωματικών και ταΤς αίσθήσεσι κρινόμενων διά 
τής ά^ιαδόχου προνοίας ού διιστάμενα, άλλα και πε- 
ριφανεατάτην φέροντα τήν συνάφειαν. Ού μήν αλλά γε 
χαΐ αυτό λογιχον ζώον ό άνθρωπος έζ ορατών τε 
χαΐ αοράτων μερών ήρμοσμένος συνέστηκεν. Εΐ ούν 
ή τοΐί άγαΟου Θεοο δημιουργία τε και βασιλεία το- 
μήν χαΐ μεριομ/όν οόκ επιδέχεται, ήν δί αύτοι άνα- ' 
πλάττουαι, μιρίία τινά τής δλης δημιουργίας τ^ 
"(λώσα^) άιτοαχαρ^(αντες, τοις τής αποστασίας προ- 
άγουσι ^ι{μασι καΐ Έχθρόν έν αύτ^ βασιλεύειν κσθ- 
ιδρύοοσι- «ώς αυτή χαθ' έαυτήν δέξοιτο στάσιν αύτ^ ; 
^; δ' αήΐ- Ακ — Τϋί ^»^5^ .τ^ν γένεβω- έκ μερναμοΰ 
και λύσεως λαβοοοα, τκαΧ τομής καΐ διαιρέσεως, δ καί 
τό όλόκληρον εΙς φΟοράν καταστρέφει, προελθοΰσα 
χαΐ άπο(5ρυ•1σα, εΐ χαΐ μή δυσφημούσης γλώσσης 
όπήρχεν άνάπλασμα ; ΙΙώς δ* ούχ ώσπερ ή του Άγα- ηβΐ (η&οαςαο (Ιίνίβίο νί&ιη αά άίββοΐυΐίοηβιη ρΕηάίΙ), 
(|υί& ίηάίβ8θ1α1)ί1θ (Ιίνίβίοηθπι οιηηβπι (ΐνβΓβΕίαΓ, 
Οοιηίηαβ ηοβΙβΓ βΐί&ιη &η1β Ιι&ηο ίηοαηίοηβιη ρΓΟ- 
άίζίΐ ίοΓβ υΐ (ϋνίβοιη άί88θΙν&ΙαΓ. Ιιηο βΐ 0Γβ&• 
ΙϋΓ» ίρβί, Ι&ιη πιυΐϋβ ββουΠβ, ίηάο &1) ιρ8& ρΓΟ- 
άαοϋοηβ, ρΓΟ ίηΐβ^ήΐ&ΐβ βα&, βοΐαΐίοηβ β3αβιηοάί 
βυρβποΓΐ 6586 ΗοαίΙ. Μ&ηίΓ68ΐυαι νβΓΟ 68ϋ6ΓΓ68ΐΗα 
6Φΐθ8ΐί1)υ8 &Γ0ΐί58ίαΐ6 ^αη^^& 6886, 6ΐ ία 6&(ΐ6(η οοιη• 
ρ&^β οοαϋηβΓί, ηβο 6&, ςα« ιη6ηΐ6 &ο 6ορ;ϋ&ΐίοαθ 
ίην65ϋ£;ααίυΓ, α οοΓροΓοίβ 86η8αίςα6 8υΙ>ί66ΐί8 γ6- 
ϊ>υ8 ρ6Γ 6οη1ίηα&αι ρΓονίάβηϋ&ιη 86]αη£;ί, 36(1 
βζίιηίαιη οοηηοζίοηβιη ρΓ89 86 Γβγγθ. £( ςαοά 
ιη&βί8 νλίθΐ, ίρ8αιη ϋΐυά αηίηι&Ι Γ&ϋοη&ΐ6, Ιιοπιο, 
6ζ νΐ8ΐ1)ί1ί1)υ8 θΐ ίανί8ϋ)ί1ί1)α8 Γ6ΐ)α8 βοπιρ&οίαβ, 
6οηΒί8ΐί(. δί ί^ίΙαΓ 1)οηΙ Οοΐ ίπιροΓίυπι 6( Γ6£[ηαπι 
(ΙίνίΒίοηοιη 6( ββρ&Γαϋοηβπι ηοη αάιοϋΐίί, ίά νοΓΟ, 
ςυοά ίρβί ίηίβΓυηΙ, ρ&Γίοιη 8θί1ίθ6ΐ ςα&αιά&ιη ΙοΙίυβ 
&(1αιίηί8ΐΓ&ϋοηίβ ϋη^υ« 8υ& 8αΜΓ&1ΐ6ηΐ68, Υβτϊήβ 
&ρο8ΐαϋοί9 ρΓοάαοαηΙ, θ( 1ΐ08ΐ6αι 6]ιΐ8 Γβ^^ιη οοη- 
8ΐ1ΐαυη( ; ςυοπιοάο ίΐΐα ρ&Γ8 ρβΓ 86 άΙβοοΓάΐΕΠί 8ϋ>ί 
6οηοίΙΙ&(ιϋΤ<ιυοιιιο4ο νβτο οοη8ί8(6ΐ, ςιι« οΓΐηηα 
8υυπι θζ (ίΙίνί8ίοη6 βΙ άίιβοΐαϋοηβ ΙΐΑΗββΙ* ^ιαοςοβ 
86ρ&Γ&ϋοη6 6ΐ 86]υηοΐίοη6, ρβΓ ςα&8 8υΙ>8ΐ&ηΙί& ίη- 
16£ΓΓ& ρβΓάϋοΓ, ρΓονβηϋ ρηιηιιιη 6( άβϋαζίΐ ? 8&ιΐ6 *> Μ&ϋΙι., ζιτ, 25. 

VΑΗ1^Ε ΙΕ0ΤΙ0ΝΒ8 ΕΤ ΝΟΤ^Β. 
(86) Τό.. ΙΙ».]ββο |Αθ τόν^Ι^φίοά 68ΐ ίη χη&ηυ5οπρ(ο. 183 ΡΗ0Τ1Ι ΡΑταΐΑΒΟΗΛ; αρ. 184 νβΐ 1)00 βτίηοίΐ ΙοΙαιη Ηη^^υο !ηΓ&Π)ί8 Α§;ιη6η1αΐΐι Α θου αρχή τψ άδ(αλ•5τφ συνέχεται, χαΐ προϊούσα μαλ- 0880. Οαοιηοάο τογο ηοη οοάοχη ηαοάο, ςαο Βοηί 
ρηηοίρίααα Ι&ηςυ&ιη ίαάίββοΙαΒίΙο οοηβίβϋΐ, οΐ, 
ςαο Ιοη^υβ ρΓΟ^ΓΟίΙίΙαΓ, Ιυιη οοοβίαηβ ββΐ, Ιαιη 
ίο οαοΗαβ ρΐΌβοίΙ: <)αοιηοάο ηοη, ίηςαοιη, οοάοιη 
ιηοάο ρηαϋίρίαιη ΐΐΐηά ςυοά, &πιβαϋ& Ιιοπιίηοπι, 
ία Οουιη ίη3υηοΓηιη, ίηνβΐιίΐ, βίςαΐάβοα ηοα 
ίη ηυάίβ Ιιοιηίηυπι ο&ΐυιηηίοηΐυπι 1&1)ϋ8 οχβι- 
Β(Η, οΗίυβ, ςυ&οι ΟΓΐυαι ββΐ, οοΓΓυαιρβΙυΓ, βΐ 
&ιη&8ίθ8 8008 η8θί 80 1α(ϋΙ)πο βχροηβη8 ρ6πΐ3ϋ? Ι(& 
οηίπι ροθηαιη <|υ&8ί ΓβρβΙίΙ &1) 618 οοιηπίθηΐίϋβ 
Ιη&α^οΓ&Ιίοηίβ, ρβΓ ςυαιη ίρβί ίΠί ναηο νοί 
ροϋοο ίιηρίο βΐ ίαιρΓθΐ3ί88ίηαο οοηαΐα ΓΟ^^ίηβΒ 
ηοωοη, ςοοά ηεο &ηοί11β Ιοοοιη ΙυθΙ)8ΐυΓ, νίη(1ίο&- 
Γυηΐ. Αάβο οηαηίροίβηβ β( αιίΠίαηβ οβΙοΓίβςυο οηι- 
011)08 (Ιοοαίηυβ ροΐβ8ΐ&8 οορί&8 Ιιοβϋυπι ονβΓίβΓΟ, 
αάβο οροΗ&Γβ 1ΐ08(β8 ναΐβΐ. Α^ίβο οβίβοάϋ ίρ&Α ϋΐα 1γ- 
Γ&ηηίάβ ρΓβΙί&ΐοΓθο βΐ8&ΐ6ΐΙϋ68 β^υ8 αο ςοοβοαοιςαο 
1ι&1>θΙ ρΓορυ^η&ΙθΓθ8 νβΐ υηο ν6Γΐ)0(1β1)β1ΐ8η(1ί6(1α- 
(1ϋ>Γίο οαιηίααι βχροηβηάί ροΙθ8ΐΑ(6 ίη8υρ6Γ&1)ί1ί 
ροΙΙθΓΟ. ΙΙ&ςαβ άβίβοΙΟΓβο ίΗθ8, ρΓορα^ο&ου1& 8υ& 
οοηίβθΐίοι (ΙίΓαΐΑ, οι ηβο βοηοαι γθ^ιφ 1)υοοίη« βυβ- 
ϋηβηΐία τίάβηΐθβ, ηβςοο ίπιρβηο, ςαοά ηοτΐΐΗΐίδοο- 
ρί(ϋ8ίΙ)ί ίρ8ί5 ΩηχθΓυηΙ, οπιοίΙ)08 3&α) θα ίηίβηίοιη 
8ρβο(&ηΙίΐ3υ8, ιηίΙϋ&ΓΟ &ΐΏρ1ίυ8 (ΐ606ΐ)αί, ηβςαβ, βα- 
1>1αΙβ ΙγΓαηηίάβ, αά ΙγΓ&ηηοιη 86 οοην6Γ(6Γ6, 86(1 
ροϋθ8, οο^ηίΐο οοπιοιαηίοΐΏηίυπι Οοπιίηο, ίαιρβήο 
6308 86 8θΙ)ΐηϋ(6Γ6, Γαο1ιιςο6 νβΓ& οοην6Γ8ίοηβ ρββ- 
ηϋθοϋ&ιη ββπαιη ί68ΐΑη1β8 οοηΩΐ6Γί, 86 ιηαηυυιη λ6ν τε διαμένει χαΐ μεταβάλλει ιτροχ^ιττουσχ ιιρ6ς το 
δμβινον οΰτωζ χαΐ ήν χαινίζει τών θεοβλαβών ή 
άπ^νοια, ούχι τήν δπαρζιν Ιν αύτοΤς μ^ις τοις 
βλασφημοις ^νειροπολι^αασα χείλεσι, Οαττ^ τε Ι) 
προήλθεν εΙς Κφανισμόν χαταούσεται, χαι γέλοιντα 
χαι χλεύην τους Ιρασιάς χαταλιπουσα οΐχήσεται, 
δίκην ώσπερ ταύτην αύτους άντειαπράττουσα της 
συμπεπλασμένης χαί ανυπόστατου άνα($ρήσεως. ίι' 
ής μάτην αύτ^, μάλλον δΐ δυσσεβώς καΐ άθέως, το 
της βασιλείας (87) όνομα, ούδΐ θεραπαιν{δος έχούσ^ 
χώραν, περιέθεντο. 0(>τω χαταστρέφειν στρατ6ι:εδον 
τών έχθρων ή παντοχρατοριχή χαι στρατηγός οΤίε 
χαι τών άλλων χατεξουσιάζουσα αρχή* οϋτως σχυ- 
λεύειν τους υπασπιστάς χα\ δορυ<^ρους, χα^ ών 
" έχείνη αγώνισμα, στηλιτεύειν τε χαΐ «αραδειγματί- 
ζειν, χαΐ ταΰτα δια μιας φωνής τ6 χράτος άμοιχον 
έπιδε(χνυσιν. Έδει μίν ούν τους άποστάτας αύτοβοεί 
χαθορώντας αυτά άνατραπέντα, χαι μηδΐ πρ&ς τ^ν 
ήχον άντισχ<5ντα της σάλπιγγος της βασιλικής, μήτε 
αυτά μήτε τήν βασιλειαν, ήν ιτρος νεωτερισμών 
Ιδ^ντες ΙαυτοΤς άνετυπώσαντο, άλλα πάντων αύτοίς 
εΙς έρήμωσιν περιεστηκ^των, μηκέτι προσφιλονει- 
κεΤν, μηδέ της τυραννίδος άφανισΟείσης πρδς τον 
τύραννον έπιστρέφεσθαι, άλλα τόν κΟινον Δεσπ^ν 
έπιγνόντας προσδραμειν αύτου τ^ βασιλείς καΐ δι* 
επιστροφής γνησίας και θερμτ,ς μετανοίας άνομολο- 
γήσαι μέν Ιαυτους τής αύτοΰ χειρός ιΐναι, χαι πλά- 
σμα και δημιούργημα, διακυβερνασθαι δέ χαΐ διεξ- 6308 ορυο 6856 6ΐ 0Γ6&10Γ&Ο1, 80 αΙ) 6308(1600 ρΐΌΥΐ- ρ άγεσθαι τ^ αύτου προνοί^, χαΐ φιλανθρωπία* μισήσαι 
ά6ηϋΑ6(1>θηί^πϋΑΐβΓθ£;Ϊ6ΐ^αΙ)6Γ0ΑΠ : νίοί88ίπι νβΓΟ δέ και άποστραφήναι τέλεον τον Έχθρόν, ώς μηδέν 
ί88 6Γ&ί, 0(1ί88β 608(1601 β1 ανθΓ88Γί ΙιοβΙοιπ οίΑχί- οΤς πράττουσι κατά τον β(ον μηδεμίαν αύτφ καταλι- 
ιηοιη, 6ί(ΐ6θαςυ6 ηοΠίβ 8υί8 ίη νϋ& αοΙίοηίΒοβ ρο- πεΤν έξουσίαν, άλλα μηδΐ πάροδον. 
Ι68ΐ&ΐ6α) ίαιο ηββ θχοοΓδοαι ίη ββ ρ6ΓΐΏίΙΐ6Γ6. III. Οοοά 8ί νοΓΟ ρΓοί'οηά» ()6ί6θΙίοηί8 1βη6ΐ>Γ» 
ΙρβοΓΟίη 960808 8(160 (ιοΙ^βΙ&νβΓοηΙ, οΐ, η6 (ΙοβΙγο- 
οΙο ςοί(ΐ6πι 80 (Ιβϋβΐΐαίο Ιιοο ίπιρβπο, 6ν|§ίΐ2ΐηΐ68 6Χ 
8οροΓ6 (1βΐΓ6οΙ&Γ6 γ&ΐβ&ηΐ, 86(1 8ο1) 60 ιηβ£;ϊ8, ςοασι 
ορίίπιί Οοί Γβ^ηο, οοηΙίηβΓΐ ΓπβϋηΙ, &^β,θ8ΐ6Π(ΐ8ΐηο8 
Γθ^6αι οηίνθΓ8αΐ6πι ηοα ίη 6ο νίθ(1ΐοΐ&ΐΏ βυ&αι &1) 
1Ι1Ϊ8 ςοί Γ6^ηοπι βοοπι ίηΩοΙ&ηΙοΓ, βυπιβηεί&πι 8ί8ΐ6- 
Γθ, ϋΐ ρΓίηοίρ6πι 60Γϋπι βγβΓίβΙ, (ΙοΙβΕΐ, βΐ βροΗβΙ ; 
86(1 ϋ8(ΐ6Π), ρο8ΐ ρΓοΒλΙ&αι πιοΚαπι 1οη^8ηία)ίΙ&ΐ6πι Γ. ΕΙ δ' ό βαθύς αυτών έπιχρατήσας της απο- 
στασίας σχί^τος οΰτως αυτών ήμαύρωσε τλ νοήματα, 
ώς χαι τής τυραννιδος ήδη λελυμένης τε χαι ήφα- 
νισμένης μηδ' οΰτως αυτήν άνανήφουσιν έζομ<$- 
σασθαι, άλλ' 6π' έχείνην μάλλον ή τήν του Άγβθου 
βασιλε(αν νεανιεύονται τάττεσθαι, φ^, δείζωμεν, 
τον Βασιλέα τών δ'λων δ'πως άρνουμένοος α^ού τήν 
βασιλείαν ού μέχρι του καταστρέ4Μΐι τήν αρχήν 
αυτών και έξαφανίσαι και σκυλευσαι τούτους τήν 6ΐ ρ8ΐί6η1ί8ΐη, 6ηιβη(ΐ8Γί η68θϋ8ίη1βπ1οπιίαΐπιί11β- β δίκην 'ίστησιν, άλλα μετά τήν πολλήν μ«κρο6υμΙαν 
Γβ. ΡθΓΐ8886 ίβΐϋπη 8ίΙ)ί ίπιιηίηβΓ6 νί(1βη1β8, ββηβα και άνοχήν άνιάτως ίχο^σι, τήν σφβγήν έπαφίησιν. 
ςοο(1&πι ίαοίηοΓίδ οοί ο&ρίβηΐυτ» ηβο 8Πΐρ1ίυ8 οοβί- Ίσως κάν γούν ταύτην αύτοϊς όρώντκς ^πιφερομέ- 
ί&5υηΙ, νβΐ (Ιίοβηΐ, ηοΐΐβ ββ υΐ 8ίΙ)ί (ΙοΓπίηβΙϋΓ, αοΐ 

60Γρ0Π5α8 8018 ΓβΙίςοίβςΟΘ νΐ8ΐ1ϊί1ί1)ϋ8 0ΓθΛΐθΓί8 

Οοαιίηο8 οΐ Κβχυηίν6Γ8ίίπιρ6ΓβΙ, νί(ΐ6 6ηίηι, (ίΟΒΠι 
§;Γαν1ΐ6Γ β1 8βν6Γ6 ίβ, ςοΐ ηβΙοΓ* 8υ& Ιιοαιίηαιη 
Αηΐ8η8 63(, οοηίΓα ϋΙο8 8θη&βη(ί8αι Γθγ&Ι. Ηο&ίβ$ 
τη€09, ίηςαΚ ίΐΐβ,'^ιιί ηοΐαβηιηί ηΐβ $ηρβΓ »β τβ^ηαΓβ, 
αάάϋΰίίβ Ηηο, €ΐ τηαοίαΐβ οοταηχ τηβ ". Οοίά βίβ ? 
8(ορ68η6 Ιι&ηο 86ηΐ6η1ί&πι? Γο^ί8η6 ο»(ΐ6αι ϋ1&πι? 

•« Ι-αο. XIX, 27. 

υαειλ: Ι.ΕαΤΙ0ΝΕ8 ΕΤ νοτλ:. συναισθησίν τίνα του τολμήματος λάβωσι και 
μηκέτι μήτε διανοηθεΤεν, μήτε λέγοιεν, μή θέλειν έπ' 
αύτους βασιλεύειν, μηδ* αρχειν αυτών τών σωμάτων, 
μηδέ τής άλλης όρβτής κτίσεως τον Δημ^ουργόν χαι 
Βασιλέα του παντ(5ς. "Ορα γαρ μεθ' ίσης της άπο- 
τομίας και σφοδρότητας τήν τιμωρόν επάγει ψηφον 
κατ' αυτών 6 φύσει φιλάνθρωπος* Τους εχθρούς 
μου, φησίν έκεΤνος, τους μή θελήσαντάς με (87) Τής βασιλείας. Ιιβ^βηάυπι ροΐο βασιλίδος, ς[086 νοχ αΐΕ^ίο οοητοηίΐ 86ςυ6η1ί θεραπαιν(δος• 185 σΟΝΤΚΑ ΜΑΝΙϋΗΛΙΟδ ΟΒΕΚ IV. 186 Ρασιλβυσαι έπ' αυτούς, βγάγετβ ώδε, καΐ κβτα- Α άθβίθΐίβηθ α (ϋνίάβηϋο ίπιρβήο Οοί ΟρΙίιηΐ ? Οοηνβτ- ^φάξβτ» {μνροσθέν μου. Τ£ λέγεις ; «ρρίττεις την 
ψήφον, και φεύγεις την σφαγήν ; καΐ του διγάζειν 
άφιστασαι τήν βασιλε(αν του άγαθου θεού ; χαι 
«ρός έηιστροφήν όρ^ς, έφ* φ τήν Δεσποτική ν αρχήν 
&λ6κληρον μέν όμολογεΤν, και των σωμάτων δε και 
τξς ψ^χης άναφέρεσθαι τήν κυριότητα εις αυτήν ; 
4 μέχρι του παθεΐν, α παθεΤν άθλιώτατον, και ο^ 
μή εστί μηδΐ (3ήματι δηλώσαι χαλεπώτερον, φιλο- 
νειχεΤς ; Και γάρ ούδ* άποκτε(νει μόνον, ουδέ της 
παρούσης απάγει ζωής, άλλα μετά τ^ άποκτιννύναι 
έν άτελευτήτφ και άδιαδύχψ γεένν^ πυρός, καΐ τήν 
ψυχήν και το σώμα τιμωρεΤσθαι παραπέμπει. Άλλα 
γάρ έγώ σοι καΐ Ιτερα πλείονα, εΓτε βέλη βούλει Ιίβοβ Ιθ θά ροΒπίΙβηΙίίίπι, υΐ ίιηρβΓίαπι Οοοαίηί ρΐβ- 
ηαπυω οοηΠίθαρίβ, βΐ αά ίάβιη Ιαιη οοΓροΓϋΐη Ιϋΐη 
αηίιηη άοιηίαίαιη ΐΓαη8Γ6Γ&8? «η ροΐίυβ ρα^η&ΓΟ 
οοηΐΓ&ϋΙυά αιη&β, αβςυβ άυαι 6α ρβΓρβϋ&Γίβ, ςυ» 
ροΓρβϋ (ΓίβϋββίΐΏαιη ββΐ, βΐ ς[αίΙ)α8 ^Γ&ν1οΓ& νβΓΐ)ί8 
βχρηαιί ηοη ρο8$ααΙ? Ναιηςυβ ηοη οοοίάίΐ 8θΙυπι, 
6( βχ ρπΒβοηΙί \ΊϊΛ Ιοίΐίΐ, βοά ροβίςυαιη ίηΙβΓθΠίθ- 
Γί(, Ιθ ία ρβΓρβΙυ&ηι ηββ Ωηίβηάαιη υαςοαιη §^θ- 
Ιιβηηαηα ί^^αίβ, αηίιηα βΐ οορροΓβ ρηηίβαάυιη, &1)1β• 
^αΐ. ΕηίιηνβΓΟ βΐ αΐία ϋΒί ρ1αΓ&, 8ίνβ Ιβία ιη&νίβ, 
ίοαρίαιη ΙίΑπε βθηίθαίί&αι ναπί^ παοάΐβ οοηβοίοηΐία 
6( βοηΓοάίβηΙίΑ, 8ίνβ 8&1ϋ(αη& οοηίΓα ΐΏ0Γΐ)υιη ιηε- 
()ίεΑΐιιίη& βχ νβΓΐ)ο 0Γί8 οιηαίροίθηϋι 6( ΙιοΐΏηίυιη τιτρώσκοντα και έξαφαν(ζοντα πολυτρύπως τε καΐ &ΐΏ&ηϋ8 άθβαπιρία &£Γθγ&ιώ, βΐ αά ρΓοραΙβαηάαιη 
ιτολυμερώς Ιτι τύσον άσεβίς «ρρύνημα, εΓτε σωτήρια ^^ αιθΓΐ)υιη8ΐϋάίυιηοοηΓθΓ&ηι, 31 ΓοΓίθ β&ηϋβΐί Γθ8ΐίΙυί 
φάρμακα της νόσου και ιάματα έκ της αυτής φιλαν- ροΐίαβ, ςα&ιη 6Χ να1αθΓϋ)ΐΐ8 ρβΓρβΙαο ά6θααιΙ)6Γ6 
θρώίΓου κα2 παντοκρατορικής γλώσσης λαβών, Αν 0ϋρί&8. 

αρα σοι της 6γείας ίρως, άντΙ του κατακεΤσθαι τετραυματισμένφ, περιγέγονε, προοίσω, καΐ πρ6ς τήν 
άπαλλαγήν συναγων(σομαι του νοσήματος. Δ'. Έκήρυσσε τον Χριστον ό Ιωάννης μήπω τής 
χάριτος μετάσχων, άλλ* Ιτι τφ νύμφ παιδαγωγού- 
μενος. 'Εκήρυσσε δΐ θεολόγων μίν αύτον, οίς του 
κόσμου τήν άμαρτίαν αΓρειν ά'πασι διεμαρτύρατο, 
και οΓς αυτόν Πόν θεού καΐ έν πυρ: και έν άγ(φ 
βαπτίζοντα Πνεύματι, τουτέστι τ^ έμπύρφ και πρη- 
στηρίφ (88) του Πνεύματος δυνάμει τήν καταπε- 
σουσαν ημών φύσιν άναχωνεύοντά τε και άνακαι- 
νΐζοντα ελευθέριε φων^ άνεδίδασκεν. Έκήρυσσε δΐ 
και τον Πατέρα, θεολόγων τε αυτόν, καΐ έκ τών IV. ΡΓ89άίο&νϋ 01ιπ8(υιη ^ο&^ηθ8, Γφάβπβ ^Γ&Ιίββ 
ηοηάαιη ρ&Ηίοβρβ, ββά βοοαηάαιη Ιβ^οαι (ΐάΐιαο 
άυοίυβ. ΡΓβΒάίοανϋ αυίοιη βαιη, βΐ Οβυιη ρΓοΓβββαβ 
68ί ϋβ Ιοείβ οιηηίΙ)υ3, ςυίΙ)08 ΐ68ΐΑΐαε ββΐ βυαι ρβο- 
οαί& ιηαηάί ΙοΙΙβΓβ, βΐ ςυίΙ)υ8 ίρ8πιη Οβί ΡίΠαοι ί§;06 
βίθρίήΐυ 8&αοΙο 1>&ρϋζ&α1βιη, \ά ββΐ, ί^αβα 6( ίυΐ- 
ιηίηβα βρίπίαβ νίΓίαΙο ο&ΙυΓαιη ηο8ΐΓαΕη (ΐ6ρΓ688αΕη 
βχοϋ&ηΐ6ΐη βΐ ΓβηοναηΙβιη Ιίϋβπι νοεβ άβΕηοαβίΓ&Ι. 
ΡΓβάίβ&νϋ νβτο 6ΐ ΡαΐΓθΐη, βααιςηβ, υ1 Οβυιη, Ια- 
ϋυΜ&η» ροΐββίαίθΐη θΐί&ιη 6χ Ιαρίάίύυβ ΑΙ)Γ&1ι&πίΐο λ^θων έγεΤραι τέκνα τψ Αβραάμ τήν Ισχύν άκώ- ^ βΐίοβ ρΓΟΟΓβαηάί 1ΐ&1>θΓθ ρΓθΓββ8υ8 ββΐ. ΡΓβάίε&νϋ λυτον έχοντα. ΚαΙ τό Πμευμα δΐ, οίς τε έξ ουρανού 
προελθείν έθεάσατο, κα2 οΤς έπι τον Γΐον του θεού 
τ^ν μονογενή έπεφο(τησέ τε, καΐ ώς όμοουσ(φ προσ• 
έμενε, και τό γε θεολογικώτερον, οίς κοινωνδν αυτό 
της 1ργασ(ις άνομο λογεΤ (8β), δι* ής ή σωτηρία του 
κόσμου Ικα|$ρησιάζετο. Και γάρ κοινήν αύτοΤς τήν 
τών βνβρώπων σωτηρίαν άνατίθησιν* ειπερ ό μεν 
αΤρα τήν άμαρτίαν του κόσμου, αΰτη δέ τψ παν- 
αγίφ Πνβύματι καθα(ρετα{ τε και άποσμήχεται. ΚαΙ 
γαρ λαμπρώς άνακέκραγεν, ώς 6 κόσμος, τής 
αμαρτίας τήν έλευθερίαν δεχόμενος, και τής σωτη- 
ρίας άζιούμ«νο<, τφ παναγίφ Πνεύματι είτα καΐ 
πυρί ^ακτιζόμενος, δι' οδ τήν πυρφόρον καΐ δρα- νβΓΟθϋαιηβρίπΙαιηβαηοΙϋΕη, ςαααάο θαιηβχοωΐίβ 
ρΓοάϋβββ, β( ίο ΡίΗυιη Οβί αηί^βηίίαιη (Ι68ε6η(ϋ88β, 
θ( βυρθΓ 60 Ιααςυαιη 63υ8ά6αι θβββηΐίβ οοηββάίβββ 
νίά6ΐ, ίαιο, ςυοά πιβ^ϊβ 06αιη ίηΓβρΙ, ςυ&ηάο 6υαι 
η1 ραΓϋοίρβιη ορβηβ 66161>γαΙ, ίο ςυο 8α1α8 αιαηάί 8β 
6οη8ρίοί6η(1&ιη ρΓ86ΐ)πϋ. Ναιηςοβ αίηςυβ 6&υ8αιη 
β&1αΐί8 Ιιοαιίηυαι αοοβρίαιη ΓθγΙ. ΑΙΙθγ βηίιη ΙοΙΙίΙ 
ρβεεαίααι ιηϋοάί, 1ΐ06 αυ(6ΐη ρβΓ δρίΓϋαιη βαηοϋβ- 
βίκοϋοι ηαυηάιιΙοΓ 6( &Ι>8ΐ6Γ§ϋαΓ. ΟΙαΓβ 6ηίαι οΙ&οια- 
νίΐ, ςαοά ιηυηάυ8, α ρβοοαίο ΙίϋβηιΙαβ, βΐ 8λ1υ1β άί- 
^ηυ8 1ι&1)ί(υ8, ΐαιη ν6Γ0 βρίήΐα 8ΐια6ΐο &ο ροββία 
1^06 1)αρ1ίζα1υ3, ρβΓ ςαβιη νΐιη 8ρίΓίΙυ8 βαηοϋ 
ί^αβ&ιη^ 6ίΓιο&66αι 6ΐ βχρΐ&Ιορί&ιη ίηΐ6ΐ1ί£;6Γ6 1ίθ6ΐ, στιχτ)ν καΐ χαθάρσιον του Πνεύματος Ισχύν εστίν ^ Ι&ηΙο ϋβηβίΐβίο ΓρυαΙαΓ. ΟϋΟΓυιη νθΓΟ ορα8 βοιηιηυ- έχμανθάνειν, της τηλικαύτης ευεργεσίας άπολαύου 
σιν. 'Ον δΙ τό ϊργον κοινόν και άμέριστον, και τότε 
χόσμου άναχαινισμός καΐ άνάπλασις, πώς ούχ ή 
αύτη μεν τούτοις φύσις, ή αυτή δΐ ισχύς, ή αυτή 
δΐ φιλανθρωκία ιιαι πρόνοια; Οΰτω γοΰν έξ αυτής 06 68ΐ θΐ ία(1ί?ί&υιη, ςαοά ιηαηάί Γβηοναϋοοθ θ( 
Γβρ&Γαΐίοηβ 6οηΙίη6ΐηΓ, ςυοηοάο ί]1ί8 ηοη 6&ά6ηι 
η&ΙιΐΓ&, 62ΐ(1βπινβΓο θϋ&αι ροΙββίΑβ, ο&άβιη άοοίςαο 
ΙιαηιαηίΙαβ βΐ ρΐΌτίάβηϋΑ ία6η(? Οαί ί^ϋοΓ ίη ίρ80 
Ηπιίηο Οοααι ΐΓίηαπι ρΓ89άίο&νΗ, 6ί ΐΓοωβηάυαι εο νΑΚΙ/Ε ΕΕΟΤΙΟΝΒ» ΕΤ «ΟΤΛ). (88) ΚαΙ ποηστηρίψ. ναΓίΕβ ρΙΐΓβ8β08, έν Πνεύ- 
ματι χλ\ πυρ(, φ]8Β ΜαΙϋι. πι, 11, βχ8ΐ&(, «χρΗοα- 
Ιίοηββ αρηά ΡαΙτοβ ίην6η6η8, ςυ&Γαπι ραΓΐ6πι 
6χ1ιί1)β4 ^ο. 0Α8ρ. 8νίθ6Πΐ8, ίη ΎΗααητο Εϋοί€$%α$ί. 
Ιοαΐ• Ι, ρ. 629 86α. Αά ηθ8ΐΓί ΡΙιοΙϋ ίΐίαπι ρΓοχίηιβ 
Αοοβάϋ ΟγΗΠοβ ΑίθΧΑοάΗηαβ ΙίΙ). πι, βΙαρΗ^τοτ. ίη 
Εχοάηπι, ρ. 322, )!& ΒΟΐί^οηβ : Πυρ{ τψ νοητφ τον 
έν ήμΤν δίαπανώντι βορΜτόν, καΐ τόν έξ αμαρτίας 
Ικτήκοντι ($ύπον, χαι &ιιοψύχεσ6αι προς έκτοπους ήδονάς ουκ άφιέντι τόν νουν, άποτετελέσμεθα δΐ 
ταύττ[1 τοι τψ πνεύματι ζέοντες• Ιιοο 681 : ΙρηΘ 
$ρίηίναίί €οη$ηηΐ€ηΐ€ ί<Β€α ηο$ίΓα$, €ί ρβΰοαίχ $οτά€$ 
αΙ^$Ητη6ηί€, η€€ ρ6^ηί^ιί€ηι€, ηί τΜη$ ίποτάιπαϋΜ 
υοΙηρΙαΙΐΙ}η$ ΐΗ^€$ΰαί, Καο αηίετη Γαίΐοπύ νβτίβΰϋ 
$ηηιν$ (αοϋ $ρίηΐΗ ίβη)€ηΐ€$. Υίάβ ςυβθ ραοιο ροβ( 
Νθ8(βΓ αίΤοΓΐ ρΙϋΓα. 

(89) ΆνομολογεΤ. Ιίβ Γβ8θΗρ8ί ρΡΟ άνομο- 
λογειν. *87 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΜΑΚΟΗ^Ε ΟΡ. 188 

νβηβΓαηάαιη (1ο|^(Ώ& Ιιοο !η ίηίΓοϋη βοηοίοηίβ βα» Α ^^(^ς θιολογ&ν τήν Τριάδα, χα2 τ6 της 5(ολογ(ας 

φριχτδν χαΐ 9%πτ^ μάθημα έν προθύροις του χη- ρΓοροβηϋ, ςαοά δβΓταΙοΓ ροβΐ ΓββυΓΓβοϋοηβιη άιββΐ 
ρυΐίβ 8015 βίαηαβ βχρΗοατϋ, ηαπι ίβ «Ιίαηάβ Ιιβο 
Ϊΐ&α8ί886, 61 άίζί886 &β ρΓ»ά!ο&88β ϋ1)ί γίάθΙυΓ, αΐ 
νβΐ Ιθ^βιη ^Λϊϊα οοηίηήΛία (Ιίχβηΐ, νβΐ ηο^βηΐ, 
βαπι, ςυί βχ Ι8ρίάί1)υ8 Α1)πιΐ3&ιηο 8θΐη6η 6χβί(&Γθ 
ρο58ί(, δθΓν&ΐΟΓβαι πιυηάί ΑΙίαιη 8υαπι 6( άϋβοίαιη 
β88β, οιηηί1)ΐΐ8 άθαιοη8ΐΓ&886 ? 8ί υθγο, ςυί βιιΐ) Ιβ^β 
^τΛΐΐίΒ ρΓ8Βθοηθ9 ΑιβΓπαΙ, 6( ίρ8θ ςαοςπβ Ιθ^βΙαΙΟΓ 
Οβαβ, ςυί ΙοΙαιη νβίαβ ΙββΙαιηθαΙυαι ίηβΐΐΐηίΐ, Ρίϋααα 
ρΓορηυιη Οβυιη Βοηυιη 6ΐιηηηάί8βΓν&(θΓθΐη Γβπαη- 
ϋΑνίΙ, βυιηςυβ &ςυ& 1>&ρΐίζα1απι, ςαοηαοάο ηοη 
οιηπίΑ, ςαβΒ ίη 1β£;6 βΐ ^[Γ&Ιία βαηΐ, 6^υ8(^6!η ρΓονί• 
άβηϋβ, ουΓβ οΐ 1)οηΗ&ϋ8ορβΓ&&ορΓ»οθρΙ& Ιι«1)βηά& 
6ηιιιΙ? 

V. ΟοηΒΐάβΓΑ νθΓΟ 8ΐιηα1, ςαίΙχίΒ οηοοιηϋθ ^οηη- 
ηβιη ΐΏ&οΙβΙ 86Γν&ΐοΓ, ςυ&ηάο βυηα άίνίΐϋβ οιηηίΙ>α$ 
βυρβηοΓβαι, 6( $τιρΓ& οηαηβιη ιηυηάί Γ&8ΐηιη οοΠοοα- 
Ιαιη, ία βάβ ρΓβΙβΓβα Ωπηυοα, αο ία ββοίθαίϋβ 1)ο- 
ηί8 Γβοϋβςυβ Ιοβαόίβ ΙαιοαοΙαια ρΓοαυοϋ&Ι **. ΑΙ) 
1ιί8 ίρ8αιη οθ]6ΐ)Γαη8, νΙάβ, ςαααι Ιοη^β λΐϋυβ νίπιιη 
6£Γ6Γ&1, αβηιίαβαιςυβ ίοΙβΓ ςβαίΐοδ βχ ιηιι1ί6π1)α8 
οααι 60 οοιηρ&Γααάαιη, ββάρ&ίαιααι οπιαίΙ)υ8 ρΓβη- 
ρίβαίθΐη, 818181. Ροβίβα 8 νίΓίαΙβϋλ ΐΑΐκΙλΙαοα βΐί&αι 
ρΓορΗβΙ&ιη βΐ ρ^ορ11θ^αα18^ο^βIηαρρβ11&(, ρΓορΙιβΙαιη 
ςαίάβπι, οΐ 08ΐθαά6Γ6ί, ρΓορΙιβΥ&Γυιη οοιώθοι Θ^I18- 
ςαβ υ8υιη β^I]8α10(^^ ορ6ΓίΙ)α8 θ( ρΓβΓΟ^αΙίνίβ, ςο» 
1)οοϋαΙί8 άοπΑ βηηΐ, &οοοαιπιοά&1υαι β88β. Ργο- ρύγμβτος άπαγγέλλων, δ μετέ τήν άνάντασιν τοις 
μαθηταΐς 6 Σωτήρ τηλαυγέστβρον παρεδ(δου, {ρά σοι 
αλλοθεν έπιπνεισθχι ταύτα και λέγειν χαΐ χηρύνοεκν 
86ξειεν, Ιϊ ώς ν($μος άσύμ^ρωνος ύπάρ-χει τζ χ^ριτι, ή 
ώς ό ίχ λ(θων εγείρων τέχνα τφ Αβραάμ βε&ς, ούχ 
6 αυτός Γΐόν έαυτου εΤναι χαι άγαπητόν, τδν Σιυτηρα 
του κόσμου ττασιν έτράνωαεν ; ΕΙ $1 οΐ έν τφ νόμφ 
της χάριτος χήρυχες χα2 6 νομοθέτης Θε6ς, 6 ιταααν 
τήν Πάλαιαν διαθεμένος, τδν αγαθόν Θε6ν χαΐ Λυτρω- 
τή ν του χ(^9μου Πόν 1!διον άνεχήρυξε, χα^ τότε 
βατϋτιζόμενον έν τψ δδατι, πώς εύχΐ χαΐ τα έν τφ 
νόμφ πάντα χαι τά έν ττί χάριτι της αύτης εΐαι 
προνοίας χαΐ δημιουργίας χαι άγαθότητος (ργα χαΐ 
" διατάγματα ; 

Ε'. Συνεπισχόπει δΐ χαι δσοις τον Ίωάννην έγχω• 
μίοις ό Σωτήρ στέφει, χρείττω μ^ έπιψηφιζέμενος 
χρημάτων, πάσης δΙ περιγείου δόξης 6περιδρυμέ- 
νον, στε^ρόν δΐ τήν έπι τ^ πίστει χρίσιν, χαΐ απλώς 
τήν έπ* άγαθοΤς πδσι γνώμην άχλόνητον. Τούτοις 
δι αυτόν άναχηρύξας, δρα πώς έπι μείζω τόν έίνδρα 
έπαίρει, χαΐ των έν γέννητοΤς γυναικών ούδένα 
τίθησιν έξισούμενον^ άλλα κατά πάντων το πρεσ&ΰον 
φέροντα. ΕΤτα προς &οετήν αυτόν οίίτως άνυψώσας 
και προφήτη ν άποχαλεΤ, και προφήτου περισσότερον* 
προφήτη ν μίν, Ίνα δείξ^ τό τών προφητών δνομα και 
τήν χρείαν τοιούτοις Ιργοις και άξιώμασιν, & τ^ς 
άγαθότητός έστι δώρα, προσαρμοζόμενον. ΙΙροφήτου ρΐΐθία αυΐβπι ιηβ^ΟΓβαι γοο&Ι, ςαοά ςαι φςηαΐβαι (]; δΐ περισσότερον, δτι τήν ^σην έχείνοις χάριν λαβών βυαι 11118 ^Γ&ϋ&ηι αΕθία8 68ΐ, οΐ ίϋίαπι ρΓβνΙάβΓβΙ, 
ίάβιη λάΐιυο ρ1α8 Ιι&5αίΙ α( βοίϋοβΐ νίάβΓοΙ βοαι άο 
ςηο ίΐΐί ν&ΙίοίηαΙί βααΐ βΐ άίςααβ 1ΐΑΐ)θΓθ(αΓ, ςαί 
1)Αρϋζ&Γ6ΐ αςυ& ίΐΐοαι, ςηί οιααάααι ί^ηβ βΐ 8ρίηΐυ 
1)8ρΙίζ&1αΓυ8 βΓαΙ, βΐ α ρθ068ΐί8 πιοηάαΙαΓαβ. Νυιη 
ίς^ϋϋΓ §;ΓΑΐία εηαι Ιβ^β ρυ$ηΕΐ? οοηαβροϋυβ πια^αα 
Θ8ΐ ίηΙβΓ οΐΓ&αιςυβ6οη8βα8ίοθ( αΓΟαϋαβ ? Οαοοαοάο 
νβΓΟ, βίςαίάθΐη ^ο&ααβ8 α1> αϋο βΓ&Ι ρηαοίρίο, 

ζΤΒΐΪΛ ΛΧΧΟίΟΤ Ιΐ890 άβ 60 ΙΟβίΕίΟβ 681, ς089 ρ&ΠΟίβ 
βίβςαβ 86ΐ66ϋ8 ΙβαΐρΟΓβ αθνϋ68ΐαΠ16θ(ί ρ&ΐΓ&1& 6886 

60081&1? Οαοαιοάο ϋοοοι οοιη 1)οαί ΡαΙηβ 1)θοα8 
βϋ Ρϋίαβ, 1(1601(1116 1)οαί(&ϋ8 ίοηβ, Ιο^&ΐί 6( ηα&αυί 
6ί νοβί, ςα&8 αροβί&ΐβ ορροβίΐί ρπαοίρϋ οραβ βΐ 
ρΓβοορΙοιη (1ίο6Γθ &υ(]θαΙ, ΙαιαιΗβαΙαΙυιη ο&ροί του προορ^ν τα έσόμενα, πλέον είλκυσε τό χαι τόν 
προφητευόμενον ΙδεΤν, και τό καταξιωθΙ^ναι βδατι 
βαπτίσαι τόν πυρί τωΐ Πνεύματι άγ(φ τόν χόσμον 
βαπτίζοντα, και τών αμαρτημάτων χαθαίροντα. 
"Αρα ο^ν ή χάρις τψ νόμφ διαμάχεται ; 1} ού πολλή 
τ(ς έστιν έν αύτοΤς συμφωνία και συνάφεια ; ΙΙώς 
δ' εΓπερ ήν 6 Ιωάννης £λλης αρχής, ό της χάριτος 
νομοθέτης ταύτα προσεμαρτύρησεν αύτφ, & ολίγοις 
Ιστιν ε6ρεΤν, καΐ ταΰτα τοΤς έκλεκτοΤς τών έν τξ 
χάριτι κατορθούμενα ; Πώς δ' δν ήνέιχετο, Παϊς 
ών αγαθός άγαθοΰ Πατρός, καΐ πηγή άγαθότηριος, 
τ^ νομική καΐ χειρί και φων^, <λ ο\ άποστάται τ{{ς 
αντικείμενης ίργον τολμώσι λέγειν καΐ πρόσταγμα, 
τήν άχραντον α&του κεφαλήν 6ποκλΤναι, χαΐ τό Ιξ 8ΐΐααΐ8αΙ)ΠΐίΙΐ6Γθ9θ15&ρϋ8ΐηααιρ6Γα(ΐυ&πΐΓβ6!ρ6Γ6 Ο Οδατος ύποστήναι βάπτισμα (ώ γλώσσης Ιόν &σιτίδος 8α8ϋα6&1, ο ]ίΏ£;υ&αι νβαβααιη 86Γρ6α(ί8 6(Γυηά6α- 
1601 1 8ί&ςαιιηοα 8ϋ α 1)οηο 0Γ6αΙθΓ6ρΓθΓ66(Α? 
V. Οοο(1 νοΓΟ «αιρΗυ8 ν&1β(, αοα οδπιαίθαιΟΓΟ• 

Ιά νβΡΟ 1&16 68ΐ, ςαθ(1 ΟΟΟΙΟ 8ΐα6 ΙιΟΓΓΟΓΟ άί66Γ6 

8ΐΐ8θίρί&ί, ίΠίβ νβΓΟ, !ο ςυί1)υ8 6γγογ Ιιΐο 6Χ8θ11&(, 
€οα(1οί6αάΐ8 αι&χίαΐ6 αρίααι βϋ, &(ςα6 «ιΐοο 09ΐα 
ηϋχίοιο ΓΓοοΙα 6ΐ «ΙΐΗϋο & ηο1)!8 βχροηβαάοαι. 
Να(α8 6αίοι ββΐ Ιιοηί Ρ&1η8 1>οαα8 Ρί]ίυ8 6χ Υίι^Ι- 
ιιΐ8 ηΐ6Γ0, ία αιαο(ϋ 8α1υΐ6οι, ί1& αΐ οβΓοβαι οο8ΐΓααι 
Βϋ>! 6χ ίαιαιαουΐΑίο 8αα£;υίο6 ίοΓοι&ΓβΙ, 6ΐ Ιιοαιο 
τοο&ΓΟΙαΓ. Αίςαβ ιά ςοΙ(]6αι ν6ΐ6Γ68 !αιρίθΐΕϋ8 ρα- προχεούσης !), ο()κ δντος του δδατος της του ^Αγαθού 
δημιουργίας; 

ζ". Άλλα γάρ τί τό μεΤζον, ού λέγω. Έστι δΐ τό 
αυτό τφ τε λέγοντι χωρίς φρίκης εΙπεΐν άπορώτοηον, 
καϊ καθ' ων ή πλάνη χορεύει, σφοδρότατόν τε χαΐ 
«νμητηκίΚΓατον, καί δσον |3ηθήναι χρειωδέστβΜτόν τ• 
και σεδασμιώτερον. Γεγέννηται μΙν γάρ ό του άγα- 
θοΰ Πατρός αγαθός Γΐός έκ παρθενικών λαγόνων 
δια τήν του κόσμου σωτηρίαν, και σάρκα τήν ήμε- 
τέραν εκ τών αχράντων Ιαυτφ διαπλάσας αιμάτων 
έχρημάτισεν άνθρωπος. ΚαΙ τοΰτο τοις μλν κάλαι « ΜαΙϋι. XI, 7. 189 ΟΟΝΤΒΑ ΜΑΝΐαΗΛ08 ΙΙΒΕΕ IV. 190 των άσιβών πβρβγράφίτο (90), τοΤς 81 έχβΤθεν φοβΤ- Α ίΓΟηί ΓβίυκβΓαηί ; ίΠί αυΐβιη, ςαί Ιιΐηο ΟΓϋ βαηΐ, βΐ σιν, ούχ οΤί* 5ΐϋως Ιργφ τήν δρνησιν άγαπώσι, τη ζ 
Ιν λ^οις τιμής ούχ έχβάλλεται. Κα) γάρ σεμνολο- 
γου μένους δνεστιν αυτούς όρφ\^, οΤς τε τάς εύβγγε- 
λιχχς Γραφας τιμ^ Ισχυρίζονται, χαΐ οΤς τδν Άπ6- 
στολον χαΐ θκοφ^ρον Παυλον του οΙχε(ου φρονήματος 
οογματιντήν χαι 8ι$άσχαλον χαταψεύδονται. Σάρχα 
τοίνυν προσλαβ^ντΟς του Κυρίου ημών 'Ιησου 
Χρίστου* (χαΐ γαρ ό τής βροντιίς άνακέχραγεν Τΐ^ς' 
Κβϊ 6 Λ6γος σ3ιρξ Ιγένετο, και έσχήνωτεν έν 
ήμιν. Καΐ του Ίησου Χρίστου τήν γέννησιν άλλος 
ΐεάλιν των ευαγγελιστών άναγράφ&ι έχ Πνεύματος 
αγίου γεγονέναι, χαΐ τεχεΤν τήν Παρθένον, τ6ν Υΐόν 
α6της τον πρ€ΐ>τ6τοχον, χαΐ χαλέσάι τ6 βνομα αύτου 
Ιησουν*) 6 8ε τούτοις 2λν όμύχορος χαΐ συνθιασώ ςαΐ 068010 ςαοπιοάο, ορβπβ ίρβο ηβ^^βΓβ ίά πολΙοπΙ, 
ίη 8θΓΐηοηίΙ)θ8εοΐΏΐΏ6ΐηοΓαΓ6 ηοη Γβίυ^^ίαηΙ. Υίάβ&β 
βηίιη Θ08 βρβοίοδβ Ιοςοί, ςηαηοΐο βΐ βν&η^βΙίοΛ 
βοπρία 86 οοΙθΡθ &ΓΩΓΠ)&η(, βΐ Ραυίΰΐη (ϋνίηίΐοβ 
Ε^^υIη ββηίβηϋβ 8υ« &υοΙθΓβιη 6ΐ άοοΙοΓβιη ιηβη- 
ΙίυηΙΟΓ. Ουιη ϋ&ςαβο&Γα6η} &88ΐ]ΐηρ86η1 Οοιηίηοβ 
ηο8ΐ6Γ ^68η8 €Ηη8(08 : η&ιηςαθ ίΐΐβ ΙοηίίΓα ΟΗαβ 
βχοΙβπίΛνίΙ : Εί 8€τηο αανο [αοίηζ βΐ^ βί ΗαδΗαυΗ 
ίη ηοδίί "*. ΕΙ ^68α ΟΙιπβΙί ηΛΐίνίΐΛ*βιη &1ία3 ίΙβΓϋΐη 
βναηββϋ8ΐαΓϋπι 6χ δρίΠΙα βαηοΐο ίΛοΙβιη 80Γί1)ίΙ, 
ΙηκίΙΙςηβ νίρβ^ίηβιη ρβρ6Γί88β ΚίΙίαιη βαυιη ρΗπιο- 
^βηίΐϋΐη, 6ΐ νοοα88β ηοιηβη θ^ϋ8 ^β8αIη **. Ηοροπι 
νβΓΟΟοΠβ^&βΙδοά&Ιίβ, ηοη 8ο1ηοιίηοοπιρΓ6ΐΐθη8ΪΙ)ί- 
ΐ6πι ρ&Γΐηαι, ββά 6ΐ &1)86οηάϋαηι &ο βχ ρ&Γΐβ &ηΐ6- της, ου τ^ν ΐληπτον τύχον μύνον απαγγέλλει, άλλα Β ^Γβ88υηι 6θηθ6ρϋοηί8 ηιοάααΐ δί^ίβοαί. Οαοπιοάο 

χα? τον άπί^^ητον χα2 προηγησάμενον έπΙ μέρους 

τρ^ιεον (91), χαθ' ον ΙχυοφορήΟη, χαι ώς τεχθέντα 

τον Τΐ^ν αότης τ6ν πρωτύτοχον έσπαργάνωσεν ή 

Παρθένος χαΐ έν τζ φάτη) άνέχλινε* χαΐ ώς Σωτήρ 

έτέχθΐ) τφ χύσμφ Χρίστος Κύριος έν ττύλει Δαβίδ, 

τών ίγγέλων 6 8ήμος ανύμνησε. Και πρύς γε τού- 
τοις• (^ τους φαντασιαστάς του μυστηρίου, τήν '/.άριν 
εις λτ|ρον λκίγοντας, ίτι μάλλον έπιστομίζει χαΐ 
καταισχύνει, μιθ' ους χαΐ τήν εκείνων άποσπάδα, 
χαΟ' ^ς 6 λόγος χεχίνηται*) τούτους ουν ύφεν άπο^ 
/^απιζων χα2 χαταστρεφύμενος, χαΐ τήν κατά τ6ν 

ν^μον περιτομήν της σαρκός ύττοστηναι τον τεχθέντα 

Σωτήρα ημών 1χδι8άσκει, ήνίκα και τήν Ίησου 

χροσηγορίαν χάν τψ πορύντι μέρει τάς Μωσαϊκάς ν6ΓθΡίΗυπΐ8ΐιυηιρΓθπιο^βηίΙυπι Υιγ^ο Γ&8θϋ8 ίηνοΐ- 
▼βΓϋ, βΐ ίη ρΡ8Β8βρί Γβρο8θβπΙ *^ ; ςαοιηοάο ίΐβιη 
86ΓναΙθΓ ^68α8 06η8ΐη8 ιηαηάο η(ΐ1α8 8ί( ίη οίνίΙ&Ιβ 
Βίΐνίά, ίΐη§;6ΐθΓυπι ΙϋΡΐ)Λ ο6οΙηϋ. ΡρίβίβΓβΕ νβΓΟ 
ϊάβχη (ίά ςυοά 1ιοπιίηβ8 ιηγβίθηυαι Ιιοο βρεείβ Ι6ηη8 
Ι6ηβη1β8, θ( ^Γ&ϋ&αι ΐη ηο^Α8 οοην6Γΐ6ηΐ68, ηβο 
ιηίηοβ ίΐΐοηιαι &88βο1&8, οοηΐΓ&ςαοβ 1)Ι8 άίβραΐΑΐυΓ, 
&(ϋιοο πΐΒ^8 οοπ)ρ686ί( βΐ οοηΓυηάΗ) ρθηίΐα8 608- 
άβηι ά6ΐ)6ΐ1&η8 6ΐ (!θ3ίοίβη8, άοοβΐ $6Γν&1θΓβη! 
ηο1)ί8 ηΑίυπι 6ΐ!&ιη οίΓοαα)θί8ίοη6πι 0ΕΓηί8 1β^6 
ρρηοθρί&ηι Γ60θρί88θ, &6 ρΓθ(6Γ6& θυπιάβο), βϋαηι 
1ι&6 ίη ρ&Γΐβ Μοβ&ίοα ρΓββοβρία ίηρίβηίβηι, ^68α 
ΑρρθΙίΑϋοηβιη Γβ06ρίβ8β ρΓοίϋβΙαΓ. Οααι ϋ&ςυβ ίη- 

68ΓΟΗΐίθ ν6Γΐ)ί, 860 0&Γηί8 &880ΠΐρΙίθ βί η&ϋνί1β8 έντολά^ πληροΰντα συμπαραδίδωσι δέξασΟαι. Της ^ Ιαπι π)&ηίΓθ8ΐ& βίί (1)θου8 ςυβ βηίπι ρΓοηο εϋΓ80 

οε του Λύγου Ενσωματώσεως 1} σαρκώσεως καΐ έναν- 

θρωπι^σβως ο&τω περιφανέστατης ούσης (άλλα μέχρι 

τούτων χατλ ρουν τε ό λύγος ήμΤν καΐ δι' ηδονής και 

χαρίτων έφέρβτο, τ6 δΐ εντεύθεν ι^ιγγύς τε και δέος 

προσίσταται. Πλην εΙπεΤν ανάγκη καΐ αγωνίας πλη- 

ρούμενον, α παρελθεΤν 6 της πλάνης έλεγχος ούκ 

έ^), πύτερον, ώ τολμών συ τα άτύλμητα, τούτο δή τ6 

Κυριαχόν σώμα της φαύλης δν θείης αρχής, ή τον 

$γχον ιύλαβηθήσιι^ του δυσσεβήματος ; Ε Ι μεν γάρ 

χαΐ σ^ τρύμος ίχει χαι φύβος κατάλαβε, άφαιρήσεις 

αδτδ χάντως της πονηρός καΐ πλάσεως καΐ αρχής, 

μάλλον Λ της σής βλασφημίας, καΐ σαυτου τήν τύλ- 

μαν τατύνην συναποσκευάσασθαι πολλήν επιδείξεις 

τήν σπου8ι{ν. ΕΙ δΐ χαι προς τήν θείαν ύργήν καΐ 86Γαιο ηο8 οαπι νοΙυρίΑΐβ άβίοΐίΐ : ]&αι υθγο νβΓίί^ο 
π)β ΓβΓβ βί ρανοΓ οοοαρ&ί : ββά άίοβοάοπι ίααιβο 
οηιηίηο ββΐ, ςολαιτίβ ηοη βίηβ ΐΓβρίά&Ιίοηβ, ςυοά 
οοηΓοΙ&Ιίο ρΓβΙβΓΠΐίϋβΓθ ηοη βίηίΐ), ηοηςοίά (ο, 
ςυί ηοη Εοάβηία &α()θ8, Βοηίοίοοπι Ιιοο οοΓρυβ 
&ά ηιαίοιη ρποβίριΌπι ΓβίβΓΓβ πιανίβ, εο (^Γ&νίΐΕίβπι 
ίΐ3^1ϋ 1ιυ]υ8 Ε^ηοβοβΓβ ? 8ί βηίπι Ιιογγογ (β ΟΕρϋ, 
θ( (ίπιΟΓ οβουρΕί, 8θΙ)ΐΓ&1)6δ ΙΗοά οιηηίηο πιαίο 
οοηάϋοπ βΐ ρΗηοίρίο, νβΐ, οΙ Γβοϋθ8 Ιοςο&Γ, οπιηί 
δίαάίο θίβοΐ68, οι Γαβίηυβ Ιιοο, 1>1α8ρΙ]βπιίφ Ιο» 
ίοθίοπι, ΕπιοΗ&η8• Οοοά 81 νβΓΟ, ηοη 1ι&1)ϋ& γε- 
ϋοηβ ΐΓ» άίνΐη», ηβςίβοίοςοβ ΓβοΙβ ηϋοηίβ ^οάί- 
οίο, ίηιο ίρ80 βι^Ε Ιιοπιίηββ ροάοΓβ, ββηΙβηΙίΕπι 
(αΕΟί πιθΓ(Ιίοο8 ΙοβΗ ρθΓΐίηΕοίΙβΓΟοηβϋΙοίβΙί, ςοο- των λογισμών τήν κρίσιν χαΐ χατάγνωσιν καΐ τήν Ο ηοάο, ςοββο, ΜεΙοπι Βοηο ^αη^(0Π1 Θ8(, βΐ ςοο- ιις Μρώπους αΙδώ τήν σήν άντανασχεΤν έπωρώθης 
γνώμην, πως, •1π^, τδ Πονηρόν συνήφθη τφ Άγαθψ, 
χβΐ «ώς 6ΐΓέστη 6 αγαθός θεός διά του Πονηρού τήν 
του χύσμου σωτηρίαν καταπράζασΟαι, και το θαυ• 
μβαιΑη^ τ« Χ«1 φρ<)(ωδέ9ηρ6ν, τφ θρύνφ συν- 
<9ριάζ8ΐ τφ πατριχφ; τούτο γάρ ό τών άπο(5($ήτων 

»• αοΕΠ. 1, 14. •* ΜΕϋΙι. 1, 25. «^ Ι,αο. π, 7. πιοάο 1)οηο8 ϋβοδ β&ΐοΐβπι ιηαηάί ρβΓ ΜεΙοπι 

ΓβρΕΓΕΓβ 808ϋηθί(, βΐ, ςοοά Π1Α^8 ΕάπΙΙΓΕίίοηβ ΕΟ 

ΙιΟΓΓΟΓθ άί^ηοπι ββΐ, ίη ϋίΓοηοπ) ρΕίηοπι εο11οβ&1? 
ίά βηίπι Εΐ)8θοηάϋΕΓθπι γογοοι βοίβηβ βΐ άοοΙοΓ Ιγε- 

άίί. ΑΟΙ ΙςίΙΟΓ 1ΐΕ8 Γ68 οπιηββ ηβ^ΕΓΘ 1β 0ρ0ΓΐβΙ)ί1, 

ςοοά 8θ!ΙΗ;Μ ν«Η>ιπη ολτηβαι αββαπιρββΓΚ, ίη πιηη• ΥΑΕΙΛ: Ι^ΕΟΤΙΟΝΕδ ΕΤ νοτλ:. (90) Παρεγράφιτο. Βθ8 ίηηαίί βχ ν6(βΓί1)08 1ι«- 
Γβϋεολ, Ιαιη ΥΕίβηϋ.ηίΕηοβ, Ιυπι ΜΕηίοΙ]«θ8, &ϋθ5• 

?[αβ 1ια^^8 ^οβη8, ςαΐ €Ι1ΐΓί8(οπι γβΓΟπι Ιιοπιΐηβιη 
οί88« ηββιηιηΐ. Ιλ^ βο•, ίη βΟΕβ βίΕββββ άίβϋη- 
βΙΟΒ, Εραά ΡθΓΐ)68ΐοπΐ| ΠΙ), π ΙηΗϊΊΛΟΐίοη. ΗύΙοΗοο- ίΗβοΙορ. ο. 1, ρ. 77 ββι^ς. 
(91) Τρύπον• ΥοΗ ΡΙιοϋθ8 ί(], ςαοά β&ηοΐοβ Ι^υ• 

βΕ8 Ι, 2δ, ΠΙβΠΙΟΓΕί άβ Ε1ί8Εΐ>βΙϋΕ, ^089 ΘΧ ρΕΓ&β 
ρΓβΙβΓ ηΕίΟΓΕΠΙ βΙίΟΠ) ΟΟΠΟβρβΓΕί ΕΠίβ ΜεΗεΠ). 191 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΛΙΑΚΟΗ^Ε ΟΡ. 192 άυιη ρβΓ ηθϋνΐΐαΐβιη ία ραΗυ νβαβήΐ, Ιιαιυ&ηαιη Α. 
^βηυβ Γθΐΐβοαβπΐ, &58(ΐ[Ώρ(αΐΏςυβ οοΓρυβ ΙΙίΓοαο 
ραΐηο νίηάίο&Γϋ ; αυί ΓθΙίηςυΗοΓ, βί βΑ ηοη ηβ^Α- 
Π8, ηβ£;&Γβ (ο 1)οηϋ&Ιθπι Οβί, ςυβιη, ίρ8& Ιι&ο οοη- 
^υI1^ι^ο^6 αβίΓοοΙα, ιη&Ηΐίβ βυβρίοΐοηθ οηβλβ εΐ 
ίη]υπ& αίθοιαβ; ςηΐρρβ ςυί βΐ ΐΏΑΐίϋ&ο), οααι ηβο 
Ιαιη ΓβΙίαβΓβ ρο88ί9, ίηΙ)οηυπ] βοηνοΓίβπΙ. Εΐβιιηρ, 
81 οιηηίηο οοοΙγα Οβυιη ρυ^η&Γβ οοηβΐϋαΐυαι 
1ι&1)6&8, ιη&κί8 ίη ρΓοαιρΙα θγεΙ ρπαβ ίιηρίβΙ&ϋβ 
ο&ραΐ, ςυαιη ρο8ΐθΓία8 θΙί^βΓβ. Ρυϋ θοίιη (βοά- 
ρυβ, ςυο ία ί1&ς;ϋϋ 1ιυ]υ8 ροβοαίΏ ηοη νοθ8ΐ)&η(αΓ, 
ςυί ρηοΓΑ ϋ1&ηβ8θίβΙ>&ηΙ, β&ςυβ Ι&ηςα&ιη ηοηάυιη 
6Χ8ί5ΐ6ηΙία, ηοη ΓβνβΓβύ&ηΙυΓ. Οαί νβΓΟ Οβί 1)οαί- 
Ι&ΙβΓη ίη πι&ΐυπϊ ΐΓβηβΙαΙβΓαηΙ, αυΐ Ιιοο, ΐΑηςυ&πι 
Βοηί ρΑΓίίοβρβ ί&οΐυπϊ, ί11α8ΐΓθ ΓβάάίάβΓαηΙ, βοβ 
ηα11& ηοη οβίαβ 1η6νϋΑΐ>ί1ί ρωη» άί^αοβ ^^ά^^α▼ί^. Β Υ1Ι• Ουαι νβΓο αυά&οία Ιιββο θ( ίπιρίβίΑδ 
αιη&βίοβ 8008 Ιοί αΐ8ΐί8 οίΓοηπιάβΙ, ϋΐί Ι&αιβη 
βάβο &1) θΓΓΟΓβ βυο 8β ηοη ανβΓίυοΙ, υ! ροΐίυβ, 
νβπϋ (ΐυΑΒΪ, ηβ 8&ϋβΐΑΐβ ςα&(1αηι Οουαι ορρυ- 
ςη&ηάί οοΓτίρίαηΙυΓ, ηον» οαίάΒΠΐ ρΓοΓ&η&ΐίοοί 
Βοηί ηΒΐϋΓ&σι βζροη&ηΐ. €υπι βηίπι νβ1υ8 θ]υ8 ΐ68ΐΑ- 
οιοηΐυηι, βίςαβ β08, ςυί ίηβοάβπι ρΓ» 08ΒΐβΠ8 βπιί- 
ηαβΓοηΙ, αά ηα&ΐί ρηηοίρϋ ροΐββί&ΐβαι β^υ8ςϋθ ουί- 
Ιαπι Γβίβπιηΐ, ουαι Ι&πιβα &(1 Ο&νίά βΐ ΑΙϊΓ&^&αι, βχ 
(ΐυί1)α8 61ΐΓΐ8(υ8 ςαο(ίΙ αο ΟΑΓηθοι, 6]ιΐ8()θα] 0Γ()Ιηί8 
βχδϋΙθΓίαΐ, πΐΑηίΓ68ΐοαι ββΐ ςαοά Οοαιίηυαι υηίνβΓ- 
8ϋΑΐί8ΓβΓαα)άυρϋοϋι^υηΑ&ίΩοΐυη(,δβαΐθ1ςυίά6Π), ^ 
ηυοά 00Γρυ8, ςοοά Αδδαωρδϋ, α ΜΑΐοββββ οοηΐβη- ^ 
άυηΐ ; άβίηάβ νοΓΟ, ςυοά ίΠυά ηοη αΙ) αΙιο ροροΐο 
άβάυουηΐ, ςοΑηι θο, ςυί 86ουηάυπι Ιθ^θοι, &1) ίρβίδ 
οοηίβαιρίΑηι, νίχίΐ. Ουοά βί θηίαι Βοηυπι Μαΐί ίηββί 
ορυ8, ί^οοηιοάο, ςυ8Β80, αΙ) αΐΐίβ ϋΐαά θτίΐΑπ ροΐβ- 
ηΐ ? ΝαηςυΑοι υθγο Αάΐη8θΙβη(ίΑηι 1ιοιηίηΐ8 Αθοβ88ΐο 
ββη ροΐ€8ΐ, ςυί άυρίίοί οηοιίηθ 86 ο1)8ΐπη£^1? ΕΙ- 
βηίαι ρΓορπΑηι ΟΓβΑΐυΓΑπι α(1 ρβοοΑίυηι ΑΥΑΓδΑΠί, 
ρβΓ 6]υ8 ΑδβαπιρΙίοηβαι ββΓΥΑΓβ, οίΑχίηιβΒ ουΓΦβΙ 
1)οηί(Αϋ3 ΑΓ^υηιβαΙυπϊ β$1: νίοίδδίπιβί Αΐίβηί ςυί<1 
οΐΑηοα1ηιηοΙ)ΓβρΑί,ςαοά ηαΙυΓΑ ΑΐΐβπδίΐΑόνβΓβυηι, 
θΐ οοηίΓΑΠθίΑΐβ 8αΑ ουο] θο ρη^ηβΐ, ηοηηβ ιΙΙαπι βΐ 
ΟϋΓ» θ1 1)οηίΐΑΐί8 6[ηίηβηΙίΑηι ίη ρΑΓίβαι ορροδίΐΑηι 
οοηνβΓίθΓθ ίηάίεΑαάυπι Θ8ΐ ? ΙΐΑςαβ ηοη 68ΐ υ11& ορί- 
ηίο νβΐ ίηδΑΠΑ π)8^Ϊ8, νβΐ ίαιρυΓΑ, νβΐ ίπιρία, ςοΑίη ν^ 
βΟΓυπι, ςυί νβΐ οορρυβ τβΐ ΐ6£;βαι ΜοβΑΐΟΑίη α ΜαΙο 
Γβρβίαηΐ. ΡΓΦίβΓ 1)«ο, 81 οοπροΓΑ Α 6γθα(ογ6 πιαΙο 
8υη(, ηοη τθγο α ΡαΙγθ βΐ Ρίϊίο 6( θρίΗΙα βΑηοΙο, 
αη& άίνίηίΐΑΐβ βΐ ροΙβηϋΑ, ςαοαιοάο αΙ) Αΐίβηίβ βΐ 
α)ΑΠ8 οοΓροη1)ΐΐ8, ςυβ 8Αηθ ΜαΙι 8υη1 ορβΡΑ, οιογ- 
1>08 ρΓορβΙΙϋ Οθα8 ορίίαιηδ, βΐ πιίΓΑΐ)ί)βαι ίίβ αϊΓοΠ 
πιβάίοίοΑοι ? Ηοο θηίαι ηίΐιίΐ ίατβΐ αΙιικΙ, ςοΑΠί ογ- 
ηΑΓβορυ8,Αάοΐ]^υ5ΐ ροΙϋβίΑΐβοι άθδίΓυβηάΑοι νβαο- 
γαΙ, Αίςυβ Αάθο Αϋ^βΓβ νΐΓβ8 6^ιι$, ςυί α13 ίηίϋο 
(ίθΓοοΙίοηβπι ρΓοουΓΑΥβΓΑΐ. Ιπιο βί ίΓη^ββ Ιθγγ» ηοη μύστης χαΐ μυσταγωγός έοιδάξατο. "Ή γουν το•Λίο¥ 
απάντων ο?χ<ιώσ][^ τήν ίξάρνησιν, ώς 6 Χ6τ(θς ού 
σεσάρχωτοίί, ού προήλθε τφ χ6σμφ 8ια γ<ννή9»α»( 
έν τφ τόκψ, ού (92) γένος διέσωσαν, ού τδ προνλη- 
φθίν σώμα τφ τεατριχφ Θρ6νφ συγχαθιδρύσατο* ^ 
ταύτα λείπεται μή έζαρνούμενον, άρνεΤσ6α( τ» (93) 
τήν αγαθότητα του θεού, εΙς χαχίαν τζ συνα^^ 
χαθυβρίζοντα. ΚαΙ δή χάχε£νην, δτε μηδΐ τ^ σ^ν 
Εχε IV σοι χαταλείπεται, εΙς αγαθότητα μεταβάλλοο• 
σαν χαι ήν αν σοι, θεομαχειν πάντως ^ρημένφι 
χουφοτέρα μάλλον των προτέρων ή των 8ευτέρ«ιν 
δυσσεβημάτων ή αφεσις. Και γάρ ήν ποτέ τοις μίν 
ούχ ειδ($σι τα πρότερα ούδΐ δια το μήπω ικαρεεναι 
τιμώσιν, ούδΐ μιας Ιπαφιεμένη δυσσεβείοκ ε?σιιραζις• 
Άπάγειν δε τήν του θεού αγαθότητα πρ6ς χαχ(αν, 
ή ταύτην σεμνύνειν τ^ μετουσί^ της άγαθοτητος, 
ούδεις ούχ Ιστιν αΙών ος μή τήν τιμωρίαν άπαραί- 
τητον τους Ιλο μένους ούχ εΙσπράττεται. 

Ζ\ Τηλιχόύτοις δΐ χαχοΤς της τύλμης χαι της 
άσζίιίαζ πανταχόθεν τους έραστάς περιστοιχιζούσης, 
οΐ δε προς τφ μή της πλάνης άναφέρειν, άλλα γε χα2 
χόρον ωσπερ του θεομαχειν λαβείν τίνα διδιύτες, χα2 
δευτέρ^Ε βεβηλώσει τήν του Αγαθού χαθυποβάλλοοσι 
φύσιν Της γάρ αυτού διαθι^χης τήν άρχαιοτέραν χαΐ 
τους έν αύτη διαπρεπώς πολιτευσα μένους ε!ς τήν 
της πονηρας άναρτώντες έξουσ(αν τ& χαι θεραπείαν, 
έπείπερ χαι Δαβίδ χαι Αβραάμ, έξ ών 6 Χρίστος τ^ 
χατά σάρχα, της αυτής χοροστασ(ας ύιπίρχον, δήλον 
ώς διπλ^ βεβηλώσει τύν των 6'λών χαταοτίζουσι 
Δεσπότην* μι^ μεν δτι πονηρας άποΦα(νου9ΐν, ο 
προσείληφε σώμα, δημιουργίας* δευτέρα δΐ, 8τι μή 
έξ ^λου γένους, άλλ' οΤς ό β(ος ή παρ' αυτών προ- 
πηλαχιζομένη χατά νομού λατρ€(α. Καίτοιγβ εΐ 
χαχ{ας Ιργον τφ Άγαθφ, πώς δν εΓη τούτο άιεαρα(τη- 
τον προσλαβεΐν ; τ(ς άτοπ{ας χαταλείπεται υπερβολή 
τφ χαι διπλαΐς ένεχομένφ α1τ(αις ; Τ& μίν γάρ το 
οΙχεΤον πλάσμα, προς άμαρτίαν άπο^|$υ^ν, δια της 
προσλήψεως άνασώσασθαι, της £χρας ήν προνοίας 
χαι άγαθότητος. Το δε το άλλότριον ύκελθείν χα2 
ταύτα φύσει χαΐ διχόθεν άντοινιστάμενον ιιρός ά^λο- 
τριότητα, πώς ούχΙ χαι της προνοίας χα! της •γαθ<^ 
τητος ούχ εΙς το εναντίον περιτρ&ηι το αξίωμα; 
Οϋτως ούχ Ιστιν δ'λως, ούχ Ιστιν ουτ• τδ» τλ σώμα 
λεγόντων, ούτε τήν Μωσαΐχήν νομοθεσΙοΝ τον Οονη- 
ρού, ούτ' έμμανέστερον ούδεν, άλλ' οδτ» μιαρώτερον, 
ουτ* άθεώτερον. "Αλλως τε δΐ, εΐ τά σώμβίτα πλά- 
σεώς έστιν εναντίας, αλλ* ούχι Πατρ^ χαι Πού χιί 
αγίου Πνεύματος, της μιας θεότητος χαΐ εξουσίας, 
πώς των άλλοτρίων χαι «ραύλων σωμάτων, 5τι Φαύ- 
λου ποιήματα, τάς νόσους έλαύνων 6 άγαθος βε^ 
τάς παραδόξους άντ4ΐσήγε θεραπείας ; ΟύδΙν γαρ τούτο 
άλλ' ί συγκροτεΤν το έργον, ού χαθελεΤν 1Εαρ^]^8Τ0 
τήν τυραννίδα, χαι αύξειν το χράτος τού τήν έξ αρχής 
άποστασίαν έπαν^ρημένου. Ού μήν αλλά χαι εΐ τά 
βλαστήματα της γης, ού της άγαθότητος άσχής. VΑΗ1^Ε ΙΕΟΤΙΟΝΕδ ΒΤ ΝΟΤΛ (92) Ού. ΡΑΓίΙουΐΑΐη ΙΐΑηο, ίη ιηβ. άββίίΙβΓΑΐΑΐη, Αβαβαβ ΑάάβΓβ οιβ οο€ΐ;ί1. 
(93)7ε. ΜΑϋ(ηΐ6|ζ6Γθσέ. 103 ΟΟΝΤίΙΑ ΜΑΝΙΟΗΛΙΟδ Ι,ΙΒΕίΙ IV. 194 «ΰ< τοίκ άρτους, £ έχ των άλλοτρΙων σπερμάτων Α 
Ιζομώθη, βδτ6ς τβ (ώ βαθείβς μέθης Ι) προσεφέρετο, 
{ονάμινος μάλιστα έκ μή δντων Ιαυτψ τροφή ν τταρα- 
σΜυάσαι; *0 ίΐ χαΐ τούτους πληθύνων Ιτρεφε χι- 
λιάδας, δλην της θαυματουργίας την του Πονηρού 
«αραλαμβάνων χτ(σιν^ χαι χοινων^ν ποιών της 6περ- 
Βοους ευεργεσίας τ^ν Άντιχείμενον, ώσπερ ούχ έξον 
αύτφ Ιξ Ιτέρας ενεργούμενης τρέφειν ΰλης Ιαυτίν τε, 
χαΐ τους, δσοι τοις αύτοΰ προσανεΤχον χαι χατηρτί- 
ζοντο ρήμασιν, Καίί των έν τψ ν6μφ δε βεβιωχύτων 
οΐφύλαχβς, ει μή της άγαθουργου θε<^τητος δπηρχον 
•εράποντες, πως τους μαθητάς μάτην έγχαλουμέ- 
νους 6π6 των (ιυλιζ^ντων μλν φαρισα{ων τους χώ- 
ν»πας, χβταπιν(5ντων δΐ τάς χαμηλούς, θτι πεινών- 
τες τους στάχυς £ν τφ Σαββάτφ ίτιλλόντε χαΐ ήσθιον, 
τήν του σώματος παραμυθού μενο ι Ινδειαν δι' έχεί- Β 
ν»ν, χρείττους τε της αιτίας άπέφαινε, χαΐ απέλυε 
του (γχλήματος, τον Δαβίδ εις συνηγορίαν χαΐ βοή- 
βειΑν προτείνων, χαί τους Ιερεϊς τους χρεανομουν- 
τάς τε χαι ξυλοχοποΰντας έν τψ Σαδβάτψ, χαι τύτε 
δια της Ιερας υπηρεσίας, έφ' ^ μάλλον έδει σώζεσθαι 
τδνν^μον, νης εργασίας προϊούσης ; & 1>οηο 8ΐιη1 ρΗηοίρίο, ςυοααοάο ραηββ, βχ βΐίβηίβ 
86ΐηίηί1)υ8 ίβπηβηίαΐοβ, ίρββ, ο ρΓοΓυαάααι βΐυρο- 
Γβιη Ι οΙ)ΐα1ίΙ, ςιιί 8ί1)ί ίρ8ί βχ Γθ1)υ3 ηοη βχ8ί8(βοΙί- 
1)υ8βίΙ)υιη ραπαρβ ροΐ6Γ&1? Ιιηο νβρο ίάβιη Πΐβ βοβ 
ΕηυΙΙιρΗοΑοβ, αΐίςυοΐ ιηίΐΐίθ, &88υιηρ1& ία οαΐΓ&ουΙΙ 
ρΐΌάυεΙίοηβιη Μαΐί 0Γθ&(αΓ&,1ιθ8ΐ6()αβ8αοίη1)θη6- 
Οοβηϋφ βορβΓΟ&ΙιίΓαΙίδ βοοίβΙ&Ιβιη οοορίαίο, οί1)&νίΙ, 
ΐ8οςα&ΐΏ οαί ηοη ΗοθγθΙ βχ &1ί& η)&ΐ6ή& βΐ ββ, βί ίΐ- 
1θ8, ςυί ν6Γΐ)ΐ8 β]α8 &αθηά6ΐ)&η( 6( αυ8θυΙ(&1)αηΙ, 
ηυΐΓΪΓβ. Οαοά β! βυβίοάββ βΙ ρπηβίρββ βΟΓυαι, ςυί 
ίη νβίβη Ιββίαπίθηΐο νίχβΓαηΙ, ηοη ΓυβΓηηί πιίηί8ΐΓί 
Οθί 1)βηί^πί88ΐα)ί, ςυοΐΏθ(!ο άίβοίρυΐοβ, ργμΙθγ ο&α• 
8&Π1 α ρΙ]&π8βί8 ουίίεββ ρβΓεοΐΑηϋΙ)α5^ βΐ ο&πιβίοβ 
άβ^Ιυϋβο(ϋ>α8 τβρΓβΙιβηβοβ, ίάβο, ςυοά β8ηπβη1β8 
8ρίο&&ίη8<λΙ)1)&Ιο,ςυί1)υ8θθΓροΗ8 Γαοιβη βοΙ&ΓβηΙυΓ, 
βνβ11θ1)&ηΙ β( βάβΒααΙ, αοοαβ&ϋοηί Ιιαίο ηοη οΙ)ηο- 
χίθ8 ]α(ίΙίο&1)αΙ, ββά α οπαιίηβ ρΓοηηηϋ&])&ί ίαιπιυ- 
ηβ8, Οανίίΐβιη βΐ βαββΓάοΙββ, ο&Γηββ βοίαάβηίββ βΐ 
Η^ηα ΩηοΙβηΙββ ίη8&1)1)&Ιο,ίη8αΙ)8ί(ϋυπι βΙρΑίΓοεί- 
ηίυιη βαηββΒ α£ΓθΓθη8, «Ιςυβ ίά ςυίάθΐη βο ΙβπιροΓβ, 
ςαο 5&0Γυηι β]α8 ηιυηαβ, ςυοά αά β&ΐυίοπι ζηαηάί 
ΓβΓθΓβύαΙαΓ, οααι ηι&χίαιβ αΓ^ΟΓβΙαΓ •« ? υ*. Τίς δ' δν σαφέστερος ίλεγχος Ι) δυνατώτερος, 
$τι μηδενός των επιγείων 6 Πονηρός δεσπ($ζει, των 
αύτοΰ βημάτων έχείνου, δΓ ών Ιαυτφ τήν χτίσιν 
όποβαλλύμενος, δτε χρυπτομένφ χαΐ λανθάνοντι τψ 
δημιοοργφ των 6'λων χα'. δτσπύτι;^ έπιπειράσαι προσ- 
ιών, χαΐ τάς έπιγείους βασιλείας πάσας, χαι τήν 
^ξαν αυτών έπιδειχνυς, έλεγε* Ταΰτα πάντα σοι / 
δώσω, έαν κεσών προσχυνήσΐ(^ς μοι ; Ε\ γάρ έστι 
ψεύσης, χαι ουδέποτε έν τζ αληθείς εστηχε * 
(τοχίτο γάρ ή ένυπύστάτος ή μας έδίδαξεν αλήθεια), 
χα\ <ώχ Ιστιν ούοείς δλως τών όμολογούντων Χρι- 
στόν, δς&ν τολμήσειε τήν τοιαύτην φωνήν παραγρά- 
ψασβαι* <»ς ού πάντων έστι φανερώτερον, ώς ου- 
δενός τνν επιγείων χτισμάτων ό του ψεύδους δη- 
μιουργός ^ΡΧ^^ ®^δ' ^^^ΐ"^ αυτών ποιητής, πλην γε 
τών θελημάτων έχείνων χαι πράξεων, ών αύτ6ς έστιν 
ύποσπορβιις χαΐ ών τους λογισμούς μετεπλάσατο 
αυτόν έπιγράφειν χτίστην χαι δημιουργόν, ούχ 6'τι 
αυτών τήν ψοχήν έχ μή όντων, ή τό σώμα παρήγα- 
γεν, άλν δτι αυτόν ΙαυτοΤς ούτοι παρηνέχθησαν χύ- 
ριον Ι-πιγράψασθαι ; "Ιίστε 6'περ τίνες τών άπό της νΠΙ. Ουοάη&πι νβΓΟ ίΙ1α8ΐπυ8 &η( •Γβο&οίθ8 αιν 
β;ααιβηΙυαι αίΤβΓΠ ροΐβ8(, ςαο οοηβίβΐ ηαΠί Γβί 
1βΓΓ68(Γί άοπαίη&π Μ&Ιυιη, ςϋααι ίρ9& 1ια]'α8 νθΓΐ)&, 
ςυίΙ)α8 ΟΓβ&ΙυΓβιη 8ΐ1)ί ίρ8ί 8αΙ){ίοίβη8,ουιη &ά Ογοε- 
ΙοΓοαι οηιηΐυπι οοβυΚαΙυηι ο1 Ι&Ιβηίβοι Ιθη1&(0Γα8 
αοοβάβΓβΙ, Γβ^ηίδ ΙβΓΓβηίβ οηιηίύαβ, βΐ ^Ιοηα ίΙΙο- 
ΓΟΟΙ (ΐβιηοο8(Γ&Ιί8, (1ίθθΙ)&1 : Ηχΰ οηιηία ϋΗ άαΒο, $ί 
ρΓ0€%άβη$ τηβ αάοτανεήί '^ δί βηίιη ηΐ6η(1&χ β8ΐ« 
η&ιηε ηη^αατη ίη υΰΗίαΙβ ρβτχΗΐΗ ^ (ϋα βηίηι ηθ8 
άοουίΐ ίρ8ί88ίιηανβΗΐ&8,ηβςυβ ςοί8ςυΑαι ββΙβΟΓυπι, 
ςυί 61ΐΓί8ΐυ[η ρροΩΙβηίαΓ, ςυί Ιι&ηο ΑβδβΓίίοηβπι 
αάηιΗΙβΓβ ηοΐίΐ), ηοηηβ οπιηίαπι αι&ηίΓβ8ΐί88ίηιαηι 
ββΐ, ςηοά ηιβηά&οϋ &υοΐθΓ ηαΐΐί Γβραπι ΙβΓΓββίΓίυαι 
άοαιίηβΙυΓ, ηβςαβ ίρββ βαΓαιη οοηάϋοΓ θΧ9ί8ΐαΐ, ββά 
Ι&ηΙοηι αυεΙοΓ νοΙαηίΑϋβ βΐ βοΐίοηυιη ίΠοΓΟίη Ιιο- 
οιίηαοα βίΐ, ςαοβίρββ οοοαίΐβ ββπιίη&νΚ, β1 ςυοΓυαι 
Γ&ϋοηβο) ϋβ ίΓβηβίοΓΟίβνίΙ, υΐ ίρβυπι βοηάίΙΟΓβοι β( 
βαβΙοΓβπι ΓβΓϋπι ίηβοπΙιβΓβηΙ, ηοη ςα&βί ίβ αηίπιαπι 
αυΐ εοΓρυβ βΟΓυηι βχ ηοη θχβίβίβηΐί^υβ ρροάυχίβ- 
86ΐ,8β(1 ςοοά βάβο Ι η ΐΓβοδνβΓβΟΓη αοΐί βυηΐ, υΐ βυηι 
Ιρβί βίΐ)! Οοηιίηυαι οοα8ΐίΙυβπη(? Ιΐ&ςαβ ίά, ςηοά πλάνης &•ς παράστασιν του οΊχείου προβάλλονται {) ηοηηυΙΙί βΓΓ&ηϋυηι ίη άβΓβηβίοηβπι ίπιρίβΙ&Ιίβ βα» ουσστβήματος, δτιπερ ^ρχει τών επιγείων ό Πονη- 
ρός, τούτο αύτοΤς είς τό μηδενός αυτών περιέστραπται 
μετέχειν της άρχ^ς. Ψεύστης γάρ ών χαΐ ψεύδους 
άρτ^γος αυτός άνκΐπεν Ιαυτψ τών επιγείων εχειν 
τήν άρχι(ν« -^Αλλά^γ3ιρ-•1 τά σώματα έστι του Βονη• 
ροΰ^ πώς οΐ μαθηταΐ τό £λας Ισονται της γής ; Πώς 
δΐ τό φώς του χόσμου ; έξ ημισείας γάρ χαι άλ ίσου σι 
χαι φωτίσουσι, μάλλον δΐ ούχ έζ ημισείας. Και γάρ 
χαι τά ήμίση πάλιν του ανθρωπίνου συγχρίματος, άλλ* 
ούχ δλον ποθΙν τόν ^θρωπον. *Ανεπίδεχτον γάρ έστι 
τό ηλάσμα του Πονηρού άλισθήναι, ώστε μή προς βΰΤβΓυηΙ, ςυοά δοίΐίοβΐ 1βιτθ8ΐΓίΙ)υ8 άοωίηβΙιΐΓ Μ&« 
1ϋ8, ίά, ίηςυαηι, βο αάΐιΐύβπ ροΐββΐ, υΐ 8αΙ) ηαΐΐο 
ίιηρβπο 6886 άίοαηΙΟΓ. Ουί βηίαι πιβηάαχ β8(, βί 
βυβΙοΓ πϊβηά&οϋ, ίρββ 8ΐΙ)ί ίαιρβπυαι ΓβΓοηι ίβΡΓΟ• 
«Ιπυαι νΐηάίοανίΐ. 81 ροΓΓΟ οοΓρορα βαηΐ α Μ&ΐο, 
ςηοαιο(Ιο άΙβοΙρυΗ βλί βΠΜΑΐ \&τν9^ ? ^αοπιοάο Ιυχ 
πιαηάΐ "* ? βχ άίπι1άί& βηίηι ΙβηΙηαι ρ&Γίβ βΑΐίβηΙ, βϊ 
1Ι1υηιίη&1>οη1, 1030 νβΡοηββχάίηιίάί&ςΗίίίβηι ρ&Γΐβ. 
Ν&αι νίοίββίπι άίπιίάί&οι ΙβηΙοηι Ιιαπ^αη» 8ηΙ)8(βη• 
1189 ραΓίβπ), ηοη νβΓΟ ΙοΙί Ιιοαιίη! ίά ρΓΐΒ8ΐΑΐ)αη(, 
ΟΓβαΙΟΓβ βηίιη ΜαΙίβ&ΙίΙιΐΓ&αιηοη&ιίαιίΙϋΙ, ηβ ηια- ^ Μ&ΙΟι. χη, 1 Μςς. » ΙΙ«αΐι. ιτ, 9. <« αο&η. νιιι, 44. •» ΜαΙίΙι. ▼, 13. 195 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΒIΑΒ^Η^Ε ΟΡ. 196 Π(!& αά ρυίΓθάίηβιη ίηοΗη&Γβ ρο88ϋ, οαιη Ιοία ρα- 
(Γβάο 6Χ8Ϊ81&1. Νβςαβ ίάθΐη ίάοηροπι θ8( &(1 ΓβοΙ- 
ρίθη(]&3 10018 8ΐΓίεΙυΓα8, ρΓββοίρυβ ουιη βΓΓοηβα 
βΟΓυιη άοοίπηα ίά «ιυοςυβ ΐΓ&ά&Ι 608, ςυί αά 6)08- 
ιηοάί ςυίά ρ6ΓρβΐΓαη(1οιη(ΐ68ΐίη&ϋ βίηί, Γ&ουΗ&Ιβιη 
ϋΐ&ιη ηοη 1ι&1)6Γ6, 86(1 α ά6ΐίοΙί8 8αί8 ΓβΙίηβπ. 
Οααηάο νβΓΟ ίρ8β 86Γν&(0Γ (ϋ8βΓ(β οΐ&ιη&ΐ : Νοη 
υεηί Ιβςβκη βοΐνενδ^ αηΐ ρνορΗβίαί^ ίβά ΊιηρΙεη ^^ 
ςαοκηοάο ίιηριΐ(ΐ6ηΙί85ίΐΏ& ίΕηρίοΓαιη ιη6η8 ηοη νβ- 
ΓβΙοΓ (ϋΐοθΓβ, Ιε^βιη βΐ ρΓορΙιβΙ&β & ηι&ΐο ρπηοίρίο 
ρΓθΓ6θΙ&8 Θ88Θ, &(ςυβ Ιιαίβ 1η νίΐα οαΙΙηιη 6χ1ι1- 
1)υί886? $ί βηίΐΏ θβΓταΙοΓ ηοβΙβΓ ΙιηρΙβΙ Ιβ^βαι 6( 
ρΓθρΙΐ6(&8, οοη86ςυ6Γ6ΐυΓ βχ άαοΙ)υ8 α1)θπιίη&ηάί8, 
6ΐ ίη ίρβΟΓϋΠ) ρβΓοΙβίβιη ν6Γ36ηΙί1)α8, αΙΙβΓυίΓυπα, 
νβΐ ςυοά Μ&ΐυηα ίη Βοηυπι οοηνβΓίαηΙ, νβΐ β! ίΙΙαά 
ηααϋΐΐοβ ΙθΓΠϊίοίθ είΓουπΐ8οηρΙυαι πιαηβαΐ, ςυοά 
€1)Π8ΐηπι 8ροηΙ&η6υιη, ίΠίϋ8αιίηί8ΐΓυαι βοηβΐίΐυ&ηΐ, 
ςυί ρβΓ ίηΩηίΙθπι δυαιη 1)οηϋ&ΐ6ηι Ιάβο νθπ1(, υί 
Μ&ΐυηι (ΙβΙυΓ^&ΓβΙ άβ ίαιρβπο ςυοά ίηΙβΓ Ιιοπιίηββ 
βχβΓΟβΙ. ΙΙ1& νβΓΟ νθΓΐ)& : Απιεπ άίοο νοΙ>ί$, άοηβΰ 
ΙναηΒχβΗΐ ΰκΐίΐκη βΐ ίεντα, χοία ιιηκιη αίύ ηηηζ αρεχ 
ηοη ΐΓαηίΐΗΙ α Ιερβ^ άοηβε οτηηία βαηΐ *^ ηυη- 
ςυαπι ρΓθΙ)&Ιίοηί8 &οβ688ίοη6ίη βίίπιϋΐιιηΐ. Νοηηβ 
ροΐίυβ 6ΓΓ0Π8 βτβΓβίοηβοι 6ΐ)υοοίη&η1, αυΐ ίο(1ο- 
ιηίΐα ίπιρίοΓααι ογ& ο1)ΙαΓ&η1, θΐί&η)8ί ιηοΓάίοαβ αά- 
Ιιυο (υβη οοηβοΙΟΓ, ςαοά Ιβχ βί ρΓορΙιβΙβ & Μ&ΐο 
8ίηΙ? 

IX. Ου&ηάο νβΓΟ Ααάίτβηβ 6ν&η^6Η8ΐαηι αάνοη- 
(υηι ^^8η 61ιη8ϋ, Ρίΐϋ Οβί, ίη6η{ΐΓΓ&1)ίΐ6πι, 6]υ8ςο6 
ΒοΙίοηββ οπιηβΕΟ δ6ΓΠΐοη6ηΐ6χοβά6η1β8ίη(1θ α ρήη- 
βίρίο &ά ρΓορΙιβΙϊΒ (Ι&ηςυ&αι ρΓ8ΒπυαΙίθ8) τβίβΓβη- 
ίθπ), ηοηπβ ρυάοΓβ βΐ ροβηϋθηΙίΑ άυοβπβ, ςηοά 
608 ίη]ιΐΓία αΓίΙοβΓβ &αάβ&8, ςυο3 8&ογ& ΟΓαουΙα (αηΐ! 
ιη^&ΙβΓϋ, αηιΟΓβαι ίη 1ιοιηίη68 Ι68ΐ&η1ί8, ρΓδβθοηβ8 
βΐ (1οοΙθΓβ8 εοη8(ΙΙυυηΙ, βΐ ςυοΓυιη ναΙίοίηί& Εν&η- 
^οίη 8αηΙ ΓυηάαπιβηΙυηι ? Ιηίϋηηι βηίτη ΕναηρεΙχί 
Ιβ^η, ΟΚήίΗ, ΡίΙη Ββί, ίηςυίΐ, $ίθΗΐ ίοηρίητη β$ί ίη 
ρΓθρΚεΙί% ιΕοεβ ύρο ηιίίΐο αηρβίητη τη€Η)η αηΐβ (οΰχβτη 
ίηαηι, ςαί ραναΗΐ υχατη Ιπατη αηΐβ ίβ ^^. Οαίβ νβΓΟ 
ηιΐ8ίί, αΐ ραραΓβΙυΓ νια 1>οηί Είϋί 6( Οβί, ηίδί 1)οηυ8 
ΡαίθΓ, ςυίρβΓβυοθίη Ιβ^β ιηίηίβίΓΟδ πιυΙϋ8 βφουΐίβ 
αηίβ ηυηΐί&νίΐ, ΚίΙίυιη βοαπι υ8(]υβ αά &88υη)ρΙίο- 
ηβΐΏ ο&Γηί8 6( 8αηκυίηί8 βχίη&ηίΐυοι ίπ?Ιη Οαβ 
νβΓΟ ΙθπιροΓυπι ίΙΙοΓοιη αη}^6ΐυηι 8υυσ), ^ο&ηη6α1, 
ιηίδίΐ άίοβηΐβιη : Ρα^αι^ υίωη Όοηιχηί, ν€€ία$ (αοϋβ 
ΒϋτηχίαΜ €ί\ι$ *'. Αςυαηι νβΓΟ, ίη ςυα 8υΙ)πη6Γ8υ8 
^β8υ8 ΙιοΐΏΐηυαι απΐ3ηϋ58ίιηιΐ8, οαιηβαι ]υ8ΐϋί&ΐΏ 
1ηιρΐ6νϋ, ςυοίΏοάο νβΐ ΙβΙΐ^βΓίΙ, ηβ άίοαπι,βα οπιηί- 
ηο ϋη^Ι ΒυβϋηαβπΙ, βαιηςαβ ρπηβο&ηιϋ βΐ ιηυη- 
(Ιαηάί Γ&οϋΐΐ&ΐθ ιη8ΐΓυχθπ1, ηί8ί δυ® ροΐίυδ, ςοΑίη 

•ο ΜαΙΙΙι, ν, 17. »« ίΐ^ίά. 18. »« ΜαΓΟ. ι, 1, 2. » Α σαπρίαν τινάχαχ^αν άποχλΤναι, δ'λόν αύτ^ τοιαύτη (94) 
πεφυχος σαπρία. Καΐ μην χαΐ ίίνκπιτήδβιον 6«ο3Ι^ 
ξασθαι τάς του φωτ&ς μαρμαρυγάς, μάλιστα γε τηζ 
πλάνης συνυποβαλλούσης, χαΐ τους ταΰςα χατανρόττ- 
τκσθαι κεχειροτονοομένους την ίσχυν ούχ ίχειν, οίχ% 
δή τοις Γσοις αΐτιάμβσιν ενεχομένους. "Οτε δΐ ούτος 
6 Σωτήρ λαμπρώς άναχράζει* Ούχ {λθον χαταλυ• 
9αι τον νόμον ή τους προφι^τας^ άλλα πληρώσκί' 
πώς ου δέδοιχε το άνα^σχυντον των άσεβων φρ^ 
νήμα τον ν(5μον και τους προφήτας πονηρας λέγειν 
προελθεΐν αρχής, χαΐ ταύτη ν δια β (ου τεθεραπκυχί- 
ναι ; Εΐ γαρ πληρωτής έστιν ό Σωτήρ ημών του νί- 
μου χαι τών προφητών, ε?η δΐ αύτοΤς τό Ιπύμενον 
βλάσφημον περιτρεπ^μενον εΙς τάς χεφαλάς» δυοΐν 
θάτερον, ή την πονηράν μεταπλάττουσιν εΙς τήν 

Β φ^φΐν του αγαθού, ή τ^ άνάπαλιν, μένουσαν ίν τ$ 
Ιδ{^ της χαχίας περιγραφή, Ιχούσιον υπηρέτη ν ταύ- 
της γενέσθαι, χαταδιχάζουσι τύν δια ιιολλήν άγαΟ^ 
τητα, χαι της έν (ινθρώποις τών παθών τυραννίδος 
παραγεγονότα χαΟελεΐν αυτήν. Το δΐ, Αμήν λέγ» 
ύμΤν, έως αν παρέλθ|^ 6 ουρανής χα: ή γη, ιώη 
^ν ή μία χεραία ού μή παρέλΟ^ άπο του νόμνι, 
εως δν πάντα γένηται, τίνα μίν βεβαιώσεως ύπερ• 
βολήν απολείπει τινί ; πώς δ' ού την της πλάνης σαλ- 
πίζει χαταστροφήν, ή τα τών άσεβων ούχ Ιμφράττει 
άττύλωτα στάματα, Χ9^ 6χ' ύδ^ντα φιλονειχώσιν Ιτι 
παραφθέλγεσθαι τ^ν ν^μον χαΐ τους προφήτας είναι 
του Πονηρού ; 

θ'. "Οταν δι τον εύαγγελιστήν αχούσες τήν του 

ρ Ιησού Χριστού του Πού του θεού δφραστον έπι- 
δημίαν, χαι τάς υπέρ λ'^γον πράξεις απ* αύτης αρ- 
χής εΙς τους προφήτας αναφερόντα, πώς ούχ αΙδώς 
σε λαμβάνει χαΐ μετάνοια, άνθ* ών ένυβρίσαι παρ• 
ηνέχθης, ούς αναγράφει τα Ιερά Λ^για, τηλιχούτου 
φιλάνθρωπου μυστηρίου χήρυχάς τε χαΐ έχφάντο- 
ράς, χαι ών αΐ προφητεΐαι του Ευαγγελίου θεμέ- 
λιος ; Αρχή γάρ, φασϊν, του Ευαγγελίου *Ιησού 
Χριστού Πού του θεού, ώς γέγραπται έν τοΙς προ- 
φήταις (95). Ίδου έγώ αποστέλλω τον 5γγελ^ν 
μου προ προσώπου σου, ο ς χατασχευβίσει την 
6δ6ν σου έμπροσθεν σου. Τίς δ' Μστελλε τκατα•- 
σκευάζειν τήν ύδόν του αγαθού Πού χαΙ θεού, εΐ μή 
ό αγαθός Πατήρ, δ'ς τιά τών έν τφ ν{μφ θεραπόν- 
των αυτού τήν μέχρι σαρχδς χαΐ αίματος του ν\ού 

η χένωσιν Εσεσθαι πολλοίς χρόνο ις «ροεθέσπιζεν ; 
Έπί τέλει δέ τών αΙώνων χαΐ τόν δγγελον αυτού τον 
'Ιωάννην άπέστελλε λέγοντα • Ετοιμάσατε τήν 
όδον Κυρίου, ευθείας ποιείτε τάς τρίβους αυτού. 
Τού δε ύδατος, έν φ χαταδεδυχώς 6 φιλάνθρωπος 
Ιησούς πασαν διχαιοσύνην έπλήρωσε, πώς 6λως 
ψαύσαι, μή δτι γε χαθόλου έν α{»τφ βοπνησ^ήνοκ, 

11)1(1. 3. υαιιιλ: ι,ΕατιΟΝΕδ ετ νοτλ:. (94) Τοίαυτη. Μδ. ίη (1&η(1ί ο&δυ 1θ£;ίΙ, δίβαΐβΐ 56- 
ςυ6Π8 σαπρί^. Αϊ ΓββΙίυδ υίΓαςυβ νοχ ρΓΟ ηοαιίη&- 
ίΐνο Ιι&1)βΙυΓ. Κα βοίαι 68ΐ ΡΙιοϋί ιηοοδ, 8&1ί1υΓαπι 
ηοη ο&ά6Γ6 ίη οοΓρυδ, Ιαηςυ&ηι Γβπι ρβηίΐαδ ηιαίαηι 
θΐ ρηΐπάαα), ςα« ρΓοίηάβ & ραΐΓβάιηβ ρΓ»86Γ?&Γί 
ηοη ρο88ίϊ• (95) Έν τοΤς πθοφήταις. ΙΙ& Ρΐιοϋαβ οοηιαίϋηβα], 
ςυΦ Ιιοάίβ ΓβοΙθ οοΐίηβΐ, ΙβοΙίοηβηι &8ΐΓθί1, ηαβαι- 
αάιηοάυηι ΐΓβηΦυ8 ΙίΙ). ιιι, ο. 11 ; βΐ Τίΐαβ Βο- 
βίΓβηδίϋΙίΙ). Ι, ΟοηΙνα ΜαηχοΗχοί. όο(1ίθ68 ςυΐά&αι 
πι&ηυ βχ&ΓΐιΙί Ιι&ϋβηΙ έν τφ προφήτη. 1•606 ^ο. ΜΠ- 
Ιΐαπ), 6( ^ο. ΕηριβΒίαηι ΟΓ&ϋίααι «ά Ιτβη»! 1. ο. νη βΟΝΤΒΑ ΜλΚΙΟΗ^ΕΟδ ΗΒΕΕΙ ΙΥ. 408 ήνέβχφτο, ιμΙ χαθ«(Μ(οο δν^άμεως χαΐ άγιαστίχής Αι ορροβϋ» ροΐββί&ΐίβ ορυβ 6ζβί8ΐθΓ64? ΑΙςαβ Ιι&ηο μιτβ^ΰναι χάριτος, κΐ μή της αύτου δημιουργίας, 
^λά της άντιχιιμένης Ιτύγγανκ δημιούργημα ; ΚίΧ 
ταύτην τήν χάριν ού παρών μ^νον τφ σώματι ττηγά• 
ζειν έδωρείτο, άλλα χαι εις τοος έ^ρεζης απαντάς 
αΙ»νας δι' αύτοΰ τήν άνάπλααιν χαΐ άναγέννησιν 
<&ρ(βχιιν τους σωζόμενους ενεργείς του παναγίου 
Πνεύματος έχαρίτωσεν, ώς άθάνατον αύτφ παρ- 
«χολουΟεΙν τήν δωρεάν του χαρίσματος. 'Άξιος δε 
πάλιν της επιφανείας του άγαθου θεού γεγονώς ό 
Ιωάννης, χαΐ προφήτου περισσότερος, χαΐ μείζων 
των έν γεννητοΤς γυναιχων δπ' αυτής της αληθείας 
αναγορευθείς, πως υπέστη νομιχής εντολής 6περ- 
μκχειν, χαΐ τύτε πρύδρομος τής χάριτος αποσταλείς ; 
Ό δι ού μύνον 6π1ρ τ7^€ ήδη παυομένης, οίίτως 
{δει ταύτην βεου δώρον, τόν αγώνα προθύμως μετ- 
τ(ρχετο, άλλα χαι μέχρι τοσούτου, ώστε υ.%\ τήν 
Ιαυτοΰ ζωήν δευτέραν άγειν της περί αυτήν φυλα- 
κής. Το γαρ έλέγχειν τόν Ήρώδην, ώς Ούχ ίξεστί 
σοι (χειν τήν γυναΤχα του άδελφοΰ σου, πύθεν 
λαβών έπετίμα, ή τίνος υπερασπίζων νομοθεσίας τ6ν 
Ιλεγχον προσήγεν τφ βασιλεΤ ; Ούχ 6ρ^ς, πόσον 
άπειχεν ύβρίζειν τάς νομιχάς έντολάς 6 τής χάριτος 
πρόδρομος, χαι τ^ν τής χάριτος νομοθέτη ν βαπτίσαι 
χατβιζιωθείς ; ΕΙ δΐ μή της αυτής ήσαν θείας χαΐ 
άγαθουργού έπιπνοίας τα ΜωσαΥχά παραγγέλματα, 
πως 6 αυτός τής χάριτος υπηρέτης ούδ' έχείνων τήν 
^λιγωρίαν 6πέμενεν« αλλ* ήν αυτών σφοδρός ζηλω- 
τής χαι διάπυρος έχδιχητής ; μάλιστα γε του Σωτή- 
ρος διαχεχραγότος* Ουδείς δύναται δυσι χυρίοις ^ΓΑΐί&ιη βχ 1)&ρϋ8χηο ΐΑη(|α&ΐΏ Γοηΐβ 80&(υΗΓ6 ^I]88Η 
ηοη 8θ1υιη Ιαηο, οαιη οοΓροΓβ ρΓ»86η5 β886ΐ, κβά 
^Γ&ϋοββ 6?6θϋ, υΐίη ΓυΙΟΓα ββΒοαΙα οιηοία βαΐν&ηάί 
1)10 ρβΓ θρίηίαιη 82ηοΙαχη Γ6^6ηβΓ8ΐίοη6Πΐ ηοταιη- 
(}αθ βΓβαϋοοβιη ιηνβαίΓβαΐ, «Ιςαβ αάθο Ιιοο ςΓ&Ιί» 
άοηαιη ηαηςααιη ΙηίβΓοίάβΓβΙ. Ουοοαοάο ροΓΓΟ 
^0Ααηθ8, <ϋ^αα8 1ι&1)!ΐυ8, ςαί νίάβΓβΙ ύοηιιπι Οβαιη 
Αάνβη(&η1θΐη, ί<1θΐΏ(|υθ ρΐΌρ1ΐ6ΐ&, ΐρΓ»8(&ηΐίθΓ οΐ 
ΐΏϋ^ΟΓ οιηηί5υ8, ςυί βχ ιιχοπίιαβ η&Ιί 8αηΙ,ΐλΙ) ίρ8& 
νβήΐΑΐβ Γβουηϋ&Ι, ρΓΟ ρΓ«οβρΙί8 Ι6^ί8 ρο^η&Γβ 
ιη§[Γβ88υ8 Θ8(, 1*8 8θίϋοθΙ, ςαί ΐΏίβ8α8 βΓαΙ, ιιΐ §;Γ&Ιί8Β 
β886( ρΓ»ηοηΙία8?Ν6ςυθ 18 ΐΕηΙυσι ρΓΟ 6& ]αιη ϋβ. 
8ίΙυΓα (αάθο ίΐΐ&ιη ηοΓ&Ι Οβί άοηυιη 6886) οβΓίΑΧΟβη 
ίη^Γ688υ8 68(, 86(1 60 ςοοςαβ 68ΐρΓον6θΙυ8, υΙνΚ&ιη 
Β βα&ιη ρο8(ροη6ΓθΙ β6πο ϋΐ&ιη οΙ)8βΓν&ηάι 8ΐπάίο. 
ϋαείθ βαίιη &ηίιηαάτ6Γ8!οοθπι ϋΐ&αι 8υ&ιη Ιη ΗβΓΟ- 
άοιη, (ϋοβη8 : Νοη Ηοβί ΗΜ ίιαΰ^Γϋ ηχοΓβηι /ταίη$ 
ίηί *^, 110(16, ιηςυ&ΐΏ, 68ΐη η&οΙυ8 Θ3ΐ, &υί ρΓΟ ςα& 
ΐ6£^β ρΓορα^ηαηβ ϋα ο^ίυΓ^&νίΙ Γ6^6ΐη? Νοηηβ 
νίάθ5, ςυ&ηι Ιοη^β ρΓοάΓοιηιιβ ^ηϋ» α οοηΙυΕη6Η&• 
ρΓβ06ρΙί8 16^18 ίηΓ6Γ6η(1&, &1)Γΐ]6ΓίΙ, 18 οιηηίαο, ςαί 
α( αυοΙΟΓβιη ^Γ&ϋ» 1)8ρΐίζ&Γβ1, (ΙΙ^ηαβ 1ι&ΜΙα8 681 ? 
8ί νβΓΟ Εηοβαίοα ρΓΦ06ρΙ& ηοη αΙ) 6&(ΐ6ηι άίνίηα βΐ 
1>6η6β6& ιη8ρίΓ8ϋοηβ ρΓθΓ60ΐ& Γαί886η(, ς[υοιηο(1ο 
1(1601 £;Γ&ϋ89 ηιίη!8(6Γ ϋΐα αάβο ηοη οοηΐβιηρϋπι 
1ι&1)ηίΙ, υΐ 6α ροΐίυβ οιηηΐ 8ΐυ(1ίο 860ΐ&ΓβίυΓ 6ΐ ίβΓ- 
τΐά6 αΓ£;θΓ6ΐ?δβΓν&ΙθΓ6 ηο8ΐΓθ1πιρπιηί8θ1&αΐΑη1β: 
Νβτηο ροΐ6$1 άηοόίϋ άοηι%ηχ$ $€τυίτ€ : αηΐ βιιίηι ηηηηι 
οάΐο ΗαΙίβΗΐ^ €ΐ αΙΙβΠίτη άίΐίρβί : αιι/ ηηί οάΗωτβΜΐ^ δουλεύειν* ^ γαρ τόν ίνα μισήσει, χαι τον Ετερον ^ βΙ αΐίβηιηι οοηίβτηηβΐ. Νοη ροίδίΐΐί Ώβο $βΤΓνχΓ$ 61 
αγαπήσει * ^ του Ινός άνθέξεται, χαι του έτερου 
χαταγρονή88ΐ. Ού δύνασθε θ&φ δουλεύειν χαι 
Μαμμων^ Και μήν εΐ δύο χορίων άντιχειμένων ό 
νόμο ; χαΐ 4^ χάρις, αλλά μή τής μιας άγαθότητός τε 

χα*, μοναρχίας, πώς ου μηδεις έν άνθρωπο ις μείζων, 

δυσΙ δουΙεύΜν ώφθη χυρίοις χατά τήν £6εον γλωσ- 

σαλγ^α» ; 'ϋβαύτως δέ χαΐ τών προ αυτού προφητών 

ή όμίίγψις, Τό γάρ 5τι χαι αύτος ό Σωτήρ τό πα- 

τριχάν έπλήρου ένανθρωπήσας θέλημα, χαι ώς ούχ 
ήλθε χαταλύσαι τόν νόμον, ή τους προφήτας, άλλα 
πληρώσαι, δια τήν τής άθεότητος ύπερβολήν, ούχ 
αν υποσταΐην οαφέστερον άναπτύξασΟαι. 

Γ• ηλήν τόγε ^^ητον, ώς οΙόν τέ έστι, χαΐ έφ* 
δσον μ-ή παντελώς χαρίσασθαι τοις έχθροΤς έχφυγών, η ςι 
το μετ' έχεΐνο δ«ύτΐ{^ έρώ. Ώς ό *Ιωάννης τ^ τε του 81 νομού διαγνώσει χαΙ τής χάριτος υπηρετούμενος, ναι 
οη χαι το σιήίναγμα τών πρό αύτοΰ προφητών άφύ- 
χτοις έλέγχοις τους ασεβείς στηλιτεύουσι τήν ένυπό- 
στατον άλήΟειαν ιΐς ψεύδος διασύρειν, χαϊ μαχόμε- 
νο ις νομοθέτβις τας έττολ3ΐς διασχίζοντας τ{ των προ- 
τέρων διαβολή, χΛν ουπω γυμν^ τξ κεφαλή τεθα^- 
ρήχασιν, ούδεν Ιλαττον Ιαλωχότας (τί γάρ &ν εχ 
ψεύδους ού φαολον προέλθοι ;) συνεζορχεΐσθαι χαι 
τά της χάριτος. ΕΙ γάρ τής χάριτος μεν ό αγαθός 
Δεσπότης νομοθέτης, Ιν δΐ αυτού τών δογμάτων χαι 
τό, μηδένα δύναββαι Βυσΐ χυρίοις δουλεύειν, έν Μαηΐίηοηοβ ^. Ουο(1 8ί ΐ6χ 6ΐ ^Γ&ϋ& & άυο1)α8 (1ε- 
ιηίηί8 ορρο8ίΐΐ8 ηοη ααΐβαι &1) 68(ΐ6οι 1)οηίΙ&Ιθ 6ΐ 
ρο(θ8(Αΐ6 ρΓοΓβοΐβ βηηΐ, ςυοαιοάο 18, ς[υο ηαΙΙηβ 
ιηΙοΓ 1ιοαιίη68 ιηα30Γ 68ΐ, (1ϋοΙ)η8 €ίοπι1ηί8, ρΓοαΙ 
ίκηρία Ιιοιηίηηπι Πη^υα ΐΓ&άίΙ, 86ΓνίΓθ νί8υ8 68ΐ? 
Αίςαο 60(1βπι ιηοάο οοαιρ&Γ&Ιυ8 ίυϋ οσιηίαιη, ςιιΐ 
αηΐ6 Ιρβυοι ίυ6ΓυηΙ, ρΓορΙιοΙαηιαι 0(Βΐα8. ^&α1 ν6Γ0 
1(1, ςαοά δοΓν&ΐΟΓ ίρ86, Ιιοιηο Γ&οΙυ8, Ρ&ΐπδ νοίυη- 
1αΐ6ζη ρ6ΓΓ6<ήΙ, €[υο(1ςυ6 ηοη νβηϋ &(1 8ο1ν6ηάαηι 
16^601 αυΐ ρΓθρΙΐ6ΐ&8, 86ά ροϋΰ8 &(1 ίηιρΐ6ηάυπι, 
ηοϋαι αιηρίίυβ, οΙ> ηιαχίπι&π} οοηΐΓ&π® δβηίβηϋ» 
ίιηρίβΙ&Ιθαι, οτο1ν6Γ6. 

Χ. Αι ίηί&η(1ιιοα ί1Ιυ(], ςυοΐλ(1 ββή ροΐ68ΐ, βΐ ίη 
ςη&ηΐυιη ηοη οπζηΐ 6Χ ραΓίβ ^Γ&ΙίίΙο&Γί Ιΐ08ϋΙ>υβ 
8101 ιι1 1ίθ6()ϋ, Ιαηςα&ιη ρΗοη ί8ΐο 86ουοάυπι βηΕΓ- Γα1)0. ^οαηη68 8θί1ίθ6ΐ, ίη οοηβηίο 16^18 βΐ ^Γ&Ιί» 
πιίηίδίθήο Γυη^6η8, ίιηο 6ΐοαιηί8 ρΓορΙιβΙ&Γϋπι, 60 
ρποΓοαι, 6(Βΐυ8 &Γ^υπ}6ηΙί8 ηοη 8θ1νβη(1ί8 οοηνίη- 
οοηΐ Ιιοιηίηββ ί8ΐθ8 ίπιρίθ8, €[υο(1 ν6Γϋ&ΐ6Πΐ 8αΙ)8- 
ΐΑϋϋ&Ιβοι Ι&ηςα&ιη πι^η^&οίαιη ^η86^^6η(υΓ, θΙ, 
άυοα, ίην60ΐί8 ΐ6β[ί8ΐ8ΐοη1>α8 οοηίΓΜήίκ* ρί»οβρΙ« 
άίβίΓ&ΙιαηΙ, 6&άθαι ορ6Γ8, ςυ&ρΗοΓ&οαΙυιηοί&ηΙαΓ, 
ςα8πινί8 ίά ρΑΐ&πι ίαο6Γ6 ηοη αυά6&ηΙ, ηοη ιηίηυ8 
6( βα, ςυ« ^ρ&ϋββ βαηΐ (ςαίά 6η1αι ιηαΗ θχ ΐΏ6ηάΑ- 
οίο ηοη ρΓοβοίβεαΙοΓ ?) ρΓοάαηΙοίβίιηαΙ 6χρ1θ(1&η(. 
θί βηίαι 1)οηα8 ϋοαι1ηα8 ^Γ&ϋβ αυοΙοΓ 68ί, 11υ^α8 ^ Μαγ€. VI, 18. ^ Μιΐϋι» VI, 24. 199 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 200 νθΓΟ ίηίβΓ Γβΐίςαα Ιιοο άο^ΟίΕ ββΐ^ ςοοά ηοιηο ροβ- Α ^^'^^ρ^ δ^ μερίδι διδουλεύχασιν οΐ κροιιρημένοι βϋ άυο1)υ8 άοοαίαΐβ βθΓτίΓβ,υΙΗςυβνβΓΟ ρ&Γΐί ρΓββ- 
άίοΐΐ ίΠί 8βΓνίβΓυαΙ, ηυηο &υ(6ΐη ί11& &ρο8ΐ&1&Γΐιιη 
οοΠυνίββ αΐίυιη Μθ8&ίοί9ρΓΦ6βρΐί8θοιηίηααι οοη8- 
Ιϋυϋ ; ηοηηβ ίηΙΟΓ ΐΏ6(ϋθ8 ρΓ«ΐ6χ(υ8 ίρ8&ιη ^Γ&ΐί&ιη 
ρΓθ1)πβ ίη860ΐ&ηΙυΓ, άαιη ΟϋΙυιηηί&ηΙυΓ ΐ6Κ6ΐη? 
1(8 βαίιη (ςαβθ, υίυΐ βΐί&οα ίη οοηΓυΐαϋοηβ ίαιρίβ- 
1&ΙΪ8 οοπιιηβΐΏΟΓΑΓθ γίχ ία8 8ϋ, ηαα^ίΒ Ιαοαβη ίηΐβ- 
£;Γυιη ΓυβηΙ)ίρ8υΕη Τββίβπίθηΐιιιη ηαβηάΑοϋ ίη8ίιηυ- 
1&Γ6 ]αάίβαί)&η(αΓ. δβΊ ςυίά 8ί ςυίβ βχοβρβπΐ : 
δί ΐ6χ 1)οη& 68(, ηαηα, ςυΐ 8υΙ) ^γαΙΙα 8υΕηυ8, Ββοηη- 
(Ι&ΐΏ βαιη νίνίΐΏ0$? Α( Ιαα ςυίάβιη 08υ8Α ηίΐιΐΐ 
αΙΙίηεΙ ςυβοας