Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 


Η 


^^ Α 
ρατκοιοομ; 

" ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ 

8Ε0 ΒΙΒΜΟΤΗΕΟΑ ΙΙΝΐνΕΚ8ΑΙ.Ι8, ΙΝΤΕΟΚΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΒ, ΟΟΜΜΟΟΑ, ΟΕΟΟΝΟΑΠΟΑ, 

ΜΝΙΟΗ 8$. ΡΑΤΒΙΙΜ, ΒΙΚΙΤΟΜΙΝ δΰΒΙΡΤΟΙΙΟΜΟΙΙΒ Εΰ61Ε$Ι.ϋ$ΤΙ(]0ΒΙΙΜ, 

8ΙΥΒ υΐΤΙΝΟΗΟΜ, 8ΙΤΚ αη^Β^ΟΗυΜ, 

^υι ΑΒ ^ΕνΟ ΑΡ08ΤΟΙΐαθ ΑΌ ΤΕΜΡΟΒΑ ΙΝΝΟΟΕΝΤΗ ΠΙ {ΑΝΝΟ 1216) ΡΒΟ ΙΑΉΝΙΒ 
ΕΤ ΑΌ αΟΝΟΙΠΙ ΓΙ^ΟΒΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ {ΑΝΝ. 1439) ΡΒΟ ΟΒ^ΕΟΙΒ ΡϋΟΒϋΕΒϋΝΤ. 

ΚΕΟϋδΙΟ 0ΗΚΟΝΟΙ.ΟΟΙ0Α 

{ΜΚΙΟΙΙ ΟΌ^Ε ΕΧ5Τ1ΤΕΒΒ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΚϋΜ ΟΛΤΗΟΜΟιΕ ΤΚΑ01ΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΕ ΟϋΙΝΌΒΟΙΜ ΡΚΙΟΑΑ 

Ε^(XΒ5I^Ε β^Ουΐ^ 

ΐυχτΑ ιοιτιΟΝΒβ ΑΟαυιίΑΤίββίΜΑβ ίΝΤΒΒ 81 βΌΜουκ ΝΟΝΝυι.χ.19 οοοιαιουβ ΜΑΝυβσηίρτιβ εοι,υιτΑβ, ρββο παμ 

011.Ι0ΒΝΤΒΗ 0Α8ΤΙΟΑΤΑ; ηΐ88ΒΒΤΑΤΙ0ΝΙΒυ8, 00ΙΙΙΙΒΝΤΑΒΙΙ9. ΥΑΗΙΙβΟυΕ Ι,ΕΟΤΙΟΝΙΒυβ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΒΠ ΙΙ.Ι.υΒΤΒΑΤΑ; 
ΟΜΝΙΒΌΒ ΟΡΕΒΙΒυβ Ρ08Τ ΑΜΡΙ.Ι89Ι1ΙΑ8 ΒΟΙΤΙΟΝΒ9 Ου^Β ΤΑΙΟυβ ΝΟΥΙδβΙΜΙβ β^Ουΐ^Ιβ ΟΕΒΕΝΤυη ΑΒ901.υΤΑ8 

ΟΒΤΒΟτίΒ, ΑυοτΑ ; ιιπ>ιοΐΒυ9 ΡΑΒΤιαυι.ΑΒΐΒυ9 ΑΝΑΙ.ΤΤΙ018, 8ΐΝουι.θ8 8ΐνΒ Τ0ΙΙ08 8ΐνΒ ΑυοτθΒΒ8 Αΐ,ιαυαυΒ 

ΜΟΜΒΝΤΙ ΒΟΒΒΒΟυΒΝΤΙΒυΒ, ΟΟΝΛΤΑ; αΑΡΙΤυΐ.18 ΙΝΤΗΑ ΙΡ9υΐΙ ΤΕΧΤυΜ ηΐΤΒ ΟΙ9Ρ09ΙΤΙ9, ΝΕΟΝΟΝ ΒΤ 

ΤΙΤυΐ.19 8ΙΝσυυΐΒυΐΙ ΡΑΟΙΝΑΒυΐΙ ΜΑΒΟΙΝΒΙΙ ΒυΡΕΚΙΟΒΕΙΙ 0Ι3ΤΙΝ0υΕΝΤΙ0υ8 8υΒ4ΕΟΤΑΙΙ0υΒ ΜΑΤΒ' 

ΚΙΑΜ ΒΙΟΝΙΠΠΑΝΤΙΒΙΙΒ, ΑΟΟΒΝΑΤΑ; 0ΡΒΗΙΒυ8 ΟυίΙ 0υΒΙΙ8, Τυ» ΑΡΟΰΗΥΡΗΙδ, ΑΙ,ΙΟυΑ ΥΒΗΟ 

ΑΌΟΤΟΒ1ΤΑΤΒ 1Ν ΟΒΟΙΝΕ ΑΠ ΤΒΑΠΙΤΙΟΝΒΙΙ Β0αΐ.Ε8ΙΑ8ΤΙ0ΑΙΙ Ρ0Ι.Ι.ΕΝΤΙΒυ8, ΑϋΡΙ^ΙΡΙΟΑΤΑ ; 

ουοΒΝΠΒ ΒΤ ΑΜΡΐ,ιυΒ ι.οευΡΐ.ΒΤΑΤΑ ΐΝ0ΐαΐΒυ8 Αυοτοηυιι 8ΐαυτ βτ οΡΕΗυιι, αι^ρκαβετιοιβ, βΗΚΟΝΟΧ^οσιε», 

βΤΑΤΙβΤ/βΙβ, βΤΝΤΗΒΤΧΟΙβ, ΑΝΑΙ.ΤΤΙ0Ι8, ΑΝΑΙ.00Ι0Ι5. ΙΝ ΟυΟΟΟΟΒ ΗΕΙ.Ι3Ι0ΝΙ3 ΡυΝΟΤυΐΙ, ΟΟΟΜΑΤΙΟυΜ, ΜΟΒΑίΒ, 
υΤυΒΟΙουΜ. ΟΑΝΟΝΙβυΐΙ, ΟΙΒΟΙΡΙ^ΙΝΑΒΒ, ΗΙβΤΟΒίαυίΙ, ΕΤ ΟΟΝΟΤΑ ΑΙ,ΙΑ 9ΙΝΒ υΐ,Ι,Α ΕΧΟΒΡΤΙΟΝΒ ; ΒΒΟ ΡΗ^■- 

•ΕΒΤΙ1Ι ουοΒΌΒ ΐΝΟΐοίΒυΒ ΙΙΙΙΙΕΝ3Ι8 ΒΤ ΟΒΝΕΗΑΜΒυΒ, Αΐ^ΤΕκο 80ΙΙ.Ι0ΕΤ ΗΕΒΙΙΜ, ουο αθ!«8υι.το, 
ουιουιο ΝΟΝ 80ΐ.υΜ ΤΑυ8 ται,ιβυβ ρατεβ, ΥΕκυΐ! ΒΤΙΑ1Ι υΝυ9ουΐ9ουΕ ΡΑΤΗυιι, νβ υΝο ουιΟΒίι 

0ΜΙ980, ΙΝ αυΟΟΜΒΒΤ ΤΙΙΕΜΑ ΒΟΒΙΡβΒΗΙΤ, ΟΝΟ ΧΝΤυίΤυ ΟΟΝδΡίαΐΑΤΟΒ ; ΑΧ.ΤΕΒΟ δΟΗΙΡΤΙΙϋ^ 

8Α0Κ^ϊ), Βχ ςυο ι^βοτοβι οοιιρβηιββ βιτ οβυιομ ουίΝΑΐι ρατηεββτιν ουΐΒυ8 ορεβομ 
βυοΒυΜ Ι.00Ι8 8ΐΝουι.08 8ΐΝαυι.οΒυιι ι,ίΒηοΗυΜ 8. ΒΟΗίΡτυΒ^β νΒΒ9υ8, α ρβιμο 

βΒΝΒ8Β08 υΒΟυΒ ΑΟ Ν0νΐ88Ι1ΐυΐΙ ΑΡ0βΑΐ<ΥΡ8Ι8, ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

Κ^ίπΟ Α66υΗΑΤΙ88ΙΜΑ, ^^ΒΤΕηI8^υΒ ΟΜΝΙΒυΒ ΡΑΟΙΙ^Β ΑΝΤΒΡΟΝΒΝΟΑ, 81 ΡΒΗΡΕΝΟΑΝΤυΒ ΟΒΑΒΑΟΤΒΒυΚ ΝΙΤΙΟΙΤΑ^ 

€ΗΑΒΤ^Β ΟυΑΜΤΑΒ, ΙΙΤΓΒΟΗΙΤΑβ ΤΒΧΤυΒ, ΡΒΒΡΒΟΤΙΟ Γ.0ΒΒΒ0ΤΙ0ΝΙ8, ΟΡΒΒυΜ ΒΒΟυδΟΒυΐΙ ΤυΜ ΥΑΒΙΒΤΑΒ, ΤΟΜ 

ΗϋΜΒΒυβ, ΡΟΒΜΑ νΟΙ^υΜΙΝΌΜ ΡΒΒΟυΑΜ βΟΜΜΟΟΑ ΒΙΒΙΟΟΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΗΟΙ^ΟΟΙ^Β ΟΒαυΗΒυ εΟΝΒΤΑΝΤΒΒ 

•ΙΜΧυΒ, ΡΒΒΤ1Ι ΒΧΙΟυίΤΑΒ, ΡΒ^ΒΒΕΒΤΙΙΙΟυΒ^ΙΒΤΑ ΟΟΙ^Ι^ΒΟΤΙΟ, υΝΑ, ΜΕΤΗΟΟΙΟΑ ΕΤ ΟΗΒΟΝΟΙ^ΟΟΙΟΑ, 

ΒΒΖΟΒΝΤΟΒυΐΙ ΡΒΑΟΜΒΝΤΟΒυΜ 0Ρυ80υΐ<0ΒυΐΐςυΒ ΗΑΟΤΒΝυβ Ηΐα ΙΙ.υθ 8ΡΑΒ80ΒυΐΙ, ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΒΜ 

ΟΙΜΟΒΤΙΙΑΒΙΒυΟΤΗίαΑιΙΖΟΡΒΒΙΒυΒ ΒΤ Μ88. ΑΟ 0ΙΙΝΒ8 ^ΒΤΑΤΒβ, 1.0009, ΜΝΟυΑ» ΡΟΒΙίΑΒΟυΒ 

ΡΒΜΤΙΝΒΝΠΒΌ• ΟΟΑΟυΝΑΤΟΒΙΙΙΙ. 

8ΕΚ1Εδ βΚ^ΙΟΑ Ρ08ΤΚΚ10Κ, 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΚΟΟΕϋΝΤ ΡΑΤΚΕ8, Ο00ΤΟΒΕ8, δαΚΙΡΤΟΠΕίϊΟϋΕ ΕΟηΐ,ΕΡΙ,Κ οκ,ίϊω: 
ΑΒ ^νΟ ΡΗΟΤΙΑΝΟ υδΟϋΕ ΑΟ ΟΟΝΟΙΙΙΙ ΚίΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΠΑ, ΕΤ ΑΜΡίΐυίί; 

ΑοαυπΑΝΤΕ ^.-ρ. μιονε, 

ναΧΛνψΈΧΚΜ ει,Εκι υκινΕΒβ^κ 

8ΙΤΒ ΰΠΗδΠΟΗ ΟΟΜΡΙΕΤΟΗΠΜ ΙΝ 8ΙΝβυΐ05 5^IεΜΤI^ε ΕεείΕ8ΙΑ$ΤΙ(:£ ΚΛΜΟδ ΕΟΙΤΟΠΕ. ΐΑΊΚΟΙΟβΙΜ ΟΐίΜΟΜ ΤΟΜϋβ €ΧΧΧν. ΖΟΝΑΚΑδ. Ευ8ΤΑΤΗΐυ8 ΤΗΕ$8ΑίΟΝ. ΑίΙΙ ΡΑΚΙδΙΙ8 

ΑΡϋΟ βΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕδ, ΕΟΙΤΟΚΕδ ΕΤ Ι. -Ρ. ΜΙΟΝΕ 5ϋθαΕδ80ΠΕ8, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ : ΑΨΕΝίΈ Οϋ ΜΑΙΝΕ, 18», ΟΟΜ εΐΙΑα83έΕ Οϋ ΝΛΙΝΕ, ΟΓ,. 1881 

ι 1 αΐίοΐιγ. — Εχ {γρΐ8 ΡΑϋΙ. ΟϋΡΟΝΤ, 12, νΐ& άίοΙ& Βθο-ά'ΑβαίβΓββ. 88.12.87. ν/, 132" ΤΚΑΟΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙΙΟΑ. 

ΙΩΑΝΝΟΓ 

ΤΟΥ ΖΩΝΑΡΑ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ^ΟΑΝIΝIδ ΖΟΝΑΒτΕ ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ ΗΒΤΟηίΟΑ, αΑΝΟΝΙϋΑ, ΒΟΰΜΑΤΙϋΑ. λοοΒουιπ ΕυβΤΑΤΗΙΙ ΤΗΕ58ΑΙ»ΟΝΐαΕΝ8Ι5 

αειαρτΑ λο αεμ ααΛί^ΠΑΝΑΜ βρεοταντια 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ΕΤ ϋΕΝϋΟ ΒΕΟΟΟΝΟ80ΕΝΤΕ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

Β1Η1•ΙΜββιβ €\λτϊ οΒίνβηΜβ, 

βΙΥΕ 

ΟυΚδυΟΜ ΰΟΜΡίΕΤΟΚΟΜ 01 8ΙΝ00ΙΑ)5 30ΙΕΝΤΙΛ: ι:^^ίΕ5IΑδΤI^^Β ΗΑΗ08 ΕΟΙΤΟΗΕ. ' ΖΟΝΑΙΙίε ΤΟΜυδ Ρ08ΤΕΒΙ0Κ, ΕυδΤΑΤΗα ΡΒΙΟΚ. ΡΑΗΙδΠδ 

ΑΡϋϋ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕ8, ΕΟΙΤΟΚΕδ ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υαθΕ880ΗΕ8, 

ΙΝ νΐΑ ϋΙΟίΚ : ΑΥΕΝϋΕ Οϋ Μ ΑΙΝΕ, 189, ΟυΜ ΟΒΑϋβΒέΕ 00 Μ ΑΙΝΕ, 117 

1881 ΤΚΑΒΙΤΙΟ €ΑΤΗ01Ι€Α. 

8^αυΐϋΜ XII, ΑΝΝΙ Ιί90-1200. .. 
•.;•.•; Λ .ν.••;; : ::•;.•..•::.; Λ :• " - 

ΑυβτοΒίτΜ Ετ οΡΕκυιι φη ητ ηοο τοηο οζχς ν αοιτπΝΕΝτυΒ ^0ΑΝΝΕ8 Ζ0ΝΑΚΑ8. 

ληη&ΐ68 (ΟοηΙίηηαίίο). βοΐ. 9 
ΕρΐίοτΜ αηηοηιηι αΙ> Αάαηι η$(ΐηβ αά αηηηιη 6589, Ηοο β$ί αά ϊηίΗητη ΛΙβχη βοηιηβηί. 327 

Ατρηηΐύηία τενητη ςη4Β ίη ΙοαηηίΒ Ζοηατω ΛηηαΙΟηΒ ΰοηίϊηβηίηΓ, 333 

Οβ ΗβΜοτηο ΟροΙίΐαηο Ώη Οαηρη ΒϊΒΐιηΐήΗο ίοροςναρΜοα. 387 

βαηοη ίη 88. Οβίραραιη. 413 
Εχροδίΐίο ΟβηοηΰΐΏ Αη&8(&3ίιηοπιιιι Ο&ιη&906ηί, βχ βάίΐίοηο Κοιη&ηα, οαπι ΙηΙβΓρΓβΙα- 

Ιίοηβ ηο8ΐΓ&. 421 

Οαοά ηοη ά6ΐ)6&η1 άαο 5θ1)Γίηί β&πιάβιη ίη πι&Ιτίπιοηίαηι αοοίρβΓβ. 429 

Οβ δβπιίηίΟαίδ. 437 

ΕρίδΙοΙβΒ. ΜίΙ, 

(Λβαηηί9 Ζ9ηαταΟοηηΐ€ηίαΗΰ% ίη €αηοηε$ ϋοηβΙΗοτηιη, €ί ίη Ερί${οΙα$ οαηοηίοαί 88. Ραίηιηί αίηι 
ΟΦΜ^η^ηίατϋί ΤΗβοά, ΒαΙ»αηιοη%$^ φί%1>η9 ίη ΰοάίΜϋ» ηια. $ίφΙί€ίαηίαν, ί»(τα βάίΜία ίοη. αΧΧΥΠ.) 

ΟΕΟκοιυδ χίΡΗίυΝυδ ορουτΑΝϋδ ρατκιακοηα. 

θ60Γ6ΐαηι άβ ^ιι^ί1)α8 ΙβιτίΙοηοΓαπι. Ιϋιά. 

ΙδΑΑαϋδ ΑΝΟΕΙ,υδ ΟΡΟϋΤΑΝϋδ ΙΜΡ. 

ΝονβΙΙβΒ ΟοηβΙίΐαΐίοηβδ. 439 

ΝΕΟΡΗΥΤϋδ ΡΚΕδΒΥΤΕΚ. 

06 0&1&ηιί(&1ί1)α3 ίηβαΙϋΒ Ογρπ ίηιρ6Γαη(ί1)υ8 ΐΑΐίηίδ. 495 

ΙΟΑΝΝΕδ ΟΗΙΙΑδ ΕΡΗΕδΙ ΜΕΤΚΟΡΟυΤΑ. 

ΝοϋΗα^ οηι ίηηιηί (ταφηβηία άοςιηααϋα. 501 

Οβ ρΓοοββδίοηβ δρίπΐυδ βαηβΐί αά ίπιρ. ΑηάΓοηίοαπι δβηίοΓβηι. 506 

ΝΐαΟΙ,Αυδ ΜΕΤΗΟΝΕΝδΙδ ΙΝ ΡΕΙ,ΟΡΟΝΝΕδΟ ΜΕΤΚΟΡΟΠΤΑ. 

Οβ βΟΓροΓβ 6ΐ βαη^αίηβ ΟΐΐΓίδΙί. 509 

{ΟοΜΗΐίο οηιί$ίηιη$, ηί σ^ ϊΜίίΙηίο ηοΜίνα αΐί^ηοί, Νί€θΙιΗ Με^ίοίίοηεη ΐΜίίέΗϋύηίΜ ίΗβοΙορϊΰΟ! 
ΡτοΰΙί^ ςηαηι Ρητηοο^ηΠί 1825 ^άίάβηιηί Οτηίχβτ εί ΥοβιηεΙ ; ίίβηί φίάεί» ΟΜΜϋαηα €ί τε9ροη$ίύη€$ 
ίη ρτοςταηηΜί€ Αοαάεηίίοο ίΐ^ίάβη, αη. 1825 βί 26, α^ ίμίο Υο^ηβΙ εάίίαέ,) 

ΕϋδΤΑΤΗΙϋδ ΤΗΕδδΑΙ,ΟΝίαΕΝδΙδ ΜΕΤΚΟΡΟυΤΑ. 

ΝοΗΗα. 517 

Οτ&Ιίο ίη Ρδ&Ιπιαπι ΧΙ^ΥΠΙ. 519 

θΓ&ΐίο αηηο &ιΐ8ρίβ&ηάο 1ι&1)ί(&. 539 

Οτ&ΐίοηββ φΐαΐΰΟΓ ίη δ. ΟηαάΓα^βδίηι&ηι. 561 

Οβ βηιβηά&ηάα γί(& π)οη&βΙιίο&. 729 

Οί&1ο§α8 Τΐιβορίιίΐαβ βΐ ΗίβΓΟοΙββ ίηββηρίοδ. 909 
δαρρίίβαΐίο Μ&ηαβίί Οοηιηβηο ίηιρ., ηοηϊη β^^!Μ^8 βοηβΐ&ηΐίηοροΐβοβ ο1)1&(& οηηι 

βίοβίΙ&Ιβ 1&1)0Γ&Γ6ΐ. 925 
ΑΙΙοβυΐίο &(Ι ίηιρ. Μαηαβίβηι βοπιηβηαιη, ουηι ββββΐ ΜγτοΓοηι ηιβίΓοροΙίΐΑ βίβοΐαβ. 933 

ΐΑηά&ϋο ΑιηβΐΜτίβ Μ&ηαβίίβ (Ιίοπιηβηί. 973 

Ερί8ΐο1& αά Τ1ιβ88ΐι1οΐ)ίβ6η8θ8. 1031 

{ΒβΗζΐηα ίη ίοτηο δβ^ίΐεηΚ οοηίίηηαηίητ.) 

Ιηάβχ αηαΐγΐίοηβ ίη Ιο&ηηίβ Ζοη&τ» ΑιιηαΐΜ• 1061 

256441 336: ί' ■ ;' Γ η ' Ι0ΑΝΝΙ8 
'• • •< ΑΝΝΑΙ,ΐυΜ 

ΟΒΕΚ ΟΕΟΙΜϋβ 8ΕΧΤϋ8. •• 


• * •• 


Α'. Ό μίν ουν θκ5φιλος έπΙ τούτοις άπεβίω, ή δΐ Α 1• Τΐίβορίιίΐο αά Ιιιιηο ιηοάιιιη (ΙβΓαηοίο,ιπιρβΓίαΐη της βασιλείας αρχή -κρος τον εκείνου μιετεβιβάσΟη 
παΐδα το'^ Μιχαήλ, ετι παιδίον τυγχάνοντα, φ καΐ 
Ιπιτρόπους ό πατήρ καταλέλοιπε τον μάγιστρον 
ΑΓανοϋήλ και τόν πατρίκιον (34) θε(5κτιστον. Τήν όΐ 
των ποαγμάτων διοίκησιν ή βασιλίς Θεοδώρα μετ- 
εχειρίζετο, και πρώτον αύτ^ γέγονε σπούδασμα , ή 
του διωγμού των ορθοδόξων δια τα σεπτά έκτυπώ- 
μχτα λώωησις , καΐ του πατρικίου θεοκτίστου συν- 
ευδοκοΰντος. Ό γαρ Μανουήλ ττί της αίρέσεως ουκ 
ήν καΟαιρίσει συγκάταινος, διό καΐ άνεβάλλετο ή 
πραξις. *Αλλά γαρ θραύει ν(5σψ τούτον ή Πρ(5νοια, 
καΐ ή ν(5σος ήν κραταιά, και άπεγνωστο αύτψ ή 
ζωή. Μοναχών δέ τίνων εΙς έπίσκεψιν όφικομένων 
αύτου, και 6πως 2χει πυνθανομένων, εκείνος λεπττΐ &(1 Μίοΐιαθίβιη 63υ3 βΐίυιη «βί ΐΓ&ηβΙ&ίυΐΏ, ρυβΓαιη 
αίΐΐιυο, ουί ραΙβΓ ΙυίοΓββ Γβϋςυϋ, Μαηυβίβιη ιηβρ 
βίδίΓϋΐη, β1 ΤΙιβοοΙίδΙϋΐη ρ&ίποίυιη. ΗβΓαιη ααΐβιη 
&άιηίηίδΐΓαΙίο ρβηβθ ΤΙιβοάοΓ&ιη ΙοαρβΓ&ίΓΪοβιηίαϋ» 
ουίυβ 153 ίΐΐα ρπαΐΑ ουτα ΓαίΙ, υί ρβΓββοΰΙΙο ορ- 
ίΙ>οάοχοΓϋΐη ο1) νβηθΓβηάαδ ίιηΕ^ίαβδ ίη8ϋΙοΙ&, 
οοιηρβδοβΓβΙυΓ, βϋαιη Τΐιβοοίΐβίο ραίποίο &8Βθη- 
ΐίβηίβ. Ν&πα Μ&αυβί βνβΓδίοηοαι ΙίΦΡβββοδ ηοη 
ρΓθΙ)&1)&(, 6&ςυ6 άο ο&υ$α ρββ <ϋίΓ6ΓβΙ)&ΙυΓ. Ββά 
βυιη ρΓονίάβηϋα ηυχηίηίβ ιηοΓΐ)θ, βοςυβ Ι&χη νο- 
Ιιεπιβηί!, υΐ άβ νΗ& 6308 (ΙθβρβΓ&ΓβΙϋΓ, ^Γ&η£[ϋ. 
ΟυίΏ αυίοιη ιηοη&οΐιί ςυίάαιη αά βυιη νίββηάαιη 
νβηίβδβηΐ^ βΐ υΐ 86 1)&1)6Γ6ΐ, ίηΙθΓΓΟ^&δβδβηΙ : ίΐΐβ 
ίβηαί 6ΐ ίηιΙ)β6ί11& νοοβ Γβδροηάϋ, 86 3&ιη]8ΐη ά6β- και αδρανεί η1 φων^ ίσον ήδη έκλείπειν άνταπε- |> οβΓθ. Ουί ΐΏοηαοΙιί : 5ί, ίηςυίυηΐ οαΐίηί δαΰτανητη 
κρίνατο. 01 δΐ, ΕΙ σύνθοιο, εφησαν, τ^ τών είκύ- ίηιαρίηνιη $ηΙ^Γας6τύ^ 6ΐ ίτηραΙΗοβιη αά βητηάβτη ΟΟ" νων συνευδοκήσαι τιμ^ καΐ τήν βασίλισσαν εΙς 

τούτο παρακροτησαι , ουκ εΙς μακρχ> εσται σοι 

και ^ώσις σώματος , και σωτηρία ψυχής. ΚάΙ 6 

μϊ^ έπηγγείλατο, ή δΐ νύσος ήσθένει, και 6 Μανουήλ 

άνε^;5ώννυτο. "ΙΙδη δΐ τήν ύγίειαν απολαβών, πρ6σ- 

εισι ττ^ βαισιλίσσ^, κα2 περί τών σεβαστών εΙκ($νων 

ώμίλει , καΐ τήν αυτών κατιξπειγεν άναστήλωσιν , 

ταΰτα καί της μΎ^τρός αυτής καΐ τών τυγγύνων 

πρεσβευόντων τών πατρικίων. Ή δΐ ξυρός ήν εΙς 

ακ4νην.*Και πρύτερον μίν τους έν ύπερορίαις (35) 

παραπεμφθέντας παρά το(3 Θεοφίλου, και τους 

καθειργμένους έν φυλακαις, καΐ τους αλλαις κακώ- 

σεσι προσπαλαίοντας πάντας άνήκεν. ΕΤτα καί ζή- 

τησιν γενέσθαι προσέταξβ περί της αίρέσεως , και ΗονΙβτίΛ : ηοη ίηηΐΐο ρο$1 βί €0Γρ0Γί$ νινα ΓβεηρβταΙ^ίί ' 
€1 αηνηά ^αίαΐδηι αάίρίιεβηδ, Ουοά εαιη ΓβοβρίβββΙ, 

6ΐ ΙΏΟΓ^Πδ ά66Γ6806ΐ)&ί, βΐ γ&ΐβΐϋάο 60ηβΓΧη&1)&ΙΐΙΓ. 

δαηϋαΐβ ΓΟουρβΓ&Ια ίοαρβΓ&ίΓίοβιη &(1ίΙ, βί άβ νβηβ- 
Γαηάϊδ ίιη&^ίηίύυβ άίβδβπΐ, β&Γυιηςυ6 Γ6βΙυϋϋοη6ΐη 
υΓ^βΙ, 6 υ 01 6&ά6ΐη 6ί ιηαΙβΓ 6^υ8 6ΐ Γγ&Ιγθθ ραΐηοϋ 
ροδΙυΙ&ΓβηΙ. ΙΠα νβΓΟ βρ&Ι, ςυοά &ίυηΙ, ηον&οαίιι 
ίη εοίθ : ουηαςυβ ρρίαδ Γ6ΐ6^&1θ3 α Τ1ΐ6ορΙιί1ο γθ- 
νοοαβδβί, 6ΐ νΐηοΐοδ &1ϋ8ςυβ ββΓυιηηίβ οοηόίοΙαηΙβΒ 
άίσιίδίδδβΐ : ρο8ΐ6& ίηςυΐδίϋοηβιη άβ Ιι»Γ68Ϊ ββη 
^α88^^, (^υα Γ&6ί&, θΓΐΙιθ(1οχοΓυιηιηυΙΙί1υόθ8υρ6ηορ 
ΓυίΙ. δβά &ηΐ6 βαιη ίη(]υΪ8ϋίοα6ηι, ρ&ΐπ&ροΐι&χη 
^ο&^η6Γη, ίηάί^ουαι ίΐΐυιη ςαίάβιη βο ηοιηίη6, 
ροοϋβοίΑ δ6ά6 άβίΓ&χίΙ, ςαααι ρβΓ δβχβηηίυιη η6- γενομένης, ή τών ορθοδόξων ύπερέσχ* πληθύς. Προ ^ ΓβΓίβ ΙβηαεΓδίΙ, ίηβ3α8(ΐυ6 Ιοουιη ίηίΓοάυχϋ τή; ζητήσεως δΐ τον ψευδώνυμον πατριάρχην τον 
γ^ητα Ίωάννην του αρχιερατικού κατασπ^ θρ<5νου, 
άθέσ^ς έπιβεβηκ^α τούτου ΙτΛ ένιαυτους Εξ • 
άντεισάγει IV χ^ν Ιερόν καΐ θδ^ον Μεθ(5διον (36). 
Και αυτοΰ προεβτώτος του τών όρθοδύξων πληρώ- 
μ^τοζ, ή ζϊίτησις γέγονε, και ή τών αγίων έκτυ- 

ν&η» Ιβοϋοηββ βΐ ηοΐ® 

(34) Πορτρίκιον θεόκτιβτον. ΗΓβΓβοΙυιη Οαηίοίβο, 
αϊ 1ι&ϊ>6ΐ ίάβτα βοήρίοτ, ρ. 724. ΙΙΙίαβ βϋαιη ηΐ6ΐηί- 
ηϋ Οοη8ΐαηϋηυ8 ΡοΓρΙι. Ι^ βάη, ίτηρ. ο. 50, ίοίϋο. 

(35) 'Γπερορίαις. ϋ&(]βαι Οηιϋο άβ ΟΓΐΙιοάοχία, ρ. 

(36) Τον 5γιον Μεθ<$διον. νίΐβ ΙΓ8. 8. ^ο&^η^- δ&ΟΓυιη 
βΐ άίνίηυπι ΜβΙΙιοάίυιη, ςυο ρορυΐυιη ΟΓΐΙιοάοχυπι 
^υΙ)6πι&η1β, ίηςυίβίϋο Γ&οΐα βδΐ, βΐ β&ΟΓβ 6Γθ£[ί68 
ραΐ&ιη βΐ ΓβδΙϋυΙβ βί αάοΓαΙΦ. Τυοα &ίυη1 ίιηρβΓα- 
ΐΓίββζη ίηδίαηΐίθβίιηβ ΟΓβδδβ ρ&Ιπ&τοΙι&ΐΏ, &1ίο8(ΐιΐ6 
ροηϋΩοββ 6ΐ χηοηαοΐιο», υΐ 60ΐηηιυηί]}α8 ρΓββίΙ^ιιβ 
ίοαρβΓ&Ιϋπβ 6ΐ οοηίυ^ίβ •υί δ&ΐυίειη & Οβο βχο• συνελύντα φάναι, πάντων αύτφ πρ6ς τήν όρΟύδοξον 
πίστιν μεταθεμένων, κλύδωνος δε πάντως και τρι- 
κυμίας κατευνασΟείσης , καΐ τών πραγμάτων ήρε- 
ρατεοι.. οβ. αχχχγ. II ;0ΑΝΝΙ3 ΖΟΝΑΙΙ^Ε 12 Ι«Γβη1 : ςαοά οηχη ίΐϋ ΓθΓνθηϋ1>α8 ΑΠίουβ; Γβοΐβ- Α κωμάτων <^ς τούμφανίς ιτρονχύνησίς ι< κ«( άνα- 8θηΙ,ΟθαιηρΓ6θ68 8βΓνοΓυΐΏ 8ΐΐ0Γυιη ροΗ^ββ^Ί^ρβι^ 
η&Ιυοα, ββά ί^ηονίβδβ ίιηρβΓ&Ιρι^ Τ^^ρ^ϋο. €β- 
1βΙ)Γ&ηΙυΓ 1ΐ(Β0, 6ΐ α1ι βίβ ηΐΗ'Ι^βί^Ιϊμοα&ηϋ&Ιβπι ίη- 
ΙυβηΙυΓ; βΐ Γ6θίρίυηΙιχΓ\ 61*'£Γ69αηΙαΓ. Νβιιαθ νβΓΟ 
ςιιίβςυαχη βίβ. Ωάοϋ. ^ιϋπΤ^&Γϋ, ηίβι ηαί ρ&Γυιη 
ρο88θ ίηΐ6ζοβ38.ίοη68• '8ΕηοΙθΓυια αραά ])βατη 86η- 
8θΓϋ|^£ΐΐΊ^β\1:^οηϋ&ΐ8ΐη ουιη Ιιυηι&οίβ 6ΓΓ&Ιί8 οοπι- 

ρΜΐ)^^^^^^^^^^*^^*^^^^^^^"**^^^^® 1ιη&^ΐη68 Γ68ϋΙυΙ» 
• /^*.8ΐιβΓ&^ ^οαηηββ υθγο ραΐΓί&Γ6ΐι& 6360ΐυ8 αυΐ ^&^^6β 
'•: : 'ρΌϋαβ, βί ίη χηοη6ΐ8ΐ6Γίϋΐη ςαοά(1&ιη Γβίβ^&ΐυβ, 
ουιη ΙΙΗο ΟΙιπδΙί 154 ίιη&φηβιη, βί 6^υ8 ςα» θυπι 
8ίηβ 86ΐηίη6 ροροΓίΙ, Γβρβηβββί, οουΐοβ 8&0Γ&Γυιη 
ίιη&^ίηυαι εΙΓοάίΙ. Οαο ίιηρθΓ&Ιπζ οο^ηίΐο, βαηοΐο 
ζβίο ίηοίΙ&Ια, ίιηρΐο Ιιοπιίηί οουΐοβ βΓπί 308811, 8θά στήλωσις . "Οτε φασι και (37) τήν βασίλισσαν 
θερμ<^ατα δ&ηΟήναι του τβ πατριάρχου χαΐ των 
άλλων αρχιερέων και μοναχών χοινήν ττροσινεγχεΐν 
δέη σι ν (38) τψ θεψ ώστε σωτηρίας τυχεΐν τον βα- 
σιλέα και ξυνευνέτην αυτής* χαι μέντοι θερμότατα 
δεηθήναι αυτούς του θεοΰ , και τον μή παριδεϊν 
τήν α'^τησιν των θεράποντων αύτοΰ, άλλ' άζιώσαι 
συγγνώμης τόν βασιλέα θεόφιλον . '^δεται ταύτα 
και τοΤς άφορώσι προς τό φιλάνθρωπον του θεού, 
και δέχεται, και πιστεύεται. Άπιστήσει δ' ουδείς, 
ή δ'στις ου μέγα οΓεται δύνασθαι τάς των άγ(ων έν- 
τεύξεις τάς προς τον θεόν, ούδ' άντιμετρεΤν οίδε 
τήν του θεοΰ άγαθ<^τητα προς τά ανθρώπινα άγνοή- 
ματα. Έ μεν ούν των άγ(ων εικόνων οΰτω γέγονεν ιηαηά&Ιυιη 6]υ8 ηοη 68ΐ ρβΓαοΙυιη, 3υ8ΐ& ίΐΐίυβ ιγα η άναστήλωσις. Ό δέ καθαιρεθείς πατριάρχης Ίωάν- 

_ _^_ . ιι•_ Ιλ,' ι_ . _ίΐ_'ΐ :_ _ Α . ^^ *ι2. 1 .-. .^ _λ_^ . ^ » α ηοηηα11ί8 ιηίΐί^αΐα : η11ΐΐ1οιηίηυ8 Ιβπιβα βυιη 

Ω&^η8 εωάΐ ίυββίΐ, ρ1&^ί8 (ΙαοβηΙίβ ίΐΐαΐίβ. 8β(1 βο 

ςαοςυ68ΐ&Ιυίιηρο8ΐθΓ63υ8ςαβ βυίΓΓ&^αΙοΓβδ,βοάβιη 

ςυθ ιηοάο βυίβ ρπν&ϋ (ϋ§;ηίΙ&ΙΐΙ)υ8, ηυίββοθΓβ ηοη 

ροΙυβΓυηΙ, ββά ίαείηυβ οοηΐΓ& 8&η6ΐυιη ΜβΐΗοάίυπι 

χηαοΐιίη&ϋ βαηΐ, βαα άββρβΓ&ϋοηβ βΐ νβοοΓάία 

άί^ηυιη. ΜυΙίβΓοαΙ&ιη ςυ&ιηάϋΐη ιηυΐΐο ααρο οογ- 

Γυρί&ιη 8υ1}0Γη&ΓαηΙ, ςαβ ββ οοΓΓυρΙ&αι οβββ &1) 

ίηο)γΙο ίΐΐο νίΓο ςυβΓβΓβΙαΓ. £308 αοουβ&ϋοηίδ 

ρπηοίρβ8 8θη&1υ8 ςοΑδίΙοΓββ ίυβΡβ : &9ΐί1ϋ πιυΐίβρ- 

βαΙ&, β&ςυβ άίχίί, ςυ» αύ ίαιρϋδ ί1ϋ8 8γοορ1ι&η(ί8 

θάοοία ίυθΓ&Ι, νίρυπιςυθ β&ηοίυΐΏ ίη Γ&βίβπι 8θί1ίθ6ΐ 

λΓ£[υίΙ. ΑΙ ίΐΐβ αά Ιβαιραι ςυίβΐυβ, ουιη Εοοίβδί» 

ίΓβςυβηϋαιη ίηδίβιη νίάβΓθύ, αο ρρ» ο»Ιβρί8 Μα- 

ηαοΙβίΏ πια^ίθίΓϋΠ}, 8ΐΐΓ^ί1, βΐ ίη οοηδρβοΐυ οιη- νης, ή Ίάννης, έν μον^ τινι περιορισθείς, και εύρη- 
κώς έκεΐ εικόνα του Σωτηρος Χρίστου, και της αυτό 
άσπόρως τεκούσης, τά όμματα των σεβασμίων έχ- 
τυπωμάτων έξώρυξεν. *0 μαθοΰσα ή βασιλις, και 
ζήλον θεΤον ζηλώσασα , τους του άσεβους εκείνου 
έκκοπηναι προσέταζεν οφθαλμούς* άλλ' ουκ εΙς έρ- 
γον έξέβη το πρόσταγμα, τ^ βασιλίδι τήν διχαίαν 
όργήν καταπραϋνάντων τινών. Πέμψασα δΐ σχντάλη 
τούτον -(^κίσατο, των αΐκισμών παραταθέντων μέχρις 
εκατοντάδας διπλής (39). Άλλα και οϋτως ^χων ό 
γόης και οΐ όποδοζοΰντες αύτφ, και ττ^ αύτου καθαι- 
ρέσει υποβληθέντες , ουκ ήνείχοντο ήρεμεΐν. Συ- 
σκευάζουσι (40) δέ κατά του Ιερού Μεθοδίου σκαιώ- 
ρημα, τής αυτών άπονοίας ή κακονοίας μάλλον 
έπαξιον. Γύναιον γάρ τι χρυσίου δόσει πολλού όπο- ηίυιη Οιη1)ρί& ν68ΐΐ9 9υΙ)1&1&, ρυάβηάα άβίβ^ίΐ, ηα® ^ ψθείραντες , κατηγορήσαι πεπείκασι του άοιδίμου οιηηίηο βρ&ηΐ Γρί^βΓ&οΙα βΐ οοηΙ&1}αθΡ&ηΙ : υΐ 8&1ί8 
ΑρραρβΓβΙ, 6& ίηυϋ1ί& 688β &ά Ρβΐ νβηβΡββ υ8υιη. 
Εα Γ68 ΡβοΙβ 8βηϋθηϋΙ)υ8 ΙβΙίΙί» βΐ 8ΐυρορί ΓυίΙ, 
8γοορΙι&ηΙί8 ρυάοΓΐ βΐ άββρβΡΑΐίοηί ιη&^η». Ουαι 
αυΙβίΏ νίρ 8αηοίϋ8 ΡΟ^&ΓθΙαρ, υηάθ νβρβηά& οοηία- 
1)υί888ηί, ρβνβΓα ν6Γβηάυ8 ίΐΐβ αά Ιιυηο ιηο(1αιη 
Γβ8ροη(ϋΙ ; Ρτο{€οΙη$ αΐίςααηάο εητη Κοτηαιη, η«- 
ροίη αιίΜ$άαηι εοη/ΐΰΐβηάϊ €αη»α : ιΗ άερβηΐί τηιΚί 
οατηύ ίηβατη^ηαΐίοηβιη ίηΐηΐϋ άχτηοη^ $1 [υ,ϋ α(ΐ€θίία 
ιΙΙδ υεΚβηΐ6ηΙή$ίηίη$^ ηβςηβ ατηιΟΓίβ άβδίηΘόαί ανάον^ 
ίβά ίη άί6$ ν€Η€ΐη€ηίίη3 ίπο^πάβδαΙηΓ, ΙρίΙαΓ άβ $αηα 
τηεηίβ $οΙΙί€ίΙη3^ ηβ [οΗβ η6οβ$ίίΙαΐ6 οανηύ ορρηπιε- 
ρ$ίΗΓ, ρηηείρα αροδίοΐοηαη ΡόΙηιτη βί ΡαηΙηιη αάδο 
ύΓβτ'ί, 11/ ηιί/ή ρβήΰΐιίαηΐί ίβοϋητταηί, ΝοοΙη άοΓ- εκείνου ανδρός ώς συμφθαρέντος αύτ^• Και της 
κατηγορίας οΐ προύχοντες της συγκλήτου ιταρήσαν 
έξετασταί . Καΐ παρήκτο το γύναιον , λέγον 6'σα 
παρά τών άσεβων εκείνων συκοφαντών προκατήχητο, 
και εΙς πρόσωπον έλέγχον δήθεν τον ίγιον. Ό δΐ 
τέως μίν ήσυχίαν ήγεν ώς δΐ σκυθρωπάζον ^ώρα 
τής Εκκλησίας το πλήρωμα, καΐ προ τών άλλων 
τον μάγιστον Μανουήλ, άνίσταται μ^ν, αίρει δ' έπ* 
δψει πάντων ταΐς χερσι τό κράσπεδον τής περιβολής, 
κχΐ άπογυμνοι τήν αΙδώ* ή δΐ ήν κατεψυγμένη 
πάντη, και μαρασμόν άπό τίνος συμβάματος ύπομεί- 
νασα, ώς δήλον είναι, μή δύνασθαι ταύτην προς 
αφροδίσια ένεργεΤν. Τοΰτο τοις μίν θεόφροσι χαρ- 
μονής και θάμβους έγένετο αίτιον, τοις δέ συκο- τηί€τα, ίΙΙο* α$1αηΐ€$ νίάί, αο Ρ^Ιηα νηίΐιί νίαα $9ΐ ]) φάνταις αισχύνης και άθυμίας πολλής, 'ϋς δ* ήρω- 
ρηάβπάα ΤΠβα οοηίτ€θΙαΓ6 άίρίΐίβ^ ηιίΜςηβ άίΰδτβ, η$ τάτο 6 άγιος 6'θεν ό τών α'δοίων αύτψ μαρασμός, 
ί€ΤΤ€Τ6τ : €^ο Ό€το ριιίαΐατπ ίρηί νίηϋα ηιβα €θη$ηηιί^ ό αΙδοΤο ό'ντως έκεΤνος, Έστάλην, εΐπε, ποτΐ κατά 

Υ&τίβΒ Ιβοϋοηββ 6ΐ ηοΐΦ τψ θεφ ζών Μεθόδιος ήσχαλλεν, ήνιατο, τήν καρ- 
δίαν έκόπτετο, τον μέγαν τοις ώσιν ένηχείν ΙΙαύλον 
μονονουνί τοιαύτα φθεγγόμενον, ώστε και ανάθεμα 
είναι άπο Χρίστου υπίρ τών αδελφών μου κατά 
σάρκα, βίο, 

(37) ΦασΙ καί, βίο. Ιά θϋ&ηα ρΐυρίύυβ οοπιτηβ- 
ιηοΓ&Ι ααοΙορΟΓαΙίοηίβΙιίδΙΟΓίοβΙη ί68ΐυαι Ηθ8ΐϋυ- 
1ίοηί8 ίαι&^ΙηαΐΏ & ΟΰΐηΙ)ββ8ίο 6άϋα8, ρ. 732, 735. 

(38) Κοινήν προσενεγκεΤν δέησιν . Νβπιρβ ΘΛ 
ΟΓβΒΟοηιιη ορίηίο 68ΐ, ίηΩά6ΐί1)υ89 ίχηρ(ΒηιΙθηΙί1)α8, βΐ ίη ρβοο&1ί8 π)0Ρ(ιιί8, ρρβοββ 8&ηθ1θΓΙ1Π1 ρΓθβου&8 
6886. νίάβ ΑΙΙ&ϋυο), Οβ ϋΜί ΕοοΙ^. Ογχοοτ. άίβ- 
8ΘΓΙ. II, ρ. 123, 125, 126. 

(39) Μέχρις έκατοντάδος διπλής, βγπίβοη Ι^ο^ο- 
ΙΗθΙα : Μαστίζει αυτόν διακοσίοις λώροις. 8ο1θΙ)αη1 
ηβπηρο ηυπΐ6Γ8ΐΓί Οβ^βΙΙορυπι ίοΐυβ, υΐ ίη 01ό$». 
ίΜά. ΙαΙ, (1θ6υίιηυ8. ΟοηΙίη. Τΐΐ6ορΙι&ηί8, ϋ1>. ιν, 
η. 22 : Έτύφθη μαγκλάβια Ιξήκοντα. 

(40) Συσκευάζουσι. Υλγιλ 8. Μ6ΐ1ιθάϋ ΟΘΓίΛΐηίηβ 
Αϋί^ίΙ 6ΐί&ιη &αοΙθΓ, Οβ οΗΗοάοχία, ρ. 718. 13 ΑΝΝΑΜϋΜ ΜΒ. XVI. 14 τινβ χρ*ία>ί εΙς 'Ρώμην, κάν ταύτ^ διάγοντι πύ- ^ αάβο ίΐί ρτχ άοΙοτ$ βχρβτρΐ$€ύτβτ. Αδ βο ίβνηροτβ ρωσίν μοι της σαρχος ό δα(μων έτηζνεγχβ, χαΐ 
ίζν τ^ πάθος σφοδρότβτον, και ή του έρωτος ουκ 
Ιληγε φλεγμονή , άλλ' όσημέραι άκρακίτερον 
έξεχα(ετο. Δείσας ούν ιτερί τφ σώφρονι λογισμώ, 
μι5ποτε της σαρκός άνάγχτ[ϊ ύποσυρ^, 7Γρ(5σειμι 
τ^ κορυφαί^ των άποστι^λων δυάδι, ΙΙέτρφ καΐ 
Παύλφ, και έδε(5μην άμΰνα{ μοι κινδυνεύοντι. 
Ύιτνώττων τοίνυν νυκτός, 6ρώ τώ ανδρε καθ* 
ϋττνους μοι έφεστώτε, καΐ 6 Πέτρος έδοξέ μοι 
τοΤς δακτύλοις άψασθαι της αιδοΰς , καΐ λέγειν 
μοι μη πτοεΤσβαι , πυρ δέ μοι έδόκει τά παιδο- 
γ6να μβρια βόσκεσθαι, ώς έκ της άλγηδ(5νος 
και το ύπνον άνεΤτα( με. Έκ τ(5τε γοΰν μοι τά 
^όξ>ια ταΰτα νενέκρωται, χαι πύρωσΐ€ ούκέτι μοι νηίΜ ροΓίϋ^ Ηχο 9ηηί νηοΗην, ηεςηβ ηΙΙα τηίΜ βατητηα 
Ιίϋίάίηίί τηοΐβίία {ηϋ, Μαηιιοί χη&^ίδΙβΓ Ιιίβ νίβίβ Βϊ 
αϋ(1ίϋ8, βίαϋΐΏ ιηυΙίβΓβιη ίη ιηβιϋυΓη ρΓοάυοΙαιη 
ίηΐ6ΓΓ0§;αΙ, υηάβ αά νίΓυαι β&ποίαιη οαΐυιηηί&ηάυιη 
ΐιηρυΐ8& 638βΙ? οοχηΐΏίη8ίυ5, ηίδί νβηίαίθΐη οογ&πι 
0ίΏηί1)υ8 ρΓοΩΐβΓβΙυΓ, 8β ιηοχ βαιη 155 ίίβ ςυ»- 
θϋοηίΐΐαδ αάΙιίΙ^ϋυΓυιη, ςυίΙ)υ8 εοιηπιβηΐυιη ρβΓβ- 
βρίουβ άβοΙίίΓΛΓβ οοβ^θΓβΙυΓ. 111α ι^Ιαρ ηίΐιίΐ ^6^α^9 
86(1 βί Γ&1)υ1» ρηιηοβ ίηνθηίοΓββ, βΐ βυαιη ΐιηρο- 
ΒΐυΓ&ιη, 6ΐ &υΓυιη ραπίίιη αοοβρίυΐΏ, ρ&ΓΐΙιη ρΓΟ- 
ιηίββυΐΏ ΓβοβηββΙ. ΙΙ&ςυβ Ιιοιηίηβθ αιαίβίΐοΐ ρπβηαβ 
ΙβπιβΓθ Ιίΐί^αηΐίυιη 8υΐ3ϋ886ηΙ, ηίβί ιη&^ηϋδ Μβίΐιο• 
(1ίυ8 ρΓΟ 618 ίηΐ6Γββ8βί88β1; &1ςιΐθ Ιιφο ΐΐα αβΙα βυαί. 
παρηνώχλησε . Ταύτα 6 μαγιστρος Μανουήλ κα'ί Οεατάμενος και πυΟ($μενος, αύτίκα τήν γυναίκα παράστησα μένος, ήρώτα 6'θεν εΙς τήν κατά του άγ(ου 
συχο^αντιαν ώρμηται, και ήπείλει, εΐ μή πασι θεΤτο τήν άλήθειαν εκδηλον , αύτίκα βασάνοις αυτήν 
παραδοΰναι, δι* ών έκβιασΟείη άνεκκαλύψαι λαμπρώς το σκαιώρημα. Έ δΐ ούδεν άπεκρύψατο , άλλα 
καί τους του δράματος άπήγγειλε πρωτουργους, καΐ τήν εαυτής άπάτην, κα? του -^κρ^σίου του μίν τήν 
δόσιν, του δΐ τήν 6π(5σχεσιν. Έμελλον ούν ο\ κακούργοι ταις των συκοφαντών υποβληθήναι ποιναΤς, άλλ* ό 
μέγας Μεθ<^διος αυτούς της τιμωρίας έ(^ρύσατο• καί ταΰτα μΙν ούτω γέγονεν. 

Κ. *0 δΐ των Βουλγάρων άρχων γυναικι τήν β Π. ΒυΙ^ΛΓΟΓϋΐη αυίβιη ρπηοβρ9 Οϋΐη ΓΙοπίΒηΟΓαιη 
των 'Ρωμαίων βασιλείαν καί ηαιδι νεαρφ κυ- ΙιηρβΓίυιη α χηυΙίβΓβ 6( ίβηβΐΐο ρυβΓΟ ^υ1)θΓα&Γί ββρνωμένην μαθών , στέλλει τινάς τών αύτοΰ, 
απειλών, άφίστασθαι τών σπονδών, καΐ $ραι δπλα 
κατά της 'Ρωμαίων αρχής. ΙΙρός ταύτα το(νυν 
δηλοΤ αύτψ ή βασίλισσα, ώς Άντιτάξομαί σοι πάντως 
κάγώ, και εΐ μΙν θεοΰ δίδοντος ύπερέξω, εστ[ϊ 
νικηθείς 6π6 γυναικός, καΐ ίίσον σοι το της αίσχύ- 
νης 6π6γυιον λόγισαι* εΐ δΐ καΐ νικήσεις 'ίσως 
αυτός, ουκ ίσται σοι σεμνόν τό ευτύχημα, γυναΤκα 
νικήσβντι. Ώς ούν ταύτα τψ βαρβάρψ ήγγέλβησαν, 
ανέστειλαν αύτφ τήν δρμήν, καΐ οΐ συμφέρον 
ΙκρΙήη άνανεώσασΟαι τάς σπονδάς, καΐ αύται άνε- 
χαινίσθησατ^. Αδελφή δΐ του άρχοντος Βουλγαρίας 
α^χμαλατΓίσθεΤσά ποτέ καΐ έν βασιλείοις διάγουσα οο^ηονίβεβΐ, 8υοΓΐιιη ςυο8(ΐ8ΐη ιηίβίΐ , ββ τυρίο 
ΐωάβτα ΛττπΛ ιΙΙαΙυΓυιη Ηοιη&ηί3 ιηίηϋ&ηβ. Εί 

Γ680ΓίΙ)ίΙ ίΐηρβΓ&ίΠΧ, 86 ΟΕΏΠίΐΙΟ 61 Γ68Ϊθΐ6ΓΘ ΥβΠθ : 

ςυοά 81 Όβο αηηυβηΐβ Βυρ6ΓίθΓ ΓϋβπΙ, βυιη α ιηα- 
ΠβΓθ ΓθΓ6 νΐεΐυιη : ςαοά ηυαιη ί^ηοαιίηΊθ8υηι βί 
ΓυΙιίΓυιη 8ϋ, οο^^ίΐ&ηάυπι 6886 : 8ίη νίοΐα ΓυβΓίΙ, 
8α66688ΐιτη ίΙΙαιη ρ&Γυιη Γογθ Ιιοηβδίυιη, ιηυΙίθΓθ 
5αρ6Γ&ΐ6ΐ. Ηβθο ηυη1ί&ί& ίιηρθίυπι 1)αΓΐ)απ ίία 
Γ6ρΓ6ϋ8θΓυηΙ, υ1 υΐίΐίυβ 8ίΙ)ί |υ(1ίο&πί Γ6ηοναΓβ 
Γ(Βάυ8, Ιάβαιςυβ Γαοΐυιη βδΐ. 8ογογ ροΓΓΟ ΒυΙ^απο 
ρπηοίρί8 &1ί(}υαηάο ο&ρία, άυπι ίη &υ1& άβ^ϋ, 
βαοΓΟ ΐ3&ρΓΐ8ΐη&1θ 68ΐ ίηίϋαία, 6ΐ 1ιΙΐ6Π8 βΓυάίΙα. 
Ε&ιη ΓραΙθΓ Γ6ρθΙϋ&Γη Γ666ρί1, 6^υ8 Ιοοο Γβάίΐϋο »ΐ> θείψ τε έτελ^σΟη βαιττίσματι , καΐ γραμμάτων ρ νίπο θΓϋάϋο ΤΙιβοάοΓΟ 6υρΙι&Γ& Ουββ ουιη ίη Βυΐ- έν μυήσει Ιγένετο. Ταύτην ό αδελφός άναδοΟήναί 
οΙ ήξίωσε, και ή μεν ϊΒό^-η αύτψ• 6 δι' άντέδωκεν 
ότ^δρα τών λογίμων , θε^δωρον τον Κουφαραν. 
Έ δε του τών Βουλγάρων άρχοντος αδελφή άφικο- 
μένη προς τον όμαίμονα, ένηγεν αυτόν εΙς τήν τών 
Χριστιανών θρηβκείαν , διά παντός αύτψ περί 
αυτής διαλεγομένη, χαΐ τά Χριστιανών μυστήρια 
Ιχι^ειάζουσα . Ό δΐ ταΰτα και προς του Κουφαρα 
προκατν,γγ^το , άλλ* οΰπω έπέπειστο τών πατρίων 
άποστηναι 1%ών. Λιμός δΐ τοΤς Βούλγαρο ι ς συμβάς, 
χαι αυτόν κα\ -«ί^ |$νος εΙς θεοσέβειαν μετε6;5ύΟμι- 
#£ν . Ό μΙν γάρ ^^ |6νος ά'παν έπίεζε, καί ούκ 
ή;ν αποφυγή του χοοΛυ, φθορά δΐ του ^θνους έγί- 
νετο, χαΐ ά σφών αρχηγός ήν διά τοΰιο περιαλγής, 
και άπορι^σας, ε?ς τόν ιιαρά της αδελφής αύτψ ^&Γί&Γη Γ6(1ϋ836ΐ, ίΓ&ΐΓ6ηΐ &(1 01ΐΓί8ΐί&η&Π1 Γβΐί- 

^ίοηβηι ρ6Γ(1υ66Γ6 8ΐυ(1υίΙ, αββίάυε ιΐβ 6& ουχη ίΠο 

άί•δ6Γ6η8, β1 ΟΙΐΓίδΙί&ηοΓυιη ηαγ8ΐ6Γί&, υΐ άίνίη& 

οβΐ6ΐ)Γ&η8. Ου&πινίδ αυίβηι ίΠβ 6Α(ΐ6ΐη 6 ΟυρΙι&ηι 

ςυοςυθ &υ(ΐίνί886ΐ^ ηοη ρηυβ 1&ΐΏ6η & ρ&1ηί8 χηο- 

πΙ)υ8 ΓβοβάβΓθ νοίυϋ ςυ&ΓΠ ρβδϋίβηϋα, Γαοιββ 6ΐ 

ίρ8υιη 6ΐ ^θπίβαι &ά ρίβί&Ιεαι ρ6Γ(1υχϋ. Ου» ουω 

ρορυΐοπι υηίν6Γ8υπι ρΓβχηβΓβΙ, ηβςηβ υΐΐϋοι 68861 

πι&Ιί βίΤυ^ίυο] , ρΐυηιηίδ ρβΓουηΙϋ)υ8 : ρΓίηο6ρ8 

6& άβ ε&α88 βΒ^θΓ 6ΐ αηιιηί άυΐ^ίυβ^ Αά βυιη οοηΓα- 

ςίΐ, ςυί 8ίΙ)ί & 80Γ0Γ6 &οηυη1ί&1)&1υΓ, 6υηΐ(ΐ6Πΐςαθ 

(ΙβρυΙδΟΓβπι Γ&ιηίβ βί ίηίβηίυδ ρορυΐί ίηνοεαί. θα® 

ίηνοο&ϋο ουο) άβρυΐδίδ πι&ΙΙδ 6ΓΠε&χ βδδβΐ : οο• 

^ηίί& ίηνοε&ϋ ηυπιίηίδ ροίβηΐία, ρ6ΐϋ1 αιίΐϋ βίΜ 

θΐίςυβπι, & ςυο &Γ6&ηί8 ΟΙιπδϋ&ηΦ Γθΐί^ίοηίβ θΓυ- 

καταγγελλ^μενον καταφεύγει, «αΐ τούτον του λιμού Β (ϋΓβίϋΓ, αΐ 880Γ0 1)&ρ1ί8ΐιι&1β ίηίΙίαρβίϋΓ. Ιοίηυθ λυτηρα καί της του ί^οοζ φθοράς έπεκέκλητο. 
'ΙΙς δ' ενεργής ήν ή Ιπ{χλήσις, και τών κακών 
απηλλάγησαν ?γνω του έπικλιί^θέντος τήν δύναμιν, 
και «ξιοΤ σταλήναι αύτψ τίνα τόν τό μυστήοιον 
«ύτόν μυήσοντα τών Χριστιανών, καΐ τελέσοντα 
τψ 0ε{φ βαπτίσματι. ΚαΙ απεστάλη μΙν άρχιερείις ηίδδο ροηΙίΟεθ Γαοίαπι 63ΐ. Ουπι αυΐβιη βυπι Βυΐ- 
^&Γί οΙ) (ΐ6δ6Γΐα ιη8]0Γαπι ίη8ΐί1υ1&, ρ6Γ 86άί1ίοη6Πΐ 
6 πιβάίο ΙοΠβΓβ οοη&ΓβηΙϋΓ : ϋΐ6 ρΓβοβάβηίθ ΟΓυβίβ 
δίςηο ίΓβΙυδ, νίεΐίδ &(1ν6Γ88Γϋ8, βΓΩοίΙ, υΐ οηαηββ 
61ιπ8ΐί&ηί3πιυπι &πιρΐ6εΐ6Γ6ηίυΓ. 156 Ό6ίηάο ρβΓ 
16£[&108 αΐ) ίη3ρ6Γ&1πο6 ρβΐίϋ, αΐ, ςυία ^βηβ 8α& ιβ ^0ΑΝΝI8 ΖΟΝΑΒ/Ε Ιβ ΙοοΟΓΠΐη αη^βϋβ ρρβιηβΓβΙαΓ, Ηοηα&η! &£;η &ϋςΰ1ά Α ι*ρο<; «ύτ^* 6 δΐ χζΐ έμυήΟη χαΐ έβαπτ(β6η. ο^ ΒίΙ>ί βοηοβάβΓθίυΓ, ρβρρβίυ&ιη ρ&06ΐη βί Ι3θ11ί βο- 
οίβί&ίβπα ρηβΐυβ. Αηηυϋ ίιηρηΓ&ίηχ, βΐ ({υίάςαίά 
ίηΙβΓ ΓίβίοηβΓΟ, ςυβΒ ΓοΓΓβη (ϋοϋπΓ, λο ρπϋβ Ηο- 
τη&ηθ8 β1 Βυ1^8ΐηοο8 Πηββ άΐβϋτιρ^αθί)»!, αο ΟβύβΙ- 
ίυιη ίηΙβΓ)Λ0β1, βίβ οοηοβΒβίΙ. ΕβίΏ Γθβίοηειη Βυΐ- 
^Απ ουιη αοοβρίβδβηΐ, Ζα^ογαοι αρρβΙΙ&ΓυηΙ. Ηίηο 
ραχ ίη Οοοίίίβηΐβ οοηβΐίΐυΐα ββΐ. νβπίΓη ίη ΟπβηΙβ 
ιη&^η& Γυί( ΜαηίοΙιβΟΓυΐΏ οαυίΐϋυάο, (]υί βΐ Ραυ- 
Ιίοί&η! νυΐ^ο ίιηρ6ηϋυ8 αρρθΙΙ&ηΙυΓ, νοο&1>υ1ο βχ 
Ρααίο βΐ ^ο&ηη6 οοιηροβϋο, ςυί βίβ! «ρυά ίΐΐοβ οβ- 
1βΙ)Γ6Β, 1ΐ8βΓβ8ίαΓθ1)» ίλΐΏβη βΐ ρθΓνβΓββ ορίηίοηίθ 
λϋοΙοΓθβ ηοη ΓαβΓυηΙ, ββά Ρ3υ8 ββοΙβΙΟΓββ βΐ βΐυ- 
άΐοβί 8ΐιρΓ& ΓηοάϋΓη, βΐ ρΓβΡποηβ». Εθ8 ίιηρβΓβΙπχ 
ευιη ίη &ηίιηο 1ι&1)βΓ6ΐ &1) ΙιβθΓββί βά νβηιιη ΓβΗ- Βούλγαροι δΐ ώς τής πατρίου τιμής κβΐ δ4ξης 
άποτυάντος, κβτεξ«ν(στανται του σφών αρχηγού, 
χα*, έζητουν αύτδν άνελεΤν , Ό δΐ ι ψ σταυρού 
σημείψ θα^^^ήσας προπορευομένψ αύτοΰ , νικ^ρ 
τους άντισταντας αύτψ και ο(>τω πάντες ε^οντο 
τα Χριστιανών . ΕΤτα διεπρεσβεύσατο 6 τούτων 
έξάρχων προς τήν βασ(λισσαν, α*τών γης αύτφ 
παραχωρηΟηναι 'Ρωμαϊκής , στ*νο•/ωρεΤσΟαι γαρ 
τλ Ιθνος αύτου, καί αϊδ(ους σπονίάς πρ^ς τους *Ρω- 
μαίους, καί όμαΐ'χμίαν έπαγγελλ<5 μένος. ΚαΙ ί| βασι- 
λις αύτψ τήν αΓτησιν έξεπλι^ρωσε, και οΙ της άπα 
της λεγομένης Σιδηράς παρεχώρησε χώρας, ή 
τά 'Ρωμαίων καί Βουλγάρων διώριζε πριν, μέχρι 
της Δεβελτοΰ* ην λαβ^ντες οΐ Βούλγαροι, κεκλή- (^οηβπι ΓβίΓδίΙΐθΓθ, νίΓΟβ ίΠυβίΓββ παίΙΙίί, ςυι ουιη κασι Ζαγοράν (41). ΚάντεΰΟεν ειρήνη γέγονε περί ηβ^οϋαιη ηυ11& άβχίβηΐ&ΐβ ηυΐΐοηυο ίη^βηίο αάιηί- 
ηί8{Γ&8<)6η(, ηοη πιοάο ίηαηβιη ΐ8ΐ)0Γβπ) οβρβΓυηί, 
86ά 6ΐ &(1 άθΓβεΙίοηβπ) ρορυΐυπι οπιηοιη, ου]υ3 
ιηυϋ& χηί111& ηηπΐ6Γ8ΐ)&η1υΓ, ίιηρυΙβΓυηί : υΐ ουπι 
ΙβΐΏ&θϋΙίθ ^οη^υη^ιυ8, βί Ηοηα&ηοβ ορρυ^η&ΓοΙ, 
βΐβςυβ ιηυΐΐαβ οΐλάββ ιηίβΓΓβί. Α( ίπιρβΓ&ΙοΓΜίοΙι&βΙ, 
&ηηο9 ρυθπίίβ β^Γβββυβ, βΐ ]Αΐη &()οΐ68οβη8, ίηίςηο 
ίθΓ6ΐ)&1 &ηίη)0 Γβ^ηί λάαιίηίβίΓ&ϋοηθίη 6886 ρβηβδ 
αΐίοβ, βίπιυίςιΐθ &1) ανυηβυΐο Β&Γά&, υηο 6 βαίβ 
1ϋΙθΓίΙ)υ8, &ά ρΗηοίραΙιιβ, 8αι> &Γΐ)ϋΓ&Ιυ, £[6Γ6ηόί 
ευρίάϋ&Ιβπι ΐηο11&1)&ΙυΓ. Μαηυβί νορο ςυοθ&πι 
ΐ6ΐηροΓθ ΟΓία ου πα Ι/θ£[ο11ΐ6ΐ& ουηυβ ΤΙιβοε1ί8ΐο 
οοηίΓθν6Γ5ί& (θΓ&ηί θί 1ιί &ιη1)0 ΙυΙοΓββ ίοαρβΓ&Ιο- 
Π8) Γθ£[ία, ίη ςυα ίηπι (3θ§;θ1>&1, Γθ1ίο1&, ίη 8υ88 
ΐΒά6Β Γβααί^Γ&Ι, λίςυβ ίηάβ Γβ^^ΐαω ίΓ6ςη6ηΐΑη89 τα Έσπέρια . Κατά τήν Έφαν δΐ το των Μανι- 
χαίων πλήθος ήν πολύ, οΊ καΐ Παυλικιάνοι άγροι- 
κίτερον παρά του δημώδους δχλου καλούνται, έχ 
Παύλου χαΐ *Ιωάννου της κλήσεως συγκειμένης 
αύτοΤς• τω δ* δνδρε τούτω παρά Μανιχαίοις έγι- 
νέσ6ητ ονομαστώ , εΐ και μή ήστην α1ρεσ(άρχ«, 
χαι της κακοδοξίας γεννήτορε, ζηλωτά δΐ τούτι;ς 
χαΐ σπουδαστά διαφερ6ντως, χαΐ κήρυκε• Κβ^ τού- 
τους τοίνυν ή βασιλις βίς νουν έβάλετο μετατγνγειν 
εΙς όρθοδοξ(αν έκ της αίρέσεως, καΐ στέλλει τους 
τούτο σπεύσοντας άνδρας των επιφανέστερων. 01 
δι άδεξ(ως τ6 πράγμα καΐ άφυώς μεταχειρισά- 
μενοι, ου μ4νον άνήνυτον Ιθεντο τήν σπουδήν, άλλα 
χαΐ εΙς άποστασίαν βρμήσαι τό γένος 6'λον εΙς 
μυριάδας πολλάς άριθμούμενον Ιβιάσαντο. "Ο χαΐ ΡβΓϋΐη αάηαίηίβίΓΒϋοηβπι οβρβββίΐ. Ελ τββ ΒαράβΒ Ο τοΤς έξ Ισμαήλ συμμιγνύμενον, κατά 'Ρωμαίων 8ίη£[υΐΑη νοίυρί&ϋ Γυϋ, θ1Τ1ΐ6οοίί8ίυπι βΐί&αι απιο- 
Τ6ΓΘ ΒΐυάυίΙ. Ναπ) ουαι Γ6(;ηί ουρίάίΐαΐθ Ω3£[Γ8Γ61, 
ιηθΙυθ1)&1, ηβ &1) ίΐΐο ιηηρβάίΓβΙυΓ. Ιιηρ6Γ&ίθΓί ροΓΓΟ 
ρ«(1&^ο^υ8 βΓ&Ι Ιιοπιυηοίο νϋίβ βί ίιηρΓθ1)υ8, 86(1 
&άοΐ6βθ6ηϋ ειάβο ^ΓβΙυβ, υΐ θυιη ίΠαιΙποΓβ άί^ί' 
ΙαΙβ οΓΟ&Ιυιη νοίΐβΐ, β&πιςυ6 Γβπι α ιηαΐΓβ ρβ- 
ΐ6Γ6ΐ. ΥβΓυιπ Τ1ΐ600ΐί8ΐυ8 ηβ(|;&1)&1 ρβά&^ο^ο Ιη- 
1)υ6ηά&Γη όί(^ηίΙ&ΐ6ΐη, ςυ» ί1Γιυ8 οοη^ϋΐίοηβιη βυ- 
ρ6Γ&ΓβΙ, ηβ (ϋςηίΐαίββ ίηάί^ηΙΙβΙβ αΓΩεβΓβηΙυΓ. Εχ 
60 ΤΙίθοοΙίβίυβ ρβίάα^οξο ίηνί8υ8 Γυϋ, ίάςυβ Β&γ- 
άφ 157 ρβΓορροΓίυηυιη αεείάϋ &(] άθβίάβπυιη 
βυιιπι 6Χ86ςυβηόυπ). Ρογ ρββά&^ο^υπι ί^Ιυτ ν&η&β 
οοη(Γ&ΤΙΐ6θοΐί8ίυα3 οαΐυίηηί&β ίηρβΓΑίοηβ &υπΐ3υ8 
ίη8ϋ1ΐΑΐ, θ]η8ςυβ ΓαείΠΙ&Ιβπι ίη ί1!υχη εοηοίΐαΐ^ συν αύτοΤς έστρατεύετο, κα2 πολλών α?τιον «ύτο?ς 
γέγονε συμφορών . Ό δέ γε βασιλεύς Μιχαήλ τον 
με{ρακα παρελάσας, κα2 νεανίσκοις βρτι κατάλε- 
γε μένος, ήσχαλε παρ* άλλοις τήν τΨ,ς βασιλείας 
βλέπων διοίκησιν, ήρέθιστο δΐ χαΐ «ρ^ του προς 
μητρός θείου του Βάρδα της βύτβρχίας προς 
ίρωτα • εΤς δ* ήν καΐ ούτος των Ιπιτρύπων του 
Μιχαήλ. Διαφοράς δέ ποτέ τψ μαγ(στρψ Μανουήλ 
γενομένης πρδς τον λογοθέτην του δρύμου θεύκτι- 
στον (/αΐ αμφω δΐ συνεπιτρύπω του βασιλέως 
έτυγχανέτην), 6 Μανουήλ των άναχτύρων ύποχωρε"ί 
(ή ν γάρ έκεΤ διάιτώμενος) καΐ εις τόν οίχεΐον εΤκον 
μεταχωρεΤ, κάκεΤΟεν ε! ς τά βασίλεια άπιών, των 
διοικήσεων εΓχετο. Τούτο τψ Βάρδ^ θ^μηρ^^^τϋον (Ιβηίςυβ 6308 βΐίαιη απιονθη(3ί ΠΙ βυεΙΟΓ. Ιά νβΓΟ β Ιδοξεν, άποτκευάσασθαι γοΰν χαΐ τον βεύκτιστον &1ίΐ6Γ ρο886 Γιοπ ηθ^&1)&1, (|υ8Π) βί οεοίάβΓβίυΓ. 
Ναιη θΏπι νίνβηΐβιη &!} ίπιρβΓ&ΐΗοβ όβΓβηβυπι ίη, 
β( &υοΙθΓίΙ&(6 ν&ΐϋυπιπι. ΟβερβίΑ νΪΓΐ εβροΐβ. οΙ)86γ- 
ναΙυΓ 6^η8 θ ΐΗ&Ι&πιο ίιηρβΓ&ΐΓίεΙβ βς^Γβββυβ. Ναιπ 
αά βαηι βΐ ςηίά &οίυπι, 6ί (|υίά Α£[βηί]υπ) 68861, 
Γ6Γ6Γ6ΐ>&(. Ε$Γ6(ϋβηϋ ρ6Γευ880Γ ίιπιηίίΙίΙυΓ. Ουιη 
&υί6Πΐ ίΐΐβ θίπείυπ) 6η86ηι εοηίΓα 86 βίαίυιη εβΓοβ- 
Γθΐ, 80&ΐΏηυιη θυΙ)ίϋ, ρ6Γευ980Γ 6η8θπι ίη νβηΐΓβ 
β]υ8 τΙβΠ^ί, Β&ΓΟ& βίί&ηι 8ΐπε1υιη βηββηι νί^Γ&ηίβ, 
β1 η606πι θί ηαίηίΐαηΐβ, ηυί πιοηβηΐί ίΐΐί ορ6ΐη ΓθγγθΙ. 

Υ&Γί96 Ιβοϋοηββ 6ΐ ηοΐ96• 
Ζαγοράν. Υίάβ 0θ(ΐΓ6ηυπι, ρ. 746, θί ΡαγηίΙία$ ΟαΐΜαΟΰΜ, ρ. 310. διά σπουδής αύτψ ήν βασιλειών γάρ έδεδο(κει 
τούτον* ώς οΐ προς τοΰργον άντιστησύμενον. Τψ 
βασιλεΤ τοίνυν παιδαγωγός ήν, άνδράριόν τι φαυλον 
χαί πονηρών δν δι* εφέσεως εΤχεν ό βασιλεύς άξιώ- 
ματι τών λαμπρότερων τιμήσαί τινι, χαΐ έποιεΤτο 
περί τούτου τήν πρ6ς τήν μητέρα άξίωσιν. Ό δΐ 
Θε6κτιστος μή δεΤν Ιλεγε μείζονι τλν παιδαγωγών 
της Ιαυτου καταστάσεως τιμηθήναι τιμ^, ^να μή 
άτιμοΤντο τά αξιώματα. Εντεύθεν δι* ϊχθρβΚ ήν 
τψ παιδαγωγψ 6 θε(5κτ ιστός. Τοΰτο τοίνυν 6 Βάρ- 17 \ΝΝΑθυΜ ϋΒ. XVI. 18 δας (42) τη< οΙχ£(ας σπουδής προύστήνατο σύστασιν, ^ ΤΙιβοοίίβΙο &(] Ιιυηο ΐΏοάυιη 8υ1)1αΙο, ίπορβΓ&ΐΓΐχ χαι διά του παιδαγωγού ποικίλασ διαβολάς ένήχει 
τοΤς. του βασιλέως ώσι, και τήν έλαφρίαν αύτοΰ 
κατά του θεοκτίστου ύπέκνιζε, καί τέλος έκ μέσου 
αυτόν ποιήσασβαι ύποτίθη^ι. Τοΰτο δΐ μή &ν άλλως 
γενήσεσΟαι άνυστον, ε: μή άναιρεθείη 6 άνθρωπος• 
ζώντος γαρ άνθέξεσθα( τε αύτοΰ τήν βασιλίδα, 
χαΐ περιέξεσβαι. Ώς οΰν 6 του άνδρδς έκεκύρωτο 
θάνατος, έπιτετήρητο έκ των της βασιλίδος έξιών 
Βαλάμων (ήν γαρ άναφιρων αύτ^ πβρί αναφορών 
τβ και διοικήσεΓον) κακεΤθεν έξκίντι καθιασιν αύτψ 
τον σφαγέα. Ό δΐ γυμνόν Ιδών τ6 ξίφος ήρμένον 
χαθ' ^υτοΰ, (>πο σκάμνον εισέδυ, και 6 σφαγευς 
■κατ* αύτοΰ τ6 ξ(φ6ς ώθεϊ της γαστρος , και τοΰ 
Βάρδα ξίψος έσπασμένου καΐ άνασείοντος, καΐ άπει- 
Χοϋ^τος πλι}ξειν αύτφ τόν άμυνοΰντα τψ θνήξονει. Β Γ&αίηοΓβ εο£;ηίΙο, 6]υ1&α8 ίΙιαΙαίΏΟ βχβίΐϋΐ, οοηνίοϋβ 
Οΐίυπι βΐ ΓΓ&ΐΓβαι ίηδ6ε1αί&, βΐ υΐη'ςιιβ βίιηίΐβιη ία- 
ίθΓϋυαι ίιηρΓ6ο&1&. Β&Γά&β νβΓΟ πι&ΐυιη ιηαίο οα- 
χηυΐΕη3, βΐ αά οοη&ϋία βυα οχδβςαβηάα νίαιη ρΓ»- 
ραΓ&ηβ, ιρβ&ιη ςυοςυβ ΙχΏρβΓ&ίποοιη θ Γβ^ία Γβ- 
χηονβηά&ιη 6886 βυαάθί. Ουο οοηβίΐίο ΤΙιβοάοΡΑ 
ίηίθΐΐβοίο, αά νίΙ&η€}&8 βο^ηαΙοΓυχη οβάββ, ηοη 
Γββίβίβηάυιη βδββ ίΐΐίβ οβηδυϋ, βοά αεοβΓδϋο ββη&ΐυ : 
Ιρεα ςηίάβτη, ίηςυίΐ, Γβςια €βάο. Νβ νβνο ίηιρΘταΙοτ 
άίΰβΓβ ρο8$ίΙ, εβ ίΗβδαηήΒ νοαια ίηυβηι$$β εοηοΐανια 
ίπιρβναΐοηα : 6α άβ οαιιεα ν^ροειίαηι ρεαιηίαηι νοίίί 
$ίρηίβΰθ. £ί ςυΦδΙοΓββ δΐ&ίίιη αυπ αΓςβηϋςαβ ηυ- 
ΐΏβΓυαι ΓβΓβΓΓΘ ]υ83ίΙ. Πϋ, 8β εβηίθα&ηοβ αυπ ιηίΠθ 
βΐ ηοηα^ίαία, αΓ^βηϋ είΓοϋοΓ ιηίΐΐβ Ιι&1)6γθ &ίβΓ- 
ΐΏ&Γϋηί. ΙωροΓ&ΐΓΪχ νβΓΟ : ΡτχΙ^τ Ηχο^ ίηςυϋ. Ό μίν ουν θε($κτιστος (43) άν^ρητο ωσπερ εφηται. " τηηΙΐ35 οτηηΐΛ ρβηετίδ ορβί $ηηί τβροίίΐχ, Ηίβ άίοίΐβ, 
Έ δέ γε βασιλις ώς εγνω τ6 γεγονός, έζέθορβ Γβ^ία βχοβββϋ. 

τοΰ Οβλάμου γοωμένη, καΐ τφ υΐφ λοιδορουμένη, και τφ όμαίμονι, έπαρωμένη σε καΐ άμφοίν, 
τοιο'^τψ τέλει τόν βίον 6πεξελ0εΤν. Ό δΐ Βάρδας έπισυνάπτων κακόν τφ κακφ, καΐ τα προς τήν 
οικείαν μελέτην προκαθιστών τε καΐ προοικονομούμενος, καΐ αυτήν τήν βασιλίδα θεοδώραν συν- 
ββούλευσε των ανακτόρων κατενεγκεΤν. Ή δΐ συνεΤσα τό βουλευ^μενον, άντιστήναι ούχ {^ρετίσατο, *ίνα μή 
σ^αοζαΐ ανθρώπων συμβώσιν ομογενών. Μεταπεμψαμένη δΐ τους της βουλής, Αυτή μΙν, ^φη, τών βασι- 
λείων εξίσταμαι* Ινα δέ μή Ιχ^ λέγειν ό βασιλεύς, ώς κενά θησαυρών τα ταμιεια ευρηκε τά 
βασίλεια, διά τοΰτο ύμΤν τά τεθησαυρισμένα δηλώ * κα2 αύτίκα τους ταμίας εΙπεΤν έκέλευσε τοΰ 
χρυσού και τοΰ αργύρου τόν αριθμόν . 01 δΐ χίλια μΙν και έννενήκοντα χρυσίου ?χειν κεντηνάρια 
κατετίθεντο, αργύρου δΐ ώσει τρισχίλια κεντηνάρια . ΊΙ δΐ βασιλι^ , Προς τούτοις εφη , και δλλος 
πολύς πλούτος, και παντοδαπος τεθησαύρισται • καΐ ταΰτα είποΰσα , τών ανακτόρων άπήλθεν • 
Γ. Ό δέ γε Μιχαήλφ τής αύταρχίας εγκρατής £ ΙΙί. Μίοΐι&βΐ νθΓΟ ΓθΓυιη ροϋΐυδ, ΙαηΙαβ οορί&β 
γογονώς , ταχύ τόν τοσοΰτον διεσκύρπισε πλοΰτον, 1)Γβνί ίβιηροΓΟ άϋαρίά&νίΐ, ΐη ιηίιηοβ, &άυ1&ίθΓ68, μίμοις, καΐ κ($λαξι, καΐ ήνΐ(5χο•ς τοΰτον κατα- 
προέμινος, και δ'λαις άμάξαις , τό τοΰ λόγου, 
αυτόν έκκενών. *Ός ΙπεΙ τά ταμιεΤα κεκένωτο* 
ό δι καιρός έφίστατο της τοΤς άξιώμασιν (44) 
ά>ίτ^χο'!»9τ^ς διανομής, και ουκ εΤχεν δ'θεν ταύτην 
ποΐϊ{σίται, τήν πλάτανον τήν χρυσήν (45), καΐ 
τους διττούς λέοντας, και τους τοσούτους γρύπας, 
καΐ τά όργανα, έκ χρυσοΰ άπαντα είργασμένα, 
και εΙς χύσμον βνεα τής βασιλείας , Ικπληξιν δΐ 
Ιμποιοΰντα τοις έξ εθνών, χωνεύσας, δέδωκεν εΙς 6ΐ &υη§;&8 ίαβυχηρί&β, ουιη ςυίάβιη «αβ Ιοϋβ ρΐαα- 
Βΐπδ, υΐ αίυηΐ, βίΤϋηάβΓβΙ. Τίιβδ&υΓΪβ ^&IX1 βχΐιαα- 
δϋδ, ουίΏ (θΐηρυβ ίη8ΐ8ΓβΙ ρβουηί® ίΐβ άί8ΐΓΐΙ>υ6η(1ο 
ςαί άίςαίΙ&ϋ1)υ8 ρΓ&άίΙί βααΐ, η6(]υθ Ιι&1)6Γ6ΐ 
αηάβ Ι&Γ^ΪΓβΙυΓ : αυρβαιη ρΐαίαπυοα, άυοβ Ιβοηββ, 
Ιοϋάβχηςυβ ^ργρίιββ, βΐ 0Γ£[αη&, βχ &αΓ0 Γ&οΙ& 
οχηηία, ςυ® βΐ Γβ^ίαιη 0Γη&1)&η1, βί βχίβπβ ςβηϋ- 
1)υ8 &(1ιηίΓ&ϋοη1 βΓ&ηΙ, οοηΟανίΙ, αίςυβ ίηάβ ηιι- 
ιηί8ΐχι&1& ουάί 3υ88ϋ. Ιάβιη βΐ ίη Γ6£;ϋ8 δίοΐίβ Γβοϋ, 
ςυ&Γυιη ηοηηαΐΐαβ &άΙιυο ίηΐ6£;Γ&8, ροδΙ 159 ν&ήΐί) ΙβοΙίοηββ 6ΐ ηοΐ». (42) Βάρδας. \ά ίρβαιη ηλΓΓ&Ι θΐίαιη &ηοηγχηοΒ 
\η νί1& δ. Νίοοί&ί δίαάίΐβ, ρ. 934. 
^(43) Ό μΙν οΰν Θεόκτιστος. Οβδυιη ΤΙιβοοϋβΙυιη 
ε•ς κοΤΧα τοΰ Ιπποδρομίου 80ΓίΙ)ίΙ Οοάΐηϋδ, ίη ΟΗα. 

(44) ΤοΊς άξιώμασιν. Υίάβ ΟΙοΜί, τη€ά%9 ΟτχοιΙ. ίη 
'Ρόγι. ^ ^ 

{ΙίΑ) Τήν πλάτανον τήν χρυσην . 8βά άαΙ)ϋαΓΘ 

Υιζβί ΑΠ ϊϊίβα ρΐ&ΐ&οαβ οΦίβΓαςυβ Ιιίο ηαβιηοΓ&Ια 

ρ3ΐ&1ίί 0ΓηααιβηΙ& & Μίοΐιαβίβ οοηΟαΙα ΓυβπηΙ,οαπι 

β2ΐ(]θΐη Βοπιαοο Ιτ&ΟΑρβιιο ίοαρβΓ&ηΙβ &(11ιαο βχβΗ- 

11886 ΙτΛάΒίί 6Χ8βΓΐβ αυτόπτης ίρδβ 1.υϋρΓ&ηάα8, 

1ί1). VI, οβρ. 2, ηίδί 5[ϋβ Μΐοΐι&θΐίβ ΙβπιροΓβ βΓ&ηΙ, 

ρΓΟΓβϋδ αυΓβα ΓυβηηΙ, 2ΐ90 ροΓΓΟ 8θγθ& άυηΐ&χ&ί 

αβαπΓ&ΐΑ : ^^βα, ίηςυίί, $€ά άβαηταΐα ςηχάαηι αν- 

\μτ ααύβ ίτηρβΓοΙοΗί οαίΙσΛ $ίαΙ>αί : €χι}ηί ναιηο$ 

ίαά€τη 3ΒΓ6Χ άΐΌβΓή ρβηεηι ά6αυταΐ3ε<ιηβ νοίηονα τε- 

ρΜαηΙ,^Ιψβ $εονηάηιη $ρ€€ίβ$ ίνα» άίνεπατητη ανίηηι 

νο€β» βηίίΜαηΙ Μοχ : 86ά ίβίϋΐβ ρνοά βταί ίτη- 

ιη^η%9 ηιαρηϋΗάίηύ, ιηΰϋΗητη ηΐνητη β^τ6% αη Ιιρηβί 

ν€τνη$ αντο ίβαί ΐ€οη$9^ ςηα$ί €ηΗοάί€ΐ>αηί^ βΧο. Ββ 

Ιιαο ρΙβίΑπο, ΡθΓρ1ιγΓθ§;6ηΗυ8 ίο &ν1 Υϋλ, η. 29, βάίΐ. βοπιΐ3θ68ίί : Αέγω δή τήν χρυσην έχείνην κα- 
λουμένην πλάτανον, και τους δυο ολόχρυσους γρύ- 
πας, καΐ τους δύο χρυσοΰς σφυρήλατους λέοντας, 
βίο. ΥβΓυπη Ιιίο β&Ιίδ ιηηυίί αΐίυα βδδβ όλύχρυσον, 
&1ίυ€[ χρύσεον, ροδίβηοη βηίπι νοοβ ηυί(1ςυΐ(1 ιη&η- 
Γ&Ιυαι, αυί ααΓΟ ούάιιοΐυιη ββΐ, νίίΙβίυΓ ίηΙβΙϋ^Γθ. 
Β Νβαυβ &ΗΐβΓ ϋΙίΓοηίβοη ιηδ. αϊ} Α(1&αιο αά Ιιβοηβρ 
Ρΐιίΐ. ΐη Τήβορίιΐΐο : Φιλόκοσμος δΐ ων ό αυτός 
Θεόφιλος, κατεσκεύασε διά τοΰ άαχοντος τοΰ χρυ- 
σοχείου, λογιωτάτου πάνυ δντος, κα? συγγενοΰς τοΰ 
Αντωνίου πατρίαρχου. τό λεγύμενον Ιίενταπύργιον 
έξ αρχής, και τά μέγιστα δύο όργανα ολόχρυσα, 
διαΦοροις λίθοις και υελίοις κατακαλλύνας αυτά* 
δένορον τε χρύσεον, έν ψ στρουΟοι έφαλλύμενοι διά 
μηχανής τίνος μουσικώς έκελαδουν, τοΰ πνεύματος 
οια κρυφίων πόρων εκπεμπόμενου, δίο &1ίί. 11& ίη 
ί&ιηΙ^ίβ ΙοθΟΦ ΓβΙίηυίαπΦ Αυηβθ Οοπιηιηβη® ε&Γρυαα 
πιαπϋδ § ^ο&^η^8 Βαρίίδΐ» οοηΐίηβηϋδ, ίη Γογιώ&οι 
πιαηϋδ οοπιρβοΐβ. &80Γίρϋ8, ςαοδςυβ ίη ηο8ΐΓ& 
Οοη^ΙαηϋηοροΗ^ Ιίο. ιν, δβοί. 4, η. 1, άββΟΓίρή- 
ιηυδ, ίΐΐλ χεΙρ χρυσή άίοίίυρ, Ιίεβΐ ρχΌΓβυδ βθΓ6& βίΙ, 
ρηπιίΐυβ λυΓ&Ια. Ι(& βΙ&ΙυβΒ αυΓθΦ ^α» νίήβ άβ γο*• 19 αΟΑΝΝΙδ Ζ0I1ΑΕ^£ 20 ΐΐΐίυβ ίηΙβΓίΙυιη ίιηρβπο ροΐϋϋΐ ΒΛβίΙίυβ Γβοβρϋ, Α "^^ κοπηνβι νόμισμα δι' αυτών. Άλλα μέντοι χαΐ ίΓίΙ)υθ (ΙυηΙ&χΙ&Ι οβηίβη&πίβ άβ (αηία βυτΏΟπα ΓβρβΓ- 
ϋβ. Μαΐίθηι νθΓο βυ&ιυ Μίοΐιαβί Γβ^Ιβ άί^ΓβΒβαιη 
ςυίββΟθΓβ ηοη ββΐ ραββαβ, ββά Β&Γάβ ίηβϋηοΐυ, βί 
Ιρβαοα βΐ βΟΓΟΓββ οαρϋΜβ Ιοηβίβ, ίη (Β(ϋΙ)υ8 Ο&π&ηί 
ίηοΐυάϋ, αάβιηρϋβ οηαηί^υβ ηυβθ Ιι&1)α6Γ&η1. ΤΙιβο- 
άθΓ& Μβ Γ6ΐ3υ8 &ηίιηο Β&υοί&ΐο, ίη ίΐΐίυβ Ιοοί ιηο- 
η&8ΐ6πυιηοοαιΐΏί^Γ&(,ηβςυβ(ϋυ1&ηΙο?6ΐι1&ΓηΗ{ΐΙί8υ• 
ρ6Γ3ΐ68 ιηαηβΐ. Ε] 08 νβΓΟ ίΙΗ», ιιηρβΓαΙοηβ 80γογ68, 
ΙΏ&1& ίη ε[υ« οοη]θεΐ2Β 6Γ&ηΙ, (οΐ6ΓαΙ)αηΙ : άοηβο 6&3 
Βαβίΐίυδ Μαοθάο ΓβΓυιη ροΐϋυδ, ίη ιηοη&8ΐ6ηυιη 
Ενίβθ Εη&ΐ6Γη£, ςυοά 0&8ΐΓίθΓυιη ηοχηβη ΙιβύβΙ, 
άοάαχίΐ. Μ&ΐΓβ ίιηρ6Γ&Ιοπ8 β Γ6^ί& &α)0ΐΐλ (υΐ άί- 
οίαζη β8() Ιοϋυ8 ίπιροπί αάιηίηίβίΓΕϋο αά Β&Γάαιη 
νβηίΐ, ουί ηβρο8 οαΓορ&Ι&Ι^β ΙιοηοΓβπι άβΐυΐϋ. Ρθ8ΐ έπί βασιλ'.καΐς στολαΤς τοΰτο έποίησεν , ών τίνα 
εκείνου φθαρέντος ϊζι π•ρισωζ4μενα, 6 μετ' αυτόν 
^ασιλεύσας Βασίλειος άνεκομίσατο, τρία μόνα χεν- 
τηνάρια εύρηκώς έκ της άττήριθμημένης ποσό- 
τητος. Τήν Ιαυτοΰ δε μητέρα 6 βατιλευς των 
βασιλείων ύποχωρήσασαν ουκ ειασεν ήρεμε Τν, 
άλλ* ύποθήκαις του Βάρδα πέμψας άποκείρει και 
αυτήν χαί τάς άδελφάς, καΐ έν τψ οικψ του Κα- 
ριανοΰ (46) περιορίζει , και δ'σα προσήν αύταΐς 
άφαιρεΤται. Τούτοις ή Θεοδώρα πληγεΤσα τήν 
ψυ/ήν μεταχωρεΤ προς τάς έκεΤσε μονάς, δλίγον 
τ^ σύμφοροι έπιζι^σασα. Α Ι δΐ θυγατέρες αύτης 
και του βασιλέως όμαί μονές ήντλουν τά αύταΤς 
έπενήνεγμένα κακά, &ς 6 Μακεδών μετά ταύτα Ιΐ930 Μίοΐιαβί ρΓίΐΏ& 8αοθΓ68θ6η1β Ι&ηα^ίηβ 1)6ΐ1υπι η Βασίλειος τής βασιλείας έπιλαβόμενος πρ6ς τήν Α^&Γ6ηί3 ίηίθΓΐ, θορυιηηυθ υΓΐ36Γη 8&ιηο8&(& &ά 

ΕυρΙΐΓ&Ιβιη βϋ&ιη οΙ)8ίά6Γθ α^^ΓβάϋυΓ. Ιβιηββίϋδβ, 

ροΓϋδ ν66ΐί1)υ8 οοο1α8ΐ8, ίηΐΓ& υΓΐ)θΓη ιηαηβηΐ, 

Ιΐ03ϋ1)υ8 ορίηίοηβπι &ίΓ6Γβηΐ68, ςυα8ί ΙΙπιβΓβηΙ, βο 

ςυοά 86 χηυηθ ΙυβΓβηΙυΓ. £& γ63 Εοηι&οίβ &υχϋ 

αυάΕοίλΐη, αΐ βΐ ίηοίΓθΐιιη8ρ6ο1β ί6ηΙοπ& ΠςβΓβηΙ, 

6ί ίηοαυίθ ρ&Ι&Γβηί. Α^&Γβηί υθγο ϋπιΟΓβ ρβΓ Ιή- 

άυυαα βίιηυΐ&ΐο, ί&ηάβιη ροΓίΐβ 8υΙ}ίΙο αροΓϋθ, ουιη 

ίζηρβίυ νβΐΐθΐηβηϋ β1 εΙαπιΟΓβ ΗοιηαηοΓυιη εα8ΐΓ& 

8υηί &§;^Γβ88ΐ. Νβηυβ νβχΌ ςυίβςυαηι βορυπι ίπιρβ- 

Ιαιη 8υ8ΐίηυϋ, ββά ίυ^&ιη ί6θ6ΓυηΙοΐΓη68, &1ςυ6 &1) 

1ΐ08ίϋ)υ8 ορρΓ688ί, ρ&Γίίπι οφάυηΙυΓ, ρ&Γϋιη οα- 

ρίυηΙιΐΓ. Μαηίοΐιβί ςυοςυβ Ιβιη&βΐίϋβ ορβιη ΓθΓβη1θ8, 

ιηυ11θ8 ί11α8ίΓ68 άυοβδ 0&ρ1θ3 αι&§;η& ρβοπηία νβη- 

άίάβΓαηί. Νβο χηυΐίαπι Ε^Γυϋ ςαίη ίπιρεΓ&ΙοΓ ίρ86 

οβρβΓβΙϋΓ, ηίβί βςϋί νβΙοοίΐΛΐβ 1ΐ08ϋΐ3υ8 βνίίαϋ8, ^ Άγαρηνοί, άθρόον τάς πύλας άναπετάσαντες, μετά της προς μητρός αύταΤς μάμμης μονήν ίι Γαστρία 
καλεΤται απήγαγε. Τής δΐ του βασιλέως μητρός, 
ώς εΓρηται , των ανακτόρων έκστασης , ή πάσα 
τής βασιλείας διοίκησις υπό τόν Βάρδαν έγένετο, 
τιμηθέντα κουροπαλάτην προς του άνεψιοΰ. ΕΓτα 
εκστρατεύει ό Μιχαήλ κατά τόν Άγαρηνών , £ρη 
πρώτως ύπηνήτης γινόμενος, υλ\ πόλΐΛ α^ών τά 
Σαμόσατα ( αυτή δΐ τών παρευφρατιδίων Ιστι) 
πολιορκεΤν έπεχείρησεν. 0\ δ' ΊσμαηλΤται, τής πό- 
λεως τάς πύλας τοΤς πολιορκοΰσιν έπιζυγώσαντες, 
εντός Ιμενον, δόκησιν δίδοντες αύτοΤς, ώς δειλαι- 
νόμενοι, ϊνδον του περιβόλου συνέκλεισαν εαυτούς. 
Τοΰτο τους 'Ρωμαίους εΙς θράσος ένήχε, καΐ άπε- 
ρισκέπτως έσκηνώντο , και άφυλάκτως έσκίδναντι. 
Έπι τρισι δ' ήμέραις δποκριθέντες δειλίαν ο\ βνΑβίδβθΙ. 0&8ΐΓα 6ί ίοαρβΓ&ίοΓίυιη ΙαΙ^βΓηαευΙαπι 
ουιη οιηηί ίηβίΓυιηβηΙο ο^ρίΕ 8υηί, οβΒίθΓαςυβ άί- 
ΓβρΙ& οιπηία. Αο Ιυπι Γβ0688ίΙ Μίεΐι&βΐ. Ουαι υθγο 
Α^&Γοηοβ άβηυο Ηοπι&η&8 ρΓονίηοί&8 ίηνα8ί88β οο• 
^ηονίδβθΐ : ευιη ΐΏ&)0Γίΐ3υ8 εορϋβ οοηίΓα β08 ρΓΟ- 
βοίβοϋϋΓ. 1111 νβΓΟ ρθΓ ΐηνίΕ οοπιρβηίΐία 8αΙ)ϋο 
Β.οΐΏ&ηο8 &§^Γ688ί, ίπ ίϋ^αιο νβΓίθΓυηΙ, αο ίρ8β 
οαρίαβ «886ΐ ίιηρβΓαΙΟΓ, ηίδί Μαηυβί ιη&^ίβΙβΓ Ιβ^ίο- 
ηυχη (Ιοιηββϋουβ, ουιη οοηββΓν&δδβΙ. Ουηα αυΙβίΏ 
1ΐ03ΐβ8 ΙΙοιη&η&3 άΐΐΐοηββ ν&δΙ&Γβ ηοη άβδΙδΙβΓθηί, 
ΡβίΓοη&δ &νυηου1υ8 ίαιρθΓ&Ιοπδ, ουιη Εοηι&ηίβ 
οορϋβ οοηίΓ<ι 608 ιηϋΙϋυΓ : ςυί ουιη 159 ρΓδΒϋυιη 
οοιηιηίΙΙοΓθ ηοη ΕυάβΓβΙ, 86(1 α 1)βΙ1ο αΙ)ϋθΓΓ6Γ6ΐ, 
πιοηαοΐιυιη ςυβιηά&ιιι ίη ιηοηΐβ άβ^βηίθΐη, νίΓΐυΙβ ρύμης σφοδρας και αλαλαγμού τψ τών 'Ρωμαίων 
έπίασι χάρακι, και ουδείς 6πέστη τήν τούτων όρ- 
μήν• προς δρασμόν δι* οΐ πάντες άπεϊδον, καΐ 
καταλαμβανόμενοι , οΐ μίν άν^ροΰντο , οΐ δ* έζιυ- 
γροΰντο• *Ότε και ο\ Μανιχαΐοι τοις 'Ισμαηλίταις 
συμμαχοΰντες πολλούς τών επιφανών έζώργησαν 
στρατηγών, και χρημάτων αύτοί)ς μεγάλων άπέ- 
δοντο. Τότε τοίνυν μικρού καΐ ό βασιλεύς δν .- »». ελήφθη αυτός, ει μή ττΐ ταχυτητι του ίππου τους 
πολεμίους υπεκδραμών διασέσωστο. Ελήφθη δε 
τό στρατόπεδον, καΐ ή βασιλική σκηνή, και ή 
προς ϋττηρεσίαν του βασιλέως αποσκευή, και τάλλα 
πάντα διήρπαστο. Τότε μίν οΰν ύπέστρεψεν ό 
Μιχαήλ. Αΰθις δΐ τους Άγαρηνους έπιόντας ταΐς βΐ ΓβΓϋπι ίϋΙϋΓαΓαηι ρΓΒενίδΙοηβ 0β1βΙ)Γβιη οοηβηΐϋ, ]) τών 'Ρωμαίων χώραις μαθών, εξεισι κατ* αυτών 
&ηΜαΓϋ3Εΐβ&ιηθχρβΓίη(1β1)βαΙ?0ϋί ουπίΕηηυθΓθΙ, μετά βαρύτερας δυνάμεως. 0*1 διά δυσόδων τόπων, 
βίςυβ νΙοΙοπΕίη ραΙΙίοβΓβΙαΓ : Οϋπι 1ΐ08ΐίΙ)ϋΒ οοη^Γβ- επίτομων δΐ, διελθόντες απροσδόκητοι τψ Τω- 
άίΙϋΓ, Αί^ΕΓβηοΓϋπι βχβΓοίΙυδ δαοευιηΐ^ίΐ, 6]ΐΐ8ςυθ μαίων έττηλθον στρατψ, και τρέπονται τούτον. 

Υ&ΓίδΒ Ιβοϋοηβδ 6ΐ ηοΐ66. ρυΙ)ΙίεΕ 1}βηθ πιβη11&ο1ίπΐ(]βθ6ΓηθΙ)Εη1ΐ]Γ ίη ρβηΕίυ, 
αυΐ Ιοοίδ Εΐϋδ, ηοη ΓβνβΓΕ βχ ΕϋΓΟ δοΐίάο θΓΕηΙ, 
8θά βΒΓβδβ αηνο $ηρ6τ(χί$3β^ υ1 βδΐ ίη νβΐθπ ίηβοπ- 
ρΙΙοηβ 353, 4, αητο ίΐΐηίΐτα^ υΐ ίη εΗε 370, 3 : 
({υο(1 δΕίίδ ρΓδβΙθΓβΕ ίηηυϋ ΙδίάοΓυβ ΡβΙυδίοίΕ, 
1ιΙ). Ι, βρίδΐ- 395 ; ϋΐ). π, βρίδΐ. 286, βΐ ΙίΙ). πι, 
βρίδΐ. 411. Ιη ΑηΐΗοΙο^. 1ί1). ιν, Οβ 8ίαίηα αητβα 
ΑηνβΙίαηΐ : Χρύσ»ος εστηκεν Αύρηλιανός. Οαοιηοάο 
νίΓ^ίΙίϋδ, Εείοβ. VII : 

Νίΐηο (€ πιαττηοηΜίη ρνο ί€Υηροτ€ βοίνΜΜ ; α^ ί<*ι 11α Ερυ(1 ΗΕΓροοΓΕίίοηβιη, άβ ςυοάΕζη ΕρίοπιΙθ,'Ός 
χαλκούς έστάθη διά τόν νόμον τόν περί τών εφή- 
βων, ί(1 βδΐ, χηα $ΐαίηα άοηαίη$ /ηεταί, ΥΙόβ ΟΑγο- 
ηίΰοη ΛΙβχαηάήηητη, Εη. 10 Τίιβοάοδϋ Μ. 6ΐ βη. 36 
Τΐιβοάοδϋ ^υη. 

(46) Έν τψ ο•κψ του Καριανοΰ. ΝίοβίΕδ ΡΕρΙΐίΕβ^Ο, 
έν τοις Καριανοΰ λεγόμενο ις. Υίάβ ηοβίΓΕίη ύοΛίίαη- 
ΗηοροΙιτη, €Ιιη$(, ϋ ΑΝΝΑΙ^ΐυΜ Ι^ΙΒ. XVI. 22 

"Ηλω δ' αν κα2 6 βασιλεύς, ε! μή μάγιστρος Βία- Α. ρΓΐηοβρβ ΑιηβΓ οαάϋ. ^υ^υ8 βΐίυβ ςυί ρΓ»1ίο ηοη 
νουήλ , των σχολών τυγχάνων δομέστικος , αύτ^ν ΐηΙβΓβΓΛΐ (ρΓβά&ίυιη βηίπι βχίβΓΕί), οΐβάο ραίήβςαθ 
διέσωσατο. 01 δ' έναντ(οι χαχουντες τά των 'Ρω- ίηίβηΐυ οο^ηϋο, Γυ^ατη οαρβββϋ, θ ςυα ΐΕΠίθη Γθ- 
μα(ων ούχ έληγον . Στέλλεται γο3ν κατ* αυτών 6 ΐΓ&ο1υ9 ββΐ, •1 Γ^υοί ΐΓ&(1ί(ΐΐ8. ΡβΓίιΐΓ ατιΐθΐη ΑιηβΡ 
του βασιλέως μητράδελφος 6 ΙΙετρωνάς μετά *Ρω- &η1β ρυ^η&ΐΏ !]«ηβ 6 οαρίίνο ςυοά&ιη ρβΓΟοηΙαΙυβ, 
μαϊχών δυνάμεων αύτοΐς άντιτάξασθαι. Ό δΐ ούχ ςυοίΓοάο οαβίΓΟΓυιη Ιοουβ νοο&ΓβΙυΓ? ιι1 ϋχηοίβ 
έθά^,'3ει τήν συμβολήν, άλλ* έδειλία τόν πίλεμον. ρΓβΙθΓϋυβηβ (ΙίοβΓβίυΓ ? ςυβΒ Ιοϋ βί Γβ^ίοηί ίπάϋα 
Μα^ών οι>ν έν ορει τινί μοναχών άσχούμενον, τήν 6886 αρρθίίειίίο ? Ουπι &υ1βιη ίΙΙθ ΓββροηάίβββΙ, 
άρετήν διαβ($ητον, χαΐ ιτροορώντα τά μέλλοντα, Γβ^ίοηθίη Ε&Ι&ε&οηθίη, ν&ΙΗ Ιοουιη ΡΙοβΑοΙθίη, 
απεισι πρ^ς αύτ^ν, χαΐ έρωτ^ εΐ τφ ιτολέμψ έπι- ϋυνίυιη ΟγΓβιη αρροΐίαπ : οιηίηθ θ ηοιηίηίΙ)υ8 
χεφήσειε ; χαΐ δς επιτρέπει, χαΐ ν(χην «ύτφ έπαγ- 8υα3ρ1ο (ϋχίθθθ, ίη&υ8ρί6α1υιη 8ί1}ί 1)6111 βχϋυιη ϋβ 
γέλλετχι.-'Απηλθε τοίνυν 6 Ηετρωνάς, χαί τοΤς έναν- νοο&^υΐίβ ροΓίβηίΙί. Ναιη 1.&1&ο&οηβιη, ρορηϋ α//Ι»- 
τ(οις προσίβαλε, χαΐ ηττάται μίν ή των Άγαρηνών οΐίοηβτη: ΡΙοβ&ηΙβΠ), €α5ίίτη ίηΙθΓρΓβ1β1)ΛΐΐΐΓ : θ 
βτροιτιαι, πίπτει δΐ 6 ταύτης χατάρχων "Αμερ. Ό Ωυνϋ αυΐβχη ηοπιίη6 βαοβ &1) 1ΐ08ϋΙ)υ8 οίΓοαιηνβη- 
δΙ τούτου υΙ<ίς έχ του πολέμου απών (εΙς γαρ ίυπι ίπ (1ίνίηα1)&1. ΡβίΓΟΠΛβ νίοΐοη» ρ8ΐΓΐ& 4ηαπΐ- 
Αε^αν Ιτύγχανεν άποδεδημηχώς) τήν ήτταν χαΐ ρ ρΙ]&η8 ΒγζαηΙίυιη Γ6νβΓ8υ8, ΙιοηοηβεββχοΐρΗυΓ, β1 
τήν φθοράν μαθών του πατρός, άπεδ(δρασχεν, άλλα Ιβ^ΐοπυοι άοιηβ8ϋου8 άββί^^ηβΙαΓ. ^&Iηβ^^Iη Μ&ηαβί 
χοΐ οδτος έν τφ δρασμψ συλληφθείς πχρεδύθη τφ Ζ]α&^ί8ΐ6Γ ίη νίνίβ 6896 ά68ί6Γ&ί. Νβςυβ ΐηυΐΐο ρ08ΐ 
στρατηγφ. Αέγεται δΐ πρό του πολέμου τούτου βί ίρ86 η&ΙυΓΟ ά6ΐ3ϋυιη ρ6Γ8θ1νϋ. 
6 "Αμερ των αιχμαλώτων πυθέσθαι τινός πώς ό τύπος έν φ ή παρεμβολή χαλοΤτο, χαΐ δ'πως 6 παρα^|$έων 
λέγεται ποταμύς• χαί τίνος ή δ'λη έχείνη χώρα Ιτυχε χλήσεως. Ώς δε τήν μίν χώραν Λαλαχάωνα (47) 
•Τπεν έχεΤνος χεχλήσθαι. Ητώσαντα δΐ τον τύπον του χάραχος, χαί Γύρη ν τόν ποταμόν, έχεΤνος έχ 
των ονομάτων τούτων οίων ισά μένος έ'φη τάς χλήσεις ταύτας ούχ αΊσι•ν αύτψ τό του πολέμου τέλος 
ίκαραδηλοΰν. Λάου μίν γάρ χάχωσιν έχάλει τόν Λαλαχάωνα, πτώσιν δΐ σημαίνειν τον Πτώσαντα* 
γυρωθήναι δΙ μέλλειν 6πό των εναντίων αύτο?)ς έχ της του ποταμού χλιίσεως έμαντεύετο. Τά μίν 
^x της νίχης ο($τως εΤχον τψ Πετρών^• ό δ^ τροπαιοφόρος έποτνηχεν εΙς τό Βυζάντιον, χαΐ ύπεδέχθη 
μετά τιμής, χ•? αών σχολών προβλήθη δομέστιχος. ^Ήδη γάρ 6 μάγιστρος Μανουήλ άπεβίω. Μετά βραχί» δΐ 
χαΐ αυτός απέτισε τό χριών. 

Δ'. Τούτους δε πάντας ό Βάρδας άποσεισάμενος, IV. ΒιΐΓ(]&8 &Όί6ΐη 1ιί8 οηαηϋιΌβ λΐηοίίβ, βαορίβ 

τήν μίν τών πραγμάτων διοίχησιν ώς ήβούλετο διε- &Γΐ)ϋΓ&Ιυ &(1πιίοί8ίΓαΙ)&1 οιηηία. Μιο1)&6ΐ6ηίιη ηίΐιίΐ 

τίθετο. Ό γάρ Μιχαήλ ούδενός έπεστρέφετο, μύ- ουΓ&1)&1, 86(1 11ΐ6&(πβ Ι&ηΙυαι 6( 6ςυϋΑϋοη!5υ8 

νοις δΐ θεάτροις χαΐ Ιππηλασίαις έσχολαζεν, ούχ ν(ΐο&1)&1, ηοη &1ϋ8 1ιιιΙ}6η&8 πΐ0(ΐ6Γ&ηϋ^υ8, 8β(11ρ80 

άλλων ήνιοχούντων, αύτοΰ δι' έχείνου του αύτοχρά- ^ ία)ρ6Γ&ΙθΓ6 Λυί;ϋ9ΐο Γ6^6ηΐ6 ΟϋΓΓυηι, 6ΐ άθ06Γί&ηΙβ, 

τορος χαΐ άφματηλατούντος του Αυγούστου, χαΐ αο ρΓΟ Γβ^ΐΕ οΐιΐ&ηιγάθ Ευπ^β ν68ΐί1υ ίηάυΐο. 

άγωνιζοπ^νου του βασιλέως, χαΐ άντΙ της βασιλείου Νόςυ6 ν6Γ0 ιηαΐαηι ίΪ3ί 8ί8ΐ6ΐ}&1, 8β€ΐ νίΓ08 θϋΕΐη 

στολής ένδεδυχύτος ήνιύχου στολην Ού τοΰτο δΐ (3ί^ηϋΕϋ1)υ8 θ1 Ιιοηοη1)ΐΐ8 ρΓ«8ΐ&η1β8, ρΕΓίίιη ε ββ, 

μύνον ήν τό δεινόν, άλλ' δτι χαΐ τους έν άξιώμασι ρΕΓίίιη οοαίΓΕ 86 8ΐΕΓ6 ΐη βςυοΓυπ) 0βΓΐΕαιίηί1)α8, 

χζΊ τιμαΤς υπερέχοντας τους μέν αύτφ συναγωνί- 6ί 6υΓΓυ8 Ε^ίΐΕΓ6 εο^6ΐ)Εΐ. βυπι νβΓΟ ΕΗςοΕηάο 

ζεσθαι, τους δ* άνταγωνίζεσθαι έν ταΤς τών Γππων ίρ8β οοΙοΓβ Υβηβίο, 0ΠΓ8υ8 Ιο^οΙΙιβίΕ ΡΓΕβίηο,Εΐ'^υβ 

άμίλλαις χαι όρματηλατεΤν χατηνάγχαζε . ΙΙοτΙ Εΐϋ νίπ ί1Ια8ίΓθ8, 6βΐ6Π8 ν68ϋϋ 6θ1οπΙ)α8, ^ΕIη 

τοίνυν αυτός μίν ήμφίεστο τό χρώμα τό Βένετον, ουΓΓϋ8 Εβοθηβαπ βΐ (ΙβοοΓΕυπ 6886η1; : ρΓΟίοηοΐΕΠΟ 

ό δΐ του δρόμου λογοθέτης τό πράσινον, χαι έτεροι ουΓ8υ8, Ε ςυο(ΐΕΠΐ ςυί Γβεβηβ Ε<1ν6ηβΓΕΐ, 1ίΙί6Γθ 

τών επιφανέστερων τά Ιτερα* χαι ήδη τών άρμά« ΕΕΓβΓυηΙυΓ, ςυίΙ)υ3 οοηΙίηβΙϊΕΐαΓ, δΕΤΕ66ηο8 ίη 

των έπέβησαν, χαΐ ήσαν προς τό δραμεΤν. Έν τούτφ Μ6ΐΕη^6ΐ9 6Ε8ΐΓ& ρο8υί886 : 6Ε 8υη1 ηυο ηυηο 

^ε γράμματα τφ πρωτονοταρίφ τοϋ δρύμου παρά πιίηυ8 6ΐ6^ΕηΙβΓ ΜεΙθ^ιπε (ΙίοαηΙυΓ. ΡΓΟίοηοίΕπαβ 

τοΰ πΐφ%«χύτος άρτι ένεχειρίσθησαν, ώς έν τοις ί^ίΙυΓ ο1) 6ϋΐϋ ηυηϋαηι ίΓί8ϋ νυΚυ ίηιρθΓ&ΙΟΓβπι 

ΜελαγγιΙοις Ιστρατοπεδεύσαντο ο\ Σαραχηνοι διαγγέλ- Εάϋ, Γβπΐ βχροηϋ, βί 1ϋΐ6ΓΕ8 ΙβΟ 08ΐ6ηάϋ. Α( ϋΐβ 

λοντα• ταΰτι^Ο είσίν ^ νυν άγροιχύτερον χαλεΤται Μα- Ο ίΓΕ0υη(ΐ6 6ίΙθΓνββυπι ίη1ηϋυ8 : €νηι, ίηςυϋ, ίη ίαΐί 

λάγινα. 'Ο γοΰν πρωτονοτάρίος σχυθρωπάσας έπι τ^ ΰβΓίατηίηβ **Ίη, ΰί ςηί ιη^άίια «ί, βηιη αά Ι3ίναηι 

άγγελί<9ί, προσήλθε τφ βασιλεΤ, χαι ταΰτα έδίδασχε, ρνορβΙΙβΓβ ρτορβτβτη : /ιι, ίηβρίΰ, ά€ Βανταεβηοηίίη 

%λ\ ύπεδβίκνυ τά γράμματα. Ό δέ, ύργίλον τι χαι ίηοηπίοηδ νοδα τηιΗί (αού ? ΤεΙιβ Γυϋ ρΓΦοίΕΓΟβ 

μανιχόν αύτψ ένιδών, 'Βν τοιούτφ μοι, έ'φη, ^ντι ίπ]ρ6ΓΕΐθΓ, ΐΐΕςΰθ άβ 00ΐηπΐπηί1)υ8 Γθ1)Π8 βϋπΐρ6Π0 

ν&ΠΦ Ιβοϋοηβδ 6ΐ ηοΐ». 

(47) Λαλαχάωνα. ίβο ΟΓΕΠίηΐΕΐίοϋΒ : Λοχήσαν- 6ηίπι Πάνυ, Ογπη ρΡΕίί, Ρ(080η1ί8*ά6ηΐ(]α6 γθ^ο- 

τες τήα όδόν της υποστροφής αύτοΰ συναντώσιν αύ- ηίβ ηοιη6η Γυί986 8οη1)ίΙ. 86(1 ροΙΐοΓ νίά6ίυΓ ΖοπΕ- 

τφ εις τον Λαλαχάωνα, χαΐ συμβολής γενομένης, γε8 ςηί Λαλατχάωνα ηοίηβη 6886 Γ6|;1οηί8 ΕΪ1, οαΐ 

τρέπουσιν αύτύν. ΖοηΕΓΕοα 1οη8[6 πΐ8^ί8 ίΙ1υ»ΐΓΕΐ; Ε8ϋρυΐΕΐαΓ ΡΙιοΙϊϋβ ίη βρί8ΐοΐΕ 147 (]υβ ΐηβορίΐ)!- 

ΟοηϋηοΕίΟΓ ΤΙιβορΙΐΕηί8 111). ιν, η. 15, Ηθ6ΐ εΙ3 60 Ιογ θεοδύτφ σπαθαροχανδιδάτφ χατά τους Λαλάχω- 

<ϋΜ6ηΙίΑΐ ςοοΑά ΙοοοΓαοα ηοιηΙαΕ : ΐΑΐ&ύΕοηθία νας. κ 40ΑΝΝ18 ΖΟΝΑΒ^Ε 24 8θ11ίοίΙιΐ8. £ο ααίθΐη βίο αίΓβοΙο, Β&Γάαβ ν6Γ8α1)αΙ Α 

οπιηί&, βοςυβ ρβΓΐΓ&1ΐ6ΐ)&1, ςυο θγ&Ι 1ίΙ)ϋυιη, βΐ &«1 

0»3&Γί8 ίαβϋ^ίυιη θνβοΐυβ, ίοαροπί ίηναάβηϋί ορ- 

ροΓίυαίΙ&Ιβιη ςυ(ΒΓϋ&1)&1. ΝίΙιϋ &ιι1βηι ίβοϋ 1[>οαί, 

ηίθίςυοάβΓυάίϋοηίβ ρΓονβΙιβαάδθ ιη&^ηυιη βίαάίυαι 

]ι&1)αϋ. Ναιη ρΙιί1ο8ορΙιί& ηβ^1βο1& ^&^61^&^, &ο ρΓορο 

οχηηΐηο βζβϋηοΐα βΓ&(, αΐ ηβ βοίηϋ11& ςυίάβιη Θ3ϋ8 

8ΐιρβΓβ886ΐ : ία βαυβιι ΓυβΓαΙ ίιηρθΓ&ΙοΓυιη ίη8θί1ί&. 

8θά Ιιίο οαίςυβ (Ιίβοίρΐίη» βοΐιοΐ&β οοηβϋΐαϋ, βΐ 

άοοΙοΓθβ άθ8ί^η&?ϋ, βί 8ίηκυ1ί8 ρυΙ)1ίοα βϋρθαάία 

άβΟΓβνίΙ, 6ΐ οιηηίύαβ αια^αυαι βΐ οοιηιηαηβαι άο- 

οΙΟΓβαι ρΓβίβοίΙ Ιβοηβιη ρΙιί1θ8θρΙιυΐΏ, 01^08 άο- 

οίηα» ίηοίγία Γ&ΙΏ& βΓαΙ, βϋαιη αΙ) ίαιρβΓ&ΙΟΓθ 

ΤΙιβορΙιίΙο ΙιοηοΓ&Ιυοα, Ιιαο Ο6θ&βίοη6. ϋαιη ιηυ11ο8 

1ι&1)6Γ6ΐ (ϋ8θίρυ1ο8, &οοί(ϋΙ υ1 βοΓυω ςυίά&αι αο- 

οιιπιΐβ ίη ^θοοαβίτία θΓυάϋυ8, άαίη ίη ΟπθηΙβ ρβ- η 

Γθ£;πηαΙυΓ, α δαΓαοθοίβ 0&ρ1υ8, ουίάαιη ίηΙθΓ 

1>&γ1}αγο8 ί11υ8ΐή ίη 86ΓνίΙιιΐ6ΐη ΐΓ&άβΓβΙυΓ. Α^&γθ- 

ηοΓαιη ροΓΓΟ ρπηοθρβ 11ιβθΓ6χη&1& βΓαάϋα 6ΐ ρΐιί- 

1θ8ορ1ιΙο& 8ΐα(ϋθ8θ &υάίθΙ)αΙ, ρΓ» οφΙθηθ Ι&ιηβη 

^βοπιβίΓίοίθ ιηβ11ιο<ϋ8 6γ&( άθάίίυβ. Οαιη ααίοιη 

οαρίίνί 1ΐ6ηΐ8 αυάϋοηυηι ΓΓβςυβηίΑΓβΙ, λΐίςυαηάο 

θ1 ίρββ βααι οοΐΏίΙ&Ια8, &αάϋί8, (1οοΙθΓίΙ)α8, ςυί 

ί1κυΓ&8 £;6οηΐ6ΐηοα8 άοΙίαβ&Γ&ηΙ, βΐ ΐΓί&η^υΙαιη 

οιηηί8 Ω^υΓΦ ρηαοίρίαηι 6886 άθ66ΐ)&ηΙ, οαιη68ςυ6 

ίίβυΓ&8 6Χ 60 6ΐ οπη, 6ΐ ία βαπκίθΐη Γβδοΐνί, 6ΐ 

οίΓοαΙυιη οαιηίυιη β^αΓ&Γϋΐη ςυ» ααιΜία «ςυαίί 

οοηϋηθ&ηΙαΓ, 6886 6&ρ«6ί88ίιηααι, βΐ 63υ8 Κ6η6η8 

&1ί& : ΓΟ^&νίΙ άοιηίααιη, &α ΙίοβΓβΙ ωα^ίθίΓΟβ άβ ϋ8 

ςυο άοοθΓβηί, ρβΓοοηΙαη ? Ουοά ουιη ϋΐ6 ρβΓίΏί- 

818861, ρβΐίϋ, Γαϋοη68 θΟΓϋΐη ςυ» (1οουί886ηΙ, 5ί1)ί 

<ΐ6θ1&Γαη. Υβηιιη ί11ί8 ςυοά Γθ8ροη(1θΓ6ηΙ, ηοα Ο 

1ι&1)6ηΙϋ)υ8, Δ^^αΓβαοΓϋΐη ρηηο6ρ8 οαρίίνο &606γ- 

βίΐο, ηαιη ίρββ ίά ρο856ΐ Υ ίαΐ6ΠΌΚ&νίΙ, βυιη^υθ 8θ 

βοΙγθ αΓβπη&ηΙθαι, &ίΓ6ΓΓθ ία χηβάίυίη ^α88^^. ΟαρΙί- 

¥08 ί^ϋιΐΓ &Ι> ίηίϋο άβοΙ&Γ&Ι βίη^υΐα, Γαϋοαίΐ^υβ 

Α(1άαθϋ8 6ΐ 6&υβί8 6Χρ08ΐΙί8. Δυ(1ίΐ0Γ68 ν6Γΐ)ΐ8 6308 

ίαΐ6ΐΐ6θϋ8, ΙΙιβΟΓβηααΙα &ουϋΰ8 ρβΓ8ρ6ζβΓϋηΙ,ςυ&8ί 
άί1&1&1ί8 ίηςβηίίβ, νίΓυαιςαβ αάιηίΓ&Ιί Γος&Γυη^, 
1β1 αη 0οη8ΐ&α1ίαοροϋ8 &1ϊθ8 8ίιηί1θ8 1ι&1)βΓθΙ ? ΑΙ 
ίΐΐθ : ΜηΙΙο», ίηςυίΐ, τηβ ρΓ3β$ίαηΙ%οτ€» ΗαΰβΙ, $βά 
αηπιη τηορύΐνητη οτηηίηηι^ νΐπίτη ίη ρΗίΙοδορΗΐοίί 
ναΙίοηίΰηΒίηΰΟίηραΓαΰϋεηι. Ηίβ&υάίΙίβ, Α^&ΓβηοΓΰΐη 
ρΓίηο6ρ8 αιηοΓβ 111ίυ8 ΐΏα^ίβίΓΐ οβρίυβ, βυιη βΐ νί- 
άθΓθ 6ΐ &ιιάίΓθ ά68ί<ί6Γ&νίΙ, &0 1ί11θΓ&8» ςυΐϋυβ Ιιογ- 
ΐΑ^αΙαρ υ( αά 86 νβαίΓβΙ, 8υ&ιη(]υ6 Β&ρίβηΙίαιη 8ί1)ί 
οοιηΐΏυηί6&Γ6ΐ, οαρίίνυ ΙίϋοΓ&ΙϋβΓ 6ΐ 1)βαίκαβ 1γ&- Ι) 
οίαίο, 8(1 ίΐΐατη ρ6ΓΓ6Γ6η(1&8 ΐΓ&άϋ. ΑΙ 1.βο νβπίαδ 
ηθ ίη οΗιηβη νβηΐΓβΙ, οΐ) ΐΏί8888 &1) 1ΐ08ΐ6 1ί1ΐ6Γ&8, 
6ρί8ΐο1&ηι 6υΓ8υ8 Ιο^οΙΙιβΙ» (ΓαάίΙ, οαρίίνο 6ϋ&πι 
&άάυοΙο, ςαί «Γ^αηίθηΐυαι 6308 6χροη6Γ6ΐ. Εχ Ιιοο 
Τ1ΐ6ορ1ιί1ο ίηαοΐυϋ, βΐ 1)6η6Ωοϋ8 αίΤβοΙυδ, ρυΗϋοβ 
άο66Γ6 308808 οθΐ : ροθΐ θΙίαΐΏ ΤΙιββδαΙϋηίοδβ ροοίί- 
ί6χ ά68ί^ηαΐ08. Υβροιη ΤΙιβορΗίΙο ηιοΓίυο, ίηΐβρ 
0»ΐ6Γ08 ΙοοηοχηαοΙιοβ ροηΙίβ668,6ΐ ίρ8β οϊ) ΙιοηοΓβηι άγων ι, χαΐ τ6ν μέσον «ύώνυμον χαταστήσοισ6«^ 
σπεύδοντι, αυτός, μάταικ, πβρι Σαρακηνών έπι- 
ορομής διαλέγει μοι ; Τοιούτος ό θαυμάσιος έχεινος 
ή ν βασιλεύς, και ούτω περί των κοινών πραγμάτων 
και της βασιλείας έφροντιζεν. Εκείνου δΐ τούτον 
διακειμένου τον τρόπον, ό Βάρδας έστρεφε τ'λ πράγ- 
ματα, καΐ ήγε τα πάντα 6'πη -^ν αυτψ προς βου• 
λής, και εΙς τήν του Καίσαρος άναβεβήκει τιμήν, 
και έαυτφ τήν βασιλείαν έμνάτο, και εύκαιρίαν 
έζήτει, *1ν* αύτης έπιτεύξοιτο. ΟύδΙν δε οΐ εΓργαστο 
αγαθόν, ή το τών λόγων φροντίδα θέσ^αι πολλή ν. 
Ήμέλητο γαρ τα της φιλοσοφίας, και άπέσβη σχεδόν 
εΙς το παντελίς, ως μηδ* έναυσμα τι περιλειφθηναι 
αύτ^ς. Τοΰτο δέ ή τών κρατούντων εΓργαστο άλογία. 
Ό δι και διατριβάς έκαστη άφώρισε τών έπιστη« 
μών, και διδασκάλους προύστήσατο, καΐ σιτήσεις δη- 
μοσίας τούτων Ικάστψ άπένειμεν* έπι πασι δε μέγαν 
και κοινόν (47*) διδάσκαλον εγκατέστησε τ6ν φΐλ6- 
σοφον Λέοντα, ου κλέος έπι σοφί^ πολύ, ος καΐ τφ 
βασιλεΐ θεοφίλφ γέγονεν έντιμος έκ τρόπου τοιουδε. 
Πολλών αύτφ φοιτητών όντων, Ινα συνέβη τούτων 
κατά τήν Έφαν άποδημήσαντα τοις ΣαρακηνοΤς γε- 
νέσθαι άλώσιμον, ος τα της γεωμετρίας μεμι$ητο 
ακριβώς, και ούτος τών παρά τοις βαρβάροις επι- 
σήμων τινι δουλεύειν άπονενέμητο. ^Ην δ' 6 τότε 
τών έκ της "Αγαρ προεστηκώς φιλολόγων, χαι φν- 
λρσόφων θεωρημάτων επιμελώς άκροώμενος, πλέον 
δλ τών άλλων ταις γεωμετρικαΤς μεθόδοις προσκεί- 
μενος. Έφοίτα δέ και ό του αΙχμαλώτου δεσπότης 
παρά τό ακροατή ριον, καί ποτέ αύτφ και ό αίχμά- 
λωτος είπετο, καΐ τών διδασκόντων άκουσας, και 
σχήματα τούτους Ιδών διαχαράττονϊος γεωμετρικά, 
αρχήν τε παντός το τρίγωνον είναι διδάσκοντας 
σχήματος, ώστε έξ αυτού άπαν σχήμ» βυνΙστασΟαι, 
και εΙς αυτό άναλύεσθαι, και ώς πάντων 6 κύκλος 
τών Ισοπερι μέτρων αύτφ και ισοπλεύρων έστΙ πολύ- 
χωρητότερος, και άλλα τοιαύτα• {[ρετο τόν εαυτού 
κύριον 6 αΙχμάλωτος, εΐ πύθοιτο τών διδασκάλων, 
περί ων διδάσκουσι* καΐ ος έπέτρεψεν. Ό δΐ τους 
λόγους τών διδασκομένων έζήτησεν σαφηνίσαι αυ- 
τούς, ϋ'ί δ' ήπόρουν προς τούτο, και 6 αρχηγός τών 
Άγαρηνών, προσκαλεσάμενος τόν αίχμάλωτον , £ο 
δι' έφη, δύναιο &ν άποδούναι τους λόγους τούτους; 
κάκεΤνος κατέθετο. Ούκούν λέξον, εΤπε, Και άρζά- 
μενος ό αιχμάλωτος έσαφήνιζεν Ικαστον, καΐ λόγους 
άπεδίδου, και τάς αΙτίας κατέλεγε. ΚαΙ οΐ άκούον- 
τες έν συνέσει τών λεγομένων έγίνοντο, και όξύτερον 
έπέβαλλον τοΤς θεωρήμασι, καΐ σφίσιν ηύρύνετο ή 
διάνοια, και τόν ανθρα έθαύμαζον, ήρώτων τε, εΐ 
και ά'λλους έχει ή Κωνσταντινούπολις τοιούτους ; Ό 
δε, Ιίολλούς, έφη, κρείντους εμού κέκτηται, Ιίνα 
δΐ τών απάντων διδάσκαλον • ^δρα έν τοις της 
φιλοσοφίας λόγοις παντί άπαράμιλλον . "Ερωτι 
το (νυν άκουσας ταύτα ό τών Άγαρηνών αρχηγός 
έάλω τού διδασκάλου εκείνου, καΐ έλΟεΐν Ιμείρετο ΥαπδΒ Ι6θ(1οη68 6ΐ ηοΐ». 

(47*) Κοινόν. ΙηΓΓα άο βοάβιη ίθοηβ : Τούτον ούν αροά εοηϋηοαΙοΓ. Τ1ΐ6ορ1ι&ηί8 1ϋ>. ιν, η. 29, υ1>ί 
6 Βάρδας σχολάζοντα εύρηκώς, τών λοιπών διδα- ιηοϋ& ά6 Ιιοο Ιβοηβ, 00308 ορβΓα νατία χη&(Ιΐ6ΐηΑ- 
σκάλων έπέκεινα ΐτα{ε. ΟοΓ νβΓΟ ίΐα άίοαΙοΓι νίάθ 1ίο& ^ιώβηΙΟΓ ίη Βί1)1• ΟοΙϋβηΜ. 25 •?« ΑΝΝΑΙ^ΙϋΜ ΜΒ. ΧΥ1. 36 θέαν τούτου Χ3ΐ »1ς άχρόασιν, χαΐ έγχ«- Α 8&οη8 ίοα&^ίηίϋυβ ηοη άβΐ&ΐυιη, 68ΐ α άί^ΌΐίβΙβ ράξας έπιστολήν προς τόν όίνθρα παρακαλού- 
σαν άφιχέσθαι, χαΐ μεταδοΰναι αύτφ της σο- 
φίας αύτοΰ, θιά του αιχμαλώτου στέλλει αυτήν, 
φιλοτίμως τούτον δεζιωσάμενος . *Ως 81 τφ Λέοντι 
κεχ^μιστο ή γραφή , δείσας μή αΐτιαθείη ώς 
γράμμα δεξάμενος έξ έχθρων εγχειρίζει τψ λογο- 
θέτΐ[^ του δρ6μου τό έπιστόλιον, χαι παρίστησι τον 
αΙχμάλωτ•ν , χάχεϊνος τήν 6π6θεσιν διηγήσατο, 
Εντεύθεν γνώριμος 6 φιλόσοφος Λέων τφ θεοφίλφ 
έγένετο, χαι ούεργετεΧται^ χαΐ δημοσί^ διδάσχειν 
προτρε'πεται, είτα χα2 άρχιερευς χειροτονείται 
θεσσαλονίχτ^ς. Θανόντος μέντοι του Θεοφίλου χαΐ των 
Έ11χονομάχο)ν αρχιερέων χαθαιρέσει υποβληθέντων, 
και ό Λέων ούτωσί συγχαθ^ρητο, δ'τι μή τιμήν ταΤς 
Οείαΐζ εΕχ($σιν απένειμε. Τούτον οδν 6 Βάρδας σχο- ρπναΐυβ. Ηυηο ί^ϋυΓ ΒαΓϋαβ οπιη οΐίυιη α^επίβιτι 
ίηνβηίθββΐ, εΦίβηβ ΐΏ&§;ί8ΐη8 ρρφροβυίΐ, ίΐαςυθ 
βΕΓβοϊΙ αΐ ΙίΙΙθΓίΒ ΓβΟοΓββοβΓβηΙ, θχί^αοίΐϋβ ΙβοαροΓβ 
ίηοΓθΕηβηία ο&ρβρβηί. Ιάβιη βΐίαπι Ιβ^βδ οίνίΐββ, 
ςα&Γυηα οο^ηίϋο ^&Iη ρβηβ οπιοίηο οΙ)8θ1βν6Γ&1;, 
Γβνοο&νϋ, οϋΐη ίρ:9θ]υ(1ίοία ΓρβςυβηΙ&ΓβΙ. Οΐ3 ςυοά 
(ϋβοίρΗο&Γυω βΐ βΓυάϋίοηίδ 8ΐυ<ϋαιη ιιί Ιααάβ άί- 
^ηα8 68(: βίο οΐ3 αΐία 8υρΓ& ιηοάϋΐη νϋυρβΓ&ηάυβ βί 
άβδρυβπάυδ. Ναοί ουιη 8&ηοΙυ8 Μ6ΐΙ)οάίυ8,Εϋεΐ68ί& 
αηηίβ ιν^υΐιβρηαΐβ, ίη ε(£ΐθ8ΐ68 ιη&ηβίοηβδ ΐΏί§Γ&8• 
8βΙ: Ι^ηβΙίυδ ηαοοαείιυδ, ίιηρβΓ&Ιοπδ Νίοβρίιοπ 
^βηΡΓ&Ηδ, βχ Πϋα ηβροβ, ΜίοΙι&βΗδ Β&η^αΙ)Ί8 Ωΐίυβ, 
ςυο Γβ^ηο ρυίδο,α 1.6οαβε&8ΐΓ&Ιυ8θοΐΏ&ιη άβίοηάϋ, 
βΐ Ιοη^ο ΙβιηροΓθ &8θ6(ίοίδ δαάοπϋυδ ο&Γηβω (Ιο- 
ιηαϋ, &1) ιηιρβΓαΐΓίεθ ΤΙιβοάθΓ& ΓβΓυιη ροΐίεαίβ, λάζοντα εύρηχώς^ των λοιπών διδασκάλων έπέκεινα ^ ία ροηϋΩοί&ω ΟοηδίΗΟΐίαοροΙβΟδ δβάθΐη βδΐ βνβ- 
'έταξε, χαι ούτως άναθαλησαι τους λογούς έποίησε, 
και εις έπίδοσιν προήνεγκεν, ου δια μακρού. ΚαΙ 
τους νόμους δΐ τους πολιτικούς άνηβήσαι πεποίηκε, 
φοιτών αύτ^ς εΙς τά δικαστήρια, ήδη και της τού- 
των γνώσεως σχεδόν έκ λελοιπυίας παντάπασιν. Ή 
]ϋΐ1ν ουν περί τάς έπιστήμας καΐ τά μαθήματα του 
Βάρδα σπουδή αξιέπαινος, τά δ' άλλα καΐ λίαν 
ψεκτά και κατάπτυστα. Του γάρ Ιεροΰ Μεθοδίου ίτη 
τήν Έκκλησίαν Ιθύναντος τέσσαρα, καΐ προς τάς 
άίδίους μεταστάντος μονάς, 6 γοναχός Ιγνάτιος της 
Εκκλησίας προέστη, δς θ^γατριδοΰς μεν ήν Νικηφό- 
ρου τοΰ βασιλέως του άπογενικών, υΐδς δε Μιχαήλ 
βασιλέως του 'Ραγγαβέ, καΐ μετά τήν τ^ς βασιλείας 
εχτττωσιν του πατρός αύτοΰ, παρά του Λέοντος οΐαδ. Ιβ δ&ηοΐυδ Γ§α&(ίυ8 Β&Γά&πι ΟΦδαΓβιη, ςυί 
υχΟΓβιη βίαβ οαυδα άίαιίδβΓ&Ι, 6ΐ ουπι δυ& αυτά 
οοπδαβνίδδβ (1ίθ6ΐ)αΙυΓ, δ&ΟΓ&ηι «άβπι ίη^Γβάί νβ- 
Ιυϋ. Λί ίΠθ ροπϋΩοβίΏ 6& άβ ο&υ8& ΕοοΙββΙα ρβΠϋ, 
βί ιηυΐϋδ ιη&ΐίδ βχαςίΙ&Ιηιη δβραΙοΓΟ Ι&ηάβαι ίηοΐυ- 
(]ί1. ΡοδΙ ίπάβ 6Χ8ΐΓαο1υιη ίη Μίΐγίβηβαι ίηδυΐ&ιη 
Γθίβ^αΐ. Νβςυβ νβΓΟ Ιιυηο δοΐαιη ίΙ& ΐΓαοΙανϋ, 86ά 
αΗοδ βϋαιη ροηΐίβεβδ, ςυί 8&ηεΙο Ι^ηαΙίο, & ςυο 
8&0Π8 ίηΙθΓάίεΙιΐδ ΓυβΓαΙ, αβδβηΙίβΙϊαηΙΰΓ : θ( ίη 
θ^υ8 Ιοευηα 8υ£Γ6θϋ Ρΐιοϋυαι νίταοι ίαδί^ηβπι, ρή- 
ηααπυπι & δθΟΓβϋδ, β1 6Γυάϋοηί«ι ηοηαίαβ 169 
οβΙβϋβΓρίηιυιη. Ουπι αυίβο) Ραρ» Ηοαι&ηί Ιβ^αϋ 
οοηίΓΑ Ιοοηοιη&οΐιοδ ηιίδδί αάβδδβηί, ίιββίί&ηι Β&γ- 
ά&8 ρθΓδϋ&δϋ, υ ι ία δυααι δβαίβηϋ&ιη ΐΓβηΙ. Ι^ίΙυρ έχτομίας γενόμενος, έκείρατό τε τήν τρίχα, καΐ έπ^ (] ίηάθβάθδααοΙοΓαιηΑροδΙοΙοΓυοιεοη^Γβ^&ϋ,δ&ηοΙο 
μακρόν άσκητικοις Ιδρώσι τό σαρκίον έδάμασεν, δν Ι^ηαΐΐο &1) βζδίΐίο ΓβοΙυοΙο, άί§;ηίΙ&1βπι βώΓΟ^αηΙ. 
ή βασιλις Θεοδώρα τά της βασιλείας Ιθύνουσα εις Αίςυβ ΙίΦΟ &ά Ιιαηε ΓβΓθ ηιοάυπι &εΙ& δυαΙ. 
τον αρχιερατικών της Κωνσταντινουπόλεως ανήγαγε θρύνον. Ούτος τοίνυ^ ό θείος Ιγνάτιος τον Καίσαρα Βάρδαν, 
την γαμετήν άναιτίως άποπεμψάμενον, συμφθείρεσθαι δΐ λεγύμενον τ^ νύμφ^ ττΐ εαυτού, τών Ιερών έπιβή- 
ναι περιβ($λων έχώλυεν. Ό δΐ διά τούτο της Εκκλησίας μεΟίστησι τόν αρχιερέα, και πολλά κακώσας, τέλος 
εγκλείει τάφψ (48). ΕΤτ' εκείθεν έξενεγκών εΙς Μιτυλήνην τον νήσον ύπερορίζει. Και ού τούτον μύνον ούτω διέ- 
θετο, άλλα καί πλείους άλλους τών αρχιερέων, δ'σοι τψ Ίγνατίψ γεγύνασι σύμψηφοι, αυτόν άφορίσαντι* προχει- 
ρίζεται δΐ πατριάρχην τόν Φώτιον (48*) άνδρα τών επισήμων πρωτοασηκρήτις τύτε τυγχάνοντα, και έν λέγοις 
όνομαστ^τατον. Ώς δ' έτυχε παρεΧναι και τοποτηρητάς τού πάπα 'Ρώμης κατά τών εικονομάχων (49) σταλέντας, 
κάχείλους ό Βάρδας πείθει της Ιαυτού γενέσθαι γνώμης. Έν γούν τψ τών *Αγίων Άποστύλων ναψ άθροισθέν- 
τες άγουσι χαΐ τόν Ιερώτοττον 'ίγνάτιον έν της ύπερορίας και ποιούνται τούτον ύπό καΟαίρεσιν. ΚαΙ ταύτα μεν 
ώ^έ πως τ^μχέβηκε. 

Ίδί.Τό δ' έθνος τών Τώς Σκυθικόν (50) δν, τών V. Οβηδ βαίβω δεγίΐιίείΐ Κυδδί, Τβϋπ ιηοαϋβ 

πιρ\ τ^ Ταύρον Ιθνών, στ<$λψ τά τού Ευξείνου πύν- αεοοία, ε1&88β Ευχίαυιη Ροαίυιη α^^Γβδδβ, ίρδί Βγ• 

ν&Γίδβ Ιβοϋοηββ βΐ ηοΐ86. 

(48) Εγκλείει τάφψ. Ιη ΟορΓοη^ηοί ΟΓΟβ, υΐ Ιγλ- β (49) Κατά τών ε'κονομάχων. Ηοο Ιοεο βά πιβΓ- 
;♦ ^^«♦;«.,«*^«'«. — .___.._ 1... «. . ^. ^^^^^ ΒΟπρδβΓΛΐ λΥοΙβϋδ. Ραρ3ε Ι^ραΙί ΙοοηοηιαΰΗΐί 

α59βηΙίηηΙηΓ ; ϊτηχηο ΒαΓϋαδ Ιιοβ ίη βυ&ω άβ Ι^ηαΙίί 
&ΐ3(ϋε&ϋοη6 δβηΐβαϋααι ρβΓίΓ&Ιιϋ, υΐ ΐΓ&άΚ εοηΐί- 
ηα&ΙΟΓ ΤύβορΙι&ηίδ ϋϋ. ιν, η. 32, ςυ&πι ςυίάβπι ηο- 
ναΐοπδ ίπθρίιαηι ο&Γρϋ 1<6ο Λ11&1ίυ3, III). πι, Ώβ 
€οη%€η$η αίΗιααχιβ Ε€€.ΐ6χχχ, οαρ. 20, η. 14. 

(δΟ) Τό δε έθνος τών 'Ρώς Τκυθ'.κ^^ν. ΟΐίΓΟηί- 
εοπ ιηδ. δγπιβοηίβ ΙιΟ^οΐίιβΙδΒ : 'Ρώς δΐ οΐ κα^. Δρο- 
μΐταΐ, φερώνυμον, από 'Ρώ; τινο; σφοδρού διεδρα- 
μεν άπηχήματος. τών χρησαμένων έξ δποθι(κης 
ή θεοκλυτίας τίνος, και υπερεχόντων αυτούς έπι- 
κέκκηνται. Δρομιται δΐ άπό τού οξέως τρέχειν αύτοΤς 
προσεγένετο* έχ γένους δ^τών Φράγγων καθίστανται. άϋ οοηίιηϋβΙοΓ ΤΙιβορΙι»ηί8, ΙίΙ). ιν, εβρ. 31 ; βΐ δί- 
ιηβοη ί-οβ^οΙΙιβίΕ ίη ΜίοΚίΜΐβ. η. 28. ΝίεβΙαδ Οαρ- 
ραάοχ ίη ί^ηβΐίί νίΐΕ-.Ού μόνον δΐ, αλλά και έπ' 
αύτης αυτόν τού Κοπρω^ύμου της λάρνακος έκάΟι 
ζον αναβιβάζοντας, και τιι»ν ποδών αυτού κάτωθε λίθους έξαρτώντες βαρείς ναι έπΙ πλέΤον τη τού μαρ- 
μάρου τήν Εδραν <5ξύτητι πικρώς άγαν πλήσσοντες 
Ιχριβον. νί(]βΖοηαΓ&πι θΐ &1ίυ8 ίη ΤΙιβορΙιίΙο, υ!)ί 
4β1ΐ6ΐ1ιθ(ϋο ραΐΓ. Οοηδίαηΐίηοροΐ. 

(48•) Τόν Φώτιον. ΡΙιοΙίυβ ίβιΙοΓ ΒβΓάβΒ Οββ&η• 
ορβ ρ&Ιπ&ΓοΙια9 (1ί£^ίΙ&ΐ6Πΐ Αοβρίυδ 68ΐ, αηβπι 1α- 
ιρβη ο«θ8« ια» χηίηαΒ ί&νίββθ Ιθβΐ&ΐυρ ίαοιη Ρΐιο- 27 ΙΟΑΝΝΙδ ΖΟΝΑΒ^ε 28 ζβηίίο &^Γ0 ΓηίαΑΐ)ΑΐυΓ. 8β(1 οοοβίΐίυιη βί ηοη βυο- Α '^ο^ ^^^'^^'^ρ^χβ, κα^ αύτ^ Βυζαντ($( έπιέναι δκμελέτα. Άλλ' ουκ »Ις Ιίργον "ί^χθη σφίσι τ^ βούλευμα, χωλυ- 
σάσης τούτο της Προνοίας της άνωθεν, Ι) και ^οντας 
αύτους άπρακτους, μάλλον δΐ καί θείου πειραθ^ντας 
μηνίματος, άπελθεΐν φκον^μησεν. Άλλα και οΐ έκ 
Κρνξτης Άγαρηνοι τάς Κυκλάδας νήσους, και τά 
παράλια έληίζοντο. Καΐ κλ6νοι δέ σφοδρότατοι της 
γη€ συμβεβήκασιν , ών ό φρικωδέστατος τήν γήν 
συνέσεισε κατά τήν ήμέραν της του Σωτηρος ημών 
Αναλήψεως. Τούτων δι* ούδΐν των Ιππηλάτων αγώ- 
νων απήγαγε τον Μιχαήλ, καΐ της περί τούτους 
σπουδής, έν ηί κατά το Στενών (51) τοποθεσί^, ττί 
του αγίου Μάμαντος καλουμέντι, αύτοΰ εκείνου αύ- 
τουργουντος τά Ιππηλάσια. *Οθεν και τους φρυκτους 
έ'παυσεν (52) ο^ς οΧ πάλαι βασιλεΤς έπεν^ησαν, ^'να 
Ρ μή άθρόον οΐ Ικ της "Α γαρ των Τωμαίών ταΐς χώ- 
ραις ε'σβάλλοντβς ληΐζώνται τά έν ποσί, και τους 
ανθρώπους αίχμαλωτίζωσι. Διά ταύτα έν ττ^ Ταρσψ 
έπι λ6φου μετεώρου τινός έδομήσαντο φρούριον, 
Λοΰλον (53) κεκλημένον , και οΐ έν τούτψ πυρ σον 
άνήπτον , ήνίκα Ιγνων έπιδρομήν Ίσμαηλιτών , δ'ν 
^ρώντες οΐ έν τψ Άργαίω βουνφ (54), άλλων έποίουν 
πυρσόν, και οΐ κατά τόν "ίσαμον ίτιρον, τοϊς δΐ 
κατά τόν ΑΓγιλον (55) ιδοΰσι τούτον τίρετο άλλος, 
καΐ τοις κατά τόν Μάμαντα (56) άνεκαίειο έτερος, 
και οΐ κατά τόν Κύζικον (57) Ιτερον έφρυκτώρουν, 
και ο\ κατά τόν Μώκιλον (58) ομοίως έπύρσευον , 
και έπΙ πασαν έν τψ ίου άγιου Αυξεντίου βουνψ (59) 
πυρσός ^ρετο• Ους όρώντες ο\ έν ταΐς χώραις, διά 
βραχέος «ίς όχυρώματα συνέκλειον Ιαυτους, και τάς 
των βαρβάρων λεηλασίας έξέκλινον Εκ δΐ του 
ίρ9β ιηοάβΓ&ϋοηβιη ρΓ3Β Ββ ΓβΓβη•, οαιη αΐίςυβιηίΐο Ο βουνού του αγίου Αυξεντίου τψ βασιλεύοντι τής των 
ίη ιηυΙίβΓβιη ίηοίάίβδβΐ, ςυ» β 1)α1ηβί8 άοιηυοι Γβ- δυσμενών επιδρομής έδίδοτο γνώσις. "Ινα τοίνυν 
άίϋαΐ : άβ βίΐυο άββοβηάίΐ, βαπιςαβ ουιη ραυοίβ μή άνα/6πτοιτο των Ιππηλάτων αγώνων, έν καιρψ 

Υαπ8β ΙβοΙίοηββ βΐ ηοΐΰβ. 

οίΓοίΙβΓ αιί11ί1)ΰ8 & Οΐιαίοβάοηβ (Ιίββϋαβ, ςυΐ ρπωο 
Όξεία,άβίηάβ Βουνός του Αυξεντίου (ϋοΐυβ θθΙ,€Χ ςυο 
δ. Αυχβηΐίαβ, ςαί ΜΛΓοίβηο θΐ ίβοηβ Μ. ΐΓηρβΓΛη- 
ϋΙ)η8 νίχίΐ, ίη παοηϋβ νβΓίίοβ ιηοηαβίβπυιη βχβίΓα- 
χίΐ;. 8. Μίοΐι&βΐΐ 8&0Γαηι, υΐ άοοβηΐ Μβη^α &ά 1, 
3 βί 13 ^υη^^, ίη βαηοΐΐβ Ηβηηγίο βΐ 8ΐΓ&1οηίοο, 
ίη 8. Ι,υοίΙΙίΛηο, βΐ ίη 8. ΗβΓΠίνΙο. ΜβπΙίο ρΓββΙβΓ- 
βα πι ίη ϋβάβπι Μβηδβίβ 19 ϋβηυαηί οΓκου Ανα- 
στασίου πατριάρχου έν Όξεί^, ίη ςυο 0β1β5Γ&1)βΙυρ 
ιηθΐΏοη& 88. Ιιυοίαηί βΐ Ραυίο πΐαΓίγρυαι. Ιη βο 
ροΓΓΟ πιοηαβίβήο νϋ&πι βχβ^Η, αο άβπιυιη ββρυΐ- 
Ιυβ 68ΐ ίάβιη 8. Αυχβηϋυ^ι,υΙ ββί βρυά αηοπ^ηιυοι 
ίη ί11ίϋ3 νίίβι, η. 9, βΐ ίη δγηαχαηο αά 14 Ρβΐ3Γ. εβδδίΐ, άίνίη& ΡΓονίάβηϋα ίαιρβάίΐυιη, ςα® βϋΓβοϋ 
υ1 ίηνϋα, νβΐ ροϋαβ ίΓ&αι ηϋΐΏΐηίβ ^βχρβΓία, Γ6ΐ)υ8 
ΙηΓβεϋβ άίδΟβάβΓβ οο^βΓεΙυτ. 86(1 6ΐθΓ6ΐ6η3θ9,Α3α- 
Γβηί, Ογοίαάΰδ ίη8υ1&8 οΐ ΟΓαπι ιηαπϋαιβίΏ ρΓΰάα- 
1)&ηΙαΓ. ΤβΓΓΑ βΐίαπι ββερΐυβ νβΙιεαίθηΙβΓ οοηοαβδβ, 
πι&χίαιβ αυΐβαι ΙιΟΓΓβηάυ» ίη Ιθγγ» αιοΐυδ Γυϋ, ςυί 
ίη (Ιίεηι Αεδυηιρϋοηίδ 8θγ^1οπ8 ηοδίπ ίηοίάϋ. 
ΥβΓυιη ηίΐΐίΐ ΙιοΓυηι Μίεΐιββίβη) &1) βςυθ^ΙηΙ^υδ 
εβΓίαιηίηίϋυδ, βΟΓυοαςυο βίυάίο 80<1υχίΙ : ςυοιηί- 
ηυβ ίρβθ ίη 8ΐ6Γηί τβ^ίοηβ, ςυ» 5αηο1ί Μ&ιηαηϋβ 
αρρβΙΙαΙυΓ, θχβΓΟβΓβΙυΓ. Ιάβιη βϋαηι ίςηβδ δϋβΐυΐίί 
ϋ ρπδοίδ ίαΐρ6Γ8ΐοπΐ3υδ ίηβίίΐυΐοδ, ηβ Αςαρβηί Β.ο- 
πιαη&δ ρΓονίηοί&δ βχ ίοηρηνίβο ϋ^^Γβδβί, οηιηίΙ)υθ 
ο1)νίί8 ναβίαΐίδ,ΐιοιηίηβδ ίη δΟΓνϋηΙβη] &1)άυοοΓ6ηΙ: 
βαςαβ άε οαυδα ΤαΓδί ίη βάϋο οοίΐβ Ι.υ1αηι ε&δίεΐ- 
Ιυπι 8Β(1ίβϋαΓυηΙ, ίη ςυο ςυί βΓ8η1, εο^ηϋ& Ιδοιαβ- 
ΙίΙαΓϋΐη ίηουΓδίοηβ, ίςηβιη ίηο6η<ΐ6ΐ3αηΙ, (^υο ίη 
Αγ^θο οοΐΐβ εοπδρβοΐο, &1ίυβ &ά Ιδαιηααι, αίςαβ 
ίηάβ 8(1 ^ε^ίΐυο), 8(1 Μαηα&ηΙβηα, ηβο ηοη αά €γζί- 
ουιη 6ΐ αάΜοοίΙυΓΏ,&οροδίΓβπιο οπιηίπΓη ίη δ&ηοϋ 
Αυχεηίϋ οοΠβ ίςηίβ ίηοβηάβΙ^&ΙυΓ. Ιίβ ί^ΙΙυρ ίςηί- 
1)ϋ8 ρΓονίηοί&Ιεδ ϋΓβνί εοηβρβοϋβ, Ιοοίδςυβ πιυηϋίδ 
οεουραϋδ, 1)&Γΐ)&Γ0Γυη) ^Γ&ββ&ϋοηβδ ά6θ1ίη&1)αηΙ. 
ΕΙ οοΐΐβ ροΓΓΟ ΑυχεηΙϋ, Ιιοδϋυπι ίηουΓβίο ίιηρ6Γ&- 
ΙΟΓί 8ΐ£;ηΙβο&1}8ΐυΓ. Νε ίςίΙυΓ&Ι^βςυβ&ΐΓίΙ^υδ 06γ18- 
ΐΏΐηίΙ)υ8 ίπιρεάίΓβΙυΓ, ίίδ ί^ηίΙ)υ8 ίΠοΓυοι ίεπιροΓβ 
βφρε εΐαϋδ, ρΓκοΙαρυβ ίΠε νίΓ ί^ηβΒ ΙοοοΓυηι Βγ- 
ζαηΐίο νΙοίηοΓυΐΏ 8ΐ)Γθ§&νϋ.δυρεποΓυιη ΙεπιροΓυπι 
ίηιρεΓ&ίοΓεδ τερΓεΙιεηάβρε 8θ1εΙ)αΙ, ςυοά δρΓβΐ8 
ίΓϋξΰΐΙϋ&Ιε, Ιϋχυί εΐ Γαβίαί τε^Ιο δΐυοίϋίδβεηΐ. υηάθ (51) Στεν(5ν. Ιη αηρη$ίη$ \βτί\ί ίηΙερρΓεδ : ίη 
8ί€7ΐο νίάβ ΟοτϋΙαηϋηοροΙιηι , ΟΗΗδΙ, \ϊ\). ιν, βεοΐ. 10, 
η. 1. 

(52) Και τους φρυκτους Ιπαυσεν. Ιάβπι ηαΓΓαηΙ 
Βογ1ί(ζ68 εΐ Οοηδίαηΐίηαβ Μ8η&88ε8. 8οΙιο11α8ΐβ8 
ΤΗεθ{ζηί(ϋ3 : ΈΟος ήν από των πύργων και ορεινών 
τόπων σημεία διά πυρός τοιαύτα παρασκευάζεσθαι, και 
αυτά φρυκτωρίαι εκλήθησαν, και φρυκτωρεΐν το ση- 
μαίνΒΐν εφοδον πολεμίων. 

(53) Λοΰλον. Λύλον, 8ογ1ϋζ3Β, οβδίΓϋπι Τ&Γβο 
νίοίηυΓΏ, ^υ^υ8 ρΓ»ΙβΓθ& πιεηϋο οοοιίΓηΙ &ρυ(1 
βοηδίαηΐίηυίη, 1ί1). ι, Ββ ΤΙιβηιαί, οαρ. 2, εΐ ίη νϋα 

Βαβϋίί η. 32, 35, εάίΐ ΑΠλΙ. εΐ 8ρυα Αηηβιη Οοω- , , 

ιηεηαπι ρ. 411. αΙ)ί ρΓδΒίεΓεβι βάηοΐΛΐυΓ ίΐΐίαβ σύναξιν 06ΐβΙ>Γ8Γί 

(54) Έν τψ Άργαίψ βουνψ. 11* οοηΙΙπϋδΙοΓ Β 8θ1ίΐ8ω Οοη8ΐ8ηΙίηορο1ί έν τ^ί μον^ του Καλλιστρά- 
ΤΗεορΙιβηΙβ ; αΐ δογίϋζ. Άργέψ 1ΐ8ΐ)8ΐ. Οΐ8α(1ί8ηϋ8 του. ΜοηΙεπι Ιιηηο αυά ρΓΟουΙ & ΟαπιαίΓγ βίΛΐυϋ 
ΙίΙ). π, ίη ΕϋίΓορίυπι : βαρραάοοηιη ίβρίάύ ΑνρβΜ 
αοβτυύ ^$ΐ\ιαΐ, 

(55) Λίγιλον. Α•γικλόν. δογίίίζ., Αΰγιλον, οοηϋ- 
ηυ&ΙοΓ ΤηεορΙιβηίδ. 

(56) Κατά τόν Μίμαντα. δογϋΐζεβ, Κατά τόν 
λεγ(^μενον Μάμαντα. Οοηϋαυ&ΙοΓ Τ1]6ορ(ι&ηίδ, ϋΐ). 
IV, οαρ. 35 : Κατά τόν Μάμαντα πάλιν βουνόν. 

Μίπιαηΐίβ Αβίβε ρΓοσιοηΙοηί ιηειηίηίΐ δϋρπα Ζοηα- άκρώρειαν, δ κάΧοΰσι του Αυξεντίου Αοφ( 
Γ88 ίη ν&ΐεηΐε* ηίΐ ρΓ6ΒίεΓε& ε^υδάειη χηοηαβίεηί 8&ηε1ί ΑαχβηΙίί 

(57) Κατά νόν Κύζικον. Βογίίίζ» ό Κίρκος άί- ίάθΠ) ΤΐιεορΙίΕηεβ ρα^. 373, εΐ αυοΙοΓ Υίΐίβ 8. 81ε- 
οίΐυτ. ρΙίΑηί ^ηηίοπ8, αυοά αΐΐαβ 8 νείεπ ιηοηΐίβ αρρεΙίΑ- 

ί58) Μώκιλος 8ογ1ί1ζ. ό Μοκιλλος. ΙΙοηβ, μονή τής Όξείας άίεϋαρ ΝίεεΙ» ίη ΜΑουβΙβ, 

59) Του αγίου Αυξεντίου βουνψ* Βίο &ρρε1Ια1α8 1ί1). Ι, η. 2; Οίηηαιηο, ΠΙ), π, η. 2; η1 ΡαοΙι^ιηθη, 
Ιίβ ββα ζηοηβ ίη ρ&Γΰϋαβ Βίΐΐιγηίβ άθββΓϋβι 10 111>. ιν, οαρ. 8. ΤΐιευρΙ]&ηε8, ρα^. 367,υ!)ί &ςϋ (1ε ςυοάβπι ίηοΐαβο 
ΜοηαοΙιο, ςυεαι ^γκλειστον του Αυξέντιου νοεαΐ, 
^υ^υ8 εΐίαηι ιηεπιίηιΐ ΝΙοερΙιοΓυβ ΟοηδΙ^ϋηοροΙίΙ. 
ίη ΒΓεν. Εντεύθεν συλλαμβάνονται Στέφανων τινά, 
αίνδρα δ'σιον και θεοφιλή τυγχάνοντα, μοναστήν δέ 
29 ΑΝΝΑΙιΐυΜ I^1Β. XVI. 30 τούτων πολλάκις των πυρσών αίρομένων, των τ§ ^ αάοΙββοβηϋΙϊΐΐΒ βΓοαηοΓοιηβυοΓϋΐηοοηβοϋΒ άοιηυπι βασιλίδι (60) γειτονούντων πυρσών σχολήν ό θαυ- 
μάσιος εκείνος κατεψηφίσατο. Κατεγίνωσκε δΐ και 
τών πρ6 αύτοΰ βασιλευσάντων, 6'τι μή λιτ(5τητι 
εχαιρον , σοβαρ<5τητος δ' άντεποιοΰντο και ^γκου 
βασιλικού. Όθβν αυτός μετριότητα δοκών έξ άβελ- 
τερ(ας μετιέναι, συνήντησέ ποτέ γυναικι δίρτι λού- 
σα μέντ^, καΐ οικαδε ύπονοστούσγι, καΐ του νππου 
άποβάς άπι^ει μετά τ^ς γυναικός συν ολίγοις τισι 
νεαν{αις ο^ τών άπο^{§ι{των συμμετεΤχον αύτφ, καΐ 
έν ηΐ οίκί^ αυτής γεγονώς, και συμμετασχών τρα- 
πέζης αύττΐ, πεζοπόρων άπ^ει προς τα ανάκτορα. 
Και ό μίν Ιν τοιούτοις ώς μέγα τι κατορθών έβρεν 
^υετο, τοΤς δ' άλλοις άνοηταίνειν έκρ(νετο, καΐ μΤσος 
ύπέτρεφον κατ* αύτοΰ. Ούχ ί^κιστα δΐ μισητός έδό- οοηαϋαίυθ ββί, 6ΐ ευπα ε& εοΒΠ&Ιυβ, 163 ρβάθβ ίη 
Γβ^ί&αι ββΙ 6§Γ688υ9. Ηυίϋδίηοίϋ ηυ^ίβ ςυββί γθ 
1)6ηΘ ^βθία ^Ιοπαη 8θΐ6ΐ)&1, ουίΏ λΐϋβ άβΙίΓβΓΘ νί- 
άβΓβΙυΓ, αίςυθ 0(1ίυΐΏ βίΐΐί οοηεϋ&Γβί. Εαηι Ιααιβη 
οΐ) ο&υβαΐΏ ιηαχίιηθ ίηνίβυβ ΐηχί, ςυοά ηεΓ&Γίοβ 
&άο1βδε6ηΐ68 &ΐ6ΐ)αΙ, α ςυίΐ^ΰβ βά πιαία οιηαί& ίη- 
£1&ιηιη8ΐΐ3&1υΓ. ϋ ροπϋΩευΐΏ 8ίΙ)ί 1ι&1)ί1υιη 8αιηθΙ)ΐιηΙ, 
θΐ ίηοΓυβηίαηι νίεΐίαι&ιη 8β ιαιιηοΙαΓβ 8ίιηυΐΛΐ)&ηΙ, 
ίρδο βϋ&ίη Μίοΐιαβίβ ίη 60 ΟΦΐυ νβπβ&ηΐβ: Ιυάυπι 
ιηίηίΐΏβ ΙυάίεΓυιη» 86(1 ΙιοΓΓβχκΙυαι ροϋυβ ΙυάοηΙββ, 
6ΐ &οβ1ο αο δίηαρί ίη ν&βίβ αυΓβίβ βΐ ^οπιπιαίίθ Ιβαι- 
ρβΓαΙο, 6&αι ροϋοηβοα 8θάαΙΙΙ)υ8 βΙ οοΙΙυδοπύαΒ 
βυίδ ίαιρβΓίίβϋ&ηΙ. ΕηίαινβΓΟ ί11ίιΐ8 εοΐΐβςϋ, ου]υ8 
θΙίρδβίιηρβΓ&ΙοΓ βΓ&Ι ρ&Γΐίεβρβ, οαιηβπι Ιίοοηϋαηη κει δια τους παρατρεφομένους αύτφ έναγεΤς νεαν(ας ^ ΓθΟβηββΓβ, ίηβρίυαι &0 ρβΓίηοΙθδΙυιη ίυβπΐ. Ου&Γθ 
0*1 προς άπαν κακόν αυτόν ύπεξέκαιον. Οι καΐ άρ- αά οΙ)ϋυΐΏ ΒαΓιί» βΐ ίρβίϋδ ίαιρβΓαΙοπβ 86 εοηνβΓίαΙ 
χιερεΤς (61) επλαττον Ιαυτους, και τήν άναίμακτον ΟΓαϋο, 6ΐ &ά η&ΓΓ&ηάαπι οοοαβίοηβπι, ςυββ Β&βίΐίο 
Ιερουργίαν τελεΤν ύπεκρινοντο, και αυτόν τον Μι- ίαίΐ οοηΐΓ&(ΐθη(](Β ευιη Μίεΐιαβίθ ΓαιηΐΙί&Γίί&Ιίβ. 
χαήλ συνιερουργοΰντα δήθεν Ιχοντες έαυτοΤς • παίζοντες έν ού παικτοΤς, -ζ μάλλον έν τοΤς φρικτοΤς, 
οξος τε μιγνύντες καΙ σίνηπι, καΐ έν σκεύεσι χρυσέοις και λιθοκολλήτοις παρ* αύτοΰ χορηγουμενοις 
το κράμα έγχέοντες, μετεδίδουν τούτου τ•ΐς συμμύσταις αυτών και συμπτα(στορσιν. Άλλα πάντα 
κβταλέγειν τοΰ τοιούτου, χώρου, οΐς συνΟιασώτης και αυτός ό βασιλεύς έτύγχανεν ών, πολλής &ν εΐη 
λέσχης και αηδίας. "Ηκει δ* ό λύγος τήν τοΰ Βάρδα διηγησύμενος άποβίωσιν και τήν τοΰ κρατοΰντος αύτοΰ• 
και πρό τούτων τήν τοΰ βασιλείου τοΰ Μακεδύνος οίκείωσιν προς τόν Μιχαήλ, ός έκ Μακεδονίας μεν ήν 

ζ*. Έφυ δι πατέρων άσημων (62) κα? αφανών, VI. Ρυίί Β&δίΐίυδ βχ Μαοβάοηία, ρ»ΓβηΙίΙ)υ3 ο1)- 81 καί τις τών τα περί αύτοΰ έξιστορησάντων έκ τοΰ 
τών Άρσακίδών αυτόν γένους κατάγεσθαι τερα- 
τεύεται. Τοΰ Κρούμου δΐ (τών Βουλγάρων δι' ήν οΰτος βεαπθ ΟΓΐυδ, βίβί ςυ1(]&πι ΓβΓαηι β^υ8 ^β9ΐβΓυΐΏ 
βοπρΙοΓ βυιη ^βηυδ &1) ΑΓδ&οίάίδ άυεβΓβ εοιηιηί- 
ηίβεϋυΓ. ΟεουροΙα νβρο & (Ιυοβ ΒυΙ^αροΓυιη Οπιπιο αρχηγός) τήν Άδριανούπολιν κατασχύντος, και οΐ ρ Αάπαηοροΐί, βΐί&ιη ρ&ΓβηΙββ βίυβ εαρίί, ίη ΒαΙ^Λ- τούτου γεννήτορες αΙχμάλωτοι γεγονύτες εις τήν 
εκείνων χώραν μετήχβησαν, άρτιγενή τοΰτον και 
&πομάζιον φέροντες. Τοΰ Κρούμου δΐ άποβεβιωκύτος 
ή^η, έτερος τής αρχής τών Βουλγάρων έπείληπτο, 
8ς πολλάκις έν πολέμοις τοΤς προς 'Ρωμαίους θραυ- 
σθε^ς, σπονδάς προς τόν τύτε κρατοΰντα Τωμαίών 
πεποίητο, και τους αιχμαλώτους έλευθερώσαι συνέ- 
Βέτο, κβΐ μέντοι κ«? κατά τάς συνθήκας πεποίηκεν. 
Έφηβου δ* ήν ηλικίας τ<5τε άψάμενος ό Βασίλειος, 
Νηπιο0εν μέντοι πολλά σημεΤα γενέσθαι φασι τήν 
βασιλείαν αύτφ προμηνύοντα, ών εν ήν και τό ρη- 
θησ^μενον. Νήπιος μίν ήν ό Βασίλειος, ο\ δΐ τού- 
τον γονείς τηρΐ βέρος ήσχύληντο, καΐ τό νήπιον 
^ώττον 6πό τόν ήλιον Ικειτο • αετός δΐ περιπε- 
τό^ιενος πρύσγειος ήπλωμένβις ταΤς πρέρυξιν έσχε- ήαιη αάάυευηίυΓ, Ιιυηο ίηΓαηΙβιη βί Ι&οΐ&ηΐθΐη 
αάΐιυο ββουιη §;63ΐαηΐ68. Οπυαιο άθΓυηοΙο, βαεεεββοΓ 
6]υ8 ΐΏΐιΙϋθ ο1α(]ίΙ)υ8 α Ηοπι&ηί3 αοεβρίίδ, ρ&εβηι 
ουαι ίιηρβΓαΙΟΓθ Γθοίΐ, οαρίϊνίδ ςυο3 1ι&1)6ΐ)&( (ί1& 
βηίιη οοην6η6Γ&1)(ϋηιίδδί8 : ςαο ΐ6ΐηροΓ6&άοΐ6&06η3 
6Γ&1 Β&8ί1ίυ8, ευΐ ίηΓ&ηϋΙί βίαΐβ ιηα11ί3 οβίβηδίβ 
ίιηρβπϋΐη 3ί§ηίΩε&1υιη 6886 ΓβΓυηΙ, ςαοΓυπι ίά 
ςυοςαβ Γαίΐ, ςυοά ΓβΓθΓ&ιη. Οαιη ίηΓ&ηβ 63361, αο 
ραΓ6ηΙίΙ)υ3 πΐ688θ οεουρ&Ιίδ δυΐ) βοΐβ (ΙοηηίΓβΙ, 
αςυίΐα ρΓορβ ΙβΓΓ&ιη 6ίΓουΐΏνοΐΑη3, βχρ&ηβίβ &Ιί8 
υΐΏΐ)Γ&ιη 61 Γαοί6ΐ}&1 : ςααιη ιη&ΙβΓ ουιη ίηΓαηΙί 
&ρρΓθρίη(}υ&ηΐ6σι νίάβΓβΙ, 8υΙ)1&1& νοοθ αεουΓΡϋ, 
6ΐ &(ΐυίΙ&ίΏ ]6ΐρί(]ϋ}υ8 &1)6^ίΐ. Εα &ά ορυβ ΓβνβΓβα, 
6&<]6ΐΏ &(]υί1& ΊάβΌΛ οίΏοΙυαι ίηΓαηΙί άοΓπιίβαΙί ρΓββ- 
βΐ&ηβ, &(168(, 6( ΐΏ&ίθΓ ρ6Γΐ6ΓΓϋ&, άβηυο ίΐΐαηι ΙΙιζ,ε τφ βρέφβι σκιάν. 'Π δΐ μήτηρ, ώς είδε τόν Ο αΙ)ί§ίΙ. 8βά Οϋΐη ^601 ΒΦρίυβ ίί6ΓβΙ, Γ6 ΟΟβίΐΛία, 

ναη» ΙβοΙίοαββ οΐ ηοίεβ. (60) ΒασιλΙΙι. ϋβ ηοη ββιηβΐ υΛβιη ΟοηδίαηΙί- 
ηοροΙϋαΏΛΠΐ ^οο%ηΐ 8θπρΙθΓβ3. Αηοηγιηυβ ίη Μο- 
ηο<1ΐβ ίη ΟοηβΙιηϋηαπι ιωρ. Οοηδίαηϋηί Μ. β- 
ϋϋΐη : -β οΤοις νυν έπιβατηρίοις έξένισέ σε ή βα- 
σιλίς! ίη νβίβή Ιηβοηρί. βρηά Ε6ίηβ3ίυπι ρ. 380 ; 
ΑΝΕΣΤΗΣΛΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣ1ΛΙΔΙ Ρί2ΜΗ ΜΝΗΜΗΣ 
ΧΑΡΙΝ. 8. ΑβέβΓία• ΑιηΛ3βίΒ βρίδοορ. ίη 8. ΡΙιοεβΒ 
ιη&Γίγήο ιηβ. : Κατά τήν βασιλεύουσαν π<$λιν, τήν 
χίρυφον της 'ίταλ^βς, καΐ βασιλίδα τοΰ κύσμου. 

(βΐ) Οϊ και αρχιερείς, νίάβ ρΓδΒΐ6Γ ΡοΓρΗγΓΟ- 
ββηίΐϋΐη ίη Ενί ΒΛβίΙίί νίΐΛ. η. 31, θ(1ίΙ. ΟοπιΙ)θβ3. 
βΐ λΐίοβ ΒοηηΙοΓββ ΒγζΗηϋηοΒ, ΒΕΐβαπιοη6ΐη Εά 
ΟΛη. 62 $)ηιοαί ΤραΙΙ&ηβΒ. 

(62) Έφυ 81 ^πατέρων άσημων. Ι^αΙΙρροηάαΒι ΙίΙ). Ι οαρ. 2 : Βα$χΙί%α ιτηρβΓαίΟΓ Αυρη$1η»^ ανία 
Ηη]η3, Μαοΰάοηχα ΗητηίΙί (ηβναί ρτο$αρία οηηηάηί^ 
ά6$€€ηάίΙςΐΛ$ Οοη$1αη1ίηορο1χηι της πενίας ζυγψ, 
ςηοά βίί ραηρβΓίαϋδ ίηςο^ Μί οηίάωη εβτυίΓβί ί^ιι- 
τηβηο αΰδαίι, ΙςίΙιιτ χγηρβΓαίοτ ΜίοΗαοΙ^ ςνί Ιηηο ϋτη- 
ροτύ βναί^ οητη οναΐίοηιε ρΓαϋα αά ηιοηαζΙβΓχαίη 
χείηά ίη ςηο ιηίηί$ΐΓαΙ>αί άδ^ΰβηάβηί^ νΐάΐΐ Ιιηηα [οΓ' 
τηα ρνχ €χΐ€Η$ ^ρτβρία : αεάίηηκιηβ αά $6 αΙιΙ>αΐ6ηϊ 
νορανϋ ηΐ $6 άοηανϋί Ηοο ρηβτο, ςιΐ€ηι $\ι&(ήρίβη» ίη 
ραί&Ιίο, εαδίαιίατϋ άοηανίΐ οίβείο, Ταηίχ άεηίςηβ 
ρο$ί ραηΐηίητη ροΐαίαίίί βεβαία: β$(, ηί αΙΐ€Τ αδ οπι- 
ηίδηβ ίηιρβταίΟΓ $α αρρβΙΙαίη^, Ιη (]αίΙ)υ8 &1ίςυ&η- 
ΙαΐΏ άί836η1ίΙ α 80Γΐρΐ0ΓίΙ)ΐιβ ΒγζΑηϋηίβ, (ΐυϋ)α• 
ροϋοΓ θβΐ βάθβ &(1Ιιί1)6αάΕ. 31 Ι0ΑΝΝΙ5 ΖΟΝΑΒ^£ 39 1)οηϋΐη βα§;υηηιιι εκββ ^ϋάί^βν^ι. Οαπα 3αιη αάοΐβ- Α άετον τψ παιδί προσβγγιζοντοι, ήρέ τβ τήν φωνήν. νίββϋί, ραΙβΓ β]υ8 οΙ)ϋΙ, ιπΛίβΓ υΙΐΓΛ ρΛυρβΓίΛΐίβ 
ίηοοΐΏΐηο(]&, νίάυϋ&Ιίδ οΐίαιη αιαϋδ ρΓβοαβΙ^&ΙυΓ : 
ίρββ, «^αί ηοη 1ΐΛΐ)6ΓβΙ υηάβ νίνοΓβΙ, άοοΓβνίΙ ορο- 
Γααι βυαιη αϋοαί ιηβΓϋΟίΙϋ Ιοο&γο. ΡΓύΓβοΙυβ ίβίΙυΓ 
ίη ιηαβηαιη υτ^βητι, οΙ νθβρβΓΐ ρβΓ ΑϋΓοαιη ροΓί&ιη 
ίηβ;Γβ38ΐΐ8, ^υxια 164 βΒάβπι 8.Βίοιηβάί8 ρΓΟβίΓαΙϋΒ 
οϋάοΓαιίνϋ. Νοοίυ θβάϋυο (ηβο άααι θηίιη ίΙ)ί 6Γ&1 
ιηοηαβΙβΓίϋΐη) ιηαΓίγΓ βρραΓβΙ, βΐ ίιυρβΓαΙΟΓβιη ίη- 
ΐΓοάαοοιβ ^υι)βι. Ουί βί5Γβ38υ8 οαιη Β88ίΗϋηι Ιΐϋΐιιί 
ϋοΓίηίΓβ νί(ΐ6Γ6ΐ,80ΐιιαίυιη ηυ^&8θ88θ ταΐαβ ββΙ.Οαηι 
8&ηοίυ8 ίάβιη άεηυο ^υ1^6^β νίοΙβΓβΙαΓ,ΓυΓδυβ β^Γβδ- 
βαδ,ηβιηίηβ ρΓ^ΒίβΓ Β&βίΐΐυιη ίηνβηίο,βαάβιη ορίπΐοηβ 
Γβ(3ϋΙ. 8θά ιη&ΓίγΓ ΙθΓΐϋιιη ωάϋυο &ρρ&Γ6ί,6αιηςαβ 
ΊηίΓοάυοί ^υ^}6^, ςυί ίοΓΪβ ^α^6α^, βυιη βηίιη βδ$θ καΐ προσέδραμε τψ υΐψ, καί λι'Οο'.ς τόν &ετόν άπε- 
δίωκε. Της δΐ πρ6ς τ& ?ργον χωρησάσης, αΰθις ό 
άετος προστ(1ει τψ βρέφει κοιμωμένψ, επιτελών τ^ 
λειτούργτ^μα. Και ή μήτηρ πάλιν τεθορύβητο, καΐ 
αύτον άπεδίωκεν. Ώς δΐ πολλάκις τοΰτο έγένετο εΙς 
συ^αίσΟησιν ήκε, καΐ χρηστόν ύπείληφε τ6 τζρατζμα 
οΐώνισμα. "Ηδη δΐ αύτου υπερβεβηκότος τ6ν μεί- 
ρακα, 6 πατήρ μίν κατέλυσε τήν ζωήν, ή δΐ μή- 
τηρ αύτοΰ πρόςιτ^ πενί^ και τοΤς αής χηρείας κα- 
κοϊς έπιέζετο. Ό δΐ των πρδς το ζχίν αναγκαίων μή 
εύπορων, εγνω μισθψ προς υπηρεσίαν Ιαυτλν έκδοΰ- 
ναί τινι • και άρας εοχεται πρδς τήν Μεγαλ(5πο- 
λιν. Όψίας δΐ τήν της πόλεως βίσελθών πύλην, 
ή καλεΤται Χρυτεία, παρά τφ ναψ του αγίου Διομή- ίιηροΓβΙΟΓβΓη. ΕβΓβββυβ ίβίΙοΓ ΒαβίΙίυπι βχοϊΐαΐ, ρ δους κατέλυσεν • καΐ πεσών Ιξ^ του τεμένους, 
βλοβρίαπαςυβ ΙιοβρίΙίο ρΓΟβυίβοορϋδ, ΐΓ&0ΐαΙ.ΕΓα1 κατέδαρθε. Νυκτός δΐ τψ του ναού νεωκόρψ (ουπω ΛαΙβιη «άίΐϋο ΓπβΙβΓ πίθίϋοϋβ, ΤΙιβορΙιίΙίΙζί ίηββΓ- 
νίβη8, ςυί 6»8ηπ Β&τάω βί ίιηρθΓ&Ιοπ ΜίοΙίΗβϋ 
ββηβΓβ οοη]υηο1ϋ8 βΓαΙ, β1 οΐ) βΙαΙαΓαιη 1)Γβνί8«ί- 
ιηβιη, ρβΓ (Ιίηηίηϋϋοηβαι Τ1ιβορ1ιί1ίΙζβ8 νοοαϋαΙυΓ. 
-Λ!(1ίΙυυβ Γγ&Ιπ βυο ΐβίΙϋΓ, βγο&πο βοιηηίο άβίβοΐο, 
ρβίϋ, υ( ΙιοαιίηβΐΏ ρηηοίρί &1ίουί &(] χηίηίθίοηυιη 
οοιηΐΏθηάβΙ. Ιβ βυηι αά βαυιη άοιηίηαιη (ΙβάυοίΙ. 
8β(1 ίη ρπιηίβ »αι1)ο Γγ&Ιγθ8 ΒαβΠίαιη, ίΐΐο βοιηηϋ 
ΟΓαοαΙο οοαιιηαηίο&Ιο, ^υΓθ^υΓ8ιηάο οΙ)8ΐΓίη^ϋη1, αΐ 
ίιηρβπο ροΙίΙϋβίρβΟΓϋΓη ιηβιηίηίίββί. ΤΙιβορΙιίΙίΙζο^ 
Βββϋίο (1β1βϋ1α1υ8 (βΓΕί βηίιη ρΓοεβΓυβ, ΓοΓίηοβυβ, 
ιη&ηα ρροιηρίυδ βΐ α^ίΐίβ, ρροιηίβΒυιηςυθ οαρϋΐυαι 
&ΐ6ΐ)&1, ουοαςυβ οπβρυιη) βυίβ 6ςυί8οηίΙ)ΐΐ8 βαίη 
ρΓβΓβοίΙ, ςυο ιηαηβΓβ ςαί ίυηβίΙυΓ, νυΐ^ο ρΓοΙο- γάρ ή ν γενόμενος μοναστών εύκτήριον) οναρ ό 
μάρτυς εφιστάται, και τον βασιλέα έντλς εΙσαγαγεΤν 
έγκελεύεται. Ό δΐ έξιλοών και τ6ν Βασίλειον ευρών 
έπι ψιλοΰ του εδάφους υπνώττοντα, φάντασμα εΤναι 
τλν ονειρον υπείληφε μάταιον. 'ϋς δΐ και αύθις τδ 
αυτό έδόκει ό άγιος έγκελεύεσθαι, 6 δΐ και πάλιν 
έξελθών ούχ έτερον εΰρεν ή τον Βασίλειον, Οπέστρε- 
ψεν ύπειληφώςτά αυτά. Έκ τρίτου τοίνυν ό μάρτυς 
τψ νεωκόρψ έφίσταται, καΐ προτρέπεται αύτον 
εισαγαγειν τον έκτος κατακείμενον . Οΰτος γάρ 
έστιν, εφη, ό βασιλεύς. Έξελοών ούν ό νεωκόρος 
άνίστησι τον Βασίλειον, καΐ ξενίζει τούτον παρά ττί 
κατοικί(^ αύτου, και μεταδίδωσιν ών εύπόρει. "Ην 
δΐ τψ νεωκόρψ όμαίμων τήν Ιατρικήν μετιών, και ΒίΓβΙοΓ άιοίΙϋΓ. ΟυδΒΓβΙ)ΐιΙ βΐ ίιηρβΓΛίΟΓ βςαίδοηβιη Ο τψ θεοφιλίτζΐ[^ υπηρετών. Ό δΐ θεοφιλίτζης ούτος των τψ Καίσαρι Βάρδ<? καΐ τψ βασιλεΤ Μιχαήλ κατά 
γένος ψκείωτο, δια το τής ηλικίας βράχιστον 6πο- 
κοριζόμενος, καΐ θεοφιλίτζης καλούμενος. Το'ύτψ 
τοίνυν τψ άδελψ ό νεωκόρος το απόρρητον έκκβλό 
ψας ένύπνιον, ήξίωσε συστήσαι τοϋτόν τινι τω 
αρχόντων εΙς ύπηρέτησιν • ό δΐ τψ οίκείψ κυρίψ 
τούτον συνίστησι. Πρότερον δΐ τ6 περί τής βασιλείας 
δι' όνειράτων χρηαμψδημα τψ Βασιλείψ άνεκάλυψαν 
άμφω τω άδελφώ, και μεμνησΟαι σφών έν τ^ βασι- 
λείς αύτου δρκοις αύτον προκατέλαβον. Ήσθεις 
ουν 6 θεοφιλίτζης έπΙ τψ Βασιλείψ (ήν γάρ εύειδής 
τε καϊ εύμήκης, καΐ τήν χεΤρα γενναίος και περι- 
δέξιος, βαΟεΤαν τε τρέφων κόμην, καΐ ταύτην ουλην) 
τοις οίκείοις Ιπποκόμοις τούτον επέστησε• πρωτο- 
Γ&ΙΟΓίοβ βςυίβοηβδ τβΓβΓΐ, αο ρΓΟ^Γβββϋ ίβπιροπδ η στράτορα τούτον οΤδεν όνομάζειν ή διάλεκτος ή κοινή. 
ρΓοΙοβίΓ&ΙΟΓβω άββίβηαί, ςυί Ιιοηοβ ίηβί^ηίβ ββΐ, βϊ ΈζητήΟη δΐ και τψ βασιλεΐ γενναΤός τις Ιπποκόμος, 
& ΓαιηίΙίβίΓϋαΙβ ίοαρβΓ&ίοπβ ηοη αΐίβηυβ. ΤβηΙυιη και περί τήν Ιπηρεσίαν ταύτην εύφυώς διακείμενος. 
&αΐ6[η ίπιρθΓ&Ιοπβ 1)θη6νοΐ6ηϋ& θγ^λ ϋΐυιη ίη (Ιίβθ Κεκόμιστο γάρ πο^εν 'ίππος τψ βασιλεΤ Μιχαήλ, εΙς 
&ϋββ1)αΙϋΓ, ϋΐ βΐ ΟίΒδδίΓί ίηνίάίοβυδ βδββί. πασαν μίν άρετήν Ίππψ πρέπουσαν επιτήδειος, 

σκληραύχην δΐ και μή ρί^δίως άναβαινόμενος. Τούτου εΙς θέαν ήκων ό βασιλεύς, άναβήναί τινι τούτον 
έπέτρεπεν. Πλειόνων δ' έπιχειρούντων, εκείνος έορασύνετό τε καΐ έγαυρία, καΐ τον άναβαίνοντα απε- 
σείετο. Έχαλεπηνεν έπι τούτοις 6 βασιλεύς, και δτι μή έχει Ιπποκόμον περιδέξιον ήσχαλε. Ιίαρων 
δΐ ό θεοφιλίτζης, εχειν εΤπεν αυτός τοιούτον, και, ΕΙ βούλει, φησι, βασιλεΰ, παρίτω. Καΐ δς επέτρεψε, 
και ό Βασίλειος μετεκέκλητο, και του χαλινού του *ίππου λαβόμενος, καΐ περιποππύσας και καταψήσας 
αυτόν, κούφως τε μετεωρίσας Ιαυτόν έπιβέβηκε, καΐ περικαλπάσας μικρόν, εΤτα και δλον αύτψ τόν 
^υτήρα ένδέδωκέ τε καΐ έξιππάσατο. 'ΈσΟη τούτοι & βασιλεύς, και τόν Βασίλειον προσελάβετο, και τοϊς 
βασιλικοΐς Ιπποκόμοις συνέταξε, καΐ προϊών χαΐ προι>το«τράτορα τόν £νδρ« έτίμησεν ' ή δΐ άξια των βίΓβηηυΐΏ βΐ δοΐβρίβαι. Αάάυοίυδ βηίιη βί ΓυβΓ&Ι; 
βςϋϋβ, οη3ηίΙ)υδ ίΐΐβςυίάβαι βςηί νΐΓΐυΙίΙ)υδ ρΓββάί- 
1ϋ8, ββά ρΓ«ΓΓΛθΙίθΓ, βΐ δββδΟΓβιη 8ΒβΓβ ραΐίβηβ. Αά 
:ΐΰθα) δρβεΐαηάυπι ίπιρβΓαΙοΓουπι νβηίδββΐ, &1ίςιιβαι 
οοηβοβηάβΓθ ^αι)βι)&ι. Οαοά οαπι ρΐυηββ ΙβηΙαΓβηΙ, 
ίΐΐβ ΓβΓΟχ αίςυβ ίηβοίβηβ, βχου1ίβ1)α1 οηιηβδ. Ιά 
ίπιρβΓαΙοπ ηαοΐβδίυαϊ Γυϋ, βο ίάοηβο βςυίδοηβ οα- 
ΓθΓθ ίηάί^η&ηίί. Ι1)ί ΤΙιβορΙιίΙίΙζββ ίρββ Ιαΐβιη δβ 
1ΐΛΐ)βΓβ αίΐ, βυωςυβ, βί νβΐΐβΐ ίιηρβΓΕίΟΓ, αίΤοΓβ. 
ΙΙΗυβ ί^ίΙηΓ ^α8δυ Βαδϋίυδ αοοβΓδίΙαδ, Γροηο ρΓβ- 
Ιιβηβο, βί^υυιη ουπι ρορργδοιο άβαιηίοβί,ββββ ΙονϋβΓ 
&11βν&ηβ οοηδοβηάίΐ, αο βο ρηηοίρίο ρ&Γυαι βχοί- 
ϊΒ,ίο, ροδΙ βΐίααι ίοΐο ϋα^βΐΐο βοηοίΙ&Ιο, βζοϋΓπΙ. 
Εα Γθ άβίβοΐ&ΐυβ ίαιρβΓ&ΙοΓ, Βαδίϋαπι ίηΐβρ ίπορβ- 33 ΑΝΝΑΙ^ΙϋΜ Ι,ΙΒ. XVI. 34 επισήμων κ«1 των φκβιωμίνων τψ ^ασιλεΤ, κα^ έπιδίδοο καιθ' Ικάστην ή περί τον Βασίλβιον του βασιλέωί 

διάθεσις, κβΐ τοσούτον, ώς καί εΙς φθ6νον κινησαι τδν Καίσαρα. 
Ζ'. ΙΙοτΙ δΐ της του βασιλέως μητρός συνεστιω- Α ^11. Οϋΐη νβΓΟ ίιηρβΓΛίΟΓ αϋςυαηάο 165 ςώλ- 

δϋ&ιη οοηνίνίο 6χοβρί886ΐ, ^υ88υ ίΙΗυβ βΐίαιη 
ί1ίυ3 ρΓ0ΐ08ΐΓ&{0Γ Θ9ί &(1νοο&1υ9. Ευηι ίοαρθρα- 
Ιπχ οοηΗηοηΙβΓ άεΩχίβ οουΐίβ β8ί ίαΐυίΐα, βοςυβ 
ουηοδίυβ ρβΓ8ρβοίο, νοΙαΓι ηυιηίηβ αΓΠ&Ια, άίχϋ 
ϋΐυιη 6886 ρεβίοιη Γ&ιώϊΗοβ 8υ» : ίάςυε 8β ηο886 άβ 
8ί^οί8 ςυΙΙ>υ3(1&ΐΏ 8ίΙ)ί οϋαι α οα&πίο ίηάίοαΙίβ.Υθ- 
Γααι Μίεΐιαβί ρΓΟ ηυ^ί8 ίά 1)&1)αίΙ, ηυΐΐα τβ & ϋβηβ- 
νοίβηΐία βΓ^α Βαβϋίυιη βο «Μυοί ρα88υ8, βυαιςυβ 
ίαηάβιη βΐίαιη οαϋίουΐ&πυηα Γ6θί1 : ςυο ΰ»8&η8 βρ^α 
Β&βΠίυιη ίηνίθία αυοία β3(, ιιΐ νίΓυπι ία8ί(]ϋ8 αρρβ- 
1θΓ6ί, αΙ) βοςυβ νΐοί^δίαι αρρείερβΙοΓ. Οαιη αυΐβαι 
ίιηρ6Γ&ΙθΓ ΜίοΙιαοΙ βχρβάίΐίοηβπι οοοΙγα ΟΓβίθηβββ 
Α§&Γθηο8 6ύίχίδ8ε1,€Φδ&Γ &ά Οβίραρ» φάβιη οο^ο- 
ιηβηΐο Ηοάβ^ΟΓυοα &1)ϋ1, Ώβϊ ΟβηίΙποί ναΐβ άίοία- μένης τψ βασιλεΐ, ό πρωτοστράτωρ εισεκλήθη Βασί- Ιγθπο 
λείος τοΰτο του βασιλέως κελεύσαντος. Και ή βασ(- Β&δίΐί 
λισσα συνεχώς αύτψ ένητένιζε, καΐ Ιώρα τον άνδρα 
περιεργί^τερον, εΤτα καΐ άπεΦοίββσε τούτον είναι 
τ^ν δλιτηρα του γένους αυτής, Ικ τίνων σημείων 
τούτο γνοΰσα, ώς έλεγε, πάλαι αύτχί γνωρισθέντων 
έκ του οΙκείου άνδρ<5ς. Άλλα τψ Μιχαήλ ταΰτα λη- 
ρος έδ6κει, καΐ ουδέν άπηγεν αύτδν της εύνοίας της 
Ιπεβούλευι τψ άνδρ? , καί παρ' αύτοΰ άντεπεοου- 

λεύετο. Εκστρατείας δέ κατά των τήν Κρήτην εχόν- 
των Άγαρηνών κηρυχθείσης τψ Μιχαήλ, ό Καίσαρ 

πρ^ς τον της Θεοτόκου ναον, τον των 'Οδηγών λ Γϋβ. Οϋποςϋθ 38ΐιη ΒαοΓ&πο βρρΓορίηςυαβββΙ, οΐιΐ»- 
κεκλημένον, άπηλβε, τ^ θεομήτορι σ^^νταξίδμε- —«-ι»- -...:^-«4ί ^« «..,«« «; ι. :. ^.ι 

νος (63), και ήδη τψ θυσιαστή ρ ίψ αυτού προσεγ- 
γΐσαντος, έξ ουδεμίας εμφανούς αΙτίας ή χλαμυς 
των ώμων αυτού έξώλισθεν • 'Όπερ σημεΤον , και 
τψ Κα ίσαρι , και τοΤς ϊδούσιν , άπαίσιον ?δοξε . 
Πολλών δέ τύν βασιλέα κακιζόντων δ'τι πάσαν ένέ- 
δωκε τήν έξουσίαν τψ Καίσαρι, ώττε έκεΤνον άττα 
βούλεται πράττειν και πολλά παρά τό δέον ποεΤν, 
τ§ των ονειδών ενδελεχείς Ιδοξέ ποτέ μικρόν άνανή- 
ψαι του βαθύτατου κάρου εκείνος ό άβέλτερος άνθρω- 
πος, καί τίνα τών ψκονομημιένων τψ Καίσαρι καΐ 
διωρθούτο και άνεσκεύασεν. Ό τψ Βάρδς ουκ ήν 
άνεκτον, άλλ* έπί τούτο και έβαρυθύμει και έμηνία. 
Έκστρατεύσαντι δΐ τψ βασιλεΤ, ώς εΓρηται, και ό 
Καίσαρ συνεξεστράτευσε, και πυκνάς κατ' αυτού τψ χηγδ ηυ11& βνιάβηΐί <]θ ο&αδα βί Ιιυοηβηβ (]β]βρ8& 
Θ8(. Ιά οιηβη 6ΐ βΰβϋπ, οί αΐϋδ ςυί ίά νίάβΓαηί, 
ίη&υδρίοΒίαιη νίδυιη. Μυΐΐίβ ροΓΓΟ ιωρβΓ&ΙΟΓθΐη 
νίΙυρβΓ&αϋύυβ, ςαοά οιηηβιη ΟββΑΠ ροΐβδίπίβαι 
άθάίδθβΐ, υ( ςυίάνίβ Β^βΓβΙ, ΓηυΚ&ςυβ 6οηΐΓ& οίΏ- 
οίυιη ΓαοθΓθΙ : αβδίάυϋΕΐβ ΓβρΓβΗβηβίοηυιη Ι&ηάβιη 
ηοηηίΐιίΐ β ρΓοΓυαάίδδίιηο νβίβΓηο βχρβΡΓβεΙυβ ββδβ 
νίβϋδ Ιιοωο ίΠβ νβουΓδ, ()υ«(1αιη α Οΰβ&Γβ οοηδϋ- 
ίαΐβ οΟΓΓθχϋ θΐ Γβνοοανίΐ. Ιιΐ Βαρά» ίηΙϋ1θΓ&1)ίΙθ 
νίδϋπι, αυοίοπίαΐβιη ϊιηιηίπυΐ&ιη ^Γ&νίΙβΓ θ( ίηίςυυ 
ΑοίΐΏΟ ΓβΓβοϋ. ΙζηρθΓαΙοΓβιη Ι&ιηβα ίη ηαϋϋίΒΐη 
ρΓθΓ66ΐυιη οοιηϋ&Ιυδ βδΐ, ςυβιη ΒαβίΠυβ ουιη βυίβ 
ΒθΒρίυδ αρυά Μίοΐι&βίβηη ά^1υ1^ι,^0IΏρ&^&^«ςυθ^&xη 
θΓαηί ίηδίάίίΰ, βοά ϋβ ςυί1)υ8 ίά ηβ^οΐϋ ϋαΐυιη 
6Γ&1, Οφδ&Γίδ ορβδ βΐ ροίβηΐί&ιη ΓβΓοΓίηίοΐΑηΙίΙϊυβ, Μιχαήλ & Βασίλειος, και οΐ περί έκεϊνΰν πεποίηντο ^ αοοίίϋΐ, ϋΐ ςϋοΐΕΐη ΙβιηροΓθ ΒβΓ(1β8 πίΛηβ οαιη τας διαβολάς , και κεκύρωτο ή κατ* εκείνου δια 
ταύτας επιβουλή . Πολλήν δΐ δύναμιν περιβεβλη- 
μένου τοΰ Καίσαρος, οΐ τήν έπιβουλήν άρτύοντες 
έδειλαίνοντο. Ιίρω^ας δέ ποτέ τού Βάρδα έκ της οι- 
κείας σκηνής προελθ^ντος μετά λαμπρότητας, καί 
δορυφορίας πολλής, και τψ βασιλεΤ προσελθ<$ντος, 
συγκαθίσαντός τε και συνομιλούντος αύτψ, 6 Βασί- 
λειο; όπισθεν αυτού έστηκώς τήν χείρα έπέσειεν, 
απειλών ώσπερ τψ Καίσαρι. Ό δΐ κατά τίνα χρείαν 
Ιτεραν άΟρόον επιστραφείς, καΐ ιδών τήν χείρα τού 
Βασιλείου, και συνεις τό δηλούμενον, τοις ποσι τού 
^α9\\1ως έπέρ^ιψεν έαυτ6ν. "Ωκνουν δ* οΐ κατ* αυ- 
τού σ^η•ομοσάμενοι τήν έγχείρησιν , μέχρις αυτός 
6 Βασίλειος πρώτος αύτψ τό ξίφος έττήνεγκεν. Ούτω βρΙβηάοΓβ θΐ οοοαϋ&Ια αΐΕ^ηο 1&1)6ΓηΔου1υοι δυυιη 
β^Γ688υ8, ίΓηρ6Γ&ΙθΓ6Γη αίΙίΓβΙ, αίςυβ ίΙΗ &88ί()6η8 
6θ11οςιΐ6Γ6(υΓ. Τυιπ ΒαβίΓιυβ & Ιβρςο Βΐ&ηβ, ιηίηίΐΑ- 
1)ΐιη(!υ8 ιη&οϋΓη Β^ίΙ&νίΙΧυιη &υ1βιτ) ΟπρβλΓ &Πα ά& 
ο&υδα 8υ!)ίΙο ΓβρρβιίδδβΙ, ιηααυςυβ Βαβίΐϋ νίβΑ, 
ίηίβΐΐβχίδβεΐ, ςυίδ ίδ 8ίΙ)ί νβΐΐβΐ: ρ6•]ίουβ ίιηρθΓ&- 
1οπ8 &(1νοΙυ1υ3 68(, ηβςιιβ οοη3ϋΓ&ϋ βυιη ρπυβ 
8{^ρ:Γ6(1ί &ιι?4ί ΓυβΓαηΙ,ςυαιη ΒαβΠίυδ ρπϋΐυβ βηδθΐη 
ίπ 60 άοΩχίδδβΙ. Τυηα βϋ&πι &1ϋ Γοοβρϋβ βηίιηίδ 
6ΐΓουιη8ΐ6ΐβΓ6, β1 πΐ6ΐηΙ)Γαϋιη ΙιοιηίηβΐΏ άίιββουο- 
Γυηΐ. Αίςυβ ίΐΐβ Ι^υηο νίΙ« βχϋαιη ββΐ δΟΓίϋυβ. 
Ιιηρ6Γ&ΙθΓ &υ1θΐη 6χρ6(1ίϋοηθ οΐΏίβ8& Βγζληϋυαι 
Γβν6Γ8υ8, Εαάοοί&πι Ιηε6Π8 ί)]ί&ηι, 6οη6ΐιΙ)ίηΑΐη 
άυάυπι δυαίΏ, Β&δίΐίοΐββ (ίθδροηιΐοΐ. Ρο^Ι, Ρΐΐαιη γάρ και ο\ άλλοι άναθαρσήσαντες , μεληδόν , τόν Ι) ίπιρβΓΕίοΓβιη ίρδβ ίη Μβ^ηα βοοίβ^ίβ άθβί^ηαΐ, βο 
Βάρ^αν περιστέντις συνέκοψαν (61) , κα• τψ μεν ρθΓ ΡΐιοΙίυιη ρβίΓΐβΓοΙιαιη άίαάβΓπαΙο ογπλΙ. ΒαδΠίο 
τοιούτον τό τΐλος της βιοτής συνεκύρησεν. Ό δέ γε ΩΠϋδ 1•60 βχ Εαάοοία η&δοϋατ, ςαί ΜίοΗαβΙίδ 688Θ 

Υ&Η» Ιβοϋοηοβ βΐ ηοίεβ. (63) Συντχζομενος. Οβ Ιι&ο νοοθ &(ζίιηυβ ίη 
61ο». τΜά, ΰΓ^ρείί, Οβ Ιβαιρίο νβΓΟ ϋοάοκοΓΰπι 
«ορίοββ άΐβββρυίηαυδ ίη ηοβίΓα ΟοιηίαηίχηοροΙϊ, 
\\\ί. η, 

(64) Τλν Βάρδβιν περισ?άντες συνέκοψαν . Νί - 
ρβΐΜ Ρ&ρΙιίΑβο ία νίΙ& Ι^α&ΐίί ρλΐΓ, ΟοηδΙαηΙίηοροΙ. 
Έπιιγομίνφ γάρ κατά Κρήτης τψ Μιχαήλ , και αυτός ό Βάρδας δχρι τών λεγομένων Κήπων συστρα- 
τεύων έκεϊ δή την έσχάτην ετισε δίκην πρόφασιν 
γάρ ώς έπιβουλεύοντα τψ βασιλει ή θεήλατος αυ- 
τόν μετηλΟεν ^ργή , καί ξ•!φεσι μεληδόν άΟλ:'ως 
κατακοπτ^μενος. ΙπΓγλ : Τ^τε μίν ούν ό αυτο- 
κράτωρ παρευθύς προς τήν βασιΛεύουσαν παλινο• 
στεΤ, 35 ;0ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΗ^Ε 36 ροϋυβ 0Γβ(!θΙ)&ΙυΓ, ςυ&βί ρπΒ^αΑηβ ίαΙβ8θΙΕυάοοίΑ Α ββ^'ΐλευς της Ιχηροηείοζ άφέμενος, έπι το Βυζάν* τιον έπανέζευξ» , και ζεύγνυσι τψ Βασιλείψ Εύδο- 
κ(αν τήν θυγατέρα του *Ίγκηρος , ήτις «ύτψ τψ 
κρατοΰντι πρώην έπαλλακεύετο • εΤτα και βασιλέα 
τούτον άνεΤπεν αυτός έν τξ ΜεγάλΊ[^ παραγενό{χενος 
έκκλησί^ (65^, και δια του πατριάρχου Φωτίου πε- 
ριΟ&ις αύτψ ιδ διάδημα. Τίκτεται δΐ τφ Βασιλείφ 
έκ της Ευδοκίας παιδίον α^($εν ό Λέων, ο του Μι- 
χαήλ (66) μάλλον εΤναι έλέγετο , ώς εγκύου της 
Ευδοκίας οΰσης δ'τε τψ Βασιλείψ συνψκιστο. 'ίττπη- 
λασίαις δΐ και συμποσίοις άει σχολάζων ό Μιχαήλ, 
καΐ συνεχώς μεθυσκ(5 μένος, και των φρενών έξιστά- 
μενος (67), ας ούδΐ νι5<ρων ε(δρωτο, εΙς φ(5νον Ιαυτού 
τ&ν Βασίλειον έξηρέβισεν . Έκ γαρ ίππων αγώνος 
έν τψ άγίψ Μάμαντι τελεσθέντος, έν ψ αυτός ήνΐ(5- 
ϋ, 810 ιηάϋβΓβ ]υΙ)βΙ, οί ίιηρβΓα- |> χησε καί ο1 μεγιστάνες αύτοΰ, και νενίκηκεν, έπι 
Ιο νβΓβουηάβιηΙβ βΐ ΒΛβίΙίΰΐη ίη- δεΤκνον άνακλιΟέντος, και & Βασίλειος και ή Ευδο- 
κία συνανεκέκλιντο. Βασιλϊνος (68) δέ τις της Βασι- 
λείον τριήρους πρώην έρέτης ων, διά δΐ σώματος 
ωραιότητα προσληφθείς παρά του κρατούντος, και 
τούτψ ο'.κειωθείς, παρεστώς τότε δειπνουντι τψ βασι- 
λεΤ έξεθείαζεν αυτόν ώς εύφυώς &γαν κα? έντεχνως 
ήνιοχήσαντα. Ό δ^ (ή'δη γαρ ήκρατίσατο, καΐ τόν 
νουν έκτββόλωτο), ήσθείς τοις έπαίνοις έδίδου αύτψ 
τα φοινικοχροα πέδιλα, και προσέταττεν ύποδήσα- 
σθαι, καΐ βασιλέα άνεΐπε. Του δΐ βύλαβουμένου, καΐ 
προς τόν Βασίλειον ένορώντος, ό βασιλεύς έχαλέ- 
παινε . ΚαΙ ό Βασίλειος ένένευσεν αύτψ πεισθήναι 
και ύποδήσασθαι• και δς λαβών ύπβδήσατο. Ό δέ 
βασιλεύς τψ Βασιλείψ ?φη χολούμενος , Τούτψ 
μάλλον ή ^0^ "^^ "ίήί βασιλείας «αράσημα έπεοΐ- Ββιβίΐίο οοΙίοοΒίβ. ΜίοΗαθΙ ροΓΓΟ, ςυί οιηηθοι αία- 
Ιβιη βε[υί1αη(]ο βΐ οοοαροΐ&ηάο οοηβυιηβΓβΙ,ίΓβοιυθη- 
ίθΓςυβ ίΩθΙ)ΓΊα1υ8, ιηβηΐβ αΙίβηαΓβΙυρ, ςυ&ιη ηβ 
βοοηαβ ςυΜβΙΏ β&ηαηι κάπιοάυαι ΙιαύβΙχλΙ,Β&θίΗαιη 
ίη βυί ΟΦάθΐη ΐΓπΙ&νϋ. Ναοί οαιη ροβΐ βςυββίΓβ &ά 
8&αε1ί Μαιηαηϋδ οβΓί&αιβη, ίη ςαο ίρββ οπιη ρΓοοβ- 
ΓΐΙ)α3 βυίθ &αΓί9&Γ&1,νίοΙθΓ αά οοβη&οα αοουΙ)υί88βΙ, 
θίςυβ Βαδϋΐαβ βΐ Ευάοοία ίηΙβΡθβββηΙ, ΗαβίΙίηυδ 
ςυΐά&ιη (Ιυάυηι ίπιρθΓ&Ιοπδβ ΐΓίΓβπιί8 Γοζηβχ, 8βά 
ο1) οοΓροπβ οίοςαηΐίαηι Ιη ίπιρβΓ&Ιοηβ Γβπιί1ίΑη1&- 
Ιβοα &8ε11υ8, 6ίθ[υβ Ιυαι 0(£ηαη1ί αβί&ηβ, ίΠΙαβ &υπ- 
^απάί 8θΐ6Γΐίαιιι βΐ άβχΐβπίαΐβαι άίνίηίθ ]&υάί1)υ8 
βχΙοΙΐ6ΐ)αΙ. Ουίϋυβ 1αυ(1ίΙ)α8 ίΙΙβ ιηυΐΐο 3Αΐη βχ- 
ίι&υ8ΐο ΕηβΓο, βΐ ιηβηΐβ 1υΓΐ)Αΐ&, άβΐ60ΐ&1υ8, ο&ίβεοβ 
ρυΓρυΓβοβοί Ιρβάϋ 
ΙΟΓβηι βαΐυΐαΐ. 111ο 

Ιυοηΐθ, ΙπιρβΓ&ίΟΓ ΐΓαβοίΙυΓ , β&8ί1ίυ8 αυΐβαι βί 
ίηηυίΐ, α( οϋΙοιηρθΓβΙ, βΙ 08ΐ0608 ίηάυαί. Ουί ουαι 
ρ&Γαί886ΐ, ΙιηρβΓ&ΙΟΓ Β&9ί1ίο ίΓ&Ιυβ αϋ : Ιτηρεήί 
ίταίρηία ήΐί αρίχονα $ηηί ςηατη Ιίδί, Λη νβΓΟ τηΜ 
ηοη ΙίΰβΙ, (/ηαηαάτηοάητη ίβ χγπρβταίοτβτη /«γι, ίΐα βί 
αΐίατη ΐαοβτβΐ Εχ βο Βαβίΐίαβ βί άρ ίαιρβήο β1 άβ 
νίΐα θοΠΙοϋυβ, νίοα Γ&οθγθ ςυ&ηι ρ&ίί πιαίυίΐ^οοηβί- 
Ηοςυθ βυο ουπι 6ΐ1ϋ8 οοιηΐΏυηΙοαΙο, ουαι άβηυο 
Μίοΐι&βΐ νίηο ίη θ€Βη& ο1)Γα1υβ ΙΟΓρβΓθΙ, πιαηυςυθ 
άυοίυβ ίη ουΐ3ίου1υπι τβ^», ςυββ ββΐ αά β&ηοΐί 
Μαοα&ηΐίδ,βοιηηο ρΓοΓαηάίββίαιο ορρΓβ38α8]αθ6Γ6ΐ: 
β^Γββδυβ, ρηιηυηι ο1αυ8ΐΓ& ου1)1ου1ί ίιηρβΓαΙΟΓϋ 
οοηίΓβ^ίΙ, ηβο ΓθΓβ8 & ουΙ)ί1&πίβ οίααάί ρο886ηΙ. 
Όθίηάβ οιιιη οοη3υΓαΐί8 αάνβηίΐ. Ιίβ αυΐβοα ςυί βηΐο ουΙ)ίου1υοι 6χουΙ)&ΐ3&ηΙ, ρ&υοί8 &(160, ρ6Γ0υ880Γθ8 ^ κασιν. *Η ουκ έξεστί μοι, ώς σλ βασιλέα πεποί- αάίΐα ρΓθΙιί1)6Γ6 οοη&ηϋϋαβ, ογΙο ΙυιηαΙΙϋ ίααρ6Γ&- 
ΙΟΓ θχρ6ΓΓ60ΐα8, ςϋοάβιη εαπι 8(ποΙο ^Ιαάίο ίη- 
£;γθ8Β0, ηι&ηυβ βυβίυΐίΐ,ί^υίϋυβ ίΐΐβ &αιΙ)&ΐ3υ8 Γθ86β- 
Ιίβ, &ά οδΒίβΓΟβ Γ6(1ίϋ. ΑΙ Μίοΐι&βΐ οαοι θχ νίηο 
ϋΐυύ&ηβ βΐ^ηβίαΐβ ίπιρβάίβηΐβ, Γυ^βΓβ ηοη ρο886ΐ, 
ηιί86Γ&1)1111θΓ ο^υI&η8 ^8ι^6ι^&^ : ςαβαι αΐίυβ ςυίάαπι 
6Χ Βιιβί1ί&ηί8, &(11ιυο νίνοΓθ οοηθρίοαίυβ, ίη8ί1ίίΙ, 
θη36Π]ςυθ ίΐα ίη 6]α8 ρβεΐυβ αϋοι^ίΐ, υ1 νβηΐΓβ 
βΐίααι ΐΓαίθοΙο ίηΐββϋηα 6ΐ&1)βΓβη1υΓ. ηκα, ποιήσαι καί Ιτερον ; Εντεύθεν δεδοικώς ό Βασί- 
Λειος (68*) καί περί τζ βασιλείς καί ηί ζω^, δρασαι 
πρό του παθεΤν έμελέτησεν, Ιτέροις τε τό μελέτημα 
κοινωσάμενος, έπεί αύθις έν δείπνψ άκρατοποσίαις 
χρησάμενος ό βασιλεύς ήδη κεκάρωτο , και τψ 
εαυτού κοιτώνι έν τοΤς κατά τόν αγιον Μάμαντχ ^α- 
σιλείοις (69) χειραγωγούμενος άνεκέκλιτο, καί ΰπνψ 
βαθυτάτψ κατείληπτο, πρώτον μεν έζιών Βασίλειος 
τα κλείθρα του βασιλικού κοιτώνος κατέαξεν , *(να Υ&Γΐ8β Ιβοϋοηββ θί ηοΐββ. (65) Έν τ^ Μεγάλτ[^ παραγενόμενόμενος έκκλη- 
σί^. 1ρ80 (Ιίβ Ροηίβεοβίββ. ΝίοβΙαβ Ραρϋΐ&^ο ίη 
νίΙ&8. Ι^ΠΛίϋ ραΐΓ. 0οη8ΐαηϋηορο1. Τότε μεν ούν 
ό αυτοκράτωρ παρευβυ; προς τήν βασιλεύουσαν πχ- 
λινοστεΤ. Πεντηκοστή δ' αφ' ήν, καί Βασίλειον πα- 1&1)0Γ&88θ ΜίοΗ&βΙθπι νίάθΙυΓ ίη(ϋο&Γ6 ΙιυϋρΓβηάυβ, 
ςυοά θίουΐ Βγζαηΐίηί βοηρίοΓβδ, ςυί θ1)η6ί&1θ βί 
εοηιροΐαΐίοηίϋυβ ηιβηίβηι 8α1)ίηάθ ρβΓίυΓϋ&Ι&ιη 
νοίυηΐ. 

(68) Βασιλΐνος. Βαβίΐίδουηι τοοαί Μ&η&ββεβ τρίκιον δντα καί παρακοιμώμενον στέμματι κατά- Β Βασιλισκιανόν, ΟΙίΓοηίοοη Π)8. βΐΐ Αίίαπιο Λ(1 ίβο- κοσμήσας, αναγορεύει βασιλέα. 

(66) Ό του Μιχαήλ. Υίάβ ΟΙγοΛΠί. ρ. 297, υΜ 
Ιιυηο Ζοη&Γ(Β Ιοουπι βχρβηάίΐ. 

(67) Καί τών φρενών έξιστάμενος. ΙυίΙρπαη - 
(Ιαβ, ίίΐ). Ι, οβρ. 3 : νεηιτη ςηια Οίηηιροΐβπχ ϋ€η$ 
ΛβΓνο» 3ηθ8 ^ΜίΙβ νί$ίΙαΙ ςηααιηςηβ νηΐ: €βη$ητα, 
Ηηηο ίτηρβταίοητη ΜίοΗαβΙβιη $αη3Β ηΐ0η1ΐ$ αά ίβτηριΐί 
α$β ηοη ρδτηιύδταί^ ηί ςηο βηηι ^Γα(;ΐϋ5 ρνεηιβηΐ 
ίη ίηβιηί$,€θ ηιί8ίή€θνάίη8 Γβτηηηβνανείην ίη 8ηηιηιί3, 
Ναηί, ηί /Ιργ/ιαγ, Ιιη]η$ ίΰηιροΓβ ρα$»ίοηίί, (ατηίΐίατα 
φΗυηι εαρϋίί ]η856ΓαΙ άαηιηανί 8βηίϋηΗα, ηηο8 Ιατηβη 
αά 8€ νεάίβη8 Ηοο ραείο τβηηίΓεδαί, ηΐ ηίδί ηηοί 3x1- 
ρηίαη 3η88€ΓαΙ νβάάβΓΰηΙιΐΓ^ ραή ίρ8ί ςηί Ηοο ^//β- 
ΰβταηΐ $6ηΐ€ηΙία άατηηαηηΐην, Ηοο ίρίΐητ ίβΓΓοτβ, 
ςΗ08 άαηιηαή ίηδίϋταί, $6τναΙ?αηΙην, Εχ ΙιΙβ ιοηΐίοο ηβπι ΡΗίΙ., υί βί ΟβΟΓ^υβ ιηοη&οΐιυβ, & ςυο ρ&ΐη- 
άί (Ιί^ηϋΕΐθ άοηβΐυπ. 

(68*) Δεδοικώς ό Βασίλειος. Ιάβιπ ΙυίΙρΓ&ηάυβ : 
5/•ίί οηηι Ιιοο 8χρίνί8 βΐ ίίεηιηι Βα8ίΙίο [αο€Τ6ί^ Λιι- 
^Μηιοάί α 8ίΙ)ί οΙ)8β(ΐΗβηΙίδη8 (ρρο/ι η€ΐα8 !) αοοηρϋ 
ϋοη&ίΐίηηι : Νβ [οΗβ ίη8αηα ηςί8 ;«55ΐο αΐίςηαηάο 6χ 
ίηάιΐ8ίηα α ί$ ηοη άίΐίρβηΐίΰιΐί, ίηιο οάίο /ιαΰβηϋ- 
6η<, ίηιρίβαΐητ, βηηι (η ροΗη$ οοοίάίΐο^ αίςηβ ίηιρβ- 
ηαΐία 8ΰβρΐΓα 8Μ8(ήρίΙο. Ουοά δίηβ άίΐαΐίοηβ. ίηηι 
ΙβττοΓβ €οηιρυΐ8ΐΐ8, Ιητη βίίατη νβρηαηάί οηρ\άί(αί€ 
ά^€^ρ^Η8 βοηιρίβνίί. 

(69) Έν τοις κατά τόν άγιον Μάμαντα βασι- 
λείοις. ΝΙεβίΕδ Ραρίιΐθίζο : ΙΙρος τψ τεμένει του 
μάρτυρος Μάμαντος δολοφονείται. 37 ΑΝΝΑϋϋΜ ίΙΒ. ΧΥΙ. 38 μή χλεΐσαι τας θύρας ο^ ττερ^ τ6ν βασιλικών κοιτώνα στρεφόμενοι δύναιντο. ΕΤτα και τους συνωμ<$τας 
Ίταραλαβών βπεισι. Των δΐ προκοιτούντων ολίγων 8ντων καΐ κωλύειν έπιχειρο^ντων, θόρυβος "ίΐρθη 
και διυττνίσθη ό βασιλεύς. Ε*σελθ4ντος δέ τίνος των συν τψ Βασιλείφ, και το ξίφος ήρκίτος κατά του 
Μιχαήλ, έκεΤνος τάς χείρας ήρε, και όίμφω ταύτας ό ξιφηφ($ρος πλήξας άπέκοψε και ύπέστρεψε προς 
τους άλλους. Ό δΐ Μιχαήλ μή φυγεΤν ο\6ς τι ών άκροσφχλώς έκ του οί^νου βαίνων, και τ^ μέ8^ 
συμποδιζ($μενος, ϊκειτο δεινώς άπολοφυρόμενος (70), καί τις Ιτερος των ιτερι τον Βασίλειον ετι ζώντα 
τούτον Ιδών, ε^σεπήδησε, και κατά των στέρνων αύτοΰ το ξίφος ώθΐζσας έπι τήν γαστέρα τούτο προήνεγ- 
κεν, ως έκπεσεΤν αύτης καί τά έγκατα. 

ΙΙ'. Τψ μίν ούν Μιχαήλ οΰτως έπιλέλοιπε τ(5 Α. 
βιώσιμον αξίως της αύτοΰ βιοτής. Ό δΐ Βασίλειος αύτίκα ε!ς τά βασίλεια παρεγένετο, καΐ τούτων 
γενύμενος εγκρατής Ιπεμψέ τίνα των του κοιτώνος 
κηδεΰσαι τον Μιχαήλ. 'Ός άπελοών εύρε τον δεί- 
λαιον ίππου έγκεκορδυλημένον σαγίσματι , και 
λπα-γα-^ών αύτον, Ιν τ^ μον^ της Χρυσοπ(5λεως 
ΙΟ^ψεν. 'Ός συν τρ μητρί μίν έβασίλευσεν ετη 
8£χα χαΐ τέσσαρα^ εν δ* έπΙ δέκα μ<5νος ήρςεν αύτ(5ς. 
Ήδη δΐ της βασιλείας δραξάμενος ό Βασίλειος, και 
παρά πάντων αυτοκράτωρ άνα^ιηθείς, τους βασι- 
λικούς, παρύντων των της συγκλιι5'^ου λογάδων, 
άνέωξκ θησαυρούς έν οΓς ούδΐν ίΐτερον εϋρητο ή 
μόνα χρυσίου κεντηνάρια τρία. Βουλής ουν προτε- 
Οείσης Ιψήφιστο παρά πάντων τους έξ ουδεμιάς ΙβΤ VIII. ΜίοΙιαθΙθ (1ί^ηο&ο1& νϋα βχίΐίο 8υΙ)]&1ο, 
Β&8ϋίυ8 Γβ^ία ΒίαΙίιη οοοαρ&1&, ςυβακί&πα βχ ουΙ)ί- 
οαίαπίβ ιηίβϋ, ςυι Γυηυβ ίΐΐί ΓΑΟβΓβί. Ιβ ιηίθβΓυιη 
βςαίηο βα^ο ίηνοΐυΐυιη, ίη χηοη&βίβηο ΟΙίΓγδοροΗ- 
Ι&ηο ββρείίϋ. Πβςηανϋ ουιη ιώ&Ιγθ αηηοβ χιν, 80- 
Ιυδ XI. ΒαβίΠυβ ίιηρβΓίο ΓίΓΐη&Ιο,βί ^ΕιIη &1)0[ηηίΐ3υ• 
ίαιροΓ&ίοΓ θ&ΐϋΐαΐυδ,ββη&ΐυβ ρπηοίρίϋυβ &άνοε&1ί8, 
ίπιρ6Γ&1θΓίθ3 11ΐ686ΐυΓ08 ΑρβΓαϋ, ίη ςυί1)υ8 ηίΐιίΐ 
ρΓΦίβΓ αυπ ΐΓβ9 οοηίβηαηοβ ββΐ ΓβρβΓίυιη. Βθ άβ- 
1ίΙ)6ΓαίΑ, οοη8θηίί6ηϋ1)υ8 βυίΤΓ&^ϋβ ββΐ άθΟΓοΙυιη, 
υΐ ςυί ηυΙΙα ρΓθΙ)&1)ίΗ άθ ο&υβα ρβουαί&ιη αοο6ρί8- 
8βη(, βαΐΏ, αυΐ Β&ΙΙβιη β3υ8 ββΐΏίβββιη, ΓββΙϋυβΓβηΙ. 
Ουιη ί^ϋυρ εχ άβετβίο ββιηίδδϊβ βχίςβΓβΙυΓ, ηοα 
ιηίηυβ αεο οβαΙβη&Γϋβ ίη ββοααι 68ΐ τβΙαΙυπι.Β&βίΗυβ 
<ϋθ Γ68ΐο Μ&^η&ΐΏ Εοοίββίαπι ίη^Γβββυδ,ιιϋηοΓυθηΙο -χρίσματα λαβ($ντας εύλύγου λαβής, άναιδιδ($ναι ταΰτα, ρ νίοΐίηι» ραΓίίοβρβ 68861, & Ρΐιοϋο ρ&Ιπ&ΓοΙίΑ 68ΐ ή τ^γε δή μετριώτερον, τά ή μίση. Και ακολούθως 
ττΐ ψήφψ τά ήμίση έπράττετο, και ου μείω τριακο- 
σίων εντεύθεν κεντηναρίων τ6 ταμεΤον το βασιλικόν 
είσωδίασεν. Εις δε τήν Μεγάλην έκκλησίαν έν 
Ιορτ^ άπελθών 6 6ασίλει•ς, και τής αναίμακτου 
θυσίας μετασχεΤν βουληθείς, έκωλύθη παρά του 
πατριάρχου Φωτίου , άνδροφ($νον άποκαλοΰντος 
αύτύν. Όργισθείς οΰν διά τοϋτο σύνοδον συνήΟροΐ'β» 
και τδν Φώτιον τής Εκκλησίας έξώθησεν (71), ώς 
τάχα παρανόμως του Ιγνατίου κατασπασΟέντος 
του θρύνου του αρχιερατικού παρά Βάρδα του Καί- 
σαρος, καί αύτοΰ μή κανονικώς, εκείνου ζώντος, 
τοΰ θώκου τοΰ θείου έπιβατεύσαντος, Ηάτροκλον 
τοΰτο πρόφασιν προβαλλόμενος. Ανάγει γοΰν πάλιν 
τήν τής άρχιερωσύνης περιωπή ν τον θ^ΐον ρΓθΙιίΙ)ίΙυ8, 6υΐΏ Ιιοπιίοίάαιη &ρρ6ΐ1βηΐ6 : ο1) ςυ&ηι 
ΓβρυΙθ&ΓΠ ίΓβΙυβ, ίπιΐίοΐο εοαοίΙίο,ΡΙιοΙίυΐΏ Εοοίβδίλ 
6χρυ1ί1,ςΰ&8ί 8&ηοΙυβ Ι^ηαΙίϋδ οοηΐΓ& 16^68 α Βαράα 
66Β8&Γ6 8βάβ ροηΙίΠοίΑ ά6^6^^υ8 68Κ6ΐ, 6ΐ ίΐΐθ, ηοη 
Γϋ6 (Ιίνίηυα) ΙΙίΓοηυιη βο 8υρ6Γ&Ιϋβ οοουρ&886ΐ, 
βοςυβ ρΓδθΐ6χ1α &1)υ8υ8 δ&ηοΐυιη Ιςη&Ιίαιη ϊη ροη- 
ϋΩοα1α3 αρΐοβαι ΓεδϋΙιιϋ. Βλδίΐίο Γβεβηβ βοθρίη'β 
ροΐίΐο, ςυίά&ο) βχ ραίποϋβ 86 ορρο8υθΓ6, ββοΓ^ίυβ 
θΐ 8&ΐ3ΐ)&ϋυ8, ςυί άβρΓβΗβηδί οΐ οαρϋ, ροβη&8 οογ- 
ροπ1)υ8 άθάθΓυηΙ. ΡίΗθ8 (γ68 ΟοηδΙ&ηΙίηυπι, 1.60- 
ηβπι 6ΐ ΑΙθχ&ηάΓυηι αα^υδίαϋΐ^υβ οοΓοηίδ ΟΓηανίΙ. 
ΟααΓύυπι ηαΐυςυε ηιίαίπιαιη δΙβρΙίΑηυπι ραίπ&π- 
οΐι&ηι εΓ6&Γ6 νοίβηβ, ίη ηυΐΏθΓυπι εΐβη Εεοΐβδίο 
Γϋΐυΐίΐ. ΡίΙί&8 ςυαΙυοΓ ίη Γ6ςίο πιοη&8ΐ6ηο δαηοΐφ 
ΕαρΗβπιί» οοΗοοβνίΙ. ΒβΠο οοηΐΓβ ΟρβΙβη^ββ Α^α- 

'Ιγνάτιον. *Αρτι δΐ των σκι^τΓτρων έπειλημμένου € Γ6ηθ8 δυβοθρίο, νΐοΐυδ 68ΐ, Π}υ1ϋ8(ΐυ6 ΟΰβΙδ, βΐ 

αύτοΰ, ί?ί άνταίρουσιν αύτψ χεΤρα τών πατρικίων 

τινίς Γεώργιος καί Σαββάτιος , 0*1 γνωσθέντες 

ληφθέντες τε, ταΤς εΙς σώμα ποιναις έκολάσΟησαν. 

*Έστεψε δΐ βασιλείς ΚωνσταντΤνον και Λέοντα τους 

υ\ους αύτοΰ, μετέπειτα δέ και τόν τρίτον Άλε'ξαν- 

^?*>ν. Τον δε τέταρτον Στέφανον, πατριάρχη ν βου- 

λόμνιος προχειρίσασθαι, νεώτατον οντά τ6τε, τψ 

χλιζρψ ττ,ς του θεοΰ Εκκλησίας καταριθμεί. Τάς 

όϊ θυγατέρας αώτοΰ τεσσάρας οΰσας τ^ βασιλική 

μονρ τη^ αγίας Ευφημίας κατέταξε. Κατά δΐ τών 

έν τρ Κρ^ίη» Ά-{«ρηνών έκστρατεύσας , ήττήθη, ίρ86 οαρίυδ ββββΐ, ηίβί ΤΙιβορΗ^^Ι&εΙυδ ΑΙ)&8ΐ&6ΐυΒ« 
Ποπιαηί Ι.α63ρ6ηί, ςαί ροδΙ ίπιρβΓ&νΙΙ, ραΐβρ, βααι 
θηρυ!886ΐ. Ιη πια^ηβπι υΓΐ)6ηι Γ6ν6Γ8υ8, ΑίΩηβιη 
δαυπι ϋΙΐΓίδΙορΙιοΓϋπι ίη ΟρθΙεπι οοηίπα Α^&Γβηοβ 
πιίδίΐ, (]υί ευπι 608 &6ΐ6 νί6ί?86(,1)&Γΐ)&ηοίΐπι αυ(1&- 
οίαηι ίΓβςίΙ Ιάθπι Η&δϋίυδ 6ΐί&ω εοηΐΓ& Οπβηίαΐββ 
Α^βΓβηοδ 6ί Μθηίε1ΐ£08, ςυί ουί^απι 01])^8θ6ΐιίΓί 
ρΑΓ6ΐ)&ηΙ, 68ΐ ρροΓεοΙυδ, βΐ οαδίβΐΐίβ ςυίϋυδιίΑοι 
ΟΕρΙίδ, ΕοΙαςυβ ργ«(1ε, 6ΐίΕαι ΤβρΙιηοΛίη βΟΓυηι 
πιβίΓοροΙίηι οΙ)8ίά6Γβ δίλΐυίΐ, δβά ουαι β&ηι βΐ Ιοη- 
^Αΐη οϋβίάίοηβηι ρο8ΐυΐΑΓ6, β1 λΠοςηί 6χρυ^η&1α ν&πδβ ΙβοΙίοαββ 6ΐ ηοΐ8Β. (70) •Απολοφυρ<ίμενος. βΓββοηϋβ ίη ΥίΙα 8. 
ΒΜΪΐιί ^οη^ΟΓί8, η. 2, άβ Βββιΐίο : Ό και τ^ν πρό 
«υτοΰ βεβασιλ3υκ($τα^ Μιχαήλ άνελών, και ούτω τά 
«Τιττρα κατασχών, δν δη και ψυχο(5ραγών έ'βλεπεν 
εγκαλούντα τούτψ καί λέγοντα• Τι σοι έποίησα, ώ 
Βασίλειε, ή τι σοι ήδίκησα, δτι ούτως ανηλεώς με 
χατέχτεινας; καΐ ο{>τως έξαγορεύων τέλει τοΰ βίου έχρτιίσατο. 

(71) Και τόν Φώτιον της Εκκλησίας έξώθη- 
σεν. υΐ 6χΙπ(]6 ρ688ί[η6 Ιΐ&ϋίΐυβ ίυοηΐ, βΐ οαποθή 
ΐΏΛΠοίραΙυδ, (ίοηβς&Ιί^ ίϊυίΙ)υ8 ίηίοππι νΕΓηποί, 1ί- 
1)ηβ, ρ1ϋΓΐΐ3υ8 ίρββ ΡΙϊοΙίυδ βηβίΓΓΕί ίη θρί«1. βά 
Β&δίίίυπι ίπιρ. 97, β1 ίη αΗθγ& λά Βα&ηβιη ρΓοροιί- 
ΙυαίθΙ ρ&ΐΓίοίαΐΏ ίϋ 39 ;0λΝΝΤδ ΖΟΝΑΕ^Ε 40 168 (ΙίΠΙοΙΙβιη βββθ οο^^ηονίβββΐ, ίηάβ άίβΟθββΗ : βΐ Α, καΐ πολλοί μίν Ιπετον, Ιάλω δ* &ν χαΐ αΜς^ ε! μή £υρ1ΐΓα1θΐη οχυη(1&α1θΐΏ,ηανίΙ)υ8 ^ΰη^^υII1 ΐΓ&ηβίϋ, 
&ο οίΓουιη3αοθηΙί& Ιοοα ρορυΐ&ΐυβ, ιηυΐϋβ ο&βίβΐΐίβ 
θζρυ^η&ϋ8, οαιη 1)&Γΐ>&Γ0Γυιη &1ϋ8 ρ&οβ Γβο1&, αΐϋβ 
ίο άβάίΐίοηβιη Βοοβρϋβ, Ιπυπιρίι&ηθ ρβΓ οαβάί&ιη 
ϋΓΐιβπι ίηνβεΐυθ, ία Γβ^ί&ιη ββΐ ΓβνβΓβυβ. ΑΙ Μ&ηί- 
οΙίΦΟΓυιη ρηηοίρβ ΟΙίΓγβοοΙιίΓβ, Βοιη&ο&8 ρΓονίη- 
οί&8 ίαναάθηίθ, βαβςαβ ρορυΐαηΐβ, ίηαρβΓ&ΙοΓ άο- 
πιββίίουιη Ιβ^^ίοηααι οοηΐΓΔ βυαι ιηίϋίί: ςυί ςυί& 
^υ8ι&3 οορί&3 ηοη αά(1υθ6ΐ)&1,αοίθ ουιη 1ΐ08ΐ6 άβεβΓ- 
ηβηάυιη ββδβ οοη ρυΙ»ίΙ>&1, ββά αΙ)ί γθ8 ΓβΓ6ΐ)Βη1, 
ία 6Ζ0ϋΓ8ίοηίΙ)υ8 ρ&1βηΐ68 βΐ ιη&ΐβ ΐΓ&οΙαΙοβ, ίαΗί- 
1)ΐιί1, ςϋθΐηίηυ8 ββουπ ρΓβάαΙυιη βχΐΓβηΙ. Ουαρβ 
ΟΙίΓγβοοΙιίΓ, αΐχΐυβίβι ςυαιη οβρβΓΔί ρΓ»(1&, άοιηυιη 
ΓθάϋΙ. Αο Ιθ^οηυΐΏ (Ιοιηθβϋουβ Γΐυο8 άυο68 ββουιη 6 Αβάσταχτος θεοφύλακτος (72), ό ιτατήρ του 
μετά ταΟτα βανιλεύσαντος 'Ρωμανοΰ «ςου Λαχα- 
πηνου, αυτόν διεσώσατο. Έπανελθών δΐ εΙς τήν 
Μεγαλ(^πολιν. τόν γαμβρόν αύτοΰ Χριστοφόρον χοττά 
των Άγαρηνών εΙς τήν Κρήτη ν έχπέπομφεν • δς 
συμβαλών αύτοΤς αα\ τρεψάμενος, το θράσος σφών 
έταπείνωσεν. Έξεστράτευσε δΐ υλΧ χατά των έν 
τ^ έφ^ \ίθίρο(, *Αγαρηνών 6 αύτοχράτωρ Ηασ(λειος. 
χαΐ χατά των Μανιχα(ων ών έξήρχεν 6 Χρυσ($χε(ρ 
(73) χαλούμενος, χαΐ φρούρια τίνα χατασχών, χαι 
λε(αν έλάσας, επεχείρησε μΙν πολιορχήσαι χαΐ τήν 
Τεφριχήν τήν αυτών μητρόπολιν. Γνους δΐ ταύτην 
κτΧ προσεδρίας δεομένην πολλής, χαι άλλως δυσά- 
λωτον, &ρας έχεΐθεν άττηει ' χα2 τόν Εύφράτην εύ- βυίβ ΐ6Κίοηϋ)α8 86ΐ]υί ^υ89^ι, ηβςαβ ρ&ϋ Μληίοΐΐΰοβ || ρών πολύν ρέοντα, ζεύξας τούτον ναυσΐ διεπέρασε. ρ&1αηΙβ8 ρπΒάαβ η^θγθ. Υββρβπ ουιη ΟΙιτγβοοΙιίΓ 
ουιη Βυί8 αά Γ&(ϋθ69 ΐΏοοϋβ 0<ΐ8ΐΓ& 1)&1)6Γ6ΐ; ]υ^ο & 
Ηοιη&ηίβ ρΓ«οοουρ&Ιο, οοηίβηΐίο άβ ρπΒΟοΙΙβηΙία 
βΐ νί 1)6ΐΗοα ίηΙβΓ υίπυβςυβ (1υοί8 πιϋίΐθθ Θ8ΐ 6χογ1&. 
υΐ νβΓΟ είη^αΐί 8Θ ργφ81&γ6 &1ίίθ ^1θΓί&ΐ3&ηΙυΓ, ςυί- 
ά&ΕΏ Ηΐθΐη 8θ<]&ΙαΓυ8 : Οιιίά^ ίηςυίΐ, οοτηηΐίΙΗοηίί, 
(ννΛίΓα ηο$ )α€ίαηιη$, οηπι Ηο$ίβ ρτορΐηςηο^ ηοη 
ν€τΙ>%ί $βά (α€ΐι$ ίατη άετηοηχίναΓβ ΙχοβαΙ^ ηηί $ίηί νίη 
[0Γί£9 ? Εο οοηβίΐίο ρΓθ1)α1ο, βίαΐίιη 1ΐ08ΐ68 ίηνα8θ- 
Γοηΐ, ςϋθ8 8υ1}ίΙ& α^^ζΓβθβίοηθ ρβΓουΐ8θ8 1θγ^& άαη- 
168 άΐα ρβΓββουΙί, ΙαπΙαιη βοΓυαι βίΓ&^βιη οάίίΐθ- 
ΓυηΙ, α^ίηι6^^6^ι& ρ1&ηϋί68 0&(!&νβπΙ)υ8ίιηρΐ6Γ6ΐυΓ. 
ΟβοίάίΙ βΐ 0(ιγ)^80οΙιΙγ, ιηυΐΐίί^υβ ο&ρΐί βΐ νίηοΐί αά 
ίιηρθΓ&ΙΟΓβιη οαίββί, υαα ουοα ΟΙίΓγβοοΙιίπΒ ο&ρίίβ. 
1§;ηΑΐίο ρ&Ιπ&Γθ1]& ϋβΓυηοΙο,ροδΙΕοοΙβθίβίη υηάεοίιη χαΐ πολλά των έχει ληισάμενος χαϊ φρούρια Ιλών 
ϊτερα, τά τοΈς μΙν των βαρβάρων σπεισάμβνος, 
τους δΐ προσχεχωρηχ^τας αύτφ δεξάμενος, εΙς 
τήν των πύλεων προχαθημένην έπανέλήλυθε, και 
θριαμβεύσας διά μέσης της π(^λεως, ε!'ς τά βασίλεια 
έπανήχεν. Ό δΐ των Μανιχαίων προεστηχώς ό 
Χρυσόχειρ χατά των 'Ρωμαΐχών έπι^^ει χωρών, χαΐ 
αύτάς έληΐζετο. Στέλλει το (νυν ό βασιλεύς χατ' 
αύτοΰ τόν δομέστιχον των σχολών. "Οτι δΐ μή άξιύ- 
χρεων έπήγετο δύναμιν χατά συστάδην αύτφ συμ- 
βαλεΤν ουκ Ιχρινε δεΤν. "Οπη δλ παρήκοι, τοΤς 
αύτοΰ συ μπλεκ<ί μένος σκιδναμένοις και ποιουμίνοις 
καταδρομάς, έκάκου αυτούς, καΐ ούκ άδεώς ε?α 
ποιεισθαι τάς έκδρομάς και τάς λεηλασίας. Διό καΐ 
ήν ήδη Γσχυσε λαβεΤν λε(αν ό Χρυσ^χειρ έπαγύμε- &ηηί8 ^ϋϋθΓΠ&ΙαίΏ, ΡΙιοΙίαβ & Β&βίΐίο 86θυη(1υιη ίη Ο νος, οΓκαδε έπανέστρεφεν. Ό δλ δομέστικος των 
ΡοηΙίβοίΕ 8βάβ οοΙΙοοΛίϋΓ. ΙηβίϋΙδΒ ίιηρθΓΕίοπ βίΓϋ- σχολών δύο στρατηγοΤς ένετείλατο παρέπεσΟαί οΐ 
οΐβ ηοη 1α1αβ^υηι,6^α8ςυβ ρπηοβρβ ΕοΈ&ηυβΟυΓ- μετά τών περί αυτούς ταγμάτων, και μή έ^ν τοις 
ου&8 οουϋ8 ββΐ ρΓίν&ΐυβ, Γβΐίςαί ϋα^ήβ βΦβί, ταδίδ- βαρβάροις σκ(δνασ6αι και λεηλατεϊν. Εσπέρας δέ 
(^Ιΐβ ρίΐίβ ΓβΙθ^&Ιί. του μΙν Χρυσύχειρος και τών περί αυτόν αύλισαμ^- 

νων έν υπωρεί^, τών δΐ 'Ρωμαίων τά μετεωρύτερα προκατειληφύτων, Ιρις ένέπεσε περί πραιτείων, 
και του τίνες &ν εΤεν άγαΟοι μάλλον τήν Ίσχυν τοΤς άμφοΧν τών στρατηγών στρατιώταις. 'ϋς δ* ΙχΛβτοι 
εαυτούς κρειττονεύειν τών άλλων έμεγαλαύχουν, εΤς τις λύσαι τήν εριν σφίσι βουλ(ίμενος, *Ίν« τΐ 
μάτην, συστρατιώται, φησί, θρασυν^μεΟα, ενόν μή λ(5γοις άλλ' έ'ργοις άρτι φανήναι τίνες δν- 
δρες εισιν άγαμοι, τών πολεμίων παρόντων ; Έδοξεν ούν ή βυυλή του ανδρός αγαθή, καί αύτίχα 
τοις πολεμίοις έπέβεντο. 01 δ^, τψ αιφνιδίφ χαταπλαγεντες, νώτα τοις βάλλουσιν έστρεψαν, χαΐ της 
διώξεως έπι 7Λ>λυ γενομένης, κατεστρώΟη το μεταξύ πεδίον νεκροΤς. Και αυτός δΐ ό Χρυσύχειρ Ιπεσε 
τ6τε, και πολλοί δ' έζωγρήΟησαν, και τψ βασιλεϊ εστάλησαν δέσμιοι, και αυτή δ' ή κεφαλή του Χρυ- 
σύχειρος. Ιγνατίου δΐ (74) του πατριάρχου μεταστάντος εΙς τάς εκείθεν μονάς, δς ^δεκα έτη τά 

ΥβΓίεβ ΙβοΙίοηββ βΐ ηοΐβθ. (72) θεοφύλακτος. Νββοίο αη 18 βϋ ΤΗβορΗγ- 
Ιλοΐυβ ρ&Ιποίαβ βΐ ΑΓπαβηίαοοΓυπι ρρβθΙοΓ, αά ςυβιη 
6Χ81&1 βρί8ΐο]& ΡΙιοϋί 21. 

(73) Ό Χρυσ(5χειρ. ΒβΙΙυιη Βε911» Οϋΐη ΟίίΓγβο- 
οΙιΐΓβ η&ΓΓ&Ι ρ&ΓϋβΓ Οοη8ΐ&ηΙίηυ8 ίη ΒαθΙΗο, ο&ρ. 
30, βΐ ΙίΙ). Ι Ββ ΤΗβτηαΙ οαρ. 10, ρΓβίβΓ δογίΐΐζβιη, 
Οίγοαιη,βΙ &1ίο8. 

(74) Ιγνατίου δέ, θΐο. 01)ϋΙ [^η&1ίυ8 13 ΟβΙοΙίΓ. 
άίβ 8. ^&^οι)ο 8&0Γ0, υ1 βοΓίΜΐ Νίθ6ΐ&8. δ1γ1Ι&ηυ8 
ΝροοβίβηΓβδΒ ΕϋρΙΐΓΛΐβ8ΐ® βρίβοορυβ ίη βρίδΐ. βά 
ΟπβηΙβΙβΒ, ςυ© βχβΐΐΐ ίη Αρρβηάιοθ Οοηοΐΐϋ Οοη- 
βίαηΐίηοροΐ. ο&ρ. 4, νι^βίιΐΓ ίηάίο&Γβ ΐΏβΙίβ Ρ^ιοΙίί 
αΓϋΙ^υβ 8υ5ΐ£ΐ1υιη ίυίβββ βΐ 6Χ8ΐίηοΙυπι ΐ£;η&1ίυιη, 
αυοά Ιϋπιβη βϋοΐ ίάοιη Νίο6ΐ&8. 8βρϋ11υ8 &αΐ6χη 
ιαίί ίη ΐΏοηα8ΐ6Γίο 8α1γπ &1) βο οοηάϋο, ςαοά 8. Β ΜίοΗαβΙί Άνατέλλοντι άίοαίυιη ΐΓαάαηΙ, &ο ίη ρΗ- 
ιηίβ, €[υί ηοπιίοί8 οη^ίηθπι (Γ&άίΙ, βγηοβοη ΙιΟ^- 
Ι^βΐΛ ίη ΟΙίΓοη. ιη8. ι η Βωίΐίο : Τψ ς' Ιτει αύτοΰ 
Ιγνάτιος ό πατριάρχης τήν του Σατύρου έκκλησίαν 
εις δνομα του αρχιστρατήγου του Ανατέλλοντος 
έποίησεν. ΕΤτα κα'. μονήν αυτήν άνδ^^ψαν ειργάσατο, 
^νθα και ετάφη. Και Σάτυρος μετονομάζεται, ό'τι έκ 
μικρού διαστήματος της τοιαύτης μονής 6 παλαιός 
ονομάζεται Σάτυρος. Έκεϊ ήν Ιεοόν παρ' Ελλήνων 
οίκοδομηθ^ν τψ αύτψ Σατ^ρψ, και έξ ομωνυμίας διά 
τό πλησίον είναι τήν ει ρη μένη ν μονήν, τψ τοιούτψ 
καλείται όνύματι • έξ ου καΐ ό τό παλάτιον του 
Βρύςιντος κτίσας θε($φιλος ό βασιλεύς, τήν Ολην 
άφελύμενος, ταύτην έδείματο. "Ανατέλλων δί χαλεΐ- 
ται δι αΐτίαν τοιαύτην κυνηγουντί ποτέ Νιχηφ^ρν 41 ΑΝΝΑυυΜ ΕΙΒ. XVI. 43 ικάντα τους της Έχχλησ^^ς ιΒυνβν οΓαχας, ό Φώτιος τ& $ε^ερον παρά του ΒατιλεΓου ε!ς τ&ν τ^ς 
άρχιερωσύνης, 6ρ6νον ανάγεται. Επιβουλή δε συσχευαζομένη χατά του βασιλέως ούχ ε)ναθεν, ^θεν 6 
μεν έζάρχων αύτης 'Ρωμανος 6 Κουρχούας έξεχ^πη τά όμματα * οΐ 81 τούτψ συνομθ9αμενο(| α1χ(• 
σΟέντες, χαΐ χαρέντες τήν τρ(χα, ύπερορίαν χατεδ:κάσΟη<ί*ν. 

Θ'. Έδη δε του ^αρος άναλάμποντος, εκστρατεύει ^ IX. 8ϋΙ) νθΓπαιη ίβιηραβ ίιηρβΓβΙΟΓ αη» οαιη βΐίο 
χχτά της Συρίας, Ινα των υΙών τόν ΚωνσταντΤνον ΟοηδΙααΙίηο 8}τί9Β Όβΐΐυιη ίηΓθΓΐ, εα8ΐ6ΐ1& ςυ&άαιη 
Ιχων μεθ' έαυτοΰ, χαι εΤλε τών φρουρίων τινά * οαρϋ : ςυχά&ΐΏ, ί^^6^ιο βχ αΙίοΓυω βχρα^ηαΐίοηβ 
ίνιοι δι χαΐ προσεχώρησαν αύτφ δια τήν τών άλλων ΙβΓΓΟΓΟ, ία (ΙβάΗίοηβοα αβοίρϋ.0θίη(!6 ΟβΓίη&οΙοΙ&αΐ 
αλωτιν δειλιάσαντες. ΕΤτα τη Γερμανικείί|ΐ προσ- - ίηνβ(Ιϋ, βΐ 8ϋ1)ϋΓΐ)ϋ8 ίηοβηβίβ, αΓΐ)βιη Αάαΐ&ιη οΐ)- 
βάλλει^ χαΐ τά προάστεια δηΐώσας αυτής, άφίκετο β'κΐβΐ. 0ΙνίΙ)υ8 ηβ^Ιί^βηΙβΓ 8θ (ίθΓβηάβηϋϋαβ,Β&βΠίο προς πόλιν ττ,ν "Αδαταν, και ταύτην έπολιόρκει, 
'Ολιγώρως δε προς τήν πολιορκίαν διακειμένων τών 
πολιτών αυτής, τ,ρετο αυτούς ό Βασίλειο; δ'τψ πε- 
ποι^ύτες, ου προσέρχονται οΐ, ήδη τής πόλεως 
άλισκομένης. Καί τις τών χρ<5νψ προβεοηκότων 
^η7!ν ακριβώς είδέναι ώς Ούχ ύπδ σου πέπρωται 
τήν π<(λιν άλωνα ι νυν•, άλλ' 6«ρ' Ιτέρου τών έξ 
6σφύος καταγόμενων τής σής Κωσταντίνου τήν 
χλήσιν. Του δε βασίλέως τον υΐόν έπιδείξαντος, κα^ ΓΟ^&ηΙθ ςαα γο ΓΓβϋ ββ ηοη άβάβΡβηΙ, αΓΐ)θ ^{1Iη^&π1 
οαρίβηάΗ, ςυίά&ιη 169 ρΓονβΰΙφ χΊλΙίβ Ιιοπιο &ϋ, 

86 ΟΘΓΙΟ 801 Γβ ΠΟΟ 088Θ ίπ ί&Ιίθ, υ1 ΠΟΠΟ αΓΐ)8 &1) 

ίρ80 ο&ρίαίυΓ, ββά ηΙ3 &Γιο, (^υΐ βχ β^υ8 1υιηΙ)ΐ8 «Ιβ- 
ΒΟβηάβτοί, ηοιηίηβ ΟοηβΙααΙίηο. Οαιη νβΓΟ ίπ)ρβρ&• 
ΙΟΓ, ΩΗο (ΙοιηοηδίΓαΙο, βυιη β88θ ΟοηδΙαηϋηυιη 
άίχίδδβΐ,θΐ ββαβχ βαιη 6886 ΟοηδΙααΙίηυιη,α ςπο 8α& 
υΓΐ)3 ο&ρί6θ(1& 68861, ηθ^ΑΓβΙ, ββά βΐίυιη ςιιβιηά&ιη 
6χ 6^υ3 ρο8ΐ6Π8,Β8ΐδίΗυ8 οΐ) 6&ΙΏ (Ιίνίηαϋοηβιη 1γ&- Ούτος ό Κωνσταντίνος έστι, φήσαντος, 6 γηραιός ^ Ιυδ, ορρυ^ηλϋοηβιη &0Γίυ9 υρ^βΐ ; 86ά οαιη ηίΐιίΐ 
έχεΐνος, Ουχ ο^τος, εΤπεν, ό Κωσταντΐνός έστιν, ρΓθ(ιθ6Γβ1| αο Γπ^αδ θΧβΓΟϋυιη ίηΓ68ΐ&Γ6ΐ, •ο1υ1& υ:^' ου ημών ή πόλις άλώσεται, έτερος δε τις τών 
^πογ($νων τών σών. Μηνίσας ουν έπι τοις του 
πρεσ^^του προμαντεύμασιν 6 Βασίλειος, κραταιά- 
τερον τ^ πολιορχί^ι έπέΟετο, ΈπεΙ δε ούδεν ήνυε, 
καί ψΰχος δλ γεγονός έλύπει σφόδρα τό στράτευμα 
τ\ν πολιορχ(αν λιπών, επανόδου έμέμνητο, τους 
αΙχμαλώτους άναιρεθήναι πρόστάξας, 'ίνα μή φυλα> 
κής δέωνται, ή τι νεωτερίσωσιν αδείας λαβόμενοι. 
01 δ* έχ Ταρσού χαΐ Μελιτηνής Άγαρηνοι τάς 
'Ρωμαϊκάς χατέτρεχον χώρας, οΐς άντεπιών ό στρα- 
τηλάτης Ανδρέας τάς ό,:μάς αυτών άνέκοπτεν. 
Έπιστείλαντος δΐ αύτψ του *Αμηρά τής Ταρσού 
ώς Ουδέν σε 6 τής Μαρίας υ\ός όνήσει κατά σου 
έπιόντος μου, έχεΤνος, τήν βλασφημον έπιστολήν λα- οΙ)8ίάίοοθ, ΓβοΙίΙιιαι εο£;ίΙ, οαρίίνίδ ίοΙθΓΓιοί ^α88^8, 
η6 ουείοάί&ορυδ Θδ3β1,η6ν6 ορροΚαηΚαΙβοι ηαοΐίι 
&ϋ(ΐυίά αοναΓβηΙ. Οαιη &αΐ6ΐΏ ΤαΓδ6ηβ8 βΐ ΜβΗ• 
Ιθοφί Ας&Γθηί ρΓονίηοί&δ Εοιη&η&8 ίηοαΓβΕΓοηΙ, 
άυχ ΑηάΓ6&8 βΟΓίιιη ίηβοΐβαϋ&αι ΓθρπιηθΙ)&1, βΐ 
ιηίδδίδ αά 86 αϋ Απι6γ& 1)ΐΕΐ8ρΙ)θΐηί8 ΙϋΙβΓίβ, ςυίΙ>υ8 
Β6π()θΙ)αΙ, 81 ίρδ6 ίΠυιη ίην&δίβΒθΙ, ηίΙιΠ βί Μαηο 
βΐίαιη ρΓοΓϋίαΓϋΐη, ΠΙα &006ρΙ& βρίδίοΐα οΙ ίιηα^ίηΐ 
Οβί Μ&ΐΓΐβ αρρεοδα, άίχίΐ : Ώοηιίηα^Γβιηχιη^τατβ [νβ^ 
τηΗιιτη Ιιοηιίηύ α7τοραηίί$. Ηίδ άίοϋδ, οοηίΓα 1)1α8- 
ρΐιβιηυιη βάιιχίΐοορί&β,οοωαιίδδαςυβ ρυςηα,ΐιοβίββ 
ίη ίυ^ααι ν6Γί^ί, ιηαχίιη& βχ ραΚβ ο&άυαΐ, ίρββςυβ 
ΑΐΏβΓαδ ]υςυΐ£ΐΙυΓ, ρααοίδ Γυ£;α βίαρδίδ. Ββά άαχ βχ 
ίηνίάία (ΐ6ΐ&Ιυ8,6αιηΤ&Γ8ααι βϋ^πα οαρβΓβ ροΐυίδδβΐ, 6ών, ε!χόνος τής θεομήτορος έςηρτήσατο, Άντα- Ε ηοΐαίδδο : ίιηροΓβιΙοΓ άυοαίυιη ίΙΗ αάβηαρίυιη δίγρ- 
ποδος τψ άλαζόνι, λέγων, ώ Δέσποινα, του φρυά- 
γματος τά έπίχειρα. Και ταΰτα ειπών, έχώρει 
χατά του βλάσφημη σαντος, και μάχης κροτηθείσης 
τρέπονται οΐ πολέμιοι, χαι γίνεται τούτων φόνος 
πολΰς, χαι αυτός δΐ ό Άμηρας άποσφάττεχαι, με- 
τρίων διαφυγόντων τινών. Φθονηθείς δΐ ό στρατη- 
λάτης διεβέβλητο, ώς δυνάμενος καί τήν Ταρσον 
Ιςελειν ουχ ηθέλησε. Διό άφαιρεΤται μίν ό βασιλεύς 
*"•'* *?Χ^*' ^^* αύτοΰ, δίδωσι δΐ ταύτην τψ Στυπ- 

πί'.ώη^, έπαγγελομένφ και τήν Ταρσόν έκπορβήΐ- 

σαι, χβλ άλλα πλείω χατωρθωκέναι νεανιευομένψ • 

δί ού μΑνον ΰύ^Ιν ων ηίίχει κατώρθωσεν, αλλά καί ίυττυχήματι περιπέπτωκεν έξ αμελείας καί άπε- ρίοΐ» ΐΓαάίΐ, βΐ ΤαΓδί βχοίϋαιη ροΙΗοβηϋ, βΐ &Γι& 
ηι&ςηίβθΕΐ3αν6ηί1ίΐ6Γ ^α^({1η^^: ςυίαάοο ηιΐιίΐ βΟΓυιη 
ς υ» ς1οιίαΙ)&ΙαΓ, βίΤβοϋ, υ1 βΙί&ΐΏ 6Χ η6^1ί^6η11& 
οΐ ίαοοη8ί(ΐ6Γ&1& ε&δίΓαιηβΙαϋοηο ίη οΐ&άβιη ίηοί- 
(Ιβι-ίΙ. Ναιη Β&Γΐ)&η εαδίπα β^αδ, ίη ςυίϋυβ ηυ11&8 
8^1 6Χ6υϋία8 βο^ποΓαηΙ, ηοοίυ α^^Γβδβί^ ααυίΐοβ 
68£άιιηΙ,β6(1 ρΙϋΓββ α δβδβ ίηνίοβαι ο1)ΐΓίΙί ρβπβΓυηΙ, 
ίΐαςυβ δαρβΓίΟΓβδ Γα6Γβ Α^είΓϋηί. £ο Γ€Γυπι Οπβη- 
Ιαΐίαπι βίαΐυ, ΟεεΙάοηβ ρ^^ϋδ βϋαιη δβ Ιια^βϋαΙ. 
Ν&ω ΙΙαΙία ςυ» ΙΙοιηααίδ 1ιηρ6Γ&ΙοπΙ)υ8 ραΓβ5&(, 
6ΐ αι&χίαι& δίοίΐί» ρ&Γδ, αιυΐίβεςυβ ^βηΐβδ &1ί8Β,8υ5 
Μίεΐιαβίο ΐΓϋ^ηΙαΓίχ ΓαείΦ δυηΐ €εΐΓΐ!ι&§ίη6ηΒίΙ)ΰ•. 
ΟαΚΙι&^ίηβηδβδ βηίαι Ας&Γβηί, οΐ&δδο ίηδΐΓΐιοΙ&, ρισχέτττου σχηνώσυ^ς. Γνόντες γαρ ο\ Βάρβαροι τό ηΐϋΐΐΐδςυβ ορρίάϋΐίβ εαρίίδ, η&^υΒίηαΐ θ1)8ί(ΐ6ηΙ 
έχε^νου στρατόπεδον αφυλάκτώς 2χον, νυκτό; αύτψ β Εα^υδίπίδ ρϋΓ ΙββδίΙοβ αυχΐΐία ρβ1βη1ϋ)ϋ8, Β&βΠίυβ 
επιτίθενται, χάί άναιρουσι πολλούς, οΐ πλείους δΐ οοηΐϋπι ηιινεβ 1)6ΐ1ίεα3 δυΙ)βί(ϋθ ωίΙΙίΙ, ςυ&δ εοηΐΓ* 
όπ* άλλγ{λων συμπατούμενοί διεφθείροντο, καί ούτως 80 ΐΓβ Α^^αΓβηΙ υ1)1 οοδηοΥϋΓϋηΙ, βοΐυΐα θ1)8ί<1ίοηβ Υ&Γίδβ ΙβοΙίοηββ 6ΐ ηοΐΦ. υπο χιόνος βασταζομένη, γράφουσα οΰτως • Τουτό 

Ρατεοι• Οη. (XXXV. έστ IV το αγιον θυσιαστή ριον του αρχιστρατήγου 
Μ'.χατλ του Ανατέλλοντος, όπερ ένεΟρ^νισεν ό άγιος 
απόστολος Ανδρέας. Υίάβ ηοδίΓΒΟί ΟοηβΙ&οϋηορο- 
ΙίΐΏ, υΐ}. IV, ρ&ς. 189. 2 43 Ι0ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΒ^Ε 44 Ι<οα£;οΙ)ΐΐΓ4ί&ιη ίηΥΜβΓθ, οαρίαςαβ Βαπ υΓΐ)β, θ^ϋ8- Α δπ*ρ£σχον οΐ έκ της '/Αγαρ. "Άλλα τά μίν Έψβ τούτον φΐ6 ΙαΙο ΓθΟθρΙϋ αβί, 1Τ0 ΙοΙαιη Ιιοη^οΙ^αΓ^ί&ιη 
οοουρ&ΓοηΙ. €φ16Γφ ςαοςυβ ^θοΐββ ςυ® &1) Αςα- 
Γβηίβ ρΓ6Εηθ1)&ηΙυΓ, οαιη ΑυάίβββηΙ (^αίά Ε&ςαϋϋ 
&οοίάί88β1, 6ΐ υ( 1]08ΐ69, ΓβίοΓίΏίάαΙίθ ίιηρβΓαΙοΓίβ 
Αϋχίΐϋβ, &1) ο1)8ίάίοη6 (1θ8ϋ1ί88βα1 : ειηχί1ί& βΐ ίρ8α 
ρβίαηΐ, 80 Ηοιηαηο ίοαρβήο 8αι)^^^^6ηιθ8. Βοθϋίυβ ιΐχε τον τρόπον, χειρ^νως δΐ διεχειντο τά 'Βτπέρ'.α. 
*Η τε γαρ τοΤς 'Ρωμαίοιν βασιλεΰσιν υπήκοος Ιτα- 
λία, και τα πλεΤστα της Σικελίας (75), υπ<$φοροι 
τοις Καρχηδονίοις έπΙ της 3«σ••λείας του Μιχαήλ 
γεγο'νασιν, άλλα μήν και άλλα των εθνών πλείονα• 
Στόλον γαρ (76) έξαρτυσαντες οΐ Ικ Καρχηδ<$νος Υβήδβ ΙβοΙίοηββ ^βΐ ηοΐδβ. 

(75) Τά πλείστα της Σικελίας. Υίάβ ΟοηβΙαηϋ- 
ηυχη. ΙίΙ). π Ώβ ίίιβίπαΐ. οπρ. 10. 

(76) Στ6λον γάρ. Μίεΐιαβίθ ΤΙιοορΙιΠι Ωϋο ιπιρο- 
Γ&ηΐθ, Β&Γ&οβηι ΜζγρΙη βΓββεοηιπι ρΓονίηοί&9 Οο- 
6ί(1θη{&ΐ68, αίςυβ ίπιρηιηίβ οα&χίιη&ιη θίοίΐί» ρ&Γ- 
Ιβηα ρθΓναβθΓβ. 06ΐιίυ6 ουιη Β&8ΐ1ιυ8 Μ&οβάο Γβ^αί 
1ια1)θαα8 βιεβρίβεβΐ, οΐ&δββ ίηβίΓυοΙα, ία Ό&ίαιαίίφ βρί8ΐοΐΑ8 ίιηρυϋΐ. Ι1& ({αίάβαι ΡοΓρΙιγΓΟκβηϋυβ ίη 
Β&θϋΐϋ, θΐ 6χ 60 Ογκοι 8επρ(0Γ6κ. ΑΙ 1ι&1ίηι\ Εγ- 
ε1ΐ6ΐΏρ6Γΐυ8 8θί1ίθ6ΐ 6( αυοΙοΓ ΟΐίΓοηίοί δ.ΥίηοοηΙη, 
βνοεαΙυπΊ ΐΓ&()υηΙ Ιιυάονίευιη & Οάρυαηίβ οΙ Ββ• 
ηβνβπΐ&ηίβ, Ββηβυ&ηΙι βηβχ ρβΓ 5θΓατη ίη^^τβαιαη, 
ϋ&ρυαςαβ, ευ^ιιβ ρπηοβρβ ΓβίιβΠανβΓ&Ι, εχρυςηαΐΑ, 
&ηαο εβςυεηΐι, ηιχιΐΐίί (ηΙΙηηι αηχίΐϊαΐοηΰιΐί Βαπηι ιη&ηΙίιη&, ίαείΕ βχ8θ6η8ΐοηβ,οοιηρ1υΓίίηΐ8 θχρυ^η&- ^ γβτΓ€χί$$6^ αο εητη ρηιάίνίο Βαηςάατη Ληρηααΐ€ηι 
Ιΐ8 ορρίάίβ, Η&^^υβίυιη οΙ)86άβΓ6. ΑΙ υ( βυ^δίάίυπι " €Χ6Τ€ί(ητη ρηί^ηατη €οηιηιί$$ϊ$$€^ Γυάίι ΗΑ§;υ8ίαί8 8υΙ}ΐηί1ϋ αΒ&βίϋο,&οοβηΙυιη 61]θ1αηάί&, 
ςυο πολεμιστηρίους νηας νοο&Ι ΖοααΓ&8, ΝίοβΙα 
ραίποίο οο^ηοιηβαίο Ορ^^ρΐι&,Γβί ιι&ναϋ8 ϋΓυη^αΓίο, 
άυεβ &άνθηίΓθ ρβΓοβρβΓυηΙ, {γη^606γθ ία Ιΐαΐί&ιη, 
ο&ρΐ&ηυβ ογΙϊθ Η&π,ΐηάβ ίη εοηΐίηθηΐθΐη €&ΐΒΐ3π&ιη 
β1 Αρυΐίατη βίΤυβί, Ιι&ηιιη ίβΓβ ρΓονίηοί&Γυαι 
άοιηίηί θ^Γβοϋ 8υαΙ,ϋ&ρΙ& &υΐ6ΐη Β&π8 βυΐι αηαυιη 
851, £Γε1ΐ6ΐηρθΓίυ8, ίη Ηι$1 Ιαηροϋ. εαρ. 20 : 
ΡβΓ ίάβτη Ιετηρια Αςατβηί Βαηιη ίη$χάβηΐ€$ οερβηιηί^ 
ά€να$1αηία ίΐινρϋηί^ άβρνχάατβ ίοΐατη ΑρηΙιαηι, 
€αΜηαηι^ βΐ ρβάβίβηΐιτη 8αΙβτηητη αο Β&ηβνβηΐηίπ 
ά&ρορηίαή ίηίίίατηηί. Ενοοαϋ «υΐεοα δαΓ&οβηί α 
Κλάθΐ^βο ρποείρβ ΒβηβνβηΙαηο ίη αυχΙΠίυπι 8αιιηι 
οοηίΓΑ 0&ρα&ηο8, ρβπ Ρααάοηβαι Ο&δΙ&Ιάΰυαι Βα- 
Γβηββιη δαβίεηι Βυιιπι, υί 1ΐ8ΐ)βηΙ Ιιβο Ο&Ι, 1ί!). ι, 
εαρ. 27; &ηοη^π)υ!ΐ β&βίη. ειιρ. 8, εΐ ΟΗΓοηίεοη 
8. νίηοβηϋί άβ ΥυΙΙυΓηο, ρ&(^. 694. ΙΙΙ ροΓΓΟ ίη 
ϋηίϋιη&β 
Ι&ΓΪηΙ 
ρβΓίυβ, 

Βθά βΐ ΡοηρΙιγΓο^βηίΙυβ, Οβ αάιη. ίτηρ, εβρ. 32. 
Γβΐη βίο ηιίΓΓ&Ι : 01 81 Σαρακηνοί, μαθ($ντες την 
μετά του στόλου του πατρικίου δρουγγγαρίου του 
πλωίμου, εφυγον καταλιπ(5ντες το κάστρον 'Ραουτίου, 
και άντεπέρασαν Ιν Λογγιβαρδ(^, κα: πολιο^^κτ'σαν- 
τες τλ καστρον Βαρέως, τούτο έπόρθησαν. Τότε ό 
νολδανδς κτίσας έκεΐσε παλάτια, κατεκράτησε πασαν 
Λογγιβαρδίαν μ.έχρι 'Ρώμης έτη τεσσαράκοντα. 
ΒαΓΟΰβηϋ ιιδί αα/ηΐιιηίτη τηοχ οηηι οΙα$5β ραΐΓΐΰίατη 
τ$ί ηαναΐίί άηιηραηητη Γβεανβτηηί, αδ οΜάίοηβ 
ΒαφίΛίπί €α3ίη ν€€€χχ€τηηί, βΐ ίη ΙοηςοΙίατάίατη 
ίΓαμά€ηί€$, ηνίίβηι Βαηη οΗβάβηιηί, ΰχριιρηαηιηί' 
ηαβ, Ύηηο $οΙάαάια ΜηιοΙΐε,ίδί ραΙαΙίύ^ΙοηρυΰαΓάίατη 
οηιηΘτη Ποηατη νδ^ηβ αηηο$ ςΗσάναρίπΙα (βηηίΐ. 
θα» Ιοϋάοπ) νβΓΗιβ 1ι&1)βί ηε τβρείϋ ϋΐ). π Ώβ 
ΙΗβηιαί. εαρ. 2 βί ίη βνί Βα»ί1ί Νίΐβ, η. 55, υη(1θ 
ί)&υ8ί1 ςυ» ίη Ιι&ηε Γβιη βοηρβίί δογίίΐζββ, ρ&^. ίββεςυβ 8&Γ&οβ- 
ηο8 : άθίηοΐθ ΜαΙβΓΑΠι βχρυ^παθββ &ο ΟΑηυβίυιη ; 
Γβνβββυιη άβηϊςυβ ΒεηβνβηΙυιιι, εητη 8θΓα€€ηΐ αά 
ΦχΙταηϊίαίβηι ρβΓνεηηζβηί^ ηίί8$ο βχαοίΐη Βαηη 
€€ρί3$^, οαρίο χη βα 3αηράαηβ €ΐ]6ΐ (α Ι β/^ετο Β€ρ€) 
οητη αΙη$ 8αίβΙίίΙιδη$ ^^η$. διιηίΐίο η&ΓΓΒ^ 1.βο 
ΟβΙίβηβίδ, Ιώ. 1, εηρ. 28, ςυί βχρεάίΐίοηβσι 1•υ()ο- 
νίοί ίη αηηηυαι 866, οοπ]ίοί(, ΒΑΓίυιςυβ ςυαίυορ 
βηηίβ αΙ) 60 οΙ)8θ88&πι ϋίΐ,βεά Ι.ηάον1ουχη Βαβϋϋ 

00(]ίί8 ΠΙΒηΙίοαΙβ, ΐ6ΓΓ6δΐΓ68 8υ&8 &(1]ιιηχΐ88β, απΑ- 

ςυβ βΐ 8ίπιυ1 Βαπ πι οΙ)8θ()ί88θ ρ&Γ ββΐ 0ΠΜΐ6Γβ« 
8ΐ(]υί(]θΐτ) νβΓυπη, 8ί1 ε&ρΙ& & Ιιυάονίεο Β&ή άίο 
ΙβΓίίβ ΡθΙ)Γ. βηηο 868, ίηά. 1, υ1 ββΐ &ρυά 1•ϋραχη 
ΡΓο1θ8ρ&11)6ΐαι βΐ αηοη^'ΐηυηι Β&ΓοηββίΏ, οίνίΙ&Ιοιη 
ίρε&ιη Βαβϋίο, 8θ1(]&ηυιη υογο ϊιοάονίεο ίη 1)6111 
ρΓβθΐηίυπι εεβδίβββ, αϊ ΗίββΓίβ 1]&5θ1 ΡοπρΙ^ττο^β- 
ηίΐυβ : Και τ6 μεν κάστρον Βάριως κα{ τήν α{χμα- 
λωσίαν πασαν άνελάβετο 6 βασιλεύς ^Ρωμαίων * τόν 
Ματηςηβ ηρίοηβηι αορτχίΐαηί νηίνβπατη $ιΊ)ί ΗαΜΙ 
ίτηρβταΙΟΓ Ηοηιαηοτητη; $οΙάαηηηι αηίβτη οηιη ΰΧΐϋτίι 
8αΓα€6ηί$ Τ€Χ Ρίαποίχ Ιηάονίαϋ, βί Ββηβυ€ηίΜ%η 
αώΙΐίχΗ, ΥεΓυπι &η ίδΙ& Ωοΐβίη οιηηίηο πίθΓθ&ηΙαΓ, 
ϋυΙ)ίυπι ΓαείΙ ςυοά Ιπικίυηί ηά^τη Εγο1ιθπι1)6γ1ο8, 
απεΙΟΓ ΠΙίΓοηίοί δ.ΥίηεεηΙίί βί ΡΓθΙθ8ρ&ΐΗ&,(ΐ6πιυπι 
8θΐ1ίε6ΐ Β&πιη ίη^πβδδοβ βΓ»οο8 ρο8(6χεβ88υιη ία- 
ϋονίεί, υΐ α δοΓαϋοηίδ, ςυοπιαι νίρθδ ςυοίίάίβ ίη- 
γ&ΐ6806ΐ:>ΑηΙ, ββδβ ΙιιΙβΓβηΙϋΓ. ΕΓεΙΐ6ΠΐρβΓΐυ6, ο&ρ. 
2(), 6ί βΙ)ΓοηίεΙ)οη 8. ΥίηεβηΙίί : Ηοο αηϋβηΐ^χ 
ςηι Βηή ΓβΒίάβδαηΙ, βνβςοηΗτη ΒαριίΗτη ίιηρ€ταίθ' 
νβτη Οτχβοηιτη^ ηηί Ιηη€ ίη Υάνοπίο άβρβΰαί^ αίΜ 
ιηα11ί3 βχ€βΓαΙίΙ}η8 οδ ^αταοβηοπίηί τηβίητη ΒαήΜ 
ίηίΓοάηχβηιηί : ^α^ ίίαΐίτη αρρΓβΗβη$ατη €α9ΐαΙά€ΗΐΛ^ 
ίΙΙίηχςηο ρήηιθΓε$ €οη$ΙαηΗηοροΗη% τηίίίΐ, ^«ΙΜιΐ 
^ητ^ΐηναπάο βάβτη άβάβΓαί. Ουοά ίη &ηηυηα 874, 
ίη(1. 8, ^θ^^^ίαη^ ΡΓθ1ο8ρ&11ι& βί &ηοηγιηα8 Β&• 577. Υαηβ &υΐ6πι βοΐάαηί ηοαιεη αίΤβΓίυΓ α βεπ- Ο τβηβίβ, ρΓοίηάβ ρθ8ΐ βχεβδβυπι Ι^υάονίοί, αυχ Βα ί>Ιοη1)υ8 : ςυίρρβ ΡορρΙιγΓΟβ^βηίΙϋβ, βΐ βχ θο ϊ=ε)^- 
ίΐζββ. η&ΓΓ&πΙ δλΓ&εβηοθ άυεΙΙ)α8 δαΙ)&, νβΐ δ&1)αη 
6ΐ βαίρ^Ο, τίί» Σάβ(^ κα: τφ Κάλλους, επΓΏ Ιη^ίηΐΕ 
86Ζ η&νίΙ)η8 ίη 0&1π)&(ί&πι βρρυΐίδββ. ΟαΙρΗοη 80- 
ά&η! πίθπιΐηϋ βΐίβπι Γβο ΟβΙ. ΗΙ). ι ε&ρ. 27, ΑΙ 

3αί Σάβα. ΡοΓρΙιγΓΟίξοηίΙο, βί Σάβχν δεγΙίΙζβΒ. εί- 
βιη ΡοΓρΙιγΓΟΕβηϋο ϋΗ. π Όβ ΐΗβηιαίΗ. Σάμαν, 
ΕΓεΙίθτηρβΚο ^βοάαηι^ αηοηγητιο ΟΛβίη. εβρ. 28, 
33 θΐ Ι^οηί ΟδΙ. ΙίΗ. ι, οαρ. 37, 8βοάαίη ; άεηίςυβ 
&υο1θΓΐ ΟΐίΓοηίεί δ. νίηοβηίϋ (Ιβ ΥϋΙΙϋΓΟ 3αηράαπι 
άίοϋοΓ. ΊοΙ ίβίΙϋΓ ορρΓβδδί Π]»1ΐ3. εΓ6ΐ)η8ςυθ δΛ- 
ΓαεοηοΓυΐΏ βχεϋΓ8ίοηίΙ»υ8 Γαίί^Λΐί ί.οηςοΙ^αΓίΙί, 
]60αΙο8 &ά Βαδίΐίυπι πιίβΟΓυηΙ ορβπι βχροδορπίββ, 
νοΙαηΐΒΓίβηι ρΓΦίβΓβλ 8υ1)ί6εΙιοηοπ) ροΐϋείϋ : 
ουί1)υ8 ίΠβ αιίπιίβδίβ, ηοη ητιοάο ίίβδΙίηΜίΛΐη ρΓο 
ΌαΙίΏ&ΐίδ οΙαβΡβπΊ ίη βοπιπο 8υΙ)?ί(3ίϋΓη ηη'δίΐ, Βεά 
βΐ Ηοιη&ηυιη &η8ΐί8ΐθπι βί Ιιυάονίουιη II ίιηροΓαΙο- 
πΘΐπ, ι// βϋΐΒ οορ'ύ^ ιηίββΓΟδ ΙΙαΙοδ &(1]πν3Γ6η1, ρερ νβηη» (Ιίεαι βχίΓΟίηυηι είαυδίΐ 13 Αυ^αβϋ &ηηο 
874. Ουο(1 (1θ δοΐθαηί ήδΐι, βί υί & Ο&ρα&ηί• 9Ϊ 
Ββηβνθπί&ηίβ, 1ίΙ)βΓί&ίθοι αάβρίυβ ίυβπί, Ιιοο Ιοεο 
ίΓαάΙί ΖοηαΓϋδ, ΡθΓρ1ιγΓθ(ζηηί1υ8 ρ&ηΙβΓβί Οβ^ηηυΒ 
οοπιαίθΐηοΓ&πί. Αί ςυοά α(1άυηί Ιιυάονίεο & νβη&- 
ίίοηβ ΓβνεΓίεηϋ ΒβηονεηΙαηοδ ροΓΐ83 οοο1υ8ί88θ, 
ηοη οπιηίηο ΕπεΙιβτηρββίΙ η&ΓΓβίίοηί οοηνβηίί : 
ίία 6ηίπι ίΠβ ε&ρ. 34 : Οιάδαε ϋα ραίΓαίύ^ (ββρίΑ 
δοϋίεβί Β&π) νίάβηχ άίαδοίηί $ηο$ βίίηιίηαη^ €Ηνί• 
$Ιοςηβ ηηίνβΓ$α τβαΐαηναη, €ί άατηηα ίηΐβτηί άοΐβη» 
&ηο ίπΗίηΓίη εχρηηηΐ ΟαΙΙί φ'αυίί^τ Ββηβυβη(αηο$ 
ρβτ5βηιη, αο ΓηιάβΙίΙβΓ νβχατβ. Οηα άα γγ βΐ ΑάβΙ- 
ρίίϋί ρηη€ερ$ (ΒβηβνβηΙηηηρ) αάϋβτα^ ΙοάορηΐϋΗΜ 
Αηρη^ίητη βνβοίηη αιτη $η{$ Ββηβνβηϋ %η(Γα τηοβηΪΛ 
άβρβηίβτη, α^. χβαΐΓβ ςηίβίΰβηΐβτη αίίη άοΐαο βαΐΜΐ£ί• 
$ίηιηηινίηιηι, $α1ναίοτβτη ίΰίΐίββΐ ΒβηβνβηΙαπΜ ρτο* 
νίηοίχ, βωρίΐ^ βί βίϋΐοάϋί ναατίβιραυΗ, δοηαςΜ$ φα 
άίη'ριβπί, άίίοίιΐΒ €$ί, οηηβίΟΒηα^ χ^τοβ βχ^ταίΜΜ 48 ΑΝΝΑ^ϋΜ ΠΒ. XVI. 46 ΆγβφηνοΙ, πολλά μίν •ΐλον πολ(σματα, τέλος δ* 
έΐ^ολ (άρχουν κα'. τ^ 'Ρβγούσιον (77). Στέλλουσιν ουν 
οΐ 'Ρβγούσιοι πρβσβείαν πρδς τλν βασιλέα Βασί- 
λκιον, έπικουρίαν παρ* αύτου έξαιτούμενοι, και δς 
Ιχχτόν αύτοϊς πολεμιστή ρ ίους νήας έκπέπομφεν, 
ας έπιέναι σφίσι μαθ<^ντες οΐ πολιορκοΰντες Άγα- 
ρηνοζ λύσαντες τήν πολιορκίαν του 'ΡαγουσΙου ηί 
Λογγιδαρδί^ προσέβαλλον, καΐ τ6 δστυ της Βάρεως 
•Τλον, καΐ τούτψ κεχρημένοι όρμητηρίψ, πάσης της Α ΓβοβρΙα ΐ6£;&Ιίοηβ, 8ΌρρΙίοί1)α8 οΐ οΙ&88θ ί1Ι&, βί ρβΓ 
ΡΓαηοοΓϋπι γθ^θπι ορθοί Ιυΐϋ : & ςηο ρβΓ 1ϋ1θηΐ8 
ρβϋϋ, υ1 Ηοτη&ηίβ 1ρ^οηϋ)υ8 ίη 1)θ11ο Α^^ΑΓβηίοο 
&(1β88β(, &1) ϋ8ςυθ Α^βΓβηορυιη βχοΓοϋα (ΙονίοΙο, 
βοΓοιη ρΓίαοθρ5, ςαβιη 8υ11&ηυιη νοοαηΐ, 0&ρ1α8,β1 
& Γβ^θ ϋαριΐΗΐη ρβΓΗαοΙαβ.ϋΙ)! ουοα 1)ί6ηηίυιη υθγ- 
8Βΐα8 68861 : ηυη(|ΐιατη & ςυοςυβίΏ 1*181886 νί8ΐΐ8 681, 
υΐ Γ6Χ ιηίΓαΙυβ, (ϋοβπβΐ 86 6ί ςυί Β&Γΐ)&Γυιη Π8ί8•0 
ηυη1ίιΐΓ6ΐ, ρΓβιηίααι άαΙαΓυαι. 0υ6ΐη οαιη ηαίά&πι Υ&ΓίδΒ Ιβοϋοηββ 6ΐ ηοίφ. βΧΛροίίανα &ί ^ας^4 €οηίρηΙίΙ,)^ϊ& 6οη8ίαιίϋ& 1ια!)6αΙ 

Ιιβο ΟβΙ. ΙίΙ)• Ι ο&ρ. 38, 6( αυοΙϋΓ ΟάΓοηίοί 8. νία- 

οβηΐϋ <16 ΥιιΗαΓηο, ρ. 696. υηά6 ρ&ΐ6ΐ Ιυάονίουιη 

οαβ1οά\φ τη&ηο\ρ&Ιηιη &1) Αάθΐ^βο, 6χ ςυα, ίη^τ-α 

^Ίΐαάναςίηία άί0$ ίηηητΜταΙίαί ϋαηιτβηοηιιη βχοΌΐίη 

αΰ Α[τί€α αάνεηίΰηΐε^ Ιαοάβιη άί[ηί85υ8 ββΐ, αϋ ίβο 

09\,ΐβϊϊΒ. ΡαοΙο αϋΙθΓ Γ6αι ΓϋοίΙαΙ ααεΙΟΓ ΑηηαΙίαηι Β 

ΕΓαηΰοηΛίη Μίίϋηίίητη. &ιι. 871 : ΑιΙαΙρί$ιΐ3 ίτηρβ• 

ναΐ0Γ€τη ίΐ€$1ύη1ίΐιη χηοηιιη νίηδηχ €€Γηβη$^ ίατηάη- 

άπηι €θη€€ρίαηι ιπίφέίΐαΐ^ηι ραΗηηΙ. βΐ ειιτη 

#111 [αΗίοηί>η$ ραΐαϋητη^ ίη ςηο ίηιρ€ταίθΓ ηιβηάίύ 

ςηί€9€όΐΗΐΙ^ Οΰοιιρατδ ηΟίΟΐΓ, ΙηιρνταίΟΓ οίαιηον^ 

ΪΓΓίι^ίίιιηι €χο\ΙαΙη$^ ΐ€€ίθ (Ι€$ΐ1ί1, αττηα οοηίρίΐ^ βΐ 

έηιγη ρ^τραηάί €οηροτί$ αιί €η$ΙοάίΰαΛ αά οβϋηηι 

άοτηΐίί ίνΓίταέια ρτοο^άίί, αάιίητηςηβ (ΰττο ιπ^γγ/μ- 

ά€ηί^ Αοίί^τη α Ιίίηίηί^ια ανοβΐ, ΛάαίρίΛία ίϋηΙίβΜ 

ηοη ήη* άί*οΗίηίι\€ οίΐία άοηΐΜ α$€ ρεη^Ιταηάα, αϋ 

ίηίΓοίΐΗ ρ€ά6ηι Γ€ίΓαΗα, ραΐαίίνηιςηβ βαηιτηίε βχηη 

^ΗΜ, Ιηί€Τ6α νηρ^ταίον ά^χίραί δΜ άαη ρβίίΐ^ ρα- 

σ^ψηφιβ οίη^ίχε άβροχοΐΐ, €ηί τΒ$ροη$\ΐίη €$1,ηοη αΐίΐβν 

ρβΗΙα ίπιρύίΓΟίίίΓηηι, ηίη ρήια ΐΗΓΰ^ηταπάο ρτοτηιί- 

ί€Γ€ί^ ηαη^αατιι $€ άί€ύιι$ υιΐχ ίηχ Ώβη^νΰπΗ /ίη€$ 

ίηίΓατΜ'Ίίηι, ηεςηβ όγο ΰαίιιτηηία, ςαατη Ιηηο ραϋβ- 

^αΙιΐΓ, υΐηάίΰΐαηι αΐίςηαηάο ^χααητητη,ΑΙΙαΙίχ ίΐαςηβ 

Μηαοηίίη ριρηοηΙ^ια^ η$€€$ή(αΙβ οοηίίήείηΒ, ίαΰΓα- 

ηβηίίοη ηηοά α6 €0 βχίρεδαίΗΓ ^η^αν^^^ ίΐαϋηκιηβ (^ 

ραί^ο άί€ α Β€η€ν€ηίο βχηί, Μ οχ ηαΓΓ&Ι υΐ &ηοο 

Μ^ΐυβοΙί Ιιυ(]ονίβυ8 Ηοιη&ΐΏ νβαβπΐ, βΐ α Ιοαηαο 

?Ρ. & ΒΑΟΓ&ιηβηΙο Αΐ)8θ1υΙυ8, Αάβΐ^ίβυιη ΙγΓ&ηυυηη 

(ίβουηϋ•1αιη ίη ΟοΓ8ίο&ιη Ιυ^βΓβ οοπιριιΙβΓϋ, «ο 

ΪΛΏάβτη Ι^υ4ονί6α8 «ηηο 874 νίΐ&ιη ΠηίβΓίΙ : ςυο 

Ιοοο ίϋίιΐιΐ ρίβίβίβιη οβθΙβΓ&Βςυβ &αίαιί άοΐββ 1)Γ6νί 

€ΐθ[$ϊο ρβΓβίπιΐίϋ. ϋ6 1.υ(1ονίοΊ οαρίίοηβ 8ίιυί1ί& 

!>α1θ6ΐ 1.60 ΟβΙ. Τίύ. Ι. οαρ. 38 υ1}ί άβ ε&ρυβ α 8&- 

ηοροίβ οΙ>Β688&, 6ΐ II 1.υαονίεο Γυ9ί8 ίΐΐί δ&Γ&οβηίβ 

ςυ&άλΠί,ηίΙιΠίΑααβη Ηβ ΐ6(^&(ο ΒΑβίΙϋ &(1 0&ρυ6ΐηο8 

Βΐϊββο, <1β ςαο Ζοη&Γ&8 οοιηπαοωοΓαΙ. δαοο (1ί- 

1111880 Ιιυάονίοο, βοΐά&οαπι 6ΐ ίρ8ίυ8 &8$6ο1&8 Αη• 

ηοβυιη βΐ ΑΙ)Αά6ΐ5&ο1ιυΐΏ,&οίπιρβΓαΙοπθ(Ιΐ6ε&ιΐΓυπι 

•ιΗι Γ<»ΐ!ηοΐ88β Α4)ο1^8θΐη (1ΐ8βΓ(β ουιη ΖοηαΓ& Ιπα- 

ΑηηΙ ΕΡϋΙιβιηρβΓίαβ, ΟΑρ. 28, βΐ βυοΙοΓ ΟΗΓυηίεί 

^ιΐΰϋ νίηο6θ1ϋ (16 ΥοΙΙυΓαο, βΐ 8ιιη^(1&η6[η Η^θγ- 

Ιϋΐ8 ΑοοκΙοιη Γαί886 8&ϋ8 ίηηααηΐ. Αάϋβ ρΓϋβΙβΓβα 

ΑηηαΙίΛ Ψτ^ηοοηαη ΒβΗχηίαηοζ^ αηη. 873, Βο^ί- 

οοηοοα «ι Η«πη&ηηαπα ΟοηίΓ&οΙυηι. Ρυίί ροΓΓΟ £) 

Ι^ιι^οτίοί Ρη ιι«ρο8, 6υ]υ8 ηοοαοη υεγιο βϋβΓίοΓ α 

βοη'ρίοη5α8 Οπμϊβ : Αολιχος βηίιη ηυηουρ&Ιαρ 

ΨοΓοΙιγΓΟ^ΐΛΧΛ^ 1\ν>. Οβ αάηιίηήί. νηρ. οαρ. 29 βΐ 

βογιίΐζβ, Λοίουχος, «ίΐάβαι ΡθΓρΙι>τοββηίΙο, ΙίΙ). Οε 

<ΛΛη. ο&ρ. α. Εηίπανθτο, ηβ &(> ΙΙαΗ&,ςυβπι 8βπΐ6ΐ 

Ιη^Γ^88υ9 βυπι, <ϋ806(ΐ8ΐη, βχβϋηείο Β&ί1β1^ί80 

Αιΐβΐ^ίιί βΠο, Βαά^ίί^ά βΐίη» γτίηοβρί ΐ5ί ΰοηϋχίη' 

ΙΐΜ. ^Ηΐ /η'^ΐΜ νίχ αηηί$ ίίηρεταηε, α Βύπενβπίαηί» 

€)€€ΐη9 βίί^ 61 Α]ο [ναΐ€Γ 6)να (Α(1ο1βί8ί) ^000 ιΙΗν» 

ηίτο§αί»α €$1, ΙΙα ςυί(ΐ6πι ΕΓθΙΐθΐηρ6θΙα8 βΐ αυεΙοΓ 

Ολτοηϊή 8. νίηο6θϋί, ρ. 698. 1)6 Α{οο6 ρΓίηοίρβ 

Ββιι«ν6ΐιΙ•ηο.ςαί Αγίων Ζοπ&γιρ,οΙ Ι^βοαί θΓαιηιη&- 

ϋΰΟβΙιηοΐοΗ ΟΗτοηιοί ρτίηείρητηΒΰηβνβηΙίεί 8αΙβηιί 

ΆηητΛί^ ^γΜίΣΒ^^ Έγ(ων, ααοη^ιηο ΟοαιϋβΩβί&ηο 

ο. Ορ άίάΐατ. ΡήηοίρΑΐυιη κυίοιη ίοϋΐ ίΐΐο &η.884, 

οΙ»ϋΙςυβ «η• 890ρ οΙ οβΙ &ρυά Ι^αραιη ΡΓθΙθ8ρ&- 

11ΐλΠΐ.Αθ(ηία Α^ο ΒββΠιΙ ιηοΓΐβ,Ρ6ΐ](|αβ8,(ΐαο Οπηοίβ ίη 1•οο$θΓ5&Γάί& ραΓβΐ3&οΙ, υΓΐ)68, ρο8ΐ1]&1)ϋί8 ςυα 
ευηι θΓ8Βθί8 ρβρι^βΓ&Ι Γ(Β(]βΓίΙ)υ8, βηο &886ΓαΗ 
ίαιρβπο, ςιιθ(1 ίη αηηυαι 86ευη(]ιιιη Ιι6οηί8 Ρΐιίΐο- 
8ορ[ιί οοη,μεϋ δπγ1ί^ζβ8, ρ. 595, ςυί 68ΐ 01ΐΓΐ8ΐί 
887, ςυο ςυίάβιη αηηο ίπιρβΓ8ΐ)Αΐ Οοοίάοηϋ Οαγο- 
Ιυβ οο§;αοΐΏ6ΐιΙο ϋΓ6ΐ888υ,6υία8£;βη6Γ ίυί886 άίοίΙυΓ 
Α^ο ΖοηαΓίΰ βΐ 8ογ1ί1ζο, νβί οβΓίβ τεβίβ Κρ&ηοί». 
(Ιΐπ8ςϋί8 ί1ΐ6 ΓϋβΓίΙ; : Ό δε Αογγιδαρδίας δούξ 
'Αγίων του 'Ρηγος Φραγγίας τυγχάνων γαμβρός, 
8(}(1 8ίν6 ρεη^ν ίιοο Ιοεο ΒυαιαΙαρ ρΓο β1ΐ88 χώαπΙο, 
8ίνβ ρρο αΓίίηβ, υΐί ίηΙβΓάυαι Ιΐλοο νοεβηι α 6Γθθί8 
ρεπηάθ &ο Ι.&1ίηί8 υδυΓρ&ΙυΐΏ 08ΐ6η(ϋιηυ8 ίη ηοΙΐ8 
8(1 Αΐ6χία(ΐ6α), αΓΩπϋαΙβαι Η&ηε οιηίββΓΟ 8θηρίθΓ«8 
ΡΓ&ηοίεί. υΐ ροΓΓΟ Α30 ίη θΓΦεο8 ίηβυΓΓθχβΓΗ. 
Γ6θϋαΙ £Γε1]6ΐΏρ6Γΐυ8, ε&ρ. 66. ίάβτη Αμ αάνβΠίϋ 
ΑηραεΙαΙβ άοτηνήητη νβΙ)βΐαοηί$ )%ινρίητη ιηχϋαυχί. 
Μ οχ ε&ρ. 71, υ1 Α^ο, Βαγϊ 0Γ£υί8 βΓβρΙα, Ονχοο$ 
χτηρυρηανί€$ $€ χτηρυρηανβΗΐ οοιηιηειηοΓ&ί. Αηηυιη 
νβΓΟ ο&ρΙβΒ Β&Π8 ηοΐΕΐ ΡΓ0ΐ09ρβΙ1]& : Αηηο 886, 
(αΰία [ηϋ ρτοάϋχο χη Βανο η\€η$β /ιιηπ, φιαηάο 
ρΗπί'βρί (Α^ο} [60x1 ρΓΧίίχίτη νητη ηναΗρο Τναρεχί 
βί Οτχού, (^υί νβΓΟ Τταρβζι Ιιίο ηοχηίηα^υΓ, 18 68ΐ 
ΟοηβΙαηΙίηυδ ρ&ΐΓίείϋ8 Έπι της τραπέζης, 86α 

ί)ΓβΒΓρε1υ9 Γ6^ί£ ιηθηεβΒ, ςυβιη ευιη ΟΓοίάβηΙαΗ^υβ 
6{^ίοηίΙ)υ8 εοη(Γ& Α)0Π6ΐη ιηί8ί1 1.6ο Αυ^υθίυβ ; 
άΐ^η11&8 βηίηι τοΰ ΈπΙ τραπέζης αρυά ΒγζαηΙίηοβ 
εαοίοπι ΓαίΙ ςυ» αρυά ηο8 άαρίΓβιί 6ΐ Ε6η68ε8ΐ1ί, 
ςυεηι ρτχίβοίηηινβρίχ τηβη&χ νοεαί Ε§ίη1)βΓ(1υ8 ίη 
νϋα ΓηγοΙι Μ. ιηαρχ8ΐηΐίη τβρχχ ίη€ηα3ε ιηοη8θΙ)υ8 
$&ης&Ιΐ6ηθί8, 1ί1}. π, ο&ρ. 9 ου]α8 ρΓβΒίθΓ Οοάίηυιη 
ιηβπιίηϋ ΡοπρΙιγΓΟ^θηίΙαβ, Οβ αάτη, χτηρ, ε&ρ. 51. 
ΑΙ εΐ&άβπι, 4"^°^ Ζοη&Γ&8, 8εγΙίΙζ68« αηοηγιηυί, 
εΐΐιοο (χΓ&[ηιη&1!ου9 ρ&$8υιηΟοη8ΐ8ηΙίηυιηη8ΓΓ8η1, 
ρΓ0Γ8υ8 ΓβΙίοβηΙ 8επρΙθΓί»8 ίοηβοΙ)ΛΓί1ί, ηίβί ΓογΙο 
βχδΐίίβηΐ ίη εο ρΓ%1ίο ςυοά ευιη ϋΐο ίηϋΐ Α^ο ρο8ΐ 
ε&ρΐ&αι Β&παι. αβ ςυο Ργο1ο8Ρ&11ι&. Ββά 6ΐ Ορηοο• 
&1) Α^οηο ρήιηυηι 8υρ6Γ&Ιο8, άεΐιΐηο & 0οη8ΐ&η1ίηο 
ρ&ΐΓΪείο ααεο ρΓοΠίς&Ιυαι Α^οη^π1 ίρ8υηι, η( ΒοΓίαι 
ΓβνβΓίί νΐχ ρί ιίευβηΙ,ΓβείΙηΙ ΕΓε}]6ηιρθΓΐυ8 68ρ.76: 
ΑΙο άβηχηχίβ α Ββιΐβνβηίο ρ€τ 3ίροηΙητη ΒαΗτηρτο^ 
(εοΐΜί^ 9ηρβΓ ςηαίπ ΟοπίίαηΙχηητη ΑαρηΗοηίτη ακ/ί- 
ΰϋίη ά ρα(η€ίιαη χηΜ^ηΙετη τβρβήί^ τβΜΙα ίιηρ€^ 
ΓαΙοτίΑτη υιήΗΐβΓ χτηρηρηαηΐβψη : αάυβηχα οκ^ιη 
άΐ€ΐχι$ 4)0 ίηΐίηα αυχίΐίο Ι$γηα€ΐιΙαηίηχ^ Η υαΙΙαΙχίΜ 
αρηιχπβ ρβάαΐήιιτη ΑρχιΙβίβπΒΧΗίη αχιάαΰΙβΓ χηεχιτρβη» 
ρηηχο ίιηρβία υχΟοτ €χ$χ8ΐβΜ, άβ Ηοίϋϋχα ρ/ιΐΓΜ ίιι- 
Ιβφοϋ : άβΪΜίβ α €οη$ίαηΙχηο, ςιιί αιηι /π6ιι# ιηι7- 
ΙχΙ)η5 €ςΐίί$ ίιιΐο €0η$ίά€ΐ)α1 χη Ιοοο, ναΐχάδ ΰοηΐΗΙαι, 
νίχ αιτη αΐίηχιοί υτί^βηχ ΐηρτ^άχ χ^οίηχί Βατίτη, νβΙχηχιχ$ 
αηί ρΙαάη$ αχιΐ οαρίίνχίαίχ Ιναάιίίί. Τ&ηάβιη, υ( «ϋ 
ίάβιη £Γε1ιβιηρ6Γΐυ8 ε&ρ. 80, Α]οηβ οΙ)$6$$ο χη[Γα 
ηγΙ)6τη α ΟΓΧάί — Ι^ραΙοβ ίχιοί αά 6οη$ίαη(χηχΐίη 
ραίηοίηιη άβ$1ίηανχί, ςηί Γ€$ίά^1)αί »χιρτα άχ€ίαηι 
χιτίΐϋτη, €ί οητη €0 ραεβτη (αηβΠΛ ητίίϋτη νβηχχίϋ, βί 
αά ρτορήα νβηιβαυχί, 5ίε ί^ϋοΓ Β&Γί8 ΓυΓ8αιη ίη 
ΟΓΦΟοΓυιη ροΐ68ΐ&1θΐη νβηϋ, 6χρυΐ80 Α^οηο & 
Ουηβΐ&ηΐΐηο ρ&ΐΓίοΙο, ϋοηεε & ΟυίβοαΓϋο ίί8 λάεσι- 
ρΐα 68ΐ« ΐιί η&ΓΓαΙ 1•εο ΟβΙ. ΙίΙ). ιιι, ο&ρ. 44. Η»ο 
ροΓΓΟ ΓυδίιΐΒ ρποδοεαίί Ηΰπιυ3, ςυοά 1]ί8ΐοηαπι 
ΡΓ&ηοιε&αι ςαοά&αιιηοάο ί11α8ίΓ6ηΙ. 

(77) 'Ραγ^ύσιον. Ουοά Τβουσιν νο^%.^ ΟλχιιΝλλ.'• 
ίΊηυ8 ΡορρΙι., Οβοάτη. ίηιρ. ζ^%.^.^^,«ιι\νΛ\.^<»»^ 47 ;0ΛΝΝΙδ ΖΟ^ΝΑΒ^Β « ■βχηβΐ ΓΪΒίβββ ηυηϋαββθΐ^ Μοβηϋο βυΚ&ηο, ηβυβ 
ΟΑΠβ&ω ςιιββίνϋ ? ΑΙ ίΐΐο : ΒοΙα$ οηπίμ (ίηςυϋ) 
νίάί, ί^ηαηιτη αιιη αΚβτα Ιβττχ ίηοη^ηΐίίηΐ^ αΙΙβΓα 
$ατ$ηιη ίοΙΙβνβΐΗτ : ηοχ βα ηηχ $ΐιί>1ίηΐίί [ηεηιΐ, 
ά^ρηαα : ςη» ΗητηιΙίβ, ίη αίΐατη βΙαία 6$1, ϋηάβ 
οοηίβοίητα €αρΙα, τβ9 Ηηηιαηαι €ΐίαιη €οά€ηι ηιοάο 
$ηον€νί €ί ΐΓαη$/βττί, ίη Γύιιτη ξπιρί : ρο$66 (ιεη 
ΰορϋαηί, ηί βΐ ιπεατηγη τΰπιτη ίάβιη $ίαΙηί €$&€ί : αϋ 
ΤΜ^ ςηβγηαάτηοάηηι β ίΜίηιί ιιιιη Κμϊπι άίρηαία, 
910 €Χ ΗητηίΙΐ Ιοεο ίη αΐΐαηι βίαίητη, {ηΙΗτηβτη /ΰΓ$, 
Ηθχ εΐ νβπίαΐβ ΟΓαΙίοηίβ οοηβίάοΓ&Ια, βΐ βοΐά&αί 
οΐ) ΓοΓίυη» οοιηιηαΙαΙίοηΘη) ιηίϋΟΓίυβ : βυιη ΠΙβ- 
πυβ 1ι&1)1(α[η ίη ΓϋοαίΗαΓίΙαΙοΐΏ βυ&πα αβοΐνϋ, 6( 
β]υ8 υΐ νίή ρΓυάβηΙίβ οοηβϋϋβ υβυβ 68ΐ. Ιβ νοΓΟ, 
Ιιοιηο ο&Ιίίάϋβ, ρβ^βιη άοΐο οίροααινθίιϋ. Νβιιη ουιη 
Ο&ρυαθΙ ΒβαβνβηΙο Γβεβηθ ροϋίαιη νβΓβη οο^ηο- 
νίββθΐ, αο β» υΓΐ)β8 άβ νίηάίοαηάα 1ίΙ)6Γΐ&Ιβ 00{;ί(&' 
ΓβηΙ : 5<, ία(ΐυίΙ, ίηιρβήηίη ί$1αηιηι ηΜηπι βκηιηηι 
ΗαΙ>6Γ6 $ίηάβ$ : οίνα εΙαηοΓβδ αΐίο ίΓαη$(€Γΐο, Ναηι 
ναΐρη» ρβΓ $β, ηοΙ>ί$ ν€ΐ>η$ ηοη ίίαάβΰίΐΛά εοηβΠίυιη 
Γβζ 8ίΙ)ί αϋΐθ ΓυΙϋΓυΐΏ Γ&Ιυϊ),6Ζ9β(ΐυί βίαΐυβηβ,οΐ&ιη 
νίαοαία ϋβΓΓβα Γ&5ηε&1)&ΙϋΓ. ΑΙ ίαιρρο^υβ ϋΐβ υΙγ, 
οαιη υΙπαΒςυο οίνίΐαΐίδ ρπηοίρίΙ)υ3 οο11ο(ΐυοπ8, 
αίςαο ίη βΟΓαιη Γ&πιΠίαπΙ&ίθπι 868β ίηβίηααηδ, 
ΒΟΟΓβίο άίοίΐ, Γβ^βπι ίη &ηίπ)ο Ιι&1>βΓθ ρΓΐιη»ηΌ8 
οίνοβ νίηοΐοβ Ίη βυααι ΐΓ&ηίΓοΓΓβ Γβ^Ίοηβηα. Οαοά 
νβΡθ & 86 άίοί, ίΐΐυά &Γ£;υχηβη1ο ββββ ςυοά Γογγ6&3 
οαΐοηαβ, πΐ8ΐηίο&8. αΐίαςυβ νίηοαία ΓαΙ)Γΐο&Γ6ΐαΓ. 
Ιά ΙΙΙί οααι νοΓαια άορΓ6ΐΐ6ηάί88βηΙ, Ιιοηαίηβπι 5ΙΙ)1 
1)βηο νοίΐβ ορίη&ϋ, γθ^ι νβη&ΐυσι 171 β^Γϋββο 
ρορΙ&8 οΙ&υββΓαηΙ. Ι8 ί^ϋητ ηοη ΰΐάπ)ί88υ8 άοπαυπι 
ΓβάίίΙ. 8η11αηυ9 ΒαΙβαι α οίνίΙ)υ8 1ίΙ}6Γΐ&Ιθ τβπιυ- 
ιιβΓαϋοηΐ8 θγ^ο &006ρΙ&, ρηβίίηοςηο ίαιρβπο τβου- 
ρ6Γ&(ο, ίίβάοαι Οαρυαηί8 βϊ Ββηβνοηίαηίβ 1)6ΐ1απι 
ϊηΓβΓί. Οαΐ οηαι ο])8ίάίοη6 υΓςβΓβηΙυΓ, ρβΓ ΐ6ς&1ο8 Α ΑογγιβαρδΓβς έκράτησβν. Γν^ντα δέ χα2 τ3^ λοιΐ6& 
20νη, τ3^ πχρά τών Άγβρηνών τούτων, ώς κΓρηται» 
πΐ6ζ'5μενχ, το γεγονός κατά το 'Ροτγούσιον , χβϊ 
δ'τι τήν έχ βασιλέως συμμαιχίαν δείσαντβς οΐ πολέ- 
μιοι, της πολιοργίβς άπέστησαν, πρεσβεύουσι χαΐ 
αύτο? σ'^μμαχίαν αιτούντες, και Ιαυτονις τ^ τών 
*Ρωμα(θ3ν ήγεμονί^ υποτιθέμενοι . ΚαΙ ό βασιλεύς 
τήν πρεσβείαν προσί{κατο, καΐ έπεκούρησε τοις 
αΐτι^σασι δια τε του προειρημένου στΑου χαΐ διά 
του Φράγγων ;?ηγ(5ς (78) Έπέττειλε γαρ έχε(νφ, 
συνεπιλαβίσΟαι του κατά τών Άγαρηνών πολέμο» 
τφ τών Τωμα(ων στρατεύματι, ύφ' ων ή τών Άγαρη- 
νών κατεπολεμήθη στρατιά, καί ό άρχηγλς αυτών 
έάλω σουλδάνο; καλούμενος, ον ό 'Ρήξ τών Φράγγων 
έν Καπύ^ άπήγαγεν. "Οπη δύο διατρ(ψας ένιαυτο'<ις, 

-. ουκ ώφθη παρά το9 μειδιάσας ουδέποτε, ^στε τ^ν 
ρήγα Οα'«>ί^ιάζ6ΐν, και εΓ τις άπαγγείλειεν αύτψ γε- 
λώντα τον βάρβαρον, δώσειν τι έπαγγελλεσΟαι της 
αγγελίας μισθών. ΕΤπεν οδν τ (ς ποτ• ίδιϊν τον 
σουλδάνον γελάσαντα. Καλέσας ούν τον βάρβαρον 4 
(δήξ, τήν αΐτίαν του γέλωτας Ι[ρετο. Ό δε, Τροχούς 
(79) εΤπεν αμάξης όρ^ν, ων τό μίν πρόσγκιον ήν, 
τ6 δ* ήρτο μετ^ωρον, εΤτα το μίν μβτέωρον χβτ- 
ήκτο προς γήν, το δΐ πρέσγειον μιτιώριβτο. 
Ούτω δ* εΐκάσας και τά ανθρώπινα πρά^^ματα 
κινεΤτΟαι κα'• μεταφέρεσΟαι έξεγέλασα , λογισά- 
μενος ώς ούκ αδύνατον οΟτω διατεθηναι χαΐ τλ 
κατ* έμαυτόν, και ώσπερ Ιξ ΰψους χατηνέχθην 
ε!ς ταπειν(^τητα, οΰτως αυΟις ^σως Ιχ χθαμαλ^τη* 
τος ε^ς ΰψος έπαρθήναι και γενέσθαι μετάρσιος. 
Ταΰτα μίν εΤπεν εκείνος. Ό ίΐ ^ήξ, χαΐ τήν τών 

Ο λόγων άλήθειαν εΙς νουν ειληφώς, χαι τ^ν σουλδ^- 
νον της μεταβολής κατοικτε(ρας, φχειώσντο τε 
αυτόν και πα|^|^ησ(ας μετέδωκε , χαΐ συνιτον τον 
έίνδρα οΐύμενος, έκοινώνει χα) βουλευμάτων αΰτφ. ν&η» Ι6θ(ίοη68 βΐ ηοΙδΒ. (78) Φράγκων ^ηγύς. Ρϋϋ 18, υΐ βαρπα άιχί, 
I^υάον^ου8 II, ίηιρ. ί.οΙΙ]&Γϋ Ιιηυ. Γιΐίυβ, ^υ^α9 υχοΓ 
Γϋϋ Ιηα6ΐΙ)6Γ^α, αυεί8 ϋροΐβίί ίϋί& ϋίπυβςηο ιηβ- 
παίηϋ ΝίεοΙαβ ΡβρΙιΙαβΒΟ ίη Υϋα Ι^ηαϋί ραΐ. Οοη- 
ΒίΑηϋηοροΙ.βΓτί^βηδ ΡΗοΙίυπι ρ&ΐΓ.ΟοηβίΒηΙίηοροΙ. 
Αάΐιυο 8υρβΓ8ΐίΐ6 Μίοΐιαβίο ΤΙιβορΙιϋί ϋϋο, ουιη 
ίη Νίοοί&ϋπι ραρ&αι αηπίΐιβχηα ρΓθουπΙίιΐ8ϋ6ΐ, 8ο11ί- 
είΙ&88θ 0118318 πιυηρπΐ3υ8 ί.υ€ΐονίουπι 'Ρήγα τής 
Φραγγίας, κα» 'Πγγιβέργα^ αύτοΰ γαμετήν, υΐ Νί- 
οοίαυπ) β βθΗο βυα θχρβΙΙθΓβηΙ, ίπιρβΓαΙΟΓββ, 8ί ί(1 
βχββηυοΓβηΙυΓ, ΟοηΑΐαηΙίηοροΙί οΓβαΙυαι ίη ροΙΙί- 
οϋυαι : ςυοά ίί βίαΐίαι Ιοϋι» υΐηίβ απιρίύχί ΓαβππΙ. 
Ιάίρ8ϋαι ΓβΓΰΓίαΓ ίη βρροηοΐίοθ α^ εοπείΐίυπι ιν 
βοη8ΐ&ηΙίηοροΓι(αηυπι, ε&ρ. 2ηο ΡΙιοϋιιπι ίη οοη- 
οί1ί&1)υ1ο &Η ρο οο&ε(ο οοηΐΓβ Ι^η&Ιίυπι 6ΐ Νίοοίαυπι 
ΡΡ, Ιιυάονίηιιη ίπιρβΓ&ΙΟΓθηη , β( Ιη^βΙϋβΓ^&πι βασιλέα τον Λοδύηγον, και τήν Ήγγελβέργαν Αύ- 
γούσταν προς ήν και γέγραφεν έπιστολήν ευφημίας 
πεπληρωμένην , ώς άξιωΟε^^χν άνχρ^'ήσεως Ιν 
οίκουμενικ-ξ δήθεν συνοδψ τζ ΙΙουλχερί^ παραπλη- 
σίως, ώς φετο. ΚαΙ κατηντιβ(5λει και κατετκεύ- 
αζε παραπεΐσαι τον Γδιον σύζυγο ν Λοδ•5ηχον, 
άπεϊρξαι τής 'Ρώμης τον πάπαν Νικί^λαον, ώς 
6πό συνόδου καΟΤιρημ*νον οικουμενικής και καΟ- 
ολιΧ7)ς, ή[ς τ^ ίσον χα'. προς αυτήν έζαπέστε λ• μετά δώρων, δθά άβΙϋΓΐϊαΙο ραυίο ρθ8ΐ ΐρβο Ρΐιοϋο, 
Γ68 ίη ν&ηαίΏ αΙ)ίϋ, Β&είΐϊο ρο8ΐ ηβοβηι ΜΙοΙι&βΙίβ 
ίηιρβπιιπ) (ΐ(]ρρίο, ου^υβ αηαίοίΐί&οα Ι.υ()ονίοτΐ8, 
(]!]&πΐ()ίυ νίχίΐ, νΐάοίητ οοΐυίββθ : η&ηι ηοη βοίαιη 
Η&(^υ8ίηο8 οοπίΓα Α^&Γβηοδ, Β&8ί1ίί ΙιΟΓίΑΐυ. οορίί8 
8υ^8^υν^ι, υ1 80ΓίΙ)11 Ζϋη&Γ&$ ; 88(1 βΐί&πι Ιβ^Ιοβ 
Βυϋ3 ΟοηδΙαηΙίηοροΙίΐΏ ηιίίίϋ,ουιη εοηοίΐίααι οοηΙτ& 
ΡΗοΙίυιη οοαείππι ρϊ^Ι» ςυί ίη βουηι βυοα ΜιοΙι&θΙΙβ 
Ηυ][ζϊΐη!6 Γβ^^ίβ Ιο^ίΐϋβ οοηβθΊβΓβ, υ1 άοΓθΠίαΓ βζ 
αοΐίοηβ 9 Ρ3υ8(1βηι εοηοιΊϋ. 
-. (79) Ό δΐ Τρο'/ούς. 8ίιηί1β ςηί»! ηαΓΓΛΐ Τΐιβορίιγ- 
^ ΙαοΙυβ 8ίιηοο&ΐΙίΐΊίΙ). νι ΗίδίΟΓ. Μαητίο. οβρ. 11, βΐ 
βχ 00 ΤΗρορΗπηοβ βπη. 13 03υ8ί1βπι Αα^υβΗ, (ίβ 
Γρρο (ΐιιοΗβΓπ α 8β808ΐΓί >Ε{5γρΙίθΓυπι Γβί5® ολρΐίνο 
ΓηοΙο. Ουηη βπίπι βχ (Ιβνίοϋβ Γ6^Ι1)υ8, ηυ&ΙαοΓ Μ- 
Ι6(ςί88β1 86808ΐη8 ςυί ουΓΓυπι, ςυο Ιηυπιρίιηπι 
(1αο6η8 νεΊιβΙ^αΙυΓ, εςυοΓυηι πιοΓβ (ΓαΙίθΓοηΙ, αΙΙθγ 
€χ ϋβουηοΐβπ νί9ΐΐ8 ββΐ, άυτη οργΙ)γο γγΙγο οοηνβρ• 
818 οουΐτ» Γο!« νοΙηΜϋΙαΙθηι οοηΙβπιρίΗΓβΙϋΓ. Κβχ 
νβΓΟ Ιο1ί68 Γ68ρίοίβηΐ6πι 00ΓΏρθ11αη8 : Ουί(1 οβί,ίη- 
ςυϋ, 1)006 νίρ, ςυοά οοη1θ8 ίη Ιβρ^υπι ΙοΙίββ ΓβίοΓ- 
ςυθ8? ουί Πΐβ Γβδροη(1ΙΙ : ΤεΟαύμακα τών τροχών ο>ρ(ζεται. Ουί1)υ8 αυάίΐίθ ^6808(Γίπι αίυηΐ &ά ηο• 
ά68ΐί&ΐΏ οοΓΓβοΙαπι 688Θ, αι&η(1&886ςαθ άθηαο ^αη- 
οΐίθ ιηαΐίθ α οοΐΐο Γβ^ιη ^ιΐ£;& άβιηί. 49 ΑΝΝλίΐυΜ ΪΛΒ. ΧΥΙ. 80 Ό δΐ, ΐΓ»ρ(βργο< ων, δόλψ τον (3ήγα( μετέρχεται. Ό Α. &^ 011881 ί&οίαοΓίβ νβηί&αι α Γθ^β ρρβο&ϋ, βαρροϋλβ μ,βν γάρ (5ήξ ττ^ν τε Καπύην και τήν Βενεβενδόν 
ΧΛς π'^λεις νέον χτηνάμενος έδεδοίχει περί αυτών, 
μή τοτ» της ελευθερίας άντιποιήσωνται . Ό δ^ 
Βάρβαρος εκείνος τουτ* έγνωκώς πρόσεισι τψ ρηγι, 
κβί ΦΤ,σιν ΕΙ βούλει σοι τήν των πόλεων τούτων 
αρχήν βεβα(αν προνεΐναι , τους λογιμωτέρους 
τών έν αυταΤς μέταγε άλλαχοΰ , και ούκέτι το 
πλήθος χαΟ' ^αυτο γεγονός, ούδεν φρονήσει νεώ- 
τερον. Συνοίσουσαν οΰν τήν συμβουλή ν ό ^ής ο?η- 
θβΐς, ίο^το τφ σκοπφ, και άσυμφανώς δεσμά έχαλ- 
χεύοντο. Είτα και τοΤς έξ6χοις τών έν ταΤς πο'λεσιν 
ώμίλει ό πονηρές εκείνος άνήρ, και ώσπερ φιλικώτε- 
ρον προσεοίρετο, και έν απορρήτοις λέγει αύτοις ώς 
6 ^ήξ βούλεται τους άξιολογωτέρους τών πολιτών υπο 8ί1)ί ΓβΓΓΐ βηίχθ ρβΐυαί. δβιΐ ο( ϋΐθ, Γ6ραάί&1& Ιβ^- 
ϋοηβ, 86 ίηίβηΐυ ϋΙοΓαιη ΙκΙαπ άίχϋ ; λά ίχηρο- 
Γ&ΙοΓβιη Βαβίΐίυιη βΗλ Ιθ^αΙίοαο ΐΏί88αι αΐ 8ίΜ 
ρθήοΐϋαηΐίϋυβ 8υΙ)ν6ηίΓ6ΐ, οαιη Ιβ^αίαβ ίχηροίΓλϋβ 
&υζί1ϋβ ΓβάΐΓθΙ, οίνββ 8ΐΐ08 1)οηί8 ααίιηί8 6886 ^I18- 
βυρυβ : οαρίαβ 68ΐ αΙ) 1ιοβΙίΙ)α8, 6χ ςαο οαιη βυΙίΑ- 
ηυ8 οο^οονί886ΐ, υηϋο νβηίΓβΙ, θΐ ςααιη Ιφίααι 
οίνίϋυβ ηυηϋυιη &£ΓβΓΓ6ΐ, &ϋ ί1ΐ6 : 5ί υίυΰΓΘ νο* 
ΙηδΠί^ ΙνίΜ άβ ηιηνο ρνο$ρβ€ΐαηΐίΙ>η9 νβηηηϋα^, ΐπί" 
ρεταΐοηπι αηχίΐία ηβραΛ$β, Οηοά ηί (€θβτη^ 16 €ν^ 
ίϋςίο τηοηίηΓΗτη $οίίο, Ρροιηίβϋ ϋΐο 86 ΓαοΙαΓοιη 
(ΐυ6ΐη&(Ιιτιο(1αιη ^α!)β^6^υ^, βί νίαοΐυ• &8ΐ&08 αηΐ6 
πκΒηΊβ, άυιη ββ Ιο^&ϋοηειη οϋϋβββ, βίαυχίΐίλ 8ΐ&• 
ϋιη &(} ίιηρ6ΓΑΐθΓ6 νβοΙϋΓα άίοίί, ^Ι&άη• (1ί8860ΑΐυΓ. Βεσμοίς ποιησάμενος εις τήν έαυτου χώραν μεταγα- ^ δυ1ί&ηα8 ΥΘΓΟ υΓϋίαιη 6χρυςηαϋοη6 άββρθΓ&ΐΑρ 
γεΤν, χαι π(στις, εφη, τών λόγων τό τάς σιδηρέας άλύ- Γ60β38ϋ. ΤΑΓ8ί ς ιοςυβ ΑαιβΓΜ Ε8ΐη&α ουαΐ ηΐ&βρ[ΐίΒ σεις χχλκεύειν και χειροπεδας, και άλλα δεσμά. Τοΰτο 
τοίνυν εκείνοι άληθες εύρηκότες, εύνοεΤν αύτοίς αυτόν 
ύπειλήφασι, και έξελθ^νυι προς κυνηγέσιον τφ ^ηγΐ 
τάς πύλας τών πόλεων έπεζύγωσαν, καΐ ούκέτι τούτον 
έντος ε;σεδέξαντο. Και & μέν απήλθε προς εαυτόν 
ό 8έ σουλδάνος παρά τών πολιτών εκείνων ά^/τιμι- 
σθίαν εδρατο τήν έλευθερ(αν. Άπελθών ούν και τήν 
ιεροτέραν αρχήν αύθις κατχκτησάμενος , εκστρατεύει 
χατά τών είρη μένων πόλεων της τε Καπύης καΐ 
της Βενεβενδου. 01 δε, τ^ πολιορκία πιεζόμενοι , 
στέλλουσι προς τον 'Ρήγα, συγγνωμονήσαί σφισι , 
χαι συμμαχήσαι θερμώς έξαιτούμενοι. 'ϋς δ* έκεΤνος 
τήν πρεσβε(αν ού προσήκατο , έπιχα(ρειν εΙπών τή 
ά«ωλε{^ αυτών, πρ^ς τον βασιλέα Βασίλειον Ιτέραν η&νί(;ϋβ, ςα» Α^&Γβηί Ουαιραπ& νοο&ηΐ, Ευρ ίρί 
υΓύθιιι &^£;Γβ88α8, ηΙΙιΙΙ βϋθοΐΐ, 86(1 β1 ίρ8θ ΐ6(1ι&11 
αοοβρίο νυΐηβρβ ρβηίΐ, 6ΐ ιηΑχίαι& ρ&Γβ 6Χ6ΓϋϋυΒ 
ί1ϋυ8. ΟΓβίο ροΓΓΟ ρηηοθρ8 8&6ΐ Αροοίι&ρβ, Ρΐιο• 
Ιίαηη νίραιη βίΓβηυαιη &1ΐ6η ο1&88ί 6 86 ίη8ΐΓαο(λ 
ρΓβΒΓβοϋ, ςυί 6ΐ Μ%βή ιηαπ8 ΟΓ&ιη, 6( 1η8υ1&8 ρο- 
ραΐ8ΐ)αΙυΓ. Ουί οιιιη Βοοααηα 6ΐ&88ί8, ^υ^α8 ηΑν&Γ- 
εΙιυ8 6Γα1 6ΐ&98ί8 (ΐΓαη^&πα8 ρ&1π6ίυ8 ΝίοβΙλβ 
ΟθΓ)τρ1ι&9, οε6υΓη886ΐ : ιηυ11&8 Ιιοβϋΐίυιη η&νίαιη 
αη& ουιη ν60ΐθΓίΙ)α8 ί^ηί Ογ&οο ίη οίη6Γθ8 Γ6ά69ί1, 
ΧΏα]ΐ88 ΓβΓΓΟ οοηίβοϋ, &ο ρΙυΓββ άβιηβηίΐ. Οαί 
ιηυΐΐίρίβχ Ιιοο (1ί80πιηθη Ιυρρί Γυ£;& 6ν&86^Εη^, 
ίηοο]υΐΏΐ(8ΐ6 ηοη οοηΙβηΙΙ, ρίΓ&Ιίοίβ η&νίΙ)α8 ρλ- 
Γαϋ8, Ρθ1οροη68υιη βΐ νίοίη&8 ίη8υ1α8 ν6XΑV6Γυη^• πρεσβείαν έστάλκασι, παρακαλουντες έπαρήξαι αύ • ^ 86ά 608 ίάθΐη άηιη^βηυβ, βΏΐη αά ροΚιιιη 06η- 
τοις χινδυνεύουσι. Και δς 6πέσχετο, καΐ ό πρεσβευτής 
έπαν-ι^ει θ^^.^είν παρεγγυήσων τοις συμπολίταις αυ- 
τού. Έάλω δ' ύπό τών πολεμίων, καΐ μαθών 6 σουλ- 
τάνος ό'πη τε ήν, και οΤα κομίζει τοις άστοϊς ευαγ- 
γέλια, φησί πρύς αυτόν Ει ζτίν έθέλεις , άπαγο- 
ρεΰσαι τον β«σιλέα τήν συμμαχίαν τοΤς πέμψα- 
σ^ σε άπάγγειλον έκ του τείχους προκύπτουσιν . 
Ει γαρ μή οδτω ποιήσεις, Γσθι αύτίκα δή τεθνη- οΙ]ΓβΑΓαιη &ρρ1ίουί886ΐ, &ο η&ν68 1ΐ08ϋΐ68 οίτοβ 
ΜβΙΙιοηΒΐη, Ργΐυζη 6ΐ Ρ&ΙΓ&8 ογ61>γο 8ΐ6ϋοη68 1ια- 
1)θΓθ (ϋάίοΐ886ΐ : ΐΓίΓ6ΐΏίΙ)υ8 ρβΓ ίβΙΙιΐΏαιη Οοιία- 
ΙΙιί&ουιη οβΙβΓίΙβΓ ΙβΓΓα ΐΓ&ϋυοϋβ, 8υΙ)ίΙο 6^ςΓ6- 

άίΙυΓ : ϋ8(ΐα6 ίΣηρΓ0νί3Α ίΐΏρΓ68810η6 ρ6Γ0υΐ8ί8 ρί- 

Γ&Ιί6Α8 ηαν68 ρ&Γΐίπι 0Γ6ΐιι&ί, ραρϋΐΏ οαιη ΐρβίβ 
νίηβ (ΐ6αΐ6Γςί1, άαοβ ςυοςαο 1]08(ίυιη ΡΙιοΙίο ίαΙΟΓ- 
ΓβοΙο. ΕΙ 810 ο1&88!8 ΟΓθΙβηβίαπι ρβηϋ. ζόμενος. Ό δ1 συνέθετο πόιήσειν ώς ένετέλλετο, και στάς πρό του τείχους δέσμιος κατεχόμενος, ίφη 

χαΐ τήν πρεσβείαν άνΰσαι, και ήξειν δ'σον ήδη έχ βασιλέως βοήΟ^ιαν. Κα; 6 μεν ταύτα λέγων, τοΤς 

ξί^εσι χατετέτμητο . Ό δΐ σουλδάνος , άπελπίσας τήν τών πόλεων ά'λωσιν , υπεχώρησε . ΚαΙ 6 της 

Ταρσού δΐ άμηρας Έσμάν μετά πλοίων μεγάλων, α κουμπάρια τοΤς έχ της "Δγαρ ώνόμασται, η1 πί- 

"Κιν τ•^ Ευρίπου προσέβαλεν ήνυσε δΐ ούδΐν, αλλ* αυτός τε άπώλετο καιρίως πληγείς, καΐ τό πλέον τής 

σχρντιΐι^ α^οΰ. *Αλλά μέντοι χαΐ ό της Κρήτης κρατών Σαήτ ό Άπόκαψ, έτερον στόλον Ιτοιμασάμι- 

νος, ΦώηνΑΜ χινα δραστήριον άνδρα τούτψ έπέστησεν, δς τά τε παράλια του Αιγαίου, καΐ τάς νήσους έκά- 

κου. '9 «"^^β^τήσας ό τών 'Ρωμαίων στόλος, ου ναύαρχος ήν ό τών πλωίμων δρουγγάριος & πατρίκιος Νικήτας 

ό Όωρύφας (80), κολλάς μίν τών πολεμίων νεών τψ υγρψ πυρι άπετέφρωσε, και τους ταύταις έμπλέον- 

τχ;, πολλούς δΐ \^αχοιίρα^ ^θετο ^ργον, και πλείους υποβρυχίους έποίησεν. "Όσοι δΐ τον πολυειδή τούτον 

εςρυγον κίνδυνον , αίσχρώς άποδράντες έσώθησαν . Ουκ ήγάπων μέντοι σωζόμενοι • πειρβτικάς δΐ 

νήας Ιτοιμασάμενοι τήν Πελοπόννησον καΐ τάς έκεΤ κπτέτρεχον νήσους. *Αλλ* αυθι* αύτοΐς ό ρηθβί^ το3 

στόλου δρουγγάριος Ιπιισι• τψ γάρ λιμένι προσορμίσας τών Κεγχρεών , καΐ τά πολέμια πλοία περί 

Μτθωνην χαί Πύλον χα2 Πάτρας έμφιλοχωρεΤν έγνωκώς , διά του κατά Κόρινθον ΙσΟμοΰ ταχέως διαγαγών 

τλς τριήρεις έν ττί ξηρ^Ι, επιτίθεται τοις πολεμίοις άνωϊστί , και τψ άνελπίστψ έκπεπληγμένων αυτών. Υ&Γί£?. ΙβοΙίοηββ 6ΐ ηοΐ». ^ (80) Νιχήτχς δ Όωρίφας . ΝίοβΙβ Ραρίιΐββοηί Ιϋ(1ονίθϋ8 Π ίπιρ. ίη Ερί8ΐ . αά Β&8ί1ίυιη ίιηρ• 
Ορθιας. Ι• θ•1 Νίθ6ΐ«8 ραΜοίαβ, ομ]ιΐ8 ζηοηιΐηϋ Οοηβίληϋηοροΐϋ. αϊ)! ΗαάηαΟα $$Γ9αίοτ άίοϋοΓ. 81 Ι0ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΚ^ε τά< μέν των λ^^στριχών νηών έπ^ρπόλησ•, τάς δΐ κβΐ αύτάνδρους κατέδυσ•, και αύτοΰ των πολεμίων Ιξηγονμένοο 
Φωτίου άναιρεΟέντος. Οϋτω μεν ουν ό και των Κρητών άπώλετο στάλος. 
11ί Χ. νβΓαιη βχ ΑΓποε α1ί« ΠΛνββ Εβχα^ίηΙα Α — Έί Αφρική; δ* αυΟίί ?•εραι νηε; Ιξν,κοντ• πιμ- ίη^βηΐββ ΗοΐΩ&αί8 ρΓονίηοϋβ ναβίΑΐκϋβ υβςυβ&ά 
ΟθρΙιαΙθηίΑΐη βΐ ΖλογαΙΙιαχη ρΓΟοοΒββΓυηί. ϋοηΐΓ& 
β&8 Ν&Γβαα οίαββί» ρΓβΓβοΙαβ οαίββυβ ββΐ. ββά οαιη 
χηυΐΐί θχ Γβιηί^ίΐϊυβ Γα^αιη οβρίβββηΐ, βΐ ΙπΓβιηββ 
ΒβιηίΥΑουα βθββηΐ : ηαν&Γθ1ΐϋ8 ϋ& ουιη ΙιοβΙίϋιιβ 
ηοη οοη^Γθάίοηάυαι 6?$θ ΓαΙυβ, οαβυιη ίΠυοα αά 
ΙηαρθΡ&ΙΟΓβιη γθΓθγΙ, β( άβΒβΓίΟΓΟβ ίηςιιίβϋί, &ο 
οίΐο ΓθρβΓίί 8υη(. ϋΐ &υ1θΐη Ιθγγογθιώ ίηουΙβΓβΙ 
ηααΐί•, ηβο υΐΐυιη Ιαιηβη ΟΙιπβϋαηοΓυιη βυρρίίοίο 
λί&οθΓθΙ : 1η^ίη1& οαρϋνοβ Α§;&Γθηο8 οαγοθγθ ηοεία 
6χ1γ&οΙο8, ίυΐί^ηβ ίηυη£;Ί ηβ &£;οο8θθΓ6ηΙυΓ, Ωα- 
£^η8ςιΐθ 016808 ρβΓ ΓοΓυΐΏ οίΓουιηάιιοί, βΐ Ιη Ρβίο- 
ροηββαιη ρθΓθιιοΙθ8 ρ8ΐί8 αίΟι^ί ]ΰ88ϋ. Ουο Γ&εΙο 
οΐ&ββί&ήί ρβΓίβΓπΙί, ηοο1υ(]υθ1ιθ8ΐ68 α^^Γβββί ρΓοΩί- μεγέΟεις έζώρμησαν, καΐ ττ^ υπο 'Ρωμαίους χαΐ αΖ» 
τχι Ιλυμαίνοντο, καΐ μέχρι Κεφαληνίας χαι Ζακύν- 
βου προήλΟοσαν . Στέλλεται τοίνυν ναυτικών κβτ' 
αυτών, ναυαρχουντα τον Νάρσαν ^χον. Πολλών δ* έχ 
τών περί τήν είρετίαν πονούντων άποδρασάντων , 
λ\ τριήρεις ι^σαν ήμίκενοι* διο κχ? ό ναύαρχος ούκ 
έκρινε δεϊν ούτω συμμίξαι τοις πολεμίοις, αλλ* ανα- 
φέρει τφ βασιλεΐ το συμβάν, καΐ οΐ λειποτάχται ζη- 
τηθέντες ταχύ κατεσχέβησαν . "Ινα δΐ χαΐ ψ6€ύν 
έμποιήττ^ τφ ναυτικφ, και μηδένα κολάτ(^ Χρ,τηα- 
νον, τριάκοντα τών έν εΙρκταΤς φρουρουμένων αιχμα- 
λώτων Άγαρηνών έκβληΟηναι κελεύει νυχτ^, κχι 
περιχρίσαι μεν άσβ^λ^ τάς όψεις αυτών, ώς &» μή 
έπιγινώσκοιντο, εΤτα α!κ(σασθαι σφάς , χαΐ Κιά ττ,ς ^ΑΓαηΙ, αΐϋβ ε»8ί8, Αΐϋ8 οιιρϋ8. Οβίηάβ ία 8ίοίϋαηι ^ αγοράς περιαγαγεΤν, άνασκολοπιτΟηναί τε άπαχθέντας ςυοςυο ίΓ8η8ν6θϋ,υΓΐ}68 β&ΓΐΙ]Ε|^ηβη8ίΙ)υ8 οΗηο- 
ζ!λ8 τθΧΑΓυηΙ βΐ ναβΙ&ΓυηΙ. ββΙϋΓυιη Μβ8θΐηΐ3Γίλεί 
ΑΓ&1)β8, οο^ηίΐο Εοιη&η8θ ε1α88ί8 οΐίο η8νϋ)υ8 &ά- 
νβοϋ, ΡΙκ£η!βίο βίδγπ» ογ&ιώ ίηίβ8ΐ«Γυη1. Β&8ίΗυ8 
βηίιη οβΒάθΐη Μίο1ι&β1ί8 (1θεβ880Γί8 8υί 8χρί&ΙυΓυ8, 
ιηαΙΙίΒ ιη Ιοοίβ υΓΐ)ί8 Γβ£[ίφ 0(β1ο81!8 ιηίΙϋίθΒ ρπηοίρί 
Μίοΐιαβϋ ηον& Ιοπιρ1&, &1ςυβ ίη ίρ8& Γβ^ία χηα^ηί- 
Αο&ιη ο1 8αιηρ1αο8&ιη οβάβιη, Νον» Εοοίββί» ίηάίΐυ 
ηοοαίηβ, οοη8ΐΓΐιχί(. Ναυϋ8 ί^ΙυΓ Ιιίβ 8υΙ)8ΐΓυοΙίο- 
ηχ5υ• οοουρΗϋ8, ευαι θογοπι Ιθγ^α α ΙοΙΐ6η<ϋ8 οηβ- 
ΓίΙ)υ8 ηαηςααιη τ&ο&ΓβοΙ, ουιη ιη&ηυβ ίη οορΙ]ίηί8 
οοουρ&ΐβ Θ886η1, ο1&88ί8 οϋθ8& Γαϋ. Ου& άβ ο&υ8& 
ΑςιαΓβηί ΟΓ&ιη ιηαηΙίιηΑτη ίιηρυηβ ρΓββά&1)&ηίυΓ. 
Νβςιΐθ νθΓΟ ϋΐλΐη άυηΐ&χ&ΐ ίηΓβ8ΐ&Γυη1,86() 8γΓ&ου- 
8&8 βϋαιη (1βνα8(&Γΐιηί, ίιηρβΓαΙΟΓβ η&υ1α8 «Β(1^Ω^&- εις Ιίελοπύννησον. Ού γενομένου, ο1 του στύλου ναυ- 
τικοί έξεδειμχτώθησαν , και ούτω τοις ένοίντίοις 
έπήλθον νυκτός , καΐ τρ6παιον ήραντο , τών μλν 
άπολομένων, τών δΐ 1αλωκ<ίτων. Είτα χαΐ ι^ς Σιχε- 
λίαν διέβησαν, και τάς έκεΤ πόλεις 6'σαι τοΐς Καρ- 
χηδονίοις διέφερον έκάκωσάν τε καΐ έξεπύρθησαν . 
Και οΐ έκ Μεσημβρίας δλ "Αραβες, Ισχόλαχϊναι τον 
•ΡωμαΥκον μαθοντες στόλον, τά της Φοινίκης χαι της 
Συρίας ναυσι προσπλέοντες έκάχουν πβφάλια . Ό 
γάρ βασιλεύς, 6'τι Μιχαήλ άνεΤλε τ^ν πρΑ αΰτου βα- 
σιλεύοντα, οίον έξιλασκόμενος τλν βελν, πολλαχου της 
βασιλίδος τών π(^λεων τφ άρχιστραεήγφ Μιχαήλ (81) 
ναούς έδείματο έκ χαινης* και έν αΰτοΤς Ε\ τοΐς 
άνακτόροις έδομήσατο τούτψ πολυτελές τε χαι πολυ- 
δζπανον τέμενος, δ και Νέαν Έκχλησίβν έχάλεσιν• ΙίοηίΙ)υ8 (1βΓαϋ(^8ηΐ6, ςυι βΐί&οα Είίβ Τ1ΐ68ΐ)ί(«, ^ Έν τούτοις ον>ν τοΤς δομήσασιν άσχολου|ΐίνω^ τών ςυβαι θχίπιί& νβηβΓ&Ιίοηθ οοΐβΐιαΐ, βάβιη βχβίΓυχίΐ, 
ΓοΓβ βρθΓβηβ υΐ &Κ) θο, ουΓΓα ί^ηθο, ίη οοβίααι Ιοίΐβ- 
ΓβΙοΓ. Ταιηοη 5^Γ&οα88Γυπι ο&ρϋνίΙ&Ιθ βί ΓβνβΓ- 
βίοηβ οο^ηίΐα, πιί8ίΙ ςυί ηβί&Γϋ8 Α^&Γ8ηί8 Γβ8ί8ίβ- 
Γ8η( : Βθά ηίΐιϋ ρΓοΓβοϋ. Οβίπάο ΝϊοβρΙιοΓυπι ΡΙιο- 
β&ιη, β^αΒ ΡΙιοοβθ ςυί ροβΐ ίιηρβΓ&νϋ, &νυιη, ουιη 
^α8^^8 οορίί8 &1)ι6^&νίΙ, νίΓυχη ΓοΓίίΒβίηαυη], βΐ Γβί 
ιηίΐϋ&ηβ ρθΓίΙί88ίιηυπι, ςυί Α^&Γ6ηο8 809ρ6 ρΓοΟί- 
§^&νίΙ. Ουιη &υ1βιη Β&8ί1ίυβ ΙηηρθΓ&ΙοΓ ΤΙιβορΙιί- 
ΙίΙζί, αΐ 8υρρ& άίοΐυιη, ββΐ, &(]1ιυο ίη86ΓνίΓ6ΐ υη& 
ουιη ίΐΐο Ρβίοροηο&υιη άββοβηάϋ, οΙ Ιβοαρίυπι 
Αηάροα ββί ίη^Γβββα•, Ιη ςυο 11 Ζ άβ^οϋαΐ ιηοπα- πλωίμων, χσι τών νώτων αυτών ούχ άφισταμ&νων 
άπό τών άρσεων, τών τε χειρών αί>τών έν τοΐς χο^ί- 
νοις (82) δουλευουσών , 6 στόλος έσχόλασι* δώ ο\ 
ΆγαρηνοΙ άδεώς, ώς ε^ρηται, τά παράλια έληΐζοντο, 
καΐ ου μόνα ταύτα έκάκουν, άλλα καΐ τήν Συράχου- 
σαν έςεπόρΟησαν. Ό δΐ βασικευς τό ναυτιχ^ του 
στόλου κατέτρυχε ταΤς οίκοδομαΐς, καΓ τφ ιτροφήτρ 
Έ).ίου τφ θεσβίτ^ να6ν άνεγείρας* έτίμα γάρ τούτον 
διαφερόντως, και φετο προσληγθήσεσθαί ιτοτκίκαρ' 
αυτού κα! τφ πυρίνφ συνεπαρθι{σεσ6αι £ρμβτι. 
*Όμως μέντοί, τήν άλωσιν και χατασχαφήν τής £υ- 
ρακούσης (83) μαθών, Εστειλε τους άντιχαταοτησο- ν&η» Ιβοϋοηββ 6ΐ ηοΐ86. (81) *Αρχιστρατήγω Μιχαήλ. Οβ ν8Γϋ8 8. Μί- β 
οΐι&βΐί 6Χ8ΐΓυοΙί8 0Β(1ί1}α8 8&0Γί8 6^ίιηυ8 ίη ηο8ΐΓ& 
€οη$ΙαηαηοροΙ%^ ΙίΙι. πι, 8βοΙ. 3, η. 4, υ1)1 ρΓΦ8βΓ- 
Ιίαι άβ Ιιαο Νονά (ϋοί& : ίη Ιιίβ εϋαιη, άβ β& ςυν 
ίη Οοηείιγίο 8ΐθϋΙ, ίπιρβΓ&πΙβ ^υ8ι^η^&ηο, ςυβητι 
βαπιάβιιι βεββ βχίβΐίπιο, ςυη ρ&ΐαΐίο α(^^&^υ^88β 
άίοϋυΓ ίη οοηοίΐίο ϋΡ. 8υΙ) Μβηα, &ε(. 2 : Έγινό- 
αεΟα καΐ έν τφ εύαγεΐ εύκτηρίφ οΓκφ του αγίου 
αρχαγγέλου Μιχαήλ τφ προκειμένφ τφ εύσεβεΐ 
παλατίφ . Ραυίο βυρρα ΡχβΙίΙίβββ έν τφ παλατίω 
80ΓίΙ)ϋηΓ. Ηαηο 5. ΜίοΠαεΙίε άβ ΒηοεΙοπβ βοεί^ηατη 
νοοαΐ ΙηηοοβηΙίυβ III ΡΡ. ΙίΙ). χιι, βρί8ΐ. 70. 

(82) Έν τοΐς κοφίνοις . Κόφινος άίβίΐυΓ νΕ8 
6χ νίΓ{;α11ί8 ΙθΓΓΟ ροΓί&ηάο ίάοηβιιιη. Οοάίηυβ ίη Οήα, €Ρ. η. 110 : "Ιστατο δέ έν τφ αύτψ λιμένι 
στιζλη μαρμάρινος Ελευθερίου, φέρουσα ιττύον χαΐ 
κόφίνον. 

(83) Κατασκαφήν της Συρακούσης . Ηοο βγΤΛ - 
ουεο βχοίάίυτη αΙΙι'^ϋ βίίαιη €οη8ΐ&η1ίου8 ίη Β&βΐ- 
ϋο, η. 49, 6ΐ βχ βο δογίίΐζββ, β1 αϋί : ββά ρΓ« 08β• 
1θη8 Ιιαηο υΓΐ3ί8 εαΙ&ιηίΙλΙβΕη (]θ80Γίρ8ίίΤ1ιβθ(Ιθ8ίυ8 
πιοη&οΙιυ8 ίη Ερί8ΐο1& αά Ιιβοηειη &Γε1ιίάί&οοηυαι 
άβ 8γηιευθ&η£ υτΐ^ίδ βχρυ^ηαΐίοηβ, ςυο 8βΓν&ΐΌΓ 
ίη Βΐϋ1ίοΙΙΐ60& δ. δεΓΥΑίοηβ Μ688&η(Β, 6ΐ ηυαιη βχ 
Ογχοο 1&1ίηί1&!6 άοηΒίαιη ά68θπρ8ϋ ΒοοοΙιυ8Ρ^Γ- 
γ1ιιι8 ίη 6ρ%$€ορίι 8\ΐΓααη$αηύ, ίη (]υ& βΐ Γαιηβπι ιη- 
ςβηΐβιη α οίνΐ[)ϋ8 ρ6Γρ688Απι ίη ηρ^ίβ ο1)8ίάίοηβ» 6^ 
οΙ&άθΒ & ΒΕΓΐ)&η• ιβϋβ βατΑοοηίβ ΙΒεΙμ ΟΙΐΓίβΙϊιιά• 53 ΑΝΝΑϋϋΜ ΙΙΒ. XVI. 64 μένοος τοκ άλητηρ{οις Άγαρηνοΐς' άλλ' ούδΐν ήνυ- Α. οΐιιιβ ςαίάαΕα νίΓΐυΙίβ βίαάΐοβυβι ςαΐ ΤΐιβορΙιΙ• 
στο. ΕΤτα τ6ν Φωχαν Νιχηφ^ρον, τον πάππον του 1ί(ζ» ηυΐΐ&ιη ταϋοηβαι 1ι&1)υί(, 86(1 Β&θίΗο οοη• 
μετέπε'.τίζ βασιλκύοντος Φωχχ μετά δυνάμεως άξιο- βρθοίο, Ιιοηοηβ οαυδα 8υΓΓ6χίΙ, βυιηςυθ αάοΓ&Ιυιη 

Υ&ΓίδΒ ΙβΰΙίοηββ βΐ ηοΐδβ. 1υοαΙβηΙ& ΟΓαΙίοαβ ά6Β6ΓΪΙ)ίΙ,α1 ςυί6ΐοΙ)8θ88& υΓΐ)θ, 
ίη 6& οαιη αΐϋβ ί'&αιραι ίρβ&πι, βΐ βα βχρυςη&Ια, 
άυτ&ιη ο&ρϋνΐΐαΐβιη ρ6Γρβ88υ8 ΓυβπΙ. Ουββ ςυίάβπι 
βρΐβίοΐα 1•&ϋο& (ΙυοΙ&χ&Ι ΟΓ&ϋοηβ 6Ζ&Γ&1&, ίηΐβπιη 
άυαι θΓβο& ρΓοάβααΙ, ςυυΓϋΐη ςαδβάαιη ίι-α^αιβαΐα 
1:ι&1)θηΙαΓ Ια Ι)ΐΙ)1ίοΙ]^6θα Ηβ^ίλ, βϊ Ιιίο (ΐ680Γί1)&ΙυΓ, 
ύαυά ίη^Γ&Ιυαι ΓογΙθ ΓβΓαιη Βγζ&η1ίη&ΓυΓη8ΐυ(ϋθ8ί3 
ΓυβπΙ, (υιη ςυοά ^ΟΓααι (βπιροΓυπι ίΙΙοδίΓ&ηάθβ 
ΙιίθΙοΓΪο ηοη ρ&Γϋΐη οοηάυοαΐ, Ιυιη βΐί&ιη (]υοά 
Ρ/γγΜ δίοί1ί& Ιι&υά οιηηίϋυδ ο1>νί& 8ί(. Εοηιτη ςηχ 
ηοδύ ευβη6Γηηί, υΐΓ άϊυίηί$ύτη€^ ίίηρηία ρβηεςηί 
υ€ΐί€^ <αηβ (ΙίιιΐιΐΓΐίΐΜ, οροΗαηί:ι$(ΐηβ ίβηιροπδ ερα- 
ϋΐ4ΐη ψούνίατβ νίάβίητ : ΰΓβνίοΓςηβ βρί^ΙοΙα β$1, 
ςναιη ηΐ ίοίαηι νβηιτη ρβίΐαηίΐη Λ^τΐβτη αοτηρΙβοΐαίηΓ. η 
ϋοηίτα νΰΓΟ ρεηίίνα Κχο ιϋβτ^ αοηιτηηη^ηιςίί^ άο- 
Ιοηι ί6η$ητη^ ςη&ιη βχ Ηΐ5 ΰβρΐΐ ροΗνα (βτγηβ ίβττα- 
ΠΛτη ΟΓϋύ (ΙαοίΙβ &ηίίη τηίΗί ρβτ$ηαά€θ €οηάοΙηί$$β 
ηοΗ$ €0$^ αρηά ςηο$ νεί $οΙιΐγη 8ι/Γα€η$αηιτη ηοτηβη 
ώίνεηεταή ναΐάβ αηρβηίίί αηίτηί, τηοΓδοςηβ .ίηάοίβη- 
Οχ αρρτίηιβ ΙαΙ}0ΓαηΙίί (ίύυτίΐηι Ιηί$$β €χίίΙίηιαυί, 
Βδ ςαα ν6 ρτορΚέίατηιη ςηίάατη Ιαηςηαιη βχ 0ΐ9 ϋ€ί 
ήο €$1 ΙοαιΙια : Μαΐβ ί11θ8 αοοβρί Ωα^ηδ, ηβο Ιαπίΐεη 
<1οΙυβΓυαΙ. Αΰ $ί ςηοβηηςηβ ηιοάο ηατταϋοπΰτη Κα* 
ΓΗΠί Γβηιηί ίηίΐϋναηι, Ι?βηβ ηΐΓΐίηηβ €οη$ηΙΙυιη €ηί : 
ηιϋιί ςηοςηβ αΐίί^ηατη α([€Γ€ΐ οταΐίοηβγη^ ςη3β τηχ- 
τ€ηΙίΙ?ίΐ$ αΐίί Γ6ν6ΐαΙϋτη ίη €οη/ίάο,ςηίΙ>ΐϋ 7ΐηη€ τηαίε 
άί$€ηίΰίοτ, Οαίρρβ $ί€ ηαοιτα οογηρατα9ηηι 6$1, ηΐ εα 
ηη^ ηοδί* γηοΙε$Ιί3β αιηΐ^ 3ί ίβτηιοίΐβ νηΙςανβηΒ^ 
αηίτηί ΐ€Ό€ηί 3ερΗίηάίηεηι, ΗΗ υβτο χηβτΰβε τηίηίηιβ 
βιιχα Μηο αοοβάεΐ, $% αοτηραϋβηάο Ιαΰνυτηύ ηαττα- 
ϋοηεηι ρΓΟίε^ηβτΐί. Ιη ΗοίΙιητη Ιαηάβηι ροΐαΐαίειη 
άβυεηίτηχα : οαρϋ άβγηηηι (Ήίηιηδ, ο υΐΓ άίυχηΐΒ Ηοηο- 

€ΧΌ€γίχ αιιη ΰαρβτβηίητ, ηβο Ξατηαήα ρτίοτ Ηχετο • ^ 
ΜοΙι^ηή εχρηοηαίκ. Ταηάετη ρακί 5ϋίηα« άίνερίιο- 
ηύηι, ςηαηι ηοη ίη$ΐΛΐ» Οιβϋτη ηηςιιαηι α^ιιαυενε^ 
ηοητεοίοηβ$ 1>ατΙ)αΗαβ^ ηοη ηΓΐ>εί αηχοαηςαε ίη 
ιηεάίΜηι α^ετη ροαεηί. Είίΐίηιοάί (υ,ϋ ηοε εχείάΐητη, 
11/ Μά^ηι αίε^ ςηίδηε αηίεα ρΓορηι}ηαΙηηι εταΐ, αΓΟίί 
€ί ρ/ιανβίται οοηίΗυεήί^ αττηα, ρΙαάίη»η^ εΐ ΜΙηηι 
ίίε]6€εη'ΐ9 ύτεηηοί ςηοίηηε άεΗΙιίαυεηΙ, ντορΜρηα- 
ίθΓε»(ΐίΐ€ ςίραηία (ιίε εηίηι τηαςηαηίηιο$ ίΐΐο: αρρεί* 
ΙανεΗιη, ςηί ερνερίε ορετατη Ληατη ρΓΧ^ΙϋειηηΙ, ςηί 
εΐ (ανΜΐη αηίεα ίοΙεΓατε, εί ΙαΙ)ονε$ ηηοίαιηςηε 5α^- 
ίτε, εΐ νηΐίίετίδια οοηβά ρτορε ίηβηίιίι ρτο ΟΚΗύχ 
αχηοΓε ηοη άηΗίαηιτύ^ εΐ ρο$ί εαρίαηι ηνίεηι ςίοάϋί 
εοίύηιεϋΐαΐί $ηηί) /ιο$(ίίΐηι νίοΐεηίίχ οεάενε οοβαετϋ. 
Ταηάετη ίη ΗοΗιηηι ηιαηίϋ ίη€ίάίηιη$^ (;Μηι αηΐβα (Ηη 
αε $3ερίη» /ηύε^ί αά ιηίΐΓ0$ ρρορπξΐηαίητη, εηηι εΐίατη 
ηαναΐί ρτχΐίο {Καττεηάηηι $αηε ίρεοίαεηίητη, ιρ$ί$(ΐΜε 
νηίχΜίχνΰη οαιΙχ$ εοηϋετηαίχοηείη χηρεη€Γαη$ : οοη- 
«Κηιαίιιτ ^ίηι αιρεείπ^ τετητη αΐτοεχίαίε ηηχ $χρε 
ύϋ οΜΐοίοη^ατ) Ι^ΓΐΙ ηΐίΐΙΙοΙχε$ άεεετίαΐηηι. ΥκΗ Ο 
/νιιηΐΜ ροιΐ ηιηΙίοΛ ηοείηηιο Ιετηρονε [α€ία$ οΜ- 
ίϋοηδΜ, εί ΙιοιίΐΙββ χηήάία», ρο$ί αάηιοία9 τηηηε ηια- 
νΚιηοΛ^ οϋί^ 1ο(ΐΑΥΐι ίετε άίετη ίηηάεδαηίίΐΓ^ ροίί 
ρί'αν€ΐη ΛίαηίίΛηιηίτα ρΓορηαηοϋηΙα Ιαρχάαηι ρτο- 
ΐεαοηΐΜ ρτοεεΙΙαιη, ραί χ11α$ ητΜίΐτη νααΙαΙτ%οε$ 
1^αίχι^ίη€3, τηιίΓΟίηνε ηί1^ίειταηεο$^ ηιιθ5 νοοαηΐ : ηί- 
Ηίί εηίτη Ηοπιτη ςηχ αά ναΓΐ^ί$ €χρΗρηαΙχοηεηι οεηίε- 
ΐΗΐηΙντ χάοηβα^ ΜεηίαΙνηχ τείί^ηεηιηΐ η ςηχί)η$ ο6- 
ίϋεηώε αΓδίί εητα ίηααηΐ^είιαί, ηηοτηηι ^αιηρήάβτη 
ροίχηηάΰε ητΜ» εαρίάίέοί αηχτηο$ ίηβατηιηαυεταΐ^ 
ινηιιηα αηχπιοηαη εοηίεηίχοηε έίεεενίαΰαηί^ ηηο ηηχ$^ 
%ιΐ€ Όαείο €Χί€Η$ ρΓπίατεί, ηοναχ χη άχ€$ $ίηρΐίΙο$ 
ΐΜκηιηαι εχΰοριίαηάο^ ςηίΰηί ΐίτδ$ οαρχ άχηιίηχιε /ϊα- 
είΙίΜ$ ροαεί. Οηαηηηηηι α6 Ηχ$€ε Βεηί α11ΐ5$χηια 
^ηη»^ι^^ ηαοη€ οάηιίταΗΙχ ηο$ ςηοάαηιτηοίΐο ρτοίεχχΐ. 
ΰνίά ν€Γ0 η€οεα$ ε»ί τηοΓε ίΓαρχοο ε]ηΙαηΙειη Ια(ίία 
ρ€τ ^^ί,^ΗοηΙαίη εί ρηαΐ^ηι ίη ηο$ ηχαίοτηχιηι οοηρε* 
τ$ί9Μ ίκΛΗβτε Μ^ΛΜίηο $ίΗ(Λο οοηαϋ $ιαΛ ΗοζΙα ? ρκΜ νιάχείητη χηΐ'εείηιηςηε τείχςηεηιηΐ, ρηοά αά ϋνηονετη 
νιεηΐίβηάητη ιΪ5 ς^αι (ίεΐχηεδαηΐιιτ οΰίε$ή, αηχηιοε^ηβ 
εοη$ίετηεηάϋ9 (ατενε νύηηι ε$$εΐ? Ιεηιρηα αάτηοηεέ^ 
υΐ αά εα /ιηχ ίηίη$ ρβνεδαηΐΜΤ οταΐίοηεηι οοηυεΗοτ 
ίηχα^ άεςηε ι» εχοητήηι αίχςηα άχ€αηχίί$. ¥οΗ$ ναΛία- 
6αί ρ1α(1χα8, εί ίηίη$ ρανον^ ηΐ ρεΓυείη^Ιο ΐΙΙο ΟΓΟοηΙο 
Μορίεη Ρ€$ ηοχΙνα$ ναΐίείηαίηιη ε8$ε ρΐαηε αείευενα• 
νεήτη. €ηηχ εηχτη 3Ρςαε αε ρορηίο I$^αει^$ χη Βεητη 
αηΐε α ηοδχε ρβεεαίαηι ε$$εΐ^ εηηιάεηι ςηετη οΐίηχ ίΙί€, 
άίυίηΒ χναεηηάχχ εαΐίΰετη ροίαοχηιηί, οαρίχ $αηιη9^ 
ρο$Ιεαςηαηι χρτε άίηίητηατη [ατηετη ΗβνΰαπΛηιηηε 
νίΰία ΙοΙενανίηιηε : ροδίβαςηατη $ονάχάα ηη«ςα€ 
τί'ηίΐη ερε^ίαίε €οηιριιΙ$ί, ίη οί οοηρε$$ίγη\ι$, ^η^η εί 
αά ίΐΰεΓοηιηι εΐίαιη €θΥηε$ΐίοηε$ (τετη ηε/αηαηι εί- 5!- 
Ιεηϋο ρτ3ΒΐεΓεηηάαιη) ρτοοε$$ίηΐΛΐ», οιιτη αηίεα ηεο 
αδ Ηητηαηχ εατηίί ε5ΐΐ {ίιεα ςηαηι ΗοΓΓεηάηηι χρεεία» 
εηΐηηι) αδΗοΓπιίτηηί. 8εά ςιιί8 ίΐ350 ρτο άίρηίίαίε 
ΐΓαρΐοε άβρΙοΓανεηί ? ηοη α €θήί$ δΐΐύηΐύςηε ρεΙΙίδχΐί 
α()$1ίηηίτηη3, ηοη αδ αΐία ηηίδιανηηςηε νείηίί, ^«10 
βτηε εηεείίδ ςηίάςαατη ^οίαΐα αβεττε ροαε οτεάετεη• 
ίην, ηε ο$ήδη$ ςηίάεηι αηάί$ ραΓ€εηίε$, ίηίΐίΰχιηάαίη 
ηοδί$ ϋθβηαηχ αρραταδαηιηχ» Νουηηι ρτΌ[εάο^ εΐ αδ 
οτηηί πιοτίαΐίηηι ηχη αδΗοττεπΒ αίίηιεηίί ρεηχα. Εί 
εηίηι ^ι/ΓοαΜαηοηιηι εοηχρίπνεί, (ςηίά Ηοιηίηε* ηοη 
εορίί (αηχβί ίηιροΗηηα^) ςηαάπίρεάηηι 08ία ηιοίενε 
ρηιηιιηι, Ιηηι αί^Οϋβ ρβρραηχίϋο οοηίρετρετε,ρίΜηίνίί 
αϋαηάε ηοΰίί αςιιαι αά Ηο$ η8η8 ΑτεΐΗηίΧ (οηί επρ- 
ρεάίίατεί, αί^ηε Ηοα χηνεηίο [αηχετη εβάστε νηί$εΐΎίηιι 
Ηοτηίηεί οορεδαηΐητ, ίαηι εηίηι ΙΗΐίεί ηιοάίη$ εεηΐηηι 
εί ςαίη/ιηαρίηία ηηηιηιίδ αανείΒ νχηαΙί$ εταί^ ρίΒίοτει 
νεΓΟ ρΐιΐΐίι νεηάεδαηΐ, ρηί^ρε άυεεηΐίε αητείί, ηηάε 
βεδαί ίΐί άηανητη ηηΰίατχιηι ραηίχ [τεηι ηχίταηι!) 
ην,ηιτηο αηνεο νεηάετείητ, Αάάερηοά ΙκεεεηΙίί αητείε 
εί εο αηιρίίιΐί^ ςησηχοάοοηηςηε εάηΐε νεεηηη ίδαΐ, 
εί ςηίηρηε $ηρτα άεεεηι, ρηαηάοςηε είίαηχ υίρίηά 
οοηείαδαί εςηίηηηι οαρηί : α$χηίηχ εατηεε εΐίαηχ ίη 
άεΙίείχΛ ΗαΙίίχ, Ιαηι νι το άοηχεΒίίεατηηι ανίηηι άε(§• 
αεταΐ ρεηη$ : οίεχιηι αηίεηι εί $αΙ$αηιεηίοτίΐηχ ^ι^/«^1• 
ηηε ρεηετί$ οδ$οηία^ υεΐ εα ςη^β, ηί αύ βτεροτίχα 
ΤΗεοΙορη3^ ραηρετηηι εαε οχδνα ΜοΙεηί^ ίαηχ εταηί 
αδ$ιιηιρΙα, ύα$εχ, Ιερηηιχηηηι εί ρχίοίχΑηι είχα οηιηίηο 
ηηΙΙαί : ]αηι εηίηι ηηίχΐ8 αίςηε αΐίετχχΐί ροτίΧΑ$^ί)ηίδ%α 
ίηίεηααεηί 8ι^τα€η$3ί, ρετ νίηι Ηο$ίε$ ροΐίΐί (ηβταηί^ 
αιηι αηίεα ατοε»^ ηηχ ΒταεΗίοΙία άίεεδαηίιιτ^ εί αδ 
ίηρτεείχι ροτίχαιηι Ηο»ίβ$ ατεεδαηΐ^ $οΙο (χιηάίίχα αά'- 
«ςηα3$εηί ΙΙΙηά νετο Ιοηρε ηιοΙε$ίί5$ίηίΐιηϊ αεοίάίί : 
ηαηι $χυί$$ίηια ρεΗί$ {ρτοΗ άοΐοτ !) (αηιεηι ίχιδεε^ 
εηία ε&Ι. Μοτδηχ είίαηι ΙεΙαηΗ3, α ηετυοτηηχ εοη- 
ίταείίοηε $ί€ άί€ίη$, ηηο$άαηι άίνεχαδαί : ηηίδιαάαηι 
αηίεηι αρορίεχχα άίηιίάχαηι ρατίεηι εοτροτίί ατε(αΓ 
ΰίεδαί, αΙίο$ τερεηίχηο ηχοτί εορεδαί, ηεε άείχιετφ 
ςηί εοάεηι ρεηετε ηιοτδί εοττερίί, αχιί αοτροτίί αιιηι- 
αίηηι ηιουετε Ιαηίιιηι ροίεταηΙ^ αηί οηιηίηο οηχηι 
ηιουεηάί εοτροτί$ (αεηΐίαίε άε$ίίίηεδαη1ητ, ΑΙίί ίη^Ιατ 
ίΐίτίηηι ίηβαίο οοτροτε Ηοττεηάχιηι ιιιι ερεεΙαεΜίνηι 
ίηίιιεηίίαηι οεηΐίί εχΚίδεδαηΙ^ ηχΜίαηηε ηιοτ$ ί11ί$ 
αιρετίηιηιίηεηί {ηαηχ Ηχο ςηοςηε άίνίηο ίηιρετίο ρα* 
τεδαί^ αίςηβ εχ Ηη]ΐί$ ρτ3ε$€τίρίο ηωιηχΚίΙ τείατάαδα^ 
ίητ) 3Βρτ^ Ιαηάβηι ηιιχετοί ρτανί$8ίηιίχ άοΙοτίδχί$ Η- 
δεταδαί. Εηιηινετο α$ ρηχ )αιη α ηοδί$ ηχεηιοταία 
ΒΐιηΙ, ρετηιηΐία αΐία αά^ηηρί ρο8$εηί, ρηχ ίοιιρίοτβ 
χηΛίρετεηΙ οταίίοηε, ρίίαηι εα ρηχ αδ Ηοηιίηε ίη γμ- 
ίίοάίαηι άαίο ρτοβοχεεί ροΙε$ί, (}ηίά εηίηι αΐίχιά ρο• 
ίετο ρηαηι τεί ίαηι ρταηάε$ ραηεί$ ρβτ$ίτχηρετε αΰ 
ίβηηατε, ρηί ΓΛτεετε ίηοΙ%ι$χα ηε Ηοτχιηι αηϊάεηι λα- 
δεο ραεαίί οίίί ? άεηίί85ίηια βατεεήδ εαίιρο, ραχ οδ 
θ€ίΐΙο$ νετζαίητ^ α$ρεοί\ιηι Κεδείαί αίρηε οδίηηάίί : 
ίιιηιη11η$ εοτνηι ρηί $ίηιχιΙ ίη εαάεηχ α*$ετναηΙητ 
εηβίοάία, ηιεηΐεηι αρίίαηί αΙρηε ρετίητΰαηί : ίηττίί 
ρηχ αά ηια^οτενη ροτίηηχ ίη άβχίτο ν,τδ%$ αηρηίο 
βταί εχίΐτηάα^ εαίαρηίίατηηι νί^ ρηίδηί Κθίί$ί ίοχα Ββ Ι0ΑΝΝΙ3 ΖΟΝΑΙΙ^ε 5β ΑΐΏ&ηΙβΓ βζεβρίΐ. Εο ηαυΙίβΓ (ΐαφάαιη νίάυα ίΙΗυβ Α Η^^Χ^υ έχπέπομφεν, άνδρα γκνναι^τχτ^ν τ& όμου χα^ 
Ιοοΐ ρπιη&Γί&, βΐ τη&ςηίθ ορΊΙ)υ8 ιιΠΙϋθηβ οοςηίΐο, στρατηγικώτατον, Β; και πολλά κατά των της Άγα έκ- 
ΙλΟΤΏΐαβΕΩ ρΓΟ ΓΛίηίΙΐίΐηΙαΙβ ΛΟΟβΓβίΙαιη ίηΙβΓΓΟ^αΙ, γόνων έατήσατοτρί^παια. "Οτε δε τω θεοφίλίτζ^ ώς προ- 

Υαη» ΙβοΙιοηββ 6ΐ ηοΙδ6. 

ίοπδ 3(άί3 ν^ΒϋϋΐίΐΗΐη οοπΙγλ €0$ αοίβιη ίπΛίηιβΙηηΙ 
αά Ηπηιη ΪΓύοιάαίχΛ, ηια[}ηο χηχρηΗιι ναΐναί αρ^νίηπί^ ρτχοταηάία ίαοηΜαηίηΓ, εοηαιίδα ρήγπηιη, ίηοχ βχ 
ραΗϋ οβοιάίΐ^ αΙ) Ηη]η5 (ηγΗ^ εχοίάίο ^ιιίηςηε ρηΗ 
άί€ΐ>ΐί$ τηηπίί ρνοραρπΛεηΙί^ ςηί (ηη-αΐ αηΐ^η ΙχινΗ 
€0η]ηηαΗ$, βοάβιη οαίαραΐίαηιηι ϊτηρβίη άί5Γηρία$ 
€$ί : ^ηο Ι'αΰΙο ψηαρηια ίίηιοΓ ίη οϋχβ63θΓαιη αηίηιοί 
ίηίβεΐια αί, ΪΙο$Ιίηιη Ιαιηεη ορρΓί5$ίοηβηι $Η$Ιίηβ• 
1)αηΙ €(/Γ6βη ίΙΙί νίή νπ.11ΰςιΐ6 ΒίΓβηηί $ιώ αηίρίΓΗί 
ΒβαϋχΒίΐ'ηί άηΰί$ ραΐΗοϋ^ αηιηηΐίΐίίμιβ Ηηί\ι$ αοηίβη- 
Ιίοηί οδ$6€ίΐηάαΓ6 ΰοηαδαηΙιΐΓ, Οίρνα ςηαηι οναΐίοηβ 
έχρίίεαή ρθΛ$ίί. ΰίΰα νί^ιηΐχ^ ίοΐιάβϊπςαε ηοοίβε^ ηΐη 
τηηηι$ οοννα€Γαί εοηίτα βο$ (^ιιί αάίΐαηι βχ ιΙΙα ραΗ€ 
ί€ηίαΰαηί ^ρνβί^ίΰ $ίΓβη\Αβ(ΐηβ ά€ρΗυηα!>αίίί, ωιίιηί 
ίη^βηϋαϊη ηοϋιΙίΐαί€ΐη ρνχ $€ άβΰΙαΓαΙαηΙ : ίηήςιιβϊη Ι€ηιν1ηιη<]ηβ 8νΙ>βηηΙ ίίηοΐίχ βη$ίΰη$ ΰΓβϋνο απΗβΙϋη 
%ρη€ϊη ηαηΙ)χι$ οεηΙι$ςα«ί ίρίΓαηιβδ. 7ιιτη νβΓΟ οτηηίί 
Άία$ αύάβιη ί€ΐηροή$ ίηυηιβΜο ίη αεϊβ ρΐαάϋ οοτηιίΐ, 
ψήηοίρα €ΐ οϊηηεε ^ηΊΐίβ» Ιεττχ {(^ηοά ίη Ρ6αΙιηί$ 
οαηηβ $οΙηηη$) ρινβηα α νίΓρίηβ$, $^ηη οητη /'ατζιο- 
νίδηχ, ηιοηα$Ιί€αηι ρτο[β$$ί^ Ιητη τηαΐηπιοηίο τορν- 
Ιηΐί, ία€βΓάοί€$ β{ ροριιίία^ ΒβΓνηχ €ί ΙϊΰβΓ, (^ηχίΐΗβ 
χη ίίχΐΐ» ιηαΐΐο ]αιη Ιβηιρονβ ΌαΙΰΙίΐιϋηαΓϋ ά€€ατηΰ€' 
ΰαηΐ. ?ίαη% ηβ /έΐ5 ηηνίαη ραΓΰ€Τ€, ϋίη$ δοη€, ΰαΓ- 
ηχ(ιθ€χ ϋΐί ιϋιϋεβηίηίιαηχηιχη βηχτη Ηχιγηηηί $αη^\η{ί 
ίίΐ%€}ΐ$ (οτηνίχ ιηοηδχια^ (ιμχ ρΗιηο χταΗ ΟΓυιΐΓπηιΙ, φιοφιβ Ιαχιά^γη €386 άηεοδαηΐ ρκο Ιχιεηάα ηηδβ νηΐ- _ τηίηίηιε 5αΙϊαηΙηΓ. Εναί Χ(/χΙιιν ίιιτη νχάετβ, {ηΐ 5ο- 
η€Γα Ιοίο €θνροτ6 ιχήροη, ]αιη νβτο $ί (}ηί$ αά ιΙΙιΐίΙ " ρίιοηΐα ΚΓ6ί< ρορΗςιηαΰηΙχιτη $6 οοηίηΙχ%$€ί^ (^ηοά αάνβτχχιτη 
νΐίΙοί $€ηηοη€ άίαχ ΰοη$\ιβϋ6ταΐ^ ρβηηηΐίοί χΰί νίηΐί 
ροΙΰΓΟί ίηίίΐ€νχ ίηΐΓΧί άΐυβηίίίίχιβ ιηοάίχ ηιχιΙίΙαίΰ$. 
ΕΓαηί ςηί ββο$908 οονΙοΒ ΗηδβΓ^ηί ,Ηί5 ηαίοΙ(υη ηαΓΡ8 
ίηιηΰχ, Ηχ8 νβτο αητβδ εβτηβίαηΙΐίΓ ατηρηίαΐρτ, αΐϋδ 
ραΐρβδτχ, αΐϋβ νηαχχΙΙχ βχ ΐΗοΓΗτη βί ίαρϋίαηιη 
ίοί'ώΐϋ 8αηρηχηβ ηιδβίοβίαηΐ^ φιχΙ)ΐΐ8άα}η (γοιι5 βί βοτ 
βΐιαιη ιρ8χιηι ηιοάχδ ναηί8 νηΙηβραΙαΙιΐΓ ; ν6ηί€Τ αΙχχ8, 
αΙη8 ρβοΙιΐΛ αεββρίχί ναΐηβηΰχΐδ ραίβϋαΐ, αίφιβ ηΐ 
ΰοηχρβίΐάχο (Ιίταηχ^ ηοη αΐχςηα ίϊΐηίητη, $βά οιηηί βχ 
ρατΐ€ Ιαδοταδαηί, Ηθ8ίβ8 βηχτη ίοα$ βορη» ντδβηι 
θϋ$ίάβΰαηί , βναηκ^ηβ ηχιτηβΓΟ 8χιρβιχοτβ$ αάβο ηΐ 
αβηίαηι βχ ί11ί8 (γαθ(ί υίχ α88β(^χιίΙιΐΓ βίΐαη) βαίη ηηο 
$ ηο$Ιή» τηαηη8 εοηίβΓβτβηί, ςίοπαςαβ ΐίΟη νη^ραη 
αηΙαςοηχ8ΐα$ αηρβτβηΐ βοτβςίχ ιΜιιΙίχ [αοίο ρβη- 
αιΐο. Εςηχάβηι αΐΗΙβΙαηίγη χίχιάχχιηχ αρρβΙΙαΙ>αηι^ 
ςχιοϋβ» 60 Ιοβχ υβηΐχίατβτη, ίη ςηο [οΗϋβτ ρΓχάα- 
νβςχιβ αββηΙβ$ ηιαρηαιη 8ίΙ)ί βχ ρτχβίατβ (ΐβ8ΐί8 ρίο- •£ νβΓϋί5 ιιίαΓ) ίίίβηι χΙΙηηι, άίβηι οαίαιηίίαΐϊ^ βί 
Ίίηί$βτίχ^άίβηι αηριαίίχ βί τχιίηχ^άίεηι ίβηβδτατχΐΐη €ΐ 
οαΙί()ίηί8. Ρο$ί Ιιχβ ααίβιη (ςηϋ βηίιη ρΐηνχδη^ ορον- 
ίνί^ χίηςηία βοηιηι ρβΓΰβηίΰκβ (^ηχ ρηίηαήίί χινδίί 
νΪΓΧΒ βνβηβΓ^^ ρτχίβτίίηι νηιη αχιΗδία ίρίΧΒ, ηβ άηηι 
αηιΐΆί» ίιοννοτβγη ίηβαίίαηί'ί Ιη€ΐι^ίΐί8 ραϋ'χβιαΒ, ςαί 
$β ίη ανοβιη ηηαηκίωη νβοβρεταί. ρθ8ίτίάί6 ΐΜία εητη 
$βρίηη(βηία νίή8 νίνηχ εαρίίητ, αίαηβ οοΐανο οδ χινδβ 
βχριιρηαΐα άΐβ^ €α)>χΙαΙί χαρρίχαο ρΐβοΐίίην. ^xιοά ηχιί- 
ά^Μ αάβο βχ€6ΐ80 (οΗίηχίβ αηίίηο ρβτίηΐίΐ^ ηί ηχΗίΙ 
ΗιαηχΙβ, ηχΜ $ηα οοη$(αηίία χηΊχρηητη αά)ηί86Γίί^ ηβ 
Ιβνβ (^ιιίάύΐη ΐίηιΐάαΙίΒ αΙί€\ι}Μ8 ανρχιηιβηίηηχ ηιοη8(Γα' 
υβηί, ηβο ιηίηιηι^ αηαηάο αηίβα ηηΐΐο ραβίο αάάητί 
ροίίΐίΐ χιΐ ητδία ρτοαϋχοηβχη $αΙιχίί» ρτορΗχ οαχαα 
(αοβτβΐ^ ρτΧΒβΗνη βητη ρβηηχιΙΐ08 Καδβτβί Ηχι]η$ 
οοηηία ηοη ρτοδαίονβχ ία^ιίηηι, νβηιη ή νοΙηί$86ί 
βΗαπι αώηίιη8ίΓ08. II Ιο νότο ηιαίχιχί ϋΧίηι 9ίΜί6$Ιαί$ 
ηιΟΓίβηι ορρβίβτβ, η( βοηιτη ηχιχ ηιηι ίρ$ο βταηί 8αΙηΙϊ 
ρΓΟ^ρίεβνβΐ^ αΐηηβ ηηηηχ ρτο ηχΐίΙΙΧ8 αά €/ιή8ίί ίηιίία- νίαηι βοηιραναδαηί, Ταιη νβνο Ιίαρί^ίοηιηχ ιιοδίΓοηιηι ^ (χοηύηι οαριιί οΐ'μοβτβ ρβηοηΐο (ςιχαηφΜηι Ηοβ Ηοτηί- ηχιηχβηα ηαηχιβ αάβο βχηΡΰνίί, χίί (ΙίΒίήηηίη ίη ηη8 
άίυίηχ χιΙίχοηχ8 ρΐαάίητη ίηβΗηαΓβί Λίβ ρη'ηια ροχί 
νί€β8ίηχαηχ ηχβη8ί8 Μαχί. ΰηαηία νβνο αδ βα άχβ^ (/ϋ<> 
ιαχιπίΒ οονηιίί, βίυχίαΒ ίη ίί08Η:ίηι ροΙβ8ίιιΙβηι τβάαοία 
681} Μοάηηι αηίβιη ςηο Ι'χιίί βχρηρηαΐα ορβνχ ρτΧ" 
ίίατη βηΐ άίεβΓβ : (χιίΐ βηχτη 1ιαΊΎ0Γί8 ρίβηχιχ. Οχίηχ 
βηίηχ Όβί χβυβνα ϊη ηθ8 αηίηχηάνβΓηο βοηιηι ηηί [ογ- 
ΙίίβΓ Ηο$ίιδχΐΛ Τβ8ί8ΐβδαη1 8ίτβηΗί8»ίηιχίηί ηιιβηχ(/ηβ Ηηο 
αίςιιβ ίΙΙαβ άί88ίρα88βί, βί ιηβΐμίιιηι ραίτίηηιη ηιηι 
βίχίΛ €οηιηιχΙίίοηίδη8 αά εοτροτα ρΓΟου,ναηάα α ιηχηι- 
6ικ ίη άοηχοΒ ρτορΗα% ανο€α88βί, Βιίτδατοηιηι αηί*ηο8 
ίηιρΗίίί ηΐ αά [αίαίβηι ίΙΙαηι ίιιτΗηι^ άβ (ΐηα 8ηνβ' 
Ηια, ύδ8ίάίοηβηχ ίηίβρτατβηί, ηιαβΜηί^ ίΙΙή αάδχδϋίζ 

ίμχ αά Ιαρίάαηχ ρΓοίοαΙηιη χΐίχχί βναηΐ, ΤαΙί βηίηι 
ηάίοτο ραττίοίάχ χΙΙί χιτδβηι ίηναάϋηίβ8 8€8β οδΐ^ΰία- 
δαηί : ηβε 8αηβ άί[βείΙχ ηροοη'ο ςτα88αδηηί\ιτ^ ραηεί8 
αίίηιοάχίτη ηιί11ίδχί8 εχΐΒίοάί^ηϋδη^ ρανΐί'ηι ϋΐατη, ρνο- 
ρίβτβα ηηοά ορροΗυηηηι ίΙΙιαΙ ρηρηαηάί Ιβηινχα είνβ8 βχΊαηΐϊη αηίιηυ8 αά εοχηηιί^βΐ'αίίοηεηϊ ηβηΐίςυαηι 
Ρ'χίΙ) ηιιαηι αΐίηηίά ηοδχΐίίαίβ 8\ια ίηάίρηηηι ηχβηΐβ 
εοηχρίβεΐχ. Οα^ηχ αηίηιί ιηαοηίίχιάο, αίηχιβ αά ίνΙ)«ιη- 
άηη% 8ηρρΙίείηηι αΙαεηία% ίρ8ί ηηοηαβ Β\ΐ8Χ Αιηχτχ 
€Ηαρνδί8 βίχο, ηχιχ ηιοηί8 αχιεΙοΓ {αχί, ηιαςηχ αάηιί- 
ΓιΐΙίοηί [αβτβ. Υι^νητη ίρ%β αά δβηβ δβαίί^ςηβ πιοήβη- 
άηη} Κίηε 81 ΰί ΙαΙχ'α ρτχ8ίάία εοηιρι^τανβναί, ρτορί^νβα 
φιοά οηχηβ δβΙΙχ Ιβηιρχΐ8 ίη ηχοΗίχ εοηί^ηηρίαΐίοηβ 
ΐΓαη8βρβΓαί, βί8ηιιβ, ηαί $β€χιηί οδ8β$8ί βταηί, νίαηι^ 
ςΐίΧ άαείΐ αά ίηιηχοΠαΙίίαΙβτη ορ(ίηιί8 εοΙιοΗαΐίοηίδη8 
ϋοηηιοηίίΓανεΓαΙ, ΙΙηάβ ρβτ Ιιχο ρίβίαΙί8 οβεχα βχεε8' 
8Μΐη νίίϋβ ^ηίηίτηβ ΗαδηΙΙ (ονηήάαηάηηχ, ^ι^^δη8 βηίηι 
αΜηα τηβάίΐαΐίοηβ βαχιίηηι β$1, ηβ ίηχυαταίχίηι ρβ€ίιΐ8 
Ηαδβαηί αά δ-^ε βχίτβχηα $ηδβηηάα^ ηίΒΟβ ηοη ϊ;?;«ζ- 
οηηάα βνϋ αά εηρίηιη^ οηηι αοηίίρβΓϋ, ΐΓαη8ΐηίρΓαΙχο. 
€χΐ6ηιιη Βανδατί ίη χΙΙο8 βίίαηι ηηοχ εχιηι ραΐηείο 
β^ρβταηί {ρταηί αχιίβηι οηιηβ8 Ηχ 8\ίΓαεχΐ8ί8 δοηβ8(χ8' 
8ίιηο Ιοεο ηαίί)^ ειιηχ ςηίδχΐΒάαηι αΙη$ €αρΙίνί8 βχίνα ηοη Χ8ΐίηιαδαηί, εβεΐίήςαβ ρτορηρηαΙοΓ€$ αΐία οηιηια Ο ηνδβηι άηεΐ08^ βί ίη οτδβηι άί$ρο8ίΐθ8 ηηο ίηιρβίχι ίη- ηηαηι αά ρτορχιοηαεηία $β εοη[βττ6 χηβίΙίΐαδαηΙιΐΓ. 
ϋιιηι ίρίΙίΐΓ δοΗβ8 ίη χινδβιη Ιαρίάβ$ δοΓΓβηάηηι χη 
τηοάυηι εοη^βείαν^ηί, ίοίηηιφιβ χΙΙίη8 οηχδίΐηηι εοπι- 
ρίβΓβηί, ΒβαΙα ηηχάαηι Ιίρηβα ρβτ ςηαητ ρτορηρηαίο• 
ηδη$ βταί ρβτνία, Ββχηΐάίτιιία, Ιαττί8 β^τίηρίΐχίτ : ηηο 
(αεία ηιηιοτ ιηςβηΒ βχοτ(ιΐ8 β8ΐ,ςιιβηι #;α?η αυάίνΪ88βί 
ρηίΓίΓίΜί, εοηΐίηηο ίχιντβχϋ χηιρτηηχνχ β ηι^πία, ρτο 
$βηΙα χ^ηΐάβ 8ηΙΙίεΐΐη^ αηιηΐί. ίαιη νβτο ϊίητδατί χίηηιΐ 
ίΙΙχίηι άί8τηρΙαηι ρβτ8βη8βτβ ((ΐηίρρβ ρχιπι ρτορβ ίρχαηι 
Ιαρίάιιηι ρτο)βείχο οοηΙίρΐ8^βί) ηιατο ηιαρηα βχιηι αία- 
ΰτίΐαίδ ρταριηςηαηΐ : εηηχςιιβ ηοηηίχί ραα€08 ίη ίητ- 
ηχ ρτχ8ίάίο ρο8ίίθ8 εοη»ρίταίί β88βηί, Ηθ8 (οτΐίΐβτ ίδί 
νβ^ρχίρηαηΙβ8 εοηίτηηίάατηηΐ^ ίηΐβτ ηηο8 βίχαηι βταί 
δβαίιΐΒ 3οηηη€8 ραΐτιήηχ, ςιιο (αείο Ιίδβτβ ίη ίΠαηι 
€0η80βηάαηί^ βαηχιβ άβηια7η ροΐίίί 8υηί. Ηίηε νβτο 
άβίηο€ρ$ ίη ηΐύάηίη βηηιίηχί ρέτ ίοίαηι χιτδβηι άχί^ιαί 
ίη ίΙΙοηιηι οοηχρβείη νοίΙΙαδαηί ^ΐϋ' αά τβρνρηαηάχιηι 
αάΗΐΛΰ οοηρτβραδαηΙί^Γ. Αα ρτίηιηηι ίί8 ςηί αα 5«π;α- ναάηηί α^^β8ί^xιηι βαηηηι ίη ίηοτβτη, βί Ηθ8 ρυ,ίάβηι 
Ιαρΐάίδηχ, Ηθ8 νβτο δαεηΐί», αΙίο$ δα8ΐί8, ςιια* ρτχ 
ηιαηίδΗ8 δαδβδαηί, ρΐίθ$άαηι βΐίαηι ηχιχδχι^βΜηηχΑβ ςχιχ 
36 {οτίχιίΐο οδΙηΙχ8χβηί ίηίίτυηχεηίίχ οτχιάβΐιχ^χηιβ ίη- 
8βηαη(6$, ηιοτίί άαδαηί^ βί αάδηο αηίη\ί8 ίηιηιαηί$' 
Βχιηβ 8Χ} ίβηίβ8, ΗοχΊΐιη οοτροτα €θηιδιΐ8ίίοηβ αδΒηηιβ- 
δαηί . Νβε νβτο χίίβηίχο ρτχΐβτίδο ηχιαίχα δατδητα 
οτιιά^ΙίΙαΙίΒ βχβηιρία χη Νίεβίαηι βχβτειιβτχηΐ. ΕταΙ 
Ηίε Τατ86η8ί8 ρβηβτβ, αίηηβ ίη τβ ηιίΐιίατχ ορρτίηχβ 
βτηάίίχιβ, βί 8ίτβηχιχί8^ ηχιί ορρχιρηαΙ\οηί% Ιβηιρονβ 
ίηιρίηηι Μαδοηχβίβίη αρηά βαηι ηαίίοηβηι ρτορΗβΙα- 
Τίΐηι βηιίηβηίί88ίηιχιηι ΗαδίΙαηι ηχαΙβάχείίΒ εο/ηρΙιΐΓίδιι$ 
ρχιοίίάίβ ρταενηΐβδαί, ΙΙηηε αδ χηίβτβεΐβηάοταηι ηη- 
νηβτο 8βνοεαίηηι Ηηηιχ τβεΐίηαηίβχ Βχιρίηιιηι {ίχιαηχ^ 
Όβν8ι βηχβηϋαηι χηιρίοτο) ίδοταεβ ρβεΐοτίχ αά νηδβτη 
08ρ\ΐ6 υίτχιηι άβεοτίίβαηιηΐ, β((χΐ8α νβτο ρβτ ίβεΐίοηβτη 
νί8€βτα €0ηίί8 άίΐαηίαδαηί, Αά Ηχβ οον ίρίΐιηι τηαηΐ' 
δχι$ ανηΐίχιηι αδ Ηοτηχη€ αάΚνχ $ρίταη($ ρηαςηαίη ινη- 57 \ΝΝΑ1.ΐυΜ ΙΪΒ. XVI. 68 «Γρηται, Ιξυπηρέτει, ούτος ό βασιλεύς συγκατηλθεν ^ ΟυΓ ΤΙιβορΙιίΗΙζθη ρπηοΐρβίΏ ΙΠαβίΓθΐη, θί ίιηρθΓ&* 
Ιχε(νφ εΙς Πελοπ'^νησον^ χαΐ εΐ; τ6ν του άτ('.ο•Λ άποστ6- (οπ1>ιΐ9 οο^π&ίυΐη ηβ^υβ &1Ιθ(]αΐο ηβςυβ υΐΐο οΓΩοίο 
λου Ανδρέου να^ν εισήλθε συν τφ χυρ{φ αύτου. Έν δ* άΐ^ηαίυβ εδββΙ,ΓπίηίθίΓυπι νΟΓΟ Ρ3υ8 ΑίΤαΙυβ 68861 6ΐ 

Υ&π(Β Ιβοϋοηββ 6ΐ ηοΙδΒ. ηιαηιί^ν άβηίιδίΐί τηαηάβΰαηΐ ρηηιηηι^ ρο$Ιβα αιΐ Ιβτ- 
ηιτη αΙΗ$ηιη, ρβΐίΐΐίίηςηβ ΙαρίάίΙ>ιι$^ ίηιη άεηιιιτη €Χ- 
*πίηταΐί ΓβΙίςηβτιιηΙ. νβΓατη ά€ ίιίχ αϋοΛ, Ε(ΐο νβκο 
^ηχ^απι ύεηΐίη οητη βρί$€ορο ίη ρΓαίίαηι νβίίίβραίη^ 
αίιΐηδ ΪΛ βρίΛΰορϋ ΙετηρΙο ηηα νχαη ϊρ$ο $1αίύ ρτβ- 
οίίηί Ηοκα »6χΙα ορβναΜ άβίαιη, ΪΜΓήιη α ΒαΓϋαΓί$ 
€χρηςηαΙαηι αητίΐηιε οβρχ^ οηηι αά βηβηι οαηΙϋΗ νβη- 
ίηηι 6$$€1, Οηο ηνηΟο ηση ηΐ€ΐΗθ€η$ (ιιΗ αηάιβηαηιη 
αηίτηΐί ραυοτ ίημοΐία, Είβηίηι ηιιίάηί ϋηιηιαητη β5$βΙ 
ία €ηΛ€ηΙα$ Ιίοαίηηι ηιαηηί Μύχ οβΗύΒϊΐΜ ιηοΛηηή^Ί 
αηίτηχΐϊη ίαυχοη φίΟίΐΜΟίηοιΙο Γ6€%ρίβηΐ€$ ^ άητη αάΐιηο 
Κο«(«5 αηΐβ ρτοβρ^ϋίαιη Ι^τηρΙί ίη άβρτχ((αηάο €$$€ηΙ 
οααιραϋ, ηηάί οΰ νβΓίοηηάί (ηηίρρβ άβίταοΐία οτηηί- 
Ι^οί αΙίίιίηάαηΐ€ηα$ρΓ3ίίβΓΐΙία(ΐη3ββχοοΗοοοηΐ€€ΐα ρ ηοη (ηί$$βί άεηίητη^ €6ΐ€0€ττχιιηαιη εινίΰια^νβ /γ τταηΐ^ ίΐΓϋΐ5 βχοΐίΐίο ηηα ογηηβ$ ϋοηΐηιαάαΐι δΐιηί. 
Ώίβα ιΗ ΜρίηΙα οοτηρίβνίηιηβ' : ρνορΙβΓβίΐ ςηο αά 
$\ΐτα€η$αηα% ηιηηΐΗοηβη βιηοΗβηάα$ ίά ΙβτηροΓύ νο- 
ΙιιβΓαηί €οη$ηίηρΙαιη, Ρβτ ϋβ^η δραΐίιαη βα ηαχ 
ίπίνα ίπηΓΟΓΗΐη ωη^ήίιυη οοηϋηβΰαηίητ, ιηοβηάϋί 
αΰ$ηαίρία $ηηί, ϋαρίχ νοκο ρνχάχ $ροΙια Ιοί (\ι€Γ€, 
ΙαηΙίςιιε ρνβΗχ, ηΐ (»]\ι$ αιΜηάα ταϋο γηιΙΙία τηίΐίβ 
ηηηιηιηϊη ^€ρ€Γΐα $ΪΙ. Νοη τηηΐίο ροίΐ χΐβτ ΡαηοΤ" 
ιηιιγη υ€ηη$ α(7(7Γ^65ΐ\ ςηοά 5βχ άίβϊΊΐτη χηΐβτυαίΐο 
ρΰφαηιιΐί^ νϋοϋ ^ηίπβηίί^ ΙΰΓβηάχβ οηβήΙ)η$ ηαίύ. 
ΑΰάιιχβΓϋηΙ υβρο νηηιίίβε ε/^αηςηβ ^ίΐήορβί. Γαη- 
άηη ί/ίΜΓ»« ί(Ρ$ΙίΙ}ν8, ηοοίηηιήίΐηβ ('ηροήΰια άί^ 
νβχαϋ^ άιβ Ββρίίγηο, αητη χηίβΓάϊη ηοοίηηηβ χΐ€τΙαθ€Τ6 ρ€*ίαόωηΗ$), αά αΐέατβ €βάί$ ηιαχυηχ ΰηηι άποϋηχ 
αΙίΐ9 €ΐ€Γί€ΐ$ ρΰΓ/Ίίρίηια3. ΟοηβιιβνβΓαΙ αά ίιαηο αταιη 
ΰβαίχχήτηηί Ραίατ Οβητη ΪΓαΙηηχ οοηϋχΐίατβ^ ορβηι^Ηβ 
ίρ$ΧΛ ΡΓΟ $ΗΧ$ /ϊ/ίίί χτηρΙοταΓβ^αοΌΟΐί οογηρο$ {ιβΗ ; 
ριια χη Γ€ ίΙΙιιηι βχρ^πδηΐιχ τηιηβΰητη $3^ρί$$χιηβ οοτη- 
ρΓοόανϋ : ςααη^αίΐιη χά Ιετηροτα ατααηιο άίοΐηοΓαίΠ 
) ΐίΜείΟΓϋηι οοΜίΗο ρΓβΰβ$ 6}\ία τφοχ (ηβταηΐ, Οηιη 
€Γ^ο ίη Ηύ €$$€ηιη* ρβήοηΙΐΒ ΰοηδίχΐηΐί, αΙί6τ αδ 
αΙΙβΓΟ ίχ ςηιά ρβαταΐηηι βχ9βί, νβιιίαίη ρβΜαηιπί^ αο 
νίΰΜίηι ίίαηαδαιηη$^ Οεο νβΓΟ ςκαίίχ αρβδαηΐηκ. 
ςιωά ύία ηο$ ρβτρΗχ άβΰΓβυχαβΙ, ίαηι υατο άαηχ 
ερίιεοριΐί αη§βΙο ίχΐίβίαή $αα)η Εοάαίαιη ΰοητηΐΰιι• 
ώΓί/, €ΐ αάίηηί (χΐβίπρίο ΗοίΙβι άίβίτίαΐίβ ρΐαάηχ, 
$αη§νχηβηΗ€ ρβτ[η$Χ9^ ηηί ρβτ ίοΐατη χάβιη ναςαηίβ$ 
αΐχίϋ αίχο άββ€(Λ€ΐ>αηΙ^ ςηοηαη ηπία α οίνηηπιΐηία 
ηχιιΙΙϋίίάίηε άίρτβι$}ΐ$ $α€ηιγη αΙΙαΓβ αάιΐ, ίΰΐςηβ ηο$ 
χηΐϋτ 9βά€ηι εί ανατη Ιαίϋαηίβδ ο(]βηάα, οοιηρΓβ^ιβη• 
άΐΙηη€, ηιΛί/ ίαηχβη δαΓδαρηιη ίη ηοχ βχΐ ιηοΗίη$, ςαβΛίεηι υτΰβηχ Ραη^οηηχΐίη ίαςταχχ $\ιηιη$^ οΰνίατη 
ΙαοΙχ8 ηοΙ)ί$ ϋΓδαη χηρνβάίβηΐίΰυχ^ ρορηΙαηΙ)η$ ςηχ α^ 
ίναϋαιη β/Γΐϋί^ βρνήάα €0ηηη6ΐ>αηΙ ; άηπιςηε ρΓ£Β. 
άαί χη ίΐΓπβηι υιΗοτΰ» ΐηιροΓίαρβ νίάβΓβηί* Ρωαηχί 
Ι'αΗ$ΙΧ5ςηβ α€€ίατηαίΐοηιΰιι$ €χαρίβΙ)αηΙ. ^α^η ό€το χη 
ητύβηι $<!€€άβηΙβ&, Ιητη άβηιηηι οοτηρβηηχιΐΒ οοηνβηα' 
ηιηι αε είυίηηι ηιηΙΙίίηάίηαη ]ίΐχΙα /αηιατη ϋίχιιχ^ 
ηϋιίΐίΐηβ νηρατετη ορχηίοηχ ηο$ίτχ (ηΐ^ββ, ΙΙΙαο βηχηχ 
ηηίνεΓχητη Βαταεεηοηιγη ρεηη$ εοηβααίβ ρηίαΓ6$ α 
$οΙύ οΗιι βΐ οεεα$η, αΰ αίΐηχίοηρ β( ηιαΓί, )\ιχΙα 6«α- 
ϋηνηί Οαυίάί$ οοηχηβίητη ίοιίΐιβηάί τηοτβγη. ϋηάδ 
χα Ιαηία ίηεοίβηίχηιη εοΐίαυίβεοαηρα&ίαίχ, νι είΓεηχία 
αίάβ8 $1ηΐ€τβ αίηηβ ΗαΜίατβ χηοΛρεηιηί α^Ιβο ηί ρετ- 
ίηηΙία$ ηίίίατβηίεχ ι^/'^^ί ρο^ηβΗηΙ, ρηηιαηχ^$χ ςΗΧ8 
νβϋβΐ^ αά ορρηρηαηάητη εΐ Γβριιοηαη4ιιηι ηοη ίτη- 
ραΓβ8. Οηηι {(ΐϋηΓ^ ηΐ άχαετβ χη$1χ1υ,χ,ηει^ηί8$χηια ην(}$ 
οιηηίΗτη ροΙνΉην^ οοηίαΓεΚαηι^ {ηχρεκίχ ηοηιεη χά αΐ^ 
8ΗΧ ηοηχΐηίδ εεΙβΙΗΙαίβ ηβηΐν^ηαηι άίρηνηι ρηίανίί. η^πιρβ ϋεο εοτ χρ$ιη$ αΐίηηαίβηηχ ρβΓτηηΙεεηΙβ^ ηίΜΙ ρ άοηεε ηθ8 8ηΙ} ΐηρατη ηιχίΙβΓοί, ^ι^^η εί $6 {αείηηΐίη 
ΧΓοαιηάαηχ Μοηηϋ αηί ηιχηαχ, νηΙΙα αά Ιβττοτεηχ εοηχ- ^ ρνογηϋΐίΐ βΐ εοηιγηίηαΐην^ ηί αΙ>$ 86 ίοηρβ ρο8Χΐο*^ 
ροιϋο, ςπαταυία β$8εί βη8β ηηάαίο ακηιαίηί, ηαχ ία- 
τηαδαί αάΚαο εαΐίάιιτη 8αη§Ηίηαη αίςηβ άΐΒίίΙΙαΰαΙ, 

Ι« ίη ερχχεορηηι χηΙηχΙη8, αί χΙΙο ηηαίη νεείβ ρβηοη- 

ίαΐυ,ι Μ(, ί^ηι^ηαηι β88βΙ^ Γβτηηηβ ηΐ βταΐ εάοείηχ : 
ϋόίηαπί^ χηί/ιιχΐ, $ηηΙ βεεΙβ$χχ 8α€τα υα$α ? Οητη 
αηΐ&ιη ΰθ^ηουί8$βί άε Ιοεο, εάηείί ε ίαετο ΐ€ίηρΙο ερί^ορηηχ $εοτ8χγη αΙ> οτηηχ ίιίΓδαίχοηβ αίςηε ίηηΐίΐΙΐΗ, 
ηοίςπε εαηι χρηο ίαηςηαηι αρηο8 Βχιηηι ρα8ίονετη 
ζ^ηηεηίεζ. €ηηι^ίΐε χη δαεβΙΙητη ηΜ νεροίχία 8αε''α 
υαχα (ϋίεπΜδαηίηΓ ηοχίτο άαείη ρεΓοεηί88εί^ χη εο 
ηο$ ίηεΙίϋΟί άεΐίηεί, χ/ίεηιςαε ΒαΙαρϋ ηδί ιηα]0Γε$ 
ηαίχι Ιανδατχ ηαίχοηίί ςαατηρΗηιιιηι εοηυβηίαηΐ. 
Οηο (αείο^ ά€ ηοΜ$ αραά χρ80$ ηατταΗοηετη χηδίίΐηϋ, 
8^ηιηοαη^ ίά εηχηχ ηοηιχηΐΒίηηι χΙΙχ χηάχΐηιη, Ιηηχ 
εΙαΗ$ οτίηηχ €$$€ ραιεηΙίΙ)ΐΐ8 ροΒίεα εοηιρετχιηιΐ8 : 
ειΐ)η$ οταΗοηβ ρετπιοΐί, άχεαηχ ιηεΙίΗ»^ Βεο αά ΰοηηηι 
ιζϋίίΐη οηχηία ρβΓάηεβηΙβ^ δεηε αηχιηαίχ Ηθ8ΐε$ χη 
»οε η%€ εχρετηηΐ^ εοάεηι^ηε άίε Βοετα άερτχάαϋ αίςηε αάβο χρ8χα8 χτηρβταίΗείΒ ηρ})ί$ νΪΓ08 ίη ίηαηι 
τεάΐϋαΐ ροΐ68(αΙείη,.,. Ηί8 ϋα 8ε ΗαΙ>εηΙίδη8, ρθ8Ϊ 
άιεηι (ΐηχηίαηι αά ηχαίονετη ΑιηίΓαιη ίηίΓοάιιείΥηηΓ. 
1 8 αηίβηι αά 8θΙαηηηι $ηρ§Γδε ίη 8θίχο εοηδίάεη» 
ναΐάβ 8ίΗ εχ ίψαηηίεα ροίβ8ίαΙε ρΐαεεΰαί, εί ηιιαχχ 
ψηαηΐχΐε ηοϋχ8, ίρχίφιε τηεάίηηι 8η8ρβη8ηιη νίητηηιιε 
α8ρεεΙχΙ)ΐα οΙ>υεΓ8αϋαίηΓ, 8ί8ΐΗηί ερΐχαοραηι ηιχηί$ίη : 
Ιηηι ίΙΙβ ρεκ ΐηίετρνείεηι : Ίεηεί, ίηηιιίί, ηο$ΐΓαίεηι 
ΟΓαηάί τηοάητη Τ Μίηίηιε, ίηηηϋ 8αρχεηΙί88Ϊηιη$ ρτχ^ 
8ηΙ, !$ νερο : €ηίη8Γεί οΓαίία ΐΠεδροηάεί ερχ8εορα^ : 
Οηοά $ηηιηιη8 ερο 8αεενάο$ €ΗΗ$ΐχ 8ητη, ΟΗτίϋίαηε 
$εΓΌ0Γηιη 7η\ι$Ιαςο^η8^ Ίε ςηο ρΓορΠεΙχ εΐ ;ιΐ5/ι οΐχηί 
ναΙχΓίηαΙχ 8ηη(. Νοη 8ηηΙ^ ίηηηίΐ ΑηιίΓα», αρηά νο9 
ταυενα ρρορίιείχ 8ηηΙ υετο ηοηιίηε : ηοη εηίηι αδ ίΙΙι* 
αΙχεηαΐΜ εΒχε οδ Ιηα8 άοείηηοδ^ ηβςηε α τεάα βάε 
άεββχί88ε8 : ίη ειτεηίΐη εηχηχ ίηιΗχί απιδηίαηί. Οηίά 
εηχτη ρρορΚείαηι ηοχίηιιη ΜαχρΗεπιιίδ χηχρείχΐίί νο$ Τ 
Μίηίηιε ηο8 ρνορΚείαΒ δΙαχρΗειηαηηδ, Εχεχρίί ερχιεο^ ί^^'^ βιιΙ«?η Ηχε οηχηία ρ^ρίεεΗ ορεη8 ηηίη^ηε ηιίί- ϋ ρη8 : Ρηφίετεα ηηοάηοη ίη ρτορΚείαχ χηνοΗί^ $εάρτο 
ία Ιί^Γαηηιι νοηάετίί) εαρίίνο3 ηο$ εχ ητδε εςνεάί ίρ8Χ8 Ιοηηί ηιαοηίβεείίηε ΒεηΙίίε εοηάίάχείηηα : Κηηο 
β'€€ηίηΧ ; (ΙοΙοτβ, ηί οικίΟαηι ^/Β/<?^α, νεΗεηχβηΙί εοη- Υβ€ίο$ αίςηε αά Αηχταηχ^ ςηί ίη νείεΗ ηιαίοΓε εεείε- 

»ία ίτοη^ΜεταΙ ΙταΛΛχετηηΙ, Ιίίε αηίετη ίη ηηα εανητη, 

αη^ ίδί Γ^ρεΗεΙχΐηΧητ^ εαηχετα εοηείηχοί ΓεΙί^ηϋ. 

ίΙΙία οπιηίτηο^ϋΛ ίηεαηηοάίΜ α(βεί εοτρη8εηΙηηι (ηίΐ 

ηεο€ϋ€ : ηαη% εί ρταΌχ οάοτβ ΙοειίΒ νερΙεΙη8 ε8ί, εο 

κίΙίεΗ ςηί εχ ηαηίηιΗΙηα εχστεηιεηΙίΒ εχοτίίηρ, 

ναηητδηδ είχατη ςηζ $οίεηί ίη άίεηχ ίηςεηερατί εΐ 

ΐ€αί^ε, ηεε ηοη νηίηϋηα εοη8ηεΙο ίΗ άεοεηΐίδη8, 

\Μη ρβάΐ/ΊΐΙοΓητη εχαηχίηε, εΐ είηιίεηηι, εΐ ρηΐίεηηι 

ψτοψεηιοάηηι εχεΓείΙίδη$ χηΗοΓτηϋ. VI νετο ηοχ(αεΙα 

«ί, ίεηβΜ8 οδηίίχ 8ηηχη$ 8ηΙ> Ιεάητη (ετηιε εαάβη- 

Μηι. ¥ητηο Ηίαηι φιί [οΠη εχΐβτηο βεδαί ορρίεΐα 

αοηιηί,^νί εί νείρχναΐίοηεηχ ιηί»εΗ$ ίηίετεΙη$ίΙ, εί 

ψηΗΐϋΜ Μρεείηε ηαχχηια εχ ραΗε ηοδίδ αάετηίί, Ιη 

Κα€ ίρ$ε εατη^τα εατη $α€το αηΐίίίϋε, εΐ αΐίετο α εΐε- 

τίϋίί /ταίΗΙηα εοημαί /ηίηχηε : ηαηχ ςηί νείίςηί (ηε- ίρ8ί8 Ιοηηχ ηιαρηίβεεηηε 

υετο ςηχ αρηά νο8 εοΐϋητ ίρηοταηιηΒ. Ηίι νε$ροη*ί$ 
αίΐοηχίηχ, εχίεηιρίο ηθ8 ίη εατεετετη νείηιάί )ηΜ. 
ΌηεΙχ ίηεεάεδατηηχ ηιεάία ιιγ^μ ρίαίεα ίη ρορηίαηηηχ 
εοη8ρεοΙη : ΟΗνίΛΐίαηοτητη ρεηηηΙΙί 8ηί}$εηηεδαηίηΓ. 
άε ηθ8ΐΓα ηιί8ε?'ία ηοη οΙ)8οητιί ε]ηΙαηίε», ηεε ηοη 
εοηΐραήχ 8εεΐχ Ηοιηίηε8 8Όεε(αηίί Βΐηάίο εχείΐί 
ηο8 εοηχΗρανεταηΙ^ ίηςυνεραηΐηιιε ςηίχηαηι ε8»εί 
εεΙβδενήη\η8 ίΙΙε 5αείΙίεη3ί8 ατεΜερίιεορηχ, Πηηα 
αάηιοάηηι ρορηίηηι εναχίτηηχ ; Ιαηάεηι ίη άεηιοχίεΓχηιη 
[δεσμωτήρ'.ν] εοηροιγηην ; ίά αηίαη Ιαεηχ «< 
(ΐηαίηοτ 8ηρτα άεεεηχ ΟΓοάίδια άερΓβ88ηηχ ίιαδεηχ ρ^- 
νιηιεηΐηηι, αάεο ηί ίϊΐί θ8(ίοΙηηι ρνο [βηεχίτα ε$8εΙ. 
ΤεηρδΓΧ Ηίε ηιετχ εί ραΙραδίΙεΒ^ Ιχιγηίηε ΙαηΙηηχ ίη- 
εεηιχ νεί ίηίετάίη αΐίηηαίεηηχ εοΙΙηΒίταίχ. Νεηίί' 
ςηαηι χη ίχίο εανεεκε Ιιιεί^εΓηηι τηαηε εχοηεηΐεηι (α$ 
ε$ί αβρχεετε^ηοη Ιηηαχη Γα(ϋο& βηι\\λ«ηλ€ΐη. ΟκτγΜβ^^^ 59 Ι0ΑΝΝΙ3 ΖΟΝΑΗ^Β βο 1ιοηοΓ&886ΐ,ΐοη^θ 8υρΓ& ^οη(]^^^ΟI1θΓηβ^υ9?Ν&Iη οαιη 
πιοη&οΐιυιη ηοβββΐ, ίά θυπα ηοα (βιη6Γθ Γοοίδβο &Γΐ>ί- 
ΐΓ&6αΙαΓ. ΑΙ ίΐΐβ : ΤΙίΰορΗίΙίί%βηι^ ΪΏ(\Μ\ί, ρΗυαίΗτη 
νχάι ΒαήΙίηιη υ€Γ0 ΐΥπρβκαίοΓβτη, 6α(ΐύ€ άβ €αν$α /ιο- 
ηοΓ6ΐη Η ηί ίτηρεταίοη Ηαΰηί. 5ύίΐ€ βηιτη €ητη α ϋβο 
νηρβΓαΙοτβηι (ίβίίρηαΐηηι €$$€. Οϋϋ)υ8 ιηυΙίβΓ αυίΐίϋβ, 
Βαβίΐίυιη ρο8ΐ (1ί5068«*υιη 8υί άοιηίηί, «ςΓοίυιη ίΐΐίο 
Γβΐίοίαιυ,ίη 8υα3 Φ(]68 Γβοβρϋ, εοΓ&ΐΑςαβ βΐ οοπΩγ• 
ιηαΙ&ν&ΙοΙυάίηβ,ρβΓόυ&δίΙυΙδυί Ωΐϋ ίΓ&ΐ6Γ&(1ορϋνυ3 
6386 νοίΐθΐ, 86 άαΙ& ρβοαπίβ, ίιΏρβηυπι βί ρΓκάίχϋ, 
0Γ&α8 υΐ ρπαοίραΐυηη αάβρίυβ, Ωΐϋ 8υίςυ6 (&ί 
αάΐιυο ίη νίνί8 68861) ηοα οΙ)1ίνί866Γ6ΐυΓ. Ηίβ &ε1ί8. 

Β218ί1ίυ8 (113668811, ί11& ΥβΓΟ, 61 Γ666η8 ίΐΏρΟΠΟ ρθ« 

ΙίΙο, ουιη βϋυ Οοηβίαηϋηοροΐίιη ρροΓοεΙα, ΐΏυ11& 
ρΓθΙίθ8& ηυηαβΓα οΜυΙϋ, ςοαιη ίΙΐ6 Ιιοηοπϋοβ 6χ- 
οβρϋ θΙυβςϋβ ΩΗυιη, ςαβαι ΓΓ&ΐΓ6Γη 8ρίπ1ιιαΐ6ΐη 
η&ο1υ8 ίυ6Γ&1 ρΓθΙθ8ρ&11]&Γϋ, (ϋςοϋαΐβ ΟΓπ&νΐΙ. 
^Εάθ8 8&0Γα8 όΐνθΓ8ί8 ΙβΓΓβ ιηοΙίΙ)υ8 εοΐίαρβαβ ίη- 
Βί&υΓ&νϋ, λίςϋβ 6ΐί&ιη ιη&^ηυιη ίθΓηιθ6Πΐ Ιβηορϋ 
8&αοΙα) δορίιίφ ταρίαοι Γυίηαπιςυ6 ιηίαΊίληίβπι, 
χηΑ6ΐ3ίαί8 &ΓΐίΩουιη οοη8(ηαζί(, 6ΐ ΩΓπαανΗ. Μυ1ϋ8 
^α(^(Β^8 ρΓαΙ)ϋ& ρΓοαιίβδ&ςαβ ρ6οαηίΑ ρ6Γ8υ&8ϋ, υ1 
61ΐΓί8ϋ&οί Ω6Γ6η1. Ρ&06 εαπι ς6αΐ6 Ηυ88ί6λ Γαοία, 
βίΓθείΙ, υΐ ί11& ίη οο^αίϋοηβιη αΓΟ&ηοΓϋΐη ηο3ΐΓ0- 
ΓΟΟΙ ρεΓν6ηΪΓ6ΐ : 6ΐ ευιη 86 1)αρΙίζαΓί νοΠβ ρΓοπιί- 
Βί88εηΙ, ροηΙίΠοθΐη 618 ηιίβϋ. ΟχΙβΓυιη & 8υ& Γβΐί- 
Ι^ίοηβ 8(1 ηο8ΐΓ{ΐπι (Γ&π8ΐ1υπ, ΐ6Γ(ζίνθΓ8&1)αηΙυΓ βί 
€ΐα1:>ίΙ&1)αη( : Λο ηί$ί τηίηιοηίαιη νίά^ηιηηί, ίηςυίυηί 
ρϋηΙίΩοί, ςηαΐία Ια ηιηΐία α €Ηή$ίο (αοα €$$€ άο€€$ : 
ηηικιηαίη άοοΙΗηαηι ίηαιη ατηρίβοΐβτηητ» Τυαι 18 : 
Ρβίϋβ, ίηςυϋ, (ΐΜοά νηΐΐίί, ΑΙ ϋΐί άίζ6ΓυηΙ : ΙίδβΓ 
ςηί ά€ ΟινίΛίο άοΰϋΐ, β$ί ίη ίρηβτη οοημοίβίΐάΐίί : ςαί Α. έχβΤτβ προσμένον μοναχές τις, άντιποιούμινος αρε- 
τής, δς του μίν θεοφιλίτζοο ούδεμίαν φροντίίβ 
πεποίητο, τ^ν δΐ Βίτίλειον θεασάμενος, καΐ 6πεξ- 
ανέττη και προσεκύντ,σε, καΐ φιλοφρίνως έδεξιώσατο. 
Γυνή δέ τις χ^ίρα έν ττ^ Χ^?^ έκείντ[^ τυγχάνουσα, 
και των έγχωρίω ν πρωτεύουσα, πλούτψ τε περι^ρεο- 
μένη πολλψ, συντι5θης ούσα τψ μοναχψ, καί μαθοΰνα 
τ^ γεγονός, μετεττέμψατο τούτον και ίίρετβ πώς τον 
μίν θεοφιλίτζην άρχοντα περιφανή, και το'ίς βασι- 
λεϋσι κατά γένος προσήκοντα ούτε προσρήσεως 
ούτε δεξιώσεως τίνος κατηξ(ωσε, τψ δ' έκείνφ 6πη- 
ρετοΰντι και .προσεφώνησε και τιμής μετέδωκεν, 
ούκ αναλογούσης τξ καταστάσει αύτοΰ , άλλα κσ? 
λ(αν 6περβαλλ*ϊύσης αυτήν είκαζε γαρ, είδυΐατόν 
μοναχόν, μή άλ(5γως ποιησαι το γεγονός• Ό δΐ, Τον 

η μΙν θεοφιλίτζην ιδιώτην , εΤπεν , Ιώρων , βασιλέα 
δι τον Βασίλειον, και δια τοΰτο καϊ ως βασι- 
λέα τόν ανρα τετίμηκα. *Ίσβι γαρ ώς πρλς του 
θεοΰ βασιλεύς εκείνος άφώρισται. Ταΰτα άκού- 
σασα ή γυνή, έπει νοήσας έκεϊ κατελείφθη 6 Βασί- 
λειος, άπάραντος έκεΤθεν του κυρίου αύτοΰ, προσέ- 
λαβε τε αύτον εΙς τον οΤκον αύτη ς, και ^ιρατζείας 
ήξίωσε , και άνα(^ρωσθέντα είσποιητόν άδελφόν τψ 
υΐφ αυτής γενέσθαι πέπεικε, και χρήματα παρέσχεν, 
εΤτα και τήν βασιλείαν αύτψ προηγ(^ρευσε, και δ'τε 
τεύξεται τής αρχής, μή έπιλαθέσΟαι του παιδός 
αυτής άξιοΤ, μήτ* αυτής, ει τοΤς ζώσιν Ετι συγκατα- 
λέγοιτο. Ό μΙν ούν Βασίλειος έπί τούτοις άπήλθεν. 
Εκείνη δΐ, βασιλεύσαντος &ρτι του Βασιλείου, 
προς τήν βασιλίδα των πύλεων μετά του υΐοΰ παρε- 
γένετο, δώρα προσαγαγοΰσα πολυτελή καΐ πολλά • 

Ο ήν έντίμως δ βασιλεύς προσεδέξατο, και τδν υΐόν Υ&Γίφ ΙβοΙίοηββ 6ΐ ηοΐ86. εί οοΗαΙίίίαηαιιηι Ηαδϋη ίοττιάηηι, ρτχίβτβα €%ηιίθ€$ 
61 ρεάίοηΐί βΐ ριιΙ}Ιί€ΐίηι ^χατηίηα^ €«Βΐ£Γαςη€ Μ*€β 6«- 
$αοΙα ενηίΐια ρβΓ Ιβη^Μΰοεητη Ηοο ρανίτηεηΐηίπ $$Τ' 
ρ€ηΗα τηίίβΐίηηι Ηοτηίηβτη $1χςιηαΐίηϊη ν^ώΐηηΐ. 8Ηηί 
βΐ βοάετη ίη οατο€τβ ωη€ΐη$ί^ ρΓΟτηίίΟίβί^ηε νοΙ>ί$ϋηιη 
Ηανητη νηίΐδίίαηιηι ιη€τοαΙηναίη (αοίϋηίβ*, /£Μορβ$^ 
ΤΚαηβηΖϋ», Η^ϋΓχί, Ι,οηροΰαΓάί, Ιηίη ΟΗτήίίαηί 
ηο$Ιταί€$ € άιυβΓ$ί$ Ιοοί$ ρνοίαείί ίη ςαείχ εηαί ςαΟ' 
ςηβ $αη€ΐί$$ίίηη$ [Μ&η&8, 86υ Μ6η»8 Υΐάβ ΡγτΓηυπι 
ί. II, ρ. 592.] ΜβΙίΙβΜίί €ρίΜϋθρίΐ$ άααΙ)Η$ ΰοιηρεάί- 
6ΐΜ ρ€ά€9 οχίΗοΙίΑί, Τη»η ν€Γ0 ροηΐί/ΐΰα αΐΐβτιιίηιτη 
ΰοτηρίβχι^ ίαοΌςηβ ﻀηΙο €χο$€ΐίΙαα, ραηίαίητη αδ 
εααηΛ $ίΗ βν6ίΐ€ΓαηΙ$αηί οοΙΙοΰΓΐ^τηαΙί ; ηιοχ Οοτηίηο 
£αα€ηι άβ τβ ρταΐίαχ α^βηία, βχ ίΐοείνα ρΗιΙοΒορΗια 
έίβρνοτηρίίί ναΙίοηίδη$ άοΙοη$ $€η»ίΐί τ6ρηοηαδαηί. 
Βηηι ίη Μί νβηαηαΐΓ^ βα$€€ταΙ)ίΙί$ ίΙΙβ άίβί $1α1ί αραά β 
Ηα$€6 ίαοτίβΰίι ηοηττϋ ; (^ηο άίδ ηιεπιοπατη (ατβτ€ $β 
ίααϋαηΐ $α€τί ίΙΙίηί^ ςηοά οΐίηι ΛδΓαΗατη (βοεταΐ^ 
ςηαηάο άαίηηι ατίβίβηι όγο ταίίοηή ραΗίοίρβ υίοΗ- 
ψηαηϊ Οβο ίηιιηοίανίί. ιΐηηο ρβν ίηίοίιίατη Ρα$€Ηα 
ψιοηιίηαηί : ηβΰ αΙ)$ τβ άίβιη $\ο ίηάίρίΐαηΐ : ηοη ϋηίτη 
αό /Ερχ^ρΙϊο ίη ΐΒπταηι ρΓθΐΗίαίοηί$ αί ίίΐίί ίΓαη$α\λ$, 
^ηχία νβΙ$Γ€ηι ΡαζαΚαΙίί ηοηιβηείαίαραηι : ηβηηβ οχ 
Ηα€ ϋτνα ίη οχΐ€$Ιετη ονατη αηΐ βχ ηιθΓ(€ αά νίΐαίη, 
υί ΟίιήΗίαηα βάδΒ Ηοο νοοαί)ηΙο ηΐί ηο$ άοοοΐ; $οά 
6Χ νίία αά τηοΗοηι, οΐ οχ Ηοο οονρονοο ιηΙοΗΙη^ οί 
ίίΐδ ίΟΜΜΛ οαάοηΐο^ αά ίοτηρίΐονηηηι ίΙΙαηι, οΐ αά ίά 
ςηοά ηηηίΐηαη /ίηβ 8ΐί οαηΐΗΓηηι ίηοοηάίηηι, Ιη Ηαο 
άίοϊ οοΙοΜίαΙο {ο άοηιοηϋα^η δίηραΐανοιη !) ατοΙίΐ- 
ορίεοορίαη οοηιΰιίΓοηάΐ βί οοη$ίΙίητη, ιηαΙί$ηηο άχηιΟ' 
ηίΙ)η$ ΚοίΙίαιη οϋ^οτοηάι ζαηοίίαίηιιιτη €Ηή$ΐί ροηΗ- 
ΙίοΦτη. ΟΗχάαίη $ηίιη οχ 0$ ^η% ρορηίο ρταοτίκηΐρ ο$ ΗαΙ?οη$ ραΙεηΐΛ ίβορηίοτο αάΰοςνο $ρίΓαη5 ^ςχίΜΥη ο$1, 
ίηςαιΐ αά οίΓοηηΐϋΙαηίο* οοηυοηη», ο οίυοΛ, ίη Ηηηο 
€Μ$:ίαηοηίηι αηΙί$ίίΙοηι ηιαηη$ ίη^ίοοΓΟ ρνο ηοάίνα 
ίηοοίχιγηίΐαίο, ίηηι ονο (ο$ανίηΜ αο ή ηηςηαηι αΐίαβ 
οοίοδνο ηοδιχ Ρα$οΗαίί$ (ο$Ιηίη αραιηίΐ$ ; ίίο οηίηι 
ρτοίροτο ηοΰϊΜ το9 ηο$ίτα$ οο$$ητα$, οί ίηοΓοηιοηία 
ηιβΙίοΓα ΙαοίΗΤΟΜ οαο οοη(ίάο, ΙΙκο ίΙΙο, Υοτητη Ηάο 
αηάίοηΐο* 9θηο& ςηίάαηι οαηίίίο μίχία αο ρήοη5, ίο• 
ραςηο Ηοηο$Ιί$$ίηιί, αά ροραΐηηι ΗαΗΙο οοηεϊΐίο^ 
βοίηηι ίτηρτοδανηηΐ. Νοη οηίηι Ηχο «5ί άχοοδαηί 
$αΙ%5 ; ρηίαΰαηΐ ιΙϋυΛ άίοί οοΐοϋτίΐαΐοηι οοΗοηο$Ιαη• 
άαηι ίηίίρηο ρΟΓυίρίίίηηι ορί$$€ οχοίάίηηι ΞιίΓαοηΛαηχ 
ητδίί. ΙΙαςηο ιηαΐί οοΗίίΙίατίί ίη ακοίιίορίΒοαρηηι (Ί 
ηο$ οοη$ιΙίηηι άίχ8ίραΙίΐηι οχΐ^ Όοο νοίοηίο. Ιαηι οχ 
ίΙΙο ίη Ηυηο ιαςαα άίοητ ροτ$ίί\ίηίΐ» 3εηίηιηί$ ιηη11ί$ 
άφίοηΐί^ ηιΟΓίοηιηηο ίρ$αηι^ ςηχ ίοηιροτ ηο\)ί$ οαρΙίνί$ 
ίηιηιίηοί, ςηοίίάίο ρτχ$ίοΙαηί€$, Γΐί νοτο^ ο άίΐοοίηιη 
οί νοηοταδίΐο οαρηί, ίηι ΤΚοοάοείί [αο $ί$ ιαηηο ηιο- 
τηον^ Οοηπιςηο ρΐαοαίηηι ρΓορίιίηηιςηο τοάάίίο, ηί 
ηο$ίνο$ ^ια$οο βηοίπί οοηιροηαί, $ί$ίαί αίςνο αοπι- 
ροΒΟοί^ ηοίίταηι<ιηο οαρίίυίίαΐοηι οοηυοΗαΙ $ίοηί ίον- 
τοη$ ίη αη8ίΓ0, ίηχία ΡτορΙιοίαηί ίίοροηι Οοιςηο ρα- 
ΓΟίΐίοηι. Λίηοη, 
86(]ααηΙυΓ 1ιβ6 68πηίη& 6Χ Ογ»οο Ι.λϋη6 §οΗρ1&• 

Γτηοίη» Ιαδοηιηι $ηηιο ηιοοηιηι, ΡαΙοτ^ 
5ιιηί ηηίρρο ρίοηί ςηχίίηηηι οί Ιαοη^ηιίί ηιαάοηΐ' 
8ηηιο, Ραίοτ, ηιαηάαία, $ηηιο Ηί$ ΙίΙίοΗ$ 
ΐ,χοίάία^ ηηβί ιη ηο$ Ηο$ίί$ ίηνοχϊί Ιογοχ, 
Όοηηι νοςαίο, ίοηάαί ηΐ αηιίοοί τηαηηε. 
Ιαηιία$η ρΓορίηςηο βη$η οΚατο Ηυ,ίο ίαο. βι ΑΝΝΑΙ,ΙϋΜ ΙΪΒ. XVI. 62 αύτη<» ^ν άδκλφ^ν έχ πνΕοματιχης διαθέσεως (84), ^ $ί ίηυίοΙαίΗί τηαη^βΗί, αΓοητη^ηίο ηοδίί €ήΙ, ν$Γ$ ώς ιιρηται , £^η>^ » πρωτονπαθάριον τετίμηχκ. 
Σκισμών 8ε διαφ({ρων (85) συμβάντων, έζ ών ττολλοι 
ναο2 δκ^ι^άγησαν, ό βασιλεύς αύθις αύτους άνωρ- 
Βώσατο * ου μήν άλλα χαΐ τήν δυτιχήν μεγά- 
λην άψ(οα της του βεοϋ Λ($γου Σοφίας ρα- 
γεΤσαν , χαι πεσεΤν τυγχάνουσαν προσδοχήσιμον 
μηγαναΐς τε'χνιτών συνέσφιγξέ τε χαΐ ηδρασε. Και 
των *Ιουδαίων πολλούς δ^σεσι χρημάτων χαι 6ποσχέ- ΰβχΐϊη ΰ3$€^ ςηί α ίβ ρτχάιοαίητ, Αβδβηβο βρίβεορο, 
Γο^υβ 68 ίαοβηβυβ 174. ΡοαΠΓβχ οαιη ιη&ηϋ)ϋ8 βΐ 
οουϋβ ίη εοΒίυπι 8ϋ1:>ΙδΐΙΪ8 άίχίβδβΐ : 61οηβ€α ηοτηεη 
ΐΗΐίΏΐ, €ΚΗ$ίβ ΰίΜ$, βαοΓϋΐη £ν&η^6ΐίαιη ία ΓΟ^υαι 
ίιηροηίΐ, ςυοά (Ιίυ ία {1&α][η& Γβΐίοΐυαι, ί11«8αιη 
ιη&η8ίΙ. Κο ηαΐΓ&ουΙο ΒεΐΓΐ)&π οΙΙ)8ΐυρ6ΓαοΙί, ρρβόί- 
οαΐίοηΐ ΟΓβόίάθΓϋοΙ, βΙ υ1 βαοΓΟ Ιϊ&ρΙίβΐύβΙβ ίηϋί&« 
ΓβηΙϋΓ ίΙαςϋ&ΓυηΙ. ΕΙ 1ΐ£0 βίο αβ1& βυαί. σεσι Χριστιανούς "γενέσθαι πέπειχε, χαι τψ έ'θνει τών 'Ρώς σπεισάμενος, εις έπι γνώσιν έλθεΐν του 
χαθ' ημάς μυστηρίου πεποίηχε. Συνθεμένοις γαρ βατιτισθηναι, άρχιερευς αύτοΐς εστάλη παρά του 
αύτοχράτορος. 01 δλ μεταθέσθαι μέλλοντες έχ της οΙκείας θρησχείας εΙς τήν χαθ' ημάς ώχνουν τβ χαΐ 
έδ(σταζον * χαι Εΐ μή τι θαΰμα ιδοιμεν, εΤπον προς τον αρχιερέα, οΤα πολλά διδάσχεις αυτός 
*^(>»1σ%αν προς του Χρίστου, ούχ ον ποτέ δέξασθαι πεισθείημεν το δ^γμα το σον. Και &ς, Αϊτή- 
9ασ6ε, ε?πεν, ο βούλεσθε. ΚάχεΤνοι την β(βλον, εΤπον, ή τά περί του Χρίστου διδάσχει, βλητέον 
εΙς πυρ, χαι εΐ διαμείν^ άνάλωτος, πίστις εσται τοΰτο ήμΐίν αληθώς είναι βεόν τόν παρά. σου 
χηρυττ^μενον. Συνέθετο ποιησαι τοΰτο 6 επίσκοπος * άνήφΟη πυρχαϊά, ήρε προς ούρανόν 6 άρχιε- 
ριυς τάς χείρας τε χαΐ τά όμματα, Δ<^ζασ6ν σου τό όνομα, εΤπε, ΧριστΙ ό Θι6ς. Ένέθετο τ^ πυρ- 
χαϊ^ ιό Ιερόν Δύαγγέλιον, το χρονίσαν έν τ^ φλογι, όδιαλώβητον εμεινεν. 01 Βάρβαροι έξεπλάγησαν 
έπίστασαν τφ χηρύγματι, χαι τελεσθήναι χατήπειγον τφ θείω βαπτίσματι. Ταΰτα μίν ούν ταύτ^ συμβέβηχεν. 

Ιλ'. Ό δΐ εΤς τών του βασιλέως υΙών ό Κωνσταν- β XI. ΟβΒίθΓυη υηιΐ8 €Χ ίοαρβΓ&Ιοηβ ΠΙίίβ €οη- 
τΤνος (86), έν χαι μάλλον τών άλλων έφίλει, νοσήσας βίαηΐίααβ, ραΐή ρΓβ ΟΦίβπβ εΙι&Γυβ, βχ ιηθΓΐ)θ εξέλιπε, χα2 4 α&τοχράτωρ βαρέως τ^ν έχείνου ήνεγ- 
Χ3 θάνχτον, χαΐ ή ν άπαράχλητος, χαΐ έζήτει ζώντα 
τούτον έ[ΐφανισθήναι αύτφ. Ήν δέ τις μοναχός Θεό- 
δωρος, φ Σανταβαρηνός (87) τό έπώνυμον* ούτος τψ 
βασιλεΤ προσψχείαιτο, εΙς άχρον ενάρετου βίου αυτόν 
έγθαχέναι πιστεύοντι, ως εντεύθεν χαι σημεία έργά- 
ζεσθαι. Ούτος τοΝυν 6 Σανταβαρηνός, ος χαι της 
μετροπ^λεως τών Εύχαΐτων έχρημάτισε πρόεδρος, 
λέγεται δείξαι τφ βασιλεΤ τόν τεθνηχ^τα υΐόν αύτου 
ζώτ^τα δήθιν. Έν γάρ λ4χμΐ[ϊ τινί φαντάσαι τόν Κων- 
σταντϊνον Κφιππον τφ οιχείφ συναντήσαι πατρί* 
φ χαι περιπλαχήναι δ^ξας 6 βασιλεύς, χαι χαταφι• 
λησαι, ούχέτι τούτον Ιώραχε. Και άλλα δέ τοιαύτα ο1>ϋΙ, ^υ^^8 αιΟΓίβαι ^Γ&νίΙβΓ Γ6Γ6η8,οιηηί οοα$ο1&- 
ϋοηβ Γβρυάΐαΐα, ίΠυαι 8ίϋί νίνβηΐυαι ο£Γ6ΓΓί οαρίο- 
1)ειΙ. Γυϋ αυίθαι ςαίάλΐη αιοη&€ΐιυ8 ΤΙιβοάοΓϋβ, οο- 
^αοιαβηΐο 8&ηΙ&1>&Γ6ηυ8, ΙαιρβΓ&Ιοπ οΙ> θαΕΟΕπαιη 
(Ιβ ίρ8ίυ8 νΪΓΐυΙβ ρ6Γ8υ&8ίοα6αι, υΐ βΐί&αι ιαίΓαουΙα 
βάβΓθ ΟΓθάβΓθΙιΐΓ, ίαοιίϋ&Γΐδ, ΐάβαιςυβ ιηβίΓοροΙίβ 
ΕυεΙι&ίΙοΓυΐΏ &η1ί8ΐ68. Ιβ ίςίΙυΓ ίιηρθΓ&ΙοΓί άβ- 
ΓυαοΙυιη βΙίυΏ 08ΐβη(1ί68β νίνβαίειη,ουαι βίΓβοίβδβΙ 
αΐ €οη8ί&αΙίηα8 βςυο ία8ΐ(ΐ6α8 ρΑΐή οοοοΓΓβΓβ νί• 
ϋβΓθΙοΓ, ςαθίη ουιη λπαρίεχυβ βΐ (ΙβοβοτιΙ&Ιυβ 6886(, 
ηοα αιηρίίυβ νίάβηΐ ίιηρβΓ&ΙοΓ. δβά βΐ α1ίί8 8ίχΏί1ί- 
1)α8 Γ&οΙί8 8&ηΙ&ΐ3&Γ6αα8 ίιηρβΓ&ίΟΓθ ία &(1αιίΓΑΐίο- 
αβαι &(1(1α6ΐο, θίΓβ06Γ&1, υΐ ίβ 1οΙυ8 6Χ ίρ80 ρβαάβ* πο<ι{σας 6 Σανταβαρηνός, χαΐ τούτοις έχπλήξας τόν ρ Γβΐ, υΐ βάβπι βί ΙιαΙϊβΓβΙ,αβςαβ υ11& ία Γβ άίίΏάβΓβί 

ο Λ^_ 4η _-. _>- 1 1.. ι Α- _/ -ϊ- νΙ τ .__ Ζ^Ζί. 1.^^ ^»^ ^^ Ο^-Α-,ν^ «ί βασιλέα, έίλον εις εαυτόν περιήγαγεν, ώς πίστιν εΙς 
αυτόν χεχτησβαι, χαι χατά μηδέν αύτφ άπιστεΐν. 
Και ό μέν βασιλεύς οΰτω διέχειτο προς τόν Σαντα- 
βαρηνύν. Ό δέ Λέων ό δεύτερος τών το^3 βασιλέως 
υ\ών, ^δη νεαν(ας γενύμενος, χαι γυναιχΐ συζευχθεις 
τ^ Ο'^β^ρ^ χου Μαρτιναχιου (88), χαι άνα^^^ηθεις 
βασιλεύς παρά του πατρός αύτοΰ, τφ Σανταβαρηνφ 
ούχ ήρέσχετο, άλλα ^ρμαχόν άπεχάλει χαΐ γ^ητα, ΙαιρθΓ&ΙΟΓ ί^ϋαΓ Ιιοε πιοάο βΓ^α 8&α1&1)&Γ6αυχη &ί- 
ίβοΐυβ Γυϋ. 8β(1 1•βο β1ίιΐ8 ο^υ8 ]&π) &(1α11υ8, 6( 
ΜαΓίίααοίΙ βΐία υχοΓβ άυοΙ&, α ραίρβ ίαιρβΓ&ΙοΓ 8&- 
1υ1αΙα8, 8&α1&ΙΙ)&Γθηο αοα άβίβοΐ&ϋλΐυτ, 8θά βυχη 
νβαβΟουπ) αρρ6ΐ1(ΐ1>&1, θ1 ρΓαβΙί^ί&ΙΟΓβαι, βΐ ίιαρβ- 
Γ&1θΓί8 (ΙβοβρΙοΓθοι. Ηίβ ίΐΐθ^νθίυΐί 8ρ66υΙί8 (]ΐιίΙ>υ8-> 
(1&01 ίοΐυβ, &(1 υΐΐίοαβπι ίοθαΓξϋ, 8ίαιυ1&1&(]αθ6Γ9& 
I^βοαθα1 Ι^βαονοΐβαΐία : €ηηι <», ίαςαίΐ, αάοΐ€' ΥαΗ» ΙβοΙίοηββ βΐ ηο(». Ι^*) *0ν άδελφόν έχ πνευματικής διαθέσεως 

£σχε. ^οΐ&αβ : Ονάτη $ρίήΙη$ ίτηρηίίη (ναΐΓ€τη 

ηαείη* /ιΐ€ηα. Ηβροβαίιηυβ ρΓο Ιιίβ νβΓΐ)ΐ8, (νοίτετη 

ίρίηϋΗοΙβψη, \\ύϋίΧ\%\Χ\ϊν βηίιη άδελίροποίησις, Αά- 

ορϋο ίη /γο/γμιι, (^οβ ίη βοοΐ68ί& Ηβη οοΓβπι 8&οθγ- 

άοΧβ οοοβοβνβηΐ. ΥΜβ 01θ9$. ίΜά. βΓχάΙ. 

(05) Σεισμών δέ ϊιαφ^ρων. 0ϋθ8 ίηΙβΓ θχδϋΐίΐ 
ιΊΙθ «βΓΓ« 030(08 ςο) ροβί (ΐ6ρο8ί(ίοηβαι Ρΐιοΐΐί β( 
Γβ8(ί(υ1ίοηβπι Ι^ΛΪύ βχβΐίΐίΐ, ςυο λάβο οοαου88& 
ΜΙ υΓΐ>8. υ( £οο1β8ί&8Αΐί&8ςυθ 8Βά68 & Γααά&αιβα- 
ΙΐΒ 8υΙ>ΓαθΠ(, β( άντΐ πύλεως, πολυάνδριον 6ίΓθθΙ& 
ίΙίΑ ΓαβπΙ,υΙ 8θή\}ϊΙ ίάβοι Ρίιο1ίυ8,θρί8ΐ.100 βΐ 104, 
πΐϊί Ιιαηο άίνίοα αΐϋοηί 8(ΐ8βΓίΙ)ί( οΙ> ^α^υΓία8 βίΜ 

(86) Κωνσταντίνος. Εχ ρήοΓβ Βαβίΐίί αχοΓθ ^β- 
δ1(ιι8, ιιΙ ίαάίοΕηιηαβ ίη Εαιη. ΑηρΗ$(. Βί^ζαηΙ. άβ ςυο Ϊ1Λ0 ρΓβΙβΓβα 80ΓΐΙ)ί1 Νίθ6ΐβ8 Ρ&ρΐιία^ο ίη ΥίίΑ 
]^η&ϋί ρ&ΐΓ. ϋοη8ΐ&η1ίαορο1. Εύθυς μέν τ^τε τφ 
βασιλεΐ τέθνηχε Κωνσταντίνος 6 τριπύθητος χαΐ 
πρωτότοκος υΙός, όν και αγιον ό τολμηρός ο&εος 
(Φα>τιος) εις τήν του πατρός χάριν έξ εαυτού χει- 
ροτονών, μοναστηρίοις τε και ναοίς άνθρωπαρεσχεί^ 
τιμών ούχ ηύλαβεϊτο. 
Ι) (87) Θεόδωρος ό Σανταβαρηνός. Ουί8 ίΠβ 88η1&- 
1>&Γ6ηυ8, θΐ υηάβ 0Γΐυ8 ΙΙΙίυβςυβ ΙοΓίυα&πι (Ιββοπ- 
1)ϋ δΙγΠ&ιιυβ Ν600ί»8&Γ6β βρίβοορυβ ία ΕρίβΙ. &(1 
0Γί6αΐ&1β8, 068οηρΙ& ία Αρρθοάίοβ &(1 οοαοίΐίυιη 
6οη8ΐ&ηΙίαοροΙίΙ&αυαι ιν, ο. 4, ρ. 1404, 1405. 

(88) Μαρτιναχίου. Μβτηίαϋ €οαίηα8 ία Οήρ, €Ρ* 
η. 110 Μ&Γΐίααο» ραΐηοϋ, ανυαοαίί Τ1]6ορΙιααοαί8 
Αυ^υβΙϋβ, 8υ6 Μίο^αβίθ βΐ Β&8ϋίο, & ςυο «(1ί&€&- 
Ιααι ααοη&βΙβΓίυαι ςυοά ίΐΐίυβ ηοαιβα ΓβϋαυίΙ. β3 ΙΟΑΝΝΙδ ΖΟΝΑΠ^Ε βΛ 90€η$ ίτηρεταίοτ^ εί αντη ραΐ^ΰ νεηβπί αίςηβ «^ιιΙ- λ )(«^ λπατώντα τον αυτοκράτορα. Τούτοι< έχβΤνος ώς ία : ρνρίο €(ιαηι ίχΐί (€Γ€ηάα$ €$1, ηηο βί ΰοηΐτα 
[βταιη ιι/απΊ, βί ραΐή ροττί^α$^ οηπι γ« ΙηΙβηΙ, αηΐ 
εϋατη %η$ίάίαΙοΓ€ί €]η$ ηΐούΰαήε. Ιβ άοΐο ηοη 
&πΊιη&άνθΓ8θ, ρυ^οηεηι, υΐ ίΐΐβ βυΒθΟΓ&Ι, ίη ε&Ι- 
060 ΓβΓί. Εο ρυςίυηθ δαπΙαΙ)αΓοηιΐ8 ιιά υΐϋοαοαι 
Ιιβοηίβ υβυβ : ΙτηρϋΡαΙοΓ , Ιηςαίί , βΐίηκ Ιηη$ 
ίίΐ^ί ίπίΙάίαΙηΓ, ΐηιϋαο ίΙΙχιά €$1, ςηοά ίη νίηαίη ρη- 
ρίοηβηί οεαιΙΙηηι ρακϋ. Ηίβ αυϋίΐίε, νβηαίαιη εχϋ 
ΒαβίΙΙίυβ, 1.οο ραΐτεπι οοηιϋ&ΙυΓ, ίηνϋηίυθ 65ΐ ρυ- 
010 Ιη Οίΐΐοο 1.εοηί3 οεουΐΐαΐυβ. Υί^^υβ 68( νορα 
(Ιίχίββθ (ΙβΙαΙοΓ.Ηβί (ΙεΓβηβίο ηοη αάιηίΙΙίΙυΓ, απίβΐ 
ΐΓαουπάία ρ&ΙοΓ οοοΙγα Γιΐίααι : ίη ςυοάαπι ίπιρβ- 
Γ&Ιοπο 175 ουΙ)ίου1ο οοηείυάίί, αί, υί ηυίάοηι 
ΐΓαάυηΙ, βί οευΐοβ βΓυεΓο ίη αηίΐΏο 1ι&1)65&1, δαη- τισι κέντροι^ πλτ^ττ<$μ*νο;, ιίς &μυναν δ(αν(στοη3[ΐ, 
XXI πλασάμενος ευνοιαν τζρ^ς τον Λέοντα, Νεανίβν 
ίίντα σι, λέγει, ώ βατιΑεΟ, και τφ ττατρι συν ιπ- 
πεύοντα Χ2• συνβτ,ρώντα, διΤ σε καί έγχειρ ίδιον 
έπιφίρετΟχι, 'ίνα τούτψ και κατά θηρίου χριί<η^ 
όπίτε δέοι, και τψ πατρί σου ■σΐίΚ ^ρβ'ξτ^ί κβ«α 
καιρόν, Ι; τυχ^ν κα? έπιβουλεύοντας αύτφ άμυ- 
ντ^. Ό δε, μή φω^άσας τον δ6λον, ξεφίίιον Ιίνδον 
φέρειν του υποδήματος (89) έπείσθη κατά τήν συμ- 
βου)ήν. Τούτψ τοίνυν τψ ξιφιδίψ & Σανταβαρηνος 
κατά του Λέο^^το; χράται εΙς αμυνα*^, χαϊ τψ ^ασι- 
λεΤ, Έπιβουλεύει σοι, φησίν, ό Μς σου • χχ2 
τούτου δ-:Τγμα το φίρειν, δ'τε σοι συνβηρ^, χι- κρυμμένον ξιφίδιον. Έξήλθεν ούν εις κυνηγίσιον 
1&1)αΓθηο Α(1 ίά ίηβΐί^αηΐβ : ίάςυβ οηιηίηο ΓυΙϋΓϋΐη « ό Βασίλειο;, και ό Αέων παρε(πετο τψ πβτρι, 
ΓυΪ880, ηίβί ραΐΓί&ΓθΙι& βΐ ρηποίρεβ 8βηα1υ3, πιυΐΐίβ ευρέθη και έγχειρίδιον κεκρυμμένον ύπο τ^ του Λέ- ρΓθοίϋαβ ίπιρβΓΕίΟΓβιη & 86η1οηΙΙ& άοάυχίβΒβηΙ. Εα 
ίΓ& άϋΓΑί, 1^60 ίη ουβίοάίβ ΙοηβΙυΓ, Ιοηςυιη (βπι- 
ρυβ ίηΙβΓΟβάίΙ, άοηβο ίηηροΓειΙοΓ 0}υίΙ)υΒά&ιη β6η&- 
1οηΙ)υβ ίη οοηνίνίο &(!Γυί( : ίά ςυοά νοίεπ ςυΒίΙαπι 
οοηβυβίυάίηο οοΓίίβ ΐ6ΠΐροηΙ)υ8 β6ΐ)&1. ΕγδΙ αυΐβπι 
ίη ϋ8 β(1ί1)υ8, υ1>ί Οϋηνίνίυαη α§ί(αΙ)&ΙαΓ, ρ8ίΙΙ&ου3 
ίη οανβα βυβρβηβυβ, ςυί, υΙ ίά ςβηυβ &νίυπι αά 
ίαιίίαΐίοηβηι ρΓοοϋνβ ββΐ, οαπι (^υεηιάααι οοηΐί• 
ηβηΙθΓ Ιιθοηεηα άερΙοΓαηΙβπι εΐ αρρεΠΗπίβηι &α- 
άίβββΐ, νοοειη ίπιϋαίυβ, βυΐ^ίηάβ οΙ&αι&1)&1, Ο Ιεο, 
Ι,βο, Εχ 6& νοίυοπδ νοοβ εοηνίνβΒ οοοαβίοηβ &γ- 
Γβρίλ ρρο 1.βοηο (ΙβρΓθΟΛηάΙ, β οοηνίνίο 8υΓΓβχ€- 
τυηΐ, 6ΐ ορρίβίί Ιαοργηιίβ (ΙίχβΓυηΙ : Λη ηκΜ ήία γο- 
Ιηετύ ηο$ α€€η$αΙΗ^ ιηιρβΓαΙοτ^ αχαη ίρ$α άοτηιηηηι οντο; πέδιλον. "Εδοξεν άληΟεεύειν ό κατειπών. Άπο- 
λογού μένος ό κατηγορούμενος ου προσ(ετο, έξώρ- 
γιτΓο κατά του υΙου ό πατήρ, εγκλείει τούτον των 
βασιλικών §αλάμων ένΐ (90), και τα του κράτους 
αφαιρείται παράσημα, ώς δέ τίνες Ιστοροΰσι, κα? τά 
όμματα τψ υΐψ πηρώσαι διεμελέτα, παρά του Σαν- 
ταβαρηναΰ προς τοΰτο έρε6ιζ<5μενος• και Εργον 8ν 
έγένετο τό μελέτημα, εΐ μή 6 πατριάρχης χα^. της 
σ-^γκλίί^του οΐ προύχοντες, πολλά δεηΟέντες, του βου- 
λεύματος τον βασιλέα μετέστησαν. Τέως δ' ουν έπέ- 
μενεν ή 6ργή, και 6 Λέων έ'μφρουρος ήν, καΐ χρόνος 
έτρίβη ^^χνός, συνευωχεϊτο δι' 6 βασιλεύς των της 
συγκλήτου τισί • τοΰτο δΐ κατά καιρούς (9ί) ώρι- 
σμένους έκ συνηθείας έγίνετο παλαιάς. Έν δ* έν τψ ΜΗΗΐη αρρβΙΙΰί, ηο$ αηΐβίη ηια]β$1αα Ιηχ βρηίύ Ο οΤίκως καθ* δν έγίνετο το συμπ4σιβν, ζώον Ιν χλω- (τίίβηΙβΜ^ ίΙΙΐΗ$ ίατη Ιοηρο ίβτηροΓβ %η€ΐα$ί οΐίΐινύοα' 
ίηην? ΟτηίΙίβ ΐΓαηι^ Όοηΐίηβ^ ωηίτα χΙΙητη οοποβ" 
ρίαηί. Όύίηβ ίΙΙί οηϋοάιαιη,ρίαάάο ίητη αο ροΐίιΐί ρα^ 
ίηηο υηΐίη αη)χαΙο, Ηίβ νβΓΐ)ί8 ίπα πιΐΐίραΐα ίηηρε- 
Γ&ΙΟΓ, ουαι ΓιΗο ίη ^γ&Γι&πι τεάϋΐ, άίςηίίαΐβ ρή- 
8ΐία& Γε8ΐί1υ1&. Ρο8ΐ, ουπι νεπαΐυηι θχίβββΐ, ίη 
ΟθΓτυπ) ίηοίάίί ίηαβίΐ&ΐβ ιηα^ηίΐυάίηβ, οίαίει ίη &1- 
Ιυιη οοΓηυ& ^εβί&ηίοηι,ςυβιη ρβΓβεςυεηάο 6ΐ88εοα- 
ίαβ, ουαι βίποΐο ^Ιαόίο ροΓουββυΓυδ 688β1, 1)6ΐ1υ& 
86 άβΓεηάίί, βΐ ταπιο υηο οοΓηυυπι ζοηα3 ίιηρβΓα- 
Ιοηι ίηΩχο, ίΐΐϋΐη βυΜίπιεη ΓερΙ ϋθΓηί1)υ8 8υ8ρβη- 
Βΐιπ), &ο ίοΓβΙΙ&η ίί& ρβπί88βΙ, ηίβί & ςυοά&αα, βηββ 
άίθβθοία ζοηα, ίαί88ϋ1 επερίυβ. Ουί ιηεΓϋβάβπι βαΐυ- 
Ιίβ βυφ ρΓβοΙβΓ&ηι τεάάίϋίΐ ίΐΐε, ο&ρΙΙί8 ΐΓυηο&Ιίο• βψ (92) ήωρημένον των μι μηλών, καλού μενον ψίττβ- 
κ4ς• τοΰτ<5 τίνος όδυρομένου και ανακαλούμενου το>* 
Λέοντα συνεχώς άκοΰον έμιμήσατο τήν φωνήν, χαΐ, 
Λέων, Λέων, έβ(ία πυκνά. Τάς ουν φωνάς ταύτας 
του δρνιβος οΐ τψ βασιλεΐ αυνεστιώμενοι λαβήν εύ- 
ρόντες της υπίρ του Λέοντος παραχλιίσεως, άνέστη- 
σάν τε του συμποσίου, και δακρ'ύων πλησΟέντες, 
εΤτά φασιν • Ουκ εΙς κατηγορίαν Ισται ήμΤν τοΰτο 
τ^ ζώον, ώ βασιλεΰ, δ'τι αύτδ μίν τλν οικεΐον 
ανακαλείται δεσπ^την, ήμεΤς δΐ, της μΙν του 
κράτους σου πανδαισίας έπαπολαύοντες , άμνη- 
μονοΰμεν εκείνου, έπΙ χρ6νον ^ίδη χαθειργμένου 
πολύν ; "Αγες, δέσποτα , τήν κατ* εκείνου ορ- 
γήν, και λΰσον αύτψ τήν ^^ρ^ίΜ^οί^Φ, και πρύσ- ηβο), 8ρ6θίθ3& ϋαυ8& ςυββίία, ςυοά βηδθΐΐ) οοη(Γ& η βλεψον ευμενές, ή μάλλον πρόσιδε ώς πατ^ρ. 
ίιηρεΓ&ΙΟΓβαι 8ΐηηχίβ8θί : ηεςαβ ΓβραΙανΙΙ, ρΓο Τούτοις 6 βασιλεύς (93) έχάλασε τήν χατά το3 

Υαηββ ΙεοΙίοηββ βΐ ηοί». 

(89) Ξιφίδιον ένδον τοΰ υποδήματος . 1«ο ένί. Εγγ&Ι ί(ΐ:ίΙυΓ θ8Πΐ&80βηΌ8 81υ(1ίί& Ιιοηα. ^ 
θΓΑΐηηιαΙίοα8, έν τψ τουβίψ, ίη ϋΗαΙχ, ΡοΓρΙιγΓο- άυπι βοπϋίΐ Τΐΐ688&Ιοηίο&ιη Γοΐβ^αΐυπι Ιιθοηβιη αο& ^βηϋυβ ίη ϋνί Υίΐα, η. 99 βάίΐ. €οπ}1>βΩ8ίί, χέλευσον 
περιαιρεΟήναι τά πέδιλα τών ποδών αύτοΰ, ίΐα 8αη- 
(λο&Γεηυδ αά Βαβίΐίυιη. δνηαεοη Ι.οςο11)ε(& ίη Β&- 
βϊΗο η. 21, βΐ ίη ΟΙίΓοηίοο ηαβ. ίη ςυο οοΓροπβ 
Ιορο παραμήριον Ιια1)υβΓίΙ 1.εο ηοη ΐΓαάίΙ. Βογίίΐζεβ 
Ιντος τοΰ ύποδι^ματος, υΐ ΖοηβΓ&8 εΐ 6Ιγοα8, υΜ 
Ιβυηο1&νίυ3 $χι\} νβίίβ νεπίϋ, ε1 τεοΐβ, ηί ΓαΙΙοΓ : ηβ 
ςυβ εηίω ίη οαΐοβίβ νβΐ ίη ϋΙ)ί&1ί ρυςίοηβπι ςβ8ΐ&Γ6 
ροΐαίΐ 1.εο, ηίβί ρεπ ϋΙ)ί &1ί& ]3γ&οοφ ΙηΙβΠί^αηΙυΓ. 
(90) Εγκλείει τούτον τών βασιλικών θαλάμων ουπι υχοΓθ ΤΙιεορΙ^&ηοηθ. 

(91) Κατά καιρούς. ΥβρΙ)! §;ΓΕΐίΛ, ίη ΝβιΙίνϋβίβ 
ΓΙιΓίβΙΙ, ίη 1πΙ)ΐιηΛ]1 ηονβιηάβοίιη αεουΜίοπιπι, ίίβ 
(|υίΙ)υ8 θίαίίθ εοηνίλϋβ ε§;1ιηυ8 ίη ηο8ΐΓ& €οη*Ιαηίί' 
ηοροΐχ, Ι. II, 8001. β, η. 1. 

(92) Έν κλωβίρ. νΥοΙββίϋΒ 80ΓίρβεΓΕί ίη οοΠβ : 
χη €ανβα ΓββΙίΙαιηαυβ. Υίάβ 01ο$9. ηΐ€ά, Οτχοιί• ία 

Κλωβ'^ς. 

(93) Τούτοις 8 βασιλεύς. ΥΙάβ ηοβίΓ&ΐΏ Οοη* 
ίίαηίιηοροΗτη, Ι. ιν, ββοΐ. 4, η. 1. β5 ΑΝΝλI^IϋΜ Ι.ΙΒ. ΧΥ1. 66 

υΐέως δργήν, χα^ οΐ ΙητβΓσατο, τυχί τήν τιμήν άπ^- Α. ιπ)ρθΓΑ(0Γ6 ροΐίαβ βΐηηχίββθ,αο ΓθουιηβΓλΙΙοηθ ιη«- 
8ωχβ τήν βα(σ{λΕΐον. Εις θήρβίν β^ άπελθών 6 βασι- ςηίβςαβ ρΓκηαϋδ 6886 (Ιί^ηϋΐη. Ιβ ίςϋυΓ βυί βΓ£;& 
λευς, έλάφφ έντυγχάνει, τ6 μίγεθος ύπερφοεΤ, χαΐ ίιηρβΓαΙΟΓβπι βΐυάϋ Ιιυηο ΓπυοΙυΓη εβρΐΐ. ΙααρβΓ&ΙΟΓ 
ε^ς (>ψος ηρμένα κέροΕτα φέροντι, και τούτον έ${ωχε, νοΓΟ οοΓου ρθΓουββαβ, οοην6Γ8ΐ$(ΐυ6 ίηΐββίίαίβ, ια- 
καΐ πλη<τιάσβς οΜτφ, ήρε τήν χεΤρα ξιφήρη ιτλήξαι ρβΓνίζϋ ίΠβ ςαίά6ΐη;8β1 ηοη (1ίυ,αιθΓΐ6αιςυθθ1)ϋ(. 
τ6 ζώον βουλ6;ιενος. Τ6 δΐ τοΤς κέρασ'.ν ήμύνετο τόν Ηβ^ΠΑνϋ οααι ΜίοΗαοΙο αηηυΐΏ υηυαι, βοΐυβ άβοθία 
διώχοντα, χλΙ τίνος των αύτοις παρχφυομένον οζών βί ηονβηα, ίΐΏρβπο 1<θοηί ίΐϋο 6Χ βαρβΓβΙίϋ^υβ η&Ια 
έμπαρένΐος τ\ί ζώνη του βχσιλέως^ λετέωρος έκεΤ- Γη&χίιΐΐο ΓβϋοΙο• 

νος έφέρετο, ήωρη μένος του ζώου τοΤς κέρασι' καΐ τάχα &ν και ήνάλωτο, εΐ μή τις /'94) φΟά(τας χαΐ 
ξ^οει τεμών τήν ζώνην αύτ6ν διεσώσατο^ ψ χαΐ σώτρα καλά δέδωκεν 6 ύπ' εκείνου σωΟει;, τήν της 
χεοαλής έκτομήν και ή σκήψις ώς εύπρεττής, *Ότι ξίφος, εφη, έπι βασιλέα γυμνώσειε• μή λογισάμε- 
νος &α υπέρ βασιλέως ήρκε το ξίφος ό άνθρωπος, και αμοιβής μάλλον ήν άξιος κα•. δωρημάτων βασι- 
λικών. ΚαΙ.6 μίν οΰτως άπώνατο της ύπίρ του βασιλέως σπ:υδής. Ό δΐ πληγείς το σώμα τψ κέρατι. 
■και πιριδινηθε'ς τ3ι σπλάγχνα, έπεβίω μΙν, άλλ' ουκ εϊς μακρόν άπεβ(ω δ* εντεύθεν, συμβασιλεύσας μΙν τψ 
Μιχαήλ Ιτος Ιν, αύταρχήσας δ* έννεακαίδεκα, τψ υιψ Αέοντι τήν βασιλείαν λιπών, 6'ντι πρεσβυτέρψ των π•- 
ρ ιόντων υΙών. 

ΙΒ*. Αυτοκράτωρ δΐ γεγονώς 6 Λέων (94*), αύτίκα β ΧίΙ. ΙιηρβπΐΙΟΓ ΓαοΙϋβ Ιίβο, βίΑΐίαι άβ τιΐοίβοοαάο 

προς δμυναν διανέστη του Σανταβαρηνοΰ* Τπο- 88η(αΙ>αΓ6ηο οοςίΐαί. 8βά ουιη ϋΐΏβΓβΙ, ϋο ίβ Α 

πτεύων δλ ώς άντιλήψεται τούτου ό πατριάρχης Φώ- ΡΙιοΙίο 176 &ίηί60 (ΙβΓβηάβΓβΙυΓ, ραΐΓΪΑΓοΙι&ιη, 

τιος, φιλ(ως προς αύτον διακείμενος, α1τ(ας*πλάτ• οαυ9&8 ςυ&βάαιη οοιηιηβηίαβ. Εοοίββία 6^6^ιυIη, ία 

τει κατά του πατριάρχου, καί έξωΟεΤ της Έκκλη- ΑπΏβηί&ηοΓυιη Γβίβ^αΐ ιηοο&βΙθΓίυΐΏ, ΓΓαΐΓβιηςΰβ 

σίας αύτ^ν, κα^ έν τ^ των Άρμενιακών περιορίζει βαυιη δΐ6ρ1ι&ηυιη ρ&Ιη&ΓοΙι&ιη άθβί^ααΐ : ςυί,ςυίλ 

μον^ί, πατριάρχη ν δΐ Στέφανον προεχειρίσατο (95), ΠβΓ&οΙβΦ ροαΙίΓοχ αυΐΐαβ θγαΙ, α ρΓΟΙοΙΙίΓοαο οοπ- 

τον οίχεΤον όμαίμονα* καΐ 6'τι μή ήν Ηράκλειας ββΟΓ&Ιαβ 68ΐ. δ&αΐΑΐ)&Γ6ηαιη Εαοΐι&ίΐίβ, οα^υ8 αΓίιίβ 

άρχιερευς, 6π6 του πρωτοθρ($νου κεχειροτόνητο* Εοοίββίββ ρΓΦ8ί(1βΙ>&1, &(1(Ιυοί]α88ϋ. ΜίβίΙ β1 ΟΙίΓγ- 

'Λχθήνχι δ* έξ Εύχαΐτων έκέλευσε τον Σανταβαρη- 8θρο1ίΕΏ Ιο ΡΙιίΗρρίοΙ ιηοη&βίβηααι, υΜ ΜίοΙίΑθΙ 

νόν- της γαρ έκεΐ Εκκλησίας προήδρευε. Πέμψας δΐ ιιηρβΓ&ΙΟΓ 86ρα11υ8 6Γ&1, Θ^α8ςυ6 0&(]&νβΓ Ιοουΐο 

εις τήν Ιν Χρυσοπ6λέι μονήν του Φιλ ιππικού, 6'που βάυοίαιη, ουπι πια^αο οοιηϋθία βΐ ΓΟ^ΐο ΙιοαοΓθ ία 

ό βασιλεύς Μιχαήλ έτέθαπτο, εξάγει το σώμα τού- δαηεΙΟΓαΐΏ ΑροβΙοΙοΓυιη οίάβ, ίη αιαηαοΓθα αγοα 

του έκ τής σοροΰ, και μετά προπομπής πολλής καΐ ΓβροηίΙ: εΐίαπι ΓΓ&ΐΓί1)υ8 βυίβ ΑΙεζ&ηάΓΟ 6ΐ ρ&ΐΓίατ- 

βασιλείου τιμής ιΐς τον των Αγίων *Αποστ<^λων ναον εΐι^ 81βρΙιαηο ρΓα38θοΙί1)υ3. ΖααΙζβοα δΐ^ΐίληααΐι 

χαταηίΟησιν έν λάρνακι μαρμάρινη, καΐ τών άδελ- ρ ^υ^υ8 Ωΐί&ιη, βυρθΓθΙϋθ αάΐιυο Τ1]6ορ1ΐ8ηοηβ οοη- 

φών αυτού Ίζζίρά'^τω^ί έπΙ τ^ προπομτηϋ, του τε }^β^9 8υΐ3ί^θ1)&1, ιηα^^ίθίΓυιη άβΒΪ^η&νϋ βΐ ουΓβυβ 

^Χλεζάνδρδυ χα^ του πατριάρχου Στεφάνου. Τζ δ^ ρυΙ)1ίοί Ιο^οΐΐιβίαιη, ροβΐ βϋ&ιη, ηοτο βχοοξίΙ&Ιο 

του Ζαο•>εζη Στυλιανού (96) θυγατρΐ συμφθειράμε- ιιοιηίηθ ρ&ΐΓθΐη ίζηροΓαΙοπβ. ^Έάοιη 8&ηοϋ Τ^οιηβ 

νος Ιτι ζώσης θεοφανοΰς της αύτου γαμέτης, τδν βροβΙοΗ, υη& Οϋΐη α1ϋ8 βάίβοϋβ ίαθ6α8απι,Γβηον&• 

πατέρα ταύτης μάγιστρον έτίμησε, και λογοθέτην νίΐ. δ&ηΐ8ΐ)&Γβηυιη ,]&πι &(](1υοΙαιη ίη Γθ^ία Ρβ^&η& 

του δρόμου, μετέπειτα μέντοι καΐ βασιλεοπάτορα, οαδίοόϋΐ, 6ΐ ΙαοΙβίΏθοΙβΓ Ω&^ιίβ οβθβυιπ ΑΙΙιβηββ 

αύτος το ονο|χα έφευρών^ Έξ εμπρησμού δΐ μετά Γβΐθς&νϋ, ηθςυο ιηυΐΐο ρο8ΐ, οου1θ8 βί βίίοάί ^υ88^^. 

τών άλλων και του ναοΟ αγίου άποστ(^λου θωμ^ πυρ- ΥοΓϋΟΐ ρ1υΓίΙ)α8 αηηίβ βΙαρβίΒ, Ιιοιηίηβιη λΙ> βχ§ϋίθ 

Υ&ήδβ Ιβοϋοηββ βΐ ηοΐ». 

(94) Ει μή τις. νοθ8ΐ3&ΙϋΓ Ϊ8 ^α^0^)^ιζβ8. Υίίΐβ αρετ^ διαπρέψας• ει και ούτος έν συντόμψ τλ χρεών 

δγιιι«)υαβιη Ιο^οΙίιβΙαιη Ια Β&βίΐϊο η. 3 βΐ 1.6υηθΐη έλειτούργϊΐσε, και συνεχή καθάρσια παρά παίδων 

θΓααΐϋΐ&ϋε. Ιατρών δεξάμενος, δια τήν ένο/λοΰσαν αύτψ έχ 

(94*) Βασιλεία Λέοντος Φιλοσόφου. ΙΙα αά ιπαγ- (/*. πυρετού) πυρκαϊάν, υφ' ών κακώς, ψυχρανθε'.ς 

¥ζ\η«ιη 8€ηρΙυΓη ίη οοάά. ππΒβ. Νβ^^^ιΙ ΑΠιιΙϊπβ Ι^ο- τάν στ<5μαχον, και εις ν(5σον δυσδιήγητον περιπεσών 

ιΐ€ΐ&'\ιηρ. &ρρ6ΐ.8ΐυιη Φιλ(5σοφον, ίιοο(ίυβ οο^ηο- έτελεύτησε. ΕΓθ1ΐθπιρθΓΐϋ8 08ρ. 52; 8€Ρβηί$!(ΐηιο 

ιιίθα \ιΐλ\ οοηνβηΐΓβ Ιιβοηί Ρ[ιί1υ8θρΙΐύ,(1β ςυο &|^υπΙ Βα5ΪΙίο Ληρη^ίο χςηό Μ» άίαΐίϋ άβ(ηη€ίο^ άίΐο βΐη 

βΟΓίρΙΟΓΟΒ Βγζ&αΐίηί ίη ΤίιβυρΙιίΙο, ίΐΐυιη νβΓο Σο- ο'/αι ίη νηρίηο 5ηηί βΐέΰίι, ίά βίΐ ί,€0 ρηίηορ€ΗΐΐΗ$, 

ο^ίν 8ρρ(ϊ11&1τιιη. ΟβΓίβ ΟοηβίΛηΙίπϋβ ΡοΓρΙιγρο^οηί- Ο 6ί ΑΙβχαηα^Γ $αΙαίηΗ€η$ : (€Γΐίη$ νβτο 8/ερΗαηηί ηο- 

ίϋβ ίίΐίπβ ίη 8ν\ ΥίΐΛ, η. 48, 76 βΐ 89 ράίΐ. Οοιη^β- ηιίηβ αΓοΜβρί^ϋοραίηηι 6]α$(ΐ€ηι ητίίΐί, €)β€ΐο ΡοίΗίο, 

ίΐβίί, 1.θοηβαι Σω^^ώτατον 8θπιρβΓ 8ρρβ11«1. ΡΓΟτηΐ- ^αί οίνη α ΝίΓοΙαο ρτνγυε $6άί% ροηίίΙΐΓβ οΐ ίηνα^χΟ' 
8ουθ \&νο αρυά Β^ΙβΑΟΐοηβιη Σοφός βΐ Φιλόσο- 
φο; ϊιχά\ξ\ΐΒίί\ιτ. δβά 8ΐ Νονθίΐα Αΐβχϋ Οοιηπιυηί ηοη €μ%$€θραΙη$ Ι^ηοΐίχ αάΗαο $ηρ6ταίχα$ ραψΗΗΟ 

αηαΐΗοτηαΙύ (ιιεταί ιηαΙίαίη$^ €ΐ α ίοαηηΰ ραρα^ ηΐ 

Βριιά βπηήίΐβπι ΒβΙβΑΐηοηβιτι αά Νοτηοεαη ΡΗοΙϋ ρ ΐΐα Ή^ατη, ί9ηαΓ0, αά ρηχϋηηίη ρΓιΐάηηι Γ€$η$αΙαΙη» βρηα βπΓΏΠβπι ι^αιβηπιοηειτ) απ ηοηιοεαη ρηοιιι ρ ιια αι-ατΛ, ι^ηαΓΟ, ^ 

1 ίΟ, 1 42, 1 Οίϊίί. Λέων Φιλοσοφώτατος ίϋϋίΙϋΓ. Ιη τ^ρηιάηηι Λα$εΡΌίΙ. 
Γοά' Ηβ^' ί'' 4^^ (1θ8θη5αη(υΓ 1ί1)Γ. π. ϋερι θέμα• Γ.)6) Στυλιανού. ΕχΗίαηΙ ίη οΙ)ϋυπι ηββοίο ου,ΐυι 

των Ουη^ίΙαπίίηί ΡοΓμΙιγΓο^βπίΙί, ^ίο Ιϋαΐυβ ρπφΓβΓ- δίγϋι&ηί, ρΓΪιιιί & 8ϋϋΓ6ΐΪ8, Ϊ8πιΙ»ί 8γαιβοηί8ΐο^οΐΗβ• 

ίυτ: φιλοπόνημα Κωνστανζί/ου υ'.οΰ βασιλίω; Αέον- Ι.ε 6ΐ ηια^ΙβίΓί, Τϋΐ^^ο Μ('1&ρ1ΐΓα8:» αρρβίΐαΐϊ; βΐ &5 

τος του Σοφοΰ. ΑΠ&ϋο ίη ΟίβδθΓΐ. ύβ 8γηΐ6οηυιη 8εΓΐρϋ3 άββοπρϋ. 

(*05) Στίφανον προχειρίσατο Ορβ^ΟΓίϋβ ίη ΥΙΙα 01;ϋΙ νΓΓΟ.Ηίο 8ΐγϋΗηη8 (Ιβ ςαο Ζοη8Γ88, Ι-βοηβ 

8. Βϋβίιΐί ^αη^οή8, η. 2: Στέφχνος δΐ άρχ^ιεπίσκο- ίιηροΓαηΙβ,υΙ 08ΐ Αρα<1 «ηοπγπιυπι Οοηι1)€Π8ί&ηαπΐ 

^ος Κωνσταντινουπόλεως προχειρίζεται, ανηρ πάστι η. 14. β7 ΙΟΑΝΝΤδ ΖΟΝλΕ>Β ΓβνοΜίυιη 1>θηί^β ίΓ&οΙ&ηάυτη βηΓ&νϋ. Οικίβρυπι 
Ηα^ο Ι.οη^οΙ)αΓ(1ί» ()υχ, τβ^β Ρηηοί» «ΓΑηίβ, 
αυάϋα Β&9ί1ϋ ιηοΓίβ, Βοπι&πο Γοβ'Ιθγθ βυΗΙ&Ιο, οπι- 
ηριη βίΐϊί ρΓονίηοίβπι νίηάίοΕνίΙ. Ου&Γβ ίιηρθΓαΙοΓ 
ηαβηββ ρΓφΓβοίυιη ουιη Οεοΐ^εηίαΐίϋυβ Ιβ^ίοηίΙ)υ8 
οοηίΓα βυπι τηίβΐΐ, ηυί ρΓφΗο νίεΐυβ, ΓβΓβ 0ΓηηίΙ)υ8 
ςυο8 &<1(1υχ6Γ&1. αΓηίββίβ, Γυ^& φ^γθ βίαρβυβ ββΐ. 
8)ορΙ)&ηο ραΐΓΪΛΓοΙίδΒ <3*?ΓϋηοΙο. Αηίοηΐυβ οο^ηο- 
ιορη'ο Ο&υΐβαβ βυεεθββίΐ. Ουιη Βπΐ^&η ρ&εβ ΓαοΙβ, 
ουιη Ηοιηλπίβ οοπητηβΓθί& 1)&1)ΡΓβηΙ, βΐ ΜοΏβα ίηί- 
ςαα &1) βίβ ν6θ11^&1ί& βχΊ^οΓβηΙ : ίά 8νπ)6οηί ϋΐο- 
Γϋπι ρηηοίρί ^^ιη άυάυτη οοοαβίοηβιτι Γ&ρΐΗπϋ,β&Ιίβ 
οαυβκ νίβαιη &(1 1)βΙΙυπι Ηοιη&ηίβ ίπΓβΓβηάυπι. θεά 
ΚοίΏ&ηυβ θΐβΓβϋιιβ εοηΐΓ& βυπι Γηίββυβ, 8υοβυΙ)υίΙ, 
ιηαΙϋ8 ο«Αί8, ίρβοςυβ 'άυεβ ίηΙβΓΓβείο, οαυίΐίδ ο&- 
ρϋβ,ςυοβ δγιηβοη,η&8ί8 ρΓκείβΐΒ, Βγζ&ηϋυιη ΓβάΐΓβ 

Ρ&88υ8 68ΐ. £α ΓθβάίΙ&ΐ6 ίΓΓί1&Ιυ8ίπΐρΡΓ&1θΓ. ΤυΓ008 

ΙβίΓϋτη αοβοίβηΐβδ, ςυί βΐ υη^&π νοο&ηΐυτ, πιπηβ- 
ηΙ)α8 ίιηρυΐίΐ, υ1 Βυ1ςαΓ08 υΙϋίΑεβΓΡηΙυΓ, βί ρρο 
νΐπΐί αΓΟί^βΓβηΙ. Τρ86 (]υο(]ΐιβ 1βΓΓ& τη&πςυθ &ΓπΐΑ 
ΙοΓοΓΓθ βίθάβιη Ρ&Γ&1, βυτητηβ ΓβΓυιη ραίποίο Νΐεο- 
ρΙιΟΓΟ ΡΙιοοβΒ, ςυβοα άοΓηββϋουιη Ρβ^ιοηυπι 17 7 
(Ιοβί^ηανϋ, ιη&ηάαΙ&. ΥβΓυιη &η1β 1)βΙΙυ[η, (|υ»(>!ο- 
ρβπι άβ ρ&οβ Ιβς&ίυΐΏ &(] δγαιβοηβοα ιηίΐϋΐ. ΟυείΏ 
Β&Γΐ:>&Γυ8 άοΐο α()β88θ 8υ8ρίο&Ιυ8, ίη νίηουΐα οοη- 
^βοιυIη ΐηεΙυοΙΗ, βΐ ΡΗοο» Γ08ί8ΐϋ. Οππ 1)6ΐ1ο (Ιυπι 
Οοευρ&ΙϋΓ, ϋη^απ 6^υ8 ίΐίϋοηβιη ροριιΙβηΙυΓ.Ου&Γβ 
ΡΙιοοα 0ίηί980, οοηίΓα ί11ο8 ρΓθβοί8θίΙυΓ, βΐ βοίβ 
οοηξΓβββυβ, 8υρ6Γβ1ιΐΓ, ηαυΚίδ Βυ1^&Γί8 ίηίβΓΓβοΙΙβ, 
ρΙυηΙ)υ8 οαρϋ8. δγπιβοη ίρ8θ νίχ ΟοΓΟβίοΙαιπ, ςιι« 

0Γί8ΐΓ& β8ΐ 60ηΓπ§;τ(. 08ρ1ίνθ3 Βιι]^Γ08 ΙΓΏρβΓΑΐΟΓ 

αΙ) υο^&πδ βΓΏΐΙι &() ί^υβιη θγηιβοη 1β^Ηΐθ8 Η β ρλεβ 
ααίΒΪΙ, βυ]υ8 ν6Γΐιί8 Ι^βο Μβ 1ιαΙ)ί(8, ΟΙιΐΒΓΟδρΗ&Γ- 
ΐ6πι Αΐ>1β^&νίΙ &(ί ρ&οβηα Γ&είοηό&ιη. δβά Β&Γΐ)&Γα8 
60 <1βΐ6η1ο β1 νίαοΐο, ΤυΓεοβ ίην&3ί1, ϋδηυβ ίη 
ίυ^ιη νθΓθΐΒ, βΐ α^ηβ 60Γυιη ναδίβίίδ, 1«βοαί 80Γί• 
ρβίΐ, 86 ουιη 60 ρ&οβιη ηοη ΓαεΙυΓυπι,ηΊβί οιιρϋνο8 
Βυ1^&ΐΌ8 Γοοβρβπΐ, ςυο8 ουπι Γ60βρί886ΐ, ΐΑΐΏΡη 
ρ&66ΐη ηοη ίβοϋ. Ι^ίΙυΓ ί[ηρ6Γ8ΐθΓ οοηΐΓ&εΙίβ ίη 
ηηυιη οπιηίΒυδ βΐ 0ηβη1&ΗΙ)υ8 βΙ Οοοίάβη1&ΗΙ)υ8 
ΐ6§^ίοηίΙ)υ8, οοηΐΓ& ΒυΙ^αΓΟβ υδυβ Θ8ΐ : ςιι» (λπιεη 
ουιη θγιηβοηβ οοη{^Γ6888Β, 8υοοαΙ)υ6Γυη1. Ββίπίΐο 
οαιη ίη &^η8 (]υίΙ)υ84&η) Ζθ68, ΖααΙζίβ ίιΐί», οοπ- 
Βυ6ΐα(1ίηθ υίβΓοΙυΓ,ίηδίάίίβ α ςαίΙ)υ8(ί&πι ββΐ βρρε- 
ϋΙυ8 : (]υη3 ουπι Ζοθ βχ ΓηυΓΐΏυΓ6&ηίιη&(1νβΓϋ88θΙ, 
ΒΟ ίιηρβΓ&ΙοΓΟπι (ίοΓίηίεηΙβιη βχοίΐ&βββΐ, δίαΐίπι ίη 
Γ6£[ί&ηι ΓβνβΓβυβ, βτΐΐ&νϋ, βαπίίίθηαςυβ Ζοοη ραυίο 
ρο8ΐ ίιηρθΓ&ΐΓίοίβ ΤΙιβρΙιαηοηίδ οΙ)ίΙυιη, Αυ^ϋδΙ&ηι 
«ρρβίΐ&νίί , 6ΐ (Ιυάυπι οοηουΙ)ΐηηΐΏ , Ιβ^ϋίιηαιη 
11Χ0Γ6Π) ()υχί1. Υβπιπι ϊ)Γ6νί8 ί1ΐ8 Γ6Ποί1&8 ίυίΙ.Νθπι 
ουαι &ηηυπι ιιηυπι β( οοΐο ηΐ6Π868 ίη ίπιρβηο 
νίχίδββΐ, οΙ)ϋ(. 8υη1 βί αΐί» ίηβίάίφ ίιηρβΓ&Ιοη 
ηυηΙίαΥιΤ, η π 88 Ζαυ(ζί8 οοη9θΙ)ηηυ8, Β&βίΐίυδ Ρβο- 
169 8ΐΓυθϊ)&!. Ιβ αΓΟ&πυπι ουπι ββρ&άοηο 88ΐηοη& 
οοαιιηιιηίο&νίΐ, (]αθΠ1^υ^θ^υ^&η(^ο ρριυβ &(16^6Γ&!, Α κοληθίντος, 6 βασιλεύς ο&τος αύτ^ν άνιχαίνισιν. 
Ήδη δι κ«? 6 Σβντββαρηνός ίχθη, χ«1 ιΐζ τά έν 
ταΤς ΤΤηγχΤς έφρουρβΐτο βα9(λ<ι«, Ιίνθ« πέμψας 6 
βασιλεύς, καΐ αφειδώς αύτον α!χΐ(Γ&μενος, έν Αθή- 
ναις ύπερ^ριον (θετό. Ού πολύ τ^ Ιν μέσφ χαΐ 
πέμψας έχεΤ, τους αύτοΰ έζέχοψεν οφθαλμούς. Μετά 
τΐ πλε(ους ένιαυτους της ύπερορίας τε τ&ν &ν6ρωκον 
έπχντζγαγε, και προνοίας ήξίωαεν. Ό δΐ Αογγιββρ- 
δίας δουξ Αγίων του (5ηγδς Φραγγίας τυγχάνων 
γαμβρός, έπει τδν Ο^ατον του Βασιλείου έπύΟβτο, 
τάς πρδς 'Ρωμαίους συνΟήχας ήοέτησ• , χαΐ τήν 
χώραν άπασαν ψχειώσατο. Διδ τον έπΙ της Τραπέ- 
ζης ^πεμψεν 6 βασιλεύς χατ* αύτο'3 μετά των ^ντι- 
χών ταγμάτων, δς συμμ'ζας αύτψ ήττιξβη• χα,Ι 
πάντας σχεδόν οί>ς έπτ(γετο άπεβάλλετο, μ^λιςαύτος 

Ι> διαδρχς. Του δΐ πατριάρχου Στεφάνου έχλελοιπ6- 
τος, ΆντιΛν.ος προκεχείριστο τν'^ριάρχης, ^ς Κβκυ• 
λίας (97) ώνίμαστο. Των δΐ Βουλγάρων ένσπ^νδων 
δντων, και εμπορίας ποιούμενων μετά 'Ρωμαίων, 
οΐ τοις τελι•)νήμ9τσιν έφεστώτες άδικα αυτούς β^σέ- 
πραττον τέλη. Τοΰτο τψ αυτών αρχοντι Συμιων λά- 
βας ζητοΰντι του χατά 'Ρωμαίων πόλεμον &ρασΟαι, 
εΙς μάχης πρίφασι^ άρκεσε. ΚαΙ μέντοι καϊ Ι(ρ«το. 
και 'Ρωμαϊκόν αύτω άνΟοπλισάμενον στρστει>μα 
ί^ττητο, και πολλοί μίν εττεσον των 'Ρωμαίων, χαι 
6 στρατηλάτης αύτίίς' πολλοί δ' ^άλωσαν^ ων τάς 
(3 ίνας ό Συμεών έκτεμών , έπανελθεΤν άφήχε πρ^ς 
τ6 Βυζάντιον. Τούτοις περιαλγήσας ό βασιλεύς, δώ- 
ροις τους Τούρκους έπεισε, τους περί τ6ν 'Ιστρον, 
οί και Ούγγροι καλρΰνται, τοΤς Βουλγάροις έπε(ελ• 
θεΤν, και δ'ση δύναμις κακώσαι αυτούς, χαΐ αυτός δέ 

^ ό βχσιλευς, διά τε Οο'λάσσης και δια γίίς ήτοίμαστο 
δ'πλα κινήσαι κατά Βουλγάρων, τίξ) πατριχίφ Νίχι^- 
φ6ρφ τφ Φωκ^ τον κατ* αυτών αναθεμένος ι:4\ε\ιο^, 
δομέστικον των σχολών αυτόν προβαλλόμενες. Όρ^ 
του πολέμου δέ χόν κοιαίστορα στέλλει 6 αυτοκράτωρ 
προς Συμεών περί ειρήνης πρεσβεύοντα. Ό δέ Βάρ- 
βαρος, δ4λψ τούτον 6ποτοπήσας έλθεΐν, χαθείργνυσι 
τόν ίίνδρα και δεσμεΐ, και τψ Φωκ^ άντεμάχετο. 
Εκείνου δΐ περ? τούτον ασχολουμένου, οΐ Ουγγαροι 
τήν χώραν αύτοΰ έληίσαντο, Διό τόν Εωκάν λιπών, 
κατ* έκε'νων έξώρμησι, και συμβαλών αύτοι,ς ^ττητο, 
πολλών μίν σφαγέντων Βουλγάρων, πλειόνων δ* 
άλόντων, αύτοΰ δΐ του Συμεών μ«^λις έν Δοροστ^λψ 
φτγ(5ντος, τοΰτο δ' ή Δρίστρα εστί. Τους δ* αιχμα- 
λώτους Βουλγάρους ό βασιλεύς παρά των Ούγγρων 

]} έπρίατο, καί 6 Συμεών περί ε1ρι{νης Ικέτευε. ΚαΙ 
πιστεύσας τοΤς λ4γοις εκείνου 6 βασιλεύς, τόν Χοι- 
ροσφάκτην απέστειλε σπονδάς ^ ποιησ(5μενον, όν 6 
Βάρβαρος κατέσχε τε και έδέσμησεν . Αυτός τοΙς 
Τούρκο ις Ιπηλθε, καΐ έτρέψατό τε αυτούς, χαΐ τ^ 
χώρ^' σφών έλυμήνατο. ΕΤτα έπέστειλε τψ Λέοντι 
μή δν ποτέ σπείσασΟαι, ι\ μή τους αΙχμαλώτους 
Βουλγάρους λήψοιτο πρ<5τερον• και τούτους λαβών, 
ουκ έσπείσατο. Ό γοΰν βασιλεύς τοΤς τάγμασι τοΧς ΥαγΙ» ΙβοϋοηβΒ 6ΐ ηοΙβΒ. 

(97) *Αντώνιος 6 Καυλέας. βυ]υ8 βΙοςίυΐΏ άββοπρθΐί ΝίββρΙιΟΓυδ Ρΐιίίοιορίιυβ, βάϋυπι « Ιιίροοα&ηο δαήο, 
6ΐ Βοΐ&ηάο 12 Ρ6ΐ)Γ. ΑΝΝΑ^ϋΜ Ι.ΙΒ. ΧΥΤ. 70 ίφοις χαΐ τοις Ισπβρίοις δμου σονελθουσι χατά των Α οθ ί<) ^υοά &υ<1ί(υηΐ8 β•86ΐ, θβΌΙΐΓβΙ. ΕπαΙ λοίβαι Βουλγάρων έχρήσατο * άλλ' ηττήθηκαν αιταντα προ<ί- 
βαλ(5ντ« τψ Συμεών. Και τά μίν των Βουλγάρων 
τούτον είχε τδν τρόπον. Ό δ^ βασιλεύς, έν βγροΤς 8&ιηοη&8 Α^&Γθηυβ, βΐ βο^ηίίυιη ίη ίοηρβΓ&ΙΟΓβιη 
ί&οίηυβ, 8ΐ&(ίπι βί ίηάίο&Ι. δίο Β38ίΗα8 β% βοαβοϋ 
οοη8ί1ϋ, εοιηρΓβΙιβικΙυηΙαΓ, δατηηη&β ρΓΟΙοβρα- 
ίαπί ΙιοηοΓβπι βΐ ίΐΏρβΓαΙοπδ ί&ιηίΐί&πΐ&ΐβιη &(1ί- 
ρίδοίΙϋΓ. τισι τζ "^^^ Ζαούτζη συνών θ^γατρί ττ^ Ζωτί, έιτε- 
βουλεύθη παρά τίνων. Αισβομένης δΐ τ^ς Ζώης έκ 
θροΰ την έπιβουλήν, και διυπνισ^σης τον βασιλέα κοιμώμενον, αύτίκα εκείνος επανήλθαν εΙς τά Βασί- 
λεια καΐ ούτω διέφυγε τήν έπιβουλήν • "Αρτι δΐ της βασιλίδος θανούσης θεοφανους, την είρημένην 
Ζωήν (98) 6 βασιλεύς Αύγούσταν άνηγ(5ρευσε, και νόμινον ^Ο^το γαμετήν (98*) τήν πριν αύτοϋ παλλα- 
κήν, τ^ έπ' ολίγον της ευτυχίας άπώναοο • ένιαυτόν γαρ ^να έπί μησίν 6κτώ ττΐ βασιλείς έπιβιώσασα, 
τέθνηχεν. Έτερα δ* αύθις επιβουλή μηνύεται τψ βασιλεΐ, Ι[ν έμελέτα 6 Πήκτης Βασίλειος, του 
Ζαούτζη υπάρχων ανεψιός• *0ς το άπύ^^ητον τψ έκτομίά Σαμων^^ έκοινώσατο δρκοις πρ($τερον βεβαι- 
ώσαντι, ώς άνέχφορον τηρήσει τδ |5ηηΟσ6μενον. Ήν δΐ ό Σαμωνας έξ Άγαρηνών, γ,οϊΐ μαθών τό κατά 
τοΰ χρατουντος μελετηρά, εύθυς εκφέρει προς αυτόν τό μυστήριον. Και κατεσχέθη μ^ν 6 Βασίλειος 
χαι οΐ συνίστορε; του βουλεύματος, ό δΐ Σαμωνας (99) έτιμήθρ πρωτοσπαθάριος, καί 'ψκειώθη τψ βασιλεΤ. 
Π". 'Ιίγάγετο δέ και τρίτην 6 Λέοίν εύνέτειραν, β ΧΠΙ. Ι-βο ΙθΓΐΐΕΐη ςυοςυβ υχοΓθΐη (Ιαχϋ, Ευάο- 
ί Ευδοκία μέν ΙκαλεΤττ, Ικ δΐ του Όψικίου το γέ- οίαπα, ^βηοΓθ Ορίδοίαηαιη, βχοβΠοηΙί ΓοΓίηα. 8β<1 
νος εΤλκε, και τήν ώραν ήν περιττή, Άλλα καΐ αΰτη 
βραχύ τι συνεζήκει τψ βασιλεΤ • συλλαβοΰσα γάρ 
και πρλς τψ τεχεΤν γενομένη, συν τψ τεχθέντι άπέ- 
θανεν. *Έχων δε δι* εφέσεως ούτος 6 αυτοκράτωρ 
πχ'ιδα έσχηκέναι, μάλλον μέντοι χαΐ κεχρηματισμέ- 
νον έσχηχώς τοΰτο (ην γάρ εραστή, ς] σοφίας παντο- 
δαπης, καί αυτής δήτα της απορρήτου, ή δι* έπψ- 
δών μαντεύεται τα έσομενα, καΐ περί τάς των αστέ- 
ρων δ' έςχολάκει κινήσεις, και τήν έκ τούτων άπο- 
τελεσματιχήν έπιςτήμην μετήρχετο, και εΰρισκεν 
ώ; εξει παΤδα της βασιλείας διάδοχον), και τετάρτην 
δγεται γαμετήν, τήν Καρβωνυψίναν Ζωήν. Ούκ ευ- 
θΰς μέντοι αύτζ της βασιλείας μετέδωκεν άζιώμα- Γιΐίοΐυπ) ρ6ρ6Π886ΐ, ςυτ & ρ&ΙηβΓΟΙία ΝίοοΙ&Ο 8&0Γ0 
ς, άλλ' έφ' Ικανόν αύτψ συμβεούσα ήν άταινίωτος, ρ 1)&ρϋ8Γη&1β 691 ίηιΐίαΐυδ. Ναηα βυιη Λη1οαία8 ββθθ 
-χρις ού παιδίον έξ αυτής ένέχθη τψ βασιλεΤ, δ 0οη8(&ηϋηορο1ϋ&η& &ηηίι θΐ ΙίΦΟ ηοα άίυ οαπι βο νίχίΐ. Ναπι ουπι υΙοΓυπι 
ΓβΓΓθΙ, ΙηΙβΓ ρ&ΓΐυπβηάαΓΏ υηα ουιη ΓοΒία βάίΐο ρβΓ• 
ίϋ. νθΓυηι ϊτηρβΓ&ΙΟΓ 8υ8€ίρί6η(]φ ρΓοΗβ ανίάαβ, 
ρΓ8β86Γΐί[η ουπι ί(] α 178 ν£ΐ1ίΙ)υ8 βί ρΓκάίοίαηι 
Θ88β1 (ΓαίΙ βηίτη άοοίηη&Γαπι οιηηίδ ς6ΐΐ6Π8 8σι&-> 
ΙοΓ, βΐ &Γ0&η» ςυοςυθ ί1Ηυ8 ςυ» ρβρ ίηεαηΐ&ίίο- 
η''8 ΓυΙαΓΑ άίνίηαΐ : ν6Γ8&1υ8 βϋαιη ίη άοείηηα άο 
ιηο1τ5υ8 δίάβΓυιη βοΓυαιςυβ βίΓ6θ(ίΙ)υ8, ίη ςαα ία- 
νβηίβύ&ί, 86 βΐίυιη 1ι&1)ί1υΓυπι ίτηρβπί θυοοβββο. 
Γ6Γη) ςυαΚ&ιη βΐίαηι υχοΓ6πι άαοϋ Ο&Γΐιοηορβίη&αι 
Ζοβη : ςυ&ηα ηοη 3(8ϋπι ΙιοηοΓβ ίιηρβΓ&Ιοπο β8ΐ 
(1ί^η&1υ8, 86(1 (ϋυ 8ίηβ άί&(]6Π)&ΐ6 Ιιβϋυίί, (Ιοηβο το 118 ^υΙ)βΓη«(& άβ- 

668818861, Μγ8ϋου8 Νίοο1αυ8 ρ&Ιη&ΓθΙ]& ββΐ άθβί- 
^α1ϋ8. ]ιηρ6Γ&1θΓ ρο3ΐ Οΐϋ ραΓίυιη, ευ! 6οη8ΐαη- 
Ιίηί ηοΓπεη ίηάίάίΐ, οοη]υ§6Γη βΐΐαπι 8υηιη Αυ^υβΙ&πι 
«ρρβίΐ&νίΐ. 86(1 ο\} (]υ&Γΐ&8 ηυρίίαβ α ρ&1π&Γ€ΐι& 
1«ο ε6η8υΓ& 6οοΐ68ί&8ΐί6& 681 ηοΙ&Ιυβ, θΐ ηοιηίηβ 
δαηοΐί Τ1ΐ6ορ1ι&ηοηί8 ρίΙΐΏ» ^οη^υ(ζί8 8υ8Β, Ιιοηοηβ 
6Γ^ο, «ά6Π) βχΐΓΐιχϋ ρΓΟχίηαβ δαηείϋπυαι Αρο8ΐο- 
ΙοΓυπ) ίοπιρίαπι, Ιη 6α(|ΐί6 00Γρυ8 ΙΙΙ'υ8 τθροβυίΐ. 
6οηάί(ϋΙ β1 βΐί&ηα «(Ιβτη δαηοΐί Ι^αζαη ηοαιίη6, ίη 
ςα& 8&6Γαιη 6^υΒ 60Γρη3 6 Ογρπο ΐΓ&η8ΐα1υπ), η60- 
ηοη Μ&η» Μα^(]&ΐ6ηΦ οοη(1ίιϋ1.6υηι &υΐ6ΐη η&υΐίβ 
οιΙίΟοαηάο 1ιηρ6άί1ί8, οίαβδίη ν&οαΓ6ΐ : Λ^&ΓβηοΓΟίη 
6ΐ&88ί8 Τ&υΓοτηίηίααι ν&8ΐανίΙ, 6( ΙιβΓηηυαι ίπβυΙ&αι 
οοοϋρ&ντί^ίο ςυϋΙ)υ8 ιηαΗί ιηοΓΐ&ΐ68 ρθΠ6ΓαηΙ.Ιιηρθ- 
της Κυπ9«\> μετενεχΟΙν, άλλα μήν καΐ το της Μαγ- Ο γηΙογ ν6Γ0 ευοι Ια Ρθη(6003ΐ6 ίη δαηείί Μοοϋ «άθΐη 

Υ&Ηδβ Ιβοΐΐοηββ βΐ ηοΐ86. 

(98) Ζωι^ι^, Η&αβ Ζοίζοη6[η νοο&Ι 1.ίυ(ρΓ&η(1α3, 
1. ιη, ο. 7 ςυ& εαιη, ν€ηεΓ€α άηίοβάιηε ίηηοίηηι Γυί8- παρά του πατριάρχου Νικολάου του θ^ίου κατη- 
(ιώθη βαπτίσματος. Του γάρ Αντωνίου τψ θρ<5νψ 
της Κωνσταντινουπόλεως επιζήσαντος Ιτη (ί) ' * * 
και μεταθεμένου τήν ζωήν, ό Μυστικδς Νικόλαος 
πατριάρχης χεχειροτ4νητο. Μετά δΐ τον του υΙού 
αύτοϋ τοκετδν, δν Κωσταντίνον ώνόμασεν ό βασι- 
λεύς, χαι σύνευνον αύτοΰ άνηγόρευσε. Διά γοΰν τδν 
τέταρτον γάμον άφώριστο παρά του πατριάρχου ό 
Αέων. Τιμών δΐ τήν πρώτην αύτοΰ γαμετήν τήν 
μακαρίατ Θεοφανώ, τέμενος άνήγειρεν εις όνομα 
εκείνης^ Ιγγιστα του των * Αγίων Αποστόλων ναού, 
Ιν φ χαι τον νεκρ6ν αυτής κατέθετα. Κα\ έπ' όν4- 
\ιατ•. του άγιου Λαζάρου (2) ναον έδείματο έτερον, 
εΙς 01^ Χ3ΐ'. τ6 \ερ^ εκείνου σώμα άπεΟθσαύρισεν έκ 8&η• 86 ΐΛοαρβαυαι βΟΓώί! ροβΐ ρυίβο^ £βΐΏυ1θ8. 

(98 ) Τήν γαμετήν, νιΐβ αηοηγπαυιη ίη ΥΗλ 
οΙιΝίεοΙαί ΒίύάϋΛ, ρ. 934. 

(99) Ό δε Σαμωνας. ίϋ/οβ τηβπιίπϋ ΟοηβΙαηΙί- 
ηυβ, Όβ αάιη, ΐτηρ. ο. 50 βί θΓ6^οπη8 ίη Υϋα 8. 
Β&ϋίΐϋ ^αη^ΟΓ. α. 3, α5ί πατρίκιος και παρακοιμώ- 
μενος ίηάί^ϋαΙυΓ. 

(Ι) Έτη. Οβββί. β'ί&ια ίη ιη88. οο(1(]• &ηηοΓαιη 
ρλΙπ&ΓοΙίϋΙαβ ΑηΙοηίί ηυτΏ6Γυ8. ΟαΙαΙ. τώ8. Νίεβ- 
ρΙΐΟΓΐ 0^11. δ Αντώνιος ό Καυ)έας έπι του αύτοΰ 
(Λίονιο;) ετη β'. δβά Γβροα6η(1ϋΐη ζ* οΙ)66ΓνΛΐ. ^οαη. Βο1Ιαη(3υ8 &(1 12 Ρ6ΐ)Γ. ρ. 622. 

(2) Και έπ' ονόματι του αγίου Λαζάρου. Πβ ΙίβΟ 
ΐΒ(ίθ δ. 1.&ζ&Γί ρ1υΓί1)υ8 6^ίΐΏυ8 ίη ηο8(Γ& €οη$Ιαιν' 
ΙίηοροΙί^ ίη ({ϋΑΐΏ & 1.6οη6 ίηιρ. ίΐΐαΐυπι 6^(18ό6Iη 
8αηοΙί εοΓρυβ, ΐΓλ(ίίΙ ραηίθΓ απεΙΟΓ ίηεβΓίυβ ίη 
Ιιοηιίΐ. ίη δβ^ΗλΙηπι Ι^ίζαγι, ρ&^. 9 : Τοΰτο τό τ(- 
μιον και άγιον λείψανον ό σοφώτατος βασιλεύς Λέων, 
Ικ τίνος άψεως θειοτέ^ας έκεΤθ^ν μεταχομισάμενος, 
έν τψ πανσέπτψ χα? αγίψ τούτου ναψ παρ' αύτοΰ 
δομηθέντι εΙς όνομα του αγίου σεμνώς χαι πολυτε• 
λώς κατιτ(θη'ΐν, δ κα^. νΰν εΙσέτι μένει, δ^ίητόν 
τ» να εύωδίαν αποτελούν, χαι Ιάσεις ψυχών χαΐ «ο• 
μάτων ήμΐν παρεχόμενον. 7! Ι0ΑΝΝ18 ΖΟΝΑΙΙΑ 72 άβ ωοΓβ βυρρΗε&Ιοτη ΐΓβΙ ^λίηςαβ βλΟΓ&ηί ΟΑΠοβΙ- Α. δβλην^ς Μαφίας *Λσχολοομ£νων &1 ταΤς ο!χοδομαΤς 
1, . χ . — :^ — 1.^«* •.-^λ:..^- ^2,^ πλωϊμων, καΐ το3 στ4λου μή πλέοντος, το των 

Άγαρηνών ναυτικδν το Ταυρομίνιον (3) έξεπί^ρθ/^σβ, 
κα• τήν νησον κατέσχε Αη;Ανον, και πολλή των άν- 
β,οώπων έν αύτοΤς συνέβη <ρΟορά. Προόδου δε κατά 
τήν Πεντηκοστήν γενομένης το•> βασιλεύοντος εΙς 
τον του Αγίου Μωκίου ναόν (4), κατά το εθος, καΐ 
ό βασιλεύς ούτος έποιν^σατο τήν προέλευσιν, και τις 
^δη ταΐ; κιγκλίσι του ^'^σιο^Ίτ^^ρίο^ του αύτοκράτο- 
ρος πλησιάζοντος, έξώρμησεν έκ του άμβωνας, 
βάκτρον μετά χεφας έχων βαρύτατον, και κατά της 
βασιλικής έπι^νιγκεν αυτό κεφαλής, και συνέτρ;ψεν 
&ν αυτήν, βΐ μή τζ τίιωρημέντ[ϊ λυχνίί^ προσαρ^α^αν 
το βάκτρον, άφ][^ρηυο ταύττ[ϊ της καταφοράς τ6 σφο- 
δρίτατον. Τέως δ* ούν αΤμα της του βασιλέως κεφα- 
λής κατα^5ρέον 0(5ρυβον τοις αρχουσιν ένεποίησεν • 
δ'τι δ' ου παρήν έκεΤ Αλέξανδρος ό του βασιλέως 
αύτάδελφος, ύπ6ληψις παρά τοΤς πλείοσιν έτυεκρά- 
τησε τής επιβουλής αύτον μή εΓναι άμέθεκτον. Ό 
δι τδ τόλμημα πιιήσας, βασάνοις υποβληθείς, καΐ 
μηδένα μηνύσας συνίστορα, χείρας άπετμι^Οη καϊ Ιίβ βρρΓορΙηηιιαΓβί : ςυίά&αι βχ &ΐΏΐ>οηβ ρΓΟάΙοηβ^ 
1)αου1ηιη ^[ΓανίβΒίΐΏϋΐη,ςυβιη τηΒηίΙ)υβ ^Ρ8ΐ&1)&(, ίιη- 
ροΓαΙοπβ Οϋρίϋ ίηρββίΐ : ςαοά ρίβηβ οοηίαάίββοί, 
ηίβί Γυ9ΐί3 άοροηάβηΐί Ιγοίιηο ίΐΐίβυβ, ιηαχίιηυΓη νίιη 
βιιηί3ίβ8β1. Ργοοθγο» ουπα 3αη(^υίηβΓη β οβρίΐβ ίιη- 
ρ6Γ&1οΗ• πΐίΐοβηΐβιη νί(3βΡβηΙ, 1ϋΓΐ)Λΐί βυηΐ : οΐ 
ςυ!& Γγ&(6γ 6^α8 ΛίβζβηάβΓ ηοη βάβρατ, αρυά ρΐ6- 
Γ08Γ]υθ βυβρίείο ίηναΐυίΐ, βαιη ίηβίάίαΓυηι Γαίεδβ 
οοηβοΐυπι. Βοά ςυί ίά Γαείηυβ αυβυδ ΓυοΓαΙ, (|υ8Β• 
8ϋοηίΙ)υ9 αάΐιίΐϊϋυβ ηυΐΐο οοηβοίο ηοηαΐη&Ιο, ρβάί- 
1)08 βΐ ιηαηίΙ)α8 ατηρυΐβϋβ, ίη ίςηοιη οβί ^οη^β^ιι18. 
ΔΙ ΜίΐΓ0ϋ8 ιηοηαοΙιθ8 ςυί ΤθΙπαο^ίαιη πιβ^ηί 8λΗ- 
1)Λϋ βυρρίβνίΐ, ίϋΐη ρΓδβββηβ, Ιτηρβναίον^ ία(]υίΙ, 
ί$1\ιά α Ώαυίά$ γτχάίαηηι 6$ί^ Ηί$ υβΓδίί : Οιιχ ίιο- 
$1ύ ίηη$ ίη ίαηοΐο ^ηιγ^ο^^β βρίΐ, βΐ (ΐιιί Ιβ οάετηηί^ 
%η τηϋάίο [αϋνϋαϋι ρίοήαΐί 3ηηΙ. Βοϋο ίριΐΗΓ ΐ€ αδ 
179 Ηοΰ ΙβηιροΓβ άβοβηι αηηο$ τ^ρηαΐηηΐίη, Ουβπι• 
ιΐίίπιοάϋΐη (ΙίχίΙ, ΐΐα ΓαοΙυιη ββΐ. Νλπι Ι,βο ρο9ί 
άοοοηαίϋΐη 6& ίρβα (ϋβ, ςαα οαρυΐ ίο1α9 ΓυΡΓ&Ι, 68ΐ 
ιηθΓΐιιυ8. 8απιοηα8 αυΐβιη, (Ιο ςυο 8υρΓ& άίχίιηυδι 
οαιη λραά ίοορβΓ&ΙοΓβιη ιηυΗυπι ροβββί, οαιττ οία- 
§;ηί8 ορϋ>υ8 Γυμ&ιη &(1 Ας&Γθηο8, υηάβ ΟΓΐϋβ θγ&Ι, 
οαρθ88ϋ. 8οά ία ΐΓαηβίίυ ΗΒΐγ8 οαρίυβ, ςαοιηνίβ 
86 6Χ νοίο βΓϋΟβιη δίποΐι&η&ιη βάΐρβ (ϋοβΓβΙ, ηί- 
ΙιϋοΓηίηαβ α Οοηβίβηΐίηο άϋοβΒ ΑπίίΓοηίοί Γιϋο, Βγ- 
ζΛηΙίϋΐη 681 Γθ(1υο1ϋ8. Ουί ΐαιροΓΕίΟΓ, οοηδβΓναΙο 
ρΐΊβΙίαο ΟΓ^α δΕίηοηΒΐη βΙΓροΙο, ιηαηίΐΒνΙΙ άυοίϋ, 
υΐ οοΓαιη 8βα&1υ ίη1βΓΓ0β&Ιϋ8, άίοβΓβΙ 6ϋΐη ηοη 
06ρΪ886 Γϋ^αΓΗ, 8βά αά δίΓίοΗαηηπι 0Γϋ06Γη ροΓβ- 
ςηηαΐυηα βββο. Οαπα βιυΐβίη ροβίπίΐίβ 8βηβ1υ ρρ»- Β και τέλος παρδδ<5θη ττυρί. Ό μονάχος Μαρ- 
τό τετραώδιον του μεγάλου Σαββάτου άνα- μεγάλί πόδας, 
κος, ό 

πληρώσας, εφη παρών προς τον βασιλέα τούτο * 
Προείρητο παρά τοί> Δαβίδ ειρηκότος • "Οσα έπο- 
νηρεύσατο 6 εχθρός έν τψ άγίψ σου, καϊ ένεκαυ- 
χήσαντο ο\ μισοΰντές σε έν μέσψ, της εορτής 
σου, "ΙσΟι γοΰν, ω βασιλεΰ, ώς από τούδε χρό- 
νο ν βασιλεύσεις δεκαετή. Και 6 λόγος έργον έγέ- 
νετο • ^6ανε γάρ ό Λέων μετά δέκα ένιαυτους κατ' 
αυτήν τήν ήμέραν καΟ' ήν έπλι^γη τότε τήν κεφα- ββηΐβ Οοηβίαηΐίηαιη ^αΓβ^ϋΓ3ιηάο οΙ)8ίπο1υ[η Γοςα- υ λϊζν. Ό ήδη δΐ ρηθβίς Σαμωνας, παρά τψ βασιλεΤ 
ΓβΙ, αη ΓϋβίδΰβΙ 8αιηοη38, ίΠβ ρβΓ]υΓΪο ΓβΓοΓίηίάβΙο μεγάλα δυνάμενος, πλοΰτόν τε δαψιλή περιβαλ(ίμί- 

(ΙίχίΙ, βϋΐη ίπ ραΐΓί&ω βααπι ΜβΙίΙοηβιη αΙ)ϋ886 ; 19 » - - -» 

νθΓΟ ρ6Γ ίΓ&ουηόίαηι &1) ίιηρϋΓ&ΙΟΓβ (]ίΓηί88υ8 68ΐ. 
δ&ιηοηα8 ααΐβιη ρρβϊΙβΓ νοΐ6Γβιη ηβθ688ί1αοϋηθ[η, οΐίαιη ραΐήοϋ άίβηίΐΕΐΙβ 0ΓηαΙυ8, βΐ 6υΙ)ίοϋ1ίΐπυ9 
(1β8ί^ηαΙυ8, ίαιρβΓδίΙΰΓΟίη 8«ρβ ίτηρυΐίΐ, ιιΐ λΙ) οΓ- 
Ποίο άβοοάβΓϋΙ : ςυοΓϋπι ίΐΐυά ΓυίΙ, (ΐυοίΐ ραΙποΓ- 
οΐι&τη οοβ^ίΐ, υ1 8β ΓΟοίρβΓΟί, 6ΐ οβη8αΓ® οχίιηβΓβΙ : 
ςηβιη οαιη αοοβΓ8ί88βΙ, ηοςαβ ϋΐα ταϋοηβ βχοΓαπβ 
ρο88βΙ : «ΙαΙίΐΏ β ΓββίΛ ίη Ιήοπι ηανί ίτ&ηβνβΐιοη- 
άΰΐη, αίςαβ Ιπίΐβ ρ6ϋθ8ΐπ ίΙίη6Γβ ίη Ο&ΙαοΓοηβΡϋπι 
ιηοηα8ΐβπαιη ςυοιΐ ίρ8β ΒίρυχοΓΕί, ΐΓ&ηΓοΓΡηιΙυια 
οϋΓαηΙ, οϋηι αηηοβ υηίΐβοίπι ΕοοΙβδίβΒ ρΓίΕΓϋί88θΙ. 
Κ^ϋ8 ΥθΓΟ Ιϋοο ρΛίπβΓοΙια (1β8ί§ηα1ϋ8 β8ΐ 83^ηρ.ρ11ϋ8 νος, και τοί5τον λαβών, εις τους Άγαρηνους (ίβ^^' 
ώρμητο άπεδίδρασκεν, Άλλ' Ιάλω τον "Αλην διαπο- 
ρών * ό δλ ε•ς τ6ν έν Σιρικ^ σταυρόν έ'λεγεν άπιέναι, 
τούτψ εύχήν ττοιησαμενος, δν λαβών Κωνσταντίνος 
ό του Δούκας Ανδρόνικου υΙός εΙς το Βυζάντιον έπαν- 
ήγαγεν. Ό δΐ βασιλεύς, έτι τηρών τω Σαμων^ τήν 
πρώην ίί'.άΟεσιν, ένετε(λατο τψ Κωνσταντίνψ, ει 
έρωτηθείη ενώπιον τής συγκλήτου περί του Σαμωνα, 
μή ειπείν δ'τι άπεδίδρασκεν, άλλ* δ'τι ε?ς τον έν Σι- 
ριχ^ι άτη^ει σταυρόν. Ττί δ' Ιξής, τής συγκλκ^του παρ- 
ούσης, ήρετο μεθ' 4'^:κων επαγωγής τόν Κωσταν- 
τινον ό βασιλεύς εΐ εφευγεν 6 Σαμωνα; • ό δε, διά 
τους όρκους ψεύσασβαι μή θελήσας, εΤπεν 6'τι εις ΕαΐΗγιηίυ8, νίΓ 8&οθγ, ςηί οπιηί 8ΐαί1ίο οΙ)8ΓιΙίΙ, ηβ £) τήν ο'κείαν παγρίδα τήν Μελιτηνήν άπτ(1ει. Ό βα- 
Ιβχ ιιί) ίπιρΟΓίΐΙΟΓθ ρΓΟΠίυΙίξΛΓβΙϋΓ, ϋί ίρ9ίυ8 βχβιη- σ•.λευ^ δε τον μίν ΚωσταντΤνον μετ' οργής άπε- Υ&ποβ Ιοεϋοηββ βΐ ηοΐδβ. (3) Ταυρομένιον. Υΐάθ Οοη8ΐαηΙίηϋΐη, 1. ιι, Οβ 

Ύίΐ€ηιαί, ο. 10. 

(4) Του *Αγ(ου Μωκίου. Ι(ΐ6Πΐ ηαΓΓβηΙ αηοηγηιυδ 
Γοηι1)6η8ίΛηυ8, Ι-βο Γ.Γ&ΠΊαια1ίοη8, δγαιοοη 1ο(το- 
ΙΙιβΙα, βονΠίζθδ, βίο. Οβ 8Βθ1β νβΓΟ 8. Μοοϋ ρΐιιπ- 
1>υ8 βρίτηϋδ ίη ηο8ΐΓα Οοη&ίαηϋηοροΙι, ίη ςυΛ ρΓ3β 
&1ϋβ ίβδίϋΐη δ. ΕυΙΙιγπιϋ, 0ϋ]υ8 ΓβΙίίΐυίδΒ ίΙ)ί(ίβ[η 
ΗϋββΓναΙίΛηΙϋΓ, 3 ϋΛηυαΓ . οβΙο1)Γ8ΐ1υΐΏ οΐ3ί0Γναη1 
ΒγηαχαΓίΛ ΐη88. Τ^ αύττί ήμέρ<? του όσ(ου Πατρίς 
ημών Ευθυμίου κειμένου έν τψ Άγ(ψ Μωκ(ψ. Ιΐυίο 

ρΓΟχίπια Γϋίΐ δ. ΑηίΜιηί φά68 ΒβΟΓα, υΐί (Ιοοβΐ δοή- ρΙΟΓ Π188; νίΐ® δ. ^09θρ^1^ Ηνηοηοί^ΓβρΙιί : ΚαΙ συν 
αύτψ τή Βασιλίδι άνήει μεγαλοπόλει, μεθ' ου ναψ 
Ιεοο μάρτυρος Ιαυτον έγκατακλείσας, σεπτψ λέγω 
δη Ανθίμου του θείου, πλησ'ον υπάρχοντι του Άγ(ου 
Μωκίου, τάς εκείνου άρετάς παρεζήλου. Ιη βαπι 
οάθΐη ίΠαΙυπι Γυί886 οοΓρυβ δ. 8&ιαιρ8οηί8χβηοόο• 
οΐιί (ΙοοβπΐϋΓ IX ί1ϋυ8 νϋα Πί88. Το δε ιερόν σώμα 
και αγ:ον τω μεγίστψ ναψ του Μωκίου του μάρτυ- 
ρος πανσεοαστως έγκατατίθ^'^αι, δτε δή κα: συγγέ- 
νειαν ελκειν εκείθεν του μεγάλου φημιζομίνου. *Ι3 ΑΝΝΑΕίυΗ ΙΙΒ. ΧΥΙ. 74 

κίμψαΕτο. Τδν δέ Σαμωναν μετά ταΰτβ της προτέ- Α ρΙο οαίνίβ ΙίοβΓβί ββοοηά&ΕΟ, ίβΓίίβιη β* ςα»Ρΐβΐη 
ρας ήξίωνεν οίχειώσβως, ε?τα χαΐ πατρίχιον Ιτί - βϋ&ιη υζοΓβιη άαοθΓθ. 

μησε, ιααΐ παραχοιμώμενον προεβάλετο, δς εΙς πολλά των ού καΟηχ(&ντων τόν αύτϋχράτορα προεβίβαζεν, 
ών εν χαΐ τό βιάσασθαι τόν πατριάρχην δέξασθαι αύτον, χαΐ του αφορισμοί» άπολυσαι. Μεταπεμψάμε • 
νος ουν τόν αρχιερέα ό βασιλεύς, έδεΤτο δεχΟί^αι . Ώζ δ' έχεϊνος ή^ν αδυσώπητος, έχ των βασιλείων 
αύτίχα διαπεραται προς την Ίρίαν (5), χάχεΤβεν πεζοποροΰντα εις το έν Γαλαχρήναις οίγουσιν αύτ6ν 
μοναστήριον, Ζ αυτός έδομήσατο , ^τη προστάς της Έχχλησ(ας ενδεχα . ΙΙροεχειρίσΟη δΐ πατριάρ - 
•χης ό σύγχελλος Εύθύμιοςι άνήρ Ιερός , δς χαΐ ρουλ(5μενον τον βασιλέα ν<5μψ θεσπ(σαι ^γεσθαι χατ* 
α^δν τδν βουλ^μενον γυναΤχας δύο χαι τρεΤς άχρι χαι τεσσάρων, πάσ^ σπουδή διεχώλυσε. 

ΙΔ'. Των δε Άγαρηνών (6) ναυσΐ τάς των 'Ρω- XIV. Ουιη αυΐεαι Αβ&Γβηί Βοια&ηδίθ ρΓονίηοίβιβ 

μα(ων ληΐζομένων χώρας, 6 βασιλεύς *Ιμέριον τον ίηίοβΙ&ΓβηΙ, ίιηρβΓ&ίοΓ ΗίοιβΓίυΐΏ ΟϋΓβυβ ρυΙ>1ίοί 
λσγοθ^την (7) του δρόμου του στ($λου προβαλόμενος Ιο^οΐΐιβί&ιη, οίαββί ρπφΓθΟίυαι, οοηίΓα ίΐΐοβ χηίθίΐ, 
άρχηγδν, χατά των έχ της "Α γαρ άπέστειλεν, έν- ιηαηό&νίίςυβ υ1 θϋαιη ΑηάΓοηίουιη Οϋοαζη αββα- 
τειΧάμενος αύτφ , χαΐ τδν δούχαν προσλαβέσθαι ΐΏθΓβΙ. ΥβΓυπι άοΐοβυβ 8&ιηοη&8 ίη1θΓηββίη&8 οοιη 
Άνδρόνιχον. Ό δέ δόλιος Σαμωνάς ασπονδον Ιχων Γ&τηί1ΐ& Οαθ2Βη& ΐηίαιίοϋί&δ βχβΓΟβηβ, ςυβηαά&ιη βχ 
ίχΒραν χατά του γένους του δουχιχοΰ , 6ποτ{0ησ( η ΔηάΓΟοίβί &ιηίοί8 8υΙ)0Γα&1, ςυί βαοα ηαοηβαΐ, ηθ 
τινκ των φίλων του Άνδρον(χου δηλώσαι αύτψ, μή ουιη Ηίαιβηο ρροβοίδΟ&ΙϋΓ, ςυί βί ^υ88α ίιηρβΓ&Ιο- 
συμπλεΰσαι τφ Ίμερ(φ , έχχόψχι οΐ τά όμματα τίδ οου1θ8 βίΐ θίΓοβδϋΓυδ. Κ&ςυβ Πίαίθηυιη οοιηί- 
μέλλοντι χατά βασίλειον πρόσταγμα. Διδ ούχ έπ壕 Ιαη ηοΐυϋ ΑαάΓοηίουβ, 6ί ουπι ίΐΐβ Εοΐυβ ρρ^Ηο 
σΟη τφ Ίμερίφ συνελθειν ό Άνδρόνιχος, 6'θεν χαΐ νίοΙοΓ ΙιοβΙίΙβίΏ οΐ&ββθΐη 8ΐι1[>β^8β6ΐ, άβδρβΓ&Ιίδ Γβ- 
^όνος έχεΐνος ναυμαχήσας έχράτησε , χαι του των 1)08, &88υη[ΐρ1ί8ςυθ οο^η&Ιίδ 6( ββΓνίβ 8υί8, 6Αΐ>&1&ιη 
πολεμίων περιεγένετο ναυτιχου. Εντεύθεν άπεγνω- οθ(;υρ&νί(, ιηυαίΐυπι 0&8(θ11αιη 180 ηοη ρΓΟΟαΙ 
κώς 6 *Ανδρ($νιχος, συγγενείς τε χαι δούλους αύτου Ιοοηίο (Ιίδδϋυιη. Οαιη ααΐβιη δ&τηοη&8 ίηαρβΓ&Ιο- 
π^οσλαβοαενος, χατέσχε τήν Κάβαλαν , δχυρόν τι Γβιη ΐΓηΙ&Γθ, βΐ οοηΐΓ& ίΐίαιη ίηΟ&ιηιη&Γθ ηοη (Ιββί- 
φρούριον του Ίχονίου ού πάνυ τι διαχε(μενον μήχο- ηβΓβΙ, αίςαβ 1*8 ρ&ΐΓΐ&ΓοΙιαιη Νίεοίαυιη Εοοΐ68ί& 
θεν. Ό δΐ Σαμωνάς ού διέλιπε τδν βασιλέα έρεθ(- ρυίβυιη 6886 οο^ηονί886ΐ : 8ρ6 οαιηί άβδίϋυΐαδ, 
ζων, χαΐ ε?ς όργήν παραχινών χατά του άνδρδς . ουπι Ιοία Γαοαϋία 86 αά Α^&Γ6Π08 οοηίβΓί. Ουο ίχη- 
ΗΛ^ω)ί $* έχεΐνος χαι τήν του πατριάρχου Νιχολάου ρβΓ&ΙοΓ οο^ηϋο, βυρΓ& ιηοάυιη άοΐυϋ, 36 ίΠαχη 
Ιχ της Έχχλησίας έξώθησιν , χα! πάντοθεν άπο- 1ι&1)ϋυΓαπι Ιιοδίθΐη ςυο (ΐ6Γβη80Γ6 υδυ» βδδβΐ. 1•ίϋ6- 
γνους , πανο(χεσ(φ τοΙς Άγαρηνοΐς προσελήλυθεν. ταδ ί^ϋυΓ 50ΓϋΙ)ί(, ςαί))υ8 ΑηάΓοηίεο 6ΐ ά6ΐίοΙθΓαπι 
Ό δΐ βασιλεύς τούτο γνους δπερήλγησεν, εναντίον νβηία οοηθ6(]6ΐ)&ΙυΓ, β1 Γβάϋυδ ρ6Γα)ϋί6ΐ)&ΙυΓ, βΐ 
Ιξειν τδν δνδρα άνθ' υπερμάχου πτοούμενος. Γρα- ^ ιηα1(& 1)6η6β6ία ρΓοαιϋΐβΙ>&ηΙυΓ. Ε&8 1ίΙΐ6Γ&8 ίη 
^ην τοίνυν έγχαράσσει βασίλειον, δι' ιζς τφ Άνδρο- εβΓαιη ο&ηάθΐφ ίηδΙ&Γ θίΩοΙ&ιη ^ο^^β^1&δ, δ&Γβοβηο 
νίχφ χα• αμνηστία των πραχΟέντων έπρυτανεύετο , ουίάααι 6 6&Γ06Γ6 βάαβίο ΐΓ&άυηΙ, Αηάίοηίοο Γβ€ΐ- 
χλΙ δπονδβτησις έπετρέπετο , χαΐ πολλών δδσις άβηά&δ. Ουί δ&αιοη&δ αοοβΓβίΙο, εΐαοα &ί( : Νητηςηίά 
έιη^γγελτο ^θών . Ταύτην έμβαλδντες χηρψ τήν $ΰΐ$ ί€ ΙοΙίιΐΒ Βί/ηχ ίηίοΉηιη ς€$ΙαΓβ ίη ηιαηίΐηα ? 
'ΧρΛ^^'^'^, χλΙ λαμπάδι τον χηρδν (8) άπειχάσαντες, ϋί ίρϋητ ριχίηαιη βΐ ρορ\ιίανβ$ οοη$6τυ6ϋ : οβταίη 
ΣΛ^νχ,τ^'*^ των αΙχμαλώτων ένΐ έχβληθέντι της είρ- ύίατη 1]%βΗ Ιναάίίο. Ιά βηίιη Ιιοβρϋί ΑηάΓοηίοί 
χτης έγχειρίζουσιν , έντειλάμενοι τφ 'Ανδρονίχφ ηοιηεη 6Γ&1. Ρ&οϋ ίΐΐβ αΐ ^υ88α8 ίυ6ΓΑΐ. Α^&Γβηι 

Υ&τί» ΙβοΙίοηββ 6ΐ ηοΐ». 

(5) Ίρι'αν. 'Πρίαν 86ηΙ>ϋ ΟοηβΙ&ηϋηυβ ΡοΓρΙιγ- νβΓίβπηΙ, ςυοά 06γ16 νίάβίυΓ 8υδΐ(1βΓ6 ίηβεηρϋο αά 

τοκθοϋυβ ίη Βαβίΐίο, 6ΐ Ιη Ιίΐ). Οβ αύτη. ίτηρ. Ιε- 6]υ8ά6ΐΏ υΓ^ίθ ηιυΓΟθ ν6Γ8υδ ΟοοίάβαΙβηι, ςυοδ & 

^ναν λΐϋ, Ήρίον ΉραΤον, <)6ηί(:[υ6 οοΒίβπ : Ρα1&- 1.βοηθ 6ΐ Οοηβίαηΐίηο Πϋο ΓβΓβοΙοδ ίηηυίΐ, βο ςυο 

Χ\ιιιιι ίαιρβΓ&ΙΟΓοηι Αδί&ϋοαπι, Ίβ ςυο αιυΐϋδ β^χ- βυρβΓ&ϋ δυηΐ Ι^οδΙβδ Ιοοο : Ένθι θεϊχτί βοηθεί^ τδ 

ιηα»\η ΟσηΜίαπϋηοροϋ ΟιτίΒί, 1. ιν, 86θΙ. 13 η. 11, των έχθρων χαττ^ σχύνθη θράσος, έχει οΐ φιλδχριστοι 

^I1^α& οοηάϋοΓβιη ^υδΐίηίαηααι Μ. &^αο8ουηΙ Εχ- ι% ημών βασιλείς Λέων χαι Κωνσταντίνος άνεχαίνισαν 

οβΓρίΑ {^αβά&ιη Ιιί8ΐοπ6& βχ οοίΐ. Κβ§. πΐ8. 2023, ^ πόθψ τήν π6λιν Νίκαιαν άνεγείραντες, διά της του 

ίοΐ. ^ ι "Οτι τδ της Χαλχηδδνος άχρωτήριον τδ έργου επιδείξεως νιχητιχδν άναστήσαντες σημεΤον 

παλαιών Ήρίον ι«Λ ον χαΐ λεγδμενον ταφεϊον γάρ χεντηναρίων χιλίων χαΐ μόχθον έγνώρισεν 'Αρτάνασ- 

-ζν τών χτητορων της πδλεως Χαλχηδόνος* δ μέγας δος Πατευφάτα χουροπαλάτης. Νίβί η3Β0 ΏΐυΐΌΓυπί 

"Ιουστινιανός άνασχάψας τδ δ'λον άχρωτήριον , χαι Νίοωβηδϊυηα 6υΙΙ)νθΓ8ίο ΓβΙθΓΓί (ίβϋβ&Ι &(1 &ηηυαι 10 

άναχαθάρας τδν τ($πον , βασίλεια έχτισε περιφανέ- Ιιβυηίδ Ιδ&ύΓί, 6υ]α8 ιηβιηίηίΙΤΙΐϋορΙιαηθδ,βοπϋβηβ 

στατα, χαι Έερ(α 6 τόπος μετωνομάσθη, ήγουν άε- Μανίαιη δ&ΓαεβηοΓυιη (ίυοθπι ΝίοδΒαιη ούδβάίδβι*, 

ρία. Ρ6ΓρβΓ8αι ΨβΓΟ ίβΐίυβ ρ&ΐαΐϋ ηοιηβη (ΙθδΟΓίΙή- βο μετά πο ιορχίαν πολλήν χαι χαθαίρεσιν τών τει- 

ΙοΓ ίη θΓϋ)θ(ίοχοΓυιη Ιηνβοϋνα αάνβΓδυδ 1οοηοαι&- χών, 8&ηοίοΓυπι Ρ&ίΓυη,ςυί ιΜ οοΐβο&ηΐυτ, ίηΐ6Γ-> 

εΐ30β β(ϋΙ& & ΟοαιΙ>6(ΐ8ίο οαιη οοηΙίηυ&ΙθΓ6 Τΐιβο- 068δίοηίΙ)υ8, υΓΐ)θ Ι&ηιβη ηιϊηίαΐθ ροΐίΐηηι ίυίδδβ. 

ρΐιαηίβ. ρ. 304, η. 5, ηΜ ρββυάοβγηοοίυδ 6οαε(& (7) Ίαέριον τδν λογοθέτι^ν . ΜβαιίαίΙ ίβΐίυδ βχ- 

ίοΐ) ΟορΓοηνπιο οοπΙγλ ευΚυπι ίπια^ίηυιη άίοίΙιΐΓ ρβάίΐίοηίδ ΗίιηβΓϋ δοΓίρΙΟΓ οοβνυβ νίΐβρ δ. Τΐιβο- 

έν ΚΠολει εϊς τδν τδπον τδν λεγδμενον Όνερία 1ι6- είτβΐ» 1.βδΙ)ίίΒ : Έπεμπδμην δΐ συστρατευόμενος 

^βη^οπΐ θπίιη Ιερία, ί!βΐ6η(1υπΐςυθ έν ΚΙΙ6λει. Ίμερίφ τφ πάνυ, τφ στρατηγιχωτάτφ δηλαδή, χαΐ 

(6) Τών δι Άγαρηνών. ΝβΒΟίο αη βα ΙβιηρββίΕΐβ αρ/οντι τοΰ τε δρόμου και του στόλου παντός. 
ΑβΓ&οβηί Νί6«&πι Ιβηίαηηΐ, ίΐΐίοβςαβ ιηυΓΟδ δυΐ)- (8) Κηρόν. νίά6 βίοβδ. αιβά. Ορφοϋ. ίη φάτλιον. 

ΡΑτηοι. Οη. ΟΧΧΧν. ^^ 75 ΙΟΑΝΝΙδ ΖΟΝΑΒ^Ε 76 οο^ϋ& ΗΙίβΓ&ΓΌΐη 8βηΐ6η1ί&, ΑηάΓοηίεαπο οαπι 
οιηηίΙ>ιΐ8 βαίβ ίη νίηουΐα ^οη^^^^υηι, ίη (|υίΙ)α8 ίΠβ 
οΙ)ϋΙ : ςαίά&ια νβΐΌ βχ ίΙΙίβ, β&Γεβπβ ^Γυιηη&β ηοη 
ίοΓβηΙββ, Οάβιη &1>]αΓ&Γαη1. Αϊ ΟοηβΙ&ηϋηαβ, βΐ 
ςτιίά&ιη ουπι ίρβο, ο&ΓοβΓβ βίαρβί, ίη Ηοιη&ηοβ 
ΙίιηίΙβθ, ρ6Γ86ςυθπϋΙ)υ9 Α^&Γβητβ ΓοΓίϋβΓ ρΓοΟΊ- 
^&1ί8, βνΑ86ηιηΙ. Ευιη ίπιρβΓ&ΙοΓ βί Ι^ίΙαΓίΙβΓ βχοβ- 
ρϋ, βΐ ιηα^ηίβοβ όοη&νίΐ, βΐ βχςυίβίϋδ 1]οηοπΙ)υ8 
βίίβοΐΐ. Οβίη(ΐ6 βΐίαιη βί ά\χ\ί:Νβ ίβ άβοίρίαί ηοτηεη^ 
ΟοταΙαηΙίηβ^ ίηητη^ ηβο ρηΙαη$^ βο ςνοά €οηίίαηαηη$ 
ΛοτηαηίΒ ίτηρ^ναίηηα $ίΙ, ί6 ίπιρεηο ροΐΐΐΐίηίΐη: 
€€τί0 βπίίη κήίο, βΐίϋτη Ηηηα πιβητη, ιΚητη $$8β, 
^ηοά $ί Ιη 8ραΗαιη Ιααιη 0ΓηαΗ$, ΰβηβ ΗΗ €ήί; »ίη 
τ€ΐ>η$ ηονύ $1%ίάη6ή$, βΐ Ιι^ναηηίάβτη αββααΗί : ηοΙ{ 
άηΜΙατύ^ ςηίη ρβτ Ηαηο ροπατη (ά6ΐηοη8ΐΓβ1& οεεί- 
άβηΙ&Η ΑϋΓθί Ιποΐίηϋ ροΚα) οαρηί ίηητη α1>$ςη0 τβ" 
Ιιςηο αωρονβ εϋ ίΓαη$ίίηηιιη^ (ά ςηοά ρο$ίβα βΰίητη 
€$ί, Οαιη 8αιηοη8) ρ&ΙβΓ ουπι ςυίΙ)υ8(]&πι &1ϋ8 ΜθΗ. 
Ιβηαιη νβηί88β1, νί80 Ιιοώογθ βί ορυΐβηΐία ϋΐϋ, ουιη 
60 νίνβΓθ νοίυϋ. Ν&Π1 ίιηρβΓαΙοΓ β08 ΙιοηοΓΪίΙοβ 
ΑχοβρβΓ&ί, 6( οοηΐΓ& ςυ&ιη 0606ΐ)&1, Ιιοιηίηβθ ρρο- 
ί&ηο8 ίη Μα§ρ3&χη Εβ6ΐβ8ί&ιη ίηΐΓ0(]υχ6ΓλΙ. 8β(1 & 
α\\ο ρΓοΙιίΜΐυβ ββΐ, βυ&άβηΐθ, υ1 βυ&πι Γ6ΐί§;ίοηβπι 
οοη86Γν&Γθ1, αίςυβ ίη ρ&Ιπ&αι ΓβνβΠβΓβΙυΓ, ςυοά 

6ΐ ίρββ ρβΓ 000&8ίθη6Π1 ί&0ΐΐΙΓα8 68861. Ιη !θ8ΐθ 

Ρ6ηΐ60θ8ΐ68 Ι460 ΟΙίυχη 8υυιπ οοΓοη&νϋ, βΐ ίιηρ6Γ&- 
ΙΟΓθΐη &ρρ6ΐ1&νί(. ΟβΙβΓυπι θ()ίθ8υ8 181 δ&α]οη&8 
βαηαοΐιυιη ΐϋίηίδίηιπι 8υυιη ΟοηβΙ&ηϋηαπι, 6χ Ρ&- 
ρ1ι1&βοηί& ΟΓΐυηάυπι, (ΙοιηίηβΒ &(1 πιίηίδΙβΓίυπι ίΓ&- 
άίάίΐ, ςυί ουαι 6ΐ ίπιρθΓ&ΐΓίοί 6ΐ ίρ8ί ίπιρ6Γ&1θΓΐ 
ρ6Γ6ΐι&Γα8 68861, ρροΓ&ηυβ δ&αιοη&8 ίηνίάία 8ίΐίηυ- 
1&1υ8 ίΐΐαηι αρυά ίπιρ6Γ&ΙθΓ6χη άβΐυΐίΐ, ςυ&8ί &1> 
ϊχηρ6Γ&ΐΓίθ6 &αι&Γ6ΐυΓ, ςαβχη 1.60 6χ βπιυΐαϋοηθ, 
ρΓΟ αιοη&οΐιο Ιοηάοη, η60 ιηυΐΐο ρο8ΐ γουοο&γϊ, 6ΐ 
ΧΏοηΕΕίίοο 1ι&1)ϋυ 6χυ(ο, οίνίίθηι ν68(6ΐΏ Γ68υπΐθΓ6 
308811, 6οςυ6 Γ&ιηίΙίαΓίυ• βϋαιη ςυ&ηι ρηυ8 υ8υ8 
Θ8ΐ. 1(1 δ&ηιοηβ ίηΙο]6Γ&1)ί1τϋ8 νί8υη]. ΟυταΙ ί^ϋοπ 
ρ6Γ 8υθΓυιη ςυβπιά&ιη, Η1>6ΐ1υπι οοηντοϋ8 ρίοηαπι 
ΒοηΙ^ί, 6υιηςο6 &1)3ί6ί1, ςυ& ίαιρβΓ&ίοΓ ΐΓ&η8ϋυΓυ8 
ΟΓ&Ι : ςοο 18 ίην6η(ο 6ΐ ΙβοΙο, άοΐαϋ, αυΓΐθΓ6[η(ΐαβ 
ΓβςυίβίνίΙ. υηυ8 ί^ΙΟΓ 6χ 6308 Γ6ί οοηβοϋβ, 8αιηο- 
η&ιη βοήρϋ &υοΐ6Γβίη 6886 ίηάίο&Ι• Οαιη &υΐ6χη 
6θΙίρ8ί8 ΙαηΦ ΙαΐΏ Γυί88Ρΐ, ί[ηρ6Γ&1θΓ ΐΏβίΓοροΙίΙαιη 
δγη&(ίθΓαιη άο 6& ςυββίΙυΓυθ αοοθΓβϋ, ςϋ6ΐΏ ουπι 
δαιηοη&θ ρπναϋιη άβ ίΐΐα 8θί8είΙ&Γ6ΐυΓ, Γ68ροη(ΐ6ΐ : 
Τηηιη ίη^οΗηηίηηι ροΓί^ηάϋ ι$ία Ιηηχ α^βαίο, 8ίη 
άβοίϊηα ΙβΗία Μη άί€$ αηΐβ ίνατη ϋαίαιηϋαίβηι ρτ»- 
ί€ηβήί; €ί ίη χη{οτΙηηίηίη βυϋαΰίδ. 06ΐη(ΐ6 αϊ) ίιη- 
Ρ6Γ&10Γ6 ςυοςαβ ίηΐ6ΓΓ0^&Ιυ8 δγηαάοΓαπι βρίβοο- 
ρυ8, Γ68ροη(ίθΙ, πιαίυαι ίβΐυά ίη 6υιη (}υί 68861 βί) 

!11θ ρΡΟΧίΠΙΟΘ, ^Γ&88&ΙαΓυίη. ΙπίρβΓ&ΙΟΓ ρΟΓΓΟ ρ6Γ- 

βοοΕΠ) ρΓΟχίπιαοι ΑΙβχαηάΓυηι ίΓ&ΐΓ6αι ]υ(1ίο&()&1, 
Βθά Γ&180 : 0801 Ιιοπιίηί ρ688ίη]0 Ιαηοΐβπα πιαΙθ Θ886 
οροΓίθϋαΙ. 1^00 ίξίΙοΓ, υ1)ί οο^ηονϋ 6οηι 6886 ί&- 
ιηο8ί 1ί1)6ΐ1ί &αοΙθΓ6Πΐ, 6ΐ Γθ§;ία βχί^ϋ, βΙ Γ&βυιη Α, δούναι αύττξν. Τούτον δή τδν Άγαρηνόν ό Ζαμιωνας 
μετχΑαλεσάμενος , Ιν άπο|&|$ήτοις φησί ιζροζ βύτ<$ν• 
ΟΤδβς δτι τόν ολεθρον της Συρίας όλης φέρεις 
έν ταΐς χερσ(ν ; "Ινα γοΰν κα? τήν πατρίδα περί- 
σωσης καΐ τους όμογενεΤς , τον χηρόν τούτον 
έγχείρισον τψ Ούζτ(1ρ. Οΰτω γάρ 6 παρ' ψ ήν ό 
Ανδρόνικος ώνομάζετο . Ό δε πεποίηκεν ώς πχ- 
ρήγγελτο, και γνόντες οΐ της "Αγαρ τήν δύναμιν της 
γραφής, και τδν Άνδρόνικον δεσμοΰσι και πάντας 
τους συν αύτψ . Ό »χ1ν ούν Άνδρ<5νικος έν τοΤς 
δεσμοΤς τον βίον κατέλυσε. ΤινΙς δΐ των συν αύτψ 
τήν έκ των δεσμών μή στέργοντες κάκωσιν, τήν 
πίστιν Ιαυτών έξωμόσαντο. Ό δΐ Κωνσταντίνος καΐ 
τίνες των συν αύτψ της ειρκτής έκφυγ(5ντις προς 
τά 'Ρωμα'ων άπτ(1ειαν ; και τους καταδιώκοντας 

_^ αυτούς Άγαρηνους γενναίως τρεψάμενοι, διεσώθη- 
σαν . *0ν 6 βασιλεύς έδέξατό τε περιχαρώς , και 
έδεζιώσατο μεγαλοπρεπώς, και διαφεροντως έτίμη- 
σεν • είτα καί πρ6ς αυτόν ^φη• Μή άπατάσω σε, 
Κωνσταντίνε, τό 6'νομα , μηδ* οΓου της βασιλείας 
τυχεΤν , ώς Κωνσταντίνου *Ρωμαίων μέλλοντος 
&ρξαι • Ισθι γάρ ακριβώς τούτον εΤναι τον υ16ν 
τον έμ(5ν . Συ δλ ει μ^ν ήν Ιλαχες Σπάρτχν κο- 
σμείς, Ισται σοι εδ• εΐ δ^ νεωτερίσεις, και τυραν- 
νίδι επιχειρήσεις, 2σω βεβαίως είδώς ώς δια της 
δι της πύλης (τήν πρ6ς δύσιν ούσαν του Χρυσό - 
τρικλίνου δείξας αύτψ) ή κεφαλή σου του λοιπού 
σώματος χωρίς είσαχθήσεται • δ και γέγονεν 
ΰστερον. 'Κκ δΐ «Μελιτηνης έλθ(^ντων τινών, έν οΓς 
ήν καΐ 6 του Σαμωνα πατήρ , ύπεδέξατο τούτους 
έντίμως ό βασιλεύς, καΐ εις τήν Μεγάλην Έκκλη- 

σίαν μή δεόντως απίστους ^ντας είσήγαγεν . *Ιδών 
δι 6 του Σαμωνα πατήρ, ήν εΤχεν ό υΙος αυτοί» 
τιμήν έν τοις βασιλείοις, και τον πλοΰτον δν περι- 
έκειτο, ήθελε συνδιάγειν αύτψ . Έκωλύθη δΐ παρ* 
εκείνου, τήν οίκείαν θρησκείαν τηρεΤν συμβουλεύον- 
τος, και εΙς τήν πατρίδα έπανελθεΤν. Εΐ δΐ καΐ αυ- 
τός, Ιφη, τύχω καιρού, ύπονοστήσω προς σε. Της 
δ' εορτής (9) της Πεντηκοστής ένστασης , έστεψε 
τόν υΐόν αύτου ό βασιλεύς, και άνηγόρευσεν αυτόν 
βασιλέα. Έκτο μίαν δ' Ιχων θεράποντα 6 μυσαρός 
Σαμωνας, ΚωνσταντΤνον όνομαζόμενον , έκ δΐ Πα- 
φλαγονίας γενόμενον , τζ δεσιτοίν^ τούτον δέδωκεν 
εΙς ύπηρεσίαν. Έπει δΐ και τ^ βασιλίσσΐ[^ και αύτψ 
τψ κρατούντι λίαν ό Κωνσταντίνος ψκείωτο , εΙς 
βασκανίαν ό βέβηλος ήρέθιστο Σαμωνάς, κα2 προς 

η τον βασιλέα κατεϊπεν αυτού, ώς ερωμένου τ^ βασι- 
λίσστ[^. Ζηλοτυπήσας ούν ό Αέων άποκαρήναι τούτον 
προσέταξε μοναχον, και μετ* ού πολύ ανακαλείται 
τούτον, καί άποδυθήναι κελεύσας τά μονα•/ιχά άμ- 
φια, καΐ κοσμικήν πε,οιβαλέσθαι στολήν, μάλλον ή 
πρότερον αυτόν ψκε-.ώσατο . Ούκ ανεκτά δ* ήσαν 
ταύτα τψ Σαμων^. Γράφει τοι'νυν λοίδορόν τι γρ«μ- 
μάτιον διά τίνος τών αυτού, και τούτο ^ίιττει ένθα 
ό βασιλεύς διελεύσεσθαι Ιμελλεν, 6'περ εύρων έκει- Υ&η» ΐ6βΙίθΙ168 6ΐ ηοΐ£Β. 

(9) Της δΐ Ιορτής. 1ιυρυ8 ΡΓθΙθ8ρ&ΙΙι& : Αηηο 913, ίηά, 1, €ονοηαΙη$ €$1 ΟοηύαηΗη$ (Οοη8ΐ8ηΙίηυ8) ίηιρ, 
(ίΐίηί ρ^xά^^ί^ Ιβοηίό^ ςηΐ τβρηανϋ αη 47. 77 ΑΝΝΑΟϋΜ ΊΛΒ. XVI. 78 

νος και άναγνοί>ς, ήλγησέ τε καΐ τ^ν πβποιηκίτα ^ οβΓϋβ 6ηίΙ)υ8 ίηε1υ(]ϋ, ίάςαβ αοοίάϋ αηΐβ άΐΒτα 
το\>το Ιζήτβι. ΒΓς ούν τις των συνειδητών την πρα- ^υ1^^ χπι. Οοπθΐ&ηΐίηυβ Οϋί δ&πιοηαβ θΐ ίηνίά6ΐ)&1 
ζιν ταύτην τψ Σαμων^, τούτον εΐναι τλν έργάτην βΐ ίπβίάίαϋ&ΙυΓ, ίΐΐίυβ Ιοοο ουΙ)ίουΙ&ήυ8 ββΐ άββί- 
τοΰ λοιδ^ρου βιβλ(ου τψ κρβτοΰντι έδήλωσεν. 'Βχλεί- ^ηαΐυβ, βίςυβ ιηοα&βΙβηυΐΏ ίη Νοββϋβ βχίΓΟοΙυιη. 
ψεως μέντοι τ<5τε της σελήνης σύμβασης, τ^ν μη- ΙΐΏρ6Γ&ΙθΓ αυΙβίΏ οοΒίίαεο ιηθΓΐ)θ ]θΙ)0ΓΑη8, νίηΙ)υ8 
τροπολίτην Συνάδων ό βασιλεύς μετεπέμψατο, περί ίΐα 6χ1ι&υ8ΐί8 ίαίΐ, υ( άβ ^β^ϋη^ο &ρυά ββη&Ιυιη (Ιο 
τα'>της πευσίμενος. Όν 6 Σαμωνας Ιδί^ παραλαβών, ιηοΓβ ΟΓ&Ιίοηβιη 1ιαΙ)6Γβ ηοη ρο88βΙ, ςϋβΒ ΟΓ&ϋο 
ήρετο περί της εκλείψεως • κάκεΤνος εφη δ'τι ' Σον δϋβηϋϋΐη βρρβΙΙβΙϋΓ. Ραυοα Ι&ιηβη β8ΐ 1θ6υία8, 
το της σελήνης πάθος σημαίνει δυστύχημα. Εΐ ρβΐϋςυο υΐ ραΐΓβ8 οοηβΟΓίρΙί 8υί ιη6ΐΏ0Γβ8, οοη]υ£;! 
δΐ ή του *Ιουλ(ου τρισκαιδεκάτη (10) παρελεύ- βΐίοςυβ 8υο βάβτη βθΓναΓβηΙ : ςυ&ΐΏνί8 αυΐθΐη άΐοθ- 
σεται πρ^ του σε παΟεΤν, έκφεύξει καΐ συ τ^ ΓβΙ, 86 608 ηυηβ ρροδίΓθΐηο &£Γ&η, ηοη Ιαοιβη 8ΐ&• 
δυστύχημα. Είτα και πρ^ς του βασιλέως ό Συνά- ϋαι άθΓβοϋ, Ββά αά Μαίυπι αβςυβ νίχίΐ. Τυηι νβΓΟ 
δων ερωτηθείς άπεκρίνατο, ώς εΙς τ6 δεύτερον ιηοπβη8 , ίηαρβη'ϋπι Γγ&Ιπ ΑΙοχ&οάΓΟ ΡβΗςυίΙ, 
μετά σε πρόσωπον (νσκήψει ή κώιωσις. Δεύτερον βίάβΓηςιιβ 61ίο βυοίΓ&άίΙο, ροίτϋ, υ1 βυαι οαΓ&ΓοΙ, 
δε πρόσωπον δ ^σιλευς τ6ν άδελφον αύτοΰ τον Γβ^&ΙϋβΓςυβ θάυο&Ιο, ίοιρβΓίυπι ΓβΙίηςυβΓβΙ, ςυβπι 
ΆλΙξανδρΓν . Ικρινεν, άλλ' έσφάλη περί τήν κρίσιν- ^, ουπα ]9αι πΐ0ΓίΙ)υη(1υ8 189 &(1 86 νβηΐΓθ νί(ϋ886ΐ| 
ξ8$ι γάρ ποτέ τφ κακίστψ Σαμων^ γενέσΟζι κακώς. ά 1x1986 Γ6ΓΐυΓ : Εΰΰβ ίη^αίϋίηηι Ι^τηρηί ρο$ί χιιι 
ΜαΒών ο3ν ό Λέων, ώς εκείνος ήν 6 του λοιδόρου ψη6η5β$, ΙιηρβΓ&νϋ &ηηο8 χχν βΐ ιιι Π)6ηκ68. 
βιβλίου πατήρ, έζωθεΤ μίν των βασιλείων αύτδν, και άποκείρει, κα2 περιγραπτοΤς όρίοις καθείργνυσι. 
Και ταΰτα γέγονε μήπω της τρισκαιδεκάτης του Ιουλίου παρα^ρυείσης. Παρακοιμώμενος δΐ άντϊ 
του ΣαμωνοΕ ό παρ* εκείνου βασκαινόμενος Κωνσταντίνος καΐ έπιβουλευόμενος προκεχείριστο , φ 
χαι*. μονήν 6 βασιλεύς έδομήσατο έν ταΤς Νοσσιαΐς (11). Νοσήσας δε ό Αέων κοιλιακδν νόσημα, τοσούτον 
κατειργάσθη τήν δύναμιν, ώς μτ^δΐ δυνηθήναι διαλεχθήναι τξ συγκλήτψ, περί Νηστείας τήν συνήθη 
διάλε{ιν 11 καλείται Σελέντιον. 'Όμως ολίγα τινά ταύτΐ[| διαλεχθείς, και άζιώσας αύτοΰ μεμνήσθαι, 
και πίστιν εΙς τήν αύτοΰ σύμβιον τηρεΤν και εΙς τόν υΐόν, και τελευταίαν ταύτην προσλαλιάν πρδς 
αυτήν ποιεΤσθαι εΙπών, ούκ αύτίκα έξέλιπεν, άλλα μέχρι του Μαΐου διήρκεσε. Τότε δΐ τελευτών τήν 
αύταρχίαν τφ άδελφφ κατέλιπεν Άλεξάνδρψ, καΐ τον υΐόν αύτοΰ παραδέδωκεν, άξιώσας έπιμελεΤσθαι 
αύτοΰ, και άνάγειν βασιλικώς, καί αύτφ τ^ κράτος καταλιπεΐν* ον βλέπων έρχόμενον πρ^ς αύτον έν τφ 
ήδη έκλείπειν, ώς φασιν, ίφη- *Ίδε ό κακ6ς καιρδς, μετά τους δεκατρείς μήνας. Έβασίλευσε δΐ ό 
Αέων Ιτη εΊκοσι καΐ πέντε, έπΙ μη σι τρισίν• 

ΙΕ'. Αλέξανδρος δλ έίμα τε τους πόδας ήρεισε τ^ XV. ΑίθχαηόβΓ Ογπι&Ιο ί[ηρ6Γίο, ρ&Ιπ&ΓοΙι&ιη Νί- 

άρχζ, καΐ £μα τόν πατριάρχην Νικόλαον έκ των ^ οοΐ&αηα 8ΐ&1ίπ) 6 6&1&0Γ6ηΪ8 ίη Ρ6(ΐ6ΐη Οοη8ΐ&ηϋηο- 
Γαλακρηνών άγαγών, ε?ς τ6ν της Κωνσταντινουπό- ροΐϋαη&πι Γθάυχίΐ, ρυίβο ίη οχβίΐίυιη Εαίΐιγαιίο, οΐ 
λεως θρόνον ανήγαγε, τδ δεύτερον καταγαγών τδν άί^ηϋαΐ6 ία &αι5οη6 &1>Γθ9&ΐ8,ου[η ςυίάβιη Νίεοΐ&ί 
Ε*>%ύμιον. Και έπι βήματος τήν τούτου ποιήσας 86θΙ&ΙθΓβ8 αιαίϋβ Ιιοαιίποηι οοηΙυπιοϋΒ &ίΓβ6ί986ηΙ• 
χαθαίρεσιν, ένυβρισάντοιΜ . εΙς τον άνδρα .πολλά των ΕβΓυιη ροΐίΐυβ ηίΐιΐΐ ίιηρ6Γ&ΙθΓ6 (1ί@;ηυαι ^688ίΙ, 06- 
9τροσχΐ(μένων τφ . Νικολάφ, είτα καΐ ύπερόριον ΙίοίΐΒ, νθαΑΐίοηίϋαβ , 6ΐ)Γΐ6ΐ&1ί, 0θΐΏ688λΙιοαί1>υ8 

Υαη» ΐ6θϋοη«8 βΐ ηοΐ». 

(10) Ή του Ιουλίου τρισκαιδεκάτη. 1•6^6ηάϋΐη άλλα καΐ αυτός πιών έκάθητο σύννους, και στενάξας 
'Ιουνίου,ςοοιηοάο ΙιαΙ)βη1 ΙιβοΟΓαηααι&Ιίουβ,ααοηγ- εΤπεν δτι Έν τούτφτφ τόπψ απώλεσα μου τήν ζωήν. 
ιηαβ €οιη1>€ΐί9ί&αυ8, η. 31 ; 8ογ1ϋζβ8, θΐ Οίγοββ. Τοΰτο άκουσας ό τίμιος γέρων, άπηρώτησεν α{»τφ, 

(11) Έν ταϊς ΝοσσιαΤς. 8υΙΙ)()ί1, ι^αοά αϊ) τί άρα τό συμβάν, κύριε μου ; Ό δέ εΤπεν, δ'τι Έν- 
λΐϋβ βίΙβΙϋΓ, βγχηβοη Ι^ΐ^οΐΐΐοΐα ίη ΟΐίΓοη. Π188. ταΰτα απώλεσαν νν'• και παρευθυ κβΐ τον τόπον 
"Αξιον δι ολίγα είπεϊν ποιψ τρόιτφ ή μονή των Νοσ- υπεδείκνυεν, καΐ τά σημεία του βαλαντίου, και τό 
-.Γ„. ^4^•.«•«.. ^Γν•«.« Α ν ...«.•.»..?..«.« *τ-^- ^,^ί^^ πόσον ελεγεν και ό άνθρωπος του θεοΰ εύΟυς έξέλ- 

κει τοΰτο τοΰ κόλπου αύτοΰ, καί φησι, Γνωρίζεις σιων χέκτιαταΐ' οΰτος 6 Κωνσταντίνος ε7χε• πατέρα 
γέροντα ευλαβή και Αοβούμενον τόν θεόν, ος και έν• 
άπερ έκ δικαίςυ πόρου εΤ- παρακαλών λαβεΤν έξ αυτοΰ δια και β< 

νβν νομισίλάτνν•, και . αρίθμησα ι, Λ καί ήσαν εις νν ούκ ήθέλησεν τό σύνολεν, δΟεν ό στρατιώτης άπέρ- 

ν^ τρέϊς «ριθμούυ«να* εΤτα άναστάς, οΙα συμβαίνει, Χ^'ϊ^ι "^ήν όδόν αύτοΰ, χαίρων καΐ ευχάριστων τψ 

χα< τφ Τππφ Ιπι^, ψχε'^^^ "^ή^ όδόν αύτοΰ τό γρυ- θεψ. Γ^ οΰν νυκτι εκείνη όρ^ κατ' δναρ τον Χρι- 

σίον κατά τόν τόπον αφείς. 'ίίς οΰν ϊ^ος εΤχεν ο'γέ- στον έλοόντα καΐ είπόντα αυτφ. *Ανθ* ων έποίησας 

ρων, Ιξήλθεν πρ6ς τήν ^εξβμενήν, και εύρων τόν ε^ς τόν στρατιώττ^ν, Ιδου αΰριον ακούσεις γενόμε^ον 

χουσίον, Ιλϋπι}Οη τήν τοΰ άπολέσαντος άθυμίαν παρακοΐίχώμενον τον \•1όν σου, καΐ τό προάστετον 

όμως έν έαυτψ φυλάττων, ο(ί διέλιπεν άπό νυκτός τοΰτο εις ' 
εις νύκτα εύνό μένος τψ θεψ τοΰτον έλθεΤν και άπο- 

λαβεΤν τό βιον. Ό μέντοι στρχτιώτης τάς πύλας κομιεΤ. ΐίρωίας δΐ γενουίνης, τό μήνυμα ήλθεν, καΐ 

ιτερασας, καί έπιμνησθείς, δμως τι ποιήσαι μή δυ- ιχετ' ολίγας ημέρας τη θελήσει τοΰ βασιλέως καΐ τ^ 

νάμενος, τήν όδόν αύτοΰ άπι(^ι^ λυπούμενος* και μετά εξόδψ, ώς εΓρηται, το μοναστήριον οίκοδομεΐτα, και 

τρίτον Ινιαυτόν, {ρχεται προς τόν τόπον των Νοσ- ένεθρονίσθη. 

σιών, καΐ τοΰ Ίππου άποβας, αυτόν μίν έπότισεν, 79 αΟΑΝΝΙδ ΖΟΝΑΒ^Β 80 αχοΓΐβ άβάϋυβ. Ηββ ΙαιρβΗ! βΐ ΓβίρυΙ)ΗθβΒ ηΟΛη- Α ποιιξσας αύτίν, Αυταρχι^σας 51 6 ρβσιλβυς οδτοσι, ά&νϋ οίΓοαΙ&Ιοπϋυβ βί Ιιοίη!ηίΙ)α8 β ίηνϋβ, ςυοΒ 
&ηΙβ ίιηρβηυιη οΙαηόβθϋηοΓυιη ΓαοίηοΓυιη 1ι&1)υ6- 
Γ&ί 800108 : ηυοΓυΐΏ υηαιη Βαβίΐίΐζθζη βυοοββροΓβιη 
ίιηρβΓϋ άβοΙ&Γ&Γθ ιη αοίπαο Ιι&ύυϋ. Ναοί Γγ&Ιπθ 
βΐίυιη Οοηβΐ&ηΐίηαιη βΐ ρπν&Ιυιη 6886, 6ΐ νίη1ίΙ)υ8 
ρπν&Γβ νοΐ6ΐ)&1. Ιάςυβ ηίβί νϋ&ιη οβΙβπΙβΓ ΩηίδθβΙ, 
οοηβίΐϋβ θ]α8 α (ϋνίηα ΡΓονί()6ηϋ& 6ν6Γ8ί8, ςυαη- 
Ιυηι ςυίάθπι ίυ ίρ80 ίυίΐ, γθ ΐρβα ΓοΓίαβββ ίαοΐυαι 

688βΙ. ΟυΠΙ ρΓ8Β8ΐ]'^Ιαΐ0Γ68 ρθΓΟΟΟί&ΓθΙυΓ, βπ (ϋυ 

νίοΙιίΓυβ 68861 ? &υ(ϋνϋ 6χ 618, 86 ίοΓβ 1οη^8θνυιΐ)> 
βί &ρΓ0 8)060 ία 1Η6&1Γ0, ά6ηΐ68 61 ρυάβηάα «άοΐΐ• 
(118861 : Γιΐϋΐη ^ίτη, &ί6ΐ>&α1, ΐ5 αΐ βίβηίβηίηψη^ ίβίέ 
αοίητη^ ςηία αάνβτ$η$ Ιβοπΰτη /ταΐνβτη Ιηηιη ίίεΐύίί ; ούδΐν έοικος ιΐργάσατο βασιλιΤ, άλλα τρυφαΤς κβί 
Οήραις και κώμοις καΐ άσελγε(αις έξέδωκεν 1αατ<5ν. 
Τά δΐ της βασιλιίας καΐ κοινά πράγματα άνθρώποις 
άνέθετο άγύρταις καΐ τοΤς Ιχ τριόδών, ους πρό της 
μοναρχίας άπο^δ,ίήτων βΤχε πράξεων κοινωνούς, ών 
ίνα Βασιλε(τζην λεγίμενον, και διάδοχον των σκήπ- 
τρων διενοεΤτο ποιήσασθαι. Τον γάρ άδελφίπαιδα 
ΚωνσταντΤνον και ιδιωτεΰσαι έβούλετο, και των 
παιδογ4νων άφελέσθαι μορίων. ΚαΙ εΐ μή ταχύ το 
τέλος αύτψ της ζωής ίπελήλυβε, και οΰτως αύτψ 
παρά της δνω προνοίας έσφάλησαν τά βουλεύματα, 
τάχ' δν δ'σον τ^ έπ έκείνψ, και έις έργον έξέβιισαν. 
Γοήτων δλ πυνΟανίμενος ει ίς μήκος αύτψ τά της 
ζωής προελεύσεται, ^ίκουσεν έξ εκείνων ώς δβται ιιος[α6 α11& ίη γ6 αΐΐα γθοΙθ ^υ(^^^&Γαη1, ηί8ί ςυοά 
Ιιοιηίηθπι ^υΙβΒ οοηνίνϋ8ςυβ ιη&ηοίραΐυιη, 1αχυςυ6 αύτψ μακροχρ(5νιον τό βιο^σιμον, εΐ τψ έν τψ βεάτρψ 
6οη1ίη6ηΐ6Γ άίΓ0α6ηΐ6Γη, 8υί οοιηρ&Γ&ΓυηΙ. 0Γ6(ϋ- *' συΥ δς έκ χαλκού πέπλασται όδ<5ντας καϊ αΙδοΤα περί- 

0οιτο• Σόν γάρ (12), ίλεγον, οδτος στοιχειών έιττιν, 
άντίος Ιστάμενος Λέοντι τψ σψ άδελφψ • ουδέν 
έτερον κρίνοντες ύγιΐς, ή τό συΐ: τούτον άπεικάσαι 
τον αυτοκράτορα, διά τλ περί γαστέρα κεχηνέναι 
τε καΐ συσσίτια, καΐ άκολασίαις προσκεΤτΟαι διηνε- 
κώς. ΙΙιστεύσας ούν τοΤς Α($γοις εκείνων, ό καί χοί- 
ρων άνοητ^τερος, τά λείποντα ταΰτα τψ χαλκουρ- 
γήματι έξειργάσατο. Του μέντοι των Βουλγάρων 
άρχηγετοΰντος Συμεών ει τήν είρήνην άσπάζοιτο 
έρωτώντος διά τίνων 6π' αύτοΰ πεμςρθέντων, ό 
Αλέξανδρος άτίμως τε τους πεμφθέντας έδέξατο, 
και υπερηφάνως ώμίλησε, καΐ 6περ<$γκως ήπείλη- 
σεν. "Οθβν & Συμεών τήν δβριν μή ένεγκών, κατά 
'Ρωμαίων ώπλίσατο. Συμποσίοις δΐ καΐ μέθαις δι6- άϋ Ιιοιηο ρθΓεί8 &ηΐ6α1ίθΓ, ϋΙοΓοπι νβΓϋίβ, 6α8ςυθ 
ρλΓΐ68 «060 ορβη &φ*60ΐ1. Οοπι ΒυΙ^&ΓΟΓαοι ρπη- 
0θρ8 βγαίθοο ρ6Γ ΐ6ς&1θ8 θχ 60 0[υβΓ6Γ6ΐ,Αα ρ&οβαι 

00Ο86Γν&1αΓα8 68861 ? 608 Α]6Χ&θά6Γ 60θΐ6Πΐρ1ί[η 
6Χ06ρί1, 8αρ6Γΐ[>6 &11θ6υ1υ8 68ΐ, 6ΐ ΑΓΓΟ^&ΟΐβΓ 60Π1- 

ιηίο&ΐυβ. ^υ^υ8 οοο1αιη6ΐί89 8γιη6θο ίαιρ&ΐίθοβ, 86 
οοο1γ& Ηοίο&οοθ αΓΟί&νίΙ. ΑΙοχαοάβΓ νοΓΟ οοονίνϋβ 
6ΐ 6ΐ)η6ΐ&1ί ρβΓρβΙυο ίο(1α1(;6θ8, ουπι 8 1>&1θ6θ 
ρΓ&08υ8, νβαΐΓ6 6ρο1ί8 πΐ6Γοςυ6 (Ιίβίβοΐο, ρίΐα Ιο- 
ά6Γ6ΐ, βςυίΐαοάο, 6ΐ ρϋ» 1η£[θχΐ0ΩίΙ)α8, ν&8ί8 ςυί- 
ϊ)α8(1&ιη Γορϋβ, ηιυ11οςυ6 βαο^οιοβ ρ6Γ η&Γ68 βί 

ν6Γ6ΐΓ0Π1 ^6^6^10, αΠΟ άίθ ρ08( 6Χ8ΐίθ6ΐϋ8 68ΐ : 6001 
06ρθ1ί 800 1θΙθΓ68, θ1 ίΐΏρβΓΠ &(1θΐίθί8ΐΓ&!θΓ68 

θΟΓίρΙο θΓ(ϋο&88θ1, ρ&Ιη&ΓοΙι&α) Νίοοί&υπι, οιβ^ί- 8ΐΓ00ΐ δΐ6ρΙι&οοαι, πι&^8ΐΓθΠΐ ^ο&πη6Π1 ΕΙ&ά&πι, ο λου προστετηκώς ό Αλέξανδρος, άπαξ άριστήσας 
^οιι^^6α1 Γ6θΙθΓ6π], 6ΐ άοοβ, ςοθ8 β οιγοοΗβ νο- μετά λουτρών, και κοίλ^ χρησάμενος τη γαστρι, 
6&1θ8, αά 86θ&1οη&πι 6ΐ ρ&ίποί&πι 183 (ϋ^ηί1αΐ6Πΐ κα2 άπλήστως άκρατησάμενος, σφαιρίσαι προ^θε^ο, 
ονβΧΘΓΑΐ, Β&ζίΠ1ζ6αι 6ΐ β&1>Π6ΐοροΙυπ). καΐ κατατείνας τ^ σώμα τζ Ιππασί^, και ταΤς της 

σφαίρας εκτραχηλίσεσι, (5ήξιν υπέστη, καΐ αΤμα διά τε της (5ιν6ς κενώσας καί τής αιδοΰς, μετά μίαν 
ήμέραν έξέλιπεν, έπιτρ<5πους (13) τψ άνεψιψ καί της βασιλείας διοικητάς γράψας, τ6ν τε πατριάρ- 
χην Νικ^λαον και τον μάγιστρον Στέφανον, καΐ τ^ν μάγιστρον Ίωάννην τον Έλαδάν τόν τε (5αίκτορα 
Ίωάννην, και δύο των ύπ* αύτου προαχθέντων έκ τύχης άγύρτιδος εις συγκλητικήν άξίαν, καΐ είς 
πατρικιύτητα τ6ν Βασιλείτζην και τδν Γαβριηλόπωλον. XVI. Αΐ6χ&ο(]Γ0, 0001 ίαιρ6ποαι Βοούοι οοοαι βί 

01608601 1θ(1ίΓΐΟ&1θ3 68861, ϋ6ΓθΟθ1θ, ρθΐ65ΐ&8 &(1 

βοοβίΑοΙίοοοι 1<6θοί8 ΓιΗοοι ()6νο]υ1&68ΐ,&()αιθ(1υηι 
ροοΓοαι &όΙιυο : 86ρ1ίοιιιπι βοίοι &{^6]3&1 βοοοοι. 
ΕοϊοινβΓΟ 0οο8ΐ&ο1ίοο8 ΑοάΓΟοίοί Ουοββ ΟΗοβ, άο- Ιζ*. Ό μίν ούν Αλέξανδρος ίνα ένιαυτόν κα^ι 
μήνα τήν βασίλειοί^ διαπεσσεύσας αρχήν, κατέλυσι 
τήν ζωήν τΑ δΐ κράτος ές Κωνσταντίνον τδν υΐον 
του Λέοντος περιέστη, παϊδα Ιτι τυγχάνοντα (41) 
κομιδή• Ιβδομον γάρ αύτψ τής ηλικίας Ιτος ήνύετο. πιοβϋοοθ ΐ6£^ίοοοπι, Αίθΐ&οάΓΪ οϋίΐο &θ(ϋ1ο (ο&οΐ ο Ό μέντοι του Δούκα (15) Ανδρόνικου υ16ς ό 

Υ&πδβ 1βο1ίοη68 βί ηοΐ». (12) Σδν γάρ. ΗβΟ ν€ΙΠ6 6£Γ6Ρϋθ1ϋΓ & 86πρ1ο- 

π1)0Β : δγπίθοο 1ο§;ο11ΐ6ΐ& αίΐ ρΓββΙί^ίβΙΟΓβδ Αΐ6- 
Χ&οάΓΟ άίχίδθθ τήν ζωή ν αυτού προσανακεΐσΟαι 
&ρπ βΙαΙαδΒ ίο Οιγοο. Ν6ςυ6 αΙίΙθΓ 1•60 ΟΓ&πιοΐΑΐί- 
008 : Τό του σ'^άγρου στοιχεΤον το έν τψ Ιππικψ σοι 
καΐ τ^ στ^ ζω^ προσανάκειται Ζοη&Γ8β νβΓΟ ΛΟΟβίϋΙ 
8ογ1ί1ζβ8 : Στοιχεΐον γάρ αυτού τούτον εΤναι προ- 
φανώς. Αέοντι γάρ αντιμάχεται τψ αυτού, φασιν, 
αδελφψ. 

(13) Επιτρόπους Ορβ^οποβ ίο Υίΐα 8. Ββ9^1^^^υη. 
η. 10 : Ιίαρ£Αθ($ντος ούν τούτου τε τά σκήπιρα κα- 
τέχοντος Λέοντος, αετ' ένιαυτλν καΐ μικρόν τι προς, 
και ό τούτου άνταδελφος μετέστη Αλέξανδρος, διά 
δοχον καταλείψας τής βασιλείας τον έκ τού Λέοντος άνεψιόν ΚωνσταντΤνον, συν τζ μητρί αυτού Ζωη, 
νήπιον δι κομιδη οντά* επιτρόπους δΐ κα2 φύλακας 
αυτψ έπαφήκε τον τε άρνιεπίσκοπον Κωνσταντινου- 
πόλεως Νικόλχον, καί Ίωάννην τ6ν μάγιστρον τον 
Γαριδαν, και τους συν αύτοΤς, τήν βασίλειον αρχήν 
τψ παίδι συντηρούντας μή τις άρπάσγ^ αυτήν. 

(14) Παΐδα ίτι τυγχάνοντα. 1•ίοΙρΓ&θ(]υ8, Ι. ιιι, 
οαρ. 7, (16 1.6006 ίπιρ. : ϋηίοηηίςηβ (ϋνητη €οη$ίαη» 
ϋηηηι, ςηί ηηηο ιΐδςα^ $ηρβΓ6Η, Η [βΙΐΓΧΙβτ τβςηαΐ^ 
ραΓνα,Ιΐίτη, €ί ηί Οτχΰΐ αίηηΐ^ άλαλον ίά €$ί ηιΐέ/α?η 
€ί ίηίαηίβιη άβΓΰΙίηηϋ. 

(15) Ό μίν τον του Δούκα , 6ΐθ. ΤγΓ&οοίάίβ 
ΟοοβΙαπϋηί Οοο» Ηίβίοπ&πι ρΓ» ΟΦίοπβ α6οοΓ&ΐ6 
άββοπρβϋ 0Γθ^0Γία5 ία Υίΐα 3. Β&βίΐίί ^ο^^ΟΓί8, ο. 81 ΑΝΝΑΜϋΜ Ι.1Β. XVI. 82 Κωνσταντίνος, δομιέστιχος ων των σχολών, και τήν 
του Άλκξάνδρου Ινωτισάμενος τελευτήν, ( άπεδήμει 
γάρ της βασιλίδος των πόλεων) τ6 μέν τι δν Ικρυ- 
πτεν υπό σποδι^ σπινθήρα το^ Ιρωτος της βασιλείου 
αρχής έχχαλύπτων τε χαΐ ένα^(3ιπ{ζων, τ6 ^ϊ καΙ 
όπ' άλλων προς τούτο έρεθιζ<^ μένος, ών εΤς εΓναι 
λέγεται (16) και ό πατριάρχης Νικίίλαος, (μήπω γάρ 
τής του Αλεξάνδρου διαθήκη < άναγνωσθε(σης, ουκ 
ΐίδει και αυτός καταλελειμμένος επίτροπος) τυραν- 
νίδι (17) έπικεχείρηκε, καΐ τους έκκρίτους των 
στρατευμάτων παραλαβών τψ Βυζαντίφ έπιδεδή- 
μηκε, καΐ διά τίνος πυλίδος νυκτός είσελθών τήν 
του Ιπποδρόμου πύλην μ^τά λαμπάδων καταλαμ- 
βάνει, χα( τινας τών συγκλητικών προσεταιρισάμε- 
νος, πολλού καΐ δημώδους ^χλαν συναθροισθέντος, 
ο? ΧΛΐ ώζ βασίΑέα αυτόν εύφήμουν καΐ όνηγέρευον. 
Τών δ' εντός τάς πύλας μή άνοιγνύντων, ό πρωτο- 
στράτωρ τυυ Κωνστοιντίνου ταΐς χερσί πεποιθώς Αοί 
θρασύτερον προσαράξαι τάς πύλας καΐ καταβαλεΐν 
βιαζ^μενος, νύττεται λ^γχτ^ παρά του τών δνδον διά 
τινός αμυχής, και ό μίν ήν αύτίκα νεκρές. Ό δέ γε 
ΚωσταντΤνος εκείθεν εΙς τ^ τών Γππων ^πεισιν 
ά/ζιλλητι^ριον θ^^ρον, είτα εΙς τήν λεγομένην ήλθβ 
Χαλκών, κα'. άχρι τών έξκουβίτων προήλθεν. Ό δΐ 
τών έπιτρ<^πων εΤς ό μάγ ίστρος Ιωάννης δ Έλα- 
δάς, έκ τών Ιταιριών καΐ τών πλωίμων συλλέξας 
τινάς, άντικαταστήναι τψ τυραννοΰντι αυτούς έξαπέ- 
στείλε. Και συμπλοκής γενομένης, πολλοί πεπτώ- 
κασιν Ικατέρωθεν, Ισφακτο δΐ καΐ Γρήγοράς ό του 
^ούκα υΙός, καΐ 6 ανεψιάς αύτου Μιχαήλ, και Κουρ- 
τίκιος δ *Αρμένιος. Τούτοις ουν περιαλγήσας ό 
Κωνσταντίνος, και τό οΙκεΤον έπι^ρώσαι προθυμού- 
μενος σύνταγμα, τόν Γππον ήλαυνε, συμμίξαι θέλων 
τοΙς έμπροσθεν * έστρωμένου δΐ του εδάφους πλαξιν, 
ύπολισΟήσας ό ίππος Ιπεσε καΐ τόν αναβάτη ν κα- 
τιίνεγκε, κα( τις αύτψ ευθύς έπελθών έξέτεμε τήν 
αύτοΰ κεφαλήν (18) χλ\ τφ βασιλεΧ Κωνσταντίνφ 
προσήνεγκε, διά τής δυτικής του Χρυσοτρικλίνου 
πύλης εισνλοών, κατά τήν πρύ^^δητιν του βασι- 
λεύ^αντος Λέοντος. "Οτι δΐ ού τεύζεται ό Δούκας 
ΚωσταντΧνος της βασιλείας, καΐ ^τέρωθι τοΤς περί 
τόν βασιλέα έπέγνωστο. Έν γάρ τις τελώνης 
Νικόλαος» δς χρεώστης πολλών χρημάτων τψ 
Ιημοσίψ γενόμενος, προς τους Ίσμαηλίτας κατέ- 
^^^^», καΐ τήν πίστιν έξομοσάμενος, άστρολογίαν 
μιτ^ει. (Λτος κψ λογοθέτη του δρόμου άπιστάλκει 
γραμμάτιου • ή δ^ τούτου περίληψις ήν τοιαύτη • 
Μή φοοηθήτ» άι:ό του Δούκα • νεωτερίσει γάρ 
άγρόιηοζ, και ε&|έως όλοΟρευθήσεται. ΚαΙ ή μΙν Α ^ιιηι &1)θΓ&1 αΐ) αΓ])6), ρ&ρίίιη νοίΌϋ 8θίηϋ11&8 ουρί- 
άίί&Ιίβ ίιηρβΓϋ ςυ&δ βυΐ) οίηβΓ'ώυβ 1β^6ΐ>&1,άβίβ§;6η8 
θΐ νβοϋΙ&ηβ : ρ&Γίίπι εώ αΐϋβ ςυοςυβ ίηοϋαΐυβ, 
ςαοΓυοα υηαβ ίαίβδβ ρ6ΓΐιίΙ)6ΐυΓ ρδΐΙπ&Γ6ΐι& ΝίοοΙ&υβ 
(ηπιη Αΐβζ&οάη Ιθβΐ&ιη^ηΐο ηοικίυχη ΙβοΙο, ί§;ηοΓ&- 
1)€ΐΙ 8θ ςαοςυβ ΓβΗοίϋΐη ββββ ΙυΙοΓβιη), ΙγΓΛηηί^βιη 
ίην&8ί(^(]6]66ΐί8ςυβ ιηΠιϋΙ>ιΐ8 α88υιηρ1», Βγζ&ηϋυιη 
ηοοία ρβΓ ςα&ιηά&ιη ροΓίαΙαιη ίηςΓββ8υ8, ΟίΓοί 
βςυ68ΐη8 ροΓίλΐη οαπι Γ&6ί1)υ8 οοουραΐ, οοηοϋίαϋβ 
8ϋ)ί 8θη&1οΗ1)ϋΒ (]αίΙ)υ8(1&πι, β1 πια^ηα ρΐ6ΐ)ί8 1υΓΐ>α 
οοη^Γβς&Ια, ςυί βυιη Γαυβϋβ οζηηϋΙ)α8 ρΐΌββςαβ- 
1)&η1υΓ, θΐ ίηαρβΓ&ίοΓθΐη 8«1αΙ&1>&η1. Ου8ΐθ(ϋΙ>υ8 
αυΐβιη ροΓί&ιη ηοη αρβπθηϋϋυβ, 6οη8ΐαηϋηί Ργο- 
Ιθ8ΐΓ8ΐΙθΓ, ϊηαηί1}υ8 ίΓβΙυ8, άΰΐη βαιη Λυόαοίυβ ο«- 
όβΡβ βΐ ΓβνβΙΙβΓβ ηίΙϋαΓ, ρβΓ ΓοΓΒΐηβη Ι&ηοβΛ οοη - 

η ίθ88υ8, 8ΐ&ϋπι οοοοιάϋ θχ&ηίχηΐΒ. ΑΙ ΟοηδΙαηΙίηοβ 
ΐηάθ ίη βςαβδίηαιη οβΓί&ιηίηυιη ΙΙιβιιΙηίΓη (ϋ80β(1ϋ• 
Οθίοάβ ίη ΟΙι&Ιοβη, βί υβςαβ &(1 θζουΙ>ϋθΓυιη βία• 
ϋοηβιη ρΓο^ΓβάϋυΓ.ΥβΓαιη υηαβ ΙαΙΟΓυιη, ^ο&ηηβ8 
Ε1&ά&8 ιηα^^βίβΓ ({ΐιοόαπι βχ 8θ1&(1ϋ&ϋΙ)α8 θ( οίαβ- 
8ί&Γϋ8 οο11β6ΐθ8 ιηί8ί(, υί ΙγΓ&ηηο Γ68ί8ίβΓβη1.Ρυ^& 
οοηιΐΏί88Α, χητιΐϋ υΐήςυβ οβοίάβΓυηΙ ; οφοιιβ Ογ«- 
^0Γ&8 Ουοβθ βΗυ8, θ( ρ8ΐηΐ6ΐί8 6^υ8 ΜίοΙίΑβΙ 61 
€υΓΐ1οίυ8 ΑΓ[ηβηία8. 01> 1ΐ08 &ιηί8808 0οη8ΐ8ηΐ!ηυ8 
άοΐ6η8, άαπι οχβΓοίΙαιη 8υυπι οοηίΐΓΐΏ&1υΓα8, οοη- 
οίΐ&ΐο θςυο ίη ρπιη&ιη αοίβιη ρρονβΙιΙΙυΓ, βςυο ία 
8θ1ο (&1)α1ί8 1&ρί(]θί8 8(Γα1ο ρΓοΙαρβο, ρΓΦοίρίΙαΙϋΓ : 
ουί (|ΐιίό&χΏ 8ΐ&1ίιη ο&ρυί απιραΐΕΐ, ίάςυθ ίαιροΓα- 
ΙοΓί ΟοηβΙαηϋηο οίΓβΓΐ, ρβΓ οοοίόβηί&ΐθΐη &αΓθί 
ΐΓίοϋηϋ ροΓί&ΐΏ ίη§;Γ688υ8, ςαβιηαάιηοάυπι I^60 ίπι- 
ρβΓ&ίΟΓ ν&ϋοίη&Ιυ8 ΓυβΓ&Ι. βοηδίιηΐίηυπι αυίοιη 

β Όυο&πι ΙιηρβΓίο ηοη ροϋΐυπιιη, ίιηρθΓΐιΙοΓί βΐ &α1ί- 
013 6ίί&αι &1ίυηά6 ίηηοΙυβΓ&Ι. Εγ&Ι ςυίά&χη ρυΜί- 
ε&ηυ8 Νίοο1&υ3, ςυί ^Γ&ηάί «γθ &1ίθηο ΓθίρυΜίοο 
οΙ)8ΐηο(α8, &ι)^υ^δι^& Γβϋ^οηβ, αά Ιβαι&θΙίΐΑδ 86 
οοη1υΐ6Γ&(, βΐ αβίΓοΙος^ίαπι ίΓ80ΐ&ΐ3αί. 184 Ι8 οαΓ- 
8υ8 ρυ1)1ίο1 Ιο^οΙΙιβΙ» 1ίϋβΓ&8 ηαίβθΓλί, ςη&ΓΌΐη Ιιφο 
8α[ηηι& θγ&Ι : ΝοΗΐβ ϋτηετβ α Ώηοα : ηαηι ΙΰΤΜΤβ 
ηοΙ>ίί ν€ΐ>η$ ΜΐηάεΜΙ, βί $ΐαΙ\ηί (ιιηάϋηί ρβηΗί, Οβ- 
ίβοϋοηθ οοίηρΓθ88&, 8θάίϋθ8ΐ 8θοβΓ ιη&£ρ8ΐβΓ Ογθ- 
£;οΓ&Β,θ( Ιιβο 01ΐΓβΒΓθ8ρ1ι&οΙθ8,ιη Μα^η&πι Εοο1θ8ί&χη 
86 οοηΙαΙοΓαηΙ : ςαοβ 1υίθΓ68 ίηάο θ^60^0Β ΙοΙοηάβ- 
ΓϋηΙ, αΐ ίη χηοη&δίβπο 81αάίί πιοη&οΐιί 688θηΙ.ΑΗθ8 
£[&^η8 €«808 ίη ΐΓίηιηρΙ]ο οίΓουπκΙαζβΓυηί, ηοη- 
ηα11ί8 οουΐοβ βίΤοάβηιηΙ, (]υο8(ί&ιη οΙ)ίΓυηο&Γυη1, 
αΐίοβ & ΟΙΐΓγ8ορο1ί τΐΒςαθ &(1 Ι.6αε&1βπι ΐΓ&1>ί1>α8 

[) &ίϊιχ6Γηη(. Αο ρΙιΐΓ68 θοραιη ΙίοβηΙί& ρβιίίΒΒβηΙ, 
ηί8ί ςυίάαηι βχ ^η(^ί^^ι)α8 β&8 α ΐ6ΐη6Γί1&ΐ6 ίΐΐλ ρυ- 
ηίβηάί ΓβΐΓ&χί886ηΙ, 1)Ό]α8Εαο(]ί γθΓΐ)ί8 : €ητ υο$ Υαιί» Ιβοΐίοηβδ βί ηοΐδβ. θ 14, α ςαο βζοαβ&ίυΓ, πιαΗιβαυβ Ι&υάΙύυΒ βχΙοΠΙ- 
ΐΏΓ, οΙ> ύΟο ρΓοΙ>ί1&ΐ6ΐη» θί 1}θ11ί6&πι νίρΐυίθΐη. 

(16) 'ϋν εις είναι λέγεται. Οαοά 6ΐ ΙββΙαΙϋΓ ίη 
ρΓίπαικ ίά6χη Ορβ^ορίτιβ, 0. 10 6ΐ 11. 

(17) Τυραννίδι. Ιη 11υ^υ8η]0(^ί Γ6ίρυ1>1ίΰα αιυΐα- 
1ίοηίΙ)υ8, βοβρίτίςυβ &5 υη» ί&ηιί1ί& &ό βΐίαπ) ρβΓ 
υβυΓρ&ΐίοηθω &υΙ (γτ&ηηίάβιη ΐΓ&η8ΐ&1ίοη6, Γθγο 
ΒθοαρβΓ λοάάβΙίΑΐ. υΙ ίιηρβιϋ ρρονίηοίίΒ ραυίο γθ- 
ιηοΙιΟΓϋ»]!, 86άί({οηβ8 χιονίςυβ ιηοΐαβ 6χοιΐΑΓ6ηΙυρ Ιία1ρΓ&η(!α8, 1. π, ο. 12 : Εί $ί€ηί β^ί μ$οΙ^, 
ρητηο ςηο Ηοηιαηη$ $ιι$€ερίΙ ίτηρβηηιη^ ηοηηΙΙχ Η 
ρεηία^ ρτχ$€τ1χηί *Ανατολικαι, Ιιοο 6$1 ΟΓίβηΙαΙύί.) 
νί58β $ηηΙ Τ€ΐ)6ΐ1ατ6. 

(18) Έξέτεμε τήν κεφαλήν. Ηα Ι-€θ Ογεπιπιιι• 
ϋουβ, 8ογ]ί(ζ68, Ι^ο^οϋιείΑ, βΐ «ϋί. Αι αυοΙοΓ νΐΐβ 
δ. Β&δίΐϋ ]αη1οπ8 8&$ίΙΙ» ίοΐα ίη (Ιβχίρα να1η6Γ&- 
Ιαιη ρπη:ο 8οη5ίΙ, οοηΐίηυοςυβ ίη ΐ6ΓΓ&ιη (ΐ6θί(Ιί8• 
86, ροΒΐ6&(ΐα6 ίηΐ6Γ6ηιρΐαχη. 83 10ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΗ^Ε 84 ήία μοΟίΒ ίηίίΐ$ίη χτηρ€ταίοτή ? ςιιιί οατη ρηέτ $Η Α 
•η €α ςηχ ρβηιηΐητ^ οοταβηΗΓβ ηοη οτβάχίνιτ ? ββά βΐ 
Οοη•1&η1ίηί υχοΓβω Ιοηβαιη, β1 Ωΐίυιη θ]α8 βίθρΙ)&• 
ηυπι νίπ1ίΐ3ϋ8 βχββοϋβ, ία Ρ&ρΙιΐ8ς;οηίαιη (ϋοιηαιη 
8ΐ]&ιη ΐΓβ ρβΓίηίθβΓυηΙ. ΙοαροΓαΙΟΓ» ϊ^^Κογ ΙαΙοΓββ 
ίαζη ρ&ΐΓίΑΓοΙια ςααιη ο»ίοπ, βυο αΗ!>ίίΓ&1υ Γββ 
£;0Γθη1β9, ιηυΐΐα οοοΙγα ςσ&ιη οροΓίοΗ, β^ηιηΐ, 
ηβ({αβ οοηββηββΓυαΙ ίηΙβΓ 5686 : αΚίβ ίά ςυοά «Ιϋ 
βΙ&ΙυθΓαηΙ, αΙ)Γ0);αη 111)08, υ1 ιιηρθπαιη ηοη ιιηίΐ]8^ 
86(1 πιυΙΙοΓυιη ββββί. ΑΙ βγιηβοη Βυΐςαηη, σρ1η&. 
1υ8 86, ςυοά ηυΐΐυβ β88θΙ ίιηρ6Γ&1θΓ, υΓί^ίβ Κβ^ο 
Γ&οϋβ ροΙίΙϋΓυπι ; βγζ8η(!υπι ουχη ηι&χίπ)ί8 οορϋ8 
&^Γ6(1ίΙυΓ, 6ΐ βχίΓΗ π)υΓ08 ο»Βΐη8 1ο€6(ί8,βχρυ^η&- 
ϋοηβχη ιηβάίΙ&ίυΓ. 66(1 ουχη (ιηηϋ&ΐ^ιη ιηοηιίαιη 
γ1(1ί886ΐ, β1 ιηαΙίΗυάίηβΐΏ β& άβΓοηάβηϋυπι, βΐ 
ίΓ6(ΐυ6ηΐ68 ίη ϋβ ιη&οΙιίηΜ : νβΐυΐί ▼6Γΐί§^ηθ οΙ>ογ1&, ι^ 
&ά ΗβΙ)(1οαιυιη Γβ^Γθ88υ8, ραοβη) ΓλΟβΓβ Βΐη(!υίΙ. 

Ρ&ίΓΪ&ΓθΙΐ& ί^ΙαΡ βΐ 6»ΐ6Γί 1ηΙθΓβ8 ίχηρβΓ&ΙοΓβΐΏ 

86611Π1 ίη ΒίλοΙίθΓηίβο! γθ^&πι αάάαζβηιηΐ, ςυο 6ΐ 
δγπιβοη νβηίΐ, οΙ)8ΐ(ϋΙ)υ8 άβϋβοί &οοβρ1ί8, οΙ α 
ραΐΓί&Γ6ΐ)& 8υΐ3 011880 ο&ρίίβ, ίαα8ΐ& οοηρΓβο&ϋοηο 
&οοθρΙ&, 0ΟΠ1 ίηροΓ&ΙοΓβ 6ΐ1[)υπι οβρίΐ. Ββά ουπη ο! 
ρ&οί8 οοηάί1ίοηβ8 άί9ρ1ίοβΓ6ηΙ,(1ί8ϋβ88ϋ 8ΐηβ ραοίίο- 
ηί1)ΐΐ8 : χηυη6πΙ>υ8 βΐ ίρ8β 6ΐ 1ίΙ)6Γί β^υ8 άοη&Ιί. 
^8[η ςϋί& ιιηρβΓ&ΙΟΓ ιη&ΐΓβηι ρβτρθίυο Γ•νο6αΙ)&1, 
θΐ β] 08 &1)8βη11ααι (!6ρ1θΓ&1)&1 : ςυαπι ΑΐβχαηάθΡ 
ρήάβηι Γ6§;ί& 6(1υχ6ΓαΙ, 1υ1θΓθ8 Γ6(1υ66Γθ 8ΐιηΙ 

ΟΟ&Οΐί. Η•ν6Γ8& ΟΟΓαΠΙ ΓβΓϋΐη 8α806ρϋ, 6ΐ 001)160- 

Ι&ηο 0οη8ΐβηϋηθ| (1οοΙ>ο8ςο6 ΓΓ&ΐΓίΙ>08 Οοη^γΙϋ8 
αβοίϋβ, ρηπιοπι ραΙή&ΓοΙι&ηι Γ6£;ί& πιονβΐ. ϋβίηάβ 
ΑΐβχαηάΗ χηίηί8ΐΓ08, γοοΙογθιώ ΒαβίΗΐζθΐη, 1β& 
0&ΐ3πβΙορο1οαΐ, βΐ 0»ΐ6Γ08 βϋααι. €οη8ΐαη1ίηο8 ^ 
Αοίβπι 8&0Γί ου1)ίοο1ί ρΓ£ρο8ϋθ8 ροΙβΓΑί οπιπία. 
ΟβΙΟΓίιιη Βα1§;&Γα8 δγπιβοη ΤΙίΓαοί&ιη ίη6θΓ8ίοηί- 
1)08 ρορο1&1ο84 #α11ο βχοίΐαίο 86 ΑάΗ&ηοροΙίζη 
βχρο£;η&ΙαΓοαι οοπΩάβ1)&1. Οοο οοααίο οοιη 80 
ΓγοβΙγαγΙ νί(1θΓ6ΐ, αΐία νί& γοπι Α^^ροάϋοΓ, 6ΐ ςυί- 

1)08(]βΠ1 ρΓ8Β8ί(1ί&Γϋ8 ρβΟΟηία 0ΟΓΓθρίί8, ΟΓ^βΠΙ 

ρΓοάίΙαχη ν&8ΐ&1>αΙ, ςοαιη ίπ)ροηιΐΓίοί8 8ΐο()ίαιη 
Κοπΐ8ηο ίιηρβηο ΓΟΟοροΓ&νϋ. Οο® ουιη 0Γ61)γβ8 
8γιη6οηί8 ίη ΤΙιηιοίαπι οχοοΓβίοηβΒ ηοη ΓβτΓΟί : ραοο 
οοιη Ι8ηΐ8θ1ίϋ3 Γ&ο1&, 6ΐΙθ^ίοηίΙ)υ8 Ιαπι 0Π6ηΙα1ί1)Π8 
ςο&ιη οοοίάθηί&1ίΐ!)θ8 οοη?ο6&ϋ8, ιηβ£μ8ΐΓ0 1«οηί 
Ρΐιοο» Ιβ^ίοηαιη άοΕη68ϋ6θ, 1)β11υπι ίη δγηοοηβηι 
ηιαηάαΐ, ςοί ρο^α οοοιη)ί88Β, ΒυΙ^αΓοβ ίηβί^η! 
γίοΐοηα βοροΓαί, πιυ11ί8 βοηιπι οβθίδ. $βά ρΓ» 
άοΓαΙί^αΙίοηβ οΐ 8θάθΓθ νίχ βυΐ οοπιροβ, οςοο Ο 
(Ιοβοοηάίΐ, 8βς[0β &(1 Ροηΐθπι ςοβηαάβαι ΓβθΓβ&νί(. 
ΙηΙοΡθα βςοοβ ιπΐπίθΐπ πι&ηίΐ3υ9 β1&ρ808,ίη ρΐβιιίείο 
οαβίΓΟΓΟπι 8ίηθ 86880γθ 6Χ8θ11&1)&1. Ουί ουηι ίη8ί* 
§;ηί8 68861 ΙααΙοπι 16γγογθοι ίηοο88ϋ βζβροϋίΐ3θ8, 

(1θΠ168ΐίθΟΠ1 0βΓ.ί(1ί88θ Γ&ϋ8| θ( βΐ ρθ^η& 6ΐ ΡΘΓ86- ^ηοα^ΛσΙα έιεέπαοτο . Ό δΐ του Κωνσταντίνου 
πβνΟδρός ό μάγιστρος Γρηγορας, και Λέων 6 Χρι- 
ροσφάχτης της τ^ "Μίγάλτ[ϊ Έκκλησ(^ προστιεφοι- 
τήκασιν, ους έκβαλ^ντες του θι(ου τεμένους, μονά- 
χους απέκε-.ραν οΐ επίτροποι, έν τ^ του Στουδίου 
μον^, "Αλλους 'Β* αΐκησάμενοι έθριάμβευσαν, έτέροις 
τα ΰμμοίτο έξετη^ρωσαν ^νίων $1 τάς κεφάλας άπέ- 
τεμον, και άλλους έκ Χρυσοπ(5λ•ως (19) μέχρι του 
Λευκάτου άνεσκολ(5πισαν. Και άλλοι 6ϊ πλείου^ της 
των επιτρέπων εξουσίας γεγόνασιν δν παρανάλωμα, 
ε? μή τίνες τ&ν δικαστών της προς τάς τιμωρίας 
|5οπης αυτούς άνεχαίΊισαν, είπ^ντες • Πώς ^αυτα 
ΥκοιεΤ^ε 6μεΐς κελεύσεως £τερ βασιλικής, Ιπει 
παις £>ν 6 βασιλείς, τοις πραττομένοις ου 
συναινεί. Άπβκείραντ^ς 8^ οΐ επίτροποι, καΙ την 
του Κωσταντ^νόυ γυναίκα, και τόν υΐόν £τέ(ρανον 
έκτομίαν ποιή'σαντες, εις τόν Ιν ΙΓαφλάγόνί^ οΓκον 
αυτών έστάλνςασι Τούτους. 01 ^ του βασιλέως επί- 
τροποι ίί τε πατριάρχης, καΐ οΐ λοιποί, έναυΟέντουν- 
τες τοις πράγμασι, πολλά των ού δε((ντων έποίουν, 
χαι προς αλλήλους δΐ διεφίροντο, τών μίν τάδε 
είσαγίντων, τών δΐ τα αντίθετα, καΐ ήν ή τούτων 
διοίχησις πολυαρχία τις, άλλ* ού μοναρχία. Ό δΐ 
Βούλγαρος Συμεών (20), ως μή βασιλέως έπιστα- 
τουντος τοις πράγμασι, |3(^δίως έλπίσας κρατήσαι 
τής βασιλίδος τών πύλεων επεισι κατά ταύτης μετά 
πλείστης δυνάμεως, και ϊζω στρατοπεδεύεται τών 
ταύτης τειχών, καΐ πολιορκήσαι ταύτην διενεν6ητο. 
Ίδών δι τ6 τών ΐειχών κρατερών, καΐ το πλήθος τό 
έπ' αυτών, καΐ τών Ιν τόΤς τείχεσι μηχανημάτων 
το δαψιλίς, είλιγιάσας μετέπεσεν εις το "Εβδομο ν, 
ζητών σπίίσασθαι. Ό γούν πατριάρχης και οΐ λοι- 
ποί τών έπιτρύπων λαβύντες τδν βασιλέα, εΙς τα 1>» 
Βλαχέρναις ήλΟον βασίλεια, δπου καΐ 6 Ι^υμεών 
παρεγένετο, ομήρους δους και λαβών, και τφ πα- 
τριάρχΐ[^ κλίνας τήν κεφαλήν, ηύλογήθη 'ΚΛρ* εκείνου, 
%λ\ συνειστιάθη τφ βασιλεΤ. ΕΓτα μή άρεσΟεις ταΤς 
συνΟήχαις, έπατήλθεν ασύμβατος, δώροις δεζιωθεις 
καΐ αύτ&ς και οΐ παίδες αύτου. Ανακαλούμενου δΐ 
διύλου τήν έαυτου μητέρα του Βασιλέως, και ΙπΙ 
ταύν^ δαίιρύοντος, (ίφθη γάρ ταύτην τών άναχτύρων 
καταγαγεΐν 6 Αλέξανδρος) ήναγκάσθησαν αυτήν άνα- 
γαγεΤν οΐ έιΐίτροποι. Ή δΐ άνελβοΰσα. της διοικήσεως 
εΓχετο, ΐΐροσλαβουσα και τον Παίρακοιμώμενον (21) 
ΚωνσταντΤνον, καΐ τους αύταδέλφους &μφω τους 
Γογγυλίους, καΐ πρώτον μίν τδν πατριάρχη ν απάγει 
τών βασιλείων, βΤτα καΐ τους του Αλεξάνδρου 6ε- 
ράποντας έξω^εΐ, τόν ραίκτορα τον Βασιλε^τζην 
καΐ τον Γαβριηλύπωλον, άλκά μέντοι και τους λοι- 
πούς. Κωνσταντίνος δΐ ό παρακοιμώμενος τά πάντα 
ήδύνατο. 11 μέντοι Βούλγαρος Συμεών τήν θρφίην 
κατέτρεχέ τε και έληίζετο, και έν τ^ Άνδριανου- ν&ή» ΐ6θΙίοηθ8 βΐ ηοΐ». (19) Έκ Χρυσοπ6λεως. θγοίθοη ΙοβοΙΙι. 6ΐ θο^• 
1ί(ζθ8, άπό τοΰ.Δαμαλίου μέχρι του Λευχατίου. 

(20) Ό δΐ Βούλγαρος Συμέων. ΥίΐΒ 8. £ϋθ® ^ϋ- 
ηίθΓί8, ρ. 977 : Συμεών γάρ 6 του Σκυθικού Ι'θνους 
^χων * Βουλγάρους αυτούς οιδαμεν συνήθως καλεΤν 
6ΐο. Υίάβ ςοφ (Ιο δγπίθοηο &άηοΙ&πιθ8 ίο ΡαίΜΐϋί 
Βαίγηαϋΰή \Μ γο^οπι Βο1§;αΓί« 86Γί6ΐΏ 6ΐ §;6•1α ρ6Γ8ίΗηχίιηο8. 

(21) Και τον Παραχοιμώμενον. ΟοθΠΐ ΙΌΟ 6( 
ΑΙβχβηάΓΟ ο1 βΐίο Οοηβίαηϋηο ΙοΙΟΓβιη Γ6ΐΙςυβΓ&1. 
1.1οΙρΓαη(ϊθ8^ 1ί1). ιΠι, οαρ. 7 : ΟμίΙ>ηι αά Ιαεπάϋτη 
ραΙαΗητη^ Μαηάατηηαέ τ€ίη ρΗναΙα^η, ηί χίϋο τηοη» 
μ(, βηηηώητη ο^βοίο ραΓαϋθίτηονηεηοη ά'βάϋ. 85 ΑΝΝΑΙ.ΙϋΜ ΙΙΒ. XVI. 86 π^λβι βάλλεται χάρακα, ττολιορχί^ ταυτην Ιλπίζων Α. οαϋοηβ ΙιΟΒίίαιη &1)8ϋηβΓβηί. Όυοά βαιη δγπιβοη Ιλλίν. 'ύζ δ' έώρα Ιαυτψ χβν^σπουδον το εγχείρημα, 
ϊτίρως την έίλωσιν της πόλεως μέτ&ισι. Χρ/μασι 
γάρ τ ίνας των φυλάκων αυτής υποφθείρας, έκ προ- 
δοσίας αυτήν έζ6π<$ρθησεν. Άλλα ταϋτην μετέπειτα 
κάλιν 6πό 'Ρωμα(ους ή της βασιλίσσης σπουδή 
έποιιξσατο. Μή φέρουσα δΐ τάς κατά της θρφίφας 
χώρας πυκνας Ιπελεύσεις του Συμεών, σπένδεται 
τοΤς έξ Ισμαήλ, και τά τε ϊφ% τάγματα και τά 8ροβα1& ςυ&ά&ιη νίάίθθβΐ : βαοδ οοΙιοΓίαΙυΒ, οοπΙγα 
Ηοπ)&ηο8 (Ιυοϋ, 8υΙ)ίΙος[αθ ίη ρ6ΓΐυΓΐ)αΙο8 ίιηρΓββ- 
81006 ΓαοΙα, υηίν6Γ808 ίη Γα^&ιη οοηνθΓΐΗ, ίη ςαλ 
&1ίθ8 ΒαΙ^αΓΪ &88θοαϋ οοοίόβηιηΐ, &1ϋ ίηνίββιη οοη- 
ουίο&ΐί ρβπθΓαηΙ. Ιιβ^1οηυα)ς[ϋθ άοιη68ϋου8 ιε^τβ 
Μθ8βπιΐ3Γί&ιη βναάθΓβ ροΐυίΐ, ιηυΐϋβ άαοίΐ^αβ βϋ&ιη 
6ΐ ΐΓϋ)υηί8 ίπΐ6ΓΓ6οϋ8. 
έσπέρια συναθροίσασα, τψ μαγίστρφ Λέοντι τφ Φωκ^ (22) των σχολών δομεστίκψ τυγχάνοντι, τον κατά τοΰ Συμεϋΐν άνέθετο π6λεμον, Ός και μάχην συνάψας, 
ήττ^ τους Βουλγάρους περιφανώς, καΐ φ^νον αυτών ποιείται πολύν. Κατάκοπος δΐ γεγονώς καΐ Ιδρώτι 
διάβροχος, κάντεΰθεν λειποθυμών, έπί τινι ττηγή τοΰ Γππου άποβάς, άνέψυχεν Ιαυτ^ν. Έν τούτφ δΐ 
δ Ίππος αύτοΰ τάς τοΰ κατέχοντος αύτδν χεΤρας διαφυγών, έν τψ τοΰ στρατοπέδου πεδίψ έκρ^ανεν 
άνα^άτου χωρ(ς. Επίσημος δέ τυγχάνων, εις δειλίαν ένέβαλε τά στρατεύματα, οίηθέντα πεσεΤν τ6ν 
δο/χέστιχον, κα{ τοΰ μίν πολέμου άπέσχοντο, καΐ της διώξεω έστησαν, θ'^ρυβος δ' έ'σχεν αυτούς. Ό 
5έ γ€ Συμεών έχ περιωπής τίνος Ιδών το συμβεβηκδς περί τά στρατεύματα, τοΤς περί αύτ6ν έγκε- 
λεύεται, και κατά 'Ρωμαίων έξώρμησε, και τεθορυβημένοις αύτοΤς έμβαλών, εΙς φυγήν απαντάς 
άθρ^ον έτρέψατο, και τους μΙν οΐ Βούλγαροι διώκοντες έ'κτεινον, οΐ δ' 6π' αλλήλων άπώλλυντο συμπα- 
τούμενοι. Ό δΐ τών σχολών Δομέστικος, μύλις εΙς Μεσημβρίαν άποδράναι δεδύνητο * πολλοί δΐ χαΐ 
τών στρατηγών και ταγματάρχαι τύτε εφθάρησαν. 

\Ζ. "Ιωάννης δ1 6 Βογας εστάλη ΙΙατζινάκας εΙς Β XVII. ^ο&ηηο8 &υΐ6ΐη Βθ^&8 τηΐ88α8 68ΐ,υ1 Ρ&ίζί- 
συμμαχίαν άγαγεΐν κατά τών Βουλγάρων, καΐ ό η&6&8 &(1 1)6ΐ1ί ΒυΙ^&Γίοί 8θθί6ΐαΙβιη &ά(1υοβΓβ(, Ηο-> Πατρίκιος 'Ρωμανός ό Λακαπην6ς, Δρουγγάριος ών 
τών πλωΥμων (23), ώρίσΟη μετά τοΰ στύλου παρα- 
πλειν, αμα μ^ν εις στνεργίαν τοΰ τών σχολών δομεστί- 
κου, άμα δΐ καΐ εΐ άχθεΤεν σύμμαχοι παρά τοΰ Βογα, 
διαπεραιώσασθαι σφας. Έκεν ούν 6 Βογάς μετά τών 
συμμάχων. Στάσεως δ" έμπεσούσης αύτψ τε καΐ 
τ φ Λακαττηνφ, όρώντες οΐ ΙΙατζινάκοι αυτούς πρ6ς 
αλλήλους διαπληκτιζομένους, και άμελώς περί τήν 
αυτών διακειμένους διάβασιν, εΙς τά Ιαυτών έπαν- 
ήλθοσαν. 01 μλν ούν οΰτω ταΰτά φασι (24) και τήν 
ί^τταν τών 'Ρωμαίων έντοΰθεν συμβήναι,, μή τυ- 
χ^των συμμαχίας. 01 δΐ άλλοίως τό πράγμα Ιστύ- 
ρι^σαν (25) * ήττήσαντος γάρ, φασι, τοΰ Φωκά τους 
Βαρ&^ους, καΐ διώκοντος, φήμην γενέσθαι, ώς 6 Β ηι&ηυβ υθγο ΐΑοαρθηα8 ρ&(Γίοίυ8, ο1β88ί8 άηιηρι- 
ηυ8, 1ίΗιΐ8 β]α83β 1θ§;οΓβ ^υ88ι18, $ίιηυ1 αά ορβζη 
ΓβΓβηά&ιη Ιβ^μοηυαι άοιηββϋοο, βίπιυΐ, υ1 λάάαβίοβ 
β Βο^α 800108 ΐΓαη8νθ1ΐ6Γ6ΐ. Λα νβηϋ Ηο§;&8 οοιη 
Βοοϋβ. ΟγΙ& αυΙβίΏ ΙηίβΓ ίρ8υπι βΐ Ιαοοροηυπι ηχ&, 
ΡΑΐζίηαο» νίάβηΐββ 608 ΙηΙβΓ 8686 οοηνϋί&η(68, 
ίρδΟΓϋίη 1πιη8ν6θϋοη6ΐη ραπιπι ουραΓο : &(ΐ8α&Γ6- 
(ΙίβΓυηΙ. Ουίά&π) ί^ΙΟΓ Ιιβθο ϋα ηαΡΓ&πί, βΐ η6£;&ί& 
8θθίθΓαα] &αχί1ία Βοηιαη» ο1&()ί8 ίαί88θ 6αυ8&ιη 
ΐΓαάυηί, αΐϋ αΙϋβΓ. Ν&ιη ουιη Ρ1ιο6α8 Βαρ1)&Γ0ΐ 
ρΓθΟί^&Ιθ8 ρβΓββςυβΙιΐΓ, Γαπΐ0Γ6πι 6886 οΚυω, 
άΓυη^^απυπι ουιη 6ΐ&8β^«1)ΐΓβ, υΐ ίπιρ6Γίααι οοου• 
ρβΐ. Ουο άοπιβ8ϋ6ΐΐ8 186 ααάϋο, ϋα ρ6ΓΐυΓΐ)&(υ8 
ίυβήΐ, αϊ βΐ α ρ6Γ86ςιΐ6η(1ο (ΐ68ί8ΐβΓβ1, 6( ίη ναΐΐυιη 
ΓβάΐΓβΙ, ΓϋπιοΓβιη 66Γϋυ8 6θ^ηϋυΓα8, βΐ 8ίο Μαρϋβ δρουγγάριος τών πλωίμων άπεισι συν τψ στύλφ, τήν 

βασιλε(αν παραληψύμενος * τοΰτο δΐ τφ δομεστίκφ &1β& οαυί&ΐα, Γο^ί88θ Ηοπι&ηθ8, (]οηΐ68ΐίθί ίη 0&81Γ& 

πεσόν εΙς ώτα, Ικταράζαι αυτόν, ώς άποσχέσθαι Γ6νθΓ8ίοη6Πΐ, Γα^αιη ίηΐ6ΓρΓθΙ&1θ8. Βυ1^&Γ08 νβΓΟ 

ν&η» Ιβοΐίοηββ βΐ ηοίεβ. (22) .νέοντι τφ Φωκ$. Ουβηι 1•60 ίιηρ. ρ&υΐο &η1ο 

ιηοΓίβιη ιη&£;ηΰη3 άοπιβ8ΐίουΐΏ (1ίχ6Γ&1. Ι^ίυΙρΓαη- 

άΌ8, Η1>. III, 6&Ρ, 7. Ροοατη υΰτο άοηΐ€$ίΐαιηι πια^ο- 

τ«ιη, Ηθ€ €α ίβΤΓ€$ΙΗ$ άίΐΰβγη βχβτούηζ (€θίί^ Ββίηάβ, 

ϋ\ιί άθ Ιι&ο 6χρ6άί1ίοη6 : Οβηίςηβ ίβτηροΓβ ςηο 

ιηαοΜίι ίτηρ^ταίοτ Ώβο νηίςταυϋ αά €Ηη3ίηηι, ΡΚοοα$ 

ϋοηΒίαηίνΜρ^^ νεηίτβ οηρχεηϋ ηοη ιηηϋΗίεΓ Γερή- 
ρηαΐκίί, 

(23) Δροογτάριος ών τών πλωίμων. Ηαηο άί- 
£^πϋ8ΐ6Εη ηαοΙα8 ήιβΓ&ΐ Ι.6οη6 δ&ρί6ηΐ6 ΙιηρβΓ&ηΙβ, 
οΐ) ιίη[^υ1αΓθαι Αοίηιί ΓοΓίϋαάίηβαι ςααιη ίη οβάο 
Ιιβοηίβ ροΐίββίιουπι οβΙβηάβΓ&Ι. 1•ίϋ1ρΓ&η(1υ8, ΙίΙ). 
III, ο&ρ. β. ϋηάε [αοίητη ε$ί^ ηΐ Ιατη ρτο εΰείενύ^ 
φάιηί ρτο ρτκοίαιο Κοα ρΓχζεηϋ ΐοΗηοτε^ ηοη τηηΗο 
ρο$ί α ΙεεηΒ ίτηρεναίοτε ίαηίο αοηανείηΓ Κοηοτε^ \ιί 
οτηηα ηαυεζ ίρήη$ εαεηΐ ίη τηαηίΰαί^ ε]ίαςη€ ;α5- 
ηοηί6ι» οΜίινεηΙ. Εί €&ρ. 7. Ηοηιαηηηι αηίετη ηοη 
€ΐατο ηαΐαΐηαη οΗη, $εά εοτροΗί τηαρηαηιτηϋαίε ηο- 
δίΐδτη, ηαΌαΙί$ €Χ€τοίΙη$ ρτίηΰίυετη ΟΓάίηανιί, 

(24) 01 μλν ο^ν ο(Ιτω ταΰτά φασι. νί(ΐ6 θγιηβοη. 
ΙιΟ^ούί, η. 10. (25) 01 δι άλλοίως τ6 πράγμα Ιστόρησαν • 
Αίςαβ ίη ίί8 ΙιίυΙρΓ&η(1υ8 6^ϋ8^6 βνί 8οηρ1θΓ, ΙίΙ). 
III, οαρ. 8. Ονιη ΒηΙρανίί ρΓχίεΓεα ρηρηαηΐί Ροοαε 
άοτηείϋεο, ηηί βΐ ίρ$ε Βαίετ Βα$ΐΙεο$ ατάεηίετ βεΗ 
αηρίεδαί^ ίη ίρ$ο οεΙΙο ^ατη άε ίιο$αΐ)η$ Ιηντηρηηιη 
ΐ€ηεηΙί, ηηίά α Βοτηαηο αείηιη $α ηηηϋαίηΓ. Οη% 
ηιοχ αηίηιο εοηεΙεηΐΛίία^ ηίηιΐο άοίοτε ΰοιηρίΛΐ$η$, 
νίοίοτίχ ηρηητη ηηο Ηο$Ιε$ ίη$εςηεΙ>αίηΓ^ ρτομεϋ^ 
ίβνρα νβΓία, ε( ηηοΜ ρΗη$ αάνεηο Μανίε [αραΓαηί^ 
ρτοχρετα ρθ8ίηιοάηηί ϊπίεί^ηηηΙηΓ : Ιαηίίΐίΐηε ίηηε 
ΛτρινοπΑΐη ζΐταρεζ ε^/ιάΙηΓ, ηί Ιοηρο ρο$1 ίετηροΓβ 
εατηρηχ ρΐεηηε ο$3ίΙ}η$ υίάβτεΐητ, Οτηηί άεηίςνε αιιη 
(€$ίιηαΙίοηε ^αηι ηοτηϊηαΐίΐ» Ροεαζ άοιηε$Ιίαα Οοη- 
$ΙαηΙίηοροΙίτη τεάίΐ^ ραΙαϋχΑτη^ χηατεάί ου,ρϋ^ εΐ αν(δ 
βεη ΡαίεΓ Βα$ίΙεο8 χαίαρΗ. 8εα ςηια εοηζίΐϋ νί$ 
εχρεη τηοίε νηϋ $ηα^ εί^ νί ΡΙαοεια άίεϋ, Βίί τεαι 
ΐ6πιρβΓ&1&ιη ρΓΟνβΙιυιιΙ ίη xη&^υ8, α Βοηιαηο άο- 
ηιε$ααι$ ύίε οαρΗνΓ, αί(^ηε ηΐνορηε Ιίΐτηιηε ρηναΐην, 
ΒνΛραΗ$ ηοη τηίηίηία νί$ αχιρεΙίΐΓ, ϋΛςηε Ονχεοί 
άερορηίαηάι νιούεϋηάο άυρία τερεηάιΐΜΓ. Νβςαο 
1&ΐΏ6η ΙίΦΟ ουιη Ζοη&Γο βΐ αΠοΓοιη 86ηρ(0Γαιη 
Βγχ&ηϋηοΓαιη η&ΓΓ&Ιίοηί1)α8 οαιηίηο οοη86ηϋαηΙ. 87 ;0ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΐυΕ 88 ίη Γυ§;α οοηνβΓβοβ, ίΐΐοηιιη ΙβΓ^λ εββοίάίβββ. ϋΐ απ- Α μίν της διώξβως, έπανκλο^Τν δ' εΙ< τ&ν χάρχχα, Ιβιη (1οιηθ8ϋθϋ8 &ά ναΐίαιη ΓβάΪΓβΙ, ίη ο&υβα ΓυΗ 
ίιηρβΓϋ οϋρίάϋ&θ : ςαα ουιη £8ΐυ&Γθ(,8ί τασιοΓ άθ 
(ΐΓυη^&πο νοΓυβ Θ88β1, &ηΙβν6Γΐ6Γβ, βΐ βίΙ)ί νίηάϊ- 
ο&ΓΟ ρΓϊηοίρ&Ιυιη ουρί6ΐ)&1. Ιι&ο&ρβηο βί Βο(;& & 
οΐ^άβ ΓθνθΓ8ί8, 3ϋ(ίϋοίοςϋ• άθ βΟΓυαι οοοΐΓον6Γ8ί& 
Γ&οίο, Ηοιηαηα8 ά&οαηαΐαβ ββΐ, υΐ θΐ οουΙί'βίΓοίΙβ- 
ΓοηίαΓ, αϊ (|αί &οβθρ1ο οίαάίβ &υο1θΓ| 8ίνβ άβ ίη- 
άυβίπα, 8ίνβ ρβΓ ηββΗ§;θη1ίΕΐη 6χΙίΙί88θΙ. 8θά &1) 
ίΐΐο βαΙΓΓ&ςίο ρβΓ ςαοβά&ο) αρυά ίιηρβΓ&Ιποβιη ^γα- 
ϋοθβίοαοβ Θ8ΐ 6Γ6ρ1ϋ8. ΑΙ Βυΐ£;&Γυ8 δγιηβοη νίείο- 
ήα 6ΐ&1υ8 ίιηρθΓΗίΟΓί&πι υΓϋβιη ο^^^ΓΟοίΙυΓ, ουί 1θ- 
^ίοηυοα άοαιββίίουβ ΡΙιοοΑβ Θ8ΐ ορροβϋυβ, οοοα- 
ηιίββαςυθ ίη 0αΙ&8γΓΐί8 ρα§[ηα, Β&Γΐ)αΓί 8αοοιιΙ)υβ- 
ραηΐ. άυΐΏ &α1β[π ιηυΐΐί, ϋςυο νίπ ί11α8ΐΓθ8, Γ6^ηί τα της φήμης άκριβω^ίδ μένος, χάντεΰΟεν παλίντρο- 
πον γενέσθαι τον ιι^λεμον • φυγείν μίν γαρ τους 
Ρωμαίους άπόδρασιν της μάχης οίηθέντας την εΙς 
τον χάρακα του δομεστίχου άπέλευσιν, τους δε 
Βουλγάρους έκ της φυγής έπαναστραφέντας διώ- 
κειν αυτούς. Τήν δΐ πρ6ς τον χάρακα του δομεστί- 
κου ύποστροφήν, της βασιλείας έπ(θυμ(α κεποίηκεν. 
'Κρών γάρ αυτής, Ισιτευδεν, εΐ άληΟίς ^ν το τ6ν 
δρουγγάριον άιτιέναι , προκατοιλαβεΐν αυτός κα2 
οίκειώσασθαι τήν αρχήν. Μετά δ^ τήν ήττον έπαν- 
ελΟόντων του τε Αακαπηνοΰ καΐ του Βογα, ίζηττίθη 
τα μέσον αυτών, καΐ κατεκρ^Οη ^ *Ρωμαν^ π]]ρω- 
θήναι τα όμματα, ώς αι'τιος της ήτττ^ς, ή κοΜύρ- 
γως ή (3^θύμως γενόμενος, άλλ' εκείνον μλν της ΑΐηοΓβιη &ΐ6Γ6η1 : ηβοαο ίϋΐηβη βο ιη&^ίβ ϋα^ΓΑ* η ψήφου ταύτης έξήρπασάν τίνες * μέγα παρά τ^ βασι- 
1)&1, ςυαιη Ιιβο ΡΙιοβ&8, Ιβ^ίοηυηα άοιηβ8ΐίου8, ουιη λ{σσ^ δυνάμενοι. Ό δΐ Βούλγαρος Συμεών τ^ νίκη 86 ίρβο ΓΓβΙαβ, ο1) §;6ηυ8 βΙ ροίθηΐίαιη, Ιυιη υθγο 
0οη8ΐαηΙίηο βιιηυοίιο ουΜοαΙαπο, ςαί ίη τβ^ία 
ροΙθΓ&Ι οαιηί&, οι^υβ ιογογθπι ίη ιη&ίπιηοηίο ΙιαΙ)θ- 
Ϊ>ιι1. Οϋ» ουπι ίπ}ρβΓ&1οη8 Οοη8ΐ&ηΙίηί ρ8β(1&§0£[υβ 
ββΓηβΓβΙ, ίΐΐίςαβ ΙίιηβΓβΙ, ρβΓβυ&άβΙ υ1 ο1&88ί8 <ΐΓυη• 
^&Γίυιη Ηοηιαηυιη 8ί1)ί άθγίηοίκΐ, βΙ ουβίοάβαι 
&(1^υη9&ι. ΙιηρβΓ&ΙοΓ ί^ΙοΓ ΙϋΙβΓαβ •υα χη&ηυ 8βΓί- 
ρΙ&8 άΓαη§;απο ιηίϋϋ, ςυί5υ8 ίΐΐβ αβοβρΙΙβ, ροΐΐίοβ- 
ΙυΓ, 86 ουΜοαΙί ρΓβΒίθβΙί ροΐ68ΐ&ΐ6πι (πιοάο ρ088ίΙ) 
θν6Γ8υΓαιη. Οαίουαι &1:(]υαηάο &(1 ο1&88ί8 8ΐ8ΐϋοηβαλ 
ρβΓνβηίβθθΙ, αο ρΓθρθΓ6 βοΐνί ^υι)β^6^ : άΓυη^απυβ 
8βΓνί1βίΐι ίη ιηοάυπι 6ί οΙ)νίαιη ρΓ00688ί1, αο Γβνβ- 
ΓβηΙβΓ οοΐίοςαβηβ ρααΐαΐίηα αά ΐΓίΓ6πιβ8 Ιιοιηίηβπι 
άθάαχίΐ. υΐ νθΓΟ ηανί ρΓβΙοη» ΕρρΓορίηςυΛνϋ, 
πιαίΐίβ νίΓί8 8ΐΓ6ηυί8, ςυθ8 ββουπι ρ&Γ&(08 1ι&Ι)6ΐ3&1, ν< 'Ρωμανόν, οίκειώσασθαι, και φύλακα προσλάβέσθαέ. εξογκωθείς έπ^ει κατά της βασιλεούσης των πόλεων. 
Άντικατέστη δΐ αύτφ πάλιν ό των σχολών δομέ- 
στικος 6 Φωκάς, και μάχης συγκροττηθείσης έν Κα- 
τασύρταις, οι Βάρβαροι ήττηντο. ϋολλών δε και 
τούτων περιφανών ^ρωτα τρυφύντων της βασιλείας, 
μάλλον τών άλλων περί τόν ταύτης έφλέγμάινεν 
ίρωχΛ Λέων 6 τών σχολών δομέστικος, ύ Φωχας, 
πεποιθώς μίν έαυτφ, διά τό γένος καΐ διά τήν 
(σχυν, ούχ ήκιστα δ^ τφ παρακοιμωμένφ Κωσταν- 
τίνψ τψ έκτομίήί, τα πάντα τότε παρά τοις άνακτό- 
ροις Ισχύοντι οδ έπ' &δελφτ[ϊ κηδεστής έτύγχανεν ών. 
Ταΰτα το (νυν ορών ό του βασιλέως Κωσταντίνου 
παιδαγωγός (26), καΐ δ^έσας περί αύτου, πείθει 
τούτον, τον του στόλου δρουγγάριον τον είρημένον ΤοΙΙίΙβ Μ^ιιιη, ίηςυίΐ : α 4αίΙ)α8 οοιηρΓ6ΐΐ6η8υ8 68ΐ, 
θΐ ΐΓίΓβηιί ίιηρο8ίΙυ8, οοιηί1ί1>υ8 ίΐϋυβ βΙ&Ιίηι άί- 
8ρ6Γ8ί8• £^α8Γα^^ί ηυηΐίιιβ 6ΐ ίηιρβΓ&Ιηοβπι βίρρο- 
06Γβ8 1αΓΐ3&νίΙ, ουπκιιΐθ βά (ΐΓαη§;&πυιη οαί8ί88θ1^ 
ρ6Γ6οηΙ&1ηπι ςηίά ίά 8ίΙ)ί ν6ϋβΙ? ίί & ο1&88ίαΓίί8 
]&ρί(1ί1)α8 ΓβρυΙβί βυηΐ. Ρθ8ΐΓίάίβ ίκηρθΓαΙοΓ, ρα- 
ΐΓί&ΓοΙίίΐ θΐ οαα£;ί8ΐΓθ δίβρίι&ηο αοοβΓ8ί1ί8, χηί•ϋ 
187 ςυί χηαΐΓβπι β τβ^ία αύάυοθΓβηΙ. δθά β&πι 
8υί8 &ιηρΙβχίΙ)υ8 ουαι 1&0Γγπιί8 ίηΙιβΓβηΙβηα, πιί8θ- 
ηοοΓάία νίοΐαβ, ΓβΙίςαίΙ : αο ρο1θ8ΐ&ΐ6 :η 86 ΐΓ&η• 
βΙαΙοι, άοαΐ68ΐί6υοα Ιβ^ίοηυιη άββί^ηανίΐ ^ο&ηη6^1 
0&π(1&ΐΏ οα&£;ί8ΐΓϋ[Ώ. ΒΓυη§αΓία8 ν«ίΓ0 1ι&6&ρ6ηα8^ 
6ΐα88θ Ιιαυά 86οα8 αίςαβ αά ρυ^η&πι ίη8ΐΓυοΙ&, άΐβ Έγχαράττει τοίνυν βιβλίον 6 βασιλεύς οίχειό- 
γραφον, καΐ στέλλει τψ δρουγγαρίψ. Ό δε τού- 
το δεξάμενος, ύπέσχετο τήν του παρακοι^μέ- 
νου (27) δυναστείαν (εΐ οΓόν τε) καΟελεΤν. Κ«ί 
ποτέ του παρακοιμωμένου, ένθα ό στόλος ώρμι- 
παραγενόμένου, και Ιπισπέρχονος έκχλεΰ- 
αύτδν . ό δρουγγάριος δουλικώτερον αύτφ στο σαι προσυπήντησε, κιι μεθ* υποστολής ώμίλει, καΐ περί 
τάς τριήρεις ήρέμά πώς πρυεβίβαζεν. *Ως δλ τ^ 
ναυαρχίδι προσήγγισεν, έτοίμους Εχων άνδρας 
παρεπόμενους αύτφ, γενναίους τε καΐ πολλούς, 
*Αρατε τούτον, είπεν. 01 δΐ συσχόντες αύτ^ν, εΙς 
τήν τριήρη ένέθεντο, τών περί αυτόν αύτίκα δια- ν&π86 Ιβοϋοηββ 6ΐ ηοΐ8β. 
(26) Παιδαγωγός. Τ1ΐ66(ΙθΓυ8, Βγπΐ6οηί 1θ£:ο11ΐθ1ο, 1) ία$ ηοη ίοΙνεΠί $<ή$€%ίαηΙνΓ. Ηύ α Κοτηαηο τ€$ρση- δ6)τϋ1ζφ, 6ΐ &1ϋ8. νίάθ Ιι&ΐϋ1>β6ίυοα ϋ1). πι, άθ Βίϋΐ. 

ΟίΒΘ&Γ. ρ. 13. 

(27) ΚαΙ τότε του Παρακοιμωμένου, Ηβαΐ ραϋ- 
1ο Β6θα8 η&ΓΓ&ί 1•ίυΙρΓ&ηαυ8« ϋϋ. ιιι, 6αρ7 : Κοτηα- 
ηΗ$ ν6το, ηί ηοη ίηναΙΙίάη^, απάϋο ιηιρβΓαίοτηιη^ 
Ηθ€ βύ ΐ6οηύ αίςιΐ€ ΑΙβχαηάτί ίηΐ€ΓΐΐΗ, ^ιαιιά Ιοηρύ 
αδ ηΓΐ>6 ΰοΙΙβΟο νΙαΒδίητη βχβηϋη ίηρϋ, αίςη€ ίη 
ίηδηΙατΗ ρατνατη ίηχία €οη$1αηίίηορο1ίηι, ύα ηί β φα- 
Ιηίίο νίάβη ρβηβ ρο$$€ΐ^ ταΙί\)Η$ οοΐΐβοΐύ αάνβηϋ, Αά 
ραΐαΐίατη αηίεηι γηνάτηδ ΐΓαη$^Γ€ΐανίΙ, Ιαηάβζηηδ 
^ηχία ϋοηδηβΐηάίη&τη ΡακρΗΐβΓθρ€ηίΙο τηΜηιβ άβοαη- 
ίαυϋ. ^ηx τ€$ βηηηοΗο ΡοταΰΟίτηοΐΜηο, οηηΰΙύςΜ 
€οηααηΙίηοροΐ€α3 ρΗηάρίΰηί $ΙιιρθΓ6τη ίιιηονβτηςΗβ 
ηοη ραηιηι αΐΐηΐϋ. Ιηΐβτηηηίϋί ίΐαςηβ^ ςηίά Κοβ 
ηιοηάη $ίΙ ςηοά ν€ρβηι ηοη αάί^ί, Ιαηά6$αηβ άβΗ^ άβΐην. ςηοάρτορηα νύχ ίίηιβη$ ραίαίίηηι ά^ΰΐιηανϋ: 
€( αα]εαί, Οηοά $ί Ραταοωγηοτηεηοί οωΐ6τΐ$ οιαη 
ρηη(ήρίΙ)ηΜ ΐ€ ηοη αάιτ€ί^ νίΐαηιςηϋ ίηΓβίηΓοηάο 
ρτοηιίίίβηΘί, νηοχ $β αά ΟτείεηήίΑηι Βατύχβηστηιη Γβ- 
^€ηι εοη/βττ€ί^ η^ρηηηιαηβ ΑΓςίνοηιηι $ηί αΐίχίΐιί 
ΙοΗίΙηάΐηβ άεδ6ΐΙαΓ€ί. Οαοά ςηαηι οαΙΙχάβ άίχετίί 
€χϊΙια άβΰΐατα^ίί. ΙρϋηΓ ςπο ρτχ(αα $η,ηίη$ ρήηαίρφί 
ΙβΓΓΟτβ οοηιρηΙ$ί, ίςηοναηίαηηϋ ςηοά ΙαΙβτβί αηρηιι 
ίη Η€Γί*α^ οτηηβ$ Ηηηε βάηοίαΙίΙβΓ αάείΐηΐ, ηηοά τηαη- 
άανβναί ρταΙηίΐ6τ αιρίβηΐ€$ χηιρίετβ, Οηο$ οηιηεί 
ηοη τηαίο ωη$ίΙίο αοοίρίο^ ρτο]€€ΐο$ ίη $€ηΗηαίη 
ΙίραΙ, $ί€ςη6 εδοηπα αά υνΐίβηι τηαρηο ΰηηι ΰοτηίίαίη 
[βίΐίηαΐ, Ιίί$(ΐη€ ςηοΛ $ιαρ€€ΐο$ Ηαδηβταί ραΙαΙίηηι 
ρηνραί^ $η{ ρατΰηία Μ οοΙΙοΰοί, ^> ΑΝΝΑυυΜ ίΙΒ. XVI. 90 σπαρέντων. Τοι>το τ^ βασιλίΒι ένωτισθίν β^ς θ($ρυ- Α Αηηυηϋ&Ιίοηίθ αά Γθ^ί&ιη ίη Βαοοίβοηΐθ &ρρυΙΗ. β•ν αυτήν χαΐ τους έν τέλει ένέβαλε. Πέμπει το(νυν 
προς τδν 'Ρωμαν^ν ερωτώσα τί δ^ν είη τ^ γεγονός, 
άλλα τό ναυτιχόν λ(θοις τους πεμφθέντας έξεοίωξε. Αο ρ&Ιπ&ΓθΙ)& βΐ δΐ6ρ1ι&ιηυ9 ιΐΜΐ§ζί8ΐ6Γ δί^Ιίηα βχ 
Γβ^ία άϊδββεββΓυηΙ.ΑΙ Ηοηη&ηυβ οαιη ρπυβ βαηοϋβ- 
βίπηο ^υΓθ^α^&η(]ο αάαοΐυβ ρΓ0ΐηί8ίδ86ΐ48θ ηυηςα&ιη Τ^ ί* Ιξής τον πατριάρχήν 6 βασιλεύς μετακάλεσα- ίίηρβΓαΙοπ ίηθίάί&ΙϋΓυιη, ηβςυβ ίίηρβΓίϋΐη &ίΓβο1δΐ- μενος , χαι τόν μάγιστρον Στέφανον , Ιπεμψε 
τους έχ των βασιλείων, τήν αύτοΰ μητέρα κατά- 
ζοντας. Της 81 τφ υΐφ προσφυείσης μετά Βαχρύων, 
%\ς οΤχτον Ιχείίνος έχλίθη^ ^^ο'^ άφήχεν αυτήν, εΙς 
εαυτόν δΐ τήν έζουσίαν μετήνεγχε, χαι προεχειρί- 
σατο δομέστιχον των σχολών τόν Γαριδαν Ιωάννη ν 
τον μάγιστρον. Ό δΐ δρουγγάριος 6 Λαχαττηνός, ΙαΓυιη : ίη Γβςίαιη &806ηάί(, βΐ οαιη ΟοηβΙ&ηΙίηο 
ΡΙι&ΓΪ βάβοα ίη^Γ638υ8, Γιάβ (Ιαία αοοβρίαςαβ, ιηα- 
^ηαβΙιβίΦπαΓοΙια άββί^η&ΙυΓ. 3ϋ88ί1 αυΐβιη ιιηρβ- 
Γ&ΙοΓ Ρ1)06&πι ΐ3οηο 688β Απίπιο, οθ^υβ βρβιη &1)^^- 
οβΓβ, 86ά ρ&υ1ί8ρ6Γ 6Χ8ρθο(&Γβ : η&πι ραυίο ροβί 
6^ϋ$ Γ&ίίοηβιη 1ι&ιΙ)ίΙυιη ίπ. Ηοιη&ηί ροΓΓΟ ίΙΗα 
ΗβΙθηβι ίαιρθΓαΙοπ Οοηβίαηϋηο (ΐ68ροη8&, ΙβΓίία έζαρτύσας τον στ^λον ώσπερ εις ναυαρχ(αν χατά Γβηα Ρ&δοΙι&Ιίθ ηυρϋ» 0βΐ6ΐ3Γ&ΐ8Β 8υπ1 , 8&6Γ&19 ττ^ν ί^μίραιν του Ευαγγελισμού, τοΤς βασιλείοις 
προσέπλευσεν ε^ς τ&ν Βουχολέοντα. Και ό μίν πα- ΡΓ6608 ΝΐοοΙ&ο ραΙπαΓοΙια ρβΓ&^βηΙβ. 8(&1ίιη ί(τϋυΓ 
Ηοπι&ηυ8, ίιηρβΓ&Ιοηβ ρ&ΙβΓ, ΓιΙίυβ 6]υ9 βΐιηβίο- τρ(^ρχης χα2 ό μάγιστρος Στέφανος εύθυς έχ τών ^ ρΙιοΓϋδ, χηα^ήυβ 1ΐ6(ΦΓί&Γε1ΐ68 ββΐ &ρρβ11α1υ8. ϋυί- 
άναχτόρω^» έξέστησαν. Ό δΐ 'Ρωμανος, δ'ρχους πρ<5- 1)08 ΡΙιοοαθ οο^ηϋίδ, ΙγΓαηηίάβαι ίην&δίΐ, 6οιΐ8ΐ&η- τερον τελέσας φρικωδέστατους μή ποτέ χατά του 
βασιλέως φρονήσαι μηδ* έπιΟέσθαι τ^ βασιλε(^, άνηλ- 
θεν ε!ς τά βασίλεια, χαί ε!ς τ6ν έν τφ Φάρω να6ν 
τφ Κωνσταντ(νφ συνεισελθών, χαΐ πίστεις δούς τε 
χαι ειληφώς, μέγας έταιρειάρχης προβάλλεται. 
Έπέστειλε δΐ τφ Φωχ^ 6 βασιλεύς μή άθυμήσαι 
μτ^ζ' άπογνώναι, προσμεΐναι δΐ μικρόν, ώς μελλού- 
σης αύτοΰ γενέσθαι προνοίας μετά βραχύ. Ό δΐ ϋηο οϋΙ)ίου]ΑΓΐο βί αΐϋβ ρΓ006η1)υ8 αβοίΐίβ, ββ ςυ89 
αςβΓ6ΐ, ρΓΟ ίιηρβΓαΙΟΓθ 0οα8ΐ&ηϋηο α^βΓθ, &ΓΩγ- 
ΐΏ&ηΒ. Ηοιη&ηαβ αυΐβιη ΗΐΙβΓαβ ςυβ ΡΙιοοβ ρΓΦ- 
ΙβχΙυιη βνβΓίβΓβαΙ, 8αΐ39οπρ1ίοη6 ίιηρ6Γ&Ιοπ8 6ΐ 
αυΓβο βί^ίΐΐο ιηυηϋ&8, ρεΓνυΙ^αϋ οοΓροπβ ιηαΙίβΓ- 
ουίαιη ίη ΡΙιοο» οαβίΓ» ιηίΐίίΐ, ςυαβ οαιη β& ιηαΗίβ 
οίαοα οβΙβηάθΓβΙ, βίΤοοΐΙ αΐ ιηαΐϋ Ρ1ιοο& (1β86Γΐο, 
86 αά ίηηρβΓβΙοΓβαι οοηΓβΓΓβηΙ, ΑΙ Ρϊ)θθ&8 01ΐΓγ80- 'Ρωμανος τήν Ιαυτου θυγατέρα Έλένην μνηστεύε- ροΐίαι ρΓοΓβοΙαβ, 6ΐ α 8αΐ8 άθβΐϋαΐαδ, ίη Γα^&ιη ται τφ βασιλεΐ Κωνσταντίνφ, και τ^ ^ρ^'^ '^οΰ Πά- 
σχα τετέλεστο τά γαμήλια, του πατριάρχου Νικο- 
λάου τήν Ιερολογίαν ποιήσαντος, καΐ αύτίκα τετί- οοηνβΓίϋαΓ, οί ίη οαβΙθΠο ςαοάαηη, ςαοά αϊ) &η1ί- 
ςαί8 ΐ6οαροΓί1)α8 6οβ1βοη &!) ίηιϋς^βηίβ νοοαΙοΓ, 
οοοιρΓ6ΐΐ6θ(1ίΙαΓ, οβοαίαδςαβ Βγζ&ηϋαοα ρβΓίίαοί- μητο βασιλεοπάτωρ 6 'Ρωμανος, μέγας δ* έταιρειάρ- ίαπ. ΕΙ Ιιίο ΙγΓ&ηηίάίδ ίΠίαβ ΐαϋ 6χί1α8. ΕηίιηνβΓΟ 
χης Χριστόφορος ό τούτου υΙός. Ταΰτα δΐ μαθών 6 &1ίβ ςαοςαβ ίη8ίάί« ίηαρβΓ&ΙοΗ βαηί ρ&ΓαΙβΒ. Ναπι 
Φωχας τυραννίδι έπέθετο. ΚωνσταντΤνον τ6ν πάρα- ϋ &(1οΐ680βηΐ68 ρβΓ ςαοΒάαπι οοηάαοΐί 8αηΙ, ςαί βααΐ χοιμώμενον προσλαβό μένος, και έτερους τών αρχόν- 
των, χαι διαβεβαιούμενος 6πέρ του βασιλέως Κων- 
σταντίνου πράττειν δ πράττει. *0 'Ρω μανός δΐ, γρα- 
^]ζν γεγραφως άνατροπήν πιριέχουσαν της του Φωκά νβη&ηΐβιη ο^^ΓβάβΓβηΙαΓ, ββά ίΐΐο οοηβίΐίο οο§;ηί1ο, 
άθ ααο1οπ1)α8 Γαοίηοπβ 8αρρ1ίοίαοι βαιηρίαηα. ΕβΙ 
β( ίιηρθΓ&Ιοπδπα&ΙβΓ ^Ζοβ γθ^α β^θ^ι&, ςα&8ί ρ&Ιη 
ίαιρθΓαΙοπ8 ίηδίάί&ΓβΙαΓ βοίΐίοβΐ, 1οη•οςα6 οαρίΠο προφάσεως, καΐ ταύτην τ^ του βασιλέως 6ποσημασί^ 8&ηοί2Β ΕαρΙιβπιίβΒ πιοη&8ΐ6Γίαπΐ Ιη§;Γβ98&.Ηοιη&ηα8 ΐΛοΙ χρυσ^ σφραγΤδι βεβαιωσάμενος, πέμπει ταύτην 
προς τ& μετά του Φωχα στράτευμα μετά τίνος γυ- 
ναίου Ιταιριχου. ΚάχεΤνο πολλοΤς τήν χρυσοσήμαν- 
τον όποδειχνύον λάθρα γραφήν, πολλούς καταλι- νθΓΑ νίοθβίιηΑ 188 ςααΚα άίβ 8θρΙβιηΙ)Γί3, αά 
08Β8&η8 (ϋ^ηίίαΐβιη β8ΐ βνβοΐαβ, βΙ ίη Οβοθΐη1)Π9 
ίαιρβΓίί άίαάθΐηαΐβ ΟΓηαΙαβ α ρ&1ηΑΓθ1ι& Νίοοίαο, 
ρ6Γΐηί88α 0οη8ΐαη1ίηί βοϋίοβί. πείν πεποίηχε τ6ν Φωκαν, χαΐ προσχωρήσαι τφ βασιλεΤ. Ό δΐ Φωκάς, έν Χρυσοπ<^λει γενόμενος» 

χλΙ χαταλειφθεις 6πό του μετ* αύτου πλήθους τφ βασιλεΐ προσφοιτήσαντος, έτράπετο είς φυγήν, καΐ 

Ιν τινι χωρίφ γενόμενος, δπερ ανέκαθεν παρά τών εγχωρίων Γοηλέων κατωνομάζετο, συλλαμβάνεται, 

"«αΙ τυφλωθ^^ς εΙσάγεται εις τήν βασιλεύουσαν* χαΐ τοίίτο τέλος τ^ αύτου τυραννίδι έγένετο. Άλλα μήν 

χα\ ντέρα επιβουλή κατά του βασιλέως συνέστη * νεανίαι γάρ τίνες καθήκαν κατ* αύτου θηρώντος, 

ινα α^τ^ έν τφ θ^ρ^ έπίΟωνται. 'Αλλ* έγνώσθη τό βούλευμα, και οΐ πρωτουργοι έκολάσθησαν. Έξε- 

ολι{θη δι τ^ βασιλείων και ή του βασιλέως μήτηρ Ζωή, ώς έπιβουλεύουσα δήθεν τφ βασιλεοπάτορι» 

χλΙ άπεχάρη Ι^ η| χης Αγίας Ευφημίας μοντί. Τ^ δΐ εικοστή τετάρτη του Σεπτεμβρίου μηνός εΙς τήν 

τοϋ ΚαΙσαρο€ &ξ1αν άνήχθη 6 'Ρωμανός, και κατά τ6ν Δεκέμβριον τφ της βασιλείας διαδήματι τεται- 

νία>το παρά του πατριάρχου Νικολάου, του Κωνσταντίνου δήθεν επιτροπή. 

ΙΗ'. ΚαΙ 6 μέν Ααοιαπηνός (28) 'Ρωμαν^ς ο{>τω ΧΥΠΓ. Κοιηαηαβ £<&0&ρθηα8 Ιίβ ΙιοηθΓίΙ)α8 ηοη 

ν&ή» ΙββΙίοηθβ βί ηοίεβ. 
(28) Ααχαπην^ς. Οοη•1αη1ίηυ8 Μ&η&88β8 : β Μίοΐιαβί Ρββίΐαβ ίη Βγηορβί ΐ6§;απι : 

Τλν γέροντα τλν 'Ρωμανόν τ6ν άπό της Αα- Μάθε κα? τλν ζητούμενον σήμερον πλέον νομον, [κάπης. 

Λη Ι&οαρβ ηοΐΏβη βϋ ηΓΐ)ί8 ααΐ Γβ^ίοηί8, ηηίΐιΐ 
ρτοΓ•ο8 ιηεβΓίαηι. ΟοΙβραιη ί^ηοχ βοα ίύπιΟΓ ϊϊϊο 
ΒοαίΑηΐλ• (ϋοίΙαΓ, αά άίβοΗιηβη ΡοΓρΙιγΓΟββηίϋ. *0ν 6 πρεσβύτης 'Ρωμανός είσηνεγκε τψ βίφ. 

Μβιηίηϋ 6οη8ΐαη1ίηα8 Ρο^ρ11^ΓΟ§;. ίη ΝονβΠα άβ 
ίαηάίβ Απηβηίαοίβ τής βασιλικής της Λαχάπης 
μ•νής, ΜγΐΌίβΙ ίοΓίο ιώ 60 «άΙΟοαΰ. 91 40ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΕ^ε Μ οοηίβηίαβ, ρααίο ροβΐ αχοΓβιη ςυοςυβ βυαιη Τ1ΐ6ο- Α 
άοΓΑΐΏ (ϋ&άβιη&Ιθ ογο&Ι. Οθίηάβ βΐ Γιΐίοιη ΟΙιπβίο- 
ρΙΐΟΓυιη, νοίαηΐ&ΐβ, υ1 νίάβπ νο1βΙ)&1. Οοοβί&οϋηί, 
βθά ΓβνβΓα ίηνίΐο ίΐΐο 6ΐ οοη()υβΓβηΐθ αραά βοθ, 
ςαίΙ)υβ βάβϋ&Ι, βΐ αεία ϋ1& &1)οιηίη&ηΙθ, ςυ&ιηνίβ 
ΓβΓΓ&^ϋΓί ηοη αυάβΓβΙ. Ιηβίάϋβ ςυαβ Ηοιη&ηο Αηα- 
βίαβίυβ βαοβίΐ&πυβ ρπηοβρβ οοη3υΓ&ϋοαί8, ρΓΟ άο- 
ίβηβιοϋθ αΐί^αβ Οοη^ΙαηΙίπί ρ&Γ&Γ&Ι, άβρΓβΙιεηβίΐι 
οοηβεϋ, &Γΐ)ϋΓ(ΐ1α Ηοωαηί, ρυηΐϋ βαηΐ, β&οβΙΐΗπυβ 
Ιοηβυβ , 6&ςυβ Κοιη&ηο οοοαβίο ίυϋ ϋοηβΐ&ηϋηί 
ιοΓγα 8Θ οοΐΐοο&ηάί, ουίΏ ίβ ΙιαοΙβηυβ ία ρΓοο1&Γη&- 
Ιίοηίϋυβ θΐ 8&1υΙ&ϋοοίΙ)υ8 ρηοΓβιη Ιοουιη ΙβηυίβββΙ. 
Οϋοαςυβ 8)^α]θύα εχβΓοίΐυιη οοηΐΓαυΓΐ)6θίΐιητ8ί88θΙ: 
Βοιηαπυβ ςυοςυβ ιηίΐϋββ ίΐΐί ορροβαϋ, ηβ 8υΙ)ϋΓ- 
ϋαη» &ιη(ΒηίΙ&Ιβ8 &1) ΙιοεΙβ ν&βΙ&ΓβηΙυΓ. Ουοβ ουιη 
ΒυΙ^Αή &^^Γ688ί 6δ8θη1,ιηυ11ί βΐίιιιη οχρήοοΐρί^υβ •. 
οβοίάβΓυηΙ, ιιιίΗΐ68 ρ&Γΐίιη αά ρΓθβΙβΓβυηίββ ΙπΓβ- 
ιηββ ίββίίηαηΐβθ, ίη οααΓΘ ρΓοΙ&ρβί & Ουβίίΐ^υβ ΓθΓβ- 
1)&ηΙυΓ, ραΓίίιη «ώ ΙιοβΙίύαβ ίαΙβπ1)&ο(, ρ&Γΐίιη νινί 
0Αρί6Κ)ΑηΙυΓ. Εοοα&ηο βχθΓοϋυ αά Ρ6§;α8 βίϋ αοοβ- 
ρ1θ| Βϋΐ^&η Γβ^ίαιη ϋΐίυβ Ιοοί ΟΓβπι&ΓυηΙ, 6ΐ ο«- 
16Γ& ςυ» ίη βο ΙϋΐοΓβ •υηΐ6 Γθ§[ίοηβ ^υΓΐ)ί8, ίηΙβΓ- 
3&οβη1β ΓΓβΙο. ΜθΓΐυ& Ηοιίιαοί υχοΓβ Τΐιβοάοπι 
Αυ§[υβΐΑ [ίιηρ6Γ&Ιοπβ ΟΙιηβΙορΗοπ όχογ 8ορΙιί& 
Αυ^υΒίΦ ηοΐΏβη αοοορϋ. ΑΙ ΒυΙ^&ΓΟΓυαι ρπηοβρβ 
δ)^ιη6οη, άβηυο ΑόΓΪααοροΜοι ούββάϋ : ηβςυβ β&ηο 
ςαίόςυαιη βίΓβοίβΒβΙ, ηίβί οίνββ οοιηο)6&1υ άββίίΐα- 
1θ8, βΐ 80ΐηθ1ίρ808 θΐ ιΐΓΐ>βιη Ιιοβϋ όβάβΓβ, Γ&α3θ8 
006§;ί886(. Τυηο βΐί&αι Ιιβο ΤήροΗίαηυΒ ουιη η&- 
νβΐίΐϊαι οορϋβ Ηο[ηαηο8 ίην&βίΐ : Ββά ΙπΓβΊΐθβ 
ΙΙοιηαηΦ οίΓοα Ιιβιηιιυπι ίη8υ1&ιη 618 οΙ)νίαιη ρΓΟ- 
ΓβοΐΦ, Α^&Γθηο8 ρβηβ οαιηββ οεοίάθΓϋΐιΙ, ηανββςυβ Ο 
άθΐηβΓβθΓϋηΙ, ΤηροϋΙα οβ^γθ Γιι§[α 9ΐ&ρ80. Βγιηβοη 
ν6Γ0 Μαοβάοηίαιη β( ΤΙίΓΑοί&ιη ουιη ίη§;6η1ί βχβΓ- 
οίΐα άβν&8ΐ&1υ8, &ά υΓΐ)6πι ρΓθΓ6θΙυ8, ρΐΌρθ Βία- 
6ΐΐ6Γηβ8 ε&8ΐΓΪ8 ρο8ΐϋ8, οοΠοςυίυιη ΗοΐΏ&ηί ίιηρβ- 
Γ&Ιοη8 ψβίηί, ςυί ευιη α5 βο ηοη &1)Ιΐ0ΓΓβΓβ1, ουπι 
οΙα886 &(1 Οοβπιίάϋ ΙϋΙυβ &ΐ3ϋ1^ 6θάθΠ)ςυο δγπιβοη 
ουιη 8υΐ8 οορϋβ νβηίΐ : 189 οΐ ίηΙβΓ 8β οοΐΐοοϋϋ 
8υηΙ. δβά ςυ&πανίβ Ηοηαηυβ Βγπιβοηί αι&^ηίΟοα 
46(118861;, ΓθΙ)υ8 ίπΓβοϋδ άί806886ΓυηΙ, ί(1 ςυοά ραπ 
αςυΙΙ&Γϋΐη 8ί§;αίβοαΓ6 νί(ΐ6ΐ)&ΙαΓ, ςυα8 8υρΓΑ 608 
νοΠΙαβδθ ΓβΓίιηΙ, βΐ οαηι οΙ&ηςοΓβ ίηΙθΓ 8680 οοη- 
§;Γ688α8, 8ΐ,&ϋη)(]υθ 8βςΓ6§;&Ια8 6886, α1ΐ6Γ& ν6Γ8η8 
υΓΐ)6πι νοίαηΐβ, &116Γ& ίη ΤΙίΓαοίαπι Ι6ηά6αΐ6. Ηο- 
ιηβηυ8 ροΐ68ΐ&Ιθ ίαιροπί ίη8αϋ&ΐ3ί1ί8, αο νοίαΐί 
οΙ)ΙίΙυ8 8&0Γαιη6ηΙί, ςαο 8686 α8ΐπηχ6ΓΑΐ, βυο 6ΐ ^ 
Ωΐϋ ηΑΐα ιη&χίπιί (]Ια(16πι&(θ ηοη οοηίβηΐυβ; θΐίααι 
Γβΐίςιιοβ άυο3 ίιΐίοβ, βΐ η6ροΐ6η) 6χ €Ιιη8ΐορΙΐύΓθ 
οοΓοηΑνϋ. ΗοΐΌΑηο ίιηρ6ηο ςυο(1 ΙΐΑΟΙβηυβ ρ6η68 
υααπι 6886 οοηδυονοΓ&Ι,ίη πιυΙίΑ ΟΑρίΐΑ (1ΐ8ΐηΙ}υ1ο. 
Ρίΐίυηι ηΑΐυ ιηίηίηιυιη ΤΙιοορϊιγίΑΟΐυηι, ουί ροηΐΐ- 
ΟοΑίυπι υΓΐ)ί8 ίπιροΓ&ΙοπΦ Αηη5ί6Κ)Αΐ,(ΐ6ΐοη8Α οοπι& 
οΙθΓΪοααλ ί6θίΙ, & ραΙηΑΓθ1ι& β^ηοοΠυο) ςυοςαο της άνα^($ι{σ(ω< ^τυγεν ουκ ήγάιια δ^ ταύτης τυ- 
χών αυτός, άλλα μετά βραχύ καΐ τήν οίκείαν 6μευ- 
νέτιν τήν Θεοδώρων ταινιοΤ* εΓτα καΐ τόν υΐον Χρι- 
ατοφορον, προαιρέσει μίν τφ δοκεΐν του Κωνσταν- 
τίνου, τ^ δ* αληθείς βιαζομένου , άσχάλλοντίς τε 
προς ους έθχ^ρει, καΐ έν συμφορά τιθεμένου τά 
ιιραττόμενα, μή Οβι^Ρ^^ντος δΐ άντερεΤν . Επιβου- 
λής δ^ κατά του 'Ρω μανού γενομένης, ής 6 σαχελ- 
λάοιος πρωτουργός ίίν Αναστάσιος, ώς τψ Κων - 
σταντίνψ δήθεν άμύνων, έγνώσΟη τά κατ* αυτήν , 
κα». οΐ μίν συνίστορες, ώς εδοξε τψ 'Ρωμανφ, έκο- 
λάσθησαν, 6 δΐ σακελλάριος άπεκάρη . *Ην δή πρ^- 
φασιν έ'σχεν 6 *[^ μανός του 6ποβιβάσαι τόν Κ.ων- 
σταντΤνον έαυτοΰ, μέχρι τότε πρώτον 8ύ^ρημ^ούμενον 
έν ταΤς άνα^ρήσεσιν. Ό Συμεών δΐ κατά της πό- 
λεως εκπέμπει στρατών * 'ίνα δΐ μή έλΟόντες τάς 
πρό της πόλεως διαφθείραισιν άγλα\ας, Ιπεμψε και 6 
'Ρωμανός τους άντιταξο μένους αότφ, καΐ των Βουλ- 
γάρων έπελοόντων αύτοϊς , πίτττουσι μ^ κα? τών 
αρχόντων πολλοί, τών δέ γε σταρτιωτών οΐ μεν, 
εΙς τάς τριήρεις σπεύδοντες έμβήναι παραπλεού • 
σας, έξωλίσθαινον εΙς τήν θάλασσαν, καΐ 6πό κυ- 
μάτων έφέροντο, οΐ δΐ δπό τών πολεμίων διώλ- 
λυντο, οΐ δ^ και ζώντες συνελαμβάνοντο. Οϋτω δΐ 
διατεθείσης τής 'Ρωμαικης στρατιάς κατά τάς Ηη- 
γάς, τά τε έκεΐ δ'ντα ανάκτορα ο\ Βούλγαροι έπυρ- 
πόλησαν, και τ&λλα δσα έν τψ αίγιαλψ του κατάν- 
τικρυ τή; πόλεως ήσαν διακειμένου πορθμού. Θα- 
νούσης δε τής του 'Ρωμανου συμβίου τής Αύγούστης 
Θεοδώρας (29), ή του βασιλέως Χριστόφορου γυνή 
Σοφία του τής Δύγούστης ήξιώθη ονόματος. Ό τών 
Βουλγάρων δ' έξηγού μένος Συμεών ττί Άδρίβνου - 
πόλει προσέβαλε , και ταύτην έπολιόρκει . "Ίΐνυσ* 
δ' &ν ουδ^ν, εΐ μή τοΤς Ινδον έπιλελοίπει τά επιτή- 
δεια . Βιαζόμενοι δΐ τψ λιμψ καΐ εαυτούς και 
τήν πόλιν τοΤς πολεμίοις παρέδοσαν. Τότε μίν και 
ό έκ Τριπόλεως Λέων μετά δυνάμεως ναυτικής 
κατά 'Ρωμαίων έχώρησε> • άλλα τούτψ περί τήν 
νήσον Λήμνον τριήρεις έπελθοΰσαι 'ΡωμαΥκαι, τους 
μΙν *Αγαρηνους σχεδόν τι ξύμπαντας διεφθάρκασι, 
τάς δι νήας αυτών υποβρυχίους εποίησαν, μόλις 
του Τριπολίτου φυγεΤν έξισχύσαντος. Και 6 Βούλ- 
γαρος δι Συμεών τά τε κατά Μακεδονία•^ και τάπι 
θρφίης συν βαρεΤ στρατεύματι έληΐζετο, καΐ παρά 
τήν πόλιν έλθών, άγχου τών Βλαχερνών πεποίητο 
τήν παρεμβολήν , καΐ τψ βασιλεϊ 'Ρώμανψ έζήτη- 
σεν έντυχεΤν • καΐ τήν ϊντευξιν καΐ 6 βασιλεύς 
ήρετίσατο, καΐ κατά τόν του Κοσμιδίου α•γιαλόν , 
6 μΙν βασιλεύς συν τψ στόλψ άφίχετο, 6 δέ γ« 
Συμεών μετά τής οΙκείας παρεγένετο στρατιάς, καί 
άλλήλοις ώμίλησαν, καΐ ά βασιλεύς μεγαλοπρεπώς 
τψ Συμεών έδωρήσατο. ^Ασύμβατοι δΐ άπ* αλλήλων 
διέστησαν, δ κχΐ δυάς Ιδοξε δηλώσαι αετών . Φασι 
γάρ άνωθεν αυτών διαπτήναι τούτους, καΐ άλλήλοις ν&Γίεβ ΙβοΙίοηβδ βΐ ηοίεβ. 

(29) Τής Αύγούστης Θεοδώρας. Ιβϋυβ θ1 δορΙιιΌ, 
06 ςα& Ο10Χ α]6α)ίηϋ θΓ6§οΗυ3 ίη ΥίΙα δ. Βαβίΐη 
^υη. η. 23 : Αυτή δβ ή Αυγουστα Ελένη πρώτη τών 
$λλων βασιλίδων ήν* ή γαρ δευτέρα σύμβιος του πατρός αυτής 'Ρωμανου Θεοδώρα τελευτήσασα ήν, 
ή τε Σοφία ή του Χριστόφορου εκείνου τελευτήσαν- 
τος κατηνέχθη τής βασιλείας. 93 ΑΝΝΑΙΙϋΜ Ι.1Β. XVI. Μ 

συμμίξαι μτυά κλαγγης, εΤτ* εύθυς διαστηναι άλ- )^ άββί^ηβίίϋΐη. Ροθΐ θΙ)ί1υιη Νίοοίαί, ςαί ΓββίίΙοΙαβ 
λήλων, του μίν έπι τήν π(5λιν άποπτάντος, του δ' 86(1601 ΟοηβΙαηΙίηοροϋΙ&ηαιη ρβΓ Αοηοδ ΐΓβάβοίιη 
έπί θρίκην κινιζσαντος τλ πτερον. Ό βασιλεύς δΐ ΙβηϋίΙ, 81βρ1ι»ηϋ8 ιηβίΓοροΗίβι Αιηβββηυβ, ραΙΠΛΓ 
'Ρωμανός, άπληστευσάμενος έπι τ^ της βασιλείας οΐια άββί^ηαΐυβ β8ΐ. ΑΙ ΒαΙ^ΛΓΟΓϋΠΐ ρπηοβρβ 8γ- 
άρχζ, και ώσπερ έπιΧελησμένος των δ'ρκων, ο8ς ιηβοη, Ιιοιηο βΕη^υίηΛπυβ θ4 ςαίβΐίδ ίαιραίιβηβ, 
6μωμ6κει καθ* Ιερών, και μή άρκούμενος, δ'τι ^βηί\ 6Γ8ΐ3&ΙθΓυαι 1)6ΐ1υΕη ίηΙϋΠΐ : ββά βιΐ) ϋΐίβ νί- 
Ιαυτ^ν χλ\ τ^ των υΐ^ων πρεσβύτερον ήξ(ωσε δια- οΐϋθ, ίη ηαοηΐίϋΐη αηβϋβΐίίβ βχβΓοίΙαιη βιηίβϋ.ΐηΐβ- 
δήματος, καΐ τους λοιπούς δύο των παίδων αύτου Γβα ςυίάαιη ιιηρθΓδίΙΟΓί ηοηίίΛΐ,βΙβΙυΛΠΐ ίη βοιηΐΏΟ 
βασιλικώς τεταινίώκεν, εΤτα καΐ τον έκ του Χρι- ΓοΓπίοβ ΧβΓοΙορΙιί νβΓβϋδ οοοαβϋΐη ροβϋβιη, ία 
στοφόρου γέν^μενον αύτφ υΐωνόν, καΐ τήν των 'Ρω- 8γαιβοηί8 ΒυΙ^ΛΓΐ ΓίΐΙυπι οοηνβΓββπ) 088β:0ϋίυ9 8ΐα- 
μαίων αρχήν άντι μονάρχου βασιλείας εις πολυαρ- ΙπΛ οαρυΐ βί ΛΟίρυΙβΙυΓ,δ^πιοόηίδ ίαίβηΐιιπι οοηβθ* 
χ{^ μβτήνεγκε. Τψ τελευταίψ δΙ των υΙών αύτοΰ οαΙαΓϋπα.ΟϋΟ ρβυΐο ρο8ΐ Γ»οΙθ,βΛ(1θηι ΙιΟΓΛ 8γιηθθ- 
βεοφυ\άκτψ τύν Ορ\$νον τ&ά αρχιερατικών της βασι- ηβιη βχ άοΙοΓθ 8ΐοιηΛθΙιί νίΐ* άοΓβοίΙ, υΐ ρο8ΐ,ιιηρβ- 
λ(δος των πόλεων μνηστευ(^ μένος, ϊπέκειρε κληρι- ταΐοπ 1βπιρΐΐ8 οΐϊίΐϋβ β^υ8 (ΙιΙί^βηίβΓ 8θηιΙβ1ο, θβΐ 
χ6ν, Βιί του πατριάρχου προχειρισβέντα καΐ σύγ- βί^ηίβοαΙυπι.δγιηβοηβΓβΒυΒίιυιηαηίβ βχβΓηρΙο,ΒϋΙ- 
χελΛον. ΐΌύ πατριάρχου δΐ Νικολάου ετη τρισκαί- Ι. £;αΓ0Γυιη ρπηοίραΐυβ αά ΡβίΓϋΐη εχ βΐίβρα α^εοΓβ 
δεχα τ^ δεύτερον τη< Εκκλησίας κράτήσαντος, καΐ βϋϋΐη β]ϋ8 νβηϋ,ςϋΐ,ουιη §βη88αβΓαχηθρΓβχηβΓβΙυΓ, 
μιταΟέμένοο τήν βιοτήν, ό μητροπολίτης *Αμα- 6ί βηίΙίαι&Γυπι ξβηΐίυιη &6 ΚοπίίΐηοΓυιη ΐη ρηιηιβ 
σβίας ΣτΙφανος εΙς τον θρ<5νον της Σωνσταντινου- βγπι» ϋπιβΓβηΙϋΓ : 1β8;βι1θ8 Λ<3 ιιηρβΓαΙοΓθΐη άβ ρ&θβ, 
πύλ«ως μετήνεχτο. Ό μέντοι των Βουλγάρων άρχων βΐ 81 ρΙαοβΓβΙ,θΙιαιη (1βαΓΠηΙίάΙβ]ϋή£5βη(ΐ8ΐ,Γηί11ιΙ.€ιιΐ 
δ Συμεών, άνήρ ών αΙμάτων, ήσυχίαν ά'γειν ουποτε οαΐΏ αίΓυιηςυβ 0θΓ(ϋ 688β1, ιρ8β ΡθίΓΐΐ8 ΒγζΛπΙΐϋϊη 
Βλως προ](ίρητο, δ'θεν και κΐατά τοΰ ΙΟνους των Χρα• νβηίΐ, βο ραοβ Γαεϋ,ηορΙβιη ίπιρβΓ»Ιοπ8 θχ 01ΐΓί8ΐο- 
^άτων έστράτευσεν άλλ' ήττητο 6π* εκείνων, κάν ρΙιΟΓΟ ΠΙίο ηαΐυ ΐΏ&χίιηο, υχΟΓβιη άιιοίΐ. 
ταΧς των δρών δυσχωρίαις τ^ οΙκεΤον άπέβαλέ σοράτευμα. Έν τούτψ δΐ προ'σεισί τις τψ βασιλεΤ Ρω- 
μανφ, λέγων τήν άνωβεν της έν τψ Ξηρολ(5φψ άψίδος καθιδρυμένην στήλην, καΐ προς τά Ισπέρια 
άπουλέπουσαν, εις τδν Συμεών έστοιχειώσΟαι τον Βούλγαρον, και εΐ τήν ταύτης άποτέμοι τις κε(ρα- 
λήν, ίψετάι τξ έκτομζ του Συμεών ή φθορά. Ό μίν ουν είπε ταΰτα, κα? ή κεφαλή της στήλης ουκ 
βίς μακράν έ^ετέτμητο, και τψ Συμεών αύθωρδν έπέλιπε το βιώσιμον, ληφΟέντι κβρδιωγκψ, ώς μετά 
ταύτα έγνώσθη τψ βασιλεΤ, άκριβωσαμένψ της εκείνου τελευτής τον καιρόν. Ός δέ έξ ανθρώπων 6 
Συμεών άπελήλυθεν, ή των Βουλγάρων αρχή πρδς Πέτρον (30) τδν έκ της δευτέρας αυτού γυναικός 
αύτψ τεχθέντα περιελήλυθεν, δ'ς, έπεί και λιμψ τ6 των Βουλγάρων ΙΟνος ήν πιεζ<5μενον, και τά πέριξ 
ίθνη μή χατ' αύτου δρμήσαιεν έδεδίει καΐ προ των άλλων 'Ρωμαίους, στέλλει πρδς τον βασιλέα, σπον- 
1»ς ποιησ6 μένος, εΐ δ* αΙροΤτο καΐ κήδος εΙς 1αυτ($ν. *Ως δΐ τψ βασιλεΤ και άμφω καταθύμια εδοξε τά 
αΐτούμενα, και άότδς 6 Πέτρος άφίκετο, και γεγόνασι μίν συνθτκαι περί σπονδών συνήφΒη δΐ αύτψ καΐ 
πρ6ς συμβίωσιν γαμικήν καΐ ή του βασιλέως έγγ^νη, ή ^>^ "^ο^ πρεσβυτέρου των υΙών αύτου του Χριηοφόρου 
γεγένητο. 

Ιβ*. Ό δΐ βασιλεύς 'Ρωμανδς, ούκ άρκοΰν ήγού- Ο XIX. Κοιηαηαβ ροΓΡΟ ΟοηβΙαηΙίηϋΐη ιοΓγε Ββ 

μένος ^ι Ιαυτοΰ τον βασιλέα ΚωνσταντΤνον ύπεβί- οο11οο&88θ ηοη οοηΙθυΙϋΒ, οοοαβίοηοιη ςυβΒηΙαΙ 

βασε, λαβήν έζήτει κα? τον Χριστοφ(5ρων προΟεΐναι βΐίαιη ΟΙιΠδΙορ^ΟΓϋΙΙίρΓβΒροηβηάί.ΙΙαςυβίηβίηιοία 

αυτού, και παρεσκεύασε τήν των Βουλγάρων πλη- Βυ1((&Γ0Γαπι ίαΓίία^υΙ ρβι' ββάίΐίοηβιη ρο8ΐυ1ιΐΓβΙ υ Ι 

•υν Ιν τψ τού γάμου καιςψ στασιάσαι, ζητούσαν ΟΙΐΓΐΒίορΙιοη'β 190 &η1θ €οη8ίβηΙΐηαιη ηοιηίηα- 

πρό τού Κ,ύνσταντίνου τδν Χριστ6φορον αναγόρευε- ΓβΙϋΓ : (|α&βί ρΓορΙβΓ ιηοίαπι ίΐΐυπι, ηβεθΒΒΪΙαΙι 

σ6αι, κα2 δια τήν στάσιν δήθεν ώς έκ βίας οικονο- ρ&Γβηάαιη β88θΙ βείϊϊοβΐ, ρο8ΐυ1&Ιί8 ίΙΙοΓυιη Αηηαϋ• 

ν*« τι, παρεχώρησε τδ αΐτούμενον γίνεσθαι. ΕΤτα ΒβΙηάβ ηεςυβ Οβαιη νβήΐαβ, ου3ϋ8 ηαιηίηβ ίηνο- 

Μ*^* τδ θεΤον δείσας, δ τάς ομολογίας αυτού έμπε- 0&1&, ραοΐίοηββ ΩηιιαΓαΙ, ηβςυβ ΒαΜϋοΓυιη ρυάοΓβ 

*^***4 ν^ήτ' αιδεσΟείς τδ ύπήκοον , καΐ άμφω (ΙβΙβΓΓίΙυΒ : βϋαιη (Ιυοβ Γβ1ί(ΐϋ08 8υθ8 β1ίθ8 αηΐβ 

τους αΧλο•*; υΐβΐς αυτού τού Κωνσταντίνου προτέ- ΟοαΒίαηϋηαιίλ 8&1αΙ&Γί ^υ88^ι, θΐ ρπιηυΒ ςυίηΐυβ 

ρους (ύφημεΤβ^ι πεποίηκε, και δ πρώτος πέμτυτος ββΐ ΓΛοΙϋβ, βίςϋβ ιηίηοΓ βΐΐαπι Κοηΐ8αα8 ρΓ(βρθ8ίΙϋβ 

ίγί}^$το, χζ\ ύ μή 6 μικρός 'Ρωμανδς δ τού Χρι- Γϋίβ8θί, ηΪΒΐ αηΐβ άβ0088ί88βΙ. ΙΙβι ίη(ϋ£;βη8ΐ ίιηρβΓβι- 

στοψόροί} ιιίος ίφθη βανών, κάκεΤνος αν «ύτού προ- ΙοΓ, αά ςαβιη ΙΐΦΓοόϋ&πο ]υΓβ ίπιρβήοιη ρβΓίί τετίμητρ. Ήν ούν 6 αύθιγενης βασιλεύς, και φ ηβΙ)βιΙ. ιοβΙεγ αβοηρϋΐϋ ΓϋίΙ. ΟδΒίβΓαιη νίαίϋοίΕ 8ΐιί 
χατά χληρο'ν ή βασιλεία διέφερεν, ώσπερ παρέγ- «> ιηαηθΠΒ ηοη οΙ)1ίΙα, βΐ βί ΙβηΙο ί^Γ&άα ρΓΟΟβββιΙ, 
γραπτός, 'Λλλ' έπι τούτοις ή δίκη ούκ έπενύστα- Ι&ιηβη νβαίΐ Ιαηάβαι : βθά Ιιοο &Ηο Ιοοο η&ΓΓ&1>ϋαΓ• 

Τ&η» Ιβΰϋοηββ ^1 ύόΐΦ. (30) Πρδς Πέτοον. νϊΐίι 3 . Ιηο© ^υη^0Γ^8, ρ. δΐ τήν τούτου αρχήν Πέτρος, δ μλν αυτού υΐδς. ου; 

981 : Ού γάρ πολύ τδ έν μέσω, καΐ 6 μΙν άλητη- δπως δΐ τΐ5ς δδξης καΐ της ουσίας, ούτω δή και τη , 

οιος^ Συμβών^ χαΐ πολλών αιμάτων Χριστιανικών ώμ^τητος χαΐ αισανθρωπίας φάνεις χληρονδμος, αλλά 

έχχύσιως αΓτιος, Ιξ ανθρώπων γίνεται • έκδέχεται πολλψ ταύτης άλλδτριος. ουχ 95 Ι0ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΒ^ε 96 δίβρίιαηο &υίβιη Αιη&ββθηο, ουχη βεάβπι ρπηοίρΐδ Χ ξεν, εΐ δΐ χα\ σχολαίφ στβίχουσα ήχβ πόδι, άλλα γε ϋΓΐιίβ ρβΓ Ιπβηηίϋΐη οοοαραββοί, οαοΓίυο : ΤπγρΙιοη 
πιοηαοΐιυβ ςυί(ίαΐΏ 621 οοηάίϋοηβ 8υοθ688ί(,υΙρο8ΐ 
οθΓΐυαι Ιθΐϋρυδ, ΤΙιβορΙιγΙ&οΙο ίιηροΓ&ίοπΒ Γιΐίο, 
ραβΓΟ &(]1ιυο, υΙίΓΟ Β&άβ ββάβΓβΙ. Ηοο ΙβπαροΓθ 
8»νί88ίΐΏ& Ιιίειηβ Γυϋ, 6ΐ Γαοαββ χη&χίιηα,βΐ Ιιογγθιι- 
άυιη ίηοοηάίϋΐΏ. Ταπί ςυοςυβ ΟΙιπβίορΙιοΓυβ ίοα- 
ρβΓ&ίοΓ ο5ϋΙ. ^{1Π) ρΓβΒΩηίΙο (βοιροΓβ βΐ&ρβο, ρα- 
1π&ΓθΙι& Τργρίιοη 8β(1ο ροοΙΐΩοία, υΐ οοηνβηβΓ&Ι, 
βοάβτβ αοΐϋίΐ, 8θά 6ααι ΓβΙίηβΓβ ιη&ηίΙ)α8 ρβάίΐ^υβν^υβ 
68ΐ οοηαΐυβ. ΙιηρβΓ&ΙοΓβ &υ(6ΐΏ ν6Γΐ)& βϊΜ (Ιαία βββθ 
Φ^Γθ ΓβΓβηΙθ : 6£8ΑΓί6η8ί8,αΙ βί ^Γ&ΙίΩο&ΓβΙυΓ, ρα- 
Ιπ&Γθ1]& δίιηρίίοίΐ&ΐβιη (Ιοίο οΪΓουιηνβηίΙ, αββαιη- 
ρΐ&ςυβ αηαίοί ρ6Γ8οη&, ίΐΐί αίΐ : Ιγπρβταίοτ ν^Ηετηβη- 
ί€Τ $αη€ ί€ ορρυρηαΐ^ $βά άαηηΐ βί οητηίηα, οΙ> ςηχ ήκέ ποτέ• άναβεβλήτθω δ' ή περί τούτων διήγησις. 
Ό Άμασείας δε Στέφανος, ^τη τρία διαγαγών, έν 
τψ θρ($νφ της υπερκείμενης των πόλεων έτελλύ• 
τησε, και έχειροτονήΟ^Ϊ Τρύφων τις μοναχοσ έπΙ 
συνθήκαις του μετά χρ^νον ώρισμένον Ικών έχστή- 
ναι του θρ<^νου τφ του βασιλέως υΐψ τψ θεοφυλά- 
κτψ• -^ν γάρ Ιτι μειράκιον. Γέγονε δ' έν τοΤς χρί- 
νοις τούτοις χειμών τε αφόρητος λιμ^ς τβ σφοδρό- 
τατος, κα^ εμπρησμός φρικωδέστατος* δτε και 
Χριστόφορος τήν ζωήν έξεμέτρησεν. "Πδη δε του 
ώρισμένου ου καιρού πααρ^ρυέντος , 6 πατριάρχης 
Τρύφων (31) μεθ(ετο του Ορ($νου του τ(βτριαρ- 
χικου κατά τά συ*^κείμενα, άλλ' 6'λαις χερσί της 
άρχιερωσύνης άντε(χετο. Και 6 βασιλεύς ήνιατο διά ΙοΰΟ ηιουβτί ρο$$ίι^ βί ^αηι ςηί βοηΐτα ίβ &ΙαηΙ, βο -^ τήν άπάτην, ώς έμπαιχθε{ς. Ό γοΰν, Καισαρείας 

Ιβτη χαρίσασθαι τφ βασιλεΐ προθομούμενος, δόλφ μέ- $ηηΙ τβάαβίί, ηί Ιβ ΗΙΙβναηιηι ρβηϋη» β$»β ηκΐβτη 
άιοαηΐ, \5βά ρνορβνα, ηΐ Ιηί$ ααΜΒαΙοΗΙηϋ ύίατη 
ςηοςηβ βαίητηηίαηι ρτχΗρια$, ςαανη {αοΙΙβ ρνορηί- 
ίαΐύ^ $ί€θταιη γηηΙΙύ οΗατΙα $ητηρΙα, ηοιηβη ίηηηι 
βί ροηίίβ€αΙη$ άίςηίίαίβηι $ΰΐΗρ»βη$, ςηα χβηρίηΓα 
αά ίγηρβταΐονβτη ρβήαΐα, ηιΐάΐ ροΓτο βηί, άβ ςηο ίβ 
ΰητηίηβηίην. Ηυίο οοηβίΐίο ρ&τβΐ Πΐβ, βΐ οοηιιη 
ιηυΐϋβ ία οΙι&γΙα ρυΓ& Ιιφο 8βπΙ)ϋ : Τη^ρΗοη βχ 1)β% 
ιηί$βήσοΓάία ατΜβρύβορΗί ηονχ Κοτηχ^ βί ωοιτηβ- 
ηίβηί ραίτχατοΗα. Ε&ιη οΙι&Γΐβιη 68β8&πβη8ί8 ίαιρβ- 
Γ&Ιοπ οββΓΐ, 8γπ§Γ&ρ1ι& 8υρΓ& 8υ1)80Γίρϋοηθΐη, ρ&- 
ΙπαΓοΙίΦ ; ηοιηίαε, ίη β& οοηΙβχίΙϋΓ : ΤΓγρΙιοη, 
ςυαβί ΓβηυηΙί&ΓίΙ^ βοοίβδία 6^^^^^υ^, βΐ ίιηρθΓαΙΟΓίθ 
Οΐίυβ ρ&Ιπ&ΐΓθΙι& άβ8ί^π&ΙυΓ. Ροδίΐΐΰβ οΐαδβίδ Κυβ- 
8ίο& ηοα ιηϋΐθ, 86(1 άβοίββ 6ΐ 191 ςυίηςυίββ ιηίΐΐβ τεισι τήν του πατριάρχου άφέλειαν, κα^ φ(λου προσ- 
ωπεΤον Ιαυτφ περιθέμενος, τφ πατριάρχτ^ φησ(ν* 
Ή μίν κατά σου του κρατούντος έπ{θεσις σφο- 
δρά, άλλ' έπιλείπουσιν αύτφ αΐτιάματα 6π5 
κα6α(ρεσ{ν σε τιθέμενα, καΐ λοιπ&ν εΙς τ& μηδΐ 
6'λως εΐδέναι σε γράμματα οΐ λέγοντες χατά 
σου περιστανται . Άλλα σπευσον καΐ τούτου 
τους μελετώντας κατά σου άκοκρούσασθαι. Δια- 
λύσεις δ^ τούτοις τ6 σπούδασμα , εΐ ενώπιον 
πολλών χάρτην λαβών τ6 δνομα έγχαράξεις τ6 
σόν, και τ6 της άρχιερωσύνης άξ(ωμα. Και τού- 
του άποκομισθέντος τφ βασιλεΤ , ούκέτι κατά 
σου α1τ(αμα περιλέλειπται. Ό μίν ουν συνεβού- 
λευσε ταύτα, 6 δΐ έπείθετο, και πολλών ιναρΟντωυ ηανίαΐΏ υΓΐ)6ΐη &§;§;Γ688α β88β άίοίΙυΓ. ΟοπΙγλ βαιη Ο άγράφφ χάρτ^ ταΰτ* εγγράφει* Τρύφων έλέ^ Ηοαι&ηα ^1&88^8^υx(& ΡΐΐΑΓϋΐη ία ρροοίαοΐα βίεΐίΐ, 
αο βαΐΐίΐο ίανβεΐα ΒαΓΐ>αΓ08 ρΓοϋί^ανϋ, ηηαΐϋβ 
βΟΓαιη η&νίΙ)α8 ί§;ηί Ογφοο ορβιηαΐίδ. ΒβΗςα» 
νβΓβαθ ΟΓίβηΙθπι ρΓοΓβοί», ία Β8Γά&ηη ΡΙιοοααι ρ&- 
Ιπείααι ςατ βχεΓοίΙαί ρπββΓ&Ι, ίοοίάεΓυα Ι, ςαΙ 
(Ώυ11ο8 &(1 οοα(}αίΓβα(1& αβοεδβαπα α&νίΙ)υ8 Θ£;γ68- 
808, βυδίαΐϋ. Ι(1θαι βΐ ΟαΓοα&β Ιβ^ίοαυΓπ άοπιβ- 
βϋουβ ΓβοίΙ, ιηυΐΐίδ θΐ οοοίβί• 6ΐ ο&ρΐίβ. 8ί6 16γγ& 
ιηαηςυθ ιηαΐθ &οοβρΙί, ββ ία π&νίΐ3υ8 οοαϋαβί^&αΐ, 
άοαβο οοηηιηεαίυ όββϋΐυϋ, αά 8α& Γβάίπβ άβΟΓβ- 
νβΓυηΙ. δβά ουηι δοΐνίβδβηί, άβααο ΗοΐΏ&ηα Ιγϊ- 
Γβιπθβ 608 &^Γ68866, (1υοΙ)υ3 αανλΐίΐουδ ρΓδβΙϋθ άβνί- 
οβΓαηΙ. ΡααοΦ ί^ΐΐαρ Β&Γΐ)&η6Φ αανθί ίαίθπία 
νίΐαίο αά 8αο8 ΓβάίβΓυαΙ, αααϋ® ιηαΙοΓαιη βΐ αο- θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
'Ρώμης, οικουμενικός πατριάρχης . ΚαΙ \αδΐ3ΐ>ν 
τ6ν χάρτην 6 Καισαρείας άτη^ει έμφανίσων τούτον 
τψ βασιλεΤ, εγγραφον ουν έν αύτψ παραιτήσεως, ώς 
έκ του πατριάοχου άνωθεν της υπογραφής εξυφαίνε- 
ται, καΐ ώς παραιτησάμενος της Εκκλησίας έχβαλ* 
λεται, καΐ ό του βασιλέως υ16ς πατριάρχης κεχει- 
ροτόνητο. Στάλος δέ 'Ρωσικός (32) έτυηλθε κατά της 
πύλεως, καΐ ό στάλος ού χιλιόναυς, ήν άλλ' εΙς πεν- 
τεκαίδεκα χιλιάδας, ώς λέγεται , τά τούτου πλοΤα 
ήρίθμηντο. Τούτοις περί τλν Φάρον προσορμισθεΤ- 
σιν άντίπρωρος Ιστη στάλος 'Ρωμαϊκος, καΐ άθρ6ον 
αύτοΤς προσβαλών , έτρέψατο τους Βαρβάρους, καΐ 
πολλά τών πλοίων εκείνων τψ ύγρψ πυρ ι άπετ^- οορίφ οίαάίδ. ΚαβδΙ ί^Ιαπ ρ1υπΙ)υ8 πιαίίδ αοοβρϋβ, ϋ φρωσεν. "Οσα δέ γε περιελέλειπτο, πρ6ς Ιω περαιω- 
ςααιη υΐ δρβΓαρααΙ, άαΐίβ, α 1αο6δ8βαάί8 ΗοιηααίΒ θέντα, τψ πατρικίψ Βάρδ^ ένέκυρσε τφ Φωκ$, 
α1)8ΐίαα6Γαα1. στρατιωτικού στρατηγοΰντι συντάγματος, δς ίτρΑς, 

συλλογήν τών αναγκαίων πολλούς έξιίντας τών πλοίων, καταλαμβάνων άν^ρει. Άλλα και Ι δομέ- 
στίχος τών σχολών 6 Κουρκούας, έτέροις έντυγχάνων κατά ζήτησιν τών επιτηδείων έκβαίνονσι τών 
νηών, καΐ έζώγρει χαΐ -μαχαίρας Ιργον έτίθ«ο (33). ϋδτω δΐ καΐ διά θαλάσσης και διά γης παθ^ντε^ 

ν&ιίεΒ Ιβοϋοηθβ βΐ ηοί». (31) Ό Πατριάρχης Τρύφων. Πυ]α8 πίθΐηοΓίαοι 
εοΐϋαί ΟγφοΙ 19 Αρπί. υΐ ββΐ ίο Μοοφίβ. 

(32) Στ<5λος δέ 'Ρωσικός. ΙίϋΙρρααάοβ , 1ί1). ν. 
οαρ. Ό, Ιιαοο ΗυδδΟΓαηη οίαάβιη ρ1αήΙ)υ8 ααΓΓαΙ. 
Οαί αυΐβιη ίυβήαΐ Ηυββί, ί(α ζηοχ άοοβί : Οβτα 
^η^άατη β$ί ιμ6 Λ^ΗΐΙοηίί ραΗβ οοηΜαία, (^ιιαιη α ςααϋίαία οοΓροηχ Ονχΰί νοοαηί Βη$$03 : ηο$ νβτο α 
ροίίίίοηβ ίοΗ νοοαιηΐί3 ΝοΓάηιαηηοΒ, Ιίηρηα ςηίρρ4 
ΤβηίοπΗΥη ΝοΓά, ΑςηίΙο, Μαα. ανίβτη τηα$ 5βη νΐτ 
άίΰϋνν. 

(33) ΚαΙ έζώγρει, καΐ μαχαίρας Ιργον έγέ- 
νοντο. ΙιΙαΙρΓληααβ : 0Γ3ίϋί νβτο νίοίοτία ροίϋϊ, νι• »7 ΑΝΝΑΙ,ΐυΜ ΟΒ. ΧΥΙ. 98 χαχώς, ούχέτι των ιτλοίων έξώρμων, 'Ος $1 τά προς τροφήν αύτοΤς παντάπασιν έπιλέλοιπεν, έπανελΟεΤν β!ς τά 
ο!χτία διβνβνί^ηντο, και -ί^δη του Ιχπλου κβτήρξαντο. Άλλ' α^θΐζ αύτοΤς αΐ 'ΡωμαΤκαι τριήρεις έπίθεντο, και 
δις οΐ Βάρβαροϊ κατεναυμαχήθησαν, ώς δλίγας πάνυ των σφετέρων νηών έκφυγεΤν, και άνΟυπονοστήται προς 
τους οίκιίους, αγγέλους γενομένους εκείνο ις της συμφοράς. Και οΐ μεν *Ρώς, παθόντες πλε'ον κακώς ή ώς ήλπι. 
ζον $εδρακ($τ»ς, της κατά 'Ρωμαίων άπέσχοντο επιθέσεως. 

Κ\ Κα! οΐ άγαρηνοί δή διά του δομεστίκου τών Α. XX. δβά θΐ ΑβαΓβηί Λ Ιββίοηιιπι άοπίΘβϋοο Οατ- 
σχολών, Ιωάννου του Κουρκούα (34) και του θϋ& θ1 Γγ&Ιγθ 6308 ΤΗβορΙιίΙο, ^ο&πηίδ ςυί ροδΙ ίιη- άδελφου αύτου Θεοφίλου (πάππος δΐ ό Ιωάννου) 
ί^ττηντί τε πολλάκις, και τεταπείνωντο, καΐ πόλεις 
ο6κ έλβγίστας ών κατεΤχον άφτ(ίρηντο. Ό δΐ βασι- 
Αε?)ς (35) 'Ρωμανός εις συναίσβησιν τάχα δόξας 
έλθκ'ίν της Ιπιορκίας, και της τών συνθηκών παρα- 
βάσεως, ασ πρ6ς τ^ν βασιλέα Κωνσταντΐνον πεποίη- 
το, δι* εύποιιών Ισπευδεν έξιλεώσασθαι τ^ν Θεόν. ΚαΙ 
διαδόσεις (36) μίν και άλλοίας ετίθετο. Έπι δΐ ταύ- 
ταις κα? τά ταρί τών έν τ^ πόλει χρεωστούμενα 
τοΧζ ^ανεισταΤς άποδιδους, τους όφειλέτας απέλυσε 
του βάρους της οφειλής, και τά γραμματεΤα λα- 
βών, έν μέση τζ άγορ$ πυρι κατηνάλωσεν εΙς έν- 
νεακαίδεχα δΐ κεντηνάρια τά τών οφειλών ήριθμή- ρβΓίο ροϋΐϋβ βθΐ, ανο, βΦρβ νίοϋ βοηΐ βΐ ορρΓβββί, 
αίςυβ υτΐιββ εοιηρΙυΓββ ςυ&8 οοουρ&Γ&ηΙ, βίβ &(]- 
βΐΏρΙ». ΑΙ; ίιηρβΓ&ΙοΓ Ηοπααηαβ, οοη9ί(1βΓαίο,αΙ &ρ- 
ρ&ΓθΙ,ρβΓ]ϋπο8υο,νίο1&1α(]ΐΐθ ςυαιη ουηα ΟοηβΙ&η- 
ϋηο ΓθοβΓ&Ι ρ&οΐίοοθ, 1)6η6(ιοβη1ί& ρΐ&ο&πβ Οβυιη 
8ΐ&1υϋ. ΡγφΙθγ ί^ίΙυΓ αΙί&8 άί8ΐπ1>υϋοη68,β1ία[η <ββ 
ϋΜβηοιη ρΓΟ άβ1)^ιοΓ^1^υ9ά^88ο1ν^ι,^υ^υ8 βαιηιιι&αά 
χιζ οβηίθηαήοθ βχβΓβνβΓαΙ, 1&ΐ3υΙίβ ίη οαβάίο Γογο 
ΟΓβαιαϋβ ; ϋβιη ρΓβίίυιη ρΓοϋβςυί βοηβΙαοϋηοροΗ 
ίη οοηάυοίϋϋθ άοΐΏίΙ)υ8 1ιαΙ)Ηα()&ηΙ, ηυηβΓ&νίΙ. 
Αο άθ1>ϋοπΙ)α8 ίΐΐα θ&ηβρΓοΓυθΓυηΙ,Ηοίη&ηο αυΐβιη 
ρ&Γαιη,ορίηοΓ,αο ηίΐιΐΐ ροϋαβ υΐίΐϋ&ϋβ αϋυΙβΓυηΙ ; 
ουιη ςαβ άβ αΐίβηο ΐΗΓ^ί6ΐ)&ΙυΓ, ςυίρρβ βχ ρυΙ)1ίεο, θησαν. Παρέσχε δΐ καΐ τά ενοίκια τών κατά τήν •. ίυιηςυο(] ίπιρβήοςυοά οχΓ&ρΙο Ιβηβίοαΐ, ΓΓυβϋ&Ιυπ μεγάλην πόλιν οίκούντων μισθωτικώς. Τους μίν 
ο!>ν όφβιλέτας ώφέλουν ταΰτα, τψ δέ γε 'Ρωμανψ 
μκχρόν ^ ούδΐν, οΤμαι, λυσιτελεΐν, δτι τε αλλότρια 
ϊτυγχβνον τά διδόμενα (δημόβια γάρ) καΐ δτι τήν 
βασιλεία ί^Έάσας και ταύτην κατέχων , κα^ απο- 
λαύων αυτής, καΐ τόν, φ προσήκε, ταύτης άποστε- 
ρών, Ιαυτφ μίν άπεκλήρου αής βασιλικής εύκληρίας 
τά ξύμπαντα• ταΤς δ' εύποιίαις ($ανίδα μικράν άπε- 
μέριζε, τοιούτον τι πράττων, οΓον δν τις έποίησεν 
εΐ ^ουν άικελάσας του γείτονος, κα^ καταθύσας αυ- 
τούς μίν πόδας ^ρους διένειμε πένησι, τ6 τον, χώμα δ* δλον αυτός έθοινήσατο* ή εΐ γυναικά τις 
άρπάσας του γείτονος κατεΤχε ταύτην , και αύτ^ 
σανειρΝίρετο, του νομίμου γαμέτου άφροντιστών * 
Ιχ ^ τών εκείνου χρημάτων Βιένειμε πένησιν, Ίν' βοςαβ ίΓαυά&Ιο 6(:ΐ3υ8 βΓαΙ, ουπι ίιηρβΓ&ιΙοπα ΓθΙί- 
οίΙ&Ιθ 6χ &586 ρο(ίι*βΙυΓ, ροΓθχί£;υ&οα ύβηββοβηϋ» 
ροΓίίοηβιη 1ηΙ)υ6ΐ)αΙ : ^ηοά ροηηιΐθ β8ΐ αο βί ςυίβ 
νΐοίηί 1)ονθ ίηααιοΐ&ΐο, βχΐΓβιηοβ ρβάβδ Ι&Γ^ίαΙυΓ 
ραυρβΓίΙ)08, ΙοΙαοαςυβ οοΓροδ ίρββ άβνοΓβΙ : βαΐ 
8ρΓ6ΐο ΐ6§;ίϋΐΏ0 ^οη^υ£;^ο. ίη αΐίβη® υχοΓί8 δΐυρηβ 
νοίυΐβΐυτ : άβςυβ οαΑπϋ ϊΐΐίυβ ρβουηί& ρ&ιιρθπΙ)υ8 
1&Γ§;ί&ΙυΓ, αΐ 8ίΙ)Ι &(]υ11βΓϋ ^Γ&1ί& Ω&Ι δΓ.ίΙίοθΙ,&Ιςαβ 
1ΐ3Ββ δθουηάυπ) Ιιυη&ηυιη 3υ(ϋαυιη. 199 8ί ςυίβ 
αοΐβίΐι άίνίπαιη 1)οηίΙαίθΐη ίηΙυβαΙυΓ, Γοπίαδδβ ηβ 
ΗδΒΟ ςυίάβπι {ηυΐίΐία (ϋχεηΐ. Εοιηαηο ΓβΓυιη ρο- 
ϋοηίβ, 61ιπ8ϋ βΓΩ^βδ ηαΐΐϊβ ίαοΐα πααηίΙ)ϋ8 βΐάίνί- 
ηϋαδ ίη Ιίηίβο βχρΓβδδα, ίη ίΐΌρ6Γ3(0Γί&πι υπί^βζη 
68ΐ ΐΓαη5ΐ&1&. Ε&πι Ιαιη Είΐβθδα ΙιαϋυβΓ&Ι, ςυ» ουιη 
ίη ρβΓίουΙο βχβίάϋ θβδβΐ, Α^&Γβηί ςυί Ιαιη υΓίΐοιη αύτφ ^^χβί δι* έλέου άφεθείη της μοιχείας τό ^-0 1θηβ1)&ηΙ, ίηοοίυπαΐΐ&ΐβπι Ιιαο βΓΓι^ίβ & Ηοαιαηίδ Γβ- χλημα• Άλλα ταύτα κατά άνΟρωπίνην κρίσιν . ΕΙ 
δέ τις προς τήν θείαν άποβλέψειεν αγαθότητα, 
ούδΐ ταΰτ* 8ν !σως εΓποι άσυντελή. Τούτου τών 
σχγζπτρων κρατούντος , και τ6 άχειρότευκτον έκτύ- 
πιομα του Σωτηρος Χρίστου τό θείον χειρόμακτρον 
έχομ^σΒ*^ ^ρ^ς τήν προκαθημένην τών πόλεων. ΕΤχε 
μίν γάρ τέως τούτο ή 'Έδεσα* ή δε άλώναι παρά 
τν^ 'Ρωμαίων πολιορκούντων αυτήν έκινδύνευεν, 
κβαγομίνη παρά 'Αγαρηνών • 1ν* ου ν φύγοιεν οΐ 
'Βδ«στ^>ιο\ τήν έκπόρΟησιν, λύτρον ταύτης τό θείον 
(ρέσχον Ιχτύπωμα. Άφίκετο 81 τότε έξ Αρμενίας άβιηβΓυηΙ. Τυιη βϋαιη βχ Αηη6ηί& νβηβΓβ άυο 
&(1οΐ68θθηΙβ8 οοηοΓοΙί, ςυοηιιη &1ΐ6Γ0 ιηοΓίυο,ουιη 
πιθάίοί ηβχυιη ΓβββουίβδβηΙ, αΙΙθΓ ςυοςυβ ηίΐιίΐ 6& 
Γθ &ιά^α^υ8, ηββ άία Γγ&Ιπ βυρβΓβΙββ, οϋϋΙ.Ουβιη&ό• 
ΐΏοάαπι Βο[η&ηυ8 βίηβ υΐΐο ^υ8^ο Ιίΐυΐο ίιηρβηυιη 
8ίΙ)ΐ νβηόίο&ΓίΙ, 8υο9(ΐυο 11Ι)6γο9 ίηιρβΓαΙοπο 1ιο- 
ηοΓθ 6ΐ ηοηαίηβ ΟΓη&πΙ, βΐ ρήηοίρβ Ιοοο ευαι βυίβ 
οεουρ&Ιο, ηαΐίνυπι ίιηρβήί δυοεβδβΟΓβιη Οοηδί&η- 
ϋηαο), ηυΙΙο ρβηβ ηυιηοΐΌ 1ι&1)ί1υπι, ίηΓΓβ οβΙβΓΟβ 
οιηηβδ οοΙΙοο&ΓίΙ, ^&Iη 68ΐ α πιο βχροθΗυπι. Νυηο 
ο»ΐ6Γ& βχδθςυβηάα βυηΐ, υΐ οδΙβηάαΙυΓ, θΐίαοαδί ν&η8Β Ιβοΐίοηββ βΐ ηοΐ». νσ$ ι^ααη ιηαΐΐοί άη€βηΐ6$,€οη$ΐαηίίηορρΙίιη νβρΓβε^ί Ο 
9Μηί Ι^ίί : ςποί θίηηβ$ ίη ρΓΧεβηϋα νβςύ Ηαροηι$ 
ηιιη^ιϊ, νίΐτίϋί $€ίΙί€βΙ ηιή, άβ€θίΙαη ρτχοβρϋ, 

(34) Ιωάννου του Κουρκούα. ^ο&ηηί8 ΟυΓοαο 
8ΐβαια[ΐ& ρβΓβίΓίηχίωυ:» ίη ΡαίηίΙϋΒ ^ιίXΛηι^η%$^%^^ί, 
22. ΗίδΙοΓί&ιη νβπο βΐ γθ8 αΙ) θ» ργφοΙ&γθ ^ββΐ&β 
(ΜϊΙο Η1)ί8 οοιηρίβχαδ ββΐ Μ&ηυβί ρΓΟίοβραΐΚαπαδ 
βΐ ^α^βx, υΐ δοπϋίΐ αηοηγωυδ Οοαιίϊβββί&ηαδ ίη 
Ηοηι^ηο 1*&θΑρβηο, η. 41. Ιβ Κροκόας (ϋοίΐυπ 060Γ- 
%\ο Μοηαοΐιο. 

(55) Ό δι Βασιλεύς. Ηαβ ^οΙβοαιοβγηΜ ρΙυΓί5ϋ8 οοηηΐΏθΐηοΓ&Ι αοοηγπιυδ 6οπιΙ)6Ω8ί&ηυ8, η. 44, βΐ 
ΐ(ΐ6ΓΠ ββοΓ^ίυδ, η. 38, 39. 

(36) Κα^ διαδόσεις. Ηίηο οΙ> ΙίΒβΓ&ΙίΙαΙβπι Ιηυ- 
ά&ΙυΓ & ΙιίαΙρΓ&ηΓίο, 1ί6. πι, β&ρ. 5. ΙτηρβταΰαΙ ν^το 
Ηΐί (Αο^ίνίβ) ίυ,ηο ΙβηιροΗί τηβτηοτχα χαΟ» Η ίαΐίάβ 
άίρηη$ Βοηιαηη^ ίτηρβναΐοτ, ΙϊΙ>€ΓαΙί$^ Ηηηιαηυ$,ρτη' 
άβίΐΜ, 00 ρίΗ$. ΑΙ ΟΓβ^οπυβ ίη νί1& δ. Β&δίΙίί ϋυ- 
ηίοΓίδ, η. 24, Ιιυηο ρβΓβίΓίηί^ίΙ, ώς χρυσομανή καΐ 
θηλυμανή, και τάς τών λιτών διαφθειροντα θυγατέ- 
ρας, ΙίοθΙ ΟΦίβρα βδδβΐ φιλομόναχος, ςυυά ρθδΐΓ6• 
πιαοι ΙθδΙαΙυΓ ΟβΟΓ^ίαδ ιηοη&οΐιαδ, η. 58. 99 ;0ΑΝΝΤ3 ΖΟΝΑΚΛ 100 ΡΓθνί(ίΙθηΙί& ί&πΐΐυβ Ίην&ά&Ι ^^^αηο8, βοηοβββο ροθ- Α μειραχίσχων δυάς συμφυών , του Ινος δΐ 0«ν6ντος ηϋβαΐι» βραϋο, Ι&ιηθίι ηίβί & ζη&1ϋί& (]ί86θ8;96πα1, 
Ιβηίο ξΓ&άυ 608 &836ςα1 βΐ ροΒηαβ θΐί^βΓβ. Ηο- 
ιηαηαβ ί^ϋυπ αηηυιη ^&Iη βθχΐυηη βΐ νίοοδίπιιιιη 
1ωρ6Γϋ&1)αΙ. ΟοηβΙααϋηυβ &υΐ6αι ςυα ταϋοηβ ίιη- 
ρβπϋΐΏ ΓΟουρθΓαπβ, αοίπαυπι ία οπαπβδ νβΓβαΙ^&Ι 
ραΓίθβ, υίςυβ νοΙί3 οοιηρο8 ΟθγθΙ, ρ6Γ &1ίθ8, Ω1ίθ8 
οοηίΓΑ ραΐ^βαι οοηοίΙ&Ι, νβΐ υηαπι ροΙίυ3 8ΐ6ρΙΐΕ- 
ηυπι.Ναιη 6απ8ΐαη1ίηα8 Iηα^ο^θ ααίααί οοηβΐ&ηΐία 
ρΓ33(1ΐοΙυ8, ίπ8ΐί^&1οπ1)υ8 ηοα οΜβαιρβΓ&Ι)^!. ΑΙΙβΓ 

νβΓΟ 800118 8801118, 8^Γβ88υ8 68ΐ ρ&ΐΓβΙΏ, θϋΠίςυΟ 

οοιαρΓθΙίθοβυιη, οΐ ίη ίη8α1απι ΡροΙβη Γβΐθ^αΐυιη, 
1οη(ΐ6Π3ϋδ8ίΙ: Ιρ96 ουπι αΓϋηββί Γγ&Ιγθ ϊιηρθΓ&Ιοπα 
ιηαηί& ο1)ϋ1. 8β(1 Ωογι ηοα ροΙβΓαΙ, υΐ Ιγθθ οοηδβη- 
ϋΓβηΙ ; ουαιςυβ ηοηηοΙΠδ ίη ΓβΙ)υ8 άίδβίάβΓβηΙ βΐ έτμήΟη ή συμφυΐα παρά των Ιατρών άλλ* ούδ^ν 
το περίλοιπον ώνησε, μικράν δ* έπιβιώσας τψ άδβλ- 
φφ κάκεΤνος έζέπνευσεν. *Οπω; μεν ουν (37) μηδίν 
αύτψ προσήχουσαν τήν βασιλείαν 6 Τωμανος έσφε- 
τερ(σατο, καί τους αύτοΰ παΤοας της βασιλικής 
ήξίωσε τιμής τε και κλήσεως, και δ'πως και εαυτόν 
καΐ τους παΤδας τών πρωτείων ήξίωσε, τον δ* 
έγγενη τή^ βασιλείας ίιάδοχον τον Κωνστβντΐνον 
πολλοστον ϊ^ιτο πάντων ύποβιβάσας , ί5δη μοι 
προίστ6ρηται• "Ηκει δ^ νυν 6 λ(5γος προσΟήσων και 
τά Ιζής, χα^ δε(ξων, ώς κ2[ν βραδύτερον Ίσως μέ- 
τεισι τους άδιχουντας ή πρόνοια, μετανοίας αυτοΊς 
επιμετρούσα καιρόν, αλλά γε του κακού μή άπιχο- 
μένους μέτεισι σχολαίψ ποδ? , και δίκας εισπρβτ- ίηνίοθΐη ΛίΙνβΓβΛΓθηΙϋΓ, 8ϋ8ρίοίοηίΙ)ϋ8 0Γΐί8, 8ίθ- ^^ χεχαι. Ένυε μεν οδν 6 'Ρωμανλ€ αύταρχών εΙκοστ^ν 
-« ^ Α^^Α _^ .._ -.» _^ Ινιαυτόν και Ικτον. Ό δέ Κωνσταντίνος, δπως 

Ινυτφ τήν βασιλείαν έπανασώσηται , διαπαντός 
Ιστοεφε κατά νουν, καΐ Ινα τ6 εφετών αύτψ δια- 
πράξηται , δι' Ιτέρων έπεγείρει τψ πατρι τους 
υΙους (38), ή μάλλον τ6ν Ινα τον Στέφανον. Ό γάρ 
Κωνσταντίνος σταΟηροτέρας τυγχάνων φρενλς , τήν 
προσβολήν ου προσήκατο. Ό προσεταιριεσάμενος και 
&λλους, Ιπέθετο τψ πατρΙ, χα^ κατασχών αύτον έν 
τη νήσψ τ{{ Πρώτ^ περιώρισε, και άπέκειρεν, 
αυτός δ^ της βασιλικής άντεποιήσατο διοικήσεως 
συν τψ γαμβρψ καΐ τψ άδελφψ. Άλλ* ουκ ήν 
6μοφώνήσαι τους τρεις. *Βν τισιν ούν διεφέροντο, 
χαι άλλήλοις άντέλεγον' κάντεΰθεν αλλήλους υπώ- 
πτευον, και κατασπασαι της βασιλείας τον γαμβρόν 
τόν ΚωνσταντΤνον 6 Στέφανος διά φροντίδος ετίθετο, ο1ΐ8ηυ8 αΠΙαβιτ) €οη3ΐ&η1ίηυηη ρβΠβΓΟ 8ΐυάυϋ, βΐ 
βοαβίαηΐίηαβ νίοίββίιη δίβρίιαηαιη, ςυί ςυίάβηα αά 
Γβιη ρ&ΐΓ8η(1&ιη ιηυΐΐο οβΙοποΓ,βΙί&ιη Η6ΐβη& αχοΓβ 
ίηοϋαηΐο, 88θίϋ8 ςυίΙ)ϋ8(1&ιη οατΗΐ&Γΐ1)υ8 ρΓβΓοοΙίη, 
8ΐηΙ)08 ΓΓ&ΐΓβ8 8θουΐΏ ρΓΑη(]6ηΙθ8 00ΓηρΓβ1ιβη(1ί1, 
αίςυβ &ΗβΓυιη 8ΐΓΐίΓη ίη ίη8υΐΑηα Ρ&ηοΓπιυιη 8βυ 
Αηΐί^οηίβιη, αΙΙβΓαιη ίη ΤβΓούίηίΙιυτη ιηίΙΙϋ, οί 
υίΓυιηςυβ Ιοηάβπ ο1β^ί^υπ]^υι)β^.υη(^6 οαιη 1πιη8- 
ΓθΓβηάί 688βηΙ, ία ραΐρίβ νβηίΓΟ οοηδρβοΐυιη άο- 
8ί(1θΓ&ΓαπΙ, 193 ςυο8 ουιη ίΠθ νίάΐδββΐ : ΡίΙίθ5 
ίηςυϋ, ςβηηί^ βΐ βυβχί; %ρ$6 νβνο νηβ αά ηιΗίΙηιη 
Γβά€ίίβηιηΙ,^ί6ρΙί9ίΏ\ΐ9 ί^ίΙυΓίηάβ ίη ΡΓΦΟοηηβδαπι, 
βχ 68 ίη ΗΙιοάυιη, θχ Εοάο Μίΐγΐβιη οβί ΐΓ&η8ΐ&- 
Ιαβ, Οοηδίαηϋηο δ&ιηοΙΙΐΓ&οί& &88{(ζη&ί&, ςυ&τη 
6ς;Γ6άί ηοη ΙίοβΓβί. Ουί ουπι ββρβ Γυ^&ιη Π)0ΐϋυ8 68801, β8ςϋθ ίΐβ οαυβα οαβίοάυπι ρρίηοίρβπι νβ- Ο καΐ ό Κωνσταντίνος »υθις τόν Χτέφανον. Άλλ* ήν 
ηβηο βαδίϋΐίδββΐ, & 02Βΐ6Γί8 β8ΐ ίη1θΓΓθθΙυ8. 81βρ1ιβ- ό Κωνσταντίνος προς τό ^ργον οξύτερος πάνυ ιφ6ς 
ηϋ8 νβΓΟ ίη 1.681)0 άθ0688ί(, Οϋπΐ XIX αηηθ8 ίΙ)ί τούτο, και της συζύγου (39) Ελένης ίτζκτκί,ρχοιίη^ς 
νίχ!886ΐ. ΡαΙβΓ 60ΓυΓη ίη ίη8η1& ΡΓΟίβνίΙ&ιη βχβ^ίΐ. αύτ($ν. υροσλαβ($ μένος τοίνυν καί τινας τώ^ στ^α- 
$10 θΟΓϋΐη ςυί8ςυ6 βΟοΙθΓαΓ•) ρθΒη&8 (ΙβάίΙ. τιωτικών αρχόντων (40) κατέσχε και αμφω τους 

αδελφού; συναριστώντας αύτψ, και αύτίκα τόν μ^ν εΙς τήν νήσον τον Πάνορμον, ή καΐ Άντιγονίβ 
λέγεται, έξαπέστειλε, τόν δε εΙς τήν καλουμένην ΤερέβινΟον, καΐ κληρικούς, και άμφω άπέκκιρεν. 
ΕΤτ' έκεϊβεν μεταχΟήναι μέλλεντες έζήτησαν εΙς 8ψιν έλΟεΤν τψ πατρι (41), οδς Ιδών έκεΤνος κΤπεν* 
Γΐούς Ιγέννησα κα^ ΰψωσα, αυτοί δέ με ήθέτησαν. ΈκειΟεν οΰν 6 μίν Στέφανος έν ΙΙροικονήσψ 
περιωρίσΟη, κάκεΐθεν εΙς 'Ρ6δον, κάκ ταύτης εΙς Μιτυλήνην μετετέθη* τψ δΐ Κωνσταντίνψ ή Σαμοθρ^ρίη π^ρι- 
γραπτδν έγένετο δ'ριον. Ός άποδράναι δοκιμάσας πολλάκις, και διά τοΰτο φαρμάκψ τ^ν πρωτεύοντα τών φυλά- 
κων αύτοΰ άνελών, άνΐ[^ρέΟη παρά τών άλλων. Ό δΐ Στέφανος έν Λέσβψ άπεβίω, έννεακαίδεκα διαγαγών ένιαυ- 
τούς παρ* αύττί. Ό δΐ τούτων πατήρ έν τ^ ΙΙρώτ^ τήν ζωήν έξεμέτρησε (42), καί οΐίτω τούτων Ικαστον ή δίχΐ| 
μετήλΟεν, 

Υ&Π86 ΙβοΙίοηοβ βΐ ηοίεβ. (37) Όπως μέν οΰν. ϋΐ Ηοιη8ηυ8 α ΩΠίβ, άβίη-' β 
οβρβςυβ ΩΙίί & ΡοΓρΗγΓΟ^^οηίΙο βοορίΓΟ βχυΐί ίη 
ιηοη&8ΐ6Γίυπι Ιοηβί γοΙθ^εΙι ίυ6πηΙ,ρ1υΓί1}α8 η&ΓΓαΙ 
1.ίαΐρΓ8ηάυ8. ν, ο&ρ 9. 

(38) Δι* έτερους έπεγείρει τψ πατρι τους 
υΐϋύς. Αϊ Ιιβηο ίη ρ&ΐΓβιη ΟΠογοπι οοη3υΓβ1ίοη6πι 
ίπθοίο ΟοηβΙαηΙίηο Γ&οΙαπι 8οηΙ>ίΙ 1•ίυ1ρρ8η(]υ8,1ί1). 
ν, ο&ρ. 9 : Ηύ ίΐαηηβ ηηαίηοτ ίηιρβΓαηίίΰία^ ί^Ιί- 
ρλαπϋΛ αίηηβ €θ7ΐ8ίαηΙίηη$ (ΓαΙτβ$, ίςηοΓαηίβ ϋυη- 
εΐαηϋηο Ι^οηίί ίττιη^ναΙοηΒ βΐίο, αάν€Γ$η$ Βοιηανηηι 
ραίτ€τη 5ίίηηι ςυχααιη άοίοχα ιηαοΗχηα\)αηΐητ » Τχάβ- 
δαί βηίτη €0$^ ραίήχ χενβτϋαΙ$ ορροίίΐα, ςηχαηηςηβ 
νβίΐ€ηί (οΰΒΓβ ηοη Ηοβτβ. Ι1& ίΙΗ ρΑΐΓί8 8βν6ΓίΙ&Ιθη[ΐ 
08υ8Αΐ9&ηΙ, ςαοά ΓαΓ8υ[η πι οχ ΓορβϋΙ : Νοη [βτβηία (39) ΚοΙ της συζύγον. 8βά . ρΓ«8θΓΐίιη ου^ιι8(]&I^ 
ΙΗ&1)θ1ίηί, 8 ςυο ίηίΐιβ ίη 86 ^οη^αΓΑ^^οη^8 αάοαοηί- 
Ιυβ Θ8ΐ. 

(40) Καί τινα^ τών στρατιωτικών αρχόντων• 
Ηθ8 Γυί88θ Μαοβάοηθβ 80ΓίΙ)ΐ1 ϋυ1ρΓ&η(1α8, ΙίΙ). ν, 
080. 10. 

(41) Έζήτησαν εις δψιν έληεϊν του πατρός. ϋΙ 
νΡΓΟ ςυ&ιη ίαοβίο αιΐωοάυπα 86ΓΠΐοη6 βχοβρίί ίυο- 
ΓΪηΙ & ρ&(Γβ, 1)6ΐ1ο (!68θπΙ>ί( ϋϋΙρΓαη(1υ3, ο&ρ. 11. 

(42) Τήν ζωήν διεμέτρησε. ΙΙΠπβ οοτρυδ ίη ϋΓ- 
1)601 ΓοΙ&Ιυπ), 6ΐ ίη π)οη&8ΐβηο Μ^ΓβΙΰί α5 ίροο 
«άίΩο&Ιο 8βρο11υπι 80ΓίΙ)υη1 &1ίί, υί*^& ηο1)ί8 οΙ)86Γ- 
ν&Ιυοα ίη ϋοηΗαηϋηοροΙί €Ηη$1,, υϋί 6χ 6ο(Ιίηο. 
άυο οαοη&βΙβΓία ίη υΓΐ)6 6Χ8(ϋί88θ 6^υ8(]6Π1 ηοοαβη- 
ο1&1υΓ« 6χ Οοάίηο άοουίχηυ8, ςαοΓυπι &Ιΐ6Γϋαι 101 ΑΝΝΑΟϋΜ Ι-ΙΒ. XVI. 102 ΚΑ'. "Αρτι Λ τ^ς μοναρχίας 6 Κωνσταντίνος Α ΧΧί. ΟοηβΙαηϋηαβ ουιη ρηπιυιη Γβουρβηβββΐ τνχων , χαΐ τφ υΐφ 'Ρωμανφ διάδημα περιέθκτο, 
τοΤς τ» συναραμένοις αύτφ εΙς τήν των βασιλευ^ν- 
τα>ν χαθαίρεσιν, άμοιβάς έχτιννυς, τόν μίν Φωχαν 
Βάρδαν μάγιβτρον έτίμησε , χαΐ δομέστιχον προε- 
χειρίαατο των σχολών της Ανατολής. Άμφοϊν δΐ 
τών του Βάρδα υΙών τ6ν μίν Νιχηφόρον, τ6ν ΰστ3- 
ρον βασιλεύσαντα τών άνατολιχών προεβάλλετο 
στρατηγών , τον δΐ Λέοντα της Καππαδοκίας, χαι 
τους &λλο\>ς £λλως ήμείψατο. Τ6ν δΐ τοί3 Στεφάνου 
του βασιλέως υ\&ν 'Ρωμαν^ν, έχτομίαν έπο(ησεν* 
άλλα^ μήν χαΐ Βασ(λειον τόν ν^βον υΐον του γέρον- 
τος 'Ρωμανοΰ, 8ν έγε(νατο δούλ^ τινί συμφθ^ρβ^ς* 
Τον δλ του Χριστόφορου υΐόν Μιχαήλ άπέχειρε 
χλτ^ριχΛν. "Εν δΐ Κωνσταντίνος τά πρ6ς Θεον ευσε- 
βής, χαΐ λ^γοις προσκείμενος (43) ώς εστί χαταμα- ίιηρθηαιη, βΐίαιη ςυοςαβ Ηοιη&ηυα) άίαάβιη&ΐβ 
ΟΓο&νίΙ, θΐ υ1 ϋθ ςυοΓϋπι ορβ βοΐΐβ^&β &ιηον6Γ&1, 
ΓβΓθΓΓβΙ (|;Γ&1ί&ηίΐ : ΡΗοοαιη Β&ΓάΑηι ιηβ^ίβίΓυηη 
Γβεϋ, θΐ Ιβ^ίοηυιη Οπβηίαΐίυιη (]οπΐ68ϋουιιι Γβηυη- 
1ία?ϋ. ΝίοβρΙιΟΓυΐΏ 6^υ• βΐίυιη, (]υί ροβΐ ίαιρθπο 
ροϋΐυβ 68ΐ, ρΓδθΙοΓβιη 0πθη1ί8, αΙΙβΓυα) Ιϋοηβαι 
€&ρρ&(]οοί8Β ρΓ6Β8ίάθΐη (Ιββί^ο&νϋ, βΐ βχ οβίβπβ 
&1ίί8 &1ίθ8 ΙιοηοΓβθ 1)αΙ)υϋ. Ρίϋαιη &υΐ6ίη ϊηαρβΓ&Ιο- 
η8 βίβρίι&ηί Ηοιηαηυπι ^υ^^ο^ο^^, ίΐοαιςυβ Κοιηβιηί 
ββηίοπβ ΩΙίαΐΏ ΒΑβίΙίυαι, 6χ &ηοί11α ρΓοοΓβαΙαιη, 
0&8ΐΓανίΙ, €ΐ]Π8ΐορΙιοπ βΐίυιη ΜίοΙίΑβΙβιη οίβηουζη 
Πβη ]α88ϋ. ΡυίΙ 6οη8(&ηϋηυ• Γβΐί^ίοβυι θγ§;& 
Οβαιη, β1 8ΐυάϋ• ΙϋΙβΓ&Γυιη (1θ(ϋ1υ8, ςυοά βχ βοη- 
ρΐίβ β1 βρίβίοϋβ β^υ8 αρρ&ΓΟΙ, ςυβ ΗοβΙ αά &Γΐβαι 
ΟΓ&ΙοΗβιη ρ6Γρο1ί1& ηοη 8ίη(, Ιαιηβα Γθ11ιθΓίοί8 0<Τν Ιχ συγγραμμάτων αύτοΰ, άλλα μέντοι χαΐ έξ Β οΓοαιηβηϋβ 6ΐ 0§;απ8 ςυίΙ)υβ(1&ιη 8θαΙβηΙ. Ορβπ&ιη επιστολών, & κδν μή προς τέχνην ήκρίβωντο τήν 
^ητοριχήν, άλλα γε σχήμασι τούτης χα( τισιν Ιδέαις 
«οιχίλλονται. Έδίδου δΐ χα ι ^υθμοΤς Ιαυτον , χαΐ 
μέτροις παντοδαποΐς. Γνο(η δέ τις τοΰτυ έζ ών 
ΙπΙ Οανούσι^ αύτφ τ^ χοινωνφ του βίου έμμέτρως 
Ιΐρήντ^ση. Έπεμελήθη δΐ χαΐ της φιλοσοφίας αύ- 
τ^ς, έπιλελησμένης ήδη σχεδδν, άλλα μέντοι χαΐ τών ςυοςυβ Γγ11ιπ)ί8 βΐ οιηηίβ ^βηθήβ νβΓβϋ^υβ άβάϊϊ, 
ςυοά ίη ϋβ βοπρϋβ οβΓΟΪΙαΓ, ςαί1)υ8 ο1)ϋαιη οοη- 
3υ^ί8 βυ» άορΙοΓ&νίΙ. Ιρβίυβ βϋαηα ρΐιϋοβορίιίφ τα 
ϋοηθίη Ιι&Ι^αίΙ, ςυ» ρβηο ίη ο1)1ίνίοιιβΐΏ νβηβΓ&ί, 
αΙίαΓυπιςαβ (]ί8θίρ]ίη&Γυικ, ςυ&β (1οοΙθΓίΙ)υ8 ογ- 
άίηαΐίβ 3απι άβίιοίθηΐββ ΓβΓοοϋΙανϋ. Αίςυβ 1]&8 νίΓ- 
1υΐ68 1ι&1)αϋ. Ιη Γβ^ηο αυΐβιη αάωίηίβίΓ&ηόο ίαί| ν&Γίεβ ΙβοΙίοηββ βΐ ηοΐ». 

ΐΜ>ηβ Μ. ίιηρ€Γ&η1θ 8ΐ«ιΙ)α1« 6υ]α8 ιηβιηΐηίΐ Νίοβ- 
ρήοηΐΒ ρΓ68ΐ>• ίη Υϋα πΐ8. 6. ΑηίΐτββΒ ρΓορΙβΓ Ο^ή- 
Βΐυιη 8α11 (υΙθΓουβ ροΓπο νίχϋ βυΐ) βοι^εο) Αυ- 
^8ΐο)« ααί (ιβο αβ ίΐΐο Ιηιάϋ : Καταφεύγει ούν πρ6ς 
τόν εύχτηριον οΓχον της υπεραγίας Θεοτόκου τψ έπο- 
νομαζομένφ Μυρελαίφ, δια τον τίμιον αυτής χαραχ* 
τήρα βλύζβιν τ^ μυρόν ώς ίλαιον. οοπιρίη^θΓβηΙυΓ ουΓ&νίΙ, ΓβββοΙΙβ βαρβΓίΙαίβι &ε 
ββίβοΐίθ βχ αηοςυοςυο βοηρΙοΓβ Ιοοίβ ίη ςυ® ςυίβ- 
ςυο 6ΐ6ς&ηϋ88ίπΐθ ΐΓ&οΙ&νοΓαΙ Τβΐ68 βυηΐ Γεωπο- 
νικών 1ί1)Γί &1) ϋΐο βοΐΐβοϋ, υΐ 1ϋ)Γί ϋΐυΐυβ θΐ &Γ^υ- 
ηιοηΐϋπι ίίβοΙαπΑΐ. Αΐϋ ηοη ίρ8ίυ8 688Θ Οοη8(&ηϋηί, 
βοά θ^υ8ά6Π1 Αυ^ιιβΙί 3υ88υ εοϋβοϋοηβπι ίβΐ&ηι Γα- 
.. ,^. ..... . , β εΐ&ηι νοίυηΐ, ςυ&πι η68θίο ουί ϋίοην8ίο υΐίοβη8ί 

(43) ΚαΙ λδγοις προσκείμενος. Αά ίπιρβηΐ ββοπΒίΙ Νίοοΐ8ΐϋ8 ΟαίΙ)βΓΐυ3 ίη Α88θηίοηβ άβ Μυρ- 
Λ*5βηββ ΛάΙΐϋο ραβΓ, νιχςαβ ββρίβηηί8 ρβΓνβηβΓΛΐ τΐ,ίηίί ρα^^. 23, ουπι αΐϋ, αΙ ααοοΙιυ8 ΜΕυ88αοϋ8 αά βοο8ΐΑηΙιηο8, 8ΐ&1ίπιςϋθ ΓΟΓυΐΏ βαπιΐΏ&ηι αρπρυβ- 
ΤΑί ΒοαίΑΠϋθ Ι.Α0Ηρβηυ8 Βασιλεοπάτορος ίΙΙ^ηίΙ&Ιθ 
άοΐΜΐΙαβ. υ8ΐΐρρ&Ιο άβίηάβ ίηιρβΓ&ΙθΓί8 Ιίΐυΐο, βοςαβ 
ϋΐίΐ• ίηαυίΐο, (|ΐιϋ)υ8 βϋ&αι 0οη8ΐ&η1ίηυπι Ιαηάβοι 
ροβίροβαίΐ, ϋ& υ1 ηυΙΙο ίβ (ςυαηάίυ νίχΐΐ) ίβΓβ 1ι&- 
ΒβΓβίοΓ Ιοοο : ςαί, άυια ί(α 8Θ η.8 1ι&6βΓβηΙ, ββα 
ηβββββίΐαΐβ οο&οΐυβ, 8βυ (]ί88ίπ]ϋ1α1α αααπι ίη 1^- 
ηιηηοηα» Ιίοβΐ βοοβρυοι, ^θγ61)&1 8ίπιυ11&(ο, 1ίΐ3Π8 
Ιβ^βηάίβ ΑΟ άί8θίρ1ίηΐ8 βάίβοοηϋίβ, &Ιςυο αάοο 
βοΗρϋοηί ΙοΙυιη •β <1β(1ί(1ίΙ,()υοι1 ίη ρπΙιηΊι Ιβ8ΐ&ΙυΓ 
ϋυΐρπιηάα•, Η^γο πι, οαρ. 9, υΜ ίΐΐίυ• ρίβΙ&Ιβαι 
Μ βίοάία οοιηιηβηό&Ι : €οη5ΐαηΐίηα$ Ηαηηβ Ροτ- 
ρΙι^τοο^ηίΙΐΛ ίητη οταϋοηί Ιηηι Ιύαίοηιΰηί ν(ΐ€αη$^ 
ΜΛτη 9€ ϋοηιίηο οοτη»η€ηάαδαί^ ορβνβ γηαηιιν,ίη νι- 
Γίιιιη (ΐ%χήΙαη$, 8αη6 τήν ζωγραφίαν, ιά αΐ ριαπ- 
ταηι, ρΗΐΰΗτύ 6Χ€Τ€βΙ>αί; β1 ΗΙ). ν, οβρ. 10, υΙ)ί άβ ΡΙυΙ&ΓοΙιυπι, Οβ βαιηίηίδΗ$, ρ&^, 194, ααεΙθΓί8 ηο• 
χηοη ίςηοΓβΓΐ οπιηίηο οοηίβηιίαηΐ. ϋ& Ιππιατρικών 
1ί1)Γ08 &ί> βθ(ίβπι Θ88Θ οοΐίβείοβ ρΙΰΓΪί^υβ νοίυηΐ. 
ββά θΐ Νοηυ8 οιβάίουβ, ίη ϋύπ Οβ τηοΓΰοηιτη οητα- 
ϋοηε ΡΓΟΦΓπίο ϋοη8ΐ&ηϋηί 3υ88α ρΓ®ο6ρΙίοηθ8 
οηαη68 α)6άίο&8 6χ ναΓϋ8 8θήρΙοπϋυ8(1)θΓυπι Ιααιβη 
8υρρΓβ88ί8 ηοπ)ίηί1)υ8) οοΙΙβ^ΐ386 8θ 1β8ΐΑΐυΓ.$ίαιίϋ8 
αΓ^υΓηβηϋ, ίά ββΐ αίθίΐίοίηοθ, Ιί66Γ βχβΐ&ΐ ^ηοηγπιί 
ίη Βί1)1ίο11ΐθο& Ηβ^α περί διαίτης, 86υ (Ιβ ο'ώοΓυπι 
ίβουΙΙ&Ιβ, ^υ^α8 αυοΙοΓ ίη ΡΓφΓαΙίοηβ, ίΙΗυβ ρρη- 

Οβρίοίά 86 ΟρβΠβ 8^§^Γ688υηΐ ρΓΟΠίθΙϋΓ. νβΓυιη [118 

βΐ 81 ):]αί ρΓ8θΙβΓθ& θ^υ3^ηο(^ΐ ϋΐ3Π αά ηοίϋΐ&αι ηο- 
8ΐΓ&ιη ηοη νβηβΓυηΙ, βΐ τηα^ηΐΐυάίηβ ορ6Γί8 βΐ υϋ- 
ΙίΙαίβ ίοη^ζθ ρΓ»8ΐαηΙ οο11οοΙ&η6& !ιί8ΐθΓίε& ίη Ιπββ 
βΐ ςυίηςυ&^ΐη1& ϋίυΐοβ, ββυ 1οοο8 οοΦίηυηθβ &ϋ 
βοάβιη 0οη8(&ηϋηο, &υΙ ί11ιυ8 3υ88α οοαιρΓ6ΐΐθη8&, ^ιιοά&ιρ ϋίΑΐ)θ1ίηο : ΟοϊϋΙαηΙίηηηί άύηίςηβ ΙιΙ}Γί$ ρ βχ ςϋίΐιυβ (Ιηο ίϊϋπίαχβιΐ αά ηθ8 ρβπνβηβΓβ, άβ ΙββΛ- χ^ΜΛ^ηίαη %1α ϋοην^ηϋ, ιχί βοίΐίοβΐ υχοΓί8 ΓΓβίΓϋπι 
ΙιιήΑιι» ^ΓβνβΓίβΓβΙ. δϋβΒ άβπιιιπι Γ80ΐϋ8 ρο1^•8ΐαΙί8, 
βΐ Λά •β ΐλη'ιουαι ΓθνβΓ8α ίηιρβπι βάιηίηιβίΓ&ϋοηύ, 
ρ2ιϋθβορΙιΙ« 6ΐ τΗβΙοΓίοβδ δΐϋίϋα, ϋβδΙΟΓαΓϋηκ^υβ 
οιηηιοαι βϊ ιτΐίυιη βΐ 8οί6ηϋ&Γυπΐ 8ΐυ(ϋ& ρβηβ 
(Ιβρβηίιί* ιίβ ίηβΙβϋΓΕνίΙ, υΐ ηΓΐ)8 ίπιρβΓίί ρηπίΛ- 
π« νίηβ 61*0(1/(18, ςυοβ βχ υηίν(>Γ80 ίπιρβΓίο &οοίνίΙ, 
λΙιοοάΑΓ• βίΒρβηΙ. Οπίη Ρΐίαπι ορΙίπιοΓυιη 80Γίρ(υ- 
ΓΟΟΙ ίο οιηαί άοοίπη» ^βηβΓβ εχοΓηρΙαπα υη(1ίςυβ 
οοαςοίβίνίΐ, Ρ&1&1ίο& ϋ8 ίηβίΓϋοΙβ 1)ίΙ)1ίο11ιβοα, ^υ© 
ηοα ΐΑοα ίρβΐυβ ςυαπι ρυ^ΐίοο οπιηίυαι υβυί ()ιο&- 
ΓβηΙυΓ. ΥβΓυιη ουαι 1&ιι(ααι Ι&πιςυβ ίιηπΐ6η8&Γη 1ί• 
1)Γοηιιη ιηοΐοοα ρΙβΓ08(]υθ αύ βΟΓαιη ΙβοΙίοηο άβΙβΓ- 
ΓβΓ6 ρθ8Μ βχίβΙιπιαΓβΙ, ίρ8β, υ Ι ρπηοίρθΓη άβοαίΐ, 
βίη£;οΙοηιιη οΙίΙίΐΑΐί οοηβυΙβηβ,&υοΙοΓββ οαιηβ• ςυί 
άβιη ΑΓ^ϋΐηβηΙαχη ΙπιοΙ&νβΓ&ηΙ,υΙ ίη ηηηοι οοΓραβ ϋοηίΙ)ϋ8 βοίΠοβΙ, 6ΐ (Ιο νίΓΐυϋΙ)ϋ8 θΐ νί(ϋ8. ΙιΐοΓΪ 
νβΓΟ ςυο8 ίρ86 οοηβοπρβϋ, ηΐατοδ β(]ί1ί 1ι&1)βη1υΓ, 
ςυοΓϋΐΏ &Ιίςυο1 ίη υηυΐΏ νοίυιηβη οοωρβ(<ϋ ϋοΑΠ- 
ηβ8 ΜβυΓβίυβ : η&ιη ββΟΓβίαι &ΙίςυοΙ αΐϋ βάϊΐί ρΓυ- 
8ΐ&ηΙ, αίςαβ ίη ρΓίπιί8 νί(& ΒΑΝίΠί ανί ίιιιρ6Γ&1θΓί8 

ΕυΙ)ΙίοαΙ& ρππαυπι α ϋβοηβ ΑΙΙλϋο, άβίηάβ α Οοηι- 
βΩβίο, (]υί β1 θ|υ8 (Ιβ ίηη&^ίηθ Ε(ίβ8βρηΑ ηΑΓΓ&ϋο- 
ηβπι ραπΙθΓ βάί^ϋ, υΐ βΐ αποηγαιί 1ιί8ΐοπ(ΐ[η ΗΙ>Γί8 
IV οοιηρΓβ1ΐθη8ΑΠΐ α Μίοΐι&βΐβ Τ^οορΙιίΙί ΠΙίο, ίη 
ςυβπι άβδίηίΐ ΟΙίΓοηίοοη ΤΙιβορΙι&ηίί, υ8ςυβ &(1 
ΜίοΗββΙβπι ΜβΐΗγ8ΐ&πι, ({υ&ηι ςυί(1βηι ίρθίυ8 Οοη- 
8(&ηΐίηί ^υ38υ οόη8θΓίρ8ί386 ΐ68ΐ&ΙυΓ ίη ΙίΙ)Γί Ιίΐυΐο 
αο ρΓΟΦΠΐίο, ίη ςηο 6ΐ νίΐβπι Β&8ί1ϋ Μ&οβ(1οηί8 α6 
ίρ9ο ηβροίθ 6οη8ΐ&ηΙίηο ηιίΓ& 8θΓπιοηί8 βΐ6^&η1ί& 
οοηβοηρί&πι (βδίλίητ. Ι&υά&ΙυΓ ρΓίΡίθΓβα &1) Αΐΐ&ΐίο 
ίη βγηΐ&ςαι&ίβ (Ιβ 8γπΐ6οηί5α8, ββΓΠίο άβ Γϋΐ&ϋοηβ 103 ^0ΑΝΝI8 ΖΟΝΑΗ^ε 104 

βθ^ηίοΓ, ίΓ&ουηάυ8| βί βΦΥΌβ ίη άβΠαςαβηΙββι ίη Α. έιτιντημών διδασκάλους {πιτη{σας, και άναζωπυ- 

ρφαίβ βαΐΏθηάίβ ίηβχοΓ&ϋίΙίβ, νίηί ανίάίοΓ. Ια οοη- ρήσας έχλειπούσας αύτάς . Και τιΰτα μίν της 

ΓαΓβαάίθ ηα&^ίδίΓ&Ιίύυβ, ηοη (ϋ^αοβ ρΓΦΐϋπβ &1ϋ8• χρείττονος μο(ρας έχείνφ προσην. Πτρί 81 την της 

ςυβ Πΐϋη6π1)υ8 ρρφβοίβΒ&Ι, ββά οαίηαβ 1)θηθ9 &ο βασιλείας $ιο(χησιν διέχειτο μαλαχώτερον, 8ύσορ- 

ροϋυβ ίπιρΓ0ΐ303, βΐ ςϋ03 νβΐ ίωρβΓΛίηχ νβΐ δαορϊ γί; (44) τε χαι βαρύμηνις τοΤς ττταίουσιν ήν, καΐ 

οαϋίουΐί ρΓ!Βρθ3ίΙυ8 Βαβϋίυθ οοπίΓηβαάαύ&ηΙ, ςυί χολαστής απαραίτητος, οΓνφ τε του αύτάρχους έχ4- 

ΐΏ&^ί8ΐΓ&Ιιΐ3 νβη&1β8 1ΐ£ΐΙ)βΙ)&η1. Ι(& Γΐ6ΐ)&1, πΙίΐΏρβ- χρη'^ο πλείονι. Και άρχαιρεσιάζων ού τους άξίους 

Πϋΐη ηοη ία οηίΐηίΙ)ϋ8 ΐ3βηβ αάαιίηίβίΓΛΓβΙϋΓ. Ιηαρβ- έφίστα ταϊς στρατηγίαις, ή ταΤς της πολιτείας άρ- 

γ&(ογ1 αυΐβπι 194 βίπυοίφ βυηΐ ίηβίάίφ, ρπαιυιη α Χ^ΐ^> ^^λά τους μοχθηρότερους χαι άδοχίμους, χαι 

ουϋίοαίί ρΓββΓβοίο Τ1ιβορ1ι&ηβ, ςαί αιυΙΙθ8 1ι&1)β1)&1 ου; ή βασιλις χαι 6 παρακοιμώμενος είσηγον Βασί- 

οοη8θίθ8, 6ΐ ΒοΏαηαπι β ΡγοΙθ ίη8υ1& : (ΐ6ίη(]θ αΙ) λείος (45), ώνίους χρημάτων τιθέμενοι τάς αρχάς* 

&1ϋ8, ςυί 81βρ1ι&ηυπι βζ 1^68ΐ)0 ία Γβ£;!&ηα Γθάυθ6Γθ Άλλ' οϋτω μίν τά της βασιλείας, εΐ χαΐ μή έν πασι 

οοα&1)&α1υΓ. δβ(1 ίπιρθΓαΙΟΓ υΐΓββςυβ άβρρβΗβαάϋ, χαλώς, ψχον^μητο. Επίβουλα^ (46) δΐ χατέ του 

&ο ίη8ί(ϋ&ΙθΓΐΐ3υ8 8υρρ1ίοίο&£Γθθϋ8, ΐηαρβπί οαρί(1ί8, κρατούντος έμελετήθη<76ΐν , ή μίν παρά του πάρα• 

άίΙί^βηΙίοΓβπι οαβίοάίαιη &(11ιίΙ)υίΙ ΤϋΓοί (ϋο^&ΓΟδ κοιμωμένου Θεοφάνους, πολλούς κα^ ^λους συνίστο- 

&αΙβπι 810 νοο&ή 8υρΓ& άίχίιηυδ) αΠαβ Ηοηιαο&8 «^ ρας έχοντος, κα^ βουλομένου τον 'Ρωμανδν έπανα• 

ρΓθνιαοί&8 ίοουρβαΡθ βοΐίΐί, &(] Ιβσιρυδ ςυίβΐί Γυβ* γαγεΤν έκ της Πρώτης νήσου εις τά βασίλεια * ή 

Γυηί. Νασι άυχ βΟΓααι Βο1ο§υ(1β8, θΐ ραΓίίβ ^υ^υ8- δ^ παρ* έτερων, τ6ν Στέφανον έκ Λέσβου λαβεΤν 

ά&ιη ρηαοβρβ Ογ1&8, ίαιρβΓαΙοΓβαι οοηνβηβΓηηΙ, μελετησάντων, και άποκαταστήσαι τ^ βασιλεί^^. 

αζηΙ>οςυθ β&ΟΓΟβ&αοΙο Γ6§;6η6ΓαΙίοηί8 Ι&ναοΓΟ ίηί- Άλλα καΐ άμφω τάς έπιβουλάς 6 Κωνσταντίνος 

ϋ&ίί, β1 &Γθαηί8 αο8ΐΓδβ ΓβΙΙ^ίοαίβ ίη)1)υϋ, &ο ρ&Ιπ- έφώρασε, καΐ τους μίν συνωμ6τας έκ((λασε, τους 

οία (]τ£;αϋ&1β ΟΓηαΙί, οηυβίιςυβ ρβευηϋβ ία βυ&β δΐ βασιλειώντες 6π* άσφαλεστέραν Ιθετο τήρησιν. 

βθάββ ΓβάίβΓηαΙ, αάάαοΐο ροαϋΟοβ, ροΓ ςυοαι οαυίίί Των Τούρκων (τους Ούγγρους δ* οϋτω καλεΤσθαι χαι 

αά Οβί οο^οΙΙίοαβιη ρθΓνβαβΓυαΙ. Αο 0)τ1&8 ςυί(1βα) πρώην είρήκαμεν) τά *Ρωμαίων ληιζομένων ί-κί 

ία Γιάβ ρβΓΠΐ&αβίΙ, ραοθαιςαβ δθΓν&νίΙ. ΑΙΙβΓ ΓοθάβΓβ τίνα καιρόν ήρεμήσαι το Ιονος συμβέβηνεν. Ό γαρ 

ςαοά ευπι Οβο ίοβΡ&Ι, ταρίο αΓΐΏ& Βοπιααίβ ίαΐα- τούτων άρχηγιτών Βολογουδής κεκλη μένος, και ^τε- 

ΙίΙ, ίάθοιςυβ οοαίπα ΡΓ&αοο8 ΓαοβΓβ &^^Γ688υ8, ρο δ' αύθις Γυλάς, και αύτ^ς μέρους ^ρχων, προσ- 

ΟΑρΙαβ 68ΐ, οΐ ίο ΟΓαοβΠ) &ο1υ8. £!§;& ςυοςυβ υχΟΓ ηλθέτην τφ βασιλεΤ* καΐ Ικαστος αύτώ; του θείου 

άυοίθ Βυ880Γυπι, ςυί Βοπιααο3 οΐ&βδο ίαΓ68ΐΑΓ&1, της παλιγγενεσίας ^ξιώθη λουτρού, και τ6 καθ* 

άβΓαηοΙο ηιαπϋο, 86 α^Ι ίηαρβΓΑΐοΓβσι οοαίυΐίΐ, αο ημάς έμυήθη μυστήριον, καΐ πατρίκιος έτιμήθη 

1)&ρϋζ&1α βί ρΓΟ ϋί^αϋαΐβ ΐΓ&οΙαΙα, (Ιοιηυιη Γ6(1ίϋ. έχάτερος , και κατηντλήθησαν χρήμασι, καΐ οί>τως 

ΙπιρβΓ&ΙΟΓ &υΐ6Π], (ΙβΓυηοΙα αυπα 8υΛ, Γβ^ίβ Ρπαο- ί« έπζνήλθον εΙς τά -ίίθη τά εαυτών, λαβόντες χαΐ άρ- 

ΟΟΓϋΠΐ Ηυ^οοί8 β1Ι&, άβ &1ί& βΐίο Βοπι&οο (!θ8ροη- χιερέα, δι' ού πολλοί προς έπίγνωσιν Θεού μβτη- 

άβηάα οο^ίΐααβ, υχοΓβπι θί <3λΙ ραβΙΐΛΐη, 1ιαπιί1ί8 νέχθησαν. 'Αλλ' 6 μΙν Γυλας καΐ τ^ πίστει («1μει^% 

ίΠαπι ςυίάβπ) ς^βαβρίβ »ο ροΐίυβ 80Γ(1ί(ϋ (ηαιη οαυ- και τήν είρήνην έτήρησεν. Ό δΐ λοιπλς τάς πρ^ 

ροοίΙ)ϋ8 ΟΓία (!ίθθΙ)αΙϋΓ) 8βά ΓοΓΠία ρπβίϋίαπι βίβ- βεον συνθήκας ήθετηκώς, αύθις κατά ^Ρωμαίων 

^αα1ί88ΐπι&ι, βΐ α&ίυΓ» πιΐΓβουΙυπι ςυοάάααι, ςυ» ώπλίζετο, τούτο δΐ καΐ κατά Φράγγων ποιησαι έπι• 

οαιη Αα&8ΐ8ΐ8ί&ι άίοοΓβΙυΓ, ίά αοαιβα ία ΤΙιεορΙι&αο- χειρήσας, έάλω και άνεσταύρωτο . Και 6 του χατά 

αβπι β8ΐ ιηυΙ&Ιυαι. 'Ρωμαίων έκπλεύσαοτος 'Ρώς (47) γαμετή *Ελγα, 
του ξυνευνετου αύτης τελευτήσαντος, προσήλθε τψ βασιλεΤ , κι? βαπτισθεϊσα, τιμηθεΤσά τε ώς έχρην, 

ύπεν(5σνησεν. Έφρ(5ντιζε δΐ ό αυτοκράτωρ, ^δη θανούσης της τψ υΐψ αυτού 'Ρωμανφ συζυγκίνης 
θυγατρ^ς τού των Φράγγων (5ηγδς Ουγωνος έτέραν άγαγέσθαι αυτί}) γαμετήν, καΐ συνοικίζει αύτφ 
κ<$ρην, τύχης μΙν χαμερπούς ή και χυδαίας εΓποιεν άν τίνες (καπήλων γάρ έκφύναι ταύτην φασί) το δΐ 
εΤδος ευπρεπέστατη ν, και αντικρυς άγαλμα πλασθεΤσαν 6πδ της φύσεως, ήτις Αναστασία καλούμενη, Θεοφανώ 
μετων^ μαστό. 

XXII. Αααο ίηιρβΓίί 0οα8ΐαα1ίοί χπ, ραίηαΓοΙίΛ ΚΒ'. Έτει δΐ δωδεκάτφ της Κωνσταντίνου αύταρ- 

Τΐιβορίιγίαοΐυβ άβοββδίΐ, ροηΙίΟοαΙϋ ααηίβ ιπ βΐ χχ χίας, 6 πατριάρχης Θεοφύλακτος άπεβίω, έπΙ ?τη 

ίαηοΙυ8. Ναπι 8&οθγ(1ο1Ιο οοηΐΓ& πιΟΓΟίη πι&ίοΓυαι τρία καΐ είκοσι άρχιερατεύσας • έκχαίδεχα δΐ ήν 

ροΐίυβ αααοΓυπι ΓυίΙ χνι Γβ^ιη&ηίοςυβ ραΐΓθ, ρ«ά&- ένιαυτών, 6'τε της άρχιερωσύνης άθέσμως (48) 

Υ&Π8β ΙβοΙίοηββ βί ηοΐοβ. 

οοΓροηβ 8. ϋοαηηίβ ΟΙίΓγβοβΙοηηί ία υΓΐ>8πι. ΜυΙΙα β βίϋί ιηβηιίαϋ ρΓββΙβΓβα Οοη8ΐ&αΙίαυ8, θ€ αώηίη. 

θΐί&ιη 8ΐΓίο1α οηιΐίοοθ οοαιροβυίβββ Ιβ8ΐ&1υΓ Ιιοο ιιηρ. ο&ρ. 43 βΐ 50, οΐ Οοόίααβ ία Οη^. ο. 60, βχ 

Ιοοο Ζοη8Γα8. Εχ (ίϋίΙ)υ8 ρβίβί οπιηίηο, Οοοδίαα- ςυι1)υ8 όοοβιπϋΓ όοπιυιιι, (^υ« οΐίπι Α8ρ&Π8 ΓαβΓ&Ι, 

ϋηυο] 000 αιοΐο Γυίδββ οαιαί()υ8 άίβοίρΐίοίδ βχουΐ- ροθββάΐθββ. Υίάβ Ι.απι1)60ΐυπ) αά βυπκΐβπ) Οθ€ΐί- 

ϋ88ίπ)υπι, 86(1 θί ΙίΚβΓ&Γυπι βχδίίηοΐα ρβηβ 8ΐυ(1ί& αυο). 

Γυρβυιη ίηβΙ&υΓ&βββ, νίτοβι^υβ βΓϋ^ϋο8, ρΓορο8ίΙί8 (46) Έπιβουλαί. ΙβΙίυβ ^οα^υΓ81ίοαί8 αιβοιίαϋ 

ρΓβΒΟΐϋβ, 14(1 βα ρΓΟΠΊονβηίΙα ίοαρυΐϊβββ. Ααοογηια8, ίο νΐΐΛ 8. ϋυοδβ^ ^υι^^0Γ^8. ρ. 996. 

(44) Δύσοφρος. ΟοηίΓα Ογ®οΙ ίρ3ί, Λρϋ(1 1.ίυΙρΓβη- (47) Κατά 'Ρωμαίων έσπλεύσαντος 'Ρώς. Ιο^βΓ βρ- 
(ΙαΓη ίη Ιρ^^λΙ. €οηδίαηΙίηη5 ίτηρβΓαΙΟΓ, Ηουπο ΐ€ηί$, ρβΙΙβΙαΓ λ Ιιίυίρρβοίΐο, 1. ν, ο. 6. 

%η ραΐαΐίο ηιαηβηχ ρβνρβίαο^ βίο. (48) Άθέσμως. ί.ίυ1ρΓ&η(1υ8 ίη Ιιβ^&Ι. : ΗοψηαηιΐΜ 

(45) Ό παραχοιμώμενοα Βασίλειος. Ιβϋυβ Βα- ίίηρ€ταίθΓ βίιητη 6ηητη ΤΗ6ορΗ}^Ια€ΐηηι εηηίι^^ίι^η ιοβ ΑΝΝΑυυΜ υβ. ΧΥΙ. 106 ή^Γωτο . "ΟΟ^ν χαΐ ύπ& παιδοτγωγολς έτέλ(ΐ ό Α ^[Ο^ίβ αάΐιιιο ρ&ηιίΐ : ροβΐ, θοηιιη 3α^ο θζοόθβο. ποΕχριάρχης , ίωζ αύτφ Ιβασίλευσεν 6 πατκζρ* 
•Ττα το'Λους άποτιινάμβνος, πολλοί των ού δεόντων 
4^ των άπειρη μένων (εΙπεΤν είχειύτερον) διεπράτ- 
Ιππομανών τε χαΐ χυνοτροφών , χα ι Οήρ^Κ τετο, προσκείμενος , κβΐ τά τούτοις πράττων άκ<5λουβ«. 
Έτρεφε δΐ και Ιππων σφοδρ6τατον Ιρωτα , καΐ 
»Ιχε 0ηλε(ας Γππους πάνυ πολλάς. Μία τοίνυν 
αυτών ή των λοιπών επισημότερα κατά γάστρας 
έχουσα, ίτυχε τεκουσα κατά τήν Ιεράν της μεγά- 
λης πέμπτης ήμέραν, και λειτουργοΰντι τότε τψ 
πζτριάρχΐ[^ , •ζκέ τις κομίζων περί του της ίππου 
τοκετού ευαγγέλια• 6 δΐ ύπερήσΟη, και τήν Οείαν 
Ιερουργίαν συντ«μών, σπουδή προς τ6 Κοσμίδιον 
Μΐλή\\>^ (έκεΐ γέρ εΐχον αϊ 'ίπποι αύτοΰ τάς δια- ηαυίία ρΓβθΙβΓ άβεοΓυιη, &υΙ (υ1 ΓβοΙίαβ άίοαπ]) 
εοηίΓα οΓΩοίαπι Γβοϋ. Ναιη &ΐ6η(]ί βςυο» βΐ 6&ηβ8 
80 νβη&ϋοηυπι βίιηίΐίϋίηςυβ ΓβΓυιη ίπδαηο βΐυάίο 
ΐ6η6ΐ)&(υΓ• Ουηα ί§;ί1υΓ ΐηΙβΓ 6()υ&θ ρ1υπΐΏ&ΐ8 ςααβ 
αΐβΐ^&ΐ,υη&αι ΐαβίςηίοΓβίη βαοΓο Μ&^πφ ΟυίηΙβθ άϊβ 
ρβρβπββθ 8&0Γ& 06ΐ6ΐ)Γ&ηΙί ραΐΓί&ΓοΙίδβ ηυαίίαίαζη 
63561; : ΙδΒΐίϋα βίαΐαβ, άίνΐηοςυβ β&ΟΓίβοίο ρΓορβ- 
ΓααΙ α^βοΐυΐο . αά Οοβιηίάίυιη 195 Γθ8ϋη&?ϋ 
(ηαιη ίΙ)ί ε^υ8 βςαί βίαύυΐααΐ) νί80(}υβ ρυΐΐο 
Γ6ε6η8 ηαίο, ίη εοοίββίαιη ΓβνβΓδαβ, Γβ8ΐυοα θ&ηοί» 
Ρ&88ίοηί8 θ6Γν&Ιοπ8 ρβπ^ϋ. ΜοΓίίβ 61 ΟΑϋβα Γυϋ 
βςυίΐαΐίο, ςυ& ουιη αικί&οίθβίιηθ υΐί 8θ1θΓβ(, ββπίθΐ 
α(1 ιηυΓϋΐη ςυβιηάααι πιαπϋιηυιη &11ί80 οοΓροΓβ, 
βαη^υΐηβιη ρβΓ 08 ^6^β^^^. ϋηάβ ουιη 1)ί6ηηίυιη τριβάς) χα2 τόν νεογνόν πώλον ιωρακω^, 6πε- •. £^Γθ1&88βΙ, 6Χ αςαα ίηΙβΓΟυΙθ οΐ3ϋ1. Εί 8αοθ688ϋ νο'ίτητεν β*ς τήν Έκκλησίαν, καΐ τήν των αγίων 
πα6ών του Σωτηρος Χρίστου έτέλεσε τελετήν. Κατ- 
έστρ^ψ» δι τήν • ζωήν έξ Ιππασίας • Ορασύτατα γάρ 
Ιππαζ^μενος, καΐ πρ6ς τϋχός τι των παραθαλασ- 
σίων προσα^^αχθεις , αίμα διά στάματος ανήγαγε, 
κ^τ«ΰθεν Ιπι δύο Ιτη νοσήσας, είτα και 6οέρφ περι- 
άπεβίω . ΚαΙ προσεχειρίσθη πατριάρχης ιεενω^ Πολύευκτος (49) μοναχός έκτομίας, καΐ λ(5γψ δια- 
πρέκων καΐ άριτ^, δς παρά του Καισαρείας κεχει- 
ροτ^ητο. Ό γάρ Ήρακλείας προκεκρουκώς κατά 
τι τψ βασιλεΐ, έκωλύθη του προνομίου αύτου* και 
τοΰτο τοίς φιλοσκώμμοσιν ευρητο κατά του πα• 
τριάρ7.^^ αίτίαμα. ΈπεΙ δ' έχειροτονήβη, "^ψ β^τ- 
σιλιΤ έντυχών, καταδρομήν έποιήσατο των συγγενών 
του γέροντος 'Ρωμανοΰ, και άναστεϊλαι τήν τούτων Ρο1γβαο1υ8 ιηοηαοΙιιΐ8 8ρ&άο, β1 βίοςυβηϋα βΐ νίΓ- 
Ιυΐβ ρΓ»8ΐ&η8, & 0£8&ηβη8ί βρίεοορο 6οη866Γ&(υ8. 
Ν&ιη Η6Γ&οΗβπ8ί8 οΟβηδο βββ&Γβ, ^υ8 βυυιη υβυρ- 
ραΓθ ηοα ροΐυΐΐ, ςυ» Γ68 οπαιίη&ηάί ραΙπαΓοΙι&ιη 
αη8α(η οΙ^ΐΓβοΙαΙοηϋυβ ρΓΦΐ)αϋ. 86ά οαιη Γβηυη• 
ϋ&1υ8 Θ88β1, ΊιηρβΓ&ΙοΓβιη εοανβοίΐ, οο^η&Ιίβςυβ 
86ηίθΓί8 Κοαιααί αοου8&ϋ8, ιηοηυϋ υΐ βΟΓυιη &ν&- 
ηΙί&ΐΏ 006Γ06ΓΘΙ. Οαοά 060 ϋΐθ οίΐΓ& [ηοΐ66ϋ&ιη 
αυάίνϋ. βί ίιηρθΓϋΐΙπχ Ηβίβηα, Β&δίΙίο 8ρ&άοαθ ίη• 
βϋ^αηίβ, ςαί ρο8ΐ ρΓΦρο8ίΐυβ ουΙ)ίου1ί 6Χ8ϋϋΙ,ΐΏ&- 
ΐ'ίΐυιη οοηΐΓ& ρ&ΙπαΓοΙιαηα ίηοίΐανίΐ, ο&α8αιη ςαββ- 
ΓίΙαη8 ςα& ροηϋΩο&Ιαιη βί βηρβΓβΙ. Εο ΙβιηροΓθ 
ν6η6Γ&η(]& πι&ηϋ8 ΡΓ£οαΓ8θΠ8, ρβΓ ςυβπκίαιη άί&- 
οοαυίΏ ^οι)υη^ Αοϋοο1ϊ& ΒγζαηΙίαπι 68ΐ Ιραηδίαίο, 
ΡοΓΓΟ €Γ6ΐ6α8ίΐ3υ8 Α)ζ8.Γβηί8 ιη&πΙίιηαΐΏ Ηοιη&ιιΟΓυζη πλεονιζ/οΓ^ παρ^νει. "Οπερ οΰτ' αυτός άνεπαχΟώς ^ ΟΓ&ιη ίηΓ68ΐααΙϋ)υ8 : ίιηρβΓΕίΟΓ οι&χίεααιη 1)6ΐ1ίο&- ή[χουσ», χαΐ ή βασιλίς Ελένη, παρά του έκτομίου 

^σιλε^υ, δς μετέπε(.τα παρακοιμώμενος γέγονε, 

προδι^σ^εΤσα, ήρέΟισε κατά το^3 πατριάρχου τόν 

αύτοχριέτορα, καΐ έζήτει λαβήν, όι' ής αυτόν τήν 

βρχί<ρ«βσύνην άφέληται. Τ6τε δΐ καΐ ή τιμία χειρ 

του ΙΙροδρ^μου ' εις τήν ύπερκειμένην άπεκομίσθη 

των π<$λ<ων έζ Αντιοχείας διά τίνος διακόνου 'ίώβ. 

Των δ' έν τ$ Κρήττ^ Άγαρηνών τά παράλια της 

'Ρωμαίων -{ηγεμονίας ληΐζομένων, 6 βασιλεύς στ(Ιλον 

έτοιμασάμενος, δν πλεΤσται συνίστων νηες πολεμι- 

ατι(ριοΐ9 χατ' εκείνων έκπέπομφεν. *Δλλ' έσφάλη- 

«αν τά του στόλου τ^ του ναυαρχοΰντος άπειρί^ 

«κι άμιλ»^ Και τό μίν πλείστον του πληρώματος Γυιη ηανίαιη οΙ&986ιώ οοπΙγ& θο8 ιηί8ίΙ. ΥβΓυιη 6& 
η&νιίΓοΙιί ί[ηρβήϋ& βί ϋ6^1ί^6η1ΐ& ίοιρβςίΐ, ιηαχίιη& 
ρ&Γΐβ ο1&88ί&ηοΓαΐΏ νβΐ ο&ρία νβΐ ίηΐ6ΓΓ6ο(&, ρ&υ- 
018811018 6ΐ&ρ8ί8 ; &0 ίρ8θ βΐί&πι η&ναΓθ1ιυ8 οαρΙυ8 
ίυί88β1, ηίδί 63 υδ β&ΐβΐΐϋββ ουιη οοη^ΐοϋαϋ οίΓουιη- 
8ΐ6ϋβδ6η(, 80 ρυΐδίδ Α^^αΓβηίδ, ρΓΦίοηβθ ΙπΓβΐΏίβ 
οοοδοοαάβικίφ, βί Ϊμ^λ Γ&ουΙΙ&Ιβιη ρΓ»1)αί886η1. 
ΟφΙθΓαιη Β&Γά&δ ΡΙιοοαβ, Ιβ^ίοηυιη άοαιβδϋουδ, 
Ρ6ΙΏ αΙίΙβΓ ^θδβϋ οοπΙγε Οποηΐ&ΐβδ Α£;αΓβηο8, ςυί 
ουιη ύβΙΙυιη αρίβ ίπιροΓ&Ιοπ& ρβηίοςαβ βιάιτπηί- 
8ΐΓ&Γ6ΐ, ιηυ11α8 Ιΐ08ΐίΙ)υ8 υΓΐ)68 αάβιηϋ, 6ΐ οί)νί& 
ςυ»ςυβ ρΓδβάαΙυδ βδΐ. ΑΙ ίιηρβΓ&Ιοηδ ίΐΐίυδ Ηοιη&- 
ηυδ, 6χ ίιηΙ)6Γΐ}ί 3&πι νΪΓ ΓαοΙυδ, ρΓΟΙβδΙαϋδ αά 8β 
ντ,ών άπώλετο, τό μίν έαλωκός, τό δΐ μαχαίρας {) ροΓίΓ&Ηβηάφ ουρίάϋ&Ιθ, νίΐφ ραίπδ, &(1]υ(&η(β 
Ιργον γννόμενον, πολλοστόν δΐ διασέσωστο. ΚαΙ υχοΓθ, ίηβίάίαΙυΓ, ιηβάίο&ιηβηΙο ρυΓ^&ηΙί, ςυθ(1 

ν&η» Ιθοϋοηββ βΐ ηοίεβ. ραίΗατο^ύηι ΰοκΛιΙηχΐ : οητηςηβ αιτη Α1^€τία αιρί" 
άίίοΜ ηοΛ ίαί^τβί, ηιΐ$$ί$ βί τηηη^ήΰΜ $αίίβ τηαρηίί 
€ΐ[€€έί9 ηέ €χραρΛ ηοτηίηβ ΤΗβορΗ^Ιαοΐο ραΙνχατοΗχ 
Ιία€ΤΜ «ηί/Χηνη/ΜΓ, ςαανυψη αηείοήΐαΐβ αητη ίρ$€ ΐη/η 
ίηεο€αστ$9 €γα$ αΐίχηηβ ραραπιτη ρβΓηιί$3α ραΙΙηε 
Μΐ€Γ€ηίίΐΓ. Εχί^ηο ΐΗΓρι ϋοτητη&τοχο νίΙηρβΓαηάηχ ηιο» 
ίηοί€νίΙ^ «< ηοη λοΙητπ ραίήατοίιχ, &6ά εΐίατη βρνί€ορί 
ίύΙίΗ» 0τ3εοίχ ραΐΐα* ιιΙαηΙηΓ. Οηοά ροδίΓβιηυιη αα 
οωηίοο νβΓϋΐη βίΐ, (ϋβςυίπηαυδ ίη βίοααηο τηβά. 

ατΧϋΧί, ίη ν, '12μοφ(5ριον. 

(49] Ιίολύευκτος . Ηυ3υ8 πΐ6ΐηοη&ιη οοΐαηΐ 
Ογ»οι 5 ΡβΙ>Γ., υί 68ΐ ίη Μοηχίβ : άβ ςαο Ιιφο ρΓβ- 

Ρατιοι. Οβ. ΟΧΧΧν. ΟΦΐθπδ η&ΓΓΑΐ δ^π)6οη 1ο§;οί1ιβΙ& ίη ϋΙίΓοη. τηδ. ίη 
ΡθΓρΙιγΓθ§;6η. : Ο άνωτάτω ειρη μένος Πολύευκτος 
μοναχός, τίμιος άνήρ και άγιώτατος, τότε και απο- 
στολικών έσΒήτων άποκεκρυμμίνων έ'ν τινι γωνί^ 
της πόλεως δηλωΟεισών τψ Βασιλεϊ, μετά πάσης τι- 
μής και δοξολογίας άν£λό|χενος αύτάς, τίρ μεγάλω 
των Αγίων ^Αποστόλων απεΟησαΰοητε ναψ, και τα 
λείψανα του θεολόγου Γρηγορίου• α και μερισβέντα, 
τά μήν έν τψ σηκψ τών Άγιων Αποστόλων ετέθη- 
σαν, τά δε έν τω ναψ τή; 'Αγίας μάρτυρος *Ανασ- 
τασίας. 107 ^0ΑΝΝI8 ΖΟΝΑΗ^Ε 108 ίιηρθΓ&ΙΟΓ Ιι&υβΙηηΐΒ ογαΙ, Ιοζίβο οίαιη αΰιηΐβίο• Α βύτ^ς $' Ι2ν Ιάλω 6 τβύαρχος, (^ μή πβρί αύτ^ν συ- θθά 60, ουιη ίΐΐί ο£ΓβΓ6η(1υιη ββββΐ, βίνβ άίνίηϋηβ, 
8ίνβ ΓοΓίυϋο, αΐ8ΐζίΓη& βχ ρ&Γίβ θίΤυβο, βΐ βχί^υο, 
ςαοά θυρβΓίαβΓ&ί, [ι&υβίο : άοίοπί^υθ ςαΐάβοα, βΐ 
ί6ΓΓ0Γί1>υ8 ρβπουΙοΓυιη ηοη ρ&Γνίθ θβίοοηηίοΐ&ΐυβ, 
νίΐφ Ιαιηβη (ϋβοΓίκηοη, ςυαιηςυααι 196 φ^γθ, 
βν&θϋ.Αηηο αυΐβιη ίΐΌρβπί(ΐ6θίΐΏοςυίη1ο ίη Οίγιηρί 
χηοηΐβιη βκΓβββυβ βδΐ, ρβΓ βρθοίβιιι ββββ ρΓβοίϋυθ 
πιοη&οΙιοΓυιη οοπίπα Α(ζαΓβηο8 &ΓΐΏ&η(]ί, ουιη Γβ- 
νβΓΛ ίά &^6Γ6ΐ (ϋΐ ΓβΓαηΙ) ϋΐ ΤΗβοάορυΐΏ Ογζίοβ- 
ηυιη οοηνβηΐΓβΙ, ουπι βοςυβ άβΙίΙ)βΓ&ΓθΙ, ςυοοιθ(]ο 
Ροίγβυοίυιη Εοοίββία ρβΙΙβΓβί;. Ιηάβ ιη»ΐ6 &£Γ60ΐυ8 
ίη Γ6§;ί&ιη ΓβάίΙ, ηβο ιιιυΐΐο ρο8ΐ ββΐ άθΓυηοίυθ, βίνβ 
βχ ίηΐθΐηρβπθ οοΓροπθ, 8ίνβ ίη8ί(1η8 Ωΐϋ ΓβρβΙΐΙίβ. 
νίχϋ Αηηοθ ςυίηςυα^ίηία ηααΙυοΓ, ιηβηββΒ (1υο8. στάντε€ οΐ αύτου Οβράποντες, χαι συνασπισμψ τοι>ς 
Άγαρηνους άπωσάμενοι, &δ»ιαν παρέσχον τψ στρβτ- 
ηγψ έμβηναι εΙς την στρατηγίδ» τριήρη, και οϋτω 
φυγείν. Άλλ* ούχ ούτω χαΐ τψ Βάρδ^ Φω)ς^ τψ 
των σχολών δομεστ(χψ συνηντήκει, τα προς τους 
έψους Άγαρηνους, στρακηγικτΐ δΐ τέχνγ^ και εμπει- 
ρία τους προς έκε(νους πολέμους διατιθέμενος, 
αστεά τε πολλά εκείνων άφείλετο , καΐ τα προσ- 
τυχόντα λείαν ετίθετο. *Ό γε μήν του βασιλέως υ16ς 
'Ρωμανός εΙς άνδρας ίίδη τελεΤν '^ργμένος έξ αγέ- 
νειων , καΐ εΙς Ιαυτδν τήν έξουσίαν περιαγαγεΤν 
Ιμειρ<$μενος, έπιβουλεύ3ΐ ηί ζωη του πατρίς, συ^- 
πραττούσης αύτψ και της γαμέτης, και φαρμάχψ 
δηλητηρίψ τήν έπιβουλήν συνεσκεύασαν, δ λαθύντες Ηβ^ηανϋ ουηα Ρ&Ιγθ ^βοηβ, ΑΙβχαηάΓΟ ρβίΓυο βΐ ρ χαθαρτηρίψ πόματι συνέκέρασαν, δ'περ Ιμελλεν δ 
.^ Α__^ι__ί_ τ Μ. αυτοκράτωρ πιεϊν. "Αρτι δΐ δοθηναι μέλλον εΙς πίσιν 

τψ βασιλεϊ, εΓτ* έκ προνοίας, εΓτε τυχαίως το πλέον 
έκκέχυτο, τ6 δΐ περιλειφθίν ολίγον 6'ν, και παρά 
του βασιλέως ποθΐν, όδύναις μίν αυτόν και κινδύ- 
νου φ^βοις ου μικροΤς περιέβαλεν , ου μέντοι καΐ 
χίνδυνον έποίησεν αύτψ περί τήν ζωήν. Τέως δ* ουν 
αυτόν δυσχερώς διαπέφευγε. Τψ πεντεκαιδεκάτψ δ* 
ένιαυτψ της αύτοΰ βασιλείας έν τψ του Όλύμπου 
δρει ούτος έξήλΟεν 6 βασιλείς, λ(5γψ μίν 'ινα ταΤς 
τών έκεΤ ασκουμένων εύχαΤς χαθοπλισθείη κατά των 
Άγαρηνών, τψ δ* 8ντι, ώς λέγεται, 'ίνα τψ Κυζίχου 
έξωθήσ^ της Εκκλησίας , σκέψηται μετ* αυτού. χη&ΐΓ6 αηηοθ ΐΓθ(]6είιη, οοιη 1•&ο&ρθοο Ιγρ&ηηο 
νίςίηΐί 8βχ, ροθίΓβηηο 8θ1υ8 ςυίηάβοΐηι : βΐ υβςυβ 
αά ΐΏΟΓίβΐΏ &ηχίθ οο^ΐ1ανϋ(1βροηϋΩοα1υ Ροίγβυοίο 
&ΗΓθ^απ(1ο. ΡβΓίυΓ &α1β[η, &Η(|ϋοΙ άί6ΐ)υ8 αηΐβ β^υ8 
ο1)ϋυιη, ηοοία τηυΐΐοθ Ιαρίόββ ουιη ιηθ^ηο 8ΐΓΐ(1θΓβ 
6οαΐΓα 1ιηρβΓα1οηθ8 11ι&1&πΐ08 β38β άβίαίοδ. Ουοά 
ουιη ρΙαΓί()α8 ηοοίίύυβ ύβτβΐ, ίιηρβΓ&ΙοΓβζη ταίαπι, 
608 &!) 1ιοιηίηίΐ3υ8 ^&^^, ιηυΐΐοβ οίΓοαιη Γβ^ίαηη οΐ)• 

86Γν&ΙθΓβ8 β^υ8 Γβί 0011008886 : 8θά ηβΙΏΐηβΠΙ 6886 

νί8υιη & ςυο ιηίΙΙβΓβηΙυΓ : υηάβ 6χί8ϋαι&ίυΐΏ 8ϋ, 

ηοη Ω6Π ϋϋ 1]υΐΏ&ηίΙυ8. 

θεοδώρψ συγγένηται , κα? Βτ:ωζ τον Πολύευκτον •'Ενβ* δή γεγονώς, κακώς έχων έπανήλθεν ε*ς τά βασίλεια, κα? μετ* ολίγων τήν ζωήν έξεμέτρησεν, 
ώς μέν τισι δοκεΤ, έκ δυσκρασίας σωματικής, ώς δ' έτέροις δοξάζεται, χαΐ αύθις ύπό του υΙού έπιβου- 
λευθείς, "Ην δΐ ό συμπάς της βιοτης αυτού χρ4νος ένιαυτοί πεντηκοντατέσσαρες, καΐ δύο μήνες, συμ- 
βασιλεύσαντος (50) τψ πατρί Αέοντι κα^ Άλεξάνδρψ τψ θείψ και τ^ μ'2'^Ρ^ ^'^ πρισκαίδεκα , χβι τφ 
Λακαπηνψ 'Ρωμανψ τήν βασιλείαν άρπάσαντι Ιτη ϋξ έπί είκοσι• μοναρχήσαντος δΐ τελευταΐον ένια»- 
τούς πεντεκαίδεκα. *Ην δΐ και μέχρις άποβιώσεως έν πολλ^ φροντίδι τήν του άρχιποίμενος χβΟαίρεσιν 
του Πολύευκτου τιθέμενος. Λέγεται δΐ πρ6 τίνων ήμερων της αυτού τελευτης λίθους νυκτός <^1ρεσ^αι 
μετά ^οίζου πολλού κατά τών αυτού θαλάμων, χαΐ τούτο συμβαίνειν έπΙ πλείους νύκτας, και νομίσαι 
μΙν τόν βασιλέα παρά τίνων ανθρώπων λιθολευστεΤσθαι, κα? πολλούς περιστήσαι τοις βασιλείοις, 
οΓς έπιτετήρητο τό γιν<$μενον• άλλ' ουδείς ώφΟη "εών ανθρώπων λίθων πομπεύς• δθεν ούδ' έξ ανθρώπων τλ Ιργον 
ν8ν($μιστο πράττεσθαι. 

XXIII. ΓοηβίαηΙίηο αά Ιιυηο ιηοάυιη (ΙβίυηοΙο, ^ ΚΓ. Και ό μΙν Κωνσταντίνος τού έπικλωσθέντος 
Ηοπ]αηϋ8 βΗυ8 6^ϋ9 ίιηρβηυτη οαρ688ϋ, ςπί Ρυ6Ρ αύτψ μίτου |5αγέντος τού όρισθένιος αύτψ χρ^ου (1ίθ6ΐ)&1υΓ, ηοη ςυοά ροοπίί ββΙ&ΐ6 τβ^ηο ρο1ϋυ8 
68861 (ί&ηι θηίηι νίΓ βρβί), 86ά &(1 (1ί8θππΐ6η Ηο- 
ιηαηί &νί ιη&ΙβΓηί, 8οηί8 ρΓονβοΙ® 6β(α1ί8. .^ί ςυίβ 
αυΐοαι 6υπι ρυβρυπι άίοΐυπι ραΐβΐ ο1) νϋαιη ρυβ- 
η1ίΐ6Γ &01&Π1, ίά ςυοςπβ πιοπΙ)ΐΐ8 6]α8 βδΐ οοηνο- 
ηί6ηΙΐ88ίιηαπι. δοβρίΓΟίη Γβεθη8 &()6ρίθ8, ΩΗυιη 
βυυιη Βαδίΐίυαι άίαάβπιαίβ βΐ ϊηαρβΓαΙοπο ηοιηΐηθ 
ΟΓηαΙ. 86(1 βΐ αΙϋβΓ 6ί 0Ηυ8 ηει1υ8 ββΐ, ουί ανί Οοη- 
βίαηΐίηί ηοπ)6η ίηάίόϋ. 1ρ86 (ΐ6ΐίοϋ8 νο1υρΙα1ίΙ)ΐΐ8- 
ςυ6 ά6άί1υ8, βί Ιυχυ (ϋΓ0α6η8, ουπι 1ιοηιίηΙΙ)υ8 
ϋΟΓΓυρΙίβ βί ρο8ΐί1εηΙίΙ)υ8 νίίαιη &@;6ΐ)&ιΙ, ΓβΓϋπι 
αάιηίηί&ΐΓ&ϋοηο ρΓθδροβϋο βΐ ουΙ)ίου1ί ρΓδείβοΙο 
Βπη^Φ ^09Ρρ^10 πΊβηάαΙα. ΝΐοβρΗοΓΌβ ΡΙιοοββ ππλ- της βιοτής, ώς εΓρηται, άπεβίω. Ό υΙός δε «ίάτον 
'Ρωμανός, δ'ς καΐ Παιδίον έλέγετο, της αόταρχβκ 
έπείληπτο. ΙΙαιδίον δ* έλέγετο, ούχ ό'τι παιδικής &ν 
ηλικίας της βασιλείας έκράτησεν (ήδη γάρ άνδράη 
συντέτακτο), άλλ* άντιδιαστελλόμενος προς τόν μί^• 
τροπάτορα 'Ρωμανόν , οντά πρεσβύτην και (>η^'ή'* 
λικα. ΕΙ δέ τις εϊίτοι Παιδίον αυτόν καλεΤσ^αι Λι 
και παιδαριώδης ήν αύτψ ή ζωή, και τούτο τψ Ιχβίνβο 
ήΟει άρμοδιώτατον . Άρτι δε τών σκήτττρων γινό- 
μενος έγκρ*ατής, τόν υΐόν αυτού τόν Βασίλειον ταινιοΐ, 
και κλήσεως βασιλικής άξιοΤ • Είτα και δεύτερος 
αύτψ έτέχθη υΙός έπί τψ πάτπτψ Κωνσταντίνψ τήν 
κλήσιν λαχών. Αυτός μεν ούν ό 'Ρωμανός τρι>φαΧς ρίθΙβΓ, ί3οωβ8ΐίου3 Ιοβίοηϋπΐ, οποί ^ϋ8^^8 οορϋ8 ^ν και ήδυπαθεί«ι^ έξέδωκεν Ιαυτόν, και έκδεδιτ^τημένιρ 
ΟΟηίΓΑ 0Γ6ΐ6η8β8 8αΓ806ηο8 11118808, 6ΐ 86ρΐ6Π1 ζωτρ,, και άνδράσε συνήν διεφΟαρμένοις τε και λοι- 

ν&η» Ιβοϋοηβδ βί ηοΐ». 
(50) Συμβασιλεύσαντος. βοηΓ6Γ6ηάυ8 βαίαΐο^ϋδ ίιηροΓ&ΙοΓυιη Οοάίηο, άε 0Γΐ)ύ οήρ.^ 8αΙ)]6θΙυ8. 10Θ \ΝΝΑϋϋΜ υΒ. XVI. 110 ^Τς^ τήν δΐ της βασιλείας $ιο(χησιν 6π^ τδν πραιπέ- Α. ιηθ&8!1)υ8 βηρίΒβίιηβ οαχΏ θίβ οοη^Γθββοβ, &(ςηβ σιτον χαι πβραχοιμώμενον τ6ν Βρίγγαν Ιωσήφ 
έίΓΟίιζσατο. Πέμπεται τοίνυν Νικηφόρος μάγιστρος 
ό Φωκάς 6 δομέστιχος των οχολών κατά των έν Χρήττ^ 
Σαρακηνών συν άξιομάχψ στρατψ, και δι* Ιτττά μηνών 
πολλάκΐΰ τοις Βαρβάροις τ^μπλακείς, καΐ πασαν 
ΊΓολιορκητικήν τοΤς αυτών αστεσιν έπαγαγών μη- 
χανή ν, 6φ' Ιαυτόν αυτά έποιήσατο, εΐτα και τήν 
αυτών μητρίπολιν τδν Χάνδακα (51) έξεπόρθησε, 
και τον άρχηγον τών έν Κρήτ^ Σαρκηνών, Κουρού- 
πην καλούμενον, έχειρώσατο, καΐ τ6ν μετ* αύτδν 
τών άλλων πρωτεύοντα, ώνομασμένον δΐ Άνεμαν. 
Και »ι μή διά φήμην κρατούσαν^ ως 6 της Κρήτης 
τους Σαρακηνούς έξελάσων (52) 'Ρωμαΐος , τών 
'ΡωμΙΐχων Ικ παντός τρόπου έπιλήψεται σκήπτρων, οιηηίΙ)υ8 ο1)8ί(ϋοη&1ί()ΰ8 ιηβεΐιίηίβ βΟΓυιη ορρίάίβ 
&(]ηαοΙί9, βα 8πΙ>β^ΙΙ ; 61)&η(1&οβιη οαβίΓοροΗπα 
βοΓοιη ταβί&νίΐ; ΟυΓυρβιη (ΙυοβίΏ βοΓϋπι, βίαΐ) ίΐΐο 
&υεΙοπ(&Ιβ ρΓοχίπιαπι ηοοαίηαίυιη Αηβηιαη οβρϋ^ 
αο ηΐβί οΙ> οοη8ΐ&η(βπι 197 Γατη&ΐΏ,ςυα ΓβΓβϋ&ΙυΓ, 
Ηοιηίΐηυιη ςυΙ Α^αΓθηοδ 0γ6(& ρυΙβυΓυδ βδββΐ οιη- 
ηίηο Βοπιαοα βαβρίπα ΗΓΓορΙυτυπ), Ρ1}00&8 ίηάβ 
ΓονοοαΙυβ ΓυίθββΙ : ΓθΓΐ&88ί8 ίηδυΐα ρβηίΐυδ 8υΙ)αο(α 
8&Γαο6ηί ρ'ίΐδί 6886ηΙ. ΐΛοηβτη ςυοςυο Ρΐιοο&ιη 
ΝίορρΗοπ ΓΓ&ΐΓβιη Κοπ)&ιιυ8 ουιη βχβΓοϋυ οοαΐΓ& 
ΟΙι&ιη&εΙβΓη Οίιαίβρί άοιηίηυαι ααίδίΐ, ςυί ΒαΓΐ)αΓ0 
&οίβ 8υρ6Γ&Ιο, ιη<ι^η&ιη ραΓίβιη 6Χ6Γθϋυ8 β^υ8 ία 
ρΓΟβΙίο ο6οί(ϋ1, ΓβΙίςπαιη ββρϋ, ίρβο άυοβ ουιη 
&(ΐΓηο(3ϋ[η ραυοίδ οβ^γο β1&ρ80. Ιιβο ί^ίΙϋΓ ΓβνβΓβυβ έχεΤθιν 6 Φωκάς μετεκέκλητο, τάχα τέλεον £1ν ή |^ ΙιοηοπΩΓβ 6Χ0βρ1ϋ8 68ΐ, βΐ οΙ> νίοίοπ&ιη Ιπυιηρίιο νήσος 'Ρωμαίοις έπανασέσωστο, κα^ οΐ Σαρακηνοί 
ταύτης δν άπηλάθησαν. Και τδν Λέοντα δΐ τόν 
ΦωχΗιν τ^ν του Νικηφ($ρου 6μαίμονα κατά του Χα- 
μαδαν, δς του Χάλεπ έκράτει, δ 'Ρωμανος συν δυ- 
νάμει απέστειλε, και ούτος δΐ τψ Χαμαδαν συμ- 
ρ.1ξας, ήττ^ κατά κοάχος τον Βάρβαρον, α)ς τό πολύ 
μ!^ν της αύτοΰ στρατιαίς έν ττ^ μίχχ^ πεσεΤν, το δ* 
άλλο γενέσθαι άλώσιμον, αύτον δΐ τδν στρατάρχην 
μ^λις συν εύαριθμήτοις δυνηΟήναι φυγείν. Και ό 
μίν Λέων έπανελθών, και μεγαλοπρεπώς ύπεδέχΟη, 
χαι έπινικ(ψ βριάμβψ τετίμητο. Μελέτη δΐ τινών 
κχτά του αύτοκράτορος έφωράθη, και οΐ ταύτην 
συ^;3ά4^αντες, καΐ οΐ τούτων συνίστορες, κατεσχέΟη- 
σβιν, «λήν ούκ άπηνώς έκολάσθησαν. Ό μάγιστρος 
04 Ιίικηφόρος δ Φωκάς έκ της Κρήτης μετακληθεις, 0Γη&1υ8. ΟβρΓβΙίθηδίδ οοηδίΐϋθ οοπ(γ& ίιηρβραΙοΓβπι 
ίηίΐίθ, αυοΙθΓ68 6ΐ οοαδοϋ οοιηρΓβΙιβηδί, ηοη Ι&• 
ΐΏβη ΟΓϋάβΙίΙβΓ ρυηϋί 8υη1. Ρΐιοο&8 αυίθΐη Νίοβ- 
ρΙιΟΓΟδ ιηα^ίβΙβΓ 6 ΟγθΙι Γβνοοαίυδ, ηοη βϋυθ 68( 
ΓβουΓΓβΓβ Β)^ζ8ηϋυπ), 8βά ευιη οιηηι θχβΓοΚυ ία 
Οπβηΐβαι ίτβ ^υ93»8.Ναπ1 αΙ(6Γ& Οΐιαηη&ίΐοβ ίιηρΓβδ- 
810 βΧ8ρβοΙαΙ)αΙυΓ. ΡΓοΓβοΙυδ ί^ίΙαΓ ίη 8γπ£ΐιη, ρα- 
^α&(]υβ οοπαηαίδδα Ιιοδίεδ ί1Ιυ8ΐπ νίοίοπα δυρβΓανϋ, 
ο( ΒβΓΓ(Βα, ρΓΦίβΓ βΓΟβαι, ναδίαΐα πι&χίπιΐδ άίνϋϋβ 
βδΐ ροϋΐιΐδ, βΐ ο&ρΐίνίδ ρβαβ ίηηυηηβπβ, ιηυΐίοδ^υβ 
ΟΙιπδίΜαοδ νίηοΐοδ ΗΙ)θΓ&νϋ. Ηοω&ηυδ ίηϋίο ίαι- 
ρβπί 8υί, Α^&Γ6αί3 οαιηβδ ρπονίηοί&δ ν&δΙ&ηΙϋ)υ8, 
&ηίπιο ΦβΙυαηβ, ΡΗοοαιη ΝίοβρΙιΟΓϋπι το^βδδβ ΓβΓ- 
ΙϋΓ ςαί ββΓθΙ, υΐ Ηοιη&ηΒ Γβδ ίία ρβδδαπι ίΓβΙ? οιιί 
ίΐΐθ πια^ηα Ιί^βΓίαΙβ Γββροηάϋ : Ιάίο βί, ςηοά ίη ούκ ε*άβη ι^ρδ; τδ Βυζάντιον έπαναδραμεΤν, άλλ• Ο νηρβΓΟ», Η ραίβτ ίη6\ι$ βχβΓοίΙηιη άιιάί. Νατη βΐ ίη 
έχ$λεύσ$η πρδς τήν Έψαν μετά πάσης χωρήσαι της χτηγβηηιη ρβΓρβταηι αάηιίηί$1τα$^ βΐ ίΙΙβ ρ6θηηί3Β 
στρατιάς. Ό γαρ Χαμαδαν αΰΟις κατά 'Ρωμαίων ίΐηάβί. Υβτηγη $χ Ιη νοίΜΓΪε, βί αηίιηί βί τα Ποτηα- 
χ»ρήσ•ιν ήλπίζετο. Έν ουν Συμ((^ γενόμενος (53) δ ηοηιιη τηη(αΙ?ηηίηΓ, Εατη Ιατηβη ηιηίαΐίοηβτη ηοΙ% 

Υ&ΠΪ6 ΙβοΙίοηβδ 6ΐ ηοΐδβ. (51) Τήν Χάνδακα. Ουαπι Ιιοάίβ ίηιίβ ϋαηάίατη 
νοο&ηΐ. νί<3β βΙύ$^. τη€ά, βτχάΐ. ίη ν. Χάνδας. 

(52) *Εξελάσων. ΟβρΙ» ΓαβΓαΙ βδΐ ίηβυΐΕ δυΐ) Μί- 
6ΐΐ4βΐ6 ΤΙιβορΙιίΙί ΓιΙίο, αΐ ββΐ ίη ΑοΙίβ 8. Νίοβηίδ 
%ά 27 ΝονβιηΙίΓ., ηίΓδαπι νβΓΟ ίη Ογ3βγογιιπι ροΐβ- 
•Ι&Ιβιη ΓβάίιΙ 8υ6 Βοιπαηο ^υη^0Γβ. Ι^βο ΡΓοΙοδρα- 
Ιΐ]« ; αινηύ 961, ΜρΙα β&Ι ίη$ηΙα €'-€(€$ α βίχάδ 
$ιφ ηηηαηο τηεηεβ ΜαΠίο. Υίάβ ΥίΙαιη δ. Νίεοΐαί 
δία^ΐϋ»• ρ. 891, 6ΐ Ιιβοηβαι ϋίαοοη ΓιΙ). ι Ηίβΐ. 
ιιοαάαπι 6<1ίΐΦ, αΙ)ί άβ ϋΓβΙ& θχρυ^α&Ια Γυδβ 8§ί(. 

(^) Έν ουν Σ^ρΙ^ γεν (5 μένος. Ι η 1)80 βχρβ- 
άίϋΜκΐΒ, ΡΐιοοΑδ Η&π^αίαϋΐη,ςυί βχ ίίη&^ίηο Ούηδίί Τούτον ουν τον Οησαυρδν έδωρήσατο ήμΤν δ δεσπότης 
Νικηφόρος, άνενεγκών έπι τήν Κωνσταντινούπολιν • 
και άναπαύσας αύτδν έν τφ ίαματοβρύτψ σηκψ της 
ται ή δολιχή, πάσα δΐ ή γη σοι της αΐνέσεως τήν οπμΓι&ιι ΒβΓ^Ιοηδί ιηαηδίνοΓαΙ, α δβ Ιηνοηίϋΐη,ϋοη• [) θυσ(αν άναφέρομεν και λοιπόν άπετέΟησαν τφ ναψ 

8ΐιιιΐ1ίικιρολ\ΐΒ ία βοοίβΰίααι Οπιηΐυαι 8&ηοΙθΓυπη τών Αγίων Πάντων εις μνήμην άληστον, εις δοξαν, 

«ΙβΓβΓβηααια ουρανϋ πηηο ΟΙιγ. 962, αΐί ρΐαηύυδ είς επαινον του έπιΟησαυρίσαντος ήμΐν τοΰτο Νικί)- 

θΙ]ΐ9βΓνΑαιθ8 ίο αοδίΓβ. ΟοηβΙαηΐΙποροΗ ΙίΙ:). ιν, ρ. φόρου άνακτος. δίο ροΓΓΟ ίδϋυβ ίηνβηΐ® ίπιβ^ίαΐβ 

131, άβ ςοβ (|ΐιίί!ρτΌ δαη^υΐηίβ ΟΗπΙδΙί βΐ βϋαρυπι ηίδίοπηηο ηβΓπαΙ Ι^ο ΠΐΒΟΟπηβ, ΠΙ), χ ΙΗβΙ. ηΐ8. (α): 
ο).κον του τ•.μ?ου και Οί'ου αίματος και υΟατος, ττερι 
ου ήμΤν και ή παρουσχ διήγησι;* αλλά και ό άγιος 
κέραμος ό τήν άφομοίωΐιν έχων του Δεσπότο^ καΐ βεοΰ ημών, και έτερα πλείστα τών άγιων λείψανα. 
(λ) ΡαίΓοΙοί^ Ιοαι. εΧΥΙΙ. κόνος έ?α•7.όν τι σ')υιοεοτ,ν.:νο[ΐ τε'άττιον φασί γαρ κατά τ•.να εστίαν τΓ,ς Βίι,ούτου άνδρα τά Χρι- 
στιανών πρεσβεύοντα παροικεΐν, καθ* ην και τήν 
(^ηθεΐσαν εΙκόνα σεβόμενον άναΟέσΟαι • χρόνον δΐ III Ι0ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΒ^Κ Ι» ρηΙαΓ€ (0Γ€ ίϋδϋατη. ΙΙΐβ άίοϋβ, &1) ίιηρβΓ&ΙΟΓβ ]αΐ• Α Φων.α<, καΐ τούτφ κατά συστάδην μαχβσάμενος, χαΐ ιυ8 Γβιη βαο &Γΐ)ίΐΓ&1α αιΙπιίηίδίΓ&Γβ : βίαϋιη άίβοί- 
ρΐίη® ιηίΐϋαπ αηίΐΏυιη ίηΐβαάϋ, βΐ Ιβ^οηββ νβ(β- 
Γ68 ΟΓάίηανίΙ, θΐ ηοναβ οοαβοπρβίΐ, 0[Ώηί5υ8ςυβ 
ϊ)6ΐ1ίοί8 8ΐυάϋ8 βχθΓβαΗ. βίο βοΐιθΓϋΙ)υ8 βχρίβϋδ, 
θ1 ίθ38θΓίΙ)υ8 ΑΓπααΙίβ, οοη(Γ&πα^]υθ ρΓορΙιβϋοο 
άίοΐο Γ&ϋοηβ ίηϋβ, Γ&1οίΙ)α8 ίη §;Ι&(ϋθ8 βί &γ&1π8 ίη 
^&^^]α οοηΟαΙί8, οβ1βΙ)Γ68 ίΙ1ο$ ΙπυαιρΥιοβ Γαοίΐβ β8ΐ 
αά6ρ1υ8. Ηοηα&ιιυβ &υ1θπι ουιη Ιηβαηίυιη βΐ υΙίΓα 
ίπαρβήο ίηβυΐΐαβββΐ, βχ Ιιαο νϋα (Ιοοβββϋ, νβΐ, υΐ 
ςαίά&ιη ΐΓαάαηΙ, νβηβαο 1ι&υ8ΐο, νβΐ νο1υρ1&ΙίΙ)υ8 
βΐ Ιι'ύίάίηθ νίπΙ)υ8 οοΓροπ8 βχΐιαυβϋδ, ίσιρβηο 
υΐπςυβ Ωΐίο β1 ιη&ΐΓί βΟΓοιη Τ^ιβορίιαηοηί Γβΐίοΐο. 
Εο ιηοΓίυο ΝΐοβρΗοΓαβ Ρ^ιοοαβ αΒ ΙιηρβΓ&ΐΓίοβ 198 
Βγζ&ηϋαιη αοοβΓβϋυδ, άβ ιη&ηυΙ)ϋ8 ΒβΓΓ(ΒαηηΪ8 ήττησε περιφχνώζ, κβΐ τήν Βέροιαν, ατιρ της ακρο- 
πόλεως, έξεπ^ρθησε, χα\ πλοΰτον έκεΤΟεν πλείστον 
συνήγαγε, και δορυαλώτους ^Ιλασεν ουκ εύαριθμή- 
τους, και πολλούς ίεσμίους Χριστιανούς της α'γμα- 
λωσίας, απέλυσε. Λέγεται γοΰν έν άρχ^ της αύταρ- 
χίας οΰτος του 'Ρωμανοΰ, των Άγαρηνών πασαν 
χώραν λεηλατούντων, εΙς άπορίαν περιστηναι τόν 
αυτοκράτορα, καΐ τον Φωκαν Νικηφ<5ρον προσκα- 
λεσάμενον, έρεσθαι τούτον πώς εις τ6 κατόπιν *Ρω- 
μαίοις περιηνέχθη τα πράγματα • τον 81 μηδίν 
ύποστειλάμενον ελευΟέρφ φαναι φρυνήματι, Διάτι 
συ μίν βασιλεύεις, 6 δ' έμός πατήρ στρβταρχεΤ, 
συ μίν της αρχής, ούχ ώς δέον, έπειλη μ|ΐάνος, 
έκεΤνος δΐ φιλοχρήματων. Εΐ βούλοιο δΐ, μ«α- (παΐΏρΙιανϋ : ααάβ βϋ&ιη ραΓίβηα ςυαιηά&ιη νβηο- η βληθήσονται 'Ρωμα{οις και τά φρονήματα καΐ 
Ρ&ΐ3ί1ί8 νββϋβ ^οα^η^8 ΒαρΙίβΐΦ αρροΓί&νϋ.Βπηκ&ιη τά πράγματα * πλην μή άΟρόαν οΓου γενήσεσθαι 

τήν μεταβολήν. Ό δε βασιλεύς, τούτων άκουσας, ΒαρΙίθΐΦ αρροΓΐ&νϋ.Βπη§;&ιη 
&α(βιη ουί άβ ουρίάίΐΑΐθ ίιηρβΓϋ βυδρββίυβ βΓ&Ι,βίο 
1υ8ϋ, Οϋΐη υηα ίαιηυΐο νεδρβη ϋβάββ β^αβ ίη^Γβ8- 
8α8, θοςυβ ίη θεορβίαιη Ιοοαιη άυοίο, ^υ^θ]υΓαη(]ο, 
β! άίπ8 θΧ8β0Γαϋοηί1}α8 οοηβπΏ&νίΙ, ίοϋίατχχ νίίχ 
56 Ιοηρο ίατη ίβτηροτβ (%ι,ύ$β αιρίάΙ$$ίίηηηι^ βαηιςηβ 
ίατηρΗάβηι (α%$$6 ατηρΙδχηΐΊΐηι, ηίίί ι/ηρεναΙΟΓηιη $β 
ΰβη^οίβηΐία τβγηοναΐα €&$6ί. Νοη {ρϋην {ηΐΒίτα 
ίΗδρβαατη β»8β άεύβΓβ άδ Γβςηι ΰηρίάίίαΐβ. 8β βηίτη 
ίαηιίατη τβτυ,γη αάτηίηύΐναΐίοηβ ΰβαηΓητη, Ε& νβΓΐ)& 
εοηβΓΠΐ&1)αΙ, 08ΐ6η8& Ι&οβΓπα β ρί1ί8 οοπίβχία, 
ςυαιη ηυάο εοΓροΓβ οβίβπβ νββϋϋαδ ΙβοΙ&ιη ^β8ΐα- 
1)&1. Ε)α ΟΓαϋοηβ βΐ ΙαοβΓηα βΙΓβοϋ, υ( ουϋίουϋ 
ρροίβοΐοθ ρθ(]ίΙ)ϋ8 β]υ8 αάνοΐυΐυβ, νβηί&αι ρβΙβΓβΙ. 
86βρ1ι&ηα8 ροΓΓΟ ίιηρβΓ&(0Γ, Ιι&οαρβηί ΰΐίυβ, ςυί έπέτρεπεν αύτφ μεταχειρίσασ^αι τήν πρδίξιν ώς 
βούλεται, καΐ δς αύτίκα έπεμελεΐτο του όπλιτικοΰ, 
τύ τε δν διατάσσων, καΐ άλλο έγκαταλέγων, καϊ γυ- 
μνάζων εΙς άπαν στρατιωτικών επιτήδευμα. Κα\ 
οίίτω τάς τάξεις άναπληρώσας, καί κα6οπλίσας τους 
βωλοκόπους, και τδ προφητικών αύτοΤς άντί(5ρο7τον 
θέμενος, εΙς μαχαίρας αύτοΤς δηλαδή συγκύψας τά 
δρέπανα, και εΙς ζιβύνας τά άροτρα, συν αύτοΤς τά 
θρυλλούμενα ρί^δίως Εστησε τρύπαια. Τρισι δ' Ετεσι 
διαιτεττεύσας τήν βασιλε(αν 6 'Ρωμανος, και μικράν 
τι έπέκεινα, μετέστη της ένταΰθα ζωής, Ι] φαρμάχφ 
δηλητηρ{φ, κατά τινας, Ι) φιληδονίαις καΐ μίξεσιν 
Ιαυτόν κατατείνας, καΐ ταύταις έκδαπανήσας τήν ΜβΙΙιγηαΐΏ» 1ιθ8ΐ)ί ουβΙθ(ϋθΙ)&ΙυΓ, βί; ίρ8β8υ8ρ60ΐα8 Ο Ισχυν του σαρκ(ου, τήν βασιλείαν λιπών τοις ΐίϊοΧς θγαΙ, 8υΙ)ίΙο ηυΐΐ&ςυβ ο&υ5& ιηοΓΐυυ8, αΒ ίιηρβΓ&- 
Ιήοβ Τ1ΐ6ορ1ιαηοη6 8υΙ)Ι&Ια8 β88Θ 0Γβ(1θ1)&1υΓ-> ΑΙ 
ΡθίΓυβ Βυ1(?ΑΓ0Γυιη ρηηοθρ8, υχοΓβ 8υ& ιηοΓΐυ& 
ία)(1υ8 ΓθποναΙαΓυθ, β1ίθ8 Βοήββιη βΐ Ηοιη&ηυιη 
Βγζαηϋυαι οΙ)8ίάθ8 ιηίβϋ : ςαίΙ)ΐΐ8 ροβΐ ί1Ηυ8 οΙ)ί- 
Ιαοα, &(1 8αα ββ ΓβοίρβΓβ Θ8ΐ ρ6Γΐηί88αιη,6ΐ ραΐηαζη άμφοϊν και τή τούτων μητρι τγΐ θεοφανοΤ. Το» $ι 
'Ρωμανοΰ 6αν(5ντος, 6 Φωκάς Νικηφόρος χιλ*ύσε.\. 
της βασιλίσσης ήκεν εΙς τ6 Βυζάντιον, και χατήγαγε 
6ρ(αμβον (53*) έπΙ τοις έκ Βε(^ρο(ας κεκομισμένοις λα- 
φύροις, δ'θεν καί τι μέρος της τιμ{ας έσθητος τΛ 
Βαπτ ιστού (54) Ιωάννου έκύμισε. Τ6ν Βρ(γγο(:ν δΐ ν&Γί8β Ιβοϋοηββ βί ηοΐ88. δστερον καθ* έτέραν έστίαν μετανάστευσα ι, κατά 
Βείαν τινά πρόνοιαν λήθης περ σχεθέντα κατά τήν 
προτέραν οΐκίαν παρειληφέναι τινά, ώστε και κατ- 
οικεΐν • των δε των όμορθήσκων αύτοΰ τίνα εΙς 
τήν ύστεραίαν ήστιακέναι, ους τψ δόμφ ύπεισελ- 
θΟντας, και πρδς ένώπια τήν του Σωτηρος σταύρω- 
σιν άνατεθριμμένην άθρήσαντας, δεινως λοιδορεΐ- στιανών σέβοντας ε1σπηδήσα( τε των Έβρ«{«ον 
έστίαν, καί τιμ^ μεγαλοπρεπώς. Ταύτη ν 6 ββσι- 
λευς τήν θεάνΟρωπον μορφήν έκεϊββν άνειληοιΙ^, 
τψ Βυζαντίψ παρέπεμψεν, ώς μοι ήδη δεδήλοιται. 

(53*) Κατήγαγε θριαμβον. 05 ΙοΙ νίοΙΟΓίβυΐ Νι- 
κητής, 8βυ νΐΰίον, αρρβΙΐΛΐυ8, υΐ βχ 8γΐίΐ6οηθ Ιο^;©- 
ΙΙιβΙα (ΙοοβιηυΓ ίη ΑΐβχαχκίΓΟ, η. 1, θΙ βχ Αηοηγηαο 
|. ΟθΕηΙ)ββ8ί&ηο ίη βοάβπι ΑΙβχαηάρο, η. 1 ; ίη 1ιβο4- 
*' ρβηο, η. 44, βΐ ίη ΡορρΙιγΓΟ^. η. 41. Καλλιν(χος, 
αραά δογΗΐζβπι, ρ. 643. 

(54) Τοΰ Βατττιστού. Οβάτβηυβ ρ&ηΙβΓ μέρος τι 
του Ιματ(ου του Βαπτΐ9τοΰ Ιωάννου 6'περ βυρ«ν Ιν 
τή Βε(5^ο{<7 έναποκε(αενον, 66η8ΐ&η1ίηορο1ίη[) αϋα- 
Ιίδδβ ΝιοβρΙιΟΓϋπι ΡηοοΛΓΠ πηγγηΙ. ΑΙ 8θπρ1ορ νίΐβ 
Νίΐί ^υη^ο^^8 Ιιίδββ Ιβιηροπύυδ ρΓθχίπιυ8, ρ8§^. 1^, 
ίη 0ΓβΙ& ίηεαία, ίη ρρβδύγΙβΓ, ^υ^α8άΗΠ] άοοαο, Α 
οβηΙυΓίοηβςυοάαπι 8£ΐηε1ί ^08ηη^8 νβ&ΙθΠ) ΓθρβΓίλΐη 
νίοίβΙυΓ ίηηυβΓβ, α ςυο ίΐΐβ ρβΓ8θ1υΙο ςυίη^βηΙοΓυπι ιθαι τον Ίουδαϊον, ώς εκσπονδον της σφών θρη- 

τκείας, και τά τών Χριστιανών σέβοντα, τον δΐ 
^οκοις αυτούς βεβαιοΰσθαι, ή αήν, μή τήν τοιαύτην 
εικύνα Ιως τοΰ παρόντος Οεασασθαι* αΰθις δε πρδς 
αύτον τους παλαμναίους εκείνους εϊπεϊν. Και ει μή 
τά τών Χριστιανών οργιάζεις, έ'ργοις ήμας πληρο- 
φ(5ρησον, και ταύτην την λ6γχην άνειληφώς, νυξον 
τ^ τοΰ Ναζωραίου εΙκόνισμα κατά της πλευράς, τον 
τρόπον δν οΐ πατέρες ημών τ^ πάλαι τοΰτον σταυ- 
ρώσαντες έλόγνευσαν • τ6ν δΐ τήν λόγχην μεταχει- 

αϋΓβοπιπ) ρινΛίο ρο8ίπιθ(1υπι Γβίΐβτηβηΐ. Αϋ ςυίρρβ 

^^ ^^ ,^ ^ , , οβηΙυη'οηβΓη (Ικατόνταρ/ον) οΙ)ίϋ1ί88β 8&ηο1ο ΝίΤο 

της εικόνος πλευράν άμα δΐ τ^Ι προβολτΐ της αίν- πεντατοσίους χρυσίνους, ίηδυρθΓαηβ ΟϋΠΐ ^υΓθ^α- 
μής, πλήθος καττ(5ρεΰσαι συν ΰδατι αίματος * τους Ραηάο 00ηίΐΓΓη838β, δ'τι Ουκ ειΌι μί3υ ταΰτα έξ αδι- 
οΐ δυσμενείς Ιουδαίους πεπ/ιγέναι τψ φρικτώ τοΰ ''"' ^^'^' ^— * --" ^ "" '^'- '" ' - ' • ^^ ,,-τμενεΐς 'ΙουΟαίους πεπ/)γέναι τψ φρικτψ του 
θεάματος, και της φήμη; διαδοθείσης, τους τά Χρι- κίας, άλλ' άπό τοΰ έμοΰ σπαθίου. Ήνίκα γάρ έκρα• 
τήσαμεν της Κρήτης, εύρήκαμεν παρά τινι πρβ- 143 ΑΝΝΑίΙϋΜ Ι^ΙΒ. ΧΥΙ. 114 

6φορώμινον α^&ν, ώζ βασιλιιώντα , χατεσοφίσατο Α ρπηβίρ&ΐιιιη Οπη&Γβ. Ν&ιη οοιηίϋβ ου]υ8(!&ιη. Βυΐ- 
οΙ>τω. Συν 1ν? των θεραπ($ντων εσπέρας χατέλαβκ ^&ηοί8 ςο&ίυΟΓ Ωΐϋ. Οανίά, Μθ868, Α&ΓΟη βΐ $&- 
τήν χατοιχίαν αύτοΰ , καΐ Ιδιαίτατα τον Βρίγγαν ΐΏυθΙ, Βυ1^&Γθ8 &ά άβΓβοΙίοηβιη 8θΙ1ίοϋ&1)&η1;. 6υιη 
παραλαβών, $ι' Ιρωτος είναι αύτφ πρό μαχρου τήν &αΐ6ΐη Νίθ6ρΙιθΓυ8 ΡΙιοο&8 όοιηυπι 86 ίη €&ρρ&- 
μοναδιχήν βιοτήν, &'ρχοι< έβεβαιου χαΐ παλαμναιο- άοβί&ιπ οοηΙυ1ί88θΙ, οαϋίουΐί ρΓδβίβοίυιη ί(1 θί οοη- 
τάτακ άραΤς, χαΐ Πάλαι &ν , ^λεγε, Ίζρ^ζ ταύτην 06881886 ροθηίΙαίΙ.Βθ 60 ί^ϋυΓ αιηονθηάο 8θ11ίθίΙυ8, 
ώρμήχειν, ε( μή μ« των βασιλέων ή χρηστή Ίζρός βοπΐ)!! &ά ^08ηη6IΏ Τζίιηί866ΐη ιη&^ί8ίΓυπι, 6ΐ &ά 
μ• έιτέσχε διάθεσι^ . Μή γούν μάτην όπόπτευε ΗοιηαηυπιΟυΓθυ&ΐΏΐηα^ί8ΐΓυιη^υΐΓυΐΏςυ6ί11υ8ΐΓ6ΐιι 
χατ' Ιμου , ώς της βασιλείας Ιρωτα στρέφοντος* ίη Γθ Εηίΐϋ&ή νΪΓυοι, βΐ 0π6η1;ί8 άυοθΐη : βί Ρΐιο- 
Ιγώ γάρ (ίσον Ί[δη χαΐ των πραγμάτων χέστή- ο&ιη 60ΐηρΓ6ΐΐθη8ΐ]ΐη, νεί ιηοη&οΐιυιη Ιοίοικίβηοΐ, 
σομαι. ΚλΧ τοΤς λ^γοις πίστιν έ${δου, δείξας αύτφ νβΐ &1ί&8 6 ιηβάίο βυβίυΐεηηΐ, ^ο&ηηθIΏ ίχηρεηο 
ράκος τι τρ(χινον, δ έν χρφ περιέχειτο, τ^ί 8* Ιζωθεν ΐ6^ίοηυιη ΟήεηΙίδ αοοορίο , (Ιοπίθβϋουιιι ίοΓΟ 
«6του ιαριβολζ χατχχρυιττ^μενον. Τούτοις τοΤς λ^- 0η6η1&1ίυιη οορί&Γϋΐη : Κοζηαηυιη ν6Γ0 άοιηββίί- 
γαις, χαι τφ τριχίνψ έσθήματι τ6ν παραχοιμώμενον ουζη 066ί(ΐ6ηϋ8 ά68ί^ηα1υπι ίή. Ε&8 ΙΗ16Γ&8 &ά 80 

σ\>ναρπάσας, Ισχε των ποδών αύτου προχυλινδούμενον ρ6Γΐ&1&8 υί6Γηυ6 Ρ1ΐ06£ οβίβηάϋ,εΐ αά ά6Γ6θϋοη6ΐη 
ό Φωχας^ χαι σι»γγνώμην αΐτοΰντα. ΚαΙ ό βασιλεύς νίΓαιη 6Χ8ΐίιηυΐΛη1. ΤθΓ^νβΡ8Εηίί,β1; βίνβ 6Χ Λπίποο, 
31 Στέφανος ό του Αακαπηνοΰ παις έν Λέσβψ τη- " βίνβ 8ίιηυ1ιιΐ6 άβΙΡΕΟΐΛπΙί, 8ΐ;ηοΙί8 ^1&άϋ8 η666ΐη 
ρούμινος χατά ΜηΟύμναν δποπτος ήν, αίφν ίδιον δΐ πιίηίΙ&ηίαΓ, 0181 οΙ)ΐ6ΐηρ6Γ6ί. Ε& ί^ϋυΓ η60688ϋ&ί6 
και Ιζ ουδεμιάς φανεράς αΙτίας Βανών ύποψίαν δέ- νίείαβ, ηοη Γβρυ^η&νϋ, ςυοπιίηυβ &1) 0ΐηηί1>υ8 
$ωχ(, παρά της βασιλίσσης χατεργασθήναι θεοφα- 0η6η1&1ίΙ)υ8 οορϋβ ίιηρβΓαίΟΓ Ηοηα&ηοΓυχη 199 
νους. Ό μέντοι των Βουλγάρων άρχηγετών ϋέτρος &ρρ6ΐ1&Γ6(αΓ. ΡθΓΐϋΓ βιιΐβιη ηοη ίπιρ6Γϋ άαηΙ&ζ&Ι, 
της γυναιχός αύτοΰ 6«νούσης, τάς προς 'Ρωμαίους 86ά 6ΐ ΤΙΐθορ1ϊοηί8 βιηοΓβ 5η ρηαιί8 ί1&^Γα88θ, β1 
άναχαινίζων σπονδάς, ομήρους παρίσχε δύο οίχείους άυπι ίη ΐΏ&£;η& υΓΐ>β ά6^6Γβ1, οΐίπι β& οοηβυθ• 
ϋίους Βορίστι^ χαΊ 'Ρωμαν^ν, χαι ό μίν άπεβίω, οΐ νί886. 

Ι' έχείνου παίδες άπελθεΐν εΙάΟησαν εΙς τά οΙχεΤα, χαΐ τήν πατρψαν αρχήν χαταχτήσασθαι. Ενός γάρ 
τέάν χομήτων των έν Βουλγάροις τέσσαρες παίδες, Δσβιδ, χαι Μωσης, χαι *Ααρών, χαΐ Σα- 
μουήλ άποστατήσαντες, τυυς Βουλγάρους άνέσειον. Του Φωχά δΐ Νιχηφ^ρου εΙς τόν οΐχον Ιαυτοΰ τλν έν 
Καππαδοχί^ άποδημήσαντος, ό παρακοιμώμενος μετεμέλετο δ'τι παρεχώρησεν αύτψ της έπ' οΓχοο 
Αποδημίας • χαι ήν αύτψ δια φροντίδος 6'τι πολλής τδν άνδρα άποσχευάσασθαι. Γράφει τοίνυν πρ3ς 
Ιωάννην μάγιστρον τον Τζιμισχήν, δίνδρα γενναΤον χαι έν άριστεύμασι διαβ<$ητον, στρατηγοΰντα τ6τε 
του θέματος των Άνατολιχών, χα? πρλς τδν μάγιστρον 'Ρωμανδν τόν Κουρχούαν, έπίσημον 8ντα χά- 
3»(νον έν στρατηγήμοσι, χαΐ της *Ανατολής τ(5τε στρατηλατούντχ, ώς εΐ τδν Φωχαν χατασχ(5ντες, ή 
μονα}^^ν άποχείρουσιν, ή άλλως έχ μέσου ποιήσουσι, τήν μίν των σχολών της Ανατολής αρχήν λήψεται 
4 Ιωάννης, γοί δομ^στιχος Ισται των έφων δυνάμεων, ό 'Ρωμανός δΐ της Δύσεως χληθήσεται δο- 
μΐ^ιχος. ΈπεΙ δε τά γράμματα χαΐ άμφοΤν έχομίσθησαν, χαΐ αμφο ταΰτα δειχνύουσι τψ Φωκ^, χαΐ 
ιφ6ς άποστασίαν τ6ν δνδρα ήρέθιζον. Του δΐ άναδυομέπου πρ6ς τήο έγχείρησιν, εΓτε πλαττομένόυ τοΰτο 
•Γτ» καΐ άληθεύοντος, έχεΤνοι τά ξίφη γυμνώσαντες άνελεΤν ήπείλουν αύτον εΐ μή πείθοιτο. ΚαΙ δ'ς τ^ 
Ρ^ τάχα ν ιχώ μένος έδέξατο τήν άνά^(5ησιν, χαΐ ύπό πάντων των έφων ταγμάτων αυτοκράτωρ εύφημήθη 
'Ρωμ«£ων. Λέγεται δΐ 5τι ού μ(5νον ήρα της βασιλείας, άλλ' ούχ ήκιστα της θεοφανοΰς, καΐ ώς ένέτυχε 
ταύτ^ Βιάγων κατά τήν μεγάλην πόλιν. 

ΚΔ'. Άρτι δι της φήμης εΙς τό Βυζάντιον κηρυ- (] XXIV. Ρΐιοο® Γ6ΐ)α8 ίη υΓΐ)6 Γβοθηβ ηιιηΙί&ΙΐΒ• 

{άσης τά χατά τόν Φωκαν, ό παρακοιμώμενος '1ω• ^086ρι1α8 6υΙ)ί6υΙί ρΓ85ρθ8ϋυ8 &η|^6ΐ)&ίυΓ . Νίοβ- 

σ^ίφ ήγιονία , Ό μέντοι του τυραννοΰντος πατήρ ό ρΐιοπ ρ&ΐ6Γ Ρΐιοοδΐ8 Β&Γ(1&8, ίη Μββ^ηαπι 06ί θθ- 

Φ«Μ2ς (55) 6 Βάρδας τ^ Μεγάλη του θεού έκκλη - οΐ68ί&ιη οοηΓυςϋ, ^υ^ι18 αΙίθΓ Ω1ίυ8 1.60 Γυ^& θΙα- 

«Ι^ «ρο«πέφευγεν . Ό του Νικηφόρου δΐ σύγγονος ρ8ϋ8, οϋΐη ΓΓβίρβ 86 οοη3υηχί1;. Ηβρο ου1>ίοιι1ί ρρ«- 

^^^ (|56) Γσχυσεν ά/τοδραναι , και ένωθήναι τψ ρο8ϋυπι αηίπιί ν&ΐάβ άυΜαπι ΓθάάίάβΓυηΙ, ηαί θ1> 

4ο• λ^ . Τούτο τον παρακοιμώμενο ν εις άμηχανίαν χη0Γ08ϋ&ΐ6Πΐ 0Εηηί1)υ8 &ά60 ίηνί8υ8 6Γ&1, υΐ ορίΕ- 

«ολλήί» ϋριέστησε• δυσέντευκτος δΐ ών, πασιν ήν Γβηΐ 6ΐΐΓη, βΐίο Ρ6Ραιη ροίίίο, β πΐ6άίθ ίοΠί, 6&ςΐΐθ 

μιση/τ^^ Ανν άπαντες εχαιρον, εΐ περισταίη τά της άβ 6&α8Α οπιηθ8 ίη ηαα^ηυπι Οθί Ι6ζηρ1αιη οοηοιίΓ- 

^σιλβώ^ ιΙςΚερον, καΐ περιαιρεΟείη ούτος έκ μέ- Γ6ΓυηΙ. Ουο Βπη^&8 οο^ηϋο, ουαι 1>1&ηάί8 ν6Ρΐ)ί8 

σο», 9ί6 χμΙ βονέτρεχον άπαντες εΙς τό μέγα τέμε- ιηαΙε6ηάυ8 6886 ιηυΐΐϋαάίηίβ ίαιρβίαδ, 6&πι ιηί- 

νος του ββού. 'Οπερ μαθών ό Βρίγγας, δέον έπιει- ηί8 θΐ 8βΒνίΙίφ ιη&^ί8 6Χ&8ρ6Γ&νϋ, ουαι άί66ΓβΙ, §θ 

χέσι λάγοις τ6 πλήθος μετελθ^ντα τήν τούτου κατά- ιηοίαπι ίΙΙηΐΏ &ρρΓ688ΐΐΓυιη, ςαί 0Γ(1ίη8ΐ886ΐ| Ιΐΐ βίη• 

ΥαήβΒ ΐ66ϋοη68 οΙ ηοΐ». 

ββυτέρφ έπ' αληθείας τ6 ίνδυμα του Προδρόμου, έκ ίη$ ΰβηίητη αηίπίΐααςίηία αηηίί : ΰηί ίΐϋ^ίη ίΐΐ βίίο, 

τριχών καμήλου τυ^χάνον καΐ περί τόν τράχηλον 6Γ3ε€ί ΙαηάΐΟία^ χτηο ίην^ηΐΐί «115, /)«α αηηοί ηί 

ήμαγ^νον* 6'περ λάβω ό μακάριος έκεϊνος, άπαν το τηηΙίίρΗΰβΙ, ΰοηΰΐατηαηί, 

λρυσιον έμοι παρεχώρησεν. (56) Αέων . Ροβίαιοάυοι ουΓορ&1&ΐ68 βΐ Ιοκο - 

(55) Ό του τυραννούντος πατήρ ό Φωκάς . 1ίΐ6ΐ&, ςα6ΐη ρΑΓϋ6Γϋ&(ίθρίηκίϋα6ΐη ΙιίαΙρΓ&ηάαβ: 

ΟοΜη 810 (1θ8θήΙ)ϋ. 1•ίο1ρΓ&η(]υ8 ίη 1.6β&1. : €ϋ( Εοτηο χρ$€ αά ΌεΓ$(*ηαίη $αΙ ρνο€€ηι$^ (αί^ο ΗηικίΙύ, 

(ιη•η8«) ραί^τ αα$άίί^ Ικηηο ηί τηΜ νιάΰϊαίητ^ ψια- ύη% Η ίηνίιια Μτηο ίη€ήΙ, τηαηηηί έ^ια ρ0ΓίοταΙ>α. 115 ;0λΝΝ18 ΖΟΝΑΗ^Ε 116 §υ1ί βχηάίϊ Γπιΐηβιιϋ ρΓβϋυιη, ίη βυυιη βίηυχη &1- Α. μαλάξαι όρμήν , ό 81 άπειλαΤς μάλλον αύτο χα^ ΓβΓΓΑηΙ. Οιιβθ αυάϋο, ρορυΐί ΓυτοΓ νβΐιβιηρηϋυβ 
θχ&Γ8ϋ; 6ί ΒαβίΙΙίυβ ({υοηάβιη ουΙ)ίουΙί ρπκΓβεΙυβ, 
ΒΓΪα^φ ίηΓβηβυβ, ουιη ιη&^ηυιη οοαηίαίαιη οιγ- 
ουιη 86 1ιαΙ)6Γ6ΐ, υΙ)ί &(1ν68ρ6ΓΑ986ΐ^ ιχιίηίδίΓΟδ 
8003 αΓοα&Ιοβ ίη άίν6Γ8& αΓΐ)ί8 Ιοεα (]ίιηί8ϋ, «ιυΐ 
ιΐΓΐ)&η8θ ηαυίΐϋυάίηί ^οη^υη^^^ , αάνβΓβαηοΓυιη 
ββ(1θ8, βί ίρβίυβ βΐίαιη ΒγΊο^φ βνβΓίΟΓυαί, ιηυΐϋβ 
ςιιοςυβ ίηΙοΓίβοϋβ. Ου» ϋυπ) ΓαοβΓβηΙ, Νίο6ρΙ)ο- 
Γϋΐη ρ&88ίιη ίιηρβΓ&ΙΟΓβιη ρΓθοΙϋΐΏ&1)&ηί. ϋηάβ 
ΓθΓίΰα& Β&ΓάβΒ θί Βπη^99 οοιηιηυΙ&1& ββΐ. Ναπι ίΐΐθ 
Γβοβρίο αηίιηο βεοΐββί&ιη β^Γβ88υ8, Ιιίο βυρρίβχ εΐ 
ιηίδθΓ&ύίΙίβ ίη§Γ688υ8 ββΐ . ΑΙ β&βίΐίυ• ευΙ)ίου1ί 
ρΓ»ρο8ϋυ8 ουιη 8υί8 β1&88β ΐηθίΓοοΙα, ίρ8& βϋ&ιη 
ίπαρβΓ&(0Γί& ΠΗΥθ &ά(1αο1&, €ϋΓγ8θρο1ίιη ρΓοΓβοϋ, τραχύτησιν έξετράχυνεν , βΐπών , ώς , Έγώ χατα- 

Ίταύσω αύτοΤς τα δρμήματα, οίκονομήσας ώνουμένους 

αύτουί σΤτον εΙς τδν Ιαυτου κ(5λπον φέρειν το του 

νομ(σματος ίκαστον. Τοΰτο τ6 πληΟοί άκουσΟίν έξ- 

έμηνεν. Άπεχθώς δΐ προς τοΰτο δή τον Βρίγγαν 

Ιχων ό πρώην παρακοιμώμενο; 6 Βασίλειος , και 

θεραπείαν 2χων περί Ιαυτον δαψιλή, Ισπέρας -ζδη 

καταλαβούσης, τους Ιαυτού θεράποντας καθοπλ(σας, 

ε•ς διάφορα μέ|ρη της πόλεως έξαπέστειλε, και πολ- 

λάς οΙκ(ας Ικεΐνοι πλήΒει άστυκων ^νωθέντες, τών 

άντιπραττ(5ντων κατέστρεψαν , και αύτοΰ δήτα του 

Βρίγγα, και άνθρωποι δΐ πολλοί άντ^ρέθησαν. ΤΑυτα 

δ' έποίουν, κα? άμα Νικηφ<5ρον εύφήμουν πβντα:]Κο\ί 

αυτοκράτορα . Εντεύθεν αμείβονται τα της τύχης ΝίοβρΙιΟΓίιιη ίηάβ ίη ΗβΙ)(1οΐΏυιη, βχ Η6ΐ)άοπιο, « τψ Βάρδφ Φωκ^ καΐ τψ Βρίγγί^. Καί ό μίν τεΒα^- ιιηίνθΓδο ρορυΐο ρΓύββςυβηΙβ, ίη Μα^η&ζη βοοίθ- 
βΙ&ιπ ρβΓάυχβΓοηΙ;, αΙ)ί & ραΙπαΓοΙια Ροίγβυοίο οο- 
ΓοηαΙυδ ββΐ. Ο^Ιβρυαι ΤΙιβορΙι&ηο ίηαρβΓ&ίπχ βία- 
Ιίαι βχ Γβ^ί& ρυίβα, ίη ΡβΙηυιη &1)άυ6ίίυΓ, βΐ ^08θ- 
ρ}ιυ8 ουΙ)ίοαΙί ρΓβροβίίαβ ίη Ρ&ρΐιία^οηί&ιη τοίβ^α- 
1υ8, ύίβηηίο ρο8( οιοπίυΓ. Β&Γάα8 υθγο ΚίοβρΙιοπ 
ραΙθΓ, 08θ8αΓ δ&ΙυΙαΙυΓ, βΐ ρ&υοίβ (]ίθΙ)υ8 βίαρδίβ, 
Τ!ΐ6ορ1ιαηβ ίηαρϋΓ&Ιοπ ηυΙ)ίΙ, ςυί οααι βχ βο Ιβιη- 
ροΓβ, (]υο Γι1ίυ8 8ϋυ8 Β&γ(1&8 ίηΙβΓ οοΐΐυάβηοΐυαι & 
ρ&ΐΓϋθΙί Ρ1θυ8θ 0&811 1ια8ί& ίη1θΓΓβοίυ8 ΓυβΓ&ί,ο&Γηί- 
1)υ8 &1)8ΐίηυί88θ(, Ιυηι ίίβ (Ιβηυο νββοί ΟΦρίΙ. 
βϋοι &υΐ6π:ι ρ&ΐΓί&ΓβΙι& 900 ίη ηον& ραΐαΐί βεοΐβ- 
βία ηυρ1ί&1& βαοπι ρβπ&^βΓβΙ, βί ίιηρβΓ&ΙοΓ ίη 8&- 
βΓ&Ηί αάίΐυ ]αΐΏ οαηββΠίβ αρρΓθρ1ηςυ&Γ6ί:ηοη ρα8- 
8υ8 βαιη ρ&Ιπ&Γθ1ι& (ίβ πιοΓβ ββουπι ίη^Γβάί, άίχϋ, ^ηκώς έξτ(ίει της εκκλησίας, 6 δΐ Βρίγγας εΙς αυτήν 
άντεισν^ει Ικέτης ελεεινές . Ό δΐ παρακοιμώμενος 
Βασίλειος και οΐ περί αύτον τριήρεις έτοιμάσαντες, 
και αυτήν τήν βασίλειον, καΐ συν αύταΤς έν Χρυσό - 
π(5λει γενόμενοι, τ6ν Νικηφ<5ρον έκεΤθεν 8?ς το Έβδο- 
μον ά'γουσι, κάκεΤθεν συν προ6δφ δημοτελεΤ εΙς τήν 
Μεγάλη ν έκκλησίαν άφίκοντο, χαΐ ταινιοΤ τον άν- 
δρα ό πατριάρχης Πολύευκτος. Ή δΐ βασιλις Θεο- 
φανώ, αύτίκα τών ανακτόρων ΙζωθεΤσα, εΙς το ΙΙέ- 
τριον απάγεται • ό δΐ παρακοιμώμενος Ιωσήφ εΙς 
Ιΐαφλαγονίαν περιορίζεται και μετά δύο ένιαυτο^ς 
άπεβίω. Βάρδας δΐ 6 του Νικηφόρου πατήρ Καίσαρ 
τετίμητο. Μετ' ολίγας δΐ ημέρας Ιαυτψ τήν θ<ο- 
φτ^ώ συνοικίζει ό βασιλεύς, καΐ κρεών άπεχ^μ&νος 
έξότου Βάρδας ό παις αύτοίί τψ οίκείψ άνεψιφ τψ ηοη άθϋβΓβ Ιλπι οοηΟάβηΙθηα ββεβ, υΐ βΛΟΓΛπυιη ^ Πλεύη^ προσπαίζων δ^ρατι παρ' εκείνου ρΧ-ηΒ^Ιζ ίηΐΓ&ΓβΙ;, ηΐ8ί ρπυβ ροβη&β 8υΙ)ίΓ6ΐ ΓβρβϋΙί ηι&Ιπ- 
ιηοηίί.Ε&αι τβιη ββ^Γβ ΓβΓβηδ ίιηρβΓ&ίοΓ ρ&ίιίαΓοΙι/Β 
ΐΓ&Ιυβ Γυϋ. ββά άβίηάβ τυιηοΓβ ?υ1§;Ηΐο, βυπι βΐί&αι 
Τ1ΐθορΙι&ηοηί8 1ίΙ)βΓ08 β βαοΓΟ 1)αρΙίβΐΏ&1β 8υ806- 

ρΐ88θ : &1) ΘΟϋθΠΙ 606168189 1ίΐΏίηίΙ)υ8 Θ8( ρΓθ1ΐίΙ)ίΐυ8, 

ρ08ΐυ1&ηΙθ, υΐ αυΐ άίνοΓίίυηι Γ&οβΓβΙ, &αΙ ρΓΟουΙ α 
8&0Γί8 Γα6688θΓ6ΐ. ΥβΡϋπι ίΐΐβ ΤΙιβορΙι&ηουβ ηοη 
ιι1)8ΐίηαίΙ, Οη^Γ&ηίβ &άΗυο βπιογθ, 8βά ςυπββίίοηθίη 
αά 8υυιηΐΏ08 βαοβΓάοΙβδ,βΙ 86η&1υ8 ρηηοίρββ Γβΐυ- 
Ιϋ : ςυί ΓββροηάβΓαηΙ, βυπι ο&ηοηβιη ςηί α Οορπο- 
ηγαιο Ιιοπιίηθ ίιηρίο οοηβϋΐυδ ββββΐ, ναΙβΓβ ηοη 
οροΓίθΓβ, βοηρίοςυβ Γ&Ιυηι θ^υ8 πιαίππιοηίαω Ιιλ- 
1)υ6Γΰη1.δβά ραΙπ&ΓοΙια βυυπι ρροροβίΐυχη υΓ§θ1)α( άκοντος τέΟνηκεν , ϊκτοτε και τούτοις έτρέφηο. 
Έν δΐ τ^ κατά τά βασίλεια νέφ έκκλησί^ της \«.ρο- 
λογίας της γαμικής τελούμενης παρά Πολύευκτο» 
του πατριάρχου, έν τ^ ε1σ(^δψ τ^ πρ6ς τ6 θι>βια- 
στήριον (57) ήδη ταϊς κιγκλίσιν έγγίσας ό ββσιλβυς 
έκωλύθη παρά του πατριάρχου συνεισελΒεϊν, ώ< |0Ο( 
αύτψ, φήσαντος, ΕΙ μή πρ<5τερον έπιτιμίοις δουλλύσ^ 
τών δ ευτερογβ μουντών, μή δειν αυτόν της πρλς τ4 
θυσιαστή ρ ιον είσύδου κατατολμ^^ν • Τοΰτο δυσφ^Ιρως 
ήνεγκεν ό κρατών , κα? έμηνία τψ πατριάρχη • 
Έγένετο δέ τις μετά ταΰτα και λ<5γος, δι' δν (ΛΙ' 
έπιβ^ίναι αυτόν δ'λως του Ιεροΰ δαπέδου συνκχώρ&ι 
ό πατριάρχης. Έλέγετο γάρ ανάδοχος γενέσθαι (58) ν&Ηδθ Ιβοϋοηββ θΐ ηοΐδβ. (57) Έν ττί 
ριον. Εβιη βίίαπι η&ΓΓ&Ι, 

ρ. 648. 01)8θΓν&νΐ3)υ8 ^__ 

€ΚΗ$1, 111)• ιιι,866ΐ.42,ουη[ΐ βοΐίβ 8&06Γ(1οϋ1)υ8 1)θιώ& 
ρβΓνίυπι 68861, οοη6688υΐΏ ί&πιβη ΙοΰρβΓαΙοΓί , κατά 
τίνα πάλαιαν παράδοσιν, ίΠυά** ίηκΓβοί, οαω βαοΓα 
όοη& οΙ)ΐ8ΐυΓϋ8 ββββί, βχ 8γηο(1ο ΤροΙΙ. οβη. 69. 
Βίο νβΓΟ ίαηρθΓΗίοΓ Ρ^οοαπ, ροβΐ ρβΓ&οια ηυρίίβϋα 
8αθΓαπΐ6ηΙ& (έν ναψ, υΐ ββΐ ίη Κυείιοΐοβίο, ρ. 385) 
ουιη ραΐΓίαΓεΗα ίη 1>6ΐη& ίη^Γβδδυτυθ , ώς £θος 
αύτψ, αΙ) 111ο αροβΙυΓ &1> βοάβπι ρ&1ΐΊαΓε1ι& : υηάβ 
^οη^^ε^ ά&ΓβΙυΓ, βα Ι6α)ρ68ίαίθ ίοαρβΓ&ΙοΓβηι ίη ϊ)β- 
ιηΐιΐθ 86(1βηι 8υ&ηι 1ι&1)υί88θ, ΟβΓίβ αυείοΓ ίηοβπυβ 
ροβΐ Τ1ΐ6ορ1ιαηθηι ίη Ιιβοηβ ΑΓαιβηίο, ρ. 439, Ιββία- 
ΙυΓ ίιηρβΓΕίοΓΟΒ 1)6τρλ ίη^ΓβάΙ 8θ1ί1θ8 : Κοι προελ- 1!4&011Ι•ΟΙΟ *•ΙΛ101Α «1«\^Μν•• ν%^ν.««.«« .-• -^'^~. ~... ^^ 

ιηβία ςυί^ϋβνίδ ίη^Γβάί Γ88 θγλΙ, βχ ηβ8θίο ςυο ίη- 
οθγΙο αο ΙοΙβΓ&Ιο αύυρα. 8ε1ιο1ίοη &ά ο&η. 69 8^• 
ηοίΐί ΤΓυΙίΛηβΒ : ΣημεΙωσαι τόν παο6ντα κ€(ν^να, 
καΐ φύλαττε τούτον υΆί έγώ ούκ ήουνήθ^^ν χωλΰ- 
σαι τους εισερχόμενους κοσμικούς εΙς το άγιον βίμ• 
της υπεραγίας μου Θεοτόκου της Όδηγητρίας, λέ- 

? οντάς αρχήΟεν κρατήσαι τήν τοιαύτην συνήθειβν^ 
ν τε τψ άγίψ οΓκψ της Θεομήτορος, και έν τψ του 
Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστού του έν η1 Χάλκη. 

(58)Έλεγετο γάρ ανάδοχος γενέσθαι, βΙε. Ι.ίϋ1- 
ρΓβη(1α8 ίη ΐΑ%ί)Χ. άβ ΝίεβρΗοΓΟ : Οαί ηοη ιηοοηρτη* 
5Ην68ίη α$%ηο οογηραταΐητ οΙ> ναπβίη ^ (ηαη€ΐη ρΐΌ• 117 ΛΝΝΛΗυΜ ίΙΒ. ΧΥ1. 118 ό Νιχηφίρος των της θβοφανοΰς παίδων έκ του άγ(ο\> ^ άοπΘΟ ίιηρβΓ&ΙΟΓίθ ρΛίθΡ Β&Γ(1&8 Οφβαγ ^αΓθ^ϋΓαη(1ο βαπτίσματος, χκΐ άπτ^τιι ό πατριάρχης, ί] διαζυ- 
γηναί της βασιλίσσης, ή π<$ρρω βΐναι των Ικρών. 
*^|λλ* έκεϊνος της θεοφανους ουκ άπείχετο* ετι γαρ 
6 ταύτης έρως έφλέγμαινε, κοινοΰται 81 τοις παρουσι 
των αρχιερέων και τοις της γερουσίας λογιωτέροις 
τλ ζιζτημα. 01 δΐ τόν περί τούτου κανύνα τψ Κο- 
πρω^νύμφ Ιπιγραφ^μβνοι, μή δεΐν ελεγον ένεργον λο- 
γίζεσΟαι τοιουδε άνδρας νομοθέτημα, καΐ πάντες 
βιύτψ ίγγραφον παρέσχον την περί τούτου ουγχώρη- 
σιν. Ό δέ γβ πατριάρχης ετι της οΙκείας ενστάσεως 
(ΐχκτο, μέχρις ου ό τοι Βασιλέως πατήρ ό ΚαΤσαρ 
Βάρδας ένορκους αύτφ πίστεις παρέσχετο, ως ου 
η(4.^ονεν δ βασιλεύς των της θεοφανοΰς παίδων ανά- 
δοχος. χα2 ό πρωτοπαπάς δε τώ'< βασιλείων Στυλεια- 

¥ος, Οζ έλεγετο πρώτος κήρυξ της φ<5μης ταύτης ρ ζηοάο ηίΐΐίΐ ΐΏ6ΐηθΓ&1)ϊΐ6 £;688ίΙ, 
γενέσθαι, έπι συνόδου μήτ* Ιδεΐν μήτ' είπεϊν περί Γϋία, βΐ ^υνθη^^ Γ6Γθθί&, νβΐ 
τούτου τζρός τινας, έξωμ^σατο. Τούτων δε γενομέ- 
νων Ιδέξατο τόν Νικηφ(5ρον ό πατριάρχης. Των δ' έν 
Σιχελί^ Σαρακη'νωΊ δασμόν πραττύντων έκ των 
'Ρωμαίων έκ παλαιών συνθηκών, ό βασιλεύς οδτος 
ουκ άνασχετόν φετο αύτου βασιλεύοντος τοΤς Άγα- 
ρηνοϊς Τωμαίους φορολογεϊσθαι. Διό κατ' αυτών 
έχπέμιτει Μανουήλ πατρίκιον (59), νύθον 6ντα παιδα 
του πβηραδέλφου αύτοΰ Λέοντος, δς δομέστικος γε- ηβςανϋ, ΤΙιβορΙι&ηοηΐΒ 1ίΙ)θΓ08 αΐ) ίΠο βζ 1)&ρϋ- 
βιηαΐβ 8ϋ806ρ1θ8 688Θ : βί δίγΐί&ηυβ ραΐ&ΐϋ ΡγοΙο- 
ραρα, ςυί οιιιη τυιηοΓοιη ρΗπιο ναΙ§&88β ί6Γ6ΐ)&- 
Ιυτ, 86 6& άθ Γβ ηοςυβ βοϊγθ ςυίάηαιη, ηβο 
άίχί886 αά ςαβΓηςααΐΏ, ίη οοηοϋίο ^υ^&ν^ι• Ηίβ άβ- 
ΐΏοιη Γ&6ΐί3 ρ&ΐΓί{ΐΓθ1]& ΝίοβρΙιΟΓυιη Γθοβρϋ. Ουιη 
&υ1βιη 81110160868 β&Γ&οθηί βχ &η(ίςυΐ8 ραο(ΐ8 Ιη- 
1)αΙυιη & Βοιη&ηΐ8 ρο3ΐιι1&Γ6ηΙ. Νί66ρΙ)0Γα8 ηοπ ίβ- 
Γβηάυιη 6886 γ&Ιιι8. δί 86 1ΐΏρ6Γ&ηί6 ΗοΐΏ&αΙ ϋΐίβ 
688βαΙ ίΓΐΙ)υί&Γη, Μ&ηηυβίβιη ρ&ίηοίΰΐη, ρ&1η8 βιιί 
1•6οηΐ8 ηοΐΐιυιη ΟΙΙιιιη, ςιιί 1.60 ουαι 8υ1) ρήοΓΟ 
Ηοηααηο Ιβ^οηαιη άοαίθβΙΙβυΒ 68861, ο1) Γβ^αυιη 
&{Γ66ΐ€ΐΙυιη θΧ6&Ιυ8 ίυϋ, 6οηΐΓ& β08 ιηΐ8ϋ. Ι8 ουιη 
ίη δίοΐΐίαιη ουιη 111υ8ΐπ οΙ&ββθ &ρρυ1ί886ΐ : ηοα 

Ββά, βΐίαιη 6Ζ 1ηρ6- 
ροϋυ8 ΐ6ΐη•Γϋ&1θ, 
ΚΓ&νϋ6Γ ίιηρθ§;ί1;, ίρ86 οασι οιηηΐ 6Χ6Γ6ΐΙιι 08β8υ8. 
Αο ίη δΙοΠΐα γ68 1(& αοΙφ βυηΐ. βοηίΓα βΐΐΐοίααχ 
αιιΐ6ΐη, ςυ&ηα βί Ιρβ&ιη Ας&Γβηί Ι6η6ΐ)&η1, ιη&£μ- 
βίΓΰΐη ^οα^ο6IΏ Τζίιηΐ866ΐη 6η6ηϋ8 άοιη68ΐΐ6υιη 
άβΒί^η&Ιυπι, &1>1θ^&ν11. Ουί οαιη Αά&ηαΐΏ,ν6ηΐ88βΙ, 
<]6 6^α8 Ιοοΐ Α^&Γ6ηΐ8 ΐΗαιηρΙιανϋ. Οαα νΐείοπα 
06ΐ6][)Γϋ&8 ηοΐΏΐηί8 β^ι18, υΐ; 8ΐΓ6ηυ1 (Ιυοίδ, ιηυΐ- 
Ιυιη αυοία Θ8ΐ. γονώς των σχολών, έπι 'Ρωμανοΰ του γέροντος τυραννίδι έπιχειρήσας έπηρώθη τους δφΟαλμούς. Οΰτος 
τοίνυν δ Μανουήλ συν ναυτικφ περιφανεΤ τ^ Σικελί^: προσορμισάμενος, ου μ($νον ουδέν τι κατώρθωσεν, 
άλλα χαι λίαν έσφάλη έξ απειρίας καΐ νεωτερικής άγερωχίας, ^ μάλλον ατασθαλίας. Αύτ($ς τε γάρ 
διώλετο και £παν τό συν αύτώ στρατιωτικών, και τα μίν κατά Σικελίαν συνέκυρσεν οΰτω. Κατά Κιλικίας δΐ 
(και ταύτης δΐ οΐ Άγαρηνοι έκράτουν) εκπέμπει ό βασιλεύς 'Ιωάννην μάγιστρον τον Τζιμισκήν, της Ανα- 
τολής προκεχειρισμένον δομέστικον. *0 δΐ προς "Αδαναν ά«ρικ($μενος, τοΤς έν ταύττ[ϊ "^ε συνεπλάκη ΆγαρηνοΤς, 
ΐΜΐ κατ* α6τών έστήσατο τρδπαιον, Κάντευθεν μέγαν αύτον ί} πρύτερον έν στρατηγίαις Ι> φήμη έκήρυττεν. 

XXV. Νίθ6ρΙ)θΓυ8 ροΓΓΟ 86ουηάο ίΐΏρ6Γΐ1 βαί 
&ηηο, Ιρβθ οαιη ηα&^ηει ιη&ηυ ΟΠίοΙαιη ίην&άΚ, 
ΤΙΐ6ορ1ι&ηοηθ 901 ςυοςυ6 ουιη 111»6γ18 63*08 &(1(1υ- 
οία, 6&ςυ6 Ογ1ζ11)11, ςυοά βΒϊ 088ΐ6ΐ1υαι Ιη Οϋΐοΐο 
&(1ϋυ οοΐΐοεαία, Αη&1)&Γζ&Ση, Ηθ8ααι 6ί Αά&η&σι 
Θ3υ8 ρΓονίηοΙ» υΓΐ>68 εαρίΐ, &1ΐ&ςα6 ρΐυρα ο&8ΐ6ΐ1&. 
Τ&Γ8υπι ν6Γ0 βί Μορ8ν68ϋ&ιη ορρυ^ιιτ6 ηοη 8ΐα- 
ΙυΙΙ, 8ίν6 ο1) 1ιΐ6ΐη6ΐη, 8ΐν6 &πιογ6 Τ1ΐ6ορ1ι&ηοηΐ8 
ανοο&ίυδ, ουπα ςυα β&ρραάοεί&ιη ρ6ΐ1ϋ. υη(ΐ6 ν6- 
Π8 ίηίϋο Ιη €111ο1&ιη Γ6ν6Γ8υ8, Γγ&Ιγθ ι^6οηθ οοη• 
1γ& Τ&Γ8υπι 011880, 1ρ86 Μορ8ν68ϋ&ιη οΙ)86άϋ, 
ςοΑίη οαιη ΐΏ6(11υΐΏ ί1υΐΏ6η δλΓυδ άΐνΐά&ί, ϋ1ΐ6Γ& 
6308 ρ&Γΐ6 βχρο(^η&1&, Α§;&Γθη1 Ι^ηβ ίι\)6ε1ο, ίη 
Α116Γ&01 86 Γ606ρ6ΓαηΙ *. ςοΑ 6ΐ ίρ8α οαρία Ο6ΐηο 
θίΓυ^ϋ. ΤαΓ86η68 ςοοςο6 αυάΐΐα Μορ868ΐ1» βχρυ- 
^&11οη6, ίηιρθΓ&ΙοβΙ &66βΓ8ϋο 0Γΐ)6ηι ΐΓα(!1ά6Γθθ1• ΚΕ. ΊΕίδη δι δεύτερον ένιαυτ^ν άνύων ό Νικηφ6- (]| 

ρος έν τζ ά?χί» αύτλς Εξεισι κατά Κιλικίας μετά 

βοφείας χειρός, καΐ τήν Θεοφανώ μετά τών παίδων 

αύτγ{ς επαγόμενος, καΐ τήν μίν προ της Κιλικίας 

χατεά τ6 Δριζίβιον (φρούριον δΐ τούτο) κατε'λιπεν, 

έχ<ινος δι τ^ Κιλικί^ προσβαλών, αίρεϊ τήν *Ανά- 

βαρζαν, 'Ρωσ(^ν τε κα^ "Αδαναν (πύλεις δ' αΰται 

Κΐλ(χαιν) άλλα μέντοι και φρούρια πλείονα. Ττί δέ 

γ» Ταρσφ καΐ ττί Μοψουεστί^ (60) ούκ έκρινε προσ- 

&ΕλεΤν διά τον χειμώνα, ή του ε'ρωτος αυτόν τζς 

βκοφανους προς έκείνην άνθέλκοντος • άτττ^ει .γάρ 

^ βύτζ προς Καππαδοκίαν. ΚάκεΤΟεν του έαρος 

ήρη[\ι&«ου, εΙς Κιλικίαν άνΟυπεν^στησε, καΐ αύτος 

Η^'^λ'• Μβψουεστίαν έπολιορκει, τ^ Ταρσψ δΐ τ6ν 

άοκλ^^ επέστησε Αέοντα. Της δΐ Μοψουεστίας μέ- σον «οταιιι^τψ Σάμφ διαιρούμενης, τό μίν 1ν μέ- Ο ΥαηβΒ Ιβοϋοηββ βΐ ηοΐ®. ΓώΜη, 1ηΰ6άίί$ηηηβ άονηχηχ βΐ €οιητηαΙη$ $ηχ οοιι/μ- 
ριΐΜΐ. Ια&& : Νί€βρΚοτη$ ρβΐ^ητίο αίςηβ αάηΙΐ€ηο 
Τ€ρηί αρ%ΰ€τη είΐ αάβρίνα, 

(50) Μανουήλ πατρίκιον. Αοηοοι ίδίίο• οίαάίδ 
ηοΐΑΐ 1.αρο8 ρΓθίθ8ρ&11ι& : ληηο 965 ίηίΓοίνιΙ Μα- 
ηίίβΐ ραΐηίϋίίΐί ίη 8ί€Ηίατη, Η χΗ τηοΗηα» β4ί, ΙΛμΙ- 
ρηιηάυβ ία Ιι6^&Ιίοα6, Ιηθοοίο ροβΐ οΙ)1ί& : ΒΰΗόίί 
ίϋαιη μτχίαίίϋ ΕίρροΙ^ίνα 6γχ€0$ ηοη ά€ΐ>€Τ€ Βάνα- 
αηοί, αά ΤνοΜΜΜ €οηίετετ€, ςχια Ιερβ 3αταο6ηί αηΐ" ηιαϋ αηΐδ Μεηηιηηΐΰατη ΜαηηβΙε ραίήΰίο, ΝιμΗοΗ 
ηβροΐβ, )ηχΐα 8(η^11αηι $1 Οιατι^Ηνη ίη ιηαΗ 5ίαιΙο 
δβΙΙίΐηι ραναηΐ, €μίη$ ίηΐΥΜη$Μ €ορία$ Οίτη ρτοίΐτα- 
νί$$εηί, ίρ$ηηι ΰοτηρτεΗβηάεηιηί, ΰαρϋβςηβ ίΓηηαιηι 
ενίρβηάεηιηί, 

(60) Τ^ δέ γε Τάρσψ καΐ τ^ Μοψουεστί^. 
Μορ8υ68ΐ1β 6χρυ^ο&11οα6αι α ΝίοβρΙιΟΓΟ Ρΐιοολ 
Γαβθ η&ΓΓ&Ι 1•60 Βί&οοηοΒ, 111). ιν. 119 ;0ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΗ^Ε 120 Τηάαο βίβρβο οίωβίβ Λϊ^ρίίβ ΤΛΡΒβη8ίΙ)α8 Λυχϋίο Α ρο< ταύτης Ιάλω πολιορκούμενον, ο\ δ' έν το6ηψ ιηί88&, &(1 ΙβΓΓ&ιη αρρβίίβηάί ΓαουΙΐ&ΙθΟ) ηοη 1ι&- 
1)ΰίΙ βαάθίηςυβ ίη ΓοϋίΙα βΐ νβηΙοΓυιη ρΓοοβΠίβ, 
οΐ Ηοιη&ηοΓυιη ΐΓΪΓβηαίυιη ίηουΓ8ίοηίΙ)α8 αι&]οη 6Χ 
Ρ&γΙθ ρβπϋ. ΙιηρβΓαίοΓ Οοαδί&ηΓιηορϋΙίτη ΓβνβΓβυβ, 
ΟΓβαβ ΤαΓθί βί ΜορνββΙί» ροΓΐ&8 βζςαί8ίϋ οΐΓΐί- 
Δοϋ, ηονίβ ΟΓο&ΐΏβηϋθ &ά(ϋ1ί8, ραΓίίιη ιουΓΟ ^αζ1α 
ΑοΓοροΗιη οηβηίαΐί, ραΓίίπι οοοίάβηΐ&ΐί αοοοιηαιο- 
ά&νϋ, &1ςυβ βΙίαΐΏ Ώβο ςυαβί ρπιηϋί&β βχρβάίϋο- 
ηίβ θυ« ο1)Ια1ϋ : ΥβηβΓ&αάίβ θΓυοί1)υ8, ςυίΙ)υ8 ΒαΓ- 
1)&Γί ροίίΐί ΓυβΓαηΙ, ουπι βίγροϋα Ιβ^ίοηυιη ϋο- 
ηβ8ΐίου8, ίη οΙ)8ί(1ίοη6 Τ&Γ8ί, Γβ ρβΓ ίοηρΓϋϋβα- 
ϋ&σι πΐαΐθ §;β8ΐΑ, οίαάθΐη &006ρί886(, 8&ηοΐ8Β δορίιίφ 
ΙθΐηρΙο άβ(ϋοαϋ8, ΟγρΓυπι ςυοςαο &1) Α^&Γ6ηί8 οο> 
οηρλίαχη, Ηοκη&ηο ίοαρβηο ΓββΙϋαϋ. Οβίηάβ δ)^Γί&ιη Άγαρηνοι προς τ^ λοιπόν μβτεχώρησαν, τίξ) κοττα- 
λελειμμένψ πυρ έμβαλ^ντες * είτα και τό Ιτερον 
Ιαλώκει, και ουδείς έκεΤΟεν διέδρα. ϊήν δΐ της Μο- 
ψουεστ(ας έκπ(5ρθησιν οΐ έν τη Ταρσψ μαθ^ντες, 
τόν βασιλέα έπεκαλέσαντο, και την π(5λιν παραδε- 
δώκασιν. 'ΙΙμερών δΐ τριών διελθουσών, στάλος έ{ 
Αίγύπτοϋ τ^ Ταρσψ βοηθήαων κατέπΧ(υσ«, προσ- 
οκεΤλαι δΐ τ^ χ^?«Ρ ^^ συγκεχώρητο* 8ιδ καΐ βυθις 
άπέπλευσεν * ανέμων δΐ βια(αις πνοιαΐς ^ρϊ^« 
πτωκώς και τριήρεσι 'ΡωμαϊκαΤς ό πλείων άΐΐώλιτο. 
Ό δΐ βασιλεύς έπανέζευξεν εΙς τήν ΚωνσταντΛ^ι;, 
τάς τής Ταρσί)ΰ πύλας και τάς της Μοψ<ίυ«βτ?ας 
επαγόμενος, έκ χαλκού πεποιημένας, και * τέχνης 
δεικνύουσας άκρίβ?ιαν , ας κάκεΤνος έπικόσμήσας, ίηναβΙΙ, β( υΓΐ[}ίΙ)α8 &(1 ίιϋ)αουιη, οί )υχΙ& ιώ&γθ ό τάς μεν τφ κατά τήν Άκρόπολιν έφφ 'τείχει προσ- ΒίΙίβ ρ&Γΐίιη θζρυςη&Ιίβ, ραΓίίιη ν&8ί&ϋ8, αά Αη- 
ϋοοΙιίυΐΏ νβηίΐ. δβά ΑηΙίοο1ΐθηί8 &οηυ8 ΓββίδΙβηΙι- 
1>α8, αοοβάβηΐθ βΐίαιη οοιηιηβ&Ιυβ ρβηαηα, βί βοΐο 
1ιηΙ)πΙ)α8 ίηαηά&Ιο, &ο1υ1;α ο1)8ί(ϋοηθ ίη υΓΐ)6ΐη 

ρηηοίρβΙΏ ΟβΙ ΓΘΤΘΓ8υ8, &11&(& 86Γν&ΙθΓί8 01ΐΓί8ΐί 

8&0Γ& άίνίη&ςυθ βίΟ^ίβ, ΗίβΓΑροΗ δγπββ ίη οϋ& 
ρβρβΓία, βΐ ρ&Γΐ6 ο&ρίΙΙοΓαιη ^ο&ηηί8 Β&ρ1ί8ΐ« 
Β&η^υίηβ οοηοΓ6ΐ&. Αο ίη Γ6ΐ)υ8 Ι)θ11ί6ί8 1&1ί8 ΓυίΙ 
Ιιίο ίιηρθΓ8ΐθΓ, Ηοιη&ηίςαβ ίωρβηί ϋηβΗ Ιοη^θ 1&- 
Ιβςυβ ρΓοραη&νϋ. δβά βΟΓίίβ άθ οαυδίβ, οιηηίυπι 
οάίει Βυ806ρϋ. Εφ ΓυβΓαηΙ, ςυοά οαιη ίί πηΗΙοβ, 

ςαο8 άβΓβοϋοηΪΒ 8θθίθ8 1ι&1)υ6ηιΙ, ο1)νί& ςαφςυβ 
ν&9ΐ8Γ6ηΙ, 603 ςυί άαιηηα ΓβοβΓ&ηΙ, ηοη οαΓ&1)&1, 
βΐ πια1ϋ8 £Β(1ί1)α8 Ιυιη 909 ί11υ8ΐΓίαΐΏ ίυιη ρΐβ- 
1)θ1θΓαιη Ιιοιηίηυηι άίΓθρΙΪΒ, βίο αίΤβεΙυδ βπ&Ι, (ΐυ&βΐ 
ηίΐιίΐ ιηαΐί &οοί(ϋθ86ί : 8βά (ί6ΐ60ΐ&1)&ίυΓ ροΐίαβ ίη- 
^ιι^ίί8, ςαϋ)υ9 οίνββ οηβΓ&ΙϊβηΙαΓ, ^υ&ιηνί8 βΟΓυιη 
ορο αά ίπιρβητιαι ρθΓνβηί88θ1. Ργ<β(6Γ6&, οοηΐιηβη- 
ίίυιη 1)6ΐ]θΓυιη ρρβΒίβχΙυ ηονίβ ΐΓΐΙ>υϋ8 ίηβΐϋοβη- 
άίβ, θί 06ΐβπΙ)υ9 &υβ6η(]ί8, οιηηί8 ^βηθηβ βχαοΐίο- 
ηίΙ)υ8 8αΙ)(ϋΙο8 ρΓβιηθΙ)&1, ςυο8 πιϋί1θ8 ςυοουηςυβ 
νβηβΓ&ηΙ ηίΜΙο ο1θΕΏθηΙία8 ΐΓ&οΐΑΐ>&η1 ςααιη Ι^ο- 
Βΐβ8. Αά 1ΐ8Β0 ο5 ίΓβςυ6η1θ8 οχρβάίΙίοηβΒ, ρβουηίφ 
ίηορί&ιη οαϋ8&ηάο ίπιρ6Γ&1οπα8 1&Γ§;ϋΙοη68 86η&1υί 
ά&ΓΪ 8θΙίΙ&8. βχ ραπίβ ίπιιηίηυβί)»!, βί Αηηυ& ι^οηα 
αϊ) ληΐίςυίθ ί6ΐΏροΓί1)υ8 ίβιηρίίδ βί α1ίί8 ρίί8 άοαιί- 
1)ΐ]8 &1ΐΓίΙ)υ1& ρβηίΐϋδ 8υ8ΐυ1ϋ. ΟθογθΙο ςυοςυβ 
Β&ηχϋ, ηθ Γυηάί βοοΙβδί&Γϋηι αιι^βΓθπΙοΓ, ςυοά (υΐ 
ίρ8θ&886Γ6ΐ)&1)&8αοβΓάοΙίΙ)υδηοη ίη θθθΐ68ί&Γυίη υΐί- 
ΙΗ&Ιθοι ορβ8 ίΐΐφ οοηΓβΓΓβηΙϋΓ. Ογ1& ροΓΓΟ ίηΐ6Γρ&- ήρμρσε, τάς δε τψ τείχει τψ δυσικψ. Και τφ Θεφ 
δι άπαρχάς οΓον τής αύτοΰ στρατε^ας άποδιδους, 
τους τιμίους σταυρούς, ους οΐ Βάρβαροι Ιλα^ον, 
07ϋην{κα ό Στυπειώτης των σχολών δομέστικος ων, 
και πολιορκών τήν Ταρσον, έκ κακοβουλ(ας δυστυ- 
χή μάτι περιέπεσε, τψ θε(ψ τεμένει της του βεοΰ 
Αόγου Σοφίας άνέΟετο. Καί τήν Κύπρον δΐ πάρα 
'Αγαρηνών κατεχομένην, δι' αύτου ή 'Ρωμαίων 
αρχή προσεκτήσατο. Είτα τ^ Συρί^ έττζλθε, χαΐ 
πόλεις έκπορθήσας, καΐ χώρας Ιλών 'πρ6ς τψ Αι- 
βάνψ και τ^ παραλ{(^ κειμένας, ήλΟεν βΤς *Χντι4- 
χειαν. Τών δ* άντικαθισταμένων έ^ρι^μενέστερον, 
ήδη δε καΐ τών έπιδηδείων έπιλειπόντων τοις στρα- 
τιώταις, και τέλματος έξ υετου γεγονότος πολλού, 
άπέστη τής πολιορκίας, καΐ προς τήν τών πίλεων 
ύπερκειμένην έπανελήλυθεν, έπηγμένος καΐ τΑ τβδ 
Σωτηρος Χρίστου Ιερόν και θεΤον έκτύπι«(λα, ^ Ιν 
κεράμψ εύρε κατά τήν Ίεράπολιν τήν τών Σύρων, 
και βόστρυχον του Βαιιτιστοΰ Ιωάννου α*1ματν «- 
φυρμένον, Έν μίν ουν στρατηγίαις τοιούτος 1ΐ{ΐ- 
γόνει ό αυτοκράτωρ, καΐ Ιη\ μακρόν ηύξήκιι 'Ρ»- 
μαίοις τά δ'ρια, καΐ τής αυτών ηγεμονίας έξέτβινε 
τά σχοινίσματα. Άλλα δι* αιτίας τινάς πασιν ήν 
στυγητοί. Αΐ δ* αιτίαι, δ'τι τών συν αύτψ τ^ άβο- 
στοίσίΰ(. έπιχειρησάντων στρατιωτών κακώς δΗΚΐ|ι- 
μένων τους οΤς δν έντύχοιεν, τών κακουμένω* Λ 
έπεστρέφετο, καΐ οικιών πολλών περιφανών τ« 4»• 
δρών καΐ δημοτικών διαρπαγεισών, ώς ούδιν^ς χα- 
κοΰ γεγονότος, διέκειτο, μάλλον μίν ο3ν χαΐ έν•- 
τρύφα ταΤς εις τους αστούς παροινίαις, και ταύτα ίη&ΓΟίι&ηι βΐ βρί8θορο8 άβ 8υίΓΓ&^ϋ8 οοηίβηϋοηβ, Ο συναραμένους αύτψ προς τής βασιλείας τυχεϊν. Και ούΓηΙιί άβεθΓϋοηϋί Ιίοβηϋαπ) 6ΐ&ρρΓοΙ)ϋη(1ί ροΐ68ΐ&- 
Ιβαι 8ίΙ)ί νίάίοΕΓβηΙ,ίΙΙθ 8υ£ΓΓα{$ία πβρΓβΙιβηάθΓβί, αΐ 
ςαα ηβο 8ίηβ &{Γ6θΙί5υ8, ηοο Γβοίο ^υ^^^ο ΓβΓΓβη- 
ΙυΓ, ορβΓαοαςυβ άαΓβί, υί &1) ίίβ ^υά^^ίυIη Γ&οΙυτίββΙ 
ίρββ Ιη οοη8ί1ίυιη αά1ιί1)βΓ6ίυΓ : ίιηρβΓ&ΙοΓ οχ Ιιοο 
Βυιηρία οοε&βίοηβ, βΙ οπιηΐ αυοΙοΠίαΙβ άβδΙ^η&ηάί 
βρίθοοροβ 8ίΙ)ί νίηάίο&Ιβ, βάΐχίΐ ηβ ςυί»ςυαιη ίη- 
^υ83ΰ βυο ίη ιιΙΙαίΏ Εβοΐ68ίαΐΏ ιηίΙΙβΓβΙαΓ. ΜοΓίαο 
ί^ίΙυΓ 6ρί86ορο, θχ ΐΏίηί8ΐΓΐ8 βυίθ ίη Εοοίβθίαιη τα^ 
ο&ηΐθΐη πιϋ(6ΐ)αΙ αΐίςυβτη, ςαο θυιηρίυβ η60β88&- 
Γίθ9 Ρ&Γ06 Γαοίβηίο, ίρ8β Γβΐίςυα 8ίΙ)ί ν1ηάίοαΙ)&1. 
Νβςαθ νοΓΟ βο ίπιρθΓβηίβ ίη υΐΐίβ ρρονίηοίΐΒ ιιη- δτι προφάσει τών συνεχών πολέμων, καιναΐς •Ισ- 
φοραίς καΐ τών αρχαίων αύξήσεσι, καΐ εΙδών εισ- 
πράξει παντοδαπών έξέτρυχε τό ύττήκοον, καΐ ούδΐν 
ά'μεινον πολεμίων τό στρατιωτικόν διετίθετο προς 
ους ίΐν τών υπηκόων έπεχωρίασεν. ΈπΙ τούτοις διέ 
τάς πυκνάς εκστρατείας Ινδειαν ίχειν χρημάτων 
προφασιζόμενος, τάς μίν διανεμομένας η5 γερου- 
σία βασιλικάς δωρεάς κατά μέρος ήλάττω'σε, τάς δ* 
άπονεμημένας ανέκαθεν τεμένεσιν Ιεροϊς καΐ εύάγε- 
σιν οΓκοις επετείους δόσεις έσχόλασε τέλεον. Είτα 
καΐ ψήφιςμα βασίλειον ΙΟβτο, έν άκι\ήτοις τάς Εκ- 
κλησίας μή ΙμπλατύνεσΟαι,' καΐ ή τρόφασις, ί^ »! ΑΝ1»ΑΙ;ΙϋΜ ΧΙΒ. XVI. «ί 

κατ* χχβΤνον δπό τών άρ^ιιρέων ούκ εΙς δέοντα των \ ςοΑΜ άβΛραηί άββοηρίορββ, ίηβρβοΙΟΓββ βΐ πιΠίίβ- 
Έχχλησιων άναλ(σχονται• ΕΤτα των τ(5τι αρχιερέων Γβ8 βΐ ρΓοΙοηοΐΛΓΪί : ςαί βυΙ)(ϋ1θ9 οϋοπί τηβΙοΓϋΐη 
χβ? σου άρχιιτο(μενος Πολύευκτου διβφερομένων β;βηθΓβ ορρΓβββοβ αά βϋτηοιβτη θ^βΒίαΙβιη Γβάβ{ζβ- 
περί των ψήφων, και των μίν είς Ιχυτούς έλκ6ντων Γυηί, ηβ ββθηϋβΒίηοοΓυιη ηυίάβιη 1ΐ8ΐ)ϋβ Γβϋοηβ. 
τήν δ^ειαν του ψηφίζεσθαι οΰς &ν έγκρίνοιεν, του Ναιη β08 ίη άτοπηίοοΒ βχβΓοίΙαβ ΓβΓβΓβΙ)»ηΙ : ςυί 
Λ τάς ψήφους αΐτιωμένου, ώς ούκ άπαΟώς γινομΐ- ρΓΐυθ ίη ϋ8 ΓϋβΓβηΙ, ίη ηαυϋοοβ ΐρ«η8ΓθΓβΙ)βη1 ; 
ν«ς ούδΐ κατά γνώμης, ευθύτατης, καΐ σπεύδοντος ο1&88ί&ηο8 ίη ρβάβδίΓββ βζβΓοίΙαβ, ρβάίΐββ ίη Ιογ- 
κοινουσ^ι άύτφ τοίις αρχιερείς περί των μελλ6ν- πιαβ βςαίΐυιη, 6ςιιί1β8 ίη 0ϋΙ&ρΙ)Γ&0ΐ08 ίη86ΓβΙ)&η1: 
τοβν ι|τηφίζεσ9αι, ό βασιλεύς αφορμής έκ τούτου δίη^^ΐίβ ^ΓβνίΓβ ιηίΐίΐίοθ πιυηυβ &88ί^ηαηΐ68. Ν&πι 
(ραξάμινος, εΙς ο'κ£(αν έξουσίαν τό παν της των &ά ιιη&πι Γβιη αιίΠΐ&Γβηη Γ6ί6Γ6ΐ)&1 οηιηί&. ϋηάο, 
Ιπισκ^ιηον μετήνεγχε προχειρ(σεως , μη$ένα κε- ιιυοιΐ ίη 86 ΓυίΙ, άβοιτίο ε&ηχίΐ ηΐ ιηίΐίΐββ ίη 1)θ11ί8 
λκύ«3ς γνώμης βτερ αύτου εΙς Έκχλησίαν οΤαν δή ^ηΙβΓΓβοίί, ρΛΓΐ ουπι ΓηΛΓΐγΓίΙ)α8 ΙιοηΟΓβ οοΙβΓβηΙϋΓ, 
τίνα σχϊΧλεσ^ι* άλλα κδν Ιτεθνήκει επίσκοπος, βΐ 8ίηαίΙ!5υ8 Ιιγιηηίβ 80 νβηβΓΒΐίοηβ 0β1<*Η»Γβη1υΓ. 
^σίλικέ^ 6πηρέτην ε!ς τήν χηρεύουσαν Έκκλησίαν Ουοά 81 ρ&ΐΓίαΓ6ΐι& β1 ςυίά&ηα βζ ρΓΐπ)&πί8 ΒαεβΓ- 
Ιξέιττμπε, )^( γλίσχρως παρ* έχείνου των άναγχαίων άο1ίΙ)υ8 90861 86η&1υ8 ρΓ^η^^ρ^ι)υ8ηοη81Γ6ηυθ^θ- 
γ(νομένων άναλωμάτων, αύτος φκειουτο τά περιτ- |^ 8ΐί1ί886η1: Γ0^&886η1ςυ6, ςιιο ραοίο ϋ ςυί ίη 1)6ΐ1ί8 
τεύοντα. Ου διέλιπον δ' Ιν ταΤς χώραις άπάσαις, βΐ 08Β(ίβΓθη1 βΐ οβάβΓβηΙυΓ, παβΓίγρβΒ 3ΐιά1θ8ΐΓί ρο8- 
α{>τοα βασιλεύοντος , άπογραφεΤς στελλ6μενοι, έπ6- ββηί, &υ1 ιη&Γ(γΓί1)υ8 ρ&Γ68, ςυοβ 8&6Γ0Γυη) ο&ηο- 
ιτται τε και στρατευτιχοι, καΐ οΐ κεκλημένοι πρω- ηυζη οβη8υΓ& ηοΙ&Γ6ΐ, Ιηβηηίυιη & ΐΓ6Πΐ6ηά& ίΠα 
τονοτάριοι, ο1 'παντοίαις καχώσεσιν έξεπ(εζον τό βΐ 8&η6ΐ& εοιηηιυηίοηβ &Γ0βη8, ΓοΓβίΙαη β^Γθ^υτη 
6πήκοον, ίΐΛΐ ε!ς Ισχάτην άπορίαν συνήλασαν, ούδΐ ϋΐυά άθΟΓθΙοοα Γ&ίυοι ΓυίδΒβί.Αρρ&ΓβΙβυπκΙθαι&νιι- 
Υ&ν Καντάπασιν άπορων <ρειδ($μενοι. Άλλα τούτους ηϋ» ςυο(]υβ 80Γ(1ίΙ)υ8 Γυίδββ οοηίαπιίη&ίηπι. Ν&ιη 
μίν τβ^ς δρομικαΤς στρατίαις Ιγγράφοντες, τους δΐ ουιη υδςυβ &άθυΐΏ ςυοάνίδ ηυπιίδπιαβχ&^ίυπι ρβη- 
πρώην ταύταις υποκειμένους εΙς τάς πλευστικάς άβΓβΙ, ίΐΐθ ΤβίΛΓίβπυπι βχοο^ΙβνίΙροηίΙβΓθ ίηαπιίηα- 
μεταγράφοντες, τους δΐ πλωίμους μετατιθέντες ε!ς Ιο, βΐ 6Χ&6ΐίοηθ8 (^Γ&νίοΓβ, ΙΐΓ^ϋοηβδβί οηαηββ ίιη• 
στρατιώτας πεζούς, τους δέ πρΝ τοιούτους τοΤς ρβηβΑβηηυΙίΙ&ΙοηυαιίβΧΏ&ΙθΓβοϋ ^&Iη^υIη&ηι^^[υί1υ8 
Ιππ^αις έγχαταλέγ ντες, υλ\ τους Ιππ^τας ε!ς Γβοβρίιιηΐ 68861, αϊ οπιηίδ νβ1υ8 δίΛίβΓ, ίπιρ6ΓβΙοηβ 
χαταφράχτους αμείβοντες, και έκάστψ βαρύτερον ίοι&^ίηθίη8ί^ηί1θ8,1&η1υιηά6την8ΐ6Γ6ί,ςυ&ηΙυη) Γθ- 
9τρατΐ€ι>τΐκ&ν έπιθέντες λειτούργημα. Έφκει γάρ €θη8 &1) ίιηρ6Γ8ΐθΓθ6Χ6υ8ί : ίΐΐβ δοαπι σ)οη6ΐ&ιηρ]υ- 
τ^ •»βν τ^ στρατιώτιδι μεταχειρίσει έπιγραφύμε- ηβ β6Γί ^Ό88^^.^ϋΟβη6?ϋι^11&Π18ο1βIη ιη6Γθα1θΓί1)υ8 
νος (61^* θθεν καΐ δ($γμα, δσον τύ κατ* εκείνον, έθ^- 6χρ6ΐ6ηϋ1)η8, 6 οοηιπιυΐαΐίοηίδ &υοΐ8Πθ,ςυοά η3&- 
σιι^σε, τους "έν πολέμοις αναιρουμένοις στρατιώτας, Ο ^ηυιη 6χί(|;β1)&(, ιηυΙΙυΐΏ 8ίΙ)ί Ιυοπ &066ά6Γ6ΐ. Ουί- 
Ικίσης τιμασ^αι τοΤς μάρτυσι καΐ ΰμνών όμοιων Ιιυβ Γ6ΐ)υ8 ουο) 6ίν68 νβχβΓβηΙϋΓ, ^Εάίΐβδ Γ6Γυιη ν6- 
τογχένειν, και παραπλησίως γεραίρεσΟαι. Καΐ εΐ η&Ιίυτηηυ1ΐ8ηΐΓ&Ιίοη6Πΐ 1)&Ι)6ΐ)&η1,86!ΐςυί8(ΐυ6πα6Γ• 
/εή ό πατριάρχης και τίνες των αρχιερέων, άλλα ο&ίοΓ 8υο &Γΐ)ίΐΓ&1υ ρΓ6ΐίαπι 8ΐ&(υ6ΐ>&1. υη(ΐ6, ςυί 
μήν χα2 Ινιοι των λογά8ων της γερουσίας γενναίως. Γ68ηθ0θ88&η886α)6ΐ)&η1,ίη(1Ιθ8Ω6ΐ>&ηΙραυρβποΓ68. 
άντίστησαν, λέγοντες. Πώς &ν ο1 έν πολέμοις άναιρουντες και αναιρούμενοι λογ{ζοιντ6 τισι μάρτυρες, 
ίΐ τοΤς μάρτυσιν Ισοσίάσιοι, οΰς οΐ Ο^^οι καντίνες (62) 6πό έπιτίμιον αγουσιν, έπι τριετίαν της φρικώδους 
χαΐ Ιλρας οίύτους άπείργοντες μεταλήψεως ; τάχα Αν το ^ισπίσκο^ έκεΤνον κεκύρωτο θέσπισμα. ^Ην δΐ προς 
τ•Τς ^ίλλοις καΐ χρημάτων Ι^ττων, ώς ίοικε* μέχρι γάρ εκείνου παντός νομίσματος Ιξαγίου σταθμόν 
Ιλχοιντος, εκείνος τό Τε:αρτηρόν έπενοησε κολοβώσας αυτό ι^ατά τόν σταθμόν, καΐ τάς μίν εισπρά- 
ξει^ δια του βαρύτερου, τάς δΐ δέσεις κα: πάντα τά άναλώματα διά το^3 κεκολοβωμένου πεποίητο. ΈΟους 
δ* 'Ιιειχρατήσαντος παλαιού, στατήρα πάντα, βασιλικόν έκτύπωμα φέροντα, Ισότιμον εΐναι τφ άρτι 
ΥΜκτομΙνφ παρά του βασιλεύοντος, έχεΤνος τό δαύτου προτιμχσ6αι κεχέλευχε νόμισμα. 'Ίνα τί γένηται ; 
V ■ ΙκεΤνο μ<$νον τοΤς έμπύροις ζητούμενον, κέρδος αύτψ πορίζη 6π^ρ Ικάστου νομίσματος, αδρά πραττο- 
ΙιΑμ^ Ιίλλάγια. Ούτω δΐ τούτοις κακουμένων τών πολιτών, ουδέ τις παρά των άγορανύμων ήν έπ^ τοΤς ώνίοις 
ι<ρ<Π'4%ΐΜΐ, άλλ' Ικαστος τών έμπορων ν($μον είχε τό Ιβηιτού θέλημα, καΐ οΐ ώνούμενοι τά χρειώδη, έγίνοντοκαθ* 
ΜΧΜΤ^ρβ νενίοτεροι. 

'1ί{Γ• Τΐ9^'χαι πλείονα Ιτερα (πάντα γάρ άπα- ]) ΧΥΥΙ. ΗβΒΟ &1ίΑςαθ ρΙυΓϋ (ηλοα οιηηί& ρ6Γ86ςηί 
ρί^μτΙ^ίήίσίΐΛί 'δυσχε:1ς) ΙςΙμηνε πάντας κατά του άίίΒϋίΙβ'ΛιβπΙ) ιιΙγοχ οπιηίιιπι οάίυιη ΝίοβρΙιΟΓΟ 
Κίχ^φ^^/Ιιαι παςιν ήν δι* ευχής, τή ς τούτου τυ- οοηοίΙ&Γυηί, υΐ ορ1λΓ8η1οιηη68, 6]υ8 ΐ7Γ8ηηί()6 Η- 
^λννίίος ^Εΐ(αλλ«γήναι. Ούχ ήκιστα δ* έλύπησε τους 1)6Γ&Γί. ΐΠηά ΐΑΐοθη νβΐ ίη ρηιηί8,1ιοαιίηϋ)υ8 οίο- 

ν&η» Ιβοϋοηββ βΐ ηοΐφ. 

(βΐ) Έώκει γάο τό παν τη στοατιώτιδι μετά- Ιητ α ηοΗ$ ρτορΓ€ ίίτηηΐίαΐίί απιαίον, αΙηη€ ακρη^ 

χειρίσει Ιπιγραφομενος. Ι^ίυΙρΓβηαυδ ίη 1«6^&1. τηβηΐΰδίϋ, αηί νοη ρηίιο 8ί(>ί οβηία αηιίοα$, $6ά 16Τ' 

816 ΟηΒοοοα 1οςυ6η(6Εη ίηάυοιΐ : €οη$ίαηΙίηηί, δη- νοτβείςίααίο ήδΐ $Μΐ>άααα [αοΗ, 
Μι, ίπιρ^ΓοΙΟΓ, Κοτηο ΪΦηύ^χη ραΐαίιο ηιαη6η$,.,. (62) θεΤοι κανύνες. νίιΐ6 6υα)(]6ΐη Ζοη&Γ&ο), αά 

ΙΙΐ£ίρΗοηι$υ€το ΒαήΗη$ Ηοτηο ταχύΧερ, ίά 6»ίιηί- (Αη. 13, βρίδΐ. 1 8. Β&βϋίί αά ΑιηρΙιΠοοΙιίυοι. 
Ι2ΐί3ί ά€άαΗ9^ραΙαΙ%ίίτη ϋ€ΐ$ ρ€$ΐ€τη αάΗοττΰΙ, €ΐ υοοα- 133 αΟΑΝΝΙδ ΖΟΝΑΒ^£ 124 Γββίυιη ΓϋίΙ, ςυοίΐ Γβ^'αιη πιογο οίΓΟϋΐηάβάίΙ. Νλπι Α ανθρώπους, χα\ ή των βασιλβ(ων τψ τ•ίχβι π«ριβο- οϋΐη ΟΓΕουΙϋΐη ΕοοβρίβββΙ, ββίη 6& ίηΙβΓΓβοΙυιη ίη, 
ρϋΙβΙ)Εΐ ββ ιηαίηίΙ)υ8ΐαΙϋΐηΓοΓθ. ΕηίιηνβΓο βίο βί 
ΓΛίίοοΐηαηάϋοι ΓυίΙ : 8ί νβΓυιη οβββΐ ΟΓ&οηΙυιη, 
βΐίααι ΓαΙϋΐΏ (υΐ ίΐα Ιοι^υβίΓ) άίνίηίΐυβ ΟΓάιηΛίαπι, 
ββββ ίηβνίΙαΙ)ΙββΙ ία)ΐηυΙθΙ)Πβ ; βίο ίάβΙίςαββοΙβΓίΐΕ 
ρΓθ1ιίΙ)θπ ρο88βΙ, ηοη αΐίςαβ βδββ νβπιιη, οιηηβιη- 
ςαβ 8θ1βΓΐίβΓη8ϋρθΓνΕ0&ηβαηη.8βά ίΙΙβ ηαΠπ ΙΐΛΓϋΐη 
ρβΓϋΐη οοη8ί(]οΓαι& : πιβί^ηίβ 8ϋΐιιρ1ί1)ϋ8 Ρϋβί^ιη βο 
ΐΏϋΓο, ςαί βΐίαίπ ηοηο οβΓηϋυΓ, οίΓοαπιάβάίΙ, 
ςϋθΐη οίνββ ΑοΓοροΙίπα βΐ ΟΕβΙβΠϋπι 1)ΤΓ8ΐηηίουιη 
οοηΐΓΛ 8θ βΧ8ΐΓϋοΙϋπι]ϋ(3ίοαΙ)8ηΐ.νβΓυπι ιηϋηίΐίοηθ 
ρβΓίβοΙβ, ουαι ββ 3&ιη Γβ8 βυαβ ίη ΙυΙο οοΙΙοομβθ 
ραΙ&Γβί, Ιϋπι (ΙθΓηυιη ουπι ίηίρα βαιη ίρββιη 
03Β(1βΓβΙϋΓ, ίηΐβΐΐβχίΐ, ίηνθηΐυιη ίΙΙαά ηίΐιίΐ 8ϋ)ί λή. Κκχρησμοδοτημένον γάρ ^χων, τό έν τοϊς βανι- 
λιίοις μέλλειν άναιρεθήσεσΟα'. , ίδοξε* Ιαυτψ περι- 
ποιεΐσθαι 8ιά τονί τείχους άσφάλειαν, $έον λογίσα- 
σΟαι, ως εΐ μίν άληθ^< βίη τδ χρησμοϊ(5τημ«, βΓη 
&ν και πειτρωμένον, ιν' οϋτως εΐ'ποιμι, νό έχ θεού 
ώριαμένον, αφυχτόν τε χαΐ αμετάθετο. Εΐ δΐ €ύ- 
ναιτο χωλυθήναι $ι' έπινοίας τίνος, ού πάντως άλη- 
ΘΙς, χαι χά έπινοούμενα περιττά. 'Ό δ^ τούτων ούδΐν 
λογισάμενος , μεγάλαις δαπάναις τφ νυν όρωμένφ 
τείχει τά βασίλεια έστεφάνωσεν, Άχρ6πολιν δ' οΐ 
πολΤται τοΰτο και τυραννεΤον καθ* Ιαυτών γιν^με- 
νον ?κρινον . "Οτε τοίνυν άπήρτισβ τό 6χ^ύρ«μα , 
καΐ εδοξεν ^υτφ περιποιήσασΟαΐ την φύλαχτ^'ν ία- 
φαλή, τότ' εγνω μηδίν αύτψ λυσιτελησαν το έπινόη- ρροΓυίδδθ. δβά Ιιοο ίη ρΓβΒ86ηϋ& οπιί88θ, Ρβ8 β]ϋβ |ν μα, 6ποστάς έντδς εκείνου τον ολεθρον•. Άλλα μήπω 

£;θ8ΐΑ8 βΧ8θ(ΐυΛΠΐϋΓ. ΑηΙίοϋΙιΙα, 904 ςαβπι Οαιηβη περί τούτου, ετι δ' ό λ<5γος πράξεις διεξίτω έχείνου. 

ϋΓοηΙββ βΐΐυίΐ, ΓβνοΓΐβη8,οα3ΐβ1Ιϋπι ίη ΤαϋΓΟίηοηΙβ, 

ςυβιη Ιιοάίβ νυΐ^ο ΜαυΓοπι νοοαηΐ, οοηβίΓυχίΙ : 

Μίοΐιαβίθ ΒϋΓΖθ, ςαβω ρβίποΐϋπι ΓβοίΙ. θΐ Τ&υη 

ιηοηΐίβ άϋΟθΐη ηοπιίηανϋ, &ά ίηΓβ8ΐβηάθ8 ΑηΙίο- 

οΐιβηοβ ί1>ί Γβΐίοΐο. ΡβίΓϋπι νβΓο ςαβιηάΕΐη βχ ωί- 

ηίβίΓίβ 8ϋί8, οββίΓΛίϋπι ίΙΙϋπι ςυίίΐβπα, βθά βίρβ- 

Πϋϋπι ΙιοηαΙηθίη, οοηβίβηΐβπι, βΐ ιηϋίΐυιη Γβί^βηάο- 

Γϋπι ρβΓίΙϋπι, 8ΐΓΛΐορβ(ΐΕΓο1ι&ηι <1β8ί8ηΛνίΙ : υΐ 

Ιοουω βχβΓοίΙαί άαπβΐ βά 1ιίΙ)βρηΕηί1ϋπι ίη Οίΐίοία. 

ΙπαρβΡΛίοΓβ Β^^ζβηΙίυπι ΓβτβΓβο, ΒαΓζββ 0Γβ1>Γί8 βχ- 

0ϋΡ8ίοηίΙ)υ8 ΑηΙίοοΙίθηοβ Α^βΓβ!ΐο8 ίηίββίαΐ)»!, ββ- 

βίοΐϋβ άβ οβρίβηάδΒ ϋΓΐ)ί8 ΓβουΙΙαΙθ, ραΓΛη(1α(ΐυ6 8ίΙ)ί 

βίοπ» οο^ίΐαηβ. Οϋοάαπα ί^Ιαρ ΙβηαροΓβ ΙϋΓπβ οα- 

^υ8<1ΕΠ1 Λΐΐϋϋίΐίηβπι οΐΛαιπιβη8ϋ8,ρΛΓΛϋ8 80&Ιί8ίΗί Τπονοτϋών έξ Αντιοχείας (63). της προς Όρ<5ντιιν 
ούτος ό βασιλεύς, φρούριον έν τφ ορει του Ταύρου 
Ιδείματο, Μαυρον δΐ ^ρος έχεΤνο λέγει νυν ό πολύς 
άνθρωπος, έν ψ Μιχαήλ τδν Βούρτζην χατέλιπε, 
πατρίκιον τιμήσας^ και του Μαύρου βρους στρατ- 
ηγόν όνομάσας αυτόν, τους 'ΑντιοχεΤς χαχοΰν έντει- 
λάμενος. Και ΙΙέτρον 8* ^να των έαυτου Οεραπ<ίν- 
των, έχτομίαν μεν, δραστήριον δέ γε χαι έμβριΟη, 
και αρχειν ε1δ(5τα στρατιωτών, Στρατοπεδάρχην ^νο- 
μάσας κατέλιπεν, Ιν' έν Κιλικί^ δοΐη χώραν τ|[ 
στρατί^ τόν χειμώνα διαγαγεΤν. Καΐ 6 μΙν βασιλεύς 
ήκεν ιΐς τό Βυζάντιον, ό δΐ Βούρτζης συνεχώς έζε- 
λαύνων έκάκου τους έν Άτιοχεί^ 'Αγαρηνούς, χ«1 
διεσκόπει &'πως ελοι τήν ι((ίλιν ει δύναιτοι, χαΐ χλέος ραπυυβ, ηοοίβ 1ί1)βΓη&, ίΙΙυηί βΐ ηίνθ8&, ΙαοίΙθ Ο εξει. Έλαθεν ουν ποτέ μέτρον του ΰψους Ιν^τβ^ν ιηοΒηίΐ3ϋβ ΠΓΐϊίβ 8ϋθοβ<1ίΙ, ΕΓΠχί8ςυβ 80&1ί8 οαιη ΐΓβ- 
οβηΐίβ (ΙοΙ βηίιη ΛάνοπΙβηΙβ ηβωίηβ αάάυχβΓαηΙ) 
&806η(1ίΙ, ουβίοάββ ΙυΓπβ βΙ οΒνίοβ (|υο8ίΐυ6 οββάϋ, 
βίαΐίιηςυθ βίΓ&ΙορβάαποΙιβΒ ηαηϋαΐ ςυίά Ω&Ι, θ( &ά 
ορβιη ΓβΓθη(ΐΛπα βοοβρβίΐ. Ιά ίΐΐβ άβίΓβοΙβΙ)»!. ΚβΐΌ- 
1)ΛΐυΓ βηίιη ΐΓηρβΓ&ΙοΓ ίΐΐί πιαηίΐΛδβθ,ηβ ΑηϋοοΙιίΛΠΐ 
ίηναάβΓβΙ, ςϋοά ϋΓΐ)ί8 θίϋ8 οαρΙίνίΐΕίβπι ίηίβηίαπι 
ίιηρβΓαΙοηβ οοηίβουίϋΓυαι ναΙ^Λία Γαιηα βΓΕί. Αη- 
ϋοοίιβηί οαπι ΙυΓΓββ οοουρίΐΐαβ ββββ οο^ηονίβββηΐ, 
βο αΐΗΟΓϋβΓ οοηνβηοΓθ, Αά Ποποαποδ βχρβ11βηάθ8, 
ΒίΓΛίορβίΐΛΓοΙίΕ, ςϋΛΠίνίβ αηΐίοίρίΐί οογε (ϋβϋηβ- 
ΓβΙϋΓ, βΐ πιιιηάβΐί ίιιρβΡΛίοπβ, βΐ βχίΐϋ ΒϋΓΖ», οϋΐη 
οοΙιογΙθ 8υ&, ίαηιβη ηοη 6οαιοιίϋ6ηάαπΐ688βΓ&Ιυ8, 
ϋΐ ίοί νίΓί ρβΓίβΓβηΙ, οϋπι οη[ΐηί1}α8 οορϋβ ΑηΙίο- πύργων λαβών, χαΐ προς τοσούτον ΰψος ανάλογους 
ήτοιμάσατο κλίμακας. Φυλάξας ούν νύκτα ^(ον "ΐι^ε.! 
μέριον, άσέλην^ν τε και νιφετώΒη, πρόσεισιν ήρέμβ 
τψ τείχει της πύλεως , και τάς κλίμαχοις έριίιβς 
αύτψ, άνέβη μετά τριακοσίων (τοσούτους γάρ έκή* 
γετο, μηδενός αισθομένους) και τους μΙν του πύργοο 
εκείνου φύλακας άνεΤλε, και Ιτέρων πλησιαζ^ντιβν, 
στέλλει δΐ αύτίκα προς τ6ν στρατοπεδάρχην, δηλ&ν 
αύτψ το γεν^^μενον, και προς βοήΟειαν έκκαλύομινοςι 
Ό δι άνεδύετο • λέγεται γάρ έντείλασΟαί ο\ τΑ^ 
βασιλέα, μη προσβαλεΤν τ^ Άντιοχεί^Ε, δ'τι ΙΜ^ 
πασι πεφήμιστο , τ^ της Αντιοχείας άλώσιι Ι^• 
σθαι και του κρατούντος τόν 6'λεθρον. 01 δΐ Άντι•- 
χεις, γν<$ντες τών πύργων τήν &λωσιν, έκει συνηθρο(- οΐΐί&ιη ίηνβάίΐ. Οηο ΓλοΙο βΐ&ϋί βΐ ιηαηυβ βΐ αηίπιί β σΟησαν, έξελάσαι τους 'Ρωμαίους αυτών προΟυμού- ΒαΓΐ)αΓ0Γϋηι οοηοί(1βΓυηί.ΒυΓΖ68 νβΓΟ ουπα 8υί83&ιη 
(ΙββρβΓΕίβ ββΐϋΐβ, ΓβνίχίΙ, βΐ ροΓία Μρβηηι ρβββοΐβ, 
1ίΙ)βΓϋΐη ίηβΓβ88υιη βίΓαΙορβάαΓοΙι® ρΓβ1)αίΙ. ΤαηΙα 
ΓαοίΙίΐΛίβ,ίΠϋβίΓΐβ Αηΐίοοίιίιι ίη ΗοιηαηοραΓη ροΙβ8ίΛ- 
Ιβιη νβηϋ. Μ ίπιρβΡΛίοΓί ηυηΙί&Ιαπι ρΐυβ άοΐοηβ 
&11υ1ί1 ςυαπι νοίϋρίαΐίβ, βί ρΓ»ο1&Γυτη Γαεΐηυβ, 
ΐΓαΙυβ 8ΐΓα(ορβά&ΓθΙι« βΐ Βογζφ, οοηΐηοαβίϋβ βΙ μενοι. ΙΙρός δύο τοίνυν εναντία μαχ^μενον Εχων 6 
στρατοπεδάρχης τόν λογισμον, τήν τε βασιλιχήν έν- 
τολήν, και τον όλεθρον ιού Βούρτζη, χαΐ ταιν σύν 
αύτψ τριακοσίων ανδρών, έ'θετο μή Ιασαι τοσούτους 
^δρας άπολέσΟαι, και αράς σύν παντί τψ στρατβύ- 
ματι, προσβάλλει τ^ 'Αντι^χου* και αύτίκα οΐ μΙν 
πολέμιοι παρείθησαν και τάς χεΤρας και τάς ψυχάς• ν&Η» Ιβοϋοηββ 6ΐ ηο(». 

(63) 'Τπονοστών έζ Αντιοχείας. ΕχρβάίΙίοηβιη άοτηοάχ Νί€6ρΗθτη$ ΟοταΙαηίίηοροΙίηι ΒςΓ€άααΓ, ίη 
Ιι&ηο ίη Α^&Γβηοβ, ςα» βαΐ) &ηηο 968, ιιοοίάίΐ, αΙ- Ααχ^Ηο» ρτθ[€θ(ηηϋ, 
ϋ^ίΐ ϋαΙρΓ&ηάυβ ίη Ι^β£;α1. ^ί^α^^α βΓία %ρ$ίίΐ$Η6ΐ>' <35 ΑΝΝΑΙ^ΐυΜ ίΙΒ. ΧΥΙ. 126 

0\ δΐ πβρί τλν Βούρτζην, χαΊ αυτός έκεΤνος, ^δη Χ ιηίηίΒββί ΓβιηϋηβΓβΙαβ, ΛάβπιρΙθ(ϊυο ίιηρθπο,ίΐίαπί 

άπειρηχ^τβς άνεζωώθησαν , και τα κλείθρα των (Ιοηαο βχίτβ νβΐυίΐ. 

πυλών ό Βούρτζης πελέκει διακ(5ψας, ανετον παρέσχε τω στρατό πεδάρχγι τήν ε-'σοδον, και ή περιφανής 

Αντιόχεια ^ς^ον οΰτως υπό 'Ρωμαίου; έγένετο. "Ό τψ βασιλεΤ άγγελΟεν αίλγος, άλλ' ου χαρμονήν ένε- 

ποίΓ^σεν. Έμηνία τε τψ στρατοπεδάρχγι, και τψ Βούρτζγι της σπουδζς καΐ του άνδραγαΟτ^Μ-^ιτος «μοιβήν 

παρέσχον ύβρεις και άπειλάς , άφείλετ(5 τε αύτου τήν αρχήν , και παρά τψ ο*κψ μένδίν άπρ<^ντον 

ΖιωρΙσατο, 

ΚΖ*. Συνέβη δέ τι καΐ Ετερον δ τόν δήμον έξέμηνε XXVII. Αοοίάίί βΐ βΐίϋά ςυίάάαιη, ςυοά βΐ ρορα- 

κατά του βασιλέως, καί κατά δήμου τον αύτοκράτο- Ιαιη οοηΐΓΒ ιιηρβΓβΙοΓβΓη, β1 ΐΓηρβΓΛίΟΓβιη οοηΐΓΛ 

ρα. Κχτά τι παλαιόν ίθος ( ) έν μι^ των Δεσποτι- ρορυΐαιη εχ&οβΓ^&νϋ. Ουοά&ιη ίββίο Οοιηίηίοο ΐιη- 

κών Ιορτών εις τον έν τ^ Πηγί θεΤον ναόν πρόοδον ρβΓαΙοΓβ,βχ νβίβπ οοηβϋβΐϋάίηθ, ίη Ρβ^Λίν^οπι ίβιη- 

έποιβιτο 6 βασιλεύς, καΐ συνέβη μέσον Αρμενίων ρΐυιη !105 θυρρΙίοΛίαπί β§;Γβδ30, βοοίάίΐ, Ιΐΐ Αγ- 

χλΙ κΧωΙμων φιλονεικίαν προβήναι, κάκ ταύτης συμ- ιηβηϋ βΐ ηαυΙΟΒ ογΙλ οοηΐθπΐίοηβ οιιγό παβ^ηο ιηαΓ- 

βοΧήν αλλήλων και Οροΰν και κρ(5τον πολλήν, και ιηυΓβ βΐ ΙϋΐηυΗα ϊηΙβΓ 5β οοη{?Γβ(1βΓθηΙϋΓ, β* 
^νον ανδρών εκατέρωθεν. Της δΐ φήμης το γεγονός η υίπηςϋβ νίΓΐ αΐίςυοΐ οβάοΓβηΙ. ΟϋΟ αηΐβ Γ6(]ί1υιη 

τοίζ έν τ^ πόλει προ της επανόδου του βασιλέως κατ- ίιηρθΓ&Ιοηβ, οίνί1)υ8 ηυηϋ&Ιο, ΙβιηβΓδΙΓία ρΐ6ΐ)3 ία 

αγγειλάσης , ο1 του δήμου άτάσΟαλοι κατά συμ- οοΗοπΙββ (ϋνίβα, ΑπηβηίοΒ Γβάβυηίββ, οΙ)νί&πι 

μορ(ας γενόμενοι πολλαχου , και τοΤς Άρμενίοις β§Γβ88Λ, Γϋ3ΐίΙ)ϋ8 083ι1βΙ)α1, θΐ ίρβυπί ίίΌρβΓΛίΟΓβΠΙ 

έπζνιοΰσιν υπαντιάζοντες , ξύλοις εκείνους συνέκο- ]βιη ίη ΓοΓϋΠΐ ΡΕηαΓΪυιη ρΓΟβπβββυπι ιηαΐβάίοΐίβ 

ΐΓΓον. 'βς δε και ό βασιλεύς έφΟάκει κατά τήν άγοράν ίη8βοΙαΙ)Λΐυρ : ΟΓίοςαβ ΙυποαΙία β1 οοηουΓβα (αοΙο, 

τδιν Άρτοπρατίων, ύβρεις κάκείνου κατέχεον , και βΐ οΙ&ιηοΓ βυΜβΙο, λΗι Ιαρί(ίίΙ)α8 ίιηρβΓβΙΟΓβιη ρβ- 

θ^υβος ίζρτο, και βοαί τε και συνδρομαι, και οΐ μίν ΙυηΙ, αΐϋ ρυΙνβΓβιη ίη βυηα δρβΓ^υηΙ, βΐ ιπαΐβάΐοϋβ 

λάθους ήφίουν κατά του βασιλέως, οΐ δε κόνιν Ιπατ- αδςυβ ίη ΓοΓϋΠΐ ΐΕΐ)ϋ1ί8 1βρί(1βί8 βίΓΛίυηι ρΓΟββ- 

τον κατ* αύτοΰ, και έδυσφήμουν αυτόν μέχρι της ςυυηΙϋΓ, ίη ηαο οοΙυιηηΛ Γοΐυηά» ροΓρΙιγΓβΙίοΛ 

άγορας, ή τις εστρωται ταΤς πλαξι, και τόν κίονα βίΐα ββΐ. Αο ηΐ8ί ςαίάΛΟί βχ 1ιοηθΓαΙίθπΙ)α3 ΊΙΙίαβ 

φέρει τόν κυκλοτερη τε καΐ πορφυρούν. Και εΐ μή Ιοοί οίνί^υβ ΐΓπρβΓ&ΙΟΓβ »υ80βρΙο, ίη8βθ1αηΙβ8 βαιη 

τίνες των εντιμότερων πολιτών έκεΐσε τόν βασιλέα βΐ ιηαΙβίϋοίΛ ίη^βΓθηΙββ, ηυΐίοςυβ ΟΓάίηθ ΙυποϋΙ- 

οεξάμενοι, τους μΙν έφεπομένους αύτψ και δυσφη - ΙααηΙββ, ΓβρΓβ88ί8δβηΐ80 άβρυΐίβδβηΐ, ίΠϋΠΚϊυβ 00- 

μουντας, άλλως τε άτακτουντας, άνεχαίτισαν, έκεΤ- Γοηα οίηοΙυΐΏ ουηο ΓβυβΙίδ »οοΐ8ΐη8ϋοηίΙ)α8 ίη 

νον δι κύκλψ περιλαβόντες, εύφήμουν, και οΰτως Γβ^ίαπι υεςυβ ρβΓ(1υχί88θηΙ, ΓοΓίαδββ ΐΏ&^ηυπ) βχ 
αυτόν εις τά βασίλεια διετώσαντο, τάχα αν τι μέγα ^ βα 8θ(3ίΙίοηθ πιαίϋπι βχδΐίΐίδδβΐ. Ιηθθ ΓϋΠΟΟΓ βπίΛ- 

συνέβη κακόν. Εντεύθεν διεδέδοτο λόγος, ως έν Ιπ- ηανίΐ, ίηιρθΓβΙοπβ άίδ8ίπιυ1»1αιη ϊγεπι Ιϋίΐίδ βςαβ- 

«οδρομί^ 6 βασιλεύς έγκοτών τψ δήμψ, μέλλει αύ- 8ΐπ1)ϋ8 ίη ρορυΐί αΐϋοηβιη ΟΓυρίΌΓΛπη. Αΐίςυ&ηΐο 

τ^ άμύνασΟαι , Άμίλλης ούν τελούμενης ϊ^ππων ροδί Οϋΐη οβΓίΛΐηβη βςυβδίΓβ βΛοΓβΙϋΓ, ίπιρθΓαΙΟΓ 

/«τά καιρόν, στρατιώτας 6 βασιλεύς ένοπλους προή- πιϋΐΐβδ βπηαίοδίη πιβάίυπι ΙΙιβαίΓυπι ρΓΟίΙυχίΙ,βίνβ 

γαγβν εΙς μέσον το θίατρον , έπιδειξομένους τάχα υΙρορυΙοΙ^βΙΗοίοοη^ΓβδδΟβίπιββίηβπιαάϋΐηΙίΓβΓβηΙ, 

τφ δήμφ, ως έν τύπψ πολεμίων οία της μάχης ή ^υ^αηάΛIη βΐ ίρδΕΠί ΓϋΙϋΓ&Πΐ δοίΐίοβΐ, δίνβ ΙβΓΡΟΠβ 

συμβολή, ώς δήθεν αύτψ κάντεΰθεν περιποιούμενος ίηουΐίβηάί 0&υ3α. ΙΙΙ &υΐ6ηι ιηίΐίΐβδ βίβΐίΐΐοβ βίπη* 

ήδονήν, ή και φόβον αύτοΤς έπισεϊσαι θέλων. Ώς ΧθΓϋηΙ, ρορυΐοβ ςαί ίη ΙΙιβαίΓΟ βΓβιΙ, ίΐΐυά βββθ 

συν βΐ στρατιώται τά ξίφη έγύμνωσαν , ό έν τψ ΓΛίϋδ, ςαοά (Ιίϋ Ιιοαιίηυιη ΒβΓΠΐοηί5ϋ8 ]αο(&Ιυιη 

^εάτρφ λαός τοΰτ* έκεινο τό φημιζόμενον εΤναι β88β1 : Οϋηα ίπιρβίυ Γυ^ίβΙ^αΙ, ίηΙβΓ βχβυηίΐυπι ΕΠ- 

νομέσαντες, άποδιδράσκειν του θεάτρου ώρμήκεσαν, Ιβιη ίη Εϋ^ϋδΙΙίδΟΐυΙΙί ίηνίοθΐηοοηουΙοαΙίρθΓίβΓϋηΙ, 

και «ερί τάς εξόδους στενοχωρούμενοι, υπ' αλλήλων αο ρβποαίυπι ΙαΙίϋδ νββΕΐυΓΠ 68861, ηίβί νίβο ίπι- 

^ σαμπζτούμενοι, άπώλοντο ου βραχεΤς. Τάχα δ' ρβΓ&ΙοΓβ ίη 8υ& 8βάβ ίπιηαοΐο, Γα^βΓθ άββίίΐίβββηΐ. 

^καΐ πολλψ πλείους έκινδύνευσαν, εΐ μή οι βασι- ΜοΓίυοΓϋΐη νβΓΟ ρΓορίη(]υί 8υθ8 Ιυςβηΐββ, ρΰΙ)1ίθ6 
λΛ^ έμεταχίνητος έπι της ιδίας ώπτο καθέδρας, Ο ίοΐρβΓαΙΟΓβΙΏ (Ιίοΐβπίδ ίηΟθδδβΓϋηΙ ; οΐ) ςϋ8Β ΟϋΠΟ 80 

Ί8ί» γαρ 6 δήμος έκεΤνον μηδόλως της έ'δρας μετά- θίνί5ϋ8 ίηνίβϋΠΙ 6886 δΟΙΓβΙ, Γβ^ΐΛΠΐ πΐϋΓΟ οίηχίΐ : 

χω^Ί^^κηΛ^ Ιστησαν της φυγής. ΟΙ δΐ τοις Βανοΰσι ςϋο αΙ)8θ1ϋΙο, ΓβΙβϋβ Εά 86 οΐ8νίΐ3υ8, Ιηιη άθοιοπι 

τάτσ ΐφοσήχοντες τους οικείους θρηνουντες, δημοσίι;^ ίά β! ςϋοά Ιίΐηβ1)Λΐ, ΟνβηίΙ, η6ςΐΐ6 ϋΠ» βχΟΟ^ίΐΛΐβ 

πρ6ς τον βασιλέα άττέσκωπτον . Διά ταΰτα τοίνυν ιηαηίΐίοηίβ ΓυίΙ υϋΐίΐαβ. ΤϋΓοί• Εϋΐβπι, ϋη^ΛΓίβ 

ν&Ηδθ Ιβοϋοηββ 6ΐ ηοΐ». 

(64) Κατά τό παλαιόν εθος, ΡθβΙϋΐη ςυο Ιΐδβο ρΛΓ&ΙϋΟΐ οΐ ροωραπι ίΙ& άβ80Γί1)ϋ ; Πίί βνςο ίηόιι* 

Ώ?Γ•**-«?'?^,?!?!?^!'^^λ^*^ ^®°^ ί^»*^β<ί?"8^ 1»^; ί^ Μδάοτηαάιδηί- ΗαΙιιΐί Νί€6ρΗθΓίΐ$ βχίτα €οη$1αηίίηθ' 

ροΐνη π'βίαείαΛίτη %ά β$1 ίίαίχοηαη, χη Ιοοο (ΐηί (ϋούίΐτ 
ε!ς Πηγάς, χά 6$1 αά Ροηία^ βοά^τηςαβ τμ νβηχΓΦ 
ντχοΘρχΙ, δθά αη θ& βϋ ου]α8 Ιιίο ιη6αιίηίΙ ΖοηλΓ&8, 

- .. - . . ^ . . , ηβϋά οιηηίηο οοηβίΛΐ. νίάβ ηοιίΓβιη €<ηιύαηΗηο- 

Ιβίιαβ ρΓβΙβΓβΛ ιωροΓΛίοπίΒ προελεύσεως ε?ς Πη- «/|>η, 10). ιν, υΜ άο Ιΐοο ΐ6Πΐρ1ο ββίπιιιβ. 

γΐς ιηοιηιηιΐ ΙαιΙρΓΕηίαβ ιη ΙββΕΐίοηβ, οι:^α• βρ- 127 Ι0ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΕ^Β Μ8 Βοίΐίοθΐ, ΤΙίΓΑοίαΐΏ νΛβΐΛηϋ1)υ8, Βυΐ^ηοθ ρήηοίρί Α μ^ηίσ^αι παρά των πολιτών έπιστάμβνος , τ•1χτ«ι βοπρβϋ, ηβ ί11θ8 [βίΓυιη ΐΓΑηβίΓβ ραίβΓβΙυΓ, βΐ Ηο- 

ιη&η&8 ρΓονίηοίαβ ίηΓθβίΑΓβ. Μ ίΠβ Γβουβ&νϋ, ςίίοά 

ίτηρεταΐΟΓ ίρχί ηηο^ηβ αηχϊΐία η€ραχ5€ΐ, ΰπτη αΰ 

ϋίίίβηι ιηναάβΓβΐΗΓ. Νηηο αηΐβτη ροβίηιιαηι ραοβηι 

ΰΐιτη 613 (αΰβτβ €οα€(η$ &ίΙ^ ροϋαΐανβ 906 ηί ΙδΡάια 

νητηραΐ^ α αηηίε $ηιηρΗΛ ΜΙητη αΐίάριαί, €\ΐ)}α τα- 

ΙίοΜΥη τ€άάβΓβ ηοη ρο$$α, Ιϊ)Ί ί^Ιυρ Γβρυΐβαιη 

ρ&88αΒ, Ο&ΙοογΓΟίη, ΟΙιβΓβοηίβ ρπηοίρίβ ΩΙίυΐΏ, &ά 

Ηυββίφ ρήηοίρθίη δρΙιβηάθ8ΐ1ι1&νυιη οοηΐΓ& Βυΐ- 

Κ&Γ08 οοαοίΙαηάυΐΏ &1>ΐ6^&νϋ. ΗυΒβίουβί^ίυΓ θχθγ- 

οίΐυβ Βα1§;&ΠΦ &^γο8 1οη§;θ ΙαΙβςυβ ρορυ1&Ιυ8, 

ρΓβά&αι ρβηθ ίηηΌΐχΐθΓ&1)ί1βαι &1)β^ϋ, ίάςυβ 8β- 

ςυβηϋ &αηο ββςυθ Γ&οΙυαι. 

άπροφάσιστον . Αποκρουσθείς το (νυν εντεύθεν , εΙς τόν άρνοντα 'Ρωσ'ας τον Σφενδοσθλάβον (65) διε- 

πρεσβεύσατο, έξορμών κατά των Βουλγάρων αυτόν, διό καΐ τόν υ\όν του έν Χερσώνι πρωτιύοντος τλ 

Καλ^κυρον (60) προς 'Ρωσι'αν έκπέπομφεν . Επιστρατεύει τοίνυν κατά Βουλγάρων σύνταγμα *Ρωσι- 

κόν, και χώραν αυτών πολλήν έληΐσατο και λε(β^ ουκ εύαριθμητον εκείθεν άπήλασε, καί τψ έπι4ντι 8* Ιν(οη>τψ 

ούχ ήττον τών προτέρων οΐ *Ρώς τά Βουλγάρων έκάκωσαν. 

XXVIII. ΡΙιοοα Γβ^ηβηίθ ΓϋίΙ ΙβΓΓβΒ ιηοΙπ8 Ιιορ- β ΚΗ'. Γέγονε δΐ (66*) του Φωκά βασιλεύοντος καΙ κλ^ 
Γβηάυβ, ςυ'ι. θΐ8ί €οη8ΐ&ηΙίηορο1ί ρΐ&ηβ !ηηοχίυ8, νος της γης φρικωδέστατος, έζ ούπερ ή μίν Κων• περιέζωσε τά βασίλεια• άλλ* δ'τε τοΰτο άιπ^ρτιστο , 
καί οΐ τών πυλών αΐ κλείδες άπεκομίσθησαν, τίτβ, 
δν έφοβεϊτο φόβον, ήλΟεν αύτψ, καί ούδΐν της έπι- 
νενοημένης αύτψ ασφαλείας άπώνατο. Τών δΐ Τούρ- 
κων, τών Οδγγρων δηλαδή, τά θρφαψΛ ληΥζομένων, 
τψ Βουλγαρίας Ιγραψεν δρχοντι ό βασιλεύς Νικηψ^- 
ρος μή παραχωρεΤν αύτοις διαβαίνειν τόν "Ιστρον, 
καί τ^ 'Ρωμαίων λυμαίνεσθαι. Ό δΐ ούχ &ΐ(ήκο>σε, 
λέγων ώς "Οτε καθ* ημών οδτοι έστράτενον, πβρβ- 
καλούμενος συμμαχήσαι ήμΤν , ούκ ήθέλησας • 
Καί νυν δτε βιασθέντες σπονδάς έθέμ«θα «ρός 
αύτους , άξιοΤς ή μας παρασπονδήσαι , βπλβ τ» 
εκείνων αρασθαι , καί κινήσαι «Λεν*^ κατ αΐϋβ Ι&ιηθη υτΐϊίάυβ ρΐυπαιυαι ηοουϋ, βΐ ιηβηβο 
Μ&ίο βρίπαΓυπΙ νβαΐί, ςυί Γρϋ^θβ ρβΓβιηοΓηηΙ. ΙΙηάθ 
Γ&ιηβ 1&1)0Γ&Ιυπ],ςυ&ΐΏΝί06ρ1ΐ0Γυ8ίη βυοιη Ιυοηιοι 
οοηνβΓίίΙ, ίη ^Γ&η&ηα οοη^βδίο Γροιηθηΐο, βΐ Θ8α- 
ηθηϋΙ)υ8 ηααςηο νβη(]ί1ο, ηοο ΓορυΙ&ηδ, 86 (υ1 ίη 
ρΓον6Γΐ)ϋ8 δ&Ιοιηοη &ί( ') ρυΙ)ϋοί8 βχ86θΓ&ϋοηί1)υ8 
οΙ)ηοχίυΐΏ β88β, ββά 1)6ηί^ηϋ&ΐ6[η ροΐίυβ 8υαιη 6Γ^α 
8υΙ)(ϋΙθ8 3&οΙ&η8, ςυοά Ιιίηοβ πίθϋίιηηοΒ αυποονθη- 
άθΓβΙ, ςααιηνίβ εχοοαρίαιη ΒαΒίΙίι Μ&οβάοηΐΒ Ιια- 
Ι)6Γ6ΐ, ςυί ία 1&Η ρβηυΓί& 8Θ, ηοη ϋ& οΗαι, ιη&- 
βαίΩοβ ^688θΓ&ί. Ν&π) οαιη αΠςυ&ηάο άθ ηηοΓΟ ίη 
8&ηοίθΓαιη Αρο8ΐοΙθΓυαι ηάβπι ΐΓβΙ, βΐ οίνββ 
ςαοβά&ιη ςΓ&νίΐΑϋ8 &1ίςυί(1 ρπ» 86 ΓβΓβηΙβδ, σταντίνου ού πάνυ τι πέπονθε, πάλεις ί* Ιτεραι καί 
σφόδρα πεπ6νθασιν. ^Επνβυσαν δέ γε «νεμοι χατά 
Μαΐον μήνα, δι' ων εφθάρησαν οΐ καρποί, και γέγονε 
λιμό; Ισχυρός (67), δν εΙς οίκεϊον κέρδος 6 Νικηφόρος 
μετήνεγκε, ταμειουλκών τόν σίτον, καΐ πο)λοΰ τούτον 
αποδιδόμενος τοις λιμώττουσι, μηδΐ φροντίζων, δτι 
δημοκατάρατος ήν, κατά τόν Σολομώντα παροιμια- 
ζ(5μενον, άλλ* αύχών μάλλον ώς ευεργετών τό 6πή- 
κοον, δ'τι δύο μεδίμνους έπίπρασκε τψ νομίαματι* 
και ταΰτα παράδειγμα ?χων τόν Μακεδόνα Βασ(λειον, 
οΰπω πάνυ πρώην μεγαλοπρέπειαν πρό< τοιαύτην 
ένδειξάμενον ίνδειαν. Άπνίει γάρ ποτέ ό οώτοχράτΜρ 
εκείνος, συνήθη ποιούμενος πρύοδον , εΙς τ^ν τ«^ ζηω8ΐθ8 οοη8ρ6χί88βΙ : ο&υβ&πι ΐΓίβΙίϋ» ςυ8Β8ίνίΙ. ^ Αγίων Αποστόλων ναόν, καί τινας τών τής ιτόλιως Ιΐϋ ΓββροηάβΓϋαΙ : Οοτηίπδ^ ςηί ηοη ίτύί€$ 6Ζ5$ ροί- 
<ιιηχΐί5, Οίτη ηιοΗβ^η ηοΰίε ιη^ΙαπΙετη νίΰΙβαηΐΗ», εΐ 
6ιη( ΐΓΗτηβηΙί τηεάνΓ.ηί αητεο ηηηίτηο $ίηί βτηεηάί Τ 
0αίΙ)υ8 ΙΙΙθ &υ(ϋ1ΐ8 ίη^βιηυίΐ, θ&1α(ΐυθ ρβουηία Ιπ- 
Βΐϋί&ιη ίΙΙοΓυιη άί8ου88ϋ, οίνίΐ68 α]&§;ί8ΐΓ&Ιυ8 6X86- 
ΟΓαΙΰβ, ςοο(1 &1) ίίβ άβ ^βηυΓί& ηοη ΓαοΙυβ 688θ1 

66ΓΐίθΓ, &ο 8ΐ&1ίιη ίΐηρ6Γαΐ0Γίί8 ^Γλη&ηΐ8, &ρβΓΐί8, 

άαο(]6ηο8 πΐ6(1ίιηηο8 αηο αυρβο νβηάί ^υ88^^. Αο 
ϋΐβ ςακΐ6αι, υ( ίαιρβΓ&ΙοΓθπι άβοβΐ, 6§;ί1 ; Ιιίο ρρο 
ο&υροηθ 86 ^688ί1, ςυί ρορυΐο ρβοαπα ΐΑΐ)0Γααϋ, άνδρας ύπόσεμνον δεικνύντας κατάστημα , ^Μοέ^ 
νος σκυθρωπάζοντας, ήρετο τήν αΐτίαν της αχυθρ«* 
πότητος. Οι δΐ, Καί πώς ούκ αν σκυΟρωπάζομεν, 
Ιφασαν , δέσποτα , έπηρτημένον ήμΤν όρώντκ τί»» 
θάνατον, οΤ δή γε δύσ μεδίμνους σίτου εΙ< νόμι- 
σμα χρυσουν έξωνούμεθα ; Τοΰτο άκουσας Ιχιΐνος 
άνψμωξε, καί τοΤς μίν χρήμασι τήν κατήφ«ιαν Ιλβ^^ 
τοΤς δΐ τάς πολιτικάς έγκεχειρισμένοις αρχάς Ι2••!•* 
ρήσατό τε καί έττηράτο, δ'τι μή αυτόν τά της ΙνΜκ 
έδίδαξαν, καί εύθυς τους βασιλικούς σιτώνας (βΒ)έν•ι• * ΡΓον. XX, 28. 

Υαπφ Ιβοϋοηββ βΐ ηοΐ®. 
(65) Σφενδοσολάβον. Οα3ϋ8 πιβιηίηίΐ Οοη8ΐαη- Β ςίΐοά ηηηο ΝίοόρΚοπΛίη ΰοιηρηίίΐ €θρία$ ίη Αη^τίιΛ 
ϋηυβ ΡοΓρΙιγΓΟ^. Όβ. Αάηι, ίτηρ. οβρ. 9. ]ν€ηεβ6ΐαηιη βάηοβτβ : ΑΓροηίτα βηιτη οτηηβτη ηρίθίί€ίη νΜΐα»ί ϋ& θίΤθΓυηΙ ϋΓ»οί βΟΓίρΙοΓββ. 

(66) Καλόκυρον. Ι8 βδΐ, ηί ΓαΙΙοΓ, Οαΐοογρϋβ ρΛ- 
ΐΓίο1υ8 ^υ^υ8 αιοααίηίΐ Ιιυρυβ ρΓ0ί08ρ&ΙϋΑ, βυΐ) αη. 

(66) Γεγονε δέ, 6ΐο. Οβ 1ιοο ΙΟΓΓβΒ πιοΐϋ βυΐ) Νί- 
06ρΙιθΓο Ρ1106& <ι$^υηΙ ΕχοορρΙα ςυβΒάαηι >]ΐ8ΐοπε& 
θχ 60(1. Ββ^.: "Οτι έπί του Φωκά του κυρίου Νικη- 
οόοου του βασιλέως εχλειψις ηλίου• περί χειμώνα 
ίγενετο• καί πάλιν έπί του αύτοΰ σεισμός φοοερώ- 
τατος• τψ δΐ σεισμψ κα' ο^ιβρος ίίιιετρος έπηκολού- 
θησν έπί ώρας τρεις, καί πάλιν έμβρος τεθολωμένος 
σύμμικτός τέφρ^. 

(67) Καί γέγονε λιμός Ισχυρός. Ηβο αυτό - 
πτης ηαΓΓ&Ι I^1υρ^&η(1ΰ8 ίη I^6£;&(. : Ε$ί α αΐίηά ίετηρη$ ϋ€0 {ηΙ}βηί6^ βΟΗδ^ηβ βτη6$ αΐίτίυίί^ ι*< ηΦφιΐΒ 
ίηΐίΰί άηο Ραρχ€η$6$ $6χΐαηί αητεο ΰϋιηρατεηΙνα', 
Ηοα}η€ ηΙ>ί ίΐΙ>βΗα$ ηηα^ί τβρηαί, Ηαπΰ ρείί^τη ηηή' 
^ΐϋ €00ρβΓαηΙίΙ>Η» ϋα άίΐαίαυϋ^ ηΐ ηΐ6$$ίοηίί ίβτηραη^ 
ηίίίάςηίά ηδίς'Μ Ιεττατητη αηηοηχ βΓαΙ, ηάηΐψηο άαΐ 
ρτ€ίχο, ρο8ίβ$$οηΙ>ια β]ηΙαηίίδΗ$ €θηρΓ€ραηί. Ο^ά 
αιτηίίΐχία ΜαοΏοΐατηιαηι (αε€η(^ ηΗ /νυ^ι^η αηήΛ 
ηιηηΙ>η$ αδί6ηίιΙ>ία οτευεταΐ^ ατεηχ πιατύ ψηηΙϋίΗ' 
άίηί αηηοηχ τηηΐΐϊΐηάίηβτη ΰοχςνανϋ, ΙρΗηΓ α» 
νίΐί Ηοο οοΥΜποτοιο Ιητρϋεν (απιβί ηΐίηόί άδΟΕνίτΗ^ 
οοίοςίηία τηίΙΙία τηοΗαΙίαηι^ οΰΙβηΐΗ τηίΐίΐϊχ, 9€(ΜΜ 
οοηρΓεραηϋ^ ςηίΰια ροτ οοηϋηηηιη ψη^ηατη, ςποί 
^ιηοτ^ αίΐΓβο, άηοίηα νΰηάίάΐ. 
(68) Βασιλικούς τσιώνας. ΗθΓΓ6Α ρΐ]1>Ηο&, άθ 139 ΑΝΝΑίΙϋΜ Ι.ΙΒ. XVI• 13» γηναι Ιχέλενσι, χαΐ δώδεκα μεδ(μνου< σίτοο νομ(σμα- Α 
τος ένδς άποδίδοσθβι. Άλλ* έκείνψ μίν ή πραξις α^τη 
βασιλική, τψ δ* Ιστορουμένψ νυν βασιλεΤ κα? λίαν κα- 
ιιηλινή, δς τφ λιμψ τό δπήκοον όρων πιεζίμενον, 
ουκ έπήμυνβν, άλλα μέντοι και ένετρύφα ταΐς αύτου 
συμφοραΐς, χαΐ τοΤς του Λιμοΰ τραυματίαις έπικα(ων 
5πηρχι τα τραύματα. ΚαΙ ό του βασιλέως δΐ αδελ- 
φός 6 Λέων ούχ ήττον έθλιβε τ(5ν τε δήμον της πόλεως 
και τους οικήτορας των χωρών, καπηλείας και αύτλς 
μετιών, Και οΐ μίν οΰτω διέκειντο ιτρδς τους πάσχον- 
τας, οΐ δε προς τόν κρατούντα διά ταΰτα άπέσκωπτον. 
Ποτϊ γάρ νεολέκτους στρατιώτας όρώντος του βασι- 
λέως, έπει και τις τούτοις συνηρίθμητο πολιός, εφη 
ιςρ^ ΙχβΛνον 6 αυτοκράτωρ. Πώς τοις στρατιώταις, 
^θρωπε, γέρων ών συγκαταλέγεις σαυτόν ; Ό δ* 
βύτΙχΛ εύφυώς άντεφθέγξατο ως ΙΙολυ δυνα- ^, 
τώτερος νυν εΙμι, ^{ δ'τε -^κμαζον, δέσποτα * τ6τε 
γαρ ούδ' ημίσεως &ν έπωμισάμην σΤτον νομίσμα- 
τος, νυν δε ^^ον και δύο νομισμάτων σΤτον ίπΐ 
των ωμών άρω. Συνηκε μίν ουν την ε'ρωνείαν 6 βα- 
σιλεύς, άταράχως δΐ ταύτη ν ένεγκών μετέστη προς 
Ιτερον, Ερωτικώς δΐ σφόδρα πριν διακείμενος ό Νι- 
κηγ<$ρος προς την Θεοφανώ, μετέπειτα της προς αυ- 
τήν συνουσίας άπείχετο, ^ κορεσθεις ταύτης, ί{ καΐ 
δι' Ιγχράτειαν, μίξεως άπεχύ μένος • ούδΐ γαρ πάνυ τι 
κα2 νέος ών, προς έρωτας έτύγχανεν εύκατάφορος. 
Ή δΐ μισήσασα τον άνδρα διά το άνομίλητον, ή και 
ιαρί τοΤς υΐε'σι δείσαςα (ήν γάρ τισιν ϋποτονθορυζ(5- 
μενον, βούλεσθαι τον Νικηφόρον τα βασιλείδια έκτε- 
μεΤν, και των παιδογύνων στερήσαι μορίων, καΐ τον 
έδελφ&ν κασιλεΰσαι τον Λέοντα) εΙς λ6γους ήλθε λά- 
θρα τψ Τζιμισκ^, ή ερωτι του ανδρός άλοΰσα (ήν Ο 
γάρ τψ κάλλει διαπρεττής, καΐ του είδους χάριτας 
άφιε:ς) ή και άξι<$χρεων τούτον τφ Νικηφορψ λογι- 
βνμένη άντίρ|^οπον, ως δέ τινές φασι, και εις συν- 
ουσίοίν έλήλυθε τφ άνδρΊ, καΐ κατά του Νικηφόρου 
ήρέθισΕ, και τό της παροιμίας, σφαΤραν άφήκε κατά 
κράνους (69). Ήν γάρ καΐ άλλως ό Ιωάννης τψ βα- 
9ΐλΐΤ μηνιών, δτι τψ άδελχψ πειΟ^μενος εκείνος βα- 
αχαένοντι τούτψ, ΰποπτύν τε τόν άνδρα Ινύμισε, και 
της «τρατιοιτικής αρχής παύσας αυτόν, ^είς πολιτι- 
χήν μβτβτίθησι, λογοθέτην του δρόμου προχειρισά- 
μβνος, 6 ούκ εις δυναστείαν, άλλ' ε'ς τιμώρίαν καΐ 
τα'^νην βαρείαν έκείνψ λελύγιστο* Είτα τ^ κακώσει 
τοο άνδρ^ προστιθεις, και οίκοι μένειν αυτόν έκέ- 
\κ»«* ψκει δ^ κατά τό θέμα (70). Διά ταΰτα έμη- 
νΙ* ^Ίιβάννης, Ώς δε και τήν μαχλάδα έκείνην ευ- ]) 
ρηχβν «Μν παραΟήγουσαν, διαπραξαμένην δέ οΐ 
χλΙ τΜο^ κελεύσει βασιλική, τί^ τυραννίδι ίπέ- 
9<το ανμιηράντουςαν έ7.ων, και τήν βασίλισσαν, και ηοη ιηο()ο ηίΐιίΐ ορίβ ΙιιΗΙ, ββά βΐ οα1λΐη11&ϋ1)α8 ίη- 
βυΐΐ&νίΐ : νυΐηθηύυβ βοηιπι, ςυοβ Γ&ιηββ β&υοί&Γ&Ι, 
ίπ1ιυιιιαηϋ6Γ(ϋνθ1ΐ6η(ϋ8. δβά 6( ίραΐβρ 63*08 Ι^βο, βΐ 
ίρ86 ο&υροη&ηάο, ηίΐιίίοιηίηυθ θ1 υΓΐ>&ηυιη ρορυ- 
Ιυιη 6ί ρΓονίηβίαΙββ ρΓ6[ΏβΙ)&1. Οαί ουιη ββ Ι&ΐθβ 
βΓ^α &ί0ίβ1θ8 ρΓΦΐ}6Γ6ηΙ, νί6ί88ίΕη(ϋοΙβΓϋ8α ροραίο 
ίηε68δ6ΐ)&ηίαΓ. Ν&γώ ουαι αΐίςυαηάο ίπιρβΓ&ΙοΓ αο- 
νίΙίθ8 ιηίΗΐββ 1α8ΐΓαιΐ8, οαηυΐΏ ςυθοαάϋΐη ϊηίβΓ οα- 
16Γ08 νί(ϋ886ΐ, Γθ£;ανϋ : 6ην Ηοτηο $βη$χ νηϋίΙΙχ 
ηοτηβη άίάί$8βΙ ? Ι1)ί ίΐΐβ ίη^βηίοδβ ΓβδροηάίΙ : 86 
ηηπΰ τηηΙΙο νοΙ)ΐΐΛΐ%ον€ίη %07 β&$6 ςηαιη ίη ΐηνβΠ' 
ίχιΐβ, Τητη βπχηι ηβ άιτηίύϋ ςηίάΰτη αητει (τΗτηβηΙηιη 
ΙοΙΙβΓβ ροΙαί$5€: ηηηο νβτο άηοηιτη αηνεοπίτη /α- 
€ίΗη$ ίη Ηηηΐ€Τ03 εηΙΙαίηηίηι ΙηΙβΙΙβχίΙ οανίΐΐυπι 
ίοαρβΓ&ΙοΓ, βοςυβ (ϋββίΐΏυΙ&Ιο, &(1 &1ίυηι ΐΓ&ηβϋΙ. 
Ου&ιηνίβ ΒυΙβιη ΤΙιβορΙι&ηοηβιη ρηϋ8 νβΙιβοαβηίβΓ 
άβρβηβδβΙ, ρο8ΐ, 6308 οοη^Γβββα &1)8ίίηυίΙ, βίνβ 
βχ 8&1ίθ1&1β, βίνβ βχ οοηϋη6η1ί&. Ν&ιη νβΐ ίη 
&(]ο1β8θ6ηΙί& ρ&Γυαι ρροοΠνίδ &ά ]ίΐ!)ί(1ίη6ΐη ΓυβΓ&Ι. 
Αί ίΙ]& ΐΏ&πΙυιη νβΐ οΐ) βαιη &]ί6ηειΙίοηβΐΏ θχοδβ, 
νβΐ άθ Ωΐϋθ δοΐϋοϋα ((ΐαίάβπι βηίπι ιηυηηυΓ&Ιι&ηΙ, 
νβΐΐβ ΝίοβρΙιοΓυιη, Γβ^ϋδρυβπδ ο&βίΓ&ϋδ,ίαιρβπαιη 
ίη ΓΓ&ΐΓ6ΐη Ι^βοηβιη ΐΓδίηδΓβΓΓβ) οΐ&οη ουίΏ ^ο&ηη6 
Τζίαιίδοβ οοΙΙοςυίΙυΓ, δίνβ αιηοΓβ 63 υδ ο&ρία (ηαπι 
ίοΓίΏΦ θχοθΐίβηϋ&βί νβηυδίαΐβ, Ιιοτηίηαπι οουΐοβ 
ίη 86 οοανβΓ(6ΐ)&1) δίνβ βυηα ρ&Γβιη ΝίοβρΙιΟΓΟ 
&(]ν£Γ8&Γίΐ]ΐη Γ&ΐα. Ουίϋ&ο) 6ΐι&ιηΐΓ8(]υηΙ βλοι οοη- 
δϋβνίθδθ ουιη ίΐΐο, 6ΐ Ιιοοαπιβ οοηίΓα ΝίοθρΙιΟΓυιη 
ίηδίί^αίο, ρΙ&υδίΓαιη ρβΓ ββ ηυίαπδ, υΐ ρΓονβΓϋίο 
(ΙίοϋυΓ, ορροΓίυηβ ρβΓευΙϋ. Ν&ιη ^οαηη68 αΐίοςοί 
8υοεθη86ΐ)&1; ίιηρβΓ&ΙΟΓί, ςυί 6χ ίραίπίδ ίηνίάί& βΐ 
ο&Ιυηαηϋδ 8υ8ρθ6ΐα8,& ιηΠίΐΒΓί ροΐβδίαΐβ &(1 οίνίΐβιη 
ΐΓ&ηδΙαΙυδ ΓυβΓ&Ι, βΐ 1ο^ο(1ΐ6ΐ& ουΓδυβ ρυΙ)1ίοί άβδί- 
£;ηαΙυδ, ςυ&αι ίρδβ ηοη ροΐβδί&ίβηι, 86(] ^Γΐιν6 δυρ- 
ρΗβίυιη 3υ(11οαΙ)αΙ. Λεο685βΓ&1 ηι&ΐίδ, ςυοά ουπι 
νβΓδυδ ΤΙιβιη&Ιθ Ιιαύϋ&ΓβΙ, (Ιοιηί ιη&η6Γ6 3υδβυδ 
βΓ&Ι. 01)1ΐΦ6 ^ο&ηηθδ ίΓ&Ιυδ,ουιηθϋ&οι αιηβΓβΙηοβ 
ί11& ΐΓΓϋ&τβΙυΓ, ςυβ Γβάίΐυπι βί 3ϋ88υ ΙαιρβΓαΙΟΓίβ 
οοηΓθθ6Γ&1, Γθ^ηυιη αΐΤθοΙβνίΙ, ί11& &ά3αΐΓίθ6 : 
βοάβηιςαβ ΙβπαροΓβ δυίβ ηβοβδδ&ήίβ αΓοαηυιη βρο- 
Γυϋ, θ1 ί&οίηυδ ας^Γβδδυδ, ίηΙβηιρββίΗ ηοοίβ ουιη 
ίίβ ΐ6ΐΏΐ)0 οοηοβυδοδ, αά Γ6§;ί&πι ρβΓνβηίΙ, ςυ& 
Εηβπ Λαδίηηο αΙΙυϋυΓ. Βυοοίβοη ίβ Ιοοοδ άίεϋυΓ, 
ςυοά ίΙ)ί Ι&ρίάβαδ Ιβο βχοίβυδ οδΐ, ςυί ουιη Ι^ονί 
β3ϋ8(1βπι πιαίβπ» ίηβίίίβ&Ι, ρβηβ δίηίδίΓΟ οοΓπα 
ίΙΗϋδ ΙβηβΙ, 6ΐ οοΙΙαίΏ (^^β^ο^(]υ6^.^υο ουηι νβηΐυιη 
βδδ6ΐ, δροΓίαιη (ίβπαίδδ&ηι νίάβΐ, ίη β&ςυβ οααι δυίβ 
&ΤΙΐ6θρΙι&ηοηί8 &ηοί11ί• &ΙΐΓ&ΙιϋυΓ. Η&1)οΙ)&1 &υΐ6ΐη 
86οαιη Μίοΐι&θΐβαι ΒυΓζβιη; ίπαρβΓαΙοΓί ο1) ίηεοηδί- 
άβΓϋΙαιη ί11&αι ΐΓαιη ίηΓβηβυιη, βΐ Ιιβοηβιη Λΐ:>&1αη- Υαπφ ΙβοΙίοηβδ βΐ ηοΐδβ. φΐϋ>οβ 6^ιηαΒ ίη €οη$ίαηΐΐηοροΙί, 1ί1). π, ββοΐ. 10. 
Ε« οοη(1αρτ&88θ ΤΙιβοάοβίο ^υπ^ο^θ ίΐΌρβΓ&ηΙθδοή- 
1>ίΙ 8α€πι1ββ ΙίΙ). VII, οαρ 39, ϋΙ)1 τά μέγιστα τών 
ώρ{ων νοοαηΐυτ. 

(69) Σφαιραν άφήκε κατά πρανούς. ΡΓονβΡ- 
1>ίυιη 'ΐυοά,ηί ΓαΙΙοΓ, οιηίβοΓβ ρ&Γ(£ΐηίοςΓ8ρΙιί : ςυο 
ΓβΓβΓΓΪ ρο88υη{ ίδΙα βχ ββΐΐίο ΙΐΙ). νι, ο&ρ. 2. άβ 
8γ1ίη()Γθ : 8ί€ηΙ, ίηςυίΐ, Ιαρίάβηι (η^ΙίηάϊΗτη^ $ί ρβτ 
Μραιία ίοτΎΧ ρτοηα αΐ^ηβ α^τΐίΐα )αοία$^ οαηχατη ςηι- άβτη €1 Η ιηίΙίηγηρΓΧοιρααηΙίχΙβΰβπί,ηιοχΙα'τηεηχίΙβ 
ρνχ€6ρ$ νοίνϋητ,ηοη φιία Ιηίά ]απι β€ίχ,$€ά ηηοηϊαηι 
ϋα $6X6 ιηοάη.^ 6]η3, 6ΐ (οτόιρρ νοΙηδίΙϋαΛ ΗαΜ. 

(70) "Ωκει δέ κατά το θέμα. ΗδΡΟ νθΓΐ)Λ &1)8υηΙ 
αΐ) υηο β ιηδδ. Κο^. ; Ι^αύβηΙαΓνβΓΟ ίη (]υοΙ)υδ «Ηίδ 
ουπι άβΓεοΙϋδ ηοΐα, βΐ ίη (]υαΓΐο. υΙ)ί θέμα νίάβΙυΓ 
6586 ΓοΓυιη ΤΙιβοοΙοβί&βυηι, νβΐ ΐΓ&βΙυδ ίΐλ 8<1 ίΐΐικ) 
ΓοΓυιη βρρβΙΐΒΐϋδ, ηΐί ίηάίο&νίηηυδ Ιη ηο8ΐΓ&^οη#- 
ίαηϋηοροΐί, ΙίΙ). ι, ρ. 80. 131 40ΑΝΝ18 ΖΟΝΑΕ^Β 132 ΐ6Γη β1 ΤΙίθοάοΓϋΐη Νί^Γοαι, ςαβοα οΙ> βοΙοΓβχη η{- Α ^Η-' "^^ ο^< έθά^;3(ΐ, τδ άπ^|&,5ητον άπ3χάλυψ&, χί. ^ΓΐοΓβιη ΑίζγροΙΙίθοάοΓυαι νοο&1)&η(, εί &1ίθ3 άυοι. 
Ι^ϋοΓ οιιΐ3ίου1α(ηίιηρβΓΑΐοπ9 ^ίηββίΓθρϋυ ίηςΓβββί 
(ηαιη Ίά ςαοςυβ ΤΙιοορΙιαηο οοηΓβοβΓΒΐ) ΝίοβρΙιο- 
Γαπ) Ιιιιχηί ϋοΓΕηίβηίβιη, ςυίά&αι ο&1οίΙ)α8 ρβΓ 908 
οοηΙυιηβΗβαι ίηβαΐΐ&ηβ βΟΓπηο βχοϋΐίΐ, βχρεπΓβ- 
εΐααι ββςυβ &ΙΙο11οηΐ6ΐΏ ΙβΙΙι&ΙϋβΓ ίη οπρίΐβ νυΐ- 
ηοΓαί, (|υο ίεΐΰ βΐ οορρυβ β]υ8 εΐ αηίιηυδ ^Γ&νίΙβΓ 
ββΐ βοηεαθβαβ. Αά Τζίηιίδβιΐ) (^υί ίη τβ^ίο Ιβοίο 
οοη8θ4θΓ&1» &(1άυο1υ8, ]αΐΏ οοΙΙαΙ^βηδ βΐ αίπηςυθ 
8υίΓα11υ5, οαΐΏ ΓΟ^&ΓβίυΓ (|υίΙ)υ8 άβ ΟΛΏΒίδ αΙ) βο 
νβχαΐυβ Θ88θ1 ? ηίΐιίΐ Γ68ροη(1ίΙ, ββά ίΐΐυά θυηΐ&χ&ΐ : 
Ιηνα, Όοτηίηβ, οίαπιανίΐ. ^υι)6^ ί^ϋυτ ΤζίποίθΟθΒ 
οοη]υΓα1θ8ΐηαχί11&ί»6]υεοαρυΗ8§;1&άίθΓυιηρυΐ8&η(1ο 
οοοΓπη^ΘΓθ, &υ1 άβηΐββ βΠάβΓβ. Οβίηάθ ςαίά&ιη άμϊ τψ ?ργψ έπικεχείρηκε, κα! προσλάβω μβνο^ αυ- 
τούς, άωρΐ των νυκτών, και λέμβφ έμβεβηκώς έπΙ 
την νοτίαν θάλασσαν των βασιλείων άφίκετο. Βοτκο- 
λέων (71) ό τόπος ών<5μασται, 6'τι λίθινος λέων λελά- 
ξευται έν αύτψ βοός έπιβεβηκώς ομοίου, κα: τφ 
εύωνύμψ ποδί κατέχων τ6 κέρας αύτοΰ, και περι- 
στρέφων τός αυχένα τον του βο6ς. Ένθα γεν<5μενος 
σαργάνην τε καθήμενη ν δνωθεν καΟορ^ί, και δι' αύτης 
άνιματπι παρά θεραπαι ων της θεοφανοΰς καΐ αυ- 
τός, και ο\ συν αύτψ. Έσαν δΐ δ Βούρτζης Μιχαήλ 
έγκοτών τψ βασιλεΤ και αυτός διά την 6ργήν, ώς 
εΓρηται, την άλ(5γιΧ)τον, και Λέων ό Άβαλάντης, χιΐ 
6 μελάγχρους Θεόδωρος, δν δια το του είδους {άλαν• 
τερνν έκάλουν ΆτζυποΟε^δωρον, και έτεροι δ Ιο. ίη ΙβΓ^ιιαι 6308 ΙιαβΙαιη ίΐΕ ίηΙΟΓςαβΙ, αΙρβΓρβοΙϋβ 1^ ΆψοφητΙ τοίνυν ύποδύντες τον κοιτώνα τον βατι- 
6ΐ&1)βΓ6ΐυΓ. ΤϋΠΠϋΙΙιι αΐ) θϋΙ)1ουΙαΓϋ8 6χοίΙ&Ιο (]επι λειον (καΐ τοΰτο γαρ αύτοΐς ή Θεοφανώ κατβπράξατο) βαίηα ίη8ίάί&8 αηίΐΏ&άνβΓίθΓαηΙ) οαραΐ ιηοάο (]θ• 
ΓυηοΙί απιρυΐ&ίαπι ρβΓ ΓβηββίΓ&ιη οβίβηάυηΐ ίί&ςυβ 
ίΙΙοΓϋΐη ίπαρβίαπι οοπιρπιηυηΐ. ΡβΓίιΐΓ ΝίοβρΙιοραβ 
ρ&υεί3 ειηίβ (]ί6ΐ3υ8 1&1)θ11ΐλ8 ίη δυο ουΙ)ίου1ο ίη- 
νβηίδββ ίηδίάί&Γυιη ίη(ϋε63. Γ^βο Γγ&Ιθγ ίηηρβΓ&ΙοΓίβ, 
ηβοβ ϊΐΐίυβ οοςηίΐΒ^ ουαι 611ο βυο ΝίοορΙιΟΓΟ ία 
Μα^η&Γη βεοΐββίαιη οοηΓυ^ίΐ. ΡυίΙ Ιιίο ίηηρβΓ&ΙΟΓ 
εαηι οβαοΙθΓβΙαΓ, ηαΐυβ &ηηο3(]ΐιίη(ΐυα^ίη1& δβρίβπι, 
ςυοΓϋπι Ββχ οϋπιΐοΐίάοηη ιηβη8ίΙ)υ8 ΓΡ^η&νίΙ. εδρον τόν Νικηφ(5ρον χαμεύνην δπνώττοντα, κα( τις 
αύτψ λάζ ένθορών, και ένυβρίσας διυπνισε. 'ίΐς II 
την κεφαλήν εκείνος διυπνισθεις άνεκούφισε, δέχεται 
κατ' αυτής εύθυς καιρίαν πληγήν, ί) τις αύτψ διέ- 
σεισε και το σώμα καΐ την ψυχι5ν. ΕΤτα ό μίν Τζι- 
μισκής έπι της βασιλείου κλίνης χεχάθικε, τόν δε 
Φωκαν ηδη παρκιμένον εκατέρωθεν 'όπερ^ι^^μενον 
αύτψ παρεστι5ααντο. Ό δΐ τάς αΙτίας αυτόν ήρώτα 
δι' 8ς κεκάκωτο παρ* αύτου • ώς δ' ίκεΤνος προς ούδΐν άπεκρίνατο, μ<5νον δΐ το, Κύριε, βοήθει (72), έφθέγγετο • έγκελεύεται τοις περί αυτόν ταϊς λαβαΤς των 
ξιθών τάς γνάθους αύτοΰ παίοντας συνθριΰσαι, ή διασεΐσαί τους ύοόντας αύτοΰ Εΐτα τις έξέπισθεν 
δ<5ρατι βάλλει κατά νώτον αυτόν, και τ6 δ<$ρυ διά των στέρνων εξέπεσε (73). θορύβου δΐ παρά τών προκοι- 
τούντων γεγενημένου (ηδη γαρ εΓς αίσθησιν τζκον της επιβουλής), και την κεφαλήν του ανδρός Ιχπε- 
πνευκ(5αυς άρτι έκτέμνουσι, καΐ τοις σοίματοφυλακοΰσι διά θυρίδος δεικνύουσι, και οΰτω τήν έχείνων 
όρμήν καταπαύουσι. Λέγεται δ' οτι πρό ήμνρων ολίγων εγγραφών τι εΰρεν έν τψ χόιτώνι ό Νικηφ<ϊρος. 
δηλουν τήν έπιβουλήν. Ό δΐ του βασιλέως Νικηφόρου αύτάδελφος 6 Λέων τό γεγονός έγνωκώς, συν τω ο«» 
Νικηφ(5ρψ τ^ Μεγάλτ[4 έκκλησί^ πρυσπέφευγεν. "Ην δΐ ό αναιρεθείς βασιλεύς ετών πενττίκοντα χαΐ Ιπτά, 
έξ ών έξ καί μήνας τοσούτους (74) τών σκήπτρων έκράτησε τών 'Ρωμαϊκών (75). 

Υβηεβ ΙβοΙίοηβδ 6ΐ ηοίδΒ. (71) Βουκολέων. Οο Βυοοίβοηΐθ ηηυΐΐα οοη^ββ- 
Βΐιυυδ ίιι ΝοΙίδ ιιγΙ ΥίΙΙΗ&ΓίΙυίηυπι, βΐ ίη ϋοηβίαηΗ- 
ηοριιΐί ϋίηίΐίανα; ΐΒπίυΐΏ αΓΐ(1ο &(1 υΓϋϊιιπι ροΓίαδ 
αρροηί 8θϋ(α3 θ3υ8Γηο(ϋ Ι.εοηηυηη θίΒυουΙ&Γυπι 8(&- 
Ιϋαδ πιαΓηηοΓβΛΗ,οοΙϋβί ρο88ββχ οοηΙΐηυαΙΟΓβΤΙιβο- 
ρΐιαηίδ, ϋΐ3. ιιι, η. 34. 

(72) Κύριε, βοήΟει. δο^Ηΐζββ, ρ. 662, βιϋ Νίοβ- 
ρΙιΟΓυηι Ιυω ιΐΐχίβδβ. Κύριε, έλέησον, Θεοτόκε, βοή• 
Οει. ΡοΓΓηυΙα ρΓβο&ϋοηί», νβΐ βϋαιη &(ίρΓβοαΙίοηί8, 
(τΓΦοίθ ρ6ΓΓ&ΓΤ]ίϋ&π8. 8. ΑΐΗ&η&δίυβ ίη Λροΐο^ία 
&(] ϋοηβίαηΐίυπι Αυ^. : Και πας 6 λαός ευθύς μι^ 
φωντί έβ<$α, ΧριστΙ, βοήΟει Κωνσταντίω. ΑρορΗΚιβ^- 
αιαία Ρ&ίΓυιη ίη Μαοαηο, η. 19 : Έαν δΐ επίκειται 
πόλμεος. Κύριε, βοήθει. Μβω βογίίΐζβδ, ρ. 781, 
ΧριστΙ, βοήθει, ίη ρΓβρΙϋβ ίηοίηπίηΐϋηι ΙοβΙαΙϋΓ. 1η- 
Ιβπΐυπι οϋαΐΏ Οβίραπα ίηνοοαύηηΐ, Ηαο ΓθΓΓηιιΙ&, 
θεοτύκε, βοήθει, υί βρηά 8ογΙϊΙζβπι : ΤΗοορΙΐΛηβ8 
βπηο 26 ΟορΓοηγιπί, ρβ^. 325 : Κα? εΓ πού τις 
συμπίτττ 
φωνή' 
έτκλη 

έκλάζετο. 8β(ΐ' (1β υΐΓβςπθ Ι'οΓπϊυΊβ νΙ(3β ςη» »(!- 
ηοΐΛΐηυβ ίη Όϊ^βθγΙ. (1β ίηίβποπβ ίονί ηυπ)ΐ8Πΐ«1ί- 
1)03, η. 2Κ ©130. 

(73) Εξέπεσε. ΑηοηγπιυΒ ΒβΙβΓηίΙβηαβ, ρβΓίβ 
VII : $βά άητη Η(Ε€ αρβΓβηίητ^Ραηάηίρια^ (Ιβηυ,ο ρΓχ- 
ηΜιηη» ρηπΰορδ άπη* αρηά Οοη&ΙαηΗποροΙίηι νίηΰΐηε 
τηοΓαΓαιίΓ,αΙηΐίβ ίρ$€2αιη (αΙ%α ΝίϋβρΙιοηανηρβΓαίΟΓ 
Ο ΰίΐιη ρΐηί ΟΓηοχατβΙ, $ηΙ)ίΙαη€α ηιοη ίΐϋ ίηιμβταΐαη 
€νβηϋ, Νατη οητη 6$δβΙ 2\ι$1η$ €ΐ ίπΓβ Ιβ^ή Μβηηίατ 
ΤΙιβορΙιαηα €ηιά€ΐί$$ίηία $ιια ηχοτ ρτορίβτ ηιβ α^μί- 
άίΐαΐίδ υάοί'βτη ηηα εητη Ιοαηηβ 8ίηιιιΙΜ (Ύέιοχιβο^]^ 
€0 ςιιί ίΙΙο ίβϊηρογβ ύΜοαίηιη ρβνβίχιί, ΰηιάβΐιίετ ιΙΙηΛ 
ηβοανβηιηί,'• βΐ ίτηρϋηητη ίρ$β ^οαηη6$ αεοβρϋ. 

(74) Έξ ών ίξ και μήνα^τ τοσούτους. 8θη1»ΰ 
1.ίυΙρΓ&ηάυ8 ίη 1.6ςαΙ. ίη δίύγΙΙίηίδ ίΙΙίβ Ογιοοοπμβ 
ΙΙΙ)Π8, ίη ςυί^υβ βοπρίυπι ΓοροπβΙ^αΙυΓ, ςυοίΙΒηί• 
ΙπιρβΓαΙορςηίδςυβ νίοίηρϋδ θγηΙ, 8ου ίααρβηιΙιιηΒ, 
ΝίοβρΙιΟΓϋΐη βορΙβηηίοάυηίΛΧΕί νίοΙυΓϋπι ρΓβοιιιι- 
ί&ΙυΏ. 

(75) Τών 'Ρωμαϊκών. ΝΐοβρΗοπ Ρΐΐοοβ ρΟΓΓΟ 
8ΐΗΐαΓαπι θΐ οοΓρυπβ ΙυΓπιαπι βίο (Ιβρίο^ίΐΙ,ίαΙ- 
ρΓπηίΙϋβ ίη Ι,ορ^αΙ. : Ατιί€ Νίεβρίιοηιτη χηϋη ά€άνίΰί\α 
Ιιοτηίη^τη Μίί,$ τηοηαίτνοχηηι^ ρη?/ρηΐ35ί/τη, οαρύβ ρηι- 
ρπΰτη, αίφ^β ΟΓηΙονηπι ραννίΐαίβ ίαίριηϋίη^ δοΗΛ 
ΰίιΗα^ ΙαΙα, βί ίβτηίοαηα ί3εΛηΙηη%, €€τνί€0 άίρϋαΐί 
ΙητραΙηηχ, ρνοΐίχϋαίβ €ΐ ύοπΒϋαΙβ αοτηατηηί $αΗί 

ρ ίορα^η, οοίυΓβ ^ΕΐΗίορβηι,αηχ ρβΓ ηιβήίαηι ηοΐή (χχιιτ• 
τεΥ6 ηοαΙαη,νβιιίΓβ 6χί€η$ΐίΐη,ίΐαΐα>ιι$ ίίοαιγη, €0Χί$ άά 
ταβηχηκατη ίρίίατη ίΐΓβνβτη Ιοη§ί$ήίηηηι, €ηιτί^η$ραΤ' 
νητη, οοΙβαηΗε ρβάϋ>η$ηη6 ίίςηαΐβτη, οίο., ςοί» ςαί- 
(Ιρπι ηβδοίο αη οοπνβπίβηΐ ουΓπ Ι,βοηθ Οί&οοηο, 
Ιί5. III ΙΠηΙ Π18. ϋΒι ρίο ΡΗοΓΛΠΐ άί'ρίηρϋ: Τήν δΐ 
Ιδέαν τοΤοσδε τις ή; • δψις αύτψ ποός τό μέλαν πλέον 
ή τό λευκόν αποκλίνουσα • κόμη δέ βαθεΐα και κθανή, 
ίφσαλμοι μέλανες έπι συνοίας πεφροντικ^τες, δί- 133 ΑΝΝΑυΠΜ υΒ. XVI. 134 σιν ΟΒΕΚ ϋΕΟΙΜϋδ δΕΡΤΙΜϋδ: 

ΚαΙ 6 μίν οδτως απέτισε τδ γρβών. Ό δΐ Τζι- Α 1. Αο ίΐΐβ ςυίάθπι ΓβΙίβ ί(& ββΙίβΓβοΗ. Τζίιηί80β8 

αυΐβπι Γβ^ηο ροϋ1υ3,Βοιη&ηί 1ίΙ)βΓ08,ρυ6Γ09 &(11)υβ, 
ίπιρβητ οοηβΟΓίεβ ίββίί : Β&βίΗο ουίιίουΐί ρΓββροδίΙο, 
ςυβίΏ ΝίοβρΙιοΓυθ ηονο άί£;ηίΙ&(ί8 ^βηβΓβ ρΓΦ8ί()6ΐη 
&ρρβ11αΓα(, υΐ ίη Γβ1>υ8 ξβΓβηάίβ νβΓβαΙο, αάταί- 
ηίθίΓ&ϋοηθίη οιηηθχη οοιηιηίδϋ. Ι8 ΝίοβρΙιοη οο- 
^π&1θ3, 6ΐ &Ιίθ8 ςυί βί αάΐιυβ 1)βη6 ουρβΓθ νίάβ- 
1)&η1υΓ, &ΕΏονϋ, ίβοηβ ουτοραΐβΐβ βί ίίΐίο 6]υ8 

ΝίοβρΙΐΟΓΟ 1•69ΐ)υΐΏ Γθΐ6^&ϋ8, &1ΐ6η β^ι18 βΐίο Β&Γ- 

άΐΒ οβΓίο Ιίιηίΐθ ρΓ»Γιηί1ο, ηβ Αιη&8ί& βχοβάβΓθΙ, 
&1(:[υβ &1ϋ8 αΙϋβΓ ΐΓ&ο1&Ιί3.0ϋθ8 ααίβιη Νί66ρ1ΐ0Γυ8 
ίη βχ8ίΗαΓη β^ΟΓ&Ι, Γβνοοανίί. Ιίθ νβΓΟ βΐίαιη ροη- 
ϋβοθδ &(1ηυιη6ΓαΙ)αη1υΓ, ςυτ βί 1ίΙ>Γ0 δυ1)8εηΙ>6Γβ 
Γβουβ&ΓαηΙ, ςυοδ&ηχβραΐ ηοςυίβ ροηϋΓβχ βθ ίηβοίο 
άβδί^η&ΓβίυΓ. ϋοίηόθ ίη Μ&ρ^ηαιη βοοίββίβιη &Κ)ίΗ μισχης, της βασιλβίας γενόμενος εγκρατής, καί τους 
τοδ 'Ρωμανου παΤδας κοινωνούς πεποίητο της αρ- 
χής (76), παΐδας ετι τυγχάνοντας, τ^ν δΐ παρακοι- 
μώμενον Βασίλειον, βν ό Φωκάς τετίμηκε πράεδρον, 
μι(πω πρώην οντος του αξιώματος, προσλαβ(5μενος 
ώς εντριβή περί την των κοινών πραγμάτων διο(κη- 
αύτφ τήν πάσαν οίκονομ^αν άνέθετο . Και δς τους τζ> Νικηφ<5ρψ προσήκον ιας, Ι) και δίλλως ευ- 
Νοιχν )αι»1νφ τηρεΤν υποπτευομένους, έκ μίσου πε- 
πφίηχε, τλν μίν κουροπαλάτην Λέοντα, και τ6ν υΐον 
βύτοΰ Νιχηφάρον έν Αέσβψ περιορίσας, τψ δ' Ιτέρψ 
τόΰ Αώ>ντβς υ\ψ τψ Βάρδ^ δ'ριον θέμε^ος περιγρα- 
πτόν τήν *Αμάσειαν, και άΑ>ους άλλως μετελθών τε χλ\ οίχονομησάμενος. Τους δΐ παρά του Νικηφόρου 

ΙβΙβμηντο. ««οι αή δπογράψα. έν τψ τίμψ δπέχυ- <""« βυπϊ, «Ι οβάθ ροΙΙϋΙϋπι,.ηβΓβάι βάθΐπ βαοΓαιη ψαν, δι' ου τεΟέσπιστο, μη άνευ εκείνου αρχιερέα 
τινά ιτροχειρίζεσθαι , ΕΤτα άπεισιν ό Ιωάννης εΙς 
τήν ΙΙεγάλην έκκλησίαν ταινιωΟησ(5 μένος. Άλλ' ουκ 
•Ιάθη παρά του Πολύευκτου (77) εΙς τον ναον βίσ- 
€λθ<^ν, ώς φ6νψ μεμιασμένο;. Πράως δΐ τήν έπι- 
τ{μησιν ό Τζιμισκής ένεγκών, άπελογεΤτο μη αότός 
οώτόγαρ γενέσθαι του φίνου , ^λεγε δε τον Άβα- 
λάντην και τόν Νικηφ<5ρον διαχειρίσασθαι. Τήν μίν οΰν 
β€θοανώ 6 πατριάρχης άπτ^τησε των βασιλείων 
άπελαθήναι και περιορισθήναι, και τους αυτ6χειρας 
του Νικηφ<^ρου έκδιωχθήναι, τ^ν δΐ τομον, οΰπερ 
Ιμνι^σΟημεν, διαρραγηναι, και αυτόν τόν Ίωάννην 
ΙΙξασθαι έπιτίμια . Ό δε πάντα ποιήσαι 6πέσχετο ηοη 68ΐ ρ&8δυ8. Ουαιη ίηοΓβραϋοηβπι ΤζίιηίδΟθβ 
«ςαο ίθΓβηδ απίαιο, ρΓο άθΓβηβίοηβ &1(υΙί1, ββ 
Οΰάβιη 8018 αιαηίΐουδ ηοη ρβΓρβίΓ&βββ, δβά Α1)&1&η- 
Ιβπι βΐ ΑΙζγροϋιβοάοΓαοι ΤΙ^βορΙι&ηοηίβ 909 ^αδ8α 
ΝίοβρΙιΟΓαιη βυδίυΐίδββ. ΟοηΐΓ&, ρ&ΐΓί&ΓοΙι& ροδίυ- 
Ιανίί, υΐ ΤΙΐθορ1ι&ηο ρ&ΐαϋο ριι1ρ& ΓβΙβξ&ΓβΙυτ, βί 
ΝίοβρΙιοπ ρβΓουδδΟΓββ ίη βχϋίυπα &£;βΓβηΙυΓ, βί 
ΙίΒοΓ, ^α^πδ ηαβιηίηίΓηαδ ΙϋΟβΓαρβΙϋΓ, οΐ ίρδο ροΒηί- 
ίβηΐίδβ δυΙ)άβΓβ1υΓ. ΙΙΙβ δβ οιπηία ΓαοίυΓυπι ροΐΐίεί- 
1υ8, δΙ&ΙίΐΏ ιηίδδίβδ&ΐθΐΐίίίύυβ ΤΙιβορΙι&ηοηβηα τβζΐΛ 
βάηοίΐ, 1ίΙ)Γϋπι &(1 86 &11&ΙυΕη ΙαοβΓ&Ι, βΐ ςυΑβ ρή- 
ν&Ιυδ ορβδ 1ι&ΐ3ηίδδΡΐ ββ (]ΐ8ΐπΙ)υΙυΓυπι ραηρβηΙ^υβ 
ρΐΌπιίδίΙ. Ηί8 ΓαοΙίδ, Νβίαΐί δβΓνΕίοπδ βΐ ΟρΙ ηοβίη, 
βίσιυΐ Ιη Εεοΐββίαιη αάιηϋϋΙυΓ, δίαιυΐ (ϋαοΐβπι&ΐβ χαΐ αύτίκα στέλλει και κατάγει τήν βασιλίδα τών β οΓηβΙϋΓ, ΤΙίθορΙιβηοηβ ίη ΡΓΟΒΟοηβδϋΓη ΓβΙββΕίβ. ανακτόρων, και τόν τ6μον έκεΤ κομισθέντα διέ^ρηξε, 
'μλΧ ^ί* έν Ιδιώταις τελών είχε περιουσίαν, διανεΐμαι 
«ένηνιν έπηγγείλατο . Τούτων δε γενομένων κατά 
τήν Γ€νέσλιον του Σωτήρος ημών και θεοΰ Ιορτήν, 
ι»ι»« χβ τήν της Εκκλησίας επιτρέπεται εισοδον , 
χαΐ &}ΜΛ τφ διαδήματι στέφεται, τήν δΐ Θεοφανώ 
%1ς Προιχ^ησον περιώρισεν . Οϋτω μέντοι άνα^^η- 
06ΐς, ΪίοΙ άρχιερέως ή μεγάλη Αντιόχεια χηρεύ- 8ίο αρρβΠαΙυδ ίιηρβΓ&ΙοΓ, ουιη ΐΏβ^ηα Αη1ίοοΙιί& 
ροηϋΩοβ οαΓβΓθΙ,ΐΏοη&οΙιυηίΐ ςυοηχΐ&πι ΤΙΐΡοάοΓυπι, 
ςυί ίτηρβπυπι βί ρΓΦϋίχθΓαΙ, ηβςυβ ΓβδΙίη&Γβ αυΐ 
ΓβρβΓβ, δθά Νππιίηίδ άβδί^ηαΐίοηβιη βχδρβοΙ&Γβ 
3υδ86Γ&ί, ηοιηίη&γίΐ. Ιδ ροηΐίβοαίυ δϋδοβρίο, &1) οο 
ροβίυΐ&νίΐ υΐ ΜαηίβΙΐβΒί, ςυί Γ(Β(1&8υΒ 8ββ(& πιαίΐοβ 
οοηΙ&ιηίη&ΓβηΙ, βχ ΟΓΪβηΙβ ίη ΟοείάβηΙβηι ΐΓ&ηδίβΓ- 
ΓβηΙυΓ. €υ]υ8 ροδίαΐ&ΐίδ ΙΙΙβ οϋββουΐυδ, η&ϋοηβοι Υαήδβ Ι6θ1ίοη68 βΐ ηοΐ®. ταϊς 6φρύσιν 6ποκαθήμενοι ' ρΙς μέσως 

Ι χ οΒίΒα λεπτ(5τητος καΐ παχύτητος ήρεμα συμπε - 

ραηΝΐ|ΐέ»η^ γρυπ'^τητι• υπήνη σύμμετρος άρεάν παρά 

τ^^ γ»^^•<Λς προβαλλόμενη τήν πολιάν • άγκύλεοΤ" 

τΛν ήλιχίχν χαΐ στιβαρ^ίς * ευρύτατος το στέρνον Π7) Παρά του ΙΙολιεύκτου. Ιάίρδϋπΐ ίΐΛ τβΐβνί 
ΒαΙδ&ΓΠοη β(1 οαη. 12 βγηοίΐί Αηοντβΐηίο : Τω παρ- 
τριάρχης Πολίευκτος πρώτον μεν έςώΟησεν εκ τών Κρών περιβόλων της άγιωτάτης του θεοΰ Μεγάλης 
όν βασιλέα κύριον Μωάννην τον Τζιμι- εκκλησίας τον 
π* - τήν γκνιάν γβγενη μένων ανδρών. 

(76) Τους 'Ρωμανου παΐδας κοινωνούς 
^ντι κΛν<5ν•. χρησάμενος ό άγιώτατος εκείνος πα - 
πο(ητο της αρχής. 0ηθ8 απΙΟΒ ΝίοβρΙιΟΓϋδ ΡΙιοο&8 
Ιοη^β ίοίΓΑ 86 8ΐ&ΙυβΓα1, υΐ βχ 1<ίυ{ρΓ&ηάο ίη 1•β- 
ηΐ, οοΙΗ^ιηυδ : Ξβά^δαηί αά $ιηί$ΐναιη, ηση ίη βα» 
αηη Ιίη€α, $€ά Ιοη^β άβαπητη άηο ραννήΐί ίγηρβΓαίο^ 
να^ €)ιι$ ηηοηάατη άοηιΜ, ηηηο $ηΙ>}6€α, έπι τό χρίσμα του αγίου ραπτισματος τα προ τούτου 
άμαρτι5ματα άπαλείφι , οία καί 6'σα &ν ώσι, πάν- 
τως και τό χρίσμα της βασιλε'ας τον προ ταύτης 
γεγονότα φόνον παρά του Τζιμισν,ή έξτ^Αειψεν. Οα- 
ηοϋ ροΓΓΟ δγηοίΐί β3υ8ΐηο(1ί οβί : Τους πί>ό του 
βαπτίσματος τεθυκότας , και αετά ταύτα ^απτι - 
σθέντας , εδοξεν ε*ς τάξιν προαγεσΟαι, ώς άπολου• 
σα μένους. 135 40ΑΝΗΙ8 ΖΟΝΑΒ^Β 136 ΜΑοίβΙιβοηιαι ΡΐιϋίρροροΗιη ΙηηβΙυΙϋ.ΑΙ ρ&Ιγϊαγ- Α «<>^ ^ν, προχβφίζνναί τινβ μοναχ&ν ββ^^ρον, &< 

οΗα Ροίγβαοΐυβ, ουιη ροθΐ Τζίοαίβοβ ρΓΟβίΑΠίΑϋο- 
ηβΐΏ 1π^ιη1& ςυίηςυβάίββ νΙχίδβοΙ,οΜίΙ,ίη Θ^υ9ςαβ 
Ιύοϋΐη βαοοθδβϋ Βα&ίΠϋδ ιηοηθοίιυδ δοααι&ηάΓεηυβ. 

Α^&Γ6ηί νβΙΌ 000 ΓβΓβοάυΐΏ 6886 Γ&Ιί, 81 α(ΐ6ΙΏρΙί8 

ΐΏοάο υΓΐ)ίΙ)υ8 ο&Γβοάυπι 688θΙ : υαάβοαοςυβ ϋοη- 
ν6Π6ΓυοΙ, ρ4ΐ6ΐ&ςυ6 ύβΐΐί 8θοίβΙ&Ιβ,0&Γϋι&($ίο6θ8ίαιη 
άαοίϋ 6ΐαϋ8ρίεϋ8 Αοϋοοίιί&αι ]αχία 0&ρΐ2α6[ηοΙ)8θ- 
ά6Γυο(. δβά άϋοίΐ οίνβ8 εοο8ΐ&οΙίυ8 ίΙΗδ Γβ8ί8ΐϋθΙ, 
^θοϋυπι ί11& 6οη8ρίΓΑΐίοοθ οο^οίΐα ίπιρ6Γ&1θΓ, Μθ- 
8οροΙ&αιίδΒ άυοβαι ο58688ί8 ορβηα Γ6γγ6 ^υι)6ι,Ρ^βΒ1^ο 
οοηιΐΏίβδο, ΒδΐΓΐ)απ 6ΐ8ί ηυπιβΓΟ 1οο^6 8υρβποΓβ8, 
& ΒοΐΏ&οίβ ρΓοΠί^αϋ άίθ8ίρ&οΙυΓ. ΟββΙθΓυιη Κυ88ί 
Βϋ1§;&Γ0Γυιη η&(ίοο6 βΐ ρΓθνίοοί& 8υ1)&ο1&, υηα 
0031 (1υ6ί1)υ8 Ηοπ86 6ΐ Εοίο&οο, ο1)1ίϋ ρ&Ιηβ, αυτψ «ροέφη της βασιλείας τυγεΤν, χα( μή σπβΰσαι 
μηί* άρπάσαι αυτήν, αλλ* άναμιΤνχι τήν έκ τοδ 
θείου προχείοησιν. "Οσπερ τήν άοχιερωσύνην χατα- 
δεξάμενος, άξίωσιν Ιθετο πρδς τον αύτο)ςράτορι 
'Ιωάννην, τους Μανιχαίους έκ της Έφας μετοιχίααι 
προς τά Έσπέρια, πολλούς ηί αυτών μυσαροί αερί- 
σει δίαφθείροντας. Ου τήν άξ(ωσιν πλήρων , εΙς 
Φιλιππούπολιν μετήγαγε τ6 γένος των Μανιγαίων. 
Ό δΐ πατριάρχης Πολύευκτος τη του Τζιμιαχ^ 
άναι^ρήσει τριάκοντα καΐ πέντε ημέρας έπιδιους, 
τον β{ον μετήλλαζε, και άντεισήχΒη εΙς τον άρχιε- 
ρατικον 9ρ<5νον της βασίλευούσης των πόλεων & μο- 
ναχός Βασίλειος ό Σκαμανδρηνός. 01 δ* έχ της "1- 
γαρ μή άνεκτόν ηγούμενοι, στερεΤσθαι των π^λε»« 
ίΐϋο ίτηρβΓϋ Ββάβιη οοο8ίϋα6Γ6 νοΙυ6ΓυοΙ, ΟλΙοογΓί -η &ς ήδη άφΐ[|ρηντο, σάνελέγησαν πανταχ<$θεν, χαΐ 
ροΐίββίπουιη ίοαροίβα : ςιιί, βί αΙ) βίβ ΗοηιαοοΓυαι συνθήκας πεφί όμαιχμίας πεποιηκ^ες, χαΐ τοις ίαιρ6Γ&1θΓ &ρρ6ΐΙ&Γ6ΐυΓ, 86 βΐ ΒυΙ^&Γί& εθ88αΓϋΐη, 
6ΐ ραοβαι ροΓρβίιι&ιχι ΓαοΙυΓυπα,βΙ Ιυο^β ρΙπΓλ ηυαπι 
ρΓ0ΐηί88α 6886θΙ ρρίΒδϋΙαΓυίΤ) ββΐ ρο11ίοί1υ8. ΙΙΙί βΐ 
ρΓονίοοί&Γοηι 1>οοίΙ&ΐ6 ίΐΐβοϋ, θΐ Οαΐοογπ νβΓΐ)ί8 
ίοη&1ι\ οβ<]υ6 1ϋΐ6Π8 ιαιρβΓ&ΙοΓΪβ, οιηοία ηυ» Νί- 
οθρΙιΟΓυβ ρΓοαιίδίδδβΙ ββ οοοίβιΊϋΓυπα ΑΓΩποΗηΙίθ, 
8υ3εϋ11αΓυη1, β( Ιβς&Κβ ίο8θ1βοϋυ8 ΐΓβ6ΐ&ΓυηΙ.Ου& 
άβ 6&αβ& &)β11ο 608 ρ6ΐ6Γ6 οο&εΐυβ, 910 Ηοιη&ο&8 
ΐ6§;1οη68 Βαι^ϋβ δοΙβΓΟ ιπΒ^ίδίΓΟ άυοβ, ΓΓαΐΓβ ιιχο- 
ηβ ουρ6Γ όβΓυηοΙΦ, οοηΐΓ&Ηυ88θ8 ιηίδίΐ. Ουο Βαπ- 
ϋ&ΓΟΓΟίη άυχ ΒρΙιβοάθ8ΐ{ι1&νυ8 ίοΐ6ΐΐ66(ο, Βυΐ^απβ 
ΑΓΟίαϋδ θΐ Ρ&Ιζίο&είδ δογΙΗίβ, οβο ηοπ Ταποίδ ςαί 
ΡαοηοπίΑΠί ΙβοβοΙ &ά 1)6ΐ1ί 806ί6ΐ&1βιη &8θίϋιί, 6χ• 
βΓοίΙυ οίΓ6ίΐ6Γ 300 ιηίΐΐίυαι οο&ΰίο, ΤΙΐΓ&οίαιη οαι- Καρχηδονίοις τήν σφών ήγεμονίαν προσνείμαντες , 
έξεστράτευσαν κατά της έν η1 Δάφν]() Άττιοχείας, 
καί ταύτη ν έπολιύρκουν. Των δ* έν τή πόλει άνθ- 
ισταμένων αύτοϊς κραται<5τερον, ήγγέλθη τφ ββινι- 
λέΤ των εθνών ή συνέλευσις. Ό δΐ κελεύει τφ στρβτ- 
ηγψ Μεσοποταμίας έπικουρήσαι τοις πολιορκούμε- 
νοις • καΐ πολέμου προς τους Άγαρηνο&ς συ/5/5βγέν- 
τος, οΐ Βάρβαροι, καί τοι πολλαπλάσιοι προς τους 
'Ρωμαίους οντες, τρέπονταί τε καΐ 9χ(δνβ(νται. 01 
δέ γε 'Ρώς το τών Βουλγάρων 2θνος χαΐ τήν χώραν 
αυτών υφ' Ιαυτους ποιησάμενοι, καί τους ηγεμόνας 
του έθνους τον Βορίσην και τλν *Ρωμαν6ν, ούχέτι 
τών ο*κοι έμέμνηντο, όλλ' ήθελον αύτδϋ ιτου μένειν 
τήν χώραν κατέχοντες, προς το•>το δ* αύτου ; χαι ό ηοοι ροραΙ&ΙυΓ. δοΐβρυβ ςυί ουίΏ 1&οΙ& πΐϋΐϋΐυάίηβ ^ Καλοκυράς άνηρέθιζεν. ΕΓ γάρ βασιλεύς 'Ρωμβ/ων 

άνα^^ιδηθήςομαι παρ' υμών, ^εγε, της τε τών Βοηλ- 
γάρων χώρας παραΧωρήσω 6μΐν, και διαθ^βομβι 
προς ύμας ειρήνην διαιώνίζουσαν, καΐ τά υπ<«)(ΐ^- 
μένα παρε'ξω κατά τό πολλαπλάσιον. 01 δ^ τ^ τβ 
τών χωρών άρετι{ί θελχθέντες, και τοις λ<^γοις χμ 
Καλοκυροΰ χαυνωθέντες, ούτε τφ βασιλβΤ ιεάντ« 
ποιήσειν επιτελή τά παρά του Νικηφόρου σψίσιν 
ύπεθχημένα έπείθοντο γράφο ντι, και τοις ιιρέοβ•• 
σι ν ώμίλησαν άλαζωνικύτερον. Έντευθβν έ^αβ6«ι 
κατ' αυτών 6'πλα ήνάγκαστο, καΐ ταΤς *ΡΜμαΙχα(ς 
δυνάμεσιν έπιστήσας στρατάρχην, δν στροιτηΜτγν 
ώνύμασε Βάρδαν μάγιστρον τόν Σκληρών, τ^^^η 
θανούσης αύτοΰ γαμέτης αύτάδελφον ^ντα, ^|ή^ 
οΐ κατά τών 'Ρώς ένετείλατο • και ό μίν άντΑιι, (Λ &0ί6 600§Γ6(ϋ ΟΟΟ &ϋ(^6^6^, ςΐΐίρρβ 00ρΠ8 1θΟβ6 

ίηΓθΓίΟΓ, πιίΐίΐ&π βοΙοΓϋ» Β&Γΐ)αΓ08 άβνίοϋ. Νηοι 
ρηπιυιηΡαΙζίο&ο&β βο1θ8θ&11ί(]6 ίοίθ8ί(1ία8ρ6ΐΐ66ΐθ8 
ρ&Γΐίηα 0Ρ6ί<1ϋ, ρ&Γΐίηα νίνο8 66ρϋ. Οβίοάβ οιιηίΐ 
οβθΙθΓίδ &Ηςυ&ο(ϋα δβςυο Μ&γΙθ ρυ^ο&νίΐ. 8βά 
ουτη ηυίιΐ&ιη βχ δεγΙΙιίδ βΐ ρΓ06θΓϋβ(6 οοΓροπβ 
6ΐ αοίαιί νί^οΓο οπιπίύυδ Βυί8 ρορυΙ&Γίύϋβ 8αρθ- 
ηοΓ, δοΙβΓυηη βυαβ ΐ6^ίοο68 βςυο οίΓουιηνβΗί, 6ΐ 
«α Γθΐη 8ΐΓ6πυ6 ^6Γ6ηά&ΐΏ εοΙιοΓίαπ νί(ϋ886ΐ : οοο- 
οϋ&ίο βςυο βοδβιη ο&ρίΐί νίπ ίΐΏρ6^ίΙ, ηυί 6ΐ άυ- 
ΓίΙίθ 6ΐ ΙβνοΓβ ^&ΐ68βΓθρυΐ8υ8 ηοο ρβοβίΓ&νϋ. δε)θ- 
ΓΟδ νίοίδδίΐΏ ΐΗοΙα ν6ΐΐθ[η6θϋ& (ζΐαάίυπι ίο οβρυΐ 
Ιιοδϋδ ίΠίδϋ, ιι1 ΒαΓΐ:)αΓυ8 ίο άυαβ ραΓΐ68 (1ί8566&- 
ΓβΙοΓ, ΐΏβόίββςυθ ρ&Γίβδ 63118 υΐΓίοςυ6 (16 βςυο 1&1)6ΓβΩΐυΓ. Ουο Γ&6ίηθΓ6 Β&γΙ)&γ1 ρβΓίθΓΓϋΙ, ίυ^« ρ βάρβαροι δλ τούτο μαθύντες, καΐ ό τούτων (ξαργος 
88 ιηαού&ΓυοΙ, ςιιοδ Βοοηαοί & ΐ6Γ^ο ίηββουΐί,ιηαΐ- ό Σφενδύσθλαβος, τους τε Βουλγάρους 6πλισαντ«ς 
Ιθ8 οοοί(]6ΓυοΙ ΓουΙΙοδ οβρβΓυοΙ. ΡβΓββςυβοάί γθΗ- χαΐ συμμάχους προσειληφύτες ΣκύΟας, οΓ Ποττζινά• 
ςυί&δ Β&Γΐ)&Γ0ΓυΐΏ, (]υ8β (|υί()6Γη νυΐοβηϋυβ &£Γ66ΐφ και κικλήσκονται, καί τους τήν Παννονίαν οίχουντβς 
6Γ&ωΙ, Ωοβπι ηοοίίδ ίηΐ6Γν60ΐυ8 &11υ1ϋ. Τούρκους, καΐ στρατιαν εΙς τριάκοντα μνρι^&ις 

ίιριθμουμένην συστησάμενοι, τήν θρ^κην δπασαν έληίζοντο. Τούτοις ουν μή θα(δ|5ών ό Σκληρές σομ- 
μίξαι, και κατά συστάδην μαχέσασθοι (πολλοστών γάρ ην προς τ^ πλήθος εκείνων το μετ' αύτου στρα- 
τιωτικών) στρατηγικαϊς μεθύδοις τους Βαρβάρους κατηγωνίσατο. Και πρώτον μ^ν λόχους χαθίσας χα{ 
μόνοις τοις ΙΙατζινάκαις έπελθών, και εύφυώς αυτούς περια γαγών ε?ς τους λύχους, τους μ^ν Ιν- 
εΤλε, τους δ' είλε ζώντας • εΤτα καί τοις άλλοις συμμίζαντι μέΧρι μέν τίνος Ισόρροπος ήν ή μάχη αύτώ. 
Ώς δέ τις τών Σκυθών κα• ογκψ σώματος, και ψυχής παραστήματι γενναίος είναι δοκών, χβι χών 
ομογενών άπάναων δπερτερεΤν, ορών τον Σκληρδν Ιφιππον διιόντα τάς 6φ• Ιαυτδν τάξεις, καί ταύτας 
εΓς άλκήν διεγείροντα, ώρμησε κατ' εκείνου, καί κατήνεγκε τό ξίφος κχτά της κεφαλής του ανδρός • τλ ] ΑΝΝλΙ.ΙϋΜ ίΙΒ. ΧΥΙΙ. 138 του χρόνους ί<τχύϊ ^ τ^ λεΐ(5τητι ούχ ¥^^Λτο αύτου. Ό δΐ Σκληρές αυΒις χοιτά της χεφαλής τ6ν 
Φ ά/τέιτληξε, καΐ ή του ξίφους καταφορά «Ις τοσούτον γίγονεν ενεργός, ώς διχή τμηθηναι (78) 
έρβαρον, χαΐ ήμίτομα τα μ^ρη αύτοΰ του Ιτπιου έκπεσεΤν. 01 Βάρβαροι τό ίργον έχπλαγέντες 
ιλίαν Ιξέπεσον, και εΙς φυγήν αύτίκα έτράττησαν, οΓς οΐ 'ΡωμαΤοι κατόπιν έλαύνοντες, πολλούς 
»^ρουν, πολλούς 8* έζώγρουν. Έπαυσε δΐ της διώξεως τοδ; πεοΊ τόν Σκληρον επελθούσα ή 
(ιΐς δι χαΐ 6'σοι περιελείφΟησαν τραυματ(αι ήσαν. 

:αι τά μίν κατά τους 'Ρώς έν τούτοις ήσαν. Α Π* ^Ι103 ^®^ οοηΐΓ& Κιΐ8808 £;6ΓαηΙθΓ, ΒΑΓάαβ 
δΐ ό Φωκάς ό του Λέοντος παις, έξ 'Δμα- Ρ1ιοοα9 1•6οηί8 ϋΐίυβ Γβΐίοία Αιη98ί& υΙ)ί βΖ8υΙ&1)&(, ΐ)γοιν έν ^ περιώριστο την των Καππαδοκών 
©ει Καισάρειαν, πολλούς προσεταιρισάμενος, 
ϊβννίδι έπικεχείρηκεν, Ιαυτψ περιΒέμενος τά 
νιλεΐας παράσημα. ΚαΙ ό πατήρ δΐ τούτου 6 
Λν τφ Νιχηφόρψ έκ Λέσβου πρ6ς θρ?κην 
»β«εο διββήναι, έ'χων συμπράττοντα οΐ καΐ 
βύδου άρχιεπίσκοπον. Γνωσθε?ς δΐ, τους 6- 
>6ς ιτηρωΟήναι καταδικάζεται σύν τψ υΐψ 
ρφ. Λέγεται δΐ τδν βασιλέα κατά το λεληθ^ς 
96αι τοΤς έπιτραπεΤσι τήν πήρωσιν των 
• μή Ιγκ(5ψαι τούτοις τά όμματα, άλλα 
μέν παρασχεΐν έκτυφλώσεως, παραφυλάξαι 
άνθρωπο ις άλώβητον το όρ^ν. Τούτων οδν 0»8&Γθαιη Ο&ρραάοοίδΒ οοοιιρανίΐ, βΐ ίαοΙίοβΟΓαχη 
Ιιοζηίπϋΐη ορίΙ)υ8 ίΓβΙυδ, ΙγΓ&ηηίάβιη αίΤβοΙ&νίΙ, 
βυηαρϋθ ίιηρθπί ίη8ί^ηί1)ΐΐ8. 86(1 βΐ ραΙβΓ Θ^υ8 Ιιοο 
ουιη αΙΙθΓΟ ΩΙίο ΝίοβρΙιΟΓΟ ίη &ηία)ο !ι&1)υϋ 1•68ΐ)0 
ΐΓ&ηβίΓβ ίη ΤΙίΓαοίαιη, &ά]υίοΓ6 Αΐ)γά6ηο ατοΐιίβρί- 
8βορο. Υθπιιη 60 οοηβϋίο οο^ηίΐο, ά&ιηηι&ΙυΓ αη& 
ουχη 61ίο ΝίοβρΙιοΓΟ υΐ 6ί οουΐί θίΤοάίααΙυΓ ; ίιηρο- 
ταΙΟΓ 1&ΙΏ6Ι1 οΐιιιη ιηίηί8ίη8 χη&ηά&88β ΓθγΙπγ, υ1 
βίπαοΙ&ΓβηΙ άυηίαχ&ΐ θζοβοαϋοηβΐΏ, οοΓυιηςυβ νί- 
βυιη Πΐφβυιη οοηββΓν&ΓβηΙ. Ηίβ ϋα ^Θ8ϋ8, 8ογ11ιί8 
Γ66βα8 ίαβίβ, δοΙθΓΟ ΗΐΙβΓ® αϋ ίιηρβΓλΙΟΓβ κίΓβ- 
ΓαηΙιΐΓ, υ1 ΐΓ&ί66ΐο ίη Οήβηίβα) βζθΓοϋϋ Β&τ- 
άαιη Ρΐιοο&ιη ορρηιη&Ι. Οαί ουιη Οββ&Γβ&χη ρ6Γ- σηνενεχθέντων , γραφή καταλαμβάνει βασ(- ρ Τθηί88β1, Ρ!ΐ06&8 & 8α& ίαοϋοηβ άθβθΓίυβ (η&ιη τ^ Σχληρόν, άρτι τους Σκύλας τρεψάμενον, 
ίΐ6>θηναι πρδς τήν Έώαν, και τψ Βάρδ^ τψ 
ίντιχαταστήναι. Και αύτ(κα άπτ(ίει, καΐ εΙς 
ϊΐΟΕν γέγονε, και οΐ περί τλν Φωκάν, έκεΤνον 
;<, τψ Σκληρψ προσε^ρύησαν, μύνος δΐ μετά 
εραπ^ντων περιλειφθείς, προς τό φρούριον 
^ τό Τυροποΐ(5ν. 'Ήδη δ' εγγύς οντά του 
ου ©ρουρ(ου, καταλαμβάνουσιν αυτόν Ιππείς 
#τες πρ6ς του Σκληρού, ών εΙς ΚωνσταντΤ- 
άρωο, Ορασύτερος των οίλλων, ώς Ιοικεν, Λν, 
Μί< τους συστρατιώτας, μεΟ' ορμής συντονω- 
ιπ$ρχετο τψ Φωκ^, 6 δΐ ούραγεΤ καί τους σύν 
ΕριεΤπε, και ό Χάρων υβρεσι τούτον Ιβαλλε 
ίεσι. Και 6 Φωκάς, Ουκ Ιδεί σε, εΤπεν, &ν- 
έν συμφοραΤς τοιαύταις γεν(5μενον, έπι- αά 8οΐ6Γυιη οοαΟυβΙ)&ηΙ οπαηββ) βοΐυβ ευιη βαίβ 
ιητηί8ΐΓί8 &(1 οΑβΙβΙΙυιη ΤγΓορκυιη ρΓορβΓ&Ι: & 
911 ςυο ουπ) ηοη χηαΚυιη &1)6886ΐ, βςαϋββ βυοι 
α 8ο1θΓθ ιηί88ί 6οη8θςυηηΙυΓ. Οαοηιιη ΰηυ8 Οοη- 
5ΐαηΙίηυ8 €1ι&Γοη, οΰΐβήβ ιιαά&οίοΓ βοίΐίοθΐ, οοιη- 
ιηίΐϋοηθβ 8υο8 &η1θν6Γϋ(, 6ΐ ίιηρβίΰ νβΙιβιηβηϋοΓβ 
αο ρ6Γΐίοα6ίυ3 ίη Ρ1ιοο&πι,βχΐΓ6ηιυηι 8υοΓυιηα£;α)6η 
οαΓαηΐ6Π), ί11&1υ8, !ιοπιίη6πι ηι&ΐ6άί6ϋ8 6ΐ ρΓούήβ 
ίθ8βο1&ΙυΓ. Οαί ίΐΐβ : Νοη ί€ άβοβΐ, ίη(|υϋ, Ηοιηίηί 
Ιαΐί εαΐατηύαίβ ϋοηβιοΐαηϋ ίη$ηΙίατ€. Οααι ιιυΐ6ΐη 
ΟΙι&Γοη ιηίβηηι ρρορίοΓ Γαοΐυβ, Ι6ΐυηι ίη 6υηι οοη- 
^6^1;υ^η8 688θ1, οΙ&ναιη βίο ίη ς&ΙβαΐΏ ο^α8 ίπιρβ^ϋ, 
υΐ υη& οηπι ίΠα ο&ρυΐ 6ϋ&πι οοηίήη^βΓβΙ, ςυο υηο 
ίεΐα ρΓ08ΐΓ&ίυ8, ρηηρητεαηι νοτηίΐ ίΙΙβ αηιιηαιη.Εαοι 
^&^6ηι6Π1 οοηβρίο&ΙΙ ςυί ροηβ 86ςη6ΐ)&ηΙυΓ, & ρβΓ- 
Του δί Χάρωνος έν τούτοις έγγίσαντος Ο 8βςηβηάθ (]68ΐίΐ6Γ0ηΙ, Ρΐιοοβ ροΓΓΟ 6&8ί6ΐ1αιη 3Α0ΐ 5^, και βαλεΤν έπιχειρουντος αυτόν, έκεΐνος 
ίνην άνατείνας, παίει τόν ΚωνσταντΤνον κατά 
)υ6ος, καΐ ταύτην συνέτριψε μετά της κεφα- 
> ανδρός, και ευθύς εΤλε τον πεπληγμένον 
5ος βάνατος, μι^ Οανατωθέντα πληγίΐ. 01 δ^ 
έλαύνοντες, όρώντες τον πεσόντα, άφ(σταντο 
•ξκως, και ό Φωκάς ε•σ•.δυ το φρούριον, ΕΤτα 
ϊ^ι^ός. παρεγένετο , και πέπεικεν αυτόν 
Μ^Λ^ΐι τψ βασιλεΤ* και προσελθ6ντα, κληρι- 
% γΑψΒ9^, εΙς τήν Χ(ον περιορίζει ό Τζιμι- 
ΚμΙ 6 ΖχΧηρός αύθις προστάττεται μεταβή- 
• τά *Εσπ&ρια. Νυμφεύεται δ* Ιαυτίύ γυναίκα 
λώς σποοδ^ Βασιλείου του παρακοιμωμένου 
ΐκν τήν θυγατέρα Κωνσταντίνου του Πορφυρο- ίη^Γθ880 ρθΓ8ΐι&8ί1 δοΙβΓυβ αϊ ίαιρβΓ&ΙοΗβ Ωάθ! 8β 
οοηιηιίΙΙβΓθΙ ; ^^^υ8 ^υ88α οΐ6Γί6υβ Γ&οΙυ8, βΐ ίη 
ΟΙιίαπι Γ6ΐ6£;α1υ8 Θ8ΐ, δοΐβρυβ ίη 066ί(]6ηΐ6πι Γ6νο• 
οαΙυ8. Ιπιρ6Γ&1θΓ 8ΐυάίϋ Β&βίΐίί εϋ1)ί6υ1ί ριαροβίϋ 
Τ1ΐθθ(1θΓ& ΟοηβΙαηΙίηί ΡοΓρΙιγίΌ^βηϋί βΗ& οζογθ 
άαεία, αηηο ββοαπάο ίπιρ6Γϋ, ▼6Γηο ΙεωροΓβ ουιη 
ιηαΐίίβ 6Ζ6Γ6ίϋΙ)η8 6ΐ 61&58Θ Ι11υ8ΐη 1)6ΐ1υαι Ηα88ί8 
ίηΓθΓΐ, οαί ίηίβΓ &1)6αηάυπι δογίΙι&Γαπι 8ρβ6υ1&- 
ΙθΓβ8, Ηοπι&ηοΓαπι νίΓθ8 οχρΙοΓ&Ιαπ, ρβρ βροοίβπι 
ΐ6£;&1;ίοηί8 οοοαΓΓθπυηΙ : ςαο8 ίιηρβΓ&ΙοΓ οαΓ αόββ- 
86η1 ηοη Ι^η&Γαβ, ρβΓ οαιηί& 6&8ΐπι οίΓοαηιάαοί 

3υ88ίΙ, ίτ8ςα6 ρ6Γΐυ8ΐΓ8ΐΐ8 Βΐ)ίΓ6. Οί^Γ688ί8 ίίΐίβ ίρ86 

οαηι βχρβάίίΟΓαοι ςαίηςυβ 6ΐ βςαίΐυαι ςαλΙυοΓηιίΙ- 
1ίΙ)α8 ββοαίαβ, βζ ίη)ρΓονί8θ Αά πια^η&ηι Ρθγ811ι1&- 
:>. Κτει δΐ δευτέρψ τής αυτού βασιλείας, ^ ν&αι αοοοάϋ, 6ΐ ναΐίαπι οοιηιηηηϋ : ηυβ γ68 Ταα- 
χναλάμψοτ/τος, εκστρατεύει κατά των 'Ρώς Γ086γ11ιί8 ΙβΓΓΟΓβιη ϋΐΐαΐίί. ΟαΙοογΓαβ &υΐ6ΐη ςαΐ 

Υατίφ Ιθοίίοηββ 6ΐ ηοΐ®. 0< διγή τμηθηναι. ΝοίΛ βυηΐ ςο« άθ Οο- 

ΒαΙΙιοηβο άίουηΐ 1)ί8ΐοπ6], &1ςυ6 ίη ίίβ 

ΐΒ ΑςαοηΰΙ», ϋΐ). ιιι, 6«ιρ. 65 ; ΡβίΓαβ Ταιίβ- 

Ρατηοι. Οβ. ΟΧΧΧν. 1)0(ϊϋβ ρ. 789, β* \νί1Ι. Τγηαβ, Ιίΐ). ιν, οαρ. β, φιχ 
8€ΐΙί€€ΐ ηηηηι άβ ΚαΙίΰίϋ ρνοίετνίνα χηΛαηίαη^ Ιίθ€ί 
ΙΟΓίεα ίηάηίίΐηι ρ6Γ τΜάΐηπι ι/ΐΓάιί, βίβ. 139 ΙΟΑΝΝΙδ ΖΟΝΑΗ^ΰ 140 Ιυοι ί1)1 βΓ&Ι, οζηηίβ ιη&Ιί αιιοΙΟΓ, οο^πϋο ίοιρβΓλ- Α. ^^ βτρατιύμασι πλε(οσι τμ\ στόΧψ ιηριφανβΤ, ιι•1 ίοΗβ αάνβηίυ ίη ΗαββΟΓυιη ο&βΙγα οοηΓυς;!!, ρΓβ- 
ββηΐίφ ίΙΙίυβ ηυηϋυιη αίΤβΓβαβ ; ςυο βίβί ρ6ΓίυΓΐ>&ϋ 
βαηΐ^ ΐΑΐηβη ^αx(α Εοοα&ηοβ οαβίΓα ροβαβηιηί. 
ΙιηρβΡ&Ιορ νβΓΟ ΡθΓβίΙιίΛνΛΐη ρΓοΓβεΙυβ, βχΐΓ» ογ- 
1)6ΐη οίΓβίΙβΓ οοΐο ιηί11ί& Ιιοηαίοαιη 868Θ θχβΓΟβηίίιιιη 
(ΙβρΓθΙιβηάϋ, ςαί ίπαρβίυ 63υ8 ρααΙίιρβΓ ΙοΙβΓ&ίο 
ΙβΓ^α άβάβΓυηΙ. Ορρίάαηί αΓπρίβηΙθβ &ηη&, υΐ γθ8 
ΓβΓβ1)&1^ &(] ορβιη ΓβΓθηά&ιη ρορυΐ&ηϋυβ, ίηοοιηρο- 
8ϋο &§;ιΐ)ίηθ 6§[Γβ86ί,& Κοχη&ηΐ8 ρ&Γϋιη οοοίάυηΙυΓ, 
ρ&Γϋιη ίη υΓ^βιη 8β ΓβοβρΙυΓΐ, οΙ)8θρ1ο 6ςυίϋΙ)υ8 
ϋίηοΓθ, ίη ο&πιρο άί88{ρ&ϋ βυηί, «Ιϋβ ΟΦδίβ, &1η8 
ο&ρϋέ. Οαί ίηΐΓ& υΓ^βιη βΓ&ηί, εΐ&αβίβ ροΓίίβ 8υη( 
οΙ)θ688ί. ΡοβΙπάίθ ουιη Β8ΐ8ίΗυ8 οιιΙ)ίοα1ί ρΓΟΒροβϋαβ 
919 οαιη ίοΐο θχβΓοϋα Α(!νβιιί88βΙ : ίιηρθΓ&ΙΟΓβ άπι^ντι συναντώσιν αύτφ πρ«σβητ«! ^ηβκν ίμυ 
ΣχυΟών* οΐ δ^ κατοπτηρβς ήααν χαΐ της των 'Ρ»• 
μα(ων Ισχύος κατάσκοποι, δ ούδΐ τ^ βασιλέα διί• 
λαθε. Ηροστάξας ούν πκριαχ0ηναι αότοϊ>ς χοκτα ιηι 
τ^ στρατ6πεδον, και τούτο χαταμαθεΤν, έχέλ&υηι 
άπαλλάττεσθαι. Έχι{νων δΐ &πι6ντων, χαι χ&χ^( < 
εύζώνους ποφαλαβώτ πεζούς ίς χιλιάδας πέντε, χαΐ ] 
Ιππίας τετραχισχιλίουζ, βπίσω 'βων πρέσβινν 
άπήει, χαι άθρόον έγγυς της μεγάλης ΙΙερσθλάβοζ 
γίνεται, χαΐ βάλλεται χάραχα, δ το^ς Ταυροσχύ^ς 
εΙς άμηχαν(αν ένέβαλε. Καλοχύρης δΐ ό των χαχ&ν 
πρωτουργός, έχεΤ τ6τε παρών, χαΐ γνοΙ>ς τ^ βασί' 
λέα παραγεν($μενον, προς τήν των *Ρώς Μδρα 
παρεμβολήν, άφ' ον> τήν του βασιλέως ιιαφ•οσ(«« ορρυ^η&1ίοαθΐην6ΐΐ6ΐη6ηΙιυ8υΓ§;6ηΐ6,ςυίά&ιη8οα1ί8 |. μαθ6ντες, έτεΟορύβηντο, βμως μέντοι τηιραοτρατο« 
000806080 ΠΙΟΓΟ Β&Γΐ>αΓ08 &1ιςαο1 άβρρβίιβη&οβ ιΜ πεδεύονται τοΤς 'Ρωμαίοις. 01 δΐ περί τόν ββσιλέε οβοίάβΓοοΙ, αρθΗί8(]υθ ροΓϋ8 βχβΓοϋαί ί&οϋβιη ίη- 
(ΓΓββδυηι ρ&ΙβΓβοβΓυοΙ. ΡθΓ8ΐΙ)1&ν& 8ίο 6χρυρο&1&, 
Βοπ868 ςυοηοβ ΒαΙ^&ΓΟΓυιη γοχ ο&ρίυ8 ΡβΙ, φΐθΐη 
ουιη οιηοίϋυβ Βαΐ^&ήβ ίιηρβΓ&ΙΟΓ Ιιυηι&οϋβΓ ΐΓαο1&- 
ίυιη άιιηίθΗ. Ν6§&1)&1 βοίιη 86 ΒαΙ^^Ηδ ίαΙυ1ί886 
1)β11ιιιη, 86(1 Βυ88ί8. Οαιη &υΐ6ΐη πιυΐϋ 8ογΐΙι» ίο 
ιηαοϋίοοβιη ςο&χη(1&ιη οοηΓυ^ίβδβηΙ,ίιηρβΓ&ΙοΓβ&πι 
ςαοςυβ 6Χ8θίη(ϋ ]α88ίΙ. Ουία νοΓΟ ιηίΐϋββ α άίίΩοιΗ 
ο1) βιΐυιη Ιοοί ορρυ^οΒϋοηο αΙ)Ιΐ0ΓΓ6Γ6 νίάβύ&Ι,ίρδΟ 
ρηιηυβ οαδΙοΠυιη ροάθβ &άθΓΐυ8, οίΓοεϋ αί ιηίΐϋοβ 
6Χ νοΓοοοοάία ββουΐί, ο&ρίο οα8ίθ11ο, &1ίθ8 ο»(ΐ6- 
ΓβηΙ, &]ίθ8 ο&ρβΓβηΙ. ϋΓΜ ΡοΓβΙΙιΙ&ν» ν&ΙΙάο ρΓβΒ- 
βίάίη ίιηρο8ίΙο, ΌθΓθ8ΐο1υΐΏ,ςυ« 6ΐ ΟηβΐΓ» άίοίΙυΓ, 
ροΐϋ, υΙ)ί βρίιοηάοβίΐιΐ&νυβ ΕυβδΟΓΟΠι άυχ οα8ΐΓ& έλθ^ντες εις τ6 της Περσθλάβας ^ίστι>, ώς «!|ρηται, 
χαταλαμβάνουσιν Ιχτός γυμναζομένους ώς 6χτ«χιβ^ 
χιλίους, χάχε(νοις συνέμιξαν. 01 δΐ πρ^ μίν 
6λ(γον άντ^σχον, είτα νώτα στρέψαντ<ς {^νγσν. 
ΚαΧ οΐ εντός, ώς έκαστος ήδύνατο, όπλισάμενοι, 
έπιχουρήσοντες τοΤς όμοφύλοις έξ^εσαν, χαΐ άσνν• 
τάκτως αύτοΤς χωρουσιν, 6παντιάζοντις οΐ 'Ρμ• 
μαΐοι άν^ρουν πολλούς, οΐ δΐ ε?ς τήν κ6λιν αύ^ΐζ 
άνΟυπεν^στουν. Άλλ' Ιτεπέων τίνων έζιππασαμέν»* 
'Ρωμαίων, και τήν εΙς τήν π^λιν άιιάγουσοΕν άτρα• 
πον έπιτειχισάντων, οΐ Βάρβαροι άνά τόν έχτδς τΛ 
άστεος χώρον έσκ(8ναντο, ενΟα οΐ μέν έζα»γροϋνν% ι 
(Λ δΐ καΐ έκτείνοντο, οΐ δ* έν τ^ π^λει τάς κΑ^'^ 
κλε{σαντες, έπολιορκουντο. Τ^ί δ* Ιξ{)ς το5 ιηρΐ• 1 ΐι&1)6ί)&1, &1ςυ6 ο1)ϋθΓ ({υ&8(1αιη υΓΐ)68 οαρΗ 6ΐ ο&β- ^ κοιμωμένου Βασιλείου μετά πάσης τ^ς οτρβοβζ ^ 

έλθόντος, έ|&(^ωμενέατιρον 6 βασιλεύς τζ ιιολιορκίΐ / 

έπικεχείρηκε, κα( τίνες διά κλιμάκων είς τλτλΙ}[;κ^ 

άναβεβήκασι, καΐ τους έκεΤ των Βαρβάρων χατύ^ 

φθέντας συγκ6ψαντες ξίςρεσι τάς πύλχς Αίΐ^ι», 

και τ^ 'Ρωμαϊκ^ στρατί^ πάση (^φδίαν ιηρΐ>χ|Μ 

τήν ε'ίσοδον. Και ο(>τω μίν το της ΠερσΟλάβαις 

'Ρωμχίοις κατέστη άλώσιμον, ΙνΟα χαΙ | 

Βουλγάρων βασιλεύς ό Βορ(σης έάλω, φ χαΙ 

τοις Βουλγάροις επιεικώς ό αύτοκράτβιρ Ι]^ι{«π^ 

άνετους αυτούς άφιεις, ου κατά Βουλγάρα, Λή^νΐτ 

άρασθαι δπλα, κατά δέ γε των 'Ρώς. Β^ΪΙ&ι Α 

Σκυθών εΙς όχύρωμά τι προσπεφευγ^ντών, Ι^%Η 

και τοΰτο 6 βασιλεύς έκέλευσεν. 01 δ^ βτρβηδΜ 

διά το του τ6που δυσάλωτον ήσαν 'άπρ^βυμοι• ^ ίθΙίΑ ν&8ΐ&1.υΐ ίο Ιΐ08ΐΙυπι οοοβροοίοηο νβηΐυιη β8ΐ, 
&ιη1)0 θχβΓοϋυβ βΙ&Ιίιη οοη^Γ688ΐ^χη&^ο&αι άίοί ρ&Γ- 
ίβπι «βςυο ιη&Γί6 ρυ^ανβΓυηΙ, (Ιοοοο βοΐ) ΟΓβρα- 
βουίαιη Κυ88ί (Ιβίαϋ^αϋ ίη Γυ^&ιη ίηοΙίη&ΓαηΙ : 
ΙΙοηι&ηίδςυθ ρ6Γβ6(|υ6η1ί1)08, ιηιιΐϋ 08Β8ί βυοΐ, οοο 
ρ&υοίθΓ68 οαρϋ : 0δβΐ6η ΟθΓθ8ΐο1υιη 88 Γοοβρβηιοί. 
Ιπιρ6Γα1θΓ νθΓΟ ν&ΙΙο &ηΐ6 υΓΐ)6ΐη οχοίΐ&ΐο, ίπΓο- 
Π169 ςυβθ ΙθίΓοιη ΙυβΓθοΙαΓ 6Χ8ρ6θΙ&1)&1, ηβ Κυββί 
&ιιΓυ£;6Γ6ηΙ. δρΐιβηάοδίΐιΐ&νυδ &υΐ6πι ςαοθ 1ΐΑΐ)6ΐ)αΙ 
Βαΐ£;&Γ08, ςαί αά νί^ίηϋ χηίΙΠα 6886 άίο6ΐ)&πΙυΓ, 
ίο νίηουΐα οοιηρο^ίΐ, νβΓϋοδ η6 νβΐ 8β(!ί(ίοη6πι 
ιηονοΓβηί, νβΐ αά Ηοιη&ηοθ άβΩοοΓοηΙ;. Οοαι ο1&88ί8 
&ά688θΙ, υΓΐ)6ΐη ορρυ^ηαΐ ίιηρ6Γ&1θΓ, αά (^υοιη 
ΟοηδΙαηϋα βΐ 6χ &1ϋ8 ο&βίβΐΐίβ ΐ6^&ϋ ν6ηθΓυηΙ, νβοίαοι ρθΐ6ηΐ68, &ο 8θΠΐβ1ίρ808 6ΐ 0&8ΐ6ΐ1& ά6- Ο γνούς ό Ιωάννης, αυτός πρό των ΰΐλων «ι(|( άθηΙθ8. 0υίΙ)υ8 ΙΙοιη&ηί αοοορϋδ, ίη ΟοΓοβΙοΗ 
ο1)8ί(1ίοηθ (1168 οοΐΏρ1υΓ63 8αηΙ οοοιπιθΓαΙί,ΒδΐΓΐ)απ8 
ίοΓίίΙΟΓ 8686 (1οΓ6ηά6ηΙϋ)υ8. Ουπ) &υΐ6αι 0ΓθΙ)Γί8 
ρΓ»1ϋβ ιηαΗί ναΙηοΓ&ΓβηίιΐΓ, βΐ ^αα1 &ηηοηα (ί68ϋ- 
ΙυβΓβηΙϋΓ, εο6ρ6Γυη1 ΓΓ&η§;ί αηΐηιίβ : ουσι 8ρ1ΐθη- 
άθ8ΐΙιΐ3νυ8 ηοοίβ ίΐίαπι βΐ Ιοπιρθ8ΐυο5&, ουιη νΙη8 
οίΓθί(6Γ 1)18 ιώ1Η6 ίο ΐΓαΙ)&η&8 ίιηροβίΐίβ ΓρυιοβαΙα- 
ίυΐΏ βώίϋ, 6ΐ Γθ]ΐ)&9 ηβοθββαπίβ οοη(]υί8ί1ί^ , Οογο- 
ΒίοΙΰΐη Γ6ά(1ίΙ : ΚοιηαηοΓυπι αΐίςυοΐ ιηίϋίδΙίΊβ, ςυί 
ίο ήριι ί1υπι1οί8, αΐί^) Αΐ(ΐυ6 αΐίίβ άθ 0&υ8ί8 ν&^&- 
1)&ηΙαΓ, 6Χ806η8α ί&οΐο ίαΙορΓοοϋβ. £& τεβ αάβο 
ηιυΐ6δΙ& ^18 ί'αίΐ ίαιρβΓΑΐοΓί, αΐ ϋΐαββίβ ρΓχΓβοϋβ άτΓΊ^ει προς το όχύρωμα, και οΰτω χοτταιδΙφίς τ4ς 
στρατιώτας, ετχεν επόμενους αύτ(ρ, χαΐ 4{λ«• τΙ 
φρούριον, και τών έν αύτφ οΐ μΙν δι«φθ^ρΐ}βν^| 
Εν ΙΟΙ δέ και άλωτοι 'Ρωμαίοις έγένοντο. Τούτ^ |ΐ^ 
ουν τφ άστει φρουρχν έγκατέστησεν 6 βασιλέα ά(*' 
κ^μαχον, έκεΤνος δε άπι/^ει προς το Δορ^στολσν, 8 ινί 
Δρ(στρα κχλεΐται, καί τ ίνας πάλεις ελών κατά «^ 
ροδον, και φρούρια έκπορθήσας, έφθάκει «ρός «έ 
Δορ(5στολον. Έν δΐ πρ8ς της πόλεως ταύτης έατ|ΜΙ" 
τοπεδευκώς ό τών *Ρώς αρχηγός ό £γενδ^σ6λα&^»^ 
*Ως ο^ν είδον άλλήλας αΐ «τρατιαΐ, συνε^^( 
έπ' άλλι]λαις ευθύς, καΐ τό μέν πολύ τζς ήΐι^ϊ- >' •41 ΑΝΝΑϋϋΜ ΜΒ. XVII.• 14> Ιγχ^ωμάλως Ιμάχοντο. ΙΙκρΙ δΐ δείλην βψ(αν άπειρη- Α ΐΓ&ΐΓΠβ ιηοΓίθΐη ιηίηίΙ&ΓβΙαΓ, βί άβηηο Β&Γΐ)&Γοηιοι χ^τβς οί 'Ρώς Ινίχλινβν πρδς φυγήν, κβί οΐ ΤωμαΤοι 
1$(ωχον, πλείστοι (ίλν ουν των Βαρβάρων άπώλοντο,ού 
μκίου^ 81 έζωγρι(θησαν , οΐ δ' ε!ς τλ Δορ<5στολον 
έιηνι^λθοσχν* χ«1 6 Βασιλεύς πρό της πόλεως πηξά- 
μενος χάραοία, τάς τριήρεις τάς Ίστρον φυλαξούσας 
ιτροτέμενεν, Ίνα μή οΐ 'Ρώς άποδράσαιεν Ό δΐ 
Σ9βνδ09θλαβος οδς χατεΤχε Βουλγάρους, εις είκοσι 
χιλιάδας βντας, ώς λέγεται, πάντας 6πό δεσμοΤς έποι- 
ι{90ΤΓθ, δείσας μή έπαναστοίΤεν αύτφ, ή τψ βασιλεΤ β^Γθββυιη ηβ^ΐθχιβββηΐ : οαιηςυβ υΓΐ)θΐη ίηΙβ^Γΐ• 
86Χ8§;ίηΐΑ άίβ1)υ8 ίρυβίΓα οϋββάίθββί, θ&ιη Γαιώθ <1ο• 
ΐΏ&Γθ 9ΐ&1αίΙ^ οοΓοηαςυβ οίΓοαηηάαΙα, &οουΓ&Ιβ 
ο1)8θΓν&νΗ ηβ αϋουοάβ βοιηιηβ&ΐυθ ίιηροΓί&ΓβΙαΓ. 
ΑΙ Β&γΙι&π πΐΰΐϋβ 6ΓυρΙίοηίΙ)υ8 νίοΐί, ιΐΓ^βηΙβςυο 
ί&ΐΏΟ, βρβ θΐ εοιηπιο&ίυβ θΙ &αχίϋθΓυιη άββίίίυΰ : 
ρ&Ηίιη ηοοία Γυ&^ίΑΠΓΐυΕη, ρ&Γΐίιη άοϋίϋοηο ΚοπίΑ- 
ηίβ Γ&οΙα, &(] βιια οαί(|υβ Γ6άθΐιη(1υΐΏ 6886, ρ&Γϋη 
αΐία ςπ6β(]ειιη βθηβυβηιηΐ. προσχωρήνωνιν. Ός δΐ και ό στ(^λος παρήν, έπολι6ρχει τήν π((λιν & βασιλεύς. Εχ Κωνστάντιας δΐ γοΐί 
φρουρ(ων Ιτέρων πρέσβεις πρ^ς τόν βασιλέα άφ(κνντο αΐτοΰντες συγγ/ώμην, και εαυτούς παράδιδαν. 
τκ αδτφ χαΐ τα φρούρια. ΚαΙ ταύτα μίν οΐ 'ΡωμαΤοι παρέλαβον . Έ δΐ του Δοροστύλου πολιορκία 
Ι^• 4^μ4ροις διήρκεσε πλείονας, των Βαρβάρων εύψύχως ανταγωνιζομένων . 'ϋς δ' έκ τ&ν πολέμων τών 
συνεχών ιτολλοί τραυματίαι γεγ(5νασιν, ί[δη δΐ αύτους και τά ζωαρκη έπιλέλοιπεν, ^ρξαντο σωίσι 
φραυΦί^ί τά φρονήματα. Άλλ* ό Σφενδ((σθλαβος νύκτα φυλαξάμενος άσέληνον καΐ χειμέριον , Ιν μο- 
νο(ι$λοις βνδοας έμβιβάσας ώσει δισχιλίους, καΐ αυτός έκείνοις συνεμβεβηκώς, άπηλΟεν έπισιτ(σα- 
«Οαι τμΛ συλλέξαντες τά χρειώδη, ι\ς τό Δορ<5στολον έπαντ|5εσαν. Κα( τινας τών *Ρωμα(ων θεράποντας 
ιηρ\ τ^ ποταμών έσκεδασμένους κατ' £λλας καΐ δλλας χρείας 1δ(5ντες, έκβάντες τών πλοίων ένίους 
έχέχτειναν, και λαθ6ντες, α^βις εΐί τό Δορόστολύν έπανήλθοσαν. Τούτο πάνυ τόν Βασιλέα έλύιιησβ, χαΐ 
^ιοΐ< του στάλου κατάρχουσιν έπιχύλως είχε, καΐ %\ ετι λάΟοιεν αύτους οΐ Βάρβαροι άποπλεύσαντες, 
ήπιΕληνΕ Βάνατον εΤναί σφισι τ6 έπιτίμιον Έφ' δ'λαις δΐ ήμέραις έξήκοντα πολιορκήσας τήν π(5λιν, 
χαι μήπω ταύτην ελών, Ιγνω λιμψ τους Ινδον καταγωνίσασθαι, καΐ περιεκάθητο ταύτην, έπιτηρών 
άιιριβώς, Ίνβ μήποθεν αύτοΤς χρειώδες τι κομισβ^. 01 δέ Βάρβαροι πολλάκις έκδρομάς ποιησάμενοι Ιίττηντο, 
^ΤΛΪ δΐ χαΐ τφ λιμψ δΐ έπιέζοντο, καί οΰτε της τών αναγκαίων ήν αύτοΤς χορηγίας χορηγίας έλπις, ού μέντοι 
νομμαχ^χ, οΐ μίν άποδράναι νυκτός συνεβούλευον, •1 δΐ 'Ρωμαίοις εαυτούς πιστεΰσαι, καΐ ο^τως έπχνελθεΤν 
•Ις τά Τδιοί, οΐ δ* ^λο τι 6πετίθουν. [. Γ*. Ό δέ γ» Ζφενδόσβλαβος Ιτι ά'παξ 'Ρωμαίοις 

\ «φ^νβι μαχέσασθαι, καΐ ή περιγενέσθαι τε και 

* ^ΐΜ#ήβ<9θαι ή προτίμησα) θάνατον εύκλεά ζωής 

Ιοστυχοΐ^ς. Ταύτα ό μέν είπε, τό δΐ πλήθος έπήνεσε, 

^ ιμΙ τζ Ιζίί< Οανατώντες ^ τοις 'Ρωμαίοις συμπλέ- 

Ψ ηβΦΧΛΐ^ χαΐ μέχρι πολλού ποτΐ μίν οΐ 'Ρωμαΐοι πε• 

ρνγίψι^^ο των ΣχυΟών, ποτΐ δΐ τών 'Ρωμαίων 

ύ Βάρίαφοι, 'Ος δ' έφωράσατο τήν του τύπου 

η&νοχωρίαν ό βασιλεύς τοις έναντίοις εΤναι πρ6ς 

λυνιτέλΜον, μή οίων τε ^ντων τών *Ρωμαίων έπιέ« 

' ναε «6τοι< άθρ^ον, τοΤς στρατηγοΐς 6πβτίθετο, τά 

; Έ^ΐΜΤΜ κρ^ς "ν^ πεδίον ήρεμα ύπάγειν, υποχω- 

ρονντβ «ΗΜ βραχύ. Τοΰτο γενύμενον, τοΤς Βαρ- 

βέροκ< δβιλίβκ '^ών Ύωμαίων και φυγής παρέσχετο 

Κκι^νιν , χαΐ (Γποντο άλαλάξαντες . 'ύς δΐ προς 

»&9>νκρο« π«δ£ον έγ^νοντο, σύνθημα τοις 'Ρωμαίοις 

4 ^ι\Βΐς επιστροφής δέδωκε, και άναστρέψαντες, 

«ροαβάΧΧίΜΜΐ τοις Καρβάροις , και γίνεται φρικώ- 

ί 4(3|^ 6 «ίΧλ^ΜΚ. Ό βασιλείς δΐ τον μάγιστρον 

Βά^ΛΛ¥ τόν Σκληρών μετά τών 6π* αυτόν ταγμάτων 

Λ/^ΐηΛ€Ϊ9ΰ[ΐ τήν «ρ^ς τήν πύλιν εΓσοδον τοις Βαρ- 

6<^^^ ύίπίκομψίν, Έ 81 μάχη μέχρι πολλού Ισό^- 

^•«•ς {ν • Λέγεται δε και θειοτέρας επικουρίας 

χάΐ€ χους "Ρωμαίους τυχεΐν. θύελλα γαρ κατά 

κρ^9«*πον τοΙς Σχύθαις προσέβαλλε, καί τις Ιφιπ- 

«ος Ιιορατο πολλοίς , τών 'Ρωμαίων όπεραγω- 

^ ^ιζ^μτνος , χαΐ συγκλονών τών Βαρβάρων τάς 

^γέλβιγγοι<• Ήν δ^ κατά τήν ήμέραν έκείνην της 

^ψΛ]ρτΐς ή του στρατηλάτου αγίου Θεοδώρου, του 

^Ιν μάρτ^^9^ περιωνύμου, τελούμενη μνήμη. Τρέ- 

ι γοΰν οΐ Σκύθαι^ κα^ προς τήν' πί^ιν ώρ- ί Β ΙΠ• 8ρ1ΐθη(1θ8ίΙ)1&νυ8 &υίβαι ιηοηαϋ 8υο§, ηΐ 
(Ιβηιιο Μ&Γίίβ &1β&ιη θχρβηΓβηίυΓ, νβΐ νί6(0Γί& 8&- 
Ιαΐβιη ςυ»θίΙυΓί, νβΐ ΙιοηββίΑΐη ζηοΓίβιη οα1&ιηϋθ8ο 
νίΐ» ρΓβ1αΙυη.ε& 86ηΐ6ηϋ& ρορυΐο ρΓθΙ)&(α,ρο8(ή- 
άίβ ιηοή ηοη Γθου8ΗηΙβ8, ουαι Βοιη&ηί8 οοη^^Γβ- 
(ΙίΰηΙυΓ, αο άίυ ηαπο Ιιίβ ηυηο ίΠίβ νίηοβηΐίϋυβ, 
ίκηρβΓ&ίοΓ ςοί Ιοοί &η^υ8(ί&8 Ιιοβϋϋυβ 8υΙ)8ί(1ίο 6886 
ααίΐΏαάτβΚβΓ&Ι, ίη ς[υϋ)ΐΐ8 8υί οοηί6ΓΐϋΓΓυ6Γ6 ηοη 
ρο886ηΙ, (1υ663 ιηοηυϋ υΐ 6ο1ιογ168 ρ&υΐ&ΐίιη Γβοβ- 
άβηάο ίη ρΐ&ηίΐίβιη 8υΙ)άυ6βΓ6η1. Ουοά ουπι ΟθγθΙ. 
ΒαπϋΑΓί ορίηαϋ Βοπιαηοβ χηοία Γυς^βΓβ, ουιη οΐλ- 
ιηοΓ6 θΐιηΐ ίηβθουϋ. Ουηι ίη ρ&^βηϋοΓβιη οαιηρυπι 
νθηΐιιιη 68561, ίπιρβΓ&ΙΟΓ ΐ6886ΓαΕη άβάίΐ Βοη)&ηί8 
υΐ 86 6οην6Γΐ6Γ6η1 : 6ΐ ρυ^& αΐΓθοί88ίιη& ογ(&, 
ΒΑΓά&ιη δοΙβΓυιη πια^ίβίΓυιη ουαι 8υί8 6θΙ]θΓϋΙ)υ8 

ρ αά ίηΙβΓοΙΰάβηάυιη Β&γΙ)8ιπ8 αάίίυιη υΓΐ)ί8, &φαη- 
ά&νΐΐ. Ουιη άίυ λίοίοπα &ηε6ρ8 [βε86ΐ, Ηοιη&η! άί- 
νίηϋιΐδ &(1^υ^^ 6βδ6 ρ6ΓΐιίΙ)6η1υΓ. Ναγώ ο1 ρΓ06β1]&πι 
δογΙΙι&Γυιη Γ&οί68 νθΓΐ)6Γ&886, 6ΐ ςυβιηό&πι ίη βςυο 
α χηυ1ίί8 νίβοπι, ςυί Εοπΐ8ηο8 (ΙβΓβηόβΓβΙ, βί Β&γ- 
1)αΓ0ΓυΕΏ ρ1ι&1&η^68 6οηΙυΓΐ)&ΓβΙ. Εο ροΓΓΟ άΐ6 
ιηοπιοπα 8&ηο1ί ΤΙ)6θάοη τη&ΐζίβίΓί ιηί1ί1υιη.ίη8ί^πί8 
χη&Ηγηβ 06]6ΐ)ΓαΙ)&ίθΓ.δ6γ11ιβθ ί^ϋυΓ Ιη Γυ^&πα οοιη• 
ρυΐβί τιτΒβτη τβΓβυδ ίυ^ί6ΐ)&ηί, ςηα ευηι ίηίΓαΐΌ 
ηοη ροβΒοηΙ, & βοίβρο ίηίβΓοΙυβί, ίη 8υΙ)υΓΐ)ί& άίβ- 
ρβΓβί εΦ(]υη1υΓ, 6( & 86 ίηνίοβιη ορρηηαυηΙυΓ 6ΐ 
οοηουΙοαηΙαΓ, υί ίηΐ6ΓΓ60ΐθΓυπι ποΓηβΓυβ Ιιβυά 
Γβοίΐβ ίηίη ςυθ&ί. Ηοΐίςυί οπιηο8 νυ1ηβπ1)υδ βίΤοοΙί 
ΓηβΓοηΙ. ΤΗοοάοΓυιη ροΓΓΟ ιη&^ίδίΓυπι ΓηϋίΙυιη 
Ηοπι&ηίβ οοηΐτοι 6&γ1)&γο8 ΑαχίΙίο Γυί88θ, 6χ 60 
οο^ηίίαιη ββΐ. Μυ1ί6Γθυ1& ςαηάαιη Βγζ&η1ί&, Γοΐί- 113 - ^0ΑΝΝI8 ΖΟΝΑη^Β 144 {^οβα β1 ιηοάθ8ΐ&, ρΗάί• ίΙΗυβ ρυ§;ηβ 1η βοιηηΐβ ^ μήχβσαν, άλλ' ήν ΙχιΝη αύτοΤς οδχ κίνιτητη (^δΐ) 8&ηο1&πι ΟβίρβΓ&ιη 914 ργοοθ(]θγθ ουιη ιηϋ^ριο 
οοιοϋβΐυ νΙάθΓβ νίβα ββΐ, βο άίοθΓβ : Ώοτηΐηβ Τίι&ο^ 
άοτβ^ τηεηί, βϊ ιιια« ]ορηη€$ ςτανία $ηΗίηβί : ρνορ^τβ 
ίρίΙίΐΓ ίΐίίορβτη /βτίο. Ιά ιοιηοίυπι ίΠα ςυΙΙ)ϋ8άΑΐη 
αρθραϋ, ςυί άίβ ηοίαίο οοηαρβΓβΓυηΙ, ίά ρπάίθ 
ρο8ΐΓθΐιι» ρυ§;η» οοηΐί^^ίββθ. ΙιηρβΓ&ΙΟΓ νβΓΟ υΐ 
πΐΑΓίγτί ρΓΟ ηαν&Ια ορθΓα ^Γβϋαιη ΓβΓβΓΓβΙ, βίβ- 
§^&α 11881010 Γη βί Ιβιηρίυπι ΕαοΙι&ηΐΦ 8ίνθ ΕυοΗ&ίΙο 
θίΓυχίΙ, νβΙβΓβ άίΓυΙο, ίη ςυο| βθΓρυ8 θ]υ8 αιαίϋβ 
66Γΐαπιίη!1)υ8 άβΓυηοΙυπι Γβροδϋυιη θΓ&Ι,βΙ αΓΐ)θπι, 
νβΙβΓθ ηοιηίηβ οώοΗΐο, ΤΙιοοάοΓοροΙίηι &ρρβ11&νίΐ. 
ΑΙ 1)&Γΐ)&Γυ8 8ρΙΐθη(1θθ11&νυ8 υηάίςυβ άθ8ρθΓ&(υ8, 
ρ6Γ 1•^&Ιθ8 νβηίααι αΙ) ίπαρθΓ&ΙΟΓβ ροΐϋΐ, αο άο- 
πιιιηι Γθάβυηάί Γ&ουΙΙαΙβιη, βΐ Ιοουιη ίηΐβρ Εοπι&- 
ηοΓϋοι ίωάθΓ&Ιοβ βΙ 1ί1)βΓυπι ΤαυΓΟβογΙΙιίθ ίη Ηοπι&• γάρ παρά του Σχληρου άποκέκλειστο ή »1ς ταύτ^ 
«Ισέλκυσις) χαΐ λοιπόν έπι τά ταύτης προάατιιβ 
δικσχίδναντο χαΐ χαταλαμβαν($μκνοι δικφ^είροντο 
χαΐ 6π* αλλήλων άπώλλυντο συνωθούμενοί τι χι! 
στγίπατούμενοι, ώς δυσαριθμήτους τοΙ>ς ίν^ρημέ- 
νους είναι. 01 $λ περιλειφθέντες τραυματ(αι γι• 
γ<5ν«σι ξύμπαντε^. Έγνώσθαι δΐ δ'τι 6 στροττηλίτΐ}( 
όίγιος Θεόδωρος (79) ήν , δ'ς τοις 'ΡωμαίΟις τώ 
κατά Βαρβάρων έπεχούρηνέ τε καΐ συνεμάχη«εν, 
Εντεύθεν γυναίων τι ευλαβείς συνεζηχδς χαΐ βε• 
μνότητι κατά τό Βυζάντιον , μι$ «ρδ τ^ς μάχης 
ταύτης ήμέρ<^ έδοξε καΟ' δπνοος τήν άγίαν θιοτ^ον 
6ρ^ προΐουσαν, κα^ προπεμπομένην 6πδ «ολλών, 
άκουσαί τε της θεομήτορος λεγούσης πρδς Ι«ά 
των προϊόντων αύτη ς, Κύριε θεύδωρε, 6 1|λΙ^ ηοΓΟΠΐ ρΓθνίηοϋ8 6θπιΠ)θΓθίυπι.Ου»ουηιίΐΏρθΓ&1θΓ " καΐ σδς Ιωάννης αγώνας £χει βαριΤς οπιηία εοηοβββίβββΐ, 8ρ1βηάθ8ΐΐ8Υυ8 ίρ8ββυπι βάϋΐ, 
ΟΓαηβ υ1 ουπι Ραΐζίηβοΐβ α^θΓβΙ, υ1 Κυ88ί8 άοπιυηι 
ΓΘάϋυπβ ρβΓ βυ&πι ρΓονΐηοίαηι ΐΓ&ηβίΙυαι ά&ΓβηΙ. 
ΙχηρθΓ&ΙοΓ βυαι βΐ Ιιοο βΙ Ι)β11ί βοοίβίαίθχη, αίςυβ 
ϋΐυά θϋααι αϊ) 618 ρ6ΐϋ8β6ΐ, ηο ΐ8ΐΓ0 ΐΓ83βοίο ΒαΙ- 
§;αΓί&ιη ν&βίΑΓβηΙ : ΡαΙζίη&ο» 08θΙβΓί8 &886η8ί ΐΓ&η- 
ϋυαι Ευ880Γυπι (Ιυΐαχ&ΐ ηθ^βπυηΐ. ουν αύτψ έπικούρησον. Έξέφηνεν οδν τιβιν ^ 
γυνή τδ ένύττνιον. 01 δΐ τήν ήμέρβν έσημ«ιώσαντο, 
καΐ 95ν ή πρό της τελευταίας μάχης. Τλν μ^^ψΓ^μα 
δ* 6 βασιλεύς της βοηθείας άνταμειβόμινος , ναδν 
αύτψ κατά τήν Εύχανίαν ή Εύχονταν πκριχαλλή 
Ιδομήσατο , τδν πρώην καταβαλών , Ιν φ τδ πο• 
λύαθλον εκείνου σώμα κατέθετα χαΙ τήν πύλιν άντΙ της προτέρας αύτης κλήσεως θεοδωρύπολιν έπωνύμασεν. Ό δΐ Βάρβαρος Σφεν^όβ^λ^βος πάν- 
τοθεν άπογνους, διεπρεσβεύσατο προς τον βασιλέα, συγγνώμην αϊτών, και εΙς τά οΙχιΤβ Ιπανελθείν 
έξαιτούμενος, καΐ τοις συμμάχοις 'Ρωμαίων συντάττεσθαι, και τδν βουλύμενον Τοίυροσχύθην Ιένα» 
πρδς τά 'Ρωμαίων ήθη, Χ^ιι έν αύτοϊς έμπορεύεσθαι. ΚαΙ 6 βασιλεύς τάς αΙτήσεις προσήχατο, χαΐ ιεάοις 
έπλήρωσεν * είτα και αυτός 6 Σφενδύσθλαβος άφίκετο προς τόν αυτοκράτορα, κα) αύτφ στννωμΙ• 
λησεν. ']^τήσατύ τε τοΤς Πατζινάκαις δηλώσαι, μή κωλυσαι τοΤς 'Ρώς οικαδε άπιοί3σι διά της σ^ντέρας γώΜ 
τήν δίοδον. Και 6 βασιλεύς τούτ' εκείνους ποιησαι ήξίωσε, καΐ συμμάχους ίχειν αύτ•1>ς, μηδΐ διοίβαίναί 
τόν "Ιστρον, καΐ τήν Βουλγαρίαν ληΓζεσθαι. οΐ δΐ τοΤς μίν άλλοις συνέθεντο, προς δλ τήν δίοδον τδβν *Ρι^ 
άτιηγόρευσαν. 

IV. Ββΐΐο Ευ88ίοο αά Ιιυηο ιηο(]υ(η οοηΓβοΙο, Ο 
ίΐΏρ6Γ&1θΓ Β^ζαηϋααι ΓβνβΓβυβ^ αϊ) οαιηϋ^υβ ΟΓάί- ηί]3υ8 8ρ1θηάίάθ βχοίρϋαΓ. Ν&αι βΙ ρ&ΐΗ&ΓθΙι& ουιη 
οοιηίΙΐαΒ 8&ο6Γ(ί1οϋΙ)α8 βί οΙ)νί&αι 68ΐ ρΓ0(!^β8α8, 
βΐ 8θη&1υ8, θΐ ρορυ1υ8 00Γ0η&8 ο£ΓθΓθηΐ68, 6ΐ ουΓ• 
Γοιη βϋΐη ςυ&ΙαοΓ αΐϋίβ βςιιίβ, ΓΟ^αηΙςυβ α( βο 
οοη8θ6η8θ ΙηυιηρΙιαΓβΙ.ΑΙ ίΐΐο οοιόο&8 αοοβρϋ, βΙ 
οςυο 8ία^υ1&π ο&αάίάο (ηαιηρίιανϋ, βΐ νθ8ΐί1[)υ8 
ΒυΙ^^&ποοΓαιη Γβ^αιη οοΓΓυί ίΐΏρο8ί1ί8, 8υρΓαςυ6 
608 ίΐΏ&§;ίηθ 06ίρ&Γ» οοΠοοαία, οαΓΓυαι &ηΐ60688ίΙ. 
Ουιη ίη ΓοΓυαι ΡΐαοοΙυαι ρθΓν6ηί88βΙ, Βογϊβθοι 
ΒαΙ^αηοίΒ ίη8ί£;ηίΙ)α8 (1θροβιϋ8 άί£;ηϋ&1β πι&§^ί8ΐη 
ορη&νϋ.ΑΙ $ρ1ΐ6η(1θ9ΐ1ι1&να8 ουπι ΗυββίΒ βυίβ, ίη 
Γβάϋα Ραίζίη&οαΓυπι ίηθί(1ϋ8 βχοβρίυι, &ά ίη(6Γ- 
ηβοίοηβιη ο»8υ8 Θ8(. Ιάβιη Ιιίο ίπιρβΓ&ΙοΓ 01ιη8ϋ Δ'. Τοιούτφ δΐ τέλει τοΐί προς το{>ς "Ρώς ικολέμοο 
καταλυθέντος, ό βασιλεύς προς τό Βυζάντιον Ιπΐνέ• 
ζευξε, αα\ ύπεδέχθη λαμπρώς 6φ* Κλου του 9^ 
λιτεύματος. "Ο τε γάρ παςριάρχης προ ΰ ΐη^ ν τή «ι 
αύτφ μετά του κλήρου παντός, χαΐ οΐ τ{|ς γ•- 
ρουσίας, καΐ οΐ του δήμου, στεφάνους η ρο σάγτψ ίΜζ^ , 
καΐ τέθριππον £ρμα, οΐ δ' Ίπποι τούτου λ« 
έδέοντύ τε του έίρματος έπιβεβηκύτα, «ιλέβνι «^ 
θρίαμβον. Ό δΐ το^ς μεν στεφάνους ΚΙ(«το, Ινιΐ)* 
τε κέλητι και τούτφ λευκφ έθριάμβευα», %ψ Ηηΐ» 
τεθρίππφ τάς βασιλικάς στολάς τα>ν ΐ1ϋϊ{Ιριιι 
βασιλέων έπέθετο , καΐ τούτων ^ωθβν ιΜρμ Τ^ 
θεομήτορος (80) και προι(1ει τό &ρμΛ. %λΛ Βρ 
τήν Πλαχωτήν λεγομένη ν γενύμενος άγορΑ», άκ»• 
δύσε τόν Βορίσην τά της παρά τοις ΒοολγέρΜ ^ 8βΓν&1θΓί8 ίβιηρίυιη ίη Οΐιαίοθ πΐΑ^ηιΩουπι θ8ΐΓυχί(. ^ βασιλείας παράσημα, και τφ των μαγ(οτρ«ν Μ^ 
ΡαΙη&ΓοΙια βΰΐ8ί1ία8 δο&ιιι&η(ΐΓ6ηυ8 ουπι ρο8( (^αα- μησεν άξιώματι. Ό μέντοι Σφενδ^σΟλοίβος μηέ 
άηβηηίυιη βυ» (1θ8ί@η&(ίυηί8, οΐΐ ςυοάαπι οι)^θ^^& των 'Ρώς έπ' οΓκου άναζευγνυς λύχοις «ιρικίκηι 
οπχηίηΑ ρβΓ οοηοϋίυαι Ιοοο ιηοΐυβ Θβ8θ1 ; ΑηΙοηίυβ τών Ηατζινακών, και πάντες άθρύοι άικώλβ««•ι 
81υάίΐ68ρ&Ιη&Γθ1ΐδΐ Θ8ΐ(1θ8ίκη&1α8. Ιαιρ6Γ&(0Γ ν6Γ0 Ούτος 6 βασιλεύς τόν έν τχί Χαλκχί να^ το8 Υβή» Ιβοϋοηββ βΐ ηοΙθΒ. (79) Ό στρατηλάτης άγιος Θεόδωρος. Η8η8ϋ 
αΐίθοηθ άί&οοηο, (|υί ^ο&^α^8 Τζϋαιίβοβ Γθ8§^β3ΐα9 
ρΙηΓίΙ)υ8 ρΓθ8βοηΙυ8 68ΐ. 

(80) Εΐκόνα της Θεομήτορος. Α(1(3ίΙ ί(1βαι Ιιβο Οίαοοηυβ ίηΗίβΙ. πιβ. : Τήν της £θεομήτο<ρος κΙχΙμ 
εναγκαλισμένη ν τ6ν θεάν|ρωπον Αύγον, ην έχ Μ^. 
σίας εΓληφεν,υϋί 0Φΐ6Γ08 Ιΐίυοίρΐΐί Ζίοΐίβοίαηΐ &Ρ|Μ^ . 

Γ&1υ8 ρ1ϋΡίΙ)υ8 ρΓ08βςυίΙυΓ. '^ . 145 ΑΝΝΑΙ,ΐυΜ I^1Β. XVI!. 146 τΙΙρος Χρίστου (81) μβγαλοπρβπώ^ έδομήσατο. Του Α. οοηΐΓβ αΛββ ΚοΕαΛηο ίπιροΗο 915 ία Οηβηΐβ δ¥ κατριάρχου Βασιλείου του Σχαμανδρκ^νοΰ ίπί 
τισι χατΐ|γορηθέντο< έγχλήμασι ,^ και καθαιρεθέντος 
συνολικώς , ρικτά τεσσάρας ένιαυτους της αύτου 
προχ6ΐρ(σ€ως, Ιχβιροτονι{θη πατριάρχης ό Στου- 
4(της Αντώνιος . "Οτι δΐ αΐ προσχτηθεΐσαι τοΤς 
*Ρωμα(ο(ς π^λιις χατά τήν Έω προς αποστασ(αν 
άιι&Χ3ον, χαι τ6ν της δουλβιας ζυγόν άπ&σείσαντο, 
χαΐ τους δεσμούς διέ^ρηξαν της των ^Ρωμαίων 
άρχ^ης, έζεστράτκυσεν 6 βασιλεύς κατ* αυτών , χαΐ 
ους μ^ άπραγμ^νως 6ποκύψαντας αύθις , ους δ% 
9ΐΖίΙρψ %λ\ άνάγχΐ() πολλή τφ ζυγφ της των 'Ρω- 
μαΐοβν άρχης 6πηγάγετο . Άναζευγνυς δ' έχεΤθεν , 
χαΐ -(«νόμινος κατά τήν Άτάβαρζαν καΐ τ6 Πο• 
8«ν^, βρΔν τε χάνταυ^α και έν &λλαις χώραις ΑοςυίβίΙ&β,ςυβΒ &ά άβίβοϋοαβιη 8ρ6θ1&1>&η1, βχοαΒβο 
^υ§;ο βθΓνϋαΙίβ^ΓυρΙίβςαβ Κοιώ&ώφ άϋιοπίβ νίηουΐίβ 
βχρβάίϋοηο 8υ8θ6ρ(&,ςυ88^&ΐΏθί(Γ& ηβςοϋυιη υΙίΓΟ 
αά οΓβοίυιη Γβν6Γ8&8, ςα&δάαιη Γθγγο βΐ ιη&£;η& νί 
βυΐ) ^υ§;υIη ρηβϋηυιη Γβάαχίΐ. Ουιη ίηάβ Γβάίβηβ 
οίΓοα Αη&Ι)αΓζ&ιη 6ΐ Ροά&αάυιη, αίςυβ ίη χηυΐϋβ 
&1ϋ8 ρρονΐηοϋβ ρΓΟΒάία ΓΓβςυβηϋα β1 ίβΓίίΙΐ88ίπ]& 
νίάβΓθί, Γο^&νϋ οι:^υ8 6& ββββηΐ. Ουιη Β&βϋϋ ρηκ- 
ροδίϋ ου1)ί6υΙί 6886 6θ£^ηονί886ΐ, ρ&ΓϋΐΏ α Νίοβ- 
ρΗοΓΟ ΡΙιοοα, ρ&Γΐίιη β 86, άυιη Ιθ^^ίοηαιη άοιηββϋ- 
Οΰβ 68861, ρ&Γΐίιη αϊ) 8ΐϋ8 &(^^6^^& ίοαρ6πο ϋΐίςιιβ 
άοη&ία 6886 : ίη(1οΙυϋ, 6ΐ ίηίςυυιη 6886 άίχϋ ρυ- 
1)11618 ρο88688ίοηί]3υ8 ιπυΗοΓϋπι ρΓβΕ;8ΐαηϋυΐΏ υΙγο- 
Γυιη 8υ(]θΓίΙ)υ8 6ΐ Β&η^υίηβ ρ&Γΐί8 υηαΐΏ 8ρ&άοη6ΐΏ πολλαίζ , χ<ΐΛρΐΛ πολυάνθρωπα τε καΐ πάμφορα, ρ6ΓΓΓυί. £& ν6Γΐ)& ρ6Γ ςιΐθΐηάαπι ηυηϋ&Ια,Β&ΒίΙίυιη 
ήρώτα οΖ έΐίιν* και μανθάνων ((τι του παρακοιμω- " αά οοιηριΐΓ&ηά&8 ίπ)ρ6Γδΐ1θΓ ίη8ΐάί&8 ίαιραίβηιηΐ. μένου «ίσι Βασιλείου, τα μίν παρά του βασιλέως 
Μιχηφύρο» τ•υ Φωκά, τά δλ παρ* αύτου δομεστίχου 
τογχάνοντος των σχολών , τά δΐ παρ' Ιτέρων 
«ροσχτηθέντα τ^ βασιλείς χαι δωρηθέντα αύτφ , 
^Ιλγι^σέ τ& χαΐ δεινόν είπεν, εΐ τών δημοσίων χτη- 
μάτων, χαΐ έ<ρ* οΤς πολλοί μίν επεσον άγαθοι 
αίψ^ρΐς, «λείους δ' έχαχουχήθησαν , εΤς έxτομία^ 
καταπολαύει. Ταύτα παρά του τφ παραχοιμωμένφ 
κχιαγγελθ^α» ι^ρ^ς έπιβουλήν του βασιλέως αυτόν 
άνηρέΟισαν , καί τι δηλητήριον κερασάμενος φάρ - 
μαχον, ο& δραστήριον ούδ' ώκυμορον , άβληχρόν 
& ιωΐ χρ^φ χατεργαζ^μενον τ6ν πεπωκάτα, καΐ 
(ϊΐΜλβών δώροις τον οίνοχοεύειν ε1ωθ((τα τφ βασιλεΐ, 
έγχβΐ τούτο του κρατούντος τ^ κύλιχι , Ζ ποθΐν. αο νβηβηο ΐ6ΐχιρ6Γ&Ιο, ηοη ίΐΐο ςυίάοιη 6ΓΩο&οί βΐ 
66ΐ6Γί, 86ά ΐ6η1ο 6Ϊ ϊ%.\}\ύοο, 1&Γ£μϋοαΐΙ)υ8 ρίηοβΓ- 
η&ιη ίιηρθΓΑΐοηυιη οοΓΓυρϋ, υϋά ο&ΐίοί ίιηρ6Γ&• 
1οπ8 ίηίυη(ΐ6Γ6(: ςυο ίΠβ Ιι&ΰ8ΐο ρ&ηίαϋιη 1ι&1)ί- 
Ιυάίηβ οοΓροΓίΒ ρΓ08ΐΓ&1& Ιαηάθία ίηΐ6Γϋ1, ίοαρβήο 
ΙΐΦΓθάί1)υ8 Γ6ΐΐ6ΐο Β&8ί1ίο 6ΐ €οιΐ8ΐαηϋιιο Ηοιη&ηί 
βΐϋθ,οαιη &ηηο8 8βχ,Ιοϋά6ΐηςυ6 ιη6η868 Γ6§;η&886(. 
^αιI1 ν6Γ0 ίά 6χροα6η(1υιη 68ΐ ςυοά ιη6 ρ6η6 ί6ί6ΐ- 
1ί886ΐ. Ναπι ςα6ΐΏ&άιηοάυιη ίβο Ρ1ιοο&8 οαΓοραΙ&Ια, 
ο( ΝίοβρΙιΟΓυβ θ^α^ β1ία8| Ι&Ια ία 608 βχοΦΟ&ϋοηίβ 
86ηΐ6ηΙία,&Γθ&ηο ίΐϋρβΓ&ΙΟΓίΒ ιηαηά&ΐο οου1θ8 οοη- 
86Γν&Γίη(, αηΐβ τβίαΐΐιηυβ. 86(1 οαιη 6α 1ίΙ)6ΓαΙϋ&(6 
ηοη οοηΐ6ηϋ άβηυο Γ6^ηυηι &£Γ66(&Γθη1, πιυΐϋβ 6ί 
6ίνί1)ΰ8 6ΐ &υ1ίοί8 8ίΙ)ί οοηοΐΓιαϋ8 : 6οςυ6 οοηβΐΐίο & χατά βρ^^ '^ή^ "^0^ πίνοντος έσίνετο δύναμιν, χαΐ Ο ςυοά&ηι 6Χ ^οη^υ^&^^8 ρΓΟάϋο άβρΓβΙιβηΒΐ 6886ηί, 
4ιέγ0*φ* '^ν 2(ιν του σώματος, Κως συνήλασε 8ίη6 υΙΙα 6ΐ6αΐ6ηϋ& 6^08818 οοαίιβ, 6ΐ ΓβΙίοϋ&ϋΒ βυβθ 
χιΑ ύς μ6ρον τ&ν αυτοκράτορα . Ούτος ουν τών βΐ &πΐ1)ί(ίοηίΒ βη6Πΐ ίην6η6Γυη1. 
τ|Ι§ μεταστάς 6 Τζιμισκής *Ιωάννης , καταλείπει τήν βασιλείαν τοις κληρον(5μοις αυτής , τψ Βα- 
βίλιίκρ (82^ δηλαδή καΐ τφ Κωνσταντίνφ τοΤς υίέσι του 'Ρωμανου, βασιλεύσας εξ προς τφ ήμίσει ένι- 
αηιτούς . *0 δέ με μικρού διέλαθεν Αν , ήκω διηγησ^μενος , 6'πως μλν οΰν 6 κουροπαλάτης Λέων 
4 Φ^ΜΛς χαΐ 4 εκείνου υΙός 6 Νικηφ($ρος κατακριΟέντες έκτύφλωσιν, ουκ έστερήθηααν του φωτός , 
ΧΛΛρΛ τούτο το!> βασιλέως περί αυτών έπισκήψαντος, ήδη 1στ6ρηται. Έχοντες δ* Ιτι τά Ιαυτών -αλώβητα 
(μματΜ, ο4χ ήγάπων σωζόμενοι, άλλα τζ βασιλείς, καΐ πάλιν έπιθέσθαι διεμελέτων, πολλούς τών περί 
τήν «^ιν, χαΐ τά βασίλεια ΙαυτοΤς όμοφρονουντας κτησάμενοι. Άλλ* Ιφωράθησάν τε και συνεσχέ- 
Ιΐ|ββν, Μς τών συνωμοτών το μελέτημα καταγγείλαντος . Ούκέτι γουν φιλανθρωπίας ήξίωντο , 

ν&ηβθ ΐ66ϋοη68 βΐ ηοΐβθ. 

^1\ Τ4ν ναόν του Σωτήρός Χρίστου, 6ΐο. Ιη Π ίβϋυΓ Ιιφο Νί06ρ1ΐ0Γ0 ΡΙιοοφ α8θπΙ)αη( 6Χ66ΓρΙα ^Μ^φΐί^βηι »ά6 8. ^ο&^η^8Βαρ1^8^Φ οαρί11θ8 ρθ8ΐ- 

ηιοΑαι&4•οο8ΐιί(, υΐ η&ΓΓ&Ι Ι•60 Οί&οοηυβ, Ιίο. χ 

ΗίβΙ. η•. 4β ^ο&ηηθ Τζίαιίβοβ : Ενταύθα φρουρίφ 

1ροα€άλλιι« τ^ τ^ Συρ^ φων^ καλουμένφ ΜεμπετζΙ, 

4 ηαΐ «ΟΑΙμι^ καί ταΤς παντοδαπαΤς μηχαναΤς πα- 

ΜΗΐτ ΐ}4ηΙμενο<, τά του Σωτήρος Χρίστου σανδάλια 

ΜεΙβ• άνηρι^χώς^ άνείληφεν ώς τι δώρον ούράνιον, 

τκύ τβ^ του σε ασμίου δε ΙΙροδρ<$μου τρίχας, του 

Κι{ροχος' χαΐ τά μίν αύθις εν τφ περιπυστφ της 

βήμτ{τορο( σηκφ, τφ κατά τήν άνακτορικήν Ιστίαν 

δέδομηαένφ άιίέθετο, ώς τίνα πολύολβον θηααυρ<^ν' 

τάς ολ εν τφ του Σ(ι>τηρος ναφ δν αύτος έκ βάθρων 

ένήγειρεν. 1ί6ΐηίηϋ ρΓ8ΒΐβΓ6& ί9ΐίυ8 Φάί8 & Τζί[ηΐ806 

οοη&ϋβ ΒϋοΙι&βΙ Ρββίΐυβ, 111). τ Η]8ΐ. πΐ8.: Ό δλ αύ- 

τοχράτωρ λαμπρές πάνυ χα\ 6ψηλ6ς προύκάθητο 

της ούτω λεγομένης Χάλκης φυλακής, μετ' αυτού 

4ή τοΰ θκ^ου τεμένους, ^ 6 μέγας έν βασιλευσιν 

Ίβν^ννης 4 μιτά Φωχδν Νιχηφόρον έδείματο. Ρ&ίβο Ηΐ8ΐθΠ6& 6Χ οοά. Κ6§;.: Ότι έν τψ Μεμπιτζέ ευρεν 
6 βασιλεύς Νικηφόρος τά τοίΐ Σωτήρος ημών Αρι- 
στου σανδάλια, και τάς σεβασμίας του 1Ιροδρ6μου 
τρίχας• καΐ τά μ^ν έν τψ ναφ τών Βλα^ερνων κα- 
τέθετο• τάς δε έν τγί τής Χαλχής ναφ, τφ παρ* αύ- 
του έχ βάθρων άνεγερθέντι. ΑΗα ά& ΐίι&ο 8Β(ΐ6 οΐ)- 

(82) Βασιλείφ. Ουί Νέος άίοίΙυΓ Β&ΐ8&πιοηί &(1 
ο&η. 1 βγηοίΐί 6οη8ΐ&ηϋηορο1ϋ&η8Β 8υ1) ΡΙιοΙίο: 
&1ϋ8 νθΓΟ. Πορφυρογέννητος, &ά ^Ϊ8οηα)6η Βαβίΐϋ 
Μα66(1οηί8ίΐΌρ. ΥβΓδυβ ίηιοπρίί Μβηφίδ,ςυ» ίΐΐίυδ 
ηοηιβη ρΓβΓβρυηί : 

"Ανα^ δλης νής, ήλιος τής πορφύρας, 
Βασίλειος, το θρέμμα τής άλουργίδος, 
Κράτιστος άμφοΐν, καΐ τροπαίοις και λ^γοις, 

ϋ& 6ΐίλΠ) πορφυρογέννητος άίοϋυΓ Μίο1ΐ&6ΐί ΡββΠο 
Ιη θγηορβί ΐ6£^υιη βυΐ) Δηθπι. 147 αΟΑΝΝΤδ ΖΟΝΑΒ^ε 148 άλλ' άσυμπαΒώς τους βφβ»λμους έξωρύχθη^αν και τοοτο 
Ιγένηο 2ροι>τος• 

V. βίο Ηοιη&ηοΓυιη ίαιρβπυιη ϋβ ΓββϋΐυΙυιη Α 
βΒΐ &ά ςυοβ ΙιβΒΓοάϋαπο ^υΓθ ρθΓΐίηβΙο&Ι, Βαβίΐίο 
οΐ ΟοηβΙ&ηΙίηο, ςυοΓυιη ϋΐβ χχ, Ιιίο χνιι «(«ϋβ 
&ηηυιη &βοΙ>&1.0υί ουιη ίηαρβηί ίηβί^ηί&^ββΙ&ΓοηΙ, 
οιηηίβ ρβηββ ΒΕβϋίαπι ρΓββίάβιη βΓαΙ βαείοηίαβ : 
1ό(2Πθ Β&βίΐίηβ ηοηάυιη 8ϋ)ί ίρβί &(]βη8 1ο)θγ&1)81, 
ΟΰΜοΰϋ ρΓ^ροβϋο ί&ιηςααιη ρΓκοβρΙοή &υ8οα1• 
1ηη8, 8θςυθ &ά ί1Ηυ8 ΓβίρηΙ^ΗοΦ ΙπιεΙβϋοηβιη 6Ϊ 
&άοιίηί8ΐΓ&ϋοη6ΐη οοηίθΓΐη&η8, υΐ βΧ ΐρββ, ουιη 
Ιθΐηρυδ ρο8ΐυ1&ΓβΙ, ίη ιηί1ϋΑηΙ)υ8 ο&ΐβίο^β βΐ 
οίνΙΗ »ςοϋ&(θ Ιυοηάα, Γ8(ίοη6ΐη 916 68ΐη(ΐ6ΐη 
ΒβςΰβΓβΙαΓ. Εγ&( βηίιη &1&επ βί βχοί(8ΐο ίη^βηίο, 
ηοη άί88θ1υΐυ8, βΐ ί^ανίβ ηα&ηοίρ&ίυβ, αΐ Πτ&ΙβΓ. 
Οαιη ρηηααιη 8ΐ2ΐ6(η Ιιί Γβπτιιη ροΐίΐί θββοηΐ, ρΓα8β8 
χηαίΓβιη βΟΓΟίη αϊ) 6Χ8ί1ίθΓ6τοθ8ΐ&αι 01ϋ8 ρββϋΐηϋ : 
6ΐ ςαί& Β&πΐ&ιη 8εΙβπιιη ΐΏ8@ί8ΐΓυπι ιηίΙϋΌΐη, βΐ ^ 
βαί οιηη68 Οπθηί&ΐββ οορίβ ρ8ΓθΙ)8ηΙ, βυδρβοίαπι 
1ΐ8ΐ)οΙ>&ί: 68 άί^ηίΙ&ΐ6βΓβρΐ8, Μ68οροΐ8ΐηίβθ άαεθίη 
ά68ί^&ί. Οΰ8ΐηΠΐ6Γ6Πΐ ίηίςυίββίιηο ΓβΓβπΒ &ηίιηο, 
βΙ&Ηοςυ! τβ^οί ουρ1(ίΙϋ&Ιθ«3ΐυ&η8,&ά άβΓβοΙίοηβιη 
ίηοϋ&1υ8 : ίηίϋο ιη&^ί8ΐΓ&1υ ίΐΐο, αΓΟ&ηοςιιβ ουιη 
ιηυΐϋβ οοπιαηίοαίο, ρΓορΐ6ΓΓ68 ΓθΓϋΙβΓ§^β8ΐ&8&ρυά 
ιηί1ϋθ8 §^Γ&1ίθ8ί88ίιηυ8, οιηηββ Γθγθ άίοΐο αυάίθαίββ 
1ΐ8ΐ)αΗ, β1 Ηΐίπ Βοιη&ηο ςυί ίη υΓΐ)β Γθ^ί8 άβ^βϋ&Ι, 
οΐ&ιη ροΓ ςυβιηά&ιη αοοβΓθίΙο, βΐ&ϋιη πβ^ηυοι εΓ- 
ίβοΐ&νϋ, άί&(1θΐη8ΐ6 βΙ οαΐοβίβ ρυηίοβίβ βυηορϋβ. 
ΙιηρβΓ&ΙΟΓ 88ΐαΙα1υ8, ρβουηίαβ 6ΐυάίθ8β οοη(]υίΓϋ, 
θ1 Αιηί^^β, ςη» βί Ειηβΐ άΐοίΙυΓ, βί ΜατΙγΓοροΗβ 
βΐ ΜίβρΙΐθΓείιη ΑιηβΓ&ιη βΐ Αγ&1}08 8θο1θ8 &8θί8θϋ. 
Ηίβ 860ΰΐη ^οη^Όη^^^8 Οοο5ΐ8ηϋποροΙίιη ρρορβΓ&Ι, 
βρβ 1)θη8 θ1&1υ8, βοιηηίο ^υ^υ8(^8Iη ιηοη&οΐιί νΪΓ- 
ίαϋβ 8ΐυ(1ίο8ί αυοία, ςυί 8ίΜ νίδυβ θγαΙ ιηυϋβΓβιη Ο 
ςυαιηά&ιη ίη 8υ1)1ίηιί 8ρβου1& ββάβοίβαι οβΓηβΓβ, 
ςη» ίΠί ϋβ^βΐΐυπι ΙαιρβΓαίοηυπι ροΓΓί^^βΓΟί. ^αοά 
&8^β11υη\ οαΐΏ υΐίςαο ΐΓ&ιη Οοΐ βί Ηοηι&ηοΓυιη βχ 
1ηΙθβϋηί8 ]3θ11ΐ8 ίηίβηΐυιη 8ίκαίβοαΓ6ΐ: 8οΐ6Γυ8, 
ρΐΌ ίιηρβΤΓϋ οηιΐηθ βυα ουρίάϋ&Ιβ νίδίοηβιη Φ8ΐί- 
ιχι&η8,ίηΐ6ΓρΓβΐ8ΐ)&ΙϋΓ. Ραπια άβ 1γΓ8ηηί(ΐ6 8εΐ6Γί ίη 
υΓΐ)βπι ροΓί&ία, ίπιρθΓ&ΙθΓ68 ςυί(1ςυίά πιϋίΐυιη γθ 
8ΐιιΙ)8ί οοηΐΓ8Ηθηΐ88, 8ά ΓβίέίβΙβηάυπι ββ ρ&Γ&1)&ηΙ, 
ιηίβθο ίηΐβππι Νίοοιηοάί» ροηϋΓιοθ &(1 ίΐΐυοα, ςυί 
6ί8ί πιυ11&8 ρ&οίδ οοηάίϋοηοδ Ιιαυά &8ρ6Γη&η(1&8 
ρροροηβΓβΙ, ηΐΐιίΐ Ιαιηβη ίιχιρβίΓανϋ. Νλΐη δοΐβρυβ 
οοοοίηθο ο&1θ6θ 08ΐ6η80, ηοη Ωβπ ροβδβ άίχϋ, 
υ1 ςυί 6ηαι ββπιβΐ ίηάυί88θ1, ΙβπιβΓΟ &ι)^^^6^^^. Ουο 
Γβ8ροη8θ Αοοβρίο, ηοοθδθίΐ&ΰ ίηιροι&Ιοηύυδ ίιηρο- 
8ΐΙ& 68ΐ 1)β11ο (ΙβεθΓίαηάί, οορίαΓυακΙυεβ ΡβίΓοβρα- |) 
άοηβ, Ρΐιοο» εΐ]]ιΐ8 8αρΓ& ςυοςυβ Γ&οία 68ΐ ηιβηΐίο, 
ίΙΗο. ΕχοΓθϋί1)υ8 8ά 1•ίρ&Γ&ηι εοη^Γβδβίβ, ςυβΒ εΐ 
Ιαοαηάϋδ αρρθ11α1υΓ,ίηιρ6Γ&ΙθΓί1 ΛΐΙςααηϋδρβΓ 8ΐΓ6- 
ηυ6Γ68ΐϋ6ΓυαΙ«Β6(3 Ι&αάθοιρΓϋΓιί^αηΙυΓ πιαΙΗε 6»- 
818 917 ε&δΙπςυβάίΓερϋθ.Τζαπιαηάυβ ςυοςη6υΓΐ)3 
ίΓεςαεηϋδβίαια 8οΙογο άεάίΐίοηεηι Γοεϋ, ο ςιια 
ιη&[;η&ιη ροϋαηΐ» νίοι εοεςϋ. δίο ΙιηρεΓαΙοΓυπι 
οορϋ^ 8υρθΓ8ϋ8, ηιυΐΐοβ ίηάβ αά 80 &1ΐΓαχίί,ορί1)υ8 
βί βαΐυΐβ ίΙΙοΓαηα ^&η1 άεδρβΓ&Ιίβ, ηβςυβ οΙ>8ευΓη 
(ΙαηΙ&χ&Ι ιυί1ί1θ8, 86(1 πιυΐΐί βϋ&ιη βχ ί11υ8ΐΓΐ1>α8 τέλος αύτοΐς της ευτυχίας χαΐ του •κ%ρ\ τήν ββκσιλιίαν 

Ε'. Άποχατέστη τ6 των 'Ρωμα(ων σκηπτρον 
τοϊς τούτψ κατά γένος προσήκουσι , τφ βασιλκίφ 
και τψ Κωνσταντίν<ρ , φημί , ών 6 μίν κικοστον 
ΙΙνυε ττίς ηλικίας ένιαυτόν, ό δέ γε Κωνσταντίνος 
έπτακαιδέκατον. Άλλ' ο&εοι μίν τά τ^ς βασιλείας 
περιέκειντο σύμβολα, τήν €' ΙξουσίοΕν 6 κρωτοκρ^ 
εδρος Βασίλειος περιέζωστο άτεχνως • Ήνείχετο 
δΐ ό βασιλεύς Βασίλειος μήπω πεκοιΟώς Ιαοτφ , 
καΐ οΤον παιδοτρίβ^) τφ παρακοιμωμένφ ττροσεΐχε, 
καΐ εαυτόν έ^:$ύθμιζε προς τήν Σκίνου τών ^ι;- 
μοσίων πραγμάτων μεταχείρισιν χαΐ διο(η;«ιν, 
ώς 8ν, καιρού καλούντος, οίίτω καΐ αι^τός τ4 «ιρί 
τους στρατιωτικούς καταλόγους , καΐ τβ της ιλ- 
λιτικίίς ευνομίας μεταχειρίσηται. Έν γαρ χλ ίζ^ος 
έγρηγορώς καΐ δραστήριος , άλλ' οάχ άνιιμένος 
κατά τόν άδελφόν, και περί τ^ άργ^ βίον ΐσχο- 
λακώς. *Άρτι γούν εις το^ς όμαίμονας τούτους 
περιέστη τό κράτος, και αύτίκα έν τ^ς 6π8ρ•ρ(ας 
κατάγει τήν τούτους τεκούσαν 6 πρ^ι^ρος , καΐ 
τοΤς υΙοΤς άποδίδωσιν. 'Γποπτεύων ^ τ^ μάγιστρον 
Βάρδαν τόν Σκληρών στρατηλάτην 5ντβ , και πάσας 
ύφ' Ιαυτον Ιχοντα τάς ϊψας δυνάμιις, 4φαιρβΐται 
μ^ αυτού τήν στρατηλάτου αρχήν, 4ούι« δ¥ Με-* 
σοποταμίας αυτόν προχειρίζεται . Τούτο σφ^ρα 
ήνίασε τον Σκληρόν, και άλλως άει τρέφοντα παρ* 
έαυτφ της βασιλείας τον Ιρωτα, πρ^ άποστασίαν 
ήρέθισε . Καταλαβών ούν τήν αρχήν βίς ήν προ• 
βέβλητο, πολλοίς άνεκάλυψε τ6 άπύ^ί^ητον. Φιλοί- 
μενος δΐ δια τάς άριστείας 6πό παντ^ τού οτρ«• 
τεύματος , πειθηνίους εΤχε σχεδόν &'παντας , ΎΗι 
δ' ήν έν τ^ βασιλίδι των πόλεων 6 παις α&τού 
'Ρωμανός , ϊσπευσε σχεϊν κάκεΐνον πβφ* 1α»τφ, 
και στείλας λάθρα τινά ήδυνήθη καΐ τ&ν οΐ^ 
λαθ<5ντα 6παγαγέσθαι, καΐ αύτίκα τη τυροιννΚι Ιιπ- 
κεχείρηκε , ταινί^ τε βασιλείφ τήν χεφβλήν «ν«- 
δεΐται, καΐ φοινικοΐς πεδίλοις τους π^δβις ύικοΐβΐηι» 
καΐ εύφημεΤται ώς βασιλεύς, καΐ χρήμβτ* «νλ « 
λέξαι ποιείται σπουδήν, καΐ συμμάχους ιτροβϋλ^ι» 
τ<5ν τε της Άμίδης Άμηραν• οΐίτω γΑρ τΐ ■Κρίϊ 
καλείται, καΐ τόν της Μαρτυρουπ6λεως (ή Α Μ- 
φερκειμ ονομάζεται) , αλλά μέντοι χαΐ 'Α^^^• 
Τούτου ούν συμπεριλαβών ήπείγετο πρλς τΙ|ι Κων- 
σταντίνου, έλπίσι χρησταΤς αΙωρ•ύμ«νος| %ς 1Μ>^ 
άλλοΟεν έθαλπε , μάλλον μέντοι έξ 6ν€{(Μκι ΤΝ^ 
μοναχού άρετήν μετι<$ντος. Έδοξε γάρ 1χ8ΐνον 6ρ9* 
τον Σκληρόν γυναικί τινι ϊγ* 6ψηλ^< χοιφημέν^ 
περιωπή; προσελθεΐν , τήν δΐ μάστιγα α&τψ 1)^ 
χειρίσαι βασιλικιών . Ή μάστιξ δ* ώς Ιοιχβν , % 
σύμβολον της θείας 6ργης, και της έκ των λμγΐ>λ(•ιν 
πολέμων των 'Ρωμαίων φθορό^ , ήν 6 Χχληρ^ 
δηλοΰν τήν βασιλείαν ένύμιζε , προς τήν ο%(ώ» 
έ'φεσιν κρίνων το 6'ραμα, Της δΐ περ! τίξς τυρβν- 
νίδος τού Σκληρού φι{μης φθ^^άσΙ^ς ηρ6ς τους χρβ- 
τούντας , ήτοιμάζετο τό περιλκιφθίν στρβτςιακιχ^ 
άντικαταστηναι τψ άποστάττρ. Έν τ6σ•ύτφ 81 βτΙλ•* 
λεται προς εκείνον 6 Νικομηδείας αρχιερέας, πρβΡ 
βεύσων , καΐ πολλά μλν ΙπαγωγΑ πρ6ς κίρι^γ^ ΑΝΝΑΙ.10Μ ΊΛΒ. XVII. 450 η αύτφ, Αλλ* ούχ έπεισε. Δ«(ξα< γάρ αύτφ 
ρ^ς τ6 χοχχοβαφίς πέδιλον , αδύνατον «Τπβ 
μ{ τοντο &ποδησάμενον ^^ον άπο^αλεΤν. 
τήν άπ(^κρισιν ώ< Ι'γνων οΐ περί τά βασίλεια, 
οίης πρ^ς μ^χην ώρμήκεσαν. Ήν δΐ της 
ης δυνάμεως στρατοπιδάρχης ό έχτομίας 

6 του Φωκά, ου και πρώην έμντ^τθημεν. 
> άλλήλοις άντεστρατοπιδεύσαντο τά στρα- 
[, ικρί Λίπαραν , *}] καΐ Λικανδόν ώνο- 
ι ικρ^ άλληλα συνε^ράγησοκν , χαΐ έπΙ 
'« χαίρων άντεΤχον οΐ βχσιλιχοί γενναίως, 

τρέπονται , χαΐ αναιρούνται πολλοί , χαΐ 
«ΟΒΥ^πεδον 6π^ τους εναντίους γεν($μενον 
)ΤΕαΐ• ΕΤτα και τήν Τζαμανδ^ν πολυ- 

πόλη Ιχ προσελεύσεως των οίχούντων 
Ιλη^ρως, χρημάτων έσμόν έξ αύτης συνηθρο(- 
τΐιί δέ περιγεν6μενος του στρατεύματος του 
>ΰ, πολλούς Ιχ τούτου προς εαυτόν έπεσπά- 
ιηγνωχάτας ήδη τάς σώζουσας ελπίδας παρά 
ΐΦίλευσι , χαΐ αύτφ προσερρύησαν ου των 
«ν μ^νον στρατιωτών, άλλα και των περιω- 
πολλοί . *ϋς δι ταύτα τφ παρακοιμωμένφ 
}θβν, στέλλεται αύθις Λέων 6 πρωτοβεστιά- 
&χρατον έξουσίαν εμπιστευθείς, και πάντα 
» δσα και βασιλεΰσιν άνεΐται ά'δειαν είληφώς, 
ν τις τ^ Λατίνων ιρων^^ τον άνδρα δικτά- 
<α\ σ'^νελθών τψ στρατοπεδάρχ^ 6 πρωτο- 
ος^ έπειράθη μίν υποσχέσεσι και τιμα^ς 
ψΐ τον Σκληρόν έπισπάσασθαι. *ϋς δ' άνηνύ- 
>ω έπιχειρειν, παρελάσας νυκτός τον Σληρόν, 
Πρ^ς τ' εντεύθεν δέος τους περί τόν Σληρόν, 
ύ των φιλτάτων αυτών, καΐ τών αποστάτη ν 
πάνοντες , τφ πρωτοβεστιαρίφ πρόσδεσαν. 
του δείσας ό Σκληρός, τον μάγιστρον Μιχαήλ 
>τζην προσκεχωρηκ(5τα αύτψ, καΐ 'Ρωμανόν 
>ν τον Ταρωνίτην μετά στρατιάς έπεμψε 
•νί πρωτοβεστιαρίου , οί προβαλ^ντες έκείνψ 
αν. Ώς δ' έγνώσΟη τψ Σκληρφ ή τών πεμ- 

9{ττα, αυτός συν παντι τψ ύπ' αυτόν στρα• 

χατά του πρωτοβεστιαρίου χωρεΤ , καΐ 
ιται τξ μετ' σύτοΰ στρατί^, καΐ νικ^Ι, καΐ 
τρατοπεδάρχης Πέτρος άντ^ρητο, ό δΐ πρω- 
ριος Ιαλώκει . Αϋτη ή νίκη έπι μέγα μίν 
ΙΟ» Σκληρού, τά δΐ τών βασιλέων εΙς άπ<^- 
Ίζνεγχε, και μάλλον δ'τι και έθαλασσοκράτει 
κΑπ^ς. Στ6λον ουν 6 παρακοιμώμενος Ιτοι- 

λη&|ε«ει κχτά τού στάλου του άποστάτου, 
>|Μχ^Ιβ( γενομένης, ό στόλος ό του Σκληρού 
μβχ^Ι^ κα2 διεσχέδαστο. Ώς ούν ήρέμει 
^ Φάλασσβη, τά κατά τήν ήπειρον 6 παρακοι- 
; ίικ(6ετο, και τον Έρωτικόν εΙς Νίκαιαν 
Τί|ς Βιθυνίας μητρόπολιν, ταύτην φρουρή- 

«ροσβαλών ό Σκληρός, άπεκρούσθη, καΐ λιμψ 
οίδτξ προδουναι ταύτην ήλττΊκει, καΐ μέντοι 
ϊονοτριβήσας έκεΤ, σιτοδεί^ τους ένδον 
ι παρεσκεύασεν. Έγνω ούν ό Ερωτικός 
ιβττοιστρατηγησαι τόν εναντίον , χαΐ τους σι- 
ψάμμου έπλήρωσε , καΐ τήν ψάμμον σίτψ 
ν, «^ δοχεεΐν τόν δγκον άπαντα σΐτον είναι• Α &(Ι 60 πι οοοΟυζβΓθ. ΟηβΒ ουιη ρΓβροβϋο ειι1>ίοιι1 
ηυηΐί&ία ββββηί. I^βο ρΓΟΙονββϋ&ηυβ οοιη βαιηχχκ) 
ίπιρβήο θ1 αυοίοη'ΐαΐθ, βυο &Γΐ)ϋΓ&Ια [ζθΓβηάί 
οΐΏπία ςιιβθ ίιηρβΓ&ΐοπ ΙίοβηΙ, ιηϋΙίΙυΓ, ςυ&ιη ρο« 
1θ8ΐ&{6ΐΏ Ιι&Ιίηί €ΐίοΙ&ΙαΓαιη ηοιηίηαηΙ. Ιβ ουιη 
βίΓ&Ιορβά&ΓβΙια οοη§;Γ688υ8, ροΐΐίβϋαϋοηίΐϊυβ θ1 1ιο- 
ηοπΙ)υ8 Γηΐ8(Γ& ΙβηΙ&ϋβ πιίΙΗυιη αηίιηίβ, ηοοία 
ρΓ«ΙβΓ§;Γθ88α8 βοΙβΓυιη ίηναβϋ. Ου&Γβ ΓαοΙυιη ββΐ 
υ( ιηίΐϋθβ βυίβ οΙιαπΒβίιηίβ ϋηαβηΐββ, δοΙβΓΟ γοΗ• 
οΙο &(] ίΐΐυιη ββ οοηΓθΡΓβηΙ : βΐ βοίβραβ ΐ6Γη1υ8, 
Μΐοΐιαθίθΐη Βυρζβιη ιηΕ£;ΐ8ΐΓυιη βυαβ ββοαίυιη 
ρ&Γΐθ8, 6ΐ Ηοω&ηυιη ΤαΓΟοίΙβιη ρ&ΐιίοΐαοι οααι 
βχθΓοϋυ, οοηίΓα ρΓοΙονβδϋαηαιη ιηίϋβΓβΙ : ςυίύυβ 
ρΓβΙίο βυρθΓ&ϋβ, ίρ86 ουιη οαιηίΙ)α8 οορϋβ βυιη- 
άβιη &§;[ζΓ68βυ8 νίοϋ, τίπαΐΏςυθ οβρίί, ΡβΐΓ& βίΓα- 

|. Ιορθ(1&Γθ1ι& ίηΙβΓίθοΙο. £& νίοίοπα^ υΐ δοΐβη ορββ 
ιηυΐίαιη &υχϋ, βίο ίιηρβΓ&ΙοΓυιη γθιπ &ά άβ8ρ6Γ&- 
ϋοηβΐΏ άβρΓθββϋ^ ρΓ»8βΓϋιηουιη ί^ραηηιιβ ιη&Γβ 
ςαοςυβ ΙοαβΓβΙ. Οα&[ηο1)Γθπι ρΓ«ρο8ϋυ8 οπΙ)ϋί 
ο1&88β ιηί88β, οοιηΐΏίββο ουίΏ δοΐ6ηη&νίΙ)υ8ρΓ8ΒΜο, 
ο1&88βαι 6^υ8 άβνίοίΐ βί άΐβδίρανϋ, ίάβιηςιΐθ πίλή 
ραο&Ιο ρΓονίοοίαΓυιη 8υ806ρ1& οογα, ΕΓοϋουιη &(1 
ΝίοΦ&αιΒϋΙιγηίβΒ ιηθίΓοροΙίαι Ιυοηά&ιη ιηίβϋιςυευχι 
8οΐ6Γυ8 τί οχρυ^η&Γθ ίΓυ8(Γ& οοη&Ιυβ^ ί&ιηβ 8υΙ)ίςΙ 
ρβΓ ρΓοάίΙίοηβιη ρο88β Γ&ίαβ^ ο1)3ί(ϋοη6ΐη ΐΓ&χϋ. 
ΕΓΟίίουβ νοΓΟ άοΐο οΪΓουιηνβαίΓβ 1ΐ08ΐ6χη βΐ&ΐαϋ, 
ϋΙ&Ι&ςοθ ία ^Γαη&πα &Γβα& β1 ίΓυπίθηΙο βυρθΓηο' 
^α^β^^ο, υΐ ίο1υ3 αοβΓναβ ΓΓαιηβηΙυιη τίάβΓβΙυΓ, 
ο&ρϋνί8 ^Γ&η&ΓΪα άβιηοαβίΓ&Ι ββιηίρίβο», οΐ 8ο1βΓθ 
ηυηϋ&Γβ ]υΙ)6ΐ, ςα&ΐΏνί8 & Γαιώθ ηίΐ^ίΐ βίΜ ρβΗοαΙΙ 

ρ βϋ,Ι&ιηβη 81 ΙυΙοουιη 06Γΐί8ΐΐ0ΐηίηί1)υ86χίΓθ Ιίοθ&Ι, 
86 υΓΐ>6 ΐΓ&άϋβ ρ&Γΐββ 6]υ8 86ου1υΓυιη. Οαο ηυηϋο 
Ι6β1&(α8 δοΙθΓϋθ, ουιη βάβιη (Ιβίΐίβδβΐ, ίΐΐβ ουπι πια- 
^ο^^ οίνίαιη βΐ ιηίΗΐιιιη βυοΓυιη ρ&Γΐβ ΟοηβΙααϋ- 
ηοροΗιη &1)ϋΙ. δοΙοΓυβ αυΐβπι Νίοοΐ&ιη 918 ίη- 
^Γ688α3, άοΐο 86 οίΓουιιινθηΙαιη β88β ίαΐβΐΐβχϋ. 
ΟυΙ)ίου1ί νβΓΟ ρΓ»ρο8ί(υ8 8ο1θρο ίηάθ (1ίκΓ6880 βΐ 
ιΐΓΐΐί βρρΓορίηςυ&αΙβ, ςυαζηνίθ &ηίιηί άυΜιΐ8 Ιιβ• 
ΓβΓθΙ, Ι&πίθη πιαίαΐα ββηίβηΐία» Ρ1)οο&πι Β&πΐϋΐη 
αΐ) 6Χ8ί1ίο Γβνοο&Ιυιη, βΐ β&ηοϋ88Ϊιηο ^α^€^α^αηάο 
αά&οίαιη, υΐ υηςυαιη Γ6§;ηαιη &ίΓβο1&τθ, αυΐ οοηβί• 
Πα οοηΐΓ& ίΐΏρθΓ&1θΓ68 ίηΐΓθ νοίΐθΐ, πΐΑ^ίβίΓυαι 
&ρρβ11&ί, θ1 Γθΐίςυϋβ οορί&Γυαι ρΓΰΟοίΙ,ροοαηίαςυθ 
ϋΙ)βΓ&]ίΐ6Γ 8υρρβάϋ&1& οοαΐΓ& δοΙβΓαιη ιηίΐΐϋ. Ουο 
ίΐΐβ οο£[ηϋο, Ιυιη άβιηυπι 86 ρ&Γ6ΐη αάνβΓβ&Γΐυχη 
Ιι&1)ί1αΓυιη Γ&1υ8, ιηάβ άί§;Γ6(]ίΙυΓ, β( οιγοα Αιηο• 

^ πυιη ρυ§;η& οοιηιχιίβδ&βαρβποΓ βν&ιΗΙ, ρΓθίΙί^Αϋ8 
&(1ν6Γ8&Γϋ8. ΡοδΙΗάίβ άαοββ βχΟΓοϋυυιη άβΟΓονβΓβ 
8ίη^υ1αΓί 06Γ(&πιίη6 οοη^ρβάί, άβςυο 8αοιιη& Γβ• 
Γυιη άθοβΓΟθΓθ. 8ο1βΓυ8 ρποΓ, υ( ςυίϋαιη Ιηιάυηΐ, 
οίαν&χη ία Ρΐιοο» οαραΐ ίίηρ6§;ϋ : αΙ αΐϋ, βηββιη ία 
βαηι 1ίΙ)Γ&νϋ, ςυί ουαι ίοΐυιη άοοίίηαβββΐ, βχίτοαιο 
6η8β ΕυΓθΐη βςυί 6^υ8 Γ68θοαίΙ. ΑΙ Ρ1ιοο&8 οοηΐΓ& 
8ο1βΓί οβρίϋ οΐ&ναιη Κα ίΐϋβϋ, αϊ ο1}ΟγΙ& νβΓΐί£;ίηβ 
ία βςυί οοΠυιη ρΓοΙ&ρβαπι βΐ οΓυβηΙ&Ιυχη βαίθΐΐϋββ 
οπρβΓβηΙ, Αο άββίίΐυΐααι νίπΐϊΐιβ οςυο άθροβίΐιιαι, 
8&η^αίη6 &]ο8(6Γ80 αά ΓοηΙβαι Γβοη&ΓβαΙ. ΙηΙοΓβΑ 
β]α8 βςαιίΒ. άααι ϋϋ Ιι&ο ουΓ& οοοορ&ηΙυΓ, οίαρβυθ 
β|]α8 ιη&ηϋ)η8 α ςαο ΙθηθΚ>&1υΓ, βΐηβ ββββΟΓβ Ια ο«- 151 ΙΟΑΝΝΙδ ΖΟΝΑΒ^Ε 15> 

βΙγΙθ ]υΙ)!ΐ ΒΛη^ίηβ ηαβηαηΐβ βχβϋΐίβηβ, θΕΓβοίΙ υΐ Α. "Εχων ούν -τινάς άλωτοΙ)ς έκ του στρατοπέδου τω» 
8βΐ6η βχβΓΟϋυβ βο βςηϋο {ίηβίβηί• βηίιη βΓΕί ηο- εναντίων, αύτοΤς τον)ς σιτώνας ήμιίηΤς βντας 6«έ- 
ΐηίηβ ^Ε^ρΙΐϋβ) άαοβιη οεοίίΐίδββ ρΌί&ηβ, βΕΓαββ δείξε, κα'. δι' αυτών έδήλωσε τψ Σχληρφ μή δεδιέ- 
ίυ^ΟΓβΙ. Ουα οοοββίοηθ Ρ1)00&8 αΓΓβρί&, βυοβίΐαβ ναι τήν πολιορκίαν τήν έκ λιμού. ΒΙ δέ μοι, Ιφη, 
οοΙιΟΓίβίυβ, Γϋβίβηίθβ ρβΓββςυϋυΓ, ιηυΐΐοβ ΟίΒάίΙ, πίστεις δοίης , μεΟ' ών • βούλομαι παραχώρησα! 
ζηυΐΐοβ ο»ρίΙ : ρΙυΓββ βΙί&ΓΟ α βο ίηνίοβιη οοηοαΐ- μοι άπελθεΤν , ύπεκστήσομαί σοι της π^λ•ως τβΐ 
ΟΕΐί ρβηΟΓυηΙ. Ταπί άβιηυιη δοΐβηΐθ άββρβΓ&ίίβ σά φρονών. Περιχαρώς τούτων ί(κουσεν & Σκληρά:, 
Γθ1)α8 οιιιη Γβϋςαϋβ αά 01ιθ8Γ06η Β&1}γΙοηίυιη οοη- και πίστεις αύτφ παρέσχε , κ&κΒΐνο( τους τι 
ία8[ίΙ, α ςαο ϊαιρβΓ&ΙΟΓ ρβΓ Ιβ^&ΐοβ ρβΐϋ, ηβ ΙγΓβη- πλείους της πόλεως καΐ τοί)ς συν αότψ στρατιώτας 
ηυιη αάιηίϋ&Ι άοιηίηί βαί ορρυ^ζηαΙΟΓβπι : &1ίοςυί παρ«ιλη(ρώς, της πόλεως ^εισι, χλ\ προς τήν μι• 
ιη&ίαιη βχθοαρίυχη ίρβΐ ίΓ&υάί ΓυΙαΓΰΐη.Οαιη αυΐβιη γάλην πόλιν άπεισι, καΐ 6 Σκληρός κΓα^ιαιν »1ς τήν 
Β&1)γ1οιιίυ8 οος^ηονίβββΐ, βυπκΐβιη δοΙοΓΟ ςυοςυο βΐ Νίκαιαν, τ^τε Ιγνω καταστρατηγηθώ^• Ό δέ γι 
ιηίΙΗίΙ)α3 β]υ8 2ι£Γθγγ6 ΠΐίβΓαΒ ίΠίαβ ιηβηυ βυΙ^βΟΓί- παρακοιμώμενος , του Σκληρού έκεΤ0εν άπάραηος, 
ρί&8, ςυίΙ)υ3 βίβ ίιηρυηϋ&β ρροιηϋΙΟΓβΙυΓ, ιηοάο και τ^ βασιλεύουσα των πόλεων πλησιάζιοηο;, 
6(Βρϋ8άθ8ί8(6Γ6η1, ββςυβ ίοαρθΓ&Ιοπ 919 6υΙ)ΐηίΙ- αμήχανων ήν. Γνωσιμαχήσας ούν τ6ν Φωχαν Βάρ- 
ΙβΡβηΙ, Ιαιη 1βς&Ιθ8 ςυαιη δοΙθΓυιη ουιη 8υΐ8 ίη η δαν έκ της 6περορ(ας άνεκαλέσχτο, καΐ δρκοις 
οαΓΟβΓβιη οοιηρθ^ίΐ. ΕΙ Ιιίο ΓαίΙ βχϋαβ άθΓβοΙίοηίβ αυτόν φριχώδεσιν ένδησάμενος καΐ παλαμναιοτέταις 
ϋΐίαβ. άραΐς , μή &ν ποτέ τχί βασιλείς^ έπιΟέσθαι , μηδΐ 

κατά των βασιλευόντων βουλεύσασΟαι, ταΤς περιλο(ποις δυνάμεσι τόν άνδρα έφίστησι, μάγιστρ^ν τι 
τιμήσας, και χρήματα δαψιλή παρασχό μένος, καΐ τήν κατά του Σκληρού μάχην αύτφ αναθεμένος* 
έίπεισιν οδν 6 Φωκάς. Κα^ 6 Σκληρός δλ τοΰτο μαθών τ6τ* Ιγνω μέλλων μαχέσασθαι προς άντα• 
γωνιστήν άξιόμαχον, και ίρας άπι(1ει, καΐ περί τό Άμόριον συμπλέκεται τψ Φωκ$, χαΐ γ(ν•ται μάχτρ 
των στρατευμάτων, καΐ ήσαν 6περτεροΰντες ο1 του Σκληρού, οΐ δΐ περί τόν Φωκάν τά ν&τβ ίτρέψαντο, 
και οΰτω μίν τα της μάχης ταύτης συμβέβηκε. Τ^ δι* Ιξής οΐ των στρατευμάτων έξάρχονης αύτοΙ 
προς αλλήλους μαχέσασθαι είλοντο, καΐ τόν αγώνα τόν ύπίρ του παντός άναδέξασθαι. 'Είκήλθον οδν 
άλλήλοις καΐ πρώτος Ιφθη παίσας τόν Φωκαν ό Σκληρός, ώς μίν ενιοι λέγουσι, χορύν^ χατλ της 
κεφαλής, ώς δ' έτεροι, ξίφος έπανετείνατ• κατ' αύτοΰ, του δΐ κλιθέντος προς θάτιρον μέρος, 
καΐ τήν πληγήν έκκλίναντος, έφθασε τό του ξίφους άκρον τό ους έκτεμεΤν του Ίππου του Φωχα. Ό 
δέ γε Φωκάς άντέπληξε τόν Σκληρόν κορύντ[^ κατά της κεφαλής, και ό πληγείς σκοτοδινιασας 
τψ του Ίππου τραχήλψ έπέπεσεν , δ'ν οΐ περί αυτόν κακώς έχοντα θεασάμενοι , χαϊ τψ έκ 
της πληγής αΓματι πεφυρμένον περιστάντες συνέσχον, καΐ άπήγαγον εις πηγήν, άναχτησ6μ«νο( τι 
λειποψυχοΰντα τόν άνδρα τψ ΰδατι, και τό κατα^($εΰσαν του αΊματος άπο^ρύψαντες, και του Ίπ«οο 
έκεΤνον άποβιβάσαντες, έποίουν τά ε*ρημένα. Έν τούτψ δ* ό Ίππος ό του Σκληρού τόν κατέχοντα 
έκφυγόν καΐ άποσκιρτήσας έπιβάτου χωρίς , έκρόανεν, ανά τό στρατόπεδον αΓματι τήν χαίτης 
διάβροχος, δν Ιδόντα τά του Σκληρού στρατεύματα (επίσημος γάρ ήν ό Ίππος, κεκλη μένος Αίγύπτιος) 
καΐ οίηθέντα πεσεΤν τόν αυτών ηγεμόνα, άκρατώς ώρμήκεσαν προς φυγή ν. Κατανοήσας δΐ τλ γινό|α• 
νον 6 Φωκάς, ^πεισι τοΤς φεύγουσι τους οικείους παραθα^|$ύνας, και πολλοί μέν άντ(1ρηντο άπό των άντικολέμνν, 
πολλοί δι καί ήλίσκοντο, πλείους δι' 6π' αλλήλων έκτείνοντο συμπατούμενοι. Εντεύθεν ό Σκληρός έξβπορηΟείς 
μετά τών περιλειφθέντων καταφεύγει προς Χοσρόην τόν Βαβυλώνιον. ΚαΙ τοΰτο μαθών 6 βασιλβί^ς Ιπεμφι 
προς Χοσρόην, άξιων, μή προσδέξασθαι τόν τυραννήσαντα τόν τυραννήσαντα, καΐ κατά του οίκκίοο ^Μτκ^τοο 
γινόμενον, Ίνα μή καΐ καθ' Ιαυτου υπόδειγμα δοίη ουκ αγαθόν. Έγιρε δ' ό πεμφθε-ς και προς τ^ £χλη.^ν 
καί τους μετ' έαυτοΰ έγγραφα, τ^ βασιλικοί βεβαιωθέντα χειρί, άμνηστείαν αύτοΤς τών ι ΐΜΐρα γ|ί^^ ι > ^ 
βραβεύοντα, εΐ άποσταΤεν της έγχειρήσέως, καί τψ βασιλεΐ δποκύψαιεν. Ταΰτα τά προς τόν Χ«1ηρ^ 
καί τους μετ' εκείνου βασίλεια γράμματα ώς 2γνω ό Βαβυλώνιος, αυτόν τε τήν πρεσβείαν πληροΒητ^ι "«Λ 
τόν Σκληρόν, καί τους μετ' αύτοΰ στρατιώτας κατείργνυσιν. Ένταΰθα μίν οΰν τότε τά της άποστανίας Ιλτ^ξ• 
τψ Σκληρψ. 

VI. ΑηΙοοίυβ ροΡΓΟ ρΗΐπβΓοΙια, ουιη β&οβΓάοΙίο Ο ζ*. Αντωνίου δΐ του πατριάρχου τήν Ιβρωαόνην 

ΓβηϋηϋΛ88βΙ, ςϋοά ρβΓ βοχ Εηηθ8 (βπαβΓαΙ, βο άπειπαμ^νου, ήν έπ•. ?τη ήνυσεν Ιξ, χαΐ μ«ά 

ρααίο ροβί οΙ)ϋ88βΙ, βΐ Εοοίββία αοηί8 ιν οαιη (Ιίιηι- μικρόν τελευτήσαντος, τέσσαρσι προς τψ ήμίση 

άίο ναο&836ΐ, Νίβο1&υ8 6Ιιΐ78θΙ)6Γς;6βθ•1(ΐ68ί^η&Ιυ8 ένιαυτους άρ'/ιερέως ή Εκκλησία έχήρκυνεν , •1^ 

Ιηΐ6Γθ& Βαΐ£;&Η οο^ηϋο Τζίζηίβεφ ΐηίβηΐιι, (ιιχηαΐ- 6 Χρυσοβέργης Νικόλαος προσεκεχείριστο. Τά Λ τ&ν 

ΙααηΙπΓ, βΐ ςϋαΙαοΓ ΓΓαΙη^υβ Οανίάΐ, Μοβί, ΑαΓοηί Βουλγάρων αΰθις κεκίνητο• ώς γάρ ή του Τζεμισχ^ 

βΐ δαιηαβίΐ άβΓβΓΰηΙ ίπιρθΠϋΐΏ, ςυί Οοιηΐίοροΐι κατήγγελτο τελευτή , τέσσαρσιν άδιλφοΤς άνατιθέασι 

Ερρβ11α1)ΕΐηΙϋΓ, ςαοά Πΐϋ ββββηΐ νίπ αρυά ίΐΐοβ τήν σφετέραν αρχήν, Δαβίδ, Μωϋηί, Ααρών τε χβΐ 

ϋ1ιΐ8ΐΓί8, βΐ θχ ϋ8 ςαθ8 οοιηϋθ8 νοοαηΐ. Ν&ιη βϋρρβ Σαμουήλ, οΐ Κομητόπωλοι ώνομάζοντο , ^ι οΙοΙ 

Γβ^ΪΛ άθΓβοβΓΕί, υηο Ρβΐπ βΐίο ΗοπίΛηο 8αρβΓ8ϋΙβ, γεγόνασιν Ινός τών παρ' αύτοΤτ επισήμων, καΐ λι- 

ςυί βυηυοίιυβ βΡβΙ. Εχ ϋβ ςααΙυοΓ Οανίά 8ΐ&ϋιη γομένων κομητών. 01 γάρ έκ του βασιλείου γένοος 

ζηΟΓίβιη όϊ^ιϋ, Μο8Θ8 ίη ορρυ£;η&ϋοη6 δβΓΓΟ 1&• σφίσιν έπιλελοίπασι, μόνου πκριλιιφθέντος ενός ^β3 

'Κα(δα>ν του Πέτρου, <ρημι δήτα τυυ 'Ρωμιανοΰ, 
Βτζίζ έχτομίας ί{ν, των ^Ι τ£σσάρων συγγόνων 
των Κομητοπώλων, 6 μίν Δαβίδ τάχιστα την ζωήν 
έζ6μέτρη(7(ν, ό δέ γε Μωϋσής τάς Σέ^^ας πολιορ- 
κών, λίθψ βάλλεται, και θνήσκει εύο^ς. Τόν δΐ 
Ααρών -παγγενη του βίου έξγζγαγεν 6 αδελφές Σα- 
|λ.ουήλ, ί τήν αρχήν έαυτφ μ^νφ περιιιοιούμενον, 
15 τα Τωμαίων αίρούμενον (λέγεται γαρ και άμφ(5- 
τ«ρα) Μ< μ6νου των ιταίδων εκείνου ιτερισωθέντος^ 
8ς Σφενδ^σΟλαβος καΐ Ιωάννης διωνύμως έχέκλητο. 
Καΐ ή της Βουλγαρίας αρχή ε!ς μ6νον περιέντη τον 
Σαμουήλ, ος, των 'Ρωμαϊκών στρατευμάτων τοΤς 
Ιμφυλ(οις πολέμοις ασχολουμένων, άδειαν ε6ρη- 
χως, τά της 'ΡωμαΧ'κής ηγεμονίας Έσπέρια ξύμ- 
τητφτχ ικρι^ει, ού ληϊζόμενος μ(^νον, άλλα και τάς 
χώρας &μα και τάς πάλεις περιπο ιού μένος Ιαυτφ. 
Έπει δΐ, ώς Ιστ^ρηται, τήν του Σκλπ^ου τυραννίδα 
ό βασιλεύς άπεσείσατο, ώργα ιερός έίμυναν του 
ββρβάρου, καΐ δι' Ιαυτου Ιδοξεν αύτψ τήν έκστρα- 
τείοιν ποιήσάσΟαι. 'Εξεισιν ούν μήτε τφ μαγίστρψ 
Βάρδ^ τφ Φωκ^, καίτοι δομεστίκφ βντι των σχο- 
λών της Ανατολής, περί της πράξεως κοινωσάμε- 
νος, μήτε μήν Μρψ των Έφων στραταρχούντων 
δυνάμεων. Έδη δΐ προς τά Βουλγάρων είσιών, τόν 
μάγιστρον Λέοντα τόν Μελισσηνόν κατόπιν έκέλευ- 
σεν εΤναι, και τάς δυσχωρίας τηρεΤν • αυτός δ* 
είσελθών τζ πολιορκί^ί της Σαρδικής (αΰτη δ* εστίν 
ή Τριαδίτζα (83) Ιπιχειρεϊν ήτοιμάζετο. Των δυτι- 
κών δΐ ταγμάτων δομέστικος ων 6 Κοντοστέφανος, 
και λογισάμενος, ώς εΐ εύτυχηθείη τά της στρατείας 
τφ βασιλεϊ, ουκ £ν ποτέ παύσαιτο δι' Ιαυτου το^ς 
πολέμους διατιθέμενος, και ουτ' αυτός οΰθ* ο1 λοι- 
ποί στρατάρχαι ίτι αύτψ λ(5γου πολλού νομισθή- 
σονται δξιοι, σφήλαί οΐ διεμελέτησε τήν έπιχείρη- 
σιν, καΐ τήν όρμήν άνοκδψαι. Προσελθών ούν φησί 
τόν Μελισσην($ν τυραννίδι Ιπιχειρεϊν, καΐ άπιέναι 
συν ταχυτήτι προς τό Βυζάντιον, τήν βασιλείαν 
χαθέξοντα, καΐ ήξίου μή μέλλειν, άναζευγνύειν δλ 
υλ\ μή ύπερτίθεσθαι. Τούτο τόν βασιλέα έτάραξε, 
χαΐ ίπάνοδον !σήμανε τφ λαφ. Ό δέ γε Σαμουήλ 
ταις τών δρέων έμφιλοχωρών κορυφαΐς (ού γάρ 
Ιθά^^ει χβιτασυστάδην μαχέσασ6αι ) καΐ τήν 
άθρ6αν άναζυγήν (δών, δειλίαν Ικρινε τό πραττό- 
μενον, καΐ Ιπεισι τοις 'Ρωμαίοις, καΐ τφ άνελπί- 
στφ £παντας κατεθρ^ησε, καΐ κ^ς φυγή ν Ιτρεψε, 
χα^ της τι παρεμβολή έκράτησε, χα? της σκηνής 
της βασιλιχ^ίς, **^ ^ών παρασήμων της βασιλείας. 
Ό δΐ βασιλείς μόλις ει'ς Φιλιππούπολιν διασέσωστο, 
κάκεϊ τδν Μιλισσηνόν εύρηκώς, κατά του Κοντο- 
στεφάνοϋ ίξώργιστο, χαΐ δβρεις κάτεχες του ανδρός. 
Ό δΐ δυσανασχετών Ιτραχόνετο, καΐ άναζέσας δ 
βασιλεύς τφ θ»μφ Ινέθορέ τε του βρ<5νου, καΐ της 
κ(5μη< του Κοντοστεφάνου δραξάμενος και του πώ- 
γωνος προαέ(δ|ίηί» -^^ν «ν^ρα τή γζ. 'Κντεΰθεν οΐ 
τών δυνάμεων τών 'Ρωμ«¥χώγ προεξάρχοντες μη- ΑΝΝΑΙ,ΙϋΜ Ι-ΙΒ. XVII. 154 Α ρίάβ ίοΐυβ ιηοΓϋυΓ βίλϋπι. ΡΓαΐΓβιη Α&Γοηβιη ευιη 
οοαηί ίαζηΠία, υηο Πΐίυβ ΩΙίο οοηββΓν&Ιο, ςυΐ άυ- 
ρΗοί ηοιηΐηθ Ιο&ηηεβ 8ρ1)&η(1θ8ΐ1)Ι&ναδ (ΙίοβύαΙυΓ, 
δααιυβί ίηΙβΓΟοίΙ, βίνβ ςυοά βυιηπι&Π) Γβρυιη βίΙ>ί 
Βοΐί νθη(1ίοαΓθ(, βίνο ςαοά Κοιη&ηίβ βΐυάβρβ νίβυβ 
ΘΓ&Ι : η&ΐΏ υΐΓϋίηςιΐθ ΓβΓίοΓ. 1$ ίςϋοΓ 8αιηυβ1 Βυΐ- 
£;αΓ0Γϋΐη ρπηοίρ&Ιυαι βοΐυβ λάβρίυβ άυχη Ηοαιβοί 
1)6ΐ1ί8 οίνϋίΐ^υβ (ϋβϋηβηίυΓ, ΟοοΜβηΙ&Ιοβ βΟΓΟίη 
ρΓονίηοίαβοιηηββ ίιηρυηβ ΠΓουίΙ: ηεο ρορυΐ&ΐυρ 
ίαηΐυηι, 86(1 οΐ Γ6§;ίοη68 βΐ υΓΐ)β8 8υ« άίΐίοηίβ Γ&οϋ. 
Οα& άθ ε&ΐ28& ιιηρβηιΐϋΓ, άβροίβα 8ο1θπ (γΓ&οηί(]θ, 
υΙοί8ε6η(1ί1)&Γ]:)&π ουρίάίΙ&Ιβ Οα^^αηβ, Βαί8&α8ρίοϋ8 
1>6ΐ1υΕη 61 ϊηΓβΓΓΟ 8ΐ&ΐΌί1 Ε^^ΓβάίΙυΓ ί^ΙυΓ οοηβίΐίο 
βυο, ηβςυθ ουιη ιη&^8ΐΓ0 Β&Γάα, ΟΓίβηΙαΙίυαι Ιβ- 
^ίοηυΐΏ άοΐΏβΒϋοο, ηβςυβ ευπι υΐΐο αΗο άυουιη 

Ρ ΟΓίβηΙ&Ηυιη οοπααιυηίο&Ιο. ΒυΙ^^&ΓΟΡυιη &η68 ]8ΐη 
1η@Γ688υ8, πιβ^βίΓΟ Ιβοηβ ΜβΗ88βηο ροηβ εβςυί 
30880, αά ΙοοοΓοπα αη£;υ8ΐία8 ΙαΙαηά&β : ίρββ 8αΓάί- 
οαΐΏ, ςαβθ βΐ Τη&άϋζ& άίοϋυΓ, ο58ίάθΓθ ίη8ϋ1υϋ. 
ν6Γαπα;^θ€θίά6αΙ&Ηυιη Ιβ^ίοαυιη άοιη68ΐίοα8 €οη- 
1θ8ΐβρ1ι&ηα8, οο^Ι&η8 Γβ ϋβαβ ^68ΐ& ίιηρβΓ&ΙοΓβοι 
ηυηςα&ΐΏ ηοη βυορίθ άυοίυ αίςυβ αυθρίεϋβ Ι^βΠ» 
&(1ΐΏίηΪ8ΐΓ&ΙυΓυιη,8β οβΙβπΒςυβ (1υοίΙ)υ8ραΓνί 8Β8ΐί• 
αι&ϋβ : ορβΓ&ιη άθάϋ, υ1 οοηβίαβ ί1Ηυ8 1&1)θΓιιο(&γ61, 
αίςυθ ίιορβίΰΐη ΓβΙ&ΓάαΓβΙ. Αεοβάϋ ί^ϋυπ, βΐ Μθ- 
1ί886ηυαι 1γΓ&ηηί(]θπι &1Γ6θΙιιηΙβιη Γ68ϋη&ηΐ6Γ ΐΓβ 
Βγζ&ηϋυιη &(] Γβ^ηυιη οοουρ&ηάυιη &ί1, ηοη οαη-* 
οίαηάηπ] βββο ιηοηβηβ, ββά οίίΓα γοογηπι Γοάυοθη- 
άυιη θχβΓοϋυηι. Ιά ίαιρθΓ&ΙθΓβπιϋ&ρ6ΓΐυΓΐ)&νί(, υ1 
βχβΓοίΙηί ΓθάίΙυιη (Ιβηυηίί&ΓβΙ. 990 ΑΙ βαιηυβί 
οαευτηίηα πιοηϋυπι ίη8ίά6η8 (ηβςυβ βηίιη αοίβ άβ- 

ΰ 06ΓηβΓθ &υ(]θΙ)8ΐ) 8υΙ)ίΙο (1ί80688υ νίβο, ΗοΐΌ&ηοβ 
β^^ΓβάίΙυΓ, ςυο8 ιηβΐυ ίΐΐυά Γ&06γθ αΓΐ)ΗΓ&ΐ3&ΙυΓ, βΐ 
ίη6Χ8ρ6θ1&1& ίπιρΓββδίοηβ ίη Γυ^αιη οοπιρβίΐϋ, ηοο 
0&8ΐΓί8 ΐΑηΙυπ], ββά βΐ ίιώβΓηαουΙο, λίςυβ ίηβί^ί- 
1>υ8 ΐπ)ρ6Γ&Ιοπ8 ροΙίΙηΓ, ςυί ςυίάβιη νιχ Ρΐιϋίρρο- 
ροΐίυπι 6ν&8ί1 : υΙ)ί οαηι ΜβΗδδβηυαι ίηνβηΐ886ΐ, 
Οοηίοβίβρίιαηυιη ΐΓ&Ιυβ οοηΐυπιβίίοδίβ (Ιίοϋβ ίηβο- 
οΙ&ΙηΓ, ςυβ ίΐΐο ίηΐςυο βηίπιο ΓβΓβηβ 6Χ88ρ6- 
Γ&Ιυρ, βίΤβΓνββοβηΙβ 1)ίΙβ βοΐίο 6Χ8ΪΗβη8, €1οη1θ8ΐ6- 
ρΙ]&ηαιη οοιη& βΐ ]3&γΙ>& ρΓ6ΐ)βη8ηαι Ιογγοβ ίΠΐάϋ. 
Εχ Ιιοο Ηοιη&η&Γηιη Ιβ^οηυιη ρΓΐηοίρβ8 ίπιρορα- 
ΙογΙ ΪΓ&ϋ, Ρ1ιοο&8 ςυοά βρβ ΓρυβίΓ&ΓβΙυΓ θ1 τβββυ», 
α( ρΐΌνθΓΐ)ίο άίοίΙυΓ, Μ&ηάΓ&1)θΗ οιοΓβ ρΓΟΟβάβ- 
ΓβηΙ : &1ϋ, ςυοά βθ οοηΐβιηηί ρηΐΑΐ>Αη1, ηοη οοπι- 
ιηυηίθΑϋ8 οοη8ϋϋ8 : αΐϋ, αΐπδ άβ ο&υβίδ ίη ΟΙι&γ- 

Ι) 8ί&ηο οοη£ρΓ688ί, ΡΐιοεΑΟ] Β&Γ(]απι άί&άβπι&ΐβ 0Γη&- 
Ιυιη ίαιρθΓ&ίοΓβπι αρρθίΐ&ηΐ, άβίβοϋοηβ, υ1 ίρβί 
ρυΙαΙ)8ηΙ, ρΓθ1)β ιΐ(]πιίηί8ΐΓ&ΐ8. 8οΐ6ηΐ8 αηΐβπι ςηί 
Β&1)γ1οη6 ουβΙοάίβΙι&ΙυΓ, ρπΦίβΓ Βρβιη εα8ΐο(3ίιι 
βάυοίΙυΓ. Ναπι ΡβΓβ&Γυιη ίηρβηο α 8&ΓΓ806ηί8 
θν6Γ80, νίΓ ςυίά&πι Ρθγ8&, ηοπιίηο ΙηβΓ^υδ, νβΓΐ>ί8 
οοηοίΙ&Ι ρορυΙβΓββ, δα&άβηβ υΐ ταρίο ββΓνίΙυΙίβ 
}\ι^ο &ΓΠ)& εοηίΓΑ δ&ΓΓ&οβηοβ 80 άαεβ δυηααη^ 
€ϋΐ08Γ068 ροΓΓΟ ςη&ηιγίδ βφρο ουπι ί11ί8 εοηςίΓΟβ- ν&η88 Ιβοϋοηββ βΐ ηοΐ». 

ιιιί^^ «^ *' **ί^^ ^ Τριαδίτζα. ίβο ΟίΛΟοηηβ, έπεχωρίασεν, ήν καΐ Τραλίτζαν ή Σκυθική συνήβ»*• 
111). Χ ΗΙ8(. ηοηααΐη 0<]ι1» : Κατά τήν Σαρδικήν κέκληκεν. ΙπΓγ• Τριαδίτζαν νοο**. Ι&5 Ι0ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΐυΒ 156 808, Ι&Πίΐβιι ηιιηςυ&ιη ηοη άί80688ϋ ίηΓβηοΓ, ά68ρο- Α. νιαιντκς τφ βασιλιΤ, 6 μίν Φΐιΐχ2< 9τι αδτφ αΐ Γ&Ι&ςυβ νίο1οη& &ά Ηοιη&οο8 ςαί ίη βυβίοιίϋβ βπιηΐ 
οοηΓυ^Ι : ιιυί1)υ8 ο&ΓΟβΓβ βάυοϋ8, £ααι 8ο1βΓθ άβ 
Γ&Ιίοηβ ^6Γβη(]ί 1)6ΐΗ Β^ί^ ρβ(ίΙ& νεηίλ ιη&ΐα Ιγδ- 
οίαΐίοαίβ^ ςαί ρη'ηοίρίο 1)6ΐ1ο ΓβοαββΙο, ΐΑπάοιη ϋΐο 
ϋΓ^βαΙβ αηηαίΐ : ββά β& οοαάϋίοηβ, αΐ 8θ1θ8 Εο- 
ιηαηοβ ία αοίοιη βάαοβί. 6&Γ06ήΙ>α8 ί^Ιατ ρβτςαί- 
8ϋί8, &(1 1π& ΐΏϋΙία Ηοιη«ηοΓυιη βυηΐ ίηνθηία, βΐ 
αηηα οίβ (1&1&, ςυί βηοα βοΐβή <]υο1α βΐ Αΐίθρίοϋβ 
Ρ6Γ8&8 νίοίβββηΐ, ηοο ίρβί, ηβο ίΠβ βά 01ΐ08Γ06η 
ΓβάβυηάαΐΏ 6886 βΙαίοθΓαηΙ, νβπϋ ηβ άβηυο α Β&γ- 
1)&Γ0 ίη 0&Γ06Γ6ΐη 6θΐηρίη($6Γ6ο1αΓ, ρΓ«86Γϋιη Ι&ηΙο 
γίΓία1ί8 8υ<6 βρβοίαιΐαβ 6<ϋ1ο. ΑΙ 01ιο8γο68 άαιη ίη 
ίυς&ιη ίηίβηϋ βυηΐ, πιιΐ£[η&πι ΙαΓΐ>&0) &4ΐ Θ08 ρβηβ- 
ςαθη(1ο8 πιϋίϋ : ςμί βίβί ηυοαοΓΟ 1οο§;θ 8υρ6ΓίθΓ68, Μχνξρ26(^λου (84) Ιχώρουν- οΐ δΐ ^ι ύηρη^ως 
αύτοΤς προτ&φέρετο, χαΐ ούχ έχοινώνκι σφίσι των 
Ρουλιυμάτων, οΐ δΐ κβι δι' Ετεράττ», έν τψ Χαρ- 
σιανψ συναθροίζονται, χαΐ τψ Φωχ^ Βάρδφ διάδημχ 
περιέθεντο, και της βζ9ΐλ«(ας ήξίωββν, χαΐ 6 μίν 
τά της αποστασίας, ώς αύτοις έδόχκι, ού 8ΐ(τ{6«ντο. 
Ό Ιί γε Σχ>ηρ^ς έν Βαβυλώνι γρουρούμβνος, 
άνελπίστως εξάγεται της φρουράς. Της γαρ τών 
Περσών άρχης χαταλυθείσης ύιώ ταιν Σοφαχηνΰν 
άνήρ τις Πέρσης, Ίν αργός δνομα, λίγοις παραη• 
ντίσας τλ Περσικών, πι(θει έχοστατησαι της τ6ν 
Σαρακηνών δουλείας, και δπλα οΐρασθαι χατ' αΜτι, 
αύτου του 'Ινάργου στρατηγουντος αυτών. Πολλάκις 0001011880 ρΓΦΙίο, ρ&υοίθΓ68 6ν&86Γυη1 118 ςιΐ08 υ μΛν ουν ό Χοσρ<5ης τοΤς Πέρσαις άντηγωνίσβττο, ρθΓ86ςυθ5&αΙηΓ, οβΙβΗβ ΪΜ Ηοιη&ηοΓαπι πι&ηίΙ)α8 
ίη1βΓΓβοϋ8. τοσαυτάκις δ' ήττιζθη, δαάκις σφίσι «ροσέμιξ•, ^καϊ 
άπογνους προς τους έμφρούρους καταφεύγ<ι '?«•- 
μαίους, καΐ άνίησι μεν αυτούς της είρκτης, διαλέγεται δΐ τψ Σκληρψ περί του πολέμου, χαΐ μή 
μνησίκακη σαι της χακώσεως αύτψ άξιοι. Ό δΐ πρ(/τερον μίν παρ^τεϊτο τ^ν π^λεμον, •Ττ' έγχει- 
αένου του Βαβυλωνίου, κατανεύει μΙν, συν μ6νοις ^ϊ τοΤς 'Ρωμαίοις ύπέσχετο τον π6λεμον 6«&λθεΤν. 
Ηρευνώντο τοίνυν τά δεσμωτήρια, καΐ δσοι εΰρηντο έν αύτοΤς 'ΡωμαΙοι, έξήγοντο χαΐ ώκλίζοντο, 
καΐ ώσεί τρισχίλιοι συνηθροίσθησαν, ους παρειληφώς 6 Σκληρ&ς έχώρησε κατά των Πιρνών, καΐ 
συμβαλών νικ^• άναζεΰξαι δλ πρλς τδν Χοσρόην ούκέτ* εκρινεν ουτ' αυτι^ς οΰβ* οΐ Η«'ϊ αύτου. νεδοίχεσαν 
γαρ μή καΐ αύβις αύτους καθείρξει 6 βάρβαρος, καΐ μάλλον 6'τι έν πείρ^ γέγονε της αυτών γενναιάτητος. 
Ε?χοντο γοΰν της φυγής, καΐ 6 Χοσρ<5ης πλήθος β*^ αυτών έπιδίωξιν Ιστειλε, καί οΐ σταλέντες 
κατειληφ^ες τοίις φεύγοντας, εκείνων υπάρχοντες πολλαπλάσιοι, μείους των φευγίντων άποδραναι δεδύνηντο, 
των ά'λλων ΙκεΤ πεσ<$ντων, και Ύωμαΐκαΐς δα μέντων χ*ρ»ίν. 

νΠ. 8οΐ6Γα8ί§;ϋυΓ ουπι 8018 Ηοοι&ηοΓυιη βηβ8 01 Ζ'. Ό μΙν ο5ν Σχληρος καΐ οΐ συν αύτφ 8ΐς τλ 
10^1*68808, αά Ρΐιοο&πι %%1 86 οοηίθΓΐ, ςηβοι 'Ρωμαίων έπανεληλύΒεσαν δ'ρια. Μαθών δΐ χαι τ^ ΓΟ^Π^αΟΙ 8ρ66ΐΑΓβ 80 Ι^Γ&ηοίάΡηΐ ^&II1 &ίΓ60ΐα886 

οο§;ηοΓ&1, 6ΐ 1)6ΐΗ 6ΐ ϊαιρβΓϋβ 806ίυ8 ΓυΙυΓυ8. Πΐβ 
806ί6ΐΑΐ6Π1 &οιρΐ6χυ8, 81 ΥοΙοΓυπι 6θοαροΐ68 66Γ6α1, 
8Ί1)ί αΓΐ)6πι ϊαιρβΓ&Ιοηααι βΐ ρΐυηαιυπι ^βηϋυιη αο 
ρΓονίηοί&Γϋΐη ίπιρ6πυπι νίηάίοαΐ: βοΙοΓΟ ΑηΙίο- 
οΜ&ηι,ΟοθΙθβγηαπ], ΡΙκΒηίοίααι, Ρ&Ιφ8ϋη&ιη, Μο- 
8οροΙ&πιί&πι 6ΐ ^ε^ρίααι 8ϋΓί1)ΐιϋ, βαςυβ ρ&οΙ& 
^ΰΓβ^ϋΓ8η(3ο ββηοϋ. Ουο δοΐβπιβ ΓΓβΙϋ8, οοπι αά 
ίΠαπα 86 οοηΐυΐίθθοί, αο ^8Iη ίηίΓα 688868 β886ί, 
ρηπιυιη 1ιβΙ)ϋα γρ^ιο ρηναΐηρ, ά6ΐη(]θ ίο 6&Γ06Γ6ΐη 
^πη^6ο1οου8^0(1^& αάΙιίϋβΙοΓ : 6ΐοορϋ8ϋΗα8&8θίΙί8, 
Ρΐιοοαβ (γΓΑηπί(ΐ6ηι βαβπι ΠγπιεΙ. ΕηΐαινβΓΟ δοΐβροβ 
ρΓίθ8(ΐυ&ηι αΐι ίΐΐο οοιηρρβΙιβηάβΓβΙοΓ, υΐ 8ί γ68 Φωκαν ήδη βασιλειώντα και τυραννίδας αφξάμενον, 
άπονενεύκει πρ^ς τον Φωκαν, κοινωνός άξιων είναι 
και του πολέμου και της βασιλείας αύτης. Ό δέ τήν 
κοινοπραγίαν έδέξατο, και εΐ των εφέσεων τύχοιει, 
έαυτψ μΙν την βασιλίδα τών πύλεων απένειμε καΐ 
των πλειόνων εθνών χαι χωρών τ& κράτος * τψ δλ 
Σκληρψ προσεκλήρου τήν *Αντι6χειαν, τήν τ» ΚοΙ• 
λην Σ\ίρία^, και Φοινίκην, καΐ Παλαιστ(νην, μ1 
Μεσοποταμίαν, και Αίγυπτον, και τάς σιινθήχβς 
6'ρκοις καθ ιερών έμπεπέδωκιν. Έπι τούτοις τ•|«^ 
(^ηκως & Σκληρές, πρύσεισι τψ Φωκ^ Ό 4* ένιΑς 
άρκύων τούτον λαβών, αφαιρείται μλν «ύτον τ^ 
σχήμα δή τ6 βασίλειον, καθείργνυσι δέ, καΐ φρ•^ ηΐ8ΐβ 068818861, Γ606ρίυιη &Η(]υ6Πΐ 1ι&]36Γ6( &68ρ6ΐη ϊ\ αύτψ περιίστησιν. 'Γφ* Ιαυτόν δέ καί τήν συν Ιίβ{*ψ 
-«!..*:. Μ. ..Μ. Λΐ? ^ στρατιάν ποιησάμενος, του τυραννεύειν «^χϋτ* Τί^- 

ται^τερον. Ό μέντοι Σκληρές, προμηθ»υύμ«νος ΙβΛψ 
πρλς τό μέλλον έξ αποτυχίας σωτηρίαν τινά, πρ^ 
του κατασχεθήναι προς του Φωκά, τόν ι>1όν Ψωμβ- 
ν^ν λάθρα φυγεΤν παρεσκεύασεν, ώς α^τομολοΰντο 
τψ βασιλεϊ, δς καΐ περιχαρώς παρά του κρατούντος 
εδέχθη, και μάγιστρος έτιμήθη •ύ8ύς, Ό Φωκαζ 
δέ, άπ6μοιράν τίνα τής στρατιάς &πλ τόν πατρίκιον 
τάξας τλν Δελφινάν, ι*ς τήν άντικρί) της βασιλβκ 
εκπέμπει Χρυσ4πολιν, αύτδς δέ συν τζ λοικ^ δυνάμϋ 
άφίκετο πρ6ς τήν "Αβοδον. Τψ μέντοι Αελφιν) βαΐυίίβ, οϋΓ&Γ&Ι οΐ ί11ίο8 8008 ΒοΐΏ8ηο8, οίαιη 8γ- 
Γ6ρΐ8 Γο^α, 8(1 ίαιρ6Γ&ίθΓ6ΐη (]6Ωθ6Γ6ΐ, α ςοο οοαι 
^&θ(ϋο 6Χ06ρ1υ8 Θ8(, 6ΐ 8ΐ&ϋιη ιη&£^ί8ΐ6Γ ά68ί[;η&- 
108, ΡΙιοοαβ 8υ1βιη 06ΐρ!ιίη& ραΐήοίο ουιη ρ&Γΐο 

ΟΟρί&ΓΟπΐ αΐίΓγβΟροΙίπΙ, ς08Β Θ8ί 6 Γ6§^ίθΠ6 ϋΡΐ)ί8 
Γ6^ίφ, ηΐί880, ίρ86 ΟΟΠΙ Γ6ΐίςθΟ 6Χ6Γ6ϋθ ΑΙ>7€ΐοηι 

ρΓοΩοίβοϋοΓ. ΙπιρορβΙϋ ν6Γ0 06ΐρ1ιίη&ιη αά ΟίΓγ- 

βοροΐίΐη 0Α8ΐΓ8Ο16(&(θΐη, 8θΙ)ϋθ ΟΟηΐ ΕοββίοΟ βΧ6Γ• 

οίΐα εΗογΙοβ (ηαιη οογπ ϋΙ&άίιηθΓο άοοοιη 60Γϋΐη, 
80Γ0ΓΘ Αηη& (ΙοοΙα, αΓβοίΐ8ΐ6ΐιι ^ϋηxβΓ8ι, αίςοβ 
8θζϋί& ίη(ΐ6 &006Γ8ίθΓ8ΐ), 1ΐ08ϋ]3θ8 ίαοίΐο 80ρ6Γ&ϋ8, ν&ή» ΐ6θΰοΐ)68 6ΐ ηοΐ». 

(84) Έπι τά Μανδραβολου. Υίάο Αρο8|ρ1ίοηι, 06ηΙθΓί« 8, η. 06, 6ΐ Μΐιη89&οοκα ^ ΗιτροοΓ&ϋο- 
ηοη, ρ. 148. 157 ΑΝΝΑΙ,ΙϋΜ ΜΒ. XVII. 158 ίστρατοιηδιυχ<^ι χατά Χρυσόπολιν αΙφν(διον έπηλ- ^^ 
6&ν 6 βασιλιυς μιτά λαοΰ 'Ρωσιχου (χηδος γάρ προς 
Βλα^ιμηρδν τ^ν άρχοντα τούτων έπΙ "Ανν^^ τ^ άδκλ- 
φτΐ α^ου θ^-^^νος, νυμμχχιχ^ν έχεΤθεν έδέζοτεο), χαΐ 
^9?ον των εναντίων έχράτησε, καΐ αύτ^ν τον Δελ- 
φιναν χειρωσάμενος άνβσχολ<^πισεν. ΕΤτα προς τήν 
Άβι>8ον &πκΐ9ΐ μετά του άδελφοΰ Κωνσταντίνου • 
χβΐ ίδη άντιμέτωπβ Ιστηααν τα εναντία στρατεύ- 
ματα, χαΐ τοΰ μέν οίχείου προετέταχτο 6 Φωχας, το 
Ι' 1ντ(μαχον 6 βασιλεύς Βασίλειος Εφιππος περ'.ιών 
«αρεβά^^υνεν, δν 6 Φωχας θεασάμένος, χατ' αύτου τό^ 
Ιππον έλαύνει, 6'λην Ιχείνφ τήν ήνίαν ένδεδωχώς» 
Μ^ίνας ώς, ε^ έχεΐνον χαταβαλεΐ, ίσεται τόν &γώνα 
νε,νιχ'ηχώ^.'Αλλ* ο()πω των ούχείων προεληλύθει πολύ, 
χαΐ οΐ μίν «ύτον έχχυλισθήναι του Ιττπου φασιν. ο\ 
Βίϊ $Τς τκνα λέφον Ιχχλΐναι, χα^ άποβάντα του Ιππου ^ 
έιεταθηναι χατά της γης, χαΐ εύθυς αύτ^ν το πνεύμα 
λιιηΐν. 01 μίν ουν πληγήναι παρά του χαφίαν τ6ν 
&ν$ρα Ιλεγον. ΚαΙ 6 βασιλε2)ς δλ Κωνσταντίνος 
Ι^ντφ τήν έχείνου άναίρεσιν έπεφήμιζε * τούτο $' 
ήν λάγος &λλως, ούδΐ γάρ τετρωμ&νον αύτου τ6 
σώμα ι&ρητο μηδαμή. 01 δΐ φαρμάχφ δηλητηρίψ 
έδύξαζον χατκργασΟηναι αύτον, Ζ ιω\ μάλλον Ιδοξβ 
«ιθανοίτηρον. Τ^ μέντοι φάρααχον ήτοιμάσατο μίν 
& Βασίλειος, προσέφερε δ% τφ Φωχ^ 6 τούτφ οίνο- 
χοβύωΥι ικαρά του βασιλέως υποχλαπβίς. Πεσόντος 
δ^ του Βάρδα, τ6 μετ' αύτου στράτευμα διεσχέδαστο, 
χαΐ ο\ μίν έχτείνοντο καταλαμβανόμενοι, οΐ δ' έζω- 
νρουντο, χαι συσχιθέντες χατά τό δ6ξαν τψ βασιλει 
έχολάσβηναν. Ό δΐ άγριώτερος ήν ή το πρίτερον 
σοβαρές τε γάρ Ιγεγ6νει, χαΐ τ6 ήθος ύποχαθή μένος, 
χαΐ πάντοκ όπώπτευε, χαΐ τήν ύργήν έτύγχανεν άπα- ^ 
ραήητος, χιΐ ού τοις ^λοις μ6νον τό σοβαρον έπεδεί- 
χνυτο, άλλα μήν χαι τφ παραχοιμωμένφ αύτφ, ήχΟε- 
τί τε τφ άνδρΐ, χαΐ εΙς Ιαυτόν έ'σπευδε μετενεγχεΤν τήν 
τ»ν ττραγμάτων διοίχησιν, χαι μέντοι χαΐ μεβί- 
ση^σι της τών χοινών οίχονομίας αύτον, οΓχοι μέ- 
νειν άιερ^ΐτον έπιστείλας, αύτφ, είτα μετά μιχρόν 
ϋ«ερ6ριον τίΒηνι, χαι των έχείνφ πεπραγμένων 
Ιχαατον λναχρίνων, άπραξίαν των πλειόνων χατε- 
^^γίαβτο, χαΐ του παρ* έχείνφ δομηθέντος σε- 
μνείοο (85) τά πλείω άφείλετο, χαι ούχ αγρών ήψατο 
μ^νον 4 χωρίων χαΐ οίχιών, άλλα χαι άναβημάτων 
τε Λ%\ «λαριών, χαΐ χι<$νων πολυτελών. "Οθεν έχεΤνος, 
1\α ταΰτχ νέφει περισχεΟεΙς άθυμίας, παρεΤτο τά 
|>λλι^« χαΐ Ιμπνους ώττϋο νεχρός, χαΐ βραχύ τι διαλι- 
1Β«Μ, «\3Εε^ς τ^ν βίον έξέλιπεν. Ό δΐ τ^τε πρώτον β 
γέγβν» βδτοχράτωρ ώς αληθώς, χαι γνους πηλίχων 
{(Γται )»ροντ(δων ή της βασιλείας διοίχησις, της τε Ιρβυιη ΒθΙρΙιΙηαιη οβρίυιη ρ&Ιο &ίΩχϋ. Όβίηάθ Α1)γ- 
άυιη ευΐΏ Γγ&Ιγθ Οοηβΐ&ηϋηο ρΓοΩοίβοϋυΓ. Ουιη 
βχβΓοϋυβ υΐπςαβ 5η ρροοίηοΐυ βίΛΓβηΙ, βΐ Ρΐιοοββ 
8ϋβ8 οορίαβ αηΐβοβάβηβ, Βαβίϋυιη βςαο οΪΓοαιηνβ- 
οΐυπ) Ιο^Ιοηβδ οοΙιογΙ&γΙ νί(ϋ886ΐ, ίοϋβ 1)&1)οηί3 
ΐΛχαΙΪΒ, βςυο οοηοίΐβίο, ίη ϋΐϋΐη ίβΓίοΓ, βο ρρο- 
θίΓ&ίο 86 (οΙο άίδΟΓίηαίοβ Γογο άβίαηοίυΕα γ&Ιοθ : 
8βά&ο1βςα&χη βιιοβ χηυΐΐυιη αη1θ6θ88ί98β1,&1ϋ βαιη 
βςυοάβνοΙαΙυιηίΟΓυηΙ,&ΙϋευΐΏ ίη Ιυπίΰίαιηςηβοι- 
ά&ιη άβοΐίηοβεβί, βςηοςαβ (ΙοδοβηάΐββθΙ, Ιιυπιί βχ- 
ΙοηΙιιΐΏ δίαϋιη 6Χ8ρίΓα88β : &]ϋ α ςυο(]&πι Ιοίΐι&ΐί 
ναΙηβΓβ αΙΓθοΙαπι 688β. Οοηβΐ&ηϋηυβ ςυίάβιη ίοι- 
ρβΓ&ΙοΓ οβΒάβιη β]υ8 8ίΙ)ΐ &γγο£&1)&1, ίαίβο υϋφΐβ, 
ουαι 6]υ8 ο&άανβΓ ηιΐ8ςιι&ηι ναΙηβΓαΙυοα Γυβηΐ : 
αΐϋ, ςαοά ςυίάβπι ρΓθΙ)8ΐ>ίΗυ8 ββ^, ρυΙ&νβΓβ, Ιοχί- 
ουίΏ θί α Β&βίΠο ρΓ»ρ&Γ&Ιυιη, & ρίηοθΓπα οοΓΡυρίο 
1&ΓςΙϋοηίΙ)α8 ίηιρβΓ&Ιοηίδ Γυί88β ρΓορίη&Ιυπα.Β&Γάλ 
θΙγ&Ιο, ίΐΐίυθ 6ΧθΓθίΙυ8 άΐδβίρ&ΐαβ ββΐ, &Ιϋ8 εβδίβ, 
αΐϋβ ο&ρϋβ, ίη ςυο8 ίιηρβΓ&ΙΟΓ βυο »Γΐ)ϋπιίυ %%% 
Απίπι&άνβΓίίΙ, Γηυΐαΐαβ &1) ίΐΐο ςαί (1υ(1υπι ΓαβΓίλΙ, 
6ΐ ίαοΐυβ &ΓΓος&η8, ί]βαιί880 ίη^εηίο, βυ^ρίο&χ ίη 
οαιηβΒ, ίΓ&ουη(ϋ& ίηθχοΓ&ΙΐίΙί : ηβο ίη 8Ηθ8 άυη- 
(&Χ&1, ββά ίη ίρδϋΐη βΐί&αι ρΓΦρο8ϋυηι ευΐ^ίουΐί 
Ι&ΙθΟ) 86 ρΓ8Βΐ)αϋ. ϋυ6ΐπ ουαι οάίδββΐ, &1(ΐα6 ίρββ 
ΓβΓϋΐΏ &(1οαΙηί8ΐΓ&(ίοη6ΐΏ 0Ηρθ836Γ6 ΥβΙΙβΙ, Ιαπι α 
ΓβίρυΙ)1ί€Φ ηβ^οΐϋθ τθπιρνίΐ, ίααι άοιηο β^άί νβ- 
Ιαϋ, 060 χηυΐΐο ρο8ΐ Γ6ΐ6£&νίΙ, ίααι αοϋι 6]υ8 
οοιηίΙ)υ8 ρθΓςυίδίΐίδ, ρίβραςυβ Γ68θί(1ϋ,Ιυπι ΐΏοηα- 
8ΐ6ηυαι &1> βο βχβίΓυβΙυπι πιαχίαια 6χ ρ&Γΐβ βρο- 
Π&νϋ, ηβο α^ΓΟΒ άυηίαχ&Ι αυΐ Γυη(1θ8 ίην&βίΐ 6ΐ 
8Β(1θ8, 86(1 6ΐί8πι άοη&Γί&, 1&1)αΙ&8, οο1υπιη&8 ρΓ6- 
ϋοΒ&8. 0υ&8 ί1ΐ6 οΙ> ΓΘ8 βηίιηΐ 8Β^Γϋυάίη6 ορρΓ68- 
808, ιηβιηΙΐΓίδςυθ Γβ8θ1υΙί8, ηίΐιίΐ &1ίυ(1 ηίβΐ βρίΓ&ηβ 

0&(]&ν6Γ, 1)Γ6νί ΙΙΐί8ΘΓ&1)ί1ίΙθΓ θ8ΐ6Χ8ϋηοΙυ8. Β&8ίϋυ8 

νβΓΟ ΙυΐΏ άβΐΏΐιαι υθγθ ίωρβΓ&ΙΟΓ ΓαοΙυβ, οααι ίη- 
Ι6ΐ1βχί88θ1, ςυαηΐ&ιη 8θ11ίοί1υ(ϋηθηι Γβ^ηί &(1αιίηί• 

ΒίΓ&ϋΟ ρ08ΐυ1&Γ6ΐ, άβΐίοίΐλβ Γ6^&8 8ρΓ6νίΙ, Ββίβηάί- 

άίθ ν68ϋ1)υ8 Α]38ΐίηυϋ,οιηηβπ)ςυ68υ&νίΙ&ί6ΐη Γ6ρυ- 
άίανίΐ: ουπι ρηαβ Ιιαυά ϋ& νίχί886ΐ, 86(1 6ΐ&πιοη- 
1)υ8 ίηάυΐ8ΐ886ΐ, 6θΕαπΐ688&(ίοηί1)υ8 θ1 νοίαρίαϋΐ^υβ 
ά6(1ί1υ8,Γ6^ίοςυ6 Ιαχα ά6ΐ6εΐΑ(υ8 : 6ΐ οιηηί αυοίοΗ- 
1&16 8ί1)ίνΐη(1ίο&ΐ8,ΓΓ&(Γί ηίΐιίΐ ηίβί ηοπιβη 6ΐ οο- 
ΙοΓβΐΏ ίηΒί^ηθίη ίπιρβΓϋίΙ, ουδίοάία ίΐΐί ςυίάβιη 
ιιΙΐΓϋ)αΙ&, ΟΦίβΓυηα βχί^υα οΐ ηοη ηι&§^ηίβο&. Ου« 
ϋΐθ, αΐ ΙιοΐΏΟ Γ6η]ί88ίοπ8 ΑΟ πιο11ίοπ8 ίη^6ηίί 6ΐ 
νοίυρί&ήηβ, ν6ηα1ίοηίΙ)υ8 6ΐ βςυβίίυαι 8υοΓυτη 
οοηβυβίυάίηθ §^&υ(ΐ6η8, «ςυο ΓβΓβϋ&Ι βηίιηο, ηβςυβ 
Γγ&Ιπ αάν6^8&^&1υ^. Αο ίΠοΓυιη Ιιίο Βΐ&ίαβ 6Γ&1. 
86ΐ6Γυ8 &υΐ6Πΐ, Β&πίβιηοΓίυο, νίαουΐίβ βοΐαΐυβ, & Υ&γΙ» ΐ66ΐιοη68 βΐ ηοΐ£Β. (85) Κλ\ του παρ* έχείνφ δομηθέντος σεμ- 
νβίοΐ», 6ΐο. Ιβϋυβ πιοη&8ΐ6Γίί οοβααίοϋ Μίο^αβί 
ΡΒβΙΙοβ, 1ί5• 1 ΗίδΙ, ΙΠΒ. ϋΙ)ί άβ βοάθπι ΒαβίΠο: Καΐ 
«όντα τρόπον 6πύσα εΙς χάχωσιν ^είνφ χαι συμ-* 
οορζν «μηχανατο ποιεΤν • άμέλει χαΐ ήν έχεΤνος 
εδείματο λααπροτάτην μονήν, Βασιλείφ τψ πάνυ 
αναθεμένος, έπωνυμον της εαυτού χλήσεως, μεγα- 
λοπρεπώς μίν χατεσχιυασμένην, χαι πολλ^ δαπάνΐ[^ 
χειρός τ& ποιχίλον μετά του χαλου αχούσαν, άφθο- 
νοι ς $^ χορ^Ύ^^^ ^^ πλέον του αύταρχοΰς άποχλη* ρωσαμένην, έβούλετο μΙν έχ θεμελίων χαθαιρήσειν 
τδ δΐ της πράξεως αναιδές εύλα^ούμενος, το μέν 
έχεΐθεν άφ^ρει, το δε χατασείει, τά έπιπλα, τάς 
έφηρμοσμενας λίθου;* το δ' άλλο τι ποιών τοιουτί- 
τροπον, ούχ άνίει, άχρις οΰ φροντιστή ρ: ο ν εί δεϊ 
χαριεντισάμενον εΙπεΤν, τό μόναστήριον δέδραχε, 
οιά φροντίδος τιθεμένων τών έν αυτφ, δπως &ν 
Ιαυτοις τά άναγχαΤα πορίσαιτο. ΛΙςυβ ίΐΐαά 68ΐ 
ιχιοη&8ΐ6Γίαιη δ. Β&3ί1ϋ, αβ ςαο 6^ηιιΐ8 ίη ηο8ΐΓ& 
ΟοΜίαηϋηοροΗ» 459 ;0ΑΝΝΙδ ΖΟΝΑΒ^Ε 160 ρΓίΟΓθ ιηβΐιίαίο αοη Γ606άβΙ)&1, Γθ^ηυιη ρρορβΓθ Α βα^ιλιχής ά6ρ($τητος χαπτεφρ^νηνβ, κ«1 των λαμ- ΑίΓθοΙ&ΙυΓαβ. δθά &1) ίιηρβΓ&ΙΟΓ ρβΓ 1ϋΐ6Γ&8 ιηοηί- 
1ΰ8, υΐ 1αη()βιη 0[ηί88& ά68ρβΓ&1ίοο6, οοηΐίηβηϋααι 
1)β11θΓυ[η αυοΙοΓ 688β άββίηθΓβΙ, ηεςυβ ΙεΓΓαπα 
8&οξυίηβ ροΙΙυθΓβΙ, θθ(]υθ 61ιπ8ΐί!ΐηοΓυπι : ουιη βΐ 
86ηβ6ΐυΐ6 ^&[η &ΓΠ)§;βΓβ(υΓ, βΐ βρβιη ηοη ορϋιη&ιη 
ίονβΓθΙ, ρβΓ ρ&οϋοο68 &ά ϋΐυιη 8θ οοηΓοΗ : ςηί 
οαιη ία Γβςίο 1&1>θΓΐιαοιι1ο $6(1θη8 δοΐβραιη ρβάϋβιη 
αϋΟβάθΓβ νίάθΓθΙ, υίπηςαο βΰίΤϋϋααι, ουιη οΐ) 86- 
ηίυιη, Ιυιη οΐ) τηοΐβιη οορροηβ (^Γ&η€ΐΐ8 βηιιη θγ&Ι) 
06ΐβΙ)Γ&Ιυιη ίΐΐυά ι11χί886 ΓβΗιΐΓ : Οιιβτη ϋτηΐίβΓαγη^ 
%$ αάτηβ τηαηη άηαίΐηΓ, Αΐϋ δοΐβραιη ίη ίΐΐο &00688α 
ΐλ^ ίιηρβΓ&ΙοΓβΓη νί8υιη &α)ί8ί88θ ΓβΓυηΙ, ρ&ςυβ άβ 
οαυ8& (1υο1οηΙ)ΐΐ8 Γυί886 υ8υιη.0υιη ρρορβ 1&]3βπι&• 
ουίαιη νβηί88βΙ, ίαιρθΓ&ΙοΓ 998 &ηίιηα^νβΓ8ί8 ρυ- πρων έπιβλημάτων άπένχιτο, χαΐ γλυχυθομίαν 
ίπαναν άπεσείσατο, χα( τοι πρώην μή οδτω βιο\Κ| 
άλλα χαΐ ερώτων ήττώμινος, χαΐ χώμοις ικλ\ τρυφαΤς 
Ιαυτον έχ8ι$ου; χαι βασιλείας περιττ($τησιν ένηδ^μι- 
νος. Έαυτφ δΐ μ6νψ προσχληρώσας την έξουσ(αν, 
του ονόματος μ<$νον της βατιλε^ας χαΐ τοΰ έπισήμο» 
χρώματος μετεδ(δου τφ άδελφφ, χα( τίνα δορυψορ(αν 
έχείνψ άπέταξε, βραχβϊαν μέντοι χαΐ ού)^ όπέρογ- 
χον. Ό δΐ ^^βρβ» ^^^ ούχ ήμφιτβήτει τφ ίδελΫφ, 
^θο<^< άνβιμένου τυχών, οΤμαι, χαι χαίρων (^'^^ροτάρ^ 
ζω^ χαΐ διαγωγή τρυφερά, χαι θήραις χα^ ήλιχιω- 
τών συνουσί^ των οΐς συνετρέφετο. Τώ μ^ν ο3ν &2ελ- 
φώ χα^ ^Ιίμφω βΐχέτην ο($τως. Ό δέ γκ Σχληρ&ς, τοίν 
Φωχά θανόντος, λυθί'.ς της είρχτης, κ^β^ο χαΐ ηίοβίβ ία βο οβ1οβί8 (ηααι οοΒίβΓα ία8ί§;οίΛ τβ^ΐα « αύθις του πριν εγχειρήματος, χαι τυραννειν κβΐ ιεά• 
άβρθ8υθΓ&1, 0&1β6ί8 8θΗ8 8ίνβ ρβΓ οΜίνίοοβπι, 8ίνθ λιν ούχ άνεβάλλετο. 'ϋ δΐ βασιλεύς γράμμασι προς ρβΓ ιαοο^Ιαοϋαπι Γβ(θα1ί8) 8ΐ&1ίαι ανβΓίϋ οοα1ο8, 
αοςα6ουια βο αί8ίΙι&5ίιυρΓ(ν&ϋοο11οςιιί 8υ8ϋηαί(. 
Ουαι ί^ϋυΓ &α1β 1α1)θΓααου1απι ίανίάίθ8θ8 ΠΙθ8 
οα1οθθ8 αι)^θ^^886^, ία^Γ6880 ίιηρβΓ&ΙοΓ &88υΓΓβχϋ, 
ροΓΡβοΙαςυβ (]βχΙβΓ&, οο1Ιθ6ηΙα8, βΐ βεκίβιη υΙβΓςυο 
ιηβα88 0808 68ΐ, αίςυβ βχ 60(3θπι ο&Γιοθ Ι)ίΙ)θΓυαΙ. 
Ηοο ιηο(]ο 8ορϋ& δοΙβΓΪ ίγΓ&ααίάθ, ίρ8θ ουτορ&Ι&Ια 
68ΐ (1θ8ί^α&(υ8, βΐ ςυβιη ςυίβηυβ &^^α^ο^ηπ1 Θ^υ8 
(ϋ[;Ώϋ&ϋ8 θΐ ρο(68ΐ&ϋ8 (ζΓΑ(]υιη,ςυ&8νθ ρο83β88ίοο68 
&1) ϋΙο Γβ^ΟΑπΙθ αβοβρβρβί, βα ΓβΙίηβΓβ Ηουϋ. Ιπι- 
ροΓ&ΙοΓ ουη8 άβΓββϋοουια Ιβταΐυβ, ία Τ1ΐΓαοί&πι 
&1)ίϋ, β1 ΤΙΐθ88&Ιοοί68ΐιι &οοθ88ί1, υΐ ε6ΐβΙ)π ηα&Γ- 
Ιγπ ^Γ&ΙίΑ8 &ςθΓ6ΐ, ί5ίςυβ νίρο Π1υ8Μ ουιη πια^ηίβ 
οορϋ8 άαββ ΓβΙίοΙο βά θχουΓ8ίοαβ8 8&ηιυ6ΐί8 οοβΓ- αύτόν έγχαραχΟεΤσι παρ^νει τ^ν £νδρα «αΰ- 
σασθαι της άπονοίας ποτΐ, χα^ μή άεΐ βούλκσΟαι 
αίτιον είναι πολέμων όμογενέσι, χαΐ τήν γήν α^μααι 
χραίνειν, χαι τούτοις Χριστιανών. Ό 81 τφ τε γήρ^ 
τρυχ6 μένος ήδη» )(αι πρ^ς τ6 μέλλον Ιλιγγιάσας, 
σπένδεται, χαι πρ^σεισι τφ χρατουντι* ΜάχιΤνος (ηώ 
σχηνήν χαΟήστο βασίλειον, χαι 6 Σ^ληρ^ βάδην ξει 
πρ6ς τήν σχηνήν, 6περερειδ<$μενος ΙχατέρωΒκν, τ^ 
μέντοι δια το γήρας, τό δΐ διά τ6ν ^γχον του σώματος 
(ή ν γαρ ευμεγέθης) δ'τε χαι τ6 φδόμενον εΙτηΤν 6 βα- 
σιλεύς Βασίλειος λέγεται* Όν Ιδεδοίχειν, προσ- 
άγεται μοι χειραγωγούμενος. 01 δΐ άορα9(9^ πλη- 
γηνα( φασι τ6ν Σχληρόν Ιν τφ άπιέναι πρ^ς τ&ν 
αύτοχράτορα, χαΐ δια τοΰτο χειραγωγκίσθαι. Έγ- οβαάαβι Βγζ&αϋυπι Γβ^Γβ(1ίΙυΓ. Ιοάβ ία Ιΐ^βπ&ιη ^ γίσαντος δΐ του άνδρος τ^ ^χ^ϊ^^Ι, χατανοήσας 6 ββ ρΓθβοί8θίΙυΓ, 0&νί(ίΙθουΓορ&1&ί& πιΟΓίυο, β ςυο6]υ8 
άΙΙίοαίθ Ιΐ8ΒΓβ$ ία8ΐί1υΙυ8ΓυοΓ&1,ςααια ίΐΐβ ίβαυθΓ&Ι. 
Ιΐΐί ΡβΗοΙα 8ϋ)ί άίϋοαβ οοουρβίλ, οαπι 6βθΓ^υαι 
Οανί(1ί8 ΓΓ&ΐΓβιη ιηΙθΓίοη8 Ι))θηβ ρηοοίρθίη οοιη- 
ρ68ουίβ86ΐ, υΐ 8υΐ8 ίΐηίΐ^υβ οοοΐ6α(π8 68861» Οΐΐο 
β|υ8 οΐ38ί€ΐβ βοοβρίο : ΡΗωαίοίβιη Λάίϋ,βΙρΗποίρβιη 
ΤηροΗίαοϋΐη, Όβιηββοβηυπι,Τίτπαηι βί ΒβΓγϋαΓη, 
ςαί οοα8ρίΓ&ίίοη6 ίαϋα, Οαρίιαθ» ΛαίίοοΙιίβΒ &§;Γυιη 
ίαουΓ8ίοαίΙ)υ8 ν6χβΙ)8θ(, οοβΓουϋ, βί Ηοπι&αί8 86γ- 
▼ίΓΟ οοθκΗ, &ε6βρϋ8ςυβ &5 1ιί8 βΐί&πι ο1)8ί(1!]3α8, 
άοπιυηι τβάϋΐ. Ε( Ιιοο ςυίάβαι ίΙ& 86 1ι&1)α6Γυα1. 
τυρπννίς χαταλέλυται, αύτου μίν χουροπαλάτου σιλευς ^τι τους π6δας αύτου ύποδουμ&'^ους δκοδή- 
μασι φοινιχοΤς (τά μίν γαρ &λλα της βασιλείας γνω- 
ρίσματα ό Σχληρός άπεδύσατο, τά δέ γβ πέδιλα 
ούχ άπέθκτο, ή γαρ λάθ<τ' ή ούχ ένόησεν (86) 
άπέστεψε τάς 5ψεις εύθυς, μή &λλως αύτφ Ιντυχεη 
άνεχο' μένος εΐ μή έν Ιδιώτου στολχί. *0 δΐ^ «ρ& τ!|ς 
σχηνής άπο^ρίψας. τά έπίφΟονα πέδιλα, οΟτως Μ- 
δυ αυτήν, χαΐ 6 βασιλείς έξανέστη, χαΐ τ^ 5νδ^ 
έδεξιώσατο» χαΐ ώμιλησάτην άλλήλοιν, χαΐ Ιχοκνώ- 
σατο τραπέζης, χαΐ έπιέτην έχ της αυτής χ^λαϋ^ 
Τούτον μίν ο3ν τ^ν τρόπον χαΐ ή του £κ1|^ 
τιμηθέντος, των δΐ συναραμένων αύτφ ^βρ^^ρ*^* Οέντων Ιχειν δ δν ^χαστος έξ έκε^ου τυραννοΰντος είλήφκι, εϊτ' έν άξίαις ήν, εΓτ* έν άρχαΤς, εί'τ» ^Ιηοι 
έν χτήσεσιν. Ό δΐ βασιλεύς, τάς των αποστασιών φροντίδας άποφορτισάμενος, έπΙ τήν θρφεην Ιξ^»» 
καΐ είς θεσσαλονίχην έφοίτησε, τψ περιωνύμφ μάρτυρι άνθομολογούμενος, Καταλείψας δ' έχεΤ στρβτάρ- 
χην των επιστήμων μετά βαρείας δυνάμεως, Ίνα χωλύ^^ τάς του Σαμουήλ έχδρομάς, έπάνκισι τίρίς τί^ 
Βύζαντος, χαι ε^ς Ίβηρίαν άπ^ει, κληρονόμος χαταλειφθ»'ζ ^^αρα^ του χουροπαλάτου ΛαβΙδ θανόντος 
της έχείνφ διαφερούσης αρχής. ΈνΟαπερ γεγονώς, χαΐ της χαταλειφθείσης αύτφ χώρας έπιλαβ^μινοςι 
χαι τδν του Δαβίδ αδελφών τόν Γεώργιον της ένδοτέρας Ιβηρίας ηγεμονεύοντα παρασχευάσβς ήσυχ(α» 
αγειν, χαί τοΤς Ιδίοις . άρχεΤσ6αι, χαΐ βμηρον τδν έχείνου παΤδα λαβών, έπι Φοινίχην έχώρησβ, χβΐ 
τ(5ν τε της Τριπ'5λεως αίρχοντα και τλν της Λαμασχου, χαί τον της Τύρου και Βηρυτού, χατά 9^ 
θήκας τ^ πρ^ς τ^ Δάφν^ Άντιοχεί^ έπι<5ντας, χαί κακοΰντας τά 6π' αυτήν, ανέστειλε, χαΐ ^ΰλ(ι*σιν 
•Ρωμαίοις τηρεΤν άνέπεισβ , χαΐ ομήρους κάκ τούτων λαβών , έπανέζευξεν . Άλλα ταύτα μίν εΤχον 
οΙΙτω» 

Υ&γΙφ Ιβοϋοηββ θΐ ηοΐοβ. 

(86) *Η γάρ λάΟετ' Ι! οδχ ένύησεν. Ηθΐηΐβϋοΐΐίυΐη ΙίοοίθΓίοΐΐη 6Χ ΙΗαά. ΐρ νβΓΒ. 533. 161 ΑΝΝΑΙ.ΙϋΜ ΕΙΒ. XVII. 162 Ε'. Του δλ ποιτριάρχου Νικολάου του Χρυσοβέργη Α. ^ΠΙ. ΙοΙβΓΟίλ Νίεοΐαο 01ΐΓγ8θΙ>6Γ§^6, οαιη ροηΙΙΩ- έπ* ϊτζΊΐ ^υοχα{5ιχ9{ χαΐ μησιν οχτώ τζ Άρχιερω- 
βύν]^ Μιαπρέψαντος , εΤτα τον β(ον Ιχλιλοιπ^τος, 
6 μάγιστρος ΣισΙννιος, άνήρ λ($γοι< έντεθραμμένος, 
προχβιρ{ζ<ται ι^ατριάρχης. ΚαΙ τούτου δΐ έπι τρεις 
ένιαυτους τήν Έκκλησίαν Ιβύναντος καΐ θανόντος, 
Σέργιος κΕχβιροτο'νηται πατριάρχης, δς καθηγεϊτο 
μίν της του Μοτνουήλ μονής, τψ πατριάρχ^ι δΐ 
ΦωτΙφ χατά γένος προσήκων έτύγχανεν. Του Σα- 
μουήλ δι του των Βουλγάρων έξάρχοντος ου τά Βρο^' 
χΰν ούδΐ τά Μακεδ((νων μ>5να ληϊζομένου, άλλα καΐ 
τήν Ελλάδα χαΐ αυτήν δέ γε τήν ΙΙελ<ίπ(5ννησο,ν, τόν 
μάγιστρον Νιχηφ<^ρον τόν Ούρανον εκπέμπει ό βασι- 
λειις» της δύνιως άρχοντα, δς παρά τψ Σπερχειψ 
ποτχμφ του Σαμουήλ κατεσκηνωμένου , παρά τ^ οαΐυιη βηηοβ ζιι βΐ νιυ ιηβηβββ ΟΓπ&βββΙ, άθΓαηοίο, 
8ί8ίηηίυ8 ιη&£;ΐ8ΐ6Γ, υιγ &]3 ίηβυοίβ φΙ&(6 Ιη Ιϋίβηβ 
νθΓβαΙαβ, ρ&ΐΓί&ΓοΙ)& άβ8ί^η&1υΓ : ςυο βΐ ίρβο ουιη 
ίπεηηίυΐΏ Εοοίββί&ιη Γ6χί886ΐ, πιΟΓίυο, δβΓ^ίαβ 
ρ&ΐΓΪ&ΓοΙι&βΙί^ΗυΓ, ςΰίΜ&ηυο1ί8 ιηοη&δίβπο ρΓ»6- 
Γ&1, ραΙπΕΓοΙ)» ΡΙιοΙίο ςβηβΓθ ^οη^υη^(υ8. €υιη 
αυίβΐΏ δ&ιηυβί Βυ1§&ΓοηιΐΏ ρπηοθρβ ηοη ΤΙΐΓ&οίαιη 
Ιαηίαιη βΐ Μ&οβ(]οηί&ιη, βοά Ορφοίαιη ίρ8αιηςαβ 
Ρβίοροηβδυιη ρορΰΙαΓβΙυρ, ίιηρθΓ&ΙοΓ ΝίοβρΙιοηιιη 
υΓ&ηυιη οα&^ίβίΓυιη ρΓβΒίοΓΟίη ΟοοΙάβηΙίβ &1)ΐ6β&1, 
ςυί ουίΏ δαιηυβί &ά 6ρ6Γθ1)ίυιη Οανίυιη ΐ6ηΙοη& 
ί)χί886ΐ, ία ορροβϋα οοηϋηβηίβ οαβίΓΑ ροβυϋ. Ουία 
γβΓΟ ϋυΐΏβη οΐ) εΓ6ΐ)Γ&8 ρΐηνί&θ η&νί^&Γΐ ηοη ρο- 
ΙθΓαΙ. δ&ηαπθΐ ΚοιηαηοΓαιη &§;Γθ88Ϊοη6πι χηίηίαΐθ «ντ£χρυ< ήπκ(ρφ ηύλ(σατο. "Οτι δ' ύσε τότε πολλά |ν ν6Γ6ΐ)&ΙαΓ. 944 βυπι βυΐβπι υΓβηηβ ηοοίυ ςυο(1&πΐ κλΙ 6 ΐϋοταμ^ς εντεύθεν αίπλωτος ήν, ανέλπιστος 
έδ^χβι τφ Σαμουήλ ή κατ' αυτού των ^Ρωμαίων 
Ιπέλκοσις. Ό Ουρανός δΐ, νυκτδς άνερευνήσας, καΐ 
χατά τίνα τόπον βατδν κατανοήσας τον ποταμον, 
διαβαίνει τούτον ήτύχως μετά της στρατιάς , καΐ 
άι^ροντιοτούσιν αΙφν(διον εμβάλλει τοις περί τδν 
Σαμουήλ, χαι τψ άδοκήτφ καταπλαγέντες οΐ Βάρβα- 
ροι Ιπιπτον, μηδΐ χεφας άνταίροντες καΐ τφ Σα- 
μουήλ δΐ χαΐ τφ εκείνου υΐφ 'Ρωμανφ πληγαι 
έκηνέχθησαν, χαι έάλωσαν 51ν, εΐ μή τοις νεκροΐς 
συνανεμίχΟη^οιν σώμασι, καΐ οΐίτω λαθόντες διέφυγον. 
Είτα χαΐ 6 βασιλεύς έξεστράτευσε κατά των Βουλ- 
γάρων, χαι των έν Σαρδικ^ φρουρίων κατάστρεψα• 
μένος Ινια, έπανήλθεν εΙς Μοσυνούπολιν. Ε?λε δΐ 
χαΐ τήν μεγάλη ν ΙΙερσθλάβαν, και τήν μικράν, και ίη Ιοοο ν&άηιη ρθΓνβ8ϋ^&88β1, βο Ι&οϋβ ΐΓ&άυοίο 
ΑχβΓοίΙα δϋηιηβίβιη ββουηιιη βυΜίο ΐηναάϋ, βο 
Β&γΙ}&π Γβ ίηθΧ8ρ60ΐ&1& αϋοηίΐί, ηβ αροιίβ ςυίάοιη 
οοηίΓα ί11αϋ8,οβ(]υηΙ. ΥυΙηβΓαΙυδββΙ οΙ δαιηυοΐ υη» 
ουιη ΩΙίο, βί &ιη1)0 ο&ρΐί β886ηΙ,ηί8ί ίηΙοΓ 0&(]&ν6Γ& 
οεουΐΐαϋ, οί&ιη &ϋίυςί88υηΙ. ΡυβΙ Ιιβο ίρεβ ίσιρθΓβ- 
1θΓΐ)θΙ1υαι ίηΐπΐίΐ Βυΐ£[&Γί8,θ( ςυίΙ)υ8(1&ιη δ&Γ(ϋοο3 
οοδίβΐΐίβ 6χριΐ(2;η&ϋ8, Μοβγηοροΐίιη Γβάϋΐ. δβιΐ βί 
χη&£[η&αι βΙ ρ&Γν&αι ΡβΓδΙΙιΙ&ν&οα βΐ Ρϋβεαναπι ρβΓ 
(Ιηοββ οορϋ. Ε8ΐ βί ο^ Β6γγ(β& ρβΓ Οο1)ΓοιηβΓυιη, 
ςυί αά Ηυιη&ηο8 8θ οοα(υΙθΓ&1, ΐΓ&άϋα. δβΓνία 
νθΓο 6χρυ^η&1& 8αη1, βΐ ΝίοοΙ&ηβ, ςυβπι ρ6Γ οίίπιΐ• 
ηϋΐΐοηβπ) ο1) 8ΐα1αΓ£β Ι^ΓβνίΙαΙβηι ΝίεοΗΐζ&ιη νοοα- 
1)αηΙ, ου)υ8 6& ου8(θ(ϋ» ΐΓ&άίΙα βραπί, οαρίυβ: 
ςαί ςα&πινί8 ραΐηοϋ (ϋ§;ηϋα1β 0Γα&1υ8 ββδοί, Ια- τήν Πλίσχοβαν διά στρατηγών . Και ή Βέ^|3οια δΐ Ο οιβη &υΓυ^ϋ, αίςπθ αά βαπιυβίβπι Γβ<1ίϋ. Οθίηάβ παρεδ^θΐ| αύτψ παρά τού Λοβρο μηρού, προσχωρή- 

«αντος τοΤς ΊΡωμαίοις. Τά μέντοι Σέρβια πολιορκία 

Ιάλιο, χαι 6 τήν αυτών φυλακήν έμπεπιστευμένος 

Νικόλαος, δν Νιχολιτζαν 6ποκορίζοντες ως βραχυν 

τήν ήλιχίαν ώνόμαζον, δς, καίτοι πατρίκιος τιμηθείς, 

&κέδρα πάλιν, χλ\ προς τόν Σαμουήλ άπελήλυθεν. 

ΕΙτ' «δθ^< τανζ^ Βιδίνης 6 βασιλεύς έξεστράτευσε, 

χαΐ τήν πόλιν αΙρεΤ. Έν δσφ δΐ ταύτην έπολιόρκει 

& βααιλευς, Ιπεισιν δ Σαμουήλ τη Άδριανουπόλει 

ά^ρ^νν, %λ\ πανηγύρεως έκτος τελούμενης, τάς τε 

ΙμπορΙας λβ(αν πεποίητο , και αΙχμαλώτων πλήθος 

λαβών , άπενόστησε . Τήν Βιδίνην δέ 6φ* έαυτδν 6 

^ααιλείις κοιησάμενος και επανερχόμενος κατέλαβε 

τ^ί» Άξ(φ ποταμω (87) τον Σαμουήλ αύλιζόμε- ίιηρθΓΕίοΓΒίάίηαπι βχρυ^η&ί, ςυ&ιη (]υιη οΙ)8ί€ΐβΙ, 
δαιηυθΐ ΑάΓί&Όορο1Ιιη8υ1)ϋο ίην&άϋ^ ευαι ηηη(]ΐ- 
η&Γυπι 06ΐθ1)ηΐ88 θχΙγη αιΟΒηίβ α^ίΙαΓβΙυρ, πιΟΓοί- 
ί>υ8;]αθ άίΓ6ρϋ8, αο ρΐυππιίθ ο&ρΐΐβ ΓβοβάίΙ : ςυβιη 
ίΓηρβΓ&ΙοΓ Βίάίηα οαρία ΓεάίβηβΑά Αχίυιη Ουνίυιη 
(ΒαΓ(1&πυ8 οΗιη βίο άίοίηβ 08ί) 8(&ϋν& 1ι&1)θηΐ6ΐη 
άβρρβίιβηίΐίΐ. Ι8 ο&ιη βχυηάαΓβΙ, Β&γ1)απ ο&81γ& ηβ- 
^ΙίςοηίβΓ ΙαθΙΐ&ηΙυΓ. Νβςηβ βηίιη Ηοοη&ηαβ Ιθ^ο- 
η68 βυπι ΐΓ&ηβίΙυΓ&δ ρυΐαϋαηΐ. δβά ν&(1ο &Ι) ίιηρθ- 
Γ&ΙοΓβ ίηάα^&ίο, ΐΓαάυοΙοςυβ οχβΓοίΙυ, πιυΐΐίβ 
ΒαΙ^&Γίβ 0X818, δ&πιυβΙί8 ΙεηΙοηυιη 6( ο&81γ& υηί- 
νθΓ8& άΪΓθρΙβ βυηΐ, δααιυβί ίρ8θ &υΓυ§^ϋ. δβά βΐ 
δοαρίοΓυιη υΓΐ)6πι αοεβρϋ ίπιρβΓ&ΙοΓ, α Ηοαιαηο 
ΡοΙγΙ ΒυΙ^&ΓΟΓΏΠι οΐίαι ρηηοίρίο Ωϋο (Γ&άϋαιη, οαί 
νον* ^ Βαρδάριος (88) ο(>τω παρά τοις παλαιοΤς |) Θ^υ8 οιΐ3ΐο(ϋ& & δαιηυβίβ οοιηπιίββα Γυ6Γ&1.Ρθ8ΐ1}£θ •ι»νο|ΐ^ζΒΐο. Οολλού δι τού ποταμού (δέοντος, άμε- 
λακ ο\ Βάρβαροι κατεσκήνωντο • ου γάρ αν ποτέ 
ΒυνηΘ^ναι διββήναι τδν ποταμδν ήλπιζον το *Ρω- 
μαιχ^ αάψζΟτ^μΛ, Πόρου δε γνωσθέντος, δι' αυτού 6 
βασιλλίκ διέβη χαι το στρατόπεδον, καΐ πολλοί μΙν Οοη8ί&ηίίηοροΗιη ΓβνβΓβυβ, άβΟΓβνϋ 1πΙ)υΙυπι 
ραυρβΓυπι,ςαί ρ6Γίί88βηΙ, α 1οοαρ1βϋΙ)υ8 βχίςβηοΐυαι 
6886, ςυοά αΠοΙβη^υαι νοο8ΐ)&1ηΓ. ΕΙβΙ &ηΐ6πι 
πιυΐΐί &(ςυβ ίρ86 ρ&Ιπ&ΓθΙ]& δβΓ^ίηβ (ΐ6ρΓ6€&1)βηΙυΓ, 
υΐίηίςυα ϋΐαβίίηυβίΐ&ΐ&βχ&οήΐο 1ο1ΐ6Γ6(υΓ, Ι&ηιβα ΥαηβΒ Ιβοϋοηββ βΐ ηοΐ». (872 ΆξΓψ ποταμψ. ^0Ληη68 Τζβίζββ, οΐϊίΐ. χ, 
ε«ρ. οΐβ, *Άξειον ςαοβά&πι ρβΓρβΓ&πι 8θπΙ)βΓβ οϋ- 
8βΓν&1 : 

Παίονες δΐ οΐ Βούλγαροι, μή πείθου τοις βούβαλο ις, 
"ϋλλους τινάς τους ϋαίονας νομίζειν, παρά τούτους, 
Ο^ "Λςίον νομιζουσιν έτερον τψ Βαρδάρη}. Κλ\ *Άξειον, ούκ "Αξιον φασι, γραφ^ διφθόγγψ. 

Ιςυβ Ηοτηβπ αηοΐοηΐβΐβ ρΐΌ^Αΐ. Ι)θ Αΐβχίο β( Β&γ- 
ά&ηο άίχίιηυ8 ίη Νοϋ8 βά ΗίδΙοπΑπη Οοιηηβηίοβοι. 
(88) Βαρδάριος, Υίάβ ΐάβιη 61θ88. 1η Βάρδα• 
ριώται. 163 ΙΟΑΝΝΙδ ΖΟΝΑΑ^Β 161 ίιηροΓ&ΙΟΓ αρΓοροβϋο ηοπΓΟΟβάβΙι&Ι.Ν&αι ΙβιηροΓΟ Α 'ν<«>ν Βουλγάρων άπώλοντο. Ό δ^ Σαμοοήλ διέδρα, αο Χοί ήοίονιΪΒ θΐ&ΐυβ, ίηβοίβηΐθΐη 86 θγ^& οοαηοβ 
ρηΒΐ)ΐιϋ: αο 8υΙ)ά11ί8 ΓθΓίθί(1&1)ϋί8 ςυ&χη οΙι&Γαβ 
0886 ιη&ΙιιΙΙ : ηβςαβ είν68 ηβςυβ ιηί1ϋ68 ριο Γ6- 
οβρία οοηβυβίυάίοβ, ςααιη βΐ 1β§^υιη1αΙθΓ63 ίη8ΐαΓ 
16^18 Η&1)ΘΓβρΓοηαηϋΰΐηΙ, 86(1 Ευο ]υ(1ίοΐο βΐ &Γΐ)ί- 
ΐΓαίυ ΐΓ&οΙαΓβ νοίυίΐ. ΡΓΟίηάΰ αυΙΙαιη 995 (ΙοοΙο- 
Γαιη νίΓΟΓϋΐΏ ΓαΙίοη6[ηΙιαΙ)υϋ,ίρ8&α]ςύθ άοοίήη&ιη 
Γ6ΐη ίηυΐϋβπι οΐ 8ΐιρβΓν&ο&ηβ8ΐιι ^υ^I^^α^8 : ν!Γ08 
ηβςυο ^βηβΓβ ηβο βπιάίϋοηβ 6ΐ&Γ08 βΐ αΐ) θρίβΙοΗβ 
6ΐ α βοα3ίΙη8 1ι&1)υϋ, ςυίΙ)υ8 ΗίίβΓ&β 8ίτηρ1ι'οίΐΡΓ, 
ηυ11&(|υ6 ουιη οιιγ« άίοΐ&νϋ. 86(ίΙ 6ΐ ίΐδουτη οΙ)8ΐΓυ• 
οΐίβ Γοη]3υ8 ρ6βυηί& Γ6Γ6Γ8ϋ. ΡθΓΐυΓ βηίιη άυοβηΐβ 
ιηί11ΐ& ίαίβηΐυτη &υη ίη 11)68&υΓΐ8 Ιι&1)υί88β. Ν&ιη 
&11βΓίυ8 ρ66υηί» ηυΐΐπβ ίηιπ ηυιηθΓυ8 ροΐββΐ, βάβο της τούτου σχην{)ς χαΐ τή< παρ«μ6ολη< άπάαης διαρ• 
7(χγ§{σης. Και τήν π($λιν $1 των Σκοπίων ό βασι* 
λεΰς παρειλήφει, δοθεΤσαν αύτφ παρά 'Ρω[Λανοο 
τοΰ υΙου Πέτρου τοίϊ αρζαντος των Βουλγάρων, φ 
ή ταύτης φυλακή παρά του Σαμουήλ έμπεπίβτευτο. 
Είτα εΙς τήν Κωνσταντίνου έπανελθών, έδογμάτισε 
τάς των άπολωλ(ίτων ταπεινών συντελείας είσπράχ- ' 
τεσθαι έκ των δυνατών* τοΰτο δ^ εκλήθη Άλληλέγ- 
γυον. Πολλών δΐ περί τούτου δεηθέντων χαι αύτοΰ 
του Πατριάρχου Σεργίου, ώς &ν ή άδικος αυτή 
σχολά(7ΐ[^ και παράλογος εΓσπραξις, ήν 6 βασιΑε&ς 
άμετάπειστος. Τφ χρ($νφ γάρ καΐ ταΤς ν (καις απάν- 
των κατεπαρθλίς, υπεροπτικός προς πάντας Ι^Ι- 
κνυτο, και ουκ εύνοεΤν αύτφ, φοβεΤσθαι €' έβούλετο θΐ οοη6ΐ&νίΙ)ΐΐ8 Γβρίβΐίβ, βαιη 16ΓΓ0 ιη&ηάαηΐ, αη- η τό ύπήκοον, καΐ τ6 τε στρατιωτικών τ^ τ< πολιτικών ίΓ&οΙίΙ)υ8 ίη8ΐΑΓ Γ&1)γηο{ΙιθΓυιη 69ο88ί8 : 86ά 6ΐ 
οίβίβΐΐ» ρΙθπβΒ 6Γ9ΐη1 ^βιηιηίβ ουιη &1ϋ8 Ιυιη ο&ηάί- 
άίβ ίΙΗθ,ςυΦ ρβουΐΐ&π ηοπιίηβ ιιι&Γ§;3η(ββ άίουηΙοΓ. 
ΝβςυβνβΓΟ ϋ8 υΐ6ΐ)&ΙυΓ, ρουοί8 6χο6ρϋ8 αά ίη8ί- 
^η!& ριίΓρΏΓΦ βχοΓΠ&ηάα, ςαα, ουιη ρΓθάΙΙ)&1, αυΐ 
Ι6ς;&1ΐ8 Γβ8ροηάθΙ)αΙ, αυΐ αΙίΑβ ραΙ)Ιίο&8 Γ68ϋνίΙ&ΐ68 
0θ1βΙ)Γ&1)&(, ΰ(6ΐ)&ΙυΓ« ΗβϋςυοΒ ίη €οηοΙ&νίΙ)υ8 ίηυ- 
ϋΐ6 ροη(1υ8 3&οβΙ)&ηΙ, ΠβΙΗ 1θΐΏροηΙ)υ8 Ιη^6ηίο ΓυΗ 
ν&Γίο βΐ χηυΙϋρΠοί, Γ6ΐ)α8 ίΓ&ηςυί11ί8 βΐ ραο&ϋ8 
νβΙΐθΐηβηϋοΓ. ΐΓβιη (]ί88ίιηηΙ&1)&1, &ρυά 8686 8υρ 
ρΓ688&ιη ρ6Γ οο6&8ΐοη6πι ρΓθΓ6Γ6η8, €ΐθ1ίηςυ6ηΙίΙ)υ8 
νίοβιη Γ6άά6ΐ)&1 : 6αχη(|θβ ρ6Γϋη&οί 688θί ίο^βηίο^ 
ά60Γθ(& 8α& ηοη Γ&οίΐ6 ίιχ]ΐχ]υ1&1>&(, Ρυ&Γβ δί ςυίΙ)υ3 
ίΓ&1ΰ8 6Γ&1, ϋ8 ηοη Γ&οίΐβ ρ1&ο&1>&ΙαΓ. ΑΙςυο 1ΐ£0 
&ά ά6ε1&Γ&ηάθ8 1ιηρ6Γ&1θΓί8 ιώογ68 άΐοΐιι βίηΐ. Ναηο ού προς τδ κράτησαν ^θος, Β και ν6μον €οχ<Ιν τοις 
νομοθέταις τεθέσπισται, διεξάγειν ^[θελεν, άλλα 
προς τήν οίκείαν κρίσιν και το θέλημα Ιαυτου. Διό 
ούδΐ των λογίων ανδρών έπεστρέψετο, άλλα χαι τους 
λίγους ήγητο περιττόν 1 1 χρήμα και ούκ όνήσιμον 
6'θεν ^δρας άπολεξάμενος Ιαυτψ, οιίτβ τφ γένει, 
ούτε μέντοι έν λίγφ τό έπίσημον Ιχοντΐίΐς, έχείνοις 
τάς τε βασιλείους Ιπιστολάς ένεχείρισβ^ χαΐ Ιχοι- 
νώνει των βουλευμάτων, καΐ αυτός έκιΐνοις αφελώς 
τάς γραφάς ώς Ιτυχεν 67η)γ($ρευεν. *Αλλά καΐ τοις 
ταμείοις άποφράξας τάς διεξόδους, χρημάτων ταύτα 
πλήρη πεποίηκε. ΦασΙ γουν ές είκοσι μυριάδας τα• 
λάντων χρυσού έναποτεθησαυρίσΒαι αύτφ. Τόν 
γάρ έίλλον χρηματισμόν ούκ &ν τις όπ' αριθμόν 
δύναιτο άγαγεΤν, δς, τών ταμείων αύτφ πληρωθέν- &ά Γ6Β 8υΙ) 60 §;68ΐ&8 0Γάίη6 Γ6Γ6Γ6η(1&8 ΟΓ&ϋο ^ των, 6πό γην τά λοιπά έθησαύρισεν, Ιλικας όρύ{ας 
Γ6(ΐ6&1• λαβυρινθώδεις. Καΐ ι^περχειλή μ^ ήσαν λίθων πολο- 

τελών, τών τε ίίλλων κα'. τών λευκών, οΤς Ιδιάζουσα κλήσις οΐ Μάργαροι (89) τά κιβώτια. Τψ δλ εΙς χρίν- 
σιν ούκ ήσαν, άλλα βραχείς τίνες αύτψ τήν πορφύραν άνεκ(5σμουν, V εχτ[ϊ τούπίσήμον ^περ έν προ<(δοις 
έκέχρηντο, καΐ ίίτ* έχρημάτιζε πρέσβεσι, και δτε τινά δίλλην δημοτελή έτέλει πανήγυριν. 01 δ* ίλλοι τοΤς 
ταμείοις έναποκείμενοι £χθος ήσαν έτώσιον *Ήν δ' έν μίν πολέμου καιροΐς ποικίλος τις, και τήν γνώ- 
μην προς τοί)ς ύπό χεΤρα πολυειδής • έν δΐ ήρεμίαις και εΙρηνικαΤς κατβστάσεσιν άρχιχώτερος, 
καί τάς οργάς έταμίευε, καΐ ταύτας συνεχών παρ* Ιαυτψ, έδημοσίευεν έν χαιροΤς, καϊ άνταηκδίδου 
τοΤς άμαρτήσασιν. "Ων δΐ τήν γνώμην στε^|3ός, ού |$9[δίως ήλλοίου τά δύξαντα. Διό καΐ προς ους βν 
Ιτυχε μήνιμά τι τρέφων, ού ταχύ μετήλλαττε τό ήθος αύτοΤς. 'Αλλά ταΰτα μΙν παραστατικά του 'ΙΙΟοικ 
τούτου του αυτοκράτορας, ή δ* Ιστορία έχέσθω τών έπ' αύτοΰ πεπραγμένων, καΐ διηγείσθω τά εφεξής. 

IX. ^^ρΐί ρΓΐηορρβ, 8θΙυ(ο Ηοπιαηο Γ(Β(16Γ6, βΐ θ'. Ό τής Αίγύπτου κατάρχων, τάς πρΟ€ "Νρ- 

ΗΐοΓΟβοΙγιηίΙβηυιη ΐ6ΤΏρ1υπ), ίη ςηο Οΐιηβϋ 8βρυ1- μαίους λύσας σπονδάς, τ($ν τε έν Έεροσολύμοι^ μ^« 
ΟΓϋΐη 68ΐ, 6ΐ ίΐΐίυβ Ιοοί η[)οη&8ΐθΗ& (368ΐΓυχϋ. ΑΙ Ο έν φ τό του Κυρίου μνήμα, κατηρείπωσε, κιλ τ^ 
ίπ]ρ6ΓαΙθΓ Βυ]κ&Γΐ&ΐηθΓβΙ)Π8ίπιρΓ688ίοηίΙ)ΰ8ν&8ΐα- έκεΤ μοναστήρια. '() δΐ Βασιλεύς, συνεχώς τ^ Βουλ- &)8ί 6ΐ ιΐΓόΙ)&1, ουί ουιη Βαχηυ6ΐ ιιοί6 ΓβδίδΙβΓθ ηοη 
ρο886ΐ, ορ6Γ&πι ά&1)αΙ υΐ αάιΐυδ Γ6£;ηί ο6θ1υ€ΐ6Γ6ΐ, 
6ΐ αηςυβίί&β ΙοοοΓυπι οββίβΐΐίδ βΐ ρΓ«8ί(ϋΪ8 οοουριι- 
Γ6ΐ. Τπιρ6Γ&1θΓ &υΐ6[η Γ6νβΓΒυ8, Π]&^η&ςυ6 νί ρβηθ- 
ΐΓ&Γβ &^^Γ688α8, θίδΐ νΐΓΐυΐ6 ρΓΦΒίάί&ΗοΓυηι Γ6ρυ1- 
βυβ ; 1&π)6η οββρϋβ ηοη άβδίίΐϋ, 86(3 ρβηη&ηΒΪΙ, 
8υΙ)ίη(ΐ6 β&ΒίβΠυο) ΙβηΙαηΒ, υηο 6χ άυ6ίΙ)υΒ ευπι 
βυα Ιβ§;ίοηβ ιώιββο, &η υβρίαπι &Η1)ί ρβΓ &πιΙ)&^68 
ίηκΡβΒβυηι 8ρβΠΓ6 ροβΒΟΙ.Ιβ ρ6Γ ιηοηΙβΒ πιυΙΙ&Βςυο 
άίίΓιοαΙΙαΙθΒ ΒυΙ^&ΓΐΒ άβοβρϋΒ ίη^ΓβΒΒίΐΒ, α ΙβΓ^ο 
ίη ρΓΦ8ί()ίαπο8 ΐΓΓυϋ, ({ηί γο 8υΙ)ϋ& ρβΓίβΓπϋ, ηοη 

Υαή» Ι6θϋοη68 βΐ ηοΐ96. 

(87) 01 μάργαροι. Υΐάθ ίάβΠΙ 01θ88. ίη Μάργαρος, γαρί^ προσβάλλων, έκάκου ταύτη ν καΐ έχεράΥζε. 
Μή δυνάμενος δέ γε ό Σαμουήλ άντιπαροττάξα- 
σθαι τψ τών 'Ρωμαίων στρατεύματι, τάφροις τές 
είσ-ίδους άποκλεΐσαι αύτψ επεχείρησε, τάς δυσχώ- 
ρίας άποφράξας ο'κοδομαΤς, και φύλακας έπιστήσας 
αύταΤς. "Πκεν ο^ν ό βασιλεύς αύθις, και έβιάσατο 
μΙν τήν πάροδον, άπεκρούσθη δΐ τών φυλάκων άνθι• 
σταμένων έρρο/μενεστερον, πλην ούκ άπέστη της 
έγχειρήσεως, άλλ' αυτός μΙν προσέμενεν, Ιτι πεερώ- 
μενθ;ς του έρύματος * έκπέπομφε δΐ τών στρατη- 
γών ?να μετά του όπ' αυτόν τάγματος έτερωθίπου* 165 ΑΝΝΑΙίυΜ ΟΒ. ΧΥ1Ι. 166 6«ν, «ι 8^«ιτο πκριιλθκΐίν , χαΐ μηχανή σασθακί τι Α 
πρ<^ τήν 8(»λι»9ΐν• Ό $1, δι' βρών χαι δυσχωριών 
Ίτολλ&ν δικλθών, Χ0Ε( λαθών τους Βουλγάρους, έμπ(- 
ιηιι χατά νώτου τοΤς του έρύματος φύλαξιν, ο^ τψ 
άΒρ6φ κεριδκΐς γεγον(5τες, ούκέτι τή; φυλακγίς έφρόν- 
τιζον του ρφαγμου, άλλ' 6'πως αύτοΙ τον ολεθρον 
ουλάξωνται ιηρι πλείστου Ιτί^ντζο. Ύ6τζ $ή όδε{ας 
τ^ 'ΡωμαΤχ^ν δραζάμενον στράτευμα , ^ήγνυσι 
τ6ν οραγμ6ν, χαΐ δίεισι χαι διώκει, χαΐ πολλούς μίν 
«νβιρεΤ , πλείονας δέ γε ζωγρεΐ μόλις διαδράντος 
το^ Σαμουήλ. *0 γε μήν βασιλεύς τοΤς δορυαλώτοις 
εις πεντεχα(δεχα χιλιάδας άριθμουμενοις έξέχοψε 
πάνι τά όμματα, έφ' Ιχάστ^) ΙτατοστυΤ Ινα καταλι- 
τζών Ιτερύιρ^λμον, *1ν εΓη τούτοις χειραγωγώ ς, και 
ο&7ω< αδτολς άπιέναι κελεύει πρ^ς τ^ν σιρέτερον 
άρχτγγάν, (Λς ΙχεΤνος Ιδών, χαΐ τ($ πάθος μή ένεγ- ρ 
χών, (λλγγι^ τε χαι ιΐζ γην λειποθυμών καταβάλ- 
λεται* μιχρ&ν δέ τι άνενεγχών, καρδιωγμφ περιπί- 
•πτει χηΐ θνήσχει (90), *Η δΐ των Βουλγάρων ηγε- 
μονία χψ υΐφ αύτφ Γαβριήλ τφ χαι 'Ρωμανφ 
παριηλθεν , $ν οΰπω Ινιαυτ^ν ^ρξαντα ό υΙος του 
«αχραελ^υ αύτοΰ Ααρών 6 Βλαδίσθλαβος Ιωάννης 
(διώνυμκκ γ^ρ χαΐ ο^ος ήν) άπέχτεινε. Διελθών δΐ 
τ^ Ιν ταΐς δυσχωρ(αις Ιρυμα 6 αυτοκράτωρ , ώς 
ε'ρηται, άλλα τε φρούρια έχειρώσατο έρυμνά και 
τους Ιν αύτοΤς Βουλγάρους, καΐ ήκεν εΙς Μοσυνού- 
χολιν, ((που αύτφ ή του Σαμοήλ τελευτή άπηγγέλη, 
*Αρα< ούν αύτίχα προσβάλλει τ^ Βουλγαρία , χαΐ 
πάλεις τε αύιής αΙρεΐ και φρούρια. Ό δέ γε του 
Σαμουήλ υ16ς 6 *Ρωμανύς τε χαΐ Γαβριήλ (ουπω 
γάρ ίν^ρητο), πέμψας προς τόν βασιλέα δούλωσιν 
ίπισχνεΤτο• μετά δέ τίνα καιρόν του τόν Γαβριήλ Ο 
^νελόντος Ιωάννου του Βλαδισθλάβου έεράπων άφί- 
χετο , εύαγγελιζίμενος τήν άναίρεσιν του υΐοΰ του 
Σαμουήλ καΐ γράμματα κομίζων, έπαγγελλύμενα τφ 
βασιλεΤ δούλωσιν προσε^^ύησαν δΐ αύτφ και πολ- 
λοί τ&ν έπισι(μων παρά Βούλγαρο ις. Γνους μέντοι 
τ^ Βλαδ(σ6λαβον 6 βασιλεύς ού κατά τάς επαγ- 
γελίας διβνοούμενον, έπηλθεν αδοις ττί Βουλγαρ((|ρ 
ιαί «ολλάς μίν αύτης έληίσατο χώρας, τήν δΐ της 
'ΚχρΙΖος π«5λιν, ^ τά βασίλεια τοις των Βουλγά- 
ρΐΛν 4ρχ^γοΧς φκοδύμηντο, πολιορκί^ λαβών, και 
ίτερα φρούρια δια στρατηγών, έποινέζευξεν εΙς τήν 
Κ»νστοΕντ(νου. ΚαΙ ούθις δΐ κατά Βουλγάρων έστρά- 
τιχΜε, χαΐ αιίθις φρούρια τε και πολλούς των Βαρ- 
6άρ«ιν τους μλν διέφθειρε, τους δΐ συνέσχε ζωού* 
Ό ΪΙ Λ» Βουλγάρων άρχων ό Ίωάνης και Βλαδίσυλα- β 
6ος μμΛ του Δυ(^ραχίου έξω ρ μη σε, καΐ πολιορκών 
αύτο «(πηι, «ρξας Ιτη δύο και μήνας πέντε. Ό 
μΛ$ώ¥ 6 ββί9ΐ}ώς εύθυς έ'ξεισι, και περί τήν *Αδρι- 
ανο'ϋκολιν γινομένφ προσίασιν αύτφ των Βουλγάρων 
έκιφβνείς τινίς, παραδίδοντες αύτφ τον Πέρνικον, 
ικαΐ §τ€ζ^α φρούρια τριάκοντα Ιπ\ πέντε* καΐ άλλοι 
Α ν6ν Βοφβάρων τούτων αύτφ προσε^^ύησαν. ΚαΙ ^&Iη άθ αΐΰηϋίοηβ Ιυθπάιι, ββά άβ ίηΙβΓϋυ νϋ&ηάο 
1α5θΓ&1)&α1. Ι1)ΐ Ηοχηαηυβ βζβΓοίΙυβ ηβιηίηο ρΐΌΐιί- 
1)θηΙβ Γυρ(& ιηυηϋίοηθ ΐΓ&ηβϋ, Ιΐ08ΐΡ8ςυ6 ρβΓβο- 
ςτιβαβ 996 ιηιιΐΐοβ οεοΙάϋ, ρΙαΓββ ο&ρϋ, ββαΐΌβΙβ 
νϊχ βίαρβο, ίιηρθΓ&ΙΟΓ οαρίίνίβοιηηίύυβ ςυί οΐτοϋβΓ 
ςυίηάββίοα ιηΠ1ί& βΓ&ηΙ, οουΐοβ βίΤοάϋ, βίη^αΐίβ 
οβηΐυπίβ υηο πιοηοουΙοάυοβΓθάΙίοΙο,θΟβςυβ βίο «α 
βυυιη άυοθοα &1)ίΓβ ^υι)βι, 0υί1)υ8 Πΐβ νΐβίβ, &ΐΓθθί- 
ΙαΙβιη Γβί ηοη ΓβΓβηβ, ο1>ογΙ& νβΓϋς^Ιηβ νίΓϋ^υεςυβ 
άοδϋΐαΐυβ Ιΐϋοιΐ ρΓοοίάϋ, &ο ρ&Γυιη ΓΟΟΓβ&Ιυβ, οχ 
ο&Γάίο^ιηο ίοίβρϋ, ρπηοίρΑΐΰ Βυΐ£;&Γ0Γυιη ίη 0&- 
1)Γί6ΐ6ΐη βΐίαο), ςυί βΐ Κοιη&ηαβ άίθθΙ)&ΙυΓ,ΐΓ&η8ΐ&- 
1ο : ςαβιη ηοη(]υιη αηηο β1&ρ80 ίΓ&ΙβΓ ρ&ίΓυβΙίβ, 
ΑαΓοηΐβ ϋ1ίιΐ8 υΐαάΐβίΐιΐ&νΰβ ]ο&ηηβ8 (Μηοιηίηίδ 
θηίιη β( Ιιίο βπιΐ) οοοί(]ϋ. ΙιηρβΓ&ΙΟΓ υθγθ ο&βίβΐΐο 
&η^υ8ϋ&Γυιη,υ1άίχίιηυ8, βυρβΓ&Ιο, ουπι &1ί8 ϋπηα 
ρΓβθίάία υηα ουιη (ΙβΓβηβοΗΙ^αθ 06ρί836ΐ, Μοβ^τ- 
ηοροΗΐΏ ρ6Γ§;ϋ : οΜ ηαηϋο (]β δαιηυθΗβ ίηΙβΓΐΙιι 
βοοβρίο, Βυ1§;&πο& ορρίά& ο1 ρπΒβ'ιάία 6χριι§;η&1. 
ΑΙ δ&ιηυβ1ί8 βΐΐυβ Ηοιη&ηυβ Οαϋηβΐ (ηβοάαιη όηίιη 
0£8α8 6Γ&1) ρβΓ ΐ6^&Ιθ8 ίιηρ6ΓαΙθΓΪ ΒβΓΥίΙυΙβιη 
ρο1ϋοβ1)&1υΓ^ θΐ ΙβιηροΓθ &Η(ΐυ&αΙο ίηίβρροδϋο, 
^οααη^8 ϋΙ&άίβΙΙιΙανίαιίηίθΐΘΓ&άββΙ, οφάβιη 0&1)γ1θ• 
1ί3 &1) ΙιβΓΟ βυο ί&οίαιη ηυηϋαηβ, αΐϋςυθ ιηυΐΐΐ 6Χ 
ί11υ3ΐηΙ)ΐΐ8 Βυ1^&η8 αά ίιηρβΓαΙοΓβιη εοηίΐυυηΐ : 
ςαί ουιη ίηΙβ11θχΪ8β6ΐ «Πυά &^1&Γβ αηίιηο υΐ&- 
άί^ΐΐιίαναακιυαιη ρΓοαιίβίθβθΙ, ϋβΓυ[ΏίιηρΓβ88ίοηβίη 
ΒυΙ^αηΑΐη Γ&οΙ&, Ιοη^β 1&ΐ6(ΐιιβ ρΓΦάαβ βςίΐ, βΐ 
ΑοΙιπ(1& αΓΐ>θ Γθ^ία ΒυΙ^&ΓΟΓϋΐη βχρυ^η&Ια, &1ϋ8• 
ςαβ οαβΙθΙΗβ ρβΓ άυοββ 8υο8 οαρίίβ, Οοπδίαηΐίηο- 
ροΐίηι Γθ^ΓβάίΙυΓ. ββιΐ Γυηυβ 1)θ11ο ίΙΙ&Ιο Β&ΓΐίαΗβ 
ίΐΐίβ θΐ ο&8ΐθ11ίΒ οοουρ&ϋ8, ΒυΙ^αΓοβ οοιηρΙυΓθβ 
ρ&Γΐίιη ίηίθΓΓβοίΙ, ρ&Γϋιη οβρϋ. Ουορατη ρπηοβρβ 
Ιο&ηηβ8 υΐ8(1ί8ΐ1ιΐΑνα8, άυιη ΒγΓΓ&Ιιίυιη οΙ)8ίάβ1, 
ο&€ΐί(,ουΐΏ ^βαΐί 1)ί6ηηίυιη βΐ ςυίτκιυβιηβηεβδρπΒ- 
ίυίδθβΙ. Ουο ίιηρβΓβΙΟΓ ίηΙβΠβοΙο 8ί&ΙίΐΏ β^Γθ()ϋυΓ, 
ουί αά Α(]π&ηορο1ίπι ςυίίΐ&ιη ί11υ8ΐΓ08 Βυΐ^&η 8β 
(ΙβάαηΙ, ΐΓ&(]ϋο ΡοΓοίοο β1 &1ϋ3 Ιπ^ηία ςυίηςυθ 
0&8ΐ6ΐϋ8. δβά βί &1ϋ ιητιΗί βχ Ιιίβ ΒΑΓΐ)&τί8 &ά ουπι 
οοηΟυχθΓαηΙ. Μ&Ηα ςυοςυβ Ιο&ηηίβ υΐ&(]ί8ϋιΐ8νί 
αχοΓ, Οανίάθ Βυΐ^βπ» αροΐιίβρίδοορο ουιη ΙϋΙβηβ 
αά ίΠιιπι 101880, 86 ίΠί Βϋ1^&η& οββδυΓβιη ροΙΗ- 
οϋα, 81 68. ςα® νβΐΐθΐ 1ιηροΐΓ&886ΐ, ρ&υΐο ροδΙ ιρβΑ 
ουιη ΐΓΪΐ)υ8 Ωΐϋβ οΙ 8θχ ίίΐίαύυβ 8άνθηί(. δυαί οΐ 
ΐΓβ3 β^υ8&1^^ Οΐϋ, ΡΓϋδίαηυδ οιιιη άυούυδ ΓΓ&ΙπΙ)υ8 
ςυί ία ιηοηΐββ ρΓοΓυ^βΓ&ηΙ ρΓβδίάϋβ οεουρ&ΐοβ, 
οοαοΐί αά ίαιρθΓα(οπ3 Μβνα 80 οοοΓογγο : β (]υί1)υ8 
ΡΓυδί&ηαιη ιη&^δίΓαιη, 997 οβΙβΓΟδ ραίποίοβ 
ΓύοίΙ. ΟαΐνοΓδα Βαΐ^απα 8υΙ)&ο1&, οΙ ο&δΙοΠίβ αΐϋβ 
ονβΓδΐδ, &ΙϋΒ,ιηυηϋί8^υ8ΐί8ςυ6ρΓ3Βδίάϋ8 ίιηροδίϋδ, 
ΑΐΙιβη&δ αά 6Χ8θΙνοο(1& Ββίρ&Γββ νο(& βδΐ ρΓθΓ<*οΙα8, 
80 άβάίε&ϋδ ίη «άο β^Ό8 πιηΐϋβ ρροϋοδίβ άοη&Γϋβ, 
ίη ρπηοίρβπι αΓΐ)βπι ΡβνβΓβϋίί ίηυηιρίιυπι άυχί^ 
ρβοία ΙίΒΓα ΟΓπαίυβ, (ΐηβη) νυίςπδ ΙαρΙίΑΠί νοεαΐ α Υ&Π8Β Ιβοϋοηβδ 6ΐ ηοΐοβ. (90) Και θντζσκει. Ι,υρυδ ρΓΟίοβραΙλ : Αηηο 
ί0ί5. αρραψΊίϋ €0ΐηβ(αηΐ6η$β βοΓηατϋ, βί 8αιηιιβΙ 
Τ4Χ οβαΐ^ Η ί/Λίί$ 6)119 τβ^ηανύ, Μοχ : Αηηο 1016, 
0€ί*%α €ίί βΙία$ ργΛάίοΙί 8αιηηϋΙί3 αΰ €)}α$ €οη$οΜηο βΙίοΑΓοηί^ βΐ τβαηαυϋ ίρ$β. ΙΙΜ οογΙ. λΙ. αΓίΘταάα 
6)11» €οη$οδΗηο βϋο Αντνηϋ, Οοηβιιΐο ΐ'ατηίϋαι ηο- 
δίΓαδ ΟαΙιηαΙΐ€α$. 167 ;0ΑΝΝΙδ ΖΟΝΑΑ^Β 168 (γρίιο ηίζηίηιιιι ο( 8υρθΓΐ)ί&, ςυ&ιη ίη &ηίπιί8 ^β• ^^ ή γυνή $1 του Ιωάννου χχι Βλαδισ^λάβου 11α- βΙ&ηϋυΐΏ βχοϋ&Ι : θ1 βίο υβςυβ αά θ&ηοίβο δορίιίο 
»(]6πι ρβΓν6ηϋ, ίΐ)! ςυοςυβ νοία Οοχηίηο βχβοΐυ- 
ΙϋΓυβ. Οϋο οΰΐΌ νβηίδββΐ, ρ&1η&Γθ!ι& ιηυΐΐυιη βυαχ 
οΙ)Ιθ8ΐ&(υ8 υ( αΐΐβίβη^υιη αύοΙβΓβΙ, ηίΐιίΐ ίπαρβίΓα- 
νίΐ, ςυαιηνίβ ροΙΙίοϋιΐθ ΓυίιβθΙβο ίά Βυΐς^απβ 8υΙ)&- 
εΙί8 ΓαοΙυΓυηι, 18 ραΙπ&ΓοΙια δβΓ^ίιΐ8 οαιη Εοοίβ- 
Βίαοη &(1 &αηο9 νί^ηΐί Γ6χί88θ(, ιηοΓίβιη ο1)ϋΙ &ο 
ίη 6^ι18 Ιοοιιιη βυίΓβοΙυβ βδΐ Ευ8(&11ιίυ8, 8αε6Γ- 
(ΙοΙυιη 8Βάί8 ραΙ&ϋαβΒ ρπηοβρβ. Βυΐ^απα άοπιϋα 
βϋ&ιη ΟΓαν&Ι&Γυιη ^βηυβ, βΐ θίπηίαιη Βοιη&ηο 
ίηαρβηο ηθ βυΙ^ιοίββΓίιηΙ. Ββίηάβ ίη Α5&8^ίαιη 
θχρθάίϋοηβιη βυβοίρίΐ, ^ι1^υ8 ρπηο6ρ8 ρ&οΐα νίοΐα• 
Γ&Ι. Οαο οιιιη νβηί886ΐ, & ΙβΓ^ο άβίβοβρυηΐ Χίρ1)ί&8 
6ΐ ΝίοβρΙιΟΓυβ Β&γ(1φ ΡΙιοοβΒ ΩΗΰβ^ ραίποϋ : 8βά 
χηοΙα8 ίΐΐβ οβΙβΓϋθΓ 68ΐ οοιηρΓθ88υ8ν Ρ1)οο& α Χΐ- ρ(α έπεμψ€ προς τον βχσιλέα τ6ν άρχι<π{σχοπον 
Βουλγαρίας Λαβιδ μ&τά γραμμάτων ίπισχνοι^μένη 
έχστηναι ττς Βουλγαρίας, εΐ ώνπιρ βούλεται τ«^ 
ξεται. Και μετά μιχρόν ήκεν ή γυνή πρ&ς τλν αυ- 
τοκράτορα , υΙους επαγόμενη τρεΤς χαΐ θ^>γάτρας 
Ιξ. Και έτεροι δΐ τρεις ταύτης υΙοΙ φυγάδας έγέ- 
νοντο έν τοΤς ορεσιν* άλλα χάχεΤνοι των όρων ου- 
λαττομ|νων βιασθ-ντες προσηλθον τφ βαισιλιΤ ήτβη 
δ* ούτοι 6 Προυτιάνος^ χαΐ αμφω οΐ ίδελφοί αυ- 
τού , ών τον μίν Προυσιανον Ιτίμησε μάγιστρον , 
πατρικίους δλ τους λοιπούς. Ύφ' Ιαυτόν ο3ν τήν 
άπασαν Βουλγαρίαν (9{) πεποιηχώς, χαΐ τα μΙν τΰν 
φρουρίων χαταστρεψάμενος , τά δΐ χατο}^υρώης, 
χαι φρουράς αύτοΤς άρχουσας χαταλιπών, αύτος ι^ 
Αθήνας άφίχετο θύσων τζ Θεοτ^χφ τά χαριβτή- ρΙ)ί& ίαΙβΓθΐηρΙο, βΐ ΧΐρΗία οαρίο βΐ Βγζ&ηϋυηι Β ρια, χαι αναθεμένος τψ ναφ πολλά χαΐ πολντιλη, ρβΓάυοΙο. Οαα ουΓ& ίιορθΓ&ΙΟΓ (ΐ6ΓιιηοΙυ8, ουιη 
Αΐ)α8[;ί3 εοη^τθάίΙυΓ, ναΐίά&ςιιβ ρυ^^ηα οοΐΏπιί88&, 
6ΐ ιηυ1ϋ8 υίπηςυθ 0(Β8ί8, ηρςιιο χηβρίο άί80β38υιη 
ββΐ. δβά &ΗθΓ0 ρΓββΙίο Εοιηβηί νίββΓυηΙ, ΑΙ)&8^ο- 
Γΐιιηςυθ ρΓίιΐ06ρ8 ΟβθΓ^ΐιΐ8 ιη Ι1)βη£ ίη^βηορα 
ρΓθΓυ£;ϋ, ηβο χηυΐΐο ρο8ΐ Ι&ηΙυιη α^Η 0θ88ϋ ίιηρο- 
Γ&ΐοη, ςυ&ηΐυιη ίβ ρθ8ΐυ1&νΗ, βΐίο Ρ&ηοΓ&Ιίο οΙ>- 

8ίάβ (Ι&ΙΟ. Ηίβ ρΓ08ρθΓ6 ^68118 0&8ΐΓ& ΙΏΟΥίί, θ1 

εαιη ίη αηίαιο 1)&1)βΓβ1 ίρβ ίη 8!βί1ί&ιη, οοη8ΐΙίυΐΏ 
β]π8 Γ&1α1ί8 ωοΓί^υβ ίηΙθΓΓυρϋ. 8βά ραυίο «πίβ β]υ8 
οΙ)ίΙΰπι Ευ8ΐ&(1ι1υ8 ρ&(η&Γθ!ι& ηαοηΙυΓ, ουπ) ογΙΙιο- 
(ΙοχοΓϋΠ) Εοοίθβίβθ 8ηηθ8 οο!ο ρΓ8βΓυί886(. Οαπι 
αηίθΐη ΐΏοηα8ΐ6Γϋ δΐυάίί &1)Ι)&8 Αΐβχίυ8 ίιηρβΓ&ΙοΓί 
ΓΒ^ΓΟί&ηϋ 8&0Γυπι οαρυΐ ΡΓ8ΒβαΓ8οη8 8ΐϋυ1ί88θί, έπανέζευξεν ε!ς τήν όπερχειμένην των π^λεΐιΐν, χα! 
χατήγαγε θρίαμβον , τριάρι ταινιωθείς ^ρ6^? > % 
Τούφαν χαλεΤ 6 δημώδης χαι πολύς ^ίνθρωπος^ τνβον 
οΐμαι ώνομασμένην , ώς τετυφώαθαι ποιουβ» τους 
ταύτ^ άναδου μένους, χαι οΰτως άχρι της τοΰ β€<>» 
Λόγου Σοφίας άφίχετο, άποδους έν τα6τ^ τφ ΚορΙφ 
τά χβριστήρια. *Ενθα γενόμενον 6 πατριάρχης πολλά 
Ιχετεύσας 1χχ6ψαι το άλληλέγγυον , ού χατεδοβώ- 
πησε, χαΐ ταΰτα υποσχόμενο ν τοΰτο ποι;{9>ιν, κ! τΰν 
Βουλγάρων χρατήσειεν. Ούτος 6 πατριάρχης £έργ«κ 
τήν Έχχλησίαν έπΙ είκοσι ποιμάνας Ιτη, μετέθκτο 
τήν ζωήν, χαΐ προεχειρίσθη της Κωνσταντινοιιπ^λΜΚ 
Εκκλησία; άρχιερεύς Ευστάθιος, Ες των έν τφ 
παλατίφ ναού Ιερέων έπρώτευε (92). Της Βοολγ•- ίΐΐο 8ΐ&1ίιη ραΙπ&ΓβΙίΑ €ΐθ8Ϊ^η&1ο, βοάβιη νβ8ρ6Γβ (]; ρίας δΐ δουλωθείσης, τ^ των 'Ρωμαίων ήγκμονίαχαί 
ιηοΓίυυβ οβί. Υίχϋ β( τβ^η&νϋ &ηηο8 86ρΙα&ς;ίηΙ& τά των Κραβάτων έθνη (93) άπέχυψαν, άλλα μήν 
(1υθ8, 8θΙυ8 Γβηιοι ροϋ1υ8 Θ8ΐ αηηΐβ ςυίηςυ&^η1& χαΐ τ^ Σίρμιον . Ε?τα κατά Άβασγίας έχστρντί&ι 
θΐ &ιηρ1ία8. Ββΐίςυο ΙβιηροΓβ οο1Ιβ£;& Γυίί ρηοαυιη ό βασιλεύς, του ταύτης κρατούντος παρασπονδή- 
ρ&ΐΓί8, άβίηάθ Ρΐΐοο», &0 ροβί ίΙΙαίη Τζίαιί808Β. σαντος. Έχει δΐ τούτου γεγονότος, οπισθβν άποατ» 

τούσιν δ'τε Ειφίας (94) χαΐ Νικηφόρος ό υΐδς Βάρδα τού Φωκά, οΐ πατρίκιοι• άλλα ταΧέως ή τούτ«Μ 
έσβέσθη αποστασία, τού μΙν Ξιφία τδν Φωκαν άνελόντος, αυτού δΐ συλληφθέντος, και δενμίου άπα- 
χθίντος εΙς τήν των πόλεων βασιλεύουσαν. "Αρτι δΐ τάς περ? της τυραννίδος ταύτης φροντίδας 4 
βασιλεύς άποσκευασάμενος, συ^;5ήγνυται τοΤς ΆβασγοΤς, καΐ μάχης ισχυρας γενομένύς, Ιπεσον ^εολλοί 
άμφοτέρωθεν, και ή ν Ισί(5(&οπος δ άγων, εΤτ* αύθις κροτηθέντος πολέμου νικώσι 'Ρωμαΐοι, χαΐ ά τ»» 
Άβασγών ήγεμών δ Γεώργιος (95) εΙς τά της Ιβηρίας άπέδρα βαθύτερα, καΐ μετά βράχο 
ν&Γίεβ Ι6θ11οη68 βΐ ηοίεβ. (91) Τήν έίπασαν Βουλγαρίαν. Ιοοηηββ ΤζβΙζββ 
οΐιιΐ. χ« ο&ρ. 316. 

(92) Έπρώτευε. ΡΓθΙορ&ρ&8 Ραΐαΐίί. Υίάθ ΟΙοχί. 
η\βά, ΟγχοΙΙ. Ιη Πρωτοπαπάς. 

(93) Τά των Κραοάτων ?θνη. ϋΐ ΟΓοαΙία βΐ δίρ- 
ιηίιιαι ίη 0Γ«00Γυπι ροΙβ8ΐ&Ιβπι νβηβηηΐ, βΐ η1 
09Β80 ρβΓ ίη8ί^η6ΐη ρβΓηάίαηη βοΓίηοηβ, βίρπιίί (1ο- 
πιίηο, α 0οη8ΐ&ηϋηο Βίο^βηβ, ςυί ΐΏί88υ8 & Β&8ί1ίο 
ΓυβΓ^ιΙ αά (1βϋθ11&ηάθ8 ΟποαΙαβ, ίΐΐίυβςυβ υχοΓ ίη 
υτύοπι βϋ &ά(1υοΙ&, η&ΓΡαΙ ρ1υπ1)υ8 δογίίίζββ, ρ. 
717. ΑΙ ςϋοά Βίο^βηί ΙΙΙβ, Ιιυρυβ ρροΙοβρΕίΙΐΕ Βυ- 
^ίαηο, ββυ Βοοιουάννι^ι ΐΓίΙ)υιΙ. 8υΙ) &η. 1024. ¥Λ 
Ιταη$(τ€ίαυίΙ Βηςίαηί$ ίη Οηνόαϋα, $1 οοτηρτβΗβηάϋ 
ίρ$αηι ρήηοίρίααηι ηχοτ&η €θ5τηία. Αϊ. Οίί^ηί, 

(94) Ξιφίας. Αΐίυΰ α Χίρ1ιί& ΙΙαΙίοί ΟαΙαρ&ηο, οα- ^ϋ8ί11θ ΓθΓΐ&886 ϋΐίυβ ίυβΓίΙ. ΙιΙΐραβ ρΐΌΐθ8|ΜίϋΜΒ» 

&η. 1006: Ώ6$€€ηάχί ΧίρΗβα Οαίαραΐίια ιη αρ&Λϋ 
Βανί. Ναοί ίβ οΐ^ϋΐ αηηο ββαυβηΐί ίη ΙΙιιΠβ. Μβη 
Αη. 1007 : Οβ/ΉηοίΜ €$1 ρΓχαίοίηί ϋαΙαραηίίΛ ώΐΜΐ- 
ίαίβΒαη, Χίρΐιίβΰ νβΓΟ, ου]υ8 (ιΐο ιηβιηίηϋ Ζοη** 
Γ&8 (ΙβΓβεΙίο ϋβάϋ ία αηηυπι 1022, υ1 β^ «ρο^ 
δογΗΐζβπη. 

(95) *0 των *Αβάσγων ήγεμών 6 Γκώργ(^ 
Υΐίΐθ ΟοηδΙαηϋηυιη, Οβαάιη. ίιηρ. οβρ. 46» 

(90) Και προς Σικελίαν. βοηΙ)ΐί δο^ΐίΐζββ Βοί• 
Ιίυηι πιοΐίΐυηι βχρβοΐίΐίοηβαι ίη 8ί6ί1ί&ιη, ΟΓΟβΙλίη 
ςυβηκίαπι άβ Γιά\Β8\π\\9 3υί8 βυηυοίιΐβ ρΓΦηιίβίββ• 
ουπι ιηβ^ηίβ οορίίβ : άθίηάβ ρο8( βχβϋηοΐυοι Β&βη 
Ιίϋΐη Γβνυο&Ιϋπι 6 δίοϋία οΐ) ίαιρβΓϋί&κη ίη Γβ ηιί* 
ΙίΙατί; βΐ πιίββυαι ίη ΙΙαΙίαιη οιιαι ίιη]ρβηο : ^υο4 ί «θ» ΑΝΝΑΙιΐυΐΙ υΒ. Χ7Π. 170 -^ ^ντηνβ τ& βκώσιμον χαΐ Ινονηλλύττο. Πρ^ βροτχέως & το5 αΙΜν ΙχλκπιΤν & «ατρι^ρχης ΕύατάΟκος 

ν Ονήσχβι, προατά< ^< Έχχλησίας των 6ρ^ο^6ζω>ί Ιπ* Ιτεσιν 6χτώ (97). Του βασιλέως δλ νονουντος 

- .ΜλΙζιος 6 τ6ΐ€ τήν ιτροστασίαν έ'χων της τβυ £του8(ου μονής προς τ<3ν βανιλέα άφ(χ(το, τήν Ιεράν 

■ χΑρα^ του τιμ(ου Προδρόμου χομ(ζων αύτψ, χαΐ αύτίχα τούτον 6 βαΐ9ΐλεΙ>ς πατριάρχην προ«χ«ιρ(σατθ| 

χατά τήν έσπέραν (χε(νην χαΐ τήν ζωήν έχλιπών, ζήσας μίν χα^ βασιλκύσας χρόνους έβδομήχοντ» 
^ ΙπΙ 8υν1ν, αύταρχήσας δΐ έπΙ πεντήχοντα χαι πρ6ς Ιτεσι* τους γάρ άλλους συνε6ασ{λευσε τψ πατρί, 

ΐίΙ^α τφ Φωχ^, χαΐ μετ' έχεΐνον τφ Τζιμισχζ (98). 

Γ. Τέθνηχε μίν ούν γηραιός 6 Βασίλειος, της δ' Α. Χ• ΒαβΠίο ^α[η 8βηβ οαΟΓίυο, Γρ&Ιθγ ΟβηβΙαηϋηαβ 
:: Ιξουσ(ας εύθυς 6 έχείνου σύγγονος έπελάβετο, τ6ν βί&ϋιη βυβοθρίΐ ίιηρβΓίυιη, ίΠο ηοη ιηυΐΐο ηβία > Κω*/στχντΤν^ν φημ'., μιχρ6ν τι έχε (νου χατά τόν 
^ρ^νον της ζωής έλαττούμενος. 'Ρ(;^θύμου δΐ πεφυχώς 
ί[θους χαΐ &νειμένου, ή χαΙ εις ^ιν έλθών βίου 
έ^^^στωνευμένου τε χαΐ άργου (ούδΐ γάρ έχοινώνει 
α&τφ βασιλείου τινός 6 σύγγονος πράξεως), χαΐ 
βώταρχήσας τοιαύτην είχε διαγωγήν, Μ δλλοις μίν 
τήν των χοινών διοίχησιν Ο^μενος, χαι τούτοις ου 
τοΤς Ιαυτών ^|[δη παρασχομένοις δοχίμιον, άλλ* άνδρα• 
σιν ού]^ ^ι των ε^ γεγονότων, άλλ' ούδ' έλευΒέρας 
τύχης τυγχάνουσιν, έ^ιχοΤς δλ χαΐ μή δυνχμένοις 
^ρθοεπεΤν, έλλ' άχριβώς βαρβαρίζουσιν. ΈχεΤνος 
δΐ τρυφαΤς έξέδωχεν 1αυτ6ν* ήττητο γαρ γαστρός χαΐ 
αφροδισίων, χαΐ έμεμήνει περί τους χύβους τε χαι 998 ιηίηοΓ : ςυί οπιη ββββί θοοογβ βί άίββοΐαίιιβ, 
νίίβρςαο οϋοβΦ βί ί§;ηανβ αββυβνίθββΐ (ηβςυβ βηιιη 
Γρ&ΙβΓ ςαί(](ΐυ&ιη βυχη οο οοιηαιυηί ββηίβηϋα §^• 
86Γ&1), βϋαιη ρβΓυιη ροϋΐυββαιηάθχη νϋΐΒ Γ&ϋοηοιη 
Ιβηυϋ, 6ΐ αάιηίιιίβίΓ&Ιίοαβ αΐϋβ ιη&η(]&1&, ϋβςαβ 
ςυί ηαΐίαιη βυ® ίηάυβίΓίο βρβοίοαοη ρΓ»5αθηιη1, 
^οΐΏίηίϋαβ ηοη ιηοάο ί^^ηοΜϋΙ^αβ, βθά ηβ ίη^ηυο 
ςπίάβπι οοηάϋίοηίβ, 96ηϋΗΙ)υ8, ίηιϋβθΓΐίβ,βο ρΐ&ηβ 
1)ΐΐΓΐ)αη8 : ίρββ νο1ηρ1&ϋ1)υ8 ίηάαΐβϋ, τβηΐηβ βΧ 
▼6η6Η8 πιαηοίριαπ), ίηβ&ηοςυβ 8ΐαάίο &1θβ, 11ΐ6&1η\ 
νβη&ϋοηίθ οοουρ&1υ8. £( (ΐυ&αινί8 οορροΓβ ρροοβρο 
θΐ ΓθΙ)υ8(ί88ίιηο 68861, 1&ηΐ6η ρΓβο &ηίαιί ί§;ηανίΑ 
1>&γ5&γογιιπι ιηοΙα8, ηοη 5β1Η8, 86ά ιηηη6Γί5υ8 βϊ τα 6&ατρα, άλλα μέντοι χαΐ περί τά χυνηγέσια. _. 1ιοηθΓίΙ>υ8 οοπιρ68θ6η(1θ8 8ΐ&1α6ΐ)&1. 8αΙ)(1ίΙθ8 αυ- 
•Ην δ' ευμεγέθης μίν τόν ογκον του σώματος, χαΐ " ίβπι οΙ) ηΰ<]&πι βηβρίοίοηβα) ρΰηίβ5&1 ; ο&ΐυιηηϋβ τήν άλχήν γενναιότατος, δειλός δΐ τήν εξιν τήν ψυχι- 

χήν, 5θεν ουδέ πολέμοις χατευνάζειν ίχρινε τάς 

των Βαρβάρων 6ρμάς, δωρεαΤς δέ μάλλον χαΐ άξιώ- 

μασι. Τους δ' 6πηχόους χαΐ έχ ψιλής ύπονοίας έχέ- 

λαζε, χαΐ διαβολαΤς (§^δίως ύπεΤχε τό οδς, χαι προς 

Ουμόν ύπήρχεν 6ξύ^(3οπος, ού χατά τόν άδελφόν δ* 

Ιμηνία, οόδ' έδέμενε τζ ^ΡΥΤί» άλλα ^^ο^ί εΙς τήν 

άντί^^οπον διάΟεσιν μετετίοετο, χαΐ ήνιάτο χαχώς 

τίνα διαθεμένος. Πολλούς δΐ τιμωρούμενος, του φωτός 

Ιστέρει τους πλείονας, έχχόπτων σφίσι τά όμματα, 

χαι ^χουφοτέραν των ^λων ταύτην τήν χόλασιν 

Ιχρινβ, χαΐ ταύτ]() έχέχρητο μάλλον, ώς άπράχτους 

ποιούσ^ το6ς χαταδιχαζομένους α&τ^. Γυναιχι δέ 

νέος ων συζυγείς Έλέν^ (99) η1 θυγατρί Άλυπίου, Γ&οΐΐββ ρΓ»1)θ5&1 &υΓ68 ; ίΓ&6ηηάυ8, 86ά ϊγφ ηοη ί(& 
ΐ6η&χ υΐ ίΓ&ΐ6Γ, βο ρ1&ο&1)ί1ίθΓ, βΐ βί ςπβπι πιαίβ 
ΐΓ&6ΐα836ΐ, ί&οϋ ροΒηΐΐ6η8. Ουηι αοίοιη ιηαΐΐοβ 
ραηίΓ€ΐ, ρΐ6η8ςυθ οου1θ8 θ£Γο(1ϊθ1>&1 : ίά 8υρρΗ• 
οίυηι ηί οοβίοηβ Ιβνίυβ, ςυοάςυβ οοηάβαιηβίοβ 
ςηί6806Γβ οο£[θΓ6ί^ πι&^8 η8υΓρ&η8. Εχ ΗβΙοηΑ 
υχοΓθ^ λίγρίί νίπ ί11ί8 ΐ6πιροΓί5υ8 ρο(6ηϋ8βίαϊΙ 
Ω1ί&, 1γ6θ ΩΗο1&8 &(1οΐ6β6θη8 8υ866ρβΓαΙ, ςυ&8 ίΐΐλ 
πιοΓίυα ίη Γβ§;1& βάυο&Ι)^!. 0φΐ6ηιπι Ευ(!οεί& η&Ια 
πιαχίηι& αΙίΓΟ 8β 060 οοη86θΓ&Γ&ί, ο1) ίοπηβοι 
ρθ8ϋΐ6ηΙί πιογΙ)ο Ιββιααι. ΗβΗςυ&3 ηυΐΐα ρ&(π& οαΓ& 
ίηιρβΓ&ίοΓ Γ&οΙυ8 οοπιρΐ6θΐ6ΐ)&1υΓ. Εγ&( 1116 ςυίάβηι 
χη&ηυ βά 1&Γ§^ΐθοάυαιρΓθίηρΙ&,8β(1 ουιη 1)6η1^ηϋ&ΐ6 
ηοη Γ6θΐ6 υΙθΓ6ΐυρ, 1η ορρο8ΐ1& ΙίΙ}θΓ&111&11 νΐΐΐα ανδρός των 6περλίαν τότε τυγχάνοντος, τρία έξ Ο ίη)ρίη§^6ΐ>&1. Ν&ιη 1η Ιι«γ5&γοβ Γ&αι111&Γθ8 βηοβ^ 

ν&ηβθ ΐ6θϋοη68 βΐ ηοΐ®. 6ΐ &^41β;^ιI^αρυ8ρ^ο^08ρ&^11&: Ληηο 1028, άΦΒοεη- 
άϊΐ 0^€$Η €Μϊοηύ% τΜταβ ΑρΗΙα. Ιάβαι αηηο 8θς. 
Υαια ΕΗίίαΜία αηη ΒοίίΙίΰο βΐ ΜαηάαΙοτα, βΐ €ΐ€' 
φΐ ΟαΙαραηηιη ΟΗτύΙορΗοτηηι : βΐ 0Γβ»ία ρν3βάίθίνα 
οίο^ηάχΐ χη €αη$1αηίιηορο1ίιη αιτη Βυρίαηο^ βΙο., 
ηΙ>1 ϋλ<Ιοιιίϋ ίάθηι ναΐβΐ &ο Ογ. Κοιτωνίτης, ουώίΰη- 
Ιαήια, γτχ(€€ίία ίοεη οηΜοπΗ^ ς υ» άί^η1ΐΑ8 βρβ- 
οΙα1)&1 ρού88ΐαιηηι 6ηηΐ2θ1ιθ8• ΒθνοοαΙυβ ββΐ γογ• 
βαπι 6Χ ΙΙα11&, βΐ βΐ 8υ]3Γ0^&Ιυ8 Οβο 0ρυ8, ουί 
οοηοΓθ(1ϋβ ρβΑββίΡββ οορίο, ςυοά αά αη. ηιυηάί 
6542, ΟΙΐΓ. 1034,Γ6Γ6η Ιάβιη 8ογ1ϋζ68. ΑΙ Ι.υραβ 
ρχΌ(08ρ&(ΙΐΑ 1•6οηθηι1η ϋαΐί&ιη ν6ηΐ886 αηηο 1027, 
«υοΙΟΓββί: Ληηο ίΟβΠ Ι^οΐη$ (1β§^. Ιβο Ορη») 
Νίΰΐι» ίη ίίαΐΐα άαοβηάϋ ΰΐηη ιηρβηΗδη» οορϋ» Ηια- 
ίΰΤΗϊη^ 1¥αηάαϊοτητη^ Ίηνοαηαη^ ΒηΙί^ανοηιτη^ ΒΙα- 
ΰΗοηοη^ ΡοΙοηοηίΐη, ΜαοβάοηΜηί, αΙίαηιηκίΗβ ηαϋο- 
η»ιη, αά 5ίϋΗΗηη Όορίβηάοηί. Οαρίαοη 6»ί αηίετη 
ΗΗάρίητη, βΙοϋ ϋίνιητη ρΰοοαία άαΐηίοίηιη β9ΐα ΥηΙ- 
εαηο Οαίαραηο, Η Βα$ηί%α ιτηρ^ναΐοτ οδηΐ αηηο $6- 
ΰηηάο. ΙΙα/ιηβ Ογχοι τ6€6$$βταηί άίβ 8, ΜατΙίηί, ]ατη 
ν€το ΒοίίΙΐΗ» νίν€η$ ΓεηηηΙίανϋ ίκηρβΗο, $Μ $ηΙ>$Η' 
Ιηβη$ Αοιηαηαιη,οκί ηχοτβιη άεάϋ Ζοατη βίαιη ίπατη. 
(97) ^Βη* Ιτεσιν οκτώ. Αΐίαβ οοά. τέσσαρσι. 

Ρατεοι. Οκ. ΟΧΧΧν. Ο (96) Τψ Τζιμισχ^. 8θρυΗυ8 ροπΓΟ ΓυίΙ Β&8ΐ11η8 
ίπιρ.ίη φάθ 860 π)οη&8ΐβπο 8. ϋοαηηΐΒ Θτ&η^θ1ΐ8ΐ» 
Ιη Ηβ^άοπιο, υαάο ίΙΗυβ οοΓρυβ ΐΓ&ηβΙαΙυπι ροβί- 
οηοάαηι δβίγϋιί&ηι & Μίοΐιαβίθ Ραΐβθοίο^ο Ιαιρ. υ1 

*Αλλοι μέν άλλοι των πάλαι βασιλέων 
Τόπους προηυτρέπισαν εις ταφήν ξένους 
Έγώ δέ Βασίλειος, πορφύρας γόνος, 
ΕΓσειμι τύμβον έν μέσψ γης Έβδόαου, 
Και σαββατίζω τους αμέτρητους πόνους, 
Ους έν μάχαις έστεγον, ους έχαρτέρουν. 
*Αφ' ού γάρ βασιλέα θεός χέχληχέ με, 
Ού γάρ τις είδεν ηρεμούν έγόν δόρυ. 
Και μαρτυρουσι τοΰτο Σχΰθαι χαι ϋέρσαι. 
Συν οΤς *Ισμαήλ, "Αβασγος, Ίδήρ, *Άραψ, 

η&ΓΓ&Ι Ρ&6ΐ)γαιβΓβ8, 111>. ιι, ο&ρ. 21, βί 111}. νιι, 
ο&ρ. υ1(. ςαί ρπΙοΓβ Ιοοο ηιβωίηιί ν6Γ8υυαι 1111υ8 
Ιιιιηυΐο αβοπρΙΟΓυπι, ςυθ3 οχ οοά. Ββ£[. 3130 Ιιΐο 
(Ιαιηαδ : 

(99) Γυναιχι δέ νέος ών συζυγείς Έλέν^^, βΙΟ. 
Μίοΐι&βΐ Ρ86ΐ1υ3 Ιη θρΐ8ΐ. ΙηοάΚα αα όοηβΐ&ηΐΐηαοι 
Μοηοιη&οΐιαιη ΙιηροΓ. άθ ΟοηβΙ&ηϋηο Βββϋϋ Γγα• 471 ^0ΑΝΝI8 ΖΟΝΑΒ^Ε ΙΤί ΐηιΐηοίρί& ςυβ ΐρββ θζηρ1& 0&81γ&πι1, ουίϊίουίοςιιο Α ^χκ^νης έ'(τχε Οϋγάτρία, χαΐ τήν μίν ταύτας τιχο\>ονν ουΓ&ηάο βίβοιηηο οοηοίϋ&ηάο ρΓβΒίβοθΓ&Ι, 8ΐιΐΏΐηο8 
1ιοηοΓ68 θ1 πια^βίΓαΙοβ οοηΓ6Γ6ΐ)&(, 6ί8άθπιςυ6 Ιο1& 
ρ1&α8ίΓ& ρβουηί&Γυιη ]αΓ^ίβΙ)&ΙυΓ : οβΒίβΓίβ ρ&ΓΟβ 
&(]οαοάυιη χη&ηυΐΏ ροΓπ^^βΙ^&Ι. Αο Μ ιηοΓ68 θ]υ8 
ΓυβΓυηΙ. Νοηε ςυα ΓοΓίυηα Γυβηΐ 6χροη&ιηυ8. 
Ρ&Ιζίο&ο», ςυ&οα δογίΐιίο&πι 6886 ^βηΐβιη 8υρΓ& 
άίχίιηυ8, 1γ83661ο ΙθΙγο, Βαΐ^βπ» ηοη ραητα άβ- 
1ηιη6η1& ίηΓ6Γ6]3&ηΙ. ΥβΓυχη 608 (]!οη8ΐαηΙίηυ8 Οίο- 
^βηθ8 δίπηϋ ρΓΟΒΓθοΙαβ, ςυΐ 6ΐ Βυΐ^&η® άυχ βρρβί- 
1&1υ8 ββί, υ1ΐΓ& ΙβΙηιιη ρΓθΟί^&Ιθ8 ςυίβ•06Γ6 εοθ(ζίΙ. 
Ουιη ατιΐθζη Βαβίϋο ιηοΓίιιο (ί3 θηίσι ΙηΙ)υΙ&Γϋ8 
οΐ6ΐη6ηί6Γ βρ&ϋυιη ά&1)&1) ]3ί6ηηϋ νθοϋ^αΐία (ΐ6ΐ)6- 
Γ6ηΙαΓ : 6ΐ 6& 6^6^υ8 Ιηβηηϋ, ςυο ίρββ ίιηρθΓ&νϋ, 
ΐΓϋ^ΰία 999 ιχηιηί86πεοΓάϋ6Γ 6X6^1, ςυ&ιηνίβ 
ΙοΙο ΙβαιροΓθ ίιηρ6Γϋ 6^υ8 ρ&αρ6Γ68 6χ πι&(ζη& 8ίο- θανάτφ άπέβαλεν, αΐ δΐ τταΧδες α^φ^Ιν τοΤς βασι- 
λείοις ^9αν τρεφ^μεναι "Ό^ ή μίν ττρεσβΰτέρα Κύδο- 
κία (1), λοιμψ τ6 κάλλος λωβηΟεΐσα νοσι{ματι, 0ελϊ!- 
ματι τψ θεψ χαΟιερώθη • σ\ δέ γε λοιπαι ήσ» 
π«ρά τψ πατρι αύταρχή^ο^^'^'» μηδέν τι -περί αυτών 
-ίτατρί προσήκον λογιναμένφ. Τήν χείρα δ* ων 
ελευθέριος, ούκ ορθώς έχρητο τζ άρβτ^, ^Βεν χβι 
εΙς τάς αντιθέτους κακίας ενέπιπτε. ΤοΤς μίν γέρ 
περΊ αυτόν οι Βάρβαροι ήσαν άνδράπο^ &ηΩ 
αυτός έκτ^ίσατο και έζέτεμε, καΐ θαλαμηπόλους χαΐ 
κατευναατήρας έκέκτητο, ους καΐ τιμών καΙ ^«ν 
των πρώτων ήξ(ωσεν, άμάξαις δλαις έχορή^ει τά 
χρήματα, τοΤς δ' ά'λλοις πεφεισμένως ίγβν ττί^ν )(ειρ• 
προέτεινε. Τά μίν ουν της γνώμης οδτως βΤχε το4τφ 
τφ αύτοκράτορι. Τα δ' έκτος συμπεσόντα 8ΐ€ξ(τω έ οϋαίβ ίηορία ρΓ6ΐη6ΓβιιΙΰΓ. 6Ϊα886ΐη Α^&ΓβοοΓυιη " λ6γος. 01 Πατζινάκαι (Σκΰθαι δ' ο{>τοι, ώς χλΙ ίμ'κρ^ οοηίΓα €γο]&(1&8 ίηβυΐ&β ιηίββ&ιη δαιηί άυχ άβνΐοϋ, 
άυοάβοίιη η&νίΙ)α8 υη& οαιη ν66ΐοπ1)υ8 οαρϋβ, γ6- 
Ιίςυΐβ (]ίΒ8ίρ&ϋ8. ΙοαρθΓ&ίορ ροΓΓΟ ^&ζη ρρονβοΙίΒ 
βθΐ&ϋβ, ρΓ8Βΐ6Γ 8θη66ΐυϋ8 Ιαΐΐβιη 6ΐί&τη αΐίο [ηοΓΐ)θ 
&ίΓ66ΐα8. άβ 8υοο688θΓ6 ίιηρ6Γϋ άβΐί^βηάο ά6ΐίΙ)6- 
Γ&ηβ, ία αηίιηο 1ι&1)6ΐ)&1 €οη8ΐ&ηϋηυπι 0&1&886ηυ[η 
ρ&ίηείυιη, άββροηβα β1ί&, 6ΐκ6η6Γυαι &86ί866Γβ, 6ΐ 
ίιηρβΓβιΙΟΓθχη 6Γ6ηγθ. ΜϋϋΙ ί^ϋαΓ, ςυί βυιη θχ 
Αηιΐ6ηί&ο& ρΓονίηοί&,υΙ)! νίΐ&ιη &^6ΐ)&(,α60θΓ86Γ6η(: 
86(1 &η1θ λάνβηίυιη 6^ΰ8, ΐΏΐιΐ8ΐ& 86η1βη1ίβ, ςυβιη- 
ά&ιη νίπιπ] ρηΐΏ&πυιη, ηο1)ί1ίςυ6 ^θη6Γ6 οΓΐυιη, 6ΐ 
&ά ρΡφΓθοϋ άί§^ηίΙ&ΐ6[η 6ν6θΙυπι, Ι&ιη 8υ666380Γ6ΐη 
ίΐΏρ6πί ςυ&ιη βΠ» ιη&ΓίΙυιη β1ί[;ίΙ. δοά ουιη γ68 
άίΓΓΐ6υ11&ί6ΐηΙ)&1)6Γ6ΐ«ρΓορΐ6Γβ& ςυοά ίΙ1υ8ΐΓί8 ί1ΐ6 σθεν εΓρηται), διαβάντες τόν "Ιστρον, τξ χώρφ της 
Βουλγαρίας ού μικρώς έλυμήναντο. Άλλα τοιίτοις 
άντεπελθών Κωνσταντίνος 6 Λιογένης 6 του Σιρμίοο 
κρατών, δς καΐ δουξ ώνομάσθη ττ5ς Βοολγαρίας, 
έτρέψατ<5 τε αυτούς, καΐ ήρεμειν ήνάγχβηε^ τόν 
"Ιστρον διαπεράσαντας. Του βασιλέως $1 Βασιλείου 
θανόντος, δύο ένιαυτών ήσζν φ^ροι άνβίσπρβχτοι 
(έδίδου γαρ εκείνος ύπέρθεσιν ταΐς είαπράξενι, φειδ^ 
μένος τών υποτελών), ούτος δΐ καΐ τά των παριλθ^ 
των ένιαυτών και τα τών έφ' οίς αυτός ήρζ» τριΐΜ 
δντων άσυμπαθώς είσεπράξατο, χαΐ ταύτα βώχμΜ 
συμβάντος πολλού έφ' ό'λφ τφ χρ^νφ σης βςίΦίλείι^ 
αύτου, ό'θεν οΐ πένητες έξετρίβησαν. Στ^λον ^ τ^^ 
'Αγαρηνών κατά τών λεγομένων ΚυκΛάδ«^ νι(β««ν νΐ? Κθΐη&ηυ8 Αγ^γοβ υχθΓ6ΐΏ ΙιαΙ)6ΐ)&ί : ςυίά πια- (] έκπεπλευκ^τα ό της Σάμου στρατηγός χατηγωνίσατο, δώδεκα μΙν νηας αύτάνδρους ελών, τάς δΐ λοινάς 
σκεδασθηναι πεποιηκώς. "Ηδη δ' ές γήρας Ιλάοας & 
αυτοκράτωρ βαθύ, κα2 τφ έκ τούτου μαρααμφ καΐ 
ν^σον τίνα συ^^εισπεσοΰσαν τφ σώματι έαγηχώς, ιηρΐ 
του διαδεδομένου τό κράτος έσχέπτετο. *Εγνω τοίννι 
τόν πατρικιον ΚωνσταντΤνον τόν Ααλαβσηνόν έκΐ 
μι^^ τών θυγατέρων κηδεστήν ποιήσασθακι, χαΐ της 
βασιλείας διάδοχο ν, καΐ στέλλει τόν αυτόν βξονη, 
έν τψ τών Άρμενιακών θέματι τήν κατοιχίαν «ο«ού- 
μενον. 'Αλλά μήπω του ανδρός έκείνΟυ άφηκθ|ΐέΜθ^ 
ετέρας γίνεται γνώμης ό Κωνσταντίνος, Μί β*« 
τών έν τέλει άνδρα ευγενή τε τα έξ αραιής μ^ 
άνηγμ^νον εΙς τήν του έπαρχου αρχήν, αίρΐκκ »ρ^ 
τήν διαδοχήν καΐ προς κήδος τών θυγατέρων μιας. 'Αλλ' εΤχέ τι προς Ικβασιν ή α'Ιρεσις «ρ^Ιοκηις* 
γυναικι γαρ ό λαμπρός έκεΤνος συνεβίω άνήρ, ήν δ' ούτος ό κατά τους Αργυρούς 'Ρωμαν^ς• τΐ γοΰ» 
προς τοΰτο μηχαναται ό βασιλεύς ; Σκήπτεται κατά του άνθρωπου χ(5λον, και τούτον έκαχΟ^Ι τβ κβΐ 
βίαιον, και στέλλει τους έκεΤνον μΙν έπί κολάσει άπάξοντας, τ^ δ' αύτψ συνοικούη^ κερουντας τήν 

Υαή» Ιβοϋοηββ βΐ ηο(88. ο1ιία&1ιΐΓ? Ιγ&π) ^Γανί88ίιη&ιη 6ΐ ρΓΦ6ίρίΐ6ΐηοοη(Γ& 
1ιοιηίη6ΐη βίιηυΐ&ΐ, 6ΐ 8&ΐ6ΐ1ϋ69 ιηΚίϋ ςυί 6υιη 8(1 
βυρρΗοίυΕα (1υθ6Γ6η1, β1 υχοΓ6ΐη θ]υΗ, οοοηα ίοο8&, 
&ά &Ηυ(1 νίΐ» £;6ηυ8 ΐΓ&η8ΓβΓΓ6η{. Ι11& 8ίΐΏυΙ&Ιίοηί8 
ί^η&ΓΕ, ιηυΙ&Ιίοηθίη 6&ιη αΙαοΓί &ηίιηο 8(1ιηί11ϋ, 
Γθ86θ1οςυ6 ο&ρίΠο ηί^Γοιη ν68ϋ1αηα βαιηϋ. ΑΙ ίΐΐί 
ία Γ6^ί&π) ΐΓ&άαοΙο &116Γ& ίϋί& ίαιρ6Γα1οη8 αυϋϋ ; 
ηαιη ΙβΓίία, ςυοά ρηοΓ ίΠίυβ υχοΓ ίανϋα &1) 60 

Ββ^Γβ^&Ια 688βΙ, 6θα3υ^ίυΠ1 6^υ8 Γ60υ8&886 Γ6Γ6- 

1)&ΙυΓ. δίο ί1ΐ6 6Φ8&Γ (ΐ6θ1&Γ&Ιυ8 Ζοβα άυχϋ. €οα- 
8ΐ&αΙίαυ8 ν6Γθ1π(1υο ροβί αυρίί&β (Ιβΐΐϋυιη οαΙΟΓΟ 
ρ6Γ8θ1νίΙ, 8βρΙυ&^6α&Γίο ^)8^ο^, οααι ίαιρβπο 1γ68 
αααο8, υηο 016086 άβταρίο, ίθ8υΙΙ&886ί. .1 Ιγ6 (α) : Γήμας δε προτέραν Ο^^γατέρα τινός τών (1) "Ών ή ιχΐν πρεσβυτέρα Ευδοκία. Ιάβΐη ΡββΙ* 
ΙοΒ : Και τούτων τψ πρεσβυτέραν, &|&(ί«νωιητέρθ. 
δε Ιί μάλλον θειότερον τι ©ρονήσασαν, χαι άγγΰΜ 
εντεύθεν^ συναριΟμηΟήναι έθελήσασαν τάγματι» τήν 
βασιλικήν όντως στολήν άμφιέννυσι, χα2 τφ θβ^ψ 
νυμφίω νύμφην εισάγει άκήρατον, καΐ ταΐς παατ^ 
εγκαθιδρύει ταϊς κρεί' / ιττοσι. άλλα Χάοιτας ώς αληθή ταΤ€ θρυλλουμέναις έκεί- 
ναις Ισαρίθμους και άνθαμίλλους, και τψ θείφ τούτφ 
άριθμφ τό της γονής περιορίσας φιλότιμον, 6ΐθ. 

(α) Ηίβ ία πιαΓ^ίαβ οχβαιρί&πδ αο8ΐπ ιηαηυ άοοίί Βοΐ88οη&(]ϋ, ου]υ8 οΠαι ίυίΐ, οοΙααΙιΐΓ τ&γΙα Ιββϋοαββ,βχ 
ΰοΐΐαΐίοοθ ΙοοοΓϋΟ) ΡββΙΗ Ιιίο &ι1(1αοΙθΓυαι ουοι οοιίίοβ οίε. Ραπβ. 1182 ; Ιιααο οοΙΙ&ΙίοαβίΟ νίΓ άοβία• ίοεΙϋαβΓ&Ι ΰοα 
ΡβεΙΗ βρίβΙοΙ&Γαηι βϋίϋοαβαι ρΓβΙο ρ&ΓβΓβΙ, ςυ» ΝθΓία]1)6Γ$8Β ρΓ0(}ϋΙ οααι &1ϋ8 Ρ^βΐϋ ορηβουΠ &αιιο 1838. ΥΜΐ 
ΡαίΓοΙορίΛ Ιοοι. ΟΧΧΙΙ. 173 ΑΝΝΑΙ.ΙΌΜ ΪΛΒ. ΧΤΙΙ. 174 V χρίχα^ ικλΙ 2φ* Μραν ζωήν μετοηττ^νεντας. Ή δΐ, τ6 σκηνοοργούμενον άγνοι^σασα, Ιτο^μως Ιαοτήν τταρέ^χ^ 
πρ^ς«ήν-Τ0υ ρίου άπαλλβγϊ{ν. Ή μ^ν ουν τήν κ(5μην τε άπετμιξΟη» χ«ι μέλανα μετημφίαστο. Ό δΐ μεττ(|χβη 
«ρ^ τά βασίλεια, καΐ ή δευτέρα των θ^γοιτέρων του Κωνσταντίνου συζεύγνυτχι αύτψ προς συμβίωσιν ή γάρ 
τρίτη, διά τ^ τήν έχείνου ευνέτειραν άκουσαν διαζυγηναι αύτοΰ, τταραιτήσασθαι τήν μετ' αύτοΰ συμβ(ωσιν λέ- 
γεται. ΚαΙ & μίν ΚαΤσαρ άνα^^ηθεις συνήρμοστο τ^ Ζω^ (2). Ό δΐ βασιλείς Κωνσταντίνος, τρεΤς έπιβιους ημέ- 
ρας τρ συνοικι5**ι αυτών, απέτισε τ6 χρεών, έβδομηκοντούτης και προς γεγονώς, ένιαυτους δΐ τρεις Ινός ένδέον- 
το< μην^, της βασιλείας κατορχησάμενος. 

ΙΑ'. 'Ρωμανλς δΐ λοιπόν, δς *Αργυρ(5πωλος έκα- Α. XI• ΚοιηιιηΌ8 άβίηοβρβ, ςαί Αρ^^^ΓοροΙαβ νοοα- 
λεΐτο, τΰν σκήπτρων επιλαμβάνεται, καΐ αύτίκα τό 1)&ΙαΓ, βοβρίπβ ροϋΐυβ, 1ηΙ>α1υιη αΐΐβίθη^αιη *Αλληλέγγ»ον φορολ($γημα ^ιζοβεν έξέκοψε, καΐ τοΤς 

το^ β<ου όμνφδοΤς, τοις τ^ Μεγάλη έκκλησί^ κε- 

χληρωμένοις, τήν έκ των βασίλευαν ταμε(ων χορη- 

νοομίνιχν των χρυσίνων διοινομήν προσθήκη έιτηύξη- 

βν« , »!Ε»ς ένδεώς αύτοΤς Ιχειν τά χορηγούμενα. 

Γέγονι γάρ κοτε της του βεου Λόγου επωνύμου 

Σΰφ{άζ μίγας οίκονύμος, έπεί ιφ βασιλεΤ άνειτο 

«ρ^β^ οίχονύμους (3) της εκκλησίας ταύτη σΐ 

ικροΧ«ρ(ζ<σ6αι, καΐ το^ς δια χρέα δημύσια καθειρ- 

γμένοικ "^ χα^ Ιδιωτικά ήλευθέρωσε, τά μΙν άπο• 

τιννυς, τά δΐ δημόσια άφιείς, καΐ χρημάτων πολλών 

διάδοαιν έποιήσατο 6π1ρ του βασιλέως Εωνσταντί- 

γοιο τοΒ πενΟερου αύτοΰ, και αΙχμαλ(ύτους πλείστους βίαΐίιη ΓυηάίΙυβθχβΙΪΓρανϋ: Οβί ο&ηίοή1)υ8 Μ&§ρι» 
Εοοίθβί» &ί1ηΙ>αϋ8, ίηαρβΓ&Ιοη&ιη αυρβΟΓΟίη Ι&γ* 
{[Κίοηβιη 6 6800 1πΙ>Ώί 8θΗΐ&αι αάαυχϋ : ουιη βχ 
βο 8βίΓβΙ ΐά βΐίρβικίίαιη βίβ ηοη 81ιΩι66γθ, ({αοά 
αΗ(|υ&η(]ο ο(1ί8 βαηοΐφ δορίιί» (Ββοηοιηυ8 ίυβΓ&ί, 
άαιη ίά ιηαηαδ αΙ) ίιηρθΓαίΟΓθ ΙήΙ>υί 8θΐ6ΐ>&1;. 01> 
Φ8 οΗβηυιη βίνβ ρυϋΐίουηι βίνβ ρπν&Ιαιη ηβχοβ 
ΗΙ>6Γ&νϋ, ίΠο &1)θ1ϋο, Ιιοο βοΐαίο : ρΐΌ 0οη8ΐ&η1ίηο 
βοββχΌ ιη&χίχη&ιη ρββυηίαιη άίδίπΐ^αίΐ : ρΐυήιηο 
6&ρΙίνο8 Γβάβιηϋ ; 930 βρΐ8θορο8 ρθΓ &1ΐ6ΐβη£;γπχη 
&(1 β^68ΐ&ΐ6ΐη Γ6(]&ο1ο8, ΓθΓοοίΙΙ&νϋ ; α άοΓαηοΙο 
ίιηρθΓαΙοΓθ βίνβ ιηυΐίΐ&ϋοηβ βθΓροη8, δίνβ 1)οηο- 
Γϋπι ρα1)1ίο&ϋοηθ, δίνβ &1ϋ8 ιηοάΐβ αΓΟίοΙοβ οοηβο- Ιπρίατο, χαΐ 6σοι τών έπισκύπων έκ του 'Αλληλεγ- «χ ΙαΙαδ ββΐ. 86() ΡΓϋθίαηααι ΐΏ&^βίΓυιη, Βυΐ^απιιιι, '^άοο ^ρολογήματος εΙς Ινδειαν συνηλάθησαν, παρ 
αδτου άνβχτιι(θ>}9αν, και τους κακωθέντας παρά του 
τελ<υτήσαντος βασιλάως Ι) έν πηρώσει μελώε, ή έν 
Βημ«6α<9ΐν ουσιών, ή άλλοίως παρεμυθήσατο, Τπο- 
«τ«ο6»1ς δΐ ό μάγιστρος ΙΙαονσιάνος 6 Βούλγαρος 
λάΙρα τζ της Αύγούστης Ζωής αδελφή τ^ Θεοδώρα 
χοΐ'νολσγιΤσΟαι, και τ^ βασιλείς έποφθαλμεΤν, συλ- 
λαμβάνεται χαΐ φρουρείται^ εΐτα καΐ πηροΰται τους 
^φφαλμοΐις, χαΐ ή Θεοδώρα εΙς τό Πέτριον περιορί- 
ζτται, χαι 6 έπ" άδελφιδ^ δΐ του βασιλέως γαμβρός 
ΙλννστοητΐΤνος & Διογένης, ώς τυραννίδα μελετών 
κατηγορηθείς , δεσμευθείς έν πύργφ καθείργνυται. 
Του μέντοι της Άβασγίας ηγεμονεύοντος Δεωγρίου 
θανόντος* ή τούτου σύζυγος σπονδάς έζήτησε, καΐ 
β<ίν•ΐ3Μ)ν τφ υΐφ. ΚαΙ 6 βασιλεύς τάς τε σπονδάς βυβρβοΐυιη ςυαβί ο]8η(ΐ68ϋηα οιιχη ΤΙιβοάοΓα Ζθ68 
Αυ^βΐΦ 80Γ0Γβ οοο8ί1ί& ΙταοΐΑΓοΙ, Γθ£[ηος[αθ ίη- 
Ιιί&Γβί, οοιηρΓβΙίθηδίιιη ίο ουδίοάίαιη άθάίΐ, αο ροβ- 
16& βφοανίΐ ; ΤΙιβοάοΓ&ιη ία ΡβΙηαιη Γβίβς^&νϋ ; 
Οοηβί&ηϋηαιη Οίθ£[θοοιη ηβρίίδ οχ 80γογθ ιη&Γίίυιη, 
οΙ> αΠβοΙ&Ιβ ΙγΓ&ηηίάίδ οηοηβη, νίηοίυιη ία Ιυιτβαι, 
οο^^β^^(.Μο^^υο ΟβΟΓξμο Α11)&8^ί« ρηαοίρβ,γίάαλίη 
63*08, ΓβαοναΙίοαβιη ίοΒάβηδ, βΐ Αΐίο υχοΓβιη ρβ- 
ΙβηΙθίη, υΐηυβςιιβ νοϋ οοπιροΐβιη (βοϋ, Γβαοναίο 
ΓφάβΓβ, βί Ηβίβηα βχ Γγ&Ιγθ Β&βίΐίο ηβρίθ, ία Α1>&8- 
^&ιη ιηί88&, οι\)υ8 δροηβυαι ΡαηοΓ&Ιίυηι ουΓορ&1&« 
Ι&αι άββί^ηανίΐ. ΟΙι&Ιβρυιη υΓ^βαι, ςυα βΐ Βθγγο3Α 
άίοϋπΓ, ορρα^ο&Γβ ίηδίίΐαϋ, &(1 βαπκιυβ ΓΟΐη 8β 
ραΓ&νίΙ. Ναοί ουιη Νίοβρίιοηΐδ βΐ ^ο&ααβ8 ίιηρβΓ&« 
1θΓθ8 ιηα1ΐ€ΐ8 υρΐ^βδ ΡΙκΒοίοί» θ1 ΒγπΦ Ηοιη&αο- ένεχαίνισ», χαι τήν παιδα Βασιλείου του αδελφού αύ- & Γοιη ίιηρθΓίο 8υ1)36βί886ηΙ, ΒαβίΙίυδ ςυί 86βαΐιΐ8 68^, τ•δ τήν Έλένην νύμφην εΙς Άβασγίαν απέστειλε, 

τ^ ^»ιΐ|ΐι^(ον Παγκράτι ν κουροπαλάτην τετιμηκώς . 

Ό & βασιλεύς κακά του Χάλεπ ύρμήσαι, δ καΐ 

Βέ^($οΜΐ λέγεται, ήβούλετύ τε και ήτοιμάζετο. Ηολ- 

\^Μ( γαρ τ&ν πύλεων της τε Φοινίκης καΐ της Σύριας 

1Ιι<ΐ|φ6ρου χαι του Ιωάννου τών βασιλέων 6πα- 

τ^ τών 'Ρωμαίων ήγεμονί^, 6 μετ' έκεί- 

ναος ΒβΛειος, ταΤς μετά Βουλγάρων σχολάζων μά- 

χΛΐ<9 «αιρν« ούκ Ισχε τάς Ιαλωκυίας άσφαλίζεσθαι 

ΐΓ^λβε^• Μ^ δμως, μέχρι μΙν περιήν έκεΐνός, ούκ 

^τόΧμΜΨ 9ίζ ιφο{>πτον τόν της δουλείας ζυγόν άπο- 

•»(ο«α§αΐ• Του δΐ Κωνσταντίνου τών σκήιττρων έπει- 

λημμέΜΟ, χαΐ άνειμένως τήν βασιλείαν Ιθύνοντος, 

•ι τ^ς '^Τ'Ρ άττύγονοι, τούτον εΤναι τον καιρόν γνύν- Βυΐ^&ποίδ βχρβ(1ίϋοηίΙ)υ8 οοουρ&ΐυδ, θ&8 Ππηααάί 
οϋυιη αοη Ιιαύυϋ : ηβςυθ Ι&ιηβη, ςυοαά 18 νίχϋ, 
111» αυδ» ΓυβΓυηΙ ^υ^αI^ δβΓνϋυΙίδ αρθρίβ θχβαΙβΡβ. 
ΟβΙβΓαιη ΟοηβΙ&ηϋηο γογοπι ροϋΐο, θ1 άίδδοΐυΐβ 
ίηαρβπυιη αάαιίηΙδίΓ&αΙβ, Α^&Γβηί Ιβιηρυδ ίά βχδβ- 
ςυβηάί βα ςυβ βηίιηίδ α^ϋ&Γαηί, οοχηηιοάυιη ββδβ 
Γ&Ιί, ΟΦθίδ ρΓΦδίάίίδ υΓΐ)68 οοοαραηΐ. €1ι&ΐ6ρί νθΓΟ 
ρηποβρδ οοηϋα6ηΙίΙ>ιΐ8 βχοαηίοηίύυδ βί ρορα1&- 
ϋοηί1)υ8 ίρδΑΐη Ααΐίοοίιί&ιη, αΐί&δςαθ Ωαίϋπι&β 
8γΓίβ £[βαΐ68 Ηοιη&η» άΐΐίοαίδ νβχ&1)&1 : α ({αο 
άαχ ΑηΙίοοΙιβπυδ, Οοηβΐ&πΐίηο αάΐιαο βαρβΓδΙίΙβ, 
ΙϋΓρίΙβΓ νίοΐυδ, ρΐθπδςυθ δυοΓαοι &ζηί88ί8, νίχ 
θίΤυςβΓ&Ι : οαί Ηυπι&ηυδ δυοοβδβΟΓβ άαίο, ίρδθ 
ςυοςιιβ αά 1)θ11αιη ίνϋ. Ου ία ααίθαι ία ίϋαβΓΟ τις ιτρ^ %ί μελετώμενον αύτοΤς έπιτήδειον, τοις τών ]) βΐιαίβρίΐφ Ιβ^αϋ βυιη πιυηβηϋιΐδ ιηυΐΐίδ βί οββαΓ-» 
«ύλ嫧ν ΫρουροΤς επιτίθενται, και τούτους διαχειρι- ηδ&βαΐ, νβαί&ια ρβίβαΐβδ, &ο βθΓνϋαϋβ Γβαονλϋο• 

ν&τίδβ Ιββϋοηββ 6ΐ αοΐ». 

(2) Συνήρμοστο τ^ Ζω^. I^υρυ8 ρΓ0(08ρ&ΙΙι& : πιαηητη, βί έίβάϋ βί νχοΓβτη Ζοαη βΐιατη ηιατη. 
Αηλο 1029 ηιοηηη^ αΐ €οη$Ιαηαηη$ ίχηρ, ιη νιρχίχα (3) Οικονόμους. Υίάθ ΟΙοα, ηΐ€ά. ΟΓόΡΰϋ. ία Οί- 
5. Ματίήή^ Η $$ νίνΰηϋ ίτηροδηϋ ίη «^ αια Ηο^ κονόμος. 17β Ι0ΑΝΝ18 ΖΟΝΑΙΙΑΕ 176 9•ιη θ1 ρβηβίοηβιη ηοη ΒθΙα1θΓαιη1Η1>ϋ1οηιιη, ςυ» χ σάμενοι» αύτοι των πόλεων γβγ^νβΦΐν ίγχρατιΐς. ίη ροβΙβΓαιη βϋαιη είίΓα ίβΓ^νοΓβ&ϋοηβΐΏ άαΐαη 
ββββηΐ, ροΠίββηΙββ : ςυ&ΐΏνΐ8 ιηυΐΐίβ ΠΙαβίΓϋ^αβ <1η- 
βϋ)υΒ αΙ) υΙΙθήοΓβ ρχΌ^Γβββα Ιαηςυαιη ίηυΐίϋ άβ- 
ΙθΓΓβηϋύυβ, ραοθίηςυθ Βϋ&(]6ηϋΙ)υ8, ί&ιηβη οωρϋβ 
ηοη (Ιθβίϋϋ^ Α^&Γβηοβ ί&οίΐβ ββ νίοΙυΓαηι ορίηα- 
Ιυβ, 931 θΐ Γθ 1)6η6 ^ββία ηι&£[ηυπι βΐ ηαβιηοΓα- 
1)ί1β ηοηιβη οοηββουΙυΓυπι. ΡΓΟ^ΓθβΒυβ ί^ΙυΓ ίη 
βγπαπι ν&ΙΙυοι οοιηηυηίΐ. Ββά Αγ&1)68, ΙιοιηίηβΒ 
&υά&οβ8 αίςυθ βχρβάίϋ ίη ββΙβηύιΐΒ βςυίβ, βΐ ηυάί, 
&1> αίΓ&ςοβ ν&ΙΙί ρ&Γίβ οοΐΐοο&ίίβ Ιηβίάϋβ, βΙ ςηί 
ρ&1>υ1&1υπι αιιΐ αςυ&ίυπι βχίϋ&ηΐ, θοβ ίαιρβίυ ίαοΐο 
ο«(1βΙ)&ηΙ ααΐ οαρίβΐϊαηΐ; ςυα γθ Ωβϋαί, ηΐ βΙ πιίΐί- 
ΙβΗ β1 βςυί ρΓ» Βίϋ άβΩεβΓβηΙ. Οβίηάβ ίηουΓβίο- 
ηΐϋαβ ίϋίβ πι&^ίβ ΑΒΒίιβΓ&οΙί, βΐ Εοπι&η38 ί^ιηανίβ Ό δ^ του Χάλβ« αρχηγός, χαϊ ίχ^ρομΑς ιτοισύμΕνος 
συνβχ»Τς, αύττξν τε την *Αντΐ(5χ8ΐ«ν, χαΐ Βσα τΐράσ• 
οιχα Ιθνη τ^ Σύρων γξ, καί τοΤς 'Ρωμα(οις 6πη- 
χοα, έληΐζετο. ^^ άντιπαφατα^ά μένος 6 της Αντιο- 
χείας δουξ, έτι περι6ντος του αύτοχράτορος Κων- 
σταντίνου, αίσχρώς ήττήθη, χαΐ τους κλε£ους τ»ν 
συν αύτψ άλοβεβληκώς, μ6λις ήδυνήΟη φυγείν έχεΤ- 
νος. Τούτον 6 'Ρωμανός ίφελ^μενος τήν αρχήν, 
προεχειρίσατο Ιτερον • έξώρμησε δ^ χάχεΤνος , χαΐ 
άπι6ντι προσίασι πρέσβεις μετά δώρων πολυτελών, 
πρ6ς του Χαλεπίτου έσταλμένοι, αιτούμενοι συγ- 
γνώμης τυχεΤν, και τήν δουλείαν άνανεώσασΟαι, χβ{ 
άττοδουναι τάς εΙσφοράς, αίπερ Ιτυχον 6στερι{σα9αι, 
και ταύτας ετησίως ε^σφέρειν μετ* ευγνωμοσύνης ά&πιΟΑηΙθΒ, 8ΐ]Μ(ο βχ η)οηϋΙ>υ8 άβοαΡΓβΓβ, βΐ οία- ε!ς τ6 έπιύν. Ό δΐ, καίτοι πολλών κλ\ στρατηγίαις 
ιηοΓβ 1)&Γΐ)&ηοο βη1)1&1θ, βροοίοαι οιυΗίΙυάΐηίΒ ίη- ^ επιφανών άποτρεπ^ντων αύτφ τήν ε!ς τά «ρύσω ^βΓβηΙββ, ςυοά ηοη (1βη8&1& αοίθ, ββά Ι&χ&Ια βχ- 
ουΓΓβΓβηΙ, οίίΓαςαβ 0Γ(ϋηθαι ν&Πυπι ίην&όθΓβηΙ, 
οοιηβηι βχοΓοϋυιη ίθΓπΙυπι ίη Γυ^&αι νβΓίβρυηΙ, 
αίςαβ ίρβθ ίπιρβΓ&ΙοΓ ο&ρίυΒ θΒββί, & ΙαΓί^αΙα οα- 
Βΐθ(1ί& ίηοϋΒίοάϋϋΒ ΓβΙίοΙαΒ, ηΐΒί ςυίάαπι βηαι ίη 
βςηαπι 8ΐ]1)1&1υπι αά Γυ^λοι οοΙιΟΓίαΙυβ 6Β8θΙ ηιβία 
ρβηβ θχαηίπι&Ιυαι. Ηοηι&ηί ί§^ίΙυΓ ηυΐΐο ΟΓάίηβ Ιθ- 
ιηοΓοςυβ ίιι^ίβύαηΐ : Β&Γ^&Γί νβΓο ίηβχβρθοί&ΐα 
ίυβ;& ΒίαρβΓαοϋ, Γυ^^ίθηΙβΒ ηοη βαηΐ ρβΓΒθουϋ, ββά 
ν&11ααι ίη^ρβΒΒί, ρκηοίΒ ίΙΙυΒίηύυΒ οαρίίβ, (ΙίΓβρ- 
Ιοςυβ ίπιρβΓ&ΙοΓίο ί&1)6Γη&6ϋ1ο, ν&Η&Γυπι ορυιη βΐ 
Γβ^β χηας^ίίίοβηΐίβ ρ1θη&, ο&ΙθΓΐβςυθ ίηιρβάί- 
ιηοηΙΐΒ ίη βςυοΒ βοοβ ϊιηροΒίϋΒ ΓβοβββθΓαηΙ. φοράν ώς άσύμφορον^ καΐ σπείσασΒαι συμβουλευ^- 
τών, ούκ άνείργετο της 6ρμης, άλλα ^$<»^ χρβτησνι 
των Άγαρηνών έοαντάζετο, και τοΰτο χατ^ρΟωχώς 
μέγα τι χα) ύπέρογχον φετο Ιχυτφ περίΊτοιήοκβΒβι 
σεμνολύγημα. *Άπεισιν ουν έν Συρίφ χαΐ βάλλκαι 
χάρακα. *Άραβες δΐ αύτύσχευοί τίνες £ν6ρωποι χαΐ 
τολμητίαι χέλητες έφ' *1ππων ώκυπύδων γυμνοί Ιχα• 
τέρωβεν έλύχων του χάρακος, καΐ τους εΙς συλλογήν 
άπιοντας χιλοΰ {>δατύς τε άρδείαν έχθορύντες 4ν^- 
ρουν Ι) και συνήρπαζον, ώς τους τε στροττιώτβς χα2 
τήν Ιππον αυτών άπειρ1ιχέν»ι τψ δίψει. Είτα συνη- 
θέστεροι γεγονύτες ταΤς έκδφομαΐς «ρ&ς το^ 
*Ρωμαίους οΐ "Αραβες, και οΤον καταγνύντες δειλίβν αυτών, άθρύον άπό τών μετεώρων έξωρμηκύτες, καΐ βαρβαρικον, άλαλάξαντες, καΐ πλήθους φαντασίαν άιεεργα• 
σάμενοι τψ μή συνασπισμών τηρεΐν, άλλα διεσπασμένως έκτρέχειν, και έπιέναι άσυντάκτως τψ χάραχι, έχδείμα• 
τουσιν £παν το στρατιωτικον, καΐ εΙς φυγήν τρέπουσι, καΐ &ν έάλω και 6 αυτοκράτωρ αύτ^ς, της περί «ύτ^ν 
έχταραχθείσης φρουράς, και λελοιπυίας άφρούρητον τ6ν φρουρούμενον, ε^ μή τις αυτόν έπΙ τόν \ππον ανέλαβε, 
χάΐ φεύγειν έπέ^{3ωσεν έχπεπνευκύτα τφ δέει μικρού. Άπι[ιεσαν μίν ουν οΐ 'ΡωμαΤοι ατάκτως, ώς Ιχαστος Ιτυχε 
θέοντες. 01 δΐ Βάρβαροι το παράλογον της τροττης τεθηικύτες, κατά τών άποδιδρασκύντων ούκ έπεζέθεον, άλλα 
κατά του χάρακος έ'θεον, ύλίγους τών επιφανέστερων ζωγρήσαντες, καΐ τήν τε σκηνή ν διηρπάκασι τήν βασΟίειον, 
μεστήν οδσαν πλούτου παντοδαποΰ και πολυτελείας βασιλικής, καΐ τήν άλλην άποσκευήν έφ* Ιαυτους αναθεμένοι 
έπανέζευξαν. 

XII. ΙηιρθΓ&ΙοΓ νθΓΟ Βΐυάίο πιΙΙϋααι ΒαοΓαηι Αη- Ο 
ϋοοΙιίΒηι ρβΓάαοΙαΒ, αίςυβ ίηάβρΓορβΓβΒγζ&ηΙίυηι Γθ^ΓβΒΒϋΒ, ηοη βυηιάβπι αηίαιί Ιιαϋϋυαι οοηβΟΓνα- 
νϋ, Ββά οιυΙ&ΙυΒ ίη άβΙβπαΒ, ηΐ ααιί88& ρβηΒ&ΓθΙ, 
ρΓΟ ΙαιρβΓ&ΙοΓβ ΓβοΙυΒ βΒΐ θχ&οΙογ βΐ αο6Γΐ>υΒ 
ςα»ίθΓ, ο1)Βθ1θΙα ραΐΓϋπι ά6ΐ)ϋ& & 1ί1)βΠ8 βχί^βηβ, 
ΓΟ^ίΒ οοηΐΓ& 8υΙ)(]ίΙθ8 ΓθάαοοβηβίΒ, ςυοΒ ΙβπιροηΒ 
άίαίυΓηϋ&Β νβΐ οχθΙίηχβΓ&ί, νοί οίη6ηΙ)υ8 ο1)Γυ6Γ&1 
Ιηάβ πΐϋΐϋ ραΙβΓηίΒ δθ(ϋΙ)α8 βί ίηηάΐΒ ρ6ΐΐ6ΐ)&ηίυΓ, 
θί ρπβΐίηίβ ορίΙ)υ8 βροΐίαΐί αά ίηΒΐ^ηβπι β^βΒί&Ιβαι 
&άί^6ΐ)&ηΙηΓ. Ου» ςυυπι ΩθΓβηί, ηίΐιίΐ ίη βδοιιπι 
ίηΓθΓβϋ&ί, Βθά αιοηαΒίβηο ηι&βηίβοο βΙ «άβίη πι&- 
ΐΓίβ Οβί ΙιοηοΓβπι βχΒίΓϋοΙα, ηοη β&ηι ηιοάο ρβοη- 
ηί&πι, νοΓηπι βΐ β ΠβΙο <1βρΓθπιρΙ&αι οοηΒυπΐθ1)&1, 
άυπι, υΐ ίΐΐβ &ίΙ. ΙΒ'. Ό δι βασίλευα εΙς Άντιύχειαν Ιιασέσωβτο 
σπουδή τών περί αυτόν, κάκεΐθεν έπΙ τήν Κ«»ν«τα»- 
τινούπολιν άνέδραμεν, ούκέτι τήν πρύσθεν τ^ς ψνχ^ 
δεικνύων διάθεσιν, άλλ* άλλιωθεις τήν έκΐ τ^ ^^ 
ρον άλλοίωσιν. *Ινα γάρ τών άπολωλύτων (βΜΐ^β 
κτήσηται, Ίζράκτωρ άντι κρατούντος έγενετο (3Γ)| "μΛ 
πικρός λογιστής, παϊδας πατέρων γεγηραχ^α χρέα 
πραττύ μένος, καΐ πυρκαιάς άνάπτων κατά των 6ΐΕη- 
κύων, ά'σπερ 6 χρύνος Ι[δη πολύς πρεσβεύσνς χατέ- 
σβεσεν, ή τέως κατέχωσεν 6πό σποδι^ . *Εντεΰ8<ν 
πολλοί τών πατρφων οΙκιών και αγρών άπηλαύνοντο, 
καΐ τήν πριν εύχληρίαν έκδιδυσκύμενοι, ιΐς πενίβιν 
λαμπράν συνηλαύνοντο. Τών δ' οΰτως είσκρβητομέ• 
των ούδΐν εΙς τό δημύσιον εισεφέρετο, άλλα σιμ- 
νεΤον οΙκοδομήσαΐ| καΐ ναόν τζ βεομήτορι ι^ραφέμ•* ν&Γί8θ ΙβοΙίοηββ 6ΐ ηοΐ». (3) Πράκτωρ άντΙ κρατούντος έγένετο. ΡΒβΙΙαβ 
ίη ΙαυάειΙα Ερίβίοΐα αά Μοηοπι&εΐιυιη, βΐ ΑΓ(2;γΓο : 
Άπαραίτητύς τε τό ύφειλύμενον εισεπράττετο , και 
έν δαπάναις τό χρεωστούμενον χατεβάλλετο. ΙαΓΓα : Έντεϋθεν γνώμαις φαύλαις συνομιλών , χαΐ δια- 
νοίαις συνοιαιτώμενος κακοήθεσι, μετεβλι^θη τήν 
ψυχήν, καΐ προς πράξεις τόν λογισμόν ήλλοίωσεν 
ου χαλάς. 177 ΑΝΝΑ^ϋΜ ΪΛΒ. ΧΥΙΙ. 178 νος (4) κ«6ιδρύ»ασ6«ι, έκβΤ καΐ κατεδαπάνΛ, καΐ έχ Α. Οίπϋϊ, Βάιβοαί, ΤΜΐΙαί ^ίΐαάταΐα νοίηηάΐί. των βα(9ΐλΐ}ςών θησαυρών άνι^λισχεν ίτκρα, αίρτι μίν 
άνεγείρων, άρτι δΐ χαταστρέφων το ή'δη άνκγερθ^ν» 
χαΐ ^ μετβωρ6τβρον άνοιχοδθ(Λών αΰθις αύτλ, Ι| (ύ- 
ρυτερον, ή "^^^ σχηματισμών ποιχίλλων, Ι) τρόπον 
άλλον τλ χαινιζ(5μενον άλλοιών. Απένειμε δΐ χα^ 
προσόδους τοις μονασταΤς, ούχ ανάλογους μονάζου- 
σιν, άλλα τρυφώσι προσηχούσας, χαΐ βίον Ιλχουσιν 
άνειμένον χαΐ άβροδίαιτον, χώρας ^λας χαΐ πόλεις 
των δημοσίων, χαί ταύτας τάς πιοτάτας και παμφό- 
ρους άφιερώσας αύτοΐς* άλλα μή πλείω περί τού- 
των. Κατέλαβε δΐ τήν βασιλίδα των πόλεων. Άμερ 
ό του Χαλεπ(του υ16ς συν δώροις πολλοΤς, τήν είρή- 
νην άνανεούμενος, χαι 6 βασιλεύς έπΙ ταύτ^ έπένευ- 
σεν. Ή βασιλις δ^ Ζωή, άφικομένη εΙς τ6 Πέτριον (5)» βαιηρίυβ ιηοη&οΐιίβ ΒυρρεάΐΙανϋ, ηοα ίΐΐί νιΐο 
^βηβπ,ββά Ιιοιηίηί5α8 άβϋοαϋδοΙνοΙαρΙαΓϋθ &ρΙθ8, 
οοηββοΓ&ϋβ β ρυ1)Ποο ρΓονίηοϋβ Ιοϋο %Ζ% βΐ ιΐΓΐ>ί• 
1)υ8, ϋβςιΐθ ρίης^υίβθίιηίββΐ ίοΓϋΙίββίιηίβ.ΑΙςυθ Ιι«ο 
ΙιαεΙοηαβ. Αιηβρ &αΐ6χη ΟΙιαΙβρϋο ΟΙίαβ υΓΐ>βιη γθ- 
Κίααι ίη^Γβββαβ, ρ&οθΐη πιαίΐίβ ιηαηβηϋαβ &1> ίπιρβ• 
Γ&ίοΓβ ίιηρθίΓ&Ι&ιη Γβηοτανϋ. Ζοο ίιηρβΓ&Ιηζ ία 
ΡθΐΗαιη ρΓοΓβοΙλ βογογοοι ΤΙιβοάοΓ&πι ρρο Εηοη&• 
οΙι& ΙοΙοηάίΐ. ΟοηβΙαοϋηαβ ΟΙθ£;6ηο9 ροβΐ ίιηρθΓα- 
Ιοηβ βζ ιΐΓΐ)β άίβοββθααι,Γθ^ηυιη &(ΓβοΙ&η8, άαιη ία 
ΠΙγΓίουιη &αΓυ£[ίΙ, οαρίυβββΐ: ςαίΐοααι ίαΙθΓΓΟ^α- 
ΓβΙοΓ, 86 ρΓ&οίρϋβαι άβάϋ, ιηοηςυβ ρΓΦ^Ιανϋ: 
ροϋυ8 ςυ&ιη νί οο&6ίυ8 ρΓοάβΡβ βοπ8θίθ8. Ιίβ Ιβαι- 
ροΗ5υ8 Αγ&1)68 ΜββοροΙ&ηιίααι ίαοαΓ8&Γυα(, ΡαΙζί- τήν έαυτης άδελ^ήν θεοδώραν άπέχειρε μοναχϊίν• - ηβ^οβ Βϋ]^8^Γί8ΐπι, βί ΟΓαιη ΙΠγηοί πίΛηΙίιηΕαι Αβ;»- 
Έκδημήσαντος δ^ του βασιλέως της πόλεως, ό Λιο- ^^ηί : οϋπι ςυ11)υ8 8θ1ίΒ 00η^Γ688& θ1&88ί8 ΗοΏ&αα, Έκδημήσαντος δ^ του β 

γένης Κωνσταντίνος, τυραννίδα μελετών, καΐ άπο- 
δραναι μέλλων εΙς τύ Ιλλυρικών, κατεσχέβη, καΐ 
ίταζόμενος εαυτόν κατεκρήμνισε και άπέθανεν, Ίνα 
μή τους συνειδότας έκφανίσ^, τ^ β((7 νικώμενος. 
Τότε μέντοι "Άραβες μ^ν τήν Μεσοποταμίαν κατέ- 
δραμον, οΐ δέ γε ΙΙατζινάκαι τήν Βουλγαρίαν, χαΐ τήν 
του Ιλλυρικού παράλιον οΐ 'Αγαρηνοί. Τούτοις δέ 
μόνοις στόλος *Ρωμαϊκ6ς προσβαλών, τά πλε(ω τών 
σκαφών Ινέπρησε και κατέκαυσεν* οΐ δ' έκ της ναυ- 
μαχίας άποδιδράσκοντες κλύδωνι περί τό Σικελικόν 
διεφθάρησαν πέλαγος. Και αϋθ^ς ^ Αφρικής περί 
ΊΓου τάς χιλ(ας νήες έξέπλευσαν, καΐ πολλάς τών 
νήσων, Ινιά τε τών παραλίων έδ^ωσαν. Άλλα τούτων 
μο(ρ9^ τινι περιτυχουσαι τριήρεις 'ΡωμαίκαΙ πολ• ρΙθΓΟβςυβ α&νβ8 βΟΓοαι ίοεβπδ&Β οοπιΙ)υ88ϋ : ςαί β 

ρυ§^α8ΐ 6Υ&86Γ&αϋα ιη&Γί 5ίου1ο 1βαιρ68ΐ&1β ρβήο- 

ΓαηΙ.Εχ ΑΓηο&(|αοςυθ οίΓοίΙβηηίΙΙβηανβΒ 8^88», 

ιηυϋ&8 ία8α1&8 βΐ Ιοοα ηιαήΐίηια ςυβάααι ναβίανθ- 

ΓυαΙ.δβάΗοιπλα» ΙπΓθοαββ ρεΐΓΐβιηο|υ&ιηά&αιβ&Γαπι 
αάβρίΦ, αιυΐίοβ 8ΐΐ8ΐυ1θΓυαΙ, β( ςαιη^βαΐ68 οαρίοβ 

αά ίαιρβΓΑΐΟΓθπι ία ν1αεα1ί8 αιί8θΓααί. ΟβΟΓ^Ιυβ 

νβΓΟ Μ&αί&0θ9 ρΓθΙθ8ρ&ϋι&ηυ8,υΓΐ)ίααι αά Ευρ^ΓΒ- 

Ιβια ρπΒίοΓ, Ε(ΐ688α ροΙίΙυ8, βρίβίοΐαοι δβΓναΙοηβ 

αοβίΓΐ ^β8υ ΟΙΐΓΐβϋ ηιααυ 8οηρί&ιη, ςαααι ίΙ)ί ίανβ- 

αθΓΑΐ, ίαιρβΓ&Ιοή ιαί8ϋ. Ραηιβ ροΓΓΟ ϋ&ρρ&άοοίβα)• 

Απηβαΐ&αι βΐ Ρ&ρΐιΐ&ςοοί&ιη ρΓθΏβαΙβ,ΙοοαθΙίβ υθγο 

ρβοθίοΐυαι ΟπβοΙβαι ίαΓβ8ΐ&αϋΙ)α8, πιαίΐί οοαοϋ 

βααΐ ραίπΑ Γβΐίβία, αον&8 8β(ΐ68 ςα»π1&Γθ : ςυίϋυβ λους άνεΤλον, καΐ πεντακόσιους είλον ζωους, οι τφ Ο ίΐΏρθΓαΙοΓ αυΓΐ 1&ΓκίΙίοαίΙ)υ8 8αΙ)1θν&ϋ8 ρβΓ8ΐια8ί& βασιλεΐ υπ6 δεσμοις έκομίσθησαν. 'Αλλά καΐ 6 πρω- 
τοσπαβάριος Γεώργιος 6 Μανιακής (6) τών παρευ- 
«ρρατιδίων πόλεων στρατηγών της Εδέσσης έκρά- 
τησεν, ΙνΟα και τήν αυτόγραφων έπιστολήν του Θεού 
και Σωτηρος ημών *ίησου Χρίστου εύρηκώς, τφ βα- 
σιλεΐ έξαπέστειλε. Αίμου δΐ τήν Καππαδοκίαν, καΐ αΐ αά 8υα ρβνβΓίθΓβαΙαΓ. Ιάβαι ΙιοιρίΙ&Ιββ άοαιοβ 
αίςαβ φάίΩοία Βγζ&αϋο οΙ>ν6Γ8α, ία ςα® ααΐίςαϋυβ 
ίί ςαοΓααι οοπροΓα γβΐ 8αογο αΐ0Γΐ)0 νίϋαι&, νβΐ 
Ιθρρα ίοΓθοΙα βΓ&αΙ, Γββίρίβύ&αΙυΓ, ίθΓΓββοιο(ίΙ)α8 
ΐΕΐ>θΓ&οΙ&Ια Γβαονανίΐ: αςυφάαοΐααι βΐίααι υρ^ίβ 
ίΓ&οΙααι ΓθίθοίΙ. τδ 'Αρμενιακόν, καί τήν Παφλαγονίαν πιέζοντος, καΐ αύθις άκρίδος τήν Έφαν σχεδόν πασαν κεραίζούσης, 
πολλοί μεταναστευσαι τών πατρίδων αυτών ήναγκάσθησαν, ους χρυσίου διανομαΤς άνακτησάμενος 6 
κρατών, πέπεικεν αύθις τάς ένεγκούσας καταλαβεΤν. Σεισμών δλ γενομένων, ξενώνες τε κακώς διετέθη- 
σαν, και οΐ άντίπορθμοι της Βυζαντίδος άνδρώνες, ο1 διαιτητήριον έ'κπαλαι τοΤς τα σώματα λελωβημέ* 
νοις έχ της νόσου της Ιερας, καΐ τοις λελεπρωμένοις τετάχαται. 'Αλλά καΐ τούτους 6 βασιλεύς άνεκαίνισε, 
κα2 του τ& ίίδωρ εΙς τήν μεγάλην πόλιν εΙσάγοντος 6λκου δια^(3ηχθέντος έπεμελήσατο. 

Υ&η» ΐ6βϋοη68 βΐ αοΐ». 
(Λ) Τ6ν να^ν τ^ Θεομήτορι προθέμενος. Της ]) ρΓ&8βΓϋαι ΓθΟβαδβΙαΓ ςαοά 8. ^οειοαί8 ΒλρΙίβΙο Περιβλέπτου αοαιίαβ ίαβίκαίβ «άββ, άβ ςυ& βίο 
Μίοΐιαβί Ρ8βΙΙθ8, 115. ιιι ΗΐβΙ. αιβ. Βουλόμενος δΐ 
και τήν βεομήτορα καλλίονι τών £λλων κατακοσμή- 
σαι ονόματι, Ελαθεν άνθρωπικότερον ταύτην έπονο• 
αάσας, εΐ καΐ περίβλεπτος έστι τουνομα, ώς αλη- 
θώς ή Περίβλεπτος. Έπι τούτοις καΐ προσθήκη 
τις έτερα προσεγεγόνει, καΐ 6 ναλς καταγωγή γί- 
νεται μοναστών. ϋΐ ροπΌ 8αΙ> »άί8 εοααβοα» 
ρτβίβζία 1Ιιβ8&υΓ08 ρα1)1ίοο8 6χ!ι&υ8θΓϋ, βΐ 8αΙ)άΙ- 
1θ3 νβζβηΐ. ρΑίιΙο •υρΓ& βα&ΓΓ&Ι. 8β(1 άβ ίιαο βάβ 
&1ί& οΙ>8βΓναιηα8 ία ηοβίΓα ΟοταίαηϋηοροΙί οΚΗ- 
Λΐίαηα, 1ί1>. ιν. ρ&^, 94. 

(5) ΕΙς το Π^Γριον. Οαίά 8ϋ ΡβΙηαπι, <1ίχίιαα8 
ίαΝοΙίβ&ά Αίοζιαάθπι, ρ. 249. Ιιθοα8 8θί1ίββ1 ίυίΐ 
οζ1γ& υρΐ^ηι νβΓβυβ 8ΐααιη €θΓ&1ίααπ], ία ςαο 
θχβίταοΐλ τ&Ηλ »ά1&6ί&, λο ιηοα&9ΐ6Γί&, ία ςαίέυβ αοπιβα ρΓΦίαϋΙ, άβ (|υο Ιιίο Ζοα&Γαβ Ιαΐβΐΐί^βαάυβ, 
βΐ &1ία ςυοΓαοι ραββίαι πιβπιίαίαιαθ ία αοβίΓα (Γαη- 
ίΐαηΐίηοροΐί, ςυίοαβ &(]^υο^^βοά& (Βά68 8. βίβρίιααί, 
βχ βΟΓίρΙοΓβ 018. Υϋ® 8. ΤΙιβοάοΓί δγοθοί» : Αύτου 
δΐ έμβληθέντος έν τφ ναψ αγίου πρωτομάρτυρος 
Στεφάνου τφ καλουμένφ Πετρήν, θΐο. Μοα&8ΐθπαηΐ 
νβΓΟ ΡβΐΗ 8βα τα ΙΙέτοια, ίαΙβΓ ίαιρ6ΓαΙοη& πιοα&- 

8ΐ6Π& Γ60βα8βΙ ΤΙΐ60α0Γυ8 Η6ΓΠ1θρθ11ΐ68 Π18. 115. ν. 

(β) Γεώργιος 6 Μανιακής. ΜίοΙιαβΙ Ρ86ΐ1α8, 
ΙίΙ). τ. ΗίβΙ. 018. άθ Μ&οί&Οθ : Τούτον έγώ τ6ν άνδρα 
χλ\ τεθέχμαι και τεΟαύμακα * συνεν/νοχε γάρ αύτφ 
ή φύσις, όπόσα συμπρέπει τφ στρατηγήσοντι* ήν 
γάρ ήλικίαν εΙς δέκατον άνεστηκως πόδα * καΐ οΐ 
προς αυτόν όρώντες ώσπερ εΙς κολών όν ^ κορυφήν 
βρους άνέβλεπον, β1θ• 179 ΙΟΛΝΝΙβ ΖΟΝΑΒ^Ε ΙΜ XIII. Ηίβ ροΓ&οϋβ ί&(λ 01 ίη8ΐα1)&ηΙ : ςυο αυίβιη Α 11^• Ήδη δέ οΐ προς τέλος ^Ιγγιχε τ& βιώνιμον τλ ραοΐο βϋ άβΓυηοΙυβθζροηβηάυιηββΙ.ΐΊΐρβποΓβοβηΒ 
ροΙΗαβ, Ιοη^α βίΐ^ί βΐ νίίβ βί Γβ^ηί ΙβοαροΓα ροΐ- 
ΐίε6ί)&1θΓ, ςααχηνίβ 60 ^&Iη ββχ&ςβη&ηυβ ροΐϋυβ, 
ηβςαβ ίηαρβήί βιιεοβββΟΓβιη 6 1ΐ]αιΙ)ί9 βυίβ ΟΓΐυιη 
ΓβΠοΙυηιαι βοιηηίβώαΐ : ηβςυθΓ6ρυΙ&1)&1 ίιηρβΓ&ΐΓί- 
οβιη ςυαιη ίη ιη&ΐΓίιηοηίο 1ι&1)β1)&1 ςαίη€[α&ςθη&• 
η&ιη,θΙΓβΙο υΙβΓΟ ίηβρί&αι ββββ αά ββιηβη ρΓοΙίΠοβιη 
938 βχοίρίβηάυΐΏ : αο ρΓίαοίρΐο γθι νβηβΓβα 
χηα^ηα οοηΐβαϋοαβ ίηουιηϋβϋ&Ι υηοΐίοηίϋυβ ςαί- 
1)α8άαιη υίβηάο, βΐ ^ο^^ιι§^ Ι&ρϋίοι αρρβαάβηάο, 
ςυο οοηοβρίυιη α(]^αιαΓ» νίάβΓβηίυΓ, ίΐΐα ίβΓβηΙο 
οιηηία^ αο ηβ α οαηηίηίϋυβ ςυίάβίη βϊ ίηο&ηί&Ιίο- 
ηί1)α8 α1)1ΐ0ΓΓ6ηΙβ. δβά βυιη οχηηία ίΓαβίΓα 6386, 
ηθ(ΐυ6 86 νοϋ οοοηροΐβαι ρο886 ύβή οοηΐθΓβΙ : ηοα δ' δ'πως άπεβ(ω, διηγητ^ον• "Αρτι τ^^ς βασιλείας 
επιτυχών, χρόνους Ιχυτφ καΐ της ζωής και της αρ- 
χής έπεμέτρει μάκρους, κατά ταΰτα έξηκοντούτης (7) 
ών δ'τε των σκτίπτρων έπείληπτο και διαδοχήν τ^Ι 
βα7ΐλε{^ καταλιπεΐν έκ της 6σφύος αύτου έφαντά- 
ζετο, μηδ' δ'τιπερ ή βασιλίς ^ συνψκιστο πβντηκον- 
τούτης ήν, καΐ ύπέρακμος, και ανικμος τήν νηδυν 
πρδς σπερμάτων 6ποδοχήν, δυνάμενος συνιδεΐν. 
ϋρ6τερον μεν ουν έσπουδάκει περί τά άφροδίσιΟι 
και κατέτεινεν Ιαυτδν, καΐ χρ(σμασ{ τισιν έχέχρητο, 
και τ^ συνοίκφ προσήρτα λιβάδια, ώς δι$ τι ενερ- 
γούντα περί τήν κύησιν. 'ΙΙ δλ καΐ άμμάτων χι2 
έπ^σμάτων ήνείχετο, και προσ(ετο έπφδάς. 'βηλ 
δ' έγνώκει πάντα ' μάτην γινόμενα 6 κρβκτών, και ρ6Γίηά6 6Γ§& υχθΓ6ΐη αίΓβθίυ8, Γ&ηΐι8 ίΐίαιη ίηνί- «^ άπεγνώκει το σπουδαζ^μενον, ούκέθ' 6μο{ως διέχκιτο 86ΐ)&1, οαιη η&ΙυΓ& 86£;οίθΓ αά οοϋυιη 6ΐ ιηοΙΠοΓ, 
Ιυιη ν6Γ0 φΙαΙο Β&1&οϋ&(6 1ιβ1)6ΐ&1α. ϋΐ ί£[ϋαΓ 
θχ&οΐίβ &ϋηαο8 ία ίπιρβήο &ηηί8, ίιηρ6Γ&ΐΓΪ06ΐη 
&ν6Γ8&1)&1υΓ, ίΐΐα βΐ 8ΐιί οοαίβχηρίιι βΐ Ιίϋίάίηθ ιγ- 
ηΙ&1&68ΐ αάνίπ οάίυιη. ΕγαΙ &υ1θαι Κοοααηο ρπ- 
ν&Ιο αάΐιυο 8ρ&άίο, 6υ]'α8 ΓΓ&(η8 ΜίοΙι&βΙίΒ ί&οίβιη 
η&ΙυΓΑ &(! 6χςυί8ϋ&πι ρυΐοΐιηίαάίηβαι 6χροΙί6Γ&( : 
ςι1^^&π1 ίιηρθΓ&ΙοΗ α Γγ&Ιγθ οοιηΓη6α(1&Ιυ8, ίηΙΟΓ 
οιιϋίουΐΐ ιηίηί8ΐΓ08 &86ί1α8 Γαβ^&^.Ε^α8^^1(υΓ&IΏ0^6 
ο&ρΙ& ίιηρθΓ&ΐΓίχ ΑΓάβΙ^&Ι &ηίΐΏ0, ςιιβιη αράοΓβιη 
ςυοΙί(ϋ&ηυ8 60ΐΐ8ρ60ΐα8 ρυ1ο1ιπ(υάίοί8 ί11ίυ8 ίη« 
&&ιηιη&1)&1. €υΐΏ &υΐ6ΐη βρ&άοηθίη ίΐΐυιη ρΓΐάοιη 
0(1ί886ΐ, ίαιιι 1ιοιηίη6ΐη &066Γ86ΐ)&1, 6ΐ ίηΐ6Γ Γ&Γϋί1ί&- 
ΓίιΐΒΟοΙΙοςυβηάυιιι ρθΓ6θΐιΙαϋοηβ8άβΜί6ΐι&6ΐθ 1ηΐ6Γ- 
^ 16161)111. Ιά ευχή 8«ρίυ8Ω6Γ6ΐ, Ιιοιηο &ου1υ8,&α)θΓ6 περί την εύνέτειραν, άλλ* ήττον αύτ^ προσ^». Έν 
γαρ καΐ φύσει νωθής προς μίξιν καΐ μαλθαχώτερος. 
*Ήδη δι καΐ 6 χρόνος αύτφ τήν κ(νησιν {[μβλνννν. 
Ώς δέ τίνες αύτφ έπ^ ττ^ βασιλείς Ι^μμηρι^Φησαν 
Ινιαυτοί, καΐ άποστρόφως εΤχε πρδς τήν ββσ(λισ- 
σαν, ή δι καταφρ όνου μένη προς μΤσος ήρίφ^σ^ο, 
καΐ πλέον δι' όμιλίαν ανδρός. "ΙΙν δέ τις και πρ^ 
της βασιλείας έκτο μίας υπηρέτης τφ βασίΛβΤ, τούτφ 
δ' ήσαν όμαίμονες, ών εΙς ήν καΐ & Μιχαήλ, άνήρ 
φ τήν δψιν ή φύσις άπέξεσεν εΙς ακριβή ωραιότητα. 
Τούτον 6 αδελφός μετά τήν βασιλείαν χαρέβτηβε 
τφ 'Ρωμανφ προσληφθησόμενον 6π* αύτοΰ' Ιλ $1 τοις 
Οαλαμηπολουσι τον νεανίαν κατέταξε. Τούτου τφ 
ίρωτι άλοΰσα ή βασιλις έπυρπολεΐτο τήν ψυχήν, καΐ 
το πυρ το εκείνου κάλλος καθ* Ικάστην όρώμενο/ ίη1θ11θ6ΐο, ΓΓ&ίΓ6ΐη ιηοηυϋ υΐ ιιηρβΓ&ΙηοβίΏ οοηνβ- Ο ύπανέφλεγε. Μισούμενος δ' αύτη πρώην & Ιχτομίας» η'ΐΓθΙ: 8ί<ια6 &1) ίΠα ΙβοΙ&ΓβΙυΓ, ηίΐιίΐ νβΓβ6αο€ΐ&1υ8 

6&ΐη βΐ 0θηΐΓ66ΐ&Γ6ΐ, 6ΐ 086υ1&Γ6ΐυΓ, 6( &ιηρΐ66ΐ6• 

Γ6ΐαΓ. Ουίά ιηυΗ&? α8ςυθ αά οοϋαιη ρι:Ό6θ88ϋ 
ΑΐηοΓ, 86 1&η(ΐ6ΐη 60 γ68 (Ιβνβηϋ. υί ιηυΗ6η8 θγ^^α 
ΜίεΙίΑθΙβχη 8ίΓβ6ΐυ8 ρΑίαιη 6Γυηιρ6Γβ(, η6ςυ6 ία 

Γβ^ΙΑ ΐΑπΙοαι, 86ά 6ΐ ίη ΐΓίνϋ8 8υ8αΓΓΑΓ6ΐυΓ, 8θ1ί 

ίπιρβΓΑΐοπ ί£;ηοΙυ8, ειιί ία βοάβπι ευιη ίοιρθΓΑΐΓίεθ 
ΐ66ίο εαϋΑηΙί, ΓπεΔΓβ ρβάββ ^υ1)6ι)Α^α^ ΜίεΙίΑβΙ. 
0ιιί8 νβΓΟ 6001 ηιΐ]1ίβπ8 ςυοςιιβ ρ6(1β8 αοα α11γ6- 
ε(Α886 6Γ6€ΐαΙ ? Ιΐα Γαε1υ8 68ΐ ίαιρ6ΓΑΐ0Γ ΑηαΙ)0Γυαι 
ςυΑ8ί ΙεηοεΙ εοαευ1)ίαα8. ϋΐ ΑυΙβαι ευιη 6( θογογ 
Ρα1ο1ΐ6ΓίΑ, 6ΐ αΐϋ βΑΐη ία^αΐΔΟί 6(1οεΙυαι, υΐ 8ΐ1)ί 
0Αν6Γ6ΐ ηιοαυθΓαηΙ : ηίΐιίΐ 6^ϋ Αΐίυά, ηί8ί υΐ 8υ- 
Βρ6εΙααι Γ6ςΑΓ6ΐ, αυιη α1) ίιηρβΓΑίπεθ αιηΑΓβ1υΓ? τότε και προσεκαλεΐτο, και ομιλίας ήξίωτο γνησιβ»• 
τέρας, εΤτα καΐ περί του Μιχαήλ ήρωτατο του έδελ• 
φοί3. Πολλάκις δΐ τούτου γενομένου, δεινός «αν έχει* 
νος, συνήκε τον έρωτα, καΐ τφ άδελφφ ύπέβετο χβΐ 
προΦίέναι τ^ βασιλίσσ^, καΐ εΐ πειρφτο εκείνη 
αύτοΰ, μή υποσεαλήναι^ άλλα καΐ αψασθαι χαΐ φι• 
λήσαι καΐ προσφυναι αύτ^. Καΐ τί δει τ^ ϋολλά 
λέγειν ; μέχρι καΐ συνουσιασμου τά τσυ Ιραιτος κκ• 
ηντήκεσαν, και προϊόντος του χρόνου ιΐς «ρουιιτον 
σχεδόν το περί τόν Μιχαήλ έξε^^άγη φίλτρον, ηύ 
ήν ύποψιΟυριζόμενον ού τοΤς περί τά βανέληβ /ι^ 
νον, αλλά και τοΤς έν ταΤς τριόδοις, μόνφ £* 4}<*^ 
τφ αύτοκράτορι, ό'Οεν καΐ συγκειμένφ τ^ |ΐΜΐλ(βν^ 
αύτφ έπΙ της εύνής 6 Μιχαήλ είσκαλούμβνος έ«ι- ουαιςαβ ίαΟείΑαΙβαιεΙ α6^Δηΐ6αι βΑεΓβηιβαΙο ο1)- {) τρίβε ιν οΐ τους πόδας κεκέλευστο. Τ( γοΰν £ν τις ΒίΓίη^εΓεΙ : εααιςαβ ί1ΐ6 ρ6^6^Α886ι,6Α1υα1α^αα1 6886 
ρυΐΑνίΙ ν6Γΐ)Α ΔΐίοΓααι. ΟφΙβρυπι Μίεΐιαείεπι, ο1) ίά 
ρθΓ^α^ίαIη, δΙγοχ πΐ0Γΐ)υ8 ίην&δί886 ΓβΡίυΓ: αΑπι, 
υΐ ςαίάΔπιίΓΑάαηΙ^ ε6Γΐί8 ίαΙβΓνΑίΙίθ 6ΐ πΐ6ηΐ6 Αΐί6- 
ηΑΐ)ΑΐυΓ, 984 εΐ οευ1θ8 ()ί8ΐθΓςα6ΐ)Α(, βί ΐΓβαιοΓβ 
εοΓηρΐ6ΐ)Α(αΓ, βΐ Ιιαπιί ρΓοεί€ΐ6ΐ)Αί : άείηάβ Αά 86 οΐήσαιτο ή δτι και των έκείκης ήπτετο ποδών; ΚαΙ 
οΤον προαγωγός άμφοΤν 6 βασιλείς καΐ όμιυνέτης 
έγίνετο. Ώς δΐ καΐ ή αδελφή Πουλχερία (8) χ«^ 
Ετεροι περί του δράματος αυτόν άνεδΚαξαν, χαΐ 
φυλάττεσΟαι παρηγγύησαν, ούδΐν Ιτερον έποίησεν, 
άλλα τόν ύποπτευόμενον αύτφ καλέσας» αΙ Ιρφ^ Υ&ΓίδΒ Ι6θ11οη68 6ΐ ηοΐΦ. (7) Έξηκοντούτης. ΜΐεΙίΑθΙ Ρ86ΐ1ιΐ8, ΙίΙ). ιη, 
Ηΐ8ΐ. Π18. Πλέον γαρ ^ δέκα Ιτεσι τήν της βασιλί- 
δος ήλικίαν ύπεραναβεοήκει. 

(3) Και ή αδελφή Πουλχερία. Οαο ηυρ8ίί Βα• 
•ί1ιο5οΐ6Γθ ρΑΐΓίείο, οαί βοα8ΐΑαϋαα8 ίζηρ• ΒΑβίΙίί ίΓΑΐ6Γ οευ1ο8 6Γυί( ο1) ΙγΓΑαηίάΑχη : βχ σιιο οοιΟ^ 
ζϊο η&ΐΑ ϋΙίΑ υαίοΑ αορίΑ Οοα8ΐΑηϋαο ΜοηοιοΑΰΐΜ 

ί)θ8ΐπιο(1υαι ίοιρθΓΑΐοη, υ1 80ΓίΙ>ϋ ΜΙοΙιαθΙ ΡββΠιίΑ• 
ίΐ). ν Ηί8ΐ. Π18• ΑΝΝΑΜϋΜ ΕΙΒ. XVII. 182 ίς βασιλίσσης ήρίύτα- ό δΐ άπηγ<$ρ8υσβ, %%\ ^ Γβάίΐιαί. Ιάςαβ βδΒρίαβ βϊ βίΪΛΐη ίιηρβΓαΙοΓβ νί- #ίΚ, ικστίΐς του λ^ου χαι 6'ρκους άιη^τήθη 
ϋν. Έπεί δ' έκεΤνος έπιορκήσας τους 6'ρχους 

διαβολήν τους των άλλων "ίίγητο λίγους. 

μέντοι διά τήν έπιορκίαν νοσημέ τι δεινόν 

τφ Μιχαήλ, Το δ* "ζν κατά τινας περιόδους 

ραχοπή του ναός, των όφθ^^Αμιών τε δια- 

χβ2 χλ<$νος του σώματος, χαΐ χατάπτωσις 

ίϊϋ* έπαντ^ει ε! ς εαυτόν, και άποχαθ άστατο, 
ολλάχις χαΐ του βασιλέως ενώπιον ^παθεν* 
«ά0ους οίκτειρήσας τον Μιχαήλ, ^τι μαλ- 
Κι{ ψετ** '* λεγόμενα, και μετ' Ιρψ^ μήτ 
τούτον οΰτως έχοντα ψετο. ΕΙσΙ δ' ο1 λέ- 
ι^λ* έγνοησαι τον βασιλέα τον έρωτα, ε^δότα 
ΐιρρκγ^ ή βασίλισσα, και περί τα αφροδίσια άβαΐθ &εοί€ΐ6ΐ)&1, ςυί νίοθΐη Ιιοιηΐηιβ άοίβηβ, ιη&^ΐβ 
βΐίαοα βαβρίβίοαβιη ίαΐ3απα ^υά^^8ι)&^ ; ηβςυβ βηίιη 
ΙαΙβιη νβΐ αιηαΓθ νβΐ ααι&η ροβββ ραίαύαΐ. 8υηί 
βϋ&ιη ςυί (ΙίοαηΙ &ιηοΓ6ΐη ϋΐυαι ηοα ΙαΙυίδββ ίιηρθ- 
Γ&ΙοΓβιη : βθά ουιη βοίΓβΙ ηαυΠβΓβιη .1&8θίνίΓ6 &ο 
ίαβ&αίΓβ Ιίύίάίηβ, ιο16^α98θρ^ορβη8^οηθIη6^α8 βι^ 
ΜίοΗαβΙβοα, 8ίιηυ1&1α ί^αοΓαηϋα, ηβ ί11& ουιη ρΐα- 
Γϋ>υ9 Γβιη ΙιαΙ^βΓβΙ. Ου» οαιη ίΐα ββββηΐ, ίιηρβΡ&ΙύΓ 
ίη χηοΓΐ)αιη ίηοίάϋ, ίηί1α1& Γαβίβ, ςαο ςυίάοιη 
πιΟΓίυί βίιηϋίβ 6γ&(, βί ογ61)γο αηΐιβίϋυ β^Γβ βρίη- 
ίυαι 1γ&1ιθ1)&1, ιηαχίιηα ραΚβ οαρίϋ8 οαΐναβ, οβρϋΐίβ 
άβΐΗρΒίβ. Οιιοά ιη&ΐυιη βί νθηβΓιοϋ8 οοηβϋί&Γυιη ρυ- 
1&1)&ΙυΓ. 8ίο «ιϋβεΐαβ ίη ςυοάάαιη ΓΡ£[ί89 1)&1ηθϋΐη 
1αν&(υπι &1)ϋ, & ηβιηίηβ 8υ8ΐβα1α1υ8, ηβςιΐθ ηΐΐο τι^ς προς τον Μιχαήλ αυτής ^οτυης ήνεί- ρ ρυΐαηΐβ βυιη βΐ&ϋιη ιηοΓϋιίΓυιη. 01 αυΐβιη ρυΓ£[&Ιο οχρινόμοος αγνοιαν, 'ίνα μή πλείοσιν 6μ(- 
ύτββν δ' ούτως εχόντων, ό αυτοκράτωρ ένό- 
ι οΐ διφδήκει τό πρόσωπον, χα^ τ^ άσθμα 
Ις, χαι ή οψις αύτψ έφκει νεκρφ, χαΐ της 

αύτοΰ το πλέον έψίλωτο* αΧ γαρ τρίχες 
ιη^^ύησαν. Λέγεται γοΰν φαρμάκοις περιερ- 
δ άνθρωπος• Οΰτω δ* έχων άτη^ίει προς 
ν των έν τοΤς βασιλείοις λουσόμενος , χαΐ 
5τ8 χειραγωγούμενος, οΰτ' αύτίκα τεθνήξε- 
>9δοκώμενος. *Ως δΐ το σώμα έκάΟηρεν, 
ήν έχεΤ χολυμβήθραν, Ινθα δή τό παν ^δεται 

του δράματος* συμπιέσαι γάρ τινας αύτψ 
αλήν φασιν έπι τό ΰδωρ άφ* Ικανόν , καΐ εοΓροΓθ ίη αΐνβυπι (1β806η(ϋ(, Ιϋί Ιοία Γ&1)υ1(ΐ ρβΓ« 
&οΙ& Θ88Θ ΓβΓίϋΓ : η&ΐΏ ςυοδάααι οαριιΐ Θ^υ8 άία ίη 
αςυαπι (ΐ6ρΓβ88ί88θ, βΙ ^αxη ίβΡθ βχαπιίιηβιιι ίηάο 
θχίΓ&οΙααι, θ( ίη ΙβοΙο ΓβοΙίη&Ιυιη. Οιι& άβ Γβ πι- 
χηοΓβ ογΙο, βϋ&ιη ίπιρβΓ&Ιηχ, ιοί) ο&βυαι Πΐυιη 
^βαίθηβ 8θίϋθ6ΐ, αοοββδίΐ : αο ]&πι οβΓία άβ ίΐϋυβ 
ηββθ βίαΐίηι ΓβοθββίΙ. Ιβ υθγο οαπι ρ&υΙίβρβΓ &()1ιυο 
βίηβ νοοβ ^&ουί886^, Γβ^β^^α ρβρ 08 ηί^Γα ςυαάααι 
πι&1θη&, 8ρίΓίΙαιη βπιί8ί(. Ηβ^η&νίΙ αηηοβ ςϋίηςαβ 
οααι άίχηίάίο, αϋ ίηβυηΐβ Φΐ&Ιβ ίη ΙϋΙβπβ θΓ&άίΙιΐθ, 
βΐ Ογφοα άοοίΓΐηα ιη8ΐϋιι1υ8, ΐ6£[απιηυθ οίνίΠαπι 
ηοη ί§η&Γα8. ΡΐυΓ& Ι&αιβη οιηηίηο 8θ βοίΓθ ςηαηι 
8θί6ΐ)&1 θ( ρυΙαϋ&Ι βΐ ^1οη&1)&ΙυΓ. 
αΐΟεν άπνοί5ν άνιμηθήναι σχεδόν, καϊ άνακλιθήναι προς τήν στρωμνή^ν. θροΰ δ* έπΙ τούτφ συμβάν- 
«ηλθε χαι ή βασιλις, ώς δή τι τφ πάθει έπιστενάζουσα, χαΐ πλήροφορηθεΤσα του βασιλέως τήν τε« 
ίπηλθεν ευθύς. Ό δΐ, βραχύ τι έπιβιους αίναυδος, εΤτα χαι μελάντερόν τι άναγαγών διά του στόματος, 
πνεύμα, ?τη βασιλεύσας πέντε προς τψ ήμίσει. λόγοις μίν έντραφείς (9), Έλληνιχής τε παι- 
τεσχηκώς, κα2 των της πολιτείας νόμων ούχ αδαής, πλείω δ' εΐδέναι, ών ^δει ώς αληθώς, οΐόμενύς τε 
ινόμενος. 

»ΰτον μίν ουν τοιούτον κανειλήφει τό τέρμα β XIV. Οιιο ΙιυηονίΙ® βχίΐααι 8θΓϋΙθ| ίηιρβΓ&Ιηχ 
^ς. Ή δι βασιλις δλη του τόν Μιχαήλ έγκα- ίοΐιι ίη 60 ίυϋ ηΐ Μΐοΐι&βίβαι ίη Γ6^0 Βοΐίο οοΐΐο- 

ο&ΓβΙ. Ουαηινίβ ααΐβπι ίαηιίΙί&Γθβ 6^υ8, ρ&ΙβΓηί νί- 
άβΐίοβΐ ηιίηί8ΐΓί, βϋ&άβΓβηΙ υΐ ιηοΓ& ίηίορροβίΐα 
άβϋϋβΓ&ΓβΙ : ίά&8ρθΓη&(& οοηβίϋααι, Γβαι &(1 βηβπι 
ρβΓάυοθΓβ Γβ8ΐίηα5&1, ίηοϋαηΐβ ρΓβ86Γΐίπι βραάοηο 
ϊοαηηβ Γγ&Ιγο Μίοΐ3αβ1ί8, ςιιί βί οίαω ίηβυιυΓΓ&Γ&Ι; 
8€9β οτηηβί $ΐαΙίη% ρβτίίΗΓΟί, $χ ςηα ίη ηβροΗο ιηοΓα 
ίηί€Γροη€ΤβΐΗΤ, 81&1ίζη ί^ϋοΓ Μίοΐιαβϋ ΟΓη&ίυιη γθ- 
^ίυηι &οοοαιηιοά&1, βίςηο ίη Γβ^ίο \ βοΐίο οοΐΐοο&ίο 
αββΐάοηβ οαιηββ ςυί αάβρ&ηΐ ΙιογΙ&Ιπγ, υΐ βυπι 
οοη8α1υΐ6η( βΐ αάοΓβηΙ. Οαίά&ηι ααβΙΟΓββ βαηΐ, 
985 θ&άθΐη ηοοίβ β&ΟΓυαι ηυρΙί&Ιο ρβΓ&οΙαιη, 
Αΐβχίο ρ&ΐΓί&Γθ1ι& ίη Γβ^μαηι ΑΟΟθΓβίΙο, ςηί βΐ Βο- 
αι&ηυαι ιηοΓίυυαι. βΐ ΜίοΙιαβΙβαι ίπιρβΓίί &υιρίοί& τψ Ορόνφ της βασιλείας έγένετο, χαΐ τών 
\ν, τών πατρψων δηλαδή θεραπόντων αυτής, 

τδ πράγμα δούναι και σκέψει συμβουλευ- 
^ δι ουκ ήνείχετο, κατεπειγομένη προς τήν 
ιγ{αν χλ\ παρά του έκτομίου Ιωάννου του 

του Μιχαήλ, λάθρα προς αυτήν ύποψιθυ- 
, ώς 'ΛπολούμεΟα αυτίκα , εΐ βραχύ τινι 
^ αποτέλεσμα Βραδύνει . Λαβουσα τοίνυν 
Η Μιχαήλ , καΐ στολην αύτψ περιθεμένη 
Ν» ΜΐΙ διαδήματι τήν εκείνου κεφαλήν αυτή ΜΙ, μΙ ΙηΙ θώκου βασιλικού καθιδρύσασα, 
-ή Μίρηαθισαμένη, πατι τοΤς τότε παρούσι 
ΐ)/ίεΐΐν χαΐ προσκυνεΤν προετρέπετο . "Ενιοι ηίη αύτίχα νυκτός τήν Ιεροτελετίαν τήν *. &(11ιαο ρθΓ&£[6ηΙβπι ίηνβηβΐίΐ. ΕηίπινβΓΟ 60 ίοοίηΟΓΟ 
έκ' αύτοΐς γενέσθαι Ιστόρησαν του πα- βΐί&ιη Γοήβ ναΙ^Ιο,ΙΟΐ&ϋίτίΙ&βηονϋΠΐίοιροπίΙΟΓβχα Υ&γΙφ Ιβοϋοηββ βΐ ηοΐ». γο(ς μίν ευ τραφείς. Ρβ6ΐ1α3 ίη Ι&αά&Ια 
•ά Μοηοιη&οηαπι, άβ Αγ^υγο : Λόγου δΐ 
^Ιας ουδεμιάς άμοιρος ήν, αλλά τ(\ προς 
•βΐ τοΤς πρώτοις εφάμιλλος. ΙοΓρα : Έν δί 
ίργον έχείνου χαΐ σπούδασμα, λύειν τα της 
οηιορα, χαΐ τόν χεχρυμμένον άνυρύττειν νουν, χαΐ τόν σχοπόν άνευρίσχειν του αΙνίγματος • δθβν 
Φίλοσόφοις όμίλει και (δήτορσι, χαΐ περί τούτων μάλ- 
λον έσπουοάχει ή τά δημόσια. Ιάβηι Ηο. ιιι ΗίβΙ. ιηβ• 
Έν μίν ούν ό άνήρ καί λόγοις έπιτεθραμμένος Έλλη• 
νικοΤς, χαΐ πα•.δείας μετεσχηχώς 6'ση τοις Ιταλών λο- 
γοις έξήρτητο. 183 ΙΟΑΝΝΙβ ΖΟΝΑΗ^Ε 481 οοηβ&ΙαίΕνΙΙ,ρ&ιϋιη 1ιο!ο ςρταϋΟο&ηίββ,ρ&Γΐΐαι Ιβϋ, ^ 
ςαί άβΓαηοϋ ο(1ίο 1ίΙ>6Γ&ϋ βΒββηΙ. ΙΐΏρθΓ&ίηχ ροΓίΌ 
οοιη 86 ςυ&χη ΓβοΙΙββίΐΏβ 8ίΙ)ί ρΓΟβρθχίβββ,οιηηίςυβ 
ροΐββίαΐβ ίη ββ ΐΓ&ηβΙ&Ια,ΜίοΙι&βΙβιη ηαίηίβίΓί νίοβ 
ϊι&1)ϋαΓαιη ρυΐΕΓβΙ, ορίηίοηβ βαα (1θθβρ(& ββΐ. Ν&ιη 
&άΙβηαριΐ8ϋ1θηιιί€ΐ6ΐηρΓί8ϋηΐ]ΐη αιηοΓβιη ΒίΕηυΙαηβ, 
ο1)8βςαϋ8 ιηυΙίβΓβιη άβιηυΙοβΓθ, βαςυβ Γ&οβΓβ ςυβ 
ϊΠΐ §^Γ&ίΑ θΐ 3υουη€ΐ& 688βη1. δβά ουιη 8ίιηυ1&Ιίοα6ΐη 
Ιοη^αβ ρχΌάαοθΓβ ηοο ρο88θΙ, χηυΐΑϋβ ΐΏ0ΓίΙ)υ8 
βΑΐη 8ΐΐ8ρ6θΙ&οα ΙιαϋθΓβ: βί^ίςαβ ιηβΐυβαβ ρππι&Γίθ8 
ίΐΐίιιβ χηίηίβίΓΟΒ Γ6£;ία β^^^6Γβ, αηοίΙΠβ ϋβπι ί&ιηί- 
1ίΑηΐ3υ8 ααιοΐίβ, &1ί&8 8α1)8(ϋυβΓθ : άβηίςυβ ^γο£- 
οοηίϋάβιη οΙαυάβΓβ,ουβΙοάί&ςυβ αάΐιίϋίΐα, α ηβΐΏΐηο 
ϋίαιη αάίη ρ&ϋ,πί βαΐβΐΐίΐϋΐη ρΓφΓβοΙο 6χρο8υί88β1» 
ααάο βΐ αάςαίά νβηΐΓθΙ.ΝαηιβΙ 8ΐιορΐ6 βχβζηρίο Ιθγ- 
Γβ^&ΙϋΓ,οΙ Γγ&ΙΗθ ^ο&^I1^8 Βραάοηίβ ίιηρυΐ8υ ροϋβ- η 
βΐιηαιη 1(1 Γ&οθγθ ραΙ&1)&1αΓ. Ουί 8ρ&άο ;1ιοιηο θγ&Ι 
αουΐαβ 6ΐ &οβΡ, .οΙ>86υΓοςυβ Ιη^βηίο, ν&Γΐυ8 βΓ^& 
608 ςιιίΙ)υ86αιη 8^6ΐ)&1, ρΓ0ΐηρίυ8, ζηοΐβ οιΐΓ&Γυιη 
ίη(ΐ6Γβ88α8, ηβςαβ Θρυ1ί8 ηθςιΐ6 νίηο άβάΐΐυβ. 
Ρροίηάθ ηΐΐιίΐ άβ Γβίραϋΐίο» ςβΓβηάβ 8ΐυ(ϋο γθ- 
ιη11ΐ6ΐ>&1. Αο ΙιηρθηιΙηοίΒ Ιιΐο 8ΐ&1υ8 Γυϋ. Μίοΐι&θΐ 
νβΓΟ οοιηιηυηίαχη ΓβΓυχη ουρά 8υ80θρΙ&, βυιη ιηοΓ- 
1)05 6^υ8 ίη£[Γ&νθ80θΓ6ΐ, ςϋθοι &1ϋ νίηάίοίααι Νυ- 
ιηίηί8 ο(Γθη8ί ρ6^^υ^ίο ΙηΙβΓρΓβΙαΙ^&αΙαΓ, ςυο ιιοα 
86ου8 &1ςιΐθ οΐΐιη 8&υ1 αη^βύαΙαΓ, αΐϋ ασίθηϋαιη 6ΐ 
1η8&η1&ιη : Ια ^ο&^ηθI^ Βραάοηβιη 1οΙίυ8 ίοαρβή! 
ςα1)6Γη&ϋο ίηοαΙ)υϋ, ουιη ςαΐάβαι πιοη&οΐιί νββίοιη 
^&ιη οΙΙιη 8υιηρ8ί886ΐ, ββά 1ι•1)ϋιι (ΙυηΙαχ&Ι ίΐΐυά 
νϋο ^βηυβ ρΓοΩΙβΓοΙοΓ. ΕηίιηνοΓθ ΟοηβΙαηΙίηυΒ 
0&1&88οηυ8 ρ&1ηοίυ8, άοηαΐ ^6^608, οαιη άβ ηονο 
1ιηρ6Γ&ΙθΓ6 αυ(ϋνΐ8Γ6ΐ, ίηάίςηαΙ^&ΙυΓ βυΐΏΐΏ&ιη τβ- ^ 
Γαιη &ά Ι&Ιοπι Ιιοιηίηβιη 6886 άονοΐυί&ιη. [Οα&Γθ 
Μίοΐι&θΐ οαιη 8α!8 νβΙιβαίθηΙθΓ ρ6Γ(υΓΐ)&Ιυ8 νβΓβ- 
1>&1αΓ πθ Οθ1&88βηυ8 Γ6§^ηαιη αίΤβοΙ&ΓβΙ. Καςυβ 
^ο&ηη63 ςυβηιά&πι οαίΙίΗ, ςα^^α^θ^υ^&η<1ο λίΟρπια- 
ΓθΙ ηΙΜΙ 61 ΐΏ6ΐυ6αάαιη 6886 ηιαίί, νίροςαβ ρ6Γ8υ&- 
άβΓ6ΐ υ1 ίιηρ6Γ&ΙθΓ6πι οοηνβηίΓβΙ. 986 Οαί 6υιη 

Τ6ηΐ886ΐ, αϊ) ίΕηρ6Γαΐ0Γ6 ]>6θίςθ6 8α806ρ1υ8, &ο 

ιηυη6Γί1)υ8 βΐ (ϋ^αίΙ&ΐ6 &υοΙυ8, ίη ογΙ^θ άβ^βΓβ 
^η88υ8 68(. Ν1ο6ΐα8 νβΓΟ 1ιηρβΓ&Ιοη8 ΓγαΙογ, <1υχ 
Ο&ρΐιηβ» Αηϋοοίιίφ (Ι68!^η&ίυ8, ηοη οβί ίη υΓΐ)60ΐ 
&1) Αηϋοο1ΐ6ηί8 &άηιί88υ8. Ναηι ρυΙ)1ίοοΓαηι νβοίί- 
ς&Ηααι 6χ&οΙθΓ6, & ςυο 86 άυπηβ Ιγ&οΙ&Ιο8 ρηΐιι- 
]}αη1, 1ηΐ6ΓΓ6θίο, νοΠϋ η6 Θ^υ8 ί&ο1ηοπ8 ροθο&β 
άΑΓοηΙ, ροΓίλβ 61 ο1&υ8βΓ&ηΙ; η60 ρΓία8 &άιηί86Γθ 
ςυ&ο) ^α^6^α^&η(1ο οοηΟηη&886ΐ ΟΦάοηι ίΐΐαηι 618 Ο 
&&η(1ί ηοη ΓυΙαΓααι. ν6Γυηι βο ^υ^β^υ^&η(1ο ηίΐιΐΐ 
ά6ΐ6ΓηΙυ8, χηυΐίοβ οοοίάίΐ, οΐ ςυίύυβάαηι ίη8ί§^ηί- 
]}υ8 οίνί1)α8 νίηοϋ8, ίη ζηα^Βαοι υΓϋβαι χηί88ί8, 
ΑταΙγΙ ^οαηη^ 8οηρ8ϋ 86 &1) Αηϋοοίιβηίβ ο1) 1)6θ6νο- 
ΐ6ηϋ&αΐ60Γηηι 6γ^& θ6ΐ&886ηυοι 6χο1α8υαι ίηί886. 
Ηίηο 0&1α886ηυ8 ίη ίαβυΐΗΟΐ ΡΙαΙβηι ΓοΙβ^&ΙυΓ, 6( 
€οη8ΐ&ηϋηυ8 Ουο&β 6^α8 ςεηβΓ, άβ ^η^υπ& ςαβη- 
ΐΑη3 6( ρβ^^αΓ^υxη ηοη (1ΐ88ίηιυ1αη8 ίαρή ουίάααι 
ίηο1α(ϋΙηΓ.Ρθ8ΐ Οα1&886ηυ8 6ΐ1&αι β Ρ1&1& ΐΓ&η8ΐ&Ια8 
ίη ΙαΓππι οοπιρίηςϋηΓ. δϋΐ) ίά 1θηιρυ8. Α$&Γ6ηί 
ΜγΓ& οβρθΓυηί: ΡαΙζΙη&οβΒ ρ&88ίιη 6 Εοπιαηί8 ρχΌ- 
Τίηοίίβ ρΓ»(1&8 ο^θηιηΐ. Αηίίοοίιοηο άαοο Νίε6ΐ& τριάρχου Άλ$ξ(ου άφιχομένου ιιρ6ς τΑ βασ^λκιβ, 
%λ\ τόν μκν 'Ρωμανον τιΒν&ωτα Νβιαλαβ^ντοζ, τον 
δέ γβ Μιχαήλ Ιτι τα έπι τ^ βοισιλε(^ τβλούμβνον. ^ 
"Ηδη δι καί τοΤς Ιξω διαδοθέντος του γεγονότος. 
χαΐ πδσα ή πόλις τον νέον άνηγόριυ^ν αύτοκράτορβ, 
τ6 μίν αύτφ χαριζόμενοι, τ6 δ' 5τι τον άκι^τα 
άπ(φορτ(σαντο χαίροντες. Ό μΙν ούν βασιλίς φετο 
βουλεύσασΟαι &ριστα, χαΐ έαυτ^ τήν ιτβίσαν 2ξουσ(αν 
περιποιι{σασ6αι , κνί τ6ν Μιχαήλ ύπηρέτην Ιξειν 
το δά τΐ έτεροιον συμβέβηκε. Μέχρι μΙν γάρ τίνος 
έσχηματίζετο τηρεΤν τήν ηρ^ς τ^ν βασιλίδα διέ|»> 
σιν, καΐ ταύττ^ χαρ{ζεσ8αι, χαι τά έχβ(ν^ Ο^Η^Ρ^ 
ποιεΤν, είτα ούχ εΙς μακράν έχτείται τή• ιερονιη/^* 
σιν άνασχόμενος, μεθαρμόττεται , χα\ όικοντι^ 
αυτήν, και δείσας περί έαυτφ, μεθίστηνι μέν τΜ 
βασιλείων τους έκτο μίας τους «ύτης παρψους ^ 
ράποντας, καΐ τάς αύτ^ συνήθεις Ο^ρβ^α^νχ^ αύτης 
διαίρει, ΙτΙρας δ* αύτ^ προς 0εραιηίβη» Αντιχ«Ι{« 
στη σι. ΚαΙ έπΙ τούτοις τήν γυναικωνΐτιν «ότ^ άιτο- 
φράγνυσι, καΐ φρουράν περιίστηνι^ χαΐ οΜ<ν2 «ροσ- 
ιέναι ταύτ^ παρακδχώρητο, εΐ μή τ^ν ιφονιόντα Η 
φρούραρχος κατεξήτασεν, άθεν ^ίκοι, χβΐ τίνος Βε6- 
μένος παραγένοιτο. Έδκδίει γαρ οΐχοβιν Εχονν του 
δέους τάς άφορμάς. Είς ταΰτα δ* ένάγεσθαι πλέον 6 
Μιχαήλ λέγεται παρά του συγγ6νου α&τοΰ *1ωάννοο 
του έκτομίου. Ήγ Ύ^Ρ δειν6ς 6 άν0ρωπος χαΐ δρα- 
στήριος, καΐ τό ήθος 6ποκα0ήμενος, χα^ πρ^ς τοος 
Ιντυγχάνοντας ποικιλλόμενος , περισπερχής τε χιΐ 
πρ6ς φροντίδων ογκον ακάματος, χαι ούδλ γκστρ»• 
τέμενος, ούδΐ περί τ6ν ^ρατον λιχνευύμκοος, ού& 
ήττώμενος οΓνου, της περ^ τάς δημοσίας διοιχήβεις 
χαθυφίει σπουδής* Τά μΙν ο{>ν περί τήν βασίλισββν 
φκονόμητο ούτωσί* ό δΐ Μιχαήλ της των χοινΑν 
πραγμάτων οίκον ο μίας άντείχετο' είτα τψ μλν έκρα- 
ταιοΰτο ή νύσος, ην οΐ μΙν έκάλουν δαιμύνιον μήνΐ(ΐβ 
διά τήν Ιπιορκίαν ένσκήψαν αύτφ, χαι συμπνί^ 
τ6ν &νθρωπον, ώς πάλαι δή τον Σαούλ, οΐ €1 μχνίβν 
τε καΐ παραφοράν* 6 δ' έκτομίας Ιωάννης τήν δλι^ν 
άνεδέξατο της βασιλείας κυβέρνησιν, μοναχαών 
μΙν ένδυμα πάλαι άμφιασάμενος, τούτο 8λ ν^ΟΡ^ 
&χρι μονού του σχήματος. Κων<7ταντΤνος 81 «χρί- 
χιος 6 Ααλασσηνός, οίκοι διατρίβων, χαΐ ιαφί ^ 
νέου βασιλέως πυ06 μένος, δυσανασχετών ^ν, 9α Λ 
^νδρα τοιούτον ή βασιλεία περιέστη *ΙΙιΐ|Μ^• 
Τοΰτο θορύβου τους περί τ^ν βασιλέα *Ι|ρ&ατΐΜει 
πτοηθέντας μή ποτέ 6 Ααλασσηνός τυρεπ^&ι Μ- 
θηται . Και στέλλει 6 *Ιωάννης τ6ν όρχοις «ύτ^ 
βεβαιώσοντα ώς ούδεν^ς ανιαρού πειραΟήατΡβι, Μ^ 
πείσοντα τον άνδρα τφ βασιλεΐ προσελΟΕνν• Και & 
μΙν προσήλθε, και 6 βασιλεύς αυτών άσκασ(ως ιτροΦ- 
ήκατο, κα^ έδεζιώσατο δωρεαΐς, κα^ μείζονι άξιώ* 
μάτι έτίμησε, καΐ έν τ^ τ^λει διο^ιν έχέλεοη• '' 
Νικήτας δΐ 6 του βασιλέως όμαίμων, δον>ξ τής Μ 
Λ^φντ[ϊ Αντιοχείας προχειρισΟείς, ε?]ρχθη ΐ5αρ^ «** 
Άντιοχέων της εΙς τήν πολιν εΙσ^δου . Πράκτορα 
γάρ τίνα των δημοσίων τελών, ώς αύτοΤς φορτιχ&( 
προσενηνεγμένον, άνελ^ντες οΐ της Αντιοχείας κο• 
λΤται, καΐ δεδοικότες μή δίχας τφ δουκι του τολ• 
μήματος διδώσιν, έπεζύγωσαν αύτφ τάς πύλας τ$ / 185 ΑΝΝΑΙΙϋΜ ΜΒ. XVII. 486 ι;6λ«ως. Ό δΐ Ιν^ρχους αύτοΤς παρασχόμ^νοζ τζίστεις Α. παοΗυο, ΟοηβΙ&ηΙίηυβ βΐ ίρββ ίοαρθΓ&ίοηβ ίΓ&ίβΓ ώς ού^,ν ίια-^^ ^ρ^ον ύποβταΐεν χαχ^ν, παραχωρεί- 
ται της •ι«6δου' «Ττα τους δρχους ούδΐν λογισάμε- 
νος, «ολλούζ μλν άποχτ(ννυσιν, έν(ους δΐ των παρ' 
«ύτοίς επισήμων δεσμίους «στείλε πρ6ς τήν μεγα- 
λ^κολιν, γράψας τφ άδελφψ Ιωάννη, διά τήν πρδς 
τ&ν Δαλασσην&ν «ϋίνοιαν άπείρξαι αύτφ τήν εΓσοδον 
τοος ΆντΜ>χ«Τς• Εντεύθεν 6 Δχλασσην6ς εΙς τήν 
ν^Φον τήν Πλάτην περιορίζεται, χαΐ 6 έπΙ ΟυγατρΙ 
χηδεστής α^ου Κωνσταντίνος 6 ^ούχας τήν άδιχΊαν 
έιη6οώμ<νος, χαι τήν έπιορχ(αν ού σιωπών, πύργφ 
τινί χ«ταχλε(εται. ΕΤτα μετάγεται ό Ααλασσην^ς 
έχ τι^ς Πλάτης, χαΐ πύργφ χαΟκίργνυται. Έάλω 
^ τ&χ» τοις μίν έχ της *Αγ«ρ τά Μύρα, χαι τοΤς 
Πβτζινάχαις λε(α γέγονε των Μυσών (10). Του δλ βυοεβδθίΐ, αΙΙβΓΟ θ{ΰ8 Γγ&Ιγθ ρΓΟίονββίαηο άι^κί- 
ςη&Ιο. βυιη αυΐθΐη Α^&Γβηί ΑΓπβαηί βΐ βίοίΐίβηβββ 
ίαβυΐ&θ βΐ ΟΓαιη αιαπϋαι&πι ίηΓθβΙ&ΓβηΙ, Εοπι&η& 
ο1&38ί8 ιηυ11&8 βΟΓαιη η&νθ3 ουιη νίπβ (ΙβηαβΓβϋ, 
ζηυ1(08 ν'ινοβ οορϋ, ςαοΓυιη αΐϋ αά ϊιηρβΓαΙοΓθΐη 
1X11381 8υηί,&1ϋ ία ΙϋΙΟΓβ ίΓει1)ίΙ)υ8 &ΐΩχί.Ρ&αοΓ&ϋα8 
νθΓΟ Αϊ)ΒΛ^Ϊ9 ρηηοβρι, βυΐ Βθ[η&ηυ8 ίιηρβΓ&ΙΟΓ 
8ΐι&ιη ηβρΙβΕη άθ8ροηάβΓ&1,ίθΒ€ΐα8 Ηοοααααιη 8θ1νϋ9 
βΐ ς[αίΐ3α8 β&8ΐ;β11ί8 βΐ ιΐΓΐ3ίΐ3ϋ8 οϋιη Εοπ)&ηί8θθ88θΓ&1 
θ& ΓΐΐΓβυβ 8ΐΙ)ί νίη(1ί6&1)&1,ίθΓί&88ί8 υΐ Κοιη&ηοΓυιη, 
^^^α^^&[η ίοαρβΓαΙοπ, 8υ£ 00030^18 ρ&Ιπυο ΓαοΙαιη 
αΙοί8θβΓβΙυΓ. ΡαΙζίηαο» ΙβίΓΟ 8»ρ6 ιΓ8^β^^ο ρΓονΙα* 
οί&8ΐη&1θ ΐΓ&οΙιΐΓϋηΙ,οαρϋνί8 οΐΏηίΙ)υ8ίη1θΓί1οί6ηάί8• 
Αγ&5θ8 Εάβ88&ιη οΙ^θβάβΓυηΙ, βαιηςαβ βχρυ^η&β- Βοιηώς Αντιοχείας Νιχήτα χαταστρέψαντος τήν η ιβηΐ, ηΐ8ί ΑηΙίοοΙιίφ άυχ 6οη8ΐ&ηΙίηιΐ8 ίιηρθΓ&Ιοπ8 
(ώήν, ό Κωνσταντίνος αδελφός ων χρ2 ο^Ιτος του Γρ&ΙβΓ ορβιη Ιυΐί&βεΐ : οι\)α8 ία(ίΙυ8ΐη&ιη 8ίο Γθΐηυ- 
βασιλέΐικ έΐ(^ "^ Άντιοχεί^ τον τελευττζσαντα διε- ηθΡ&Ιιΐ8 ββΐ ίιηρθΓ&ΙΟΓ, υΐ θοιη ΟηβηΙ&ΙίυΐΏ Ιθξίο- 
(έξατο» χαι 6 {τερος αύτου αδελφός πρωτοβεστιά- ιηυΐΏ (1οαΐ68ΐίθϋχη ογθ&γθΙ. 

ριος «ροχεχείριστο. Έξ Άφριχής μέντοι χαΐ Σιχελ(ας στάλος αποπλέων Άγαρηνών έχάχου τάς τβ 
νήσους χαΐ τα παράλια. Άλλα τούτοις στάλος έπιπλέων *Ρωμαΐχ6ς πολλά μεν των σχαφών χατέδυ- 
β(ν αυτανδρα, πολλούς δ' έζώγρησε' χαι τους μΙν πρ6ς τον βασιλέα έχπέπομφεν, ο1 δΐ άνεσχολοπί- 
ββησαν χ«τά τήν παράλιον. ΙΙαγχράτιος δΐ 6 άρχων 'Αβασγίας, φ τήν οίχείαν άνεψιάν ό ρασιλεί)^ ήρμ<5- 
σατο "Ρωμανός, τάς τε προς 'Ρωμαίους σπονδάς ίλυσε, χαι ων παρεχώρησε πριν *Ρωμα(οις φρου- 
ρΐιβν χαΐ πόλεων, έπελάβετο πάλιν, ως τάχα δίχας 'Ρωμαίους πραττ^μενος 6π1ρ του βασιλέως χαΐ 
0«ιον της αύτφ όμευνέτιδος. Ιίολλάχις δ' οΐ Πατζινάχαι, χαΐ τόν *1στρον διαβαίνοντες, τά 'Ρωμα(ων 
χαχως διετίΟκντο, τους άλισχομένους ήβηδόν άναιρουντες. Κλ\ Άραβες τήν Έδεσχαν έπολιόρχησαν, 
χαΐ ήλω &ν ή πύλις, εΐ μή 6 δουξ Αντιοχείας Κωνσταντίνος ό του αύτοχράτορος αδελφός α6τ^ έπεχού- 
ρησιν, σν 6 βασιλεύς, της σπουδής αμειβόμενος, των Ιφων ταγμάτων δομέστιχον προεβάλλετο. 

ΙΕ'. Το» δέ της Αιγύπτου χρατοΰντος Άμερ θα- β XV. ΑοαθΓβ /Ε^ρϋ ρΓΐηοΐρβ ιηοΓΐϋθ,νί(1α& ίΙΠυβι 
νόντος, ή Ιχε^νου γυνή. Χριστιανή οδσα, σπείσασΟαι ςυ» ο1ιΠ8ϋ&η& βΓ&Ι, αηα βυιη Οϋο ρ&Οθΐη βυιη Βο- σνν τψ υΐφ μετά Τωμαίων έζήτησε* χαι 6 βασιλεύς 
Ιχύρΐϋσβ μετ' αυτών τριαχοντούτεις σπονδάς. Αδελ- 
φοί δλ δύο ΣαραχηνοΙ, τής Σιχελίας χρατοΰντες, 
«ρός αλλήλους ίσχον διαφοράς, ών άτεοος τφ βα- 
σιλ^Τ 'Ρωμαίων προσπέφευγε, συμμαχίαν αϊτών. 
Στέλλεται το(νυν 6 πατρ{χιος Γεώργιος 6 Μανιάχης 
Ιιηχοορι{σοιν αύτφ , Λογγιβαρδ(«ς προχειρισθεις 
στρατηγός• Μήπω δλ τήν Σιχελίαν χαταλαβύντος 
τοΰ Μανιάχη, οΐ ταύτης ηγεμονεύοντες σύγγονοι 
«ρ^ς άλλιΐλους Ισπείσαντο, χαΐ χαταλαβύντα τόν 
ΜανιΑχην άι»λάσαι της νι^σου διεμελέτων, χαι συμ- 
μαχΙκ9 Ιξ Άφριχής μετεπέμψαντο. Συ^ραγέντος 
Ιλ «ολέμο», τό 'Ρωμαϊχόν έχράτησε στράτευμα. ιη&αί8 ί&οβΓβ 8(α(]ιιϋ. Ουατο 937 ίηαρβΓ&ΙοΓ ίη- 
άυοί&Β Ιη^ίηΙ& αηηοΓ&ιη ουιη βα ρβρί^ίΐ. βυιη άαο 
ίΓ&ίΡθβ Α^&Γβιηί δίοΐΠ» ίΐΏρ6Γαηΐ€8, ιηΙβΓ 8β άί881- 
άθΓθηΙ, βΟΓϋίηςυβ &1ί6Γ ίιηρβΓ&Ιοπβ ορβιη ίοαρίο- 
Γ&88βΙ, ββΟΓ^ίυβ Μαηίαοββ ραίποίυβ &υζί1ίο ίΙΗ 
ιηί88ϋ8 68(, I^ο^^ο1)&^(1^δ^ ρΓβΙΟΓ (ΐ68ί@ο&1α8. Ραί 
Αοΐβςυαπι ίη 8ίοί1ί&ιηνβηί886ΐ, ίΙΗ ίηΙθΓ 8θ Γθοοα• 
οίϋ&ϋ, βΐ Μ&ηίαοβιη ίη8οΙ» αάϋυ ρροΙιίϋβΓθ οοηαΐί, 
&αχί1ί& €&ΓΐΙι&£[ίη6 βνοο&ΓαηΙ. ββά ρυ^η& οοιη• 
ιηί88&, Ηοιη&ου8 βχβΓοϋαβ νίοϋ, ιηΑ^η&ςοθ οοάο 
€&Γϋι&^ηβιΐ8ίυιη βάϋα, ίΓβάβοίαι αΓϋββ ρηηοίρίο 
ν&8ΐιινίΙ : (1θία(}θ ρ&υΐ&ϋιη ΡΓΟ^Γβάίβηβ Μαηί&οββ 
ΙοΙι&ιη δίοίΐί&ιη Κοιη&αο ίιηρβηο ΓββΙϋυϋ. ΕάθΒβλ «ΐΐ ^^νοο κολλου των Καρχηδονίων γεγονότος^ πό- ^ν νβΐΌ ρ&Γαιη αϋΓαϋ ςοία αΙ) ΑΓα1)ΐΙ>υ8 άοΐο οαρβΓΟ- 
λιις ^ πρότερον έξεπόρθησε δέχα έπΙ τρισίν * ΙΠΓ. Ναιη (Ιαοάβοίοα βΟΓΟίη ρπηοίρββ ςοίηβ^βηίοβ ιΐηι χκίΐ μιχρόν προβαίνων 6 Μανιάχης, χα^ πα• 
•αν τήν Σαελίαν τ^ 'Ρωμαίων ήγεμονί^ προσάγαγε. 
Μιχρον ^ Ιν ^ω ή Έδεσσα, δόλφ αυτήν τών Άρά- 
ββιτν μΐϋβη^βΐίίντων χειρώσασθαι. Λώδεχα γαρ αυτών 
6ρ}[9ψας, έβαγόμενοι χαμηλούς πενταχοσίας, ών 
Ιχάστ^ κιβώτια δύο έπι^χθβτο, ήχον εΙς Έδεσσαν* 
ΙχΜτον & τών χιβωτίων όπλίτην εΐχεν εντός. Έλε- 
γαν Α άιηέναι προς βασιλέα δώρα χομίζοντες ικλ\ ο&ιηβΙθ8 Ε(1θ88&αι αάάυχβΡβ, 1)ίηα8 οί8ΐβ1ΐΑ8 ^ββ- 
1&αΐ68,(ΐυ8β Ιοϋάθΐη αηηαΐοβ οΐ&αάβϋαηΐ,βίιηυΐ&ηΐββ 
8θ ίιηρθΓ&ΙοΓί Ώυηβρα οΙ>1&1αΓθ8 : ββά 81 ίηΐΡ0ΐηί88ί 
688601, ία απΐχηο ΙιαΙ)6ΐ>(ΐηί ηοοία 6€ΐαοϋ8 &Γοαί3 

υΓΐ)θΐη 0ΑρβΓ6. Ργ»10Γ ρπη6ίρ68 &ά 86 ίθ($Γβ8808 

Ιιοηοήβοβ θΧ66ρϋ, θογοπι ιηίηί8ΐη8 ουιη ο&πιβίΐβ 
λάΐιυο βχίΓΑ ΠΓ^βαι ΓθϋοΙί8. δβά ουιη ςυίάαιη Ατ- 
ζη6θίυ8 ιηβαάίοϋΒ, ΑΓ&1>ίοο Πη§^τιβ κη&Γυ8, «ραά Υ&ΓΐβΒ Ιβοϋοηββ 6ΐ ηοΐφ. (10) ΚαΙ τοις Πατζινάχαις λεία γέγονβ τών 
Μυσών. ΝοΙαιη ρΓον6Γΐ)ίαιη« άβ σαο ίη ηοϋβ αά 
Αΐβζίλάθΐη ςοβά&χη &1ϋ(^ιηα8. Ιη Αΐ6χϋ Οοιηηβηί Νονβ11& αρυά Βαΐβ&οιοιηβη αά Νοτηοοαη, ρ. 
1 6(ϋΙ. Τά Φρυγών χαΐ Μι>σών, ή παροιμία. 140, 187 ΙΟΑΝΝΙβ ΖΟΝΑΗ^Ε 188 Αγ&1)68 ίοΗβ άίνοη&ηΐ68 xηθ^(1^^&^β^,&υά^ν^^ ςυβοι- Α 
άαιη θ οΐία ρβΓοοοΙ&ηΙβιη ιιΙ)Ι ββββηΐ ? βΐ υΓϋβιη ίη- 
£[Γβ88υ8, οοιηιηθηίαιη ρΓ&οΙοή αρθρυΐ^. Ιβ ΑΓ&1)υ[η 
ρπηοίρββ ίη υΓΐ)θ οοηνίν&ηΐββ ΓβΠςυϋ,βΙ ουιη βυίβ 

Θ^Γ088118 &ρβΓΐί8 οίβϋθ, αΠΏ&ΙΟβ 01X1068 ίαΙθΓΓθοϋι 

αο ία ιΐΓΐ)θΐη Γ6£[Γ688α8, (Ιυοββ ςαί Ρβΐίςυί βΓ&ηΙ 
^Ιαάίο οοηΓβοϋ,υηο ΙεχιΙιιχώ (1ίιηί880,αιη1)ΐι1&η8]ΏΑ- 
ηίϋοβ, 0080 6ΐ ααπΙ)υ8 ΐρυηο&1θ8:ςαί οΐ&άβιη ΠΙ&πι 
άοιηί ηιια1ί&Γ6ΐ.Α1 0&Γΐ1ι&$ίη6η8ί8 8υ&Γαχη οορία- 
Γϋΐη ίηΐβπία οο^ηϋο, ίρ8θ οαιη Iηα^0Γθ βχβΓοϋα ίη 
δίοίΐίαιη ρΓθβοί8θίΙυΓ.Μαηί&οβ8 οα8ΐη8 οοηίΓα βαιη 
ρθ8ίϋ8, βί 0168818 ρρφΓββΙο 8ΐθρ1ι&αο ρ&ΐήοίο Ιιη- 
ρβΓ&1θΓ8 &Γβοί (αααι 18 ςαοςυβ υηα ιηί88υ8 βΓ&ί) 
πι&η(1&1 αϊ οραιη χηαηϋχη&ιη <1ί1ί§6ηΐ6Γ Ιυβ&ίαΓ,αο 
€Ι&Γΐ1ι&ςίο6η8ί8 νίοΐυβ θίΤα^βΓβ ςιιβ&Ι. ΡγφΗο οοιη- 
χηί880, 1&ηΙ& ιηυΐϋΐαάο ΑΓροΓυαι ρβπϋ, υΐ ηυΐΐο ^ 
ρΓορο ηαιηβΓΟ 60Π)ρΓθ1)6η(1ί [ ςυοαί. 8βά βοηιιη 
ρΓίηο6ρ8 ρυ^ηα β1&ρ8α8,εοη8θ6η8& οβίοοβ, (Ι60θρϋ8 
οΙ&88ί&ηί8, άοιηυαι Γβάίϋ. Ιά Μ&ηί&068 β^θΓΠΐηθ 
ίθΓβιΐ89 6ΐ&38ί8 ρΓβΓβοΙο οοηνίοίαΙιΐΓ. Ι8 νβΓΟ ίοαρβ- 
Γ&Ιοή8 αίΤιαΐΙαΙβ ΓΓθ1α8| 988 ουιη ίηίςυο αηίιηο 
οοαΙαιηθ1ία8 &60βρί88βΙ, αο νίοί88ίπι αΐίςαίά <1ίχί8- 
8(ι(, α Μ&ηί&66 ίΓ& ρβΓοίΙο ν6Γΐ)6Γ&1ϋ8, βΐ&ϋπι 1ϋ- 
1βΠ8 8οηρΙί8 &ά βρ&άοηβιη ^ο&ηη6xη υχοη8 8υο 
ίΓαίΓΟίη ΟΓρΙι&ηοίορΙιιιΐΏ, Μ&ηίαοβαι ο&Ιιιιηιιί&ΙυΓ 
υί (ΙθΓβοΙίοαβιη ιηοΙΊθηΙβιη. Ουα ίΐΐβ άβ οειυ8& νίη- 
0(118 ίη υΓΐ>βιη (1αοΙιΐ8 ου8ΐοάίο πι&ηά&ΙϋΓ, οιηηί 
αυοΙοΗΐ&ίβ ίη 5ΐ6ρ!ι&ηαιη ΐΓ&η8ΐ&1& : η6(ΐοθ χηυΐΐο 
ρθ8ΐ ίη8υΐ8, ίη Α^αιβηοΓΟχη ροΐ68ΐ&Ιβαι Γ6(1ίί1,(]ΐ2θί8 
ϊπιρβΓίΙία, 8000Γ(1ί&, &ο 80Γάί1)α8 ίαιρΗπιίβ, βοΐα 
Μβ88&ιι& (ςυ» 6ΐ ίρ8& 8ίοί1ίφ υΓΐ>8 β8ΐ) . νίΓίαΙο βα- 
Ιαο&1οιιί8 Απ]1)ΐΐ8ΐί ρροίΓοοΙί Ηοιη&ιιί8 οου8θΓν&1& : Ο 
ςυί ίϋβιη ιχιαϋα1ΐ08ϋαιη ζχιϋ1ί& οβοίηϋ. Αί ίοαρβΓα- 
(οπΒ Γγ&Ιγθγ 8ρ&άο ^ο&^ηθ8, ροηΙίβο&Ιαβ ουρίάίΙ&Ιβ 
ΰα^αχιβ, ςυοΒά&χη οχ ρΓίαι&Γϋβ 8&06Γ<1οΙίΙ)υ8 8ΐΙ)ί 
οοηοίΐίανϋ, ςοί οί ρο11ίθθΙ>&η(αΓ 86 Ιοοο πιοΙαίΌβ 
Αίοχίαιη ρ&ΙηαΓοΙι&ιη, υΐ ςυί ηοα οοαιιηυιιίΙ>υ8 
8υ£ΓΓ&9ϋ8,86(1 ίιηρβΓ&ΙθΓί8 αοοίοηΐ&ΐο 0Γ6&Ιυ8 088θ(. 
ΙΠο νοΓΟ : 5ί, ίηςυϋ,ΰοηίΓα οαηοη€$ τηβ ραίηατΰΚαιη 
&$$6 [αΟιιτη α^βήΟ^, ϋ Ηίατη ςηί α τηβ δίδοΐί $ηηί 
Ιοΰο τηουβαηίίίτ. Ιά Γθ8ροη8υηι οίΓοοϋ υ( εαΐοη 
88ΐθ6Ράο(68 & ρ&(Γί&Γθ!ι» &οου8&1θΓίΙ>θ8 άίββίάίΓβοΙ, 
οΐ θΓρ1ι&ηο(ΓορΙια8 ίαιρο8 νοίί ΓοάάβΓΟΙοΓ : ςιιί &(1 
ςαΦ3ΐα8 βχοοξμΙ&ηάοΒ ο&ΙίάίΒβίοαυβι ουιη ιηοΠίβ 
ίη8θ1ίϋ8 6χ&οΙίοηϋ)υ8 8α1)€ΐί(08 νοχαΓΟί, «οοίάί^ 
υ( 80Γ0Γ β^υ8 Μ&Γί& ΜίοΙια6ΐί8 ΟαΙαρΙι&Ι» ςαί ρο8ΐ 
ίιηρθΓ&νίΙ αι&ΙθΓ, νοίίβ 6Χ8θ1υ(ΐ8. Ερ1ΐθ80 Γονβηα ]) 
η&ΓΓ&ΓθΙ ςαααι πιί86Γθ 8ΐιΙ)(1ίΙί ηονί8 ί1Η8 οχαοϋο- 
ηίΙ)α8 ΐΓ&οΙ&Γ6η1υΓ, αο ρθΙΟΓΟί αΐ οηυ8 ίΐΐαά Ιαχα- 
Γ6(υΓ.6ϋί ουιη ο&οΐιίααο Γθ8ροαάίί 0Γρ1ι&ηοΐΓορ!ιυ8, 
βαιη ββηϋρθ υ( ιηαΙΙθΓΟίη, ςυβ ί§^ηθΓαΓθΙ ςυ&αίαιη 
ρθουηί&αι ρο8(αΐ6ΐ ίαιρβπυπι. Ζοο νοΓΟ ίπιρβΓ&Ιηχ 
Πΐί ίιΐ8ί(1ί&(& 68&Θ ΓοΓίαΓ : χηοάίοο θηίιη ροΐίοηοιη 
ρυΓ^&ηίβαι οί ρΓορίααΙυΓΟ πιυηβΓί1)υ8 οΙ ροΐΐίοίία- 
1ίοηίΐ3α8 ρ6Γ8α&8ίί υΐ ίοχίοαιη ρΓΟ β&ΙαΙ&Η ιηβάί- 
οίη& ο£ΓθΓΓ6( : 8θά ίΐΐο &άίιηα(1νθΓ8ίΒ ίη8ί(1ίί8 ροΗ- Ιβούλοντο, ε( παραχωρηθεΤβν ϊνίον «ΙσοιγβΕγιιν τα 
χιβώτία, νυκτός τους έν αύτοϊς όπλίτνς -έξαγαγεΐν, 
και τήν ττ^λιν έλεϊν. Εΐσελ06ντας ούν ιτρός τόν της > 
πόλεως στρατηγόν τους άρχοντας φιλοτίμως έκεΤνος 
έ8έξατο. 01 δ' εκείνο ις ύττηριτουντκ μετά τίϋν κα- 
μήλων Ιτι της πόλεως ήσαν Ιξω. ΙΙροσαίτης δέ τις 
Αρμένιος είδώς καΐ τήν Αράβων διάλεχτον προσ- 
ήλθε τοις έκτος αύλιζομένοις Άραψι μεταιτήσων* 
ήκουσε δΐ έκ κιβωτίου τινός έρωτώντος, βινη ιΐσΐ* 
και εΙς τήν π6λιν έΛθών άττήγγειλε τό $ραμα τφ 
στρατηγψ. Ό δΐ τους μίν &ρχοντας των *Αράβνν 
εύωχουμένους έν τ^ ιτ6λει κατέλιιτεν, αυτός δΐ μηέ 
των περί αυτόν έξελοών, κκι τά κιβώτια δια^|3ι{(«ς, 
τους έν αύτοΐς όπλίτας άτ^έκτεινεν £παντας, χαΐ ιΙ< 
τήν πόλιν αύθις ύπονοστήσας, τους μΙν λοιπούς τ«•ν 
αρχόντων αυτών μαχαίρας ΙΟετο ίργον* Ινός Α τ&ς 
χεφας άποτεμων, τα ώτά τε και τήν ^ϊνβ άφξχβ¥| 
*ίνα τοις οΓκοι τό σώμα τήν συμφοράν χοκτοΕγγέλλοιεν• 
Ό δι Καρχηδόνιος, τόν ολεθρον τών 6π' οιύτου ιαμ- 
Φθέντων ε?ς Σικελίαν μαθών, αυτός ζ\ς τήν νησον 
έστράτευσε μετά δυνάμεως πλείονος. ΚχΙ & Χ^ιά- 
κης άντιστρατοπεδεύεται τοις 'ΑγαρηνοΤς, χαΐ τφ 
του στόλου κατάρχοντι τφ πατρικίφ Στιφάνφ τφ 
του βασιλέως γαμβρφ (συνέσταλτο γάρ χαΐ οίκτος 
αύτφ μετά του στόλου) ασφαλώς τηρβίν ένβτείλβτο^ 
τήν παράλιον, *1να μή ηττηθείς Χσωζ 6 Καρχηδόνιος 
άποδράναι δυνήσεται. Μάχης τοίνυν σύστασης, ^ή- 
θος μΙν τών *Αφρων άνι|\ρητο, σχεδόν τι χρειττον 
καΐ αριθμού, ό δΐ αυτών αρχηγός διαδράς έχ της 
μάχης, καΐ κελητίφ έμβεβηκώς λαθών τε τοός έν τφ 
στόλφ οικαδε διασέσωστο Τούτο τφ Μοκνιάχ^ Ιν 
συμφοράς ήγητο μέρει, κα) τφ του στόλου αρχοντι 
έλοιδορεΐτο. Του δΐ τ^ συγγενεί^^ τ^ βασιλική «εχοι- 
θότος, καΐ δυσχεράναντος προς τάς ΰβρεις, χα( τι 
άνθυπενεγκόντος, θυμφ ληφθείς 6 Μοηιιάχης, χαΐ 
πληγάς εντείνει αύτφ. Ό δΐ αύτίκα γράφει τφ γυ- 
ναικαδέλφφ (11) Ίωάννΐ[) τφ έκτομί^, Όρφανο- 
τρόφφ όνομασθέντι, άποστασί^ρ έπιχειρεΐν τόν Μβ* 
νιάκην. Εντεύθεν 6 μεν Μανιακής, δέσμιος έχεΤθ<ν 
αναχθείς, φυλακή παρεδόθη, ή σύμπασα δ' άρ](ή τψ 
Στεφάνφ περιελήλυθε. Καΐ ή νήσος ούχ εΙς μβφί» 
6πό τους Άγαρηνους και α^θις έγένετο άΜΛΜρίψ 
καΐ (^^θ^μί^^ '^ού άρχοντος, καΐ πρό τούτων α!φ^ 
κερδείαις, μόνης της Μεσσήνης (πόλις δΐ «βνγ ΐΝΐ» 
Σικελικών) περιλειφθείσης 'Ρωμαίοις, χαΐ ^βΚτης 
του έν αύτ^ στραγηγοΰντος άνδραγαθίς^, οβτος ϊ* 
ήν ό Κεκαυμένος Κατακαλών * ού γάρ τήν «όλιν 
μόνον περιεφύλαξεν, άλλα καΐ χιλιάδας άνεΤλε τών 
εναντίων. Ό δΐ του βασιλέως αδελφός, & Ιχτομίβς 
Ιωάννης, δριμύνατον τρέφων Ιρωτα του «ροστηναι 
της Εκκλησίας, Ινίους τών αρχιερέων προ9ηταιρ{* 
σατο, οι αύτφ έττηγγέλλοντο καθαιρήσ^ι τον ιιβ* / 
τριάρχην *Αλέξιον, ώς ού ψήφφ χοινφ ττροχειρί• ' 
σθέντα, άλλ' έξουσί^ βασιλική. Ό δΐ, ΕΙ ο& χ^Μΐ^ι• 
κώς, ώς φβτε, γέγονα πατριάρχης, άντέθετο, χεΙ 
6'σοι παρ* έμου έχειροτονήθησαν , χαθαιρεθήτω• Υαήδο ΙοοΙίοηοβ βΐ ηοΐ». 

(11) Τφ γυναικά άδβλφφ. Αη γυναικαδέλφφ, ΰΧΟΗβ &&ΙΗ? Μ88. Εβ^ίί 001068, Ό δέ αύτίχβ γράφει ^ 
άδελφφ 'Ιωάνν^ΐ). \ΝΝΑΙΠΤΜ ίΙΒ. XVII. 190 

Ιμο{. ΤοΙίτο τους λοιπούς των αρχιερέων Α. βιιΐυιη οίΐανϋ• Ουιη αυΐβιη Γ68ριι1)Ηο& βίο &1> βο 
^ι.^ΗΜ-^τΰν το^ ΐΝίτριάρχου χατηγορούντων αάιηίηίβίΓαΙϋΓ, ΓηιΐΓββ β{ϋ8 ηοα ιηίααθ οιηηββ 
, χλΙ ίμβινεν άτέλεστος του Όρφανοτρόφου βχϋξίΐ&ϋ&ηΐ, 110I1α^η^8^ο^α8^^^8^α:^ βΐ; ανΑΠ88ίπιί : 
ις . Ηολλαις δΐ )^αι ά(7υνήθεσιν είτπράζεσιν ς[υθ3 ουιη ίοαρβΓ&ΙΟΓ βΐίαιη βα άβ οαϋβα οάίβδβΐ^ 
Ιζέτρυχε τ& ύπήχοον, ποριμώτατος έν τοιού- Ιαιηβη Iη8^ο^ ίπ&ΙβΓ 8ρ&(!ο ^ο&^α68 β08 ουβΓΟθΓί 
^ΐΜνος. Της ούν άΒελφής αυτού Μαρίας, "ί) ηοα ραΙίβϋ&ΙΟΓ, &1ία3 βχοιιβαηάο, α1ί&8 Ιβ^βηάο Γα- 
ήν του ύστερον βασιλεύσαντος Μιχαήλ του οίηοΓα βΟΓΟίη, ηο αά οο^οίΐίοηβιη ίιηρβΓαΙοηβ ρβΓ• 
του, δι* ιύχήν εΙς Έφεσον απελθούσης, κά- νθηΪΓβηΙ. 

επανιλθούσης, χαί διηγουμένης 6'σα πάσχοιεν ο\ πένητες , ττς χαινάς δασμοφορίας πραττ^μενοι , 
ούσης &νε6ήναι τοις 6πηκ<$οις τό του άχβους πολί), 6 Όρφανοτρ6φος έπικαγχάσας, *ί1ς γυνή <ρρο- 
ννοΕΚ€χρ{θη αύτ^, μή είδυΐα 6'σων ή βασιλεία δεΐται άναλωμάάων. Ούτος έπιβουλευΟήναι λέγεται 
ί^ς βασιλίσσης Ζωής. Φαρμακευσαι γαρ αυτόν καθαρσ(φ του Ιατρού μέλλοντος , άνατΐείσαι τόν 
ιΰοντα δώροις και όποσχέσεσι δια τίνων τήν βασίλισσαν άντΙ σωτηρίου προσενεγκεΤν αύτψ δηλη- 
^νωοθένιος δέ του επιχειρήματος, διαδραναι τόν κίνδυνον. Άλλ' οΰτω μίν παρά του Όρ<ρανοτρ(5- 
Μάννοο τα κοινά φκον6μητο* ου μεΤον δ' εκείνου οΐ αδελφοί αύτου, άλλα μάλλον έκά- 
διέποντας, άδικώτατοι οντες καΐ φιλοχρηματώτατοι• οΓς διά ταΰτα και ό βασιλεύς άπηχθάνετο • 
ΜΙ δλ τήν κακίαν αύτοΤς ου συνεχωρεΤτο ιζαροί του μείζονος αδελφού του Ικτομίου Ιωάννου, 
# παραιτουμένου αυτούς, ποτέ δΐ τάς αύτφν πράξεις περικαλύιιτοντος, καΐ ουκ έώντος εΙς γνώ- 
V τφ αύτοκράτορί' 

Ι^η δι της νόσου νεανιευομένης (12) τψ βα- Β 939 XVI. ΟβΙβΓυΐΏ ιώογ1)0 ίηναΐββοθηΐβ, θΐ 
ιαΛ Οαμά της νου λογιζομένου παράφορα; ιηβηϋβ &1ί6η&ϋοηβ ΒΦρίυβ ίηναάβηΐθ, ηβςυο Γγθ- 
κιούσης, ούτε προ6δοις (13) έκέχρητο συνε- ςιιβηΙβΓ ίη ρυϋΙίειιιη ρΓοάίϋ ϊιηρβΓ&ΙΟΓ, αβςαβ 
τε βασιλείοις πομπαΤς, ουτ' έν βήμασιν έχρη- ροχΏρ& Γβ^ία υ8υ8 68ΐ, ηβςυβ 8θθΐΐΓα8 ία βοΗοΓβ^ίο 
φ βασιλείφ Θρ6νφ άνετος έφεζόμενος, άλλα 86(16118 Γ68ροη8& άβάίΙΙ 86ά νβία οίΓΟίιιη 8υ8ρβη8α, 
άαματα περί αυτόν άπτ^ώρηντο , καί τίνες π ςαί 8ί§ρα& ιηαΐι &<1νβηΙ&ηϋ3 οΙ)86Γν&1)&ηΙ (ςα» 
ν τιταγμένοι αυτόν περιίσταντο, 0*1, όπηνίκα ςοίάβιη 6οαιρ1ιΐΓ& 6Γ&α1), αηίιη&άνβΓΒΑ ιηβηΐίβ αΐίβ- 
ον «Τδον της του νου παρατρόττής (πολλά δΐ ηαΙίοη6, 8(&ϋιη οϋάυοβϋαηΐ, βΐ &8ΐαοΐ68 86εβ()6Γ0 
ν&τψ προεμήνυον), είλκον έπ' ΙκεΤνον ευθύς 3υ1)6ΐ3&η1. Ι8 νθΓΟ ηαθΓΐ)α8 ιιΐ 8αΐ3ίΙο αο6β(1βΙ)&(, ίΐα 
ιιητάνματα, και τούτοις τόν πάσχοντα συγ- θϋαιη 8υΙ>ϋο Γθ06()6ΐ)&1. δίε &ίΓ6θΙϋ8 Μίοΐιαβί ραιι- 
ν-κκ, έζιέναι τοΤς παρεστώσιν ένεκελεύοντο. Ιαΐίιη & θοη8ρ66ΐυ βΐ &οοβ88α ίοαρθΡαΙτΐοίΒ &1)8ϋηθ- 
όι^άοΊ τε τό πάθος έπι^ίει, κα^ άθρόον άφί- 1)&1, 8βυ νβΓβουικϋα, ςαοά ρρο Ι&ηϋβ ιηθτίϋδ Ι&ΐβιη 
Χτεως οΰν Ιχων ό Μιχαήλ κατά βραχύ καΐ 61 £[Γ&1ί&ιη Γθροη6ΓθΙ, 86α ραάοΓβ, αβ ία ιηοΓΐ)θ βαο 
τήν βασίλισσαν καΐ του προσιέναι άπείχετο, ςαο 8&ρί88ίαΐ6 θΐ 8υΙ)ίΙο ΟΟΓπρίβΙ^αΙαΓ, &1) 6& νίάΰ- 
ιβνος, 6'τι οΓα άνθ' ο'ίων αύτ/{ άνταπέδωκεν* ΓβΙΠΓ, 86υ οΙ> ΰΟΓΓαπιρΙαο) ΟΟΓροήβ Ιι&ΐ^ίΐυα), θΐ 8(1 
μ,α χαΐ ετοιμότατα του πάθους αύτφ έπιγι- γι ^οα^υ£[&16Π1 οοαβαβίαάίαβπι 3&αι ίαβρίυαι. Οαίάλπι 

ι^σχύνετο πάσχων οΰτω παρ' εκείνης όρα- ν6Γ0 &ίυαΙ βααι οοαΓ688αήί8 6( &(1αϋ6ηαοΐ 6ί οββ- 
Ιιά τό τήν ^ζιν του σώματος διεφθάραι οΐ, (Ιβοι ίπιρ6Γ&ΙθΓί8 οοοΓ688αΕη, ουιη &1ΐΑ &1> βίβ ρηκ- 
; μίζιν μή πεφυκέναι • *£νιοι δέ φασιν ώς οβρία &006ρί886, Ιϋοι αΐ Γθ νβαοΓβα ιι1)8ΐία6Γ6ΐ : 
«νευματικοΤς έξομϋλογησάμενος τό της μοι• θα(ΐ6ηις[θθ άβ 6&υ8α οιαΚααι ρβΰαοί» 6Γ0^&1>&1, βΐ 
ί τοΟ φόνου του βασιλέως αμάρτημα, παρ* 8&εΓ&6 8Β(1β8 6Χ8ΐΓα6ΐ)&1, 6( &€ΐ ίαοίγίαοί οιαΓίγτβαι 
£λλας τε έδέξατο έντολάς, και του άφροδι• ΌβιηεΙηυαι ΤΙΐ688&1οαίο&αι ρβΓβ^ήαοώ&ΙαΓ, ί11ίυ8 
Α/Μβαι * Ινθεν τοι και διαδόσεις έποιεΤτο ιη&ΐί άβραΐβίοαβαι 0Γ&α8. νβΓααι &ά ίΐΐαά βΐίαπι 
•ν «ολλών, χλΙ σεμνεΐα ψκοδόμει, καΐ εΙς Ιιγ(ΐΓορ8 &6ε688ίΙ. θα» ευαι ίΓα(6Γ 6^α8 ^ο&αα68 
»(χην άπηλθε , του καλλινίκου μάρτυρος νίά6Γ6ΐ : νθΓίΙαβ αβ βο βυϋίΐο 6Χ8ϋαεΙο, ίηιρθΓίαζη 
0ο ^μ«νος, Ίνα τι του πάθους εΰρ^ άλέ- αά Ζοβα ^αΓβ ΙΐΦΓβάϋαΓίο ΓβάΐΓθΙ, ίρββςαβ οααι 
^ & χλ\ νόσος ύοερική προσεγένετο. 'θς οΰν οαιαί ί&ιηίΐία 6Χ8ΐίΓρ&Γ6(αΓ, ρροϋβΐ^ίϋΐ^υβ νβΓϋίκ 
Χχ<Μΐ« τόν άδελφόν έώρα ό Ιωάννης, δείσας ίαιρθΓ&ΙοΓί ρβΓβυαάβΙ, υΐ αβροΐβιη βζ βΟΓΟΓβ Μί- 

β«ίΜ\ι Ι^ μή, άθρόον θανόντος του αυτοκρά- εΐι&βίβαι ία ίοιρβΓίί 8αοθ638ίοα6Πΐ ΟββΑΤβαι βρρβί- 
Μ τ$ ΖΜη γένηται ώς κληρονόμφ αυτής, ΙβΙ : ^υ^α9 ςυ1& Ζοβ ΙιβΓββ βΓ&Ι. αΐ άίεΐαοι 68ί, 
ν αάτός η χαΐ τό γένος 6'λον εΙς έζολόθρευ* ίΠ&αι ςαθ(]υβ &Γΐβ ΐΓαοί&Ι. Ιΐβ ιηαίΓοα&αι ^αοϋίΐβαι 
{«βι, μέχιισι τόν αυτοκράτορα πιθανότησι , -^ πιαίΓβπι ί£[θθΙ)11ΐ8 ραβή βα9ααΙ.Αα)1)0 βαίηι ίΓ&ΐΓββ 
Λ τΑν άδελφιδουν αύτου, τόν Μιχαήλ, προ• 6& άβ Γβ οαολ ίΐΐλ εοΐΐοοαίί, Μίοΐιαβίβαι βΙίαιη 6^α8 

ν&Γί'<:3 Ιβοϋοηββ βΐ αοΐ». 

Ή8η δ^ της νόσου νεανιευομένης. Ιάβαΐ λήν άμαυρουντος, οΤα δή τά πολλά γίνεσθαι ειωθεν* 

1β ΐηθΓΐ)θ ίιηρβΓαΙοηβ : Κα^ ό μΙν βασιλεύς 6 μΙν ούν άαφοτέρωθεν Ικαμ^ε, και τό ενεργό/ της 

«ριιπεπτώκει, ου περιοδική φρενίτιδι £κα- βασιλείας δια της νόσου άποσεσύλητο. 

*χ% τινός βασκανί^ δαίμονος πονηρού, αυτό (13) Οΰτε πρόδοις, βίο. νίάβ (ι/ΟΜ. ΐΐΐ^.6Γ«1?^.ία V. 

ΐ< ψυγης ήγεμονιχόν περιτ^έποντος. εΐ'τε του Πρόχυψις• 

»ου χβί! γεωοεστέρου χυμού ΙπΙ την χ«φα- 494 ;0ΑΝΝΙ3 ΖΟΝλΗ>Ε ^ 

αάορίίνυπι ηοιηίηβιι*.ΒΕνβΓθςηβηβονο1αηΐ8ΐϋΙ)αβ Αχ«φί«««^«' Καίσαρα, V Ιφείρος «ϊη *«? "^^ Ρ^ 

βΟΓίιπι γοΓγ&^&Η. Εα νβΓΟ ςα» ηβο νο1υηΙ&1ίΙ)ΰ8 

0ΐ&1)ίΙί8 688β(, &αηυϋ. 8&η&1υ ί^ίΙϋΓ βΐ ϋ8 ςυί ΰο- 

ιηΗαΙαιη ίιηρβΓ&Ιοήιη βχρίθηΐ, ία Βΐ&οΙιβΓηί&ιη 

βάβιη οοηνοο&Ιίβ, ίοιρθΓ&Ιπχ ρΓ0(1υβΙ& ία ζηβάίυιη, 

βΐ ίηίΓα 8&βΓ&ήί β&ηοϋΐΐοβ ρπο^Γβββα, ίηάβ Μίοΐι&β- 

Ιβιη αάορί&ΐυιη ρΓΟ ΩΠο υ1οί8 βχοίρϋ, βυιηάοαιςιιβ 

ίπιρβΓ&ίοΓ 8ΐλϋιη Οοβ&Γβιη αρρθΗ&Ι, βΐ ρορυΐί Γγθ- 

ςιιβαϋ& οοο8&1ιι1&(•Αο ^ο&^ηβ8 ςαίάβιη ββ ηβ^οϋυιη 

οιηηβ οοηΓβοίβθθ 3&ιη, βΐ ίοαρθπυιη 940 βυ» ί&- 

ζηϋΐβθ οοη8ΐ&1)11ί88θ ρυΐΕΐ)&1 ; 86ά βο ραοΐο βΐ 86- 

χηβϋρβϋΐη βΐ οιηηββ βιιοβ ηβ0688&πο8 Γιιηάϋυβ βτβΓ- 

ϋΐ, υ( βαο Ιοοο ΓβΓβΓβΙυΓ. λβ(ας άρχί. Έπιι δΐ της βασιλείας, ώς.βίρηται, λ 
ρονόμον τήν Ζωήν |1δεί, μέτβισι κάχβίνην, «ιΐ | 
τέρα τήν εύγβνή του δυσγβνοΰς άναπλάττιυσ 
"Αμφω γάρ τω άδελφώ, διαλ4χ•βντ8 αύτ^ ταρΧ τ 
του, είσποιητλν ταύτης τλν Μιχαήλ υΐλν Ανομάζ 
σιν. Ή δέ, μήτ* άντειπβϊν 8α^^οί>σα τοΤς Ιλβί 
θελήμασι, χαί άλλως εύκολος ο3αα τμΧ τήν γ>»ώ; 
εύαγωγλς, κατένευσε . ΚαΙ συνήθροιστο μλν »!ς 
έν Βλαχϊρναις θεΤον ναδν ή γερουσία έχ πρ«ιη( 
ματος, και οΐ πληρουντες τήν τάξιν δή τήν βι 
λειον (14), έν δΐ μέσοις τούτοις ή βασιλίς «{ 
χβεΤσα κάν ταΤς κιγκλίσι γενομένη του 0•^9ΐα«τ^ 

έκεΤΟε είσποιεϊται τον Μιχαήλ , και ώς υΐλν άγκαλίζεται. Ό δΐ αυτοκράτωρ αύτίκα τούτον «ρη 

ρίζεται Καίσαρα, καΐ τ6 άθροισμα έπευφήμησεν . Έδοξε μίν ουν 6 Ιωάννης ήδη τ& ιταν χατιργί 

σίαι, και τδ κράτος τψ οίκείψ γένει περιποιήσασθαι, τλ δ* ήν άνατροιτί^ του παντός α^ψ τ* χβΐ 

προσήκουσιν απασιν* ((πως δΐ, 6 λ<&γος δηλώσει κατά καιρ<&ν. 

XVII. ΒϋΙββΓί ροΓΡΟ αΙ) ίιηρθΓΛίοΓβ Βαβίϋο, αϊ Β ΙΕ'• Των δΐ Βουλγάρων, ώς ήδη Ιστόρηται, 

άιβίυιη ββΐ, 8υΙ>&ο1ί,8ΐιο Γ6£;ηο θνβΓ803υ^υΐΏ ββΓνί- Βασιλείου του βασιλέως καταπολεμη6έντ»ν, και 

ίαϋβ &ά Ιβιηρυβ ΙυΙβΓοηΙ. Ταηάθΐη νβΓΟ ουιη άβ βο 

θχουϋβηάο, β( άβίΓβοΐΑΐκϋβ ίιηρβΓ&ϋβ οο^ίΐΑη1ι1)υ8 

άυχ 6( αυοΙοΓ άββκββί ; νίΓ ςυίά&αι οϋβουΓΟ ϋΐβ 

ςαίάβιη §^θηβΓβ 0Γΐυ8 Οοΐί&ηυβ, ιβά άοϋ 6ΐ αβίυϋο 

ρΐβαυθ, Βγζ&ηϋο, υΐ ΓθγΙιιγ, ίυ^& β1&ρ8υ8, βΐ βο 

βΐίααι η&ίϋΓ&Ιβιη, ηοη Ιβ^Ιίιηυχη Α&ΓΟπίβ,ςυί Γγ&- 

ΙθΓ 8&ιηυβ1ί8 ίυϋ, ρΗποίρΐβ ΒυΙ^&ΓΟΓυιη ρΓοΓβββαβ, 

& Β&γ1>&π8 ρθχ θΙί($ίΙυΓ. Εχ βο ΙοιηροΓβ ^βηβ αρεΚβ 

(ΙβΓβοϋ, οΐ αά 1&ΐΓοοίηί& οοηνβΓβα 08ΐ. Αά βοραοι 

Ι^ϋιΐΓ βΓα88&ϋοηβ8 θρβΓΟβηάαβ ςυίάαιη <1αχ ουιη 

οορϋβ 11118808, οοπι Επΐΐϋοβ 8υο8 ιηαίο ΐΓαοΙ&τβΙ, 

ϋοΓΟίη ίΓ&οοη(ϋ& ροηιβββΐ, ηίβί ααίυ^ίβββΐ ηοοία. , 

Ε^αβV0Γ0βxβΡ^ί^α8 ιηβΐιι ρωηβάθΓαοϋ, βΐ ςυβοα- κεκίνητο, καΐ τά 'Ρωμαίων κατέτρεχ•. Χτέλλτ 

ά&ιη θ βυο ηυιηβΓΟ ΤίοΙιοιηβΓϋΐη ΒβΙ^&Γυιη ς^βηβΓΟ η τοίνυν στρατηγός τις μετά δυνάμ«ως, V άναχΜ 

άυοοιη ογθ&Ι, βΐ Γθ£;θΐη Βυ1§^ειηβ ηοιηίη&Ι. &ίο ροβ τάς έπιδρομάς τοΤς ληστεύουσιν. Ό δΐ χοχμκ ^ 

Βυ1§^&Γ0Γυιη άίνίβα ιυηΐ, αΐϋβ «α ΟοΗ&ηυιη, &1ϋ8 

&ά ΤίοΙιοαιβΓυαι οοηί1αθαϋ1)ΐΐ8.δοά Οοΐίαηαβ λάνοΓ- 

■αηυιη άοΐο &β;^Γθ88υ3, &(ί Γβ^οί οΐ 1)θ11ί Ηοιη&ηί 

οοη8θΓϋΰΐη&οοοΓ8ϋ.Ουοά ουιη ρ&Γυίΐ86ΐ,οοη£;Γβ^&Ιο 

ΒυΙ^αΗοο οχβΓοϋυ, ΟοΗαυυβ &ίΙ : Βα ΒηΙοατίϋα 

ηηηηνατη »αΙνα βΗΙ $Ηδ άηοΙ>ια Γ6ρ{δη$, ^ηοά ή υ€' 

ϋνχ ίαΐυϋ οοηΒΐιΙίΗτη αιρία$^ αΐίετντη ηοίίηιηι $ 

ίΜάίο ίοΙΙχίβ. Αο $ί τηβ εχ ρβηβνβ 8αηίίΐβΙί$ βΜβ ηο- 

$0$. ΤίΰΗοτηβηιιη ατηονΗβ. 8ίη η»ίηι«, ίΙΙί ρανβίε^ 

ηιβηηβ ίοΙΙιίΰ. Ηίηο οΙ&ιηοΓΟ 8υΙ>1αΙο, αϊ) οιηηίΗυβ 

Γοχ οοα8&1υΙ&ΙυΓ. ΤίοΙιοπίθΓυΒ Ι&ρίίΐίΐ^υβ ο1)ΓυϋυΓ. 

Οοΐίβηυι ϋ& γογοπι ροΐϋαβ, ΟγΓπαοΙιίυιη οαρϋ, βΐ 

βΓ«οί&ιη &ς^Γβ88υ8, ΝίοοροΗ ουιη Οηϋίιηο &^ο 

ροϋΙΟΓ, υΙίΓο άβάίΐίοηο ΓαοΙλ & οίνίΙ)υ8 Ορρίιιιηο- αύτών βασιλείας καΟαιρεθεΙσης , μέχρι μ^^ ^' 
Ιφερον οΐ Βάρβαροι τον της δουλείας ζ^ιγ^ν ε 
τούτον άποσείσασθαι διανενύηντο χαΐ Ιβ^οβζ• 
άλλα σφισι τ6 ίίναρχον έκώλυε τλ Ινν^ημβ. Άνήρ 
τις όίσημος μίν το γένος, Δολιάνος χΛούμβνος, δίΐ 
δΐ μεστές καΐ δεινότητος , υΐδν ΙαΐΛ&ν έπιφημί' 
του Ααρών, δς του Σαμουήλ του δρξαντος του Ιί» 
ήν αδελφός, έκ Βυζαντίου, ώς λέγεται, άποδράς, 
πείσας τ6 Εθνος παις είναι του Ααρών, έζ ήμιγά» 
έκείνψ γενόμενος, άλλ' ουκ έξ έννομου βύνης, 
βασιλέα τοις Βαρβάροις ιξ^ρέθη. Έντευθβν εΙς ^ 
ράν άποστασίαν έξε^ιδάγη τ6 Ιθνος, καΐ εΙς λι>σ« όπ* αυτόν προσφερόμενος , έξηρέθισβ τούτους κ 
Ιαυτοϋ, καΐ άπώλετο &ν, εϊ μή άπέδρα νυκτός. 
γουν 6π* αυτόν στρατιά, δείσασα, πρλς άποσταβ 
έχώρησε, κπί τίνα έξ εαυτών Τειχομηρλν κεχλη 
νον, έκ δΐ γένους φύντα Βουλγάρικου, άρχηγλν & 
τοΤς προχειρίζονται, καΐ βασιλέα ΒοαλγαρΙβις αί 
όνομάζουσι. Και τά των Βουλγάρων διι^ρητο , ι 
μίν τψ Δολιάνψ, των δΐ Τειχομηρψ ιτροσρυΥίηι^ 
νων. Άλλα δ(5λψ μετηλθεν 6 Λολιάνος τλν έΛβ^ 
στάμενον . Μετακαλείται γάρ αυτόν Ιιη ι•»•" 
καϊ της αρχής και της προς 'Ρωμαίοος |ΐέ)[ΐ^<« ' 
δς πείθεται. ΈπεΙ γουν ήνώθησαν αμγω οΐέρχητ 
καί τό πλήθος των Βουλγάρων , νυνήβροιστβ, 6 
λιάνος προς τους συνειλεγμένους έ'φη, Μή δν ι 
ΐΓορΙιι ίη8β1ί&1)ί1βιη ΓαραοίΙαΙβιη ηοη ΓβΓοηϋΙ^υβ,ιιο, ^ σωθήσεσθαι τό των Βουλγάρων Ιθνος, ύπ* άρ αΐ ρρονβΓίΐίο άίοίΙυΓ, ΜγβΟΓυαι ρΓβάαηι Γ&οίΙ Ηο- 
πι&η&8 (1ί1ίοηβ8. ΑΙ ίηιρβΓΑΐοΓ (ΙοΓοοΙίοηβ ηυηϋ&1&, 
&(1 αυοΙοΓοπι β^υ8 οοηιρΓβΙιβηάβηάΰηι ίηοϋ&Ιαβ, 
ίηίςυυηι εβββ (ϋοοΙ>αΙ, 8ί ίρββ, ςυί ηΐΐιίΐ Αά ίπιρβ• 
Ηυπι &1(υ11ί88βΙ, ρ&Γΐβαι θ]υ8 &Ιίςυ&ηι ταρί αϊ) υΐΐο 
ρ&ΙΟΓΟΙυΓ. 8οά (ΐυί& άβ 8&1υΙο ο^υβ ^&η1 άοδρβΓ&Ιυπι γών δυοΤν κυβερνώμενον , καί , Εϊ τήν 9ΐϋτη] 
υμών βούλεσθε, τόν Ινα έξ 6μών ποιήσατε Ιχ 
δών εΐ μΙν οΰν έμΐ του γένους βΤναι τοδ 
μουήλ ο^ατε , άποσκευάσασθε τόν Τειχομη| 
ΕΙ δ* ού τοΰτο, αύτφ μ^ν εαυτούς όποτάξατι, 
δ' έκ μέσου ποιήσατε . 'Βπι τούτοις 6ρους ήρ ν&Η» Ιβοϋοηββ βΐ ηοΐ». (14) 01 πληρουντες δΐ τήν τάξιν τήν βασιλι - ΰόηιίΜίΐηι Χίηρ6ταΙθΤ%$, Υιάβ 61θ$$. »ι«ί. ΟτΛϋϋ, 
κήν. ν^οΙΟυβ, οπϋη^τη ίτηρ$Γαίοηηιη, Εορο8α1οιυ8, τάξις. ΑΝΝΑI^IΌΜ ϋΒ. ΧΤΠ 194 τήν Ρ««λ»ίαν ξύμπαντβς έπεοφήμησαν, καΐ 
(^^ρ^ χβτελιύσθη, Ό δΐ Λολιάνος, αύτοκρά- 
νόμκνος, εΐλέ τ§ το Δυ^(&άχιον, καΐ κατά της 
ος έχώρησβ, και τήν Νικόπολιν καί τά 6π* 

προσβποιήσατο , των έν αύτοΤς έκ(5ντων 
>ρησάντων αύτψ, έπει μή εφερον τήν του Όρ- 
ίφου άπληστίαν καί το άκόρβστον. ΚαΙ 6 μεν 
Λίβιν Μυσών, τ^ του λόγου, τα 'Ρωμαίων έτί- 
'ϋ δΐ βοΛίλευς, της αγγελίας κομίσθείσης 
15), αδτίκα ώρμα καταλαβεΤν τ6ν άποστβ- 
ι, ^»ινον ήγεΤσΟαι λέγων, εΐ μηδίν αύτ^ς τ^ 
^ προσενεγκών, μοΤραν ταύτης άφαφεβεΐ- 
ια παραβλέψεται . Ότι δέ οΐ άπέγνωστο τό 
«^ (ήδ^ γαρ 6 Οδερος αύτου κατεκράτησε, καΐ 
Λ β»μα έξώγκωτο), τ6 τε συγγενίς άπεϊργε τήν 
ΓβΙβιν αύτψ παρακλήσεσι , και οΐ προύχοντες 
►λής ο6κ έτη/ΐνουν το βούλευμα. Άλλ' έκεΐνρς 
βωννύ μένος , και άντεπάγων τ^ ασθενείς τύ 
βν, έπΙ τους άποστάτας χωρεϊ , καΐ ήν το 

θαύματος άξιον. Νυκτός γαρ τ^ νύσψ κα- 
^μίνος, κα^ ούκ 2^ν ές αυριον άναστήαεσθαι 
κώμενος, 6 δΐ ημέρας άρτι διαφαινούσης έφιπ- 
Ιωρατο, και προτ(1ει της στρατιάς• *Ως δ' έν 
«ν Βουλγάρων όρίοις έγένετο, ήτοιμάζετο 
ντιπαράταξιν. Οΰτω δ' άλλήλοις τα τάγματα 
^γεσαν, καί τι συμβάν άπ6νως τάχα τψ βασι- 

ν(κην προσένειμεν. Ό γάρ τοι του Ααρών 

υ16ς, 6 πατρίκιος Άλουσιάνος, παρά *Ρω- 

Λν, καί τι προσκεκρουκώς τψ κρατοΰντι, 
ιου μένειν καταδεδίκαστο, καί μήτε προσιέ- 
>ς τά ανάκτορα, μήθ' όλως είσιέναι προς τό 
ιον, εΐ μή έπιτραπείη τήν είσοδον. Ήούμει 
ιά ταΰτα, έπεί δ' έγνώκει τήν του Ιθνους 
σ(αν, καΐ τήν του Δολιάνου ο'ίρεσιν εΙς τό 

αυτού• άποϊιδράσκει μίν της οικίας αυτού, 
ταμςριέννυται , Αρμενίου τε στολήν περιβέ- 

^υτψ, θεράπων εΤναι του θεοδωροκάνου 
μένος, καΐ άπιέναι προς τό στρατύπεδον, ελαθε 
, κβΐ πρό< Βουλγαρίαν κατήντησεν. Άλλ' 
τίκβ δήλον εθετο Ιαυτόν, προσομιλών δέ τισι, 
ρών άνεμίμνησκε, και, Άρα, ϊλιγεν, εί τις 
ίΐ(νου παίδων παρήν , Ι'δοξεν ίΐν 6μϊν εΙς 
►υ Ιθνους αρχήν προτιμότερος του νόθου 
Ίος ; Ώς δε πάντες πεποίηντο δι' ευχής 
> γνησίου παιδός αρχεσΟαι του Ααρών, καΐ 
ΗΐΧε{αν αύθις αυτών ε!ς άναμφίβολον πε- 
ι» Μρα, και τψ πάλαι βασιλείψ γένει προσ- 
: Χβθβσώς , πιστεύει τινι το άπ(5(δ($ητον των 
' βίΜςων το γένος τού Ααρών. Ό δΐ, περιερ- 
' α^ψ άνιχνεύσας τό εΤδος τοΤς όφθ^^λμοΤς, 
\ί τι σημείον ειδώς προσόν αύτψ άναμφίβο- 
ιΐ τοΰτο ΙδεΤν άπαιτεΤ. Τό δ* ήν περί τόν 
Ό δέ βασιλεύς, της αγγελίας κομισθείσης ^ 6Γ&( (ΐην&ΐυθπλί βηϊιη ΙιγάΓορβ ίυιηοΓ&οΙο οοΓροΓθ), 
(υχηοο^η&ϋ βχρβάίϋοηβιη 6308 (1βρΓββ&1)&ηΙυΓ, Ιυιη 
ρΗχηθΓ68 941 βθηαίαβ οοηβίΐίααι ίΕηρΓθΙ)&1)&ηΙ. 
ΙΙΙβ νβΓΟ ββχηαΐαΐίοηβ οοηΩΓαιαΙυ8, βί οοΓροηβ ίιη- 
1)6θί1ί1&1θΐη &ηίιηί ν!ΓΐΙ)υ3 8υ8ΐ6η1ιιη8, οοηίΓα ββάί- 
ϋθ8θ8 ρΓθΩοί8θΗαΓ, 80 ΓΘ8 χηίΓα ςυβΒάαιη &βοίάϋ. 
Ν&ιη ουιη ηοοίυ ιηοΓΐ)ο ορριίααβΓβίιΐΓ, ηβο ροβίπ- 
άίθ 8ϋΓΓθθ(υΓυ3 ρυΙ&ΓβΙαΓ, άίΐυουΐο ίη βςυο οοα« 
8ρίειβ1)α1ΰΓ, θΐ βζθΓοίΙυιη ρΓ»οβ(]6ΐ)Αΐ. υ(|ίη Βυΐ£[&- 
ΐΌΓϋΐη ϋηββ νθηθΓαΙ, ββςαβ *αά αοίβ άβοβΓί&αάυιη 
ρ&Γ&1)&1, ρΓία8(ΐυαιη βχβΓβϋυβ οοη£[Γ6ά6Γ6η1αΓ, 
ςαίάά&ΐΏ ίηΙθΠΓβηίΙ ςιιοά ίιηρθΓ&ΙΟΓί οβΙβΓβιη νίοΐο- 
Γίαιη 8106 1αΙ)0Γβ υΐΐο ρβρβρϋ. Ν(ΐιη Α&Γοηίβ ίΙΙίυβ 
βΐίυβ Αΐυδί&ηυβ ραίποίυβ, ουιη κρύα Ηοιη&ηθ8 
Θ836ί, αίςυθ ίιηρβΓ&ΙΟΓβΐΏ ηοηηίΐιίΐ οίΓοηάί88θ1, βα 

η ροβηα ιηυΗαίυ8 βΓΑΐ, υ( άοοαί 8Θ Ιβηβηδ, ηβςιιβ 
Γθ^ίαιη ίΓβςυβηΙ&ΓβΙ, ηβςυβ Βγζ&ηίίαπι ίηΐΓ&ΓβΙ, 
8ίηθ ρβηηί88ΰ ίΐΏρ6Γ&ίθΓΪ8. Ε& ο&Ιαιηϋ&Ιθ (1ο1θη8, 
υΐ3ί ^βηϋβ 8υΦ (ΙβΓβοϋοηβπι εο^ηονϋ, βΐ Οοΐί&ηί 
βίβοϋοηθίη, ου! ρ&Γϋπάυιη 68$6ΐ : άοιηο β£Γυ^ϋ 
ιηιιίαίοςυβ νβ8ΐί1υ, β1 ΑπΏβηϋ 1ι&1)ί(α βυιηρίο, 
ΤΙιβοάοΓΟοαηί 8β ί&οαυίυιη ββΒβ, βΐ ία οα8ΐΓΑ ιγθ 
8ί[ηα1&η8,& ηβιηίηβ &^ηϋυ8 β8ΐ άοηβο ίη Βαΐς&η&ιη 
ρβΓΥβηίβββΙ : &ο ηβ ϋ)ί ςυίάβαι δΐ&ϋαι 8Θ οο£[οο- 
βοθΐλάαιη ρΓθ1)υϋ, ββά ίηΙβΓ οοΠοςαβαάαιη Α&ΓοαίΒ 
ιηβαϋοηβιη αρυά ςιιοβά&ιη ίηΙβΓ{6θϋ, αο άίχϋ : 5ι 
ςηί$ ίίΐίηί ΗΰβτοΓητη αάβί$€ΐ ; ηίΐτηςηίά νοδΐ$ Ι^ρΰϊ- 
ηιηι »ρηηο ίη Γβρηί ίηβ'καρίι» τβΤ3β[6Τ€ηάη$ νίάύτβΙηνΤ 
Ουιη οιηαββ ςβΓίη&αυαιΑ&Γοηίδ Ωΐίυαι Γββ;6ΐη ορίΑ- 
Γβηΐ, υΐ ρίηοίρβίυδ ίη νΪΓϋΐη ου^ι18 ηαΐαΐββ Ιι&αά 

η &ιηΙ)ί^υί 6886ηΙ, ςυίςαβ βχ νθίαβία Γβ^ία βϋρρο 
οΐίΓα εοαΐΓονβΓ8ίααι οη^^ΐαθοι άαοβΓθΙ : αρο&αυιη 
ουίάαΐΏ βχ ϋδ ςυίϋαδ ΑαΓοαΐ& ί&ιηί1ί& ηοϋοΓ οΓ&ί, 
&ρθπΙ: ςυι ουιη Γ&οίβιη ϋΐίαδ οουΐίδ ουηοδίυβ ρβΓ- 
1υ8ΐΓ&88β1, ίαοάθΐη βί^^ηυιη βϋ&αι ίιΐ(1υ5ϋα1αιη νί- 
άθΓβ οαρϋ. Ιά υθγο ογαΙ ηί^πα χη&οα1& ίη ου1))1ο 
άβχίΓΟ» άοηδίβ ρϋίβ οίΓουηκΙ&Ι&.Ουύά ουιη νΐάΐβββΐ, 

3&ιη οιηηί βΟΓϋραΙο βχβπιρίο ρΓΟβίΓ&ίυβ, νΐιΐ ρβάββ 
&[ηρΐ6βΙίΙθΓ, &ο οβΙθΓΟβ ςαοςυβ άοοβΐ &ά688β Γ6£[ϋ 
^οηθπβ Ιιοηαίηθίη. ΜυΚί ί^ίΙυΓ &1) &ΓηΙ)ίκυο ίΐΐο 
αναΐδί &(1 ^βπη&ηυιη 8β οοηΐυίβρυηΐ. 8θ(1 ουοι 
άίνΙβο ίιηρθΓίο, ρηηοίρίϋαβ ίηΙβΓ 8θ (1ί88ίάθα1ϋ)υ8 
Γθ^ηαζη οοηβίδΙβΓβ οηαηίηο Ιιαυά ροβββ οοηδβΓβηί, 
ίηΙβΓ 8636 ρ&8θΐ8θΐιηΙηΓ, ηΐ οοηαιηυηί οοιίδίϋο Γβιη- 
ραΙ)1ίο&ιη 6ΐ(1ηιίηΐ8ΐΓαΓβηΙ, ηίΐιίΐο δβοΐυβ υΙβΓςαβ 
*> αΙίθΗ βη8ρθοΙα8 αίςυβ ίη8ί(ϋ&η8. %4% ΥβΓυιη Αΐυ- 
8ί&ηιΐ3 8(1 Ιηδίάίαηόυηι ρΓΟΟιρΙίοΓ ΟοΠαηί άοΐυπι 
αηΙβνβΓϋΙ. Ν&οη οοηνίνίο αρραραίο, βΐ οοΙ1β§^& ίηνί• 
Ιαίο, αιί8βΓϋΐη ΙιοαιΙηυπι ίηΐβρ ροουΐϋ ύοπιρΓβΙιβη- 
8υιη οχ8βθ&1. δί 8εΓγ11ιίοβ 96η1ί3 ίηιρβηο 8θ1ιΐ8 

ροϋ1α8, ίιηρβΓ&ΙοΓί ββΟΓβΙο ηαηϋ&ή 3υΙ)6ΐ, 8β ϋϋ 
άβάίϋοηβιη ΓαοΙοΓοαι, βί οΙθαιοαΙΟΓ βυβοΙρΙ&ΙαΓ, 6| Υ&Ηφ ΙββΙΙοηββ βΐ η