Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 

-1 


Ι ] 


ρ 


■' ί ι 


{^^^■τ><ΧιΙί 1 


11 

ΙΕΙΑΠΙ-δΙΑΝΡΟΚΒ ιΚΝΙΟΒ-νΜνΗβΠΥ 
<■> 
ΜΜυ8 ΐ![)ΐτυηΕ Ι -Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υαθΕΒ90ΚΕ8, ! \ » 
"Ρ ρατκοιοομ: ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡίΕΤϋδ 

8Ευ ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΕϋΑ υΜΥΕΙΙδλίΙδ, ΙΝΊΈΟΚΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, 0υΜΗ0Ι)Α, (ΕΟΟΝΟΜίεΑ, 

ΟΙΜΙΙΙΜ $$. ΡΛΤΚΟΜ. ΙΗΗΙΓΟΚΟΜ δΙΊΙΙΡΤΟΚΙΙΜΘΙίΕ ΕϋϋίΕ!ίΙΑ8ΤΙ60Β(ΙΜ, 

βίνΐ Ι^ΑΤΙΝΟΚυΜ, ΘΙΥΒ ΟΒ^Ββοκυκ, 

ΟϋΙ ΑΒ ^ΕνΟ ΑΡ08Τ01Ι00 ΑΠ ^ΕΤΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΊΙΙ III (ΑΝΝΟ 1210) ΡΠΟ Ι.ΑΤΙΝΙ8 
ΕΤΑΌ αΟΝΟΙΙΙΙ ΡΙΟΠΕΝΊΊΝΙ ΤΕΜΡΟΗΑ (ΑΝΝΟ 1439) ΡΗΟ ΟΗ^ΕΟΙΞ ΡΙΟΗυΕΗϋΝΤ : 

ΚΙΧϋ8Ι0 ΟΗΒΟΝΟΙΌΟΙΟΑ 

ΟΜΝίυΜ ϋϋ^Ε ΕΧδΤΙΤΚΚΕ ΒΙΟΝυΜΕΝΤΟΒϋΜ ΟΑΤΗΟΙία^Ε ΤΚΑΌΙΤΙΟΝίδ ΡΕΚ ΟϋΙΝΠΕΟΙΜ ΡΚΙΟΟΑ 

ΕϋΟίΕδίϋ: δ^ΕΟυΐ,Α ΕΤ ΑΜΡΙ.1ϋδ, 

«1ΙΖΤΑ Ε0ΙΤΙ0ΝΒ8 ΑΟΟυηΑΤΙββΙΜΑΒ, ΙΝΤΕΚ 8Β ΟυΜΟΟΒ ΝΟΝΝυΐ.1.18 βΟΟΙΟΙουβ ΜΑΝυ9ϋΒΙΙ>ΤΙ3 β01.Ι.λΤΑ8, ΡΒΒΟυΑΜ 

οιυβΕΝΤΕκ οαβτιοατα; οιββΕΗΤΑΤιοΝίΒυβ, εοΜΗΕΝΤΑκπβ, ΥΑΚϋβουκ ι^ΕοτιοΝίουβ ϋοΝτίΝΕΝΤΕΗ ιι,ι,υβτΒΛΤΑ ; 

ΟΜΝΙΟυβ ΟΡΕΒΙΟυβ Ρ03Τ ΑΜΡΙ.Ι88ΙΜΑ8 Ε0ΙΤΙ0ΝΚ8 ^υ^Β ΤΗΙΟυβ Νθνΐ83ΙΜΙ!> 8^Εαυΐ.Ι8 ΟΚΒΚΝΤυΚ Αβ8υΐ.υΤΑ3 

ΠΕΤΕοτιβ ΑυετΑ ; ΐΝ0ΐεΐΒυ8 ΡΑΗτιουι,ΑΒίΒυ» ΑΝΑΐ.γτιεΐ8,8ΐΝουι.θ8 δίνι^ ΤΟΜΟ» δίνε ΑυοτοκΕδ Αΐ,ιουαυδ 

ΜΟΜΕΝΤΙ βυΗΘΕΟυΕΝΤΙΒϋδ, ΟΟΝΑΤΑ ; ΟΑΡΙΤυΐ.18 1ΝΤΒΑ ΙΡδυΜ ΤΚΧΤυΜ Β1ΤΕ ΟΙδΓΟδΙΤΙδ, ΝΕΟΝΟΝ ΚΤ 

ΤΙΤυΜΒ 8ΙΝ0υΐ«ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒυΜ ΜΑΒΟΙΝΕΜ δυΡΕΒΙΟΒΕΜ ΟΙδΤΙΝΟυΕΝΤΙΒυβ δυοαΕ^ΓΑΜΟυΕ ΜΛΤΕ- 

ΒΙΑΜ βΙΟΝΙΡΙΟΑΝΤΙΒυδ, ΑΠΟΒΝΑΤΑ; ΟΡΕΒΙΒυδ ΟυΜ ΟυΠΙΙδ, ΤυΜ ΑΡΟΟΗΥΡΗΙδ, Λ1.I^υΑ ν'ΕΒΟ 

ΑυβΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ ΟΒΟΙΝΒ ΑΟ ΤΒΛΟΙΤΙΟΝΕΜ ΕΰΟίΕδΙΑδΤΙβΑΜ ΡΟίΙ,ΕΝΤΙΗυδ, ΛΜΡΙ.ΙΚΙϋΑΤΑ; 

θυβΕΝΤίβ ΕΤ Αΐιρι,ιυδ ι.οβυρι.ΕΤΑΤΑ ΐΝηιοιηυδ; ΑυοτοΒυΜ Βίαυτ ετ οΡΕΗυΜ, αι^γμαπι-ιγι^ι», οιιποΝοι.ουιοΐδ« 

8ΤΑΤΙ3ΤΙ€Ι8, 8ΥΝΤΗΒΤΙ€Ιδ, ΑΝΑΙ.ΥΤΐαΐ8, ΑΝΑΐ,ΟϋΙϋΙβ, ΙΝ ςυΟΌ^ϋΈ ΒΕ1.Ι010Ν13 ΓυΝΟΤυΜ, ΌΟΟΜΑΤΙΟυΐί, ΜΟΒΑΙ.Κ, 
Ι<ΙΤυΒΟΐευΜ, ΟΑΝΟΝΚΐυΜ, 0Ι501ΡΙ.ΙΝΑΒΕ, ΗΙδΤΟΒΙΟυΜ, ΕΤ βυΝΟΤΑ Α1.ΙΑ 8ΙΝΕ υΐ.1.Α ΕΧ0ΕΡΤ10ΝΕ ; δΕΠ ΡΗ^Β- 

βΒΒΤίΜ ουοΒυβ ΐΝΟίσιουβ ιμμενθιβ ετ ϋΕΝΕΒΑΐ^πιυ3, ΑίΤΕΒΟ δαιι,ιοΕΤ ϋΕΚί/'Μ, ουο εοΝδυι,το, 
ςυιοουιο ΝΟΝ δοι,υΜ ται.ι8 ται^ιβυε ρατκβ, ΥΕΒυΜ ετιαχ υΝυδουίδουε ρατβόμ, χε υΝ•> ουιι>.:Μ 

0111880, ΙΝ ΟυΟΠΙ,ΙΒΒΤ ΤΗΕΜΑ 8βΗΙΡ8ΕΒΙΤ, ΟΝΟ ΙΝΤυίΤυ ΟΟΝδΡΙϋΙΑΤυΒ ; ΑίΤΕΗΟ δΟΗΙΡΤϋΗ. Γ. 

δΑ^Β^Έ, Εχ ουο ι^εοτοβι οομρεβιβε 8ΙΤ ΟΒνιυΜ ουίΝΆΜ ρατβκ9 ετ ιν ^υιπυβ (<Ρί•:ΐϋ;λΐ 
βυοΒυιι ίοείΒ βίΝουι^οβ 8ΐΝαυι.0Βυιι ι,ίΒηοΒυιι 8. δϋκίΡτυΒ^ε νΕΒ<;υί«, α γκιμο 

0ΒΝΒ8Ε08 υβΟυΒ ΑΌ Ν0ΥΙ99ΙΜυΜ ΑΡΟβΑίΥΡδΙΘ, ΟΟϋΜΕΝΓΑΤΙ 81ΝΤ. 

εΟΙΤΙϋ ΑεευΒΛΤΙ88ΙΜΑ, Ο^ΒΤΒΒΙβΟυΒ ΟΜΝΙΒυδ ΡΑΟΙΙ^Κ ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΟΑΝΤυΒ ΟΙΙΑΒΑΟΤΕΒυΐΙ ΝΙΤ11>ΙΤΑ4 

ΟΗΑΒΤΛ ΟυΑί^ΙΤΑβ, 1ΝΤΕ0ΒΙΤΑ8 ΤΚΧΤυβ, ΡΕΒΡΕΟΤΙΟ ΟΟΒΒΕβΤΙΟΝΙδ, 0ΡΕΒυ>1 ΒΕΟυδΟΒυΜ ΤυΜ ΥΑΒΙΕΤΑδ, ΤϋΜ 

ΝυΐΙΒΒυβ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ,υΜΙΝυΜ ΡΕΒΟυΑΜ εΟΜΜΟΟΑ 81ΒΙ0υΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒ01.0^I^Ε υΕβυΒβυ αΟΝδΤΑΝΤΕΠ 

8ΙΙ1ΙΙ.Ι8, ΡΒΕΤΙΙ ΕΧΙΟυίΤΑδ, ΡΒ^Β^^ΕΒΤIΜ^υΒ Ι8ΤΑ αθΙ.Ι.ΕΟΤΙΟ, υΝΑ, ΙΙΕΤΗΟΟΙΟΑ ΕΤ ΟΗΒΟΝΟίΟΟΙβΑ 

ΒΒΖΟΕΝΤΟΒυΐΙ ΡΒΑΟΜΕΝΤΟΒΟΜ ΟΡυδΟυίΟΒΌΜΟυΒ ΙΙΑΟΤΕΝΌβ ΠΙΟ 11.1^10 δΡΑΒδΟΒυΐΙ, ΡΒΙΜυΜ ΑυΤΕΜ 

ΙΝ ΝΟβΤΑΑ ΟΙΒΙ,ΙΟΤΗΕβΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΒυΒ ΚΤ ΜΒβ. ΑΟ ΟΜΝΕ^ ^ΚΤΑΤΕδ, 1.000», Ι.ΙΝΟυΑδ ΚϋΗΜΑδ^υΕ 

ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυΒ ΟΟΑΟυΝΑΙΟΒυΜ. 

δΕΚΙΕ8 ΟΚ^ΈΓΛ 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΒΟΟΒΙ'-ΝΤ ΡΑΤΚΕδ, ΟΟϋΤΟΛΕδ δΟΠΙΡΤΟΚΕδΟυΕ Β0ΰΙΕ8Ι;Ε ΟΙΙ/Εϋ.Ε 
Α 8. ΒΑΚΝΑΒΑ ΟδΟΟΕ λΟ ΟΟΝΟΙΙΙΙ ΡΙΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΒΛ; 

ΑοαυκΑΝΤΕ ^.-ρ. μιονε, 

ΒΙΜΙο11ι««Β €ΙβΗ ■ηΐνβη», 

8ΐνΒ ευκδυοΜ εοΗΡίΕτοηυιι ιν 8ΐΝβυι.08 βείΕΝτυί Εεει.Ε$ΐΛ5τιεϋ κΑΜΟδ εοιτοηε ΡΑΤβου)αΐ£ βϋ^α^ε τοΜϋ8 αχνιιι ΟΕΟϋΜΕΝΙϋδ, ΤΚΙΟΟΛ: ΕΡΙδΟΟΡϋδ. ΡΑΒΙδΙΙδ 

ΑΡυΟ ΟΑΒΝΙΕΗ ΡΒΑΤΒΕ8, Ε0ΙΤ0ΒΕ8 ΕΤ ^.•Ρ. ΜΙΟΝΕ δυθΟΕ8δΟΙΙΕ8, 

ΙΝ νΐΑ ηίΟΤΑ : Λ ΥΕΝϋΒ Βϋ ΜΑΙΝΒ, ΧΜ. 

4803 

'4 εΐί^γ. — Κχ Χγ^ί ΡΑ\}1 ΏΌ90ΝΤ. 43, τίλ άκϋ Βμ^Άμμμ•. 446.8.08. 
'νίΟ:-! ^^ V • ΙΙί τκΛοιτιο ΟΑΤίϊθμα^^. 8/ΕαυΐϋΜ χ. ΑΝΝϋ8 095. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΪ 9 ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ, ΤΛ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. (ΕΟϋΜΕΝΙΙ, ΤΚΙΟΟίΕ ΙΝ ΤΗΕ8δΑΙ,ΙΑ ΕΡΚΟΟΡΙ, ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ ^υΐΤΑ ΚΟΤΠΟΙΙΕΗ ΡΑ1ϋ$ΙΚΝ5Κ1Ι ΑΪ1ΝΙ 1631, ΡΗ^εVIΛ ΕΜΚΝΟΛΤΙΟΝΕ ^υ^0ΕI<1Τ158I]IIΑ, ΤΤΡ18 ΙΙΙΡηΤΤΑ. ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΌΕΝΙΙΟ ΚΕ0Ο&ΝΟ80ΕΝΤΕ ^.-Ρ. Μ Ι ΟΝΕ 

ΒΙΙιΗο€ΐιββ«θ ΟΙοΗ υιιΙνοΓΜΒ 

»νκ αΠΙβυΟΜ εΟΜΡίΕΤΟΚυΜ ΙΝ 8ΙΝ6υΐ.08 5αΕΝΤ1.4•: Ε<Χ:ΐ.Β8ΙΑ8Τΐε^£ ΙΙΑΝ08 Β01ΤΟΗΚ Ρ-Ο^Ο ■ II τοΜυδ ρκιοκ. « • 


• • • 


• : : • • • • • • • • • • « ΡΑΚΙδΠδ 

ΑΡυΟ 0ΑΒΝ1ΕΚ ΡΒΑΤΚΕ8, ΕΟΙΤϋΒΕβ ΕΤ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8υα0Ε880ΗΕ8, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ : ΑΥΕΝϋΕ Οϋ ΜΑΙΝΕ, 208. 

1893 εΰ%. — Ινχ Ιτρίβ ΡΧυΚ. ΟυΡΟΝΤ. «2, τΐλ ^κϋ Βμ^Ά9πμμ•. 136.8.08. 


ΤΚΑϋίΤΙΟ €ΑΤΗΟΙ.ί€Α ΞΜΟυΐϋΜ χ. ΑΝΝϋ8 998. ΕΙΕΝΟΗϋδ ΑυΟΤΟΒυΐΜ ΕΤ ΟΡΕΒυΜ Ουί ΙΝ ΗΟΟ τόμο ΟΧνίΙΙ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤυΒ ΟΕΟϋΜΕΧίυδ ΤΚΚΙΟ.ί: ΙΧ ΤΗΕδδΑΠΑ ΕΡΙδΟΟΡϋδ. 

ΡΚ0Ι.Ε60ΜΕΝΛ. ΟΟΐ. 9 

Βοηαίί ΥδΓοηβη^ίβ Ερί$ίοΙα άί'άιοαίονία αά ΟΙβηιβίΐίοη ΥΠ ΡοηΗβΰβτη Μαχίτηιυη. 9 

Ιοαηηχ^ Ηβηίβηϋ, ίηοηαΜ Βί<^ΐ'οηι^τηίαηί, ^ηί Ονχοα Ι,αΙίηα (δΰίί^ Ρηζ(αΙ%ο αά Ώ, 

&€0Γ(ΐίηηί α\> \η$ίήα^ ΕρΜορηηι Ιοοάίβηεβηι^ ΒηΙΙοηβηΒβτη άαοβιη, οίο. 11 

Είηεάβτη ΡΓΟΒ^αίω αά Ιεοίοηηη 19 

ΟΕΟϋ.ΜΕΝΙΙ 80ΚΙΡΤΛ : "^ 

ΟοιηιηβπΙαΓίΕ ία ΑοΙα δροδΙοΙοπίΓη. * 43 

— ίπ Ερίδίοΐαδ Ραιιΐί. 307 

~ ίπ Ερίδίοΐαδ ϋαΐΐιοΐίοοί». 455 
■ ■■1 • • ^• • • 

• • • • •• 

• • • • • • 

• • ■ • • • 

• • • • » *. * » •• 

.*ί•:? • • • ΝΟΤΙΤΙί^/*..•; 

(ΟυοίΝ, Ββ δατίρέ. βΰοΐβί., Χ. II, ρ/δίβ.}*/ :\ 

•• /" • • • 
• • • * 

ΟΕοαηαβηίαί, φΙ&Ηβ βΙίΑΐη βάπαοάπτη !ηοθΓΐ8Β ββπρΙοΓ θΓ»οα8(α), (Ιβ ςαο &11υπ) 8ΪΐΜ>ίΙ(Ηή ,βιριιά 
νβΙβΓ68 ηοη ίηουη£;πιβ &(1 &ηηαιη 990 ροηίΐυρ, (ίοηββ οβΓί&π) ί1ϋυβ»1&1βιη β^βεςοί ΠββπΙ^ Ροΐίτο 4^1^ ' 

ζηαπι ίη Νοναηι Τα 
Η'ψμοΙι/Ιίϋ, ΑΐίιαηοΒΐ 

$ο$ίοιηα$^ βΓ€ροΓία$ Ναζίαηζ6'»η$, 8(:νβη'αηα8, Οβη^ιαάίηη^ Ατβ1α%, Αηάτβα^^ €χ8ανί6ή$%$, Οι/ΓίΙΙαί, 
ΤΗβοάοτ€ΐη$. Οααι ίςίΙυΓ €Χ οιΙ&Ιίβ &υο1οπ1)υ8 ΑηάΓβ&8 ά9β9&Π6η8ί8, ςυί ίη ιη88. οοάά. ΙηβοπΒίΙαΓι 
αηοο βΪΓΟίΙβΓδϋ βοπρδβπΐ. βΐ ΡΙιο(ία<) &ηαο βίΓβίΙβΓ 880, αΙοοηβΙ&Ι, ΟοΓαβπΙ, ουη ΑΓβίΑβ βοηο 
οίΓοίΙβΓ 920 βχ3ΐίΐ6ΓΐΙ, ΓβοΙθ, ΐΏβο ςαΙ'Ιβπι οαΐοαίο, ΑοπρΙοΓβιη Ιιαηο ό&νυβςαβιη ββαυίαιαΓ, &ά &η- 
ηυαι 990 οοΐΐοοαβββ νΐάβΙοΓ. ΕχβΙ&ηΙ Ιρβίυβ ΕηατΓαΙίηηβί χη ΑοΙα αροίΐοΐοηιτη, ίη Εμι'$(οΙα$ $αηαί 
ΡαηΙίθίηη€3, €^ ϊηοηιηβί ΓαηοηΙοαί, φΐΛ9 8β(][υίΙαΓ ΟοτητηβηίαήΗί ΑναΐΗΒΒ ίη Αρο€αΙί/ρ8ΰη. Ε(1ϋΑ 
ΟοητηβΆίαπα (Εοαηιβηα €ί Αγ^Ι^'Χ ρηπίϋαι 0γ»06 Ινρο ρηοΓβυβ ίηβι^^ηί ΥϋΓοη» ίη ίοΐίο &ηηο I53^• 
α Οοη&Ιο νβΓΟηθπβί, (Ιίο^^Ια (.Ιβωβηΐί ρ&ρ8Β VII, ςιΐφ ίΙ)Ί(Ιβιη Γβουβα ιιηηο 1502. ΗοΓαηι νβΓβίοηβπι 
ϊη Ιίηςιι&πι Ιι&Ιιη&Ώ Α£;β;Γβ98ΐΐ8 βΑΐ 1«ον}ΐηίί αηηο (545 ^ΟΑηη69 ΗβηΙβηίυ^, Μββ(ι1ϊηί6η8ί8 Ββΐ£;&, 
πιοηΑοΚυβ Ηί6ΓοηγπιίΗηυ8, ηαφ Ρ&Γΐβίίβ αηηο 1547 ίη ΓοΙ. ρΓοϋΐίΙ. Οβηίιΐυβ Ογφοθ βΐ Ιι&Ιίηβ Ρ&γΙ* 
8118 1631, 2 Ιοηιί;» ίη ίοΐίο. 

8ΑΜ0ΤΙ85Ι1Ι0 ΑΟ ΒΒΑΤ13δΙΚ0 ΡΑΤΒΙ Ν03ΤΒ0 

ΟΙ.ΕΜΕΝΤΙ Υ1Ι Ρ0ΝΤΙΡ10Ι ΜΑΧΙΜΟ 

ΟΟΝΑΤυβ νΕΚ01ΙΒΜ8Ι8. 

(Εά. Υβροη. 1532.) 

Οαοθ ίη 0Ηγ]Γ8Ο8Ιοπ)ο βηίηιί ρπαιυπι 1ι&1)οΗ ΙαΌ8 Ιιΐβ 1υ!€[αβ &ηι&η(ί88ίπ]η8 &1(]η6 ο&ββΓΥΒηΙίΜί- 

ιηυβ ϋ1ίυ8 0ίΙ)6Γ(υ9, ϋβ&Ιίββίπιβ ΡαΙθγ, ςοοάςυβ (Ιείπάβ ίη ΕοΙ()>^ηιίο, «ο ρο8ΐΓβαιο, ίη 0&πι&8θ6ηο 

ςυβη ρποχίπΐθ ίηιρΓβ89ϋπι Τυ» δ&ηοϋΙ&Ιί ϋίβΑη(1υηι ουΓ&νΐΙ : ίϋβηι ίη (ίίβοβ οοαιηβηίαηίβ ηυηο 

1ι&1)6ΐ : ϋΐ β08 &1ίί ηυΙΙί ηιοΓίΗΐίυη., 8^(1 αηί Ιΐ1)Ι ΐΒηςυβη) 8ίη^υΐΑΓί ουίάβω 8υο ηηηιίηί άίοβί. Ηοΐ• 

βθ ί^ίΐυη &1) βοϋβηι βηίηιο ρποΓι^οΙοβ Ια νίοί8Ηη) •'&ϋ6ηι νυΐΐυβ ββΓβηίΐΗΐβ, ςυο βϋρβάοΓββ ίΠοβ, &6• 

οίρίββιβΐ .ΊυχίΒ ίΙ1θ8 ίη &ηιρΙί 8ίπ)Α ίβία οη)ηίυπι•]υ6 (οίοοιί^β 6βΙ(^1)βΓΓίηΐΑ ΗοηιίπΑ 1)ί^ιίοΙΙΐΗβ& 

οοΙ1υβ&1)ΐ8 : ϋΐίρ4 ςυοςυβ ουηι βαιη 8ίΚ)ί 8βϋ(ίΠ) ϋ^Ι^ΐΟΐ.Ίΐη Βΐιίαι&ιΙνεΓί^πηΙ, ουιη ίΙΙοΓυπι ςυ&βί 

&π)&ηΙίΗ8ίηιθΓυηι ΓΓ&ίΓυηι οοη8υ6ΐυ(ϋηβ βΐ &8ρϋοΙυ, Ιυηι Ιιιί ηυαιίηίβρΓβΒΗβηΙί», Ιφϋοηβ» ίη ρβπρβ- 

(υυπι {Ι^'^&ηΙ : βΐ ςυίουηςπβ&ϋ 86 &εο688βπηΙ, βΐαβ άοΓ.Ιπιιεβ ουρΐάί ςυ&βΐ ίρβί &()υηό6 ΓβΓβπΙί υιιΐ, 

ςυ&ηιςιιβ 86 (Γ&ΗίΙυΓθ8 ρΓθ(ί1^ηΙυΓ, εοβ &8θ Ι8ΐί()ϋ8 ρΓβΒοβρΙίβ ϊηιΐΐυΐο:^, ςοΑ8ί 6ρυ1ί8 ςυί()ϋ«(ί&αι 

ηοη η)θ(1ο 88ΐ1υ()βιηηιί8, 86(1 εΐίαπι 8η&νί8ΜΠ)ΐ8 8&1ί8ΐ1ο<>, βχ ίδΙο Ι&πι βηιρίο 1&ηιςυ6 ίΐΐυδίιί ίο6θ 

(ΙίπιΙΚ&ηΙ. Είβηίίη ευηι οηιηίδ (ϋνιηοΓυιη 1ΐΙ>ΓϋΓυη) 86Π68 ςυυβο&ηοηίοοβ νοο&ηΐ, ΐ|ϋί[>υ8(]υ6θη)ηί8 

8&6Γ& (ίοείπηα εοηΐίηβΐυρ, ίη άυ&β (ϋνίβΑ 8ί( ρ&τίββ : ςυ&Γυηι υηβ, ΥεΙυβ ςϋθ(Ι νοο&ηΐ ΤϋδΙαπηβη• 

Ιυω, &Ιΐ6ΓΑ ηονυπ) απιρίβια β8ΐ : &1> ίηίΐίο ςυίάβιη Γ(;1ί§ίοηί8 ηοδίΓδΒ ίπ οίΓαςυβ Ιίη^υΑ ηοη ΗβΓϋβ- 

ΓϋηΙ 6ΐε6ΐ6()π 8ΑηοΙί1βΐ6 6ΐ ρΓΦ'^ΙθηΙί (ΙοοΙπηΑ ρΓφάιΙί, ςυί ΙοΙυηι ίΙίυοΙ ςοΑδί οοβίεδίίδ δ&ρί^ηΐίδθ 

0θΓρϋ8, βάίϋδ&ηιρίίδβίηιίδ 6ΠΐϋίΙί88Ϊπιΐ8•]υ6 6οη)Π)(?ηΙ&Γϋ8, ηοίπδ β^^ροηβΓβηΙ. ΟφΙβΓαπι ουηι ίΙΙοΓυπι 

ςυΜϊ^πι υηϋ<•ςιιίδ<]ϋβ ί)6η6 8Αη6 οπιηί&,ηΐΗοπιο Ι&ωβη, ηοη ορϋηιβ οπιηί& 6χροδυΐδ86ΐ : δΐυϋίο^- 

ςυ6 Ι&πι 6Χ οπ]ηί()ΐ]8, ςπΑηι 6Χ βίη^υΐίδ η6 Γ&οίΐ6 ορίίωα βίβ^ί ροδ8βη(, Ιρ8& βΙδΟπρΙοΓυηι 6ΐΓιΙ)Γ0- 

Γυηι Π)υ11ί1υ(ϋη6 ίηιρβάί'βηΙυΓ, ηββ ίπιηιβήΐο ςυ&Η (1ϋ6ί& ΐ|υϋΗΑαι 6ίΒη& ΑρροδίΐΒ, ςυίιΐ ροΐίδδί- 

ιηυιη δυπιβρβηΐ, (ΙϋΙ)ΐΐΗΓ6ηΙ : 6Χ8ΐίΐ6ΓυηΙ &1ίί 8ΑηοΙί (Ιοοίίςαβ νίη^ ςυί βΐίαηι ίΐΑηο (1ίΓβουΙΙαΐ6ηι 

8ΐυ(1ίθ8ίΗ Α(ϋπ)••Γ6πΙ ; ςυί νί(ΐ6ΐί66ΐ ηοη ηον;«8 ςυ&8(1 ιω α 8θ ίην6ηΙ&8 ίηΐ6ΓρΓβΙ&Ιίοη68 ρΓοΓ6ΓΓβηΙ, 

86(1 βΙ) ίΙΙοΓϋπι υηο(|(ΐοςυ6, ςαο ιϋχίηιιιβ^ Β(1 ββΟΓΟΓυπη ΙΙ^ΓΟΓηπι ίΙΙυδίηΐίοηβαι ορΙίπ)& ςυ8Β]η6 

6Π96ηΐ68 6Χ€6Γρ6Γ6ηΙ : 6ΐ οπιηΙ()υ8 ςιΐφ ΐΐΒ Ηίηο Βίςιιβ ίΐΐίηβ βΧΓ6Γρδί8δ6ηΙ, ΒυοΙοπυη) 800Γϋηι ηο*' 

ιηίηΒ ΑρροηβΓΗηΐ. Οαί γρ.! βίπιίΐβ (ριίάϋ&ίη ίί ςηί (ΙΐΑΐο^οβ ^οηΐιυηΐ, ΓαοβΓβ νίΊ6ηΙυΓ : ρ6Γ 1ΐ0(' ηυί- 

άθοι ίΙΙί 8ί£;ηίί1ο&ηΙβ8, ηίΗίΙ 8β ίη Ιιο6 ν6Γΐ>0Γυπι (1β•1ίδ8θ Ιβ^6π(ί()υ8, ββά υηηηι (ΙυηίΑΧΑΐ βΐί^βηόί 

86ΓίΙ)6η(ίίο|υ6 δίΐή Ι.ιΒοΓβηι 6ηΓ&πιςυ6 8ηπ)ρ8ί886 : αΐ Ιιοο ρ&οΐο 6ΐ 8ΐυι]ίθδί ςυί6υηςυ6 1ιυ]υ8 ί&Κ)οΓί8 

ίαΐυή 68^6ηΙ, (|υ&8ί ν&(ΐ68 ςυο8(1'ΐηι 6ΐ η(]βίυ880Γβ8 ββΓ^ίδδίπιοδ 8ίη^υΙ&Γυπ)6χρο8ίΙίοηυηι, ρΓορηΒ 

ΙΙΙβ ηοηιίπΒ ΙιαΙ>6Γθηΐ : 6ΐ 18 ςυί ιΙΙα &(1 υΙίΙϋΑΐ6πι οπηηίοπι οοΐΐβ^ίβδβΐ, οπιηί ουίρα ηοη 8θ1ϋΠ) &ιη- 

1)1(ίοηί8, 96(1 6ΐίΑΠΐ ΓΓ8υ(1ί8 ίηνί<)ί8Βςα6 ναο&ΓβΙ. Αο ΐΑπΙυπι (γυίοίβηι βΐ^βδί υΐ υΙΙ&ηι δί^ί ΐΒα(ΐ6ηι 6Χ 

Ιιοο (]υ8β5ί886 νί•Ιο&ηΙυΓ ςυίουηι|υβ ί)υ]υ8πιο(1ί 8ΐυ(1ίο (ΐ6ΐβοΙ&Ιί 8αηΙ, υΐ νίχ βοπυαι αηυπι αυΐ »Γ 

(α) ΕρίβΓοραπι Γυ*κβ6θ£ουπΐ6η1υπι 6ΐ86(1βπι Τποο^ρ ίη ΤΙΐΡβ^βΙία ίβαυίδββ ρΓθάί(1(1 βχεβΓρΙοΓ 
Βηοη,γίηυβ Αρυ«! Ο. ΒβΓα. άβ ΜοαΙβΓΒίοοαίβ ϊΐίΒΜίοίΗεοα €οί3ΐίηίαηα, ρΒ^. 277, (^υοά ββΙθβ οοα 
γβΙ. Εοιτ. Ρατβ- 

Ρατβοι.• οβ. εχγϋΐ. ιβ ΟΒΟΟΜΒΝΙϋδ ΤΗI^^^Β ΕΡΙβΟΟΡΙΙδ. Ιβ Οΐιργβοβίοιηηβ βί«ί, ςπί βΐΐ&ηα υΜςα6 \ά ροίήιβ β^ζβΓβ βοΐβΐ, η1 Ιιοιηίηββ & νίΐϋβ ΓβνοοβΡβΙ &ά νίπία- 
Ιί•8, ιΐυβίΤϊ ϋΐ βιιοΐοηβ ΐϊίβηΐβπι «ριτίΓΐίΙ. Ι^οΓΓΟ ίη θηβ ςυΟΒ Γ&ΙϊιοΙίο» (ϋουπΏΓ, ΚρίβΙοι&β, &υΙ ίη 
ΑροΓβΙ^ρίίπ) πϋΙΙϋβ ϋΐηΐιίηο Ιΐ6ΐ)ιίΠΐυβ οοη[ΐιη<*ηΐ8ηοβ Ιβοΐο άί^ηο», ηί>ί ςυοά «-χ Ιιιβ ςι.» ηαίιΟ ία 
ΙιΐΟίΐη ηβηιΐ)». ηϋρβΓίι-οβΓρΙοιη «ο ουπββΓοίηΗΐυιη ββΐ. Ρβϋΐί νβρο I!)ρ^^ιοI&8 βίβί ρΐϋίββ ίηΙβπρΓβ- 
Ιλπ οοπΗίί κίηΙ, 8(]«ο 1«ΠΗ•η ίιΐηηιιη ΙβοΙί<» βΛΐρ1)Γ08β β.<1 βο ρίβηβ &ηΓΓ80ΐίΙ)ϋ9, 1(*€(οΓ6ΐη §8Βρίυ8 
•υί8 Ιοΐιμί>8ίπΗ8 ρι•ηο(ϋι« βΰ Ιΐ}'ρρτΙ)&ΐί8 8υ8ρ6η8υπ) η Ιίηβηβ, 8β8«?ςϋ6 ιη&οΰβ8«<ιηι βΐ ίπνίβαι 8€θ2<υυιη 
ριοΙϋΐκΙιΐΗΐβ π-άίϊί^ηΒ, ηΐ πΐΜ 4"^* ^Μίη, ςυο ίΙΙε 8οηρ8ίΙ, ΒρίπΙυιη άαεειη [ι&[)β&1, ηυοςυ&ιη ιΐΐβ 
•Αΐί» & (]υ(»ςυΗΐη βη&ΓΓβηΙυΓ. 

ΡοΓΓο Ρϋυΐίηυπι 0ϋΙνί8 &<16886 βρίπΐυτη ηοη ί&ε{ΐ6 0ΓΒά\ά**το^ τη&χίηΐ6 ουιη ίΐΐοβ ηοίδβΓπηαβ λο 
Ιϋΐρί^βίπηβ νί(1ί•8ίη ίη ίιίβ ίιβΙΙυοίηβπ, ςαί ββββ πηοβ ΡβυΙί ΙβηβΓβ ιη^^ηΐβιη ίσϊραιΙβηΙβΓ &586ΓυηΙ, 
ηυΙΙοβ 8ΐίυ8 ρηοΒίβΓ βυαιη ίρβοΓϋπι &οίπιυιη εοηβοΙβΓβ γοίβηΐβδ οοιηιηβηΐ&ήοβ, ίηαο εαΐυοιοί&ηΐββ 
ροϋυ8ίΙΙθ8&ο 8υΙ)8&ηηαηΐ68. Ιΐ&ςυβ ρΓ»ΐ6Γ Ηαηο βαυιη βΓΓοπβ ^ρίπΐΌΐη ηαΐίβηι βΙίοΓΌΐη ΓβοίρίυηΙ 
6η&ΓΓ&ιίοηριη,8(;ά οιηηΊ& βυο βχρίίεαηΐ ΗΓΐ>ίΐΓ&1α, &υΙ ϋβρΓαν&ηΙ ροΐίαβ: ι^υοβ 8υΐ8 ΡβίΓοβ (ΙβρΙα- 
χίΐ εο1οπΙ)ϋ8, άυαι Ρ&υΙίοαβ Ερί«Ιο1&8 *, ηοη οβΓίβ οΐ ίβΐί, οΙ&ηββίιη&δ (ΙίοίΙ &ο Γ&οΊΙΙίηη&β, ηυΙΐ8ςυθ 
ορυ8 I^8ι)6^β 6η8ΓΓ&(ίοη6, 86(1 ηοηηυΙΙ& οοηΙίηρΓβ ίηΙβΙΙβοΙα (ϋΓί)εί1ί8, ςυ» ίηάοείί, ίηςυίί^ ρ8Γαιη- 
ςυβ ϋΓπσί (Ι^^ΙοΓςυεηΙ, »εΌΐ(;(ε8Βΐ6Γ8β δεπρΙοΓΔ^ 8(1 8υ8Πΐ ίρ8θΓυω ρβΓηίοιεπα. δ'κρίϋβιιι (ϋνίη&β 
οιηηββ §επρΙυΓ88 Οβοβ 8Γε8ηο βυο εοη^Πο ηοΐυίΐ α80|αβςυ&ςυ6 ρ6Γνί88 6886 ΗοηηίυίΚ>υ8, ηβ ΓβοίΙβ 
&(1«ρ1ι 6^86ηΙ : ΒβΔ υΐ ηαυίΐο Ι81)0Γ6 8υΙ>&εΙ& Ηοπηηυπι ίη^βηί8, ρππιυαιςυβ ίρ8ίυ8 ίπιρΙυΓ8(ο 8οχί- 
Ηο, 18Π(!Ι603 8εεβρ(αηι (Η688υΓυιη ΐ8πΙο 1ΐ8()6Γ«'ηΙ εΗ&ποΓβπι, Ι^ηΙοι^αβ 86Γν8Γ6ηΙ ε&υΐίυβ, (]υ8ηΙο 
ηι8^ϋ^^ %ίιιάιο 8ο ϋί1ί^βηΐί8 &0€βρ»δβη1. (.ΦΐβΓυπι, ςυί8 ήοηΐίη ΜΙ 8υεΙοΓ εοηιηιβηΙ&ΠϋΓοπι ιη/ιηί- 
ίβΒίυνη 68ΐ ηοη βυπιϋβπι εβββ ρπω&πυαα οπιπίυαι βυεΙοΓβηι, ουαι ίη ΑοΙίβ 8ρο9ΐυϋείΑ 8ία)υ1 βΐ ίη 
Ρ8υΙίπί<> Ερΐ8ΐοΙί8 ρ1υπηι& \αϊ^ \η εοωρεηΐΐίιιαι Γ^(ί&οΐ8 8ίηΐ, ςυ® Γιιβίυβ ΐΓ8θΐ8ν6Γ8ΐ ϋΙίΓγβοβΙοπιυβ• 
ΑαΓΒυιηΓ|α6 ρΙυτίπιοΓυαι αΙίοΓυαι 86ηΥβπΐίδΒ τεΓβΓυηΙυΓ, ηυηο ςυί(ί6Πΐ ρο8ί1ί8 ίη 8θΙο ΠΐΙειβΒ « οο• 
ΙβχΙυ ηοίηΊπίΙ)υ8, ηυηο νβΓο &(1<ϋΓΐ8 6ΐί8σι ίη αιβΡ^Ίηθ : ςη» εΐ ηο8 εοάεσι παοάο υΐ ίη εχεηιρΙ&Γΐ 
Γ6ρ<^Γΐ& βυηΐ οωηίπο ΓβΙί^υίιηαβ. Αά Αροο8ΐ.νρ8ίη) 8ΐιΙεαι ε^τΙυΒ ρΐφΓι^ίΙυτ 8υο1οΓ (α). 8(ί(1ί1ί8 
6ΐΐ8ηι ίη ίηίιίο ηοπιίηώυ» βΟΓοπι α ςυίΙ)υ8 ίΙΙβ ηοηηυ1ΐ8 6ΐεεΓρ8εΓ&1. ΡΓε6ΐεΓε8 ίη οπ)ηίΚ)υ8 Ιιίβ 
οοαιαιοπΐ8πίϋ ίιεςυεηΙβΓ ςυοςυε ροηυηΐυτ ν8ΓίθΓΐιη) πυεΙοΓΌπη βεηΐεηΐίφ, 8υρρΓ68!>ο ίΙΙοΓυηι ηο- 
ηοίπε, υεβο'κι 8π Ιί^πιπορυπ) 08είΙ&ηΐί8. ν8Γίθ8 (&π)βη 68β6 νεί βχ εο ΙίςυεΙ, ςυοϋ ρ^Βρΐυβ εοηίΓΑ- 
Γίυπι ίην(*ηί»8 *']υ3 (]υο(ί ρΐ9βε688ει-8ΐ. υίςιιβ υηυαι \βτϊ)\ 08088 ρΓοΓβΓΗ πα υ8 εχεηιρίυηι : ουπι ρριυβ 
ίη ΑροεβΙ^'ρι^ί (ίιχειίΐ ϋαίι^Ίοπ^πι ε^ί^ε (*οιΐ8ΐ8ηϋηορο1ίπ), ηοη ηαυηϋυπι ηβο ηΙί8πι ςιΐ8πινί8 οίνίια- 
Ιεηι, ροϊ»(π)ο(ίυπ) ηιυ11ΐ8 ίπ \ί*ν.ι* όιοίΐ 80 ρΓθΚ)8ΐ 6886 θ)υη(]υπι, βΐ ηυΙΙβηι ρ8ΓΐίουΐΑΓεηι οίνίΐ8(6ΐη• 
€8Β(ειυπη, ςυοηςυ8Πΐ ίη ρποπΙ)υ8 Ιίϋηβ ηεηιο 8υυπι ρΓβΒΩχεηΙηοπηρη *, υΙε^Ι ΓιΓβεείβ οοπδυείυίΐο, 
ηυηςυβσι 8υο ηοπιΐπε 6νυ!^8Π' ςη® ίρ»ί 8ΐ)0 πιβηε ηοη εΐ8ΐ)οΓ8Γυηΐ, 8εά νείυΐί ο• ηΐοηεδ ςυο^ά&ηι 
6Χ ν8ηίίί οοΠε^ίτυηι : 6νί(ίεηΊΐ)υ8ΐ8ηιεη ρπορεπαοόυπι οοη]εο1υΓί8 οοΐΙί^ίπ)θ8 ΟΕουπιεηίυΐη 6886 
ρ&Γΐίαι &υεΐθΓεπ) ΙιοΓυηη, ρ&Ηΐηι οοΙΙεοΙΟΓΟΠι ςϋί (8π)εη ίηΐεΗυσι, υΐιί 8υ8η) ρο8ΐ 8ΐίο8 ρροΓβΓΐ 
86ηΙεη'ί8ίπ, βαιιω ςυοςυε 8ϋ(Ιί«1ίΙ ηοπιεη, ηε ςϋίβ ίΙΙ.ιπι 8ΐΙί4 ΐΓί1>υεΓε(, ςη;ιηι ίρβε όί^ηβπι ποα 
οεηβεΒαΙ (|ΐ:8β ουπι εοΓυπι βεηΐεηΐίίδ οοηΙεΓΓεΙυρ. ΡΙυτίαιη 8υ1' ηι εχεερρβίΐ εχ 0ΙΐΓ}Τ8θ$Ιυπιο, ευ^α8 
Ι8πιεη ηοηιεη Ιυηο δοΐυπη &ι1ϋί ουΓ8νί(, ουηι ε|υ8 νερΗπ ρεοεη86Ρε(, ηθη 8υ(επ) ευηι ίρ8ΐοδ 8εη1εα- 
Ιί8πη οοη(Ρ8ε(ίθΡΐΙ)υ8 νεΓΐ)ί9 ρεΓερρεΙ. {)\ΐοά ααίβνη 8ί(0Εευπ)εηίυ8 ςυί ί)8Β0 οη[ΐηί8 ρΓεεΙερ ΑροΓ8I^ρ- 
Βΐπ) ηοϋΐ8, υΐ ηυηο ίπ Ιυοεηι είΐυηΐητ, ΐΓ8(!Ιί(1εΓίΙ, Ηί8 εοΙΙί^ίπιυδ 8Γ^υηίΐεη(ί8. ΡρΙπιυπι ρο8(ΡΡΠΐί8 
οοπ)ηιεηΐ8ΓίοΓοοι νερ^ίβ ΕρίδΙοΙεε 8(!Ι ί ο1ο<%8εη8Ρ8« ρρορρίο εΐίβηι ηοπιΐη•- ηΐ8Γ^Ιηί ρΓκΩχο, 80ΓίΙ)!ΐ 
ίη ίιυηο πηηϋιιπι : (^οπι 8ΐ) ρχεαφίΗΐί ηοη ίηΐε^ρβ ίηνεηί88επ) Ι[)ε8ΐί ^08ηηί8 8εΙΐΐ)1ι& ίη Ερί8(οΐ8Πΐ 
8(1 ('.οΐο.ββρηββ•, εοηβεΓίρβΙ ίΜ8 υΐ ροΐυί. 8ί ςυίΗ ί^ιΐυρ ίη ιρβΪΒ Ιενε 8υ( ρρρρείιεηβίοηβ (ίΙ^ηυηι ίη- 
νεηΐιιπίΐ ΓπργϊΙ. ηονειίΐ 18 ςηί Ι^^ίΐ, πιειιπ) ρ8'Ρ Ηυ]υ8π)0(ϋ Ιβρδοπι. » ΚοΓβηηι ςυβιΐο &(1 ί^ρΗεδίοβ 
08ρίΐΡ ίιβΗιΊ 1^860 νει1)ίΐ,8Γΐί1ί ο ίη π)8Ρ{;ίηε ΟΕηυηιεηίΐ ηοηηίηε : •Ορα τι χάγώ ένόμ•σα• ούτε γάρ 
έχώρισα τά του μακαρίου νοήσχι. Ηοο 6»1 : « Αηιη)&ϋνρρ(ε ςυίϋ €ΐ πιιΗί νίβηπι δίΐ : ηεςυε ρηίηι (ίηίοαι 
ίυίΐ ςυ96 ί[*8ΐυ8Κ8ηεΙί βι.ηΐ €0η8ΐ(]εΓ8ΐε. » 0ΗΓ}'»ο8(οη υπ) ίηΐΓΐΙί^^Ή», ρρηρίερ ςυοέΐ ευοΗπηίβ ηο- 
ηαεη ίη πιβρ^ΐοβ 8(ί]ηηε1υπι 6Ρ8ΐ. 8&1ί8 ίΐ8(^υ6 οδίεηιΐίΐ ΟΕουαιεηίυ» 86 εοΐΐροΐιιρεπ) ε8 ε εοηΐηιεπ- 
Ιβπορυο) ίη οπιηΡ8 ΐ!!ρί8ΐοΐ88. ηοη Ιβηιεη υ1ΐ8Π) &1ί1)ί Γροί886 δυίρβίυβ πιεηΐίοηεπι, εοςυοά ίη ίΙΙΙβ 
η8θΙυ8 ΡδβεΙ ίηΐρ^Γυπ) 0ΗΓ}^8θ8ΐοηιί εχεπ)ρΐ8Ρ. ΗοΡδοω ί)υ)υ8 εη8ΡΡ8ΐίο ροηίΐυρ Γρρςηεηΐίυ» ροδΙ 
&1ίοροηι εχρΙίε8ΐίοηε8, ρεϋϋεηΐο ίηίεράυπι ε8α88ηίΐ θοροπι ςο» ρΓ8Βθ)ί888 εΡ8ηΙ. 8ί1()εη(ίο εϋβη^ ηοη 
Γβρο, (( ΜίΙιΙ (|υος(ΐ6ίΐ8 νίϋε(υρροδ86 άίεί. η (^οίά δί εΐ Ηοο πηοϋο (ίίε8ΐυΓ, ]υχΙ& Ηυηο ίηΙεΠοοΙυπι 
αυεηι εΐίίίνϋδ ^(ι&ηπ68 8υ80^ρίι : 8υ( ε1ί8αι Ο^τίΙΙί δοα 688ίΙίί βαΐ ου;υ8νίδ 8ΐίοΓαηίΐ ηπηιίη8 οί1&1• 
Ρορρ(» Ηηεο ρίπρίηηΐδ Ιοείδ νίιίερερδί, ςηορπηπ ηοηηυΙΙ& Ηίο ρεοεηβεΗίηιυδ. Α«Ι Πηηηηηοδ ςυίηΐο βά 
ε8 ν6Γΐ)&, Ρεεοηίυηι ηοη ίίηραίαίιιν ιιδί ηοη €8ΐ Ιβχ \ 08ρίΐ6 ηοηο 8ί1 ρ8 νερΗβ, Νί8ΐ Οηπι/ηια ^ηδοο(Α 
ηΊίοηίϋϋίΊ ηούί$ηηιβη ; ρΓίπ)» 8(1 ('οπηίΗίοδ νι, ουπι (Γιείΐορ, (^ϋί «οογ/λ/ι/γ, ιη €ονρη$ ηίνηι ρίΓοαΐ; 
ε8|.ιΙθ VII, Οβ νίΓ^ίηιδιι$ ρ'ΧΟβρίυηι ϋοηιΐηί ηοη Ηαδβο ; οπρϋε χν, Οιΐίη ΐΓηάί'ίαίί η^ρηπτη 
ΰίο ΐ'ί ΡαΐΓχ, βΐ εοίΙβΓΠ , ίίΐ $ι Οβυ$ οιηηια ίη οηιηώα$ ; 8ά ΙϋρΗεδίοδ π , ^ιιx^α ρτίηοίρβτη 
ρο(€8ίαίί$ α€ΐν$ ; 08ρίΐ6 ΐν, Α ρηο ίοίαιη οοΓρα» ςαοά ουαρίαίΙΛΓ αί οοηιριη^χΐηρ ; εΐ εοιίειη 

* II ΡβΙρ. ΙΠ, 15. (α) ΑρβίΗ&δ βοίϋοβΐ Οφβ&Γίεηδίρ, οο]υ8 οοιηπιβηΐ» 
ίοηιο Ονΐ, ρο8ΐ βυιη ςυβιη βορίρβίΐ Απ(ίΡ688 ίΐβιη «Ιγρδίη βΧ8(&1 8ραθ ηηδ &<1 αηηυιη 010, 
^(Ιι« χη8βί8ΐ6Γ. Εοττ. Ρατιιοι. ΙΊ ΡΒΟυεαΟΗΕΝΑ. 18 

δβά ηοη οΰΰίάαίενρβτ ίτατη υηίΓατη, ο5ί &ΪΙ : « 0υθ8(]&ίη αοάίνΐ ίΐ^ ίηΙβΓρΓβΙθηΙββ ; » ββοοη^ββ αθ 
ΤΙ)ββ8ΐιΙοηίθ('η8(?8 ιιι, Ροκίο /^ο^η'ηι^» άίη'ραί €οη/α ν€$ίΓα; βά Ηβ1)Γ8β08 χ, ίίηώνωη Ιαώβη^ 1*:χ /α- 
^ιΛ^ύ^αηι ΰοηοί-ατη ; ^^\λ{&\{\, ί^ιιί ρνο ρηαΊίο 8ίΒί ρνομΐί$ίίο; η\\\% ΐ)υο•{ΐΐϋ Ιοοί-» ίηπιιιη•*Π8. Ουιη 
ί^ίΙυΓ Ιιίηο Ιυοβ πι&ηίΓ68ΐίϋ8 »ίΐ ΟΕουπιβπίϋΠΐ ΡπαϋπΗΓυπι ΙϋριβΙοίΗΓ.Ηπ οοΙΙτ^ίβ^β ουπιιηβπΙ&Γίοβ, 
&Γ()ϋΓ&αιυΓ ίϋβπι ίρβυπα Γϋοίβί^β ΐη ΑοΙα &ρ(»8ΐοΙθΓυπ] βΐ ίη Ο&ΐ^οΙίοαβ Ερϊβΐϋΐα.^, ιΐυαιιμι&ιη ηβο 
ίΙ)ί 8υοω ηοαιβη βϋόΐίιΙί'Πΐ : ουιη 6^υ8^1(*π1 οπηηίοο δίηΐ ρΗΓ&δίϋ, ηί&ΐ ςυοϋ ίΙ)ί ρ&ϋεΐοιβ.^ (ιαϋυ^^πΐ 
ςυο8 ίωίΙ&ΓθΙυΓ, ηυοΓοω βΐίβπη ηοααίηβι νίχ υηι^ϋ&αι ίη βΓδβοο (>Χ6ΐηρ1&Γί αάϋϋα ϊηνβηίηιυδ, ηββ 
ιη ΙίΙΙβΓΦ βοηΐβχΐυ ηβο ίη πι&Γ^ίπβ. Ηοβ βαΐβαι ηο•ΐΓθ8 Ι&()ογ68 ]ϋΓβ ορίίπιο νίηϋίοβΓβ 8ϋ)ί |»οΙβ• 
Γ&Ι, υΐςαβ 800 ηοίηίηθ ίη Ιυοβπι βίΙβΓβηΙυτ ροδΙυΙαΓβ, ίΐΐυβίπβδίιηυβ ρπηοβρβ αο ΓβνβΓβη(ϋ«ΐδ1πηυ8 
άοιηίηα8 Ο. ^ο&ηη68 & 1.ο(Ιι&πη^ι&, 8. Η. Ε. Ιίΐυΐί δ. ΟηυΓιϋ ο&Γ(ίίηαΙί8, άοοΙΟΓυηι νίΓΟΓυαι Μβ- 
β(Βπ&8 ββΓβ^ίυβ, ουί ρΐυπιηυηι (1β()θηΙ (^αίουηςαβ δ&ΟΓβΓυίη ΜΐΙβΓ&Γυαι δίικϋίβ &(1(ϋε11 βυηΐ : υ( 
ςυΐ, βίΛΐίπα υΐιί βο^ηονίϋββΐ πιβ (ιυ]υ8Π]υ(ϋ ίη οοηιωυηβ ΕοοΙβ^ί» 1)θηύω βυΐΐϋδδβ Ι&Ι)οΓϋ8, οααι 
ίΙΙί ηβ όθ ηυπαίηβ ςυίϋβιη ηοΐοβ υηςυ&ιη ίυί!«86Π), 1ίΙ)βΓ8ΐί Ι&ιηβη ηηυηβΓβ ηιβ (Ιοη&π ]υδβίΙ, αηι- 
ρΙίθΓ& βΐί&πι ροΙΙίββηδ υΚ)ί ΙίΚ)6Γ (3^ρί8 εχοηβαδ ίοΓβί. Ουί βΐί&ιη 1ίΚ)βη1ί88ίηιο αηίηιο ορα8 (ΐηο (Ιβϋί- 
β&βββιη, ηίβί ι&πα ρπυ8(|α&ηα &οΙ ίρδϋπι αοεβάβΓβ (Ι&ΓβΐϋΓ, ηοη &ΐιίηιο δοΐυπι εοηερρίϊΐδβηη, νβ- 
ταπί βΐί&ιη νβΓϋίδ Τ. Κ. Ι). οι&ηίΓθδΙ&δββιη οΐ) 6&Γη ςυΒοι ηονίΐ οαυό&αι, ίρδίυδ αυ^ρίοϋ^ ορυδ 1:οο 
ηιβ Ιη Ιαββαι θάΐίαπαιη : &(160 υΐ ηβςυ&ςυ&ηι ιηίΐιί Γαβάΐ ίηΙβ^Γυαι, αΐίαϋ β^βπβ &υΙ 0(1?πι ηοα 
ΒβΓν&Γο. ΟαοοΙ 81 βΐίαπι ιη&χίαΐθ ί&<*βΓθ νοίυίδδβπι, ηβ ίρδβ (]ΐιί(1βιη ίΐΐϋδίπδδίιηϋδ ρηαοβρδ, γθ οο- 
{^ηΐΐθ, αΐΐο αιοάο ΙαΙίδδβΙ : υΐ ηυΐ ηί^ίΐ (ιυιυδπαοιίί ηοπιίηίδ οβΙβϋΓ&Ιίοηβδ ηαοΓβΙυΓ, ουπι ]Αηι &ά 
1&ηΙιιπι 8ρΐ6η(1θΓβηι αβοβδδβπΐ, αΐ Ιιίηο ηΙΗίΙ οπιηίηο βυο ηοπιίπί ρο8δίΙ &οοΓ68θβΓβ. Οιίυδ ουηι 
αΠΙυβηΙίδδίαι&δ ορ'8, ευπι ίη^^βηίυηι, οοΓροπδ βΐ αηίιηί ϋ^ουδ, ευηι δυανίβδίπιοδ πιοΓβ;^ ίρββ ηΐθ- 
ουιη Γβνοΐνο, ρΓοΓβοΙο ί^ 68*^6 αιίΐιί νί<^βιυΓ ίη ({αο ΓοΓίυηαηι υυπα ηαΙυΡΑ, οαηΐι^ιιβ ΛΐηΙ)Ηΐ)α8 νίπία- 
Ιβηι, ΐΓβδ ροίβηΐίδδίηι&β ΓβΓυαι (Ιοιηίηαβ, οοηίοηϋίδδβ ΟΓβιΙβηι, ου]ϋ8 ίρ^ ιπαπι ροΙί»2»ίηίΐαπι 1)βηϋβοίί 
(^Γέΐΐία ΙβηβΓβΙαΓ, &υΙ ςυβθ ρΙβηίοπΒαδ ΐρβυαι ηααηβπ^υδ ΐΏ&ηυ(ΐϋθ Ι&Γβ^ΊοΓβ ουηΐιΐΙαΓβι. ΟυΓηυΙ&- 
ΓαηΙ οβΓίθ βΐ ςυ8βθ|υβ βδΐ οΓΗοίο δυο Γυη^Ια, ηβε ουί ρΐυβ Γΐ6ί)βαΙ ΓαοίΙβ άί-^ΟΓβνβπ^. Νοη ίΐ^ςαβ 
ρηΒΐρη1& ϋδαβ δυπι εχουδ^ϋοηβ, ςαοά ίρδυπι ο&γώ ηοπηίηίδ 06ΐ»'()Γ&Ιίοπβίη βχορί&Γβ ρυΙ^Γβιη : 
δβά αΐ ιηβο ίηΐβππι ηοιηίηί οοη>υΙβθ8, οδίΡηάβΓβπα πιβ ηοη (βπιβΓβ Η»ο β^ίδδβ, &υΙ ίη^Γ3ΐί1υ(1ίηί8 
ηοίαιη υΙΙο ρηοΐο ϋ6ί)0Γθ &^ηο806Γ6. Ο&ϋίΙυτ (&αιβη &1ϋ)ί Ιοουβ, υΐ δρ^Γο, ςυο ^παίαιπ αίθ βπ^α 
βυπ) ρπηείρβπι οδίβηίί&αι. 

Νυηο νβΓΟ βά 1(ΐ νβηίο, οΐ&πδδίπηβ βο ΓβνβΓβηάίδβίαιβ ΟβΟΓ^ί, οΙ)860Γ&η3 αΐ ηοβοο ηο8ΐΓθ3ΐ&5θΓ68, 
ςυι ΐϋίδ &υ8ρίοίί8 ίη Ιυοβω ρΓοϋίπβ οοη&ηίαη, Ι8β1& αίςυο 6χροΓΓ6θΙ& ΓροηΙβ δυ8θΐρί;ΐ8. Ιιΐ αυΐβαι 
ηΐ Γ&ο•τβ &(ΐ<ΐ6Γ6πι, ρ&Γΐίαι ηιϊΗί ρβΓ8ϋ»8ίΙ (υοηυπι οηοπυω υηο οηιηίυηι οηβ ρΓ8β<ίίο&ΐΑ ίηΐβ^πΐ&δ, 
βυπι βίΙπιίΓ&ΗίΙί ρρυϋΐίηΐία ραπίςυβ Ιιυσι&ηίΐΑΐβ οοη]υηοΐ3, ρ&Γΐίπι ν^^Γο ίπθΓ6(ϋ1)ί1ίδ ς^αίραπι, ςαβηι 
ηοιι ούδουΓβ ρΓΦ δβ ίβΓΡβ νίβα βοΐ 1ϋ& &π)ρ1ίΙυάο, βΓ^& ήυ^υ8η[10(^ί &υο(οΓ68 αη^οΓ : ρ&ιΐιπί) ςυυι^υο 
Ι&ΐίβ 6Γ&( δίη^υΐβπδ αο ^Γ&ΙυίΙυδ Ιυί ίη ιηβ ΓβνοΓ, οο^ηίΐαςυβ Ιυ» 6γ^& πηβ νοίυηΐ&ϋβ ρΓορβηβίο, 
υΐ ηίΐιϋ ηβ Ιώί ηοη (1β()βΓβ ίη^^βηυβ ΓβΙβπβΓ.ΙΙοβ βΐίααι ροΐίδδΊπιυίη ηοιηίηβ, ςυοϋ ουπι β Ιυίδ ΟΓΐυβ 
8ίπ] (ΙίΙίοηί^υδ^ δίη^υΐίςυβ δυαηι ρπηβίςβηι Γβοβυδ ρηΙγϊ&γπ ίη^ΓβϋίβηΙβπι ηηυπυδοιιΐο ςυορί&ίη, 

3υο(1 ο^δβςυίοδϋΟ) ΙβδΙβΙαπ αηίπιυπι, βχοίρβπβ βοΐββηΐ, β^ο ηβςυ&οιυ&ιη νηοαίδ Γη&ηίί)υδ ϋΐοο»>(ί6Γό 
βΙ>υί. Ουο(1 βί 8βΓ& νίάβ^ΙαΓ ^Γ&ΙυΙαΙίο, ηοη οί) ί(1 ΓβρηβΗβηϋί (1^^1)β(, βυιη (ίϋαΐα βίΐ υη^βηΐί αο 
ρΓθ5»1& οα)ηίΙ)υ3 ο&υδβ. Νβηαο βηίαι ρηο^^δδβΐ, ορίηοΓ, δί ρΓφοίρίΙαηΙΟΓ, υΐ Τυδβ ΑπιρΙίΙυ(1ίηί 
£;Γ&1αΙ&Γ6Γ ίη ΙβπιροΓβ, ίβΐυπι (ιυηβ δβυ &6θΓδαπι ροΐίυδ, ίηίΓηίΙ&ρυηι »()ίροί8>«βίη, βυΐ & ιιιβ ίΐΙ)ίΓβ 
ρβΓΓπίδίδδβΓη. ΡοΓΓΟ <:|υο ηυηο σιυηβΓβ &ρυά Τυ&ιη ΓβΙβΐΙυϋίπβΓη ηί)8]οΓ6πι πιβ ^ΓΑΐί&ίη ίηίΐυΓυαι 
οοηΒ(1βΓ6πι, ηοη βΓ&Ι, ςοαπι βί υΐίΐΐίδδίιηοδ ίιοδ, ίηιο ρπορβηιοίΐυπι ηβοβδδοτίοδ οοπιωβηΐ&ποβ βΐ 
ροΐίδδίπηυηι 0ϋη$ββΓ&Γ(*π], ςπί ηοη ηιοΐο δίη^αΐβη ρρφΊίΙυδ βδΐ ρίβΐηΐβ, δβοΙ ρ^&βΙβΓ οπιηβ ^βυαδ 
άοο(Γίπ£β 1&η(8ΐ (]υοι{υ6 άίοβηάί Γ»θϋη(1ί& &β 6ΐοςΐ]βηϋ&, ςυ&ηίει νβΐ &Ι) Ρ)ϋδ ^(*ηβΠ8 ήοηιίηί()υ8 
Γβςυίπ ρο(ρ8ΐ ιη8χίη)&, ςυί οπιηβπι ββίαΐεπι ίη ΙίΚβπδ οοηδυπιρδβηιηΐ. ΑΓοεϋυηΙ»^ ΐ3ηΐΗπι ρΓ883- 
Ι&ηΙίδβίαι&Γασι βΓϋυηα άυοίπη&πι βΐ ΟΦίβι» νίΓΐυΙββ (Η^πφ ηΐΒ^ηο ρπηοίρβ : ίυδίίΐία ίη ίπιρβηο, 
ρ&οίδ Ιηβηόφ ουΓΑ, πιβ^ηιΐυάο αηίπιί, ρίβίβδ, δΐυάίυπι 3πναη(]8Β &β οΓη&η(^{ΒΓ6ΐίμ:ΐοηίδ Πήπ^Ιί&ηφ, 
οΙβπιβη1ί& 80 Ι)θπίΙ&δ 6χίπηΐ8. Ηοβ ρηηβίρβ (Ιυοβ ςυίιΐ ροίβηΐ εδδΡ 8ί1νβΓ8ί, βϊ οιιπι νίπΐυΐο οίηηία 
8βουη(Ι& 8υηΙ? Νβηιο ίη ίΐΐο ςαίά(]υ8η3 ίηβοηβαΙΙυηι πιβίυβί, ρΓυ(ί('ηΙί:«δΙπΐϋ8 β^ι ; ηρπιο ίηβοίβη- 
Ιίβηη 8ηίπιί οο£;Ι(βΙ, Π)θ(1*'8ΐί88ίπια8 βδΐ; η^ηιο ίη)υΓί8πι Ιίηιβ&Κ δΒ.|πί8{>ίηιυ8 βδΐ. Β)•ηβ πιβΓβηΙββ 
βυη οοηβΓΠΐ8Κ>ίΙ Ηυπΐ8ηίΐ3(β, ΐ8η^υί•)θ8 ρχοΙ(μΙ)Ιι ίπΗϋδΙτί»^ ίπιρΓθί)υ8 ^ίΐβνβΓίΙ&Ιβ οοπιρΗ^εβΙ. ΟργΙο 
Ι]υ]υ8πιοΗί οπιηίηο Γβ(^υίΓΡ1)8ΐαΓ ςυί ίηΓβΙίοίδΜπιίδ ίιΐδπβ ΐ6ηίΐροη()υ8 οβΙβϋβΓΓίπΐΰΒ ΕοβΙβδί» ρΓφΩ- 
οβΓβΙπΓ, &ηιρΙί88ίπΐφςυ6 (ΙίΙίοηίδ Η&1)6η88 β8 ρΓυ(ΐ6ηΐί8 β&ςυβ (ΙοβΙπηα πιοΗβΓ&ΓΡίπΓ, ονβδςυβ α 
ΐΓοουΙβηΙίδ ρβηβ ΙυροΓυηι Γαυοί^υβ ρπρβπβΐ, ηβηιρβ ςιιί ίη ν8Π8Γοιη Ι^^οοΙρδΊ&Γυπι πιοοΙβΓβΙίοηβ 
1&Π1 ρΓθΙ)&Ιυ8 68»• 1. 81ήΐιΙ(]6Π) ΐΓ&ηςυϋΙο π)8Γί ςυΙΓώβΙ η8ϋΐ8Γυπι νβοΙοΓυηιςυβ ^υί)ΡΓΐι&Γβ ροΐβδί: 
αΐ υΙ)ί δ£βν& ΓυβπΙ ογ18 ΙβιηρβδίΑδ, &ο ΙυΓΗαΙο πΐΑτί Γ8ρϋυΓ νβηΐο ΠΑνίδ, Ιυηα νίιο &ο ^υ()βηΐ8ΐθΓθ 
ορυδ βδΐ : βΐ ςυί &η1β ηηιηί8 (Ιυο Η8&ο ΡΐΒίοηίδ ρΐδΒβ6ρΐ8 Ιβηβ&Ι, ςηδβ Οίοι^Γο ΓΐΙβΙΐ ηΡ0β888Γίο 
ΑίΙβδδβ Ηίδ οροΓίΡΓβ. Γ|ηι οηιηίηο ΓρΙρηί)1. ρροΓηΙαπ βυηΐ : ρπηιυηη υΐ είνίυπι υΗΙίΐΑίΡηη δίο Ιυβαη- 
]αΓ υΐ ςηίίίςυί(Ι <ι§;υπΙ 8(1 βΗΐη ΓβΓρΓ8ηΙ, οϋΐίιί βοίηπιο(ίοΓυη) δυοΓυπι. Νρςιιβ ρηίηι ίάβπ) ρπηείρροι 
άροβί (^ποΗ ρπν&Ιϋπι. Αίςυρ Ηίηο β•Ί ςυοΗ ΡρΙθ|ΐίΗ8δ υχοπ ςηεβ &(1 1)ρΙΙϋ[η ρΓοΓιεΙδερηΙβπι π)ΐ 
]3ηΐ6Γ γο§;81)ηΙ ββΓν8ΓΡΐ δβίρδϋοι, Αΐίί. ίηςυίΙ, ηΐ ίδΐίιυε Γ8εί&ηΙ πιοηρηοΐί δυηΐ : η&ηι ρπη( 
άυχ }ΐ0Γΐ&η€ΐυβ βδΐ ροΐίηδ υ^ δβηνρΐ είνβδ. Αΐίρτυπ) ΡδΙ υΐ ΙοΙπιη εοηρηδ Γ6ΪρυΙ)ϋε£Β εηη 
άοηη ρΑΓίβσι &1ί£|η&ιπ Ιιιβηΐυτ, Γβΐίηυ&β (ΐ68βΓ8ηΙ : η&πι ίοΙ 8β(ίίιίοηίδ ηι&χίη[)ίςυβ(ίί88ί<1ίί 
άβηΐίφ ο&υδΕ β<48βΙ. Υβηιηι ηρςυβ ρ£;ο ίδ 8υηι ςαί «^^ '^*'*<\αι ΙίΒί, 86(1 ηβε Αΐίί επίνΐδ ( 
4ατ0 ρο88ΐιιι, αβίΐαβ Ια ίβ β• οαί οραβ βϋ ϋΐυά & •6ΐθΓβ. Τα 1ί1)ΐ ίη οαιοί1)ΐ]ΐ 19 (ΕΟϋΜΕΝΙϋδ ΤI\I^^^Ε ΕΡΙδΟΟΡϋδ. ίΟ 

ά&πΗαβ 68 : (ηίβ οοηβίΙΐΗ, όΠί^^ηη'® βο ιηάυ^ίτιω ΓβΙίηςαβηοΙυβ. Αη ηοβ (ιηαβ&πΐΌβ υΐΐβ Ιβ ρ&Γΐβ 
&ΓεΙί8!(ίπιαιιι » )αί1&1ίδ Γβ^υίδίη ΐΓ&ηβίΐυΓϋπι ? ΓβοΙυΓυαι αϋι^υΐοΙ Ιβ Ιυίβςιιβ πι&)θπΙ*υ9 &ο γρ^& ί 1υ& 
ρΓ0Β8ρί& ίη(ϋ^ηυΓη, »υΙ & ΙυΙβ πιοπΙ)υ8 αΐί^ηαπι ? ηβνβ &)ι ΗοιίΡβΙίδδίππί νίΙδΒ ηΓιυηίΙίϋβ β6<ίΓΓ68 ? 
ΙΙηϋβ Ιιίο ηοΙ^ΐ!» πιβίυβ. &υΙ ςιιΊϋ (Ιβ Ικ ηοη (ΙβΙ^βπια^ ηοΚ)ί8 ρο1ΐί66Π ? ςυί ηοη πιθ(1ο νβίερυιη Ι&α- 
(ίβ8 8ρ1βη(1θΓβπΐ€[αβ ρπθΓί8 «Ιαΐΐβ, 8βά βΐ ίη§^ρΐΓκ ΐΗΐκΙαηΙίαηι ν'ΐΓβδί^υβ βυρβα^Ιί. Ου&ριορΙβΓ Ηιβ 
ΓβΙίοΐίβ, ςυδβ 6ΐ ϋ^ο ΓρυβίΓα βίοςυί ΙεηΙ&Γ^ηι, βΐ Ιυ ίηνίΐίβ »υΙ ο1)1υΓ&ιί8 ροΐίαβ &υπ5υ8 6χεΊρβΓ68, 
Ββϋπα ορίίαιυπ) ιη&χίιηυακιυβ ρΓβοοΓ, Ιβ ηοΚ>ΐ8, ίαιο ραΐη» &€ οοίηπιυηί5α5 8ΐυ(1ϋ8 (ΙιαΙίβδίαΐθ 
βϋΓνβΙ ίηοοίυιηβα). 
Ο&Ιααι 1.ον&ηϋ, ίο οοΠε^ίο 11ΐ6θ1οβ;ιοο, βηϋο β ρ&Γΐυ νίΓ^ίηβο 1545^ ρΓΐάίβ Κ&ΐ6ηά&8 ΑρπΙοβ. 

ΟΑΝΟΙΟΟ Ι,ΕΟΤΟΐα. Β,βΓατη ίη 1ιπ]η8 ορεηβ βχοΓάίο ρΓβΒπαοηβηάυδ σιίΐιί 68, ο&ηίϋθβ Ι^βοΙΟΓ, βαακίβιη ςαβιη ίη ρηίοή 
Ιοηαο ΟΓίϋηειη ηο8 δβρν&βββ η(]ηοΙ&η(1θΓαηιι ηαΐΏβΓΟΓυπι ο&ρΐΐυιη, Ι&ιη ]υχΙ& Οικβοβ ςυειη Ηίο 
αυοΙΟΓ οΙ)8βΓν&νίΙ, ηυ^πι ]υχΙ& Ι.&(ίηοδ ςιιειη ηοβ ςπίόριβιη οίΙ&η(68 &υΙ βΐίπίΐ ηοΐ&ηΐ^β 86ΐηρβΓ 
βρηπίιηοΓ, ΟϋΓΏ ιΐϋΙΙαπι Γηοίπιυδ ΟιεΒΟΟΓυπο βαρίΐϋπι αιβηΐίοηεηι. 1(&ΐ|υβ ίιιίΐίο δΙ&Ιίπίΐ ου'ιυδςυβ 
ί&ΰίβί ροδίΐυδ ηυπιεΓυδ, Ιι^Ιίηορυίη βδΐ : ςυί γθγο ηι&ΐϋββυΐίβ ΙίΙΐΡΓίδ ^υρΓα ^ρ^οδ ρΗ^ϊηβΡ νβιβυδ 
Η(•οπ1)ίΙϋΓ, θΓ8βεοΓΐ)Π). ΚυΓδυιη ϋΙ»ί ΒίΚ)1ίοΓππ) Ιοοϋδ ςυί^ρί&πι Γυριίΐ ίη οοηΐρχίυ οίΐ.ιΐυδ &υΙ 8(1 
ίρδίιιη ςαοςαο αιοΐο αΚυδυπι, η(?ο ι&ιυεη ϊη ορροδίΐο π)»Γ^ίηβ αϋίΐιΐυβ Ρί«1 1.αΐιηυ5 οαρίΐί^ ηυπιβ- 
Γυδ, &() βυηιϋ6Πΐ ςυί ρ&υΐο βηΐβ οίΐαΐυβ 68 Ιοουω ΓβουΓπΙο ; ηοΐυηιυδ βηίαι ΓρυδίΓϋ ιάβω 6]υδ(ΐ6ΐη 
νοίυπιίηίδ ο&ρυΐ ίΐ6Γ&Ιο ροηβΓβ. ΟιιίπβΙίβ,αι οηπι ναποτυπι 63αδ(]6πι νοίϋηιΐπίβ οαρίΐυπι οοηδβοα- 
ϋνβ άίοΐα οΐΐ&ηΐυτ, ροδίΐο ββπηβΐ άϋηΙβχ&Ι νοίυηιίηίδ ποπιίηβ, ηαπ)6Γ08 ο&ρίΐααι δίΐΏυΙ &(]]:]ηχί- 
ιηυβ 6υ ςυο ϋΐ^ εί1.4ηΙυΓ 0Γ(ϋηβ. ΡΓ6βΐ6Γ6& ε&πκ^οω Ιιιο πιΠη ()&π γβηίαπι ρπεοοΓ ςυαηι ίη ΚυΐΗγ- 
οαΐο ροδίυΐ&νί, ςυ( ά νοΓβδ ςυ&δάβπι ηοη νΚ&νεπαι & ςυίΙ>υ8 &1)ΗοΓΓ6ηΙ ηοηηυΙΙί ηθ6ΐΓθ Ηοο ροΐί- 
ϋοΓΪ δδΒουΙο : ηεπιρβ, 8αΙνα(ον, ίαΐνατβ €θΐηρα$$ίο^ (ίί$ρβη$αΙώ βο βίωίΐβρ^ ηβ βί «χαοΙίοΓβδ 8υΙ)8(ι- 
Ια(?ΓΡΠ]υ8 ςυδθ 8&εΓ&Γυπη δοπρΙυΓ&ΐ'υπα ^Ιυάίοδΐδ ηοη &άαο ΙπΙοβ βδδρηί, ΙβίΙοΓεπι ςυοςυο πιοίΐο 
ΓβηοΓ&Γί νίϋεΓρηαυΓ. Α(1 1ΐ8Βε ευπ) βΓΦεπηι βχβσιρΙ&Γ δίη^υΙοΌΠΐ &Γ^ΐ]ΐΐ)βηΙ& εΑρίΙυπι ιηίΐίο ου- 
]υ8ΐ^υβ Ιί()Γί &υΙ ερίβίοΐ» η*06η^6ΓεΙ, αι&Ιυίπιυδ 8ίη^υ1& δίη^υΐίδ ε&ρί(ίΙ)υ8 ρτεεϋ^εΓβ, ηβ &(1 (ϋ- 
^[ηοδεβηόυηι εβρϋίδ &Γ^υιη6ηΙυΓη, ηεεββββ 1ι()ΐ ΓοΓβΙ 8υΙ)1η<1β &<1 Ιί1>π ϊηίΐίυπι ΓβουτΓβΓβ. Ου&- 
ρΓθρ<βΓ εΐί&πι ηοηηυηςυ&ο) εοαείί δοπιυδ ρ&Ηβδ ΙβχΙυδ βΙϋβΓ ςυ&ηα ίη βΓεεεο βδββηΐ εχβπιρίβπ 
αίνί(ΐ6Γβ : ουπι ίΙ)ϊ εοηΙίηυ&Ιο ΙβχΙυ, ίη ηα&Γ^ίηβ άυηΐ&χαΐ ηονί ο&ρίΐϊδ ηυωβΓϋδ βηηοΙ&ΓβΙυΓ. 
Νοηηυηςυ&ηι εΐίαπι ηβ (βχΐυδαΰίβο αιοΐίΐυδ &υΙ αιίηαΐ&ΐίαι εοηοίδοδ νιάβΓβΙϋτ, ρΐυτβδ εοη]υηχ1- 
ηιυ9 ρβποάοδ ςυββ ίη Οτδβοο εχβπιρί&π (1ίνί$8β βΓβηΙ, ροΐίδδίπιυπι ίη ΕρΙδΙοΙα Λά Κοηι&ηοδ βΐ ίη 
Αροε&ΐ3τρδί, ςυί ΙίΒπ ίηηοε & ΟΦίεπίδ ηα&χίηιβ (]ί8δ1ι1βΙ)αηΙ : υΙ^ί (απιβη ίΐίνίδ&δ Ϊ)υ]υ$εβαΐ0(ϋ ββη- 
ΙβηΙίβδ εοπίυηχίπιυδ, 8(1 δίη^υΙ&ρυπι εη8ΓΓ&Ιίοηβπ) τυΓδϋπι εαδ &ηΙ βχ ίπίε^πο ηηΐ ίη ρ8Γΐβ ΓΡρβ- 
Ιίίηιυ<9. ΝοηηϋΠ€|ΐ)8πι νρπο Ιιβηε Γρείπηυ^^ ηηίοη*'Πΐ βο ςυοΗ ρβΓπηίβΐίιη ρατίΡδ Ηιι]υ8ΐηο•ϋ νηιί&Γυηι 
ρεποίΙοΓυηι ηοη δπο ΟΓίίΙηβ εχρϋεπΗ^ηΙοη : ςηοά αΗεο ΓηΡΓίπβηδ βΓΗ(, υΐ Ηπιο πη&Ιο ηοη υΗίι^υβ 
4βιηβ(1ίυΓη ρΓφ^ΙίΙρπηιυδ : ί(]βο(]|ΐιβ Ηίο (β ητΐιηοηβπιπβ, υΐ δί (|υ»η(1ο βΡηίρηίίδΒ &1ίΓη]υδ βχρίΐοα- 
ΙίβηθΓΏ ΓεςυίΓΗδ, βΙΐΗηι ρΓφοριΙβηΙίδ οίΗυδυΙεε ρη&ΓΓίΐΙίοηβιη ρεπίρ^^.ιδ. ί^εερίυδ εηίηι υΒί (|υί(«ρί»η[ΐ 
οίΙαΙυΓ ΑυοΙΟΓ εΐ ρίΦ^εΓϋαι ΡΗοΙίυδ, ηοη β&ηι (ΙυηΙβΧΑΐ Πϋετοβ ρΗΓίεπι ςηφ ρπ>ρο8ΐΐ8 εβί (Ιβοί»- 
Γ&Ι, δεά βα εΐίαπι (^υββ βυΗδβΓ^υυηΙυΓ. Νβ ίά ςυοι^υε ΙθίηβΓε 8 ηοΗίδ Γ&εΐυηη βχίδΐίπιεδ, ςηοά ηοη- 
ηυη£|ϋ&αι Ρ8ϋ1ί, Ιιϋε» &υΙ ^08ηη^8 1ίΙΙβΓ8πι ηονο βαΐίδ πιο(1ο νβΓίβπωυβ : ίά εηίαι Γ8εεΓβ Οθ8θ1ί 
Αυωυδ, υΐ βοΗοΙίοΓυηι ΓεδρεοΙυω Η&ΗεΓεσιηβ : 8'ίοςυί δί τεΙίςοο βεοοίί Γυίδδρπηιΐδ ίηΙβΓρτβΙββ, 
8θΙιο1ί8 ίη Ιιυρίδωοϋί Ιοοίβ ηαΙΗ δΡΓνί^δβηΙ ρτοροβϋο. Ήυριβ ςυοςυβ (β &^η^)οηίιηπ) νβΐίηι, ςιιοΐίββ 
Ιοουβ ςυΙδρίΑπι ίη Ηίδ βχ ΥρΙεπ οίΜΐϋΓ ίηδίπιηιεηΐο, Ηιιηο ]ϋχΐ8 νβΓδΙοηεπι δβρίυβ^ΐιιΐιι ΓβΓρπί, 
υΐροΐβ ι|ηί 0Γ3Β0β δεπρδβηιηΐ. Ηί 8υ1ρηι εοΐΐεείοτββ Ο-ΓδΒοί ΐΛπΙιιπι επιηΐ : ΐ|ϋί βΙί8Π) ηοη ΓβΓΟ δβη- 
βιιηι ηΐ8^1δ είΙ;ιηΙ (ΐυπιη ν6Γΐ)8 : 8υΙ, ςυοιΙ Γηίίιί πιη^ίδ ν^(^ριυΓ, εχ πιβπιοηΗ οίί&ηΐ. ςιΐ8Β. υ(ρ<ιΐ6 
Ι&ΗΙΙίδ, βΙίΗΠ) ϋοοίίδ^ίηιοδ ηοηηπηςυΓπη ΓΑίΙβΓε δοΙεΙ. ϋεηί(|υε, ίά βΙΐΗηι 8ηίηί>ΗΗνΡΓ(ε, ςυβηΐϋπι 
ηθ8ΐπ8 ΙοηιροπΗυβ )ιί δΡΓνίβπΙ εοηιηιεηΐΒπί, ςυί ρίοιίπιίδ ίη Ιοείδ ίη(ϋε8ηΙ Ητενί^πδ Γ|υ8β Ρ8υ1ϊ 
νβΓΐ)8 νι^πίδ οΗδίβΙβηΙ ΗφΓβδίΗϋί^ ίΙΐ8δ(:|υβ οοπΓοΗίηηΙ. Αοοίρβ ίΐ^ιςιιβ, ΙεεΙοΓ ΟΗπάΙάβ, 80 ΓιυβΓβ ίβϋ- 
οίΗυδ 8υδρίείίδ ρΓδΒ(!ΐ8 ςυππι εχ ΠΓ»οοΓυπι 1)ίΗΙίοΐΗροί8 Ιυί:) αβίΐιυδ ρπηιί 8εΙνεχίπιυδ : (]υ8ηςυ8ΐη 
1)0)08 ρβΓδ, οΐ νοΓοη) Γ»1ε8Γ, ηεηιρβ ίη ΙΓρίδΙοΙβηι 8(1 ϊίοπιηηοδ, αηΐβ 8ΐίςοοΙ βηηοδ επερίβ ΓοβΓαΙ, 
^08ηηβ Ι.οηίοβΓθ ίηΙβΓρρρΙβ, νβΓοηι ηίΐη1ίΐ8 &Ίπιθ'ίοω, υΐ ςο6β ηβ (βΓΐί8πη ςοί^Ιετη ρ8Γΐεη) Η&ΗεΓβί 
βΟΓΟπι ι:|υ® ηυηο ίη ββηι ΕρίδΙοΙ&π) (ίΙ)ί άβπιοδ : β8ςοε, ηρδοίο οο.)υδ νίΐίο, ^βΗδ ίηΓεΙίείΐΡΓ Ι.&ΐίηί- 
Ι8ΐβ (ίοπ8(& : ηβ(]οβ ρηίηι ίηΙβΓρΓΡίβηι Ιεπιερβ ηεοιΐδ8ΓΡ νείίίη : ςΐ]8η€[ΐ]8Πΐ ίβ εΙίΛηι ίη ηοηοορΛίο- 
Γίδ ΚρΊ^ΙοΙίΐ βίΐΐίδ ιγΙΙοηΙ ίρίΒΓη ηοη τηη^ηίΠίΓίίΐΙ 68 ςπδβ νβηβΐ, ^)^*^*ρ^[πβ πτίΑΐοΐι^δβ ίη «Ιίο νρρδβΓΐ 
βΓ^οίηβηΙο. ί< Μ8]()Γί. 1ηΓ|υίΙ, (ΙεΙεεΙβΙίηηβ ίη εο νβΡδηΙιΐδ βδδρπι, ^ί ίη δεηρΙηιβΒ ίΌορο^ ίη ίΐιΐβ, ίπ 
ΟΗπδϋ ηιεηιίδ, βΒπ^οίηβ εΙ ηιοπβ, 8ΐ(|οβ βϋεοίη ]ϋ8ΐΙΠο8*ί<>ηβ ηΓ)8πδί8βεΙ ΩίπιίΙβΓ 8θοοηδΐ8ηΐ6Γ ; » 
6ΐ ρο8( ρ8008 : « Νι)ηηοηΓ|θΒη) 88ηβ 1)οηοδ Ηίο νίτ Ηηπ) Ρ&υΐί ηιεηΐεηι ηοη 8!*δβ€|ηί(οΓ. ηβο γρ8• 
ροηίΐεΐ ρεΓ οπηηί& 883θυ1ί ΒηκΙο^ί», ορβΓίΗοδ ρ1θ9 6Β>^αο ΙιίΗοίΙ, υΐ 8ρρ8Γ(*&1 (ΗροΙο^οοι βδδβ 
βΓββοοηι : ςοοΓοη) δηηβ οοπηπηβηΐΑΠ8, οιιπι ΟΗπδίοηι ί1οΓβ8ηΙ βΐ ίη (ΐΗπδΙί ^Ιοή8Π) Ουηδοπρία 
βίηΐ, ηοΗίδ ίΐ80(1 βίαΐίπι δοηΐ οβηΙεπιηβη(ΐ8. ΟαΙβΓοηι, ΟΙιτίδΙί^ηο ρο'ίοβ νοίυρβ βδββ άρΚ>ε(, νίάβΓβ 
βΐ &ςαο806Γβ ςοο άοοο νβίβΓββ βΙΐΓίδΙοιη ρΓ»ά1θ8ηηΙ. Ου&ηςο8αι 8οΐ6αι ηοη ρ8Γοιη αιοΐΐΐ Γβρβ- Μ ΡΗΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ. 23 

Η&ηίοΓ, ςοΐ βΙΗοβ Ιιπηο 1η(θΓρΓβ(6ΐη άινί Η&αΐί βίηΐ Γθ]6θΙυη ςυ&ηι ΙββίοΗ : θογππι Ι&ιηβη ο&Ιαιη- 
ηί& παίηίηηβ αιίΗί ρΓ(»1)απ ροΐββί. Οογ 6ΐιΐαι ηοη ροΐίυβ (ϋνί ΑροβΙοϋ ρΓβΒοερΙο υ1)8θ()υίιηαΓ, Οηιηία 
ρτοδαί^ ; ραοά ύοηαιη €$ί^ 1(:η€ί€. » 

ΗββΙβηυβ Ι.οηίθ6Γθ8 άβ βο ςυβπι νβΓ(6η(]υπι 8οβοβρ6Γ&(. Υ^Γυπι ηοηηιι1Ι& ίη ρππηίβ οβρΐϋ^ηβ 
1οο& οοοΓβΓβαΐϋ». ςυββ ίρβίβ ηοίηι^ουω ΓυβΓβ ίη Ογφοο βχβπορΙ&Γΐ οοίηηίΐυηία, νβΐυΐί ρχ ίρβίυς νβΓ- 
βίϋΐΐθ ΗςαβΙ, ςυο βΐ άβ )ιίβ βΐ ϋβ &1ιίβ Ιοοη ίηηυιηβπβ, (^ιιίϋιΐβ ηοη β&Ιίβ ίηΐβΓ νο8 οοηνβηίΐ, ΙβοΙΟΓ 
]ΰ(ϋΓ&Γθ ναΙβ&Ι : βΐ ριίωυαι βΓββοα ροιιβηαυβ, (ΙβΙηϋβ ηοβίΓαπι νβΓάίοηβηη, &β Ιβπίο Ι.υηίο6ΐ1 νβΓί^α. 
Ιο ρππίΐίβ βυρβΓ ϊΙΙα ρπηηί οαριΐίβ νβΓ5α, Αά ούβάίβηάηηι βάβί, \Α\ αιΐ ίπΙ»•!'ρΓθΗ : ΚαΙ -^τ^ ού δδΐ πο• 
λυπριγμονβΐν γέννησις χαι ούνίαν θεού, άλλα μ^νον ύτταχούειν, ςϋΟ(1 η08 ί(& Γ6€[(ϋ(1ίΐηα9 Ι « Νβ<]ϋθ (^ηίοΐ 

οροΓίβίΟβι^^βηθΓ&Ιίοηβαι γβΐ βα^δΐ&ηΐίβπι ουήοββ&βΓυίΑΠ,ββά 1&ο(υηι ϋΙ)β(1ΐΓ6,» ίρββ νβπο βίο ίι&5βΙ; 
<χ Είθηίο) ηοη οροΓίβΙ ν&Γϋβ οοουραπ Γ6ΐ)υ9 βαπι ςυί Ρίΐϋ Οϋί ^βπβΓ&ΐίοηβω βΐ ββδβηΐί&πι ηονίβββ 

(Ιβπ) ]ηνί8ί5ίΙί&, &ίΙ, ρυΙ& βη^βΙΙ ε8β(βΓδ60|ΐΐθ 8υΚ)8ΐ&υΙίδ£ ΐηοοΓροΓ^δβ Ουβηαπι βυηΐ Ιΐδ&ο ίηοοΓρο- 
ΓβΑ?0υ6ββχ ΟΓβαΙίοηβ πιηηίϋ &<! 6886 ρβΓάυοΙ& βυηΐ. » Ι^οηίοβΓυ» : « 1πνίδί5ΐ1ί& βηίαι, ίηςυίΐ. 
Ου&Ιίαη&ηι (1636 ? Οϋφ & 6οη(ϋΙο ωυη<1ο &<! ^βΠ'Γ&ΐίοηοηίΐ γθγιιιώ ρ&Γ&£(& 8αηΙ. » 8(&ΐίηΐ({υβ ρο8(* 
πΐϋ(Ιι 
8υηΙ 

ΙβΓ Ιι-^βΓΡ, «ο οοηΙβη(Ι(*Γβ άβρΓΛνΑΐοβ 6'«8κ 0•Γ8Β•θϊί οοΊίοβ8, ΐ3ηί<βηπ€(ΐιο 8πΙ»]ηη^ίΐ : Έγώ δε οδτεήμα- 
ρτζσΟχι έν τούτι|> οϊ^σας τα αποστολικά βιβλία, ούτε καταδρατμεϊν των μή νενοηκότων «ροάσας. τοΤς ένχευ- 
ξομίνοις επιτρέψω την φήφον. Φημί τοίνυν, δ'τι έμειοή τοΟ πλημμελεΤν το έπαινεΤν τοΰ^ πλημαελουντβς 
πολλφ έργαλεώτερ(!ν έττι και μείζον ε^ς κολάσεως λ<5γον, ε'κότως ε*'ρηται, Ού μόνον αυτά ποιοΰσιν, άλλα 
χα'. συνευδοχουσι τοις πράσσουσιν ,ηθ8ΐΓ& ν6Γ>ίο : α Κ^ο αυΐεπ) η6ςϋ6 ίη Ηοο (ΙρρΓ&νπΙοβ 6886 60(ϋε68 
&ρθ8ΐο1ίεο8 &$86Γ6η8, ηβςυβ ουω ίιί^ ςπί ηοη ΙηΙβΙΙβχβΓυηΙ οοηΐ6η(ίβΓθ νοίβηβ, ΙβοΙοπΙιυΒ ίβΐΗαο 
]υϋΐ6&η(1<ιη) ρβΓπιίΙΐηπι. ϋίοο 6γ$ο ςυοϋ ουπι 608 ςυί ρβοοΑηΙ οοΙΙαυιΙ&Γβ Ιοη^β ορ6Γθ^ίυ8 8ίΙ &6 
πΐ8^ί8 Αϋ βυρρϋοίί ΓΑΐίοηβηι πιοωβηΐυαι Η&1)η&1 ςυβπι ρεεε&Γβ, πιβιίΐο (ίίεΐααι 68(, Νοη $οΙνϊη βα 
/αΗϋηΙ, νβηαη βϋατη α8$€ηΙίηηΐΗν ρβΓρβίναηΙ'ώηζ. » ΙίθηίεβΓΐΐ8 : « Ε^ο νβΓΟ ηβοιυβ βΓΓΕ886 εχίβΐί- 
πΐΑηβ &ρο8(οΙίεο3 1ίί)Γ09, ηβςυβ βδδβηΐίεηδ ίΙΙίβ ςυί ηοη αδδεεαίί 8υηΙ πιβηΙβΓη ΡαυΠ, Ιβε(οπΙ)υ8. 
ίβΐΐιυε ]υϋίε&η(]απη ρβΓπιίΜΑαι. Οβηδεο ί§ί(αΓ ςηοίΐ δίηιυΙ αΐΓ|ΐ]β (ϋεΐίηςιιβηΐβ» εοη)Πΐβη(ίΑΓβ άϋηι 
άεΐίηςυαηΐ βίΐ σιυΙΙο αιοΐβδίΐαβ &ε ιη&]α8 ΐ{υ&αι ϋβ1ίηςυ6Γ6, σιβτίΐο Ηαε ε»8ΐί^Ίΐίοηί8 Γ&Ιΐοηβ οΐίε* 
Ιυηι 681, Νοη $οΙαηι βα /αοίκηΛ νβηιτη ϋιατη αρβηΐίόαδ α8αβηίίαηίαΓ. » ΕΙ (:|υΗη(]ΐ]»η) ίη ηΐΑΓ^^ίηβ 
(Ιίε&Ι 86 Π(1β1ί!εΓ Γβϋϋίάίβ^β ςυοά Οι^βευαι βχβπιρΙ&Γ Η»1)β6Αΐ, εχ ίρβί >8 Ι&πιβη νι^Γδίοη•* 8»1ί8 Ιί- 
ΐ|υ6ΐ 60(1601 ηιοϋο ςυο β( ηο8 6Γ»ε& Ιε^ίδδβ ; νβΓυηι, ευίη 6& βιΙίΙβΓ ΐηΙ*ΊΙβχί8ββΙ, ςιΐδβίίβηι ίπιπηυ- 
1&8^ο, &Π& νεπ) &ϋ€ΐί(1ί48β. Ιίβηι δυρεη ίΙΙυά δβρίίπιί ΓίηρίΙίδ, Νοηί ςηοίί ηοη Ηαδ^ί^ί ιη ηιβ, Ηοο β8(^ 
%η ϋαΓηβ τηβα, ύ'ίπηηΐ, (ΙίΒ&αΛ: Το αύτεςούσιον θέλει δεΤξαι, χαΐ δ'τι 6 άνθρωπος Κύριος της έπ* αμφω 
το-5 τε άγαθ^^ '^λΙ χακου (ίοπτ,ς. Φησ•.ν ούν* Ουκ οΙκεΐ έν έμοι το αγαθόν ουκ άποκεκλη^ωμένον καΐ 
άνάγχ]() τινί παραμένον μοι εχω το πράττειν τα αγαθά, ώστε κα•. προς β(αν άφέλκειν με των κακών τοΰτο 
γαρ ο'^κητις,ή β^ς άεΐ διαμονή,κβι οΓον έγκάθσις ΝϋβίΓα νεΓβίο: « ΑΓΐ:)ίΐΓϋ 1ί()0Γΐ3ΐε[η νυΐΐ 0δ1^ηί1εΓ6,ςυο«1- 
ςυβ (ιοωο (ΐοαιίηυδ δίΐ ρυΙεηΐί8Β αά υίΓυπιςυβ Ιβπι Κ>οηυπι (^υ&ω οΐ&Ιυηι. ΑίΙ επ^ο : Νοη /ι.^'ίαί 
ίη ηιβ δυηαη: ηοη σιίΐιί βοτίβ (ΐΑΐυηι &υΙ ηεοεδδί αΐβ ςυαϋ&ηι βρυά ηιβ ρορπίθηεηδ }ϋ!)βο υΐ 1)οηΑ 
ορβητ, ίΐβ υ( ν1 ςυαοίβηι 1)8ΐΓ&ΙιεΓεΙ ηιβ & πΐΑΐίδ. Ναηι εα ϋίείΙυΓ Ι)&6ί(ΗΗο, ρβΓρθΐυ& νΐϋβΐίοεί 
ρβΓσι&ηβηΙΐ& »6 νείυΐί ηεβίϋεηΐί». >> 1•οηίοεΓυ8 : « Ι.ίΙ)εΓΐαΙεπι νιιΙΙ οδίβπ ΙβΓβ, ηεηιρβ Γ|υοά Ηοπιο 
ηοη βίΐ ίΐοηιϊηυβ 8(1 Κ>οηί ηΐΑΐίςυβ ηιοπιεηίοηη. ΟίοίΙ ϋ&ςαβ, Νοη Ηαύίίαί ίη ίηβ δοηηιη: ηοη εβί 
ΟθΓΐυπι, ηεςυβ ηεεβδβ&πο &ριΐ(1 οίε ρετπίΑηβΙ υΐ ροδδίπι 1)οηΑ ρβΓ8ε(^υί : ίπιο ηβίατα πΐ6& ηϋεο 
οοΓΓυρΙη 681, ϋΐ νί ι|π&ίΐΑηι &ϋ π)ηΙα πιε ρ6γΙγαΗαΙ. 1(1 εηίη) ββΐ νείυΐί Η&()ί(Αϋο α8 ίεΙιίΑ ρεΓοΙπτΑ- 
ίίο, βΐ νείυΐί οοηβεδδίο 68ΐ αο ΓβδίιίεηΐΐΑ. » Εχ Ηογοπι (Ιειίυείίοπβ βΑΐίβ ΑρμβτεΙ ηοη εββεΐ (νρο^πΑ- 
ρΗί νίΐίο ΑίΙιΙίΙϋπι ΑίΙν^Γ^ίαπ) ηε^Αη«1ί ηοη^ ΐηίΐίο 1ιυ]υβ ρΑΓίίουΙεε : εΐ εΐί&'π εχ εο ςυθ(1 ίη ηίΑΡ- 
ςίηε ΑηηοΙ&νεπί: «ι Αιΐνβίδυδ 1ίΙ)βΓυαι ΑΓΗίίπυπι. » ϋυηι Αυΐεπι ηοπ δΑίίδ ΟΑροτεΙ Ογφοα, α (ί'κΐίΐ, 
ηοη: 6ΐ ίηΓΡΑ, « Ιπαο ηΑΐυτΑ πιοα &(ίεο εοΓΠίρίΑ βδΐ, » ()ϋο(1 ρυίΑπεΙ \ά εχί^ί ρτορίβΓ ν6•Ι)Α ββ- 
ηαβηϋα ώστβ χαι πρ^ς βίαν άφέλχειν με των χακων,ςρυδβ ρ6Γ6ΓΑΠ) ίηΙεΙΙΐ'ΟΐΑ νεΓίίΙ, ΑπΙ νί ιίΟΑίίΑΠί βά 
ΐη&1& ηΐθ ρ6γΙγ&ΗαΙ. β Η8Β0 Αΐίί ρΓΑνεβ αιεηΐί^ ροΐίυβ εβδβ (ΙίοβΓεηΙ ςυΑπι ί^ηθΓΑηΙί(6 : Ιυπι ρρορ- 
ΙβΓ ΘΑ ςαιοβορΡΑ τβοίΐΑΐΑ δυηΐ βχ ηοηουρΑίοπΑ ίρδίυδ ΒρίδΙοΐΑ, ίαηι ρΓορίεπ αΙια ςη8Β(ΐΑΠ) 6]υ8- 
ιηο(11: αΐ ςιιθ(1 ηοηηυΙίΑ τείίι^αεπί α(1 ίΙίΑ ΡαυΓι νβΓ()Α 86ουη(1ο ΟΑρίΙε : Ι1ί$ ρηίΰΐβιη οπί Ββοηηάατη 
ίοΐ^αηίιατη δοηί ορβτα, β/ί., υΒί Ογ8Β0Α ΗΑίιβηΙ : Ού γάρ μ•5νον ή πίττις άρκεϊ, άλ>ά καΙ έργων χρεία. 
6πομονήν δΐ «Ιπών, γενναίως εχειν διδάσκει προς τους πεφασμούς. Ηοο βδΐ : Νεςυε εηίπι βθ1& ί](1ε8 
βοΓΗοΐΙ, 86(1 θΐ ορεΓΑ δαηΐ πεοβδ^ΆΠΑ. Οποί ΑυΙβπι (ΙΐχίΙ ΙοΙει αοΙιαπι, άοοβί υΐ Α(1νεΓδυ8 ΙβηίΑΐίο- 
ηβδ 6ΐ ΑΓΟίοΙίοηεβ δίΓεηαβ 86 ΙΐΗΐ)θΑηΙ. Ιρβε νεπο, ΓεϋοΙίδ ρΓίθΓίΙ)υ8 ν6Γΐ)ί8 άα ύάβ εΐ ορερίΐιαδ, 
βιίΑΠί νεΓδίοοεοι α 86ςα6η'11)υ8 1ηοίρί(, Ηο:: η[)θ(]ο : « Το!6ΓΑηΙί8Π) (Ιίοεηδ, (ΙοοεΙ υΐ δεδβ δΐηεηυθ 
&«1ν6Γ8ασ) ΐ6ηΐΑϋοοι;8 ^επΑοΙ. » Εΐ ηαί^ί (^υίίΐεηη ίΑοίΙβ ρ6ΓβϋΑ(]ε1)ίΙ ρηΐοΓΑ ίΙίΑ νβΓΐ)Α (ΐ68ί(ίεΓΑΐΑ 
ίυΐ886 Ιη 800 θχεαιρίΑΠ. αΐ ςυο(1 ΙεΓίίΑπι νίχΓΐυπι ρΑπΙεπι ΠαΙ^υεπΙ εοΓοπι ςυβε εχ ηοδίΓΟ νεΓίί* 
1008: Αΐ νεΓ60Γ 06 1(1 Αΐϋβ ρθΓ8υΑ()6Γ6 ηοη ρο«)8ί(, 60 ςυο€ΐ ίη ρΓοββηιίο (ϋίχεηΐ, 1)οηυπ) Ηυηο νΐ- 
ΓΟΐΒ (Ιοηι ΡαοΗ πιβοΐεπι οοη ΑδδεςαίΙοΓ, ηεο Γε8ροη(]βΙ ρεΓ οπιπίΑ Ω(1εί ΑηΑΐο^ίίο, ορ('ηΙ)π8 ρΐαβ 
βααο ΙπϋοθΓβ. Ε^ο ΐΑΐοβο 60 δοαι ρπορεοδΙοΓ Απίπαο, ϋΐ ήδεο ίΐΐί οοηΐί^ίβδε οΓεϋΑηι, ςϋθ(1 Αΐϋβ 
Τ60Ι18 οοοπρ&Ιο, οοο τοοΑΥβΗΐ θΧΑοϋοδ Ιιοο ροοάεΓΑΓβ : 066 Ι&ηΙαοι 8ΐο(1ϋ 8Α€η8 Ιιΐϋεηβ αο Γβ 


23 (ΕΟΟΜΕΝίυδ ΤΑΙβΟ^Ε ΕΡΙδΟΟΡϋδ. Μ 

1)υ8 ΐΙιβο1ο^ΐ€ί8 ισιρβικΙβΓβ ροίαβπ^ ςυ&ιη ίΙΠ ςυί ηηΠίβ 8ΐη8 (ϋβίΓβοΗ 8ΐΌ()ϋ8, !οϋ 1ιί8 ίηοΌΐηΙ)ηηΙ. 
ΟφΙβΓοιη ρπυ8ςυ&αι αεΙ ίρ^αιη βοοεϋβη) €ηαΓΓ8ΐίοη6ηι, ρπιηυιη Ιοοβ ςιΐ8β(1&πι 8υ1)^^^^α^η ϊη ςυί- 
1)08 ϋΐ88ίϋ6ΐ»αΙ ηοβίΓοιη βχβιηρΙ&Γ βΐ) Ηίβ ςυββ νυΙ^ο άΓΟίιπιΓβΓυηΙυΓ βίφοίβ βχβηιρ1αη()ΐ]8 : ςυοά 
Ι&αιβη ηοη γ&γο Γ&ιΊιιιη ορίαΟΓ 1ίΙ)ΓΑΠοΓυίη αυΐ 1)τρί»^Γ&ρΙιθΓυιη ίηουπίΐ, ςποοΙ ηοο 6(ϋΐίοηί οοα- 
ίοΓπιΙβ 68<6ΐ 6Ίυ8ηιο(ϋ Ιβεηο, ηβο Ι)ΐ1)1π8 βοπηρΙαΐ6ΐΐ8ίΙ)υ8, άβ φι'ώηΛ ίη ΚυΐΗ^τηιίο Γββί πιβιιΐίοοβιη 
ίη πρίβίοΐα &(1 ΙβοΙΟΓβω. Νοηιιαη {Οηπι βτζο ουιη ηρβΓίυπη νιϋβΓβπ) ίη βχβιυρί&π πιβπίΐυιη, ηυΙίΑ 
ΓαοΙα αυί Ιήε &υΙ γιγοα βυιη Ιοοηιη Γβί πι^ηΐίοηβ, ΓββϋΙυί υΐ οροΓίυϋ ; βυΐ υΙ»ί ορβί® ρΓθΐίυπι τί- 
ά6ΐ)&ΙυΓ, ιό \η πΐϋΓ^ηκ «οηοΐ&π ουΓ&νΐ, βΐ ί ΙείΓΟΟ 6& Ιοοα Ηίο ηοη 8υ()^ί6ί ιΐο. Ρογγο ηοη άβΟΓβ" 
▼10309 αηηο1&Γ6 Ιοο&(ι|θβηηΑ•1σιθ(1ιιπ) ορο ίη εν&η§^**1ί& Γ6είιηΐ)8) ςιιίΙ>υ8 βΐ ΗοοοοβίΓΟΠ) βΙ&Ιί&Οΐ£Ββ& 
6χβπ[ΐρΐΗΓί& (ϋβ-ϋιΐβ&ηΐ & νϋΙ^&Ιίΐ βιΐιΐίοηβ 1.&1ιη8, ΐ|00•1 ί(1 βχ ναπίβ λΐίίβ ίηΐ6ΓρΓ6ΐί5υ8 ϋΐοίβςυβ ρθ- 
ΙβΓβ ροββίΐ. δυΙ)(Ιβαΐ08 ςοο•|θβ ίηιϋοβπι 8βηΙβη1ί»Γοω ςο» ίη ίιΐβ εοη[ΐπ]6ηΐ8ηί8 ιη6Πί]οπ& (Ιί^η® 
τίέφβοηΐ, ςιιοπΪΑπι ρΙυπιη(ΐ8 ιά βχρβΙβΓβ νί€ΐβπηο8: ποιηβΓο άββί^^η&ηΐβ Γοΐίοιη, 1ί(ΐ6Γ& αοΐβοα &, 
ρποΓβπ) οοΐααιηφ ρ&Γΐβπι (ύ) νβΐΌ, ρο8ΐ6ηθΓβαα. ΓαΙΟΓοιη, &η(βςιι&πι &(1 ΙίΗΗ ΙβοΙίοηβιη &0€β(1β8, 
ςυ»80 6ΓΓ&1& €|08β(ΐΑΐη ςοφ &αΙ Ιγρο^Γ&ρΙιοΓοαι «υΐ ηο8(Γθ8 ρΓβΒίβρΓο^^βΓοηΙ οεαΙθ8 &ά Γββίλΐη 
Ιβοϋοηβαι Γβνοο&Ιο : ίη ςοοΓοσι &ηηοΙ&ϋοοθ ρηαιο8 ηϋΐηβΓ08 ΓοΙίοιη ά68ί£^η&1, ββουη(Ιθ8 οοΙοαι- 
η&αα, Ι6ΐϋα8 &α1βαι τβηαιη: αΜ τ6γο άαο 8θ1αιη ηοαιβή 8ί£^η&ηΙυΓ, ρποΓ ρθ8ί11 ]Ααι Γοΐϋ οοίαιη- 
η&αι οβίβηάϋ, ροβΙβηοΓ αοΐβοι νβηαιη. Οαοά 81 ποίοπ8 &88ίβη6ΐοΓ ηοιη6ηΐ8, 18 άίοΐο οοίαιηη» 
τβηααι άββί^α&Μΐ. ν&ΐ6. ΤΟΙΣ ΦΙΛΕΛΛΗΣΙ 

Αΐ ττί^ε ττ^ βιβλφ ιηριεχ'^μεναι εξηγήσεις. οί>τω Α ^^ ^^^^ ^^^ Χρυσοστόμου αύτοΰ, Βπιρ σπανι^χις 

Θβη>μα7τήν τίνα βραχυλογίαν χ«1 σβίρι^ν«•.βν, κβ^ ϊττιν ΙδεΤν, το όνομα είιροις πρί^τιΒέμενον , μτ^βεν 

θήλωσιν άναφαινουσι των άβΐ έν ττ^ θεί^ ^ρβ?^ ζ^Γ ^^ '^^ν 2νδ:α συττε^λασθαι ^ μεταβαλέσθχι έχ. της 

τουμένων, ώστε πείθεσθαί με ρ^δίως, τχύτας τών έζτ,γιζθεως, άλλ* ή αυτά τά του Χρυσοστόμου ($ι{- 

πιλζιοτέρων εκείνων, άφ* ών εις ίν ώσπερεί σώμιι μστα χατά λέξιν μ'^νον μεταγρνψαι. Ει δέ που χαι 

συνηθρο(9θησαν , τοσούτφ διαοέρειν , $7φ το μέλι αύτου του ΟΙ^ουμενίου το όνομα Γ$οις του πάσχ 

τών ανθέων τίμιώτερον. ΚαΙ γαρ και ό τα τοιαύτα την συλλογήν ταύτην έκπονήσαντος, μη Ο^υμχσ^ς. 

συλλέξας, τήν μέλιτταν μιμησάμενος, άφ' έκαστου "Α γαρ αύτος επινόησα; καΐ εφευρών ετύγχανε, χα 

των πρ6 αύτο^ γραψαμένων, ώσπερ εκείνη άπ6 τών μή άο* Ιτέρων τών πρ6 αύτοΰ μαθών, τούτοις τ6 

πανταχού βλαστησάντων ανθέων, τα κάλλιστα άπο- ίδιον όνομα προτιθέναι προσήχειν ήγήσατο, "ίνα μή 

δρεψάμενος, έχ πολλών τούτων ώσει 4δ<^ντων κζΐ σύγχυσ{; τις τφ άναγινώσκοντι γέντιταΐ, πάντα Βί% 

ύμνούντων έν τψ Ιερψ τ6ν Θε6ν, ενα χορον τούτον άνεπ(γραφα Ινος, οίον Χρυσοστόμου είναι νομίσαντι 

τον θαυμαστών συνεστιίσατο. "Οτι δε Ο^κουμένι^ς τις δο, χαίπεο δντων τινών κα\ Ιτέρου, οΤον αύτου, ε! 

δν<5ματι ό τοιούτος, Ιντευθεν ^δη δύναιτο αν τις μα- μή γε ούτος το Γδιον δνομι προγράψας έσ/μανε. Τα 

θεΤν. Εύρον γαρ έν τζ εις τήν προς Κολασσαίϊς Έπ•.- μίν τοι ε!*; τε τας πρίξεις, ε^ς τε τα; Καθολιχάς λε- 

στολήν έξτγϊΐσει κατά τήν έσχάτην σελίδα τοιαύτην ^ γομένας Επιστολές συγγραφέντα ε) ει άμφισβι^τη- 

μαρτυρίαν* Έκ του αντιγράφου, φησι, μή εύρων σ(ν τίνα, π^τερον του αυτού Οΐχουμεν'!ου συγγρά- 

καλώς τάς παραγραφές τού μακαρίου Ιωάννου της ψαντος χαι συλλίξινχ6; έστιν, ή ου. *Αλλ* εγώ του 

προς Κολοσσαεΐς Επιστολής, συνέγραψα ούτάς 6'πως αύτου ούχ ήττον εΤναι και ταύτα νομ-ζω, πολλοίς 

ήδυνάμην. ΕΙ ούν εύρεθ^ τι έν αύτοϊς ή κούφον ή τεκμηρίοις Ιπό μένος, ατινα έν τψ πβρ^ντι ούχ βν 

έπιλήψιμον, Γστω 6' άναγινώσκων, έμδν εΤναι τδ ε-ποιμι, Γνα μή έν σχήματι επιστολής πέραν του 

τοιύτον πταίσμα. Ταύτγ^ δΐ τζ μαρτυφί^ και πάσα δέοντος μακρολογτξσω. Τα δΐ εΙς τήν *Αποχάλυψιν 

εις τήν προς Κολοισαεϊ; Έπι-ττολήν ερμηνεία τέλειου- του μακαρίου Ιωάννου, συνετέθη μεν ύπδ Ανδρέου 

ται. "Κχει δε γε αϋτη δ'νο;χο προτιθέμενον το Οίκου- του τής Καισαρεία; Καππαποκίας έπισκ'^που, άλλ' 

μενίου. "ϋστ^ έκ τούτου τεκμαίρϊσθαι, μάλλον δε εις σίνοψιν και βραχίττ,τα συνεπτύχθη το ύστερον 

έναμφ'βολον ήδη εχειν, τού Ο'κουμενίου τούτου, καν 6πο Άρέθι τίνος τής αύτη; πό>εως επισκόπου, ώς 

γοΟν εΙς τάς ΙΙαύλου Έπιστολάς, τον π^νον είναι. και ή επιγραφή μηνύει |5ητώ;, */^ντίγραφον μ^ 

Ούτος γατρ άνήρ πασαν τήν Χρυσοστ<5μου πράγμα- ούν τι πασαν τήν τοιαύτην πρσγματείαν περιέχον 

τείαν, ώς και παντι τώ άναγινώσκοντι ρφδιον κχθ- κτησάμενος Ιωάννης Ματθαίος 6 Γίβερτος ό τ^ς 

ορ^ν, εις βραχύ συστειλάμενος, ταύτ^ καΐ τών άλλων Ούη^ώνης επίσκοπος, τούτ<5 μοι παρέδωκε, κελλύσας 

αγίων τάς εξηγήσεις προσέθΓ,κε, το δνομα έκαστου έπανορθούν, χαι τών έν αύτφ πταισμάτων, »Γ τινβ 

τ5 έπιγραφτί προμ/,νίσας, οΤον Κυρίλλου, Γενναδίου, ^ ευροιμι αν, έχχαθαίρειν ακριβώς. "Οπερ εγωγβ λ(βν 

θεοδωρήτου, ΓρΓ,γο3ίου, Βασιλείου, Σευηριανού, καΐ άσμίνω; παοαδεξάμενος, καΐ κλεύσαντι έχιίνφ 

τών τοιούτων, έξχιρέτω; δε Φωτίου τίνος, άο' ο3 υπακούσας, ώς εΙκος, το προτταχθεν έζήνυσζ χατά 

ίίσαι μ•τ:κ'>μ•σΟησαν έξηγτίσεις, του σκοττού , κατά το έμοι δυνατόν. Έπειτα τοις βιβλ'.ογράφοις. ους ό 

γε ΙμΙ. μάλιστα πάντων τυγ/άνουσιν. "Ισθι μεν αύτος Γίβερτος ο*κοι 2χει μεγίττοις υφ' εαυτού δβ- 

οδν ενΟα αν μι^ ευροις όνομα έπιγεγραμμένον μηδέν, πχντ^μασι τρεφόμενους, έξέδωκα, 'ίνα τξ έ^^τών 

τί^ τβοιαύτην Ιρμηνείαν είναι του Χρυσοστ<^μου ε!ς τέχν^ πολλαπλασιάσωσι. Δει δη τών ίναγινι«|ΐ^ι^ 

βλέγβ βυνλσταλμένην υπ^ τούτου, ώς εΤρηται. Ένθα των Ικαστον πλείστην τφ φιλανθρωπ•τάτφ ΡΚΟΙ^ΕΟΟΜΕΝΑ. χ«Εριν Ιχϋν. Τ0< «ων ν^ινταγμάκβον τούτων των Α. ^λουζ τοιο^οοζ π«^έ{«ιν τφ χ<$7μφ. *α< τοότοο 
ούτω χαλών χβι τιμ(ων τψ χρ^νφ ήδη χαΐ τζ άμι• γενομένου πατάν τήν Έλληνικήν και 'Ρωμαΐχήν 
Α&^ πχντκλώς ά^ν-ζεαθαι χινδυνβυ^των, Σωτήρα και8Ε£αν τό «αλαι^ν χάλλο<, μάλλον 8έ τήν ζωήν έν 
ήμΤν τοντον τον μΕ.γαλοχρ£πΙστατον 4νδρα έχχρ(• βραχεί άναληψομένην έλπιζέτω. *Ε^,;ωσθ». 
σατο. Τφ αύτφ δΐ «άλιν «ύχέν^ω διην(χώ<ι πολλοίς ; < ' ι.- . Λ. .,.. ί Τί- ΥΠΟΘΕΣΙΣ 

ΤΗΣ ΒΙΒΛΟ Γ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ Ι.ΙΒΚΙ ΑΟΤΟΚϋΜ. *'Κβ«ιν 6 {Μί)γούμινο( ζά< Βρ4(«ΐ( τ&ν α«ο^^6λων, \ 
Αουχαςό ευαγγελιστής. 'Αντιοχευς γάρ ο^τοζ ύπαρ- 
χων το γ^νος. Ιατρός δ^ τήν έκιστήμτ^ν, συναικδή• 
μει τοΤζ άποττ^λοΐζ, χαΐ μάλιστα τφ ΙΙαύλφ, χαι 
ει<{ώς άχρι6ω< γράφει. Διηγείται δλ ώς αγγέλων 
6πολαβόντων άνελήθη ό Κύριος. Και τήν του άγ(ου 
Πνεύματος Ιχ7.οσιν γενομένην έν τ^ πεντηνοστ^ έπ( τε 
τους αποστόλους, χαΐ πάντας τους τύτε παρόντος. 
Τήν τε χατάστασιν τοο Μχτ6(α, άντΙ Ίούδο του προ- 
δύτου, χλ\ τήν χατάστασιν των επτά διαχύνων. ΚάΙ 
τήν έχλογήν του Παύλου, χαΐ 5σα ίπαβεν, χβτ) δσα οΐ 
Απόστολοι διά προσευχής χα2 της ε?ς αότον τ6ν Χρι- 
«τ6^ πίστεως έ^υματούρ"^ ήσαν. 

Των δέ αποστόλων τα δν<$ματά έστι τα9τ«* Ζ(μων 
6 λεγόμενος Πέτρος, χαΐ Ανδρέας ό αδελφές αύτοΰ, ^ 
Ίάχωβος χα'. Ιωάννης, Φίλιππος χαι Βαρθολομαίος, 
βωμας χαι Ματθαίος δ τελώνης. Ίάχωοος Ι του 
Άλφ«(ου χαΐ Σιμών δ ΚχνχναΤος, χχΐ Ιούδας Ία- 
χώβου, χαΐ Ματθίας ό σ*^γχαταψηφισθεις μετά τ&ν 
ενδεχα άντΙ του προδότου. Των δέ έγχαταστάθέντων 
διαχόνων τά ονόματα έστι ταύτα* Στέφανος, Φίλιπ- 
πος, Πρόχωρος, Νιχάνωρ, Τίμων, Παρμενας, χαι 
Νιχόλαος, Μετά ταύτα έχλήθη χαι Παύλος σχε9ος 
έχλογης. 

Τούτων δΙ τ&ν έ«οσγόλ<ρ>ν σημεία α εποίησαν ΙστΙ 
ταυτα' 

α'. Πέτρος χαΐ *1ωάννης έδε,^άπευσχν έν τφ ονόματι 
του Κυρίου τον έχ γενετής χωλον, τον έν τξ *11ραία 
πύλ^ χιβήμενον* 

β'. Πενρος Άνανίαν χα^ Σάπφειραν τήν γυ- τ\ 
ναιχα αύτου ήλεγξε νοσφισαμένους άπδ της έπαγ• 
γελίας της εΙς τον θεδν, χαΐ νεγόνασι παραχρήμα 
νεχροί. 

γ*. Πέτρου ή σχιά ερχόμενη έπΙ τους άσβενούντας 
έΟεράπευσεν αύτους. 

δ'. Στέφανος έποίει τέρατα'χα^ σημεία. 

ε\ Φίλιππος τδν εύνοΰχον επέστη σεν άναγινώ- 
σχοντα τον προφήτη 'Πσοτίαν χαΐ έβάπτισεν αυ- 
τόν. 

ς\ Ό αύτδς Φίλιππος έν Σαμαρεί^ πολλά πνεύ- Ι^νοω •ιβ&96ΠβΙ& βη&ΓπιΙβτ ββέ ΑβΙόπιπι βρο- 
βΙοΙοΓίιιη.Ηίο βαίιη οιιιη ΑηΙίοοΙιβηα5 ββββΙ^βηβΓβ, 
&Γ(β τβΓο ιηβάίου», βίηααΐ βαπι αροδίοΐίβ ρθΓβ^Γί• 
η&1)&ΙυΓ6ΐροΐί95ίιηαιη οααι Ρ&υΙο. 80ΓΐΙ>ϋςα6 ςαοά 
βζ&οΐβ βο^ηονϋ. Ν&ΓΓ&Ι αιιΐβιη ςηοη&ηα αη^θΐίβ 
8ΐΐ3θίρί€ηϋ1)α9 αβδίιηιρίυβ 8ΐ( Οοιηίηιιβ : αο 
8ρίηΙα8 &8ΐιοΙί Γ&οΙαιη δορβΓ &ροβΙο1ο8, οπιηβ8(|ΐιο 
ςαί Ιαηο ρΓ»96ηΐ68 βΓαηΙ, ςπίικιιι&^ββίιηο ^6, 
άί^αβίοηβιη ΡΓΦίβΓβϋ ΜαΙ^ί» οοηβϋΐαΐίοιιβιη 
Ιοεο ^α(^89 ρΓθάίΙοπ8, λο 86ρΐ6ΐη άΐαοοηαιη ογο&- 
ϋοηβιη, ΡααΗςυβ βίβοΐίοηβιη βΐ ςαΐΒοαηςαβ ρΑ8- 
808 68ΐ, ςαββςυθ &ρο8ΐο1ί, ρβΓ οΓ&Ιίοηβιη 6( Α- 
άβιη (Ι&&Β1 ία ΟΐΓΪδΙαιη 1ια1)β1>αηΙ, ΒΐΐΓ&οα1& 6(Π66- 
ηιηΐ. 

ΟαοάββΙπι &α(βιιι αροβΙοΙοΓοηι ηοιηίηΑ 8«η1 Ιιηο. 
διπαοη. ςαί άίϋίΙπΓ Ρβίρυβ, βΙΑηάΓβαβ ίΓ&Ιβρ β^ι18, 
^&6ο!)α8 βυοβηαββ, Ρ1ιίΙίρρα8 β1 Β&ΓΐΙιο1οιη«α8, 
Τ1ιοιη&8 6( ΜαΙΙΙίΦυβ ρα1)1ίοιιηα9, /&οοΙ)α8 Α1ρ1ι«8ΐ 
βΠα8 6ΐ5ίπ[ΐοη€Ιι&η8η8Βυ8. /πάα» Ι&οοΜ 6ΐΜα11ι!Α8 
ςαί ουιη ααάβοίπι Ιοεο ρΓο<ϋΙοπ8 &ηηιιπ!βΓα(α9 β8ΐ. 
€οη8ϋΙιι(οπιπα τβΓΟ <ϋ&βοηαιη ηοιηίηα 8αηΙ Ιι»ο : 
8ΐ6ρ1ι&ηα8, ΡΙιΠίρραβ, ΡΓθοΙιοηΐ8, Νίο&ηοΓ, Τίιηοιι» 
Ρ&ΓΠ[ΐ6ηα8 6ΐ ΝίοοΙ&ηβ. Ρθ8ΐ 1ι»6 ανίβιη 6ΐ•ο(!ΐ8 ο$Ι 
βΐ ΡααΙυβ ταβ 6ΐ66(ίοϋί8. 

ΗοΓαηι &ιιΙ•ηι 8ρο8ΐο1οταχη 8ΐ§[ΐι& ^αββάίάβπίηΐ 
Ιιηο 8ηηΙ : 

Ι. ΡβίΓαβ 6ΐ Ιο&ηηβ8 ρβΓ ηοπαβη Ποιηίηί οαταηιηΐ 
βϋΐη ςαί αϊ) ιιΙβΓΟ ιηαίπδ οίαυάαβ βΓαΙ. βΐ ββάβϋαΐ 
αάροΓίαιη ςπβθ δρβοίοβα (1ίοβ1)αΙαΓ. {Αοί. ιιι.) 

2. ΡβίΓπβ Αη&ηί&ιη &ο 5&ρρ1ιίΓ&π! αχοΓβιη ίρ5ΐα8 
ιηβηάαοϋ οοηνίοϋ, €[ηοά 5ΐιίΓυΓ2ΐΓ6η(αΓ βζ βο ςαοά 
&ραά Οβαιη ρΓΟίηίδβΓΕίιΙ : αο ΓβρεηΙβ ιηοΓίαί 8ΐιη(. 
{λΰί. ν.) 

3. ΡβΙη αιη!)Γ& &ά »βΓ0ΐ08 ρ6Γΐίη^6η8 6υΓ&1)α1 
609. (]6κί.) 

4. δίβρίι&ηπβ ία6ί6ΐ>&1 ρΓοθί^ία 6ΐ ^ί^ηα. (Α^^ τι.) 

5. Ρ1ιί1ίρρα8 βυηαοΐιυιη αηίιηαάνβΓίίΙ Ιβ^βηΙβιη 
Ι8&ίαιη ρρορίιβί&ιη βΐ 1)αρΙίζ&νίΙ βαπι. (ΑοΙ. τιιι.) 

6. Ιάθΐη ΡΜΠρρνβ ίη δαιη&η& ιηιι11θ8 8ρίΓϋιι• η (ΒΟϋΜΕΝίυδ ΊΐίΙΟΟΛ ΕΡΙ800Ρυ8. κιύΟηναν &π' αδτου. 

ζ\ ϋαϋλος 1γγ{ζων τξ ίίΐμΛσκψ &Ιδ•ν όπτανΙοΜ, 
χλ\ βύβυς γίγονεν εύχγγβλινει^ς. 

τ/. Πέτρος ίν Αύ88^ Αινιίαν τον πα^αλυτιχον άπ* 
ετών λς' 1ν χοαββάτφ άναχε{μ(νον ίθηράπευν^ν. 

6\ Πέτρος έν 'ίώππ^ τήν άιτοβανοϋνζν Δορ- 
χάδα τήν χαι Ταβηθάν, κύξάμκνος ^γ«ιρ&ν έχ νκ- 
χρών. 

ι'. Πέτρος τ6 έξ ουρανού σχ»υος χχβιέμινον πλή- 
ρες ιιαντός ζώου έώραχιν. 

ιθί\ Πέτρος τηρούμενος χαΐ δεδεμενος Ιν τ^ φυ- 
λαχη, 6π6 αγγέλου απελύθη, μή είδύτων των στρα- 
τιωτών* χαΐ 6 Έρώδης σχοληχέβρωτος έξέψυξε. 

ιβ\ Έν Κύπρφ Ιπετίμηνεν ό Παύλος τφ μάγφ 
η Έλύμ^, χαι έγένετο τυφλ6ς αύτος 6 μάγος. 

ιγ'. Παύλος έν Αύττροις χωλον έχ γενετής δντα 
έΟεράπευσεν έν τφ ύν6ματι του Κυρίου. 

Παύλος άπο όιεταοίας εΙς Μαχεδον(ανέχλι{θη. ιδ\ 6)β6ίΙ, ρ1αΓ69(|ηβ οίανάί Αβρ&Γ&Ιχβί άίββοΐιιϋ &1> βο Α Κ^ττα έξέβαλε, χαΐ χωλοί χαι παραλελομίνοι &6<ρ« 
οαΓαϋ 8υαΙ {ΑοΙ. νπι ) 

7. ΡααΙαδ οαιη αοοΛάβΓβΙ Ο&πίΛδουιην ίάίΐ νιβίο- 
ηβπι, δίαΐίηκίϋβ βναηββίίδία &ο1α9 ββΐ. (Αοί. ιχ.) 

8. ΡβίΓυδ Ιγάάα) ^Εαβ»I11 ραΓαΙχΙίοαιη αϊ) ιιηηίδ 
36 ία βΓ&1)1)&{ο ά6οαιηΙ>6ΐιΐ6ΐη ουΓ&νίΙ. {Ιϋά.) 

9. ΡβίΓΏδ ^ορρο ηαοΓίααιη ΟοΓΟ&άβιη, ςη» βΐ 
Τ&1)ί11ι& άί66ΐ)&ΙαΓ, ίαβα ΟΓ&ϋοηβ βχοίΐ&τίΐ α ιηοΓ• 

10 ΡβίΓΠδ τ&δ θ οοβΙο ά6566η<1θη8 ρίβηιιιη οιηηι 
^βηβΓβ Εηίιη&Ηαιη τίάίΐ. (Αο^ 10.) 

11. ΡβίΓΠδ 8βτν&1α5 &ο τίηο1α8 Ιη ο&γοθγθ, &1> 
αηςβίο δοΐυ^αδ βδΐ, ί^0Γ&η(ί1)α8 ίά ιηί1ί1ί1)ΐΐ9 : Ηβ- 
Γοάβδςαβ α τ6ΓΠ!ϋ)ΐΐ8 βχβδηβ βχδρίπινίΐ. (Αοί, 13.) 

12. ΡααΙαδ ίη Ο^ρΓΟ Είττη&ιη ηι&^ιη ίηοΓβρανίΙ, 
βίοοοαδ ΓαοΙαδ βδΐ ίρββ ιη&^αδ. (ΑοΙ. 13.) 

13. Ρ&αΙαδ ίγδίιάδ βαπ) ςαί α ααΐίνίΐ&ΐβ οΐ&αάαβ 
βΓ&Ι ρβΓ ηοιηβη Οοιηίηί δ&ηανίΐ (ΑοΙ. 14.) 

14. Ρ&αΙαδ α νίδίοηβ ίη Μαοβάοαί&ιη τοο&Ιαβ ββΐ. 
[λα. 16.) 

15. ΡααΙιΐδ ιηαΙίβΓβιη ςαο δρίηίατη 1ΐ2ΐ])6])&1 άί- 
νίη&ΙοΓβπι ΡΙιίΙίρρίδ βοιαπά&νίΐ. [ΙΗίά.) 

16. Ρ&αΐυδ βΐ δγΐ&δ ίη ο&τεβΓβπι οοη]βοΙί βαηΐ 
ρβάβδςαβ Η^ηο οοπδίηοΐοδ 1ι&])6])&η1 : πιβάία ααΐβπι 
ηοοίβ ΙθΓΓβΒΠίοΙαβ ίαοΐαδ ββΐ, βοπυηςαβ τίηοαία 
άί8δθ1αΙ& 8αοΙ. {Ιδ(ά,) 

17. Α οοΓροΓβ Ρ&αΐί <ΐ6ί6Γ6!)&ηΙ 8αά&η& βαρθΓ 
ίηΟΓοιοδ &ο ά»ηιοηίο νβχ&Ιοβ, β1 6αΓα1)αηΙαΓ. 
{Αΰί. 19.) 

18. Ρ&αΐυδ Τγο&<16 ΕαΙ^οΙιαοι, ςαί α ίβηββίΓα 
οβοίάβΓαΙβΙ πιΟΓίααβ θγ&Ι. βχοίΐανϋ, άίοβηβ : Αηί- 
Π1& 6]αδ ίη ίρδο βδΐ. (Αοί 20.) ^ 

19. Οαπι Ποιη&πι τβηαδ ηανί^&ΓβΙ Ρβαΐαβ, Ιβιη- 
ρβδίαΐβπι ρ&δδί βααΐ ίρδβ οιηηβδίΐαβ ςαί οααι ίρβο 
ίη η&νίβΓ&ηΐ.€[υ&ΙαοΓ(ΐ6απιάί6δαη&οαπι ηοοΙίΙ)α5: 
οπιηίΙ>α8 ααΐβπι δ6δβρ6πΙαΓ0δ&Γ])ΐΐΓ&ηΙί1)α8. αβί&ηδ 
Ποπιίηαδ Ρ&αίο, άϊτϋ βί : ΡΓορΙβΓ Ιβ Ιιίδ τίΐ&πι 
ορηοβάο 6ΐ δβΓν&Ιί 8αη1. (Αοί. 27.) 

20. Ε^Γβδδα» β ηανί Ρ&αίαπι νίρβΓ& πιοπιοπίϋ, 
6ΐ οιηηβδ ςυίάβπι &Γΐ)ίΐΓ&1)&πΙαΓ ίΠαιη πιοπίαπιπι, 
τβΓαηι οαιη ίΠα^δαδ ρβΓπιαηδίδδβΙ, βχίδΙίπιαΓαηΙ 
ίρδααι βδδβ Οβαιη (ΑΰΙ. 28.) 

21. ΡαίΓΡπι Ρα1)1ϋ ίη ίπδαΐα (ΙγδβηΙβηα 1αΙ>0Γ&η- 
(βπι ΡααΙαδ Π)&ηί1)α8 ίπιροδίΐίδ δοηατίΐ, αιαίίοδςαβ 
«β^οΐ&ηΐβδ οαΓ&νίΙ. {Ι6ίά.) ιε\ Παύλος γυναΤχα {χουσαν πνΓ^μα ΗύΟωνος έχα- 
θάρισεν έν Φιλ^πποις. 

ις\ Παύλος ναι Σύλας ε!ς φυλαχήν έχλέθηναν, 
χαι ήαφαλιμένους εΤχον τους π^δας έν τφ ξύλφ. Έν 
δλ τφ μεσονυχτ^φ σεινμ^ς γέγονε χαΐ έλύΟη αυτών 
τά δενμα. 

ιζ\ Άπο του χρωτ6ς Παύλου άνέφερον σ«>υδάμια 
έπΙ τους άαΟενούντας χαΐ δαιμονιώντας, χαι έθ&ρα• 
πεύοντο. 

ιη'. Παύλος έν Τρωάδι πενήντα Εύτυχον άπ^ της 
6υρ(δος , χαι άποθανύντα ^[γειρε λέγων. Ή ψυχή 
αυτού έν αύτφ έττιν. 

ι6\ *0ς ίπλευνεν έπΙ 'Ρώμην ό Παύλος, έχειμίσΟη- 
σαν αύτος χαι οΐ μετ* αυτού πάντες οΐ έν τφ πλο{φ, 
νυχβιζμερα δεχατέτσαρα* πάντων δΐ προαδοχώντων 
άποθανεΤν, έιτιατάς & Κύριος είπεν αύτφ τφ Παύλφ, 
βτι, Διά σΐ κεχάρισμαι τούτοις το ζήν, χαι έσώθη- 
σαν 

χ'. Εξελθόντα τ6ν Παύλον άπό του πλο(ου Εχι< 
ίδαχεν Και οΐ μίν πάντες έν6μιζον αυτόν γ(νισΟαι 
νεχρύν ώς δ^ απαθής ίμεινεν, ένόμισαν αύτον είναι 
θε<(ν. 

χα*. Τον πατέρα του ΙΙοπλ(ου έ^ ττΐ νήνφ, δυσεν- 
τερία συνεγόμενον, χειροθετιζσας Ιάνατο & υαύλος, 
χαι £λλου; πολλούς άαθενούντας έθκράπευσεν. -» » » ΡΚΟΙ.ΕΟΟΜΕΝΑ. 80 ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ, ΤΗ(.1βΕΣΙ2 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΙΤΕΗ ΕΤ ΑΙΙΟ ΗΟΟΟ ΑΚΟϋΜΕΝΤϋΜ ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΙΟΙΟΚϋΜ. ΕΙ %λ\ Ώράζΐίζ τ6 βιβλίον Ιπιγίγραικται των απο- 
στόλων, άλλ' ώ< έπΙ τό πολύ τάζ του Παύλου πβρι- 
ίγ%ι &ς %7\ ό Αουχας ακριβώς ΙγινωσχΕ, ατκ χ«1 
συνέχδημος αύτφ γιγονώ; χοιι 6μοδίαιτος* χαΐ πολ- 
λοΤ; αύτφ τοΤς άναγχαίοις ύπτ,ρεττ,σάμδνος Αναγ- 
κάζω; δε άκό των δλλων άποσκ^λων Ι^ρξατο πρά- 
ξεων. Ούδε γαρ ήν άλλως τήν κατά τον Ιΐαΐλι^ν Ίστο- 
ρίαν άκριβώναι, μή της των αποστόλων προτεθει- 
μένης. Οοΰ γαρ το πρό του προσελθεΤν τφ κηρύγματι 
ϋαΰλον ώμον αύτου καΐ θηριώδες προς τους μαΟη- 
τάς διεφάνη ; χα\ ή προς τον άνεψιον αύτου Στί- 
φανον έπι τ^ αναιρέσει• τούτου συνευδοκί^ ; καΐ ή 
απροσδόκητος αύτου κλησις και επιστροφή πρ6ς 
τους διωκόμενους τέως ; καΐ 6 ύπίρ των διωκομένων 
κίνδυνος ; & χαΛ ύπέκν.ζε διά β(ου τους Ιουδαίους, 
καΐ μανιωδώς λυττφ^ αύτφ καττ^νάγκαζεν. Ούκ αν τι 
τούτων ήμΤν {γνωστό, μή τ^ς των αποστόλων προ- 
λαβούσης Ιστορίας. "Αλλως τε και ε! άκ' αδτού 
ήρξατο Παύλου, πάντως ανάγκη χρήσασβαι τιαρ' 
εκβάσει, προς το διδάζαι τά έπ' αύτφ συμβάντα. Και 
οΰτως ό της διηγήσεως άνεκόπτετο λόγος, πολλοΤς 
έπίφορτιζόμενος. *0ν έκτδς, ούδΐν ^ν σαφίς περί 
Παύλου λεγόμενον. "Ιν' ο^ν εύσύνοπτον καΐ άνεπαχβη 
τον περί αυτού ποιιζσηται λόγον, Ι^εξατο μίν άπο του 
κοινού του περί τών άποστόλίνν λόγΐ^υ. ΈπεΙ δΐ προ- 
ήχθη εις τον περί του Παύλου, γέγονε το άπό τούδε 
εαυτού & Αουκας σκοπού, καΐ τον τιερί τών &λλων 
άφεις λόγον, Ιχεται μόνου του έξ άρχης. Ούκ Ιγραψε 
δι και το τέλος Παύλου, και τήν έκ δευτέρου αύτοΰ 
προς Νέρωνα άπαγωγήν, καίτοι συνην καΐ τότε Παύ- 
λφ, αύτοϋ γράφοντος Παύλου, δτι, « Αουχας έστι 
μόνος μετ* αυτού, » ή Ετι ού προύχειτο αύτφ Ίστορίαν 
δι' $λου πονείν, αλλ' 6σον μόνον ένδείζασθαι τήν προς 
τον Χριστών αύτου προσαγωγήν, και άσα κατήπειγεν. 
*Π ούκ {σχε καιρόν πρ^ς τό πέρας έπιθεΤναι τζ έ( 
αρχής προθέσει. Πολύς γάρ 6 Έαρ^ τών διωκτών 
επικείμενος τοις του Κυρίου κατ* αρχάς τάραχος, 
ΕΙ καΐ τών αποστόλων δλ κατ* άρχας επαγγέλλεται 
τ6 παρόν β βλίον Ιστορήσαι τάς Πράξεις, ώς ^ω έμνή• 
σθημεν, άλλα του άγιου Πνεύματος, σαφέστερον 
ΙρεΤν, έν τούτφ π£ρ•.έχονται. *Λμα γαρ τψ Ινδημήσαι 
τοις άποστόλαις, £σά δι* αυτών παράδοξα Ιπετελ4σφη, 
διά του βιβλίου τούτου γινώσκομεν, του Πνεύματος 
δηλαδή δι* αυτών ταύτα ποιούντος. Άλλα και τών 

•ητί]ΐι.ιτ, ι«. Α Οα&ηφίαιη Ιί1>βΓ ίηβοηρίϋβ 8ΐ( ΑοΙ& &ρο5ΐοΙοπιηι ^ 
ροΐίβδίιηαιη Ιαπιβα Ρααΐί βοΐίοηββ οοιηρΙβοΙίΙαΓ : 
ςτιαβ βΐί&ιη Ι.αε&8 «ζ&οΐβ ηον6Γ&1, ιιΐροΐβ ςυί δίιηαΐ 
οαιη 60 ρ6Γβ|{ηιι&Ια8 ΓηβΓ&Ι, υα&ςηβ οοανίχβΓαΙ, β^ 
ίη ιηαΐΐίδ αβ6688ί1&1ί1)α8 βί 8υΙ>ιηίαΪ8(Γ&νβΓ&1. Ν66β8- 
8&ηαιη &υΐ6ΐη ΓυίΙ υΐ αϊ) αϋορυπι αρο8ΐο1θΓαιη Αο 
ϋοηϋ)α8 ίηοίρβπβΐ. Ν6€[υ6 βηίιη αΙίΙβΓ ρο886( άί1ί« 
^βηΙβΓ Ρααΐί Ηίβίοπ&ιη ρΓΟδβςαί, ηί$ί ρΓβΡΐηί88ά 
&ρο8ΐο1θΓυιη Ηί8ΐοπ&. Οηοιηοάο βηίιη ιη&ηίΓ68ΐ& 
ΟβΓβΙ Ρ&αΐί οηιά6ΐί(α8 βΐ ί6ΓίΐΡ.8 ρηιΐ8(ΐυαιη &ά ρΓΟ- 
άίο&Ιίοηβιη αοοβάβΓβΙ ? ααΐ εοη8βη8α8 ιη οφάβιη 
οο^&Ιί 8ί1)ί δΐ6ρ1ΐ8ηί ? 6( ίηορίη&1& ίΠία8 νοε&Ιίο, 
&6 οοην6Γ8ίο αά ιΠθ8, ςυο8 &(1 ίά α8€[αβ ΙβοαροΗβ 

ίηβΓ&Ι ρ6Γ860υ(α3 ? βΐ ρβΓρ688& ρΓΟ 118 Γ6ΐ)α8 ρβΗ- 

οα1& ςυ&8 ρηαβ ρ6Γ86ςϋ6ΐ^&ΙαΓ, βΐ ςυϋ>α8 86ςα6η- 

η ϋβ νίΐ8) ΙβιηροΓβ ^υάοο8 ρΓονοο&1)&1, 6ΐ &ά Γα1>ί6ΐιι 

α8(ΐη6 ίη8&ηίΓβ 60^6ΐ>αΙ? Νθςααςααιη βχ Ιιίδ οοςηΐ Ιυβ 

ηο1)ί8 βδ86ΐ Ρ&ιι1α8, ηί8ί ρπΒΟβάβΓβΙ αροβΙοΙοΓαιη 

Ηί8ΐοηα Ργο16Γ6& ςαοςαβ 8ί&1>ίρ80 ο€Βρί88βΙΡ&αΙο, 

οιηηίηο άίβΓ688ίοηβ αΐί ηβοβ886 688βΙ,&ά άοοεηάαίη 

6& ςαβθ οίΓθ& ίρ8αιη οοηΙί^βΓ&ηΙ: βΐίΐα η2ΐΓΓ&Ιίοηί8 

ΙβηοΓίπαρβάίΓβΙυΓηβιηρβΓί.αΙΙαίηοΙαάβηάο 81116 ({αί- 

1)08 ηίΐιίΐ ςαοά άβ Ρ&όΙο άίοβΓβΙιΐΓ, ροδ86( 638β ιη&- 

ηίΓββΙηιη. ϋΐ ί^ίΙυΓίαοίΙβ ίηΐ6ΐΙί^ί1)ίΙ*Ίη αο ιηοΐ68ΐΙ& 

οαΓβηΙβιη Γαοί&Ιάβ Ρ&αίο δβηηοηβιη,οοΒρίΙ&εοιιι- 

ιηαηί άβ &ρο8ΐοΗ8 8βΓΐΊΐοη^. Ρθ8ΐςηβιη αυΐβιη αά 

οαιη €[υί άβ ΡααΙο βΓ&Ι ρβράαοίηβ β8ΐ. ]&ιη βχ Ιιοο 

αά ίηίρηίαιη 8ί1)ί 8θορυιη 1.υοα8 ρβρνβηίΐ, β1, Γβΐίοΐο 

άβ οβΙβΓίδ 8βηηοηβ, 8θΙί ίΠΊ ΙιβθπβΙ ςιιβιη αϊ) ίηίΐίο 

ίηίβηάβραΐ. Νοη απίβιη 8εηρ8ίΙνβΙ Ρααΐί ιηοΓίβιη 

η τβΐ 860ΐιηάαιη ίρ8ίυ8 αραά ΝβΓοηβιη αεοτίδαΐίοηβιη : 

αίςιιί βΐίαιη Ιαηο οαιη Ραυίο βραΐ, ευιη Ρααΐαδ ίρ3β 

8θπ1>βΓβ( Μ 8θ1αιη 1.αοαιη οηιη βο οβββ*; »> γβίςαία 

άβοΓβΙαιη ίρ8ΐ ηοη βΓαΙ ΗίδΙοηαιη αά ίΐηβπι άβάα- 

εβΓβ, 8βά 8θ1απ] οβΙβηάβΓβ αεεββδηιη β]α3 αά €1ιΗ- 

βίαιη, βΐ €[ααη1ιιιη 1α1>0Γαιη δαδοβρβήΐ, νβΐ (βιηριιβ 

ηοη βδΐ άαίαιη αΐ Πηβιη ίηιροηβΓβΙ αΓ^ηιβηΙο ςυοά 

αϊ) ίηίϋο οοηοβρβΓαΙ. ΜυΙΙα ηαπκιαβ ΙαΓΐ)αΙίο βΐ 

αΠϋοΙίο βΓαΙ ςηο ίηΙβΓ ρπηοίρία άίδοίραΐίδ Οοιηίη!, 

α ρβΓ8βοαΙοη1)υ8 ίσιηιίηβ1)α1.0ααηςααΓη ααΙβπιοΐΓ• 

οα ρηηιοΓάία ρροιηίΙΙίΙ ρΓβΒδβηβ 1ί1)βΓ ηαΓΡαΐίοηβπι 

Αο(ίοηααιαρο8ΐοΙίοαπιπα, τβίαΐί βαρραηΐθπιίηίπιηδ ; 

υΐ ίαπιβη ιηαηίΓβδΙίαδ άίοαΙπΓ. δαηοΐί δρίηίαβ 

ΑοΙα ίη Ιιοο οοηΙίηβηΙαΓ. Ναπι βίηιαΐ αΐ αροβίοΐίβι 


ΟΚϋΜΕΜνδ Τ.Ιφ;04ϊ ]^Ι80ΟΡϋ8. η ««ΚύΙΙ, <|ΐϊΐ »Γη τ)Τ"^ ΔΑιηίΓ&η<1& ρβΓ 608 &οΙ& 8πηΙ, ^ Χρίστου προ^|$ήσιων, $ιά του βιβλίου τούτον ^•• ρβΓ Ιιαηο 1ί1)Γυιη οο^ηοδοίιηαβ. δρΐπία νίάβϋοβΐ 
ίιβο ρβΓ β08 ορβΓαηΙβ. δβ(1 βΐ νδΙίαηίοΓίαη ΟΙιηδΙί 
άβοϋΓδΰδ ρβΓ ^υηο 1ί1)Γΐιιη ιιιαηίΓβ8ΐαΙαΓ. δίςαίάβιη 
άίοίηιη ϋΐηιί : « Ηίδ οα&]θΓ& ΓαοίβΙίδ ' » ρβΓ ιιιη- 
])Γαιη αροδΙοΙοΓυιη ςαο ιιιίΓ&οιι1& βάβύαΐ 6 1 5βιηί- 
οίαοϋα βΐί&ιη α οοΓροΓβ ', ςαββ ίιι&αάΐΐα ορ6Γ&1)αη- ρουτχι ή διέξοδος. Το γάρ, « Μείζονα τούτων ποιήσβ- 
τκ, » δι^ της σχιας τών άΓΟτεόλων 02υματουργούσ^^^, 
χαΐ τών σιμιχινθίων χα*, του χρωτός, τά «αράοοζχ 
ενεργούντων, ίπείληφε πέρας. *ϋστε καλώς έχει, 
το μίν ΚύαγγέΑιον, λριστου πράξεις λέγειν, το δέ 
βιβλίο ν τών Πράξεων τα ς του άγιου Ιΐνεύματος. ΙιΐΓ, οοαιρίβίααι ββΐ ΙΙ&ςαβ α;φΐυιη ββΐ ιιΙ Ετ&μςοϋαιη ς0ίά.6ΐο ^ρϋοηβ5 εΐιη5ΐΐ οοηϋηβ&Ι, 1ί1)6Γ τβΓΟ 
Αοΐοηιιη Βαηοϋ δρίπίαβ. 

^ Ιοαη. χπτ, Μ• * ΛοΙ. ν, 19. Η ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΠΘΕΣΙΣ 

ΜΑ ΙΑΜΒ09. Ό Ηαυλος 6 α1>λο< Ιχ τ&ν «ρνγμάτΐιΜ, 
*Ό ^φ^,^μβΑ^υ^Η πέγηνε τ$ διααιάαει. 
Τ^ π γάρ αΤριμν, τοΰτο γν^ατ^ ρ^δίως. 
Μάλιατα προσχών οΓς βίους ήν χαι γράφουν. 
Η ϋβυλον αύλόν του ΙΙαραχλήτου λέγε» 
*Αρον τό πρώτον γράμμα, χαι τ(^νον τέλει 
Ένβε^ς, διαγνφς Πνεύματος τούτον λύραν^ 
Ός οργαγίν τ« της θε>υ μουαουργίας. 
*0ς δάχτυλος γέρ τουτογ ή 6|£α Χ^ρΐ( 
ΙΙεριχροτούαα χαΐ δονούσα την Χ'ρίσιν, 
ΕΓλχι^σβν, ίζήγειρε προς εύπι^τίαν^ 
▲ι' 9!ς τ& σωσίχοσμον ήχησε μέλθ(. 

"Απολλον Ι^Ρ^* χοίΐ συνερρετω τρίποιις. 
Ζήτω δλ ϋαΰλος έχπ^λου λβλών τράτου, 
β4λγων, συνέλχων πζντας εΙς τρίτον σ4^. 

'Κχιστο^ών τούτου γαρ αν δις Ιπτάδχ 
Βι^ώς διέλθοις, ζώντα χαρδίας μέσον 
Τούτου διχγνφς τβ,τΧ λαλοΰνια τσν λ^γρν, 
*0ς Χριστές & ζών Ιβτι του Ρατρός Λόγ^ς. 

*Ακουε τοίνυν τών {πιστόλων βαφή 
*νψη δι μάλλον συντομωτάτφ λύγφ. 

Κπιστολήν πρώτην δ^ προς 'Ρώμΐ|Μ γράφι&ι 
'Ος οία πρώτην Χρισχόν είσδεδιγμένην. 

Τ$ δευτέρα πλήττει δ^ του^ Ι^ορινΟίους, 
*0ς π ί στ IV ου τηρ•'ίν^χ< ήχρι^ωμί^νως. 
Πάλιν δΐ τούτοις ται^ς ^νε^δισμους γράφει, 
Εαι την Ιαυτου προστι|ε(ς παρουσιαν. 

Την δ* αΟ τετά;3την προ^ Γαλάτ«ς μή χ6ΐΒανν( 
Αόνφ παρασχειν έγχοφάτ«ει, προς πλ^ην 
*1ρυδα¥στών, έχ^υλισ&4ντας πάλιν. 

Ρρός τους 'ΕΙ^εσΙους δΐ χαι 'Ρ(ι^μη<, έν^ 
Χχοπον τ|^6ε(χεν οι α πιστοΐς Ιχ λ6γ^ν. 
Τούτον γαρ ήσαν ουδαμώς δ&δορχύτ<ςί 

*^την φιλίππων τοις χ/^^τρίχοις έγγρτφμ* 
Π λείους επαίνους τών (Κορινθίων πλ4χ(ι)ν| 
Καύχημα '^ούτρυ χαι σγ4φανον δμχνύ<νν• 

£1ς 1βδ^μΐ|ν 21 τοις Κρλοσσαΐς μην^Α^• 
*04 ε^σΐ^ουσι πάσαν έχγεύγ^ιν πλ^^ν. 
Καΐ νουβετεΐν εγραψε^^ *Αρχίππφ πλέον. 
Βρδς βετταλους δε δις γράφων, ευφημίας Β Αλγους Ι'χ^%^ν4 δς τι χαι «επονθ^ας 
'Εχ συγγενών, χ«θώς πε^ έν Σιών τίνες. 
Πάλιν δ^ τούτοις ή ν γράφων ευθυμίας, 
Κ«ΐ χαρτ^ρεΤν τε συμφορών άθυμίαις. 
ΟΤς χα! σοφώς 1λε{εν αΙώνος τέλος. 

'Ε|ηςϊ/ρβψε τήν προς Έβρζίους μίαν, 
βαίνων άμειψιν πίστεως έχ τ^ λύγων, 
φωνας προφητών πρύσθεσίν τε τών οχλι^ν. 

Έ προς ΤιμύΟεον δΐ πρώτη, τδν τρύπφν 
*Αρχής διδ^σχει χαΐ τύπους Έχχλησία<. 
Χήν ταξιν βυτήν )ςαΙ διδάσχεσθαι πύθφ^ 
Αΐν|1^ δ^ τούτον ή δις {ξ, χαι δεικνύει 
Τήν πίστιν έχ μάμμης τε χβί μητρός φέριιν, 
ψίγει δε λοιπούς, ο( τον 'Ονησιφ^ρ^ν. 
Τιμοθέφ δη^ρΤ δΐ φεύγειν πδν ρέον« 
ρ ΚαΙ τήν λαυτου νυν τελευτήν μηνύει, 
Τ^ς βίρέσεις φήναι δ^ χ^ι μή θαυμ^σ^ιν 
Γράφος προς «ύτον του πορευφηναι τάχος. 
Ίο σπένδομαι γάρ δείγμα «,:ανον του τέλρυι. 

Έξης δι Τίτφ χληριχών χαχαστάσεις. 
](αι βεσμ^γ έχοίθησι τής ΐχχλησίας. 

Αέδεχτο χα! Φιλιζμων τήν δΙς Ιπτάδα, 
Τ^ν δούλον Όνήσιμον εΙς έλευθέρΐι^ν 
Έλβύντα τά{ιν χαι μεμαρτυρηχύτα, 
]^ελών τε Ολάτιν ώ; ϊ^^^ρτ^ρηχύτα 
Τώμης έπ' αυτής έν χρύνοις του Τερτύλου» 

Έν τοις χρύνοις δι Καίσαρος Τίδερίρυ, 
'βν ήν άρ^Βμος Ιπτί συν δις ίξάδι 
ΡαυΛος διδάσχειν ήρχτο του κηρύγματος, 
*£φς Κλαυδίου τών χρύνων τρεις χαι δέχα, 
"06* ήγ^μφν ήν τής Ιουδαίας Φιζλιξ. 
" Ύφ* ου χα6είρχ6η Παύλος έν δυσ? χρίνοις 
Έν Κατσαρέ ί^. Και πάλιν τφ ϋορχίφ 
φι(στφ παραστ9( τομς έτασμρνς ήν φέρφν. 
Κ«! μηχανατ»! τούτον έχπεφευγέναι, 
{{ητών άιτελφειν ϊνία Ιζαΐσαρ τυγ^ά'αι. 
Κ^ι στίλλετ^ιι τάχιστα προς 'Ρώμην πίλ,*ν, 
'^ν δ βδ|λο)(Έ^^ Κ«ϊ(σαρ έττρύβει Νέρων • 
Συν7|ν δι Παύλφ συγγραφεύς τών Πράξεων 
Αουχας, *Αρίσταρχύς τε συν προΟυμί^. 33 ^ΑΟΐΐΰΟΜΕΝΑ. 31 Τούτου μέχρι γράφκι δέ. Παύλος γέρ 8ύο 
Χρόνους χαθκΤρχτο χαΐ κέπαυτο του γράφειν. 
Και Λουχχς αύτον Ιχλέλοιπκν αύτίχα 
Συν Άριστάρχψ, κ«1 δ'.ήγεν, φευ, μ^νος. 
*£ξή< γράφει Οαύλου δΐ πβ^ αθλημάτων 
Εύσέβιοζ κάλλιστα χα ι δρόμου χρ6νου. 
Και πώς άδειαν έχ Νέρωνος ήν έχων. 
Κλ\ πώς διδάσχων ^ν χρ6νοις μέτρφ δέχα. 
Έχτεηβι τήν Νέρωνος ώμήν χβΙρδ^βΑ^^ 
"Ος ου μ^νον δέδειχτο, φευ, μητροχτόνος, 

Ή β(βλος αυτή 

Τήν Έχχάλυψιν τήν Ιωάννου δέχου, 
Του φώς άπαστράψαντος 4τς ^οντής γύνου. 

Ό μητρορ«ίο^Γ7|ς χαΐ γένους άναιρέτης, 
Ό τον Διλς, φευ, τον τρόπον 6ιΜΐ)ρέτης, 
Νέρων 6 δε•.νθς χαΐ χιτ&βοελυγμένος, 
'ύμιζς λεα(νης οκύμνος ήγριω μένος 

Εϋς τ^ 

Ψυχή Νέρωνος ή τυραννιχωτάττ^ 
Κείται νεχρά 'δύν^μος ήτιμωμένή 
Δεσμοίς άφύχτο^^ εις άεΐ πεδουμένη. 

'Εσφυζον, εΤχον 5σχετον πάλαι π^ον, 
Ους πλάατα πάντων ούχ 6λη χωρεΐ χτίνις» 
Λογούς χαράξαι σων μαθτ^ών χβΐ φ][λο»ν 
*Ην παγχάλφ δή χαΐ διαυγει πτυχτίφ, 
*Εχειν τε τούτους φώς, πνοήν, βίουχλέος. 
Έληξ-α του Κ(2θου δΐ νυν χατ' ά((αν, 
"ΕχτοαΟβν, εντός, πανταχού χαλλωπ(ααις•- 
ΚαΙ τοΰτο πρ^στέφειχα τ^ τεχνουργ{^ Α Άλλ' οΐίν μανείς άνεΤλεν Όχταουίαν 
Τούτου βοηβον, συγγενείς τε μυρ(ους, 
"Έπειτα χ' αυτούς τους μαθητάς Κυρ {ου 
'Ομώς άναιρεΤν ήρκτο θηριωδ^^. 
φ και προσήχθη Παύλος, ήν δ' ϊχων πάλιν 
Λουκάν αύτφ, καΐ νενέκρωται ξίφεϊ, 
Ό ζών άε{ τε και λαλών τ^Βν^μίρα^, 
Νέρωνος ήν δΐ τρεϊς τε καΐ δέκα χρ<5νος. 
'Εχ τ4& ίΜο/07 δ¥ Κυ[ΐ^ου χρ($νων δέχα 
Τρ'.σσουμένων ήν ό δρόμος συν έξάδι, 

ταύτα συμπεριγράφει. 

Κτε(νας σύνεινον, εΤτα Χρίστου ποι μένος 
Τόν ίρνα ΙΙαυλον γης ίλης τδν ποιμένα, 
Νυν ΙφτΙ βρώμα του κυν6ς του Κέρβερου. 
Παΰλος τρυφί, -ίρυφτί δ^ τ^ς ζωηφ^ρου, 
ο Φώς τριττόν άπλουν ώς όρων θεαρχία^, 
ΈπαΟλον εύρων τήν £νω σκηπτουχ(αν. 

&γιον Ηαϋλον. 

Αΐωνί^ί μάστιγι συντηρούμενη. 
ϋαυλος δλ καΐ ζ«ί κιΐ λαλεί χάθημέραν^ 
Τό του θεοΰ πρόσωπον εμφανώς βλέιτων. 

'Βφ' ο({ς μετελθβΐν βούλεται πόνου δ(χα, 
'Οφ ιόφεί^ πριν στάθμη προσχών έμπε(ρ»9 
Τοις έν π(ναχι προοφυώς γεγραμμένοις* 
Άλλ*, ώ βλύσας αβυσσον ένΟέων λόγων, 
'βς έχ κρήνης ρεύσεσαν σών μυστών γλώΌτη< 
Ψυχήν έμήν ^ιχμον έν καιρφ δίκηφ 
ΕΤης ποτίζων καινόν άμβροτον πόμα, 
Ο τους μαβητάς εΤπας έκπ(νειν τότε. *Ως ^^στα γάρ τις πάντας εύροι τους τόπους^ 

ΜονόστιΧα ε!ς Ικαστον τών συγγραμμάτων των έ!ν ταύτ^ τ^ βίβλφ ιϊ^ριε'χομίνων. Τών Πράξεων ή βίβλος £ς Λουκάς γράφΜ 
ΠιστοΤς Εβραίων έξ Ιακώβου λόγοι. 
ΠιστοΤς ό Πέτρος ΐζρΐΛτα συντάττειν τά䧕 
Χριστωνυ μούσι δεύτεροι Πέτρου λόγοι. 
Ήχημα πρώτον ένθέου βροντής γόνου. 
Σύνταγμα τούτο δεύτερον του παρθένο)»; 
Επιστολής φώς τής τρ,'της Ιωάννου. 
Κλητοίς ^πασι ταύτα μόστης \ύΌας, 
*0'περ πέπομφε ΠαΟλος έν^ 'Ρώμ^ λόγον^ 
Πρώτον σταλέντες έν Κορίνθιοι ς λόγοι» 
Τοις έν Κορίνθφ ^ιητίρα γραφή Παύλύυ. 
Ό προς Γαλατάς ευσεβής- Π«ύλου λόγος. £, 'ΕΙπιστολή γραφεΐσχ τοΙς Έφεσίοις. 
^Επιστολή γραφεΤσα Φιλιππησίοις. 
Κολοσσαευσιν ενθεος γραφή Παύλου. 
Τα βετταλοΤς '>^ρΛ^ί)ίτΛ τό πρώτον Παιίλου. 
Τα δεύτερον γραφέντα θετταλοίς Παύλου. 
Τφ Τιμοθέφ Παύλος α πρώτον γράφει. 
Προς Τιμόθεον δευτέρα γρχφή Παύλου. 
Επιστολή γραφεί τα τφ Τίτφ Παύλου. 
Φιλήμονι γραφεΐσα ρήσις έκ Ιΐαύλου. 
Τοις εύσεβού3ΐ Παύλος 'Κοραίοις τάδε. 
Ιωάννου μύησις ή κεχρυμμένη. ΟΤΠΝ ΒΙΒΛΟΝ Εβ[ΛΝ0ΡθαΣΛ£ ΤΟ'ΐΣ ΑΝΑΐΊΚΩ£έΟί*ΐΤ Ίσηον, ώ άναγινώσχοντες, ίίτι Λ ταύτ\| τξ β(βλφ 
οόχΐ τήν αυτήν τάξιν εόρήσβτε τών του αγίου Παύ- 
λου Επιστολών, ήν και οΐ προγεγρσμμένοι στίχοι 
σημαίνουσι, και τό άντίγραφον περιεΤΧ^, έξ οΟ 
πάντα ταυτί τα έντυπα>θέντ^ έλήφθη^ν. Άλλ' 
ήμεΐς γαρ έτερο ς δυσίν αντίγραφο ις ούχ ήττον 
εκείνου τ^ τε παλαιότητι καΐ τζ Ορθογραφία πρού- 
χουσι χβτΐ τιμίοις άχολουθήσβίντνς, Ιτι δίτ )0α1 μηδα- Ο μου τους 'Ρωμαίους Ιδόντες τήν βύτήν τξ ι^^ειρη- 
μέν^ τηρήσαντας σύνταξιν, ταύτην μ^ιστα προει- 
λόμβθχ^ χαΐ τής νυν εκδόσεως ήξιώσαμεν. *Εχεΐ μ^ν 
•^ρ τήν προς Εβραίους έπιστσλήν προ τών δύο τών 
προς Τιμόθεον καϊ τών εφεξής τεταγμένην Ιωρώμεν, 
ώστε τήν προς Φιλήμονα τελευτχίαν καθίστασθαι. 
Ενταύθα δ^ τήν αότήν προς Εβραίους έσχάτην 
πάντων γεγραμμένην έφυλάξαμ«ν. ^Ε^ρ<Λ^*, >. 88 ΟΒΟυΜΒΝΙΙ ΤΚI^^^Β ΕΡΙδΟΟΡΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

ΑΟΤΟΚϋΜ ΑΡ08Τ01.0ΚϋΜ 

0ΑΡ1ΤΑ. αρραήΗοηβ αά ά%$ΰνρίΐΙο$ €% άβ ρτοτηΐίΒίοηβ 
$αηίΗ 8ρίηίη$^ άβ υ%$α €/ίή$1% α$$αηιρΙ%οη€, βΐ 
άβ ρΙοτίο$ο β^'ια Ββνηηάο αάυβηΐη. 2. Ρβίη οοηοιο αά βο$ ςΊΐί&ι«$ ηοίηηι βταί άβ τηστίβ 

βΐ αροΒίοΙαίη 2\ιά3Β ρτοάϋοτύ ; ίη φιο ηατταίυτ 
βΐιαηι άβ ΜαΐΗιχ «ηΜΗηΗοηβ, ςϋ» ρβτ οταϋοηβηι 
ΒΟτΗΐτχΒ β3ί αρο$ίοΙαΐΗΐη ρταϋα Οβί, 

3. Οβ άίνίηί 8ριη^5 εαηοΗ $ηρβτνβηί\οηβ άχβ Ρβη^ 

ΙβοοίΙβ [αοΐα $αρβτ βο$ ριιί ονβάίάβταηί, \η ςηο 
βΐίατη ΡβίΗ άοοίήηα β ρηφΗβίύ οοηΗηβίυτ^ 
ηβτηρβ άβ ρα$ήοηβ^ νβ$$ΐίΐΎβ€ΐίοηβ βί αΒΒητηρϋοηβ 
€Ηή$Η, άοηο^ηβ 8ρΐήίη$ εαηοΐί : άβ βάβ βοταχη 
φιχ ρΓ«$βηΙβ$ βταηί ρβτ ΙαρΟηηα, άβ οοπΒβπίη 
ίη οοπιτηΐίηβηι ηΗΗίαίβηι, βΐ αρροηίιοηβ βνβάβη- 
Ηητη. 4. Όβ οίαηάί α ηαϋνϋαίβ βυτα €Ηή$Η νίνίΐίίβ (αβία^ 

βίβΰίαςηβ Ρβίη ίπΒίηιβαοηβ ίη ςινη $β$β άβτηίΐΗί, 
βΐ βοηίίΐίηηι αά ϋίοτητη ΒαΙηΙβτη αέίάηβϋ : ίη 
ςηο βΐίαηι εηΜϋην ροηΐίβοητη αηίτηαάνβηίο ζβίο 
β)ν$ <ιηοά ίαοίΗτη βταΐ^ βΐ άβ τηίνααιίο άββετία- 
ίίο. 

5. Όβ ίηαΓβάαΙίε ροηϋ/ίοίδια ςιηί ίηΐβίαηί ηβ ίη ηο- 

τηίηβ €ΗΗ$Η ραΐατη Ιο^ηβνβηΙητ, βί ΐβάχΛίβοτα- 
ίίοηβ αροΒίοΙοπΛηι : άβ ΕοοΙβ$ί3β ^ταΐΐανητη 
αοίίοηβ ο6 βάβί αρο$ίο^οτηιη βΟΜίαηίχαηι : άβ 
υηαηχηιίίαίβ βί νηίνβτ$αΙ% βοτητηηηίοηβ οτβάβη- 
ϋνηι, Ιη ςνο βίίαηιάβ Αηαηία βί ΒαρρΗχτα^ αοβτ- 
Ιαςηβ βοη^τη τηοΓίβ, βοηίίηβΐητ, 

6. Λρο$ίοΙο$ οανοβη ίηίβοίο$ αηςβΙηΒ Ώβί ηοβίβ 

βάαχίί, οχινατη ίναάβηε νί οΙ> ηηΙΙαιη οΐΒίαηίβτη 
ρτοΗίόίίίοηβΏι οβ»$(ΐνβηί α ρτΒ'άίοαίίοηβ Ιβ$η, «η 
ςηο βίί'ΐηι ίαώβίαν φιοά ροίίβα ρθίΐΙίβ€β$ νηηατη 
ίρ808 ϋοτηρτβΚβηάβηίβΒ, ροΒί^νατη ]ΐί88βηίηί ηβ 
ατηρΙΐχίΒ άοΰβνβηί, οχβοβ άίϊηίΒβτηηί.&α»ηαΙίβΙί$άβ 
αροΒίοΙχΒ Ββηίβηίία ρβτΒηα^ίΙ)ίΙί$ νηα οκ/η βχβτη^ 
ρΐίβ ηοηηΐίΙΗ» αο βνΐάβηΙϋχίΒ ρτοΙ)αίίοηίΙν8. 

7. Οβ βΐ^οΐίοηβ Ββρίβτη άίαοοηοτανη. 

8. ΙαάΒβΟΓητη χηΒΧίντββίίο βί οαΐηηιηία αάνβτΒΠΒ Βίβ* 

ρΗαηχΐίη, β/ι^ςτιι^ βοηοίο άβ Ώβί βτρα Α ΙταΠατη 
ί€$ίαηιβη(ο, βί άβ άχέοάβοί/η ραίηανοΜί : «η ^ηο 9. ίΙιρΧ της έξαναστάσβως διδασκαλίας Χρί- 
στου, χαΐ Οπτασίας «ρός τους μαΟητάς, χαΐ 
περί έπαγγκλ(ας τής του αγίου Η νεύματος 
δωρεάς, θέας τε χαΐ τρ6που της άναλι^ψεως 
του Χριστού, καΐ περί της ένδοξου χαΐ δευ- 
τέρας αύτου παρουσίας. 

ρ\ Ηέτρου διάλογος πρδς τους μαβητευβέντας 
περί ββνάτου και αποστολής Ιούδα του προ- 
δύτου• έν φ ηηρΧ ^εισαγωγΐ;ς Ματθίου 
κληρωθέντος χάριτι βεου διά προσιυχ^.ς. 

γ. ΗερΙ θείας του αγίου Ηνεύματος έπιφοιτή- 
σεως έν ήμέρ^ Πεντηκοστής γενομένης εΙς 
τους πιστεύσαντας, έν φ ΙΙέτρου κατήχησις 
περί τούτου έκ των προφητών, περί πάθους 
κα2 αναστάσεως καΐ αναλήψεως Χρίστου, 
δωρεάς τε του αγίου Ηνεύματος* περί πί- 
στεως των παρύντων, καΐ τής δ•ά του βα- 
πτίσματος αυτών σωτηρίας, ιηρΧ 6μονοίας 
κοινωφελούς, καΐ προσθήκης τών πιστευ^ν- 
των• 

δ'. Ηερί της έν Χριστφ θεραπείας του έχ γβνε- 
τής χωλού, Ηέτρου τε κατηχήσεως εκλεκτής, 
συμπαθητικής, συμβουλευτικής προς σωτη- 
ρίαν αυτών. Έν φ έπιστασί^ τών αρχιερέων 
ξήλψ του γεγονύτος, καΐ κρίσις του θαύμα- 
τος. 

ε\ Ηερί απίστων αρχιερέων προσταττ^ντων, 
ώ€ ου δει παρ(5ησιάζεσθα•. έπι τψ βνίματι του 
Χριστού, καΐ ανανεώσεως τών αποστόλων* 
ευχαριστία άπό τής Εκκλησίας ύπίρ της 
τών αποστόλων πιστής καρτερίας• πβρί 6μο- 
ψύχου καί καθολικής κοινωνίας τών πιστβυ- 
σάντων. Έν φ περί Άνανίου καί Σαπφείρας, 
και π-.κ,ν^ας αυτών τελευτής. 

ς\ Έτι τους αποστόλους έμβληθέντας τφ δβ- 
σμωτηρίψ, Λγγελος θεού νύκτωρ έξέωσεν, 
έπιτρέψας ακώλυτων κηρύσσειν τον Ίησοΰν, 
έν φ δτι ττί έξας αυτούς οΐ άρχ-ερεΤς πάλιν 
συλλαβόμενοι, έφ' φ μηκέτι διδάσκειν, μβ- 
στίξαντες απέλυσαν. Γσμαλ-.ήλ γνώμη πιστή 
περί τών άποστύλων μετά παραδειγμάτων 
τινών και άποδείζεων. 

ζ* Ηερί χειροτονίας τών Ιπτά διακ<5νων. 

η\ Ιουδαίων Ιπανάστασις και συκοφαντία περί 
Στεφάνου, αυτού τ• δημηγορία περί τής 
προς Άβρααμ διαθήκης τού θεού, καΐ πβρΙ \ 81 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡ08Τ0Ι.0ΒυΜ. 88 τίΑν 8ω8ιχα «ατριβφχών {ν φ ιηρΐ της λι- 
μού χαΐ πυρών (ας άνχγνωρισμου των υΙών 
*1χχα)β, χαΐ περί της γενένκως Μωΰσέως, χαΐ 
της πρ6ς βύτόν γενομένης 6εοφχνβ(ας έν 
6'ρει Σιν$, κβρί της εξόδου κχΐ μοσχοποιίας 
του Ίνραήλ άχρι χρόνων Σολομώντος χαΐ 
της του ναού χατιαχευής. Όμολογία της 
ύπερουρανίου δ6ξης Ίησου Χρίστου άποχχ- 
λυφΟείσης Στεφάνφ, Ιψ* ^ λιΟ^λευβτος γε- 
γονώς, ό αυτός Στέφανος, εύσεβώς έχοι- 
μήθη. 

0\ Περί διωγμού της Έχχλησ(ας χαΐ ταφής Στε- 
φάνου, έν φ περί Φιλίππου του αποστόλου 
πολλούς ιαναμένου έπι της Σαμχρείας. 
ι\ ΙΙιρΙ Σίμωνος του Μάγου πιστεύναντος χχι 
βατττισΟέντος συν Ιτέροις πλείοσιν* έν φ 
περί της Κέτρου χαΐ Ιωάννου προς αυτούς 
αποστολής, χα^ έπ(χλησις του άγιου Πνεύ• 
ματος έπι τους βαπτισθέντας. 

ια\ "Ότι ούχ αργυρίου ού31 ύποχριταΐς, άλλα 
άγίοις δια πίστεως ή μετοχή του αγίου ϋνεύ- 
ματος δίδοται* έν φ τα περί όποχρίσεως χαΐ 
έπιπλήξεως Σίμωνος. 

φ'. "Οτι τοις άγχθοΤς χαΐ πιστοΤς εδοδοι τήν σω- 
τηρίαν 6 θεός, δήμον έχ τής χατά τόν εδ- 
νουχον υποθέσεως. 

ιγ\ Περί τής ούρχνοΟεν Ο^ίβς χλήσεως Παύλου 
εις άποστολήν Χρίστου. Έν φ πιρί Ιάσεως 
χαΐ βαπτίσματος Παύλου δια Άνανίου χατά 
άποχάλυψιν θεού, παρρησίας τε αύτου συν- 
τυχίας τής διά Βαρνάβα προς τοός αποστό- 
λους. 

ιδ'. ΗερΙ Αίνέα παραλυτικού ΐαΟέντος έν Λύδδ^ 
διά Πέτρου* έν φ τά περί Ταβη^ τ^ς φιλο- 
χήρου, ήγειρεν έχ νεχρών 6 Πέτρος διά 
προσευχής έν 'Ιώππ^. 

ι«'. Περί Κορνηλίου, δ'σα τε προς αυτόν 6 όίγγε- 
λος εΤπε, χαι δσα πάλιν Πέτρφ ούραν^θεν 
περί κλήσεως έΟνων έ^ρεθη. Έν φ δτι μετά• 
σταλείς ό Πέτρος ήλΟη προς Κορνήλιον. Έπα• 
νάληψις παρά του Κορνηλίου, ών 6 άγγελος 
έπεμαρτύρησε και 6φηγήσατο αυτψ Κοργη- 
λίφ. Πέτρου κατήχησις εΙς Χριστόν του τε 
αγίου Πνεύματος έπΙ τους άκούοντας δω• 
ρεά* και (Ιπως έβαπτίσΟησαν οΐ έξ έφνών 
πιστεύσαντες. 

ις\ Ός Πέτρος τά καθεξής καΐ τά Ικαστα των 
γεγονότων διηγείται τοις άποστ^λοις διαχρι- 
θ£Ϊσι προς αυτόν τό τηνίχαδε τόν Βαρνά• 
βαν έχπέμψασι προς τους έν Άντιοχεί^ 
αδελφούς. 

ιζ^, Προφητεία ^Αγάβου περί λιμού ο\ουμ«νιχου, 
χαι χαρποφορία προς τους έν Άντιοχεί^ άδελ' 
φούς. 

ιη'. Ιακώβου του αποστόλου κατασφαγή, Ιν φ 
Πέτρου σύλλΥιψις προς Έρώδου* διτως τε 
αυτόν ό άγγελος φείφ κελεύσματι έζείλετο 
των δεσμών. ΚαΙ ό Πέτρος εμφανής γβνέμε- ϋϋαηί άβ /Ιβηι^, /)Ίαη6ηα βτηρΗοηβ αο ΓβοοοηϋΙοηΜ 
/ίΗοτηηι ΙααοΙ) οοηΙίηβίηΓ, βΐ άβ ηαϋνϋαίβ Μοβχ, 
άΐΌΐηαςηβ αά βΗτη αρραηϋοηβ [αοΐα χη ηιοηΐΒ 
8ιηα, άβ βρΓβΒκη ΙίΙίοπίίπ ΗταβΙ^ βΐ νϋιιΗ ίοτ/ηα" 
Ιίοηβ ιιβςηιβ αά Ιβηφοτα 8αΙοηιοηΐ$ : άβ ίβτηρΗ 
Βάίβϋαϋοηβ. €οηίβ$8ΐο ηιρβτΰ<Βΐβ$ίί$ ςΙστί9 Ιβ$Η 
ΟΗη$ί' 8ίβρΗαηο νβνβίαΐχ, ίη ςηα ΙαρίάαΙη8 %ρ$β 
8ίβρίιαηη$ τβΙιρίοΒβ οΐίάσπηινϋ. 9 Ώβ ρβτζβαηϋοηβ ΕοοΙβίίχ βί «βριιΚιιτα 8%βρ1ίαηί : 
%η φιο βΐιατη αρίίατ άβ ΡΜΗρρο αροίίοΐο, ^ηι 
ηιηΙίοΒ ΐη 8αηιαηα ^1ι^α6α^ 
10. Οβ 8ίϊηοηβ Μα^ο φιχ οπηι ρΙηΗΙηα αΐχύ βτβάχάϋ 
βί 1)αραζαΙία β$ί : ίη ςηο βίχαηι αρϋυτ άβ ΡβΜ 
βί Ιοαηηίί αά βο$ Ιβςαίιοηβ, βί ίηνοοαίίοηβ $αηοί{ 
8ρΐΗίιι» ηφβτ βο$ ςηιί δαρίίζαίι βταηί, 

α. Οηοά ηοη ατςβηίο^ ηβςιηβ ΒχτηηΙαίοτιΙίχα, $6ά 
$αηοί{$ ρβτ βάβίη 8ρίΗίη» 8αηοίί βοτηηιηηίοαίίο 
άαίΗτ : ίη ςηο βίχαηι ροηαηίην ςχιχ ίυηί άβ $ί• 
ηχηίαίίοηβ αο οδίηνραίχοηβ 8ίιηοηχ$, 

12 Οηοά $αηοίοτηη% αο βάβϋητη οοίηηιηηί ίαίχιίί 
ΏβΐίΒ ρτοΒρβτηηι ίνχόηαί 8ΐίθοβ$$ιιιιι, ηιηιρίο ατ* 
ρηιηβηίο βχ Μ$ ^ηχ βίτΰα βηηνοΗητη βοηίίρβ- 
πίηί. 

13. Όβ άχυνηα ΡαχίΗ αά €Ηή$ί% αρο^ίοΐαίπτη νοοα- 
ίχοηβ οωΙίίΜ (αοία^ ίη φιο βΐέα/η αρίίην άβ 5α- 
Ιηίβ βί ΰαρίίϋίηαίβ ΡαηΙχ ρβτ Ληαηχατη ^ηχία Ώβχ 
ΓβυβΙαίχοηάηι^ βί Ιοςχίβηάί ΙίΙβτίαίβ, αο οοηΌβί*$α'' 
ίίοηβ βτρα αρο$ίοΙο$ ρβτ ΒαηιαΙ>αϊη οοηίταοία. 

14. Όβ Μηβα ραταΐ^ίχϋο Ι^άά» ρβτ Ρβίτηη οίταίο : 
ίη ςτιιο αρϋητ βίχαηι άβ Τα6χίΗα άχΐβοία υχάηα^ 
ςχΛατη Ρβίτχα Ιορρα ρβτ οταίχοηβηι α ηιοτΙη%$ 
βχοίίανϋ» 

15. Όβ €οτηβΙίο, ςιχΜΒςηβ αηρβΙιΐ8 αά βητη άΜΐ, βί 
^Η9 ηίΤΒηηι Ρβίτο 0(κ1χ1ιι$ άβ ρβηίίηηι νοεαΟοηβ 
άχοίαίηηί: ίη ς[ΐέθ ηατταίχίτ^ ^ηοά ίταη$τηχ$βχα 
Ρβίτίέ$ νβηβήί αά ΟστηβΙίίΐηχ. Εβρβίηηίυτ α Οοτ* 
ηβΐιο ςνχ αηρβίια (αβταί ίβ$ίαίχί$, ίρβί^ιιβ ϋοτηβ^ 
Ιχο ηαττανβταί. Ρβίτί ιηΒίηΐΰίχο άβ ΟΗτχΒίο^ αο 
8ρίτίίΐί$ ίαηοίχ^ βαρβτ βο$ ςηχ αΐίάχβΙ>αηί, άοηηηι : 
βί ςηοηιοάο 1>αρίίίαίχ (αβηηί^ φιχ βχ ρβηίχΙίνΛ 
οτβάίάβταηί. 

16. Οηοηιοάο Ρβίτχα άβιηοβρί βίχαηι ίχηρηία βοτνηι 
ςηχ αο'α ίΐιηΐ ηατταί αρο$ίοΙ%$ αάνβτ$ιι$ ίρ5κηι 
άχΒΐ'βρίαηίχδνΒ. Τχίηο αηίβηι Βατηαδαηι ηιχεβ" 
ηηί αά (ταίτβ$ φιχ βταηί ΑηίχοοΗίΧ. 

17. ΡτορΗβίχα ΑραΗ άβ ρβηβταΐι ρβτ οτίβηι (αηιβ, βί 
βίββηιοη^ηα οοΙΙβοία αρηά (ταΙτβ$ φι\ βταηί Αη• 
ίχοτΗιχ. 

18. ^α^οι)x αρθ8ίοΙχ χηίβτβγηρίιο, χη ρηο ηατταΐητ Ρβ- 
ίή α6 Ηβτοάβ Γοη\ρτβΗβη$χο : βί ςιιοηιοάο χρ$ηηι 
αηρβΙΐΛ$ άχνχηο ;ιιμμ α νχηοχιΙί$ Ιίόβταυίί: βί 
ΡβίηΐΒ ηΰχ ί^ΓοΜίχα ηοοίπ αρραηιίΒ$βί^ οΙοΜ χΒουΜΒίπι τηοοΜ ΒΡίβεοη 40 άπηι^ €ΐ οοη8€^ηεηίβτ άβ ίιηφΗ Ηέτοάί» τηί$ετα 
αοβτία^ίΐβ ρβτάιίίοηβ, 

19. Ι^^αίίο ΒανηαΙ)^ 6ί ΡφηΗ α άΜηο 5ρ^'<ιι ίη 
ε^ΌΓΗη, ςηι«τ9ΐι« ίη Β^ιηοΛ ιηαφΜ^ ρ€τ €Ηή$ί% 
ησηιβη ορβταίί ηιη^ 

20. ΡΙοτβπΒ ΡανΗ άοτίήηα άηοβπε αά ΓΛΗ$<ιιηι, 
ίηηι €Χ Ιβρβ, ίηηι ρο$Ιβα βχ ρνορΗβΙίΒ, Μ$ίοτίοα 
β< βυαηρβίχοα, φιχ βί ωΙΙβοϋυα €$ί βί ναΟοοίηα' 
Ηυα. 0& ίταηΒίαίίοηΰ ρτΒάίύαϋσηΐΒ αά §έηίβί^ 
βσηαηφΛβ ίΐήάαυ/ί ρ$η€θΐ»Ησηβ οδ άΜ$ίση€ %η 
Ιΰοηιηηι. 

21. Οηοηιοάο Ιοοηη Ολτιβ^ιιιιι ρτχάίοανΘτίηί : οιι»η 
ςηβ ηνΙΟΰ νβάΐάϋίεβηΐ, ρβτΒβοηϋοηβίη ρα»$ί 8ηηί 
αρσ$ΐοΗ, 

22. Οβ οΐιηιάο α ηαίινϋαίΰ ^υχ Ιψίη» ρβτ άρΜοΙοΒ 
οηταΙΐί$ €$ί : ρνορίβν ^ηοά άη ρ$$β, βί ^νοτβ άί- 
Ό(ηο αοϋαη υί$ί δνηΐ ίηοοΙ\$. ϋδί ρο$Ιβα ΙίΕρίάο* 
(υτ ΡαηΙπΒ α ίυά»\» ιιτδί ν\ΰίηί$. 

23. Ονίοά ηοη ορστίβαί €Χ ρβηΗΙηα οτ€άα/ίί€$ οϊγ- 
οητηοιάί^ ίηχία άβοτβίηίη αβ ΒεηίβηΗατη αροΒίο• 
Ιοηΐίη ίη ςνο ροηίΐητ Ιβραίίο αρο^Ιο/οηοιι, αά 
€0$ ςΐΗί € (/«ηΓίδιιβ ΰτβιΐίάβηίηΐ, άβ Μ$ ςπχ ο6- 
$βτναηάα βταηΐ ΛΗβτοαΙϊο ΡαηΙι αάυβηαβ Βαν» 
ΠαΙπηη ρτορίβτ Μανοπηι. 

24. Ββ ίηίΐνηβΗοηβ ΤίηιοίΗβι, βΙ ΡαηΙι τη ΜαββΟο- 
ηίατη ίηχία νβκβΧαϋοηβηί βτηϊ9ί,\οηβ. ΰι φιο ηαι^ 
ταΐυτ άβ βάβ αβ ΒηΙαίβ απίπ^ίατη ιηηΐ^βή» Ι^'άιχ : 
άβ 9αίνίβ ρηβΙΐΛ ίιαΙβηϋΒ βρίτΟηνη άίνΐηαίίή'βίη, 
ρτορίβτ ςηαιη άοηιίηί χηοΐίαβτνηί ΡαηΙηιη ίη 
βάΤββτβίΛ, Ββ ίβττο'τηοίι^ αο πήταοπίο ςηόά Μ 
οσηίίρϋ, βί ηιηοηιοίΐο οη$ίϋβ οατββτί$ οαηι οτβάί- 
άί$8βί %η {ρ9α ηοβίβ. τβρβηίβ ηΛη 1αίΐίνβτ$α /αγηί- 
Ιια δαρίιζαίια β$ί. Οηοά τοραίί βχί&ήηΛ Ηιηο άβ 
ύάτββτβ αρο8ίϋΗ, 

29. Ββ ββάιΐιοηβ (αβία ΤΗβ$$αΙοηίβ9β ο6 ρτχά^βαίιο• 
ηβτη, ^α^Μ ΡαηΙί %η Ββτοβατη^ βί ίηά^ (η ΑίΗβ- 
ηά$. 

29. Ββ Ββτίρίντα ^ηχ 8ίφβτ ατατη βταί Λ^ΗβηίΜ : βί 
άβ άοοία ΡοηΗ ρτκάίοαΗοηβ αβ ίρ$ίη$ ρίιβίαίβ, 

27. Ββ Α(}η%1α βί Ρτί$οιΙΙα αβ ϋοτίηίΜοηηη ίηστβάΗ- 
Ηίαίβ, ΒβΊςηβ ϊίβηβρίαοίίο^ ςνοά ΡαηΙο τβυβία- 
ίνετη β3ί Ββΰηηάητη ρτσυιάβηΗαηι ς[Η9 βτςηίΙΙοί 
βταί : ίη φΛΟ βίίατη αρϋητ άβ Οτιβρο ατοΑιηρίΐα' 
ςορο, φίί βητη αΙίί8 ςηίΐηαάαηί βτβάίάίί βί 5αρ<ι- 
ζαίίϋ €$ί : ςηοά $βάίίίοηβ ΟοηηίΜ τηοία ΡαηΙηβ 
οίατη άί$οβ»$Η βησιςαβ νβηίΒΒβί ΕρΗβεηιη αβ άίΒρη- 
ίοΒΒβί, βρτβ$$η$ β$ί : άβ ΑροΙΙο νιτο βίσςνβηίβ αβ 
ΙίάβΙί, 
'-^. Ββ \>αρίί$ϊηαίβ βί 8ριηίη8 Βοηοίϊ άοηο ρβτ ΡαηΙχ 
οταί'οηβιη άαίο Με (^ηι ΕρΗβ$\ οτβάΊάβταηί, βί άβ 
βαΐνίβ ρορηίί : ίη ^ηο ηατταίητ βίίατη άβ βΐία 
8ββΌ9^ βί ςηοά ηοη ορβτΐβάί αά ίηοτβάηίοβ αοββ- 
ά0τβ, βο$^υ$ ςνί ββ τβάάΐάβτηηί (ίάβ ίηάέ§ηο$ : νος νύχτωρ τοΤς ΜιλφοΙς 6ΐ(αν<χώρησ(ν• 
έν φ πκρί της φυλάκων χολάσβως. Κα\ 
μκτέπ&ιτα π•ρ{ της του άσιβούς Όρώ$ου 
ΐΓΐχρ«ς τκ χαΐ 6λ(6ρ£ου χχταστροφης. 

1^0 ΆίΓοντολή Βαρνάβα χα; Ηαύλου «ρ^ του 
6κ(ου Πνεύματος κ!ς Κύιτρον, $98 τκ κ!ργά« 
ναντο έν όνά(χβΕτ( Χρττεου βίς Έλύμβν τ6ν 
μάγον. 
χ\ Ιίιύλοο β66αλ:^ς διδ2σχαλ(« •!ς Χριστών Ιχ 
τι του ν^μοα ικχίΐ χχθεξή^ των ιτροφητών, 
Ιστοριχή χχΐ εύαγγελιχή, έν φ έχλεχτνχι^ χαΐ 
σνλλογιστιχή. ϋερί μβταθέτιως του χηρύ- 
γμοηος εΙς τά Ιθνη, Βιοβγμου τε αύτων έχει, 
χαΐ άφίξεως ε{ς Ίχόνιον. 

χλ\ *Όπως έν Ίχον(φ χηρύξαντες τόν Χριόταν » 
πολλών τ< ΐΓΐβτευφάντων έ^ιώχ0ηαταν οΐ 
απόστολοι• 

χβ'. Ηερί του έν Δ*)οτρ6ις έχ γίνετί^ς χωλού 
Ιαθέντος δια των Ατκο^^λων* δι* δπερ εΤνα 
τε θεο^, χάΐ μανηνχι τοΤς έγχωρίοις Κοξαν• 
"Ενθα δή χα ι μετείχε ιτα λι$^άζ«τ«ι & ϋαυλος 
παρά τα^ άτύυγ'έιτ^νων Ίουδαίοον. 

χγ'. *ϋτι ού περιτέμνεν^αι το6ς έξ έ6νων χι- 
οτεύσαντ^, δεμάτι χοΛ χρίσει τών απο- 
στόλων* έν ψ Επιστολή τ&ν αποστόλων 
πρ^ς τους έξ έ6νων ΐίέρΐ £ν ιρυλβΕχτέον. 
*Αντί^;3ησις ΙΙαύλου προς Βαρνάβαν διά 
Μάρχον. 

χδ'. ΗερΙ χΑτηχήσεως Τιμοθέου, χα^ ^ς χατ^ 
άποχάλυψιν άφίξεωΐ;^ ΙΙαύλου ΐΐς Μαχιδο- 
ν(χν, έν φ περί π(στεως Και 9ωτηρ(α^ τινός 
γνναί}^^ Λυδίας* π:ερ1 ΙάσΙως* της πνεύμα 
πύθωνας έχούσης παιδ{σχης, δι* ήν τ^ Ηαΰ- 
λον χαθίΤρ^αν οΐ δ«^6τάι. Περ) του συ^άν• 
τος έχεΤ σεισμονλ χαΐ θαύματος, χ*ί δπώς πι- 
στεύσας 6 είρχοτοφύλαξ έν οίύτ^ τζ νυχτί 
έβαπτίσθη παραχρήμα Πανέστιος, ίήπ, πα- 
ραχληθέντες έξήλθον έχ τον δβσμωτηρίοσ 
τ^τε οΐ απόστολοι. 

χι^. ΗερΙ βάσεως γενομένης έν βεσ9αλον[χ|^ 
χηρύγματος )νεχεν, φυγής τ« Πούλου εΐί 
Βίροιαν, χάχεΐθεν εΙς *Αθήνάς. 

χς^• Βίρ\ της έν Άθ^ναι^ έπιβωμ{ου γραφη^• φι* 
λοσόφου τέ κηρύγματος χαΐ ι&σιβε£αφ ΙΙαύ• 
λ(Η>. 

χζ*. ΗερΙ Ά)^ύλα Μ\ Πρισχίλλης, χαΐ της Κοριν- 
θίων άπειθείας, της τε χατά πρόγνωσιν έπ' 
αύτους εύδοχ^ας του θεού έτποχαλυφθ«ίση< 
Ηαύλφ* έν φ περί Κρ{σπου άρχισυναγώγου 
πιστεύσαντος συν έτερο ις τι σι χα^ βαπτι• 
σθέντος, δτι στάσεως χ(νηθβ(σης έν Κορ(ν• 
θφ, 6 Παύλος 6πανεχώρησεν, έλθών τ< εις 
"ΈΙφε^ϊΟν χαΐ διαλεχθεις έ^^λθε* πε^ Άπολ• 
λώ άνδρας λογίου τε χαΐ πιστού. 

χη'. ΙΙερι βζπτίσματος χα ι ττ^ς του άγιου Πνεύ- 
ματος δωράάς δοθείσης διά προσευχής Παύ- 
λου τοΤς έν Έφέσΐ|Τ πιστεύσ^σι, χαι περί 
Ιάσιως τοα λάον* έν φ περί των υΙων £χευ&, 
Μ«) β«ι ού δεΙ προσχωρείν έπ(στο€ς χα) άν- 41 αΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΑΟΤΑ ΑΡυ8Τ0ΙΧ)ΙΙϋΜ. αξ(οις τήζ πίστεως γβνομένοκς. ΚαΙ πβρι έζο• ^ 
μολογι{σεως τών «ιτ»υ6ντων• Ήΐρ'. τής έν 
Έφέσφ κινηθείσης στάσεως 6πό Δη μη 
τρΙοΜ του άργυροχ6που χατά των αποστό- 
λων. 

χθ'* Περίοδος Παύλου, έν ^ τά περί θβ^άτου χα ι 
ανακλήσεως Εύτύχου δια προσευχής έν 
Τρψάδι. Παραίνεσίς τε αύτοΰ ποιμαντική 
πρυς τους έν *Εφέσφ πρεσβυτέρους* έν φ 
παράπλους Παύλου άπο Εφέσου άχρι Και- 
σαρείας της Παλαιστίνης. 

λ'. *Αγάβου προφητεία περ2 των συμβησομένων 
τφ Παύλψ έν Ιερουσαλήμ. 

λα'. Παραίνεσις Ίαχώβου πρ6ς Παίίλον περί του 
μή δοχεΐν Εβραίους περιτέμνεσθαι. 42 

Ηβτη άβ οοη(β$9ίοηβ (τβάβηΗητη, άβ τηοία ΕρΗ€$ϊ 
Ββάίίίοηβ α ΟβπιβίΗο (αίνο ανρβηίαΗο αάν$τ8η$ 
αρο$Μο8. κο,^ Β 

λβ\ Περί της έν Ιερουσαλήμ χατά του Παύλου 
κινηθείσης αταξίας, 6'πως τε αύτδν 6 χι• 
λίαρχος του πλήθους εξαιρείται, έν φ Παύ- 
λου κατάστασις περί Ιαυτου χαι της εις 
άποστολήν αύτου κλήσεως. Περί ών 6 *Ανα- 
νίας εΤπε προς τον Ηαυλον έν Δαμασκώ, 
οπτασίας τε κα2 φωνής θεού γενομένης ποτέ 
προς αύτον έν τφ Ιερφ* Ετι μέλλιυν έπΙ τού- 
τοις ό Παύλος τύπτεσθαι, εΙπών $τι 'Ρωμαι^ς 
ε!μι, άνέβη. 

λγ\ "Οσα 6 Παύλος καταβάς εΙς τ6 συνέδριον Επαθε 
τε καΐ εΤπε* και εύθυβόλως Ιίπραξε. 

λδ\ Περ^ επιβουλής μελετωμένης 6π6 Ιουδαίων 
κατά Παύλου, και μηνύσεως αυτής προς 
Λυσίαν. Έν φ δτι παρεπέμφβη 6 Παύλος 
τφ ήγεμ<$νι εΙς Καισαρειαν μετά στρατιωτών 
καΐ γραμμάτων. 

λε\ Τερτύλλου περί Παύλου κατηγορία, καΐ αύ- 
του απολογία έπί του ήγεμ6νος. 

λς\ Περί τής Φήλικος διαδοχής, και τής Φήστου 
προαγωγής, τής τε έπ* αύτου ανακρίσεως 
Παύλου και εφέσεως. 

λζ*. *Αγρίππ2 και βερνίκης παρουσία, καΐ πεύσεις 
των κατά Παυλον έν φ Παύλου άπολογίσ 
έπ* αυτών περί τής έννομου θρησκείας αύ- 
του καΐ κλήσεως εις το Εύαγγέλιον* ώς ου- 
δέν αδικεί Ιουδαίους 6 Παύλος, *Αγρίππας 
έφη τφ Φήστφ. 

λη'. Πλους Παύλου έπΙ *Ρώμην, κινδύνων τε 
πλείστων και μεγίστων εμπλεως* έν φ παρ- 
αΐνεσις Παύλου προς τους συν αύτφ περί ^ 
ελπίδος σωτηρίας. Ναυάγιον Παύλου, $πως 
τε διεσώθησαν εΙς Μελίτην τήν νήσον, καΐ 
δσα έν αύτζ 6 Παύλος έΟαυματούργησιν. 

λθ'. "Οπως άπ6 Μελίτης, εΙς *Ρώμην κατήντησεν & 
Παύλος. 

μ'. Περί διαλέξεως Παύλου της πρ^ τους Ιν *Ρώμΐ[^ 
Ιουδαίους. 29. ανοηχΙίΛΒ ΡαηΙί, ίη ςαο βΟαηι ηαιταίην ΛΐοΓβ 
Εηί}^οΜ βί α τηοτίβ ι^οεαϋο ρβτ οναίίοηβτη 
ΡαηΙί. ΑάΚοτίαϋο %ρ$ίη& ςιηαΐβτη άεοβαί ΗαΙ>βΓ€ 
ρα$ΙθΓ6τη αά ρτβ$Ιι/1&Γο$ ςηί βταηί ΕρΗβ8ί : ίη 
(^νο β$ί €ί ΡαηΙί ρτχίβτηανίραΗο αΐ ΕρΚβ$ο η$' 
ςηβ ΟδΒΒανβατη ΡαΙχΒίίηαηί, 

30. Αραδί ρνορΗβίια άβ Ηί$ ςηχ (ηίητα βΓαηΙ, ηΐ 
ΡαηΙο Ιβτο$οΙι/ίηί$ οοηΟηρβΓβηΙ. 

31. ΑάΗοτίαίΊο ΙοΰοΜ αά ΡαηΙητη, οο φέοά ΡααΙιι$ 
άίατβΧίΛΤ ηοη ίηάχοατβ Η6ΐν3βθ$ εχνοΑτηοΐάβη- 
άο$, 

32. ϋβ $βάιΗοηβ ιηοΐα ]Βτο$οΙ\ιτη%$ αάνβτβηε ΡαηΙητη, 
βΐ ςηοτηοάο ίρΒπιη ίήΰίίηηε α τηηΙΗίηάίηβ ετι- 
ρηβτΗ, '.η ςιιιο βϋατη ηατταΐ στάίηβ ΡαηΙιΐΒ άβ 
$βίρ$ο, 8ηί(}ηβ αά αροείοΐαίητη νοοαϋοηβ. ϋβ Μ$ 
ςΐηχ αά ΡαυΙντη άίχιΐ ΑηαηίοΒ, αο νι$ίοηβ νοοβ- 
ςΐηβ Οβ% αά βητη ^ηοηάατη χη ίβτηρίο [αοΐα: βΐ 
βπγη ρο8ΐ Λ«ο αδ βί8 νβτΙ>βταηάη8 β88βί Ραιι/ια ; 
ηΜ 8β Κοίηαηηηι β88β άίχΐ88€ΐ, ΙίΙ)βταΙη8 β8ί. 33. Οβ Ηΐ8 ςίΚ3? Ρα\Λΐχΐ8 άβ8€βηάβη8 ίη οοηβίΐηίϊη ρα8• 
8η8 β8ί βί νβοΐβ <ι6ί €οη$ΐ4ΐβη8 (ββχΐ, 

34. ϋβ χη8χάα8 ΡαηΙο χηίβηίαίί8 α Ιαά«χ8, βί ςηοά 
Ια\ί8χχ ^ηάχοαίίβ 8χηΙ : ίη ςηο ηάτναίητ (^ηοά 
ΐΓαη8ηιί88η8 8x1 ΡανίΜ €Β8ατβαϊη αά ρτ3Β8ίάβτη 
οητη ίηχΙχΗδΐί8 βΐ ΐαίβή8. 

35. ΤβτίηΙίχ αοαί8αΗο αάυβτ8Η8 ΡαηΙηηχ^ βί ίρ8Χίί8 αά 
ρΓ3Ρ8ίάβηχ άβ(βη8χο. 

36. ϋβ ίβΙχ4ή8 άβ^οίχοίΐβ Ρβ8ίχςηβ 8ηοοβ88χοηο^ βί 
ΡοηΗ α6 βο χηίβττοοαίχοηβ βί ρτονοβαίίοηβ. 

37. Αρήρρ» βί Ββτηί€β8 αάνβηίΐίί^ αβ χηίβιτοραΗοηβ$ 
άβ νβΙ)ΐί8 ς^ΐ4» ΡαχιΙιιιη ΰοηοβτηβίαηί : ίη ςηο 
βίχαηχ ηαιταίην ΡαηΙχ αά βα Γβ8ροη8ΐο^ άβ Ιβςί- 
ίίτηο οηΐίχι <ιιο βί υοοαίίοηβ αά ΕναηρβΙίαηι : 
^χίοά ΑρΗρρα άίχβτίί Ρβ8ίο ΡαηΙηηι ίη ηηΙΙο 
Ιηά3Ρ08 ^η^υ^^α α^β€ί%8β, 

38. ΡαηΙχ Άοηχαηχ νβηια ηανχςαίίο ρΙηΗηιίί ίηαχί- 
ηχύ^ΧΛβ ρΐεηα ρβΗοηΙΐΜ : ίη ςτκο ηαΓΓοίιη^ βίίαηχ 
Ραχύχ βχΗοτίηίίο αά βοί ς[ηί 8βΰηηι βταηί ά» 8ρβ 
8αΙηίί8. Ναα^ναρίατη ΡαηΙχ^ βίφίο ηιοάο ίηβο- 
Ιναηβί βυαΒβτηηί ίη ΜβΙίίβη ίηηίΐαηι^ ςιαενβ 
πιίναοΛία ΡαηΙη8 ίη βα ορβτα(Η8 8χί. 

Ζ9.0χιοηχοάο αΜβΙίίβ ΗοΜαιηρβτΌβηα ΡαηΙια. 

40. Βαίία ΡοηΗ οοηϋίο αά ίηά3β08 ρχιί Αοΐ9ΐ« άΛ^β" 
5αη<. ΕΙσΙ τά μΙν*αύτοτελή πεφάκαια μ', 
Τά 81 τούτο ις,ύποχείμινα μζ*• Ραταοι.. Οι. ΟΧνίΙΙ. 2 α (ΕΟυΜΕΝΙΙ ΤΒΙΟα^Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ 44 ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤϋΟ ΑΝαΝΤΜΟΤ ΗΚΑΙΥΠΟ ΟΙΚΟΪΜΕΝΙΟΥ 

Έκ ΙίΟψάρω^ 6ιτομνΐ)|λάτων συλλιχθεΤσά τι χαι άχριίΐύ^Χτα κΙ< σννοψιν, κΐς τ&< 

Ιΐράξεις τών *Α«ο«τ^λοιν. ΕΝΑΚΚΑΤΙΟ ΥΕΤΕΚϋΜ δΑΝΟΤΟΚυΜ ΥΙΒΟΠϋΜ &Β ΑΝΟΝΥΜΟ ΙΜΟ ΛΒ (ΕΟϋΜΕΝΙΟ 

Εχ άίνΰηΐΜ τησπησίβηΟί οοΙΙβοία βί αοοηναΐβ ΐη €οηιρ€ηάίίΐϊη τεάα€ΐα^ (η Αϋία 

αροΒίοΙοτηηί . 1 ΟΑΡυΤ ΡΠΙΜϋΜ. 

ϋβ άθ€ΐήηα €Ητ\%Ιί. ςιι/ίρ ^η'ύ α νβ^χιττε^.ίχοηβ εί αρ- 
ραήΐίοηβ ωΐ άί$€ίμαΙϋ$ : βΐ άβ ρΓθτηί$$ίοηβ βων ίι 
ί^ρίήΙη%, άβ νί$α €/ιη8ΐί α$6ηηιρΙώη€, βί άβ ρίο- 
νίοΒΟ €211$ 86οαηάο αάοβηίη^ Ι, 1 2. • ΡηοΓβιη ςυίάβιη ]ί1)Γυπ! ίβοί <1θ οιηηί- 
• 1)α9, ο ΤΗβορΙιίΙβ, ςα® οοερίΐ ^68α5 βΐ ΓαοβΓΟ βΐ 
« άθΰ6Γ6, υ3({υβ αά βαιη άίβιη, ςαο (οατη αροδίοΐίδ 
« ρΓ(β06ρί89βΙ ρβΓ δρίπίοιπ βαΩοΙπηι, ςαο3 βίο^^β- 
« ΓαΙ) &38αιηρ1α9 ββΐ. • 

« ΡποΓβιη Η1)Γυιη » άίζίΐ,ηοη Εταη^βϋαιη, οαιη 
ΐΑΐηβη Ρααΐυβ βααιη νοοβΐ Εναη^βΐίαιη, 9 υ1)ί αίΐ : 
« /αχία Εναη^βΐίαιη ιηβυιη'. » Ναιη &ιτο^&ηΙί&ιη 
α1)ίςϋβ ία^ίαηΐ. δίοαΐ βΐ ΜαΙΙΙιοΒίιβ, « 1.ί1)6Γ, ίη€[ΐιΐΙ 
^βηβΓ&Ιίοηίβ *. • Οαοά βί Μ&ΓΟΠδ (ΙίοίΙ : • ΙηίΙίααι 
Εν&η(;β1η ^6811 ΟΙιπβΙί ', » ηοη Ιαιηβη δυαιη δοή- 
ρΙΟΓΔίη νοοαΐ ΕναηςβΠαιη, ββά ΟΙιπδΙί ρΓβΒάίοαΙίο- 
ηβιη. ΙηίΙίυιη βηίιη ρΓβΒάίοβΙίοηίβ ΟΙιηβΙί, ΓαίΙρΓΟ- 
^Γβ89α8 & ρΓφάίοαΙίοηβ ^ο&ηI1ί8. ΙηίΙίααι νβΓο 
Γβτ6ΐ&Ιίοηί8 ιη^β^βηί ΟΗηβΙί βΙίηο&ΓηαΙίοηίβίρδίΰδ 
ίαίΐ ηαΐίνίΐαβ βζ ΥίΓ^ίηβ, βΐ (ΐα6θοαη€[ΐΐ6 αά \ια:ο 86- 
οαΐα βαηΐ. Οαο βΐίαιιι ίαίΐίο 5οπρ(οπιιη βηοΓυιη 
υβαβ βδΐ Μ&ΙΙΙίΦυβ, βΐ ίάβιη Ιιίο 1.αο&8 : ςαβ 8οηρΙ& 
ΟάβΙοβροδΙιηοάαιη Εν&ηββίία (ΐηοςιιβ &ρρβ11&Γ6 άϊ- 
^ηαΐί βυαΐ, Ιαηςυαιη νβΓβ οοιηρίβοίβηΐία Εν&η^β- 
Ιίαιη, Ιιοο 68ΐ, €1ΐΓί8ΐί άοοίπαβιη. Υβπιιη οαηι αίΐ, 
« Οβ οπ!ηί1)α8, » νίάβΙαΓ ]οαηηί ^ βν&η^βΐίδίο) Γβ• 
ρα^ΑΓβ : ΙΙΙθ παιηςαβ άίείΐ ρο88ί1)1ΐ6 ηοη ββββ Ιιβο 
80Γί1)βΓβ, ηβ€[αβ βηίπι ιηαηάαπι ρο886*€&ρ6Γ6ΐί!)Γθ8 
ςυί 8οη1)6Γ6ηΙαΓ : Ιιίο ααΐβπι άβ οπιηίύυβ αίΐ 86 1ί- 
1>ηιιη ί6οί886 αϊ) βτοτά'ιο αβίΐαβ &ά αδδυοιρίίοαβιη. 
Οαιά 6Γ£ο άίοθΐηιΐδ ? Οαοά ^ίο βο ηίΐιίΐ ρΓοΙβΓηί- ΚΕΦΑΛ Α'. 

ΙΙερ: τις έξ βνχττίτίω; διδαικβλί'χς Χρίστου 
κ7• ίτΓτατ'ΐ; ιτρο; τους μαθητίς χα• περί επαγ- 
γελίας ττ,ζ του άγιου Ηνεύματος Βω^εάς, θέις 
τε χαι τρό-ου ττ,ς άναλν]/εω; τοϋ Χ^υτοΰ, 

και δίυτίρας αύτο*5 πάρ- κα ι περί της ενοο^ου ουσίας ένοόξ' « Τον μεν πρώτον λ*5γον έποιητάμτ,ν περί πάν- 
α των. ώ θε'δφ'.λε. ών "ζρξατο 6 'Ιησοτΰς ποίείν τε κα ί 
« δ'.δίτκειν, άχρι ής ήαερας, έντελάμενος τοΤς άπο- 
« στ6λοις διά Πνεύμανος αγίου, ους έςελέςατο, άνε- 

« λήοθη. 

« Α(5γον • εΤπε « πρώτον, » ουκ Εύβγγέλιον, χαΐ το ι 
ΙΙαύλου Βύαγγίλ ιον τον Ιαντοΰ καλούντος, ήνίχα φά- 
σκει, « Κατά το Ευαγγελίων μου. η Το κομπώδες γαρ 
πανταχού φεύγουσιν. 'ϋς καί ό Ματθαίος, • Βίβλος, 
ρ φάτκων, γενέτεως. η ΕΙ δε 6 Μάρκος, « *Αρχή, φη- 
σΐ, του Ευαγγελίου Ίησου Χριττου. α αλλ* ου τήν 
Ιαυτου συγγραφήν καλεί Εύαγγέλιον, άλλχ το του 
Χριατου κήρυγμα. Αρχή γαρ του κηρύγματος του 
Χρισχοΰ ή άπο του βαπτίσματος Ιωάννου τ:>''οοος. 
Της δΐ του κατά Χριστόν μυστηρίου ϊττοκολ Ιψεαις, 
καΐ της έναθρωπήαβως αύτοΰ άοχή, ή έκ 11α^€έ- 
νου γεννησις, καΐ δαα έπι τούτοις, 'ξ^τίνι και ά^χτ} 
έγρήσατο τών οΙκείων συγγραφών Ματθαίος, και 
αυτός & Λουκάς ούτος* α χαΐ Ευαγγέλια οΐ πιστοί 
μετά ταύτα έδικαίωσαν καλεΤν, ώς το όντως Εύαγ- 
γέλιον, τουτέοτι, τήν του Χρίστου διδασκαλίαν πε- 
ριέχοντα. Τψ δε, « περί πάντων, • ειπεΤν, δοκεΐ έναν- 
τιοΟσθχι τψ ευαγγελιστή Ιωάννη• εΐγι 6 μέν φησιν 
ούκ είναι δυνατόν ταΰτα γράψαι* μηδέ γάρ χωρ'ζσαι 
. τα γραφόμενα βιβλία τον χ6σμον* 6 δέ περί πάντων 
Λφησι τόν λίγον πεποιησΟαι άπ* αρχής μέχρι της αναλή- 
ψεως. Τ( οϋν φαμεν ; "Οτι περί πάντων ο&τ^ς φη«ι * Π Τίιη. π, 8. • ΜαΙΙ. ι, 1. • ΜβΓΟ. ι, 4. * ΙοΕη. χχι, 30, 34. 45 αΟΜΜΚΝΤ. ΙΝ ΑϋΤΑ ΑΡΟδΤϋΙ,υΗυΜ. 46 των συνιχβντων κβΐ κ«τεπειγ<5ντων μηδΙ> «αραλι- ^ βίβδβ βίΐ θΟΓϋΐη, φΐ30 οοΙίδΟΓβηΙ βο ϋΓββηΙ, ίη ςιή- 
2ί.. .'... Λ -.Γ ? η..^_^. ..„* Λ1-/Λ. _ 1)118 (ϋνίηίΐαβ Εο νβπίαβ ρΓδΒ(ϋο&ΙίοηΪ8€θΐηρΓβ1ιβη- 

(ΙίΙαΓ. Είβηίιη ^ρ8β(ϊαοςπβ^οαηηβ8<^β^1^8 οιηηί1)α8 
άί8δβΓυίΙ. Νοη βηίπι ςαίάρίαιη βοραιη ΓβΙίςαβΓϋηΙ, 
ρί»Γ ςυίΒ νβΐ άίδρβπδαΐίο Υ6Γΐ)ί ^αxια οβΓηβπιοΓβάί- 
ΙαΓ βΐ οοί^ηοδϋίΙπΓ,νβΙ ιηαμηίΐαάο ίρδίϋδ ]αχΙβάίνί- 
ηίΐαΐβπι ΓίίΙϋοβΙ βΐ ιηαηίίβδΙαΙυΓ. « Ο Τΐιβορίιίΐβ. » 
ΡΓίβΓβοΙϋδ βΓαΙ Ιιίο Τΐιβορίιΐΐαδ. Νβ ΕαΙβιη ιηΐΓβπδ 
81 υηίϋδ νίη ρραΐία ΙαπΙαιη ουΓοβ δαβοβρβπΐ, ϋΐ ϋΐί 
άαο ίηΙβ^Γα νοίαηοίηα 1α1)οπ8 ρΙβηΛ οοη8θη1)θΓβΙ. 
ΌοιηίηίοδΒ ηαπιςαβ νοοίδ ο1)8βΓναΙθΓ θΓβΙί^αωάίοβ- 
Ιϋί : « Νοη βδΐ νοίαηίαδ ΡαΙπβ ιηβί,υΐ ρβΓβαΙυηιΐδ 
ραδίΙΙοΓαιη ίδΙΟΓυιη *. η — • ΕΙ ίαοβπβ β1 άοοβΓβ. » 
Ειιιη (ΐιιί ραδδυβ βδΐ άίοίΐ βΐίβιη ιηίΓαοαΙα βάιάίβδβ ; 
αυΐ !ιοο <ϋοίΙ, ςυοηίαιη ρβΓ βΛ ςυζβ ορ6Γα1)&ΙαΓαά- πεΤν, έξν ών ή του κηρύγματος θει^της και αλήθεια 
καταλαμβάνεται. Και γαρ αύτ6ς ό Ίωάνης περί πάν- 
των τούτων διέλαβεν. Ου γαρ ένέλιπόν τ: δι' ών ή τε 
κατά σάρκα του Λ6γου ο^κονομ(α πιστεύεται τε και 
έπιγινώσκεται, και ή κατά τήν θεΐ(5τητα αύτου με- 
γαλει6της διαλάμπει τε και εμφανίζεται. « *Ω, Θεό- 
φιλε. )) Έγεμών ήν ούτος 6 θεύφιλος. Μή θαύματος 
δι εΐ ένεκεν άνδρας Ινος τοναύτην φροντίδα κατελά- 
βέτο, ώς δύο αύτφ γράψαι πραγματείας ολόκληρους. 
Και γαρ φύλαξ ήν της Δεσποτικής φωνής της λεγού- 
σης• « Ουκ εστί θέλημα του Ώατρ6ζ μου, 7να άπ<5- 
ληχαι εις των μικρών τούτων. » — « Ποιεΐν τε και δίδα- 
σκε ιν )) τον παθύντα λέγει καί τα θαύματα πεποιη- 
κέναι'. *Ή 6'τι δι* ών έπραττε παρ^νει. « "Αχρι ής ημέρας. >. Το Ιξής• ^Άχρι ής ημέρας άνελιζφθη. Τά ^^ ιηοηβΙ)βΙ « ϋδςιιβ βά βαιη (Ιίβιη. • Οράο ββΐ,πδςαβ δι λοιπά, διά μέσου. Το δΐ, « Έντειλάμενας τοις 
άποσχόλοις διά Πνεύματος αγίου, » ή 6'τι πνευματικά 
τα εντάλματα δηλοΤ, ούδεν κοσμικον έπιφαίνοντα' -ζ 
"ίνα και το Πνεύμα σύμφυτον Ιαυτφ παραδ^ίξ^, ώς 
ούδεν ών ύπό θεού τελείται έλλεϊπον εχοντι τής άγια- 
στικής υτιοστάσεως. Ύί δε τά εντάλματα ; « Πορευ- 
θε'ντες μαθητεύσατε πάντα τά ^θνη, βατττίζοντες αυ- 
τούς εις το όνομα του ϋατρος, καΐ του Που, και 
του άγιου Πνεύματος. » — « ^Ανελήφθη η δΐ είπεν, 
ουκ, Άνέβη• ϊτι γάρ ώς περί άνθρωπου διαλέγε- 
ται. 

« ΟΓς καί παρέστη σεν Ιαυτόν ζώντα μετά τό πα• 
« θεΤν αύτον,^έν πολλοίς τεκμήριο ις. » 

« 'Λνελι^φθη » εΙπών, *ινα μή τις νομίσ^ έτερου 
δυνάμει τούτο γενέσθαι, έπήνεγκεν εύΟυς καΐ τ^, 
άπό τής οίχείας αυθεντίας. « Οις και παρέστη σεν εαυ- 
τόν ζώντα. » Τον «ύτ6ν δΐ δεικνυς καΐ πεπονθ^α χαΐ 
άναστάντα, συνήψε τφ λ^γφ* « Μετά το παθείν αυ- 
τόν. » 

« Δι' ήμερων » δΐ εΤπε κ τεσσαρ^χοντα. » 

Ουκ, *Κν ήμέραις• ου γάρ συνεχή τήν μετ* αυτών 
διατρ'.βήν έποιεΐτο, ώς καΐ πρό του πάθ^^^ άλλα 
διεσταλμένως, άμα μίν χα2 ποθεινοτέραν αύτοΤς τήν 
εαυτού έμφάνειαν ιεαρασκευάζων, αμα δΐ καΐ τ^ 
ύψηλότερον και θ^οπρεπίς αυτού έμφανίζων. 

« Όπταν6 μένος αύτοΐς. » 

Τίνος Ινεκεν ού πασιν, άλλα τοΤς άποστ6λοις έφά- αά βυιη άίβιη ςυο βδδαιηρίτΐδ βδΐ ; ΟΦίβρα ρβΓ ρα- 
ΓβηΙΙιβδίπι ιηΙβΓροηυηΙϋΓ. Οαοά αυΐβιη αίΐ: ■ Οαπι 
αροδίοΐίδ ρΓβθοβρίδδβΙ ρβΓ δρίπίαπι δ&ηοΐυιη, » νβΐ 
Ιιοο άίοίΐ, δρίπΐυαίία δί^ηίβοαηβ ίαίδδβ ρΓΦοβρΙα. 
ηίΐιίΐ δαοαΙαΓβ ρΓδο δβ ίβΓβηΙία, νβ) βΐίαιη αΐ δρΐη- 
Ιηπι οοηηαΙαΓαΙβιη δί1)ί άβιηοηδίΓβΙ, υΐροΐβ οαί βχ 
άίτίηα ΙιγροδΙ&δί ηϋιίΐ (Ιβ^ϋ βοηιιη ςα® & Οβο βζ- 
ρΐβη ροδδΐιηΐ. Ουοΐοαιη αυΐβιη δΐιηΐ ρΓβοβρΙα ? 
• ΕηηΙβδ Β άοοβίβ οηοηβδ ^βη1β8, ]}&ρ1ίζαη1β8 βο3 
ία ηοιηίοβ ΡαΙτίδ, βΐ Ρϋϋ,βΙ δρίπίαβ δαηοΐί^» ΑίΙ 
ααΐβιη, « ΑδδαιηρΙτίδ βδΐ, » ηοη, ΑδοβικϋΙ : ηαπι 
αάΐιαο άβ βο Ιαηςυαπι άβ Ιιοιηίηβ άίδδβπΐ. 

Ι, 3. « Οαίύαβ βϋαιη βχΐιίϋιιίΐ ββΐρβυη! νίνβηίβηι 
^< ροδίςααιη ΐρδβ ραδβυδ ίαβι αΙ, οοπιρίυπύαδ αρ^α- 
« ιηβηϋδ. » 

Ουιη άίχίδδβΐ: ΑδδυιηρΙυδ βδΐ, » ηβ ςαίδ βχίδΐί- 
πι&ΓβΙ αΐΐβπαδ Ιιοο ίαοΐυιη βδδβ νίΓίαΙβ, δίαΐίιη 
βΐίαιη 8α1)]'υηχίΙ, ςαοά ρΓορηβθ βδββΐ &αο(οηΙαΙί8 : 
«0αΠ)ΐΐ8 βΐίαιη 6χί1)υίΐ86ίρ8ΐιιη νίνβαΐβιη.» Εαπιάβιη 
ααΐβιη οδίβηάβπδ (^αί ρ&δδαδ ΓυβΓ&Ι&ΟΓβδυΓΓβχβΓ&Ι, 
δβηηοηί ^οη^αηx^^ ({αοά δβςαίΙαΓ, άίοβηβ : « Ρο$1- 
ςυ&ιη ίρ8β ραβδοδ ίαβραΐ. » 

« ΡβΓ (Ιίβδ ςιι&άΓ&^ίηΙ&. » 

Νοη (!ίχί( : Ια ()ίβ1)ΐΐ8 : ηβςαβ βηίπι οοηϋηαβ οαπι 
ίρβίδ ν6Γ8&1)&ΙαΓ, ςυβαιαάιποάΰπι &η1β ρ&δδίοηβπι, 
8βά ι1ί£ΓβΓβηΙί πιοάο : δίπιαΐ ςαίάβπι βΐ (1βδίΓα1)ίϋο- 
Γβηι 618 Γβάάβοδ βααιη &ρρ&ΓίΙίοη6ΐη,8ίπιυ1ςυοςαβ 
8α1)Ιία]ίθΓ6πι αια^ίδφΐβ άίτίηαπι 86ίρ8υπι οδίβηάβηβ. 

« Αρρ&Γβη8 ίΠίβ. Λ 

Ου&αι οΐ) 0Αΐΐ8&αι ηοη οπιηί1)α8 ρ&1&πΐ| 86<1 
νη ; *Οτι φάντασμα £δοξεν αν τοΤς πολλοίς, ουκ ε!- Ο &ρο8ΐο1ί8 ΙοηΙαπι αρραΓαίΙ ? Ουία νηΐ^ο ρ1ι&ηΙ&8ΐη8 δόσι το άπ^^ρητον του μυστηρίου. Ει γαρ χαι αύτοΙ 
οΐ μαθηται ήπίστουν τήν αρχήν και έθορυβούντο, τ( 
τους πολλούς εικός ήν παθείν ; Διά τοι τούτο έκ τών 
σημείων ών Ιλαβον χάριν ποιειν οΐ απόστολοι, άναμ- 
φίβολον ποιεί τής αναστάσεως τήν άπ^δείςΐν και κοι- 
νήν* ώστε μή τοις τ^τε μ^νον, 6'περ έχ τής βψεως 
Ιμελλε γίνεσθαι, άλλα χαι πάσι τοις μετά ταύτα 
φανεράν γενέσθαι τήν άνάστασιν. 

« ΚάΙ λέγων τά περί τής βασιλείας τού βεού. » νίδίπη ίαί886ΐ,(ΐαοά ί^ηοΓ&1)&( &Γ0&ηαπι πιγ8(6ηοηι. 
Νεπι 81 ΐρβί ςαοςαβ άίδοίραΐί ίηίΙίοίηοΓβάαΙΐ βΓ&ηΙ 
αο ΙυΓΐ>Εΐ)αη(υΓ,ςηίά νβηδίαιίΐβ βδΐ ταΐ^δραββαπιπι 
ίαίδδβ ? ΡΓορΙβΓβα βχ βίςηίδ, &(1 ςαα βάβηά& ^γα- 
Ιίαπι αοοβρβΓαηΙ αροδίοΐί, ίηάα1)ίΙ&1&πι τβάάϊί Γβ.• 
6υΓΓβ6ΐίοηί8άβηιοη8ΐΓ&11οη6πι,οπιηί1)α3ςυ6θχρθ8ί- 
Ιααι : αάβο η( ηοη Ιιίδ ΙαηΙηπι, ςαί Ιαηο βΓ&ηΙ, 
ςαοά ίρ80 αβρβοΐα ΓαΙαΓοπι ! βΓαΙ, τβΓαηι βΐίαπι 
ροδΙβΓίδ οιηηίΙ)α8 ηιαηίίβδία ΑβΓβΙ ΓβδΠΓΓβοϋο» 
« ει Ιοςαοηβ άβ Γβ^ηο Οβί. >» * Μ&Ιϋι. χνιπ» 14. β ΜαΙϋι. χχπυ, 18, 19. 47 ΟΕΟυΗΒΝΠ ΊΈΛΟΟΜ ΕΡΙδΟΟΡΙ 48 Ηίηο άίδοίιηαδ ςυοά βΐί&ιη ροβΐ ΓβδαιτθοΙίοηβιη Α Έντ«υθεν μανΟάνομιν. ώ; χαι μετά τήν άνάτεζ- άοε6])α( άί3θίρΰ1θ5. 

« ΕΙ οοηνβδοβηβ. » 

8ίιηαΙ βάβηβ αο 1>ί1)βη5. ΟίοίΙαΓ βηίιη συναλίζων, 
φΐαβί άλών, Ιιοο ββΐ, βαΐβ βί ιηβηδα οοιηιηιιηί- 

« ΡΓβθοβρίΙ 618 αϊ) Ιβτοβοΐ^ιηίδ ηβ άίβοβάβΓβηΙ, 
• ββά βχβρβοΙ&ΓβηΙ ρΓοιηίδβίοηβιη Ρ&Ιηδ. η 

^α1)β1)&( πθ α1> ΗίβΓΟβοΙγιηίδ άίδοβάβρβηΐ : νοίβηβ 
βηηίοΓβιη Γβ<1άί αραά ίρβοβ Γ68αιτ66ϋοηί8 δβηηο- 
ηβοι ρβΓ ιηΐΓ&ευΙα ςα» οπιοίΟχί ίηνοοαϋοηβ ββ- 
Γ6η1 : ρβΓ ΐΓί1)υΙ&Ιίοη68 βΐί&ιη φΐ&8 ρ&ΙβΓβηΙΠΓ & 
^αάιΒ^8, ηβο Ιαιηβη αϊ) β]α3 αιηίοίΐί&,ςαι οπιοί0ζιΐ8 
ίιιβΓ&Ιαο Γβ9αΓΓ6Χ6Γ&1.<ΐ60€6Γ6η(,86ά 4 Ιΐϋίο ροΐίπβ σιν έδί^ατχε τους μα6ητάς. 

κ Καΐ συνχλιζ^μκνος. • 

Συνβσθίων χαι πίνων. Τουτέττι κοινωνών άλών, 
χοινωνών τραπέζης. 

■ Ηαρήγγειλεν αατοις, άπδ Ιεροσολύμων μή χωρί- 
« ζενθ«ΐ| άλλα περιμένειν τήν Ιπβγγελίβν του Ηα- 
α τράς, » 

Άπ6 Ιεροσολύμων μή άφίστασβαι πβρηγγύ^, 
βουλ($μενος τ^ προσεδρίφ βεβαιύτερον τλν της βνβ- 
στάσεω^ αύτοΤς χαταστήσασΟαι λύγον, διά των θαυ- 
μάτων, & δΓ επικλήσεως Ιγίνετο του σταυρωΟέντος, 
δια των θλίψεων ών Ιπασχον μίν &πο των Ιουδαίων 
ούκ άφίσταντο δΐ της του σταυρωΟέντος και αν«- οοιηιηοΓβΓβηΙαΓ. Οαοάδί 8ΐ&1ίιη &1) ΗίβΓΟδοΙγιηίδ β στζντος φιλίας, άλλ* όπεραπέθνησκον τούτου. Ει δΐ (ΙίδΟβδδίδδβηΙ, ηίΐιίΐςαβ Ιιοπιιη ίυίβδβΐ δτι])δ6ουΙαπι, 
δΏδρβοΙαεβΓίβ ίυίδδβίΓβδΏΓΓβοΙίο. ΡΓβθΙβΓβαςαοςυβ 
ιηαΐΐί 6Γ&ηΙ ί1)ί(]6ΐη οΓβάίΙυη. 8ίαιιι1 βΐίαιη βχδρβε- 
Ι&Γβ θΟδ οροΓΐθ1)α1, ηβ ςαί άίοβΓβηΙ ςηοά ηοΐίδ 
ΓβϋοΙίδ &ά βχίΓαηβοβ οδίβηίαηάί δαί ςραΐία αοοβ- 
ά6ΐ)&η1, ηίΓδυιη βΐίαιη ςηία ηοηάυιη 8ρίή1ιΐδ υιγ- 
ΙαΙβ αηη&Ιΐ, ίηυΐϋβδ τβάάβΓβηΙαΓ αά ΙιοδΙίυιη 
οοη^ΓβδδΠδ. 

Μ ΡΓΟίηίδδίοηβιη ΡαΙηδ. » 

ει ϋ1)ί ΙιοοΡαΙβΓ ρΓθΐηίδί(? Οίοίιηαβ βΓ^ο ςαοά 
γβΐ ρβΓ (ΙβΓβοΙιιιη οροΗβΙ (ΙίοΙυιη Ιιοο ίηΐβΐΐί^ί, υ( 
δυ1)&ιιάίαΙαΓ ρΓΦροδίϋο άπ^,δίΐί^αβδβηδυδ :Εχδρβο- 
ΙαΓβηΙ αΡαΐΓβ ρΓΟίηίδδΐοηβπι, ςααιη νο1)ίδ, ίηςυίΐ, 
ίβοί άβ δρίηία δαηοΐο ; νβΐ βϋααι ςοία, δΐοιιΐ ίρδβ 
αίΐ, Ουφ α ΡαΐΓβ ααάίνί, Ιιφο αηηυηΐίο νο1)ί3, 
δ&ηοΐί ςαοςαβδρίΓίΙΰδρΓοηιίδδίο,βΙί&τηδίρβΓίρδυιη 
ίαοΐα δίΐ, αΙΙαιηβα & ΡαΐΓβ βραΐ. Οαοά βί βΐ αϊ) ίρδο 
ςαοθΐ'ίδ δρίπία, ^οβ1 Ιΐάβ άίςηαδ βδΐ ςαί δβηηοηβπι 
οοηΟηηβΙ, άίββηδ : « ΕίΤαικΙαιη άβ δρίηΙα ιηβο δα- 
ρβΓ οιηηβπι οαΓηβιη '. » 

« Οιιαιη αυάίδΐίδ βχ ιηβ. » 

Ουαηάο αυΐβπι ααιϋβΓαηΙ ? Οααηάο (ΙίχίΙ: « Εχ- 
ρβάίΐ νοΙ)ίδ αΐ β^ο αύβαπι ; ηίδί βοίιη βςο αΜβΓΟ, 
ΡαΓϋϋΙβΙιΐδ ηοη νβηίβΐ αά νοβ *. »> Ηαίδαηιςαβ : 
« Ε^ο Γ0^α1)0 ΡαΐΓβΐΏ, βΐ βϋαιη Ραραοΐβίαιη ά&1)ί( 
το^^8'. » ΥβΓυιη δί ηαηςααιη αάΗιιβ αάνβηβΓαΙ 
δρίΠΐΌδ, ςυοαιοάο άίχβΓαΙ ; « ΑοοίρίΙβ δρίπΐυιη 
8&ηοΙυιη *^ ? » λ'βΐ ςυία Ιιοο (ΙίχβΓαΙ, οβραεβδ βοβ 
Γβάάβηδ αο ίάοηβοδ αά δρίπΐυδ δοδεβρίίοηβιη : αο- 
οβρβΓαηΙ αυΐβιη ςααηάο άβδεβηάίΐ. νβΐ ςαοά ίαΐα- εύθυς Ιχωρίσθησχν Ιεροσολύμων, χαΐ τούτων ουδίν 
έπηκολούΟησεν, ύποπτος Λν ή άνάστασις όττηρξεν. 
"Αλλως τε καΐ πολλοί ίίσβν οΐ μέλλοντες πιστεύειν 
αύτύθι. "Αμα δΐ και {δει περιμένειν αυτούς, 7να μή 
τίνες λέγωσιν, δτι τους γνωρίμους αφέντες, παρά 
τοΤς ξένοις ^λθον κομπάσαι. "Αμα δΐ καϊ μή πω τ^ 
του Ηνεύματός θωραχισθέντες δυνάμει^ άχρηστοι κα- 
θίσταντο ^ πρ6ς τα των αντιπάλων συμπλοκάς. 

« Τήν έπαγγελίαν του Ηατρύς. μ 

ΚαΙ που τούτο ό Ηατήρ έπηγγείλατο ; Φα μεν οδν, 
δ'τι ήτοι έλλειπτικώς της, άπό, προθέσεως δεΤ τ6 
ρητδν έχλαμβάνειν, Ίνα ί^, περιμένειν άπδ του Ηα- 
τρδς τήν έπαγγελίαν, ην 6μΤν έποιησάμην του αγίου 
Πνεύματος, ή καΐ δτι, ώς αύτύς φησιν *Α παρέ 
του Πατρός άκήχοα, ταύτα απαγγέλλω ύμΤν χα• ή 
^ του αγίου Πνεύματος επαγγελία, εΙ και δι' ζότοΰ γέ- 
γονεν, άλλα καΐ πάρα του Πατρός 6πηρξεν. Ει δε 
καΐ παρ' αύτου ζητείς του Πνεύματος, 6 *ίωήλ έχέγ- 
γυοΓ πιστώσασθαι τον λύγον, « Έκχεώ, οάσκων, άπδ 
του ϋνεύματύς μου έπι πάσαν σάρκα. » 

« *Ην ήκούσατέ μου. • 

Π<5τε δέ ηχούσαν ; "Οτε {λέγε* « Συμφέρει δμϊν ενα 
έγώ άπέλβω, έάν γαρ έγώ μή άπέλΒω, δ ϋ άραχλη- 
τος ουκ έλεύσεται προς ύμας. » ΚαΙ πάλιν μ Έγώ 
ερωτήσω τον Πατέρα, και ίλλον Παράκλητον πέμψει 
υμϊν. » Άτάρ εΐ μηδέπω παρεγένετο το Πνεύμα, πώς 
έλεγε• • Λάβετε Πνεύμα ά'γιον ; • ή δτι τούτο έλεγε, 
δεκτικούς αύτους και επιτηδείους ποιών εις τήν 6πο- 
δοχήν του Πνεύματος- ελαβον δΐ δ'τ3 κατηλθβν, Ή 
δτι το μέλλον ώς ήδη πιρδν ε!'ρηκεν. ^Ή δτι του Πνεύ- Γαιη Ιαηςααπι ρΓδΒδβηδ άίχίΐ. Υβΐ ςαοάδρΐπίαδ άα Π ματος ή δ6σίς, ή μέν καθαρτική, ή δΐ τελειωτική. ϋο.ααΐ ραΓ^αΙίνα βδΐ ααΐ ρβΓίβοΙίνα ΟοηδαπαιηαΙα 
βΓ^ο δρίηίαδ δυρβΓνβηΙίο ίη αροδίοίοδ,βΐ ι\ίΐω ρβΓ- 
ίβοΐιιιη Γβάάϋ, αάβο αΐ αΐίοδ ςαοςαβ ρβρβοίαΐ, 
ΙβηαροΓβ ΡβηΙβοοδΙβδ ίαοΐα βδΐ, ηοη αυΐβπι βο ρΓβθ- 
ββηΐβ τβηίΐ : ηαπι δί Ιαηο Οοπιίηαδ άίδοβδδίδδβΐ, 
δρίήΐηδ νβΓΟ ιηαηδίδδβΐ, ηοη ίαίδδβΐ ΙαηΙα οοηδο- 
ΙαΙϊο :αάβο βηίπιβί αά1ιβΓ6ΐ>αηΙ,υΙΐΒ^βάίνβ11ίροδ- 
ββηΐ. Νοη δίαΐίιη ααΐβιη άβδοβηάίΐ δρίηΐηδ, δβά 
ροδΙ οοΐο ίοΓίαδδίδ ααΐ ηοτβπι άίβδ, ηΐ ρααΐαΐαηι 
οοηβΐήδίαΐί, βί ίη άβδίάβιίο αο ηβοβδδίΐαΐβ ρροηιίδ• Ή οδν τελεία και τελειοποιδς, ώστε και έτερους τε- 
λειοποιεϊν, του Πνεύματος, τοις άποστύλοις Ιπιφοί- 
τησις, κατά τδν καιρόν της Πεντηκοστής γέγονεν, 
ουκ ήλθε δΐ παρόντος αύτου, δ'τι, ει ό μεν απήλθε, 
ΓΟ δέ Ιμεινεν, ούκ ήν τοσούτον το της παραμυ- 
θίας. Σφύδρα γάρ αύτου δυσαποσπάστως »Τχον. Ού 
κατήλθε δε το Πνεύμα ευθέως, άλλα μετά δκτώ τυ- 
χόν ή έννεα ημέρας, "ίνα, και μικρόν άθυμήσαντες, 
και έν έπιθυμί<3ΐ και χρεί? της επαγγελίας καταστάν- 
τες, καθαράν και άπηρτιτμένην δέξωνται τήν έπΙ τξ ' Ιοβΐ π, 28. • Ιοαη. χγι, 7. • Ιοαη. χιτ, 16. »• Ιοαη. χν, 22. 49 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙ,ΟΙίυΜ. 50 παρουτίς^ ή$ονήν. *Ρλλω^ $1 έδει έν ουρανφ φχνηναι 
την ί^μετεοαν ούσιν. και τις κατ«λλαγχς γενέσθαι 
άπηρτινμένας, !χ2ΐ τ<^τε έλθεΤν το υνεΰμχ. Σχ6πβι 
δέ, *1ν« κάλιν μετ« τήν άνάλτ,ψιν μή φύγωσι, πώς 
τ^ προσδοχίς^ ταύτη χαθάπερ τινι δεσμφ χατέχει 
πάστας αυτούς έχεΤ^ε. 

« "Οτι Ιωάννης μίν Ιβάιετισεν (ί^ατι. » 
Ιία-ά τήν αρχήν οΐ απόστολοι (ίδατι έβχπτ(σ0η- 
σαν, μετά ταύτα δΐ και άγίψ ΙΙνεύματι. Ενταύθα 
φανερώς ήδη το πρδς Ιωάννου αυτού υπερβάλλον 
πχριστ^, ούχ ώς οτε έλεγεν. « Ό μικρότερος έν τ•(ί 
βασιλείς των ουρανών, μείζων Ιωάννου εστίν. » 

ν Ύμεϊς δι ραπτισθιίσεσθε έν Πνεύματι άγίψ ου 
« μετά πολλάς ταύτας ημέρας, ι» 

Βαιττισθήσεσ08, εΤπεν, άλλ' ου Βαπτίσω, τ6 άκόμ- 
ιταστον μεταδιώκων. "Αλλως τε και Ιωάννου τούτο 
προδιδάξαντος, έν τφ ειπείν • Αυτός 6μας βαπτί- 
σει έν ΙΙνεύματι άγίψ και πυρί, » περιττή δι* Ιαυ- 
τού προσθήκη. Χωρίς δε ύδατος ού βαπτίζει έν τψ 
ύπερώψ χάριτι ; χαί γάρ το κυριώτερον τό [Ινεύμά 
έστι, δ' ούκαί το ίίδωρ ενεργεί. ΈπεΙ και Χρίστος 
αυτός Χριστός άνευ ελαίου γέγονε. 

« 01 μίν ούν συνελθόντες έπηρώτων αυτόν, λέγον- 
Μ τες* Κύριε, εΐ έν τψ )τρόνψ τούτψ άποκαθιστάνεις 
• τήν βασιλείαν τψ Ισραήλ ; » 

Σχόπει ενταύθα. Έπει πρό του πάθους ήρώτησαν 
τα περί συντελείας του κόσμου, οόκ ίτι περΊ τούτου 
έπερωτώσιν' άλλα περί βασιλείας κοσμικής. Έτι 
γαρ ατελέστερων διέ/ειντο. Όμού δΐ συνελθόντες 
ήρώτων, Ίνα τψ πλήθει δυσωπήσωσιν. Άκούσαντες 
δΐ πρό του πάθους, Βη ουδείς οΤδετήν ήμέραν, δμως 
και νυν πάλιν έρωτώσιν Έπει γαρ ηχούσαν 6τΐ 
μέλλουσι λαμβάνειν τό Πνεύμα, ώς £ξιοι λοιπόν 
ήθ*λον μαθεΤν, και άπαλλαγήναι τών δυσχερών έπε- 
θύμουν. Ουκ εΤπον δΐ, ΙΙότε ; άλλ'. Βι έν τψ χρόνψ 
τί#ύτψ ; εΐ >ύν ; φασίν. Ούτως έπεθύμουν τήν ήμέ- 
ραν. ΈμοΙ δΐ δοκεΤ ούδΐ τετρανώσθαί πως αύτοΤς, 
τί ποτ' ήν ή βασιλεία. 0()πω γάρ ήν διδάξαν τό 
Ώνεύμα. ΕΤπον δΐ τό, « Άποκαθιστάνης, » βτι μεί- 
ζονα λοιπόν περί αυτού έφαντάζοντο. Διό [και αυτός 
άνημένως αύτοΤς διελέγετο. Ου γάρ εΤπεν, ΟυδΙ 6 
Γιος οΤδεν, άλλ', « Ούχ 6μών έστι. » Και "ίνα μή άθυ- 
μήσωσιν, έπήγαγεν, « Άλλα λήψεσθε δύναμιν, ■ καΐ 
τά έξης. Και εκείνοι μίν ού περί της συντελείας 
ήρώτησαν, αυτός δε 6' ούκ ήρώτησαν διδάσκει* ό'τι 
αρίστου διδασκάλου έστΙ, μή 5[ βούλονται οΐ μαθητα\ 
αλλ* α συμοέρει μαθεΤν, διδάσκειν. Διά τοι τούτο 
ού προς τήν έρώτησιν άπήντησεν, ώς μηδέν αχού- 
σαν χρτίΤζο^, αλλά τό κατεπείγον έδίδασκε* του 
Ιΐνεύματος γάρ ήν χρεία μάλιστα αύτοΐς τότε. « ΕΤττε δέ προς αυτούς• Ούχ 6μών έστι γνώναι 
« χρόνους ή καιρούς. » 

Ηανταχού της τών μελλόντων αυτούς άποτειχίζει Α δίοηίδ οοηδίίΐαΐί, ρυηιιη &ο ρβΓΓβοΙυιη ΓβοίρβΓβηΙ 
ίη β]α8 αάνβηΐυ ςαυοίίαιη. 5 ΡηοΙβΓβα αυίοιη οροΓ- 
ΙβΙ)αΙίηε(Βΐοαο5ΐΓαιιΐ6οιηρ&Γ6Γ6 ηαΙυΓαιη, αο ρβΓ- 
ΓβοΙαιη Ωβπ Γβοοηοίΐίαΐίοηβιη, &6 Ιαηο νβιιΐΓβ δρίη- 
Ιαιη.βοηϋίάθΓα&υΙβιη, ηβ ΓαΓβαιη ρο8ΐ &85αιηρ1υιη 
Οοηαίηυιη ίυ^Ί&ηΙ, ςυοηαοάο Ιι&ο βχβρβοΙ&Ιίοηβ, 
Ιαηςυ&ιη οαίβηα ςυαάαιη οηιηβδ 603 ίΐϋο τβΙίηβ&Ι. 
1, 5. « Οαία Ιοαηπϋδ ςυίοΐβιη ύαρίίζανίΐ αςυ&. » 
Αροδίοΐί ίη ίηϋίο οςυα ύ&ρΙίζ&Ιί 8υηΙ, ρθ8ΐ6& 
νβΓΟ βΐίαιη δ&ηοΐο 8ρίπ1υ. Ηίο ^αIη ιη&ηίΓεδΙθ 
8ααπι δυρΓα ^οαηη6Iη (ΙβηοοηδίραΙ ροίβηΐί&ιη, τβ- 
ΙυΙί ςα&ηάο (1ίθ6ΐ)αΙ : « Οηί ηαίηοΓ ββΐ ίη Γβςηο 
€€ΒΐθΓααι, η1α^0Γ ^οαηη6 βδΐ ^^, » 

κ Υοδ αυΐβπι ]}3ρ1ίζ&1)ίηιΐηί δρίηΐιι 8&ηο1ο ηοη 
« ροδΙ πιαίΐοδ Ιιοδ άίββ. • 
^ ΒαρΙίζαύίηιίηί.άίχίΙ; ηοη,ΒαρΙίζ&1)ο,πι&η8ηβΙαάί< 
ηβπι αηιρίβοίβηδ βΐ αιτοςαηΐίαηι Γυ^βηβ : ρΓβοδβτ- 
Ιίπι 011Π1 Ιοαηηβδ ρηαδ Ιιοο άοευίδδβΐ, άίοβηβ : 
« Ιρδβ γοδ 1)αρΙίζα1)ίΙ ίη δρίηΐυ 8&ηο1ο βΐ ί^ηί ", » 
δυρβΓΩααπι εδδβΐ αΐ ίρδβ ΡβΓ ββίρδυπι αΰΐάβιβί. Υβ- 
Γΰπι αηηοη ρβΓ ^ΓαΙίαηι 1)3ρ11ζ&1 ίη εοΒη&οηΙο 
&1)δ(]υ6α(]υ&?υΐίςιιβ, ηαπι 8ρίπ1α8 βίβοΕοίοΓ ββΐ, 
ρβΓςυβπι βΐίβπι α(ΐυ& ορβΓαΙυΓ, ςαβηάοςιιίάβπι 
ίς[86 ςαοςαβ ΟΙιπβΙαδ αΒδςυβ οίβο ίηυηοΐυδ ββΐ. 

Ι, 6. « ΙΙαςηβ οοη^ΓββδίΙί ίηΙβΓΓο^αύαηΙ βαπι άί- 
« οβηΐβδ : Οοπιίηβ ηαηι ίη ΙβπιροΓβ Ιιοο ΓβδΙΐΙηίβ 
• Γβ^ηαπι ΙδΓαβίί ? » 

ΟοηδΐάβΓΑ Ιιίο. Οαοηίαιη αηΐβ ρ&δδίοηβπι άβ 
ηιαηάί οοηδππιπι&Ιίοηβ ίηΙβιτος&νβΓ&ηΙ,ηοη ^&Π1 άβ 
Ιιοο ΙηΙβΓΓος&ηΙ, δβά άβ πιυηάαηο Γβ^ηο. Ν&ηι 
ρ αάΐιαο ίηιρβΓίβοϋυβ &£Γ66ϋ 6Γ&η( Βίπιυΐ αυΐβαι οοη- 
^Γβ^αΙί ίηΙβίΓο^αύ&ηΙ, αίπιηΐΐίΐαάίηβ βχοΓ&τβηΙαο 
ΩβοΙβΓβηΙ. Οαπι ααίβηι αηΐβ ραδδίοηβπι &ηάί8δ6ηΙ, 
ςυοά ηαΐΐαβ άίβπι ηοδδβΙ, ηυηο Ι&πιβη πιρβαπι ίη- 
ΙβΓΓΟ^αηΙ. Ουί& βηίαι ααάίβΓ&ηΙ ςυοά δρίΓίΙηπι 
βδδβηΐ αοοβρΙιΐΓί, Ιαηςα&πι ίαπι άί^ί, δοΐΓβ Ιιοο 
νοΐ6ΐ)&ηΙ 6ΐ ΙΐΦ3ίΙ&Ιίοηΐ1)υ8 Η1)6Γ&Γί οαρ)6ΐ)&ηΙ. Νοη 
δίαίθπι άίχβΓαηΙ : Οααηάο ? δβά : Νυπι ίη ΙβπιροΓβ 
1ιοο? ηίΓηαι ηαηο?ίη(ΐαίαηΙ;Λ(1βο άίβπι άβ8ίάβΓδΐ1)ΛηΙ. 
ΡοΓΓΟ νίάβηΙπΓ πιίΐιί ηβςιίΛςα&πι ρβΓδρίουβ οο^ο- 
νίδδβ ςιιίά βδδβΐ Γβ§ρυπι. Νοηάαπι βηίιη &ά6Γ&1 
8ρ1ηΙιΐ8 ςυΐ β08 άοοβΓβΙ. ΒίχβηιηΙ ααίειη, « ΚββΙί- 
Ιιιίβ : » ηαπι ΠΙΟ] 0Γ&^απ1 άβ ίρδο οοηοίρίβ1)αη1: ίάβο 
βΐίαπι ίρββ ΛρβΓίίιΐδ ουπι βίδ άίδββΓβΙ)»!. Νοη βηίπι 
άίχίΐ, Νβςυβ Ρίΐίαδηονίΐ,δβά: « Νοη βδΐ νβδίπιπι. » 
ΕΙ ηβ οοηδΙπδΙαΓβηΙαΓ, δΐι1)3αηχϋ : β « δβά Λοοί- 
^ ρίβΐίδ νίΓίαΙβπι, >) βΐ οβΒίβΓα. ΕΙ ίΙΙί ςαίάβπι άβ οοη- 
δαπιπιαΙΙοηβ ηοη ίηΙβπΌβαηιη^, Φ^β νβΓοάοοβΙίίΙ 
ςυοά ΐιοη ίηΙβΓΓΟβΕταηΙ. δίφΐίάβπι ορίίιηΐ ρΓβΒΟβ- 
Ιοήδ βδΐ άοοβΓβ ηοη ςαββ άίδοίραΐί άίδοβρβ οϋρίυηΐ, 
8βι1 ςα» βίδ αΐίΐία δαηΐ. ΡΓορΙβΓβα ίηΙβΓΓΟβΛίίοηι 
ηοη ΓβδροηάβΙ, αϊ ςα» ηίΐιίΐ 1ΐΛΐ)βΓβΙ αΐϋίΐ&ΐίβ, 
86(1 ςυοά πίΛ^ίδ υΓββ1)αΙ άοοαίΐ : δρίήΐα ηαπιςαβ 
Ιηηο πιαχίπιβ ίΙΙίδ οριΐδ 6γ&(. 

Ι, 7. « ΒίχίΙ ΛαΙβπι βίδ : Νοη βδΐ νββίηιπι ηοβββ 
« ΙβπιροΓα νβΐ Ιβπιροπιπι ορροΓίαηίΙαΙβδ. » 
υΐ)ίςιιβ ίαΐαταταπι οοβηίΐίοηβ Γβηαη ρήναί 'ΐ Μ&ηΐι. XI, 11. ι> Μαΐϋι. ιη, 11. 51 ΟΕΟΟΜΕΝΠ ΎΚΙΟΟΜ ΕΡΙδΟΟΡΙ 53 ίρ$05 : ηοη Ιαηςυ&ιη ίςηοΓαηβ, ββά ςαοά δΟΐΓβΙηίΙιίΙ ^ γνώσεως, ούχ ώς άγνοών, άλλ* ώς μηδ^ν ατιτους, έχ ί11θ3 6χ 60 ]υν£ΐπ αά δρίηίαβίβιη δαίυΐβιη : Ιιίηο 
6ΐί&[η ίηάεβηΐΐβ ρπυ5αίΙ&ά ίΐΐοβ : Υοδ αυΐβιη 1)αρ- 
Ιίζα1)ίΐΏίηί δρίπΐυ δαηοΐο ηοη ροδΙ π)υ11«δΙιοδ άΐβδ. 
Ουοάδί ςυΦΓαδ, οογ ηοη ρΓΟίίηυδ δρϊπΐυπι άβηιίΐ- 
Ιϋ,αυΙ βΙίαπιρΓφΟηίΙηηιΙβπιρυδ ηοη δί^ηίβοανβηΐ, 
άί5€6 ςυοά δίαΐίπι &!> αδοβηδη 8ρίπ1αδ ηοη νεηίαΐ, 
υΐ ηιαςίδ άβδίάβΓ&Ι&πι βίΟοίαΙ δΐιί δαδοβρίίοηβπι, 
ηβςηβ αά οβΓίυηι (Ιίβηι, πΙ αά οβΓίαπαβη ρ&ΓαΙοδ αο 
άβΰβηΙίοΓβδ αά ίρδίιΐδ αάνβηΐηπι ΓβάάαΙ '*. « Οαφ Ρ&16Γ ροδυίΐ ίη δυα ροΐβδίαΐβ. » 
ΑάνβΓίβηίΙαπι βδΐ ηιιπι άίοΐυηι Ιιοο αΐίςαίά α£Γ6ΓαΙ 
πιοπιβηΐί νοΐ6ηΙίΙ)υδ οβΓίιιαι Ιιαπιαηαηιπι ΓβΓυπι 
ΙβΓηιίηυιη δίνβ Γαίιιπι ΙοΙΙβΓβ. Ουοά βηΐηι &ίΙ : 
κ ΟαΐΒ ΡαΙθΓ ροδαίΐ ίη δαα ροΐβδίαΐβ,• ΙοΙΙίΙίαΙαηι 
ΥβΓαπι δι ραΙβΓ ροδυίΐ, ηιαήίίβδίυπι βδΐ ςυοά τούτου χε;:8αίνειν των εις ψυχιχήν σα>τΤ|ρ{τν, είδώς* 
εντεύθεν χαι ά/ωτέρω άορ{στως φτ,νι πρ^ς αυτούς* 
Τμεϊς οε βαπτισθήσεσθε έν Πνεύματι άγίψ ου μετι 
πολλάς ταύτας ημέρας. Εΐ $1 ζητείς δια τ( μή 
παρευθΰ το Πνεύμα χαταπέμπει, Ι) μή χαι την προ• 
θβσμίαν έτημανε, μάνθζνε 6'τι παραυτίχα μ^ν της 
άνέοου το Πνεύμα ού παραγίνεται, "να «οθεινοτέραν 
αυτού καταστήσ^ την υποδοχών. ΟύχΙ «Ις ρητήν οι 
ήμέραν, εναγώνιους αυτούς χαι προς τήν τιαρουσίαν 
ευπρεπέστερους ποιών. 

• Ους 6 Πατήρ ϊ^^,το Ιν τ^ Ιδί^ ^ξο^^ί^. μ 

Προαεχτέον ε? τίνα ροπήν ${8ωσι τούτο τοις βου- 

λομένοις τον δρον τών ανθρωπίνων πραγμάτων άναι- 

ρεϊν, ήτοι τήν είμαρμένην. Τψ γαρ εΙπειν, « Οδς 6 

η, 1^ Πατήρ Ιθετο έν τή Ιδι^ έξουσί^, • αναιρεί το είμαρ• 

6ΐ μένον. Άλλ' ε1 6 Πατήρ εθετο, δήλον δτι χαι & ΤΊός* Ρίΐίυδ ροδυβηΐ : οηιηία βηίηι φιχ ΡαΙπδ δοηΐ, 
βΐίαπι Κίΐϋ δϋπΐ. 

1. 8. • δβά αοοίρίβΐίδ νίΓΐυΙβπι δυρβΓνβηίβηΙβ 
« {^ρΐηΐυ δαπείο ίη νοδ, εΐ εηΐίδ πιίΐιί ΙβδΙεδ ίη 
κ ]6Γΐΐ5αΐ6ΐη εΐ ίη υηίνεΓδα ]υ(ΐ8Βα, εΐ δ&ηι&Γία, εΐ 
« ιι^ςυε ιιά εχίΓεπιυιη ΙεΓΓα3. >» 

Ουοηίαηι αηΐε Υιβαο ρΓ(ρεερεΓαΙ : « Ιη νίαηι ^εη- 
Ιίυπιηε αΙ)1εηΙί3 *^, » βΙο., ςαοοΐ δοΐίδ ηιίδδοδ εδδεί 
ΙδΓαεϋΙίδ : υαηΰ υηα ουπι Ιιίδ, εΐ δαπιαηίβηίδ βΐ οω. 
Ιεπδ ^εηϋΐιιΐδ ρΓ8Β(ϋεαΐίοηεηίΐ εοπιπιυηίοαί. 5ίπια1 
εΐίαπι άβηυηΐΐαΐ ςυοά ρεπ υηίνεΓδπηι ΟΓ^επι ρίε- 
ΙαΙίδ δειηιο (ΙίίΙαπίίεΓεΙαΓ. Ουίά επί πι αΐίυά ρρίεΙεΓ 
Ιιοο δί(^ηίβεαΙ ςυοά αίΐ : « ΙΙδςαε αά εχίΓεπιυπι 

ΙβΓΓ83 ? » πάντα γαρ τα τού Πατρός χαι τού Γΐού εισι. 

α *ΑλΛά λήψεσθε δύνσμιν έπελΟόντος του άγιου 
« Πνεύματος έφ* ύμας, χαι Ισεσθέ μοι μάρτυρες εν 
«« τε Ιερουσαλήμ, χαι έν πά9|) τ^ 'Ιουοαίς^, χαι Σα- 
« μαρεί^, χαι εως έσχατου της γης. » 

Έπειοή προ τούτου παρήγγειλεν. ι Είς δοον εθ- 
νών μη άπέλθητε, » και τα έξης* μ(^νοις γ^ρ άπε- 
στάλθαι τοις έξ Ίσραι^λ* νυν μετά τούτων, και Σ«- 
μαρεύσι και τοις λοιποΤς εΒνεσι το κήρυγμα χατα• 
κοινοί. "Αμα οε και προκαταγγέλλει το, μέχ^ρι πάση: 
της οΙκουμένης, τον της ευσέβειας λ6γον χεθήναι. 
Το γαρ, « Έως έσχατου της γης, λ τ( αν άλλο ήν 
τούτο σημαίνει. Ι. 9. • Ε( οαπι ΙίΦΟ (ΙίχίδδεΙ, νίάεη1ϋ)υδ ίΠίδ εΐε- ^ « Και ταύτα ειπών, βλεπ(^ντω^ αυτών, έιτήρθη. η 
« ναΐπδ εδί. » 7 Α1)(1ιιεεηδ εοδ α ςυονίδ αΐίο ηυ^αηιεηιο, ηε 
ΓΠΐ'δαπι ίρδυπι ίηΙεΓΓοςαΓεηΙ, δίαΐίπι εωρίΐ ίη 
οοΒίαηι οοηδοεηάεΓε. Αάάίί ααΐεηι : « νί(1εηΙίΙ)αδ, 
ίϋίδ. 1 Οααηάο ςαίάεηι Ιιίο δίΐυηι εΓαΙ υηίνεΓδυπι 
Ωιίεί ηε^Όΐίαηι αε ηεοεδδίΐαϋδ ίΠοΓαπι, ρπηοίρίαπι 
ςαίιίεπι Γβί νίάεπ ροΐυίΐ, Πηίδ αηΐεπι ηοη ίΐα. 
ΡΓορΙερεα (^αοο^υε αδΙίΙβΓαηΙ νίπ (ΙοοεηΙεδ.ςυοά ίη 
οφΙο ΓεςαίεδοαΙ : ηεςιιε εηίηι τίδίο αά Ωηεηι ρεΓ- 
Ιίη^'ε1)αΙ. Ιη τεδίίΓΓεοΙίοηε νεΓΟ οοηΐΓ&πο ηιοάο, 
ρπηοίρίαπι ςπίάεπι τίδΐιπι ηοη εδΙ : δυρεΓίΙυαπι 
ηαηιςυε ίυίδδεί, οαπι ίδ ςυί τεδΟΓΡεχεΓαΙ νίνεηδ 
αρραΓεΓεΙ, εΐ δεραΙεΓαπι ναοααπι εδδεΙ : Πηίδ νεΓο 
ιη&ηίίεδίαδ επαΐ, ηαπι νίνεηδ ίρδίδ πι&ηίίεδΙ&1)&ΙαΓ 
α ΕΙ ηα1)εδ δΐΐδεερίΐ ουπι αΒ οουΐίδ βοΓαπι. » 

ΝαΒεδ ςυίόεηι Ποπιίηαπι δΟδοερϋ^ ηΐ Ιιοηοπδ 
βςυαίίΐαΐεπι αά ΡΕίΓεπι άεπιοηδίΓαρεΙ. Οε Ρ&Ιγο 
βηίπι άίοίαπι εδΙ:Νυ1)εδ εΐοαίί^ο ίη οίΓοαίΙυ ε3αδ ". 
Ε( ίηοαΓπαΙαδ ({υίάεπι Πεηδ, ηυ1)6 1αη(ΐιιαπι νοίιί- 
ουίο υδΐΐδ εδΙ, ηαπι Ποπιίηπδ ερ&Ι : Εΐίαβ νερο, 
ί^ηί **. Ιϋε εηίπι (αηςααπι ϋοηιίηοδ αηίνεΓδί 
ρΓορπα αδοεηάεηδ νίπίαίε, ΙεΓΓεηυπι ςυίάάαηι εΐ 
ςηοά (ΙεοΓδηπι Γ^γΙηγ, αά αδοεηδηπι αδδυπιίΐ : ηβο 
πι&^δ άΰοΐαδ ςααπι τεάαοβηδ ίρβε νείιίοαίαπα. Εΐΐαβ Άπάγών αυτούς άλλης έρεσχελίας, Γνα μή πάλιν 
αύτον έρωτώσιν, ευθύς ήρξατο της εΙς ουρανούς ανό- 
δου. Προστίθηνι ^^ "^ο, ν Βλεπόντων αυτών, » επειδή 
ενταύθα το παν της ΐϊίστεως και τήΰ χρείας αυτών 
ή αρχή ίσχυσε τυύ πράγματος, το οΐ τέλος ουκ ετι. 
Δια τούτο δε και παρέστησαν οΐ διδάσκοντες £νδρες, 
$τι εις τον ούρανον καταπαύει* ούδε γάρ ή 6'ρασις 
έξικνεΐτο προς το τέλος. ΈπΙ δΐ της αναστάσεως, 
τούναντίου, ή μετ αρχή ούχ ώράθη* παρελκον γαρ 
ήν, αυτού τού άναστάντος φαινομένου ζώντος, χαι 
τού μνιίματος κενού* το δέ τέλος δήλον, ζών γάρ 
αύτοΤς ένεφανίζετο. 

Ο Μ Και νεφέλη ύπέλαβεν αυτόν άπό τών οφθαλμών 
• αυτών. » 

Νεφέλη μίν ύπέλαβε τον Κυριον, Γνα το προς τον 
Πατέρα 6μ<5τιμον παραστήσεις. « Νεφέλη γάρ και γνύ- 
φος κύκλψ αυτού, » περί τού Πατρός είρηται. Και ό 
μΙν σαρκωθβΐζ θεός, νεφέλες δχήματι κέχρηται, 
(Κύριος γάρ), ό δέ Ηλίας, πυρί. Ό μΙν γάρ, άτε 
Δεσπ(^της τού παντός, και ο:κείφ δυνάμει ανιών, 
γεώδες τι και κατωφερίς προς τήν &νοδον παραλαμ- 
βάνει, ού μάλλον αγόμενος ή άνάγων το όχημα. Δού- 
λος δΐ &. Ηλίας, και διά τούτο άνωφερούς δίορου ** ^οαη. XVII, 1 8βςς. *^ ΜαίΠι. χ, 5. " ΡβαΙ. χονι, 2. »• IV Κβ^. π, 4 ββςς. β3 ΟΟΜΜΒΝΪ. ΙΝ ΑΒΓΑ ΑΡ08Τ0Ι-ΟΗϋΜ. 84 ^βόμβνοζ, και 7ιηΓ«ιΐν τδ τάχος αύτφ χατανυ6ντων Α ▼βΐΌ 86Γνιΐ8 6Γ&1, ίάβοφίθ δαΓβυπι ίβΓβηΙβ τβΐιίοιιΐο ττ,ς «νω πορβίβς. ^ώ κβΐ έπ* εκείνου μίν βίρηται• 
Άνέβη Ήλ'^ς έν αυσηΐ9μψ ως β!ς τον ουρανών. 
Έπ* δϊ το') Κυο(>υ, τ<5• Ηορ^^ομ^νου αύτου βίς τ6ν 
ούρ^Ενί* λ Ό δδ αίνδρβς λευχβίμονες πιστοΰνται την 
ε1; ού ϊνί•>; άττοκατάστασιν του Κυρ(ου, δια τό, 
« 'Κπ' δΰο η τριών μιοτύρων τον λίγον χαθ(σταβ6αι 

« Κα; ώς ατενίζοντες •ζσαν, εις τον ούρανόν πο- 
« ρευομένο ^ αύτου, χαΐ Ιδου άνδρες δύο ιεαρειστήχειβαν 
« βύτοΐς έν έσθτ,τι λευχ-ζ. » 

"Ανδοες δια τήν ένεργειαν οΐ άγγελοι φαινόμενοι 
γρηματίζουτι, χχτά το συγγενές του οράματος, "ίνα 
μή τέλεον έχπλήξωσι τους ήδη τφ ξένφ της αναλή- 
ψεως έχπεπληγμένους. β^βηβ,βΐ βςυίβ φΐί νβίοοίΐ&ΐβιη ίΐίηβηβ ίΠί ρ&Γ&ΓβηΙ. 
ΙάοίΓοο βϋαιη άβ Ιιοο άίοΐυιη 68( : Αβοβηάϋ Εϋ&δ 
ίη (αΓ])ίηβ Ιαικγη&ιη ίη €<Βΐυαι ; άβ Οοηιίηο τβΓΟ : 
ΕυηΙβ ίΠο ίη εοΒίυιη. Οαο αυΐβιη νίπ ΕίΜβ ίηάαϋ 
οοηύηη&ηΐ Οοιηΐηί ίη εοΒίοβ ΓβδΙίΙυΙίοηβπι ρΓορΙβΓ 
ί<1 ςαοά (ΙίοίΙιΐΓ : « Ρθγ άαοΒ αηΐ Ιτββ 1θ8ΐβ8 96πηο 
βπηαβ οοηβϋΙυίΐΏΓ ". » 

Ι, 10. « Οαπίφΐβ 1ηί6η1ί8 6886ηί οοαΙίΒ,βαηΙβ ίΐΐο 
« ίη οοΒίυιη : βί βοοβ <1αο νίη &8(ϋθΓαηΙ ίρδίβ ίη 

(€ Υ68ΐ6 &!])& » 

Αη^βΗ Ερρ&Γ6η1β8 ρΓορίβΓ ορβΓαΙίοηβπι τΙΗ «ρ- 
ρβΠαηίαΓφ 3αζΙ& νίδίοηίδ οο^η&ΐίοηβηι : ηο οηιηίηο 
οοηβΙβπι&ΓβηΙ 608 φΐί 3&ηι ηονίΐαΐβ α&δαιηρΙίοηί• 
ρβΓοαΙδί θΓαηΙ. «01 χαι εΤπον "Ανδρες Γαλιλαίοι, τ( έστήχατε ^ « Ι, ϋ. Οαί βί άίχβπιηΐ : Υίηβαίιΐφί, ςαίά 8ΐ&ϋ• κ έμβλέποντες εΙς τον ούρανόν ; » 

"Ανδρες άνδράσιν έλάλουν, χαι βμως ούχ ήσαν 
ομοούσιοι άλλι^λοις. 

ε Ούτος 6 '^η7οΰ^ 6 άναληοθεΐς άφ' 6μών εΙς τον 
« ούρανδν, ούτως έλεύσεται, δ'ν τρ6πον έ')εάσασθε αύ- 
« τον πο2ευ(5μενον εΙς τον ουρανών. » 

"Ινα μή Οορυβώνται οΐ μαΒηται, χαι ώς οιχομί- 
νου του διοισχάλου, χαί του σώματος σύτφ δ•αρ- 
(5υέντο;, ανέλπιστοι λοιπόν ώσι της έπ' αύτφ προσ- 
δοκίας, χαΐ δια τούτο άλλος άλλαχοΰ δ'.ΐσχεδασΟώσι 
δειλί^ και <ρ($βψ• τούτου χάριν έφίστανται ο'. άν- 
δρες, χαι την εΙς ούρανον άνοδον αύτοΐς δηλούντες, 
χαι τήν του προσειλημμένου σώματος διαμονήν τε 
χα», σ ..τηρία*/, δι' ών φασιν. 05τος 6 Ίησοΰς οδτο.ς 
έλεύσεται πάλιν. Δια δΐ του εΙπεΤν Τί έστήκατε ; ρ 
υπαγορεύουσιν αύτοις, της περί τοΰτο αφημένους 
ασχολίας, προς τήν Ιερουσαλήμ παραγενέσθαι, κατά 
το του Κυρίου παράγγιλμα, το, Άπό Ιεροσολύμων 
μή χωρίζεσ^αι. Δι6 χαΐ παραγεν^μενοι, ετι 6π<$τρο- 
μοι οντες δια τήν του διδασκάλου άπουσίαν, ουκ ε!ς 
τήν πύλιν άνεστρέφοντο, άλλ* εΙς τλ ύπερώον άνέ- 
βησαν, ώς εΙς άσφαλέστερον και κρύψ'.ον τ6πον. 
Αέγει δΐ 6 Χρυσόστομος, ώς έν ήμερ^ε Σαββάτου 
γέγονεν ή άνάληψις. Διο καΐ επισημαίνεται τ6, Σαβ* 
βάτου {χον όδόν* Ινα μή δόξωσιν ώς έν Σαββάτφ 
πλείονι της διατάξεως της άπό του νύμου χρησάμενοι 
πεζοπορί^. 

Μ Τότε όπέστρεψαν εΙς Ιερουσαλήμ άπο δρους του 
« καλουμένου Έλαιώνος, Η έστιν έγγυς Ιερουσαλήμ 
« Σαββάτου Ιχον όδόν. » 

Μίλιον ίν, ή του Σαββάτου 6δ6ς, ώς φησιν Όριγέ- Ο 
νης έν τφ πέμπτφ ΣτρωματεΤ, δισχιλίων πηχών 
ύπηρχε. Καΐ μάλλον ή αγία σχηνή χαΐ κιβωτός το- 
σούτον διάστημα προελάμβανε την παρεμβολή ν, χαΐ 
άπό τοσούτου διαστήματος έσχήνουν. *0 διάστημα 
έξη ν τοΤς προσχυνοΰσι τήν άγίαν σχηνή ν βαδίζειν έν 
Σαββάτφ. 

« Και Βχε εισηλθον, άνέβησαν εΙς τδ 6περφον, οδ 
« ήσαν χαταμένοντες, 1^ τε Οέτρος, χαΐ Ιάκωβος, χαι 
κ Ιωάννης, και Ανδρέας, Φίλιππος χαΐ Θωμας« Βάρ- η ίηΐυβηΐβδ ίη οοβίαπι ? » 

ΥίΓΐ νΐτίβ 1<κιη6ΐ)αηΙαΓ. ηβο Ιαπιβη 8ίηιί1ί8 6Γ&ηΙ 
8α1)5ΐαηΙί®. 

« Ηίο. ^68υ3 ςυί αδδυηιρίαδ 68ΐ α Υθ1)ί9 ίη οοβίαπι, 
« ίΐα νβηίβΐ ςαβηιαάηιοάυηι νίάίδΐίδ βιιηι βυηίβηι ίη 
« εοΒίαπι. » 

Νβ 1ιΐΓΐ)6ηΙυΓ(ϋ5θίρυ1ί. βίτβΐυΐί ρβΓβυηΙβ 9 ρΓβθ- 
06ρΐ0Γβ Άο (Ιϋΐΐαβηΐβ ΐΐΐί εοΓροΓβ, δρβ άβδΙίΙααηΙυΓ 
ίη ροδίβηιιη ςοα βχβρβείβηάιιβ 6γ&(, βΐ ρΓορΙβΓβα 
αΐίυβ αΐίο ά^^ρβΓ^&ιυΓ ηιβία αο ΙίπιοΓβ : οί) Ιιαηο 
εαυδαπι αάνβηίυυΐ νίπ, βΐ αδεβηδυπι ίη εερίαπι 
ίρβίδ π)&ηίΓβ5ΐ&η<63 β! εοΓροηβ ρβΓΠίαηβηΙί&πι &ο 
δ&ΐυΐβπι Ιιίδ Υ6Γ[)ίδ (ΐυί1)υδ άΐευηΐ : Ηίε ^6δυ8 ίΐα 
πίΓδυηι νβηίβΐ ΡβΓ ίιοο ΕυΙβπι ςυοά βίυηΐ : Οηίά 
δίαΐΐδ ? αάπιοηβηΐ ίΠοδ υΐ Γβΐίεΐα εαΓα <1θ 6& γθ, 
^βΓΟδοI3ΓΠ1α Γβ<ϋΓ6ηΐ3αχΙα Οοπιίηί ρΓβΒΟΡρΙηηι,ςαο 
(1ίχ6Γα( : ΑΙ) ^6Γ05οIγ^ηίδ ηβ άίδΟβάβΓβηΙ ΙάοίΓοο 
βΐίαπι οαπι βο ΕεεβδδίδδβηΙ, αάΐιυο δαΚ)Ιίπιί(1ί ρΓορ- 
16Γ ρΓδΒεβρΙΟΓίδ &1)δ6η1ίαιη, ίη είνίΐαΐβ ηοη ν6Γδ&- 
])αηΙυΓ,δβ(1 ίη οΦηαευΙαπι &δοβη(1βπιηΙ, Ι&πςη&πι 
ίη ίαΙίοΓβηι βΐ οοεαίΐυηι Ιοοαπι. ΟίείΙ αηίβηι ΟΙ117- 
δοδίοαιιΐδςαοάάίβ 8&1)1)8ΐί ίαοίΕ βδΐ αδδΐιπιρίίο.ΐάβο 
βΐίαπι αηηοΙ&ΙαΓ : Αά δα1)1)&1ί ίΙβΓ ί ηβ νίάβ&ηίιΐΓ, 
5&1)1)αΙο, πιαίοΓί αδί ρβάβδίη ίΙίηβΓβ ςη&πι & Ιβςβ 
οοηδίίΐηίαηι βδδβΐ. 1, 12. « Ταηο ΓβτβΓδί δηηΐ ^6Γυ8&1θIη & ιηοηίβ 
« ςυί νοο&ίηΓ ΟΙίνβΙί, ςηί βδΐ 3αχ1& Ιβπίδ&ίθηι 
• (ηβπιρβ) &ά §α])])α1ί ίίβΓ. » 

υηαιη ηιίΙΙίαΓβ, ςαοά ίΙβΓ θγαΙ 8&1)1>&1ί, ιιΙ &ί1 
Οη^βηβδ ςηίηΐο Στρωμάτων δίνβ ΜΪΒΟβΙΙαηβοηαη, 
άυοΓαπι ηιίΐΐίαηι οηΜίοΓυηι βιαί. Ιάςυβ ροΐίδδί- 
ηιυπι, ςαοά δαηείαπι 1&1>6Γηαοα1υπι βΐ &γο& Ι&ηΙο 
ίηΙβΓδΙίΙίο ο&δίΓοηιπι οράίηβπι ρΓβΒε6(ΐ6ΐ)α(, βΐ & 
Ι&ηΙο ίηίβΓΥαΙΙο ΙβηΙοηα 0§6ΐ>αη(, ςηο δρ&Ιίο Ιίοβ- 
1)&1 Ιιίδ ςηί εαδίΓ&ηιβΙαΙί βΓοηΙ, δ&ηοίαπι 1&1)6Γη&- 
εηΐυηι §α1)])αΙο αεεβάοΓβ. 

Ι,13,ϋ.«Ε(ουπι ίηίΓοίβδβηί,αδοβηάβπιηίίη ο»η&- 
€0ΐι1υιη,Ό])ί πι&ηβ1>&ηΙ 6( Ρβΐηΐδ 6υαοο1)αβ,β1 Ιο&η- 
«068 θΐ ΑηάΓθ&8,Ρ1ιί1ίρρα8 βΐΤ1ιοπι&8,Β&Γΐ1ιο1οαιβιΐ8 *^ ΒβαΙ. XIX, 15. 55 ΟΕΟυΜΕΝΙΙ ΤΒΚΧΙ^Β ΕΡΙδΟΟΡΙ 56 « 6ΐ ΜαΙϋιβΒΏβ, ^&^ο1)Ώ5 Αίρΐιβΐ βΐ δίιηοη Ζβίοΐβί», 

• 6ΐ ^υ(1α3 ^&^ο])^. Ηί οιηηβδ θΓ&ηΙ ροΓδβνβΓ&ηΙββ 
« υηαηίιηίΙβΓ ίη ΟΓαϋοηβ β1 οΙϊββεΓ&Ιίοηβ, ουιη 
Μ ιηα1ΐ6π1)υϋ βΐ Μ&η& Μ&Ιτβ ^68α, ουιηςιιβ ίΓαΐΗ- 

• 1>α9 ΐρβίτιβ. ι» 

Ρβίπι», ΙηΙβιρΓβΙ&ηβ νβΐ οο^θ8θ6ΐΐ3 : 1&οοΙ>!ΐ9, 

8αρρΙ&ηΙ&ΙθΓ ^α1)ο^^8^ο&ηη68,§^&ι^α^6^ : ΑηάΓβαδ, 

ά606η8 ροίβηΐία γβΐ, οοηάβιηη&Ιυδ : Ρΐιίΐίρρυβ, 03 

γίάαΕΠίιη νβΐ οβ Ιαπιρ&άίδ : Τΐιοιηαβ, &1)7ϋ8υ3 νβΐ 

ςβπαίηυδ 86υ (1υ1)ίυ9. ΒαΓίΙιοΙοιη&Βΐΐδ, Οΐίαβ 63118 

ςαί 8υ8ρ6η(1ίΙ αςυαβ : Μ&ΙϋΐΦυ8, άοη&Ιυδ : II ^α^ο• 

^υ8 ΑίρΙιΐΒί, δυρρίβηίαΐίο. δίιηοη Ζβίοΐβδ, (Ιίδαρίί- 

ηα νϊίω : Ιαάαδ ^α^ο])^, Ιιίο βΐ Τΐιαάάοθΐΐδ νοο&1)α- 

ΙΟΓ. ϋίδοίρυΐοδ ηοιηίηαΐίιη ΓβοβηββΙ, υί οδίβηάαΐ 

ςυοά, ουιη ρΕδδίοηίδ ΙβιηροΓβ Ιαρδί 685βηΙ. ^α(1Ε3 

ςαίίΐθΐη ββίρδαιη α οΙιογο &ρο8ΐο1θΓυιη οιηηίηο 

ά63β6ϋ. ΡβίΓαβ νβΓο βΐ δίιηαΐ βραΐ, βΐ & ρΓΦΟβρΙοΓβ 

ρ6Γ Ιπηαιη ίηΙθΓΓΟ^Εΐίοηβιη τβνοο&Ιυδ βδΙ.Οηοά δί 

^οαηη6Iη ίη δαα αβοβρίδδβ ΟΙιπδΙί ΜαΐΓβιη ρΓοάί- 

Ιαιη ** 6δί, οβΓίβ ουιη ^οαηη€δ ιιηα ουιη αροδίοΐίβ 

αάβδδβΐ, βΐίαιη ίρδα δίαιτιΐ αάβΓαΙ. — ΑΙίο ηιοάο, 

Νοη ίΓΟδίΓα (ΙίδοίρυΙοΓαπι ίαοίΐ ΟΕΐ&Ιοςιιιη : 86(1 

<ΐ6ΐηοηδΐΓ&Γ6 νοίβοδ ςυοά Ιιιιιηαηαιη ςοίάρίΕΟί 

ραδδί 6Γ&ιι(, α( ηοη ίη Ιαρδα ρ6Γΐη8ηδ6ΓαηΙ. δίςυί- 

άβτα Ρ6ΐπΐδ ςαί η6βαν6Γ&1, &πι&ηδ ΙαοΓγπιίδ α η6- 

§;&Ιίοη6 &])8θ1ιιΙα8 68ΐ,Υ6ΐαΙί 6χ Ιιοο οιαηίίβδίυπι 68ΐ, 

ςυοά ραυίο ροδΙ 6Γ6<ϋΙυπι δίΐ ίρδί ταΐίοηαΐβ ονίΐ6. 

Τ1ιοπι&8 ςαί ίηοΓβάαΙα!» ία6Γ&(, αϊ) ίηεΓ6(1αϋΙαΐ6 

δαηαΐαδ βδΐ, γυ1ηθΓί1)ΐΐ8 αο Ι&ΙβΓβ σιαηί1)ΐΐδ οοηΐΓ6θ- 

ΙαΙίδ. ΙΙαςαβ οηπι αΐϋ οηιη6δ δίπιιιΐ 6δ86ηΙ, δοΐιΐδ 

<ΐ6δί(ΐ6Γα(αδ 6δΙ ^ι1(^αδ. Ε( Μαηα 06ί ΜαΙβΓ ε(16γεΙ, 

(]ηαη(1οςιιίά6πι βΐ ^οαηη6δ, ςυί Ιιαηο ίη δαα &οο6- 

ρβΓαΙ, 6ΐ ίΓ2ΐ(Γ68 &(ΐ6ΓαηΙ. Οιιίά δί 6ΐ ^0δ6ρι1 δροη- 

δαδ ίη νίνίδ 6Γα() ιι1ί(ΐυ6 &ά6Γα( βΐ ίρδβ : πι&χίπΐ6 

αιιΐ6πι Ιιίο, ςαί, (1ιι1)ίΙ&ηϋ1)υδ ίΐΐίίδ δαίδ, ηαηςααηι 

οΪΓοα (ϋδρ6ηδα(ίοη6πι <1υ])ίΙ&νί(. δβά πιαηίίβδίυπι 

68ΐ ςαοά 3&πΐ(1υ(1υπι πιΟΓίυιΐδ 6Γ&1 : ςαία ηβςαβ 

ίρδβ Ιαηο &(ΐ6Γα(, οηιη οο^ηαΐί ^68!1Π1 άοββηίβπι 

γίάβΓβ ουρβΓβηΙ. Οαίά βηίπι αίΐ ? « Μαΐ6Γ Ιηα 6ΐ 

ΓΓΑΐτβδ Ιαί ςααηιηΐ 16 ίοΓΪδ '^, » ηοη ααΐ6πι αάάί- 

ΙηΓ : ΕΙ ραΐ6Γ Ιηαδ. 

ΟΑΡϋΤ II, 

Ρβίη ΰοηοίο αά βο$ (^ηίδηΒ ηοίηιη βναί άβ ιηοτίβ βΐ 
αροίίοΐαΐη Ιηάχ ρνοάίίοή» :ίη ςίΛ0 ηατταίιινβΐίατη 
άβ ΜαίίΗιχ $ηΙ>8ΐίΐηαοη€, ςηί ρβτ οταίχοηβτη ΒονΗ- 
ίαε β$ί αροΒίοΙαΙητη ρταΐία Οβί. 

1, 15. « ΕΙ ίη (1ί6ΐ>υδ ίΐΐίδ δυΓ^βηδ ΡβΙηΐδ ίη πιβάίο 
•άίδοίρηίοηιπι άίχίΙ,βΓ&Ιςυβ ΙαΓΐ)α1ιοοιίηιιπι δίπιυΐ 
« ίβΓ6 οβηΐυιη γϊ^ηΐί. » 

8ιΐΓ£;ί ι Ρ6ΐΓαδ,ηοη ^&^ο1)αδ,6^ ΐΕηςααηι Γ6ΓΥ6ηΙίθΓ, 
6ΐ Υ6ΐα( 18 οηί άίδείραΙοΓυιη 10 ρρβθδίάβηΐία οοπι- 
πιίδδΑ 6Γ&1. ΡΓα9ΐ6Γ6α ςαοςηβ ^&^ο1)υδ πιοάβδίαδ 
6Γ&1, ΟΓαΙίοηί αο ςυίβΐί πιαςίδ αρίαπ, ΟΦίβπδ γίάβΐί• 
θ6(η6ς;οΙία ΐΓΕΰΙαηΙί1)υδ.1(ΐ6οςα6 ^βΓΟδο1γπ1ίι&ηα^ι 
ρπΒδίάβηΙίαηι ίΙϋοβάαηΙ.Υίάβ αυΐ6αι ςυοηιοάουηί- 
▼θΓδ&οοπιπιυηί άβον^ίο Γ&οία(,6ΐηοη 6χ ρΓίτη&Ια η6ςυ6 
8α& αιιοΙοΓί Ι&Ιθ. Οβηίαπι &α1βπι γι^ίηΐί 8ίπιαΙ &άβΓ&ηΙ 

^• ;ο&η. Χ1Ζ, 26, 27. ^• ΜαΙΙΙι. χιι, 49. Α « ΟολομαΤος και Ματθαίος, *Ιάχωβος Άλφα(ου χαΐ 
κ Σ'!μων 6 Ζηλωτής, χαΐ Ίού$ας Ίχχώβου. Ούτοι 
« πάντες ^οαν προσχτρτερούντες ομοθυμαδόν τ{ 
« προσευχή και τη δεήσει, συν γυναιξί και Μαρ(^ 
« τ^ ΜητρΙ του *1ησοΰ, καΐ συν τοις άδελφοΤς αύ• 
« του. » 

Πέτρος, έπιλύων ί{ έπιγνούς. *Ιάκωβος, ιττερνι- 
στής πόνου. Ιωάννης, χάρις θεοΰ. *^^^ρ^ας^ δύνα- 
μις εύπρίπής, ή κατακρινόμενος. Φίλ'.ππος, στόμα 
χηρών, Ι| στόμα λαμπάδος. Θωμάς, ά'βυσσος "^ δίδυ- 
μος. Βαρθολομαίος, υ\6ς κ^εμάσας \ί^ατΛ. Ματθαίος, 
δε^ωρη μένος. Ιάκωβος Άλοαίου, πτερνισμός. Σι- 
μών 6 Ζηλωτής, μάθησις ζωής. Ιούδας Ιακώβου, 
ούτος και θαδοαίος έκαλεΤτο. Καταλέγει τους μάθη- 
τάς όνομαστι, Τνα δε'ξτ^, ώς σφαλέντας περί το πά- 

ο θος, Ιούδας μεν πάντη Ιαυτόν ίξωσε του χορού των 
αποστόλων. Ό δΐ Πέτρος και συνην, καΐ προς του 
διδασκάλου δια του τρισσου της έρωτιζσεως άνακέ- 
κληται. Εΐ δε την τυύ Χρίστου Μητέρα λαβείν τόν 
Ίωάννην άναγεγραπται εΙς τα Γδια, άλλ' ούν παρόν- 
τος Ιωάννου τοις άποστόλοις, και αυτή συμπαρήν. 
— "Αλλως. Ου μάτην τόν καταλογον ποιείται των 
μαθητών, άλλα βουλόμενος παραστησαι και τών πα- 
θόντων μέν τι, κα^ μή εναπομεινάντων δέ τψ πτώ• 
μάτι. Ό μίν "^αρ άρνησσμενος Πέτρος, πικρφ δα- 
κρύφ τήν ίρνησιν άπελ ίσατο, ώς δήλον, άφ' ών μι- 
κρόν ύστερον το λογικόν πιστεύεται πο{μνιον. Ό δε 
άπιστήσας Θωμάς, Ιάθη τήν άπιστίαν ηί ψηλαφιζσει 
τών χειρών τραυμάτων και της πλευράς. 'Ώστε πάν- 
των συνόντων τών ^λων, μόνος άπελείπετο Ίοι>δας, 

ρ Και Μαρία δΐ ή Θεοτόκος παρήν έπεί καΐ 6 ταύτην 
τζαράλα^ω^ εΙς τα ίδια Ιωάννης, καΐ οΐ αδελφοί παρ- 
ήσαν. Ε? δΐ καΐ Ίωση© 6 μνηστήρ ίζη, παρήν άν 
καΐ αυτός• Και μάλιστα ούτος 6 μηδέ ποτέ, ώσπερ 
οΐ έξ αύτοΰ, περί τήν οίκονομίαν ένδοιάσας. *Λλλά 
δηλον οτι πάλαι έτεθνήκει. Έπει μηδΐ οτε διδάσκον- 
τα τον Ίησοΰν ήξίουν οΐ συγγενείς θεάσασθαι, κα? 
αυτός παρήν. Τί γάρ ©ησιν ; « Ή μήτηρ σου και οΐ 
αδελφοί σου ζητούσί σε Ιξω, ι» άλλ' ούχι, Και 6 πα- 
τήρ. ΚΕΦΑΛ. Β\ 

Πέιρου διάλογος προς τους μαθητευθέντας περί 
θανάτου καΐ αποστολής Ιούδα του προδότου* Ιν φ 
περί άντδίσαγωγής Ματθίου κληρωθέντος χάριτι 
Λ Θεού δια προσευχής. 

ν Και έν ταΤς ήμέραις ταύταις &ναστάς Ηέτρος έν 
α μέσψ τών μαθητών εΤπεν* ήν τε 6'χλος ονομάτων 
α έπι το αυτό ώς εκατόν ε!κοσιν. » 

*Ανίσταται 6 Ηέτρος, ούχ ό Ιάκωβος, κα^ ώς θερ- 
μότερος, και ώς τήν προστασίαν τών μαθητών έγ- 
κεχειρισμένος. "Αλλων τε και επιεικής ήν 6 'ίάχΐι>- 
6ος, και μάλλον τ^ προσευχτί και τη ήσι>χί^ ωφέλι- 
μος, τών άλλων δηλονότι μεταχειριζόντων τό πρά- 
γμα. Διό και της έν Ίεροσολύμοις αύτψ ιααΗ^ραζ 
παραχωρούσιν. "Ορα δε πάντα κατά κοινής αυτόν 
γνώμης ποιούντα, και ούχ αρχικώς ούδΐ μετά έζου- 57 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙ,ΟΗϋΜ• 58 σ(«ζ. Έκοηον Λ βΓκοσι συμπαρ-ζβαν άπδ των πι- 
στβυσάντων τφ Κυρίφ. "Ησαν γχρ και έδδο^χήκοντ» 
και π£ντακ6σιοι, ους και άναστάντα λέγιι Ηαυλος 
θεάσασθαι τον Κύριον. Άλλ* «ικος τούτους τα>ν Ιγ- 
κριτοτέρα»*! είναι καΐ των πρ6ς τ6 κα^ρησιάζ&αΟαι 
θ&ρμοτέρων. 

•*Ανδρκς αδελφοί, (οβι πληρωθήναι τήν Γραφή 
« ταύτη ν, ήν ιτροεΐπε το ϋνεΰμα το £γιον δια στύ- 
« |Αατος Δαυίδ. » 

Π7ραμυθ&'ΐτ2ΐ αυτούς άπ^ της 7τρο^;;ήσ€ως. ΚαΙ 
ού λέγει. *Ην Δαυίδ εΤπεν, άλλα, Τ6 Ονευμα τ& έίγιον 
διά στύματος Δαυίδ. Τίδε τούτο ήν ; "Οσα ό ρη' περιέ- 
χει ψαλμ'^ς* ων και αύτ^ς μικρόν όπισθεν μνημο- 
νεύσει. Ιίερι *Ιούδα δΐ ε^.πών, επιεικώς &μα μετα- 
χειρίζεται χβί άφιλαπεχθημ^νως τον λόγον. Ού γαρ 
λέγει, Του καταράτου, τοΰ μιαρού, αλλ* απλώς τ6 
γεγενημένον δηλοϊ. Έπαγαγών δε το, Ούτος μεν 
ούν έκτήσατο χωρίον Ικ μισθού της αδικίας, και 6'τι 
τρΓ^νής γενόμενος έλακησεν, ^τοι, διεσχίσθη, το μεν 
κτήσασΟαι ούκ εΙς τον Ίούδαν αναφερών ε^'ρηκεν. Ού 
γαρ αύτος ώνήσατο το χωρίον, άλλ' οΐ Ιερείς, άπ& 
τών ριφέντων 6π' αυτού ά,ρ'^υρΊω'^ έν τψ ναφ. Έπει 
δι μισθός ταύτα της προδοσίας Ιούδα, έκείνψ και ή 
κτήσις λογίζεται. Και πάλιν, έπει εΙς ταφήν τούτο 
άφώρισται, πεπλήρωται ή Γραφή. Το, « Και ή 
ίπαυλις αυτού ήρημωμένη. » Τ( γαρ Ιρημότερον 
τάφων ; Δια δΐ του ειπείν, Πρηνής γενόμενος Ιλά- 
κησε μέσος, Ιδειξεν θτι &μα τφ προδούναι, έκ της 
άγαν βλιγωρίας και ραθυμίας έχρήσατο δι' άπογνώ- 
σεως τψ τοιούτψ τέλει. *Αγχ6ντ[^ δΐ χρησάμενον εΐ- 
πόντων τών Ιερών Ευαγγελίων, εΐ ούτος νύν, πρηνη 
γενέσθαι αύτον, καΐ 6'σα έξης, αναγράφει, ούδΐν εΙς 
διαφωνίαν. *Αμφότερον γαρ γέγονε, δια|&ραγέντος 
τού χαλωδίου 6φ' ού ή αγχόνη, και ούτω πρηνούς 
έπι γης κατενεχθέντος και λελακηκότος. Έν 6'σφ δΐ 
ταύτα μετά μ* ημέρας περί αυτού διεξηγεΤται, τ6 
παραχρήμα της προδοσίας ταύτα γενέσθαι πιστού- 
ται. 

9 Περί *1ούδα τού γενομένου οδηγού τοις συλλα- 
« βούσι τον 'Ιησούν, 6'τι κατηριθμ^^Η^ένος ήν συν 
« ήμΤν, και Ιλαχε τον κλήρον της διακονίας ταύτης. 
■ Ούτος μλν ούν έκτήσατο χωρίον έκ τού μισθού 
Ν της αδικίας, και πρηνής γενόμενος έλάκησε μέ- 
« σος, και έξεχύΟη πάντα τα σπλάγχνα αύτου. Και 
« γνωστόν έγένετο πασι τοΧς κατοικούσιν 'Ιερουσα- 
« λήμ, ώστε κληθήναι τ6 χωρίον έκεΤνο τ^ί Ιδί^ 
« διαλέκτψ αυτών, *Ακελγαμά, τουτέστι, Χωρίον 
« αίματος. Γέγραπται γαρ έν βίβλφ Ψαλμών. Γένη- 
« θήιω ή ίπσυλις αυτού ίρημος, και μή Ιστω 6 κατ- 
« οικών έν αύτ^, και τήν έπισκοπήν αυτού λάβοι 
¥ έτερος, η 

Ό Ιούδας ούκ έναπέθανε τζ ^ΤΧ^^Ι)» ^^λ' ^'^^' 
6ίω, κατενεχθεις προ τού άποπνιγηναι. Και τούτο 
δηλούσιν αΐ τών αποστόλων Πράξεις, Βτι πρηνής 
γενόμενος έλάκησε μέσος. Τούτο δΐ σαφέστερον Β Α 6χ Ιιίβ ςυί Οοιηίηο 0Γβάί<1βΓ2ΐιι1.8ίςαί(ΐ6ΐη βίδβρίαα- 
§;ίπΙα 6Γ&ηΙ, βΐ ςαίη^οηϋ ςοοβ αίΐ Ραα1α3 γί(1ί8$6 
Ποηιίηαιη ροβίςυ&ιη ΓββυΓΓβχβΓαΙ '^. δβά 1ΐ03 νβιί- 
βίιηίΐβ 6»1 βζ Ιιίβ Γυί856 ςυί ιηο^ίβ αρρΓθΙ)&Ιί βΓ&ηΙ 
β( αά ϋ1)6Γία8 Ιοςαβηάαιη ί6ΓνβηΙίθΓβ8. 

ι. 16. « Υίή ίΓ&ΐΓββ, οροΓίαίΙ 8θΓίρΙαΓ&ιη Ιι&αο 
« ίιηρίβη, ςααπι ρΓαάίχίΙ δρίΓϋιιβ β&ηοΐυβ ρβΓ 09 
« Πανιά. >» 

ΟοοδοΙαίΌΓ 605 α ρΓορΙιβΙία. Νβο&ίΙ : Ου&ιη Πανίά 
άίζίΐ, ββά δρίπίαβ δαηοΐυδ ρβΓ 08 Πανιά. ΟαΦπαιη 
ααΐβιη 1ι»6 θΓαηΙ? ΟαΐΒουηςαβ ρ8α1ιηιΐ8 6βαΐ68ίιηα8 
οοΐανιΐϋ ουηΐίηβΐ : ςαοΓαιη βΐίαιη ρο8ΐ ραιιοα ΓαοΐβΙ 
σιβηΐίοηβιη.ϋβ ^αάα ααΐβιη 1ο(ΐιΐ6η8,ιηοά65ΐ6 δίιηαΐ 
βΐ α1)8ςα6 οιηηί ΐηνίάία ΐΓαοΙαΙ ββΓοαοηβιη. Νβςαβ 
βηίιη βζββΟΓαηάαιη νοοαΐ αυΐ δ06ΐβ8(υηι, 86ά 8ίιη- 
ρΙίοίΙβΓ ςαοά ίαοίαιη β3ΐ ίηάίοαί. Ρογγο ςαοά 8υ1>- 
^αηζβ^^ι: Ηίο ίΐαςαβ αάβρίυβ 68ΐ ρΓαάίτιιη β ιηβΓ- 
οβάβίηίςυίΙαΙίδ,βΙςυοάρΓαϋίρίΙίο οΓβραίΙαυΙάϋίΓα 
0ΐυ8β8(:ρπα8(ΐυίάβΐΏ,ηβιηρ6αά6ρΙυιη6886ρΓβΒάίαιη 
ηοη αά ^αάαIη ΓβΓβΓβηβ άΐζίΙ.Νβςαβ βηίιη ίρδβ ρρ®- 
άίαπι βπιϋ 86ά8α^6Γάο168 6ζαΓ§;6ηι6^8(Iαοδ^αάα5 ίη 
Ιβπιρίο α1)3666Γα(:ν6Γυαι ςηίαίΠί 6Γαη(ηΐ6Γ0β3ρΓθάί- 
ϋοηί8 ^αάβ^.ρο98689^ο ςαοςηβΓβρηΙαΙυΓ ΐρβΐαδ. ΚαΓ- 
8απΐ(ΐιιβ,(]υίαρΓ»άίυηιίη δβραΙΙαΓαοίΐ δβραταΐυιη 68( 
οοπιρίβία β8ΐ δβηρΙαΓα ψια αίΐ : « ^0Π1α10Γα^^0 6^υ4 
άβββΓία βδΐ ". » Οαίά βηίηι ββρηίοπδ ηια^ίδ άβδβΓ- 
Ιυηι 68ΐ? ΡβΓ Ιιοο αηΐβπι ςαοά αίΐ, ΡΓΦοίρίΙίο ονβ" 
ρηϋ πιβάίοδ : οδίβηάίΐ ςαοά δίαιαΐ υ( ρΓοάίάίΙ,ρπΒ 
ηίπιίααηίηιί ραδίΠαηίαιίΙαΙβ βΐ δοοοΓάία Ιαΐί ΟηβρβΓ 
άββρβΓαΙίοηβηι αδυδ βδ(. Υβπιιη οαπι δαοΓα Εναη^Γ- 
Ιία άίοαηΐ ρΓ»ΓοοαΙίοηβ αυΐ δΐΐδρβηάίο ηβααι, ΙίεβΙ 
Ιιίβ ρπΒοίρίΙαΙηπι ίαίδδβ αβδβΓαΙ, βΐ ςυβθουηςαβ 
άβίηοβρδ ηαΓΓαηΙαΓ, ηίΐιίΐ βζ Ιιοο άίβδοηαηϋφοοη- 
8βςηίΙυΓ : ηΐταακιηβ βηίηι ίαοΐυαι βδΐ. Οοηίταοίο 
ηαπιςηβ ίαηίουΐο ςηο ρΓβΓοοαΙηδ βραί, ίΐα ρπΒοίρΙ- 
Ιίο ίη ΙβΓΓαπι άβοίάίΐ αο οΓβρηίΙ.ΙηΙβήηι αηΐβπι άυηι 
1ΐ8θ6 ροδΙ ςηαάΓαβίηΙα άίβδ άβ βο ηαΡΓαηΙηΓ, ρΓοϋ- 
ηυδ Ιιαο α ρΓοάίΙίοηβ ίαοΐα ίηίδδβ οοηΩπηαΙ. 

11 « Ι, 1β•20. Πβ ^υάα ςαί ίαϋ άυχ ίΐίηβήδ Ιιίδ 
« ςηί οοπιρΓβΙιβηάβΓαηΙ ^68απ1, ςηία αηηαηιβΓαΙηβ 
« βΓαΙ ηοΜδοηπι, βΐ δΟΓίίΙηδ βΓαί δΟΓίβπι ηιίηίδΙβΓϋ 

• 1ια3α8, δίςαίάβπι Ιιίο αάβρίηδ βδΐ ρΓβάίαπι άβ 
« πιβΓΟβάβ ίηίςηίΐαϋδ, βΐ ρροηπδ οΓβραίΙ πιβάίυδ, 
« βΐ βίίηδα δαηΐ οηιηία νίδββΓα β3αδ. ΕΙ ίηηοίηΐΐ 

• οηιηίϋαδ 1ια1)ίΙαηΙί1)ΐΑ8 ^βη13α16Π1, ίΐα υΐ αρρβίΐα- 
[) « ΓβΙυΓ ρΓβάίαπι ίΠαά ρρορήο ίΠοηιπι ίάίοπιαίβ, 

« Ηαοαίάβπια, Ιιοο βδΐ, Α^βΓ δαη^ίηίδ. δοΓίρΙαηι 
« 63( βηίηι ίη 1ί1)Γ0 Ρ3α1ηΐ0Γαπι : ΡίαΙ οοηιηιοΓαΙίο 
« β]υ3 άβ3βΓΐα, βΐ ηοη δίΐ ςυί 1ιαΙ>ί(βΙ ίη βα, βΐ 

• βρίδοοραΐυηι β^α8 αβοίρίαΐ αΚβΓ '*. » ^υάα8 8α8ρβηάίο β νίΐαηοη άί30688ί 1,8βά δυρβητίζϋ : 
άβ^6^ια8 63ΐ βηίηι ρΓίυ3(ΐυαπι ρρφίοοαΓβΙαΓ : ίάςαβ α• 
ρο8ΐοΙοΓαα)ΑοΙαίηάίοαηΙςαοάρΓθΐιυ8θΓβρηίΙα)βάίη9 

Ηοο ααΐβπι ρΐαηίηβ 80Γίρ8ίΙ Ραρίαδ ^οαηη^8 αρο8ΐο1ί ^ Ι ΟοΓ. XV, 6 Εβςς. •» Ρβαΐ. ιλυπι, 2β ; Αοί. ι, ίΟ. " Ρ•α1. ανιπ, 8. 59 ΟΕΟϋΜΕΝ!! ΤΚΙΟΟΛ ΕΡΙ800ΡΙ Μ (1ί5€ίρυ1α5, άίεβη3 : Αά ιη&^ηυιη ίιηρίβΐ&ϋβ οχβιη- Α 
ρΐυιη ϊη ϊίοο τηχιηάο ρβπη&ηδίΐ ^υάα8. Ιη ΐΑηΙιιιη 
βηίπι εοΓροΓβ ίηϋαΐαδ υΐ ρΓο^πβίΙί ηοη ροβββΐ, ουιη 
εοΓΓΟδ Ιβνί ευΓδα ρβΓίΓοηδίΓβΙ. οαιτυ οοιηρΓββδαδ 
βδΐ, ίΐα αΐ ίυηάβΓβηΙαΓ β]υ9 ίη1β8ΐίη&. ΑΗο ηιοάο. 
€θΓροΓβ βηίπι Αΐίβο ίηίΐαΐαί» 68ΐ, αΐ ηβςαβ ροδββΐ 
ρΓΟξΓβάί ςαα εοΓπιβ Ιβνί ειίΓδυ ρβΓΐΓαη5ί1>α(, ίιηο 
ηβ δοΐυιη ςυίάβιη οαρίΙΐΒ ΙαιηοΓ. δίςαίάβιη βΐ ρΕί- 
ρ6ΐ)Γ&5 οουΐοηιιη β]α5 αάβο ίηΐυιηυίδδβ ΓβΓυηΙ, υ( 
Ιυιηβη οπιηίηο νί(ΐ6Γ6 ηοη ροβδβΐ, οουΐί νβΓΟ ίΐΐίιΐδ 
ηβςυβ διόπτρας, ηβιηρβ ίηδίΓαιηβηϋ ιηβάίοοπιηι 
αάιηίηίοιιΐο αρ-^&ΓβΓβ ροβδβηΙ,Ι&ηΙαρΓοίυηάίΙαΙβαΙ) 
βζΙβηοΓΪ αδρβοΐυ βΓαηΙ δβρ&Γ&Ιί : ςβηίΐαΐβ νβΓοίΠίαδ 
ιη6ΐη1)Γαπι οηιηβπι βχοβάβύαΐ ο])δθ(εηί1α1βπι αο παα• 
(;ηίΙαι1ίηοπι. Ρογγο δαηίβδ &ο νβπηβδ εοηΐυιηβΐίοδβ 
οοηίΐαβηΐθδ βχ Ιο Ιο ίρδίαβ οοπροΓβ Γ6Γ6ΐ)&η1υΓ β^Γβ- η 
άίβηΐβδ, ρβΓ δοΐα Ιοοα δβοΓβΙοηα. ΡοδΙ πιηΐΐα νβΓΟ 
ΙοΓίηοπΙα βΐ τιΐΐίοηβδ, ςυυπα ίη δυο ρΓΦ(1ίο,υΙ αίαηΐ, 
πιΟΓίυυδ βδδβΐ, ρΓφΓοΙοΓβ ρροΐάίυπι ίΙΙυεΙ (ΙβδθΓΐυπι 
ρβΓΠίαηδίΙ, βΐ ηοη }ιηΙ)ίΙαΙυηίΐ υδςυβ ίη Ιιοάίβπιυπι 
(Ιίβπι. δεά η6ί{αβ αιΐ 1)οο υ5Γ{06 Ιοηιρυδ Ιοευπι ίΐΐυηι 
ςυίδςυαιη ρποϊΙβΓίΓβ ροΐεδί, ηίδί ο1)ΙυΓαΙίδ πιαηη 
ηαπΙ)υδ. 8α^ς[6ΓίΙ ααίβηι Ι.υε&3 Ηοο Ιοοο ^υ(1^Β 
βυρρίίείαπι ςυοά δίαΐίηι δυ1)δβουΙυιη βδΐ. Ναπι 
ίπι1)βοίΙ1ίθΓυπι αηΙπια> ρΓα»δοηΙίΙ»ϋ8 ΓβΓβηαηΙηΓ ρο- 
ϋδ^ίπιηπι. ΑυχίΙ αηίοπι ρ6ΰεα(ηπι,19 νοεαηδ βπηι 
ρΓοάίΙΟΓβπι : 8υρρΙίοιυπι νοιο. ηιιη Ηοο βΙΙαπι 
ίΐΐυηι ρα58ΐιηι βδδβτοπιιηθπιοπιΐ Καθ(ΐ1(1βπια3υΐ6πι 
(ΙίοΙυπι βδδΡ ρΓη?(ϋυπι, ηοη α Ιιηία, δβίΐ α ^α(18Βίδ 
ίηΐεηοΐίΐ. Ναπι αίΐ : Ρπφΐίο ίΙΙοΓΠΠΐ ΐάίοπιαίβ, 
ηβηιρβ ^α(^α*ί;^ ίηίςηίΐηΐβπι αΐ1ο:)1απ1ί1)υδ. 

Ι, 21-25 « Οροι-ΐΡΐ ίμίΙιΐΓ ηΐ οχ Ιιιμ ντίδ ςηί ηο- ^ 
« 1)ί5ΰαπι νρΓ5ΐαΙί δυηΐ οπιιιί 1•^ηιροΓβ.ςαο ίπίπανϋ βΐ 
ο βχίνίΐ ίηΙ^Γ ηοδ Οοπιίηηδ Ιβδϋδ. βχοΓδϋδ α 1)&ρ1ί' 
« δίπίΐΐβ ^ύαηηίδ,υδςι1β&(16υπ1 (ϋρπιςυο αδδπιηρίυδ 
« βδΐ α ηο1)ίδ, υηυδ ςυίδρίαπι εοπδΙίΙυαΙυΓ Ιβδϋδ 
« ΓβδΠΓΓβοΙίοηίδ ρ|υδ ηοΜδουπι. Ε( ΗίαΙυβπιηΙ 
« (]ηθδ. ^0δ(?ρΗ ςαί νοοαίηπ Β&Γδαϋβδ, ςυί οο^ηο- 
•π)ίηαΙιΐδ63υυδΙυδ,ο(ΜαΐΗίαπ):οΙθΓαηΐ6δ(ϋχ6ΓυηΙ: 
κ Τυ, Όοπιίηβ. ςηί εοΓ(1& ηοδίί οπιηίυπι, οδίβηάβ 
« υίτυπι βχ Ιιίδ (1ιιο1)υδ βΙβςβΓίδ, ηΐ αοεΐρίαΐ δΟΓίβπι 
« πιίηίδΙβΓίί ι1υ^αδ αροδίοΐαίιιβ,υπίΐβ ρΓβΒναποαΙίοηβ 
α βχεί(1ίΙ ^υ(1αδ, ρτο^Γβάίβπδ ίη Ιοοηιη βυιιπι. » 

Κβιη ίΠίδ οοπιιηυηίοαΐ ηβίη ρυ§[ηαπι βναάαΐ,βΐ ίη 
οοηίβηΐίοηβηΐ ίηείάαηΙ.ΡΓορίβΓβαςυοςιιβ ίηείρίβηδ: 
νίτί ίΓΕίΓβδ (ίηςιιίΐ), οροΓίβΙ βΐί^ί α νούίδ, ιηυΐΐί- 
Ιυάίηί 3υ(1ίοίυπι ρβΓΠΐϋΙβηδ, δίπιυίςυβ βΐ βοβ ςαί Ο 
βΙί^βΓβηΙ νβηβπαηάοδ Γβάάβηδ, βΐ δβίρβυπι ίηνίεΙία 
111)6Γαηδ βΓ^α ίΐΐοδ : Ιυηι ςυία Ωβπ οροΓΐ6ΐ)&1, Ιυπι 
ςηοά ρΓορΗβΙβηι ίηάηοαΐ άίοβηΐβπι : Ερίδοορ&Ιιιιη 
6^αδ αοείρίαΐ αΙΙβΓ. Ε (ΐυίΙ)ηδ αυΐβπι οροΓΐ6ΐ? Εχ 
Ιιίδ ςαί δαί ρΓθ1)αΙίοη6Πΐ ρπΒΐ)υβΓ&ηΙ (βπιροΓβςυο 
αρυίΐ ίρδοδ ΓαβΓαηΙ εοη^Γβ^^Αΐί. Ιάβο ηβςυβ αϋ : Ε 
πιαηδαβίίδ, ηβ οββΙβΓΟδ οοηΙπδΙ&Γβί, νίδοδ οοηΐιι- 
πιβίία αΓΩοβΓβ. ΑάάίίϋΙ αυΐβπι : « ΕχοΓδαδ α ])&ρ1ί- 
δΠίΕΐβ ^οαηη^δ. » Ναπι ςυ» αηΐβ Ιιοο &β(α βΓ&ηί 
ηιιΐΐιΐδ ίρδΟΓααι ηονβΓ&Ι ςαί άίιϋοίδδβΐ &ο ρΓαββηδ 
ίυίδδβΐ, ηίδί ΙαηΙυιη ίδ ςυί ίρβοδ βΙβ^βΓαΙ, »6<1 ρβΓ 
5ρίηΙιιπι (ϋ806])&ηΙ. ΤβδΙβιη τογο άίοϋ ΓβδαΓΓβοΙίο- Ιστορ&Τ Π απ (ας 6 Ιωάννου του άιτοστόλοο μα^^τής 
λίγων* Μίγα ασεβείας όπόδείγμα Ιν χούτψ τφ χ^μφ 
ι:εριειιάτη9&ν Ιούδας. Πρησθείς γ&ρ έιεί τοσονιον 
τήν σάρχα, ώστε μή δύνασθαι διελΟεΙν, αμάξης ^^. 
δίως διερχόμενης, 6πο της αμάξης έκιέσΟη, ώστε τί 
ίγχατα αύτοΰ έχχενωθηναι. — *Αλλω<. Έκρήσ^ 
γ7ρ έπί τοσοιτΕον την σαρχα, ώστ• Ηη^ Ιηί6^ 
έΐμαξα ^^δίως διέρχεται, έχεΤνον δύνασΟβκι διελοεη, 
άλλα μηδΐ αυτόν μόνον τον της χκφαλη< βγχον. Τί 
μεν γαρ βλέφαρα των όφθ>λμών αύτου φασι τοσοΙ>- 
τον έξοιδήσαι, ώς αυτόν μίν καθόλου τό γ»ς μή βλέ• 
πειν. Τους οφθαλμούς δΐ αυτού μηδλ 6ικο Ιατριχτ^ς 
διόπτρας όφθήναι δύνασθαι, τοσούτον βάθος ε^χοτ 
από της (ξωθεν επιφανείας* τό δΐ αΐδοΐον αύτου πά- 
σης μέν αΙσχύνης άηδέστερον χαΐ μείζον φα(νεσ6βι. 
Φέρεσθαι δΐ αύτου, τους έχ παντός του σώματο; 
συ|&ρέοντας Ιχώρζς τι χα2 σχώληχας κΐς Οβριν οι* 
αυτών μόνον των άνχγχαίων. Μετά δλ παλλάς βασά- 
νους καΐ τιμωοίας, έν ιδίω φασί χωρίφ τελευτήσιν• 
το;, άπό τη^ οσμής ερημόν τε χαι άοίχητον τό χω- 
ρίον μέχρι της νυν γενέσθαι. Άλλ' ουδέ μέχρι τη; 
σήμερον δύνασΟαί τίνα έχεΐνον τόν τόπον τταρελθειν, 
έαν μή τάς ρίνας ταΤς χέρσιν έπιφράξ^^. Μνημόνευε*. 
δε ό ΛουΛά; ενταύθα του πάθους του Ιούδα του πσ> 
αυτίχζ. Των γάρ ασθενέστερων αΐ ψυχαι τοΙς πβ- 
ρούσι μάλιστα σωφρονίζονται. Ηύξησε δλ ου τήν 
άμαρτίαν, προδότην αυτόν άποχαλέσας, αλλά τήν 
τιμωρίαν, δ'τι τόδε χαι τόδε Επαθε διεζιουν. Άχελ• 
δα μα δΐ τό χωρίον ούχ 6πό του Ιούδα, άλλ* 6πό των 
Ιουδαίων χεχλήσθαι. Φησι γάρ• Τ^ 1δ(^ διαλέχτφ, 
μαρτυρούντων Ιουδαίων τόπαρανόμημα. 

« Δει ούν συνελθόντων ήμϊν ανδρών Ιν παντι χρό- 
« νψ, έν φ είσηλθεν χαι έξήλθεν έφ* ήμα< 6 Κύριος 
« Ιησούς, άρξάμενος άπό τού βαπτίσματος Ίωάν- 
« νου, ίως της ημέρας, ής άνελήφθη «φ' ημών, μάρ- 
« τυρά της αναστάσεως αυτού γενέσθαι συν 6μΐν ενα 
« τούτων. Και έστησαν δύο, 'Ιωσηφ, τόν χαλουμε- 

• νον Βαρσαβά*/, Β ζ έπεχλΐ^θη Ίουστος, χα? Ματθίαν. 
« Και προσευξάμενοι εΤπον* £υ, Κύριε, χαρδιογνώ• 
ε στα πάντων, άνάδειξον 6'ν έξελέξω έχ τούτων των 
« δύο, Ινα λαβεΤν τόν χλήρον της διαχονίας ταύτης 

• χαι αποστολής, έξ ή ς παρέβη Ιούδας ιτορκυβηναι 
« εΙς τόν τόπον τόν Γδιον. » 

Άνακο'.νούται αύτοΤς, Ίνα μή τό πρδγμβ πκριμά- 
χητον γένηται, χαΐ ε?ς φιλονειχίαν έμπέσωσι. Διι 
τοΰτο χαΐ αρχόμενος, άνδρες αδελφοί, φησι, δεΤ 
έχλέξασθαι έξ υμών, τφ πλήθει τήν χρίσιν έ«ιτρέ. 
πων, χαι άμα χαι τους έχλεγομένους αι8κσίμους 
ποιών, χαι εαυτών άπαλλάσσων της προς τους άλ- 
λους άπεχθείας. Και δτι μίν Ιδεί γενέσθαι, χα\ τόν 
προφήτη ν εισάγει λέγοντα• Τήν έπισχοττήν αύτοΰ 
λάβοι έτερος. Έχ τίνων δε δει ; Εχ τών διά τί£ς συν- 
ελεύσεως της προς αύτους τφ χρόνψ παρασγ ο μί- 
νων τό δοχίμιον εαυτού. Διό ούδΐ, Έχ τών ίιειειχών, 
εΤπεν, 7να μή τους ^λους λυπήσ^, ύβρίζειν δοχών. 
Άρξάμενος δΐ προσέθηχιν* • Άπό τού βαπτίσμα- 
τος Ιωάννου, η Τά γάρ περί τούτου, αυτών ούδ«ις 
^δει μαθών χλ\ παγών, εΐ μή μόνος 6 έχλεξάμκνος* 
άλλα Πνεύματι Ιμάνθανον . Τής αναστάσεως δέ φησι 61 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΠΤΑ ΑΡ03ΤΟΙ.ΟΚϋΜ. 62 μάρτυρα. Τούτο γλρ μάλιστα τζς Ίηβου Οείτητος 
τ6 κεφάλβιον. ΈπεΙ κα• των Ο^ι^μ^ων βύτου των 
πρ6 του πάθους, πολλοί ήσαν μάρτυρες και των τε- 
θεαμένων απίστων. Άναπληρουν δΐ τδν αριθμόν 
^σπευδον των άποστίλων, ίνα μή ή τϊ)ΰ διδασκάλου 
εκλογή ώσπερ ήκρωτηριασμένη ί^. Ούχι πολλούς δΐ 
έστησαν, άλλα δύο μ'5νους, ϊνα μή μείζων ή άθυμία 
γενηται, πολλών άπεκλεγομένων. Βζρσαβάς δΐ καΐ 
Ιωσήφ κα? Ίοΰστος, "ζ διαστολής δνίματα ή σπου- 
δής. Εύκαίρως δε καρδιογνώστην καλουσί' και ού 
Αεγουσιν, "ϋκλεξαι, άλλα, *Ανάδειξον τδν εκλεγέντα. 
ΙΙζντα γάρ Ιγνωσται καί ώρισται παρά τφ θεψ, και 
προ των ενθυμήσεων ημών. Κλήρον δε καλεί, τ6 
παν τής του θεού φιλανθρωπίας δεικνυς καί εκλο- 
γής, και τών παλαιών άναμιμνήσκω/, 6τι καΐ τους 
λευίτας ούτως έκληρώσατο. 'ϋρισμένως δέ, Τής δια- 
κονίας ταύτης, φησίν ήσαν γάρ καΐ αλλαι. Τ4πον 
δε Γδιον, ήτοι τήν άγχόνην καλεί, τουτέστιν, ής 
άςίον Ιαυτον παρεσκεύασεν ό Ίούοας διά τής προ- 
οοσίας. "Ιί δ'τι του Ιούδα έξαπωσμένου, ούτος ί'διον 
σχοίη, τήν εκείνου λαμβάνων έπισκοπήν. 

« Και Εδωκαν κλήρους αυτών, κα^ Ιπεσεν 6 κλή- 
« ρος Ιπί Ματθίαν, κα? συγκατεψηφίσθη μετά τών 
■ ένδεκα αποστόλων. » 

Οϋτω τέλεον κατηρτισμένοι κλήρψ, και ού ση- 
μείψ τον άξιον μανθχνουσιν. Ούκ άδόκιμον δε τ6 
του κλήρου. 1^1 γάρ έπί του Ίωνβ "σχυσε, χυδιίων 
ανθρώπων κληρωσαμένων, τί άν έπι άγ'ων καΐ προσ- 
ευχή το πράγμα έπιτρεψάντων ; Εΐ γάρ εκείνων 
6ρθή γνώμη μόνη κατηύθυνε, πολλψ μάλλον ένθέων 
ανδρών, 

ΚΕΦΑΑ. Γ*. 
Περί θ^ίας του αγίου Πνεύματος Ιπ'.φΟ'.τήσεως 

έν ήμίρ^ί ΙΙεντηκοίτής γινομένης εΙς τους 
πιστεύσαντας, έν φ Πέτρου κατήχησις περί 
τούτου έκ τών προφητών περί πάθους καΐ 
αναστάσεως και αναλήψεως Χρίστου , δωρεάς 
τε του άγιου Πνεύματος, πεοί π'στεως τών 
παρόντων, κχΐ τής διά του βαπτίσματος αυ- 
τών σωττρίας' περί ομονοίας κοινωφελούς, 
και προσθήκης τών πίστευόντων. 

« Και έν τφ συμπληρούσθ^ι "εήν ήμέρβν τής 
« Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν έπΙ τ& 
« αυτό. Κα^ έγένετο ά'φνω έκ του ουρανού ήχος 
« ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας , και έπλήρωσεν 
« όλον τον οίκον, ού ήσαν καθήμενοι. ΚαΙ ώφθησαν 
« αύτοΤς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ώσει πυρός. '£κά- 
« θισέ τε έφ' Ινα ^καστον αυτών, και έπλήσθησαν 
« απα^τίζ Πνεύματος αγίου, και ήρξαντο λαλεΐν 
« Ιταιραις γλώσσαις. • 

« Έν τφ συμπληρουσθαι τήν ήμέραν τής Πεν- 
τηκοστής. » Τουτεστι, πρ^ τή Πεντηκοστή, περί 
αυτήν ήδη τήν έορτήν, Βττ καιρός ώρίμψ τφ πνευ- 
ματικφ θέρει τ6 δρέπανον Ιπαγαγεϊν, δ'τε διά τήν 
έορτήν πολλοί παρήσαν χαΐ τών σταυρωσάντων αυτόν, 
και Ίνα λαμβάνωσι τής εαυτών μ.αιφονίας τον Ιλεγ- 
χον. *Αφνω δΐ ήχος κα\ ούκ ανεπαισθήτως ή του 
Πνεύματος έπιφοίτησις, και έκ του ουρανού, ινα τφ 
μλν άθρόψ καταπλήξΐ[^ καΐ διαναστήη^ μάλλον, και Α ηίβ. Ναιη Ιιοο (1ίνίηί1αϋ8 Ιββυ ροΙί53ίιηαιη βΓαΙ Ωγ- 
ιηαιηβηΐυιη. δίςαίάβιη ιηίΓαουΙοπιιη β^119 ςυ® αηΐβ 
ρα33ίοη6ΐη 6άί(& βΓαηΙ, ιηυΐΐί ΙβδΙββ βραηΐ βΐίαιη 
ϊηβΓβάυΙοηιιη ({ηί νίάβΓαηΙ. 5ΐυά6ΐ)&η( &α(6ΐη αρο• 
βΙοΙοΓαιη βχρΙβΓβ ηυοαβηιιη, ηβ ρπΒΟβρΙοηδ βίβοϋο 
νβΐυΐί πιιι1ί1& 69861 6ΐίπιρ6Γί66ΐα. Υβηιηι ηοη ιηυΐ- 
Ιθ8 8ΐαΙιΐ6ΓυηΙ, 86(1 δοΐοδ (1υο8, ηβ ιη&ίοΓ ο&υβ&τβΙυΓ 
Ιη8ΐίΙί&, ιηιιΙΙΟΓαιη Γβ36θΗοιΐ6. Β&Γδ&1>αδ ν6Γ0 βΐ 
Ιθδ6ρΙι αο ^11δ^α8, νβΐ άίδΐίηβΐίοηίβ ηοιηίηα δυηΐ νβΐ 
τίΓΐιιΙίδ. ΟρροΓίυηβ βιιίβηι οοΓάίαιη τοοΑηΙ οο^ηίΐο• 
Γ6ΙΙ1 : ηβο άίοτιηΐ : ΕΙί^β, 11 86(1 ({υβιη 616^61*19 
09ΐ6η(ΐ6. Οιηαία ιι&ηα(]α6 α Οβο οοςηίΐΑ δΐιηΐ &6 άβ- 
βηίΙα,6ΐί&ιη ρπα8(ΐοαπι &αίιηοοοηοίρί&ιηυ9.δθΓ(6πι 
ρΓβθί6Γ6α &ρρ6ΐ1αΙ, 6ΐ Γ6ΐη οιηη6ΐη 08ΐ6η(ΐ6ηδ1)6ΐιί$- 
ηΐΐαΐίδ &6 6ΐ6θ1ίοηΐδ β8δ6 (Ιίνίη®, 6ΐ νβίβιυιη &(1ηιο- 

β ηβηδ, ςυοηίαιη 6( Ι6νΐ1&8 ιΐα βΟΓίβ 6ΐ6βίΙ. ΠβΙβηηί- 
ηαΐ6 &αΐ6ΐη αίΐ, ΜίηίδΙβπί 1ιιΐ3υδ : 6γ&πΙ 6ηίιη βΐ 
αϋα Ιοουιη υ6γο δαοιη, &αΙ δυδρβηάίαιη νοοαΐ, 
^00 69ΐ, ςαο 8βδ6 (Ιίςαυπι Γ6(1(ϋ(1ίΙ ^α(^αδ ρ6Γ ρΓΟ- 
(ϋΙίοηβΐΏ, νβΐ €[110(1 τβρηίδο ^α(1α, Ιιίο δυαιη αυΐ 
ρΓορηυιη (ια1)6&1 Ιοοιιπι Λοοβρίο ίΙΙίυδ βρίδεοραΐυ. 
ι, 26. α ΕΙ (Ι6(ΐ6ηιη1 δ0Γΐ6δ ίρδΟΓΟιη, οβΰίίΐίίςυβ 
« δ0Γ8 9αρ6Γ ΜαΙΙΙιίαιη : 6( βαΙΓΓα^ϋδ α(1(1ί1α9 6δΙ 
« ιιη(ί66ίΕη αρο9ΐο1ί8. • 

Οαιη ηοπΊαιη ρβΓΓββΙί 8ίη(, 6υιη ςυί (Ιί^ηυδ δίΐ 
8θΓ(6 6ΐηοη ιηίΓαουΙο (ϋδοααΐ. Νοη68(&αΐ6ΐη ίαιρΓο. 
1)αιΐ(1αιη ςαο(1 δΟΓίβίΙΙ. Ναιη δί (Ιβ ^οηα ^νίιη (ιαϋιιίΐ 
ου πι α1)360ΐί &ο ρΓοί&ηί Ιιοιηίηβδ 90Γΐ6ΐη ιηίΙΐ6Γ6η(, 
ςυί(1ηαιη(ΐ6δ&ηοΙίδ<ιιιί Γ6ΐηοΓ&Ιίοηί ρ6ΓΐηίΙΙαοΙδ6η- 
Ιίβικίαιη βδΐ ? Είβηίιη δί δοΐα ηιβιΐδ ίΠορυπι τβοΐα ^αδι6 
η6[$οΙιυιη άΐΓβζϋ, ιηαΐΐο πΐϋ^ίδ άίνίηοΓαιη νίΓΟΓαιη. 

^ ΟΑΡϋΤ ΠΙ. 

ϋβ άίνίηα 8ρίήΗι$ $αηνΗ Βηρβτνβπίίοηβ άχβ ΡβηΙβοο- 

$168 ^αοΐα 8ηρετ β08 ςηί ^νβ<^^άβ^αηι, ίη ςηο εΐίατη 
ΡαίΗ άοΰίήηα 6 ρνορΗβΙύ οοηϋηβίηΓ, ηβτηρβ άβ 
ρ^8$ίοηβ^ νβ^ηττίοϋοηβ βί Μαηηιρίχοηβ €Ηη$α άοηο- 
ςηβ 8ρίήίΐί$ $αηοΙί : άβ βάβ βί &αΙηίβ βοτηιη <ιη\ 
ρτχ$€ηΙβ$ βταηί ρβτ ΙαρΙίεηια, άβ ΰοηχβηβα ίη οο/η- 
ηιυηβηι ηΐχΐίΐαίβηι, βί αρρο$Ηίοηβ ονβάβηϋηηι. 

α ΕΙ Οΐΐηΐ 00ΐηρΐ6Γ6ΐΐ1Γ άίβ9 Ρ6ηΐ6608(63, 6Γ&ηΙ 

« οηιη63 !ΐιι&ηίιηίΐ6Γ ίη βοάβαι Ιοοο. Ε( ίαείηδ 6δΙ 
« Γ6ρβηΐ6 (16 οοβΙο δοηϋυδ 1&ιΐ(ΐα&αιίαιρ6ΐαΥ6ηί6ηΙίδ 
« ΙΙαΙαβ νβ1ΐ6ΐη6η1ί9, 6( Γ6ρΐ6νϋ ΙοΙαπι (ίοπιιιαι υ1)ί 
« 6Γ&ηΙ δ6(ΐ6ηΐ69, 6ΐ αρρ&Γυ6ΓυηΙ ίΠίδ (1ίνί9βθ 14 
« Ιίη^υιο ίη πιοίΐυπι ί^ηίδ, δ6(ίί1ςα6 δπρβΓ δίηςιιΐοδ 
β • 6οηιπι : 6( Γ6ρΐ6ΐί δυηΐ οοιη69 δρίπία 9&η6ΐο, 
« (κ£ρ6ΓΐιηΙςυ6 1ο(ΐαί &1ϋ8 Ιίη^ίβ. » 

< ΟαΠΙ 60Πΐρΐ6Γ6ΐΐΙΓ (ϋ69 Ρ6ηΐ6609(68. » ΗΟΟ 6δΙ 

οΪΓοα Ρ6ηΐ6605ΐ6η, οίΓοα ίρ3ΐιπι 3απι ΓβδΙαπι : οαιη 
Ι6πιρυ9 6936( πιαΙαΓΟ πΐ68δί δρίπΐυαίί ί&ΐ66ΐη 
ίπιπιίΙ(6Γ6 : ςηαηοΐο ρΓορΙβΓ ίβδίυπι πιαίΐί Ε(ί6ΓαηΙ 
6Παπι 60Γυπι (ΐυί ίρδααι ΟΓυοίΓιζβΓ&ηΙ, 6ΐ ιιΐ αοοί- 
ρ6Γ6ηΙοαάί3&56ρ6Γρ6ΐΓα1» ίη€Γ6ρ2ΐΙίοη6Πΐ. Κ6ρ6η• 
ϋηο &ιιΐ60ΐ 8οηίΙυ 6ΐ ηοη ίηββηβιΜΙίΙβΓ ίαοΐυβ 6δ( 
αοοβδβιΐδ δρίηΐυδ, 6ΐ ά% οοβΙο, ιιΐ δαϋϋα (ΐηί(ΐ6πι 
οοη8(6ΓηαΙίοη6 6( πι&^5 βχοΚατβί, 6ΐ οπιηββ ** Ιοη. Ι, 1 8βςς. 63 (ΕεΐΙΜΕΝΠ ΤΚΙΟβ^Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ 64 €οη£ΐιιτ6η«Ιαιιιί ίιηρ€ΐΐ6Γ6ΐ : &βη5ίΙ>ίΙί(6Γ νβΓΟ οίαιίπι 
€α1(ΐιη€θΕΐΩΓΐη&Γ6ΐ(|ΐιο<1οιηηί εαΓβΓοΙε&ΙαπποίΑ Νβιη 
ί,ϊϊιοζ βΐί&πα ία€ΐο«>οαίΙαρ6Γεα1υιηηί«ια[ΐ βΔ 6ΐ»ηβΙ&- 
Ιβαι ΓβΓ€ΓβΚ>&ηΙ,ςιιί(1 ηοη άίχίϊϊ&βηΐ 5ϋΙ& ίαείαιη ηοη 
6&5«1?ϋβο<Εΐο &οΐ6ΐη οοπα ιηυΐΐο ίπαρβίυ, Βίςαίάβιη 
Ιιοο 5ί^οί ΑοΑΓβ τοΙΙ ρβΓ νβϋ βΐΏ βιιΐβιη ϋ&Ιαπι οΙ ο»Ιβα- 
άαίορυ» Γαί5»6 β]α» ηοί ίη (χείαιη &$^ιιιηρ1ιι» βΓ&Ι, 
6ΐ άίηοφ ροΐββίαΐί» Οα6πι&(1ηιο(1ιιιη 6ϋαιη 8ΐιρ6Γ 
ιηαΓβ Βα1>Γΐιιπ Ω»1»2ΐΙνβΙιβπ36ηι>?ρη(ιι$αα8ΐ6Γ*^.Β6ηβ 
ΑαΙβιη ίη Ιιί» ητηηϊΗαβ ρβΓ Νίηιί1ί1α<ϋιΐ6ΐη ΙοοαΙαβββΙ, 
ηβπιρβ ώ7ΐ:<?, ί Ιαη<|υΑπι.6ΐ ώ9£: πυρ'^ς,ί ίη πιοάααι 
ί^ηίβ, ηβ «βηΜΐ>ί1βςυί(Ιρίαπι (Ιβ 8ρίπ1α βχίβΙίαιβίαΓ. 
Μβρίβτίΐ βΐίαπι (ΙαΙαβ ΙοΙαπα ιίοιηαπι. ίη ρίβείη® πιο- 
Γβιη ίπιρίβη»: ςυαηάοηαίίΐεπι ρΓθπιί8&αιη βΐίαπι ί1• 
Ηβ 6Γ«ι( : " Β&ρ(ίζαΚιίπιίηί §ρίπ1υ §αη€ΐο βΐ ί^ηί *^ : » 
βΐίβπι Ηοο &1)υη(1αη1ίιε«ίμηυηι βΓαΙαο νβΙιβπιβηΙίβΒ. 
Ι|$αί& νβΓο ηοη ΓνρΙβνίΙ (Ιοπιυηι ηβ οαιηίαο ΙβΓΓβ- 
ΓβΙ, αο νίί1βηΐ65 Γα^βΓβ εοπιρβΠβΓβΙ. βΐ ίΐα ηίΐιίΐ Ιβ- 
Βίαη ροδδθηΐ βοηιπι ςαοθ ρο9ΐηιο<1υιη αοΙα βυηΐ.δβά 
ϋίνί(ϋΙυΓ §ρίΓίΙα8 ίη ϋη^ιιαβ ί^ηβΑπ, Γ65ίάβ1ςιιβ βα- 
ρ6Γ 9ίημΐ]1θ5 βοπιιη, ηβιηρβ οβηΐυηι β( νίςίηΐί ςυί 
ίη <1οιηο Γ68ί(ΐ6ΐ)ΑηΙ. δί^ιυίάβηι βχ υηΑ ΓΑάίοβ θγαΙ 
ςραϋα ΡαΓΑοΙβΙί ίη υαπα (Ιοηα άίνίδΑ, Ιίη^Αςτιβ 
οραδ βΓΑΐ ςυβθ Οβί πΐΑ^ζηΑΐία άβεΙαΓΑΓβΙ, ςοφ ίη 
ιηοάυπι ί^ηίβ υηίνβηΑ Γβρυ^αηΙίΑ οοΓπρβΓβΙ. 
ΡοΓΓο ίη βρβείβ ί(^ί8, ηΑΟί ^ρίήΐυβ ςυοςυβ Οβιΐδ 
βδΐ (Πβυβ ΑαΙβπι ηο8ΐ6Γ ί^ίβ οοηβυπιβηδ 69('^], βΐ 
υί Βίιηίΐίΐαάίηεπι ηΑΐυΓ» (ΙβπιοηδίΓαΓβΙ ουπι ΡαΙγθ, 
ί|η1 ίΐα Μθ5ί ίη πι1)ο αρρΑΓβΙ. Ργ£β16Γ6Α βαρβΓ δίη- 
^Ιθ8 δβάβΐ, 5ΐΑΐ)ί1ίΐΑΐ6Πΐ Αε ρβΓΠίΑηβηΙίΑΐηδί^ηίΟ- 
οαηβ. ΟίεΙίο οηίπι • δβάίΐ, • ίάβιη δί^ηίΟοΑΐ ςυοά 
ρβηη.'ΐπ^ίΐ βΐ ΓβςυίβνίΙ. 0οη5ί(ΐ6Γα νβΓΟ ςυω Αρυά 
^οαηηοπι, ηΐ α\) υηο Ιιοπιίπβ 15 οο^ηοδοβΓβΙυΓ, ίη 
πιοάυπι οοίαπιΐ)» νίάβΙΟΓ, άβδεβηάβη» ^υρβΓ οαρυΐ 
ΟΗτίδΙί . Ουαηάο ΑΐιΙβπι πιυΐΐίΐαάίηβπι ΙοίΑΠί οοηνβΓίΙ 
οροΓΐβ1)αΙ, ΐΑηςτιαπι ί^ηίβ. Ιί1(]α6 ροίβΓΑηΙ Η6ΐ)Γ8β1 
βχ ΥεΙβπ ςαοςαβ ΤβδίΑπιβηΙο άβ Οβο ίηΙβΙΗββΓβ, 
ςυοά ί^ηί$ οοηβαπιβηδ 65561. Ργ£β16Γ6Α 6ΐίαπι άαπι 
άίδοΙρυΙΙ οΓαΙίοηί 6ΐο1)56θΓ&Ιίοηί Γηιι(αΦςα6(1ίΐ66ΐίο• 
πί ίηουπι1)6Γ6ηΙ, Ιιιηο ν6ηί( αά 608 δρίπίαβ δαηοίοδ. 

II, 4. « ΡΓοαΙ ίρ56 δρίάΐοδ άΑΐ>Αΐ βίοςυί ϋΐίβ. » 

ΕραηΙβηΙπι βοίΙΐΒ Ι)Γ6ν65(ΐαβ δβηίβηΐί», ςυΑ5 Ιίη- 
(;αί5 ναπίδ ρΓθΓ6Γβ1)ΑηΙ. 

II. 5. « ΕγαπΙ ΑυΙβοι ^6^05οI7Π1ί9 1ια])ί(Αηΐ65 1α- 
α άω'ι, νίπ Γ6ΐί({ίθ8ί βχ οοαηί ΠΑΐίοηβ βοηιπι ςα» 
« 5υηΙ 5α1) οοβΙο. • 

Οηοά Γ6ΐί($ίθ8ί 655βηΙ βχ 60 ΟδΙβηάϋ, ςηοά τβΐί- 
οΐίδ ραίπίβ, ρο55655ίοηί])α8» (1οπιί1)α8ςυ6 άίπιίβδίβ, 
ΐ6Γ090ΐ^πΐΑ βΙί^βΓβηΙ 1ια1)ίΐΑΓβ, υΐ 3αχΐΑ ρΑΐήΑΠί 
Ιβ^^βπι 16Γ ίη Αηηο ρο59βηΙ ΑρραΓβΓβοοΓΑΠι Οοπιίηο 

II, 6 12. « ΡαοΐΑ νβΓΟ Ιιαο νοοβ οοηνβηίΐ πιυΐΐί- 
(( ία(1ο, 6ΐ εοηίυδΑ ββΐ, ςιΐ0(1 ΑΐιάΐΓβηΙ υηαβςυίδςυδ 
« Ιίη^υΑ 5αΑ ίΙ1θ8 ΙοςυβηΙββ. 8ΐαρ6ΐ)ΑηΙ ΑΐιΙβπι 
« οπιηβ5βΙ πιίΓΑΐ)ΑηΙαΓ, (1ίοβηίβ5ίηΙβΓ5β8β : Νοηηβ 
< 6006 οπιηβδ ίβΐί ςαί ΙοςαιιηΙτίΓ €ΐΑΐί1αί 5ΐιηΙ ? ΕΙ 
« ςυοπιοάο ηο8 Αα(1ίπια5 6θ5ρΓορηα(ΐυί5(ΐιιβ1ίη(;υΑ 
Μ ηο5ΐΓΑ ίη ςαΑ πΑΐί 8ΐιπια5 ? ΡαγΙΙιι, βΐ Μβάί, βΐ Χ πάντας συνοραμ<ΐν «αρα9χ«>ί3|ΐ. Ύψ Α Η*^ αΙαΦιξ- 
σεως, ώ< αν ά^'.αβλτ,τον το ^Ζμα χατατηζν^. Κ: 
γαρ χ»! τούτου γκνομέμου •*ς }Μτν^ ^ο «χρζ^ξον 
ίν^ιέβαλλον, τ( ούχ &ν βίχον μή ουτ«•< γενομένου ; 
Έχ το5 ούρχνοΰ 81 μιτχ «ολλής τή( ρύμης. Το^ 
γ«ρ διτ της βιαίας «νοης βούλβτα•. ζήλουν, ηα Εκίξ), 
€τ\, τοΰ εΙς ούρζνους άναλτ,φΦέντος τό ίργ^• 3ΐιι 
της θ<(Χη< 8υνά,χ«ΐι>ς* ώς χαΐ έ«ι της *Ερ•Λρτ; 
θαλάσσης το βίζιον «νεϋμα του ν^το*^. Κζλώς κ 
έπΙ πάντοιν τούτων, τα χατά «αραβολ^ιΥ τ&« ^^^χιρ, 
φημι, χαΐ τό, ώτιι ιη>ρ6ς. Ινα μή αίαθητόν τκ ηρ: 
τοΟ Ιΐνείμχτος νομ'.σθζ. 'Κκλήρωνβ 2λ τθν οαον 
δλον ή πνοή, χολυμβήθρας 3ίχην άνβπληρουοα, έτ»Ι 
χαι έπιζγγελτο αύτοις. « 'Εν Πνεύματι ββκτιτ^ηα^ 
χα: πυρ(. λ Και τ^ς δαψιλείας 81 τούτο τεχμιζριον, 

1^ χα'. της σγο3ρότητος. Πυρ γΐ ούχ ίιτλήρ«οαε το« 
οΤχον, ινα μή τίάντη έχστήσ^^, χαΐ φυγείν τοχ 
όρώντζς παροισχευάση, μτ,8εν έχοντας μζρτυρ{» 
των μετά ταύτα γενομενίιιν. Μερίζεται $1 εΙς γλώσ- 
σας τΓ^ρός τό Πνεύμα, χαΐ έπ'.χίθηταικ ίφ' Ινι 
εχαστον, των έχατόν ε'χοσι δηλον^ι, ο7 χαΐ τ^ 
οΓχφ ΊΕροσή^ρευον. Έχ μιας γάρ ήν ^ίζης ή χχρίζ 
του Παραχλήτου εΓς διάοορα χαρίσματα μεριζομένη. 
Και γλώσσης εοει τρανούσης τα μεγαλκΤα του θεο^, 
πυρός δίχην άναλισχούσης πάν τό άντίθετον. Πύρο; 
81 έν εΓ8ει, £τι χαι τό Πνεύμα, Θεός, χαΐ κνα χα; 
δια τούτου τό όμο<ρυΙς προς τόν Πατέρβ καραστήσι^ 
ό; οΰτω τψ ΙΙωϋστί Ιπΐ του βάτου όττεάνετβι. *£ο 
ενα 81 εχαστον χάθηται, τό έ8ραιον χαΐ μύνιμον 
8ηλούν. Τό γαρ, « 'Εχάθισε, » τό, παρέμεινε χιΐ 
έπανεπαύσατο, σημαίνει. Σχ^πει 81 Βτι έιεί μεν 

^ Ιωάννου Ινί μίλλον άνθρώπφ γνωσβηναι, ώη: 
περιστερά βλέπεται, τ^ χεφζλζ του Χρίστου Ιπιόν. 
*'Οτε 8έ πλήθος 8λον έπιστραφηναι Ι8ει, <&ς πυρ. 
Και ό εΤχον έχ παλαιού Εβραίοι περί Θκου 8ιανοεΐ- 
σθαι, ό'τι πυρ έστι χαταναλίσχον. *Αλλά χλΙ 5τε τζ 
προσευχή προσεχαρτέρουν οΐ μαθηται χαι τ^ 2ει{σει, 
χαι ττΐ προς αλλήλους άγάπ^, τ6τε αύτοΤς τό Πνεύμα 
τό ά'γιον παραγίνεται. 

Μ Κα6ώς τό Πνεύμα έ8ί8ου αύτοΤς άπο^έγγ^σΟαι. » 
Αποφθέγματα γβρ ήσαν, & ταΤς γλώσσαις τβϊς 
8ιαφ6ροις προέφερον. 

« *Ησαν 81 έν Ιερουσαλήμ χατοιχούντες ^Ιουδαίοι 
« &^^ρις ευλαβείς άπό παντός (θνους των 6πό τόν 
« ούρανον. • 

" *Οτι ευλαβείς 8είχνυσι τό, τάς πατρίδας χατταλι- 
πόντας, χαι χτήσεις άφέντας και οΙχίας, τήν Ιε- 
ρουσαλήμ έλέσθαι χατοιχεϊν, ^να Ιχωσι χατά τόν 
πάτριον νόμοντρΊς τού ένιαυτού όπτάνεσθαι Θεφ. 

« Γενομένης 81 της φωνής ταύτης, συνηλτε τό 
« πλήθος, χαΐ συνεχύθη, δ'τι ήχουον εΤς Ιχαστος τ^ 
« Ιδί^Ε διαλέχτφ λαλούντων αυτών. 'Εξίσταντο 81 
« πάντες χαι έθχύμαζον, λέγοντες προς άλλιζλους* 
« Ούχ Ιδού πάντες ούτοί είσιν οΐ λαλούντες Γαλι- 
« λαϊοι ; Και πώς ήμεΐς άχούομεν, Ιχαστος τη Ι8(^ 
« διαλέχτφ ημών έν ^5 έγιννήθημεν ; Πάρθοι, χαΐ » Εχοά. XIV, 21• «* ΜαΙΛ. πι, II. « ΟβαΙ. ιν, Μ ; ΗβΙίΓ. χιι, 29. 68 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙ,ΟΕϋΜ. 66 « ΜΓ,δοι, κβΐ '£λ«μΧται, κβΐ οΐ κατοιχοΰντ«ζ τήν ^ 
κ Μεσοποταμ^αν, 'Ιουδχίαν τβ χαΐ Καππαδοχίαν. 
« Π6ντον και τήν Άσ(αν, Φρογίβν τ« κβΐ Π^μφυλίαν. 
« ΑΓγυτυτον κβί τα μέρη της Λιβύης τίίς κατά Κο- 
« ρήνην, κβι οΐ έπιδημουντις 'ΡωμβΤοι, ΊουδβΤοί τ» 
« κβΐ προσήλυτοι, Κρήτβς κ«1 "Λρβββς, άκούομιν 
II λβλούντων αυτών τβϊς ήμιτέρβις γλώσσαις τά 
Μ μεγαλκΤα του θεοΰ Έξίττβντο δΐ πάντες, κβΐ 
« διηιι6ρουν, 5λλος πρδς δλλον λέγοντες• Τ( Λν 
« Οέλοι τοΰτο εΤναι ; » 

Συνεχύθη τδ πλήθος, ί(τοι έταράχθη , ε1κ6τως• 
Ιν6μιζον γαρ πβρέχιιν βύτοΤ; πράγματα, διά τά 
κατά του Χρίστου τολμηθέντα, κβΐ τ^ συνειδ^ς κατ- 
έσειεν αυτών τάς ψυχάς. Κάί ο\ μίν μ(α!96νοι ούτως* 
οΐ δι ευλαβείς έθαύμαζον. Γαλιλαίους μίν έπιγινώ- 
σκοντες αυτούς, ταΤς δΐ πατρίοις γλ<5σ»αις αυτών -^ 
λαλούντας. Άλλ' ο\ μίν απόστολοι ^δεσαν ά λέ- 
γουσιν, δτι τά μεγαλεία του Θεού, ποίαις δΐ γλώσ- 
σαις ούκ ^δεσαν, εΐ μη ο\ άκούοντες ^ίνδρες ευλαβείς, 
οΤον 6 Σχύθης τυχόν, ή 6 Ινδός βτι Σκυθιστι, ή δια- 
λέκτφ *Ινδών οΐ απόστολοι φθέγγονται. « *Ετεροι δε Χλευάζοντες ίλεγον, Βτι Γλεύκους 
« μεμεστωμένοι είσίν. » 

^Πσαν δΐ χα{ τίνες τών συνιίντων, χυδαιότεροι 
ϊσως, άπό μέθης τά τελούμενα είναι χλευάζοντες. 
ΕΙ γαρ μή συνίεσαν, ούδ' &^ εΙς μέθη ν το πράγμα 
διέβαλλον. ΕΙ δε λαλούντων αυτών συν{εσαν, έρείς, 
πώς δν χλευάζειν έτ(5>μησαν ; 'Λλλ' ή κακία έξ 
υπ&ρβαλλούσης πονηρίας, ούδενύς έστιν άλλου ή 
μόνης της διαττροφης αύτη ς, ίίπως δ'τι δήποτε άνευ- ^ 
ρούσα τό ιζαρο^ διακρούσηται Όποιον καΐ του Χριστού 
θ2υμχτου3γούντος, ούκ εΤχον μίν άμφιβάλλειν προς 
ττ^ν Ινέργειαν, τψ δΐ Βεελζεβοΰλ μεμηνότως έπ- 
εγράφοντο τό πράγμα. Εθνών δΐ μέμνηται πολε- 
μίων τοις 'Ιου^αίοις, Κρητών, Αράβων, χαΐ τών 
£λλων, ών ταΤς γλώσσαις λαλούντες, σύμβολον τούτο 
παρείχοντο, ώς πάντων τούτων ττί πίστει κρατι(σουσιν 
Πανταχού δε μετά της αρετής ή μοχθηρία. 0\ μίν ευ- 
λαβείς έθαύμαζον, οΐ δΐ έχλεύαζον. *Όρη δΐ τήν άνοιαν 
τών χλευαζόντων. Γλεύκους, φασ^ , μεμεστωμένοι 
ε^ί. Καί το•. ού τούτου καιρός ήν. Πεντηκοστή γάρ 
ήν, Βτζ γλεύκος ούκ εστί. Γλεύκος γάρ κυρίως 6 
άπ' αύτ/^ς της ληνού γλυκύς ρέων οΤνος. Άλλα και 
ή &ρα τρίτη ήν, έν ^ άπίθανον μεθύειν, χα) μάλιστα 
ανθρώπους έν κινδύνοις καΐ φόβοις οντάς. Λοιπόν Ο 
ούν τή ποιότητι τύ παν έπιγράφουσι, « Γλεύκους, λέ- 
γοντες, μιεμεστωμένοι ε1σ:ν. » Ή γάρ ιταμότης Ιν 
ζητεΤ μόνον, εΙπεΤν Β τι διξ^εοτε, ούχ 6'πως τι 
λόγου έχόμενον είποι. Τό δΐ δεινότερον, δτι εκείνων 
θαυμαζόντων και όμολογούντων, Ιουδαίων όντων. 
'Γωμαίων, προσηλύτων, τών στχ>ρωσάντο>ν Γσως, 
εθνών σχεδόν απάντων τούτο κηρυττόντων, δτι ταΤς 
γλώσσαις αυτών λαλούσιν, ευρέθησαν δμως τινίς 
χλευάζοντες. — "Αλλως, Τό γλεύκους μεμεστωμέ- 
νους φάσκειν τους αποστόλους είναι, άπό τής ποιο « ΕΙαιηΐΙβθ, 6(11&1)^ι&^ο^68Μ68οροιαIη^8Β,^υάφ8βςαθ 
« βΐ Ο&ρραάοοία, ΡοηΙί βΐ ΑδίίΒ, ΡίΐΓχΒίοΒςιιβ βΐ 
€ Ραηαρίιχίία), Μζγρύ βΐ ραΓίίυιη ϋΐ)^» β^ιι8 ςαβο 
« βίΊ ΩηϊΙίιηα Ο^Γβη®, βΐ ίΙΗο νβΓβαηΙββ Αοιηαηί, 
« ^α(1£θ^(Iαβ βί ρΓΟδβΙγΙί, €γ6(69 βΐ Αγ&1)68 αικϋιηιιβ 
« 609 ΙοςυβηΙβδ ηοδίηβ Ιίη^ιιίβ ιηβ^η&Ηα Ώβί. δΙα- 
Μ ρβϋαηΐ &αΐ6ΐη οιηηββ αβ αάιηίΓ&Ιϊ&ιιΙυΓ, &1ία9 &<1 
« &1ίιιιη (ϋθ6ηΙβ9 : Οαίάη&ιη ναΐΐ Ιιοο 6996 ? » €οηίιΐ9& 69ΐ ηιυΐϋάο 9ίτ6 ΙιΐΓ])αΙ& , ίάςυβ 
ιηβηΐο : 6χί9ΐίιη&1)αηΙ βηίιη ςυοίΐ ηβ^οϋηπι ίΠί9 
ίαοβ99βΓ6η(, ο1) βα ςυ» &άν6Γ9α9 ΟΙιπδΙυιη ΙβιηβΓβ 
60ΐηπιί96Γ&η(, οϊ) ςυβ βϋαιη οοηδοίβηΐία βΟΓυιη 
&ηίιηα9 οοηοαϋΑ])α1. ΕΙ ΙιοπιίοίάβΒ ςαίάβιη ίΐα 96 
Ιι&ύβύ&ηΙ. Ββ1ί@ίθ9Ϊ νβΓΟ αάιηΐΓ&ΙϊαηΙυΓ, οαπι ίΙΙοδ 
6αΙί1«09 6996 6ο$ηο966ΓβηΙ, 6ΐ Ι&ιηβη ρα(Γϋ9 ίρ90- 
ηιιη 1ίη§υί9 ΙοςυβΓβηΙαΓ. ΥβΓαηι &ρο9ΐο1ί ςυίάβιη 
ηον6ΓαιιΙ ςυ® (ΙίοβΓβαΙ, ηβπιρβ ςυοά ιηα^ηίΩεα Οβί : 
(ΐυϋ)υ9 &ιιΐ6Πΐ 1ίη£[υί9 6& ΙοςυβΓβηΙαρ,ηοη ηογβπιηΐ 
ηί9ί νίη ΓβΙίβίθ9ί ςυί &α(ϋ6ΐ)&ηΙ, ρυΐα δογίΐια ίοι> 
1α95ί9 &υΙ Ιη(1υ9, 1 β ςιιοά δοχίΐιίοα αιιΐ ΙπάοΓαιη 
ϋη^αα Αροδίοΐί 1ο(ΐα6Γ6ηΙιΐΓ. 

• Αΐϋ ααίβηι ίΓη(ΐ6ΐιΐ68 (1ίθ6ΐ»&ηΙ : ΜαβΙο ίιηρίβΐί 
« 9αηΙ. η 

ΕΓΕηΙαυΙβιη 6ΐηοηηιιΠί 6θπιιη (ΐυϋηΐ6Πί^6ΐ)αηΙ, 
&])36εΙίθΓβ9 ίθΓΐα9δί9, ςυοά ΪΓΠ(ΐ6η1β9, 62ΐςα8θ Ωβ- 
ύαηΐ 6ΐ)η6ΐ2ΐϋ9 6996 άί66Γ6ηΙ. Νί9ί βηίιη ίηΙβΠί^β- 
Γ6η(, Γ6ηι ίρ8&πι ηβςυ&ςυαπι αά 6ΐ)Γί6ΐαΐ6πι οαΐηπι- 
ηίαηΐ69 ΓβίβΓΓβηΙ. ΥβΓυπι (11669 : §ί ίρ909 1οςυ6ηΙβ9 
ίηΐ6Πί^6ΐ)&η(, ςυοηαπι τηοάο ΐΓπάβΓΟ &υ(ΐ6ΐ)ΕηΙ ? 
86(1 πι&ΐίΐία <ια(Β βχ ηίαιία ρΓαγίΙαΐ6 69ΐ, & ηυΙΙοαϋο 
({ααπι &1) ίρ9& ρ6Γν6Γ9ίΙ&ΐ6 ρΓοοβίΙίΙ : υ( ({υοςαο 
ιηο(Ιυ ίηνβηίαΐ ο[αο ρΓ{ΐ'96η9 1)οηιιπι ο1)ΙυΓΐ)6Χ &ο 
ΓβρβΠαΙ. Οα&1(ΐ βΐίιαη βπαΐ ({υο(1 ϋ1ιη9ΐο πιίΓαουΙα 
βάβηίβ, ηοη ρο(6ΓαηΙ ({αί^ΐβιη ΕπιΜβ6Γ6 επ-εα νίπι 
6(6ίηοαοί&πι 9ί^ηοηιπι, δ6(Ιίη9&ηί6ηΐ68Γ6ΐη ΒοβΙζβ- 
1>υ1 α8θπ1)6ΐ)αηΙ ^. Οί^ηΙίιιιη ΕυΙβπι η)6πιίηίΙ ({υ» 
Ια(ΐ8θί8ΐΐ08ΐ68 6ΓαηΙ. ρηΙαΟΓβΙυπι, Αταΐϊυπι, βίαϋο- 
ταπί. ςηοΓϋπι 1ίη(^αί8 Ιοςυ6ηΙ('8, δίμηαπι Ιιοε ρΓ®• 
])β1)αηΙ, ({ϋοά 1ΐ08 οπιηβ8 Ωιΐβ 8υρ6Γ&Ιιιη β886ηΙ. 
υΐ)ίςυ6 &α1βηι 8686 νίΓΐυΙΐ &(1πΗ806ΐ ηβιΐυίΐία : ρϋ 
8ίςαί(ΐ6πι α(ΙπιίΓαΙ)2ΐηΙυΓ. αΐϋ νβνο ίΓΠ(1β1)αη( νί(ΐ6 
ααΙβηι άβπΐ6η1ίαπι ίΓη(]6ηΙίυπι. Μα8ΐο ίηςαίυηΙ, 
ίπιρίβΐί 8ΐιηΙ. Α1(ΐαί 1ιυ]α8 Ι6πιρα8 ηοη βΓ&Ι. §ίςυί• 
<1βπι Ρβηΐ6€08ΐ68 1βη]ρα8 βΓαΙ ςυ!ΐη(Ιο ηαΠαπι 68ΐ 
ιηα8ΐηιη Μιΐ8ΐυηι ηβηιςυβ (1αΙϋ6 νίηυπι 68ΐ ςιιο(1 &1> 
ίρ80 ΟυίΙ ΙοΓουΙ&η. §6(1 βΐΐιοπα ΙβΓίία 6Γ&1, ςπαη(1ο 

ηοη 68ΐ Υ6η8ίπΐίΐ6 6ΐ)η08 6886 Ιιοπιίη68, ροΙί88ί- 
πιυιη ςυί ίη ρεηοαίίββίίη ΙίιηοΓ6Υ6Γ8&ηΙυΓ. 0πιη6 
ίΐαςαβ ηβ^οϋοιη ({υ&ΙίΙ&Ιί &8οη1)αηΙ, (1ίο6ηΐ68 ; 
« Μυ8ΐο ίπιρΐ6ΐί 8αηΙ. » ΙηιρΓο1)ί(α9 ηαπιςαβ ίά υηααι 
ςηβΒπί αΐ ςυο(ΐαο πιοάο &1ί(ΐαί(1 (Ιίο&Ι, ηοη υίταϋο- 
ηα])ί1θ ςυΐ(1ρί&πι άϊοΕί. ΥβΓαηι ίΠυ(1 αια(ρ9 α(1πιί- 
Γαη(1υηι, ςαοηιοίΐο ίΠί9 αάηιίΓ2ΐηΙίΙ)υ9 6ΐ€οηΩ(6ηϋ- 
1)09 ςαυηι Ια(1α)ΐ 6996η(, Κοηιαηί9, ρΓ096ΐ3Γΐί9, 6ΐ ίί9 
ςαί 1θΓΐ&98ί9 ΟΓαοίίΙχβΓαηΙ : (;6ηϋ1)α9 ρΓορβιηο<1αιη *• Μ&ηΐι.,χιι, 24 : ίαο. χι, 14. 67 (ΕΟϋΜΒΝΙΙ ΎΜΟΟΜ ΕΡΙδΟΟΡΙ 68 οιηηίΙ>α5 ί<1 ρΓβΒάίο&ηΙί1>α8, ηβιηρβ ςαοά ίρΒοηιιη Α "«^τοζ διαβχλλ^ντων έστ{. Γλευχος γάρ 6 γλυχύς ΙοςαβΓβηΙαΓ Ηη^αίδ, ίηνβηΐί ΐΑΐηβη βίαΐ ηοηαυίΐί 
ςυί ΐΓΓίιΙβΓβηΙ. λΐίο ψηοάο. ΟίεβΓβ πιιΐ5ΐο ίιηρίβίοδ 
658β αρο3ΐο1θ9, βοπιπι ββ( ςυί α ςυαίίΐαΐβ οαίαιη- 
ηίαιη δίΓααηΙ. ΜαδΙηηι βηίιη άιιΐοβ νίηαιη ββίςυοά 
εΐίαπι αά ίη6ΐ)ηαα<1αοι &ρ1ίιΐ5 ββΐ, ΙβηίΙαΙβ 5βα ανί- 
(ΙίΙαΙβ αά άαΐοβάίηβιη, άβηβίοΓβιη βγαροΓαϋοπίβ γ6- 
ρΐβΐίοηβιη &(1 οοαο&ν& εβΓβϋπ ρΓοάαοβηβ. ϋΐηιιη 
ααΐ6πι1ιί (ΐυϋΓΠ<ΐ6ΐ)&ιιΙ, βΕςυεθ ϋίοβύαηΙυΓ ίηΐβΐΐί- 
ς6ΐ)αη(αη ηοη ? Είβηίιη βί ηοη ίηΙβΠίμβϋαηΙ, ηβςυβ 
βοΓυοι ΐΓΓίβίο ΓΑΐίοηί ίηηίΐ6ΐ>&ΙαΓ. 17 ϋΐ ςαίά 
ααΐβιη αηςϋ αΐίςαβιη νίΐίδ ςυαρίαιη ηα^αοίΐ&β Ιβ- 
Π16Γ6 ρΓοΙαΙα ? δβίΐ πίΕηίΓβδΙιιιη 68ΐ ({αοά βΐίαιηίρβί 
ίηΐ6ΐ1ί(;β1)&ηΙ, βΐ ιηαχίιηβ οοΓαιη 1ια1)6ΐιΐ68 βοδ ςαί 
Γβιη ιηίΓαοαΙο &36Γί1)6ΐ)αηΙ ; βΐ Ιαιηβη ίρβί ίΐίαιη πια• 
Ιίϋοδβ €α1απιηί£ΐ1)αηΙυΓ,υΙ ιηοπδ βί^Ι ρβΓΥβΓβίβ. ΛΙίο έστιν οΤνος, δς χαΐ μάλλον ε!ς μέθην έπιφορος, τ^ 
γλισχρότητι της γλυκύτατος, άθρουστέραν ττ,Α πρ6ς 
τά χοΤλα του Ιγχεφχλου τλι^ρωσιν της άναΟυμιά- 
σεως έμποιών. Πότε^ον 81 συνίεσβν οΐ χλευάζοντβς 
των λεγομένων, ή ου ; Ε* μίν γάρ ου συνίεταν, 
ού8λ ή χλεύη αυτών εΤχε λόγον. Τί γαρ τινβ περίλυ- 
πε! φλυαρ'α τις άσημος εική προφερόμενος ; Άλλα 
οηλον 5τι συνίεσαν μεν χα: αύτοι, χαΐ τά^τα δε παρζ 
π6δας έχοντες τους εις θαύμα χαταλογ«ζομένους τ^ 
πράγμα. Αύτι 8έ χαχούργως αυτό ένδιέβαλλον, δπως 
ΙΟος τοΤς χαχούργοις. — Άλλως. Συνίεσαν μεν, ούχ 
ήρέσχοντο δλ τοΐς λεγομένοις . Τα γαρ μεγαλεία 
ελεγον του Θεού. *ί:,θος γάρ τοΤς πολλοίς Λν μή άρΐ- 
σχωνται τοΐς λεγομένοις. 8αιμον^ Ι) παραπαίιιν 
ήγεΤσβαι τον λέγοντα. 'ΙΙς χαι έπι τού Χριστού, ηιοάο, Ιηΐ6ΐΙίβ6ΐ>αηΙ ςυίάβπ), νβΓυιη ηοη ρΐαοβίϊαηΐ Β συνίεταν μίν των θαυμάτων, δέον δΐ ύμνεΐν, ως 
615 ςυίΒ (ΙίοβΙιαηΙυΓ. Αΐϋ βηίπι άίοβίϊ&ηΐ 695β Οβί έν Βεελζεβούλ γινομένων, διέσυρον. 
πι&^ηίΩοα. Μτιΐΐίδ δίςιϋάβπι πιΟΓίδ ββΐ ςαίϋιΐδ ηοη αΓπάβηΙ ςαοθ άίουιιίαΓ, ιιΐ (ϋοβηίβηι ίηδ&ηΐΓθ αηΐ 
άΡδίρβΓβ &Γΐ)ίΐΓ6ηΙαΓ ; ςυβιη&άηιοάυιη βϋαοι (1β ΟΙιπδΙο ίηΐ6ΐΙί^6ΐ>αηΙ ({αίίΐβπι πιίΓαουΙα, δβά οαπι Ιααά&Γβ 
ίΐΐα οροΓίβΓβΙ, ίΙΗ, (αη€[α&ηι ίη Βββίζβύυΐ ίΕϋΙα βδββαΐ, οοηνί6ί&1)&ηΙαΓ. 

II, 14. « δίαηδ ααΐβιη ΡβΙτυβ εααι υηάβοίπι, οχ- « Σταθείς δε Πέτρος συν τοΤς ίδεχα, έπηρκ την 

• ΙυϋΙ νοεεπι δυΕΠί, βΐ ΙοουΙυβ 6δ1 ϋϋβ : νίΗ « φωνήν αυτού, χα•, άπεφθέγξατο αύτοΤς* Άνδρες « ^ϋά8θ^, βΐ ςαί ΙιαύίΙ&Ιίδ ^6η1δα16Π1 ιιηίνβΓδί, Ιιοο 
« νο1)ί5 ηοΐυπι δϋ, βίαυηύιΐδ ρβΓοίρίΙβ γβΓΐ)& πιβα. • 
Ιη 811 ρβΓίοη 1)08 ςιιίάβπι βοΙΗοίΙαάίηβιηοβΙβηάιΙ, 
ουπι ηιιιΐΐίΐυάίηί ρβΓηιίΙΙϋ βίβεΐίοηβπι β3α8ςαίοαπι 
υηάβείπι οοηδίίΐαβηάαδ βΓ&Ι; Ιιίο &αΐ6πι άίοβηάί Η- 
1)6Γΐαΐ6πι, ΑΙςυβ ί(Ι ΓαοίΙ ηβςυο ΙϊβηβνοΙοδ 1ι&])6η8 
αικΙίΙΟΓβδ, δβά ίΓΓίάβηΙββ &ε βυύδαηηαηΐβδ βΐ οΙ&<• 
πιαηΙβδίαιϋΐδΒεεαπιίρδβίάίοΙα 6δ86ΐαο ϋΗΐΙβΓαίυδ. 
Αηηοη βτμο ίαείυηι β3υδ βυρΓα Ιιοπιίηβπι ββΐ, ςυοά 
νΐάβΐίοβΐ δϋβηΐίαπι ταρβηΐ 8βα Ιοςηί ΙβηΙανβπΙ ? « Ιουδαίοι, χαι οΐ χατοιχούντες Ιερουσαλήμ £παν- 
« τες, τούτο υμΐν γνωστόν έστω, χαι ΙνωτίσααΟε τά 
« (βήματα μου. » 

Άνω μΙν υήν χηδεμον(αν ενδείκνυται, έν οΤς τφ 
πλήθει έπιτρέιτει τήν έχλογήν τού μέλλοντος τοϊς 
Ινδεχα συντάττεσθαι, ενταύθα δε τήν πα,:!^ηα{αν. 
Κα{ τοι μηδέ ευγνώμονας ^χων τους άχροατάς, ά/λά 
χαι γελώντας χαι μυχτηρ(ζοντας χαι φωνώντας, χαι 
Ιδιώτης ών χα» αγράμματος. Πώς ούν ούχΙ 6περ άν- 
θρωπον τό πραττόμενον ; τό ί^ήξαι φωνήν δηλαδιζ. ΑίΙ ααΐβπι, « ϋαπι αηάβοίπι, » ίηάίοβηδ ςαοά οοπι- ^ « Συν τοΐς Ινδεχα » δΐ λέγει, δηλών ότι χοιν$ πιοηί νοίαηίαΐβ &ο νοοβ ίρββ 03 οιηηίιιιη 6γ&( : 
αδΙα1)αηΙ βηίηι ηηάβοίηι Ιαηςυ&αι ΙβδΙββ βΟΓαιη ςοιο 
(ϋΰθΓβηΙιΐΓ. Υοοβηι &ιι1βηι βχίαΐίΐ : Ιιοο βδΐ, οαιη 
πια11& (Ιίεβηάί 1ί1>βΓϋι(β ΙοοαΙαδ ββΐ. α( βίαϋπι &1> 
ίηίΐίο εο^ηοδο&ηΐ ^Γ&ΙίΑΐη δρίπία». Ναπι ({ΐιί αηΐβ 
Ιιοο Ιβπαραδ ηοη ίαΐίΐ νίΐίβ ραβΠ» ίηΙβΓΓΟ^&Ιίοηβπι, 
Ιιίο ίη ηιβ(ϋο ρορυΐί ο1&πι&ηϋΙ)υ8 οπιηίΐϊυβ αάβο 
ιηιρβΓίβΓΓίΙβ οοηείοη&ΙαΓ, υΐ ίηάα1>ί1&1υιη δϋ Ιιοο 
ΓβδαΓΓβοΙίοηίδ ίηάίοίαπι. 

II. 15. « Νοη βηίαι, 8ίοα( νο9 βχίβΙίπίΑϋβ, Μ 
6ΐ)Γϋ δαηΐ. » 

Νοη <1ίχί( : δίοαΐ νοδ ΐΓπάβηΙββ άίοίΐίβ, ββά, 8ίο- 
υΐ Τ03 βχίδΐίιη&ϋδ, ])βηί^ηία8 ΐΓ&οΙ&ηβ δβπηοηβιη, 
ηβο αρθΓΐβ γοίβηβ οδΙβηάβΓβ ίρβοβ Ιιοο & ιη&ΐίΐία γνώμΐ[^ χσι φωνζ πάντων α^τός ήν στ^μα, μάρτυρες 
δι παριιστιζχεισαν οΐ ενδεχα τοΐς λεγομένοις. Έπηρκ 
δΐ τήν φωνήν, τουτέστι μετά πολλής παρρησίας, 
Γνα ευθέως αρχομένου μάθωσι τήν χάριν τού 1Ιν»>- 
ματος. Ό γαρ προ τούτου μή ένεγχών έρώτησιν 
χορασίου ευτελούς, ούτος έν μέσφ δήμου, φωνώντίιΐν 
απάντων, ούτος άνυποστόλως δημηγορεΐ, ώς άμγι- 
σβήτητον της αναστάσεως γενέσθαι τούτο τεχμιζριον. 

« Ού γάρ, ώς υμεΐς απολαμβάνετε, ούτοι μεΟύου- 
α σιν. » 

Ούχ εΤπεν, Ός 6μεΐς χλευάζετε, άλλ', Ός ύπο- 
λαμβάνετε, έπιειχέστερον μεταχειριζ^μενος τον λ6- 
γον* χαι ούχ αντιχρυς άπό χαχουργίας βουλ6μβνον άίχίδδβ, νί&οι ίΐΐίδ ρΓβδΙπιβηδ &(1 οοηνβΓδίοηθηι αο *> αυτούς δεΐξαι τούτο λέγοντας, προοδοποιών ούτοι Γβδίρίδοβηϋ&οι. Ναπι βδΐ, ίηςηίΐ, Ιιογα άΐβί ΙβΓίία. 
ΕΙςιιίά Ιιοο β8ΐ? Αηηοη οοηΐί^ϋ 1ιογ& ΙβΓΐί&β1)παπι 
βδδβ ? ϋϋςαβ, Υ6Π101 \ά ηοη δβΓΥΐΙ ρΓοροβίΙο : ηβ- 
ςηβ βηίπι ϋϋ άβ ίρδίδ ίΐα 6χί3ΐίπι&1)&ηΙ, δβά οοηνί- 
οίαηΙβΒ αίςυβ ίΓηάβηΙβδΙιοο άίοβΙίΕηΙ. 

1911,15-21. «Ναπι βδ11ΐ0Γ& άίοί ΐ6Γϋ&: δβά Ιιοο 
« βδΐ ςυοά (ίΐοΐιυη ΓαίΙ ρβΓ ρΓορΙιβίΑΟί ίοβ\ : ΕΙ βηΐ 
« ίη ηονίδδίηιίβ <ϋ6ΐ>αδ, άίοϋ Οβα», βΰΤιιηά&ιη άβ 
« δρίηΐη ηιβο βαρβΓ οπιηβπι ο&Γηβπΐ• βΐ ρΓορΗ6ΐ&- 
« 1>αηΙ ΩΙίί γβδίη βΐ βΠ» γββίΓ». ^ηΥ6η68▼68(^^ γϊ- τήν έπιστροφήν χαΐ μεταμέλειαν. Έστι γάρ, φησιν, 
ώρα τρ{τη της ημέρας. Και τ( τούτο ; Ούχ (στιν έν 
ώρ9Ε τρ{τ)[^ μεΟύειν ; Άλλ* ούχ εστη προς τούτο. ΟύδΙ 
γάρ έχεΐνοι οΰτως εΤχον περί αυτών, άλλα χλευάζον- 
τες χαι διασύροντες Ελεγον. 

« Έστ: γάρ &^α τρίτη της ημέρας• άλλα τουτό 
« έστι τό ειρημενον διά τού προφήτου Ίωήλ* Και 
κ Ισται έν ταΐς έσχάταις ήμ^αις, λέγει 6 Θεός, έχ 
9 χεώ άπό τού Πνεύματος μου έπΙ πάσαν σάρχα. 
« υλ\ προφητεύσουσιν οΐ υΙοΙ δμων χαΐ α\ θυγβπέρες 69 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙ,ΟΒϋΜ. 70 « δμών. 01 νκανίσχοι &μών όράσκις βψονται, χαΐ οΐ 
« πρ&σβύτιροι 6μών ένύιτνια Ινυπνιασθήσονται. Κχ( 
« γβ έπΙ τους δούλους μου τίοί ίπΧ τας δούλας μου 
« έν ταΤς ήμεραις έχκ(ν«(ς έχχεώ άπ^ 11νεύματ6ς 
« μου χαι προφητεύσουσΐ• Κα\ δώσω τέρατα έν τψ 
« ουρανφ άνω, χαι σημκΤα έπΙ της γης χάτω, αίμα 
« και πυρ χαΐ άτμίδα χαπνου. Ό ήλιος μεταστρα- 
« φήσεται εις σχότος, χαΐ ή σελήνη εΙς αίμα, πριν 
« ^ έλθεΤν τήν ήμέραν Κυρίου τήν μεγάλην χαι έπι- 
« (ρανη. ΚαΙ ίσται, πας $ς έάν έπιχαλέσηται τ6 δνομα 
« Κυρ(ου, αω^σεταΐ• » 

Τούτο προσεχτιχωτίρους αυτούς τέως έποίησε* το 
δι, έν τρ(τ)[) ώρ^ ταύτα γεγενησΟαι, ούχ απλώς. 
Τύτε γαρ το λαμπρον τοΰ πυρός δε(χνυται, θτε 
οδτε προς έργα Ιίχουσιν οΐ Ανθρωποι, ούτε πρ6ς 
άριστον, 6'τε λαμπρά ή ήμερα, είτε πάντες είσιν έπ* 
άγορχς. ΕΤτχ τήν προφήτευαν παρήγαγεν του 'Ιωήλ, 
ούδαμού του Χριστού μνημονεύσας ενταύθα, χαι των 
σημείων ών ήσχν αύτόπται, χαΐ δ'τι αυτού τούτο 
έπαγγιλία. ΕΙ γαρ τούτο είπε, πάντα άνετρεψεν ^, 
χαι χατχλευσθηναι έποίησεν* άλλα τδν Πατέρα τέως 
εΙσάγει δια τού προφτίτου ταύτα αύτοΐς έπαγγειλά- 
μενον, χαΐ τον φθόνον υποτεμνόμενον ου τοις άπο- 
στ6λοις μόνον, φησι, άλλα πάσ^ σαρχΐ, δτ,λονότι είλι- 
χ;:'.νώςπιστευούσΐ[^, χαι μετά διαθέσεως. Ού γαρ ό 
λέγων μοι, φησ:. Κύριε, Κύριε, άλλ' 6 μετά βίου 
αρίστου τούτο ποιών. Ού προστ(θησι δέ τούτο, άν- 
επαχθίστερον τον λόγον της επαγγελίας χαι χούοον 
ποιών, δ'τι μόνη ή έπίχ/ησις άρχει πρδς σωτηρίαν. 
Το δι, « Ό ήλιος μεταστρα<ρήιεται εις σχ<$τος, » χαΐ 
το πνδ τούτου, « Αίμα χαι πύρ χαί άτμίοα χαττνού, » 
ταύτα πε.οι της μελλούσης <ρησι χρίτεως, Οικε•.(5τε- 
ρον δε και περί τών Ιεροσολύμων γα\ της τ6τε αΐ- 
χμαλωσίας, ε!'ρηται, άπδ της διαθέσεως τών πα- 
σχόντων. Άλλως τ» χαι χατά τδν Ίώσηπον, πολλά 
τοιαύτα έπροοιμιασατο τήν τών Ιεροσολύμων χατα- 
στροφήν, Τδ δέ τήν σελήνην μεταστραφήναι εΙς αίμα 
φασκειν, της σφαγής δηλοϊ τήν δπερβολήν, ώς προσ- 
γειοτέρας τε οίσης, χα2 δυναμένης άπδ της τού αί- 
ματος άναθυμιάσεως τούτο πάσχειν. Τδ μέν τοι, 
« ΠρΙν έλθεΐν τήν ήμέραν Κυρίου τήν μεγάλη ν χαΐ 
επιφανή,• φοβούντός έστι χαΐ χατασείοντος αυτούς 
τοις έλπιζομένοις δεινοΤς. Μή γάρ, επειδή, φησ^ν, 
άτιμωρητ'. νυν άμαρτανετε, θα[3;^εΐτε, άλλα, προ- 
εισόδια ταύτα Γστε μεγάλης ημέρας χαΐ χαλεπής εις 
άνταπόδοσιν. Άλλα ταΤς άπειλαΤς επάγει τινά χαΐ 
χρησύτητα, προσθείς τδ, « ΚαΙ πάς δ'ς έάν έπι- 
χαλέσηται τδ δνομα Κυρίου, σωθήαεται. » ΚαΙ 
τούτο μίν Παύλος δ απόστολος περί Χριστού είρή- 
σΟαί φησι, νύν μέντοι, τούτου χαιρδν ούχ έχοντος, 
οίχονομών τδν λδγον παρήχιν αυτό. 

« Άνδρες 'ΐσραηλΐται, αχούσατε τους λόγους τού- 
« τους. 'Ιησούν τδν Ναζωραΐον, άνδρα άπδ τού Θεού 
« άποδεδειγμένον εΙς δμας δυνάμεσι χαι τέρασι χαι 
« σημείοις, οΤς έπο (η σε δι' αυτού δ βεδς έν μεσφ 
α υμών, χαθώς χαΐ αύτοι ο?δατε, τούτο τ^ ώρι- 
α σμενρ βουλ^ χαΐ προγνώσει τού βεού {χδοτον λα- ^ « 810069 νί(1β1)υη(, βΙ 3θηίοΓ69 νβΒίη Βοιηηία 30ΐη- 
« ηίαύαηΐ. Εΐίαπι βαρβρ ββΓνοβ πΐ605 β( βαρβΓ αα • 
« οίΐΐα» ιηβαδ ίη άίοέαβ ίΐϋβ 6£Γυη(1&ιη (Ιβ 8ρίπ(α 
« ιηβο θΐ ρΓορΙιβΙαύυηΙ. ΕΙ (1αΙ}0 ρροάί^ία ία οοβΙο 
« δαρβΓίιβ, βΐδί^ηα ίπ 16γγ21 ιηίβΓηβ,δ&η^ϋίαυπι βΐ 
« ί^ηβηι 6( ναροΓβιη ίαιηί. 5ο1 οοηνθΓΐβΙιΐΓ ίη Ιβ- 
« η6ΐ)Γ&3 βΐ )αηα ίη δΑηςαίηβπι, ρηυδςυ&ιη νβηίαΐ 
« άίββ Οοιηίηί ιηαςηιΐδ βΐ ιηαηίίβδίυβ. ΕΙ οοηΐίη^βΐ 
• ςαοά οιηϋίδ ςυίουηςαβ ίανοοεινβπΐ ηοιηβα Οο- 
« ιηίιιί, βαΐναβ 6πΙ. • 

Ηοο αίΙβηϋοΓβδ ίηίβηιη ίΐΐοβ Γβά(1ί(1ί(. ΗοΓανβΓΟ 
ΙβΓίία 1ΐ(Β0 6536 ίαε1& ηοη ναΙ^αηΙβΓ ίηΐθΐΐί^^βηάαιη 
65ΐ,36(1 ςυοά Ιυηοί§ηί5 3ρΐ6η(1θΓθ3ΐβπ(1ίΙαΓ,(ΐυαη(1ο 
60 ηβςυβ αά ορ6Γ& αίαηίαρ 1ιοιηία63, ιΐ6(}υ6 αά ρα- 

η Γ&ηάυιη ρραηάίυιη, ςααηάο οΙαΓυβ 63ΐ (1ί63. ςυαη- 
άο οιηη68 ίη Γογο βυηΐ. Ι^βίηιΐρ 4ο6ΐ ρΓορΙκ^Ιίαπι 
8α1)]υη^ίΙ: ηαΐΐα 0ΐιπ3ΐί Γπεία αΐ6ηΙίοη6, αυΐ 5ί- 
ςηοΓυηι ςοοΓυπι ίρί>ί ΓαοΓαηΙ 3ρ6ο1α1οΐ'65, ααΐ ςυοιΐ 
ϊίίΒΟ β^υ» Γυ6ΓαΙ ρι-οπη^Μο Ναπι βί Ιιοο (ΙίζίβδβΙ, 
οιηηία 3α1)νβΓΐί8ί*(*1. «ΐϋ ίΐ6ί»ρϋοΙυί 6χρο5υί336ΐ : ββά 
Ρ&ΙΓ6Π1 ίηίβηπι ίηϋιΐΓΐΙςιιί ρβΓ ρπορΗοΙαπι Ιιοο ίΐΐίβ 
ρΓ0Π]ί36Γ&1, 6ΐ ίηνΐ(1ίαπι ίΐυίβΓί. ιΝ66 κο1ί5, ίηςαίΐ, 
αρο3ΐο1ί8, 86(1 οιηηί οαρηί, 8ίηεβΓ6 νί(ΐ6ΐίθ6ΐ βΐ 6χ 
αΙΤβϋΙυ €Γ6(ΐ6ηΙί. « Νοη βηίπι ςυί ϋΐοΐΐ πιίΙιί,Οοπιί- 
ηβ, Οοωΐηο ", » ίπςαίΐ, «6(1 ςαί ορΙίσια νίΐα Ιιοο 
ίαοίΙ;ηοη Ιαηιβη Ιιοο 3(1(1ϊΙ;ί(1 οίΩοίβηδυΙρΓοπιίδ- 
8ίοηί3 86Γηιο ηιίηυδ (^πανίδ 8ίΙ αο ΙβνίοΓ, ςυαδί δοΐα 
νοοΕίίο δοίΠοίαΙ αά δαίυίβηι. ΙΙΙαά υ6γο : « 5ο1 εοη- 
γβΓίβΙϋΓ ίη ΐ6η6ΐ)Γα3, « βίραηΐο αϊ\ΐ6, « δαημυίηοπι 

ρ 6ΐ ίςαοηι 6ΐ ν()ροΓ6ηι ίαπιί, » Ιιαζο άβ ΓυΙυΓο &ίΙ]α- 
(Ιίοίο.ΡΓορπαδ ααΐ6ίη άβ ΗίθΓθδθΙ}'πιί3 (ΙίεΙυηι βδΐ, 
οΐ (Ιβ εαρίίνίΐαΐβ ςυ» Ιηηο ΓαοΙα βδΐ, ρΐίΓ^ΟΓίίπι 
ουηι 6ΐί&πι ^υxια 4ϋδ6ρ1ΐϋπι ηιυΐΐα 1ιυ)αδΠ)0(1ί ρπίΒ- 
1α(1ί& ίαοΙ& δίηΐ αηΐβ Ηί6Γθδθ1γπ)οηιπι δα1)νβΐ'δίο- 
η6ΐη. Οίθ6Γ6 αιιΐ6ΐη Ιυηαηι ίη δ&η^υίηβηι 6δδ6 οοη- 
Υ6Γΐ6η<1«'ΐιη, 0£Β(1ίδ(ΐ68ί^&1 πιαΙΙίΙα(1ίη6Π),Ιαη(]υαπι 
Ιηηα οτιηι βίΐ νίοίηίοΓ, ροδδίΐ Ιιοο & δ&η^αίηίδ βνα- 
ροΓ&Ιίοηβ ρ6Γρ6ΐί. ΙΠα(1 9&η6, « Ρηαβςυαηι νβηίαΐ 
(1ί63 Οοπιίηί πι&^ηυ3 6ΐ πίΕηίίββΙαβ, » ΐ6ΓΓ6ηΙί3 βδΐ 
βΐ οοηοαίίβηΐίδ ρΓορ(6Γ 6Χ3ρ6θΙαΙα ρβηοαίΕ. Νβ 
βηίπι, ίηςυϋ,60 ςυοά ηαηο ίπιραηβ ρ606α1ί3, ϋοηο 
63ΐοΐ6 αηίπιο ; 56α ρΓ8θ1α(1ί& 19 Ιιιοο 6536 οομηοβ- 
οϋβ οια^ί ί11ίιΐ3 ιΐίβί αο ρβηοοίοδί ιΐυο δβςυβίαρ 
ορ6ηιηι ΓβΙτίϋαΙίο. ΑΙΙ&ιηβη ουπι ιηίηίδ ({ααπκΐ&πι 
6ΐί&ιη 8α1)3υη$ίΙ 1)βηί^ηί1α1βπι, α(1άβη8 : « ΕΙ οπιηίδ 

Ο ςαίοιπκιιιβ ίηνοοαπί ηοιηβη Οοπιίηί,βαΐνυδ 6ΓίΙ *^.μ 
ει Ιιοο ςαί(ΐ6πι Ρααΐαβ αρο3(οΙα3 (Ιβ ΟΙιηδΙο άίοΐυιη 
βδδβ αϋ : ηαηο νβΓο οαπι 1ια^αδ αοα ΙΐΕ^βαΙ οοοα- 
βίοηβπι, ςααάααι δβΓΟίοηίβ άίδρβηδ&Ιίοηβ Ιιοο ρΓΦ- 

ίβΓΠ]ί3ϋ. 

II, 22 28. « νίή ΐ3Γα6ΐί(8θ,αα(1ίΙβ νβΓΐ)» Ιιφο : Ιβ• 
« δααι Ναζ&Γβααηι νίπιηι α Οβο (ΙβδίμηαΙαηι αά νοδ 
Μ νίΓΐαΙί1)α3, ρΓ0(1ίςίί3 β( βίςηίδ ({αα ρβΓ ίρδαηι 
« ΓβοίΙ Οβαβ ία ηΐ6(1ίο νβδίπ, δίεαΐ 6ΐ ίρδί δοίΐίδ, 
« Ιιυηο (ΙβΟηίΙο οοη3ί1ίο βΐ ρΓΦβΰίβηΙία Οβί ΐΓ&(1ί- 
« Ιαιη οαπι &006ρΐ836ΐί3, ρβΓ ηιααα» ίαίςαοΓαηι ^ ΜεΙΛ. ^νη, 21." Κοιη. χχ, 13. 71 ΟΒΟυΜΕΝΙ! ΤΗΙΟβ^Ε ΕΡ18(Χ)Ρ1 72 « βΓΐιοίίΙζαιη ίηίβΓβιηίδϋβ : ςυβιη Ββαβ 8ΐιβοϋ&τί( Α. « βόντες, δια χειρών άν<$(χων προσττιίξαντβς άνείλετι. « δοΐαΐί» (ΙοΙοη1)α5 ιηοΓϋβ, ςιι&Ιβηυβ ίιηρί)58ί1)ίΐ6 
« 6ΓαΙ ίΠιιιη Ιβηβη αϊ) βα. ΟΕνίά βηίιη άίοίΐ (Ιβ 
α 60 : ΡΓονί(1β1)&ιη Οοιηίηαιη ίη εοηβρβοΐα ηαβο 
« ββπιρβΓ, ςαοηίαιη α (ΙβχΐΗδ βδΐ ιηίΐιί ηβ βοιηπαο- 
Μ γβαΓ. ΡΓορΙβΓ Ιιοο ΙαΙαΙυιη 68( οογ ιηβαιη βΐ 
<< βχδαΐΐανίΐ Ηη^υα παβα, ιηδορβΓ βΐ ο&γο οιβα Γβ- 
« ςαίβδοβί ίη βρβ. Οαοηίαιη ηοη άβΓβΙίικιαβδ αηί- 
« ιηαιη παβαιη ίη ίηίβπιο, ηβο βίηβδυΐ δ&ηοΐαβ Ιηυβ 
(( νίάβαΐ βοΓΓυρΙίοηβιη.ΝοΙαδ πιϋιί ΓβοίβΙί νί&8 νίΐβ ; 
« Γβρίβϋίδ ηΐ6 3υοαη(1ίΙαΐ6 οηιη ί&οίβ Ιυα **. » 

Ουοηίαπι ίη δυρ6Π0Γί1)υ8 τβΙιβπιβηΙβΓ β03 ΓβρΓβ- 
ΙιβηάίΙ, ηυηο ίρ§08 βχΙιίΙαΓ&Ι, ηοη ΕδδβηΙαηάο, δβά 
ΓβΓοεΐΠαηάο. Ιάρο ςυοςηβ ρΓΦίαΙυΓ, βΐ ραΐΗδ αο € *0ν 6 θεός άνέστησε λύσας τά< ώδΤνας του θα• 
Μ νάτου, χαΟότι ούχ ήν δυνατόν χρατλίαθαι αυτόν 
« &πό αύτου. Ααυιδ γάρ λέγει ε!< αυτόν- ΙΙρο- 
« ωρώμην τόν Κύριον Ινώπιόν μου διαπαντος, ^ι 
¥ έχ δεξιών μου εστίν, Ινα μή σχλευθώ. Δια τοΰτο 
« ε&φράνΟη ή χαρ8(α μου. ΚαΙ ήγαλλιάσατο ή 
« γλωσσά μου, ετι δε χαι ή σαρξ μου χατασχηνώσει 
« έπ' έλπ{δι, δτι ούχ εγκαταλείψεις τήν ψυχήν μου 
« εϋς ^δου, ούδ^ δώσεις τόν οσι6ν σου ΙδεΤν διαορθο- 
ν ράν. Έγνώρισας μοι όδους ζωής, πληρώσεις με 
« ευφροσύνης μετά του προσώπου σου. » 

Επειδή χαθ^ίψατο αυτών ανωτέρω σφοδρώς, νυν 
άνίησιν αυτούς, ου χολαχεύων, άλλα διχναπαύων 
χαι άνέσεως άξιων. Δ.ό χαΐ προοιμιάζεται, χαι τοΰ ρΓΟ^βηίΙοΗδ Οανίά πιβηιίηίΐ,ηβ 6οηΙιΐΓ])6ΐ 608 ςυο<1 1^ προπχτορος Δαυίδ μνημονεύει, Ίνα μή Οορυβιζσ^, 
^68απ1 ίη δβΓΠίοηβ ρπΒΐηΙβΓίΙ. Οαπι βηίπι δίαΐίπι επειδή τον Ίησοΰν προιζνεγχε τφ λόγφ. Του γαρ προιρι^του παρά πόδας άχούσαντες Ιπέσχον. ΕΙ δλ 
μόνον το ^νομα του 'Ιησοΰ προήχθη φονώσιν άνΟρώ- 
ποις, ευθέως αν προσέττη αυτοΤς. Δια τούτο ούδΙ, 
Ηε(σθητε, είπεν, άλλ*, Αχούσατε. Όπως ένεπαχθέ- 
στερον ήν. Δια τοΰτο χαι τερΊ τοΰ 'Ιησοΰ ταπβινό- 
τερον φθέγγεται. « Ίησοΰν γάρ, φησί, τόν Ναζω- 
ραΤον, » άπό της εύτελοΰς πατρίδος όνομάζων. Είτα, 
« άποδεδειγμένον, » οΓον ούχ άμςριοβητούμβνον. 
*Αλλ' άποδεδειγμένον διά των ίργων, <ι ών έποίησε 
δι' αύτοΰ 6 Θεός, » δτι άπό Θεοΰ ήν. Τέως γάρ ει 
χαι 6 Θεός έποίησεν, άλλα δι* αύτοΰ, χαι « έν μέσφ 
υμών, » ού λάθρα, ούδΐ έν γων(^, άλλα μαρτυρούν- 
των 6μών. Επειδή δε εις τό διά τοΰ σταυρόν τόλ- 
μη μα αυτών προΰβη, πειράται αύτους χα\ άποτλ- 
^ λάσσειν διά τοΰ ειπείν, « Τ'{ί προωρισμένκ^ βουλ^ 
τοΰ Θεοΰ, » ά'μα μεν δειχνΰς τό τοΰ πάθους αύτοΰ 
έχούσιον, χαι 6'τι τοις προωρισμένοις ύπούργησεν, 
αλλά χαι άπαλλάσσων, ούχ άοίησιν αύτους ιεάντη 
τοΰ έγχλήματος. Επάγει γάρ, 6'τι « Διά χειρών 
άνομων άνείλετε' » διά χειρών μίν γάρ άνεμων, 
ήτοι Ιούδα χαΐ τών στρατιωτών, ΰμως άνκ^λετ•* εΐ 
γάρ οΐ πράξαντες ^ομοι. χαΐ οΐ άνελόντες δηλονότι, 
ούτω χαθαψάμενος αυτών ήρεμα, χαι λοιπόν τολ- 
μών χαΐ έμιραντιχωτέρων ^ψασθαι φήσας* « *0ν ό 
Θεός ανέστη σε, λύσα; τάς ώδίνας τοΰ θανάτου. » 
Τουτέστιν, δτι χαι 6 θάνατος ώδινε χατέχων αυτόν, 
χαΐ οΙονεΙ δεινά επασχεν. 'ΐΐδΐνας γάρ ή Παλαιά 
τους χινδύνους φησι, χαΐ τάς συμφοράς. Ώς έπΙ 
τοΰ, Μ 'αδΤνες φδου περ ιεχύχλωσάο με. » Διά δλ τοΰ. ρΓορ1ΐ6ΐαπι αυάίδδβηΐ, βιΐδΐίηυβπιηΐ. Ναπι δί δοΐηύι 

Ιβδϋπ) ρΓοάηχίδδβΙ Ιιοηιίείάίδ 1ιοπιίηί1)υδ, δίαΐίπι 

ίΠοδ οίίβηάίδδβΐ. ΡΓορίβιβα βΐίαηι ηοη άίχίΐ : €γ6- 

άίΐ6, δεά, Λικίϋβ : υΐ ηια^ίδ ίηνί(Ιί& δβπηο οαΓβΓβΙ. 

Ιάβο ςυοςυβ άβ ^6δα Ιιιιηιίΐίαδ ΙοςυίΙαΓ. δίςυίάβπι 

« ^6δυπ], ίηςαίΐ, Ναζ&Γβηηπι, » ηβηιρβ & νίΐί &!)- 

^6^ιαςυβ ραΐηα ηοπιίηαηβ.Οβίηάβ, « Οβδί^ηαΙηπι, » 

ηοη άβ ςαο υΐΐηπι Ιι&1)6Γί ροδδβΐ <1υ1)ίυπι, δβά ρβΓ 

ορθΓΑ άβπιοηδΙταίηηι,Μ ςυ» ρβΓ ίρβυηι ίβοϋ Οβαδ,ι 

ςηία α Οβο βρ&Ι, βίδίβηίαι Οβαβ ίβοίΐ, Ββάρβτ ίρεητη 

ίβοίΐ,βίαίη πιβάίο ν63ΐπ,»ηοη οίαπιηβςυβίηαη^υΐο, 

δβά νο1)ίδ Ι6δ1&η1ί1)ΐΐ3. Ουοηίαπι &αΐ6ηι α(1 ίρδΟΓυπι 

Γαοίητίδ ρΓ006(ΐ6ΐ)αί ςιιοά ββδβ ρβΓ οπιοβπι 6Χ6Γυί(, 

ίρδΟδ βΐίαιη ΙίϋβραΓβ οοη&ΙηΓ ρβΓ Ιιοο ςαοά &ίΙ : 

« Οβίΐηίΐο οοηδίΐίο βΐ ρΓΦδοίβηΙία Οβί : » δίπιαΐ 

ςυίάβπ) ΟδΙβηάβηδ ιι1(Γοη«απι ίρβίυδ ραδδίοηβπι, βΐ 

ςαοίΐ Ιιίδ ςυφ (ΙβΟηίΙα βΓ&ηΙ ο])δβου1ί δίηΐ. 90 ΑΙ- 

Ιαπιβη ίρδΟδ 1ί1)6Γαηάο ηοη οπιηίηο δίηβ αεουδα- 

ϋοηβ Γβΐίηςιιίΐ : 8υ1)(1ί( βηίπι : « ΡβΓ πι&ηαδ ίηί- 

ςποηιηι ίηΙβΓβπιίδΙίδ, » δίςυίάβπι ρβΓ πιαηυδ ίηί- 

ςαοΓππι,ηβπιρβ 1α(1» αο πιίΙίΙυπιεΓαάβΙίΙβΓ,ίηςαίΙ, 

ίηΐ6Γ6πιί:)Ιίδ Ναπι δί 1ιί ςαί ρβΓβ^βπιηΙ ίηίςυί δοηΐ, 

βΐίαπι ίί οβΓίβ ςηί ιηΙβΓβπιβΓυηΙ. Οηπι ίΙ& δβηδίπι 

ίΐΐοδ οΙ)]ηΓβ&δ8βΙ,δΐιπιρΙα ςηοςυβ άβίηοβρδ &ιΐ(1αεί& 

πιαηίΓβδΙίυδ βοδ οαΓρίΙ άίεβπδ : « Ουβηι Οβαδ βιΐδ- 

οίΐανίΐ δοΐυΐίδ άοίοπ^πδ πιογΙϊβ : » Ιιοο ββΐ, ίρδ& 

ςυοςυβ πιΟΓδ ίρδυπι άβΐίηβηδ άοΐαϋ. βΐ νβίαΐί §[Γ&τβ 

αΐίςηίά ρ&δδα βδΐ. ΥβΙπδ η&ηιςυβ ΤβδΙαπιβηΙυπι 

ώδΤνα; αρρβΙΙατϋ, ίά ββΐ, ο&ίαπιίΐαΐβ. ΙΙϊ ουπι άίοί- 

ΙυΓ, « 'ΐΐδΐνες,ίιΐ βδΙ,οαΙ&πΐίΐΕίβδ τβΐ άοΙοΓβδ ίηίβΓηί Ο « Καθότι ούχ ήν δυνατόν αυτόν χρατεΤσθαι» » το μ;- οίΓΟΌπκΙβάβηιηΙπιβ^. »Ρ6γ Ιιοο ςαο(1 αάάίΐ :« Οαα- 
Ιβηυδ ίπιροδδί1)ίΐ6 βΓαΙ ίΐΐυπι ίβηβη, » πιβ^ηίΐυάί- 
ηβπι 6^η3 (ΙβπιοηδίΓαΙ, βΐ ςΌ0(1 απιρίίυδ ηοη πιοπ- 
ΙαΓ. Αά )ιαο ρΓορΙιβΙαπι βΐί&πι Ο&νίά αάάαοίΐ <1ί- 
οβηΐβπι ηοη άβ δβίρδο,δβά άβ βο,ηΐ άίοίηπι βδΐ, Ιιοο 
βδΐ, άβ ϋΙΐΓίδΙο. ΕΙ [ιίο ςυοςιιβ αϊ) Ιιηπιί1ίοη1)α8 β( 
3αχ(α ίά ςυοά άβπιίδδίοδ βδΐ ρΓορΙιβΙίαπι ρΓοροβαϋ, 
ίαηςυαπι Ιιίδ ςυί1)υδ οριΐδ βΓαΙ ίηΙτοάηοΙΟΓίίδ δβΓ- 
πιοηί1)αδ. « ΟααΙβηαδ ίπιροδδί1)ί1β βΓαΙ. » Ιρδβ βηίπι 
άίοβ])α( : « Νβπιο ΙοΠίΙ αηίπιαπι πιβαπι α πιβ, 8βά γαλεΤον αύτοΰ παρίστησι, χαΐ 6'τι ούχ Ετι άποθνή- 
σχει. '£πΙ τούτοις παράγει χαι τόν προφήτην Δαυίδ 
λέγοντα, ώς προείρηται, ούχ εΙς Ιαυτόν, άλλ* εΙς 
αυτόν, τουτεστι τόν Χριστόν. Κάνταΰθα ^ άπ^ τών 
ταπεινότερων, χαι χατά τό ταπεινότερον ιτροΰβηχε 
τήν προφητείαν, άτε είσαγωγιχωτέρων λόγων 4εβ- 
μένοις. « Καθότι ούχ ήν δυνατόν. • Αυτός γαρ Ιφη, 
δτι « ΟύδεΙς αίρες τήν ψυχήν μου άπ* έμοΰ. 'Αλλ' 4γω 
άπ* έμαυτοΰ τίθημ( αυτήν χαι Ιγώ πάλιν λαμβ^ηΜ 
αυτήν. » 6^0 α πιβίρβο ροηο ίΐίαπι, βΐ ^^ο ηΐΓ8ΐιπι βηπιο βαπι '^• » 
*• Ρβαΐ. XV, 8-41. ^ Ρβαΐ. χτιι, 6, « ;οαη. χ, 18, 73 ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙΟΚϋΜ. 74 « "Ανίρβς άίβλφοί, Ιξ^ν *Ιπ»Τν μ*τά ΐΓβ(5^ησ(βς χ^ Π, 29-32. « Υΐη ίΙταΐΓββ, ΙίοβΙ αραά νοβ 1ί1)βΓ0 « προς 6μ2; πβρι του πατριάρχου Δαυ1ί3, δτι χαΐ 
• Ιτκλεύτησε, και Ιτάφη, χαΐ τ6 μνήμα αύτοΰ έντιν 
« έν ήμΤν δχοι τής ημέρας ταύτης. Προφήτης ουν 
« 6πάρχων, χαι βίδώς, 6'τ( δρχφ ώμοσεν αύτφ 6 Θεός 
« Ιχ καρπού της ^σφύος αύτοΰ καθ'^σαι Ιπι του 
« θρύνου, το χατά σάρχα άναατήσαι τον Χρι- 
« 9τ6ν προ'ϊδών έλαλησε περί μίν άνατϋάτεως του 
« Χρίστου, 6τι ούχ Ιγχατελείφθη ή ψυχή αύτου εις 
< $8ου, ούδΐ ή σαρξ αύτου εΤ8ε διαφθοράν. Τούτον 
« τον Ίησουν άνΙστησεν 6 θε^ς, ου πάντες ήμεΙς 
« έσμεν μάρτυρες. » 

Τήν προφητε(άν πληρώσας £λλων πάλιν άπάρχε- 
ται προοιμίων. ■ *Ανδρες, φησιν, αδελφοί. » 'Οταν 
γάρ μέγα τι μέλλ^ έρεϊν, οίχειωτιχφ χέχρηται προ- « ά'ιοβνβ άβ ραΙη&ΓοΙια Οατίά ςυοά βΐ άθίαηοΐαβ ββΐ 
<κ βΐ ΒβρυΗαβ 68(, 6ΐ ββραΙοΓαιη 6^α8 αρυά ηο9 
Μ β8ΐ ιΐ8ςαβ ίη Ιιοάίβηιυιη (ϋβιη. ΡΓορΙίθΙα ί^ί« 
« ΙιΐΓ ουιη ββββΐ, βΐ βοΐρβί ςαοά ^υΓ&α16ηιο^α- 
« Γαδ86ΐ δϋ)ί Οβα» υΐ άβ ίραοΐα 1ιιηι1)ί ίρδίαβ δβάβ- 
« Γ(ΐΙ δαρβΓ ΙΙίΓοηαιη δυυιη : ρΓαβοίαδ ηυοά Οΐιή* 
« 1ιΐ5 δβουηάαιη οΑΓηβιη ΓββαΓ^^βΓβΙ, ΙοοαΙυβ βδΐ άβ 
« ΓβδϋΓΓβοΙίοηβ ΟΙιπδΙί, (|αοά ϋοη άβΓβΙίοΙα δίΐ &ιιί- 
« ιηα β^α8 ίη ιηΓβΓηο, ηβςυβ οδγο β^α8 νίάβήΐ οογ- 
« ΓυρΙίοηβιη. ΙΙιιηο 4βδαιη δυδοίΐανίΐ Πβαβ οτ^αβ 
« ηο5 οηιηβδ ΙββΙβδ δαιηαβ. » 

Εχρ1βΙ& ρΓορΙιβΙία αΐϋδ ταΓδαιη &ββ^^<^^^^^ ρΓ0<Β- 
τηϋδ.βΥίή ίραΐΓβδ, »ίηςιιί1.8ί ςαΐάβαι 6αιη ιηο^αιη 
αΐίςαίά άίοΙιίΓαδ δίΐ, ηιίΙίοΓί υβαβ βδΐ ρΓφίαϋοηβ, οιμίφ, αδελφούς χαλών. Ός χαι 6 Στέφανος, *Αδελ- ' ίραΐΓβδ νοοαηδ. Οαβιηαάιηοάαιη β( δίβρίιαηαδ '*, φοι χαι Πατέρες, αχούσατε. ΕΤτά φησιν, « 'Εξόν ει- 
πείν μετά πα^^ρησία; περί του πχτριάρΧου Δαυίδ. » 
"Ενθα ούδΐν ρλάπτει, πολλή χέχρηται μετριοφρο- 
συντ^. ΕΙ γαρ εΤπεν οΰτώς απλώς, δ'τι τα Λα ούχ εί- 
ρηται περί του Δαυ1;δ, αλλά περί του Χρίστου, τρα- 
χύς δν Εδοξε, χαΐ οργή ν αύτοϊς ένεποίει μάλλον, ^ 
πειθηνίους παρείχετο. 'ΑΑλά πολλή περί τον μαχά- 
ριον Δαυ'^δ τιμ.η χρησάμενος, εύπαράδεχτον κατα- 
σκευάζει, 6'τι περί του Χριστοίί ή μαρτυρία, καί 
πας οδτος 6 λίγος οδτως οίκονομεϊται. Τή γάρ του 
Δαυί^δ τελευτή και ταφή ού προσέθηκεν, 6'τι ούχ αν- 
έστη, 5ιλλ' 6'τι α Και τλ μνήμα αύτου έστιν έν ήμΤν, » 
δπερ "ίσον τψ, Ούχ ανέστη. Και ούδΐ οδτως ήλΟεν εΙς 
τον Χριστον, αλλά πάλιν εγκωμιάζεται ό Δαυ\δ, διά 
του, « Προφήτης οδν 6πάρχων, » Ινα διά τήν πρ6ς ΡΓαΐΓβδ βΐ ΡαΐΓβδ, &υάί1ΰ Οβίηάβ&ίΙ: « ϋοβΐ ΗΙ)βΓβ 
άίοβΓβ άβ ρΕίηαΓοΙια Ο&νίά. » €ιιιη ηιιΐίαιη ίηίβΓ&Ι 
ίη3υπαπι, ιηαΐΐα ΐΑΐηβη υδΠδ βδΐ ιηοάβδίία. Ναιη δ1 
ίΐα δίιηρΙίοίΙβΓ άίχίδδβΐ : Ηφο άβ Οανίά ηοη δΐιηΐ 
άίοΐα, οάίοδίΐδ υϋςυβ δβηηο αρραΓαίδδβΙ, βΐ ΐΓαχη 
ροϋαδ ίηοίΐαδδβΐ, ςααιη οΐϊδβςαβηΐβδ ΓβάάίάίδδβΙ. 
δβάιηαΐΐο ΙιοαοΓβ ιΐδαβ βΓβ& ])βα1αιη Οανίά, 91 ίά 
βίΩοίΙ υΐ ΓαοίΙβ δΐΐδβίρί&ΙαΓ ςαοά άβ Οΐιπδίο δίΐΐβδίί- 
ιηοηίυιη : βΐ ϋα οιηηίδ Ιιίο δβπηο άίδρβαδαΐοηβ 
ΟΓάίηαΙΟΓ. ΜοΓϋ δίςιιίάβιη &ο δβρυΙοΓΟ Οανίά ηοη 
αάάίάίΐ ςαοά ηοη ΓβδυΓΓβζίΙ,δβά φΐοά « δβραΐοηιηι 
βΐί&οι 6]υ8αραά ηοδ βδΐ,» ςυοά Ι&ηΙηηιάβηι βδΐ αο δί 
άίχίδδβΐ : Νοη ΓβδΟΤΓβζϋ. ΕΙ ηβςυβ ίΙ& νβηίΐ &ά 
ΟΙΐΓίδΙαηι, δβά ΓΟΓδίιαι Ιαυά&Ι Οανίά, άίββηδ : « Ργο- 
ρΐιβία ίβίΙαΓ οαπι βδδβΐ, » ιιΙ ρβΓ ΙιοηοΓβηι ςιιβπι έκεΤνον τιμήν και τ& γένος τ6 άπ* εκείνου, του Χρι- Ο ίρδί β]υδςυβ ^βηβΓΐ 6ζ1ιί1>β(, δΐΐδαρί&ηΐ άβ Οΐιπδϋ 
στου δε'ξωνται τον περί τής αναστάσεως λόγον. ΚοΛ 
ούκ εΤπεν, οτι 'βπηγγείλατο αύτφ 6 Θεός, άλλ' ο 
μείζον καΐ άπαράβατον ήν, τό, *Ωμοσε. Τ^ δΐ, 
« Κατά σάρκα » κηρύττοντας έστιν, ώς καΐ θελς 
Χριστός, καΐ σύνεστιν άεΐ τψ Πατρί. Πάντα δΐ τψ 
Πατρι άνατί6η»ιν, *1να τέως παραδέξωνται τά λεγό- 
μενα. Άλλα πώς έχάθισεν έπΙ Ορ6νου Δαυίδ ; Ότι 
βασιλεύει πάντων Ιουδαίων τε και έΟνών σαγηνευ- 
6έντων εΙς τήν εκείνου πίστιν τε καΐ λατρείαν. Τό 
δι, « ΟύδΙ ή σαρξ αύτοΰ εΤδε δίαφΟοράν, » ούχ ήττον 
το τής ίιναστάσεως εμφαίνει (ργον. « Τή δεξ•.$ οδν του θεοΰ υψωθείς, τήν τε έπσγγε- 
« λίαν του αγίου Πνεύματος Λαβών παρά του Πατρός, ΓβδϋΓΓβοΙίοηβ δβΓοιοηβπι. Νβςυβ άίζίΐ: ΡΓΟΠίίβϋ 
ίρδί Πβιΐδ, δβά ςι\οά πι&)αδ 6γ&( β( ίηοοπιπια- 
Ια])ίΐ6, ^ι1Γαν^ι. ΑάάίΙίο νβΓοίΙΙα, « δβοαηάυπι ο&γ*• 
ηβπι, » ρραάίοαηΐίδ βδΐ ςυοά ΟΙιπδΙαδ βϋααι βίΐ 
Πβιΐδ, δβηιρβρςαβ βυηι ΡαΐΓβ. Οοιηί& ααίβηι &ά 
ΡαΐΓβπι ΓθίβΓΐ, ιιΙ ίηίβηπι βχοΙρίβηΙαΓ ςυβθ άίοηη- 
Ιαρ. δβά ({υοπιοάο δβάίΐ δυρβΓ ΙΙίΓοηαηι Π&νίά ? 
Οηία Γβ^ηαΙ οιηηίϋυδ, ^ι1άφίδ(Iι1β εο ^6ηϋ1)ΐΐδ ΐΓΓβ- 
ϋΐίδ, δίζβ ρΓφάίοαΙίοηίδ δϋ^ίηα &ά β3αδ Οάβπι βΐ οηΐ- 
Ιυηι αΙΐΓ&οΙίδ. Ιά βΐίαπι ςυοά αίΐ, « Νβςαβ ο&γο 6]υ8 
νίάϋ οοΓπιρΙίοηβπι, » ηοη ηιίηαβ ΓβδαΓΓβοΙίοηΙβ 
οριΐδ πιαηίίβδίαΐ. 

II, 33, 44. • ϋβζΙβΓΕ ί^ΙαΓ Οβί βχαΙΙ&Ιαδ, βΐ 
« ρΓΟπιίδδίοηβ δρίηΐυδ δαηοϋ αοοβρία α ΡαΐΓβ, βί- κ έξέχεε τοΰτο ό νυν ύμεΐς βλέπετε και άκούετε. [) « ίαάίΐ Ιιοο ςυοά ηιιηο νοδ νίάβΐίδ βΐ ΕΐιάΚίδ. Νοη Μ Ού γάρ Δαυ\δ άνέβη ε*ς τους ουρανούς. » 

Και πάλιν τψ Πατρι άνατίθησι το γεγονός. ΟΤδε 
γάρ ο(>τω τους άκροατάς έπισπώμενος. Είπώι» δλ τό, 
'ΓψωΟεις, και περί τής αναλήψεως ήνίξατο, καΐ 
^τι έν τοΤς ούρανοίς έστι. Διό ούδΐ φανερώς εΤπεν, 
δτι Έν τοις ούρανοΤς έστιν. ΈπεΙ οδν ενταύθα 
προέβη, καί των σημείων αύτου έμνήσθη και τής 
αναστάσεως, λοιπόν επάγει τό, « Έξέχεεν. » Κατ* 
αρχάς μίν γάρ τά πρώτα ελεγεν ού τόν Χοιστόν 
έπαγγείλασθαι τοΰτο διά Ίωήλ του προφήτου. Έπε? 
δι των κατά Χριστόν έμνήση παραδόξων, θ3ΐ($ρών 

" ΙηίΓα VII. 

ρατκοϊ,. οη. ϋχνηι. « βηίηι Οανίά αδοβηάίΐ αά οοΒίοδ. » 

ΒαΓδυηι αά ΡαΐΓβαι ΓβΓβΓΐ ςυοά ί&οίτιηι βδΐ : ίΐα 
βηίιη ηονίΐ ααάίΙοΓβδ αΙΐΓ&ΙιβΓβ. Οίοβηδ ααίβηι, 
ΕζαΙΙαΙϋδ, βϋαηι άβ αδδυπιρϋοηβ ίηηυϋ, βΐ ςιιοά ίη 
€(εΗδ δϋ. Νβο Ιαοιβη ηιαηίΓβδΙβ άίχίΐ : Ιη οοΒίίδ βδΐ. 
ΟαοηΪΕηι βρ^ο ηυηο ραυίαπι ρρο^Γβδδαδ βδΐ, β( δί- 
^[ηοΓαιη β^υδ ηιβηηίηίΐΕΟΓβδυΓΓβοΙίοηίδ,οοηδβςηβη- 
ΙβΓ βΐίαιη αάάίΐ, « ΕίίυάίΙ )> δίςυίάβπι βίρεα ίηίΐίυηι 
ΡαΐΓβπι άίε6ΐ)α(, ηοη ΟιπδΙυαι Ιιοο ρροιηίδίδδβ ρβΓ 
^οβι ρΓορΙιβΙ&πι. ΡοδΙςυαιη βαΐβαι αάηιίΓαηάοΓαηι 
ιηβηιίηίΐ ςαα οίΓοα ΟΙιηδΙαπι ίαοΐα δΐιηΐ, ααάβηΙβΓ •^ 7β ΟΕΟΌΜΒΝΙ ΤηίΟΟ^Ε ΕΡΙ800ΡΙ. Μ 3&ιη άίοίΐ ίρβηιη βΰΤαάΙββθ. ίΐ&ςαβ ηοη άθ Ρ&ΐΓβ (Ιί• Α ΐ^^ άύτ^ν «ρη^ιν έχχέαι. *ύτ^^ ού ΙΤίρΙ τοδ Π«τρος. 06ΐ)2ΐΙ ^061 : « ΕίΓαηά&ιη, » ββά άβ ΟΙΐΓΐβΙο. « ΡΓΟοαΐβ- 
βίοηβ,ίηςυίΐ. αοοβρίαιΐ & ΡαΐΓβ : νβΐ ςαα ίρδβ ηοΜβ 
άίβείρυΐίβ ρΓΟίηίδίΙ, (Ιίοβιΐδ : « £1 αΐίαιη ΡαραεΙβΙυιη 
ιηίΙΙαιη νοΙ)ί3 ^ ; » νβΐ ςυα ΡαΙβΓ ΕπΙβ ρ355ίοη6ΐη 
ίρ3ί ρΓοπιίδίΙ ουιη αίΐ: « ΕΙ ^ΙοπΠοανί βΐ ταΓδυπι 
ρ;1οηβεα1)ο •^ η Ρποιηίδβίοηβιη νβΓο ΡαΙπ &ΙΙπΙ)υίΙ, 
δβΓίηοηβιη αΙΙβιηρβΓ&ηδ, α( ίαεί1ΐυ8 &1> 8η(ϋΙθΓϋ)α8 
δυδοίρίαΙαΓ.Ουηθουτκιυβ βηίιη (ϋίζβΓίΙ ςιιί8ρίαιη,ηί8ί 
αά ίά φιοά υΐίΐβ β8( άίΓβχβηΙ, ΓΓυδΙτα βΐ ναηβ άίοϋ. 
ΟδΙβηάίΙ βΓμο ςαο(1 ίρδίιιη ΟΓαχ ηοη σιοάο ηοη (11- 
ηιίηιιίΐ, νβΓαπι βΐίαπι οΙαΗοΓβπι ΓβάάίιϋΙ. !^9 Ναπι 
ςαοά ρβΓ Ιοαηηβπι ΒαρΙίδΙαπι βΙίαπι αηΐβ ΟΓυοβηι 
ρΓοπιίδίΙ ΡαΙθΓ, ηβπιρβ: ■ 1ρ8β νοβ 1)αρ1ίζαΙ)ί( 
δρίιϋα δαηοΐο βΐ ί^ί ^, • Ιιοο ροδΙ ΟΓαοβπι άβάϋ, 

Π, 34-36. « 86(1 <1ίοί( ίρδβ : ΟίζίΙ Οοπιίηυδ Οο- 
« πιίηο ΙΏ60. 86(!β & (ίβχίπδ πιβίδ, άοηβο ροδαβΓο 
κ ίηίπιίοοδ Ιτιοδ δοα1)β11απι ρβάυπι Ιαοπυη). ΟβιΙο 
« δοίαΐ βτμο υηίνβΓδα (Ιοπιαβ ΙδΓαβΙ ({ηοά Οοηιίηυηι 
« αο ΟΙΐΓίδΙαιη ίβεϋ Οβοδ Ιιαηε ^6δ11^) ςηβηι νοδ 
« οηιοίΩχίδΙίδ. » 

^απ1 ηοη ευπ) δυ1)πιίδδίοη6 Ιοςηι^υΓ. Ναιη βχ Ιιίδ 
ςυδθ άίοΐα δυηΐ δυπιρδίΐ &α(ΐΕθίαη). δβά ςαί(1 &ίΙ? 
Οαοά Οανίά άίοϊί: ■ ΟίχίΐΟοπιίηηβ Όοηιίηο πιβο : » 
βΐ ίρδο Οανί(! βχεβΙΙβηΙίοΓυηι ίρδβηι ΟδΙεηίΙίΙ. Ουο(1 
δί Οανίά νοοαΐ ΐρβαπι Οοηιίηυηι. ηιυΐΐο πι&^δ ίρδί 
ηοη ΓβδρυεηΙ. ΤίηιΟΓβπι ςηοςιιβ ϋΐίδ ίπιπιίΙΙίΙ &<1- 
(Ιβηδ : « Οοηβο ροδπβΓΟ ίηίπιίοοδ ίαοδ. » ΕΙ ηβ δίΜ 
β(!βδ ηοη 1ια1)όα(υΓ, δαΙ)]β€ΐίοη6Πΐ ΡαΙπ α(1η])υί1. ϊλεγεν *Ιωήλ το, « ^Εχχεώ, >• άλλα τηρΐ του Χρίστου. 
α Τήν έπαγγεΛ(αν δε λα^ών, » φησί, ιεαρά του θα- 
"^Ρ^^» ί Ψ αύτόζ ήμίν τοϊς μαθηταΤς έπηγγείλβτο, 
το, « Κλ\ άλλον Παράχλητον πέμψυ 6μιν, η ή ην 
ΙΙατήρ προ τοΰ πάθους αύτφ έπηγγε^λατο, διί^ του, 
« Καΐ (δόξατα χαΐ πάλιν δοξάσω. » Τφ ΠατρΙ δΐ 
άνατίθησι τήν Ιπβγγελίαν, συνχιάζων τον λ6γον 
προς το εύπαράδεχτον των άχροαττών. *07α γαρ &ν 
εΓπΐ[) τις, ει μή προς το συμφέρον τελευτήσνι, <Ιχή 
χαι μάτην λέγει. Δε{χνυσιν ούν &ζι 6 σταυρός ού 
μ^νον αύτον ούχ ήλάττωσεν, άλλα χαΐ λαμκρι^τερον 
είργάσατο. *Ό γαρ χαι διά του Ιωάννου του Βαπτι* 
στού πρ^ του σταυρού έπηγγε^λατο ό Πατήρ, το, 
« Αύτος 6μας βαπτίσει έν Πνεύματι άγίφ χαΐ πυρ ι, » 
η τούτο μετά τον σταυρόν ίδωχεν. 

α Λέγει δλ αυτός* ΕΤπιν 6 Κύριος τφ Κυρ((ρ μου, 
« ΚάΟου έχ δεξ;ων μου, ϊως αν θώ τους έχ^θρούς σου 
• ύποπόδιον των ποδών σου. Ασφαλώς ούν γίνω- 
« σχέτω πας οΤχος Ισραήλ, 6'τι Κύριον χαι Χρνστον 
« αυτόν 6 θεός έπο(ησε τούτον τον Ίησουν £»ν υμεΐς 
« έσταυρώσχιε. » 

Ούχ έτι μεθ' υποστολής λέγει. *Εχει γάρ άπό των 
είρημε'νων θάρσος. Άλλα τΐ φησιν ; 6'τι Δαυίδ λέγει* 
« Ε?πεν 6 Κύριος τψ Κυρ!φ μου, » χαΐ του Δαυίδ 
ύψηλότερον αυτόν άπΟφαίνει. £1 δλ ΔαυΥδ Κ*^ριον 
αύτον χαλεΐ, πολλφ μάλλον αυτοί ούχ άπαξιώσουσι. 
Και οόβον δε έφ(στησιν αύτοίς δια του, « Έως &ν 
θώ τους εχθρούς σου. • Και "ίνα μή άπιστηται, τφ 
Πατρι τήν υπόταξιν άνατίθησιν. Άλλα τά μεγάλα §6(1 ηια^ηίΩοα Ιι&βο ηίΓδΠδ α(1 ίά (|υο(1 ΗαηιίΙίυδ 6δΙ ^ ταϋτα πάλιν έπι τό ταπειν6τερον χατάγει, « Άχριβώς 
Γ6(!αεί(,(1ίε6ηδ : « ΟβΓίο 6γ§ο δοίαΐ υηίνβΓδΰδ ΙδΓαβΙ ' ούν, εΙπών, γινωσχέτω πάς Ισραήλ, δτι χαι Κύ• ςαο(1 βΐ Οοιηίηυηι βΐ ΟΙιπδΙυπι ί6θίΙ 06αδ Ιιυηο. » 
ΡβοίΙ, Ιιοο 6δΙ 0Γ(1ίηανίΙ αο οοηδίίΐυίΐ, δβιΐ ηοη ςυο(1 
ίρδαπι ίβεβπΐ δυΙ)δΙ&ηϋαιη. 5α1)1ίπίΐίυδ αιιΐ6πι (|υο- 
(Ιαπιπιοάο άίχίδδβΐ άβ ΟϊιτΗΐο 6ΐ ηια^ίδ οοηδ6ςιΐ6η8 
α(! 6& (|υ£Β ρΓ»06$86Γαα( : 06Γΐο 6γ^ο δοίαΐ αηίνβΓ- 

8118 ΙδΓαβΙ (|αθ(Ι & (ΐ6ΧΐΓ13 ΡΕίΠδ 86^61. 

II, 37, 38. « Ηίδ αυίβηι αυίΐίΐίδ, οοπιρυηοΐί δυηΐ 
« οοΓ(1β, (1ίχ6Γαη(€[υ6 α(1 ΡβίΓυπι αο Γ6ΐί(ΐαοδ αροβίο- 
« 1θ8 : Ουίά Γαοίβπιαδ, νίή ίΓ&(Γθ3 ? ΡβίΓαβ αυΐβπι 

ν άϊχϊί Ο,ά 608. » 

Εχ 60 ςυο(1 ουπι 1)6ηί^ΐ(αΐ6 οοηοίοηβπι ΐΓαοΙ&Υβ- 
πΐ, &ί1 οοπιρϋηοΐΐοηβπι 608 (Ιβίΐυχίΐ. Κατενύγησαν 
νβΓΟ, Ιιοο θδΐ, ροΓΟϋδ:*! δϋηΐ : δβηδβπαηΐ βηίπι αηί- ριον χαι Χριστόν ό Θεός αυτόν έποίησε. ι» Τό, Έποίη* 
σ&ν, άντ^ τού χατέταξε χαι χατέστησε, φιζσας, άλλ' 
ούχι τού, ούσ(ωνεν. Ύψηλότερον δε πως άν εΤπε περί 
Χριστού, χαι τοις προχειμένοις άχ(>λουθον* Άχρ•.6ώς 
ούν γινωσχέτω πάς Ισραήλ, ό'τι έχ δεξιών τού Πα- 
τρός χάθηται. 

« Άχούσαντες δΐ, χατενύγησαν τ^ χαρδίφ, εΤπόν 
α τε προς τόν Πέτρον χαι τους λοιπούς αποστόλους* 

• Ίί ποιήσομεν, άνδρες αδελφοί ; Πέτρος δΐ {φη προς 

• αυτούς. » 

Τό μετ' έπιειχείας μεταχειρίσασθαι τήν δημηγο- 
ρία^ί, εις χχτάνυξιν αύτους ήγαγε. Το δϊ, χατενύγη- 
σχν, άντι τόύ, έπλήγησοίν, Επαθον την ψυχήν, εαυτών πιαπι ςϋ35 ίρδοδ οοη(ΐ6ηιηα1)αΙ : ίίίβο Γ6πιί5δίοη6πι .. χατέγνωσαν. Διό χαί ζητού^ι τού χαχού λύσιν, και (]υ»ΓυηΙ : βΐ πιαηδαβΐ6 60δ ΓραΙπβδ τοοαηΐ (ϊαοβ 
ρπϋδ ίΓπάβ1)αηΙ. Νοη (1ίχ6ΓυηΙ &υΐ6πι (ταΙνβΒ^ ςυαδί 
ροΓ 1ιυ]υδπΐ0(1ί &ρρβ11π1ίοη6πι α(1(Β(|ΐιαΓβηΙηΓ ίρδίδ, 
δ6(ίΙ ςααηΐ£ίπι βπ^αϋΐοδ ΓαηιίΙίαπΙαΙβηιοοηίΓαχίδδβηΙ 
03(6η(16ηιβ^) : βΐ ςυοηίαπι ΡβΙπαδ ςυο(}αβ αϊ) ίηίΐίο 
δβπΏοηίδ ίΐα βοδ νοοανβΓαΙ, ίηίΐβ 1ΐ2ΐ1)6ΐ)αηΙ βΐ ίρβί 
αηδαπι ίΐα 60δ αρρβΠαηάί. 

Π, 38-42. « Κ6δίρίδοίΐ6 6ΐ 1)αρΙίζ6ΐαΓ ηηιΐδςηίδςιΐθ 
« ν6δΐΓαπι ίη ηοπιΐηβ Ιβδίι ΟΗπδΙί Λά Γ6πιίδδίοη6Πΐ 
« ρβοοαΙοΓαπι : βΐ αοοίρίβΐίδ (ίοηιιηι δρίηΐυδ δαηοΐί. 
« νο1)ΐ8 βηίαι ί&οΐα 6δΙ ρΓοπιίδβίο 91 6ΐ βΐίίδ νβδίηβ, 
κ 0ΐηηί1)η8ςα6 ({υί Ιοη^β &1)8ηη1, ςηοΐοαηςηβ &άνο- 

•• ;οΑη. XIV, 16. ^ Ιο&η. χιχ, 28. » ΜλΙΛ. πι, 11• ο^χειωτιχώς αύτους αδελφούς χαλούσαν, ους ττρώην 
έχλεύαζον. Ούχ έξ Ισότητος δε τό, αδελφοί, ιΤπον, ώς 
πχρισαζόμενοι αύτοΤς διά της τοιαύτης χλήσεως, 
άλλ' 6'φον προς αύτους φχειώθησβίν ένδε'.χνύμενοι. 
Κα^ επειδή χαι Πίτρος αρχόμενος τού λ6γου έχάλε- 
σεν έχεΐθεν εΤχον χαΐ αύτοΙ τού οί>τω χελείν αύτους 
άφορμήν. 

« Μετανοήσατε χαι βαπτισθήτω Ιχαστος &μών έπι 
<ι τφ ονόματι *Ιησού Χριστού εΙς άφεσιν ά)ΐχρτιών^ 
« χαι λήψεσθε τήν δωρεάν τού αγίου Πνβύματο<. 
« 'Γμΐν γάρ έστιν ή επαγγελία χαΐ τοΤ« τέκνοις 
« 6μών, χαΐ πάσι τοις εΙς μαχράν, {Ισους &ν προνίΜΐ• Τ7 εΟΜΜΒΝΤ. ΙΜ ΑΟΤΑ ΑΡ03Τ0Ι.0»υΜ. 7» « Χέσηται Κύριος 6 β<^ ήμ&ν. Έτερο ις τβ λ6γοις Α 
« ΐΓλβ(θ9( διίμαρτύρετο χαΐ παρεχάλει, λέγων Σώ- 
« Οητβ άπο τξς γινιδς της σκόλιας ταύτη:. 01 μ^ν 
« οδν ασμένως άπο^εξάμκνοι τον λ^γον βύτοΟ, έβα- 
ιηίσβησαν. Και προσετέθησαν τι(1 ήμέρ^ εκείνη 
α ψυχα•. ώσεί τρισχίλιαι. Ήσαν δΐ προσχαρτερουν- 
« τες τζ δ•.δ»χτ| των άποστ^λ.υν, χαΐ τη χοινων(φ, καΐ 
« τξ κλάσει του χρτοΰ, κ^ ταις ιτροσευχαΐς. » 

'ύς πάντων στ6μα των αποστόλων προβεβλη μένος, 
φησι, Μετανοήσατε και βαπτισθήτω, ού, Πιστεύσατε, 
άλλα, € Βαπτισθήτω.' » Τοίίτο γάρ 6 θεμέλιος των εις 
Χριστον πιστευόντων. Τοΰτο οδν πρώτον άξιοΤ, κβΐ 
μετά τούτο επάγει τ^ πρ^; τφ θεμελ(φ τέλος, « την 
δωρεο^ λέγων του άγ(ου Πνεύματος, • ώς διά μέσου 
τούτου τί{ς «{στκως αναφαινομένης. Τφ δΐ εΙπεΐν* «ν 
« 'ΓμΤν γαρ ί^ επαγγελία καΐ τοις τέκνοις 6μών, 
καΐ πάσι τοΧς μακράν καΐ τοις έγγυς, » εμφαίνει 
τ6 μεΤζον της δωρεάς, ώς ου μ<$νον αύτυΤς έπαρκού- 
σης, αλλά καΓ τοις τέκνοις. Και προς τά έθνη δΐ 
έπιδνψιλεύεται. Τούτο γάρ ι{^νίξατο δια του, « ΤοΙς 
μακράν. » άλλ' ει τοις μακράν, πολλψ δήπου μάλλον 
όμίν τοις εγγύς. Σκ<^7κει δΐ ^ι τ^• την των εθνών 
^νίξατο πίστιν, ^ε κατανενυγ μένους εύρε και κατ- 
εγνωκύτας εαυτών. Ψυχή γαρ Λα ν Ιαυτήν καταδι- 
κάσει), ουκ ετι φθονεΤν δύναται. 

« Έγένετο δλ πάσ^ ψ^χτί φ^βος, πολλά τ ε τέρατα 
« και σημεΤα διάτων άποστύλων έγένετο. Πάντας δΐ 
« οΐ πιστεύοντες ήσαν έπΙ τό αυτό, και ειχον άπαντα 
« κοινά. Κάί τα κτήματα καΐ τάς 6ιιάρξεις έπίπρα- 
« σκον, καΐ διεμέριζον αυτά πάσι, καθύτι αν τις ^ 
« χρείαν είχε. Καθ* ήμέραν τε προσκαρτεροΰντες 
« ομοθυμαδόν έν τφ Ιερφ. • • ε&γβηΐ ΟοιηίηιΐΒ Οβηβ ηοβίθΓ. Λΐϋβςαβ υθγΙ)!» 
« ρΐυππιίδ Ιβ$ΙίΩε&1)α(ιΐΓ βΐ 6χ1ΐ0Γ(&1)α(0Γ βοβ, 
Μ άίοβηβ : δθΓνβιηίηί αΙ) Ιιαο ρρανα ^βηβΓΑ- 

• ϋοηβ. ΙΙ&ςαβ, ςαί 1ί1)6ηΙβΓ βαδοβρβΓαηΙ 86γ- 
Μ ιηοηβηι β3υ8, 1)αρ1ίζα1ί 8υη1 : βΐ αρροβίΐ» βαηΐ 
« ίΐΐο άίβ αηίιη» οίΓοίΙβΓ 16Γ πιίΐΐβ. Εγ&πΙ &α- 
« Ιβιη ρ6Γ36ν6ηϋΐΐ68 ίη άοο(Γίη& ΑροβΙοΙίοΑ β( 
« βοιηιηιιηίοαίίοηβ αο ΐΓαοΙίοηβ ραηίβ βΐ ΟΓ&Ιίοηί* 
« 1)α8. » 

Ταηςυ&ιη θ80ΐηηίαιηαρο8ΐο1οΓαηιά68ί^8!ιΐ8&ϋ: 
ΒβδίρίβοίΙβ 6( 1)αρΐίζ6(υΓ, ηοη αυΐβιη ΟΓβάϋβ, ββά 
ΒαρΙίζβΙαΓ ; ηαπι Ιιοο ίιιηάαπιβύΐιιιη βΓ&Ι οΓβάβη* 
Ιίαιη ίη Οιη8(απι. Ηοο βΓ||;ο ρηιηηιη ρβίϋ, βίροβΐ- 
ιηοοίαιη Ωηβιη &6 ρβΓίβοΙίοηβιη ίαηά&ιηβηΙο 8α1>- 
3ΐιη§ί(, άίθ6ΐΐ8: « Οοηυιη 8ρίΓίΙιΐ8 δαηοΐί, » Ι&ηςηαιη 
Οάβ ρβΓ ΙίΦΟ πιβάία άβαιοηδίΓαΙα. Ρθγ Ιιοο ατιΐβιη 
ςαοά αίΐ : « ΥοΜδ βηίιη ί&οΐα 68(ρΓθΐιιί88ίοβΙ Οϋίβ 
νβ8ΐη8, οπ]ηίΙ)ΐΐ8<]α6 ςαί Ιοη^β &ο ρρορβ 8ΐιηΙ: » 
οδίβπίΐϋ (Ιοηί ιηαςηίΐαάίηβιη, υΐ ςυοά ηοη πιοάο 
ίρδίβ βυίΩοίαΙ, δβά βί Ωΐϋδ, ρΓ8θΐ6Γ6& βΐ ^βηΐίϋαδ 
])6ηί^ηβ 6χ1ιίΙ)6ειΙαΓ : ηαπι Ιιοο ίηηηίΐ ρβΓ ίά ςυοά 
&ίΙ : « Ηίδ ςτιί Ιοη^β α1)δυηΙ ; » αίςηί δίΐ Ιιίδ ςαί 
1οη§;6 α1)δυηΙ, πιηΚο πια^δ β&ηβ το])ίδ ςυί ρρορβ 
βδΐίδ. ΟοηδίάβΓα υ6γο ςυοά Ιυηο β6ηϋυπι βάβπι 
ίηηυίΐ, ςυαηάο οοπιρυηοΐοδ ίηνβηίΐ αο βδδβ οοη- 
(ΙβπιηαηΙβδ. υΐ)ί βηίπι δβίρδ&ηι αηίπια οοηάβπιηα- 
▼βηΐ, 3&Π1 ίηνίάβΓβ ηοη ροΐβδί. 

II, 43-46. « Ραοΐυδ βδίααΐβπι οπιηί αηίηΐΦ ΙίηιοΓ, 
« πιυΐΐαςιιβ ρροάί^α βΐ δί^ηα ρβΓ &ρο8ΐο1θδ 6<ΐ6ΐ)&η- 
« ΙυΓ. Οπιηβδ υθγο ΟΓβάβηΙβδ βΓαηΙ ^οη^υη^ι^, βΐ 
« 1ΐ6ϋΙ>β1)αη( οπιηία οοπιπιιιηία : βΐ ροδδβδδίοηββ αο 
α 8η1)8ΐ&η1ί&8 Υ6ηά6ΐ)&ηΙ, βί άί8ΐπ1)η6])&ηΙ βα οπιηί• 
« ])α8, ρΓοαί οαίςαβ οραβ θγ&Ι. Ε( ςαοΐίάίβ ρβΓββ- 
α ΥθΓ&1)&ηΙ ηηαπιίηίΙΟΓ ίη (βπιρίο. » Ού γάρ ώς των τυχύντβον κατεφρύνουν, άλλ' επειδή 
πολύς ήν 4 Πέτρος £νωθεν (^έοιν, και τά μέλλοντα 
διά των έπαγγελι&ν δεικνύων, είκ^τως έφοδουντο. 
Έμαρνύρει γάρ τφ λόγφ τά £ργα. Καθάπερ γάρ 
και έπ*. του Χρίστου πρ6τερ«ν σημεΤα, εΤτα διδα- 
σκαλία, εΤτα θαύματα, ούτω και νυν. Τό δΐ τάς κτι{- 
σεις πωλεΐν και διαμερίζειν καθό ^ τις χρείαν είχε, 
ούχ απλώς, 4ίλλ' οΙκονομικώς. Διεμέριζον γάρ κατ' 
άξίαν• Τό δλ, Μ Όμοθυμαδόν προσκαρτερουντες, » 
ου μίαν ήμέραν, ούδΐ δύο, άλλα καθ* ήμέραν, καΐ 
μι^ Ψ^χ$• Τφ δλ Ιερφ προσήδρευον οΐ πιστεύοντες^ 
&τε σπουδαιότεροι γεγενημένοι, και περί μηδίν 1τε• 
ρον ϊχοντες σπουδάζειν έξ εύλαβείας της περί τον 
τ6πον, !{ περί τό Ιερόν. « Ελώντές τε κατ* οίκον £ρτον, μετελάμβανόν 
« τροφής, έν άγαλλιάσβι καΐ άφελότητι καρδίας αΐ* 
« νουντες τον θεόν, και έχοντες χάριν προς Ολον τόν 
« λαύν. Ό δλ Κύριος προσετίθει τους σωζόμενους 
« κχθ' ήμέραν ττί Έκκλησί^. • 

Οίκον, τό Ιερόν νυν λέγει* έν αύτψ γάρ ήσθιον. 
Τ^ δλ, « Κλώντες δρτον, » εΤπεν, "ίν^ τό ευτελές 
χαι αύτόσκευον 6πεμφγ{ν^ αυτών τ^ς διαίτης. Άρ- Νβςυβ βηίπι πιΟΓβ γηΐςί (Ι6δίρίβ1)αη(, ββά ςαο- 
ηίαηι ΡβίΓΠβ πιιιΐΐαδ βΓαΙ αο νβΐιβπιβηδ άβδυρβΓ 
Ωυβηάο δΐΥβ 6χ1ιθΓΐ&η(1ο, βΙίαΙυΓΕρροπιίδδίοηίΙ^ιΐδ 
οδΙβηάβηάο.πιβΓίΙο ΙβΓΓβ1)&η(υΓ. Ναπι Εΐΐ65ΐ&1)αηΙυΓ 
δβπιιοηί ορβΓα. Ουβπιαιίπιοάιιηι βηίπι ίπ ΟιτίδΙο 
ρηπιυπι ΓαβΓυηΙ δί^ηα, ά^ίπάβ (ΙοεΙππα.ΓαΓδαπίιΐπβ 
πιΪΓαοηία, ίΐα βΐ ηπηο. Ροδδβδ^ίοηβδ ΥβΓο άίδίπα- 
ΙιβηΙβδ αο άίδ1π1)αβη1βδ ρρουΐ ουίςαβ ορπδ βΓ&Ι, 
ηοη ΙβπιβΓβ,δβά άίδρβπδαΐοηβ ί&€ίβ1)αηΙ: η&Π1^αxι& 
οη3αδςαβ άίςπίΐαΐβπι (ϋνίάβύαηΐ. ΡΓβθΙβΓβα ςηοά 
δβςηίΙπΓ, /( Ρ6Γ86ΥβΓα1)&ηΙ ππΕπίπιίΙβΓ, • ηοη υηο 
Ο &υΙ αΙΙβΓοάίβΩβΙϊ&Ι,δβάςυοϋιΙίβ,υΙρΓβθπιίδίΙ, ίάςπθ 
αηο αηίπιο. Ιη Ιβπιρίο 94 &π1βπι Γβδίάβΐϊοηΐ ΟΓβ- 
άβηΐβδ : Ιαηςυ&πι βΙηάίοδίοΓβδ αο ίβΓΥβηϋοΓβδ βί- 
ίβοΐί, βΙοίΓοαηίΙιίΙαΙίπά ροίβηΐβδ δίαάίαπι ρίβίαίί• 
θχβΓοβΓβ ςπαπι αυΐ οίΓοα Ιοουπι απί οϊτο3, Ιβπιρίυπι. 
11. 46, 47. « ΕΙ ίραη^βηΐβδ ]πχ1α άοπιαπι ραηβπι, 
« δίπιαΐ δαπιβ1)αηΙ οί1)ΐιπι οαπι βχδπΐΐαΐίοηβ βΐ δίπι- 
« ρΐίοίΐαΐβ οοΐ'άίδ Ιαυοίαηΐβδ Ι)βυηι, βΐ 1ι&1)6η1βδ ^πα- 
« Ιίαπι αραά οπιηβπι ρ1βΐ36πι Οοπιίηπδ απίβπι αιΐάβ- 
Μ 1)αΙ ςυί δαίνί ΩβιβηΙ ςυοΙί(1ίβ εοη^Γβ^^αΙίοηί » 

Οοπιαπι άίοιί ηπηο Ιβηιρίαπι, ηαπι ία ίρδο βιΐβ- 
1)Αη(. ϋίχϋαυίβπι : «ΡΓαηββηΙβδραηβπι, »ηί1βηυί- 
Ιαβ αο δίπιρίίοίΐαδ νίοίπδ οοΓαπι αρραρβαΐ. Ραηβπι τ» (ΧΟυΐίΒΚΐ ΎΈαΟΟΛ ΒΡΙδΟΟΡΙ. 80 βηίιη ίΓ&η§;6ηΐ69, ηηΑ οίΒιιΐη 5ΐιιη6ΐ)2ΐιι(, αϊ ^βηίο Α τον γ3^ρ χλώντκς μκτελάμβανον τροφής, άλλ* ούχ ηοη ίηάα1β6ΐ>αηΙ : ϋ& νίΐ&ιη Ωάιά οοηίοηηβιη Γβά• 

(Ι6ΐ>&ιι1: ίΐα 56 ιηαίιιο (ϋϋςβηΐββ ^&1ίαπι 1ιαΙ)(ΐΙ)αιιΙ 

αραά οπιηβιη ^Ιβ1)6ΐη: ηαιη ΗοεΙ ροηΙίΑοββ ρΓ» ίη• 

γίάίιι ίη 609 ίη&υΓ^6Γ6ηΙ.§ΓαΙίαπι 1αιη6η&ριιά ρΐ6ΐ)6ΐιι 

1ι&1)6ΐ)&ηΙ Ηοο &αΐ6ΐιι 6ίΩοΪ6ΐ>ΕΐυΓ ρ6Γ βίββιηοδγηαπι, 

ρυΓαιιιςυ6οοην6Γ8&Ιίοηβιη.«Ιη8ΪιηρΗαΙ&(6εοΓ(ϋ8,)• 

1ΐ06 68ϋη ιηο(ΐ65ΐία 6ΐ ΓΓαβί1ίΙ&ΐ6, ιιίΐιϋ 8υ1)Ηπΐ6(1θ 

86 86η1ίβηΐ65 ίη 1)οηί8 α6ΐίοηί1)υ5 &ο 6ΐ66ΐη887ηί8 

ςοαβ ρΓβΒ8ΐ&1)&ηΙ: ςυοά οααχίιηβ Ιυάαίοαηι 6ΓαΙ,Υ6ΐ• 

ιιΐί 6Ζ 3Ε6ΐ&1)υη(1ο ΡΙι&π5<εο ιη&ηίί68ΐιιιη 68ΐ '*. 

ΟΑΡϋΤ IV. 

ϋβ ΰΐααάί α ηαίίνϋαίβ οηνα €Ηνί$Η νντίηίβ ^οΰία, 
Θΐβνία^ηβ ΡβΐΗ χη$ίτηοΗοηβ, ίη ςηα $€$€ άβτηϋΐίί, 
βί €0η6ΐΙΐηιη αά ιΙΙοηιιη ΒαΙηίεηι αάάιΐϋΐΐ : ίη ςηο 
βϋατη ηιΰάϋην ροπϋ/Ιαιτη αηχτηαάνβτΒίο ιβίο β;Ίΐ5 
(^ηοά (αοίυ,ηι βταί, βί (Ι β τηήααιίο άβϋετίαϋο. «^ 

111, 1. • 8ίιηυΙ ααΐβιη ΡβΐΓυ8 βΐ ^οαηη69 &80βη- 

« ά6ΐ>αη( ίη Ιβηιρίαχη αά ΙιοΓ&ιη θΓ&Ιίοηί8 ηοηαιη. » 

Μ&^ηα 68ΐ Ιιοηιιη άιιοηιπι αηαηίιηίΙ&8 6ΐ απιίοί- 
ϋα. Ν&Π1 Ιιυίο ίηηαίΐ Ρ6ΐΓα8 ίη Οοπιίηί ρ&88ίοηθ ιιί 
ρΓΦΟβρΙΟΓβηι ίηΙβΓΓ0|<2ΐΓβΙ '^. ΚαΓ8υπΐ(ΐΌ6 αά 86ρα1- 
0Π1Π1 δίιηαΐ οαΓραηΙ ^. Ε( ίΐβπι άβ ϊϊοο αί( Ρ6ΐηΐ9 
Οΐιήδίο : Ηίο ααίβηι ςυίά ? ΑβοβηάβύαηΙ ααΐβπι ίη 
(βιηρίυπι, ηοη Ιαηςααπι&άΐιυο !I5^υ(1&^ζαη^68,86<1 
τίπΐίίβι* 8686 (Ι6πιί1ΐ6ηΐ6δ Ιιοο Γαοί6ΐ)αη( : Όΐ(ΐη6 
ουΓαΙο οίααάο ίη Ιβηιρίο οπιη68 1ι&1>βΓ6ηΙ 168(63 
ςαοΙοιιη(ΐυ6 Τ6ηί886η(. Μηΐΐί 6ηίπι ί])ί ν6Γδα])αηΙαΓ 
οΙ) Ιοοί Γ6ν6Γ6ηΐί8Πΐ. ΡβΓ Ιιοο &αΐ6πι ςαοά 1ιογ&πι 
δίςηϊΩεαΙ, άοεβΐ ςαοά ρΓ6θί1)α8 δ6πιρ6Γ ίουηι1)6- 
1>&ηΙ. Μ6πιίηίΙτ6Γ0 6ΐΐ6πιρΗ, υΙυΐΓοςα6, ΐ6η)ροΓβ, έτρύφων. Ούτω χαΐ τον β(ον άπ6 τη< «(στιως μτα^- 

ρύ^μιζον, και φιλαλλήλως (Τχον προς τον λαον £λον• 

ΕΙ γάρ χαΐ οΐ άρχιεριΐς 6ιγ6 φθόνου έπαν έστησαν 

αύτοίς, άλλα προς τ6ν λαον χάριν βΤχον. *£δκ(χνυτο 

δι τοΰτο δια της έλετ.μοσύνης χαΐ χαθαράς άναστρο- 

φ#}ς* Τ^ δι, « 'Βν άφελότητι χαρδ(ας, • άντι του, έν 

ταπεινώσει χαι ευτελείς, μηδίν υψηλών φρονουντες 

έφ' αΤς ίπρζττον άγαθοεργίαις χαΐ έλεημοσύναις, 

βπερ μάλιστα ήν Ίουδαϊίΐον, ώς άπ6 του χαυχωμέ- 

νου Φαρισα{ου δήλον. 

ΚΕΦΑΛ. Δ\ 

Περί της έν Χριστφ ^^ρατζζίας του έχ γενετής 
χωλού, Ηέτρου τε κατηχήσεως έχλεχτης, 
σ^μπαθΓ^τιχής, συμβουλευτικής πρ6ς σιοτη- 
ρ(αν αυτών. Έν φ επιστασία των αρχιερέων 
ζήλφ του γεγονότος, χαΐ χρ(σις του θαύματος. 

« ΈπΙ τ& αύτ6 δΐ ϋέτρος κτΧ Ιωάννης ανέβα ενόν 
« εΙς το Ιερ^ν έπΙ τήν ώραν της προσευχές την έν- 
« νάτην. » 

Πολλή ή τών δύο τούτων ομόνοια χαΐ <ριλ(α.Τούτφ 
γαρ νεύει 6 Πέτρος έν τφ Κυρίου πάθει ΊτυΟέσφαι 
του διδασκάλου, χαΐ έπΙ τ&ν τάςρον δέ τεάλιν 
6μου τρέχουσι, χα2 περί αυτών πάλιν φησιν 
ό Πέτρος τψ Χριστψ, Οδτος δέ τί ; *Λνέβαινον δέ 
έν τψ Ιερψ, 'ούχ ώς έτι Ίουδαΐζοντες, άλλα χρη- 
σίμως χαΐ συγχαταβατιχώς τούτο ποιουντες. χαΐ 
'ίνα θεραπευθέντος τοΟ χωλού έν τψ Ιερφ ττάντας 
έχοιεν τους εωρχχ^τας μάρτυρας. Πολλοί γαρ συν- 
^εσαν έχεΤ, δια τ6 σεβάσμιον του τ^που. Αιά 8^ του 
έπισημΐ^νασθαι τήν Άρα^ί^ διδάσκει ώς άεΐ ταΐς εύ- 
χαΤς ένέχειννο. ΙΙέμνηται δέ χα« του Ιερού, $ι' άμ- ίηςααπι, 6ΐΙθ6θ, ςηιο δ6Γί1)ίΐ6οηθΓΠΐ6ΐ. Οιιπι &ιιΐ6Πΐ ^ φοτέρων, φημί, τοΰ χρόνου και του τόπου πιστούμε- 

νος & γράφει. Πολλών δΐ θαυμάτων επιτελουμένων 
6πο τών αποστόλων, ώς και ανωτέρω έμνήσθη 6 
ταΰτζ γράφων Αουκας, ούδενός εκείνων όνομαστι 
μνημονεύει, άλλ' εκείνο γράφει μόνον άφ' ου πάν- 
τες έκινήθηνβν* έκε'ινα γαρ ΐ'σως καΐ παρειοραιντο 
διά το σμικρά δοκεΐν* ή και 6'τι ού κόμπου χάριν ή 
συγγραφή αύτψ αυτή έσπουδάσθη• χηαΐΐα βάίΐα δίηΐ &1) αροδίοΐίδ πιίραουΐΕ, ρΓουΙ δα« 
ρ6ηυδ ηΐ6αιίηί1 ίηοαβ ςαί ΙΐΦβ 8€Γί])ίΙ, ηυΠίοδ 
ίϋοΓυπι ηοπιΐηαΐίηι Γ66ίΙ ιη6ηΙίοη6πι : δ6(1 ίΠαά 
(αηίαηι δοπ1)ίΙ ςυο οπιη68 πιοΐί δυηΐ. Ναηι ίΠα 
ίοΓίΕδδίδ 6ΐίααι 6οηΐ6ηιη6ΐ)αηΙυΓ, 60 ςυο<1 ραΓνα 
γί(1βΓ6ηΙαΓ. ΑηΙ 6ΐίαιη, (|αί&1ιί9ΐθΓία1ΐ£ΒθηοηαΓΓθ• 
ςαηΐία ςραΐία α1> ίρβο 6ΐ&1>0ΓαΙ& βδΐ. 

III, 2-6. « ΕΙ ςαίά&πι υΙγ, ςυί οίαυάιΐδ 6γ&( αϊ) 
« αΐ6Γ0 πιαίΓίδ δυοθ, ])&)υΙ&1)αΐιΐΓ : (ΐα6Πΐ ροη6ΐ)&η( 

• ςαοϋ(1ί6 αά ροΓίααι Ι6πιρ1ί φια (ϋθ6ΐ)α1αΓ 5ρ6- 

• βίοδα, ηΐ ρ6ΐ6Γ6ΐ 6ΐ66Πΐοδγη3πι αϊ) ίη(Γ06υη(ίΙ)ΐΐ9 
« ίη ΙβηιρΙυηι. Ιδ ουαι νίάί^δβΐ Ρ6ΐΓΐιπι 6ΐ ^οαη- 

• η6ηι ίη^ΓβδδαΓΟδ ίη Ι6ηιρ1ηηι, ΓοςαΙ)&Ια1 6ΐ66η)ο- 
« δ/ηααι αοοίρ6ΓβΙ. υ6Ωχίδ αηΐβπι ίη βηπι οοηΐίδ 
« ΡβίΓαδ ευπι ^οαηη6, άίχίΐ : Αδρίββ ίη ηο3. ΑΙ ί1ΐ6 
Μ ίηΐ6η(ΐ6ΐ)αΙ ίη 608 *$ρ6Γ&ηδ δ6 αΐίςαίά &εο6ρΙυΓαπι 
« α1> 618. ΠίχίΙ &υΐ6ηι Ρ6ΐΓα9. » 

Ουοηιοάο ςΊααάί ηοηιβη ηοη ροηίΙ? Ουίαη6ςυ6 
ίΐΐαά ηονβΓαηΙ αρο:>Ιο1ί.Ηοηιο ηΕηιςα6 ρβηίΐιΐδ ίρδίδ 
ί^^ηοΐαδ 6Γ2ΐΙ: Ϊ(ΐ4υ6, αΐ ηαφιβ ο1)δ6ςαίί ααΐ αίΤβοΙίο• 
ηΐδ ςραΐία δαηί1αΐ6δ ρ6Γί1ο6Γ6 νίάβαηΙιΐΓ, η6ςυ6 α11& 
&6ΐίοηί3 δαδρίϋίο βΐίαηι αραά βοδ ςυί ίπιρα(ΐ6η1ίδ- 
βίοιί δαηΐ 6Χ0Γίπ ροδδίΐ, ςαοά ίη ([ΓαΙίαπι αροδίοΐο- 
ταπί ςυίάαιη ίρδίδ ηοΐί οοηΩης6Γ6ηΙ ρβΓ&οΙα» οϊτοΛ 
86 8αιιί1αΐ68. Οαοπιοάο 6γ^ο ηοιηβη ηοη ίαΐβιτο^α- 

^ Ιλο. νηη, 10 ββςς. '^ 4ο(μι• χηι, 36. ^ ^ο&II. « Καί τις άνήρ χωλ^ς έκ κοιλίας μητρός αυτού 
« υπάρχων, έβαστάζετο, δν έτίθουν καθ' ήμέρχν 
η προς τήν ^ύραν του Ιερού τήν λεγομένην *Ι1ραίαν, 
« του αΙτεΤν έλεημοσύνην παρά τών είσπορευομένιαν 
« εΙς τό Ιερόν. *0ς ιδών ΙΙέτρον και Ίωάννην μέλ- 
« λοντας είσιέναι εις τ^ Ίερον, ήρώτα έλεημοσύνην 
[) « λαβεΤν. *Ατενίσας δε Πέτρος εΙς αύτον συν τφ 
■ Ίωάννΐ[^ είπε* Βλέψον εΙς ή μας. Ό δΐ έιηΤχιν 
« αύτοΤς, προσδοκών τι παρ' αυτών λαβείν. ΕΙπι 
« δε υέτρος. » 

Πώς ου λέγει το δνομα τού χωλού; 6'τι ουδέ οΐ απόστο- 
λοι ^δεισαν αυτόν. Παντελώς γαρ ό άνθρωπος δγνΜ- 
οτος ήν αύτφ. Και τούτο, ινα μήτε χαριζόμενοι οαί- 
νωνται, και κατά προσπάθειαν ποιούμενοι τάς Ιάσιις, 
μήτε τις υπόνοια υποκρίσεως μηδέ παρά τών άναι- 
σχυντοτάτων 6πολαμβάνηται, δ'τι προς χάριν ταιν 
αποστόλων τινές τών αύτοΤς γνωρίμων τάς «βρί 
α&τους Ιάσεις Οποχρίνοιντο• Πώς ούν ούχ ΙμβΟον 

χζ, 4. •ι ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΛ ΑΡΟδΤΟίΟΗϋΗ. Ν μβτ* τήν ^αβιν τλ %νομα ; "Οτι ούχ ^ν αύτοΤζ σχολή Α 1)»ηΙ ροδΙ άαΐΛΐη 5&ηίΐΛΐβηι? ΟαίΛ οΐίυιη ίρβίδηοη «ιρί τά μηδίν λυσιτβλουντα χχτασχολεΐσθχι. Πώζ δλ 
αυτόν ού ιτροσήγαγον !αθη/αι τφ Χριστφ ; Γσως 
τινίζ ή[σαν Απιστοι οΐ προσεδρβύοντες τψ Ιερφ, 
θπουγε ουδέ τοις οιποστ<$Αοις αυτόν ποοσήγαγον, 
Ιδόντες αύτους ε(σι^ντα< χα ι θχύματα πεποιηχ^τας 
τοιαύτα. "Οτι Χωλός ήν έχ «οιλ{ας μητρό;, τϊ)υτο 
πάντες οΐ έν τφ Ιερφ ^δεσαν. Λιό χαι ώς περιφανούς 
βντος ^τι τοΐ>το ήν, ούδΐ του 6ν6ματος αύτοΰ του Κυ- 
ρίου έφρ^'/τιζον προς το τούτο αυτόν χαλεΐν. Ά λ λ* 
ένίχα τό του πά6ους χα^ αυτήν τήν προσηγορίαν αυ- 
τού, χαι βνομα αυτφ εΙς γνώρισμα χατεξαίρετον τό 
σινος έγίνετο. Πολλών οέ θαυμάτων, ώς ε!πομεν, υπό 
των ίποστ^λων γινομένων, ού προσήγον αυτόν τού- 
τοις οΐ Ιουδαίοι, ώς τφ Χριστφ, ήτοι φΟονουντες, ή βΓβΙ υΐ ναεαΓβηΙ οίΓοα β& ςαβθ ηίΐιίΐ οοηΓβΓ6ΐ)αη(• 
νβηιιη ςυοιηοάο ίΐίαιη ηοη ΛίϊάϋχβπιηΙ &ά ΟΙιη- 
βίαιη πΐ βαπαρβίαπ ? ΡοΓί&δδίδ ίηοΓβάαΙί ςυίά&πι 
βΓαηΙ ςυί ^αxια Ιβπιρίυιη Γβδίάβ1)αηΙ,αυΙ ίη βο πιί- 
ηίδΐΓαΙ)αη( : υ1)ί ηβςυβ αά &ροδΐοΙοδ ίρδαιη Εάάυζβ- 
ΓοηΙ, ουιη ϋΐοδ ίϋ^ρβάί νίάβΓβηΙ,βΙίϊυοά Ιβϋα β(ϋ- 
(ΙίδδβηΙ ιηίΓαοαΙα. Οαοά οίααάηδ βδδβΐ &1) υΙβΓΟ 
ιηαΐΓίδ, ίά οιηηί1)υδ ηοΐυιη βραΐ ςαί ίη ίβπιρίο (1β- 
(;6ΐ)αηΙ : ίάβο βΙίΕΐη οαιη Ιιοο ίΐα βδββ ουηοΐίδ ιη&• 
ηίΓβδΙυιη ββδβΐ, ηβςϋβ οογλ ίΙΙίδ ίυίΐ <1β ηοπιίηβ 
Οοιηίηί ίρδίυδ,αά ^οο υΐ ίρδαιη &1) ίΐΐο αρρβΠβηΙβΒ 
ηο1)ίδ δίβηίΩοΕΓβηΙ,δθά άβ δοΐα 6]α& ίιη1)6εί11ίΙ&(6, 
6]αδςιιβ αρρβΠαΙίοηβ : %Β β( Ιιαο α^ΐζπίαάο αο 
ά&ιηηαπι ί&οΐυιη βδΐίρδίηοπιβη &(! ρΓΟΐοίρυαιη ηο- χα^ δ' άπιστ(αν. Ουπω γαρ έν^μιζον τοσούτον αυτούς η Ιαιηςυβ ίηάίοίυπι. Οηπι ΕυΙβηι πιηΐΐα αϊ) &ροδΙοΙί8 
Ισχύειν θαυματουργεΤν. θάβΓβηΙϋΓ ιηίΓ&ουΙα, Υβΐυΐί άίχίπιυδ, βηπι Β,ά ίρβοβ 

ηοη βάάηχβΓαηυηάοί, δίνβ ςηοά ΟΙιπδΙο ΙηνίάβΓβηΙ, δίνβ ρρορΙβΓ ίηοΓβάυΙίΙαΙβπι : ηοη(1αηι βηίηι 608 
&Γΐ)ίΐΓ&1)Αη(ηΓ ρο886 ορβΓ&Η Ι&ηΙηαι πιΐΓ&οαΙαπι. « Άργύριον χαι χρυσ(ον ούχ ύπαρχε μοι* Β δΐ ΙΧω, 
« τοΰτ^ σοι δίδωμι. » 

Τούτο τήν παντελή του χρυσού αυτών άχτησ(αν 
εμφαίνει. Ού γάρ, ώς πολλάχις ήμεΤς φαμεν, ότι Ώδε 
ούχ εχω, οΰτω χαΐ αυτός, αλλ*, « Ούχ υπάρχει, μοι,» 
φησί, τό πάντη μή ύπεΤναι αύτφ χρυσίον δηλών. 

Μ Έν τφ ύν6ματι Ίησου Χρίστου του Ναζωραίου, 
9 Ιγειραι χχΐ περιπατεί. Και χρατήσας αυτόν της 
« δεξιάς χειρός, ήγειρε. Παραχρήμα δΐ ΙστερεώΟησαν 
« αύτου αΐ βάσεις χαι τα σφυρά* χαι έζαλλέμενος 
« Ιστη χαι περιεπάτει. Και εΙσήλθε συν αύτοΤς εις τό 
Μ Ιερόν περίπατων χαι άλλ^^μενος χαι αινών τόν Θε6ν* β « ίη&π)1)η1&ηδ αο δ&ΙΙβηδ Ιααάαηδςαβ Οβυιη. Εΐ νί- III, 6. « ΑΓ^βηΙηπ) βΙαπΓαηι ηοη βδΙ πιίΐιί :ςηοά 
« ααΐεπι 1ι&1)60, Ιιοο 1ί1)ί άο. » 

Ηοο ίρδΟΓαπι οπ)ηίιηο(Ι&πι Ευπ ίηορίαπι άβπιοη- 
8ΐΓ&1. Νβςαβ βηίηι, ςυ6ηια(1π)0(1υπι ηοδ ίΓβςοβηΙβΓ 
(Ιίοίπιυδ, Ηοοίοοο αυΐ Ιιοο ΙβιηροΓβ ηοη 1ια1)6ο, ίΐα 
βΐίρδβ : δβά : « Νοη βδΐ ηιίΐιί : » δί^ίΟοαηδ οαι• 
ηΐηο δβ ηοη ροδβίάβΓβ αηΓυηι. 

III, 6-10. « Ιη ηοπιίηβ Ιββη ΟΙιπδΙί Ναζ&Γβηί 
« 8ΐΐΓ^6 βΐ απι1)α1α. ΕΙ αρρρβίιβηδα πίΕηα 6^υ3 
« άβχΙβΓΑ, βΓβχϋ βιιπι.ΡΓοΙίηαδ ααΐβπι οοηδοΐίάαΐ» 
« δυηΐ ρΐ&ηΐ» ίΐΐίυδ αο Ιαΐί, βΐ βχδίΐίβηδ βίβΐίΐ β( 
Μ &πιΙ)αΐ3ΐ)&1. Ε( ίη^Γβδδυδ βδΐ ουηι βίδ ίη Ιβπιρίυιη « Και εΤδβν αυτόν πας ό λαός περιπατουντα χαι α:- 
« νοΰντα τόν θε^ν. Έπεγίνωσχ6ν τε αυτόν, ότι οδ- 
« τος ήν 6 προς τήν ελεημοσύνη ν χαθή μένος έπι ττ} 
« 'ϋραί^Ε πύλ^ του Ιερού. Κλ\ έπλήσ6<;σαν θάμβους 
Η χαι έχντάσεως Ιπι τφ συμβεβηχ<ίτι αύτφ. 

"Οπερ ό Χριστός πολλάχις επί τών άτελέστερον 
διαχειμ&νων ού λ<$γφ μ($νον θεραπεύων, άλλα χαΐ 
άπτ6 μένος, τοΰτο χαι νυν 6 Πέτρος ποιεΤ. *Αμα δΐ 
χαι δια του έγεϊραι, τ^ τής αναστάσεως πιστούται 
μυστήριον, χαι Ίνα μή δ<5ξ^ άπό τιυτομάτου ή αύτο- 
σχεδιάζοντος τό γεν<5μενον. Ήλατο δΐ άναστάς, ή 
άπιστων τό γινομενον, χαι πειράζων εΙς άσφαλέστε- 
ρον χαΐ έδρακ^τερον τήν βάσιν, ή ούδε περιπατείν 
{δει. Τό δΐ, « έπεγίνωσχον αυτόν, » πρ(^σχειται, ώς χαι άγνοούμείον λοιπόν άπό του θαύματος. *Ό χαΐ η ςυαβί ^απ1 ρρορΙβΓ πιίΓαουΙυπι ί^ηοΐαδ βδδβΐ.δίπιί 
έπι του έχ γενετής τυφλού. ΈΙώΑαμεν δΐ χαι ^αεις αυοαυβ αοοίάϋ άβ 06βοο & ηαΐίνίΐαΐβ '^. δοΐβπιι ταύτ][) χεχρήσθαι τ$ λέξει έπΙ τών μόλις γνωριζομέ- 
νων. <ι 11•ριπατών χαι άλλόμενος. » Ός άγνοούμενον 
σχεδόν τό λοιπόν άπό του άλλεσθαι τόν πρό τούτου 
άργόν χαΐ τής έτερων δε<$μενον βοηθείας προς μετά- 
βασιν. 

« Κρατούντος δέ του !αθέντος χωλού τόν Πέτρον 
« χαΐ 'Ιωάννην, συνέδραμε προς αύτους πάς 6 λχός 
(Λ έπΙ τζ στο7 τ^ χαλουμέν^ Σολομώντος, (χθαμβοι. 
« Ίδών δι Πέτρος άιιεχρ(νατο προς τόν λα6ν. η « άίίβυπ) ιιηίνβΓδαδρορυΙπδ ίηαπ)1)υΐΕηΐ6πι&ο1&η- 
« άαηΐβπι Οβυπι. Α^ηονβΓπηΙςυβ ίΙΙυπι ςαοά ίρδο 
« βδδβΐ ίδ ςυί &ά βίβρπιοδγηαπι δ6(1β1)αΙ αά δρβοίο- 
« 8απι ροΓίαπι ΙβπιρΙί. ΕΙ ίπιρίβΐί βυηΐ αάπιίΓ&Ιίοηβ 
• βΙδΙηροΓβ δπρβΓ βο ςυοά οοηΐί^βραΐ ίΐΐί. » 

Οαοά ΟΙΐΓίδΙαδ ΓΓβςυβηΙί»Γ ρΓορΙβπίπιρειΤβοΙίοΓβδ 
Γ&οίβΙ)α(, ηοη δοΐο δβΓΠίοηβ ουραηδ, δβά βΐ ΙαοΙα ; 
Ιιοο ηαηο βίΡβίΓαβ ίαοίΐ: δίπιαίςαβ ρβΓ Ιιοο ςυοά 
βΓίβίΙ. ΓβδΠΓΓβοΙίοηίδ οοηΟρπιαΙ πιγδίβηυη), βΐ ηβ 
νίάβαΙαΓ ΓεοΙππι &1) βο ςυί ηοη Γ0|ζ&ΐαδ δβδβ υΙίΓο- 
ηβαδ ίη^βδδίδδβΐ. ΕΓβοΙτίδ αυΐεπι δα1ίβ1)&1, νβΐ ί&οΐί 
Αάΐιυο ίηοΓβάπΙϋδ, βΐ ΙβηΙαπδ αά οαυΙίοΓβπι βΐ ίΐΓ- 
πλίοΓβπι ^Γβδδυπι : αυΐ ςοία ηβ απι1)α1αΓβ ςυίάβπι 
ηονβΓαΙ. ΑάάίΙυπ) νβΓΟ βδΐ : « ΑςηονβηιηΙ ίΐίαπι,.» 

δίπιίΐβ 

ΙΠδ 

ΑαΙβπι βΐ ηοδ Ιι&ο τιΐί άίοϋοηβ, Έπιγνώσχω, ίη Ιιίδ 
ςυ» νίχ οοςηοδουηΙΠΓ. « 1η&π]1)υ1αηδ αο δαίίβπδ :» 
ςιιαδί 3απι ρρορΙβΓ δαίΐηπι ρρορβπιοάυίη ί^ηοΓαΓβ- 
ΙπΓ ίδ ({υί ρααίο αηΐβ αάβο Ιαράυδ βΓαΙ αΙ αά ρρο- 
^Γβδδππι αΙίοΓαπι β^βτβΐ αυχίΐίο. 

III, 11. 12. « Ουπι ΙβηβΓβΙ ααΙ•?πι οΐ&αάπδ,ςυί δα- 
« ηαΐαδ ίυβΓαΙ,ΡβίΓππι βΐ ^οαηπβπ1. οηοαΓπίαάβοδ 
« ΙοΙαβ ροραίπδ εΐηρβίαοΐαδ αά ροτϋουπι ςυδθάίοβ- 
« 1)&ΙυΓ δοΐοπιοηίδ. ΙηΙαίΙπδ &α(βπι ΡβίΓΠδ Γββροη- 
« άϋ &ά ροραΐυπι. λ ήμεϊς ςυοςαβ 83 ΟΕευΜΕΜυ ΤΕ1^^^£ ΕΡίβοορι. 84 !|Τ Ϊβηβ1)α1 αροβίοΐοβροβΐ Γβ<1<ϋΙωη8ΛηίΐΛΐβιη, Α. Έχράτει τους αποστόλους μ^ττ. τήν ΰχσιν, 1{ άπλ τβΐ βχ 1)βηβνο1βηΙίίΐ,ςαα8ί ρΐαϋδοαι βΐ Γ&νοΓβιηίΙΗδ 
οοαείΐί&ηβ,νβΐ οαιηί1)α9 οδίβηάβηδ βοβ ςαί^βδαηΛ- 
τβΓαηΙ ; ααΐ δυβρίοαίιΐδ ςιιοά δί αϊ) βίδ ΓβΙίηςαβΡβ- 
ΙαΓ, ΓΟΓί^απι α ρπδΐίηο ηαΙιΐΓ® νίΐίο οοΓπρβΓβΙιΐΓ. 
ΑΓΐ)ίΐΓα1)αΙιΐΓ βηίπι δβ βαίβηαβ ηΐ0Γΐ)0 1ϊ1)6Γ&Ιιιιη 
6δδ6, άαιη ίρδοδ ΙβηβΓβΙ, βΐ αϊ) βίβ οοηΐΓβοΐΛΓβΙυΓ : 
ιηαχίαιβ ςαοά ΡβίΓαδίΙα ίΙΙαπι βΓΐρβη^ο οαΓανβΓαΙ. 
νΑΑ ροΓίίοιιπι ςιΐ8Β άίοβΙ)αΙαΓδαΙοιηοηίδ.»»δοΐ8ΐι•οο 
ροΓίίοαδ δυρβΓβιαΙ α δαίοιηοηίδ «άίβο&Ιίοηβ.Εχαδ- 
8βΓ&1 βηίπι Ιβιηρίυιη ΝβώαεΙιοάοηοδΟΓ : ταΓδαιηςιΐθ 
ο<ϋβο&Γ6 3ΐΐ5δβΓαΙ Ογηΐδ ΡβΓδα. 

III, 12. « Υϊγι ΐΗΓ&βϋΙ», ςυίά αάιηίΓαιηίηί βαρβΓ 
« 1ιοο? ααΐ ηοδ ςαίά άββχίδ οουΐίδ ίηΐυβιηίηί,ςιιαδί 
« ρΓορπα ροΐβαϋα ααΐ Γβΐί^ίοηβ βίΤβοβηιηιΐδ αΐ Ιιίο 
« &ιη&αΙαΓ6ΐ ? » β 

Ιρδίαδ ΙδΓ&βΙ &ρρβ11αΙ]Ό άυαπιηι τβΓηιη ΒΏμ^βήί 

ίηΐβΐΐβοΐυιη, ηβιηρβ Ιαυάίδ α ^α^ο1) ευί ο1) Οβί ο1)6- 

άίεηΐί&ιη αρρβίΐαΐίο ΙδΓαβΙ αάαρίαΐα βδΐ, &1)]ηΓ6Γίο- 

Γί1)υδ άβίταοΐίδ αά δαϋΙΙπιΊα, οοβίβδίία, (ϋνίπΕ αο 

1ηΐ6ΐ1ίςίΙ)ίΗ& : βΐ αοοϋδαΐίοηίδ δβπιίηίδ 6]υδ α1)βχί1α 

6Χ ^ΕςγρΙο,ςιιοά οαηςιιαιη ρβΓδα&άβΓΪ ροίβραΐ.ρίβ- 

ηαιη δβιηρβΓ ίΓηΙαΙίοηίδ. Εχ αίποςτιβ θγ^ο ηοιηβη 

ΙδΓαβΙ ίΙΙίδ 1π1)αϋ : Ιιίηο νίάβΐίοβΐ 6ΓαΙ)βδοβη(ίαπι, 

ςαοά Οβο ηοη ραΓβαηΙ, ιιΐ ρροςβηίΙοΓ βοΓυιη ίβοβ- 

Γ&Ι . ίΙΗηο βΐίαιη ρβΓάίΙίοηβπι, ηΐ φΐί ^Ε^ρΙυιη 

εβΓβδδί δαηΐ ηβο αά ρΓοιηίδδ&ιη δβΓναΙί βηηΐ 1ια?Γβ• 

(ϋΐαΐβιη : ςυοΓαιη άαοΓυιη τβιηίηίδοβηΙίαρβΓ ηοιηβη 

ΙδΓ&βΙ ί&^ια,^1η^ηδςα^<1βπ1 ρΓ8Βΐ)β1)ϋ »πιυΙαΙίοηβπι, 

ίΙΙοΓαπι νβΓΟ ίπιίΐαΐίοηίδ Γα^απι,ΙίπιοΓβ δίπιίΐίδ ρβΓ- 

άίΐίοηίδ, βχ αΐίβηΐίοηβ βΟΓαπι ςαβθ (ϋοβηάα δαηΐ. εύνοιας ώνπερ εύφημίαν αύτοΤς πλέχων, κα\ ΙπιΒει- 
χνυς απασι τους σωτήρας, Ψ^ ύπονοών ώς, εΐ άπολει^ε(η 
αυτών, πάλιν 6π6 του πάθους χαταληφΟείη. Ένόμιζε 
γαρ μέχρι τούτου άπηλλάχθαι του πάβους, μέχρκ δν 
κατέχτξ^ αυτούς, και έφάπτηται αυτών, μάλιστχ Βτι χαΐ 
ό Ηέτρος κρατιζσας αυτόν οΰτως Ιάσατο. « 'ΒΐϊΙ τ^ 
στο^ ττί καλουμέντ^^. » Αυτή μ<5νη στοβ ιστοηο από της 
κατασκευής Σολομώντος. Ένέπρησε γάρ τ^ Ιερόν 
Ναβουχοδονόσωρ, και φκοδ((μησε Κύρος ό ΙΙέρσης. « *Άνδρες *ΙσραηλΤται, τί θαυμάζετε έπι τούτφ ; 
« ή ήμΤν τ{ ατενίζετε ως \^ί(^ δυνάμει, 1} ευσεβείς 
α πεποιηκ6σι, του περιπατεΤν αύτ^ν ; » 

Ή του Μσραήλ προσηγορία διττήν υποβάλλει τήν 
εκληψιν* επαίνου, από του Ιακώβ, ψ 6εοπει6ε(χς 
χάριν ή του Ισραήλ προστ,ρμόσθη προστ.γορία, από 
των κάτω συρομένων έπι τα ουράνια και θεια και 
νοητά 8'.απο^0μευθεΐαα ίίψη* μέμψεως, άπό της 
έξίδου της εξ Α^γύτττου του σπέρματος αύτου 8υσ- 
αγώγου κ«1 άπειΒοΟς και παραπικρασμου μεστού. 
Εξ Ικατέρου τοίνυν τό Ισραήλ όνομα αΰτοΤς παρ- 
έχει αΙσΧύνην, μή θ^οπειθο^^ιν ώς ό ιτροπάτωρ 
άπώλειαν, ως οΐ έξ Αίγύπτου μή τχΐ έπηγγελμέν^ 
άνασωθέντες κληροδοσί^. *ϋν έκατέρων 6π6μ.νησις 
δια του ονόματος έγγινομένη, του μίν ζήλον τκαρέξει, 
των δε τήν μίμησιν 8ιά τόν δ'μοιον ολεθρον έχ.φ'>γεΐν, 
έκ προσοχής των ) εχθησομίνων. Πλείονος Λ βδτη 
γέμει της πα(3ρησ(ας ή δημηγορία, ούχ δτι έν τ^ ΗβΒθ2ΐιιΙβιηοοηοίθΓηα)θπάίοβηάί1ίΙ)βΓΐβΙβρ1βηαβ8ΐ, πρότερη: έφοβεΐτο, αλλ* επειδή χαλεποί 6ντες και ηοη ςαοά ίη ρποή ΙβΓΓβΓβΙτίΓ,δβάςαοηίαηιουπιίΙΙί 
8»νί βδδβηΐ βΐ ίπιρΓθ1)ί,η6(ΐα&ςα&πι (αΐίδββηΐ Οβίηάβ 
ίΙΙαπι ςυίάβπιίηοίρίβηδ,ρβΓρΓοοβΠΐίαπι αΙΙβηϋοηβπι 
ίη ίΠίδ βΓΩοίΙ,άίοβηδ : Ηοο νο1)ίδ ηοΐαηι δίΐ, βίααη- 
ύαδ ρβΓοίρίΙβ νβΓΐ)α πιβα : Ιιίο νβΓο Ιαϋ ρΓΦραρα- 
Ιίοηβ ηοη οραβ βδΐ, ηβςηβ βηίπι ΙθΓρβ1)αηΙ, δβά δί- 
^ηααι ίη οίααάο ί&οΐυηι οπιηβδΓβάάίάίΙ&ΙΙβηΙοδ,βΙ 
ϋαιοηδ αο εοηδΙβΓηαΙίοηίδ ρίβηοδ βϋβείΐ. Υίάβ αα- 
Ιβπι ςυοαιοάο τβρβίΐβπδ δααηι ίρδΟΓαηι ^ΙοΓίαιη 
ςααπι δί^ηίδ αδδβουΐί βΓαηΙ, ηίΐιίΐ πιβςηί άβ ίρδίδ 
ΙοςαίΙαΓ.δίςυίάβπι ςηί πιοάβδίβ δβηΐίΐ άβ ρΓβ^οΙαπδ 
9ϋίδ ορβπ1)υδ,πιαςίδ αΙίΓαΙιίΙαυάΙΙοΓβπι. Ιάβο ςαο- 
ςηβ ίρδί εοηΐβπιρίαίιαπιαηα ςίοπα δβίρβοδαπιρίίυδ 
^ΙοπΟοα1)3ηΙ, 98 ηοη Ιιηπιαηαπι δβά άίνίηυπι βδδβ Ιταμοί ουκ αν ήνεγκαν έκεΤνοι. Έκ τούτου Ικκινης 
μεν αρχόμενος, έπιστροφήν αύτοΤς εργάζεται ίια 
του προο'.μ'ου, Τοΰτο ύμίν γνωστόν, λέγων, {στ», 
και ένωτίσασθε τα βήματα μου* ένταΰθα δΐ ού 
δεΤτχι της τοιαύτης κατατκευής. Ού γάρ (ρ^ύ- 
μουν, άλλα τό σημεΤον του ^ωλοΰ έπέστρεψεν αυ- 
τούς απαντάς, και δέους καΐ εκπλήξεως έποίησε 
μεστούς. *Όρα δε πώς δια του παρακρούεσΟαι τήν 
περί αυτών δόζαν τήν δια τών σημείων, ού$εν περί 
Ιαυτών φΟέγγεται μέγα, ατε του έπΙ μεγάλοι^ τοις 
έαυτου κατωρθωμένοις ταπεινοφρονοΰτος , πλέον 
έφελκομένου τόν άκροατήν. Διόπερ καΐ αύτοΙ κατά- 
φρονήσαντες της ανθρωπινής δόξ»,ς, μάλλον, έδόξα- 
σαν δαύτους, ουκ άνθρώπινον, αλλά θεΤον τό γεγονός άβαιοηδίΓαηΙβδ ςυοά ΓαοΙηπι βΓαΙ. « Ουαδί ρΓορπα Ο δείξαντες. α Ώς Ιδίί^ δυνάμει, μ ϋρόσεχε τφ είρημέ- ροΙβηΙία.ηΑηίπιαάνβΓίβ ςηοά αίΐ ηοηροίβηΐίαίιαπια- 
η& Ιιαηο βαίτυπι ΓαοΙυπι βδδβ, δβά άίνίηα. ΝαζΕΓΦυδ 
ί^ΙΠΓΟβπδβδΙ ^α^αδ ηοηιβη ίΐΐυπι ουρανί!; 
III, 13-15• « Όβϋδ ΑΙ)Γα1ιαπι βΐ ΙδδίΕΟ βΐ Ιαοοΐ), 

• Πβπδ ραίπιπι ηοδίΓΟΓυαι ^ΙογΙΩο&υϊΙ Ρίΐίυπι δυαηι 
<ί Ι*;ΑΗηι, ^αβπι νοδ ΐΓαάίάίδΙίδ, αο ηβςαδίίδ ίρδαπι 
« ΰΟΓ&πι Ρίΐαίο, οαπι ίΐΐβ αΙ)δθ1νβηάυπι 3υάίεα§δβΙ. 

• ΥοΑ απίβπι δαηοΐαπ) βΐ ]υδ1υπι ηβ^αδίίδ,βΐ ροδία^ 
« 1&%1ίδ ιιΐ νίταπι ΙιοπιίοΙάαπι άοηαΓ6ΐνο1)ίδ, ααυίο- 
λ' Γβηι τβΓο νίΐ® ίηΙβΓίβείδΙίδ, ςυβηι Οβπδ δϋδοίΐανίΐ 
« Α ηιΟΓίϋίβ, ^υ^ι1δ ηοδ ΙβδΙβδ δππιαδ. » 

ΑάΙιυο ΙιαιηίΙίθΓίΚ>ιΐ9 ΙιββΓβΙ Ιαιη ίη Ιιίβ ςαβ ίρ&ο» νφ, δτι ού δυνάμει άνθρα πίν^ λέγει αυτόν Ιαθηναι, 
άλλάθεί?. θεός ούν ό ΝΑζωραΐο^, ού τό όνομα Ι0ε- 
ράπευσεν αυτόν. 

« Ό Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και 'Ιαχωβ, Ι 
« θεός τών πατέρων ημών έδόξασε τόν ΠαΤδα αύτοΰ 
( Ίησούν, ον ύμεΤ; παρεδώκατε, καΐ ήρνήσαα^ε αυτόν 
«< κατά πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος εκείνου άπο- 
Γ λύειν. 'ΓμεΤς ίε τόν άγιον και δίκαιον ήρνήσασθε, 
« και ήτήσασθε ϊ^νδρα ©ονέα χαρισθήναι ύμΤν, τλν & 
« άρχηγόν της ζωής άπεκτείνατε, δν ό Θεός ήγειρεν 
« έκ νεκρών, ού ήμεΤς μάρτυρες έσμεν. • 

Έτι τών ταπεινότερων Ιχεται, τών περί «Αχο^ » ΟΟΜΜΒΝΤ. 1Ν ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙ,ΟΚυΜ. 8β χ«ι Χρίστου* ιηρΐ Ιβτ^τους, διέ του •*κ&Τν, ούχι Α 6οηοβΓηιιηΙ, ςααιη ςπββ €1ιη8ΐιιιη ΓββρίοίαηΙ : ίρ50$ Ιδί^ 8υνάμ£ΐ Οαυματουργήναι* π£ρι Χριντου &, τφ 
προσθεΐναι τον παΤδα. ού γαρ το αύτοδόξαστον ϊνι 
προιβήχην δόξης λαββϊν. Ταπεινώσας ουν το καθ• 
Ιαυτους χβι Χριοΐον, ίτζοιίριι το των Ιουδαίων κιτα 
Χρίστου τόλμημα, και ού συσκιάζων ώς τ6 πρότε- 
ρον. Τούτο δε κοιεΤ, μάλλον αύτους έπαγαγέσθαι 
βουλόμενος. "Οσον γαρ &δε(κνυ αύτους υπευθύνους, 
τοσούτον μάλλον τούτον έγίνετο. Δια δΐ του, « Ον ύμεΤς 
παρεδώκατε και ήρνήσασθι, » δύο τα εγκλήματα. 
Π'.λάτφ τε γαρ παρέδωκαν εις φόνον, είπόντες* 
« Ήμΐν ούδένα Ιξεστιν άποκτεΐναι. » ήρνήσαντο δ^ 
κραζοντες, « Ουκ Ιχομεν βασιλέα ει μή Καίσαρα. » 
Άλλα γε δη καΐ Ιΐιλάτου Έλληνος οντος, και μήτε 
ση μείον κρό; Χριστού Ιωρακότο;, μήτε προφητών ςυκίΑπι,άιιιη&ίΙςυοά ηοη ρΓορηα ροίβηΐία βάίάβ- 
ΓίηΙ πιίΓαοϋΙϋΐη ; ΟΙιπδΙϋΐη νβΓΟ. αάίΐβικίο : βίοπβ- 
εανίΐ Γϊΐίυιη 5ααπι:η6(|α^ «μιιπι εοηΐίη^ίΐ αΙ^Ιοπο 
αάίΙίΙαίΏβηΙτιιη αεείρϊαΐ ςυί βχ $6 £:ΙοπΩε&.Ιιΐ8 β&Ι. 
υΐ)ί βΓ^ο άβιηίδίΐ Ιαο) ίά ςποά 56ΐρ805 οοηοβΓοϋ 
ςυαιη ςυοά ΟΙιπδΙαιη : ίαοίηιΐΒ α<^&υς6ι^υ<^Φοη1^η 
αάνβΓδυδ ΟίιπδΙυαι : ηβς β ϋΐυά ίηυιη1)ΓαΙ υ Ι ρηιΐ8. 
Ηοο αιιΐ6ΐη ίαοίΐ πιαςίβ ί11θ8 αΙΗοβΓβ νοίβηδ. Ναπι 
ςα&ηΐο πια^ίβ ίρ805 οβίθηάίΐ ο1)ηοχίθ8, ΙαηΙο αιη• 
ρΐίυβ ίυαά δυοοβάϋ. ΡβΓ Ιιοο ααΐβιη, « Οαβιη νοβ 
ΐΓαάί(1ΐ8(Ϊ8 βΐ ηβ^αδίίδ : » άιΐφ ροηαηΙπΓ αοοαδ&ϋο- 
ηβδ.δίςαίΰΐβιη ΡίΙαΙο αά οβεάβιη ΐΓ&ίϋάετυηΙ, (ϋοβη- 
Ιβδ:« Νο1)ίδ ηοη ΙίοβΙ ίηΙβΓΩοβΓβςαβιηςααιη^^» Νβ• 
§;&ν6ΓΐιηΙ αυΐβοι οΙαίΏπηΙβδ : « Νοη 1ιαΙ)6ΐΏα8Γ636]ΐι άκηκοότος περί Χριστού, καΐ βουλομένου αύτον άπο- π ρΓΦίβΓ €ΐΒ5ΑΓ6ηι *Κ » Α1(]υί δαηβ οαηι βϋαιη Ρίΐαΐαδ 

ύντα Χριστον τεθεαμέ• ββηϋΐίδ, ςυί ηβςιαβ δίςηα α ΟΙιπδΙο νίάβΓ&Ι, η6(]υ6 λύειν, αύτοΙ και θ^^μ^'^ουργούντ 
νοι, κιΐ προφητών έν γνώσει τών περί αυτού αύτοις 
είρη μένων καταστάντες, ούκ ήνέσχεσθε. Δια δΐ τυύ 
ειπείν, « Φονέα ήτήσασθε, » δεινώς κατεσκεύασεν^ 
6'τι έδύναντο τον Χριστον άπολύειν. ΕΙ "^αρ τον φο- 
νέα άπολυθήναι εποίησαν, τόν μάλλον υπαίτιον, ού 
πολλφ δή που τον άνεύθυνον ; νυν δΐ απεναντίας, τον 
μεν ύπεύθυνον έξείλοντο, τον δΐ άνεύθυνον άπο- 
>ιτανΟζναι παρέδωκαν. ΕΙπών δΐ, « τόν άρχηγδν 
της ζωής, » δείκνυσιν ώς αυτός Ιαυτόν άνέστησεν 6 
Χριστός. Την άνάστασιν δΐ ού προφητών έμπεδοΐ 
μαρτυρίαις, άλλα, επειδή αξιόπιστος αύτοις ήν, τφ 
Χορφ τών αποστόλων. Έπει δ^ μετεωρίσας το έγ- 
κλημα, έλύπδΐ σφοδρώς, πάλιν άνίησιν, έπΙ μετά- 
νοιαν αυτούς συνωθών, δτι τε έ^ αγνοίας το Ιγκλη- ρΓορΙιβΙαδ άβ ΟΙιπδΙο αυάΐβραΐ, νβΐΐβί Ιαπιβη ίρδίιιη 
«ώδοΙγβΓβ : νοδ ίρδί ςυί βΐ ΟΙιπδίαΐΏ ιηίΓαευΙα βάβη- 
ΙβΓΏ εοηδρβχβΓαΙίδ,βΙ ηοΐίΐίαιη 1ιαΙ>6ΐ)αΙίδ ρπορίιβία- 
Γϋΐη ίη Ιιίδ ςυο) (Ιβ ίρδο (1ίχ6ΓαηΙ, ηοη Ιαιηβα αϊ) 60 
νοδ εοοίίηαίδΐίδ Οίοοηδ νβΓΟ : « Ηοηιίοίάαιη ροδία- 
ΙαδΙίδ, » βΓΩεαείΙβΓ ρΓθ1)αΙ (|αοά ΟΙιπδΙυιη ροΐυβήηΐ 
&1)δο1ν6Γ6. Ν&ιη δί Ιιοιηίεϊάαιη αΙ)δθ1νί ΓβεβΓαηΙ ςαί 
Ιοηςβ αιηρΗαδ ο1)ηοχίαδ βΓαΙ,αη ηοη οβΓίβ Ιοη^β Γαεί- 
Ιίυδ ροΐυίδδβηΐ βυπι αΙ)δοΙν6Γ6 ςαί εππιίη6εαΓ6ΐ)αΙ? 
Νυηε αυΐβπι β άίνβΡδο ο1)ηοχίυιη ςαΐάβπι 1ί1)βΓ&- 
ΓαηΙ, ίηδοηΐβπι υθγο υΐ ϊηΙβπηιβΓβΙυΓ ΐΓ&άίάβΓυηΙ. 
ΡΓΰΒίβΓβα άίεεηάο, « ΑυεΙΟΓβπι νίΐ», » ΟδΙβηάϋ 
ςαοάδβίρδααι δϋδείΐανβπΐ ίρδβ βΐιπδΐυδ. ΗβδαΓΓβ- 
εΐίοηβηι νβΓΟ ηοη ρΓορΙιβΙ&Γυπι οοηΩτπιαΙΙβδϋπιο- μα και άνοίας, και Βτ^ τό έξ αρχής τεταγμένον και Ο ηϋδ, δβά οΙιογο αροδίοίοπυηι δί ίρδίδ Ωάβ άίςηυδ 
λ όγφ προφητών κεχρησμφδημένον, ούκ ήν παρελ- 
Οειν. Έπει δΐ μέχρι τούτου προέβη, ήδη και ρητώς 
τήν μετάνοιαν εΙσηγεΤται κατηναγκασμένως άναλα- 
βεΧν, προς τε έξάλειψ'.ν τών ήμαρτημένων, και τρο- 
φή ν και άπόλ^υσιν τών δι^ μετανοίας καΐ αγαθοερ- 
γίας τών ατελεύτητων αγαθών εύμοιρησάντων. βΓαΙ. %9 Οβίηάβ νβΓΟ ροδΙ(]υαπι βίΤβΓΡηοΙο εηηπρη βο- 
Γαπι,νβΙιβπιβηΙβΓ εοηδίπδίανίΐ, τυΓδαπη τβηιίΐϋΐ, &<1 
ρφηίίβηΐί&ιη ίΐΐοδ ίηνίΐαηδ : (|υο(1 βχί^ηοΓαηΙία β1 
ίηδίρίβηΐία ρβεεανβπηΐ, βΐ ςαοά ίΐΐυά ςυοά &1>ίηίΙίο 
οοηδίίΐιιίααι βΓ&Ιαε ρΓορΙιβΙαΓαπι οΐ'αοιιΐο ρΓ8?<ϋεΙιιιΐ) 
ηοη ροΐυβπΐ βνίίαπ. \]\)ί νβΓΟ ίιυοϋδςιαβ ρροοβδδίΐ, &ιη 6ΐί&πι ραίαιη οο^οηάο ίηάαοϋ αά δαδρίείβηάαοι ρβΒηίΙβηΙίαιη,Ιυπι αά αΙ)ο1ίΙίοη6πι άβΙίοΙοΓαπι ,ίαπι αά άβϋ. 
οία5 ΓπιίΙίοη6Πΐ€[α6 ΦΐβΓΠΟΓαιη 1>οηοΓαιη, ςαβθ ρβΓ ροβηίίβηΐίαηι 1)οηοΓαπ)ςαβ ορβΓαΙίοηβηι ρβΓείρίαηΙαΓ• • Και έπΙ τ^ πίστει τού ονόματος αυτού, τούτον 
α 6ν θεωρείτε κσΐ οΓδατε, έστερέωσε τό ζνομα 
ν αυτού. » 

Τουτέστι, Τί λέγω, πιστεύσας Μ τψ ονόματι αυ- 
τού έστερεώθη ; καΐ πριν ή πιστεύσαι, το όνομα 
μόνον έπικληθεν έστερέωσεν αυτόν* τοσαύτην πη- 
γάζει το δνομα τήν χάριν. Ούπω γάρ ήν πιστεύσας, III, 16. « ΕΙ οϊ) Ωάβοι ηοπιίηίδ 6^αδ, Ιιαηο ςαβιη 
« νο3 νίάβΐίδ βΐηοδίίδ, οοηδοΐίάανίΐηοιηβηίρδίαδ.• 

Ηοο βδΐ, Οαίά άίεο ςυοά ςαί οΓβάίάϋ ίη ηοηαίηβ 
6^αδ εοηδοΐίάαΐϋδ δίι ? ίηιο βΐιαπι ρηαδ(]ααπι ογθ- 
άβΓβΙ, ηοπιβη Ιαηΐιιηι ίηνοεαίηπι εοηδοΐίάανϋ 
ίΠαπι : ΙαηΙαηι πιαηαΐ ηοπιβη ίΙΙίυδ ^ΓαΙίαηι : ηοη- άλλά μόνη ή έπίκλησις τού ονόματος το πάν είργά• [) άαπι βηίπι ΟΓβάίάθΓαΙ, 8βά δοΐα ηοπιίηίδ ίηνοοαϋο 

Γβο) οπιηβπι ρβΓβ^ίΙ. 

« ΕΙ Ωάβδ ςαα ρβπ βαπι βδΐ ά^άϋ ίρδί ίπίβ^ήΐα- 
• Ιβηι ίδίαπι ίη εοηδρβοΐυ οπιηίαηι νβδίΓαπι. » 

ΟαΦ αυΐβπι δίΐ Ωάβδ ςαφ ρβΓ βαπι βδΐ, ίρδβ άβ- 
οΙαΓ&Ι, Όΐ)ί αίΐ : « ϋΐ οοςηοδοαηΐ Ιβ δοΐαηι νβηιιη 
Οβαιη^', » β(ε. Νβ ςαίδ βηίπι άίοαΐ: ΙΙ&ςιαββΙί&πίδί 
ίπΩάβΙίδ ίηνοΓβΙ ηοπιβη ίρδίαδ,βΐίαπίδί ίη ουΓ&Ιίοηβ 
ίηοΓβάαΙί ίά ΩαΙ, ηίΐιίΐοηιίηαδ δαίαδ δα1)δβςαβΙαΓ, δί 
ςαίάβηι δοΐα ηοπιίηίδ ίηνοεαίίο εοηδοΐίάανίΐΐιαηε. 
Νβ ςαίδ βΓ^ο Ιιοο άίοαΐ, δα1)^ι1ηx^ι : < ΕΙ Ωάβδ ςα» σατο. 

« ΚαΙ ή πίστις ή δι' αυτού Ιδωκεν αύτφ τήν 
« ολοκληρίαν ταύτη ν απέναντι πάντων 6μών. » 

Τίς δι ή πίστις ή δι* αυτού κηρυχθείσα, αυτός έρ• 
μηνεύει. « *Ίνα γινώσκωσί σε τόν μόνον αληθή, » καΐ 
Ιξής. *Ινα γάρ μή τις ε?πΐ[ϊ, Ούκούν καν άπιστος έπι- 
καλέσηται τό ο^ομα αύτού,κ^ έπι θεραπείφ απίστου, 
ούδΐν ήττον ή •'ασις προ•/ωρήσει, εί^περ ή έπίκλησις 
μόνη τού ονόματος έστερέωσεν* ινα ουν μή τις τούτο 
Λιηϊ, έπήγαγο• « Κλ\ ή πίστις ή δι' αυτού. • ^ ,Ιο$^. ψβΐΐψ 31. ^ ΙοΑίι. νχ, 15. ** |ο&η. χ?ιι, 3. η ΟΕβϋΜΕΝΙΙ ΤίιιΟ^^Ε ΕΡΙ800ΡΙ. ρβΓ βαιη β8ΐ : » Ιιοο ββΐ, πΐα^ηαπι ςαίάβιη ββΐ ΐιο- Α Τουτέστι, μέγα μέν έστι τ^ ^νομα, κβΐ Ρρύ«¥ 

Ιάσβις, άλλχ δεΤται »«'. ψυχών δυναμένων άξιιαΟήνιι 
της χάριτος. Ύπο γλρ άπιστων τλ δνομα έπιχα• 
λούμενον, και άπιστου μέλλοντος μ*νειν του της 
Ιάσεως δεομένου, ούχ αν το οΙ)κΙον ένεργήσειβν. Τβ 
μεν ου ν ειπείν, Το δνομα αύτου έστερέωσκν αύτον, 
6ψηλ6ν χαΐ τέλειον, και έτράχυνβν 4ν τους Ιου- 
δαίους. Το δέ, Έ π {στις ή δι' αδτου, ταιαιν^. *0 δ^ 
τα μίν εζ φύσει νέμων του πράγματος, τβ δΙ τη 
δι%6έσει και τ§ δυνάμει των ακροατών, μίγνυσι τβτ 
πείνα ύψηλοΤς δια το εύπαράδεχτον. ηαβη, βΐ α ({αο βιηαηαηΐ 8&ηίΙ&ΐ68, 5β(1 οριΐδ 65( 
βΐίαιη &ηίιη&1)υ8 ςυα ^ΓαΙία άί^ηιο 1ι&1)6η ροδδίηΐ. 
8ίςυίά6πι ηοηιβη αϊ) ίηβά6ΐίΐ3ΐΐ8 ίηνοοαίιιιη,ουιη ίβ 
βϋ&ίη ςυί 8&1α1β 6§6ΐ ρβηη&η8ΐιπΐ3 68ΐ ίηοΓβάηΙαδ, 
ηβφΐ&ςααιη βαιιιη δΟΓίίβΙαΓβίΤβοΙαιη.ΒίοβΓβϋ&ςαβ, 
Νοιηβη ίρβίαδ οοηβοΐίάανϋ ίδίπιη, δΐιύΐίπΐθ αο ρβΓ- 
ίβοΐυηι 68ΐ, 6ΐ ^υά8Β0δ 6χ&06Γΐ)&νϋ : ίΙΙυά υ6γο 
Ρίάββ ςυ» ρβΓ βηιη βδΐ, Ιιαιηίΐβ, Ιρδβ &αΐ6ΐη ραΓίίιη 
ςυίάβιη 6χ Γβί ηαΙιίΓα δβπηοηβιη <ϋδ1π1)αϋ, ρ&Γΐίιη 
▼6Γ0 3αχ1α βιιάίΙοΐΌΐη β£ΓβοΐΌΐη βΐ ροίβηΐίαπι, Ιια ιηίΗ& ρβΓίηίδοβηδ 8α1)1ίιηί1)α8, ςαο ί&οίΐίαβ δβπηο βζάρίαΙιΐΓ. 

III, 17-20. « ΕΙ ηιιηο, ΓραΐΓβδ, ηονί, ςαοά ρβΓ β *» Και νυν, άδελφοι,οΤδα, δτι κατλ Λγνοιβν έπράζατ•, « ί(ζηοΓ&ηϋαιη ίβοβηϋδ δίοαΐ βΐ ρπηοίρβδ ΥβδίΓΐ. 
(( ϋβαδ αυΐβιη ςα» ρΓβΒπαηϋανβΓαΙ ρβΓ 08 οιηηίπιη 
«< δαοΓηιη ρΓορΙιβΙ&ηιιη, ρ&δδυΓαπι βδδβ ΟίιηδΙαιη, 
• οοπιρίβνίΐ Ιιοο ιηοάο. ΒβδίρίδοίΙβ ί^ίΙΠΓ βΐ οοη- 
« νβΓίίιηίηί 90 ςαο (ΙβΙβαηΙυΓ ρβεοβία νβδίΓα : τιΐ 
« νβηί&ηΐ ΙεπιροΓα ΓβίΓί^βΓ&Ιίοηίδ α οοηδρβοΐη Οο- 
« ιηίηί. » 

Νονί. ίη€[υϋ, ςηοά ρβΓ ί^ηοΓ&ηΙίαιη ίβοβπϋδ, βο 
ςαοά ρΙαΓβδ νβδίΓαιη νΐάβαιη οοηνβΓίί βΐ δ&Ινοδ 
ββή. 5ί€[ΐιί(ΐ6ΐη ηονβΓαΙ ςιιοά ηοη ίι^ηοΓαηΙβΓ ίβοίδ- 
Ββηΐ, δβά ίΐα άίοβΙ)&1, οδΐίιιιη ίΠίδ ρ(£ηίΙβηΙί(Β &ρ6- 
πβηδ. Ιάβο αϋ: Ηβδίρίδοϋβ, ηοη (Ιβ οοιηπιίδδίδ ίη 
ΟΓαοβ (ηαιη (Ιβ ίΠίδ ρΓΦάίχίΙ ςυοά ρβΓ ί§ηοΓ&ηΙίαιη 
ί&οΙ& βδδβηΐ), δβά άβ βΐϋδ άβΐίοΐίδ. Οίοβηδ ααΐβιη : ώστεερ και οΐ άρχ<5ντες υμών. Ό δ^ Θεός & προκβτιίγ• 
γειλε δια στ<5ματος ττάντων τών προφητών βύτου, 
παΟεΐν τον Χριστδν, έπλήρωσεν οΟτως. Μετανοήσατε 
ο5ν και επιστρέψατε εις το έξαλειφθήναι όμών 
τάς αμαρτίας, δ'πως αν (λθωσι καιροί άναψυξιος 
άπό προσώπου του Κυρ (ου. » 

Έγνων, «ρησι, δ'τι κατά ίίγνοιον έπράξατβ, Ιξ ώ\» 
δρώ πολλούς 6μών επιστρέφοντας καΐ σιοζομένους. 
'βδει μίν γαρ Κτι ου κατά άγνοιαν, άλλ' οΟτοος Ιφη, 
^\»ραν αύτοΐς άνο{γων μετανο(ας. Διδ λέγκί' Μβη^ 
νοήσατε, ού περί τών έν τφ σταυρψ τετολμημένων 
(ίοθη γαρ εΐιτών περΊ εκείνων, δ'τι έν άγνοί^), άλλα 
περί τών &λλων αμαρτιών. Ειπών δλ, « Καιροί (( ΤβιηροΓα Γβίη^βΓ&Ιίοηίδ, » ίαΙαΓητη οδίεηάίΐαΐίη ^ άναψύξεως, '« δείκνυσι ταλαιπωριαις πολλαίς μέλλον- ιηαΚ&δ ιηίδβπ&δ ίηοί(1&.ηΙ, βΐ 1)β11ίδ ν&δΙβηΙιΐΓ : Μϋ 
βηίιη δβΓίηο αά βαηι ςαί άβρΙοΓαηάαδ βδΐ ουρίΐςαβ 
οοηδοΐαΐίοηβηα, αρίαπ ροΐβδί « υΐν6ηίαηΙΙβπ)ροΓ& 
Γβίπ^βΓ&Ιίοηίδ, » ίηςιιίΐ. υΐ 1βιιιροη1)αδ νίάοΗοβΙ 
Γβίπ^βΓ&Ιίοηίδ ΓβΓοείΠαΓβηΙυΓ : ςυβο α οοηβρβοΐυ 
Οοιηίηί δίνβ (Ιίνίηα βΐ ραΙβΓηα δα1)3ΐαη1ί& άϊοϊί αά- 
άαοβηάα. Νβςαβ βηίιη νβπδίπιίΐβ βΓαΙ βοδ ςαί ρβΓ 
ρ&δδίοηβπι ίη Ρίΐίυηι ^η^11Γ^ί ίαβΓαηΙ,ηοη αοεβρΙυΓΟδ 
άί^ηαπι αΐΐίοηβπι,ςα&ιη βΐί&πι α Κοηιαηίδ ηαοϋ δαηΐ 
π]ίΗΐί1)αδ ρβΓ νβδρ&δίαηαπι βΐ ΤίΙυπι ϋ ςηί ^α(1&.^- 
οαπι &άνβΓ5ΐΐδ 61ΐΓίδΙυπι ίηδ&ηίαπι βχβΓοαβπαηΙ. 
Νβςαβ δοΐυπι ρΓορπα ροΐίΐία άβδίΐΐυΐί δΐιηΐ, νβΓοπι 
βϋαιη ρο6ΐ δυ» ιηβίΓοροϋδ Ιβιηρίίςαβ βνβΓδίοηβηι, 
νίΐαηι ςυοςαβ (ΙαοηηΙ βΓΓαΙίοαπι ΙοΙο ηιαηάο (ΙίδρβΓ- 
δί : βΐ υδςυβ αά 1ιιι]αδπιοΓ(€ΐ1ίδ νίΐφ οοηδαπιιηαΐίο τας αυτούς περιπίπτειν, και κατεργασθησομένους 
πολέμων. ΙΙρδς γαρ τον κλαυσ^μενον καΐ παραμυ- 
θίας επιθυμούντα ούτος αν ό λ^γος άρμ^σκιεν• 
■ Όπως αν Ιλθωσι, φτ,σί, καιροί άναψύξεως. • 
Κατά τους τζς άναψύξεως καιρούς δηλαδή, οδς άπβ 
προσώπου του Κυρίου, εΓτουν τής θ^^^^^ ^^^ πατρι- 
κής ουσίας πρυτανευθήναι, φησίν. Ούδ^ γαρ (ίχος, 
τους εΙς τον Πόν ένυβρ^σχντας διά του π^Οονς, μη 
τήν ανταμοιβή ν εύοεΤν, "^ν καΐ άνευρον 6πό τών 
'Ρωμαϊχών στρατοπέδων διά Ούεσπασιανου και Τί- 
του ο\ τ^ ΊουδαΥκτί κατά Χρίστου έγκαρτβρήσαντε< 
λύσσ^. Κα^. ού μόνον καθ* Ιαυτους πολιτεύειν έστί- 
ρηνται, αλλά κχι μετά τήν της μητροπόλεως α^ών 
και του ναού κατασκαοήν, και βίον άγουσι πλάνον 
κατά παντός διασπαρέντες, καΐ μέχρι τής τουδ< ηβπι ίΐα ρβΓάαΓ&ηΙβδ, ηηηςυαπι Γβίπ^βΓαΙίοηβπι Ι) του φθαρτού βίου συντελείας διατηρουντες, ού μι( 

οοη8β€[αβηΙιΐΓ' Ιη βο βηίπι ΟΙιπδΙί <1β 0€β1ίδ αάνβηία, 

ηηίοαίςιιβ ίυχία οοηάί^ηα ΓβρβηάβΙ ρΓΟΐΐηία.ΗοΓαπι 

ααίβηι (]υα3 Ιυηο ΓαΙαΓα δυηΐ. οο^ηίΐίοηβπι ^α(^α3^δ 

ηυηε ρΓοροιιϋ, υΐ ΙιοΓυπι ΙίπιΟΓβ ρα^ηίΐοηΐΐαπι ιηα- 

ςίδ δίΓβηαβ αΓπρίίΐηΙ. 111,20, 21. » Μί(1α1ςαβ βυηι ςαί αηΐβ ρΓφάίοαΙηβ 
« 68ΐνο1)ί3 Ιβδυηι ΟΙιπδΙυπι, (]αβαι οροΓίβΙ ςυΐοΐβπι 
« οοβΙο δυδοίρί ιΐδςαβ αά ΙβπιροΓα ίηδΙ&ΰΓαΙίοηίδ 
α οπιηίηαι, ςα® ΙοοαΙαδ βδΐ Οβυδ ρβΓ οβ οηιηίηπι 
« δ&ηοΙοΓαιη δυοΓαηη α δβ^ουΐο ρΓορΙιβΙαΓυηι. » 

Υίίΐβ ςυοπιοάο οΓάίηβ ρΓΟοβάαΙ. Ιη ρποπ δίςαί- 
άβιη εοηοίοηβ ΓβδτίΓΓβοϋοηβπι αο ίη οοΒίίδ δβδδίο- 
ηβηι ίηηυϋ : Ιιίο αυΐβπι ιηαηίΓβδΙυιη βΐίαηι αάνβη- 
Ιαιη ςιιβηι νοο&Ι Ιβηραβ Γβίη^βΓ&Ιίοηίδ, ρβΓ ςηοά ποτέ τύχοιεν άναψ'ξεως. Κατά γάρ ταυτήν ή τοδ 
Χρίστου άπ' ουρανού παρουσία, Ικάστίρ τών χατά 
άξ'αν πόνων βραβεύσει τά έπαθλα. Τούτων δ^ τών 
την.καΰτα έσομένυν γνώσιν νυν έντίθησιν 'Ιουδαίοίς, 
ως αν τψ φοβφ τούτων γεννικώτερον τήν μετάνοιαν 
έπισπάσωνται. 

« Και άτΓοστεί)^ τον προκεκηρυγμίνον νμΤν Ίη- 
σουν Χριστον, δ'ν δει ούρζνόν μίν δέξζσθαι ανρι 
χρόνων άττοκατα στάσεως πάντων, ων έλάλησκν δ 
θεός διά στόματος πάλτων αγίων αύτου προφητών 
απ* αιώνος. » 

Όρα πώς όδφ προβαίνει. Έν μΙν τ^ πρώτ|) ^^μτ)* 
γορί^, τήν άνάστασίν κχί τήν εΙς ού,οανους ήνέξατο 
κάθ^νιν• ενταύθα δΐ χαΐ τήν εμφανή παρουσίαν, 
^ν καιρδν φησιν άναψύξ«ως, έν φ το6ς τής Ανόητα ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝί ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙ,ΟΒϋΜ. 90 «•ως δηλόΙ χαιρούς. 0&< χα) ΙΙαΰλος έπ*.ζητ«Τ, λέ- 
γων • Κχι ήμβΐς ο1 έν τψ σχήνβι τούτψ στινάζο- 
μΕν βαρούμ&νοι. » Ε* δέ τις κ«1 τους μετ« τήν Ιίλω- 
σιν λέγει χαιρους άναψύξβως, ο3$Ιν χωλύβι. Και γάρ 
τους της χνχώνβως αυτών αΙχμαλωσίας δια τους 
έχλεχτους έχολίβωσβν 6 Χριττ^ς, Ινα οΐ «ιστεύσαν- 
τ«ς «υρωσιν άνάψυσιν , χαΐ διασωθώτιν άπο τής 
σοοδρας έχβίνης ταχαικωρίας χαι άνάγχης. Είπών 
91 ένωτέρω, Ό δΐ θιος & προχατήγγειλεν, ού τίΟησι 
μαρτυρίαν Γραφιχήν τηρΧ της σιαυρώσεως, ίίτι 
Ιχάατη αυτών μετά πολλών έγχλημάτων χαΐ χο- 
λάσεως της χα' αυτών ε?ρηται, χαι ούχ έβούλετο 
τέως λυπήσαι. Άφελέστερον δΐ χέχρηται τοΤς περί 
Χριστον, ττί ταπεινώσει των άχροατών οίχονομών τον 
λίγον. Προς γάρ τό όρώμενον του Κυρίου, ε?τουν τά 
άνθρώπινον, ή άπ* ουρανού αύτου άποττολή παρηνέχΟη, 
έπι τ6 μέλλον δΐ ή π^:6ς ουρανών αύτου υποδοχή, 
α *0^ γάρ, φησί, δει ουρανών όποδεξαο^αι, μ χαιτοι 
γε 6πεδέδεχτο ^δη χχτά τον χαιρον της αναλήψεως. 
Άλλα τούτφ Ι) (διωτιχώτερον χέχρηται τφ λ<$γφ, συν- 
ήθως τη Ιαυτοΰ έπιστολΐ{1, έν ^ φησι περί Χρίστου* 
« Λαβών γάρ έξουσίχν παρά θεού Ηατρ6ς, φωνΐζς 
αύτφ άπ* ουρανού ένεχθείτης. ΚαΙ γάρ τ5, « Λα- 
βών, • άντΙ του, • Ιλαοεν, μ ή σύντιξις του λ($γου 
άπαιτεΤ, προς τ& τ& νόημα διαρθρωθήναι. *11στε 
χ^νταΰθα τ6, « "Ον δεΤ ύποδέξασφαι, ι» τ6, ΔεΤ, άντΙ 
του. Ιδεί, ε!λήφΟ>(- Ή έπε! μή πασιν ή εΙς ουρανούς 
αύτου άνάληψις χαΐ αυτοψία ώράθη, τέως αυτούς 
ττ^ Ιαυτών ύπολήψει χρήσθαι Ι^. Όμως ούρανόν 
εΙπών προς δποδοχήν του απεσταλμένου ήτοιμδσθαι, 
ένέφηνε τοις ζωτιχωτέροις διά του. "Ον δει ουρανών 
ύποδέζζσθαι, Γΐ6ν βντα χαι συναιδιον τφ Πατρί, 
χαΐ ύπό του ΙΙατρος άποσταλέντα, αφ* ου δ'.^τδτο 
ύμέστιος τφ Πατρ?, ώς Πός χαΐ Μονογενής, χαΐ 
άναντΐ($;3ήτως εΙς ούρανον ανερχόμενοι, ώς έζ 
ουρανού χχτιόντα, χα! πάλιν εΙς τήν πατρφιν άπαρ • 
αιτήτω; εΙσδεχ<$μενον Ιστίαν, χαι άφ* ου χατά 
τήν οιχονομ(αν χατήλθεν, έχείί πάλιν ένΟρονιζόμε- 
νον, ώς τ^, Π^ς χαι ουράνιος, έμπεδώσΓ^ται, χα! 
άποφαίνηται τ6ν αύτ^ν πάλιν προσδόχιμον έλεύσε- 
σθαι άπ* ουρανού. Κα! ΐνχ ταΰτα γνωσ^τ^ τηλαυγ^- 
στερον, έπ! Μωσέα παραπέμπει χα! τους προφήτας* 
Μωσέα μλν, « Προφήτην ύμΤν αναστήσει Κύριος 6 
θεός ημών ώς έμέ. » χα! Δαυ\δ δΐ, ώς ύετόν άπει- 
χάζοντα τήν έξ ουρανού αύτου ώ; έπ! πόχον χατά'βα- 
σιν. Κα! απλώς έπ! το5ς προφήτας αύτους παραπέμ- 
ψας, πάλιν αύτους ψυχαγωγεί, ώς υ'.ους γένη σο μένους 
χατηχόους των προφητών χαταστάντας, εΐ χα! μή 
φύσει, αλλά χάριτι διά τήν μεγαλοδωρεάν του παρ- 
έχοντος. "Εχει γάρ χα! φύσει Γιόν. Πολύ δε τό διά- 
φορον του φύσει προς τους θ»9κΐ• ΟΙ μίν γάρ διά 
τής των προφητών πνευματιχής υΙοθετήΟησαν παι- 
δείας, ό δέ φυσιχή σχέσει χατευμεγεΟει τήν υίοτητα. 
— "Αλλως• Τό, « "Ον δει ούρανόν μίν δέξασθαι, • 
τέθειται άντ! του, Άνάγχη έστ! δέξασθαι αυτόν, 
ατε δή θεόν ύπάρχοχτα. Πώς ούν ούχ εΤπεν* "Ον 
ουρανός έδέξατο ; Τούτο ώς περ! των άνω χρόνων Α »βοίβο&( ΙβιηροΓ& Γ68αΓΓ6θϋοηΐ9 : φΐ» 6ΐ ΡαηΙοβ 
ίηςαίπΐ άίοβηδ : « ΕΙ ηο5 ςυΐ βαιηιιβ ίη Ιιοο ία- 
1)6ΓηβοιιΙο ίη^6ΐιιί5θίίηυ8(ρΓ&ναΙί«3. »91 Νίΐιίίβυΐβιη 
τβΙ&Ι πΐ άίοαΐ ςυίδρί&ιη ΐ6ηιροΓ& Γβίη^βΓ&Ιίοηίβ βα 
6886, ςυβθ 86ουΙ& 8αηΙ ΗίβΓΟβοΙγπιοπιιη 6χρα£;η&- 
Ηοηβιη. 8ίςαί(ΐ6ΐη άί68 αίΟίοΙίοηΐδ ϋίοραιη 6ΐ ςυί- 
1)118 ίη ο&ρΐίνίΐαΐβιη (1π66ΐ>αηΙτΐΓ, ρΓορΙβΓ 6ΐ6εΙθ8 
βΙ)1)Γ6νί&νίΙ ΟΙιπδΙαδ ^, αΙ 0Γ6<ΐ6ηΐ68 ίηνβηί&ηΐ γθ• 
ίη^βηυιη, βΐ 86Γν6η(υΓ α ν6ΐΐ6ΐηβη1ι ίΐΐα ιιιί86ηα 
6ΐ ηβο688ίΙαΙβ. δαρ6πα8 &α1βιη , άίοβηβ, Οβαβ 
&αΐ6ΐη ςιι® ρΓαηυηϋανβΓ&Ι, ηοη ροηίΐ 8οηρΙυΓ8θ 
ΙββΙίιηοηίιιιη <16 οηιοίΟχίοηβ, ςαία 8ίη^υ1& ίΐΐα 
οαιη ιηαΐΐίδ ίρ8οηιιη αοοιΐ8αϋοηί1>α8 &ο δυρρϋοίο 
&(1?βΓ8α8 ίΠθ8 (Ιίοΐα 8αη(, η60 νοίαίΐ οιηηΐηο 603 
οοηΐΓΪδΙαΓβ. 5ίιηρ1ίοίιΐ8 υ6γο Όβαβ 68ΐ Ιιίδ ςυ» 

3 <16 ΟΙιηβΙο βΓαηΙ. δ6Γΐηοοβιη 3ΐιχ1& αικΙίΙοΓοιη Ιιυ- 
ιηίΙίΙ&ΐ6ΐη άί8ρ6η3αη8. Ν&ιη ιηίβδίο Οοιηίηί β οοβΙο 
αά ίά &ά<ΐΌθΙ& 68! ςηοά ίη 60 νί8ίΙ)ϋ6 6Γ&( βίτβ 
Ιιαπιβηαιη : ίη οφΙόπι νβΓΟ βηβοβρίίο, ίη ίαΐυπιηι 
Γ6Γ6ΓΐαΓ. « Οα6Πΐ οροΓίβΙ ο(β1ο 8α8θίρί, » ίηςυίΐ. 
ΑΙςαί 3απι 8α806ρ1α8 68ΐ ΙβηιροΓβ αδδαοιρίίοηίβ. 
§6(1 Ιιοο ροΙία8 αδΌβ 68ΐ δβπηοηβ ςη&πι ςαί πια^ίβ 
ρΐΌρηιιβ 68861, Ι&ηςαβπι ?ί(ΐ6ΐί66ΐ πι&^8 6ο α2»8υ6- 
1α8 : Όΐ ουπι ίη 8υα Κρίδίοΐα ά6 ΟΙιπδΙο ΙοςαίΐΌΓ : 
« Λοοίρίβηβ 6ηίπι α θ6ο ΡβΐΓ6 ροΐ65ΐ&1βπι νοοβ βά 
6αιη <ΐ6ΐβρ8& <16 οοβΙο ^. » Εχί^ίΐ 6ηίαι δ6πηοηί8 
οοηΐβχίπδ α( « Αοοίρίβηδ » ρΓΟ « ΛοοβρίΙ » δηαια- 
Ιόγ, αϊ ίηΐ6Π66ΐυ8 6χρΓίπι&ΙηΓ. Ηοε ίΐαςαβ 6ΐί&ηι 
ίη Ιοοο, « Οα6πι οροΓΐ6ΐ δαδοίρί, » ΟροΓΐ6ΐ ρΐΌ 
ΟροΓ(βΙ)αΙ ροδίίαπι 68ΐ. ΑαΙ ςαοηίαπι 6]α8 ίη οοβ- 

ρ Ιαπι &83απιρ1ίο ηοη αΐ) οηιηίΙ)η8 οοηδρβοΐα 68ΐ 
ρΓορπίδ οοπίίδ, βίηίΐ 608 ίη!6Γίπι βυα ιιΐί δαβρί- 
οίοηβ. 0ίο6η<1ο 1απΐ6η οοΊυπι αά 6]αδ ςαί πιίδδΟδ 
6Γ&1 δαδοβρϋοηρπι ρ&ΓβΙαπι 6δδ6 Ιιίδ ςηί νί^βηΐί 
πι&^ίδ δαηΐ ίη^βηίο (ΐ6ΐηοηδ(Γ&νϋ ρβΓ Ηοο ςυοά βί(: 
0η6πι οροΓ!6ΐ αΒ\ο δυδοίρί. ςαοά, εηπι Ρίΐίυβ βίΐ 
6ΐ 60(ΒΐθΓηαδ Οβο ΡβΙπ 6ΐ α Ρ&ΐΓβ πιίδδαδ, α ςηο 
αϊ ηιβάίαΙοΓ βΐ αΓΐ)ϋβΓ οοηβΐίΐαΐυβ 6δΙ, Ι&ηςυαπι 
Ρ&(η8 Ρίΐίοδ 6ΐ υηίββηίΐηβ, 6ΐίβπι ίη(1α1)11&(ο αά 
60Β)ιιηι Γ6(ΐ6&1: ιιΐ ςυί 6χ οοβΙο ά6δ06η(ΐ6Γ&(, 
ηίΓδαιηςηβ ίη ρβΙβΓηαβ ββάβδ ηηΐΐο ρΓθ1ιίΙ)6ηΐ6 
βαδοίρίαΙαΓ. 6(ίΙ)ίά6η[ΐ αηάβ 3αχΙ& άίδρβπδ&Ιίοηβπι 
&<1 Ιιαβ ίηί6ΓίθΓ τβηθΓ&Ι, ίΐ6η]πι ίη δ6ά6 οοΠο- 
06(αΓ : η( ΡιΗν$ αο ο«ΐ€$α$ οοηΩΓΠίβΙυρ, υίςυβ 
<ΐ6Πΐοη3ΐΓ6ΐιΐΓ βιιηιά6πι πΐΓβαπι Ι&ηςααπι αρρΓθΙ)&- 
Ιαπι α οοβΙο ν6η1απ]πι. Ργ8β16Γ6& η! Ιιβθο πιαηίΓβ- 

Ο 8(ίιΐ8 ηοΙ& δίηΐ, αά Μοδ6η βο ρΓορΙιβΙαδ ΓβτηίΙΙίΙ. 
Μθ86δ ςαί<ΐ6πι αίΐ : ν ΡΓορ1ΐ6ΐ&πι δυδοίΐΕΐ)ίΙ νο1)ίδ 
Οοηίηυδ Οβαβ ηοδΙβΓ πΐ6ί δίηιίΐ6πι ^. » ΕΙ θα- 
▼ίά <16 6]αδ <16 €(β\ο <ΐ6δθ6ηδίοηβιη &δδίηαίΙαΙ « ρΐανίββ 
άβδοβηάβηΐί ίη 761106 ^^• » Ζ% Οβίηάβ ίρδοδ &<1 
ρΓθρΙΐ6(βδ ΐΓαηβηιίβδΟδ, ί!6Γαηι εοηδοΙ&ΙηΓ. Ι&η- 
ςααπι οοηδίίΐαΐοδ ςαί η&δ66Γ6ηΙαΓ βΐίί ο1)6άί6ηΐ68 
ρΓορ!ΐ6ΐ&πιτη, 6ΐ δί ηοη ηαΙηΓα. 1αηΐ6η §Γ&Ιί& 
ρ9Γ πιυηίΑοβηΙίαπι Ι&ΓβίβηΙίδ. ΗβΙ)61 η&πιςη6 6ΐ 
&1ίυιη η&ΙϋΓα : νβπηη πια^^ηαπι 6δΙ •)ίδ0Γίπΐ6η 63υ8 
ςηί η&ΙαΓ& ΡίΠαβ 68ΐ &<1 608 ςαί βαηΐ αάορίίοηβ « Π ΟοΓ. ▼. 4•** ΜλΙΙΙι. XXIV, Λ ^ΠΡβΙτ. ι, 17. « Οβαΐ. χνιιι, 18. *' ΡιΛ ΙΛΧί, •. Η ΤΒΙΟΟ^Ε ΕΡΙδβΟΡί 91 βΐη. Ηί βηιιη βρίηΙΟΑίί ρΓορΙιβΙ&πιιη βΗ&Ιίοηβ αά- Α διαλ«γομ«νό< φησι• Δια δ^ του « ^Άχρι χρόνων ίζ^τ 
ορΙα(] 8αη(, ϋίβ νβΓΟ ηαΙυΓ&ϋ άί8ροβίΙΐοαβ βΐίαϋο- χαταστάνεως, » τήν αΐτίαν 8ηλοΐ, δια τ( νυν ούχ 
ηβιη ο1)ϋη6ΐ. — Αΐίο τηοάο, ΙΙΙαά ςαί(ΐ6αι : « Οαβιη £τι Ερχιται. ^Αποχατατετ,ναι 8(1, <ρη9ΐ χαΐ εΙς περις 
οροΓίβΙ δυβοίρ], • ροδίίαιη β&Ι&ο 81 (ΙίοβΓβΙαΓ: Νβ- έλθεΐν άπαντα, χχΐ τάτι έλεύσετχι* 
66886 ββΙίρδαΐΏ δυβοίρί, αΐ ςυί 8&ηβ ΟβαββίΙ. Οαοιηοάο βρςο ηοα άίχϋ, Οαβαι οοΒίυιη 8ΐΐ806ρϋ ? Βοο 
Ιαηςααιη άβ 8αρ6ηοΓί1>α8 1βιηροή1>α8 άίβββΓβηδ ΙοςαίΙαΓ. €ωΐ6Γαιη ςαοά &ϋ : • υ8€[αβ αά ΐ6ΐηροΓ& ίη»- 
ΙοΓ&Ιίοηίβ, Μ ο&α8αιτι ιηααίΓββΙαΙ ςυαΓβ ηαηο αάΐιαο ηοα νβηίαΐ. ΟροΓίβΙ ίηςαίΐ, ίαδΙ&αΓατί β( &<1 Ιβπηί- 
ηιιιη νβηΪΓβ υηίτ6Γ8&, βΐ 1αη6 νβηίβΐ. III, 22. 23. ν Μθδ63 βίςυίάβιη αά ραΐΓββ <ϋχϋ : 
« ΡΓορΙιβΙαιη 8ΐΐ3θ]1&1)ίΙνο1)ί8θοιηίηυ3θ6α8ηοβΐ6Γ 
(( 6 ίΓα(Γί1)α8 νββίΓίβ ιηβί βίιηϋβιη : ίρβυιη αικϋβΐίβ 
Μ 3αχΙαοιηηία ςα® ΙοοαΙυβ ίαβηΐ τοΜβ. ΟοηΙίη^βΙ 
Μ ααΐβιη : Οιηηίδ απίπια ςαοθ ηοη &αάί6ηΙ ρρορίιβ- 
α Ιαιη ίΐΐαπ), βχΙβηηίη&ΙΐίΐαΓ 6 ροραΐο. » 

Ουίά ίΐΐαάβδί. Μβί δία]ίΐ6ΐη?Ν&3θίΙιΐΓ €1ιη8ΐιΐ8ίη 
ΒβΙΙιΙβΙιβιη, 6ΐ Μθ8β8 ίη ΛίΙ^ψίο : ίΐΐβ ίβΓαβΙίΙα, Μωϋστ^ς μεν γαρ πρ^ς τους νατίρας βΤπεν, δχ^ 
« ϋροφήτην 6μιν άναντιζσει Κύριος ό Θεός ημών 
« έχ των αδελφών 6μών ώς έμέ. Αύτου άχούσεβ^ 
ε χατά πάντα δ'σα 2ιν λαλήσ^ προς 6 μας. "'Εσται &, 
« πάσα ψυχή ήτις &ν μή άχουσΤ) του προφιζτου έχεΙ 
« νου, έζολοθ,::ευΟ]ζ9εται έχ του λάου. » 

ΎΙ έστι το, 'ϋς έ^χέ ; Γεννάται έν Βτ^θλεΙμ ό Χρι• 
στδς, χαΐ Μωϋττ,ς έν Αίγύπτφ. ^Ισραΐ,ΧΙττ^ς έχεΤνος, βίου! βϋαπι Ιιίο, ^αζ(α 6€ΐΓη6Πΐ : ϋίβ β ββηβη β&- η ώς ούτος, το χατά σάρ^Μ, Έχ γένους Ιε^αχιχοΰ έχεΙ• θ6Γ(1οΙα1ί, νβΐυΐί ΟϋπδΙαβ 6χ Οανίά ρΓορΙβΓ ΥΐΓ^ί- 
ηβιη : ΡΙιαπαο ίΠυπι ρβΓδβςυίΙαΓ, Ιιυηο ΗβΓ0<ΐ68 : 
ίηίαηΐβδ οοοίάΙΙ ί1ΐ6, ίηίαηΐβδ 6ΐ Ιιίο ίηΐ6Γ6αιίΙ, βί 
ιιΙβΓςιιβ πι&δοαΙθ8 : ρβΓ ηιαίΓβηι 86ΓναΙαΓ ϋίβ, ρβΓ 
ηιαίΓβπι 6ΐ οαπι ηιιιΐΓβ δβρν&ΐιΐδ βδΐ 6ΐ Ιιίο : ίη 
οαρδυΐα ΗΙβ βΙ &ά ηραπι Ωαπιίηίδ, Ιιίο 6ΐίαπι ίη 
1.700 Μ^γρύ ^ίν^^Ει6^υxι& ίάβηι Ωυπιβη : &1) αΐίβηα 
ίΐΐβ, ηβηιρδ ΩΙία Ρλι&Γαοηίδ, ηηΐηΐιΐδ 68(, βΐ Ιιίο ίη 
&1ί6η& οίνίΐαΐβ ςηο ΡI1&^&οηί8ηι>^β^ιαία6Γ&^. Ηφο 
αυίβηι άίχ6η(η, ηοη Οοαιίηαηι ββΓνο οοηί6Γ6ηδ,8θ(1 
Ιοουπι βί Ιβηαραδ αδδίηιίΙαηΒ, 6ΐ νβηΙ&Ιβαι ίη ιιπλ• 

1)Γ& (ΐ680Γί1)6ηδ. 

III, ν4. « Οηιηβδ ςυοςαβ ρρορίιβΐ» & δαηιηβΐβ, 
« 6((ΐ6ίηο6ρ8, ςυοίςαοί ΙοευΙί δαηΐ, βΐί&πι &η* 
« ηιιη1ία?6ηιη1 ίΐίβδ ίδΐ03. » 

Εΐίβπι Ιιίο 8α1)&α<ϋ6ηάαηι βδΐ : Αά ρ&ΐΓ68 ηο- ^ 
8(γο8, αΐδίΐδβηδαδ : Οηιηβδ ςυοςαβ €[υοΐ€[αοΙ ΙοοαΙί 
δαηΐ αά ραΐΓβδ ηοδίΓοβ. 

III, 25, '^6. Μ Υοδ βδΐίδ Ωϋί ρΓθρ1ΐ6ΐΑηιηι βΙ Ιθ- 
• δίβαιοηϋ, Μ ({ηοά Ι68ΐα1α3 ββΐ Οβυβ αά ρ&ΐΓ63 
ν ηο8ΐΓθ3, <1ίοβη8 βά ΑΙ)Γ&Ιΐ£ΐπι : βΙρβΓ 36ηΐ6η Ιααηι 
■ ύβηβάίοβηΙϋΓ οπιηβδ ίαπιίΐίο) Ιβιτ» ^. νο1)ί8 ριί- 
« ηιυπι 06υ3, δη8θί1&1ο Ρίΐίο δυο ^68α, Π)ί8ί1 βιιιη 
« ςυί 1)6η6(ϋοβΓβΙ νο1)ί3 άααι οοηνβΓίβΓΟπιίηί αηαβ• 
« €[Όίδςα6 α ηιαίίϋίδ νβδίΗδ. » 

« ν03 63ϋ8 ΩΙίί ρΓ0ρ]ΐ6ΐΑΓυΠ1 : η 1|00 68ΐ, ηβ ϋ- 
Π16&1ί3, ηβςαβ 6Χί8ΐίπ16ΐί3 ν08 &1ίβη08 683β & ρΓΟ- 

πιί5δίοηίΙ)υ8 : υο8 ββΐίδ Οΐίί ρΓορΙιβΙ&ηιπι, ίΐαςυβ 
νοΙ>ί8 <ϋε6ΐ)αηΙ, 6( ρΓορ(βΓ νο3 Ιιββο ίαοΐα βαηΐ. Υοδ νος, ώς ούτος έχ Δαυ{8 8ιι τήν ΠαρΟένον. Φαραώ 
έπ* έχε(νου, ΈρώΒης έπΙ τούτου. Βρέφη φονεύει 
έχεΐνος, β;^έφη οΐ ούτος αναιρεί* ά^ρενιχχ έχείνοςι 
χαι ούτος. Δια μητρός σώζεται έχεΤνος, δια Μητρός 
έσώθη χαι μετά Μητρός χαι ούτος. *1:1ν λάρνααα 
έχεΐνος χαι παρά ποταμόν, έν Λυχώ χαι ούτος τ^ 
παρά τόν αυτόν ποταμόν Αίγυπτίφ π^λει. *Γιη 
αλλοφύλου έχΕίνος ττ,ς Φαραωνίτιδος έτρεφετο, ύ«έ 
πόλεως χαι ούτος Φαραωνίτίδος αλλοφύλου έτρέφετο. 
Ταύτα 81 ου συγχρίνων λέγω τόν Δεσπότην τφ 
δούλφ, άλλα χαιρόν χαι τρόπον συγχρίνων, χαΐ άλή• 
6ειαν Ιν σχι^^ διαγραφών. 

« Και πά<^τες όε οΧ προφήται άπό Σαμουήλ, χιι 
των χαθεζής, όσοι έλαλησαν, χαι χατι{γγειλαν τάς 
ή^μέρας ταύτας. ■ 

ΙΙροσυκαχουστέον χάνταύΟα το Ηρός τους ττατέ- 
ράς ημών, Ίνα ^. Και πάντες 81 όσοι έλάλησοίν πρό; 
τους πατέρας ημών. 

« 'Γμεις έστΙ υΙοΙ τών προφητών χαι της διαθή- 
ε χης, ής δΐέθετο ό θεός προς τους Πατέρας ημών, 
« λέγων προς *Αβραάμ. ΚαΙ έν τφ σπερματί σου 
■ εύλογηθιζσονται πάσαι α\ πατριαΐ της γης• όμϊν 
« πρώτον 6 θεός, άναστήσας τόν ΗαΤοα αύτοΰ *Ιη- 
« σούν , άπέστειλεν αυτόν εύλογούντα ύμ«ς, έν 
α τφ άποστρέφειν Ιλαστον άπό τών πονηριών 
« υμών. » 

ι ΎμεΙς έστΙ υΙοΙ τών προφητών, » άντΙ του, 
Μή πτοεΐσθε μηδΐ νομίζετε ήλλοτριώσ^αι Ιαυτους 
τών επαγγελιών. 'ΓμεΤ; έστε υΙοΙ τών προφητών, 
ώτιε ύμΐν ελεγον, χαι 8ι* υμάς ταύτα γέγονεν. 
({αίάβπιβδίίδ ΩΙϋ ρΓορ1ΐ6ΐαΓυπι, ίρββνβΓοΡϋίυδΟθί Ο Ί*μ£ΐ< μλν, φησιν, έστΙ υΙοι τών προφητών, ούτος 6δΙ, ςαί ραΓίίείρανϋ ίη δ6 Ρ&Ιπβ 8αΙ)8ΐαηΙίαπι, αο 
δβΐρδΌίη αΐϋδ ρΕΓίίοίραηάαπι άβάϊί, « Υοδ 6δ(ί3 ΩΙίί 
ρΓορΙιβΙ&Γυηι βΐ ΙβδΙ&πιβηΙί. » Γίΐϋ, Ιιοο ββΐ ΙΐΦΓβ- 
(168 : ηαπι δί Ω1ίυ8, βΐ 1ιιβγ68 : ΙιβΡΓβάβδ νβΓο ηοη γ6- 
οβηΙβΓ ίπδοπρίί, δβά Ιαηςααπι ΩΙίί. ΕΙ υΐ οβΙβηά&Ι 
ςηοά ςυαηίαπι β3ΐ βχ αΠυρϋοηβ, υΐίςυβ δί νβΐίηΐ, 
1ΐ6θΓβ(1β9 δυηΐ βΐ ίρδί Ι&η({υαπι ΠΙίί : ίϋβο βΐί&πι υΐ 
Ωΐϋδ. ίηςυίΙ,ηιίδίΐΡίΙΐυηι. Μίδί1ςαί<ΐ6πΐ6ΐ&1ϋδ,δ6<1 
το1>ί8 ρηαιιιηι : ηβςαβ ίά ΙαηΙααι 864 ρήαιαηι ςιιί- 8ε Πός έστι του θεού, έπιμερ{σας χατά τήν ούσ'^τ» 
τόν Πατέρα, έχείνοις 81 χαΐ Ιαυτόν. « Τμείς έστε 
οΙο: τών προφητών χαι της διαθήχης* » Τίοι, άντΙ 
του, χληρον•Ί|Αθΐ. ΕΙ γαρ υΙός, και χΑηρονόμος, χλη- 
ρονόμοι 81 ου προσφάτως εγγραφέντες , άλλ* ώ< 
υΙο( χαΐ 7να 8ε{ζη ότι όσον άπό της υΙοθέσ(ας, 
εΐ ^ρα χαι αύτοι βούλονται, χληρονόμοι είσι χαι 
αύτοΙ ώς υΙοι, διό χαι ώς υΐοΐς Γΐόν απέστειλε. 
* Απέστειλε μίν χαι έτέροις, αλλ* ύμΐν πρώτον- χαΐ ^ Οβη. ζχιι, 18. «Β ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΛΡ08Τ0υ)ΕϋΜ. ού£λ μ^ον, άλλ^ «ρώτοις μλν όΐονβ^ προηγουμένακ Λ 
ψϋς σταυρώσασι χαΐ άποχΌΐίνανι. Και π^τ» ; Ού νυν 
μένον, αλλά χαι πρό του νταυρου, χαι πρ6 τοσούτου 
τολμήματος, και μβτα την άνάστβσιν. Διό χα ι Φησιν, 
« 'ΓμΤν πρώτον άναστήαας αύτ<^ν. • Τί ποιήσαι ; 
Εύλογήααι χαΐ αώααι ύμας, βΐ αίρα χαι αύτοι ελοισθβ 
Ιπιστρέψαι άπ^ των χαχών 6μών. 

« Λαλούντιαν 81 αυτών προς τ6ν λαον έπέατησαν 
« αύτοΐς οΐ Ιερ&Κζ, χαΐ 6 στρατηγός του Ιερού, χαι ο\ 
« Σαδδο«»χαΤοι διαπονούμενοι 8ιά τ^ 8ιδζσχειν τόν 
« λαον, χίΐ χαταγγέλλειν έν τψ Ιησού τήν άνάστασιν 
« τήν έχ νεχρών. ΚλΧ έπέβαλον αύτοΐς τάς χεΤρας, 
« χα( εθεντο εΙς τήρησιν εΙς τήν αϋριον* *ϋν γαρ 
« Ισπερα ήδη. Πολλοί δλ τών άχουσάντων τον λ^• 
α γον ίπ(στευσαν. » 

*Ορα πώς οΐ/,ονομειται τά πράγματα. ΙΙρώτον η 
ί'/\%^άα^Ί19α:^ πάντες ομού. ΕΤτα εύδοχιμι^σαντες έν 
τβΐς δημηγορίαις, χαι θαύμα έργαοάμενοι μετά 
ταύτα μέγα, ούτω δή λοιπόν μετά το θα^ρτ^σαι, θεού 
«υγχωρήσαντος, εΙς χιν8ύνους έμβαίνουτι, χα*, τών 
αγώνων άπτοντχι. Θεα δε τήν εΙς Ιταμ^τητα προχο- 
«ήν τών Ιουδαίων, {ίτι έπι τού Χριστού τον πάρα• 
δώσοντα ζητούν τες, νυν αύτο: τάς χείρας έπιβάλλουσι, 
Ορασύτεροι γεγον^τες μετά τον σταυρ6ν. ΕΤχον γαρ 
χαι τον στρατηγον, *ίνα πάλιν δημ<{σιον Ιγχλημα πε- 
ριθωσι τοις γεγενημένο'.ς, χαι μή ώς Ιδιωτιχον έχδι• 
χώσι, &περ πανταχού σπουδάζουσι ποιεΐν. Ενώπιον 
δι τού πλήθους τού αποστόλων Ιδέσμευσαν, Ινα χαΐ 
αυτούς ορώντας δειλότερους Ιργάσωνται. '^λλά 
τουναντίον έγένετο. Πολλοί γάρ τών άχουσάντων τ^ν 
λ^γον έπίστευσαν. Όρ^ ^ιΐορ^ ένέργειαν φανεράν ; 
χαι μήν χαι τους ήδη πιστεύσαντας άσθενεστέρουί ^ 
Ιδεί γενέσθαι. Άλλ' ή Πέτρου δημηγορία Πνεύματι 
θε(φ συγχροτουμδνη αυτής αυτών ζής ψυχής ήψατο. 
Κατ* Ιδίαν δΐ αυτούς έξετάζουσιν, ινα μή άπο της 
ηαρρτ,9ΐας αυτών οΐ άχούοντές χερδήσωσιν. 

« ΚαΙ έγενήθη 6 άριθμδς τών ανδρών ώσεί χιλιάί- 
« δες πέντε, Έγένετο δΐ έπι τήν αδριον συναχθήναι 
« αυτών τους άρχοντας χαι πρισζ^τίροΜς χαι γ,^αμ- 
« ματεΤς εις Ιερουσαλήμ, χαΐ Άνναν τον άρχιερίία, 
α χαι Καΐάφαν, χαι *1ωάννην, χαι *Αλέξανδρον, χαΐ 
α 6'σοι ήσαν έχ γένους άρχιερατιχού. Και στήσαντες 
« αύτους έχ τφ μέσφ, έπυνθάνοντο. » 

■ Χιλιάδες πέντε. » Διά γάρ τούτο προέλεγεν, έπι 
τών πεντάχ'. ς χιλίων* « ^6τι αύτοΐς ύμεΤς φαγεΐν. » 
Τουτέστι, πενταχισχιλίους χορέσετε πίστεως χαι Ο 
6μεΤς μετά τούτα. 

« Έν ποίφ δυνήμει ή έν ποίφ ονόματι έποιήσατβ 
τούτο Ομεις ; » 

Καΐ μήν {[δε*. σαν* πονούμενοι γάρ, έν τφ χαταγ- 
γέλλειν έν τψ Ιησού τήν άνάστασιν, χατέσχον αυτούς. 
Έρωτώσι δΐ, προσδοχώ/τκς αύτοΙ^ς, τ6 διχαστή ρ ιον 
χαΙ τ6 πλήθος φοβηθέντας, έξάρνους γενέσθαι, χαΐ 
τδ παν διά τούτου χατωρθωχέναι νογίζοντες. Όρα 
γάρ πώς χαχούργως έρωςώσιν. 'Κβούλοντο γάρ τους άβπι βΐ ρΓβθοίραβ νο1>ί9, ςυί Ι&ηαβη βαιη οηιαβχίδϋ 
θΐ ίηΙβΓβιηίδΙίδ. ΕΙ ςυαηάο ιηίβίΐ ? Νοη ηυηο 
βοίαιη, 56ά βΐ αηΐβ ραδδίοηβιη ρπυδςυ&πι ΙαοΙαπι 
ίαοίηαβ ρβΓρβίΓαίαιη 6ί^56ΐ. βΐ ρο3ΐ ΓβδυΓΓβοΙίοηβηι• 
ϋηάβ αίΐ: « δαβοΐΐαίο Ρίΐίο 8αο, ιηίδίΐ βαηα. » Οαο 
Ι&ηάβιη βηβ ? ΙΙι 1)βη6(ϋθ6Γ6ΐ ο,ο δαΙναΓβΙ νο8, βΐ 
8αηβ βΐίαιη ΐρβί οοηνβΓίί νβΐίΐίδ α ιηαΐΐβ Υ63ΐπ3. 

IV, 1-4. « 1.οςα6αΙϋ)α8 ααΐβιη ίΙΗ8 αά ροραίαιη 
« &υρβΓν6η6ΓαιιΙ βί8 β&οβΓάοΙβδ, αο άαχ Ιβιηρίί βί 
α §α<1<1ιΐ08θί, άοίβηΐββ βο ({ΐιοά ^ο^6Γ6^ι ροραίιιιη βΐ 

• αηηαηΙί&ΓβηΙ ρβΓ ^68υIη ΓβδαΓΓβοΙίοηβιη ιηοΓίαο- 
« πιιη : βΐ ^η^6^β^αηι βίβιηαπαδ, ροδυβπαηΐςαβ βοβ 

• ίη ΰα8ΐοάί&ιη ίη ροδΙβΓαιη (Ιίβιη : θγεΙ βηίιη ^&Iη 
Μ ν68ρ6Γ&. Μαΐΐίααΐβιη βχβίδ ςαί ααάίβΓαηΙ δβπιιο- 
« ηβια, 0Γ6(ϋ<ΐ6ΓαηΙ. • 

νίάβ ςαο ιηοάο ΓβδάίδροηαηΙαΓ. Ρπιηαιη οοιαβ» 
δίιηαΐ ΐΓΠδί δαηΐ, άβίαάβ ίη οοηοίοηί1)αδ 06ΐβ1)Γ68 

• 

βίΤβοΙί, οιιιη βΐίαιη ^τ&ηάβ βάίάίβ^βηΐ παίραουίαιη : 
^ί&^αIη ΐΑΐκΙβιη ροδΙ(]ααΕΏ 1ϋ)6Γ6 Ιοουί ΓαίδδβηΙ, 
ρβΓίηίΙΙβηΙβ Οβο. ίη ρβποαίαίηοίάαηίαο οβΓίαηιίηί- 
1)αδ ΙαηςυηΙαΓ. ΟοπδίάβΓ&ΥβίΌ ^α<18^υ^α^η ρΓΟ^Γβδ- 
βααι αο οΓβιηβηΙυιη αά ΟΓαάβΙίΙαΙβιη, ηβηιρβ ςιιο<1 
ςαί ρηαδ ίη ΟΙιπδΙο οαρίβηάο ρΓοάίΙΟΓβπι (:[υ8βΓβ1)αηΙ 
ηαηο ίρβί πιαηαδ ίιι]ΐοίυηΙ, ααάαείοΓβδ ίαοΐί ροδΙ 
ρ&δδίοηβπι, 1ιαΙ)6ΐ)αηΙ βηίπι άαεβηα, αΐ Ιιίδ ςυο 
ίαοΙ& 688βηΙ ρα1)1ίουηι ΓϋΓδυδ βππιβη 94 αΓΟ^β- 
ΓβηΙ, ηβο ρΓορΓίαπι ιιΐοίδοί νίάβΓβηΙαρ ίηίυή&ηι, 
ςαοά α1)ί(]αβ ΓαοβΓβ ηίΙυηΙοΓ. Οογ&πι πιιιΐΐίΐυάίηθ 
&ιιΐ6πι βροδίοΐοδ νίηχοΓηηΙ, ιιΙ βοδ βΐίαπι ςυί νί<1β• 
ΓβηΙ ϋπιίίΙίοΓβδΓβάάθΓβηΙ. δβά οοηΐηιηυπι αοείάίΐ. 
Ναηι ιηυΐΐί 6χ Ιιίδ ςαί αυάίβΓαηΙ δβΓπιοηβπι, οΓβάί- 
(ΙβΓαηΙ. νίάβδ πιαηίΓβδΙβ (Ιίνίηαπι βΓβοαείαπι ? ΑΙςαί 
60δ βΐίαπι (]αί ΟΓβάίάβΓαηΙ οροΓίυίΙ Γβάάί ίπι1)6θί1- 
ΙίοΓβδ : 86(1 ΡβΙπ οοηείο, (ϋνίηο αφυΐα δρίπία, 
ίρδ&δ βοηιπι αηίπιβδ ΙβΙί^βραΙ. Ρπναΐίπι ααΐβπι ίη- 
ΙβΓΓΟ^αηΙ, ηβ βχ ίρδΟΓαπι 1ί1)6Γΐαΐ6 Ιοςαβηάί αυάί- 
ίοΓβδ ΙαοΓΟίη ΓβροΓίαπβηΙ. 

IV, 4 7. «ΕΙ ίΑοΙυδ βδΐ ηυπιβΓυδ τϊγογοπι οίΓοί- 
Μ ΙβΓ ςηίηςαβ πιίΐΐίιιπι. ΑοοίάίΙ ααΐβπι ροδΙβΓο (ϋβ 
κ Όΐοοη^Γθ^αΓβηΙτίΓ ρπηοίρβδ βΐ δβηίοΓβδαο δοπΙ)φ 
α ΗίβΓΟδοΙγηιίδ, δίπιαίςυβ Αηη&δ ρπηοβρδ δ&οβΓάο- 
« Ιαιη αο ΟαΙρΙιαδ, ^ο&ηηβδςυβ αο ΑΙβχαηάβΓ βΐ 
ν φιοί(\\ιοί βΓαηΙ β ςβηβΓβ δαοβΓάοΙαΙί , ί} δΟδ^^υθ 
« ίη ηιβάίο ροδίΐοδ ίηΙβΓοςβ1)&ηΙ. » 

« Οαίη(]υ6 πιίΙΙία. » 01) Ιιοο βηίπι ρΓφάίχβΓαί, άβ 
ςυίπςηβ πιί11ί1)ΐΐδ ; « ΟαΙβ ίΠίδ υοβ ςαοά εάαπί *^ : » 
Ιιοο 6δΙ, νοδ 6ΐίαπι ροδίπιοάηπι ({υίηςυβ πιϋΐία Οάβ 
8&ΙαΓαΐθ. 

IV, 7 8. « Οηα ροίβηΐία αηΐ ςαο ηοπιίηβ ΓβοίδΙίδ, 

« Ιιοο ΥΟδ ? » 

ΑΙςαί δ6ί6ΐ)αηΙ: (Ιοίβηΐβδ βηίπι ςυοά αηηιιη1ί&• 
ΓβηΙ ρβΓ ^68α1η ΓβδαπΓβοΙίοηβπι, ΙβηυβΓαηΙ βοδ : 
ίηΐ6ΓΓ0^αΙ)αηΙ ίαπιβη βχίδΐίπιαηΐβδβοδ ^υ^1ί^^απ) αο 
ιηυΐΐίΐαάίηβπι ΥβπΙοδ, βδδβ ηβι^αΙιίΓΟδ, ΙοΙυπιςαβ 
ηβ^οΐίαπι ρβΓ Ιιοο βΟΓΓί^βηάαπι αΓΐ)ίΐΓαηΐ6δ. νίάβ 
&αΙθπι ςααπι δαίχίοΐβ ίηΙβΓΓο^αηΙ. Μαΐ6ΐ)&ηΙ βηίπι « ΗαΙϋι. χιτ» 11. Μ ακπΜΕΝίι τνκχίΜ ΕΡίβεοη. η 

αροβίοΐοβ ίαΐβη 5ΐΐαιιι ββββ οραβ φίαιη ροίβηϋ» ^ άποστ^λοος |ΐδλλβν Ιαοτ&ν &Τγβι τλ Ιργον Αμολ^γιΧν 
ΟΙιήβΙί. ΕΙ αάνβΓίβ ςαοά ηβςαβ ηοιηίηβΓβ το1β1)αη1 ή της δυνάμεως τοΰ Χριβτοΰ. Όρα Λ «ως ού?1 ^ 
οίααάί 8βαίΙ&ΐ6ΐη : αβςαβ βηίιη άίοαηΐ ςηίάα&ιη 8ί( 
ββά, Μ ΡβοίδΙίβ Ιιοο » ΙΙΓι νβΓο Ιιοβ ςπίάβιη οαιη Ιιο- 
ηοΓβ ηοιηίηαπιηΐ άίοβηΐββ : Ρήηοίρ68 ροραΐί : α1)ί 
&αΙβιιι αά Γβπι τβηβπιηΐ, ηοη «ώδΙίηαβΓαηΙ &1> &6- 
οα^Αϋοηβ ςα® ορροΓίαπα 69961. ΑίοηΙ βηίιη : Νθ9 
ςυίάβιη Ι&ηςα&ιη 1>βη6 ιη6Γϋθ9 ιηαχίπΐ6 οοΓοη&π 
οροΓίαίΙ. Υβπιιη ςαοηίαιη 3α<ϋο&ιηιΐΓ 96α βχ&ιηίηα- 
ιηαΓ, ηοΐυιη 9ί( υηίνβΓ90 ροραΐο.'ΐιοο βηίιη ια^ΪΒ 
609 6οη(η9ΐα1)£ΐΙ. 
IV, 8-14. « Ρηηοίρ68 ροραΐί 6ΐ 86ηίθΓ69 ΐ9Γα6ΐ, 91 

• ηο9 Ιιοάίβ βχαιηιη&πιπΓ βυρβΓ 1>6η6βοίο Ιιοιηίηί 
« ίηβπηο ρΓα9ΐίΙο, ρβΓ ςαοά Ιιίο 9α1να9 ία6ΐα9 69ΐ, 
« ηοίαιη δίΐ νο1)ί9 6ΐ πηίν6Γ90 95 ροραίο 19Γ&61 : 

Η ςυοά ρβΓ ηοιη6ΐιΐ ^β9α €1ιΗ9ΐί Ν&ζ&τ»! φΐβπι νο9 λ • τψ ονόματι Ίησοΰ Χρίστου του Ναζαραίου, δ» 
« οηιοί0χί8ΐί9, ςα6ΐη Όθα9 8α9θίΙ&νίΙ α ιηοΓΐαί9 : α δμ»Τς έσταυρώτατβ, θν ό β*^ς ήγβιρβν έχ νιχρώτ 
« ρβΓ Ιιοο (ίηςπαιη) ί9ΐβ &9ΐαΙ οοΓ&ιη ▼ο1)ί9 5αηιΐ9. 
α Ηίο 69ΐ ίΐΐβ Ιαρίδ ςαί ^θ^6^ια9 69( α Υθ1)ί9 αάϊύ' 
« οαηΙίΙ)υ8, ςαί ί2ΐοΙα9 69ΐ ίη ο&ρυΐ αη^υΐί, 6ΐ ηοη 
« 69ΐ ρβΓ ηΐΐιιιη αϋαπι Β&ΐαβ. Ν6(ΐα6 6ηί[η 69ΐ &1ία<1 
«( ηοπΐ6η άαίαιη 1ιοπιιηίΙ)α9 9η1) οοβΙο ρ6Γ ςηοά 
Μ οροΓΐ6αΙ ηο3 9&1νο9 Ωβη. νίά6ηΐ69 αυΐβιη ΡβΐΗ 

• βο ^ο&ηηί5 ίη (ϋθ6η(1ο οοη9ΐ&ηΙίαπι, οοπιρ6Γΐοςα6 
< ςποά 1ιοιηίηβ9 6986ηΙ ίΙΗ ΙβΓ&Ιί 6ΐ ίάίοΐβθ, ιηίΓα- 
« 1)&η(υΓ, 6ΐ αβηο90βΙ)&η( 609 ςιιοά εαιη ^69α ίυί9- 
« 9βηΙ ; Ιιοιηίη6η[ί βυίβηι νί(ΐ6ηΐ69 9ΐ&ηΐ6ΐη οαπι 619 
« ςαί 9αη£ΐ1α9 ία6Γα(, ηί]ιί1ροΐ6Γ&η( οοηΐΓα<1ίο6Γ6. » 

Μ Ρπηαρ6β ροραΐί, » ςααηίαπι &6 ιηα^9ΐΓ&Ιπιη 
ίη ρορυΐΗΓ6ΐη ΙαΓΐ)&πι. $6ηίθΓ69 Ι9Γ&61, ςα&ηΐυπι μάσαι -ξθ^λον τήν 08ραπβ(α[ν του χωλού- ού γάρ >^*^ 
γουσι ποΤον, άλλ', « ΈποιήσχτΕ τούτο. » Οΐ 81 ών^μχ. 
σχν μεν αύτους μετά τιμής, ει«6ντ»ς• ΆρχψΠΛς 
λβου. ΈΐΛίδή δΐ ήλβον ε'ς το πρ&γμα, οόχ άβίβτι»- 
τβι του ιτρέποντος έλεγχου, Φχαι γβρ, δτι ΙΙάλιβτβ 
μίν έΧρήν στεφανουσ^ι ήμδς ώς εύεργέτβς, επειδή 
δΐ χριν^μεΟα, γνωστόν Ιστω παντί τφ• τοΰη 
γαρ πλέον αυτούς έλύπει. 

« "Αρχοντες του λαοΰ χαΐ πρεσβύτεροι του Ισραήλ, 
« εΐ ήμεΤς σήμερον άναχρινβμεθα έπι αύεργ»σιφ α»• 
« Ορώπου ασθενούς, έν τίνι οϋτος σέσωσται, γνωστέ» 
« έστω πασιν 6μΤν και παντι τψ λαφ ΊσρατιΑ^ οτι ι» έν τούτφ ουτο; παρέστηχεν ενώπιον 6μων δγιής. 
« Ουτός έστιν ό λίθος 6 εξουθενωθείς ύφ' 6μών τβ» 
« οίκοδομούντων, ό γενόμενος εΙς κεφαλήν γωνίας, χβΐ 
« ουκ εστίν έν βλλψ ούδεν? ή σωτηρία. Οΰτβ γαρ δνομί 
« έστιν ίτερον τδ δεδομένον έν άν^ρώποις έν φ διί 
« σωθήναι ήμας. θεωρούντες δΐ ττ,ν του Πέτρου πϊ^- 
« ^τ.σίαν και 'Γυάννου, κβ: καταλαβύμενοι, Βτι ανθρω- 
« ποι άγράμματοί είσι καΐ Ιδιώται, έβαύμαζον, έπ- 
α εγίνωσχ^ν τε αύτους, δτι συν τψ Ίησου ^σαν. Τ•%ν 
« δί ανθρωπον βλέποντες συν αύτοΐς έστωτα τον τι- 
• Οεραπευμένον, ουδέν εΤχον άντειπεΤν. » 

« Άρχοντιςτοΰ λάου, » κατά το ^(ωμα του χυ- 
δαίου δχλου• « Πρεσβύτεροι του Ισραήλ, » χατά το 
αάίηΐβΐΐί^βηΐίαπι &βρ6Πΐί&πΐ(]οθ6η<1ι ροριιΐυπι €[ΐιί διδασκολικον και συνεκτικδν του άπδ των γηΐίνοιν 
Α ΙβΓΓβηίβ &(1 άίνίηίοΓα 9α1)ΐ6ν&ΙαΓ. Ν&ιη ίη άαο ^ προς τα Οει^τερα αναγομένου λάου. Είς δύο γαρ <1ίνί9ίΙ θ(£ΐυαι ααάίΙοΓυπι, Ιαηςααπι Ιιίηοη 6χ β€[αο 
ρο99ίηΙ ίηΙβΙϋ^βΓβ ςα® (ϋουηΙυΓ*: 96(1 ςηϋ)Π9(1&αι 
ΐ6τϋ6Γ ςυοάαιηηαοάο £ΐυ9οα11&ηΙίΙ)Π9 ςυβθ ρποΓβηιη- 
ΙαΓ, αΐϋ 9&η6 ρΓθΓαη(ϋυ9 αβ 6ίΑ(3Βθία9 αηίπιο Γ<^ρο• 
ηυηΐ ςα» ηυηΙίαηΙυΓ. Οαοηίαπι βΓ^ο Ιαηςιααπι οα- 
Γ&ιη (ΐ[6Γ6ηΐ69 πιαη6η5α(1ςαο(1 6ΐ(^ο(ί 69ΐί9. νο1αί9ΐί9 
ηο9 ]ιο<1ί6 6χ&ιηίη&Γ6, ςαί 1)6η6βοίυπι ίηΩπηο Ιιο• 
πιίηΙ οοηΙα1ίιη\ΐ9 : οΙ ηοη ροΙία8 6χ ίρ90 ορβΓ6 υβ- 
ηβΓαϋοηβιη οαπι αάαιίΓ&Ιίοηβ ίΙΙί 1π1)υίϋ1ί9 ου]α9 
ηοπιίηβ ΙαηΙαΓη 1)οηαπι βίΤβοΙηπι β9ΐ: ςαοηίαη. ίη- 
ςααιη, ίη ΙαηΙαπι βΓΓΟΓβηι ίηοίάί8ΐί9. ςαίά αΐίαά 
Ιιίηο &ς6η(1αηι 6ί>(, ςααπι αΐ ηο9 & ρροΓαηοΙο 9οροΓ6 
Υ09 6χοίΐ6πια9, (1ίθ6ηΙβ9 6ΐ νο1)ί9 6ΐ ρΐ6ΐ)ί ςαοά ρβΓ 
Ιιοο ηοπιβη ίά β(Γβοβππια9? Νοιηβη αυίβηι νοοαΐ διεΤλε των ακροατών τον έσμδν, ώς αν τούτων Ι{ 
Γσου των λεγομένων μή εχόντων τό συνιέναι, άλλα των 
μέν άκροβ'.γως πω^ των λεγομένων άκροωμένων, 
των δε δ αττικώτερον και βαΟ^τερον ττί ψυχτί παρα• 
πεμπ'5ντων τον άγγιλλόμενον . Έπει τοίνυν ώς έπι- 
μιλησ(5μενοι της πρδς ήν προεκρ£θητε τάξεως, ήμα; 
σήμερον άνακοίνειν είλεσθε, τους έπι εύεργεσί^ρ άν- 
θρωπου άσΒενους υπουργηκ($τας, και ούχι άπ* αύτοΰ 
του (,^γου μετά του θαυμάζειν και τδ σεβ^σμιον 
έκείνφ ποοσνέμ-.τε, ου τψ δνίμχτι το τοιούτον ένήρ. 
γηται άγα6δν, εΐ έπί τοσούτον τδ πλημμελές υμ» 
περ'.γέγονεν, τ( τδ άπδ τοΰδε, ή ήμά; 6μας Ιδεί ώς 
έκ χάρου βαθέος έξανιστφ», λέγοντας χαΐ 6μ?ν και 
τψ δχλψ, ώς έν τψ δν^ματι τούτψ...: "Ονομα νυν τήν Ιιοο Ιοοο ορίηίοηβιη ςυβθ <1θ βο ΙιαΙ)6ΐηΓ βΐ ςίοπαπίι Π ύποληψιν λέγων και τήν δόξαν. Ώς κα? δ Ψαλμφδδς ςηβιηαάιηοάιιιη βΐίααι ρ8αΙπιοβΓ&ρ1ια9 άαπι αίΐ : 
« Οα&ιη*&άπιίΓ&1)ί 16^691 ηοηιβη (υυιη ίη υηίνθΓ9α 
ίβη'3, *^ Ι » Ουβθ ορίηίο αάβο νί1ί8 αρυά νο9 βΰΤβοΐΔ 
681, Ό( ηοη δοΐαιη νβηβΓαηάυ9 ηοη 9ίΙ ]Όάίο&(α9, 
νβΓαπα βΐίαπι β^ιπιςηί ΙαΙβ ηοπΐ6η 1ιαΙ)6ΐ, ιη&ΐββοο* 
Γΐιιη ηιοΓίί 9αΙ)]βο6πΙί9. ΝαζαΓβηπι ααΐβιη βαηι 
νοοϋΐ α Ιοοο ίη ςαο ίΐΐιιιη 6996 ηαΐυπι 9η9ρίοαΙ)αη- 
ΙΟΓ : βΐ Ιιίο ςυοςυβ ίη 1ιιιηιί1ίοπ1)α9 €[ΐιο <1θ 01ιπ9(ο 
9αηΙ ν6Γ9£ΐΙαΓ, αΐ πΐ£ΐηίίβ9ΐία9 Γ6ά(1βΙ ςηοά 96 ν6- 
Γ» ςΙοΓίβθ ηίΐιίΐ οΓΩοίαΙ α1)^6^ι^ο ςαα 69ΐ &ςα(1 1ιο- ήνίκα λέγει* « *0ς Οαυμαστδν τδ δνομά σου έν πάσ|| 
ττί γή Ι » *Ητις 6πο'ληψις τοσούτον παρ* 6μϊν χε- 
χυδαίωται, ώς μή μ^νον μή σεβάσμιον δ^ξαι, άλλα 
χαΐ αύτδν φ τό βνομα πρδσεστι, τψ κακούργων 6α• 
νάτψ ύποβαλεΐν. Νχζωραΐον δέ άπδ του τόπου χαλεΐ 
άφ* ού γενέσθαι αύτδν ύποληψις, τοις ταπεινοτέροις 
χάνταυθα πε/^Ι Xρ:στ^υ ένδιατρίβων, ώς &ν εναργές 
παράσχοι ώς ουδέ ή κατά ανθρώπους ευτέλεια τζ 
άληθεΐ δ'^ξ^ λυμα^εΐται, &ν μύνον οξυδερκής 6 δια- 
βλέπων {. Διδ χαΐ πρδς α1σχύνη\ αυτών προς οΰς δ *<> Ρ9α1. Υΐιΐ, 10. •τ εΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΛΡΟβΤΟΙΧ>ΙΐυΜ. θθ κ>6υς τ6, α *Ηγ<ιρκν Ιχ νιχρών. » Τίς <γ»φ«ν ; Ό 
βι^ς Έπ&Ι γαρ 6μ7ν διαφΟονουμένο'.ς {δοξι τφ των 
νακούργων 0«νάτφ άχοειοΰν τήν άκό τών θαυμάτων 
δ^ξιν αυτού {δι6 χαι (λεγον, « Τ{ ποεοίμεν ; δτι ό 
δνΟρωίΓος οδτος πολλά 9ημεΧ« «οιεϊ » ), τψ νταυρψ 
μλν 6μών άντέΟηχε τήν άνάίττβΦίν. Ύίζ ; Ό βε^ς 
άναστήνας αύτ6ν. Τψ Πβτρίί γάρ προσνέμει τήν 
άνάστανιν, έπει και κοινών ϊργον πβν δ ΟεοπρεπΙς, 
«λήν τών ύποτΓατικών χαρακτηρισμών της ζω«ρ- 
χικής Τριάδος, χαΐ Ίνα δ8(ξτ[^ αυτούς κάντευΟεν 
όεομαχουντας. Το γάρ οΙκε(? δυνάμει ούκ ένεχώρει 
τέως ειπείν οΐίτω γυμνόν, καί προς ανθρώπους 
οργώντας τά ^υτών αυστηααι, άφ' οδ και η1 του 
βεου δικαιοσύνη ούχ ύπετάγησαν. « Έν τούτψ οΰν 
τψ ονόματι, 6 Ηέτρος <ρηαίν, ούτος παρέστηκεν « 
δγιής. » Διά του, παρέστηκε, δΐ τ6, « Άνώρ$ωται, » 
δπεσήμανε. Και τ6, « Οδτίς έστιν Ι λίθος, » τήν 
άναφοράν ου πρδς τ^ν χωλον ϊχει, άλλα προς τδν 
'Ιησοΰν Χριστών, ο^ τψ όν<$ματι Ι^ρωται 6 χωλός. 
"Ος λίθος 6φ* όμών μεν τήν οίκοδομήν τεταγμένων 
έξουθενοΰται, εΙς κεφαλήν Ιϊ γωνίας του της πί- 
στεως γέγονεν ο^κου, αμφότερους συ<^άπτων τους 
τοίχους, τον έξ Ιουδαίων λαόν, και τον ίξ εθνών, είς 
μιας πίστεως συμφωνίαν. Σκέπει δΐ δτι καΐ το, κ 'Εν 
5λλψ ούκ Ιστιν ή σωτηρία, » τ^ ψαλμικόν έστιν 
έξαπλουν λ($γιον, το, • Ώαρ^ Κυρίου έγένετο αΰτη, » 
οΙονει ή συνοχή, και 6 σύνδεσμος ό σιυτήριος, ού πας 
άνθρωπος ούκ Ιξ ουδενός άλλου '^ παρά μόνου γέ• 
γονε του ακρογωνιαίου λίθου. "Οτι « Μηδέ Ιτερόν 
τι δνομά έστι, » τουτέστι, δόξα σεβάσμιος, ει μή 
μόνη αδτη ή έπί Χριστύν τον άκρογωνιαΤον λίθονΕ 
πίστις, τάς &λλας παρευδοκιμεΤν Ιχουσα πίστεις, ώς 
έπ* αύτζ τδ σωτήριον δεδομένον μόν^. ΚΕΦΑΛ. Β'. 
ρ ιστία άπο της Εκκλησίας υπέρ τής τών 
αποστόλων πίστης καρτερίας. Μερί όμοψύχου 
και καθολικής κοινωνίας τών πιστευσάντων» 
Έν ψ περί *Ανανίου κα2 Σαπφείρας, και πί- 
κρας αυτών τελευτής. 

« ΚεΛεύσαντες δέ αύτοιις Ιξω του συνεδρίου 

« άπ£λθεΤν, συνέβαλον πρδς αλλήλους, λέγοντες 

Ν Τί ποιήσομεν τοις άνθρώποις τούτοις ; δτι μέν _^ 

« γάρ γνωστύν σημεΤον γέγονε δι* αυτών, πάσι τοις 

« κατοικουσιν Ιερουσαλήμ φανερόν. Κα\ ου δυνά- 

« μέθα άρνήσασθαι. Ά λ λ* 7να μή έπΙ πλεΐον διανε- 

« μηθ^ εΙς τδν λαδν, άπειλησώμεθα αύτοΐς, μηκέτι 

<€ λαλεΐν έπι τψ ονόματι τούτψ μηδενΐ ανθρώπων. 

« Και καλέσαντες αύτους, παρι(γγειλαν αύτοΐς, τδ 

« καθόλου μή φθέγγισθαι, μηδέ διδάσκειν έπΙ τψ 

« ονόματι του *1ησου. Ό δέ ΙΙέτρος και Ιωάννης 

ι άποκριθέντες, πρδς αύτους εΤπον. ΕΙ δίκαιον έστιν 

« ενώπιον του Θεού , υμών άκούειν μάλλον 1[ του 

« Θεοΰ, κρίνατε Ού δυνάμεθα γάρ ήμεΙς & ε?δομεν 

^1 ΙοΑίι. XI, 47 '* Ηοαι. α, 30. ** ΡμιΙ οζ?α, 23. ιηίηββ, 81 ιηοάο βϋ φΐί Γβιη &ειιΐ!ιΐ8 ρβτ^ρΙοΙ&Ι. 
Ιάβο φίοςιιβ ίη βοηιιη εοηΓαβίοηβιιι αά ςαοβ θγ&Ι 
ΒβΓίηο, α1)ί (ϋχίδββΐ ; « Οηιοίβχίδΐίδ, » δίαΐίιη αάάίΐ, 
« δαδοίίΛνίΙ Ε ιηοΓίιιίδ. » Οιιίδ δυ8€ίΙανίΙ? Οβαβ• 
Οηοηί&ιη βηίιη νο1)ί8 β^αδ ορίηίοηί αο ^Ιοπβθ ίηνί- 
<ΐ6ηϋ1)α9, ρΐαοαίΐ αύοΙβΓβ ιηοΓίβ ίηΓαη<ϋδ άβΗία, 
6βιη ςΰφ β ιηΪΓ&οαΗδ ίΙΗ εΓβδ€β1)β( ςΐοη&ιη (η&ιη 
ίάοίΓΟο (ΙίοβϋαηΙ : • Οαίά ίβοίιηιΐδ ? ςαία Ιιίο Ιιοιηο 
ιηιιΐΐα 8ί£[ηα ί&οϋ *^ >»). οιαεί ςπίάβιη νβδίΓββ ΓβδυΓ- 
οβοϋοηβιη ορρορυϋ. 0υί8? Όβυδ ςυί δΐΐδοίΙα?ί( 
©υιη : ΡλΙγι δίςαίύβιη ΓεδυιτβεΙίοηβπι ΛΐΙπΒυίΙ, βΐ 
ςαία οιηηβ (ϋνίηηπι οραβ οοπιπιυηβ βδΐ, ρΓΦίβΓ 
ί11& ςυ» νίνιΩεβΒ ΤηηίΙ&ϋδ ρβΓδοοΕδ (Ιβδί^ηβηΙ: 6 
αΐ Ιιίηο (ΐυο€[ΐΐ6 ϋΐοβ Όβο ΑάνβΓ^βη οδΙβηύ&Ι; 
ηοηάυιη βηίιη Ιρηαροπδοεοβδίοδίηβύ&ΐυΐϋ&ηυάβ 

(ϋθ€ΓβΙ ρΓ0ρΠ& ρθΐ61ΐΙί& βυΐη ΓεδΙΙΓΓβΧΙδδβ,ρΟΐίδδί- 

ιηαιη αριιά (ιοηιίηββ ςηί βυα δΙ&ΜΙΐΓβ ηίΐ6ί)&ηΙυΓ, 

βΐ ίάβο 1)61 ^υ8^^ι^βθ ηοη ΒΤΒ,Ώί 8α1)^6^ι^ ^*. « Ρθγ Ιιοο 

6Γ^ο ηοιηβη (αίΐ ΡεΙπιβ) ίδΐβ αδίαΐ δβηαδ. » ΥβΓίκ) 

« Αδίαΐ, » 8ΐι1>ίηάίο&1 « ΕΓ6ϋΙιΐ9 βδΐ. » ΕΙ ςυοά αϋ : 

« Ηίο βδΐ Ιαρίδ, η ηοη αά οίαηάυιη ΓβΓβΗυΓ, 86(1 &<1 

^68υIη ΟΙιπδΙπαι, 0031x8 ηοπιίηβ Γθ1)θΓ£ΐΙη3 6δΙ είαυ- 

<1α8. Οπί ΙβρίδαγούίδςυίάβιηφάίΩοίυπιΟΓάίη&ηΙί- 

1)08 ΓβρΓθ1)&Ιυ8 68ΐ, Γ&οΐυδ 68ΐ αηίειη ίη εαραΐ αη- 

§υ1ί ίη βΒ(ϋί)οίο ίΐάεί, αΐηιιηςαε οοη3Όη$6η8 ραηβ- 

Ιβηι, ηβηιρβ ^αά&^^υIη ρορυΐυπι αίςυβ ^^βηϋΐβιη,ίη 

υηίυδ Ωάβί εοηοοΓ^ίαπι. ΟοηδίάβΓα τθγο ςυοά βΗ&ιη 

ίά ςυοά δβςυϋιΐΓ, « Ρθγ αΐίαιη ηοη βδΐ 8&1θ8, » 

Ρδ&ΙπιίδΙ» βχρίαη&ΐ ΟΓ&ουΙυπι ςαο άίοίΙπΓ, « Α Οο- 

πιίηο ίαοΐΌδ βδΐ ίδΐβ, » Ι&ηςηαπι οορυΐα βο οοη- 

3αηεϋο δαΙιιίΑηδ» ίά ίηάίοαηδ φΐοά οπιηίδ Ιιοπιο α 

ηαΐΐο αΐίο ςααηι & δοΐο αη^αΐαη Ιαρίάβ ίαοΐαδ €8( 

« Νβςαβ αΐίαά υΐΐυιη ηοοαβη βδΐ, » Ιιοο βδΐ ν^ηβ• 

Γ&ηάα βίοηβ, ηίδί 8θ1& ίΐάβδ ίη εΐιηβΐυιη Ιβρΐάεπι 

&ηβα1&Γ6Πΐ,ςαβΒ ροίβηδ 68ΐ οπιηβπι βΐίαπι οΙ^δουΓαΓβ 

β(ΐ6Πΐ, αϊ ίη ςαα δοΐα ά&Ιυιη βδΐ 8&1α(βΓ6. 

«7 ΟΑΡϋΤ V. 

Όβ χπΰτβάιιΐιε ροηΗ/ί<ήΙιι$ ςΜΐ\;«/>«δαηΙ ηβίη ηοτηίηβ 
€ΗΗ$ί% ραίατη ΙοςηβτβηίιΐΓ, βί νβάίηίβρναΐίοηβ αρο- 
ΒίοΙοτηπι : άβ ΕΓ-αΙβειχ ρναΗαηιτη αοϋοηβ ο6 βάβί 
αρο8ίοΙοηιηι οοηΒίαηΙιατη. Όβ ηηαηίτηίίαΐβ εΐ ιιηε- 
νβτ$αΙί οοτηηιηηίοηβ οτεάεπίχηνη. Ιη ςιηο βίχωη άί 
Ληαηία βί 8αρρΜτα αοετΙ>αςιιβ €οηιιη ιηογ*2«οοη(ί- 
ηβίντ. 

IV, 15-23. «Οιιηιβα1βπΐ3ηδδίδδθη1ί11ο8β€θηοί1ίο 
« 86θ6(1βΓ6,οοηΓβΓ6ΐ)αηΙηιυΙαο,άίε6ηΐ68:Οαίά Γαοίβ- 
« πιοδ Ιιίδ 1ιοπ)ίηίΙ)υ8?5ίςΌί(ΐ6ηι οοηδρίοαπηι δί^ηαηι 
« βάίΐυιη βδΐ ρβΓ βοδ οηιηίΙ)υδ Ηα1)ίΙαηϋΙ)ΐΐδ ^βπιδίι1βα) 
« πιβηίίθβίοιη,ηβο ροδδυπιυδηβςαΓβ.^βάηβηΙΙβπηδ 
« άίβρβΓ^ΕΐυΓ ίη ροριιΐυπι, ιηίπίδίηΙβπηίηβιηυΓίρ- 
« δίδ ϋβ άβίηεβρδ ΙοςαβηΙπΓ ά• ηοηιίηβ Ιιοο ηΐΐί 
Μ Ιιοπιίηαηι. Οαπιςυβ νοε&δδβηΐ βοδ. ρρφοβρβΓαηΙ 
• ηβ οηιηίηο ΙοςυβΓθηΙιΐΓ, βυΐ άοοβΓβηΙ άβ ηο- 
« πιίηβ ^βδα. ΡβίΓΟδ υθγο βΐ ^ο&ηη6δ άίχβΓοηΙ αά 
»< βοδ : Αη ]αδ1υπι δίΐ εοΓαιη Οβο νοδ αυάίΓβ αΐ3[ζίδ 
« ςααηι Οβυιη, 3ΐΐ(1ίοΕΐβ. Νοη ροδδππιιΐδ βηίπι ςυω 
ν νίάίπιαδ 6ΐ ααάίνίπιηδ ηοη Ιοςϋί. ΑΙ ίΐΐί αάάίΐίδ 
«ι ιηΐηί» άίπιίδβΓαηΙ 608, ηοη ιηνβηίβηΐβδ ςηοη&ιη Θ9 (ίΒηϋΜΕΝΚ ΤΑI^^^Ε ΕΡΙ800ΡΙ. 10• « ίηόάο ι11θ9 ρηηΪΓβηΙ ρΓορίβΓρορΏΐΏΐη,ςυοάόιιΐτ Α • χαΐ ήχού^79μ«ν, μή λβλβίν. 0( Α «ρό««ικ(λη§& η65 ςΙοΓίΠεαΓβηΙ Οβυιη ^αρβΓ βο ςαοά βοοίάβΓ&Ι• 
κ ΕΓαΙ βηίιη ρ1α9 ςα&ιη ςιι&άΓ&^ηΙα αηηοΓυιη 
« Ιιοιηο ίη ςιιο βιΐίΐηπι θγ&Ι βίςηαιηΐιοο 5&ηαΙίοηί9• 
κ Οίιηίδδί αιιΐθΐη τβηβΓυηΙ αά »αο$. » α μενοι απέλυσαν αυτούς, μη^ν βύρίαχοντχ, τ&• χ^ 
ν χολάσωνται αύτο(>ς διά τ^ λαόν, Βτι νάνης Ιίόξα- 
« ζον τον θΒον Μ γκγον^ι. *£τη»ν γάρ ήν «λβι^ 
« νων τεσααράχοντα & άνθρωπος, έφ* 5ν έγιγ4ν•ι τ) 
« ση μείον τοντο τ^ς Ιάιηως, "Απολυμένης ^ ήλΦο» 
« προς του; Ιδίους, η 

06πω των προτέραιν άναπιυσάντββν τα>ν άπονκ4- 
λων πειρασμών, εΙ< Μρους ένέβαινον ο*χονομιχ&ς 
ϋρωτον μίν γάρ έ)(λευάσΟησαν β!ς μ&Οην πάντι^, 
&ποτΕτευθέντβς τήν των άγνώστ«ι»ν αύτοΤς γλωσσ&ν 
ένέργειαν. Δειίτερον, εΙς κινδύνους Ιμβα^νουσιν. Οή 
εφεξής δΐ ταύτα, άλλα πρώτον ταΤς ^ημηγορίακ 

εύδοχιμήσαντες, χαΐ οίονεϊ Ιγγυμνασάμβνοι προς 

παρ^ησίαν διά του θαύματος του χωλού, μάλισν 

βχβΓοί^ιΙί. Οβο ροΐίδδίιηαηι ρβπιιίΐίβηΐβ, Ιιίηο^οβΓ- ^ ^,^.- α^,γχωρή παντός, το έ/τευΟιν των αγώνων |. 

τττονται. Σχ^πβι δέ μοι εντεύθεν τήν των Ίουδα{ι*ι Ουιη α ρηοπΙ)ΐΐ9 αΓηίο(ίοηι1)Ό8 ηοηάαιη Γββρί- 
Γ&89βηΙ αροδίοΐί, (ΙίδρβηδαΙίοηβ ςα&ά&πι ίη αΐΐαβ ίη• 
οί€ΐβ1)αη(. 5ι'(|υί(ΐ6Πΐ ρππιυηι. βιιΗβαηηαΙί δαηίοιη- 
η65 Ιαηςααπι βΐιπί, Ιια1)ίΙ{ΐ δυβρίοίοηβ οΐ) βΓβοαοίαιιι 
ίςηοΐβπιιη ΐΐΐίδ ϋη^^απαιη. 8βοαη<1ο, ίη ρβΓίοα1& 
ίηείάυηΐ. ΗδΒΟ Ιαπιβη ηοη 969β 9ΐα1ίπι 8α1)96ςαιιη- 
ΙαΓ. 98 56ά ρππιυπι οοηείοηίΙ)η9 οοΐΐ&αάαΐί βΐ ρβΓ 
οΐ&αάί πιίΓαοαΙαιη αά (Ιίββηάί Ιί1)6Γΐαΐ6Πΐ νβίαΐ (&πιίηί1)α9 Ιαη^^υηΙαΓ. Τα νβΓο ^α(1η?οπ1Iη ΙβοΙιη&Β 
πιαίοδςαβ ηί5υ9 Ιιίηο πιίΐιί οοη^ί^βΓΕ. Ιη 01ιη9ΐο 
βηίπι ςυ8βΓ6ΐ)αη( ςαί βαπι ΐΓαάβΓβΙ, Ιιίο &Ι116Π1 ίρ9ί- 
πΐ6ΐίη]ίοίυηΙ ιηαηα9. οοηΩ(ΐ6η1ίθΓ69 ^&η1 αε &!ΐ(1&- 
οίοΓβδ ροδΙ ΟΓυοβπι βίΤβοΙί, οητη βϋ&ιη ΙβιηρΙί άαοβ 
&ά ΐ6ηΐ6Γ€ίπιιτη ίαείηηδ υδί δίπΐ, &<1 ρυΙ)1ίεαπι εη- 
πιβη ΓαεΙα ίηνβΓίβηΙβδ, βΐ ηοη αά ρπνα1α9 υΐεί- 
δεβηάυπι ίη]υηαδ, ρπουΐ ίΐΐίδ πιοπδ βΓΛί. Νβςιιβ Γβ- 
εΐα αά ίηευΓΓβηάαπι ίη &ρο9ΐο1θ9 ΙβΙβηάβπιηΙ, 
ηβπιρβ αρρείοηΐβ νββρβΓα : ςυ® ^α^^ίΓ^9 ςυί 36ΠΙ 
Γ&νίΙ ιιΐ αά ηιαίοδ εοπαΐυδ ΙθπιροΓί9 9ραΙίο 3ΐινα- 
ΓβηΙαΓ, ίη πιβίυηι εοη^ίείβη(^ο αροδίοΐοδ ρβΓ εαδίο- 
(Ιίαιη, βΐ Ιιίηε βπιοΠίρβ βοδ ρΓονίάβ εοςί(αηάο : καχοπραγμοσύνην. ΈπΙ μίν γαρ το3 Χριστο^ί τί» 
παραδώσοντα αύτδν έζ^νουν, ένταΰθα €1 αύτοΙ τ^ 
χεΤρας έπιβάλλουσι, θρβ^^εροι να! τολμητίαι χ•- 
ταστάντε; λοιπόν μετά τ^ σταυρόν. *Α<ρ* ο2» χαΐ τ^ 
στρατηγψ του Ιεροΰ προς τήν τόλμην έχρήσαντο, ε?ς 

δημόσιον Ιγχλημα, χαι ούχ Ιδιωτιχόν, τά γενόμενε 
μετχτρεποντες, ώς Εθος αύτοΤς. 06χ έχρι^σαντο 91 
παρευθυ τ^ χατά των αποστόλων έπισυστάβει, 
εσπέρας δήθεν έπιλαβούσης. Και τοΤς *ίουδαίοις μΐι 
έπΙ χακουργ•4 χρι^σασθαι τ^ έχεχειρί^ ύπηρξεν, ιι; 
πτόαν έμβάλλουαι δια της φυλαχής, χαΐ ταύτρ μχ- 
λάξαι αυτούς προμηθουμένοις ΤοΤς άποστόλοις δε ή αροδΙοΗδ νβΓΟ πιοΓα Ββί (ϋδρβηδαΐίοηβ ΟΓάίηαΙα ^ β ι* * • α ι ι » ν* 

βδΐ. αΐ ΩβΓθπΙ αυίΙβηΙίοΓβδ. Ουίπίπιο εοΓαπι πιηΐΐί- ,,.^, * ^ ^ , ,? , ^^^ γεν σβαι ψχον μ, η. 

. (^ Αλλα γε οή χαι το ε*ωπιον μεν του πλήθους οεσμη- 

σα!, λαθραίως εΐ άναχριναι, της αχρας ^ν (ολιότη• 

τος, Φοβούντων μ^ τους δεσμουμένους χατενώπιον 

χού πλήθους, έταζόντων δέ 6πό διχαστηρίψ δήθεν 

ώς παρανομούντας• χατ' Ιδίαν δέ, τψ μή ττί τούτ»ν 
πα^ρησ(<ί τους θεατάς το βέλτιον έλέσθαι, χβί ύνέ 
θαύματι των έτχζο μένων. Έν ποί^ δέ δυνάμει χαί• 
τοι είδότες έρωτώσι (πώς γάρ ούχ είδότες ο1 οιά τέ 
χατβγγέλλειν του Χριστού τήν άνάστασιν χατέχον 
τες αυτούς ;). ο'ό μενοι τφ δέει του διχαατηρίον 
έξάρνους αετούς γενέσθαι, χα! το παν αύτοΐς ούτως 

έρωτώσι δια τούτου ύπάρξαι. « Έποιήσατε, • δέ &α- 
σιν, οίον, Ποίφ δυνάμει έποιήσατε, ώς αυτών, ο& το» 
Χριστού τ^ δυνάμει τού ^ηι)ργημένου. Άλλ* ουδέ 
όνομαστι τού χωλσύ ίφασαν, Άπεπνίγοντο γάρ Ιικίίηβ θοδ νίηχίδδβ, είαπι νβΓο 6Χ3ΐηίη&Γ6, δππιπιί 
ηίοΐί θΓαΙ; ςιιο ΙβΓΓβπβπΙ βοδ.ςιιί οοΓαπι πιιιΙΙίΙυ(1ίη6 
νίηείΓβηΙαΓ, βΐ δαί) ΐΓίΙ)αηαΙί βχ&πιίηαΓβηΙαΓ, νίάβ- 
ΙίεβΙ Ιαηςηαπι ΙπαηδβΓΟδδΟΓθδ ; ββΟΓδίπι νβΓΟ ηβ 
(ϋε6η<1ί Ιί()βΓΐαΐ6 δρβοΙαΙΟΓΟδςυοά δ&ηίπδ 6δΙ βΐίςβ* 
ΓβπΙ, βΐίαηι ο1) βοραπι ςυί βχβπιίηαΓθηΙυΓ αι1πιίΓ&- 
ϋοηβπι αε πιίΓ&οηΙηπι. ΡβΓ ςιυαπι νβΓΟ ροΐβδίαΐβπι, 
ςααηςιυαηι δείοηΐβδ, ίπΙθΓΓομαηΙ (ςαοπιούο βηίπι 
ίβηοΓαΓβροΙβΓαηΙ, ςυίρΓορΙβΓβαβοδΙβηαβραηΙςυοά 
ΟΙΐΓίδΙί ΓβδϋΓΓβείίοηβπι αηηαηΙίαΓβηΙ ?) βχίβΐίπΐίΐη- 
(ββ 608 ΙίπιοΓβ (πΙ>υηαΙίδ ηβ^αΙυΓΟδ : βΐ ςιιαδί, ίρ- 
δίδ ίΐα ίπΙθΓΓθ^αη(ίΙ)υδ, ηο^^οΐίαπι οπιηβ δυεεβδδα- 
Γυπι βδδβΐ. « ΡθοίδΙίδ » αυΐβπι άίευηΐ, ηβπιρβ, Ουα 
ροΐβδίαΐβ ΓβείδΙίδ, Ιβηςηαπι ίρδΟΓυπι, ηοη ΟΙιπδΙί 
ροίοδίαίο ρβΓαοΙαπι βδδβΐ. δβά ηβςιαο ηοπ)ίη&Ιίπι εΐίΐϋάυηι (ΙίχβΓυηΙ : βχ Ιιοο βηίπι αάβο &η^βΙ)αη- [) '^ούτφ ώς μηδ' όνομάσαι έθέλειν τήν θεραπείαν. Ιυπ, αΐ ηβςυβ επΓαπι ηοπιίηαΓβ νβΠβηΙ.ΙίΙβο Γβδροη• 
<1ίΙ ΡβίΓΠδ : Νοπιίηβ Ιβδα ΟΙιπδΙί Ναζ&Γβηί, ςαβπι 
νοδ εΓϋοίΠχίδΙί^, ευπι α1)^6^ια ραίπα βΐ ραδδίοηβπι 
(Ιίοβπδ βΐ ιβδΠΓΓβεΙίοηβπι.ΡΓββάίεαπιπδ, ίηςυίΐ 1ια• 
πιΐΐΐα, ρΓορΙοΓβχίπιίαπι ΓβδΠΓΓβεΙίοηβπι^ΙυπαηΙβδ. 
υΐ)ί αυΐρπι Ιιίδ δΟΓΠιοηίΙιαδ 60δδιίπ1π]αδ86ι«α^1^αη- 
βίΐ βΐίαπι ςυ.Ό α δοΓίρΙυπα δπηΐ, Ιαρίιΐβπι άίεβηβ 
αη^αΙίίΓοιη, βΐ δί ςυίιΐ αηίβα άβ Ιιαε Γβ & ηο1)ί9 
(ΓοοΙαΙυιπ βδΐ. ΟοπδίάβΓα νβΓο ςυοά αΙ)ί άοεβΓβ ορ- 
ροΓίαηιιπι βδΐ,βΐίαηι ρ^ορι1βιίαδα^(1υευηι, 99 υΐ ίη 
ρποη εοηείοηβ : ςυ&ηάο ααΐβπι δοΐαηι ΙίϋβΓβ 1θ€[Όί, 
•θηίβηΐί&πι ίβΓαηΙ : Νβςηβ βηίηι ββΐ &11υ<1 ηοοιβη Διόπερ 6 ϋέτρο;, Τψ ονόματι Ιησού Χριστού τοβ 
Ναζωραίου, δν ύμεΐς έσταυρώσατε, άπεχρίνατο, συν 

τ^ εύτελεΤ πατρίδι χαΐ τλ πάθος εΙπών χαι τήν 
άνάστασιν. Κηρύττο;Λεν τα ταπεινά διά του υπερ- 
φυούς της αναστάσεως έμΓ.ύμπεύοντές. Τούτοις τοΤς 
λόγοι; πλήξας αυτούς, προστίθησι χα! τα άπο της 
Γριφής, τον λίθον φημ» τ^ν άχρογωνιαΐον, χαΐ ε? τι 
περί τούτου προδιείλ/,πται ήμΤν. Σκόπει δέ, δτι ίίτε 
μέν δ.δ«ξαι έΧρήν, χχ! προφητεία; προάγουσιν. ώς 
έπ! τής πρώτης δημηγορίας, δ'τε δέ πα^ίρησιάσι- 
σθαι μόνον, αποφαίνονται. Ούτε γάρ έστιν Ιτερον 
βνο[Αα, φησι, τ6 δεδομένον. Κα! τί τούτο, ε?ρητ«ι 101 ΟΟΝΒΙΒΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΪΌδΤΟΙΛΗϋΜ. Ι Μ 

^δη. Πρ^ς ίΐιλατον Α ο^ δγοονι το^ς άποντ^ Χους ]^ 4&ΐΌΐη,Ιηςτιϋ.Ε( ςυίά Ιιοο βϋ ,]8ηι άΐοίαιη ββί.Υβηιιη ώς τον Χριστόν, άλλ* αύτοι κρίνου^ιν, αΐνχυν^μινοι 
*χ«1 έρυθριάζοντις τά ιτρ($χκρον, χαΐ δβδοιχ^ες μή 
άπο τούτων χα ι 6π1ρ έχε (νου έγχληθώσι. 

« ΚαΙ άπήγγβιλαν Βσα πρ^ς αύτους δΐ άρ*/Μρ(Ις 
« χα\ οΐ πρεσβύτεροι εΤπον. Οΐ ίΐ άχούσαντες όμο- 
< Ουμαδ^ν ήραν φωνήν πρ^ς τ^ν βεδν χαι εΐπον » 
(ούχΙ φιλοτιμίας ϊνεχεν διηγούνται, άλλα της Χρί- 
στου χάριτος τα τεκμήρια έιτιδειχνύντες)• « Δε- 
ι σποτα, συ ό θεός, 6 ποιήσας τον ουρανέ, χαί τήν 
« γήν, χαι τήν θάλασσαν, χαΐ πάντα τα έν αύτοΐίς, ό 
« διά στίγματος Δαυίίδ παίδες σου εΙπών. > 

*Ορα πώς Ιστιν ήχριβωμένη χαι χατά χαιρους ή 
τούτων ευχή• δτε μ^ν γαρ τον δξιον εΙς άποστολήν &ρο8ΐο1θ9 υοη άυοηηΐ &ά ΡϋαΙαοι ςαβηβάιηοάΌΐη 
Οΐιπδίαιη, ββά ίρ$ί ^η^1^^αηι : ίπιρηπιίβ ςαίάβιη ηι• 
1)0Γ6 &ο ρυάοΓθ &ίΤ60ΐί, άβίηάβ ϋιηβηΐ68 ηβ &1> Ιιίβ 
βΙΙαιη άβ ίΐΐο αοοαδβΓβηΙυΓ. 

IV, 23 25. « ΕΙ ηυηϋ&τβπιηΐ ςυΦουηςυβ &ά βοβ 
« ροηΙίΩοββ αο ββηίοΓββ (ΙίχβΓαηΙ ΑΙ ίΙΗ ουπι &α• 
« άίβββηΐ, ηηο βηίιηο βίβνανβηιηΐ νοοβιη αά Οβυιη 
« &6 (ΙίχβΓαηΙ » (ηοη ουρίάίΐαΐβ Ιβηάίδ ίπίΐυοϋ 
ίβΙΙιίΒο οοιηιηβιηοΓ&ηΙ,8β<1 Οΐιπδϋ ^Γ&Ιίβθ βί^α <16• 
ιηοηβίΓ&ηΙ) : « Οοιηίηβ, Ιτι ββ Οβυδ ςιιί ΓβοίβΙί ο(β- 
« Ιυιη 6( (βιταιη, αο ιη&Γβ, ςασςαβ ία βίβ βαηΐ ; 
Λ ςαί ρβΓ 08 Βανίά ραβπ Ιαί άίχΐδίί. • 

Υίίΐβ ςααπι &1)8θ1υΙα 8ί( 3αχ1&ςιιβ (βιηροΓυιη οο- 
ε&8ίοηβ3 Ηοηιιη ρΓβοαϋο.δίςαίάβιη ςυ&ιιάο άί^πυαι ήξ(ουν δειχΒήναι αύτοϊς• Συ, βδχονται, Κύριε, χαρ- -^ &ά αροδίοΐαΐηπι άθπαοηδίΓαπ ΒίΙ)ί οαρί6ΐ)αη1, ρρβ- 
διογνώττα πάντων. Προγνώσεως γάρ ήν έχει χρεία. οαηΐβδ άίοβίι&ηΐ: Τα, Οοπιίαβ, οοΓάίαπι οο^ηίΙΟΓ Επειδή δΐ ένταυθ* τους αντικείμενους έπιστομι- 
σθήναι έχρήν, ■ Δέσποτα, » έπιβοώνται. Και δσπερ 
συνθήχας απαιτούντες αύτον τήν προ<ρητε(αν ε?ς 
μέσον αγουσιν, £μα και εαυτούς παραμυθού μενοι, 
δτι εΙκή καΐ κατ* αυτών και κενώς μελετώσιν οΐ 
εχθροί. Σκοπεί δέ καί έπιείκειαν. Ου γάρ εύχονται 
κατα(3ράξαι αύτοΰς καΐ χαταβαλεΐν, άλλ', "Επιδε έπι 
τάς άπειλάς αυτών, και δλς τοις δούλοις σου μετά 
παρρησίας πάσης λαβείν τον λύγον σου έν τψ τήν 
χεΤρά σου έκτεϊναι, τουτέστιν έν τψ ττ,ν αμαχύν σου 
δύναμιν περιέπβιν ή μας. Τοΰτο γάρ ένταυ'ία ή 
χειρ, Τήν 5μαχον γάρ δύναμιν δηλοΰν βούλεται, ώς 
έπι του, ι Ή χε(ρ σου Ιθνη έξωλ^θρβυσεν. » ΈπΙ δε 
του ανωτέρω, τό, • Ή χείρ σου κα•. ή βουλή σου οιπαίαπι ; ίΙ)ί βαίιη ρΓ»οο@ηίΙίοαΐ8 βΓ&Ι ηβοβδδίΙβΒ. 
Ηίο απίβαι ςαοηίαπι αάνβΓδ&ηοΓααι ΟΓα ούΙαΓαΓβ 
οροΓΐβΙ)&1, « 0οαιίο6« » ίποίαπι&οΐ. Ε( Ιαηςαααι 
ραοΐί βάθπι αΙ) 60 ρο8ΐα1ααΐ68, ρρορίιβίίαπι ία 
πίθάίαπι ρΓοίβΓααΙ : 8ίπια1 6ΐ 86ίρ808 οοπδοΐααΐββ, 
φΐθ(1 αΙ)8ςαβ ο&α8& οοηίΓα ίρβοβ ταοεςαβ οοααρβα- 
ΙαΓ ίοίπιΐοί. 0οο8ί(ΐ6Γα ςαοςαβ βΐ πιοάβ^Ιίαπι : 
αβςαβ βαίπι οηρίααΐ άίδΟβΓρβΓβ απ Ι ρβΓάβΓβ, 86ά, 
Κθδρίεβ, ίηςυίααΐ, αά ηιίη&3 βοηιπι, βΐ άβ, δβΓτίβ 
(αίδ αΐ οαπι οπιαί ΙίϋβΓίαΙβ δβΓΟίοαβαι Ιυαπι 1ο- 
ςααηΙΠΓ, πιααυαι (υαπι ροΓπςβαάο, Ιιοο βδΐ, ίο- 
τβηάο ηο8 ία6χρα^ααΙ)ί1ί Ιηα ροίβηΐία. Ιά βηίπι 
81^1 ΩεαΙ Ιιοο Ιοοο αιααυδ. ΥαΚ βαίπι ίαβχρα^αα- 
1)ίΐ6πι δίςαίΑοαΓβ ροΐβαΐίαπι, νβίοΐί οαπι αίΐ: • Μα- προώρισε, » ή χε(ρ τδ μετά λ(5γου και δεόντως παρά ^ οαβ Ιυα ρ^αΐ68 άίδρβΓάίάίΙ •*. ι Ια δαρβηοΓ'ώαδ θεού τά πάντα διεξάγεσθαι δηλοΐ' δτι καί μύνη ή 
σύνθετο; φύσις κα» λογική, ήτις ουκ άλλη Ι) άνθρω- 
πος, χειρ ι ώς έπίπαν τά χρίιωδέστατα έκτελεϊν 
εΓωθεν. « Ίνα τ( έφρύαζαν Ιθνη, καΐ λαοί έμελέτησαν 
• κενά ; παρέστησαν οΐ βασιλείς της γης, χαΐ οΐ 5ρ- 
« χοντες σ^νήχθησαν έπΙ τλ ούτο κατά του Κυρ (ου 
« και κατά του Χρίστου αύτου. Συνήχθησαν γάρ 
« έπ' αληθείας έπ'. τον άγιον παϊδά σου 'ίησουν, δ'ν 
« εχρισας, Ηρώδης τε και Πόντιος Πιλάτος. » 

Ποια έθνη έφρύαξαν χατά του Χρίστου ; Τά τών ααίθπι υ6γ1)Ι8, > Μ&ααβ Ιυα βΐ οοαδίΐίαπι Ιαυαι αα- 
16& άβΟΓβνβΓ&αΙ. ■ Μ&ηαδ βί^ηίΩο&Ι οηιαία (ΙβοβαΙβΓ 
βΐ οαπι Γ&ιίοαβ & Οβο 0Γ(1ίη&π, ςυοαί&πι δοΐα 
οοαιροδΙΙα Γ&Ιίοο&Ιίβςυβ ο&ΙαΓα, ςαβθ αοα &1ί& βδΐ 
ςαααι Ηοπιο, αιβαα αΐ ρίαπηιαπι ςαβθ αΐίΐίδδίαια 
δηαΐ βΓΩοβΓβ βοΐβΐ. 

IV, 25 27. « Οα&Γβ ίρβηιη'^ΓϋοΙ ααΐίοαβδ βΐ ρο- 
« ραΐί πιβάίΙ&Ιί δυαΐ ίααπία? ΑδΙίΙβπιαΙ Γβ^ββ 
« 16ΓΓ8Θ βΐ ρηαοίρβδ οοανβηβπιαΐ ίο ααααι αάνβΓ- 
« 808 Οοαιίαααι βΐ αάνβΓδαδ ΟΙιπδΙπια 6)υ8. €οα- 
« νβαβΓααΙ βαίπι νβΓβ αάνβΓδοβ δααοΐυπι ραβΓαπι 
« Ιααηι ^β^>απ1 ςαβπι υαχβΓαδ, 40 ΗοΓοάβδ δίπιαΐ 
« βΐ ΡοπΙίυβ Ρίΐαΐϋδ. • 

Οαδθπαπιη&Ιίοαβδ αάνβΓδίΐδ €]ιπ8ΐαπ)ίΓ6Π)α6ΓυαΙ? Ιουδαίων, δηλον•^τι. ΕΙ γάρ χαί Ιουδαίοι ήσαν παν- Ο Νβϋοπβδ τίάθΐίοβΐ ^υάΦ0Γαπ1. Ναπι 6(δί οοιαββ τες, αλλ* ουν έκ διαςρύρων εθνών, έν οίς ήσαν δι- 
εσπαρμήνοι. Τ^ δ^, « Ποιήσαι δσα ή χείρ σου, η τουτ- 
έστιν, ουκ αυτοί ίσχυσαν, άλλα συ εΤ 6 τ^ παν έπι• 
τρέψα; καΐ ε'ς πέρας άγαγων, 6 εύμήχανος χαί σο- 
ςρύς. Συνήλθον μίν γάρ έχεΤνοι ώς έχθροι, και φο- 
νική προαιρέσει, έπο(ουν δ% α σι» έβδύλου. 

« Σί>ν Ιθνεσι χαΐ λαοίς Ίσράήλ. » 
Έν Ιερουσαλήμ 'ΕβραΧοι μιτά ΚαΤάςρα χαΐ Άννα, 
λαοί μετά Πιλάτου, ^αά{Β^ βΓ&οΙ.&ΙΙαπιβα βχ ν&πίδ η&ϋοαί1)υ8 ν6ηί6ΐ)απΙ 
ίαΙθΓ ςα&3 (ϋδρβΓδί βΓ&αΙ. « ϋΐ ΓαοβΓβαΙ ςπΦουα^ 
ςαβ ηι&ααδ Ιαα : » Ιιοο βδΐ, αοα ίρδί ροίηίδδβαΐ, 
86(1 (α 68 ςαί γ6πι οαιαβπι ρ6ΓπιίΙΐ6ΐ)&δ βΐ α<1 Ωαβπι 
άβ<1αο6ΐ)&8, αβπιρβ ρπυ^βαδ αο βαρίβαδ. ΙΙΙί 8Ί(]αί- 
ά6αι οοανβαβΓ&αΙ Ι&αςαααι Ιαίπιίοί βΐ Ιπαοαίβαΐα 
▼οΐβαΐαΐβ, δβά ί&οίβΙ)αα( ςυεθ Ιη νο1βΙ)α3. 

« Ουηι ςβπΙίΙ)α8 6ΐ ροραΐίδ Ιδπαβί. » 

Ια ^6η18α1βπ1 Ηβ1)Γθί οαπι Οαίρΐια βΐ Ααα&, ρο- 
ροϋ οαιη Ρίΐ&ΐο. *^ Ρβλί. χχχχιιι, 3. 108 €ΒθυΜΕΝΠ ΎΚΚΟΛ ΕΡΙβΟΟΡΙ. 104 « υΐ ίαοβΓβηΙ φΐβοηηςΌβ ιη&ηθ5 Ιηα 6( οοηβίϋοΐη /^ « Ποιήσαι 5σα ή χβ{ρ «οι» κκΐ ή βοολή βοο «ρ- « Ιααιη αηίβα (ϊβή άβοΓβνβΓ&ηΙ. » 

Μβιη δί^ίβο&ηΐ ιηαιιαβ βΐ οοηδίΐίαηα. Ναΐΐα βηίιη 
οοηβίΐϋ ηβοβδδίΐαβ, οαΐ αάββΐ ροΙβηΙί&. ΡαοΙα 8πηΙ 
βΓ^ο ςυοθοαηοιαβ αϊ) ίηίΐίο 0Γάία&8ΐί ΑροβΙοΙοΓαιη 
ίίτςαβ ρΓβοαΙΙο ηοη βΓαΙ αά Γβρβίίβηάαβ ιηοΐββίίαβ, 
8βά ρΓο βναη^βΐίοβθ ΟΓ&Ιίοηίβ 8αοο68&α ; ηβ€[αβ 
βηίιη (ΙίοβύαηΙ, 1.ίΙ)βΓα, 56<1, θα ΒβΓνίβ Ιαίβ, ηΐ οαηι 
1ϋ>6Γΐαΐ6 ΙοςααηΙαΓ. 

IV, 29 31. « ΕΙ ηαηο, Οοηιίηβ, Γθ>ρίοβ &<1 ηιίη&β 
« βΟΓαηι, βΐ (Ια 36Γνΐ9 Ιαίβ, αΐ οαπι οηιηί 1ϋ>6Γΐ&ΐ6 
« ββΓΠίοηβπι Ιαυπι 1θ€[α&ηΙαΓ : ιη&ηαιη Ιη&ιη ροΓ- 
• π^βηάο &(1 Ιιοο, υ Ι δοηαΐίο βί βί^οα βο ρΓ0<ϋ^& 
Μ 6(]&ηΙυΓ, ρβΓ ηοπιβη βαηοϋ Ρίΐϋ Ιηί ^65α. Οηηι• 
Μ ςαβ οπαδδβηΐ ίΐΐί, πιοΐαβ 68ΐ Ιοοαβ ίη €[υο βΓ&ηΙ α ώριη γκνέσ^ι. » 

Το αύτο βούλβται Βηλουν ή χβΐρ χαΐ Ί^ βουλή. Λύ- 
ναμις γβρ φ ιιρόαβστιν, ού χρβίβ βουλτ.^. 'Οαι οον 
διέταξας Ιξ αρχής γέγονιν. Ού παραιτιζοΜος δΙ τ6> 
8υ9χκρών ή τών αποστόλων ιύχή, &λλ* ύκ^ρ «ύοδώ- 
«εων το'3 εύαγγκλιχου κηρύγματος. Ού γβφ είνον, 
'Εξελοϋ, άλλα, Δ6ς τοις δούλοις οου, μΜχά ιη^ρτ,- 
νΐας λοιλειν. 

« Και τά νΐϊν, Κύριε, Ικιδ» &κΙ τάς άικιλας αί- 
« των, χαι (^ τοις ίούλοις οου, μβτβ ιεα^^η«(ΐ( 
α ιιάσης λαλεΐν τ^ λύγον σοο, ^ ^Φ ^^ Χ^Η*^ ^^ 
α εχτείνειν σε ε^ς ?ασιν, χαΐ σι^μεΐα χαι τέρβτα γι- 
α νέσθαι δια του όνύματος τοίί αγίου παίδες οου Ίΐ)- 
« 9θΰ. ΚαΙ δεηθέντων αύτων, ΙοαλιύΟη 6 τύ«ος {? « οοηβΓ6§;αΙί, βΐ ΓβρΙβΙί βαηΐ οιηηββ δρίήΐα βαη- η « Φ ήναν συνηγμένοι. ΚαΙ έκλήοΟηβαν &ιηντκ « οΙο, αο 1οςαο1)αηΙαΓ ββΓΠίοηβπι Οθί οηπι 1ίΚ>6Γ 
« Ι&Ιβ. η 

5ί(;ηαπι ςυοά &αάίΙ& βδββΐ ΟΓαϋο, ίαϋ ΙβΓΓβ- 
ιηοΐαβ : ίηΙθΓάαιη νβΓΟ αοοίάίΐ υΐ ϊγφ βί^παι δΗ. 
ΗβρΙθΓί ααΐεπι 8ρίη1α δαηείο δίςηϊΑεβΙ Ιο(θ9 αά- 
(1ίΰΙο9 6356 άαΙίΒ ίρδίδ ορ6ΓΗΐίοηί (Ιίνίηί δριΗίαβ βΐ 
ρ&Γυπι α Γ6ΐ)α3 αν6Γΐί ο&Γη&ΗΙ>ιΐ3 : ν6ΐ ςηοά ίηεβηβί 
6ΓαηΙ, 6ΐ αΓ(ΐ6ΐ)α1 ίη 619 άοηαπι, ρΓορΙβΓ ςαοά 
1οςα6ΐ)&η(ιΐΓ ουπι 1ϋ)6Γΐα1β, οοΓροΓ6& ρβποιιία <16- 
9ρίΰί6ηΙο3, α ςαο βΐίϋπι άοηο 6Γα( οογ βΐ &ηίηι&, 
Ι&ηςααηι ογΙ^ο ηιοΙί1)α9 ίηΐ6ΐ]60ΐιιβ1ί1ιιΐ9. Ναηι οογ 
ί(1 ηαηο βί^ηίΩοαΙ, νβίαΐί ρπαιααι 5α1)3ί3ΐ6ηΙί2Β 
&ηίπια1ί3, (]αοά βΐίαηι νίΐαΐία 5ΐΐ8ΐίηβΙ. Ηφο βηίπι 
8η1)1η(ϋ6Εΐ ρ6Γ οογ βΐ αηίπιαηι ςα» αά αηυπι οοη- 
οαΓΓαηΙ οοπιρο3ί1ααι Οαοά &αΐ6πι (ΙίοίΙυΓ : <« ΕπιΙ, » « Πνεύματος ίγ(ου, χαι έλάλουν τ^ν λ6γον του βιοό 
« μετά παρρησίας. » 

Σύμβολον τού άχουνΟήναι τήν δ&ησιν αύτων, Ι 
σεισμός* ίστι δλ £τε χαΐ δργής. Το 81 κλησθηνει 
Πνεύματος άγ(ου, δηλοΙ το, δλους τής ενεργείας το» 
δοθέντος αύτοίς θείου Πνεύματος γενέσθαι, μιχρ^ν 
άπ6 των δε τών σαρχιχών άποστρεφο μένους. "Ή ^ 
άνεζωπυρίσθησαν, χαι άνεχαίετο Ιν αύτοΐς το χάρι- 
σμα, δι* θπερ έλάλουν μετά παρ^ρησίας, άφειδονν- 
τες τών σωμζτιχών χινδύνων. *Α(ρ* οΖ» χαΐ χαρδίι 
χαΐ ψυχή, οίονεϊ χαι τοις νοεροΤς χινήμασι. Τοντο 
γάρ νυν ή χαρδία βούλεται, £τε χαΐ πρώτη της τον 
ζώου υποστάσεως 6<ρ ιστάμενη χαΐ τοΤς ζβ^τιχοϊς. 
Ταύτα γάρ 6παινίττεται διά της χαρδίας χαί τξς 
ψυχής προς ϊν χατάλυμσ την όρμήν ποιουμένοβν. Τ4 Οβί πι&ηιιΐ6ηβηΙίαηΐ3ίςηίΟθΕΐα(1οοη3βΓν&η<1απιαηί. ^ δε. « *Ην, « το προς εύαρέστησιν συντεΐνον Θεού. 

Του νοερού γάρ ίλεγχος, τ6 άφειδεϊν τών χινδύννν. 
Του ζωτ'.χου δε γνώρισμα, το περί τά σωματιχά τήν 
διεξαγωγήν έξηχριβώσθαι, ώς δλίγα μίν χβΐ δσον 
άποζτίν, χορηγείσθαι τψ χεχτημένφ, τό πβτν δΐ τοις 
β'!ο<> σπανίζουσι χαρποφορεΤσθαι. *Ετι περί του σι- 
λευθήναι τον τύπον, χαι τούτο νοήσαι δει, ώς φό- 
βων μίν τους απίστους χαι άπειλοΰντας 6 9»ισμ^ 
Ιγένετο, εΙς Οαρσος δλ άγων τους αποστόλους, επειδή 
αρχή ήν χα2 χρεία τών τοιούτων σημείων πρ^ το 
αυτούς στερεωΟήναι. πιί ρ1αο&1)ί111αΐ6πι. 41 Ναπι ίηΙβΠί^6ηΙί3 ΑΓ^απιβη• 
Ιααι 63ΐ οοηΐ6ηιη6Γ6 ρβηοαία, ?ίναοί9 ααίβηι ίηάί- 
οίααι &1)3θ1αΙαπι 633β οίτοα οοΓροΓ&Ιία ΙβπιρβΓαΙα* 
Γ&ηι. η6πιρβ υΐ ρααοα, βΐ ςα^ηίαοι &ά ΙβηαίΙβΓ 
νίν6η(1ιιπι 5αϋ3 ΒΪηΙ, Ιιαίιβηΐί 3υΓΩοίαη1 : δαιηοιαηι 
Αυΐβπι 1ια1)βαΙ ουΓαπι αΐ 6^οηΙίΙ)ΐΐ3 ρΓονίάβ&ΙυΓ. 
ΡΓ{Βΐ6Γβ& (Ιβ 60 ςυο(1 οοπιπιο1υ3 65ΐ 1οου9.1ιοο οΐίαπι 
ίηΐ6ΐΙί£;βΓ6 οροΓΐ6ΐ ςαοά ΓαοΙα9 63ΐ ΐ6ΓΓ8ΒπιοΙα3 
ιιΙ ίηοΓ6άαΙθ9 ςαίάβπι &.ο οοπιπιίη&ηΙβ3 ΐ6ΓΓβΓ6(, 
αρο3ΐο1θ3 ν6Γ0 ίη ααάαοίαπι &ά(1υο6Γ6ΐ. Ρίηί9 3ί• 
ςηίάβπι αο η60633ίΙ&9 Ιαΐίαπι βί^ηοηιιη βΓβΙ αΐ ίρ9ί 
οοηΩπηιαΓβηΙαΓ. 

IV, 32. α Μιι1111υ<1ίηί9 ααΐβπι ΟΓβάβηΙίαπι βΓ&Ι 
• ΟΟΓ αηαπι βΐ αηίπια υηα : ηβο ςαίκςη&αι 60Γαπι ν Του δι πλιζθους τών πιστευσάνυων ήν ή χαρδίι 
* χαι ή ψυχή μία. Κα^ ούδΐ εΤς τι τών ύπαρχόντοιν « ςυοθ ρο55ίά6ΐ>αΙ &1ί€[υί<1 βααπι 6586 (1ίθ6ΐ>&(, Ββά Ι) « αύτψ £λεγεν ?οιον εΤναι, άλλ* ήν αύτοΤς £καντ• « 6ΓαηΙ ίΙ1ΐ3 οπιηία οοαιπιαηία. »> 

ΜυΙαυ3 αηιοΓ ίηΐ6Γ 603 6ΓαΙ 6ΐίαπι 6χ ρΓ»06ρΙθΓί3 
ΟίιπδΙί 3α55ΐι, οαηι άίχ6Γα( : « Ρ6γ Ιιοο οο§;ηο5θ6ηΙ 
οπιη63 ςαοά πΐ6]' ^ίΐίβ άίδοίραΐί, 31 (ϋΐεοϋοηβαι Ιια- 
1)αβπΙΪ3 ίηΙβΓ νο5 πιαία&πι*^. » Ιϋβο 6ΐίαπι (]αί3ςα6 
ρΓοχίπιυπι ΓβραΙαπδ Ιαηςααπι 56ίρ5υηι, ηίΐιίΐ 60- 
Γαιη ςαβθ ρο33ί<ΐ6ΐ)αΐ3ίΙ)ί ίρβί ρΓορπααι νίηάίοβηάο 
ΓβΙΙη6ΐ)(ΐΙ 5βά ίη εοηιαιαηεπι αΐίΐίΐαίβηι ρΓθΓ6Γ6ΐ)αΙ. 
υη(ΐ6 βϋαπι ^ΓαΙΙαπι ιηαςηαπι αϋ ίΙΙίβ 6χ πιαίαα 
άί1βο11οη6 αοο633ί53β : 6Χ βο βηίπι ςαοά ηίΐιίΐ 8ί1)ί κ χοινά. Ν 

Τό φιλάλληλον, χα2 έξ έγγύης προσήν αύτοΤς τοο 
διδασχάλου Χρίστου, δι* ων Ιλεγεν* « Έν τούτιρ γνώ• 
σονται πάντες 6'τι έμοί μαθηταί έστε, Ιάν άγάπην 
ίχητε έν άλλήλοις. » Δ'.ύπερ %λ\ Εχαστος ώς Ιαυτον 
ηγούμενος τον πλησίον, ούδΐν τών όπαρχύντοον Ιαυτφ 
έξιδιαζο' μένος χατεΤχεν, αλλ* εΙς χοινοχρησίβτ* προσ* 
ετίΟει. Έξ ου χαι χάριν φησί μεγάλην αυτοίς έπελ- 
θεΤν άπ^ της φιλαλληλίας Τψ γάρ μή έξιδισζεσβαι. 
Ουδείς ήν &νδεής έν αύτοΐς. "Οπερ του, « *Ανο(γΜς * ^ο&η. ζιπ, 35. 405 ΟΟΜΜΒΝΤ. 1Ν ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟωΚϋΜ. 106 «!> τήν χιΐρά βοο, χαΐ έμπιΐΓλ|< «3ν ζώον, » μ{μ)ΐ9(< Α ίρ>Ϊ8 νίη(1ίο&τβηΙ,ηαΙΙη9 ϊηΙβΓ βοβ β^βηβ βΓλΙ,φίοΑ « Και μεγάλη δυνάμει άπιδίδουν τ6 μαρτύριον οΐ 
« απόστολοι της αναστάσεως του Κυρ(ου *Ιησου, 
α χάρις τε μεγάλη ^ν έπϊ πάντας αυτούς. Ού81 γάρ 
« έν8εής τις 6πήρχεν έν αύτοϊς. "Οσοι γάρ κτήτορες 
« χωρίων !{ οίχιών 6πηρχον, πωλοΰντες ίφερον τάς 
α τιμίις των πιπρασχο μένων, • 

Τλ, άπεδίδουν, χαΟάκερ έγχειρισθέντας αυτούς 
τι, δείκνυσι, χαί ώς περί όφλήματος λέγει αυτό. Διά 
γάρ των θεοσημειών, 8ε(αν δύνχμιν έδείκνυον 8ντα τδν 
Ιχ νεκρών ανάστατα. 

κ ΚαΙ έτίθουν παρ^ τους π6δας των άΐΓοστ($λων• 
« Διεδ(δοτο δΐ Ικάστφ καθότι &ν τις χριία^ εΐ- <( Β «( χεν, » Τδ παρά το?)ς πύδας τάς τιμάς τιΟέναι των απο- 
στόλων, άλλα μή προς τάς χείρας, τήν πολλήν τιμήν 
κα{ εύλάβειαν των προσαγόντων δηλοΤ. "Οτι δλ ουκ 
εΙς τάς χεΤρας έτόλμων δούναι, αύτους κυρίους ήν 
ποιεΐν και οικονόμους, ώς έκ κοινών αναλίσκοντας 
ταμε{ων, καΐ μή ώς έ{ Ιδίων δια χειρών. Έτι τ& 
προς τους πόδας, καΐ σέβας αύτοΤς πεοιεποίει» κα 
ονείδους άφήρει τήν ενδειαν των τρεφομένων. Έδίδουν 
δι, ώς έκ κοινών ταμείων χορηγουμένων. 

« 'Ιωσης δλ ό έπικληΟεΙς Βαρνάβας 6π^ τών άπο- 
« στόλων, Η έστιν, υΙός παρακλήσεως, Αευίτης, Κύ- 

• πριος τψ γένει, δπάρχοντος αύτου άγροΰ, πωλή- 

• σας ήνεγκε το χρτ\μΛ, χαΐ ^Οηκε τζαρ^ τους πόδας 
« τών αποστόλων, »> 

Πρώτον μέμνηται τ^υ κατωρ^ωκότος, ήγουν του 
Ίωση, εΙς ελεγχον μείζονα Άνανίου, δτι τοσούτων 
βντων τών ταύτα ποιοΰντων, καί τοσούτων σημείων, 
και τοσαύτης χάριτος, &π* ούδενος τούτων έπαιδευΒη. 
Τψ δΐ Ίωηί άπο τών Αποστόλων ή κλήσις έπρυ- 
τανεύΟη, μαρτύριον αρετής φιΑοικτίρμονος. Αευΐτης 
δΐ ών. Κύπριος έχρημάτιζεν, δτι ό νόμος ήδη έλύετο, 
κα^ μετψκουν έζ 'Ιουδαίας 5που &^ τις βού/οιτο. Το 
δΐ βαρνάβας έζ Ιουδαίας γλώσσης εΙς Ελλάδα άνα. 
πτυσ^όμενον, υΐόν παρακλήσεως παριστ^, οΙονει 
παραμυθίας καΐ οίκτιρμου• Οροπαρασκευή δΐ τούτο 
του κατά'Ανανίαν καιΣάπφειραν όλεθρίου διηγήματος. 
Μιμήσει γάρ και οδτος του Ίωση, τον άργδν άποδό μέ- 
νος, μή καταλλήλως χρησάμενος τχ» άρχ^ και τψ 
τέλει, Ιλαθεν έαυτψ δλεΟρον διαθεμένος. Μ Άνήρ δέ τις Άνανίας ονόματι συν Σαπφείρτ^ η1 
« γυναικί αύτου έπώλησε κτήμα, και ένοσφίσατο 
« άπο της τιμής, συνειδυίας καΐ της γυναικός αύτου, 
« καΐ ένεγκας μέρος τι παρά τους πόδας τών άποστό- 
« λων (θηκεν. • 

Όλοτελώς γάρ Σατανικής μανίας μεστός, 6 αυθ- 
ορμήτως καΐ ούκ έξ ανάγκης χαΐ βίας Ιλόμενος το 
χρηστόν, &μα δΐ τή άρχξ τήν περί τό αγαθόν ζέσιν 

^ Ριαί. οχζχχιτ, 16. 

Ρατκ(η. Οβ. ΓΧνίΐΤ. ίΐΐίιΐδ Οανίάΐοί (Ιίοϋ ίηιίί&ϋο 6Γα( : « Αρβη» Ια 
ιη&ηυιη (ααιη« βΐ ίιηρίβδ οπιηβ αηίιηαΐ '•. » 

« IV, 33, 34. Ει ιηαμηα νίΓΐυΙβ Γ6(1<ΐ6ΐ)}ΐη1 &ρο- 
« 8ΐοΗ ΐ68(ίιηοηίαιη ΓβδίιιτβοΙΐοηίβ Οοιηίηί ΐ68α, 
« ^ΓαΙίαςαβ ιηοςπα βΓ&( δυρβΓ ίρ808 : ηβ€[ΐΐ6 βηίιη 
« ςαί8ρί&ιη 6^608 6γ&( ίηΙβΓ ίΐΐοβ. Ναιη ςηοίςυοΐ 

« ρ08δ6880Γ6δ ρΠΒάίΟΠΙΠΙ ΔΙίΙ βΒάίΠΠΙ βΓαΠί ίπΙΟΓ 

€ 608, νβηάβηΐθδ α1Γ6Γβ])&ηΙ ρΓβϋα βοπυη ςυβ 
« νβη<ΐ6ΐ)αηΙυΓ. ι> 

Οίοϋο, Γ6ά<ΐ6ΐ)&ιι(, Ιοηςυοιη αΐίςπίά ίαβπΐ 618 
οοηοΓβάίΙαιη 8ί£;ηίΩοαΙ,6ΐ1ιο6ν6ΐαΙίά6 (1βΙ)ί(ο<ϋοϋ. 
Ναιη ρβΓ (Ιίνίηα δί^ηα άίνίηαιη 08ΐ6ηά6ΐ)&ηΙ ρο- 
ΙβηΙίαιη 63 αβ ςαί α ιηοΓίηίδ δΰΓΓβχίδδβΙ. 

IV, 35. ΕΙ ροη6ΐ)αηΙ αά ρβάβδ αροδίοίοπυη. 
0ίδΙη1)ΰ6ΐ)&(αΓ &ιι1βιη 8ία^υ1ί8 ρΓΟΌΐ ουίςαβ 
« οριΐ8 βΓαΙ. » 

Αά ρβάβδ &ρο8(ο1οηιιη ρΓβΙία ροη6Γ6 βΐ ηοη &ά 
ιηαηιΐδ, ιηα^ηυιη ίηάίοαΐ ^οηοΓβιη αο Γ6ν6Γ6ηΙίβχιι 
βοηιιη ςυί &ίΤ6Γ6ΐ)&η1 Οαοά αυΐβιηίη ιη&ηί1)ΐΐ8 ά&Γβ 
ηοη &.αά6ΐ)£ΐη1, 6ΓαΙ ίΐΐοδ €οηδΙίΙα6Γ6 άοηιίηοδ οο 
(1ίδρ6ηδ2ΐΙθΓ63, ιιΐ6χοπιηίΙ)αδ ρΓοηιρΙυαΓϋβ οοηδίι- 
πΐ6Γ6ηΙ,6ΐ ηοη 4% ρβΓ πιαηυδ άβ ρΓορπίδ.ΡΓΦίβΓβα 
€[αο<1 (ΙίοίΙυΓ « &ά ρβάβδ,» βΐ νβηβΓαΙίοηβπι ΠΗδ βά« 
<ΐ6ΐ)&1,6ΐ ίη(ϋ|];6η1ί&πι βΟΓαπι ςαί αΙβΓβηΙιΐΓ ρΓθ1)Γθ 
1ί1)6Γ&1)α(.1)ίδ1η1)υβ1)2ΐΙυΓ βαίβηι 1αη€[υ&πι β οοηιηια• 
ηί1)αδ 6ΐ &1)ηηά£ΐη1ί1)αδ ρΓοπιρΙα&ηίδ. 

« IV, 36, 37. ^οδ6δ &αΐ6πι, ςαί οο^οπιίη&Ιιΐδ 

« 6δΙ Β&Γη&1)α8 αϊ) αροδίοΐίδ, €[αοά 6δ(, ΑΗαδ οοη- 

« δοΐαΐίοηίδ, ίβνίΐβδ, Ογρηυδ ^6ηβΓ6, οηαι 1ι&1>6' 

^ « Γ6( α^Γαπι, νβηάίάϋ 6απι,6ΐ &ΙΙαΙϋ ρΓβΙίαπι, ρο- 

■* ν δηίΙ(ΐυ6 αά ρβάβδ αροδίοίοπιπι. » 

ΡΓίπιηπι 63 αδ αΐ6πιίηϋ ςαί ρΓβθοΙ&Γαπι Γαοίηαβ 
ορβΓ&Ιαδ βδΐ, ηβπιρβ ίρδίυδ ^0δ6,&ά ηι&)0Γ6πι Αηα- 
ηίδβ οοηΓαΐΕϋοηβο) : ςυοά, ουπι Ιαηϋ βδδβηΐ €[αί 1α- 
Ιία α^θΓβηΙ βΐ ΙαηΙα δί^ηα, ΙαηΙαςαβ §Γαϋα, ηηΐΐο 
ΙιΟΓυπι οοΓΓβοΙΰδ δϋ. Ιρδα αυΐβιη ^0δ6 αρρ6ΐΙαϋο 
αϊ) αροδίοΐίδ ίηάυοία βδΐ ίη ΙβδΙίπιοηίυπι νίΓΐιιΙίβ 
αηίηιί 6Γ^α ρααρβΓβδ ρΓορβηδί. Οηπι αυΐβπι 1βνίΐ68 
βδδ6ΐ;, Ογρηαδ (1ίθ6ΐ)αΙυΓ, οιυοά Ιβχ 3αηι δοΐαΐα βδ- 
δβΐ,βΐ α ^^<1βΒα ΐραηδπιίβΓαύαηΙ (]ηο ςηίδοιαβ νβΙΙβΙ. 
ΟίοΙίο αηΐβπι ΒαΓηαΙ)αδ αϊ) Η6ΐ)Γα1οα1ίη^αίη Ι.α- 
Ιίηαπι ΐΓαάαοΙα Οϋαηι άβδί^ηαΐοοηδοΐαϋοηίδ,ηβπιρβ 
ρίβίαϋδ θΓ^α ραυρβΓβδ. Ηοο αυΐβπι 1αη€[ααηι ρΓΦ- 
Ιαάίηπι βδΐ αά ηαΓταΙίοηβοι ρ6Γ(1ϋίοηίδ Αηαηία βί 
δαρρΙιίΓ». Ναπι βΐ Ιιίο ίρδίυδ ^0δ6 ίπιίΐαϋοηβ αςιο 
Ο άΐνβηάϋο, ηοη οοηνβηίβηΐί ηιοάο αδηδ ρΠηοΐρίο 
6ΐ Ωηβ, ί^ηοΓανϋ ςαοά δί1)ί ίρδί ρ6Γ(ϋϋοηβηι οοη- 
οίΙίαΓβΙ. 

« V, 1,2. νΐΓααΐ6ηΐ(]υίάαηιΑηαηίαδ ηοπιίη6οαπι 
« 8αρρ1ΐ)Γα αχοΓβ δυα νβηάίάΙΙ ροδδβδδίοηβηι βΐ 
« ίΓααάανίΙ άβ ρΓβΙίο, εοπδοΐα βΐίαπ) υχοΓβ δυα, 6( 
« αΐΐαΐααι ραιΊβαι ςααπιάαπι ροδίιίΙ; αά ρβάβδ αρο- 
« δΙοΙοΓαηι. » 

Οιηηίηο βηίηι δαίαηίοα ίηδαηία ρ36ηαδ βΓαΙ, ςα 
οηαι ρΓορηο ίηδϋηοΐα βΐ ηοη 6χ ηβοβδδίΐαΐβ, αηΐ 
νί α1ί€[ΐια ςαοά 1)οηαηΐ68ΐ βίββίδδβΐ,δίπιαϋαηιβηυΐ 107 ΟΕΟϋΜΕΝΠ ΤΗΐηΟΛ ΕΡΙ80ΟΡΙ 10• ίηοβρϋ, ίηί6ΓΤ0Γ6 Βοηί Ι^ρίθίοΓ ΓαοΙυβ βδΐ, βΐ ςβητ ^ κατεψ.υγίΑίνος, κβΐ το χρ^ίμβ βλον άναλώοας. Τρίβ & 

κβτλ ταυτλν τηνιχαΰτα νημβία* λοι6ρα(«ν γν««ι<, 
μιλέτης διανο{χς έχφ^βησις, χαΐ έπΙ τούτοκ ένΒ{ρΜΐ< 
έχ κροβταγμάτων. βυιη οιηηβιη ρβΓάίάίΙ. ΤΗ& ααΐβιη Ιυηο 6<1ί1& βαηΐ 
οΪΓοα βαπκΙβπι 8ί^α : οο^ίΐίο οοοαίίοπιιη, βχΙβΓ- 
ΓβίαοΙίο 011Γ8) ιηβηϋΒ, βΐ ρηΒΐ6Γβ& ίηΐβπίαδ 3υ95& 

• V, 3 6. Οίχίΐ αηΐβιη Ρβίπιβ : Ληαηία, οαΓ ΐιη- 
« ρΐβνίΐ §&(&η£ΐ8 60 Γ Ιιιηιη, ιιΐ ηαβηϋΓβήβ δρίΓϋΐλΐ 
« 8αηεΙο βΐ ΓΓαυά&Γβδ άβ ρΓβΙίο α^ή ? Νοηιιβ ιηα- 
« ηβηδ ^ηοη νβηάίΐυδ) ΙίΙ)ί πιαηδίΐ,βΐ άίνβηάϋαδ ίη 
Μ Ιηα βΓαΙ ροΐβδίαΐβ ? Ου&Γβ ρο5αί9ΐί ίη οοΓάβ Ιαο 
« Γβιη ίδίαιη ? Νοη 65 ιηβηΐίΐαβ ΙιοιηίηίΙ)υ3,48 ββά 
« Οβο. Αηάίβηδ &α(6ΐη Αη&ηίαβ 1ΐ09 ββΓΠίοηβδ οοΐ- 
η Ιαρβαδ 6Χ3ρίΓ&νϋ. ΕΙ ίαοΐυβ 68ΐ (ίιηοΓ ιη&£;ηυ9 

• δΐιρβΓ οπιηββ €[ηί ΙίΦΟ &αάί6ΐ)&ηΙ. ΒηΓςβηΙββ αιι- 

• Ιβιη 3ΐιν6η65 βηιοτβηιηΐ βηιη βΐ 6ΐ&1υιη ββρβίίβ- 
' « ΓαηΙ. » 

« Αηαηία, ειΐΓ ίιηρίθνίΐ, »6ΐο. Νβςιιβ βηίιη ίηνί• 
Ιθ5 Υ09 ΐΓαΙιίηιιΐδ ? δβά ειιιη ιιΙίΓοηβδ ρΐαοτιβπΐ νο- 
1)ίδο£Γ6ΓΓ6 Οβο νίοΐίιηαπι, ηΐΓ5ΐΐ5 νο3 ίρδΟδ &ά 
ρΓορπηιη τίδυιη ιηδαηιβΓβ δαεπίβ^αιη ίικίυύίβ βδΐ. 
Ιάβο ςυοςιιβ βαεπΙβ^οΓαιη ροΒηα ρβΓευδΒΐ δπηί. 
Οααηαιη ? ιηοΓίβ : ηαπι Ιιοο δί^ίΟοαΙ έξέψυξεν, νβΐ- 
ηΐί 6χ&Γυϋ, Ιιοε βδΐ, νίΐαΐί ΙιυιηοΓβ ρπν&ΐηδ 6δΙ. 
Ιάβο βΐίαιη νίνβπδ <1ίοβ1)α1υΓ αρυά νβΙβΓβδ διε- 
ρ6ς^ φιοά ίάβιη δί^ηϊΩοαΙ ςιιοά 6γρ6ζ, \ά βδΐ, Ιιπ- 
ιηιάαδ. 

V, 7-9. « ΙηΙβΓΟΟδδίΙ αιιΐβιη ΙπΌΐη ίβηηβ ΙιΟΓα- 
V ΓΌτη ίηΙβΓΥ&ΙΙυιη, βΐ υχοΓ 6)υδ ηβδείβοδ ςαοά 
« αεοί(ΐ6Γ£ΐΙ, ίηίΓοίνίΙ. ΟίχίΙ αυΐβτη βί Ρβ- 
« ΐΓΐΐδ : Οίε ιηίΐιί, ηαιη ΙαηΙί α^ηιιη νβηάίάίδΐίδ ? 
« ΑΙ ίΐΐα (ΙίχίΙ : ΕΙίαιη, ΙβηΙί. ΡβΙηΐδ νβΓΟ αίΐ &(1 Β κ ΒΤπβ δΐ Πέτρος* Άναν(«, διέ τ( Ινλήρωβιν λ 
« Σατανάς την χαρδίαν σου, ψβύσαοβαί 9% τ& ΙΙνημι 
Η τλ ίτ^ιον, καΐ νο9φ£σασ6α{ η άιΛ τή« '^*1*ί€ ^ 
« χωρίου ; ούχι μένον σοι {μιινι, τηοΛ ικρβΜν έν τζ 
« σζ έξουσί^ ύτηζρχε ; τ( θτι Ιθου έν τξ χαρ^ί^ρ βο» 
« το πράγμα τούτο ; ούχ έψιύνω άνβρβάποις, άλλι 
α τψ θεψ. Άχούων Λ Άνανίας τους λόγοος τοάτοος, 
« π«σών έξέψυξι. Καΐ (γέντρο φ^βος μέγας (χι 
« τάίντας τους άχούοντας ταύτα. Άναστάντβς Λ βΐ 
» νεώτεροι συνέστειλαν αι^^, χα{ έξλνέγχατντις Η*• 
'« ψαν. 

« *Αναν£α, δια τ{, » χα) τά 1{ής. Μή γ^ρ. ?ν\ 
έχοντας ύμας Ιλχομεν ; τ6 αυθαιρέτως 6μΙν ^ι- 
μασθ^ ε^ς βεου χαλλιέρημα, αδφις «ύτους κΐς I^^• 
των χρεία*^ δαπάνη, Ιεροσυλ(α αναντίρρητος. Δώ χι! 
τψ των Ιερόσυλων χαΟυπεβλήθησαν ιτροστίμιρ. Τ»ι 
τούτψ ; θανάτψ• τούτο γαρ τλ έξίιΐηιξλν, οΙονεΙ ίξη- 
ράνβη, τουτέστι, της ζωτιχης νοτίίος έντέρηται. 
Δ 10 χαι δ ιερός, ό ζών, παρά τοΤς παλαιοίς «'ρητιι, 
έν ισω του, 6γρ4ς. 

« Έγένετο δΐ ώς ωρών τριών διάστημβ, χαι ή 
« γυνή αύτου μή είδυΐα τό γεγονός, εΙσ^)Αββν. Άχ- 
«< εχρ(θη δέ αύτ^ 6 ϋέτρος* Βιπέ μοι, εΐ τοβούτοο. 
(€ το χωρίον άπέδοσθε ; Ή δλ είπε, Να), τοσούτοο. 
«Ό δι Πέτρος είπε πρδς αυτήν* Τ( θτι 9ον«φωνή(^ « βαιη : ΟαΓ εοηδρΪΓαΙαιηθδΙ ίηΐβρ νοδ ηΐ ΙβηίΑΓβΙίβ 6 « 6μΤν πεφασαι τό πνεύμα Κυρίου ; Ιδο6 οΐ Ίζ6^%ς τ«ν ■ ΒρΐπΙιιπι Οοιηίηί ? Εεεβ ρβάβδ βοηιιη ςιιί δβ- 
«ί ρβΙίβΓυηΙ νίπιιη Ιααιη αά οδΐίυιη αάδαηΐ, βΐ 6(Γβ- 
« ΓβηΙ Ιβ. • 

Υίάβ (|υοά ηοη νοεζώαΐ β&ιη ΡβίΓυδ, δβά βχ- 
δρβεΐαύαΐ ηΐ ίρβα (Ιυιη νβΠβΙ ϊη^ΓβάβΓβΙηΓ, <1α1& 
ίΠί ροΐβδίαίο βΐ Γβδίρίδεβικίί, βΐ ηοη ίπιρυάβηΐβρ 
ίη§Γθ<ϋοη(1ί. Ιη^Γβδδα 6δΙ αυΐβπι ί^οΓ&ηβ ςα» 
είτεα νίραπι αεοίάβΓ&ηΙ : ςυία ηβςαβ ίΙΗ &η(ΐ6ΐ)&1 
ςαίδςααιη άβίε^βρβ ΙίπιΟΓβ &ε ΓβνβΓβηΙία πι&^ίδίπ. 
Αίςαί ΙιοΓαΓαπι Ιπυπι ΙηΙβΓναΠαπι βηίΟείβηδ βραΐ 
ιιΐ ρβΓ ιηηΚοδ δραΓ^^οΓβΙπΓ, δβά ΙίπιοΓβ εοηϋηβηΐβδ 
βϋβεβΓαΙ.Ναιη 6ΐ Ιιοε αάηιίΓ&ηδ Ι.ηε&8 βναη^βΐίδΐβ, 
ηίΓαπιςυβ ροδυίΐ, βΙ ΙιοΓαπιπι δραΐίιιπι αί πιυΐίβηδ 
ί^ηοΓαηΙίαπι. ΙηΙβΓΓο^αηδ αυίβηι (]υαη1ί αςπιπι 
γβηάίάβΓαηΙ, νβηί» ίΠί οεεαδίοηβπι ρΓβΒΐ)6ΐ)αΙ, Ιαη- β μης άφορμήν, ώς ούχ έπ* αύτζ, αλλά έπΙ τψ άνδρϊ « θαψάντων τον δνδρα σου, έπι τζ ^^ρφ, χαι έξο{• 
« σουσί σε. > 

^ρα 6'τι ούχ έχάλει ό Πέτρος, άλλ' αναμένει, Ας 
αυτήν ε'σελθεΤν 6τε βούλεται, διδους αύτ^ έξουσ(αν 
χαι του μεταμεληθηναι, χαι του μή άνα(€«»ς ει σελ- 
6εΤν. Ει<Η1λθ£ δι τά χατά τ^ &νδρα μή &^€υια, ^ι 
μηδέ τις έτ($λμα αύττί έξειπεΤν, φόβφ χαΐ τιμ^ του 
διδασχάλου. Καίτοι γε ωρών τριών διάστημα Ιχαν^ 
ήν εΙς πολλούς διαδοΰναι. Άλλ' ό φ^βος αΔτους έγ- 
χρατεΤς έποίει. Τούτο γαρ χαι ό Ευαγγελιστής Αοο- 
χας θαυμάζων, ^μφω τέθειχε, χαΐ τ6 τ«ιν ωρών 
διά'στημα, χαι τήν της γυναιχ&ς δγνοιαν. Ερωτών 
δΐ π'5σου το χωρίον άπε'δοντο, αύττί παρεΤχβ συγγνώ- ςααηι ηοη &ρυ(1 ίΙΙαπι, δβά αραά νίταπι δϋα ίαβ- 
η( ρο(6δΙ&5 γβηάβηάί οΐ ίΓ&αά&ηάί : βΐ ςυοηί&πι 
ίη άοΐο εοηΓθΓπΐ6πι νίρο ΓβρεπΙ, δίπιίΐί ςηοςαβ 
ρφηα εοηάβπιηανίΐ. ΝονίΙ βηίπι εοηΐβπιρίυδ άίνί- 
ηοΓΌΐη βυπι ςαοςαβ ίη ίπαπι ίηεβηάβΓβ ςηί 6δΙ &1) 
ίτα αΐίβηυδ. Ηίδ βΐίαπι Αάβηι ίαείΐ δ6Γπιοηί1>Όδ 
ιΠα ΐΓ&άίΙίο δαί) Μοδβ πι&ηδυβίίδδίπιο, αΐ ΙαρίάΙ- 
Ι)υδ οΙ)Γα6Γ6ΐυΓ, ςαί §α1>1)α(ο Ιί^ηα εοΠί'ββΓαΙ ^*. 
Ει ίΙ)ί €[αί(1οπι ΐΓαηδ^Γβδδίο αρρ&ΓϋίΙ ίη Ιιίδ ςυβθ 
<ΐ60 6ηΙί&6ΓΑηΙ,1ιΐε&ΰΐ6ηι δαεηΐβ^ίαηι :449ί(ΐαί<1βιη της εξουσίας χειμένης του άποδόσΟαι χαΐ του νο«ψ(- 
σασθαι. ΚαΙ επειδή σύμφωνον ε^ρε τ^ δολι^τητι του 
άνδρος, τφ Όμοί'ρ χαΐ αυτήν υποτιμάται χαχφ. ΟΤδε 
-^αρ ή χαταΐρρ^νησις θείων χαι τον ά^ργητον έχχαίειν 
προς ύργήν. Πίστις τών λ^γων, χαΐ ή του έν £αβ- 
βίτφ ξυλευομένου υπό Μωϋσέως του π^^αοτάτοι» «ρές 
λιθολευστίαν εχδοσις. Καίτοι έχεΤ μέν εντολής περί τά 
χχθήχοντα παράβασις ώρατο, ενταύθα δΐ Ιαρο συλία. 
Τά γαρ τφ θεφ άνατεθέντα πρ6ς διατροφήν των (άπ<^ 
ρων, αύτοΙ εΙς περιττός αυτών ^υρ^^Λ^ βνήλισχον. •' Νιιαι. XV, 32 δβςς. 109 αόΜΜΕΝΤ. 1Γ^ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙΟΚϋΜ. 110 ημω Οβο &ά β^βηϋαιη &1ίιη6η1αιη ΓβροβίΙα 6Γ&ηΙ, Α Ταΐς άναγχαις γάρ Ιχανον τοΤ< &1ς χοιν^ν ταμιΤον ίρδί αά δαρβΓϋυοβ 5αο8 αβηβ ίη3αιη6ΐ)αηΙ. Νβοββ- 
Βϋ&ΙίΙ)α8 βηίιη 5&1ί8 βΓαΙ αΐ βχ Ιιίβ ςα» &ά οοια - 
ιηιιηβ ρΓοίηρΙπ&Γίαπι &886Γν&Γ6ηΙαΓ, ίηάί^βηΐίαιη 
οοηαρΙβΓβηί. ΟοαδίάβΓα νβΓΟ βΐ Ιιοο, ςαοιηοάο αά 
ί&ιηί1ί&Γ68 νβΙιβιηβηΙβΓ αΓϋοίαηΙαΓ Είβηίιη ηοΐιιηΐ 
608, ςηι 8ρίη1αα1βιη ςραΐίαιη ββιηβΐ αάβρΗ 8αηΙ, 
&υ1 8α&ιη οοην6Γ8αϋϋη6ΐη, ΓυΓββ αυΐ 8αοπ1β^θ8 
6886. 1η 6χΐΓαη6ί8 αιιΐβιη ηοη 8ΐιηΙ υβί βαρρϋοίο^ 
η6 τίάβΓβηΐΌΓ υο)6ηΐ68 ςυο€[α6 ]ιοιηΐη6δ δαρρΗοϋ 
οο^βΓβ ϋιηοΓβ, ιιΙ αά ύάβτη αοοβάβΓβηΙ. ΥβΓαπι 8ί 
8αΙαη&8 ίιηρΐ6ΐο οοτάβ Αη&αίβθ τβιη οιηη6ΐη ρβΓβ^Ι, 
ςαβθ 1&η1& 68ΐ 1ι8θο &<1ν6Γ8α8 Αη&ηί&ιη δβνβπίαδ ? 
ΑΙςαί οοη ΐ6ΐη6Γ6, 86ά 3α8ΐ6 ίά αοίαιη 68ΐ, οαιη ίβ 

8686 &<160 8&(&η» Ο&ρ&Οβίη ρΓ8θ1)υί886ΐ. 

V. 10, 11. « 0οηί68ΐίιη ααΐ6ΐη οβοίάϋ αά ρ6ά68 Β 

« 63α8 6( 6Χ8ρίΓανίΙ. ΙηβΓ688ί ν6Γ0 3αν6η68 Γ6ρ6- 

« Γ6ηιηΙ 6βιη ιηοΓίυαιη, 6ΐ 6χ1αΐ6πιη( &ο 86ρ6• 
« Ιί6ηιηΙ 3αχ1α τίΓαιη βυαιη. ΡαοΙα8ςα6 65ΐ ϋιηοΓ 
« ιη&^αδ 8ΐιρβΓ ιιιιί?6Γ8αιη οοη^Γ6ς&ϋοη6ΐη, βΐ 8α- 
« ρ6Γ οιιιηβδ ςηί &υάί6ΐ>ΑηΙ. » 

Οαοιηοάο &άρ6ά68 β^α8?<1II^&^αxι&6αIη δΙ&1)αΙ; 
Ρ6ΐπΐ8 νβΓΟ δίβΐϋ 3αχΙ& 6&ιη, υΐ δί ΓβδίρίδοβΓβ 
νβΐΐβΐ αο οοηβίβπ, ηοη ν6Γ6Γ6ΐιΐΓ&1ίθ8 €[ηί ααάίΓ6ηΙ. 
Νοη βδΐ απΌ^ζαηϋ» ςυοά Ρ6(πΐδ ρΓαά6ηΙίδδίαια8 
60δ ςαί Ιαρδί 6ΓαηΙ ΙβΓπιβηΙ, δ6<1 (ΙοοΙτίηο ίαΐα- 
Γοπιιη ρΓΦ60£[ηίΙίν8Β €[α» ιπαΐΐα Ιιοπιίηαπι ρ6θο&1& 
βνβΓ(6ΐ)αΙ. Ταηο 6ηίπι ουιη Εναη^6ΐη δβπιίηα 3&06Γ6 
οοΒρίδδβηΙ, δΙ&ϋχη€[υ6 βχοΗα ζίζαηία οοηδρβχίδ- 
86ηΙ, ρΓαάβηΐ6Γ βα ρΓοΙίηυδ ονυίδβηιηΐ. 5ίο 6ΐ άποσωρευθεϊσι, το ένδείζ άναιτληρούν. Σκέπει ίβ και 
τοΰτο, πώ; προς τούί οΙκείους σφοδρώ; διατίθενται. 
Ού γαρ βούλονται τους άπαξ άζιωθέντας πνευματι- 
κοί < Χ*Ρ*''ί®«ι ***^ 'είί Κ*'ε' αυτών συναναστροφής 
τυχ(5ντας, κλε'πτας και Ιερόσυλους είναι. Έν δΐ τοις 

άλλοτ:(οις ού κέχρηνται τιμωρί^, ίνα μή δ^ζωσι καΐ 
μή θέλοντας τους ανθρώπους, τφ φ6βφ της τιμωρίας 
έκβιάζεσθαι προσέρχεσθαι τη π(στει. *Αλλ' εΓπερ ό 
Σατανάς πληρώσας τήν καρδι'αν Άνανίου τό παν 
είργάσατο, τίς ή τοσαύτη καταδρομή έπι τύν 'Λνα- 
νίαν ; Αλλ* ούχι μάτην, άλλ* ένδίκως, έπί τοσούτον 
Σαταν^ εαυτόν χωρητικον καταστήσαντα. α "Επεσε δΐ παραχρήμα παρά τους π($δας αυτού, 
ν καΐ έξέψυζεν. Είσελο^ντες δΐ οΐ νεανίσκοι, εύρον 
« αυτήν νεκράν, και έξενέγκαντες Εβαψαν πρ6ς τόν 
ι ^η^δρα αυτής. Και έγένετο φ^βος μέγας έφ' δλην 
« τήν έκκλησίαν, και έπι πάντας τους άκούοντας 
« ταύτα. » 

Πώς παρά τους πόδας αυτού ; *Οτι πλησίον αυτού 
είστήκει. Πλησίον δΐ αυτήν ίστησεν, 7να εΐ βούλοιτο 
μετανόησα ι και ομολόγησα ι , μή αισχύνοιτο τους 
άλλους ώς άκούοντας. Ούκ άπονοίας δΐ έστιν ό κατά 
των πταισάντων φόβος τού σοφωτάτου Πέτρου, άλλα 
διδασκαλίας προγνωστικής, τη; πολλά τών ανθρώπων 
προ'ιωμένης αμαρτήματα. Τ(5τε γαρ άρξάμενοι τα 
τού Ευαγγελίου καταβάλλεσθαι σπέρματα, και εύθυς 
παραντείλαντα Ιωρακύτες ζιζάνια, σοφώς &ν τα Μοδβδ ιη βχοΓάίο 16^13 ΐΓαηδ^ΟδδΟΓβηι ίη ραΓνο £ παραχρήμα Ιξέτιλον. Οΰτω και Μωσής τ6ν έν προ• 6ϋ&πι ρ6θθ€ΐΙο Ιαρίάί1)α8 οΙ)Γαί ^αδδ^(, «Ιίοβηδ 06απι 

6&Π1 1α1ίδ86 δβηίβηΐί&πι. Ιά6πι ςηοςαο 6ΐ ίη ρΓΟΙο- 

ρΐ&δΐίδ οοηΐί^ϋ, ςαί ο1) 68απι Ιί^ηί &ά60 οοηάβιη• 

ηαΐί δηηΐ ** ; ηααι ρ€$αΐβηίβ βαρβΙΙαίο οαηϋον βτϋ 

%η$ίρίβη$, ^ητίΒ, δ&ΟΓ&ηι ραπΒπιί&πι ^*. ΙΙαςυβ 6ΐίαηι 

ίη ίιίδ αΗίο οβδδϋ ίη ΙαοΓαιη ϋδ ςυί ρΓ89δ6ηΐ6δ βραηΐ 

6ΐ νίάβ1)&ηΙ ςα® ϋβϋ&ηΐ. Οα&ηςη&πι αΐϋδ ςυοςυβ 

ρΓ2Β0β(ΐ6η(ΰ[>ιΐ9 δί^^ηίδ ηοηηαΙΙαβ 6Χ0Γίβ1)αΙαΓ ΙίπιοΓ, 

αΙ ηοη Ι&ηΙαδ. 11α οο^ηοδοίΙυΓ Βοπιίηοδ 3α(1ίΰία 

ίαοίβηδ^: οοπιρΓβΙιβίϋδο ίη ορ6Γί1)αδ πιαηυπι δοα- 

Γοπι ρβοοαΙΟΓβ, 45 βχ ΓαοΙο ςιιοά οίΓοα ίΠαηι αοοί- 

4ίΙ, δαΙαίΕΓίδ οηΙαΓ ίη αΠίδ ΙίηιοΓ. 0υ6πι&(1πιο(1υπι 

6ΐ ίη υΗίοη6 Οζο *> ; 1ιιι]α8 η&αιςα• βηρρίίοίαπι 

πιηΐΐίδ ΙίηιοΓΐ ίηίΐ, (&ηςα&πι ο1)δ6ΓΤ&ηϋΙκΐ8, 6α οιμίοις τού νύμου παραβάτην, καΐ έπΙ βραχεί άίμαρ^ 
τήματι καταλευσθήναι προσέταξε, τδν θεδν φέσας 
άποφήνασθαι τούτο, Τ6 δ* αυτό καΐ έπί τών πρωτο- 
πλάστων, έπι ξύλου γεύσει ούτω καταδικασβέντων. 
Λοιμού γάρ μαστιγουμένου πανουργότερος άφρων 
γίνεται, κατά τήν Ιεράν παροιμίαν. *ϋστε καί έπΙ 
τούτων ή τιμωρία εΙς κέρδος προύχώρησε τοις τζαρ• 
ούσι και όρώσι τα δρώμενα. Καίτοι γε και άλλων 
προβάντων σημείων, άλλ* ούκ ήν ούβο; τοιούτος. 
Ούτω γινώτκεται Κύριος κρίματα ποιών. Έν γάρ 
τοις εργοις τών χειρών αυτού, τού αμαρτωλού τψ 
έπ* έκεΤνον δράματι ό σωτήριος τίκτεται τοΤς άλλοις 
φόβος, "ίίσπερ και έπι τού Όζα τής τιμωρίας. *Η γάρ 
τούτου κόλασις φόβος υπήρξε τοις πολλοίς, ώς τα τψ φΐ» Οβο δΟΓΥ&Ια δαηΐ, ίη&006δδ& αο ίη1&η§^]^ιΗΑ >> Οεφ άνακείμενα ανέπαφα τοις άνιέροις διατηρεΤσθαι. 

[8ίά6Γ&η<1αηΐ ββΙ 'Επισημαντέον δΐ εντεύθεν άπό γε τής εκφοράς τών 68δ6 (ΐ6ΐ)6Γ6 ρΓοΓ&ηίδ. Ηίο ΥΟΓΟ οοη8ίά6Γ&η<1αηι 
βχ α1)1&(ίοη6 ίυηβπιπι Αη&ηί» βΐ ηχοηδ 6]ηδ, ρ6Γ 
608 ςηί πιΟΓίυοδ 6£Γ6Γ6ΐ)αηΙ, Ιβ^βηχ 6δδβ &1))6οΙαπι. 
Ν6ςα6 6ηίπι ςαί πιοίηαηι Ιβϋ^βΓοη! Αηαηί&ιη, 
ίπιηιυηάί ρβπηαηδβπιηΐ αδςυο αά ν68ρ6Γ&ηι, 86ά 
ίρδί 6ΐί&πι αά Γυηαδ ηχοΗδ 6]υ8 ρΓβθ8(ίΐ6Γαη1 πιί- 
ηίδΙθΓίηηι. 

V, 12 16. • Ρ6Γ πι&ηαδ ν6Γ0 αροδίοίοπιπι 6<ΐ6- 
Μ 1)&ηΙαΓ δί^η& 6( ρροάί^ία χηυΐΐα ίη ρορυΐο. ΕΙ 
« 6ΓαηΙ υη&ηίπιίΐ6Γ οπιηοδ ίη ροΓίίου δ&ΐοηιοηίδ. 
« 0«Βΐ6Γθπιιη &ηΙβιη ηοίΔΟ &ιι<ίβ1)&1 86 ίΠίβ οοη3αη- νεχρών Άνανίου χαι τής .γυναικός αυτού, δια τών 
αυτών νεκροστόλων, καταφρονούμενον τον νόμον. 
βύδΐ γάρ οΐ νεκρού άψάμενοι *Ανανίου, ακάθαρτοι 
διέμειναν Ικ•>ς Ισπέρας, άλλ* οΐ αύτοΙ καΐ τφ τής γο• 
ναικός ύπούργηονν νεκρψ. 

« Δια δΐ τών χειρών τών αποστόλων έγένετο σημεία 
« καΐ τέρατα έν τψ λαψ πολλά. Και ήσαν όμοθυμα- 
« δόν άπαντες έν τ^ στοά Σολομώντος. Τών, δΙ\οι• 
« πών ουδείς έτόλμα χολλάσΟαι αύτοΐς άλλ* λμεγά- •• Οβη. ιίι δβςς. ■• Ργου. χιχ, 25. ^ ΡβαΙ. ιχ, 5. •» Π Κβ^, ιτ, 1 δβςς. 411 ΟΒΟΟΜΕΝΙΙ τΜ^^Μ ΕΡΙδΟΟΡΙ 111 « ^6Γ6, 56(1ηι&^ιβοα1)&(6θ8ρορη1α8. Μα^ίδ αυΐβιη Α « λυνκν αντους 6 Χα6ζ. Μάλλον Α κροοτκίθινη « &066(ΐ6ΐ)αη( 0Γβ(ΐ6η(6δ Οοιηίηο, ηιιιΐΐίΐαάο ηβιηρβ 
« νίΓοηιιη βίιηιιΐ &ο ιηιιΗβΓΌΐη, ϋα ιιΙ ρβΓ ρΐαΐβαβ 
α βΙΓβΓΓβηΙ ίηΠπηοδ, ροηβΓβηΙςηβ ίη Ιβοίηΐίδ βΐ 
« §Γ&1)1)&Ιί5, ιιΙ νβηίβηϋδ ΡβΙή νβΐ ιιιη1)Γ3. ςηβιη- 
« ρίαιη ίΙΙοΓηιη ο1)αιη1)ΓαΓ6ΐ' ΟοηγβηίβϋαΙ &αΐ6ΐη 
« 6ΐ ιηυΐΐίΐυάο νίοίηαΓαιη οίνίΐαΐυιη ^6Π18α16Iη, 
« οίΓβΓβηδ £β^Γ08 αο νβχαΐοδ αδρίηΐίϋηδ ίπιπιαικϋδ, 
(( ςυί δαηαΒαμΙυΓ οιηηβδ. » 

Τα νβΓΟ αιίΐιί ίοΙαβΓβ ςυοιηοάο αροδΙοΙοΓαιη νϋα 
ρΓ066(1β1)αΙ. ΤηδΙίΙία ρηιηαιη αοοίάίΐ ρρορΙβΓ &δ' 
δΐιιηρϋοηβιη, άβιηάβ Ι9θ1ϋί& ρΓορΙβΓ δρίήΐαδδ&ηοΐί 
άβδοβπδυιη : ταΓδηπι ΙηδΙίΙία ρΓορΙβΓ δα1)δαηηαη- 
(βδ, άβιηάβ ΙδοΙίϋα ρΓορΙβΓ Πάβίβδ βΐ ΓαοΙαιη δί^ηιη: 
αά Ιιαο ΙηδΙίΙία ςυοά ΙβηβΓβηΙαΓ, άϋίηάβ ΙοθϋΙία • πκττεύοντες τψ Κυρίψ, πλι(θη &νδρ&ν τβ χ«1 ρ. 
κ ναικών, ώστβ χ«τά τάς πλατείας έχφέραιν το^ 
« ασθενείς, κβι τιθένβι έπΙ χλινΰν κβΐ χραββάιηον, 
« 7νβ ερχομένου Πέτρου χ«ν ή σχιί έπισχιάβ^ τβνΐ 

• βύτών. Συνιίρχετο 51 χαΐ τλ πλήτος των πέριξ ιγ4. 

• λέων ε!ς Ιερουσαλήμ, φέροντες άαθενεΐς χαΐ ^χλοο- 
« μένους ύπο πνευμάτων άχαΟάρταιν, ο^τινις έθερα- 
« πεύοντο δπαντες. » 

"Ορα δι μοι Ίτώς 6 των αποστόλων δφαίνιτο βίος. 
Άθυμίαπρώτη γέγονε διά τήν άνάληψιν Ε?τα ευ- 
θυμία διά τήν του Ιίνεύματος χάΟοδον. Πάλιν άΐ)υ- 
μία διά τους χλευάζοντας, εΤτα ευθυμία ?ίά τους 
πιστούς χαί τό σημεΐον. Πάλιν άθυμία δια το χβτβ- 
σχεθήναι, είτα εδβυμία δια της απολογίας. Πάλι^ ρΓορΙβΓ Γβδροηδίοηβιη. ΙΙθΓαηι Ιιίο α δίβηίδ βΙίΠα- η ένταυΟα άπο των σημείων χα! της λαμπράτη 
δ^ΓαΙίοηβ ΙΰΒΐίΙία, δβά αδυιηπιο βαοβΓάοΙβ βΐΐιίδςαί ευθυμία, από δΐ του άρχιερέως χα! των συλλαί 609 οοαιρΓβΙιβικΙβηιηΙ ΐΗδϋΙία. Ιάΐρβαιη ςυο€[ΐΐ6 
αριιά γβΙβΓβδ ςαοΐςαοί 3ΐιχ1α Πβί ρηεοβρία νι'χβ- 
ταηΐ ςιιίδρίαιη ίηνβηίΓβ ροΐβπΐ. Νβ τηΪΓβηδ ατιίβηι 
ςαοαιοάο α δαίδ άοιηί1)αδ άίδοβάοηΐβδ, ίη (βπιρίο 
ν6Γδ&1)αη1ιΐΓ3ΐιχΙ&ροΓΐίοαπι δαίοπιοηίδ, βΐ ςτιοπιοάο 
ρ6Γπιϋ(6ΐ)αηΙιΐΓ. ^απ1 εηίπι οαηοΐίδ ΙβΓΓοη βπιηΐ 
ρΓορΙβΓ πιυΐΐϋυάίηβπι δί^ηοΓυπι ρβΓ βοδ οάϋοπιπι. 
Ναοί Ιιοο βΐίαπι ναΐΐ δίςηίΩο&ΓΟ βχ βο (ΐαοά αίΐ : 
« ΡβΓ πιαηυδ υογο αροδίοΐοηιιη 6ά6ΐ)αη1υΓ δί^ηα βΐ 
ρΓοάί^ία αιυΐΐα ίη ροριιΐο, » δ1α1ίπΐ(]η6 δα1))ηηςίΙ: 
« 6(Βΐ6Γοηιπι ααίβηι ηβπιο αυ<ΐ6ΐ)αΙ δβ οοη3υη^6Γβ 
ίΠίδ, » Ιιοο βδΐ, ηβςαβ αά ίρδοδ ςαίδοιυαηι αρρΓορίη- 
ςυαΓβ ατιάβύαΐ. 46 « δβά πια^ηίΩεαΙ)αΙ βοδ ρορυΐυδ. » ιΤος 
λλαο6ν• 
των άθυμία. ΚαΙ έπ! των παλαιών θΐ έ^αοι χιτέ 
θεόν Ιζησαν τό αυτό εΰροι τις 8ν. ΙΙή 6«υμάοης δ), 
φησ?, ττως των Ιαυτών οίχιων άπο^άντες, έν τ^ 
Ιερψ διήγον χχτά τήν στοάν Σολομωνος, χαί «£< 
συνεχωρουντο. Φοβερό! γάρ ήσαν ϋ^ααιν -Ιί^η τ^ 
πλήθει των δι* αυτών ενεργούμενων θαυμάτων. 
Τούτο γαρ χαι βούλεται δηλουν Ιν τψ φάαχειν το, 
« Δια των χειρών των αποστόλων έγίνετο σημι» 
χα! τέρατα πολλά έν τψ λαψ λ, χα! ευθύς έπιφέρεη, 
• Των δΐ λοιπών ούδε!ς έτ<5λμα χολλδαθαι αύτοΐς•» 
τουτέστιν, ουδέ προσεγγίζειν τις α&τοΐς έτ^λμβ. 
« *Δλλ' ?μελλε μεγαλύνειν αυτούς 6 λα^ς. » Τίς ; 1 
Ίουδαϊκ<5ς. Τίνας ; τους άποστ(5λους. ΚαΙ τί τι ΟΌΐδηαηη ? ^α(1£ι^^υδ. Οαοδ ? Αροδίοίοδ. Ε( ςυίά ρ μεγαλεΤον ; τό μετά του τ^ πίστει προστίΟ&σθαι τοδ 
6Γα( πια^ίΓαοίβηάαπι ? Οαοά ΟΙιπδΙί Ωάβί αδδβηϋ- Χρίστου, Ισι χα! τους ασθενείς αυτών έχοέραιν χατί 

τάς ρύμας χαί τάς πλατείας της πόλεως έιτ! χλινών 
χα! χραββάτων, ώς δν της σχιδς Ηέτρον ^«ννύε» 
εύμεγεθούσης τυγχάνωσι. Όπερ έπ! Χρίστου ολ 
έγένετο. άλλα τα! τούτο Ιργον του Ιπαγγειλαμένον 
χαι εΙπ<5ντος• « Ό πιστεύων εΙς έμΐ , τά ίρ^ 3 
έγώ ποιώ, κάχεΤνος ποίϊζσει, χα! μείζονα το•5τ»» 
ποιιίσ'ΐ. » Ώστε χα! ταΰτα άπό του έπαγγ>ιλ«μέ>ο• 
Χρίστου συνήντα τοις απόστολο ις, δια τδίν πιαεε»• 
σάντων, διά τών θεραπευομένων, δι& τα•ν χολαζο- 
μένων, ώς 6 Άνανίας. Ε! γάρ χα! αυτό! οΐ άπόατολΜ 
μετριοφρονουντες, τψ διδασκαλία άνετίΟβσαν τ^ζ 
θαυματουργίας, έν τψ ονόματι αύτου ταύτας συμπι> 
ραινόμενοι, άλλα χα! 6 βίος αυτών χα! ή άρ«τή άπ•• 
στολιχή ο5σα Ιχανά τό μεγαλεΤον βραβαυααι τβϊς ΓβηΙ. ΡΓΦίβΓβα βΐίαπι ςαοά ίηβΓΠίοδ δΐιοδ βίίβΓΓβηΙ 

είνβδ ίη νίοοδ βΐ ρΐαΐβ&δ είνίΐαΐίδ ίη ΙβοΙηΙίδ βΐ 

^ΓαΙ)1)αΙίδ, ιιΐ ρβΓ ηπι1)Γ£ΐπι ΡβΙπ ρΓοΙοηςαΙαηι οοη• 

86(]α6ΓβηΙϋΓδα1υ(βπι,ςαο<1 ίη ΟΙιΓίδίο ηοη εοηΐί^ίΐ. 

δβάίΠβΙιοο ςαοςαβορυδ ρΓοηιίδβΓαΙ εηπι άίοβΓβΙ; 

«ΟαίθΓβ<ϋϋηπιβορθΓα(ΐΌ2θ βςοίαοίοβΙίΠβίαοίβΙ, βΐ 

ίιίδ πια]0Γϋ ίαοϊοΐ^'. » ΙΙαςαβ βΐίαπι Ιιοβο α ρΓΟπιίΙΙβηΙβ 

ΟΙιπδΙο εοηϋ^βΓαηΙ αροδίοΐΐδ, βΐ βΓ^α βοδ ςαί ΟΓβ- 

άβΙ)αηΙ βΐ οΓ^α βοδ ςιιί οιΐΓαΙ)αηΙυΓ βΐ οΙγοα βοδ ςαΐ 

ρηηίβύαηΙιΐΓ, ςυαίίδ ίηίΐ Αηαηίαδ. Ναπι βίδί Λρο- 

δίοΐί ηιοάοδίβ άβ δβ δβηΐίβηΐβδ, πιίΓαοιιΙοΓυπ) ορβ• 

ΓΕίίοηβδ αιΐ ρΓΟΐΟβηΙΟΓβπι Γβί6Γβ1)αη(, ρβΓ ηοοιβη 

β^αδ 11030 βΓΩοίβηΙβδ: αΙΙαπιβη νίΐα βοηιπι νίΓΐυδςηβ 

γβΓβ βγαη^βΐίοα, ίάοηβα βΓαΙ ςηφ ρΐαηπιηπι οοΐ- 

ΙαυάαΓβΙαΓ^ πιαςηαπιςυβ αδδβςυβΓβΙΠΓ ρΓββηιίαιη ^ οΰτω προαιρουμένος βιουν. 

ίη Ιιίδ (]αί ίΐα γίγβΓβ άβίβ^ίδδβηΐ. 

ΟΑΡυΤ VI. 

Αρθ8ίοΙθ8 ΰαηεή χηίβοίοΒ αηρ€ΐνί$ Όβί ηοοίβ βάηχιΐ^ 
οηταίπ ίταά(ηη$^ χιί οΐ) ηηΙΙαιη οΙ>$ίαη(€ΐη ρτοΛί6ι7ιο- 
ηβτη €β8ααν6ηΐ α ρτ3ϋάχοαΙίσηβ /β5ΐι, ίη αηο βΗαηι 
ΗαΙβΙην ςηοά ροΒίβα ροηίίβοββ ηΐΓ$ηηι %ρ$ο$ οοηι- 
ρνβΗβηάβηίβΒ, ροΒί^ηανι ]η88βηιηΙ ηβ αηιρΙίηΒ 
άοοβνβηί, 0X808 άιτηΐΒοτηηί. ΟαηκύίβΙίζ άβ αροΒίοίύ 
8€ηίβηΙ}α ράΰΙΐΒ ηηα αχιτη οητη €Χ€ηιρΙί8ηοηηιιΙΙί$ αο 
€νίά€ηαΐ)η8 ρνοΙ)αΙΐοηίδΐί8. 

V, 17*26. « ΕχδαΓ^βηβ ααΐβπι ρηηοβρ8 βαοβΓάο- 
» Ιηπι βΐ οπιηβδ ςηί ουπι βο βΓ&ηΙ, ςαο ββΐ ββοΐΑ ΚΕΦΑΛ. ζ*. 
Έτι τους αποστόλους έμβληΟέντας τφ {κΦΟΜη- αενοι, έφ' ψ μηχέτι οιδάσχειν, μαστ(ξαντί( 
απέλυσαν. Γαμαλιήλ γνώμη πιστή ««ρι " 
αποστόλων μετά παραδειγμάτων τινονν 
αποδείξεων. ο Άναστάς δλ 6 άρχιερευς χαι πάντες οΐ βνν α^ι 
« ή οΰσα αΓρεσις τών Σαδδουχαίαιν έπλι$9θΐ)Μν ζ^λοα **^ο&η. XIV, 12. 113 ΟΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΑΟΤΑ ΑΡ05Τ01.0ΗυΜ. 114 § 'ΛοΙ έπέβαλον τάς χβΤρβς «ύτών ίπι τους άποστ^- Α 
« λους, καΐ {θ^ντο βύτοος έν τηρήσει δημον^^^. Άγγε- 
« λος δΐ Κυρίου διά τής νυκτός ήνοιξβ τάς θύρας 

• τής φυλαχής, έξαγβγών δλ αύτους εΤπε• Πορεύεσθε 
« και σταθέντες λαλείτε έν τψ Ιερψ τψ λαφ ιτάντα 

• τα ρήματα τής ζωής ταύτης. Άκούσωντες δΐ εΐα- 
« ήλθον 6π6 τ^ν βρΟρον εΙς το Ιερον, και έδ{δασκον• 
Μ Παραγενύμενος $1 ό άρχιερευς και οΐ συν αύτψ, 
« συνεκάλεσαν τ& συνέδριον και πασαν τήν γερουσίαν 
α των υΙών Ισραήλ, και απέστειλαν ε?ς το δεσμω- 
Μ τήριον, άχθήναι αυτούς. 01 θΐ ύπηρέται παραγε- 
« νόμενοι, ούχ εδρον αύτους έν τψ φυλακή. *Ανα- 
« στρέψαντες δΐ άπήγγειλαν, λέγοντες, δ'τι Τδ μίν 
« δεσμωτήριον ε^ρομεν κεκλεισμένον έν πάσ^ άσ- 
α φαλεί^ί, χαι τους «ρύλαχας Ιξω Ιστώτας προ των 

« θ^ρων. Άνο{ξαντες δΐ, ίσω ούδένα εΰρομεν. Ώς η 
« δΐ ήκουσαν τους λύγους τούτους 6' τε Ιερεύς και 
« & στρατηγός του Ιεροΰ και οΐ άρχιερεΤς, διηπύ- 
« ρουν περί αυτών, τ( δν γένοιτο τοΰτο. ΙΙαραγενύ- 
« μένος δέ τις άπέγγειλεν αύτοΤς, δ'τι *Ιδου ο\ δν- 
« δρες ους ϊ^εσ^ε έν τζ φυλακή, είσιν έν τφ Ιερφ 
« έστώτες και διδάσκοντες τον λαον. Τύτε άπελθών 
« ό στρατηγός συν τοΤς ύπηρέταις, καΐ ήγαγεν αύτους 
« ού μετά βίας. » 

Τούτων τελουμένων 6πο των άποστύλων, δι* α 
και πλήθος τφ κηρύγματι προσεπορίζετο, και των 
π'.στών τ6 πλήθος πελάγει ένάμιλλον ήδη καθίστατο 
τζ καθ* Ικάστθν έπιδύσει* άναστάς, φησιν, 6 άρχ ιε- 
ρεύς* τουτέστι διεγερθεις , κινηθείς έπι τοΤς γινο- 
μένοις, σφοδρύτερον αύτοΤς επιτίθεται, μάλιστα των 
Σαδδουκαίων αύτον άπανθρωπ^τερον έκκαιύντων , ^ 
όρώντων ττί στυγουμέν^ αύτοΤς άναστάσει, τους 
άποστύλους το παν κατορθουντας. Χριστδν γάρ άνα- 
στάντα κηρύσσοντες, ταύτης εΙς πίστιν τη του άνα- 
στάντος 6ν($ματι θβ^^μ^'^ουργουντες άπεφαίνοντο, ούκ 
1^ τούτο συμβαίνον εΓγε ψευδός τδ πράγμα ύττέτρε- 
χεν. Ούτως ουν Ιιιτ»θ^ριωμένοι και πρδς φύνον των 
αποστόλων παρασκευαζόμενοι, τέως μΙν φυλαχής 
άσψαλεί^ συνέχουσιν, ού παρευθυς άγαγύντες εΙς 
κρίσιν, αυτοί δίτφ ένδοσίμφ τήν μετάγνωσιν αύ• 
τοις δια του δέους τής είρκής πανούργως μαιευό• 
μινοι. Εκείνοι μΙν ο\ϋν οδτως. βεδς δλ τ^ δια χα - 
κουργίαν αναβολή, τους μλν τφ εΙς μάτην πεπονη- 
ρεΰσθ^ιι χατ^σχυνε, τους αποστόλους δΐ τ^ διί 
θείου αγγέλου τής φυλακής εκβολή μάλλον έστε• 
ρέωσε, καΐ & χρή καΐ δποι προσκαρτερουντας ένερ- 
γεΤν, συνέτισεν. Αγνοίας δΐ τής αγγελικής άντιλή- Β 
ψεως τους μιαιφύνους μεσολαβούσης, καθ' δν καιρόν 
ανεβάλοντο τδ τρδς κρίσιν τους αποστόλους πα- 
ραστήσαι, ούκ έλέει (πώς γάρ οΐ πλεΤον $φεων προς 
&ργην άφωρμημένοι ;], άλλ' ^να πρώτον μΙν τους 
οίηθέντας τδ Ιαυτών βούλημα διά της κατοχής έκτε• 
λεΤν, καΐ τούτφ φραξαμένους, εΤτα ήστοχηκότας τών 
μελετηθέντων διά τής θβίας επισκοπής, ή απορία 
τών βεβουλευμένων παίδευση, θ^ί^ είναι τήν δύνα- 
μιν. Ή γάρ δπό του αγγέλου τής φυλακής δπεξ- 
αγωγή, τοΤς μλν άποστόλοις εΙς παραμυθίαν, τοΤς 
Ιουδαίο ις δΐ εΙς ώφέλειαν καθίστατο. Έλαθε δ^ τους 
Ιουδαίους, 7να πρώτον, ώς ίφην, έν άπορί^Ε γενό- « δ&άάαο8θθπιπι, Γβρίβϋ βιιηΐ ββτηυΐ&ΐίοηβ, βί ίη]β• 
• οβΓίιηΙ ιηαηιΐδ ίη αροδίοΐοβ, 47 ροΒίιβΓαηίςαβ βοβ 
« ίη οιΐδίοάία ριιΙ)Ηοα. Αη^βΐυ» αυΐβιη Οοιηίηί ηοοίθ 
« αρβπιϋ οδϋα οαΓΟβπδ, ίρδίδςιιβ βάαοΐίδ άϊχΊί : ΙΙβ 
α βί δίαηΐβδ ίη ΙβιηρΙο Ιοςυίιηίηί ρορυΐο οπιηία 
α υ6γ1)& νίΐ8θ 11ι1^ηδ. ΑΙ ίΐΐί, ουιη Ιιφο αυάί^δβηΐ, 
« ίηίΓανβΓίιηΙ (Ιίΐαουΐο ίη Ιβηορίυπι αο (1οο6ΐ)αη(. 
« Αάτβηίβηδ αυΐβπι ρπηοβρβ δαοβΓάοΙυπι, βΐ ςυί 
« οαπι βο βΓαηΙ, οοηνοο&νβΓοηΙ εοηοίΠυηι, υηί- 
« τβΓδυπιςιιβ δβηαΐυπι ΩΙίοΓαπι ΙδΓαβΙ, βΐ ηιίδβηιηΐ 
« αά οαΓθ6Γ6πι, ιιΙ ίΐΐί αάάυοβΓβηΙυΓ. ΑοοβάβηΙβδ 
« αυΐβπι πιίηίδΐπ ηοη ίηνβηβΓαπΙ βοδ ίη οαΓΟβΓβ : 
« ΓβνβΓδίςυβ ηυηΙίανβΓοηΙ άίοβηΐβδ : ΟαΓοβΓβπι 
« ςυίάβπι οίαιίδΐιπι ίηνβηίπΐΰδ οαπι οπιηί άίΐίριβηΐία, 
α 6( οΰδίοάβδ ίοΓίδ δίαηΐβδ, νθΓΰπι υ1)ί αρβΓαίβ• 
« δβιηιΐδ, ηβηιίηβπι ίηίαδ Γβρβππιιΐδ. Ουπι &ιιΐ6ΐη 
« αικίίδδβηΐ Ιιοδ δβΓΠίοηβδ βί ροηίίίβχ 6ΐ άαχ 
« ΙβπιρΙί ρηηοίρβδςιιβ δ&οβΓάοΙυπι, &πι1)ί|ζ6ΐ)&ηΙ άβ 
« ίΐΐίδ ςιιίάηαπι Ιιοο ίαοίιιπι βδδβΐ. Ουίάαπι υθγο 
κ &άν6ηί6ηδ ηυηΐίανίΐ βίδ : Εοοβ τίη ςυοδ ροδυί- 
« δΐίδ ίη εαΓΟβΓβ δίαηΐ ίη Ιβηιρίο άοοβηίςυβ ρο- 
« ραίιιπι. Ταηο &1)ίίΙ άιιζ ουπι πιίηίδίπδ, αο άυζίΐ 
« ίΐΐοδ δίηβ νί. }> 

Ηίβ αϊ) αροδίοΐίδ ρβΓ&οΙίδ, ρρορΙβΓ ςυ» πιιιΚί- 

Ιικίο ρΓφάίο&Ιίοηί &1ΐ6ηά6]}α1, βΐ ϋάβΐίηιη ηαπίθπΐδ 

ςαοΐίάίαηο ίηοΓβηιβηΙο ]2ΐπι ηι&Γίδ αΓβηβθ φςηαΐίδ 

&6]}3ΐ: 6ΧδυΓ£;6ηδ,ίη(|ΐιίΙ,ρΓίηο6ρδδ&οβΓ(1οΙαη), Ιιοο 

6δ1 βΓβεΙπδ, οοηοηιοίπδ ού βα ςυβο οοηΐίηςβύαηΐ, 

νβΐιβηιβηΐίπδ ίη βοδ ΐΓΓυίΙ: πιαχίπιβ δαάάαοββίδ ίη- 

Ιιυηιβηίΰδ βυπι ίηΩαπιπιαηΙί]}ΐΐδ, οαπι νίάβΓβηΙ 

αροδίοΐοδ οπιηβπι πιονβΓβ Ιαρίάβπι αά ρΓούαηάαηι 

ΓβδίίΓΓβοΙίοηβπι, οηί ίρδί &(1ν6Γδ&1)&ηΙαΓ. Οαπι 

βηίπι ΟΙΐΓίδΙυπι ΓβδΠΓΓβχίδδβ ρΓβθάίο&ΓβηΙ, θΐίαπι 

αά ΓβδΠΓΓβοίίοηίδ οοηΩπηαΙίοηβπι, 6]υ8 ςηί ΓββαΓ- 

Γ6Χ6Γ&1 ηοπιίηβ ηιίραουΐα βάβΓβ άβπιοηδίΓεώ&ηίπΓ : 

ςαοά ηβςα&ςυαπι οοηΐί^ίδδβί δί Γβδ ηΐ6η(1αείο δοΐ)- 

δβΓνίΓβί. Ι(α 6Γ^ο βίΤβΓαΙί βί αά οβθάβηι αροδίοΐο- 

Γΰηι ρΓ6θρ&Γ&ϋ, ίηΙβΓίπι ςυίάβηι εαΓοβπδ ββεαιί- 

ΙαΙβ βοδ αδδβΓταηΙ, ηοη δίαΐίΐϋ αά 3ΐιάίοίαπι άα- 

οβηΐβδ, δβά ΥβΓδυΙβ αηβα Ιίηιοηδ ο&ΓοβΓίβ, ί&οϋ 

ρβΒηίΙβηΙίαπι αϊ) ίΐΐίδ ςηβθΓβηΙβδ. Ε( ίΐΐί ςυίάβηι ίΐα 

αίίΐίοίί 6Γαη1. Οβτΐδ ααίβηι ρβΓ πιΟΓαπι ςη» βραΐ αά 

πιαίηπι οοηαΐηηι, ίΙΙοδ ςυίάβπι ρυάοΓβ αίίβοίΐ,ςιιοά 

ίΓΠδίΓα πιαίί^ηαΐί δίηΐ, αροδίοΐοδ νβΓΟ οατοβπδβάιι- 

οΐίοηβ ρβΓ άίνίηαπι αη^βίαπι πια^ίδ 4§ Γθ1)θΓανίΙ : 

βί ςιιί1)υδ ίη Γ6ΐ)ΐΐδ βΐ η1)ί οαπι ρβΓδβνβΓοηΙία αη• 

ηίΐί οροΓίβΓβΙ, βάοοαίΐ. Οιιπι ααΙβηι ίςηοπαηΐία 

αηςβίίοί αυχίΐίί οΓΰβηίοδ Ιιοπιίηβδ ίηΙβΓΟβρίδδβ,Ι, 

60 ΙβηιροΓβ ςηο αροδίοΐοδ 3υάίοίο 6χ1ιί1)βΓβ άίδΐιι- 

ΙβΓαηΙ, ηοη ηιίδβποοΓάία ηιοΐί, ςυοηιοάο βηίηι 

Ιιοο Ωβή ροΐιιίδδβΐ, οαπι ρΐυδ ςηαπι δβΓρβηΙβδ αά 

ίΓοηι βχοίΐαΐί 69δ6ηΙ? δβά υΐ ρηπιυπι ςυίάβηι ορί- 

ηαΐοδ ρβΓ (ΙβΙβηίίοηβπι βχρΙβΓβ δυαηι νοίυηίαΐβπι, 

ηαηι ίη Ιιυηο Ωηβπι οαΓεβΓβ ίΐΐοδ ίηοΐυδβραηΐ.άβίηάβ 

ρβΓ άίτίηαηι τίδίΐαΐίοηβπι οοηοβρίίβ Γ6ΐ)αδ ίΓα- 

δίΓαΙοδ, ίρβα εοηοίΐίί ίηορία οίΓοα βα ςυ® (ΙβοΓβνβ- 

ΓαηΙ, άοοβΓβΙ άίνίηαηι βδδβ ροίβηϋαηι αη^θΐί•* 

ηαηιςαβ β οαΓοβΓβ βάυοίίο αροδίοΐίβ ςηίάβηι αά οοο* 115 ΟΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΚI^^^Ε ΕΡΙ80ΟΡΙ 116 ΒΟΐ&Ιίοηβιη. Ια(]βί5 υθγο &(1 ηϋΐϋ&ΐβιη 6χ1ιϋ)ί(& ββΐ. Α μ^νοι, ι\ Οέλοιεν, χαταλήψωνται χαέ αυτοί χ«1 Ίουί Ι^οΓ&ΓπηΙ &υ1βιη ]υά8θί άίνίηαιη 6596 ροίβηϋ&ιη, 
υΐ ρηιηυιη ίη αςβικΙοΓαιη ρ6Γρΐ6χίΙ&ΐ6 οοη8ΐί(ιιΙί 
δίοΰΐ &ί6ΐ)&τη, 51 ν6ΐΐ6ηΙ οοπιρΓ6ΐιβηά6Γ6ηΙιΐΓ βί 
ίρδί αο (ΙοοβΓβηΙιΐΓ. ΙΙΗ νβΓο αάβο 6χο8θοαΙι 5αηΙ, ηΐ 
η6€(ΐΐ6 αιιάβΓβηΙ νί α Ιβιηρίο α1)5ΐΓ&ΙιθΓβ &ρο5ΐο1θ5. 
φΐ05 Ιαπΐ6η ιηαχίΐΏ6 α1)οιηΐηαΙ)αηΙαΓ.Εχ ςαο βΐίαιη 
ιηοηίίθδΐιιηι 05ΐ βΓβ^&παιη ΙαρΜιη ρπΐ(ΐ6ηΙίθΓ6[η 
ίυί55θ ]α(1&ίοί5 ρπηοίρί1)ΐΐ5 : ςαοά ουιη ίΐΐί ηιά65 
6886η1, α άίνίηίδ 51^15 8&1τιΐ6ΐη οΐΐίυβ &ιηρΐ6χί 
ΒΐηΙ ςηαιη Ι6ςί5ρ6π1ί. Μβο ρο5ΐ ιηαΙΙ&τη άίνίηο- 
Γαιη 5ίςηοΓηιη ηοΐίΐίαιη αο 06Γΐϋιΐ(1ίη6τη ίηΐβιτος&ηΐ 

ΐ6βί8ρ6ΓίΙί : • Νοηιΐ6 ρΓδθ06ρΙθ ρΓ8θθΐρίπ1115 ΤθΙ)Ϊ5 

ηβ 1θ(|ΐΐ6Γ6ΐηίηί : ■ ΑΙςαί βΐ 5θΙο ρΓ8θ06ρ(ο,(ΐαοΓ5αιη 
οηβίοάία ιηα§:ηατηςυ6 ιητιιιίιη6η1ιιιη ? δίςυίάβτη δκυΟώσι, θείον είναι την ^ύναμκν. 01 ^ τονοΰτον 
έπηρώθησαν, &7τι ούδε τους β^ελοχτοτάτους αύτοίς 
άποστ($λους 0α^ρ/;9χι μετ^ι β(ας του Ιίρου ά^ελ• 
χΰσχι. Άφ' ου καί δήλον ώς συνετώτερος 6 άγελαίος 
δχλος των Ιουδαϊκών αρχόντων, θαττων έχεΝων των 
άμαθων, τούτων των νομικών, ταΐς θεοσημ^^Χ'.ς το 
σωττζρ'.ον έπ'.σπασι;χένων. Δι^περ έρωτώνιν οΐ νο- 
μικοί έπι πολλ^ ττί γνώσει τών θεοσημβιων χλ\ 
«ληροίρορί^• « ϋύ παραγγελθεί παρηγγείλχμβν ύμϊ» 
μή λαλεΐν ; ■ καίτοι εΐ παραγγ^λί^^ μ^ν^ι ^^^ ή 7*<>λαχή 
>αι ή πολλή άσ^ράλεια ; προς γαρ τ^ χαΟείρζει και 
θύλακες προσήδρευον, ών ου μνήμη νΰγ «Ις άπο- 
κρυβήν της αγγελικής θαυματουργίας. Πλην εστ» 
εΙπεΤν* ΕΙ ττΐ πραγγελί^ 6μών χα\ ή παρ* ήμων οπδίοάβδ ςιιθ(]ΐΐ6 α55ί(ΐ6ΐ)3ηΙ 6&Γ06Γί, ςαοηιιη ηυΙΙα η προς φυλακήν συγκατάθεσις προσετέθη, ιΟλογοι β'. 
ιηοάο ΩΙ ιηβαΐΐο αά οοου11α(ίοη6ΐη &ος.^1ίεί πιίΓα- νυν έπ* άθέτηαιν ανακρίσεις τε καί εύθυναι. Ει οι 
οιιΐί : νβπιιη (ϋθ6Γ6 ρο586η1 &ρθ8ΐοΗ : 5ί ρΓΦΟβρΙο τούτων ούδεν, άφρ6νων α\ νυν ώς ΙτζΙ πζραδάηι 
Υ65ΐΓ0 ηο9ΐ6Γ βΐίαοι αδδβπδυβαά ο1)56ΓναηΙίαιη αά- έπ'.κλ:'σε'.ς. 

]ιιαοΙιΐ8 65ΐ, ΓαΙίοηαΙ)ίΐ68 βδββηΐ ηαηο ο1) δρΓβΙτιιη ρΓΦοβρΙαπι ίηΙβΓΓθ^αΙίοη65 δίιηαΐ βΐ 6ζαιηίιι&. ΑΙ 
51 ηίΐιίΐ Ιιοηιιη, (ΐ6Π[ΐβηΙίαιη 5ΰηΙ ιηοάο, νβΐιιΐ ο1) (Γ&ηδςΓβδδίοηβιη αρρβίΐαΐίοηββ. 

V, 26, 27. « Τίιη6ΐ)αη1 βηίιη ρΐ6ΐ)6ΐη, η6 Ιαρΐάί- « Έφοβοϋντο γάρ τδν λαον, Ίνα μή λιθασθώσιν. 

« 1)115 ορρηιηβΓθηΙαΓ. ΑάάαοΙοδ αιιΐβιη ίΐΐοβ 5ΐ&- Άγαγ^ντες δλ αύτους Ιστησαν έν τφ συν<δρ(ψ. ΚαΙ Μ ΙηβπιηΙ ίη οοηοίΐίο : βί ίηΙβΓΓΟ^ατϋ 605 ρηηο6ρ5 

« 8&06ΓάθΙυΠ1 (110605. Μ 

Ο (Ι6πΐ6ηϋ&ιη ίδίορυπι Ι ςυί (πγΙ)» ςυίάβιη ρηι- 
(ΐ6ηϋατη ΙαΙβηϋ ΙίιηοΓβ οοςηονβΓ&ηΙ, 5ίιηί1ίΐ6Γ βί 
061, ςαί τηαηίΓ65ΐ6 5αο5 56ΐιιρ6Γ άβ ιη&ηί1)υ5 βοηιιη 
Ι&ηςααιη γοΙηοΓβδ 6ηρί6ΐ)αΙ : ηβο Ι&ιηβη υηςααιη 
&άορΙ&η €αρί6ΐ)&ηΙ. 

49 V, 28 « Νοηηβ ρΓδεοβρΙο ρΓ8Β0βρίιηυ5νοΙ)ί5,η6 έπηρώτησεν αύτους 6 άρχιερεύς. » 

'Ός της έμβροντησ(ας τών Ιπ' άδήλψ μ^ τψ φύβ«ρ 
του δχλου τ^ σώφρον έπεγνωκ^των, του ββοΰ Λ τ«3 
προδήλως άει τών χειρών αυτών καθάπιρ πτηνοΐι: 
τους Ιαυτου έξαρπάζοντος: μηδ' ήν τίνα α>ρ€Εν υ\ο- 
ποιεΤσθαι προθυμουμένων Ι 

• 06 παραγγελθεί παρηγγε(λαμεν 6μΤν, μή διδά- κ άοο6Γ6(ί5 ίη ΙΐϋΟ ηοιηίη6? βΐ β006 Γ6ρ1 65(15 ]6Γα- ^ <* <ηι•ιν έτΙ τψ ύνύματι τούτψ ; καΐ Ιδου ΐΓβπληρώ- ν 5&ΐ6ΐη (ΙοοΙπηα ν65ΐΓ&. μ 

ΥΐΓ ρΓοριιάίθ5α5 6( ίηιρΓθ1)α5 6ΐ 5(υΙ(υ5 605 ίη- 
ΐ6ΓΓορδΐνίΙ, « Νοηη6 ρΓδβ06ρΙθ, 61ο. » ΡΓ8Β06ρΙυπ1 
ςαίάβπι ^απ1 (ΙίοΙαιη 65( ρΐ6ηυπι 6556 Ι6ΐη6π1α1ί5, 

6( 8υρ6ΓθυαΠ1 6556 6&ά6Π1 6ί5ά6Π1 ά6 Γ6ΐ)α5 Γ6ρ6- 
ΙβΓΘ. 

ν, 28, 29. « ΕΙ ναΐΐίδ ίη(1υο6Γ6 δυροΓ ηοδ δ^η- 
• §ιιίη6πι νίπ 1ιυ3ΐΐ5. Η6δροη(ΐ6ηδ αιι(6πι δίπιοη 
« Ρ6(ηΐ8 6ΐ αροδΙοΗ, (1ίχ6ΓυηΙ. • 

Αάΐιαο 615 ηυάυδ Ιιοπιο νί(ΐ6ΐ)&ΙιΐΓ. ϋΐ αηΐ6Πΐ Οδ- 
(6η(1&η1 η60655αΓίιιπι ίυίδ56 ρΓΦ06ρΙυιη, 6ΐ υ( βυη 
ρΓονίά6Γ6η( δαίΰΐί, ηΐςαβ πιυ11ίΙΰάίη6Πΐ α(1ν6Γδυ5 
ίΠοδ 6χαο6Γΐ)&Γ6η(, Ιιβθο (1ίθ6ΐ)&η(. 

V, 29-31. η 0]}6(1ίΓ6 οροΓΐ6( 060 πια^ίδ ςηαπιΐιο- 1 κατε την Ιερουσαλήμ της διδαχής 6μων. » 

Ό αναίσχυντος και Ιταμός καΐ μωρ^ς ήρώτησεν 
αύτου^, « Ουχί παραγγελί^^• » )(βι Μ^<• *^ (^^ παρα^ 
γελία Ητι (λεστή έμπληξίας, εΓρηται ^δη, χαι παρέλ- 
κον τα αυτά περί τών αυτών έπανα^μβάνουνι. 

α Καί βούλεσθε έπαγανεΤν έφ* ή μας τ6 αίμα τοο 
α άνθρωπου τούτοι ; * Αποκριθεί ς δΐ 6 Πέτρος χα* οΐ 
• Άπύστολοι, εΤπον. » 

"Ετι αυτούς ψιλός άνθρωπος έδ<$χει. Ίνα δΐ δεί- 
ξωσ;ν 6τι αναγκαία ή ν ή παραγγελία, χαΐ φειδοΤ τη; 
οικείας σωτηρίας, και 7νχ τραχύνωσι χατ* ζώτνη 
το πλήθος, ταύτα Ιλεγον. 

« ΠειθαρχεΤν δει θεφ μάλλον, ^ άνΟρώποις. Ό « πιίηί1)η5. 06115 ραΐΓΰΠΐ ηοδίΓΟΠίιη δΠδοίΙανίΙ Ο • θεός τών πατέρων ημών ήγειρεν *Ιησουν, Ζ>ί άμεΐς « Ι65υπι, ςιΐ6πι νοδ ίη(6Γ6πιί5ΐίδ 5α5ρ6η5υπι ίη 
« Ιίρηο. Ηαηο ρηηοίρβπι 6ΐ δ&1ν&(0Γ6Πΐ 06α5 βχ&Ι- 
Μ (ανίΐ ά6χΐ6Γα δΐια. » 

νίά6 ςααηία Γα6ΓίΙ 60Π]πι, ςυί ίη(6ΐτο^&1)αη(ιΐΓ, 
πιοάβδΙία : η6ςυ6 6ηίπι ουπι Γ6ΓθοίΙ&ΐ6 ΐΈβροηάβηΙ : 
5ίςυί(ΐ6ΐη ρΓ8Β06ρΐ0Γ65 6Γ&η(, η6ο ίη(1ίβηα1)&η1ιΐΓ, 
ββά ιηΪ56Γ&1)αη1ιΐΓ βοπιπι, ί(1ςιΐ6 ίη(6ηάβ1)&η(, υΐ 
ίΐΐοδ 6ΓΓ0Γ6 6χίπΐ6Γ6η(. Νοπ 6ηίπι αάν6Γ5ΐΐδ ίρβοδ 
ΓίχαΙί δυηΐ : αυΐ βΙ&Ιί άοηο δί^οπιπι α 060 ρ6Γ 
605 6(1ί(οπιπι, οοη1υπΐ6ΐίθδ6 ίΙΙίδ ΓββροηάβπιηΙ, 
ίρβοδ αάνΡΓδϋδ δΠιηυΙαΓη οίΐΙοίΐΓαΓ6 (1οο6ηΐ65 : δβά 
ρηαιηπι ςαίάβπι αίαηΐ ο1)6άΐ6η1ί&ιη 060 ρΓοπιρϋαδ « διεχειρίσασθε κρεμάσαντες έπι (ύλου. Τούτον ί 
« θεός άρχηγον χαι Σωτήρα ΰψωσε τ^ ί&ξι^ βύ• 
« του. » 

Σκ<$πει δε 6'ση ή έπιείκΐια τών έξεταζθ|ΐέ%'ων. Ού 
γάρ θρασέως άπ*κρίνονται. Διδάσκαλοι γάρ ^σαν, 
κα: ούκ ώργίζοντο, άλλ* ήλέουν αύτους, χαΐ έσχ^• 
πουν δ'πως αύτους ίιπαλλάζωσι τής πλάνης. Ού γάρ 
ένάμιλλον αύτοΐς, έπ: ττ^ δι^ αύτους θεοαημεί^ Ιπαι- 
ρ6μ:νθ(, υβριστικώς αύτοΤς κέχρηνται, μή πρ^ς 
κέντρα λακτίζειν αύτους συνετίζοντες. *Αλλ& «ρώ- 
τον μίν τφ θεφ πειθήνιον προτιμ^τερον ψάσχουσιν 
ανθρώπων άνατιθέναι, άπο^ρητύτερον α^ο^ δι- 117 ΟΟΜΜΕΝΤ. Πί ΑσΤΑ ΑΡ08Τ01.0ΛϋΜ. 118 βλέγρχοντκς ώς χαταψόνητάς των δι* αυτούς θε($θβν Α ΓβίβΓβηάαιη 6356 ςα&ιη Ιιοιηίηί1)ΰ8 : οοοΰΐϋυβ ίρβοβ έκτβλοϋ μένων, ιΤτα δε και ίίτι ίίν ^νθρωπον ψιλδν 
άπ<χάλκσαν, τούτον εΤναι και Σωτήρα καΐ τψ θκψ 
μ^μλλημένον, ώς και έκ νβχρών αύτον άναστήσαι. 
Το γαρ οικ»(^ φάσκειν Ισχύΐ ουκ άσφαλίς τέως έρεΤν, 
ώς £ν μή άντ{θ&ο< τούτφ νομ(ζοιτο. Τούτον δε τ6ν 
6π6 θεού υψωθέντα αυτούς διαχρήσασΟαι 0«νάτφ 
ντούρου, 6'σου του κατακριματος 6π6δικον, ώς άπο 
κάρου βαθεος έξανιστών, προτρέπεται έννοεΤν. α Δούναι μιτάνοιχν τφ Ισραήλ, κχΐ ^φεαιν άμαρ- 
« τιών. » 

Οΰτω μιτεωρίσας τον περί του σταυρού λ^γον, 
και ώς όσύγγνωστον κχτάκριμα τοΤς τ^ αύτ/) κατά αοοαδ&ηΐβδ Ιαηςυαιη οοηΙβπιρΙΟΓβδ βΟΓαιη, ςαο 
ρΓορΙβΓ ΐΙΙοϋ ρβΓαοΙα βΓαηΙ. Οβίηάβ βΐί&ιη ςυοά ίδ 
ςαβιη ΐρ^ί ηηάαιη 1ιοιηίη6ΐη αρρβίΐαηΐ, 6ΐ δαΙναΙοΓ 
6ΓαΙ, 6ΐ Οβαβ Ι&ιιΙΰΐη ίΠΐαβ οαΓαιη Ιια^αβραί, υΐ ά 
ιηοΓίυίδ ίρδϋΐη 8υ8θίΙ&Γ6(.Ν&ιη (ΙίοβΓβίΙΙυιηρΓορπα 
δϋΓΓβχίδδβ νίΓίαΙβ, ίηΐβπιη ΙυΙαιη ηοηάαιη 6Γ&1, ηβ 
αραά Ιιυηο βχίβϋιηαΓβΙυΓ Οβο οοηΐΓ&ηυδ. ΙΙΙ ααΐβιη 
α ρΓοίιιικΙο 6χοίΐ6ΐ δοροΓβ,6χ1ιθΓ(αΙιΐΓαάίηΙβ1Π§6η- 
άυιη ςυαηίδθ άαιηηαΐίοηί δίΐ ο]}ποχίαιη ίρ808 Ιιαηο 
& 060 βχαΐΐαίιιιη ιηοΓίβ ΟΓαοίδ ίηΙβΓβιηίδδβ. 

Μ Αά ά&ηάαιη ρβθηίίβηΐίαιη ΙδΓ&βΙ, αο Γβωίδδίο • 
• ιΐ6ΐη ρθοοαίοΓυιη. » 

50€υιη 86Γΐηοη6ΐη άβ €γπο6 αάβο 8ΐιΙ)1ίιη&88βΙ, 

6ΐΙαη(]α&ιη ίιτ6ΐηί88ί1)ίΐ6ΐη 6χ1ιί]}υί556ΐά&πΓηειΙίοη6ΐη 

Χριστον λύσσ^ έναποκαθημένοις, ώσπερ του τοσού- η Ιιίδ ςυί ίαΓοή αάνβΓδυδ €1ιπ8ΐιιιη ίηίβηίαίο αάΐιο- του &χθους άποφορτισμόν αύτοις μηχανώμενος, φη- 
σ{ν. *Αλλ' ούτος μεν 6φ' υμών άτιμωθκ^ς» όπο Θεού 
δΐ υψωθείς, ίδωκε πνεύμα μετανοίας τψ Ισραήλ, 
Λοί ^φεσιν αμαρτιών, ούδΐν τής δια τ6ν σταυρόν εΙς 
αύτ&ν παροινίας, εΙς άποστροφήν δυναμένης £γειν, 
καθότι & όπο θεού 6ψωθεις άμνησικακεΐ προς τους 
δια πειθούς αύτον έπεγνωκ($τας. *Όρα δΐ πώς και δι' 
Ιργων καΐ βημάτων παιδευόμενοι *Ιουδαΐοι, ου προσ- 
εΤχον. δώ και ή κατάκρισις αυτών δικαία. Δι' (ργων 
μεν, συγχωρών τους αποστόλους εΙς δεσμωτ){ρια 
^σθαι μεν, θ»νμ«9ί(>>< δε λύεσθαι. Δια βημάτων 
δΐ, *1να καΐ Ιουδαίοι δια του λ6γου τ$>ν αποστόλων, 
καΐ πάντες παιδεύωνται. *Αλλά και αύτοΙ οΐ απόστο- 
λοι εΙς πσ^ρησίαν αλείφονται. 01 μεν ουν άλλοι 
κατενύγησαν, και τ^ πειθοΤ τών λόγων κοινωνοί 86Γαη(| νβΐιιΐί ΙαηΙΐ άοΐοηδ βχοπβΓαΙίοηβιη βίδ βχοο- 
^ίΐαηδ, αίΐ : δβά Ιιίο ανο]}ί8 ςυίάβιη οοηίυιηβΐία αί- 
ί60ΐυ8,&060 νβΓΟ βχαΐΐαΐαδ,άβάϋ δρίηίαιη ροβηίΐβη• 
ϋ® ίρδί ΙδΓ&βΙ, αο Γβιηίδδίοηβηι ρ600&ΙθΓαιη,&(1βο υ1 
ά6]}αοο1ι&Ηο ίη βτιηα ρβΓ ΟΓαοβιηαάιηίδδ&ηοη ροδδϋ 
θίΟο6Γ6, αΐ α το1)ίδ ανβΓίαΙιΐΓ, 60 ςυοά ίδ ςυί 
& 060 βχαΐΐαίιΐδ βδΐ ίη]ιΐΓίαΓυιη οΜίνίδοίΙυΓ βτ^λ 
ίΐΐοδ ςτιί ρβΓ ο1)6άί6η(ίαπι ίΐΐιιιη &^ον6πιιΙ. Υίάβ 
&τιΐ6ΐη ςυοιηοάο Ιυά&θί βΐ ρ6Γ ορβΓα 6ΐ ρ6Γ ν6Γΐ)& οογ- 
ΓβρΙί ηοη ο1)Ιβιηρ6Γ&ηιηΙ^ ίά60(]ΐΐ6 βΟΓΰΐη οοη- 
άβοαηαϋο 3αδ1β. 6δΙ. Ρ6γ ορ6Γα ςαί(ΐ6ΐη^ ουιη Οβαδ 
αροδίοΐοδ ίη ο&ΓΟβΓβδ άαοί ρβπηίΙΙίΙ,δβά αάιηίΓ&ηάο 
ιηοάο 1ίΙ)6Γ&1. Ρ6Γν6Γΐ)£ΐ ν•Γ0, υίβυαάβθί ρβΓ&ρο- 
δΙοΙοΓίιιη 86Γΐηοη65 βΐ οφΙογι οιηη68 οοΓηρ6Γ6η(υΓαο 
βΓαάΐΓβηΙαΓ. Ιιηο 6ΐ ίρβί ςτιοςυβ αροδΙοΗ αά ΙίύβΓβ των αποστ ^,, — -,, — ,,-. — ..-, — . - — ^«. ^^^^ — ^^^ — ^-. ^- ..^«. ν 

όλων γεγόνασιν. Ό άρχίερευς δΐ και ο\ ^ 1ο(]ΰ6η(1ΰΐηίηαηβαηΙαΓ.Α1ϋίΙ&(]ΐΐ6θθΐηραα6ΐίδαη(, άρχοντες κατά τών αποστόλων διεπρίοντο, φονώντες 
κατ* αυτών, έπει λοιπόν έκφανέστερον ή κατά Χρί- 
στου αυτών λύσσα προβεί ώς ού δικαία, άλλα φθόνψ 
και έπΙ ομοιον φόνον αύτοΰς προάγουσα. Διο και 
«ρασί' « ΒούλεσΟε τό αίμα του άνθρωπου τούτου έφ* 
ημάς άγαγειν ; » αίμα τον φόνον λέγοντες, ώς και 6 
Θεός προς τον* Κάΐν « Φωνή αίματος του άδελφοΰ σου,» 
άντΙ του 6 φόνος. Ταΰτα δΐ Ιφασκον. Ιουδαίοι, φει- 
δοι δήθεν της εαυτών σωτηρίας, το πλήθος κατά τών 
αποστόλων τραχύνοντες. 6ΐ ρβΓ ο]}6(ϋ6ηΙί&ιη ραΓίΐοίρβδ ίαοΐί δΐιηΐ δβηηοηυιη 
&ρθ5ΐο1ίοοΓΐιιη : δααιοαί ν6Γ0 δ&θ6Γάοΐ6δ&ο ρπη6ίρ6δ 
ίιίΓΟΓβ αάν6Γδΐΐδ αροδίοΐοδ 3^1β.1)αηΙιΐΓ ίΐΐοηιιη ιηοΓ- 
Ι6ΐη &ρρ6ΐ6η(68 : αι^αIη ιη&ηίίβδίίυδ δίΙβοΓαοι αάνβΓ- 
δΠδ ΟΙιηδΙυιη ίιίΓΟΓβιη ηοη ςυαδί ^ι1δ^αη1 ρΓοοβδδίδδβ, 
86ά βχίηνίάία, ςαΐ αά 1ιιΐ)αδΓηο(1ί οωάβια ίρδοδ ρρο- 
(ΙαοαΙ.Ιάβο 6ΐίαηι αίαηΐ : « ΥαΙϋδ ίηάαο6Γ6 δαρβΓ ηοδ 
δαη^αίηβπι νίη 1111^α8?• δαη^υίηβπιαρρβΙΙαηΙβδΟΦ• 
άβπι Οα6ηι&άηιθ(1ιυη6ΐί&ηιθ6ΐΐδ&ά€αίη: ο Υοχδβη- 
^ΰίηίδίΓ&ΐΓί8(αί^*,1ιοο68ΐθ£θάβ3. Ηδθο ααΐβπι άΐοβ- 1>&ηυαάοί,ηιυ11ίΙυάίη6ΐηοοηΐΓ&&ρο8(ο1θ86χ&θΑΓΐ)&ηΐ68,&ο8ί ίά 1αηΙΰαιςιΐ8θΓ6Γ6ηΙ,ιι( δΐΐϋΒδα1αΙίρ&Γ06Γ6ΐαΓ< Μ ΚαΙ ήμεΤς έσμεν αυτοί μάρτυρες τών ρημά- 
« των τούτων. » 

ΙΙοίων ; 6τι άφεσιν, (ττι μετάνοιαν έπηγγείλατο. Ή Ο 
γάρ άνάστασις ήν λοιπόν ήδη ώμολογημένη. 

Μ ΚαΙ το Ηνευμα δΐ το άγιον, Β ίδωκεν 6 Θεός τοΤς 
• πειθαρχουσιν α^φ. 01 δΐ άκούσαντες διεπρίοντο, 
α και Ιβουλεύοντο άνελειν αυτούς. 

Ότι &Φεσιν δίδωσι, κα( ήμεΤς μαρτυρουμεν, και 
τό Πνεύμα τό £γιον, Β ούκ αν έπήλθεν, εΐ μή πρό• 
τερον αΐ άμαρτίαι Ιλίλυντο. Ταπεινοφροσύνμς δΐ 6 
τοιούτος λόγος. Ού γάρ ήμΐν ειρηται άποκληρωτιχώς 
τοΤς άγαπώσιν αυτόν, άλλα τ^ κοινοποιούσΐ[^ προ- 
ενήνεκτβι πάντων τών πειθαρχούντων αύτψ. "Ώστε ε! V, 32. « ΕΙ ηοδ δαπιαδ ίρδί ΙβδΙβδ ΙιΟΓΰΠΐ, ςα» 
ν άίοίπιυδ. » 

Οαοπιπι? ςυοά Γβπιίδδίοηβηι, ςτιοά ροΒηίΙβηϋ&πι 
ρΓοηιίββηΙ : ηαηι Γ68αΓΓ6οΙίο ^απ1 ίη οοηΓ68δθ βΓ&Ι. 

V, 33. ■ ΙηδαρβΓ 6ΐ δρίπΐιΐδ δοηοΐιΐδ, ςαβιη άβάϊί 
α 06υ80ΐ)6άί6η1ί]}αδίρδί. Η»ο αηΐ6Πΐ οηπι ααάίδδβηΐ 
« άίδδ6οα1)&ηΙυΓ αο οοηδα1(α1)αηΙ, ηΐ ϊηΙβΓίΙοβΓβηΙ 
« ίΐίοδ. » 

Οαοά Γθπιίδδίοηβπι ΐΓί]}α3ΐ, βΐ ηο8 ΙβδΙθδ βυιηηβ, 
6( δρίηΐυδ δαηείαδ, ςυί ηβςηαςυαιη βυρθΓνβηίδδβΙ 
ηίδί ρήηιυπι δοΐαΐα ίιιίδδβηΐ ρ6θθ&1&.Ηα|α8ΐηο(1ί α\ι<- 
(6Π1 86πηο ηιοάβδϋ αηίπιί 6δΙ: η6€[α6 βηίπι άίοίηπι 
6δΙ : ηο1)ί8 δοΐίδ, ςηί βηπι <1ί1ί^ίπια& άΐ5ΐΓίΚ)αβη<1ο 
ιηυη6Γ&,51 86(1 οοιηηιηηίδβπηοιλθ&άοιηηβΗρΓοΙϊΐ, •• 6βη. ΠΓ, 10• ϋβ ΟΕΟυΜΕΝΙΙ ΤΗI^^^Ε ΕΡΙ800ΡΙ ϋο Ιαιη 69ΐ ςαί ίρδί οΙ)ΐ6ΐηρ6Γ8ΐηΙ. Ιΐα υ1 6ϋ&πι βί ίΙΗ Α χχι αύτοι πε(θοιντο, μή άμοφηΜίν της αΰτου δ». οΙ)6άίΓβηΙ, ηοη ίΓαηά&ΓβηΙαΓ ραΓίβ άοηί ίρβίαδ ο1) 
(Γ&η$3Γ658ίοη6ΐη ςυ» ρρορΙβΓ οΓαοβιη οοιηιηίβδα ββΐ. 

(( V, 34-36. δυΓ^βπδ ααΐβιη ςαίάαιη ίη οοηοίΐίο 
« Ρ1ιαπ5ΐΒυ5 ηοιηίπβ Οαπι&ΐίβΐ, Ιβ^ίβ (ΙυοΙοΓ, ίη 
« ρΓβΙίο 1ιαΙ)ίΙαδ αριιά ίοίαιη ροραΐατη, ^1198^ι τιΐ 
« ρααΙίδρβΓ ίοΓαδ δεοβάβΓβηΙ αροδΙοΗ, άίχίίςιιβ &(1 
Μ &1ίθ8 : Υίπ ΙδΓ&βΗΐΦ^ αΐΐβικίίΐβ νοΜβ ΐρβί» δΐιρβΓ 
κ 1ιοιηίηί1)υ8 ίδ1ί8 ςυίίΐ αοΐαη δίΐίδ. ΑηΙβ 1ΐ03 βηίιη 
« άίβδ βχδΐϋϋ ΤΙιβυά&δ, (Ιίοβηδ δ6 βδδβ αΐίςιιβιη : 
« 0111 αάΙιΐΒδίΙ ηυιηβΓίΐδ υιγοπιπι οίΓοίΙβΓ ςηαάπη- 
« ΐζβηίοηιιη : ςιιί οοοίδΐΐδ 6δ1, οιηη68ι]ΐΐ6 ςτιοίςιιοί 
« 61 α(11ΐΦΓ6ΐ)αη1 άίδδίραϋ δΐιηΐ, βΐ αά ηίΐιίίαιη Γβ- 
« άαοΐί. » 

Ηίο Οαιηαΐίβΐ ΡαηΙί ρρίΒοβρΙοΓ βΓ&Ι.Ηαηο θγ^ο ςυί ρεας, ττ^ $ιά τον σταυρόν «αφατ/ομί^• 

α *Ανχ9τάς δέ τ•.ς έν τφ συνιδρίφ Φνριναΐος Μ- 
« μάτι Γαμαλιήλ, νομοδιδχσχαλος, τίμιος πβκντι τφ 
« λαφ, έχέλευσεν ί(ω βραχύ τι τοι>ς άποστΑους 
« ποιήσαι, είπε τε προς αυτούς. Άνβρβς •Ισρχηλϊ- 
« τχι, προσέχετε ΙαυτοΤς έπΙ τοις άνβρώττοις τού- 
Μ τοις, τί μέλλετε πράσσειν, Πρ& γαρ τούτ«ι»ν τ&ρ 
« ήμερων ανέστη Θευδάς, λέγων εΤνα( τίνα Ιατ>τ6ν. 
« *9 προσεχολλήΟη αριθμός ανδρών ώσβΐ τετραχο- 
« σίων. 'Ός άντ^ρέΟη, χαΐ πάντως θσοι έπείΟ^ντο βύ• 
■ τψ διελύθησαν χαι έγένοντο εΙς ουδέν. » 

Ούτος 6 Γαμαλιήλ 6 του Παύλου διδάσκαλος ήν. ρΓΟΟβρΙΟΓ βΓαΙ, βΐ ίη ^υ(1ί^ίί8 1β8ί3 &ρρΓθΙ)α1τΐ8, &(1- η 'Ον διδάσχαλον δντα χα? τάς χατά ν4μον χρίσεις 

1 1_ _- Λ • • ί11• " •Λ£^.^. ..^.. ..Λ — ?? _ϊ_ ^1•_ _• * ^ •--ί\ _. Ιιαο ηοη οΓβϋβΓβ, ςιιαηςααηι ρβΓίβοΙβ ηοηίηΐβΐΐΐ^β 

Γ6(, βχΐΓβηιβθ 6Γ&( (Ιθΐηβηϋ». ΕΙ πιαηίΓοδΙαπι ββΐ 

6χ ν6Γΐ)ί8 6]ΰδ. ςυ(Β βΐίαοι δαίίδ οδίβηάαηΐ ςυοά 

ρΓα(1βηΙί& βχε^ΙΙθΓβΙ. ΕΙ βΐίαπι βχ ίαοϋδ δαίδ ρα- 

ΙβΙ. Ναοί ]αΙ)6ηάο αροδίοΐοδ 6]ίοί α οοηδίϋο. υΐ 

ίρδΐδ ΙβΓΓΟΓβιη ίηευΙβΓβΙ, δβίρδυιη ςαοςαβ δαδρίοίο • 

ηο Ιί1)6ΓαΙ)£ΐΙ,(ΐαα ριιΙαΓβΙιΐΓ νοΓΐ)α ΓαεβΓβ ίη ^ΓαΙίαπι 

ίΙΙοΓίιπι, ςαί 6^11δά6Iη εαπι ίρδο βδδβηΐ δβηίβηΐίβ). 

Ιάβο ηβςιιβ πι&ςηα ν6ΐΐ6Πΐ6ηΙί& αβυδ βδΐ, δβά Ιαη- 

ςυαιη Ιβηιαίβηΐίδ ρρβΐ ίιίΓΟΓβ αϋ : « ΑΐΙβηάϋβ νοΙ)ί8 

ίρδίδ ςυίά αοίηπ δίΐίδ, ■ αο δί άίοβΓβΙ: Νοη ΙβηιβΓβ 

ίεΓαπιίηί.ΟβίπάββοΓυπι ςυοςαβ οχβηιρίαίη ηιβάίηπι 

αάάιιοίΐ,ςυί δ&ρίβηΙβΓ αο δί1)ί ίρδίδ ίηυΙίΙίΙβΓ οοηδυ- 

ΙβηΙβδ ρΓορΙβΓ [1υ^11δIηο(1ί ίηΙβΓβπιρΙί δαηΐ,'ηβπιρβ 

Τ1ΐ6ΐΐ(ΐ3πι αε]ιΐ(]αηι β&ΐίίφαιη, ςαί αά αιΐδρίοαίυηι εύδόχιμον, μή πιστεΰσαι εΙς τύδε, εΐ χαΐ μή διύλοΐΐ 
έννοεΤν, έσχατης άνοιας 1στ(. ΚαΙ δήλον άκο τ&ν 
ρημάτων αύτοΰ, & χαι δτι συνέσει διέ^βρ<ν, Ιχκνχ 
παριστ^ν. Και δτ,λον δε και άπ* αυτών τών πραγ- 
μάτων. Το γάρ χελεΰσαι τους αποστόλους Ιχβληθη- 
ναι του συνεδρίου, προς το έμφ<^βους α6τους κατά- 
στησα ι, ετι χαι Ιαυτψ τ6 άνύποπτον περιβπο(ει, του 
μή ώς όμογνώμοσι χαριζύμενον, το{>ς λόγους τηιύ- 
σθαι. Δΐ(5περ ούδΐ πολλτί σφοδρότητι χρητβι, άλλ* 
ώς 6πό θυμοΰ μεθύουσιν ούτω φησ(* « Π^οσέχετι 
ΙαυτοΤς τ{ μέλλετε πράττειν, » οίονε^., Μιή &ς Ιτνχε 
φέρεσθε. Είτα χαι παραδείγματα άσυνέτ<ϋ^ έικί τοις 
τοιούτο ις χρτ,σαμένων χαι άλυσιτελώς ^ιιτοΐς, προ- 
οέρει θευδσν χαι Ίούδαν τον Γαλιλαΐον, οΙ μή 
προς α^σιον ΙαυτοΤς έχβεβήχασι πέρας. Ού «αλαιι δί1)ί ΙβΓίηίηιιπ) ηοη ρβΓνβηβΓυηΙ.ΑΙηοητβΙβΓαρΓΟ- ^ δε τα παραδείγματα, αλλά νεαρά, χαι ^>ν αύτ^ει 

πολλοί, 'ϋς δν ή πεφα, τδ μή προς δμοιον χαταν- 
τήσαι πϊέρας φυλάξηται των παραδειγμάτων* ιΤτι 
ώς τούτοις έξομαλίσας τον λ6γον, άποστηναι «εφά- 
σηται τους άχροατάς της χατά των αποστόλων, (πι- 
βουλής, μήπως, εΐ προς άνεμπύδιστον άφώρμηντιι 
τέλος, ά'περ ?χει θεόν συλλήπτορα, λάθοιμεν, φησιν, 
έπι θεομαχίαν άποτελευτώντες, χα2 οΰτως ού χοε* 
έχείνων άλλα χαθ* Ιαυτών δπλιζόμενοι ιταφυχότος 
του χατά του τω θεφοοχουντος βάλλειν έπϊχειροΰντος, 
εις το χαθ' έαυτου χαταντφ^. ΕΙ γάρ άν^ρωπΙνης 
ορμής ίχεται, περιττή ή χατ' αυτών άγανάχτησΐς. 
Ττΐ γάρ άρχτ) και 6 άφανιςμδς σύνδρομος, ώσγ» τέ 
παραδείγματα ύπαινίττεται. Ουκ εΐπε δλ προφανώς, 
το των αποστόλων έχ θεού, ή έξ ανθρώπων όρμης Γ6γ( 6Χ6πιρ1α, δβά τεοβηϋα, βΐ ςηοπιηι ηιαίΐί ίιιβ- 
ταηί ίρδί οοη$ρ6οΙθΓ6δ : ιιΐ βχρθπβηΐίαο&νβαΐ, ηβ ίη 
δίπιίίβηι βχβπιρΙοΓυπι Ιβπηίηαηι ίηοαΓπαΙ.Οβίηάβ υ( 
86Γηιοηβ Ιιίδ επιοΠίΙο (βηΐεΐ αικΙίΙοΓβδ βνβρΙβΓθ α 
άαηιηο αροδίοΐίδ ίηΓ6Γ6ηάο : ηβ ςυοπιο<1ο,δί βα ςυο) 
Ββυαι 1ια1)6ηΙ αηχίΙί&ΙΟΓβηι δίηβυΐΐο ίπιρεάίπιβηΐο 
Οηβπι δΟΓίίαηΙαΓ, ίιηρπκΙβηΙβΓ, ίηςυίΐ, ΟβΟΓβρυ^• 
ηαηΐβδ Ιιοδ οοοίάαηιαδ : αίςαβ ίΐα ηοη αάνβΓδίΐδ 
ίΐΐοδ, δβά αάνβΓδίΐδ ηοδ ίρδοδ αρπιβηιυΓ. Οαί βηίπι 
οοηαΙυΓ Γβί Οβο ρΓθ1)αΐ8ο αάνβΓδαη ίδδβίρβυπιορριι- 
^ηαΓβ δοΐβΐ 59 Ναπι δί Ιιιιηιαηο ΙιβΒΓβΙοοηδίΙίο, δπ- 
ρβΓίΙυα 68ΐ αάνείδαδ ίρδΟδ ίηάίςηαΐίο : Ωηίδ ηαηιςυβ 
αο ρ]αδ 6 πιβάίο δΐιΙ)1α(ίο δίηιίΙίΙβΓρΓΟΟβάβΙαΙ ίηί• 
(ίυηι, ρΓουΙ εχεπιρία δη1>ίη(1ί€αηΙ. Νοη αυΐεηι πια- ηίΓβ8ΐβ(1ίχίΙ &ρο8ΐοΙθΓΐιιηΓαο(υη),Οβί αυΐΐιοηιίηυπτ Ο χεκινήσΟαι, άλλ' ένδοιαστικώς. ΕΙ μλν γάρ αΤιτεν δτ πιοίαπι 6586 εοηδίΐίο,δβά απι1)ί^ιΐ6.Ε(6ηίπι δί εχ Οεο 
άίχίδδβΐ, ρΓΟίίηυδ ίΐΐί εοηίπαάίχίδδεηΐ : δί νεπο εχ 
1ιοπιίηί1)υδ, ηίΓδυιη ρΓοπιρΙοδ αάτεΓδίΐδ αροδίοΐοδ 
ΓειΙάίάίδδεΙ.ΡΓορΙεΓεαδαρίεηΙεΓΙεπιρεΓαΙοδεΓηιοηε 
βιι6Π1βxδρε^ιαΓε^ϋ1)ει. εΐ ηοη ΙεηιεΓβ ίειτί αάνερδΠδ 
Γεπι ςιΐ8) ί^ηοΓοΙαΓ Οαί ευίπι ρυ^ηαΐ αάνβΓδαδ ίη 
(]υο(1 Πεο ρΓθΙ)αΙυΓ, ηοη ίΙΙυά, δεά δείρδυπι ρεΓ(1ίΙ. 
εΐεηίπι 5Ϊ Ιιυπιαηυπι εδί, ίηςαΙΙ, ςαί(Ινο1)ίδηεοε5δ6 
βδΐ ΓαοεδδεΓε ηεςοίίιιηι ? δί νερο (Ιίνίηαπι, ηεςυβ 
δΰδοερίίδ πιοΐεδίίίδ ροΐεπίίδ ίρδυηι άίβδοΙνβΓε, βΐ 
ίΐα ηοη νίάεΐαρ ΙβηιεΓε ρΓΟοεάβηάηπι &άν6Γ8ΐΐ8 Γβδ 
ςν» ί^ηοΓ&ηΙΰΓ. έκ θεού, άντέλεγον αν ευθέως έχεΤνοι. Ε? δ^ 1ξ αν- 
θρώπων, προχείρους πάλιν έποίει αύτους χοετά τ»ν 
αποστόλων. Διά τούτο σοφώς τον λόγον οίχονομή- 
σας, περιμεΤ/αι το τέλος κελεύει, χαΐ μή ιτροιτιτος 
κατά πράγματος αγνοουμένου φέρεσθαι. Ι1ρ<^ς γάρ 
το τω θεψ δοκούν δ μαχόμενος, ούχ ίχιΤνο, άλλ' 
Ιαυτον καταλύει. ΕΙ μεν γάρ άνθρώπινον, φησι, τί 
δει πραγμάτων ύμΤν ; εΐ δε θείον, ούδΐ μετά ιεραγ- 
μχτων δυνήσεσθε αύτδ κατάλυσα ι, ώς μή Μοπιτώς 
δύξαι κατά πραγμάτων αγνοουμένων χωριΤν* 1» ΟΟΜΗΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙΛΚϋΜ. 129 « Μ&τά τούτον ανέστη *Ιού$αζ ό Γαλιλαίος έν ταΤς Α « Υ. 37, 38. Ρθ5( Ιιυπο βχβΐίΐίΐ Ιαά&δ €&1ί1φα8 ία « ή(ΐέραι< της απογραφής, χαΐ άπ^στησβ λ«λν Ικα- 
« νον 6π(σω αύτου. ΚάχβΤνος ά^ώλ^^ο. ΚαΙ πάντες 
« βσοι έπείθοντο νύτφ $ΐ€σχορπ{σΟησ3ν. ΚαΙ τά νυν 
• λέγω 6μΤν. λ 

Έοίχασιν οΐ Γαλιλαίοι χατά τους χρ^^νους Πιλάτου 
έστααιαχέναι, δόγμααιν Ιιι^μενοι Ιούδα του Γαλι- 
λαίου. Έν δΐ το δ^γμα του *Ιούδα, ώς χαΐ Ίφσηπος 
έν τοις τελευταίοις τής ΙουδαΥχής αρχαιολογίας 
Ιδειξεν, φαντααίαν έξαποστέλλον πολλήν δι* ε6αέ- 
€ειαν εύτονίας. Κύριον γάρ μηδέ μέχρι στάματος 
{φααχε δεΤν τίνα λέγειν, μηδΐ χατά τίνα τιμήν χαι 
οιλοφροσυνην. Οβτω δΐ μηδΐ τον βασιλεύοντα. ΚαΙ 
ΐϋολλοί γε αυτών δια το μη ειπείν Καίσαρα χύριον, 
χαλεπωτάτας αΐχίας υπέμειναν. 01 χαΐ έδίδασχον, • (1ί6ΐ)α8 (ΐ68θΓίρ(ίοηί&, βΐ τηηΐΐυιη ατβΓίίΙ ροδΙ 86 
κ ροριιίαιη : ίΠβςυβ ρβπϋ, βΐ ςαοΐςαοί ραπΐ6Γ&η( 
κ 61 (1ί8ρ6Γ8ΐ 8ΐιηΙ. ΕΙ (Ιβ Γ6ΐ)υ8 ρΓ6θ8βηϋ1)αδ άίοο 
« νοΙ>ί3. » 

νβπδίιηίΐβ 681 0&Η1βθ8ΐβιηροη1)Π8Ρί1&Ιί ίη 8β(ϋ- 
Ιίοηθίη ιηοΐοδ Γηίδδβ,άοςπι&Ια 8βςα6ηΐ68 ΙικΙαΟαΙΙ- 
1»ί. Οοςπια &ιιΐ6ΐη Ιαά» ρπουΐ βϋ&ιη ΙοδβρΙιυβ ίη 
ρο8ΐΓ6ΐηί8 ΑηϋφιίίαΙηηι ΙηάαίοίΒ ΗΐΒίοΗοε 1ί1)ηδ οδ- 
ΐ6η(1ϋ •*, πιιιΐΐ&ιη ρρίΒ δβ ΓβΓ6ΐ>αΙ&πι1)ίΙίοη6ΐη, ρΓΟ- 
ρΙβΓ δΐΓ6ηιιίΐΑΐβιη ΓβΙίςίοηίδ. ΟιοβύαΙθηίπι ηυΐΐυτη 
οροΓίβΓβ νβΐ ΟΓβ Ιβηιΐδ Οοηιίηαπι αρρβΠ&Γβ, ηβςυβ 
αΙΗαδ Ιιοηοπδ ατιΐ 1)6η6νο1βηΙίφ ^ΓαΙία, βϋΐα ηβςαβ 
6απι ςυί Γβ^ηο ροΙίΓβΙαΓ. ΕΙ ιηαΐΐί ίρδΟΓυιη, ηβ 
ΟφδαΓβιη (Ιοιηίηαιη νοο&ΓβηΙ^ ιηίδβΓηιηα ρβΓρβδδί μη δεΤν πάρα τάς διατεταγμένας έν τψ νόμφ Μω• β δηηΙδυρρΙίοί&.ΠίβΙίαπκΙοοβύ&ηΙηοηορΟΓΙβΓβαΙίέΐδ σίως, θυσίας Ιτέρας άναφέρεσθαι τφ θεφ. Διόπερ 
χαΐ έχώλυον τάς ύπο της γερουσίας του λάου παρα- 
δεδομένας γίνεσ^αι περί της σωτηρίας του βασιλέως 
καΐ του 'Ρωμαίων έθνους. ΕΙχός οδν έπΙ τούτοις 
άγαναχτουντα προς Γαλιλαίους τον Πιλατον χελευσαι 
παρ* αύταΤς αΐς έδόχουν χατά τον ν^μον προσφέρειν 
6υσίαις αύτοΰς άναιρεθήναι. 'ϋς τ<$τ< άναμιχθήναι 
ταΤς προσοερομέναις Ουσίαις ε6 αίμα των προσαγο- 
μένων, ναθα χαΙ Ιν τψ χατ^ι Λουχαν Κύαγγελίφ Ιμ- 
'<ρέρεται. 

« Άπ($στητε άπο την ανθρώπων τούτων, χαΐ 
« έάσατε αυτούς. 'Ότι έαν ^ Ιξ ανθρώπων ή βουλή 
« ^ τ^ ίργον τούτο, χαταλυθήσεται. ΕΙ δε Ιχ θεού 
« Ιστιν, ού δυνήσεσθε χαταλυσαι αύτ6, πή ποτέ χαΐ ρΓβθΙβΓ &8δίςη&1&δ ίη Ιβςβ Μοδίδ νίοΐίηιαδ βχ1ιί]}6Γί 
060^ ίάβοςηβ ρΓο1ιί1)θΙ>αηΙ ΐΓαάίΙαδ 3 δβηαίιι αο ρο- 
ρηΐο Γΐ6π ρΓο δ&ΐαΐβ Γ6§ίδ αο ^βηΐίδ ΚοπιαηοΓαπι. 
νβήδίπιίΐβ θΓ{^:ο βδΐ ΡίΙ&Ιυπι ρρορΙβΓ ίδΙα βαΐίΐβθίδ 
ίηάί^η&Ιηπι 3υ5δίδδ6, ίηΙβΓ δ&οπΩοίβι ςυβθ]αχΙ&ΐ6- 
^βχη ο£Γ6ΓΓβ νίάβύ&ηΙυΓ, ίρδοδ ίηΙθΓίιηί : υΐ ίηηο 
ιηίδίαδ δίΐ οΜαΙίδ Ιιοδϋίδ δ&η^υίδ βΟΓαπιςαί οαρίβ- 
1)&ηΙηΓ, ρΓοηΙ 6ΐίαπι ίη Εγ&ης6Ηο ^τ1xια Ι^υοαιη 
Γ6ΓβΓΐυΓ *. 

58 » V, 38*42. Α1>δϋη6ΐ6 &1> Ιιοιη1ηΙ]}αδ ίδΐίδ, 6ΐ 
• δίηίΐβίΐίοδ. Ναηίδί ία6Γΐΐ6χΙιοπ)ίηί1)αδοοηδί1ΐαπι 
« &ιι1 ορπδ Ιιοε, (ΙίδδοΙνβΙυΓ : δίη αυίβηι βχ 060 βδ!, 
« ηοη ροΙθΗΐίδ ίΙΙιιά (ΙίδδοΙνβΓβ, ηβ ςααηάο βΐ Οβο « θεομάχοι εύρεθήτε. Έπείσθησαν δΐ α6τφ. ΚαΙ ρ « Γ6ριι§ηαΓβ Γβρβηαπιίηί. ΡβΓδααδί ^αηΐ αυΙβηι αΙ) Μ προσχαλεσάμενοι τους άποστ($λους, δείραντες πάρ- 
α ήγγειλαν μή λαλεΤν έπί τφ 6ν6ματι του Ίησου, 
« Κα^ απέλυσαν αυτούς. 01 μίν οϋν έπορεύοντο χαί• 
« ροντες άπ6 προσώπου του συνεδρίου, βτι ύπίρ του 
« 6ν6ματος αύτου χατηξιώθησαν άτιμασθηναι. Π3- 
« σάν τε ήμέραν έν τψ Ιερψ χαΐ χατ* οΤχον ούχ 
« έπαύοντο διδάσχοντες χχΐ εβαγγελιζύμενοι Ίησουν 
« τ6ν Χριστύν. « 

Ούχ εΤπεν $τι έχ θεού έστιν, άλλ' ούδ' άνθρώπι- 
νον τ6 Ιργον. Πρ6ς γαρ το έχ θεού, εύθυς Κείνοι 
άντέλεγον &ν, το δΐ έξ ανθρώπων, θρασυτέρους έποίκι 
χατά των άποστύλων. Δι^περ Ζρα σύνεσι/ άνθρωπου, 
σόφώς τον λ6γον ο !χονο μουντός. Ηεριμεΐναι το τέλος 
χελεύει. Ούχ εΤπε δέ. Κα^ έάν μή χαταλύσητε αύτο, 
γνώτε (ττι άπ^ θιου έστιν, άλλ* *Εάν έχ θεού έστιν. « 60. Ουπιςηβ&άνοο&δδβηΙαροδΙοΙοδ, 6βθδίδ ρΓβΒοβ- 
Μ ρ6ΓυηΙ ηβ Ιοί^ΰβπβηΙαΓ ίη ηοπιίηβ Ιβδίι, βΐ άίπιί- 
■ δβηιηΐ βοδ. ΠΙίίΙ&ςηβ ίύ&ηΐ^αικίβηΐβδ αουηδρβοΐα 
« οοηείΐϋ : ςυο(1 (Ιί^ηί βδδβηΐ, αΐ ρπο ηοπιίηβ 6^α8 
« 6οηΐΌπΐ6ΐί& αΓβοβΓβηΐΏΓ. Ε( ςυοίίάίβ ίη ίβηιρίο βΐ 
« ίη δίη^ΰΐίδ άοπιί]}υ8 ηοη οβδδ&ύαηΐ (ΙοοβΓβ βΐ 
κ αηητιηϋ&Γθ Ιβδππι ΟΙΐΓίδΙυπι. » 

Νοη άίζίΐ ςηοά βχ Όβο βδδβΐ, ββά ηβςηβ ςποά 
Ιιηπι&ηυπι βδδβίορτίδ. Ναπι ^ί^6η1^ ςυοά βχ Οβο,ίΙΙί 
8ΐ&1ίπι οοηΐΓ&άίχίδδβηί : δί νβΓΟ άίχίδδβΐ ςυοά βχ 
1ιοπιίηί]}υδ,&αάαοίθΓ6δ οοηίΓα αροδίοΐοδ ΓβάάίάίδδβΙ. 
Υίθβ 6Γ^ο Ιιοπιίηίδ ρηιάβηΐίαηι ςαί δ&ρίβηΐβρ (Ιίη^ζβ• 
1)&1 δβΓΠίοηβπι. ΙαΙ)6ΐ ΑΐιΙβπι βχδρβοίαρβ Ωηβηι. Νβ- 
ςυβ άιχϊί: δί ηοη (ΙίδδοΙνβΓίΙίδ ίΠυά, δοίΐοΐβ ςυοά βχ ού χαταλυθήσεται. Τ6 μεν γάρ της έχείνων λογισθείη *^ Οβο βδΐ. δβά, δί βχ Όβο βδΐ, ηοη (ΙίδδοΙνβΙπΓ. ΙΠαά 

άπηνείας, τό δΐ της θείας δυνάμεως* Έπείσθησαν 

δΐ τψ μή παρουσί^ των αποστόλων ταΰτα ρηθήναι, 

άλλα χωρίς. *Έτι δΙ χαΐ βτι συνεπιγνώμων αύτοις 

νομισθείς, χαΐ τήν ϊκίατι^ί ώς &ν χαι γένοιτο δεδοι- 

χώς, ώσπερ χαΐ αύτοΤς ύπετίθκι. Πρδς δΐ χαΐ ή 

γλυχύτης των λόγων μετά του διχαίου συνεβάλετο 

αύτψ προς το πεΐσαι. Άλλ', εΐ έπείσθησαν, πώς 

έδειραν ; Έπείσθησαν της σφαγής άποσχέσθαι. Τούτο 

γάρ ώργων μανιωδώς. "Εδειραν δΐ τψ μή δόξαι 

Αφρύνως 6ρμη6ήναι χαΐ χατά άνκχβάτων. ΚαΙ ήν τψ βηίπι ά&Γ6ΐιΐΓ ίβρίΐαΐί ίΠοΓυηι, Ιιοε αυΐβπι άίνίηίΒ 
ροΙβηΙίβθ.ΡβΓδη&δί δυηΐ ααίβηι,ουηι Ιιφο ίη αροδίο- 
ϊοΓυηι ρΓβθδβηΙία ηοη άίοβΓβηΙπΓ, δβά ίΐΐίδ Γογ&8 
6^6^^ί8, ίηπι ςαοά ίδ ςυί Γβπι ηηα οαπι ίρδίδ βχρίο- 
Γ&1)&1, Γβί βγβηίαπι, Ιιοοηβ αη ίΐΐο πιο(1ο δΐιοοβάβ- 
Γβΐ, ίοΓΠΐίάοΒ&Ι, ςυβηιαάπιοάΰπι βΐίαπι ίΠίδ δπς^β- 
Γ6ΐ)&1. ΡΓΦίβΓβα αυΐβπι δβΓπιοηυπι ΙβηίΙαδ υηα ευπι 
ββςυίΐαΐβ αά ρβΓδααάβηάαπι, ίαβπυηΐ ίρδί αυχίΐίο. 
ΥβΓαπι δί ρβΓδπ&δί δηηΐ, ςηοπιοάο Ωαςηδ ίΐΐοδ οβ- 
οίάβΓπηΙ ? ΡβΓδΰαδί ςυίάβπι δαηΐ, ηβ οοοίάβΓβηΙ, •* ϋ1). χνπι, 1 βΐ 2. ".ΙιΒς. «ι, ί• 193 ΟΕβΟΜΙΝΙΙ ΤΗ^^^^Ε ΕΡΙδΟΟΡΙ ιή η&πι Ιιοο ίαΓϋ)αη(ΐ6 6χορΙαΙ)&ηΙ : &11&ιη6η οβοϊά^ ]^ ί^^ι^ 'ζ6 μίν τήν σφοδρότητα α&τ6ν «βη«λι>θ祫ι, τυηΐ,ηβ νίάβΓβηΙιΐΓίηβίρίβηΙβΓβα 1βηΙ&886 για ίρδίδ 
ίιηρο88ί1)ί1ία βΓ&ηΙ. Αά 1ι»ο ΓβνβΓα &0€ίά6ΐ)&1, τι1 
ΐΓυουΙβηΙίαιη ςυίάβιη ίΙΙοΓυπι (Ιίδδοΐνί, βχ ΥΐΓίαΙβ 
65561 οοη8ί1ί&Γϋ,ν6Γΐ)6Γ&Γβ &α1βιη &ρθ5ΐθ1θ8, βοπιπι 
ςιιί ίιη1)αΙ& ίη8απία ρ6Γ8υα8ί 6Γ&ηΙ. Υίάβ ααΐβιη αρο• 
βίοίοπαιη αά ιηβΙίοΓα ΙηοΓβιηβηΙυιη. ΝαιηρβΓ&ίΩί- 
οΗοηβδ (ΐαϋ)υ8 άβτίηϋβικίί 8ρ6Γ&1)&ηΙαΓ,ιιι&βί8 βζβΓ- 
06ΐ)&ηΙαΓ, υΐ αά βίΩο&οίοΓβιη ιη&^ίδςαβ ίιηρβΓίβιτί• 
Ιαιη (ΙοοΙπηαιη ρΓΟΟβάβΓβηΙ, αϊ ηοη ίη οοοαίΐο, 86(1 
βίαΐίιη ίη ίβιηρίο ςυοςιιβ υιιάβ οοιηρΓβ1ιβιΐ8ί 6Γ&η1, της άρετης του συμβούλου, το 81 μαστίξαι της τΰν 
συμβουλευθέντων δευσοποιου μανίας. 'Ορα υ χαΐ 
των άποστ($λων τήν {πι το χρεΤττον έ«{δοσιν. ΚαΙ δι* 
ών ήλπ^ζοντο χαταγωνίζεσΟαι θλιβερών, μάλιστα 
δια τούτων έπαλειφομένους προς ένεργεστέραν χω• 
ρεΤν χαΐ άχαταπληχτοτέραν διδασχαλίαν, ώς μή έν 
παραβύστψ, αλλά χαι αύθις έν τψ Ιερφ αφ* οδ συν- 
ελήφθησαν, χαι $ποι δή άλλαχου τον Χριστον εύαγ• 
γελίζεσθαι, το μάταιον των έπηρεασάντ<ι>ν τοις 
άχροαταΤς έμπομπεύοντας. α1)ίτί8 βϋαιη α1ί1)ί ΟΙΐΓίδΙαια &ηαυιιϋ&Γ6ΐιΙ, βοΓαιη ςαί τίιη 618 ^ηιιι1θ^α^^ γ&ηίΙ&Ιβαι &αάίΙθΓϋ>ιιβ οβίοη• 

1&Ιΐΐ68. 

54 ΟΑΡϋΤ VII. ΚΕΦΑΛ. Ζ'. 

Οβ βΙβ€Ηοη€ ίβρίβηι άίαοοηοηιηι, ΙίερΙ χειροτονίας των επτά διαχ^ων. 

Μ VI, 1, 2. Ιη 1118 &αΐ6Πΐ (1ί6ΐ)α8 ουιη ιηυΚίρΗοα- « Έν δΐ ταΐς ήμέραις ταύταις πληθυν^ντων τνν 

« Γ6ηΙ\ιτ (ϋ8θίρα1ί» 6Ζ0Γΐυιη 68( ιηαηηαΓ βΓβθΟΟΓαιη Β ** μαθητών, έγένετο γογγυσμος των Ελληνιστών 
« &άν6Γ8α3 Η6ΐ)Γ8Β08, 60 ςιιοά (ΐ68ρίθ6Γ6ΐιΙυΓ ίη « προς τους Εβραίους, οτι παρεθεωροΰντό (ν τ|[ « ιηίηί8(6Γίο ςυοίίάίαηο νίάυ® ίρδοηιιη. €8Βΐ6πιιη 
Η (1αο<ΐ6οίιη ίΙΗ οηπι &άνοο&886ηΙ ιηα11ϋαάίη6ΐη 
ν άί86ίρα1θΓυπι» άίχοΓαηΙ : Νοη 68ΐ φςτιαπι υΐ ηο8, 
« (ΐ6Γ6ΐίο1ο 56Γΐηοη6 061, ιηίηί8ΐΓ6ΐηα8 ηΐ6η8ί8. ι 

Νοη ίη θίβάβιη (1ί6ΐ)α8, 86άίη ςιιί1)ΐΐ8ά&αι 86ςα6η- 
ϋ1)ΰ8. ν6Γυιη ιηοΓ6 δοπρίΰΓ» ίαο1ιΐΓυ8 ηαΓΓ&Ιίοηί8 
6Χ0Γ(1ίαπι, Ιιοο ιηοάο 6ΐί&η) ηιιηο ρΓ006άϋ. Έλλη- 
νιστάς αηΐβιη νοοαΐ ηοη 6Γ»οο8Γ6ΐί§ίοη6, 86ά6Γβθ06 
1οςα6ηΐ68. Ρ6γ ιηυπηιΐΓ υ6γο, αΗ6ηΰ8 ΐ6ηΙ&Ιίοηί8 
^οηιΐ8 βηοΓΓαΙ, ηοη αϊ) 6χΐΓίη$6€ί5 6χογΙιιπι, 86(1 αϊ) 
1ιί8 ςαί ίηΙΰδ6Γ&η1. Ηοο6ηίιη&ρο8ΐο1θΓΐιπιρΓθ1)ίΙ&- 

16Π1 ά6Π10η8ΐΓ&1, ςαΐ 1ΐηάί(1116 6ΐ ίηΐΓίη860115 6ΐ 6Χ• 

(ΠΙ1560118 ίιηρυβηα1)&ηΙαΓ, ΰηάίςα6 &\ιΐ6ΐη ραίπι&ιη (( διαχονί^Ε τ^ χαθημερινζ αΐ χήραι αυτών. ΙΙροσχα 
• Λεσάμενοι δε οΐ δώδεχα το πλήθος των μαθητών, 
« είπον. Ούχ άρεστ($ν έστιν ή μας χαταλείψαντβς τ^ 
κ λ6γον του Θεού διαχονεΤν τραπέζαις. » 

Ούχ έν ταΐς αύταις ήμέραις, άλλ' ίν τισι τών 
μετ* έχε ίνας. Τψ γρασιχφ δΐ Ιθ^ι, ^Ρχήν δι« 
ηγήσεως χαταβαλέσθαι με'λλων, οΟτω πρ<&εισι χαΐ νυν« 
Έλληνιστάς δε ου τήν θρη^^^βίο^ν, άλλα τους *Ε!λλΐ)- 
νιστί φθεγγομένους χαλεΐ. Διά δΐ του γογγυσμού, 
£λλου πειρασμού είδος εξαγγέλλει, ούχ άπ^ τών Ιξω- 
θεν, άλλα από τών έντ6ς. Τούτο γάρ τ^ δ^χιμον τών 
άποστύλων παριστ^, πανταχόθεν μίν πολεμουμένων 
άπο τών έντος χαι έχτδς, πάντοθεν δΐ τ^ άριστεΐον Γ6ί6Γ6ΐ)αηΙ. Ναηι οαηι (1αοά6θίιη ίΐΐί ιηαΙΙίΙΰ(ϋη6Πΐ ρ άποφερομένων. Προσχαλεσάμενοι γάρ οΐ ^ώδοχα τ^ 
_^ 1 :ιι — : :^«^: πλήθος, τους χαί άπολαύειν μέλλοντας της προστα- 
σίας τών προχειριζομένων, αύτοίς έπιτρέπουσι τήν 
έχλογήν, αναξίους χρίνοντες Ιαυτους περί τραπιζο• 
ποιίαν άπασχολεΐσθαι, του χατά βεον λύγου ώλιγ«ι^• 
ρηχύτας. *Όθεν τους έχλεγέντας εΙς διαχύνους έχει- 
ροτύνησαν, ού χατά τον νύν έν ταΐς έχχλησίαις βα• 
θμον, άλλα του διανέμει ν μετά άχριβείας χαι ύρφα- 
νοΤς χαι χήραι ς τά προς διατροφήν χαί μή χβχ• 
ημελημένως, μάλιστα δε χήραις χαι όρφανοίς δι* οος 
μάλιστα 6 γογγυσμύς. Διζχονίαν δ^ χαλεΐ τήν ελεη- 
μοσύνη ν, ώς χαι τους ποιούντας θ>ραπ«ύοι>σαν, χβΐ 
τους ευεργετούμενους σεμνύνουσαν. Ούχ ήν δλ χα• 
χίας τυ παροραθηναι τάς χήρας, άλλα ρ^^\>μ(ας τών 
πολλών. Διό χαΐ φροντίδος άξιωθΐν έπαύσατο τό λο• 
πουν. "Η χαι τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν. Τούτο γβρ &(Ινοοα886ηΙ,ί11θ8 η6ηιρ6 ({αί 6Χ 60Γαπι (|ΐιί (ΐ6δίβη&η- 
άϊ 6Γαη( ρΓφΓ6θΐ!ΐΓ&, 6θΐηιηο(1απι 6Γ&ηΙ ΓβροΓίαΙαη, 
6ΐ6θ1ίοη6πι ίρ8ί8 ρ6ΓΐηίΙ(αη( : ίη(ϋ^ηιιπι ^αάί(^&ηι68 
8β86θίΓ€&πΐ6η8&ηιπι αρραΓ&Ιαπι ίηιρβ(ϋη ρο5ΐρο8ίΙο 
υ6γ1)ο άίνίηο. υηά6 6ΐ66ΐθ8 θΓ6&ηιηΙ(!ί&οοηο8, ηοη 
^αx^& ^Γαάυιη ςηί ηυηο 68ΐ ίη Εοοΐ68ί&, 86ά δ'.αχό- 
νους, ίά 65ΐ, ιηίηίδίΓΟδ: ηΐ οηιηί οαιη (1ί1ί^6η1ία οΐ 
Π0ηη6^ΐ60ΐίπΐ(1ί8ΐΓί1)α6Γ6αΐγί(!ιιί88ίιηιιΐ6ΐ0Γρ1ι&ηί8 
6α ςπφ α(Ι α1ίιη6η1ιιπι Γ6ρο8ίΙα 6ΓαηΙ : ί(ί<ΐΰ6 ροΐίδ- 
βίηιυαι γί(1αί8 6ΐ ΟΓρΙιαηίδ, ρΓορΐ6Γ ςυοδ ιηαχίιη6 
6χοΓ(υηι 6Γα( ιηαΓυιαΓ. νοοαΐ ααΐ6ΐ]ΐ ηιίηί8(6ητιιη 
ςυοίίάίαηυπι 6ΐ66ΐηο57ηαπι, ηΐ ςα» 6ΐ ίαοί6η(ί1)ΐΐ8 
ηιοάίοίηοθ Ιοοο δίΐ, 6ΐ1)6η6Ωοίο αίΓ66(θ8ΐιοηοΓ6ΐ. Νοη 
θΓαΙ αιιΐ6ΐη πιαίίϋα) ςυοά νί(!ιΐ8θ οοηΙθΐηη6Γ6ηΐ!ΐΓ, 
86ά ί^ηανίΐθ πιυΙΙοΓυπι. Ιά6οςΰ6 υ1)ί άί^αηι γίδτιιη 68( ηΐ ΟϋΓα α(ϋιί1)6Γ6ΐαΓ, 86(1α(υ8 68ΐ αηίιηί άοΙοΓ. ^ το τής διαχονίας βνομα δηλούν βούλετακ. Αήΐτον γαρ 

τό δημύσιον χαλούσιν Έλληνες ταμεΐον, παρ<^ν ιΐς 
αυτό πας τις χατεσπευσμένως Γεται • προσφέρειν ,ί 
φιλοτίμως αύτφ εύπύρηται προς χορηγ(αν χοινήν. ν6ΐ βΐίαπι ρυ1)1ί€αιη (1ίοΰηΙαάπιίηί5ΐΓαΙίοη6πι.Ναιη 
Ιιοο δί^ηίΟοαΓΟ νηΚ ηοιη6η διαχονία. 8ί<]υίά6πι 
ΟΓΦοί ρα1)1ίουιη ρ6ηυ λήΥτον αρρ6ΐ1αη(, ({ΐιοά 55 
ςτιίδςιΐ6 ιηα^ηο δΐυάίο οοηΐ6ηάί11ί1)6Γα1ίΐ6Γίηί11ιιά 
ίηΓ6ΓΓ6 α(! οοιηιηΰη6πι ίιηρβηδαιη ({αο 8ί1)Ι αϋαη- 
άαηΐ. 

VI, 3-7. « €ίΓ0υΠ18ρί6ΐΐ6 6ΓβΟ, ΓΓα(Γ68, ΥΙΓΟδ 6Χ 

κ γοΐϊίδ ΐ65ΐίπιοηίο οοπιρΓθ1)α1θ8 86ρΐ6ηι, ρίβηοδ 
9 $ρίΓίΙα 83ηοΙο 6ΐ δαρίβηΐία, (^ηοδ οοηδίϋααπιιΐδ 
• βυροΓ Ιιοο η6^οΙίο. Νοδ τβΓο ΟΓαΙίοηί 6ΐ α(ίαιί- 
α ηί^ϊΓαΗοηί δβηηοηίδ ίηουιιι1>6ΐηιΐ8. ΡΙαοηίΙςηβ « * Επισχέψασθε ούν, αδελφοί, &νδρ•ς έξ 6μ&ν 
<« μαρτυρουμένους Ιπτά, πλήρεις Πνεύματος άγίοο 
« χαι σοφίας, ους χαταστήσομεν έπΙ τής χρείας τιι(• 
« της. Έμεΐς δΐ τ^ ^ροσευχι^ χαί τ{ ίιαχονΙ^ τοό 
« λύγοο προσχαρτέρήσομεν. Και ^ριαιν 6 λ^}9( ΙΜ εΟΜΗΙΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟβΤΟΙ,ΟΗυΜ. ί2β 1« Ινώκιον ιταντ^ς του πλήθοιχ. Κα) Ιξ&λέζαντο Στί- Α μ ββπηο οοΓ&τη 1ο1& ιηυΐϋΐαάίηβ. Εΐβΐθ^^βηιηίδίβ- « (ρανον άνδρα πλήρη π(στ<ως χα 2 ΙΙνβύματος άγ(ου. 
« και φ{λιππον, χαΐ Πρόχορον, χαΊ Νικάνορα, χακ 
« Τ(μωνα, και Παρμιναν, χ%\ Νιχ^λαον προστίλυτον 
« *ΑντιοΧέα• ούζ έστησαν ενώπιον των άποστ'^λων. 
Μ ΚαΙ προσευζάμενοι έπέθηχαν αύτοΐ< τάς χ*^Ρ^<• 
« Κα) ό λ($γος του Θεού ηΰξανε, χΐι έπλη65νετο 
« 6 άρι^μλς των μιθητών έν Ιερουσαλήμ σφόδρα. 
«τ Πολύς τε 6'χλος των Ιερέων 6πήχουον τζ π(στει. » 
Πε πληρωμένους ϋ νεύματος αγίου χα) σοφ(ας είναι 
τους 1χλ£χθη σο μένους ή των αποστόλων έπίσχηψις 
βούλεται. Ου γαρ των τυχόντων, χαχηγορίαν φέρειν 
βρφανών χαι χήρων, ώς ούδΐ των άναλισχόντων. 
Κ2^ γάρ μή χλέπτης ^, ^φθυμος δΐ χαι παροράσει 
άπολλυς πάντα, ^ θρασυς χαι έπί τψ τυχόντι παρα- • ρΐι&ηυιη, τίΓυπι ρίβηυιη Ωάβ βΐ δρΐηία δ&ηοΐο, βΐ 
« ΡΙιίϋρριιιη, βΐ ΡροοΙιοΓυιη, βΐ Νίο&ηοΓβιη, βΐ Τί- 
« ιηοηβιη. βΐ Ρ&πηβηαιη,βΙ ΝίοοΙαυιη,ρΓΟδβΙ^Ιιιιη 
« Αηΐίοοίιβηιιιη : ςυοδ ^ΙαΙιιβΓυηΙ ίη οοηβρβοΐα 
« αρθ8ΐο1θΓΐιιη £( ευιη οραβδβηΐ, ίπιροδυβΓίιηΙ βίδ 
« πιαηυβ. Εΐ56Γΐηοθ6ίεΓ63€6ΐ>αΙαοιηιι11ίρ1ίΰαΙ)&ΙιΐΓ 
α ηυηΐθΓαδ (ϋδοίραΐοηιιη ίη Ιβΐ'υδαΐβιη ναΐάβ, ιηυΐ- 
« Ι&ςπβ ΙηΓΐ)& δαοβΓάοΙαπι ο]}Ιβιηρ6Γα1)&1 Ωάβί. • 

Ιτηρίβίοδ ββδβ δρίπΐιι δαηοΐο 6ΐ δαρίβηΐία 608 ςυί 
βΐί^βικϋ 6586ηΙ, αροδίοΙοΓϋπι ούΐββίαΐίο ΓβςιιίΗΐ. 
Νβςαβ βηίιη (ΐιιοηιιηνίδ βδΐ ιηΜβάίοβηϋαιη Γβπτθ 
ΟΓρΙι&ηοΓυπι βΐ νίάυ&Γυιη, βίευί ηβςιιβ 60Γυιη ςαί 
ίρ508 βζβάυηί αο (ΙβνοΓ&πΙ. Ναιη ΙίοβΙ ίαΓ ηοη 
ίαβήΐ, 86^13 Ιβιηβη δααςυβ ηβςΙίςβιιΙί&οιηηίαρβΓ- χινούμενος, ούδεν βφελος της προστασίας, εΐ μή η άβηβ, ααΐ ΙβιηβΓαηπδ ςιιίάςαίά οοοιίΓΓβΓϋ ρβητβΓ- 
μετά ανοχής των φλύαρων. Τούτο μέγιστον δείγμα ΐβηβ, ηίΐιίΐ αΐίΐϋαΐίδ 8αρΓ& ρΓβΒίβοΙιΐΓΛ ΛβΤβιτβηΙ, φιλοσοφίας• Ηυξα^ε δ^ 6 λόγος του θεού έπι τζ 
τοιαύτη χατχοάσιι, φησιν, δ'ση της ελεημοσύνης δει- 
χνυς ή ^αχυς, ώς χα: των Ιερέων του συστήματος 
μή άστοχήσαι τ^ ς προσλήψεως. ΚΕΦΑΑ. η'. 

ιουδαίων έπαναστασις χαΐ συκοφαντία χατ^ 
Στεφένου, αυτού τε δημηγορ(α περί της προς 
*Αβραάμ διαθήκης του Θεού, καΐ περί των οώ- 
δέκα πατριαρχών. Έν φ περί τής λιμού κα) 
πυρών (ας και άναγνωρισμού των υΙών *1ακωβ, 
και περ) της γενέσεως Μωσέως, κα'. της πρ&ς 
αύτον γενομένης θεοφανείας έν $ρει Σίνα. 
Ηερί της έζόδου καΐ μοσχοποιίας τού Ισραήλ 
άχρι χρόνων Σολομώντος, καΐ της τού ναού (][ 
κατασκευής. *Ομολογ(α τής 6περουρανζου δό- 
ξης Ιησού Αριστου αποκαλυφθείσης Στε- 
φάνφ. '£φ' η λιθόλευστος γεγονώς ό αύτδς 

, Στέφανος, εύσεοώς έποιμήθη• 

« Στέφανος δΐ πλήρης πίστεως καΐ δυνάμεως 
« έποίει τέρατα καΐ σημεία μεγάλα Ιν τφ λαφ. » ηίΐιίΐ βχ ΙοΙβΓ&ηΙία ηιις&ΙοΓυιη ςυοά ιηαχίιηιιπι 6δΙ 
8&ρίβηΙί8Β ίηάίοίπιη. ΏΊοιί αυΐβιη ςυοά 86Γΐη3 Οβί 
1ιτΐ]α8ΐηο<1ί ςυαδί άβδοβπδα 6Γ6806ΐ)&1 (οδίβηάβηδ 
ςτι&ηΙ& δίΐ νίδ βίββιηοδγηβθ^ αάβο υ1 ηβ οφΐιΐδςαί- 
(Ιβιη δ&οβΓάοΙυιη α δοορο &1)6ΓΓ&ν6Γϋ ςαίη δίιηιιΐ 
&85αιηρΙ& δίΐ. 

56 ΟΑΡϋΤ VIII. 

ΙίΛάχοτητη χη$ηττβ€ΐίο βί οαΐηηιηία αάν€τ$η9 8ίβ' 
ρΚαηντη, έτ;ιΐ50ΐι^ οοηοίο άβ Οβί βτρα ΑΙ)ναΗατη ίββία- 
ηιβηίο^ βί άβ αΐίοάβοιηι ραίήαΓθΗ%$ : %η ^ηο βϋατη 
άβ (αηιβ^ Χβηίαϋοηβ αο νβοοςηϋιοηβ βίίοτηηι ]α€θΙ) 
οοηϋηβΐην^ βί άβ ηαΐίνίΐαίβ Μθ8\^ άίνιηαςηβ αά 
βηηι αρραΗΗοηβ (αοία ίη ιηοηίβ 8ίηα^ άβ βανβ$$η 
βΐίονηηι Ι8ταβ1 βί νίίηΐι (οηηαίχοηβ ηΒ^ηβ αά ίβγη- 
ρστα 8αΙοηιοηί8, αο ίβτηρΗ χάίβοαίίοηβηι, Οοη^βΒ- 
$10 $ηρβτοοΒΐβ$ίί$ ρΙοΓίΒί Ιβ$Η €Ητ%$ίχ ΒίβρΗαηο 
νβνβίαίχ ίη ςιηα Ιαρχάαίη$ ίρ$β 8ίβρΚαηη$ ΓβΙίρίο$β 
οΙάοπηχνΗ, Κοινής ούσης τής χειροτονίας των Ιπτά, ούτος τφ 
έπιτηδειοτέρφ τής εκλογής πλείονα τήν χάριν έπ- 
εσπάσατο. Ό γαρ προ της χειροτονίας τέρατα μή 
ποιών, ατε μηδΐ διάδηλος ών, ^τε διά τής χειροτο- 
νίας γνώριμος κατέστη, τότε και το Ιπ) τή χειροτο- 
νί^ χάρισμα διεδείκνυτο, *ίνα φανερών ζ ϋτι ουκ άρ- 
χει μόνη ή χάρις, αλλά δει και τής χειροτονίας εΙς 
χάριτος προσθήκην, κβηά τ6 διάφορον των δεχόμε- 
νων έξ Ηοιμότητος. 

« *Ανέστησαν δέ τίνες των ^ τής συναγωγής τής 
« Λεγομένης Αιβερτίνωνι και Κυρηναίων, καΐ Άλε- 
« ζανδρίων, και των άπο τής Κιλικίας, και ^Ασίας, 
Ι συζητούντες τφ Στεφάνφ, και ούκ Γσχυον άντι• 
« στήναι τ^ σοφί^, και τφ πνεύματι ψ έλάλει. Τότε 
« ύπέβαλον άνδρας λέγοντας, &τι *Ακηκόαμεν αυτού 
« λαλούντος βήματα βλάσφημα εΙς Μωσήν κα) τον 
« βεόν. Συνεκίνησάν τε τον λαον κα) τους πρεσβυτέρους 
« και τους γραμματείς. ■ 

Άνάστασιν πάλιν τον παροξυσμών αυτών φησι 
καΐ τήν όρμήν ού μάνον άφ* >^υτών, άλλα και Ιξ 
Ιτέρου πλήθου; τάχα συζητεΐν Ικανού κα) σοφι- VI, 8. « ΡοΓΓΟ δίβρίι&ηπδ, ρίβηυβ ήάβ αοίοΓίϋα- 
« (ίίηβ ί&α6ΐ)&1 ρΓοάί^α βί δί^ηα ιηο^ηα ίη ρο- 
ή ραΐο. » 

Ουιη οοιηιηιιηίδ ίαβπΐ ίΐΐοηιιη ββρίβιη άβδί^αϋο, 
Ιιίο ιηα]θΓί Λά βίβοΐίοηβιη ίάοηβίΐ&ΐθ οορίοδίοΓβιη 
οοηίΓοχϋ βτ&Ιίδΐιη. Οαί βαίιη αηΐβ βίβοΐίοηβπι ρΓΟ- 
άί^ία ηοη ί&οίβ1)&1, ηΐ ςιιί ηοο δ&(ί3 οοςηίΐυδ βΓαΙ, 
α1)ί ρβΓ βίβοϋοηβπι οοβηίΐυδ βίΤβοΙαδ βδΐ, Ιαηο 
θϋαηι άοηυηι ςαοά βίβοΐίοηβπι οοηββοιιίαπι βραΐ 
άβπιοηβίΓεώ&ΙυΓ, υ1 πι&ηίί68ΐαπι ΓιαΙ ςυοά ηοη 
8θ1α δαΓΟοίαΙ ^ΓαΙία, 8βά οριΐδ ββΐ ςηοςαβ &ά(ϋ βίβο- 
η ϋοηβηι αά ^Γ&Ιί® αα^πιβηΐιιπι ]χ(α ρΓ&)δΙ&ηΙί&ιη 
βΟΓίιπι ςηι βχ ρΓοαιρΙίΙιιάίηθ δαδοίρίαηΙαΓ. 

VI, 9-12. « ΕχοΓίί δαηΐ &αΐ6ΐη ςυίίίαπι άβ οοη- 
« ^Γβ^αϋοηβ ςηβΒ άίοβ1)δΐΙαΓ 1.ί1)βΓΐίηοΓαηι, βίΟγρβ- 
« ηβηδίαηι,βΐ Αΐβχαηάπηοπιπι, βΐ βοπιιη ςυί βραηΐ 
« α Οίϋοία βί Αδία άίδραΐαηΐβδ οαηι §(βρ1ιαηο, β( 
« ηοη ροΙβΓΜίΙ τβδίδΙβΓβ δαρίβηΐίβθ βΐ δρίπίαί ςυο 
« ΙοςηβΚι&ίΰΓ. Τυηο βιΛοΓάίηαηιηΙ νίΓΟδ ςαί άίοβ- 
« ΓβηΙ : Ααάίνίπιαδ βυπι 1ο(ϊαβηΙβπι νβΓΐ)α 1)1&8ρ1ΐθ- 
« πια ίη Μοδβη 5 Τ αο Πβυηι. ϋοωπιονβηιηίςυβ 
« ρΐ6ΐ)βηι θΐ δβηίοΓβδ αο δοπ1)£ΐδ. δ 

ΗΰΓδηιηάνάστασινάίοίΙ ίρδΟΓυπι 6Χ&θ6Γΐ)&Ιίοη6Πΐ 
βΐ ίαιρβίαοα, ηοη & βαίδ 1&ηΙ\ιπι, νβΓαηι βϋαηι αΐ) 
&1ί& ιηαΐϋΐαάίήβ, ςαο ΓοΓίαβδΙδ &(1 άΐδραΐαηάααι βΙ ίΠ αΚΌΜΕΝΙΙ ΊΛΙΟΟΜ ΒΡΙδΟΟΡΙ 118 ρ1ιί1θ5ορ1ι&ηάαπιί(1οηβ&6Γ&1, η6ΐηρ6ϋ1)6Γϋοοπιιη Α ^*^ι^ι Αιβιρτίναιν χαΐ 'Αλιξβνδρέιαν, χαΐ Κορη-' 6ΐ Αΐ6Χ2ΐη(1πηοΓαιη, βΐ ϋγΓβηβηβίαιη,βΙ Οίϋοιιιη, βΐ 
ΑδίαηοΓυιη. ΕΙ ςαβπααάιηοάαιηρβΓαη&ιη ιηαΐΐϋυ- 
άίηβΐΏ βδΐάίδρηίαΐίο, ίΐα βΙρβΓ αΐίοδ βδΐ αοουβαϋο, 
βΐ ΓθΓΐη& άοΐοβ ΙβχβηΙίαπι αο (ΙβρΙοΓ&ΙοΓυιη. ΡγοΙι!• 
1)ίΙί βηίπι α ΟαιηαΙίβΙβ, ιι( ηίΐιίΐ εοηίΓα &ρο5ΐοΙθ8 
ΙβπΙαΓβηΙ, ίΐΏΟ ηίΐιίΐ 1ΐ£ΐΙ)6ηΐ65 αάνβΓδίΐδ ίΐΐοβ αοειι- 
δ&ϋοηίδ, δίβρίιαηαιη άβ ρΓ{Β5βηΙί1)υ3 Γ6ΐ)\ΐδ οαίαιη- 
ηίοδβ &β{$Γβ(ϋυηΙυΓ, α νβή ίηςαίδίΐίοηβ &1)βΓΓαιιΐ68 
ηιι^&οί 1οςυ&είΙαΐ6.1.ΐ1)6Γΐίηο8 αυΐβιη άίοϋ ίοΓίΟδβίβ 
νοο&Γί Κοιηαηοδ, ςυοά α ϋνία ΑαςαδΙί οοι^α^θ 
86ίρ808 06ΐβ1)Γ68 ΓβάάίάβπηΙ : 60 ςυοά βΐ ιητιΗθΓ 
ρβΓ0βΐ6]}Π8 βδδβΙ, βΐ αϊ) Αιι^αδΙο, νίΓΐυΙϊδ §;Γ&Ιί&, 
βχίπαίβ αάαπιαΓβΙαΓ : οαί δαηβ ίρ8& ςαοςυβ ίά γ6- 
ρεηάίΐ, αΐ αάΑα^αδΙί δβρυΙοΓαιη ΙοΙβΓ&ηΙί &ηίιηο ναίων, χχΐ Κιλ(χων, χαι ^Α^ιανών. Και ώσ«&ρ ^ι 
Ιτέρου πλήθους ή συζήτηνις, ούτω χχι &ι* Ιτέρων ή 
χατηγορία, χαΐ τ^ 'χή^Αα δολοπλ^χων χαι απεγνω- 
σμένων. Κωλθέντκς γάρ 6π6 Γαμαλιήλ μηβΐν τμχλ 
των άπο7τ6λων έπιχειρεΤν, χαΐ μηδίν έχοντες ιητ 
Ιχε(νων έγχαλεΐν, Στεφάνφ τά νυν συχοφαντιχως 
επιτίθενται, όντοχήναντες της δια των Αογολ(σχ|Μν 
συζυτήσεως. Αιβερτίνους δΐ τους 'Ρωμαίους χαλεΐ- 
σ^αι τάχα φησιν, άπο Αιβίας της Αυγούστου γνναι- 
χος έπιφημίαΐντες Ιαυτούς χαθ^τι χαι περιφανής ή 
γυνή, χαΐ δι* άρετήν στεργομένη διαφερ^ντως &π^ 
Αύγουστου. "^ δή χαΐ αυτή εΙς άντάμειψιν, τφ τάφφ 
του Αυγούστου προσχαρτερουσα διέζησεν. ^ *Αλ• 
λως* Λιβερτίνων χαι Κυρην2(ων των έπέχεινα *Αλε• ρβΓδβνβΓ&ΥβηΙ. ΛΙίο τηοάο : 1.ϋ)6ΓΐίηθΓαιη 6( €γΓθ• η ξανδρείας, ^ε περί σο<ριστιχήν το χράτος άποφερο- ηβηδίαιη, ςαι βΓααΙ α οινίΐαΐβ, ςυ» βδΐ 1γ&ιι8 
Αΐβχ&ηάηαιη : ηβτηρβ οϊτοο. βορίιίδϋοβη νίΓοβ αο 
|;Ιοπ&ιη αρπά ΗθΙ)Γ8θθδ 1ι&1)6ηϋιιιη : ςυοΓαιη ταή» 
οοη(^β§[αΙίοηβδ ΗίβΓΟδοΙ^ιηίδ βΓαηΙ, ίη1ι&1)ίΙ&ηΙίιιιη 
ηιοΓβ ββηΐίαιη. Ιάβο (|αοςαβ δγηα^ο^δΐδ Ιια1)6ΐ)αηΙ, 
ηβΐΏρβ Ιοοα δβραρ&Ια 3(1 ΙβοΙίοηβιη Ιβ^ιη Μοδ&ίοα- 
Γΐιιη. Μυΐΐί δίςυίάβιη βοΓππι, ςυί αάοΓ&Ιίοηίδ ^Γ&Ιία 
ΙβΓυδ&Ιβιη &οο6(ΐ6]}&η(^ ιη&χίιηβ οίΓοα Ραδοΐια, ςαοά 
ηοη 1ίθ6ΐ)&1 θχΙγα ^6Γυδ&ι6Π1 0616]}γ&γ6, ίη 6& α^β• 
1)αη(. Νθ βπίηι οοηΐίηαβ οο^^βΓβηΙαΓ α ραΐηίδ Ιοοίβ 
ρβΓβι^Γβ Λ^βΓβ ίΓβςαβηΙ&πίΙο Ιβηίδ&ΐβιη, ί1)ί(]6ΐηΓ6- 
8ίά6ΐ)&η1. 1.ί1)6Γΐίηοδ αυΐβιη αρρβίΐαϋ&ηΐ, ςαί α Κο- 
ιηαηίδ τηαηαιηίδδί βΓ&ηΙ. 8ΐ6ρΙι&ιιο ι^ΙαΓ ίηάί^υιη 
άαοβηΐβουιη βίδ Ιαηςααιη οοΓάβ βχοβΒΟ&Ιίδ οοπυθγ- 
δ&Γί, ίρδί, #υβθ ν&ηίΐαΐί ΩάβηΙβδ, αά άίδρυΐ&ηάυιη μένων παρ* Έβραίοις. *0ν χαΐ διάφοροι συναγωγαι 
έν Ιερουσαλήμ χχτά ίθ^η Ιναυλιζομένων• Διο χαΐ 
συναγωγάς ειχον τόπους άφωρισμένοςς έπ' αναγνώ- 
σει των Μωσέως νέμων. ΙΙολλοι γαρ των έπιδημοΰν• 
των προσχυνήσεως χάριν εΙς Ιερουσαλήμ, μάλιστοτ 
χατά το Πάσχα, δ ούχ έξην ίξω τελεΤν τής Ιερου- 
σαλήμ, συνδιέτριβον έν αύτ^. Ώς δν οδν μή συν- 
εχώς άναγχάζωνται άπ6 πατρ(νων άποδημεΐν, φοι- 
τώντες εΙς Ιερουσαλήμ προσι^δρευον έχεΤ• Αιβερτί* 
νους δέ τους 'Ρωμαΐων απελεύθερους έχάλουν. Στε- 
φάνου το {νυν άπαζιουντος αύτοΤς ϋχζ πεπωρωμλνοις 
τζ χαρδίςί προσομιλεΐν, αύτο^. τζ Ιαυτων μαται^τητι 
θα^ρουντε:, έπι τ^ συςητεΐν αύτφ προεφέροντο. 
Προς αύτ^ν δΐ μόνον, ού πρ^ς Ιτερον, τ6 μί^, φθ^νφ 
των &π* αύτου τελουμένων σημείων, ώς &ν εϊκοι• οαιη 60 ρΓθϋ68δ6πιη(.8οΙυιη ααΐβιη &ά βυιη, ηοη αά ^ £^< άπορίαν αυτόν παραστήσεΐαν, αίσχύνην αΐίηιη : Ιυπι ςυίάβπι ίηνίάία 60Γαπι, ςυ» β(1β1)βηΙυΓ 
αϊ) 60 δί^ηοΓαιη, ηΐ βί ΓοΓίβ αά ΙιβΒδίΙαηΙίαπι αο οοη- 
δϋϋ ίηορίαιη βυπι α(ϋβ6ΓβηΙ, ρικΙοΓθ βυίίυηάβΓβηΙ, 
Ιαηςηαιη ίηβίρίβηΙβΓ 86 1ια1)βη1βπι ίη Ιιίδ ςηβο δίΜ 
(Ιβίβ^αΐα 6886ηΙ ; Ιαπι βΐίαπι υΐ (ΙίδίΓαοΙίοηβ άίδρυ- 
ίαΐίοηίδ βΓ^α ίρβοδ, οαπδα ϋϋ 6886η( αΐ α δί^ηίδ 
ναοαΓβΙ. Οϋπι ίΐαςυβ Ιιίδ <1β οααβίδ ίΙΗ ϊηβΙαΓβηΙ, 
ίηδίιρβΓ ιηαΐί^ο ςηοςυβ αηίπιο αά ({υίρρίαπι αάνβΓ- 
8υδ Ιβ^βπι (Ιίοβηάυηι ίπιρβΠβΓβηΙ, αά ςυοά βϋαιη 
οπιηβ δΐυάίυπι ϋΙοΓυπι Ι6ηάβ1)α1: 5§ ίρδβ πιαίίΐίαπι 
βΟΓυπι α^^Γβδδΐΐδ, ίηίΐίο ίαοίΐ Ιιοο, αΐ αοηοή οβΓία- 
πιίηο ςαοά ίΐϋδ ρπροίρηιιπι βΓαΙ αβ^ΓβάίαΙαΓ, αο 
άίνίηί ςυί ίη βο βΓαΙ δρίηίαδ 6ΐ δαρίβηΐίδθ νίΓίαΙβ 
οδ ίρδίδ ο1)δΐΓηα(. Οβίηάβ βΐίαπ) α<1 βα ςυ» ίδΐί άβ- προσπορίσωσι, των πρεσβευο μένων άμαθ&ς Ιχοντί' 
τό δΐ, χαι ώς τψ περισπασμφ τής πρ6ς αυτούς συ- 
ζητήσεως, σχολήν αύτφ των σημείων περιικοιοΐντο• 
Λ(ά ταΰτα ούν έπιχει μένων αυτών χαΐ πρ&ς τούτοις 
εΙπεΤν τι έπαγ6ντων φιλόπονη ρως χατά του ν^μοο, 
δι* ο χαι ή πάσα σπουδή, αυτός φθάσας τό φιλοπ^ 
νηρον αύνών, τούτο ποιεΤ χατ* άρχ&ς άγ€ΐ»νιστιχώ- 
τερον αύτοΤς αρχήν έφορμήσας, χαΐ τ$ δυνάμει το« 
έν αύτφ θείου Πνεύματος χαι σοφ(ας εΙς άφασ{§ν 
αυτούς συνελάσας* εΤτα χαι προς & έβουλοντο ο5τοι 
αΐνιγμχτωδέστερον συμβαλων, ώς ούδΐ προς τοΰτο 
συνετώς Εχειν. Λιά τοι τοϋτο χαΙ λ^^στριχώτερον τό 
άπο τοΰδε έχώρουν ήδη. Καΐ αυτός τό άπό τοόδε 
γυμνότατα τό δι' επιθυμίας αύτοΐς έπετ(θει. Τί 06Γηβ1)απ(, ο1)δ€απιΐδ ςααπι υΐ ροδδίηΐ ίηΙβΠίςβΓβ, Β τούτο ; τήν του νύμου χατάπαυσιν, Έν ούχ Ιλεγε 
(Ιΐι«θ(1απιίηπΐ6(ϋυηι αίΤβΓί. ΡΓορ(6Γ€(αο(] 6ΐίρδί3απι μεν, -(^νίττετο δέ. Έπει εΐ φανερώς Ιλεγεν, ούχ Λ» 
(ΐ6ίηο6ρ$ οίαηι ρΓ006(ΐ6ΐ)αηΙ, 6( ίρδβ ροδίβα αρβΓίίδ- έδ^οντο των ψευδό μαρτύρων, ^περ αύτφ μΚ το 
δίπιβ, ςυοά Ι η αηίπιο 6Γα( βίδ ρΓθροη6ΐ)αΙ. Ουίά- ποθούμενον τέλος, έχείνοις δΐ τόν βλεθρον έβησαύρι- 
ηαπι ? €βΓΐβ Ιβ^^ίδ οβδδαΐίοηβπ) , ςααπι ηοη βχρηιηβ- σ^ν. 

1)α(, 86(1 ίηηα6ΐ)αΙ. Ναπι βί ίά πιαηίίβδίβ βχρΓβδδίδδβΙ, ίαΐδίδ ηοη ίηίδδοί βίδ ορηβ 1β8ϋ1>α8, ςιιοά ιρβί φά• 
άβπι Ωηίδ ορίαΐυδ ίαίΐ, ίΐΐίδ νβΓΟ ρβΓάίΙίοηβπι ραΓανίΙ. 

«ΕΙ ίηδτίΓ^βηΙβδ οοΓΓίρυβΓηηΙ 6υπι,α(1άαχ6ηιη1• « ΚαΙ έπιστάντες συνήρποσαν αυτόν, και ήγβγβ* 

< ςυβ ίη εοηοίΐίυηι. » « εΙς το συνέδριον. ■ ΡυΓίίνοδ ιι1)ί({α6 ηϋυηΙΰΓ α^^Γβδδηδ : ΟΙιηδΙαπι 
οοπιρΓ6ΐΐ6η(1βηΐ6δ ρβΓ νίΓΟδ Ιιοπιίοίάαδ, ςΙα(1ίθ8, 
ιιοοίίδ 1απιρα(1απι Γαοαυκ^ηβ ααχίΐίο, ίβΓβηΙβδ. Ρβ- 
Ιταιη Γ6ΐί(ΐηο8ςιΐ6 αροδίοίοι α Ιβηιρίο, ηπηο αηΐβιη Πανταχού του ληστριχού ίχονται• Χρκστόν μλν μΐτέ 
φονώντων ανθρώπων 6πό λαμπάσι χαι φανοΤς χ>' 
μαχαιροφορούντων συλλαμβάνοντες. Πέτρον χαΐ τΦ^ 
λοιπούς άιτοστύλους άπό το5 Ιιροΰ, χαΐ ^ δΙ ϊΛ- 129 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙ^ΟΒϋΜ. 130 ^ον άπ^ του (ιδάσχαλιχοΰ τίπου ΙκΙ τ^ συνέδριον ^^ βΐ δίβρίιαηυιη ^υ(1^^&η<1αI^^ & άοοίήηφ Ιοοο &ά χριθησέμενον &οπάζοντε<. 

Μ Έστησαν τβ μάρτυρας ψευδείς, λέγοντας* Ό 
« άνθρωπος ούτος ού παύεται (βήματα βλάσφημα λα• 
« λών χατά του τόπου του αγίου τούτου και του νο- 
• μου. Άχηχόαμεν γάρ αύτου λέγοντος, Βτι ό Ίη- 
α σους 6 ΝαζωραΤος οΰτος χαταλύσει τόν τόπον του- 
« τον, XXI αλλάξει τα ίθη & παρέδωχεν ί^μΤν Μω- 

« σης • 

Ύπέβαλον άνδρας λέγοντας, δτι Άχηχο'αμεν αυ- 
τού ρήματα βλάσφημα λαλοΰντος εΙς Μωϋσης χαΐ 
τδν θεόν. » Τίνα δΐ τά ρέματα ; « Ότι Ίησοΰς 6 Να- 
ζωραΐος ούτος χαταλύσει τδν τόπον τούτον. » Και 
μήν είρηχε τούτο Στέφανος, εΐ χαϊ μή γυμνώς οδ- 
τως. Πώς ούν υποβολιμαίοι οΖτοι χαΐ ψευδομάρτυ- 

ρες ; 8τι ούχ ώσπερ Ιξχουσαν, χαΐ έληρώδουν. 'Δλλ* _ ^_. 

Ιπειδή άλλως μίν Ι)χουσαν, ^Ιίλλως δΐ νυν αύτοι " άβιη ιηοάο ααάί6Γ&ηΙ, ηυηο υ6γο ίρ3ί αΐίο ιηο^ο οοηοίΐίαιη Γ&ρίβαΙβΒ. 

VI, 13, 14. ■ Αο δίαΐαβπιηΐ Γαΐδοβ ΙβδΙβδ, ςυί άί- 
€ 06Γ6η1 : Ηοιηο ίδΐβ ηοη οβδδαΐ Ιοςπί νβΓΐ)α 1)1α8- 
« ρΐιβιηα αάνβΓβαδ Ιοοαιη δοηείαιη ίιυηο βΐ Ιβ^βιη. 
« Ααάίνίιηαβ βηίιη βυιη (ΙίοθηΙβιη, ςυοά Ιβδαδ Να- 
« ζ&Γβηαδ Ιιίο άβιηοΙίβΙυΓ Ιοουιη Ιιυηο, βΐ ιηιιΙα1)ίΙ 
α ίη8ΐίΙιιΙ& ςιΐ6θ ΐΓ&άίάίΙ ηο]}ί3 Μοδβδ. » 

δα1)ΐηί86Γαη( νίποδ, ςαί άίοβΓβηΙ : « Αυάίνΐπιαδ 
βαιη ΙοςαβηΙβιη νβΛα ]}1αδρΙΐ6ΐηα αάνβΓδαδ Μοδβη, 
αο Οβαιη. » Οη^ηαπι αυΐβιη δπηί βα υ6γ]}3 ? « Οαοά 
]β8ΰ9 ΝαζαΓβηιΐδ Ιιίο (ΙβιηοΙΐβΙυΓ 1θ6υιη Ιιυηο. » 
Αίςπί Ιιοο άίχϋ δίβρίιαηυδ, βίβί ηοη αάβο αρβΓίβ : 
ςυοιηοάο βΓ^ο δαηΐ Ιιί δαρροδίΐίϋί ίαΐδίςυβ 1β8(6δ? 
Ουία ηοη η1 αικΙίβΓαηΙ ίΙ& η&ΓΓ&1>αηΙ : δβά αΐίο ςυί προυχώρουν, είχότως χαΐ ψευδό μάρτυρες αναγρά- 
φονται. 'Ος γαρ έπι Χριστού τ^ δυνάμενον χαταλύ- 
σάι τδν να^ν, ψευδομαρτυρία (ού γάρ Χριστές 3Τπε, 
Αύσω, άλλα, ι Λύσατε, » έχείνοις τδ λύσαι, ούχ 
Ιαυτψ άνατιθε^ς, δι* ο χα^ ψευδεΤς) * ούτω χα^ νυν 
ψευδεΤς, ο! τψ Ναζωραίφ τδν Στέφανον φάσχοντες 
τήν χατάλυσιν του νόμου χαι του τόπου άνατιθέναι. 
Και τούτο ποιεΐν ^δρα ΝαζωραΤον δηλονότι αύτο- 
^ειρί, χαΐ ού θεον χαι διά 'ΡωμαΓχων στρατοπέδων. 
Τά δι Μωϋσέως έθη προδήλως 6 αύτδς βεδς, γ,τΧ 
διά των αυτού μαΒητων χαΐ αποστόλων, έπΙ το 
κρεΤττον ήλλοίωσεν. Το δε, ό ΝαζωραΤος, όνειδιστι- 
χως. Στέφανος δΐ ούδαμού ΝαζωραΤον εφηχε τον 
Χριστών, εΐ μή οΐ Εβραίων &ρχοντες. Αυτός δΐ σε- ρΓοίβΓβΙιαηΙ : πιβηΐο ίΐαφίβ ίαΐδί ΙβδΙβδ βδδβ ΓβΓβ* 
τυηΙαΓ. Οηβπιβκίπιοάυηι βηίπι άβ ΟΙιπδΙο ςηοά ροδ- 
8βΙ ίβπιρίαπι άίδδοΙνβΓβΓαΙδππιίυίΙ ΙβδΙίπιοηίαιη •*, 
(ηβςαβ βηίπι ΟΙιπδΙυδ άίχβΓαΙ, δοΐναπι, δβά, « δοΐ- 
νίΐβ •*, » αά ίΙΙοδ, ηοη &ά δβ ΓβίβΓβηδ ΓβδοΙαΙΐοηβοι] 
ίΐα β( ηυηο ηιβηά&οββ δαηΐ ςυί δίβρίιαηαπι αίαηΐ 
Ιβ^ίδ αο Ιοοί (Ιβπιοΐίϋοηβηι Ναζαρβηο &ΙΙη1)α6Γβ ; 59 
({ΰοάςυβ νίΓ ΝαζαΓβηυδ δαίδ νίάβΐίοβΐ πΐ8ηί1)υδ ία- 
οβΓθΙ, βΐ ηοη Οβαδ βΐίαπι ρβΓ Κοπιαηοδ βχβΓοίΙυβ. 
Μοδίδ νβΓΟ ίηδΙίΐΌΐα πιαηίΓβδΙβ Οβαδ ίρδβ ρβΓ άίδοί• 
ραΐοδ δυοδ βΐ αροδίοΐοδ ίη πιβίίαβ οοπιπιυΐανϋ. 
ΝαζαΓβηαβ αυίβηι οοηίππιβίίοδβ άίοΐαδ βδΐ. Ναπι 
δίβρίιαηυδ ηβςααςπαπ) ΝαζαΓβηαπι άίχίΐ ΟΙιηδΙυπι, 
δβά ΗβΙ)ΓΦ0ΓΐΗη ρπηοίρβδ : ίρδβ νβηβΓαηάππι δβαι- βάσμιον άεΐ τόν Χριστών χαΐ δίχαιον 6π6 προφητών Ο ρβΓ ΟΙΐΓίδΙαπι αβ 3αδ1ιιπι & ρΓορΙιβΙίδ αηηυηΐίαΐηπι, χαταγγελλόμενον, χαΐ συμπαρόντα άεΐ τφ θεφ. Ός 
δήλον και άπο των προχειμένων αυτού λόγων. ΟΤς 
χα? συναπηλθε τού μοχθηρού τούτου ζ^ν απολυθείς. 
« Καταλύσει τον τόπον τούτον. » Πολλή ^άρ ή ν αύτοΐς 
ευλάβεια περί τού ναού, 5τε χαΐ μετοιχεΤν βουλομέ• 
νοις. Διπλή δΐ χατηγορία 8? αλλάξει τά Εθη^ χ«ι 
Ιτερα Ιντεισάξει. Προεβάλλετο δΐ πανταχού ό Μω- 
σης, επειδή τά τού Θεού ού σφόδρα Ιμελλεν αΰτοΤς, 
ώς τά Μωσέως. Ούτως δλως Ιζων προς μόνη ν τήν 
τού πλήθους δόξαν. 

« ΚαΙ άτενίσαντες ε!ς α&τόν άπαντες οΐ χαθιζό- 
« μενοι έν τφ συνεδρίφ, εΤδον τδ πρόσωπον αυτού 
« ώσε^ πρόσωπον αγγέλου. ΕΤπε δΐ & άρχιερεύς, ΕΙ 
« δρα ταύτα ο^τως ίχει ; Ό δΐ {φη. » 

« Εϊ7δον τδ πρόσωπον αυτού, » ΟΙ^τως Ιστι χαι έν 
έλάττονι βαθμφ ίντα, έπίχαριν χαί λαμπρδν όρα- 
σθαι. *Ινα ούν πληγώσιν οΤς ίμελλεν έρεΤν, τψ χατα- 
πληχτιχψ τού προσώπου εΙς τδ των λόγων εύπαρά- 
δεχτον προοιμ(άζ(ΐ. 
« *Ανδρές αδελφοί χαΐ πατέρες, αχούσατε. » 
*Ορχ αύτδν ούχ Ιπιτρέχοντα τφ διδάσχειν, άλλ* 
άναγχαζόμενον 6πδ των ζητούντων. Κα\ έπείδή έχρά• 
τε( τψ λόγψ χαι τοΤς σημείοις, αφόρητος ή ν αύτοΤς Οβοςυβ δβηιρβΓ άίχίΐ αβίαηΐβπι, γβίαΐί βΐίαπι βχ 
ρΓοροδίΙΐδ β3α8 δβπηοηίύαδ πιαηιΓβοΙηπι βδ(, ουπι 
ςυί1)Ώ3 υηα (ΙίδοβδδίΙ αϊ) Ιιαο τίΐα Ωα^ϋοδα α1)δοΙυΙυδ. 
« ΟβπιοΗβΙιΐΓ Ιοουπι Ιιηηο. • ΜυΙίΰδ δίςαίάβηι άβ 
Ιβπιρίο ίΐΐίδ ηιβίυδ βΓαΙ, υ( ςιιί βϋαπι ρΓορΙβΓ ίΐΐυά, 
Ιοοαπι 1ια1)ίΙα(ίοηίδ πιυΐαδδβηΐ. Ουρίβχ αυΐβπι βραΐ 
αοοΰδαΐίο : ςηοά ίηδίίΐυΐα ηιυίαΙυΓυδ βδδβΐ βΐ βορυπι 
Ιοοο αϋα ίηάυοΙαΓαδ. υΐ)ίςη6 βϋαπι ο1)(βη(1βΙ)α1ιΐΓ 
Μοδβδ : ςηαηάοςηΐάβπι Οβί ρΐαοίΐα ηοη βΒςυβ ίΐΐίβ 
οτΐΓ» βΓαηΙ ηΐ Μοδί : ίΐα αά δοΐαιη πιηΐΐίΐυάίηίδ 
^ΙοΓίαηι, νίίαιη οπιηίηο άίη^βύαηΐ. 

VI, 15 ; VII, 1-2. • ΕΙ ίηίυβηίβδ βαπι υηίνοΓδί 

« ςηί δβάβ1)αη1 ίη οοηδίΐίο, νίάβηιηΐ ίαοίβηι β]ιΐ8 

« Ιαηςααπι ίαοίβπι αη^βΐί. Οίχϋ αιιΐβπι ρπηοβρβ 

Ι) « δαοβΓάοΙυπι : Νηπι ΙκΒβ ίΐα 8β 1ιαΙ)βηΙ? ΑΙ ίΐΐβ 

« αί(. » 

« νίάβΓαηί ίαοίβπι β]ιΐ3. > ΙΙαοοηΙίηςΙΙβΙίαπι ίΠυπι 
ςπί ίη ίηίβηοΓί (ζραάα βδΐ ^ΓαΙίοδαπι αο δρίβηάίάυπι 
νίάβπ. υΐ βΓ^ο δβΓΠΐοηί1)αδ ςαοδ άίοΐαηΐδ βραΐ 
οοηδΙβΓπαΓβηΐΏΓ, α ίαοίβί δΙπροΓβ, ςαο ίαοίΐίαδ 
Τ6Γΐ)α 6^Τ13 βχοίρίαηΙΠΓ, δαπιϋ βχοΓάίυπι. 

« νίπ ΓΓαίΓβδ βΐ ραΐΓβδ, αιιάίΐβ. ■ 

νίάβ ςαοά δβ αά άοοβηάππι ηοη ίηδβηιβπΐ, δβά 
αϊ) Ιιίδ (|ΐιί ίηΙβΓΓοςανβΓυηί οοαοΐαδ δίΙ.Είςιιοηίαπι 
τβΓΒίβ αο !»ί^ί8 γίηοβ1)αΙ, ίηΙο1βΓα1)ίΙί8 βίβ ΟΓαΙ. Μ Μαΐύι. χχγι, 21. ^ Ιοαη. π, ΙΟς 131 ΟΕουΜΕΝίι τιαεο^: εριβοορι 1» ΡαΙβαιη νβΓο ΐ69ϋηίΐοηίαιη ιηβΓοβάθ οοηάΰοΐοηιιη Α Ή δλ ψευδομχρτορία των μιοφκβΜτΕων <Ινι{'γιτο, !« ιηιΐυοίυπι οδΐ, ηβ νίοίβηϋα ίη ηβ^^οϋο 8αΙ)θΐ6&1. 
8ίςαίϋ6ΐη Οοαιη ηοη ϋιη6ΐ)αηΙ, 8θά αά Ιιοιηΐηυιη 
βΐύη'αηι Γθ8ρίοίβ1)αηΙ. ΕβΙ αυΐβιη νβΓβ βαρίβη» αο 
αηίηιί ηια^ηίΐυάίαβ ρΐεηυιη βχοΓάίαιη. Νοιηίηιιιη 
βίβηίιη ρΓορπ6ΐαΐ6 άθΐΏοηδίραρβ ίηΐβικίίΐ ρηιάβηϋβ 
ηοη 658β, ίη]υπθ8υηι ςαίάρί&πι, αυΐ ςηοά άαιηηαπι 
.ι(Γ6Γ&1 α<1νθΓ$ιΐ8 ίπαΐΓββ αο ραΐΓββ ίηάηοβΓβ : ίά αυ- 
Ιβηι αίΤοΓΓθ (]ΐΐυί1 βΐ μίοπαπι ηονΐΐ β1 ΙαοΓυηι ραΓβΓβ, 
Ιιοΰ (ΙιΜπυπι νίπ βδΐ ηαΐυρα &1)5υ1α1ί, ςαίςυβ 5α1α- 
(ϊΓβΓβ&ϋΙ 605 ΙοςυίΙαΓ α<1 ςΰθ8β8ΐ56ΓΠΐο.ΑΙ(1θνο1)ί8 
ΐηίΐυίΐ, ηίΐιίΐ Ιαΐβ οοηοίρί ροΐβδί : ςυοά βηίιη νοοα* 
Ιίοηϊ8 ΓΓαίΓαηι αο ραΐηιπι πιϋιί ί&ο1& 8ϋ 60 ιηβηϋο, 
ΐη οοηίΓαήαπι 11η^υ8 αοίηπι €81, οαπι νοδ Ιαηςιι&ιη 
οοπιηιηηίδ ηαΙιίΓΟ οΜίΙοδ ρροοβάβΓβ οηίπι&άνβΓί&πι μή δ(&ξ^ το πράγμα Ιιπ|ρ•ια <7νβιι. Τον μίν γαρ Θιμ 
ούχ Ιφοβούντο, πρ6ς 21 τήν τ&ν ανθρώπων δ^ 
έπέβλεπον, Σοφ^ν 8^ τφ όντι χαΐ μτρίλο^ρ^σύνι^ 
μεστον το προοΐμιον. Τ{ί γάρ των Νομάτων ο1ιι•«. 
9%ί βούλκται παριστ^, ώς πρ^ τους άΒιλφοικη^ 
πατέρας ΰβριατιχ^ν τι χαΐ έπιζήμιον «Ισηγεΐσθαι ^ 
Εμφρονος. *Αλλ* & χα2 {<&ξαν οΤδκ χαι χ£ρ2ος νρι. 
ποιβΤν, ανδρός τοϊ»το τήν φύσιν ίξβχριβουντος, ηΐ 
σιι>τηρ(ως τοις πρ^ οϋς ό λ6γος άποφβ^γγομέ^. 
Άλλ' έφ' 6μΤ^, ψ^ι^^ιν, ούβΙν (στι τοιοϊ>το χατανοιη. 
*Οπκρ γαρ έμοί ή των αδελφών χαΐ «βτέρων 6ποβίλ. 
λεται χλήαις, απεναντίας τούτου, ώσπερ έκιλεληνρΙ. 
νους της χοινης φύσεως χωροΰντας ^μΛζ &ναΑει»ρ«. 
του προς ή μας άδιαχρίτου μίσους , ΐΕαρ<υδοχΐ{ΐΐ(? ίηάί8€Γ6ΐο βΓ^α ηο8 οάίο, ςυοά νοβ ίηάαοϋ &ά βα Β ^μι^οιούντος υμΐν χαι τά πρ^ 0<(αν (^οκήν ανβγ». •ΐαοι^υβ ρΓΦΐ6Γ^Γ6(1ί6ηάιιπι, ςα» &(1 άίνίη&ιη Γβίβ- 
ηιαίυΓ ροίβηΐίαπι. Ν&αι αΐ ΟΦίβΓα οπιίΙΙ&ιη.ΙιΟΓαιη 
νο^^9 ηιβπιοΓΪ&πι βυ^ςβίΌ, ςιιβθ ηοη ίίηβ άίνίηα ρο- 
ι^ηΙία Οηβηι δΟΓίίαηΙΰΓ, δίςηοΓΰπι, ίηςααπι, αο 
ρΓΟιϋ^ίοηιιη ρβΓ ηοδ βάίίοπιπι, ςαοΓαπι βΐ νοδ 
1«8ΐ«5 θδΐίδ, ι^υ» ηοη αϋο ηιοάο ρΓΟδρβΓυηι δΟΓίί- 
Γ«ηΐαΓ βίί^οίαπι. 86^ ροδίι^υαπι δίβρίι&ηυπι ρβΓ 
ίπιίΓυηι αο ραίΓαηι αρρβίΐαΐΐοηβπι, ^φο οΙ)δ€αΓθ μίνα. "Ινα γάρ τ* £λλα άφεις, τήν τούτα»ν 6μ<ν ίητ^ 
μνήμην, ϋ θείας ούχ ίμοιρα τέλος θιΐναι ροπής, :έ 
δι* ημών φημι σημεία χαΐ τέρατα, ών χαΐ &|αϊ; 
μάρτυρες, ούχ άλλως ένεργεΐσθαι χβτειυοδούμηε. 
Αλλα ταύτα ο ιέ της των αδελφών χαΐ πατίρω 
ύπαινιξάμενον χλιζσεως Χτέφανον χατβιληφ^τες, εκ•* 
πώμεν ήδη χαι τά πρ^ς τούτοις ού χατά τύ τνχει, 
άλλα μετά πολλής χε(μενα τής ένθέου σοφίας. «ΙβδίΰηαηΙβπι οοηιρβηπιυδ : ηυηο οΐίααι εοηδί(1<ϊΓ6πΐΰβ ςηο Ιιίδ αάάίΐα βαηΐ ηοη ?ιι1|{&η ιηο(1ο, 86<1 α» 
αια^τηα αο «ϋνίηϊΐαδ αίΟαΙα δαρίβηΐία. VII. 2 5. Ο^αδ ^Ιοηβ αρραπιίΐ ραΐή ηοδίΓΟ 
«« Α1>ΓαΙιαηι. οαπι βδδβΙ ίη ΜβδοροΙαηιΐα, ρπυδ• 
«Α ςιιαηι Ιια1)ΐ(αΓβι ίη €ΙιαΓΓαη, (Ιίζίίςυο αά βυπι : 
« Ε^π?^^Γ6 ^6 ΐ6ΓΓα Ιυα βΐ άβ εορηαΐίοηβ Ιυα. βΐ 
« τ«ηΐ ίη ΙΟΓΓαιη ({υαηιοαηςαβ οδΙβηιΙβίΌ Ιίύί.Ταηο • Ό Θεός της δοςης Αφθη τφ ιιβτρΐ ήρω 
Μ ^Αβραάμ οντι έν τζ Μεσοποταμία, πριν ή χατοιιιξ' 
« σι ι αυτόν έν Χα^^^άν, χαι εΤπ< πρ^ς αυτόν Έξιλ|ι 
• έχ τής γης σου, χαι έχ τ^^ς συγγαναίας σου, ι» 
« δεύρο εις γήν, ήν αν σοι δείξω. Τότε Ιξελθων Ιε • β^Γ6$δυ5 άθ ΙβΓΓα 01ιαΙ(1α^0Γυπι Ιια1)ίΙανίΙ ίη ΟΙιαΓ- « γης Χχλδαίων, χατψχησεν έν Χα^ράν. ΚάχέΙΙο «( Γαη : βΐ ίηιΐ^, ροδ(<]ααηι πιΟΓίυυδ β&Ι ραΙβΓ 6303, 
• ΙταηδΙυΙΐΙ βαηι ίη ΙΟΓΓαπι Ηαηο, ίη ςυα ?08 ηαηο 
>( 1ια1>ί1α(ΐ:>. βΐ ηοη άβ^ΐίΐ ίΐΐί ΙιβΓβάίΙαΙβαι ίη βα, 
(« ηβ Υ6:>ΐί£ΐαιη ςαίιίοιη ρβιΐί:». • 

ΥίίΙ^ΐ οΐ 1)10 (}ΐιοηιο<1ο $1α1ίπι αϊ) οχοΓ(1ίο ΙοΠίΙ 
^ΟΓαηι §ίΙοΓΪαηι, Γ^'Γιτβη^ο ^Ιοιίαπι ηοη α<1 (βηιρίυπι 
ηβ(]υβ α^ ^*οη1^ηι, $6(1 α^ $οΙυηι ϋβυηι. Ναπι ςυοά 
αίΐ £)(Γ(ΐ$ (;/ΐ)π Γ, ίιΐοηι ο$( αο δί ^ίοΐιιηι $ί(, ϋβοδ 
^1οη(ίοαΙυ5. Ηίο αυΐοηι Οοη^ μΙοπΩοαΙαδ οδΐ βο 
ιΐιιο^ ί:^ ι]υί ^χ ροΓρΙοιίδ αο €ΐϋΓιοίΙί1>ιΐδ οοηιηιο^α 
ΓαοίΙ οΐ ΓαοιΙία. αΐιΐυο ΐ'χ ίη^^ΙοΓίίδ Γβιΐιΐίΐ μΙοποδΟδ, 
6(ιαη) ηο5 Ια1ο$ ^ΠιοίιΊ. 5ίι)αί^ιΜη ι]υί ίηιηιβηδα δα- 
ρϊ<^ηΙία ΙιοηιίηίΙ>α$ α ^αναίο ίηιρβΓανίΙ, ίιίβηι ίρδβ 
ηαηο «α φΚΓ Ιιιϊ; νί:;α :>υη( ίη)ροδδίΙ>ί1ία, α(1 ίαοίΐί* α μετά το άπο6:ινειν τον πατέρα αντου μβτφχιβιι 
« αυτόν εΙς τήν γήν ταύτην (1( ^ &μαΙς ιμ χβτβι- 
« χεΤτε. ϋαι ούχ Ιδωχεν αύτφ χληρονομίβητ ΙναΑΐ|^ 
Μ ούδΐ βήμα ποδύς. » 

*Ορα χάντζύθα πώς έχ προοιμίων τήν οόξαν ά- 
των χαθχιρεί, ττ,ν δ^ζαν ού τφ ναφ, ού τφ {^ 
άναιιθείς,άλλά μόνφ θεφ. Το γαρ, « ό βκος τ^ς δόξης, ι 
αντί του, ό διοοξοσμένςς. ι'^ρηται, θ(ός. Ούτος»• 
δεδοςζσμένος, ιξ αμήχανων εύμήχανα δρων, &1 
του; άτιμους εντ-'μους τ:ο•ων, χαι ήμας τ?οιήσϋ.1) 
γέρ τοΤς εξ α*ώνος άμηχάνφ ανΒρώποις σοφί^ €» 
τοξάμενος, ούτος έχεινος νυν, τα δόξαντα τούτοις 
αμήχανα έπι τό εύμήχανον προάγειν βββούληται. Κκ 
ίνα τούτο πιστόν ^, Αβραάμ τφ λόγφ «αράγεηι ΙαΙβιη ροΓιΙαοοΓΟ νοίηίΐ. υΐ<]ηβ Ιιοο βαΙ θΓ6<1ί1)ί1ο, Ο χα: ή χατ' αυτόν Ιστορία, ός ούχ έν νπφ, ού 2ιά|'^ ΛΙ>ΓαΙιαηι 6|α>(ΐαο Ιιί$(οπα ίη πιβιΐίυπι αιΙάυοίΙηΓ, 
([υί ηοη ίη ΙοηιρΙο, ηοη ρι^Γ 1ιο$Ιία5. ϋ^ί αρραπ- 
ΐϊοη^ιη ηαο(αδ 05ΐ οαιη ίη Μβ^οροΙαιηία βδδβΐ Ηφο 
αηΐ^ηι ρι\^Γ6Γ(. ν^ΙυΙί ^αη1 ^ίο(ηη1 βδΙ, «Ι^ηιοηδίΓαηβ 
ϋ^υηι ^Ιοπο<υηι, ι^υοιΐ ΐη ίΙΙίδ ΓβοίΙ, ροδ$6 θ1 ίη 
ηο^ί:ΐ Γαοοιν, ιΐαο^ΐι^υ^ οοοαΗηηι <ίδΙ ηιαηίΓοδΙηπι 
οοηδίΚιιΟΓΟ. Λ(«]αί οηιη ηιαίΐιρ ηαΐίοηβδ αο Γ^ςβδ 
ιΐοίοδί οιιιιι Λΐ^ΓαΙιαηι ^ϊα^^ςης" :ίΐβηιίηβ οοη^ΓβάοΓ^η- 
ΙαΓ« ίΐΐί ^|α^^6η1 α^ ηίΐιίΐαηι Γ6«1αοΙί δηη(. ι^ηο^Ι 
ααΐ^ηι ΙιηηιίΙία$, ΓαοΙυιη βδΐ δαΜΐηιίυδ.$ί «γ^ο Οβη» 
βίοη» ίη Ιιίδ ίΐα ι1ίδροη$ατίΐ, 61 οροΓί^Ι, ίη<]ΐηΙ, 
€0ΐιιιάβΓαΓ« η« βΐ ΐη ηο1>ί8 Ιαΐία οοηΙιο^αηΙ. — σιών, τής θεού έμφανείας ήξίωται έν τ^ Μααοποτι• 
μί^. Ταύτα δε προχομίζει, ώς ήδη ε?ρηταε, «αρισίΜ» 
ώς ό δεδοξασμενος θεός €περ έπ* έχ£κν«Μν χα: ε^' 
ημών δυνατός ποιήσα:, χα: εξ άφανείβς αίς ^Κφ** 
νειαν περ'.στήσαι. Καίτοιγε πολλών έπιβούλως αύτφ 
*Αορα3μ χαι τφ σπέρματι αυτού έφνων χαι βασι- 
λέων προσενεχθεντων, αλλ* ο\ μΗ ήφανίσ^ι^οπν, έι! 
μείζον δε τό ταπεινότερον προύοη. Ει ολ ο&τως έκι 
τούτ««ιν ό τής δόξης θεός φχονόμείν^ ^^^'ν ΧΡ^ 
χα: περί ημάς μή τά δμοια άροοζ. — Άλλοκ* *Ορι 
«ως αυτούς απάγει τών σωματοΜν, χακ «έοκ άβέ 
τού τόπου, ^φ τήν δόξαν, ού τφ τόπφ «ροννέμων, 133 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟβΤΟΙΟΒϋΜ. 134 Αυτός ^άρ ή. της Μξης πηγή, μή δβίμβνος τΨ^ζ 'καρ^ /^ ΑΗο τηοάο. \\ά& ςυοπιοάο ίρ)309 α οοΓροΓ&ΗΒαβ 6|Αων, φησί, διαϊ του ναού δ(5ξης. Της Γραφής δΐ λιγού- 
«ης, θάρρα τ6ν πατέρα του ^Αβραάμ έξορμίσαι έχ 
γϊίς Χαλδαίων έξελθβΤν, πώς νυν Στέφανος τψ 
"Αβραάμ άνατίήησι τ6ν χρηματισμον τούτον ; πρδς 
ί Ιστιν βίπεϊν, ώς τψ Αβραάμ μίν 6 χρηματισμός 
γέγονεν, άλλ* επειδή παιδός ορμή έκ χρηματισμού 
ούκ εΐχεν άντιλέγειν καν πατήρ, τψ ύποδείγματι 
%ούτψ εις άπε(θειαν άποσκάτιτων τους νυν, ο{>τω 
^(ροάγει τον λ^γον. Πώς γαρ ούκ άπειθεΤν εξελέγ- 
χονται, εΐ θά^ρα μίν παιδός ούκ αντεΤπεν δρμτί, 
ΡίύτοΙ δΐ μετάΟ^οσημειών πεΤραν ού μ6νον έίπειθουν- 
«ης, άλλα κα^ φθ^νψ προς φ6νον των ταΐς θβοσημε{αις 
(ο(άζεσθαι αξίων, δυσμενώς προσφερόμενοι διατε- 
λούσι ; αΐχίαοϋ, βΐ ίηίβηπι α Ιοοο, ςΐοηαιη Οβο, ηοη Ιοοο 
&ΙΐΓί1)ΐΐ6η8. Ιρ$6 βίβηίιη ςίοπβθ ίοηδ 68ΐ, ηοη β^βη» 
^Ιοπα, ςη» ρβΓ (βηιρίιιηι α ηο1)ί5 β3(. Οιιπι ααΐβπι 
άίοϋ δοΓίρΙυπα Τϊιογθ ρ&Ιτβηι Αΐ)ΓαΙιαπι 6^Γβ85υπι 
6886, ηΐ ρΓθΑ6ί86θΓ6ΐυΓ (1β ΐ6ΓΓ&0[ΐ{:ιΙ(1βΒρπιπι, ςοο- 
πιοάο ηηηο 5ΐ6ρ1ι&ηα8 ίρ8ί Α1)Γ&Ιι&ιηοΓ2ΐΰυ]υπι Ιιοο 
&ϋήΚ)ΐιίΙ? Α(1 ςιιοά άίοΐ ροΐ68ΐ ςυοά ίρβί ςυίάβπι 
Α1)Γ&Η&πι άίνίηυπι Γ68ροη8υηι άαΐυιη βδΐ, 86ά 
86ηρΙυΓ& ρα(η αΗπύυίΙ,ςιιοηίαπι ΙΙΙϋ οοηδίΐίο ςυίά 
α (Ιίνίηο 6Γ&1 ΟΓαοηΙο ηοη 6οηΐΓα()ίχί(, ςιιαηςιιαηι 
Ρ&16Γ 68861, Ιιοο 6Χ6ηιρΙο <1βΐ6£;6η5 ρΓ8θδ6ηϋυηι 
ίηο]}6(1ί6ηΙίαπι. υίπιπι 6ηίπι 6886 ίηο1)6άί6ηΐ68 ηοη 
οοηνίηοαηΙυΓ, οαηι ΤΙι&Γβ οοηδίΐίο Οΐϋ ηοη οοηίΓα• 
(ΙίζβΓίΙ, ίρ8ί Υ6Γ0 ρθ8ΐ άίτίηοηιπι δί^ηοηιπι 6χρ6- ήβηϋ&ηι ηοη 8θ1αηι ίηοΓβάηΙί, νβπιπι 6ΐίειπι ρΓ» ίηνιάί& αά οβθ(ΐ6πι ΙιοδΙϋϋβΓ βοδ α^§Γ6άί6η(1ο ρβΓ- 
ΒβνβΓβηΙ, ςαΐ ο1> άίνίη& βί^α ^Ιοηίΐο&η πΐ6Γ6ηΙηΓ ? 

Μ Και έττηγγείλατο αύτψ δούναι εΙς κατάσχεσιν Β « VII, 5-18 Ε1ρΓθπιίδί(ί11ί6&ηι δβάαΙηΓαπι ροδδί- « αυτήν, καΐ τψ σπέρματι αύτου μετ* αυτόν, ούκ 
« βντος αύτψ τέκνου. 'Κλάλησε δΐ οί>τως ό θεός, βτι 
« Ισται τό σπέρμα αύτου πάροικον έν γ^ άλλοτρί^Ε, 
« και δουλώσουσιν αυτό, κα^ κακώσουσιν ίτη τετρα- 
4€ χάσια. Και τό ε^νος φ έάν δουλεύσωσι, κρινώ έγώ, 
V. εΤπεν ό Θε6ς. Και μετά ταΰτα έξελεύσονται καΐ λα• 
« τρεύσουσ{ μοι έν τψ τ^πψ τούτψ. Και Εδωκεν αύτψ 
ϋ διαθήκην περιτομής, Καί ο(>τως Ιγεννησε τόν 
« Ισαάκ, και περιέτεμεν αυτόν τ^ ήμέρ? ττί όγδ4][ϊ, 
« κα! ό Ισαάκ τόν Ιακώβ, καΐ ό Ιακώβ τους δώ- 
ν δέκα πατριάρχας. Και οΐ πατριάρχαι ζηλώσοντες 
« τόν Ιωσήφ, άπέδοντο εΙς Αίγυπτον. Καί ή ν ό θεός 
« μετ' αύτου, καΐ έζε^λετο αυτόν έκ πασών τών θλ(- 
« ψεων αύτου. ΚαΙ εδωκ»ν αύτψ χάριν καΐ σοφ(αν « άβηάαπι, 6ΐ86πιίηί β3υδ ροδϋρδίιπι,οΰπι ηοη Ιια- 
«1)6Γ6ΐΩ1ίυηι.1.οοαΙα8β8ΐ&ηΐ6ηι ί(α Π6η3 ςυοά Γυ- 
« ΙηΓυπι 68861 86πΐ6η 6^υ8^ηςη^1^ηΏΠ1^ηι6Γ^α^^^6η&, 
« 6ΐ86ΓνίΙαΙί ίρβαπι 8α1)]βοΙππ 6886ηΙ πιβΐ6(ΐυβ ΐΓα- 
« οΙαΙπΗ αηηίδ ςα&άπη^6η(ί8.Ε( ς6η(6ηι ευίοαηςηβ 
« δβΓνίβπηΙ 3η(1ίοα1)ο 6^ο, άίοίΐ 06ΰ8. ΕΙ ροδΙ Ιιβθο 
« 6ζί1)ΰη( 6( 86Γνί6η1 πιίΐιί ίη Ιοοο ίδΙο. ΕΙ (ΐ6άί( βί 
κ Ι6δ1&π)6η1απι οίΓΟΏΠίοίδίοηΐδ. Αΐ€(ΰβ Ιιίο ^βηηϋ 
« Ιδα&ο, 6ΐ είΓοηηιοίάϋ 6ηηι οοΐ&νο άίβ, βί Ιδοαο Ια- 
« οοΐ), 6ΐ Ιαοοΐ) (Ιΰοάβοίηι ρ&1ηαΓθ1ι&3. ΕΙ ραΙη&Γ- 
« ο1ΐ(Β ΐηνΐάία αοοβηδί ]ο86ρ1ι ν6η(1ί(ΐ6ηιηΙ ίη 
« ^ε^ρ^αη1 : 6( 6Γα( Οβΰδ οηπι 60, 6ΐ βπρυίΐ 6ΐιηι 
« βχ οπιηίΙ)α8 &ηΗοΙίοηί1)υ8 ίρδίυδ, 6ΐ άβάϋ βί ^γ&- 
« Ιίαπι βΐ 8αρί6η(ί&πι οογ&πι ΡΙιαταοηβ Γββ6^Ε^ρΙί. α έναντ{ον Φαραώ βασιλέως Αίγύπτου, Και κατέστησεν ρ « εοηδίϋυίίςηβ 6αηι ρΓ»Γ6θ(ηηι 8αρ6Γ ^ε^7Ρ^^^ 

»_^ « / 1_1 Α». ^.. 5 1'Λ^.. _*. ^ν.^ '-' -^ *^* ^ -■?-_?» ___. * « αυτόν ήγούμενον έπ* ΑΓγυπτον, και δ'λον τόν οΤκον 

« αύτου. "Ήλθε δΐ λιμός έφ' δ'Αην τήν γιίν Αίγύπτου 

« και Χαναάν, και θλίψις μεγάλη, και ούχ εδρισκον 

« χορτάσματα οΐ πατέρες ημών. *Ακούσας δ^ Ιακώβ 

« βντα σΤτα έν Αίγύπτψ, έξαπέστειλε τους πατέρας 

« ημών πρώτον. Κλ\ έν τψ δευτέρψ άνεγνωρ{σθη Ίω- 

« σήφ τοις άδελφοΐς αύτου. Και φανερόν έγένετο τψ 

« Φαραψ τό γένος του Ιωσήφ, 'γποστείλας δε Ιωσήφ 

« μετακαλέσατο τόν πατέρα αύτου Ιακώβ, και πάσαν 

« τήν συγγένειαν έν ψυχαΐς έβδομήκοντα πέντε. 

Μ Κατέβη δλ Ιακώβ εΙς ΑΓγυπτον, και έτελεύτησεν 

« αυτός και οΐ πατέρες ημών, και μετετέθησαν ε?ς 

Μ Συχεμ, και ετέθησαν έν τψ μνήματι, 8 ώνήσατυ 

« *Αβραάμ τιμής αργυρίου παρά τών υΙών Έμμόρ 

'« του Συχέμ. Κα0ώς δ^ ήγγιζεν ό χρόνος της έπαγ- « αο ΙοΙαηι άοπιηηι δηαηι. ΥβηίΙ &η(6ηι ί&ηΐ68 δη- 
« ρ6Γ υηίΥ6Γ8&πι 16ΙΤ&Π1 ^ε^γρϋ 6ΐ Οΐιαηααη, πια- 
« ^ηα(|η6 &ίΩίοΙίο, η6ο ίηνβηί6ΐ)&η1 εί1)08 ραΐΓββ 
« ηοδίη. Αηάΐ6η8 αυίβηι Ιαοοΐ) ςποά ίη]η]6η(α 68- 
« 66η1 ίη ^ε§7ρΙο πιίδίΐ ρα(Γ6δ ηοδίΓΟδ ρηηιαπι, 

• οαπιςηο δβοηηάο πιίδδί 68δ6ηΙ, ϋ§ηί1υ8 βδΙαΓρα- 
« 1π1)η8 δηίδ, 6ΐ ίηηοίηίΐ ΡΙιαΓαοηί ^6ηυδ Ιθδ6ρΙι. 
1 69 ΜίδίΙ αηίβηι ΙοδβρΙι αεοβΓδίΙυπι ρ&ΐΓ6Πΐ δηυπι 
« ΙβοοΙ), οηιηβπιςυβ εο^ηαΐίοηβπι ίη αηίηι&Βπδ 
« 86ρΙη8βίηΙ& ςυίηςυβ. Ε( ά6δθβη(ίϋ ]&οο1) ίη 

• ^ε§;γριυπ1, ηΐ0Γΐαη8(|η6 68ΐ ίρδβ 6ΐ ρ&(Γ68 ηο.^ΐπ. 
Μ ΕΙ ΐΓ&ηδΙαϋ δηηΐ ίη δίο1ΐ6η), ροδίΐίς[υ6 βηηΐ ίη 
« δβρηΙοΓο, ςηοά 6πιίΙ Αΐ)ΓαΙι&πι ρΓ6ΐίο αΓς6ηϋ α 
« Πΐϋδ Εμογ βΐϋ δίοΙΐ6πι. Οηπι 2ΐυΐ6πι ίη8ΐβΓ6ΐ Ιοιη- 

ρηδ ρΓοπιΙδδίοηίδ, ςηαηι ρροπιίδίΐ Β6α8 Α1)ΓαΙΐϊΐη, « γελ(ας, ής ώμοσεν 6 θεός τψ Αβραάμ, ηυξησεν ό ^ « 0Γ6νϋ ρορηίαβ βΐ πιηΐΐίρΐίοαίηδ 68ΐ ίη Μ^γψίο « λαός καΐ έπληθύνθη έν Αιγύτττψ, £χρις οΟ ανέστη 
κ βασιλεύς ϊτερος. Ης ούκ {!δει τόν Ιωσήφ. ιλ 

Έκ πολλών διά τής προκειμένης δημι^γορίας ό μα- 
κάριος Στέφανος άπελέγχει καΐ τήν έαυτου προς 
τους Ίουδα(ους εύμένειαν, καΐ τήν εκείνων προς αυ- 
τόν ά^^ριότητα. Τό γάρ ώς 'πρός αδελφούς χα\ πατέ- 
ρας άποτείνειν τόν λ'<6γον, τ( αν άλλο διά τούτων τών 
ονομάτων δείκνυται, ή τό κατ* άξίαν, τής συγγενείας 
. προς αύτους φέρεσ6αι ; τους Ιουδαίους δΙ μικρόν 
* χο•!τψ προσανέχοντας, τοις δΙ Βι* αύτου μάλλον αη- Μ <1οη6ο 6Χ0Γΐη8 68ΐ αΐίηδ γ6χ, ςηί ηοη ηογβραΐ 

Μ ^086ρ11. » 

Ιη ρΓΦδβηϋ οοηοίοηβ 1>β&1η8 5ΐ6ρ1ι&ηυ8 πιπίϋδ 
ά6ηιοη8ΐΓ&( βί δη&πι βνμα ΙηάοβΟδ ]^6η6νοΐ6ηΙί&πι. 
6ΐ ίΙΙοΓαπι 6Γ^α 8β ΓβΓοοίΙαΙβπι. Ναπι ςηοίΐ Ιαηςυαπι 
αά ίΓ&ΐΓ68α6 ραΐΓβδ ίηΐ6η(]&1 δ6ΓΠΐοη6ηι, φιϊά αΐίαά 
Ιιίδ ίηάίοαΐ ηοπιίηίύυδ ςυ&πι ςηοά δ6οηη(1υηι οο• 
§;η&Ιίοηί8 άί^ίΙ&Ιβηι &ά ίΙΙοδ ίβΓ&ΙηΓ, ^Π(18θ^ νβΓΟ 
ρ&Γαηι Ιιαίο &£Γθοίηί άβίβΓοηΙ, ββά ροΐίηβ αάνβΓδηδ 
βί^α ρβΓ ίρβτιπι ί&ο1& οηκΙβΙϋβΓ ΑίΓβοϋ 8ίηΙ? Ιάβο 135 ΟΕΟϋΜΕΝΗ τΚΚΟΜ ΕΡΙδΟΟΡΙ «36 ςυοςαβ δίβρίι&ηυ» !η Πίοπιιη ίπιρΐΌΐ)ϋ&ΐ6, ςα» 6Ζ Α 
ίηίβΰΐο αηΐιηο βραΐ, 1ί]}6Γίτΐ9 οο&Γ§^6η(1α οοοτιραΐαβ 
68ΐ. ΕΙ ρΓοιηίδδίοηβιη, ςυ» &<1 ραΐτββ ί&οΙ& βδΐ, οΚ> 
ςααπι βίΤβΓβΙ^αηΙυΓ, οδίβηάίΐ αηΐβ ουιη 1θ6!ΐπι, αηΐβ 
οίΓεαπιοίδίοηβιη, βιηΐβ δαοπΟοία, αηΐβ Ιβπαρίαιη Γ&- 
οίαπι 655β : θΐ ηβςιιβ Ιιί οίΓεαιηοίδίοαβιη &ιι1 Ιβ^βιη 
αοΰβρβΓαπΙ ςυοίΐ άί^ί ίαίδδβηΐ,δβά 5θ1ίΰ8 ο1)6(ϋ6η- 
ϋ® ηΐ6Γ065 6Γ&1 $ο1& ΙβΓΓα. ΕΙ ηβςυβ ά&1& οίΓουιη- 
οΐδίοηβ εοιηρΐ6ΐα63ΐρΓθπιί88ίο, ςαοά βΐί&ιη Ιιφο ίιι 
ίΙ^αΓίΐ οοηΙίηςβΓβηΙ. ΟοηδίάβΓα υθγο, ςυοά βί ραΙβΓ 
ΤΙιαΓ6 ηοη ίυϋ βοοία» ρβΓβ^πηαΙίοηίδ οιιιη ϋΐίο 
ΑΙ)Γα1ιαπι βο ςαοά ίηάίι^αδ 0856ΐ, ιηυΐΐο ιη&^5 Αΐϋ, 
βΐίαιηδί ρΙπΓίηιυιη νίδθ οοαίβοβπιιΐ. Αΐ)Γ&1ιαιη ΐΐα- 
ςιιβ αάβο ίυίΐ οΙ)Ιΰΐηρ6Γαη9, υΐ βΐ εο^ηαϋοηβιη 6^ 
ραΐΓίαιη δοΐο πιοΐαδ οΓαουΙο ΓβΙίςηβΓίΙ Οαοά &ί Ιιίο 
ΐΐα 56 Ιια1)αίΙ, ςαοηαοάο Ιιί, ςυί ίη οιηηί1)υ8 ίηο1)6- η 
άίβηΐβδ 6536 (ΐ6ρΓ6ΐΐ6η(1υιιΙαΓ, ϊώ ίΐΐίοβ Α1)Πΐ1ιο Γβ- 
ριιι£ι^υπιυΓ? Νβςαβ βηίιη νϋ® ηαΐίνίΐαβ,δβίΐ ιηοηιαι 
ίιηίΐαΐίο ΩΙίαΙίοηβιη εοηοϋίαΐ ; ςαοηί&ιη ίΐ&ςαοςιιβ 
ιηοη5ΐπ9 Γηαΐα ΓοΓίαηα η&Ιίβ, ςυοά Ιβ^ίΙίαιυιη αο 
ηαΙυΓαΐ6 65ΐρο556ΐαϋΓΪ1)υί.β3Ι1οοιηο(1ο(]ΐιαηςιιαιη 
(Ιίοϋοηίδ 56Γί6 ηοη ρροεβάαΐ, πια^ηα 1απΐ6η &51>γ6- 
νίαΐί 56ΓηιοηΪ9, ίηΙοΙΙί^ίΡηΙίαρΓοςΓβάίβηδ,βΙίΠοΓυαι 
ίπιραίΐϋηΐίαπι Άά ΟΙιπδΙί αδςυΰ ρα55ίοη6πι οο&γ- 
^ΰ6η5 ρα55υ5 68ΐ (}αα3 ν6Π5]πιίΐ6 βΓαΙ βαπι ρ&Ιί 
οροΓίβΓβ, ςυί ηιαίοδ αΓβυ6Γ6(. ΕΙ ρΓΟπιίβίΙ 86 ίΙΙί 
άαΙαΓαπι. » Πιο (Ι6ίη06ρ5 Α1)γ&1ι8) ρΓΟοβάίΙ ΙιίδΙο- 
ΓΪα, (|υϋθ ΙοΙ^ ραΐΓίαΓοΙια) ηαΓπαΙ Ιοΐ6Γαηϋαιη &(1 
6ν6ηΙαηι υδςυβρίΌπιίδδΐοηυηι. δίςυίάβπι ΑΙ)Γ&Ιιαιιι 
6]υδνΐτΐ6 η6ροΐ65, ςυί οίποα άίνίηαδ ρΓοηιίδδίοηβ^ 
1οη^αηίηΐ6δ Γα6Γυη(. (ΐ6ηιοη8ΐΓαίρ6Γθ6ΐ6ΐ)Γθ9,η6βΗ- 
$6ηΐ68 ν6Γ0 δίοιϋ6δ ρΓ»5(^ηΙϋ)αδ Ιιιηο αιΐ(1ίΙοπΙ>α8 ^ 
ςαί 6ΐ ίρδί ίΠοπαπι 0&1απιί1αΐ68 α]}8(]υ6 άίΙαΗοηβ 
ιιηα ουπι βίδ αδδ6({α6ηΙυΓ, α1)8ΐΓ&οΙί8 &1) βΟΓυιη 
ιη3ηί1)ΰ9 1)οηίδ ςυΐΒ 8ρ6Γ&1)&η1. 

^η!Β Ιαηιβη οηιηία ραρνα βαηΐ, δί &(1 6χΐΓ6ΐηυιιι 
ίη€ΙιπδΙυαιαυδυπιοοιηπ)βη8υΓ6πΙιΐΓ. Ιάβο ςυοςυβ 
άαπ ε6Γνιο6 6ΐ ίηοίΓεαπιοίδί εοΓάβ αε ααπΙ)υ8 άί• 
ευηΙαΓ : ρΓορΐ6Γ ςηιο 6ΐ ρΓορΙΐ6ΐεΐΓυπι Υιοτηιοιάα 
6856 εοαΓ^ααηΙϋΓ, ίπιο ίρδίαδ 6ΐίαπι Οΐιπδϋ, ςαΐ 6ΐ 
ίηΐ6πΙαηι 6ΐ ηονίδδίπι&πι ίρδίβ (1ί8ρ6Γ5ίοη6πι γ6- 
ρ6η(ΐ6(. ΤαηΙα ίΐαςαβ δαηΐ, ςυο νί(ΐ6Γ6 εοηΐίη^ίΐ 
ίη Ιιοε αΙ)1)Γ6νίαΙο 86Γπιοη6 ρΓυ(ΐ6ηΙίδδίοΐ6θ εοηοίο- 
ηίδ 5(6ρ1ιαηί άίνίηα ρΓββάίΙί 8&ρΐ6η(ί&, ςυοΓαπι 
6ϋαπι 3αχ1α ηοδίΓ&πι Ι6η\ιί1αΐ6ηι δΰοιρίαπι ίηΐ6ΐΐ6- 
είαπι ΙιαεΙοηαδ 0Γ(1ίηανίπΐΰ5 δβουηίΐααι ςη&ϋΐβίβηι 
άαΐί ηο1)ί8 δβΓπιοηίδ, Ωη6οι \ιηα εαηι ρπηείρίο εοη- Ο 
ΐΓ&1ΐ6ηΐ6δ : ίη ίρδο 56ΓΠΐοη6, α ςηο ΙαΙβχ Κίε (Ιίνί- 
ηίΐαδ δεαίυποηδ 6ΓηαχίΙ, ηοδ ο1)ΐ6ε(&ηΐ69. Ιαπι αυ- 
Ι6ΐη υΐίΐβ οπί ρ6Γ ραΓίβδ 6α (ΐυο(]Π6 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&π, 
3υχΙα ηοδίΓαπι ροδδί1)ίΗΐαΐ6πι, ςυΐΒ ηι&)0Γ6πι άβδί- 
(]6ΓαηΙ ηιοΓ&πι. Νοη βηίπι ίηΐδίΓα αά εοηείοη&ηΐίβ 
Γο1)θΓα(ΐοη6πι αδδΰπιρία 6δΙ Αΐ)ΓαΙιβθ 6^υδςΰ6 ά6ίη- 
ε6ρ5 η6ροΙΰπι 1ιίδΙοπ& : δ6(1 ηΐ 08ΐ6ηά&(αΓ, βίπια- 
30Γυπι είπεα ί(1 Γ]αο(1 (Ιίνίηαηι 63ΐ ίαείΐίδ ούβάίβη- 
ϋ&, 6ΐ πιίηοΓαπι ο1) ίηιρΓθΙ)θ8 πιογ65 ίηο1)6<ϋ6ηΙ]α. 
ΕΙ ρππίΰΐη ςαίάεπι 6Χ6αιρ1απι βχ Α1)γ&Ιι&πι ρΓοίβΓ- 
Ιατ, ςαοά ηοη οροΓ^6&^ αοο6ΐ6Γ&Γ6 βα ςυ« (Ιίνίοίβ 
ρΐΌΐηΐ9ΐί8 άβίβηιηΙοΓ, ςυίαηβςαβ Α1>ΓΑΐι&ιη αοοοίβ- μιιοις ΰΐΓοβλ<ΐΓϋΐχ»( κροβχκμίνους ; βι& ταά Ζτέ- 
φχνος τ^ έχβ(νων άττ^ ^ρώμβιτος χαχκντρκχκΣ^ «>ρ- 
^ηνιαστιχώτερον ΙΐΕ«μβα(νων χατ<{Αη«ται. Κλ\ &^^ 
χνυνι τήν προς τους «οΕτίραζ ΙιιβΕγγλΙίαν, Ιφ' ξν μέ^ 
έφρόνουν, πρ^ του τ6«ου γινομένων, πρ6 ττς ι»ρ!τ> 
μη<, Ίτρο της Θυ9{ας^ «ρ^ του ναού. Κβΐ 5τι ^Λ 
χατ' άζ(αν ούτοι ίλαβον ο6{< πιριτομ'^νν ο621 ν^μβ*, 
άλλα της ύπαχοής μ6νης ό μισβ^ ^>^ ή Τ^ ν^\> 
'ΚλΧ ο6δΙ π&ριτομης δοθβίσης ή Ιπαγγιλία «ληρβ». 
ται, χαΐ 6τ ι τύποι {ταν ταΰτα. Σχ^ιηι δλ &:ι, ε! Ι 
πατήρ θά(&ρα ούχ έχοινώνηη χψ ι»1φ *Αβραάμ τξ; 
άπο3ημ(ας άπό των Χαλία(ΐιΐν, Βιά τ& ανάξιος ιΐνβι, 
πολλψ μάλλον τά παιΖΙα, χ5ν Βόξωνιν έκι η]^ 
προελθεΐν τής 68ού. * Αβραάμ μλν ο^ν οδτω ιηι6ι[νιθ( 
έγένετο, ώς χαι γίνος χαΐ πακτρίβα άπ& χρηματιηη 
ψιλοΰ έχλιπείν. ΕΙ δΐ ούτος οΟτ»ς» ΜΚ ο&εοι 1> 
πανιν άπειθεΤς χαταλοιμβαν^μινοι, βΐ^ τέχνα τη 
Άβρααμ λογισθήοονται ; ου γαρ ή ζβαώ^ης σύ^τιης 
αλλ* ή τών τρ($πων μίμηαις τήν υΐ^τητα προξικί 
ΈπεΙ οΰτω γε χαι τέρασι τ& γνι{9ΐον τοις 2υοτυ^ 
φύσασι προτ^εμηθείη. Οΰτω χαν κΙ ^^ή τ^ λΙ(ιι 
προιλοών, ττ[ γουν του συντιτμημένο» λ^γοο <ολ> 
νοί^ πρόβας, χα( μέχρι του χατ^ Χριστών πάίης 
τήν άναίοΐίαν άπελέγζας, {χαφεν 6π6 των €σα ώά; 
τ6ν ελέγχοντα χαχους, παθεΐν. &αΙ έ«ηγγε{λιτ« 
δούναι αύτφ. Άπ6 τούτων λοιπόν ή χατ^ χδν Ά6ρή|ί 
Ιστορία πρύευιν, ήτις &πασα τό «ροσχβρτεραη* 
έπι ταΤς τών επαγγελιών έχβάοεσι το5 ««τριάρχβ» 
διεξιοΰ^α, τον ^Αβραάμ μεν χαΐ τους χχτ' αύτ^, υμ; 
περί τζς Οείχς επαγγελίας χαρτιριχοϋς, άοιδίρΜς 
άποφαίνει, τους βλιγώρους δε, ομοίους ταιν παρό^ 
των τηνιχαΰτχ άχροατών, οΐ χαΐ αύτοΙ τ»ν αυτ&ι 
έχείνοις άχλη ρημάτων άνυπερθ&τως τκύξοντο!, ί( 
αυτών χειρών, τών Ιλπιζομένων ΡΕ&τοΐς. ρυΐβη- 
μίνων. 

*Απερ άπαντα δμως μιχρά παραμετρούμϋα «ρ•( 
τ6 ίσχατον χατά Χρίστου τόλμημα. Δώ χαι σχληρ^ 
τράχηλοι χαι άπερίτμητοι τ^ χαρδί^, χαΐ τοις Μ 
παραβεβυσμένοι. Δι' α χαι φονεις προφητών τον ΰΐ^ 
Ορον χαΐ άπηλέγχθησαν, χαΐ αύτοΰ του Χρίστου. Ός 
χαι τήν έσχατη ν αύτοΤς βραβεύσει διανποράν. "Α |ΐ^ 
ούν ένθεωρηθήναι ε!χος τών χατά τ6ν σ-^ντιτμημέιι• 
λύγον της θβοσ6φου Στεφάνου σοφής δημηγορίας » 
θησαυρισμένων, τοσαΰτα* ων χα^ το ήμίτκρον ευ» 
λές χατά το ένάμιλλοντής προσούσης ήμΐν χαΒβριί* 
τητος λαβοντήν σύνεσιν τ^δε χατετάζαμβν, 9υκλό^ 
τες προς τ^ «ρχ^ ^λ\ το πέρας, αύτφ τβ λ^γφ, έ|' 
ου χαΐ το Οβύβλυστον τοΰτο έ|$ρύη νάμα, έπβν•• 
παύσαντες. Άλλα γάρ σοφ&ν ήδη χαΐ τοΤς χοηά {ΐέ- 
ρος χρήσασθαι, χατά τ6 ήμΐν έφιχτον έμφιλο^ωροο- 
σιν. Ου γάρ μάτΓ,ν εΙς έπ{^|$ωσιν παρ^λι^φΟη ^ 
δημηγορουντος, ή χατά τον Αβραάμ χα2 τ&ν Χ9|' 
Ιξής άπογ<$νων αύτου Ισαορια, άλλ' ώς Αν δειχίΐ 
χαΐ τών προγόνων ή περ^ τ6 Θείον αύιηίθβκ«, ικΑ 
τών απογόνων ή έχ σχαιοΰ τρόπου ά«•{θ»«, ΚεΙ 
πρώτον μίν υπόδειγμα έξ *Αβραάμ, τά μή έκιταχύ- 
νειν τα ταΐς 0ε(αις έμφερύμενα έπαγγκλ(αας. *0η 
μη δι Αβραάμ τήν άπ* Αίγύπτου τΰν 
Ιξοδον, της κατοχής αυτών ίπΐ τετραχ6νια Ιτη 137 ΠΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡ08Τ0Ι.0ΚϋΜ• 188 ρατοιθήναι δηλωθ•(ση(, χα) μκτά πολλής τ^^ς χαχώσεως ^ Γ&η ρβΐϋί ηβροΐυιη αΚ) ^Ε^^ρΙρ 6§;Γ6»8αιη: οαιη χαΐ δουλώσεως. Αουλώσιω; δΐ ού της τυχούσης, άλλα 
της άνυπο(στου. Ότι μηδέ ώς οούλοις, άλλ' ώς έχ- 
ΟροΤς έχρώντο. Και ού δτίιτου δίησις έξ Αβραάμ σον- 
τέμνΒΐν τον χρ<5νον, άλλ* (ίτι μόνον μικρόν εΙς άνα- 
ψυγήν ή άντέκτισις προς τους χχχουντας έξ αύτου 
τοότοϋ χρινειν έπαγγειλαμένου τους έχθρωδώς τους 
ούδΐν ήδικηχότας έπαντ[^ρη μένους. Το 8λ από Πεοσί- 
δος εΙς ΙΙαλιιστίνήν τάς επαγγελίας τιεραίνεσθαι 
προσδοκ^ν, και ούδε δια το μακροδαπες εΙς το αδύ- 
νατον περιιστ^ίν τήν έπογγελίαν, το παν άναθέμενον 
τζ του έπαγγειλαμένου δυνάμει, πόσης, της προς 
Θεόν σύμβουλον πεποιΟήσεως, προς τούτοις ό ζήλος 
των αδελφών προς τόν Ιωσήφ, και άμνησικακία έν 
τψ μή άνταποδοΰναι καίπερ δυνηΟέντα, των χεκα- ιηαηίΓβΒίαΙα βδδβΐ β! άβίβηΐίο, ςπβθ &(1 ςυ&(1ηηςβη 
Ιθ8 &ηηο5 ρροΓΟ^αηάα βπαΐ, ιάςυβ οιιιη ηααΚα αί-* 
ίΐιοΐίοηβ βΐ 8ΐιΙ)αϋΙΐοηβ ίη βθΓνίΙυΙβπι, βαύαοΐίοηβ 
Υ6Γ0 ηοη ςα&1ί1)6ΐ,86ά ίηΙοΐ6Γα1)ίΗ,8!ςαί(]6ηι ί11ί8ηοιι 
υ( δθΓτίδ, 86(1 υΐ ίηίπιίοί8 υΙβ1)αη(αΓ 64 ΕΙ οθγΙθ 
ηυΐΐα ρποΙθΓΐυΓ οΐ) Αΐ)Γ&Η&ιη (Ιβρρβεαϋο (Ιβ αΙ)1}Γβ- 
νί&η(]ο ΙβιηροΓβ, 86ά ρβιιΐιιΐυιη ςυίάάαιη άαηΙβχ&Ι 
&(1 ΓβΓοοίΙΙαΙίοηβιιι ρΓα>δ(ίΙαπι, ηβπιρβ Γ68ροη(1βη9 
&(1ν6Γ8υ8 αΓίΙίςεηΙβδυΙΙίο, αϊ) βο ςαί δβ ]α(1ίο&(ΰπ]ΐη 
ρΓοηαίδίΙ ίΙ1θ8, ςυί ΙιοδΙίΗΐβΓ βοδ ΙηΙβηιηβΓβηΙ, 
ςυί ηίΐιϊΐ ^η^αΓ^2Β ίρδί ίηΐυΐίδδβηΐ. ΑαΐιηαΓί νβΓΟ αά 
βχδρβοΐαηάαδ α ΡβΓδίάβ ίη ΡαΙ&Βδϋηαιη ρΓοτηίδδίο- 
ηβδ. 6( ηβςυβ ρρορΙβΓ Ιοημβτη ιηοΓ&πι αο Γβηιιη 
ιηαϊτηίίικίίηβηι (ΙβΙοΓςιιβΓβ ρΓθΐηί8δίοη6ΐη&(ϋχιιρο9- χωμένων, άλλ* άγαΟοΐς λνταμείψασΟνι. Μετά ταύτα ^ δί1)ίΗΐαΐ6[η, ({ϋία ΙοΙυιη ίη ρΓΟΠίίΙΙβηΙίδ ροΐ68ΐ&(β 
Ιλεγχος των άπροφασίστως κατά Χριστού και των ΓβροηίΙυΓ, ςυαηΐφ βδΐ βΓ^α Οβυπι ςυί ίά δυεκίβΐ 
μαθητών αύτου λυσσωδώς κινουμένων. οοηΩίΙθηΙίφ ? ΡπΒίεΓβα ίηνί(1ί& ίπαίΓυπι αάνβΓδηβ 

^0δ6ρι1 ροηίΙτίΓ βΐ ίη]ιΐΓί&ηιηι οΜίνίο, ίη βο ςιιοά, ουιη ροδδβΐ, ηοη υΐΐυδ 3ίΙ βοδ ςυί 86 αΠΙίζβΓ&ηΙ, 
ςαίη ροΐίαδ 1)βη6θοία ΓβρβηάίΙ. ΡοδΙ Ιιβθο 8ΐιΙ)]ΐιη^ίΙυΓ βοηιπι εοΓΓβρΙίο, ςαί αρβΓίβ &ο ίαήϋυηάβ 
. ιηονβΒαηΙαΓ αάνβΓδαδ ΟΙιπδΙυηι β]ΐΐδςα6 άίδοίρυΐοδ. « Οδτος κατασοφίσά μένος το γένος ημών, έκάκωσε 
α τους πατέρας ημών, του ποιειν Εκθετα τα βρέφη 
« αυτών, ε:ς τό μή ζωογονεΐσθαι. » 

Κατασοφισάμενος, τουτέστι πανούργοις έπινοίας, 
αυτών περιγενέσθαι βουλευσά μένος. Σοφισμός γάρ 
έστι βεβιασμένη έξιιζγησις. Δι* 6' ώδε ή εμφασις λέγει, 
τό βιαίως αύτοΤς έπιθεσθαι δηλονότι* όθεν και σοφΐ• 
στάς τους γόητας καλοΰσιν, ώς τό άληθίς δι* άπατης 
χαΐ σοφισμών κρύπτοντας. *Εφεξης τών περί Άβ,^αάμ- 
βίρη μένων, έκ χρηματισμού τήν τών απογόνων αυ- 
τού υπό Αιγυπτίων δηλοΐ ταλαιπωρίαν. "Ήζ καί άν- 
τισήκωσίς έστιν άναψύχουσα 6 τών Αίγυπτίων ολε• V, 19. Μ Ηίο οίΓουπινβηίβηβ ςβηαδ ηοδίπιιη 
« αΓΩΙχϋ ραΐΓβδ ηοδίΓΟδ, ιιΐ βχροηβρβηΐ ίηΓ&ηΐ68 
α δυοδ, ηβ ίη νίΙ& δβΓναΓβηΙυρ. » 

Κατασοφισ^μΐνος, ίά βδΐ είρουπινβηίβηδ, Ιιοο βδΐ 
άβεβπιβηδ ςυο ρΑοΙο νβΓδαΙίδ (βοΐιηίδ δΐιρβποΓ βίβ 
δυΓΩεβΓβΙϋΓ. Ναοί σοφισμός οοαοΐα ίηΙβΓρΓβΙαΙίο 
(ΙίοίΙαΓ. ΡΓορΙβΓ ςποά ίΙ& δίςηίΠοαηΙβΓ άίοίΐ, νίο- 
ΙβηΙβΓ νί(ΐ6ΐίο6ΐ ίΐΐίδ ίπιροηβΓβ νοίβη». ϋηάβ βΐ 
σοφιστάς νοεαηΐ ίπηροδΙοΓβδ, υΐροΐβ νβπίαΐβιη 
ίΓ&ϋίΙβαο άοΐοοοευΐΐαηΐβδ. ΡοδΙ βα ςαφ άθ Αΐ)Γ2ί- 
Ιιαπι άίοία δυηΐ βχ άίνίηο τβδροηδο, δί^ίΩεαΙ ηο- 
ροΐυπι ίρδίυδ ΟΒΓΟΠίηαδ αϊ) ^4ϋ^ρ1ίίδ ΙοΙβΓ&Ι&δ ςυα- Βρος, ός ύπ' αυτού του θεού αύτοίς κατά τήν *Ερυ- [) τυπι βΐίαοι οοπιρβηδ&Ιίο ΓβΟΓβαηβ, ^ΕργρΙίοΓαπι βδΐ θράν θάλασσαν έπηρτήσθαι ύπεσημαίνετο. '(2ς μή 
τη έπιφορ^ τών άνιώντων, άπόγνωσις τών σωτη- 
ρίων, προς άπιστίαν έξολισθήσαι παράσχω . Σκόπει 
χαΐ τό έχέγγυον της πίστεως τών έπαγ*;ελλομένων. 
ΟοΤον τούτο ; τήν περιτομήν τών γεννητικών μορίων 
αύτοΤς μόνοις ούκ άλλοις γνώριμον τοις μή πεπονθό- 
αιν. *Εξ ών δή πάντων τό πειθι^νιον δρα τών χρη- 
ματιζόμενων. *Αλλά καΐ καθ* ον χρόνον ή τών κα- 
χουχου μένων ίγγιζεν Ιξοδος, έπΙ τό μάλλον ή τών 
χακούντων ύβρις προβάσα, τήν τών ίρρί^ω^ ταις 
μαίαις φθοράν είσγήσατο. Άλλ' έπ^ μεν ταΤς άλλαις 
χακώσεσι, τό πλέον τους χακουμένους πληθύνεσθαι 
άντεςγ|γετο, ενταύθα δε προς τψ διαμαρτεΤν τών χα- 
.χουργημάτων, και αύτό^ Μωσέα τόν όλοθρεύσοντα ίηΙβΓίΙυδ, ςυί α1> ίρδο Οβο ίΐΐίδ είτοα πιαηβ Κα1)Γυπι 
ίπιρβηάίδδβ δίςηίΩε&Ιπδ βδΐ, ηβ άίδεΓΰείαηΙίηπίΓθ• 
πιπί ίιηρβίυ, άβδρβΓ&Ιίο δαίαΐατίαπι εαυδ&αι ρρ»- 
1)6αΙ εοΙ1α1)βηάί ίη ίηΩάβΙίΙαΙβπι. 6οηδίάβΓ& βΐίααι 
ςα» δίΐ Ωάβί δβουΗΙαδ άβ Ιιίδ ςα» ρροπιίΙΙαηΙιΐΓ. 
Οηβθηαπι ίΐΐα 6δΙ,ίηςαίβδ?Νβπιρ6ςΰθ(1 εϊρευαιοίδίο 
06ηίΙ&1ίυπι ρ&ρΐίηπι ίρδίδ δοΐίδ ά&1&, ίηδί^ηβ ΓηβΓίΙ, 
ηοη ίίδ ςηίΙ^ΰδ ηοη εοηΐί^βραΐ. Εχ ςτιί1)υ8 οπιηίύυδ 
βοραπι ίηΐυβρβ οΚιβάίβηΙίαπι, ςαί άίνίηα αοεβρβραηΐ 
ρβδροηδα. δβά βΙΙβηιρορβ, ςυο αΓΩίοΙορυπι ίηί%1α1)&1 
β{$Ρ6δ8αδ, &πιρΙία3 ρρο^Ρβδδα βδΐ αΓΩίςβηΐίαιη ίη]α- 
Γΐα, ςυ» ούδίβίρίεβδ αάηιοηίΐ αά ηιαβύΐιίοραιη 
ρβράίΐίοηβπι. Υβρυιη ίη αΐϋδ ςηίϋβπι αΓΩίε11οηί)>α8 
ίά ορροδίίαπι βδΐ ςαοά αΓΩίεΙί αιηρίίαδ ιηαΙϋρΗοιι- αυτούς παρά προσδοκίαν διασώζει, χαΐ βασιλείου η ]}&ηΙυρ.β5Η®οαιιΙβπιίηιρρο1)ίΙα8ρρα)ΙθΓ(|αΑηΐ<|«θιΑ τροφής άξιοι χαΐ επιμελείας. Προς τί δλ παρελήφθη 
χαΐ τούτο ; Προς ύποδήλωσιν τού και νυν μή άπογι- 
νώτκειν, τού; κατά Χριστού χαί τών αυτού μαθη- 
τών όπλιζομένους τών ομοίων τυχεΤν, Ιν τοΤς Ιργοις 
τών χειρών αυτών συλλαμβανομένους. Τό δΐ της 
περ'.τομής ση μείον έπΙ τοις γεννητικοΤς μορίοις 
τούτο δηλούν βούλεται. Τό προχάλυμμα τό τοΤς γεν- 
νάρχαις έν τφ παραδείσω, φθόνφ τού άρχεκάκου 
βφεως ύποφυέν, άφ' ού καΐ άξιοπιστότερος {δοξε τού 
γηποιηχότος θεού περί τήν γεύσιν τού ξύλου. Τούτο 

ΡΑΤλΟΐ.. Οβ. €ΧΥΙΙΙ• ίη πιαίίδ (ΙοΙίδ ίηίβηΐο ΓραδΐραΙ)αΙιΐΓ, Μθ8βη «ΙιμΙι, 
ςυί ίρδοδ ρβράΐΐυραδ βΓα( ρριοΐβρ οχ»ροο(&ϋοι 
δβρνβνίΐ. αο Γ6(ζί& βάυεαίίοηβ ευΓα(]αβ άίςπαοι 
οίΐ. Ουο ααίβηι Ωηβ ίά αδδυπιρίυιη ο•^? Α4 νιι&- 
εαηάυηι ςαοά ηβςαβ ηαηο ηβμαπ(]απι •ϋ ιη^ φή 
αάνβΡδαδ ΟΙιΗδΙαπι 6]α8ςηβ (Ιίδοίραίο• ΑΠίιιχιίιίΣ. 
δίηιίΐία εοηΐίηςβρβ, ςυΙ ίη ορ<?Γί1ΐΥΐ(ΐ ιηαηαιίΒΐ βπ^ 
ΠΙΠΙ οοπιρρβίιβηάαηΐυρ δί(;ηυπιιτ<'ΓθθίΓοαιηχ»«οιιίΒ 
ίη ρ&Γ(ί1)υ^ ^βαϋ&ΐίϋυδ Ίά ιΙ^ιιίΩβιΐΓβ τιιΐΐ, αηηκ 
ορβρίπιβηίαιη φιο 80 ρπιηί ρλΓΚΟίβι ορβηκοΒί.^ 439 ΟΕϋϋΜΕΝΙΙ ΤΒIΟ^^«: ΕΡΙδΟΟΡΙ 140 ρ&Γ&άίβο, ηαΐυιη )ητ{(ϋ& δβΓρεηΙίδ, ςηι ρπηοίρίαιη Α άνζιρκΤσθ^ι ή περιτομή &*σηγι{νατο τ& ιτρ6; Μι 6ΐ οβραΐ 68Γιη&ΙθΓυιη : βχ ςυο βϋ&ιη Αάβ άίςηΐοΓ 
1ια1)ίΙα8 ββΐ ςυαιη Οβαβ οίΓοα ϋςηί ββαπα. Ηοο αΐ)- 
^^^6Γ6 οίΓοαίΏοίδΐο βυιη &άΙΐ0Γΐα1)&ΙαΓ, ςυί νϋαπι 
ιβοαηάυιη Οβυιη ΐΓ&ηδίηυΙίώαΙ. ]αχΙα Μοβί ςαΐάβοι 
Ιβςίϊΐαΐίοηβιη βοΓυιη ρΓΦοίρίβηβ &ΐΏρυΙαΙίοιΐ6ΐη 
ςτίφ α παίαπα βοίβηΐ αιηρυΐιπ. ΡΓΦίβΓβα νβΓΟ 
βΐίαιη (βιηραβ &(1ν6η1υ8 ΟιηδΙί άβδί^&Ι : ςιιο υαί • 
νβΓδα ιιιη1)Γ&Ιΐεα &ο ί)ςυΓ&Ιίν& αά βν&η^ζβΐίοαιη νβπ- 
ΙαΙβιη ΐΓαηδίβΓυηΙπΓ. Ιίικίβ 609 ςιιί ίΐα εοιτίςί ηοη 
8ΐΐ9ϋαβηΙ ίη 8β(ΐα6ηϋ1)υ8 (1αΓ08 οβΓνίοβ αο ίηοίΓ- 
οαιηα3θ8 688β ά686ηΙ>ίΙ : άΰΓ08 ςηίάβιη οβΓνίοβ,αά 
8α1)^^^^βηά\1^η 86 άίνΐηο δρίπΐιιί : ίιιοίΓ6τιιηοί8θ8 
&αΐ6ΐη οοτάβ βΐ 8ΐιιη1)αδ, υΐροΐβ ηοη 1οΐ6Γ&ηΐ68 
ιηηΐϋο άα(ί8 οεοβ8ίοηί1)υ8 βχρΙ&π, οιιιΐ αΐΐίηςί ίη το ζτ^ν μιτατάττοντι, χττά μίν τήν Μω&σέως νομό- 
θΐσ{χν ιών άπο γενεάς εθίμων έπιτχττουσβ τήν η- 
ριζίρεσιν. *Ετι 81 χαΐ χαιρδν τούτο της χατά ^^^ 
στον έπιδημίατς προβάλλεται. Καθ* ον τα σχιώδη ι:λ. 
τα χαΐ τυπιχα έπΙ τήν χατα τδ Εύαγγέλ'ον άλι[8ΐ:» 
μεταφέρονται. "Οθεν τους ούτω μβτχκοιεΐσΟβ'. |ΐ^ 
άνεχομίνου; ε!ς σχληροτραχιζλους χαΐ άπ£ριτμι[τ«»; 
προβαίνων άπειχάσκι, αχΑτ^ροτραχ^Υ^λους μίν, τρ^; 
τήν του ^ζΙομ Πνεύματος ύποταγήν, άπεριτμιζτοικ 
δε τήν χαρδ{αν χαΐ τα ώτα, ώς μή άν£)τομ1νους χτιχΐ- 
λήλως τοις χαιροΤς άφοσιοΰσθαι τά πράγματα. Ε: Α 
το του Ιωσήφ θαυμχστον, $τ( 6π' άδελ<ρών Ιπρίβη, 
χαΐ εσωσεν αυτούς & πραθείς, τούτο Ο'^μβ^^ώτερον, 
δτι 6 βασιλεύς ετρεφεν αυτόν τον μέλλοντα χαθ2ΐ3ΐ[• Γ6ΐ)α5. Οαοά βί αάιηίΓ&ηάυπι βΓαΙ ίη ]086ρ1ι ςηοά ρ σιιν αύτου τήν άρχιζν. Τό δΐ ποιεΤν εχΟετα τά βρίβτ, 8ί( νβηάίΐιΐδ &ίΓαΐΓί1)α8, ίρβοβ Ιαηιβη νβηάΐΐαδ 86γ- 
ΎανβΓίΙ : ίΐΐαά πιαβίβ αάπιίΓαΙίοηβ άί^ιιαπι ςυοά 
Γβχ 6υπι ηηΐηβπΐ. ς\ιί ίρ8ία8 ρηηοίραΐυπι βΓαΙ 
8ηΙ)ν6ΓδτΐΓα8. ΟδΙβηάίΙ ααΐεπι ί'αοί6η3 ίηΓαηΙββ 
6χροηί ςαοά ηοη νβΠβΙ βοδ ηιαηΙΓβδΙβ οεοίάί. Ε( 
νίάβ €(υοΓΐ άίαΙ)θΙυ5 ρβΓβα ρΓονεχβηΙ Οβί ρροηιίδ• 
8ίοη6πι, ρ6Γ ςυπ) εοηαΙ)αΙυΓ βαηι άίδδοΐνβρβ. Ιη 
6Χ8ϋίυπι ΓβΙβ^αΙηΓ Μοδβδ. £6(1 ίη βχδίΐίο νίδίοηβπι 
ίΠαπι αάίρίδοίΙϋΓ, εΐ ρορηίί (ΙαΓ&ΐοδ ίΙΙί εοπιπιίΐ- 
ϋΙαΓ : ίΐα νεηάίΐυηι ςυοςαβ δεΓναπι ίΙ)ί Γβςη&Γβ δείχνυσι μή βουλ^μβνον φανιρώς τήν τούτων άηί^' 
σιν πο'.εΤσθαι. Και 6'ρα ^τι δ' ών ό διάβολος Ιι^ν^ιΙ- 
ρει χατσλύειν τήν έπαγγελίαν του βεου, διά το'^τ»* 
τ,δξετο. Φυγαδεύεται Μωτης, άλλ' έν τξ βυγιοή 
τής δψεως έχείντ,ς άξιουται, χβΐ ττ,ν 8ημχγ*ιφΊ? 
έγ•/ε•ρ{ζεται. Οϋτω χα? τον πρχΟέντα ^οΰλον «!£: 
βασιλεύειν £νθα ένομίζετο δούλος. Κα? αυτός %β 
Χριστό; έν τψ Οβενάτφ τήν δύναμιν έπε^ειξατο υ! 
τό χράτος. Ούτως εύμή'χανος 6 θιός, και άχατίλν 
πτος ή πρ^νο'.α αύτου. ίαοίΐ υ1)ί δ6Γνυδ 1ια1)6ΐ)αΙαΓ ^ ΕΙ ίρδε ΟΙιτίδΙοδ ίη ηιΟΓίβ ροίβηΐίαηι άβπιοηδΙι&νΚ &ο Γθ1)αΓ, αάβο η- 
ρίβηδ βδΐ Οεαδ, 6( ίηοοπιρΓεΙιβηδίύίΙίδ ρΓονίάεηΙία 6]αδ. 

VII, 20 24. « Ουο ΙβπιροΓε ηαΐηδ 6δ( Μοδβδ, • Έν φ χαιρφ έγεννήθη Μωϋσής. Καΐ ήν αστείος 

■ ίαίΐηυβ ^παΐυδ Οεο, ςυί ηαίπΐιΐδ ββ εδί 1π1)α3 « τψ θεψ, 6'ς ανετράφη μήνας τρεις έν τφ ο^φ τ^ 
« πΐ6ηδίΙ)αδ ίη'άοαιο ραίπδ, εχροδίΐυηι ααΐεπι Ο « πατρύς. Έχτεθέντα δλ αυτόν άνε(λετο ή θυγτπ^: 
α ίρδαπι Ιαΐίΐ ΠΙία ΡΐΐϋΓαοηίδ, εΐ εάυεατίΐ ευπι 8ίΚ)ί « Φαραώ παΐ άνεθρέψατο αυτόν έαυττ^ (Ις υΐ^ν. Κι: « ίη ΓιΙίυπι. ΕΙ εΓαάίΙυδ βδΐ Μοδβδ ίη οπιηί δαρίεη- 
■ ϋα ^ε^^ρίίοΓαηι, εραΐςαβ ροΐεηδ ίη ορεπΒιΐδ βΐ 
« 86ΓΠΐοηί1)αδ. Όί αυΐεπι εχρίβίαπι βδΐ ίΙΙί ςηα- 
« άΓα(^ίηΙα αηηοΓυπι Ιεηρυδ, δΐιϋίίΐ ίη οοΓ6]ΐΐδ,α( 
« ίηνίδβΓβΙ ίΓαΐΓβδ 8αο8 ίΙΙίοδ ΙδΓ&εΙ. Ουπιςυβ νί* 
« άίδδβΐ ςΰεπΐ(1&πι ίη3υπα αΓΩοί, άβίεηάίΐ ευπι, βΐ 
κ υΙΙϋδ 68ΐ νίεειη 63υδ ςυί &ίηίβ6]}αΙαΓ. » 

111ο ί^ίΙαΓ ΙεηιροΓε ηαΐυδ ε5ΐ,ίη€(αϋ. Μοδεδ, Γηϋ- 
ςυβ άττεΤος, ίά εδΙ ςραΐαδ, δίνε άίΐβοίηδ ϋεο. Υεΐ 
άστεΤος ρΓορπε, Ιιοο εδΙ, ίη ρηεπίί (^υοαά εορριΐδ 
βΒίαΙβ ίΓΓβΓΓε1ιεηδίΙ)ί1ίδ. ΕχροδίΙυπι αυΐεπι ίρδυηι 
ευπι ΙυΙίδδβίΩΙίαΡΙιαΓαοηίδ,εάοεΏίΙοηιηί δ&ρίεηΐία 
'^ε^Ρ^ίοΓαπι. Εχ Ιιοε πι&ηίΓεδΙυπι 6δΙ ηοη 6]ίεί6η- 
άΆΐα 6886 οπιηεπι εχΙβΓηο) δεπρΙιΐΓβθ εΓΰάίΙίοηεπι. Ο έστιν ή τών έξωθεν τής Γραφής πα•!δευσις. Τρ^ Μ έτταιδεύΟη Μωυσής τάσγι σοφίφ ΑΙγυπτίων, ήν & 
« δυνατός έν εργοις χαΐ έν λόγοις. *βς δΐ έπληρολι 
« αύτψ τεσταραχονταετής χρ6νος, άνέβη έπϊ τήν χιρ- 
« δ (αν αύτου, έπιτχέψασθχι τους ^δβλοοος «ύχοΰ ΐβά; 
• υ\ούς Ίσρα•/^\. Και ιδών τίνα άδιχοόμενον, ή;ι> 
Μ νατο, χα2 έπο{7^σεν έχδίχΓ^σιν τφ χαται»νο> 
« μένψ. ■ 

Έν αύτψ τοίνυν τψ χα'.ρψ έγεννιζθη, φτ^αΐ, Ηωττ; 
χαϊ ήν άτεεϊος τψ θεψ, τνυτέστιν «ύάρεστος, ^τβ. 
θεοφιλής* "Π άστεΤος χυρίως ό έν πβ:8ιχζ ήληώ 
χατα σώμα άμώμητος. Έχτεθέντα δΐ αυτόν ή ^τ4• 
τηρ Φαραώ άνελομένη τζασα^ σοφίαν Λιγαπτίων (^!• 
δαξεν. Έχ τούτου δήλον, ώς ούχ αποβλητέα ιάα, δίςυίάεαι βηεοηιίί νίεβ άίεΐηπι 6δΙ ςηοά Μοδεδ 
βηκίίΐαδ εδ( οηιηί δ&ρίβηΐία >ε§χρΙίθΓΰηι. Οε ΙΗ- 
1)α8 ςυοςυε ραεπδ αε Ο&ηίείε άίείΐυρ ςαοά δΐιρβΓ 
Οηιη686ηιίη6ΐ)&η101ι&1(1φοπΐφ8αρίεη1ί&ε&β1επ8(|α6 
βοίεηΐϋδ^^ ΟροΓίεΙ αυΐεπι ραυίαΐυηι ίΐΐίδ &(ϋΐ6ΒΓ6Γθ 
βοδ.ςυί §οπρΙυΓπ;(ϋνίη11α8 ίπδρίΓαΙα) ίηιηιΟΓαηΙυΓ. 
Νεηυε επί πι Μοδεδ ηεςυε Αηαηίαβ. αυΐ ϋαηίβΐ ρε - 
ΓεςΓΐηααι (ΙίάίοεΓϋηΙ εΓυ(1ίΙίοηεπι, ηίδί ηεεεδδίΐαΐβ 
αε εοαοΐίοηβ άοηιίηυΓαπι : ίη ηυίΐο εΐεπίπα εα ηΜ 
δαηΐ. ηίδί ΓοτΙε ςαίδ άίοαΐ ςαοά 1)οηαιη δίΐ εαηι 
άίβεβΓβ &ά ενεΓίεηίΙοδ ίΙΙοΓοηι ίΓΔίιάεδ. γαρ έγχωμίου εΓρηται, ώς έπαιδεύθη Μωσιζς ή:^ 
σοφί^ Αίγυτττίων. ΚαΙ περί τών τριών ιταίδων η 
Δανιήλ, ώς ύπερέβαλλον πάντας έν τ^ ΧαλοβίΜ 
φιλοσοφία, χαι ταΐς λοιπαΤς έπιστήμαις. Ακΐ δέ .2ι^ 
ολίγον αύταΤς προσέχειν, τζ θεοπνεύστψ ΓραΦτί I{^ 
μένοντας Ούτε γαρ Μωΰσής, οίίτε οΐ π*ρ1 ■Ανα^ΐ* 
χα? Δϊνιήλ εμαθον αν τήν ξέντ,ν ταιδείαν. «Ι μή άνή^ 
κ^ χα ι β'4 δεσποτών. Και γαρ έν ούδενΐ αυτή λ• 
χρηνται, ε: μή που ςα'η αν τις, δτι χαλον αύττ.» 
μαΟεΐν προς τό άνατρέψαι τάς έχείνων άπάτας. *• δαρ. χ, 14. β• Οαη. ι, 17. 141 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟ9Τ0ΐ.ΟΚϋΜ. 143 « Πατ4ξ«< τλν Αΐγ•5ΐΓΓΐον. » 

ΆνεΤλε Μωϋσης τον Αΐγ•>ΐΕτ'.ον, ού θυμφ ειξας,ούδΙ 
6ργγ1 κιντ,Βε'.ς. ζήλψ δέ. Παν δε δ έάν γένητ«ι εΙς λ6• 
γον θΐου. εύτέβίΐά έστι, καν γ'5νος ^ διά θίόν, ουκ 
ίτϋΐ γ6νος. Ό γουν ΦινεΙς δύο έν μι^ Χ^'Ρ'^ φον»ύ- 
σβ;, ^κουσεν « "Εστη ΦινεΙς και έξιλάσατο, και έκ<$- 
κανεν ή θραύσις, κα*. έλογίσΟη αύτφ εΙς δικαιοσύ- 
νην. η Διάφορος γαρ ή προαίρεσις «ρονέως καΐ εύσε- 
βουντος, κίίν τό γινόμενον ιτραγμα Ιν. Τδ το (νυν 
γΐνόμενον δια Μωϋ^έως, σημεΐον ήν ^τι μέλλει 6 
Θεός δ'.χ Μωυσέω; Αιγυπτίους άποκτείνειν, τους δΐ 
λεγοιχένους Ισραήλ (τας σώζειν. Και ώδε μίν τά 
Μωσέως. θεωρ(ας δέ της άνωτάτω συνθι^σει 
πάλιν ήμΐν δ λόγος την ο?κονομ(αν, την έπι Χρι- 
στψ. Εύρων γαρ ό Σωτήρ δεινήν υπομένοντας Α « Ρ6Γ011890 Μζγρίίο. Μ ΟοοίάίΙ Μθ869 ^Ε^ρΐίυιη ηοη απίπαί ΓαΓοη ο1»$β• 
ουηάαηδ, ηβςυβ ΐΓα ιηοΐαδ, ββά ζβίο. Οιηηβ αυΐβιη 
ςυοάουηςαβ ΓαοΙαπι Γα6πΙ]αχΙ& Οβί ν6Γΐ)αιη.ρί6ΐ&8 
65ΐ, βϋαπίδί 6»ά63 ίαβπΐ Ι)θί ίαίαιίιι, ^&η[1 ηοη ββΐ 
ΟΦάβδ. ΟβΓίθ 011 πι ΡΙιΐηββδ άιΐ09 ιιηα ιηαηυ ίηΙβΓ- 
60)15861 ''^.&α(1ίνί( : « 5ΐ6ΐίΐΡ1ιίη668, 6ΐ ρΐαευϋ, 6ΐ 
ςυίβνίΐ ρΐα^α,αο Γ6ριιΐ£ίΙαπι 68ϋρ8ί αά ]ΰ8ΐίΙί&πι. » 
Οίν6Γ5& ηαπ)φΐ6 681 νοίαηίαδ 1χοπιίοί<1ο 6ΐ€^α8 ςυΐ 
ρίβΙ&Ιβπι 6Χ6Γ06ΐ,6ΐί&πΐ5ί ρβΓ&οΙΰοι ορα3 βίΐ υηοπι. 
ΡαοΙιιαι ίΐαςιιβ ρβΓ Μοδβη δί^ηυηι ΓαίΙ ςαοά ϋ6υ8 
ρβΓΜοδβη ^£§^ρΙίθ5 οοοΊάβΓβί, άίοΐοδ αυΙβπιΙδΓ&β- 
Πΐα8 8θΓν&Γ6ΐ. ΕΙ ίί& ςηίάεηι 86 1ι&]}6ηΙ ςυοθ &(1 
Μθ3θηαΙΙίη6ηΙ. ν6Γυηι 86γπιο Ιιίο πιηυηι ηο]}ί8 8α- 
ρΓ6ΐη» οοηΐβπιρίαϋοηίβ άίδρ6η8&Ιίοη6πι οοηοίηηα- τήν πλεονεξίαν τους έξ Ισραήλ (έπεπήδα γαρ εΙς β Μΐ, ςα£θίη€1ιπ9ΐοίυί(. βΤ5ίςυί(ΐ6πιοαηιίην6ηί586ΐ αύτους ώνπερ συντριβών & Σατανάς), έλεήσας, 
έλευΟερουν έσκέπτετο. Άπεκτονώς δΐ τρόπον τινά 
τον άδικεΐν ήρημίνον, κατέκρυψεν εΙς γήν, τουτ- 
έστιν έν τοις 6ποχθον(οις κατέκλεισεν ιΐς ^^δην. 
ΙΙροκατακλειτας το(νυν ώσπερ εΙς ^^δην τ^ν Σαταναν 
6 Σ>ί»τΎ,ρ^ δικαιοσύνης έοραίνετο βρζβευς τοις έξ *Ισ• 
ραήλ. 01 δΐ έφ' οΤς έμελλον εύχαριστεΤν εφασκον, 
κ Ούτος ούκ έκβάλλει τα δαιμ'^νια, εΐ μή έν Βεελζε- 
βουλ άρχοντι των δαιμονίων. » Αιά το ι τούτο και 
μεταπεφοίτηκεν έκ της Ιουδαίας εις τήν Γαλιλαιαν, 
χαθχπερκαι Μωσης μετετέΟη εΙς γήν Μαδιάμ, και τήν 
έξ εθνών έκάλει συναγωγήν. 

« Έν^μιζε δε συνιέναι τους αδελφούς αύτου, 6'τι ό 
<ί θε&ς δια χειρός αύτου δίδωσιν αύτοΤς σωτηρίζν. ^ 
« 0\ δι ού συνήκαν. Τ]^ τε έπιούσ^ ή(Αέρ? ώφΟ^ 3ΐύ• 
« τοις μαχομένοις, και συνήλασιν αύτους εΙς είρή- 
« νην, είπών' "Ανδρες, άδ$λφο{ έστε ύμεΤς. Ίνα τί 
« άδικ•:Ττε άλλιζλους ; Ό δε αδικών τον πλησίον, άπώ- 
« σατο αυτόν, ε*πών• Τίς σε κατέστησεν ίίρχοντα καΐ 
« δικαστή ν έφ' ή μας ; μή άνελεΤν με συ θέλεις, δ'ν 
« τρύπον άνεΤλες χθες τον Αίγύπτιον ; "Εφυγε δΐ Μω- 
« σης έν τψ λογψ τούτφ, και έγένετο πάροικος έν 
« γτΐ Μαδιάμ, οδ έγέννησεν υΙο?)ς δύο, » 

Σκέπει, φησίν, κα• εντεύθεν το άχάοιστον, κα: πρδς 
τους εύεργέτας έπίβουλον τών Ιουδαίων. Μωϋσής 
μ^ γάρ ό μετά Ο^μού άνελων τον άδικουντα τον 
ομοεθνή, επιεικώς νυν προσφέρεται τψ άδικοΰντι. 06α8ΐ8Γ&6ΐίΙ&8 ίηάί^η&πι 8τΐ8ΐίη6Γ6Υίοΐ6ηΙίαπι(η&πι 
ίηδίϋβΓαΙίη 608 5&1&η&8 νείηΐί οοοιπιίηιιεηβ&οάβ• 
νοΓ&η8), πιίδ6Γΐιΐ8 οοηδίίΙβΓ&νίΙ \ιΙ 1ί1)6Γ&Γ6ΐ. Ουηι 
&ιιΐ6ηι πιοάο ςαο(1αιηίηΐ6Γ6πιίδ86(ςυϋη3αΓίαπιίη« 
ΙΰΙβΓαΙ,αϋδοοηάίΙίη ΐ6ΓΓειπι,1ιοο68(,ίη 8ΐι1)ΐ6ΓΓ&η6ί8 
Ιοοίδ οοηείαδίΐίη ίηΓ6Γηυηι.Ρηιΐ8 εηίπι ίη ίηΓ6Γηαπι 
νθΐηΐ οοοίαδο δαίαηα, νίδυδ 68ΐ ΐ8Γ&6ΐί(ί8 ^υδϋϋο 

ρΓβΒΠΐίΐΙΐη ΐΓϋ)Ιΐίδ86. Α( ϋΐί <ηΐΠ1 ^Γ&ΐί&δ αβ6Γ6 ά6- 

]}αίδ96ηΙ, άί66ΐ)&ηΙ : « Ηίο ηοη 641011 (1βθΠΐοηί& ηίδί 
ρ6ΓΒ66ΐζ6]}ΐιΙ ρπηοίρ6ηι (ΐ8ΒΠΐοηίοηιπι'''.• ΡΓ0ρΐ6Γ- 
6α 6ΐίαπι βχ ]η(ΐ€θ& ΐΓ&ηδπιί^&νίΙίηβ&ΙίΙβθ&ηι,δίοιιΙ 
6ΐ Μοδβδ ΙιαηδΙ&Ιιΐδ 68( ίη Ι6ΐτ&πι Μαάίαπι, 6ΐ νοοα- 
γιΐ ΐΓ£ΐη8ΐηί|^Γ&ϋοη6πι ςβηΐίαηι. 

VII, 25-29. « Εχί8ΐίπα[αΙ>αΙ &υ(θηι ίηΐ6ΐ1ίββΓθ ίΓ&- 
« ΙΓ68 8008, ςηοά 06υ8 ρ6Γ πιαηαπ) 6]η3 (1&Γ61 
« ΐρβίδ δαίαίβηι : ίΐΐί νβΓο ηοη ίηΐ6ΐΐ6χθΓυη(. ΕΙ 
« 8βςα6η1ί άΐ6 οοηβρβοΐυδ 68ΐ ίΙΗδ ΙίΙίςαηϋύΰδ, 6ΐ 
• ΓβάβςίΙ 608 ίη οοηοοΓάί&πι, άίεβηδ : Υίη, νοβ 
« ΓΓα(Γ68 68ΐί8, υ1 ςαίά νθ3 ίητίοβπι ΙβθάίΙίδ ? Ιβ 
« ααΐ6ηι, ςυί ρπηο ίΓΓ0β&1)&1 ίη]ιιηαηι ΓβραΙϋ 
« βηιη, άίοβηδ : Οαίδ ίβ οοηδίίΐαίΐ ρΓίηοίρ6πι &ο 
« ]υ<1ίο6ΐη 3αρ6Γ ηο8? Ναπι Ια πΐ6 νίβ ίηΐ6ΓΩθ6Γ6, 
« ςα6ηι&(1πιοάοπι ίηΐ6ΓΓ6θίδΙί Ιΐ6η ^ε^ρ^^οπ1 ? Ρυ• 
α ^ί1αυΐ6πι Μοδ68 αά ν6Γΐ)ΰπι Ιιοο, ίαο(ιΐ8ςιΐ6 6δΙ 
«αάνβηα ίη ΐ6ΓΓα Μαάίαπι,6ΐ ^6η6Γανί( βΐίοδάαοδ.» 

Ηίηο ςΰοςη6 ίη§ΓαΙίΙα(1ίη6ηι, ίηςαίΐ, οοηδί(ΐ6Γ& 
6ΐ ίηδίάίαδ ΙυάφΟΓαιη βρςα 1)6ηβ άβ 86 πΐ6ηΐ08• 
Μθ868 δίςαί(ΐ6Πΐ ςυί αηίπιί 6χοαη(ΐ6δθ6ηΙία ίΐΐηηι 
ίη(6Γ6πιίΙ, ςαί αΙΙβΓυπι δί1)ί οοη$6ηΙίΐ6πι αΓΩοίβ1)&( Ό δέ ττί πατρφ^ χρώμενος κατά τών ευεργετών ίη3υπ&, Π]&ηδΐΐ6(6 Ιυηο οιιπι 60 αβίΐ ςυί ίη]αη&ηι 
ασελγείς, άπώσατο αύτδν μάλλον ένδιαβα'λλων, καί " ΐΓΓομαΙ. ΑΙ ίΐΐβ ραίπα ιιίβηδ £ΐάν6Γδαδ 1)6ηβΓαοΙθΓ6ΐ έπ? δλεθρον, τδν σωτήριον τψ όμοεθνεΤ φύνον του 
ΑίγυτΓίίου τον κατεργασάμενον Μωσέα περιστοιχών. 
'ζί δή τρίπψ και κατά Χρίστου διεγένοντο έπι ταΤς 
ε&εργεσίαις αύτου τον δλεθρον το{3 ευεργέτου βου- 
Λεύοντες. Α'.δ καί φασι* « Τί ποιουμεν, 6'τι ό άνθρω- 
πος οδτος πολλά σημεία ποιεΧ ; >» 

« ΚαΙ πληρωθ^των Ιτών τεσσεράκοντα, ώφθη 
« αύτψ έν τή έρήμψ του $ρους Σίνα βγγελος Κυρίου 
« έν φλογι πυρός βάτου. Ό δΐ Μωϋσης ιδών έΟαύ- ρΓθθ&οίίαΐ6, 61101 ηια^ίδ ίΠαΙα οοη1αηΐ6ΐί& Γ6ρυΙίΙ : 
αο Μοδβη αά ρ6Γ(ϋΙίοη6πι Υ6ηαΙαΓ, €(υί οβ;ά6ηι δυο 
οοηΙπ1)υΠ δαΙυΙίΓβΓαιη ^Ε^ΧΡ^® ίηΙϋΐ6Γ&1. Ουο 
δαη6 πιοάο 6ΐίαπι αάνβΡδαδ ΟΙιπδΙυαι αίΤβοΙί Γα6- 
ηιηΐ. οΐ) 6]ιΐδ 1)Ρη6ΓίΐοΙ& πΐ0Γΐ6η[ΐ 1)βη6 ά6 δ6 ηιβπίο 
ιη6άίΙ&ηΐ68. Ιάβο 6ΐίαπι άίευηΐ : » Οαίά ίαοίιηηδ, 
ςυία Ιιίο Ιιοπιο ιηηΐΐα δίρηα βάίΐ '* ? » 

β§ VII. 30 32. « ΕΙ θχρίβΐίδ αηηίδ ςα&άΓ8βίη(&. 
Μ &ρραΓυίΙ 61 ίη (ΐ6δ6Γΐο ιηοηΐίδ δίηα αη^6ΐυ8 
α Οοιηίηί ίη ϋαιηοια ίςηίδ πι1)ί. ΙηΙαίΙΰδ ααΐβοί '• Ναπι. χχ?, 7 ιβςς. 'ί Ρ§»1. ατ, 30, 31. " ΜαΙϋι. χπ, 24. '^ Ιοαη. χι, 47. 143 ΟΕΟυΜΕΝΙ! ΤΗΙΌΟ^ε ΕΡΙ8(30Ρ1 144 Μοδβδ ΕίΙπιίΓαΙαδ ββΐ νίδυιη ; οπηκιαβ ΔΟΟβάβΓβΙ, Α " Η^«<^ε το Ηρ%ιι, Προσιρχομένοο δλ αύτου χατανοη- « υΐ &Ιΐ6η(1βΓ6ΐ, ΓαοΙα βδΐ νοζ Οοιηίηί αά βυπι : 
• Ε^ο δαιη Οβυδ ραίΓυπα Ιυοπιιη, Όβυδ ΑΙ)Γ&Ιι&ιη, 
« βΐ Οβϋδ Ιδααο, βΐϋβυδ ^&^ο1). η 

ΡίΙίυηι Οβί νοεαΐ ηυηο αηςβίυιη.ςυβιηικίπιοάαιη 
βΐ Εΐί1)ί Ιιοιηίηβιη. Ιρδβ ηαηιςηβ βδΐ ιηα^ηί οοηδίΐϋ 
αη^βΐιΐδ. Ιάβο ςυοςυβ ραυίο ροβΐ οδίβικίίΐ βιιιη 
1)6&Ιο Μοδί (ΙίοβιιΙβιη : « Ε^ο βηιη Οβυδ ραίτυαι 
Ιηοηιιη, Οβηδ Α1)Γ&1ιαιη, βΐ Ιδ&αο, βΐ ^α^ο1) '^^. » Ιη 
ί1&ιηιιι& &υΐ6ΐη ί^ίβ πι1)ί ιηαηίΓβδΙ&ΙυΓ. δίςηίάβιη 
ίη δρβείβ ςυοςυβ ί^ηίδ βΐ ίη ιηοηΐβ δίηα ϋβυβ 
άβΐΏοηδίΓ&ΙΟΓ, άαηάο Ιβ^βιη. ΟηεΒ ίβίΙαΓ Γ&Ιίο βδΐ ? 
8&0ΓΕ δοΓίρΙτίΓα (Ιίτίη&ιη ηαΙυΓαιη ί^ηί αδδίιηίΐ&ΐ 
ρΓορΙβΓ οιηηίροίβηΐίαιη.βΐ ςυο(1 οχηηία οοηδυιη&Ι : 
Ιιοιηίηβιη νβρο Ιίςηίδ βΐ ΙιβΓύίδ. 1)ίΰίΙ βηίπι α1ί1)ί : «< σαι, έγένετο φωνή Κυρίου προς αύτύν* Έγ» 6 
• θεός των πάτερων σου, ό θεός 'Αβρχαμ, χχΐ ό θεός 
« Ίσχάχ, χαΐ 6 θεός *Ιαχώβ. » 

Τόν υ'ιόν του θεού αγγε)ον νυν χαλεΤ, χαθ«περ χβΐ 
&νθρωπον άλλαχοΰ. Αυτός γαρ έστιν ό μεγάλης βου- 
λής άγγελος. Διό χαι μετ' ολίγον δείχνυσιν βύτόν 
λέγοντα τψ μχχαρίψ Μωϋνει* « Έγώ 6 Θεός των πα• 
τέρων σου, ό θεός Αβραάμ, χαΐ Ίσαάχ, χαι Ιαχώβ. ■ 
Έν φλογι πυρός βάτου §1 διαόε£χνυται. Έν εΤδει γαρ 
πυρός χαι έν τφ βρει Σινφ ό θεός διαφαίνεται τόν 
νόμον διδούς. Τίς οΰν ό λ<5γος ; ΠυρΙ τήν θείον παρ- 
ειχάζει φύσ'.ν τό γράμμα τό Ιερόν, δια το παναλχ^ς, 
ξ^λοις τε χαι π(5αις τόν &νθρωπον. Φησι γάρ που" 
« Ό θεός πυρ χαταναλίσχον εστί. • Και πάλιν, « Άν- « Όβιΐδ ί^ηίδ οοηβααιβηδ βδΐ '^ » βΐ πΐΓ^υπι : η θρωπος, ώσει χόρτος αΐ ήμ^ραι «ύ αυτού. » Άλλ' ** « Ηοπιο, δίεηΐ ίβηυπι (Ιίβδ βίιΐδ'^*. » δβά ςυβπι&ά 
πΐ0(1υπι ί^ίδ βδΐ δρίηίδ ίηΙοΐ6ΓαΙ)ί1ίδ, βίο βΐάίνίηί- 
Ι&β Ιιασι&ηίΐΕΐί. ΑΙΙαηιβη ίη εΐιπδίο βίαιιιΐ οοηοοΓ- 
ΓίΙ ίαοΙ&ςα6 6δΙΙο1βΓ&1)ί1ίδ«ν6ΐαΙςαίάρίβπι ορβπβηβ 
ραηιπι αοοβδδυηι ρΓορη&θ ηαΙηΓοβ ίςηίδ, υΐ ίη βο 
δυδοίρί ροδδβΐ. ςυβηιαάπιοάυπι βΐ ίη δρίηίδ ίςηίδ. 
Ουοά ααίβηι εαΓηβπίδυοίηΙβπΙα τβάάαΙπιβΙίοΓβπι, 
βηίι^ηιαίίΰβ ηιαηίίβδΙαΓβ ροΐβδί ί^ηίβ ίη Γυ1)ο, ςιιί 
Ιίβηυηι οπιηίηο δ6ΓναΙ)αΙίη€0ΓΓηρΙηαι. €αραχ βηίπι 
βίΤεοΙα βδΐ (ΙίνίηίΙαΙίδ ΙιυηιαηίΙ&δ : βΐ Ιιοο ηιγδίβ- 
ιίηηι ίη ΟΙΐΓίδΙο ίαοίαπι βδΐ. 

VII, 32-36. α ΤΓ6Πΐ6]}υη(1υβ νβΓΟ Μοδβδ ηοη 
• αηάβύ&Ι αΙΙβηάβΡβ. ΟίχίΙ αηίβπι βί Οοπιίηοδ : 
■ δοΐνβ οαΐοθ&πιβηΐυπι ρβάηπι ΙυοΓίιπι : Ιοοηδ 
« βηίπι ίη ςυο δίαδ, ΙβΓΡα δ&ηοΐ^ βδΐ. νίάβηδ νίάί ωσπερ 
έστιν ου φορητόν άχάνθαις τό πυρ, οΰτω χαι ^ι6χτ,ζ 
άνθρωπόττ,τι. Ηλήν έν Χριστφ συνέβη χαι γέγονε» 
οίστή, οΙονεί περιστέλλον τι τήν αχρατον του της 
Ιδίας φύσεως πυρός προσδολήν, Ίνα γένηται χωρη- 
τό'", χαθάπερ χαι άχάνθαις τό πυρ. "Οτι δΐ την 
σ ρχα τήν Ιαυτοΰ φθοράς άπετε'λει χρείττονα, δια- 
δείξειεν &ν αΐν.γματωδώς τό έπι τ^ βάτψ πυρ, άδ'.α• 
λώβητον παντελώς τήρησαν τό ξύλον Κεχώρνχε γαρ 
θ^ότης έν άνθρ^ϋπότητι. Καΐ τούτο γίγονεν έν Χριστφ 
τό μυστήρ'.ον. 

Μ Έντρομος δε γενόμενος Μωϋσης, ούχ έτόλμα 
« χατανοήσαι. ΕΤιτε δ^ αύτφ ό Κύριος* Λυσον τό υπό• 
« δη μα των ποδών σου* 6 γάρ τόπος έν ψ Ιστηχας, 
«γη αγία εστίν. Ίδών εΤδον τήν χάχωσι-/ του λβο« — >,^^ « — ^, ^., ^, ..,. -.,- — 

« &ίί1ίοΙίοη6Πΐ ρορυΐί πιβί, ςαί βδΐ ίη ^Ε^ρΙο, βΐ ^ « μου, του έν Αιγύπτψ, χαι του στεναγμού αύτάν « ^θπιίΐυπι βοΓυηι αυάίτί, άβδοβηάίςαβ υΐ 1ί1)6Γ&- 
« Γ6Π1 βοδ ΕΙ ηηηο νβηί &ο πιίΙΙααι Ιβ ίη ^Έ^χριαπ1. 
(€ Ηαηο Μοδβη ςαβηι ηβ^ανβρυηΐ, (ΙίεβηΙβδ .'ΟαίβΙβ 
« οοηδίίΐυίΐ ρηηοίρβηι &ο 3η(1ίθ6Πΐ ? Ιιυηο,ίηςυαπι, 
« Οβαδ ρηηοίρβηι λο ΙίύβΓ&ΙοΓβπι ηιίδίΐ ρβΓ ηια- 
α ηυπ) αη^βΐί,ςηί αρραΓυβΓαΙ βί ίη ^α^ο.Ηί^βάαζ^^ 
« βοδ βάβηδ ρΓϋάί^ία 69 βΐ δί^ηα ίη ^Ε^ρΙο βΐ 
« ίηπίίΐΓί ΗηΙ)Γθ,αο ίη <1βδ6Γΐοαηηίδ(ΐαϋ<ΐΓαβ1ηΙ&.» 

Οααηςηαπι ηοη ίίδάβπι άίοΙίοηίΙ)υδ αρραπβηΐ ρο• 
δίΙΐΒ ίη Εχοάο νοοβδ ^^, βοάβπι Ι&πιβη δβηδυ ροδίΐοβ 
βαηΐ. Νβςαβ βηίπι ιηηΐίαπι άίΙΓβΓοηΙ έντρομος βΐ 
2μφο6ος, ίά βδ( ΐΓβπιβύαποίαδ βί βχρανβίαοΐαδ. Ηφο 
ααΐβπι άίοαηΐ άβ νίδυ οίρεα Γυύηπι ΐΓβπιβηάο βΐ ν ήχουσα, χαι χατέβην έξελέσθαι αυτούς. Και νϋ* 
« δευρο, χαι άποστελώ σε εΙς ΑΓγυιττον. Τούτον τόν 
« Μωϋτην, 6ν ήρνησαντο είπόντες, Τίς σε χατέστη• 
(ί σεν άρχοντα χαΐ διχαττήν ; τούτον 6 θεός ΙΒίρχυνιι 
« χαι Λυτρωτήν άπέστειΛεν έν χβιρι αγγέλου, το» 
Μ όφθέντος αύτψ έν τξ βάτψ. Ούτος έξήγαγεν «ύ• 
«τους, ποιήσας τέρατα χαΐ σημεία έν ττί Αίγίπτφ, 
α χαι έν ερυθρά ^αΧάστ^, χαΐ έν τ^ ^ρ^Ιμψ ^'^^ι ^"^ 
« σβράχοντα. >: 

ΕΙ χαι μή αύταΤς λέξεσι φαίνεται έν τζ *Ρζ'>δφ 
χειμένη ή φωνή, άλλ* ούν Ισοδύναμος χεΤται. Ού πολν 
γάρ διοίσει τό έντρομος του Ιμφοβος γενόμενος. 
Λέγεται δε ταύτα περί τού χατά τήν βάτον οράματος, 
μενούσης της αυτής διαφοράς τού φοβερού χαι έμνό* 
(ίπιβηάο ςαοά ίρδβ πιαηβΓβΙ ίποοΓΓορΙαδ. δίπιίΙίΙβΓ Ο βου, χαι έν ττΐ διηγήσει τη περί τού Σινά δρους. βΐ ίη παΓΓ&Ιίοηβ οίΓεα πιοηΐβπι 5ίη& Οβο βηίπι 
άΐζίΐ Μοδβδ : « Εχρ&νβΓαοΙαδ δαπι βΐ (Γβπιβ]}αη- 
άαδ ^*, •) αΙΙβΓπαΐίδ αο ^βπιίηαϋδ υδαδ άίοΙίοη11)υδ. 
δΙαρβΓαοΙαβ ίΐαςαβ νίδυ ύβαΐαδ Μοδβδ αοΐάβύαΐ 
οοπδβςυ^-ηΙβΓ ίΠαά, άίοβηδ &1ίΙ)ί αρυά δβίρδυπι, 
« Α^^Γβδδϋδ νί(ΐ6ΐ)ο νίδίοηβπι Ιιεπο πια^ηαπι. ςυίά 
βίΐςαοά ηοη βχϋΓΕίϋΓ Γυ5υδ ^'. » δβά ρΓθ1ιί1)ϋίΙ 
βυπι δίΕΐίπι Οοπιίηπδ, άίεβηδ : Νβ αρρΓορίηςαβδ 
Ιιαο, ρβάίδςυβ ε&ΐοβ&πιβηίαπι βοΐνί ^α56ι. Εοοβ Έπ* αυτού γάρ εΤπε Μωϋσης* « Έμφοβός εΙμι χα< 
Ιντρομος, » έχ παραλλήλου ταΤς λέξεσι ^ρησάμενος• 
Κατατεθηπώς τοίνυν τήν ό'ψιν ό μαχάριος Μωσης 
προσετίθει λοιπόν, έχεΤνό που λέγων έν έαυτφ* 
« ΙΙαρελοών οψομαι τό 6'ραμα τούτο τό μέγα, τί ^( 
ού χαταχαίεται ή βάτος. » άλλ' ε'ίργει λέγαιν εύθυςέ 
Κύριος, Μή έγγίτης ώδε. Και τού ποδός άπολυΐιν 
προατάττεται τό υπόδημα. Ίδου δν προ μιχρού άγγ«• 
λον εΐπεν, νύν δείχνυσιν αυτόν Κύριον δντα χαι θιόν ^^ Ι&α. ιζ, 6. ''• ΟβηΙ. ι?, 24 ; Η6ΐ)Γ. χιι, 29. *'* Ρ»&1. οπ, 15. ''^ Εζοά. πι, ί ιβςς. ^* Εζόά. χα» έ \ 
Η«1>Γ. XII, 21. "^ Εχοά• πι, 3; ' 14β ΟΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡ08ΤΟΙ.θηυΜ. 14β - ' Ι • * 

Αυτός γαρ έτην ό της μεγάλης βουλής αγγΐλος και 
θεού Γΐός. Τί ουν έστι το δηλούμενον δια του υποδή- 
ματος ο'ίνιγμα ; ΆνβγκαΤον εΐπεΤν, ν8κρ(5τητος καΐ 
φθοράς το 07:<5δημα εΤναι σ/, μείον. Ε'ίπερ έστι πίτν 
6π6οημα ζύου λε(ψανον τεΟνϊώτος "^^η. Δει τοίννν 
πάσΓ,ς νεχράς και σαρκικής φαντασίας ωσπιρ υποδη- 
μάτων τινών λϋσαι τον έπΙ των θείων θεωρημάτων 
άνα^ήναι πειρώμενον νουν, και το κατά Χριστον 
νοήσαι μυστήριον. *Απρ6σιτος το(νυν έν τψ νομφ 
χαι τ^ παιδαγωγικτί λατρείφ δ Χρίστος (ν($μου γαρ 
κρ^σωπον δ Μωϋσής), εΐ μή που τον άπδ τής άμαρ- 
τ(ας προαποτριψοιντο μολυσμδν, και τήν έν τύποις 
Ιτι και σκιαΤς προαπώθ^ιντο λατρείαν. Ει δε βουλη- 
θβΤεν άπολύσχσθαι το προδηλωθεν 6π6δημα, έγγιοΰσι 
τδτε Χριστψ, τήν έν Ηνεύματι και αληθείς λατρείαν 
τεροσικμενοι. « Ουτδς έστιν δ Μωϋσής δ ε?πών τοΤς οΙοΤς 'Ισ^ 
« ραΓ,λ• Προφήτην δμΤν αναστήσει Κύριος δ θεδς 
«υμών εκ τών όδελοών δμών, ώς έμέ. » 

Τοΰτο έπήγαγεν ό μακάριος Στέφανος, αΐνιττομε- 
ν6ς ούτοΤς τό κατά Χρ.στον μυστήρ-.ον, και δεικνυΓ 
οτι Και δ Μωσής πιρΧ αύιου υμΤν λελάληκε. Ηροανα- 
φωνεΤ γαρ πάλιν τ/, ν του Ιδίου γεννήματος ένανθρώ- 
ιτησ-.ν δ θΐδς καΐ Ιΐατήρ δια του πανσόβου Μωσεως, 
χαι δ'τι δεύτερος έο* ήμχς νομοθέτης άναδειχθ<Ισετβι, 
λ^λήσζς μεν πάλιν τοις αρχαιότερο ις αυτός δι* αγγέ- 
λων τον νδμον, έν δΐ τοΤς τελευταίοις καιροΤς αυτουρ- 
γός εΙς ήμ5ς άναδεδειγμένος. καΐ καινής διαθήκης 
χρηματίσάς άγγελος, δ μεγάλης βουλής τής του 
Ιϋτρδς άγγελος. Και τουτό έστι δηλουν τδ, « Ώς 
Ιμε, » τουτέση νομοθέτην. Προφήτην δΐ κάλεΐ τον 
τών προοητών Κύριον δια τδ άνθρώπινον. «Ός έμε, • 
έξουθενημενον 6φ' ών έδει τιμηθήναι. 'Κκάτερος νδμον 

κοω^, σημεΤα πρδτερον ποιήσας• αλλ* ούδΐ οΰτως 

βώτών ουδετέρου ηθέλησαν δπακουσαι. « Αύτου άχούσεσθι. Ουτδς έστιν δ γενόμενος έν τξ 
β" έκκλητί^ έν τ^ έρήμψ μετά του αγγέλου του λά• 
« λοΰντος αύτφ έν τψ ορει Σιν^, κα: τών πατέρων 
« ημών. *0ς έδέξατο λ'δγον ζώντα δουντα ήμΐν. "^ 
« ούκ ηθέλησαν δπήκοοι γενέσθαι οΐ πατέρες ημών, 
« αλλ* άπώσαντο χαΐ εστράφησαν ττ^ καρδίφ αυτών 
α εΙς ΑΓγυπτΙϊν, βίλδντες τψ Ααρών* [Ιοίησον ήμϊν 

• θεούς, ο1 προπορεύσονται ημών. Ό γάρ Μωσής 
« ούτος, δς έξήγαγεν ή μας έκ γής ΑΙγύπτου, ούκ 
1^ οΓδαμεν τί γέγονεν αύτψ. Και έμοσχοποίησαν έν 
« ταις ήμέρα'.ς έκείναις, καΐ άνήγαγον θυσίαν τψ 
<^ είδώλψ, και εύφραΝοντο έν τοις Ιργοις τών χειρών 

• αυτών. "Εστρεψε δε δ Θεδς, και παρέδωκεν αύτού( 
« λάτρευε IV τη στρατί^ του ουρανού, καθώς γέγρα- 
« πται έν βίβλψ τών προφητών* Μή σφάγια και 
«* θυσίας προσηνέγκατέ μοι Ιτη τεσσαράκοντα έν τ^ 
« έρήμφ, οΤκος Ισραήλ; » 

Σκδπει δ'τι πρώτον αυτούς εισάγει θυσίας άνενεγ- 
)(!>$ντας, καΐ τδτε τοΤς είδώλοις. Έπει πρδ τούτου ού• 
δ^(|ΐου θυσίας βνομβ, άλλα ιιροστάγματα ζώντα, καΐ \ ςαβπι ραιιΐο αηΐβ Ηίχίΐ αη^βίαιη, ηυηο βπτη Όοιηί- 
ηυαι 688β 03ΐβη(1ί( αο Οβυαι. Ιρββ βηίιη β8ΐ ιηα^αι 
οοηβΠϋ ΑηςβΙυ» αο Οεΐ Ρϋΐαβ. Οαοά θγ^ο {οπί^ΐΏα 
ρβΓ οαΐοβαιηβηίαιη 5ί^ηίηεΕΐαΓ? Νβο6$δβ 65ΐ, υΐ 
άίοαΙοΓ οαΐοβαιηβηΐυπι 698β ιηοΓίίΩοαΙίοηί^ δίςηυιη 
αο €θΓΓυρΙίοηί8. ΟθγΙθ οιηηβ οαΐοβαπιρηίαπι ιηοΓίυί 
]αιη αηίηιαίίδ ΓβΠςααιη βδΐ. ΟροΓίβΙ ίςίΐαΓ αιβη- 
Ιβιη βαιη, ςυββ οοααΙυΓ αά <1ίνίηα9 αδοβηάβΓβ οοη- 
ΐ6ΐηρ1&Ιίοηβ8, 61ιπ8ΐίςυβ ιηΙβΙΙίςβΓβ ιηγ8ΐ6πιιιη^ 
οιηηί ιηοΓΐα& αο οαΓηαΙί 8θ1νί ίιηα^ίη&ϋοηβ. Νοη 
βΓ^ο ρβΓ Ιβςβιη ουίΐτιιηςυβ ιηίηίβΙβΗαΙβπι αά €1ιη- 
δΐιιιη ρο33αηΙ αοοβάβΓβ (Μθ86δ ηαπιςτιβ Ιεςίδ ρβΓδο- 
ηαιη ^6Γβ1)&1), ηίδί ίηςυίηαϋοηβιη, ςυ» α ρβεεαίο 
οοηΐΓαοΙ& 63ΐ, οαΐίαπιςαβ, ςαί αάΐιυο ίη Ωςυπβ βΐ 
υιη1)Γί8 68ΐ, &ηΐ6& ΓβρυΙβπηΙ. δί αυΐβιη ρΓββάίοΙο 

β οαΐοβαιηβηΐο &1)8θΙνί νβϋηΐ, Ιιιηο αρρΓορίηςιιαηΙ 
ΟΙιηβΙο, οαΐΐιιιη ςαί ίη δρίΗία βΐ νβηίαΐβ ββΐ οοιη- 
ρΓθ1)αηΙβ9. 

Υ1Ι, 37 ■ Ηίο 68ΐ Μθ869, ςαί άϊχιί Οΐϋβ ΙβΓ&βΙ : 
« ΡΓορΙιβΙαπι 8ΐΐ8θίΙα1)ϋ νο1)ί8 Όοιηίηυδ Οβιιβ νββΙβΓ 

• άβ ίΓ&ΐΓί1)υ8 ν6δ1η8, δίιηίΐβιη ιηβί. » 

Ηοΰ 8υΙ)3αηζίΙ ύβΕΐιΐδ 8ΐ6ρ1ιαηιΐ8 ίηάίεαηβ βίβ 
ςαοά ίη ΟΙιηδΙο ρβΓαοΙυπι βΓαΙ πι^δΙβΓίυπι, αο 
οδίβηάβηβ ςυοά Μοδβδ ςαοςαβ άβ ίρδο ΙοοηΙυδ βδδβΐ 
ίΙΙίδ. ΗαΓδαπι βηίαι 70 Οβηβ αο ΡαΙβΓ ρβΓ δαρίβη- 
1ί88ίηααιη Μθ86η ρρορπί ΡΙΙϋ ίηοαΓη&Ιίοηβπι ρπίΒοΙί• 
οίΐ, ηΐ ςαί αΙίβΓ Ιβ^ί^ΙαΙΟΓ αά ηο3 άοδί^αηάηδ 
63861: ςαί ςιιίάβπι νβΐ6Γί1)η9 ςυοςιιβ ρ6Γ &η§6ΐθ9 
Ιβςβπι 1οουΙυ8 68δ6ΐ:ηονί3δίπιίδ αυίβηι ΐ6πιροη1)α3 
αυοΙοΓ ίρδβ αά ηο3 άβ8ί^ηα1υ8, ςυί ηοναπι Ιβδία- 
πιβηίαπι Ιαηςααηι αη06ΐα8 ίρδβ 8&ηοίΓβ(, πια£[ηί 

^ οοηδίΐίί ΡαΙπδ αη^βίαδ δίνβ ηυηΐίυδ : βΐ Ιιοο ρβΓ 
ΐά δίςηίΩε&Ιιιηι βδΐ ςαοά άίοίΙαΓ, «< δίαιίίβηι ηιβί, » 
Ιιοο β3ΐ Ιβ^ίδΙαΙοΓβπι. ΥοεαΙ &αΐ6πι ρΓορΙιβίΑαι 
Οοπιίηυιη ρΓορΙιβίΕΓίιπι ρρορΙβΓ ΙιυηιαηίΙαΙβπι : 
ν δίαιίΐβπι πιβί, » οοηίβηιρίαπι &1) 1)13 α €[υί1)υ5 
άβΙ)υΙΙ ΙιοηοΓαπ. ϋΙβΓςαβ Ιβ^βπι άβά'ιί, δί^ίδ ρη- 
ιηηηι βάΐΐίδ : δβά ηβ βίο ςυίάβαι αΐίοαί ίρβΟΓυηι 
ο1)ΐ6σιρβΓαΓβ νοίαβρυηΐ. 

ΥΙΙ, 37-42. ■ Ιρδίιηι αιιάίβΐίδ. Ηίε βδΐ. ςαί ίαί( 
κ ίη ουη^Γβ^ίΐΙίοηβ ίη άβδβΓίο ίη πιοηΐβ δίηα εαπι 
« αη^βίο βί ΙοςαβηΙβ ίη πιοηΐβ §ίη&. βΐ ουιη ραΐη- 
« 1)03 ηο3ΐη9, ςαί αοοβρίΐ ν6Γΐ)υπι τίνβη3 ά&Γβ 
« ηοΙ)ί8, ουί ηοΙα<^ΓυηΙ ο1)6άίβηΐ68 βδδβ ραΐΓββ 
« ηοδίπ : δβά ΓβραΙβΓυηΙ βΐ εοην6Γ8ί 8ΐιηΙ οοράβ 
« 3αο ίη ^ε£[γρ1απι, (1ίθ6ηΙβ3 αά Α&Γοη : Ρ&ο ηο1)ί8 

Ο « ά608, ςιιί ρΓδθοβάαηΙ ηο3 : Μο363 βηίηι Ιιίε, φΐί 

• βάαχίΐ ηο8 άβ Ιβιτα £μγρί\, η68είπ)α3 ςαίά αο- 
■ οίάβΓΪΙ βί. ΕΙ ίβοβηιηΐ τίΐυΐυηι ίη <1ί6ΐ)α8 ίΙΙίδ, θ( 
« οΙ)ΙαΙβΓΐιηΙ ΙιοδΙίαηι ίάοΐο, &ο 1δθΙα1)αη(υΓ βηρβτ 
« ορβΓώυδ ιη&ηαυπι δααΓηιη. ΟοηνβΓίίΙ 5β ααΐβιη 

• Οβηβ 6( (ΓαάίάίΙ βοδ, αΐ οοΙβΓβηΙ ηιίΐίΐίαπι οοβΗ, 
« δίοαΐ δΟΓίρΙηπι βδΐ ίη 1ίΙ)Γ0 Ρπορίιβί&πιπι : Ναη- 
« ςυίά νίοΐίηιαδ βΐ Ιιο^Ιίαδ οΙ)1υ1ί5ΐί8 πιίΐιί ςυ&άΓΑ- 
« ([ίηία &ηηί3 ίη άβδβΓίο, άοπιυδ ΙδΓαβΙ ? » 

6οηδίάβΓ& ςποά ρηηιηηι ίηάυοίΐ βοδ ο£ΓβΓβηΐ68 
Ιΐ08ΐί&8, βΐ Ιαηο ςαοά β&3 ίάοΐίδ οΙ)Ιηΐ6Γαη1. Ναιη 
&ηΙβ& ηιΐδφίαηι ίηνβηίΙαΓ θυσίας ηοπιβη, 3βά ρπΒ; 147 ΟΕΓ.ΠΜΕΝΙΙ ΤΚ1^^^Ε ΕΡΙβΟΟΡΙ 1« 06ρΙ& 6Πΐη( άβ νίνίβ βί ΓαΙίοηαΗ1)α$ &ηίιηαΗ1)α8. Α λ(5γιβ ζώντβ. Παράγκι Λ τήν μαρτυρίαν ούχ &τλ&ς, ΤβδΙΪΓηοηίυπιι ααΐβιη ίηάυεϋ ηοη αίουσκιαβ, δβά 
ςαοά οδίβηάαΐ ηαΐίαιη 6356 Ιιαβϋαραιη ηβοβδβίΐα- 
(611], ίη 60 ςαοίΐ αίΐ: Ναηςυίά νίεΐίιηαβ 6ΐ Ιιο- 
8ΐία5, 6ΐο., αο 5ί άίεαΐ : ϋίΰ6Γ6 ηοη ροΐ6$Ιί5 ςαοά 
6αηι Οεο βαοπΟεαΓβΙίδ, βΐίαηι ϋϋ8 οίΤ6Γ6ΐ)&Ιί8, 56(1 
ίΙΙί5 ρππιυηι ίπιπιοΐ£ΐ5ΐί5. ΕΙ ΙΐΦΰ ςαίάΰχη ίη άβ- 
56γ(ο υ5ί Ιοη^ίδδίηια ΓυίΙ πιογ& νββίΓα, Υίάβ ααΐβιη 
ίηΐββραπι οοηοίοηβπι, ςααιη ίθΓϋ(6Γ 6( Εύδςυβ οοίίο 
ίη ΙοΙα ίΠοΓίΥΐη αοευβαΐίοηβ ρ6Γ56ν6Γ6ΐ, ΙαηΙαιη 
ηοη άίοβηβ : ΕΙ 51 Ιβαιρίαπι άίζβηηι άί35θ1τ6η(1ααι, 
6ΐ 71 ίπδΐίΐαΐα ΙιοδΙίαβςαβ ίπιοιαΙαη(1&, ηίΐιϋ ηονί 
άϊχί. Μθ565 δίςαίάβοι, ίη ςυο ρΐυππιαπι ςίοπαπ 
νϊάβΓηίηί, αηηίβ ς[ααάΓα^ίηΙα ηβςαο ΙιοδΙίαδ ο1)ΙιιΙίΙ, 
ηβ(ΐα6 Ι6ηιρ1υπι 6Γ6ζίΙ. 56(1 η6(ΐα6 ϋανί(1, η6(ΐα6 άλλζ χα* το μή (Τναι χρι^ν των 0*->ν(<<>>^ δείχνε*;, Κ 
τψ λέγειν. Μή σφάγια, κβι έξης, άντΙ του, Ούχ εχπι 
εΙπεΤν 6'τι άπο του θύειν τφ Θεφ χάχείνοις έΟύεΐΐ, 
αλλ* έκείνοις ιτρ4τ»ρον έΟύσατε, και τβ•3τ«, ν» τ^ 
έρι{μφ ενΟα 6μαιν ιτροειστήχειν μάλιστα. *Ορχ& 
ιταίχν τήν δημηγορίχν, πώς Ισχυρώς χαι άνεπιχήβ; 
ίστβται προς δλην αυτών τήν χατηγορ(αν, μονον^χΐ 
λέγων, θτι Καί εΤπον τ($ν τε ναον λυΟή^κ^ζ^• χχ^•τι 
^Οη Χ3( Χ3ΐς θυσίας αλλαγή σεσβαι, ούοΐν (*μι ξένον 
ε^ρηχώς• Μωσης γαρ, έφ' φ μέγα ^ρονίΐν ^χιΤτι, 
Ιτη τεσσαράχοντα ούτε 6υσ£α; προσιζ^κγχ«ν, ο^ 
ναον άνέστησεν. Άλλ' ούοΐ Δαυ\$, ούδε τις άλλων έ« 
τφ μέ7φ, καίτοι χαταχληροδοτουμένης υμΐν της γζς. 
Άλλα χα'. οΐ π^οφήται ώς μή οντά άναγχαια ττϋτι ςυίδρίαπι αΙίοΓυπι ίη ηΐ6άίο ροδίΙΟΓαπι, ίά(]ΐΐ6 εαηι Β ούτω περί αυτών απογίνονται. Μωτην οΐ νυν πύ; 
3απι 50Γΐ6 (ΙαΙα αο (Ιίνίδα νούίδ 65561 16Γγ&. δβά 6ΐ σχηματίζεσθε διεχδιχεΐν, θν άπώσαντο χα^. ο\ πατέ'£; 
ρΓορΙιβίΦ 1αη(ΐυαπι άβ Γ6ΐ)α3 ηοη π60655αΓϋ3, ίΐα (1θ υμών χαι 6μεΤ; ; χαι απλώς δια πάαης εστίν ιοε» 
Ιιίδ ρΓοηαηΙίαηΙ. Ουο αυΐεηι ραοΐο Μθ56η ηυηο νοβ τής δημηγορίας, σοφώς τε £μχ χαι έπιειχώς χα: δρι• 
υΐοίδοί ΩηςίΙίδ, (]116Π1 Γ6ριιΐ6ΓυηΙ βί ραΐΓββ ν65ΐΓΐ μέως τήν χατηγορίαν αυτών διαλυομένην. 
6ΐ νο5 ? ϋίφιβ ϋϋο ν6Γΐ)ο (Ιίοααι, (οΙα οοηοίοηβ νίάβΓβ 65ΐ ςαααι δ&ρίβηΙβΓ δίαιαΐ βΐ πιοάββίβ 6ΐ ΑοαΙβ 
ϋΙοΓοιη αοοαβ&Ηο άίδβοΙταΙαΓ. VII, 43. » ει 8α806ρί8ΐί8 (α1)6Γη&οαΙυηι ΜοΙοοΙι. 
« βΐ 5ί(1ιΐ3 Οβί ν65(Γί Κ6ρ1ιρ1ιαηι, Ω^αΓ&5 ςααδ ίβοί- 
• δΐίδ, υ( αάοΓαΓβΙίδ βαβ. ΕΙ ΙταηδΓβΓαπι νθ5 (Γ&ηβ 
« 6&1)7ΐοη6ηι. » 

Μοίοείι, δίνβ ΜοΙεΙιοπι (ΙίοίΙαΓ. ΕπιΙ αηίβηι Ιιοο 
&ίηια1αεΓϋπι ΜοαΙ)ίΙαΓαΓη, 1ι&56η5 1&ρί(ΐ6ηι ΐΓαηδρα- 
Γ6πΐ6πι αε ρΓ6ΐίο5υπι ίη πιθ(1υηι ΙαείΓβη 6ζΐΓ6Π]α 
ίΓοηΙίδ ραΓΐ6. Η^ρΙιρΙι&πι νβΓο 5ρ6εί68 65ΐ (6ηβ1)Γα- 
ΠΙΠΙ. Ν&Π1 εαηι &506η(1ί556( Μθ565 ίη ηιοηΐ6πι, 
οοηηαν6ΓαηΙ νίΐαΐυηι 6ΐ ρΓονοΙαΙί βυηΐ αά εα11α3 • Κα^ άνελάβετε τήν σχηνήν του Μολ^χ. χαι το 
■ αστρον του θεοΰ υμών *Ρεφφέν, τοί>ς τόπους να 
« έποιήσατε, προσχυνεΧν αύτοΤς• ΚαΙ μβτοιχιώ 6{άς 
« έπέχεινα Βαβυλώνος. » 

ΜοΛ^χ, ήτοι Μολχ^μ. ΕΓδωλον δλτοοτο Μωαβιτ&ν, 
λίΟον έχον διαφανή χαι έξαίρετον εΙς Ιοισφόρουτί- 
πον έπι μετώπου £/.ρου. 'Ρεοφχν δέ έστιν εΤΒ); 
σχοτατμου. 'ΛνελΟ($ντος γαρ εις τ6 Κ.^ος Μωσίο»;, 
μεμοσχοποιι{χασί τε χαΐ ταΤς των άστρων «ρο9- 
εχυλίσθησαν λατρείαις. χαι σχηνοποιηαάμενοι ετπ;• αδίΓΟΓαπι, ίαοίοςαβ Ια1)6ΓηαευΙο 5(αΙυ6ΓυηΙ δίηιη- ^ σζν ε.δωλον, ο χεχλήχασι Μολόχ. Έρμην«ύι.τ2ΐ δε τ» 

μεν Μολοχ, βασιλεύς αυτών, 'Ρεβφά δβ σχοτασμό;, 
ή τύφλωσις. Άνελίβετε τοίνυν τήν σχτ,νήν του Μ»• 
Λοχ, τουτέτϋΐ του βασιλέως υμών. Τις & ούτος ; Γί 
αττρον του θεοΰ υμών 'Ρεφφά, δ χαι γέγονεν ϋ]ΐ» 
εις τύφλωσιν. Έσχοτίσθησαν γαρ αΐ χαρδ^αι ϋμνιτ. 
Επειδή δε τήν τών Μωαβιτών μαν{αν ιηπληρώχαη, 
ήτις εστί γείτων Δαμασχοΰ, δια τούτο τζορνίιήί 
Δαμασκού έπέχεινα, τουτέστιν, ε!ς Βαβυλώνα. Ει & 
και ό προι^της » έπέκεινα Δζμασχου » (Ιρήχει (ο'>.μ 
γαρ ή τών Έβδομήκοντα εχδοσις βχει), άλλ' 6 μβα- 
ριος Στέφανος κ έπέχεινα Βαβυλώνος » φηνίν, άχολοο- 
Ο^ίσας ττ, 'ϋβ3αίων έκδόσει. "Η δτι τέρμα τής Δβ• 
μασκηνών χαι Σύρων χώρας ή Βαβυλών τυγ'χάνει. ΙαοΓαΐΏ* ςαοοί &ρρ6ΐ1αΓυηΙ Μοίοείι. ΕδΙ αηΐβπι Μο- 
ΙοοΙι, δί ςαίδ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6ΐυΓ, γ6χ βΟΓοαι, Η6ρ1ιρ}ια 
ν6Γ0 ΐ6η6ΐ)Γ&θ, αυΐ 6χεΦοαΙίο. 8α5ε€ρί5ΐί5 ίΐαςυβ 
Ια1)6Γπαοιι1ϋπι ΜοΙοοΙι, Ιιοο 65( ΓΡςίδ ν65ΐΓί ; ςαίδ 
αιιΐβπι ί1ΐ6 65ΐ?Α5ΐΓαηι Οβί ν65ΐΓί ΗβρΗρΙι&πι.ςαοά 
βΐίαπι ΓυίΙ τοΙ}ί5 αά 6χεα?ε2ΐΙίοη6Πΐ. 01)ΐ6η6ΐ>Γαΐ8, 
5υηΙ βηίπι εοΓ(1α ν65ΐΓ&. Οαοηίαπι ααΐβπι ΜοαύίΙα- 
Γαπι ίηδαηί&ιη 6χρΐ6νί5ΐί8, ςαοθ Οααι&δοί νίείηα 
Γ^'^ίο 65ΐ, ρΓορΐ6Γβα ρΓοΩοίδοίπιΙηί ΐΓ&ηβ ϋαηια- 
•ΰοηι. Ιιοο 65ΐ, ίη ΒαΙ)γ1οη6πι. ΕΙ Ιίθ6ΐ ρΓορ1ΐ6ΐα 
άΐχ6Πΐ. « ΤΓαηδ Όαηιαδοαπι » (ηαηι ίΐα 1ια1)6( 
ΐΓαηδΙαΙίο 56ρΐυΑ^ίηΙα], ύεαίαδ 1αηΐ6η 5ΐ6ρΙιαηα5 
&ίΙ, (< ΤΓαηδ ΒαΙ)7ΐοπρπι, » 56ςυ6ηδ βάίΐίοηεπι Η6- 
1)Γ(Β0Γυπι, νβΐ ςυυ(1 ΐ6Γπιίπαδ ΟαηιαδΟβηοΓΠπι δ^ΓΟ- 
Γυη]ςυ6 Γεςίοηίδ δίΐ Βαύ^Ιοη. Β 

νΠ, 44-46. « ΤαΙ)6Γηαοα1υπι ΐ6δ(ίπιοηίί ίαί( ρα- 
η Ιτίύηδ ηοδίπίδ ίη ά6δ6Γΐο, δίεαΐ 0Γ(1ίη&ν6Γα( ίΐΐίβ 
« Ιοςηεηδ αά Μοβοη, αΐ ίαε6ΓβΙ ί11α(1 86εαη(1αηι 
« ΓοΓΠίαπι (]α&πι νίάεΓαΙ. Οαοά 6ΐί&πι ίη(1αχ6ΓυηΙ 
Μ ραΐΓ65 ηοδίπ, ςαί 5αεο6δδ6ΓαηΙ εαηι ^6δυ ίη 
« ρο55655ίοη6πι ^6η1ίαπι, (ΐαα3 βχραΐίΐ Οεοδ & 
« ί2ΐεί6 ρ&ίΓυηι ηοδίΓοηιπι, υδςιιβ αά 79 άί65 Οα- 
» γ'ιΛ, ({υί ηαείαδ 6δ( ^ΓαΙίαπι εοΓαπι Οβο, 6ΐ ρ6ΐίΙΙ 
« υΐ ίην6ηίΓ6ΐ ΙαύβΓηαευΙυπι 060 ^&εο1). » 

Τ&1)βΓη&ου1απι ΙββΙίηιοηίί, Ιιοο βδΐ ]α55θπιπι 
ΠβΙ, ο[τιθ(1 (αΙ)θΓη£ίευ1υιη Μοδί ίη αιοηΐο δίηα & (« Ή σκηνή του μαρτυρίου ήν τοΤς πατράαιν ήμ»* 
« έν ττΐ έρήμψ, καθώς διετάξατο ό λαλών τφ Μωσ(ΐ 
« ποίησα ι αυτήν κατά τον τύπον, δν Ιωράχει "Η* 
« χαι είσήγαγον διαδεςάμενοι ο\ πατέρες Ι^μών μετΐ 
« Ίησοΰ έν ττί κατάσχεση τών έΟνών, ών Ιξωσζν & 
« θεός άπδ προσώπου τών πατέρων ήμών^ !ως τ»» 
ν ήμερων Δαυ'ιδ* δς εύρε χάριν ένΐ&πιον του βκον. 
« Και -^τ-Ζ^Ίατο εύρεΤν σκήνωμα τφ θ&φ Ιοοεώβ. » 

Σκηνή του μαρτυρίου, τουτέστι τών νρο9Τ8[γμ^> 
των του Θεού* ή έν τψ δρει Σιν$ τφ λ1«»βιΧ 149 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟβΤΟΙΌΕϋΜ. 150 $<ιχθβΤσα 6π& βκου, (λεγκτο διά τ& ύπο θεοΰ διατβ- Α ^^ο άβιηοηδίΓαΙαιη βδΐ. ΡΓορΙβΓβα &αΐ6ΐη άίοίαιη τάχθαι αυτήν, "ίνα μάρτυρα τον θεον εχωσίν, δ'τι έν 
τφ ορει ή υπογραφή ταύτης γέγονε, και αύτ^; αυτήν 
διετάξατο τφ ΜωσόΤ. 

« Σολομών 8ε φκοδόμησεν αύτφ οΤκον. Άλλ' ούχ 
•ί 6 "νψιστος έν χειροποι^ίτοις ναοϊς κατοικεί, καθώς 
« 6 προφήτης λέγει* Ό ούραν(5ς μοι θρήνος, ή δΐ γζ 
κ υποπόδιον των ποδών μου. Ποίον οΐΛον οικοοομή• 
β σετέ μοι ; λέγει Κύριος, Ι) τίς τόπος της καταπαύ- 
« σεώς μου ; ούχι ή χείρ μου έποίησεταΰτα πάντα ; » 

Τψ τετρακοσιοιτψ τεσααρακοστψ Ιτει της εξόδου 
των υΙών Ισραήλ ές Αίγύπτου, ^ρξατο 6 Σολομών 
οίκοδομεϊν έν Ιερουσαλήμ τον ναον, ώς ή τρίτη τών 
Βζσιλειών διδάσκει βίβλος. Δια τούτο δλ μετά τοσοΰ- β8( ίρδίιιη α Οβο οοηβΐίΐαΐυιη 6586, ιιΐ Οβιιιη Ι68ΐ6ηι 
1ιαΙ)6Γ6ηΙ, ςυοά 6^α3 ά6ΐίη6αΙίο ία ιηοηΐβ ίυ6ηΙ, 6( 
ίρ56 ίΐΐυά Μθ9ί ά65επρ86ΓαΙ. 

ΥΙΙ, 47 50. « δοΐοιηοη ααίβηα φάίΩοανίΙ 6ί άο- 
V χηητα. δβά Εχ66ΐ8ίδ8ίιηυ8 ίΐΐβ ηοη ίη πιαητιΓ&οΙίβ 
« ΐ6ΐηρΗ8 1ια1)ίΙ&1, ςυ6ηια(1ιηοάυ[η αίΐ Ρρορίιβία : 
Μ ΟοΒίυπι ιηίΐιί 86άβδ 68ΐ, 16ΓΓ& αιιΐ6ΐη δο&ϊιβίΐιιιη 
« ρ6(1αιη ιη60Γαπι. Οααιη άοιηααι »(1ίί1οα1)ίϋ9 ιηίΐιΐ 
« άίοίΐ Οοιηίηαδ, αυΐ ςυίδ Ιοοαδ Γβ(;πί6ΐίοηί3 ιηβο 
« 6ΓίΙ ? ηοηη6 ιη&ηυδ ιη6& ί6θίΙ Ιιοθο οιηηία ? » 

Οααάηη^βηΙβδίιηο οοΙο^6δίιηο Αηηο β^Γβδδίοηίβ 

ΩΙίοΓαιη ΙδΓαβΙ 6ζ^£^ριο οωριί δοΐοιηοη 8Β(ϋ0ο&Γβ 

ίη ^6Γαδ&16Iη Ι6πιρ1ιΐ[η« ν6ΐαϋ άοοβΐ ΐ6Γΐίιΐ8 Η1)6γ 

Ηβ^αιη ^. ΡΓορΐ6Γ6Ε ΕΐιΙβιη ΙαηΙο ροδΙ ΙβιηροΓβ αϊ) 

τον χρόνον της επανόδου της απ* Αίγύπτου του Ισραήλ β αδοβηδα ΐ8Γα6ΐ βζ ^£^ριο φάίΟοαΙαιη 65ΐ Ιβπαρίαιη, ό ναός φκοδομήθη, 'ινα τ^ ε*ς τα δ'ρη περιπλανη'σει 
άποκαμόντες , τον 4ν« τόπον τον έν Ιερουσαλήμ 
άγαπι^σωσιν, δν ό βεος έποίησε τίμιον. Οζ>τοι δε βρα- 
δεΐς οντες εΙς σύνεσιν, και τών περί θεού λόγων 
άνεπιστιίμονες, καΐ θεού πόλιν οίηθέντες είναι τήν 
Ίερ->υσ2λήμ, έν αύτ:^ δή και μόν^ κατοικείν αύχον 
Ιλεγον. Σμικρά τοιγαρουν δοξάζοντας ελέγχει 6 θεός 
καί φησι• Ποίον οΤκον οΙκοδομΐ{σιτέ μοι βρόνον ϊχοντι 
τον ούρανον, και ύποπόδιον τήν γην ; Έδει γαρ τοίς 
συνεστάλΟαι καΐ περιωρίσθχι τόποι ς τήν αύτου φύ- 
σιν υπειληφόσι καταδείξαι σαφώς, δ'τι τε ε/η παν- 
ταχού, και χω:εΐ μεν αύτον ούδΐν, ήκει δΐ μάλλον 
6ιά πάντων αυτός, και πλήρης μίν 6 ουρανός αύτου^ 
μεστή δε ή γή, 

« Σκληροτράχηλοι χαΐ άπ•ρ(τμητοι τ^ καρδίφ καΐ 
•τ τοΤς ώσίν » 

Τίνος Ινεκεν μέχρι τούτου πράως δημηγορήσας, 
ένταΰΟα τραχέως τψ λόγφ κέχρηται ; "Οτι ϊώρα αυ- 
τούς μή προσέχοντας τοίς λογομένοις* 

« *Γμ?ίς άι1 τψ Πνεύματι τψ άγίψ άντιπίπτετε. » 
Ούκ είπε, τψ θεψ άντιπίπτετε, άλλα, τψ Πνεύ- 
ματι τψ άγίω Ούτως ούδεμίαν οΤδβ δ'.αφοράν, έπει 
καΐ το Πνεύμα θεός, κχν μή δοκζ τοίς άθέοις. Ί'μείς 
τοίνυν άει, ψησ•ν, άντιπίπτετε τψ θεψ. "Οτε γαρ 
έβούλετο θυσίας είναι, τύκ έθύιτε αύτψ, 6'τε δΐ ο6 
βούλεται, Ούετε. *Οτε είστΐζκει ό ναός, εΓδωλα έθε- 
ραπεύετε. *Οτε βούλεται χωρίς ναού Οεραπεύε- 
σθαι, το εναντίον ποιείτε, 6'μοια τοίς πατράσιν 6μών 
βιαπραττόμενοι. 

« Ός ο1 πατέρες ύμών,χαΐ 6μεΤς. » 

Δείκνυσι το κακόν άνωθεν εΙς αύτους κατιόν, 
Οϋτω και 6 Χριστός έποίει, Επειδή μεγάλα άεΐ 
έπί τοίς πατράσιν ηΰχουν. 

« Τίνα τών προφητών ούχ έ<^ίωξαν οΐ πατέρες 
α υμών ; η 

Ταύτα λέγοντα τόν μακάριον Στέφανον άληθεύειν 
αύτον οΓδαμεν, Πνεύματι άγίψ φθεγγόμενον. Άπο- 
δείξαι δε άπο της παλαιάς διαθήκης, πώς μέμφε- αΐ ροδίςα&ιη ίη πιοηΙί1)υ8 οίΓοαπΐ6ΓΓαηάο 1&1>οΓα8- 
δβηΐ, ηηαηι Ιοουηι, ςαί 6δδ6( ίη ^6Γι13α16Π1, (ΙίΜ^ιβ- 
Γ6ηΙ, ςυβιη Οβτΐδ ίη ΙιοηοΓβ 1ια1)αίδδ6(. Ηί τ6γο 
ουηι ίηΐ6Π60ΐα ΙαΓ(11 6556ηΙ, Οβίςιιβ ββΓπιοηυπι 
ίπιρ6ΓίΙί, βζίδΐίπιαηΐβδ ^6Γυ8α16Iη Οβί οίνίΐ&ίοιη 
6836, ίη ίρ8& βοίαπι 1ια1)11&Γβ άίθ6ΐ)αηΙ. Εοβ 
ίΐαςιιβ εοηνίηοϋ 06η3 ςηο(1 ρ6ΓραΓ06 ςΙοπΑοαΓβηί 
βιιπι, 6ΐ αίΐ : Οααΐ6πι άοπιαπι πιΠιί φάΊΩοαΜίίβ, 
ςαί οφίαπι 1ι&1)6απι ίη ϋίΓοηυαι, ΙβΓΓαιη ν6Γο ίη 
30&1)6Ηαιη ρ6άαιη ? Ιρ8ί8 6ηίπι ςηί η&ΙυΓαπι β]α3 
8υ8ρίοα1)&ηΙιΐΓ οοηίΓαοΙαπι 68δβ, 1οοί5(]υ6 οοηοΐα- 
δαο) &ρ6Γΐβ άβπιοηδίΓαΓβ οροΓίηίΙ ςαοά υ1)ίςαο 
68861 ηίΐιίίςυθ 6^υ8 οαραχ 6δδ6ΐ, ςαίη ροΐίαδ ίρδβ 
ρβΓ οπιηβ3 ΐΓ&ηδίΙ, βοςυβ ρίβηαπι 63ΐ <κΒΐαπι, 
ρ ρίβηα 63ΐ βΐ ΙβΓΓα. 

ΥΠ, .Μ. (( Ουη 06Γνί6β βΐ ίηοίΓοαπιοίβί οοΓάβ 
« &ηΓίΙ)α8. • 

Οα&πι ο1) οααδ&πι, οηηι Ιιαοΐ6ηη3 πι&η3πβΐ6 οοη- 
οίοη&Ιαδ 63361, &5ρ6Γο ηυηο ηΙίΙαΓ 86Γη)οη6 ? Οαί& 
νίά6ΐ)&1 ί11ο8 &ηίιηο ηοη &άνβΓΐ6Γ6 Ιιίβ ςηοθ <1ίθθ- 
ΙιαηΙιΐΓ. 

« ν08 86Π)ρ6Γ δρίηία! βαηοΙΟ Γ63ί8ΐί1ί3. » 

7 Ζ Νοη (ΙίχίΙ,ΟβοΓβδίδϋΙίδ, 86ά, δρίήΐη! δ&ηοΐο, 
£ΐ(ΐ6οηυΠ8ηιίηΐ6Γΐι&θθ ηονίΐ (1ίίΤ6Γ6ηΐίαπι : ςηαηάο- 
ςαί<ΐ6πι βΐίαπλ 5ρίπ1α3 βδΐ Οβιιβ '*, ςηαηςυαηι ίίβ 
ηοη νί(ΐ6αΙαΓ(]αί Οβαπι ηοη οοΐυηΐ. Υοβ ίΐΑςυ6 δ6Πΐ• 
ρ6Γ, ίηςυϋ, Οβο Γ68ί8ΐίΐί8Λ'&πι ςα&ηάο ΙιοδΙίαβ οΓ- 
ίβΓΠ νοΐ6ΐ)&1, νο3 ίΠί ηοη δαοΓίΩοα1)&Ιί8 : ςααηάο 
&αΐ6ηι ηοη ναΚ, δαοηϋε&ϋδ. Οααηάο οοη^ί3(6ΐ)&1 
Ιθπιρίυπι, 8ίπιυΙ&0Γ& ν6η6Γ&1)απιίηί : ςυαηάο νηΙΙ 
δίηο ΙβαιρΙο οοΐί, οοηίΓαπααι ίαοίΐίβ, 8ίπιίΠ& ραΐή- 

1)113 νβ8ΐΓί8 0ρ6ΓαηΙθ3. 

Μ δίουΐ ρ&ΐΓ65ν68ΐΓί, ίΐα 6ΐΤ03. η 

08ΐ6η(1ίΙ πιαίαπι 8αρ6Γη6 &<1 608 άβ866ηΑ6Γβ. ΙΙ& 
6ΐ 61ιη8ΐα3 03ΐ6ηάβ1)&( : ςυοηίαπι ρΐυηπιυπι 36ηι- 
ρ6Γ (16 ρ&ΐΓί1)ΐΐ3 ς1οπα1)&ηΙυΓ. 

νπ, 52. « 0α6αι ρΓορ1ΐ6ΐαΓαηι ηορ οοοίάβπιηΙ 

« Ρ&ΙΓ63 763 ΙΓΙ ? » 

Νονίπιιΐ3 1)6&(αηι 8ΐ6ρ1ι&ηυπι ουηι \ϊωο &88βΓ6Γθ( 
ν6Γ6 άίθ6Γ6, πίςαί ρ6Γ δρίπΐυπι δ&ηοΐύπι ΙοςυβΓβ• 
(ιΐΓ. Β6Πλοΐλ3ΐΓ&1 &αΐ6ηι α νβίοπ ίηβΐηιπίθηΐο, ςαο Ο ^ III Ηββ* Υΐ| Ββςς. *^ Ιο&&. ι?« 181 (ΕΟϋΜϊίΝΙ! ΎΤίΚΰΜ ΚΡΙδΟΟΡΙ 152 3ΠΓ6 Ρ&ΙΓ65 Δοοαββΐ Πίοπιπι, ςηί ίη ^ββυιη ηοη Α '^>ι '^οΤς πατράνι των κ^ς τ^ν Ίηνοτϊν Απιβτο*ίντιη ΟΓβοίβύαηΙ, ςαο(1 ρβΓ36ουϋ 5ΐη( ρΓορ1ΐ6ΐ&5 βΐ οοεί- 
άβηηΐ : ηβςαβ βηίοι ροβδβΐ Γ&εβπβ αϊ) Ιιίδ ςυ: ίβ- 
ΓπηΙυΓ ΝονίΤ65ΐαΐΏ6ηΙί 1ί1)Π8. 8ί 6γ^ο, ίηςυίΐ, ίΠθ3 
οοοίάίδΐίδ, ςαί άβ 6^υ5 &άνβη1υ ρΓ8ϊηυηΙία5αηΙ, ςαίά 
ιηΪΓυιη δί βΐ ρ^ο ςαί ρΓαπυαίίαΙαιη ρηοάίοο, α το- 
1)ί(» ίηΙβππίΗΓ ? Νοη ίβηοΓ2ΐ1)&1 ααΐβιη ςαοά αϊ) βί3 
β.ι(5€ΐ οοοίά6η(1α3, ουπι ρίβηαβ 633βΙ δρίπία β&η- 
οίο, ίάβοςυβ αΙ)3ςυβ ιηβία α3υ3 ββΐ Ιοςιιβηάί 1ί1)6Γ- 
ΙαΙβ. 

VII, 52, 53. « ΕΙ οοοίάβΓπηΙ βοβ, ςαί ρΓ»ηαη*- 
Μ Ιία1)αη1 άο &άνβη1υ ^α3ι^ ίΠΐαβ, 6ΐ]]υ8 το5 ηιιηο 

• ρΓ0<ϋΐ0Γ63 βΐ ΟΟθί30Γ63 Ιαί3ΐί5, ςπί &00βρί8ϋ8 1β* 

« ββχη αά (ϋ8ρο3ίΙίοηβ3 αη^βΙοΓαιη, 6ΐ ηοη 56γ- 
κ να3ΐί9. » 

4υ3ΐί ίηςαίΐ, οβίβηάβηβ ςαοά 8ί ίΠβ 3Ώ8ΐα9 βΓ&Ι, |> 
ν&ΐάβ ίηίςαί ΟΓαηΙ ςυί ϋΐιιιη οοοίάβΓοηΙ. ^α3^αIη 
ατιίβηι ϋΐαηι νοε&Ι, ςυοά ηβςυβ ΠΗ ηβ^ΊΓβ ροΐβ- 
ΓΕΩΐ. Οααηςυαιη βαίιη αάπιοάααι ρΓ(οΓΓαεΙί αο οοη• 
Ιαιηαοββ βραηΐ, ίη ηυΐΐο ίαηιβη βυπι ίη]υ5ΐίΙί(Β αβ- 
0Π3&1)αηΙ : ςυοπιοοίο βηίπι \ιοο ΓοΐοβΓβηΙ, οαπι ηβ 
άοαιαπι ςαίάβιη 1ια1)6Γβ( ? ^α^1αIη αυΐβπι τοοαΐ Ιβ- 

31101, νθΐ6η3 603 ΕΐΐΓ&1ΐ6Γβ. Ιρδίαβ ΥβΓΟ ρΐΌ(ϋΙθΓ63 

βΐ οοοί3θΓ63 άίείΐ, ςαυά οοπιπι 6ί>!>6ηΙ ραΓίίείρβδ, 
ςαί ίρβυπι ΟΓαείΩχβΓαηΙ, ίάςυβ ουιη Ιο^'βπι, ίηςαΐΐ, 
αοο6ρί35βηΙ θΓάίη&Ιίοη63 1ια1)6ηΐ6ηι, ςυιο ίαεβΓβηΙ 
608 ςυί ίρ3απι ορβΓβ οο[ηρΐ6Γ6ηΙ Εημβίίβ δίπαίΐβπι 
86ΓνΗΓ6 ροΐίΐίαιπ. Ηοο η&οιςυβ ςυοά αίΐ : 74 « Οαί 
&οορρί5ΐί3 Ιε^θπι αά άί3ρο5ίΙίοη63 αηςβΙοΓαπι. » 
Οαίάαιη νβΓΟ βΐίαιπ Ιιοο αίαηΐ ϋΐυπι άίθ6Γ6, ςηοά ώς διώξω7( τους προφήτας χίλ άποχτείναινιν, «£ 
δυνατόν άπ6 τών οβρομένων βιβλίαιν της χιιντ,ς 
διβίθιζχης. ΕΙ το(νυν, βησί, τοίις προκβτβγγε'ίλινης 
τηρΐ τ^ς έλ&ύσιως αύτο5 ά\ε(λΒτκ, οΰδιν ^%'^μττη^ 
Χ7Λ Ιμϊ χηρύττοντα τον προχαταγγκλθέντχ, ύ^' υμίη 
άναφιθηναι. Ούχ ήγνόβι δΐ τ£6νηξ6μβνο< υπ' αύτ&ν, 
πλήρης ών Πνεύματος άγ(οιι. Δι& χα) άνυποττ^λω; 
χέχρηται πα|5ρησ(φ. 

« Και άπέχτειναν τους κροχαταγγείλαντας «ερ! 
« της έλεύσεως του δίχζ{οο, ο\^ νυν ύμχΤς προδ^» 
• χα? φονεΐς γεγένησ6ε. Οίτινες έλάοετκ τόν ν6μ« 
« εις διαταγάς αγγέλων χα ι ούχ εφυλάξβττκ. » 

Του διχαίου φησ^ δειχνυς 5τι έχεΤνοζ δίχχιο;, 
λίαν £δικο( οΐ ίχεινον άνηρηχ6τες• Δίχαιον δλ αύτον 
χαλεΤ, ο ούδΐ έχεΤνον ήδύναντο άρνήνασθαι. Ούδι• 
μοΰ γαρ /.α{ τοι λίαν δντες αυθάδεις, έν ούδενι αύτον 
άδιχίας ΐ[^τιάιαντο. Πώς γαρ τόν μηδΐ στέγην Ιχοντι; 
Δίχαιον δε τον 'Ιηαουν έχάλει, έπιαπάσανΟ^ι αύτο!>; 
βουλόμενος. Προδ<$τας δΐ αύτοΰ χλ\ φονεΤς τούτο'4{ 
χαλεΤ, ώς χοινωνους οντάς τοΤς σταυραιτανιν τ^τον, 
χαί το'.,.φησ^ νόμον λαβ^ντας διατάξεις ί^οντα, χ: 
τίνες ισάγγελον έποίουν ιιολιτείαν ϊχειν τους τελονίν• 
τάς αύτον. Τούτο γάρ έ^τιν, α 0*2 τίνες Ιλάβετι τον νό- 
μον εΙς δ'.αταγάς αγγέλων. » Τινές δ^ χαι το3το λέ• 
γειν οασ:, τον υπ* αγγέλων διαταχθέντα χαΐ έγχειρ:- 
σθέντα δι' αγγέλου τψ ΜωϋςεΤ, του ό^Οέντος αύτφ 
2ν ττί βάτφ. ΕΙ; διχταγας, άντι του, χατά τάς διχτα- 

ρβΓ &ης6ΐθ3 δίαΐαΐα 6δ5β(, βΐ Μθ8ί ΐΓαάίΙα ρβΓ ^ γας, χαθώς έχεΤνοι διετάξαντο τφ Μ<ι»9κι, 6φθεν?κ; 

αη^βίαπι, ςαί ίρ!*ί ίη Γα1)0 αρραπαίΐ. Ε*ς διάτα- ^ 2ν τη βάτψχαΐ έν τφ ορει. 

γας. ίά 63ΐ, ίη ν^-Ι αά (ΐί3ρο3ίΙίοη63, Ιιοο ββΐ, 36οηηάαηι (1ί3ρο8ίΙίοηβ3, ςυ6ΠΐαΑπιοάυιη ίΐΐί βΙ&ΙηβΓΑηΙ. 

Μοδί αρραΓ6ηΐ63 ίη Γα1)ο 6ΐ ίη πιοηΐβ. 
ΥΙ1, 54, 55. « ΑαάίβηΙβδ αυΐβπι Ιιφο άίδββο&ϋαη- 

κ ΙπΓ «*.0Γ(]ί1)α8 3αί3, 6( 3(π(ΐ6ΐ)αηΙ (ΙβηΙίύαδ δυίδ ίη 

• βαιη. Οηηι αηΐβπι 6«5βΙ ρίβηυβ δρίηΐυ β&ηοΐο, 

« ίη1βη1ί3 ίη οοβΙοπι οοαίίδ, νί(1ίΙ ^Ίοηαπι 06ί. » 
8ί βαπι οοείάβΓβ νοΐ6ΐ)αηΙ, ςαοηιοάο ηοη δίαΐίπι 

οεεί(ΐ6ΐ)αη( ? ΟυίανβηδίπιίΙβπι δοβίβπ οεο&δίοηβπι 

ρΓεΒίβχβΓβ νοΐ6ΐ)αηΙ. Ναηι ίη]αΓί& αάνβΓδαδ ίρδοβ 

ηοη 6ΓαΙ ΓαΙίοηΕΐ)ί1ίδ ρΓΦίβχΙαδ αά ίηΙβΓβπιρΙίοηβπι 

86(1 &ά β]ροΙίοη6πι αυΐ α(1 Π3£;6ΐΙαΙίοη6πι ίοΓί&δδίδ, 

α(1 οοοίδίοηβπι νβΓΟ οαυδα δυΓΩήβηδ ηοη 6Γ&1. 

Αΐίοςαί βΐίαπι η6ςυ6 ίρ^ίαδ εοηίαπιείία 6γεΙ, 86(1 

ρΓορίιβΙΐΒ αάν6Γ8α3 ίΐΐοδ Λοεπδ&Ιίο, η6ο νίάβπ νο- Μ Άχούοντες δε ταϋτα διεπρίοντο ταις χαρδίαις 
κ αυτών, χα ι εβρυχον τους δδ($ντας αύτιυν &ι«* «ντ»*, 
Μ 'Γπάρχων δε πλι^ρης Πνεύματος &γ{ου, άτινίης 
«.εις τον ούρανον, εΤδε δ^ξαν Θεοϋ. » 

Ει έβούλοντο άνελεΐν, πώς ούχ άνκ(λον τ^ε εο- 
θέως ε "Οτι προφασιν ευλογον ^θελον περιθιΤναι τγ 
τολμήματι. 'Π γτΕρ εις αύτους ύβρις ούχ ^ζν ιυλ'ϊγο; 
πρ($οασις προς άνα{ρε7ΐν, αλλ* άπελάααι μλν ή μι- 
στίξαι Γσως, άνελεΤν δΐ ούχ εύλογος α/.τΐ», "Αλλβκ 
δεούδεήν ^| υορις αυτού, αλλά του προφι{το» χχτ* 
αυτών χαττιγορία. Και ούχ ^ζθελον δοχεΤν διά τα εΙς 
αύτους αύτον άνελεΤν. ώ^περ ούδΐ τον Χριστά. (Η 
Ι6ΐ)αη1 ί::ΐ6Γίπΐ6Γ6 ίΐΐυπι ο1) ρρορπαδ ίη]αΓία3, Ο γά/ τ^ρούντο ε*ς τήν μ'.αιφον(αν, άλλ*{σπκυ8ον χαΐ τήν (;η6Π)α(1πιο(1απι η6ς[υ6 01ιπ3ΐαηι. Είβηίπι οοηΐ6ηΙΙ 
ηοη βΓΕηΙ ΙιοπιΊοί(1ίαηι ρ6Γρ6ΐΓΕΓ6, 36(1 6( §:ΙθΓί» 
'6]ΰ3 ηοο6Γ6 οοηα1)ΕηΙαΓ. 5ί(ΐυί(ΐ6πι πΐ6ΐα65αηΙ, η6 
06ΐ6ΐ)Γί8 πίΕ^ίβ Γ6ά(ΐ6ΓβΙαΓ, 81 ο1) ^η^ηηΕη1 ίρδίδ ί1- 
ΐΕΐ&ιη ίηΐ6Γίηΐ6Γ6ΐυΓ. 

« ευβδαηι^δίΑηΙθπι & (Ιβχίπδ Οβί, 6ΐ αϋ : Εοοθ 
« νί(ΐ6ο οοΒίοδ &ρ6Γΐο8, 6ΐ Γίΐίαπι Ιιοπιίηίδ 8ΐΕηΐ6ηι 
« & άβζίτίκ 06ΐ. » 

δίαηίβηι βΐ ηοη 86(ΐ6η1θπι Υΐ(1ί1 Ιοβυαι 1)6εΙπ8 
5ΐβρ1ι&ηα3, αΐ δαααι βχ1ιί1)βΕΐ €1ΐΓί3ΐα3 ρΓοΐ6οΙίο• 
ηοαι : 6ΐ ηΐΕ£;η&πι βαο βΐΐιΐοΐ» ΐηϋα&Ι αΐΕΟΓϋ&Ιθοι. δ<$ξαν αυτού βλάψα:. Έόεδίεσαν γάρ μή αναιρούμε- 
νος οια τήν εΙς αύτους δβριν, αΐδενιμώτερος γέ- 
νηται. ^ Και *Ιη9ουν Ιττώτα 2χ δεξιών τοι( βεοΰ, χκι 
« είπεν* Ίδου θεωρώ τους ούρβτνους άν•<|τγμ£>ους. 
« χαΐ Τΐον του άνθρωπου έχ δεξιών Ινταιτα τοα 
• θεού. » 

'Εατώτα χτΧ ούχΙ χαθήμενον 6 μαχάΐίος Στέφανος 
6ρ$ τον Ίηαούν, "ίνα δείςτ| τήν άντίληψιν τήν ιΐις 
αυτόν, χζΊ πολλήν τψ αθλητή τήν ιφοθομίβν «βρ^- 153 σΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΓΤΑ ΑΡΟδΤΟΙ,ΟϊΐυΜ. 154 σκ^, τ6 του βοηθουντος ΙπιδεΙχνυται σγτ^μα. "Αλλως Α 
τ§ δε, Ιφειδή το ΧΛ^^Ισαι φορτιχόν ήν βύτοΤς, νοττ»- 
σθαι αύτον εΤττε τέως, τήν Ίνχστ»σ•.ν αύτοΰ «Ινιξά" 
μεν ος• δτι δέ ουχ Ίστατβι, αλλά χάΟηται, κι•.6 Παύ- 
λος εδειξεν, εΙπών ^τι συνήγιιρε χαΐ συνεκάθισεν 
Ιν τοις έπουρανίοις Ιν δεξιφ α6του. 

« Κρίξβντες δΐ φωνξ μεγάλτ[ϊ, συνέσχον τά ώτα 
«αυτών, και ώρμησαν ομοθυμαδόν έπ* αύτ^ν. ΚαΙ 
* Ιχβαλ($ντες ίξω της πόλεως (λιθοβολούν. » 

Συνέσχον, οΐ χατά του άγ{ου ψευδομαρτυρήσαντες. 

«Και ο\ μάρχΜρζζ άπέθεντο τ^ Ιμάτια παρά τους 
« πΟδας νεανίου, καλουμένου Σαύλου. Καΐ έλιθοβ6• 
« λουν τόν Στέφανον, έπιχαλούμενον χα ι λέγοντα, η η 

Μάρτυρας λέγει, ους ύπέβαλον χαταψευδο μαρτυ- 
ριέσαι αύτοΰ. ΚαΙ δείχνυσι τους δοχοΰντας μάρτυρας, 
^ζί πλέον ήσαν παρεσχευασμένοι προς τον φόνον, 
»¥γε χαι τά Ιμάτια άπετίθεντο προς τδ εΤναι εύστα- 
λεΐς χαΐ χοΰφοι εΙς τδ βάλλειν τοις λ^Οοις. Φησί δΐ 
δτι χαί ό μέλλων ύστερον χηρυξ εΤναι τ/ίς οίκου μέ- 
νης, χαι αύτδς συνέπρατττε τότε τψ «ρόνιμ, δειχνυς 
δτι θεία τις χαι παράδοξος χαΐ ού χοπά έτνθρωπον 
γέγονεν αύτοΰ ή μετά τβΰτα μεταβολή. Τ6 δε. Κύριε 
*Ιησοΰ« δέξαι το πνεΰμά μου, δεικνύοντος ήν χαι διδά- 
σκοντος δτι ούχ άπύλλυται. 

κ Κύριε Ίησοΰ, δέξαι τδ πνεΰμά μου. 

*£ντεΰθεν δε(κνυται μηκέτι εΙς ^δου τάς των δι- 
χα{θ)ν άπιέναι ψυχάς νών σωμάτων άπαλλαττομένας, ^ 
χα6ά χαΐ πρώην, πέμπεοθαι δΐ μάλλον εΙς χείρας 
βεοΰ ζώντος δια του πάντων ημών Σωτήρος Χρι- 
βτοΰ. 

' • θεις δ^ τά γόνατα, έκραξε φων^ μεγάλη. Κύριε, 
« μή ση{στ)^ αύτοΤς τήν άμαρτίαν ταύτην. Και τοΰτο 
« εΙπών έκοιμήΟη• Σαΰλος δΐ ήν συνευδοχών τζ άναι- 
« ρέσει αύτοΰ. 

*Ότι δΐ προσευξα;ϋΐένου αύτοΰ μή στήσαι αύτοΤς 
»ις άμαρτ(αν τον Ιαυτοΰ θάνατον, ε! άφέΟη αύτοΤς ή 
άμχρτία, ξητήσαι άξιον. Και οαμεν, εΐ μετενόησαν, 
άφείΟη. ΚαΙ γάρ ό μυρίαις αύτδν βάλλων χερσι, 
χαΥ διώςας τήν Έχκλησίαν Πζΰλος, τής Εκκλησίας 
«ροστχτης έγένετο. 

ΚΒΦΑΛ. θ. 

Πιρί διωγμού τ^ς Εκκλησίας χαι ταΦής Στεφάνου, 
' έν φ περί Φιλίππου τοΰ αποστόλου, πόλλοΰ> 
. Ιασαμένου ^πι της Σαμαρείας 

« Έγένετο δΐ έν έχείνη ττί ήμέρφ διωγμός μέγας 

« έπΙ τήν Έκκλησίαν τήν έν Ίεροσολύμοις. Ηάντες 

« τε διεσπάρησαν κζτά τάς χώρας της Ιουδαίας καΐ 

« Σαμαρείας, πλην των άποστ'ίλων. Συνεκόμισαν δΐ 

« τον Στέ;ρανον ανδρ•ς ευλαβείς, και έποιι]σαντο κόπε• 

« τδν μέγαν έπ* «ύτφ. Σβΰλος δΐ έλυμαίνετο τήν Έκ• 

« χλησίαν, χχτά τους οΓχους είσπορευό μένος, σύρων τε 

« άνδρας και γυναίκας, παρεδίδου ε?ς «ρυλακήν. 01 μίν 

« οΰν διασπαρέντες διήλθον εύαγγελιζόμενοι τδν λό- 

*γ•ν. &αχίΙί&ηΙί8βηίπι 1ι&1)ί(ιΐ5 οδΙβηάίΙυΓ. ΡρφΙβΓβα τ6γο 
ςαοηίαιη ^Γανβ βίδ ίαίδδβΐ οηάτβ ςαοά ββάβΓβΙ, 
βίΛΓβ ίηΙβΓίιη (ΙίχίΙ. άβδίβπαηβ ίρδίιΐδ τβδίίΓΓβοΙίο- 
ηβιη. Οϋοά ααΐβιη ηοη δίβΐ, δ6<1 δβάβαΐ, βΐίαιη Ραα- 
Ιαδ ΟδΙβηιΙίΙ, άίοβηδ, ςυοά δίιηαΐ ΓβδίιδΓΐΙανίΙ βί- 
ιηυίςυβ δβάβΓβ ίβοϋ ίαΙβΓ οίκΐβδίβδ &ά άβχίΓαιη 
8ααπ). 

VII, 56, 57. • Εζοίαιηαηΐβδ &α1βιη νοοβ π)&{^η&, 
Μ ΟοηΙίηαβΓααΙ ααΓβδ δααβ, 6ΐ ίπιρβίυιη ίβοβΓυηΙ 
« ηηαηίππΙβΓ ίη βιιιη. ΕΙ 6^β^ιιιIη βηοι βζίΓα οίνί- 
« ΙαΙβιη 1αρί(ΐ£ΐ1)&ηΙ. » 

ΟοηΙίηοβΓυηΙ, ςυί αοίνβΓδαδ βααείαιη ΙαΙβΓηηΙ 
ί&ΐδαιη ΙθδΙίπιοηίυιη. 

VII, 57, 58. « ΕΙ ΙβδΙοβ (ΙβροβυβΓηηΙ νβδΙίΓαβηΙα 
■ 75 αά ρ6(ΐ68 αάοΐβδοβηΐίδ, ςυί νοο&1)&ΙαΓ5αυΙαδ• 
« ει 1&ρίά&])&η1 δίβρίιαηαιη, ίηνοοαηΐβιη αοοίίοβη• 
« Ιβιη. » 

ΤβδΙθδ άίοΗ ςαο8 δη1)0Γηαν6ΓαηΙ ηΐ αάνβΓδαβ 
ϋίαιη ΓβΓΓβαΙίαΙδυιη Ιβδϋιηοηίυπ), οδίβηάϋςαββοβ, 
ςαί ΙβδΙβδ τΊάβύαηΙαΓ, ρΓοπιρΙίοΓβδ αά οβΒοίβιη Γαίδδο 
ςιιαικίοςαίίΐβιη βΐίαπι νβδίβδ άβροδαβρυηΐ ςαο βχρβ- 
άίΙίοΓβδ βδδβηίαο ΙβνίοΓβδ αά ]αοί6η(1θδ Ιαρίάβδ Μ 
ααΐβιη αϋ. ςαοηίαιη ίδ βΐίαηι, ςαί υηίνβΓδί 0Γΐ)ίδ 
ρΓ2Β(1ίο&ΙθΓ ΓυΙυΓαδ βπαΐ, ίρδο ςαοοιαβ αά οχάβαι 
οοορβΓαϋαΙυΓ : ΟϋΙβηάβηδ ςαοά άίνίπα ςυδΒάαηη βί 
αάπιίΓαηάα δυρΓαςηβ Ιιοπιίηβπι ίυ6πΐ6]αδ οοητβΓ- 
810. Οαοά τβΓοαίΙ, « Οοηαίηβίββυ, αοείρβ δρίπΐυπι 
ιηβιιπι, » άβιηοαβίΓαηΙίδ βΓαΙαο άοοβηΐίδ ςυοά ηοη 

ρβΠΓβΙ. 

« Οοπιίηβίβδϋ, αοοίρβ δρΐηίαπι ιηβυπι. » 
Ηίηο οδΙβηάίΐΠΓ 3υδΙθΓυηι αηίηααδ α οοΓροηύιΐδ 
Η1)βΓα1αδ ηβςυαςυαπι ίη ί ηίβΓηυπι άβδοβηάβΓβ ςυβπι- 
αάαιοάαπι βΐ αηίβα, δβά ΐΓοηδπιίΙΙί ροΐίυβ ίη ηια- 
ηαδ Οβί νίνβηΐίδ ρβΓ οηιηίαπι ηοβίΓαπι 8α1ναΙθΓ6πι 
ΟΙΐΓίδΙυπι. 

VII, 59. ν ΡοδίΙίδ αηΐβπι ^βηίΐιηβ οίαπιανίΐ νοεβ 
Μ πιαςηα : Οοπιίηβ, ηβ δίαίιιαδ ίΠίδ Ιιοο ρβοοαίιιηι. 
« Γ.ηπιςιιβ Ιιοο άίχίδδβΐ, ο1)άθΓηι1ν11. 8αη1υ8 ααΐβπι 
« οοηδ6ηΙί6ΐ)α1 ίη ηβοβπι 6]αδ. » 

€ηπι αηΐβπ) ίρββ ρπβοαίυδ δίΐ, ηβ δηα πιοΓδ ίΙΙίβ 

ίηρβοοαίιιιη δΙαΙαβΓβΙυπ, άίςηαηι βδΐ υΐ ίηςυίΓαιηυδ 

αίΓαπι ρβοοαίιιηι ίυβπΐ ίΐϋδ Γβπιίδδαπι. ΕΙ άίοίπιυδ 
ςηοά 1ιΐ8, ςαί ΓβδίραβρυηΙ,ΓβηιίδδαπιβΡί.δίςυίιΙβηι 

Ραα1α3,ςαϋΙΙαηιίηηυιηβηδρβΙϋΙπιαηί1)υ8βΙρ6Γδβ- 

οαΐαβ 63ΐ Εθ€ΐβ8ίαηι,ίαοΙα3 ββΐ άβΓβηδΟΓ Εοοίβδίιβ. 

ΟΑΡϋΤ IX. 

Ό$ ρ0τ$$ϋΗίίοηΒ Ε€θΙβ$νί', α ΒερηΚηνα 8ίβρΗαηι : ίη 
ηηο βΐίαηι α^Ηητ άβ ΡΚϋίρρο αροδίοΐο, ςιηί τηηΙΙοΒ 
ίη 8αηιαήα οηταδαΐ, 

VIII, 1-4. « ΡαοΙα βδίαπίβηι ίη ίΐΐο άίβ ρβΓδβουΙίο 
ε πια^ηα αάνβΓβυδ Εοοίβδίαπι, ςυο) 6ΓαΙ ΗίβΓΟδοΙ^- 
« πιίδ, οπιηβδςιιβ άίδρβΓδί 76 δηηΐ ρβΓ Γβ^ίοηβδ 
« ^υάβθΐΒ βΐ δαπιαηΐΒ, ρπΦίβΓ αροδίοίοδ. ΟαΓανβπιηΙ 
« ααίβηι 81(»ρ1ιαηηπι υηα νίπ Γβΐίςίοδί. αο ίβοβπιηΐ 
« ρίαιιοίηπι ηια^ηαπι βαρβΓ βυπι. δααΐυβ νβΓΟ άβ- 
« ▼αδΙα1)αΙ Εοοίβδίαιη, ρβΓ δίη^αΐαδ άοπιοδ ίηίΓαηβ, 
Μ ΐΓαΙιβηβςηβ νίποβ αο ηιαΙίβΓβ», (Γαάβ1)αΙ ίη ουβίο- 
« άί&ηι. ΙΙΗ ίΐαςηβ άί8ρβΓ8ί ρβρο^ΓεώαηΙ αηηαη- ιββ (ΧΟυΜΕΝΙΙ ΎΚΙΟΟΜ ΕΡΙδΟΟΡΙ 156 νίιΐο ο|αοιηο(1ύ Οβαβ ίηίιηίοοηιιη αάνβΓβυβ €1ιη• Α 
δΙυπΑ ίη5ί(1ία3 αά ύοηυιη Ωηβηι άβάαοαί. ΟίδρεΓ»! 
ηαιηςϋβ ιηαΐΐο ρΙϋΓ68ίΓΓ6ΐί6ΐ)&ηΐ6ναη§6ΐίοα δαςβηα 
ςυαπι αηΐβ ρβΓδβουΙίοηβηα. ΑροδΙοΠ νβΓο ηοηδαηί 
άίδρβΓδί, 56(1 ΗίβΓΟδοΙγηιίδ βραηΐ. υΐ)ί βηίιη ροΐίδ- 
δίσια βΓαΙορρυ^ηαΙίο, ί1)ίρπιηο3αο ρπίεείραοδ ιηί- 
ΙίΙββ ίη αοίβ ί^ΙαΓβ οροΓΐΡΐ)αΙ, ο^Βίβπδςαβ ρΓοροηΙ 
ίη βχβιηρίϋπι ΓοΓίίΙυάίπίβ βΐ αυά&οίίο. ΥεΓΟίη $ί Γβ- 
Ιίβίοδί βΓαηΙ, ςαί δίβρίιαηαιη ββρβΠβΓαηΙ, ςαοιηοάο 
ρΙαηοΙυΐΏ ί6ε6ΓυηΙ? ΑυΙ ςαία ηοηάυιη ρβΓΓβοΙί 
θΓαηΙ, ααΐ ςαοά ρΐαηχβπηΐ Ιαηίο ρΓβθΓβοΙο, ΙαηΙο 
ραίΓοοίιιίο, Ι&ηΙα άοοίππα, ΙαηΙίβςαβ βί^ηίδ ρπν&Ιί 
βΐ ςαοά ιηίΐβιη ίΐΐυπι αο 1)6ηί§ηυιη οοη8ρίοί6ΐ)&αΙ 
ιηοΓίυυηι. Ι&ρίάίύυδςυβ ορρΓβδβαιη. 

VIII, 4-0 « ΡΙιίΙίρριΐδ ατιΐβίη (Ιί^Γβδδαδ ίη οίνϋα- 
«' Ι6ΐη ΒαπιαπΦ ρΓ(Β(1ίοαΙ)αΙ ίΙΠδ ΟΙιπδΙιιιη. ΙηΙβηάβ- η 

• 1)αηΙ ααΐβιη ΙηγΙ)» Ιιίδ, ςυίο α Ρΐιίΐίρρο άίοβ1)αη- 
*< ΙυΓ, υηαηίιηίΙβΓ αηάίβηΐβδ αο νΐάβηΐβδ δί^η& ςυΦ 
(( β<ΐ6])αΙ. 8ρίΓΐΙαδ βηίπι ίπαπιυικίί βχ ιηυΐΐίδ, ςαίαΐ) 
« ίρδίδ ΐ6η6ΐ}αηΙαΓ, οίαπιαηΐβδίηαςη&νοοβ 6χί1)&ηΙ. 
α ΜυΙΙί αυΐθΐη ραΓ&Ιγϋοί βΐ οίααάί οαραΐί δοηΐ. 
« ΓαοΙαιηςαβ βδΐ βααάίαιη ιη&ςηιιπι ίη ί11& οίνί- 
« ΙαΙβ. » 

Νοη βδΐ Ιιίο ΡΙιίΙίρραδ αροδίοΐυβ, ςαί ίηΙβΓ άυο- 
άβοίηι ηυπιβΓαΙαβ βδΐ» δβά υηαδ βχ ββρίβηι, ςα! 
οαηι ^ΙβρΙιαηο άβίβοΐαδ ίαβραΐ &(! ^α1)6ΓηαΙίοη6αι 
νίάααΓαιη. 1(1 ααΐβπι νβΓυπι βδδβ Ιιίηο πιαηίΓβδΙαπι 
βδΐ. δοΐίδ βηίπι αροδίοΐίδ ΗίβΓΟδοΙγπΐΦ (ΙβΓβΙΙοΙίδ, 
οΐΒίβΓΟΓυο) νοΓΟ (ΙίδΰίραΙοΓυπι £ΐ1ϋδ &1ί1)1 άίδρβΓδίδ, 
ρΓθΐιΙ]απι (ΙίοΙυπι βδΐ, οπιηβδ οίΓοα ίχιάβία αο 8α- 
πιαπο) ΓΡ^ίοηβδ ΗίδρβΓδί δαηΐ, ρΓβθΙβΓ αροδίοίοδ. 
ΙηΙβΓ Ιιοδ 6Γ^ο (Ιί^ρΓΤδΟδ 6ΓαΙ ίδΐβ ΡΙιίΙίρραβ, ςαί Ο 
βΐ δίπιοηβιη ίηδίΓαχϋ ίη 8αηιαπα ΕΙ ουπι βυηυ- 
οΐιαπι ]ηχΙ& (Ιίνίηαηι 1)ρρΙίζα5δ6ΐοΓαουΙαπι, 77 α 
Οοπιΐηί δρΪΓίΙα ΓβροΜίαδβδΙΑζοΙί, νβηίΐΓίαβ (^2Βδ&- 
Γβ&Γη, ςααο ίρδί ραίπα βηαΐ. <^υπι βηίπι ίη ρβΓδβοα• 
ϋοηβ ςα» ΓαβΓαΙ ΙβπιροΓβ δίβρίιαηί. ΙβπΙαΙαδ Γαίδ- 
δβΐ, αο 1ίηΐϋίδδβ( ηβ βΐ ίρδο δίπιίΐίαπι ραΓίίοβρδ 

ΠβΓβΙρβΓίΟϋΙΟΓΠΠΙ. άοΠίαΠΙ Ι'ΠΓδΙΙΠΙ ρβΐϋΐ. ΡΓβΒίβΓβα 

βί ηηαδβπαΐ αροδΙοΙοΓυπι, εαπι ίη δαπιαπα 1)αρ1ίζα- 

τβΐ. 1ιαΙ)βΙ)αΙ αΐίςαβ αυοΙοπΙ&Ιβπι άοηί δρίηΐυδί βΐ 

ηβο[αα(]ααπι ΡβίΓυβ αο ^οαηηβδ αΐ) ΗίβΓΟδοΙγηιίδ αά 

βοδ άθδοβπιίβηΐβδ, §ρίπ1αδ ^ΓαΙίαπι ίΐΐίδ ΙπύυίδδβπΙ. 

Ηίο ίΐαοιαβ ΙαηΙυπι ϋαρίίζαΐ αίροΐβ (ΙίδοίραΙα^, ^γα* 

Ιίαπι νβΓΟ ρβΓΩοίυηΙ αροδίοΐί, €[αί1)α3 Ιαΐίβ άοηί αα- 

οΙοΓίΙαδ οοηοβδβα βραΐ. 

ΟΑΡϋΤ Χ. Β 

Όβ Βίηιοηϋ τηαρο, ςτ^ί οπ/η ρ/ιιηδιιι αΐα$ οηΛίάΗ, €ί 
\>αραιαΙ\ί$ί 6Η : %η ^νο βΐίανη αοϋην ά€ Ρβίή βί 
^οαηη^8 αά β08 ΙβραΙίοηο, βΐ ιηνοαιίίοηβ Βοηοϋ 8ρ\' 
Ηΐη$ $ηρβτ βο5, ςιηι ΰαρίίζαίι βταηί. 

νίΙΙ. 9 15. • νίΓαυΐ6πΐ(;αί(1απιηοπιίαθ5ίπιοη, ςιιΐ 

• αηίβα ίη βαοίνίΐαΐβ βχ6Γ06ΐ)αΙ αΓίβπι ιηαςίοαπιαο 
ν (ΙβηιβηΙανοΓαΙ ςβπίβπι δαπιαηο, άίοβηβ 3θ βδδβ 
« ςαβπιρίαηι πιαςηηπι, οαί ααδου11α1)αηΙ οπιηβδ α 
ν πιίηίπιυ υδςαβ αά πιαχίπιυπι, άίοβηΐβδ : ΙδΙβ βδΐ 
« νίΓίαβ ϋοί, ςα® νοοαΙπΓ ιηα^ηα. ΑιΐδοαΙΙα1)αηΙ αα- 
« Ιβπι βί ρΓορΙΟΓβα ςυοά πιαΙΙο ΙβπιροΓβ πιαςίοίβ 
« αΓΐί1>α5ά6αΐ6α(α$β6ΐ βοβ. νβΓααι οαηοτοάίφβ&βα^ "Ο.α πώς ό θεός τάς ένιβουλχς των έχθρων ύζ 
χρηττδν άγει τέλος. Αιαστταρέντες γά,ο ιιολυ ι:λείους 
έίαγτίνεασ^^ν, ή πριν διωχΒζνβι. 01 δέ απόστολοι 
ού διεσπάρησαν, άλλ' ή[σαν έν Ίεροσολύμοις. ΈνΟχ 
γαρ πλε{ων 6 πόλεμος, έχει παρατάττεσβαι τους 
πριοταγωνιστάς έδει, χαι προχεΐτθαι τοις άίλλοις αν- 
δρείας καΐ θάρσους δττόδΐίγμβ. ΕΤ δΐ ευλαβείς οΐ θχ 
ψαντες τον Στέφανϋν, πώς έποιν{9αντο χοπετ(ίν ; Ή 
6'τι οΰπ(« ^σαν τέλειοι, 1} δτι έχόψαντο, 'κζοτηιίαζ 
τοσαύτης, διδασκαλίας τοιαύτης, σημείων τοιούτων 
άποστερούμενοι, χαι όρώντες πραον έχεΤνον χαι ήμβ- 
ρον νεχρδν, λιΟόλευατον χείμενον. « Φίλιππος δ^ χατελθών ε*ς πόλιν τ^ς Σαμαρείβς 

• έχήρυσσεν αύτοΤςτδν Χριστόν. Οροσεΐχόν τε οΐ δχλοι 
« τοις λεγομένο•.^ υπδ του Φιλίππου^ ομοθυμαδόν έν 
α τψ άχούειν αυτούς, χαΐ βλέπειν τέ σημεία α έποίει. 

• Πολλών γαρ των εχόντων πνεύματα ακάθαρτα, 
« βοώντα μεγάλη φωνιί, έξϊζρχετο. Πολλοί δε πάρα• 
« λελυμενοι και χωλοί έθεραπεύΟησζν. Κα'. έγένετο 
« χαρά μεγάλη έν τή π<5λει έχλίν^. » 

Ούχ δ απόστολος Φίλιππος, δ έν τοΤς δώδεκα χι- 
ταλεγόμενος, ουτός έττρ, άλλ' εΤς τών Ιπτα, 6 μετέ 
Στεφάνου επίλεγε• ς προς την τών χηρών οικονομίαν. 
"Ο'ΐ δι άληθίς έστιν. εντεύθεν δήλον. Τών γίιρ 
αποστόλων μόνων έν 'ίεροσολύμοις παραλε!φθέντων, 
τών δε λοιπών μαθητών άλλων άλλαχόσε διασπαρΗ• 
των, κατά το έ^ρημένον ^δη, πάντες δε διεσπάρησχν 
κατά τας χώρας της Ιουδαίας και Ζαμαρ«{ας, «λήν 
τών αποστόλων. Έν τοΤς διασπαρεΤσιν ^^^ν χαΐ ο$- 
τος ό Φίλιππος, δς χαι τδν Σίμωνα χατήχησιν έν 
Σαμαρε'!^, και κατά θείον χοησμδν τον Εύνουχον βί* 
πτίσας, υπδ Πνεύματος Κυρίου εΙς Άζωτ^ιν ευρέθη, 
προς δε Καισάρειαν ώρμησε την αύτδν ένιγχοΰσαν. 
Της γαρ έπι Στεφάνου λύπης πειρχσΟεις, χζ! δείσας 
μη τών ομοίων μετάσ/τ;, έπαΛινόστησεν ο*χαδε« 
*Αλλως τε, ε1 ό βαπτίσας έν Σαμαρεί^ι (7ς τών απο- 
στόλων ήν, είχεν δν την αύθεντίαν της του Πνεύμα• 
τος δόσεως, και ούκ &ν Πέτρος /αι Ιωάννης κατβ• 
βα^/τες άπδ Ιεροσολύμων προς αυτούς την του Πι^εύ• 
ματος παρέσχοντο χάρ'.ν. Ούτος οΰν βαπτίζει μόνον, 
ώς μαθητής, τελειουσι δΐ την χάριν οΐ απόστολοι, 
οις ή της τοιαύτης δόσεως αύθεντεία έδέδοτο. 

ΚΕΦΑΑ. Γ. 

Περί Σίμωνος του Μάγου, πιστεύσαντος χαι βα• 
πτισθέντος συν Ιτέροις πλείοσιν έν φ περί 
της Πέτρου και Ιωάννου προς αύτου άκοστο- 
λ'τ,ς, και έπίκλησις του άγιου ϋνεύματος έκΐ 
τους βαπτισθέντας. 
« *Ανήρ δέ τις ονόματι Σίμων προϋπήρχεν έν τξ « πόλει, μαγεύων και έξστών το (θνος της Σαμα* 
« διά το Ικανφ χοόνψ ταϊς μαγεία* ς έςεστηκέναι βύ- 
• τους; "Οτε δέ έπίστευσαν τφ Φιλίιπκφ ιύαγγελιζο• 
« μένφ τά περί της βχσιλε(ας του Οίου, χαΐ του Μ• ^ 1Β? ΟΟΜΜΕΝΤ. ΤΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΐ,ΟΙΙϋΜ. 15β « μχτος του *1η9θΰ Χρι«του, έβαπτίζοντο δνδρ&ς τ• Α «< Ρΐιίΐίρρο βτ&ηςβίίζαηΐί άβ Γβ^ηο Ποί βΐ άβ ηοπλίοβ « χαι γνναιχις. Ό δΐ Σ(μων χαΐ αύτος Ιη^στευσβ, 
« και βαπτισθείς ή ν προσκβρτερών τψ Φιλίππψ, 
« θεωρών τε δυνάμεις χα•. σημεία γινόμενα, έξ(<ιτα- 
« το. 'Λχούσβντϊς δΐ οΐ έν 'Ιεροσολύμοις απόστολοι, 
• δ'τι δέδεκτ«•. ή Σαμάρεια τον λόγον του θεού, άπ- 
« έστειλαν προς αυτούς τον ΙΙέτρον καΐ Ίωάννην, οι- 
*» τίνες καταβάντες, προσηύξαντο περί αυτών, 6'πως 
■ λάβωσι Πνεύμα αγιον. > 

Σημειωτέον βτι ού δει πλησιάζειν μάγοις. ΕΙ δΐ 
τις απατηθείς έπλησ(ασεν, άφιστάσθω ταχέως. Ή 
γαρ επιμονή ή έν αύτοΤς εΙς {κττασιν ^η^ει φρε- 
νών, ώστε μή συνιέναι διακρΤναί• Ούτος τοίνυν & 
£'!μ'4>ν υποκορισάμενος τους αποστόλους μάγος « ^65υ €1ιΠ!>Ιί,1)αρϋζαΙ}αηΙαΓ νίπ 5ίπιη1αοιιιυ1ί6Γ63. 
« δίααοη αυΐβιη βΐ ίρδβ οΓθάΐάίΙ, οιιιηςαβ 1)αρ1ίζα1α3 
« 6δ56ΐ, α(11ΐΦΓ6ΐ)ίΐΙ ΡΙιϋίρρο, 6ΐ νίάβπδ νίΓΐυΙβδ αο 
<( δίςηα ςαοθ Ω6ΐ)αηΙ, δΙυρθηδαάίπίΓαύαΙυΓ.Οαιηαα- 
« ΙβΓη ααάίδδβηΐ αροδΙοΗ (]αί βΓαηΙ ΗΐβΓΟδοΙγηιίβ, 
« ςαοά ΓβοβρίδδβΙ δαιηαπα νβΓύαηι Πβί, ιηίδβΓαηΙ 
« αά 603 ΡβίΓαιη αο ^οαηη6^η. 78 Ουί οαπι άο^οεη- 
Μ <1ί38βηΙ, οΓανβΓαηΙ ρΓο ΐρβίβ, υΐ &οοίρ6ΓβιιΙ 5ρίη- 
Μ Ιαπι 5&ηοΙιιαι. » 

Ηοο Ιοοο γηάίο&ηάαιη 63ΐ ηοη οροιΙβΓβ &(1 πι&βο3 
&066<ΐ6Γ6 : ςυοά βί ^β^6ρια5 &ά 603 αοο6536ΓίΙ, 
(;ααηΙοοίυ5 δβραρβίαΓ : ρβΓδβνβΓαηΙίδ ηαπιςαβ ία 
1113 Γ6ΐ)α3 8ΐαροΓβιη ΐΌ6ηΙί3 αάοίαοϋ, ηβ ροδδίΐ ςαί3 
ίηΙβ11ί|^6Γθ αά (1^^υ(1^^αη(1ϋIη. Ηίο ίΐαςαθ δίαιοα &πάρχων, και &μο(ως τοις άλλοις ύπο Φιλίππου του |^ ευιη οα&^υβ β33βΙ Ηρο3ΐοϋ3ςυθ 1)1αη(1ίΓβΙυΓ.6ΐι•ίοα( 
λνος τών Ιπτά, βαπτισθείς μετά πολλών, ού μέν τοι 08θΐ6Π & ΡΙιίΙίρρο, ςυί υηαβ 6Χ δβρίβιη βπαΐ, ία- έδέςατο δια της επιθέσεως τών χειρών τών αποστό- 
λων τ6 αγιον ΙΙνευμα. Τ{ ουν ; οΐ βαπτισθίντες υπ6 
Φιλίππου ουκ Ιλαβον Ηνευμα &'γιον ; Πνεύμα μλν 
£γΐθν ελαβον το της αφέσεως, το δλ τών σημείων ουκ 
Ιλαβον. *Οθεν ό Σίμων Ιδών 6'τι δίδοται δια τής επι- 
θέσεως τών χεφών, προσήλθε τοΤς άποστόλοις άπο- 
τολμήσας αύτψ έμπορεύσασθαι. Ηρίν γαρ Ιδείν έτε- 
ρους λαμβάνοντας το τών σημείων Πνεύμα ούκ 
έθά^Ι^έι αΐτήσαι. Πώς δΐ τ^ τοιούτον & Φίλιππος 
έβαπτισεν ; 'Ος και τον Ίούδαν Χριστόν έξελέξατο. 
Πώς δΐ αύτον ούκ άνειλον ώς τον Άνανίαν ; *Οτι κα^ 
έν τη παλαιή ε1; ά*/ηρέθη 6 τα ξύλα συλλέξας, εΙς 
σώφρον ισμον Ιτέρων, ουδείς δΐ ίτερος τούτο πέπον- 
θεν• *£στι δΐ συνιδεΤν Βτι έ*^ τ^ δόσει του αγίου ΙβΓ πιυΗθ3 1)βρ1ίζα1υ9 βδδβΐ, ηοη Ιαπιβη ρεπ ίπροδί• 
Ιίοηβαι ιηαηααπι αροδΙοΙοΓαιη §ρίπ1ηηι βαηϋίαπι 
αοΰίρίΐ. Ουίά 6Γ^ο? Αη & Ρΐιίΐιρρο 1)αρΙίζαΙί ηοη 
αοβορβΓαηΙ δρίπΐυπι β&ηοίαπι ? δρίπίαπι δαηοΐιιιη 
&006ρ6Γ&ηΙ ςαίάβιη, ςυο&ά ρβοοαίοηιηι Γ^ιηίδδίο- 
ηβπι, δβά ηοη αοοβρβΓαηΙ ςυαηίαπι αά δί^ηοΓυιη 
οάίϋοηβιη. ϋηά&ίηίαίΐιΐδ δίπαοη ςυοά ρβρ πιαηυυαι 
ίιηροδίΐίοηβηι άαρβίαρ. αοοβδδϋ &<1 αροδίοΐοδ βυπι- 
ρ(& αυά&οία, υΐ ίΠαπι 3ίΙ)ί πιβρε&ΓβΙυΓ. ΛηΙβςυααι 
βηίπι &Ηθ3 νίάβΓθΙ 5ρίπ1ααι αά βάβηάα βίμπα αοοί- 
ρί6ηΐ63. ηοη αυάβ1)&1 ρβΙβΓβ. Ουοπιοάο αυίβηι Ιαΐοαα 
1)αρϋζανίΙ Ρ1ιί1ίρρα3? Ρ.οάθπι αιοάο, ςαο βΐ ΟΙιπβΙαβ 
^α(1&η1 β1β|ζίΙ. Οαοπιοοίο νβΓο ίρβυπι ηοη οοείάίΐ 
Ρ6ΐπΐ3 α( Αηαηίαπι? Οαοηίαπι ία νβ(6Γί «^υοςαβ ΙΙνεύματος, α^σθητόν τι έγίνετο παράδοξον, Καί γάρ ^ Τ63ΐ&πΐ6ηΙοηηυ3ίηΙθΓ6Π)ρΙα3 63ΐ,ςιιί1ί^&8α1)1)&Ιο 6 Σίμων ούκ &ν προσηλθεν αϊτών, »1 μή τούτο έθεά* 
σατο. Πώς δλ μή ιδών τους αποστόλους χρημάτων 
το3το πράττοντας, έτόλμησε χρήματα προσενεγχεΐν ; 
**Οτι ούκ ήν αγνοίας, άλλα πειράζοντος. Δι* ο και 6 
Πέτρος, Ή καρδία σου ούκ Εστίν εύθεΤά, διικνυς, δ'τι 
ούδε τα έν τζ διανοί<)[ αυτού σκευωρήθέντα ελαθεν 
αυτόν. *Ορα δΐ τήν άναισχυντίαν του Σίμωνος. Δέον 
γάρ αύτ^ν αΐτήσαι ΙΙ«εύμα λαβείν ίγιον^ επειδή ϋύκ 
ΐμελεν αύτφ τούτου, ινα δ δφ έτέροις αΙτεΤ. Ήθελε 
γαρ καί Φιλίππου δόξαι λαμπρότερος, Ό γαρ Φίλιπ- 
πος εις ών τών έιττά, διάκονος ών, ούκ εΤχεν ξου• 
σίαν διά της χειροθεσίας αυτού, διδόναι το Πνεύμα 
τ6 αγιον. *Οτι δΐ τούτο άληθίς, καί τδ τών σημείων 
υ νεύμα ούκ ίλαβεν, 6ρα πώς φησιν, δτι θεωρών οοΠβ^βΓαΙ*^ &ά οοΓΓβοΙίοηβιη οβθΙβΓοηισιχυπι ηα1• 
Ιαβ Εΐία3 Ιιοο ρ&δδυβ δίΐ. Ι.ί€6ΐ αυΐβπι ίηΙβΙΙί^βΓβ 
ςιιοά ίη άαΐίοηβ δρίπίαδ βαηοϋ 8βη:*ϋ>1β ςυίάρίαιη 
&<1σιίΓαηάυαι εοηΙίης6]}αΙ, ηβςυβ βηίπι αϋοςηί 5ί- 
πιοη α(1 ρβίβηάαπι &οοβ3δίδ36ΐ, ηίδί Ιιοο οοηδρβχίβ- 
56ΐ Οιιοαιοάο &υ1βπι ουπι ίά ηοη νί(]ίδδ6ΐ αροδίοίοι 
ρβοπηίαηιπι ^γ&Ιιε Γαείβηΐβδ, αηδαβ ββΐ οίΤβτΓβ ρβ- 
εαηί&8? Ουία ηοη θΓΓαηΙΐβ βΓ&1.5βά Ιβηίαηΐίδ. Ργο- 
ρ(6Γβ& βΐί&αι Ρ6ΐΓυ3, « Οογ Ιααπι. ίηςηίΐ, ηοη 63^ 
ΓβοΙυχη : » 03ΐβη<ΐ6η3 ςυοά ηβςαβ ίΙΙα Ι&ΙβΓβηΙ ίρδυιη 
ςαο ίη 6^υ3 πιβηΐβ ΐΓαοΙα]}&ηΙυΓ. Υΐάβ αυΐβπι δί- 
πιοηί3 ίπιραάβηΐίααι. Οαπα βηίαι ίρβηπι ρβίβΓβ οροΓ- 
ΙιιβηΙ, ηΐ δρίπΙυπι&οοίρβΓβΙ : ςαοηίαπι ίά ϋΐί δΐυάίο 
ηοη 6Γ&(, ρβΐίϊ υΐ αΐϋβ (ΙαΓβΙ. Υοΐβϋαΐ βηίπι Ρΐιί δυνάμεις τε καί σημεία γινόμενα, έξίστατο, καί προσ- Ι) Ηρρο ςαοςυβ νίάβπ οΙαηοΓ. Ναπι ΡΙιίΙίρρϋδ υηυδ βχ 
ήλθε τούτο αιτών. ββρίβιη, οαπι <1ίΑθοηα3 ββββΐ, ροΐββί&ίβηι ηοη 1ΐΕΐ)β- 

1)&(, α( &(1 ηα&ηιιαιη βτιαηιιη ίπιροβίΐίοηοιη άαρβί δρίΓϋηπι βαηοίαπι. Οαοά απίβη Ιιοο νβΓϋπι βίΐ, ςυοά 
δρίηΐυηι &ά βάβηάα 8ί^& ηοη αοοβρβηΐ, νίάβ ςαοπιοάο <ϋοΕΐ ςυοά νίάβηδ νίΓίαΙβδ αο δίςηα ςα® ίΐβϋαηΐ 
δΐϋρβηβ &άιηίΓ&1)&ΙαΓ, βΐ Ιιοο ρβϋίαπιβ αοοββδϋ. « Ούπω γάρ ήν έπ* ούδενί αυτών έπιπεπτωκδς, 
«τ μόνον δΐ βεβαπτισμένοι όπήρχον εΙς τ^ Κνομα του 
« Χριστού Ιησού• Τότε έπετίθουν τάς χεΤρας έπ* αύ- 
« τους, καί έλάμβανον ΙΙνεΰμα ^ιον. ι> 

ΰρόδηλον δτι οΐ (ηώ Φιλίπποο έν Σαμαρείφ βαπτι• Τϋ VIII, 16, 17. « Νοηάαπι βηίπι ίη ςαβπιςηΕίιι 
« ίΙΙοΓππι ίΠ&ρδαδίϋβΓαΙ,δθά 1)αρ1ίζα1ι ΙβηΙππι βραη* 
« ίη ηοπιίηβ Οοπιίηί Ιβδυ. Τυηο ίπιροη6]}αηΙ πια- 
« ηα8 βιιρβΓ ίΠοβ, βΐ &οοίρίβ1)αηΙ δρίπΐιχπι βαη- 
« οίαπι. > 

ΜαηίίββΙααι 63ΐ 608, ςηί α ΡΙιίΙίρρο ίη 5Εΐη&η& » Ναοί. χτ, II. 158 ΟΕΓϋΜΕΝΗ ΤΕίαΟΛ ΒΡΙ800ΡΙ 160 1)ηρΗζαΙί ϋΓίιηΙ ηοη αοοβρίδδβ 8ρίπ1ιιιη δ&ηοΐυοι, Α 
60 ςυο(1 (Ιοαυπι Ιιυ|υ5πιοάί ηοη ϋ&1)βΓ6( : ςυ&ηάο- 
Γ^υίάβηίΐ, υΐ άίχίπιαβ, Ιιίε ααπΒ βζ δβρίβπι 6ΓαΙ. Ναιη 
Ιιί νίΓΐυΙθίη ςυίάβπι αά βάβηάα βί^ηα αεοβρθΓ&ηΙ, 
ηοη αυΙθίΌ υΐ ΟΦίβηβ ςποςυβ (Ι&ΓβηΙ Ιια]υ3πιο<ϋ 
δρίΓίΙυπι : Ιιοο βηίπι αροδίοΐί» δβΓναΙαιη βραΐ. Ργοβ- 
ΙβΓβα ΡΙιίΙίρραδ ίη βοβ, ςηί & 86 1)&ρ1ίζα1ί βΓ&ηΙ 
δρίπΐυπ) ίϋαΐ)! ηοη ίβοίΐ, 1ιοηοΓ&η3 νίάβΐίοβΐ αρο• 
5ΐο1θ8. Νβςυβ βηίηι Ιαηςαααι αΙ)]βοΙα8 βΐ ίη(1ί($ηα8 
(ςυ&ηάο εΐίαπι ^β ίρ80 ρΓοάίΙυιη 68( ςυοά 8ί^η& 
6(ϋά6πΙ ίη 3&ηϋα1ί1)ΐΐ8 πΐ0Γΐ)0Γαοι, 6]6θΙίοηί1)α8(ΐυ6 
άίΰπιοηυπι^, 56ά ςυοά ηοη ΟΓ&τβπΙ, αΐ Ιιοο ί11ί8 
οοηΙίη^βΓβΙ. ηοηάαπι νίάβΐίοβΐ αρίίβ αά δρίπ1α8 
5υ8εβρϋοη6Π) : (^υαηάο βΐ δίπιοη ςυί &1) βο 1)αρ1ί- 
ζα1ιΐ3 6Γ&1, ςα® ο&Γηί8 8υη( αάΐιαε 8&ρίβη8, ρβίβ- 
ϊ>8ίί αϊ) αροδΙο1ί8 άοηο ρβουηίαπιπι αοοίρβΓβ ροΙβ8ΐ&- β 
Ιβπι, υ( ουίουηςαβ νβΐΐβΐ, ιηαηααιη ίιηροβίΐίοηθ 
άαπΑΐ 8ρίπ(υιη 8&ηο(υιη. 

VIII, 18. 49. « Ιη1υί1υ8 &υΐ6πι δίπιοη ςποά ρ^Γ 
« ίπιροδίΐίοηβπι πιαηυυπι &ρο8ΐο1θΓαηι (ΙατβΙπΓ 6ί3 
« θρίιίΐυβ δαηοΐυδ, οΙ)ΙυΗΐ βίβ ρ6επηί&8. άίεβη8 : 
« ΟαΙβ βί τΏ\ϊίϊ ροΐβδίαΐβπι ίβίαπι, υ( εαίευηςηβ ίαι- 
« ροδίιβΓο πιαηϋ8, αοοίρΐα! δρίπίαπι βηηείαηι. » 

δεβίοδίϋδ Ιιίΰ δίηιοη ηοη ΠΗβΐ ςραΐία, ρβεηηί&β 
οίίθΓβηδ. Ιιοο δίΙ)ί εοηΙίη^βΓβ εαρί6ΐ)αΙ : 36(1 ςαο 
δίΙ)ί ςαεΒδΙαδ αο οοεαδίο ρβουηίαπιπι Ιιοο ΟβΓβί. 
ΑεοβδδίΙ βπίπι. ηΐ ΕθοβρΙ& 11υ^αδIηο(^^ ^αΐία άίΐβ- 
δοβΓβΙ ρβΓ δί^ηα : ςαβπιαάπιοίίαπι αηίβα ίπι&βίηαη& 
δοΐαηι ορβπαηβ (ΐ£Βπιοηαπι αυζίΗο« δίνβ ΙοηΙαηδ 
&ρο8ΐο1οδ Ιιοο ίαείβΐ^&ΐ,νοίβηδ αοϋΐιβαΗοηβπι οαρβδ- 
5βΓβ. Ιάβο βΐίαπι αυάίΐ: η Νοη βδΐ ΙίΙ)ί ραΓ8 ίη 8βΓ- ρ 
πιοηβίί^Ιο, εοΓ βηίπι Ιααπι ηοη βδΐ ΓβεΙαπι οοΓ&ηι 
Οβο. Η63ίρίδε6 ί^ΙοΓ 81 ΓοΓίβ ΓβιηίΙΙαΙαΓ ί1)ί ρβοοα- 
ίιίΓη "^, » ΡΓ&θνίάβΓ&Ι ηαπι^πβ ΡβΙπυδ βαιη &(1 ροΒ- 
ηίίβηΐίαπι ηοη οοηνβΓίβηάαπι, ρΓορΙβΓβα (ΙίοίΙ, « 5ί 
ίοΓίβ Γ6πιίΙΙ&ΙυΓ. » ΙΙΙαά δίςιιίάβπι ςαοά αάάιί, 

• ΟπιΙβ νο3, » ηοη ροΒηίΙβηϋΐθ βδΐ&αΐ εοηνβΓδίοηίβ, 
80 86(1 ά^-ΓυηεΙοηΦ (αηίαηι ρυΓ^αΙίοηίδ ρΓΦίβχΙα 
<ϋθ6ΐ)αΙ : ιιΙ)ί βηίπ Ιαοργπι» 8αη( βΐ €οηί688]Ό ? 
Ηοε ααίβηι (ΙβιηοηδίΓ&Ι Γβπι β8ί»6 οοιτ6θ1α (ΙίΓΟοΐΙβπι 
πιαίΐαςαβ ρ(εηίΐ6η1ί& ορηβ )ι&Ι)βι*6. 8ί ςαί ίη βαπι- 
άρπι Γ6Π1 (Ιίνίηαπι οίΤβηάαηΙ, ίη ςη&πι οίΓοηάίΙ β( 
δίπιοη, ςυί 6χί3ΐίπια1)&1 δρίπίαπι 3&ηοΙαπι ρβοπ- 
ηίβθ ο1>86ουηάαΓ6 αά βίβοαοί&πι ορβΓαΙίοηίβ Ιιαύβη- 
(Ιαιη. 

ΟΑΡϋΤ IV. 

Οηοά ηοη ατ^^ηίο ηβ^ηβ $ίηηΙαίοηΜί$, $εά ΒοηοΟί ^ 
ρατ {ί4βιη Λ'ρΐΓί/ιΐ5 $αηοΙΐ οοπιτηΐίίααο άαίην : %η 
φιο βίίατη ροηηηΐην φια $Ηηί ά€ $ίηιηΙααοη$ αο 
ο6^ιι^^αί^οη€ 8νηοηί$. 

νΠΙ. 19-25. « ΡβίΓαβ &αΐ6Πΐ ά\τ\ί αά βαιη : Ρβ- 

α ουηίο Ιαα Ιβουιη δίΐ ίη ρβΓάίΙίοηβιη, ςυοηίαιη 

• άοηυπι Ι)6ί βχΊβΙΙπιαβΙί ρβοαηίίδ ρ&ΓαΗ. Νοη β8( 

• ΙίΙ)ί ραΓ3 ηβςαβ 80γ3 ίη 8βπηοη6 ίδΙο : οογ βηίπι 
« Ιηυαι ηοη βδΐ ΓβεΙαιη οοΓαπι Οβο. Ηβδίρίδοβ ίςίΙαΓ 
« λΙ) Ιιοο νίΐίο, βΐ ΓΟβα Οβαπι δί ίοΓίβ τβηιίΙΙ&ΙαΓ 
« 111)1 οοβίΙαΜο οοΓάίδ Ιαί. Ναηι ίη ίβΠβ απιαΓίΙυάί* 
« ηίδ βΐ οοΐΐαΐίοηβ ίηίςιιίΐαΐίβ τίάβο Ιβ 6886. Εβ- σβέντ•; •:ύ/. ([σαν λχοόντες ίΐνεΰμα άγ•.ον, Οίάτομή 
ϊχβιν χάρισμα τοιοΟτον έπκιδή οδτος, ώ< Ιφημι>, 
εις των Ιτττ» ή ν. Ούτοι γβρ δυνάμβις μ^ν (λιβον 
πο'.ίϊν σημεΤα, ούχΙ δΐ και Πνιΰμα διδόνχι ϊτΐροις• 
τούτο γάρ ήν το των αποστόλων έξα(ρετον. Άλλω; 
τε δε ού κατήγαγε τδ Πνεύμα ό Φίλιππος έπ• το•»ί 
υπ* αύτου βαπτισΟέντας, -ζτοι τιμών τους άποστ<$λους, 
Ού γαρ ώς ευτελής και ανάξιος (6π6τ< καί αύτο; 
άνεγράφη σημεία πεττοιηκώς έν ιάσεσι ν^σων, χα: 
έκβολαΐς δα*. μόνων), άλλ' 6τι ούχ ηυξατο τούτο αυτοί; 
6πάρξαι, ώς άκμήν μή ούσιν έπιτηδείοις προ; τή» 
του Πνεύματος ύττοδοχήν, οπότε και 6 Σ*μων βαιττι- 
σ9ε!ς 6π* αύτοΰ, άκμήν τα της σαρκός φρονών ζη: 
τους αποστόλους δια χρημάτων δόσεως λαβείν έξοο- 
σίαν, φ εάν έθίλη δια της των χειρών έπιθίσζης 
δούναι Πνεύμα άγιον. <τ θεασάμενοί δΐ ό Σ(μων, (τι διά ττς επιθέσεως 
« των χειρών τών αποστόλων δ{δοται το Πνεύμα τ) 
« ίίγιον, προτιΐνεγκεν αύτοΊ; χ^τ^ματα, λέγων Δότι 
« κάμοι 'τήν έζουσίαν τα^την, Ινα φ εάν έπιθώ τάς 
« χεΤρας, λαμβάντ^ ϋνευμα £γιον. » 

Ό μιαρος ο^ίτο; Σ(μων, ού πίστεως €νεχεν π^οι- 
φέρων τα χριζ ματα. Ιΐτει τοΰτο γενέσθ^'- βΐϋτ<ρ, άλλ' 
ώττε πορισμον αύτψ χρημάτων και ά^ορμήν γε- 
νέσθαι τοΰτο Προσήλθε γαρ ώστε« δεξάμενός τοιαύ• 
την χάριν, πλουτήσαι δια τών σημείων, χατά πρώην 
φαντασιαν ενεργών δια τών δαιμόνων, ί^τοι πειρά• 
ζων τους αποστόλους τούτο Ιποίει, βουλ<$μενος χατ- 
ηγ9ρ'!αν περιβαλεΤν. Λιό καί άκούεΐ' « Ούχ (στι σοι 
μερις εν τψ λόγφ τούτφ* ή γάρ καρδία σου ούχ εστ'.ν 
εύΒιια ενώπιον του Θεού. Μετανόησον ούν, κ: &ρΛ 
άφεθήσεταί σοι το αμάρτημα. » Προήδει γαρ αύτον 6 
Πέτρος μή προς μετάνοιαν επιστρέφοντα. Δια τοϋτό 
φησιν, « ΕΙ άφεθήσετζί σοι. » Το γάρ, « ΔειζΟητε 
ύμεις, » ού μετανο'ας κα'. επιστροφής, άλλα μόνον 
άφοσιώσεως ένεκα Ιφη* έπει, πού τα δάκρυα χα: 
ή έξομολόγησις ; Τούτο δε δεικνύντος έστιν ώ; 
δυσκατόρθωτον το πρα-^μα, καΐ πολλής δεόμινοιν 
μετανοίας, τοΤς εΙς α. το το ΟεΤον έζαμαρτάνουση, 
εΙς ίί και Σίμων έξτ^μα.^τεν, &ρ^Όρί(.Μ υπακούειν εΐ; 
τάς ενεργείας το Πνεΰμα το &γιον ήγησάμβνος. ΚΕΦΑΛ. ΙΑ\ 

\)τι ούκ αργυρίου ουδέ ύποκριταις, άλλ& άγίοις 
διά πίστεως ή μετοχή τού άγιου Πνεύματος 
δίδοται- έν φ τα περΓ ύποχρίσεως χαΐ έπικλή• 
ξεως Σίμωνος. 

« Πέτρος δέ ε?πε πρ6ς αυτόν Το αργύρια σου συν 
Μ σοι εΤη εΙς άπώλειαν, δτι τήν δωρεάν τού β«ού ενό- 
ν μισας διά χρημάτων κτάσθαι. Ούκ Ιστι σοι μερις 
(ί ουδέ κλήρος έν τφ λόγφ τούτφ* ή γάρ τυχρ^ΐΛ σου 
α ούκ εστίν εύθεΧα ενώπιον τού θεού Μετβίνόησον 
« ούν άπ^ τής κακίας σου ταύτης ; καΐ δει{θητι του 
"θεού, εΐ ίίρα άφεθήσεταί σοι ή έπίνοια τής χαρδίας 
« σου. Ι^Ις γάρ χολήν πικρίας, και σύνδεσμον άδιχίας •> ΑοΙ. Τ1ΙΙ, II, η. 161 αΟΜΜΕιΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙΌΚϋΜ. 462 ; *< όρώ σε δντβ. Άποχρ•.θι•ς <δβ 6 Σ(μων, .»Τπε• Δ$ή- Α « βροηάβηβ ααΐβιη 8ίιηοη άίχΐΐ : ΟγλΙθ το» ρΓο ιηβ • βτ,χε υμεΤς υπ^ρ εμοΰ προς τον Κύριον, δπως μη- 
. « 8εν έπέλΟ^ έπ Ιμδ, ων είρν^χτε. 01 μίν ουν δια- 
« μαρτυράμ.νοι και λαλ/,σιντε,• τον λ<5γον του Κυρίου, 
« Οπίστ,:εψαν ε'ς Ίερο^σ^λήμ, πολλάς τε κώμας των 
« Σαμαρειτών εύηγγελίσαντο. • 

« Το άργύρΐ(5ν σου συν σοι. >» Ουκ εση ταϋτβ άρω- 
μένου, άλλα παιδεύοντος, ώς βν τις ε^ποι- Το άργύ- 
ριόν σου συναπόλοιτ6 σοι μετά της προαιρέσεως. Ού 
κολάζει δε νυν τον Σίμωνα 6 ΙΙέτρος καθχ καΐ πρώτ,ν 
τον Άνανίον. Ινα δείξ^ δ'τι ουκ ανάγκης ή πίστις, 
άλλ' ινα καΐ τά της μετανοίας ε'σαγάγ^. ΆρκεΤ >(αρ 
πρδς δ'.όρΠωσιν το έλέγξαι, και τά έν ττ, καρδί^ εΐ. 
πεϊν. καΐ το, εκείνον δμολογήσαι, δ'τι Ιάλω. Τό γαρ 
ειπείν, Δε^ίθητε ύμεΤς ύπίρ έμοΰ, τουτ6 έστιν δμο- 
λογοΰντος, »!και μή άπδ δρΟη« χ*ι σ<ροδρβς διαθέσεως β β83βΙ. 81 δίςαίάβιη (ϋοβΓθ,ΟπαΙβ νο3 ρΓΟ ηιβ,οοα- « αραά ΟοΩΐίηαπι. ηβ ςαίά νβηίαΐ ίη ιηβ ΙιοΓαπι, 
« ςϋω άίχίδΐίβ. ΕΐΐΙΙί ςυίάθΐη ΙββΙίΓιοαΙί αο ΙοεαΙί 
« ν6Γΐ)αηι Οβι, ΓβνβΓδί δΐιηΐ ^βΓβ5ο1γIηαIη, ιηυ11ί8- 
« ςυρ νίοίβ δαηα&πΙαηοΓυιη ρΓ«(1ίεαΙ)&αΙ Εναη^β- 
«< Ιίυιη. » 

(« Ρβοαηία Ιπα (βεαοι. » Νοη δυηΐ Ιιφο βζδβοΓ&η• 
1ΐ8. 5β(1 οοΓΓίρίβηΙίδ, νβΐϋΐί 51 ςυίδ άίεαΐ : Ρβευηία 
Ιαα δίιηαΐ 1ί5ί ρβΓβαΙ οαιη 1ιυ]υ3ηιοάί νοίαηΐίΐΐβ. 
Νοη ραηίίαυίβπι ηυηο δίηιοηβπι ΡβίΓϋδ ςυβηααά- 
πιοάυηι ρπυδ Αηαηίαπι.υΙ οδίβηάαΐ Οιΐβπι ηοη βδδβ 
ηβο65δίΙ&Ιίδ βίνβ οοαείίοηίδ : δβά τιΐ α(1 βα ροΐίυδ 
ίηάαεαΐ ςιΐ89 ροεηίίβηΐί» βυηΐ. Αά οοΓΓβεΙίοηβπι 
βηίΐΏ δαΓΩοίΙαΓ^υίδδβ, βΐ βα ςυ» ίη οοΓοΙβ βΓαηΙ 
(Ιίχίδδβ αο ΐΐΐυπι οοηΓβδ8απΐ6δδ6ς«ιοά <1βρΓ6ΐΐ6ηδα8 έλέγετο• 

ΚΕΦΑΛ. ΙΒ . 

•Οτι τοις άγαθοΤς και πιστοΤς εύοδοΤ την ^ σωτη- 

ρ'αν 6 βεδς, δζλον έκ τιίς κατά τον εύνουχον 

ύποιιέσεως. 

« Άγγελος δΐ Κυρίου έλάλησε πρ^ς Φίλ'.ππον, 
« λέγων 'Αν^στηΟι, Χβί πορεύου κατά μεσημβρίον 
« έπΙ την όδον την καταβαίνουσαν άπδ Ιερουσαλήμ 
« εις Γάζαν, αύτη έστιν ίρημος. Και άναστάς έπο 
« ρεύθη. Και ιδού άνήρ Αίθίί'ψ. ευνούχος, δυνάστης 
« Κανδάκης της βασιλίσσης Αΐθΐ'5πων, δ'ς ήν έπι 
« πάσης της Γάζης αύττ.ς, έληλύΟει προσκυντίσων 
« ε'ς Ιερουσαλήμ• ^ν τε υποστρέβων και καθι5 μένος 
« έπΙ του άρματος αύτου, και άνεγίνωσκε τον προ- 
« φήτην ΉσαΙσν. ΚΤπε δΐ τδ ΙΙνεϋμα τψ Φιλίππψ• ^ 
« ΙΙρ<^σελθε και κολλι^Βητι τψ αρματι τούτψ. Ηροσ- 
« δραμών δε ό Φίλιττπο; Ι;κουσεν αύτου δίναγινώσκον- 
• τος τον προβήτην Ήσα^αν, και είπεν Άρά γε γι• 
κ νώσκεις 21 άναγινώσκεις ; Ό δΐ ε!πε, Ηώς γαρ αν 
κ δυναίμην, έάν μι] τις όδηγήστ) με ; Ηαρεκάλεσέ τε 
κ τον Φίλιππον άναβάντα καΟίσαι συν αύτψ. Ή δΐ 
« περ-.οχή τϊ5ς Γραφής ήν άνεγίνωσκεν, ήν αυτή » 

Διά τΐ μη τψ ευνούχφ φαίνεται ό 5γγελος καΐ 
άγει αύτδν προς ΦίλιπτΛν ; Ότι Γσω; ουκ αν έπεί- 
σΟη, άλλ' έξεπλάγη μάλλον. Ού γάρ ήν ώς δ Κορ- 
νήλιος ούτος. • Κατά μετημβρίαν. » Ουκ αν άπδ 
Ιεροσολύμων προς μεσημ6ρ(αν άπ^ει, αλλά πρδς 
• £ρκτον* άπδ δΐ Σαμαρείας, ένθα Φίλιππος δ των 
. έιττά διέτριβε κα^ έδίδασκε τ6τε, πρδς μεσημβρίαν ΟίβηΙίδ 68(: ςα&ηςυαπι Ιιοο ηοη α γθοΙο νβΐιβπιβη- 

ϋςαβ αίΤβοΙα άίοβΓβΙαΓ. 

ΟΑΡϋΤ XI ί. 

Οηοά ΒαπΓΐοτηιη α/; {ίάίΐχχιηι οοπιτηηηί $αΙηίί ββΐί$ 
ρτοχρβτητη /η&ιχα( Βΐιοαε^ίϋίηι^ αηηιρίο ανρηηιβηίο 
βχ Λί5, ςιοΒ οϊτοα βηηνοΗηηι οοηϋρβνηηί. 

• νΐϋ, 26-32. ΑηββΙαβ βαΐβπι Οοπιίηί ΙοουΙυδ βδΐ 

« βά Ρΐιίΐίρρυπι, άίο^ηβ : δυπι^β βΐ ναάβ ιηβπάίβαι 

« νβΓδυδ, αά νίαηι ςυ» άβδοβηάίΐ αύ ΙβΓαδίΐΙβηι &ά 

« 6αζαπι.1ι;ρο 6δΙ(1β5βΓΐα 8υΓςρη$ςα6 ρΓοΓβεΙαβ βδΐ. 

« Ει βοοβ νίΓ ΛίΙΙιίορδ.βηηυοΙιαδ, ρπρΓβοΙαδϋαηίΙα- 

« οβδ Γβ^ΐη® ^ειι1^ορυπ1,ςυ^ρΓα3^Γαιαη^νβΓδ6β^&ζ^θ 

« ίρδίυδ, νβηβΓαΙ ΕάοΓ&Ιαπίδ ^6ΓΟδο1γη1α : βίΓβνβΓ- 

« ΙβΙ)αΙυΓ δβάβηδ δυρβΓ οαηυηα δυυηι Ιβ^βύαίςυβ 

« Ιδ&ίαπι ρΓθρΙΐ6ΐαηι.0ίχίΙαυΙβπ)8ρίΓίΙυδ Ρΐιίΐίρρο: 

Μ Αοοβ(ΐ6 βΙ&(1]υηββΓ6 Ιιαίο ουΓΓυί. Ουπιςυβ αοουΓ- 

« πδδβΐ Ρΐιίϋρραδ, &υ(1ίνίΙ βυπι Ιβ^βηΙβηι Ιδαίαπι 

• ρΓθρΙΐ6ΐ&αι, 6ΐ άίχίΐ : ΙηΙβΠί^ίδηβ ςα» Ιβ^ίδ ? ΑΙ 
« ίΙΙβ αίΐ : Οαίηαπι θηίπι ροδδίπι ηίδί ςαίδρίαπι τη β 
«πιαηα(1υχ6π1? ΗοςατίΙςαβ ΡΙιίΠρριιπι, ιιΐ αδοβη- 
(« άβΓβί αο δβάβΓβΙ δβουπι. ΑΓ^υπιβηΙαπι νβΓΟ δοη- 

• ρΙαΓβθ, ςααπι ΐ6^6ΐ)8ΐ βΓ&Ι Ιιοο. » 

Οηααι οΐ) ο&υδαπι βηηυοίιο ηοη αρρ&ΓβΙ αη^βίαβ 
ίρδυπιςυβ άυοΗ αά ΡΙιίΗρρυπι ? Ουοηίαπι ίοΓίαδδίβ 
ηοη €Γ6άί(1ΐδδ6ΐ, δβά πιοςίδ ρβΓίθΓπΙαδ Γυίδ^βί• 
Νβςυβ 6η!ηι βΓαΙ ςααΐίδ Οοπιβίίυδ. <« Μβπάίβαι 
νβΓδαδ. » Νοη α ΙβΓΟδοΙγπιίδ αά πιβπιΐίβπι Ιθηάβ- 
1)&1,δβ(1 αά 36ρΐ6ηΙηοη6πι : α δαπιαπία νβΓΟ, ίη ςηα 
ΡΙιΠίρρυδ αηυβ βχ δβρίβπι ν6ΓδαΙ)αΙηΓ Ιυηο βΐ άοοβ- έστιν ή δδ6ς. Το δ^, « Αύτη έστιν Ι^ημος, » εΤπεν, ]) 1)αΙ, νία βΓΕί ηιβπάίβπι νβΓδαδ ΟίχίΙ αηΐβπι,• ΗβΒΟ ώστε μή «ροβηθήναι την των Ιουδαίων έπιστασίαν. 
Γυναίκες δε ήρχον εκείνης της Αιθιοπίας, ων και ή 
Κανδάκη κατά διαδοχήν μία, ^ς δ ευνούχος ύπηοχ» 
ταμίας των βασιλικών θησαυρών. Ίστέον δλ δ'τι 
Κανδάκην Α'θ^οιης πασαν την του βασιλέως μητ^ρα 
καλούσιν, επειδή πατέρα Αίθίοπε" ουκ άναφέρουσιν, 
αλλ* ώς Οντας υΙούς ηλίου παραδιδόασιν* Ικάττου δΐ 
τήν μητέρα καλούσι Κανδάκην. 

Μ Ός πρόβατον έπι σ(ραγτ,ν Ιίγθη, και ώς άμνδς 
€ έναντΓον του κείροντος αύτδν 2[φωνος, οΰτως ούκ 
• ήνοίγκι τδ στ^μα αυτού. Έν τ^ ταπεινώσει αύτον βδΐ άβδβΓία, Μ α( ηοη πιβΙυβΓβΙ ΙαάοΐΟΓυιη ρηηοί- 
ραιυπ1.Μυ1^6Γ6δααιβη189^^ηρ6^α1)αηι^11^^ειι1^ορ^ο, 
((υαΓυπι τιηα ρβΓ βαοοβδδίοηβπι βΓαΙ ΟαηάαοΦ : 
ουίαδ βηηαοΐιυ.* ρΓΟΒβΓαΙ οοηοΐατί ΐΗβδαυΓΟΓϋΐη 
Γβ^ίοΓαηι.δοίβηάυπι αυΐβπι ςυοά ^ΕΐΙιίορβδοπιηθπι 
Γβ^ίδ ηιαίΓΑΠι Οαηάαοβη αρρβΠαηΙ : δίςαίάβπι 
^ειι1^ορ63 Γβ^πι ραΐΐ'βπι ηοη ΓβΓβπυηΙ, δβά ϋ1θ8 
Ιαηςυαπι νβΓΟδ βοΐίδ ΩΠοδ ΙπαάαηΙ: ηη^ϋδ^υ^υδ(Iυθ 
αυΐβπι πιαίΓβπι Οαηάαεβη αρρβίΐαηΐ. 

• ΥΙΙ1.32 36.Ταηςυαπ) ονίδ αά οοοίδίοηβπι άαοΐυδ 
κ 6δΙ, 6ΐ δίοαΐ α^ηδ οοΓαηι ΙοηάβηΙβ 36 ηιαίυδ, βίο 
« ηοη αρβπιϋο» βιιαιη. Ιη ΙιαπιίΙίΙαΙβ ίρβίαδ ^ηά^^^ 1€3 ΟΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΚΙΟΟΜ ΕΡίδΟΟΡΙ 164 « βίη9 $^ιΙ)1αΙϋΐη βδί.ββηβΓ&Ηοηβτη αϋΐβιη β]η3φΐί9 
« θηαΓΓ8ΐ>ίΙ? Οϋοηίαιη βΙβναΙϋΓ α Ιβιτα τίΐα β]α8. 
« ΗβδροηάθΠδ αυΙβίΏ βηηυεΙιυβΡΙιίΙίρροάίχίΙ: ΟΙ)- 
« 860ΓΟ (16 ςυο (ΙίοίΙ Ιιοο ρΓορΙΐ6ΐα,(ΐ6 5βίρ50,αη άβ 
« ίΐΐίο ςυορίαιη ? Αρβπβηδ ΑυΙβπι ΡΙιίϋρρυδ 09 
« δυιιιη,εϋηοίρίβηδ αϊ) [ιαο δεπρΙιίΓα. &ηηαη1ί&νϋ 
« Πϋ ΐ68αιη. Ουιηςαβ ίΓβηΙ ρβΓ νίαιη, νβηβηιηΐ &(Ι 
« ςυαηκίαιη αςυαιη, βΐ αϋ εηηιιείιαβ. » 

Ηίηο 5ίμιιίί1ο&ΙαΓ ΒρόηΙαηβα ΟΙιηδΙί νοίαηίαβ ία 
α^ςΓ6(1ίβη(ϋ8 Ιιίδ ςυο) οΓάίη&Ια βρ&ηΐ. δίοιιΐ βηίηι 
ονίδ, ςυα3 αά νίοΐίιηαπι (ΙυείΙΟΓ, νβΐ α$ηη3 οοΓ&ιη 
ΙοηάβηΙβ 86 (ςαί αυΐβιη ηηΙΙα αβοββδίΐαΐβ οοςίΙαΓ, 
ιΐ6ς[υβ ύαΐαηάί ΙιαΙ)6ΐ οεεαδίοηβιη), ίΐα οαιη δροηΐβ 
ραΙβΓΟίυΓ, 1αε6ΐ)α(. Οαοά αυΐβιη ββςιιίΙϋΓ, « Ιη 
Ιιυιηίΐίΐαΐβ ίρδίυδ ]υ(1ΐ€ίαιη 6]υδ δυ1)ΐ2ΐ1ηιη βδΐ, » 
δίςηίΟεαΙ ίηίςυπΓη ]υ(1ίοίαιη ία ίρδυιη ίηάυείϋΐη 
οεεαίΐαΐίΐ νβπίαΐβ. ΗυΓδαηι ίηΓβΓβηδ, « ΟβηβΓα- 
Ιίοηβιπ β]υδ ςυίδ θηαΓΓα1)ίΙ? « οδίβηάίΐ ίρδυιη άγ«- 
ν£αλ<5νητον βδδβ, ηβπιρβ ςιιοίΐ οπ^^ο ρβηβπδ ίρδίαδ 
άαπ ηοη ροδδίΐ §ί(]υίά6Πΐ ίρδβ βΐ άγενεαΛ({γητος 
6ΓαΙ Ιαηςυαιη ϋβαδ, βΐ ιΐβδεηρίυδ αο ίη οβπδυιη 
Γβίαΐϋδ Ιαηοιααιη ^υxι& ε&Γπβιη ^βηβΓ&Ιιΐδ. δίνβ : 
ςΙοπηπι,οιυαΒ ροδΙ ΓβδίίΓΓβεΙίυηβιη ίρδί αεεβδδβΓ&Ι, 
αε ^βηβΓΟδαιη ίρδίαδ άί^ηίΐαΐβπι. ς υαιη βζρβηβηΐία 
ΓβΓϋΐη 0Γ(1ίη&Ιαηιιη πιαηίίβδίανίΐ, ςυίδ ίάοηβαδ 
θΓΪΙ,υΙ δβπηοηβ 6άίδδ6ΓαΙ?εαιη ίρδβ ςυίάβιη ιηοΓϋ 
δα1)^6^^υδ ΓυβΓίΙ, υιιίνβΓδί νβΓοαά ίηεοΓΓυρΙίοηβιη 
3ΓαΙίαρ]υδ νίνίΩεαΙί δίηΐ Ωάβςυβ ΓβάβαιρΙΐ. Οβίηάβ 
αίΐ, • Ουοηίαηι βΙβναΙυΓ άβ ΙθΓΓα νίΐα 6]ιΐδ• » Ηοο 
6δΙαΙΙο:ΐΐΙαΓ αε δυΙ)1ίιηίθΓ οδΐ Ιιίδ, ςοΦ ίη ΙβΓΓα 
δυηΐ νίΐα β]αδ, ί(1 6δΙ εοηνθΓδαΙίο. ΕΙβναΙτίΓ αυίβηι 
βΐ αϋο Γηο(1ο,αε δαρβπ οπιηβδ βδίνίΐβ, 6]ιΐδ, Ιιοεβδί 
δΐιύδΙαηΙία ϋηί^οηίΐί, ευοι δβραΓαΗιη α εαΓηβ ίηΐβΐ- 
ΙίμίΙαΓ §3 ηοηάαηαοιαβ αά ηοδ αεο.βάβηδ.Οαπιβηίιη 
αά ιηοΓίβιη δροηίαηββ (ΙβδεβηάβπΙ,βΙβναΙαβδΙαΙβΓΓα 
νίΐα, δϋϋΐίαιίδςαβ βίΤβεΙ& βδΐ, αε δυρβΓ^Γβδδα βδ( 
εοΒίοδ '^. ςυία τβχ ςΙοπΦβΓαΙ,βΙ ν^(α6^ι1δηαιυΓ&1^δ, 
Οοπιίηοδςυβ τίτίαίαπι : ςααηςααπι ρπορΙβΓ άίδρβη- 
δαίίοηεπι είΓεα ποδ αε δροηίαηβαιη βχίηαηίΐίοηβπι, 
ίη ραδδίοηβ εοηΐυαιβίίαηι βΐ ίςηοπιίηίαπι δοδίίηαβ- 
ηΐ, άαηΐβ Ιιοε θί πιβπίο εαΓηβ ςυ» ρβΓδοηαΙιΙβΓ 
αε ίηδ6ραΓ<ιΙ)ί1ίΙβΓ βί αηίΐα 6Γα(, είΓεα ςυαπι αΓΩί- 
εΐίο βίβχίηάβ εοηΐυηιβίία εοηΙί§ίΙ: ααάβηδςαίάβπι 
αάνβΓδαδ Οβυηι ίηεαΓηαΙυπι, ηοη Ιαπιβη ροίβηδ 
ίηιραδδί1)ίΐ6πι αΙΙίη^βΓβ, ίά βηίπι ίπιροδδίύίΐβ βΓαΙ. 
Ηυηε ίςίΙυΓ βδδβ Ιβδαιη, βΐ Ιιαηε ίη βο εοπιρίβίαπι 
6586 δερίρίαραπι Ρΐιίΐίρρηδ βηηηείιο (ΙβηηηΙίαΙιεαί 
βΐΐαπ) οΙ)β<1ίβηδ, δίαΐίηκ^υβ 1)αρ1ίζα1υδ. ηιίδδηδ βδΐ 
αά Γθ^ίοηβπι >£ΐΙιίορί£Β, ρΓΦ<1ίεαΙηΓυ3 Ιιοε ςυοά 
ίρδβ εΓ6<1ί(1βΓαΙ : Οβυπι ςιιίάβπι υηυπι βδδβ ρβΓ 
ρΓορ1ιβΙα8 ρΓΟϊάίεαΙηπ], Ιιυίυδ αυΐβπι ΡίΙίαηι ^αη1 
δβευηϋαπιΐιππιαηίΐαΐβπι αάνβηίδ^β αε ίαείαπι βδδβ, 
βΐ ηΐ ονβπι αά οεείδίοηβηι άαείυηι βδδβ, βΐ εβΙβΓα 
ςποϊουηςυβ άίεαηΐ άβ ίρδο ρΓορΙιβΙ®. ΕΙ Ιιίε εοαι 
χηαηυδ β]υδ ϋοο ^, » 

« VIII, 36 40. Εεεβ αςυα, ςυίά ρΓθ1ιϋ)6ΐ ςαο Α « ή χρίεις αύτου ^ρ6η. Τήν ^ γτ«^ «ύτου ^ 
« διηγτζσιτχι ; "ϋτι αίρεται από της γη« ή ζωή αύ- 
« του. 'ΛίΓοχρ.θεις δΐ ό ευνούχος τψ Φιλίππφ, ε!«Γ 
• Δέομαί σου, περί τίνος ό προφήτης λέγ«ι τούτο ; 
« περί Ιαυτου, ή περί έτερου τινίς ; Άνοίξας Γε 6 
ν Φίλιππος το στόμα αύτου, χαΐ άρξχμενος άπο τξ; 
«Γρα<ρϊίς ταύτης, εύηγγελίσατο αύτφ τον Ίησοϋ»^ 
« Ώς δΐ έτΓορεύοντο χατά τήν όδδν, ήλθον ΙκΙ τι δ^ρ^ 
■ χα( οησιν 6 ευνούχος. » 

Εντεύθεν το έχούσιον του Σωτήρος έν τξ ι^κίρ^ τ» 
οιχονομουμένιυν σημαίνεται. Ός γαρ ιτρόβατον αρ- 
μενον εΙς Ουσ!αν, Ιξ άμνο; εναντίου του χβίροντος αύτ^ 
(άνάγχ^ δ^ δαμαζ<5μενος ούδ^ βληχάσβαι το ένδόσιμοι 
^Χδΐ), οδτως έχων έν τψ πάσχειν ^ιώκα. Το ^ 
« 'Κν τζ ταπεινώσει αύτου ή χρίσις αύτου ίϊρβη, • 

β δηλοϊ τήν παράνομον χ,^ίσιν έπ' αύτψ γινομένην, τη; 
αληθείας χρυδείτης. Τδ δέ, « Τήν γενεάν αύτου τί; 
διηγήσεται ; » έπεν-γχών, δείχνυσιν αύχον άγεηι• 
λ(5γητον.Ήν μέν γλρ αυτός χαί άγενεαλ($γητος ύς 
θεός, χαί χατά σάρχα γεννώμενος ώς άπογρα^ 
μένος. "Ητοι τήν μετά τήν άνάττασιν γενομεντ,ν 
δίξαν, χα• τήν ευγενή αύτου άξίβν, ήν ή των οιχ». 
νο.αηθίντων υπέδειξε πιιρα, τίς ίτυαι Ιχανός λ')γφ 
φρά7αι ; ούτού μέν θ^νάτψ υποβαλλομένου, πχντνν 
δέ εΙς άφΟαρσίαν χάριτι αυτού ζωοποιού μίναιν, χιΐ 
πίστει λυτρουμένων. Είτα φησιν. « "Οτι αίρεται ίιί 
τής γης ή ζωή αύτοΰ, » τουτέστιν έπαίρκτα•,, «β! 
υψηλότερα των έπι γης έστιν ή ζωή αύτου, τουτέηπ 
ή πολιτεία. ΑΓ,οεται δέ χαι έτέρως. χαί 6π1ρ πάντί; 
έστ•.ν ή ζωή αυτού, τουτε'στιν ή υπαρζις του Μο^ο- 

Ρ γένους, δταν εξω νοείται σσρχδς, χαι ου πω καβ' ήμί; 
γενόμενος. Αύτοΰ γαρ εΙς θάνατον έχουα(ως χιτι- 
δεδηκότος, Ι-ρΟη άπο τής γης ή ζωή χα! μετιωρί• 
σθη, χα: ύπερανέδη τους ουρανούς, 5τι βασιλι^' 
ύπήρΧε της δόξης, χαι ή αυτού ζωή χατά φύσιν, «χΙ 
Κύριος των δυνάμεων εΐ χαι διά τήν ιτβρί ή|ΐ2? 
οίχονομίαν χαι τήν έχούσιον χενωτιν, της χατά τί 
πάθος έπί γης άτιμ'ας χαί άδοξίας ήνέσχετο, τοΛ» 
διδούσης ευλόγως αύτψ της χαθ' ύτΓ^στχνιν βύτ• 
χαι άδιαιρίτως ηνωμένης σαρχος, περί -ξν τδ «άβος, 
χαι ή εντεύθεν ατιμία συνέδαινε* χατα^ Θεού (ΐΐι 
τολμωμένη τού σεσαρχωμένου, ψαύσαι $λ μή δτη- 
μένη τού απαθούς, δ'περ άμι[χανον. Τούτον τοε«ι 
είναι τον 'Ιησούν, χαι πεπληρώσθαι Ιν αύτφ τήί 
Γραςρήν ό Φίλιππος ταύτη ν τψ εύνούγφ κύαγγώί• 
ζεται• ψ χαι πεισθ^'ς, χαι παραυτίχα βαπτιβ^ 

Ο έπέμφθη ε^« τα χλίματα της Αίθιοπίας^ ΧηΡ'>ξ«* 
τούΟ* δ'περ αύτδς έπίστευσε, θεύν μίν Ινα 2ιά τ«» 
προφητών χεχηρυγμένον, τούτου δέ τον Τΐδν τν 
χατά ανθρωπον -ξδη πεποιήσθαι παρουσίαν, χ^Ι ύ( 
πρόδατον έπί σφαγή ν ήγΟαι, χαί τά λοιπά ζη. •^ 
προφήται λέγουσι περί αυτού. Καί ενταύθα «ιπλ^• 
ρωτά ι ή λέγουσα προφητεία, « Αΐθιοπ(α κροφθόη 
χεΤρα αυτής τψ θεψ. » 

ρΐβία βδΐ ρΓορΙιβΙία, ςα® αίΐ : « ^ΕΙΙιίορίΑ ρηβτβηίβΙ 

(( Ιδού ύδωρ, τ( χωλύει με βαπτισθήναι ; ΕΓ» Α "Ρβαΐ. τιιι, 3. •• Ριαί. ιχτιτ, 31. 165 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡ08Τ0ΙΧ)ΒϋΜ. 466 6 Φίλιππος* ΕΙ πίστ&ύεις έζ 6λη< ττ,ζ χβρδίας, &£- Α « ιηίηιΐδ 1)&ρΙίζ6Γ?0ίχίΙααΐ6ΐη Ρ1ιί1ίρρΐΐ3 :8ίθΓβ(1ί8 εστίν. Αποκριθείς δε εΤπε Πιστεύω τον Τΐον του 
θεού ε\αι τον Μτ^σουν Χιιστόν χαι έκέλευσε στίναι 
το α: μα. ΚαΙ κατέβηκαν σμ<ρ<5τεροι εις το ύδωρ, 
6' τε Φίλιππος και ό ευνούχος, καΐ έβάπτισεν 
βύτόν » 

Έπισταστέον ώς πολλή ή σπουδή ύπξρχε τελείως 
Χριστ•.ον(ζουσι περί τ^ αιοθητον βάπτισμα. Διττού 
γαρ οντος του διδομένου, ότε μεν δι' ύδατος, 6τΙ δ. 
έν Ιΐνεύματι άγίψ καΐ πυρι, ου δια τήν υπεροχήν 
του έν Πνεύματι βαπτίσματος, κατε^ρ(5νουν του 
σωμχτικωτέρου. Συμβάλλεται γαρ καΐ τούτο εΙς 
σωτηρίαν καΐ τήν άνάστασιν το3 σώματος. 

« "Οτε δι άνέβησαν έκ του ύδατος, Πνεύμα Κυρίου κ 6Χ ΙοΙο €0Γ<1β, ϋοβί. Ηβδροηάβιΐδ αυΐβιη, αίΐ : 
« Ορβάο Ρϋίηιη Οβί 6556 ^65αIη ( ΙιπδΙυιη : 3υ5&ΐ1ςα6 
«ι &ί5ΐί ουΓΓΠΐη. Αο (Ιβί^οβάβΓαηΙ απι1)ο ίιι αςυ&ιη» 
« ΡΙιίϋρραδ δίιηιιΐ βΐ βαηιιοΐιαδ, βΐ 1}αρ(ίιανί1 
• βυιη. • 

ΑαίιηαάνβΓίβηάαιη ββΐιαυίΐτιιη Γυίδδβδίαάίυιηΐιίδ 
ςυί ρβρΓβοΙβ 01ιπ5ΐί&ηί β6ΐ)αηΙ, οϊτοά. δεπδίύίΐβ 
1)αρΙί5ΐηα. 6υιη βηίιη (ΙαρϋοίΙβΓ (ΙαΓβΙαΓ, ηβιηρβ 
ρβΓ αςααιη, βΐ ίη 8ρίπ1υ δαηείο &ο ίμυί : ρΓορΙοΓ 
βχορίίβηΐίαιη ]}αρ1ί5ΐηα1ί8 ςαοά θγεΙ ίη δρίπία. υοη 
ά63ρίοί6ΐ)αηΙ ίΠιι<1 ςυοά πια^ίδ οορροΓαΙβ 6Γ&1. 
ΟοηΓβΓΐ βηιιη βΐ Ιιοο αά 5&1αΐ6ΐη αο ΓβδυΓΓβοΙίοηβιη 
οοΓροήβ. 

« VIII, 39, 40. Ουιη αυΐυΐη αδοβηάίδΒβηΙ εχ &ςα&. « ηρπασε τον Φίλιππον, καΐ ουκ εΤδεν αύτον ούκ |^ α δρίρϋαδ Όοιηίηί Γ&ρυίΐ ΡΙιίΙίρρυπι : ηβο αηιρίίυβ 
« ετι ό ευνούχος. Έπορεύετο γαρ τήν όδον αυτού « νίάίΐ ►χος 

« χαίρων. Φίλιππος δε ευρέθη εΙς Άζωτον. Και 
« δ.ε57<5μ8νος εύηγγελ'ζετο τας π-ίλεις πάσας έως 
« τ.ύ έλΟεΤν αύτον ε^ς Καισάρειαν. » 

Συμοερ4ντως τον Φίλιππον •ζρπασε τ6 Πνεύμα, 
έπε•, ής'ωτιν αν κα: συμπαρελθεΤν αύτψ 6 ευνούχος. 
Και έλύπησεν αν έκεϊνος άνανεύσας καΐ άρνησά- 
μενος, ούπω καιρού δντος. ΚαΙ αύτος ό Φίλιππος 
μέγα έκέρδανεν, όπερ ήκουε περί Ίεζεχιήλ και 
Άβδακούμ και έπ' αύτψ γεν(5μενον Ιδών. Δείκνυται 
δΐ πολλήν 6δ6ν άπελθών, εΊγε έν Άζώτφ ευρέθη. 
ΈκεΤ γαρ αύτον εστησεν, Ινθα λοιπόν καΐ εύαγγαλί- 
σασΟαι αύτον Ιοει, και εΙς Καισάρειαν εντεύθεν ττ,ν 
ένεγχούσαν άπελθεΐν. 

ΚΕΦΑΛ ΙΓ. βυιη βαηυείιαδ. 1]}αΙ βηίιη ρβΓ νίαπι δηαηι 
• ^ααάβηδ. Ρΐιίΐίρρυδ νβΓο ΓΡρβιΊαδ ββΐ ΑζοΙί : βΐ 
« ρβΓίΓαηδίβηδ 6ν£ΐη@;6ΐίζα1)αΙ οίνίΐαΙί])ΐΐ5 ουηοΐίβ^ 
« (Ιοηβο νβηΐΓβΙ €£Β5αΓβ&πι. » 

84 υΐίΙίΙβΓ δρίπίοδ ταρυίΐ ΡΙιίϋρριιαι, ςιιοηίαιη 
τοίαίδδβΐ 5αη6 βΐ βαηαοΐιυδ οοηςΓβάί, εΐ ϋΐβ αϊ)- 
ηυβύδ αο άβηβ^αηβ, ευηι ηοηάαιη Ιβιηρυδ βδδβΐ, 
Ιρβυαι αϋςαβ οοηΐΓίδΙαΒ^βΙ. Ιρββ ςαοςυβ Ρΐιϋίρρυβ 
ρίαποιααι Ιαεπ (βοίΐ, νίάβηβ ίη ίρβο οοηιρίβίαπι 
ςιιοά &ραά Εζεοΐιίβΐ βΐ Η&1)&οηο αηάίεΓαΙ. ΟδΙεη- 
άίΙιΐΓ ςηοςυβ Ιοηςυαι ίΐετ άίμΓ655ΐΐ9, δί ΑζοΙί ΓβρεΓ- 
1α3 β5ΐ.11)ί εηίπα βαπι βίαΐαίΐ υ1)ίάβίηο6ρ8ρΓΦ(1ίοαΓθ 
ίρβυηι οροΓΐ6ΐ>&1, βΐ Ιιίηο ίη ΟβθδαΓβαηι ραΐτίααι 
8ΐι&αι άίδοεάβΓβ. 

ΟΑΡυΤ ΧΠΙ. Ηερί της ούραν<5θεν θ^ίας κλήσεως Παύλου ε•ς^ Ο Ι^ άίνίηα ΡαηΙι αά Οΐί^αΙί αροΒίοΙαίητη νοοαϋοηβ 

εΰΒίίίιΐΒ ΐαοΐα : χη ςηο ΰΐίατη αρΗην άβ ΒαΙηΙβ βΐ 
Ιαρϋβτηαίβ ΡαηΙί ρβτ Αηαηίατη ^ηχία Οβχ νβνβία- 
ϋοηβτη, 6ί ΙοςαεπΗί ΙίδβίΊαΙβ, αο οοηνβΓΒαΗοτα 
Βτρα αροΒίοίοΒ ρβτ Βατηαόατη οοηίνα^ία. άποστολήν Χρίστο^• έν ψ περί Ιάσεως κα 
βαπτίσματος Παύλου διά Άνανίου κατά απο- 
κάλυψαν θεού, παρρησίας τε αυτού καΐ συν- 
τυχίας της διά Βαρνάβα πρ^ς τους αποστό- 
λου;. 

« Ό δε Σαύλος έτι εμπνέω/ άπειλτ.ς καΐ <ρ6νου 
■ εΙς τους μαθητά; τού Κυρίου, προσελθών τφ 
« άρχιερει ήτήσατο παρ* αυτού έπιστολάς εΙς Δα- 
« μασκών προς τα; συναγωγάς, δπως έάν τ ίνας εύρη 
« της οδού (ίντας άνδρας τε και γυναίκας, δεδεμένους 
« άγάγτ[ϊ εΙς Ιερουσαλήμ. Έν δ^ τψ πυρεύεσθαι, 
« έγέν^το αύτον έγγίζειν ττί Λαμασκφ, Και εξαίφνης 
« περιήστραψεν αύτον φως άπο τού ουρανού, καΐ 
« πεσών έπί τήν γην, {^κουσε φωνήν λέγουσαν αύτώ' 
« Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις ; Είπε δΐ, Τίς εΤ, Κύ- « IX, 4-9. 5&ιι1ιΐ9 αιιίεπι αάϋιιο βρΪΓαηδ πιίηαβαο 
« οοάβιη &άνεΓ$υ8 άΐδοίραΐοδ Ποηιίπί, αοοβδδίΐ &(Ι 
κ ρπηείρεηι 3αοβΓάοΙυπ), ρείίίΐηυε αϊ) εο ερίδίοΐαβ, 
« ςαα5 ^'αηααβεαπ) ρερΓεΓπεΙαά β^ηαςο^αδ.αΐδίςιιοβ 
« ίηνεηίδδβΐ,ςαί β]αδ νίΐΒ βδδβηΐ, νίροδ αο ηιαΙίβΓβδ, 
« νίηείοδ άαεβΓβΙ ^ε^υ9αιεπ1. ΕΙ εηπι ίΙεΓ ίαεβΓβΙ 
« εοηΐί^ίΐυΐ αρρΓορίηςααΓβΙ Παπιαδεο. ΕΙ τερεηΐβ 
« είΓευπιίαΙδίΙ εηπι Ιαχ άε εοΒίο, άείαρδίΐδςαε ίη 
« ΙεΓΓαπι αηάίνίΐ νοεεπι άίεεηίειη δίΙ)ί ; 8αιι1 5αα1, 
« ςαίά πιε ρεΓδεςτιεηδ ? ΛϋαηΙεπι : Ουίδ εβ, Οο- « ριε ; Ό δι Κύριος ειπεν* Έγώ εΙμι Ιησούς, &'ν Ο « ηιίηε? £( άίχϋ Οοπιίηαδ : Εςο 5ηπι ^ε5ιιδ, ςυεαι « συ διώκεις Σκληρ(^ν σοι προς κέντρα λακτίζειν. 
• Τρέμων τε καΐ θαμβών εΤπε* Κύριε, τί με θέλεις 
« ποιήσαι ; Και ό Κύριος προς αυτόν. *Ανάστηθι καΐ 
« ε*'σελθε εΙς τήν πόλιν, και λαλήθή^εταί σοι, τί σε 
« δεΤ ποιεΤν. 01 δο αε^^ρες οΧ συνοδεύοντες αύτψ, 
α είττήκεισαν έννεοί, άκούοντες μίν της φωνής, 
« μηδενα δΐ θεωρούντες. 'Πγέρθη δΐ ό Σαύλος άπδ 
« τή; γης, άνεψγμένων τε των δφθαλμών αυτού, 
« ούοένα έβλεπε. Χειραγωγοΰντες δΐ αυτόν, ε1σ• 
« ήγαγον εΙς Δάμασκόν, καΐ ήν ημέρας τρεις μή 
βί βλέπων. » 
« Της 4δου 6ντας. » 'Οδ^ έκάλουν, τήν εΙς Χρι- ί< Ιυ ρεΓδεςηεηδ. ΟαΓΟΠΐ εδί ΙίΙ)ί εοηίπα δΐίιηυΐοδ 
α εαΙείίΓαπε. Ιδςυε ΐΓεηιεηδ αο δΐυρεηδ, άίχίΐ: 
« Οοηιίηβ, ςαί(1 πιε νίβ ίαεεΓε ? ΕΙ Οοπιίηαδ αά 
« ευπι : δαρ^ε βί ίηςπεάεΓε είνίΐαΐεπ, αε άίεεΙπΓ 
« ΙίΙ)ί ςαίά ΙεοροΓίεηΙ ίαεεπε. 85 Υίπ αυΐεπι ςηί εο- 
« πιίΐβδ εραηΐ ίΙίπεΓί<), δίαύαηΐ αΐΐοηίΐί, αυάίεηΐβδ 
> ςυίάεπι τοεεπι, ηεπιίηεπι Ιαπιεη νίάβη εδ. δπΓ- 
« τεχίΐ αυΐεπι δαυίαδ άε ΙερΓα, αρεΓίίδςυε οεαίΐβ 
« ηεπιίηεπι νίάε1)αΙ. Ιρδυπι νεπο πιαηυΗαεεηΙβδ 
« ίηίΓοάιιχεΓαηΙ Οαπιαδειπη. ΕΙ ειαΐ Ιπάαο ηοη 
« νίάεπδ. » 
« Οιι» β^ι18 τίβ'βΜβηΙ. » νί&πι άρρβ11αΙ)&η( 107 ΟΕβυΜΕΝΠ ΤΗΙΟβ^Ε ΒΡΙββΟΡΙ 1« ίηείιηβΐηιη τβηιιη Οβαιη ηοβίηιπι.ςιι&πι ρΓβΒάί6&• ^ στ6ν τ&ν άληΟ^ Θ<^ ήπ^ν, ^ν λχΐ{ροττον οΐ έικ^ση• 1)αηΙ αροδίοΐί : βΐ ηιβπίο δαηβ.Βίςπίάβιη ίη Γβ^ηυιη 
οα^ΙοΓυιη ρβΓ ίΠαιη βΐ ηοη ρβΓ αΙίαιη αΐίαιη ίη^Γβάί- 
ιηαΓ. Υεποπ ΕαΙειη ββηηοηβ νια ίηΐ6ΐ1ί£;6ηά2ΐ 63ΐ 
εοπνβΓδαΙίο, νβίαΐι &ραά Ιδ&ίβιη : « ΙΙΙ ςηίά βπΓαΓβ 
ηο5 ΓβοβίΊΐηΙ α νια Ιυα '^ ? » Ηοο 6&1 α εοηνβΓδα- 
Ιίοπθ, ςηοΒ Ιαίδ εοηνεηϋ ρΐαείϋδ. Ι Ια θγ^ο βΐ Ιιίο 
νίαιη αρρθίΐανίΐ εοανβΓδ&Ιίοηβιη Ββουηάαιη £1ΐΓί- 
δΐυαι. §ίο βΐ αΐϋδ Ιοοί8 υΙ)ί νιρρ ιηβπιίηίΐ, ρΓβΒάίο&- 
Ιίοηβιη δβεαηάαιη ΟΙιπδΙυιη βί^ηίΩε&νίΙ. αηΐ οοη- 
ν6Γ52ΐΙίοηβιη ]ιιχ1α ρΐαοΐΐα €1ιπ5ΐί. ΡοΓίβ βΐίβιη 
ςυα3ί αΐίβηηαηΐβδ αυΐ ά6ΐΓαΙΐ6ηΐ68 ίΐα 603 νοε&1)αηΙ. 
δίςαίοΐβαι οΙ)5εαΓυιη ί^ίνβ ί^ηο1)ίΐ6ΐη βοίβηΐ αρρβΙΙαΓβ 
Ιιοιηίιΐθΐη β νια ββυ β Ιπνίο. Νοη ρβΐίνίΐ ααίβηι 
ροΐβδίαΐβπι βο» ί1)ί ρυηίβηάί, 8βά αοίίΙαοβηάϋβΓΟβο- λοΐ| ΐΓ(στιν* χαΐ μάλα ειχότως. Δι* αύτη< γαρ ύζ 
την των ουρανών βασιλι^αν, χαΐ ού δι* ^λΐ;< τινχ 
ζ\σιργ6μ.ΐ,^α. Άληθ&στέρφ οΐ λ6γφ, όδον τήν «ο1ι• 
τΕ{2ν άχουστκον, ώς «αρά τφ 'ϊΐσαί^ κ "Ινα τ( 
έπλάνησαν ημάς άπο τζς ό8οϋ σον ; » τοντέστι τζς 
χατα αϊ πολιτιίας. Πυτως ο5ν ένταΰΟ» ό3ον, τήν 
χατά Χριστών εΤπε πολιτείαν Και έν οΧς άλλοις 6ομ 
μνημονεύει, το χατα Χριστών χήρυγμα χαΐ την χβτ' 
αύτ^ν 9ημα{νει πολιτκίαν Ίσως χαΐ ώς (ύτελ'ζον- 
τες χαι διανύροντες ούτως αυτούς έχάλουν. Καΐ γιρ 
τον άτιμον εΙώΟασι χαλεΤν δνΟρωπον έζ όδου. Ούχ 
έζήτησε $ε έξουσίαν έχεΤ τιμωρν{σασθχι αυτούς, αλλ* 
άγαγεΐν εΙς Ιερουσαλήμ, δ'τι μετά ΐ(λ({ονος της Ιξ- 
ουσίας ταΰτα ήθελε ιτράττειν. Έν π^λει 3^ ή οπτανίε Ιγιηα : ςιιοά 1ι«ο ιη&]οπ αυοίοπί&ΐβ Ωβπ νβΐΐβΐ. Ιη ^^ ου γίνεται, άλλ' έν τζ όδψ έφ* ή^χ^^• ώς μή έξε«βι 
_-•-.?*-* :^:4 ..:-:^ -^^ :-. -.: :^ ^^ ^^ρ| αύτον γεγονος άλλους άλλως διηγειΛι, 

άλλ* ούτ^ς άξκίπιστος εΓη διηγεΤσθαι ώς χαΐ την όψιν 
Ιδών, χαΐ τ^ «ά^ος 6ποστά;. 06 πάντας δ^ τυφλοί ΐ! 
μή Παυλον μ^νον, Ίνα μή χοινον χαΐ ώς άΐίο τύχτ^ς 
τ6 πάθος νομι^θτί, αλλά θείας προνοίας• Δια τί €1 μή 
έπίστευσαν οΐ συν αύτφ ; Ίνα ώσιν αξιόπιστο* 
μαρτυροΰντες το περί Παυλον. ΕΙ "γαρ έπίστευσαν, 
Ιδοξαν δν προς χάριν μαρτυρεΐν. « 'Αχουοντες |ΐ£ν 
τζς φωνής. » Ού της &νωθεν ηχούσαν φωνής •1 
συνίίντε; τψ ΟαύΛφ. άλλα της του ΙΙαύλον. Ο^δένι 
δι έθεώρουν προ; ον άπεχρίνατο* 6 81 Παύλος μ^0( είνίΙ&Ιβ νβΓο ηοη αοείάϋ νίδίο, ββά ίη νί& ρβΓ ςαίβ- 
Ιοπι, ηβ αΐϋβ ϋοβΓβΙ βΐίο πιοάο ηαιταΓβ ςηοά οίποα 
ίρ$υπι εοηϋ^ί^δβΐ, ββά ίρ^β Ω(1β (1ί@ηιΐ9 68861 α<1 
ΓβΓ6Γβη(1ασι, ςαί νίδίοηεοι νίάίδδβΐ, 6ΐ€βδυπι ρ6Γ- 
ρβδδοδ ΓϋίϋδβΙ. Νοη οηαη6δ αυΐ6Πΐ 6Χ€(κοαΙ, ββά 
δοΐυπι άαηίαχαΐ Ρααΐυπι, η6 οοηαιηυηίδ αΓΩίοϋο 
βχίδΙίπιαιβΙυΓ, βΐ ςυδΒ οαδυ οοηΐί^ίδδβΐ, ββά α (ϊί- 
νΐηα ρΓονΐίΙβηΓια. ΟυαΓ6 ααίβηι ηοη οΓβάίάθΓυηΙ η 
ςαί οηπι βο 6Γαη1? 131 Ωίΐβ άίςηί ΙβδΙβδ 6δδ6ηΙ 6]η3 
ςυο^Ι είτεα ΡαηΙαπι εοηΙί^βΓαΙ.Ναπι δί ερβάίάίδδβηΐ, 
νίάβΓΡηΙαΓ αά ^ΓαΙίαηι ΙβδΙίΩοαπ. α ΑυάίβηΙβδ ςαίάοπι νοεβπι. •> Νοη βαπι ςίΐ® (1βδυρ6Γ άβίαρβα ' τής &νωθεν. Και γάρ προΥών αύτδν ε^σάγνι λέγονη 

6ΓαΙ νοοθπιααάίθΓυηΙ Ιιί ςαί ευηι Ρατιΐο 6ΓαηΙ, 86(1 τον Παυλον α 01 δΐ συν έμοι βντες τό μεν φ»ς 

ΡααΙΊ νοεβπι Ιρδαπι βίεηίπι Ραυίυπι ίη ββςυβηΐί- έθεάσαντο, χαι εμοοβοι έγένοντο, τήν 8^ φοινήν ο6χ 

1)1 

πιβη 

Ιβπι ηοη ααίΐίβπιηΐ β]α8ςηί1θ(ϊϋβ1)αΙυΓΠΐβευπι'®. » όρώντες άποχριν^μενον, έθαύμαζον. Διά τούτο 21 

δί βηίπινοεοπι ίΙΙαπι αυάίδδβηΐ ηβςυαςιαατη ίηοΓβ• ούκ έξ αρχής τούτο γέγονεν, "ίνα δειχΟ^ δντβιις &η 

ά\ι\ϊ ρβΓΠίαη-ίίδδβηΙ. Ρ^αΙαπι υργο ΓβδροηάβηΙβπι ανέστη Χριστές. Ό γάρ έλαύνων αυτόν χαΐ άχι- 

νί(ΐ6ηΙβδ.πιίΓα1)&ηΙυΓ.Ι(ΐ6θααΙβπι1ιοε&1)ίηίΙίο&εΙυπι στων αύτου τ^ άναστάσει, χαί τους μαθητάς βύτο» ΐϋδ ίη(1αοίΙ άίεβηΐβπι : « Μ ςιιί πιεευηι 6Γ&ηΙ« Ια- Ιίχουσον του λαλοΰντύς μοι. » ΕΙ γάρ της φ^νης 
αβη ςιιίάβπι νίάβΓαηΙ βΐ βχΙβΓΠΐί βυηΐ, νοεβπι αα- Ο ηχούσαν έχίίνη;, ούχ δν ήπίστησαν. Τόν δί Παυλον ηοη βδΐ, §β ιιΐ οδΙβηάβΓβΙαΓ ςαοά νβΓβ δυπΓβχβ- 
ηΐ €1ιήδ1ηδ. Ναπι ίδ ςυί ίΙΙαηι 6]ίεί6ΐ)α1 ηβε β^υ8 διώχων, π<$θ£ν άν έπίστευσεν, εΐ μή πολλή ήν της 
άναττάσεως ή ισχύς ; ΟΓβάβηοίο ΓβδαπΓβεΙίοηΙ βΐί&πι ίρδίυδ άΐδείρυΐοδ ρβΓδβςαβϋαΙαΓ, υηάβ εΓβάί<1ί886(, ηί8ί ιη&^α 68961 τίι 
ΓβδαπΓβεΙίοηίδ 6ίυδ? « ει ηοη εοπιβάίΐ ηβςαβ 1)ίΙ)ίΙ. » 

Οααηι οΐ) εαυδ&ηι ? Οαοηίαπι δβίρδυπι πιϊΓυπι ίη 
ιηοάαπι ροΒηα (Ιίςηαηι ^υ(1^εα^)αιο1) Εεείβδϊφ ρβΓδβ- 
εηΐίοηβπι, ΙπδΙίδςαβ Πβαπι άβρΓ6εαΙ)αΙ\ΐΓ ηΐ δίΜ 

ΓβΠΐίΙΙβΓβΙ. 

IX, ίΟ \2, ΕπαΙ &υ1βπι ςυΐάαπι (Ιίδείρυΐυδ Οα• 
« ιηαδεί ηοηιίηβ Αηαηίαδ : βΐ άίχϋ &(1 ίΠαπι ρβΓ η Κα! ούχ ίοαγεν ούδΐ (πιεν. » 

Δ'.ά τ( ; *Οτι /(αν Ιαυτού χατέγνω Ιπΐ τφ διωγμφ 
της *Κχχλησίας, χζί λυπούμενος παριχΑει τόν θεο* 
άφεθήναι αύτφ α Ίΐν δε' τις μαθητής ίν Δαμασχφ, ονόματι Άνι- 
« ν?ας• χαΐ εΤτ.ε προς αύτον ύ Κύριος έν Δράματι, « νίδηπι Οοηιίηυ» : Αηαηία. ΑΙ ϋΐβ αϋ : Εεεβ β({0, β « *Δναν(α. Ό δΐ είπεν* Ίδου έγω, Κύριβ« Ό & « Οοηιίηβ. ΕΙ Οοπιίηαδ αά βυπι : δαΓ^β βΐ ναάβ ίη 
Μ νίεαπι ςαί νοεαίατ ΗβεΙαδ. &ε ςυβθΓβ ίη άοπιο 
Μ ^αά(Β §&α1απι ηοηιίηβ ΤαΓι^βηδβηι : βεεβ βηίπι 
€ οραΐ. νίάϋί^ηβ ρβΓ νίδαπι νίΓυπι ηοηιίηβ Αη&- 
« ηίαπι ίηίΓοβυηΙβπι. βΐ ίηιροηβηΐβπι δί1)ί πι&ηυαι 
« υΐ νίδυπι ΓβείρβΓβΙ. » 

υΐ ςαίά, ο1)δ6εΓθ, ηυΐΐυπι πια^ηοΓυηι ςυί Ωάβ 
άί^ηϋδ οδδβΐ ΐΓΛχίΙ, αυΐ αά Ρααΐί ίηδίΓυεΙίοηβπι 
ΐΓ&πδπιίδίΙ, δβά Αηαηίααι ςαί ιιηαδ βΓ&Ι οχ δβρίαα- « Κύριος προς αύτύν Άναστάς πορεύθητι έπι τή« 

• Ι^ύμην τήν χαλουμένην ΕύθεΤαν, χαι ζ^τησον ί« 

• οΐχί^ *1ούδα Σαυλον ύνύματι Ταρσέα* Ιδου γάβ 
« προσεύχεται. Και εΤδεν έν όράματι Μρχ 6ν<$ματι 
κ 'Ανανίαν είσελθύντα, χαι έπιτιθέντα αύτφ Υεφα, 
« δπως άναβλέψτ). » 

Τί δή ποτέ ούδέντ των άξιοπίστων χα\ μιγάλων 
^λχυσεν, ούδΐ μετέστησε προς τήν του Παύλοο 
χατήχησιν, άλλ* Άνανίαν δντα των έβδθ|Αΐ{χοντα * *^ Ι8&• ιχαι^ 17. ** ΐΔίτα, ζκα« 1β9 εΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡ08Τ01.0ΗυΜ. ΙΤΟ Έπ«ιδ]{ ούχ Ιακλλκ δί' ανθρώπων ένάγενΒ^ι, άλλα 
ίι' αύτο13 του Χρίστου. Έπει χα\ ούτος έδ(δαξ• μ*ν ^ 
αύτον ούδΐν, έδάπτισ• δ^!ίμ<5νον. "Αμα γάο φωτι- 
σθβΐζ έμελλε πολλήν έΛίστυχσασθϊΐ του Πνεύματος 
χάριν άπό του ζήλου καΐ της προθυμίας. Εντεύθεν 
δΐ σημειωτέον $τι έχεΤνα τά όνείρατα δει λέγεσθαι, 
ίίκιρ κοινωφελή Ιστι, καΐ συμβάλλεται εις θεοσέ- 
βειαν,'δ'σα έχει του Κυρίου την παραστασιν ή αγ- 
γέλων. Έστι δΐ και κατ* δναρ Ιδικά, α ουκ διρείλει 
λαλεΤιΟαι. ϋλήν, ει και Ιδική του Σαύλου ή ωφέλεια, 
άλλ' οΰν Γασις παράοοξος συμβασα, πάλιν εΙς βεο- 
σέβειαν των ανθρωττον προσκαλείται* και διά τοΰτο 
ώς κοινωφελή έκλαλεΤσΟαι έδει. « Άναστάς πορεύ- 
θητι. » ΚαΙ ούτος δ Άνανίας διάκονος ήν, ώς αύτδς 
Παύλος μαρτυρεί έν τοις κανόσι. Τοΰτο δΙ γέγονε 
δι» το μη παρεΤναι πρεσδύτερον (ν Δαματκψ ίνεκεν 
του γεγονότος διωγμού. « Και εΤδεν έν δράματι. » Β 
Ουκ ήδύνχτο γίιρ Ιδεϊν καΟ' υπαρ, επειδή πηρδς ήν. • 'Λπεκρίθη δέ 'Ανανιας. Κύριε, άκήκοι &πδ 

« πολλών πΐρι του ανδρός τούτου, δ'σα κακά έποίησ^ 

■ τοις αγίοις σου έν Ιερουσαλήμ. Καί ώδε εκεί έξ- 

'« ουσίαν παρά των αρχιερέων δήσαι πάντάς τους 

• επικαλούμενους τδ ονομά σου. Είπε δΐ πρ6; αύτδν 

• δ Κύριος• Πορεύου, δ'τι σκεύος εκλογής μοί εστίν 
<ι ούτος, του βαστάσαι το ^νομά μου ενώπιον εθνών 
«καί βασιλέων, υΙών τε Ισραήλ. Έγώ γαρ υπο- 
« δείξω αύτψ δ'σα δεΤ αύτδν δπίρ του όν<5ματ6ς μου 
« παθεΐν. *Απήλθε δΐ Άνανίας, και είσήλθεν εΙς 
« τήν οΐκίαν καί έπιθείς έπ' αύτδν τάς χεφας είπε* 

• Σαούλ αδελφέ. » ^ 
« Άκήκοα άπδ πολλών. » Ταΰτά φησιν δ Άνα- 
νίας, ούχ ώς άπιστων τοις λεγομενοις, ούδΐ ήπατή- 
σθαι νομίζων τδν Χριστών μή γένοιτο ! άλλα φο- 
βούμενος και τρέμων. ΕΙκδς γάρ ήν αυτούς έν 
φόβψ δ'ντας περιεργάζϊσθαι, ώστε μανθάνειν τά 
χατ' αυτών δριζ'^μενα ΐέπει πόθεν ήν δήλον αύτοΤς, 
δτι και ώδε έξουσίαν ^χει παρά τών αρχιερέων ; ) 
χαί λέγειν, δτι Τούτων όντων πώς δύναται ταύτα 
γενέσθαι ; Τί οΰν δ Κύριος δ ταϊς καρδίαις έμβα- 
τεύων κατά Πζύλου έμαρτύρησε; Λείκνυσιν δ'τι ουκ 
Ιστι φυσική ή κακία αύτφ. Σκεύος γάρ, φησΙν, εκ- 
λογής έστι. Διά τούτο, φησιν, Ιδκιξεν δ'τι δόκιμος 
έστι* το δόκιμον γάρ τις εκλέγεται σκεύος. Και ου 
μόνον πιστδς εσται, φησιν, άλλα και διδάσκαλος και 
κήρυξ της οΙκουμένης, άλλα καΐ πείσεται πολλά Β 
6πέρ εμού. Διά τούτο φησιν, δ'τι Σκεύος εκλογής μοί 
έστι, και δ'τι βαστάσει τδ δνομά μου. ΈπεΙ δΐ άκού-^ 
σας δ Άνανίας δ'τι τυφλός έττιν δ Παύλος, έχάρη, 
και μονονουχι τούτο λέγει διά τών αυτού (3ημάτων. 
Καλώς έχει, αφες αύτδν πεπηρώσθαι* τί με κε- 
λεύεις άνοΐξαι τους οφθαλμούς ; Ινα πάλιν κολάσ^^ ; 
Ου μόνον, φησιν, ούδΐν έργάσεται δεινδν, αλλά καΐ 
πείσεται πολλά υπέρ εμού. 

«Ό Κύριος άπέσταλκέ μ& δ δφθεις σοι έν τ^ί δδφ 
« ^ "ζρχου, δ'πως άναβλέψ)(|ς και χλησΟζς Πνεύματος 
α άγίόυ. Και ευθέως απέπε^ον άπδ τών οφθαλμών 

ρατκοι. σκ. οχνιιι. ^ίηία ? Οηοηί&ιη ρβΓ οπιίηβΒ ίηάαοΐαηΐδ βτιιη ηοα 
βΓαΙ, 5βά ρβΓ ίρ8ππι ( ΙιΗδΙαιη. 8ίςιιί(1βιη ηίΐιίΐ 
βαιη άοουϋ, $βά ΙαηΙαιη 1)αρΙίζανίΙ. δίιηαΐ βηίιη αΙ 
ίΠυιηίηα(υ8 ββββΐ, ιηα^ηατη 5ρίπ1υ8 (μ^αΐίαιη αζβίο 
αηίιηίςαβ ρΓοαιρΙίΙαιΙίηβ αΙΐΓ&οΙαΓα:^ βΓ&Ι. Ηίηο 
&υΐ6πι ίηΐ6Πί^βη(1αιη βδΐ ίΠαβ παΓΡαή (ΐ6ΐ)6Γ6 νί• 
δίοηβΒ αυΐ δοιηηία ςυ® ίη οοιηιηαηβιη βυηΐ αΐίΐί- 
ΐΕίβΐΏ, οοηΓβΓυηΙςπβ &ά Οβί οαΐΐυιη. φιω Οοιηίαί 
αβδίδίοηϋαιη ΙΐϋΙ)6ηΙ&ηΙαηββ1θΓαιη €οηΙίηςίΙαιι(6ΐη 
6ΐ ρπν&Ια ρβΓ δοηιηυηι τίάβη, ςιΐΦ ηοη ά6ΐ>6η( 
ΓβΓβΓτί. ΑΐΙαιηβη ςυαηςααιη Ιιίο ρηνΑΐα βΓ&Ι §&αΙί 
υΐίΐΐΐαβ, α( οβΓίβ αάπιίΓαηάα ςαβί αοϋί^ίΐ β&Ιυβ, 
ΓυΓδυΐη αά άίνίηαιη ουίίαιη αβείδοΐΐ Ιιοιηίηβιη : 6( 
ο1) ίά (βηςααιη άβ οοιηιηιιηί ηΐίΐίΐαΐβ Ιοςαί άβ β& 
οροΓίυϋ. « 8αΓ§θ βΐ; ναάβ. » ΕΙ Ιιίο Αηαηίαδ άία- 
€οηυ8 6ΓαΙ, ρΓοαΙ ίρββ Ραυίαβ ίη ο&ηοηί1)ΐΐ8 1β3ΐ&- 
ΙυΓ. Ιά αιιΐβιη ίαείυιη 69ΐ, ςυοά Οαιηαδοί ρΓορΙβΓ 
ιηοίαιη ρβΓδβουϋοηβιη ηοη αάβδδβΐ ρΓβ5^7^6^. • Ε( 
νίάίΐ ρβΓ νίδυιη. » Νβςιιβ βηίπι Γ6ν6Γ& νίάβΓβ ροΙαί(, 
ςαοηίατη ββΒεαδ βΓαΙ. 

IX, 43-17. • Ηβδροηάϋ απίεπι Αηαηί&β : Οοπιίηβ, 
« αικίίνί βχ πιηΐΐίδ άβ νίτο Ιιοο, ςα&ηίΑ 19&Ι& ίβοθ*- 
« ΓίΙ δ&ηοΐίδ Ιυίδ ΙβΓΟδοΙχπιίδ. ΕΙ Ιιοο Ιοοο ροΐβ* 
« δίαΐβπι 1ι&1)6ΐ α ρηηείρί1)αδ δαοβΓάοΙααι νίηοίβηάί 
« οπιηβδ ςυί ίπνοοαηΙβΤ ηοαιβη Ιυαπι. ΟίχίΙ αιιίβιη 
> &(1 βαιη Ποπιίηυδ : Υαάβ. ςαοηίαπι ναβ βίβοίιιαι 
« βδΐ πιϋιί ίδΐβ, υΐ ροΓίβΙ ηοιηβη πιβηπι οοΓ&ιη 
• β6η1ί1)α8 βΐ Γβ^ύυδ, εο ΟΙϋδ ΙδΓαβΙ. Ε£[ο βηίιη 
ν οδίβηάαιη ίΠί ςιααηία οροΓίβαΙ βηπι ρΓΟ ηοηιίηβ 
« ηιβο ραΐί. ΕΙ α1)ίϋ Αηαηίαβ, ίηίΓοίνίΙςαβ ίη 
« άοπιιιπι, β ι ίπιροδίΐίδ ίΠί ηιαηίΐιαδ άίχίΐ : 5&αΙ 
« ΓΓαίβΓ. » 

• Ααάίνί βχ πιαΗίδ. » Ηβθο άίοίΐ Αηαηίαβ, ηοη 
Ιαηςηαιη ίηοΓβάαΙυδ Ιιίδ ςα® άίοβ1)αηΙιΐΓ, ηβςαβ 
βΓΓΕΓβ ΟΙιηδΙυπι βχίδΐίπιαηδ : α1)δί( ! δβά Ιίπιβηβ 
αο ΐΓβπιβΏδ. ΕγεΙ βηίηι νβΓδίπιϋβ ςυοά ουπι ίη 
(ίΐΏΟΓβ βδδβηΐ, δ6ίδοίΙα1>αηΙυΓ, υΐ (ΙίδεβΓβηΙ ςυα 
οοηίΓΕδβ άβΟηίΙα βΓαπΙ. (ΑΙίοςυί βηίπι ςαοηιοάο 
ίΠίδ πιαηίίβδίυπι βδδβΐ ςυοά βΐίαπι Ιιίο ΙιαΙ}βΓβΙ 
ροΙβδ(αΙβηι α ρπηοίρίϋυδ δαοβΓάοΙυαι ?) ΙΙαςυβ άί- 
οβΙ)αΙ : Ουπι ϊιωο ίΐα δίηΐ, ςαοιηοάο ροδδαηΐ ίβία 
ββΓί ? Οαίά βΓ§ο Οοπιίηαδ, ίη βΟΓΟίη οοΓάί1)ΐΐ8 
ΙιαύίΙαηδ, αάνβΓδυδ Ρααίαιη (βδΙα1)αΙιΐΓ ? ΟδΙβηάίΙ 
ηοη βδδβ ηαΙυΓαΙβ ίϋί νίϋυπι. Ναιη ναβ βίβοΐυαι 
βδΐ, ίηςαίΐ. ΡΓοριβΓβα οδίβηάϋ ςαοά ρΓο1)α(αδ βίΐ : 
ηαπ) ρΓθ1)αΙηαι ναδ ςαίνίδ βΠ^ίΙ. Νβο δοΐηπι, ίηςηίΐ, 
βάβΙΐΗ βπΐ, δβ<1 βΙρΓδθΟβρΙοΓαο ρΓ^βάίοαΙΟΓ ηηίτβΓβί 
0Γΐ)ίδ, πιαΙΙαι]αβ ρΓο πιβραΙίβΙαΓ. ΡΓορΙβΓβα αίΐ, Υαβ 
βίβοΐυπι ηιϋιί βδΐ, βΐ ηοηιβη πιβηπι ροΓΐα1)ϋ. 
Ουοηίαπι ααΐβη Αηαηίαβ αυάίβπδ ςυοά ΟΦοηδ 
βδδβΐ Ραυίαβ, ςανίδηδ βδΐ, βΐ ρΓορβπιοάυπι νβΓύίβ 
βυίδ Ιιοο άίοίΐ : Ββηβ δβ 1ιαΙ)β(, βίηβ βαπι βχοϋβοα- 
Ιαπι βδδβ : ηΐ ςηίά πιβ ]αΙ)βδ β]αδ οουΐοδ αρβπΓβ ? 
αη αΐ ΓϋΓδυπι νίηείαΐ ? υΐ ΓΟΓδυπι ριιηίαΐ ? ίάβο 
αΚ : Νοη δοΐυπι ηίΐιϋ πιαίί ορβΓα1)ίΙηΓ, δβά βΐ πιαίΐα 
ρΓο πιβ ΙοΙ('ΓαΙ}ί(. 

IX, 47Ί9. • Οοπιίηυδ πιίδίίπιβ ςυί αρραΓαίΙ ϋ1)1 
α ίη νία ςαα νβηίβ1)α3, υΐ νίδυπι Γβοίρίαδ, β( ίπι• 
« ρΐβαπδ 8ρίΓί1α βαηοΐο. δίαΐίπιςαβ άβοίάβΓαηΙ α1> 

θ 171 ΟΕΠϋΜΚΝίυδ ΎΐηΟΟΜ ΕΡΙδΟΟΡυβ. 171 « οουΐίδ 6^η9 (αηςηαιη βςη&ιη», 6( τίδυιη Γβοβ- Α << αύτου ώτβΐ λεπ(βκ, άνέβλκψέ τ• χαΐ άναστ^ « ρίΐ, αο δΐΐΓςβηδ 1)αρϋζα1ιΐ3 €5(. Ουιηςηβ αοοβ- 
« ρί586ΐ οί1)αιη οοηΓοΓίαΙαβ βδΐ. ΡυίΙ &υΐ6ΐη 8&υ1υ3 
« ουπι άίδοίρυΐίβ ςυί βΓαηΙ Οαηααδεί άίβδ αΐί- 
« ςαοΐ. » 

« Οαί βρρ&ΓϋίΙ 1ί1)ί. » Α1(]ηί ηοη (ΙίζίΙ βί Γ.1ιπ- 
βΐυδ : Εςο ΐΐΐί Βρραπαί, 5βά Ιιοο α δρίηΐυί 5&ηεΙο 
άίάίϋίΐ. νβηιΐΏ ηοη ΓαίΙ αϊ) βο νίί»α3. ϋΐίςυβ Γ6ΐ)α9 
ίρδίδ 6ΐ 6ΓΩϋ&οία νίδαδ ίυϋ βΐ αρραρυίΐ. Νοη άίχίΐ 
&ηΐ6πι : 88 Οαί Ιβ βχοΦοανίΙ, ίιηρΓορβπαιη άβοΐί- 
ηαηβ, 56(1 ςαί αρραιαίΐ ϋ1)ί.^06Γί(1αηΙααΐ6ηι δςυα- 
ιηβ), νβΙιβιιιβηΙίαιη οφοϋαΐίδ οδίβηάβηΐβδ, 5αηίΙ&- 
ϋδςτιβ οβΓίίΙικΙίηβίη. 

IX, 20-25. « ΕΙ οοηίβδίίιη ίη δγηαςοςίδ ρΓϋβάίοα-* 
• 1)2ΐΙ ΟΙΐΓίδΙαιη, ςηοά Ιιίε βδδβΐ Ρϋίαδ Οβί. δΐυρβ- • έβαπτίσθη, χχΐ λαβών τροφήν ΙνίνχοΦίν. Έγένβτο 
« δΐ ό Σαΰλος μετά τών ίν Δ«μχσχφ μαθητών 
■ ημέρας τινάς. » 

« Ό βφθεις σοι. » Εαΐ μήν ούχ είπεν αύτφ 6 
Χριστός, 6'τι *0(ρΟην αύτφ« άλλ' άπό του Πνεύματος 
Ιμαθεν. Και μήν ούχ ώςρθη. ΝαΙ $!ά ιτραγμάτων 
χαι της ενεργείας ώφΟη. Ούχ εΤι:ε δΐ, Ό πηρώης 
σε, έχχλίνων τον 6νειδισμ6ν, άλλ', Ό ύφΟεις σοι. 
Έχπίτιτουσι ζΐ λεπίδες, το σφοδρόν δειχύουσαι της 
τυφλώσεως, χαΐ το άναμςρίβολον της Ιάσιως. 

α Κα! εύΒέως έν ταΤς συναγωγαΐς έχι{ρυσσε τσν 
α Χριστόν, 6'τι ο'ατ6ς έστιν 6 Π&ς του Θεού• *Κξ- κ 1)αηΙ βαΐβιη οιηηββ ςαί βαιη αυ(ϋβ])αηΙ, &ε (Ιίεβ- Β « (σταντο 8ε πάντες οΐ αχούοντις, χαι ελεγον- Ούχ 

« οΰτ^ς έστιν ό πορΟτ^σας έν Ιερουσαλήμ τους έπι- 
«χα)ουμένους το όνομα τούτο; Και ώδε εΙς τούτο 
« έλτ(5λυθεν, "(να δεδεμένους αυτούς άγάγ^ έπι το()ς 
« αρχιερείς ; Σαύλος δΐ μάλλον ένεδυναμοΰτο χαι 
« συνέχυνε τους Ιουδαίους τους χατοιχουντοις έν 
• Δαμασκψ. συμβιβάζων δ'τι ούτ<$ς έστιν 6 Χριστός. 
(( *12^ δΐ έπληρούντο ήμέραι 1χανα\ , συνεβουλεύ- 
■ σαντο οΐ Ιουδαίοι άνελεΤν αυτόν. 'Εγνώσθη δΐ τγ 
« Σαύλψ ή επιβουλή αυτών. Παρετήρουν τε τάς πύ- 
α λας ημέρας τε χαι νυχτός, δ'πως αύτ^ άνέλωσι. 
« Λαβύντες δΐ αύτον οΐ μαΟηταΙ νυχτος, χαΟηχαν διέ 
« τού τείχους, χαλάσαντες έν σπυρίδι. » 

« Έχήρυσσε τον Χριστών έν ταις συναγωγζΤς. » 
*Άτε νομομαθής ων έπεστόμ-ζεν αύτους, χαι ούχ ε?ε 
φθέγγεσθαι, άλλ* άπό τών Γραφών έδείχνυε. « Σ«μ• 
βιβάζων, » τουτέστι, μετ* έπιειχείας διδάσχίιΐν, ίη 
'Ιητού; έτϋΐν ό Χρίστος ό ΓΙός του θου. 0\ δΐ έ«• 
εβοόλευον ώστε άνελεΤν αυτόν* 6 δέ άπό του τείχοβς 
έν σπυρίδι έχαλάτο δια τών μαθητών, χαΐ διεσώζΕΤΟ 
φυγάς• Σχόπει δ'τι ήδη χαί μζθητάς ήν χτησάμενος, 
ούτως 6'λως έχαίετο χαι έπεπλήρωτο του χηρύγιια- 
τος, χαι το βραδύτερον αυτόν προσελθείν προθο- 
μότερον έποίει. Κι "^άρ χαΐ έπεθύμει της έντεύθπ 
αποδημίας, άλλ' όμως χαι τϊ;ς τών ανθρώπων ήρα 
σωτηρίκς- δι' δ χαΐ πολλάχις τοιαύτα έμηχανατο, 
τηρών εαυτόν τψ χηρύγματι* χαΐ ού παρ^τειτο χε2 
άνΟρωπίνοις χρήσασθχι μηχανήμασιν, ήνίχα άπ^τει 
χαιρός. 

α Παραγενόμενος δΐ 6 Σαύλος έν Ιερουσαλήμ, • 1)&η( : Νοηηβ Ιιίε ββΐ ςαί 6χρυ|;ηα1)αΙ ΙβΓΟδοΙ^ιηίδ 
« 609 ςυί ίηνοεαΙ)&η( ηοηαβη ίδΐιιά ? ΕΙ Ιιαε αά Ιιοε 
« νβηίΐ υ( νίηείοδ βάαεβΓβΙ ϋ1θ3 αά ρπηείρββ βαεβΓ- 
(1 άοΐυιη ? δαυίαβ νβΓΟ ΐΌα^ίδ ίην&ΐ68ε6ΐ)αΙ, βΐ εοη- 
« ίαηά6ΐ)αΙ ΙαάΰΒΟδ ςαί 1ια1)ίΙαηΙ ϋαιηαδεί, εοπΟτ- 
« ιη&ηδ Ιιυηε 6386 ΟΙΐΓί^Ιαιη. ΕχρΙβΙίβ αα(6ΐη άίβύυβ 
« εοιηρ1απΙ)υ5, ίηίβΓυηΙ ίηΐ6Γ 86 ^υά8β^ εοηδϋΐαιη 
« τιΐ ίρδυιη οεείά6Γ6ηΙ. ν6Γυιη ηοΐφ ίαείβ) δαηΐ 
« δαυίο ίηδίάίδθ 60Γυπι. Ε( αδδβΓνα^αηΙ ροΓίαδ άίβ 
« αε ηοεΐ6 ηΐ ίρδυιη οεεί(ΐ6Γ6ηΙ. Αεε6ρ1ιιιη Δαΐ6Π) 
« 6\ιτΏ άίδείριιΐί ηοείη ρ6Γ ιηιιηΐ[η,(ΐ6Πΐίδ6Γυη( δΐιΐ)• 

• ιηί1ΐ6ηΐ6δ ίη δροΓία. » 

« ΡΓΟθάίεαύαΙ ΠιπδΙυπι ίη δγηα^οι^ίδ. » Νβηρβ 
ευηι ]6(^βπι άίάίείδδοί, ΟΓα ίΐΐΐδ ο1)ΙυΓ&1)αΙ, η6ε 
8ίη6ΐ)&1 Ιοςηί. δ6ά α δεπρΙαίΊδ εοηΐΓ&πυιη 0δΐ6η- Ο 
ά6ΐ)&1. « Οοηβρπι&ηδ, » Ηοε 6δ(, εαπι πιαηδυ6(α(1ίη6 
άοεοηδ Ι6δΐιηι 6δδ6 (,ΙΐΓίδΙιιπι 06ί Ρίϋυπι. ΑΙ ίΐΐί 
ίηδίάΙαύ&ηΙαι* υΐ ίρδαηι οεείά6ΓβηΙ : ν6Γϋπι απιυΓΟ 
ρ6Γ (ϋδείριιΐοδ (Ι6πι1δ5αδ βδί ίη δροΓία, &ε ίυ^α 
36ΓναΙυδ 68ΐ. ΟοηδίάβΓα ο|αο(1 ,ίαπι άίδείρηίοδ ςυο• 
ςαβ ηαείαδ 6ΓαΙ, α(ΐ60 ΙοΙυδ αΓ(ΐ6ΐ)α( αε ρΓίΡΐΙίοδί- 
ϋοη6 ρβΓβείο1)αΙιΐΓ : αίςαο βο ίρδο ςιιοά ΙβΓάίαδ 
αεε6δ$ίδδβΙ, ρποπιρΙίοΓ βΓΩείβύαΙιΐΓ. ΕΙ ςααηοιααιη 
Ιιίηε πιίρΓαΓ6 ειιρβΓβΙ, α11απΐ6η Ιιοπιίηυπι ςιιοςαβ 
βαΐαίθπι απιαίΐαΐ : ρρορΙβΓ ςυοά εΐίαπι ίΓ6ςυβηΐ6Γ 
1ιυ]αδπΐ0(1ί εοηιπ)ίηίδθ6ΐ)αΙαΓ , δβΓναηδ δβίρδυηι 
ρΓβθάίεαΙίοηί; ηβε Γ66υδαΙ)αΙ Ιιυηιαηίδ αΐί ίηνβηΐίβ, 
υ1>ί ΐ6αιροΓίδ οεεαδίο 6χρ6ΐ6Γ6(. 

IX, 26-28 « Ουπι ααΐ6πι δααΐυβ νβηίδδβϋβΓΠ- « 8&ΐ6ηι, ΐ6ηΙα1)αΙδ6α(1]ιιη§6Γ6(1ίδείρυ1ίδ: 6(οπιη63 Ο « έπειρατο χολλασαι τοις μαθηταΐς- χαΐ πάντες 

Μ ίΙΙυπι Ιίπΐ6ΐ}αηΙ, ηοη εΓ6(ΐ6ηΐ6δ ςυοά 6δδ6ΐ άίδεί- 

Μ ρυΐυδ. ΒαΓηαΙ)&δ νβΓΟ αρρΓβΙχβηδυπι ίΙΙυπι (ΙυχίΙ 

« αιΐ &ροδ1ο1οδ« ηαΓΓανίΙςυβ ίρδίδ (]ΐιοπιο(1ο ίη νία 

« νί(1ίδδ6ΐ ΟοΓηΙηππι 89 6ΐ γ]ιιο(1 ΙοευΙιΐδ 6δ36ΐ βί : 

« βΐ ι]υοιηοάο Οληΐίΐί^εί ?1ι•βηυί> «β ρρδί^ίδδβΐ ίη ηο- 

« πιίπί; ^Ρδυ. ΕπαΙςαβ οηιη Ιρ^ίδ ίηίΓαηδ βί βχίβηδ 

« )0Γθ5ΐο1νππδ, αε εαπι Γκίαοία 1ο(ΐυ6ηδ ίη ηοπιίηβ 

« ΟοιηίηΙ ΐ68υ. » 

ϋί^ηα Ιιίε δϋ1)0ΓΪΙυΓ (Ιϋΐ)ίίαΐίο ςαοπιοάο ίη Ερί- 
8ΐοΙ& α(1 6α1α1α3 (ΙίοαΙ ςυοά ηοη &1)ί6ΓίΙ ^6^οδοIγ- 
ιη&ιη, 86ά ίη ΑΓα1)ίαπι, 6ΐ τυΓδηπι Οαπι&δειιπι, &ε 
ρθ8( ΐΓβ8 αηηοδ ΐ6Γ080ΐ7πι&πι υ( νί<ΐ6Γ6ΐ ΡβίΓυιη, « έφοοοΰντο αυτόν, μή πιστεύοντες δ'τι έστΙ μιθη- 
« τϊ^ς. Βαρνάβας δε έπιλαδόμενος αυτόν, ήγαγε προς 
« τους αποστόλους, χαι διηγήσατο αύ'^οΤς πώς έν η1 
« όδφ είδε τόν Κύριον, χαι 6'τι έλάλησεν αύτφ* χβΙ 
« πώ: έν Δαματχη 8πα*(5ησιάσατο έν τφ δνόμκι 
« τού Ιησού. Κα'. ήν μετ* αυτών εισπορευόμενος ιΐς 
« Ίε^ουιαλήμ, και πο^5ησ'.αζόμ5νος έν τψ όνόμχη 
« τού Κυρίου Ιησού. » 

*Άξιον ένταύθϊ δΐϊπορήσχι, πώς έν μίν τ^ τρίζ 
Γαλατάς φησίν, δ'τι Ούχ άπήλθον εΙς Ιεροσόλυμα 
άλλ' εΙς 'Λραβίαν χαι Δαμασχόν, τυοΛ μετά τρία ίτ} 
εις Ιεροσόλυμα , χαΐ Ιστορ^σαι Πέτρον χα) (^ι 173 εΟΜΜΒΝΤ. ΙΝ ΑβΤλ λΡ08Τ0ΙΛΚϋΜ. 174 ούδένα των αποστόλων εΤδον. Ενταύθα δΐ τουναντίον 
φηιΐν, ηγιγεν αυτόν «ρός τους αποστόλους 6 Βαρ- 
νάβας. *Η τ ο (νυν τοΰτό φησιν Ιν τ^ προς Γαλατάς 
Έπιστολτί, δ'τι ούκ άπήλΟεν, ώστε άναθέσθαι. Φησ? 
γαρ, ότι ϋύ προσανεΟέμην, ουδέ ά-πήλθον εΙς *ίερο- 
σόλυμα. "Η εΐ μή τοΰτο, δήλον δ'τι ή επιβουλή ή έν 
Δαμζσχψ ούκ ευθέως μετά το πιστευσαι γέγονεν, 
άλλα μετά το έλθειν αύτον άπό Αραβίας μετά ετη 
τρία, "Η εΐ μή τούτο πάλιν, αυτός μεν ούκ απήλθε 
προς τους αποστόλους, αλλά τοις μαθηταις έπειρατο 
χολλασθαι, μετριάζων, & τε διδάσκαλος ων και ού 
μαθητι{ς. Βαρνάβας δΐ αυτόν και προς τους αποστό- 
λους άγει, και διηγείται άτε εΤδεν α τε έπα^5ησιά- 
σατο. Διά τοΰτο άπήλθον, φησίν, "ίνα πρ6ς τους πρό 
έμοΰ αποστόλους απέλθω* ούδΐν γοΰν παρ* αυτών 
ίμαθον. "Η ταύτην τήν ανοδον λάμβανε ώστε είναι 
οΰτως, 6'τι άπήλθεν εΙς Άραβίαν, εΤτα ήλθεν ε*ς 
Δαμασκόν, εΐτα ε?ς Ιεροσόλυμα, είτα εΙς Συρίου. 
*Η εΐ μή τοΰτο πάλιν, ότι αύθις άνήλΟεν εΙς Ιερο- 
σόλυμα , εΤτα εις Δαμασκόν έςεπέμφΟη, εΤτα εΙς 
Άραβίαα, είτα εΙς Δαμασκόν πάλιν, εΐτα εΙς Και- 
σαρεία ν. Και τότε διά δεκατεσσάρων ετών άνέβη 
πάλιν εις Ιεροσόλυμα, Γσως 6'τε τους αδελφούς αν- 
ήγαγε μετά Βαρνάβα. *Ή εΐ μή τούτο, Ιτερον λέγει 
χαιρόν. Και γάρ 6 Ιστοριογράφος πολλά έπιτέμνει, 
και πολλούς συνάγει καιρούς. Δοκεΐ δε μοι 6 Βαρνά- 
βας άνωθεν αύτφ είναι φίλος. Έν δέ άνθρωπος 
επιεικής και χρηστός σφόδρα* διό και υΙός παρακλή- 
σεως φερ»νύμως έλέγετο* όθεν κα^ ευπρόσιτος 
γέγονε τφ άν^ρί. 

« Έλάλει τε καΐ συνεζήτει προς τους 'Ελληνι- 
«I στάς οΐ δέ έπεχείρουν αυτόν άνελεϊν. Έπιγνόντες 
« δι οΐ αδελφοί, κατήγαγον αυτόν εΙς Καισάρειαν, 
« κ^Ί έξαπέστειλαν αυτόν εΙς Ταρσόν. » 

Έλληνιστάς φησι τους Ελληνιστί φθ«γγομένους, 
χαι σφόδρα σοφώς. 01 γάρ ά'λλοι, τουτέστιν οΐ βαθεΐς 
Εβραίοι, ούδΐ ΙδεΤν αυτόν ηθέλησαν, 

κ Αΐ μεν ούκ Έκκλησίαι καθ* όλης της *Ιουδαίας 
« και Γαλιλαίας καΐ Σαμάρειας εΤχον είρήνην, οίκο- 
« δομούμεναι και πορευόμεναι τφ φόβφ του Κυ- 
« ρ ίου, και τ^ παρακλήσει πού αγίου Πνεύματος 
« έπληθύνοντο. » 

ΑΙ μίν ούν *£κκλησίαι. » Μέλλει λέγειν ότι 

κάτεισιν εκείθεν 6 Πέτρος* 7να ούν μή φόβον τούτο 

^ομίσι^ς, προεΤπεν δ'τι είρήνην είχον αΐ Έκκλησίαι. 

"Οίε μεν γάρ ή ακμή του πολέμου ην, έν 'Ιεροσο- 

λύμοις διέτριβον οΐ απόστολοι* ό'τε δέ εΙρήνη, καΐ 

τθΐς άλλοις έκήρυττον. 

ΚΙίΦΑΛ. ΙΔ\ 

ΗεοΊ Λινέα παραλυτικού Ιαθέντος έν Λύδδτ^ διά 

Πέτρου. Έν φ τά περί Ταβηθά της φιλοχτξρου, 

ήν ήγειρεν έκ νεκρών ό Πέτρος, διά προσευχής 
έν Μώππΐ(\. 

« *Εγένετο δε, Πέτρον διερχόμενον διά πάντων, 

« κατελθίΤν και προς τους αγίους τους κατοικούντας 

κ Λύδαν. Εύρε δέ έκεΐ άνθρωπόν τίνα Αΐνέαν όνό- 

• μάτι, έξ Ιτών οχτώ χαταχείμλνον έπΙ κραββάτφ, Α. ςηοάςαβ ηηΠαιη 08Βΐ6Γθπιιη νίάβΗΐ αροβίοίοπιπ!**. 
Ηίο &αΐ6ΐη &ϋ οοηίΓαπαιη, ςυοά οΐυχβηΐ βαιη Βαρ- 
η£ΐ1)α5 αά αρο3ΐο1θ3. ΑαΙ ί^ϋυπ Ιιοβ άϊοίί ίη Ερί- 
8ΐο1α αά βαΐαΐαβ, ςαοά ηοη α1)ϋΙ α( αά β08 τβΓβΓΓβΙ. 
λ'ιί βηίιη ίΙ)ίάβιη: Νοη οοηίαΐί ιηβηβςιαβ αΜϋβΓΟ- 
8θ1γιηαπι ; αυΐ δί Ιιοο ηοη ρΐαοβΐ ιη^ιηίίβδίιιιη β3ΐ 
ςυοά ίηδίάίοΒ ςυ» Οαπιαδεί ραΓ&ύ&ηΙιΐΓ, ηοη οοηΐί- 
ηηο ΓαοΐβΒ βυπί υ1)ί ϋΐβ ΟΓεάίάίβδβΙ, Ββά οηιη αϊ) 
ΛΓα1)ία ρθ8ΐ αηπο3 Ιγ63 ΓβάϋβδβΙ. ΗιίΓδαπιςαβ 8ί ίά 
ηοη ρΐαοβΐ, ίρ3& ςαίάβιη ηοη α1)ϋΙ &(1 &ρο3ΐο1θ9• 
36ά (1ί3θίρα1ί3 α1ϋ3 ΙβηΙαΙ^αΙ 8β α(1^α^^6Γβ, πιοά63ΐ6 
άβ 86 δβηΐίβηβ, 011Π1 Ιαπιεη ρρΦοβρΙοΓ βδδβΐ βΐ ηοη 
άί8θίραΙα3. ΒαΓηαΙ)&3 νβΓΟ ίρδυηι βΐί&πι αά αρο3ΐο- 
1θ8 (ΙαοίΙ, ηαΓΓ&Ιςηβ βΐ ςα® νίάβηΐ βΐ ςυο ραίαιη 
1οεαΙα3 3ίΙ. ΡΓορΙβΓ Ιιοο, ίηςηίΐ, ρροίβοΐαβ δυιη, ηΐ 

β &(1 603 ςυί αηΙβηΐθίαβΓαηΙ&ροδΙοΙί νβηίΓβπι. Νϋιίΐ 
ί£;ίΙαΓ αϊ) βίβ (ϋάίοί. Υβΐ Ιιηηο (βάίΐυπι βίο αοοίρβ 
αΐ ίΐα δίΐ ςηοά ϋώίβηΐ ίη ΑΓα1)ί&πι. άβίηάβ νβηβήΐ 
Οαηιαδοιιπι, άβίηάβ ^βΓΟδο1^^ηαη1, άβίηάβ ίη δ^η&ηΐ• 
ΑυΙ δί ηβο Ιιοο ςυίάεπι δαϋδίαείΐ. ςυοά Γυρβαπι 
^6^ο3ο1/I11&Π1 ΓβάίβπΙ, άβίηάβ Παπιαβουαι βπιίβδίιβ 
δίΐ,ροδίπιοάυηι ίη ΑΓαύίαπι, βζίηάβ ηΐΓβυηι Οααιαβ• 
οαπι, ροδίβα ΟΰβδαΓβαηι : βΐ Ιηηο ρο3ΐ ςα%ΙυοΓ(1βοίιη 
αηηοδ ΓαΓδίΐδ &δθβη(1ίΙ ^6^οδοI7Iη{ι : ΓοΓίαβδίβ 
ςιιαηάο ίΓαΐΓβδ αάάυχίΐ οιιπι ΒαΓηα1)&. Οοοά δί Ιιοο 
ηοη βδΐ, αΐίαά (ΙίείΙ Ιβιηριΐδ. ΗίδΙοπο^ΓαρΙιηδ βηίηι 
ηιαίΐα αΙ)1)Γ6νίαΙ, πιαίΐαςυβ οοηίΓαΙιίΙ ΐ6πιροΓ&. Υΐ• 
άβΙοΓ ααίβηι πιίΐιί ΒαΓηα1)α8 βΐίαηι αηίβα ίηί3δ6 ίΠί 
&πιίοιΐ3. ΕραΙ βηίιη Ιιοηιο 1)6ηί^ηυ3 βΐ &(1αιοάιιαι 
δπ&νίδ : ίάβο ςιιοςυβ Οΐίοβοοηδοΐαΐίοηίδβχηοπιίηθ 

ρ (1ίθ6ΐ)αΙιΐΓ : ηηάβ βΐ αοοβδβα ίυοίΐίδ ΓαίΙ νΪΓο. 

IX, 29, 30. « 1.0(]ΐΐ65αΙαΓςιιβ βΐ άί3ραΙα1)αΙ αάνβΓ- 
« 8υ3 6γφοο3: αΐ ίΙΠ ηίΙβύαηΙαΓ οοοίάβΓβ ίΠυιη. 
(< Οαοά \ι1)ί οο^ηονίβββηΐ ίπαΐΓβδ, 90 άβάυχβηιηΐ 
« βυπι ββθδαΓβ&αι βΐ βπιίδβΓυηΙ ίρδαηι Τ&Γβυηι. » 

ΟΓΟΒΟΟδ νοοαΐ 6γ£Β06 1οςιΐ6ηΙβ3, ίάςηβ βαρίβηΙβΓ 
αάπιοάααι. Αΐίί βηίπι, ηβπιρβ ςιιί ίηΐίπιβ ΗβύΓβθί 
6Γ&ηΙ, ηβ νίάβΓβ ςυίάβπι ίρβυηι νοΙηβΓπηΙ. 

IX, 31. < Ι^ίΙιΐΓ Εοείβ^ίο) ρβΓ υηίνβΡδ&πι ^υά£θ&^1 
« βΐ βαΠΙοΒΑΐη αο δαπιαπίαπι ραοβ ίΓυεύαηΙαΓ ; βΐ 
« βΒάίΩεβύαηΙΟΓ νβΓδαηΙβδ ίη ΙίηιΟΓβ Ποπιίηί, βΐ 
« οοηδοΐαΐίοηβ ΒαηοΙί δρίπίπδ πιη11ίρ1ίο&1)αηΙαΓ. » 

« Ι^ίΙαΓΕοοΙβδίοθ. » ΟίοΙαΓηβ βδΐ ςυο(1 (ϊβδοβη• 

άβτΊί ίηάβ ΡθΙηΐδ : ηβ ογ^ο Ιίπιοηδ ίά βδδβ &Γΐ)ίΐΓ6- 

Γίδ, ρΓφάίχίΙ ςαοά Εοείβδί» ραοβ ίΓαβ1)αηΙαΓ. δί* 

^ ςηίάβηι ςααηάο 1>βΠί νί^ΟΓ βΓαΙ, ^β^οδο1^Π1^8 νβΓ8α- 

^αηΙιΐΓ Αρο3ΐο1ί : ςααηάο νβΓο ραχ, βΐίααι αΐϋβ 

ρΓ»(1ίοα1)αηΙ. 

ΟΛΡϋΤ XIV. 

Ώβ Αϋ,ηβα ΡαναΙι^ίκο Ι^άάσ^ ρβν Ρβίνητη οητα^ο : ήι 
ςηο αρίίιιτ βΐίαηι άβ ΎαΜίΗα άχΐβϋΐα νίάπα^ ςηαιη 
ΡβΙπίΒ ^ορρ3β ροτ οταΐίοηατη α τηονίηιε βχοιίαυνί. 

IX, 32 35. « 6οηΙΐ§ί( αηΐβπι ηΐ Ρβ1πΐ3, άασι ρβτ 
«οπιηββ ρβΓα^ΓαΓβΙ, άβνβηΐΓβΙ βΐίαηι αά βαηοΐοβ ςυί 
« ΙιαΜία^αηΙ Ι,γάάω, ΗβρρβηΙ ααΙβηι 11)ί Ιιοηιίηβαι 
« ςηβακίαιη ηοιηίηβ ^Εηβαηΐι αϊ) αηηΐ3 οοΐο άβοτιιη- •• Ο&ΐαΐ. Ι, 47 •([<[, 17^^ ΟΕΟϋΜΕΝΙ! ΤΙΠαα2Ε ΕΡΙδΟϋΡϋδ. 476 Μ Ββηΐβιη ίη ^γ&1)1)&(ο, ςηί βΓ&Ι ρ&Γ&ΙγΙίεαΒ : βΐ αϋ Α <* ^'< ή^ παρβλέλυμένος, χαι εΤιην «ύτφ 6 Ιϋτρος. « ίΙΙί ΡβίΓυβ : ν€αβα. βαπβΠβ ^65α8^11Γ^5ιυ8. §ΏΓ£[β 
• ΰίο δΙβΓΠβ ΙίΙ)ί ίρδί. Ε( ρροΐίηυδ δηιτβχίΐ. ΥίάβΓαηΙ- 
« ςαβ βυαι οηαηβδ ςιιί ϋ2ΐΙ[)ίΙαΙ)αη( Ι.γ(1άα) βΐ Αββα- 
« Γοηβ, ςαί οοηνβΓδί δυηΐ α(ΐ Οοπιίηιιπι. » 

Νοη βχ^ρβοΐανίΐ νίπ Ωάβηη, ηβςαβ ϊηΙβΓΓΟ^ανίΙ 
αη δ&ηβπ νβΐΐβΐ : ηυΐΐί (Ιυτη βηίιη ρΓορπ» ροίβη- 
ϋω ίηάίϋία ϋ)ί βζρβΓίί βΓαηΙ : ιηβηΐο ί§[ίΙιΐΓ ηοη 
6χί^6ΐ)αΙυΓ α νΪΓΟ ίΐάβδ, δίςηίάβιη ηβςυβ & οίαιιάο 
6Χ6^6ΓαηΙ. 91 ΑάΐϋΏΐΙοηιιη βηίιη ιη&χίιηβεοηδοΐα- 
ϋοηβηι οοηάυχίΐ Ιιοο πιΐΓ&οηΙιιπι ίηδί^ίδ ςαίρρβ υιγ 
θΓαΙ. Οαβπιαάαιοάιιπι θγ^ο ΟΙιηβΙυδ, οηπι δί^ηα 
ίαοβΓβ ίηοίρΡΓβΙ, Ωίίβηιηοη 6χί§βΙ)α(. ίΙ& ηβςηβ Ιιί. 
ΙβΓΟδοΙγπιίδ η&ηιςαβ πιβπίο Πάβδ 6Γ^α 609 ρΓΦΟβδ* 
βϋ : ιιΐ νβηίβηΐίδ ΡβΙπ νβΐ υπι1)Γα ςυβπιρίαπι ίΐΐο- α Αινέα, *ι5τα{ σε ό *Ιη9οΰς Χριστές• Άνβσττ,θι χ^ 
« στρώσον βεαιυτψ. Και «ύ^έως ανέστη. Και ει8ον 
« αυτόν πάντες οΐ )ΐατοιχουντες Αύδδβν και τ^ν Ά»- 
σάρωνα, οΐτινες επέστρεψαν έπι τον Κύριον. » 
Ούχ άνέμεινε τήν πίστιν του άν$ρος« οϋΙΪ ήρώτη- 
σεν, εΐ βούλοιτο θεραιτευθηναι* ο&κω γαρ ήσ» 
τεκμήρια της οίχε^ας πάσχ^οντες δυνάμεως. Κίχ^τνς 
τοίνυν ούκ άιπριτείτο τήν πίστιν 6 άνήρ. ΟύΛ γΐρ 
τόν χωλον άιτήτησαν. Μάλιστα μϊν οίΐν χαι προ; 
πολλών παράχλησιν γέγονε το 6αυμα* έιτ£σημος γαρ 
ήν ό άνήρ* Καθάπερ ουν 6 Χριστός άρχ^μινος τίη 
σημείων, ούκ άπ^τει πίστιν, ούτως ούδΙ ούτοι, 'ϊι 
Ίεροσολύμοις μεν γαρ εΐχ^τως •ί'ι πίστις ούτοι 
προεγένετο. Ίνα ερχομένου ϋέτρου χδν "ί; σχια ένι- ΠΙΠΙ ο1)απιΙ)Γ&ΓβΙ. ΜυΙΙαβηίπι ΓαοΙα6Γ&ηΙίΙ)ί δί^ηα, «^ σχιάΐ^ι^ τινι αυτών. Πολλά γαρ έχεΤ έγένΕτο σημεη. 

ΙιίοαυΙβπι 1)θορηπιαπιαοοίάίΙ:δί^αίΙαςοβρ&Γΐίπι Ενταύθα δΐ τούτο πρώτον επιβαίνει. Τα μ^^ 7^ 

τών σημείων ύπίρ του τους άλλους ίτζισπίοΛΊ^ 
έγίνετο, τα 81 και 6π1ρ της τών π(9τ&\>ύντων παρβ- 
κλι{σεως. 

< Έν '1<5πιη[ϊ δέ τις ήν μαθήτρια ονόματι Τββηθί, 
« ή διερμηνευομένη λέγεται Δορχάς. Αυτή ήν πλή- 
€( ρης αγαθών έργων και έλεημοσυν&ν ών έποίει. 
« Έγένετο δε έν ταΐς ήμε'ραις έχείναις, άαβενήσανζν 
« αυτήν άτοθανειν. Λούσαντες οΙ βύτήν, (θηχαν ε» 
« ύπερφφ. *ΐίγγυς δε οΰτης Αύδδης ττΐ *Ι4ππ||, κ 
« μαθηται άκούσαντες, 6'τι Πέτρος έστιν έν αύτ^, 
« απέστειλαν προς αυτόν, παρακαλοΰντβς, μή όχνή• 
« σαι διελΟεΤν ϊωζ αυτών. Άναστάς δ^ Πέτρος συν* 
« ήλθεν αύτοΐς, δν πα^αγετόμενον άνι{γαγον εις τι 
Μ ύπερφον, και περιέστησαν αύτφ πασαι α\ χήρ>ι β6ΐ)&ηΙ υΐ αΐϋ αά Αάβηι αΙίΓαΙιβΓβηΙιΐΓ, ρ&ΓΐίαινβΓΟ 
όΙ ΟΓβάβηΙβδ οοηδοΙαΓβηΙαΓ. 

IX, 36-42. « Ιορρ» αυΐβπι θγ&Ι ςυφάαπι άίδοίριιία 
κ ηοπιίπβ ΤαΙ)ϋΙια, ςτκΒ ρβΓ ίηΙΟΓρΓβΙ&Ιίοηβπι άϊοΊ- 
« ΙυΓ ΟοΓοαδ. Ηφο ρίβηα βραΐ 1)οηίδ ορ6η1)υδ αο 
• βίβθπιοδχηίδ'ςυαδ ρραϊδίαύαΐ. ΑοοίάίΙαηΙθπι (1ΐ6ΐ)ΐΐδ 
« ίΐΐίδ υΐ ίηΩΓΠΐίΙ&Ιβ ^Γαν&Ια πιΟΓβΓβΙυΓ. Οααπι υΜ 
« ΙανίδδβηΙ, ροδαβΓυηΙίη οφηαοηίο. €αηη νβΓΟ βδδβΐ 
« Ι.γ(1(1α ν^^^η&^ορρ^Β, ααάίδδβηίςυβ (ϋδοίρηΠ (|ηοά 
« ΡβίΓΟδ βδδβΐ ίη εα, ιηίδθΓαηΙ αά βηπι το^απίβδ ηβ 
« ^ΓαναΓβΙαΓ νβηΐΓβ Όδςιιβ αά δβ. ΕχδΟΓςεηδ ααΐβιη 
Μ ΡβίΓυδ νβΐιίΐ ουιη ίΐΐίδ. Οαπιςυβ αάνβηίδδβΐ, άυ- 
'< χβΓααΙ ίΠαπι ίη οοΒηαοιιΙηπι, βΐ οίΓουπίδΙθΙβΓαηΙ , _- ΓΤ"-» "-{ 1 Γ #.-1, — 

« βυπι οπιη6δνίάυ8ΒΩ6ηΐ6δ, 6( οδίβηάβηΐββίαηίοαδ ^ « κλαίουσαι, και έπιδεικνυμεναι χιτώνας χαΐ Χμί- « &ο νβδίβδ ςιι&δ ίαοί6ΐ)αΙ ουιη βδδβΐ οιιπι ίρδίδ Οογ- 
« ο&δ. ΡβίΓΟδ νβΓΟ 6^6^(ίδ ΓοΓαδ οπιηίύαδ, ροΜίίδ 
<' μ6ηί1)υδ ορανίΐ, οοηνβΓδαδςυβ αά οορραδ άίχίΐ : 
« Τα1)ί11ια, δαρ^β. ΔΙ ίΠα αρβΓυίΙοοαΙοδ δαοδ, νίδο- 
• ςαβ ΡβίΓΟ ΓβδβάίΙ. ΠαΙα αυίοιη ίΙΠ ιηαηυ, θΓβχίΙ, 
« 6ΐ ουπι νοοαδδβΐ βαηείοδ αονίοΐυαδ, 6χΙιίΙ)αίΙβαπι 
« νίναηι. Ιάςαβ ίηποίηίΐ ρβΓ ιοίαπα ^ορρ6η, βΐ ΟΓβ- 
« (ϋάβΓοηΙ πιυΐΐί ίη ϋοαιίηιιηι. » 

« Νοπιίηβ ΤαΙ)ί11ια, » βΙο. ΟδΙβηάίΙαΓ βχ ηοπιίηβ 
ςυοά ΙΐΦβνί^ϋαηδ βραΐ αο δο1)Γία, ςυβπι&άπιοάυπι 
δορκάς, ίά βδΐ οαρρβα. Μαΐΐα ηαπιςαβ ηοπιίηα βΐίαπι 
άίδρβηδαΙίοηβροηηηίτίΓ,δυαβΓΩοαοίααρρβΙΙαΙίοηβπι 
δίίξηίΩοαηΙία ςαϊβ οοηδβςυίΙαΓ. « ΟοηΙίςίΙααΙβπιαΙ « τια, δσα έπο'ει μετ' αυτών ο3σα ή δορχάς. 'Εε• 
« βζλών δε έξω παντας ό Πέτρος, θβίς τβ γίνβη 
« π:οσηύξατο, και έπιστρέψας πρδς τό σώμα, εΤχτ 
« Τα6ηθά, άνάστηθι. Έ δέ ήνοιξε τους δφθαλμου; 
« αυτής, και Ιδουσα τον Πέτρον, άνεχάΟισε. Δου; & 
« αύττΐ χείρι, άνέστησεν αυτήν φωνήσζς δε τοο; 
« αγίου; και τάς χήρ«ς, παρέστημεν αύττ,ν ζώσ». 
« Γνωατόν δε έγένετο καθ' δ'λης της Ίοτητης, χ» 
« πολλοί έπίστευσαν έπΐ τον Κύριον. λ 

α Όνόματι Τα6ηθα, και τά Ιξής. •> Δβίχνυτί: 
δτι αϋτη φερωνύμως ήν έγρηγορυια χσΛ νήφΟΜΐ 
ώσπερ δορκάς. ίίολλα -^^αρ χαι ο!χονομ(χα»ς ^ν6μαα 
τίθεται, δηλούντα τζ ενεργείτε τήν «ροσηγορίιι 
ακολουθούσαν. « Συνέβη τοίνυν τβύτην ^ρ^^στήη- \ΐΒΒ0 ίηΠτπιίΙαΙβ ^ΓαναΙα πιΟΓβΓβΙαΓ. Ουαπι αύί Ο σαν άποΟανεΤν. Λούσαντες δΐ αυτήν, » τχ έπΙ νεζρΫ ΙανίδδβηΙ, ■ ίβοβΓπιιΙ οαηοΐα ςυ® ίη πιΟΓίυο Πβη 
οοηϋαβνοΓίιηΙ : βΐ Ιϋπο ΡβίΓηιη &οοβΓδίνοΓυηΙ. Ηοο 
αυΐοηι ηοη ίθοβΓυηΙ ρΓίϋ8(|ϋαΓη πιΟΓβΓβΙϋΓ: ίηάί 
ςηαιιι 92 οΙαοοπίΡδ οΐ) ΙαΙΊα νβχαπβ άίδοίρυΐοδ 6( & 
ρΓιΒίΙΐοαΙίυηβ ανβΙΙβΓβ. Ναιη βΐ ρΓορΙβΓβα άίοίΐ ςαοά 
νίοίιιιΐ5 βιαΐ 1οοα§. 1(1 επίπι ρβΓ πιο(1υηι δυοοίδίν89 
ορβΓφρ6ΐ6ΐ)αηΙ δίς[αί(1βηΐ(1ίδείρυ1αβΓαΙ.•€υηι βδδβι 
ευπι ίρ^ίδ ΟθΓο&8. » Οαυά (ΙΐοίΙαΓ Γαίδδβ υηα ουπι 
ίρδίδ, αηίπιί ίΐίίυδ ηιοιίβδίίαπι δί^ηίΩοαΙ, ςαοά εαπι 
νίιίαίδ εοηνίνβ1)ϋΙ αο νβΓδαΙ)αΙαΓ αο δί υηαίυίδδβΐ β 
ναΐ^ο. Οαί(1 ί^ίΙαΓ ΡβίΓΟδ'/ Οιηηβδ ΓοΓαβ β^^^ίι, ηβ 
αοΓχπι βΓαπι ΙαιιυΙΙιιΙιΐΓύαΓβΙυΓ ; ροδίΐίδςαβ^βηίύαδ πάντα εποίησαν, Καΐ .τότε άποστείλαντβς μεταχχ* 
λούντχι Πετρον. Ούκ εποίησαν δΐ τουτο προ τβϊ 
άποΟανεΐν , άνάςιον ηγούμενοι ύπερ τών τοιούτ» 
σκύλλειν του; μαθητα;, και του κηρύγμοττος πβρι• 
σπ^. Έ-ει καΙ δια τούτο λαγιι δτι Ιγγυς ήν. '& 
τάςει γά,3 πάρεργου τούτο ^,τουν μαΟήτρέα γάρ ί,ν. 
κ Μετ* αύτο^ν ούσα ή Δοκοά;. » Το, « μετ* αυτών, » 
τήν ταπεινοφροσύνη*/ αυτής δηλοΤ. δτι συν^ν αύταΰ 
και συνδιτ[^τατο ω; μία τών πολλών ούσχ. Τί οδν ί 
Πέτρος ; Πίντας έκοάλλει έξω, ώστε μή αυγχυ^νβ 
τοΤ; δάκρυσι μηδέ τα:αχΟήναι. Και θείς τλ γόνβιι 
προσηύξατο. Ου πάντα γαρ μετά τής β^τ{(ς 177 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟβΤΟΙ/ΟΒϋΜ. 178 λ(α< τχ «))μ*ΐα Ικοίοον. ΕΤτα «ρωνήβοΐ, χαΐ δοΰς Α ΟΓ&νίΙ. Νβςαβ βηϊιη οιηηΐα βΐςηα β&άβιη Γαοίΐίΐ&ΐβ «ύττΐ χεΤρα άνέστησεν αυτήν, διβ μίν του ρήματος 
την αύττΐ ζωήν οωρούμινος, τήν δΐ 8ύναμιν δια ττ^ς 
χ&ιρος παράσχων. Σημειωτέον οε δ'τ: ου μ6νοις τοΤ; άπί- 
στοις, άλλα και τοϊ< άγίοις έγίνετο σημεία οίκονομι- 
κώς, Ινα και £λλοι πιστεύσωσιν. Ί8ου γαρ μετά το 
ση μείον τοΰτο πάλιν πολλοί έπίττευσαν, ώς είναι 
πάλιν τα σημεία τοις άπ(στοις. Ού γαρ άλλως έπί- 
στευσαν εΐ μή πάλιν εΤ8ον σημεία, των άγ(ων καΐ 
{(χα του σημείου πιστευ^ντων 6τι δυνατός άναστήσαι 
αυτήν, ίπεί πώς αν αυτόν μετεστειλαντο ; 

« Έγένετο δΐ ημέρας Ικανάς μεΐναι αυτόν έν *Ι($ππ^ 
« παρά τινι Σίμωνι βυρσεΧ. » 

Ού παρά &λλφ τιν^ των επισήμων μένει ΙΙέτρος, 6(]βΙ)&η( :άβίη(]6 νοοανϋ, (ΙαΙαςυβ ηΐίΐηϋ βΓβχίΙβθΐη : 
νβΓΐ)ο ςαίάβακΙοηαιίδίΙΙίνίΙαΓη,πιαηυ νβΓορΓ(Εΐ)βη8 
ίρδί νίΓβδ. ΑάηοΙαηάυίη β8ΐ αυΐί^ιη ςυοά ηοη δοΗβ 
ίηοΓβάαΙίδ.δβάβΙδαηοΙίδ ίϋδρβηδαΐίνβ δίβηα ββΙ)βηΙ, 
υΐ θΐ αΐϋ ΟΓβΊβΡβηΙ. Εοοβ βηίιη ηίΓδυδ ροδΙ Ιιοο 
δίβηυπι ΓηυΙΙί ΟΓβάϊάβΓϋηΙ,ιιΙίΙβΓυηΐδίρηαδίο βίίίΐΛ 
δίηΙίηβι1βΠ1}αδ ;δί(ΐυί(1βιη&Ιίοςϋί ηοη ΟΓβάίάίδδβηΙ, 
ηίδί ΓυΓδυηι δίςηα νίάίδδβηΐ, οαπι δαηοΐί βΐίαπι λ1)8- 
ςυβ δί§;ηο ΟΓβάβΓβηΙςαοά ροίβηδ βδδβΐ ϋίαπι βχ" 
οίΙαΓβ : ςαο πιοάο βηίηι αΐίοςυί ίρδαπι αοοεΓδΐνίβ 
56ηΙ? 

IX, 43. « ΟοηΙίςίΙ αυΐβπι η( (ϋ6ΐ>αδ πιαίΐίδπι&ηβ• 
« Γβυορρο) αρυά δίηιοηθηι ςυβηιάαπι οοπαπηηι.» 
Νοη αρυά αϋαηι ςυβπιρί&πι ίηδί^ηίιιιη πι&ηβΐ άλλα πάρα βυρσεϊ, διά πάντων ι\€ ταπεινοφροσύνην β ΡβίΓΰδ, δβά αριΐίΐ οοηαηυπι, ρβΓ οπιηία ηοβ &(1 ημάς ενάγων, οΰτε τους ευτελείς α^σΧύνεσΟαι άφιε^ς, 
οΰτε τους μεγάλους επαίρεσθαι. Έδέοντο γάρ αύτου 
τής. διδασκαλίας οΐ οια τά σημεΤα πιστεύσαντες εΙς 
τον 6π' αύτοΰ κηρυττ^μενον Θεόν Ίησουν τον Χρι- 
στ<5ν. 

ΚΕΦΑΛ. ΙΕ*. 

Περί Κορνηλίου, δσα τε προς βύτδν 6 5γγελος 
εΤπε. και δτα πάλιν Ώετρφ ούρανίθεν περί 
κλήιίως έθ^'ών έρ(3εθΐ)* έν φ δτι μετχσταλεις 
ό Πίτοος ήλθε προς Κορνήλ'.ον. Έπαναληψις 
παρά του Κορνηλίου, ων 6 άγγελος επεμαρτύ- 
ρησε και ϋγηγήσχτο αύτψ Κορνηλίφ. Πέτρου 
χατήχησις εΙς Χριστδν του τε αγίου Ιΐνεύ μίτος 
έπΙ τους άκούοντας δωρεά* και $πως έβαπτ/σθησαν 
οΐ εξ εθνών πιστεύσαντες* 

« Άνήρ δέ τις ήν Ιν Καισβρεί^ 6ν<$ματι Κορνήλιος, Ο 
Λ Ικατοντάρχης έκ σπείρηςτ/ίς καλούμενης Ιταλικής, 
« ευσεβής και φοβούμενος τον βεόν συν παντί τψ ο*κψ 
« αύτου, ποιών τεέλεημοσύνας πολλάς τψ, λαψ, και 
« δε($μενος του βεου δια παντός. ΕΤδεν έν όράματι φα- 
ν νιρώς ώσει ώραν έννάτην της ημέρας δγγελον του 
« θεού εισελθ^ντα προς αύτον, καί είπόντα αύτψ• 
« Κορνήλιε. Ό δΐ άτενίτας αύτψ, καΐ ^μφοβος γενό- 
« μένος εΤπε' Τί έστ., Κύριε ; ΕΤπε δΐ αύτψ Αΐ προσ- 
« ευχαί σου και αΐ έλεημοσύναι σου άνέβησαν εΙς 
« μνημόσυνον ενώπιον του θεού. Και νυν πέμψον εΙς 
« Ί($ππην άνδρας, και μετάπεμ'{/αι Σίμωνα τον έπι- 
• καλούμενον Πέτρον. Ούτος ξενίζεται παρά τινι Σί- 
« μωνι βυρσεΐ. 

Ού μνημονεύονται $ τε Αίθίοψ κάι 6 Κορνήλιος, 
6τι έν άξιώματι, άλλ* ΰτι 6π6 του πλούτου και του *^ 
βγκου του περί αύτους ούκ έκωλύθησαν έν ευλαβείς 
πολιτεύεσθαι. Ούτος μίν ούν ούκ εστίν Ιουδαίος, 
ούδε τών 6πό τών νόμων, αλλ* ήδη προειλήφει τήν 
ήμ^τέραν πολιτείαν. Τούτον Ιδών ό της εύη θείας 
οφθαλμός, $τι καλά μέν τα Ιργα, νεκρά δέ, ετι πί- 
στιν ούκ Ιχοντα, αποστέλλει βραβεύσοντα τοΤς έ'ργοις 
άγγελον, ώς καλώς άθλούντα στεφανώσαι τ^ πίστει. 
Τούτο δΐ ποιεί και είς πληροφορίαν ΙΙέτρου, μάλλον 
δι τών ασθενέστερων. Έννάττ^ δΐ ώρ^ 6'τε φρον- 
τίδων ήφίετο, και έν ήσυ^ί^ ήν και κατανύξει. 
Δια τούτο δ^ τ6ν άνδρα ποιεί γνώριμον και 
δήλον ^ συγγραφεύς, "ίνα μή τις εΓποι 5τι ψεύδεται. &ηίηιί ηιοάβδίίαπι ίηάηοβηδ: ηβςηβ £ΐ1))60ΐοβ δίηβηβ 
ρηάοΓβ 8α£Γιιηάί,ηβςαβ πίΛ^ηοδ βχίοΐϋ. Ε^αδ ηαπι- 
ςιΐ6 άοοίηηα ίηάίβ6ΐ)αηΙ 1ιί ςαί ρΓορΙβΓ δί^^ηα ίη 
Οβυπι ^6δ11η1 ΟΙιπδΙηπι, ςυί αϊ) ίρβο ρΓβθάίο&1)&ΙοΓ, 
ΟΓθάίάβΓοηΙ. 

ΟΑΡϋΤ XV. 

99 Πβ €οτηβΗο, ςιη^ςηβ α^ιρβΙηΒ αά βητη άΐχϋ.βίί^η» 
ηιηηηι ΡβΙτο οωΐϋη^ άβ ρεηίίηηι νοοαίίοηβ άΐαΐα 
ΒίΛΠί : %η ςιηο ηατταίην ρηοά ΐΓαηΒτηί$$ΐί8 Ρ6(ηί$ 
νβηβτχΐ αά ηονηβΐΉ ρπ ΚβρβΙηηΙην α €θΓηβΙίο ^ηω 
αηρβίιΐ8 [αβταί Ιβ&ΙαΙχα ίρ8ίρηβ Οοι-ηβΗο ηαττανβ- 
ταΐ. ΡβίΗ ίπΒΐηίοίίο άβ ΟΙιΗ&Ιο^ αο 8ρίΓαη$ 8αηοΗ 
5ΐ/ρτ €08 ςιηί αηάίβδαηί (ίοηητη : βί ρηοτηοάο 
Ιαρϋζαίί (αϋτίηί ςταί βχ ρβηίώιΐΒ οτβάίάβταηί. Χ, 4-6. « νίΓααΙβηι ςαίθαπι θγ&Ι Οδ&Γβ» ηο-' 
πιίηβ ΟοΓηβΠυδ, οβηΐυηο βχ οοΙιΟΓίβ ςυα5 (ΙίοίΙηΓ 
ΙΙ&Ηε&, Γβϋ^ίοδΟδ &ο Ιίπιβηβ Οβιιπι ουπι ΙοΙα Γ&< 
πιίΐία δυ&, ρΓβΒδίΛηβ βίββπιοδγηαδ πιυΐΐαδ ρ1β1)ί, 
άβρΓθοβηδςυβ Οβυπι δβπιρβΓ. ΥίίϋΙ ρβΓ νίβαπι 
πιβηίΓβδΙβ,ίβΓηΐθ ΙιΟΓα άίβί ηοη&,αη^εΐΌπι Ββί ίη- 
{^Γβδδΐιπι α(1 δβ, Λο ^ίοβηΐβπι δί1)ί ; ΟοΓηβΠ.ΑΙίΙΙβ 
(ΙβΩχίδ ίη βυπι οοπίίδ Ιίπ)0Γβ({υ6 οοπΓβρΙυδάίχιΙ: 
Οαίίΐ βδΐ» Οοπιίηβ ? ΒίχΐΙ ααΐβπι ίΐΐί : ΟπαΙίοηββ 

Ιηβθβίβίββπιοδγηα) Ιαβθ&δοβηάβΓαηΙίη π)βπιοπ&ιη 
ΟΟΓΕΠΙ Οβο. ΕΙ ηηηο ιηίΙΙβ νίΓΟδ ^ορρβη, 6ΐ &ο- 
οβΓδβ δίπιοηβπι ςυί οο§[ηοπιίηαΙυΓ ΡβίΓΟδ. Ηίο 
ΙιΟδρίΙ&ΙοΓ αριιά 8ίπιοηβηι ςιιβπιά&ηιοοπαπιιηι.» Νοη ηιβαιΟΓαηΙηΓ ^ει11^ορ8 αο ΟοΓηβΙίαδ, βο ςιιοά 
ίη άίςηίΐαΐβ οοηδίίΐυΐί βΓαηΙ. δβά ςυοά ο1) (Ιίνΐΐίαβ 
βίΓαδΙυπι ρΓοΙιί1)ίΙί ηοη ΓυβπηΙ ςυίη νβΓ^&ΓβηΙαΓίη 
ρίβίαΐβ. δίςυίάβπι 1)ίο ^υ(1£Βι1δ ηοη βδΐ ηβςυβ βοηιηι 
(|\ι1 δΐιΐ) Ιβ^β βΓ&ηΙ, δβά ^αη1 ηοδίΓαηι νίνβηάί ηίο- 
άαπι αδδηπιρδθΓ&Ι. Ηυηο ίηΐηίΐαδ ρίβίαΐίδ οοαίαδ, 
ςυοά 1)οηα ςαίάβπι βδδβηΐ, αΙΙαηιβη ηιοΓίαα, €απι 
ϋάβηι αάΐιαο ηοη 94 ΙιαύβΓβηΙ. πιίΙΙΙΙ ςηί ορβΓα 
άίη^αΐ.βίδςυβ ρΓΦηιίυηι αοςυίιαΐ, ηβηιρβ αη^βΐυπι, 
υΐ 1)6η6 οβΓίαπιβη ρβΓ ΩάθπιοοΓοηαΓβΙ, ίάςυβ Ιιογα 
ηοηα, ςυαηάο ουπδ δο1νβ1>αΙυΓ βΐ ίη ςαίβΐβ βΓαΙ αο 
οοπιρυηοΐίοηβ. ΡΓορΙβΓ Ιιοο ααίβηι νίΓυηι ΓβάάίΙ 
ηοίαπι αο ηιαηίΓβδΙυηι αυοΙΟΓ,ηβ ςαίδ βυπι ηιβηΐίτί 
άίοαί,ίάβο ςηοςηβ άί^ηίΐαΐβπι δί^ηίΩοανίΐ αάάβηδ : 179 ΟΕΟϋΜΕΝίυδ ΤΒίαΟΛ ΕΡΙδΟΟΡϋδ. 1Ν • Εχ οοΙιΟΓίβ (1005 άίοίΙιΐΓ Ιΐβΐίοα » Σιηΐρα αοΐβιο, Α Δι' δ χαΐ τήν άξίαν έ^ήλωσιν. « Έκ σI^*^ρη^ ζΜαΐψ 
ϊά β5( οοΙιΟΓδ, β5ΐ ςυαιη ηιιαο νούμερον άίοίαιιΐδ. 

Χ, 6. 7. « Ουί άοιηαδ βδΐ ]ηχΙ& ιη&Γβ. Ηίο άϊοβί 
Μ ϋΙ)ί ςυίά Ιβ οροΓίβαΙ ίαοβΓβ. ϋΐ &υΐ6ΐη άί$€655ί( 
α αη^βίαδ (]υί Ιοςυ6ΐ)α(ιΐΓ Οοπιείίο, νοοανίΐ (1αο3 
« ίαιηυΙθ5 βΐ ιηίΐίΐβιη Γ6ΐί§;ΐθ8αιη βχ Ιιίβ ςηί βί &(1- 
« 1ΐΦΓβ1)&ηΙ. » 

δβ^Γβ^^αΙα &1) υΓΐ)ίΙ)ΐΐ3 Ιοοα &6θΙ&])&ηΙιΐΓ αροβίοΐί, 
αίροΐβ δοϋΐιιάίηίβ αο ςιιίβΐίβ &ιηίοί. Οαίά ααΐβιη βΐ 
βΐ &1ίιιιη οοη(ί§[ί556ΐ 6586 5ίιηοη6ΐη ? Εοο6 δίςηαιη 
ά&Ι ςυοά 1ια1)ϋ6( 3υχ1α πι&γ6. Υεηιιη ο&υβαιη ηοη 
άΐχίΙ,η6 ίρβΰχη 6η6Γν&Γ6ΐ, 36<1 ίη 0ΌρίάιΙαΐ6 αο <16- 
δίάεηο αιιάίβηΑί 6886 άίιηίδϋ. 

Χ, 8-10. < Οαιηςαβ η&ΓΓ&886ΐ ϋΐίδ οιιιηί&, ιηίδί^ της χιλουμένη; Ιταλικής. » ΣπβΤρβ δέ Ιττιν 5 χι- 
λουμεν νυν νούμερον. 

« 'Ι^ έστιν ο'κία «αρά θάλασσαν. Οδτος λαλι{«ΐ( 
« σοι, τ{ σε δεΤ ποιεΤν. Ώς 51 άπηλθεν 6 οίγγελος 6 
« λαλών τψ Κορνηλίψ, φωνήσας δύο των οίκετών βύ- 
« του, και 9τρατιώτ/;ν ευσεβή των τεροσκαρτίρούντΛ» 
Μ αύτψ. » 

Τα άναχεχωρτ,μένα των πύλεων έδ^ωκων ο\ άιτ<• 
στόλοι, έρημίας οντες φ(λοι και \9ΌγΙας. ΎΙ ^ ύ 
συνέβη και άλλον ε7ναι Σίμωνα ; 'Ιδου, Ιστι σημείον 
τ^ παρά θάλασσαν οίχεϊν. Οδκ είπε δΐ δια τί, "ίνα μή 
έκλυση αύτον, άλλ' άφήκεν αύτον έν έ7;ιΟυμ{7 χαΐ 
ιτόΟφ της ακροάσεως γενέσθαι. 

« ΚαΙ έξηγησάμενος αύτοΤς άπαντα, άπέστειλιν « βοβίη Ιορρ6η.Ρθ8ΐπάίβ νβΓΟ Γ&οί6η(ί1)ΐΐ8ί11ί5 ϊΙβΓ, η '< αύτους ε?ς τήν Ίίππην. Ττί δΐ επαύριον οδοιπόρου»• 
« ]&αιςιΐ6 αρρΓθρίηςα&ηΙϋ)ΐΐ8 οίνιίαΐί, &806ηάίΙΡ6- « των εκείνων, άνέβη Πέτρος 2π^ τ6 δα>μα προηύ- 
« ΐΓΐΐ3 ίη 8αρ6ηοΓ6ΐη άοιηα8 ραΓΐ6ΐη αΙ οΓ&ΓεΙ οίΓοα 
κ ΙιοΓαιη 86χ1&ιη : βΐ ουιη θ^υπΓ6ΐ, νοίαίΐ ^51&γθ 
« εί1)ΏΠΐ : οιιιηςυβ ϋΐί αρρ&Γ&ΓβηΙ. » 

νίά6 αηίιηί ιηοάβδίίαπι Νεςαε εηίηη άίχίΐ : Υο- 
οαΐ6 αά πίθ ΡβΙηιιη : ηοΐ6ΐ)ειΙ δίςαίάβιη άίςαΐΐαϋδ 
ηοιηίηβ βαιη αεοβΓδβΓβ. ΡΓορΙβΓβα παΓΓανίΙ οΐΏηί& 
ηί βΐίαιη ρ6Γ6ααά6Γ6ΐ : αάβο υϊγ ιηοάβδίαβ 6γ&1• 
ΑΙςηί ηϋιϋ ιη&βηί οοηοίρί ροΙβΓ&Ι άβ νίΓΟ ςαί αρυά 
οοΓίαηαιη άίν6Γ9&1)&(αΓ. 

Χ, 10 13. « ΐΓΓίιίΙ 5υρ6Γ βαιη πιβηϋδ 6χο683υ8, 
Μ νίίΐβίςαβ εωΐιιπι αρβΓίυπι, βΐ άβδοβηάβηβ &(1 8β 
« ν&δ ςηοάά&πι νβΐυΐ 1ίηΐ6υπι πι&^ηηπι ςυαΙυοΓ 
« ίηϋϋδ αΙΗ^αΙυπι, δυ1)Π)ίΙΙί α οοβΙο ίη ΙβΓΓ&πι : ίη 
« ςυο 6Γ&ηΙ οπιηία ςιι&(ίΓηρ6(1ί& ΐ6ΓΓ»,6(1)65ΐί» αο • ξασθαι περί ώραν Ικτην. Έγένετο δΐ ττρι^τπεινβζ, 
« και ήθελε γεύσασθαι* τκαρασχευαζ^ντωνδ^ Ικε(νωη», 

"Οοα το ίτυοον. Ού γάρ είπε. Καλέσατε μοι 
Πέτρον ού γα ο ή ξ ίου άπό του άξι«&ματος αύτί» 
μεταπέμψασθχι. Δια τούτο έξηγήσατο άπαντα, &τλ 
και πεΤσαι. Ούτω μέτριος ήν ύ άνι{ρ. Κ,λΙ τοι ού^ 
μέγα «ραντασθήναι ήν περί άνδρας καταγόμενου «αφι 
βυρσεΐ. 

« Έπέττεσεν έπ' αύτον Ικστασις. ΚαΙ 6ε«ι>ρεΤ τ^ 
α ούρανόν άνεφγμένον, και καταβαΐνον έπ' οτύτνν 

• σκεύος τι ώς όθ^νην μεγάλην, τέσσαρσιν άρχιΐ; 
Μ δεδεμένον, και χαθιέμενον ΙπΙ τΤ^ς Τ^^» ^ $ 

• υπήρχε πάντα τα τετράποδα της γης, και τα βτ- « Γβρϋΐία, νο1αΙί1ία(ΐυ6 οωΐί. ΕΙ ΓαοΙα 63ΐ νοχ αά « ρία, κα! τα Ι^πετα, καΐ τά πετεινά του ούρανο». 

« Και έγένετο φωνή προς αύτύν. » 

Ή εκστασις δηλοΐ κα^ τήν έπΙ ^ΛΜ^ασμψ ή- 
πληξιν, και το Ιξω των αΙσθητών γενέσΟ:<ι έπΙ τι 
ττνευματικά οδηγούμενο ν. Έκ τούτου δ^λον δτι 
πνευματική τις ώσανεΐ θ&<»?ίβ γεγονεν αύτφ, τοο 
σώματος, ώς αν ε*ποι τις, έξεστηκυ(ας ττ^ς ψυχτξς. 
« ΚχΙ θεωρεί. » Σύμβολον της οίκουμέντ,ς άπάσΐ]ς 
άκρότατον, τήν ύθόνην έκείνην. Αΐ δΐ τέσσαρες β|>- 
χαι τά τέσσαοα στοιχεία δηλοΟσι. Το δ^ φανίκ 
σκεύος τον παχύτερον κ($σμον σημα(ν«ι. Τά δΐ διέ- 
φορά ζώα, τη γ των ανθρώπων έστΙ χαταβτάσιβκ 
σύμβολα. "Η, Ίνα σαφέστερον είπα), σινδα>ν ή Έε- 
κλτ,σία. Τά δε έν αύτη θτ,ρία, οΐ έξ έθν«ΰν. 'Εθεί• 
σατο τοίνυν τήν Έκχλησίαν τέσσαρσιν Εύαγγελ'!θ!( 
Β δίδεμένην, έν !>[ υπήρχε πάντα τά ϊθνη. 

« *Αναστάς, Πέαρε, θύσον και φάγε. Ό δΙ Πέτρο; 
<ί εΤπε, Μηδαμώ;, Κύριε, δτι ούδε ποτέ ίφχγον πι» 
» κοινον ή άκάθαρτον. Και φωνή πάλιν 1χ δευτίροο 
« προς αύτ(5ν. *Α θΐός έχαθάρ•.σε, συ μη χο(νου. Τοδτβ 
« δε έγένετο έπ• τρίς. Κα•. πάλιν άνελήφθη τ^ σκεύος 
« ε1<: τον ουρανών. 'ΐ>ς δε έν Ιαυτφ διΤ|ΐΓ^ρ«ι 6 Π•> 
• τρος τ{ αν εΓη το δ'::αμα δ' εΤδε, καΐ Ιδου ο1 άνδρες οΐ 
« απεσταλμένοι άπδ του Κορνηλίου, δκρωτιζσαντίζ 
« τήν οίκίαν Σίμωνος. επέστησαν έπί τον ιτυλ&να, χαΐ 
« φωνήσζντες έπυνΟάνοντο ιΐ Σ(μων ό Ιπικαλού^α- 
« νος Πέτρος ένθάδε ξενίζεται. Του δλ Οέτροο ένθο- 
« μουμένου περ: του οράματος, εΤπεν α&τφ τ^ « 6ΐιηι. » 

Έκστασις δί^ηίΟεαΙ βί οοηδ(6Γη&(ίοη6πι φιω ίη 
&άίηίΓ£ΐΙίοη6 οοηΙίη^ίΙ,6(£υπι βχίΓα δ6ηδί1)ί1ί&ίαε1ηδ 
ςαίδρίαπι αά δρίΓΐΙααΙί& άοάυείίαπ. Εχ Ιιοο ίΐαςυβ 
ηιαηίΓβδΙυπιΜ 6δΙ(|υο(! ί^ρίπΐυαίίδ ςυαϊά8πι ν6ΐυΙί 
νίδίο ίρδί Γ&οΙα δίΙ,6ΐ Ι&ηςυαηι αηίπιαςυοάαπιπιοάο 
& οοΓροΓβ βχοβίίβηΐβ. « ΥίάβΙςαβ. » ϋυίβυπι ίΐΐαά 
δί^ηαηι 6Γ&1 δα1)1ίπιβ ηηίνβΓδί 0Γΐ)ίδ. ΟυαΙαοΓ νβΓΟ 
ίηίΐία ςυ&ΙΐίΟΓ &ιιηΙ 6ΐ6αΐ6η1α. Υ&δ αηΐβπι αρρα- 
Γβηδ ΟΓαδδίοΓβηι άβδί^αΐ πιιιηάιπη. Ρογγο ναΓί& 
&ηίαι&ηΙία δί^ηα δαηΐ δίαΐυδ Ιιοπιίηαπι. ΑυΙ. υΐ 
αρ6Γΐίυ3 (Ιίοαπι, βίικίοη 6δΙ Εοείβδία. ΒβδΙίο) ν6Γο 
ςα» ίη βα 6Γ£ΐηΙ, (^βηΐβδ δηηΐ. Εοοίοδίαο) ίΐ&ςαβ 
οοηβρβχίΐ ςυαΙϋΟΓ Εν£ΐηβ6ΐ)ί8 αϋί^αίαπι, ίη ςαα 
βΓ&ηΙ οπιηθδ ς6η1β8. 

Χ, 13-29. « §υΓ^β, ΡβίΓβ, πιαοΐα βΐ νβ30βΓβ. ΑίΙ 
» ααίβηι Ρ6ΐΓη3 : Νβςααςυ&ηι. Οοπιίη6, ςαία ηυη- 
« ςυαπι 6(1ί ςυίάςυαπι εοπιπιυηβ 6ΐ ίπιηιυηάυηι.ΕΙ 
α τοχ ΓΠΓβυδ αά βηπι : Ουο(ί Οβυδ ρυπΩοανϋ Ιυ 
« οοπιπιυηβ ηβ (Ιίχ6Πδ. Ηοο αυίβηι ΙβΗίο ίαοΐυπι 
« 6δΙ. ΕΙ ΓαΓδαηι ΓβοβρΙηηι 6δΙ ναδ ίη οα*1απι.ΟυΐΏ- 
« ςυβ αρυά δ6δ6 ΙιοΒδίΙαπβΙ Ρ6(Γυδ ςυο^ηαπι 6δ<6ΐ 
« νίδίο ςηαπι νίάΐδββΐ βοεβ νίπ ςυί ηιίί>δί 6ΓαηΙ & 
« ΟοΓίιεΠο ρβΓοοηΙαϋ (ΐ6(!θ[ηο δίπιοηίδ, αδΙίΐ6ΓυπΙ 
« α(ί ]αηυαπ),6ΐ βνοοαίο οιαορίαπι ίηΐ6ΓΓ0^αΙ)ίΐηΙ αη 
« δίπιοη ςαί οο^ηοπιίηΗΓβΙτίΓ ΡβίΓυβ, ΙιαύβΓβΙ ίΐΐίο 
« Ιιοίρίΐίιιηι. ΡβΙΐΌ νότο οοςίΐαηΐο άβ νίδίοηβ, άίχίΐ 181 αΟΜΜΕΝΤ. 1Ν ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙ,ϋίΙϋΜ. «81 « μα. Ίδου 5ν5ρβς ζητοΰσί σβ• άλλ' άνβίστας κατά- Α. " βί δρίπίαβ ; Εοοβ νίπ ({ΐκεΓυηΙ Ιβ ; βΠΓββ ϋαςαβ, Η βηΟι, καΐ πορεύου συν βύτοίς, μηδίν διακριν<ίμε- 
« νος, δι6τι έγώ άπέ^ταλκα αυτούς. Καταδάς 81 
« Πέτρος προς τους άνοιας τους απεσταλμένους 
« άπο Κορνηλίου προς αυτόν, εΤιτεν Ίδου έγώ 
« ειμί δν ζητείτε. Τίς ή α*τ(α δι* ή ν πάρεστε ; 01 
« δε εΤπον Κορντ^λίος ό έκατοντάρχης, άνήρ δίκαιος 
« και οοβούμβνος τον θεόν, μαρτυρούμεν^ς τε καί 
« 6πδ ίίλου του ^θ^ους. των Ιουδαίων, έχρηματι'σθη 
« ύπό αγγέλου αγίου, μεταπέμψασθαί σε εΙς τον οΤ- 
« κον αύτοΰ, κα: άκοΰσαι βήματα παρχ σου. Είσκα- 
« λεσάμενος οΰν αυτούς έξένισε. Τ^ δε επαύριον ό 
« Ηέτρος εξήλθε ^^ν αύτοΐς, κα( τίνες των αδελφών 
■ των από *1<5ππης συνήλΟον αύτψ. ΚαΙ τζ επαύριον 
« είσηλθον εΙς την Καισάρειαν. Ό δΐ Κορνήλιος ιζ^ν « άβδοβηάβ βΐ ρΓοΩοίδΟθΓβ €υιη βίδ ηίΐιίΐ 1ια35ί1αη8, 
« ςαοηΐΗΐη β^ο ιηίδί ί11θ5. ΟβδοβηάοηδίςίΙαΓΡβΙηΐδ 
Μ αά νίΓ08 ςηί ιηίδδΐ βραηΐ α ΟοΓπβΙίο αά ίρδυιη 
« άίχίΐ : Εοοβ 6§[ο δοιη ίΐΐβ ςυβαι ςαΰΒπΙίβ. Οαφ 
« οαυδα βδΐ ρΓορΙβΓ ςυαιη νβηί^Ιίδ ? ΑΙίΗΐ (ΙίχβΓυηΙ. 
« εοΓΠβΙίαδ οβηίαπο, νίρ ]α8ΐυδ αο ϋπίθηβ Οβυιη, 
(( 6ΐ ΙβδΙίιηοηίιιπι 1ια1)6ηδ αϊ) υηίνβΓδα ςβηΐβ ΙαάοΒΟ* 
« Γαιη, ΟΓαουΙυιη αοοβρίΐ αϊ) αη^βίο δαηοΐο υΐ αο- 
« οβΓδβΓβΙ Ιβ ία (ΙοιηυΐΏ δααΐΏ,εΙααάΐΓβΙ νβΓΐ)αα1)5 
■ Ιβ. ΤηίΓο νοοαίοδ ΐ^Ίΐαρ βοδ ΓβϋβρίΙ ΙιοδρίΙίο. δβ- 
V ςυβηΐί νβΓΟ άίβ ΡβίΓϋδ ρΓοΓβοΙϋδ βδΐ οαιη ίΙΠδ, βΐ 
« ςυίάαπα βχ ίΓαΙπ1)αδςυί αϊ) Ιορρβ βΓαηΙ,οοιηϋαΙί 
« δαηί βαπ). ΡοδΙποΙίβ νβρο ίηςΓβδδί δυηΐ 08Βδ&- • ΓβαΐΏ.ΡοΓΓοΟοΓηβΙίυδβχδρβοΙαΙϊαΙβοδ, οοηνοοαίίδ 
« προσδοκών αυτούς, συγκαλεσαμενος τους συγγε- η « οοβπαΐίδ δαίδ αο ηβοβδδαηίδαιηίοίδ. 96 ϋΐ αιιΐβιη 
« νεΤς αύτοΰ και τους αναγκαίους φίλους. Ώ; δε « οοηϋβίΐ ίηίΓοίδδβ ΡβίΓαιη, οΙ)νίαιη « έγένετο εΙσελβεΤν τον Ηέτρον, συναντήσας αύτψ 
« 6 Κορνήλιος πεσών έπι [τους πόδας προσεκύνησεν, 
Η Ό δΐ υέτρος αυτόν ήγειρε, λέγων. Άνάστη'ίι, 
« κάγώ αυτός άνθρωπος ειμί. Και συνομιλών αύτφ, 
« εισήλθε» και ευρίσκει συνεληλυθ<^τας πολλούς, εφη 
Μ τε προς αυτούς. 'ΓμεΤς έπίστασθε, ως άθέμιτ'5ν 
« έστιν άνδρΐ Ίουδαίφ κολλασθαι ή προσέρχεσΟαι 
« άλλοφύλφ. Και Ιμο\ 6 θεός έδειξε, μηδένα κοινόν 
κ ^ άκϋίθαρτον λέγειν ανθρωττον* διό και άνχντιρ- 
«I ρήτως ήλθον μεταπεμφθείς. • 

Γή μίν ή σινδών, τα δΐ έν αύτζ θηρί?> οΐ έξ εθνών. 
Τό δι, « θύσον και φάγε, » ότι κάκείνους δει προσ- 
ιέναι. Τό δε τρίτον τούτο γενέσθαι, τό βάπτισμα. 

•βς δι διηπόρει 6 Πέτρος, ί\»κ(Λίρ(ας ήλθον οΐ άνδρε;, , ^ ^. 

την άπορίαν λύοντες. Ευκόλως γαρ ή ψυχή δέχεται ^ ΡβίΓϋδ, ορροΓίαιιβ νβηβΓϋηΙ νίπ, (ΐιιί ΙΐΰΒδίΙαηΙίαιη ρΓΟ^ΓβδδΟδ βι 
ν ΟοΓηβϋιΐδ αιΙοΓανίΙ, ρΓοοίάβπδ αά ρβάβδ β]υ3. Α( 
« ΡβίΓυδ βΓβχίΙ βιιιη, άίοβηδ : διίΓςβ, βΐ β§ο ίρδβ 
< ΙιοιηοδυΐΏ. ΕΙοοΙΙοςαβπδουιηίΙΙοίηίΓανϋ, οίΤβη- 
« άίίςυβ ιηιιΐΐοδ, ςυί οοηνβηβΓαηΙ, βΐ αϋ αά ϋ1θ3 : 
ν Υοδ δοίΗδ ηοη βδδβ Γαδ νίτο ^αά2Β0 οοη]υη§;ί αιιΐ 
« αοοβάβΓβ αά αΐίβηίςβηαιη ; Οβαβ Ιαηαβπ οδίβηάίΐ 
« ιηίΐιί ηηΐίαιη οοηιιηαηβιη ααΐ ίιηπιιιικίιιαι (ϋοί 
« Ιιοιηίαβιη : ςυαρΓορΙβΓ βΐίαιη ίηουηοΙααΙβΓ νβα^ 
« αοοβΓδίΙιΐδ. ■ 

ΤβΓΓα ςαίάβιη δίηάοη βδΐ, 1)βδϋ» νβΓΟ ({αο ίη β& 
βΓαηΙ, ςβηΐβδ δυηΐ. ΟίοϋιΐΓ αυΐβιη, « ΜαοΙα βΐ νβ- 
δοβΓβ,Μ ςαοά βΐίαιη ϋΐοδ οροΓίβαΙ αοοβάβΓβ. ΤβΓϋο 
νβΓΟ ίάββπ, 1)αρΙΐδ[ηα(1βηοΙαΙ βαιη νβΓΟ 1ΐ8θδίΙαΓβΙ τήν λύσιν. Πρότερον δΐ έν άπορί^ έγένετο, ώσπερ 
και ό Ίίοσήφ πρότερον συνεχωρήθη θορυδήναι, και 
τότε ήλθεν ό άγγελος. « Και φωνήσαντες έπυνθά- 
νοντο. » "Ατε εΙς ευτελή ο!κίαν κάτωθεν έπυνθάνοντο, 
και ού γείτονας ήρώτων. Πολλή δΐ του Πνίύματος 
ή εξουσία είπόντος, ότι « Έγώ άπέσταλκα αυτούς. » 
Καταοάς δε Πέτρος την αΐτίαν πυνθάνεται δια τί, 
Ινα αν μεν ευθέως κατεπείγ^, συνεξέλθη, ^ δε μή, 
*ινβ ξενίσγ^ αυτούς εΙς τόν οΤκον. Τό δΐ συναπελθεΤν 
τφ ΙΙέτρφ τινάς τών από Ίόππης αδελφών, οίκο- 
νομικώς. *Ωστε είναι μάρτυρα μετά ταύτα, όταν 
άπολογήσασθαι δέ^ Πέτρον προς τους μαθητάς, δ'τι 
και δ ι εκρίθη υπό του Πνεύματος μή διακρίνεσθαι. 
Τό θηριώδες τε και αλογον είδος τών ανθρώπων δοΙνβΓβηΙ. ΑηίΐΏα βηΐπα δοΐαίιοηβηι ίαοίΐβ δΐΐδοίρίΐ. 
ΡππιαιηΙαιηβη ίηαιηύίςαίΙαΙβίυίΙ: ςαβιηαάτηοάυιη 
βΐ 3οδβρ1ι ρβΓίηίδδυδ βδΐ ρππιαιη ΙτίΓ^αΓί, βΐ Ιαηο 
νβηίΐ αηρ[β1αδ •^, • ΕΙ βνοοαίο ςϋορίαιη ίηΙβΓΓο^α- 
Ι)αηΙ, » ηοη α νίοίηίδ ίη(]υίΓβΙ)αηΙ. ΜαμηαβδΙ αυΐβιη 
δρίπίαδ αυίοπίαδ, ςαί αίΐ: « Ε§ο ηιίδί ίϋοδ. » Οβ- 
δοβηοίβηδαυίβπι ίηΙβΓΓθ^α1)αΙοαιΐδαπι ρΓορΙβΓςααπι 
νβηβΓίηΙ, ιιΐ δί ςιιίάβαι οοηΓβδΙίπι ηβοβδδβ δίΐ, οοη• 
ςΓβάίαΙαΓ : δίη αυίβηι, υ1 ϋΐοδ ίη άοπιαπι δαδοίρίαΐ 
ΙιοδρίΙίο.Ουοά βϋαηι ηοηηυΙΗ ίραίΓαπι, ςηί α ^ορρβ 
βραηΐ δίπιαΐ α1)ίβπηΙ ουπι ΡβίΓΟ, άίδρβηδαίοπβ Γαο- 
Ιιιπι βδ(, ηβ ροδίπιοάυπι (βδΐίπιοηία ΡβίΓο άββδδβηΐ, 
ςυαηάο ίρδαπι ΓΓαΙπ1)υδ ΓβδροηάβΓβοροΓίβΓβΙ,ςαοά 
βΐίαπι ρΓθΙιίΙ)ίΙαδ βδδβΐ. ηβ ςαίάςιιαπι α(1]υ(1ίοαΓβΙ. θύσαι ό Πέτρος διακελεύεται, 7να καθαρθέντων αύ- Ο ΓβΓΪηυπι αο ΐΓΓΓίίοηαΙβ Ιιοηιίηυπι §βηυδ ΡβίΓϋδ των τό λειπόμενον έδώοιμον γένηται, Γυμνώς ό της 
εύσεβείας παραδίδοται λόγος, ούχ 5παξ εΙπούσης τής 
θείας φωνής, δ'τι ουκ Εστί κοινόν όπερ ό θεό; έκα- 
θάρισεν, άλλα τρίς• Ινα μάθωμεν τ^Ι μι$ φωντί Θεόν 
καθαρίζοντα τόν Πατέρα, καΐ τ$ Ιτέρ^ βεόν καθορί- 
ζοντα τόν Μονογενή, κβΐ ττ} δλλ^ι τό Πνεύμα τό αγιον. 
*Ίσως έπι γόνατα κείμενος είδε την όπτασίαν. Δι' 6' 
και ή φωνή προς αυτόν, « Άναστάς, Πέτρε, φησί, θύ- 
σον και φάγε. • Δείκνυτζι δΐ ότι θεΤον ήν τό γινό- 
μενον, τό τε άνωθεν Ιδεΐν, κχΐ έν έκστάσει γενέσθαι πιαοΙαΓβ ^υ1)β^αΓ, αΐ ίρδίδ ρυΓίΠοαΙίδ 6(1ί1)ίΐ6 ΩαΙ 
ςαοά ΓβϋηςαίΙαΓ. Ναάβ ΐΓαάίΙαΓ ρίβίαϋδ δβΓπιο, 
011Π1 ηοη δβπιβΐ άίτίηα νοοβ άΙοίΙαΓ ηοη βδδβ οοπι• 
πιηηβ ςιιοά Οβυδ ρυπΟοανίΙ, δβά ΙβΓίίο : αΐ ρηηια 
νοοβ άίδοαπιαδ ΡαΐΓβηι βδδβ Πβυηα ςυί ραΓίΩοαΙ, α1• 
Ιβρα υηίςβηίίαπι ςυοςιιβ βδδβ Οβαπι ςυί ρυπίίοαί. 
ΙβΓϋα ρΓΰΒίβΓβα δ&ηοίαιη ίΐΐυπι δρίπΙαπι.ΓοΓίαδδίδ 
βθηίΙ)υ3 ίηΙΐ2ΒΓβηδ νίάβραΐ νίδίοηβπι : ρρορίβι-βα 
βΐίαπι νοχ αά ίΠυπι αίΐ : ν δυΓ^β, ΡβίΓβ, ηιαοΐα βΐ 
νβδοβΓβ. Λ ΟδΙβηάίΙ ααΐβπι άίνίηαηι βδδβ ςαοά δα• ^ ΜαΙΙ. ί, 20. 183 ΟΒΟυνΕΝΗ ΤΒ1^Γ^Ε ΕΡΙ9(:0Ρυ8. 184 ρ6Γη6τί<ΐ6ηΐ6ΐίηιη6ηϋ3 6Χ0β93α ρο5ίΙιΐ3, 97 Ιααι Α^'• τοοωνήν έχιΤΟεν Ιν&χ^^ναι, χα) τ& τρις &μολο• ςηοά νοχ ίηάβ άβδοβηιίβηΐ, βΐ ςυοιΐ ΐ6Γΐίο ίΐΐα 6556 
ίιηριίΓα Ι65ΐα1ιΐ5 5ίΙ.ΡηΒΐ6Γ6α ςυοά β ε(ε1ο ν6η6πηΙ, 
6οςαβ ΓβΙπαοΙα 5ίπΙ, πιαβίιυιη βδΙραπΩεαΙίοηί^αΓ- 
^υιηβηΙυηιΗοο αιιΐβιη ρΓορΙβΓ ί11θ5 αοίαιη 65( ςυί- 
1)115 ροδίιηοάυηη γ6ιώ ηαΓΓ&ΙυΓυβ βδΙ.Ιρδββίςυίάβιη 
&αάί6Γ&1, « Ιη νίαιη ββηΐίηιηηβ &1)ί6ΓίΙί5'*. »>0αο(1 
ίΐβιη νοχ ΐ6Γΐίο ίαοΐα 65(, 05ΐ6ηάίΙ ίρδί τίδίοηίδ νβ- 
ΓίΙαΐ6Πΐ. ΜαηίΓ65ΐυπι 65ΐααΐ6ΐη ςυοάηοη (1β οιηπί- 
])α9 οίΙ)ί9 ρΓοηυηΙίαΙϋΐη 6556 δβπηοηβαι νοίαβη!, 
ςαο αίΐ : « Νιιηςη&ιη βάί ςαίάςααπα οοιηιηαη6 αηΐ 
ίπιιηιιη(1ιιιη, » υ( βΐ 1)ον68 6ΐ εαρΓΦ αν65ςη6 αο το- 
ΙαοΓΡδ οοιηιηαηία αραά βαιη (ΙίοβΓβηΙυΓ, ουηι & ^α- 
άοϊίδ ΟΓίαδ 65»6ΐ Ρ61γιι8. Λ^αιη }\χάίβ\ οβτπββ βάαηΐ, 
ηβο αρηά 605 ιηΙβΓάίοϋυΓ ο&Γπίιιιη 65υ5 6αιη ί(α- γηναι 6'τι άχάθζρτα ήν έχείνα. ΚαΙ τ^ έχ£Ϊ6€ν Ι;χ(ΐν, 
χα* το έχει άνασιτανθτ.ναι, μέγα δείγμα χαθαρ^^τητοΓ. 
Τούτο δΐ γ(νετα•. δια του; μετά ταΰτα οΤς μέλλει έξ- 
ηνεϊσβαι. ΈπεΙ αύτος ήχουσε τό' ν Ε}. ς όδ&ν εθνών 
μή άπέλθητε. » Το δε έπΙ τ.Οίζ τήν φωνή ν γενέτθχ:, 
δείχνυσιν αύτψ το άληθίς της οπτασίας. Δήλον δέ 
έστιν $τι μή χατχ πάντων των βρωμάτων διεξεληλυ- 
Βέναι τόν λ($γον εβούλετο, τψ λέγειν, Βτι € Ουδέ 
ποτέ ίφαγον χοιν^ν χαΐ άχάθαρτί^^ν, » ώς χαΐ β^ας, 
χαι αίγις χαΐ πρόβατα χαί βρνεις χοιν^ λέγταθαι 
Γαρ* αύτφ, τψ ίξ Ιουδαίων όρμασθαι Πέτρον. Ίοτ>- 
δαιοι γάρ σάρχας έσΟίουσι, χαι χρεωΦχγίχ παρ* αύ- 
τοΤς ούχ άτττ^γ^ρευται *Αρα ουν αύτου βεβρωχι^τος 
άπ* άρχίζ, ή χβ• ^ως του συνάντησα». τφ;'-Σωτηοι, ςα6 ίρ56 α1)ίηίΙίο βάΐ55βΙ,&υΐ3&1ΐ6ΐη άοηβο α(1 δαί- η πώς ούχ εστί δήλον ϋτι ου χχτά πάντων άπεοήνατο, τ&(0Γ6πι &00685ί55βΙ, ιιΐ3ηίΓ65ΐιιιη ββΐ 66Γΐ6 ςιιοά 
ηοη αηίτ6Γ5α1ϋ6Γ ρΓοηιιηΙί&νβηΙ, άίοβηβ : « Οοιη- 
ιηηηβ 6( ίιηιηαηάιιιη, » 56ά άβ Μδ ςη» Ιβχ οοαιπια- 
ηία άίθ6ΐ)2ΐ( βΐ ίιηιηαηάα. ΕΙ Ι&πιβη ουιη άβ Ιιίβ Γα- 
06Γ6ΐ Ρ6ΐηΐ3 56πηοηβιη, ςυ» ίη 16^6 οοιηπ:υηί& 
6Γ&ηΙ 6ΐ ίιηΐΏυηάα. 06υ5 ςαί 5&ηοΐΦ €ΙΐΓί5ΐί Εοοίβ- 
8189 δίςηοιη ΙιαάίάβΓαΙ, ηίΐιΐΐ ίρδί οοιηηιιιηβ βχίδϋ- 
ιη&πάυιη (1αο6ΐ)α(, οιηηία παιηςιιβ ίρδί ιηυηά& 5απΙ 
« ςαβθ ουιη ^ΓαΙίαπαιη £ΐ6ΐίοη6 δΐιηιιιηΙΟΓ ". » δβά 
ςηαηςααιη άβ ^βηΐίιιιη νοοαίίοηβ 5ΐι1)θ1)δουΓα$ δβπηο 
ίιιβηΐ. ηβ 608 ςιιί ίη ρρφριιΐίο βΓαηΙ οοιηΐΏυηβδ 
&υΙ ίιηροΓΟδ βδδβ άίοβΓβηΙ, ΡβΙπ Ιαιηβη δβπηο 
Ιιοπιίηβδ ηοη (1β5ί§[η&1)αΙ, δβά β& ςαβθ ίη Ιβςβ ίη- 
ΙβΓάίεΙα βΓ&ηΙ, ρΓοηΙ άβπιοηδίΓαΙαηι βδΐ. 

« ΙηΙβΓΓΟ^ο βΓ^ο ςυαπι οϋ ο&υδ&πι αοοβΓδίδΙίδ 
ιηβ. • ^ 

Ι&Π1 ΡβΙπίδ Γβπι οπιηβηι βΐίαπι & πιίΗΙίΗυβ βα- 
άίβπαΐ, 56(1 νυΚ ρΓίηιυιη βοδ οοηΟΐβη, αο Ωάβΐ 
8υΙ)(ϋΙθ8 βΓΠοί. 

Χ, 30. « Ει ΟοΓπβΙίϋδ (ΙίχίΙ : Λ ςααΗο υβςυβ αά 
Μ ΙιαηοΙιοΓοπι (1ί(^ ]^]ιιπαΙ)αηι, 6ΐ ΙιΟΓα ηοηα οια- 
« 1)απι ίη άοαιο ηιβα. » 

ΥίάβΙαΓ 1)10 5ί1)ί ίρδί αδροηοΓβπι νίνβηάί πιοάυπι 
ρΓφβχΙδδβ, ίάςηβ οβΓίίδ (|αί1)α5(1απι άίβϋυδ. Μβο 
βηίπι άίχίΐ : « Α ςααΓίο άίβ. » Οααηίΐο βΓβο αρραρβί 
ίρδί αηςβίαβ, Ιιί; (Ιίββ υηυδ βδΐ, αΐΐβρ αηΐβιη ίδ ςηο 
α1)ίβΓοηΙ,(]υΙ&€οΓηβ1ίοπιί5δί βΓΰηΙ, ΙβΓίίυδ ςηο νβ• 
ηβΓαηΙ,βΙςυαΓίοεοηιρβΓϋίΙ οίτοίΙβΓίιΟΓΟΠι ΙβΓίίαπι 
ροδίςυαπι οι&νίΐ. 98 ^ί^ΐβ βι-^ο ρΓ60ίΐΙίυηί:> πιβ^ηί- 
(υάίηβπι : ςυαηάο δβίρδαιη ρΓονβχίΙ αά ρίβίαίβηι, 
Ιηηο αρμ&ΓΡΐ ίρδί αη^ρΐιΐδ. 

Χ, 30-35. Μ Ει 6006 νίΓ βίβΐίΐ οογλπι πιβ ίη νβδίβ 
« 8ρΐ6η(1ί(1α {νίν άίοίΐ βΐ ηοη ην^βΙ\Λ$, αάβο πιοάβ- 
« 8ΐυ5 βΓαΙ;, βΐ αίΐ : ΟοΓηβΙί, βχααάίΐα βδΐ (ΙορΓβοαΙίο 
<ί Ιυα, 6ΐ οΐββπιοδγηδθ Ιαω ίη πΐ6πΐ0Γία1ια1)ίΙαϊδυηΙ 
Μ οοιαηι Οβο. ΜίΙΙβ βρςο αΙΙςαοδ ^ορρ6η, βΙαεοβΓδβ 
« δίπιοηβπι, (]υί οο^ηοπιίηαΙαΓ ΡβΙπαδ : Ιιίο άίνβΓ- 
« 5&ΙηΓ ίη άοπιο δΐπιοηίδ εοπαρϋ ]ιιχ1α πιαρβ, ςυί 
« ιι^ί νβηοπΐ ίοςυβΙοΓ Ιί1)ί. δίαΐίιη 6Γμο πιίδί αά 16, 
α βΙΙη 1)Ρη6Γ6εΐ5ΐί ςαί αάνβηβΓίδ. Ναηε 6Γβθ οπιηβδ 
« ηο8,Ιβ9ΐβ Οβο,αάδυιηυδ,&υΙ&υάίαηιιΐδςαΦοαηςαθ « Τό χοιν^ν χαΐ άχάθαρτον, » &λλα περί ών (λεγεν 6 
ν^μος χοινών χαΐ άχαθάρτων ; *Όμως περί τούτων 
ποιούμενου τον λ($γον του Πέτρου, των έν ν^μφ δη- 
λον($τι χοινών τε χαι άχαΟάρτων» ό Θε6ς της άγ'Ιας 
Χρίστου Έχχλησίας τον χαραχτηρα παραδιδους Ιλε- 
γεν βύτψ μηδ'εν χο•.νον ήγεΧσθσι. πάντα γάρ αύτφ 
έστι καθαρά « μετ' ευχαριστίας χαΐ ευλογίας θεο*3 
λαμβανόμενα. » Άλλ* εΐ χαΐ περί της χλήσεως των 
εθνών το αΓνιγμα, Να μή ήγήσηται τους έν άχρο- 
βυστί^ί, χοινους ή άχαθάρτους, δμως ό λ6γος το9 
Πέτρου ού περί ανθρώπων εΤχε τήν Ιμοασιν, άλλα 
περί των έν τψ ν^μψ άπηγορευμένων, 4κ δέ- 
δειχται. 

« Πυνθάνομαι ούν τίνι λόγψ μβτεπέμψασθέ |&ε• » 

*Ί1δη το παν ό Πέτρος 'ζχουσ» χαι παρά των στρβ- 
τιωτών* άλλα βούλεται πρώτον αύτοΙ>ς όμολογηοαι, 
χαΐ υπευθύνους ποιήσαι τ^ πίστει. 

« Και ό Κορνήλιος εφη• Άπ6 τετάρτης ήμέρ«ς 
« μέχρι ταύτης της ώρας ή μην νηστεύων, χαι τήν 
« έννάττ,ν ώραν προσευχ<$ μένος έν τψ ο^^χψ μου. » 

Έοιχεν ούτος χαιρους ώριχέναι έαυτφ βίον άχρι- 
βεστέοου, χαι έν τισιν ήμέραΐ;,. Δια γαρ τοΰτο εΤπεν, 
« Άπο τετάρτης , ή μέρας. » *Οτε οδν Φαίνεται ούτ^ δ αγγελ< "•ι αΟτη μία ήμερα* χαι ^ν άπηλθον ο1 πεμφθέντες παρά Κορνηλίου μία χαι ήν ήλθ^ν, μίτ 
χα: τετάρτη έφάνη ώσεί τριτην ώραν, μεθ' ήν προ^ 
ηύξιτο. *Ορα οδν τδ μέγε§ος της εύχης, δ'τε έπέδ»• 
χεν έαυτον εΙς εύλάβειαν, τ($τε φαίνεται αύτψ δ αγ• 
Β γελος. 

» Και Ιδου άνήρ ίττη ένώπκ^ν μου έν έσθ^^τι λαμ- 
«"ποςί (άνήρ λέγει χαι ούχ δγγελος, οδτως ήν άτυπος), 
« καί οησιν Κορνν^λιε, εισηχούσθη σου ή προσευχή, 
« χαι αΐ έλεημοσύναι σου έμνήσθησαν ενώπιον τοο 
α θεού. υεμψον ουν εΙς *ΐ6ππην, χαι μεταχάλισαι Σί- 
α μωνα, δ'ς επικαλείται Πέτρος. Ούτος ξενίζεται έν 
« οΐχί^ Σίμωνο; βυρσέως παρά θάλασσαν, 5ς παραγι- 
« νόμενος λαλήσει σοι. 'Ιίξ αυτής ούν έπεμψα προς «έ' 
« σύ τε καλώ: Ιποίητας παρ αγενί μένος. Νυν τδν πάν- 
« τες ήμεΤς ενώπιον του θεού πάρεσμεν, άχούσαι •ΐΜ&Ιϋι. Χ,». »• Ι Τίη. ιτ, 4. 18β ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑβΤΑ ΑΡΟβΤΟΙ,ΟΚϋΜ. 186 • 

« ιτάντα τά προστεταγμίνα 90( δπ& του βεο» Άνοίξας Α « 1ί1)ί ρΓβθ06ρΙ& βτΐηΐ α Οβο . ΑρβΗβηβ ΑΰίβιηΡβίΓαβ 
κ ίΐ Πέτρος το στόμΛ, εΤπεν Έπ' άληθείι^ κ«τα- 
Μ λαμβάνομαι, Βτι ούκ 2στι προσωπολήπτης 6 θείς' 
« άλλ* έν παντί ?Ονει ό φοβούμενος αύτον καΐ έργα- 
« ζεμένος διχαιοσύνην, δεχτός αύτφ έ^τι. » 

« Διχαιοσύνην » άντΙ του πασαν άρετήν. 

• Τον λογον 6'ν απέστειλε τοις υΙοΤς Ισραήλ, 
β εύαγγελ ι ζεμένος είρήνην διά Ίησοΰ Χρίστου, ουτ^ς 
« έστι πάντων Κύριος. 'ΓμεΤ< ο?δατε το γενόμενον 
« ρημ« χ«θ' δλης της Ιουδαίας, άρξάμενον άπλ τζς 
« Γαλιλαίας, μετχ τ6 βάπτισμα β έχήρυξεν Ιωάννης, 
« Ιησουν τόν άπδ Ναζαρέθ. 

Ταΰτα λέγει δια τους παρίντας, Ίνα και εκείνους 
Ιπισπάσηται εΙς π(στιν. *Όμως δ(δωσι τοις υΐοΐς 
Ισραήλ το έξαίρετον, Ίνα μή νομίσωσιν έν τάξει « 08 άίχίΐ : ΥβΓβ οοιτιρβπο ςιιοά ηοη;;5ί( ρβΓ8οη&• 
« ηιιη ΓβδρβοΙυδ οοΓαιη Οβο : δβά ίη ςυανίδ ^βηΐβ 
« ςυί Ιίιηοΐ ίρβαιη βΙυρβΓαΙοΓ 3α8ΐί1ίαιη,ί5 αοοβρία» 
« 681 ίΐϋ. »> 

« ΙυδΙίΙί&ιη, » Ιιοο βδΐ οιηηβιη νίΓΐιιίβιη. 

Χ, 36-38. « Ηίο 631 δβΓΙΏΟ,ςυβιΏ ιηίβίΐ Οβαβ Ω1ϋ8 
« ΙδΓαβΙ αηηαπίί&ηβ ραοβιη ρβΓ ^65ΰIη ΟΙιηδΙαιη, 
« Ιιίο 68ΐ οιηηίΰΐη Οοηαίαυβ. Ιρδί δοίΙί8 Γβιη, ςυβο 
« αοουίΐ ρβΓ ΙοΙαιη Ιιιάφαιη, οαιη ίηοβρίβδβΐ & 6α • 
« ΙΐΙβΒα ρο8ΐ 1)&ρ1ί8πι&, ςαοά ρΓβΒάίοανίΙ Ιοαηηββ, 
« ηβιηρβ άβ'Ιβδίι Ν&ζΕΓβπο. » 

Ηφο ρΓορΙβΓ 608 άϊοΐί, ςαί ρΓ»δ6ηΐ68 βΓαηΙ, υ1 
βΐί&ιη ί11θ3 αά Μ^τη α(ΐΓ3ΐια( :ΐά (απιβη ςαοάρΓ»- 
οίριιαιη 6δ( άαΙβΙϋδΙδΓ&εΙ,ηβδβ ίη οΓάίηβ ^6^6^1ο* έπ»ρριμμένων ε7ναι. Ο^τόζ έστι, φησί, πάντων Κύ- ^ ταπί 6886 &Γΐ)ίΐΓ6η1υΓ. Ηίο 68ΐ,ίηςαϋ, οηαηίαιη Οο 
ριος. 

• Ός (χρισεν αύτον 6 βεδς Πνεύματι άγ(φ χαΐ δυ- 
« νάμει, δς δ ιήλθεν ευεργετών και !ώμ$νος πάντας 
• τους καταδυναστευομένους ύπδ του διαβόλου, δτι ό 
« βεδς ή ν μετ* αύτοΰ. Και ήμειν έσμεν μάρχΌρίζ 
« πάντων ων έποίησεν Ιν τε τη χ<&ρ? των Ιουδαίων 
« και έν Ιερουσαλήμ, $ν άνεΤλον κρεμασαντες έπι 
« ξύλου. Τούτον 6 βεο< έγειρε τη τρίτη ήμέρ^* καΐ 
« {δωκεν αύτον έμφανη γενέσθαι ού παντι τφ λαφ, 
« άλλα μάρτυσι τοΤς προκεχειροτονημένοι< ύπ& του 
« βεουήμΐν. » 

Το κ$χρίσθαι Ιησού Πνεύματι άγίφ 6πδ βεου 
χατα το άνθρώπινον δει νοεΤν. Επειδή γαρ έκένω- 
σεν Ιαυτον, καΐ παραπλησίως ήμΐν μετέσχεν αίμα- 
τος και σαρκός, ταύτα ίπερ Ιχει κατά φύσ'.ν, ώς ιηιηιΐδ. 

Χ, 38-41. Μ Οΰοιηοιίο πηχοηΐ βαηι ΟοηιίηΐΜ 
Μ δρίηΐυ δ&ηοΐο 6( τίτίαΐβ, ςαί απι1)α1&νίΙ 1)6η6ί&- 
« οίβηάο 6ΐ 8&η&η(1ο οιηηβδ ορρροδδοδ & (1ί&Ι)ο1ο, 
« ςυοηί&ιη Γΐοαβ βπ&Ι οαιη ίΠο.ΕΙ ηοδ ΙββΙΟδ δΐιπια» 
« οπιηίυιη,ςπφ ΓβοίΙ ίη τβ^ίοηβ ^α(^^θο^απ1 βί ^6Γ0- 
« δοΐ^πιίδ : ςιΐ6ΐη οοοίάοΓοηΙ δΏδροηδίιηι ίη Ιίςηο. 
α Ηαηο Οοαδ δυδοίΐανίΐ ΙβΓίίο άίο,οΐβχΐιίύυϋβυπι,αΐ 
κ &ΡΡ&Γ6Γ61 ηοη οπιηί ρορυΐο.δβά Ιβδίίύαδρπυδ&ά 
« Ιιοο α 060 άοΐβοΐΐδ, ηίπιίΓαηι ηο1)ί8. » 

ΙΤηοΙαοι βδδβ ^6δΰη1 & 8ρίη1α βαηοΐο, δβοαηάαηι 
ΙιιιιηαηίΙ&Ιβπι ίη(6ΐ1ί^6Γ6 οροΗοΙ. 99 Οηοηΐαπι βηίαι 
6χ1η&ηίνίΙδ6πΐ6ΐίρ8απι, 6( ρΓΟχίηιο αά ηο8 αοοβάοηδ 
ρ&Γΐίοίρ&νίΐ ο&Γηο 6ΐ8&η^υίηβ :1ι6θο ςαβθ δβοιιηάαηι βεό< λαμβάνειν λέγεται διά τδ άνθρώπινον. Δέχεται ^ η&ΙιίΓαπι 1ια1)β1.αΙθ6αδαοοίρ6Γ6άίοίΙαΓ ρΓορΙοπΙια- γλρ ούχ Ιαυτφ, καθ* Β Θεός Α<5γος εστίν (*^ια γαρ 
^ν αύτου), άλλ' ήμϊν, ώς έν άπαρχη δι* Ιαυτου. 

« Ο'ιτινες συνβφάγομεν και συνεπίομεν αύτψ, 
κ μ£τά το άναστήναι αύτ6ν έκ νεκρών. Και παρήγ- 
« γειλεν ήμΐν χηρύξαι τφ λαφ και διαμαρτύρβσθαι, 
• δτι αύτ'^ς έστιν ό ώρνσμένος 6πδ του βεου κριτής 
« ζώντων και νεκρών. » 

Εντεύθεν τήν άνάστασιν του Χρίστου διαβεβαιούται, 

Ικ του συμφαγεΤν αύτφ μετά τήν άνάστασιν. ΟύοΙ γαρ 

άναστάς έποίησέ τι σημεΐον* αΟτη γάρ ήάνάττασις μέγα 

ση μείον ήν. Ταύτης δε ούδεν 9Γ| μείον ή ν ώς τ6 φαγειν 

και πιείν. ιη&ηίΙ&ΐ6ηι. ΛοοίρίΙ ηαηιςιιβ, ηοη δί1)ί, 86ουη(1απι 
φΐοά Οουδ ν6Γΐ)υπι βδΐ (ηαπι ρΓορηα ίΐΐίαδ ΟΓαηΙ), 
•6ά ηοΜδ, Ι&ηςα&πι ίη ρηπιίΐίίδ ρβΓ δβίρδυπι. 

Χ, 41-42. « 0οί οοπιβάίπιυδ &ο 1)ί1)ίπιαδαϋ& οααι 
« ίρδο, ροδίςυ&πι ΓββυΓΓβχίΙ & αιΟΓίπίδ.ΕίρΓΦοβρίΙ 
« ηο1)ί8,υΙ ρΓεΒ(ϋοαΓ6Πΐαδ ροριιΐο αο ΙβδΙίΩο&ΓβπιαΓ 
« ςαοά ίρ:>6 δίΐ ί1ΐ6,ςαί οοηδίίΐαΐαδ 68ΐ α 060 ^α(1θζ 
« τίτοΓαηι &ο πιΟΓίαοηιηι. » 

ΗίηοΟΙίΓίδΙί ΓΟδηΓΓβοΙίοηοηι οοηΩρη&Ι.ςηοάοηηι 
60 ροδΙ ΓβδϋΓΓΟοϋοηβπι οοπιβάβηηΙ.Νβςυβ βηίηι & 
Γ6!>ηιτ6οΙίοηβ ίβοίΐ &1ίςυοά δί^ηπι : ίρ8& ηαπιςαο 
Γ68ΐΐΓΓ60ΐίο πιβ^ηαπι βΓ&( δί^ηυηι, Γ68ΏΓΓ6εΙίοηί8 
αηίοπι ηαΐίαιη Ιαίο 8ί§ηαιη 6Γ&1, ςυαίβ βδίοάίδδο&β ])ί1)ίδ86. 

« Τούτψ πάντες οΐ προφήτβι μαρτυρουσιν £φεσιν Β χ, 43. « Ηαίο οπιηβδ ρΓορ1ιβ1β5 ΐ68ΐίπιοηίυηι ίο- «τ άμα >τ ιών λαβεΤν διά του 6ν<$ματος αύτου πάντα 
« τον π στεύοντα εΙς αύτέν. η 

"Οσοι, φησί, προφηται έλάλησχν περ•. αμαρτιών 
αφέσεως, έν τούτφ τφ Ίησου εΤπον αύτας άοίεσθαι. 
Οϋτω και Έσαΐας, το αύτου είσφέρων πρόσωπον, 
λέγει- Μ Έγώ εΙμι 6 έξαλείφων τάς αμαρτίας σου, 
χα ι τάς ανομίας σου. » 

« Έτι λαλουντος του Πέτρου τά ^ι{ματα ταύτα, 
<€ έπέπ^σε το Ιΐνευμα το ά'γιον έπι πάντας τους 
« άκούοντας τον λ6γον* χαΐ έξέστησαν οΐ έχ περιτο• * οθΓΐιηΙ ςυοά Γβπιίδδίοηβπι ροοοαΙοΓαπι αοοβρίυηιβ 

• δίΐ ροΓ οπιηοπι 6]υ8 ςυίδςυίδ ΟΓβάίΙ ίη ίρβαπι. » 
0ΏθΙ(|υο(,ίηςυίΙ, ρΓορΙιβ!» Ιοοηΐί δυηΐ (ίβρ6εο&- 

(ΟΓυπα Γβιηίδδίοηβ, ρβΓ Ιιαηο ^6δαπ1 (ΙίχβΓηηί βα τβ- 
πιίΙΙί δίοβΙΙδ&ίάδ, &ίΐδαηιρ1α β^υ8 ρβΓδοηα. &ίΙ : 
« Ε^ο δϋπι, ςυί (Ιβίβο ίηίςαίΐαΐβδ Ιηαβ, β( ρβοοαία 
Ιηα ". » 

Χ, 44-48. « Οηπιςυβ αάΐιυο ΙοςηβΓβΙαΓ ΡβΙηΐδ 
« ▼6γ1)& 1ι8θο, ίΐίαρδαδ βδΐ δρίπΐυδ δ&ηοΐαδίη οπιηβδ 
« ςυί &α<1ί6ΐ)&η( «βΓοιοαβω : 6ΐο1)8(υριιβηιη11ιί<{ΐιί * !§&• ΖΧΑΙ» Μ. 187 αίΟϋΜΕΝΙΙ ΊΛΙΟΟΜ ΕΡΙ800ΡΙ 188 « βχ οίΓοαιηοίδίοηβ ΟΓβ^ίάβΓ&ηΙ, ςηοΐςαοί οοιηίΐαΐί Χ « μή< πιστοί, ^σοι συνΐ^λθον τφ Ηίτρφ• βτι ^ι 1«'* « ΓαβΓ&ηΙ ΡβίΓαιη, ςαοά βΐ ία ^βηΐθβ άοηιιιη βαπείί 
« δρίηίαβ βίίυδυιη β586ΐ. Αυ(1ί6ΐ)αηΙ βηίπι ίΠο» 1ο- 
• ςαβηΐ63 Ιίοςαίβ &ο ιηα^οίίΐΰαηΐβδ Οβααι. Τηηο 
« ΓβδροηιϋΙ ΡβίΓαδ : Ναηςυίά ρΓθ1ιί1)βΓβ (^ιιίδρίαιη 
« ροΐ68ΐ, ηβ &ςα& ύαρΙίζβηΙαΓ Ιιί ςηί δρίπίαιη βαη- 
« οίαχη αοοβρβΓαηΙ βίοαΐ 6(ηο8? Ε(^ι159^^ 605 ύ&ρΐί- 
« ζ&ΓΪ ίο ηοηαίηβ Οοιηίηί. Τααο Γ0§;&νβΓααΙ βαιη, αΐ 
« ΓθΐηααβΓβΙ άίβ3 &1ίςαο(. ■ 

υΐ)ί 0Γβϋάί55βηΙ ςυοά ρβΓ 1)&ρϋ5ΐη& οιηηίηο βΐ 
Γθΐηίδδίο ρβοοαΙΟΓίιαι Ιαηε δαρβΓ θο$ άβδοβηιΐίΐ 8ρ1• 
ΓίΙαβ.Ηοο αιιΙβιη,Οβο ρΓ»θΓ(1ίη&ηΙβ,&οοίάίΙ 100 &(1 
πια^&ιη ΡβίΓί άβίβηδίοηβιη. Νβςαβ ναΐ^απ ιηοάο 
δρίπίαβ δορβΓνβηίΙ, ββά βΐ 1ίη§;ιιί8 1οςΰ6ΐ)αηΙυΓ, 
ςηοά ίη δΙυροΓβιη ίηάυζίΐ βοβ, ςυι οοιηίΐββ ΓυβΓαηΙ : « τά εΒνη ή δωρβά του αγίου Πνεύμχτο^ έχκέχυται. 
« "Ηχουον γαρ αυτών λβίλούντων γλώτταις χαΐ με* 
« γαλυνίντων τον Θε6ν. Τ^τβ άπιχρ:Οη 6 Ιίίτζόζ' 
« Μκ] χι το ίίδωρ χωλυνχι δύναται τις, του μή βχ- 
« ΐΓτΐ7θηναι τούτους, οι^ινκς τ6 Πνεύμα τ6 αγιον «αο- 
« 6ον, καθώς χαΐ ήμεΐς.; Προσέταξέ τ« αύτους βα- 
€ πτινΟήναι Ιν τφ όν($ματι του Κυρίου. Τ^τε ήρώτη- 
« σαν αυτόν έπιμειναι ήμίρας τινάς. • 

"Οτε έπίατευσαν ίίτι πάντως τ& βάπτισμα £^7(ς 
έστιν αμαρτιών, χ6χ% έπηλθεν αύτοίς το Πνκυμα, 
Τούτο δι γίνεται προοιχονομουντος άπολογίαν μεγί• 
λην τφ Πέτρφ του βεοΰ, Κιι ούχ απλώς τ& Πνεύμα• 
^πηλθεν, άλλα χαΐ γλώσσαις έλάλουυ, Βηχρ έ|έ• 
πληπτε τους συνελθόντας. Δι* δ χαι ό Πέτρος προσ- ρΓορΙβΓ ςυοά βΐίαιη ΡβίΓαδ οοηΓββΙίζη 608 1)&ρ(ίζαη ο έταξεν ευθέως αύτους βαπτισθήναι έν τφ βν<^ματι ]α88ίΙ ίη ηοιηίηβ Οοιηίηί. Νβο άίχίΐ: 0ηοΓ8ααι αςαβ. 
ορα8 β8(, οαηι βηρβΓνβηβΓϋ ίη Θ08 ΒρίηΙαβ 8&ηοΙη8 ? 
ΝονβΓΕί βηίπι, ςαοά ίη αςηα οοηρΙβΓβηΙαΓ άίνίηα 
βί^ηα, ηβπιρθ 8βρα11αΓα αο οιοΓίίΩοαΙίο, τβδαΓΓβοΙίο 
6ΐ νίΐ€ΐ• Οαβπια(1πιθ(1απι βηίηι ηο1)ί8 Γαοίΐβ βδΐ 1>αρ1ί- 
ιαΓβ αο βπίθΓ^βΓβ, ίΐα Οβο ίαοίΐβ βδΐ δβρβΙίΓβ νβίβ- 
Γ6Π1 Ιιοιηίηβπι ηοτυαιςαΘ άβπιοηδίΓ&Γβ. Ηοο ΔαΙβαι 
ΙβΓίίο βΐ, υΐ β^ηοδο&πιυδ ςαοά ροίβηΐία Ρ&(Γί8 βΐ 
Ρίΐίί βΐ δρίηΐιΐδ δ&ηοΐί Ιιοο θΓΟοίΙαΓ. Οαίά&αι απίβαι 
άβπιοηδίΓ&π (ΙίοηηΙ ΙβΓίίο άίβ ίαοίαπι ΟΙΐΓίδΙί ΓβδαΓ- 
Γ6θΙίοη6πι, ςα® Ιιοο ίη ηο1)ί8 βΓίΙοί&Ι. 

ΟΑΡϋΤ XVI. 

Οηοτηοάο ΡβίνηΒ άβίηοβρΒ βίχατη $ίηοιιΙα βοτητη, ημ3Β 
ααΐα Βηηί ηαη*αί αρο$ίοΙί6 αάνβτ$η8 ίρηιηι (0806- 

XI, 1-20. « ΛαάίβΓυηΙ ααίβηι αροδίοΐί αο Γγ&Ιγ63, 
« ςαί 6Γ&ηΙ ίη ^^(^£Β&, ςιιοά β Ι ^βηΐθδ ΓβοβρίδδβηΙ 
« νθΓΐ)ααι Οβί-Ουπιςαο ΓβάίίδδβΙ ΡβΙηΐδ ΐ6Γ080ΐγπι&, 
« άί806ρΙα1)αηΙ αάνβΓδΰδ ίΐΐηηι. (ΐαί θΓ&ηΙ βχ οϊγ- 
I οαπιοίδίοηβ, άίοβηΐβδ: Αά νίΓΟδ ρΓαραΙίαπι 1ι&- 
(< 1)6ηΐ68 ίηίΓοίδΙί βΐ βάίδΐί ουαι ίΠίδ. Ηβ &ιι1θαι αϊ) 
« ίηίΐίο ΓβρβΙίΙα ΡβΙτυδ βχροδαίΐ ίΐΐίδ ΟΓάίηβηι, άί- 

• οβηδ : Εςο ίη οίνίΐαΐβ 3ορρβ 0Γα1)αηι, νίάίςυβ ίη 
« πιβηΐίδ βχοβδδα νίδίοηβηι,άβδΟβηάβΓβ ν&δ ςυοάάαπι 
< οβα ΙίηΙβαπι πια^ηαηι,ςααΙαοΓ ίηίΐίίί» βπιίδδαπι βχ 

• οοβίο, 6( νβηίΐ αδςιΐθ αά αιβ. Ιη ςαοά οαπι ίηΐβη• 
« άίδδβπι οουΐοδ, αηίπιαάνβΓίί βΐ νίάί ςυ&άΓυρβάί& 
Μ ΙβΓΓ<Β,αο1)β8ϋα8,βΐΓβρΙίΙί&. νοΙ&ΙίΙί&ςαβοοΒίί.Αα• 
« άίνί ααΐβαι βΐ νοεβηι (ΙίοβηΙβπι πιίΐιί : 5υΓ^(*,ΡβΐΓ6, του Κυρίου. Και ούχ εΤπε, Τίς ή του ύδατος χρεία, 
του αγίου Πνεύματος έπιπεσύντος αύτοίς ; Ή δει γαρ 
δτι θεια τελείται έν αύτφ σύμβολα, τάφος χαι νέ• 
χρωσις, χαι άνάστασις, χαΐ ζωι{. "'Ιίσπερ γαρ ευχο- 
λον ήμΤν βαπτίσασθαιι χαΐ άνανεΰσαι, οΰτως ευχολον 
τφ θάψχι τ6ν παλαιον δνθρωπον, χαΐ άναδεΐξαι 
τδν νέον. Τρίτον δΐ τούτο γίνεται, ινα γνώμεν βτι 
δυνάμει Πατρός, χχι Πού, χχΐ αγίου Πνεύματος τούτο 
γίνεται. Τινε; δί φασιν, Ίνα δειχθεί ή τριήμερος 
άνάστασις του Χριστού τούτο χατεργαζογένου έν 
ή μι ν. 

ΚΕΦΑΑ. Ιζ*. 

Ώς Πέτρος τά χαθεξ^ς χαΐ τ& Ιχαστα τών γε« 

Ϊονέτων διηγείται τοις άποστ^λοις διαχρι• 
εΐσι πρ6ς αυτ'^ν. Τό τηνίχα δΐ τον Βαρνάοα* 
ίπεμψαν προς τους έν Άντιοχεί^ αδελφούς. 

« "Ηχούσαν δε οΐ απόστολοι χαΐ οΐ αδελφοί, οΐ ον• 
« τες χατά την 'Ιουδχίαν, 6'τι χαι τά {ο^η έδέξαντο 
β τον λίδγον του θεού. Και 6'τε άνέβη Πέτρος ιΐς 
« Ίεροσύλυμα, διεχρίνοντο πρ^ς αύτον οΐ έχ περιτο• 
« μής, λέγοντες, 6τι Προς άνδρας άχροβυστί» 
κ έχοντας εΙσηλθες, χαΐ συνέφογες αύτο&ς. Άρξάμ•νο( 
■ δε 6 Πέτρος έξετίθετο αύτοΐς χαθεξης, λέγων* 'Κγ«^ 
« Ι)μην έν π^λει Ί($ππ^ προσευχ<$μενος, χαι ειδον έν 
« έχστάσει δράμα, χαταβαινον σχεύ^ς τι ώς 6θ6νην 
€ μεγάλη ν, τέσσζρσιν άρχαΐς χαθ ιεμίνην έχ του ού• 
« ρανού, χαι ήλθεν £χρις εμού. Εις ^ν άτενίσας, 
« χατενύουν χαΐ εΤδον τά τετράποδα της γης. χαΐ τέ 
« θηρία, χαι τά Ιρπετα, χαΐ τά πετεινά του ούρα• 
« νου. "Ηχούσα δΐ φωνής Λεγούσης μοι' Άναστας, « πιαοΐα βΐ νβδοβΓβ. Οίχί ααΐβπι : ΙΟΙ Νβςααςααηι Ο (^ Πέτρε, θύσον χα•. φάγε. ΕΤπον δέ* Μηδαμώς, Κύ- α Οοαιίηβ, ςαία ηίΐιίΐ οοπιπιαηβ &αΙ ίηιπιυηάαιη αη- 
« ςυαπι ίηίΓοίνίΙ ίη 08 πιβαπι. ΗβδροηάίΙςυβ πιίΐιί 
« ΓαΓδαΓη νοχ άβ ΰωΐο : ΟαβΒ Οβαδ πιηηάανίΙ; Ια ηβ 
ν βοπιηιαηία άίχβπδ. Ηοο &α1βπι οοηΐί^ίΐ ΙβΓίίο. 
« ΗαΓδηπΐΐ]αβ βοΜαοΙα δαηΐ οπιηί& ίη οωίαηι. ΕΙ 
« βοοβ ΓβρβηΙβ ΐΓβδ νίΓΐ αάβΓαηΙ αά άοπιαπι ίη ςαα 
< βΓ&πι, 6 ΟβθδαΓβα πιίδδί αά πιβ.ΟίχίΙςηβ ηιίΐιί 5ρί- 
« πΐηδ. αΐ οοη^ΓβάβΓβΓ ουπι ίϋίδ ηίΐιίΐ ΙκβδίΙαηδ. 
• ΟοηιίΙαΙί δαηΐ ααΐβπι πιβ β( ββχ ίΓα^Γβδ Ιιί. Ε( ίη- 
« ^Γβδδί βαπιαδ άοπιαπι νίπ : ίδ(|ηβ ΓβΙαΙίΙ ηο1)ίδ 
<€ ςαοπιοάο νίάίδδβΐ αη^^βίαπι άοηιί δα» αδίαηΐβιη 
Μ αο άίοβηΐβιη 8ί1>ί : ΜίΙΙβ \ίΓθδ Ιορρβη βΐ αοοβιββ « ριε, δτι πάν χοινύν Ι( άχάθχρτον ουδέποτε ε'σηλ* 
« θεν εΙς τ6 στ6μα μου. Άπεχρίθη δέ μοι φωνή έχ 
« δευτέρου έχ του ουρανού* *Ά 6 βεος έχαθαρισε, 
« συ μή χοίνου. Τούτο δΐ έγένετο έπι τρίς. Και πά- 
« λιν άνεσπάσθη άπαντα εΓς τον ουρανών. Και Ιδολ 
« έζ αύτης τρεις άνδρες επέστησαν έπι τήν οΐχίαν 
« έν ^ ηπ^ην* απεσταλμένοι άπό Καισαρείοις πρ^ 
α με. ΕΤπε δέ μοι το πνεύμα, συνελθ&ίν αύτοΐς, μη- 
« δεν διαχριν^μενον. Έλθον δ^ συν έμοι χαι οΐ 2ξ 
α αδελφοί ούτοι, χαι είσήλθομεν εΙς τον οΓχον τού 
• άνδρο;. Άπήγγειλέ τε ήμΧν, πώς είδε τ6ν αγγελον 
<« έν τφ ο'ιχφ αυτού σταθέναα χαι ε:πύντα βι^φ* 189 ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙΌΕϋΜ. 190 Άιτ^ντβιΐον ζίζ Ί^ιπτην Λνδρβς, χ«ι μετάπεμψαι Α. 
Σίμωνα τον έπιχαλούμενον Πέτρον, Ης λαλήσει ^ιι]- 
μϊτα προς σΐ, έν οΤς σωθ«{<τ^ συ και πας 6 οΤχός 
σου. Έν δΐ τφ αρξασ6α( με λχλεΤν έπέπεσε τό 
Πνεύμα τ^ βγιον έπ' βάτους, ώσπερ και έφ' ήμ5ς 
έν αρχή. ΈμνιξσΒην 51 του ^ιζματος Κυρίου, ώς 
ελεγβν• Ιωάννης μ\ν έβάπτισεν ΰδβτι, 6μεΤ; δΐ 
βαπτ'.σθιζσεσθε έν Ηνεύματι άγ(ψ. Ει ουν τήν Γσην 
δωρ€9(ν (δωκεν αύτοΐς 6 θεός, ώς χχΐ ήμίν πιστευ- 
σβσιν ΪΊζ\ τον Κύριον Ιησοΰν Χριστών, έγώ δΐ τίς 
ίμην δυνατός χωλύσαι τδν βείν ; ^Λκούσαντες δΐ 
ταντα, ήσυχαοαν, καΐ έδ^ζασαν τδν θεδν, λέγον- 
τες• *Αρβγε καΐ τοΙς (θνεσιν ό βεδς τήν μετάνοιαν 
Εδωχιν «(ς ζωήν. Κα2 οΐ μίν οΰΐν διασπαρέντες 
άπο της 6λ(ψεως της γενομένης έπι Στεφχνφ, 
διι^λβον ίως Φοινίκης και Κύπρου καΐ 'Αντιοχείας, ο 
μηδινί λαλούντες τ^ν λ^ον, εΤ μή μ($νον *ίου- 
δαίοις. "Έσαν δέ τιν&ς έξ αυτών άνδρες Κύπριοι και 
« ΚυρηναΤοι. λ 

Λιίχνυσιν 6 υέτρος διά της απολογίας, ^αυτδν 
μλν ούβααου αΓτιον, πανταχού δΐ τδν Θε6ν. Έν έκ- 
ντάηι γχρ αύτος έπο(ησε, <ρησι, τδ σκε^3ος αύτος 
{δειξεν* έγώ καΐ άντεΤπον* και πάλιν αύτδς είπε, 
»β: ούδΐ ο&τως ηχούσα. Τδ Ιΐνευμα έκέλευσεν άπελ- 
Ιβή», χαΐ άπελθών ούδΐ οδτως Ιδραμον. ΕΤπον δτι 
4 Θ<δς Επεμψε, κα! ούδΐ οδτως έβάπτισα, άλλα πάλιν 
4 βε&ς τδ πδν ε^ργάσατο. Ό βεδς αύτδς έβά'πτισεν, 
0^ έγι6• Έτι γάρ μου λαλοΟντος αύτοΤς, έπέπεσεν 
έ«* αύτοϋς τδ Πνεύμα τδ αγιον, καΐ έλάλουν γλώσσαις, 
και Ιμκγάλννον τδν βεδν καθώς καΐ ήμεΐς. 

« ΟίΙτινΚ εΙσελΟ^ντες «Ις Άντιόχειαν έλάλουν 
« πρ^ τβ?κ Έλληνιστάς εύαγγελιζ<^μενοι τδν Κύ- ^ 
9 ρκσν 1η«ο9ν. Και ήν χεΙρ Κυρίου μετ* αυτών. 
« Οολόζ τ» άριΟμδς πιστεύσας έπέστρεψεν έπ^ τδν 
« Κύριον. Όχούα^η δε δ λ^ος ε!ς τα ώτα της *Εκ• 
βχληαίας της έν Ικροσολύμοις περί αυτών* χαΐ 
• έζαπιΤΓλίλαν Βαρνάβαν διελθεΐν Ιως ^Αντιοχείας. 
« *0ς «αραγεν^μενος, και Ιδών τήν χάριν του βεου, 
« έχά,9η• χαΐ παρεκάλει πάντας, ττ^ προΟέσει της 
« καρδίας προσμένειντφ Κυρίφ. » 

«τ Προς τους Έλληνιστάς. » *Ισως δια τδ μή ειδέναι 
Εβραΐατί, "Έλληνας αυτούς έχάλουν. Έλάλουν τοί- 
ην χϊί προς αυτούς, •ύαγγελιζ*5μ£νοι τον Κύριον 
Ίηαοΰν, χαι έπίστευο/ άπαντες, επειδή. φη^Ι, χεΙρ 
Κ'>>ρίο» ^ν μετ* αυτών* τουτέστι, σημεία ε^ργά- 
ζοντο. Α(& τούτο γ^ρ ή τών σημείων ανάγκη γέγονεν 
\φ9 πιατιύσωσιν. Ο 

• *Οτι ^ν άνήρ άγαΟδς καΐ πλήρεις Πνε'ίπατος 
« &γ{ο*^ χαΐ πίστ«ως. ΚαΙ προσετέθη δχλος Ικανός 
« τψ Κυρίφ. Εξήλθε δε εΙς Ταρσδν δ Βαρνάβας 
« άναζητήααι Σαυλον χαΐ εδρών αύτδν, ήγχγεν 

• χ>Εδν εΙς *Αντι^χειαν. 'Κγένετο δΐ αυτούς ένιαυ- 

• τδν όλον συναχθηναι τή έχχλησ'!(|^, χαΐ διδάξαι οχλον 
« Ιχαν^ν. » 

Αια τί μή Παύλφ γράφουσιν, άλλα Βαρνάβαν πέμ- 
«ουσιν ; "Οτι οβπω του άνδρδς ί^δεισαν τήν άρετήν 
Ούκ αντίκειται * δΐ τούτφ τδ, « Ουδείς άγαθδς ^ 
|ΐόνος δ Θε^ς. » Ού γαρ ταύτδν Ιστι βεδν μ^νον άγα• 

^ Ι^αο. ζηιι, 49. . < 5ίιηοη6ΐη οο^Ήοιη^ηΙο ΡβίΓαχη,ςαί (ί1)ί βα άίεΐα- 
« Γυβ β8ΐ ρβΓ ςα«ί δαίνβπδ.βΐ Ια βΙαηίνβΓδδκΙοιτιαδ 
« Ια&ΧαΐΏςυβ Ιοςυί εΦρίδδοπι.ίΙΙαρδαδ 63ΐ8ρίπΙιΐ3 
Ν βααοίυδ ίηίΠοδ,ςπβΓη&ίίΓηοάυιηθΙ ίηηο3α1)ίηί(ίο. 
« Β6€0Γ(1&Ιυ3 δαιη αυίειη \6γ\)Ί Βοιηίηί,ςυοά (Ιίχβ- 
« ταΐ: ^οαηοβδ ςιιίάβιη 1)αρΙίζανίΙ α(]α&. νοδααΐβπι 
• 1)2ίρΙίζ&1)ίΐΏίηί 5ρ1π1υ δαηοΐο. §ί β§ο άοηυηι 
« βςααΐβ (Ιβάίΐϋΐίδ Ι)6υδ.δίευΐΡΐ ηούίδ.ουιη ΟΓθάί- 
« άίδδβιηυβ ίη Οοιηίηαπι ^6δαΓη ΟΙΐΓΪδΙαιη,β^ο δ&ηβ 
α ςυίδ βΓαηη ςαί ροδδβπι ο1)δί5ΐ6Γβ Ββο ? Ηίδ αυΐβιη 
« αυάϋίδ ο1)ΙίουβΓαηΙ, βΐ βΙοΓΪβοανβΓυηΙ Βοαιη, άί- 
« οβοΐβδ : ΙβίΙιΐΓ 6( ςρη1ί1)αδ Ββυδ ροεηίΐθπΐίατη 

< οοηοβδδίΐ αά νίίαπι. ΕΙ ίΐΐί ςυίάβιη ςυί άίδρβΓδί 
« ίιιβΓαηΙ βχ &Γί1ίοΙίοηβ,ςυ© οΓίαίαβΓ&Ι ο1)δΙβρΙια- 
« ηυηι, ροΓ&Γη1)αΙανβΓαηΙ πδςυβ αά ΡΙιΟΒηίοβη βΐ 
« ΟγρΓαιη βο ΑηϋοεΗίατη, ηβπιίηί ΙοςυβηΙβδ ίΐΐυιη 
« δβΓίηοοβιη, ηίδί δοΐίδ 3α(1(ΒΪδ.ΕΓειη1 ααΐβιη βΣ βίδ 
« ςυίάαπι νίπ Ογρηί βΐ ΟγΓβηβηδβ». • 

Οδίβηάίΐ βυα αροΐο^α Ρβίρυβ 8β ηβςιι&ςα&ιη 
ίαίδδβ οαυδϋΠ), δ6(1 ιι1)ίςυ6 Οβααι Ναπι ίρδβ ιηβ, 
ίηςιιίΐ ίη ιηβπΐίδ βχεβδδυιη οοηδϋΐυίΐ, ίρδβ ναδ άβ- 
ιηοπδίΓανίΙ, εςο νβΓο βΐίαιη οοηΐταάίχί : ΓυΓδηιη(|αθ 
ί(ΐ6ΐη ίρδβ άίχίΐ, β( η6(|υβ δίο αυάίνί. δρίήΐαδ ]ιΐδ• 
δίΐ ηΐ οοη^ΓβάβΓβΓ,ΙΟί οοη§[Γβδδηδ ηβ ίΐα ςυίάβιη 
ρΓοοαΓΓί.ΟίχβΓαηίΟβαιη ιηίδίδδβ, βΐ ηβο δίο 1)αρ1ί- 
ζ&τί,δβά ΓαΓδΰΐη Οβυβ Γβιη οιηηβιη βίίβοίΙ.ΒβυδΙ)^- 
ρϋζανίΙ,ηοηβ^ο.Ναιη άαιη αάΐιυο ΙοςυβΓβΓ,ϋΙ&ρβυβ 
ββΐ ίη ί11οδ§ρίηΙϋ8 8αηοΙα3,θ(1οςυβ1)&ηΙαΓ 1ίη§[αί8, 
βΐ πΐ83ηίΩο&1)&η( Οβαιη, δίεαΐ β1 ηο8. 

XI, 20-23. « Ουί ίη^Γβδδί ΑηΙίοεΙιί&ηι Ιοςυβί)&η• 
« ΙυΓ αά 6Γ8Β0Ο3 αηηαηΐίαηΐβδ Βοπιίηυιη Ιβδυπι : 
« βΓ&Ιςαβ πιαηπδ Γ>οιηίηί οαπι ίΠίδ, βΐ ιηαΐΐαδ ηιι- 
« ιηβΓα«^ ΟΓβάίάίΙ βΐ αά Οοπιίηυπ) οοηνβΓδΠδ βδΐ. 
« ΡβρνβηίΙ ειυΐβπι γππιογ βθ αυΓΟδ Εοοίβδίβο. ςυ» 
« βΓαΙ ^6^οδο1χIηί3 δαρβΓ Ιιίδ : βΐ ιηίδβΓυηΙ Βαρπα- 
Ν 1)&πι, πΙίΓβΙ Αηΐίοείιί&πι. Ουί ουηι ρβΓΥβηίδδβΙ 
« &ο νίάίδδβΐ ^ΓαΙίαπι Οβί, ^ανίδϋδ βδΐ, βΐ 1ΐ0Γ(αΙ)8.- 
« ΙαΓ οπιηβδ.ιιΐ ρΓοροδίΙο οοΓίΙίδ ρβΓδβνβΓαρβηΙ αά- 
Μ ΙΐΦΓβΓβ Βοιηίηο. » 

«^ Αά βΓΦΟοδ. »ΓθΓΐ&5δίδ6οςυοά Η6ΐ)Γ&ίθ6δοη&Γβ 
ηοη ροδδβηΐ, βΓΦΟΟδ ίρδοβ αρρβίΐαηΐ. 1.οςυ6ΐ)8.ηΙαΓ 
βΓ^ο βΐ αά βοδ, αηηαηΐίαηΐβδ Βοπιίηυιη Ιβδυηι, 6( 
0Γ6άβ1)Αη( οπιηβδ : ςυοηίαπι,ίη()υίΙ,π)3ηαδ Βοπιίηί 
θΓαΙ ευπιί11ίδ:Ιιοο βδΐ, δί^ηα ορ6Γα1)αηΙαΓ.ΡΓορΐ6Γ 
Ιιοο βηίπι ίυί( δΙ^ηορυπι ηβοβδδίΐαβ υΙεΓβίΙβΓβηΙ. 

XI, 24-26. Μ Εγ&Ι βηίιη υιγ 1)οηυ3 αε ρίβηυδ §ρί- 

< ΓίΙυ δαηείο βΐ Οάβ.ΕΙ αάάίΐα βδΐ πιυΐΐα ΙυΓ])α Βο• 
« πιίηο. ΡΓοΓβεΙυβ βδΐ αυΐβπι βαΓηειΙ)αδ ΤαΓ^ηπι, υ( 
« ςυΦΓβΓβΙ δααΐυπι, ςυο ίηνβηΐο, άυχίΐ βυιπ ΑπΙίο- 
« εΐιίαπι. ΑεείάίΙ αυΐβπι. υΐ Απηαπι ΙυΙυπι ευπι βα 
■ εοη^ΓβςαΙίοηβ νβΓδ&ΓβηΙυΓ, πιυΐίαπιςυβ άοεβΓβηΙ 
« (υΓΐ)απι. > 

Ουαπι ο1^ εαυδααι Ρ&υΐο ηοη δεπ1)υηΙ,86ά Βαρπα• 
1)απι πιί11υη1? Ουία ίΙΙίυδ νίπ ηοηάαιη νίΓΐυΙβπι 
ηονβΓαηΙ.Ηυίε ηοη τβρυδηαΐ ςυοά άίεΐΐαρ :«ΝεΓηο 
1)οηα3 ηίδί βοΐυδ Ββυ^ **. » Νβςυβ βηίηι Ιιοε ίρδυιη ί9\ ακευΜΕΝίι τηκομ ΒΡίδοορυβ. ΙΜ βδίΟβηπι 9θ1ΰΐη 1)οηατη 6956 ςποά νίηιιη Κ>οηιιιη 6896. Α 
Ηΐβ δίςυΐάβιη ηαίαρα 1>οηιΐ9 69ΐ, 6υπι ρπηοίρίαιη αο 
Γοπδ δίΐ 1)οηοηιιη : υιγ &υΐ6πι ηοη ηαΙιΐΓ& 1)οηυ5 69ΐ, 
56(1 τίΓΐυΙί9 αϋ5υιιιρΙίοηβ 1ια1)6ΐ υΐ 1)οηα9 8ίΙ. Νοη 
βηίιη 9ίιηρ1ίοίΐ6Γ 1)οιιυ9 ^^^^ιυΓ, δβά νίΓ 1>οηυ9. Ιη 
Ιιηηο βΓξο δβπδαιη βϋαιη ϋΐαά οΰοίρϋΰΓ, « Βοηη9 
Ιιοιηο ^ » 6ΐ « Εα§6 96Γνβ 1>οη6 6ΐ βά6ΐί9 **, • 
αΐίαςαβ 1ιί9 9ίιηί1ί&. 

ΙΟΙ •( ΕΙάί9θίρα1ί ηοζηία&ΓβηΙαΓρήιηαιιιΑηΙίο- 
« οΐιίβθ 01ιη9ϋαηί. • 

Ρααΐί Ιιοο ςιιοςαβ ίαοίηα9 6^6^ίΰΐη ίη ί&ηΐ&τη 
6£ΓβΓπ ιη6Γ6ΐιΐΓ 9ΰΙ)1ί[ηίΙα(6ΐη ηΐ (ΐαοάνί9 9ί^ιιιη. 
Οΐιιη βηίιη (απι πιυΐΐί β99βη( ίη ^α(^βθ& ςτιί 6Γ6(1ίάί5• 
56ηΙ, ηίΐιίΐ 1αΐ6 ίαοΐαηι β5ΐ,9βά ί1)ί ΜβΒ ίη ΟΙιηβΙιιπι 
τία άίθ6ΐ)ΑΐαΓ. ΑάνβΓίβηάυπι &ιιΐ6αι ςυοά ο1) ί(1 ρο- 
ϋ99ί ηιυηι άίςηα 1ι&1)ί(& β»! ΑηΙίοο1ιΙ& 9βάβ ροη(ίβεί&, Β 
ςυοηίαπι ϋ>ί ρηπιαπι βίΕΐυβΓυηΙ, α( άί90ΐρπ1ί ηο- 
πιίη&ΓβηΙΟΓ 01ΐΓί9ΐί&ηί. Ηοο αυΐοαι ηοαιβη πιυΐΐίΐα- 
άίηί άβοπιηι &ο ν&ηβθ ίη ί11ί8 άίτίηίΐαΐί ορροηίΐηρ. 

ΟΑΡϋΤ XVII. 

ΡτορΗβϋα λραΐί άε ρεπεταΐί ρ&τ ονίβτη ^αηβ βί 
βΙββίαοΒί^ηα οοΙΙβοία αρηά ρταίτ6$, ςηί βταηί Απϋο- 

XI, 27 30. « Ηί9 &υΐ6πι άί6ΐ)η9 9ΐιρ6ΐτ6ηβΓαη( & 

• ^6^08ο1γπ1^5 ρΓορΙιβΙ» ΑηΙίοε1ι1&ηι : 9υΓς6η5ςιΐ6 
« αηα5 ηοηιίηβ ΑςαΙ)υ9 9ί9ηίβο&1ι&1 ρβΓ δρίπΐυηι 
(' ίαπΐ6Π) ηια^η&πι ΓαΙηΓ&ηι ίη οηίν6Γ9θ ΟΓϋβ, ςηο 
« αοοίάίΐ 9111) ΟΙααάίο 6φ9&γ6. Οί9θίρη1ί &αΐ6ηι, 

• ρΓουΙ οηίςυβ 9ορρ6ΐβ1)&1,(ΐ60Γ6ν6πιηΙ (]υί9ςα6 ίη 
■ 5ΐι1)9ίάίαπι πιίΙΐ6Γ6 1ΐϋ1)ίΙ&ηΙί1)α9 ίη ]α(1βθ& ΓΓαΙη- (^ 
« 1)α9 : ςιιοά βΐ ί606Γυη(,πιίΙΙβηΙβ9 &ά ρΓ68ΐ)7(6Γ08 
Μ ρβΓ πι&ηααι Βατη&ί)» αο 5&α1ί. » 

Νοη 691 Ιιαίο εοηίΓαηαπι ςηοά & Οοηιίηο άίοίαπι 
68ΐ : • Ι.6Χ 6ΐ ρΓορΙΐθΐΦ^ Η α9ςιιβ &ά ^ο&ηη6Π1. Ναπι 
Ιιοο άθ ί11ί9 άίχβΓ&Ι ρΓορ1ΐ6ΐί9 ςαί 6]υ9 &άνβη(ΰηι 
ρΓ6Βάίχ6Γ&ηΙ. Ν6 ί§(ίΙαΓ ο1> ίά ρο9ΐπιοάαπι ΓαοΙ&πι 
6896ίαηΐ6πιβθ9ΐίηιαΓ6ηΙ,ςυο(ΐ9α]^ίηΐΓθί99βΐ€^Γί9ΐία- 
ηί9πιιΐ9, ρρβάίοίΐ ίΙΙ&πι 8ρίΓίΙυ9 9αηοΙΰ8. Ηοο αη- 
Ιβπι 6( ϋ^π9ΐιΐ9 ρΓ»(1ίχ6Γ&( ** : ηοη ςηοά ίά αΙ> 
ίηίΐίο ΩοΗ οροΓίαβπΙ, 96(1 ρπορίβρ αιαία, ςυ» &(1- 
τ6Γ9α9 αρο9ΐο1ο9 Α6ΐ)&ηΙ. 1.οη9&ηίπιΐ9 ςιιίάοηι 6Γ&1 
06α9, ν6Γαιη οαπι ηίηιίαπι οΓ^βΓβηΙ, πια|ζη& &οοί(ίίΙ 
ί&πιβ9, Ιΰ(ΐ8Βί9 ίαΙαΓ& ά69ί§η&η9 πι&1&. Οαοά 9ί 
ρΓορΙβΓ ί9ΐο9 Γαί996ηΙ, οροΓΐυί596ΐ ροΙία9 6ΐ ίϋαηι Ο 
ςυ» βπαΐ 0699&Γ6. Ναπι 010^19 Ι&υά&Η (Ι6ΐ)αί9$6η1, 
ςυί ςαοά 9ααπι 6Γαί Γ3ΐοί6ΐ)2ίηΙ, ηβηιρβ οοοί(ΐ6ΐ)&ηΙ, 
104 ρηηί6ΐ)αηΙ, οηιοία1)&ηΙ. ιιη(1ίςυ6 ρ6Γ96ςαβ- 
1)αηΙυΓ. ΡΓορΙβΓοα 6Γ^ο ρβ9ΐί9 ΓαοΙα 69ΐ, ςο8ΐΐ(ΐΰ&πι 
πιί96Γί ηοη ίηΐ6ΐ1ί(|;θ1)&ηΙ : βΐ οοπιραΙίβΙ)αηΙαΓ ί11ί9 ίη 
Ιιοο 6ί)Γί9ΐίαηί. Α(1νΡΓΐβη(1οσι 69ΐ ςυο(1 βΐί&πι ρΓ6- 
5ΐ)χΐ6Γ0Γυπι (ΙίςηίΙαΙβιη 1ια1)6ΐ)&ηΙ αρο9ΐο1ί. Α1ίί9 
ςτιοςαβ οαρίΙίΙ)υ9 9ίμηίΩο&Ιαηι 69( ςαοά άί&οοηο- 
τάσι θΐ θρί»οοροΓαπι ^Γα(1ααι 1ι&1)6ΐ>&ηί. θ^ «Τναι, χοίΐ Μρ% άγα0^ν &«άρχ€ΐν• Ό μίν γβφ 
κβτ* ούσιαν άγαθος δπάρχει, αρχή χβΊ ΐ"ΐγή ^ «ων 
αγαθών* 6 δΐ ά^ήρ ού χχτ' ούσ(αν, άλλ* «ν βν^λήψιι 
ΛριτΨ,ς ίχβι το αγαθόν «Τναι. Ού γαρ απλώς αγαθός, 
αλλ* άνήρ άγαθ'^ς. ΕΙς τούτο ούν λιζψ|) και το, « Αγα- 
θός άνθρωπος, » χαΐ τ6, α Ε(>γ6, ίοόλβ άγαθί χα^ 
πιστί, » χαΐ τα τούτοις 5μοκα. 

Μ Χρηματίσαι τ& πρώτον έν *Αντιοχ&{^ τοικ μι* 
κ θ^^'^^^ Χριτϋΐανούς. » 

Παύλου και τοΰτο τ& χατ^ρθωμα βίς τονουτον 
Ιπδραι υψος ώσπκρ τι σημιΤον το όνομα. Έν γάρ 
τζ Ίου8α£^ τοσούτων όντων τών πιστευσάντυιν, 
ούδΐν τοιούτον γέγον&ν, άλλ' ο\ της &$οΰ "^χουον. 
Σημβιωτέον δΐ $τι διά τοΰτο μάλλον ή ΆντιέχΕία 
θρ($νου ήξιώθη αρχοντικού^ επειδή Ιχεΐ πρώτον 
έχρημάτισαν οΐ μαθηταΐ χαλεΐτθοίΐ Χριστιανοί. Τούτο 
δι το όνομα πολυθ&^ας έστιν άντ(παλον. 

ΚΒΦΑΑ. ΙΤ. 

Προφητεία Άγίβο» περί )ιμοΰ οίχοομινιχον, 
και καρποφορία προς τοικ έν ^Αντιοχεί^ άδελ• 

φούς. 

<χ Έν ταύταις δΐ τζΤς ήμέρβ'.ς κατήλθαν άπ& 
< Ιεροσολύμων προφήται εΙς *Αντιόχειαν. *Ανα3τις 
« δι &Τς Ιξ αυτών ονόματι Άγαβος, έσήμανε διέ 
« τοΰ ΙΙνεύματος, λιμόν μέγαν μέλλβιν ίσενθαι έ^' 
« 6'λην τήν οίκουμένην, Βστίζ και έγένετο Ιπ: Κλαο• 

• δ{ου Καίσαρος. Τών δΐ μαθητών καθώς ηύπο• 
« ριίτό τις, ώρισαν Ιχαστος αυτών εις δΐ2χον(ιν• 

• πέμψαι τοΤς κατοικοΰσιν Ιν τ^ Ηουδαί^ί άδελ^ροΐς 
« δ και εποίησαν, άποστείλαντες προς τους πρεαβο- 
« τέρους διλ χ^Φ^π Βαρνάβα καΐ Σαύλου. » 

Ουκ εστίν εναντίον τούτφ 'τό ύπό τοΰ Κυρίου ε!ρη* 
μένον* « Ό ν^μος καΐ οΐ προφ^ζται » %ωζ Ίω^ννοο. 
Τοΰτο γάρ περί εκείνων <ρησΙ τών προφητών τών 
τήν παρουσίαν αύτοΰ προαναφωνησχντων. *Ίνα ουν 
μή νομίσωσιν δτι διά τοΰτο & λιμός γέγονεν, ί^ι 
Χριστιανισμόΰ εΙσήλθε, προλέγει τδ Ηνεΰμα το £γιον• 
Τοΰτο δε κχι 6 Χριστός προεΤπεν, ούκ επειδή τοΰτο 
έξ άρχης γενέσθαι ϊοει, άλλα δια τά χαχα τ& ε?ς 
τους αποστόλους γενόμενα. ΚαΙ ^^xκρο6ύμει ό βε^' 
ώς δι ένέκειντο, λιμός μέγας γίνεται, μηνύαιν τοΐ| 
Μουδαίοις τά έσ($μενα κακά. ΕΙ δΐ δι* οηΐτους ^ν, 
{δει πάντως καΐ οντά παύσασθαι. Εύδοκ'.μησαι γέρ 
μάλλον έ^ρήν αύτοΰς ό'τι τό αυτών έποίόυν, έν• 
ι|(ρουν, έκ($λαζον, έτιμώρουν, πανταχόθεν έδ'ωχον. 
Δια τοΰτο τοίνυν και 6 λιμός γέγονεν, εΐ χαΐ «^ 
συνηχαν οΐ τά7ανες, καΐ συνέπασχον αύτοΐς ιΐζ 
τοΰτο οΐ Χριστιανοί. Σημειωτέο/ ό'τι καΐ πρεσβ'>τέ• 
ρων εΤχον άξ'!αν οΐ απόστολοι. ΚαΙ έπΙ άλλων Γι 
κεφαλαίων σεσημείωται ότι διακένων και έιιισχ6π»« 
εΤχον βαθμ($ν. *> Μ4ΐϋι. 111, 35. ^ Μ&Ιϋι. χχτ, 21, 23. •^ ΜλΟΐι. ιι, 11. ^ Μ&ΙΟι. χχι^, 7. 493 (ΒΟϋΜΕΝΙΙ ΊΛΙΟΟΑ Ε(>Ι0ΟΟΡυ8. 194 ΚΒΦΑΛ. ΙΗ\ ΟΑΡϋΤ XVIII. Ιακώβου του αποστόλου χατασφ^γι^• έν φ Πέ- 
τρου σύλληψις Ίζρός Έρώ8ου• δπως τβ ούτον 
6 άγγίλος θείψ κελεύσματι έξε(λετο των δε- 
σμών. Και 6 Πέτρος εμφανής ^ γενόμενος νύ- 
χτωρ τοϊς άδελφοϊς, ύπανεχώρησεν. Έν ψ 
πεοι της τών φυλάκων χολάσεως, χαΐ μετέπειτα 
πίρι ττ,ς του άσεβου; Ήρώδου πιχράς τε καί 
όλεΟρίου χαταστροφής. 

« Κατ' έχεϊνον δΐ τον χαιρ6ν έπέβαλεν Έρώδης 
« 6 βασιλεύς τάς '/εΤρας χαχώσα( τινας τών άπ6 της 
« Εκκλησίας. •> 

Έχεϊνον καιρόν φησι τον έπί Κλαυδίου Καίσαρος. 
Γάϊος αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων Άγρίππαν καθίστησι 
βασιλέα της Ιουδαίας, τ^ν 'Πρώδην έξωρίσας δι' 
αίσγρότητα βίου ές Αουγδούνψ της Γαλλίας συν ττί 
γυναικί Ήρωδιάδι. Οΰτός έστιν 6 χατα τό πάθος 
του Κυρίου βασιλεύσας, ώς Ιστορεί Ίώσηπος έν 
τφ όκτωχαιδεκάτψ λόγψ της Αρχαιολογίας, χαί 
Εύσέβιος έν τψ δευτέρψ λόγψ της Εκκλησιαστικής 
Ιστορίας. *ΙΙ ουν διαφωνία του ονόματος ένταυθ» 
τδ λίγειν άντι Άγρίππα Έρώδήν, ή κατάσφαλμα, 
ώς είκδς γραφικον γέγονεν, ή κατά διωνυμίαν 
βφηκεν, έπεί και ό χρόνος καΐ αΐ πράξεις τον 
αύτον δίίκνύουσιν Άγρίππαν έπΙ Κλαυδίου Καίσαρος, 
ος μετά Γαϊον γέγονεν αυτοκράτωρ. 

« 'ΛνεΙλε δΐ Ίάκωβον τον αδελφών Ιωάννου μα- 
« χαΐρ^» Και Ιδών Ετι άριστον έστι τοϊς Ίουδαίοις, 
Μ προτέθετο συλλαβεΤν καί Πέτρον. Ήσαν δΐ ήμέ- 
« ραι τών άζύιιων. *ϋν και πιάσας, ΪΟετο εΙς φυλα- 
« κήν. » 

Ίνα γαρ μηδείς λέγτ[4 Βτ\ δια τοΰτο ακινδύνως ΙαοοΜ αροΒίοΗ ιηξβτβτηρΗο : %η ^ηο ηατταίΗΓ ΡβίΗ 
α6 Ηετοάβ οοιηρνβΗβα&χο : βί ηηοηιοάο ίρ$ηιη αη• 
ΟβΙη$ άίνίηο ^ν$εα α νίηοηΙΐΒ ΙΛβί'ανχΙ : βί Ρβίηα 
ηδί ρταΙηΙή/Λ ηο^^η αρραΐΊίί8$βί, αίατη άί$€β8$α : 
ίη ^ηο ηανταίντ βί άβ ίΐΐίχοηβ αΐΒίοάπτη βί βοπεβ- 
ςΐΐίβηίβτ ά€ χτηριί Ηβτοάχ$ ηιχ$βτα αοβνδαςιηβ ρβνάι- 
ίχοηβ. XII, 1. Μ Εοάβιη &ιιΐ6πι ΙβιηροΓβ ^η^6^^^ ΗβΓοάβδ 
« Γ6Χ ιη&ηαΒ, αΐ αΓΩί^βΓεΙ (]αο8ά&ιη άβ Εοοίβδία. » 

Τβιηρυδ ίΠυά άίοίΐ ςηοά θγ&Ι βηΐ) 6Ιααάίο 6α38&Γ6. 
Οαίυβ ιιηρβΓαΙΟΓ Ηοηι&ηοπιπι Α^ηρραιη οοηδίίΐηίΐ 
Ιαάβθ» Γ6({6ΐη, ΗβΓοθβ οΐ) νίΐ® ΙαΓρίΙυάίαβιη Ι,ας- 
άυηαιη Ο&Πί» ΓβΙβς&Ιο οαιη υχοΓβ ΗβΓοάίαάβ. Ηίο 
η 68ΐ ςαί ΙβιηροΓβ ρ&58ίοηί8 Οοιηίηί Γβ^αΙ)&(, νβίαΐί 
8θΓί1)ίυο86ρ1ια5 1ί1)Γ0 άβοίοιο οεΐανο ΙιίδΙοπΦ ΑηΙί- 
ςυίΐαΐυπι. βί Ευ96ΐ)ίιΐ8 86ουη(1ο 1ί1)Γ0 Εοοΐ68ί&8ΐίθ8θ 
1ιί8ΐθΓίβθ. Υβΐ βΓ^ο Ιιοο Ιοοο ηοηαίηίδ (1ίδ8οη&ηΙί& 
68ΐ,(]αοά ρΓΟ Α^Γίρρα ροηαΙαΓ ΗβΓοάββ.βΙ 8οηρ1οη8 
Ιαρ8υ οοηΙί§[ί(, ηΐνβη^ίιηίΐβ ΩΙ : &υ1 3αχ1α ηοιηίηίβ 
^βιηίηαϋοηβιη άίχίΐ, ςιιοηί&ιη Ιειηρυβ βΐ αοΐα βυιη- 
άβιη οδΙβηάϋαΙ Αςηρραιη 8α1) Οίααάίο €8Β8αΓβ, ςαι 
ροδΙ Ο&ίαιη Γ&οΙα8 68( ίιηρβΓ&ΙοΓ. 

105 XII, 24. «» ΟοοίάίΙ αυΐβιη 1&οο1)ΐιπι ίΓ&ΐΓβιη 
« Ιοαηηίβ ^Ιαάίο. Υίάβηδ &ιιΐ6πι (]υοά ^ΓαΙαιη βδδβΐ 
« ^α(1βΒ^8. ρΓθοβ88ί( αρρΓβΙιβικΙβηδ βΐ ΡβίΓαιη. ΕγδΙ 
« αυΐβπι (ίίβδ αζγιηοΓυιη.Οΰβιη βΐίαιη &ρρΓ6ΐΐ6ΐΐ3ΐιιη 
« ροδαίΐ ίη ο&ΓοβΓβηι. » 

Νβ ςυίδ βηίπι άίοαΐ ςηοά ρΓορΙβΓβα δίηβ ρβποαίο κα ι άδεώς κατατολμώσι του θανάτου, ά'τε έξαρπά- ^ αο βίηβ ΙίιηοΓβ ιηοΓίί 8β8β ορροηβΓβηΙ, ηίιηίηιιη ζοντος αυτούς του θεοΰ, διά τούτο συγχωρεΤ καΐ 
άναιρεθήναι και τους κορυφαίους, πείθων αυτούς 
τους άναιροΰντας, δ'τι ούδΐ ταύτα άφίστησιν αυτούς 
και κωλύει. 

« Παραδους τέσσαρσι τετραδίοις στρατίωτών φυ- 
« λάσσειν αύτον, βουλό μένος μετά τ6 Πάσχα άναγα- 
« γεΐν αύτον τψ λαψ. Ό μίν ουν Πέτρος έτηρεΤτο 
« έν ττΐ φυλακτΐ* προσευχή δΐ ήν εκτενής γινομένη 
« ύπο της Εκκλησίας προς τδν θβον 6περ αύτοΰ. 
« Ότε δε εμελλεν αυτόν προάγειν 6 Έρώδης, τ^ 
« νυκτι έκειντ[^ ήν 6 Πέτρος κοιμώμενος μεταξύ δύο 
« στρατιωτών, δεδεμένος άλύσεσι δυσί• φυλακές τε 
« πρό της θύρας έτήρουν τήν φυλακήν. Καΐ Ιδου 5γ- 
« γελος Κυρίου επέστη, και φώς ίλαμψεν έν τψ Οβο ιρ808 βηρίβηΐβ, ίάβο οοοϊάϊ ςαοςυβ ρβπηίΐϋΐ 
6ΐ <1αο68 ρΓ8Βοίριιθ8 '. ίρ803 (ΙβοΙ&Γ&ιΐδ Ιιοοιίοίάοδ, 
ςαο(1 ηβςαβ 1ι»ο ϋΐοδ &νοοβηΙ ααΐ ρΓοΙιίύβααΙ. 

XII, 4-8. Μ Τρ&άβηδ ςυ&ΙυοΓ ςοα(6ΓηίοηίΙ)υδ πιίΐί- 
« Ιυιη &8δ6Γν&η(1υιη : νοίβπδ ροδΙ ΡαδοΙια ρΓοάυοβΓβ 
« βυΓΠ ροραΙο.ΡβΙΐΈδ ίΐαςηβ 8βΓνα1)βΙυΓίηοίΐΓθβΓβ : 
« ΟΦίβΓϋΐη ρΓβοαϋο Ωβ^αΙ δίηβ ίπίΑπηίδδίοηβ αϊ) 
< ΕοοΙβδία &(1 Οβιιιη ρΓΟ βο.Ουιη ααΐβιη ρΓθ(ίαοΙαΓα8 
« βδδβίβυιη ΗβΓοάβδ,ίη ίρδαηοοίβάοηηίβύαΐ ΡβίΓαβ 
■ ίηΙβΓ (Ιαοδ ιηίϋΐβδ νίαοΐιΐδ οαΐβπίδ άααύαδ : βΐ οαδ- 
« (οάβδ αηΐ6 οδΐίαιη 6α8(οάί6ΐ)αηΙ οαΓοβΓβιη.Εΐ βοοβ 
« αημβίαβ Ποηαίαί αβϋΐϋ, 6ΐ Ιαπιβη ΓβΓαΙδίΙ ίη 1ι&1)ί- 
« Ιαοαίο : ρβΓοαδδοςηβ ΙαΙβΓβ ΡβΙπ βχοίΐανίΐ βιυη. « οΐκήματί' πατάξβς δέ τήν πλευράν του Πέτρου, Ο « ςΐίοβηδ : 8ηΓ^θ νβΙοοίΙθΓ. ΕΙ βχοίάβΓοηΙ β]η8 « ήγειρεν αυτόν, λέγων 'Λνάστα έν τάχει. Καί έξ- 
«I έ^εσον αυτού α\ άλύσεις έκ τών χειρών. Είπέ τε ό 
« αγγίλος προς αυτόν Περίζωσαι, και ύπόδησαι τά 
« σανδάλια σου. Έποίησε δε οδτως. ΚαΙ λέγει αύτψ. λ 
« Τέσσαρσι τετραδίοις. λ Τουτέοτι τον αριθμόν 
δέκα ες• τετράκι; γαρ τέσσαρες γίνεται δέκα ίξ• 
ίσως κιθ' Ικαστην φυλακήν, τουτέστι τριωρίαν, εΤ- 
ναι φύλακας τέσταρας. ΕισΙ δΐ φύλακες τίσσαρις 
κατά τριωρία^/ φυλακή λεγομένη, ώς εΤναι τό δωδε- 
κάωρον της δλης νυκτός, φύλακας τέσσχρας* έν αίς 
ανά τεσσάρων στρατιωτών φΰλασσόντων, οΐ πάντες 
τον αριθμόν δέχα ίξ. ϋύκ ήν έν άγωνίί^ί ούδ^ έν φόβψ (< οαίβηφ άβ ηιαηίΚ>η8. ΟίχίΙςυβ αη^εΐαδ αά βαηι : 
• ΡΓ83είη^6Γ6 6ΐ 9α1)1ί^& δοΐβαδ Ιυαβ. ΕΙ ίβοίΐ δίβ. » α Οα&ΙαοΓ ςη&ΙβΓηίοηίΙ)α3, » Ιιοο βδΐ δβάβοίπι : 
δίςυίίΐβαι (|υ&(βΓ ςυ&ΙαοΓ οοηδίίΐααηΐ δβοΐβοίπι. 
ΓοΓίαδδίδ υΐ δίη^ΐίδ νί^ίΐϋδ, ίά βδΐ ΙβΓηίδ ςυίΙ)η3• 
ςαβ ΙιΟΓίδ βδ3βη( ςυαΙαοΓ ουβίοάβδ. 5ιιη( αιιΐβοι 
ςααΙαοΓουδΙοάβδ ρβΓ Ιβπι&δ ΙιΟΓαβ άίδροδίΐί φυλακή, 
ίά βδΐ οηδίοάία αρρβίΐαΐί : υΐ δίηΐ υηίνβΓδα ηοείβ, 
ηβαιρβ άαοάβοίαι ΙιοΓαΓηπι δραΐίο ςααΙαοΓεαδΙοάίΦ: 
ίη (|αί1)ΐΐ8, 8€Γναΐ)ϋ1>α8 νίοΐΜίχα ςιιαΙιιοΓ ιηϋΐϋΐ^οδ* Ι«Ι ϋΤΜΓΝΊ τ^^:•^»\€ Ξ? >•:ορυ« .• _ *^ • . • ••« 


"«■: * •* « « % α 


• » ■ ■ ■ 


ΙΤΙΓΪ • • • » :••: "ι Γ » » • • -» . ι 

' • * " ' •»^Γ>ί. ν "ι:. Γ. •;.ΓΓ Γ • Γ•ν. .•' .• ίν•• νι.Γ.^Γ•:Γ•ν. 

• VI !•». . ι ΐΓ ΙΓ, .ίΛ^ί ^Η^ 

• ρ<» η-'?•?.ΙϊΓΓ. ΒλΓΠΑ* Λν • ι Λ\ . ;•ι 

■ 

Ο* ν•• • :, »•ϊίΊ• 1 ». :•. ' ν » ν ι ; 

Λ.•:• ν *".•• ΙΓ. .• Μ •#• \ \ .•: ^ «5 αΟΜΜΕΝΤ. Ιϊί ΑΟΤΑ ΑΡ08Τ01-0ΒϋΜ. 196 

οτηηβδ ηαιηβηιιη ββχθβοίιη οοηδϋΐααηΐ. Νοη βΓ&Ι Α Πίτρο;, άλλ' έχάΟευίε, τ^ πδν ^(ψας έπΙ τ6ν Κύ' 

ΡβΙηΐ3 ίη αιΐβ:υ8ΐία αυΐ ΙίπιΟΓβ, δβά άθΓ!ηίβ1)3ΐΙ ριον. Έλαμψε Λ, φησιν, ώβτβ χαΐ Ιίίεν κβί άχοϋΜκ 

οιηηί η6§οΙίο ίη Οειιιη γ636οΙο. Ώιοϊί αιιίεηι Ιαπιβα τον ΙΙέτρον, χα\ μή νομίσαι φαντασ(αν «Γναι. Το $έ 

Γβίαΐδίβδβ, ηΐ βΐ νίάβΓβΙ βΐ ααθίΓβΙ ΡβΙπιβ, ηβο « έν τάχει » ού θορυβουντος, άλλα, «είθοντος μή 

ρΐιαηΐ&δπια ββδβ βχίδΙίπιαΓβΙ. Ουοίΐ νβΓΟ αϋ : « Υβ- άναβάλλεσΟαι. "Ορβ 81 τους Ίου8α(ου< έν ταΐς ήμί- 

ΙοεϋβΓ, » ηοη 1ιιιηυ11α3η1ίδ βδΐ, δβά δΐιαάβηΐΐδ ραις των Άζύμαιν τοιαύτα πράττοντας, 

ουαοίαικίαηι ηοη βδδβ Υΐάβ ααΐβπι ςααΐία ορβΓβηΙΠΓ Ιυάφϊ ίη άί6ΐ)αδ ΑζγιηοΓυπι. 

106X11,8 11. «ΕΙ αίΐί 1 1ί:0ίΓ0ΐιπΐ(1αΙϋ)ίρ&11ίιιπι « ΙΙεριβαλοΰ το Ιμάτι^ν σου, χαΐ άχολούθει μοι. 

«ΙτιαπιβΙδβςαβΓβπιβ.Εΐ βχί6ηδδ6ςιΐ6ΐ)αΙαΓ6ηηι:6ΐ «Και έξελθίον ήχολούθει αύτφ. Και ούχ ζίει βτι 

« ηβδοίβΐϊαΐ ςαοά νβηιπι ββδβΐ ίάςιιοά ββ^αΐ ρβΓ αη- « αληθές έστι το γίν($μενον διά του αγγέλου- έδόχει 

« ^6ΐαπι, δβά ρυΙα1)αΙ δβ νίδΐιπι νίάβΓβ. 6ιιπι αηΐβπι μ δε 6ραμα βλέττειν. Διελ66ντες δΐ πρώτην φυλαχήν 

« ρΓΦίβΓίδδβηΙ ρηπιαηι αο δβουηάαπι ουδίοάί&ηι, < χαι δεύτερον, ήλθον έπΙ τήν πύλην τήν σιδηραν, 

« νβηβηιηΐ αά ροΓίϋΠΐ ίβΓΓβαπ), ςυβΒ άαοίΐ ίη οίνί- « τήν φίρουσαν εΙς τήν π^λιν, ίίτις αυτόματη ήνοί- 

« ΙαΙβπι, ςιΐΦ υΙίΓΟ αρβΓία βδΐ βίδ.Οηπκϊαβ βχΐβδβηΐ, « χθη αύτοΤς. Και έξελθ<$ντες προαηλΟον ρύμην 

« ρροεβδδβηιπί νίουηι υηηπι, βΐ οοηΐίηυο άίδοβδδίΐ β « μ^ιν, χαι ευθέως άπέσθη 6 άγγελος άη' α&του. 

« αηςβίιΐδ αΐ) βο. ΕΙ Ρβίρυδ αά δβ ΓβνβΓδαδ, άίχϋ : § Και ό ΙΙΙτρος γενόμενος έν έαυτφ, εΤπε* Νυν οΐδβ 

« Νυηο δοίο νβΓβ ςηοά πιίδβηΐ Οοπιΐηιΐδ &η^β1υπι « άληθως, ^τι έξαπέστειλε Κύριος τ^ ^τ^λον αύ- 

« δαύτη, βΐ βπραβπΐ πιβ άβ πιαηυ ΗβΓοάίδ οπιηίςυβ « του, χαι έξείλετ<^ με έχ χειρός Έρώδου, χαι τά- 

• θΧδρβοΙαϋοηβ ρ1β1)ίδ ^η(1&^ο^υΠ1. » • σης της προσδοχίας του λάου των *1ου8α{<ιΐν. η 

ΟαπιΟοπιίηυδάίδοίρυΙίδ άίχβπΐ. Μ Νβ ροδδίάβαϋδ Τοΰ Κυρίου εΝκ^ντος τοις μαΟηταΐς, « Μή χτιζ- 

&αΓαπι ηοςαβ αΓ^βηΙυπι, ηβ(ϊηβ άαΒδ ίαηίοαδ, ηβ- σησθε χρυσον μηί^ α^γυρον, μηδ^ δύο χιτώνας, 

ςηβ εαΐοββηιβηία, η6ςυβζοηαιη.ηβ(|υ6ΐ)α6η1απι^,» μηδέ υποδιζματα, μηδΐ ζώνην, μη& ^βδον, » «ως 

ςιιοπιοάο ΡβΙπίδ οοηίΓα Οοπιίηί ^η3δηπι Γαείβ1)&1, ό Πέτρο; παρά τ6 πρόοτταγμα Ιποίει, 6χ«ι^ Ιμάτια 

(ϊυαδ Ιαηίοαδ Ιιαύβηδ ζοηαπιςιιβ βΐ οαΙοβαηιβηΙαΤ χαΐ ζώνην χαι υποδήματα; "Ετι δΐ χαι 6 Π χυλό; 

ΡΓβ^ΙβΓβα Ραυίπδ ςαοςηο ουηι Τίηιοΐΐιβο δΟΓίύβηδ δ'ταν παραγγέλλε ΤιμοΟέφ γράφων, Τον φαιλ^νην 9ν 

ρΓδβοίρβΓβΙ^ Μ Ρ(ΒηαΙαπι ςυαπίΓβΙίςυί ΤΓοαάβαραά άπέλιπον έν Τρωάδι τζαρά Κάρπψ, ερχόμενος φέρι, 

ΟαΓραπι, νβηίβηδ αίΤβΓαδ, » βοοβ ρίβηηίαπι 1ΐ8ΐ1)θ1)βΙ, Ιδου φαιλόνην εΤχεν, χαι ούχ &» ?χοι τι; εΙπεΐν, 

ηββ ροΙβΓίΙ ςαίδρίαπι άίοβΓβ ςηοά αΙΙβΓαπι ηοη δ'τι χαι έτερον ούχ εΤχεν Βί έιρόρει. ^Αρα παρήχουβε 

ΙιαύαβπΙ ςααπι ^βδίαίιαΐ, Αη βΓ^ο ΟΙιπδΙο ηοη του Χρίστου ; Τί ουν έστιν ; Ία έπιτάγματα έχείνβ 

ραπιίΐ ? Ουίά ίβίΙΠΓ (ίίοβηάυπι βδΐ ? ΡΓδοοβρΙα ϋΐα γ προς καιρόν ήν, χαΐ ού διά παντός. "Οτι δΐ αληθές 

ηοη δβπιρθΓ, δβά αά Ιβπιρηδ δβΓναηάα ά&1)3η1ιΐΓ. έστι, Λουχας 6 ευαγγελιστής μαρτυρεί. ΦηαΙ γαρ εΐ- 

Οαοά αηΐβπι Ιιοο νβηιπι δϋ, ίαοαδ βναηρβίίδία 1β- ρηχέναι τον Χριστδν τοις μαθηταΤς* Ότε άπέβτειλχ 

δΙαΙιΐΓ. ΑίΙ βηίπι ΟΙΐΓίδΙαπι άίχίδδβ άίδοίρυΐίδ: Οηαη- ύμας « ατερ βαλαντίου, χαΐ πι{ρας, χαι ζώνης, χαι 

άο πιίδί νοδ ^ « δίηβ Ιοεηΐίδ βΐ ρβρα ζοηαφίβ αο υποδημάτων, » μή τι ύττέρησεν 6μΧν ; Λέγοονιν 

€£ΐ1οβαπιβηΙίδ,•ηαπι αΐίςαίά άβΓηϋ νοΙ)ίδ?Αίαπ(111ί: αύτφ. Ου. Λέγει δε αύτοΤς* ΟύχοΙ3ν λοιπόν χτήσαο^. 

ΝίΙιίΙ. ΟίοίΙ αυΐβπι βίδ : ΙρΙΙαΓ άβίηοβρδ ροδδίάβίβ. Τίνο; δε ένεκεν τούτο τότε έπέτβξε ; Τήν δύνχμιν 

νβπιηι ςηαηι οϊ) οαιίδ&πι ίά Ιυηο ρπΒΟβρβΓαΙ ? Υο- αυτού δεΐξαι βουλο'μενος. Ει τοίνυν έ8ει ίνα χιτώνα 

Ιβηδ ροίβηΐίααι δπαπι οδΙβηάβΓβ. ϋδοίβραπι δί Ραη- Ιχειν ΙΙαύλον, εΐ πλύνειν αύτ6ν Εδει, γυμνόν αύτον 

Ιαπι υηίοαπι Ιηηίοαιη ΙιαΙ)βΓβ οροΓίυΙΙ. δί ίΙΙαπι Ιανα- έχρήν οϊχοι χαΟήσθαι, -ζ γυμνδν περιιέναι και άαχη- 

Γβ οοανβηίβ1)αΙ, αη ηηάαιη άοπιί δβάβΓβ ίρδααι μονεΤν χρ&^Λζ καλούσης ; Ούχ Εδει τοιγαρούν ΠαΟ- 

οροΓίηίδδβΙ, αυΐ ηηάηηιοίΓοαπιίΓβ αο νβΓβοαηάβ δβ λον έπΙ τοσούτοις χατορθώμασι περιιόντα τήν 

ββΓΡΓβ νοοαηΐβ ηβοβδδ ίαΐβ ? Νοη οροιίαίΐ ίΐαςαβ οικουμένην δι* ^.ματιού Ενδε•.αν οποί χαθήσθαι, 

ΡαηΙαιη, (^ηί ρπορΙβΓ ΙοΙ ρΓΟΒοΙαρα ΓαοίηοΓα πιηη- χαι τηλιχούτοις πράγμασιν έμπ•#δίζειν. Τί δε, εΐ 

άαηι ϋίΓΰαπιί1)α(. οϋ ραΐΐίί ίηάί^βηΐίαπι άοπιί άβδί- κρυμος επετέθη σφοδρδς, χαΐ χατέβρεζεν { έπι• 

άβΓβ, αο Ιιη3αδαιοάί ΓβΙ)αδ ίπιρβάίπ. Οαίά αηΐβπι δί γωσεν ; δν έφόρει χιτώνα πώς αν ξηραίνεβθιι 
νβΗβπιβηδ αΙβΟΓ ΠΓββΓβΙ ? δί βΐίαπι πια^ηα ρΐανία ίη ^ ήν ; "Η πάλιν γυμνδν έχρήν χαθήσθαι ; τι' Λ, 

βυπ) άβδοβηάίδδβΐ, ςαοπιοάο Ιηηίοα ςηαπι ςβδΙ&ΓβΙ εί ψύχος κατέτεινε το σώμα, τήχεσθαι Εδει χβΐ 

βΧδίοο&ΓΪ ροδδβΐ, αη ΓΠΓδαπι οροΓίβΓβΙ ηαάιιπι δβάβ- μή φθέγγεσθαι ; και τ( &ν ε'ίη τούτου χαλεπώτε• 

Γβ ?Οαίά ρΓίΒίβΓβα δί οοΓρπδ ρΓΟδΙπανίδδβΙ ίπβΠδ,Λη ρον ι ούδΐ γαρ αδαμάντινα σώματα αύτοις χβτ• 

(α1)βδ06Γ6 οροΓίοΓβΙβΙηοπ Ιοςαί ?107 ΕΙςηίάβδδβ εσκεύαστο. Ύί ουν; άπόλλυσθαι έχρην; Ουδαμώς. 

ροδδβΐ Ηαο Γβ πιίδθΓίυδ ? ηβιιαβ βηίπι αάαπιαηΐίηα Τούτο δε, καχώς ε*ρηται, τότε έπέταξε, τήν δύνιμιν 

οοΓροΓαίρδίδ άπία βΓαηΙ. Οαίά βΓίίθ? ρβΓίΓβηβ οροΓ- αυτού δεϊξαι βουλόμενο;, δτι ούδενδς των έπιτηδείω» 

ΙβΓβΙ? ιΝοςααςπαπι. Ηοο αυΐβπι, δίοηΐ άίοίηπι βδΐ, 6στερι{σουσ•.ν. 
Ιαηο ,ιυ^^δβΓαΙ, βυαπι νοίβπδ οδίβηάβτβ ροίβηΐίαηι, ςιιοά ηαΐΐα Γβ αά νίίαπι ηβοβδδ&πα ο&ΓθΓβηΙ. 

XII. 12 1ϋ. <» ΕΙ άαπι οο^ίηονίδδβΐ, νβηίΐ αά άο- « Συν.δών τε, ήλθεν έπι τήν οΙκ(αν Μαρίας τη; 

α πιηπι Μαπα3 πιαίΜϊ^ϋοαηηίδ, (]ηί οομηοπιίηα1)αΙαΓ < μητρός Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρχου, οϋ 

β ΜαΓΟΠδ, ιι1)ί βΓαηΙπιηΙΙίοοηβΓββαϋβΙΟΓαηΙβδ.ϋΜ ■ ήσαν Ικανοί συνηθροισμένοι χαΊ προσευχόμ*νοι 

ΜΜ&ΙΙΙι. χ, 10. ΜΙ Τίιπ. ιτ, 43. * ίηο. χχιι, 35• 


107 ϋΟΜΜΕΡίΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΛΡΟ.^ΤΟΙ,ΟΗϋΜ. 198 Μ Κροίσαντος δΐ του Πέτρου τήν Βύραν του ιτυλώ- Α • &ιι(6ΐη ραΐβαβδβΐ οδΐΐαιη ▼65ΐ11)Όΐί, ρΓοάίίΙ ρυβίΐα « νος, προσήλθε πβιδίσκη 6π2Χου9α(, ΜμΊΧί 'Ρ^δη, 
« καί έπιγνουσα τήν φωνήν του ΙΙέτρου, άττο της χ«- 
« ρα; ουκ ήνο'.ξε τόν πυλώνζ, κίσδραμ'.υσα 81 άπήγ- 
» γειλεν Ιστάναι τον Πέτρον προ του πυλώνος. 01 δΐ 
« προς αυτήν είττον, Μ«(ν^ ; Ή δΐ διισχυρίζβτο οΰ- 
• τω; δχειν. » 

Τί ϊτΐΐ, « συνιδών ; » *Ότι ούχ απλώς άπελθεΐν δεΤ, 
άλλ* άμείψαιτΟϊΐ Έον εύεργέτην « Του επικαλουμέ- 
νου Μάρκου, η "Ινα δείξει δ'τι ού του αν. συν<5ντος 
αύτοΤς Ιωάννου τήν μητέρα φησι, και το παρά- 
σημον αύτου τέθδίκε, φησι γαρ, « Του επικα- 
λουμένου Μάρκου. » Ούτος δε ήν, ό και το κατά 
Μάρκον Εύαγγέλιον συγγραψάμενος, 6 ανεψιός Βαρ- 
νάβα, περί ού Ιίαΰλος γράφει ΤιμοΟέφ* α Μάρκον II αΐ 5ΐι1)&η8οα11&Γ6ΐ, ηοιηίηθ Ηΐιοάβ, βΐ α^'ΐιίΐα νοοβ 
« ΡβίΓΪ, ρΓΟ) ^ααάίο ηοπ αρβΓυίΙ νβ9ΐί1)α1απ],8θ(1 ίη- 
κ ΐΓΟοαΓΓβαδ ΓβηηηΙίανΐΙ δΙ&Γβ ΡβΙηιιη αηΐβ ν68ΐί- 
« 1)ΐι1αιη. ΛΙ ίΐϋ άίχβΓυηΙ αά β^ιη : Ιηδ&ηίδ ? Ι11& 
ο νβΓΟ αίίΐΓΐη&Ι)αΙ βίο 86 1ι&1>6γθ. » 

Ουίά 68ΐ, Μ άαιη οοβηονί886ΐ? » Νειηρβ ςαοά ηοη υΐ- 
ουη(ΐα6αΙ)δθ6(ΐ6Γ6οροΓΐβΓ6ΐ,86ά νίοβδ ΓβρεηάβΓβ 1)6- 
ηβίαοΐοη. « Ουί οοςηοπιίηαΙΐ&ΙαΓΜαΓουδ, • ϋΐ 8θί&δ 
ςαοά ιηαΐΓ6ΐη ηοη άίοαΐ 6]υ8 ^οαηη^8, ςυί ββπιρβΓ 
οαιη 618 νβΓδαΙαδ βΓαΙ, ϋΐίοδ δί^ηυπι αάάίάίΐ, &ϋ 
εηίαι : « Οιιί 6θ^ηοοιίη&1)αΙυΓ ΜαΓουδ. » ΗίοαηΙβπι 
βραΐ ςηί Εν&η^βΐίυηι δβοαηάαιη Μ&Γοαπι οοηδοη- 
ρδίΐ, ηβροδ ΒαΓηαΙ)», άβ ςιιο Ραηίαδ δοπύίΐ Τίπιο- άναλαβών άγε μετά σεαυτου. "Εστί γάρ μοι ευ- » Ιΐιοο : « ΜαΓοαιη &δδΐιπ)ρ1ιιηι αάίΐυοίΐο ιιηα (βουηι χρηστός εις διακονίαν. » 

Μ 01 δε ελεγον, δ'τι δγγελος αύτου έστιν, Ό δΐ 
« Πέτρος επέμενε κρούων. Άνο'ξαντβς δΐ εΤδον αύ- 
ι< τον, κα'ι Ιξέστησαν. Κατασείσας οΙ αύτοΐς τ^ χειρι 
« σιγς^ν, διηγήσατο αύτοΤς, πώς 6 Κύριος αυτόν έξ- 
« γ(ναγεν έκ της φυλακής, βΤπε δέ' Απαγγείλατε 
« *Ιακώβψ και τοΤς άδελφοΤς ταύτα* Κα^ έξελθών 
« έπορεύθη ε! ς ίτερον τόπον. Οενομένης δΐ ημέρας 
II ήν τάραχος ούκ δλίγος έν τοΤς στρατιώταις, τί άρα 
« ό Πέτρος έγένετο. 'Πρώδης δε έπιζητήσας αυτόν, 
« κα: μή εύρων, άνακρίνας τους φύλακας, έκέλευ- 
« σεν άπαχθήναι, και κατελθών από της Ιουδαίας 
« εΙς τήν Καισάρειαν, διέτριβεν. Ήν δΐ Ηρώδης 
« θυμομα^^ών Τυρίοις και Σιδονίοις. ΌμοΟυμαδόν δΐ 
« μαρήσαν προς αυτόν, καΐ πείσαντες Βλάστον τόν 6δΙ 6ηίπ] πιΠιί ρβΓαΙί1Ϊ8 αά πιίηίδίβπηιη ^. » 
XII, 15 20. II ΠΠ αυΐβπι (ϋ€6ΐ)&αΙ : Αη^βίαδ 6]αδ 

< 6δΙ : ΡβίΓΟδ νβΓΟ ρ6Γδ6ν6Γα1)αΙ ρΐΐΐδαηδ. Οαιη &υ- 
II Ι6πι &ρ6Γαίδδ6η(, νίάβηιηΐ 6ααι 6( ο1)δΙαρα6Γυη(• 
ΐ' ευοι ίηηυίδδ6ΐ ααΐβπι βίδ ηιοΐα πιαηα.υΐ ΐ€ΐ06Γ6η(, 
II ηαΓΓανίΙ ίρδίδ ςαοαιοάο βάυχίδδβΐ βηπι Οοπιίηυδ 
ι« 6ΰαΓ06Γ6, 6ΐ&ίΙ : ΝαηϋαΙβ 3&εοΙ)ο 6ΐΓΓ&1π1)αδ Ιιφο. 
II Ει β^ΓβδδΠδ α1)ϋΙ ίη &Ηυαι Ιοουπι. υ^^ νβρο άϋα- 
II χίδδβΙ,βΓαΙ 1υΓΐ)&Ιίο ηοη ραΓνα ίηΐ6Γ αιίΠίβδ, ςυίά• 
II ηαπι αεοίάίδδβΐ άβ ΡβίΓο. ΗβΓοάβδ ααΐβπι ουπι τβ- 
II ςαίδίδδβΐ βηπι ηβο ίηνεηίδδβΐ, βχαηιίηειίοδ οαδίο- 
■ άβδ ]αδδίΙ αΜαοί ; άβδοβηάβηδςυβ β. Ιοάββα ΟβΒδα- 
« Γβαπι, ίΙ)ί εοπιπιοΓαΙοδ βδΐ. ΕπαΙ &ιιΐ6ΐη ΠβΓοάβδ 
II ίηΓβηδίΐδ Τγηίδ&ο δίάοηϋδ. ΑΙίΠί υηοαηίπιονβ- 

< ηβηιηΐ αά βυπι : βΐ ρβΓδααδΟ ΒΙαδΙο, ςηί ρΓβθβΓαΙ II έπι του κοιτώνος σου βασιλέως, ι^τούντο είρήνην, ^ « οα1)ίοα1ο Γ6^ίδ ρβίβύ&ηΐ ραοβπι, 60 108 (^ιιοά II δια τό τρέφεσθ9ΐ( αυτών τήν χώραν άπό της βασι- 
II λικής. η. 

II "Αγγελος αύτου έστιν. » Έκ τούτου δήλον, δτι 
έκαστος ημών άγγελον ϊχει. ΈκεΤνοι δΐ τούτο άπό 
του κα•ρού προσεδόκησαν. ΦησΙ γάρ• « "Οπου εισι 
συνηγμένοί ε'^ς τό έμόν όνομα, έκει εΙμι έν μέσφ. » 
δπου δε ό Χριστός, ανάγκη εΤναι και αγγέλους, καΐ 
τάς όλας δυνάμεις. « 'ΕξελΟών δΐ ό Πέτρος έπορεύθη 
εΙς έτερον τ($πον. » Ού γάρ έπείραζε τόν Θε4ν. Δυ- 
νατόν δε ήν τφ θεψ και τους φύλακας έξελέσθαι. 
Άλλ' εΐ τοΰτο, ένομίτΒη άν φυγή εΤναι τό πράγμα. 
Μάλλον γάρ αυτόν έλυπει τό έμπαιχθήναι, ώσπερ 
6πό των μάγων, τον αύτου πάππον μάλλον έποίει • &ΐ6Γ6ΐυΓ Γβ^ο 60Γυηι &ηηοηα γ6$18. » 

α Αη£;6ΐα$63υδ6δΙ.• ΕχΙιοεπιαηίΓβδΙαπιβδΙςυβαι- 
ςα6 ηοδίΓαπι 1ιαΙ)6Γ6 αηβί^ίαπι. ΙΠί νβΓΟ Ιιοο α Ιβπι- 
ροπδ οεεαδίοηβ 6χίδΙίπια1)αηΙ. ΑίΙ βηίαι : « υΐ)ί δυηΚ 
άυο ν6ΐ ΐΓ6δ οοη§Γ6βαΐί ίη ηοπιίηβ πιβο, ίΙ)ί δΐιηι ίη 
πιβάίο 60Γαπι *. » υΐ)ί ααΐβιη βδΐ ΟΙιπδΙυδ, ηβοβδ86 
6δΙ δίπιαΐ 6δδβ βΐ 3ηβ6ΐοδ,αηίνβΓδαδςα6 ροΐ6δΙαΙβ8. 
« Εΐ6^Γ68δαδ Ρ6ΐΓΐΐδ &1)ϋ1ίη αΐίηηι Ιοοαπι. » Νοη 6ηίηι 
Ι6η1α1)&1 Οβυπι. Ροδδί1)ίΙβ ααΐβπι Οβο βραΐδίπιαίβΐ 
οιΐδΙο(ί6δ 6ΓίρβΓ6 : ν6Γϋπι δί Ίά αείιιηι ίυίδδβΐ, γ68 
3η(1ίοα1αίιιίδδ6ΐ 6δδ6 ία^α. Μα^ίδ ααίβηι 6οηΙπ8ΐα1)&1 
6απι ςηοά ίΠηδΟδ 68861, ςηβηιαάπιοάαπι (βπιροΓβ 
πια^οπιηι αναηι ίρδίιΐδ ίά απιρίίαδ άίδδβοαη Γαοίβ- διαπρίεσθαι και καταγέλαστον εΤναι. [Αιά τί δΐ μή 

χαί ο1 κ($λακές κολάζονται ; αμφότεροι μεν ήσαν Ο 1)α( ςτιοά 1ιΐ(ϋ1)ηο ΙιαύίΙυδ 6δδ6ΐ ^, 

άξιοι τιμωρίας. Άλλ* έπει κρίσεως ούκ Ιστι καιρός, 

ό μάλιστα υπεύθυνος κολάζεται.] 

II Τακτή δε "^μέρ^ ό Έρώδης ένδεδυμένος έσ6ήτα 
II βασιλική ν, καΐ καθίσας έπΙ του β/ματος, έδημη- 
II γύ^:ει προς αυτούς. Ό δΐ δήμος έπεφώνει. θεού 
β φ'-νή, κα'. ούκ άνβρώπου. Παραχρήμα δΐ έπάτα- 
« ζεν αυτόν άγγελος Κυρίου, άνΟ' ών ουκ έδωκε δ($- 
II ξϊν τφ θεω• και γενόμενος σκωληκ<^βρωτος έξ- 
II έψυξεν. Ό δε λόγος του Θεού ηυξανε καΐ έπλη- XII, 21-25. II 8ΐ&ΙυΙο ααΐβπι άί6 Η6Γθάβ8 νββίίΐηδ 
II νβδίβ Γβςία δ6(ϋΙρΓθΙπ1)υη&1ί.6ΐ οοηείοηαύαΙαΓ&ά 
II 60δ. Ρορυΐαδ ν6Γ0 αοοίαηιαϋαΐ : Υοχ 06ί 6ΐ ηοη 
α Ιιοπιίηίδ. ϋοηΓβδΙίπιαηΐ6πιρ6Γουδδίΐ6απι&η^6ΐα3 
II Οοπιίηί, 60 ςυοά ηοη άεάίδδβΐ ρίοπαπι Οβο : βΐ 
II 6Γ0ί^υδ α νβΓΠΐί1)υδ βχδρΪΓανίΙ ΟδΡίθηιπι Οβί δβΓΠίο 
(Ι 0Γ6806ΐ)αΙ αο ηιηΙΙίρΠοαύαΙυΓ. Βαπιαύοδ &αΐ6ΐη 6ΐ • Π Τίπι IV, Η. * Μλϋΐι ινιπ, 20. » Μ&!11ι. π, 10 1*9 (ΕΟυΜΒϋΙΙ ΤΗίεβ^Ε ΕΡΙδΟΟΡϋβ »0 « δ&αΐαβ ΓβΥβΓβί βαηυβΓηβαΙβιη βζρίβίο πιίηίβίβήο, \ • θ'^νβτο. Βαρνάβας 81 χ«1 2«νλο< &«£«τρ•ψ2ν β!ς 
«&55αα]ρΙθ6υο&ηη6,ςαίοοβηοιιιίηα1)&ΙαΓΜαΓθα8.» « Ιερουσαλήμ, πληρώσχνκς τήν ί'.€Μον1βτν, αυμκα• 

« ρ2λαβ<$ντ(ς χαΐ Ίωάννην τον ΙπιχληΟέντβ Μάρ- 
« χον. ι> 

« Ό $1 δήμος έπεφώνει. • Κ>1 τ( ττρος τοντον, 
εΐ εκείνοι έβ^ησαν ; *Ότι χατεδέξοΕτο τήν φωνήν, 5τι 
άξιον εαυτόν έν^μισεν είναι χής χολαχε(ας. ΕΙ {^ 
ο^ίτος άχούσας δτι φωνή θεού χαΐ ούχ άνθρωπο», 
χα{τοι μηδίν ε^πών, τοιαύτα Ιπαθε, πολλφ μάλλον 
ό Χριστός, ε1 μή θεός ήν, αυτός άει λέγων, 5τι Τέ 
ρήματα ταύτα ούχ Ιστιν Ιμχ, χα^, *Αγγελο£ μοι 6χ• 
ηρετουσι. Κατά δλ τούτον τόν χαιρόν, τρ{τον ίτος 
Άγρίππ^Ε βασιλεύοντι παρτ^ν έν Καισαρε(^ τζ «ρ^ 
τερον Στράτωνος πύργος χαλουμέν||. Συνετέλει & 
ένταΟθα θεωρίας εΙς τήν Καίσαρος τιμήν, Ιορτήν 

στάμενος. Δευτέρα 81 των Οεο*ρ^ 
δυς έξ αργύρου πεποιτ^μένην πασαν, 
ώς θαυμάσιον ύφήν είναι, παρήλΟεν εΙς Οέατρον αρ- 
χομένης ημέρας* ΙνΟα ταΤς πρώτα ι ς των ήλ ιαχών 
αχτίνων έπιβολαΐς ό άργυρος χαταυγασΟεις θαυμα- 
σίως άπέστιλβε, μα:μαΐρ6ν τι φέρον, χαι τοις εΙς 
αυτόν άτένί^ασι φριχώδες. Εύθυς δΐ οΐ χέλαχες άλ- 
λος άλλοθεν έβ($ων φωνάς, ώς θεόν προσαγορεύοντες 
ευμενή εΤναι έπι λέγοντες. Ει χαι μέχρι νυν ώς άν- 
Ορωπον έφοβήΟημεν, άλλα τούντευθεν χρείττονά 9Ι 
της φύσεως όμολογουμεν. Ούχ έπέπληξε δΐ τούτο»; 
ό βασιλεύς, ούδε τήν χολαχείαν ασεβούσαν άπεστρέ* 
ψατο' *Αναχύψας γουν μετ* ολίγον τόν βουβώνα, τή< 
Ιαυτού χεφαλής ύπερχα8εζ6μενον εΤδεν έπΙ σχοιν'οο 
τινός, &γγελον τούτον εύθΰς έν6ησε χαχόν εΐναι, χαΐ 
ουποτε των άγαΒών γεν($μενον. Διαχάρδιον ούν Ισχεν 
1)οηοΓαιη ηυηΐίυιη. δβπδίΐ βτ^ο άοΙοΓβιη οίΓοαρρ»- ^ όούνην, άθρους δ' αύτφ της χοιλίας προαιζθρησιν νβΓΟ δρβοΙαουΙοΓυιη άίβνβ- ^ τίνα ταύτην έπισι 
ΐΓ^βηΙο οοηΐβχίαπι,ΐ 09 δίο ήμέο^ στολήν ένδι « ΡοραΙιΐΒ νβΓΟ αεοΙαπιαΒαΙ. » ΕΙ ςυίά αά Ιιηηο 81 
ίΐΐί νοοίΓβΓ&1)αηΙαΓ?0αί2ΐ νοοβιη βυδοβρίΐ, ςυοά 8β- 
ίρ3απι1ιιι]υ9ΐηοάία856ηΙαΙίοη6άί^ηα[ΏαΓΐ)ϋΓαΓ6(αΓ. 
Οιιοά 81 Ιιίο ςαία αυάίνίΐ, Υοχ 0οί βΐ ηοη 1ιοιηίηί8, 
ςυαηςααπιηίΐιϋάίχίΐ,ΐ&ΐία ρα88υ8 68ΐ: €[α&ηΙοιη&^ί8 
ΟΙιπδΙαδ δί Οβαδ ηοη ίαίδδβΐ, ουιη ίρββ δΑπιρβΓ άί• 
οβΓβΙ, «ν6Γΐ)£ΐ1ΐΰθ6ηοη δαηίπιβα; •6ΐ: « Αη^βΐί πιίΐιί 
ιηίηίδίΓαηΐ•.» Ηοο αυίβηι ΙβπιροΓβ ΙβΓΐίθΓβ(ριίΑ§πρ- 
ρ3Β αηηο νβηίΐ ΟφδαΓβαπι, ςυίΒ ρπαδ ΤαΓΓΪδ δίΓα- 
Ιοηίδνοο&1)α(υΓ.Ηίο &τιΙοπιοβΐ6ΐ)ΓαΙ)αΙ θεωρίας, ίάβδ^ 
δρβοίθοαία αά ΙιοηοΓβιη Οδθδ&η'δ, δοίβηδ ΙΐδΒοίβδΙαπι 
ςυοάάαιη βδδβ. δβουηάο 
δίβπι ίπάϋΐαπ ΙοΙαιη βχ αΓ^βηΙο 
ηΐ &(1ιηίΓ&η(1& αρρ&ΓβΓβΙ ΙβχίαΓα, ίηοΐιοαηΐβ άίβ αά 
11ΐ6αΐΓυπι αοεβδδίΐ : υ1)ί ρππιίδ τ&ϋϋδ 5θ1απ1)αδ δβδβ 
ο1)3ίοί6ηΙί1)αδ, αΓ^βηΙαπι πιιγο πιοάο ίΙΙαδίΓ&Ιαπι 
ΓβδρΙεηάβΙ^αΙ, ίαΙ^ΟΓβηι ιΐυβπκίαπι ρΓ8Β δβΓθΓβηδαο 
ΙιΟΓΓΟΓβιη, Ιιίδ ςιιί ίηίβηίοδίη ίρδυηι άθΩμβΓβηΙ οοα. 
Ιοδ. ΒίαΙίιηςυβ αδδβηΙαίοΓβδ αΐίαδ αΐίαηάβ νοοββ 
6Π1^ιιβ1)αηιιαη^]υαη]^6αη^δα1αιαηι6δ.ι)6η^ςηυI^ι6δδ6 
ΔδδβΓβηίΙο. Είδί, ίηςαίαηΐ, ΙιαοΙβηαδ ςυαδί Ιιοπιίηβπι 
νβπΐί δαπια$, ^α^η Ιαιηβη ροδίΐιαο Ιο ιη&]θΓ6ΐη βα 
ηαΙαΓα οοηΩΐβπιαΓ. Ηοδ απίΡΐη ηοη ίηοΓβρανίΙ τβχ 
ηβςυβ ίπιρίαπι £ΐδ56ηΙαΙίοη6ηι ανβΓδ&Ιϋδ βδΐ. 5α • 
δρίοίβηδ ίΐαςαβ ραιιΐο ροδΙ, 1)τιΙ)οη6Πΐ εαρίΐί δαο 
ίπιπιίη6ηΐ6ΐηνί(1ίΙδϋρ6Γ(}αβπΐ(1απιίαηίου1απι:1ιυηο 
δίαΐίπι αη^βίαπιπιαίϋπιίηΐβΐΐθχιΐβδδβ.θΐ ηαΐίοραοΐο οοΓάία, &ο ΓβρβηΙίηυδ νβηΐπδ άοΙοΓουπι νείιβπιβηΐία 
ίΐΐυιη οοΓπρυίΙ. Απιίοοδ ί^ίΙαΓ οίΓοαπίδρίαβηδίΕςο, 
ίηςυίΐ, ςαί άβϋδ αραά νοδ Ιια1)60Γ, ^απ1 νίϋΒ Ωηβπι 
ίιηροηβΓβ οο^ΟΓ, βαπι ίαοΐυπι αΓ^ααΙ Γαΐδαδ βδδβ νο- 
οβδ, ςα» ΐΏοάο άβ πιβ ί6Γ6ΐ)αηΙαΓ: βΐ ςαί α νοΙ)ίδ 
ίιηπιοΓίαΙίδ άίοΐαδ ί^αιτι, ]απι αά πιΟΓίβπι ταρΐοΓ. άλγη μα μετά σφοδρύτητος άρζάμενον. *ΑναΟορ«ν 
ούν προς τους φίλους, Ό Ο^δς παρ* ύμΤν έγώ, φησίν, 
ήδη χαταστρέφειν επείγομαι τόν βίον, παραχηή|ΐι 
της εΙμαρμένης τάς άρτι μου χαταψευσαμένας φ»• 
ν ας έλεγχού^ης, ό χληΒεις αθάνατος 6φ' ύμων, {δί) 
Οανεΐν απάγομαι. νβΓυπι ςυ&Γβ ηοη βΐίαπι αδδβηΙαΙοΓΟδ ρϋηίυηΙϋΓ? ϋΐπςαβ δαηβ δαρρΗοίο άί^ίβΓ&ηΙ: νβπιιηοιιιη ηοηάοη 
Ιβηιρυδ δίΐ ^υ(]^^^^ ; ίδ ραηίΐυτ (|ηί ηιαχίπιβ οΙ)ηοχίαδ βδΐ οηπιίηί. ΧΙ11, 1 . «* ΕΓ&ηΙ αυΐβπι (ΐαί(1απι ίη ΕεοΙβδίαςυΦ βραΐ 
Μ ΑηΙίοο1ιί8Β ρΓορΙιβΙα; αοάοοΙοΓβδ: ηβπιρβ β&Γηα- 

• Ι)α3 βΐ 8ίπιοη ςαί νοοα1)&ΙυΓ Νί^βΓ, 1.αοίυ8ςα6 

• Ογρβηβηδίδ, βΐ Μαη&ΐιβη ΗβΓοάίβ ΙβίΓαΓοΙιΐΒ 
« οοΐΐαοΐαηβαδ βΐ δααΐηβ. » • ΊΙσαν δέ τίνες έν Άντιοχεί^ χατά τήν οδσ« 
κ Έχχλησίαν προφήται χαΐ διδάσχαλοι, ό' τε Βαρνέ* 
ο βας. χαι Σίμων ό χαλούμενος Νίγερ, χαι Λούχιο( 
« ό Κυρηναΐος, Μαναήν τε Έρώδου του τετ^άρχοο 
« σύντροφος, χαι Σαΰλος. » Εοε6,οϋ]υ8ςαβοοηνβΓδ£ΐΙίο, βΐηοηρηπιαα ραβρο Ο Ιδού ό τρ(!πος Ιχάστου, χαΐ ούχ ή έπ παιδός άν«* βάαοαίίο δ&ΐναΐ. Υίάβ βηίπι Μαηαίιβη ουπι ςυο ίαβρίΐ 
βάυοαίυδ ςαί Ιαπιβη ρρορίιβίί» άοηαιη αάβρίαβ βδΐ. 

ΟΑΡϋΤ XIX. 

Ιβραϋο ΒατηαΙχ οί ΡαηΙί α άίνίηο 8ρΙήίΗ ίη ϋ^- 
ριατη^ ςηα'^ΐίβ ίη ΕΙ^ιηατη ηιαρητη ρβΐ' €Ητχ$1\ ηο- 
πιβη ορβταϋ 8ίηΙ, 

XIII, 2 8. « ('.υπι ί1α(]υβ πιίηίδίρ&ρβηΐ ίΠί Οο- 

• πιίηο »ο ]β]αη&ρβηΙ, άίχίΐ δρίρίΐυδ δδίηοΐϋδ ; δβ- 

« ςρο^αΐβ πιίΐιί Βαρηα1)απι βΐ δαυίηιη ίη οριΐδ αά 

« ςαοά αάνοοανί βοδ ΟαηΐΓίαβ ]6ΐιιηαδ8βηΙ (Ιοραδ- 

« δβηΐ, ίηιροδαίδδβηΐςαβ βίδ ηι&ηυδ, (ΙίιηίδθΓαηΙ. τροφή σώζει. *Ορα γάρ τ^ν Μαναήν τίνος σύντρο^( 
ών προφητείας ήξιώθη. 

ΚΕΦΑΛ. Ιθ\ 

*Αποστολή Βαρνάβα χα•. ϋαύλου προς του θ*(θν 
Η εύματο; εΙς Κύπρον, δσα τε ε^ργάσαντο Ι» 
ονόματι Χρίστου ε!ς Έλύμαν τόν μάγον. 

« Λειτουργούντων δΐ αυτών τφ Κυρίφ, καΐ ντ- 

« στεο(5ντων, είπε το ΙΙνευμα τό ά'γιον• 'Αφορίσβτβ 

« διζ μοι τόν Βαρνάβαν και τόν Σαυλον ε*ς τό ε;γο« 

« ε(ς ό' προτχέχλημαι αυτούς. Τ6τε νηστεύσαντες χ*» 

<( προσευξάμενοι, χαι έπιθέντες τάς χιψΛζ αύτοΐ(» • ίο&η. VII. 201 αΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤΟΙ,ΟΕϋΜ. 20> α απέλυσαν. Οδτοι μίν οδν έχπβμφθέντες ύιτ^ρ τοΟ Α « Ιρ^ί ίΐ&ςαβ βιηίδΒί α δρίήΐα 8&ηο(ο άββΰβηάβΓαηΙ « Ιίνκύματος του άγίον* κατηλβον ίΐς τήν Σελευκειαν, 
« χάχεΤθεν δΐ απέπλευσαν ε!ς τήν Κΰπρον και γε- 
I νομενοι έν Σαλαμΐνι, χατ^Ιγγελλον τον λόγον του 
<ί θεοΰ έν ταϊς συναγωγαΤς των Ίουδζίων. ΕΤχον δέ 
« και Ίωάννην υπτ^ρέτην. Διελθ(!ντες δΐ τήν νησον 
« άχρι Πάφου, ευρόν τίνα μάγον ψευδοπροφήτην 
« *Ιουδ«ϊον, φ όνομα βαριόσουν, βς ήν συν τψ άν9- 
« υπάτφ Σεργίφ Ιΐχύλφ άνδρ^ συνετφ. Ούτος προσ- 
Μ χαλεσάμενος Βαρνάβαν χαΐ Σαυλον, έπεζιζτησεν 
« άκοΰσαι τον λ6γον του θεοΰ. ΆνΟίστατο δΐ αύτοΐς 
« Έλύμας 6 μάγο; (ούτως γαρ μεθερμηνεύεται τό 
« ^νομα αύτου), ζητών διαστρέψαι τον άνθύπατον άκ6 
■ της πίστεως. » 
ΊΙ έστι « Λειτουργούντων ; » τουτεστι, κηρυτ- • δβίβαοίαπι,βΐ ίηάβ ηανί^αηιηΐ ίη ΟγρΓαιη,βΙ ουιη 
« βδδβηΐ δαΙαίΏΐηβ, αηηυηΙίανβΓαηΙ ν6Γΐ>υιη Οβί ίη 
Μ 8γη&^ο§ί8 ]α(ΐ£Β0Γυιη. Η&1>6ΐ)&ηΙ &υΐ6αι βί /οαη* 
« ηβιη ιηίαίδίΓαηι. ΕΙ ρ6Γα^Γ&1& ίηδαΐα αδςιιβ &ά 
« Ραρίιυτη ίητβηβηιηΐ (]αβιηά&ιη ιη&ςαηι ρββαάο* 

• ρΓορΙιβΙαιη ΧυάβΒίιιη,ουί ηοιηβη Β&Γί68α8,€[αί βΓαΙ 
« οιιιη ρΓοοοπδυΙβ δθΓ^ίο Ρααίο νΪΓΟ ρΓαάβηΙβ. Ηίο 
« αοοβΓβίΙίδ ΒαΓηαΙ>α βΐ 8αυ1ο οαρίβΐιαΐ ααάΐΓβ υθγ- 
« 1)απι Οβί. Η68ίδΐ6ΐ>&1 αυΐβιη ϋϋδ Ε1γιη&8 ιη&^8 : 
« 810 βηίιη ίηΙβρρΓβΙ&ΙαΓ ηοιηβη 6^118 : ςαβΓβηδ 
« ΔΥβΓίβΓβ ρΐΌοοηδαΙβιη α Ωάβ. Ουίάη&ιη 68ΐ « Μίηί3ΐΓ&ηΙί1)α8 ? » Ιιοο 68ΐ ρριβάί- τίντων. « Αφορίσατε μοι εΙς το Εργον. » Τουτέστιν ρ €αηΙίΙ)υ8. « δβ^Γβ^αΙβ ιηίΐιί ίη οραδ, • ίά βδΐ, αά 
•Ις άποστολήν. Ύπό τίνων δ^ χειροτονείται ; Τπό ΛροδΙοΙαΙυπι.Λ €[011)08 ααΐβιη οχ•βίΐηΙϋΓ? Α Ι,αοίοβΙ 

Μ&ηαϊιβ, ίπιο πι&^ίδ α δρίπΐυ. €ΓοαηΙυΓ ααΐβπι αΐ Αουκ(ου τε κα^ Μαναήν, μάλλον δΐ 6πο του πνεύμα- 
τος. Χειροτονείται δΐ ώστε μετ' εξουσίας χηρύτ- 
τειν. Έν Σελευχεί^ δΐ ούδΐν τρίβουσιν, εΐό^τες 6'τι 
άπο της γείτονος πόλεως έχαρπώσαντο αν πολλήν τήν 
ώφέλειαν. 

« Σαυλος δ^ 6 να\ Παύλος, πλησθεις Πνεύματος 

• αγίου, και άτενίσας εΙς αύτον, εΤπεν 'ϋ πλιξρης 
1 παντός δ(^λου, και πάσης ^^^διουργίας, υΙΙ διαβ(^λου, 
« έ7.9ρε πισης δικαιοσύνης, ου παύα^ διαστρέφων 
« τάς όδους Κυρίου τάς ευθείας ; Και νυν Ιδου χειρ 
« του Κυρίου έπι σΐ, καί εη^ τυφλές μή βλέπων τον 
« ^Αίον 5χρι καιρού. Παραχρήμα δΐ έπέπεσεν έπ' 

• αύτον άχλυς και σκότος, και περιάγων Ιζήτει χειρ- 011Π1 αιΐΰΙοΓίΙαΙε ρΓφάίοβηΙ. δβΙβαοίΐΒ νβΓΟ ηίΐιίΐ 
οαηείαΐί δαηΐ, βείβηΐβδ ςυοά α ρΓΟχίπια οίνίΐαΐβ 
ρΐαηαιαπι οοΙϋ^βΓβηΙ ίΓαοΙαηπι υΐίΐίΐαΐβπι. 

XIII, 9*13. (Ι δαυίυδ ααΐβιη ςαί βΐ Ρ&η1α8, Γβρίβ- 
« Ιαδ δρίηΐυ βαηοΐο, ίηΙεηΙΙδ ίη βαπι οοαίίδ άίχίΐ : 
« Ο ρίβηβ οπιηί άοΐο, οηιηίςαβ γβΓδαΙία, ΩΗ άία- 
«< 1)ο1ί, ίηίηιίοβ οιηηίδ ]η8ΐίΙίβθ, ηοη 06δ8&8 8υ1)ν6Γ- 
« ΙβΓβ νί&δ Οοπιίηί Γ601&8 ? ΕΙ ηαηο βοοβ πι&ηα8 
« ΟοιηΙηί δυρβρ Ιβ, βΓίδςαβ ΟΦουδ, ηοη νί()βη8 80- 
« Ιβιη υδςυε &ά Ιβπιραδ. ΕΙρροΙίηαβ 060ί<ϋΙ ίη βαηι 
« οαΐί^ο αο ΐ6η6ΐ)ΓΦ, βΐ οίΓουπιί6η8 €[υ£ΒΓβ1)αΙ ςηί « αγωγούς. Τ(5τε Ιδών ό ανθύπατος τ^ γεγονός, έπίσ- ς , ββ πιαηα άαοβΓβΙ. Ταηο ρΓΟΟοηδοΙ οαπι νίάίδδβΐ 
β τευσεν, Ικπλησσόμενος έπι τ^ διδαχή του Κυρίου. « σαοά αοοί •€ ΆναχΟέντες δε άπό της Πάφου οΐ περί τον Παυλον, 
■ -^λθον εΙς ϋε'ργην της Παμφυλίας. » 

« Σαύλος δε 6 και Παύλος. » "Ινα μή ταύττ^ καΐ 
των αποστόλων ελαττον ?χη ό Ηαυλος, μεΟίστησιν 
αυτού ό θίο; το όνομα, και Σαυλον δ*«τα Παΰλον 
}ΐίάλεσε, καΐ 6'περ εσχεν έςαίρετον 6 κορυφαίος των 
μαθητών, τούτο και αυτός κτήσηται, και πλείονος 
οιχειώσεω; ύπόΟεσιν λάβ^. "Ινα ούν δείξ^, δτι ουκ 
ί^ν 9υμο"υ τα ρι^ματα Παύλου, α πρόί *ΕΙλύμζν εφη 
τον μάγον, δια τούτο προλαβών είπε, « Ηλησθε:ς 
Πνεύματος αγίου. » Ού γαρ κολάζοντος, άλλ' επιστρέ- 
φοντος ήν ταύτα τα ριζματα. Β ι γαρ κολάζοντος ήν, 
διαπαντός αν έποίησε τυφλόν νυν δΐ ού τούτο, άλλ* ςαοά αοοίάβΓαΙ, ΟΓβάίάίΙ, αάηιίΓ&ηδ δυρβΓ άο• 
« ο(Γίηα Οοπιίηί. Οαπι ααΙβπι&ΡαρΙιο 8θ1γί886ΐ Ραα• 
« Ιαδ, ΥβηβΓαηΙ ΡβΓ^εη Ραηιρίιγίί». » 

Μ δαυίπδ ααΐβπι ςυί βΐ Ρ&υΐαδ. » Νβ Υβΐ ίη Ιιοο 
ιηίηοΓ βδδ6ΐ αροδΙοϋδΡαυΙυδ.ηοπιβπ β]αδΐΓαηδΠΐυ- 
ΙαΙ 0605, ουπιςπβ δ&υΐοδ (ΙίοΡΓβΙΟΓ Ραοΐοαι γοεανίΐ, 
ςυο(1(]υ6 ρΓο^είροοπι ΗαΙ)οί1111 ρπηεβρδ&ροδίοΐο• 
ΓΟΟΙ, ί(1 ίρδο ςοοςυβ εκίβρίοδ βδΐ, οΐ πιαςίδ Γαπιί- 
ΙίαπΙαΙίδ αΓ^^οιπθηΙοπι αοοίρβΓβΙ.ΡΓβΒΠΐίδίΙ ςοοςηβ, 
άίοοηδ, « Ρίβηοδ δρίπίο δ&ηοΐο : » (]οο οδΙβηάβΓβΙ 
ΡαοΙίΥ6Γΐ)&ηοη6χ ΐΓαβδδβ ςη» αά Εΐγπιαπι πια|ζυπι 
ΙοεοΙοδ βδΙ.Νβςοβ 6ηίπιριιηί6ηΙίδΥ6Γΐ)& 1ΐ£Β06Γ&η(, 
86(1 εοηΥ6Γ(6Γβ ηίίβηΐίδ. Ναπι δί ροηίεηΙίδΓοίδδβηΙ, 
ίβοίδδβΐ 611Π1 δβπιρβΓβδδβ 08βοοπι : ηοηοαοΐβιηηοη : ίχρι καιρού, Ινα πείστ^ τόν άνθύπατον. Τό γάρ, β ΐχοο ΓαοίΙ, 8βά αδ(|θβ αά Ιβπιροδ,αΙ ρΓΟΟοηδοΙβπι ίη Γ-ί « Άχρι καιρού, • δριον τχί γνώμη διδους ϊφη,έν Ιαυτ^ 
Ιχειν του φωτός τήν άπόληψιν τον τρόπον μεταβα- 
λουσζν προς το βέλτιον φ γάρ αυτός προσήχθη ση- 
μείφ, τούτψ και τούτον ήβουλήθη προσαγαγεΤν. Ούχ 
Ιϊρα τιμωρία ήν, άλλ* Γασις. 

« Ιωάννης δΐ άποχωρήσας άπ' α'ιτων ύπέστρεψεν 
€ εΙς Ιεροσόλυμα. ΑύτοΙ δε διελθόντες άπό της Πέρ- 
V γης πβρεγένοντο ε*ς Άντιόχειαν της ΙΙισιδίας, χα\ 
« εΤσελθόντες εΙς τήν συναγωγήν τξ ήμέρ^ των 
• Σαδοάτων, έκάθισαν. Μετά δλ τήν άνάγνωσιν του 
« νόμου και των προφητών, απέστειλαν οΐ άρχισυ^- 

Ρατιοι*. Οκ. 0ΧΥΙΙΙ« 80&Π1 δβηίβηΐίαπι αάάοεβρβί. δίςοίάβπι άίχϋ, « 08- 
ςοβ &ά ίβπιροδ,» άαηδ πιβηΐί ΙβπηίηοπιυΙ ίη δβίρδα 
Ιοπιβη ΓβοίρβΓβΙ,ςοοπιοΓβδ ίη πιβίίοδ εοηαπιοΙ&ΓβΙ, 
ςοίρρβ δίςηο ςοο ίρδβ αάάοείοδ βδΐ, βΐίαπι Ιιαηο 
&ά(1αε6Γβ ηίΐ6ΐ>&(αΓ.Νοη ίΐαςαβ δορρίίείοπι 6ΓαΙ,864 
οαΓ&Ιίο. 

XIV, 13 15. « 1ο&ηη68 αηΐβτη δβ^Γβ^αΙοδ αϊ) βί^ 
α ΓβνβΓδΟδ βδΐ ΐ6Γθδο1γπι&. Ιρδί υθγο Ιοοα ναπα 
« ρ6ΓΐΓαηδβοηΐ68, α Ρβρςα γβηβΓοηΙ Αηΐίοοίιί&οι 
« Ρίδίάίφ, ίη^βδδίςοθ δγη&^ο^απι άίβ δαΙ>1)&ΙοΓοηι 
•< δβάβΓοηΙ. ΡοδΙ ΙβοΙίοηβπι αοΐβπι Ιβ^ίδ αο ρΓορΙιβ• 
« ΐοΓοπι ηιίββπιηΐ ρΓίηο1ρβ8 β^ηα^ο^ο αά •08, άί- 

7 103 ΟΕΟϋΜΕΝΙΙ ΤΒΙΟΟΛ ΕΡΙδΟΟΡΙ. 201 • οβηΐββ : νίη ίΓΕίΓββ, &! ςυίδ ββΐ ίη νο1)ί8 ββπηο Α « «γωγοι πρλς αύτοΐις, λέγοντκ. *Ανίρ<, ά&λφοι• « βζΙιοΓίαΙίοηίδ αά ρ1β1)6ΐιι, άίοίΐβ. *> 

• Χοαηηββ αιιΐβιη δβςΓβ^αΙιΐδ. » Ηίο 68ΐ Ιοαηηββ 
ςυί 6ΐ ΜαΓοαδ άίΰΐαδ 68ΐ,ηβρο8 ΒαΓηαΙ)») .'ςαίβΐίαιη 
Εναη^βϋαιη 866υηάυιη Μ&Γοαιη οοη8θπρδίΙ, βΐ Ρβ- 
Ιή (ΐρθ8ΐο1οπιπι ρπΩοίρίδ (ϋδοίραΐϋδ,άβ ςαο&ίΐ ίη 
Ερίδίοΐα : δαίυΐαΐ νο8 ΜαΓοαδ ΠΗα8 πιβαδ \ Ηίο 
ί^ίΙϋΓ, Ιαηςυαιη Ρααίο οαιη 8ϋί8 ίη ΙοηβίοΓβπι νίαπι 
ιηίδδίδ, ββ^Γβ^α^αρ &1> βίβ, φΐαηςααπι ιηίηίδΙβΓ 
68861, 60 ςαοά 1α1)0Γ68 βΐ ρ6Γί€α1& ί6ΐτβ ηοη ρο8- 

Β6(. 

ΟΑΡϋΤΧΧ. 

νΐοτ€η$ ΡαηΙί άοΰίνίηα άη€εη$ αά €Ην%$ίηηι ίιιηι βχ 
Ιβρβ, ίητη ροίίβα βχ ρΓορΗβϋ», ΜείοΗοα βΐ βναη- 
ςβίίβα, ^ΐΛΒΒ 6% οοΙΙβοίνοα β$1 βΐ ναϋοοίπαϋνα Οβ ^ 
ίναπΒίαίιοηβ ρνχάίοαιίοηίΒ αά ρβηίβ»^ βονητηςηβ " 
ίΜάβτη ρβνΒδοηΙίοηβ οϋ ά\8€€$8ίοη€ ίη Ιοοηίητη. 

ΧΙΙί, 16 19. « δαΓββηβ ααΐβπι Ραυίαδ ΐηθίοΐο 
«πιαηιΐδίΐβπΐίο&ίΐ.'νίπ ΙδΓαβΙίΙβΒ,οιαίςαβΙΙΦίίιηβ- 
Η ΙίδΟβιίΓη, αα(ϋΙβ.Πβυ8 ρορυΐί Ιιυ]υδβΙβ§ίΙραΐΓθδ 
« ηοδίΓΟδ, βΐ ρορϋΐαητι ίη αΐΐηπι βχίαΐίΐ, οαηι βδ- 
« δβηΐ ίηεοΐο) ίη ΙβΓΓα Ε^'ΥΡ*^* • 1)ΓαοΗίϋ(|αβ βχεβίδο 
« 6(1αχϋ βοδ 6χ ίΙΙα : βΐ οίΓείΙβΓ ςηα(ΐΓα^ίηΙ& αηηο- 
« Γαηι Ιβπιρηδ πιοΓβδ βΟΓυπι δυδϋηαίΐ ίη (ΐ6δ6Γΐο. 
« ΕΙ (Ιείβΐίί^ δβρίρπι |ΐ;θη1ϋ[)υ8 ίη ΙετΓα Οίιαηααη. » 

ΑηΙίοοΙιίβ5 ΡΐΜάίφ ρΓΟ&άίοα^αΐΡβυΙϋδ Ιη δγηαβο- 
^&δ &ιιΐ6Πΐ ίηίΓοίθΓπηΙ ίη ΙιαΙ)ίΙα ^υ(18^0Γαπ1 η6 βχ- 
ρ6ΐ1βΓβηΙυΓ, δβά ίΐα Γβπι οπιηβπι οοΓΠί^βΓβηΙ. 
« δβρίβπι (0|6η1ί1)α8 ; » ηβπιρβ ΟΙιβΙιείδ, ββΓ^βδδθίδ, « ε( εττι λ^γος έν 6μΐν παραχλήνκως πρ^ς τ^ λοκ^, 
« λέγετε. • 

Μ Ιωάννης δλ άποχωρήσας. » 0Ζτ6ζ έβτιν 'ίωάννης 
ό και Μάρχος χληΟ<^^> ^ άνεψι&ς ϊίαρΐ)βά6Λ, 6 
χαι το χατά Μάρχον Εόχγγέλιον συγγραψχ|ΐινο( 
χα'. μαθητής Πέτρου του κορυφαίου, ιορ^ ού φηην 
έν τη Έπιττολ^' « Ασπάζεται 6μας Μάρχος Α νΜς 
μου. » Ούτος το (νυν έκτε έκΐ μχχροτέραν βτελλομέ- 
νων όδόν των περί Παυλον, βναχωρεΤ άπ' αύτνν, 
χα(το{ γε υπηρέτης ών, δια τ^ μή φέρειν αύτ^ το9ς 
κινδύνους. 

ΚΒΦΑΛ. Κ' 

ΙΙαύλου εύΟαλής διδανχαλία εις Χριστών Ιχ τε 
του ν6μου χα) χαθεξής ΰών προφητών, Ιατο• 
ριχή χαι ευαγγελική, έν ψ έκλεχτιχή χαΐ συλ• 
λογιστική. ΗερΙ μεταθετεως του κηρύγματος 
εΙς τζ έθνη, διωγμού τε αυτών έχει χαΐ άφ(ξε»ς ε^ς 
Ίχύνιον, 

Μ Άναστάς δ^ Παύλος χαι χατααείσας τ^ Χ*<Ρ^ 
« εΤπεν Άνδρες Ίαραηλιται, και οΐ φοβούμενοι τλ« 
ι θεόν, άκούαατε. Ό βεος του λάου τούτου έξελέξατο 
« τους πατέρας ημών, κιΐ τον λαον υψωαιν έν τ^ 
« παρο'.κί^ έν γτΐ Αίγύπτψ. Και μετά βραχίονος 
« υψηλού έξήγαγεν αυτούς έξ αυτής. ΚαΙ ώς τεαη• 
« ράκοντα ετη γρ6νον έτροποφόρησεν αυτούς έν ηΙ 
« έρήμφ. Κα) καθελών ΙΟνη επτά έν γ^ Χαναάν. • 

Ενταύθα πρώτον έν 'Αντιοχεί^ί της ΙΙιαιδΙβς 
κηρύττει Παύλος. Ε^ς τάς συναγωγάς δΐ εισ^εσαν έν 
(τχήματι Ιουδαίων, ώττε μή έλαύνεσθαι, χαΐ οΐίτι• 
το παν κατώρθουν. » 'Έθνη έπτά' • Χεταίους, Γερ< Απιοιτίιοθίδ, ΟΙιαηαηβΒίδ, ΡΙιβΓβδββίδ, Ενβθίδ βΐ ]β- Ο γεσαίους, 'Αμο^ίαιους, Χαναναίους, Φερεζαΐους» 1)α8»ί8. 

XIII, 19-24. « δθΓΐ6 (1ί8(η1)ΐιίί ίρδίδ ΙβΓΓ&πι βο- 
« ΠΙΠΙ. ΕΙ ροδΙ 1ι»ο, δάΐίεβΐ αηηίδ ςααάπη^βηΐίδ 
« ςυίηςυα^ίηία, άβάίΐ ]ιΐ(1ίεβ3 υί'οιυβ αά δαπιαβίβηι 
«ρΓορΙιβΙ&πι. ΕΙ θχίηίΐβ ροδίαΐανβπαηΐ Γβββπι, άβ- 
« άί'ςυβ ίΐΐίδ Οβυδ δααΐ ΓιΙίυπι €ίδ, νίταπι άβ 
<Λ ίτ'ύ)\ι Ββη3αιηίη αηηίδ ςααάΓαςίηΙα. ΠΙοςαβ απιοΐο 
<ι δυδείΐανίΐ ρίδ Οανίά ίη Γβ^^οηι, ουί ΙβδΙίηιοηίαπι 
« Γθάάβηδ. άίχίΐ : Ιηνβηί Πανιά Ωΐίαηι ^6δδ8ΒνίΓαπ1 
« δβοηηιίαπι οογ ηιβαπι,ςαί ΓαοίβΙ οηιηβπνοΐυηίαΐβδ 
« π)6αδ. Ηυ]αδ βχ δβπιίηβ Οβιΐδ δΐουΐ ρροπιίδβΓ&Ι 
« αάάυχίΐ /δΓαβΙί δαΙναΙΟΓβιη ^6δαη1, αηίβα ρΓα?άί• 
« ^αηι6^οαηηβ αηΐβ Γαείβπι ίηίΓοίΙαδ 6]αδ 1)αρ1ίδ- Εύαίους, και Ίεβουααίους 

« Κατεκληρονομηαεν αύτοΤς τήν γήν αυτών. Και 
Μ μετά ταύτα ώς ετεσι τετρακοσίοις και πεντήκοντα, 
« έδωκε κριτάς ^ως Σαμουήλ του προφήτου. Κάχεΐ• 
• θ^"^ ι^τήσαντο βασιλέα, γα\ ίδωκεν αυτοΤς 6 θε^ 
<( τον Σαούλ υΐόν Κ(ς, άνδρα έκ φυλής Βενιαμίν, Ιτη 
« τεσσαράκοντα Και μεταστήσας αύτ^ν Ί^γειρεν α4• 
ι τοις τον ^τΛ^ ί\ς βασιλέα, φ κα) είπε μαρτυρι}• 
« σας. Εύρον Δαυίδ τον του Ίεσσα), £νδρα κατά τήν 
« καρδίαν μου, 6'ς ποιήσει πάντα τά θελήματα μου. 
Λ Τούτου 6 θεός άπο του σπέρματος κατ* έπαγγε- 
« λίαν ήγαγε τφ Ισραήλ Σωτήρα Ίησου, προχηρύ• 
Μ ξαντος Ιωάννου, η « ιηαηι ροβηίίβηΐίοο ΙδΓαβΙί. ■ 
Η Ιηνβηί Πανίίΐ, » βΙο. ΑάνθΓίθηάηπι βδΐ ΙιβΒΟ ^^ « Ευρον Δαυ\δ, » και τά έξης. Σημειωτέον άς 
Γΐ)α ηβααασϋαπι βαάβπι (ΙίοΙίοηαπι δβηβ 1ια1)6Γί ο!>δσαού αύτολεΕεΙ ταύτα τά ρήαατα κείται έν τ• Υ6Γΐ)α ηβςυαςυαηι 
ίη 1ί1)Γ0 Ηθ^ηοΓαηι : αυΐ δοΐαπι α δαηιαβίβ άίοΐα 
6δδβ αά δαυίΐιοο ηιοάο ΐαΕΙηαηεΓοςηαιηΙαυηιηοη 
ρβΓΠίαηβΜΙ : 6( ςαΦΓβΙ Οοπιίηαδ δίΙ)ί Ιιοηιίηβπι 
δβοαηάϋπι οογ δυαπι, βΐ ρΓοοοΐρίοΙ ίΐΐί Οοπιίηαδ αΐ 
ίπιρβΓβΙ δυρ τροραΐϋπι δααηι : ηπία ηοη δΟΓναδίί 
ςαα?οαηςυβ ρΓοιοθρίΙ ΙίΙ)ί Οοπιίηαδ•. «ΕΙΙιίηοαδδα- 
ΜΡΠδ ΡααΙαδ ίΐα άίχίΐ : Ιηνβηί Οανίά ΠΙίαπι ^βδδ8^ 
νίΓαιη δβεαικίαπι οογ πιβαπι, ςαί ΓαοίβΙ οπιηβδ νο- 
1αηΙ(ΐ(6δ πιβ&δ « Αηΐ6 Γαοίρπι ίηίΓοίΙαδ 6]α8. >. Ιη• 
ΐΓοίΙαπι νοοοΙ ίηο&ΓΠ&Ιίοηβπι. 

ΜΡβίΓ. ν, 13. »ΙΗ6β. χω, 13. όαμου αΰτολεξεί ταύτα τά ρήματα κείται εν τφ 
βίβλψ τών Βασιλειών, ή μύνον προφητικώς άπ^ τον 
Σαμουήλ είρημένα προς τον Σαούλ, ούτως* « Κβΐ 
νυν ή βασιλεία σου ου στήσεται* και ζητήσει Κ'^• 
ρ'.ος Ιαυτφ ανθρωπον κατά τήν καρδίαν αυτού, χβ^ 
έντελεΤται Κύριο; αύτψ εΙς 2^ρχοντα έπι τον λβέν 
αυτού, 6'τι ουκ έφύλαξας 6'σα ένετ&ίλατύ σοι Κύριος. » 
Και έντεΰΟεν 6 Παύλος ούτως εφηκε, το, Εύρο» 
Δαυίδ τον του Ίεσσαι, άνδρα κατά τήν καρδίαν μθ9, 
6'ς ποιήσει πάντα τζ θελήματα μου. μ Προ προσώχοο 
της εΙσόδου αυτού • βάπτισμα μετανοίας τφ '1σρ>ήλ• 
Ε?σοδον τήν σάρκωσιν λέγει. ^ 105 ΟΟΝΜΕΝΤ. ΙΝ ΑΟΤΑ ΑΡ08Τ0Ι.ΟΚϋΜ. 909 Μ 'ι2; οε επλήρου Ιωάννης τον ορόμον, έλεγε* χ XIII, 2ο-21). μ ΑΙ ϋαΐΏ ]οαηηβ3 ίαιρΙβΓύΙ οιιι^υιη, « Τίνα με υπονοείτε Είνβι ; ούχ εΙμι έγώ, άλλ' ίδου 
« έρχεται μετ' Ιμ\, ου ούκ έίμι δξιος τ6 υπόδημα 
« των ποδών λΰσαι. *Άνδρες αδελφοί, υΙοι γένους 
« Άβρβχμ, χαι ο\ έν 6μΤν φοβούμενοι τον θεόν, 
« 6μϊν ό λ(5γος της σωτηρίας ταύτης άπεττάλη. 01 
« γαρ χατοικοΰντες έν Ιερουσαλήμ, και ο\ άρχοντες 
« αυτών τούτον άγνοήσαντες, και τές φωνάς των 
α προφητών, τάς κατά παν Σάββατον άναγινωσκο- 
4» μένας, κοίναντε; έπλήρωσχν καΐ μηδεμίαν αΐτίαν 
« θανάτου εύροντες, ήτήσαντο Πιλάτον άναιρεθήνχι 
« αύτ($ν. 'ϋς δε Ιτέλ-σαν ά'παντα τα περί αυτού 
• γεγραμμένχ, καΟελ^ντες από του ξύλου ^θη^^ν ε! ς 
« μνημεΤον. » 

Ιωάννης μαρτυρεί, ούχ απλώς, άλλα πάντων « άίο6ΐ>αΙ : Οαβιη ιηβ £ΐΓΐ)ίΐΓαιηίηί 6386 ? ηοη βαιη 
• 6^0, 56(1 6006 νβηίΐ ροδΙ ΙΏ6 ου]α8 ηοηβιιιη (ϋ^ηαβ 
« 5θΐ6απι ρ6(1αιη 3θ]ν6Γ6. Υίη ίΓ&ΐΓ63, βΐϋ ς6η6η3 
« ΑΙ)Γ&Ιιαπι, 6ΐ ςηί 118ίηΐ6ΓΥ0&Γιιη6η106αιη, υο- 
Μ 1)18 Υ6Γΐ)απι δαίαΐίδ 1ια]ιΐ3 ιηί88ΐιηι 68(. Οαί βηΐηι 
<< 1ιαΙ)ίΙ&ηΙ Ι6πΐ8&ΐ6πι 6( ρΓίηοίρ68 60Γυιη, οαιη 
« ίςηοΓαΓβηΙ βαιη, νοο68ςαβ ρΓορΙΐ6ΐαΓαίη ςαοθ ρ6Γ 
« οπιη6 8£ΐΙ)1)αΙηπι Ιβ^ιιηΙυΓ, οοη(ΐ6ΐηηαΙο 6ο οοίη- 
« ρΐ6ν6ΓαηΙ, ηαΐΐαςαδ ιηοΓίίδ οαυβα ίην6η1α ρ6ΐίβ- 
« ΓυηΙ α Ρίΐαίο υΐ ίηΙβππιβΓβΙαΓ. Οαπαςαβ βχρίββ- 
« 86ηΙοιηηία ςαεθ (16 6ο βοπρία βΓαηΙ,(ΐ6ρο8ϋαιη άβ 
« ϋ^ηο ρο5α6Γαη1 ίη ιηοηαιη6ηΙο. » 

Ιοαηη63 ΙβδΙίιηοηίαιη Γ6(1(]ίΙ, ηοη νυΙ^&Γί πιοάο, Ιπ' αυτόν αγόντων την δ6ξαν , αυτός αυτήν άπο- η 86ά ίρβαπι ^1οπ3Πΐ ςαααι αά ίρδαπι ά6ί6Γ6ΐ)&η( Γ6- χρούεται. Ου γχρ έστιν ί'σον μηδενός διδ<5ντος καί 
ιιολλων παρεχύντων τιμήν διωθεΤσΟαι. Τό δΐ, « 'ΓμΤν 
6 λόγος, » τήν εύγένειαν δείκνυσι τήν *ΙουδαΥχήν. 
Πιλάτου δε μνημονεύει, "ίνα μειζ($νως κατηγορώνται 
ώς άνδρί παραδόντεν άλλοφύλψ. Τό δ^, ν '^τήσαντο, » 
χάριν ελχβον , φησ'.ν, ώς εκείνου μή θίλοντος• δ και 
ΙΙέτρος λέγει σαφέστρον Εκείνου κρίνοντος άπο- 
λύειν. 

« Ό δε θεός Ι^γειρεν αυτόν έκ νεκρών, δς ώφθη 
« έπΙ ήμέρχς πλείους τοΤς συναοάσιν αύτψ άπό 
«της Γαλιλαίας εις "Ιερουσαλήμ. Οίτινές είσι μάρ- 
« τυρες αυτού προς τόν λχόν. Και ήμεΐς ύμας ευ- 
κ αγγελιζόμεΟα τήν προς τους πατέρας έπαγγελίαν 
« γενομένην, δ'τι ταύτην ό θεός έκπεπλήρωκε τοις 
« τέκνοις αυτών ήμΤν. ιι '-' 

ΟύδΙν άτοπον τό τόν Ίησούν έγηγέρθαι υπό του 
θεού λέγεσθαι. ΕΙ γαρ Ιησούς ούκ άλλος έστιν ή ό 
Αόγος ό σχρκοιθείς, ούτος δ^ έστιν ή δύναμις του 
Πατρός, δι* ου πάντα ένεργεΤ, κατά τό , Χι ιστός 
θβού δύναμις, αυτός εαυτόν άνεστακένχι νοηΟ/,σ-ται, 
καίτοι έγηγέρθαι λεγόμενος υπό του Πατρός, έφ' δν 
ώς αρχήν και αΐτίαν άχρονον ίίπαντα αναφέρεται. 
Έπεί καΐ αύτύς φησι• « Λύσατε τόν ναόν τούτον, 
χαΐ έν τρισίν ήμεραις έγερώ αυτόν. » 

« 'ναστήσας Ίησούν, ώς και έν τφ ψαλμφ τψ 
« πρώτφ γέγραπται. Γΐός μου εΤ συ, έγώ σιρμερον 
« γεγέννηκά σε. » 

Επειδή τό Ιησούς δνομα έπι του άνθρωπου κα- ρ6ΐ1βη3. Ν6ςυβ 6ηί[η 8Βςα&ΐ6 68ΐ ςΐοη&πι Γβ]ίθ6Γ6 
οαπι ίΐΐαηι ηα1Ιυ8 οίΓ6Γΐ, 6ί οαηι ρΐ6πςα6 ΐΓΠ)ααη(. 
Ουπι &ιιΐ6πι (ΙίοίΙ, « νοΙ)ί3 ν6Γΐ)απι, 6ΐ οβθΙβΓα, » 
^6η6Γ05ίΐ2ΐΐ6ηι 05ΐ6ηάίϋυά8β0Γαπι. Ρίΐ2ΐΙίν6Γ0 πιβ- 
πιίηίΐ, αΐ &οπα3 β03 αΓ^αβΓβΙ, υΐ ςαί νΪΓΟ ΙΠΕάί- 
(Ι6πη1 α1ί6ηί96η®. ΕΙ ςαοά αάάϋ, • Ρβίί6Γυη1, • 
Μιιηαβ, ίη(]αϋ, Α006ρ6ΓαηΙ ςιι&βί ίΐΐο ηοΐ6η1β : 
ςαοά &ρ6Γϋη3 ά'ιού ΡβΙηΐδ : Οαπι ί1ΐ6 αΙ)3θ1ν6η- 
άαπι ^υ(1ίο^ιδ36^. 

XIII, 30 33. « 0603 ααΐ6ηι 6χοϋ&νϋ ίρ8αιη & 
« πιοΓΐαί3, ςαί αρραπηϋ ρβΓ (1ί63 πια11ο3 1ιί3 ςαί 
• ιιηα ουιη 60 α806ηά6Γ&ηΙ &6αϋΐ8θαΐ6Γθδθ1χπιαπι: 
« ςυί 1βδΐ6δ 6^ϋδ Γβί δαηΐ οοΓ&ηι ρορυΐο. ΕΙ ηθ3 νο- 
« 1)13 αοηυηϋαπιιΐδ ςαοά 6απι ςϋ2Β αά Ρ&ΐΓβ3 ηο3- 
« ΙΓ03 ΓαοΙα βδΐ Γ6ρΓθπιί3δίοη6ηι, 06αδ αάίπιρΙβΥθ- 
Μ Γϋηο1)ί3 Ω1ϋ3 ίΠοραπι. » 

ΝίΙιϋ α1)δαΓάαιη 63ΐ ςαοά Ι63α3 άίοαΙαΓ α Οβο 
6χοίΙαΙα3. 8ί(]υίά6πι /6δυ8 ηοη &1ία3 63ΐ ςυαηι 
νβΓΐ)ϋπι ίηοαΓηαΙαπι ; Ιιοο αυΐβπι βδΐ ροίβηΐία Ρα- 
1π3. ρ6Γ ςαο(1 οιηηία ΓαοΙοι βαηΐ : βθοαηάαπι ςαοά 
Οΐιπδΐυδ φΐί 061 ροίβηΐία 68ϋρ36 86ίρδαιη 6χοίΙα33β 
ίηΙβΙΙί^ίΙυΓ. ΚΙ φΐί(ΐ6πι 13 άίοΐΐαρ 6χοίΙαΙα3 6336 & 
ΡαΐΓβ, α(1 ςαβίΏ αΐ αά ρηηοίρίαπι οαιΐδαπιςα6 ίηΐ6Πΐ- 
ροΓαΙβπι οηιηία Γ6Γ6ΓαηΙαΓ : ςαοηίαηι ίρ86 ςαοςαβ 
αϋ : « 8ο1νϋ6 ί6Πΐρ1απι Ιιοο, 6ΐ ίη Ιπϋιιβ άί6ύιΐ3 
6χοϋα1)ο ίΐΐαά ^. » 

Μ Η68αδθϋ&Ιο ]68α 3ίοα( ίη ΡβαΙπιο ρηηιο βοη- 
« ρΐυπι 63ΐ : Ρϋίηδ ηΐ6α3 68 Ιη, β^ο Ιιοάίβ β6ηαί 
16. • 

Οαοηίαπι ηοπΐ6η ^€$ιι8 ηοηηηΠί άβ 1ιοπιίη6 πιαίθ 
κώς έκλαμβάνουσί τίνες, και προλαβών εΤπε, τεθ-ϊ- Β αοοίρίαηΐ, βΐ ρΓαϊΠΐί86ΓαΙ ςαοά ρο8α6πά1 νβΓΐ)ηπι σΟαι τόν Λόγον έν μνημείφ, 7να μή τις ύπολάβη 
δσαρκον αυτόν είρηκε'ναι τόν Λόγον, πάλιν αυτόν 
Ίησούν καλεί, ούδαμού διαίρεσιν διδούς τψ σαρκω- 
Οέντι Λόγψ μετά τήν ενωσιν, πανταχού τών άσεβων 
έμφράττον τά στόματα. « Γιος μου εΤ συ. » Ταύτα 
έκ τού καλμού ττί ένανθρωπήσει του Χριστού πρέ- 
πει τά ργ^ματα, ήτις χρονικήν βΤχε τήν έπιοοίτησιν. 
Τό γαρ, Σήμερον και Αδριον, ήμερων έστι παρα- 
στατικόν. Ούτος δλ καθό Λόγος, άχρόνως παρ^ τού 
Πατρός τίκτεται. ίη π)οπαπΐ6ηΙο, πΐΓ8αηι η6 ςυίδ βαδρίοβΙαΓ 114 
ίρδαπι άίχίδδβ ν6Γΐ)απι 8ίη6 οαΓη6. νοοαΐ ίρδηπι Ι6- 
δηΐΏ : ηαηςυαπη νβΓΐ)ο ίηοαΓηαΙο αάιηίΐίβηδ δβρα- 
ΓαΙίοηβΐΏ ροδΙ ΓαοΙαηι δ6ηΐ6ΐ αηίοηβπι, ηΙ)ίςα6 ίπι- 
ρίοηίΓη οΙ)1αΓαηδ ΟΓα. • Γίΐίαδ πιβτΐδ 6δ Ιη. Ιιοάίβ 
^6ηηί 16. » Η£60 ρδαίπιί ν6Γΐ}& ΟΙιπδϋ ίηο&Γηαϋοηί 
αρΙαηΙηΓ, ςαφ ΐ6πιροΓαΐ6πι 1ια1)α11 3θθ6δ5ΐοη6πΐ• 
§ίςαί(ΐ6πι Ηο(]ί6 βΐ 0Γα3 άίβηιπι (ΐ6Πΐοη8ΐΓαϋν& 
δηηΐ. ΡοΓΓΟ (]ααΐ6ηη3 Ιιίο 6δΙ ν6Γΐ)αηι ίηΐ6ΠΐροΓα- 
ΠΐβΓ & ΡαΐΓβ ςβηβΓαΙΰΓ. ' Χο&η. II, 19. ?07 (ΕΓ.ϋΜΕΝΙΙ ΤηίΟΟΛ ΕΡΙ800ΡΙ. ^08 XIII, 3(-37. « Ουοά &ιιΐ6ηι δΠδοίΙ&νίΙ βυιη α Α "Ο'^^ ^^ άνεστην^ν αυτόν έχ νβχρΰν, μηχΗι κ ιηοΓίαίβ. ^αηί1 ηοη αιηρΙίαΒ Γ6νβΓ$αΓυπι ίη εοΓΓα- 
• ρΐίοηβιη, ίΐα άίχίΐ : 0&1)0 νούίδ δθηοΐα Βανίά 
« Οάβΐία. Ιάβο ςαοςαβ αϋο ίη Ιοοο άίοΐΐ : Νοιι 
α οοηοβάβ:^ αΐ δαηείυδ (ααβ νίάβΐιαΐ οοΓΓαρΙίοηβιη. 
« Οανί(1 δίςιάάβιη ιι1)ί 5αα ΐΒίαΙβ άβδβΓνίβδβΙ, 
« οοηδίΐίο Οβι άοηηίνίΐ βΐ αρροδίΐαδ 65ΐ αά ρα- 
« Ιγ68 8υο5 νίίΐίΐςαβ οοΓΓαρΙίοηβηι : ίβααΐβιη ςιιβιη 
« Οβαβ βχοίΐανίΐ ηοη νίάίΐ οοΓΓυρΙίοηβπι. » 

ΑάνβΓίβηάυπι β9ΐ ί^ίΙαΓ ςαοιΐ ηοη οροΓίβαΙ 
€οηίίΐ6Γί οοΓραβ δαίναΐοήδ αο Οβί ηο3ΐΓί ^65α ΟΙΐΓί- 
8ϋ ίαί356 πιοΓίαΙβ ρο8ΐ Γ68αΓΓ6θΙίοηβπι ααΐ ραβδί- 
1)ίΐ6, ηβςαβ αηΐβ ΓβδίίΓΓΟΟίίοηβπι ίπιραδ8ί1)ίΐ6, Ιιοο 
68ΐ ίηοθΓΓυρΙί1)ίΐ6 βΐ ίηιηιΟΓίαΙβ. Ναπι ίηοοΓΓαρϋο- 
ηβιη δβοαηάαηι ίά ρΓονεηίβηΙβπι ςαοά ρβοοαίο 
ηοη 68ΐ ο1)ηοχίαπι, ηιαηίίβδίυπι βδΐ ςαοά αϊ) ίρδο _. της σαρκώσεως 
ίηοαΓηαΙίοηίδ ΙβπιροΓβ 1ιαΙ)α6Γί(. 

XIII. 38, 39. « ΝοΙϋπι ί^ίΙιΐΓ νοΒίβ δίΐ, νΪΓί ίΓα- 
Μ 1γ68, ςυο(1 ρβΓ Ιιυηο Γβπιίδδίο ρβοοαΙοΓααι νο1)ί8 
« αηηιιηΐίαΐαρ, βΐ αϊ) οπιηίΙ)αδ α ςαί1)α3 ηοη ρο- 
« ΙυίδΙίδ ρβΓ Ιβςβπι Μοδί ^υδιίβ^αΓ^, ρ6Γ Ιιαηο ςιιίδ- 
« ςαίδ ΟΓβάίΙ 3αδΙίΩεαΙυΓ. » 

ΟααΓβ ΙβδΙίπιοηίαηα ηοη α€ΐ]αηχίΙςαο ρβΓβααάβ- 
ΓβΙΠΓ ρβΓ Ιιυηο Ωβή Γβπιίδδίοηβπι ρβοοαΙΟΓυπι ? 
Ουία Ιιοο βί δΐυίΐίο βπαΐ Ιαηάβηι οδΙβηάβΓβ ςυοά 
ΓβδΠΓΓβχίδδβΙ : ςαο άαίο ίΐΐαά ίη(1α1)ί1α1υπι βραΐ. 
Ηοο βίβπίπι πια^ηί δίαροπδ βΓαΙ, ςαοπιοάο Ιδραβί 
ςαί ίΐΐίαδ ρπηιοςβηίΐαδ 6ΓαΙ, ρΓορΙ'ΐΓ ςυβπι ρβπίΐ 
^£^ριυδ, ίιιίπιίοίδ Βα1)γ1οηίί8 ΐΓαάίΙαδ βδδβΐ ίη ςία- 
άίο 6ΐ οαρίίνίΐαΐβαο δβΓνίΙαΙβ. • μέλλοντα ύποντρέφεν εΙς διαφΟοράν, οδτοκ ε'• 
κ ρηχεν, 6'τι Δώσω 6μιν τά 6'σια Δαοί$ τα «ιστά. 
« Διο χαΐ έν ϊτίρψ λέγει. Ού δώσεις τον ^σι^ν σον 
« 18είν διαςρθοραν. Δαυίδ μεν γάρ ιδί^ Υ^^^^^ ^»^ρ(* 
« ττ^σας, χ^ του θεού βουλή έχοιμήΟΐ)* χ^ι «ροσ- 
« ετέθη προς τους πατέρας αύτου, χαΐ εΤδε δια«ρ6ο• 
« ράν. *0ν οε ό θεός ^γειρεν ούχ είδε διαφΟο• 
« ράν, » 

Σημειωτέον το (νυν δ'τι ού δεΤ το νώμα του Σωτη- 
ρο; και θεού ημών 'Ιησου Χρίστου μετά τήν άνί- 
στασιν παθητον όμολογεϊν, Ψ^τοι παθών δεχτιχον 
ούοε προ της αναστάσεως άπαΟες, τουτέστιν αφΟχρ• 
τον και άθάνατον. Τήν γαρ κατά το ά^αμάρτητον 
άφθαρσίαν, προδηλον ως εΤχεν έξ αύτου του χαιρον ΧΠΙ, 40-42. • νίάβΐβ βΓ^ο ηβ βυρβΓΥβηίαΙ νο1)ί8 ^ 

• ςηοά άίοΐυπι βδΐ ίηρπορ^βΐίδ. ΥίάβΙβ εοηΐβπιρίο- 
« Γ68 βΐ αάπιίΓαπιίηί αο βναηβδοίΐβ, ςηία οραδ 

• ορβΓΟΓ 6^0 ίη (1ί6ΐ)υ9 νβδίΓίδ, ςαοά ηοη ΟΓβάβΙίδ δΙ 
« ηηίδ βηαΓΓανβπΙ 115 νο1)ίδ. ΟυπιααΙβπι β^Γβδδί 
« βδδβηΐ β δγηα^ο^α /α(1(Β0Γαπι, Γο^αύαηΙ ςβηΐβδ 
α α( δβςαβηΐί 8αΙ)1>αΙο ΙοςαβΓβηΙυΓ 8ί1)ί ν6Γΐ)α. >• 

υΐ)ί είαπιαδδβΐ ρΓορΙιβΙα Ηα1)αεαο αάνεΓδαβ 
^η^αδιηπ1 ]α(1ίοίαπ[ΐ βΐ ηίπιίαπι Οβί ΙοΙβΓαηΙίαηι, 
αο άίχίδδβΐ : (ΐααΓβ οδΙβηάβΓϋηΙ πιίΐιί ΙοΒοΓββ αο 
ιηοΐβδίίαδ ? ςηοηίαπι ΓαοΙαπι βδΐ οοηίΓα πιβ 3αάί- 
οίαιη, βΐ ]αάβχ αοοίρίΐ, βΐ ίπιρίαδ βΐ υρρΓίπιίΐ3αδΙαπι 
ηβορβΓάαοίΙαΓίηΠηβπι αο ροΓΓβο1ίοηβπι]υ(1ίοίαπι: 
ΓβδροηίΙβΙ Οβϋδ, ίηίςυίδ ΓαΙπΓαδ οαίαπιΐΐαίβδ ρΓδΒ- • Γνωστόν οΰν έστω 6μΤν, άνδρες αδελφοί, δτι διέ 
α τούτου ήμιν άφεσις αμαρτιών καταγγέλλεται, 
(< και άπ^ πάντων ών ούκ έδυνιζθητε έν τφ ν^μφ 
« Μωσέως νικαιωθήναι, έν τούτφ πάς 6 πιστεύββν 
« δικαιούται. » 

Διά τ( ούκ έπήγαγε μαρτυρίαν δι* ή ς ίμελλον 
πε^Οεσθαι 6'τι αφεσις αμαρτιών δι* αύτου γ(νεται 
"Οτι το σπουοαζ<5μενον τούτο ήν, τλ δεΤξαι τέως δτ' 
ανέστη. Τούτου δΐ ώμολογημένου, Ιχείν άναμ^ι- 
σβήτητον. Και γάρ ήν πολλής εκπλήξεως πως έ 
Ίσ:;αήλ, υΙος πρωτόχος ώνομασμένος, δι* ονή 
Αίγυπτος άπώλετο, παραδέδοται τοις ΙχΟροΤς τβϊς 
Βαβυλων{οις έν μαχαίρα χα2 αίχμιαλων^^^ χαι δου- 
λεί^ί. 

« Βλέπετε ούν μή έπέλθ^ έφ* 6 μας τ^ ειρημένον 
κ έν τοις προφήταις. 'Ιδετε, οΐ χατάφρονηται , χαι Οχν- 
« μάσατε, χα^ άφανίσθητε, δτι ξργον έγώ έργάζομϋ « έν ταΤς ήμέραις υμών, φ ού μή πιστεύσητε. Ιέ* 
« τις έκδιηγήται 6μΤν. 'Εξι<5ντων δε έχ της σβ^ « αγωγής τών Ιουδαίων, παρεκάλουν τα ίΟνη εΙς 
« το μεταξύ σάββατον, λαληθήναι αύτοΓς τά ^^• 
κ ματα. » 

Κατακεκραγύτος του προφήτου Άββαχουμ τη( 
άδ(κου κρίσεως και τής άγαν ανεξικακίας του β(00| 
και λέγοντος• Ίνα τί μοι Ιδειξαν κήπους χαι ν^ 
νους ;Ότι έξεναντίας μου γέγονε χρίσις^ χαΙΑχρι* 
τής λαμβάνει, και ασεβής καταδυναστεύει τον ^^ 
καιον, και ού διεξάγεται εΙς τέλος κρίμα* άποχρί• 
νεται ό θεός, τοις άδικούσι τάς έσομένας συμΦ0^>< 
ηυηΐίαηδ. Αάπιίταηάα νβΓΟ (ΙίοίΙ ςα» ΓαΙαηπη ββΐ Β προαπαγγέλλων. θαυμάσια δΐ λέγει τά αύτοΤς συ[ΐ• ηΐ βίδ οοηΐίη^αηΐ. ΕΙ Ικθο ΙαηΙα αο αΐία άίοίΐ δηί 
πια^ηίΐαάίηβ, αΐ ηοη ΟΓβάαηΙαΓ δί ςαίβ ηαΡΓανίΙ 
Υθ1)ίδ, ίηςαίΐ. Ρογγο μεταξύ σάβοατον νοοανίΐ ΓαΙα- 
Γαπι αο ρΓοχίπιυπι δα1)Ι)αΙαπι, δίοαΐ ίηΓρα άβοΐα- 
ταΐ. 

XIII. 43-49. « 8ο1υΙο αυΐβπι οοΒία ββουΐί βαηΐ 
« πιαίΐί ^αά^^ί αο Γβΐίςίοδί ρΓΟδβΙγΙί Ραυίαπι αο 
« ΒαΓηαύαιη, ςαί αΐίοςιιβηΐβδ δυαάβύαηΐ βίδ υ( 
« ρ6ΓΠΐαη6ΓβηΙ ίη ^ΓαΙία Οβί ; αο δβςαβηΐί δα1)Ι)αΙο 
Μ υηίνβΓ^^α ρΓορβηιοάυπι οίνίιαδ οοηνβηίΐ αά 
« αυάίβηιίαπι ν6Γΐ)απι Οβί. Υίδίδ ααΐβπι ΙαΓΐ)ίδ ^α- 
« άαϊ Γβρίβΐί δαηΐ ζβίο, βΐ οοηΐΓα(1ίοβ1)αη11ιί8 ψιω βήσεσθαι μέλλοντα . Ταύτα δέ, «ρησί, τοσαύτ» χ*1 
τηλικαύτα το μέγεθος έστιν ώς χαΐ άπιστεΐσ^ι « 
τις αυτά ύμΐν προαπαγγείλειεν. « Και τών σεβόμενων προσηλύτων τφ Παύλφ χ» 
« τψ Βαρνάβ^, ο^τινες προσλαλοΰντες ίπειθον βΛ- 
« τους έπιμένειν τ^ χ*?ΐ'ει '^ού θεού, τ6τ% ερχομέ^ 
• Σαββάτφ σ/^εδόν πάσα ή π<5λις συνή/.θη άχοϋΛΐ 
« τον λόγον του θεού. Ίδόντες δέ οι Ιουδαίοι τοίΚ 
« όχλους, έπλήσβησαν ζτξλου. Και άντέλεγον τβΐί 
« 6π1ρ του Παύλου λεγομένοις, ^ντιλέγοντες <•* εΟΜΜΚΝΤ. 1Ν ΑΟΤΑ ΑΡΟδΤϋΙ,ΟΙΙϋΜ. 210 ; μουντές. Παρρηνιανάμενοι δΐ 6 Παύλος χαι Α 
/αβας, εΤπον ΎμΤν -ζν ανβγκαϊον πρώτον 
•ναι τον λ(5γον του θεοΰ. Επειδή δε άπ- 
ί αύτον, και ούχ άξιους κρίνετε Ιαυτους της 
"> ζωής, Ιδοί) 9τρεφ6με6α εΙς τα έθνη. Οϋτως 
:έταλται ήμϊν ό Κύριος. Τέθειχά σε εις φως 
του εινβί σε εις σωτηρ'αν ζως έσχατου της 
^κούοντα δΐ τα ε^νη έχαιρε, και έδίξαζον 
^ον του Κυρίου, και έπίστευσαν δσοι ήσαν 
ενοι εΙς ζωήν αΐώνιον. Διεφέρετο δε 6 
;ου Κυρίου δι* {ίλης της χώρας. » {νους ένταυΟά τε καί προΤών τους περί τ6 
έβας 6ερμους και διαπύ,::ους και ζηλωτάς 
υν μάλλον καλεί. Και γαρ οΐ τοιούτοι και -^ 
ΐϋν &λλων την εις Χριστον παρεδέχοντο πί- 
ι δη την ύπεροχήν αυτής και τ6 μεγ7λεΤον 
»ι συνορ^ΐν, αα\ ούκ άνΟρωπίνφ πάθει, άλλ' 
σκοπφ και ευσέβειας ερωτι και ο προκατ- 
)ας, τούτου ζηλωταί καθιστάμενοι. Και αυ 
το'.οΰτοι κατά των μαθητών μάλλον και του 
τος παρωξ^νοντο καΐ έμαίκοντο, ώς περισ- 
:ών άλλων ζήλον εχειν περί το οικείον σέοας 
'μενοι. "Η σεβόμενους ιδίως τους προσηλύ- 
.εΐ. Και δημηγορών έμπροσθεν και λέγων 
ίσρ5.ηλΤται και οΐ έν ύμΐν φοβούμενοι τον 
δουμέ>Όυς τον θεον τους προσηλύτους έκά• 
ΐ)ς μίν από του γένους σεμνύνων, και 
;ας έξονομάζων, τους δΐ δ'τι μη τοΰτο εΤχεν 
κδ της ^ρτ^ΐΆζίΛς ισάζων. *1να μή τις εύ- 
εΤναι νομίσ^ το, Ούκ άζίους κρίνετε Ιαυ- ^ 
ά τούτο πρώτον εΤπε« , Άπωθεΐσθε αύτδν, 
;, Στρεφ($μεθα εις τα ίθνη. Ούκ εΤπέ δΐ, 
πάνομεν υμάς, άλλ\ ώς Δυνατόν, φησι, και 
ηάλιν στραφήναι. 

δΐ *Ιου3αΐοι παρώξυναν τάς σεβομένις γυ- 
καΐ τάς εύσχή μονάς, και τους πρώτους της 
ς, καΐ έπ^γειραν διωγμδν έπ' τον Παΰ)ον 
» Βαρνάβαν* και έξέβαλον αύτους από τών 
αυτών. 01 δέ έκτιναξάμενοι τον κονιορτδν τών 
αυτών έπ' αυτούς, ήλθον εΙς Ίκόνιον. 01 δΐ 
αι έπληρούντο χαράς και Πνεύματος άγιου. > 
•θα πληρουσιν ο προσέταξεν αύτοΤς δ Κύ- 
^ων* Έάν μη τις υμάς δέξηται, εκτινάξατε 
)ρτ6ν τών ποδών υμών. Ούτοι δ^ ού μόνον Ο 
ιντο, άλλα και άπήλασαν αυτούς τών ορίων 
περ έστΙ χεΤρον ΟύδΙ γαρ κονιορτδν θέλει 
>ς μαθητάς 6 Κύριος έπι τών ποδών έκ της 
σίων ανθρώπων γης, δεικνύντας διά τούτου 
^ έκομίσαντο άπδ τών άπειθών. ΔεΤγμα δέ 
ιονιορτδς του κόπου δν ύπέμειναν δι' αυτούς. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΑ\ 

ν Ίκονίφ κηρύζαντες τδν Χριστδν πολλών 
τευσαντων Ιδιώχθησαν οΐ απόστολοι* 

ινετο δι έν 'Τχονίφ κατά το αύτδ είσελθκΐν « & Ραυίο (ΙίοβϋαηΙηΓ, οοηίΓαάίοβηίββ &ο 1)1&8ρ1ιβ- 
« ιηίαδ 1οςυβηΐ65. Ταηο δΐιαιρία Ωίΐυοία Ρααίιιβ βΐ 
« 6αΓη&1)α8 άίχθραοί : νο1)ί5 οροΓΐ6ΐ)αΙ ρπιητιιη 
« Ιοςαί ν6Γΐ)αιιι Οβί : δβά ςαοηίατη Γβρβίΐίΐίδ ίΠαά 
« 6ΐ ίηάί^ηοδ 3τΐ(Ιίε&1ί9 νο5 ίρ508 (εΙβΓηα νϋα 
« 6006 οοαν6ΓΐίπιιΐΓ αά §βηΐ63 : δίο 6ηίιη ρΓκοβρϋ 
« ηο1)ί9 ΟοΐΏΐηα^. Ροδαί Ιβ ΐη Ιαοβιη β6η1ίιιιη υΐ 
« 818 ίη 5α1αΐ6ΐη αδςαβ αά βχΐΡβιηιιΐΏ Ιθγγ». Αυ- 
« (ϋ6ηΐ68 &αΐ6Πΐ ^6ηΐ68 ^Γανίδ» 8υηΙ βί £;Ιοπβοα- 
« 1)αη1 ν6Γΐ)ΐιπι Ποιηίηί. ΕΙ 0Γ6(ϋά6ηιηΙ ςαοΙθ|ΐιοΙ 
« 6ΓαηΙ ΟΓάίηαΙί αά νϋαιη ΦΐβΓηαιη. Πίναΐ£;&Ι)α1αΓ 
» αυΐ^ιη ν6Γΐ)ΐΐίη Ποιηίηί ρβΓ ιιηίν6Γ8αιη Γ6|$ίο- 
» ηβπι. 

Κ6ΐίβίθ8θ8 6ΐ ίη Ιιοο Ιοοο 6ΐ ίη ρΓ0^Γθ88υ νοο&Ι 
608 ςτιί οίΓοα ρΓορπιιπι οιιΐίαπι ίβΓνβηίββ βΐ &γ- 
άβηΐβδ θΓαηΙ, αο ηια30Γβ8 ρρφ οΐΒΐβάβ βθπιηΙαΙοΓββ. 
δίςαίάβπι 1αΐ68 βΐίαπι ΟΙΐΓίδΙί ίΐάβηι αηΐβ αΠοβ βαβ- 
οβρβπιηΐ, ιι1 ςιιί ροδδοηΐ 6]ιΐδ βχοβΠβηϋαιη αο 
πια^ίΐυάίηβπι οοηδρίθ6Γ6, βΐ ηοη Ιιιιπιαηο αίίβοΐιι, 
δ6ά ν6π1&1ί9 ίηΐιιίΐα αο ρί6ΐα(ίδ απιοΓβ, 6^αδςαβ 
οαΐΐαδ ςιιβπι ρπα» &006ρ6ΓαηΙ 116 βΒπιιιΙαΙοΓβδ 
οοηδίίΐιιΐί. ΚαΓδαπι β (ϋνβΓδο ςιιί Ιαΐβδ βρ&ηΐ. αά- 
γβΓ5α3 άίδοίριιΐοδ 6ΐ ρΓΟϊάίοαΙίοηβπι πια^ίδ ίρηίΑ- 
1)αηΙαΓ&ο ίη5αηί6ΐ)αηΙ ο^ίβηάβηΐβδ ςηοά νβΐιβπιβη- 
ϋοΓβηι ζβίαπι οίΓοα ρτορπαπι οιιΐίαπι ρρβΒ οαΐΐ6ηδ 
1ΐ8ΐ)βΓβηΙ. ΑιιΙ γθΙ βίοδοδ ρρορπβ νοο&Ι ρΓΟδβΙγΙοβ. 
Εΐβπίπι 6απι ίη 8ΐιρ6ποΓί1)αδ οοηοίοηαΓβΙαΓ &ο 
(1ίοβΓ6ΐ : νίπ ΙδΓαβΙίΙδΒ εΐ ςαί ϋπΐ6ΐίδ Οβααι, ϋ- 
πιβηΐβδ Οβιιπι νοοαΠαΙ ρΓθδβ1>•1οδ : ίΙΙοβ ςυίάβπι 
α ββηβΓβ ΙιοηοΓαηδ βΐ ΙδΓ&βΗίαδ αρρβΠαηβ, 1ΐ08 
νβΓΟ ςαία ίά άίθ6Γβ ηοη ροΙβΓαΙ, αο Γείίςίοηβ αά- 
αςιιαηδ. Νβ ςαίδ ραάοπδ αο πιοάβδΙίίΒ βχίδΙίαιαΓβΙ 
6δδ6 ςαοά άίοϋαΓ, ίηάίςηοδ ίηάίοαϋδ νοδ ίρδοβ 
ίάοίΓΟΟ ρΓ€θηιίδίΙ : ΠβρεΠίΙίδ ίΠικΙ : βί Ιυηο αάάίΐ : 
0οην6ΓΐίπιυΓ αά ^6ηΐ6δ. Νοη άίχίΐ αιιΐβιη : Ηβΐίη* 
ςυίπιαδ νοδ, δβά ςηοά β6η ροδδίΐ ιιΐ ΓϋΓδαπι, ίη- 
ςαίΐ, Ιιίο οοηνβΓδβπιαΓ. 

ΧΠΙ, 50 52. ^ϋ(^δΒ^ νβΓΟ ίηοίΐανβηιηΐ πιηΐίβ- 
(( 1^63 Γβΐί^ίοδαδ βΐ ΙιοηβδΙαδ, ρπηιοδςιιβ οίνίΙ&ΐΐ8, 
• 6ΐ βχοίΙανβΓαηΙ ρβΓδβοιιΙίοηεπι ίη Ραηίααι αο 
« ΒαΓηα1)απι : βΙβ3βοβΓυηΙ βοδ <1β Ωηίΐιαδ δαίδ. ΑΙ 
« ίΐΐί βχοαδδο ραΙνβΓβ ρβάαηι δΐιΟΓυηι ίη βοδ, νβηβ- 
« ΓϋηΙ Ιοοηίυιη. Ρογγο άίδοίριιΐί Γβρ1β1)αηΙαΓ ^αα• 
« (Ιίϋ 6ΐ 5ρίπ1α δαηοΐο. » 

Ηίο οοηηρίβηΐ ςαοά ίΠΐδ ρΓΟϊοβρίΙ Οοιηίηαδ, άί- 
06η8 : δί ςυίί ηοη δϋδοβρβπΐ νοδ, βχουΐΐΐβ ραΐ- 
νβΓβπι ρβάαπι νββίΓΟΓαπι. Ηί νβΓΟ ηοη πιοάο 
ηοη 8υ80θρ6ηιηΙ, νβΓαηι βϋαπι βχρηβΓαηΙ βοδ 
α Πηί1)α8 δαίδ, ςαοά ρβ]ηδ 6δΙ. Νβςηβ βηίηι Οο- 
ηιίηυδ άίδοίραΐοδ νυΐΐ Ιια1)6Γβ ρηΙνβΓβιη ρ6(ϋ1)υ8 
αάΙΐδΒΓβηΙβηι β ΐ6ΓΓα ίπιρίοΓηπι Ιιοπιίηαοι : ιιΐ ρβΓ 
Ιιοο 0δΙβηάβΓ6ηΙ δβ ηίΐιϋ βίΤβιτβ αϊ) ίηοΓβάαΙίδ. ΕβΙ 
ααΐβπι ραΐνίδ ίηάίοίαπι 1α1)0Γίδ ςαβπι ρΓορΙβΓ ίρβοβ 
ρ&δδί 8ΐιαΙ 

ΟΑΡϋΤ XXI. 

Ουοηιοάο Ιοοηη ϋΗΗβίητη ρνδΒάίόανβΗηί : οιηηςιηβ 
πιηΙΗοΓβάίάίϋβηΙ ρβΓΒβοηϋοηβηι ρα$8ί 8ηηί αρο- 

$ίοΙί, 

XIV, 1β. «ΑοοίάίΙ ααίβω Ιοοηίί ιιΐ ίρδί δίπιαΐ 111 (ΕΟϋΜΕΜΙ τΚίαα^Ε ΕΡΙ800ΡΙ. α% «ίηίΓΟίΓβηΙδγηβροβαπι, βΐ ΙοςαβΓβηΙΠΓαΙδίοοΓβίΙβ- Α « βύτους εις τήν συναγωγήν των *Ιου$α{ων, χαΐ « Γβηϋαά&ΒΟΓαπι 117 δίιηυΐ βΙβΓΦΟΟΓαιη οορίοδα 
« ιηυΐΐίΐιιάο. Οιιί νβΓΟ ίηοΓβϋυΙί εραπί ^υΗββ^ οοη• 
« οίΙανβΓαηΙ αο οοΓΓίιρβΓαηΙ αηίηΐ08 ^θηΐίαιη αά- 
Μ τ6Γ8115Γγ&Ιγ63. Μαίιο ί^ίΙαΓίβιηροΓβάβηιοΓίΐΙί 8αηΙ 
« ίοΓίιΙβΓ &36η1θ8 ρβΓ ϋοιηίηυιη, ςαί ΙβδΙίιηοηίαιη 
« ρ6Γΐ}ί1)β1)αΙ δβΓίηοηί ^ΓαΙίφ βαω, άα1}α1ςα6 υ( 
« βίςηα &ορΐΌ(ϋςία ΩβΓβηΙρβΓ ιη&ηαδ βοΓαπι. Οίνΐβα 
« 65ΐ αυΐβιη πιτιΐΐίΐαάο οίνίΙαΙίΒ : βΐ Ιιί ςαίάβιη 
« Βΐ&Ι)&ηΙ α ^υ(1®^9, ίΐΐί νβΓΟ αΙ) αροδίοΐίδ. Οιιιη- 

• ςιιβ ίαοΐυδ ββδβΐ ίπαρβίαβ ββηΐίαιη ραπΙβΓ αο 
« ]α(1Φ0Γαιη ιιηα οαιη ρπηοίρίΙ)α8 δαί8 υΐ νίιη 
« ίηίβΓΓβηΙ, βοδςαβ ΙαρίάαΓβηΙ, Γβ οο^ηίΐα εοηΓα- 
« (ΚβΓίιηΙ &ά οίνίΐαΐβδ 1.γ6αοηί{Β ίνδίραπι βΐ ΟβΓ- 

• 1)βη Β.0 ΩηίΙίπιαιη Γβςίοηβιη, ί1)ί(ΐυ6 ρΓΦ(ϋοαΙ)αηΙ 

1 Εναηςβίίυιη. » η 

(( ΟοηΓιιςβΓίιηΙ. • Νοίαικίαιη Ιιοο Ιοοο ηοη οροΓ- 

16Γ6 ηο8 ίη ρβποιιία 00113 ίοβΓβ, δβά δί οριιβ δϋ, 

βΐίαηι &(1 ίβΐΏραδ ία^θΓβ, εαιη Εοοίβδί» άαοβδ Ιιοο 

ίβοβπηΐ, Ιααςααιη νοίβηΐβδ ρροΐάίοαίΐοηβιη εοιηιηο- 

άβ βχΙβηάβΓβ, ιηαβίδςιιβ ρ6Γδ6οαΙίοηί1)υδ αιιςβη. 

ΟΑΡϋΤ ΧΧΙΙ. 

θ€ οίαηάοα ηαΐίνϋαίβ ςηί Ιί/$ίνί8 ρβτ αρο8ίοΙο$ ηι• 
ΓαΙη8 €8ί : ρτορίβτ ςηοά άϋ €88€, βί (ηνοΐ'β άχννηο 
αρϊΙαΗ νί8ί 8ηηί ίη€θΙΪ8, ηΗ ρθ8ί€α Ιαρίάαίητ Ραη- 
1118 α ^η(^x^8 ητΐί νχο%ηί8. 

XIV, 7-21. « ΕΙ ςιιίάαΐΏ νΪΓ Ι,γδΙπδ άβΐΐίΐίδ ρβάί- 
« 1)113 δ6ά6ΐ)α( : ςαί οιιιη αϊ) ιιΙβΓο ηοαίπίδ είαικίαδ 
α βδδβΐ ηυηςυαίΏ απιΙ)υ1&ν6ΓαΙ. Ηίο ααάίνίΐ Ρααίιιιη 
« ΙοςαβηΙβιη : ςαί ίιιΐυίΐιι» βιιιη, νίάεη^^ςαβ ςαοά 
« Γιϋθπι 1ια1)βΓβΙ βΐ υΐ δαίναβ ΓιργθΙ, ά\\Μ ιτια^ηα ρ 
« νοοβ: δϋΓββ ΐη ρο(1βδ Ιαοδ ΓβοΙυδ. ΕΙ βχδίΐΐίΐ βΐ 
« αιιι1)υ1α1)αΙ. Ται^ηο νβΐ'Ο οιιπι νίάίδδθπΐ ςυοά 
« ΓβΰθΓαΐΡαιιΙϋϊΐ, δαδίαίβηιιιΐ νοεβπίδΐιαιη δβΓπιοηθ 
« 1.γε&οηίοο,118(ϋΰβηΐ6δ: Οϋ1ιοιηίιη1)ΐΐδαδδίπιί- 
« ΙαΙί (ΙβδεβηάβΓαηΙ αάηοδ. ΕΙ νοεα1)αηΙ Β&Γηα1)απι 
« ]ονβιτι , Ραυίαιη νβπο Μβροαπαιη, ςυοά ίδ βδδβΐ (Ιαχ 
« δβΓΠίοηίδ. δαοβπάοδ απίβιτι ^ον^δ, ςιιί αηΐβ οίνϋα- 
« Ιβιη ίΐίοπιιη βραΐ» αΐΐαΐίδ ίκΐιΐΓΐδ β( οοΓοηίδ αά 
« νβδ1ί1)ΐι1α οιιπι 1ιΐΓΐ)ίδ νο1βΙ)αΙ ίπιπιοΙαΓβ. Οαοά 
« ιιΙ)ί ΕΐιάίοΓυηΙ αροδίοΐί ΒαΓηαΙίαδ βΐ Ρααΐαδ, οοη- 

• δοίδδίδ ν6δ1ΐ1)αδ δαΐδ ίπϊ^ίΙίβΓαηΙ ίη ΙαΓΐ)αηΓΐ, οία- 
« πιαηΐβδ αο άίοβηΐβδ : νίΐΜ. αΐ ςηίοΐ ΐδΙα ίαοϋίδ? 
« ηοδ ςιιθ(|ΐιβ δίιηίΙίΙβΓ αΓΓΓοϋί>ιι^ βΐ ηιαίίδ ο1)ηοχϋ, 
Μ δαιηυ^ Ιιοηιίηβδ. αηπιιηΐίαηΐβδ αΐ αΐ) ίδΐίδ ναηίδ 
« οοηνβΓίαηιίηί α(1 ΟβιίΓη νίναπι, (ΐαί ίβοίΙοοΒίιιπι βΐ « λαλήσαι οΰτως, ώττε πιστευσαι Ιουδαίων τε χζι 
« Ελλήνων πολύ πλήθος. 0\ δε άπεκθονίντες Ιουδαίοι 
Μ έπήγειραν χαι έχάχωταν τάς ψυ^^άς των ένΟών 
« κατά των αδελφών. Ίχανον μεν ουν 'χρ<$νον διέτρι- 
« ψχν παρρησ'.αζό^Λενοι έπΙ τψ Κυρ(φ, τψ μαρτυ- 
« ροΟντι τψ λ6γψ της χάριτος χύτου, διδ(5ντι σημεΐχ 
κ καΐ τίρβτα γενέΟαι δια των χειρών αυτών. Έσχί• 
« σΟη δε το πλήθος της π(^λεως, α%\ οΐ μεν ήστν συν 
λ τοις Ίουδαίοις, ο\ δΐ συν τοις άποστόλοις. 'Ος ^ 
« έγένετο ορμή των ένΟνών τε Χ2ΐ Ιουδαίων συν τοις 
« αρχουνιν αυτών, υβρίσαι χαι λιΟοβολήσαι αυτούς, 
« συνιδ<5ντες χατέφυγον εις τις πάλεις της Λυχαονίας 
« Λύστραν χαι Δέρβην, χαι τήν περίχωρον, χάχιΐ 

• ήσαν εύαγγελιζί^μενοι. » 

« Κατέφυγον. λ Σημειωτέον ένταΰθα δτι ου δει 

Ιπΐ{5^5{πτβΐν ή μας τοΤς χινδύνοις, άλλ' εΐ δέοι, χιΐ 

φεύγειυ προς καιρόν, τών κορυφαίων τούτο ποι «ύντων, 

ώσπερ έτιίστηδ-.ς έκτεϊναι βουλομένους το χήρυγμι. 

και δια τώμ διωγμών μάλλον αύξάνεσθαι. 

ΚΚΦΑΛ. ΚΒ\ 

Πεοι του εν Λύττροις εκ γενετής γωλοΰ Ιαθέντος 
ο ι α τών αποστόλων δι* δ'περ εΤναί τε θιοι, 
χαΐ μανήναι τοις έγχωρίοι: εδοξβν ένθα δή 
και μετέπειτα λιθάζεται 6 Ιΐαΰλος ΐία^α τ&ν 
άστυγειτόνων Ιουδαίων. 

« Κα{ τις άνήρ έν Α.ύστροις άδύναντος τοις ποσ^ 

« έκάθητο. χωλδς εκ κοιλίας μητρδ; αύτου υπάρχων, 

« δζ ουδέποτε περιεπεπατήκει. ϋ3τος ^χουε τοδ 

« Παύλου λαλοΰντ'^ς. "Ος άτενίσας αύτώ χαι ιδών, 

« δ'τι πίστιν έχει του σοιθήναι, είπε μεγάλη τη οων{. 

« 'ΛνάστηΟι έπι τους πόδας σου ορθός. Και ήλλετο, 

« και περ'.επάτεί. 01 δε όχλοι ιδόντες ο Ιποίησεν ^ 

Παυλός, επήραν τήν φωνήν αυτών Λυκαονιστι, λέ- 

« γοντες• Οΐ θεοί όμοιωθέντες άνΟρώποις χατέβηββν 

« προς ή μας. Έκάλουν τε τον μεν Βαρνάβαν, Δια, 

« τον δε Παΰλον, Έρμήν, επειδή αυτός ήν ό ήγού[ΐβ- 

• νος του λόγου. Ό δε Ιερεύς του Δ'.ός, του οντος ιτρδ 
« της πόλεως αυτών, ταύρους και στέμματα έπι τοίκ 
1 πυλώνα; ένέγχα;, συν τοις δχλοις -ξθελε θ^ειν. 
« Άκούταντες δε οΐ απόστολοι Βαρνάβας και ΙΙαυλοί, 
« διαρρήξαντε; τα Ιμάτια αυτών, εισεπήδησαν ί]ζ 

• τον οχλον, κράζοντε; και λέγοντες• *Άνδρες, τ» 
« ταύτα ποιείτε ; καΐ ήμεΤς ομοιοπαθεϊς έσμεν 6μ» 
« ανΟωποι, εύαγγελιζόμενοι ύμας από τούτων τώ» 
« ματαίων έπιστρέοειν επί τον θεόν τον ζώ^τα, όζ α σαν και πάντα τα εν αύτοΤς• δς έν ταϊς «βρ• 
<ί ψχημέναις γενεαΤς εΓασε πάντα τα έθνη πορεύεβ0ιι 
« ταΤς όδοΤς αυτών. Καίτοι γε ουκ άμάρτυρον έβο• ούρανόθεν ί.ΐίΐ μιν \Λ' « ΙβΓΓ&ιη, ιηαΓβ βΐ οιηηίδ (}ΐΐδΒ ίη βίδ δαιιΐ : ςαί ίη Β « έποίησε τόν ούρανόν και τήν γήν, και τήν θάλιβ- 

• ρΓίΒΐθπΙίδ ^βηβΓαΙίοηίΙ)ΐΐ8 δίη6ΐ)αΙ οπιηβδ ββηίβδ « σαν και πάντα τα έ^ 
« ίη^Γβάί τϋδ δυίδ. Οααηςααπι ηοη βχρβΓίβπι ΙβδΙί- 
« πιοηϋ δβίρδυηι βδδβ δίη6ΐ)αΙ, (Ιιιηι 1)6η6Ωοία οοη- 
« ΓβΓΓβΙ, άβ οοϊΐο όαηδ ηο1)ίδ ρΐυνίαδ αο ΙβηιροΓα 
« ΓΓαοΙΐΓβια, ίίπρίβηδ οΙΙιο βΐ 1α»1ί1ία οοηία ηοβίΓα. 
« ΕΙ ΙΐΓΒΟ άίοβηΐβδ νίχ οοπιρεδουβΓυηΙ ΙαΓΐ)αδ ηβ 
« 8ί1)ί ίπιηΐΰΙαΓβπι: δαρβρνβηοΓίιηΙ αυίθηι ςυΐϋαπι 
« αϊ) Αηΐίοοίιία βΐ Ιοοηίο ^α(^0'^, ςπί οαητ ροΓ^αα- 
« δίδί^βηΐ ΐιίΓΗίδ αο Ρααίαπι ΙαρίάαδδβηΙ, βχίΓαχβραηΙ 
« οιιιη 6 οίνίΐαΐβ βχίδΐίπιαηΐβδ πιΟΓίιιαπι βδδβ. Οίτ- 
η οηιηάαηϋ1)α3 ααΐβπι βαηι άίδοίριιΐίδ βιίΓΓεχϋ 6( 

• ίηΐΓ&νίΙ οίνίΐαΐβιη : &ο ροδΙβΓο άίθ ρΓοΓβΓίαβ 68ΐ « τόν άφήκεν άγαθοποιων, 

« τους διδους, και καιρού; καρποφόρους, έμ::ι- 
« πλών τροφής και ευφροσύνης τα; καρδίας ήμώ*. 
<( Και ταύτα λένοντες μόλις κατέπαυτο'^ τους οχλον; 
α του μή θ"^ειν αυτοί;. Έπήλθον δε άπό Άντιοχιίί* 
« χα: Ικονίου Ιουδαίοι, και πείσαντες του; όχλο»;, 
« και Αιθάσαντες τόν ΙΙαύλον, Ισυρον Γξω της «Λ«- 
α ως, νομίσαντες αυτόν τεθνάναι. Κυχλωσάντων Α 
α αυτόν τών μαθητών, ^στάς είσηλθεν βίς τήν «^ ί ΟΟΜΜϋΝΤ. 1Ν ΑΟΤΑ ΑΡ03ΤΟίΟΚυΜ. 214 •λ\ τ^ επαύριον έξήλθ» σύν τφ Ββρνάβ^^ <!< ^ 
,ν. εύαγγκλισάμΕνο^ τι τήν π^λιν έχε^ντ,ν, 
μαΟτΛεύσαντες ΙχοΕνοί>ς, ύττέστρεψαν κΐζ τήν 
3αν και Ίχόνιον και *Αντι6χειβν, έπιστηρίζον- 
ΐζ ψ'^χχζ 'κων μαθητών, και παρακαλοΰντες 
Έΐν τ^ πίστει, και 6'τι δια πολλών θλ(ψεων 
ιχα; ε!σελθ$Τν εΙς τήν βασίλευαν του θεού. » 
:^ρϊ[ξαντ£ς τα Ιμάτια. » Έθος έστιν Ίουδαίοις 
ΐς κατά θεού δυ9φΤ|μ(αις περΐ(33ηγνύναι τα 

Και γουν 6 Καϊάφας, υ\6ν Ιαυτον του θοΰ 
•ς του Χρίστου, περιέ^ρηξε τήν έσΟζτα, δια• 
»ζ τε και λέγων, δ'τι έδυ^ιριζμησε. Τούτο πε- 
ι και ο\ θεσπέσιοι μαΟηται Βαρνάβας καΐ 
, ένταΰθα θεοί νομισΟέντες, απδ διαθέσεως 

άπο στρεφόμενο ι τά γινόμενα, και πένθους 

ες σημεία. Ηένθος γαρ ήν όντως 8?γε εμελλον 

χ{ζεσθαι και εΙδωλολατρ£αν είσάγειν, ήν ήλθον 

σαι. 

ροτονήσαντες δΐ αύτοΐς πρεσβυτέρους κατ' 

^ησίαν, προσευξάμενοι μετά νηστειών, παρ- 

ο αυτούς τψ Κυρ (φ εΙς δ'ν πεπιστεύκεισαν, 

^ιελθόντες τήν Πισιδίαν, ήλθον ε!ς Παμφυλίαν. 

^αλήσαντες εν 11έργτ[ί τον λόγον, κατέβησαν εις 

•λειαν κάχειΟεν απέπλευσαν εΙς Μίλητον, οΟεν 

π»ραοεδομένοι ττί χάριτι του θεοΰ εΙς το έργον 

.ήρωσαν. ΙΙαραγενόμενοι δΐ και συναγαγόντες 

Έκκλησ(αν, ανήγγειλαν 6'σα έπο(ησεν 6 θεός 

αυτών, και δ'τι ήνοιξε τοις Ιθνεσιν θύραν π(- 

;. Διέτριβον δε έκεΐ χρ6νον ούκ 6λ(γον συν τοις 

ταΤς. » 

ε( ουδέ έν Κύπρφ ούδ^ έν Βαμαρε^^Ε εποίησαν 

τέρους οΐ απόστολοι, άλλα ένταΰθα : "Οτι ^ 

μίν έγγυς ήσαν τής Ιερουσαλήμ και των 

'λων, κα'. έν αύτ^ δλ τζ Άντιοχεί^ ό λόγος 

.' ενταύθα δε πολλής έδέοντο παραμυθίας, 

λίστα οι έξ έθ^ών όφε(λοντες πολλά δίδασκε• 

Σημειωτέον δε δτι οΐ περί Ιίαυλον και Βζρνά 

ισκόπων εΤχον άξίαν, Ιξ ών έχειροτόνουν ου 

δ'.ακόνους, άλλα και πρεσβυτέρους* καΐ 6'τι 

ηστειών και εύ/ών ^ποίουν οΐ μαθηται τάς 

ον{ας. Σημε(ωσαι δε κα'. τούτο, 6'τι εις Μ(λη- 

ειροτο ήθησαν οΐ πε,^ί Βαρνάβαν και Παΰλον, 

)ε άντίγραοον εϋρον έχον άντι Μιλήτου, εΙς 

)^ε'.αν* 6 και πιΟανώτερον. 

ΚΕΦΑΛ. ΚΓ. 

>ύ δει περιτέμν£7θ>ι "^ονκ έξ εθνών πιστεύ- 
ας, δόγματι κα? χρίσει τών άποττόλων* η 
'^ άποττολή τών αποστόλων, προς τους έξ 
»ν περί ών φυλακτεον 'Λ^τίρρησις ΐϊαύ- 
πρδ; Βαρνάβαν δια υάρκον. 

ιί τιν(ς κατλλθόντες από τής Ιουδαίας έδίδα• 
τους αδελφούς, δτι Έάν μή περιτέμνησθι τφ 
Μωσέως, ου δύνασθε σωθήναι, Γενομένης οΰν 
τέως καΐ συζητήσεων ούκ όλίγης τφ ϋαύλφ 
ςφ Βαρνάβ^ προς αυτούς, έταξαν άναβα (νειν 
λον και Βαρνάβαν, καί τινας άλλους έζ αυτών 
; τους αποστόλους και πρεσβυτέρους εΙς Ίερου• « €απι Β&Γηα1)α ΟβΓΒβιη. Ε( €αιη ρΓβΒάίο&βββηΙ 
« οίνίΐαΐί ίΐΐί ιηαΐίοδςυβ άοεαίδββηΐ, ΓβνβΓδί 8αη( 
Β ίγδίΓαιη βΐ Ιοοηίαπι βΐ ΑηΙίοοΙιίαιη, άβηυο εοα• 
» ΑηηααΙβδ αηίιηαδ (ΙίδοίριιΙοΓαιη 6ΐ εχΙιΟΓίαηΙβΒ 
«υΙρβΓδθνβΓαΓβηΙ ίη Οάβ ςαοοίςαβ ρβρ πιυ11&5 &Γ• 
Μ ΩίοΙίοηββ οροΓίβαΙ ιΐ05 ίηίΓοτβ ίΐι Γβ^αααι Οβί. » 

« Οοηδοίδδίβ ν65ϋ1)α8. » Μοηβ θγδΙ /αά»ΐ9 ο1> 
ι1ϋ^α5η10(1^ ίη Οβααι 1)1α5ρ1ιβιηία9 νβϋΐβδ άίδοίηάβΓβ. 
ΙΙαςαβ βΐ ΟαίρΙιαβ, ουιη ϋΐιπβίαδ $β Οβί Ρίΐίυτη άΐ- 
χΐ88θΙ, βιηίδδο εΙαιηοΓβ νβδίθπι άίβοίάίΐ, (Ιίϋβηβ : 
ΒΙα9ρΙΐ6πιίαπι ΙοουΙυδ βϋΐ *^. Ηοο (]υοςαβ ίβοβΓυηΙ 
(Ιίνίηί άίδοίραΐί Βαηια1)α5 βΐ Ρααΐυβ, ουιη Ιιοο Ιοοο 
άίί 1ια1)βΓ6ηΙυΓ,&ηίιηί αίΤβοΙα ανβΓδί αο ΓβΙίοίβηΙβββα 
(]υ(Β ίΐ6ΐ)&ηΙ, ΙαοΙα^ςαβ δί^ηα ίαοίβηΐββ. 119 ΥβΓβ 
βηίιη ΙιιοΙιιβ ίυίδδβΐ 8ί Ιιοο δβοαίαιη ίυίδδβΐ υ! άίί 
βχίδΙίιηαΓθηΙυΓ, αο ίάοΙοΙαίΓίαιη ίηάαοβΓβηΙ, αά 
ςυαιη νβηβΓααΙ άίδδοΐνβηάαιη. 

XIV, 22 27. « Ουπηςυβ ΟΓβ&δδβηΙ ίΐΐίδ ρβΓ δίη^• 
Μ Ιαδ Εοοίβδίϋδ ρΓ68]:)γΐ6Γ08, ρΓβοαΙίςαβ βδδβηΐ ουιη 
« ]6]αηίο. οοηιιηβικΙανβΓίιηΙ βοδ Βοηιίηο ίη ςαβηι 
α ΟΓβάίάβΓοηΙ. ΡεΓΟ^Γ&Ιαςυβ Ρίδί(ϋα νβηβηυηΐ ίη 
« ΡαπιρΗγϋαΐΏ. ΕΙοιιπιΙοοϋΙί 088βηιν6Γ^απ1 ΡβΓμοθ, 
« άβδοβηάβρυηΐ ΑΙΙβΙϊαπι, βΐ ϊηάβ δοΙνβΓυηΙ ΜίΙβ- 
« Ιαπι, ηηάβ βηαηΐ (ραάΐΐί ^παΙΙ» Οβί ίη οραδ ςυοά 
« εοιηρΙβνβΓαηΙ. Ε1υ1)ί νβηίδδβυΙαεεοη^ΓββαδδβηΙ 
« Εοοίβδίαπι, ΓβΙυΙβπαηΙ ςυφϋαηςυβ ΓβοίδδβΙ Οοπιί- 
« ηυδ δβουπι, ηυοάςυβ αρβπιίδδβΐ ^6η1ί1)η8 οβίίαπι 
« Ω(1βί ΟοηιπιΟΓαΙί δαηΐ αοΐβολ ιΜ πιιιΐΐυπι ΐ6πιροη8 
« οαπι άίδοίραΐίδ. » 

Οααπι ο1) τβπι ηβςαβ ίη ΟγρΓΟ, ηβςαβ ίη 8&πι&Γί& 

ΟΓβανβΓ&ηΙ αροδίοΐί ρΓβδύγΙβΓΟδ.δβά Ιιοΰ Ιοεο ?Ουί& 

ίΐΐΰθ Γβ^ίοηβδ ρΓορβ ^6Γαδαι6Π1 βΐ ρΓορβ αροβίοΐοδ 

βΓβηΙ; ΑηΙίοοΗίο) νβΓο ]απΐ8βΓΐηο π)1)αΓ αοεβρβΓ&Ι. 

Ηίε ααΐβπι πι&ςηα οοηδο1&1ίοηββ9β1)&ηΙ,6ΐπι&χίιη6 

^βηΐβδ ςα&δ πιυΐΐα άοοβπ υροΓΐβ1)αΙ.ΝοΙαηάϋΠΐ νβΓΟ 

ςαοά Ρ&υΐυδ βΐ ΒαΓηα1)α3 6ρί8^ο;^ΟΓαπ1 άί^ηίΐαΐβπι 

ΐία1)6ΐ)&ηΙ : ηβςαβ βηίπι δοΐυπι (ϋαοοηοδ εΓ6&1)&η(, 

νβΓίιπι βϋαηι ρΓβ8ΐ)χΙβΓ08. ΡρφΙβΓβαςυοά ουηι]β]α- 

ηίίδ 6( οΙ)8βεΓ&Ιίοηϋ)υ8 άίδοίριιΐί βίβεΐίοηβ ρβΓ&^β• 

1)αηΙ. Οβηίςαβ Ηοο (]αοςαβ αηίπι&άνβΓίθ ςαοά αά 

υΓΐ)βπι Μίΐβίαηι Β&Γηα1)α8 βΐ ΡαυΙαβ ΟΓβαΙί δίηΐ. 

Αΐίυά Ι&ηιβη βχβπιρΙαΓ η&εΐυδ δππι ίη ηαο δοπρίαω 

6Γ&1 ρρο Μίΐβίο, ΑηΙίοε1ιί&. ίάςιιβ νβΓί8ίπιί1ία8 ββΙ. 

1«0 ΟΑΡϋΤ XXIII. 

Οηοά ηοη σρονίβαί ^χ ςβπΜια οτβάεηΙβΒ ΦοΗηΐΰίάί, 

ίηχία άβοτβΐΗΜ αο βεηίαιϋαηι αροΒίοΙοτητη : ίη 

ςηο ροηϋιιτ ΙεραΗο αροΒίοΙοτητη αα €0$ ςηί β ρβη - 

αΐηΐΒ οτβάίάβΐΊίπΙ, ύβ λί$ (^ηχ οΙ)$€τναηάα βταηΐ. λΐ- 

ίβηαϋο ΡααΙχ αίίν«•5ΐ« ΒαηιαΙατη ρτορίβτ Ματ- 

XV, 1-5. « ΕΙςηίάαπι ({αί άβδο^ηάβΓ&η! & /α- 
ν άβα άοε6ΐ)&η(ίπιΐΓ68 : Νίδί είΓοαπιοίά&ηιίηί 86* 
« οηηάαηι πιΟΓβπι Μοδί, ηοη ροΐβδίίδ δαίνί ββπ. 
« Οαπι βΓ^ο δβάίΙΙο αε άίδοβρίαΐίο ΟΓία βδδβΐ ηοη 
« ρ&Γνα Ρααίο αε ΒαΓη&1)8θ αάνβΓβυδ ίΐΐοδ, :^1&1αβ 
<< πιηΐ υΐ αδεβηάβΓβηΙ ΡαυΙπδ αε ΒαΓηα1)&δ. βΐ ςυί• 
« ά&πι &Ιίί 6χ ίΠίδ α(1 αροδίοΐο^ αε ρΓ6δ1)^ΙβΓ0δ ]6* [αϋΐι. ζχνι, 65. 215 (ΕσϋΜΕΝΠ ΤΒΚΟΛ ΕΡΙδΟΟΡΙ. 216 « ΓΟβοΙγηοα 5ϊϋρθΓ Ιιβο ςπβδϋοηβ. ΙΙΙί βΓ^ο άβάαοΐί Α « σ«λήμ πβρι του ζητήμοτος τούτου. 01 μίν ομ Μ α οοημΓΟ^αΐίοηβ ροΓΐΓαη9ίΙ>&ηΙ ΡΙκΒηίοβπ αο δα- 
« ιηαπ&ιη, ηοΓΓαηΙβδ οοηνβΓδίοηβιη ββηΐίυιη, βΐ 
«« αΠοΓ^^αηΙ (^αυάίιιιη πια^ηπιη οιηηίϋαβ ΓΓ2λΙπ()υ8. 
Μ €ιιιη<]ηο νβηίβδβηΐ ^6^ιι9α16Iη, δυ^ορρίί «^υηΐ & 
κ εοη(ζΓ6|(αΙίοηθ βΐ αΙ> ηροϋ!ο1ί3 αο ρΓΡ9ΐ)γΐ6η8, βΐ 
ο αηηυηΙία1)αηΙςα{Γ0ϋηςηβ Ορηβ ίβοΐδδβίευιη ίρ$ί8. 
Μ 5α^^^χΡΓυIι^ααιβιη(1υ^^αη1 άβ δβοΐα ΡΙιαπββΟΓαιη 
« ςυί €Γ0(ϋ(ΐ6Γ&ηΙ, (ϋοοηΐββ, ςυοά οροΓίβΓβΙ οιγ- 
Μ ουιηείάβΓβ 605 αο ρΓΦοίρβΓβ ιιΐ ββΓτ&ΓβηΙ Ιβ^βιη 
« Μοδί. » 

Οαοπιο(]ο ίη Ερί&ΙοΙα αά 6&1&1&5 αϋ: Νβηαβ 
Α5€6ηάί ]θΓ050ΐγιηα &ά βοβ ςιιί αηΐβ ηιβ ΡΓαηΙ αρο- 
5ΐοΗ **, ηοςαβ οοοίηϋ Εν&ηΐζβΗυιη ςιιοά ρΓΟίίϋοοίη •ί ποοττεμφΟίντες υπο της έxxλ7.σί2^ διιζργ^οντο ττ,ι» 
« Φο'.νίκ/,ν και Σαμάρειαν, έκδιηγούμενοι τήν έϊΐ- 
« στροφήν των έΟνών, κβ» εττοίουν χαρ«ν μεγάλην 
« 7Γ291 τοΤς άοελφοΐς. Ιίαρζγεν^μενοι $λ εΙς Ίερο> 
« σαλήμ, άπεδέχθησαν υπο της εκκλησίας κα: τών 
• αποστόλων καΐ των πρεσβυτέροιιν, ανήγγειλα» 
« τε δσα 6 θεός έποίηνε μετ' αυτών. *Εξανέτη;?» 
« δέ τίνες των άπό της αίρενειος Τ€λ>ν ΦαρισκίοΜ 
« των πεπιστευκότων, λέγοντες, δτι δει τεριτέμνετ^ 
« αυτούς, παροηη^λλειν τε τηρεΤν τον νί μον Ηωσέ€»ς.» 
Πώς έν ττ| πρ'.ς Γαλατάς Έπιστολτί, Ούδ» άντ/.β^ν 
οηα^ν, εις Ίερυνβλυμα προς τους ιζρο Ιμοΰ έχο• 
στόλους, ουδέ άνεθέμην το ΕύχγγΙλιον 8 κηρύσσω ΐι 
τοις εθνεσι' ένταυ^α δέ φησιν, οτι Ιταξζν Η3ΰΑ9ν 0βηϋΙ>α!ΐ?Ηίο ραΐβιη &ίΙ ςαοά δΙαΙυβΓαηΙ. υΐ Ραιι- 

Ια5 6ΐΒαΓηαΙ)α8&$ϋβη<ΐ6Γ6ΐιυ6Γθ8θΙ>*ιηα&ά &ρο5ΐο• η και Βαρνάβχν άναβαίνειν εΙς *Ιερ3σόλυμα τ:ρ6ς το-!»; 
1θ5 &0 ρΓ«$Ι>^ΐ6Γ05 ? Ρηιηο 0[ηΐ(ΐ6ΐη άίοιιηαβ (]ηοά αποστόλους και πρετβυτέρους ; Καί οαμεν, οτι τ^ 
ηοη ίρ5βα8€6ηάίΙ,86ά&Ι>&Ιϋ8 ηιίδ&υδ ββΐ. δβουηάο τον ηέν ούκ αυτός άνηλθεν, άλλ' άπεστάκη «ιρ' ςαοά ηοη αε€6δ86ηΙιιΙίη$ΐΓυ6Γ6ΐυΓ, 1 111 &6(1 ιιΐ&ΐϋβ 
βυαάοΓοΙ. Ιρ86 8ίφΐίά^πι &Ι> ίηϋίο ϊ)η{υ5 ΓυίΙ 86ηΐ6η- 
Ιίορ,ςηαιη 6ϋ&ιη βρο:%(οϋ ρο8ΐβα εοπΩπη&ηιηΙ.ςυοά 
ηοη οδδβΐ ηοοβ8$6 οίροιιπιοίάί. Υεπιπι ΰΐιιη ίηΐβπιη 
Πΐίβ ηοη νίάΓΓΟίυΓ Ωάβ (Ιί^ηυδ β886, δοά Ιιίδ ςιιί 
6Γ&ηΙ ΙβΓθ5θ1)*πιί8 &(]ΗΐΡΓ«Ι>&η1, &8εβη(ϋΙ. ηοη υΐ 
ςυΐ(Ιρί9ηι 5ίΙ)ί βπιρΗυδ ροΓδυαά^ΓβΙηΓ, 8β(1 υ( οοη- 
ΐΓα(ϋο^ηΙίΙ>υ$ ρ^Γβυ&άβΓβΙ,ςαοά 1ιί βΐί&πι ςιιί ^6Γ0• 
5θ1\ηιΐί( ^τληΐ, 18(18 βυίίΓα^αΓβηΙυΓ. — Νοη ηυί 6Ζ 
(ζ^ηΗ^η8 ΟΓβιΙίάβΓ&ηΙ, δβά ςηί 6χ ^ΰ(^ι^^8 ρ«(6ΐ>&ηΙ 
υΐ0Γ^<1^ηΐ680ΐΓ0Λΐηΐ'Μ<1?Γ6ηΙαΓ,€βρ»ΐβΓα<ϊαβΐ€ρί8ΓαΓ- 
ηλΗα οχ^ΓΟοι^ηΙ: (]αο8 υΐροΐο νοίβηΐββ &ά ρΓορη&πι ^ΙοηαΙιοηοηι οίΓουηκ-ΐάβι^ 0Γ6(1^η(β8, ηοη Γβοβρβ- .0 ετέρων. Δεύτερον δε ότι ου μαθησόμενος ιιαρεγένετο, 
άλλ' Ι-έρους πείσων. Αυτός μεν γαρ έξ άρχης, ταύτη; 
εΓχετο της γνώμης -ζν καΐ οΐ απόστολοι μετά τβττι 
έκύ:<ι.σαν, τό μη δειν περιτέμνεσθαι. Επειδή δεούχ 
έδόκει τέως αύτοις αξιόπιστος είναι, άλλα τοις ιν 
Ίεροΐολύμο'.ς προ^εΤχον, άνη/θεν, ούκ αυτός τ: «> 
σόμίνος τ.λεΤον, άλλα πείθων τους αντιλέγοντας, «: 
και ο1 έν ΜεροσολΟμοις τούτοις ψηφίζονται. — Ού/οΙ 
άπό εθνών πιστο!, άλλ' οι άπό Ίουοαίβυ^ άητ^τουν τ9^κ 
πιστούς περιτέμνεσθαι, και £λλα του νόμου σαρκιή 
πο:ειν* ουκ ώς εις ιδίαν καύΧησιν θέλοντας πΕριτί- 
μνειν τους πιστούς, ούκ άπεδέξαντο οΐ μαΟτ^ται χανζν, 
έκ περιτομής οντες* ού γαρ τό εαυτών έζτ^τουν, έλ/.ί 
τό κοινωφελίς τού κονμου χα: σν/τήριον. ταηΐ ιΐΐίκ'ΐρηϋ ςιιι Ι^ηκ^η βχ αΓεηπΐ€ΐ8ίοηβ βΓαηΙ : 
η^<1ιι<' ^ηιπι ϊ^ιια ςυιι^Γ6ΐ>8η(,8^ά ϋοιηπιηηβιηηιαηάί 

XV, 6 9. « ΟοηνοηβπιηΙςιι^ &ρο8ΐοΗ αο ρι^δΐιγ- 
η ΐοπ ιιΐ (ϋ^ρίο^ΓοηΙ Ηΐ" Ιιοΰ 5^Γηιοη«. ^απ1 &ηΙβπι 
<ν ηια^η^Ί ιϋ^οβρίβΐΐο ίυΐ:>$^^ 5ΐΐΓ|;6η5 Ρ^ίΓΟδ (ϋχϋ 
« ι^«1 οοϊΐ : \Ίη Γγ^Ιγο», το5 $ιί(ϊ$ ςαοά αΗ &η1ΐ(|ΐιΐ$ 
Μ «^^^^η$ 1>οα8 ίη ηοΙ>ΐ5 οΐ^ΰίκ ηΐ ρ^Γ 08 πιβυπι βα- 
<« (ΙΐΓ^ηΐ ^οη(^$ νοΓί^υηι Εναη^^ΐίϊ αο 0Γ«(1^Γ^ηΚ Εΐ 
*• (ΐιή ηονϊι οογχΙα 1>^ιι$, Ι^!^(ΐηιοηίαηι ρΓ«ρΙ>ηίΐΐ11Ϊ5, 
«> (ΙαΙο οΐΐ( ^^ρίηία 5Αηο(ο $ΐοιιΙ ^1 ηο^^$, ηΐΐιΐίςυβ 
Α <ϋ50Γ^νι( ιηίΟΓ ηο8θ( ϊ1Ιο$,(1ι1« ρηη6οαΐί$ βοηιοι 

(Ο ΓοΗ«55)» λ<)^ΓΑηΙ ςηί οΗιη &οοα5«ίτοΓ&ηΙ 
ΡΜΓ«η> «ί^ ΟοΓη^Ιιο, <^1 8ίπιϋιΐ^Γ ςηΐ ρΓθΓ<Ρ0ΐί ίϊιο- Ο Κορνηλ-ου, χα: εισιλθόντες μετ' αυτοΰ, δ:ά. τονη « Συνγ[χθησαν δε ο\ άπόττολοι χα; ο1 Ί:ρι96^τ^ρΛ: 
« !δεΐν πιρ: του λόγου τούτου. Ιίολλτς δε συζΐ|τι[- 
« σιας γινομένης, άναστάς ΗΙτ:ος ε^^ι» '^ρος η- 
« τους• *Άνδ£ες άδελοο*. ύμεϊς έπ'στααθε, δτι έ;* 
« ήμ£:ών άρχα-ων ό Θεός έν ήμ"ΐν έςελέξατο, βιί 
« τού στόματος που άκουσα: τα έθνη τον λόγου το» 
• Εΐ»αγγελίου κα: πιττεΰσα:. Και 6 χχρδιογή- 
« στης Θεός έ