Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ίνι ί *> 1^ >ϋ ^ ΡΑΙΚΟίΟΟΙτΕ 

"" ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ 

δΕϋ ΒΙΒΙΙϋΤΗΕϋλ ϋΝΙΥΕΚδΑΙΙδ, ΙΝΤΕΟΚΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΟΑ, ΟΕΟΟΝΌΜΙΟΑ, 

ΟΗΜΙΙΙ 88. ΡΑΤΚυΐ, 00£ΤΟΒυΜ, 8ΰΒΙΡΤΟΒΙ1Μ0Ι1Ε Ε££ΙΕ8ΙΑ8Τ1£0ΚΙ1Ν, 

8ΐνΕ ι,ΛτίΝοηυΜ, 8ΐνΕ οη^εεοηυΜ, 

Οϋ/ λΒ £\Ό ΛΡΟ^ΤΟυαΟ ΑΟ ΤΕΜΡΟΛΑ €Οΐ^αΐΙΙ ΤηΐϋΕΝΤΙΝΙ (ΑΝΝΟ 1545) ΡΗΟ ί.ΑΤΙΝΙ8, 
ΕΤ €ΟΝαυΐ ΡΙΟΛΕΝΤΙΜ {ΑΝΝ. 1439) ΡΗΟ ΟΐυΕΟΙ^, ΕΙΟΗϋΕΗϋΙ^Τ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΒΟΝΟΙ,ΟβΙΟΑ 

ΟΗΝίυΐΙ ϋυ.£ ΒΧδΤΙΤΚΚΚ ΜΟΝυΜΚΝΤΟΚυΜ ΟΑΎΗΟΙΚΙΜ ΤϋΑΟΙΤΙΟΝΙδ ΡΒΚ ΟυίΝΟΚεΐΑΙ ΡΚΙΜΑ 

Ιίθαΐ.ΚδΙ.€ 8^Ε^ϋI.Α ΕΤ ΑΜΡίΙϋδ, 

ϋΤΧΤΑ ΕΟΙΤ10ΝΒ8 ΑΟβυΒΑΤΙΒΒΙΙΙΑβ, 1ΝΤΒΒ 8Β βυΐΙΟυΒ ΝΟΝΝυΐ.Ι.Ιβ εΟΟίαίβυβ ΜΑΝυβΟΚΙΡΤΙβ 001.Χ.ΑΤΑβ, ΡΕΠΟϋΑΜ ΟΙΙ.ΙΟΒΝΤΒΒ 

ΟΑΒΤΙΟΑΤα; ΟΙββΒΗΤΑΤΙΟΝΙΟυβ, ΰΟΜΜΕΝΤΑΗΙΙβ, ΥΑΐαΐδΟυΕ Χ.Β(ΓΠ0Ν1Βυ9 00ΝΤ1ΝΒΝΤΒΒ ΙΙ.Ι.υβΤΒΑΤΑ ; ΟΜΜΙΕυβ ΟΡΒΒΙΒυβ 

ΡΟΒΤ ΛΜΡυββΙΜΑΒ Β0ΙΤ10ΝΕ8 ^υ^■ ΤΒΙΒυβ ΝΟΥΙΒΒΙΜΙΒ 8^Β^υI.I8 ΟΚΒΒΝΤυΒ ΑΒ801.υΤΑ8 ΟΕΤΚεΤΙβ ΑϋΟΤΑ ; 1Ν0Ι- 

ΟΙΒυβ ΡΑΗΤίαυΧΑΒΙΒυδ ΑΝΑΙ.ΤΤΙ018, 8ΙΝ0υΧ.0β 8ΐνΕ Τ0Μ08 8ΐνΒ ΑυΟΤΟΒΒΒ ΑΙ^ΙΟϋ^υβ ΜΟΜΒΝΤΙ 8υΒ8Ε0υΕΝΤ1Βυ9, 

ΟΟΝΑΤΑ ; αΑΡΙΤυΧ.18 ΙΝΤΒΑ ΙΡβυΐΙ ΤΕΧΤΌΜ ΒΙΤΕ ΟΙΒΡΟΒΙΤΙΒ, ΝΚΟΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤυΐ.18 !«ΙΝθυΐ.ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒυΜ ΜΑΒ- 

ΟΙΝΕΜ ΒυΡΕΒΙΟΒΕΜ ΟΙΒΤΙΝΟυΚΝΤΙΒυβ ΒυΒαΕσΓΑΜαυΚ ΜΑΤΕΒΙΛΜ ΒΙΟΝΙΠΟΑΝΤΙΒυΒ, ΑΠΟΒΝΑΤΑ ; ΟΡΕΒΙΒΟΒ ΟυίΙ 

ΟυΒΙΙΒ, ΤυΜ ΑΡΟΟΒΤΡΗΙΒ, ΑI.I^υΑ ΥΕΒΟ ΑυΟΤΟΒΙΤΑΤΒ 1Ν 0ΒΟ1ΝΒ Α Ο ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΜ Ε001.Ε8ΙΑ8ΤΙ0ΑΜ 

ΡΟίΙ^ΕΝΤΙΒυβ, ΑΜΡ1.ΙΡΙ0ΑΤΑ ; 

ΟΙΧΕΝΤΙΒ ΚΤ ΑΜΡΙ,ΐυβ Ι,θευΓΧ.ΕΤΑΤΑ ΙΝΟΙΟΙΒυβ ΑυΟΤΟΙίυΐΙ 8Ι€υΤ ΚΤ ΟΓΕΒΙΤΜ, ΑΙ.ΡΙΙΑΒΕΤ10Ι8, ΟΗΒΟΝΟΙ,ΟβΙΟΙβ, 8ΤΑΤΙ8ΤΙ0Ι8, 

ΗΤ.\ΤΙ1ΚΤΐεΐ8, ΑΝΑ1.ΥΤΙ0Ι8, ΑΝΑ1.00ΙΟΙ8, ΙΝ ΟυΟΟαυΕ ΗΚΙ.1(*Ι0Μ8 ΡυΝΟΤυΜ, ΟΟΟΜΑΤΙΟυΜ, Μ0ΗΑ1.Κ, Ι,ΙτυΒΟίευΜ, €ΑΝ0• 

ΝΙΟυΜ, |)ΙβεΐΡΙ.ΙΝΑΗΕ, ΙΙΙ!4Τ0ΒΐευΜ, ΕΤ ΟΙ'ΝΟΤΑ ΑΙ.ΙΑ 8ΙΝΕ υΐ.1.Α ΕΧΟΕΡΤΙΟΝΈ ; 8ΕΟ ΡΒ^ΕΒΕΒΤΙΙΙ ΟυΟΒϋβ ΙΝΟΐείΒυΒ 

ΙΜ1ΙΚΝ8Ι8 ΕΤ ΟΕΝΕΗΑΐ,ίΒυβ, Α1.ΤΕΒ0 50Ι1.Ι0ΕΤ ΚΕΗΙΙΜ, ^υο ευΝΒυι.το, ουιοςυιο νον βοι^υϋ ται.18 ται.ι8ΥΒ 

ΡΑΤΕΗ, ΥΕΒΌΜ ΕΤΙΑΜ υΝυΒΟΙΙΙδΟυΕ ΡΛΤΒυΜ, ΝΒ ΙΙΝΟ ςυΐΟΕΜ 01ΙΙ380, ΙΝ ΟΟΟυΧ^ΙΒΕΤ ΤΙΙΒΜΑ ΒΟΒΙΡΒΕΒΙΤ, ΌΝΟ 

ικτυιτυ εοΝβΡίεΐΑτυκ ; αι,τεβο ^^0ΗΙΡΤυΗ.4£ ΒΑΟΚ^Έ, εχ ουο ι,ΕατοΒΐ οοιιρεβιβε βιτ οΒΥΐυιι ογιναιι 

ΡΑΤΗΕ8 ΕΤ ΙΝ ΟυίΒυβ ΟΡΕΒΌΜ βυΟΒυΜ 1.0ΰΙ8 8ΐΝ0υΐ.08 8ίΝ(ΐΐ:ΐ.υΒυΜ ίΙΒΒΟΒυϋ 8. βεηίΡΤυΒ^Ε ΥΕΒ8υ8, α 

ΡΒΙΜΟ 0ΚΝΒ8Ε08 ΐ;8^υΕ ΑΟ ΝυΥΙ88ΙΜυΐΙ ΑΡ0αΑΙ.ΥΡ8ΐ8, €0ΜΜΒΝΤΑΤ1 8ΙΝΤ '. 

ΒΟτΤΙΟ ΑεευΒΑΤ188ΙΜΑ, ε.«ΤΒΙΠ80υΕ ΟΜΝΙΒΙ.8 ΡΑϋΙ1.Κ ΑΝΤΚΡΟΝΕΝΟΛ, 81 ΡΕΗΡΚΝΙΙΑΝΤΓΗ εΗΑΗΑΟΤΕΒυΐΙ ΝΙΤΙ0ΙΤΑ8, ^ΗΑΒΤ^■ 

<2υΑΐ.1ΤΑ8,' ΙΝΤΕβΚΙΤΑΒ ΤΕΧΤυβ, ΡΒΗΚΕ0Τ10 εΟηΠΕΟΤΙΟΝΙΒ, ΟΡΕΒϋΜ ΒΕΓ,υί^ΟΒυΜ ΤΙ'Μ ΥΑΗ1ΕΤΑ8 ΤΙ'Μ ΝυΜΕΒυβ, ΡΟΒΜΑ 

νΟΙ.υΜΙΝυΜ ΡΚΒΟυΑΗ εΟΜΜΟΟΑ ΒΙΒίςΐΈ ΙΝ ΤυΤύ ΡΑΤηθΧ.ΟβΙ^Ε ΟΕετ:ΐ(8υ ΟΟΝΒΤΑΝΤΕΠ 8ΙΜ1Ι.Ι8, ΡΒΕΤΙ1 ΕΧΙΟυίΤΑβ, 

ΡΒ^ΕβΕΒΤι)1^υΕ Ι8ΤΑ ϋοι,ι.κατιο υΝΑ, ΜΕΤΙ100Ι0Α ΚΤ οΗηοΝΟίοοίϋΑ, 8ΕχεκΝΤ0Βΐ:Μ ΡΗΑΟΜΚΝΤΟΒυΜ ορυβευ- 

1.0ΒυΜθυΕ ΒΑεΤΕΝυδΙΠε Ι1.Ι.ΐε 8ΡΑΒ80ΚυΜ, ΡΒ1ΜΙ:Μ ΑΌΤΕΜ ΙΝ ΝυβΤΗΑ ηΐΒίΙΟΤΙΙΕεΑ, ΚΧ ΟΡΕΒΙΒυβ ΕΤ Μδ8. ΑΟ 

0ΜΝΕ8 ^ΕΤΑΤΕΒ, Ι.υ008, Ι.ΙΝ0υΑ8 ΡΟΗΜΑΒΟυΕ ΡΕΒΤΙΝΕΝΤΙΒυΒ, εΟΑΟυΝΑΤΟΗυΜ . 

8ΕΚΙΕ8 ΟΚ^ΟΑ ΡΰδΤΕΚΙΟΙ\, 

ΙΝ ΟϋΑ ΡΒΟΟΚϋΝΤ ΡΑΤΚΙί8, ηθΟΤΟΚΕ8 δΟΚΙΡΤΟΚΕδΟϋΕ ΕΟΠίΕδΙ.Ε ΟΚ-ΕΟΛ: 
ΑΒ Μ\0 ΡΗ0Τ1ΑΝ0 Αϋ ϋΟΝϋΙίΙΙ ϋδΟϋΕ ΙΧ0ΒΕΝΤΙΝ1 ΤΕΜΡΟΚΑ ; 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

5ΐνΒ ΓΙΙΙΙβυυΐΙ ΟΟΜΡΙ,ΒΤΟΙίυΐΙ ΙΝ βΙΝΟυίΟβ 80ΙΒΝΤΙ>Ε ΒεΓ.Ι.Β8ΙΑ8Τΐε^« ηΑΙΙΟβ ΒΠΙΤΟΙΙΒ. ΡΑΤΒΟΙ.θεΐΑ, ΑΟ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡ81Γ8 ΕΟείΕδΙ^Ε, ΙΝ θυΑ8 ΡΑΗΤΕ8 ΟΙΥΙΟΙΤυΒ, Α1.1Α ΝΕΜΡΚ Ι.ΑΤ1ΝΑ, ΑίΙΑ ^Β^^εΟ•^ΑΤIΝΑ. Ι.ΛΤΙΝΛ, 4ΑΙΙ 
ΡΕΜΤυβ ΕΖΑΒΑΤΑ,ΟυΟΛΠ Ρ1ΠΜΑΜ 8ΕΒΙΚΜ νίΓ.ΙΝΤΙ-ςΐΊΝ^υΚ ΚΤ ΟυεΚΝΤΙί) νΟίυΐΙΙΜΠυβ Μυΐ.Ε8υΑ8ΤΑΤ,Η0ΧνΕΡ08Τ ΡΕΗΑεΤΟΒ 
ΙΝϋΐεΚ9 8ΤΑΒΙΤ, Αε ΟυίΝΟΓΕ-νίΟΙΝΤΙ-εΚΝΤυΜ ΚΤ ΙΙΙΙΧΚ ΚΗΑΝεΐδ νΚΜΤ. ΟΗ^ϋΑ υυΡΙ,ΐεΐ ΕΟΙΤΙΟΝΕ ΤΥΡΙ5 ΜΛΝΟΑΤΑ Ε8Τ. 

ΓκιυΒ ^ιι^κευ1ι ΤΕΧτυΜ υΝΑ είΜ νκπδίοΝΚ ι.ατινα ι.ατεβαι.ι8 ΑΜΡΐ,κϋτιτυΒ, ετ αό νουεμ κτ εεΝτυΜ γυι,υΜίΝΑ 
ΡΕΗΥΕΜΤ, 8Εϋ 8ΙΝΚ ΐΝΟΐείΒυβ ; ΓΟΒΤΕΗΐυκ ΑυτκΜ ΗΑΝε ΥΕΒηιοΝΚΜ ΤΑΝτυΜ ΕχιιίΒΕΤ, ιΟΒοουΒ ΙΝΤΒΑ οΐΊ.Ν^υΕ ΚΤ ουίΝ- 
^υΑ^I^ΊΑ υοι^ομινα βετινετι:ι< ; υτπΑςυκ υιοεκιμα ουΑΗΤΑ ι)Ιβ οεεΒΜΒΒίβ 1800 ομνινο αρρακι;εβατ, υ^υιι^υου^υΕ 
νοι.ι.ΊΐΕΝ θΒ4κ:ο-ι.ΑΤΐΝυιι οετο, υΝΓΜουοηςιΐΕ μεηε ι,ΑτίΝυΜ ουίΝουΕ ρβανοιβ ΒΟΐ,υΜΜΟοο ΕΜίτυΒ : υτΒΟΒί^υκ 

ΥΕΒΟ, υΤ ΡΒΕΤΙΙ ΗΓ^υβ ΒΚΝΕΡίείΟ ΚΗΓΑΤυΚ ΚΜ1>Τ0Κ, ΟΟίΙ.ΕεΤίηΝΕΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ 8ΙΥΕ ΟΒ^ΒεΑΜ δΙΥΕ Ι.ΑΤ1ΝΑΜ 8^5 ΥΟΧ^υ- 

ΜίΜουβ ΡΗΟ ΑΜΡ1.Ι0ΒΙ Ε0ΙΤ10ΝΚ ΚΤ 27^ ρ]<ϋ ΜίΝοκι ΑΒβουκ ΐΝοιείΒυβ εοΝΒΤΑΝτκΜ, εολίΡΑΒΒΤ ΝΕεεΗΒΕ ΕΒίτ, ΒΕευβ 
ΕΜΜ ουαυβουΒ υοι<ι;μινι8 ΑΜΡΐ.ιτυοι.ΝΚΜ ΝκεΝΟΝ κτ πικριουι^τΑΤΤΐΒ υαβια ρβκτια ^Β^υΑΒυΝτ. ατταμεν, 81 ςυΐ8 εματ 

1^ΤΕΟΒΒ ΕΤ 8Β0Β8Ι)Ι εΟίΙ^ΕεΤΙΟΝΕΜ (ίΚ^Ι£ϋυ-1.ΑΤ1ΝΛΙΙ, ΤΕί ΚΑΜΟΕΜ ΒΧ ΟΗ^βεΟ Ι.ΑΤΙΝΒ ΥΕΒ8ΑΜ, ΤυΜ ΟυΟΟςυΚ ΥΟΙ,υΜΒΝ 
ΡΗΟ ΚΟΥΕΜ ΥΕί ΡΜΟ 8ΒΧ ΡΒΑΝεΐΒ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. ΙΚΤ.Κ ΠΟΝΟΙΤΙΟΝΕΒ 8ΕΗ1ΕΒυ8 ΡΑΤΗ01.001^Β ΝΟΝΟΌΜ ΕΧΟυδΙβ ΑΡΡΙ^ΙΟΑΝΤΟΒ. 

ΡΑτηοιοοίΜ οη^οΜ τοΜυ8 ανι. ΙΟδΕΡΡϋδ ΟΗΒΙδΙΊΑΝϋδ. δ. ΑΝΌΚΕΑδ β^ΕδΑΚΚΛ) ^ΑΡΡΑ^Ο^I^Ε ΑΚαίΙΕΡΙδΟΟΡϋδ. ΑΚΕΤΗΑδ 
8. ΑΝ^ΚΕ^ε ΒΙδΟΙΡϋΙ^ϋδ ΕΤ δϋΟΟΕδδΟΚ. ]0ΑΝΝΕδ ΟΕΟΜΕΤΒΑ. ΟΟδΜΑδ ΥΕδΤΙΤΟΚ. ΛΙ.11. 

ΕΧΟϋΟΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΠ ].-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕϋΙΤΟΚΕΜ, 

ΙΝ νΐΑ ΌΐαΤΑ Β'ΛΜΒ0Ι8Ε, ΟϋΜ ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ Ι,ϋΤΕΤΙ.Ε ΡΑΚΙδΙΟΚϋΜ ΥϋίΟΟ ΟΈ^ΙΚΕΗ 
;|. ΝΟΗΙΝΑΤΑΜ, δΕυ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΗΟϋβΕ, ΝϋΝε ΥΕΚΟ 1ΝΤΚΑ Μ(£ΝΙΑ ΡΛΚΙδΙΝΑ. 

1863 

.1^ ν• 


-^ ^- -^ οί? > *••.•:' Λ ^^αί/ί«ϊΓ:Χ*1ΛΛίΙ ^β^έ: .-7•. V•: V 

• . - •••••.•: *•.•;% 5.• • 

•• #• •••• •••• 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ. 

ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, 

ΑΡΕΘΑ, 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙΑάΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ^ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 9 δ. Ρ. Ν. ΑΝΒΚΕ^;, 

ΕΙ 

Ο/ΕδΑΚΕ^Έ ΟΑΡΡΑΌΟΟΙ^Έ ΑΚΟΙΙΙΕΡΙδΟΟΡΙ 

ΑΚΕΤΗτΕ, 

ΟΙδΟΙΡϋί! ΕίΙ'δ ΕΤ δϋΟΟΕδδΟΒΙδ, 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ. 

ΑΟΟΕΟυΝΤ 

108ΕΡΡΙ, ΝΙΟΕΡΗΟΚΙ ΡΗΙΙΟδΟΡΗΙ ΟΗΚΙδΤΙΑΝΙ, ^0ΑΝΝI8 ΟΕΟΜΕΤΚ^Ε, ΟΟδΜΛϊ 
ΥΕδΤΙΤΟΜδ, Ι.Ε0ΝΙ8 ΡΑΤΚΙΟΙΙ, ΑΤΗΑΝΑδΙΙ ΟΟΚΙΝΤΗΙΟΚϋΜ ΕΡ1800ΡΙ. 

βαΚΙΡΤΑ ΥΈΙμ ββΗΙΡΤΟΗΠΜ ΓΗΑΟΜΕΝΤΑ Ου^ 8ΠΡεΗ8υΝΤ. 

ΤΟΜυΜ ΑΒδΟίΥϋΝΤ 

0Ρϋ8€ϋΙΑ 8€ΗΙΡΤϋΚΙ8ΤΙ€Α, υΤϋΗΟΙΟΑ, ΜΟϋΑΙΙΑ ΙΝΟΕΚΤΜ ΜΤΑΤ18. 

ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΌΕΝϋΟ ΚΕΟΟΟΝΟδϋΕΝΤΕ Ι.-Ρ. Μ10ΝΕ, 
ΒIΒI.IΟΤΗΒ^^Ε εΐ,ΕΗΙ I^ΝIVΒΗ8^Ε 

δίνκ 

βΙΠΙβΙΐυΗ εΟΜΡίΕΤΟΚυΜ 1Ν 81Ν0υί0$ $0ΙΕΝΤΙ^Ε Εε€ίΕ8ΙΑ8ΤΙ6;Ι2 Ι(ΑΜΟ$ ΕΟΙΤΟΚΒ. 

τοΜυδ υΜουδ. 

ΥΕιΜΤ 11 ΓΒΑΝΟΙδ ΟΛΙΙΐαδ. 

ΕΧΟϋΟΕΒΑΤυΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ ].-Ρ. Μ10ΝΕ ΕΟΙΤΟΚΕΜ, 

Υ1Α ΟΙΟΤΑ ΟΆΜΒΟΙΞΕ, ΟΙΙΜ ΡΛΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ ΙϋΤΚΤΚΙί ΡΑΚΙδΙΟΚϋΜ νϋϊ.00 υΈΝΓΕΗ 
ΗΟΜΙΝΑΤΑΜ, δΕϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤϋΟϋΟΕ, ΝϋΝΟ ΥΚΚΟ ΙΝΤΙΙΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΚΙδΙΝΑ. 

1863 • -• ••: Λ ••••?• ί -. -. - 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑυοτοηυΜ ετ οΡΕΗυΜ ουι ιν ηοο τόμο ονι οοΝΤίΝΕΝτυπ ΙΟδΕΡΡυδ ΟΗΚΙδΤΙΑΝϋδ. 

ϋ1)6ΐ1ϋ5 ιηβιηοπδΐΐίδ ίη ΥοΙυδ βΐ Νονϋΐη ΤβδΙβιηβηΙυιη. οοΐ. 15 

ΝΙΟΕΡΗΟΚϋδ ΡΗΙΙ,ΟδΟΡΗυδ ΟΗΚΙδΤΙΑΝϋδ. 

νίΐΛδ. Αηίοηϋ Οαυίβοϊ, ρ&ΐΓίβΓϋΙια; ΟοηδΙ&ηΙίηοροΙίΙαηί, βχ ΑοΙίδ δαηοίοπίίη ΒοΠβη- 
(Ιί&ηίβ. 178 

8. ΑΝΒΚΕΑδ Ο^ΕδΑΚΕ^Ε ΟΑΡΡΑΟΟΟΙ^Ε ΑΚΟΗΙΕΡΙδΟΟΡυδ *. 

ΟοηιιηβηΙαπυδ ίη Αροοαίνρδίη. 307 

ΑΚΕΤΗΑδ δ. ΑΝΒΚΕΛ: ΟΙδΟΙΡϋΙ^ϋδ ΕΤ δυαΟΕδδϋίΙ. 

ϋοιηιηθηΐ3παδ ίη Αροοαίνρδίη. ^6 

ΟπιΙίο (Ιβ δδ. δ»πιοηα, (ίυπα βΐ Α1)ίΙ)0. 787 

ίΟΑΝΝΕδ ΟΕΟΜΕΤΚΑ. 

δβπηο ίη δδ. ΟβίραΓΟΐ ΑηηιιηΙΙαΙίοηοπι. 811 

Οτ&ίίο ϋο ηι&Ιο. 847 

Ηγιηυί ςυίηςαβ ίη δ. Οείρ&Γ&πι. 854 

Ρ&Γ&(1ίδυδ. 807 

Εΐο^υοι δ. Ρ&ηΙοΙοοηιοηίδ ηιαιίγηδ. 890 
Οαπηίηα ναπα ΒΓ<^υηιοηΙί δ<ΐϋπ νεί Ιιίδίοποί, βχ Αη66(1οΐίδ Ρ&πδί6ηδί1)αδ ^.-Α. ϋΓ&ιη6π, 

&(1(!ί(£ΐ ίηΙβιρΓΟΙαΙίοηβ ηοδίΓα. 001 

αΟδΜΑδ ΥΕδΤΙΤΟΚ. 

δβΓηιο ίη δδ. ]θϋ6ΐιίηι βΐ Αηηαπι. 1006 

Αρρεηάίχ αά Οοεπιατη. — ϋαηοη αοΓΟδΙίοΗυδ ίη ΓβδΙίνίΙ&ίβηι ΟοηοβρΙίοηίδ δδ. Οοίραπο. 1014 

ίΕΟ ΡΑΤΚΙΟΙϋδ. 
Βρϋοοιβ βχ β]υδ ίηΐβΓρΓβΙ&Ιίοηβ ίη Οοηβδίη β ναπίδ Ρα1π1)αδ. 1019 

ΑΤΗΑΝΑδίυδ ΟΟΚΙΝΤΗΙΟΚϋΜ ΑΚΟΗΙΕΡΙδΟΟΡϋδ. 

ΡΓΟ^ηιβηΙυηι βχ ςυαΙαοΓ 1ίί)πδ 1<ιοο1)ί ΐΒοοϋίΙί. 1025 

0Ρυ86υΐΑ ΟΒΑ^ΟΑ ΙΝΟΚηΤΜ ^ΤΑΏ8 

Ορυδοαία δΟΓίρΐυπδΐίοα. 1025 

— 1ίΙυΓ}τί€α. 1291 

— πιΟΓϊΐΗϋ. 1335 

* ΟυΑπςιΐΜη Αη(1ι*6λϋ €ίη5&π6η8ί8 είΓοα αηηυιη 840 ηοΓαίβββ ΟΓβίΙίΙαΓ, 6οαιη6η(αηυηι Ι&ηοοη, ςηβιη ίη Πϋηιιη 
Αροεα1γρ«6θ8 κπρβΐΐ, Κυο (Γαα^ίβΓβικΙαιιι ββββ βχίβΐίηι&τίιηαβ, υΐ ί&εί1ίιΐ8 εοιιίβΓΓΐ ρο55ίΙ ευιη ΟοηιιηοηίαΓίοςυεπι 
ΑηΐΙίΑΗ, ίρΜ ΟφβΑτΙβηδίβ &ΓεΗίθ()ί50ορυ5 βΙ Αϋάτβαϊ άίβαρυΐυβ, ίη «αακίβηι ϋ1)Γαιη εοπίρυβαίΐ. Αοιίιο ααοΐοΓββ ίη 
οοηοαΙίΜ, ιιο ρΓΦββΓίίιη ίη (ϋνίβίοηβ εαρΐΐυηι, ίηΙβΓ »β οοηνβηίυηΐ; 86(1 ίβΓβ υΐΐίςυβ α $ο ίιινίεβπι (ΙίβοθάυηΙ. Αη- 
' ιΐΓβ&β «οΙΦΓίυβ, ΑΓβϋια» ρΓοΙίχίυβ 8εη1)ίΙ ; υΐβΓςυο ΐΑΐηβιι 5θ1ίΗο ββηβυηι ΑροεαΙγρββοδ βχρίΑπαΐ. Ουο<1 81 αηυ» &1ΐ6π 
ΙΜ|βΓθΓ6&(1υ8 βϊΐ, ραΐΑνβΓίιη Αη(ΐΓ6Αηι (ϋβοίρυΐο βυο ρΓΦβι&Γβ, ηοη Ι&ιιΐυηι οο ςιιο€ΐ 8ηΐϊ(ΐ^οο8 ηια^ίδίΓοβ. δ. Ιγο- 
ηναιη. &. Ηίρροΐ^ΐυηι οΐ 8. Μβΐΐιοίΐίυηι Γκίβΐιυβ 6Χ8εΓΐρ8ί8»6 νίιΙβΙυΓ, 86(1 θ(ί»ιιι ({υία 8. ^ΟΓίρΐυπβ ββηβυηι Ηκο- 
Γ&Ιθίη ρπΜία• βοςυϋοΓ. ΡοΐβΓυηι ί|^ί(υΓ νίή «Ιοείί ίρυΐ Ιβώοπίιυβ υΐΓίυ8ςυ6 δεηρίοηβ. ^.-Β. Μ. ΡΑτίβϋι.— Εχ Ιτρί• ΜΙΟΜΕ 

256412 • 4• 

• •• • ΑΝΝο οοΜίια ικχεε. 


Ι08ΕΡΡϋ8 •• ΝΟΤΙΤΙΑ {Βί^ίΙοΙίϋ€α6αΙΙαηά$βηά, (οη. XIV, Ρπ>1^. ρ. ιο.) Ι. Νμ ςυΐι ΓυβΗΐ, ηβο ςηο 1θ€θ νβΐ ΐβιηροΓβ ▼!χ6ΡίΙ Ιοββρραβ, »ίνβ ΙοββρΙιυβ, Ιί1>Η Ιι^ροιηηύβΙίοι λαΰΐοπ, 
€0η?6η1ΐ ίηΐβΓ βοηρΐθΓ68 : υΐ ηίΐιίΐ όίοΑίη ϋβ Οϋψκΐ β^ηίοπΐ!», βχΊβΙίαΐΑηΐίβ «κ Ιίΐυΐο ο^ριΐίβ ρΗιηί ίοΠββ&β 
«ά ιηιΐΓ{Ιιΐ€η ββΟΓίρΓι, ςοο Ιοβτρίιυβ ΠβΙιηΒυβ Πΐίυδ «ΓςυπιβιιΐΙ ΐΓλύΙλίοΓ Ιη(ϋε&1)ΑΐυΓ^ Γ^οΐυπι ΓαΊΐδβ Ιιο- 
αιίοΙ Ιο$6ρΙιΙ ηοιηβη, οαΙ ρο8ΐ68 Άά <1ΐΐΰηιη«ιι ΙηύΛΪ λ(11ι»5βΗΐ €ΙΐΓί&ΐΙληΙ αρρθίΐαΐΐο• ΡιΙιηοίυβ (α) ηοη 
ΛΤΜ€ Μταιίι XI €ΧϊΐΗηι ▼1x1886 βυδρΙελίΟΓ» βχ ΓΑρ. 156» Ιη ςιιο ΗΊρρο1]Γ(υ8 ΤΙιβΙιβηηι βΙΓβΚυΓ. €λτ«υ8 (6) 
ΓβΓ^Γΐ Α(1 Αηΐιυπι εΐιη8ΐΙ 420. β8ΐ1λϋΐϋυ8 ηο8ΐ6Γ Ιο 8υ!8 Αί1νεΓ88Γϋ8 οοιΐ8ΐ§ιΐλνΊΐ αά βηηυιιι €Ιιη8ΐΙ 4000. 
Εχ ΡλΜοϋ ρΓβΓβΐΙοηβ εοηβίλΐ Οαύίηυηι οοιιΓυ(Ιί886 ρβΓρβΓ^ιιη ΙοββρΙιυπι ηοβίηιιη ουιη ΟθΓ]οαΊ(ΐ6 : Ι^^ιη- 
1)€€ίυιη ίιβιη Γ^ιΠί, ςυί β(1 Ιθ86ρΙιηιιι ΡΐΑτίαιη ρβΓίίηβΓβ ρυΐαΐ. ΰλνχυβ, 1θ€θ 'μνα βχάΐΑίο» βιΗςυαηάο 
«ιιηκίβιιι €υιιι ^086ρI1ο ΤΙ1)€η6η8ΐ, »Ι> ΕριρΙιαηίο ηι6ιιιογ21ο (<:)• ϋΐυπι 86 Γ66ί886 €0ηβΐ6ίυΓ• Τ&ηία 6Γυ(ϋ- 

ΙΟΓΜΙΡ (Ιΐ$•Ι<ΐΜΙ ||θΙ>ί8 ςαοςυΟ 09 ¥6ΗΙ&Ι6, 8& 06Γ| Ρ0168(• Ιηςυ'ΐΓθΙκΙί Γ9ΐ€υ)ΐΑΐ€ΙΙΙ ρΓ96ΐ)6ηΙ. Εχ Ιρ80 1|[Ίΐ«1Γ 

4θ96ρ1ιο Γ6ΐη 6χΐαη4ΐ6Γ6 ηίΐ«ιη«Γ, ιι1 λϋςνίά β^ΙΙβιη ρΙ&υ8ίΙ)1Ηυ8 (ϋ60Γ6 ιιυ6Αΐηυ8. 

II• Αιΐ€ΐοΓ Ιΐ«(|ΐιβ ηο8ΐβΓ ορίΐβ 8ΐαΓπη ρππιο •υΙ) ηυπι. 45, 86ΓΊΙ>ίΙ• ιΐ6 ΡΙιαΙβ^ζ 1θ(|ΐΐ6η8 : Πληρούνται 
&«* α6τ6ν &«ι6 *Α8άμ Κτΐ| ;γ* ώστε ιΐναι τ6 ήμισυ του χρόνου της παρούσης έν έζά^ι χιλιάδων χαταστάσκας. 
€€Λΐρί£Ηΐητ ία €0 αΐ ΑΛ»ηί αηαΐ 5000» ί(α »Ι (κβΗί άΐιηίάίηηι ΐΒΐηροΓί$ ρτΰίίβηίίΜ ΰοηρηξί ιη »€ηαήο βιϋ- 
Ι€μΗοπι«ι. 8€πΙ>€ΐΜΐΙ Ι^ΙΐηΓ Ιθ86ρ1)υ8 ΙηίΓΑ 86Χΐυιη 2(11ιυ€ ηαΙΙΙεηαπιιπι, &(ςυ6 υ( οαπι ιηπχΊπιβ 86γο, 
υΐΐίοιο ίρ8ίυ8 86Χΐί αιΠΙεπΑΓϋ βηηο. €υιη ροΓΓΟ Οτχα 6χ «γβ 8υα ΙιίδίοΓίεα• €υ}α8 ιυοίοΓ ΛΓΓίΓ8ΐιυ8, 
ήιΐλΐϋΐη €1ιη$ϋ 6οη8ί(|[η6ηΐ ίά αιιηαιη αιυικΙΙ 5500, ε^πκιαΰ εροοίι&αι οείεηηιο ταΙ^^ΐΓΐβ ροη6 8βι]υαΙυΓ ; 
υικίβ » είτΐΐί εοπιπκίεαι βΓΧοοηιηι ΧΓα Ι(ΐ6ΐη η8ΐαΓΐ8 €ΙΐΓΐ$ιί <1ί68 &<1 &ηηυιη €οη8!£;ιΐΑΐυΓ ιηυηϋ! 5508, 
4^οη86ςαΗυΓ 4ο86ρΙιυιιι 86Ηρ8!886 2(1 8υιηιηυιη βηηο €1)η8ΐί 493, 3ΐιΐ βί ιη&νΊ8 86ηυί Ρ&ηοϋοπ ΧΓαιη 6γφ- 
οοΓυπί) 6θ€ΐ68ηΐ8ΐίοαπι, ςυ» ηλίυηι Α886πΙ €1ιη8ΐυιη αηηο ιηυιιύί 5494, 8€ηρ86πΙ ^08ρρI1υ8 ηο8(6Γ 2ηιιο 
36ηβ ^ οΙ|(ΐη8 507, 8!οαΐ 8υο Ιθ€θ Λά €&Ιθ6ΐη &(Ιηοΐ&ν!ΐηα8. Α( εηίιη ηοη ΰοςίηιυΓ,εχ ηιθ(1ο Ιοςιιεηάί ^08?ρIΗ 
•ιηηιιιη ρΓβοίΜ ϋείεηηίοιίΓβ, ηιυΐίοςυε ιηίηυ8 η6€6886 1)3ΐ)6ηιιΐ8 ίΠαπι 6χΊδΐίπιαΓ6 ρο8ΐΓϋΐηυηι Γυί8$ο 8βχΐί 
ηιϋϊβη&ηκ $Αίί8 68( 8ί η6€ΰ88ΐΗο €0£[2πιυΓ ρΓορ(6Γ τ6 παρούσης 38$6Γ6Γ6, ίΠυιη ηοη υ1ΐΓ& βοχίυηι ηιΊΙΙβ- 
οληυπι ροηεοιίιιηι 6886. Ρο(68ΐ 6γ^ο λ<1 ςυΐηΐυηι, ςυ^πυαι Ιβπίιιηινο βοίουίαπι ρ6Γΐίη6Γ6 : ηοη Ιααιεη 
ιιΙΐ6ήα8 «Ι«8 ίΙ1ίη8 Ω^εηϋα 681. δεηβΐΐ Ιιη]υ8 τΙαι ιΐΓ^ιιπιβηΐί €αν8Βΐΐ8, ου]υ8 8ΐί38 Ιιίο «η'ιιηαϋνβΓβΙοηεδ 
βιιΙ>]Ιοΐ6ηιυ8• 

III. υΐΐΐηίλιη ηυ^ηι ιη6ΐηοΓ3ΐ Ιι»Γ68ΐπι ΙοεβρΙιιΐΒ, 68ΐ ΑηιΙίΓοροπιΟΓρΙΓιΓιοα. Εα ροΓΓΟ εοκρϋ είΓεα &ηηυιη 
€Ιιη8ΐί 399. ΡεΠίηβΑΐ ί^ΐυΓ Ιθ8βρΙιυ8 ηθ8ΐ6Γ 1ΐ0€ ςαίάεηι αΓ{(ΐιιη6ηΐο Λά ΉΓιΓια βΦευΙΊ <|υίηΓι. 01>νίαΐ Ιιοιο 
9Γ{αηΐ6ηΙοΡβΙ>ΗοΙα8((θ9ΐηςυί6η8ρο(ιι{586ΐθ3ορ1ιυπιηοηυ1ΐΓ3 1]9ζΓ6ΐΐ605 ςιΐ9ηί89Μΐι1ί6χειΐΓΓ€Γ6, ηυοϋΕρΙ- 
ρΙίΒηΙυηι οΙ)θ€υΙθ8 ΙιαΙ)ΐΐ6Γίΐ. 86(] ςυ3ΐΐΒ ]ϋ]ιιη.ι 6Ι ΜξίάΛ Ιιχο τήιίο χίΐ, ηοηιο ποιι 86η1ίΐ Ίη Ηυπ)ίηο8»€ϋ1ί 
ΧΙ]»πι 86ηβ8€6ηϋ8, 6η]ιι• ίηκιίΐιιΐυπι 8ΐ( 1ί1)6ΐΙυιη, 8ίνβ ρΓ0τηρΐιΐ3παηι 3(1 ηιειηοπϋηι τεπιπι Ιιυ]υ$πιο(ϋ 
ευη8εη1>6Γβ. Αη χι. €• ΡΐΙιτίεΐυβ ΕρίρΗβηίυη) 8ίΜ οΐι οοαίοδ ρΓορο5υΊ886( Ιΐ9€ χΐ3ΐ6, ^{ ΐ2ΐ>0Γ6ΐη ί11ίιΐ8• 
ηΐϋ(Ιί Γυί886ΐ8ξςΓ«)»5υ$!Μϋΐ6ΐΐ3ηι ο^ρπΐ εοηεΙίΓ ι$86ΐ, υ( Ιθ5ορΙιη8 Γαάΐ, ίηίΐαίβηβ: Β(τ $Ηηΐ €Τ(ίθ Ηβη^- 
9€» ηηα ΰοηίτα $αη€ίαηι Εηΐ€άαηι ογ(/? ιλιιιΤ Αθ66()ίΙ, ηποϋ Ιθ86ρΙιυ8 άυηβ Ιηυΐυπι 6ΐ δβχίςίηίΑ Ιιχγ6868 
οοαιιηεηιΟΓΑΐ, ΕρΊρΙιβηΙα» νβΓΟ θ€ΐθ|;ίηΐ&. Ερίρΐιαηΐυβ Αηοοταΐηίη βιιιιιη, υΐ ηοΐαΐ Ιρβο ΡΑΐ)ΗεΙυ8, &6Ηρ- 
δίΐΑ.6. 573, ίϋεοςαε XXIII 61 <|υο<1 εχευΓπΐ, ιίιηο8 &ηΐ6 0Γ103 ΑηιΙΐΓοροηιθΓρ1ιίΐ88 εκ €8τχ1 βεηΐεηΐία. 
Νοη ροΐυ)ΐ6Γ|^ ο1) οευ1θ8 Ιΐ8ΐ>6Γ6 ΕρΙρΙιαηίιιιη : ηεε υΐΐη ηα»ιη ζΛ ίηΐιηιιη 8«ευΙΙ ςοιηΐί ρ6ηίιΐ6Γ6• (β) Β. Ο. ΐοιη. 1 ρ•κ• Ι^' <^ Ιη €ού. Ρ8ου<]. 
(^) α. ι. ρ.ιβ. 157. 

Ρ4ΤΙΙ01. Ου. Ονΐ. (() Η.ΤΓ. τχχ, ηιιπι. 4, 8βςΐ|. 
((/) Β, 6'. ΐοηι. νΐΙ,ρ9ΐ|^. 4ϋ. η ιοδκρρυδ. Η.] 

IV. Αιΐιϋΐ Οβνχυβ, Μίανα πιΐϊρίιιηι ΝρίΐΟΓΐαηχ,ΙιχΓΕίίϊ ιποηιίηηβιη ίίαη, ηοη Ιη Μϋΐορ), ηοη «ΙΙΙιΙ. 
(}ιιη! ουηι ΟΓΐβ κΐΐ Λ. €. 418, νς) υ) ^ληιιν 4^9, Γβ^ΙιπυΓ ίιιιΙεαίιΐβιιιίΙΙίυΒίΐϋΠΐιπηοηυΙΐΓΒ ίηΐΐΐα ΗκαΙΙτ 
•Ι«ιγι1(1εγο. £()ϋυοπι Γι1βΐ)4ϋα ίικΠ^ο' ηρ-' 139 ίπίβΓ ΙιαΐΓβΐ'ΐϋΟΒΟΟπιιηΕίϋΟΓίη ΗοηιϊηίοοΙαΒ, ήυο ηοιηϊπβ 
ΝμΙοπβιμ ειτιιί^Γΐ ρίιαιίΰ^'^αΐ Ιιιι]ϋίπιθ(1ί ιρρβΙΙ«ιϊο, ςιιία (ΐυιπίυιη πτβιηίιιΙ πΐιί ιρυϋ ηαοΐΐίαπι ιηβ>1ι1 
χ*ϊ ΐ£Γί[Κ«|ί*β ο^ϋΓ^Η,' αϋυπιβικί (:υ]υ&ι1ιια ηοΐ Γαείΐβ ίη ιυιρίποηβπι ιϋιΙιιΟΕΓβ )η>1Μ(. Ηκκ ροΐΐίΐίιηιιιη 

'. ' V. Γοϊΐηπιυι Μ βΙΙαβ ηοποιιΙΙχΐ απίηΐΐ ϋτοΓΐίοηΐβ ίοΐι^ίΐεΐΐ. ΟαρΊΐβ ΐ5 ΓβΰεπΒΜ ηυειοΓ ΙιΙιγοι μοοπΙοοι 
V, Τ. Ε0«ΐ|ΐΐ4 βηχπιβΓαΙ ιιιι, ηοη Γΐεεηβίΐϊβ ιιοιοίηβΐίπι ΡΐΓαΙίροιηβηίί, ίοηο η(ΐί> »υϋ ββ§'ώυι ΰοιηρΓΐ- 
1ΐΒΐι4>ΐ((ιΐΓ. Εα ροηο ηιιηιβΓϋηιΙί ταΐία ΐ'£ΐυΒΐί«Γ «ίΐ, ηαΒίπ κχευΐιιιη χ νβΐ χι, ίιηο «ιιηιικιπίί ϊπ ργΙογ11ιι18 
ΕΰϋΙβιίκ ΗΕΓίιΙίι, Μ τβΐϋίΐίοΓ «ιΙΗυο ικηεβ ΙΙ^ϋΓΧΟί. Νιοι βι ϋοίβρίιΐ) (α) βο ηιιπιβκι οΐίιπ βΙ) Ιίί8«1ίΐί« 
Γ«ιΐ5«ϋΒΐιΙιΐΓ, ρπ)πιιιτ>βΓθτίι1«Ιίε6ΐ Ι,ίΚβΓαπιηιΙΙεΙίΓαίΕίΓΐιιπ : <ια(ΗΐβΐΙιιη βιΟΓίκΡΠΒΐιιιυποιΕΐΐββΙιίΐϋ (ί) : 
5ιιηΐ α*ΐιπι ιιιι Ιϋή ίϋχία ΙΙίίτΛοι. Ροκιβα τβΓΟ ιρυιΙ Γββυΐίΐοβ ϋΐιΐίυυίΐ, υΐ εχ ΓβρΟίΙα ΙεΓ Μΐΐβη ^οά. 
νί([ίπΐΙιιΐ]αΐυθΓ ηυαι^ΓβΓΐΐιΐιΐΓ, ηυο νΐίβπι ιιοιηϊΐΗ: χατ' 1ξοχ)]ν1ιούί£ςα£ Ιοίυιη οοΓρυβ ϋίΐιΐίοιιη 3ΐιιιιηΒρρ«ΙΙιηΙ : 
«Ίειιΐ αΐίιιη ■ρυύΟΙιηκΙίαιιοβηυΐϊβιΙαπιίηΐΐΓρΓβΐΐβ ίΐιρίιιιιΐϋΓ, βι ίπΐυΓρΓεΙΜίυηο χιιν βΒπίοηιπκΙβ ηυίϋυβ Πΐ 
πιειιΐίο ίη ΑροϋαΙ;Γριί, Α^οειΓκ ιιοιπΐΐι^ΙίΐΐυΓβ βοηιπΜΐίπι Ιί1)Γ0Γΐιιη αροιυοίβρίιιιιη ηοίΐιυπ•, ςιιχ ΟΓίκεηειη ρη- 
Ι'Μϊπιιπι «χρπιηίΙ, III ΙίηυεΙεχ η. ΙΟ, υΐιί ιβηίιιβ ςιιαΠυβηυβ ΙΙεβ""!^ ^ΓΡ^Ι'"*""" ναπιβκίκΐι Ρανί4 : 
^ικμΙ ίΐυοιη ίη Ιοεο είΐιία Ειΐ8«1(ίί ΟΓΓυΓΓίΐ, 

VI. 0ΙΙΠ) ^01^ρIιαί ίιιΐβΓρΓείΜ δΐπρίϋτχαΙΤβΓΐ (0. 1.αεΊιηυπι ηοη ΐΌΐηπιεπιοηΙ, ε(ΐ]ιΐί τΟΓβίο Νίεοπιβ- 
ά'ΐΛ ηρυϋ ΙυΐΙκοβ ιυ1) ΟοπίΙαηΐίηο Μ. Γορεπα οκΐ, απίβ βπηαπ) 0ΙιπΒΐίϊ37, ηιιο€οηΒΐ>ηΓιηιιβ Γαΐίϊ ΰοηεβ*- 
Βίΐ.ΕιραπΌ 1πΙεΓρΓ6ΐ9Γιο, ((^βίε ΠίεΓΟίιγιιιο {ι1), βρ\ιά οινπη ΟήΐηιαΙίί ΕμΙμοι αϊ Απίίοΐλΐα ί'ΡοίΐΜ 
νκ\Μ αΙ)ΐίηβΙ)>1. Υίι βγ{0 κηΛ\ ροΐβίΐ ίκιιθΓαΐ$ε ^0ΐΕρIιυη1 εεΙεΙίΓειη αϋοο νιιΙκ>(3Πΐιιοε ϊηΐβΓρΓείιΐΐοπβπ), 
ΒΪΗ ιπΐηΐΐ} «Ιβΐίπι ίΙ) ίητεηΐυ ε]υ8, υεηβ ροβίηυηπι Ιαΐ Εεΐίεβί^ι ρβΓνιβεΓαΐ, εί ιΟεο ίΐΐβ Κγο ϋοΓυίβΒβΐ ηΐ 
ΡαΙίΓκΙιιι ΒΪίιΙ νεΙΙε νίιΙειοΓ. Α(]<1ε ίΐΐαηι κοΑά. δκΓίρΐυΓΧ υιυιη Γυϊββε ηίπιϊυπι εόΓΐυριϊϊ, ςιιοιΐ υΐίηυβ ηοη 
Τ(-οίιβ«ρο$Ι ίαείαπΕΐπι ειΐίΐίυηβπι. Εχ Ιιϊβ Ιιαιιιΐ >1ι γο βΟΓίριΟΓ) ηοίίΓΟ ββΐαΐαη ηιιΐΓΐυιιι ΜηιπβνεΗι. 

ΥΠ. εοιιβπηαΙιΐΓ Ιιχε »1!ΐιΙ$ 6^1I5 εροαϋι οχ εο ΐ]υοβ εβρϋε 150 ιιΐιίηιιιη ρεΓεεοιιΙΙοηεοι Εεείβΐίίε ί1Ι*' 
Οιιι οοαιιηβηοΓίΐ «υΐι ^υIί«ηο ΑροΒΐι[3 εοηΐϊβϊ»ε, τίιΙεΓιεεί αΓΟ Α. €. ϊ(ϋ. 

VIII. ΝοηιιίΙιΙΙ εΐΊαιη βγτ'ΡΙογΊβ οοϊΕγΊ ιιιΐϊηιιίΐαΒ οοηκηεηύβΐϋΓ, ει βο ςιιοιΐ (αρ. 150 €Ι)Η5ΐιιπι πιΐιιιη 
^1(31 Α. Η. 5500, (|(ΐχ νί•1εΙΙθίΐ «ίΙ (ίπΒεοτυηι χγ3 (ιΙκΙογϊο ΑΓήοαπί, ηιιΐ ΟοΓϋΙΙ Οιγεδ Α. Ο. 230, ειιίεηι• 
ςυο Ι1ΙΪΙΪ0Ι6 ίηΐθΓ ΟΙΐΓΪΐΐίιηοβ βΓη^ροΐ >ηΐίςιΐ3 : [)υΛπι «ειιηΐε ιίειηυη) ι»^υ1ο «ιηϊΠο καΙ) ΤΙιβοιΙοΒία »&• 
ιηοιίυοι ΐΓεςυεηΐ9ΐι<1> ειεερίι κγβ πνϊΐίΐ ρίορίβΓ 1π<1ίε(ίϋη£8. 

■ IX. Αιΐιΐβ (]εηί((αε βιιηι, εβρίΐε 1ϋ, ΙοΙ βΙΤετΓβ μαντςιών ναΗι κΐπεη ηε ηοηιΐηί, υΐ κείε «επρίοκη 
ρΓΟιΙηΐ ηβαίΓΐκΙΪΒΒΪιηε ει χΐ.ιΐε νίνεηίβο•, <|ΐΐ3 3ιI^υ^ εΐΙΐϋΪΓίΐπιιΐϊ Ιοπ^θ ΐ2ΐεΐ|ΐιεΊπΐί5ΐΙ)3ΐιΐΓ, εΐ κυρεπίίΐίο 
ρΐΕΒίιη οΙ)ΐΙπεΙ)3ΐ. Μοε ϋε ΐΕτίρίοΓε ΐ]υ3Γΐϊ (|ΐιαιπ ιιηιίεείιιιΐ «βεϋΐί ρΓθΙ)8ΐ>ίΙ]ιΐ3 ιΠΙηηΐπ ροίεβί. 

Χ. νηιιπ) οΙκίΒβνΙιΙοΟίΓ, ςιιοϋ Γβρ. 1ό6. ΙΙίρροΙ^ιαηι ΤΙιεΙιιηυιη ιΙΙε^εΙ : εχ ηαο αρροΓεαΐ ^0ίερ1ιυιη 
ϊπιΐίιιαιιΐβ ίΐεειιΐυ χι Ιίοπιίβίε. Ε( Ιιβε ββηε ηΐίο εϊΐ, ηιΐίο Γηϋποίυπι ι ϋ:ινχΙ ϊεπίοπιία ϋίνβΙΙίΐ. Αΐ ρΓχ- 
ΙέΓΐΙιΐίΐιη ηιιο^ ΓιΙ)Γί€ία5 ϊρ$ε ΒΐιϋυιΙΟΓβΐιΐΒ «ι («). εαριιΐ ίΐΐιιιΐ ΓοΠαΒβε αχβιιηεηϋιιιη εκιβ αΐίεηβ πιαπυ βυΐι- 
]υιιεΙυιη. ϋυιη ϋΐΐ -. $> ααρηι 130 αί ϊρ»ο ακίίοτΐ «Ι; ιΐίβ εΐϊηιη ΓιίεΐιΐΓ ηιιχ εχ ιεςυο ϊΙΙίυΕίηοϋΙ ΒβιιΙεη- 
ϋ>ηι ει Ιΐ]ΐροι1ιε5|η ενεπαηΐ. ΙΙΙί ειιίπ) ροιίιιϋε Αΐ()υε ηο1)ΪΒ νίι 1πβυπ(1α εκ9εΙ, υΐ τιΐϊο Γε*1«ΐ3ΐιΐΓ ηαοηιβιΐο 
ροΐυοΓϊΐ ΤΙιεηΙοΓίιβ Οιιι(υ:ιπειΐΒΊί, ΐ]ΐιί οΐιίίΐ αιιηο 690, ίιι Αη^ΙίΑπι ρρίπιυι ηΐΐιιΓιβΒΒ ιρο^ΓΐρΙκϋη Ηοηΐΐιιϊΐ 
ςυϊ ίχευΐο χι ίηΐΚηαοίε ΡοΓεϋιΙ. Οιιί(]ηιιίϋ ίΙΙε Γε8ροηι]εηΐ, ηο) Ιι;ροι1ιεΕΐ ηοβίΓΧ ααεοαιιηοιΙίΓεαιυ*. 

Ϊ1. 5ε<1 ΓβτβΓβ Εΐρηΐ ίΙΙιιιΙ ε»ιε πιεΓυιη αιΐιΐίίαιηεηΐιιιη αΙΙεηι ηΐΐηιι ιΐΐΐιΐΐΐπ) βχίπιΐε Ιϊςυεί, ΐ(ΐιοι1 ιορι>• 
ίίΟΓΪ {αιη εβρ. 155. ίοιιιηεαι ει ΖαοΙίΒηαιιι ιηοΓε £ΐιο εοηιηιεπιΟΓϊνβΓίΐ : ΙίΓενΪΒβίπιΪΒ ηβηιρε νεΓίιϊι ει ρ«Γ 
ίιιΙβΓΓθΒ>ΐΐοηειπ ; Ιιϊε νεΓο πιυΐΐΐα ερίςηρίιε» ϊ^επα εΙ Γ3ΐίοπε ιΐίοεπιΐΐ, ΙιίβΙοπειιπι ιροβρίκπιιΐϊιιιη ρη•- 
ΙικίίΕΐιΊ ΒΙΙ010ΓΪ5 τετΙιΪΒ αΟΓίίΓΐυΓ. Ποε (Ιίκεπιπεπ ΐβΐΐιιπειιΐυηι ίΐΐυιίεϊίΐε βΐιυπιίε ρροιίίι : ίίηιυ1ΐ]ΐι« οϊΐεηϋϋ 
Ινιιιρυβ ιΙεΜΓίρΙϊ ίΙΙΊιΐΐ εοόίεΐΒ, εΐ ευ]ιΐΒ χΙαΓικ εοιΙκεΒ ιυρρε(1ϊΐ3Γΐη1 Γ»2ΐηβπΐυπ) ίΙΙιιιΙ ΐοΐβρίιο ιιιΐιϊυιι- 
-Οΐιηι, »ειιΙΐ πεηρε χ υΐ ΒιεηιβΓυϊ Ιη ρΓχΓ. > Ρ^ΙΐΓίϋίο αΐΐβ^ιΐιιβ ρεΓΐιΊ1>εΐ. 

XI], ΕχϋβιιιιχιΙΙυΙίιιιιΐΒίΐιιϊπι.ΊΐΙϊεΓίίοιιίΙιυβειιηιΊιοΐΐΓΪί, Ιιιπι νίΓΟΓίιπιεηιϋϊΙοηιπι,ΙίηιιίιΙο αρρ^ΓεΙ, ποβίιι 
ββιιι ΐβιιιειιΐίαιη ρΓΟίιο αιιίιιιο ίηϊΙίιιαΓί, ((αχ ^0ϊερI111(^ Ιιυηε ΟΙιπΐΐίΒπϋΐη η>ει1ίβη(β κχειιΐο ηιυΠο Οο- 
ΓηΊβ$ε ορίηαΐυτ. Αΐ ΐ]υϊ«η«ιη Ιβ ΓιιεΓίΐ, Ιοιι^ε αιΙΙΐϋε ιΙίΙΙίαΙίοΓ ει ίιηρειΙίΙΙοΓ ςυχχϋο ε«ΐ. Οατχιιι Ιοεο Βοριν 1 
ΐΊΐι«εχάΐ3ΐ軀π1ιϊΙ: 5(ρρ< οΙίιηκιιμΗαίιιι η»ι Ηκπίηοη αΐϊκηι [ιιϊίΐΐ,ΐίΐιαπιΙοαρΙΐΜίηαίαιηΤϊί^ΓίβιΙίπΚΜ,ίρΛΜ 
κΐ ^ι^ίIxοταη^ αροιΙοΌ, ιη αίΜΜοη ραΙτϊαηΗβΙί , {αίΙιι$ ΐΐΙ ΟΑπΊΐίαιίΜ, «Ι α £οιΐίΐαιιΐϊηο Μ. αά ΐβηιίΐ|)| 
ιΙψιΊΐαΐίπι ίνίαπί. βΐ ^ν^ιιι ^οηνιπΊοη» α ί^Γβ^ϋι ΐτ^α ΕαΙ^ήαη κΐήΐϊι ηηα ρίαηί, αι^ιΐ' (αιίι ρτοΐϊχ 
ιιβΓτηΐ ΕρίρΙιβιήαι (/). Α βιια (Βηιεο κειτίεηΐίχ Γεεεββίι V. 0. Ιηε ΐικίοείαχ ηΐίοϋϊπλίϊοηε. ΟΙιίίι Οοιιιιαη^ 
ΐίηιΐΒ Η. βηιιο 55ΐ, ιηΐε <|ΐιεπι ΐεηε βιΙ ΰοιιιϊιίι ιΐίκιιίιιιεαι ^0ΕερIι ίΙΙε ΤίΙιβπεπ5Ϊ9 ενεΙιί (ΙεΙ>ιιίΙ. Οιιιη ροΓΝί 
ίΙΙθ ρεηυΐΐϊιυιι Ιυεο Ηηεειίοιιίίπιιιι ΙιΧΓειίυι εοιιιηιεηιοτϋΐ, ΜιεεϋοηίυΒηιιε οΐιίεηΐ απ, 300, 3ε Ιικη»^ (α) υΐ>. 1, ΐοηιτ. Αρρίοα. 
μ) υ. Ε. ΙίΙι. VI, ς. ϋ. (ά) 1π ιροΙ.αϋν. ΠυΙΙη. 
<£) 11. ν. 1011). Χ, ρ^ϋ- 109. 
^^^ ΕΜοιι. Ιιϊγ. «χι, ιιυιιι. 4&ειιιι, 
13 ΝΟΤΙΤΙΑ• 14 

111*108 ά8ΐηο&ΐλ (Ιβηιαιη ίϋ6Γ*ιΐ αη. 581 /ιο «^ηο^ο 6Β€υιη6ηίοα Ββουηϋα : νίχ οΓοιΙί ροΐοη βπροΓΜίΐβιη Ηιιΐ€ 
«άΙιυοίυίβΜ ^08€ρIιαπι ηοβίηιιη, ςυΙ ληηο ]ιιιιι 355, ςυο Ερίρ1ΐ2πίυ$ κάββ ϋΠυβ 8(1ίϋ βϋ ίηνί&βικίιιιη 
ΕοΜίιίυοι ΥβΓΰβΙΙβοΒβιη «ρυά ίΙΙυιη Ιιο$ρΗ&ηΙ«ιη, άβοΓβρίΐα ]&ιη βΓ&ΐ £ΐ3ΐο, αηηο3 ηαΐυβ είΓοίιβΓ 70. Ρυί$- 
β€ΐ βηίπι ηυ&η<1ο (Ι2ΐηη8ΐ08 681 Ιΐ8€6<1οηΙυ8 βηηοΓοιη αΓοίΐβΓ 96. Χάάύ Γβοβηβοπ &1> ΗΙο υΐιίιηο Ιοοο Αη- 
ι1ΐΓοροηιθΓρΙιί(88 1ΐ8ΒΓ6ΐΊΰ08, ςυοΓϋοι ρΐ3€*ιΐ» ίπΙβΓ ιηοηα€ΐιθ8 ΝίΐΓΪΦ ί6Γν6ΐ)»ηΐ πααχΊιηβ 3ηηο599. Ηχο γο- 
ιίβαίηΙ» ΙιοπιΊηβηι βΓαάίίπιη ϋβίβΓπιβΓυηΙ 8 ρΗοΓΐ ββηΐεηΓίΑ, Βο^ΒβΓυηΙςαβ Γ6ρυΐ8Γβ Ιθ56ρ1ιιιηι ηο$ΐΓαιιι 
«Ιίσιη 8 ΤΊ1^η8Ρ8ΐ ΕρίρΙίΑηΊο ίρβί εοιηιηβιηοΓλΙυιη. 

ΧΙ11. δ«ι)» ΒΙ ςυο<Ιτβηι 6Β86 ριιΐο, Γ8ΐ6η τβΐίιη Ιιχο 8Γ||[ΐιιη6ηΐ8 αρίϋΐ ιηβ ΐ9ΐηΓι ηοη 8ηΒΐ> υ( 4θ8ορ1ιυιιι 
€1ΐΓΐ8Γΐ8ηοιιι 8 Τϋ>6η€η8ΐ. βοεβΓοβΓβ (!0β8Γ. Ρ8Ι60Γ 80. άβπιυιη 581 (Ι8ηιιΐ;ιΐ8ΐιι ΗβΒΓββίιη ΜβοοόοηΓι; 8ΐι 
ρτοίη^ 8ηΐ6 8οηαιιι ίΠοηι Ι«ιιςιΐ8ΐη ΙΰΝτβϋά ρΓοϋυοΙ ηοη ροΐυβΓυηΙ 86<|υ80β8 ιΐΐίυδ! Οοηοβάο ΙηΐβΓ ιηοη8- 
€Κθ8 ΝίΐΓί2Β |[Γ8888ΐ8ηι, 8ηηο πΐ8χΚηβ δθ9^ Αηΐ1ιΐΌροιηοΓρΙπΓιο8πι ΗφΓβΜΐη ; βηηοη ρΓθίη(!β 8πΐβ Ηΐαηι 
8ηηαηι !ηΐ6Γ 1ΐ96Γ6ΐίοο8 ΰ6η86Γΐ ροΐιιβηιηΙ» ο»ιη ρηΒ86Γΐίπι 1ι&1)6Γ6ηΙυΓ ρΓΟ $8Γ€υΙο ΜβηΊΰΗβροΓαηι, €ΐ 81) 
θΓΐ1ι<Μΐοχί$ €τίΐ8Γ6ηΐιΐΓ 8ΐ8ΐΙηι &Ι) Ααάβί οΙ)ίΐυ, ςαί πιοιΙααΒ 65( αη. 370 ? Οαίϋ, ςυοϋ Μαοβιΐοηίαηφ 61 Αη- 
ΐ1ΐΓοροπιθΓρΙιίΐί€9β 1ΐ9ίΓβ8ΐ8 €θπιπ)βπ)θΓ8ΐΙο 8ά(ϋΐ8ηιβηΐηπι €896 ροίεβΐ, ςιιθ(1 €χ ιη8Γ|;Ίη6 ίη Ι6χΐυ(η ίπιηιί- 
|{Γ8ηΐ, ςυοά ίιβπιάβ Ιι^γοβι *Ανθρωπολατρων ίίιϋίαυηι Ωβπ ςιΐ68ΐ, βί ηυίιίβηι βυΐϊβο ηοιηίηβ Ν68ΐθΓί8ηί 
νβηίηηΙ? 

ΧΙ?• Ν«<ια6ΐ>,ιΐ8Πΐ ΙιοπιΙηβηι 8ά δβχ β( ηοηα^^ΐιιία 3Βΐ8ΐί$ αηηοβ ρο88β ρ^Γν^η'ίΓΟ ιποΓθάί1)Ιΐ6 ηάηοιίυπι 6«( : 
ρηκββπίπι εαηι ΕρΙρΙιαηίιιβ Ιά^χη ίΙΙβ ίρββ 8ηιί€υ8 οΐ Ιιοβρβ:» 4θ86ρΙιί ΤίΙ)6Γΐβη8ί8, ςιιαηϋο οοββίΐ €Ρο1Ι 8υΙ) 
Ατ68(1ίο, η8ΐα8 β886ΐ Αηηοβ 115 86 ιηβα86ΐ ΙΓ68, υ( ηοΐ8ΐ ίϋβπι €8ν9κυ$ ίη ιϋο (ο). €ιιπι ροΓΓΟ ηοη 8Γιυ8 
Ιηηοΐβ868ΐ ρβΓ 68 ΐ6ηιροΓ8 ευί πΐ6ΐίυ8 6οη|;η]8ΐ ΗγροηιηβδΓιοοη, ςυαπι Ιο&6ρ1ιυ$ ι1ΐ6 ΤίΙ>^π6ηβί5, ηο8 ιη 
1ΐ86 ραηβ Ι8• Υο88ΐοαι 86ςυιπΐ0Γ, ςυί ηοβίΓυπι Ιοββρίιυπι α ΤίΙ>6Η6η8ί ί1ΐ6 ηοη ίΙί866ηιίΐ• 

1Υ• Ηυη6 8υ1) Ιθ56ρ1ή οοπιίιίΒ ηοπιίηβ νυ1($ο ο^ηοδα, 61 ίηΐ6Γ88η6(08 Γ6ΐ3ΐυηι 68868 6ΓΧ6ί8ΐ4ΐΐίηί8(|υ6 
οοη<ΐ8ΐ, 6υ]θ8 οοηιπιβιηοΓ8ΐίοηί 888ί([η8ΐ&ι!ί68 22 4υΓπ (6). Ετ ιρ8οη)6ΐ 4θ86ρΙλθ άΐύΐάΐ ρ]υ8 ?ίΐ8αι 8. Ερί- 
ρΗαηίυβ, οι ίη βυο Ραηατιο ΓβΓβΠ, 6Χ ςυο 6Χ(6Γί 1ΐ8υ56ηιηΐ, ΡΙευΓγ, Β8ίΙ1βΐ, 616. 5υπιη)8 60 τεϋϋ. Νβΐυβ 
681 Ιθ86ρΙιυ8 Α. €. 286, ΤίΙ)6Π8ϋ6 6ί?ίΐ8ΐ6 Ρ8ΐ9β8ΐίηχ, 6χ ΙΠυ8ΐΓΐ ίηΐ6Γ 1ιι(1φ08 Γαπιϋία, αροβΙοΗςαβ ΒρυιΙ 
60Π1Π1 ρ8ΐπ8Γθ1ΐ8ηι ΗίΙΐ6ΐ6Π) ηιυηυ8 ο5ίΙ)8ΐ. Οηπι ίη {Γ8νίδ8ΐπιαηι πιθΓΐ)υπι ίηοίϋί886ΐ ΗίΙΐ6ΐ, α666Γ8ίνίΐ 
νΐείιιαπι ΤιΙ)6ηα<Ιΐ8 βρίβεοροηι, 8 ςυο 88ηίΐ8ΐί8 οΜβηία ΐΜίρΐίβπιυπι Γ666ρίΙ. 1<Ι εΐαηι ο586Γ?8νίΙ ΙοχβρΙιυβ, 
ςιιίβΐΐ8πι τιάίΙ ΗΙΙΐ6ΐ 1ΐ8υά ραΓναη 8υΓί νίπι (!6ϋί856 6ρί&€ορο, υΐ ρΓΟ 86 οΙ)ΐ8Γιοη6πι Γ866Γ6Ι. Βίιΐοο Ιη• 
(Κιοτβ ρο$ΐ, τίΐ8 Γυηείο ΗίΗ6ΐ6, ρ8Γ6ηΐ6Πΐ ϋΐυηι βυοπι ίη ρ8ΐΓί8Γ6Η8ΐί (Ιί|{ηΙ(8ΐ6 1ϋ()88 β1ία$ &άοΐ6866ηΐυΙυ8 
6Χ66ρίΐ• !ηΐ6Γ68 4θ86ρΙι 6( Ιυΐ6ΐ8ηι ρυ6Π 61 Α()π)!ηΊ5ΐΓ8ΐ1οηοπι ρ8ΐη8ΓΓ.Ιΐ8ΐίάιη πιυηβΓυπι οΙ)ίϋ8(• Εχ 60 Γ8• 
6ΐαιρ 681» υΐ βρο ίη?6ηΐ6η(ΐ9Β πΐ8|;η96 ρ66υη1» |{8ζορΙ)γΐ8είυπι ΤίΙ)6Π6π86 αροπΓεί, η60 Ι8πΐ6η ηίβί Ιί1>Γ08 
Γ6Ρ6Γ6ΗΙ : Ιηΐ6Γ ςυο8 4θ8ηηί8 Εν8η{^6ΐΓαιη 6ΐ Α618 8ρθ8ΐοΙθΓυηι Η6ΐ)Γ8ί66 ϋββΟΓίρίβ. €ηπι ^υ(|88 ίη οηηο 
ί86ίηα8 ρΓθβίκ8ΐυ8, ενίϋεηΐί 06ί ροΐ6ηΐ!8 ΙυΓρί 8ρ606€ί(Ιί886ΐ, Ιθ86ρΗι 8ηίπ)υπι γ68 ι1ΐ8 υβςυε 3(Ι60 ρ6Γ6υΠι, υΐ 
ςιιί6ΐα8 ηυη(|υ8Π) ΓΌη8ί8ΐ6Γ6ΐ. 06ί €ΐί3πι πιοηίΐυ 8«ρίιΐ8 τοοαίιιβ αΐ ίη βΐΐίίβΐηπι 6Γ6ά6Γ6ΐ; ΐαηϋεπι 88ρ6Γ80 
6η6ΐ|;υπ)6ηο 8ςυ8 5ί](ηο 6Γυ6ΐ8 α 86 1)6η6(ϋ6(8 8(1 ρβΓίουΙιιιη Αιίεί 68ρί6η(1απι, 8ΐ> 6οςα6 άφΐηοηβ 6χριι1βο, 
τη1|[8ΐθ(ΐυ6 ρ6Γ 0Γΐ>6ηι π)ίΓ8€ΐιΙο ; ςυοιΙ Ιαηβη ΙυϋχΙ ροΐαηιηΐ ίΠυπι ρ6Γρ6ΐΓ8886 6χ ρΓοηαηΓΐ8ΐίοη6 6( τι 
ηοηιίηίδ ΐ6ΐΓ8{ηπιπΐ8ΐί ; βρίΓίΐυβ 88ΐΐ6ΐί ΙηιριιίΒα ρΓοηίαβ 8(1 β(!6πι 8ηίηιιιπι ίηείίηανίΐ : η60 Ι8σΐ6η ηΐ8ί 8ΐίςυοΐ 

ρΟβΙ 8ηηθδ 1>8ρΐίΖ8Γΐ 8686 Ρ88808 6δΙ• 

ΧΥΙ. Ιηΐ6Γ«8 6απι ίη €Ηίοί8πι ▼6ηί886ΐ 6χ πιηη6Γ6 8υί Ιυ(]8ίά 8ρο8(οΐ8ΐα8, 8ΐ> 6ρΐ86ορο οίνίΐαΐίδ €υ]ίιβιΐ8ηι 
Εν8η](6ΐί8 Ι6|;6η<1α 8606ρίΙ. Ύ6Χ8ΐυ8 8 8ΐιί8 8(1 0οη8ΐ8ηΐίηυπι Μ. 86 Γ606ρίΙ» 8 (|υο οοπιίΐίβ (Ιί|;ηίΐ8ΐβιη οΙ)ΐί- 
ηυίΐ, 86 ν6ηί8ηι ρη6(6Γ68 96<1ίθ68η4ΐοΓυηι (βπιρΙοΓυπι. Αηηο 555 Ευ86ΐ)1οηι Ύ6Γ66ΐΐ6η86ηι 6Χ8ί1ίο ρΓθΓυ(;υπι 
ίη «ϋοι 8088 Γ6€6ρίΙ, 8(1 ^0601 ίηνΐ86η(1υιη 86(]η6ηιί 8ηηο 556 ?6η1ί(8τίΐ 8. ΕρίρΙΐ8ηίυ8. Εγ81 Ιοηο Ιο86ρϋ. 
Γ6ΐ8ΐσ 8. Οο6ΐοπ8, 8ηηο8 η8ΐ08 70; ςο8Γ6 6ΐη8ΐ8ΐ6ηι 6]υ8 8(1 8ηηυπι €0η8ΐ|;η8τίπιυ8 286. Βεαίο Ιβηνίοπι 
βηβ (|θί6?ί$86 6Χ 60 6Γα<1!πιυΓ, ςαιχΐ ϊηΙβΓ βαηείοβ 8ΐ) Ε6€ΐ68ία ΓεΓοΓΠ τυ68(υΓ. 

Χ?1Ι• Ε(ϋΐυ8 681 ρηηιοπι Ιθ86ρΙιίΙί6^/ίΜ« ηιβηιοήαϋί 8 ΡαΙίΓίοίο ίη €οά. Ραηάβρ. ν€ί€η$ ΤύίΙαηαηΐί (ε) : 
αηιΐβ 6ΐ ηο8 8066ρίιηο8• Υ6Γ8ίοηβπ) ΐΑηιοη ηοδΐΓ8πι 8<]θΓηανίιηα8 ο5 Γ8ΐίοη6Π) αΙ'ώί βχρο 60ΐηπιβηΐ0Γ8ΐ8ηι • 
>1ςυ6 βΙο Ι6χΐαπι ίΙΓιηδ 0Γάίη8νίπιιΐ8, υΐΐ6€ΐοΓυιη οοπ)Π)θ(1ο ηαχίηιο ίηβεητίΓεαιυδ• Ιβ ςυίουα(|υ6 «Ιβπιαηι 
ίαειίΐ, 8θΙ ςυ8€ηη(ΐυ6 Μηιΐοηι 881816 τίχεήΐ, 6Γυ(1!ΐ8 Π)υ1ΐ8 ΗθΙ>ί8 δΐιρρ6(1ίΐ8( 8ΐιΙ>ί Γοη8886 ηοη πιτεηΐεηιία. 
υΐίηαηι 8ά ηο8 ΊηΐΑ%βτ ρεπτεηίδβοί! &υΐ8ΐί(|αί8 τιγ (1θ6ΐυ8 6ΐ Ι81Μ>Π8 ρ8ΐ!6η8 δΙπιίΠ 6οη8ΐυ ]8€(αΓ3πι ηοΐή^ 

Γ688Γ6ίΓ6ΐ• ίβ α) Ρ8β. 1 17. (ή Ρ3{[. 557. 

ΒαΙΠεί. 15 Ι08ΕΡΡΙ 1β ΙΩΣΙΙΠΠΟΥ 

ΥΠΟΜΝΗΓΠΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ, ΙΟδΕΡΡΙ 

ΜΕΜΟΙΙΙλΙΙΒ Ι.ΙΒΕΙ.Ι.υ8. 1 Αάληι, 2 8ι:ΐΚ, 5 Ελοβ, 4 ΚβΙηαιη, 5 Μ&1ι1β6ΐ, 
6^β^θ^I• 7 ΕηοοΙι. Ιβΐβ ΐΓαηβΙ^ΐυβ 05ΐ ςυ&ιηνιβ 
«4ΐΙιιΐ€ τΊτυβ οΐ νο^^οΐαβ» 8 ΜαίΙιοΜίλ, 9 1<&ιη6€ΐι• 

10 Νοβ. Ι8ΐ6 & ϋϋιινίο ββητΒΐυΓ Ιη «γοα ουπι 
(Ιοαιο Ιοία• ΤΓββ ροιτο ϋαίιυιΐ ΙίΙ)6Γ09, δϋη, €(ιαπι 
^9ρIι6I• Αι ς€ΐΐ03ΐο|;!& ςυ;β Ιη Η6ΐ>Γ9ηιιη άβΓίνϋοΓ 
{ΟΙΟ•» & δβιη €οη»ΐΙΐιιΙΐιΐΓ, 14 $6ηι, 13 ΑΓρΒ&χαϋ, 
1$ 8α1>, 14 £Ι)0Γ, 15 ΡΙιαΙθ€, &υϋ ςαο (ΙίνΙ»» βι( 
16ΤΠΙ• Εχρΐ£ηΙιΐΓ νοΓΟ ίη βαηι •Ι) Αάιιοι ιηηΐ ημ• 
Αιΐ€θ υ1 ίαβπΐ «ΙΊιη'κΙίιιιιι ΐοηιροΗβ ρΓδθ$βηΐΙι €οηι• 
ρ«ΙΙ Ιη »βιιαΗο ηιίΙΙβιιιηοηιιη, 16 Κ»|ζαη, 17 56- 
Γ0€ΐι, 18 Ν«ε1ιθΓ, 19 ΤΙι&γγΙι3• 

90 Αΐιηΐι&οι» ςιιΐ & €ΙΐλΙ(|φ& Ιη €ΙιαΜΐι«&ιιι ύϊ* 
^Ιηο ΐΓΑη8Γ«ΓΐιΐΓ ηολίκίΜΟ• 

21 Ιμαο. 

22 43€θΙ>. 1516 |[οηωΐ <1υο^θ€ΐοι οιρίΐ9 ΐΓ'ώυοπι, 
βχ (Ιΐιί5αβ οοβίββοαηΐ ίΙαο^βοΊτΑ ΐΓίΚ)υ8 1&Γ361. 56<1 
α1) 1ο(1α» ιιηΙ (ΐιιαΓΐα8 6ΓλΙ €]υ& β1ίυ3, (1θ<1υείΐαΓ |^β« 
ΙΙΙ1& Γ€|;ίυπΐ9 23 Ιυϋλβ, 24 ΡΙιιΐΓββ, 2$ Ε$γοπι, 
26 Αηιιη, 27 Ααιίηλϋ&Ι). δυΐ) Ιιοο^οηιίκΗ ε^Γοβδίο 
ρορυΙΙ άβ ^£27ρΙο, ϋυοβ Μογβθ *, 28 ΝΑα&βοιι, 29 
&ιΙιηοη• Ηίο ()αχΗ υχοΓβιη Κα^Ι), (^υχ €χρΙοπιΙθΓ6β 
οοουΐι&νβηΐ *, 50 Βοοζ. Ηΐο <1υχίΙ Βαΐΐι Ηθ3ΐιΐ(ίτ 
ϋοιη, ηιιί ()β€ίηλυ8 6γ&ι &1) ΑΙ)ΓαΙΐ8ΐιι : ίιηρΙβίυΓςυο 
ίη ΑιιΐΙι ςυοά ρηκϋκίοιη Γοβηΐ & Ηο^ββ : 1/οα6ι- 
4ίεα ηοη Ιηρτ€41βΐίΐΓ ίη Ε€€ί€»ΐΛηι ιμ^μ αά ^ίπετφ 
ιίοΜοι ά€€ΐηιαίη \ 51 Οϋβά, 52 ^688»• 

53 Οανίϋ, (Ι»! οηςΗυΓ ροριιΓι γοχ; ρτορίβΓ &α&• 
νΰ8 ιηοΓ68 €ΐ60(υ8 8 Οοο, οι Γ€((6Γβΐ ροραΐυπι. 

54 δοΐοιηοη, ηυι Ιοαιρίαιη ΙΓΐ6Γθ8ο1]τιηίιαηυιη 
(ν^ίΓΐ€8τίΙ, 55 Κο1)υ3ΐιι, 5υΙ> (]οο Γβ^παιη Οανίϋίβ 
4ΐίνί8ΐηη 681 : αο 46ΓθΙ)8ηηιιη Ι5Γ8(•1 τβ^^οιη εϋ)! οοη- 
8ΐίΐιιΗ, ιι1)1 « Ιιιϋ« (!<:8ανίΙ, 56 Αϋία, 37 Α83, 
58 4θ8ΑρΙΐλΐ| 59 ^ο^8ιηι 40 ΟοΙιοζίαβ, 41 ^ό85, Α ΚΕΦΑΛ. Α'. -ι,•Οσαί γεγότασιν άχό νου "Αδάμ 

έως της τον Σωτήρος π(φονσΙαςγ8τεαί{\), .» » α' 'Α6άμ, β' Σί]6, γ' Ένώς, (' Καινών» € Μα^ 

λ€ήλ, ς' *Ιάρ€4, ^ Ένώχ. Οίτος μβτβτέθη χαίιβρ 

Ιτι ζών χαΐ φυλαττ4μ(νος> η' ΜαΟουσάλα, Ο* Αάμιχ» 

ι* Νώβ. Ουτο; ίχ του χαταχλυσμοΟ διαβώζ8ται 1ν 

λάρναχι |ατ* οΓχου παντός» ΤρεΤς 4* α&τφ γιγβναΦί 

ι;αΖ4&ς, Σ4]μ, Χάμ, Ιάφκθ. Έ 4έ γ<ν8αλογ{α βίς τ^ 

Έ6ρα(ων ερχόμενη γένος, Αη6 του ΣΙ]μ σννίσταταΐν 

ια' Σ)]μ, ιβ" *Αρφαξά4, ιγ" Σ^λα, ι& 'Εββρ, η' «κ- 

λέχ. Έέ\ τούτου έμβρένθη ή γή. Πληρούνται γάρ 

Ιπ' αύτ^ν &π6 *Α4άμ (τη ^* ώστβ βΐναι τ6 ήμιαυ του 

χρ^υ της . παρούσης έν Ιξάδι χιλιί4ΐιΐν χαταστΑ• 

σ6ως (2), ις' Ταγαυ, ιζ* Σεροϋχ, ιη' Ναχώρ, 

ι(Τ θϋ^(&α. 

Β χ' *Αβραάμ, 4ς άπ6 της Χαλδα(ας «Ις τ9)ν Χανβ* 

ναίαν θε(φ μβτοιχίζιται προοτάγματι. 

χα5 *Ι(ταάχ• 

χ^ Ίαχώβ. Οίτος έγέννηοβ τοΙ»ς 4ώ48χα ν^^ΓΧ^νς, 
έξ ών τδ &ο$£χάφυλον του Ίαραήλ συνίσταται. 
*Απ^ 4έ του *Ιούδα, 4ς ήν τέταρτος αύτψ γ4νος, τ^ 
βασιλιχδν παράγεται γένος, χ/ Ιούβας, χβ^ΦαρΙ^^ 
χε' Έσρωμ, χς* Άράμ, χΓ *Αμινα4ά6. Έη\ τούτου 
ή έξ ΑΙγύπτου Ιξο4ος του λαοΰ, ΜωΟσέως ηγουμένου» 
γεγένηται, χη' Ναασσών, χβ* Σαλμών. Οΐίτος ήγά• 
γετο τήν *Ραάβ, τ)}ν τοΙ)ς κατασχέπους χαταχρύψβ• 
σαν, λ' Βοόζ. ΟΤίτος τήν ΜωαβΙτιν *Ρου6 ήγάγετο, 
δσκς δέχατος άιΛ ΆβροΑμ. ΚαΙ πληρούται έπΙ 
*ΡουΟ τδ προ|&^ηθλν ύπό ΜωΟσέως* Μωαϋίης ούκ 
^ εΙσεΛεί^σεται Βίς τ^ι^ ίχχ.Χησ!ατ ΚυρΙον μέχρι γι- 
τεας δεκάτης, λα' Όβή4, λβ' Ίεσσα{. 

λγ' Δαβ\4, δς χρΓεται του λάου βασιλεΟς, 4(* (πι- 
είχειαν εύρεθε\ς (5) άτΑ βεοΓ &ρνειν του λάου. 

λδ* Σολομών, δς τ6ν ναΐν» τ^ν Ιν Ιεροσολύμοις 
έδ3ίματο, λε' *Ροβοά/, Ιψ' η\ βασιλεία του ΑοΜ 
διηρέθη - χαΐ τ>^ν *Ιεροβοάμ ό Ισραήλ Ιστησεν έαντφ 
βασιλέα, μερισθείς 4π6 του Ιούδα, λς^ *Α6ιΑ» 
λζ' *Ασ3ι, λη' Ιωσαφάθ, λΟ' Ίωράμ. μ' 'Οχοζίας, * £χοϋ. VI, 25. ■ Μ8ΐ(1ι• ι, 5. * ΟβαΙβΓ. χχιιι, 5. 

(1) ΟοηΓοΓ Ι ^ταΐ. 1« Ιηαε ΠΙ, 25-58. 1/αΗ/τ. 
1, 1-16. 

(2) 8ΐιη•ΙίΐβΓ ΡΓθθθρ!ιΐ8 8<1 Οίτη. χι. 18. »]ϋΐ|υβ. 

υ]|)€ \Μ6Γί ρθ$8ίΐ ^08«ρρ^8 ΠΟδΙΟΓ ίΠίΓΑ 8ϋΧ(αΐ1) ιηΊΠβηαΓίαιιι 8θΗρ8ί886, Ιι. 6« ηοη υΐΜ «ηηυαι 492. 
νβΙ 507. 
(5) ΡθΓ(6 αΙρεΟείς. Γί ΙΙΒΕίΐυδ μα' Ίω&; , μβ' ΆμΛΊΐας^ μγ* Όζ<ας, μδ^ *Ιωίθαμ, 
μ&' *Αχάζ, μς* Έζεχίας, Ιφ* οΐ ό Ισραήλ αιχμά- 
λωτος 1)χ9η * μ7 Μαναοσης, μη' *Αμών, μΟ' 1α>σ€ας, 
V ΐ2χον(βις, δ χαΐ *Ιωβθ€β\μ, δς αίχμίλωτος ήχθη 
Λίς Βαβυλώνα * να^ Σαλαθιήλ, νβ' Ζοροβάβελ, έφ* οΤς 
ή τονί Ίού^ αΙχμαλωσία Ανήχθη ύ«6 βασιλέως 
Πχρσών • νγ' 'Ρησά, νβ* Ίωαννλ, νι* Ίωλά» ν^ *Ι^^Χ• 
\<^ Σβμβή, νη' Ματθ^Ι^ν, νβ* Ναγγα\, ξ* 5ιλήμ, 
ξαΤΝαουμ, ξβ' *Αμώς, ξγ^ ΜατταΟίας, ξ^ Ιωσί^φ, 
ξβ* Ίαννά, ξςΓ'ΜλλχΙ, ξζΆιυΙ, ξη' Μοκ9άν, ξβ* Έλ(. 
*0 Ίωσί^φ, δ της παρθένου Μαρίας της βιοτόιηυ 
Ιΐινηστήρ, της τ^ν Κύριον ήμων Ίησουν Χρνστ^ν• 
τ6ν προϋπάρχοντα βι6ν Α^γον, ββ^ν σννάΙδιον τφ 
Πατρ\ τιτοχυίας• 

ΚΕΦΑΑ. Β'• — "Οσοι γεγότααν άρχίΒρεΊς άχό Β 
τον ^Ααρωτος άρξάμβτοί (4). 

ΤοΟ Ίλ-αΜ τρ£τος γέγονι παΓς ΑιυΙ, του δΐ Α«ν^ 
ΚοΜ, του & ΚαάΟ ^Αμβράμ, ίξ οΐ^περ γίνονται 
ΤΑαρών χα\ Μωυσης. Κα\ δ μλν ΜωΟσης ήγ&μδ- 
ντοσι της του λάου έξ ΑΕγύπτου πορείας, *Ααρών 
Α πρώτος άρχιιρεΟς ΰπλ του ΜωΟαέως χρίεται. 

ατ *Ααρών, ^ *ΕλΜ(άρ» γ' ΦινεΙς, βΤ Έβιέζερ, 
•• Βοχχ\, ς' 'ΟζΙ,, Γ Ήλί. 

η^ *Αχιτώβ• Έφ* οϋ δ Σαμου)}λ προφήτης Ι^ν» χαΐ 
!ιρ•(ις &μα χριτΙ^ς του λάου (5). 

Ψ *Αχιμέλ<χ, Ας αναιρείται μετά τριακοσίων ιαν- 
τήχοντα Ιερέων ύπ6 του Σαουλ^ διά τήν του ΑτΜ 
Ιεξίωαιν• 

ι' *Αβια6άρ, Ας μ^νος Αιασωθε\ς άπ^ των άναιρ•- 
Οέντων (ερέων, χατέφυγεν Ιπ\ τ&ν άαβίδ. ^ 

ια' ΣαΑώχ, δφ* Λ 6 να&ς ύτώ ΣΛομώνος φχο* 
Αομήβη. 

ιβΤ *Αχιμά«ς, ι^ *Α(αρ{ας, ιδ' Ύωράμ. 

ιε5 ΤωΑαέ• Οβτος Ιζηβεν Ιτη ΙχατΑν τριάχοντα^ 
Ας χαΐ τήν ΓοΑοΧίαν ΙξαλεΤψαι τδ του ΑαβίΑ γένος» 
^συλομδνην άνεΙλ•• 

ις^ *Αςίωράμ, ι^#ΜΑα&ς^^V Σ^βαΙος, ιΟ* Ί^λο;» 
χΓ Ιώθαμος» 

»α^ Ουρίας* ξΛτας Ι«\ Άχα^ χαΐ Έζεχίου- Ιερά- ΜΕΜΟΒΙΑΙΙβ. 19 

Α 42 Αιη&&ίΑ9, 43 Οζίαβ, 44 Ιυαίΐιιιιη, 45" ΑοΒιιι, 

46 Εζ6€ΐιί38, 9υ1) (|αο ρορυΐυβ ο^ρΐιτα» 4υοΙιι$ ρεΙ^ 

47 Μ9ΐιΐ988β4, 48 Αιηοη, 49 ΙοβΙιιβ^ 50 Ιβοΐιοηίβ», 
λΙΊο ηοιηίιιβ ^ο&ι^Iη ; ^υΙ €3ρΐίνο• <1ΰ€ΐ«$ 68( Βι» 
]}3τΙ<)η6ΐιι, 51 δ&ΐ3ΐΙι]βΙ, 5^ ΖοροΙμιΜ. 5«1ι ΙιΙ• 1ιμΙ« 

€3ρΓΐνίΐ35 Γ6ΐηί$«Ι 68( 1 ^^^ύ Γ6^ ΡβΓΒΙΠΙΙΙΙ , 

53 Κβ:»9, 54 4υαηη9« 55 Μα» 56 ΙοτϋοΙι^ 57 ββιιιββ, 
58 Ιΐ9Κΐ)άη, 59 Νϋ^β», 60 δβίβαι, 01 Ναυη» 
02 Απιοβ, 63 ΜαΚλίΙιΐΜ, 04 ^096ρIι , 05 ΙβΜβι» 
00 ΜοΙοΙιί, 07 1^ψ\, 08 ΗβιίαΐΜΐ. 09 Ββϋ. 

70 1θ86ρ|) νιι^ίιιΙ$ Μ&Ηφ ϋ^Ι^τχ βροηβαβ^ ^«» 
ΒοιηΙηηιιι ηοβίΓυιη. ΐΜβηι ΟΗΗβΙυαι, ρηΜχβΙιΐΜ* 
161» ΒβαΐΒ ΥβΓίΗΐηι, Οβιιιη «ο«Ι6πιοβι Ρ&ΐτΐ |(«Μίΐ» τφ 1χρ1|• χ/ "^ΜΜΐνή, χΑΓ Σελούμ. 

Χ8^ ΧύχίΛς^ ΑςΙπλ του Ίωσίου του εύσιΟους. βα• 
αιλέως 1ιράτ»υβ»ν * χς^ Σαραίας• 

χΓ ΙωβέΑεχ^ λφ' Λ δ^λαδς αΙχμάλωτος δπ^^ του | 
ΝαΟουχρΌνδσορ Ι^χΟη. 

χη' Ίηβους δ τοΟ ΙωσέΑεχ^ έφ* οδ Ιούδας άπδ 
της αίχμαλωβίας δηΙρ Κύρου άνήχΟη, χα\ μετά του 
ΖοροΟάΟελ του λάου προέστη. 

χΑ^ 1ωαχε(μ••ΈπΙ τούτου νόμους ΈσΑρας άνέγνω * 
V Έλιασήφ. 

λα^ Ίωάχας, Ιφ* οδ τά χατά ΈσΑήρ χα\ Μαρ•^ 
ΟιχαΙ^ν* λβΤ Ίω^^ννης• 

λγ^ ΊαΑδαΖο;» δφ* οδ δ έν Γαρίζι^ (6) να&ς φχοΑο- 

* Β Ειιΐη νιιι^ 8» 

(4) εαοΓθτ ΙοββρΙιαηι, ΚοΒ^Μυαι Β. Ε. 1• 8• ΝΙ• 
ΟΜΚΜΠιιιι ΟΡίΜίαιη ία €^τοα. λο ΙαΙβΓ ΓβοβηΙίοΓββ 
$ξ6Μ«ίΐυη Ι• ^^ ιχ^βη•• ίη ροηΐί^. νοίιίηιιοι ίη Νο^. €ΑΓ. Π. — ^Μοί [ΗβΗιιί οοχίι/ΐΜτ α^ ΑΛτοηφ (§€$0 

ίζοΛΑ Ιβηίηβ ΟΙίιιβ ΓαίΙ Ι^βνΚ Ι^βτΙ ΟΜίΙιοαι ^ 
ηυίΐ, ίΛίο Αιιι!>Γϋΐΐϋΐη, βχ ςοο οιϋ ιηβΙ Ααγο» βΙ 
1107868. Αο Μογιββ ςοΐάβαι <1υχ ροραΐί ίιιίΐ Ιη ρ«Η 
ίθοϋοηβ 6χ Μ%^!ρ{ο^ ΑλΓοη «ιΚβιη ]>Ηηιι» ίο ρβηΐΐ• 
Αο(%ηι β1> ίρβο Μα786 ιιη€ΐα8 β8ΐ• 

Ι ΑλΓοη, 2 £ΐ63χλΓ, 3 ΡΙιίββΜ, 4 £Ι>Ιβΐ6Τ, 5 Βο•- 
€ΐιΙ, Ο Οιβ, 7 ΙΙβΙΙ. 

8 Αο1ιίιο5 : 8οΙ> ςιιο διιηιιιβΐ αΜ ρΓορίΜα, ίο- 
^Α€β^^ϋβ βΐιηυΐ εΐ ]ιιιΙ«χ ροραΙΙ* 

9 Αοϋίιηβίβΰΐι : φύ Ιιιΐβτίβοΐιιι β§1 οιιηι ΐΓβο6»» 
118 (ΐαίηςυα^ίηΐβ 8Α0€ΓΐΙοϋΙιιιι » 8μι^ 60 ςαοιΙ Οι« 

νΙ<1ΰΙ1Ι 8α8€βρί88€(• 

10 ΑΙ)ΐ9ΐΙιαΓ : ςυί 8θΙαβ8«ηηΐο• βχ ρβτβαιρίΐβ 80* 
ϋ6Γ(!οΐϋιιΐ8» €θηΓυ{ί( ^ά Β»νί4οιο. 

ϋ 8»(Ιθΰ, βυΐ» ςιιο (βηιρίαιιι « δοΗκηοηο «Μ- 
•ΐηΐ€(ιιιη β8ΐ« 
Η ΑοΙιίπίΜβ, 13 ΑιαΗμι ϋ Ιοτ^ηι. 
15 Ιοάαβ. Ι8ΐβ γΐχϋ 2θΐιο• «βηΐιιιη ΐΗ^ιΚα ; ςιΑ 

61 Πθ(Ιθ1ί&ΐη, ςΐ196 Ι>ΙΙ?ί(ϋ€1Ι11Ι 068α8βΜ«ϋ• Ιθ1• 

ΐ€το ηΙΙβΙηίαΓ, ΙηΐβΓίβι:!!, 

10 Αχίοηιιη, 17 ΡΙιΐαΜ8, 18 δοΙ«υ8» 19 ΙοΙμ^, 
20 ΙόΐΙΐϊίαιιι•• 

21 ΟΗαβ. 1•(β ηββπίοϋα ΓοηοΙο8 €β^ αιιΙ> ΑφΙιμ 
€ΐεχββΙιιι• 

ϋ Ιακ» 25 ΙοϋΐΜ» 24 ΒβΙααι. 

25 61ΐ€ϋϋ38ν ςοΙ ροΑίίΙΙοβΒΐ λ^οΙιαΐ βηΐι ρΙο το£θ 
10813, 20 δαηκι». 

27 Ιο^^Λ ζ ιοΙ^ ςοο ρορβίι» €«ρϋ?ιΐ8 « ΝαΙμι-» 
€ΐΜΜΐοηο80]Τ ϋα€ΐα8 08Ι• 

2846808 6Πυ8 4θ86ϋ6λ,• 8α1ι φΙΟ Ι«Ι88 « 6•ριΙ« 

νί(α(6 ρβΓ €7Γυηι Γ6ΐηΐ8&υ8 681 :6ΐ €ηηι ΖογοΙμΙιοΙ 
ρορυΙο ρηκίαιΐ• 

29 Ιοαίώη. ΒιιΙ) οο Ε8ώΓΜ Ι^αιι^ο•^ η€6ΐΐ8ΐιί4 % 
30 ΕΓιχββρΙι. 

31 Ιβα€ΐΐ3ΐ8 : 8υΙ> φΐο €οηϋ^ίΐ ΙιΙείοΗα Ε•Ι|ι6Γ 61 
1ΐ3Γ<1θ€ΐι«1, 32 Ιθ2αιη68« 

33 ΙϋΙϋβΒαβ. Ε)»» ΐ6ΐηρθΓ6 »ϋθ€ΐΚιαι 681 Ι6ηι« 
ρΐασι ίιι βΐιΗιΙηι» ί5) Οοηί»;Γ Ι. Β6{Τ. η, 18. 61 Μη ιΐρ. 8. » Ι05ΕΡΡΙ α 

6 ΒΙΰίΐΜΐ, 7 82ΐη«6ΐ : €Χ ςυο η»ΙΙ βαηΐ άύο ΓιΓΓι, Α χανΑ» Γ Σαμουήίλ, Ιξ οΐί γεγ^#α^ν υΙο\ ({ο Ίωήλ 
Ιθ€ΐ 61 Ιμοιϊιιι : ςυΐ οαηι ιημιιβη ΐ0€ίρ6Γ«ηΙ, Ιιαιιά χαΐ Ίβαμινά. Κα\ βωροληπτοννικ. •0« Αξιοι τξς 
ιϋ^ηΐ ραΐ^ΓΐΜ ΜϋοβηΙοιιο ιιιιιΐ ΙυώίΐΚ «ατ|ΐϋής9ια8οχξς ιΐναι λχρ(θΐ|β9ΐν* 

€ΑΡ. VIII• ^ ΟΗΪηΜίηυα ΒιΗ ρτϋ3€ηαοη$ μ* ΚΕΦΑΑ^ Η^ -«^ Τ^^Βς €4 τ^ %Χί ηράγοτοέ 

1 εΑΐΐΙι, 2 Α])ΙΙοιη, 5 ΑΜιηβΙοΰΙι, 4 Αϋΐαΐΐιν, 
$ Οηο, 6 61 ΝαιΙμιο» 7 Η6Π. 6ΐ ςαο η&ΐι βυιιΐ ϋϋ 
ιΐυο, ΟρΙιηβ βι Ρ1ιιη66•, ςυί 1η μογΙΑοια ΐΑ5θίνΐ6ηΐ6• 
Ιη&6Γΐ1οίαηΙυΓ ιη ΜΙο ΡΙιΠ!8ΐίηο• €ΑΡ. IX. — Οηιηαίη /κβηιιιΙ γνο^^ηιίοτξΐ ΕχέΰΗΜι 

ρίορΗϋφ $αατάοΐαΐ€$. 

Ι ίοάΜ, 2 Ρ1ΐ8άη«ΐ8, 5 ΑιηοΓΓΐιΙ»8, 4 Ζ«€ΐιο^ 
5 590106, 6 ΕρΙιβϋΙα» 7 ΜβΙοΙιίυ. 8 Αίοπι, 9 βΐΗ 
ιηοΓΓίιίΑ»» 10 ΒατυοΙι, II δορΙιοηΐΜ, ϋ ΜιβλβΒΜ» 
Ιδ εΐΐ6ΐθΜΐ9• 14 Βυζ6, 15 ΙβιβοΙιίβΙ. 0«ιί ία 6»ρ(Ι- 
τίΐ>ΐ6 Ιαϋλ νΑΐ(€ΐιΐ9ΐΙα8 681 Β&Ιΐγ1θΒ6» 

€ΑΡ. Χ. — (2«|ιιιιιιι (ηετηηΐ ί^€ηί%<Β ρτορΠϋα ρτύ• 

0$ηίίοτ€$ §αατάοΐαΐ€$, 

Ι Α«Γοη» 2 Ρ1ιΙη668, 5 ΟιΪΑβ» 4 ΚαζαζΜ, 5 Μο- 
?Ι«ιΙ, β ΑιηοΗ68, 7 ΑοΜοΙι, 8 δ6<1ιΐ6» Ο Α6ΐι1ηΐ38« 
10 Ηυ]υ9 ΟΠαβ £1ία8 ρΓορΙΐ6ΐλ 61 &ι1οιη, II δαίοιηί 

•1168• 40ΓΑΙΙ1» 12 Αΐηθ§ 6Ι ^6(I66,.Iδ $6(]66ΐ68 ίΙΙίαβ 

4ο<ΐ36. ι; ΙοθΙ, Ι5ϋΓΐ88, 16 Ν6Γ6, Ι753ΐοπι,Ι8€^Ι« 
€ΐ«8, 19 ΐ6Γ6ΐηΙα8, ςιιί €•ρϋνίΚΑΐ6ηι Ια Ιυάβτ» ρΓΟ* 
ρΐιβί^νϋ. 1^ Κα&Ο. (Τ !4<ιτώμ, Υ *Α8ιμΙλ8χ, V !Α8ιά0αρ, 
•Ρ ΟδριοΟ, ς^ «α\ Ναθάν, ζ* Έλΐ» Ιξ Λ γιγάνααιν 
νΙοΙ 4ύο, *09νή κα\ ΦινβΙς• ο! τάς θυσίας Ιν«ρυφών• 
ης^ Ανακρονντβι Ιν «ολίμφ «ΰν Αλλιφυλίΰν• 

ΚΕΦΑΑ. V. «- ΤίτΒς οΐ ηιΟ ^Λλ^^ τοΛ 4^)0^- 

βΤ Ίω8αΙ» \ί #α^α(ας, γ' ^Αμο^^ίο^, V Ζ«χύρ, 

Ε'ΣαρονΙ,ς' ΈφιΑΑ» ΠΙκ^χιο», V 'Αλάμ,Ο^Γο- 

Β μο^^α^« { Βκρά^χ• %ηί £οφονΙας« ι^" 11αββ«(•ς• 

ιγ' Χιλχίας» ιΤ Βουζή, μ* 1βζ8ΐιι«1λ, 4 Ιν ή αίχμτ- 

ΚΕΦΑΑ. 1". — ΤίτΛί: οΐ ΊβρΒμΙον χοΰ ΐτρ0$η{- 

α* Ααρών, ψ ΦινιΙς, γ» •ος(βις, V Τ»:αζ«ς, 

βΡ *Αχιμάς, ι' τούτον νΙ^ ΌλΙας 4 «ροφήτι^ς χ«Ι 
ΣβΟώμ, ια'Χαιλώμου υΙδςΛωρ^μ,ιβ^ *Αμώς χ«\ 1ω• 
βαέ, ιγ* Σι^χίας υ16ς Ίωδαέ, ι» 1«^ κ* ΟύρΙοις• 
ις'Νηρή» ι^Σαλώμ, ιΐ|'Χ«λ)αας, ιΟ' 1|ρ8μ£ας,4φ 
«Ιχμβ^ωβ(αν Ιν τ| 1ον4βιί^ ηροφητζύοα^•^ €ΑΡ. XI. — βιιίΐΜΐ» /ΐΜπιιιΐ ροριι/• /ιι4Ιγ^• 
ι(ΐΜ«ίοιι«ιιι Ι«τητ 6 ^#ικ ΛαΜ /ίι^ίαιη. 

Ι 6*λιι«αΓα(Αοη γ«:ρ ΜΜοροΙαηιΙβ ;^πατ• 

2 ΟοΐΙιοηί6ΐ]«ι<ΐ6χ» 

Ζ 16808 Ν8ν6 *• Μφη ί€Χ Μοα^ίίατηηι ^Κ 

4 Αοίΐ ίυιΐβχ. 

5 ^αι>^^ ηχ ϋΗαηααη "» 

6 0ϋ1>0ΓΓ9 ρΓ0ρΙΐ6ΐΐ886 €6111 Β8Γλ6, 

7 ΜΜίίοηϊίΙϋα ρη$ ^Κ 

8^6(ΐ60Β*|ΐΙ(ΐ6Χ• 

9 Α1)ίιη6ΐ66ΐι ]α4θχ« 

10 ΤΙιοΐ8 }οά6ζ. 

11 Ιγ ]υ<ΐ6χ• 

12 ΑιηηίοηίΙΐΰα §€ηι ^\ 
15 ^6ριι^^1» ]α(ΐ6χ• 
Ι4Ε886ΐ)θη ]υϋ6χ. 

15 ΑΙΙοη ]ΐΜΐ6Χ. 

16 Αΐχίοη ]υάοχ• 

17 ΡΜΗ$ιΗλΙ '^ 

18 86ΐηρ8<Αι]υ<ΐ6Χ. 
(19 δ6ΐη6η&Γ ]υ(ΐ6Χ. 

20 Ιηΐ6ΓΓ6|[ηαιη **• 

21 Ει δαοιίΓ ]υ(ΐ6Χ.) ροΛί ΚΕΦΑΑ. ΙΑ'. — • Τίτες οΐ το6 Λαοΰ $φαέΙ μηά 
€^ ύπό *Ημτον τον Ναν^ Τ^Τ^τημΛήξίττη^Τ^ 
^ ^ίοτέμι^ίΤ^ γετόμβτοί• 

«ΓΧουβφρ«Ιών «οταμών £υρ(ας Ρ«βιΐ64ς• 
Ρ* Γ^Οονι^ χριτής. 

Υ Ι^βοΰς τοα Ναυη (1^. ΑΙγλ&ν ^ββύϋ^ςϋΜ•^ 
(ιτΰν. 
ΙΓ *ΑώΙ χριτής. 
8' 1αβ)}ς βασιλβΟ^ Χαναάν. 
ς' Χι^Ρλ προφητις «(^ ΒβρΙχ• 
ζ Μα8ιναΙ(Μ Ιθνος• 
V Γ488ών χριτΙ^• 
• *Α6ιμΙλ8χ χριτής 
ιΤΘωλάχριτής• 
ια Εΐρ χριτής• 
ιβ^ ^Αμμστϊται §Θτο^^ 
ι/ Ι8φ0«8 Χριτής• 
Λ Έ«98βών χριτής. 
%^ *Αλλ&ν xρ^'«ής• 
ις^ *Α64ών χριτής. 
ιΓ 'ΑΛΛάφυΛοί. 
ΐη' Σαμ4^ «ρ«^• 
[ (20) ιΟ^ Ζ8μτ»&ρ xρ!I1^^ς^ 
ϋί *Αναρχ(α. 
χα.' Κα\ £χν.\ρ χρηί^ς•} * Ιαθ. III, 8. '• »>ίά. ,12. " Ια<1. ιν,2. » Ια<1« ¥ΐ, Ι. **αα<1. χ, 7. ««ΙιμΙ^ χιιι,Ι. »1βΐι«. 
χνιι, Ο,χτιιι» 1, χχι» 24. (18) €οιιί6Γ Ζ6Ηη6ηιι« Ι» ί^αϋϋα 

(19) ΥίιΙβίιΐΓ ιη8ΐΐίιΙυ8. 

ΐ20) Ου» η»6ΐιιί8 ίηοΙαιΙιιοΐαΓ 60» λίβ'κα, ΐγρο- |Τ•ρΙΐ{60 66η6 6ΓΙΙ0Ι6, 6Κ 1Τ6Ι«ΙβΙΙ6 ΡαΜ^ΙμΜΙ ΙιιΚ 

Γ6Τ061ΥΙΙΙ108• €9Βΐ6ηιηι 4θΙιί8•ίΐ6ηΐ &^^ίρι^^4^^ο• 

86ρΙΐΙΙ8 61 0161116118» 5ΜΜ, Ι, ρ» 324• ΙΙΒΕΙΙϋδ ΜΕΜ0ΚΙΑ1Ι8. 
ΚΕΜΛ. Γ. — ΤΙης οΐ έχ τοΰ Κάΐτ ταόμετοί. ίί€ίν. 111. —βι 
καΙ ΓΪς ΛΒ8όμι\γ γΐηάτ άνέααβετ. »ίρί *', Κ4Ιϊ, ρ• Ένώχ. γ" ΓαϊϊίΛΪ, ί Μβϊ*)>. «' Ηβ- 
Οιηχηϊλα. τ* Λάμιχ. ζ Ίωβί-,λ χαΐ Ίουβ^ιλ κα\ θοβϋ. 
Έιι\ βϊ τούτων ή πανίλϊθροΐ ταΰ Κϋν γίγονί βία* ΚΕΦΑΛ. Λ'. — ^ΐ>■(^ οί «κ ΓοΟ καιακ^κσμον ίτ ΖΚΥ. IV. 

Νώ«, χιΐ υίοΙ τριΐΐ, Σ^μ, Χ1μ> ΊάφιΟ, χκ\ αϊ 
τοΰτΝν ΐ^Φβαρίΐ γυναΐχΐΐ. 

ΚΕΦλΑ. ε*. — ΤΙγΐς ίΐσΐν οϊ τοΰ Ίακίίβ «αΐίις, 
οΐ τοΟ .ίαον χατριάρχαι. 

*Εχ μίν Λιΐοΐ ■ 'ΡουβΙμ, Σομιών, Λβυΐ, Ίού5α;, 
Ίηίχαρ, Ζαβουΐών. Έχ ϋ Ταχήλ. Βιν.αμίν {1!). Β Ζ!ΐΙ>υΙοη. Ει ΕΙΐΐΙιεΙ -. ^ο^ίρΚ. ΰ( Βϋη]; 
1 Οαΐπ, 2 ειιθ€ΐι, 3 α^ίιιΐιϋ, 4 ΜβϊεΙ, 5 ΜαΙίιυ- 
ΒβΙα, 6 Ι,ιηιβιΐι, ΐ 1οΙ)6ΐ 61 ^ιιΙ)3ΐ εΐ ΤΙιοΙμΙ. 5α1τ 
Ιιίβ νΐΓΟ οιιιηίπιοϋιιπι εοπϋ^ίι ΰιιίοίΙίΓυιη ειΐΐπηί• 
ηίυηι. 'Βχ α Βαλληΐ, ΛΑν, Νιφθαλείμ. Έχ 91 ΖΐΧφηΐ, 
Γ^, Άσιτήρ. Οίτη Ιν (14) μ' ψυχαΐ; χατέβη^αν 
|1( ΑΙριητον. 

ΚΕ*ΑΑ. (Γ- — Π»'ϊ^ <ίσ!»• βΙ ββ" οΐ /«τά τοϋ ΟΑΡ. VI. 
'/αχώβ (]( ΑΙπ'^Γο^ χαιιι^ϋσα>*Γί( (15). ΒιΙΙι : Οβη, ΝορΙιΐίιαΙίηι. Εκ ΖβΙρΙιι : Οαύ, ΛββεΓ. 
Ικί 1ΐ) ίΐιτ *ιιίηη3ΐ>υϊ (ΙεκβικΙεΓυιΚ ϊη £;]-ρΙυιη *. ^ ΤβυβΙμ β πρωτότοκοι , χο\ οΐ υΙοΙ βΰτοϋ ■ 
Ένιδ)(, 4αλ1ο!)ΐ, Άορώμ, Χάρμης. 

^ Ζυμιών, χα\ οΐ υΙοΙ αύτοΰ* Ίιμαυ)]λ, Ίαμτ,νώΟ, 
ΊαχιΙμ, Σα&ρ, Σαβύλ. 

γ Αιυΐ, χαΐ οΐ υ[ι>\ αύτοΟ- Γείΐΰν, ΚαΑΒ, Η^ραρΙ. 

9 Ίούΐΐΐ> >αΙ οΐ υΙοΊ αύιοϋ. ΣηΧώμ χ>\ Φαρίΐ. 
ΤΙοΙ η Φαρέ{ ■ Έ«ρωμ, Ίΐμουήλ. 

■* ΙοΑχαρ, χαΐ αΐ υίο\ αύτοϋ ■ βω1&, Φουί, Ία- 
Μΐ>μ, Άμρϊμ. ^ 

ς* Ζαβουλών, χαΐ ο1 υΙο\ αύτοΐ * Σΐΐερ, Άλλώμ, 
ΑΙή1ί.0^[1χ Αίίαΐ, λ' ((β). 

ζ Γϋ. χαΐ οΙ υΙο\ αυτού ■ Σαφών, Άγγ^;, Σαυ- 
ήΐ, Βοαβαμών, Α(£τΐΐ, Άρώ, Άβϊήΐ, Άραήλ. 

1^ Άαήρ, χα\ ο1 υΙοΙ αύτοϋ * Ήμ-ν^ιβαοΰ, ΊϊοϊιΙ, 
Μαρία, £1^^ ΑΒιλιρή. ΥίοΙ ΐΐ Μαρίας - ΧορϊΕ χιΐ 
Μ>1χιήλ. Οίτοι ίχ Ζίλφηΐ, ι^. 

λ' ΊοΜήφ, χαΐ αΐ υΙο\ αυτού τΐχβίντί; £ν Αίγύ• 
ιη(ρ * Μαναβΐής μΙ ΈφραΤμ, ΣουτάΧ, Ταλιμμίϊιχ. 

)' Βινιαμ\ν, χα\ 6ί ιιίοΐ αυτού* Βχλλά, Φοίι;, 
•Είήλ. ϊί'ίΐ Βαϋ.1 ■ Γηρ4, Νιομίν, Ίαχ^ιί, 'Ρώς. 
Ηαμφήν. ΤΙοΙ Γηρά ■ Άράβ. Οζτοι 1χ τήί 'Ρα- 

χήλ. II)- 

1^ ΑΙνχαΙοΙ ιιίοΐ αυτού ' 'Αβώμ. ^ 

1^ ΝιφβαλιΙμ, χβΧοΙ υ1ο\ αυτού- 'Λϊΐίιλ, ΓωΟν}), 
^λβνλΐ, Συλλήμ. Οδτοι έχ Βαλλήί, ί. Όμού ορ•. ΚαΙ 
ί ηατήρ Ιακώβ, χα\ Αιίνα <ι βυγάτηρ, χα\ Αιία * 
Υμοΰ ψνχαΐ ιχί. 

Κ£*ΑΑ. Ζ". — ΤΙης βί τοΰ ΙιψόκΜ ΛρίΓχονσι 
ίιρατιΐίοΐ (17). 

α! Κορί, 6 ϊκιβοΦΐ^ ίπΐ Μωϋΐή, β' ΐούιου υΐϊΐ, 
•ΕλχΛνί, γ" Έναϊί, ί" 'ΒλιΗ, ι* Ίεραίμ, ί* Έλ- 

' II Ρβιγ. II, 6. * ΑβΙ. VII, 14. 

(15) ΟΐΰΐΙ Ίι•»);^ χαΐ, ^οι^ρI^ εΙ, νίΐϊο ΙγροΒΓ-. 
Μ νβηίο ΡιΙΐΓίϋίαπΕί οβΙβικΚι. 

(II) Ρ>1)ΓΚ. νοΓίίΐ κρίββί'ιηία άαχ, 1λλ\ϊ. νίιΐβ 

Β«φίβΙΙ9 1'3|ΐυ(. - (^«(ιιαηι ικηΐ ίκί ίχιν ηιιί ««πι ^αίο^ 
ϊη ^ρι/ρίαπι ρΓο/'Μΐί ιιιιη. 

Ι ΒιιΙ)ίιη ρΓίιηθ|βηίιιιβ, η Ιϋίί β]ικ ; Εαο:, Ρΐιβΐ• 
||Ι5, ΑίΓοπι,εΐΐ3Γηιβι. 

2 ίίγπικοιι, 61 ΟΙϋ β}»}; ΙιτηΐϋΐΙ, ^^I^^ηο()ι, Ιιοίηι, 
δηΐΓ, 83ΐι1. 

5 Ι^νΐ, «Ι ΓιΙϋ ι-)αι : βΐΐΐβοη, &)•ΐΗ, Μ6γ>π. 

4 [^υι1αι, βΐ ΑΙΙί φ» : δβίοιη εΙ ΡΙί>Γ«ι. Κίΐίΐ 
ρΟΓΓΟ ΡΙιαίΐΐ; ΕβΓΟίη, ΙαπιυβΙ. 

5 ΐ85>6ΐΐΐΓ, ει ΟΙϋ φι : ΤΙιοΙι, ΓΙιΐ)». ΐΜυιη> 
ΑπίΓβπι. 

6 ΖΐΙιυΙοπ, 61 βΐϋ ε]ιΐ£ : $ε<ΙβΓ, ΑΙΙοιη, ΜκΙ. 
ΗΧί η ίί3, III. 

7 ΰχΙ, 61 βϋ'ί ει» : 8αρΙιοη, Α^ββ», δαυπββ, 
Βθ353ΐηοα, Οίιΐκβ, Αγο> Αϋ^ββ, ΑγοϊΙ. 

8 ΑβεΓ, ε( ηΐϋ 6Ϊϋΐ : ΙειηηχΜίι, ΙοιΙ, ΜηΗι. 
δ3ΓΓΐιι ΐΟΓΟί. ΡίΓιί ροΓΓΟ ΗχΓί^Εί ϋίιοΓβΙ) ε1 Ηκΐ- 
6ΐιΙε1. Ιβΐϊ 61 Ζ(ϊΙρΙΐ3, ζνιι. 

9 ίθ5ερ1ι, 6ΐ ΠΙϋ 6ΐιιι ϊη ι£βΤΡΐο ρΓθ(;οοί|ί : Ηι- 
Π3ί»ί 6ΐ ΕρΙΐΓΐΊπι, 5υιι1, ΤιΙίιηιηειΙΰο. 

10 Βεη]ιιηϊπ, βΙ ΗΙϋ ε]α> : ΒΐΙΙϊ. ΡΙιιιβ, ΕΙιεΙ. 
Ρίΐίί Β>Ιΐ3;ϋΕΓα,Νεοηΐ3Π, ΐ3ς1ιθ!), Βοϊ, ΙΙαιηρΙιβπ. 
ΓιΙίί Οε» ; Αηιΐ. ΙβΙί ει η36ΐιεΙ, χνκι. 

11 03η, ε( βΐϋ ^^ιι^ : Ακοιη. 

11 ΝβρΙιΐ1ΐ3Γιιιι, «Ι ίΙΙϋ ΓΪυ! : ΑκιβΙ, ^ο^α^, Αϊ- 
ϊΒί. δϊΐΐεηι. ΙίΙί ει Β»1Ιβ, ϊιι. ϋιιΐνΡΓβϊιιι οιηηεβ 
ίΐιιι. Ει ρ3|6Γ ^3^οI), ει Οϊη3 ΙΐΙία 3|ΐ]ηε Ε.ϊη, 51- 
ιοιιΐ >ιιίιιι:ε ι.ιχν. 
ΟΑΡ. VII. — 
1 εοκ. ^υϊ βειίίΐϊοιιβηι οαηείΐΐνίΐ ειιΙ) ΗΛγ^β, 
ΐΠιιίηκαΐίυ^, Ε1ι:3η3, 5Ει>3ειΙ, ί ΕΙί3>(, 5;εΓ3αιη, ((ίί) εηηΓεΓ Οοιιεΐ. 
(16 ΡοΓΐεΖΐΓ3,<ιιη 
.2 1 ΙίΙΐΓβΗίΐ Ιιίε οηιΪ! 
(17) ΟοιιΓΰΓ Ι. Ρ^ΓϋΙ. »ι. 11 Ι05ΕΡΡΙ ϋ 

6 βίο^η», 7 &ιηιΐ6ΐ : €ΐ ςυο η»ϋ βοηΐ (Ιαο βΓιΐ. Α χανΑ• ζ Σαμουήλ, έξ Λ γεγόι/α^ιν υΙο\ δ^ο *1ωήλ 
Ιοβΐ 61 Ι$Ααιϊη« : ςιιΐ οαιη ημο^η λθ€ΐρ9Γ€ηΙ» Ι^ιμΙ χοΑ Ιααμινά. Κα\ ^ροληπτουντις. •(« Ιξιοι της 

ΰΑΡ. VIII• ^ (2Μ2ιιβιη ηκλΙ Η<ίΙ ρτορεηϋοτα »α• ΚΕ#ΑΛ» Η^» ***- Γ/ι^ς ^ τοϋ "ΛΛ ^ράγοτϋέ Ι εα^ΐΐι, % ΑΙ>ίΐοαι• 5 Α1)Ιιη6ΐ6ΰΙι, Ι ΑϋΐλΐΙιιτ, 
ί υήο, 6 61 Ν&ΙΙΐλΒ, 7 Η6ΐΙ, 6ΐ ςυο η&ϋ βυιιΐ §111 
ϋυο, Ορίιηβ βΐ Ρ1ιίη668, ςυί ίη 8Α€Γΐβ6ί& ΐΑδοίνΙβηΐβ» 
Ιίΐΐ6ΓϋοίαηΙιΐΓ ίη ΙμΗο Ρ1ιΠί8(ίηο. 

€ΑΡ. IX. — ^ν^ηαίη /ν^ηιηΐ γγο$$η\Ιοτ€ΐ Εζέ€/ΐί€ΐη 

Ι ^0(^36, 2 ΡΙΐλάηΐΜ•, 5 ΑιηοΓτΙιί^β» 4 Ζ«€ΐΐ0Γγ 
5 δλΐηαβ, 6 Ερίιβαΐλ, 7 ΜβΙοΙιΙυ» 8 Αίοπι, 9 βο- 
ιηοΓΓλί&β, 10 ΒΑίυ€ΐι» 11 δορίιοηι&ί, ί% Μ^ΐΜχ^ί, β 
13 εΐΐ6ΐ6»•, 14 Βυζ6, 15 ^6Iβ^Iι^61. Οαί ίη ο»ρϋ- 
^Ιλΐ6 ^αϋλ Τ9ΐΐί€ίηλ1ιΐ8 681 Β&ί)γ1οη6• 

€ΑΡ. Χ. — ^ίύηα1Λ (η€τκηί ΐ€Τ€ηΐί<Β ρτορΗ€ία! γτο• 

0$ηίΙοτΜ %αο$τάοΙαΐ€$, 

1 Α^Γοη, 2 ηιΙη£68, 5 Οχιά•, 4 ΕαιαζΜ, 5 Μο- 
?ΜΐιΙ, β ΑηιοΓΐλ8, 7 Απΐ6ΐο1>, 8 δ6(1υ6» Ο Α€ΐιιηΐ98« 
10 Ηυ]ιι& ΟΚίαβ Ε1ί8$ ρΓθρΙΐ6ΐ8 61 &ι1οπι, 11 δαίοηά 
11ίΗ8, ^υ^Αα1» 12 Αιηοι 61 ^ο(^«6,.15 $6(ΐ6€ί68 ΑΙίαβ 
1θ(ΐ86, 14 ^οβI, 15υΓΐ&$, ίο Ν6Γ6, ΙΤδαΙοη,Ιββ&βΙ• 
€ΐι$« 19 ΐ€Γ6αιίΑβ| ςιιί €«ρϋγίΐιΐ6ηι ίη Ιυ^«8 ρΓ0« 
ρΙΐ6ΐΑνί(• ιΤ ΚοΑΟ, ψ Άβιτώμ, ^ *Α8ιμέλ8χ, V *Α8ιάθαρ, 
^ ΟύριοΟ» ς^ χα\ Ναθάν, ζ* ΌλΙ, Ιξ Λ γιγ^νΜίν 
ν{ο\ Φύο, Όφνή χα\ Φινεές, οΙ τάς θυσίας Ιντρυ^διμ 
χίςψ Α>Μίΐρουντ9( Ιν «ολέμφ τ&ν Αλλοφύλιαν• 

Χϋν Λρόγοτοι ΐΒραζοίοί» 

βΤ 1ω8αΙ, Ιί #α8να1α«, γ ^Αμο^^Γας, βΤ Ζαχώρ. 
^ ΣαμαΛ, ς^ Έφι8λ4, Γ Μιλχιοΰ, ΐ|' *Αλώμ, (Τ Γο• 
μΛ{^ρΐας^ 4* ΒαροΙχ, ι«' ΣοφονΙας, ι^ ϋαββφίβς, 
ιγ' Χ8λ3ΐ(ας» ιΙΓ Βουζή» (ΐ* 1βζ8«ιήλ« 4 Ιν τ| αίχμτ 
«ίωαί^ γοΰ ΙοΜα ^(ροφητιύχις 4ν ΒαβυλΑνι. 

ΚΕΦΑΑ. ϊ. — Τ^^8^ οΐ Ί^Ρ^μίον Τίίϋ 0μ?ρ^- 

α• Ααρών, ψ ΦινΛς, γ* •θζ(ας, 9 Ταζαζβς, 
•' Μωρι&5, ς' ΆμωρΙβί. Γ 'Αμητώβ, η' ΣβδβΙ»»• 
Ο" *Αχιμάς, ι' τούτου υ16ς ΌλΙας 4 κρο^τι^ μΙ 
Σαλωμ, ια' £αλώμου υΐδς^ωρ^ίμ* \,^ Άμώς χα\ 1«• 
4αΙ, ιγ' Σλ^εχίας υΐ^ς Ίω4αέ• ι^ Ίωήλ, μ' Ού^ας, 
ις'Νηρ^ΐ* ιζ'Σαλώμ, ιη'Χβλχίας, ιθ' Ί[|ρ•μ£ας, 4^ 
«ΙχμαλωβΙαν Ιν '^ 1ου4α{^ «ροφι^τιύσας•^ €ΑΡ. XI. — Ονιμμ ίηΛτηηί φογ%1\ )ηύ€€Μ 

Ι €ΗΗίαταΐΗθ9ΐτ€χΜαοροΙαιηίΰί β^βΗα. 

2 6οΐ1ιοηί6ΐ]α(ΐ6χ. 

3 Ι6ΜΙ• Ν»Υ6 *• ^ε^ι^η ηχ Μοα^ϋατΜΜ ^Κ 

4 Αθ(Ι )Η(ΐ6Ζ. 

5 ^αι^€^ τβχ €ΗαηΛαη **» 

6 ΟΰΙ>ΟΓΠΙ ρΓ0ρΙΐ6ΐ{8β3 61101 Β8Γ36τ 

7 ΜαάίΦΐαΐ€α §αι• «•. 

8^6(ΐ60Β*]α(ΐ6Χ• 

9 Λ)ΐίΠΙ6ΐ66ΐΐ ]ιηΙ6Χ« 

10 ΤΙιοΙα ]οά6ζ. 

1 1 1γ ]υ(ΐ6χ• 

42 ΑΜΜΟΛϋίοα §€ηι ^\ 

45 ]6ρΙιΐίΐΦ ]α^6χ. 
Ι4ΕΜ6ΐιοη ]α<!6ΐ. 
15 ΑΙΙοη ]ιι46Ζ. 

46 4ΐχΙοη ]ιιΑ6Ζ• 

47 ΡΙ^ΗύίΜ ^Κ 

« 

48 86Πΐρ80ΐίΐ]θ<ΐ6Ζ. 

(19 δ6η)6η»Γ ]υιΐ6Χ• 
20 Ιηΐ6ΤΓ6^υαι **. 
21Εΐ&ιαιιίΓίο(ΐ6χ.) ροίί ΚΕΦΑΑ. ΙΑ'. -'• 7V^β^ οΐ τουΛαον ηρααΐ μηά 

^ ^ιατέμψητ^ γετόμβτο^• 

ϋΤΧουβ^ραΟών ιοοταμΰν Συρ(ας βααιλββς• 
Ρ* ΓοΟονιήλ χριτής. 

Υ *Ιη^9€ του Ναυη (19). ΑΙγλ&ν ^οΑιΛς ΙΙμ•^ 
€ιτων• 
ΙΓ *Αά( χριτής. 
§' 1α6^ς Ρασ(λβ1»ς Χαναάν. 
ς' Αί6άρρΛ προφητις 9(>ν Ββρίχ• 
ζ Μα4ιναΙ6( Ιθνος• 
ΐ|^ Γ«Ι(•ών χριτής. 

• *Α6ιμέλ&χ χριτής 
ιΓΘωλ^^ κριτής, 
ια Ε?ρ χριτής. 
ιβΓ ^Αμμοτϊταιίβτος. 
ι/ ΐ€φΟα6 «ριτής• 
ιΙΓ Έααιβών χριτής. 
11* *Αλλ4»ν χρϋής. 
ις^ Ά8Μιν κριτής. 
ιΓ ^ΑΛΛύφνΜί. 

ο{ Σαμ4^ «Ρ«^• 

[ (20) ιΟΓ Ζεμτ^ Χ(Ηΐής. 

7/1 ^Αναρχία. 

ΧΛ* Κα\ £χα\ρ χριτής•] * Ιαθ. ιη, 8. «• 161α. ,12. " Ιαΐ. ιν. 2. » Ιαϋ. νι. 1. '*ααϋ. ζ, 7• «^ Ιυό. χιιι, 1. ^ίοα^ 
XVII, Ο,ζνιιι, 1»«χι.24. (18) βοοΙΙβΓ Ζ6Η»6Τ•9 !■ Ιμ4^€$ 

(19) νΜβίιΐΓ ΙηβιΐιΐΐΜ. 

|20) ΟιοΒ αικίυΐι Ια(^ιιιΙ«οΙθΓ βαβ »1;«Μα, Ιγρο- (Γ§ρ1ιΐ60 66η6 6ΓΙΟΜ, «Ζ νβηΙοΐΜ ΡίΐΐΜτίλίΐΙΙ• Ιιο^ 
ν«νο€ΐνιιηιΐ8• €9Η6ηιπι <Ι6 Ιιίβ βίίβηΐ δοΓίρίατΑ» ^«»« 
ΜρΙιη» €1 01601611•» 8ίτ0Μ. ι, ρ. 524. Ι.1ΒΕΙ.ΐυ3 ΜΕΜΟΚΙΛΙΙδ. 2β 

χί*. ΕΙρήνΐ) (ϋ), χα\ ΣαμανΙα; χρ»4(. Μίτχ 51 Α 22. Ρ*χ, «Η &ιια>ηΐ3> ]υιΙβχ. Ρα$ΐ Ιιο• ]ιι4ίΜ• 


ηιηΐ ρορυΐαηι Μΰοηίοΐββ Ηοϋ βΙ δ^ιιηυβΙ, «€ ά^ΏάΛ 

ίΐ1€Γ6 Γ€$θ8« ΚΕΦΑΛ. »•— ϊΤτίς ΜκΓΟηΗΤατ τον 4αον '«1. (ΙΑΡ. XII. ^ ((«{ιιιιμ /ΊμπμιΙ γ#9Μ ροριι/ί. α^ Σαούλ, {Τ 4αΑ3, γ" Χολομων, «ι Τοβοάμ. έφ' 

φ4τ» V 1«#λμ» ^ Όχοζίβς, ι' Γοδολ(α γυνή, μήτηρ 
«θ5 .^ΟχοζΧον, Μϊ' 1ω«ς. ψ' Άμααίας, ιγ' Όζίας. 
ιΤ "Μ&μ, 1•^ •Αχ4ζ, ις* Έ;•χ{βς, ιζ* ΜανβσβΙΙς. 
ιΐ|• Άμώς, ι•» Ιωαίκς (»), χ• 1<αΛ3«\μ, χβ* Ιιχο• 
黣κ> χΡ* &9(χ{οις, Ιφ* οΚ χα\ 4 &υτέρα αίχμαλω^ 
•ία ιοϋ %Μι Ιγιχίνβι» χβ^ 6 να6ς Ιικιτρήαθη. Ι 5αοΙ *% 1 ΙΙινΜ ", 5 δοΐοαιοη ^» 4 ΒοΚμαπι μΙι 
ςαο «οΐΜαιη €β4 τ^η^ηα '^8 ΑΚιί» **, 6 Αβ» *% 
7 ^οδλρI13| **. 8 40ΠΙΙ1Ι **» 9 ΟοΙιοζΙ&8 '\ 10 €ο- 
^οΐϊ» ιηοΙίβΓ, ΟΰΙιοζΙ« ΐΜΐ^τ **« II ^οα$ **» 12 ΑηΜ• 
$ΙΜ *\ 15 Οζί«8 *\ α αο&Οιαιιι ». 15 Αείι^χ *•» 
16 £ζ6ΐ[ί8β *\ 17 ΜλΟίΐβιββ •*« 18 Αηιοβ *% 19 Ιο- 
^Α *^ {ΙίηαίΜΜ **, Μ αα&^ίιη *•» 21 ^66^ιοιιι&« «^^ '^'*!^^• ?1• "" Ρ^^ βαα^ΐΒΤ^ χ^ταιη τον ο ΟΑΡ. XIII. — ^η^Λαηί (ηηηηΐ Τ€§α Ι$τΛ€ί ρΦϋ'- 

βΤ 1«ροβθ&μ^ ρΤ Νββά5, γ' Β«ισέ, δ' Έλά, ι' Ζβμ^ 
ββή, ς^ *Αμβρί|, ζ* Άχαάβ, η' 'Οχοζία;, 6* 'Ιωράμ, 
ιΤ 1^5» «β^^ Τ»*Χ««» ίΡ^ 'Ιωάς, ιγ* ΊβροβοΔμ» ιί* Ζ»• 
3(«|^ ιι' ΣιλλΙμ, ις' Μβνασσης, ιζ» Φαχ«9{(κ<. 
«Γ ΦβΜ^» «^ "ίΟβη^ « Λ έννάτφ Ιτβι ή χαΟα{ρ<αις ΚΜΑΑ. IΑ^ •» ΙΥ>«ο ϋοο^ρητοί γερίταατ <τ «^ 
Μφ 1<ίτ^ ^ «β! τΑς προφιιτεΐας έτϊΡά^ρ^νς 

ϊομών, ^ Ήβαΐας, ς' *Ι«Ρ€μ<<Κ» Γ Ίιζβχι1;λ» 
η' Αανιήλ, V ΙΟαι^έ» ι' *1ιι»Ι}λ« ια^ *Αμώς, ιψ *Α6διοα» 
•γ* Ιμ^, ιβ* Μιχα(βΐ(» ιιΙ' ΝαοΟμ. ι?^ *Αββαχοιιμ« 
ιζ* £θ7ονίβ«, «η' Άγγα!ος, ι^ Ζαχαρίας, χ" ΒΙαλα• 
χίας. ΟΚτοι μίν •! ιβΜοι Ιγγράφους χατέλιαον 
ούνΔν τάς ιτροφητβ£ας« 

ΚΚΦΑΑ. Ι&• -^ Τ1τ9ς 9έ γβγότοσίτ άΙΖοί Λροφη* 
ται, οί μίιέτ γράμμασατ Λΐ^ώτ κατοΛείτΙτακτβς 
τάς Χροφτξηίας» 

«' ΤΑΐ&μ, ΡΡ Νω«» ^ ^Αβραάμ, V Ίαααχ, 4* Ια- 
χώβ, ς^ Έλω» Ρ μ\ Μη^φδ. 7ί Σαμουήλ, Ο* Γάβ» 
ι5 Νάθαν» ΜίΤ *Αχ(ας 4 Αλόνΐτης» ιβ* Σαμαίας υΚ^ 
*ΑνανΙ , ιγ* ΖαΟαμλν, ιθτ *Ανανίας, μ* ΉλΙας , 
ις^ ΈλινααΙκ• ιΓ Μιχαίας Μς ΙεμβλΔ, ιη' Άβ$α• 
8ιαν» ιΟ" Βουζή« ι^ Ουρίας χαΓ Σαμαίας» 

χΡ* Ίαδών (2!9« 4 ΙχΙ ια5 1^ρο<{ο^^μ τήν «τω^ιν Ι. ΐ6Τ0ΐΐ03ΐιι *% 8 Ν«(ΙλΙ> ^» 5 Βμμ »% 4 ΕΙ» ^• 
δ ΖίοηΙΐΓβ ^% 6 ΑιιιΙ)Γβ ^\ 7 ΑοΙιαι!) ^, 8 ΟϋΜΗ 
»Μ^»94οπιιιι'% ΙΟΙβη^, ΐυο3£ΐι&8 ^\Ϊ^ΙθΆη'^^ 
15 ΐ€ίθΐΝΜΐβ »» Η ΖιεΙχΗκβ *\ 15 δ^ΙΙίαι •*» 

16 Μ^ΙΙλλΜΒ *«, 17 ΡΙΐθ068ΐ9Ι », 18 Ρ1ΐ2€66 **, 

19 0Μ6, €ΐ^υ69ΐΒο• ΠΟΠΟ οοηΓι§{1 «▼«ηΐο ^^§Βί "*. 

€;ΑΡ• XIV• --- ΟκΙΐΜΐιι ίη§τηη$ ρηφίαίω Ιη 9€Ψϋϋ 
4ί9ΪΗ0 4ξΛί α ^ητορΑβϋαβ $€τΐρίο «οΐΜί^ααηυΗ* 

5 ΐΜίλβ. 6 ^β^βιιιIΜ» 7 Μ^Μ, 8 ΟαηΙβΙ• 9 0Μϋ» 
10 Ιο^. 11 Ααιοβ, 12 Αΐιϋίο» 15 Ιομι. 14 ΜίοΙιχηΓ» 

15 Ναηηι» 16 Α1)Ι>2ίεαιη, 17 δορίιοηίαβ, 18 Α||«ιι», 
19 Ζα€Ιι9γι«8, 20 Μιίαοΐιίλβ. Ηί ?ί(^1ιιϋ ΙαΙΙϋτί• €θαι- 
ΒΐθΐκίΑίιιβ Γ€ΐιςιΐ6ΠΝΐΐ §1118 ρΓορΙιβϋϋβ. 

€ΑΡ• XV. -*- Οκίηβηι /μπιχΙ α/ΙΙ ρτορΑβΐ<»» ^1 
Μ^ιιβ^ααι» «ΐία•ρΓ0ρλβΐια« ίχ κΗρΐ» Γ^ίί^χ^ηιιιΙ• 

Ι ΑιΙαηι, 2 Νοβ, 5 ΑΙμγ^Ιιβοι, 4 Ι$ι•«» 5 ^8^Ο0» 

6 ΕΙ(Ι»(Ι **, 7 01 11β(1α(1. 8 δ&ιηαβΙ, 9 β«1, 10 Να- 
Οία»» II ΑοΙιίΜ 8ΠθΒίΐ68 **, 12 δαιηβηβ ΠΙίυι 
ΑβληΙ **» 15 Μ8πιίη« 14 ΑιιαοΙα^, 15 ΕΓίΑβ» 

16 Εϋββο•, 17 ΗΙΰΙιχΜ 6Ηιι• αβηιΙιίΑ /'» 18 ΑΙμΙα- 
ιΐοα «*« 19 Ηυζο, 20 \}ήΛ%, 21 δ8ΐη9Μ8. 

22 ^α^οη, ^υΐ «ι5 ^6^οIΜ»ηι πϋηλοι λΙΐιΗβ Ββ-* •• Ι. Βββ. ιηκ 1. « Μ• Κβίϊ, ν» 4; III. Ββ^, π. 11. *• ΙΠ.Βββ, ▼«• < ; "• Ρ^^'ί»»• «. 30. «• III. Ββ|^. 
«ι, 45, XIV, 21 ;ΙΙ.Ρ&Γ. χιι, 13; ΠΙ. Ββα. χιι, 16; *• III Πβιτ. χν, 1 ; II. ΡαγαΙ. χιιι,2. >' III Ββν. χν 9; 
II. ΡαπΙ. XV, Ι. Μ ηΐ Βββ. XXII, 41 ; II Ρλγ. χχ. 51. " ΐν.Ββ{τ. νιιι, 16;ΪΙ. Ρλγ»!. χχι, 4. »* IV. Βρ». 
VIII, 25; II. ΡλμΙ. χχιι, 1. " IV Ββ^. χι. Ι; II ΡβηιΙ. χχιι, 10. ••IV. Ββ^. χιι,Ι ;Ρλγ. χχιιι, 20• 
•» IV. Β€|(. ιιν, Ι;Ι1.Ρατ« χχν, Ι. » IV. Ββ^ζ. χν, 1 ; 11. ΡαΓδΚ χχνι, δ. " ΙΜιΙ. 52; Π ΡβπιΙ. 
XXVII, 1. •• IV. Β6|^. XVI, Ι ; II. Ραγ. χχνιπ, 1. " IV. Βββ. χνιιι,Ι: II. ΡαΓ, χχνιιι, 27 ; χχιχ, 1. *• IV. 
Β€«. XX, 21: II. Ρ«Γ.• χχχηι. Ι. " IV. Κο^. χμ. 18; Η. Ραρ. χχχιπ,20. •* IV. Βρ{[. χχιι, 1 ; II Ρχγ. 
XXXIV, Ι. •■ IV. Β«§. χχιιι, 50 ; 11. ΡλμΙ. χχχνι. 1. »• IV. Βί5|[. χχιιι, 54 ; II. ΡίραΙ.χχχνι, 4. »^ 1 
V. Β6|(.χχιν,6; II. ΡαπΙ* χχχνι. 8. «•ΐν. Βββ. χχιν. 16; ΡαΓβΙ. χχχνι, 10. ^β^^ιη. χχχνιι, 1% ι•"•!;•- 
•• III. Βρκ. XII, 20; II. Ριτ. χ, 16. *• III. Βμγ. χν, 25. " 11)1(1.55. « III. Βο^. χνι. 8. ^ 11)ί<1. Λ 
*• ΙΙιία. 25. « ίΜ(Ι.29. •• III Ββ§. χχιι, 52. *» IV. Β<^. ιιι, 1. *• IV. Ββί<. ιχ, 15. *» IV. Βμ. 
χιικ 1. »• ΙΙ)ί«Ι. ΙΟ. •Μν.Ββ|τ.χιν. 25. •« IV. Ββί. χν, 8. •» ΙΙ)^ 15. •^ 11>ίϋ. 17, •» ^ϊμ*»•» 
■• ΐω. 27. " IV. Βββ. XVII, 1, 25, χνιιι, 9. »• Νυιη. χι. 26 •• Π. ΡαγλΙ. ιχ, 19 ; Ι. Ββ{[. χιν, λ ΒΙ. 
Κ^ », 29. •• II. ΡαπιΙ. XII, 15. •> 111. Κοκ. χχιι, 8. II. Ραγ&Ι. χπιι, 1. •• II. Ρϋΐ αΚ χη, 15, (Μ) Οη ΜΙ•η Β6ΐι|«Μΐηια€υπι, ιιΐ νίιΐβΐιιτ, 
Μ<^ιΙ, Ια4 XX, Μ(](|. 
(22) ΟΐΒίβΓ. 8€ΐιηιί(ΙΙ, ιχ Εβρα. 
(15) ΙΙ!ο ΑιιΐΑ«ιιβιΐ8€Ανΐ4ΐ€ΐιΐιΐΓβιηίλΐ&Μ ^03^^ι3ζ. (21) ΟϋιΙητ• Οοά ρ&6ΐΐ(ΐ6ρί|;Γ, V. Τ 

(25) νί(1β ^ο&βριι. Αηί. ^ΗI^, Κλ. 

Β. 9, ΟοΐβΙοΓ. Ραΐτ. Αρρ. Ιοοι. !,■>>' ί7 ίΟδΕΡΡΙ 5» 

ΐΐιβίίοΐ, βνβηίοοοηκιυβ ΓβίριιΙΠοχ ΙβΓλοΠΓιο;^ ρΓΟ- Α του έν Ββθ^ιλ θυβιβιττηρίου, χα\ τ)ρι χ«0α{ρ€9ΐν της Β ρΙΐ6ΐιτίΐ• Ιη αϋτβηΐυ Αυΐβιη Οοπηίηί ίυ6Γυηΐ : 
23 Ζ«€1ιαγ!&5, ΙοΑηηίβ 1ιιρΐι<ΐ« ρΑΐβΓ, 24 βγιηβοη, 
25 ^09ιι1ηβ8 Ικιρϋβι&, 26 Α^ϋΙια»**. ΑΙϋ βΐΐίΐιι ίη 
ΙβΓαβΙ ΓυοΓυηΙ ρΓορΙιβΐ», 27 ΑΊα$ *^» 28 Ηύ ΟΗιιβ 
Αιιαιπ. 

€ΑΡ• XVI. — ΟηωηαΜ (ίϋΤΗηί ρτσρΗ$ίαηΐβί ιηιι- 

Ι 8αΓΓΐΐ>, 2 Ε6ΐ)β€0Α, δ ΜΖΤΙΛ Μθγ$ί• 50Γ0Γ, 

4 δβρρΗοη Μογβίβ υχοΓ, 5 0β1>οΓΓΐΐ8, ςυιβ Βαγ»• 
€αιη λίΙ Ιιβίΐυαι ιηΐιιΐ, 6 01ϋ&, 7 ΑηπΑ δ&ιηαβΠ» 
ηι&ΐ6Γ. & ίο &(1νβηΐα ΒοιηΙηί Γαβηιηΐ : 8 ΕΓι$9ΐΙ>βΙ, 
61 Μαή ΒΰΙρλη» «ι ΑοιίΑ Ρΐι^ηυεϋβ βϋ» ά% (Η1)α 
Λμγ. 

€ΑΡ• ΐνΐΐ. — 1. ΟηΙ Γβ^βι ρίί (η€τηηΐ. 

Ι 0«τίϋ, 2 Α$Α, δ ^088ρ11«^ 4 ΕζβϋΑβ, 5 ^ο»^Μ• 
δ«Ιοηιοη νβΓΟ βΐ Οζίλβ ίη (βοιοΐοΐβ ΰή ίητα €οη- 
1βσιρ9€Γυιι(, άυη ρΗοΓ σιυΙί6η1>υ8 6ΐΙιηίοίβ€πι&η€ί- 

Ρ^Ιυβ 681, ΙΐΙΐβΓ 83ΰ€Γ(]θΐ8ΐβ ΟΙΟΟυβ 0ΐ>ίΓ6 9ΐυ8υ8 681. 

II. βΐίίιιιιιιι 秀» ΙιηρΗ ύ^ετηηί, 

\ ίοΐΖϊα^ 2 0£ΐΐ02ί&8, δ ^ο^8, 1 Αιη&8ί88, 5 ^ολ- 
ϋιαιη, 6 Αοΐιαζ, 7 Η8η«88€8, 8 Αιηοη» 9 Ιαο1ια8, 
10 86<1<!6ί9ΐ8. 8^01 ροΓΓΟ ηπί ρΓΪιηυβ Γ6§[η9ΐνί(» <1υιιι 
ΐηνίιΙΐΒ 1η 03νίϋ πιονύΙυΓ, > ρίβίλίββχοίϋίι, 06<Κ|ϋ6 
ΙιιοΙ)ύ(]ί6η8 ΓιιίΙ : αο ΐΑοιΙβπι βϋ ν6ηΐπ1θ€|α9ΐηι οοη- 

ΟΑΡ. ΧΥΙΙΙ. — ΟιιιΊιαπι ίη ροραίο [μϊπηΙ (αΙ$ί ρτο• 

ρΗ»ίΛ» 

Ι 86(]6€ί35 01ίυ$ εΐΐ3η», ςυί €υιη (|η8(1πη§[6ηιίδ 
ρτορίιβίΐβ ^βΜ1)€^^8 ΑοΙι^Ιιιιπι (1β€ίρί6η8 ίηιΐυχίΐ λϋ 
6χρ6(Ιίιίοη6αι οοηΐΓλ ΒβηιοΐΙι υτλι^ιη ΟοΙαοιΙ **. 

2 ΡτορΙιβΙ» ]683ΐ)6Γΐ8 (ΗΧΟ. ςαο8 ΙΙβΗαβ ΰοηνίΰΐοβ, 
ρ€Γ ηίληυηι ροραϋ ίηΐβΓΓβ€ίΐ• 

δ ΡμοΙιογ, ηιιί ^^^€η1^&ηι Ιηΰΐυβίΐ ίη 03Γ€6Γ€, 
Ιαηςηλπι ςαί &ϋ ΝΑΐ)υ€ΐιο<Ιοηο8θΓ τβΐΐ^ΐ €οη(α- 
β€Γβ ••. 

4 Αη8ηΐ38 ΔΠυ8 Αίοπι, <|υί ^β^6ηι^» Ιί^ηοΑ \νί%ζ 
6θηίΓ6($ίΙ 3<1 ίιη9ΐ8ΐη6ηι ΓυΐαΓ» Βα1)>Ιοηϋ ΰοηΐΓΐ- 
Ιίοηίβ •'. του Ίβρα^^λ πολιτιίας προφητιύβας• ΚαΙ έπ\ τής 
ικαρουαίας του Κυρ(ου, χγ^ Ζαχαρίας, 6 του Βαιιτι• 
βτου *Ιωάννου πατήρ* χβ' Συμβών, χι' *Ιωάννης ό 
Βαιιτιστής, χς' Άγαβος. Κα\ «λλοι (26) έπ\ τρΰ 
Ισραήλ γιγόνασι «ροφηται. χΡ Άΐας, χη' [Ίηου (27)} 
υΐ^ 'Αναν!• 

ΚΕΦΑΑ. Ι(Γ. — Ίίτες προρήηδες γυνοΛΜς γ9^ 

γότασιτ. 

α' Σά/^^^ι, 9 'Ρ<βέχχα, ^ Μαρία ή του ΜιΐιΟαίΜς 
Αβλλφή, δ* Σβηφ^ρα ή του ΜωΟαέως γυν)}• ^ όΛ^όρρα^ 
ή τ6ν Βαράχ έιΛ τ^ν π^λεμον στιίλασα, ς' Όλβ^ 
ζ Άννα ή του Σαμου1]λ μήτηρ. Κα\ έπ\ της κα- 
ρουαίας του Κυρίου* η' ^Ελιαάβιτ , χα\ Μαρία ή 
Θβοτέχος, χα\ Άννα θυγάτηρ «ανουήλ Ιχ φυλής 
Άσήρ. 

Κ£«ΑΑ. Ιϊ.— Α'. ΤΙτΒς βύσΜις γΒγότα^η βασί- 

Χέΐς. 

α' Ααβ\β, Ρ' Ά9&, γ Ίωσαφάτ^ Κ Έζβχίας,. 
8* Ύωσίας. Σολομών 61 χα\ Όζίας κρ6ς τλ γήρας 
ώλιγώρηβαν, ό μέν γυναιξίν έθνιχαΐς ύπαχθιΐς, 6 
6λ Ιιρατεύσαοθάι ύπερηφανήσας. 

α' Ίωράμ, Ρ' Όχοζίας. γ' Ίωάς. ^ 'Αμααίας, 
Ι» 'Ιωάθαμ, ς* Άχαζ, ζ Μανασβης, η' 'Αμών, 
Ο* *1άχας, (' Σ€6βχ(ας. ΣαοΟλ βέ 6 της βασιλείας 
έναρξάμενος, φθόνων τφ Αα6\6 έξέιααε τής εΟαι- 
βιίας, χα\ βίου άνηχούοτηβε, χα\ τέλος έγγβ«Ρ^- 
ς^ μύΟφ ι:ροσπέφ8υγ(• 

ΚΕΦΑΑ• ΙΗ'. — ΤΙγζς ψευδοχμο^αι ίτ τφ Λαφ 

γβγοτασί. 

α' (28) Σ«δβχίας υΐδς Χαν4, 6 μβτά των τβτρα• 
χοαίων ψευδοπροφητων της Ιεζάβελ Απατων τλν 
ΆχαΑ6 εΙς τήν ΤεμώΟ, πβλιν του Γαλα&6, «αρά- 
ληψιν. 

Ρ' 01 υΤ της Ίεζάβελ προφήτακ, οΟς Όλίας Απ.- 
(λέγξας, 6ιΑ του λάου διεχειρίαατο. 

γ Πασχώρ, 6 τ6ν Ίιρεμίαν έγχλείσας έν φυλαχ^^^ 
ώς πρ6ς τ6ν Να6ουχο6ον^9ορ χαταφεύγοντα•. 

^ Άνανίας υ»ς 'Αλώμ, 6 τ* του Ιερεμίου ξυ- 
λίνα χλοιΑ ουντρίψας, έν ύποδείγματι του τ^ν Βα- 
βυλώνιον συντρίβεσΟαι. 5 &ιπΐ8Βα8 Β«1>7ΐοη6 εαρίίνυε, <ΐυί βΐίβηι εοπρείΐ Β «' Σαμαίας, όέν Βαβυλώνι αΙχμΑλωτος,ό χα\ Σο• 

φονί|ΐ τφ ΙερεΙ γράφων έν τ|| Ιερουσαλήμ, τιμωρεί- 
αθαι τ6ν Ίερεμίαν, ώς τοΙς έν Βαβυλώνι γράφοντα, 
τήν αίχμαλωσίαν άποτείνειν. ]6Γ080ΐ7ηΐληι αιΙ δορίιοηί^ηι εΒΟβηΙοΐβπι υ ι ρυηί• 
Γ6ΐυρ ^^^6Π1^α8, ΐΑαηυαηι ςυί 8€Γί56Γ6( Λά (Ι6£[6η1«8 
Βα1)7ΐοηβ, όία ΰοπιρβΓβπίϋηΑηϋαηι €586 €&ρΐίνί1ι« 

1601^• 

β Α6ΐΐ8Κ> Ω1ία8 ΚηΚί» *«. 

7 Ει 56(ΐ6ΐϋΔ8 ϋΐίυε Μαα^ϊφ, ρΓορΙΐ6ΐ9ΐηΙ•8 οοηΐΓλ 
Ιβτ6ΐϋίαηι '*• ς" Άχάβ υ16ς Κουλίου. 

Ρ Κα\ Σεβζχίας Μχανίου χατά του Ιερεμίου προ* 

φητεύοντες• ••ΑοΙ. XI, 28. •ΜΙΙ. Βοκ. χιν, !8. "ΠΙ Ββ«. χχιι,ϋ. ••ίοΓβω. χχχνιιι,Ι,β. •*ΙβΓβηι. χχνιη». 
1.40. '• ]οΓ6ΐη. XXIX, 24. •> ίΙ)ίϋ. 21. 'Μϋυ. 

(26) ΑΙίβηα Ιιαο πιαφηβ ίη Ιβχΐυπι τίιΙβηΙυΓ ίιη- ΑραιΙ ΟΙβιη^ηΐ. 5ίΓοηι. ι, ρ. 826, Ίου, υ»ς 'Ανανίου,^ 
ιηί?Γ:>85Γ. /•• β^^^* Αηαηϊο!, 

(27) Ηοοηοηκη ιΙο6δΐίηθΓΛθοΓ»1)η€Π,θ€€ϋΓΓίΐ (28) ΙΓιο ίη Ογφοο ηηηΐ6ή αβείαοηιίαΓ, ςαο» 
ίη ΥΰΓδίοηο• 0>ιαΓ6 νίϋς3ΐιι α ΐγρο^ν. οιηί^δυηι. ςοιηαιοάί (ΤΑΐία 3Ηΐ]6€ΐηιυ8• 29 ΙΙΒΕίίυδ ΜΕΗΟΗΙΑΙΙδ. 90 

Α 8 ^6ζοιι^98 ΑΙίυ• ΑββυΓ, 

9 61 ΡϋβίΙΐΐΜ Οΐίυβ ΒβΟΦΐ, ςυο• ίηάίςίΐΑΐ Εχ6- οΐιίβΐ τι ΟΓ Κα\ Φαλτ^ας ό του Β<να(ο», ιταρά του Ί&ζκχιί^λ 
σημαινόμβνοι. 

ΚΕΦΑΑ. Ιβ*. — ΤΙτΒς έξηρχοτ τώτ φνΛωτ κατά 
τ^{^ ίξοδοτ τής Αίγύχτου (29). 

ζί Της μέν ΑευΙτιχης φυλής, ΜωΟσης χα\ *Ααρών. 
Ρ* τής Λ *Ιούδα, *Αμιναδάβ• γ' της ^ Τουβ\ν, 
*Ελιούζ* 8" τής δΐ Συμβών» ΣαρισαλαΙ * ε' της βλ 
*Ισάχαρ, Αωγάρ- ς•' τ!5ς δέ Ζαβουλών, Χβλλών* ζ* της 
Έ?ρβΑμ, Σ^μιούλ* η' της λίανανση, Φαλασαούρ* 
Ο* {τής Βενιαμίν, Γαδτών. ι' της ΑΪν, *Αμΐ9αΑΟίν• 
ια' της •Ασήρ, Έχρόίν ιΡ'τηςΓάδ,Ταγουήλ'ΐγ'της 
Νεφθαλ\μ, ^Ελάμ * Οίτοι οΐ λν τφ Ιξ^βφ ηγούμενοι, 
φύλαρχοι του λάου, ο! χα\ Ιν τ|} Ιρήμφ άπέθανον• 

Εχ $βρρΙΐ0Γ3ί ηΐίλ ΙοΙΙιΟΓ Μ€6Γ(ΙοΓιβ Μαάί&ιι, 
ι ΟβΓβοηο, 2 ΕΓιβζβΓ 

ε\Ρ• XXI. — Οιιοε Αα6ιιΐΐ /ί/ιοι ΛιίΓοη• 

Εχ Ε1ί9&1)6ΐ ΟΙία Αιηίιι&^&Ι)!, βοΓΟΓβ ΝΜβδοηΙβ, 
ςιιι 61Ι&Π1 6Χ ΐΓί11>υ ίύάζ όυοαηΙαΓ, Ι Ναϋ^ιΙ», 2 ΑΜαϋ, 

3 ΕΙ6ΑΖ3Γ, 4 1ΐΙΐ&ΠΙ3ίΓ ^*. €!ΑΡ• ΧΙΧ. — Οιιιηβι» ρτα{η$τηηί Ιη6ιι6«» ίηβνΙ/ιι 

Ι ΡηεΓαϋ ΙιβτΙΐίοΦ ΐΓ'ώυ!, Μθ]τ»β8 61 Ααγοιι, 2 Ιο• 
4£, ΑιηίηΑάΑλι, 3 ΒυΙ>ίη, Εϋοζ, 1 8ίιη6θη, ΒαηίλΙΐΒ, 
5 Ιμο1ι2Γ, Οο(;9ιγ, 6 Ζ^ΙμιΙοιι, ΟιβΙΙοη, 7 ΕρΙίΓΑπη, 
δβιηιυΙ, 8 Μ9ΐη9ΐ8$6, ΡΙιιΙβμογ, 9 Β6ΐι]&ιη!η, βλ- 
(Ι60η, 10 Οαη, ΑιηΙβΑΐΑη,ΙΙ ΑββΓ, Ε6ΐΐΓ&η• \% 6λ4• 
ΒΙΐλ|^6ΐ, 13 Ν6ρΙιΐΙΐ9ΐΗιη, ΕΙαιο• Ι&Γι !ιι 6χΗα Γυ6Γβ 
4υο6•, ρήιιοίρ€8 ΐπϋυυπι ρορυΐίι ςυί 6ΐΐ9ΐη ία ϋ6• 
86ηο ιηοΓ(υ1 •αηΙ. \γος. 

*Εχ £επφ'5ρας της Ουγατρ^ς *1ια0ώρ Εερέως Μα• 
^ι3κν, α' Γηρσών, β' Έλι<ζερ. 

ΚΕΦΑΑ. ΚΑ'. — ΤΙτας ^Ααρύίΐτ έσχετ υΙούς. 

Έχ της Ελισάβετ Θυγατρ6ς *Αμιναδάβ άβελφ^ίς 
5έ Ναα^οών, ο! χα\ έχ της φυλής Ίούβα χατάγονται, 
α' τ^ν Ναβάβ, β* τ^ν *Α6ιοϋβ, γ" τ&ν ^Ελεάζαρ, ^ τ6ν 
ΙΟάμαρ. 

ΚΕΦΑΑ. ΚΒ. — Τίνα έστΙ τά έβτη, ά ό Λαός 

Χ«νανα?ον, ΕύαΤον, ΓεργεσαΓον, ΙεβουσαΤον, Χε- 
ταΐον, ^Αμο^^Αΐον, ΦερεζαΤον• ΟΑΡ. Χ XII• — βκα; ιμιιΙ ^έηί€§ ηπαί ρορηίΛί λ^ιν- 

ιΙίίανΗ* 

€Ιΐ3ηαη3β2, Εν«ι, ΟβΓχββΦβι, ^6ι>υ8»9| €Ιΐ6ΐΦΐι, 

Απ10ΓΓ1ι363, Ρ1Ι0Γ6ΖΧ3. α' (31). Έπ\ του \ΐωθ9έως έχτάσει των χειρών, ^Αμαλήχ. 

β*. Αιά Ίηβου του Ναυή, τλν *Αδαινιβέζεχ βααιλέα 
^]ερουβοιλήμ• 

Υ Κα\ τλν Ίλάμ βασιλίβ Χεβρών. 

^ Κα\ τίν Φειδώ βασιλέα Ίεριμού^. 

ι* Κα\ τ6ν Σίφά βασιλέα Αάχης. 

^ χα\ τ^ν Δαμ\ς βασιλέα *Οδαλλάμ. 

^ ΚαΙ τ6ν *Ιαβ\ν βασιλέα *Ασσόρ• 

η' Και βασιλέα Σομόρων. 

^ Κα\ βασιλέα Ζίφ. Κα\ έΰΐλους βασιλείς Ιως της 
&δΐ0ν(ας, τους πάντας 6 ΗησοΟς άνείλεν, βασιλείς 
χΟ^• τ^ν δλ Σηών βασιλέα των *Αμο^^ίων ΜωΟσης ν€0€$ ρορν/ιιε ίηίέφάί* 
1 δυΙ> Μογ&ο (ΐϋΑοϋο ιη&ηυβ 6χραη<ϋ(, Αιη9ΐΙι*ϊ ^^ 2 Ρ6Γ ^β8υIιι Ν9ΙΤ6, ΑάοηΙΙ)6Ζ6€ Γβςβιη ]6ΠΙ- 
Μΐ6ΐη *^ 

3 Παπί Γβςβιη ΗβΙίΓΟη ^'• 

4 Ρ1ιί(!ο Γ6β6ΐη Ιβππιιι•. 

5 8ίρΙΐ& Γ6Κ6ω Ι.Α€ΐΐ68•' 

6 Ει Β&ηαίδ Γ6({6ΐη Ο.ΙοΙΙλίη• 

7 6( 49ΐΙ>Ίη Γ«β6ΐη ΑεεοΓ, 

8 61 Γβ^ιι^ηι δοαιΟΓοη, 

9 61 Γ626ΐη ΖιρΗ. Ιίοιηςηβ ϋΙοΛ 1^68 ιΐ8ΐιυ6 »ιΙ 
5ί(Ιοηίλπι, φΐοβ οιηη68 ΐββαβ ίηΐ«ΓΓ6€Η : γ6{68 
ιΐ6ΐηρ6 χχιχ. Αι δοοιι ΑιηοΓΓΐι«θΓυηι ι^αη ΜογΜΐ &νεΙλε, χα\ τ&ν "Ογ βασιλέα τής Βασάν. Κα\ 6 Ιού- ^ ίιιΐ6ΓΓ6€ί(, 6Γΐ9ΐιηςυ6 0^ Γ6§[6ΐη Β33αο. ^υ(^3• Τ6Γ0 δας δέ άπέχτεινε τίν *Αδωνιβε{έχ, (Λ τ^ &χρα των 
9ΐοδων πρότερον έξέτεμεν. *0 τε ΓοΟονι)}λ 6 χριτής, 
τ^ Χουσί^ρ ελών βασιλέα Συρ(ας• Κα\ ό *Αώδ δ άμ- 
φοτεροδέξιος τ6ν Α2γλώμ βασιλέα Μωαβιτών, δόλφ 
διαχρησάμενος αΰτ^ν ν^ λαι^Ι Χ^^Ρ^• Αεβό^^ δέ 
τοΰΒαράχ, τ^ Σισάρα βασιλέα *Ιαχ\ς, δν Ία)}λ 
γυνή, ικασσάλφ διά των ώτων διήλασε. Γεδεών δέ τδν 
*Ορήμ Μαδιάμ βασιλέα. ΚαΙ *Ιεφθαέ τήν του *Αμα- 
λήχ βασίλευαν. 1η(6ΓΓ6θΗ Αϋοηϋ>6Ζ66, €υ]α$ 6χ(Γ6η»Ιΐ3ΐΐ68 ρ6<Ιοαι 
ρπυ<ι ΐΓυη€&ν*ι1. 6οΐΙιοηΐ6ΐ ςυοηυβ ^υ^I^x, Ιηΐ6Γ6ΐηίΙ 
€Ιιιΐ8&η Γ6§6ΐη $7π«''.Εΐ Αοά βιιη1)ί(ΐ6ζΐ6Γ οοο'κΐίΐ 
^ΕβΙοιη Γ6§[6ΐιι Μθ3ΐ>ίΙαΓυιη, (Ιο1θ86 ίηΐ6Γηΰί6η8 βυιη 
8ΐηί$ΐΓ2 ιη&ηα *^ 061)0γγΙι8 Βαπίΰί δυβίαΐίΐ δί88Γ»ιιι 
ίιηρ6Γ3ΐθΓ6ΐη 18018, ςαβηι ^&6ι όΐατο ρ6Γ ΐ6ΐηροΓ9ΐ 
8(ΙαεΙο ρ6Γ6ΐιιί( '^. 66(1βοη 8υΐ6ΐιι 6 ιηβάίο ευδίυΐίΐ 
0Γ6ΐη Γ6§[6ΐιι Μ8ϋί8ΐιι^*« ^6ρI)ι11α6 ςυοςϋ6 βνβπίΐ 
Τ6]^ηαηι Αιηαΐ6€. '»» 46Γ6ΠΙ. χι. Ι . »• Εχ<ηΙ• VI• «3. '• Εχοά. χτιι, 11,13. '* ^αϋ^^. ι, 1 . '» ^α8. », 5. »• ^αϋ. ιιι, Ι0• 
^ ΙΙΜ. ϋ . »• Ιυά . IV, «Ι . '• ίι •• -ι. 25. (ί9) ΟοιιΓϋΓ Ναηι. ι 61 χχχιν» 
ί50) ΟοοΓοΓ ^05υ< εαο. χικ (31) Νοοΐ6Η Ιιιο Α Ι6ΐ1(ΐ αΙ)€Γ3ΐη(. $ 

ι* 


32 

Α ΚΙΜΑ» Κ1Τ• •— Ι?(ί(Γα ^^ χαΐ τίτα σντέστη 
άΜ ΜΤ ^ριώ^ του Νώε »α19ωτ , Γήμ, Χ^βψ 

•■^ρ^•^• β • ^• ^^^β © ΐΒρΗΚφΜΜΐ• •ΒΒΐΜΠΒΟηββ• %€τλ• 4Ιοηιβι• 

Α4ί•ΙθΓ, ΙΙΙιβτ 
ρηΐηαηιαι• «ΜΟίοΝναι• «ΜΚΧ&Υ1--Ι Μ^ΗμΙμΙο ιιΚΗ» ς«ι Ίχΐ- «Ι ίΛΐίΨψηίηύΦ ΙΗΐέταΓηηι ιΓ Ι^αβις» ?' ΜαδιανοΙ» ^ *ΑβιαβηνοΙ, η' ΤαΙνοΙ, 

V ΙΙα]ΜΜτινο\, ι' ΣαραχηνοΙ, ια^ ΒΙάγοι« ιβΤ Κά« 

βνηι, ιγ^ *Αλ6(χνο\, ιδ' Ύι^\ ιε' ΑΙΘ^οπκ^, ις^ ΑΙ- 

γύικιοι,^ ι{Γ ΑΕβυΒς, ιη' Χαγγαίοι, ιθ' ΧβΠΜίναΖοι, 

1^ •ιρ«ΓαΐΜ9 χα' ΕύαΙοι, χβ' Άμο^^?οι» χ/ Γβ^ 

χΜοΐΜ, χ8Γ ΊββουβαΙοι, Χ£' ΙβουμαΙοι» χς^ Σαμορ> 

ψΑς^ζ Φο(νιχ<ς» χη' Σύροι, χ6' Κ(λιχ<ς, λ' Κακ^ 

κα&χαι, λαΤ 'Αρμ^νιο», λβ' Πβηρβ^, λ/ ΒββρανοΙ• 

χ^ Σχύθαι, λβ' Κολχο\, λς' ΣαμνοΙ, λζ" Β^(τπο^, 

\'^ *Α0βιανο\9 λβ' Ίσαυροι, μ' Αυχάονες , μα' ΙΙι- 

αίδαι, μβ' Γαλάται, μγ' Παφλαγόν&ς« μ^ Φρύγ<^, 

μβ' *Ελληνβς οΐ χα\ *Αχαιο\, μς-' θεσβαλοί, μ{Γ Μα-» 

χβ^ν&ς» μη' βρ^ες, μθ' ΜαυσοΙ, ν' ΒισβοΙ, νβ^ Ααρ- 

βανο\, νβΤ Σαρμάτακ, νγ' Γερμανοί, νβ" Πανν^ιβι, 

νε'Παίονε^, νς^ ΝωριχοΙ, νζ' Δαλμάται, νη'Τωμα7οι« 

νΙ" Αίγνρες» ? Γάλλοι οΐ χαΐ ΚελτοΙ, ξαΤ £ΐΰανο\ οΙ 

3{α;\ ΤυρηνοΙ, ξβ^ Μαργο\, ξγ' ΜαχουαχοΙ, ξ8• Σ«λε\>-- 

χοΐ, ξε' 'Αφροι^ ξς* Μάζιχες, ξ^ Γαράμαντκ ο( χαΐ 

Βοράδις, €ως γης Α10(οπ{ας έχτείνοτισιν* 

ΚΕΦΑΑ. Κ&• •- ΓΑ ^τ τ^ ΙΓαΟα^^ έτδιάβηα βί^ 

6Μα ηβ' (33)• 

α' Βρντ^\0^ Ι-κιρ έ9τ\ν, *£κ έρχζ έχοΐιισετ. 

Ρ^ ΟϋεΛεσμι^^Θ^ δ έστι. Ταύτα τά δν^ματα• 

γ' ΟύβιςρΑ, δ έβτι, Κα\ έχάλεσ&ν* 

ΙΓ *Αμμ8σξρ8κοδϊμ (34), δ έστιν» ^Αριθμοί» 

Ι' ^ΕΛβαδίβορΙμ^ Δευτερονδμιον» Οΐτοι οΐ λ^γοε• 

ς>' ΊσσύΌΒ Βετουτη^ Ίησους 6 τοΟ Ναυη• 

η' Ψούθ, 

V ΧβΡ/ιονήΙ, δκερ ήρμηνεύθη, Ό χλητ^• 

ιΓ ΟίκιμμέΛεχ Αα62^, δ έστι, ΒασιλεΙις Αα6(^ 

ια' ^αΐΒμ^ Ίαμμ^^ δ έστι, Αδγοι ήμερ&ν. 

ιβ*. Έσδρας^ δπβρ έστΧ» ΒοηΟδ;» βί6λος« 

ιγ' Ζβ^Μφ^βΧΙΙ/έ, δ έστι. Βίβλο; ψαλμών. 

ά^ ^εΜίώθ^ ΠαροιμΓαι. 

1•^ *0 Κίάϋεθψ Έχχλην£ας τύπος (55}• 

ις* Σ)ρ Ασσφ\μ% ^^νμα ^σμάτων. 

ι^ Προφτίται ιβ'. 

ιη' Ησαΐας. 

%^ Ιερεμίας• 

χΤ 'ΙεζεκιήΛ. 

χα' Ααηή4« 

'Εξ» η «ούτων ' ΈσΟήρ, χα\ τ& ΜαχχαβαΤχΑ, 
&τ»ρ έπιγέγραπται» Γαρ^ή^1Γα^αι^^4(36).. 

ΚΕΦΑΑ. ΚΟΓ• — Χ)γομ€ίσί«η καΐ ερμηνεία τώιτ 
Λοίρ* ^Εβραίας στοιχείων (37). » Α^ > Η Μ> > % . :ΐ ΒχΑι <ϋ1».α6Ι«<<> ρίβηϊ- Ά4^, μάθησις. Βέ9, ο&ιου. Γ//ι«^, τελήρωσις. (Α3)^ ^\ ^ϋΐ Μ ΐΙιι α «Μ λχιι, )ικΐ• Ββηβιβαι Πα. 
ΙΚ'^ΝΜΐ τ > % ί^ »Ι » ι Ι> «III χλΐν» ^«Μ ΜΜβ Αμτφ 

ΙΙΜΝΚ ΙΙΜ <ϋ &«» οϋΙ» ιΙΗ «βηρβτ μιμΗ ρβϋΜΐΙ 
«Μϋ ΟιΐΜί# I^3υ^•I)^ γ• |. €Ι€Ιιι4«γ€ ■οβ «α οτ (34) ΑΙ. άμμεσφεχχωβεί^χ. ΡαΙο €8<6 α>*τρΣΓη3ΓΤ 
ΗαηηιΗΗ ραίΗβάίΜ, Γοοβη^ίϋ• 
(3^ΡθΓΐο Εκκλησιαστής. 
(3β| ΑΙ. 8αΗ^ί!(Ιι 8ατ^αηε^Ι, ςηο(1 τΜβΙιΐΓ άΙ?6Γ* 

(57>(]ΙοηΓβΓ 5. ΑιηϋΓΟϋίυαι Ιη ρ$&1. £χνιιι• 33 Ι1ΒΕίίυ5 ΜΕΜΟΚΙΑίΙδ• 31 

ίάΜ^ ^λτων. V, αΟτη. Οναϋ, (π* αυτή. Ζάϊ^ Α ΐικίο. Τ ΟαΙαίι^ ΠΙ)Γ0Γυιιι. η Η#, ί$(3. η ϋαη^ Ιη 

ζ|. Ή^, ζών• Γή^, χολή• 7ώ^« &ρχή. Κάρ^ όμως» (ρ8λ. Τ Ζαίιτ, τίνίΐ. Π ΙΙ^ΙΑ* νίνεικ. η ΤϋΗ^ ρηΙ- 

έΛμ%6^ μάΟβτχ. Αί^^, έξ αυτών• Λο{^»αΙώνΜΐ• Χ4• οΐιη. > ^οά^ ρΓΠΐΰΙρίαιη. ^ £βρΑ, ΐΑοαβη. ^ Ιαιηίέ^ 

μ«χ» ^ήΟβκα. Αΐν*« ικηγή ^ οφθαλμοί. #ι{, σνόμα• <Ιί5ΰΗ6• Ό ϋβη, €Ζ ίρ&ϊ•• ^ Ι^ϋϋ^ «ΙβπίΑ• Ο ββαι^^Α» 

£^ι^, διχαιοαύνη. £ώ^9, χλήνις. *Ρ^ς, χ•φ>λής« λΐιζιΐίυπι. 3Γ ΗαΙη, Γοη» ««/ οοοΗ. Β ΡΑ<« 崙 :ΐΤ &ιι<ς 

Πι^, ό8^<ς• Ταν^ σημβία. Όμου &πα/»τ<ζ•ι τοιαό- ]υ8(ί1ίλ. ρ Κ(φΗ^ τοοϋίο. η ΑΑ^ι, ελρΐΐϋ. V 51ιι» 

ίην διάνοιαν * Μά^α^ όΐηου^ ύίΛήρωσις δέΧ* άύοΐύβ. Π ΓΑβ», βί^^η»• δίαιυΐ ]υιΐ€ΐ« οίΒοΙοηΐ Βα• 

Γ*ικ, αύτ^ {§ <) {α)τ * «α^ή 4ρχ4• ^/ιω^ μάθηΒ ]υ8ΐηο<ϋ ββηίβηΐΐ^ιη : ϋοαήηα 4ύΛη$^ ρΙ^ηΙΐΜάο 

\ζ αύτώταΐώηα. Βοήθεία όρΘοΛμοϋ^ στόμα ίίάί /ιΆγοπιμμΙ; Α«« νΜΐ (ξ^ααιφα νΜΐ• Βοιηιιιιβιί 

5αΜΜοσι>η}, λ^ήσις ι(β^Νι4ί}^ «αϊ όδάττωτ ση- ρηιιβφίιιηι, α/<α«ι«ιι ιί(§^ΐ« «χ ίριΐι Βίετηα» Αηχί' 

μέΐα. Ιίπηι οοπΗ Μ οι βΐ;ΐΜΐί/{α« νο«βΐίο «ιιρίΐίι €ί έ€Λ^ 

Ιίιιιη «ί^τιιβ• 

ΚΕΦΑΑ« ΚΖ*. — Μη^ες *Ε6ραΙωτ^ ΑΙγυχζίωτ^ €ΑΡ« ΙΙΥΙΙ. — Μ€η$Β$ Β€(ίΤ(ΒΰΤΗΜ^ ^Ε^^ύοτηηι^ 

Μακεδότωτ^ 'ΡωμαΙωτ (38). Μαύ€4οηΗΛ^ ΒοΜαηατηΛ. 

^ Νψτάτ, Φ«ρμουΟ\, £ανΟιχ^, *Απρ(λλιος. Α Νααη^ ΡΙίΑΓίηυΙΙι!, ΧιηΐΙιΙοιι•, Αρηίίβ• 

€' Είαρ, Πάχων, *Αρτ»μ(9ΐο;, Μάιος. ^ 5 /αΓ, Ρ&εΙιοιι^ ΑΠϋΐηίβίοβ, ΜαΙαβ. 

?' Σίουάτ, ΠαΟνΙ^ Δέσιος, Ιούνιος. 6 5ίραιι, Ρ^γηΐ, Οβιίιιβ, ^υ^^υ8• 

Ρ Θαμοϋζ, Έπΐφ\, Πάμβνο;, Ιούλιος. 7 ΤΙΐλΐηιιζ, ΕρίρΙιί, Ρληβηιηβ, 4ϋΗυ8. 

η* *Α^, Μ89βορη, Αώος, Αύγουστος. 8 ΛΑ, Μ6880Γβ, Ι^αβ, Αα9α8ΐυ8. 

9^ "ΕΜώΛ, θώθ, ΓορπιαΤος, Σεπτέμβριος. 9 ΕΙπΙ, ΤΗοΙΙι, 6θΓρΗΒυ8, 8€ρ(6ΐη1)6Τ. 

ι* ΌσρΙ (59) , ΦαοφΙ, ΤπερβερεταΤο; , Όχτώ- 10 0«γΙ, Ρΐ]&ηρΙιι, Η7ρ6Γΐ)€Τ6ΐ2ίυ8 , ΟοίοΙ^• 
βριος. 

ια' ΜαρσαβαΤψ *ΑΘΟρ, ΔΤος, Νοέμβριος. II Μαηα^αη, ΑΐΙΐ)Τ, Οία8, Νονθηι1>βΓ« 

ιΡ* ^ΙίΐΜΓβ4βν, ΧοΙ&χ, *Απηλλαιος, Δβχέμβριος. 12 €Αιι<€/ηι, €Ιιοΐ8€, ΑρβΙΙβΡΟβ, 0606ΐιι1)6Τ• 

«^ 7^^40, Τύβυ, ΑύβυναΙος, Ιανουάριος. Ι Τ^^^ΐΑ, 17)37, ΑαιΠιιΐΒΜ8, ^8ηο8^^υ8. 

^ ΣαβάΘ^ Μβχήρ, Π€ρ{τιο;, Φ^υρου&ριος• 5αΑβΐΑ, ΜβοΙιβΓ, ΡβΓίΐίιΐ8, Ρ€ΐ>Γΐΐ3ηυ8• 

^ 'Αδέφ^ ΦαμλνουΟΙ, Δύστρος, Μ&ρτιος. 5 Αι/αγ, Ρΐΐλΐηβηυϋιί, Ο^βΙηιβ, Μ&Γΐίυβ• 

ΚΕΦΑΑ. ΚΗ*. — Όχως τό Ιερότ κατε€Τχευάζ$το €ΑΡ. ΙΧΥΙΠ. — Οηοηιοάο €0ίηνσΜ^αίΜΤ $αη€(9ηι 

χρίσμα, ϋΗτύχηα. 

(10) Άνθους «μύρνης έχλβχτης σ{χλοι (41) φ'• Ο ΡΙοΗβ ιη]ττΓΐ»Β βίβοί» , βίοΙΙ Ο. ΡβοίΙ {οπιοτ 

ΠοιεΤ γ^μορ.••... χβ γινον\^ θθ*. τών έντφ άγ(φ ... ιζν βοηιηι ςαι ιυηΐ ίη ΐ8ΐ)€πΐΜαΙο 

^(αθμφό σαχλός ό βΤς ν6αρ, ήγουν Οθ'. 1ξ• Κιναμώ- βαηοΐο. βίοΐι» ιιηυ8 είολποοιη! ΙιβΒβ 

μου «ύώ&υς τ^ Ο • αίχλοι β^• Γο Γο. ξββ. γίνονται οίβηΐΐβ <1ίσιί(1ίυιη βίοΐί εοι. βοηΐ..•.. Οιΐιιιηΐ 

θθ8'• Καλάμου «ύώβους σίχλοι σν^. ΘΟε*. Γρβως βίχλοι * 1)€η6 οίοηΐί»» 81611 (Χΐ Ιι«08 8ί€ΐί 0••.•«•• Οίο! 

ψ• ΟΟτ'* έλατου έξ έλαιών, •Γν« πο»?. χ9 , όμοΰ 6λ οΠνίβ, Πίη. ΡαοϊΙ οειχ. &ίπιυ1 

Αλλ• 

"ΟΛως τό Ιερδτ χατεσκενάζηο θυμίαμα. Οαοηιοάο €θηβά€^αΐ%τ Μαΰηΐίη ΐΗι^Μίαηα ? 

Σταχτήν, δνυχα, χαλβάντ^ν, λίβανον, δάφνην, Γοον ϋαρίεί^αηί δίβοΐβη, οηγοίια, ^3ΐΙ)αηαηι, Ιΐιαβ, <1ι• 

ίσφ, φησ\ν, !αται• ρΐιηβη ; «<ΐα2ΐί ροηάβΓβ οηαηίΑ, ίηςαίΐ, βηιηΐ. 

ΚΕΦΑΑ. Κβ".— Τίνβς γεγότασιτ γίγαττες. (ΙΑΡ. XXIX. — ^ίη {ηεηηί 9^§ύηί€$. 

Πρώτοι ΙχβΤνοι, ο! ταΤς θυγατράοιν τών άνβρών ΡτΙαι! ίΙΠ, ςαΙ, €υιη βΠ8ΐ)α8 ΙιοπιΙηαπι οοβοηΐί• 

βυμτ^αχΜων τών δαιμόνων, γβννηθέντβς, βι' οΟς 1)08 άοΒίηοηίίβ, η8ΐί8σηΙ, ρΓορΙβΓ φΐ08 ΐιοείϋίΐ 

χα\ 6 χαταχλυομδς έγένιτο, βΓχοοι χα\ Ιχατ^ν Ιτών βΐίαηι (Ιίΐανίαηι, (|ηνιη «ηηοΓΟίη 6886ΐιΙ οβηίαη οΐ 

γ^γον^των αυτών, πιρί ών χα\ ΜοιΟοης φησιν * ^^ ν!£;ίη1ί. 1)6 ςοΙΙ)α8 6ΐΐ8ΐη Μ07868 άίά% : ΗΙ μμΙ 

^κΒίνοΙ είσιτ οΐ γίγαντες (Λ Αλ* αίώτος^ οΐ Λν• §ί§αηί6$ ΗΙΙ α ι«ηι/ο, νίπ (αηωίί **• 
Θρωχα οΐ ότομασνοΐφ 

Δ&ύτβρος ό Νεβρώβ ό χυνηγ^ς, 6 της Βαβυ)^ϋνος 1>6ΐηά6 ΝεΒτοά νβηαΐΟΓ, <ιαι ρηηιιιβ Β&1)7ΐοη6 γο- 

άρξάμενος βασιλεύς, ικρ\ ο?) χα\ ΜωΟοής μέμνηται |;η8τίΙ, εα]α» βϋβιη ηβπιίηίΙ ΙΙ07868, Ιαηςυλπι 

ώςέν ι^αραδείγματιμυθευομένου, λέγων* ΔίΔτονΓΟ 1ιοιηίηΐ8 ίη ρΓθΤ6Γΐ)Ιο ρο8ίϋ, <Ιαιη λΐΐ : Ρηφίετύα 

ίρονσιτ^ ώς Νεΰρώί γίγας χνττιγός §τατη του άίοεηί : Όί ΝεΙ^τοά βίροί νεκΛίοτ €θταηί ΙΗο **• 
θεον, 

•• 661). VI, Λ• •* Οβο. 1, 9. 

(38) ΟοηΓβΓ Ρ6ΐ8νίαιη Ια ΰοοίτ. Ιεηιρ. 61 Β6Τ6Γ6- ιηοηοΐΕπι ΚοηίΑηαιη, ηη» ίηιΐο €2ΐοιι1ο 8 νΐηβ άο" 
(Ιβιιι Ιη £(μν€ιιΙ. «Αγοιιο/. €Γι8, ροη(]6Γ8ΐ)8ΐ ςυαηΐυιη ςαβΙυΟΓ &υΓ6ΐ ΥβΡ-βϋ, 

(39) I^6{6 βισρί. αιΐ08 βρρβΙΙαηΐ ζ66€ΐιίηο8 {Η^ιηιηή <|υοηιηι βίηαυ- 

(40) Τοίηπ) Ι)υ€ €9ρυ(, νΐϋο €0άΐ6ΐ8 6θτηιρΐί88ΐ- 1ΐ8 ΐη1>υυιιΐ0Γ {πα• 68, ρίοβ η'ιηιι^. Οοιιιογ νϋ)|Τ 
ιηιιιη, νΐχ Ι6βί ροΙιιΗ. €οηί6Γ. Εχο<1. χχχ, 23. «βϋιηιΙυΓ (Ιηοΐιιηΐβ 768 

(41) 5ί€ΐυ3, 16816 5. Ηίβτοηγχηο, ροη(ΐ6Γαλΐ8ΐ 3Β Ι08ΕΡΡΙ 96 

ΡιιβΓοηΙ οΐίαιη Ιιι ΑϋΑΓούι ΟΙαΓΟβη ήμηϋΜ^ 1 Έγέΐτ«νι» & χβλ έν ^Ασταρωθ Χα^μ γ(γαντ<^, ΐ|υο• εβοίιΙΗ €Ι»οι!οΙΙθ|;οαιθΓ γ6χ ΕΙΗιιη. 

ΑΠυ» ^^ρIιοη6, αοοβρία Ιη ΙιχΓβϋίΐαΐοηι είτΊιβίβ, Γαη- 

ϋίΐΜβ ρθΓ(ΙΜίΙ. 

Τβιηροπϋαβ (ΐυοςαβ Οατ'κΙ Γβ(ΐ;ί96Χ9Γιΐ6πιη({ΐ|;3η- 
168 ηιιαίυοΓ, ςΐιο• βΐϊαιη {ηΐβΓΓϋεοΓυηΐ ΡανΙιΙΙ» άοϋ6§ : 
^€81>6• ςυβαι »ιΐ8(ιιϋΙ ΑΙ>Ι8«; δοΐΐι, ςαβιη ιοΜηΗΐ 
5οΙκκ;Ιΐ68 Οΐίαβ ΑϋοίΗΙ ; ΕΙ^αη, ςαβπι βπβΐυΐίΐ Αίί/ο% 
Β«ΐΙιΐ6βιη{ΐβ•. ΟυαΠα• Βοΐβαι €«ΐ6Γ*ιβ ροϋοΓ, υΊγ ίΙΙ« 
Μηο» 1ΐ8ΐ)«ι» (ΙΙι^Ιΐο•, ςαβηι οβοίάΐΐ ^οηΒιI1:ϋι Οϋυβ 
δλΐηφ» ΓγαΙΗ• Ι)ιν{(1. 

Ουϋ&ΐΙι ςαοςοβ €Ιΐ6ΐΙ«α• ίηΐ6Γ βί|;9η1β8 €609θ- 
ΐαΓ» ςαβιη ]ηη{θΓ Ο^ινίά ουσι 68861 'ΓοικΙβ ρ6Γοα8- 
80ΐη ίηΐ6Γί6αΐ : 6ΐι]θ8 6(ίαιη ΙΐΜίλΐη 3ΐΓΓίρί608, 66υ 
ϋοηαηυιη 8υ8ρ6η<1ίΐ Ια Τ2ΐ>6πιιΐ6υΙο 0%ϊ *'• " 

€ΛΡ. XXX. — ΟΗΐηα/η (η€τηηί ηιηΐΐοηιιη Η^ϋτοτηηί 

ραΐτ€$. 

ία€θ^ ΐΓβάβοίσι 1ιαΙ)α6ηΐ ΓιΙ)6Γ08• 

θ€ά€θη ]α(]6ΐ ίχχ, ηοθ8 6ΐί8ΐιι 6 ιη6<]ίο 8ΐΐ8ΐυΓιΙ 
'ηο(Ιιπ8 ΠΓιυ8 6]α8 ΑΙ>Ίιη6ΐ6€ΐι, οαπι 8ίΙ>ί ροροΓι Γ6- 
([Ιιηβη 6οηοίΙί8856ΐ. 

/αι>, ]υ(]6χ 68ΐα3ΐί(ΐ68 *', χχχιι 01ίθ8 ίρ86 ςπο- 

ςα6 ρΓΟ0Γ62?Η. 

Ι,αΗοη^ ςυί 61 Ιρ86 ]υ()6Χ *^ ΓυΙΐ, ΠΓιογοπι χχχ 

ραΙΟΓ 6Χ8ΐίΓΐΙ. 

ΰανϊά Γ6Χ XXII ΙίΙ>6Γ08 1ΐ8ΐ)αίΐ υηΐνβηίιη. 
^οϊίοαηί Π1ία8 δοΐοιηοηίβ, ρΓΟΟκανίΐ ίι1ίο8 χχνιιι, 

61 0Η&8 ΙΛ. **. 

λί>1α% 01ίυ8 6]θ8 Ιΐ3ΐΙ>αΗ ΩΓΐ08 χχιι 6ΐ Α1ί»8 χιιι **• β 

ΛΰΙιααά γ6χ ΐ8Γα6ΐ ϋΙ)6Γ08 £6ηυί( ίχχ *^ ςυο8 οο- 
ΜΗ ^6α. 

Γβηΐ ρΓΟΙ?ΐΙΐ5ίθΝί8» »< ^β«II8 ^V|IΡβ ίΠίΐ /οΓ/β άΜίίί• 

7π6ιιι ηκ^ίηι βΙ Οαά α άΐηιΐάΐα ΧγΙ^ιμ Μαηα$$€. 

Ρηΐηί 1811 α Μθγ86 Γ6β)θη6ΐη ΐΓ3η8{0Γ(ΐ3ηί62Ιτη 3Ι606- 

ρ6τηηΙ, <|0Φ ρΗύ8 ΑιηοΓΓΐΐ36οηιπι 6πι( 6ΐ Καρίιΐη, 
Β&88ηίΐίϋ6ΐιι αηίνύΓβαιη. 

Ττ'ώη$ Μαηα*Μ : 9ΐΙΐ6Γ8 άίιηίάίβι ΐΓϋ>α8, Γ6(ΐ;Ιοη6ΐη 
621 (|υο(ΐυ6 ΐπιη8]0Γ(ΙαηίεΑΐη οΊγο^ι ΟαιΙ&Γ&ιη, ςα» 
β6Γ[{688Βθηιπιι 6Γαΐ, 61 ([ΏΛ ηαοο (ΙιοΗυΓ δ€7ΐ1ιορο- 
Γΐ8 0841116 3ά πλίηΐΊιηα Οογ, αϋορίί. Μ<τά ταύτα Ιν τ{ Χ86ρ^ τρβίς ο( τον ΖκννΙΙ (48) 
ν^οΙ' οΟστινας Χάλββ 6 του ^ΙβφΜνη, λαβών Ινχλ^ 
ρ(|> τΙ]ν «Αιν, 1ξωλ6θρ8ν98• 

Κ«\ έπ\ τον βασιλέως ΔαβΚ γιγ^σι γίγαντις β*» 
ο(^ς χα\ ΑναιροΟαιν ο( τοΟ Δα6\β στρατηγοί* Ίιαβή» 
Αν άν<!λ<ν *Αβΐ9ά- Σ1θ« &ν άν(1)Λ ^^ο^χη^ ^ Άστο• 
θου' *ΕλαΙαν, Αν άνβΓλχν 'Αριώτ δ ΒηθλημΕτης* Τέ- 
ταρτος Α μΦιλον 4 έξα^άχτυλος, 8ν ΙπΑταξιν 1«Μά- 
02ν υΙ6ς Σαμαίου, ά&λφου Ααβίδ. 

Κα\ Γολι&Ο βλ 6 ΧβτταΖος Ιν τοΙς γίγασιν Αριθμέ 
ται, δν νέος &ν ΑαβΙδ σφινδονίαας ΑνχΙλιν * Λ χα\ 
τδ δ^ρυ άνιλδμενος, Ανέθηχιν εΙς τδ Ιβρδν• 

ΚΕΦΑΛ. Α'. — ΤΙτΒς ΛοΛύχαιδ^ς γεγόταοκ• 

Ίαχωδ τρεΙς χα\ δέχα ικαΐδας Ισχήχει. 

Γβδβώτ δ χριτής ο\ ούς χα\ Ανβίλο δ νδΟος αύτοΰ 
ιιαίς *Α6ιμέλ8χ, τ^^ν &ρχ^Ί Ιαυτφ τον λαον «ερι- 
9εοιούμ£νος• 

ΊοβΙρ δ χριτής δ Γαλααδίτης Λβ' ηαΐδας χα^ ον- 
τος έσνστήσατο• 

Αάβδωτ χα\ αδτδς Ιν τοί^ χριταΐς γκγονως, V ι<α• 
τήρ παίδαιν γέγονβν• 

Αα^^ δ βαβιλβ&ς χβ' τους πάντας. 

'Ροβοάμ δ τον Σολομωνος νΐδς, νΐονς χη' χα\'(ν- 
γοτέρας ξ'. 

*Α^έας υίδς [αδτον (44)] νΐονς %ψ χα\ θνγατέρας 

!Αχα^^ δ τον *1σρα^λ βαβιλιυς ο' υΐοϋς, οΟς Α«- 
έχτεινεν Ίηον. 

ΚΕΦΑΑ. ΑΑ'.— *04Γω^ «ατβτιτ/ιι}^ ί5 •Iβδ^ τ^ γητ 
ττ{ς έχαγγεΜαςψ ώς ό Λαν^ Ίτισονς αύτοΤς 

έηΛηροδότίΐσετ, 

ΦνΛίι ΨονβΙμ χαΐ Γάδ^ χαΐ ήμίσν ^νΛης Μα• 
τασσψ Πρώτοι ούτοι παρά ΜωΟσέως τΙ^ν ικέραν τον 
ΙορδΑνον χώραν παρειλήφααιν, τ4)ν πρδτιρον οδσαν 
Άμο^^α^οιν χα\ *Ραφ\μ, τήν ΒαοσαανΙτιν &«ασαν• 

ΦυΛ^ Ματα/(Τσή^ τδ Ιτκρον ήμισν σχηιετρον, «έ- 
ραν χα\ τοντο του Ίορδάνον πιρϊ Γαδάραν Γβργ»- 
βαίοιν χώραν, χα\ τ^ν νυν λιγομένην ΣχνΟδ«όλΐν, 
μ^χρι τι^ς παραλίας Δώρ (45). Τίίδχι /ΐΜ/α 1ΐ9ΐ5υίΐ Γ6(^Ιοη6ΐιι υηίν6ηΑΐιι ςο« |) ψνΛΗ Ιούδα, τί;ν επάνω της Ίδουμαίας χώραν |866Ι 9ίά 86ρΐ6ηΐΓΐθη68ΐϋυΐη«9Β, ρΟΓΠΚίΐΟΓςυβ 118Π1Ι6 

αι1 δθ(Ιοπιί(ιη : ου]α8 ιηαΓίΓιιη» οίνίΙαΐ69 ΓοβΓ6 6α* 
ΖΑ 6ΐ Α86»Ιοη• 

7η6κβ 8ι^ιη£0Λ Ι(1υιηχαιη, ψχχ Οηίΐίιηαιιι 1ια1)6ΐ 
^^βγρίο 61 ΑγαΙ)!» ιη8Γΐ(ΊιηΑΐιι τ^^ιοη^ϊα αΙίΓα 63• 
Ζ3ΐη ρο8ΊΐΑΐη• 

7π6κι Β€η)αηΐίη 1ΐ3ΐΙ)υί( Ι6ηο1ιο 61 Β6ΐ1ΐ6ΐ 6| 
Ηί6Γθ&οΙ]πηα υβςιι^ αά ιηαΓ6• Ιη ιηιρίδίο (ΓαΠα ηαΐ Απασαν, διήχονσαν μέχρι της Σοδομίτιδος, πδλκιςδ^ 
χατΑ θάλασσαν Εχσ^σαν, Γάζαν χα\ *Ασχάλωνα. 

ΦυΛ^ Συμβών, τήν Ιδονμαίαν, τήν ΑΙγυπτφ χαΙ 
Άραβίςι πρδσορον έχουσαν παράλιον (46), τήν 4πΙ• 
χχινα Γά^ης. 

ΦνΛ^ Βίιηαμ^ν^ Ιιριχονντα χα\ Βεθήλ, χα\ Ίε<« 
ροσδλνμα Εως θαλάσσης, έν στενφ άπδ τον Ίορδάνον •• Ι Κλ^. XXI, 9. •* ίϋ(1. χ, 3ρ τοΤς σ. •^ ^υ^. χιι , «. •» 11 Ρλγ»Ι. χι, Μ. •• || ΡαγαΙ* ιιιι, ϋ. 
•' ιν Πβ^. χ ι 7. (42) Εχ Οοη χι?, 5, Ι6(ζ6 χατέχοψε• 

(4^) 1.6^0 Έν3χ, ^υ(1. ι, 20. 

(44) Οαται ίη Ογχοο, 6Χ2>ΐ;ιΐ Ίη νβΐδίοηο Ρ8ΐ)πο. (45) Μ8• πασά Αίδωρον. 

(46) Μβ. προς δρον έχουσα παρ' άλλον. 37 ϋΒΕΙίυδ ΜΕΜΟΚΙΑΙΤδ. 38 

ιη^μοΰ μΙχρι Γαβαώ, Εύα^ων, *Αμο^^ΐ4ΐ»ν ιηρ\ Α ροη«ηβ[ί1 &Ι> ^0Γ(^αη6 Δανίο υβ^ιοβ «ϋ 6&1>αο» Ενχο- #ναή Έφράίμ^ &πλ Β•04ιλ έπ\ τ^ μέγα ικδίον, 
μΙχρι Γαζάρων, &ιβ& του ιορδανού, Φιρ(ζα(ων, 
*Αμο^^ίων, Σαμο^^ίων (17). 

♦υα% 7σσ4χαρ• Κάρμηλον τδ 5ρος χα\ Ίταβύ- 
ριον (48) δρο;, τίρμονα •Λν «οταμδν Ιχοντ«ς. Φερβ- 
ζαΐΐιΐν χα\ αΟτη ή χώρα. 

#ν44 ΖαβουΧΙ^^ άιΛ του ποταμού μέχρι ττ,ς 
Γβννηβαρίτιβος λίμνης, χλ\ τίιν κοιλάία χαλουμέ- 
νην. Φιρ<ζα1ων χα\ δδ< ό χώρος. 

#ν4ή *Ασήρ, τά ιηρ\ Σιδώνα τβτραμμένα, έν 
οΓς χα\ τιΛις "Αρχής. Χαναναίων ή χώρα. 

ΦυΛ^ Ν9^θαΛ8>μ, τά πβρί Δαμα9χ6ν, Γαλιλα(ας ΓΟΟΙ 86(1β8, ΑΐηθΓΓΐΐ3βΟΓαΐη οίΓΟΙ ΒϋΐΙίβΙ ; ΙθΙ>ΟΒ960- 

Γαιη ΰ'ίΓοα ΗίβΓΟβοΙγιη^ι. 

7Η6ιι» ΕρΗτωΜ : α ϋβΐΐιβΐ ρΓορβ πΐ9|;η&οι ρΐ^ηΐ- 
ΐΐβπι ηβηυβ ζά Ο^ζαγα. ΑΙ) ^ο^(^9^β, •6(|68 Ρΐιβτβ- 
ζΦΟΓϋΐη, ΑιηοΓΓΐΐ36θΓυιη, ^β^ηοΓΓίιχοΓαιη. 

Ττ'ώπΜ ΙααΰΙιατ : €ΑΓηΐ€ΐυιιι ιηοηΐβιη €ΐ ΙΙ^Ηγ- 
ηυιη ίΐίΊΐι ηιοιιΐβιη, ςοίΐιιιβ Οαιοβη ΗαιίΙβΕ €Γ9αιΙ• 
Ηΐ€ ςιιοςιΐΰ Ιπιείυβ ΡΙιβΓβΖΦΟΓηιη ΓυίΙ. 

Τπ^Μβ ΖαίίΗίοη : α Αυιηίιιβ υβςυβ &<1 Ιαοαιη (ϊ«η- 
ιΐϋΖ&Γεί'κΙοδ. Ιΐβιη ΐΓΑεΙυαι ςηί Υλίϋβ <ΙΙθ(:1>ΑΐυΓ• 
Ιβία ςηοςιιβ το^ιο ΡΙιβΓβζΦΟΓυιη Γυί(. 

7Η6ιιι Α$&τ : τ^Ιοη^ΌΆ ςιΐφ νβΓ§[ΐί αά δίάοηοηι , 

Ιΐ1)Ί 61 οίνΊΐββ ΑΓ€69. ΟΙίΑΠΑΟΦΟΓΟίη Γυίΐ. 

Ττί(^Η$ ΝβρΙιίΗαΙίΜ : Γβ§[ίοη€πι οΙγοα Ο&ιη&ιευηι χαθυιηρθβν χα\ των Ιορδανού πηγών, αΙ τ^ ^«Ιν Ιχ ^ υΐΐη 6»ΠΐΑΐΑΐη βΐ ίοιιΐΜ ^ο^(^ΑII^9, ςαί ιη ιηοηΐβ 
του 6ρους Ιχουσι. Τούτο ΚιναΕων ή χώρα. 

ΦνΛ^ι άάτ, τά π£ρ\ Άζωτον, Ίαμνίαν χαΐ Γίτ- 
ταν, άπ^ 'Αχχάρωνο; Ιως 6ρους» Ιξ ο!» ή ΊΜα ήρ- 
χται φυλή. ΑΙ βλ χληρουχίακ π^Ιααι, &πλ ανατολής 
έπ\ €υσιν (γένοντο τών πασών φυλών, χα\ τήν τηρά- 
λιβν νιιμαμένων Παλαιστίνης χα\ Φοινίχης. οη^ίηβπι ΙΐλίΜοΐ. Εηΐ 1ι9Βο Γ•ίη»οπιιιι ιβ$\ο. 

Τπ^ΐΜ ί>βΜ : ΐΓαοΐυι ατοΛ Αζοίυιη, Ιλπιηίλΐιι οΙ 
βΐΐΐαη, αΙ> ΑοοίΓοηβ υ8(|υβ «ϋ ιηοαίοηο, ηηάβ !η• 
είρίβΐΜΐ Ιή5υ8 ΙυιίΑ• 8ογΙ68 ροιτο οηοηβδ οιηηίυηι 
ΐΗϋαυηι Γυβηιηΐ αΙ> οΗβήΐβ 3(1 οΰοί^βιιΐβιη » βΑηιη 
ςιιθ(|υ6ςυ9β οΐΑΗΐίιη«ιη Γ6§[ίοη6η» αεοβρβΓβ ΡβιΙφβϋ• 
09Β 61 ΡΗοβηιοββ. ΚΕΦΑΛ. ΑΒ*. — ΤίνΒς βIσ2^ αΐ φυγαδενη^ριόι ΟΑΡ. 11X11. — Ονιτιιαιιι ι%ηΐ ΐφί^η ΗήίαΙα, αΆ 

ΜάΜίς, 9ΐς άς κατέφβνγοτ οΐ ωίούσιοτ φύτοτ ηηα$ τ$[Μρί€^αηί ηνίοίηΜΟί ίηνοΙαηΙαΗηηι Ηοιπίζΐ - 

δτδροΗότβς. αίΜΐΜ ρ€τρβΐταα€ηί. 

Έν μέν τφ πέραν του Ιορδανού έν π&δ^φ φυλής Ιη ΐΓ3η$]0Γ<1«ιπεΐ9, ίη ΙβΓτίΐΟΓίο ΐΓίΙ>υ8 Ευ1>ίΐΐ : 

Τουβίμ* Βοσο(ή{ πρ6; (49) τή έρήμφ. Βοιογ Αϋ ϋ686Γΐυιη. 

Έν βέ τ3 φυλή ΓΑδ ' τήν *Βαφβ^ πρ6ς τή Γα• 1η ΐΓΐϋα 6&(1 :' Ααηιο/Α ίη Γ6(|[ίοη€ Οζ\Ά\ά. 
λαάδ χώρφ. € Έν τή φυλή Μανασσή• τήν Γαν^οτ, κρ6ς τήν 
Βασ^ν χώραν. 

Έν δλ ταΐς εννέα φυλα&ς χα\ ήμισβίςι * Κβδλς έν 
τή ΓαλΟαίφ, Ιν 5ρ•ι ΝβφΟαλιίμ • χα\ τήν £υχ•\μ, 
έν δραι ΈφραΙμ * χα\ τήν Χέ^ρώτ, έν δρβι Ίοΰδα. 
Α(ται «^ις Ιξ, &μφ\τ6ν Ιορδάνην χΕ^μιναι. 

ΚΕΦΑΑ. ΑΓ. — ΤΙτΒς αΐ μητ^αόΛεις, αΐ ^οΤς 
ΑευΤιαις άρορισθβΊσαι* 

*ΑΐΒλ φυλής Ίού^α^ χα\ φυλής Σνμεώτ' πόλι; 
Καριαθαρβ^, ήέστι Χιβρών * π^ις Έλώμ. Κα\ τήν 
Τιέλλαν, χα\ τήν Ααβήρ, χα\ τήν "Ασαν, χα\ τήν 
*Αχ4ν, »α\ τήν ΒιΟσαμΙς, χα\ τήν *Ελβ1[, χα\ τήν 1η Ιπ1)υ Μαη3886 : ΟαηΙοη Ίη Βαβαηίΐίόβ. 

Ιπ |*β)ίςιιί8 ηονβιη ΐΓϋ)ΐι1>ιΐ8 ουπι <ϋιηυί3 : (Μμ 
ίη |29ίίΐ£2ΐ , ίη ιηοηΐ€ Νβρίιΐΐι&ΐίπι : «ι ^^γΑΙμι Ιη 
ιηοηΐ6 ΕρΙΐΓχπι 61 ΟΜτοη ίη ηιοηΐβ ^υ^Iα• Η« €ί- 
νί(λ(68 8υηΐ 8€ΐ, οίΓΟΑ ^ο^(18η^Iη ρο8ί(•β. 

ΟΑΡ. XXXIII. -— (2ιι« ΙΧΜΙ βΜτοροΙα ρτσ Ιηϊίί$ 

αραταίω. 

£χ ΐΓίΙ)υ ^Μάα 6( ΐΓίΙ>α Β^ηαοη : €ίνίΐ38 ΚλΗλΙΙΐλΓ- 

Ι>0€, 8ίν6 €ίΐ€ΐ>ΙΌη, 61 6ίνίΐ88 Εΐοοι. Α€€6ρβηιιιΐ 

6ΐί9ΐηι ΤββΙΙαιη, 6( Βα1)6Γ, 6( Α83η, 61 ΑοΙιαιι, 61 
ϋ6ϋΐ5&ηιΐ8, 61 ΜΙΙμ, 61 Β6ΐ1ιυΓ. Β&Οούρ. 

*Απ6 φυλής ΒΜπαμΙν• τήν Γαβαών, χα\ τήν Ο Εχ ΐη1)ΐιΒβιι;αηιίη ; βαίιαοη, 61 681)66, 61 Αηαείι, 
ΤβΒΛ (50), χα\ τήν *Ανάχ, χα\ τήν ΓαλαμΑΘ. Αΐται 61 68ΐ8ηΐ2ΐ1). II» €ίνίΐ8ΐ68 ζιΐ). «Αβις ιγ^• 

Άπ^ φυλής ^ΕφραΙμ * τήν Συχέμ, χα\ τήν Γαζέρ, 
χα\ τήν ΓαβαΙν, χα\ τήν Βκθορών. Α&ται πόλδίς δ*. 

^ΚΆ φυλής Αάτ* τήν Έλθαχώλ, χα\ τήν Γβ- 
6αών« χα\ Έδώμ, χα\ τήν Γ8<ρέμ* χα\ αϋται π^ 
λιιςδΤ. 

•Απ^ήμίΛος φυλής ΜέΐΓβ<τσ^ς• τήν Καναχή, 
«α\ τήν Ββτσάν. Α&ται πέλκις ψ* 

*ΑιΛ έτερου ήμ(σους φυλής Ματασστις * τήν Γαΰ<- 
λ9τ, 3ία1 τήν Βοασ^ρον. Κα\ α&ναι πόλιις ,8'. 

(47) Κοη6 Χανανα'ο>ν• 
\\%) Μι. 1λαμυρΐ'>ν. Εχ ΐΓί1)α Ερίιτωη : 8761161x19 6( 68Ζ6γ, 6( 6α1)&ίη, 

Β6ΐΙΐ0Γ0η. €ίνΙΐ8ΐ68 IV. 

Εχ Ιπ1)α Οαη : ΕΙΐΗαβοΙ, 61 66ΐ)3θη, 6( Εϋοη, β( 

666Γ601. €1νίΐ&ΐ6β IV. 

Εχ (ΙίπιίάίΑ (Γί1)υ Μαηαη$ : €8η26ΐ)6, 61 Ββΐ38η• 

€ίνίΐ8ΐ68 II• 

Εχ 8ΐΐ6η «ΙΙαιΐάί» ΐΓίΙ)ΐι ΜαηΛϋβ : β^αΐοη, 61 
Βθ88θΓοη. 1812Β ςυο^υ6 €ίνϋ8ΐ68 11. 

(49) Ρυΐ6ΐη Βοσδρ, ή πρ4ς• 

(50) Ιΐ8 ςυί(!8ΐη €οαα« 4<».\\\,Μ, ^νΧο!^1^. 39^ ΙΟδΕΡΡΙ ^ 

Εχ ΙήΐΜΐ Ι$»αϋΙιατ : €ί$δθ, βΐ ΠΙιί^ωΐΙΙι, βΐ ΟβΙ>- Α *Α«6 φυλής 'Ισσάχαρ • τήν Κυβώ. χα\ τήν Ραμάθ, χα\ τήν ΛιββαΟά, χα\ τήν Ήλ(ν. λδτα• πό- 
λεις ^. 

ΆγΛ φυλής Άσήρ' τήν Μβσαλά, χα\ τήν Άβ* 
δώΟ, χα\ τήν Χελχάβ, χα\ την 'Ραιάβ. Αΐται πό- 
λεις δ*. 

'ΑιΛ φυλής ΚεφθαΛεΙμ • τήν ΚεδΙς έν τ^ Γαλι- 
λα(^, χα\ τήν Έμάθ, χα\ •φ Καρεΐν. Αΐίται «6- 

λεις γ*. 

Άπ6 φυλής Ζα€ουΜτ* τήν Ίεχχώμ« χβ\ τ^ΐν 
Κασ(»ε\ρ, χα\ τήν 'Ρεμμών. χαΐ τίιν Έλλάν. Αΐτβι 

9:όλεις δ'. 

ΆιΛ φυλής 'Ρονβίμ • «έραν του Ιορβάνο»• τή» 
Βόσορ, χαΐ τήν Ιαζβν,χαΙ τήνΚβδμώΟ, χίι\ ΆφβάΟ. 
Αϊίται πΛεις δ'. 
Εχ ΐΓίΙ)ΐι €αά: Ο&ιηοΐΐι, βΐ Μ^ιΙΐΙι&ηβη, 61 Ε$β1)0ΐι, ® *ΑτΛ φυλής Γάδ • τήν •Ρ*μώ0, χ«\ ΜοιχΟαν^ϊν. ΐΜΐΙίΑ, 6( ΗοΓιβ. €ΐ?ίΐ«105 IV. 
Εκ ΐΓ'ιΙια Α*βν: Μ«5»1>, οΐ ΑϋάοΐΙι, €1 εΐΐθίοαίΐι, β( 

Κλ&Ι». €ίνίΐ2ΐ£8 IV. 

Εχ ΐΓΐΐΗΐ Ν€ρΙαΙίαν\η\ : (Μο6 Ιη βαΐίίχα, 6ΐ Ειη&ΐΙι, 
€1 ΟΐΓβΊη. Οίνιΐ&ΐθβ III. 

Εχ ΐΓίΙ)α ΖαΜοη : ^^^^0II1, 61 ε&ββίΓ, ^Ι ΕΙιβιη- 
χηοη, 61 ΕΙΙ&η. ανίΐβίββ ιν. 

Εχ ΐΗ1)υ ΒηΗμ : ΐΓαηβ 4θΓ(1»η6ΐη , ΒοδΟΓ, 61 1&- 
ζΙγ, 61 εβιΐιηοιίι, 61 ΑρΙι&>ΐΙι. €ίνίαΐ68 ιν. €1 ΑΧΙΓ. Η2Β (1110(1116 €ίνίΐΑΐ6$ IV• 

εΑΡ. ΧΧΙΐν. — 0Μα$ηαη οερηηηί €Ϊίήΐα%Β$ ϋ 

Ι Πβι^βιη ^6^ί^I10. 2 6ΐ Γ6§6ιιι Οαι, (|ηφ ΓιιίΙ ρΓορβ 
ΒβΐΙιβΙ, 5 Β6|;6ΐη Ιβηι&αίβηι, Α Η6§[6Πΐ £Ιΐ6ΐ>Γ0ΐι» 
5 Η6961Κ1 I^α^ι1^&, 6 Κβ^βιη ^6^ίιηυ^ι1» 7 Εβ^βιη Οα- 
Χ6Γ, 8 Κ6§[6ΐιι ^£^Iοηι, 9 Α6{;6ΐη Α(ΐ6Γ• 

10 Κ6§6ΐη ΟαΐΜίΓ» 11 Ε6|;6Πΐ 0(1ο11&ιη, 12 Ββ^βαι 
ΗβηοΑ» 15 Ιΐ6£6ΐη ΤΙιαρρΙια» 14 Πβ^οιη 1.61)113, 
15 Κ6|[6πι Β66, 16 Ιΐ6(|(6ΐη Μλ06ά&, 17 Κ6(;6(η 5&ηι- 
τοη, 18 Κ6§6ηι ΟρΙ)6Γ» 19 Β6§[6ηι Α6ΐΐ5λρ1ι. 

20 Ε6^6ΐιι Α$0Γ, 21 Κ6§[6ΐη Μ6ΐ(1οη, 22 Κ6β6ΐιι ς 
ΜλΓΓίιοη, 23 Β6(;6ΐη 66(168, 24 Β6|;6ΐη Τΐιαηαο, 
25 Β696ηι ^6^οη&ιI1 εΐι&ηΐ]6ΐί8, 20 Β6|;6ΐη Βογ, 27 
Β6{[6ΐη Ν»ρΙΐ6τ Οογ, 28 Β6β6ΐιι Οοίη 6ο^6ΐ, 29 Π6- 

|^6ΐη ΤΙ)6Γ83. 

Οιηη68 ί&ιί, Γ6|[68 XXIX ςιΐ08 8υ8ΐυ1Η Ι68υ8 οαπι 
6ΐνίΐ8ΐί1)α8 6οηιιη, ςυ&8 Γοη6 άί8ΐΓίΙ)αίΐ Ιη Ιι3βγ6<Ιι- 

1&ΐ6ΐη ΔΙΠ8 18Γ&6Ι. 

6ΑΡ• ΧΧΚΥ. — βκΐιιαιιι ν&§€$ ΰοηυεηετΗηί ίη ναΙΙαη 
ια/5αιιι, ^ιιοι ύΰϋίιϋί ΑΰταΗαιη, 

Μ8ΓρΙι&1 Γ6Χ 56ηη38Γ : ΑΗοοΙι γ6Χ ΕΙΙλ» : €Ιιο- 
4οϋθ|;οπιθΓ Γ6Χ ΕΙ&πα : Τϋ&Γ|[αΓ Γ6Χ ^ιιΐίαιη• ΟΑΡ. ΙλΧνί. - Οιιι 8ΙΙΗΙ τΒ^Βί^ ^«01 Α^ταίίαΜ 
ίβννανΗ €ηηι ί,οΐ. ΕΙΙ&ιη Γ6$6ηι δοιΙοιηοΓυιη : Μ6Κ3ΐ)6Γ83η ι*6{;6ηι 
ΟοιηοίιτΙιβΒ : δβηηαλΓ γ6({6ιιι Αιΐ&ηιοηιιη : δοπιοΙιοΓ 
ΐΓ6(6ΐη $6ΐ)06πι : ΒαΙβο τβ^ΰπι 86ςθΓ. Ηο5 ΑΙ>Γ&Ιυηι 
1η866υ(ιΐ8 οπρί6η3(|υ6 3 οϋρΓινίΐ^ΐθ ίηοο1α(η68 86Γ- 
ν&νιΐ, 8ΓηιαΓΐ8 {υ ι;ΓαΓΐ3ηι 60Γυιη 86Γνί8 8ΐιί8, ςυ'ι 
6ΓϋΐιΙ ιιιιωβΓΟ ο(χχνιιι. 

€ΑΡ• XXXVII. — Οιιιηανη ϋ^Ιίταϊ αιιη €$$€ηί εΐΗηκαζ 

Ηχοτβί ίίαχΒτνηί. 

Ιπάοί άιιχίΐ $α&, 6χ «ιπα 1ΐ2ΐ)υΊΐ βΠθ8 δίι* 6ΐ Λα- 
ΜΙ 61 8Ί)οηι. Α€66ρίι ροΓΓΟ ιΐλΟΓβηι ΤΙίΑΐη&Γ ϋΐίο βυο 
8ίΓ ; ςυο ιηοΓίυο, ά^άΐΐ 68ΐη ίη ιηαίπηιοηίαιη Αιιιΐίΰ. κα\ τήν Έ<ιε6ών, χα\ τήν ΆζβΕρ. ΚβΙ βδται τΛ- 

λεις δ*. 

ΚΕΦΑΑ. ΑΔ'. — ΤΙνας εΙΛήφαα ΛάΛεις χάΐ βφ- 
σιΛβις, Ίησονς χάί ΚαΧέφ οΐ χιστοί (51). 

α' (52) Τ6ν βασιλέ* Ίβριχώ, ψ χα\ τ^ν ^αβ«λ<α 
τής Γαί, ή Ιστι τυλησίον Βεθήλ, γ* βασιλέα Ιιρουβα- 
λήμ. δ* ρασιλέα Χειρών, ι* ρααιλία Αάχις, ς' βασι- 
λέα Ίεριμουθ, ζ βασιλέα Γαζέρ, η' βασιλέα ΑΙγλώμ, 
V βασιλέα *Αδέρ• 

ι' Βασιλέα Δαβήρ, ια' βασιλέα ^Οδολλ^^μ, ιβ' βα«ι- 
λέχ 'έρμδ» ιγ* βασιλέα Θαπφου, ιδ* βασιλέα Αβ6νέ^ 
ιε* βασιλέα ΒΙχ, ι^' βασιλέα Μαχηδά, ιζ" βαοιλέ• 
Ιαμρών, ιη' βασιλέα Όφέρ, ιΟ' βασιλέα *Αχσάφ• 

κ• Βασιλέα Άσώρ, χα' βασιλέα Μβλδων, χβΤ βΜΐ- 
λέα Μαι^^ών, χγ* βασιλέα Κέδες. χδΤ βασιλέα βα- 
νάχ, χε' βασιλέα Ίεχονάμ του ΧβρμΙλ, χς» βααΟέ• 
Δώρ« %ζ βασιλέα του ΝαφΙρ Δώρ, χη' βασιλέα 
Γωίμ(5δ) τής Γογέλ, χ6' βασιλέα Θερσά. 

Πάντες οϋτοι βασιλείς χθ» οΟς άνείλβν Ίησοδς σίιν 
ταΤς π<5>Λσιν αυτών, χα\ έ*ληροδότΓ4σεν αύτΔς τοΙς 
υΐοίς Ισραήλ. 

ΚΕΦΑΑ. ΑΕ'. — ΠΥΒζ (Λ βασΜις έχεΛθόττ$ς ηΙ 
άΛυκζ πεδιάδι σΰς έχάζαξετ ^Αβραάμ. 

Μαρφάλ, βασιλβί)ς Σεννοάρ• 'Αριώχ, βασιλιάς 
Έλλαά• Χοδολλογόμορ, βασιλεΐις Έλάμ• βαργΔρ» 

βασιλεύς Ιθνων. 

ΚΕΦΑΑ. Α(Γ• — 7•/ν«ς οΐ βασιΛεΐς. οΰς δίίσωσβτ 
ν ^Α€ραάμ μετά του Αώτ. 

Έλλάμ, βασιλέα Σοδόμων Μεγαβερσβν, βααιλΙ• 
Γδμ^^Ι^ας- Σεννα&ρ, βασιλέα ^Αδαμών* £ομοβ^ρ« 
βασιλέα Σεβώημ • Βαλ^, βασιλέα Σεγ^ρ. Τούτους 
*Αβραάμ έπιδιώξας χα\ άνελών έχ τής Δπαγίύγης, 
ύπεξείλατο, έπιστρατεύσας αύτοίς τους Ιβυτου «αΐ- 
δας, δντας τ6ν άριθμίν τίτ/• 

ΚΕΦΑΑ. ΑΖ'. — Τ/ν«^ "Εβραίοι γνταΧηβίς έΦη- 

κάς ήγάγοττο• 

Ιούδας τήν Σου&, έξ ής Ισχεν υΙο^« τ^ν ΣβΙ^, 
χα\ τ6ν Αύνόί, χα\ τ^ν Σιλώμ. 'Ελαβι δΐ γοναΙκ« 
τήν Θάμαρ τφ υΐφ αυτού Σειρ, χα\ τούτου Αΐ8θΑα« 5 51) Οοηί6Γ ^ο$. XII, 9-24. 

52) Ι]«86 ηυιιΐ6Γ08 ηρροΜίί. '53) 1.0. βηΙΠχχ £Γηΐίυιη. 41 ΙΙΒ£ίΐυ8 ΜΕΜΟηίΑΠδ. 42 

ν^ντος, Ι&ωΜν αύτ^^ν «φ Αύν| γυναΤχα. Κα\ τούτου Α £( Ιιοο (ΐιΐ0(|ΐΐ6 ιηοιίιιο, ηβο &ίηΰηΐ€ ^υ11Α υΐ αΙΐβΓΐ 

ηυΐΜΓβΐ, ά'Μύ ΤΙι&ιιιαγ ϋ&ϋυίι οχ οο'ΐρβο ϋΐίοι ΡΙιΑ- δ1 αποθανόντος*, χα\ μή άηολύοντος αύτ^^ν έτέρφ γα• 
μηΒήναι, 84λφ ή Θάμαρ !«χβν έξ αύτου υΙοζ>ς, τ^ 
^ρές χα\ τ^ν Ζχρά• 

Μ•Α>σης τήν Σικφίραν» έξ ]|ς Ιβχβ τ6ν Γβρβών χα\ 
τ^ Έλιέ{>ρ. 

ΣαΧμ^ τήν Ταάβ τήν πόρνην του; χατασχόπους 
χαταχρ\^39^ιν* Ιξ ής Ιαχβ τ^ν 'ΐωβ)]^, τ6ν του Ίισ- 
σαΐ «ατίρα, έξ Ατλ^ γβνναίται ό Δαβίδ. Οϋτοι μέν 
ο5ν« οΐ τ•χθέντ£ς έχ των Ιθνίχών γυναιχών, χα\ ύς 
τ^ του Σακήρος συντιλοΟβι οάρχωσιν ' &π\ 61 βλά^ΐ) 
εαυτών Ιβχον Ιθν.χ^ς γυναΖχας. 

Σαμψωκ τ^\^ Δαλιλ^^, βι* ής άπατηθ•\^» χα\ τ6ν 
Αγιασμών του ναζηρ^ίου (ιεφΟάρη, χα\ ΙχτυφλωθιΙς, 
άδοξων τιλευτ^Ι. Γβ< 61 Ζάτλ. 

Μο^ί€$ δβρρίιοπιιιι, €ΐ ςυα ρΓ00Γ•&νίΐ ββΓβοη βΐ 
ΕΙίβζβΓ• 

8αΙιηοη ΚααΙ) ηΐ6Γ«ΐΓί66ΐη, ςυ» βχρΙοηίΟΓββ 0€- 
ΓθΙΐΑ?6Γ3ΐΐ : 6χ ςολ ΒαβοβρΙι ($5) }ο}ί^ ρ&ΐηιη 
^θ8β9^ 6ζ ςυο ηλίυβ ββΐ Οανίϋ. ΗΙ βΓ^ό 6Χ «ΐΐιιιίαβ 
ιηιιΓΐ6ΓίΙ)υ5 οΠί» €οηουΓΓυηΙ «Ιίλίη Άά 8&1νΑΐ0Γ'ϋ Ιη- 
€«ιηαιίοηβιιι• Μα^ηο «υΐβιΐι βοηιιη ίηεοιηηκΜίο 6ΐ1ι• 
ηί€•8 υχοΓ69 Ιΐ86υβηιπΙ• 

8αίηρΛοη, ςυί Ιια11>ιιίΐ ΟαΙΙΙα, & ςυι «Ιβοβρίηβ βϋ^ιη 
93ηοϋΐ«ΐ6πι ΙΙ&Ζ6Γ62108 Απΐίιίΐ; Ιΐ€ 1«η(ΐ€ΐη ΙαπιίιιΙ- 
1)118 ε2€«1α8 ΐ(^ηοιηΙηΙθ8β ΙηίβΗΗ. ΣοΛομώ^ τήν του ΑΙγυπτίου θυγατέρα άγ^ίμινος, ^ 8οΙοΜοη^ φή Γβ^ί* Μ%γρί\\ βΠ«ιη ϋαχίΐ» 1(6ηιςιιβ χα\ Μωαβίτιδας, χα\ *Αμμων{τ(δα^, Σύρας χα\ Ίδου- 
μα£α(, Χ8τταίας χα\ *Αμο^^α(ας• 

ΚΕΦΑΑ. ΑΗ'. — ΤΙτΒς αοΧΙάς ί^γαγοτ γντάΙ*ας. 

ΊομΜ 8*, τ«>ν ΑΙαν, ΤαχΙ^λ, τήν Βαλλ&ν. τήν 
Ζβλφάν * έξ Δν χα\ καΐδις αύτφ γβγύνίΦΐ ιγ^• 

ΓΜδΛτ. έξ ών χα\ παΐδ•; τούτφ γιγ^να- 

οιν €Τ. 

ΑαΜπ^Λίαος 1) %\ τήν *Αχ(ναάν, χα\ τήν Μιλχώλ, 
^ *Α6ιγ8ΐΙλ, τήν Έγγήθ, τήν Βιττάλ, τήν ΑΙγλήν, 
τήν Β80σαβ8έ, χα\ ΙΰύΙας, &ς έλαβιν βίς τήν Ίβρου- 
σβλήμ ιύΐήρη; (54) τήν βααιλΕίαν Διιολαβών * έξ Αν 
χα\ ιγ* υΐ^ς έχτήσατο/Ον γυναιχών τ& όνδματα ούχ 

αν^γέγραιπβι. Ίϊαχ• Λ χ*^ Ά6ΐ5«Λ τήν ΣουναμΙ- „^.. 

τιν« τήν θιρμαί^ουααν αύτ^ν δι^ τήν του σώματος ^ γ|$ ΓνΓη^βΓ&ιίοαοιη. 
ά«&|τνξιν• 

Ό 61 ΣοΛομίιτ έτηαχοβίας γυναίχας , χα\ παλ- 

Χβ«3^ Ινχηχώς, ένα μδνον υΐδν • τ&ν χα\ της βααι- 

>8ΐ«ς Ιγχρατή γβγινηαθαι μή δυνάμενον» Ισχηχβν 

ΙκιΑ Νααρϋ^ τής *Αμμων^τιδος» ή ώς &λλη Ιχδοαις 

%ρι» Αιβ6 ^μαρ θυγατρ^ ΆβΜααλώμ• 

ΚΜΑΑ. Αβ^• — Όσοι γυπηκες τους άτδρας 

Μβ τ^ *Αβ3κμ . Απατηθείαα χαΐ αυτή πρδς του 

έΛΛίΛά τ^ Χαμχ|<&ν ί«οξυράαασα χα\ βέσμιον 
χΛς ιηλιμίοις ιβαραδοΟβα , χα\ 8(ά ταύτην άναιρού* 
ρινον, Ιχτυφλωβέντα πρ^8ρον αίσχρώς Μο&1>ίιίά88, ΑιηαιοηίΐΙ(ΐ88• 87Γ38 βΙ υυιη»88, εΐιΟ- 

Ι«•8 6ΐΑηΐΟΓΓΐΐ9Β18• (;ΑΡ. XXXVIII. — Οκίπαιχ ίΗ€τηηΐ ροίι/ραίηί. 

Ιααβίί IV ϋυχΗ» ϋβπΐν βαοΙιβΙ, ΒαΙΙλίη» ΖβΙρΙι&πι, 
6Χ ςυίΙ)υ3 εϋαπι ρΓ0€Γ6ατΊΐ ΙίΙ)6Γ08 χιιι (56). 
€€άέοη 6Χ ςυϋ)Η5 βιίαιη ΙιαϋαίΙ 

βΓΐ08 ίΧΧ. 

ΰαηά ρΙιΐΓ68 (ΐιιηπι Χ, ρυΐλ ΑοΙιίιυιη €ί ΜϋΙοΙιοΙ» 
Α1>ί||2ί1, Ε^ι^βνΙι, ΒΊΐΐ3ΐ• &%\οη. β6ΐΙΐ8αΙ>οβ, €1 8Γι»8, 
ςαα8 άυλίΐ Ηί€Γθ8θΙγιιιί8 οιιιιι ραι ρίβηυηι οΙ)ΐίιΐΜί5• 
8€( ί6£;ιιυιη. Εχ ΙΓιβοο ρΐΌΰΓβανίΙ ΙίΙ)βΓ08 χιιι, ιΐ60 
Ιαιηεη €0Γυηι ηοιιΓιηβι 8υηρΐ8 8πηΐ. ΗαϋυίΙ ςυοςιιο 
ΑΙ)ί88« δυηαιηίΐ'κίβηι, αιΙβΓιέοίοιιΐβιη βυηι ο1> οοΓρο- ΑΙ ΒοΙοΜοη , ςυΙ 80ρΓιη||6ηυ8 αχοπ» οι €οη<•υΜ- 
η28 ΙιαΙιυΐΐ, υηίοιιιη 8ΐΐ8€6ρίΙ βΠυιη (ηοο ΐΑΐηοη 
Ιιυηο ΙοΐΙυ8 γ6{;ιιι &ίϋί οοοδβΓν^ιηϋί ροίβηι) οχ Νμιπ) 
Η&0)αιοηηί«ΐ6'*; νοΚ υΐ Μί» βιϋϋο ΙιαΙ)6ΐ, €Χ ΤΙια- 
ιη«Γ βϋλ ΑΙ)€888ΐοιη. 

€ΑΓ. XXXIX. — Οηοί ηΐΗΐί$η$ νι>οι ρονάίά^ΐπηΐ. Ενα Αιΐ&πιυιη, !η Γηυϋβιη ΙικΙυοΟ ίρ8α ςικκριβ & 
(1ίαΙ>οΙη. 
ΏαΙϊΙα , ςιι« δίΐηιρβοηβιη 3ΐ>Γ&8ίΙ , νίηείυιηηιιβ 

Ιΐ08ΐίΙ)υ8 ΐΓ8(Ιίϋίΐ, €1 ρ^Γ 1ΐ8η€ ΙληΐΙβΠΙ ίηΙ<!ΓΓϋ€ΐ08 

681» ευιη ρπαβ Βΐιΐ6& ΐιίΓρίΐβτ ε9Μ&ΐα8 Γα':88€ΐ. ΚαΙ του >αοΟ θέ του Ισραηΐιτιχου τήν &να{ρε9ΐν ρ ΡοριιΠ βΙΐΒΠΐ ΐ8Γ86ΠΐίοΙ οΐλϋβιη βίΤβοβΓηιιΐ ηΐΜ<ί<- 
τ6ν ^ΑαοόόαΙίύΤ έιηιήααντο νυτάίχΒϋ. κατά γ#ι ΑίηοντΗαοτηίη . \\χ\\ζ οοηβΠίυιη ν3ΐΐ8 Β&1α»ιιι« αΙ τ6ν ^ΚμοΡίαΙ^ 

γνώμην του μάντιως Βαλα&μ » τήν τφ Βαλάχ €ΐ9- 

ΐ|γη•<ΐ9ΐαν, βίς &1^69τα9^ν Διοαγαγομένων. 

ν Μΰ^ιυπχία^ ή "Τ^ν Αρχιμάγκιρον του βασιλέως, 
μ8τ& τ6 μή βνντ,θηναι τΙ^ Ιωσήφ άπατΤ^σαι , ν;μ- 
«8ΐσαοα, ώ; έ:τ£7.5^ντος αΟτ|| του Ιωσήφ, χα\ 
«9€ή«αβα αύτ^ έγχατάχλκιστον '^ σώφρονα. 

*Β τον Ίώβ ρητίι^ έκιχβ'.ροΰσα πβίθιιν τ6ν βΟσιί- 

»ΙϋΒ6|[. XIV, 21. 

{^) ΡοΠβ «λήρη. 

(55) Ια νοηίοιιο ίηΐίηα Ρ^ΙιΗι Γι ρο&ΐ ίΐααρίί Ιβ- 
{'ΐβΓ, ΒοΟΜΜ. Β(ίοζ }ΙοΜύά€ηί Β»ί/ι, €Χ ηΐΜ /ιβτ 

ψατβοι. οβ. ενι^ τ€% ΑίηοντΙιαοτηΜ ^ ]υχΐ9ΐ οοηβΠίυιη ν3ΐΐ8 Β&1α»ιιι« 
ςαοά ΒαΙ^εο 8υκ§β88ίΙ , ςιΚΒ 608 &ϋ &ροα«5ί9ΐοι ίιι* 
(ΙυεοΓΟ οοηαΐ26 8υιιΙ• 

/Ε§}ΐρίία, ηυ» ρινΓβοΐυιη οοςυοΓυηι ΙΥ|;18, ςυυηι 
^08^ρI1υη1 8θ{1υο€Γβ ηοη ροΐη!886ΐ , ίη 6αιη ρβΓ8ΐια- 
8Ίοη6ΐη ίικΙιιχΗ, ςυοά ΙοδορΗ ει τΐιη &(ΙΙιί1>υ€Γίΐ : 

ηΐΙ3Γ6 61*13111 6ίΓ6θΙΐ , ΙΙΙ 688108 Πΐβ 60η]ί66Γ6ΐυΓ ίπ 
02Γ66Γ6ΐη• 

υχοΓ 7οέ, ςιΐ9β ηΚΗοΓ ρβηυαΑβη Γ6ΐΙ^ο8ί88ίιηο Μι ΙοΜημ, 6(6. Β6 Ιιί8 6οη^6Γ ΚυΐΗ ιν, 10. ΟίΓΐβ 
η6|(ΐ64'(ο ιγροιι^ρΐιΐ Οτλολ οπιΊ88α 8υηΐ, 
(56) XII ρ•ΐτΙ«κ1ΐΜ 61 ΙΗιίΑΐη. 

1 43 Ι05ΕΡΡΙ 

]οΙι, ιιΐ βϋιιιιίιΐ εοιιίΓα Οοιηίηοηι ρΓθηιιιιΐΐ>ΓβΙ : η«ε Λ β^βταιβν ΊίΛ λαλιΐν ^μΑ «ι «^ Κύρι». Αίλ* ■ ι ;ιοΐιιίι ϋ1) (Όΐΐϊΐβοιίΐΐίηιιιιι ρϊΙ νίι ί βοΓίβη- βννηβΐΐαα (ιλ ιΙ (ιχνρΐγνωμον τοΰ (ϋηβής. (Ι3ΙΙΙ II ΒαΙοιποΗΐΐπ Κοϋοιι ηιιοηιιο ηιοιίσ βίρίι^ηΓίίβϊ: 
ιΗΝίϊίΓΝ, ηυαβ ΐΌπίΓϋ Ι^εοηι ιΐιιικ 
ιιΙ Μ[|ΐρ1α »ι1ίΙ1»ΐΐΙ (ΐ£ΐποιιίΙιιΐ(, 14110» ίΙΙχ υΙ ιΐη» 

νοιιβΓβΙιαπΙΙΙΓ. 

^<ΗΜ λ<Ηΐί)>11ΙΠ 36ι1ΐΙ)ΐίΐ ΙΚ λΜβΓΚΒ ΪΙΕΓίηΠΓβΙ, 

ο-Ι ροΓ&βηιΐϋΓΐίΙΐΓ ρΐ'θρ1ι<Μ3ΐπ ΡΙΙίαιιι. ^α»η ίιι 
αΐΓΐιηι<)ΐιοιιΙιυιΐ) βΐΐ. 

ΰοΐΐιοΐία, ΑοΙιιΙιϊ ει ^^I1ιι^1^> 01ί3,(ΐυχ οαπΜίΜΙ 
ρΐπΙβΓβ 2«πυ$ Ο^ινίϋίευπι ροΓ οοβ, ηυί βίϋί οϋΐΐπΐ' 

ριΜΐ 1)11111. 

ΙΙιτυαϊαι , ηυχ ίιηριιΐίΐ ΗβΓοάβιη αιΐ ίηΙΟΓίΙοΙίΐι- 
ιίικη Βαρίίκΐίΐη ΐοηηπεηι, ρβΓ&Μβιη βιιαηι ϋοιιεϊιιηβ 
«αίΐίΐηίβηι. 

Γ.ΑΡ. XI.. — ΟΐΌί πινίίίπι νίίοί ίααβίϊο α^ια- 
ΓΝΐιΐ, «ι ρ{' αα ^ιια ογιταΐα η»ί, αίορία Ομ 

ΣιιτίΙια οΙιΙοηιρρΓβηι ΑΙΐΓΒΐιαιπο, ϋίΐΐβηβιιυβ ίβ ίο- 
ηίΓΕπι ϋΐίιιβ Μΐύ ]ιιχ(> εοιιιΐΐΐϊοιι» ΙΙΙίιικ, οΐι ιιίΕΐυιη 
οοηΐυπίΐΓιχ ρΓοριβΓ ριι1εΚτϋιι<1ϊιιοπι ο{ιι•.ΙιυβιιιθΓ3- ^^ς ϋι^ 
νί( ϋϋΐη, ΐ)( ευ'ΐΓΐΙ ^1IIη αηαΙΙι ^^1I. ^αη ΟΙίυιη καλοΰι 

|ιΓΟΰΓ63Ι'0ΐ, Ιΐΰ ρΓΟρΙϋΓ 90 £ΐ«π!βΙΙΙ ΕΪΠβ ΙίΙΚΓΪί ΙρΜ 

«Ιοοςικ-' ηιοκΓΐ'ΐιΐΓ. 

ΑμΑ*! βι 1.1α ψιχ οΙ)(£ηιροΓ3ΓΐιπΙ νΪΓΟ ίΐιο ϋΐιιπ• 
φΐΰ ϋοουΐχ ίΐιιιΐ ία Οιϊιιιπχαιιι , ΓεΙίεΐι ραΙβΓΐ» 
(Ιοπιο. 

ϋίίκίβ ί'ΐΙιΐϋίΐΕΓ, ψΙΧί ΐΐΕΕίιΙβΓίο ΠΟίηίΠίΙί (Ιϋιΐι- 

ΐ*τ;ιΐ νΪΓί ίΐιί I$»■ι^, Γΐ!ΐίΐ|υϊ( Ιακιιι ριιβηιηιπ , εΐαϋ 
κραιιιιιιιι Γοηίοιιιΐίΐ. 

ϋίάίΟΗΐ» ιιχοτ, ηιΐΐ ηκΐυεηΐϋηι πΐΐΓίΐιιιπ αη(«1ί 
■ρρ:ΐΓΐΐίοιΐ6ΐι>, ΓΚΓβαΐ 3 Ιίηιοη^, *1ιιιη ϋαΙ^ΐ^Γϋπι ρβΓ• 
ϊΐι,ιΜοιίΕΐ» ίηκίιιυιι ίΙΙί ιΐο ύϊγΐιιο 1>6ηερΐ3Γί1ο. 0&τω δή χα\ τ6ν ββφώτατον ΣοΛομίάττβ γννοΰΜΛζ 

οίς βΰται ίαίμοσιν ώς β»*ίς 1τίρ:νν • άνίηιιοβ». 

ΊίίϋίβΛ τ6ν 'Αϊβ(16 τί| Άβτίρτιΐ βΟΐιν ήκίτηβ•», 
χβΐ τΐιν προφήιην ίκίιώκιιν Ίΐλίβν, Βιί χαΐ ϊΐίΐρώ- 

ΓοΟίΟ/α ή ΐον "ΑχβΑδ χ«\ -ίης Ιίζίβιλ β«τ*ϊν. 
ιΑ τιΰ Δββ'ιίγίνοί Α?3ν(β» ίιά ιω'ί ΙπηκΛιιν β1<ής 

'ΙΙρωίιάς τϊν ΊΙρώΐην φοΜυκν ΐϊν ΒακτιβΗ]* 

"Ιωάννην . ίιά τή; ίΟρϋΟΐΑω; ίρχιιαβμίνιις τήί I*»- 
Β ΐτ^ς βυγαϊρΐί Ιικχγαγίϊΐιίνιι. (αΐ Ιι' ώ** ΙΒρασαν ίύάρ£σιοι ΙΙΜιοΙ , ιιαχ ΟανΙιΙΐΐη ]3ΐιι])ΐη 3 5ίυΙ<ι ϊηΙοτΟ- 
«[«ηιΐηιιι ιΐεπιίΐΐεη» ρβΓ Γυιΐίϊΐηιπ , Γυςίπι οι α ιι»6 
ρηκη)Γ>τίΐ. 

ΛΙιϊ^αΙΙ, ηιιχ Ν^ΐιαΐ ρβι<1ίιί$$ίΐ)ΐιιιη Ιιοιιι1ιι«ια πιοι 
ΙηΐβΓίΙίίϋΐιάιιιιι , ςιιί Ο.ινυ ΐοηΐυηιείίΐ βΟβΜΓΐΙ, 
βιΙρυίΙ ιΙ) ϊιιΙεΗΐυ ρετ ΐ)ϋ!ιθΓΐ*ΐίυιιβιιι ηυκ ΙιβΙ β«1 
ϋι υβΐίιΙ , ηυβπ) {)οιιίβ ρΓο νίΓΟ 5υθ ρΐαοινίΐ. 

Β*ιΙιιοί€ί ϋΐίοπιοπίϊ ιηΐΙβΓ, ςιι;£ ιβΰΐιιιιΐιιηι €θη- 
ΐΜίϊ ΝαΐΙιαίιϊβ ρΓορΙιβΙ-τ, ΟΙίο η'^ιιιιιη ι-οιηρατΐνίΐ, 
(Ιιι 11 Λα αιΐίίϋυβ Αιίοιιΐχ 1>2νί(1βια < ΚΕΦΑΛ. Μ'. — 

ηρ-ζέτησαΐ' , 
θβΐ;) γεγότασι 

Σά^ρα πιιβθΕΐαα τφ Άβρα&μ. κ>\ Ιίγουβα Αβϋ^ 

ψίγι βΐΐοΰ ίΐνβι χβτά ϊλί ύποΟί^ιι; βύιοί (57). Κ(Α( 

χάλίο; αύΐήί Ι;πιρίίαί. Κ«\ κΛιν ηβρ•- 

ιίι-Λν σϋγγ^νέβ(^βι ΐ^ παιΕΙ^κ^ι τβ Άγαρ, 

Ινα ιοταβΐήβνΐΐο καιΕίον, πρ&< ΐί μη βι' αιί^ 

βχιίραν οΰβαν, ίπαιΐχ χα\ ιύτϊν &ιηβαν€ΐν 

'ΡαχΙιΛ καΙ Αία ύπιχούου»! «φ Ανίρΐ, χα\ 
έχολονΕύϊΦΐι «ύτιϊι «ί; τήν Χανανοιίαν, τύν πατρψον 
οΤχον χαταΧιμπΑνουναι. 

'ΡΐβίχχαβΙ Αμοίως, *>δ μίνον ίνομοβΟένιος 4*- 
• ίρ&{ αυτή; ΊίαΑχ η6'ίψ, κΜίλιπι τήν ηατρψαν 
έβτίαν, χαΐ πρί; τϊν μντ,ατηρα ίξανάγιται. 

τβΰ άγγίΐοΐ) ίπι^άνειαν ^ννυβΐν άΐίί «οΰ βέουΐ , 
ηίΐΐΐν αϋτψ ΐήν Απλ τνώμη; (58) ΙντιΟιΐοβ βωτ^ /Ιαβίτ βϋβ ιρυϋ ηουοι 30»ριι Γυίΐ, ςι>χ βρεοιιία- 
ΙΟΓΐ:» βΟΓνατΊΐ, ιιιιιΐ ροΓ αΐίΐΐη νί.ιιιι Ιιοι ϋϊιιιίιΐΐΐ», 
ιαιιι ίιιίιί^ 01ΙΠ ίΙΜϊ ραοιίΕ ιΐο βαΐυιβ. 

/{κΙ/ι ΗπαΙΊΐΐΒ, ηιικ > ΕΟΕΓα ο1> ρϊιιπ) 3ίΓι:ς(ιιπι 
ΙιιιΙίνυΙϊ) πιαιίϊΐΐ, 3ΐί|ΐΐΕ ίιι εαΐϋϊίιπι [)«ϊ ΐβπίίΐί ε5Ι. 

ϋηΚΐτ ΙΙΕοι, ηιιχ κβΙβΓβΙίΐΐϊιηυπι Αίίηι<1»Α, 
ςυί ιταύοΗι πιιιΐΐι ίη ροριιΐυπι ρϊΙηνβΓίΐΐ , «ιιατίπια 
ριιρυΙΐΓΕΐ £1101 ρΓοιυβΓΪΐι ΙκιιβΠϋΙο , ιηοΐχ Γιι^- ΜΐΛ•/_&ιΛ , τ&ν Δα£1£ άναιριΙβΟαι 6x4 ηΰ Σαοίιΐ 
μίλίοντα , χαΟιμώβασα ΐιΐ βνρίβοΐ , χβ\ Βραιμύν 
β'^τψ τ6ν &πί ΐοΰ φύνον π<ρικοι<)βαμίνΐ). 

"Β ΆύιγαϊΛ, ή τίν Ναβ^λ κανώϊιβρον άναιρϊΐνββι 
μΐλλοντα, τίν &λ€Λ Ινυβρίΐαντα, ^υβ^μίντ] «ήΐ βια. 
φορί; ίιί ττ,ΐ ΐίαραχλήοίΐϋΐ τη; ηρΐ; Δαβ\3, βώροΐΐ 
α&ΐΐν ύπίρ τοΟ ίν£ρί( ΐξιομινιπαμίνη. 

Έ 8ϊ τοΰ Εολομώνο; μήττ;ρ ή Βηβΐταβι^, ή χατ4 
ίϋς τοΰ τ-.ρβϊήτοΐί Νάβαν ύττοδήχας , τ)ιν βαβιλιΐα* 
Γϊΰίΐ. Ο τι^ υΐφ ΐΜριηοίΓ,βαμίνΐ] , Ειίάξαβα τίν Δαβ^Ε υΑ τφ 
Άαίιΐνί^ «τοίμημίνα. 

'Ραά6 ί1 ίιά κισΐεΐϋΐ είΐοκφΐΐ παρΛ ^ θ•^, 
ΐιαβώζαυβιι τοΐι; καταβκιίπονί , χαΐ ίι' Αλίη: Μον 
-ιούτονς άτιΟΛύουοα , χαΐ «νίήχοϊ πιρ\ οωτηρΕίΐ 
«ρ6( β&τοΰ{ κοΜνμ^νΐ), 

■Ρο6ί ή Μωιίίτΐί. ^ ϊ^( |χνρΑ« βιΐ 
Αχώρΐίπο.-. χαΐ (Ι; Έκιώιιβίαν Κυρίου 

μένη. 

Κ3\ ή ^{V^1\, ή τ',ν Ιναγίοτατον Ά€ιμ1ϊ»ι, ι6ν 
ίιινΐ Χίτΐ το5 λβοϋ 1ρνβί4(«-Λ)ν . μ1γΐΐτ4ν τι 
χοτώρβωβϊ τω λπΓι, μόλου χλάίματι ιμΪϊμ ΪΧ ταϋ (57) Ροηβ ϋΜβΐ βιοΟ. Γοηνβπΐΐΐ Πκο «πβ Ιΐ)ροΐΙιηί$ ΐοΙΙΐΓίΙ Ο 

^^^ Αιι ΒΓ£ο ίοΐι οοιι^Ηϊοηβ Λί ηρυιΐϊο ίηΙΟΓ «οκ ΙίοιΙίαΜβ, 45 ΙΤΒΕΙΧϋδ ΜΕΜ0ΒΙΑΙΙ8. 46 

τ•Ι)[Μ^ 9 χβτ& τον χρλνονς αύτου Α^^^ΐφΙντι » Λ ιηβηΐο άβ ιηοΓΟ Ιη €9ρυΙ 6]υβ ρΓθ](Η;Ιο , 6 ιηβϋίο Κα\ ή τ^ ΣαΜ ^» τ^ του Βοχορ\, προχατιιλη* 
9^τ« τήν Ά6€λ χαλουμένην πάλιν, ΑτΛ του βααιλ^ 
άιηττάητα Δαβίδ Αποχηίνααα» χα\ τήν χβφαλήν αύ- 
του €ι1^ του τ«!χους τφ Ιωάβ ^(ψασα, χαλ6ν χαΐ σο- 
9^ ΙρΤ^ &7»β£(ξατο, ^ην π^ιν ΐ(ολιορχ{ας ^υβα• 
μένη. 

Χοφ)) βέ χα\ ή ββχονί^/ς , ή τδν *Α6£9βαλώμ τής 
φυγής ύπ6 του πατρίς χληθηναι ποιηααμένη , ταΐς 
του Ιωάβ ύιιοΟήχαις• 

Σαβά Λ ή των ΑΙΘιάιιων βααιλίς τή; αοφ{οις 
Ινιχα ίολομώνος βίς τήν Ιουδαίαν σιαλιίαα , έπΙ 
οοφ{:ι χα\ αύΉ^ 8ιχα(αν άπινε^ματο τιμήν. 

*Π χήρα 9 4 ίτ Σΰψέφθοις τ6ν ^Ηλίαν 6<ξιωαα• 
μένη, έπ\ τιμ^ τ{| παρά Θ«ου. 

Ή γυνή ή Σονταμϊζίς^ ή τ^ν 'ΕλιββαΤον δβξιου- 
μένη« χα\ οΤχον αυτφ σχολαΐον βύτρ«πίσα<τα, μκγ£λα 
χα\ τ6ν Ανβρα χαΐ τ6ν Ιαυτης οίχον 6νη9€ν• ΤΙόν τ• 
γάρ ο6 πρ^ρον &ντα αύτ|| Ιχτήσατο, χαΐ τούτον 
Α«οβανάντα, ζώντα &πιιλήφκι• 

Έν & τ2 χάριτι τ]} χατά ΧριστΙν, τήν του χ^φμου 
Μτηρέβητ Μαρία ^ιηίχονήσατο, γβννή^ασα ήμΤν 
β>ρχ\ τ^ μονογβνή Υ16ν του βιοΰ, τ^ν Κΰριον ημών 
ΙηοίΗ^ν Χριβτύν• 

*ΚΛ»σά69Τ^ ή του Ζαχαρίου γυνή» τ^ πρ6δρομον 
τοο Κυρίον *1ΐ0ίννην τ^ ^πτιστήν συλλαβουσα, 
χαΐ προφητβύβιν ήξίωται. »ν9ΐυΙίΙ• 
Ιιβηι ςυ»5α^β Οϋαιη Βθ€ΐιοΗ, ςιιΐ ]αιιι ρΓ9Ρ0€ΰΐι- 

ρανΟΓΑΐ 0ίνίΐ3ίΐ6Ι11 ΟΟΟΙΗΙβ Αϋ€ΐ, 4ΐ6Γ6€€Γ8ΐ<1Ι16 λ θα* 

νί(1β Γ6|^6, ΊηΙβΓΓβαΐ, 6ΐ €»ρυ( βίιιβ ρβΓ ιιηίΓυιη ^οαι)ο 
ρΓθ]6θΊΐ : ςυο ρβΓρβίΓ^ΐο ραΙοΙίΓο 2ΐο Ε9|ΐίβιιΐί Γβοί- 
ηυΓο, ιΐΓΐ)6ΐη (οίαηι βΙ) ούβίϋίοηβ Ιί1>6πινίΐ• 

ΤΗεοηίΐη 61 ίρβα ββρίβηβ , ςυ» α(1Ιιοη&ηΐ6 Ιο9ΐ)θ 
€ίΓβ€Ίΐ, υΐ ΑϋβΑίοιη &5 βχβ'ιΓιο ϋ ραΐΓϋ τβνοοΓΟίυΓ• 

• • • 

5έΐ^α ηυοηυβ Γ6|;ίηίΐ 2ΕΐΙιιοραιη« ηη» ο1) δαίοηο- 
ηΐ^ ΜρίβιιΙίλΐη Ηογ ίη ΙικΙφαηι ΙηδίίΧΓιίΐ . αο οΐι 83- 
ρίβηΐίαιη ΙρΜ βίιηΊΙίΙβΓ ρΓοιηοηΐυιη ΙιοοοΓβίη οοη- 

860υΐ3 β$Ι• 

^ Υίάηα 8αηρΗ(Ηαηα^ ςυ» ΕΙΙλίη 6Χ€6ρίΙ Ιιοβρίΐίο 
ο5 (Ιίνίιιιιιη ΙιοηοΓβιη. 

ΜυΙίβΓ 8Ηηαηΐίΐη^ ςιι« «χεβρίι ΕΠβχιιιη, 61 1ΐ2* 
1>ίΐαευ1υιιι ΐρβί ταε&ηΐβιη ρπ&ρ&Γ8νΗ, ςηο ρΐιιηιηυηι 
]υνί( 61 ηΐΑηΐυιη βυαιη 6ΐ άοιηυιη 5υ3ίΐη ΐοΐαιη.€υαι 
βηίιη ληίοα ϋΙιβΗβ οαΓβΓβΐ , ηΠυηι ^οηιιίΐ, οΐΐιυηο 
βυηκίβικ νίΐα Γυηοΐϋΐη, ιΐβΓυιη νίνιιην ιβοβρίΐ. 

ΤβηιροΓβ ζηΐιχ ΟΙιπβϋ , Μάτια ιηιιηιΐί ββΐυίβηι 
ιηΙηΙβίΓάνΙΐ, ςυ« ηοΙ)ί$ε3πΐ6 |[6ηυίΐ υιη£;6ΐι!ιαιη ϋά 
ΡίΠυιη» Οοηιίιιααι ηοδίηιηι ^68υηι ΟΙιπ&ΐυπ). , 

ΕΙΊ$αΙιΐ€ίΙξ^ αχοΓ Ζ96ΐΐλΗ.ι^^ ρπε6ΐΐΓ$θΓ0ΐη ΟοηοΙηί 
^09ιηιι6ιη Β&ρΐιβΙαηι 6οηε6ρίι» Αΐι^υβ 0Γ00ΐΐ6(ί9 ηιιι- 

06ΓΘ ϋΙ|ζη3ΐ« 681. Τήν τ» Ανάντασιν του Κυρίου αΙ τρέΐς ΜαρΙαί ^ Β68υΓΓ66ΐίοιΐ6ΐη ςαοςιιβ ΡοπιΙιΓι ** Ιγ«< ΜοΗλ «ρ6τ« Οβασάμιναι, τοΙς μαθηταΙς &πήγγ8ΐλαν. 

*Αλλ& «αΐ Ίωάκτα ή του επιτρόπου *Ηρώ^ 
^9^ |Μτ& χα\ ^Οίλβον πιβτοτΑτίιΐν γυναιχων άχολου- 
ΐΜοα τφ Κυρ&ρ, τ& χρήματα έπίφβρομένη χατηνά• 
λοο βίς τή;ν €ιβχον(αν των επομένων τφ Σωτηρι. ςυφ ρηηΐΦ νηΙβΓηηΐ, 8ρο8ΐοΗ8 &ιιηυιιΐί3ΓαηΙ• 

ίοαηηα 6ΐ!Αΐη ** υχοΓ (€Ακ8«) ρΓΟΟοηίΟΓίβΗβτο- 
<ϋ8, ουιη βΐϋβ ίυ«1ί88ίιιι!8 ιηιιΠβΓΊϋυβ ΟΐΜΐάηυιη 86- 
€υΙι » ορ68<|υβ 8θ€αιη &ί6Γ6η8 ίιιιρ6ΐιιΐ6ΐΜ( ίη ιοΙ- 
ρί8ΐ6τΊηιιι 60Γυιη, ιΐυΙ Οοαιίηιιιη 60ΐηίι&ΐΜΐηΐαΓ. ΚΒΦΑΑ. 1ΙΑ'• — 7/^9^ Ατδρες έ*1 σοφΐ^ $αυ• €ΑΡ• 11•Ι. — ΟΗΐιιαΜ 9ΙΗ ο6 ίαρίηιύαηί βάιηΐτα• 

μαστοί γβγότασι. ϋϋηΐ /ικηυιΐ. 

Σΐιμ χα\ ΊάφβΘ^ ^σΟοφάνΕίς έπιβαίνονης τήν 
τον «ατρ^ χαταχαλύψαι γυμν^τα• 

ν«ΝΓ^ , τάς 3ία0* Ιαυτ^ν υποφέρων βοφώς συμ« 
φορλ;» %α\ τά όνιίρατα βιαλύων, χαΐ τ^ν χαίρων των 
8δφορι^ χα\ του λιμοΰ πανα^φως οίχονομων. 

Λίτσ^ΛΛ^ιΛ 6 του Χ)ρ\, χα\ ^ΕΛιά€ δ του Άχισα* 
ράιχβ οΙ τήν Ιβράν σχηνήν έργααάμβνοι• 

Ζ0ΙΜΤ2, 6 του ΑαβΙΙ σύμβουλος, τήν του ^Αχιτέφιλ 
«οφ(βν ρΜταχ(ΐρισάμ8νος. 

Ζα^ομίητ, Ατής σοφίας χάρισμα χομισάμκνος. 

ηΐ νΜ ΜαοϋΛ^ΑΜη χα\ Έσρ&ν χα\ ΈμΑν χα\ 
Χ» χΑλ χα\ Ααρδέίν• ΠιρΙ &ν χα\ οΐ Ιν τα<«* Βασκ• 
λιίαις, ώς σοφών, χατΑ (59) τΑ τοΟ Σολομώνο;, μνήμη 
γίνκται• 

*Ιωδαέ 6 ΑρχκριΙς• 6 τήν ΓοΟολίαν Αποχτείνας, 
ηΐ τ&ν έχ του Ααβιβιχου γένους Ιωάς σοφώς εΙς 
(ασιλλίβν «ροαγαγών. *• ΜλΐΙΙι• χχτιι, 86; Μλτο« χνι, 4. *• ϋιο. νιιι, 3. »' III Ιΐ6({. ιτ, 5Γ 6( Λ(ΐρΙΐ€ίΗ^ <)αΙ ΐ6Γ|[λ ▼6Γ(ι:ηΐ68 λε66886ηιιιΐ , 
ςυο ραΐπ5 ηΐϋΙίΐΑΐι*πι €θορ6ΓΐΓ6ηΙ. 

ΙΟΗρΗ 8υ88 €»ΐ8ΠΐίΙ;ΐΐ68 β9ρί6ΐΙΐ6Γ 81181*111008 , 

80ΐιιιιίΑ ίΐ6η Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ&ιΐ8 • Ιβπιρυβςιιβ ΓθΓΐίΙίΐαΓΐ8 «ι 
ί;ιιηί8 8&ρί6η1ί88ΐιη6 (1Ί8ρΰη8308. 

Β€$$€ί€€ΐ9 ΑΗιιι Οτι, 61 £/ίαΑ, αΐίιΐ8 ΑΰΙιίβαηοιοΙι, 
ςυί 8&εηιιιι ΤαΐΜπιιουΙυιη 6οηκΐη«χ6ηιη(• 

€ΛΚ8Ι, ΟλΥ'κΙίβ 60η8ίΗΑΗΐ18, <]1ΐ| <|6ΧΙ6Γ0 ΑΰΙίΙο- 

ρ1ΐ6ΐί8 8Αρί6ηΐίιιη βνβπΊΐ. 
8αίοηιοη^ ςιιί 83ρΊ6ΐι('κ£ οΙιιηβιηΑ €0η86€υΐιΐ8 68(• 
ΡΗϋ ΜαηΙ. Μ,ύΐΜ 61 Ε8Γ8η« ΟΙ ΙΙοηιαη, 61 €1ιο|. 
€ΐ)8ΐ, 61 Οαηΐ&ιι. Οβ ςΐΜΐ>ιΐ8 βΐίλΐη ΙιιΠΙ>τΐ8 η6};αηι*% 
οου ρθ8ΐ 8Αΐιιηιοη6ΐιι 8ηρίοηΐΐ88ΐιηί8, β( ιιΐ6ηΓιο. 

^οάαΒ ροηΙίί6Χ, Ι|η1 6οΐ1ιο1ί8ΐιι ιιιΐ6Γ<6€Ίΐ » βΐ Ιοα8 
6χ ΟανΙϋΐΰο |^η6Γ6 η&ΐυιιι 8ηρ{6ΐιΐ6Γ «ιΙ Γΰ^ηαιη ρτο• 

Τ6Χΐΐ• (59) ^οΠβ μιτα• η Ι05ΕΙΤΙ 48 Κ$4ψ$$, φ») μμτμ Ι.ίιΐ«7Μ |»0Η Γβιΐίΐιιιη ρορυΐί 
(;Λ^«ΐυΐ«^ ΟΐΜΤ ΜΜί'απί αφί€ηαα ΡΛοχΙηα ^/α- 

ΐ€ΤΜΤ Ι^Λ^ΪΜοΜ^ (ΗιηβιιΐΜΓ, ββιηςιιβ Ι η Μβ^ρο• 

ΐ3Μΐ3αΐ «<Ι €02Ιΐ3ΐίΐΜΐ641 9Ι1Α0Ι Οΐίΐίΐ , ρΓΟρΙβΓ ΙγαΟΙ ΑίΓΟχαλύπτων, ^χρί ου χα\ προς τ^ {ιάβολον εΓρ^ται* 
Αί/} σύ σορώζεμος εί του ΔαηήΛ ; 

ΈσΙίρας, δ τών Ιερών Γραφδν, Ι'^^^ ^ ^* Βαιβυ- 
λωνος τον Ιου^αΙχοΟ λαοΟ Ιπάνοβον, μνήμην τεοιη- 
βάμενος. 

ΚΕΦΑΑ. ΙΙΒ'. — ΤΙτες έ*\ σσφίφ γντάιχες θαυ- 
μαστοί γεγότασί. 

Θάμαρ , ΙπΙ παιδογονίαν τ6ν Ίούδαν βοφισαμενγ^. 

'ΡεϋέΛχα, τψ Ίαχώβ τ&ς ιηρί του «ατρ^ ευλο- 
γίας οίχονομήσασα ^Ο^ναι, χα\ %1ς τήν Ηεβοπο- 
ταμίαν α&τ6ν ιερ^ τήν Ιαυτης βυγγένβιαν έχηέμ- 
ΐΐουσα, 6ια τήν του 'ΙΙοαυ μηνιν. 

Ίωσα€έΛ^ ή του βχ^ιλέως Ιωρίιμ θυγάτηρ, Ίωβαλ ί1 ΙοΜ ΙίΠαηι Οάι&ιίΛ ΓΓαΙτΙβ •ϋΙ » ιιΐ ιΐ6 α " δΙ του άρχιερέως γυνή, χρύψαοα Ίω^ς'τ^ *Οχοζ{ου 

« ^ ^ „ •■ . • β •Α« • •» •% ν • « *» «ν » « • (ΜΜί3 ίιιΐ£τ€ε£ί€ΐαΓ, «αιηηιιβ Ιβιτβνίΐ, ςιιο ριίαηι 
Ιβτνΐ 34ΐ<ϋ€ •υ€Μ§βοτ^ιο ϋανΊ4ΐί€ΐ Γ6£[ηΙ. 

5ΜβΜ'Μ ΙυβιΙ ΐΒΐιΐΜ Μρίϋη», ςπφ ρΓορΙΐβίΑίο 
ΌηχΛΛ ΙκΜρΊΐί• βιβλ'ρίΐ, •Ιτ6 οΐ) ρΓα*ρ2ίΓ3ΐ«ιη ΙΠί 
^οβαη.ιίνβ οΐι «ι§Μΐαί.&ΐ«ηη οτ§[λ ρΓορ1ΐ6ΐ3ΐιι '\ 

6ΑΡ* Χυΐΐ. — Οχ/χάη• ο^ ηίιηίαιιι ιαρινικιαιιι, ίρβα 
εχ« ίαμίϋηίία ΐηί€ΓΪ€τηηι. 

Οηϊ ΐΗττΪΜ Λά οφΐυηι υβςυβ ρ6ΓΐΙη{;6ηΐοιη «ϋΊ- 
ΙοΓβ νοΙβίΜΐιΐ» Ηιι§[υΑΓυπι (Ιίνίβίοηβ (1Ί$]ϋεΐΙ 8ΐιηΐ. 

ΡίΐύΤΛο^ ςυί αβίιι ρορυΐί ΊπίβΗΚυαι ιη3ΐϋΙιίιιιΙ>&ιυΓ, 
€θΜ|α6 ίιι 86ηίθ$ ΓοΐίιιβΓβ νοΙβίΝΐΙ , {ρΒΟίηβΙ οοηιιία 
«10 ίιιΐ^Ηη. του ά&λφου αύτης υ16ν, ?να μή προς της Γοβολίας 
6ναιρ£θ9|, χα\ φυλάξαναι εΙς τήν της Δαυίτιχης βασι- 
λείας Ιχφανΰΐν. 

Σοφή χα\ ή ΣουταμΊής » ή τ^ν προ^ήτην Έλισ 
σαΐον βεξιωσαμένη , τ^ τε της οΙκίας καρασχευφ» 
χα\ τζ παραμονή τ^ του προφήτου. 

ΚΕΦΑΑ. ΜΓ. — ΤΙνβς έχϊ ύακόττιτι γετόμβτοι 
σοροί^ διά ττίς ^αντώ^ σοφίας άχώΛοττο» 

01 τότ αύργον οίχοδομείν Ιως ουρανού Ρουλόμ(νο(9 
^ιελύοντο ττ^ πολυφωνί^ 

ΦίΜραώ χατα9οφιζ^μενος τήν του λάου διαφΟορ^Εν» 
Χ9ΐ\ χατέχειν εΙς βούλους βουλεμένος* συναπολλύμενος 
τ^ τοιαύτη έπιχειρήβιι• Α^ιη€ί^€Η, ββϋβοηί• Οίπιε, άυπα \^^ΐΐ^ ζά 86 ίβςί- ^ ΆβιμέΜχ δ του Γεβεών υΐλς, σοφιζδμενος έαντφ ΒιβΙΙ ΐΓΧίΐβΓΰ ΙΐίΐίΐΙΙΓ , 90 !γ&ΙΓ(38 8008 ίΧΧ ίΐΙΙΟΙ Οάΐ, 

« ΐΔΐιΙίοΓβυΙη ΰβυ οιιΓΐ8 ίιιΙβΓ6ηιρ1υ8 β»ΐ• 

^41x1, ΐϋκ1ιΊηΑΐα8 Ο&νΙίΙίε ηβεβοι, ΙΐΑ8ΐαιιιςυβ ιη 
ϋΐυηι €0ΐιΐ0Γ<|υ6η8, ρΓορηο {Ιαϋΐο ίηΐβτϋΐ. 

ΑβΑίιορ/^/ Γιιηβεΐχ οοηβΐϋα ιηβϋίΐχίαε• 86ίΙ οιίηυβ 
|ΐΓοΙΐ3ΐα8 αρυϋ Α1)688»1θΐη Ιη(1ιΐ8ΐΓί2 0ϋιΐ8ί, Ιβςαοο 
νϋχιη βηΐνίΐ• 

0x1 ϋαιάεΙϋίΛ |6οηΙ1)α8 οΙ>]ΐ€ΐοη(1υιη €υΓΑΓαιιΐ, 

ίρ»Ίΐ1Ι6ΐ Γ6ΓΙ5 θ1)]6€ϋ• 

£ι «ιΙΙιυε αηΐ69, Λοηρ9Λ [ταίτα, ςαΐ »8(υ(ο οοηεΙ• 
Γιο 081 δυιιΐ • ιιΙ ίπίΐιιη κάιίβηηΐ βροιιι ο]ιΐ8 <1β 

ΙίΓΟρΠΧ β^^^ΓίΑ 6Ζ 80ΙΙΙΙΐϋ8 €0Ν€6ρΐ8ΙΙ1 , χΙ) ίΙ1ίυ8 ]α• 

ιΐίείο 8β βυιβςαβ γ68 σαιιΐΜ ρ€η(ΐ6Γ6 βιρβπί βυηΐ• 

εΑΡ. Χίΐν. — Οχίηαα• νεήίΛίε ζαρίεηίοτ 0€€η1ΐαΐα, 

εαΙκίεΐΛ ΙηΗηετηηΐφ 

ΑΰταΙιαίη^ ςυ'ι ϋίχίΐ 59ΓΓΐΐχαι βΟΓΟΓβιη δϋαιη 6886» 
οβ ρΓορίυΓ ίΐίχιιι χ1> ^ε{[]^ρι^^8 οοεααιΙ)€ΐ'6ΐ• 

Μο§ΐ6$ χά ^Εβγρι^υιη άινβΐΛ » Ιπιιιη <ϋ6Γυιη ιύ* 
Β6Γ6 86 ροραΐυιη ρΐΌ Οβί ευΐΐυ χΙκΙυοίυΓυπι. 

8ΛΜηέΙ υη{6118 ΟχνίΐΙ ίπ Γ6β6ΐη, Οΐ (ϋ€61ΐ8 86 ρΓΟ 

€|^ι«μ1ι >τί€ϋιιιχ νΰηίδδβ Β6ΐΙιΙ«ΐΙΐ6ΐη. 
^ΟΛΛ^IιΛΛ <ϋ6608 χιΙ ρχΐΤ6ΐιι 8υυηι 8χυΙ (16 Οχνίϋ, 

ψΛ9έ Λ 9^ ρ08ΐΐΐ1χν6ηΙ , οι •ίΙ>ί 1ί66Γ6ΐ ΪΓβ ίΟ ϋβήέ ίαρβηχ δχβΐβ» , €ΐ (1ΐ66ΐΐ8 2Λ ΑΐΗΐη6ΐ6€ΐι τήν Αρχήν περιιςοιήσαοΟαι , χαΐ τοίις ο^ Αδελφοϋς 
φονεύσας , 0π6 γυναιχ^ ώς χύων αναιρούμενος• 

ΣαοϋΛ μηχανώμενος τήν του ΔαβΙβ Αναίρεσιν, χα\ 
τ^ δόρυ χατ* αύτου βάλλων, ύη6 του Ιδίου ξίφους 
διολλύμενος• 

^ΑχιτόφεΛ δεινά σοφιζδμενος χα\ ιιαρευδοχιμηΟεΙς 
κρδς τ6ν *Α6ε99αλώμ, δπδ του Χουοη, άγχδντ^ χρη- 
οάμενος. 

01 ζΑτ άαη^ συοχευασάμενοι τοΙς λέουσιν έχδο- 
θήναι, αύιο\ τοΙς θηρίοις Ιχδοθέντες. 

Κα\ £τι «ρδτερσν, οΐ του Ίωσί^ρ άΒεΛφοΙ^ 
Αφανίζειν αύτου τήν Ιχ τών δν&ιράτιαν έπ(δοξον 
ιεροσδοχίαν «οφισδμενοι , 6π& τήν χρ.'σιν αΰτοϋ κερί 
του καντδς Εχειντο. 

ΚΕΦΑΑ. ΜΑ'. — Τίνες έχιτφύψει Γης άΛίΐ^9ΐας 

σοφόϊ^ σωτηρίαν εϋραντο, 

*Α€ραάμ άδελφήν έαυτοΰ λέγων είναι τήν Σί^^, 
Γνα μή ύηδ τών ΑΙγυπτίων Ιί* αυτήν άναιρε6{|« 

ΜωΌσης':ζρ^ς τ6ν ΑΙγύπτιον λέγων, τριών ήμερων 
τ^ λαδν ΙπΙ τήν Θε(.'> λατρείαν χάξειν. 

Σαμου^ιΛ χρίων τδν Δα6\ό είς βασιλέα , έπ\ Ου• 
σίαν φ&σχων είς τήν Βηθλεέμ άφιχνε?α6αι. 

^Ιωτάβατ λέγων πρ^ τδν έαυτου πατέρα τ^ 
Σαούλ τχρί του Δαβ\δ , ώς ύπ* αύτου παραχληθβΐς 
εΓη εΙς τήν Βηθλεέμ Δπιέναι. 

V Αα616 φεύγων τδν Σαούλ, πρδς τδν Ιβρέα τ&ιν ι. χχτιιι,λ '*υΕ8ϋΓ.νιιι,2. •ΜΥ Β6ς. ιτ, 10, 50. 49 £ΙΒΒ1.ίυ8 ΗΕΗ0ΚΙΛΟ3. 50 

*Αβιμέλβχ φά^χων, ώς ύπλ του βασιλέΐιΐς άιητταλμέ- Α ρ'οηΐίΟύοπι, (]ΐιθ(Ι α ΐ^.%6 ηιί$$υ$ 08801 ρτο ςυ9<ΐ3ηι να; &ίη Ιπί τι πράγμα κροσηχον αΟτψ• Κα\ πρ6; τλν 
άλλόφυλον ΙλΟών « ^ίσας μή, ώς στρατηγός &ν του 
λαοΰ, &ποΟάνγ^ , μανίαν έσχήψατο , πρόίγμα προβαλ- 
λ'^μβνος οΟχ αληθές, διά βωτηρίαν. 

Κα\ ΜβνΙχ^ δΐ • του πατρδς Ιπαγοιναχτουντο; 
αύτ|| διά τήν του ΔαβΙβ άκΛυοιν, άναιριΙαΟαι λέγουσα 
«ρ^ αυτού, εΐ μ^ τοΰτο π<ποιήχιι• 

Κ£^ΑΛ. ΜΕ*. — ΤΙτΒς ^& ύόΛφ διχοίοσύηις έργα 

διεχράξαττο» 

*Αώ^ δ χριτή; τ^ν ΑΙγλώμ, τ6ν των Μωαβιτών 
βααιλία, ώς ΰχήχοος πρ^ς αύτδν μετά δώρων έλΟών, 
Ανβλών δΑψ. 

1α)}Λ^ 4 του Κιναίου ΧαβΙρ γυνή, τίν Σισάρα Γΰ $ιΐ0Γυιη ιιοςοιίοΓυιη. Ει &ϋ ΓΙΓιΙίβΐ^βυιη ν4'ηί«;η8« 
νβπίαβ ηβ ιηΙβΗΙοβΓύΐιΐΓ, 4>ιίρρβ 4^^ |Η>ριιΓι ;•αχ 
6Γ&1, 8(υ1ΓιΓΐ3ΐηι βίηιαίΑνίΐ, ί1ιΐ{[6ΐΐ8 Γβια ιηίηίιηβ Τ6• 
ΓΑΐη ιηοοΙιιιη!ΐ2ΐί8 ({γαΙΙα. 

ΜβΙοΜ ςυοςυβ, ρ&ΐΓ6 8ηο ίΙΓι εαΰΟΰοββηΐβ ρΓορΙτΓ 
0&νΙ(Ιί8 ()Ιηιί88ίοη6πι , ιιΐφΐΐβοϋ 8β &Κ> Ηΐο ΙιιΙογΟ- 

ΟΐβΟιΙ»»! Γυΐ886 , Ιΐΐ8ί ΙΐΟ€ ρΓ:ΐϊ8Γΐΐί8801. 

€ΑΡ• Χ1.ν• ' (2»Ι/ιβιη άοΐο ]ιαίϊίίω ορίτα ύξ^α- 

τνηΙ, 

Αοά }ηϋοχ, ςυΐ (ΙοΙο ίηΙοΓίβοΊΐ ^Ε^Ιοη, Μο:ιΙιίι&Γαιη 
Γβςβια , υΐΐ ιυΜίΐυβ λα βυιη ουηο ηιυηΰΓίΙιιΐ8 Τϋ• 
ηι«*ιΐ8. 

/αβ/, €ΙιαΙ)0Γ 01η»ί υχοΓ, ςυβκ δΊ$αΓ8ΐη Γιιβιβηίοκι φβύγοντα φιλοφρ4νως β^χομ^νη , χα\ γάλαχτι ποτί- » αιιΓιεο βχοβρίΐ» 1«ο(βςυ€ ρο(&?ίΙ ΰΐ οΙμΙογιαιγο Γοοίΐ ζουια χαταχοιμήνασά τε, %ϊ^ χεφαλήν αύτου τελευ- 
ταΐον πασσάλφ διελΑβανα• 

ΚΕΦΛΑ. Μ(Γ• — ΤίτΒς xροσχή^^ατι γ/,ίΐίηότητος 
ίΐ Βύσε^βΙας , βάταιοτ κατειργάσαγτο. 

Πρώτος ό δφις τήν Ε5αν βιά χρηστέτητος Ιιτεισεν 
έφάπτεβ9αι του της γνώνεΐικ φυτού , ώς θεών γινο• 
Ι&ένων ε! φάγοιεν, χα1δι^^ταύτΐ)ς εΙς θάνατον ένέβαλε. 

ΚάΧιτ τ^ν Αδελφδν φιλοφρ^νως ώς εΙς αΐώρη^ιν ηρο- 
τρεκόμενος, \ιέΛ$ίιψΜΐτ βίς τό χ^ίίίοτ^ φάμενο;» 
«&τως Αναιρών» 

*ϋ ΊΜζάΰεΛ προαχήμβτι νηστείας θεφ κροσαγο* 
μένης ύπίρ του βασιλέως, τ^ ΝαβουΟαΙ συχοφαν- 
τουσχ• 

Ό Ίσμα^ιΛ φιλίας προαχήματι «ρ^ς τ^ν κροστά• ^ 
ιην του ύπολείφθέντος εις την Ιερουσαλήμ λάου , 
^ν Γοδολίαν, «αραγεν^μενος , χα\ τούτον οΟτως 
Ανελών• 

ΚΕΦΑΑ. ΜΖ'. — Τίνες δίχαιοί άνηΐψέΟησατ, 

Ζαχαρίας ό του άρχιερέως Ίο)βαΙ υ(6ς, Ιπιπλήτ- 
των δυσσεβουντι τφ Ί(ιΐ2ς, λιθόλευστος άναμέσον του 
ν€Κ>υ χα\ του θυσιαστηρίου αναιρείται. 

Ούριας 6 τεροφήτης, φεΰγων τάς άπειλάς του λάου, 
έπείπερ παρήνει μή βυσσεβείν, χληΟε\ς άχ6 της 
ΑΙγυιττου εΙς τήν Ιερουσαλήμ, έφονεύετο. 

Ναβονθαϊ δ Μεζραηλίτης, τ6ν έαυτοΰ χατριχ^ν 
Αμπελώνα μή ζουληθείς δούναι τ4> *Αχαάβ, ΟτΛ της 
ΙεζΑβελ συχοφαντοΰμενος, λίθοις βαλλόμενος Αν- 
ήρητο. ^ Ι> 

ΓοδοΛΙας^ ό του λάου μετά τήν α{χμαλωσ(αν 
προϊστάμενος, ύπδ Ίσμαήλου βιά τ6 είναι προστάτην 
άνήρητο. 

Τϋσαίίάς 6 προφήτη; ΰπ6 Μανασση Ιπρίσθη, ώς ή 
παράδοσις Εχει (60), οΟτε γάρ ή Γραφή τούτο Ιφησεν. 

Ιούδας δ ΜαχχαβαΙος, χα\ οΐ *Ασαμοταίον χα!• 
δ€ς^ ύιΛ *Αντι6χου του Επιφανούς έπ* εΰνομί^ δεινώς 
σΙχισΟέντες Ανηρέΰησαν. 

Ίάκ<黀ος δ άδ^λφ^ς τοΟ Κυρίου, δ 8'.ά τήν ύπ£ρ• 
(άλλουσαν άρετήν βίχαιος ΙπιχληΟε\ς , ύπδ του λάου 
άν]^ρέΟη• αο (Βοϋβπι €βρυΐ Ίϋίυβ οίανο ΐηηενβΓλιοΓανίι. 

€ΑΡ. 11.νΐ. — ΟηΙιιαιη ρτ^ΐεχίη ρτο^Ιίαύί αηί η- 
ΙίβΊοηίΜ €αά€Μ ορεταΐΐ ηπΐ. 

Ρηιηαε •€τρ€Μ Ετχ βρβείβ Ιμπ» 6Γ|^ ϋΐιιη «Γ- 
ίβαΐοηΐβ ρβτεηΜϋ, υΐ (λη|[£Γβΐ &Γΐκ>κιη €0|;η{ΐιοηΚ, 
<|υΙρρ6 ΓυκιΗ ΐΑΐκ|υ:»τιι ϋΗ εΐ €0ΐη«<ΐ6Γ6ηΙ, €Ι μο Ιιι 
ιηοηβηι ρΓΦ6ΐρίΐ9ΐν*ιΐ. 

€α\η Γγ«(Γ6πι βπιΐοβ ςιιιιεΙ «^ €0β1β8ΐΙ» €θΐι(£ΐιι 
ρΐαηιΐε &(ΙΙιοη2ΐΐυ8, £«τβιιικε Ιμ αρηιη^ ΙηςιιΙΙ**, 
«1ςϋ€ 810 ϋ•ΙβΓίθ€ΐΐ• 

ί€ζαΜ 8υ1> ρηκίβχΐη ]6]«ιιιϋ Πβο οβίΗ^ηύί ρΓ» 
Γβ^β, Νλ5υΐ1ΐ96 ρ€Γ εβΙυηιηίΒΐη € ηιβάίο εοείαΐίΐ» 

/ειιιββί ερβοΊβ αιηΐΰίΐίφ νοιιίοηβ «ι1 ρηεΓοοίιιιιι 
ιτΐίοΐί ΗίοΓοεοΙγπιΙδ ρορυΐί ΟοϋυΙίαιη, βυηι λΐο ίη• 

ΐ6ΓΓ6€ίΐ. 

ΟΑΡ. 11«νΐΙ. — βηπίΑ II ;ι<ε<1 θ€θί»ϊ ίηηΙ. 

Ζαϋ^ατΙαι^ ροη(ί6α8 ^οιI2Iΰ (Πίυε• ϋιιαι Γ6ΐΙαΓ{ζηίΙ 
ίιηρίε 826ΐιΐ6ΐη ^ο^8, Ι2ρ1(1αΐυ8 ίιιΐβΓ ΐΐ'ΐηρίυηι οΐ 3ΐ• 
ΐΑΓϋ οοευϋυίΐ. 

ϋήα% ρΓθρΙΐ6ΐ2ΐ, Γυ|;ίΐαη8 ηι'ιιιβιε Ρ''>ρυΗ, <|ΐιία Ιιογ- 
ΙλΙαίυΓ €ΐιιη ηβίιηρίϋ βι^βΓβΐ, νο€αΐιΐ8 οχ Μ^ψ^ο 
ίη ΙοΓυεαΙοιη , Ιιιΐ6ΓΓ<^€ΐα8 681 **• 

Ν<ώΗΐΗω ΙβζπιβΙίΐοε, ιΚιιη ϋϋίΓΟΟί&Ι ρλΙβπΗίηι 
▼ίηο&ιη ευιιαι ϋβιΐοΓϋ ΑοΙιαΙιο, οΛί^^ζ^Μ ρβτ ολίαιη- 
ηΐλπι ΙαρΊ(ΙίΙ>υ8 οΙ)Γηΐυ8 ηβά «ΙαΙογ• 

€ο<!οΗα$^ ρΓβΒίοοίαε ροραΐί ροεί οαρίίνίΐαΐβιιι, ζϊϊ 
Ι8ηΐ9ΐ6ΐ6, 00 ςυοά ρΓ9βΓθ€ΐα5 0886ΐ, ίηίΟΓΟοΙΙαΓ. 

Ι$βία$ ρΓΟρΙΐΟΐα Α Μ»η«1886 86ΓΓ& 8601118 081. υΐ 

ΐΓΑίΙίΐϊο ΙιαΙιοΙ.Νοο ΐΑΐηοη δοηρίαπα ίδίαιΙ η8ΓΓ8ΐ *^. 

/ιη/«ι Μ«002ΐΙ)!008, οΐ Αϋοιηοηκί βΙΗ νΛ} ΑηΓιοοΙια 
ΙΙΙυ&Ιπ ρτορίΟΓ 1θ|$ί8 ο1>8θΓν2ΐιΙίληι ΟΓυιΙοΙΗοΓ οΐ 0Αΐι< 
Ιηιηοϋοεο οΐΡδΙ ιπΙογΓοοιι βυιιΙ. 

Ιαΰοϊί^^ ΓπιΐβΓ ΟοιηίηΙ, ςυί ρπφίΟΓ οχΙηιΐΜ υιγ• 
Ιυΐοϋ ^ιι8^^ οοςηοαιοοΌΐ^ώιαίι, ιι ροριιΐο οοο1$η8 68ΐ• »' ϋοΐϊ. IV, 8. •• ΙΰΓΟΠι. XXVI, 23. •^ ΙΙο1)γ. χι, 57. 
(60) €οηΓθΓ ΙΙίρροΥ^Ι. 0$ ΑΜίζΗ. ο. 50, οΐ ίηΙΟΓρΓΟίο•• 51 νικβηχ Β 

Η €«ΐΝη (ΐΜίΜΜϋ ϋνιΐΜβι, ι ί ίΐΒ Μ Ι Τ » | Ρ ^ > ί^<^ Αλ^ ^ι » ι ι<φ ιι κ^ αύ€«» ια^* «β^ Ιηοϋν 'β^ 9βψ^ 
>Ι^λ0ίΙ 4^11» «Μ^Μί» Ματ!» ΟΙμμι %τ(« ινρ» '^ΤΡ^ ΌψώίΛΐβ^ -Λββ -α» 'Μ^ ^Λ• [ΙιιιιΐΙι «?Ιΐ9Μη» πηΐ||ι•0Μΐ λβιιΙφΝίβΚΜ 0«( βτρ ιιμμΗ^^ ^«, βίς Ατή*» ^6% ό» *^I3[9άβ ^ϊ»ι{3ι<» ν» β«ο• «ΜΤίΐβΓ, ψίΟηίΛΜ ίΛ9€ΛίβΜ Μ 9€ϊΗμ ^ΦΚΜΜ 99 #9 «»Ε, 4^01^% β%ΐΜ| /ΐϊ|ΚΙ έτζ^Μτ ίτ •Λΐ€ψ ^^^ίΜρ^^ιΜίΜ^ίι»1ι»^β1 οΙ»|«$Ιίΐί:ιβιιιιοηΙ«τ, απΜ Ίβββίις βύ«§^9Βς 4 ^ββαβος, Ιιώ ΐ€3ηιοβνιπ| ίΛ ραα, »( η€ 9ί4€αη( οοηϋ ίηΐ ομΜλ Μ44α, ψίΜ €§φ 9ο(^ χατίρβς σϋν, »» ΜροατΜίιΐΓΐι ίτ «((ρφΐΐ• 
έη^ηέΰ ί^γα Ιιπηΰ ίοα μ, ρορηίΛΐηφΐ£ ηηΗ€Τ$ΛΜ Κ Ιγβ μ^ ίΒ%Μητ €ΐ όφβαΛμοΙ σου πάττα τά ΜΛΛά^ 

ά έχώ ίΛάγ%Λ ί^Χ τίτ τάχστ τουτοτ^ ηβλ χάττα 

τίτ Λαάτ, 
11. (:«ίιι . •ιΙ 1η %ψ^^ίίί%ίη ββηβηΐΙοΜοι ραιΐΛ$ Κάιν, 7να ζΐς ΐα^ΐ|¥ γτκάν.^... Ήρ τ^ άβιλ- 
ΙηΛΤΦΐ^ ίΓ•ΐΓί€ί4ΐίΙ. ΟίΑΜίΐΜηΐ 1ΐ€ΐιι |[βιιΚ•, οι Ρ60- φοχτονίας. Κα\ τ^ ΧχνανζίΜν Ιθνη, 7να ιΔτ,|Μθώβιν 
(Μΐϋ Γλπιιη Ιίηρΐ43Γηι(α^ αυτών αΐ άμαρτίαι. 

ΟΑΡ. υ. — βιιΐΜβίΛ ;«ιι/ ικλ^ ηοη 0^ο(αηία (Ιφ- ΚΕΦΑΑ. ΝΑ'• — ΤίτΒς ού τοστ/ίσατης άΜοΰτ^^ 

9ίν€η. σχΒΐν έχΛίβύοττο. 

ΑιίΓΟπ , πυΙ ]υ»9ΐι» 6•Ι ίιι ιηοηίοπι «κβηιΙοΓβ» ηΐ *Ααρών, «Ις τδ Βρος ήν^λΓκΙν χ(λευ4{ανος, Γνα 

ΐηΟΓϋΓΐΊΐΙΓ •. Α!Μ9άν|}. 

Μογ§π• ί|ΐι1 «ιΐιΠίΐ : Αίεαιάϋ ίη ιηοηΐβπί Να^αη, €ί ΜωΟσης, *ΛνέΙ(Γί|^« «/^ ^^^ Ι5ρος Ναβαυ καΙ γ«- 

ΐι/0Γ#η? *. Μύτα, άχούαιν. 

0.ΐιιί<•1. ()ΐιΙ ηΙ) αιιμ•1ο «ικΐϋΐ : Γν υηο αηϋνία α Δανήλ &χούων παρά του άγγ'λου* #Γα2 σύ βά* 

Τ€/ΙΗΐΦ$α$» Κί ΐίηαΙηίΦ» η,ΜΓβΰίηπΦ ίη ^ΙφΗομ ίιιαιη ^ι{«, χαΐ άναπαύου. ΚαΙ ά^οΛΛύσχι χαΐ άναστήσΐί 

Ια 41$ Γ•ιΐ•ΙΙΙιιΐΑ \ Βίς τί^κ δόξαν σον, χΐς αροΘεσμΙατ ήμβρώτ. 

Ιοίηηι•• υνΜΐΐ((ϋϋ9ΐ8 "• Ιωάννης ό ιύαγγβλι^τής (61). 

^ *• II Ρ«Γ(ΐΙ. XXI, 4. •• III η(>|(. XX, 5.1. * ΙΙΙ Ηκς. χχιιι. Ι, «8. ■ υΐ Κμ, ιιτ. Ιδ. * IV Βος» ζχιι, 20. 
^ ΟΟΙΙ. ΐν» 15. • Ναιιι. χχ, «5, «υ. • 1)υΐιΐ. χχχιι, 49. ' Οαιι. λΐι, 13. 

(01) ΨΜφΰοιΙ» »ρον^ίρ)ι. Ναν] ΤειίθΠ) , ρ»2. 589. ίίπΕίΐυδ 

Ί«α1χ, ΉιιΛι$,Ή)ί16 1ΐριΙ>ΐ, 'ΑχΕκ; ό κροφή• Ι ΚΕΜΑ. ΡίΡ. — τι^^^ ίιέίΜΥα^, «αϊ ού* ά»- 

ΙΙλίβί 1ν βρίχιτι κυρ•^ *νΛλιΐγβιΙί ώί (Ι; -ήϊ 

Τ«ϋ η Ηιλχί')*^^" βάναιοΐ ού γέγραιηαι, ίπιΐ 
μηΐΐ γίνν))9ΐ{. Τίβνηχι γοΟν Ικιιί)] χα'ι γιγέννηται, 
Μίϊ τ% τδπ-.ν «&ϊϊιν ϊΐναι ϊηί ΑρχΗρο«ύνη; Χρι- 

Κε*ΑΛ. ΝΙ'. — Τ/»-ί(,- (ΐΛοία»-ι)*τίς Λ^ίίί,σακ. 
^ *1< ΧήΡ'ΐ ^ΐ £*Ρ>¥θινή{ νΐίΐ ύ»& ΉλΙον τοϋ 

'Ο ή; ΐΜναμίτιβοί υϋ;, Εν ΈΧιβ^κΙο; &ν- 
έ«η|βιν, 

*0 Ιχχ^μιζ^μιν^, χ«\ ίι1 τήν Ιφοίιν των λΐ]- 
β»β*ι Ιΐ(β4«ων ιών ίχχομιίΐνϊων, 1ιιΐ[1_ίΐγΐΐί ϊψ 
ιοΰ 'ΕΧι»ι1βυ μνήμαΐΐ, Αναηΐΐ Χ3Ϊ ΐΐΐφΐυγώΐ 
. |κτ3ι «ών χατα^ίιψάντων αύτΐν. 

ΎιΑ βϊ τοϋ ίωτήρος τρίΐ; άνίοτηβαν νίχρ^ί. 'ΙΙ 
ί ΊιΙιραν βμγάτιιρ ή ΐοιβίΧΜτήΐ. Ό τήί χήρβς 
[' |Ηναγινήΐ υί^, Ιχχβμιΐΐμΐνο; πρ4: αϋτ6 τίι μνήμχ. 
Ι Α^^αρο; τΐΐραήμίρο; όΐωβώΐ, άπί τοϋ μνήμιτο; 
['ΐύηβιίΐ. Τριΐΐ ϊν ιΑ Παλαιή, -ιριίς ίν τ^Ι Ν^• , 

Και ίιΐ των ΙΐΜβτίΙων* ή Αορχΐ; Ιν Ί^π^ ΰπ^ 
^Άέτρον- ΕΟτυχοΐ ΰ)(6 Οιϋλο^ ίν Τρω&5ι. 

ΚΕΜΛ. ΝΕ*. — Τινβς στεϊραι τετόκαΐΛν, 

ΧίρρΛ ή τβΰ 'λβραΐμ γυνή τίν Ίΐζ^χ γιννήσασα. 

Τιβίνκαήτοϋ Ίβα&χ γυνί; τους ίι^ύμου; , τϊν 
^Ήααΰ ιμ\(^ Ίβχ<α6 γ£ννήιη<ΐιΐ. 

Ταχήΐ ή ΐοϋ Ίαχώβ, ή τίιν Ίοιαήρ χ>\ τίν βεν• 

Άννβ ή τοϋ ΈΧχαν3, ή τίν «ροφήτη^ Σι;ιου)ΐλ 
γιννήοαβα. 

Ή Σο■^νΒμ!τ(ΐ, ή τ(βρ3ι το5 'ΕλισιιιΙτιυ λαβοϋη 
ι6ν υΙ6ν, χαΐ ΑποΟινΐντα αΐβι; λ»6ού3α. 

Έλιβίβιτ ^ Ζκχαρίον γνν)], ή τίν ^ιπτιαιίιν η 
ΙΤΐλάννην γιννήβαια. 

ΚΕ*λΛ. Ν7. — Π^βς χατ4ρ(κ ήΗμασατ. £\Γ. Ι,ΥΙ. - ΜΒΜΟηίΑΙΙδ. 

λ ΟΛΙ-. ΙΛ\. - ϋΗί«Λι 

ρΙι«Ι« *. 

ΟΑΡ. Ι,ΙΙΙ. — ΟιιΪΗαιΐ) ινριτιιίΐα βιαηκηιηΙ , ηίβ 

ηίΟΤίΜΪ ΙΗΠΙ. 

ΕηοεΙ) Ιιι ϊθριίηιι οΐι Α.Ιβκιο 6«ηβΓ3ϋϋη6 Ιηηι- 
Ιλΐΐ)> Γ«(, βΐ ιιοί) ΐπνΕηί«1ιιΐυΓ. 

ϋβΙΪΒΒ ίο οαΓΓίι ί{;ιΐ6ο Μ$υηιρ[υ$ ηιια^ί 1η οκΐιιιπ. 
υεΙοΙιΪ86*]»Ιι τβΓο ιηοΓΒ ιιοπ οκΐ κπίμΐ», ςυοηίαηι 
η» £]ιΐ9 ηΜίνΙΐΜ. Ηοπιιιιϊ βιπβ «5( ηιιιπιΙοηιιϊΟβιυ 
οΐ ηαιαι : ββιΐ ηαίβ ΐΐ'ρυβ βΜΐ ροιιΐίΗΰίΐυϊ ΰΙΐΓίϊΐϊ, 
ηοα ΓυΚ <ΙοϋΓίριβ ίιϋυκ ιηυη. 
3 

ΟΑΡ. Ι,ΐν. — Οιιίιιαηι ιαοπαϊ τηίχεηηΐ. 

Ρίΐίυβ νΐιΐυχ δαηρίιΐΐιίηχ, αΐ) ΕΙίι ρΓορΙιεια Γβ• 
βυκϋϋΐυβ, 
8(ΐιΐ3ΐη[ιίι1ίβ βΙΙυβ, ΐ]ΐιβιιι ΐΐίΐΐϊπΐινϊι ΕΙΪιφιμ. 

ΜοΗϋυΒ ίΙΙβ ηυΐ β1ΤβΓΕΐ)3ΐιΐΓ, εΐ ρΐΌρΚΓ ΙηίΓΟοί- 
ιΐϊπΐϊαπι ίπΰΐιηίοηβπι, πίΕΐιιβπιίΙιιιβοΙαιΟΓίΙΐϋκ, ρη*- 
ΙΐΌΐυί Ιη ΕΙίιπί ιηηηυιιιβηΐιιιη Γυί( : ηιιί κιοΓί^ΐΕβ 
Μΐοιη ϋΐιΓυκίΙ, ουπι ίίι ηυί ββ ρΓθ]βωΓΑηι. 

ΤβτηροΓβ ήΐιο διΙνιΐΟΓ ίο Ιοπίβ ιΙρκεΙιιΙ , {ία 
πιοηιιί ΓΰίοΓΓΟχοΓυπΙ. Γίΐία Ι^ατί ϋυηΟβοίπ) αηηο$ 
11313 : βΐίυιι νί(|υ« αιιΐΒβηΚυι, ιΐυιη «ίΤβΓ^ΙιικίΓ Λύ 
ΐϋοηυιηειιΐιιπι : ίβίΑΐοβ (ΐιιηΐπϋυιηιΐί Γβίβπί, ο μ• 

, ρΐΐΙϊΓβ βνθ€ϊ1113. ΤγΕΒ ΕίΒΟ ίη ΥβίΕΓΐ, ΙΓΒΜΙΙΙΟ Ια 

' Κονπ ΤΜίιπίΕπίο. 

Ρεγ ΑροβΙΟΐΟΐ : Οογοϊβ ίη Ιιφρβ [η>γ Ρειγιιιιι; 
Ευΐ^οΙιιΐϊ ρεΓ Ρααΐυιπ ίη Τιο.κΙο. 

€ΑΡ. ίν. — βνιτηαηι ιΐιπΊΐΐ ρίραητΗΗΙ. 

δοΓΓΐ» υτοΓΑΙίΓίΙιχ, <]υ:ϋ ΐ£αη£[ΐιιι ςβηιιίτ. 

ΙΙβϋβΜΐα ΐΜβα υχοΓ, ςιιαρβρβπι ΕβιηβΙΙοβ Ε%»α 
<Λ Ιαϋοϊι. 

ΓνΐΰΙιβΙ αιοΓίκοΙιί, ηυχΕύίιΙίυοβορΙιιιη) ει Ββη- 
ί>ιηίη. 

Ληη> υιΟί Είειπχ, (|υχ ρΓορΙιεΟιη δ.ιηιιΐΐΐαπ 
ΐιειίιτίι. 

δυιιατηίΐίι, ηυχ ρβτ ΕΙϊκειιιη ίυβςορίΐ (ϊΐίιιιιι, 
ειιηιηιιβ ηιαΠιΐϋΐη ΓβϋΐιρΒηνίι. 

ΕΙΙϋΙΐΒΐ ΖιοΙιΐΓΪχ υιΟΓ, ηιιχΒιρίίίίαιη ΐΟΒπυεηι 

^ΕΙΙΙΐίΙ. 

κ ραΐΓΐιη ίιιΗοηοναταηι. ι ΧΑμ ιών Νώι, τ)ιν γύμνωην αϋτοϋ τοΙς ίΛύ,ψαΙί ϋΐιβηιιΐί ΝοαΐΙ)ΐιιπ, ιΐιιιιι ϊΙΙίΐΗ πιιάΐΐαΐεηι ΓγβΙγΙΙμιι ηρλ τήν τοϋ «ατρϊς γνώμην γυναΐκκ; 
^αναναΐοΐ &γ«γ4μ:να;. 

Άβϊββαλωμ. ΙπαρθΛΐ χίτΐί τοϋ ΔαβΊί χιΐ ικίίΐ- 
■|ΐήν αύτψ, χα\ τί{ γυναίχα; αύτοΰ μιίνΐΐ. 

Άίΐιΐνίαΐ, αίΐοχΕίροτΐ'/ηταν Ιαυτ&ν βζτιλία, παρί 
Ο πατρ^ Τ^'ί'μΐ^• ΑνΒβίΐξαι ιαιριχΜί. ϊοιίΒ ηυηΐίαΐ. 

Εκιιι , ηιιϊ «οηίΓα ρΒτεηΐί» βεηίοιίίαπι ιικογει 
ΟΙιβηιηται ΗαιϊΙ '*. 

ΑίεΕΜίοπι,ςϋίΜίνεηιι» [)ανί<Ιι;Ι«ναΐιιιβ£^οΐιΐ«ιβ 
Ικΐΐυηι ίηΐιιΐίΐ, αε υχοΓεβ ϊΙΙίιιβ ροΙΙιιίΐ, 

Αιΐοηϊΐΐ, ςυΐ κϊρίυιιι Γε);Εΐιι ρΓη|η-Ϊ3 ιιια ϋοΠΕίΙ- 
(υιίιπι γοΐιιιιΐϋΐε (απΙγβ ρ3ΐπί βι'ηΐβιιΐίιιπ αιιιυκ ίϋ 
νι^ηιΙίΐ^Γε. III, ΙΟ^βεβ 11,15, 111 Κε^. ' 0ου. νινί, 3ΰ. 55 ίΟδΚΡΡΙ » €ΑΡ. ι. VII. — ΟΜίΜΐη άηΜ €ί€ηίίΜν ύφαϊ %%Μ. Α ΚΕΦΑΑ, ΝΖ'. — ^/^β^ άΛαζσηυσάμβτοί ΜΛζψτέ- 

χύησαν. ΟλΙ ΐΜτηηι ίη ΰΟΒίυιη ρ6Γϋη|;6ηΐ£ΐη χ^ίβαΐΓβ ^οιη 
νοίαηΐ, ιηιιΐΐίΐιη^ζϋί νο€€ 8€ί88ΐ 8οηΐ. 

ΡΙιατοο, ςυί ίη &α« ροΐβιιΐία £ΐοπ«ϋ«ΙιΐΓ &α(Ι«€ΐ6Γ, 
61 ϋίϋοϋ&Ι : ϋϋνηί μη ιμ«ι, εΐ ρομ^Ικιη ηοη άΜίίο^ 
Ιβ ρο&Ι (Ιβοοιη ρ1η^$ ουιη υηΐν6Γ$ο βΧϋΓοίιπ ηιβΓ'ι• 
Α4|υιβ ο!)τυΐιΐ8 6$Ι. 

ΛοΙ^οαΜ, ηυί (Ιυιη ρσριιΐί ηυΙΙαηι Ιι&Ιιο( ηΐίοηβιη, 
€ΐρΙα9 ςυλίη ρ^ιβτ 6]α8 δ&Ιοαιοη νυΐΐ &»ρ6Γβ, » ρ«• 
ΐ6Γηο 6Χ€ίϋίΐ ϊιηρβΗο. 

ύοϋαίΗ, βαρβΓίιβ 59ρ!6η8 »^τ6^8ιι» Αοίβηο υηΙνοΓ- 
Μΐη «ΑηΰΐΙ ρορυΐί, ?€ΐιιΐ ο:ιηΐ8, Ι&ρ'κΐβ βϋηι ρβτοιι- 
Ιίβηΐβ >ύοΐ69€€ηΐυΙο, οβοί(1ίΐ. 

Λ6#ιια/αιιι ςηι ου οοηαΐΗ, 61 ΛέίοηΙαί ςυ'ι οϋ Γογ- 
ηΐλΐη €ΐαΐί βηηΐ, ίιιΙιοηοΓ^ίαιιι 5ί1)1 νίιχ Αϋοιιι εοη- ^ έπαρΟέντις, άτ^μωτον ΐάυτοΙ; ^Ιον χατέστ^^ν. 01 τ^ Είς ουραγών διήχονιοι βουληΟέντβ; •Ικοβ»- 
μβΖν χύργοτ^ τ|) πολυγλώσαφ δια«χΜΐέντ<ς ψνι^ 

Φαραώ 1π\ τ^ εαυτού δυνάμ<ι Οραβνν(μ<νος• χα\ 
λέγων 7^1^ ^όν ούχ ίαΐσταμοί^ χαί τάτ Μώτ 
ούχ άχοστέΛΛω • μ«τά τλς ^χα «ληγάς , 6«λ ρ»- 
66ν ιεανοτρατιφ χαλυιηόμ<*^. 

Ψοβοάμ χαταφρο*/ή9οΐ{ του λάου. χαλ μβίζω του 
£ολομωνος του έβυτοΟ τεατρ^ς Ολλή^βς 9Ρβ^^ν» ^^ 
πατρκχης έξέπχσιν &ρχης. 

ΓοΛίάΘ μέγα φρονήοας χατ& ιαρατάξηος 2λης 
του 1<ρου λάου, ώς χΰων, λίθφ νιανίου βάλλιντος 
αύτ^, χατέπεσ^ν. 

ΑβεσσαΛώμ 1π\ χ6μη, χα\ ^Αδωτίας 1«^ «Αλλιι €Πί^Γαηΐ• 

Β^ΙιγΙοηίοΓυαι ηχ 8€ηηΛ^ΗέΗΐΗ νΜβ ΓβΓοοΙεηο 
οΙ> <1ονί6ΐ«8 |;6ηΐ68, 61 »άν6ηοβ ΕζβεΙιίαιη, ΐΒηΐ|ΐι«ιιι 
ηοί ]υτ»Γΐ ηυΙΙο ιη<Μΐορο986ΐ, ρ6Γ Βαρβλουιη 6!&ΐυ8• 
ΕυυΐΒ {ρ8ΐυ9 6Χ6Γ6ιΙιιπι (1ί?ίηί1υ8 Ιπιιηΐ88& ρίηςι 8υ5 
οηιιιη Ιβαιροτίβ ιηοπΐ6ηΐυηι «πιίΐΐβη8, αίςυβ «ΓΓ^ρϋι 
ίιι^, βοΐυβ 6τ»(ΐ608 ίη Ι6ΐτλΐη βολοι, ί1)ί4ΐοηι α 8αί8 
ριΐ6η8 ίηΐ6ΓΓ«εΐυ8 68ΐ• 

8ιιΗίΒ ψ€Χ Α«1^ί βϋυ8 , ςιιΙ (Ιυιη ιηίηίΐαΐυΓ 80 
αιιίτεηοιη ΐ8Γα6ΐίΙΐ6ΐιιη ρορυΐοηι ίηΐ6Γη6€ίοηί άζτ 
Ιηηιιη, >1> «(Ιοΐ68θ6ηΐίΙ>η8 (χχχχιι* (Ιβ€6ΐη ριΐ({ηλΐο• 
Γοπι βυοΓοηι πιΙΙΰα «ηιίβΐΐ, Ιοίυιη^υβ Γ02[ΐιιιιη βιιιιιιι 

ρ^*^ί^^<1ί^ >>. 

Οιία8 Γ6Χ• ςυΙ οΐ) ]ιΐδ1ί(ίΜη βυρεΓίχΜ βρϊΗΐυβ §ιι«• Ό των Βαβυλωνίων βαβιλλός Σβτταχηρ^Ιμ μέγα 
Ορασυν68\ς 1π;\ τ|ί τών ΙΟνων «αραλήφ€ΐ» χα\ χατά 
του *Εζ€χίου, ώς μή δυναμένου βοηθλΙβΟαι , ίι4 
•Ραψάχου χατβΐϊαρΟβΙς, τδν Ιαυτου βτρατ^ν θ€ηλΑτΐ|ΐ 
«ληγί ύιΛ μίαν χαιροΰ ^οιφ άιιολλΙ>ς, χα\ δραπέ- 
της , μ4νο; άποδιδράιχων ιΐς τ1|ν έαυτοΰ γην, χΑ- 
ΤΛΐ9Ζ κρ6ς τών οΐχβίων παίίοιν άναιρούμβνο^• 

Ό ΣνρΙας βασίΛβϋς *Αδάδου 6 υΙ^ , «Αντιι τ»ν 
του Ίοραήλ λαλν &φαν1ζ8ΐν άηιλων, διλ ιηιδαρίΐΜ 
σλ{ΐ^ * μύριους κολβμιοτάς Ιαυτου &ιι^ν9ΐ, χαΐ τ^ 
Αην Ιαυτου §α9ΐλ•(«ν διιφΟκίρβτο• 

Οζίίΐς 6 βαβιλβίις ΙΜ διχα(09υν|| μέγα φρονήαας, ιηβιΐδ, νοίβηβςαε 8266Γ(1οΐ6ΐιι &({6Γ6, ϊ^ρτΛ ρετευβ- χι\ ΙβρΑσθαι βο^λβμβνος, λ8κρωθ8\ς, ο6 μόνον της 

βααιλιίας, Αλλά χα\ της ουρίας Ιξοδάλλιτο. 

Ναβουχο^ϋτύσίψ έη\ «1 «άντων χρατήοιι των 
έΟνών, χαΐ τής Βα6υλώ^Α>ς αυξήαικ, ύκέρ Απαντάς 
ΙπαρΟ^Ις» τ))ν του Ανδρώπου διάνοιαν Αφαιρ«θ8\ς• 
θηρίου φυχΙ(ν χα\ τρόπον Ιαχηχ8« 

Κα\ Φαρισβαος έπ\ τ|| έαυτοδ διχαιοαύν^ι μέγα 
φρονήαας, χαΐ Ιπλ ταύτη χιτΑ του τιλώνου Οραβνν- 
08\ς« τήν διχαιοσύνην Απόλωλ*• ιυβ, ηοη ηοϋο Γ6|[ηο, 86<Ι άοϊΛΟ 6ΐΙ>πι 6]6€ΐυ8 68Ι• 
]να6ΜΑοι<οιιοιθΓ οϋ οηηίαιη |;6η1ίαπι νΐοΐοηιιη* 
«υΓΐ3πΐ(]α6 Βα1>]τΙοη6Πΐ, 8ΐιρ6τ οιηη68 βΐ^ΐαι, λπϋ88& 
Ιιοιΐ)Ιηί8 ιη6ηΐ6, Γοπβ Ιη^ΐΑΓ ληίπιαπι οΒίιηυίΐ• 

Ρ/ιαπΜτνβ εΐίαιη οΐ) ρΓορΗ&ιη ]ιΐ8ΐίΓΐ8Πΐ «Ιΐ^ β»• 
ρίοιι», βίςυο 6Χ 6Α ίη ρυϋΐΐοαηυηι «αϋλοΙοΓ ίηνοοίυβ, 
]ιΐ8ΐϋί»ηι λπιίβίΐ. 

€ΑΡ. 1.νΐΙΙ. — ^ίί\ηαίη ρνορίετ Ανηιί/ίίαΙ^ηι αά {ΐΐα- 
ηαιη α αΐίίίηανίβΐη δυοαί ιχηΐ. 

]ο$€ρΙι, άαίίϊ ραΓιεηΙΟΓ ΙηιιηίΓιΐ6Γ<)ΐΐ6 8ΐΐ8ΐίη6( ηιο- 
Ι65ΐία8 ίΙ1αΐ35 8ΐΙ)ί 9 ΓραΐΓίΙιυδ 61 Γ6ρυΚ3ΐα Ιΐ6Γα , »ύ 
ίηιροπαπ) ^£(;γρ(ί ρΓονεοΙυδ εϋ. ΚΕΦΑΛ. ΝΠ'.-^ ΤΙνΒς δίά ταΛ8ίνορροσύνη[ΐτ 9ΐς 
δόξατηάΐ ϋι(τος ήχθησατ. 

Ιωσήφ , ταπβινοφρονήαας Ιφ* οΤς ύπέμιινι χα- 
λ&ποΤς παρί των Αδιλ^ών χα\ της νομισθ^ίσης δ(• 
σποίνης, «Ις τ^ χρατιΐν της Αιγύπτου προήγιτο. Ια€οΙί Γιιςίΐαη$ ΓΓΑΐΓΐδ πιίηαδ, Ηοδρίΐαΐεηιςυε ρΓΟ {> ΊακΜ φ<ύγων τΑς του Αδελφού ΑπκιλΑς* χα\ ρ.ηΐΓίο Ιαπεπ) ίιηίηιιίαπδ, «Ιίνίΐϋδ 61 ΙιοηοηΙ)ϋ$ ευαιιι- 

Ιαΐυδ Ι*6ν6Γ3Π8 681. 

^αάα$ ρΓονίιΙεπδ εοΓίηι Ιοδερϋ ^* οΐ) 62 • ([υ» ίη 
ϋΐυιη ρεΓροι-3ΐιι ^6813 ΓυεΓαηΐ, Γεβ&Ηδ ρΓ08&ρίαΒ &ιι- 
€10Γ υΐ ΰοΓεί (1ί2ΐιυ& Ιιαϋίιυβ 6$Ι. 

ΟαΙίαοηίίω ϋυιη ^^δυ1^ 3ΐ<1ευηΐ, ςυαηιΐο |;6ηΐΐ'§ 
<<οΙ>6ΐΙ&1)3ΐ« ρ6Γ 1ιυπιί1ίΐ3ΐΡΐη ίη δαίδ ρΓορπίδ ρ6Γ- 
ηι&ηδ6ΓυηΙ« εοηδεουϋ ίηεοΐυιηίΐηίοιη. 

ΏύΌίά ]ιιβ;ί(6Γ ΚιυωίΙίδ ίη ίίδ, ςυ» ζ διυΐβ βοδίί• 
η6!)&(» Γε§ηϋπι ςυοςαε οΐΐίηυίΐ. 

ΙεηιηιαΜ ταρυΐλπδ εΐ εαδίοθίΐυδ ίη ε&ΓΓΰΓβ ρΓΟ- 
ρΐ6Γ νεηεεδ ρηβιΐίεΐίοηεβ, ϋυηι Ιιχε ΗυπιϋΙΐβΓ ραϋ- 

»• 111 Βε8. XX, 15. «« βεη. χιιν, Ι8[. ξένην Αντ\ τής πατρφας έστίαν ΑλλαξΑμ<νος, πίλου- 
σιος έπανήρχ(το χα\ τίμιος• 

Ιούδας Ιπιπ^οών τφ Ιωοί^φ έφ* οΓς βίς αΦτ6ν 
Ιπλημμέληναν, βατιλιχου γένους Αξιοΰται γ8νέα6αι 
φύλαρχο^• 

ΓαΰαωτΤταί τδν Ιησουν ύπβλδύντες Ιν τ^ τών 
ΙΟνών παραλήψβι, διΑ ταικινοφροσΟνης έν τοΙς οί- 
χιίοις μβμλνήχασκ , τής σωτηρίας τιτυχηχύτις. 

ΑοΜ δι* δλου ταπβινοφρονών Ιφ* οΤς ύτι^ του 
2αοΟλ ύπέμειν€, χι\ τήν βα^ιλβίαν Ατκλάμβανχν. 

^ίερίΐμΐας τυπτόμ<νος χχ\ φυλαχιζύμενο; Ιπ\ ταΐς 
Α^ίηΟέσι ι:ρο^^ήσ«9ΐ, χα\ φέρων ταπιινοφρόνω; » Μ ίΙΒΕΙΙϋδ ΜΕΜΟηίΑΙΙδ. 58 

«ροσχΑτης τοΟ λα«ΰ χατλ •:1»ν χαίρων έγίνετο τη; Α ΐϋΓ, ρορυΓι ρΓχΓοΰΙυβ ογλΙ ςυο (6ΐηροΓ6 οΙνίΐΜ οΐι- ΝίτενΙται τ2πε(νοφρονή«αντ€ς ΙπΙ τδ του Ίωνόί 
χήρυγίια, Ιλέονς τ<τνχήχασιν &πήμαντο( βιαμβί- 
ιΜίντβς. 

Κα\ 4 Κύριος βΐ ^ό^ Γ&Ιώκΐ)»* κολλ) ταπεινό^ 
φροαύν^ εΙς τ6 Ιβρ^^ν άνεληλυΟ^τα , χα\ &αυτ6ν ΙπΙ 
ζαΧς τιλημμελβίαις χαταχρ(ναντα , &8ιχαιώ9θαι Ιφη 
ύπ^ρ τ6ν μ«γαλο^($ήμονα ΦαριααΙον. 

ΚΕΦΑΑ. Νβ'. — Τίνες έρ* οίς ί^ρασαν φάτοις 
άαβ^έχθτίσαν^ κάί εύ^σχοι παρά θεφ 7«Τ<^- 
τασί, 

ίω/Οσιις τδν ΑΕγύπτιον άνελών, χα\ Ιχδιχίαν του 
Αδ(χουμένου Εβραίου ποιησάμενος• 

Φητβές 6 του 'Ααρών υΐ^ς, τ6ν Ζαμβρ^ χα\ τήν 
ΧαββΙ^ν βκλάσας« χα\ οΟτω τήν χατά του λαοΰ βι• 
χα(3ν του Θεού μηνιν έξιλαοάμενος• 

Σαμο%ή\Λ ό Ε<ρβύς χαΐ προφήτης, τ^ν των Άμα- 
).ηχιτέ*ν βασιλέα τ^ Άγάγ άνελών, κα\ «ληρώσας 
{Ιουλήν Θβου, ήν 6 ΣοΜυλ ούχ έπλήρωσεν. 

01 8ΐς τ^ έρημοτ προ^ββδραμηχότ&ς χαλουντι 
τψ ΜωΟ>^, χαΐ τους προσήχονχοις αύτοΙΓς, λκιμεμ•- 
νηχ^ας ^ βυββεβεΐ γνώμυ της είβωλολατριίας Απο• 
α^άξαντις. 

άαβϊδ τ6ν νεανίαν Άμαληχίτην» τδν χαυχώμενον 
έ«* αύτου, ώς τ^ν Σαούλ αύτλς Ιπισφάξας ε Γη* χαΐ 
τ^ν 'Ριχάβ, χαΐ τδν Βχανίν, τους του 'ΡεμμώΟ υΙους 
του Βη(&(&ο04ου, τοΟς τ^ν ΙΙεμφίβοσθΙ τ^ν του Σαο^Λ 
υΙ&ν, ώς κρ6ς αύτοϋ χάριν άπεχταχ^ας , χα\ τήν 
χεφολΙ^ν αύτου χομ{σαντας αύτφ. ρ 

^Η γντίι^ ή τδν 'Αβιμέλβχ άτΑ του τε(χους, χλά• 
σματι μύλου Ικι^^ιφύτι αύτψ άνελουσα• 

*Η ρητ^ι τ^ν Άβεοβ^Ι μέλλοντα ικολιορχ(αν χινείν 
Ί% πύλει άναιρεΟήναι ποιήβασα, χα\ τΐ^ν χεφαλήν 
αύτοΰ τφ Ίωάβ ά,ιΛ του τε(χους Αχοντίσαοα» 

ΚΕΦΑΑ* ϊ• «— ΤΙνεςέχΙ χαρατομίας ΛιθόΛείΗ 

στοί άτορέβιχσατ. 

*0 ΣοΛωμΧΘ νϊδς της Ουγατρ^ Δαβρε\, 1π\ βλα• 
9φημ^ « ^ ρ^^λ έτερου μαχύμενος» θε^ν έβλαοφή- 
μησεν. 

Ό έτ Σαβδάτφ ξύλα έχλέξας εΙς τήν Ιρημον. 

Άχήρ ό Ιερόσυλος , ό Ιχ τών Αναθημάτων της 
Ίεριχους Αποχρυψάμενος. 

ΚΕΦΑΑ. £Α'. — Κιαλ τίνβς δίκαιοι έ:ζ' βύσεβεΐςί, 

ΝαΘουΘάί 6 Ίεζραηλίτης, 9υχοφαντηθε\ς ύπ^ της 
Ίεζάβελ ώς χαταρααάμενος Θε6ν χαλ ^σιλέα• 

Ζαχαρίας ύ άρχιερευς ό του Ίωβαέ, ύπδ *ίωα1ς 
βασιλέως, άναμέσον του ναού χα\ του θυσιαστηρίου 
λιθασΟε\ς, δτι παρήνου αύτω μή βυσσεβεΤν. 

ΚΕΦΑΑ. 2ΒΓ• — Τίνες χαρανόμους μίξεις πε^ 

χοίηντο• 

ΑώΓ ταΖς θυγατράσι συμμιχθείς. 'Ρσν6}μ τ^ του 
ΊΜίρΗς παλ}.αχ|). 01 έν Γαβαφ της φυλής Βενιαμ\ν, ΝΜυίΐω ΙιαιηΊΙοβ «ηΐιηοβ Αδβιΐιηβηίοβ &(1 Ιοη« 
ρΓΧ(1ίοα(Ίύη6ΐιι, ΐϋίεεΗοοΓϋίαιη ΰοη$6€ΐιΓι, ίπιρυβο 
(υΐεηιηΐ. 

Οοιηίηα» ςηοηυβ ΡΜίϋαηηΜ ιηυΐΐα ΙιαιηΠίΐλίΑ 
Ιη ΐβιηρίιιιη 350£η4ΐ6ηΐριη, $6&<Η|υβοΙ> ροεολϋι ιΐλοι- 
ηαηίοιο, ρΓ% ιη^ι^ηίίοςιιο ΓΙι^ήβΦΟ ]ιΐ5ΐυπι 6Μ6 

€ΑΡ. ΙΛ%• — Οηίηαιη ο6 ρ€τρ€ΐταΐα$ ηενεε αεαρίί 
ββηιηΐ ρταϋηΜε αραά Οβαηι. 

Μοιι$€$9 ϋυιη Μ^ξγρύιχίΆ !ηΐ6ΓΩαΐ, 61 νΐΐιοαβηι 
βιιιηίΐ Ιιι]αηΑ αβϋ€ΐί ΙΙβϋηβί. 

ΡΜίηβεε^ Α&Γοηί$ ΟΗαβ, ςαι ΖλΐηΙ)Γ6η 61 Οΐιηο6η 
ιΓ2η8V6^Κ)6^^ν^^, &1ςυβ Ιιοο πκηΙο ]υβΐΑΐη 1>6ί ίηιη Ιη 
ροριιΐιιιη ρΐαοανί!• 

8αιηΗ€ΐ 5>06Γ(Ιοε 6ΐ ρΓθρ1ΐ6ΐ«, ϋιιηι Αιηλΐ66ίΐ•ηιηι 
Γ6β6ΐη Α({8{ 060ίίΙί1, ίιηρΙοΚίαο 1>6ί ?οΙαιιΥ»ΐ6ΐη » 
ςυαιη δβυΐ ηοη {ιηρΙβτοΓ^ιΙ. 

Ομ ίη άαετίο «€6υΓΓ6Γυιι( ζά ΜοχΜίη νοτ^ηίοιη, 
βυοεςυβ λίΒηβε ίη Ιωρίβ $6ηΐ6η1ίλ ρ6πη&η6αΐ68 ίιΙοΗ 
€θΐ6ΐΐ(ϋ, ]ιΐ(;α1&ΓαιιΙ ^Κ 

ΰαυίά ]ϋν6η6ΐη Ιηΐ6Γ&6ΐ6η$ ΑηολΙββίΐΑΐη, ςαι «ρυ^Ι 
Ιρβυπι 9ΐοπ«1>&(αΓ, (|ΐιθ(! δ&υίοιη οο6ί(Ιί&&6ΐ : ίΐβιη 
ΒίοΙιαΙ) 61 Β3ΐαη«η βϋοβ Βοιηοιοΐΐι ΒβΓοϋιϋ», 4»*^ 
Μ6ΐηρΙΓιΚ)08ΐΙΐ6υιη, δαυίίβ ΑΓιυιη , ςυβ&ί ηΐ ΠΙί {πιΐί• 
β€2Γ6ηΐαΓ Ιηΐ6ΓΓ606ηηΐ, 6]ιιιςιΐ6 6»ραΙ Λά ϋΐαηι (ΐ€- 

Ιθΐ6Γλη(. 

Ιίιι/ι>Γ, ^^« ΑΙ)Ιιη6ΐ6€ΐιυιη ιΐβ ηαπο ρ6ΐ-6ΐηιΙ, ρΓΟ- 
}6€(ο Ιη 6αιη ιοοΐ» ίΓ2|;ηΐ6ηΙο *\ 

ΜηΙ»€Τ, ςΟ» ρΓΟ€ΙΙΓ«νίΐ υΐ ΙηΙβΓβοβΓβΙαΓ Α065»9• 

ςαί €ΐ?ίΐ9ΐ6ΐη οΙ)8ί(Ποιι1 οΙΐ}ηοιΊ«ιη 6ΐΓ66ΐιΐΓα8 ϋηΐ, 
6]υ8<|ΐΐ6 €9ΐραΐ 1ΰ35(ΐ6 ιηυΓΟ ρΓθ]Ίοί6ΐι<1υιιι οιιπιτίΐ '*« 

(ΙΑΡ. Ι^Χ. — Οκίιιαηι οΒ ψτωναήϋαΐΜ Ιε^ ΙαρΜ- 
6αε οδτΗΐί ΐΗίετΐετΗηί, 

ΡΗΐη$ 8αΙοηήί/ι &Ι1;)Ρ Π&Ιιτί, ρΓορίβΓ 1)ΐ28ρ1ΐϋηιίαιη« 
ςυί ουιη αΐίο πχ2ΐη8 , Όιή ιιοιηΰΐι οοιΗαιιΐ6Γιθ86 ρΓΟ- 
ουηΐίανίι. 

1ι φη ίη ϋαΐίδαίο Π$η8 ίη <]686Γΐο €θΠθ|(!ΐ. 

ΑϋΗατ 5α6πΐ6£υ8, (ΐυί οοοιιΐΐανίΐ ϋβ 8ηαΐ1ΐϋΐιΐλΓι$ 
ΙβΓΪεΙίο. 
ΓΑΡ. Ι^ΧΙ. — Ει ηπίηαηί ΗεΜ )Η$ΐί ο6 ρίεΐαΐεηκ 

^Vα^ι^I^« ]6ΖΓ86Γιΐ3 ΐΓαϋυΰΙϋδ λ!) ΙοζαΜ , 4ΐϋ8&1 

ςυΙ η)Αΐ6ΐΙίχί886ΐ 060 61 Γ6£ί• 

ΖαεΗΛΗαε ροηΐίΓ6Χ 1ο(ΐ36 Α1ίιΐ8, 8υΙ) ^088 γ6|[0 
!ηΐ6Γ Ιβιηρίυιη 61 λ11»Γ6 Ι8ρυ&ΐιΐ8, €0 «ιυοϋ «ιΙΙιογΙ:!.-^ 
1)3ΐυΓ ΙΠαηι η6 ίιηρίο αςβΓβΙ. 

€ΑΓ. Ι^ΧΙΙ. — ΟηίηαΜ ί^^ε ρτυΗΟίίίοε ΓθΐΜτχ6ί/ιυ 

ΙιαΙ^ΗβηιηΙ, 

Ιοί, ςυί αιη) ΑΙίΑΐ)υ8 6θπΐ. βΐί6ίιιι ουιιι ρ8ΐβΓηΑ 
€0η6ΐιΙ)ίη3. βαΒααηΐί€» ίη 1πΙ)υ Β6η]3ηιίη, <|υί ηΐιυ.^ί τ!| του Αιυΐτου γυναιχΐ ΙπιξενωΟέντος αύιοί; συγ- •δΐιιιΙ ιιχΟΓβ 1.ονίΐ3β αρα^ 608 Ιΐ08ρίΐαιιΓΐδ, υί»(ΐυ6 βο, 
χρησάμενοι, ώς χα\ όχληθε?σαν άποθανειν. Έφ* ^ υ1 6ΐί&ηι ορρΓ6889ΐ ιηοΓ6Γ6ΐαΓ. 01> €|ΐιο Ι Γαοίιιυβ « 
φράξει, χα\ πολύς του λαοΰ φόνος Ιγένετο. Άμοη^ ηΐ8|;ηΑ 6ΐίληι ρορυΐί ^Φ^^8 οοηΐί^ίΐ- Ληιοη, ςυί βα-* "Νιιηι. χι?, 5. »ΜΙ Ι1<*£. χι, 21. <• II Βος. χχ, 21. 103ΕΡΡΙ 
Γ5Ρβπ> Τ1ΐ)π)ΐΓ γϊΓ3ϊιιβηι νϋίανίι. βι ροϊΐ οοηιιιηιβ- Α ■"Ί" Αίι^ϊν 
Ιϊιιη ε ϋοηιο βιια ίΙΙιια ε]ΐαι. Λίβ$ιαΙο>η; ηιιί ρ^ιΐοΓ- 
ηΐΐ υωΐΌβ ίιι ριΐΓϊ» ίΕηοιηίιιίιιη, «οηιΗΙο ΑοΙιΙΐο- 
ρΙ)ΐΙίι, Ιηοοιυ ραΐΐκΐΐ. 

ελΡ. 1.ΧΙΙΙ. — Οκίηβη ϋηααιίη» (ιαηΐΗΐ. 

οιΑοτ Ηΐ)]Τϊίι ΜΚβΓ, ςυΐ Οίιπι Βι^υοΐ Μ Ιιΐΐιβίι 
•ιιΊίΐ. 

Ααι ^ι^Α " ρ«(1β« (1υ«η ύίΐΊΛ Γϋ^ίοπι Η 
ΓαιιΐυΙίΐ. 

ΙοκρΙΐϋ) ροΓΓΟ αΙΙ, ΗοΙΰΙιΐαιπ 4βηοηΓιπ»ΐυπι 
ίυίικ 1 ρ>Γβ(ΐΐίΙ)ΐΐ5 ^^η^κη^ ίπίβΓ ^ίΓ^υπι^^ι1^η^ιιIη, 
ΐ|ΐ)ί (ιιηβη ■ ΓΝΪρίβπιβ «υη ΓΙιαΓαοιιΪΒ ΓιΙΙι Μο^ΐΕβ 
■ρρεΙΙβιυβ Γιιίΐ. 

ϋίΐίίοα \αά«χ, ηυί ΐ.Ιεηΐ »( •Κιιΐ6 ΙοΓοΙκίαΙ. 1 

λ<ΙοΗ}οι, ςιιί βι ϋΓπί». 

ΟΐΛοιίαι , ΐ|ΐιί βι Ι,ϊχϊαι. 

Ηίίίαίϊηι, ί\η\ α. ^^.-ι^^ι1|. 

ΝίΐΙΐΗΜ ρβαΐΐββ, ΐ]υί βΐ ΕΐΙιιπι. 

Οι>βηι, ηυΐ ιιιϋ δαίοπιυιιβ Ιβιηρίυηι ΒιΙίΟονίΐ, 
ιΐίο ηοιπίηβ ΚϋΙιΪΑΐ. 

Κιάται, ί|ΐιί α, 5ιΙ*ΐΙιίβΙ. 

Λ^βίΑαιιία*, ηιιεηι ΝιΙιοΓίιοιΙοηηϊΟΓ Ιηηϊηπιηΐ- 
ιυτίι δβΐΐεείίΐπ. 

Ιη Νονό Τοίιπιπηίο : ΡοίΓυΐ, (|υ1 £( δίπίΑη νεΙ 
8^ιπ6θπ, ιυΐ Οβρίιαιι. 

ΤΑοπκιι, <]υί βΐ ΟΜ^ιηϋϊ. 

ΤΗαάάιτκι, ηιιΊ βΐ ίβΐιΐΐίβιιβ, 61 ^υ^^ίι ^1^ϋ1ιί. 

ΗαηΛ*, ηιιί ΕΙ ΐαιηηββ. 6ΛΡ. [.XIV. — ^»^ηα•» α(Η«4ο Ηβηι ( ζθ<}ΐιοηι*- ΑίτΛίη ίη^\\αη»ηΛ\\α 6ϊ( ΑΙ(Γ>Ι*ιιη, 

ΙοκρΙι, ΚοπιρΙιΐΙιοιιι ΙιιηεεΙι. 
Ικαηίαι, 8ο(Ιγ»1ι, ΛιαΓίαι, ΗΙιΙεΙι, Κίι«Ι, ΑΙι• 
(Ι^πβ^ο, ΟαηίίΙ, ΟιΙϋϋΓ. 
ΡακΙιβτ, ΐΓΐηιιηί{Γ3ΐοτ ''. 
ει ία Νονό Τβίίαιηβιιία : ^ίηΟΗ εοβποιηΙιΐίΙιΐΒ 6&1 

ΙΙΙίΙ ΐοιιίΐΓΐιί. €0 

Λ&ιμ ι\{ η^^ ΜΐρΊς γυν>ΐΝα{ Ιη' &χψΙ^ η'* Μ«ρϊ(ι 
γνώμΐ) του Άχιτΐφίλ, («ΒΚ^βείρβΐ. 

ΚΕΦΑλ. ϊΓ. — ΤΙηςίιώτνμοι γιγόϊ'αύα'. 

*0 βασιΜί'ς Γίί, ι«ρ' δ'ί ΔιΡιί φκγών χβτ^γϊϊί. 

"Ιώβηκίϊο; !έ φηβι (Μ), Μιλχίβν ΛνομάτΟ»! 6ιΛ 
ιών γίΐίϋΊ Μωΐβήν Ι« τ} τΐ6ριτομ(|, 6ΐϊ1 ΐΐ 1 
&ναΐ9βοϋβηΐ αύτϊν τΐ); τοΰ Φαραιϋ Ουγιΐρΐ;, Μΐιιϋ* 
οι κ προβωνομίΐβαι. 
> Γίδεύ/τ ί χριτήΐ, φ αυτί; (<ηιν Ίίροβαϋ.' 

•ΑΛο»•ίας, 6 ιια\ Όρνίβί (651. 

Ό;:οΐΤα(, ύ χιΐ \β.ζ(α.ς. 

'ΗΛίαχεΙ^ι, ύ χΛ ΊΐιΜΧΐίμ. . 

Χίφάμ ί ίη:\ τοΟ Σαλομώνο; τίν να^ν ίΐΐμίμΐ- ] 
νο;, ΐ κα\ Έ][(βϊ. 

ΈσΒρας, ί χα\ Σα>αθιή1. 

ΝαβανΙας. ίν μι-ϊωνΐμιίΕν Νκβαυχοβονΐαορ Σι•Ι 
Βΐχ!α'' 

ΚαΙ 1ν τϊ] Ν1]ΐ ■ Πέτρος, ί) -μλ Σΐμων χιΐ Ζν-.Ι 
μ«ών καΐ Κγ,;3;. 
Βωμας, ό χαΐ Δίίυμοΐ. 

θαίδαϊος, 6 χαΐ ΑιβδηΙ^ς χβ\ Ίβύδΐί Ίιχώβον. 
■> Μάρχος, 6 χα\ Ίωάννηζ. 

ΚΚΦΑΛ. ΞΛ'. — Τί^»ς ίενιΐρφ ύνύΐΛΖΐ ίχίΜΟ• λ 
μάσI^ησα^. 

Άΰράμ ΙκωνομίΐΟη 'λβ|^α1μ. 
'Ιακίιβ, Ίβραήλ. 
ΊΐΜΤ>ι^, Κίμφβιμ ρ»νήϊ (01). 
•Λ»^>•/αο, Ι:ίρίχ• 'Λΐίν<'<Κ Μΐίά;( • Ηισαν,,' 
Άδϊίνιγώ• ΛαηίιΛ, ΙϋαΧτάββρ. 
Πασχίαρ, μ^τοικβς. 
ΚβΙ ϊν ιϊ Νί^ • £//ΐ'ιΐ>- ίπ«ιν<)ΐιιΪ9θη ΤίΙιροζ. 

Ίωάγτης χαΐ Ιάκωβος οΐ άτ:ΐβτο)ίηι, 8οα«ργϊ(^Ι 
Β Ιηνν, «ΙοΙ Ρροντίΐί. Ι ί,/ΰκη ί/. ' 

ΟΑΡ. Ι,Χν. — βΐίΐρ ίΐ κηα ιίίιιίπίιαΜ κιβΓραπίιΐΓ. 

ΑΝ(1ί, ΙΐΓΐΐΐΙ, ΟοιηΊηκι &-ιιι ΐιιιιι , ΟοηιίηΝΐ ηιιμ 
Μΐ, £ρ» ΐΝΜ ΒοΒίΪΗΗί ΒίΛΐ ΐκιι*. £ι ΐο^ηοκβιιΐ, 
ηαοιΙ ΙΗ ΟοηιίηΜί (β/«ι, βίΐΐΜίηιικ ϊ» οιηηΐΐ» ατταιη. 
Ε( ΟοηιίιιυΒ ίιιηυίΐ: 1)1 ίοςαοκαηΐ Ιβ ιοίιιηι πΐπιπι 
ΟΐΒΜ. Αγο3 (ΐιιοηαβ ϊη ςυι Ναε ΕϋΓτίΐυκ ΐκ(, 
Ιη Μηυη• ειιΐιίιιιιη ΙτηηϊηιΙιαΙυΓ. ΐ/ιιυι» αταΐ ιειη- 
ρΙιΐΒΐ, ίη ηυο Οβυι ΕοΙβΙιβιυτ. ϋπα Ι^ι, Αγμ ιιιιβ. ΚΕΦΑΛ. ΣΕ*. 

"λκονε '^(^ραί)^, Κύριος ύ θεός σου. Κύριος 
ΐΐς ίση»•, 'ίίτχϋ ίί/ίΐ Κύριος ό Βιός σον/ΚαΙ ρ^ώ• 
τίΜταΐ', δίΐ σίι Κύριος ρύ¥ος, ΰι/τιστος ίχΐ χά- 
σατ τή»• γηΐ'. ΚΛ ί Κύριας φι\οιν ■ Ίγα γίνώσχΛχη 
σε γΛτ /ίΰ™*• ά.ιηθι^^^ θΐό*•. ΚβΙ ή κ(6ΐικϊς έϊ { 
ύ Νώ* ί-.ΐϊώΟη, ίϊί 2»•ίΐ 5ΕΤ;ρν συνϊΐίλιίτο. Εί^ * 
να^ΐ, ίν φ 4 Θε^ε ϋατριύΐτο. ΕΓρ Α νίμος. 'Β χιβ»• (62) Οθ Ιοΰο ΙυβερΙιί ηοπ εαηκίΐΐ. ΥΜβ ΙΙΙβπΐΰηΙ. 
£/>•ί>»ι. ], ρβ;. ΐ43, ΕΙ οηΓίΤ 1)«Ηΐΐη ιχιιιι, 5, 
/ην Ργορορ Ιη /// /ϊι-ΐ-, (, 5. ί64) ΑΙ. Ριο«ΐοπιηΑιΐΒ«ή. V. ΚϊγοΙι. Ιη Γμ^γ. Λ 
ΟΕϋρο. ί β1 Ι.Ι&Εί1.υ5 ΗΕΜΟΚΙΑίΙβ. 

ΚΕ*&Λ. Σ(^. — Τίνα ϋ τά ίχΐ ΐναΰίκής ύχα- 
νιάσΐίιίς. 
Οοιήσωμβν ΑνΟρωποτ χαι' έΐκύη* 1^μ>τέρα^, 
*αΙ Λοΰ' όμοίωσίν. 'Κον γέγοπτ Άΰάμ, ώς ίΐς 
ίξ ή|ιιύ^. Τϊ τό δταμα αύιού, ί) χΐ τύ ίΐΌμα τφ 
νίψ αύτοϋ; χα\ 6 Κιίρ:ί; ^βιν '£}■&> καΐ ύ ΙΙΐ' 
τΐΐρ ίί" ίσμιτ. Κα\, Ίιτα_ γινώσκωσΐ σ» χύγ ^γον 
&Χχ[Οιγ&γ θαύτ, καΐ Ιν άαέσίΕίΧας Ί'ΐ\ιτοΐ'γ Χρι• 
στό*• ϊί{ τίν χίιμον. Κβϊ ϊΐάλιν ■ ΈΜνσΰμΐβα έχ^> 
«αϊ ύ ΧΗΐήρ, χαΐ μονί]ν Λορ' αύΐψ χοιησόμββα. 
Έν ύύο ΐΕΛίξ'ν ί νύμπί Ιγγίγρικχβ. Λύο χ*\ 4ν τφ 

^ρίψί'.Λΐ, Ιν νίμΐγ χβΧ χάριζα. Λύϋ χαΐ τη{ νϋμφη;, 
^ί Ιι^ιτικίν χαΐ λαίχίν τήγμα. Ι 62 
€ΑΡ. Ι,Χνί. — 9>« Μν* έβ άΜρΙϊΐί η». 

Γ«({βηΐΝ> ΑοηΙκίΜ ΜΜΗΐΙιιηι ίβια^ίΜ» ΗβιΠνΜ, 
(ΙιΚΗΐιιίΗΜ *ίπιι7ιΐιΐ4ΐιηηι>. Ο» «μιϊι ΛύιιΜ Μβ 
ΜΠΟΙ Μ ηοΙιΗ. ^I10^ ηοηκη ^^ιι, μ1 ς»ού ηοηιη 
(ϊΐίο ί}Λ» ? Οοηήηυί ηιιοιιιιβ ιΐκίΐ : Ε^ο ιΐ Ι'αΙιτ 
ΗΜΗΐη 1Η1Ι1ΙΜ. Λΐΐ|ΐιο : Ι'ι ίο^ηοκΛηΐ Ιί ιο'νμ Μηιηι 
/><ΐ(Μ, ίΐηιιαη πιηϊίΐϊ ^«ιιιΗ (,ΆγιιΙιιμ ίιι ιιΐϋιιΐΐυιιΐ. 
ΕΐΓΐίΓΕυί: νοηοΝ» ^;ο « Ραϋτ, ϋ Μβκιίοκιπι 
αρκίΐ (κη /ίιακΜϋΐ. Ιιι ((καΐκι Ιιίυΐΐΐ Ιυι ι1βΐι:Γίρΐ> 
6ίαΐ. /ΉοΊυιιΙ Ιιι ηιμίΙΰΟ «ιιΐίςο ΐροιιΐΐ ιηιηιπικ, 
ηυΙΙιιιι ιροπΜ ηιιΐΓίΙιΐΓ, Ιβ(^ ηβιη]» β( ){γ>ΙΙ•, Οηιιτ 
ϊΐΕΐα ί|)ϊίαϊ ιμοΟΜ!, ι>ΜΓ(ΙυΙα!ί! η«αιρβ βΐ Ιικυ» 
οίΛο. 

ΟΑΡ. [ΛΥΙΙ. — Ει ι^ιητιιασι α* ΤτΜ{αί$ «χΐ• 
ρΪΗηΐ*τ. 

ΤιηϊΙΐ , άηαηάίΐιΐί* Μ»1ιιι*άααι»ι Μ ΰη^ιια* 
ΐοηη». Βαμίίίπΐΐ ηιιοιΙ Ιη ΤΗοίΙβ ΐβΙϋΙιηΐιΐΓ, ίη 
ιιοηιίιιο ΡϊΐΓί), βΐ ΡίΙΙΙ, βΐιηιΐΐΐΐ βρΪΓίΐυι. ΤΓΜίαηΙ 
ΙηΐκΙΙοΟυιΙοι ΟΓ^I^β■, ΕΚΙβΜίυιη, λΟΓβοηιηι, Ιβιτο- 
βίΓΐιιιη". Τκι ΓυΕΓβΐι>ϋΐϊ)ιιιπι>ιιί|;«π6Γί*9ΐ»ΐ0Γεΐ| 
&«ιη,ΟΙιιιιι,1αρΙιθ.Τ'^Μρορ(ΐΙίρι(Γί3ΓοΙιχ,Αΐ)ηΙι«η, 
ΐΜβϋ, ΙκοΙι. Αγο, 1ιι<]ΐια Νοβ ί£Γν:ι|υι εβί, Ιπί 
ιιυκιβτΜ βχΙιίΙ>β1ΐ3ΐ, χχχ,ι-ι ηαα, βΙ ίπαιιυπ) ευΐιϊ- 
Ιιιιΐ) ΜΠίϋΐιιβίΜΙιΐΓ, (|υ3 τβ υιιϊίπι ΙπΤιίηίΐαΐβ ΛΙ• 
ΒΜίΜΟΐΐιΐΓ. Τγ«* ιιΐΒβΙί Α1»Γ>Ι)Β(ηο τΐιί •ιιιι(, ρΐΌΠΐίι- 
(Ιοπκιη άα ηΛκάΙατο ο\ βιβΓΪΙί ΙΙΙϊο ίιαβοί». Τγ« 
βοΐβιπιιίιιίεβ Ιβ^β εοηβΐίΐυΐχ, ηιιαΙ«ηπ1• (ΚΕυπβ- 
ΙιαπΙ : ίοίβηιηίΐαβ ΡΙιηκ, ΒΟΙβπιπίϋΒ Ρ(ΐιιΙ«»Ηβ(ι ΚΕΜ\. εζ*.— τι^α τάίχΐ τριαδικής χαρα^ιι/ι- . 

1«^>, καταίάνΐβς σνγχίαιμετ ίχβΐ τάς γΛώσ- 
ίτΟζ αΰτώτ. Ύί> Βάκΐ'.βμι ν>> έν Τριϋι, (1; τ^ Βνομα 
«Μ Πατ^, Χ3ΐ τοΰ ΤΙβΟ, καΐ τοΟ ΑγίοΜ Πνΐύματοΐ. 
Τρία νοΕρΙ ΐίγματα. ουρανίων, ΑιρίωΜ, ίπιγκίαιν. 
Τριΐς ϊοΰ ΐκιντϊ; γίνους άνΟρώτπιΐι γενάρχαι, Σί)μ, 
Χίμ, ΊάφΐΒ. Τρεϊ^ο! ΐοϋ λαοϋ ιτατ^ιάρΚίι, Άβραίμ, 
Ίσαΐιχ, Ίικιίβ. ΊΙ χι&>τ&; 1ν ^ Νώ( ίκβώζΐΐο, 
τμΐ; &ριβμιίιΐ (?(ρ*ι τ&ν Λ', τ4ν Ν", ΐϊν Τ* χΑ 
ΐίς ίνα ΐ[ϊ-]τ(ΐν αυνίκΐηροντο, ή μινά; Ιν Τρι^ι 
γ-'ωρίζιται Τρέϊζ ίγγιλβι τφ Ά6ρα1μ Γοφθηβαν, 
νήν (ηιγγϊλίαν τοϋ 1κ ΠΕίρα; υΐοΰ τηιαύμ«νοι. Γρίίϊς 
ΙβρτβΙ νίμιμικ, ίιήβιοι ' Ιορτή ιού Φα:1χ, Ιορτή 
τη; Πιντηοστή;, ίορτή χών ϊχηνβηηγιών. Τρι^)^ 
άνίρών ή μαρτυρία ΑΧτ,Οής Ιστι. 7)γ8'( τϊ Πν(Ι3μα Ο ■ο1οιηιιΙΐ8ϊ ΤιΐΜτηαΕίιΙοΓυιιι. Γγιηπι Ιιοηιίαικη Ιο- μαρτυρίκΐ φίρίΐ, περί άΛηβίίας, Αβρί ίι«αιοσι)- 
)^(, χαΐ ίΐίρί Μρίσβως. Τρΐ>ζ ίν "^Β^υ Δ Κύρη; 
βίκοίιιτβι ήμίρα;, ο& ϊύτιο; ήν Α ΊννΑΐ- 

ΚΕΦΑΛ. εΐΙ•. — Τ/^•ί^ »)σ)•• οΐ ααΟμοΙ τής λο- 
ρβ'α^ τον -Ιαον, ο1 ^' ΑΙ]-ϋΧϊηι. 

*'. Τψπρώτιρ μίνΙ, τ^ τίντι χβΐ ίΐχ&ττ) τοΰ ρη- 
ν(ς, [οζτο; (ί ίιττιν Α παρά Μαχ:1ί4τ( ξανΟιχ'.ΐ] 
Αιήραν άίή Τβμεββή. τί ίιιβύριον τοΟ ηίσχι, ^α- 
γίντίΐ τ6 «ρΐβατβν τ6 Φαιϊχ εΐί ΐίιν Αίγυτττον. 
Πρώτβν τοίνυν σταθμών ^λ9ον ιίΐ ΐηκχώΙ) (65). 

ρ' εΐ{ Κΐϋθιΐν. 

ΤΈίίΠηρώβ. 

V ΆκΐναντιΜαγί(όν<υ. 
«■ Άπΐναντι Ήρώβ. 

ςΆιίβΓ,!// τήν Οάλϊββαν ίΙ; τήν Ερημον, ύί4-< 
τριών ήμερων πίρίββνκ;, ^λβον ίΐς ΏΐΐρΊαν τρίτη 

ζ Σΐ>0μ6ν, ^ΙΟκν 4ιή τή; Πιχρΐα;, ή ίατι Με^ρά 
κηγΐ), ιΐς 'Ελίΐμ, ίνΟβ ίΐρον Μϊ^ί '?■ *»^ ?*'*'■ 

η' ΣτιΟμΐν, ίτΑ τη; 'ΕλεΙμ ,ήλβον ίΐς Οαλαιβαν 
ΈρυΟράν. 

V 'ΔΓ.ί &3λάββιΐΐ ΈρυΟρ3ΐ (Ι; 'Ραφιχί. ■ΐίΓποπίϋΐη νβηχ ΙιιΙμΊιιγ. Τηα 5ρίηΐυ> ΐβκΐίιηοηΐβ 
Γΰΐΐ, 4< Μήιαΐΐ,ιΙίί»»ΐϊΐΙα, νΐ άι }ηΛκϊο. ^ραά ίιιΓ»- 
Γοι ίΓΜ <1ίβΒ ΟοπιίπιΐΒ β^Κ, Εΐι]υιϋΒΐιηβΓ>Νοη3ΐ. 

ΟΑΡ. Ι,ΧνΠΙ. — Οααι ικηι ιηαηιίοΜΐ ρορκίί ■* 

ΡγΊμο πιεπΐΕ, ιΙβΕΪπια ηιιϊιιία (Ιίβ ιηεο•ίί (ίι »Ι 
ΧβηΐΙιϊϋαΕ αρϋίΐ ΜίοαΙοπίϊ] ρΓοΓεοΓι ϊΐιηΐ άκ ΙΧλ- 
ια%3Μ, ροβίΓΐιΙίβ Ραιείιχ, ειιιη οοιηβιΐίικιιΐ ι^ηυηι 
Γ1ΐ3ΐβ ίϋ £βιΡ><*- ΙίίΐΊΓ ρΓίπ» ιηαηίϊοιιβ τβαβηιαΐ 
ίη &α»1ιο(1ι. 

δΐοιικία ϊπΐΐιιΐΐιιπ. 

Τηΐ'ΐία ίη ΓβγοΙΙι. 

ΟυίΓΐι β Γβ^ίοιια λίακιΐυΐί. 
) Ουίηΐιβ Γ(£ί(>ιΐΒ ΙΙΐίηιΐΙι. 

δυιΐΒ ΐΓίπβίβΓϋΐιΐ ιηΐΓβ υΐ ϊΟηΪΓβηΐ ίη ϋεββΠυηι, 
ίΙϊιίΕτβ (ΙίβΓίιιη ΐΓίυιη ίη ί'ΙιιιΙ ρ6ΐι«Γ>ηΐ6β, ΤΕίιβΓυιιι- 
«ΙϋΕ Ιη Ιοαιιιη ϋΐιΐ Βί|ΐΐ9Β ΕΓϋΐιΐ 3ΐη»ΓΧ, ΐπΐιιΐί άίβΐιυϊ 
ροΓΐΙίνίβυπι πιΐΓβίΙβΓ Γαοίβηΐεκ. 

δβρίϊιηα ιιιαηβ'ιοιιβ νΕΐ>ΰηιηΐ3 Ιοοο αιηατχ ίηυύτ, 
ςυ'κΐϊΐ ΙΙ^γγΙιϊ Γοιΐ3, ϊιι ΕΙίιη; ιιΐιί ίιινειιαιυπΙ Γοη- 
•£ϊ χιτ, (( ριΐηικ ιχχ. 

0ΰ(3ν> ηίληΐΐυηε, 3)ι ΕΙίηι νΐαοΓίιηΙ α^ ιηακ 

Νοηα ■ πΐ3Γί ΚιιΙιγο ίη Βαρίιϊϋΐ. •■ΠιΐΙίΚ). II, 10 ; ΕρΙιη. 11.3. 

ίϋά} ϋϋίΛύΐ Ιιιιε Ιίιο4. ιιιι, 20 ; ινιιι. Λιιιιΐέ'*. χιιιιι. Ιοϊε^^. ληιίιΐΜΐ.\\,%. 63 1>6€ΐιιΐΑ Ιο ΑΐΙλίη ΕΙΙιη• Ι03ΚΡΡί 

λ ι' £1ς Αλλην Έλ£(μ• 64 ϋικίβοίαΐλ Ιη ΒλρΙιΙΟΙιιι, <ιΚ>1 Αιη:ι1«ϊ€ 9|;((Γ68$ιι8 «α 
ροραΐυηι Β6«Ι ιαΙ>ΐΑϋ• « ΙΙο7Μ ηι»ιιίΙια» ρΓθΙ1ΐ({9ΐαΑ 
«•Ι• 

Οαο<ΐ6ΰΙιηΑ ΙηϋοΜΓΐιπη 8ίιια. 

ΟοχΙπίλ ΙβΠίΑ ίιι »6ρυΙθΓυηι οοηευρίβΰβηΓι», ηΜ 
ηιυΐΐυηι ιαηηιιυπιηίβι, ςιι1& Ιη ιηβιηοπληι νοιιοηιιιΐ 
ραηΙ• ΟΑΓηΙαιηςαβ (ΐυα» ιη ^(χρίο οοηΐϋϋύϋαηΐ, 
οΙληίλνοΓυηΐ €ΟιιΙγ& Μογ^ιη, 61 ρΓθΐιιΊ5$ίοηιηη ΑΟϋβ- 
ροτϋπΐ ηΐΑηηΦ• άϋΙ νί<1ϋΙί€€ΐ 6 €0β1ο ηίο^ηιίι. Α 

•ΟρίΐΙΟΓΟ €0ΙΙ0υρί8€0Ιΐϋφ, 

ΟθΟίηίΑ ςυλΓίΑ βίαίιοηβ τβηοτυιιΐίη ΑκίΌΐΙι• 

Ββ€ΐιη& ςυΙιιίΑ Ιη ΒληιαίΙΐλ. 

Οθ€ίηΐλ ΜΐΐΑ Ιη ΚβηιηιορΗβΓΟ». 

1>^!ιηλ 8«ρΐ!ηΐλ Ιη ΕΙΙιοη». 

Οοοίιιΐλ οοΐατΑ Ιη Οβ^βΙ^ιΗ. 

Οΰοΐιηλ ηοη« ίο Ι$ιηαθ€ΐ3ΐΙι. 

?Ιΰ68{ιιΐΑ Ιη $»ρΙΐΑΓ. 

ΥΙούβίιη» ρΗαΐΑ Ιη ΟΙίΑίαιΙ^ιΗ. 

Υιοε&Ιπίλ 86€ΐιη(Ι& ίη λΙ»οϋΙ<^.ΐΙι. 

νίοβδίηίΑ Ιβηία ίιι €ϋ2ΐΐοαιΙι. 

τιοβ&ΐηίΑ ΐ|ααΓΐα Ιιι ΤλΓαίΙι. 

Τΐ€6»Ιιΐ}λ ςυΐηΐλ Ιη ΙΙαί^οι:». 

ΤίϋββιηίΑ δβχία ίη 8«^1ιηοπ3. 

νί€68ίηιι ΜρΐίαΐΑ ίη Μ^βπΓυΐΙι. 

Υίοο&ΙιηΑ οΰϋινΑ ιη ΒαΙι«ΐΙι. 

Υ*ιοΰ8ΐιη» ηοη» ίη ηιοηίοπι 6«ΐ3Αϋ. 

ΤΗ«6ΐίηιι ίη δβη^Ι^ΐΙια. 

ΤΗθ6«Ιηι» ρηηίΑ Ιη $0Γΐκ>η8. 

ΤΓΐ66ΐΙιηΑ ιμιιιμΙ» ίη Οϋ&ίοη {;ύΗίτ. ι 

ΤΗοβ$ίηι» Ιβηί», Ιη ηιβηβο. ΐβτΐΐο αΙ) θΐίΐυ, ιη 
ι1(?«βηααι $ίη«. Ιΐίο ΙοϋιοΓ 80€6γ Μο/βίβ νοηίι α<1 

€Ιΐηΐ, «^006118 6ΐ υΧΟΓβαΐ 61 1ίΙ)6Γ08. ΙΗο ο1ιϋ|Ι| 

«ρρΑΓίΐΙο Μ ΓαοΙι ΙΙογΜ, €1 (ΐΜαπιβηΙαπι α «ιΐαο- 
ηΐϋο «<Ι ροραίαπι, ροριιΐί ηηοιιαβ ίηρίβΐι» οΐι τί- 
Ιαίο οΙιίΑϋιβ νίοϋηίΑ». ΡΓορίβΓ ίπιρ1« τβΓο βοοίβ- 
πι ροηΐίοι ρορηίαβ, υΐηοη ΓοΓθΙ ίη(^Γβ5$αηΐ8 Ιύτ- 
ηη ρΓοηιΐ£ΐίοιιΐ8, βχοίιΙβίΜίαΓ βτηΐΝΐηιΙυβ ρβτ ό^ 
ΜΠαπι. Ει 

Τη€θ«ιηλ ({υλΓϋ πι»η$!οη6 ϋβϋυοίί Βαηΐ ίη «Ιο- 
•βΠυπι ΡΙίλςαη, ςυχ β«( Γ&(ΐ6€. 

Τπεβ$ίη)λ ηιιίηΐ8 λ €3(168 ίη ηιοηΐ6ΐη Ι^ηιηχ». 
Ηί6 ηιοπίιΐΓ ΑίΓοη, «ηηο ςυ3<ΐΓα{68ίηιο 6χίΐα8 ια' Είς Ταφ(δ£\μ, 5ΐΜυ ΙπηλΟβν 6 *Αμαλ^χ τφ 
λαφ, χαΐ ταΐς έπάρσβσι χΰη ΜωΟσίως χβιρών χατ- 
(βλήθη. 

ι{Τ Έντ|ί Ιρήμφ Σιν|. 

ιγ* Έν μνήματι της επιθυμίας, Ινθα χολλά γογ- 
γύσαντις, έπείτε&ρ *1ς άνάμνησιν Ι^λΟον δν ήτΟιον 
&ρτων Ιν ΑΙγΰπτφ χα\ χρεών, χατεβόιαν του ΙΙωΟ- 
σέα»ς, του μάννα τοΟ έξ ουρανού νίφομίνου ^ρώμα-» 
τος τήν ύπόσχεσιν έχομίσαντο. ΆιΛ του ^' *""•'^ 
μίας μνήματος, 

ι9 ΣταΟμΙν ?|λΟον εΙς *ΑβηρώΟ• 

κΈΙς 'Ραμαθά. 

ις* Είς *Ρομμωφερές« 
^ ίζ'ΕΙς *£λ6ώνα• 

ιη' Εί; Δεσελέθ. 

ιΟ* ΕΙς ΕΙσμαχελάΒ. 

χ' ΕΙς Χαφάρ. 

χα' ΕΙς Χαραδάβ. 

χβ' ΕΙς ΜαχβλώΟ. 

χγ' ΕΙς ΧαττοάΟ. 

χδ" Εις ΤαράΟ. 

χχ' Εί; Ματγεχά. 

χς' ΕΙς Σ^λμώνα. 

χζ* Είς Μααουροΰθ. 

χη' ΕΙς ΒΔ6<0. 

χΟ* Είς τ^ δρος Γαλαά<• 

V ΕΙς ΣεναβαΟά. 

λαΤ Εί; Σεβρωνά• 
; λβ* Ε(ς Γκσιών γαβέρ• 

Χγ' Έν μϊϊν\ τρ(τφ άτΑ της Ιξ^βοΰ, έν τ^ Ιρήΐι^ 
Σιν^ ΈντανΟα 1ο(^ρ 6 ΜωΟνΙως γαμβρέ «χ* 
ραγΕνεται ΐΓρ6ς αΰτ6ν, λγκιν αύτω τήν γυνα^χα χα\ 
το&ς υΙούς. Ένταΰθα θεού Ιχςφάνεκα κρ6ς ΜνΟβην• 
χα\ Φιδαβχαλία «ρ6ς τ&ν λα^ χα\ νουΐεσία, χ^Χ του 
λάου βυστέβεια ΙιΑ τ|| μο9}(θ9υ3(^• ΈπβΙ (€6) & 
βυσβε^ίαις τιμωρούμενος ό λαλς πρ6ς τ6 μή Ικιβή- 
ναι τ|| γ|1 τής 1«2τγελ£ας• κεριβίλετο χατΑ τίρ» 
Ιρημον κλβνώμκνος, χαλ 

λΒ" Τριαχοοτ^ν τέταρτον βταθμ^ν 8ΐς τΙ|ν Ιρΐ||Μΐ» 
Φαγδν χατήγετο, ή Ιφτι Κάδες. 

λε' 'Απ^ Κίδης» 8ΐς τδ δρος τ^ Τδώμ. *ί0δ8 
όκοθνήσχει "Ααρών, έν Ιτ•( τιαααρχιηστφ τ^ έξ- ρορυΐι ά6 ^ε{γριο, πΐ6η$6 ςοίηΐο, ςαί «ρικΙ Μα66- ]) δδου άπ^ ΑΙγυπτου του λαοΰ, τψ τεέμιη^ μηνΙ, δς (ΙοηΜ 681 1•ου8, 68ΐ6η(1ί8 πΐ6η8ί$• €υιη 68861 Αηηο« 
Γηπι ΟΧΙΙΙΙ. 

ΤΓί668ΐηΐ3 86X18 ηΐ8η$ίοη6 8ΐ) Ογ ηιοηΐ6 ▼6η6- 
Γοτιΐ ίη ΕΙηιοη8• 

ΤΗ€68ίηΐ8 86ρΐΊπΐ8 ίπ ΡΙιΙηο. 

Τη€68ίηΐ3 οοΐανι Ιη 01κ>ι)ι. 

ΤΓΐ66<ιίηΐ8 ηοιίΑ ίηβχ,ίηΟηΐυαι ΜοαΙ. Ιιι Ιιίβ ΟηΙ- 
1)09 Γ6Χ Μθ8ΐ)ίΐ8ηιηι λ(1γ068ΐ ηια^αηι ΒαΙαιη, αΐ 
ηΐ3ΐϋ(1ί63ΐ ροραΐο. 

0υ8ϋΓ3|^68ίηΐ8 8ΐ8ΐίοη6ι 8 ΗολΙ), ριιη1ΐυ8 ρορηίι» 
ρτορ(6Γ68 ςιιοιΐ ίηΙιίαΙΙ ίαί886ηΐ ΒοοΙρΙιββοίΟι ?6η6* 
ηιηΐ ίη Ζακϋι. έστι καρ3ίΜαχεδ^ λώος, μι|1 του μην^» ξν δΙ έτ&ν 
ρχγ•. 

(07) λς' *ΑιΛ ϋρ του δρους, τριβχοατδν Ιιηον 
σταθμών, ?ίλδον εΙς "Ελμωνχ. 

λΓ ΕΙς Φινώ. 

λη' ΕΙς Όδώθ. 

λθ' ΕΙς Γα\. έπ\ των δ|^!ων ΜχιΜ. Έν τούτοις τοΙς 
δρ(ο;ς ό {^ασιλε^κ ^ν ΜίΜβιτΰν χαλβΐ «δν ριάγον 
τδν Βαλαάμ, χ«ταράαα<ιδαλ τδν λαδν. 

μ' Σταθμδν» &ηδ του ΙΜ^ τιμ%>ρηδ<\ς έιΑ νψ 
τελισΟΙ^ναι τφ Βκλφεγώρ, ξλθον είς ΖαρΙΟ. ^ Γοπν ίηΐ, €ί αιΟΜ Φ^ρΜψ, ^ΓΠ)ΐΚ\^\ν»^ «ολ^ Υ^&κνό^ 6^ 

μα' ΕΙς 3θκερ3[ν (68) *Αρνών. 

μΡ' ΕΙ; Φρέαρ. 

μγ^ ΚΙς ΔΕββωγάβ• 

μβ* Ε1{ Γαιμων Δ^βλαΟΙμ. 

μβΤ ΕΙ^ τά 5ρη τά *Αμωρή, απέναντι Να6αυ« 

μ^ ΈιΑ βυσμών Μωάβ, χατλ Ίβρκχώ. 

ρζ ΈπΙ τ^ Ιορδάνην, άναμένον Σιμώβ Ιω; Μελ- 
«νκ, τδ χατ& βυβμάς. Ενταύθα ΜωΟσης χατέληξχ, 
χζΐ τ& Δδυτερον^μιον γράψα; πέραν τοΟ Ιορ^νου 
Ιν τ{ λρήμφ ^Ρ^ δυσμάς» χατέλβξε τφ λαψ, &ν ίτζι 
τιασαραχοβτφ τής (ξόβου, ένΐίιχάτιο μηνΐ, ο6τος δέ 
έττι δίστρος πχρά Μαχεδέσκ, νεομηνίςι του μην^• 
Κα\ χελ€υβ6&\ς &νελΟβ7ν ΙηΧ τ^ χορ^φϋ ^ονΙ 5ρους ΙΙΒΕΙίυδ ΜΕΗΟΚΙΑίΙδ. 66 

Α 0ιιιΐ(ΐΓ88<^&ίηΐ8 ρπιηΑΐη Γβςίοηοηι υΐΐη ΑΓΠοη. 
0ιι&(ΐΓ«(^6»ίιηα δβουηιΐλ ίιι ΡΙΐΓβ»Γ• 
0ιΐΑ<1ηβ6$ίιη2 (βπία ίη ΟβΙιΐΜ^&ϋ. 
0υα()Γ«96${ηΐλ ηιιαηα Ιιι ϋχπιοη 0€ΐ)ΐ9ΐΙ)βπι• 
0υ«()Γ9ΐς68ίιη9 (ΐυΙηίΑ ίη ηαοηΐο» ΑηοΓΧΟβ» γο- 
(ροηβ Ν&ΐΜΐυ. 

Ου«()Γ&||;6€ίιηλ 8€ΧΚΐ ίη θ€έιάβη\Λ\οΒ ρβΠΜ Μο»Η 
€ίΓθ ^^^^^I10. 

Οιι&(ΐΓ»ςβ&ίηΐ8 8Γρΐίπι&«ά ΙοΓίΙΡΟβηι ΙηΐβΓ 8Ι« 
ηιοιίι ιι$ηυβ 8(1 ΜϋΙβ»! 8(1 .(ΚχίιΙβηίβηι. Ηί£ ΙΙογββϋ 
ιτίν€Γ6 (Ιββίίΐ, ςιιί ουηι ΟβιιΐβΓοηοπιιυιιι βεΐ'ίρβίβββΙ 
υ1ΐΓ8 ιΙθΓ(ΐ8ηβπι Ιη άβββπο 8(1 Οθ€ί(ΐ6ηΐ«πι, ϋίικί ρ<Η 
ριιΐο Γβΰίΐανίΐ, 8ηηο 8ΐ> βχίΐυ (ΐυ8(ΐΓ8|[β8ίηιο, πιβηββ 
υηιίβείπιο, ςυί 681 Μ8€6<1οηοηι ΟίδίΓΟβ, ίρ8ΐ8 ηιβη* 

818 €8ΐ6η(1ί8. ^υ88α8 ρΟΓΓΟ 8$0βη(!6Γ6 Ιη ιτβΓίΐΜηι Φασγδ, χα\ Οεάαασθαι π3σαν τί^ν της έπαγγβλίας Β ηηοηΐΊβ Ρ1ΐ88{;8, βΙ ίηΐυβπ οπιηβηι ρΓθΠ)ί88ΐοηί8 ΙβΓ- 
γήν «δ^^ιν» 1χ8ΐ γινόμενος Ιτών έχατ6ν είχονι πιηι 6ηιίηιΐ8, 11)1 &ηηο8 η8(υ8 οβηίοηι οΐ τί|;ίιιΙΙ 
τεΛε»τ#• Γ8ΐΐ8 6οη€688ίΙ• ^ Β1ΒΑ0Σ ά'. 

.. £Θ'. — Τίνα έστΙν, ά τεβέαται ό ΜωΌ^ 
σίΐς Οανμάαα^ χαΐ δι* αύζοϋ χατΒίργαστϋη. 

Έν τψ Σιν^ δρει τήν βάτον όρ^ χαιομένην, άλλα 
Ι^ζουσαν χα\ μή χαταχαιομένην• ΣημεΤον αΐτήσας 
αρααχβΐν της ε{ς τΙ)ν ΑΓγυπτον αύτοΟ αποβολής, 
τ1;ν ^66ον τήν ι»:μενιχήν ρίητιιν έχελ&ύετο, χα\ 
Κ2λ:ν τ6ν βφιν άπδ της χέρχου δράξαμε νος, εΙς 
^βδον έιεανηγΐ• Τήν χΛρΛ αποκρύπτε ιν εις τδν 
χ£ιπον χελ<υ^μενος, λευχ^ν ώσε\ χιών χα\ παρηλ• 
λαγμένην εξήγαγε, χα\ πάλ(ν άποχρύψας α6τ1]ν, ε Ι; /ι 
τ& χατά φΰσιν άποχαταατδσαν έπανήγαγεν. Κατιών 
&^ τ^ προτεΟεΙσαν α6τφ λειτουργ^αν εΙς τ^ν ΑΓγυ* 
πηιν, άγγέλφ περιτυχών άπεπνίγετο, άλλ* ή γυνή 
γνοΟ^Α, τ6ν Αγγελον έξΐυμενισαμένη ' ΝυμφΙος σύ 
βοι δ^ α2^Γω^, αύτφ φήσανα, τής επιθέσεως 
άπκΤρξι. 

Κατιλθών εΙς τ^ ΑΓγυπτον, τδ δαμαζόμενον του 
λαού «λη^ ύπδ τ|| των ΑΙγυπτίων δουλαγωγΐ^ παρ• 
εμυΟήαατο, ώ; ύπ^ θεοΰ εΓη απεσταλμένος τήν 
ϋβυΟερίαν αΰτοΣς πορίσασθαι. ΚαΙ τφ βασιλεΐ &πει- 
Μντι αυγχωρε^ντδν λαδν έπι Θεού λάτρευαν έξιέναι, 
τΑς δέχα ι:ληγΑς έπήγαγε, του λαοΟ συν^ντος τοΤς 
ΑΙγιτβτΙοις, χα\ μηδίν έχ των πληγών διά τήν βυν- 
οιιαίαν δφιαταμένου• 

Ορώτ|) μέν γ&ρ πληγ|| τ& ΑΙγύπτου Οδατα εΙς 
αίμβκα ματέβαλε, χαι πίλιν παραχληθε\ς άντεχαθ* 
(στη * ψ ιεληγ]}, ^τράχων πλήΟει τήν &πασαν ΑΓ- 
γυπνον έτκλήρου• Έπε\ δΐ χα\ τούτοις άπεΤπον, συν- 
αγαγιν» σχιιιών (69) &πλετον γένος, τ<!»ν Αέρα της 
ΑΙγύπτου συνεμέστωσε. Κυνόμυιάν τε έπ\ τούτοις 
τήν ΑναιαχυντοτάτΓ^ν επέφερε τ(χς Α!γυπτ{οις, ήν, 
\Λ ένβιβύντνν τδν λα&ν εΙς τήν του θεοΰ λατρείαν 
τρο8λ68ΐν, €ί^άοατο• *ΕΓπ\ δ^ τούτοις, χάλαζαν 
ΐκ^χαγνν έ^ιρουβαν &περ δπαιθρα χατ8)Λμβάνετο• ΙΙΒΕΗΐν. 

€ΑΡ. ΙιΧΙΧ. — ΟιΐέΤϋαηι ιηάΗ ιηίταΗΙία Μο^$€$9 
ν€ΐ «ΐίαΐΜ α^ ιριο ραΐταΐα $ηηΐ. 

Ιη &^ίη8 πιοηΐβ ηώυσι νί(ΐ6ΐ 8Γ(ΐ6ηΐ6πι, 8β^ (απιβη 
νΪΓβηΐβιη, η€0 8ΐ)8υπιρΐυπ) ίςηβ. 6υηι ροείιιΙββΗΰΙ 
ρο886 €χΙΓι1)6Γ6 8ί|[ηυπι 8026 ίη Μξ^ρ^ιιIα ηιί88ίοηί8, 

ρ85ΐΟΓ8ΐϋΠΙ ΤΙΓΙ^ΠΙ ρΓθ]Ι(κ*Γ6 ]υΙ)0ΐ0Ρ, 81(|ΙΙ6 ίΐβΓϋΙΙΙ 

8€Γρβιιΐ6ηι 08αιΐ8 8ρρτο1ιβηϋ6Η8 Ια νίΓ|^απι ιιπίαχίι. 
Μαηυπι 0€€υΙΐ8Γ6 ίη 8ίηυ ]υ88υ8, 8ΐϋ8ΐη οβυ ηιτβηι 
61 ίιηηου(8ΐ8ΐη 6(1υχίΙ, ίΐοΓυη^ςυβ βαηι οοευΐίβηβ, Ιη 
ηαΐαηΐβιη 8ΐ8ΐυη) π^βιίΐυΐηπι 6χΐΓ8χίι. ΡΓοΩοΙβοοηβ 
ίη ^ε$3^ριυπ1 λΐΐ ηιιιηιΐ8 ρυΐ^ΐίουη) 8ί1)ί (1ί?ίηίΐα8 1η« 
ροδ'ιΐυηι, 8η£;6ΐο οίνίαιίδ 8υί[θ63ΐ)8ΐαΓ : 86(1 υχοΓ 
1ΐ06 &2ηο8€6η8, ρΐ3('8ΐο βη^βίο, (Ιυπι 8ίΐ οί : 8ροη$9ίΜ 
ΙΗ ηΐίίη ρ€τ Βαηρπίηα^*^ 9ί\} 9ί%%τ^%\οη^ €06Γ€0ίΙ. €υπι ]8ΐη ίη ^Ι^νρίαηι (Ι68(»η(1ί886ΐ, ορρΓβββηη 
8υ1)&6ΐυηΐ(]ΐΐ6 ρορυΐυπι 8η)ρ1ί8$ίηιυηι 85 Μ%γρΐ\θ' 
Γοπι 86Γνϋυΐ6 οοη8θΐ8ΐ)αΐυΓ, 801πη8η8, ςυο(1 8 Ι)6(» 
πιί8$υ$ Γυί886ΐ8(1 ρΐΌοηηη^χηι ιρδΐ8 ΙΙΙ)6η8ΐ6πι. 
Κ€βί 8υΐ6ηι, ςυί ηοη ο1)6(1ίνιΐ 6θη€6(ΐ6Γ6 ρυρυΐο, αΐ 
Η€6Γ6ΐ 61 ρΓοΠϋίεοί ρΓΟ (κ>ΐ6ΐκ1ο Ι>60, (1^66» ρΐα^^β 
8ι1(1ιιχίΙ. Α€ροριιΙα8ςυί(ΐ6Πΐ ιιη8 πιπί ^£(|7ρϋ^8 υθγ- 
88ΐ)8ΐυΓ ; ηιΗιΙ Ι8πΐ6η ίηοηιηηιο^ί 6Ζ ρΐ8κί8 ίΙΙΙε ρΐΌ• 

ρΙβΓ (Χ>ην6Γ88ΐίθη6ΠΙ 8υ8ΐίη6ΐ)8(. 

ΡΓίπ)8 η8πιςα6 ρΐ8{[8 ^Ε^π^ρΐΐ 8ςιΐ8δ ίη δ8η|;υ1η68 
εοηνβπίΐ : ηίΓδοπί'ΐυο Γ0β8ΐυ8 ίη ρΓορΓϊ&ηι 688 η8- 
ΐυΓ8Π) Γ6&ΐίΐαίΙ. δβ6υη<ΐΜ ρΐ8({8, Γ8Π8Γυηι πιυΙΓιΐυ- 
(ΙΊη6 ηηίΥ0Γ58Πΐ Μ%γρΐηηί ίπιρίβτίΐ• €ϋηι Τ6γο βΐ 
Ιιί8 Ιηο1>6(]ί6ηΐ68 6886ηΙ, αιυυοοηδ ίηι^βηίβηι 6ΐι1ί€υηι 
Γαπιίΐί&πι, 86Γ6Π1 ^Ε^ριί €0πιρΐ6νί(• Α(1 1ΐΦ6, πιυβ• 
€8πι ςυο(|υ6 €8ηίη8ιη, ίη)ρυά6ηΐί88ΐαιυπι ίΠυιΙ 
8ηίπΐ8ΐ, ίη(1αχίΐ ίη ^Ε;;νρϋθ8, ςα8ΐ|ΐ 6ΐΐ8ηι ίηΐυΐίΐ, 
ίΙΓιβ ηβπιρβ ηοη ρ6Γηιίΐ(οηΙί5α8, υΐ ρορυΐυδ 8(1 ΙΧΙ 
€αΙΐαηι ρΓ0(ϊ6(ΐ6Γ6ΐ. δαϋίηιΐβ (ΓΑη(1ίη6ηι αΜυχιΙ (68) Ραίο Ιβ|6η4«πι^ πέραν* (69) ΚθΓΐ6 χνιπων, 6ττοτ^ ν^ν^ιτ. ιυδκιτι 

ειιηβςίοηΐηη ()ΐΐΐΕευτι<|ηβ κυ)» ιΙία «((-ρτβπιΙΙι. Ρυο- α 'Κηιΐ'» ίκρί&ιΐννίφτ,,ΐοίι; ιαριρ-ν; Κκιιταϊ χαι- 
ηιιΚ (ΜΧΙη Ιοου«(3Γηηι ιιιιΙμμ, ηαχ ωηκιιιηρκηιηΐ βΙ)ηΐβηΐη, ιβΟ ιιϊΙιίΙ οίικιιτίΐιΐΐι ΙΙβΙιπγΙ* βΙΓογοπΙο. 
[^£111)3111 ειιηςοβ βυρΓ£ΐη>ηι ίρβίι ρΙ>£αιη ΙιιΟΙιΙΐ, 
ρηιιιΟΒ'οίΐΟΓίιιη ιιχίΓΐι^ιη, ηυν ΐοιιΓι;Γΐίηι ιο•ίιΙίΐ 
ΙΙ1Ι0 Γ0<1ειΐΗ}ΐιβ ΐεπιρθΓΐ& ποηιβπίο. 

Ρμι «£Γ•ιιιιιη ρηριιΐί ι:χ ££}')>ιο, ίιιβ'<φΐ6Ρ)β 
ηιπι ^υρΐϊοΓυιπ ει^ΓΕίαι, ΕΓ)'1ΙΐΓχυιπ ιπίΓΟ <1ί*ί- 
βίΐ υ( ροριιίαί ρβΓίΓβοΜΓΕί: ίίβηιιηιιιιβ ί<1ιΐι1 ΐΐΐΐιιτίΐ 
■αρ«Γ ία3β<(ΐιοπΐβιη Γΐ^£«ιη, «{ΐκιη οϋΓυΙΐ ρΓοΓυκιΙο 
ιηιΗΐι ΐ)υοιΙ νΐΓ£3 ρ^1'^υι&I1,4|ιιβιιι3ιIί1IΟ«Iι1ιιι^IIι|11α^ 
ΐηη»11αιη ροραϋ ΐΐίιιηιαίοι ρ«Γου»ΜΓ>(. 

ΑιηιπιΙεηΙιιη ιιιιιηι ΗεγγΙι» ΓοιιιΙϊ Ιιι Οιιβπΐυηι 
ΜίιΚΓΐίΐ ροΐιΐιίΐε, ίιηα)ΐ:ηο Ϊ1Ι πια ΙΙ^ιιο, ηιιειη• 
*^11ηΜ1(ιιη κίΙΙϋβΙ 6ΐ]α»>ιιΐ ΓυβΓαΙ. Ηιπιια ρτχϋϊχίΐ 
ρΙαΙίϋΓυιη ΐνιιιη ίη <1βί«Γ[ο αιΙ ριιρυΐί ιιυΐηιίοΜΠ), 
3[ΐ{ΐΐ(: ίι> ννΰηϊι. 0Γΐ}Εθ(υϋΐΓ3(ΐι ιΙ««(ΐΐ3ΐϋ(αιη ρΓΧ- 
ύΐΐΒία, ΐοιιΐυρίβκιιΐϋ ροραΐα ιηΒΐ)ϋυ€3Γβ οιγιιι», ϊΙ> 
ίπ Οϋί εο^ϊιίοποη ίρ•ιιπιηιβΐ ροιιιιΐυιη βηιϋίνϊΐ. Εκ 
ϋπΛ» ρ«ΐΓ3 ι>β^ιιIο ρβΓΐΐΐίϊΐ, ΟυνίαΙίιιπι ιηυβηιπι 
«>ρίο8ΐιιπ ηυχαπι ϋβηνβνίι. Ιΐ3ΐιιιαιηβιΐϋπι>ίοιιΐΙκΙΙί 
νίςίοΓίαηι ο^νϋΓΐΐΐί ΐΓΓυειιΐβιο ΑηιΙΐΟΐιιηιιιι οιβτ- 
εΐΐυιη ρορηΙο οοη>{ΐ«Γ>τϋ. 

ΐΛζΟΛ ι [>«ο ««νρίΐ ϊη «Ιυρϋα Ι3ΐιιι1α *1ϊμγΙ- 
ρΐισΐ, ρθΐ[ηιΐ3ηι <)(ΐαϋΓα{ίιιΐ2 ^^^αηαϊκ6ι<1^^Β : ιΐ(|ϋβ 
ηΐί^υπ) ρηιρίΕΓ ρβρυΙΪ ίπιρίκϋΐεπι, ίηα'ΐί ίΐΐίι ϋϊ- 
νϊηΐιυι ϋΒκηρίίΐ (3ΐ>υΙϊ3, ίΐΕΓαιη βΒΟβηιΙΐηι ϊη ηιοη• αΜλώ^αβαι. Σχΐτο; τι μ4νβν{ «νοτίων* τ*ύ; ΑΙγυ- 
«τΐβν;. Τ«[ί ΈβριΙοΐΐ ού (ΚΛίινβμινον. Διχίτ^ι Ο 
Μΐ\ τΐλίυΐΐΐχν ίηί^ίίιψίν βύτοί; τιληγή-ί, \>η ΐώκ 
ηρυιχαχίνύν, λΟρ4«ν ύττ) μίαν χιι'ρΜ ^κ4)ν Β^ Μίτΐ ί1 ΐ)|ν Ιξ'Λη τβΰ λαού ιΐ]* Αιι' ΑΙγδΚΜ, 

1ι;ιβιώχ')ντο; «ύχϊι τβδ ΑίγΜΛίίβ'ί «ρβτβδ,ι^ ϊρ•• 
Ορίν Ιίΐίλιν Οίλιβην ιΐΐ ΐίβδον ηΰ ϊαοΰ. χ>\ «1• 
λιν έιτήγιγιν ϊϊΐίττιν κ»ι3ι ϊβΟ ΐιώκβντ»ί 9«''-^''"Κ• 
β'^ΐτηχϋυψι τφ τίϊΐ Οαλίιηκ βυθι^, κλήξ^ Ή^ 
Οάΐ39(ΐ)ΐν ραίψ, ίΐίΐαρ αυτήν «!{ Η]ν ««Ί ]^(0■ΐ 
ί[ο4«ν Χ3\ ηρΐτιρον Ικληξι. 

" 4βαλι ΐΐΰιιμβν, ξ^λην ^ψα{ 1ν «ίτ^, ώακιρ (]] χχΐ 
έχ(1ι ύιτα. Μίννα ιιροιίη Οιιν τίν θ(ϊν 1« τ1| 1ρή)>ν 
Εις τί)ν τβί λαον ίίαιρ^φήν• *'^ ο5ϊω; ΙγΙνίΜ. 

■ηί χρ'.Λ φϊγιΐν τϊϋ λΐ'.ϋ, ίί; β**ι»ιωίίϊν ιϊ» λαϊ* 
ίπαιβαγώτο. Έχ ίηρ^: τ•1ΐρβΐ )ι^Ηψ ^ΊΤ^'ΐ•• 

γοϋ Άμαλ^χ, τψ λ3ψϊΙρτ">•ι>• 

ΝΔμον ΙΖΙ^ιχο ηρΛ Θεοϊ ίν ίιιπνχιρ γ^αφένη 
ΐ(1α»\ΐΐ3ηιρίχβ''τα νΐ)ττ«ύβα{ Ι^μίρι;, κχΐ κίΐι* 
ίιΐ τήν τοϋ 1α«ϋ ίυβΐίβΕΐιν, ιϊ,* βι^τράιπον; βυν• 
τρί'Ι^ΐ ηϊάχιχ;, ίίΰΐΐρβν 1ιη61( τψ ϊιν^ βρΐ(, χαΐ Ιι^ι 5ίη3, ΐΐιηι ιίοιίΙίΐβΓ )ί]ιιιΐ3&ΐβΐ 3ΐίι>ι ιΙΙμ ςιΐ3- ^ νηηΐύταΐ ίμοίω; &'ΔΛς ήμίρις τινβαράΜνη, ι(« 
4ΐη|ΐϊΐ)ΐ>, Ιβ^ίϋ) ΙΐΐΓΐιιη ΓεροΓίανϊι ίη ϋϊ |3ΐ)ΐιΙίΒ,ΐ]ΐΐ35 νίμονΙ^αΤί άνιχ4(ΐΐ3ΐλαξιΟ»ΐπ1αξΙν, Ανηιώβιτο. 
£1 Ιχρίιΐβ «ΐΐ'ι&ΐϊ Μουιη ιϋϋιιχβηιΐ. ϋ«ι<:ι;η(1ίι (ΙΟ" Τ& κρόηικοι χατίβη ίι3οξββμ4νο{. ιΐι; μήτΐ Αν 
ήΐίοΐυβ Γιοίβ κίοο, ιι( ηβ ροριιΐιΐΐ ηυϊι1<>πι ροΜι^Ι ϊαϊν Ινο;9ν ανΐψίΟναββιι. ΚαΙανΐ^ΙΙ ν»μ«01τΐ)ΐ 
ϊη «ιηι ΐΐΙίΟ) ϊηΙίηϋβΓβ. Ιρ«ο ι-ΐίιιη Ιν|ί|1>ΐθΓ ΓιιίΙ Ικ* τ;4ιι τβΐ; Ιιχακίμαβι ΐοί Ιαβ^ γιγίν^τχ. βιίχς 
«ΗΐιιΙιιπιϊυΓίιΐιη ρηριιΜ. ΙΐΙνΙιΐΐΐ νίΒίοηβι ηοοίρ'-το ίπταΐία; πβ^ίι πίνΐβ; τβί); ηρβ^ήτΐΐ (,ξίαΐΐαι. Ττ,ΐ 'Μ*(Λ; οϋσίι; 63υμ3βτ'>ΐ)ΐ χιραιτήρα; ΙβιΑοαΐί, ρπΕ αιιΐιβτϊΐι ρΓυρ1)ο[ί> ιΐίβπιιυι κιι. Ιιιΐι-ΙΙΐύΐυΐίϋι 
ηΙιΜη(Ιχ-><Ιπ)Ιΐ8ΐ)ΐ1θϊ ^Iι3^1^IοΓ^^ Εοιιιρίοαιοι εβί, 
»ά ^ιιοηιοι ηΐίοπβιη ΜΰΓυιο ■■ΐΜπιΐϋαΙυιη €θο- 
■ιπισκ})ΐΗυι Γυΐΐ. 

ΒιΟΓαηι ΐαΐηπικυίυιιι τϋΐαΐΐ ίΟΓΡίαπι ίηΙοΙΙα- 
εΐιιιϋι ΐΐίβηιΐΒ Γηΐιπονίι. διοπισι οΙιΗιιπβ, ιν;γ 
^πμΙ οΜπΙοιΙπιη Ινίιίινίι, (οηιρπιιιΐι. 8υπ)Π)θΐ 
»Κ4πΙοΐΜ ΟΓβινΚ ΑίΓοηοπ) Γγβιγιτ.) Γ]ιιι<]υο ΙίΙκ- 
ΓΟΙ, ρβΓ ΙΙΙικΙ οΙιγΙιπμ <]ιιοι1 ΐυιιΓίΐοηΐ. δίκΓυιη 
Ι3ΐ>βΓΠ3<:)ΐ1ιιΠΐ «( «ιιιχίοπιιιιβ Ιη Ιριο »3ΐι[ βϋΐκΊο Ο κιΐ κίνΐβ νΐ Ιι ανι)^ ΐψ Αχίφ χρίιμαιι χρίΜΐ Τή' (ιρΑ* βχΓ,νίιν Ανιίτυπον τΐ^ί νο«ρ3ΐ χ 
ιηΜύιβιν βύιίας. Τ& (ιρ4ν χρίνμα, ϊν φ ιΙ;* ίι^••^ 
«ύντ,ν χιβιτβιΐΐ [ιίΐ], αννϋτικη. 'Αρχκρ^χ: Α«- 
ίίιιζι τϊν Α!ιλ?4ν Άκρόιν χαΐ το!^ τούτου ηαΒχ. 
2ρΙβματο:. ϋ^ Ι(ρ&ν «χηνΐ^ ο1ΐΓΐιιπ3ΐε υιι^βηΐ Β3ΐΐΓ(ίΟ(Α<ίΙΐ. 

δα|)1ΐ3ΐιιαι ΙρΗ ρΓίπιΐ)• ϊΐβΐιίΐΐνΐΐ, ιΙιΊηοηιίΓαπί 
111(1(1 ρ«τ ιIIιρII^ϋιη ηι.ιιιιια οο11θ€ΐ1ιιη«ΐ(ΐ, α ΙηεοΓ- 
Πΐρϋπ) ^Ιιιι ΓοηκϋΓοΧίοιίΕΐκ, οηιιι αιιΐΐ3 ){ηοιυιη 
βι»ιΐ. Τΐΐί Ιΐξβ »ΐ3ΐ«β ιυ1ι-ιιιηίι.-ι((Μ ροριιΐο ρη- 
ΚΓίριΙΙ ((ΐιοΐιηπίί (:οΙβ1)Γΐιι<1«ι. Ιη €01 ςυί τίΐυίαιη 
ΐοπΠιτΕΓαΐΗ βιιΙπα(Ιν«Γΐίι ρβΓ αίοιιτη-η;*)» (ϋ>1, Ιο- 
ΙΟΓΓβοΐΙι Ιΐ'ΙΙυ* οΙ)ΐΙΙπΒΐθΓυιπ ιπΙΙΙΙΙικι, 

ΡορυΙο ΙοΕ» ΐοΙΙΐ. Νυιιΐΐπνίΐ ϋΐίιπι ί<ν1ΐ3ΐ • 
ροραίο ιβΕβΓίιβηι. Οβ μογ<Ι1:Ι1ι ηΒΐιιικϋι ΙΙϋι ρπ»• 

«ρ13 ΐΐβϋΐΐ, Εΐ 4ο (Γ513ΐ1θ0β Κ30Π 1ΐΐ46ΓΙΐηθΐΙΪ, ΟΙ 

άβ 1)βηβ οηΙιηαΐ3 ρι οΓ•-ε(ίοηβ. Ιδικοί Μίρι-Γ αΙίατρ, 
ιι1>ί ρΓΐιπυη) ηΐιιβ κΗ^ιικι!! ρΓΐ)(.-β»στρ, οα^ίΐικ ^ο- 
κ«ιιι]ΒηΙοηι οικηιΐίΐ, ηιιΙ ΕΙ Ιιιβιϋ' ιιιηιιιΐι. ΐχΐβιτον αΟτί; πρώΐο; ώ^(»ΐ«, ίίίξΛζ «Μς 
£ι1 τη,- 3ι::λί^: Ιχίογήΐ τυΟ μάννα, χ>1 τήΐ Ατϊ,• 
ιτην Ειαμονήΐ αίτοϋ, αϊ ιτρ4τ(ρον Ιγνωτμίνν*. 
Τρ*(ΐ νομίμους 1«ρτ1ΐ τψ λαψ ιηρί&βχι τβν 
Ινιαυτοΰ έβρτΑ^ιιν. Το^; μονχβτηι^ηντβΐ Ινιρκ• 
ρήναΐβ ((Λ τύν Γροΐίιίραμτ,χ^ων αΰτφ, «ρινχτ- 
11&ιι; ΐ(ι{ΐ( &νιιτ)9τρ1ιπου( άτηκτΐΐνα;. 

Τϊν λιΑν ίνβμιΑΙτιιην. Άτΐηρίβμι^η χηΐ τοί; 
Λιυίτΐΐ Ακ' αντών ΐκλών, ΠιρΙ βνβιών αϋτβΐς βι• 
ΐτίΪ9το,χα1Αΐ(ΑρβΜ)ΐτής Ιιρίς ίχηνήϊ,χβΐ «ο^ι(α{ 
(ίτΑχτοΒ. Ιΐνρ ΙιιΙ τι Βνιβιαβΐήριον, χβτΐ τ^ Β.«ώ> 
την ιιρίαββν Ιξ ουρανού χαταβ[βαΐ4μ«νο-< ίβιιξιν. 
λ χιΐ Ιιίμιιτιν Αββιηχν. Ίύ>ί κρ^βαγατ^ντοΐ «&χ ΚαΟα^ν κ«ΐ μ() ««Βαρών ;ώΜν ίιΑκριβιν Ι«βιή- 

)ν•ίβΐ 1τΓ<ι&{4 Βίΐν προιιΙγΐβΟνι, Λ«ΐ(ρίΙιν νβΙ ανα- 
πήρων <ιβκρ1αιιι Ακύ ιΙ)ί ΐΕρ3( αι^νΛΐιαί^ί 6η• 
ϋΐ(ξΕ,χαντΕΕρ\ χιθ^ρ«!ΐι)( αϊτών τίνα πρίισ^γίαββι 
χαΐ ίηΐιΐς χρή βκΐάξατο. Τβ!»; 'Αμο^|)βΙονΐ Αναι• 
{ΐΜΐΙ καιιλίιιϊινι τήν γϊ^ν αύτων ιαΐ; β'^ο φυΧαΙ{ τ«0 
ΤονΑν καν τ«ύ Ι'ίΐ ίκίν^ιμ» (Ι{ χλήροι^;. Τίν ιών 
Μνίονίτών ίν{ΐ)4 β^ΐΐλία, ΗΐτίνμΑηιν Βαΐαίμ 
)(»χβαύμ.0«υλαν αύτψ καιΑ ταΟ λαοζ γκνίμινβν. 
ΤβΟ( «λ«ββΜα( τν 1ίίίλφ«γί1ΐ(> ίχ τοί λαοί ϊΐϊ. 
|ΐυρΙ(Μ{ ιιιρβΜΐβχιλΙΐ)νίΑναιριθτ,«<ί[ΐΜυ;τ[ρΕιΕΐΛ?. 

Ζημίον μ\ ΐύην το& κι)τΐ]ρ(ου αταυρ«ϋ 1ν ψπίρ 
Ανίβπιαιν Β<ριι χαλχφ πρβχατ*6ι1ίιιο, φ )[ρ'>β<χον• 
η{ οΐ ίι,χνί'^ιναι (ιΐΛ ιών ίγιινν 4ίχ Αηώλλι^ντο. 

□ίντι ρίΟ,ου; τψ λαψ βυνίτιξιν, (Γ; τι μιίίτην 
βιηνικ^ χι\ βίβαακαλίαν λίγων ί^ρών, χαΐ μνήμην 
ιπίρ αϊτών χϊ\ ι1{ αΟΐϋΙΐί γιγινημένι 
Β9 ίΐηείΐυξ ΜΕΜΟηίΑΙ-Ιβ. 7(1 

ι» ηι1«ον «ν^ΐ, Ν«ΐ^6 χ»\ 'λΟιοίί ιούΐ Αβχ«ι- Α ΟίΤυΓϋΐιΐϋί βι ροη Ιβία ίβηο ΝβιΙιιΙι βΐ ΑΙιΙιιι) ηκ'βι- <Ιοΐ£ΐ, ιΐίνίηίΐιιι ΙιηιιιΙι^α νιιΙηυΓβ ΐιεο»ΐ))κιιΐβ|ΐ ο|• 
Ιεηιΐίι. 

ΗΐιιιΐΙηΓυη) β( ηππ ηιιιηιΙοΓυιιι αιιΐυίλΐίυιη ϋίκτί- 
Ηΐιιη ^0«ίΐ. ΓΐΌ ροΐοΚοΓίιιη τοιηΐΜίοηΐ εοηβΐίΐιιυι 
■αΰΓίΠϊΪΒ ρΓχΐβι^ι οΙΓι'γγΙ οροηβΓβ. Ι-ΐρΓοβοπιπ >ο 
ι]ι-Γι.-εΐΐί ΙνΙιΟΓΒΐιΐΙυη) κπΓβΙίοηι» ι λλϊτο θ£ΐιι οϋ- 
ιβΓΊΐηιΙϋΒ οϋίιίΐ, ι1ς<ΐ6 ρΓΟ ικίΓυπκΙβη) ριΐΓίϋοιΙοηο 
ηιιαι Ο ηιιοιηοιίο «^ΙΓβΓΜίιΙα οβμιι ρΓχ&οΗριίι. 
ΑιιιοιιΙικίί «ίιια βυΟΓΜίη ίΐηκυίιιβ Βυ|>3ςΐίί, Ιιτιχη 
ΙΙΙυηιαι ϋιιαίιι» ΐΗΙιιιΙιιιβΚϋϋβιι κ) 0»Λ Ιπ «μι» 
)ΙίιΙ[ΙΙ>υΙΐ• Μ>^1>ιιΙι>ΐΊΐιη π^βι^ιι) ιιιχιιΙΚ, ναΐβιΐίηιια 
ΡίΐΙααπι ρβι^Ιπι) ιρικΙ ϋΐιπι ηϋοοηπι οοιιιίΐϋ ηιΙνΟΓ• 
ιιιβ ρηρυΐιιιη, ΙιιΙΙΙαίοί ΙΚΐΙιιΙίΐ'ΕΟΓΟ βτ ρορυΙο, ΐ]ΐιΙ 
ηιΐ νί)[1ιιΐ| ΐ]ΐιιΐΐ)0Γ ηιίΐϋ* ιίΓαιιΐ, ΙιιΙΐη)»)οιιί «Ιβπιΐοΐ 
ρΓα:ι11ιΙΙ, 

ΗΙ)(ηιιιιι 4α 1}ριιη) ιοΙηΙιΓ«γ«£ΓιιοΙ» Ιη •η(β<»ί- 
ιυηι εχΙιΙΙιιιίΐ ίοΰΟ ηιιβηι «Γβιΐΐ νη•» »Γρ4<ηΜ ι 
Ιιι ΐ|ΐΐΐΐιι ίιιΐΒπΊΐΠίβι (|ΐιΙ > ιορβίιΐίΐιιιι ηΐφΐιΐ Γιιε- 

ΓΟΙΙΙ, (ΙΟΙ) ΙηΐΡΓίΐΜίΧ. 

ΰιιΙιιΐ|υιι ΙΙΙίΓοα ραριιΐο ΐθ[|ΐροιυ!(, ΐ|υοι (ϊ» γο- 
1!ΐ|υ1Ι ΐιΙ ^ιι|βιιι ιηβιϋιιιίβιιειιι βε ιΐίΐΐίρΐίηαιη μ- 
ϋΓΦΐυιιι ιβΓΐΊθΐιιι>ιΐ| >ιΙ [ΓΐΐηοτΙιιπ Ιίοπι οοπιπι ί)ΐβ Ι •ρο9τ,τ<!αντών ΙίΐιίνιωνβδτοΓίβίΐνών, ίίΟϋμ{^ τι ρ^„ ΐρ^], ναΙ γοιιΙγ3 Ιριαι Γκρίβ «ιιιιΐ, Ιη ρΓΟρΙιβ- 4«4 τήίΐύαιβιία;, κα\ Λποχλίβίΐ τ() ΙπΙ ΐυ^βίβίίαν, 
χβτίΛΐηιν. Άϋ* χαΐ ΐ{)ί*ιν βύ-,οίς, μιτί τήν Ιιή 
τΙΐνίιΑ Οαλίιιπ]; βωτΓ,ρίαν χιταλι^ΟιΙβαν, ίτί.^αν 
}|ην, ώ; τίι ΙΟνί) προτίμηΟήχται αυτών ίνιβιίτ,- 
βΑντΜν, τι πρΐτιρα Αβύνιτα, χαΐ ύη4 βιοΰ κ|>'<9• Ιΐαπ) ιιιιηηιιη ιιΐιν• πΙυΓΟΓίιιη ΙρβΙι ιηκΙοΓίιιη, »|ιβ οΙ> 
ΐοΐαηΙΙαιη Ιιι Γΐ^ίπι ΓΐιΙί|ΙοιιΙι, ιΐνβ αΐι ρΓορηηιΙο- 
ΙΙ01ΙΙ Ιιι Ιιιιρίβιπιοιη. (}ιιΙιι βιΙαιηοΓπιεη 1111», ρΓΜ- 
ΐοΓίΙΙιιιΙ ηιιοιΐ ΐΕΕίιιηιιη ίιίΕΠί οΙιοιμΙοιιϊπι ρ«γ 
ιηιηΙΙιιπ) ηιηΓο, ρΙΙιιϋ «οβΙηΙ', *\βμ Ε«•ιΙμ Ρ^>ι- λητβίβ"»» ιρ*; τιαροργιβμί,ν αυτών, τών ΙιιΙ τβΐ; ^ ,„„, ι,) ΐρ^ι, ι,ηρίο 0ΚΓΠΐΙΙ<υι, ιΐϋβ•. ρΓΐιιβ ίικίρΙβη- 
«ολλαΐ; ίΐίωλολβτριίαι; καρβργυάνΤΜν τίν βίίν. (β, (,,,,ι^ (|ΐιβιΐ|ΐιβ Β 1)Ρ0 ίΜΐΐηκιιΐΒΓ »Ί ΐΓτίΐαίΙο- 
Έβτι » τά ι*<ιι β;ύτοΟ ΡιβΧίβ Γίνιβι;, 'ΐξ/Λος, „οιη ΙρΜΓΐιιΐ', ιιιιίρρο Ι)"! ΐηιιΐΐίι ΜοΙοΙιΐηΙβ «*- 
Λι«ϊτιχ6ν, "Αριβμοί, ΔΐΜΐ»ρον<ιιιον. οοΓίιηητΙηΙ ΙΚυιιι. βιιιιΐ ροΓΤΟ (ΐιιίηηιιβ ΜΙιγΙ φ» 

ΰβιιρίΐι, Εχο4υΐ, Ι^νϊιίιυι. Νιιηιιτΐ, 0^υI^^0I10- 

ιηΐυιη. 

Κ»Αλ. (/. — Τίνα τ& ίιά Ίψτοΰ τοΰ ίίανίι ςϋ>_ ι,χχ. _ Οηβ ικηΐ ρτοά'αΐα ■> ίηη ΛβΜ 
ίχιτιΜαθίτχα σι\μ»1α, χα\ 6{ αυτού τψ Λ^ψ ρίηαη,ΐα, ί( «γ ΙρίΝΐΗ ροββΙ» ΐϊκιι βΟϊλ- 

Τϊν 1ορΐίνΐ]ν ποταμίν, ιΙ; τι πα^ιλΟιΙν τίν λα'.ν 
1ι:\ τί-,ν τήΐ Ιπαπ'''''ΐ Τ^^ι Β><Π.<. Αώίιχα λίββοΐ, 
Χ9ΐ1 Αριθμόν τών ίώβιχα γυΐών, 1χ τοΰ ποταμοΟ 
ΑναχοιχίϊΒήναι μ<γΑλου{, ((; μνημίΐυνον ^ι-ποτιΒίι- 
μ1ν«υΐ τψ λαψ τήΐ η^ριία; αύτοΟ, τΐ\ΐ Ειΐ τοΰ ξη- 
ρ«ΰ γινομίνοιι ποταμού, προβίτιξιν. Τ^ΐ ΙξΙ^χοντα 
μυρι^ΐ τοΰ Ια&ΰ ηιτρίναΐΐκιριίτιμι μαχαίραις. 
Τλ ϊν Ίιριχώ ττίχη οαϊπίγτων ήχ^ χατιντρέψατο, 
Τ*ν ΙιροοΜλήβαντα Άχαραΐβν, ίι' βν ί λ<ώϊ ήττΛτο, 
χλημυτϊν άνΐΟρτ)Κΐ, χαΐ λιΟίΧινβτον ίνιΓΑΐ, ΤΑ; 
*:Αιι; τών Ιβνών, χα\ τούΐ βαβιλιΐ; αυτών άναιμω Λ 
«αριΑτ,φιν. Ττ:1ρ Γαβαωνιτών, τών β!>τομίλων 
τφλαψ γιγονΐτων, «ολιμών, ιίΐ τιΐιίαν νίχην τ);ν 
&ΐ;ίρ ο,ύτών τΐιν ήλίον (ρ4μον Ιστηβι, 

Ταΐΐ φ^λαΐ; χατί κλήρου; βύτών %\ί γήν, ήν 
ΐΐβρΕίλήφο παράτων Ιθνών, χατίνιψι. Τιρ πιστο- 
τίτφ Χαλ16 τψ τοΰ Ίιφωνη, τίν ίξιον αύτοΰ χλή• 
ρον ίηίνΐΐμ*. Τήν 'Ρα&β, τ^ιν τοΙΐ{ χατα;χΰπου; βι- 
ξβμίνην, Ιτίμηβι, ιφ λαφ συγχατ>τίξχ{ αντήν, 
ΤαΙ; Ιι^ίΟνι χα\ τοί; ΛιτΊται; τ1; πΐλιι; χα\ τλ ίοΓιΙηιβιιι ΑυνίΗΠ) ϋΐνΐιίΐ, ιιι ρορηίιιβ ΐΓβηΐίηΙ Ιη 
ΙΓΓΓηηι ρΓοιηΙϋΙοπΙι. ΙΙιιοιΙοςΙιη ΙηρΙιΐΗ. ΙυχΙ• 
ιιιιιιικΓυιη ■ΙυοιΙΐ'οΙηι ΐΓΐΙιυυιη, ιιιηκιιοι Η ΟιιικΙηβ 
αΙΓϋπΊ ]ιιμΙ[, ϋβρυι>ί<]ΐιβ α ρορηίο Ιη ιηβιηΟΓίΗΠΐ 
ΙΐΙηϊΓΐί 11(1, ((κοιΙ ΜϋΓεοοΓΜ ροΓ ηιβιΙΙιιιη «βΓβ- 
εΐυιη Οϋπιση. ϋεΐϋΐιιιΐι ιπίΙΙΙι ρορυΙΙ Ι*ι>ίι1υ1> |ΙκΙϋι 
ιίΓοαιοϋΙιΜί.ίβτΙοΙιαιιιΙιπιιίΓΟίΐιιΙΐΒΓίιιιιιοπαονβΓίΙι, 

Α€ΐι•ΓΒ:υπ) Ιιιγοιμ ιιιμΙ1(!Β"<ιι• Ρ'ορίεΓ η"β"" ΡΟΡ"- 
Ιιιι ΚοιίΙϋϋί ιιιεβυυιιεΓαΐ, ροΓ ιοηβί Ιηνεηϋ, βΐ Ιν- 
ρυιιΐιιιιΐ ιιί€ΐ ιΙϋΐΙΙΙ.ΟοηΐΙιιιιι ϋΐΙκ:ι. «Ι Γ<!β« <*• 
ιυηι €|ΙΓ3 ιιατίϋΐιΐιιβιη «ρΐΐ. Ργο ΟβϋαοιιΙΐΙ•• <|<ιΙ 
»ιββ ιροιιΐβ ϋΐ'ύυηιιιΐ ροριιΐο, ΙιΙΙιιηι βιτοη», «<1 
ρπΓβΐ'ΐαηι νίοιοΓίαπι ρΓϋΙΙΙΙ* ΓκΓοιοιιιΙήΐη, *«ΙΙί"ΐΓ- 
ίυπι ΜΐϋΙ. 

ΤΗΙιιιΙιυι ρβΓ βογΜβ ββηιηι ιογγϊπι, ^μ• *β 
βοιιΐΗιιιι ηϊςβροΓϋΙ, ιΙΚίηΙιιιϊΙ. ΚΙιΙίΐίΙη»• Λ** 
ΙΐΉΐιοηΙϊΙΙϋο, ϋίβηιιηι ίΙΙο Ιια^ΆΟίι*»» μ>«ι««• 
Κιιηΐι, (|ΐιη «ιρΙυΓαιοτοι ιηια'ροΓ•!. *•""^'" 
ΐ'ριη μιιρυΐί εΚΚβιβ ϋοηαιιϋο. ΒίίεβπίΜΒΜ « 
νίΐίί ιιγΙ» »ψΜ ιιι1)υΓΐιΐ4 αΜίμαν)^ - Ι 
7Γ ΪΟδΕΐ'Κ' ' 72 

ΰίνΙΐΒΜ «πβϋΙυϊΙ, ιηιίνοτίΑ οριτΐΐιΐίαιΐ 3ΐηυ56ίιη Λ προίττΐΐι ϊπ^ίωκί. Τ^ι; φυγ«!ΕυτΓ,ρίαυ; Ιξ κΟλι^ 
ΗΐΜΐΐοηίαΐ ^οπ)1^[ιιιίοιιιιIιι. Ιΐιιηι ϋϊηιίΐΙι^Γβι ρα- Α-ίΐι-.ξι, πάντα χατορΊώβα: χατά τά{ Μωσέως ΙιιρκΙεηι βΓΟχί) Ιιι ΐϋβιϊιηοηΙιΐΒΐ «ΟΓυπι. (|αχ ϊρβίβ 
ιΐίΐΐα ίυιΐΓΒΐιι, ςιΐϋΐΐ τβο («ΐοιιΐ. Ε» {ιογγο Γικγ^. 
<ΐυ<)ϋ ρθ8ΐ οΐιίιυηι ΜΙΪυ» ιΙεΓΕίίοιυΓί «τΜβηΙ Οιίκ» 
ΜίνιΙφΓβιπ >ΐί|ΐιβ ρΓχραίίιιιΚ) ΐΐιιιια πϋΐτηοιι 
3(ΙΙιΐ)Ε«ι>π χΜΐΐΙιιιιι ίι(ο1ίϊ : ηιιιιηοΙίΓϋΐπ ι-ΐ ίρϋ β 
ϋβο ϋοΐΐΙΙΰΐι. ιΐτιηυηίϋιΐ! ςυοι οΙΐ'ΚΓΓυιιΙ ΐΓβϋσιιιΙί 
«ίΚβυΙ, 10 ριιβΐ ιιιυΐΐιι» αιιΙπιβιΙνεΓϊίοιιεϊ, ιιιοΐ 
Μίαπι Ιιι ρβΐΐπιίί ΙιΧΓβϋΙιοΐϊΙιηβ ιΙεκι^πίΕΒ ιυΐιίΐαπ 
>|)|)Ι, «ϊ«ςΐίοηΐΐη ύβ Ιαγγα ίΐΐα. ιΐίβροηίϋηεπιςυε 
ίαΚτ ί/ΒΗΐΐί ϊ^αοαύίίίοίΛία ί'ώ'ι οίτΐπΐυηπι ϊαι:ιιΐ. χατίνειμιν αυτί;, λίθον ίβιηην (1( μβριύριαν 

ΰπ' αύτοϋ ί>Εγιι μένων αΙιοΤΐ, ώ; ϋηθή (Ιη. 

Ά Μ ϊ^ν, ώς μιτ'βύτ'.νχίίκλιίψβϋβι ίΙμ οωτήρ• 

κΛ προατίτι^ν «ύτών γενίμινον βί6ν, )ΐβ\ μϊ( τώ» 

ραλίΐ^ίντί; ύ:Λ βίβΰ, ίαΐμοβιν οΤβΜρ ίίλβντο 
{κΐοΟήα^ντϊΐ, χα^ μιτίι πολΐ,^ΐ ■ημωρίαΐ, &; καΐ 
έν τοΙς «βΐρφβκ χλ^ιΜίς ύίιοίπήΒονϊβι, τίρ* Ιχβο- 
λί]«, τψ ίτΑ 7ης γη;, Χϊΐ ΕΪς τί Ηνη βιχβηορύη γ«- 

νη^ομίνην βίτιϋν ίτιμον Ιπιγνώιονται. £Κΐ. νί\\. — ^Μ^Βιιαιη ιηϊτύϋΙΪΛ ρ*ΐ ίαάΐΜΐ 

(ααβ 1ΗΙΙΙ. ρ 

ΑϋοηϊΙ>βιε£ΐιιη γεβοιι ΓΙιΙΙί&ΐίηπηιπ), ηιιί κ^ΐΙ)!» 
ΜρΐιίλβίηΟ ηΐΓβιηα ιηπιιϋΓοηιιπ ιπικοανεπί, τίπ- 
α•ηΗ< ΙκΙΙο, ηυβ ρ•-ι(ϋΐ πΐ3ΐιιΐ!ΐΐ}τιβ ίυ^πιΙβΓυπί, 
ρΙυΓίηιοίηιιβ οιίΙίιε&ΊΙΓιυ» ^ΕΓ ιιίΐιυηι 1ι\ι\λ ίηι»• 
ηοείυπί ^«ιΙεπιπί. 

ΙΙβΕ«ιη ΪΙοαΙιίΐίΐΓΐιηι <|ΐιΐ ιιι κυΓνϊΐιιΙεηι ροριιΐυιη 
κιΙΰ{6ηΐ ; ΕιΐΗη ΙΚ^Ιοκ] ϊριβ νηοΐΜίΟΓ ; λοϋ ]ιι- 
ιίβι ΐ(Ιν6ΐιίϋΐΐΒ, Ιιηΐ|υ»ιο ηιιί Ι)ϋΐιονοΙιι$ ΙρΜ ρ ο- 
ρΐϋΓ οΐιιοηιιϊιιηι ίιιΐιιηΐίΐ θ)ίΐ, ιιιυηΐπηιιβ ιΙΤιτε^β. 
ιΐοΐο ϊιιΐΚΓίΜΐΐ- Ουιη ειΓιιιι πιιιΙιίιΙυχίβΓ ββ&εΐ Λπ^, 
ηιι»»ί ν«ΙΙ«ΐ ίΙΙί ρι-ίνχΐίηι υΐίΐΐΐ ηιιχϋ.ΛΠΐ πβΓΓίίΓε, 
ΒΪΐ|ίβΐΤ3 ιιΐίΐηυ, ιιοηιίιιε ρΓ;τ£«ιιΐβ, ίιι οιΙ>ϊηυΙο βυιυ 
€ΐ)ΐιΓΰΐ1ΪΙ. 

&ϊβΐΓ»ιιι (|ΐιοΐ|υΕ, Οιηητιηλ-ηηιιιι ίηιρεηίΟΓππι, ^ 
«ΐυί ρορυΐα (Ιΐ)Πΐΐπ;ιΙιιιΐϋΓ ρΓορίεΓ ν]αβ ϊπιρίβ ΓίΐΓί- 
ηοη, ηιιιΗοΓ <ιυ>^ΐ3ΐη ΟϋΙιΙιοΓβ, ιηίικηί ΒαΓΐουαι 
Ιιθ[ηίιι«ηι ιΐε Ιιϊ1>α Γίίρΐιΐΐιβίΐηι, Ιιυηε ιΙεΙκΙΙινϊΙ, 
αΙ<|ΐιβ ιιιίΐίΐεβ ΐ]ΐιίιΙβυι ο]ιΐ3 <ιυ:ι[ιι«Γ ιηίΙΙία εΐΐίϋίΐ; 
ίρκιιιπ νι:ΐΌ 5ί58Γΐηι ίΐιΐιιιη »ιιΓιΐ):ίΕΐιΐι;πι ε Ικΐΐο, 
4»ΕβΙ ςιΐίΕ(Ιιιιιι βιιίαιο β^ΕΐίΒπί ιιιυΐϊεΐ' ϊιι ιίοιηιιπι 
ΕίΜο €ΐΜΐ[υ^ί»ιΐΐηι νείϋΐί ϊιι 35)'1υ(η ΒΐΐΒ«;Ί|ΐΙειι9, 
ΐΗϋ16 ροΐ3ΐ ΒΪΐίβπΐ6ΐη, βΐ Ικιπιί ΐορίι ; (ΙοΓπιΙειιίεηι 
ηυίειη ίρίυιη, ιΊΐνο ριΐΓ Ιειηρυη 3ΐΙ;ιεΐο, ιτηπΓεεϊΐ. 
(Ικηεφειιιη ε»ριτε ηιιχΓβιιΐΙ, ^^I^1 οκίεηιΐίι Ίτι 
ΙϋΓΓλ (ηιΐΐΙΙιιιιιι. 

Ιΐϊ^ειη ίιΐίΐιιιΐίΐιυβ ρορϋΐο ΜηιΙίηηΙΐίί, ρΓορΙεπΊ 
ΐ)υοιΙ 3 Οεο ϋΙ( ίιηρίΐϋΐΐΊ ΓιιβγΧ ϋεΓεΙίεΐιιβ, Οε• 
«Ιΐοη ρΐί αηςεΐυιη ίιΐιίεχ |<Γη|ΐοιιίΐυΓ. Ιίΐε ροΓτα 
■Ι([ηιιιιι ριΐίΐιιΐϊΐ Ιιιι]υΐΐη<ΐ(Γι βίΐιϊ «Ι:ιΗ, «ί ηιιυβιη \) 
ρΐ'α-βΗερορυΙυ ρβΓ Η5(.-|. Ι.αιι;ιπι ίη ΐεΓΓβ Ηκρη- 
ιοιΐ(. »ιιι ρϋίΐυΐινίΐ Ιπιΐιιιί ιοΓε, Ικτη (|ΐιχ «γπ 
ν^ΙυιωβεΙ, ιιίΙιίΙ οιηπίηο Ιιυιηοπι Γεείρϊεηΐε. νΐιϊ 
ΐΜΟ ί$ιυϋ ενεηίΐ, ίιοηιηι ρο»ΐιιΐ3ΐΊΙ, ιΐ[ ΐΐΙΙϋΐ ηιιχ 
εΪΓΟ Ιχιαηι ογβι Ιηιιηιιη ηι»ι)βίε«Γε[, Ιαηα νεΓη 
ίιιιρίιιτίι ιηηηΕΓϊΐ. Οϋτη ροιτο ϊίΛίϊΟΐ βίε ευηιί- 
βίίϊβ ηιιειιιαιίπιοιίιιηι ροΕίυΙανεηΐ, ηυ.τ βίΐ)! ηιαΐ)• 
(ΙιΙβ ΓιΐΐΓΐιιΐ αβΕπίϋΙΐυι*. Γοιινοςαΐ ϊ^ίΐιΐΓ, μι ίΙΜ 
ιΐ(ΐ«ιιι Γεηιιΐ (|ΐιι>ΐΐ]Π[>ΐ βΐ ρορυΐο ί>1 ρι;Ε3θΐΊ- νεί- 
Ι•-ηΙ, 1η ΙκΙΙυ αι1ν^^:^ιιί Ιιοΐΐϋβ $ιι$Μρί(^ιΐ(]π. &ιη- 
«εηϊνιιΐ ι]υο εΐ τϊ;;ίιιΐϊ πιϊΙΙίι. ΜυΙΐοί ροΓΓΟ ηηιι 
4ίι1ι»η ει Οευ* οβίβ οοβ ψ» εοητεπβταιιΐ, ιηειίειι- 
ΙοιΟΒ *1ϊιηΙΐΐι-ηιΙα« πιιπιΙηΙ. Πίΐ ι)ί[ηΐ£ΕΪί ΓοηιαιιεηΙ 
ιΐ6&.-ιΐ) «ιϊΙΙΙα. ευηκιυε ιοΙΙεί Πειίΐ ίΙΙί οΐΐι-ιιϋοΓ», ΚΕΦΛΑ. 0Α•. — Τί^α ιά Β•ά τ Γ χρηωτ ΟανμΛ- ρήχΐντβ βααιίεϊ; Αχρωττιριάβαντα, ιηλ!μή<πινΐ(< ' 
ινΛών χαΐ χ(ΐρών Ιξίτίμον, χα\ μύριους αϋτιν 

βτρκιώτις βι4 τϊ^ί ϊοϋ ΊοΟϊβ φΐίλϊ,; άνβίλβν. 

Τί-' ^α^ΛΙα Μωα6ΐ7ων Εβυλαγιογ^ίΐντα ΐ&νλβϊν, 
"ΕΜιν [Έγίώϊ] ΪΕοδτο; ίχβλίΓτο. ΆΓμϊ ί χριΉ); 
έίκλβών, ώς Λνους βίτζί π;ρΙ τήν ύπβχοήν 1<τβμ>- 
νβΐ. χι\ £ωροβοχήοαί, άνεΓλι Είλψ. Άμφοτιροβίζιβ; 
γΐρώνί ΆώΕ, ιίι; βαυνίμινοΐ αύτφ 161ψ τι λίγεη 
Έΐΐΐ'^ βυμφΕιίιίντων, τϋ ιύωνύμφ χ(ΐρ\, καρίνΤΛί 
ονΟ^νϊΐ, ίΐί ΐίν χϋΐτώνα α'-ιΆ•/ ίκχίΐρίσατο. 

Τϊν Σιβάρα πάλιν βανίλια τών Χχνανηίων %ρΛ- 
ταϋνΐα τ^ϋ λββΰ Ειϊ τ6 Ιυσηβιΐν , Αί€ύ{ιρΛ ΐ^ 
γυνή, αΐΕίλανα τίν Ββρίχ, τ&ν Ιχ φυΐής Νίφίαλΐΐμ, 
τοϋην κατίΐιολίμησΐ, χ<Λ ητραχιοχιλίιν; μίν αύ• 
τοϋ βτρατιώΐβΐ αναιρεί, αίτ&νίέ τίν ΣιίέρΛ μίν^ν 
ά-.ο!ράντ3 τοϋ ηοίίμου, Ίαΐήλ τις μαινόμενη γυνή 
φ!ύ;οντι πρίις τήν ίαυτής οΐκίαν, ώς ιΐς χιτοφίι- 
γί-,ν προαηχαμίνη, ηοτίΐιι γάΪΜχτι Ειφώντα. κβιΐ 
χαταχοιμίζΕί τρϊ; νψ έβ&φ«[. ΆποχαβιυΕήιαντα 
£ϊ αίτίν, ηάβααλον Βι& τοϋ κράνους «έραινα, Ιια- 
^ράταΐ' ΐητοϋντι Μ χΐιτίν χαταλαΕιΓν τψ Βιρίκ, 
ίΐίχνυβιν Ία^ήΧ ίν %^ γ|] χαταπΐηαρμένον. 

Πάλιν Μιβιναΐων ΐπικειμένων τφ λαψ, ί•Λ ι& ΙιΑ 
ταίς !υ9αε6:ία(; 3π4 β(οϋ έγχαταΐ.ϊΐϊίφθαι, Γιΐίών 
Ιι' ίγγίλζιυ προίάλλετητ χριτής, Κα\ νημείβν ΛΊος 
αΐτιΐ, ιί προίτηνοι ο'ίς τί ίΓη ϊΐιΰ λποϋ, τοιβΰταν 
αίτψ ίοΟήνβι. Πΰκον άηοβίμενβ; έν ι]) γ^, τηΰην 
^τί! βρΐΓψ πληροϋϊΟβι, τής τ:ΕρΙήν κ6χαν ^ής μηί- 
ί).Ιιι; Ογ^βίνομίνης. Ό; ί1 οΟιω; έγΙνετο, πάλιν 
1|τίι. ΐΐ μίν ■Κί(>\ τϊν πίχον ΕΕι^ο; ύγραΐν(«βαι, ΐ^ 
!^ πΐχον άΟΐτον μένειν. Ώ; Ά εΙΕϊ οΟτω γενΐμϊνον 
ώς ίιτί;κίΐ. Ινιχ^'Ρ^ι "Ιί προιτιτβγμένοις. ΚιΧί! 
γοϊν ουνάρασβΒΐ βύίφ τους ρ^υλομίνου; τού λιοΰ 
ίτί*. ϊϊν ίχβρών πΐΐίμον. Κα\ ουνίρχοντβι ΐιαχίλιοι 
χβΊ ϊιβμϋριοι. Πβλλαύς « αύτω τους σκνιληλυ- 
(ιϋτας ύ Ηΐί; ΐΐΐίών (ΐναι, άηοπίμπειν .{χΕλιύϊτο 
τβϋ; δΕίΙοιί;• Ηίνιυβι βή, τούτων άηοπΐμφβίντων, 
μύριοι. Βουλίμινοΐ ΐί ί θτ&ς αύτψ ΕΕίχνυΕίν, ώς 
ού παΐ.ιμβΰντων πλήθίΐ ηϊριίϋΐβι τών τ.ολίμίι 
άκίίρων Ονΐΐιΐν, άλλα βΐ!αχ:ιρΙ, πάλιν ούτζι χιλΐΰΐΐ Ι 4 

ι 

ιίΒΕΐΐϋδ μεμοπ:λιϊ5. 

«ρΙς ϊφ παραχϊΐμένφ «νιαμψ. υΛχιΧί: Α <1>"ΐιΙ τιρςαίί|«ϊΐη ο1> 1»β11ϊΐοη)ΐη ιι>υ11ίΙιι«1ίΜΠ) 
-Νίς βυ»1(ΐ;9θ[ΐ/νο.]ΐ έν τ]) [;^χτι. 'ϋς ϋ νίοΐΟΓ »&«1 ΓυΐιίΓυϊ, ηυιηιιίι ίηΓιιιίΐί ΕίββηΐϋοκΙβ*. 
κά οΙιιΙΊνϊουαι βυι'Ιίυπι : ίΐβίυιη β! ρτχϋίρϊΐ, «Ι 
3(1 ρΓορ« ραΐϊΐυιη (Ιιιηιειι ι1^Μ:^ι1<]>I, ί1)1<]ΐΐ6 ίΙΙϊ Ο*• 
ΐϊπιΐϊΐ ηιιί αιιιι ίΐΐο «^ ριιβιιαπι «κβηΙ Κυτί. Οιιαιη 
«ηίιπ ιΐεεειπ ΓπίΙΙβπΙ ίΙΙί »ά 1>\1>&αά»α ιςυιιη άΰ- 
ΐηαά'αίαηΐ, οίι&ΰπαιιάΜ αϋίόΐ ΙιοιηίιιβΕ, ηυί οη 
.11)1111 ίπιρΓίηιβΓΜίΐ ρΓοειιη)Ι>οπΐεί ίά ΙιίΙιΟιϋιιηι, 
Εοι ίίοιΐ) ςιιί ρΜπΓιβ Ιιαυείαω ΙγϊΙιβγειιΙ, ΙϋΐηΙκ- 
Γθηΐ(]υο υΐ »ι>€5. νί»ί 5υη( Ιιυ]ιΐ5Πΐο<1ί ΙιοηιίιίΕΒ 
«Ιυιηίαιιΐ ΐΓίΰβηΙί. ΙΐΟΓυπι βΓ^ο άΛΐζ ύκοηά'ι νίαϊ» 
ιιονειπ (ΙΙίί ιηίΐΐίΐίΐΐί ΕΙ β«ρΐίιΐΒ6ΐιΐί«, ΗΐιιΙίΙ Γιιΐυτυσι, 
υ1 υρβ ΐΓβϋπιΐυΓυπι αοταιη 3ι1ν6Γβ3ηο& ηοη εοιι- 
ΜΠί βϋϊβ ίη ΓυΒΒίη νεπαΐ. ^υ1>βι εγ)[0 υι Ιχκβηΐΐ 
ιΊΙ)ί αΟβηηΙ ΙαπιραιΙαικιιΐβ Ίπ Βίη'ΐΐΙη οιηηιι. βο χϋιΰιται τ3ι βτΐματα τιΛς ϋΐασι /αταβάλλοντα;, 
χαταχαμπτομίνου; ίν τψ πίνειν, χα'ι ΐούς χιρβ'ιν 
Ανιμωμένους τ^ ^κτΛ•', και Χάιηοντι.; ιάαΐ\ χ,ύνι;. 
Ο^τοι α £)φΟτ|ΐαν Βντ:; μένοι τριαχύΐίοι. ΚαΙ π&' 
>(ν πέμί^ΐ Ιτηαχοτίου; χαΐ Ιννιαχια^ιλίου; , 
Ανονΐΐ ώΐ ίί'χ των τριαχ&οίων το'^ΐ κοΧεμίου; 
ά(Μ)ηΐ\ ϊροπώβετβι, ΤίρΙας οΰν βύ^Ε; Ικι^ίρ^' 
οθαι χα\ )>αμπά3ας 1ν τ|) ΐΰωνϋμ'<^ χίΐρΐ χιλΐϋΕΐ, 
χα\ βίλιιιγγα{1ντ!|ΐεξι$- «Ττα Απο^|ίίψανταΐ τλ,' 
νδρίας. βαΐ,κίΐίΐν χα\ ίηιββ^Ιΐ - 'Ρομ^Ια τψ %ίψ 
χαΐ τφ Γβίΐών, Ταϋτουν βϊ οΐτω τ«ΐ4υμίνων, οΐ 
κοίίμ-.οι ίι' ΙβϋτΛν ίχΐιιτίιντιι. πλήβοί βντίς β 
^ον, χαΐ τίσβχριΐί βασιλΐΕΐ το'^ΐ ποίΐμίουΐ χΐιρω- β |ιι|)ΐ9 ϊπ ιΙυιΙΕΓα. ΰβίηιΐβ υΐαίιϊβοΐίβ ΙαΒ«ιιί«, θΙ»η- 
«άμτναΐ πΐΜχίςίΐ, τίν 'Ο^,ί;^, χαΐ ΐϊν Ζΐιφ, χαΐ τίν ^αοΐ εΐ οΙΐίΐΓίραιιΐ. ΟΙβάϊν» Ι)μ ιΐ 0(4ίοπ!. Ουκ 
ΖιίιΙ, χλ\ ϊβλμβνβ, ΜαίΐΒνΐΐών χβΐ Άμβλιιχίτών ειιιιι ίια ριτΓΐι.'[α ίυϊ&8βΐ)(. 1ιοιΐ68 ρβΓ »β ίιιΐίϋοιι 
ΐ«ΐΐ( βαβίλΐαΐ. ΓβπυηΐιΐΓ.Ί)ΐιί ιηυΐΐίΐιιιΐίιιο οηιΚ ίπΟιιίΐί, <)ΐΐ3ΐιιοι- 

ηι>6Γ0β«3 3^νβη;ιΐ'ίο> κυ1)ΐ8<ι β( Ββευτί ρβΓϋυκβίί, ΟγκΙ» ει ΖβρΙι, α 2β1ιο6 ει Καίιηιπί) ηιιϊ Ηαιίίαιιί• Ηιτί ο1 ταΰτι πάλιν Αμαρτΐντι τ^ι λ«ψ χιΐ 
>'^β«βοϋντ1, ίΐΐίχρατΐΓ; οι πολίμιοι γίν^νΐαι. Κρι- 
ήΐ Ίί^ϋι ί Γαΐααίίτης ιτροβίλίειαι. β; ηοΛίμι-ιν 
τ4 ηϋν 'Αμμ»νιτών Εβνοΐ, Ιπηύ^το πρύ; τ|| νίκ];;, 
ιίν ΑιηιντώνΜ αύτψ &ν•.6νν\ ίχ ττ,ΐ ΐαυτοϋ πρώτον 
οικίας προβαγαγείΐ ύηϊρ τήί νίχη; ΐΐς βυαίιιν, 
ΆίμιπΙ γονν αύτφ μονογΐνή; παρΟΙνο;, )}ν ίΙχ«, 
βυγΑτηρ, χα\ προβήγαγι ταΟτην, ίπιβύΟβΐ]ΐ έ>υτ(]ν 
χαΐ τηΐ κύρη;. 

ΙΙϋ.(ν βί &κ6 ττ,ς εύπΕβΐΙβΐ Αικ^^^θυμί^βαντι τψ 
Ιαψ χαΐ χαταιΑιτβυμΐνιρ πρί^ ΦίΙκαΟαΙιυν, χαίθρη* 
νβ5ντι τήϊ ίπάχΟίίαν, Χβμψών Νβ^ηραΐος τ)) άνβ- 
βτρο;;]) γίνιται χριτή;, 3; ίν ταΐΐ ίριξ-.ν- ίίχε τ))ν 
{ύναμιν. ΚαΙ πρώτον {ΐίν ϊίοντΛ /ατά τήν ύ&ν 
«ύτφ ιηριτιτυχηχΐτι Εχτιινι, ταΐ; χερνί πεοιΚρα- 
ξάμ(Μ{. Έκιιτ» ΐΙίϊλΟιϊιν £!( θέαν τοϋ νεχροϋ /Κον- 
τοί, χαΐ κΟρών Ιβμϊν μίλιαβών ΙιηχαθΐζιίμΕνον αυ- 
τού ιψ χρανίψ, μίλι λαβών ίξ αύτοΟ βΐβρωχΐν, 
ΆΟιτούμινοΐ ΐιί γυναίχα, ^ν ίΟν[χϊ]ν ^ϋιαν '>)γά- 
γίτο, ΐίαρί τοΟ Τ[!ΐϊρ6; ηϋιϊ^ς, τιμίιίρεϊτβι χΛ; 
βνμφύλου; αϋτοΰ ταιΐτ]). Τριαχο^ίου; άλώπίχα; 
βυλλαΟίμινο;, κβ\ χατί ίϋα προ^ΐήοα; αυτών τϋς 
>:έ(Χουΐ ΐαμκΐβ-.ν ίξημμέναΐΐ, χατά τΙς Χ'ί'ρβΐ 
ΑηΙλνΜν. Ούτω γαΟν αύιών ϊπ^ντα; τοϋ; χαρΐ»ϋ( 1 
(χ•1 Τ'ρ V *μΐϊθΜ χβιρϊί) ΙνΙ-^ρτ,οίν. Έπειτα κο- 
Ιιμοΰβι τοίΐ 'Λλ).οφϋλο-.ΐ •:1ν λαϊν Ιιί τήν τοιαύτην 
«ϋ Σαμψών Αδιχίαν, λνΐΐΐ ίμολογείται τοϋ πολί- 
μ'κί γιν^σβαι, ιΙ τίν Σαμψών ίίιμιον αίτοΙ; παρα- 
Βψιν. ΚιΊ οήβαντίΐ Ιχΐντα οι προιήχοντι; χαλώ- 
ί.;οις, τΜρέϊοβϊϊ τοίί 'Λ/,λοφΟλοι;. Ό βΐ ηαρα'Λίχί• 
ϊ4 ΪΜμέ δια^^ήξιχί. Χϊΐ βαγΐνος όιτίου ,ιιριτυ- 
χών Ενου, χι) Ιουί αυτών εν αύτφ παίων ι1π;χτΕΐν«ν, 
'Εχ £1 τοΟ κΐπου τήΐ άναιρίοϊΐοΐ αυτών ίίψίΐ ιρλε• 
γΐμΐνοΐ, άπώλλυΐο. ΚαΙ ιηλιν άπολαβι'υ γ6να, ΰΐωρ αύτψ ^ύΐββαν οίον Ιάιααθαι 
ί}ϊιίναΜ, ιΟρατο. 'λΊΧιτί ϋ προοβαλί 
ζαΐατν «ίλίΐ , χαΙ χαΒεβθήιας παρί 
ναΐχΐ) Ιφϋ'άττετο τταρίτοιν πολιτών πρϊ; ^^ ί}ϊιίναΜ, Ι 
^^ ζκΐαιν «( 

■β τί;ν ££ψβν 
ν τϋ Γα- Ρακί Κΐ£ε ΓΐΐΓβυβ ρ6^^^ηι^Β ροριιΐί 61 ίσιρίβ ιβ^"- 
ΐΗ^οιηίηί βν3<]υιι( ΙιοίίΕΒ. ίυ^βχ ρΓχΠείΐιΐΓ ΙορΙι- 
ιΙι.ΐΕ ΟϊΙααϋίΐϋβ, ςυί ειιιπ ί^Μκ Λιηιηιηίΐίο ΙκΙΙυηι 
νοπιιηίβϊΙΜΌΒ τονϊΐ ρΓΟ νίαοΓία, οΙ^ΙαιιίΓυιη ίβ Ίη 
ίαιτίΟοίυιη ρΓΟ νίοοπα ηυοηιοαηςιιε ρΓΐιηιιιη Λβ 
ιΙι>πιο ϊϋ* κτβηβηΐί οεοΜΓΓβιιΙβπι υΙΓβηϋίΐίεΐ. Οϋ- 
οιιηήΐ τ«Γ0 βΙ υιιϊ(;6ΐΜΐ3 νίτ^ο Οϋΐ, ηιιΐιη Ιια1ιυΙ);ιΙ : 
ηιΐΐΐή Οίίηι οΐιΐιιΐίΐ, ρυκϋί ϊε ΐριιιη ηιιοιιιιβ ι>1- 

^ ΙΓΟ ΟβΤΐΓΕΠΙΕ. 

Ιΐνπιπι ίη ρίεΐαΐβ ΓΕΓΓίςυκΐΕΠίε ρορυΐο, εοιιγιιΙεϊ- 
ΐοηιιβ α ΡΙιίΙίΒΙΐιχίι, οιιη ϋΐίπιηίΐαΐεηι εοιι(]ιιιϊγβ• 
κΙιΐΓ, Άΐ ίαιίβι δαπίΐθπ ΝβιΐΓΖϋϊ οουνβΓβΧίΑίιβ, 
ηυί ίιι ειρίΙΙίβ ίαϊ.ι νΐη-κ ΙιιΙ)βΙ)ΐΐ. Αε ρπιηο ςιιί- 
(Ιειη Ιεοηειη οΐινίιιιη Βί[>ί βχ ίι1ηι:ΓΕ ϊηΐιτΓεείΐ ιηιιιί- 
Ιιΐϊ αρρΓΕίιεπϊυιη : <)βίιιΐΐ6 ΓΕΕΓϋϊβυβ αιΙ ΕΟΐϋρί- 
ϋϊρικίιιπι πιοηυιιιη ίΙΙυηι Ιεοηβπι , ευπι »ριιιιι εκι• 
ηιβιι ίπτ«ιϊιΐ£ίΐΐ ίη^ϊϋοΐΒ ϊη ηιΐ9 ο;>Ιτ3Γίη, ίΓΓορίο 
ιιιβΙΙβ, ΰχ ϋΙιίΕοπιειΙίι. ΠρριιιΙΐΒΐυί, ηε υιοΎειη 
1ΐίΐΙ«Γεΐ ιιιιιΐϊίτειτι ειΐιηϊειπι, ηυαηι ιΙϋΜΓβ τοΙε1»1, 
ί>Ιιΐ')ιΐ5 ραίιε, ΐΜ)ΐιΐη1ι<ιΙο ίΙΙίυι» ρΓορίει-εα κίε ιιί- 
Ιιΐί βΐ[. Οίΐρΐίι ΐΓβεΐΐιΐϊί νυΐρίϋιΐΐ, ίιίιιίβΐ|ΐιε ειηιιιι 
Γαιιι|ϊ5 ΓοΙΙ>ί;αΐϊι ευηι αοϋοΐϋΐβ ΙαιηριιΙίΙιιΐΕ, ϊη 
;43>•>9 (Ιίιπίΐΐίΐ. Ηαε ί^ΐΙϋΓ ιιιοιίο ίτηξ<Λ «ιγιιιπ αηί- 
νι^Γ&αβ (€Γ»( πιηιηυβ ιπηίβΐϊ ΐειπριιι) «οπιΐ-υβϊίΐ, 
8ιι1<ίιΐ(1•ΐ ϋΐΙΙαπΙίΙ'ϋΒ ΡΙιίΙίίΐΙικ'ϊ» ΐΐιιη ρορι.ΐο ρΓορ• 
ΐοΓ Ιιβηε διηΐίοιιϊβ ιιπυιη, εοιινειιίΐιΐΓ ϋίηιιιοιιιΐιιιη 
Ιι<:1Ιιιιη,5ΐΐ|αΊι1επι 3»πΐ5θηοιιιΊ1Ιίι νίιιεΙιιπιΐΓΐιΙεΓεαΐ, 
Υίηαΐ-ΊΐΙεβ εΓ^σ >ιιϊ Ιιοιηϊπβιΐ) ΐιΙ ιιΙιγο ΓβΓειιίειη 
τ«ΑΐίΙ>ιΐ3, ΐΓβιΙίϋβΓυηΙ ΡΙιΙΙίϋΐΙιπ-ίι. Αι ί11« «Ιαΐίπι νίΐι- 
ιηΙ.ι •1ίΓυυιρβηί, ίιινβιιΐοηιιβ οϋιο ιιι:ιΐίίΙΙ;Β ακϊιιί, εα 
ιιΓιΙΙι^ιιοβ εοΓίιπι &-«ιΙεη8 ^IIι•;^Γι:^^ι. Οΐι ΙαΙκιγριιι «ογο 
ίιιΐεΐ'ηείϊοπί$ ϊΐίοπιιιι εϊΐί »ΓΐΙί-η«, ]3ΐ)ΐ)αιη ϋκ^ιχτα 
νί<ΙεΙ)3ΙϋΓ. Ιΐεπιπι ί^ϋικ' κιτί'ρία ηιαχίΙΙι, ίΐΐιί 
αηυηπι ίΠΐιΐΓΪεηΐΕΐη ΓρρΐΐΊΐ, (|ΐΐ3ΐιΐ3 Μΐί ηιεϋβΗ ρο• 
ΙΚΓαΙ. Α1ίΐ]ΐΐ3η({ο βεΰοΟεπί 3ΐ1 ΟχχχοΓυιη εϊνΐΐιΐβιη, 
1ιθ«ρίϋΐυΐΊ]ΐι@ ρειίίβ (|(ΐ>ηιι1.ΐιη ιιιυΙίίΓετη, οΙιΚΓνι- 
1)3111 ευηι εΝίίαΙειίΒεβ, υΐ β ηιειίία ΐοΙΙοΓβπΐ. Αϊ ίΙΙβ 
ηοείιι ϋxιΜ:^ι•ι.■^ιαβ, £οη).5ί£ϊ^νΐΐ[\ννΡ. «ι•Λ!Λ<.ι '\^ 
ροτίίι ιΙιΐΓΠιίεηΙο, ΕυΐΜ' Ιιυπβιίβ 
«ΕΕΐΙΙιιΐΜΐυ): ίριίβ βΐ ΐρ5ΪιΙίΙ>υι ροπίΒ «ιιιιοΐΐβοι, ϊιι 
ορροιίΐο ιΐνίιαίί οΐίνο ιίβροίΐιίι, ([ΐιί ιΐϋοοηι βΐίκΐϋί 
«ΙκηΙ. 

νίοΙιΐΕ ((ΐιοίΐηο )ΐοιΐβι 6ΐΙιηίι-&πιιι1ίοΓθΐΙχ {Ι«8ί• 
ιΐΐΐΐη, €υπ) ΓυϊίβΕΐ οίΓειιπινοπίυΐ ιιΐ Β<Ιίο«τ(^Ι, ίη 
(|ΐιαιΐ3ΐιι η ΙιηΙυιη γοΙιοτ ροκΒίιΙεηΐ, Ιιθϊΐί1>υΒ <ΐ£- 
ιΐίΐιιι «II. ΡοΒίηΜίη οπίπα ποτίΐ ιπυΙΪΕΓΓίιΙα γπΙιιιγ 
ί]ΐ ςπηίΙιυΒ ΐ]υι ροΒίίυαι «ΐ!β, ίηιΐΜΐΙεηι βυιη γ«(Ι- 
^ίιΐίΐ Γτίιιβϊ ΒΐΐοηιίΕΐϋ. ΑεείρίίηΚβ ί^Πυτ ίΙΙιιπι, 
ΰβρίίνιιιΐ) Ιΐ3))ΐιεΓ6 ΙίοιιβΒ, ϋΙιιύϋΙ)αιιΐΐ)ΐιε ει ΛρνΛ 
1)618 Βΐιοίί ΓοιινίνιιιΙεϊ, εχεαΙίκηΜΟ οειιΙϊβ «ιιιιι βίο 
πιιιΙΐΒΓίιηΐ. ΑΙ υΐιί ιοηκίΐ ορίΙΙΟί βυοκ ΒΐιεεΓβνίβΜ, 
ι Πευτη. υΐ νίηϋίηιτη κυί Ι05ΕΡΙΪ η πνΧαΐί χαΟίΰΐβντιχΐ Οιανίρΐνο;, Ιπ' ώμων μ«τΑ 
τών παραβΐββων, |χθ][λβ[ΐ βΟτοΙς χβ\ ΑψΕβι. τ^ΐ 
ηϋλβΐ ^ράμ^νο;, ιΙ; τϊν χατάντιχρυ \\ζ τιΐλιιυς 
βουνών ίκέΐΐΐτο, £έχα ηαΐίου; λπίχοντα. 

ΊΙηιιΟίΐ; Β' ι1{ ΰΐτιρον ΑλλοίΟναύΐ η4θφ γυ- 
νβιχ^ί. χβ\τήν δλχήνΐν ϊ£νι χίχΐτιτβί βιιββμέ'/ιΐΐ 
αύτίν ΙξΐίικΙν, προύβΐθη ΐθΙ( πολεμίοις. ΈηιΙ γίρ 
Ιγνω -Λ γίνβιον ιΐιν άλχϊ-,ν Ιι ιβί; βριρ.ν βνιψ κβμ^ 
ναι, Ανχλχή !ιίΕ(ΐξ(ν ιοίίτον άτηξνράοαη. Ααβΐντίί 
8ί αύτίν, αίχμάλωταν ιΤχονοίκολίμιοι, χα\χ«τέπαι• 
ζβν αύτοΰ πιρί τ"ϋΐ Ιαυιών βΐοΰ; ιύωχοΰμηοι, χχΐ 
ισίΐ Βμμαβιν αϋιΒν «ηρώβαντι; ίχίλαζον. Ό; !1 
Ικίγνω τάς ϊρίΐ«ΐί οντοΟ προΐίναι, χβ*ι τίρ" βλχήν 
Ιγγίϊΐίϋβι, ίΐΐΐύχΐ»! τψ βίφ ϊ(;ν ίχίίκηβιν ούτοΰ 
ίιοίβΐ. €υηι βγ^ο εοηνίνβπΐίϋιιβ 1ιοιΐί1)ΐιι Λραά εο- Β ποκί^ΐίαι. ΚαΙ βΐηβϊΐ,' , (ύωχουμΐνων τύν έχ- ηιη) (1603| >(Ι(1ιιε[ιι» (ιιϊ$κεΙ »( ίΙ1υ>)«ΓεΙυΓ; (Ιιιοβηι 
ρΓεεΒίΐΐΐιιι*, υΙ κ 3ΐΙ ϋοΐυηιιιΐΐ <ΙιιεεΓ6ΐ, ςιιχ ΙΐΜη- 
ρΐυηι ΒΐΐΒΐίηοΙιβηΙ. νΐ)ϊ ίΙΙβ ηεε τϊιΐϋπίεπι εο κΐιΐΰΐίΐ , 
βρρΓΟΙιεηιΙβη» ιηαιιίϋπι >ηιΙ)3ί οοΐυηιπαβ, ιηα^η» 
νικΒ ΐΐΐΐυαηβ 3^1 Πευιη, Ιπ ϊηΐβιίιικη κυίραρυΐίςυβ 
<|υϊ εοηνειιεΓΗΐ αΛ ΐοηϊρίεϊβηιΐυιιι ειιπ) εχ οαπίιΐ' 
ιιιείίΐ, ΙεηιρΙίΐιη ενυΐΐίι. Ηικ ί^ΙΐιΐΓ ηιυιΐο εΙ Ιεπι- 
ρΐυπι οοηνυ>ίίΐ. εΐ κνίρβυαι ευιυ ικιςπΐ ανίΐιΐϊβ 
ιπιιΐιίΐαϋίηε β πιε(Ιϊο κυ9ΐιιΙίΐ, Ιοη^ΐί ρΙιίΓεβ ίηίοΓίΙ• 
011:113 ιΐιιιπ αιΟΓίΐυΓ, ηυΐΓΠ ΐ|ϋθβ νίνϋΐ οεείιίεηΐ. 
ΟΑΓ. Ι,ΧΧΙΙ. — βϋίΒηιίηι ραΐταήί 3αο>»€ΐ. 

Ουιιι χΙΙιιιι: ριιβΙΙυί ε5ΐε(, ιΙίνίιΐΒΐη >υ(1ίίΙ νοεεπι 
ειΐυειίυβ ίη ΒβεΓΟ ΙΒύεηιαειιΙο, Γιιιιιηιιη ΒΟίΙίεεί υΐ ^ 
ΙΙβΙί ^υιη Ιηια ϋοπιο ροιιΐίΓεχ 3 ρουΐίύΓΐο άείΓυιΙβ- 
ΓεΙυΓ. Ρυϊ! Βίοεπίοβ κίιιιιιΙ εΙ ρΓορΙιει» οι )<ΐ(1εχ 
ροριιΐϊ, αΐιιυε ίιι 3π£ΐοοΓ3ΐΐ> εΐινυηι τείρυΐίΐίεχ 1ε- 
υεπΒ ίηιίβηίί ΓιιίΙ ρεΓ οιπηία. Ροριιΐυαι ειΐιιοιιίΐ 1«• 
ΕΙ1Π1 οΙ>5«Γναΐϊοη1 ορ«Γ8πι Λ^ίΐ; υΐ ρυ^παΓεί οιιπι 
ΡΙιί]ίίΐΙι»Ϊ3** ι)οεΙηιι<ε ΐειπροΓε ϊιΐ3Γΐΐ€πΐί[)ΐΐϊ. βη!- 
1Η05 βυΒεΐίΙ, ιΐυηι ιιΙιπυιΐΡΐ ηε ιιιεΙυβΓεπί ϊβΕι'^κ'Ο* 
ιιοιη ηιηΐΐίΐιιιΐϊιιίΐ ικΙτεΓΚΐΓίΟΓυπι. δΐιΐΐιπ ίβίΐιΐΓ 3 
ΐιυρρ]Ϊ€3ΐίοηε ρΕΓ3ε(ο ϊαΰΓίϋΕίιι, Ιιυίΐεβ Ιιι ίϋ^βια 
ν^ηίΐ, 30 νϊείοΓΪβιπ (Ιε ίΙΙίβ ρορυΙο ΐΓΐΗίϋίι, (|ΐιο3 
(Ιί«ίΐεί εϋϋΐΊίει ΐροΐίΐκ, •|ΐιχ :ι1ΐίΐϋΙ<ίηιιιΐ, ροίΐ- 
ηιΐΒΐιι 00$ ϊηΐΕΐΊεοεΓβ. ΡορυΙο ροκίιιίαοίε ιιΙ εοι 
ΓοΙίιΙΊΚ βεηίει α ιβ^ε κ'ΐ1>6ΓΐιπΓίΐ!ΐΓ, διιαΙεπι ιιιιιίΐ, 
εϊηυβ ιιηεία ρΓίτιΙΙιίΙ ιιιΐίΓΐΐ3ΐη ίη(1ϊςί3 η ίιϊ- 
ΠΕΓε ηίκυιιΐί οεοίΓΓΟΓΟίι! ΠΕίια ιΗίυβ ϋϋ^ιη Γα- " 
εί<!ΐιιΪ3. 

Η3ΐ)ίΐα 3ριΐ(Ι ρορυΐιιιη εοιιείοηε (Ιβ ορ[ίιη3 βιιί 
βιιροΓίοΐ'ί ΐΡΐηροΓο ΓεπιριιΙιΙίεηιιι 3(]ιηίιιίίΐΓαιι<1ί Γ3-• 
Ιίοιιε, ειΐοουίΐ β( υι Ιε^Ι^ιυ ηΙΙιχιι^Γη. ι^Ι ς■^x εβ- 
5εΙ Γε^ιιί ροΐεΐΐαβ; ιΐϋΐιιιεΕιηυι ητιαιι!! ϋβι^ΐ πόνο• 
Ι-3ΙΙΙ. 03ΐειι<1ί( ίρβίΒ ίηιιιιΟυηι Γβ^ειπ. ΰιιο νϋΐο 
Γιιίεπι ΕοηαΙΙβΓεί νεπΐβίιηίί νειΙίϊΒ «αίί Ι>Ε0()υΒ 
3Εθερ1ίί, Οευιη Γο'^ΐνίΐ ιι1 ρ1υ?ίΐί εχΙίΐΜΓεί. ϋΟ- 
Ι,ίηιΐ]ΐιο ΐοηΙΐΓΐιΐΗΐΒ αε ϋίνίηίΐιιβ ϊπιιηίκΒϊβ £Ϊ£η1β οΐι- 
ν6οίειΐ(ίΙ)υ5, ιΐϊηυε 3<Ιει> Ρειΐ3 ρΙιΓιΙ, ιιΙ νεΓίΐιιβ ρο- 
ριιΐιιβ ρΐυνίχ νίιη, ΰοιιΠίβΓείυΓ τεαι βϊϋί ^(ΙίνϊιιΚυΐ 
ηιηιΐ)Γε£ΐ3!η ε$Μ, οηίΓεΙςυε ρΓθρ1ι«ΐ3 Οειιιη, ηιιο Ορων καρϊ τοίΐ{ ίχίίνων Οιοϋΐ, ϊΐ; ιί χ^ταηαΐζ*- 
οΟβί, ήξΐβυ τΒν ΜιιγΒν, παρά του; χίβνα; Αγϊΐν, 
ιοίις τϊν ναΐ« ύκοφίρο-Λαΐ. Ό; ί1 ^γιν ούχ 
Αρώντα, Εραξάμΐνο; τών ίΟβ χΐΐίνων, χα\ μ^Ύ' β'ή' 
βας πρί; τ6ν Βΐ>ιν, χαθ' ΐιυτοϋ χαΐ τοϋ βυναυλι- 
βΟίνιβΐ ίΐς ΐί',ν ΐφ* Οβριν βίαν αΑτοϋ λι»ϋ, τίν 
νκΒν έ«!9πΐ9ηι«. Οίτΐύ γβϋν τΐν τ: να&ν χατίαηα• 

άνείΧί, πΐίίαυΐ άηοχτεΐνα; 1ν τφ Βνήβχον, ^ηιρ 
?ών άπέχΐίΐνίν, 

ΚΕΦΑΛ. ΟΒ'. " Τ'ΐ-α ίστί τΛ Ιιά ΣαμονίιΛ Β<α- 
η»αραγμί^α θαύματα. 

ΙΙίιρ^χιον ών ίτ\, βίίνς ^χουΐ φνν^; ϊν ι|] Ι•(^ 
βχην{^ τ(Λψάμίνος, ώς ΉλιΙ ί ίρχίίριϊΐί ηανίβτιος 
Απί τήΐ ίρχκρααύνηΐ χαΐαιριΐται. ΊιρκϋΕ Αμον 
χα\ ιτρ&^ήτΓ.: χα\ χριτής γΐνίμινο; τον 1α«ϋ, ίν 
ΑριατοκρατΙ^ ηρυτανεϋιαΐ Βίίηρν^ΐν Ιν ίτααι. ΤΙν 
λαϊν ΐϋνομΕ{νίβί!βαχί'χα\ιών Άΐΰίο^ύΐιον η-.ΙιμιΓκ, 
χίΐΑ τίν της ϊιϊβοχαλίις χαίρων Ιι»ϊ.9ίνη/^ -Ββρ- 
ίΗρρ^ινί, πιραινων μ)] ΐΐίιίναι ιού ηΧ^,Οβυ: ΐώ« 
πολΐμίων τήν Ιφοβον. ΠαριιιτίΜΐ ΐΐ τή; ΙντίύξΐΜ; 
ίίρουργών, τους ΐϊολίμίους Ιτρίψϊΐο, χ•'- την χ»ι' 
αυτών λπείίίου τψ λαω νϊχτ)ν, «λαυαίονΐ ίξ ών χατ ■ 
ιιλήφαβι αχύλων μετί τ4]ν αΓριβιν αύτύν ιηιηβΑ- 
μίνοί- Αίτήοαντι τψ λο^ι τοί; ϊβ«ί(ν [βο βββιλεΰί- 
αθβι, χί}(ριχΕ τ4ν Σΐΐοΐιΐ, χαΐ «ρικϊπΕν βύιψ χρι- 
σθίντιτά χατίί τήν ί!Βν Αΐτιΐντι πιατντιχΐ τής ^β- 
βι)£[α: &παντί{9ΐ3ντοι σϋμββλκ. Δημηγορήσα; τ';> λαφ περί τη; Ιιιηοΰ ηρΑΐΗ 
ίροΐοχρατίαΐ, χοί\ βιΕίξα; ϊΐνομίν, χαΐ τή« | 
βΐ'.Εία; ίξουβίαν - ούβΐ γάρ {ζΐϊΐιαν ή'/,ΐχη • 
£ΐ!χνίΐ3ΐν αύτυΤ: ι'.ν χ€][ριιτμ:νον ^οιλΐα. 11 
«ίβϊίϋίΐν βίτ',ΰ των άληβινών χαΐ τών θιιΤι £ 
των λίγων, Βμ6;!θ\)ΐ βίτήβα; τΑν Θΐ4ν κάρο 
χβν «ίρΒϋϊΪΜ Ρροντών χ«1 ^^β1^,μί[ιϋννΐνοι 
ε^ιν 4 β(6ς τοίοΟτον, ώί βίΐίβντβ τίν λαΒν τ 
Ικογίΰρίαν, (μολογηΐαι γνώιιν !χίΐν ίι' αΰτοΰ τ 
θιοΟ, χβΐ ίίηΟτ|ν[»ι τί.ϋ θΐοΰ ϊοό κροβήτοϋ, 
ιηί ΐί-ί Βμβρων ίνοχήί- Άμίρτΐντι τψ Ιίοίιλ Χ •"//Τί-^. VII. 
ι χρ>»ΰντα( {τι ταϋ Σβαϋλ, χα\ ■κροιίκΐν αϋτψ ώ; Ι.ΙΒΕΙ.Ι.υ9 ΜΕΜ0ΗΙΛΙ.Ι3. 78 

ςιιζ κίϋί ]Ηββ> ΓαβΓϊηΐ ΓηίίΜΐ ύΐΰΐο ■ικΐίβιΐΐ , ιΐβ 
λΐιΓβτεηιΙο ει η^ηα ρτκίΜϋΐιΐΐ εβί, ηικκίιιιιβ )>ηι 
>ΙΐΒΓϊ ΐΓκΙίΐυιη ΤιιβπΙ, ίρβο ββΐιιΐϋ ΒΐιρρΓβΐίΜ, >Ι) 
ίρβο ί>αο. Οίνίιΐΐΐη ΟΙίιιπ) Ιΐϋχ ΠβΐΙιΙεΚϋηιίΐ» ίιι 
Γ(-{6ηι ιιιιςίΐ, δΐΐιΐκ αιΙΙιιιο ίιηροΓίιιιη υΐιΐίηϋηία, β•- 
<1ιιβ |ΐ)ΐΕϋΐχ1[ ΓοΓβ υΐΐηιΐί, ιι( Οβο αοΐο|ΐ1υ• ϊίΙ. 
Οιιηι κπη βεβη, ϊη βιια ανίίΜο ιγογΊΙιιγ, Ιίΐίοι τβ- 
Ιίιιςιιβηί Ιι»ιι*1 βιιιιε ύί^ηο* ςυϊ ίΙΙί βυΐεειίβηιιΐ. Ι :ΚΕΜΛ. ΟΓ. — Τ^^α ^ς-ιΐ τά τφ ΛαΛδ Λκχρα- 
γρέτΛ, καΧ ιΐς αϋτύγ βαύματος άζιαχραχ,ι/έηα. 

Τί^ιΛΛς ιΐΐ βασιλέα Ιμϊντ τί ηΐ ηατ^^ νέμων 
«ηίμνια, ΐ4ω; το!; άνΟρώποις ίιν Λγ^ωοΐο;. Τ&ν 
Γιτβαΐβν ΓολιΙΟ Ινίρχ γίγΐΜΐα κατίί παντ&ΐ τοΰ 
Έβρβίων βτρατοηέΐβν χαταχΐνκβμοΰντα χατίβιλ» 
ΙιΛς λ(6ο■^ βολ^. Λίοντβί &ν3ΐριΙ χοΐ Ιίρχ-.ο\ις, ϊπι- 
«νίγων χϊΐρ\ ■»«; ίκιίντβ; τΛ σύτοϋ «οιμ-ίψ. Ί'6ν 
Ινβ};]ί«ϋντα Εαίμονα τφ Σα^ϋλ ψάλλων ΐπαυι τή; ϊν- 
Ο-^ΙήφΕωΐ, »β1 x^.τΐ^.ρ^'^ν^ ιψ (70) Σιούλ 4χ0ο;. 
Τθί)ί ίβκβπλΰΐίίο^ί ΛΒρά τ6ϊ ββοιλί* τ6ν Σι•ΛΆ μι»ρ- 
Τυρούμινβς ίχιιν Γβρϋ προ ί^τϊ βουβών ίν χο;ΐΕ(χΐΐ 
ιηρβίνων, ούχ ίτΗίρετο (7)) τοί; έτταΐνο-.;, άΧλ* 
λγβοΜίτο ηρ',ϊ τοί βαβιλίκ);. ΤΛς τβί ΐρΟονβίνϊο; , 
ΑναιρΐΖν αύτ&ν πολίάχΐΐ ίρμ<ισαν:οΐ, προνοί^ τ^,ϋ 
βιο3 Φιίφυγι χΐίρα;. Τάΐ ύριβΟείβ»; αύτψ ύπίρ 
ρνηβτ*!»; τής Μιΐχΐλ )οτ1 δίν^ίιητβ τοϋ «κτρί;, 
Αχατίν Ιχΐμΐΐΐν Ιχροβυττία;. Τοϋ{ τκμφθίντα; ύκ!ι 
*ο9 ΣοΜνλ ίγιιν β'^τΐν ίπ' Αναίρ£β(ΐ, ηροφητΐύοντβΐ 
Ιβλίην αΐτβί τί]'/ Ρβσιλ((οΐ7. ΚβΙ τ:άϊ.ιν ϊούς 3'.- 
1ον( «!}ΐφθίντα;, ΐίι αΐίτά τοί( πρατίροι; κροφη- ΰ ηιιΐΐυιη{|ΐΐθ βΐίοβ, 
«ύονηΐ. ΈιμΙ Ιέ ηαρίγίνΕϊί , μί) χι^τίνων ι^Ις 
Αηαγγϋιΐαιυβι «ιρί τω ι προ'^ητευίνΐων , β Σιοΰλ 
Ανκίρίτιν ο&τοΰ ΐι' έιυιοί ποιοΐβθα: ρ^υΐέμπιο; , 
ΐη\ λΜ; ΙδλίίΜτο 1ιρο!ρ^]ΐε■^ων άβχτ,μίνω; ΐί)ν «5 
βίβΟ βαβιλΐίΐν' ίξ έαυιοϋ γ4ρ γενιίμίνο;, χα\ 
^μνοΰμινο; ίν ύπβίβρψ, τβΟΐα άγι/οϋΐΊ άνει^Οέγ. 
γ<Μ, ♦ϊύγω» τϊν ΧβοΙιΧ, ίΐ; ι))ν Ιίρατιχήν ίπελβών 
«Α(ν, την τοϋ Γολιίβ Ιχομί^ιτο μίχαιραν, τήν ύτί' 
α^οή ιιρΐτιρον άναΐΐθΐΐσαν, χαΐ τοίι; Ιιροί; ^^Οιιν 
(μα «οΐ; β.<ι-^ αννοϋβιν Αρτου;. Ύφ' ^ΐ ΐίλήφΕί 
χα»βχί1φ τοϋ ηβτρΐί γνώμτι γυνιι-<5; κρΛί βνα!- 
^Μίν, &π& ταύτη; ΐΐΕοώ^ΐΐο, Ει& Ουρίίβΐ αύτίν {χ 
γνηχϊη το5 πατρίς ;!ΐριύν ϊΐί φυγήν ίχΓίμ- ΟΑΡ. Ι.ΧΧΠΙ. — Οηιτηαη ιαιιι Ρικϊιϋι ραΐα. «{ 

ϋηΟυβ ίη γρκοπι ρβΓίβνβΓίνίι ρπκεβΓβ ραΐεΓπαβ 
|Γε;β5, ί^ηοΐιΐΐ ίηίβηηι Ιιοτιιίηϋ.ιικ. ΰϋΚΐιχιιιη ϋο- 
ΙίαίΙι ιίΓϋΐη Β'Ε^η'^τη, ηυί 31|τ«γ«ι» οηΐιιβιπ ΙΙϋ- 
ϋΓΧΟΓϋτη ηεΓείΐυιη ϊηαιιίΐβΓ ΓΐΓι;ΓΕΐ>ιι(υΓ, ρΓοΑίυΒτϊι 
υηίυβ ΙβρϊίΙΪΗ ΐαειυ. ίΜΐιιΐ'ί ίιιΐΐΓΐΙείι ε( ιιιϊοβ, βιιΓ• 
(οΓΐΐΐΒ «οϊ βυΐΐ τηβπίΐιιΐΐ, (Ιυιπ ρτνριΐιιηι 3(;(;ΓβιΙί[ΐιι- 
ΐιΐΓ 9•ν{;οιη, Ονηιυιιοπ) (ιιγΙηιιΙπιι δ«υΙ ρκιΙΙβιιβ β 
ϋίνηητκίο εοηιρΕβευίΐ, δίΐιΙίΐ[|(ΐε πιυΙΟίΐίΒΐη ηιίΐί- 
([ΐνίΐ. ϋ^εμρίο ιηΡίΟΓει Ιαϋΐΐϋκ ρΓίΐ Γοςβ διυΐβ ίί1>1 
ΐίίβ ιΐΐΐιίΐΐ» οιιπι Κ-ΒίαΙχ Γιιίϊΐβικ ριορΙιοΟπίΜ Ιη 
εΙιΟΓβίΐ νίΓ^ϊιίΕΒ, ιιαπ ϊιΙμι «(Γ-τβΙ'ακίΓ βιΐΐοπιίίιί : 
(ΐαίιι 3ρ>ιι1 Γ0Ε<ι ίηνίιΐΐαιη οΙΓΐΐκΙίι. ΙιινϊϋϋΐιΙίΐ, 
οιιπ()υβ ίχρβ οεε'ιιΙεΓβ ηηοίΐοηΐϊΐ πιαιιιΐϊ εΙΓιίΕίΙ, 
ιΐίνΐηα βίΙ)ί ορίκιΐβιιΐϋ ρΓονίΊεικίιι, βυχ ίίϋΐ ρηα- 
£ΐ][υ(8 ΓυβΓαιιΐ οϋ ηυρίίΐΐ ΗβΙι:ΙιηΙ ει ιπινίΟΐΒ ρα- 
κί» ΪΙΙΪιιι, ΰθοιιιηι ρΓΟΐριιΐίΑ ικιιΐίι. Ειΐ9, ηιιϊ ο)!»! 
ΓυεηιιΙ 3 &ιιιΙβ ιι{ αιΐϋυεοΐΐΐιΐ ΐΐι>ιι ηιιο ίιιΙεΓϋι-ϊ 

ρ05$6ΐ, ρΓΟρΙιΒΙΐηΙΟ ΤΪιΙίΐ 11ΙΙ1ΙΠ ίρβίΐΙΪ ΓΡ^ΒΠΙ. 

|] ίΐ6πι ιιιίβϊί Γικ'Γΐιιΐ, 6Αάειη 
ρη«)Γί1)ΐΐ5 ρΓορ1ιεΐιηιε9 τΊιΙίΙ. Οιιιη ^ιιίεπι 3ΐ1τι>- 
ηίϊΜΐ, ρΓορίεΓί-ϊ ηιΐΜΐ ΙΙε ιιοπ (τϊιΙεΙιβΙ, ηιιπ (Ιβ 
ρΓθρΙιεΐ3πιί1)υί πιιιιΐίηια ΓιιβΓαιιΐ, ϊρΒΡΠίεΐ δΐυΙ ιο• 
Ιεη$ ρεΓ 5β ίΙΙιιιη ε ιπειΙϊο ΐοΙΙβη-; ίρ$ε ηηοι^υβ 
εΓείιΐΒ εβί ρΓορ1ΐ£Ι»π5 ΙΐΐΐκΙ ίΐ3 ιΙεεοΓβ Γε^ιιιιυι 0οί. 
ΕιΐΓ» Β6 εηΐη) ΓίρΙιι», πιιύιΐ5<|υ6βιιϋ ιΐίο, ΙιχείΕπο• 
Γβηβ ΜΓΓηοείιι3ΐ)3ΐιΐΓ. &9ιι1^ιι^ Γυ^ίειιβ, τειιίβιυ ίη 
«νΙίΧεπι βαϋεηίαΐΐίειη. ηκκίηικίιιπι ^ιεεί'ρίΕ εΙϊιΙιιιιιι 
ϋοΐίιΐΐι, ί[α\ αΐ) ίρκο ρΓίυϋ (ΙειΙίειίιΐί Γιιεηΐ : βιογιμ 
ίιίιίειη εοιηειίίΐ ρα'ηει ειιιη ίί» ηιιί ίπειιιιι 9ι1ε»πι. 
Α ιπυΙίεΓβ ςυ>πι αεεειιβτΐΐ εχ ηιηΙίΙίιΐΜ ρ»ΐηϊ &εη- 
(εηιίΐ, Γ|ΐιο εείΐϊΰεΐ ΙπιεΓίϊΓεΓειυΓ . αΐι Ιι^ε ι•3ιΙαιη 
ιΙ<ι> ε&Ι, (Ιιιιη ίΐΐβιη ρεΓ ΓοηεΒίΓηιη ει κίΐιςυίη Ι ^ίηΐΐ. ΕΙΐ {Ιααιλία ΐής ΓκτβίνΓ,; ίλΟών Άγ/οϋ^ Ι«πι1β ραΐΓίβ ηιΐιιίΙΐΗ Ίη Γιιςβπ . ΑιΙ Απΰΐιυι [ χχΐ ΙπιγνωνΟιΙΐ αΧτύη <^'' ^ τ^ν ΓοΙιίιΒ χαταβαλιΐυ, 
Ι Ιιπίιΐψία'* οοφίσάμίνβϊ, χβΐ ί•.ί τβύττ,ν οΙχτιβΟεί;, 
Ι ΑιηΗιτοτΙ); άνα'.ρίσιοιΐ. 

Τβϋ Σαοΐιλ ϊιά τί;ν βύχιΟ ίϊξίωϊΐν βν:λΐντβς τοΐις 
ι τν* Ιίριΐΐ, »!9ΕϋΤ<τ« τΐν "ΛβιίΟϊΓ• 5™{ίχ:τβι, Χβ\ 
Ι «Μ; Ιί φυγβΐ; διάγων, ν.ύ ίν ΐοΤς ίίο^!ί1ν κρω- 
1 |»ίν»ν, Το-^ί Ιτηίντος ι:ολ!ρ!βΜ; τφ Ιΐφ, ΐχΕίωχί- 

Γ Ιχίΐώχ'.υην βύτΌν ίϊΜμπιν β?ιιροΟμϊ'Ό; ήτΛ των 
1 «λίμϊων ίβνων ιά ου-Άλ. ΈπίλΟΙνΤΛ ίΐν ϊα',νλ 
' ίεύτιρον, οΐχ ί'.ϊΓΑΐν, άλϋ χΛ σημ;ΐι τϊ;; ίχίό- 
ιΛ, ϊϊή μ^ν ϊ1 ϊϊί; χλαμιΐίο; χρβιικ!», ιτή 

ΠΟ) Γ«Ίβ -.<. 
ί,7!> ΐΓ-ίρΐτο. τε^ειπ Οειιϊιιχ, Β^ιιίιιίΒηιιβ ηιιοιΐ Ϊϊ είκΐ 
ιΐιιίβοΐίαΐΐι ρΓοΟΙ^ανεηΙ, ερϋερβίαιη ΒίπιιιΙ,ιηβ, οΐι 
ε3ΐη•)ΐιε Ιπ [ηί!>εΓί(.-0Γ<1ί> ΙιαΙιϊΙιΐΒ, ηεεειιι κνβίίΐ. 

^ιιη1 δαιιΐ, >]ΐΐ) ειιιιι ρεΓΒεηυεΙιαίιΐΓ, οεείϋϊωεΐ 
εαει. ίΐεεπΙοΐεΒ, Γιικίβιιίειη ΑΙιίΒΐΙιηΓυη) βιίΒείρίΐ, 
οι III «ι ΐρΒβ ίη Γυ£3 ιΙί^εΐΊΐ, ίικϋβεΓειηιιε ϋβ ιιιιΙ 
νεηΐ ΒΪΙιί Ββεραιη Γ:ιεεΓ6ηΐ. ΙΙακίεΒ ρηρτιΐυηι Β^ςΓε- 
■ΙίιΊΐΙεκ, ϋιιιιι ίη ^ι1^[ν> νίχ ί"!^"*^ ΓοιίΒίΒίβΓε ρηι- 
Βεΐ, ίηροΓνί'ηίεηΒ ορριΐ)[η3ΐ>ιΐ, βι βιΐ εοι ηαί ΙΙΙυηι 
ρεΓ^εηΐ)(^ϋηΐΐ)Γ, (|κι1ίλ ηιίΐΐεΐιαΐ, ηυη 
£<.'ηΐίΙ>υΒ άβιηιβΓαΙ. 1ιιναι]ειιΐειη ίΐιτυιπ 8«•ι1βηι 
ηεηνιηυαπι ίηΐεΓίεείΐ : •ιηΙη ροΐίϋΒ ίηιΐίηίΐ ύΐηΐί»- 

(72) ΡοΓίε ί7:ιών. Ιβηι ^^Η «τ 105ΒΡΜ 81 

ιηίβϊΙ-ΓιιβΠΐηΐ, ηΐίΐ «οηκη ΙμγΙι», α (Μιαι^ύη ΚΛ(ιχ^,χΛ\ΐβίχ}ΛμνΐίαζΛηοιΙψ.•'ίΐ.Γ•ί'>ίιί6^ύία6\6 
ϋΐΜϊΐΗΐίΙ. ΟιΐΜ (^αονΙίΜΙ ΰΛΎΐΙ Εΐιιΐΐυπί βϋβο Γ«- ^« £φρ«να τούτβ^» πρβζιν, ηΟ; μίν οίχιίους χαΐλ 
Γίαιΐ5 : ιυΐ)8 ηυίιΐοη ιιΙ>ί <)Β|£ΐ]3ηΐ ιαΙηίιΙβΓβ ρΓΧΐ«• Ζ<^>ρον μίνπν (χΑΐυβΕν. <χρι ΐτίτ των τριχών 
|ΐϊΐ. ιΐοηκ ρίΐί ιτοΜΜΓβπΐιΐΓ, ληιοιιιπ ΐΈΓφ ΐ|υί ρΓ.«• ίνβφ^βιωΐ, τ4ν £ϊ Άνανίν χρϊς τ^) κονηρ^ πράξη 
ΐΐΎ ρϋβ»>>><ιηι κοΊΐί ριιβηβΓβ «ιΙιβΓϋΐ* ουιη ρίΓΧηι Ιχιϊο;^^!.; βΟτψ καρυχϊϋββμίνίν ««κίρΟηΜ βιί 
βΓ3ΐ , ρΓοΠίβ^νίΙ |Μ)Γ (ΙιίΕιίΐη «ϋϋΐη ΙοΛ ΐ)0> οκικ «5 οτρατηγοϋ Ίι^6, βΐιν Ιτίροι; ιιΐντ» βαβίλιϋιιν, 
>Ιί)ι ΐ]υί»ηιιβ ι«(ί1ιιΐί, «ιηιΜ ΑαΐΒΐ» ΗείΜ ΙιιτΙΙΙ «Δ; δ 'Ανα>ύ; β-^μμ^χ-Μΐ η-Μπητάγηβ. 
κϋπηι ιι)(1αχΕΓ>1. βι χηϊιηο Οιίαπι «ρηϊ.>ι>ι Γηκ»ϊ|. Οιιια οπίπι ηιιι- 
Ιίεπϋΐ) Γ>ιΐ<ΜΐΕυη$ρί<»ιυιρπΙ:)ιητίηι>ηι ΟβίΙιιιϋΜ, 
ΐιιι» 1ι>ο <]οιΐ)ΐιιιι νοΓ3ΐ> κηι ΙιιΙιιιΙΙ. ()(ΐ» ϋΐιΐ βιιΐ-- 
Νΐ•(Ι*ι;ηϊιιβ{ μ «Ιττυιυ (ιγγε, ί\νοά α>ιαύ\ΐηι ηο- 
Ιαηι Γ*οΙΐ ΟανΜί. ΙΙΙο «αΐΒοα Ιιρκίβτο ηιον^η» <)»<> 
ηίΑπίιικι «(118 1>|βκ( βιιιιηι ■( «ιιογΙϊ ϋΐίιιβ η>πΓυ- 
Ιίΐιιιπ. Ιιιιηο >1) ΕΐβΓΗΐυ ΓβτοςΜ ηιιο ; 6»ι ήΐιϊρρ.ι 
«ΪΓ ίοιίΙ» «( ΜΐΙο ΙιοπκναΙυι. ΡαίΙΐ|αιιη ι^νι:!!!! αα 
Γο^οιη οοιΊίοτΐΐη ίκΚ, «πβΓηΐΙβ οηιηίΐχι» ΐ)υζ βνγγνώικηΐ ίχέΐίυι τ6ν β«^ (ύβύμ«<. Γνν^Ιχα γΐρ 
θιαβίμΐνβ: (ύπριπΐ) Ήι» ΒηβΦκβιΙ, ταύτην οίκ棫 
χαΐΐαοΐ ίκτήβατο. 'Ο; β1 ίαυτήν ΙγΐΜ 7«ν«μέν^<« 
ΙγχιΙ^Μνα, βπ,ΐοΐ «ιΐι ΛαβΙβ δκιρ έηιγνώχϊΐ, χαί βή 
μ)]χαν(ϊΐίΐ(νοΐ ΐϊ* ίνίρα ■Α•/ αύττΐ{ ϊ(>λα6ϊΝ τήν >&> 
τοΟ τ» κβ\ ϊϊί; βύτοϋ γυνβιιώς βυνΟΜίίιΐΜ, χ«τα- 
ΐΐΐμπετβί τούτον ^κ^ τοϋ π,ιχτοπέ^ν ■ )η\ γΑρ 
^ν άνίρΐϊΐ; 1* ;(«ν (Ονους βτρβΐίώτη;. '(){ ΐϊ Αφ- 
ιχ^μινο; ί-ρ^ώρ'.βι τφ βα^ιίεΐ, «α\ «ΪΛ(ν Ικΐττα τ& ι ΙκΙΙί βοίειη ^βιΟ Γαϋπηΐ , ιπ*η(1αίυιη Η4^ίρϋ χατί τήν π«ράτ«ζιν τον ποίέμοο β:ίριβμ4να. (ίΐ 

•1>«ι•πιϋ ίο «Ιοιηυιη βιικρ. ΑΙ ίΙΙβ οοιι αΙ>ί*ίι ; βιιΐ -ήν Ιαυτυύ ο[χΐ3ν Λ-κ•Λ•*η κρ^αηίττι-η, Ό (Ι οΰκ 

βιιϊιη ηίΐο Γυπίι : μιΙ ηηπιίΐ τβΙιΚ ίη κϊε, πίκι Απ^ιι* ηρατιώτη; γΐρ Τ,ν άνΐρι!ο{* όύλ* Ιμΐίνϊν 

•ιΐΐιιΐΰ •« ροηηαηβΓβ κΓπιαΠιπι βυΐι ά\ο. ΟηοΛ ηΐιί ΙΆ τ?ίΐ παρατίξευνΐ. ϊογ-.ΐίμινο; Ιτι μέηιν ώχλι- 

Γηιιιηίαίιιιη «Ι ΐΐ|;ΐ, βΐπΐιιίΐ ιπα ρΓοΠί^αη υπ» βμΐνο: ύιηίΟρ•^, ΈηιΙ βί τοΟτο «φ βββιλιΐ Ανητ• 

(Ικμ: μπι<ιιιθ *1γο ιιοηιβη βηΛ) οΙ)]«<:ΐ>ιιι κΐΐιί (.ιι- τ'ϊβη, ίινω μηχαναΐ; καταβχλιΐν τήν ΐβΰ Οίίρΐβ» 

(ίΐιιώ'ηοη. ΙΙίΒΰ ιιιίιηο νει-Ββϋΐ, εεπΙιΪΙ λΛ ΜΙί ΐιη• («^ γ4ρ ο6τωί ίιιιιώήιηκτο) «ρο6«β1τ,μίνιιν4ν8ρΓιν. 

ρβηίοκιη, II) ιηιΐίβ «πϊΙηιι υ•ΐΜ υηιηι ροΓιΙεΓβΙ. Οϊιτια γοϋν Ιοτ-οά-^να, γρίφΐι τψ τοϋ ηοΐίμην 

υΐι{ α εοηΐί^ίΐ, γμΙιγκιιΙογ »Λ βηιη Ιιηρίί («ϋίιιοηβ βτρατηγι^ μιτιΐνν -Λν Οίρίαν κίχι! [ χαχϋ] τίχν^ 

ΝχιΗϊΐι ρπ)ρΙιε(* ιηίΚίΐιΐΓ• Αΐ ίΐΐβ Γυιπ αηϊιηΐιίτΰη- χρηβίμενον. Κα\ γινομΐνου τούτου, Ιλιγ^οΐ βΰτφ 

ΙΐΗΜ Ιιιιιύ ροΐιιίίΐβ ΙαΜΓβ Οβυιη «ιαοιΐ ιηϊβεΐίΗύ τη; ίναγοϋ; «λιιμμΐ'λΐίαζ ΠίΟαν 4 ηρο^ήτη; &ιη- 
■Ι>ειιΐ9ΐ6»ΐ, «]«ρΙθΓ3ΐ «Ι ιιιιακ (Ιι^Οβΐ κβΐθτιίαιπ (^ βτίϋΐιται. Ό; ίί Ιγνοι μΙ| βΐΐυνη^θβι χρϋκτιιν τ&ν 

ΐ*οίιιυ8 ιααιη, ιΐηυΒ κογΊιεγ (Ιοίειίϊ ίη]^ιπ!»»πΐςυβ θείν τι μιμηχανημίνον, κιτκβριινιί χηΐ χατολοφί' ριίΜτίεοπΙίιηι βιοηΐιΐΐ. Ουιιη ρημίιβία ίιβΓυηι αιΙ 
ί;ΐυηι ηνβηι» ιϊΐ ύ\Α οοηΰβΗ>ιιι Γυϊίϊβ, ρτορίβΓ 
«η ροίΠΗΟΐ ηυ>ιη βίίιί »ιρΕΓ«βηίβιιΐΒ<η εΐΰ1ρί<(. 
ΡτορΚΓ Ιιοο ϊ^κυΓ κΙεο ίιιιιηιιιο ίχιππυί, ιηβΐι 
ΓΧίπΊηα εοοΐΓ3 οιηιιηιη ϋοπιιιιη ιυΐΐη, φΐβιη.χΐιη»- 
ϋιιιιι ρβΐοανοηΟ, ρΐΗΐιι 6»1. ϋΐΐρΜ'ίί) βιΓιπι Λιΐ)ΐιαιι 
β]^1ι^^^ιιΐ ίΟΓΟΓβΐη νυιηι ϋθπΚ3ΐΐ(;ιιίιιεαπι Τ1ι9Ι0>γ, 
(θη>ρ»$ΐ)<ΐ6 ΓϋϋΐΗί ς^ιΐΒ ςυιιη ιΙερϋΓίϋαΐ, ρΜ(Μ 
Μϊ]θη ηιιαηι αηΐο αιη«Γ« ίΐαΐίιπ οιΙΙο βιΕ ρΓθΒ«• 
ηι{η>. ΟμΜι! ϋυηο Ααιποιιβπι Α1>^^ΗIαιη, (]αϊ 
ιιΐίήηιΐλ βηΐ ΤΙιαοΐΒΓίβ ΪΓηιβΓ, »>ινΓβιη αιΐϋο ιυτ- ρϊϊβι ϊ^,ν $*[ν!ιν αίττιό «ρ5ξιν, χβ\ «ιχρ^ί νχ^ 
τ1;άαας τ6ν οΐχτον ίξητιίτο, Βν κιρ ί ηροφήτηΐ 
βίιχφ «άλιν ίλΐών ίφη Ιιϋυίίΐ, βι' ?,3«!ρ («Μΐΰβης 
«ντψ ΙκΚίξΐΐαι βίχηΐ. *Επ\!1 ταύτη τ}) «ΐιιμμιλιίΐΐ 
ββχττα &{ΐνί χατί πίβΓ.ΐ αϋτοϋ τ!); οΙχΕα;, χαθώ; 
ήμ^ρττ,βι [ΐΕίπονΟιν] ' ^ΐρίβΟ)) γΑρ Αμνών 4 υΐ^ 
αύτοΰ τή; τρί; καιρ&; Α{ιλφϊ\ΐ αύτο'^ Θάμαρ, Χ«\ 
τυχών ^ί ήρι, χΐιΐίον «(ικρ αύτίίΐ Ι',ρκ οραυτίχχ 
Ιμίνιΐΐΐν. 'ΛνηιριΙ ΕΙ τοΰτον ΐ6ν Αμνών 'Αβΐϊΐα- 
Ιιώμ, 4 χαΐ κ/Ας μν(Λ>ς ^Λ^ί πίΐ θιίμαρ γιτ*- 
νι]μΙνθΐ, τ);ν βίνχρώί ΒιΟβριβμίνην ίι(χ&χ|[ν β»υ- ί»Ιβ Γηιι'κϊιΙι ΑΙΐΜϊΐΙοιιι βΐϊαπι ίιι ίρβιιπι ρλκιΚΜίι, Άβιββαίωμ κιΐ βύτψ τφ π«τρ( χαΐ κΐιιροί λύβρων 
ίπιρΙί-ΐΊοε ϋΓαθΓ6 ιιιιϊνβΓκιπι ρχΐΰΓΠΐΐπ ύαηιιιπι. Αϊ Ο τήν τον πατρ^ ΐΧην οΐχΐιν. Ό II μΙ| νίρνν υ1&» ίΙΙβ Β£ςιΐΒΐιιι«ηι ΒυΗΐϊηβΐϋ ΟΙίιιπι ρΓχΙϊο ρτοΠϊ^ηΓβ , 
βΐ νίηηΓβ ιΪΕίο^ίαιιι εΐβιΐβ Ιωικί ιπίιιΟΓυηι , βιΐΓβ^ΐ 
α Γ«Ε>> >1<^ηιο 1113. Γυ^ίΐϋΐι Ιη ιΙοιεΓίιιη : «Ι ϊΐΐίΐϊ- 
ηαΐι ποη ιηοιία π)θ1β3(ΐ3ΐ>. ι^υ»• ρβτΓβΓβΙι*! ο«<ϋρ«« 
ϊιιεβιίβηι «ι χΈΚΓ. νεπιπι ειίαιη ΰοτινια'ιι ΙκβΜϊΐιιι 
• ίβΐιίΕί ηυιχίΒΐη. ηυΙ διυΐίί ϋοιιΐίίΐϊακ {αεΤΛΐ, 
ηιιίηΜ ρυΙτΡΓοη ίη ίΙΙιΐ'ΐι «ρίΓςβΙιΜ, Ιχρί(]ί1>ιΐ9 ίΐβιη 
^υηι ίηιρβΚΐιβι, βΐ ο)ηνίΐί>1ΐ3ΐιΐΓ. δβϋ ιιοιι 6^1 ιιΐιυβ 
ιαιΙΐ'>Ιί€ΐιιιι Ιιοιηϊηβπι, (αιικίιί ροϊΕβι ρ«Γ »βΐ|υ3»ί 
ΐυοι : φΐίη τ'ριιίαΙ»! 1)3»^ βιιίί^ Εοοςηκ^'β Γ^ϋϊιιο- 
ΓίΙιιΐί. ΑΙ)5η1οτπ νβΓο «Έ^'ΐίΙιιικ ηιηιυίαιίΐ ρϊπίώ- 
ύ»ί6 Γΐΐίιιυϊ Βΐιυιπ, αιιιΐ6ΐ Εΐίιπι ρ.ι|ι-Γΐΐ3& »ιιΙι (Ιία βονχνίχην, άπανίβταται τη; βββιλιχήΐα^τοίί οίχίας; 
&ποβιίρά[ΐχ(.>ν ΙηΙ τήν Ιρημον - χαΐ ύκέφιριν αύ μΑ• 
νον άικρ (φ«ρϊν ϊαυτφ γυμνι^παυ; ^ίΐνν χαΐ 
άλ^ων Αχ€ΐ|, άλϊί χαΐ ύβριζΑμενο; Απίι £ιμιή τινΟΐ 
βϊκίτ^υ τον Χα^νΧ γιγονίίβ;, χίνιν χβτβπάϊβοντοί 
αύτ^, χαΐ χέρμιβι χατακοντΐζηντα: κα\ λοιΐορου• 
μΐνου. "Αλλ' βνχ ήμύνΐΐο ιΐν χαχΐβΐομον. χαΐκιρ 
6ννάμινο{ Βιΐ τών ί;;ομίνων - Ιλογίζιτο 4ί τ>ύ:κ 
τι[( οΕκ(!ι»; προυήχιιν άμαρτάιιν. ΈχιτιΐνΜν £1 
£ Άβΐβαιλώμ τ)ρ αύται πατρολφον (81] π,'ϊβξ'-ν» 
τ«λμ1 χίΐ\ τίί το^ πατρ4( (ιιφβείριιν ίν Διηίβρψ Ι.ΤΒΕΙ.Ι.υ5 ΗΕ«()ΒΙΛ1.15. 82 

«Η μ^νβν ούκ Αΐ[ΐ£ί;«το, άλλα χιΊ τΐΛάμι<Λς, βν- Α "> β">» ίΐηίιιΐίΐΙ«Γΐ«ΐ)ί, ρηΐίΙιιιΙΪ» &ιιΙ1Ιι> «υΓοηι εα- 
ΛηΛοκιιμΙνΛ ιμΜ τω λβφ ϊΛ σώματ» οΟτών ιΙϊτ>:γ3 υιιίνι;ΓΜ] ροραίο ίιι ριι1<ΙίΕΪ« νϋβ ϋϋΐΐΒ|ΐί- ί ύκ*^ «δτοί! &ιχοϋ«τά{ ϊΐ ίρ^ν τώ« οϋκ (>γ;ύ6ν:ιαι 
βιΐ^ναι β(κα;. Τ6ν Ίωΐβ γοΟν σιριτηγίν βΟιβί γι- 
γβνΰτβ, ίκοχτιίναντα τ6ν τβΟ ΗΕμφιΒοβΐΐοΰ ατρβτ- 
ηγίν. 'Αβτ)•Λ}]ρ βΐ ήν βνβμβ τοίτψ, ϊοββΰτου Λ«- 
■ ιτρί^', , ώ( χιΐ 1ν τοΙς Ιχθ(,οΙί άριθμΕΪν, χα\ ιρυ- 
ίάττον βϋτψ ϊή-ί ΰπίρ τοΰ χοχώς άν«ιροΐ)μί«ΐί 
βύ» Αν<ι[Ι1χΐ)τον ϊίχην. Ένεκα τώκ άκροβυβτιών, 
ίΐΤ*ΤΜβ γυνοΐχβ ΐίιν ΜΕλ](ίιλ, ϊ[ν ιι«ρ4 τοϋ ηατρ^ΐ 
Ιχΐοβιΐβαν |%£^ τινί ιφ •βλτίί, ταιίτην ίνβιλζφίΐ «ΊβιιιΙα ρτορΉυΙΙ. ΡΐΌΐίΐιιΐΐΙιαίιιΐΌΐΙίο <!08 ηικηαί, 
ςϋί ίπ ΒΠΐΙίβΓίι β]<ΐ5 *ιϋΐ)1ΐ3ΐιιιΐΓ Γυϋίιΐϊϋ 3I>(III^^ ει 
ϊί3, ([ΜΧ ΙυΒΐ\4χ ραιπχ ο1)ποιί* 'ηιΊηαβ τίύιΙιιπίιΐΓ. 
^(I3I) ίΐ3ΐιιΐ6 (Ιυηιιι βυιιιη, ηυ! Η(>πιρ)ιί1)<ΐ8ΐ|ιϊ ηυοπι- 
(Ιιπι (Ιυεβπι ίη(6ΓΓεθβΓΐΙ, ϋυί ηφΐιικπ βτηΐ Α1ιβηιιι;Γ, 
ιΐ3(]ΐΐ6 ίΐάϋο ΒΤ«Γ8>Ιιυ «Ι, υΐ £[ ίιιΐΟΓ ΙιοεΙ» γοιι- 
ίϋκΐ, ΓβΜΓνίΓβιηιιβ ίΙΙΙ Ιιβυιΐ ίπιιΐίαιη νϊηιΙΊΓΐίΐιιι 
6]υ8, ηιιβιιι πΐϊΐΐ! ίπ1βΓΓϋϋθΓ3(. Ιη ^ΓαΙίαιη ρΓ^ριΐ' 
ϋοηΐιη ", οιοΓβιη ιεοερίΓίΐΐ Ηβΐΐΐιοί : ΐ)ϋΐιη 1 
αΙΐρ.ΓΪ οίοΰϊίαπι οιΐιΐϊΐη ΡΙιαΙιίχ, Εοη&6οα1υ8 ^ Ι Ακβλαβών ϊίιν [ΙακλΕίαν, ο&ΐΕ τΐν ♦ιλϊίαν ΐί3ιχΕ(ν, Γί^ηκΜ πεβρ-1; οα]ΐιΐ(|ΐιιιιι γβΠιβ >υΙ ΡΙιαΙίίβιιι 

■δη μοΐ][αλ(Βα τήν Μΐλ;(ϊλ γίγονίνβι λογίίίμίνο;, Ιηϊιΐϋβ βΕΐΜβ, ηϋΐ ΜΐΙεΙιοΙ ίιιϊβΒβ ηίφοίηιη. ΙβΙηι- 

Ι"*)! Ψ^χήί οΙχΕίβ ίΐίγματα Εχοντβ; βώμβτα -η'ας 83ΒΟΪ ηοΐ βηΐηιΙ Μΐΐ ίιιι]ίϋΒΒ ΙιαΙιβΙιβπι εοΓρυΓί ρΓΟ- 

Ίιβουβαίβυ; ' χωλοί γ4ρ έτΟγχανον χβ\ τυφϊοΐ τιάν- Ρ""!» (οΐβιιϋ! ρηϊηι ίΓπηΐ «Ι οτοί οηιηοΐ) εϋΐη τρΙ- 

τ*« * (ίργιιν αϋ-ίψ πι^ρωμίνου; τ]]ν ιΐς τ)]ν η^Χιν Ιι"! (^ηϊ'ίι "1 ^ν» ίοίΓΟίΐυ υΓίιΐβ ίΐΓΕιτ«ιι(, οαρίι εϊ- 

■Γβοϊβν, χατανχών τ^ν ιιίλιν, τήν ΑναίοΕαιν βϊ ($0) ν'ιΐϊΐε ίπΐΒΓΓ<κίΙ, οιιπι Ιμ»; Ιιυ]ιΐ9•πο<Ιί ηοη εβι». 

μ*1 ών ιίργάηιιο. ΤΑ Ιηιχιίμινα τψ Χαψ ΐίβλίμικΑ Ιηιπιίιιΐαίβι ροριιΐο ΙιβΙΙί^εΓαι ^επί^β, ΐϋ «ΐΓΕϋΐιι- Ιβ'/η, )»\ «ίιί π!ρ:οΙχο»ΐ ΙχΒροΙς ηΖ λαού, τους 
ΆλλοφΟλβυΐ, ΗΐιΜΐ6[τβς τϊ χοΐ Σύρου;, χιΐ μήν 
•1;ϊμβν(ϊβί χΛ "Αμαληχ-τ^,- κβΟίλών τήί οίχιΐβς 
«ΑτΑτοΰ 1ιιο& ίϋναβτίΐΒί, Οπβΐρΐροος Λύιψ ττΕποίΐ)- 
χβ\ ΐΐν ίϋϋΐοΰ λαϊν τίν Ίβροήλ, άνϊιμίνον ίχ 
«Β* πάλαι «ολιμίων, χβΐ φοβιρΐνίπαοι τοίς ΕβνΕσι 
Ματΐηήααη, 

Τήν Ιϊρίν Χίεωτίν, τήν 0«βι9ρον χαΐ άνχήνητον 
Ιϊΐ οδββν, ίΐί τήν ίιυιοΰ ηϋ,ν μ-τΐ ίημοτίλοΟς 
•νήγβτί» ίύωχίβί. χβΐ βύι4; τοΙ( )(ορΕύοιιβινΙπΙ τί 
«««τικ ί™νίδψ βυοκιρτών. ίπΐ ΘεοΟ (ΐξ^ι τήν ρ»οι- ( 
Ιίηκ Α^ίαν Απαΐΐθίμ•νο;, ((]νίέ ίίιώτου ταριχ&ρΐίαν 
«ρΜίρούμινοΐ. Βκ•.;λΐ)β(>{ νοΛν οΐ^οίαμΐ^αιιι ιψ 
•ίφ, 2>4 το3 κροφήτου Νβββν ίχωλΰΕτα, ίιίβσκ*. 
ρ(ν»ΐ, ίΙ» 4ν ΤΜλίμο({ ΧΕχμι^χ^τι μή βιΝ τίμΕνβ; 
Ιϊρωνϋνΐ}ΐ ιταριντ|ν, τφ ί' (ξ αϋταϋ φύντι ιταρί](ειν 
«1ν β«6ν ιίρηναίαν τήν βασιλ^Ιαν, χβΐ τήν τοΟ ναού 
χαταηιυήν 4 «ροφήτη; ύπυχνίΐτο, Κατ«φονοι3- 
μτΛν ϊκιγνοίις τ4 τβδ Ιϊοίιλ γίνοί, διά τήν ίκρ\ 
•ΰτίν «νλίβίΐβν ϊΐ χβ\ ϊΐμήν Ιια,ζητιΐαϋΜ χιΧίύη 
ϊώς ίχΐίνφ τιροβήχβντβί, 6«ω; βίτοϊ),- άξίώι^ τι- 
μής Μ χα\ ϊδνοίϋ. Κ»\ (»]■ μηνοβίντοί α&τω καΜις 
1«ηΑΙ)«ν (Μιμφίβάαλ Ιϊ ήν βναμα αύτψ, Β; χαΐ τους 
*ίβ«ί «ώηγίΐί «πίιριοτη, πιριλεΧΕίμμίνου τιν&;. 
ψ(]βφρ»νιΙτΐΜ βύτίκ, ΧϊΙ ίμ-ίίιηιον *'χί, χΛ τήν ρηβΐΐυβ ροριιΐί Ι)05ΐΜ, ΡΙιίΚκίΙΐίΤϋϋ, Ηο>()ίΐ», δ;- 
Γοκ, ιιηιιβ ϋΐίιιπ Αι•ιιηΒπΙΐα> κΐ ΑπιβΙβι-Ιϋβ, »\λ- 
ΙίαπΒ βοο ίη ρορυΐιιη) ρΓίηείραίιι , ΙγΊ1»ιι13ποβ λίΐιί 
εΙΙ(ΐεϊ(, βϋΐιιιιΐ]ΐ]6 ρορυΐυπι Ιβΐ'βΐΙ Ι(υ1β1υη) > «εΐβ- 
ΓΪΐιυι ίιιΐιιιϊαΐ, ιΐιιαε εΐίαηι («ιτϊϋίΐΐηι οίηοΊΙηΐί 

ΑΓηπι βαοπιη ηυ^ αιΐΐιιιο ίΊΐΙι ΛΊο ογβι εΙ ίίπ« 
(3ΐ>βΓΐΐ9θΐΙο, ίιι βυϊηι ΐίτίίαιοιη ειιιπ Ιιιΐίυΐ ροραΐί 
ΐΓίριιιΙίο (ΐΒΐΙϋΐίΐ. ίρίβιιιβΐ ευιιι εΐιοΐΐΐιβ «ί'οΐΙΙηιι 
ο6 0)11$ ϋει1ιΐ('ΐίοΠ6ΐη ίίπιυΙ βαΙιβΐΙίβιΐΕ, ρΓΟ 0οί ςΙο• 
ΓΪ1 ΓΟ^ίϊ {{Ιοπιΐϋ ϋκροιιβπβ, ηυίιι οΐ ρΓίταΐί Ιιοπιί- 
πίβ Β^ιιϋίιιιη ■ιιιρΙηβΐυΒ. Οιιηι τιιΙΙϋΐ Ιοιηρίιιιη 
ίχχάΙΛαη 0?ο. ρβΓ ρΓορΙιβΙ.Ίΐη ΝαΐΙ»ιι ρΓοΙιίΙιίΐυι 
£ίΙ, «ιΙοΐΕυί, «υιπ ςιιί ΜΙίβ ιΙι,-Γΐΐί^ϊΐιικ ίιΐϋΓαΙ, ηοη 
ορΟΓίβΓΒ βαιίϋΐίιαιίβ ιβιπρίυιη υη^βΓΕ ; ΠΙίο τηιο 
ίΙΙίιΐί ΕοηοΰΒΐιΐΓΐιηι β«οπι γι;Κι>ιιιιι ρβεϊΙΙΐ'υιη βίιιιυΐ- 
[|ΐιβ ΐβηιρίϊ εοπβίΓυΕίίοοΒίη, ροΐΐίΐίΐυϊ β^ΐ ρτορίιεία. 
ΙιιΙβΓΓβΟυιη ίιιίΕΐΙϊββηβ ϋβιιΐίϊ βί^ιιυϊ, ηιια βηιΐ οΐ)!» 
ίΙΙυηι ΓβνβΓβηΙίι βΐ ΙιοπΟΓβ αΟΊ'ειυϊ, ςυ»Γ(:ηι]ο$ {υ- 
1)«1 ΕΪ ςιιϊ ϊΐίυπι ΕΟΟίίη^ΕΓεοί, ηαα «)9 Ιιοιιογε ρΓΟ- 
ίβ*!»! ροκβεΐ 61 Ιιεηβτοίβηΐϊί. Αΰ ϊΒΐιβ οηιη ΐρϊί ίη- 
ιΙί(τ3ΐιιηι ΓϋίκββΙ, ΒυρβΓβκΜ φΐβπιρϊίΐη (ϊΐίιιιη Ιοιίϊ- 
Ιΐιχ, ιυί ηοιΠΕπ ΜβιηρΙιί1)3:ιΙ, ςιιϊ βΐ ρε<1ΙΙ>ιΐ£ ΙαΙιοΓίίοι 
«1<ιΐ3ΐιΐ9 «η(; Γβ$ιίνβ ίΙΙυιη Ιιυια3ΐιίΙβΓΐ]υβ βιι&είρίΙ. ούσίβν λταβαν Λ<ηψ 61ίωη τήν Σαοίλ, ίπίτραπαν ΰ Κ εοιππιεπΐβίεπι ΙιιΙιυίΐ, βε βιιϋβίβιιΐίιιιΐ) υηϊνβηβιη 

Λΐηψ ίοϊ,ς τιβντων 6μού των πρβγμίτων, Σι63ν 

6νΑματ<, Ιβϋλον «ύτφ κατρώον γεγενημίναν. Οΰτιυ{ 
1^ χαΐ ικρί τοϊις ηΙχομίνοι>{ ίιιώτβτοί. *0 τών 
Ί Άμμανιτών βαβιλιϋς, φτύγοντα Βιξιωιάμίνο; βύ- 
>, ίν τοΕΐ φίλοΐΐ ήριθμεΐτα• ίκειίή τεβνήχΕί, τήν 
ΒΐΆίΐΜΐΙ μνήμιιν τίμιων, Απίατιΐλΐν ίι:1 τϊν ΐοϋτου 

κιΚα Άναν&ν τοί; τήρα χ αλέθονται, ίιί£ο;(ον αύτϊν 
ϊ κατριχής φιλίβς είναι ^«ιλίμΐνο;. Ό ί;, ώς 
Ρ«κ«»χίπου;*ύϊοϋτήϊΡΒθΐΊιεΙβ(τοί»;ίΐΓΐίήν πιρά- Γ6ιΙ(1ίΙ ηυχ ΒαυΠΐ ΙυοΓαΐ, αίΓαΐοΓΟίπ ϊΐΐί αββί^ηιιΐιι 
οϋΐιαϊΓΐιιη ΒΪιιιυΙ Γβηιιη 5ΊΙ)!ΐη ηοιιιίηβ, «ιυί βιιΐι 

ρΐΙΐΙΙΙβ β)ιΙβ ββΓνϋβ Ϊ11ΪΙΙ8 ίϋΕΠίΙ. Τίΐιΐ» βίίΙ Οΐίίιιΐ 

ίη ιιιΟΓίιιΟΒ ρϊοβίε. Αιηποηίΐηηιηι γβτ, ηυί Γυ^ϊι:ιι- 
ΐΕΐη ιϋυιο οοιιιίιοΓ ΒΐΐΒ€β|>βΓ»ΐ. ίηΐβΓ ίΙΙίιΐί ίΐηίνο^ 
εβΠΜ-ΙιαίΐΐΓ. Ρυ5^|ΐΐ3πι ηιΟΓίιΐϋί βίΐ , ϊΙΙίιΐϊ νίη«3- 
1115 ηι^πιοΓΪαιιι, ηιίϊίΐ 3>Ι «ϊιΐϊ ΙΙΙίιιιη Αιοπιιιη ηιιί 
βυιη ΓΟΐιβοΙβΓβηιιΐΓ, υυρΊΐ-Ίΐΐ ριιβηι» ιΙΙΐιΐη 08ΐβ 
ιπιίάΐίχ βυεΜϊΒΟΓΡηι. Αι ίϋβ, εευ ΟΝρΙοΜίΟΓβϊ ΓίΛιιην ΙΐϊΕαιαλμΕνβϋίνομίϊαί, ξυρεί ΐοϋ; ηώγωνβς ΓΕ^ηί βιιΙ ατΙιίΐΓΒΐυϊ Ιιοπιίηββ ηαί ρΓΟ εοΒ&οΙίϋοηβ " 11 η<-Β- III, ΐ8. 

(80) νίιΙοΐιΐΓ ϊϊ αΐιαι ιιιΐ ειΐΓΐι: ϋϋΐιβ ιΐίιΐιιιπιο ϋν&νετβ. «7 πιυ$1ΐΐιπ] Μηοτυπι : εΙιοΓοι «Ιΐαιη ρκαΙΙ' 

ίΐίίιιίΐ; ςα\αι οβιημβ ίβνίιϊευιη 

ιυπΕ ρΙιι»ιιΐ)ηι ΐπ^ίιιΜ ιηΙΙΙΙιι βηπΐ, ηυοϊΐιιιβ ιγΙ- 

ΙΐιιΒ 8υΙι|θϋϊΙ εΙιΟΓΟ(]ίι]Β»3ΐϊί, ϋΐ ρ33ΐΙ«Γβηΐ ]ΐ1{ί[ϋΓ, 

οΐ Ιι;>ιιπίΐ Οευιη οηΙΐΙίΓαΓαηΐ, βυο$ ίάίο Ιι^ιηιιοβ ϊιι 
νΓϋίηΐίΐη Γοϋί^επβ. ΐαάΐ ίΙΙβ ηυυβιη ϊηβηΚοβ ιιυ- 
πΐ(.το |ΐ$3ΐ]ΐιο9, ΐ]υοι υϋΐΐιι 5βΓί6 •1ί«ΙΓΐΙΐ(ΐΐ( ίβνίΐ•- 
ηιιπ οΐιηΐφΐίϋβίοΐίβ. 5οϋ γεχ ΕιβυΙιίβ! >ηΐιη>(ΙνοΓ' 
Ιι-ιΐ3, φκχΐ ριαίπίοπιπ) «ιυΐΐίκΐιΐο ικ'ίΙίκβηιίοΓΟί 
ΓβιΙϋβΙ]»! ί£νίΐ35, Ι>οι)ίΐ'Γηοΐ )ιο« ιΐνηιυαι κι >(ΐιϊη- 
ςυβ^'ίιιΟ ρ$3ΐιηθΒ, ρβΐ' «09 <|ΐ>ί ίιι ριφιιΐο ΒιρίοιιΐΜ 
β'ΐηι, ϋε Ιιιιΐι ηυΐΐΐΐιιιΐϊιιι: ϋαΐί^βιιιΐοβ ευηνίΐ. 

δυεί'ϋβίκΐΓβιιι βυ) Γο^ηί Ιΐϋιιπι οΐΐηνίι 3ο1οπιο- 
ηβιη, ςιιειη «ι ΟβιΙικιΙίΕε κβιιυεηΙ, υποίαιηςυβ 3 
ρΓορΙιβΙ* ΜαίΙιιπ, ίρβεαιεί ίΐϋ ΓΕ^πυπι ι:οπβΓΐη3π», Ι05ΒΡΡΙ ββ 

ιη- ^ίίϊ [9τηΗψαλμ<)ΐβα{(;, τ& ΑιυΤτιχίν γίνο: !π>ν, {πΛρ 
τους ΐρ[βμ\ίρίο■^ί τίτϊ, ΟτΛ ϊριΐί ηοιΐ)9ίμΐν« χορ»• 
Ιιίαηάΐου.-, ιί; τϊ ψίλλιιν ΐιην(χΜ( κα\ ΰμνΐΐν τύν 
θίύν, τους Ιαυτοϋ ΐιμνο'^^ έντίξας. Και ικιηίηται 
μίν ψαλμαίι; Αιηίρο^ς, οΟ{ χαΐ χατίΐκξι τοΙς τ&ν 
Λοίΐτών χορβί^ίααχϋιΟΐς. *Αλλ' 4 βασιλιάς Έζιχΐχΐ 
τί τών ψαλμών κΐήβ»; 1ν ύλιγωρΐ^ Αγβν τους Λ(υΐτ•ς 
Ιΐϊΐγνοί•ί, τοί; έχατΐν τούτους χβΐ ικ^ιήκοντβ ψιλ• 
μοΐ<ΐ (83), βιΐ τών Ιν τψ Χαψ αοφων, ίπί "1 Διίίοχον τής αϊτού ραοΛϊίος τ6ν υΐΐν έποιήββτβ , 
*•< Ιολομων , βν »χ τής Βτ|βϊο6(1 ίχτήβατο , χαΐ 
χρτβθέντα 8«Α το5 προφήτου ΝάΟαν , βύτ^ς ίπιχυρών 5 £5Ι. ΙΙοΓίϋΙΐίΐιΐΓ ροΓΓΟ βυιη, ιιΙ ρίοίΧΐοι Β ο.<Λζι τήν βαβιΐΐίαν προαίχύνηβι. Παρ^νΐΐ Β1 αύτώ 

βΓ^ι υ('υιη ίιιΐ£{|Γ3ΐιι ^ΙιιοεΓαπιηυβ εοηΐίΓνβΓβΙ , τί]ν «ρ^ Θι6ν «ύαέβιιαν «Ιλιχρί'/ή βιατηριΐν, τη: 

αΠΐιηΐΒΐιΐ οριϊηιί Γβ8ηί Ιιοο εκιΟΓ^ιιηιοηΐυπ). Ρπε- Αρίηης (ρ/ης τιντην ίπΐβιοιν (ΐναι λέγων. ΚΑ 

ίΐΐΓΜ ίιΐΐ&ι( υΐ Ιυιιιρίιιιιι βϊ βχχιΙίΟΐαΓΟ , απΙτ«Γ33ΐη ^ νοΑν ϋ ίχΆινι»•/ αύτφ οίχοίομιΐν, τ)ιν ίίλτ,ν 

ίΐΐίυ! (Ιίϋροίίίίοιιβιη , π)ΕαιιΐΓ>5. ΕΙ Α^ιίΓλΒ (οιΐιιι αύτοϋ βιίβΐφ-.ν, μίτρα τί χαΐ οχήματα τήΐ δλη; 

ίΐΐίυβ «οιΐΐΐηιοίυιιίκβίίΓλϋΕΠϊ, κΙίπιιυβηΒ ρΓΧίνΓοα α&τοϋ ΐομήπ^ιΐς ηαραβοί^ς , χιταλιίψας αίτφ τ!)ς 

ηΐ3(;ηίΙ1ϊΧ3Ρ £υΐ)ΐρΐυοβΙ$5ίιηχ»ι1ίθ€αΐίΐΗΐϊϊϋθΐιβπΐ3Β μιγαλβκριποϋς χαΐ ιτολυτείΛϋς xαταβx1'^τ^ς ΐ«ίξι 

£χρ«η83Β. Επριΐ «ιιίιιι ΒϋΗ ιιΙβηίΑ υηϋβοίει οεηΐεπ» ΕαηινήματΒ ■ ;(ρυαοϋ τι καΐ γιΐιρ V τ&ΐαντα βίχίι 

ιιιί)1ί3, βΓ^Εοιί νείΌ 3ΰ Ιβγπ ροηιΐυι Ιιηΐιιιιι, υΐ £ΐιΙ> μύρ'^ χαΐ ΙχατοντΑχις, &ργύρο-^ ΐ1 χα\ σιΐήρου 

ηιιιυΐΓυιυ νΒίΓιΐΐ ιιοιι ροϊ^εΐ. Εοβ ςιιί ΒίΙ>ί Ιιι«ΐ'3ο( βμίς οβος ^ (84) &ριθμ6ν ΙλΟιΙν ούχ ήίύνατα. Κ(Α 

βοιινίΕίιΐί ροΓ [ΐΐιιροια ΰαΐίΐηιίοΐίι, ιπίιιΐιιιβ ίιιιΐίοα- ηζ/ς (νυβρΕναντα; αύτψ χατ^ τ&ν της ίυηιραγίαΐ 

(ι« ηοη ρΐ'ΕΡίϋπνίΙ. ΙΙβϋΐ.Ίΐ»ΐ05 «ηΐιιι ΐΐ Ιιο$ δβίο'ΐιοιιΐ χαιρ^.ν, οίχ ιΐαην όγνώτας. ΚατέλιξΕ γ3ιρ χα\ τοϋ• 

ΐΓ:ιϋίιΙΙ1, (|(ΐο ίη εοι (κυΙοΒ ίιιΐβικίϋΐΐΐ. ΡοΒίςιΐΒία χους τψ Σολομών , βπως αυτούς ύποβλέπηται. Τ:β- 

*ιΐ;«ηι <)ΐΐΜΐΓ93ίιι13 Γε^ιιανϋ Βΐιηο», Β'^^ίΟΜ Οηβ ααράχ^ντβ £1 βαΦίλιΟοας ίνιαυτούς, «ύχλινς «- 
ΐ|ΐιΙονί[. ΐτ^<1ίΐο διίοιηοιιί Κ{πο. - λΐυτ^,τψ Σολομών ηαρα&αύςτήν βαβιλΐΐαν. 
^ΑΡ. ίΧΧίν. — ΰηαιηβαι ιηίΙ ^»ΐα ϋοΐοηοηϊι. 'ί' ι 

■Λ ΚΕΦΑΛ. 0Λ.\ Οιιπιίεοϊιη ιαιιιη ιιβιοβ κςιιηιη Ε3ρβ»$ίνί(, ΐΐΐ 
Ιηΐηπι ΐυυΐΗ , ηυί οΙ Γε^πυη), νΐνο ιιΙΙιιΐΰ ρ3Γ<»ιΙβ, 
αΙιΗρίτβ ιβιιίατνηΐ, ροβίιιΙανεΓαΐ ίπΐΐιρυΓ υΐ υχη- 
Γβπι ϊΰαρβΓΐΐ Αϋί583ΐιι, (|ΐι:ι- ειιΐϋ υβνίιΐβ βικίεια- 
ΐϋπι ΐοιί )ΐ3ϋυΰΓ3ΐ, βειΙ νίτςο μΙΙιιιε ρβππβηβΐι»! , ■ Γίνα ίστί γΑ τψ ΣοΛομώη ί«- 
{ρασμίτα. 

Αωίίχιχίτή; (85) τής βασιλείας 19«Ψ^Ι««!• '^* 
4ϊ*λφί.ν ούτοϋ , ί; οΟτψ τΐ-,ν Ρβίΐλίίαν Ετ> ζώντος 
τοΰ ίϊϊτρΐί άρπίίειν Ιτ^ιράθΐ), «Ιϊήβιντα 6έ χαΧ 
γυναίχα λαβίΖν τήν βυνιυνααΟϊΕϊαν τφ Λαβ\ί ηαρ- 
βίνο•< ίιαμείνβσβν «τ,ν ΆβιασΑν, άν*ϊλϊ. Όιν Άειά- I εχειιιίΐ, ρΓορίΚΓββ ([ΐκκΐ ('οηβμίΐ'3%6Γα( οιπι 
Α^Οπ^*, ηιιαηιΐυ λο ιβ κ^παπι [ΓβΙιβΓβ ιιί1ΰΙΐ3ΐυΓ. 
Ιο3ΐ)ΐιιιι ρβΚΓΐιυπι ^υεοπη, ηιιί αϋ 3ΐ(:•Γβ <:οηΓιΐ);εΓα[, 
ρΐΌρΐ(;Γε3 ΐ)υ<Η] Γα*;Γ>1 3ΐ) Αϋοιιία, ίρβιιιη <(ΐιο<|ΐΐ6 
Ιιι1βΓΓικ:ίΙ, ίη ηΐΕΐηυηαηι ει Γβναε3ηΒ, ιΐηίίΐιιη ΒίϋΙ ίηΙβτΓβοίΐ. ΑΙι'υΐΙιίΓΟίη (|υ1 ροηΐίΐαχ €γβι, ροηΐϊϋ- (],. (ς ^^ ίρχιιριϋς, τής Ιερίιΐϊϋνης ΐςήγαγι, τ(ν 

βυνίλΰίντα τψ Άοωνία Είς τήν ■'^ϊί ?"'^"''ί *'^*' 

χιίρηαιν. ΤΙν '!ο)άί ί; V "5 ποτρΐς βτρατηγίς, 
*ίς τ6 βυβιββτήριοϊ χατιιφυγΐντα ίιΐ τ6 ίνμπ(ΐάτ- 
τειν τφ 'ΛΕωνΙα, χα\ «ύτίν ίνΐΓ',ιν, ΰπομνήης 
βίτψ, ώς έπώφειλί τήν τβιοντον θάνατον, 4ΐΜχτιί- 

ε'ΒΜ ΙιυϊιΐϊΐιιπιΙί ιηοπειη , ηυίρρβ ςίΐί ϋοιιΐΓβ ρηΐΓΪί „ νας «αρί τήν τοΰ ίατρ>•ί γνώμην ΐύο ατριτηγοΰς 

■ " ■ "' "" "" Εϋβρίοιους αΊτί(ΐ, τ6ν Άδινίήρ υΐΐν Νήρ, χΛ τ^ν 

ΆβιαβΑ υΐΐν Ίοβΐρ, γίγϊνημίνβυς. ϋν Σΐμιή{. 
τ6ν τοϋ Άβΐαβαλϋΐμ ίοϋλον, βς δυαηραγοΐ^ττα τ&ν 
πα-ίρα ΟίαοΑμινος χατηρίτο χιΐ έλίβαζιν, εΙς τήν 
'[(ρουιια1ήμ ίΐιριώριβ», χα\ μηνιιθίντ» την ιτίπν 
τΓοΰ (86) κροϊληλίίθίναι. ώς ύπίρφρονϊ (87) τοΟ ββ- 
βιλίω; γνώμης ίΓίχτίΐνι, Χιλιίμβην -ρώτην ποί'ίύ- 
μ:νο; ίιιότή; Ιαυιοϋ βαβιλιίας Ουα.'αν, Εθν»ν ΐϊς 
τήν 1 ββαών τψ θορ • ώί> γ4ρ ϊϊλβτο τροβογαγίΐν , 
της Ίιρουβαλήμ ο&τΓΐι) Ιομιβθΐίσης. ΈγΛ τ^ (ύβ(β«Ι 
βυιιία χιλιοΐΟΕί; βι' ύνΐ-.ρχούν θέας αΐτήιαΐ τι καρϊ 

(8ΚΙ Λ(ι>ΪΕχα£τ^ς, 

(81!) ΓοΓίβ ΛΟυ, «1 ιοβ. 

(87] ΐ;!ίΐ. Γ3ΐ)ΐ'ί€. ύΓ-ίρ-ρνη, νυΙιιιιΐΒίειη ιΙιιοβ ιΙιιεοβ βί ρετπβΕΰΒΒίποΒ ί 
Γ3ΐ, ΑΙκιιηοΐΊίπι πυιιιρο ϋΐίιιπ) ΝβΓ, βΐ ΑΙνμπι 
ΠΙίυιη ΙοΙΙιΟΓ. δβπ)£ί ΒεΓνυηι ΑΙκΒίαΙοιηί , ΐ|ΐιί ο- 
ΙιιηίΙιΙϊΙιιΐΒ οΐιποτϊιιπη ρΒΓεηΐϋπι ε]ιιβ τΐιίει», ιβλ- 
ΙοϋεΐΊβ Βΐ Ι3ρίι!ί6αϊ ί[ηρ[Μί<ΐΓ3ΐ, ΐαΐη ;6Γ09οΙ]ηπ« 
τΙτΙΐ3ΐίι ιιιαοη'ια εοϋΓΟίιΚ; ηι ι]βΐ3ΐιιηι, ηυο<] είνί- 
ίϋα αΜφίΛίχϋο ε^ΓΕϊΒΐΐΒίιιΪΗΟ, νβΐυΐί ΰΟηΐβιηρίΟΓβια 
ΓΟ^Ίχ νο1(ΐπ(3ΐΪ5 ϊηΐθΓΓβ«ΐ. Μίΐίϋ ίοιιιη βΐΐπΟϊϊυηι. 
ι^υοά ρππιυιη 31» ίηίΐο Γ^βηο 6Ϊ ΙίΐΒΐυιη βΒ(, Οβο ίιι 
όιίΜιοιι ΐ€ΐεΙ)Γ>νί( : ίΐ•) ειιίπι οΒρπβ ρ\<^$••.ηΐ, βυπι 
^6Γιι»1^ιη ηβαΐοη ββϊΰΐ αηΐίΰοα:». Ρρορίατ |>ίυιπ 

(83> Νοη κ{ο ΙοΒβρΙιαι ο.ι ακηβκΰβΙ)»!. 

(841 ϊΌγΜ ί«Ιιιη*]3ΐ ί,ν, νςΙ Ιΐ'^ι•, τοίοΰΐοί ϊ,ν. 
ΙΙΒΕυ,υδ ΜΕΜ0Η1ΑΙΙ5. 
ήλαβ9ον (82), ίέιχνϋΐ τοί; ύπ>;(θΕΐ!- λ ίιιεβίΚΒΓβ υχοΓΟβ , ςιιχ οϋΐη βο οοίεηιιιΐ , ιηιηΙΓο• Ι 

ι τιν ιύτοΰ τ|) χακακριγία ΐήν χατί τβϋ ιητ{>4{ 
(«ανίβταιιν. Καΐ τχϋτα ιιατ«ηραςΐμινο;. Εικιαιν 
κατΙ τ)]ν Ερημοι, χαΟιλΐΙν Ιπϊ τη; άρχΐίΐ τίν πατίρα 
χιτ•κ(ΐγΐμ€νοΐ. 

ΚαΛ βχ»;ι6ο«λϊίί χλτ' βύχον γινομένηί , χιτηντι- 
64ίι> τοΐ»: Ιαυτοϋ ηρζτιώτας & ΔαβΊ! φιίβινΟαι ίο» 
ΆβΗΙιΙνμ, χαΐ ηρο^ίχειν Επως μηΐΐν τήβοι βίινΐν. 
"Κν γβϋν τ(| μίχη ιρίκΕται, χαΐ νώικ ίιβοίίί δ ύη- 
αχΟιΙ; Χθΐιοΐ «οϋ 'λ6ίαα»ίύ<μ Εημοΐ. Αίτ^ΐ βί ί 
κβτραλοΐα; ύπίτης ϊίϊηί ίλχυνίμινοΐ, ΰκ6 κϋίων 
Αναρΐλται ίρν&ς• χ,Λ 'ζίρ ϊτρίφ* χίμας Ιψ' αΤ; 

Βρίυχΐΐν *;Λ!ίγ(το. 05ΐω γον» άνηρϊτ,μΐνον κιίτιι- 
ϊΐ]7^ΐ{ βΐ »ψ ΡβΐιΧίΙ προτήχφντίΐ, χιιταϊβξιύοβνϊϊί 
&<βχριιΰουβι, χαΐ χββίλίνκ;, ϋολοβιαίον χ«ϊ4 ϊηί Β ΐΓ»ίί 
41IίρI3^ίιXτο'^ ϊοφ?,ς βύ:οΰ σωρ4ν έΛί,γιιρβν λίβων. 
Ό ίΐ Λλ6Μ μ^ΕΙνν τήν ΐνίιχον τΐΐΐν, ούχ ώΐ ΙιΛ 
«ατραλαΐ; πϊϊίντι γϊγί,βει, ώ; ΕΙ ΙπΙ πλιΪΙ γνηβίψ 
βιιβρήνΐι, καΙ τύν θίνατον αύχοϋ πιριπαβύς ώΧο- 
φύριτ*. 'ΚνβίΜ οΟ-ϊω βιΐ τ6 τιλημμΐληθίν βύτψ, τών 
βυνομαρτηΟίντων βΐΐνών άπαλλ<χγ(\; , αύΕΙΐ{ 4πιι• 

ΈηβΐΜλΐιών (ίΐ ΐ^ βαιΙίΕία, τοΰ; μίν Αλίνταΐ 
■&ΤιΙι κολιμίο^{ τϊγονίναι ΙτΙμωρήαατο , ιοίι« Εϊ 
βννιλβίνκ^ αΟιφ χίΐ δίςιωβαμΐνους β&ι4ν ίν ϊή 
φυΤδ» «'Ι *ϊ!μη« Μ^ συνίϋΐίοΐίς ίποιή^ατο. Έκ 
«■ραιΑξιι Μλίμοϋ (ιάτων, χβ\ τών ηβ1*μίων τή» 
βιρί Λν Ιαυΐοΰ βτρατίν &ιιιιβ»ν χώριν «ροχατιι- 
ληφίτων, ΙΙΒοΐΜί ΙκϊΟύμη^Εν Ιξ ίβίο» λάχχαυ τοΰ 1ν , 
ΒηΒλιίμ ■ οι 51 ίτραιηγοί χ^-ν χώυ ™λ6μ{ων !;βχ4- 
ψβ«»ς ϊί^βΠ*. '"Ρμη»«ΐ' «'ί ϊ^Ι^• Βιιβλίϊ^ι, χίΐ ιΙ 
δίο>ρ αΟτψ ίΐΐκάμιταν. Ό !ί ίηοθαυμάααΐ αυτού; 
τΐζΐλνβριίαΐ,χαΐτίϊΐΐτιρίαύιίν ί6νο£α(, οΰχ^νίγχκ 
«δ Κατοΐ ιηιίν, ^Ιμι β6τ4 τών οτρατηνών βίνβι 
Ιογιβ&μινο; ■ ϊφ ϋ Βιψ τοίτοίώρον Ιιπίίπ ωψ»ί. 
ΐιηνίη», ΐΓβρ4τ1-βιψ ίοχοϋν, Ιτΐοριβμήβαι τ&« 
ΙλΙκ οϊκΕρ ίρχϊν. Ύίτομίϊίΐ » ίγϊνάχτηβιν ίτή 
««Δτφ. κϊΐ 3ι' αύτίν βπομίνΐΐ θίήΧατον 6 λΒ^ί ΐϊΐιη- 
^ν. ΚαΙ βΐαβάμΐνο; βπΐΐρον ηεαίιν τοΰ ΧομΟ ίν 
ή;ιΙρφ μι3 τίΧτ,ίοί. ίιυτϊν ήξίοΐ) χατβΐηφθϋνβι, 
ηροβκινών τιρ θίφ, τ^ τιμίϋρίζ' Έτ^, λίγΐιτιτ, ιΙ 
χοφή•- ΐίμαριυτ, ηα\ έγϊα έιιαχοχοίτ^σα • χαΐ τό 
ϋοίμηοτ τΐ ίποίησβ; ΒουΧηΟιΙς Βν ίττΐγνω χώρον ιίί, ηυηι 8ΐ1)ϊ ιΐΰεΐιτο ι<Ιίιιο»Γ•ΐ, 
[ΕΓπαιη ακΕΓΜβΐοηβπι. ΙΙ»ε ρθ$1ΐ)ΐΐ2Πΐ β^ϊ'• ΐοκίβ»• 
(ΙΙι Ία άύΐοηαίη, ΙαύοΛη* <1α Γε^πο (ΙΐΐυΓίαΓΟ 
ρ3Γβιι[ΐΐηι. 

Ιπίιο ροΓΠ> 3(1νΐΓΒυι ίΙΙυιη «οη&ίΐίο, γο^^Ιι^Ι ηίΒΐη 
αίςιιο βϋοπ) ηιίΐίίει 5υο5 0:ινίι1, υΐ ΑΙκίΜίαιιια 

Ρ^ΓΟβΓ^ηΙ, ΟνβΓοηηΊβ Ι>6 ηΐΐίιΐ (ΐΐβΐβ |>3Ι6Γ6ΙυΓ. 

ϋαπιιπίΗα ίςίιυΓ ρΓ.υΙίιι ίιι ίυ^^ιη ΐηιιΙίΐαΓ, νβΓΐίΐΐ]ΐια 
ΙΕΓ^Ι 3ΐ) Λ1>«»ιΙηπ) ΒβιΙιιΟα* ίιιΓνΙίι ραρυΐυί. Αΐ 
ίρίϋηιβΐ ρίΓΓίΐίιΙΐ, βιιβ'ιοΐιΐΐ νίιιιΐίοΐα, ηηιίβ ηιΐΡΓ- 
ευΒ χιιβρϋΐΐίΐιβ ρβρΐηιΐίι ; ηιιΐπβΐιηι ιιαιπφΐβ εοιηηπι, 
<)υ3 βΐΐαιηϊααΐαίιιιιΐιΐβ ϋΙΤίΐΓΐΙιηΙιΐΓ, εΐ 3(ριί{8 ο1α<]β, 
Αΐ|ΐι« {η%«η Γεβίϊπαίιαί. βίε ί^ίΐιΐΓ ρβηιΐβιιΐβιπ οιιιι 
ιίΓρπιΐΙιεικΙίββΐΐιΐ ηφί ίΐΐβΙΙΪΐεβ, |αοιΙίί ρι>ΓΓι>ΐΒΐιιπ 
36 ιίεροηεηΐι;», ϊοβι^ιιΐβιη ρΓο Ιιιπιυ'ΐ«ΐ3τίι 
5β|)ΐιΙιΐΐΓ3 ΪΙ1ί)ΐ5 ΙιρϊιΙιιπι αΕΐΓνιιπ) ειείϋνΐΓιΐιιΐ. Αι 
Οβνίϋ Εΐιιη ίιιΐιΊΙβχίωείϊυιΙίββϊιοΒαι υΐΐίοιι&ιη, πηπ 
ν«;ΐιιΐ ρΓο ραΓΓίΐυ* ίηιβΓβπιρκι Ι^ΐ'ΐιιυι οβι ; 90<1 ρο- 
Ιίυι κίικί ρη) β6"»ΐηο Ι^'Ο εοηηιΐΒΒίιικ β5ΐ, ίΐΐίυι• 
ςιιβ ιηοηηη ίυ^οιΙ] ιηίαιϊ ιΙΓεειίοηβ ΙατηβηΟϋΒίΟΓ 
Ηίπο ΐΒίο τηοϋο ρΓορΙϋτ ϋπιυεη βυυπι 3 ΰοη&ΜυΙί) 
ΕΙ1Π1 ιποΐβίΐϋί 1ί1ιΐ!Γ9(ιιι, ΙΐβΓυπ) τεβικίΐη οΐιΐίηιιίΐ. 

1η η^ΕΪαιιι Γ6ν£Γ»»9> εοί ηυί ιΙερκΙιβηίΊ ίΐιηΐ μΙιΙ 
(οΊίχ »ά\*ίηΛΐ\, ριτηίί ηιιιΐΐηνίΐ : 3| εοι ςυί ββουιιι 
ϋοηκηεεΓαπΙ. βυιικ|υβ !η Γιι^η ροιίιυαι οοηιίιβΓ 
■ιΐΒΐΈρΐηιιι, β1 Ιιοηοίΐϋΐίΐ εΐ εοηιιηβηηΐκβ ΐϋκΊΐ. 
Οιιιη ιΐίιιυαπιΐο ίιι κίβ 1>θ11ί Λξϋτα, ΙιοΜβιηιιβ εΙγ- 
ϋϋΐηρηιίΐίΐη «χβΓΐΊΐιιί ίΙΙίοϊ Γβ^ΐοπκιπ ΗπίνβΓΜία 
αηιεοεουρβνΐίΐβηΐ, ιι^ιυαπι ΟηίιΙβηνΙι μ ρτβρΓίι 
οίίίβηια ηιι^ΐ βτβΐ ϊιι ΒεΐΙιΙ^Ίΐι'ΐη : 3( ιΙνΰ68 ή»» 
ιιΙτοΓΐ3Πθΐυιη ροΓπιιηρβηΐεί ρΐιαίιιπ^ειη , ουηα 
α)ηΐΐΐηιΙεΓΐιιι( ίιι ΒεΐΙιΙι,Ίιβιη, ΐ(;(]υβ ίικίβ Αςϋϊΐη βί 
ιΐ(ιιΙι;ηιπΐ. ΙΙΙο νβΓυ ίΙΙοηιηι αϋηιϊηΐιιβ ίοηΚαιΙ!- 
ιΐι^ηι, αΐίΐιιβ εί^ί κ Ιιβηι^νοΐΒοΐΐβπι, ηοη Ιυΐΐΐ ίΙΙιιη 
ΕιίΙκΓη αί|ΐΐ3ηι; κιιη^ιιΐπβηι ιλιλ Λαίαια ββκβ βρϋΙ- 
ΐΓϋΐιΐ!, ϋβο ίΙΐ3ΐη νβΐυιί ιηιιουβ Ιίΐΐϊΐνίΐ Ιη Ιιτγοπι 
ίϋπ<Ιβηι. ^ο(^|1ινε^Β1, ^οιι(Γ'^ »Κ|ΐιο Οβα *ϊι1βΙΐ3ΐΐ)Γ, 
ιιαπιεΓ3Γ6 ροριιΐυιη ΙπιροΓϋ βιιϊ : &ι &ιΐΒΐίηιιί( ρη>• 
ρ(βΓ ΙιοΕ ΙαιΙΪΒπαιίοηβιη, ιιηαε ίΙΙίυβ οιιμ ρακυβ 
βίΐ ρορυΐιιι ρΙΐ2>ιη «ΙΙνΐιιίιαί ΙιηιηίΜΐιιι. (ίιιικ τΙ- 
ιίβηβ ίηΠιιϊιαιπ ροριιϋ ηιυΐιίίικίίη•-» υηα ϋίο ϋβοΐ- 
ΑΊίί^., βεϊρβαηι οηΐιΐ (οπιρΓΒΐίΒηύί νίικίίοιβ, οΐ) ίιΙ 
Οεη ΕΕΓίιυυΒ ρΓνειιιΐ)Ιιβιΐί : Ε^ο, ίιιςιιίβΙιΧ, )ΜΐιβΓ Ι 

ι _ ΑχιτήβΐΕον ΐΐΐ τί)ν το3 ναοϋ II καρά 'ΟριΜ ϊΐν4ί, τον τοΟτον τίτϊ κιχτΐ]μί\ 

ι ηροίχα τοίΐτον αίιχ^ ηροβάγοντο;, ούχ ί£(ζ«το τίν 

Ι «ί«ον, οΰχ ιύιγη ούίΐ ιύκρίσβίκτα Χογισίμινος 

ιιι4 1χ ίωρηΖί,χ'.ας τψ θείί χββωβιωμίνι• 4ΧΧά 

^ ΧΡί !*"'"**' ν οίβίΓίρ ίχίίνοί έβο'ίΧϊτο. τ+ιν Ιχ ίι- 

ΐαιο^ν^ς οΟτως Ανΐβετα τφ θ:ψ χτήβιν. , Πϊοιη βύχοδ ί•ίγγριφ)|ν Ιφ* Ικίηι^ τών βυμηι- 
Ρ«τίν:ΐι)< £ι' Ομννίν ιυνιγρβψβ-ο, χαΐ τίν 5Ί»ν:β 

« ϊίίν ίβυ»ϋ βίΐν Ομνών ΙιιτΙΙΐΐ. ΚΛ ψούιήριον 
Ι Α μβ(/3ΐχ&ν 6ργΛϊβ» ήχο2» !!χ•ν Ιν -Μύτω. Χοροί»; ι1)ν (ΐναι. «ρΐβ- Ο Ρ'ίίβΜ', II «90 ρΐΓρίΓοπι «31; αΐ βηχ 9"'•' ί**"" νοΙεπΒ Ιυοιιιη, ηιιβιιι ιιονϋΓβΙ ορρυΠιιιιιιιιι β•ΐ6 ■^ 
Ιβιιΐ|ΐ1ί ο>Π5υ ιιεϋοηβΐΒ, υιηβτβ 3 1|Iιο^αιη Ογοο, ^αϊ 
ιΙΙιιπι ΙυιΐΓ. ροκίίιΙβϋΒΐ, ΐυπιΐ|υβ !■ β*'*Γΐ3 αϊ ίΙΙιιιιι 
οΙΤίΓΓί^ΐ, Ιθ€ϋΐιι πυη οΐ'Γ^ρΐινίι , πρηιΐΐΐιυηη) εοιιειι 
πΜ αεεβρίι βτΐιίΐηΐιΐί 6Εΐιε Ι)οο μ, (|ιιι; βχ Ίϋΐιο 
ύβιΙΙεβΜ ΓυίΒΜπΙ. 3ε(] ρΓοίίαιη είΜίνειιβ ΐ)ΐΐ3η(ιιιιι 
{ΙΙβ νοΙβΙΐ3(, Ιυηο ]ιιιΐ3ηι ρυκείΒίαποιη Οβο ϋοιιιυιυ 
ιΐΐεβνίΐ, 

0ιιΊ(ΐ4]θΙ<Ι ΒΕΓφΒίΙ <1β ΓβΙ)υΐ $ίΙ)ί «ηΐϊηκϋηΐίϋιιβ , 
Ιι^πιηίι οοπιροίυίΐ; ςυίη ει ρετ ΐοΐιηι νίΐ»ιη ηΐιη 
ηιιηηυιπι εε&ΗνίΙ Οει»π βυυπ) Ηγπιοίβ ΜΐβΙιηΓβ. 
ΛιΙ ΪΛ ΜίΟύΐ ΙιαΙ»«ΐΜΐ ρ5>1ΚΓίυιο, ϊιιιΐηιιη«ηΐιιιη (82) ΡιίΓΐβ χοιτήΧΧααβον. ιηιιΐίίίΐιιιι ΒοποΓϋΐη : εΙιοΓΟ* βΐϊΐΐη ρϊαΙΙι 
ίΐίΐυίΐ; βοηαι αβιηρβ ίβνίΐίοιιιη υηίνβηιιιη, ςιιί 
(ιιπε |>Ιιΐίηΐΐ9ΐιι ΐΓίςίιιΟ ηιίΙΙία 0Γ>ηΙ, ςιιοΐηιιβ Ιΐ'ΐ- 
Ιχιβ £υ1ι]β€ίΐ οΙιθΓθ(1ί(1ίΐ£03ΐίι^, υι ρβιΙΙϋΐΐηΐ ίυ^ΙΙ^Γ, 
Μ Ιι;]ΐιοί£ Οευηι ςΐΐΙϋίΓατβιΚ, βιιοί ίιίεο Ιιγιηιιοβ Ι» 
υΓϋίηβηι ΓβιΙΙ^Βπβ. Ρ•:εϊΐ ϊΙΙβ ηιιΐιΐβαι Ίηθαίΐαβ ηιι- 
ιη^Γο ρωΐιιιοβ, ηυο! υΐίαπι 56Γίβ ιΐίιΐπΐιυίΐ Ι^νίΐ*- 
πιιη ςΙι»Γ0ι1ίιΐ35ΐ'3ΐίβ. διιΙ ναχ ΕιβυΙιίΜ ιπίιηχΙνοΓ• 
1<ΊΙ3 , ([ΐιαιΐ ρια!ιιι.ιηιπι η^υΐΐίκιιΐο ιΐΐΕΐιβειιΐίυΓεί 
ΓβιυΗιαΙ 1.6νίΐ35, Ιιϋϋίιτηοΐ Ιιοι Οκπιιιηι βΐ ({ΐιίη- 
ηυη^ίιιία ρ$3ΐπια3, ρβι- εοι ΐ|ΐιί ίιι ροριιΐο β^ρϊβιιΐο 
6ΐαπΐ, ϋβ Ι3ηΐι οιιιΐΐϊΐυιΐϊιιι: ϋβ1ΐ£6ΐιι)θβ ϋυΓβνίΐ. 
$ΐ](ΐθ75ΐύΓ«ιΐ) 8ΐιί Γΐςκί ΙΙΙίυπι οτβ.ινϊΙ δοΐοπιο- Ι03ΒΡΡΙ ΒΒ 

)ΐι- Α{ΙΙηιι»ψαλμ(|>ΐ<ιίιΐ, τϊΛιυΤκχϊνγίνΟΐ ίπχν. ύκίρ 
ηΐς τριομνρίανΐ χίΐί, ύιΛ τριΐς ΜΐηιάμίΛς χορ»- 
6Λααχά\ο•ί:, (!; τι) <^ίΧ1,(ΐν βιηνικώς χ>1 ΰ}ΐν«[ν τίιΥ 
Θι6ν, ϊοίΐί έβοτοΰ Ο(ΐνονί ϊνΐάζι;. Κβ'. Μΐ»!^«ίΐ 
μίν ψαΐ^ιοϋ; ίια{ρο\ις, οΟς χαΐ χατέλιξβ ηΐΐ νήτ» 
Λινϊτών χοροΐ-ίαοχιΐλοι;. "Αλλ" 4 ^Λι^ί Έζίϊίϊί 
τϊ ιών ψαλμών πλήθο; έν ΑλιγιυρΙ^ ίγον ΐΐΐιΐ Αιυ1τ«ΐ 
1«ιγ«οί(ί, τοί»; έκβτΐν τούτους χ»1 ικϊϊήχοϋίβ ψ«λ- 
μώί (83), 6ίί τών ίν τψ λβψ βαφών, >η& τοΰ τοσού- 
του ηλήβοίΐς ΙποίηΟΕν ίιηλιχβΐΐναι. 4 Λιάίοχον τήί αύχοϋ Ρ«9ΐ1ί(βί τ6ν ϋΐΐν έκοίήββ ηεπ), ςυβιη εχ ΒβΐΙιηΙίΕβ ββηυεΓΒΐ, υικίυιηςυβ > τϊν Σολομών, ^ Ιχ τήΐ ΒηβαιβιΙ ϊχΐήοατο,χαΐ 
ρΓορΙιε(3 ΝιΕΚϊπ, ΐρΐϋπΐΐΐ ίΙΙί τ^παπι οοοΟπηοηβ, χριβθΜα Μ ΐοίϊ ηροφήτου Νάΐαν , αύτίς έκιχυρΰ* 
! 6βΙ. ΙΙοΓίιΙιαίυΓ ροΓΓΟ βϋΐη, υΙ ρΙΟΚβιη Ο αύτ^ι τήν {Ιαβιλιίαν τίροαίχύνησί. ηι^ν» 81 Β&νΡ 
τήν ιΐ(Λί Θε6ν ί</<3ΐΰιΐΛν (ΙλικρινΓ| βιιτηριΐν, τηϊ 
Αρΐντη; Αρ>:ϊίΐ τβιίτην ίηΐθΐϊΐν εΤνβι λέγων. Κώ 
■Λν νοών Λ έχίλιΐίββν βύτφ οίχοβομεΐν. τ)ιν ίλ',ν 
βύτοϋ δίίβιοιν, μίτρ* τ! χ«\ βχήμβτβ ιήί βλη; 
βΟτοδ ίομίισί<ι)( παραϊο^ΐ , χβτ«λίΙψβ( βΟτψ «ή! 
μιγαλοχρΐποϋΐ χβΐ ι»λν«λο5ί χατβοχίυής 1«άξιβ 
Εαηινήμχτα ■ κρυβού ϊί καΐ τ;4ρ ^ν τϋβντβ βίχΑχ^ 
μϋρι* χβΐ Ιχΐΐοντίκιςι Αργυρο••» Μ *"^ «Λήρβιι »»- 
βμϊί βίβί V (**) «Ρ'βΐ*** *^βι(ν ούχ ίιίιίν»». ΚοΛ 
τβϊις ίνιιβρΓτβνϊβς ούτφ χβτά τ6ν της ίνβκρβγίβί 
χαιρίν, ο^χ ϊΓ«σίν 4γνίιτα;. Καιέλιξί γίρ μΛ τοίΐ- 
τους τφ Σολομών , 3πιος βΟτοίις ύηο6λί»πιτ«ι. Τϊβ- 
σββάχοντ* ίΐ ββΛλίύββί ένιαυτού;. (ύχλ(ώ( «- 
^ λίκτ^, τψ Σολομών ΐίαραίοίΐ; τ)*,» {(«οιλίΕαν. 

ΚΕΦΑΑ. ΟΛ'. — Γιι-β ίιτΓΐ γΛ Γφ ΣοΛομ&η ίί- 

Δωβίχιχιτή; (85) τής βαβιλείΛί ΙφβψάμΕνοί, τίν 
ά8ιλ?1ν βύτοΰ, δ; βύτιμ τίιν ραιιιλίίβν Ιτι ζώντος 
-ϊοΟ 5Τ«ρ1ί ίριιάίίΐν ίηιιράβη, ΒΐτήοανΜ δί χβ\ 
γυναίχο λββιΓν τίιν βυνίυνβίβϊΐβαν τψ 4α61β «βρ- 
βίνον ίιβμϊίναιββν τ^ιν "ΑΒιβοάν, ΑνεΙλ*. Τον 'Α6ι4- 
ίιιΐβΓΓ»ίΐ. ΛΙ>ίΐΙΙιΐΓΕΐιι 4*ιΙ ροπίίΓοί 6γιΙ| ροηΐϊΟ- ^^„ ΐς ξ^ ΛρχΛρϋις, τΐ\ΐ ΙιρωφΟνης έξήγβγι. ^ν 
Γ3ΙΙΙ ΕΐβπιίΙ, ρΓορίΐίΓΟ <ιαθ«1 ΐΌΠίρίΓοιβΓΟΙ ΕιιΐΗ βυνϊλβίντιι τφ •Αϊωϊί? ίΐς τήν «τ,ΐ βαοιλιίας (πι- 
ΑιΙοπΜ, ηιιαιιιΐϋ αϋ ίβ κβ"»"" ("Ιιβίβ ιιίΙΰΙΐϋΐυΓ. χιίρηοιν. ΤΙν ΊωΑί ί; V ^"^ ™"Ρ*ϊ «^ρβ^ην^ΐ' 
Ιοηϋιιιη ρ3ΐβΓτΐ)ΐπι ιίυΓϋΐη, (ΐιιϊ αά ίΐΐίτβ ϋοηΓυ^βΓ^Ι, ,ΐς ,ι βυοίίβτΐιριβν καταφυγίντ* ίιί Ά βυμί(ρ4τ- 
ριαρκίΓΕ» ιιυοιΐ ϊιιιτιΙ >1> ΑιΙοιΓιβ, ίρβιιπι «ιυοηυβ ^^^ν τψ Άΐωνίι^, χαΐ αίτ&ν άνΐίλιν, ϋίΜμνήβας 
ίιιΐβΓΓϋείΙ, ίη ηιειηυΓίαιη ει ΓΕΤ0ΰΐπ3, ι1•;1ιίΐΒΐη £ί1>ί α!ΐ'•ψ, <ί>ς ίπώφειλι τ&ν τοιούτον θάνατον, ίηαχτιΐ- 
ίβίώ Ιυϊιιβιιιηιη :ηοηοιη , ηιιίρρο ςκί εοιιιγ» ρηΐΓΪΒ ^. νβς Μρ3τ τί,ν τοί πβτρί.ς γνώμι,ν ϊνο »τρ«ϊΐγβϋς 
νϋΐυηίαΐυιη ιΐιιοι ιΐιΐΐοβ βί ρεΓπεΕΟϊίποβ ϊιιιεΓβαίΕ- «ύαρίοτους αίιτψ, τ6ν ΆβιννΙ^ρ υί6ν Νήρ, χαλ ι^ν 
, ΑΙκιιηυηιηι ηειίφο ϋΐϊηιη ΝβΓ, βΐ ΑΙεί&αιη 'Α6ιαο& ν16ν Ίοβίρ, γεγίντ,μίνονς. Τ6ν Σΐμ«τ|), εΓ(;9 ΙΚυια ίπΙε^Γαπι ίίοεεΓαηιηαβ εοπίηπ'αΓβΙ 
βΟίΐ'ΐηαιιι αρίΊιιιί ίβ^ηί Ιιοΰ βϊΜ ίΓ([ΐιιτ)επΐιιπι. Ριιε• 
ϋίτΐ» ]ιΐ58ίΙ υΐ Κηιρίιΐίπ α ΒΧΛά\&αηΐ, απίνεΓΐΐηι 
ίΙΙϊυι ϋϊκρηβίιίιιιιβηι , ηιειυυηϊ, εΙ ΙΙ^ιΐΓϋβ ΐοιϊυι 
ίΙΙιυ$ ΐθΐΐ£ΐηΐ(!ΐί(>ηίί βϊ ΐΓΐϋβη», Γβΐίηιιυοπΐ ρΓχΐι:ΐΈ3 
ηΐ3Βηί(|ςΧ3Γ9υπιρΐυθίΐ$ΐϊιιιχ χιΙίΙΐΓΐΐίΜΐίΐ εοπ^ηιαί 
«ιρ6η»$. Εγ3ιιΙ εηίιιι ουΓί ιιίβηΐι υηιίεείβι ε^πίεπ» 
ιιιίΙΙίΑ, ϊΓ^οιή νοίΌ αο Τειτί ροηύϋΐ ϋηΐιιπι, υΐ ειιΙ) 
ουϋΐεΓϋΐιι νκιιΪΓβ ιιοη ροϊ^Βΐ. Εο» ςιιί ίίΙ)ϊ ΓιίΕΓβηΙ 
ϋοιινιαιϋ ρ» Ιοιτροιβ ΐΐΐαηιίϋΐίϊ, αιίιιίιηβ ίιιιΐί»• 
κιβ ηοη ρινίΐπνίΐ. ΙΙεϋνιΐΜΚΐΐ βηίιιι «( Ιιο5 5αΙθ<ιιι>ιι1 
ΐΓ:ιιΙί'1ίΙ, ηιια ϊΐ) «08 Μΐιΐοβ ίιιίβυϋΐκί. Ροβ((|υαπι 
ιιιΐΐΐιι ςιιιϋΓα^ίχΙα π:);ιιανίι αιιποΐ, ιιΙι>γϊ(κο Δηι 
ιΐυΐυν'ιΐ, ΐΓ;ιιΙίιο διίοιποιιΐ ΓΕ^ηα. 

€Α.?, ίΧΧίν. — Οβαηβηΐ »»»1 ^ιιία $οΙύΐηοηί». 

Οιίοιίοΐίιη >απο$ ιι>1υϊ κςιιαπ) εαρβΐβίνί! , «^Ι 
Ιηΐκιη βυιηιι , ηαί βϊ ΓβΕπυηι, νϊνο βϋϋυο ρατΐΐιΐο, 
>1)Γ!ρο'Β ιοηίατϋπΐ, ροϊΐϋΐανβι-ϊΐ ίπϊΐιριτ υΐ υιο- 
τΐΐη 3ΐοΙρ«Γεΐ ΛϋϊβΐΒΠΐ, ηυ:ι; ειιΐϋ ϋανίιΐβ Βοοκία- 
Ιι•πι ΐοπ ΙιαϋιιΐίπιΙ, 9ε(Ι νίΓ^α χΐΐιιιο ρΰηηιυΒΐΐ3ΐ , ηΐΊιιαι ΙοίΙιοΓ. δοπιεϊ ΐΟΓνυτη ΑΙι«$58ΐοιηί , ςυί €λ~ 
ΙαιηίΙιΐϊΙιιΐΐ οΐίποχϊιιηι ραπίΐιΐΰΐπ ε]υι νίϋβϋβ, ηια- 
ΙοίίΟΊβ βΐΐ3ρ1ι!ίΙ>υβ )ΐηρ«Ιί<^ηΐ> ΐη[ί> ΙοΌ^οΙγιοχ 
οΙνΙίΑΐϊί ιΐ)(εηΪ3 εοϋΐΐΐιίΐ ; βΙ άεΐϊΐααι , <ιιΐ0(1 ανί- 
ΐΛΐβαΙϊ<ΐιΐ3ΐ)ΐ1οεΕΓε9$ϋ$Γιιί$»:(,τβ1υΐίεαΐιΐβιΐ)ρΙθΓβιο 
τΐ%ιχ \ο1υηΐ3ΐΪ5 ίιιΙοι-ΓΝΪΐ. ΜίΙΙα Ιιοιιηι Κ9(τηα(:ίϋΐιι, 
ΐ]υο*1 ρπιπϋκι αΙ) ίοίΐο Γε^αο ώ Ιίΐ3ΐιιιη «&1, Οβο ία 
θ3()ΐοπ οείβΐιπνίΐ : ίΙ>1 ίΐιϊπι οΙΓι^ΓΓβ ΐ\ΐ%••ηί, ^[ιπι 
^^^υ^^I6ιη ηβειίνιη 6»ει χϋίΐΐΐαΐ». ΡΓοριβΓ ρίυπι 

(83) Νση βτ^ο ^ο$ερIιαβ ΰΐ-ΐ 3(ΐ;ι>ο$ΕβΙ>*'• 
ίβοζ η;. *Α6£β3αλώμ ίοΟλον , ?ί βυοπροΓγοϋνΐ» «δν 
ϊΐβτίρβ, βίααάμίνοΐ χατηρ3το χ«ΐ Ιϋβϊζίν. ιΐς τήν 
Ίίροΰοβλίιμ ΜριώρΐΜ, χιι\ μηνυβίντβ τΐ^ν πί/ιν 
ποΟ |8β) ηροϊληλυΒέναι, ώΐ ύπ^ρφρονχ (87) τοϋ βι• 
σιλίω; γνώμης άι^χτί'.νε. Χιλιΐμβην «ρώτην τλιΆ- 
μίνι; ίηότη: έα'^ιαϋ βαοιλείας θουΐαν, ΙΟνοιν ϊίς 
τ^.ν Γαβαών τφ θ«ψ • ώΐι γ*ρ εϊλίτβ «ροοβγβγείν , 
της Ίίροιιβαλίιμ *^'^'" ϊοΐΐ'βθίίβΓ.ί. ΈπΙ γ5 ί1«6ιΙ 
(μιΙ* χιλ:υ!ΐΟε\; 1\' Ανε^ρίτων Οίας αΐτήοαί τ< «α^Ι {8Κ1 Α(ο<!εχ«ιτ1:<. 

|8(>) ΙιΌιΐβ κου, νβΙ ία». 

(87} Ιίΐϋΐ. ΓαΙιΠΕ. ^τΛγγ••ι 
89 ΙΙΒΕΙΙϋδ ΜΕΗΟΗΙΑίΙδ. 90 

«Μ β«οΟ, ίνιη βοφίαν, δι* ή( τ&{ Ινδίχβυς οΙό; τζ Α 33ϋΓΐΟοίυηι , ]υ$$υ$ ροΓ τίβαιη κοιηηΊηΓαηι ρβΙβη ί 

ι. 
ι βίι^τοίί λαοΟ χρίσΐις Ιχφέρβιν. ΆττοδεχθΕίς β^ έτΛ 
«]| τοκαύτη αΐτήσβι , χα\ τήν σοφίαν είλήφει , χτΧ 
ΙίΐΛρ οδχ Ι^τήχβι, ιτλοΟτον, χα\ βύναμιν, χα\ τήν 
«€ρΐ)να{αν βιαγωγήν. 

Δΰ^λυτον Ιλυσε δύο γυναιχών ιτρο78λ6ουσών αύτφ 
χρ(σιν, ιηρ\ ζώντος χα\ τβθνεώτος χρινομένιυν Ίζν* 
ΒΙλοψ, Έπιγνούς βίλήφβι σοφία, χα\ τί ζών ποία; εΓη 
γυνοκχλ;* βτοργ^ τ9| του παιβίου, χα\ τδ τεθνηχ^ς 
ώ; ^^ ^'Ρ^ρα^ν διά της περ\ αΰτδ τ6 ζών άφειδίας. 
νΐιιΑβμον χα\ β!ρηνα?ον άπ6 των περιοίκων χα\ των 
Αλλων έΟνων » τδν της βασιλείας διετέλεσε χρ^νον « 
ύιιλ τά; Ιαυτδν Ιχαίνας (88) του λαοΰ διάγοντος. Έν 
αύφορίαις Ανειμένος, τ^ν ναδν ώχοδόμησεν έν τ^ αΠςιιί(Ι α Οβο, ρο$(υΙανίΐ 89ριβηΐί&ηι , ςυΑ ροβ$(α 
]υ2(ΐα5 ρορυΙΊ ρΓοηυηιίβΓθ 8οηΐ6ΐιΓι&&; ζο ρΓθρΐ6? 
)ιυ]υ8ηΐ0(Π ροδίυΙαΓιοηβπι ουιη ρΐ&ουίβββΐ , •3ρί«ΐΗ 
Ιί&ικ ςυοςιιβ οΙ>ιίιιυΊΐ« €1 ςυ» ΙηΐΜίρβΓ ηοη ρβΙίβηΙ, 
(ΙΊ?ίΙΐ38, ροΙβηΙίιΐΏ, €1 ρΑοίΟιβη) τίΐ&ηΐ• 

ΒίίϋαΙβιη βοΐνίι (Ιυ9ΐηΐίη ηιαΙΙβΓαηι &<Ι Μ Αοοβ- 
ιΐοηΐίαιη ΙΊίβηι, ςιι» (ϋ55Ί(1βΙ)&ηΙ <Ι6 ν'ινυ 61 ιηοΓίαο 
ρα^ΙΙο : $αρί€ηΐ1& η2ΐη(|α6,&ρρΓβ1ιβη(1βη3 ΙηΐβΠβχίΐ, 
θΐ νίνυ9 €υ]υ8η9ΐιη ιηυΓιβπϋ 688βΙ, λΟβοΐα ηοηορβ 
ΟΓ^α ριΐϋΙΙυιη ; 61 ηηοά ηαοπιιυδ ι1(6Γ!υ3 6$•61, ρΓο- 
ρΐ6ΐ6& «ιιιοίΙ 06 τίνο ςυίιίβηι ρ&Γ66η(1υιη ϋΐιι νοίβΐ)»!• 
ΤΓοικιιιΠΙαιη «€ |)ΐοίβ6υπι &1> €ΐΓ0θΠΐμΓ6ηΓιΙια8 
«Ιϋδςυβ ρορυΐί» τ^^ιύ βυί ΐ6ΐηρο$ ΐηη86|(Ίΐ, »υΙ> 
ν)ΐ6 6Ι βου βυα &|;6ηΐ6 ρορυΐο. Οιηηίαιη ηΓυιη ΊβρουβαλΙ^μ, χατλ τάς του ικατρδς ΰποθήχας, έν 1ξ Β £ορΙι γ60Γ6&Ιιι8 * Ι6ΐηρ1υιη Βί6Γθ»ο1γαιΐ5 «(ϋβοτϋ χα\ ιΓχοσιν (89) ένιαυτοίς αΰτδν έχτελέσας, χα\ τήν 
(ιρ&ν χ(β»τλν, ήν ΜωΟσης χατεσχεύασεν, ίνα6ε\ς 
9Χαΐύ. Βοών δΙ ιΕχοσι χα\ δυο χιλιάδας δι^ των Ιερέων 
χαταθΰσας» χαΐ τ^ λα6ν των δώδεχα φυλών εΙς τ6ν 
έγχαινισ|ΐ6ν συγχαλέσας, έφ* ημέρας δΐ επτά θυσας. 
Απέλυβ•ν Αγαλλ^μενος τήν Αίθιδπων βασιλίδα, 
{Σα€ά δΙ ήν α6τ|| δνομα)* της αύτου σοφίας εΓνεχα 
ι^ρ^ αύτδ/ άφιγμένης* έξέπληξεν έπ\ τ!) φρονήσει, 
«αΙ περ\ πάντων Δνπερ μαθείν ήβουλήΟη , γνώσιν 
β6τ{ παρέδωχεν άτρεχεστάτην. Πάσας τάς ίζΐϋθεν 
χειμένας, υποτελείς τ^ έαυτου σοφία έποιήσατο βα- 
ΦίλβΙας, χα\ έχβμιζον ετησίους εισφοράς πάντες 
ΙχοντΙ, χρυσού τε χα\ Δν είχον εξαίρετων έν δώροις ]υζΐα ρ9ΐ6Γηα ηι^ηόλΐβ « ίηίΓα β«χ 6ΐ τΙ^ίηιί «ηηοι 
Πΐυιΐ 3ΐ»&ο1ν6η$, 8&€Γ8ηι<ιυ6 ιιγοιιιι» ςυ^ιο ΙΙθ]τ•ι*• 
εοηβίΓΟχβηΐ, ίηίΓΟ Γ6ροη6η8. Βοαηι άυο 61 τί^ίηΐΙ 
ηιΗΓίΑ ρ6Γ 8&66Γ(1υΐ68 ηΐΑΰΙ&νΙΐ , ροραίοιηςαο <Ιυο• 
«Ιοαηι ΐΗΙ)οαπι β(1 άοόίΓλίΊοηβιη οοιινοοη• » ρο$1- 
ςυαιη ρβΓ ϋιο 86ρΐ6ΐη Μτοη&οί» ολ)ΙιιΠ886ΐ, ΙβΙιΙ)»!!- 
ό\ϊ% <!πΐ)ί5Ίΐ. ^ΕΐΙιΊοραιη Γ6|ρη8ΐη (δλΐΜ βηιΙ ηιυΐίβτΐ 
ηοηκβη) ςα» ρΓορίβΓ Ηΐίυβ 8&ρ^ηϋλΐιι «(Ι ϋίοιη 
ν6η6Γαΐ; ρ6Γ€υΐ3ίΐ 8υ8 ρηιάβηϋιι : μ ά6 οαιηϋ^α• 
ςιι« &ϋ(1Ί860Γ6 τοίυίΐ, ηοΐΙΓιιπι 6ΐ ΐπΐιΗ(ϋΐ νϋΓΐ88ΐ- 
ιιίΑΐη. ΕχίοΓΟΑ οιηηΐ» Γβ^ηλ 8υ2 88ρί6ηΐΙιι ιΗΙ)αΐί§ 
Ρ6ΐΐ(ΐ6η(1ί8 £ί5ί ί6€ίΐ ο1>ιιοχί« , «ηηιΐΑ8ςη6 6οηΐΗΙ>α- 
Γιοη68 υηίτ€Γ8ί 8ροηΐβ <!6Γ6Γ6ΐΝΐηΙ > 8ΐνβ «ιιΗ 8ί?β έιαχωρίών επιτηδείων. ΤρεΙς βίβλους έξίδιοχε πρ^ ^ 68Γυιη Γ6πιπι ίη(1ΐ26η9ΐηιηι » ςΐΜ8 οίίοΓύηάί• ηαοβ- 
ιιαίδευσιν χα\ Ιεράν ώφέλειαν τφ λα(73 τιμιωτάτας* η1)υ8 6886ηΙ &ρΙΐ88ίιηΑ. Τγ68 ϋΙ>Γ0ΐ 6(1ί(1ΙΙ ιι1 θτυάΙ- χαΐ τήν μέν ΠαροιμΙακ^ τήν δέ ^Εχ^ίΛησιαστ^ν ^ 

%^ δΐ ΐσμα φσμάτωτ έπέγραψεν. ΕΙσ\ δέ χαΐ 

Ιηροι πλεΙΦΐοι λ^γοι, οΟς άπέχρυψεν ό ευσεβής 

βασιλιάς Έζεχίας, ουδέν βφελος έπ\ πο)ΛοΤς εύρί- 

σχ8«θ«ι λάγοις. ΤοΙις δέ δαιμδνων έχφευχτιχο{»ς, χαΐ 

παθών ΙατριχοΟς, χα\ χλεπτών φωρατιχους, οΐ τών 

Ιουδαίων άγύρται παρ* έαυτοίς φυλάσσουσιν έπι- 

ριλίβτειτα,τών πιστών της αγίας Έχχλησίας τούτοις 

ου χεχρημένων, διά τ6 τ|) Χρίστου πίστει χαθοσιουν 

έβυτοΟς δεδιδάχθαι. Ένδεχαετής χα\ πρ6 της βασι- 

ΪΜίας υΐ^ φαίνεται γεννήσας. Δωδεχαετής γάρ γεν^ 

ρενος Ιφήψατο της βασιλείας• βασιλεύει δέ τά πάντα 

τεσσαράχοντα Ιτη , χαταλιπων Τοβοάμω τφ υίφ Ιίοη^ιη 6ΐ 89ΐ€ηιη ιιΐίΐίΐαΐβιη «ραά ρορυΐαπι οοηι- 
ηΐ6η()&ΐί88ίιηο8. Αο αηυιη ςυΙ<ΐ6ηι ΡΓΟΜΓΗα, «ΙΙθ- 
Γαηι Ε€€ΐΒΐία$ΐ€ΐη, ΐβπίαιη νβπο βαηΐίΜ ϋΛηΗΰοπΛΜ 
ίη$οηρ8ίΐ. 8αηΐ 61 «Ιϋ 6)υ8 ρίαπιηί Γώη, ηοο• 
οοευ1ΐ3ΐΐ(Ιο8 €6η8υίΐ ρίαε γ6χ Εχ66ΐιίλ8, ουΙίΑΐη ηΐϋι- 
1916ΠΙ Ιιινοιιίπ Γαΐυ8 1η ιηυ1Γΐ8 Γώιίβ. Εθ8 ν6Γ0 ςαϊ 
ιι^νηΐ (Ι6 Γιΐ|(αιΐ(1ί8 (1»ιηοηί1>υ8, τβΐ ύβ 8&ιιιη(1ί• 
π|0Γΐ>ί8, 201 <ΐ6ΐ6|;6η4ΐΊ5 ΓαήΙ>!ΐ8 , ^α(I^^ο^υιιι ζζ/ΠΛ 
«ρυά 86 ςυΊ4ΐ6ΐη (ϋΓΐ26ηΐί88Ίηιο 6υ8ΐοι1ΊϋηΙ, ςυϋ)ΐΐ8 
Ιαιηβιι αςΐ6ΐ«ΐ8 8&ηοΐΦ Ε6εΐ68ί9Β ιιιίιιΙιη6 υΙιιηίΟΓ, 

ρΐΌρΐ6Γ6» ςυΟίΙ 64ΐθΟΐ1 8ΙΐηΙ 8θΙρ8<»8 8&η€Γΐ0€2Γ6 Οάο 

ΟΙΐΓίβΐί. Ουιη υηϋβάιη ιιιιιιοΓυιη β886ΐ, 6ΐ €ΐί2ΐη 
8ηΐ6ςιι&οι Γβςηαιη ολ)Γιη6Γ6ΐ, ΠΠαιη β6ηιιί886 νίιΐ6• τήν ββ9ΐλ€ίαν• Ένκαυτών γεγονώς (90).... τελευτςί, Ο ιογ. Ουυιη βηίια <!υθ(ΐ6<:Ιιη αηηο$ η9ΐ1ιΐ8 68δβΐ, γ6* γνναίχας έπταχοσίους χα\ παλλαχάς τριαχοσίας χτη- 
οάμενος. ΟΟχ εδχλεώς άποθνήσχει, έπείπερ ταΤς 
ΜνίχαΙς αύτου χαριζδαενος νυναιξ\, ναούς τοΤς αυτών 
•εοίς φχοδόμησε. ΙΒΦΑΛ. ΟΕ*. — Τίνα τά υπό Ήσαίον νου πρΟ" 
^νον ΛΒΛραγμέτα Θαύματα. 

Περί της του Σωτηρος παρουσίας πολλοί; χα\ 
«οιχίλοις τρύποις προεφήτευσ^ν. ΌφΟαλμοφανή τήν 

(88) ίΜΛ% ν6ΐ εοϋ. ¥61 Ιγρο^Γ. νίιίο €0ΓΓυρ!α$, 
φκηι 8ΐ€ ?8ΐ)η6Ία8 Γ6<]<1ί(ϋι *. ροραίο ϋηηι ραοβ αο 

δΊεΐ€ 811^ ίϋονίνίΗΐί. Οαίϋ 8ί Ιοευιη ΪΙΑ η•&ιίΐιΐ3ΐη ϋχ 
111^ ΙΤ| ί5, 6π^ τάς έαυτοϋ σνχά; του λαοΰ δι- ^ηιιιιι 2<1ϋΙ : Γβί;η3ΐΙ ρΟΓΓΟ ίιι ϋΐΓινθΓ8ΐιηι 2ηηο8 ηοα- 
(1πιςίιιΐ2, ΓβΙίοΐθίΐϋ6 ΙΙοΙ>θ2ΐιηο Πϋο Γβ^ηο, οαιη 68δ«1 
«ηηοΓπιη.... ιηοπιαΓ, ιηϋ1ίβη1)ϋβ υδα8 ΰοιψιβ'ώυδ 
δρρΓιη^ριιΓί!;, €0η€αΙ)ίηί8 νβΓΟ ΐΓβοβηΓίδ. 1ιΐ{ζΙοπιΐ8 
ηιΟΓίΙϋΓ, ςιιίρρβ ηιΓι δΐΓι$ οιΐιηίοί» 8Γ«1'»ί1«»1"δ ϋχο- 
η1)ΐΐ5, ΐϋπιρία βλίαιη ηαιιΓπΓώυδ Χ(ϋθ€2νΐΙ. 

ΟΑΡ. Ι.\Χν. — βΜίΡ ρΓοάψά [έαΐ /εβίαε ψτορΗϋΛ. 

Οο δ,ιΐναίοπ.'» ηιΐνοηΐϋ πιυΐιίδ 86 ν8ΓΠ• ΐΜκΙ 8 
ρι•υρΗ6ΐ&νΊΐ. \ΐ5ΐΙ)ί1ίΙ(ΐΓ όίνίη&ιη δοβρΙΙβΙοΗβ £10- 

άγοντος, εκ6 β€ηί}η$ «Ν«ε 4ΐ€β€ηΐ€ ροράύ• 
(89) III /?€<;. VI, 61 ^08<•ρIιιIδ ββρίβηι βαιηβΓηηΐ. 
(90; Εχ €η1οϋΙο ](>8ΐ•ρΐιί ϋοϋπ, ι,ιι; ϋίΐιβηβδ ΐι\ι• 

γιιΐΐ ίΐχ• ΐΐ! ]08Ε['ΡΙ 

τι ρΓ.}ρ1ΐ6[ί(τί3 οοιίίΐ ΙϋΐιιΙΙιιι »1. νίΓβΙπίΊ ρΓΐυι Α Ιίξιν [ίαιηΐη) ί^ριιιη ο^(6α^■.■Γβ Ιη ηίΚι βΐΐιί Επιιιιβηυρί 
ΜΐυηΑιιπ) ρΓΟρΝεΐΙαπ) ΙΙΙίο ιΙΙ^^ηυι ΓαΠυιι «ίΙ. Ρα- 
ρυΐΐ ί|ΐηθΓ*οϋ*ιη ιιιιι ΚηΙνοΙηΓβηι ηοιι «πι( η^")" 
ΐϋΓα•, Ρΐ ρΓοτβηϊβηΙββ ίη<1β 3<ΙνΐΓ•υι ουκ) ΙηιΙιΙΙ», 
{βοΐΙιιΐΒΓ|ΐιβ νίϋΐι ΙΙΙίυκ αιΐίΐιιειίηηβιη, ρΙιΐΓΐΙιυβ ιιια• 
οΐΓίβΚινϋ : ηηιχΙ ΙΚηι βχ τϋάΐα ^ΑββΠ! Ουιηίηυϊ ιιι- 
Μΐΐΐαηιι βΓΒΐ. ηιΐί 1((6πι ίθΓ«Ι ]ιι$ΐιιι ]ιι^ΐ'ΐ, ι1 ςί- 
>.-υηΐ)• ΜΙιιι» βΓ^ι ^οηιΐιι•!!, λϋΜ) υΐβΐίαηι ηιιη- 
βαιίβ «υπί |ιιιπ«ιι1ΐ* βοηιιη νηΓκβΓβιιΙΐΐΓ. Ι'ίΚϋΙι!! 
φΐυΐ)ΐιβ (ιιΐυηιιη υ( Ηοΐ.ι οιιηιΐι οιη Ιοιηρϋβ ί\η'Μ 
Ο ιιΐί-ιΐΐο ΐοΙΙβΓβιιΟίΓ. Μ3ΐιίΓ«9ΐΰ οΐίιιη ν^ΐίεΐιιαίιιι 
('ίΐ, ΐ|ΐιοϋ ΰΐνίϋΐοί ΜΓυαι ιΙεβΚϋετβιΚιΐΓ, ηιιί ϊιι 
ίιΐ))ΐίΕΐ3ΐΐ! ρβΓ$Εν6»8ΐβη[, <( ςιΐϋίΙ ροβ( οΰΠα Ιβιιι- 
ροΓ) η^ί1ΐ€3ΐ)ΐΐ3Β βηιιΐ. Οοϋΐιϊΐίυηι^ιη (Ιίνίηίίχιίϊ Σϋΐιϊ^ραΐ τΙ)ν β<Ιχήν τοί; χμφΐιιιχβΤ( Ι ίφΟαΐμοΓ; 10ιι1>ατβ, Τήΐ «αρβινιχηΐ γιννή«ΕΜ{ 1 
τϋϋ Κυρίίΐι ιίν τύηβν Ικιίιΐζαι, 1ν τφ 'Κμμ«ν«υ1|Χ 1 
τιχΟίνιι αίτψ χχτλ ηρΐ>φηιιΙα•« \ιΙϊγ ήξίωτ». ΤΙ)ν Ι 
άγνωιί«ν ταΰ ΧαοΟ . τ)]ν «)ρ\ τίν ϊκιτήρα, χλ\ ^ 1 
ΐϊϊ τιΰΐο ίιηβονλήν αύτφ. χα\ τ^ ^'ϋν Ιβνών Ανΐΐιβ• 

^Ιζτ,ς ΊιΐΐΐΙ Κύριο{ άναφανήιΐΐΐαι, β4ϊ^ ϋιν Ι Ι 
ϋχχιΐί Χ;>ιτ)|ΐ. )Μΐ\ Ιξημιρι^ν τίι θηρία ηρ4( ΛνΐΙ(ιώ• Ι 
1ίΟ■^^, ιΙ;τ& καΐ ήμίρω; βυνιΐναι ταΐΐ β'^τών χτή• Ι 
νιβιν. ΠρΜίηιν ώΐ τλ ιίΐωλα ιιίνΐΒ β!•* αίτοΙ{ Ι 
να'>1; ΧΑΟαιρΐβήτινιαι. Φχνιρωΐ ΙξιΕτκν, ιϊΐ{ κ«1 Ι 
ΐϋιν ε!{ ίνοβίβιιιν ίνακομιινίντων πΑιις ίνατρα• Ι 

ΤΙΙί Χρι«ο5 ββίτητο; ΐΓρΛ< ίιι!γν»Λν πώλι•. Ι ϋΙιΗβϋ ιΐΐιιΐΐί* Ιη Ιοβί• ρΓ»Ιίχϊΐ. ΡΓβ«ΙίχΙι ίΐβαι ίιι- ^ χώ; πραιίην. ΈχΜίν ίγΐοήΜντα χιΐ πίντι χιλιΛ• (ιιηιηι, ιιΐ οβιιΐιιπι (κίοΕίυϋ ηΜίηςυβ πιϋΐίι Ιιαιηί- 
ηιιηι ιΙϋΙΐΓί-ιιΐϋΓ, ηυί Β>Ι>}Ιο<ιϊ«ιιη Εΐβτςίΐιιηι οιηΙΙ- 
ΠΐΙιαηΙ η(ΙνβΓβιΐ3 ]βΓΐΐΒ3ΐ(!ΐΐ] ηιίΐίίιηίριη κυΐι ΕI^^Iι^η 
ηρ. Ει) ίρ&η ^ίβ ςυ6ΐη ηΐϊοιιιαίιΐί ίυβΓαΐ, ιΙϊνΊίΐϊ• 
Ιη) ίιηιηΐβ^α ρΙ)>8> ϋιιίαϊ ίΙΙο ΡΧβΓΟίΙυι κιοΠιιιιΐ 
ίηοαίι, ηοτιυ υπο ΙβιηροΓίι ηΐιΐηιβιιΐη. βοίη Εΐίακι 
ίρ$ί•ιιιιΐ6ΐ &6ΐιηι<;1ιετίιη1, ηυϊ Ιααιο Ηυίο ίηιρεΓαΙαΙ 
εΐΐΓςΙΐυϊ, ρΓΧιΙϊιίι Γιι^βΐϋ, η<ιχ ναΙ > βοΐι 1ι;γιι$4Ι<:ιιι 
οΐΜϊ•1ίοπθ ϋββίΐΐ•τ6£08ΐ^Γ£ΐιΐΓ; ίΐεπίφίο «νιΐηΙιΐΓίΐα 
βΐιΐίηι ίιι ϋοίΐιο ε]υι ίρίίιΐί ϊιιΐΟΓίεείίοηβπι. ΑΐηΗβ 
ίο τίΐΐΐϊίιιιβ ιι^υνεηίΐ. 

ΑιΙιηοπίΙο ΐαΛ'Ά ηιιί νβΓθΐαΙ>αι, ιιιιΙΊι,'ΓίΚΐυΐ, υι 
ιΐβ ΓβΚ"» ΚΐΟίηοπΙΟ ϋΙίροιίΐΓβΙ , ηιιίρρ» Ιΐΐΐιϋ ϋ> ηιυΐίιι ρο» ιηΟΓίΐιιι-ιΐ! Βϋη ί->Β!ρϊ9ΐν Βαβ^ΧωνΕοιι βιρίΐΐιί τ^ Ί(ρ«ν«β1ΐ!μ 
Ιπιχΐιμίνου , ΙηΙ ηϋ βαηλίωτ ΈζοκίΜ, Βροιίη» 

τοιΜίΐΐί βίΐιλίτίτΐ «ληγί νιχρΐϊ Ιχΐΐτο ηριτ^ΐ, 6«1' 
μίαν Χ3ΐρ«ϋ ^π1;ϊ ίν νΐιχτ(. ΆλΧλ κ»\ Σ•ννβχΓ.ρ»1*ί 
μου ιθ3 ^βιλέΐιΐ; τούτβυ τοΰ ιοιαύτβυ ηραΐβ 
ιιροίϊΛϊ ίίρ* 4γΑ το5 έπιχΐΙΐΟιι τζ Ίιρονναλ()| 
μόνου φυγήν, χβΐ τήν ιιβρβυτίχβ ίν ϊ^ ιΐχΐ^ βύτβ 
γινησομίνην ανιήν (91) Αναίρΐβιν, χα\ οΟτω ι 
τοχίιτην ΙγίνϊΐΟ. 

'νίΓϊγορΕυβΐντι Έζ»χίγ νοίβϋντι, χβ\ ^κούτκνη ' 
Ιντιίλιββαι ΐίρΐ τΐ^ΐ βαΐίλιία; ώ; η(Ινΐ]ξιΐμ(νον, ρΐβΓοα <)ΐιθιΙ «ΐΐΒ ίΐΐίυβ εοιιείηηΐΐΐα ε^ΐβΙ , ρΓΕ<Ιί: 
(1■^0<I ιιοη «Ιΐα ιπΟΓΐΓΟυΓ, κΛ ηιιΟιΙ ςιι1ιι^'><;11ι) αΙΙοι 
ηηιιυί ρΓυάυοειιΐΒ τΐΙΑ αϋΐιιΐϋ αοΕβρτΓ^ιΙ. διιΙ βιΐίχίΐ 
υι αϊ) οεεϊιΐβιιΐε ία 0Γΐ(ϋΐ«ιη ΓβϋυιτίΐΒΐ, κΐΰ^ιιι: Ειβ- 
εΗΙχ ΚΕΙ ιΙ^ιικιη νιΙβΜΙηΙι (Ιεϋϊι. Ει ϊ<1 ΐ)ΐ)ΙιΙβιη 
ΒΟίοΙΐ, Β(ΐ1β >1ι ιιικΙβΐΙοΐΑ »Α ρΐ'ίίηϊηι Ιιοηπι ΓΰίΓΟ- 
|>ρ«>. Ργϊπιιη ρπίιΐΐχίΐ \αη ϋ( ΙιιιΐϋΙ εαρϋνυκ ίιι 
υι1ΐ)1οιιί»η (ΙιΐΜΓΕίιΐΓ ρΓορίβΓ ίιηρίβϋΐοη. ςυο«Ι Η 
ίβΰΐυιη βΒΐ, ρΓΟΜίίοΙϊυιΐΰ ροβΐ ϊηιιοιι οαο οοπιρίβΐ*. 
ΡγχιΙιχΪΙ ϊΐεηι Γυΐιιηιιΐ) υι Ιυϋαι ίη Β3ΐ)]ΊυιιΊ3ΐη 
«αρίίνυί. ρΓορίϋΓ βίΐιη<)6ΐιι 3[>|υβ ΙίΓ3Εΐί§ ίυιρϊβΐ)- 
Ιοιπ αΐίΐΐιιοβπϋυΐ 03561. ΟυίιίΕΐίαπι ΕιοςΙιίχ Γΐ{;ί ίιι, 
ηιιί > Β>Ιΐ]Ίοϋίο 3ι1 ίητίκαοΐιΐιιι ίΙΙυιη ηιί&ιί Γιι«γ3ιιΙ. 
(ιι^βι1ι^, ρΓΓειΙίχίι, «ιυοϋ ίΙΙκ Ιη II ίεηΙΟ' ΓΡΧ ΠυιβΙ ρΓΟ- (; χλβΟίανΐι ΐψ ^Ιπβιλϊί ΙτζΙ ϊΐ; ΐοδ ζ^ν &τ»γνώβ(Ι , ύζ βύ τιΟνήξο-.το, ίλλ' ίιι χαΐ ηιντ*καί- 

ήλΜίν προΕίπϊν ίιΑ βίίομών Ιη' Ανατολία &νατρίχιιν, 
βιΐμΐΐβν τήΐ ύγιιία; &ιΐο!ΐ{ •ίψ Ύ,ζΐΧί^ ^9(λ«1. 1(σ1 
«βΰτο μίν Ιγίνιτβ, &π6 τί\ΐ ΙνΪΕΧ&τιΐΐ ώρα; 
ηρ(ίτΐ]Μ 1πανα1ραμτ;χιίτβ; (ϋΐ} τοΟ ήλ(οι), 'Ο; 
Ί3ρα(]λ. «ίχμάϊωτβς (1ς τήν Βαδυλοινίον ΙΚ4 
δυ3βιε£ΐα{ άτιαχΗ*ιαοηα, κράτος κρκίικν, ίιαρ 
Ι','ϊγόνίΐ , τήί κρ^Ρ^Ιιαίως μ:τά ίτη ίχιώ ΐ:ληρι 
0«{τη;. 'ύί χαΐ Ήύΐχ; «1: ίΙ^μ Βιβυλιννίαν αί^^μί- 
λΐιΐ'ο; !ι1 τ1; αΰΐΐΐ τψ Ίτραΐ^λ βυβηβΐΐις άη• 
αχθήΐοιτο ηροΐίπιν. 'ΛλΙΙ χα\ 'Εζιχί^ τψ ^βιλιΐ, 
τηΓ; ί^ «αΰ βχβυλωνίΟΜ ίηΐ αχίψιν αίτοϋ ΑιτοίΤΖ' 
Ιΐΐιιν ΙτπΕιίξιντι τ'.ν ίχΜΐοΰ κλοϋτον, χιΐ ΐ(.ι ι Β,ιΙΐ)-Ιθΐιίιιη ιΙΐιΙυικηιΙ.τ ίίίβιιι, («ιι ίροΓι» , <]υοϋ<[ΐιο '* μ^'»- «ρβίΕ*" ώί ϊΐ: τίιν ΙΙ»6υϊ<υνί(ΐΜ ι &Ιίί ο]ιιι ωρ{ίτ3Π(1ί ΐ85εη| » Βαί]τΙοιιϋ). 

ΕγΓΟίη <))ΐθ(|ΐΐ6 Ρ«Γβ3πιιη Γΐ>β''πι, ροίΐ οίηιιιηι 
βΐ<|υίΠ[|ΐιΐ|(ϊιιΐα3ηηο5 8ΐ)ϋΐιι.ι ν»ΐίε1ΐ)ίο οιβείΐυΓυιιι, 
ΙΙ^ΙινΙΐΜΐϊοηιαι ίαιρεπυπι βνοΓΒχιιι ίκ ρΓορΙιβίανίι , 
<Μ ^υ^3Β05 3 ΰ^ρΐίνίοΐι: Γογε ΓΰτιτΐΐίΓΟβ, Υαΐίοϊιιι- 
|ΐ)ΐ £81 οιαηΙΓΜίβ οΐίαπι, ΐ{υοι1 η-ϊΐϊΐμΐιΐϊ ροριιΐιιβ 
^ϋ^xοΓυ1η, ΊΐβΓαπι ΐΓΐΐΙοηιΙϋ^ ο^ί^ύΐ εηρίΐϊίιαιΐ ί» 
οιηοΓ^ Εΐπίββ, ρΓορΙβΓβα ή'"^ ίιπτηοιϊ^βιιικ εβ^ϋΐ 
ϊιιίιιιιηί1ί1ι&Ι)ΪΙιΐ3ΐΙτΕΐιϊ«πΙΙΟΐΓίίΐιι, ΡΓΧιΙίίανίι, ηιιοά 
ϋ(ΐΓί£ΐυ3»ίΤ)ΐηρ(ιιπιιβίβΕ(β«ιι(βί|)ΐ;ΓΠι[«ιηίιιΊΙ1υιΐ), 
: Ιιοηβ&ΟΙιιηΐί , κρικίίηΐΐ) ]ιι-ι»Ιο ϋΙο ρυ- αχΟήηΐ'ΐο οχΆλ γινηαίμινα, χιϊ οι αΐιην Ιγ] 
«3ρ1λτ;χιβι ΐοΐΐ Βιβυλ(ιΐν!θ'.} Ι^ηται, 

Κ,Λ Κΰρβν «όν Οιρνών βαίΐιλέι, μιιΐ ηντήχαν* 
χα\ ΐχα;4ν ΙνΛΜΐύΙις τή; αύταϋ νρο^ψίίας «ίιη 
βΟκ μίΐΑοντα. χαβκρήΜντιι ιήν των ΒιβυλοηίΜ 
ί'•/}•,•! ^ροηγίρίυβι, χαΐ ώΐ τούί Ίβυϊαίβυΐ 
τη; αίχμβλωΐίΐΐ ΑνήοΕίν ώ; χα\ ίπαν«][4ι1(^ 
'!'<;ι^[θ)ν Ιαί; αΰΟΐΐ Ιχϊ^ήνύΐτΐ) ΐή Ιν &π>η V 
ΙΟνίΐΐν αίχμαΙωιΓφ. £ι& τι ίπειΟήβαι Ιν ιΟηϋ 
0/ήμαΐι ΐΜίρβγινομίνψ Χριοτψ, εμφανιϋΐ προε^^ 
τ^υσιν. Ό; τ1 [θν*; πρ^σΧή'ψΐται Χριατί;, ίι^ τί|( 
((ί αύϊ'Λ Λίΐϊΐω;. χιΊ τιμήίίΐ, ■:; 

(02) ίΌΠο Ιηανα^ΐίριμιιχΐΐοΐ. ΙΓΒΕΙΙΙδ ΜΕΜΟηίΑΙΚ. ΡΙ 

«ιιπύΜ; .ίιβνβχβίίβΐϊΐι. ϊ4ί π(Λί «ι^ς ΐΜϊίρίς εί,Γΐϊΐο ΟΓίϋοηβ, η-νοοΜίιΐΓ. «.Ιίαιρίθΐίΐ ΙηιιΙ* ρτο- 
4τ«01ί ύ«οβχ<«'ί «ληρούιανοί. μ»τ4 ι)ιν (χπβί* ΜίκΙοπΙδιι» <)»κ >^ ριΐΓΜ ί;.β» ιυπί, Μΐηιιαιιι <ι1 τήν (ΐ{ Χριντίν τ^μαν τιμωριών, πβΐΐΐ; 
ρφ^^ήϊΐι; Ιξιΐην. Έιε' ϊγ^ ϋ ϊ*»•(4ν ικντιχαί- 

£( ή «]ρά4οιΐΐ{ !χ•ι, «ριαβιΐς Αναιρίΐιαι. Ό; βϊ τι 
γράμμα τη; «ροτηιιίοΐ "ϋτβΟ ί))1ο?, έπΙ ΐχτι'. υαΐ 
Αγίοήκοντι Ιτη ηροι^ή***)^!^- 
ΚΕ*]ΙΛ. 0(7- — Τ.Ί-ο ίοτίκ ά Ίχρΐμας χρίΐ 
ηνσβ, χιύ χρορηίίύι^ ϋΛέ^ιεινί, ΐκκη» ΙιίΑπΙ ΟΓίπιΙηιιηι <\μ» ΐΛ\Λη ΐΙΙΐΓίιιιιιιι ρ-Γ• 
ρβΐηπί αιιιΐΜ ΓιιΙΐ. Οιιπι ροΓΓΟ ρΓορΙι^ϋίΚΐΐ αϋ 
■ιιηοι Οΐπιυηι ςιιΐπϋκΐιο, ιιιΐι Μκιΐϋΐι; η%«, υΐ 
ΐΓ3ϋίΐϊο Ιιβίιβΐ, ΐΐΓπ ιβΐΐιΐί β ηιβιΐΐη ΐοΙΙΙιυΓ. Υοπιοι- 
ΐΛΐηοιι υΐ ΙΪΗϊγ» ρΓΐ>ρΙ>ηΐί.-Β φι ι1«ΰΙΐΓ>ι, ιι1 Μ)β «Ι 
ΜίοςΙιιΐι αηηοι ρΓορΙιεΜίΙι. 

^Λ^ ί\Χνΐ. — Ονα ««"ΐ ΛκμΆ «ϋονίαια, β( Ορΰτ»ν ίβχΐί αύτι^ ίίΐ'/Γΐι Μρά βίβϋ, «ρϊ; τ6 
ϊννΒΒβη φίρΐιν τ3ΐ; χιτ' αιί»ϋ X1νβ-:;μ^V1; τβΰ 
Ιβοϋ χαίιύιι αρχόντων ίπιινβίΐίβΕΐ;, «ρΆίγικν βρ 
Ιβφι4 Ιτβρ^ΐΐίΐνβ ϊα ΐ);•< βτκίίίΐβν βιινΑ. χ»1 μή 
«ιβηνΐμίνοΐ. ύτΐίμΐνΐ τίι,ι; μίνβ; ι* ;{α1ίχί. 11- 
ί^ κροβΐγιιν τψ βϊψ ά*6 τοί λβοϋ {[ίΐιωλι:(το, ώΐ 
•ύ» Αχο•ίΛτ,ΒΪμ;νβί ίιΐ τΙ 6ΐΜρβίΧλ(ΐν -ϊΛ; τοδ 
Ηΐίυί ΑμιρτΙ»;, «1{ ύκίρ αΟτών. τώ•; Αγίων κρι- 
5<(α{, Τώϊ φ(υ3ο:(^?ητών τίνανΐία βΟϊψ, «βΐ ϊ4 
«^ ΑρίβΜίαιι τβΐϊ λΛοδ. ηροφητι-^<]ντων καΐ πι- 
«Ηυ«μ1ν«ιν, Οβρ.ιι ΑΐΕ^μιιν•. χαΐ χβίεκώς ήνιίϊο. 
ΙΙ^λιγι κιϊ ώς ί Ίιρβ^,Χ τής βωτ»ιρίβί, ϊΐίς ϊφ 
Ιαψ ύηβχημένΐ)ΐ , 4χβλΐ]θήηται , καν τ1 Ιβνη ταύ- 
^*1ιΐ; ηύςιτιι. Τιίτιομ; ϋιηβιιγμα-:ιχθί>ΐ ίΟιάβατο 
(Μν μίν τ))ν πανΐΕλή ίιχφθβρίιν χαΐ ίνίπίττρΐηην 
Αηβμ(νΐνη<ιν Χ'Λ λαβΰ, 1ν τώχΐραμΐίιρ, τοϋ πι- 
νίνη; Μράμβυ ν»\ βυνϊριί/ντ-,ς ϊξίχνυμίνην ιών - ι. 
<η άνακΙηΟηβομίνων , Ιν «φ &π«π)9Ϊντ( Ιχ τών ίη (ο ίιι»ο 
][(ΐρων «οϋ χιραμΐμ; άη& τοϋ 4ργ4νβι• «κιΰκι , χαΐ 
ν ΑναΙηφΟίντι η«' βδϊοϋ ϊοΟ Μίψ•^;! Χ»^ "■«»- 
'«1ββ9έντι. ΒαβιΧίΙηΐ Ίοίβα τψ Ίωί/αΟ. ώ; πρ4 
λνώΐ (93) αιχμάλωτο: άχΒιΙ; πρΑ τοΰ ϋχβυλυινΐου . 
Μ\ τήϊ βαβίΑίΙαΐ ηανηλώ; ΙχηβΐΤται. 'ΛΧλΙ χχΐ 
«φ Χ(&ιχΙ^ προίλιγιν, ώ; ηαν^ατιο; α!η(ρώ$ Η-,ν 
ϋ ΧΑίχντρίφιι ^αιιΓ<,«;αν. Κα\ τήν Βββιύωνίων 
'Λρ^ μΐϊΛ ο' ίτ») ϊής τοί Ίίχονίον 4ΐϊοικ'β(, 
ΜαΟαιρΐΟήκαΟαι πραιφήΐβυβι, χαΐ τϊν λβΐν μϊτά 
1ί1|» τϊ|ΐ ^ΐ9Λίΐ3.ζ ΐχανβ](Οή9(9θαι χαβαΐρβιιν. Ί^Ις 
ψΛ^ τού Ίιχανίοιι ιΐΐ τ^,ν 8ι6\>λωνίιν ΑποικιίτΐΕΓ• 
, ύκ^ <{ι€υ6οιιρ«φητών Απαΐνμίνοις , ώ; ΐτιαν- 
'«χΟή<ιονΐ«ι τίρ» -Μχΐβττ,ν, ΐπίβτίλίε μ1] «κΐβι^ιθαι ΡιίπΜ ΓοΙ>υΓ βϊ ιΙιίαΓ > Οΰο, ηιιο ρΜίκΙ ρτιΓβτΓΒ 
>|[;η!βκίοηβ5 ίη ηιη »€ΐΐΒΐιι χ ροραΐα «( ρηπ• 
είρίΐκιι, ρΓΧίΙΐΜηί ραραΐβ οΐιτβηΐιιη ηΐλΐβ ρηιρΙιΐΓ 
ίηνΙκηΙίΕηιίηηι. Αι τυιη ώ ικιιι ΕΓοΙίΤΐΐαΓ, »)(Ιηοίΐ 
ίηΙβΓΟ Μ)υ9 ίιΐΜΠίιηοιΙ». ΡΓοΙιίΙΐρΙ)3ΐοΓ ρΓΐΟϋΐ «Ν 
Γβτ» Οβο ρτο ρορυΙο, ηοίρρο ηοη βιΐϋΐΐίΐιιηι*. 
ηιιη'οκΜίυπι οιιιπηη Μεβ<1βί«ιιΐ ρΐφΐιΙΙ ρΜ^οΐλ, 
ϊΗΐβΓεβΗίοπα• •3ΐιοΐοΓΐιπι ρπι ίΙΙϊ». ϋυηι ρκυ^ορΓΟ- 
ρΙι«Ι« ΰοηΐΓΚΓίΒ βίΐιί, Ιιιιο μ <|ιιμ ριφυΙο ρίΜ»- 
ϋαπι νιΐίςίιιΐΓΐπιυΓ, βΐ>(|υο ΙΙιΙβι ΙΐλίΜίνιαΓ , οοηΐιι- 
ΐΜΐίιιη κιΐ3ΐίιιιιί[ , ΐΓίϋΐββΙιηηιυη ιη^βίαΐ». Ργκ• 
ιΙί«ίι (:ΐϊ*οι ηυοιΙ ΙιγμΙ «χεϊιΐκβΐ ■ καΐϋΐβ ρορυΙο 
ρΓοιηίϊΜ, ηυιηι βΐ'πΐΐΊ «βοηΐ ΓΟΠ&ΜνΙαΓΐ. €οη• 
(οηρίιΐυι βιΐ Γιιγπι^ιβ ρΓΚΐηοιΐ£(Γ8ΐίναΒ. ιϊτβ ιιιΐιουιι• 
Ιΐιιιη β ριιριιία 01ιιιι^ιηο^1ιη ίΓΓ6«<κ:ι1ιί1&ιηι|ΐιβ ρβτ• 
(ΙίίϊΰΠΒπι, ίη β^Ιίιο πΐριρα ρΓΧΟιιΐίηβλοι • ΙμΟ 
Ιβρίβ ο( 0(ιι<(γ3Ο> ; «ίνβ £01 υιη ιιυί κτΐίοιηΐί ΟΗηΙ, 
ηυηϋ «ιυίϋίι ιΐι ίηιίΓΟίηΜίΐο <Ιβ 
ιιι.Ίΐιιι β^υΓι, τυΓ$ιιιη<ιυβ ιΐι 6ο ιΐο Ιιυηο ■«βρίαηΐ 
η ΓβΤοΓίΐΜΐιιηι " β»ΐ. Ρΐΐβιΐί^ίίι Ιοαείοι τ••^ ΙαύΛ 
ηυϊ ΐ3ρΐί<τυΐ4ΐυΕΐιιι εβΙ β ΟιΙΐϊΙοιιίο', ίιι(υπιπ) οη- 
ηίηο ιιΐ ίοΐί^Γο Γβιςιιο ειοΊιΙβκΐ. ΡΓπΙίιίΐ «Ιίβαι 
8«ι<βι;ί«, (|ΐιο<Ι ίη^ΙΟΓΪιι* αιηι υαίνβΓϋΐ ιΐοηιο ιΐΐΜΐη 
ρεηΙβΓΕί Η^πικη. ΕΐίϊΠ) βα1))ΙοπΙ«Γΐιιη ϊπιρεΗιιιη 
ροβΐ ΤΟ απηοΒ 3 ΐΓίΐη6η)ί|η(ίοηβ Ιιιείιοιιίχ βτΕΓ- 
ΙυπιΙυιιι ριΌμΙι^ΐβνίΙ " : βΐ ρορυΙιΐΜ, ετκΓβο ]ιιιι 
■ν^ιιο, ίη £ΐι>ηι ραιπαιη Γβτο&ΊΠιΙυη) ΪΟΓβ. ΑιΙ βόβ 
<|ΐιί ευιιι ϊμΙιονΙι ίη 11:<1)]τίυιιί3ΐη ΐηηΒπιίΒΓ:ινϋΓυηΙ« 
ε( ι ί»\ύ% ρΓορΙΐΐΐΙβ ϋΐΐίρί«Ιΐ8ηΙιΐΓ, (|ΐι>ιϊ ηυί ΐ|Ίίΐηι 
«ίΙίκίπΐΒ ίιι ρχΐΓΪιιη ΐ39ΐ)ηΐ Γ6τοο3η<<), ΙϊίΙβΓ» ηϊιϊΙ, 
εΓΕ'ΙβΓβιιΙ ίΙΙίβ, 86ΐ1 βικρεααΓΒΒΐ βο* <)υΜ]ΐιβ. 'ηύΜκ. Αλί' Ιχ2ί]((3Βαι χα\ τ«ύς ίν τ^ Ίΐϊυοιιΐ^ β ςιιϋη ^ιιι1x» οιιιιι 8ο(ΐΜίι ϊοιηαιίΜηιιΐ, ιίηιιΙ Βΐΐ'ΐ) 
|ΚτΑ τοϋ Είΐιχίου μιμ£νΐ]κίτα;, ϊμα αίινιΧς άκοι- ίΙΙίϋ ^η ΙιαακιηίΒΓ'ΑΐίαηΕία <Ι^ροηαπιΙοϊ 

>ΙΕ*ΑΛ. ΟΖ'. — Τ/ί-β ίσΓΐ•• 4 Λροβ,ί<ίΓβΐΌ•ίτ ίο- ΟΑΡ. (.ΧΧΥΙΙ. - (^μιρ «κκΐ Μΐιπ«ί<ι «ομΑοϋΐΛ. 
φοτίαι;. Ός ίχχίθιριΐΐ τη; χαχίαΐ γβνήηται. Ό; ή Ί:- 
Ι-^Μλήμ τ1 Χανανχίων πρά&ιβα, τι Χανανα:'«Ε»ν 
ιίηται. Κ>τ1 τοιν ΙΟνΰν ηροϊίγβ; των Ιηανα- 
(Αντων τφ λαφ, ώς •ημ«ρηΒήβονΐαι. ΚαΙ χατλ 
\ς ΝινιυΙ, ώς ϊιηρβιΐιτα. ΧΜίνιχΟήβίται. ΟυικΙ βχριΐΓϋίΐΙϊα ίκίηυΙΟΐί• α«1 : (\να& ϊογνη- 
Ιοί) ΐ|ΐιχ Οΐΐΐιχηχοβ ορβΓΟ Ιιηίΐαΐι «ϊΐ. Οιιιι*η9ο- 
ΓΗΐπ ΜΠίβιυΓ ««βιιΐιιιη. ΟοηΐΓβ %ΐ\Λη <|(ΐα) ροριπ 
Ιυηι ιρρΒίϋΙιβκΙ , ρΓηπΙίπΙ ίη β» ΟΗ αηίηιι^νιτ• 
ΐι:Η<Ιυιη : β1 ιΐβ ΝίιιίνΒ >ίΙ, ι^ικκΙ ί»ΙΙ)ΐ(• Ιΐϋΐιιίΐί*- 

Ι)ίΙ(ΙΓ. ** ^υ^οπι. ινιιι, ; 
'*)<:μι>ι. 1 ΙΙίΝ τβτΙ» ΡαΙτίϋ. ίιιΙβτρΓΒίαΐυΓ 99 Ϊ03ΕΡΡΙ Ροιι Γοίίΐυιη ροριιΐΐ ε €ΐριίνϊ(3ΐβ, ρρορίΐϋϋπί 
ϋΐιΐραΐ ΓΰτβιΐΟί, ρΓορίβΓββ ηιιοιΐ ηββίίϋεπίίιΐί ίζ^η- 
ΛεηαΙατ Ιβιηρίϊ αΐΐΐίβοΐίοηβιη , εο^ηυο ιιΙΙιοηϊΐυΓ 
οι οί αιιηυπι χίπιονοιπί. Ζοη)1η1>6Γι «ι ^Β9I) ΠΙία 
Ι <ί£«)β<ΐ ιΐυϋϊΐΐϋΐ ραρυΐί ταΐίείϋϊΙιΐΓ, ηυο<] Ιια|>β>η1 
ββιιιη ικϊΜβαΐβπι ίίΐιί Ιΐη ίιι Ιοιιρίί χ^ίΙΙοΐίοηβ, 
ηιιιιη ίη ρσρυΙΙ ίνβΐιιιΐυί'. Ουιπ $:ΐί:ι!ηΙοιίΙιιΐ£ βιίιιιι 
οοιι(βη(ϋΙ, ηιιοιΙ Ιιοηι ορβΓβ ΒλιΐϋΐίΙΙςιΐίοαβιβ. ηοη 
νβΓο ηοΓΟΓϋΐη ςίΐιοηυη β&υ^ ρΓ9ωΐ6ΐ. 

ΰΑΡ. ίΧΧΙΧ. ~ Οιια ρ^ορIι^Iην^I ΖαίΗαη»,. 

Ιπ ηεηιοΗιιη κνοΜΐ ϊπιρίι ίίΐΰίιιοη ρΓΟΒβηίΐ»- 
ηιπ) ρ'ίρυΐί, ρϋΓ ΐ|ΐι« ^1ι1^1^ ΓιιβηιιΙ ϊη ΐ»ρ(ίνίΐ3ΐΐΐη. 
ΡθΓ τΐιιιπι ηυο βρ«Εί(^β «Μΐιιυηιιιι 
•οΓίι Ε()υΙ, Ιαΐυίιυβ ι»Ι μπι ειι 
ΓβιΚιυη. «ιαιπι ιπ^βϋ ΙιιΙκΙιαηΐ. ΥίιΙίι βΐίιπι ιΐβ- 
ΜΠΙοΐίοπβπι ΐ)ΐ>»Ιΐ)0Γ τνκιιΟΓΜΟι, ηυχ (ΐοριιΐιιπι ρτκ- 
Ιϋι ίπιρβΙϊβΓαηΙ, ϊη ηιΐϊΐυοΓΟοΓπίΙιυϊ, οΐρΰΓ<|ΐΐ3ΐιιιΐΓ 
αηίΑηι ΙαΙαηνα. ΟηιΊΐ οΐ ΙΙίείΟϊπΙ^πιζ ρ^γΓ^Ιοπ) 
(Ιίνίηίΐαι βΐιυοηΐιιιιι χιΐίίΐίίυιιι, ΓιιΐϋΓΐιιη<ιιΐ6 ροριιΐϊ 
πίΐΐϊΐηιη ει ϋίιρβιϊίυιιβ. ^αο<(^ι^α[π ίιιβιΐΓ^βΓυΐ ιΐίι• 
1]Ίΐυ& (ΟηίΓΟ Ιμοπι ΙΙΓιυιη ίοΜάΐΐ ιβ^Γ^οΙβικ, ί|ΐιί 
ΓΓηΐ Ι^ρυβ Οοιπίπϊ )ΐι>5ΐπ ^^Ειι ροιιΙίΗεϊβ εΐΒίββΙίι. 
Υίιίβι βΐ ιυίηϊπι ιΙΪ3ΐ)θΙί, ι]ΐΐΐβ οοικί^ίΐ υ1> όίτίηβιη 
ίιι^Γβρϊΐίιιηβιπ ". ΡβΓίιίΓΟΓϋηι οπιιίιποιίιιπ) ΐπΙ^ΓΪ- 
ΐιιιη οοπίβπιρίιΐυΐ ίβΐ, ΐ1 ίιη|ΐίοΓυιιι «ΙϋπκΐΓΐίοηίΐη 
Ιπ ρΓοίυπιΙιιιη ίπΓβηιί. ΥίιΙίΙ εΐ ςιιαιη ιηυηϋΙ Ιοίίιιι 
ϋΐιηιΐ) Ιιιΐιεηΐ Μ^ι^Ιί ίη Ι;ρο ((υιΐιιοΓ ςιίΓΓίιιιπ) βχΐιί- . 
Ιιίϋπι νίΓΪίβ ίηυίί ΐ(1ίυ{αΐί5 Ιηοίοπιπι. νίιΙΙΐ Ά 
ριιηΐιΙίΕεπι ίη ΐ;ρο δΐΙναΙοιΊβ, ηιιί ίιι ΓοΙίΐυ ροριιΐί 
ροιΚίβΓβΙίβ πιυιιΐι ε»;Γ«-£ΐ»ΐ, Μηιη ηβπιρβ β>ίυιη 
^ι»^ι1^^, άκ ίςπαϋΙΙίϋΐβ ιιΙ ςΐοηαηι ρΓονεΐΐιιη. 

ΡτορΙκτίβνΙι νΐ ύβ βοιίίΐχΐϋ ϊη Ι1ι1« βίΕϋΐιιεηιΙίί, 
>£ ρο>ΐΐ3 ϋβ Ιρβίιιι Ι«η6ΐ>> 8Β«υιηρΐίοιιβ , «( ({αού 
ΑηΐϊΕΐΐΓίιΐυβ ΒΐΙνβΓΜίΙιίΐυΓ ΙιιιΙϋΚΐηοιΙΙ ακυιηριϊοηΐ ; 
><] ηιιαι 0@ιΐΓ8η(ΐ3κ άοΜ τοτηιίοιίΒβ ι^ρο ιΐίυβ <ει 
ιΐιιρίίο]» οοιιΓηοΜΒ νΪΓ^. νβΐίϋϊιιιΐιο βΐι βΐϊΐΐη 
βυιιιίαϊ ρΓΟιΙίΐίοηεηι, ΐ|ΐιοι1<|ΐιβ ρΓο ιΐβίιίιο ίρίί ι ρο• 
ριιΐο ΙιαιιΟΓΕ βΐ Ιιβηθη£:ϊβ, ΐΓΪΒίιιία ευπι αιιΐϋί! νεη- 
<Ιί(]βπη1 : ςιιοιΙβοΕ ρηι ρΓΟίΙϊΙϊοιιβ ^υι^.1ϊ ιιοοΒρ«Γί1, 
«1 ηιΐύιΙ Ιπ {;ιιορΙΐ]Ίίΐοί(ΐ Βΐΐίυπι πιΪμιιιιι Γιιβγϊι, ίιβ- 
Γϋΐηηαο ρχρνηκυιιι ίιι ρΓείίιιιη ι^π (Ιρϋ. Ιΐεηιιπ | 
ιΐι λπΐίςΙιπΜΟ) ηιιοϋ *<ΙΤΒΓ>ιΙ]ίΐυΓ ειιιειιι, εΐ άα- 
βΐηιεΚίΓ. ΡίΟρΙιαανίΐ οΐ ιΐβ ΐ^ιΙυΐβΓΪ ρακβίοηβ 
ϋΙιΗκΙί, ϋΐ <1β Ε'ηππβα αιΐνβηΐιι ίΙΙίιΐί, ΐ|ΐιοι1ΐ]ΐιβ ϊη 
ηιοηΙΕ αΙιν:ιηιιο βρρίΓίΐυηιβ βΐβ«. νΐΟείιιαιιΐλεβΐ 
■!ΐ1>η) ϊπνιιϊοηβιη Οο% «1 1Ιηεο§, ϋΐ Νΐΐΐϋΐοηιηι Ιο- 
οΟΓυπι, φΐΕ ίη βηβ οΐιτβηιυη επί, ίιι ίΐιπιηυβ <1ί- 
>ίιι1ΐυ> ίιηιπϊίκαπι νϊιιιΙίϋΟΐη , ηιιΐιι ΐΐϊαπι ηι)ο^ 
ριχί'-α ^εαίι^ι ΙιυϊιιιηιΟιΙΊ Ιιηΐκΐιυπί ΓΟίπραΓΐΐκΙφ 
ίηΐυΐ» Γοηΐθΐπ, ειΐιίϋΐϋιη ιιβπιρϋ Οεο ίη ^^^υ53- 
Ιοϋ) χίοιαίίνηειιι, ηαχ >1) ίρίί$ ρΓΧΚΐηηΊη κίΐ. Μίτλ τ1]ν Ιτ.ά-ί'Λο•! τοϋ λ»ο3, τΙ]ν βτΛ ιζί οιίχμί 
λωιίϊί, «ροφιιτϊΟων αΐτιίται νίίς ίπβνίλΟβΟοιν, ίτ» 

%3.\ τιροτρίκΐται ταύτη; ίχίίθαι. Τψ τι ΖοροΜβιΙ, 
κι\ τφ το5 "Ιωβεϋχ Ίτιβοϋ τοις τοϊ λαού ^γϊμίβι 
προιρτιτίύϊΐ, ώ; ίχοΜίη τ*ν βιΐν ϊτροβτάϊην. έβί « 
ΐ^ ην ναβϋ οίκοΐομϊ] χχΐ τι) τοί> λαοΰ ίπίΦταιΐ^ 
Κ3\ ηρ^ΐ τυΐι; Ιίριίΐ Αποτείνεται , ώ; ή !ιχαΐ4ΐρα- 
γΐα τίν Αγιανμ&ν, ούχ ή των Ιερών βρωμάτνν Ρρ& 
βΐΐ καρίχιται, 

ΚΕΦλΛ. ον. — Τ!^α αροβφί\τη'σίτ ΖοχαρΙοζ. 
Τπΐμνηην ηοιΐΐται ιών ηρογανιχών β,ιααεβκών 
ΐον λαοΰ,δι' &{ &ιτή)[βΐ)βαν {!( αίχμαΐωαΐαν. Αι' 
ιβεβπ- ° ίηταβίοΐ ττ,ΐ των Ιηπων (ίϋΐΐ, χαΐ ΐηιβίτνι 
|ΐυριιΙί (ΗΐίΙ Τχιηυ, τ}]ν γΐγινημίνην ίι* ίγγίλικ» , £ρ3 τήν τον 
λαοΰ, μ*τί τήν Ιπάνοΐαν ΐη^^ϊμ^νίαν, χ«1 ηϋν ηβ- 
βίρων ^ιιλίΐών τών ΙκποΧιμηιάντων (94) τϊν ΙαΙ* 
τή» χαβαίρισιν βρ^, έν τίαααρβι χέρα» , ίι4 τϊβ- 
Βάρ(ΐ)ν τικτβνΕυν γϊνηαομίνην. Όρ^ ΚΒΐ τής Ί<ρου• 
βολήμ τ)ι« Ιντίλΐ) βιίαν οίκοβομίαν, χα\ τίιν 1χ τή( 
βιιβπορΐΐ ιού λπβΰ ίιΛ•ιι£α•* γενηοομίνην. κχΐ τίρ 
Ιπανάαταβιν τοΟ ίιαδύΐου , τήν χατί Ίηβοΰ νΛ 
'Χιαηΐϋη Αρ^ιερέω;, Β; χην ξν τον ΚνρΙου ήμώ* 
'\τ,9ΐΜ τοϋ ουρανίου Αρχίΐρύι); τύπο<. Ί>ρ4 καΐ τήο 
Ιζ 1ΐΐΐτΐμήβΐ(ιΐ{ θεού πτώβιν γΐγινηΐλίνην «αΰ βια- 
βύλου. Τήν τοίΐ ίπιβρχοϋίκ πανώΐιθρον Ιβείβηβ 
ΐιαφθορίν, καΙ τ)|ν τών ίυναίβηύντων τΐΐ βυθ&ν φβοι> 
ΧΒτάτττωβίΜ, Τήν ικριχίσμιον Αγγιλιχ})* ίπΐ9ταβ(«« 
τ^Οίαται 1ν τνπφ τϊασάρων ^ρ^ίνα•» , ηοπιΐΧοι; 
Ι;ΐΓ.θ!ς ύϊΚΪΕυγμίνων ίπιίίιχθίΐναν. Εΐΐ* χα^ τ^ν 1ν 
τύπφ τοϋ ΐωτήρο; Αρχιτρία, τ4ν 1ν τ]) Ικανββφ 
τοί λαοί άρχκραΐΐύααντα, Ίηβοϋν τ4ν τοΟ Ί(ι>ί»- 
ίϊχ. ίξ ίίοςίας (Ις ΐόξαν πρΜΧΐ)1υθ4ΐιι. 

Π|!>οϊ-(!ήτευ9ϊ χ»1 χϊρΐ »ών ίβνών Ιν ηΙοτΗ κρο- 
λήψίΐυ,- |προ9•| , χιΐ τηι: τι» Ίιρα);Χ μιτί ΐαϋΐ« 
γ(νη»βμίνης• χβ\ ώ( ί 'Λ'/τ1;(ριι)τοΐ Ιιτιβήβΐτιΐι τ^ί 
τοιαίτΐ) προιΧήψιι. ι'ις βιία ^ίβΐοιι; )κριχοφΐι]β«^ 
μίνας τάί βύο χλήβεις Ιιητυπών. Προΐΐπ* χ*1 ιΐίρ\ 
τής' ταϋ Κυρίου προβοαία;, ώ; Αντί ττ,ΐ ^^ιιλομίνη; 
αίτφ καρί τοίϊ Χα^ΰ τιμή; χα\ «ύεργετίαΐ, τριΑ- 
χοντβ χρυοών «ί«ίν έτιμήβαντο, ώς ύπίρ »ήί ηρ»• 
βοΐία; 4 Ίβύοΐ{ ε^λΐ-,φΕί, χαΐ ώ( Ιν τιρ γαζοφυϊαχίιρ 
, τϊ χρυσίον έβάΐ^το, χα'ι καλιν ΐΙ( τιμήν τοϋ ^τρβϋ 
τον χίραμΐως έξοίιάίετο. ΚαΙ βιρί τβ5 'Αντΐ](ρίττου 
ττάλιι, ώς ίπιβήοίΜίτοΓ,- Αγία:;, καΐ χαβαιρΐΦήη. 
τχΕ. Ωροΐφήτιυβΐν χιΐ περί τ(.ϋ οωτηρίαυ πΑΟου< 
Χριοτοί, χα\ ΐης ίνϋξο τπιρουιτ[«( βίτοΰ, χαΐ ώ; 
ίπΐ Λοϋ δρου; ϊοϋ ϊλπιώνο; φανήσοιΐβ. Προίΐικ χαΐ 
τήν τοϋ Γώγ χαΊ ΙΜαγώγ ίφοβον, χαΐ των Αγίων τί- 
τοινφ, γϊνηϊομίνην Ιν τίΧιι, χι\ τήν βϊήλατον αΰτοΰ 
τ::ΐωρ(ιν, ΑλΙά χαΐ ώ; ιΐς ΰιτιρον τ& Εθνη τοϋτ»ν 
πορΐ3μί!ιν Ι^βυαι βΐι>ττ]ρία;, ιήν (ί; τήν 
βίψ «λουμίνιιν κροσχύνηβιν, Οη' αύνών ϊιη 
σβηοομίνην. •'ΖαεΙι. III, 2; ^ιι^x 19. 
/Μ^ ΙΌ/Ίβ ίχπολ!;<η9ΐΐών. 9! ΙΙΒΕίΐυδ ΜΕΜΟΚΙΑίΙδ. 98 

ΚΕΦΑΛ. ΙΓ. — Τ^^α χροβ^ήτενσετ ΜαΛαχίας. Α €ΛΡ. Ι.ΧΧΧ. — ΟνΛηαηι μτορΗβίανϋ ΜβίαΜοί. £χρΓθΙ)Γ&ι ρορυΐο, ςυοϋ ουιπ ββββηΐ Οΐίί 4λθο1ι, 
ςυι ϋίνίηί1υ& Ε^ανο ρΓχΙαΙιι• ίυ•)ΓΑΐ, 6Γ8Α ρΓ«1;ιΙο• 
Γ6Ι1Ι ίη|;Γ&ΐί 6&β6 νί(ΙθΓ€)ΐΐυΓ. €υ1ραΐ βΐί&ιη οηΐίηβιη 
8&£βΓ4ΐοΐαΐ6ΐη» ρΓορίβΓϋΐι ςυοίΙ «Ιββϋ ιη Ιρ&ο Ιι€νΙ 
«ά ο1)(:υη(Ι& ιηιιιιίλ 5»ί'0Γ(1<)ΐΑΓΐ2ΐ, ΐηουΓίΟλί (ΙβρΓΟ- 
1ιβιΐ(ΐ6Γ6ΐιΐιΐΓ οιηζ 8306Γ(1οιίυιη. ΟιιβΗΐυΓ 61 <1β ίΙΙί$ 
ςαί ίη]υΓί8 υιΟΓββ ϋίιηίΐΐβϋ&ηΐ : <Ι6 ίΙϋ5 Ιΐβιη, φή λ 
Οθο ]υ5ΐυηι ]ιιϋίοίυιο (1θ οιυηίϋυβ Γογγι ηοϋ βχβρο- 
οιβιιΐ. ϋαιηηαΐ εθ8 ςυοςυβ, ςυι Ιο^β ϋοηβίΚαΐα• 
ρπιηίΐί:ΐ9 οΐ «Ιβαιπαβ 3(1 8&6€Γ(]οι68 ηοα &β(Βηιιι(» 
608406 6(18111 ςυΐ ϋ6ί»ρί68ΐαΙ 1ιαΙ)6ΐ)&η( (Ιίνίιιαιη φι- 
ιιί8ΐ6πιιπι. Ρΐ'ορΙΐϋΐαΐ 61 ΐ|ΐιθ(Ι ]α8(υιιι ]υ(11οίυιη ϋβί 
ίΐ6 υιιιηί1)υ3 9ρρ3ΓϋϋίΙ. 

ΚΕΦΑΛ. Π Α'• — Γινα /σΓ2 τάδιά "ΗΛιού χεγονόζα Β ΓΛΡ. Ι.ΧΧΧΙ. - Οιιλίιλιλ ιιιιιί %\ίΐηα ηήΛ^ίΙΙα, ηηΛ *Ον$ι&{ζβ( τ^ν λα^ν, ώ^, γβγονίτες υΙοΙ του Ίλ- 
χω6, τοΟ προτκμηθέντος ύπ^ Θβου «αρά τ6ν Ήσαΰ^ 
^γνώμονις περ\ τ^ν τβτιμηχότα πβφήνανιν. Έγχα• 
λ<ί χα\ τφ 1<ρφ τάγματι, ώς έκλεχθέντβς Ιν τψ 
Αιυΐ βίς Ιερατεύβιν, άμβλεΐ; περ\ τ^ν Ιερωσύνην 
άλ{9χοντακ• Μέμφεται χα\ τοΙς τ&ς γαμετ^τς άδίχως 
άιιολύουσκν, χα\ τοΧς τήν παρά ΗεοΟ 8ιχα{αν χρίσιν 
«ερί πάντων έχφέρεβΟαι μή ιτροσ^χώσιν. Κατα- 
κρίνει χα\ τοΟς τάς νομίμους άπαρχάς χα\ βεχατίας 
μ^ προσάγοντας τοΖς (ερευνι, χαΐ τοΙς έξουθενοΟντας 
τήν θε(αν λατρείαν. Προφητεύει χαΐ ώς ή βιχαία 
χρίσις του Θεοΰ περ\ πάντας έχφανήσετακ. θαυμαστά σημεία. 

*ΕξΟΑΐγίτ(ου αλεύρου χα\ Ιλαίου , Ιν χχιρφ λιμού 
«εμφΟεις βΕς Σαραφθά τη; Σιμωνίας» γυναΐχα χήραν 
χα\ τ6ν ταύτης υΐ^ν, χα\ εαυτόν &π\ τριετή διέθρεψε 
χρόνον. Δεύτερον, υΕ^ν της σταθμοχου (95) της χήρας 
αποθανόντα άνέστη72. Τρίτον, τιυρ εξ ουρανού έπ\ 
τά Εερε!α χατήγαγε. Τέταρτον , ύετόν έζ ανομβρίας 
προβιπών ΕαεσΟαι, ευθέως έπήγαγε. Πέμπτον, πεν- 
τηχόνταρχον &π* αύτ6ν έλΟ^ντα, παρχστάσεω; εινεχα 
της πρ^ς τ^ν βασιλέα, χα\ τους πεντήχοντα αύτου, 
φορ4 πυρ^ς ουρανίου Ινέπρησε, χα\ πάλιν τ&ν έλ• 
έόντα &ύτερον δμοίοκ άνεΤλεν. "Εβδομον, τϊ) μηλωτ{} 
τ^ Ίορδάνην περάσας (96), θιείλε πλημμυρουντα 
ποταμόν, <Ες πάροδον έαυτοΰ τε χαΐ 'Ελισοαίου• 

Κ£ΦΑΑ. ΠΒ'. — Τίνα έστΙ τά διά *ΕΛισσαίου 
γεγοτότα δίΛΛά (07) έτ χνεύμαη *ΰΛίθύ θαν• 
μαστά σημεία. 

Λ\ Ίορδάνην ποταμών τ1| του *ΗλιοΟ μτ/ωτ]} δι- 
ι^Ιαιν, παρελήλυΟε. 

ρ\ Τά έν Ίεριχφ ύδατα άγονα Ιάσατο• 

γ^. Τεσσαράχοντα παίδας διαπαίζοντα; αΰτ^, 
άρχτοις δυβιν (ξελΟεΙν χελεύσας άτεδ του δρυμού, 
δεεχρήσατο. 

δΓ• *Ατέχνφ γυναιχΐ στείρα ούσ^ τ!} Σουναμίτιδι 
υΐ^ έδωρήσατο. 

ι'-. Κα\ τούτον πενταετή γενδμενον, χα\ αποθα- 
νόντα, άναζήοαι έποίησε. 

ς'. βανάσιμον βρώμα δι* αλεύρου επιβληθέντος 
&6λαβΙς άπετέλεοεν. 

ζ. Έξ άρτων χριΟίνων ι' έχατδν άνδρας έν χαιρψ 
^ι.μοΰ χορτάσας , χα\ περιοσεύσαι Ιποίηβεν• 

η'. Νεεμάν λεπρωθέντα Σύρον της λέπρας Εά- 
σατο. 

Ο'. Τ6ν Γιεζη χρήματα παρ' αυτού χομισάμενον 

έλέπρωϊεν. 

ι'. Σίδηρον άναπλεύσαι άπ6 βυθού τξ τού ατη• 
λαίου (98) Ιποίησεν έπωδ?|. 

« IV. Πβ^. κ, IV, ν, 8βης. 

(95) ΡθΓΐ6 σταθμούχου, ς. ά. στσθμ?>ν Ιχούσης. 

(96) Ροη6 περάσων.' 

(97) Ροϋβ διπλφ (εάί ΕΙίαε. 

Ε% ιηοίΐίοίβδίιηα Γ&ήηα Η οΐ6θ, ουιη ΐ6ΐηροΓ6 
ΓΑιηίβ 11118808 Γυΐ886ΐ ίη δαΓϋρϋιιη $ί<ΙοηΕφ, ιηύΠ6- 
Γβιη νί(1ιιαιη Γ]θ8ςυ6 ϋΠυιη ιο ρΓ9Βΐ6Γ6ϋ ββΕρβυιη 
Ιή6ηιιίο 6ηοΙπνίΙ. δ66υη(Ιο , ΟΙίυπι Ιιοβρίΐΐβ 8α» 
νίϋοχ νίΐΑ Γυηοΐυιη Γ68υ8θΐΐ2νίΐ. ΤβΓϋο, 1{η6ΐη €08- 
Ιίΐυβ 8υρ6Γ νίοΐίιπΑβ ϋοπν&νίι. Ουιιηο, ρΐυνιιιηι 6\ 
8ί6€Ίΐ&ΐ6 ρΓ£(ϋ€6η8 ίϋΐιΐΓίπι 8(&ΐίιη ικΙϋυχΊΐ. Οοΐηΐο, 
ςυΙηςυβι^βιιηΓίαηι Λύ 86 νυηίβηΐβοι 09α8« 8ΐ8ΐβηιϋ 
ιΙΙυιη Γ^^Ι, 1ιοιηίη68ςαβ 6]ιι• <|ΐΓιηςιι»|ζ!ηΐ» Ιαρεβ 
ί{ΐΓΐ8 0Φΐ68ΐί8 €0ΐηΙ)υ88ίΐ. Ιΐβιηςυ6 6υιη ςαι 86€ιιρ• 
(108 «ϋ 86 τβηβΓβΐ, 8υ8ΐϋ1ίΐ. 86ρΐίιηο, ιη6ΐοΐ6 4ογ- 
(!3η6ΐη ΐΓ»ιΐ8ΐηΊιΐ6η8• (ΙίνΙβΕΐ Γ6(ΙοΐΜΐΑηΐ6ΐη Ηίοιη 

Αονίοΐη, ςυΟ Ιρ86 ΐΓΑη8ίΓ6ΐ 61 Ε1ί8»08• 

Ο 
€ΑΡ. Ι^ΧΧΧΠ. — ΟπίΒΐιαίΛ \€θΗ ΕΙϊεωιαε είνφεηάα 
φτοάί^Ια %η άκρϋά ερΜίη ΕίίΛ **. 

Ι. ^ΟΓϋ8ιη6Π1 ίΐονίυιη Εϋ« ηοΐοΐβ (ϋνΐιίβηβ, Ιηη•- 

ηΓΐ8ίι. 
2. ΙιιΓ6€οηϋ38 ^6^^€I1υηιI8 «(|υ&8 8ΐη&?ί1• 
5. 0υ&ϋΓ2{ίηΐα ρο6Γθ8 ΠΙθ(ΐ6ηΐ6• 6ΐ 6 υιβϋίο 8ΐι»- 

ΙυΓιΙ, ]υΙ>6η8 (Ιυοβ υΓ805 62Γ6(ϋ όύ 8ϋνι• 

Α. δυη&ιηίΓκΙί ιηυΐίοή 8ΐ6ηΠ «ο 8ίη6 ΗΙ>6γ{8 ϋΠοηι 

ΙβΓ^ίΐϋβ βϋΙ. 

5. Πυη64]η6 ιρ8υιη ]&ιο ςοΙηςο6ηο6ηι 61 νίια 
ίυηείαηι, Γ6νίνί$06Γ6 Γεοίΐ. 

6. ΜυΠίΓοΓυιη πΐιοιη ίη]6€ΐ9 Γαπηα Ιοιιθ€υυηι 

Ι) Γβ()ί1ί(1ίΐ. 

7. 0<;€^ηι ΙιθΓ()€2ΐο«ί8 ρίΐηί1)υ8 ροβίςιιβιη 8Αΐί&886ΐ 
€ϋΐιΐιιπι Ιιοΐϋίηβδ, β(ί9ΐη δορβΓΦβδβ 6Χ ί1ϋ8Γ6€ί/. 

8. Ν66ΐηαη 1βρΓ08υιη δ}τυηι Ιιοιηιη6ΐη 3 Ιβρη 
8&ιΐ3γΊΐ. 

9. 016810111, ςίΓΐ 0ρ68 3ΐΐ ίΙΙΟ Γ6€0ρ6Γ8ΐΙ, ΐ6ρΓ08Ηηΐ 
Γ6(ΙΐΓκΙίΙ. 

10. ΕΟοειΐ, υΐ Γειτυιη 8ορ6Γη3ΐαΓ6ΐ 6 Γιιηϋο, {ιΐ]θ€ΐο 
1ί{$ιιο• (98) IV Περ. VI, 6. άπέχνισε ξύλον. Μπχ ίθΓΐ6 Ιβ- 

1(611(111111 1'^(βθλ9|• "1ί Ι03ΒΡΡΙ 

II. ΗιΓιΐΰβ 5;γοϊ €οη(η η κηϊεοΚι Ιΐ3ΐΙυ«οι- λ ■ μ'^ΤοΙι; Ικ* βύτίν 1λβδντ»{ ηρατιώ:•; α(Λ β «Πκίειίί, ίη οίνίΐιΐΐηι ίηΐηχΐιιιίι. 
19. 0ί»ΙιΙίοιΐ6σΐ ριιΐίβιιΐΐ τφ. οοιιτβηΐβηΐίιιιβ ίη 
βιιΠίΓίίίπι, ίιπιιι)πίπΐΙ1))ΐβ Ιιηϊΐ1))ΐι», 9ϋ ρΓΟρίϋΓβα 
Γ>ιηβ υη1νβηί« Ιιι[γ> ανϊιαίβηι ρΕΓβυηΐίΙιυβ, η»- 
«ιιΐιη νΐπι Ιτϊοίΐί Ο ΙιογιΙεΙ βΟυΐυιιι ΓιιΐυΓβηι ρπο- 
(ΙιχΙι. Αη^βϋ» ρΟΓΓίι νίιΐυΐβ 1ιο»ΐ69 6τι«;ίΐ3(ί Βκηΐ, 
Ο αϋί ίηνΕοΐί. 

13. Τγμ κβ^Β εΙ βχοΓϋϊιαιη &ίι1 ροΓβυηιεηι. ίο- 
ρίοβίκϊίιηίΐΐ'ΐιιη ιιιαίΓυιη νί ΐΓυπιρκοΐβ, ρυΐο »1• 
νανΐι. 

14. ΕΙΓβεΙΐ, υ1 οίοι Εορΐα «ΙΚΙΙυεΓβΙ νί(Ιη9 Π)ΐι1ί6ΐί, 
ϋΐι]ιΐ9 ΔΙίί ]>ιπ]>ιιι >βιιΊειιιΙί ϋΓαηΐ αΙ> ίη >1ί£πιιιιι ι 
ραΐΓβ ΰυηΐηοΐιιπι, ηηο «1 <]β1>ίΐιιαΐ ιοΙ*βΓεΐ, Λ ϊρβί 
3Ε ιυαίβτ ϋΟΓϋΠ) ΕΠυΐΠΓί ροίΒίηΐ. 

15. Ιπ 8«ρυ[ϋΓυιιι ^^ι11 ευπι ςιιίιΐιιη ιηαηιιιΐί 3ΐ> Β 
ϋκςιιί ΠΙαιη ΕϋϋκϊιαηΙ ρΓο^εοΙυιΓυΐΒίβΐ, Γϋ«ιΐΓΓ»ίΐ, 
01 ευΐϋ 'ύί ςιιί ίβ ρΓο]ΰ€βΓ3ΐ>Ι ϋΐΐΓΓ£ΐ)ΐιΙ »Λ όν'ιΐ'Λΐτα. 
Γβίΐ1ιΐ3ΐ)3η1 βηϊηι ρΓΧρΓορβίβ ιιι1)ίΓβ ΰίνίιβίβιη, ιιΐ 
ϋνίΐ3ί6πΐ ΙβίΓοη» ηιιί «05 ΊΐΙΒι:(|Ι1£ΐΐΐηΙΐ1Γ. 

εΑΡ. [.ΧΧΧ111. — Ονα ρτορΗίΙατϋ ΕΙία$ ". 

|ΐ£|ί Ικηβΐ Α€ΐι3ΐ>0 3ΐι Γογο ϋΐ ηοη ρΙιίΕπΑ υΐιΐιιβ 
«Ιυιη ίρΐΒ ρΐυνίππ) ιιΙνοι-Βτβΐ: 6Ι κΙε ηεεϊιΐίΐ. Ουιη 
ΟεΙιακΙα» ΑεΙιαΜ ΟΙίιιι χ£ι'οΙ>γ(<ι, ιιιϊίίΐ8ε(ΐ|ΐΐΕ ψιί 
3ρ^^ ι]»ιιι Λ«9Γθη ΜΪκΚίΐΓϋΠΙιΐΓ ιιυιηηοιιι βββοί 
τιΙι:ΐυ(]ίιΐ6ΐπ ΕοηκοιιΐυΓυ» , (>1>νΊυ9 Γ3^(αβ ηιιιιΐϋΐ 
ίΙΙϊοι βιΐίχϊΐ, »( »Λ βυπι ΓΐίεΓΓΜίΐ, «{ΐιοϋίιηρίβ ■{βιΐΒ 
α [[«τηοηίϋυβ (Ιβ τιίεΐυιΐίιιβ ιυα οηουΐι ροΜοΙαί, 
ηιιοϋηιιβ ρηιρΙβΓΕί ηοη ^οητ^I6!^^[. ( 

υΑΡ. Ι,ΧΧΧίν. — Οοα ιυπΙ Εΐϊιαϊ ναβ»- ΚΕ*λΛ. ηΐ'. - 
Αιιριιβί^ ηιριββίινν. ιΐ; τ)]ν νΑ\ιν (Ευή^αγι. 

«^'. ΙΙολιορχβυμίνφ βαΐίλιΐ, χαΐ νννιρκιμίνψ ι!ΐ 
τήν ΣιμΑριιαν , τιϋν πολΐμίων Ικικιιμίνων , )ιβ\ δ:1 

ιοΐτολιμψ πάνιων ίων ίν ι^ ηόλο φΟίιρΐμένΐυ*, 

ΐρβφαΐ ιΟρι^ντο. 

ιγ'. Τρ<({ βαοΐλΐΐΐ χα\ βΐρατϊν βπιφονβιΐ β(ψ«ν 
Απ<}λλΟμ«ν«ν ύΐ&των Μρίων 1π:φβρ^ ^αγία'φ πβτψ 
ίιίηι)9(. 

ιϊ, *Ελη[ΐ]ΐ> ^νιινχήρ^ γυνβιχΐ, ρΛλΐνϊων ίοΐ»- 
ΧοΰβΒαι ΐιί πιτριρον χρΐοΐ ιών υιών αϋττ,;, η/Λζ 
ΐήν τών χρεών ΙχτίΦΐν κα.\ ίιβτροφίιν «ύτών χαΐ π\( 

ΈνΚ τψ μνήματί αϊτού νΐχρ^ΐύκίΐώνίχχο- 
μιζ^ντων αύιίιν 1κ(,4|ίιφ]\ΐ, λνΐηαιβ, χ>\ μιτά τώΊ 
έπι^^ι|άνΐων αΰτ^ ΙΟχν 4η\ τ)]« τνίλι-ι ' χα\ γ&ρ 
\ααΊ Λρμώνΐίί ϊΕ«ι> της πίλίοΐΐ, λ^βτίς Ιχιίιώχον- 
τβΐ αύτηϋ; ίποοιβράιχο-ηι;. 

ΚΕΦΛΛ. Π!". — τι^α ίσιΐν Λ χαοΐϊίΛηνσίτ 
ΉΜας. 

ΙΙβοίίιΙ τοΟ Ισραήλ τψ 'λ/,αίβ ιίπιν, ώ; βϊ μ)| 
Ρρΐ(«ιΐΐιι,Ί1ΐί::ίραύτίΐ τίν ίμβρουϊκικβίιίοοιτβ.Κ»! 
βίϊω; Ιγίνιτο. Όχοζί^ τψ τοΰ 'Λχ«&6 «Ιφ »- 
βοϋντί, χ•1 άποηιΐλαντι παρά ΐφ Ιν τί) Άχχαρΰι 
Οιψ ίπ£ρΐιΐι|ν ιί ΐήβϊται, τβΤ; Αγγίλοι; αύτοΰ κ«- 
ριτυχών, προίΙτίΕ λέγίΐναϋτψ ίτι χι\ΐυαβί6ών πο^ 
Ιαιμΐνων ΜρΙ «οΟ ^ήκαΟαι τί{ μαντίίι; αίττΐ, χαΐ ηΐα •' 
Υβηίβηι 0Β[Π35ϋΐιιπ ΑιαεΙο ρΐ'3:ιΙίχϊ[| <|ΐιοι1 0:ι- 
πΐϋίοί Γι:» λιΙΐίυΐπιΟΓίΐυηΐί εΓ3[ : πιίίκυκ ροηο 
ΓιίΕίαΙ 3ΐ) ίΙΙο ΒΓίνίΐΟΓ νκΓΟ^αηΐ^, υΐ ΐΠϋ^ΐίακιηΓ 
υΐΓϋηι ΕοητϊΙβΐοεΓΕί. Ιΐεπι ιμιοι] ίρββ ϋτοίροΓΕί 
ίΙΙηιη ϊη Γβ^ηο, ρΙϋΓίπιηηηβ 1«ΐΒ<;Ιί ΐιιβία ίΙΙηΐηΓη* 
ίβΜ- ΓίΧ«Ιίιί( βΐί»π), ηιιοιΙ ^ι!ιι αιΐ ηυ3Γΐίΐη•>]ιΐ5 
ςΐηεηϋϋΐΜΐιι ΙβΓηβΙϊ Ιηιριτηΐυηι» οϊβ^Ι, ονεείπ» »ϋ 
Γβ^ηηιη ιιΐ ιΐΒ$»υΕΓε( Γφαπι ΛεΙιηΙιί ιίοπιμηι. Ουηι 
ίι:ιι »ά ίΙΙιιηι ιεϊΰ£5ί£β«ι, ρΓ.κιΙίχίι, ιμιο^ Κτ εοπΟι- 
601 Εϋΐη Γβ^ηο ί>ϊηΐ3$Εί, «ι *Ϊ(Μογ βΓϊΙ Ιη ΙιεΙΙα ί ^. 
νβΓ&ιΐΒ ΒΑΐη. Ει^υίι ΰΐΐιη )ϋ$»ί8ΐ£ΐ ιιι ΓοηΙβηιίο- 
■1»ίηιο »(ίΠ3ΐ βιηίΚβΓβι, 16γ εηιί»]ί μεΚιΙι, ιΐΐΐΐιΐ• 
ιιυίΐ α ΙιιεΙιι, υκΐΐΐο ν^η: Ν Τοη.Ίΐι ρΓορΙιοΙη. ηί( 
ϊΰί νΙαηΓθη Ιυΐιιτπιιι. ϋΙ εηΐιη ςυ<η<ιιιΐΕΐ «)βεο1.•ι•> 
ΙπίΜβΐ , ίιιΐ^ΒΓυιη Ο^ηιαίΟ-ηιΟΓηπι ΓΟΕηΐ'οι η»ΐ ϋΑΙ*. ΙνΧΧΧν, — ΟΗΐΕΐιβΜ ρτορΙΐίΐηνΗ ΟαΛ ", 

Ουηι βηυπίΕΓΒΚΜΐ ΟβιΙιΙ, ϊοιιιγβ ηΐηιΐθ Ι)βο νί- 
ιΙβΙικίιΐΓ, ροριιΐιιπι , ίιΙ |ιι:ΐ|ΐιβ Γγγγο βΙΙ 1)βιιιη ι^• 
γοηυι ίΙΙιίρι, Λ\ι\α« α ιπΐιιιι ίιηπιίηΕπίίΙιυι ιηί- 

" III Πγβ. XVII, χϊΐπ. " IV Πι'β. ϊγμ, ; 

ι Γ'3) ΚΟΓΙΓ τφ. Τίνα ίστίν ά 'ΕΛισσαϊθ( χρΟ' 

ΈλΟών ε1; τήν Αχμιβχϊν Άξαήλω τιρΜίκεν, ώ{ 
ί μϊν ΤΓ,ς Λιμαβχΐι-Ϊ ΡββίΑίϋί ί Άϊίρ τΕβν^ζιται. 
Έτ-ίτχπνί ο' άϋΐατβλμίνο; «π' βότοϋ χαχουμίηιι, 
π(ΐ)3ίμϊ«ίβντ*νίΐ;ήβίται.Λ0τίίΐΙ ίίά&οχα:Λύ-,•Α 
τή; βανιλΐίβί Ιβται, χαΐ πάμπολλα ταΰ ι9&) 1ιρ3ί]λ 
ΙνδείξίΤβι ίίΐνά, ΚβΙ τίν Ίγ,οΟ ιτροιΐΐίΐ τοδ Ίνρα•ιλ 
ίπΐ τετ^Ιρτην αίτοΰ γινιΑν ^ισιλιύΐίΐν. 1::1 χιΟαι- 
ρ£«ιτοϋοΓχαυ τ^ΐ τοΰ Άχβάβ βινιίεία;, προβι• 
βΧημίνον ί!ί τ}]ν ρ»αιλ*ΙβΜ• παραγινομίνφ ι:ρ1{ 
αϋτ&ν τφ ΊηοΟ ηροιίπιν, ώ; τρίτον προββιλ•! τ^ 
βαΐΐλΐΙ^ ΔαμαιχοΟ, χαΐ νικήβιι τίν και' αίτη; χ4- 
λιμον. Και Ιπιιίή ΙχΐΧΐνβΐ τοξιύιιν ηντο-'ώτχτα, 
τρίΐον ^χοντί»; τϊ ^ίλο; , ΙκέαχΕ τήν βολί^,ν ' λα- 
πτ,ΟιΙΐ &ί ί ηροφ^ιΈΊΐ ί'(Ά τΑ τρίτον ϊχνιχ^ν. ΕΙ 
γ4ρ ηίμπτον ήχίντίίΐϊ ϊν, ηλήρη( (Ι) τήν Ααμα• 
βχτινί^ιν Τ{μ(λ«ι χαβαίριιν βαβιλιίαν. 
ΚΕΦΛΛ. ΠΕ'. — ΤI^α εστίν ά Γάϋ χροβρήιηι- 

Άτιαριβμήβαντι -,ψ 1«6Ί3 «αρά τ6 Εοχοΰν τψ 
θιφ τΐινλβΐϊ, ΑγαναχϊΐΓϊ ϊφιι τίν θϊϊν χατ' β1»3. 
χ»\ έχ τριών έτ:ιχ(ΐμίνων τιμωριών, (γ,^βΪ!; (1) «ϊ 

■■II ΒοΒ- ιχιν, II. 

(3}λΙ. β'.ΐί^.. ί)ϊ ΙΙΒΕΙ,ΐυδ ΜΕΜΟηίΛΙΙδ. 102 

Ι^ιιτβΰΐ Μ|ΐοΙί, ηΗ^Μ τρι^ιηνοίου, χα\ λοιμαΟ Α ιη3.ΙνϋΓΒίοιι11ιιΐ( . π^προ ΐΓΐοηιΐ3ΐίί ΓαοιίΕ, ΐπ• 

- 0«α ινιιΙ ϋαιίιαηϊ* }>ΓορΙκΐί(ΐ, Βουλιιθέντι ιφ Λ»6\ί ιΐν νο6ν οϊκκί^μιΓν, μ*; 
^ϋλιαβ» τ&ν θι&ν 2Γ αύταϋ τ}]ν ο1χ<>ΐομ)ιν ιί:π'^- 
γιιλι γίνϊοβΒΐ, Τίιν ίϊ »ξ «Ιτοΰ γΐϊηϊίμίΜν νϋν, 
«ίν Σαϊβμών, οίΕίηω κχΟΙντα, τβίτον πρ'ϋΐηι 
(ΐίλλίίναίιτϊν ΐΐροβαΜνθαι χαΐ αυμ7ΐλιι;ροϋν, 'Γϊ (3) 
■Ιΐ ιήν Βτιρααβιΐ, χα) τίν ΟύρΙαν πΧημμίληβ», 
ν*7ί( ϊ^"* ΔββΙί, χβ\ τήν ΙηΙ τ^Ι πλημμιλεΐϊ π«Ι- 
λιυαιν Ιπτοόσχν αιύτψ πρβιίπι , καΐ τήν ίκΐ τ^ τα- 
«[ΐινοφροβννΐ] βύτοΰ τοΰ άμαριήμβιβς Χίιιν, ϋν 
βρ' βΟϊοϋ προφητίΐ,βίνΜ τήν "ΐ£ρθϋπ»λί]μ οίκοΐο- 
ΐϊΓν. τϊν «ϋν «1ΐο5 τ4ν ΕολΕΐμΛντ*, βύτϊί ϊ!ς τ4)ν 
Ιαηλιί» «ί^οιιγίγίΜ, ύχομνήβαί τίν ΔβΡ.ί τϊ-ς 
4«οο](^ηω;, χα\ τϊν Ιπαναβτήναι τ^ βχσιλιΙ^ πο• 
ραΟΙντβ τ4ν 'Α!ων[>ν, σαφώς χαΟαιριΟΐίναι πάρα• 
•χιναβΑμινοΐ. ϋιιηι νεΙΙβΐ ΟινΙϋ ιειΙίΙΙεαΓβ ΐΒΐηρΙιιιιι, αηηιιυΐίβνίι 
ΙιαιιιΙ );γιιιιιιπ ρ$«β Οϋο, ιι[ ροΓ ίρ&ιιιη 9ίΐϋΟ«ΐίο 

ΙΚΓβΙ. Εΐΐη) ρΟΓΓΟ, 1)111 ΐΙιίρΜΙ ΠΒϊΠΙΙΐηΐίΰΓΒΙΙΜϊυ", 

δηίοπιοηρτη Ιιΐ()ΐιαπι, πίΜΊΐηιιι οηιιιη, Ιιιιπγ ρΓ»• 
ιΐίχίΐ Ιι'ΐηρίιιηι ΙιΐΰΙιηιιΐιιπιιιι ε( ι'.κοΐ'ΐΐυπιιη. 01) 
ΟΓΪιιΐΒη ΒβΓίΟΐιβοαΙ υΓΪα;, ϋοιΐΓ|[υΐ( ΡινΙιΙεσι, ρΓΚ- 
ιΐΐχίΐηικ! ίΐιρβΓνβιιΐιΐΓβιη Ιπ βιιιιι ηηΙπιιιιΙνθΓ«ίοηειη 
ρΓθ|ΛαΓ Ιποοπείππιιπι ίΙΙιιιΙ Γϋοίηιιι, οΐ ΓιοΙποΗι 
τϋηίαπι ρπιροτ ΗαιιιΙΙίαίΙιιιιβηι ΙΙΙΙιιι. Ειιπι Ι|ΐΜΐ(η 
Β ηιιΙι^Ι) ΙΙΙορΓορΙΐιηιιΙιΐιΓυοΊΐΐ βηΙιΙΙγβΙιιγιιι ^^Γ|ιΗ- 
Ιι:πι, βΙΙιιπι τΐιΐΒ ηειηρβ δίΐΐυπιοικ'.ιη, ΊρβειοιΊ ιΊ 
ΓΡ^ιικιη ρΓηνβιΙι, Γονοϋβία 1ιι ιΐ)βπιθΓΐ»ιπ ΟατϊιΙί 
ρΓΟίηΙΐίΙοηο ; οιπι τεγο ηιιί ΐΐΐτΐηιεΓαι Γ€%ηιιιη ΐΊ 
%ΐ ΒΐίΓϊΙΐΒΓΕ, ΛιΙοηΙΐπι ηβπιρο, βαρίβη)» «ΙβιιιγΙιιι'Ι 
ίυοΙι. ΕΜΛΛ, ΠΖ'. — Τίνα χροε^ήτβνο'β»* 'λχίας ύ ΟΚΡ. ίΧΧλΥΠ. — Οηκιιαιιι ΐαιίΐΐηβίνΐ αΐ ΑζΙιίΛ» . Τφ Ίιροβοίμ προιίΓ.ιν, ν>ς τών ϋχ3 τοΰ Ίνραήλ 
μΐών Ραιιΐκύβιι, Μα^ρί\ΐΛς γΐρ τι ΙμΑτίον αύτ'.ϋ 

( (ώί»(« μίρη τ^ποίηχι, Κ3\ Ικίλΐυββν αίτψ βίχα 
ΐίρη Χίμβϊνιιν 1χ ταύτιον, προΐΐπών ιιύτψ. ώ; ΐέκα 
ρ^λών τοϋ Ισραήλ βασιλίΟΐΐι. Άνβνίτο (1) τ}1 ιιοϋ 
Ί<ροβοϊμ ^υνιιχν πρϊ; αίτΐν μη* ίπικρύψίοι; 
|ιαύ>ιι, ι»ρ\ παιΑ; (5) Α^ι^αταϋντο; ϊπιρωτή- 
Νυσα •Ι ζή^ΐται ■ ταύτην μίν ίξ Μματο; ίκάλΐι, 
)ΐή βημάναην Ιιυτήν, χαΙητρ τν^λϊ; ίιά ιί γήρα; 
(νγχίνιυν * προιίπιν ίΐ αύη] , ώ( καΐ τίν υΐίν βί 

■ταΧήψιτ» ζϋιν(Λ , ί Μ Ίβροβοίμ ίπ& ιης βαβι- 
ίιΐοΐ οίχτρώ; χαΐαβτραφήβεΐαι. ΡπΐΊΐίχίΐ ]ιΐΓο1ΐ(ΐί•ιηο, )|ΐιθ(Ι ΓίβηβτβΙ ιΙοΜίη ΙτΙ- 
1ιιιΙ)υ£ ΙίΓοοΙ. ΟΙηιιηρΜίι βιιΐιιι ρβΙΙίιιιη Ευιιηι, Ιιι 
ϋιιπιΐ^αιπ ρΐΓΐ6Β ΐΐ^Ιβ^ίΐ, ίυΐΐίΐηηβ . υΐ ίΙΙα ι1ί«π) 
ΟΙ ίΙΙιΐ ραπίΐιιιι ίίΐιί «ιιιη^ΓίΊ, ρΓΚι1Ι{:£ΐΐ8 οι , ςιιοιΐ 
(Ιεεοιη ΐΓίΙϋΐιιηι ΗγϊεΙ ΙΊιΙυηΐί εκ^ο γοι. Λπο υιοηο 

- ΙίίΓΟί^ΟαΠΙ »Λ 16 ΟΟΰΙΐΙΙβ ν^πίϋΐιΐβ, ηΐΐα 5θίίθίΐ3Γ«υΓ 

ιΐβ ΟΙΙυ ;Ε!{|Γοΐ3ηΙθ, ϊπιιο εοιιναΙοι^ΓΕί , «αιη ηιιίιΐβιιι 
(Ιο ΐ;ΰΐηίπο νικανίΐ, ιιιηβίβί ββιβ ηοη Ιη^ϋοαικί, 
ΐΐΐιαιιιν» ϋζοιικ ει>ι(^| ριοριβΓ κβηβΓίίπι : ρι^ίιΐΐ 
\βΓ0Ρΐ, ΐ|ΐΐ(>(1 ηοη ηΐΐιιιη ΓΐειιρΐηιΕίίηπιιπι,εΐιιικιιΙ 
^^Γαι^ιΝιι1ι πιϊιΐ0Γ3ΐ>ίΙί1υΓ ϋΐκίιΐίΐϋΐιιΐιιβ Οίβεΐ β ,Ε4ΛΛ. ΠΠ'. — Τ^^α ΣαμαΙας αροβίρήτιυσι, ΟΛΙ*- ΙΧΧΧνίΙΙ, — Οη« ινιιΙ ναΙΙιΜα 5α• *Ρβ6οίμ τψ τϊ); Ίιρουΐαλ^ιμ βαιιΐΐί 4ν Ιιΐίβϋο 

ιρ;ά9ΐ ντρατιωτΰν έπι^νΐΐ ποί^ιμιίν χϊτίτώνίίΜβ 

»-ϋ ΐ3ρα.ί]λ τών&ποαταβών αύτοϋ φυϊ.υιν, χιτά την 

ιριίαν τ»ρίτνχών, άναατρίφΐΐν Ετ:1 τΐοίχιία, χαΐ 

|ΐή ημφύλων πΐλιμον παρατάττκν Ιλίγ* , χιΟαΙ- 

ί^βιν βΟϊ»ί5 ««ντιλίι. χ«1 τοϋ βϊρατοΰ ήτϊβν κροφη- 

"~' ι, ιΙ καίιμήββυνι. Προιίπι χβΐ τψ 'Ροεοίιμ 

ηΐ τφ ϊαψ, ιϊ)4 Ιγκχιλιίψιντα (0} τίν Κύριβν , 

ΓΐΜίΑΑΐίφΟήσονται Οκ' αύτοΰ. Κ^ν τφ Ί«ρι>βο1μ 

ι χρΜίΐΗν, Μι τώνΑίκα τοΰ Ίβραί^λ χρατήΐίΐ 

(ήπτρων, τοί; αύτ«; •ηί 'Λχίι 9ημί:αΐ{ τών τοΰ 

ιζτΙΐΛ» ^ηγμΑτων χρτινίμινοΐ, 

ΚΕΜΛ. Πθ.— Τί αροε^ήταισίτ ΊάΒίΜ-, 

Οδτΐί 1»:ιν {7}, 6 €ΐίτ(ιν βίβήλ ηαρ»γ:νί^£νο; , Ηοϋοαπιο Γΐ-ΒΪ ΐοηΐίΐΐϋΐπ, ηιιί ουπι ςοιιΐιιπι ν[- 
ΒΐιιΐΙ ηιΐΐίΐϋιιι πάΐίΐυπι νοηΙυυ^Ι ίηΓαιτβ ΜΙυΐίΐ 
ύΐίΧίη ΐΓίΙ)ΐι1»υί ΙϊηιοΙ, ηιιχ ι κ ϋεβοΐνεηιιΐ, οχ 
|[ίποΓ6 π1)\ίιΐί ίϊαιι;, οοητοηίι ίΙΙιιιπ βιΙ ρΓορΓίβ, 
0(Ιίι:ϊΐιΐυ9 ηυ αιΐνβΐΐυι εοιιΐηΐιυίβι ΙιοΙΙιιιη οίοπΐ, 
ρ ϋίειίΐτη οπιιιΙηιθ;Ιιιη ο|ιιβ, ΐο[ΐιιηΐ|υβ «ΟΓοΙίυπι ρτο* 
Ι1ίί|;ιπι1υ[ΐι ν.ΊΐϊΰΙιΐΒΐυι , ίΙ ΙιΰϋίΐνηΓίιιΐ, ΡΓηίίχίΐ 
ηιιοηΐίβ ΚπΕιηΒΐηο βο ρορυΙο, ηιιοι) βί (Ιΐ'ϊβηιο; ίΐιΐ 
Οι-υιιι, ηΐιίρϊο ίΐιοιιΐ ιΙβΒΟΓΟικΙί. 9τχΙϊ(€λ ^^Γο- 
Ιιοαιηα ρΐ'ίΐ.Τ'ΐ(ΐΐΒ <'ί{, ηυοιίΐΐβοοιιι (πίιιίιιβ Ιιηρϋΐ;)- 
ΙυπίΒΟΗ:!, ιΐίϋβϋβιΐβιη αΐηυο ΛΰΙιίπ» Βίκπίί, ριΙΙιΙ 
ιΊιΙϋΙϊοοΐ ίπ ιΙιιοϋ«ΰίιιι ρχΓίΟΒ ΙαοοΓΒΐίοηβ. 

ΕΑΡ. ίΧΧΧΙΧ. — ^ιι^ύ ρΐορίαΐανίΐ }αά<ι» ". 

1$ β&ΐ ηιιί ΒϋΐΙιι:] ΐΐΐνβυίοιίϊ, (Ιυπι ^0Γ0^03ιη *• 1)1 βοΕ. ΐί,δ '•Πΐηοβ.χιι.33. "ΙΙΙΚίΒ-; {51 Ρ»Γΐο τφ, νβΙ ίώ τλ 

^(| Ι/Ρβυ 'λνώ τη, υι (ΐφνι τηρ. 60. 
5) ΙΙυιιο ^οί^ρI1. VIII, II, 'ΐΚ'ίμΐΐΕ, ΚριρΙιιηΐιΐΒ 
ίίμης τ<Η'αηι. («) Ένΐ.3-«(£ψαντ£,-. 
»\'<) /«ι/υΐι ιΙίΐΙιιΐΓ ϋ•ι$.<ρ|ιΐ) νκι,ΐ), ΕρίρΙι»ιιΌ 
Λβι» : ίη Οοιίίΐϊΐ. Λρθϊΐ•ιΙ. πι, β, (ΙίοΙιυΓ Αύοηία». 
Υϊϋ. ΙιιΓγβ ι-βρ. ϋ3. 133 ΙΟδΕΡΡΙ 104 ι^αληιΐο, αΐ ^ο$^Α8 Γβ{[η&Γ6ΐ, ςιιΐ €οηι1}υδ(υΓΐι$ οηΐ 
Μ0Γίβΰΐιιΐΰ8 Ίη 60 αΐΐαπ, βχΐιίΐίΐο $ΐαΐίιη &ί([ηο» 
ίρ8Α αΙίΑΓίβ (ΙίΓυρΙίοηβ, (|υο<] ρΓ£(1ίεΙ;ι 6:»56ηΐ οίκ 

ΟΑΡ. Χ€. — Οηίά ρτορΙΐύίανΗ Βαα$α **. 

Ββςί Ι$Γ3βΙ, ςυί 61 ίρ^ο Βα&ζ& (ϋ66ΐ)ΗΐυΓ, ρτΧ' 
ά'ιχίί^ βυηι είΐο πιοιΚυπιπι, ρΓορίβΓ 8υ28 ίχηρΊβ- 
ΙΐΚ;8• 

.€ΑΡ. ΧΟΙ. — ΟΜ ναΐίάηαίίΐί €$1 ΜΜίΒα$ '*. 

Ρ&βιΐ(1ορΓορ1ΐ6ΐί8 8ϋϋυ€6ηΐ)1)υ8 Αο1]&1)υιη, ηυί 6Γ9ιΙ 
Γβχ Ι8Γ361, (|υο(1 81 ριίξπαΓβΙ εαιη ΑϋοΓ Γ6|;β 8γΓίΐ£• 
2α(ϋΓΓ€ΐ λϋ ϋΐο Γ€£;ιοιΐ6ΐη (ιαΐηηϋίΐίίίβηι, ηυαιη 
δγη ]ιιη ρπίΐβιη αΙ) ΐ8Γ3<:Ι>ΐί$ 9ΐ)8(υΙϋΓ9ΐηΐ : νοοαίιιβ 
ΐ'Ι ίρβθ υΐ ϋίοϋΓβΙ, ςιΓιιΙ Γαείβηόυιη «8861, &ιιιΐ6 ^ Ισραηλιτών άφε(λοντο, χληθε\^ χα\ αύτ6ς εΙιιβΤν, τ( προ£(πών τ6ν *1ωσ(αν βααιλΕύΜκν, δς χατβχοι(8ΐν 
ήμελλβ τους Ιβρωμένους Ιν τφ θυσιαστηρίφ, βΐ|* 
μείον παραυτίχα ^Ι^ του θυσιαστηρίου τ4]ν {(ά^^- 
ξιν, του τδ προ^^θΐν γκνήσεσθαι* 

ΚΕΦΑΑ. V• — Π χροίξ^]τενσβ Βαασά, 

Τψ βασιλ<! του Ισραήλ , Βαασόί χα\ αύτφ λιγο- 
μ^νφ, κροείπεν, ώς τβθνήξεται τΙ]ν ταχίστην» βι& 

τάς βυσσεΟείας. 

ΚΕΦΑΑ. Ι^Α'. — τι χρο6φι\τενσΒ 'βίιχαΐας. 

Των ψευδοπροφητών άτεατώντων τ^ν *Αχαά6 , βς 
Ι^ν του Ισραήλ βασιλεύς, ώς ηολεμήσας τόν Σύρον 
βασιλέα τ6ν "Αβερ, άφαιρήσεται ιιαρ* αύτου τήν 
ΓαλααβΤτιν χώραν, ήν οΐ 2!ύροι πάλαι παρά των εοιιίΓΑ 8γΓ08 1)6)ΐ2ΐη(1ϋπι , ρΓΧίΙίχΊΐ, ςυο(Ι 8ί €0ΐιίΚ- 
{6Γ6(, Ιηΐ6πηΐ6η(]υ8 68861, 060 ^0(161)16 ϋΐυπι 

Γγ81Ι(Ι6 (338ΐηθΙΐί8 ρΓ0ρΐ6Γ ΓαΙδΟί^ ρΓ0ρ1)6ΐ28, υΐ θΙ> 1111- 
ρΊ6(Α(68 ρ6ΓίΓ6ΐ. 

€ΑΡ. Χ01Ι. ^ Οηαηαηι ρνορΗβίαυιί Αζαήα$ βΙίη$ 

8αάθ€ •*. 

Ροραΐυαι (]6Γ6ΐί€ΐυΓυιη 6886 Οοπιίηυιη , ίΐ6ΐηςυ6 
ά6Γ6Γιη(|α6η<1υιη αιΐ ΐΏυ1(08 ϋίβ8 » 060. Μυ1ΐα8 

Τ61'0 ρ988υηΐ 2ΐηΊΐη2(1ν6Γ&10Ι16ίΐ ρΓ0ρΐ6Γ (]6Γ6ΐίθΐίθΒ6ΐη, 

1η Γιΐίαια Ι3η(ΐ6ΐη &88υιη6η(]υιη Γογ6, 9|;ιιί(υΓΐιιηςυβ 
€«8ΐί^ΐ0Γ6ΐη 80 82ΐ1ν2ΐ0Γ6ΐη 8υυιη, 61 ρΓθΐηίβ8ίοηυιη 
&(]ίιηρΐ6ΐ0Γ6ΐη. 

€ΑΡ. Χ^ΙΙΙ. — Οηωηαηι ναΐίάηαΐΗί β$ΐ ί€%ηζ /ί/ιιιι ^ ΚΕΦΑΑ. Ι^Γ* — ΊΙτα ΛροΒφήτενσετ Ιησσνς όχΰΰ 

Αηαηϊ "• *ΑτατΙ• 

4θ83ρΙΐΑΐ τ^%\ ρορυϋ ^υ(^^ι 1>6ΐ1ιιιη £6Γ6ΐι1ί 6υιη 
ΑοΙιαΙ) ίη 6χρ6(ϋΓιοηβ &(1νοΓ$ιΐ8 δνΓ08 ρΐΌ ΙΙΙιβπι- 
ιηοΐΗ 6α132(Ι, Γυ^ί6(ΐ(ίςη6 »1) ίηΐ6Γη6€ίοη6 υηα 6υπι 
ΑοΙιαΙ), οΙί)νίυ8 Γ&οΐυδ 8ίι : ίΙΙυηι ρ6Γρ6Γ&πι 6£[ΐ886• 
ςυί ουηι 68861 ϋ6ί βπιίου», 80€Ϊ6ΐ2ΐΐ6ηι ΙιβΙΙί ]υηχίΙ 
Γϋπι ίπιρίο• 060(1116 !ηνΊ80 Ιιοπιίη6 ; ιιο ηί8ί Ιρ86 
ρίιΐ8 νί8ΐΐ8 Γυί886ΐ, υοΐαηοβ ^υ(IΑ (ΐ68ΐΓυχΊδ86ΐ, 6Χ- 
ρ€ΐ(ιΐ8 υΐί(|η6 Γυί886ΐ ίταιη ϋβί, ρΓορ(6Γ ΊηίΙαιη €απι 
Α€ΐ)αΙ)θ 8θ6ΊοΙα(6ηι. δέοι π5ρ\ τους πρδς Σύρους ττολέμους κράττειν, 
προείπεν , ώς συμβαλών άναιρεθήσεται , του βίου 
τ^ διαβ^ου άιτάτ^ έχδεβωχ^ος αύτδν, βιά των 
ψευδοπροφητών , δπως βιά τάς βυσσεβείας άναιρε- 
θήσεται. 

ΚΕΦΑΑ. ΙιΒ'. — ΊΙνα χροΒ^ήνενσετ ^ΑζιτρΙας υΐ^ 

Σαδωχ. 

*0ς δ λαδς έγχαταλείψει τλν Κύριον, χα\ έγχβτα- 
λειφΟήσεται έπΙ ιήλλάς ημέρας δπδ ββου* χα\ 
πολλά διά της χαταλε(ψεως τιμωρηθείς, 8ΐς υΐλίν 
προσληφθήσεται, γνους τδν παιδευτήν χα\ σωτήρα, 
χα\ των επαγγελιών πληρωτήν. Ιωσαφάτ τφ του λάου Ιούδα βασιλεΙ συμμα• 
χοΰντι τφ *Αχαάβ, έν τ^ πρδς τους Σύρους περ\ της 
Ύεμμωθ Γαλαάδ μάχγι , έχφυγδντι έχ της άρα τφ 
*Αχαάβ αναιρέσεως , ύπαντήσας ίψί\ χαχώς τ^πρα- 
χέναι, συμμαχήσαντι τφ δυσσιβεΤ χα\ ύπδ Θεού μι- 
σουμένψ φΠ.ον γεγονότα , χα\ εΐ μή αύτδς ευσεβής 
φανε\ς, τά είδωλα του Ιούδα χαΟεΖλεν , δργης &ν 
έπειρατο Θεού, διά τήν του *Αχαάβ σύμπραξιν. ΚΕΦΑΑ. ΚΔ'. — Τίνα αροερήτενσετ ^Οζι^ιΛ 6 

χρο^τίξς. ΟΑΡ. Χ€ΐν. — βκέτηαηι ρτορΗ€ίανιΙ Οζχ€ΐ ρτο^ 

ρΙΐ€ΐα ••. 

1θ82ρΙι»1 1}6ΐ1απι ς6Γοη(ί α(1ν6Γ8η8 Αηί)πΐ3ηίΐ98, Τφ Ίωσαφάτ (8) πολεμουντι πρδς *Αμμαν{τα; 
€1 Μθ!ΐΙ)ίΐα8 ρ05ΐ6Γ08(ΐυ6 £8311, ςιιί ΙυϋΑΠ) »|((;Γ688ί ρ χα\ Μωα6{τας, χα\ τοίις άπδ Ώσαυ έπελΟδντας τφ ίυ6Γ3ηΐ, ρΓ26<1ΊχίΙ Γογ6 ιιΐ ρ6Γ ρΓ66•:8 61 Ιιώαηιπι 
€]2ΐη(ΐ;οΓ6ΐη Ίρ808 ρβηίοπβΐ; αίςυβ 8ίο €θηΓιςίΐ. 

ΟΛΡ. ΧΟν. — Ι2«ίΓπαη» ναΐΊάηαΐηζ €$1 ΕΙίαά ΟΗί(Β 

βΙίν$, 

^08Αρ1ι^ι ςυι ουηι ΟοΙιοζΙα αηιίοίΐιαιη ίπΙβι^Ι, 
ΑΰΙι:ιΙί)Ί ΠΙίο, 6υιη(|ΐΐ6 εοΓίιιιη οΙα88ίδ 6ίΓ6ο*6Γ3ΐ, ηυχ 
ΐιι ^4^)ι{ι^ορ^8ιιη η3νί^3ΐ)3( ιηβιοίιηοπίί 6αυ83, ρΓ2Β- 
ιΙΊχίι, <]ΐιθ(1 611301 ηιοΐ68ΐϋ$ η3υίΓαςϋ ίρ86 ςιιοςυβ 
6θν€(ΐ]9 ιηίηυδ ρΐ3ϋ6η$ ϋ€0 ίΓ]αΓ€θ 68501 ιηοπΙυΓυδ. Ιούδί^ι, προείπεν , ώς δι' ευχής χα\ σαλπίγγων αυ- 
τούς χαΟαιρήστ]. Κα\ ούτως έγένετο 

ΚΕΦΑΛ. Ι.Ε'. — Τίνα χροε^ήτενσετ ΈΛίάδ ό του 

Ό66ία (9). 

Τφ Ίωσαφάτ φίλίαν άσπασαμένφ τιρός 'Οχοζίαν, 
τίν του 'Αχαάβ, χα\ των πλοίων χο'.νων^ν αύτδν 
ποιησομένφ, των εΙς ΑΙΘιοπίαν αποπλεόντων έπ' 
ίμιζορία^ προείπεν, ώς χαΐ άνίαις ναυαγήσεως, χαΐ 
αυτ^ς ουκ εύάρεστος Θεφ γενόμενος, διά τούτο 
τεΟνήξεταί. 

»• III Κ( β. XVI, 1. " ΠΙ Ιΐ6{;. χχπ. •• II ΡλγοΙ, χιτ. «» ΙΠ Κο^, χνι, Ι. »• II ΡβΓίΐ. „, |4. 
(8) Υίίΐβ δϋρια €3ρ. 93. (0) Εχ Ι! ΡήΓοί. χχ, 57, Έ) ιέζερ δ του Δωοία. 109 

Λ^' Έ).(αν 6 Άρ*Οίτ:ης. 
α' *Λλιφαλέτ. 

λα' *Α>ιάφ υ{2•ς ^Αχιτόφιλ. 
λ^ *Ασαραΐ2 6 Καρμήλιος. 
λγ* Φαρ^ς ό *Αρχ(της. 
λΤ Γαάλ Λ»1^ Νάθαν. 
λε' £α6α6ών9ή ό Γα2δ(της. 
λς^ Έλιέφ δ Άμμαρίτης. 
λΤ ΓιλνραΙ δ ΒδροΟέος. 

μ' Γβράί. 
μα' ΈΟ<ρ. 

ΚΜΑΑ. ΡΓ. — Τίνες οι του ΣαΛομωττος άρ• 

χοττες. 

ξ£ ΒαναίοΙ^ στρατηγός &ν7\ του Ίο>άβ• 

φ Σ«8ώχ« χα\ ό υ(>/ς αύτου *Α{;αρ{ας ΙερίΤς. 

γ* 2αμβοΙχ Ιβρζίλς Ετερος τοΟ Σολομών. 

^ Έ>.ιαρέφ. 

ε' &α\ *Αχιέ6 υ(ο\ Σι^Α. 

^ 1ωααφάτυ16ς *Αχιλλ{β• 

^ Ά^(ι»ν€ΐράν υ16ς *ΑββωΟώ, έπ\ τ^ φ^ρον. 

Κα\ οΐ χατά μ^να τά βροντά χορηγοΰντες * 

ι^' Βεουρ Ιν δρίΕ ΈφραΙμ, υΐ^ Καχών• 

^ Έμμβ'/μ^ς υΐ^ς Έαβή. 

;' Έ^^αβώΟ νΙος ^Αμινβίς Μυτερός Ιν χώρφ 
Τοϋαβή. 

ι&' Βενααη^ υΐ^ *Α).ιουΟ Ιν Θααν^ι;. 

(β' Μ^γε^ υ{6; Γάΰερ. 

ιγ' Έ^^μώΟ υΐ^ Ά^ρή. 

ι^ Έμμοιενώ. 

1^ 'Αχειμα^ς έν Νεφθαλείμ. 

(?' Βααίλείας υ16; ΧουσΙ^ι έν ^Ασήρ χα\ έν ΒααλβκυΟ, 

κ7 *ί^3;.φ&τ υ16ς Φα^^οϋ έν Ίσάχαρ. 

ιη' Σεμεή υΐ^ Ήλ& έν Ββνιαμ(ν• 

((Τ Γάβερ υΐ^ *Αβα^ί έν Γαλαάδ, χαΐ έν γ^ Γτ,ών 
^9ΐλέω; *Αμμο^^(ων, χ«\ *0γ βασιλέως Βζαάν. 

χ'. Κα\ Νασήφ έν γ|^ Ιοΰ^ ιιαρέστηχενι υποδε- 
χόμενος τά «αρ* έχίτΓίο τεταγμένα. 

ΚΕΦΑΑ. ΓΑ'. — Πγο ^κ τά παΰΤ έχάστί^τ ^{μέρατ 
έζοδίαζόμετα νφ ΣοΛομΔτ, Ι.ΙΒΕαϋίδ ΜΕΜΟΒΓΑΠδ• 110 

Λ 29 ΕΠαιη ΑηΐΙΓιίοβ. 
50 ΑΗρΙΐ3ΐ6ΐ. 

5! ΑΓι&ρΙι 01ίιΐ$ ΑοΙιΊΐορ1ΐ€ΐ. 
5^ Α&2ΙΓ36 68ΐηη«ΓιΙ«. 
53 ΡΙιαΓϊβ ΑΓεΙιίΐ68• 
ο( Ολλϊ βΐίυβ Ν3ΐΙΐ9ΐη. 

35 82ΐ)3ΐ)οηΑ6 0&(Ι(1ίΐ68. 

36 ΕΙΊιφΙ) Αιηηκιηίοδ. 

37 ΟοΙΟΓΦ Β€ΓθΐΙ)6οη3ί$. 

38 ^^α;ι(I. 

39 ΤΙΐΰΓΓίιβ. 

41 Εΐ1ΐ6Γ. 
ΟΛΡ. €\1\. ^ Οη'ηιαίΛ »νιη ρήηηρ6$ 8αΙοηιοηη *\ Ι Βαη&ίαβ άιιχ Ιοοο ΙοαΙ)!. 

2 δαάοί', οι Πϋιΐ8 6]υ8 ΑχηΓίΑβ 5α^^^(^οι6$• 

3 ΖαιηΙ)υοΙι «Ιίυβ 8αε6Γϋο$ 53ΐοιηοηί5. 

4 ΕϋαΓορΙι. 

5 £1 ΑοΙι»1) βΐϋ $1811. 

α ^08^ρ|1&ι 0Πυ8 ΑοΙπΙΠϋ. 

7 ΑϋοίΗΓ&η ύ\ϊύ% ΑΙκΙοΐΙιο ρπβΓϋ€ΐυ8 Ιπ)ηιι«8. 
Ιΐ6πι Ηΐί ςυί ρ6Γ 8ΐο|[υΙθ8 ιηβηβββ η€<:€88&ηα βηρ- 

ροϋί(&1)ΑΐιΙ : 

8 Β^αΓ ίη πιοιιΐβ ΕρΠηκη, Οΐίυβ €αοοιι. 

9 Ειηιιι&οιη€8 ΑΠα8 Ε8<16. 

10 £ΓΓΐια1)θϋι βΙίϋ8 ΑιηΙηΑ8 80€αη(1υ8 !ιι Γβ^ίοΜ 

Τ8&886. 

11 Ββηηαη ΠΗυ8 ΑΙίυΐΙι ιη ΤΙ)8Αη&8. 
ϋ ΜοςοιΙο 0Ιίυ8 (:α1)€Γ. 

13 ΕΓΓίιαιηυΐΙι Γιΐίυδ Λιΐάο. 

14 Εηιιη&οηο. 

15 ΑοΙΓιπΐ33• Ια ΝβρΙιΐΙιαΠιη. 

16 Αβκίηφ 0Πυ8 €1)086 ίη Α88ογ« ο( ιη Βα&ΙαοΐΙι• 

17 ^08ΑρI)&ι ΓιΗυ8 ΡΙιιιγγο ίη ΐ883ΰΙιαΓ• 

18 $6ΐΒ66 βΐϊιιβ Ηβΐ» Ιη Β6η]8ηιίιι. 

19 ΟιΙ)€Γ ϋΠυβ Αϋαο ίη ΟαΙααϋ, οΐίπίοπΑβεΙιοη 

Γβ^ΙΒ ΑηίΟΓΓίίΧΟΓυΐΙΙ, α 0^ Γ€^ί8 Β2$8Π. 

%0 Ει Να86ρΙ) ίη Ιθγγα Ιυϋα &(1βΓ&ΐ, Γθ€ίρίοη8 ςιι» 
ευ'ιςυβ ίη]υηοΐ& 6Γ8ηΙ. 

€ΑΡ• €1Υ• — ΟΗωηαηι €ταηΙ ηηΰΒ ηποΐί^ϋύ α 5ο/ο- 
ΐΛοηύ ίηιρεηάβΰαηΐητ ^'• Σεμιδάλεως χ^ροι λ', αλεύρου χόροι ξ*, μίσχοι 5ίηΗΐ3{;ήιΐ8 €θη χχχ, Γαπη2βοοπι.χ,νίΐυΓΐ€ΐΰ€ΐί χ, 
έχλεχτο\ ι', β^ς νομάβες χΓ, ιερ^βατα ρ\ έχτ^ς έλά- ^ 1)ον€8 ραβΰυί χχ, ονβδ ο, ριχίοτ ΰ6Γνο8, <)θΓ09ίΙα8 α ^οιν, Χ2\ βορχάδων, χα\ 4ρνί6ιαν. Ηοαν €έ αύτφ 
τετράχις μύριοι τοχάδες ?ππων ε!ς Αρματα, χα\ δώ- 
ΙζχΛ χιλιάδες Ιππίων. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΕ*. — Πεοϊ τον ναού της ΙερονσαΛίιμ, 
Ιν φ;ΐίθοόμησβ ΣοΛομωτ, 

Ήρζατο της οικοδομής έν Ιτει άπ6 τΫ;ς έζ λΐ- 
γυιιτου εξόδου του λάου κ^ντηχοατψ χχΐ έξ3ΐχο• 
βιοστφ (12)» έν τψ τετάρτφ μην\, οΖτό; έστι χατά 
Μακεδόνας Πάνεμος, δευτ^ρςι του μηνός, λίθους μέν 
έιοιμαζόμενος Χ2\ ξύλα άιώ «ρώτου Ετους της βα* 
σιλείας αύτοΰ έπ\ Εττ τοία. Άρξάμενος δέ της ο(• 

** III Ιΐ€5. IV. *• II! Κθ8. ιχπγ- 
(12) ΑΙ III Βο|(. τι, ^Ι €•!.• ην68. Μχϋοϋαΐ ροΓΓΟ ςυ»ιΐΓ8$ιπΐα ηιίΐϋα ^βηί- 
ΐυΓ&8 «ςυοΓυπι ΰυΓπιΠαιη, 61 ϋυθί1θ6ίπι ιηί1Η& βιΐηί- 
Ιυηι. 

ΟΑΡ. Ον. — ΰβ Ιίίηρίο ΗΊ€το$οΙι^ηΐίΙαηο^ ηποά οίάί-' 

βΰαυίΐ 8αΙοηιοη. 

Α|;γο55ιι8 65ΐ ϋθη8(ηιοΐίοη6ηι 3ηηο ιΐι ο§Γ688ίοη6 
ρορυΐί <16 Μ%^[ίίύ 86Χ06ηΐ68ίηιο (|υίη({υ3268ίηιο, 
ηίΐ6Π86 ςιιαρίο , ΐ|αΊ €81 βρικί Μίΐο6(]οιΐΓ8 ΡαηοιηυΒ, 
ρο8(η(1ί6 Κα1οΐΗΐα8 ιιΐ6η&ί$, οιιιη ].Ίη) Ι3ρίϋ68 ρΓ8β• 
ριιη886ΐ οΐ 1ί£[ΐΐ3 3ΐ> αιιπο ρπιηο ίηίΐΊ & 86 Γ6{;η| 
ρ6Γ 3ηηο8 ΙΓ08, \η€ΐ>ρί&8βΐ4υ6 ».'4ΐΊ(ΐ€3ΐίοη6η) α ηυιιηιι 107 108ΕΡΡΙ ΙΜ 

ΓυοΓΑΐ, αηΐ€ ίρίηηι £Χ$ί$ΐ€^αί. Οιιοιΐ «Ιβ $υρ6Γηί$ ΟδΙ, Α γενν^ηΟεΙς, Λρύ αϋτου ύχηρχετ, "Οτι &νωΟέν έβτ ν 61 €<κ1ο ηβιηρο, €ΗΓί5ΐυ8. Ουοϋ ]υ$(08 αΙ> ίη]υδΐί3 
ΟΙΐΓΐβΙυβ 86ε6ηΐ6ΐ• 

€ΛΡ. 61. — (2ιιί< ία€ υοΙ^Μ ρτορΗϋίανίΐ ί» ΕναηρίΙιο, 

ΟιίρΙίΑβ ροηΐΊΓβχςυΐ βαΙαιαΓβιη ΟΙιπβΐΊ ραΐδίοηεηι 
ρπΒΐΙίχίΙ, Αΐίςυβ 4υϋϋβΐ5 : Υα ηοη <πΙί« ηηΐάηηαηί^ 
ηέί^Μύ ηρηίαίίί^ ηποά ΗΐιΙί νοϋί «</, ηί ηηη» Ιιομο 
ηιοτΊαΙηΓ ρτο ρορηίο, €ΐ ηοη ρύΐη ηηηέπα ρεηαί ^*. 
Ουίϋυ» εαίχΐίΐ βνβιηςεΙίΒία : Ηοϋ απίβη α ι^ιη^Ι- 
ίριο ηοη άίχίΐ, $€ά ίΐιιη €$ί€ΐ ροηίψχ ρτορΗϋανιί, 
(ΐνοά Ιαπι ηιοτΪ€η$^ ρνο ύα ρ^ηΐύ ηιοήΙΐίΤΗ$ ηαΐ; €ΐ 
ηοη ρνο €α ςβηίύ ίαηίηη , »€ά «Ι άηρ€ηα$ θ€ί ονη 
ΰοβίΠί ίη ηηπηι. 1η Υβίβπ ροΓΓΟ Τ6$ΐαιη6ηΐο η6€ το• έξ ουρανού Χριστός. 'Οτι τους ζιχαΐ^υς άιΛ των 
άδίχων Χρΐ9τ6ς βιαχρινεΐ• 

ΚΕΦΑΛ. ΡΑ', — Τις άκωτ χροβρήτενσετ *τ τφ 

ΕϋαγγεΛΙφ, 

Καϊάφας δ άρχκρδυς τ6 σωτήριον τοό Χριβτο» 
πάθος προαγορβύων, πρδς τοΟς Ίουδαίονς 9*1^ ' 
ΎμεΊς ούχ οϊδαζε ούδέτ^ ουδέ δαιΛογίϋσΟε^ δτί 
σνμρέρει ύμΤν, Ίνα ύς άνθρωπος άχοΰάνχι ύ«^^ 
τον Λαου^ ηα) μη δΛον ζύ έθνος άΛόΛηταΐ' ϊγ*ύς 
έπήγαγενό Ευαγγελιστής • Τοντο δέάφ" έαυτονούΜ 
εΐχεν^ άΛΧ άρχαρεϋς ώτ, χροερήτενίτετ^ δη 
ίίμεΛΛεν ό Ιησούς άχοθαν^χτ^ ϋχέρ του έθνον^ 
άχοθνήσχειν, χαΐ οϋχ ύχ^ρ τον έθνους μάναν^ Ιϋηΐΰβ ρΓϋρΙ)6ΐΑν6Γυιιΐ, ΠβΙιαπι ναΐββ, ο( ςυϊ ηαίβδί ^ άΧΧ Ίνα τά ίσχορχκτμένα θ8θΰ χρόβατα συν• 
ίιΐ6Γ&ηΙ α 8α«Ι %ά ΟβνΙϋ, αοίη βΐ ίρΐβ δΛϋΙ ««1 βοηι α)*άτη Βίς έν. Έν Μ τ|| Παλαιή Λχοντζς προφΐ|. ς'οιιΐοΐιιΐοη». εΛΡ. εΐΐ. •— Ονίιιαοι ΐΜΐιΐ (οΠα ΟενίίΙη **. 

4 ^(^81>οο$ ςυί οίΠλίΜΐ «ρραηίαιη ο|ιΐ8. ΙΙαΙ^ΐΑΐ 
8ΐι1) 80 ηυης6ηΐ08• 

2 Αϋίηοη, ηυί ναΙηβΓαΐΟΓαιη οογαπι £6ΓοΙ)αΐ. 

3 ΕΙ€«Ζ9Γ, ηΐίυβ Γγ»Ιπ8 Ο&νίϋ. 

4 508108 ςιιί 8θ1υ8 ίιΓιηΗ€ί.Η ο1)8ΓαΙΐ, ]«ι1ιβη8 8ΐι1>- 
]η€ΐί8 8ϋ)ί, Μΐ«ΐυΙ 06€ί<1ϋΓ«ηΐ, βροϋΑΓοηΙ. 

5 δΑίη», ςυί ίη86ςα6ΐιΐίΙ)α8 1ιθ8ΐί1)υ8 ροραΗ βΐ6Γ- 
οΐΐυπι, 8θΙυ8 ίη86ςηΑηΐ68 νβΠΐΐ ίη Γα^βπι. 

6 Α1)088&» ςυί &οχεοπΓΐ8 ίη ΙβΙΙο 8θ1ιΐ8 ι*68ΐιΐίΐ• 

7 03118138, βΠιΐ8 Ε1ί3ΐ> ΓΓ3ΐη8 ϋλνιά, ςυί βΐ ίΙυθ8 
(]ιΐ€08 ίηίοιΤϋοίΙ, €1 Ιοοη(8 οοοίϋίΐ| ΗΜ'^νρύιιια Ιιο- 
ιηίηβιη ροίοιΚεπι ρβηΙ'κΙΊΐ. 

8 Α83θ1α8 ρΓχΓάίΐ Ιη|;ίηΐ3 <)ιιεί1>υ8. 

9 Εΐ66η3η, ςυι 61 ίρβο οηΐ βϋα8 Γγ31π8 Οανίϋ. 

10 5601311 Μγ(Ι;χϊυ8. 
ϋ ΑΗ68 εβίιΐιβ β1ίυ8• 
12 ΕΙ138 0Ηυ8 Ρ1ΐ€!ΐ3(1ιί. 

15 ΙΙί6Γ38 Π1ίυ8 Ε863αΐ ΤΙΐ6€θίΐ€8. 

14 Αη6Ζ3Γ ΑιιοΐΙιΙΐ€8• 

15 £13011 1.01(68. 

16 Νθ6ποη Ρ1ΐ3ΐίΐ68. 

17 ΑΙΙυ8 Γι1ίυ8 Ρ1ΐ3ρΙια. 

18 Εΐ)3α Ν6ρΙιΙΙΐ3Πΐ68. 

19 ΕζΐΙιί 01ίυ8 Ιΐ6ΐ)36€ΐ]. 

20 5α1)06ΐ!ΐ Α(1(ΐ30 (16 03Γ886. 

21 ΛΙίεΙΙοιι (16 €3ΐηρ68ΐΐ'ίϋυ8. 

22 Λϋ<ΐ3(1 ϋβ Ν3€ΐΐ3ΐ• 

25 ^;)δι)ί61 ϋβ 83Γ3ΐΙΐ. 

24 ΜαΐΐΜ. 

25 ^οαI> ΑΓ83ΐηίΐ6δ. 
2Γι Ε1138 53ΐ;ι1)θΐιίΐ08. 

27 ^οη3ιI13ιι Αϋυβ Α&3η. 

28 5οιηιΐ3η ΑΓΓΐ)0<Ιίΐ68• 

*• 4θ3ΐι. XI, 49. ** II ίΐβ^. χλΐιι ; Ι ΡλπιΙ. χι, χιι. τεύουσι, Βαλαάμό μάντις, χα\οΙ άποσταλέντες ύ«5 
του Σαούλ έκ\ τ^ν Ααβ\8, χαΐ αύτ^ς ό ΣαοΙιλ έιηλ• 
6ών αυτφ. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΒτ. — Πνες είσϊν οΐ του ΑοΜ δνταηΐ. 

α* Ίεοβο^ς(ΙΙ) ^ιιτχ^μιι τ)^ν βιααχβιιΐρί α&τοΟ. 
Είχκν ύπ* αύτ6ν ένναχοαίοος. 

Ρ *Αδ(νών, Ις των τραυμάτων έπεμιλείτο. 

Υ ^Ελεάζαρ υΐδς αδελφού του ΑαΜίδ. 

δ* Σωαιώ; μδνος τοΙς ηολιμίοις άνΟ^βτατο» ιβλίΜίν 
'τοΤς ύπ* αύτ^ν σχυλεύειν τους κ(«τοντας• 

ε' Σαμοί, δς των πολεμίων δκωχι^νιων τ^ το*3 Χη» 
στρατών, μόνους [μόνος] άπέστρεφε τοΙΙ)ς 8ιώ3Μντ«ς• 

ς* Άβεσαά, δς έξαχοαίοις έν ιτολέμφ μ^νος Μ• 
β ίστατο. 

ζ' Βαναίας, Έλιάβ υΐ^ του αδελφού άαΜ^ Ις ιηι\ 
τους δύο ατραττ^γ^^ς άνείλε, χα\ λέοντας &ιεέχτιιντ, 
χα\ τδν ΑΙγύπτιον &νδρα δυνατδν βντα ΰλβοιν. 

η' 'Ασαηλος τριάκοντα Ιφ8στήχιι άρχουοιν. 

\ι' Έλεηνάν, δς Ι^ν χα\ αύτδς υ!λς ά^φοΟ τοΊ 
Δαβ^δ. 

ι' Σεμάν δ ΜυδαΤος. 

ια' 'Αλλής δ του ΚελΟή. 

ι^' Ελλάς δ του Φελλαθ(. 

ιγ' Ιερά; υΙ^ς Έσχάθ 6 βεχοίτης. 

ιδ* *Ανεζάρδ *ΑνωΟ{της• 

μ' Έλαών δ Αωΐτης• 

ις^' Νοερ{ων δ Φατίτης. 

ιζ *Αλλους υΐδς Φαφά. 
1) ιη' Έναυ δ Νεφθαλέτης. 

ιθ* Έ;0\ υ16ς Τκβαέχ. 

χ* Σαβεέδ *Αδδα«ι δ ά«6 Γαα9σ1|. 

χα' *Α6ιελβών άπ6 της «διά^• 

χβ' *Λδδάδ έχ Ναχάλ. 

χγ* Ίασβιήλ άπδΣαράθ. 

χδ' ΜατΟί. 

χε' Ίωΐβ *Αρ9αμ(της• 

χς' *Ελ(ας δ Σαλα6ον(της• 

χζ Ίωνάθαν υ!6ς *Ασάν• 

χη' Σωμνάν δ 'Α/^^ίτης• (11) εοηΓοΓ ^ο$ορ1). Αηΐίη. νιι, 12. 109 

Μ ΈλΙαν δ *Αρ2θ(της. 
Α' *Λλιφαλ^τ. 

λα' *Α>ιάφ υΟ»; 'Αχιτόφελ. 
λβ' ΆσαραΙ] 6 Καρμήλιος. 
λγ• Φαρλς δ *Αρχ(της. 
λβ' Γαάλ υ16ς ΝάΟαν. 
λλ' £α6α6ο>ναή 6 ΤΜΙττις. 
\ς^ *ΕλιΙφ ό *Αμμαρ{της. 
Κ Γβλιαραλ δ ΒεροΟ^ος. 

μ' ΓιρΑ;. 
μα' ΈΟ<ρ. 

ΚΒΦΑΑ. ΡΡ. — Τίνες οΐ τού ΣαΛομώιττος άρ• 

χότζες. 

λ' Βα\'Λΐα; στρατηγός άντ\ του Ίοιίβ. 
^ Σΐίβώχ, χα\ δ Μ^>^ς αύτου *ΑζαρΙας Ιερείς, 
Υ 2αμΜ;χ ΙεριΙ}ς Ετερος του Σολομών. 
& Έ)Λαρέφ. 

^^ ΙωβαφάτυΙδς ^Αχιλλίδ. 

ζ* Ά^ωνβιράν υΐδς *ΑββωΟώ, 1π\ τ^ φδρον. 

Κα\ οΐ Χ3τά μ^να τά δ«οντα χορηγοϋντες * 

V Βεουρ &ν Ιρει Έφρα\μ, υΐ^ Καιχών• 

(Ι* ΈμμβχμΙς υΐ^ς Έβδή. 
. (' Έ,ό(^βϋ>6 υιός ^Αμινβίς δχύτβρος Ιν χώρφ 
Ταααβή. 

ΐ2.' Βενα^ν υΐδς Ά).ιουΟ Ιν Θαανά;. 

ιβ' Μ^γεδώ υ{6; Γάΰιρ. 

ιγ* Έ^^μώΟ υΐ^ 'Αδοή. 

ιδ* Έμμοΐ£νώ• 

ΐ€' *Αχβιμαά; έν Ν^φθαλείμ. 

ι^' ΒααΐΛΕίας υΙδ;Χουσ!^ι έν ^Ασήρ χα\ έν ΒααλαώΟ, 

ι7 Ίω3λφ&τ υ16ς Φα^/^υ έν Ίσάχαρ. 

ιη' Σεμεή υΐ^ 'Πλ& έν Ββνιαμ(ν• 

(Ο' Γάββρ υΐδς *Αδα^) έν Γαλαάδ, χλ\ έν γ^ Γτ,ών 
^σιλέω; *Αμμο^^{ων, χ«1 *Ώγ ^9ύίως Βζαίν. 

χ'. Κα\ Να9)]φ έν γ|^ Ίοΰδα ιιαρέστηχενι ύκοδε- 
Χ'^μενος τά «αρ* έχάττφ τβταγμ^να. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΑ'. ^ Π»*α ^κ γ^ «ίο^* έχάση^^ ή/ιέ/κιτ 
ίξοδίαζόμετα νφ ΣοΛομώτ» Ι.ΙΒΕΙΙϋίδ ΜΚΜ0ΒΓΑΠ5• 110 

Λ 29 ΕΙίαιη ΑΓ3ΐΙΓαο$. 
50 ΑΠρΙιαΙοΐ. 
5! ΑΙίλρΙι 01ίιΐ$ ΑϋΙιΊΐορ1ΐ€ΐ. 

53 ΡΙιαΓ36 ΑΓε1ιίΐ68• 
&( Οζζϊ βΐίυβ ΝαΐΙίΑη. 

35 82ΐκιΙ)οηΑ6 0&(1<ϋΐ68. 

36 ΕΙίιφΙ) Αιηη]αηΐο$. 

37 ΟοΙΟΓΦ ΒοΓΟίΙιοοηβίΒ. 

38 ^^α21(]. 

39 ΤΙΐΰΓΓίιβ. 

40 β6Γ28. 

41 Εΐ1ΐ6Γ. 
ΟΑΡ. €\\\. -^ ΟηίηαΐΛ »ηΗΐ ρηηήρ€$ 8αΐΌηιοη%$ **, Ι Βαηαίαβ ϋιιχ Ιοοο ΙοΜ, 

% δ^άοΓ, οι ηΠιΐ8 6]υ8 Αζ.ΊΓί&β 8α^^Γ(^οι6$• 

3 ΖαιηΙ)υοΙι Αϋυ8 8αε6Γϋο8 5αΙοιηοηί8. 

4 ΕΙίαΓορΙι. 

5 Ει ΑοΙήλΙ) ύ\\\ ΒΗά. 

Ο ^08^ρI1&ι Οΐίυβ ΑΰΙιΗΙίϋ. 

7 Αϋοηίηη 01ίυ> ΑΙκΙοΐΙιο ρπβΓοοίυβ Ιπ)ηιι«8. 
Ιΐ6πι ίΙΙί ςυί ρ6Γ 8ΐη|[υΙο8 ιηβηβββ η6ΰ088&ηα βυρ- 

ροϋί(λ1)]ΐηΙ : 

8 Β^ΟΓ Ίη 01011(6 ΕρΠηκιη, ΟΠυβ €ιΐ€θΐι. 

9 Ειηηι&οιηββ ΑΠαβ Ε8<16. 

40 £ΓΓΐια1)θϋι βΙίυ8 ΑιηΙηλ8 8ϋ€υη(1υ8 !ιι Γβ|ίοιι• 

11 Ββηηαη ΠΠυ8 ΑΙίυΐΙι Ια ΤΙ)8&η&8. 
ϋ ΜοςοιΙο 0ΙίΜ8 (ϊα1)€Γ. 

13 ΕιτΙιαιηυΐ!! Ωΐίυβ Μάβ. 

14 Ειηιη&οηο. 

15 Αε1ιίπΐ33• Ία ΝβρΙιΐΙιαΠιη• 

16 ΑβκΙπΦ ϋΠυβ €1)086 1η Α880γ, οΐ ίη Ββ&ΙαοΐΙι• 

17 ^089ιρI)&I ΓιΗυ8 ΡΙιιίΓΓυ Ιη ΐ883€ΐιαΓ• 

18 $6ΐΒ66 βϋιιβ ΙΙβΙα Ιη ΒβηΙβηιΊ». 

19 ΟιΙ)€Γ ϋΠυβ Αϋαο ίη ΟαΙααιΙ, α ίη ΐοπΑββΙιοη 
Γ62ί3 Αηΐ0ΓΓΐΐ3Η)Γυη), α Ο; Γ6^ί8 Βα$8η. 

20 Ει Να86ρΙ) ίη Ιθγγα ^υ(1α 3(1βΓ&ΐ, Γ6€ίρίοη8 ςη» 
ευίςυ6 ίη]υη€ΐιι 6Γ8η(. 

€ΑΡ. €ΙΥ. — βιιαηκιηι €ταηΙ ηηΰΒ ηποΐίάΐε λ 5ο/ο- 
ΐΛοηε ΪΜρεηά€ίίαηΐητ ^'• Σβμιδάλ&ως χ^ροι λ\ άλλύρου χδρρι ξ*, μδσχοι 5ίηΗΐ3(;ήιί8 €θηχχχ, Γαπη2β6οηι.χ,νίΙυΠ6ΐ6€ΐί χ, 
έχλ<χτο\ ι', βδβς νομάδβ; χ^, πρδβατα ρ\ έχτ^ς έλά- ^ 1)θνο8 ραβουί χχ, ονβδ ο, ρίβΙΟΓ ΰ6Γνο8, (ΙθΓθ9ϋα8 6( φων^ χαλ δορχάδων, χα\ δρνίθων. Ηβαν δέ αύτψ 
τβτράχις μύριοι τοχάδβς ?ππων %\ς ^ρρΛίΰί^ χα\ δώ- 
δ«χα χιλιάδες Ιππέων. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΕ'. — Πεοϊ του ναού τ7\ς ΙερονσοΛίιμ^ 
ΐτ φκοοόμησε ΣοΛομωτ. 

ΊΙρζατο της οίχοδομής έν Ιτβι άπδ της έξ λΐ- 
γΰπτου έξδδου του λάου πεντηχοστί}» χχΐ έξαχο- 
σιοστφ (12), έν τφ τβτάρτφ μην\, οΐίτδ; έατι χατά 
Μαχεδ^νας Πάνεμος, Ιευχίρ^ του μηνδς, λίθους μέν 
έτο4μαζδμ€νος χχΐ ξύλα &πδ «ρώτου Ετους της βα• 
€ύΛΐας αΰτοΰ έπ\ Εττ το(α. Άρξίμενος δλ της ο(- 

**ηΐΙΐ6β. IV. *■ III Κο^. Ιχίτ. 
••^ ΑΙ πι κ^.^^. νι^ ^Ι €^. »ν68• ΜχΙ>βϋ3ΐ ροΓΓΟ ςυ»ϋΓ8ςίηΐα ηιίΐϋα ^βηί- 
ΐυΓα8 «ςυοΓυηι ΰυΓΓηϋυηι, 6( ϋυοιίοαηι ιηίΙΙίβ βιΐυί- 
ΐυηι. 

ΟΑΡ. Ον. — ΰί Ιίίηρίο ΗΊ€το$οίίΐηιΗαηο^ ηΐίοά α^1• 

β€αυίΐ 8αΙοηιοη, 

Α|;Γ058υ8 65ΐ ϋοηβίΓηοΐίοηοηι απηο χΐι ο§Γ68$^ίοη6 
ρορυΐί (Ιο ^($>ρΙο 86Χ6βηΐ68ίπ)ο (ΐυίη({υϋ268ίηιο« 
ηίΐ6Π86 ςυαΠο, (|ϋί ββΐ βρυϋ ΙΐΑ06(1οηΓ8 ΡαηοιηυΒ, 
ρο8ΐη(1ί6 Κα1οη(Ια8 ηΐ6η&ί$, οηιη ]»ηι Ι3ρίϋ68 ρηβ* 
ριιηχχθΐ οΐ 1ί£[ΐΐ3 3ΐ> αιιηο ριίηιο ίηίΐί & 86 ΓβςηΙ 
ρ6Γ 3ηηο3 ΙΓ08, \η€ΐ>ρί&8ύ1ιιυ6 3υ4ΐί(ί€3ΐίοη6ηι η ηυιιηο πι ΙΟδΕΙΤΙ ΙΙί 

»ΐΜΐο ΠΊΐιιΐ ΐιΐιΙ Λ'Ι ι^ίΙ\* Ι'ίίΛηηί οριι» τοιι^ιΙΐυΗ ορβ^ Α χ^^μζς ^^^ τετάρτου Ιτονς της βΐ7ΐΐ£(ας αύτου. ΚΙί 41 την έργααίαν τηφέστησεν έργάτα; Ιπτβηαηι»- 
ρίου;, Ιπιστάτις τρισχιλίους Ιξαχοσίονς* &(>χ(* 
τέχτο*ι;α δΐ της δλης εργασίας &π6 Τύρου λαμβάνει 
τ'^ν Χηρίκμ υΙ^ γυνα(χ6; χήρας &«6 φυλής Νβφθαλ^ 
πατρίς Τυρίου. Συνηρ&το βΙ α6τφ Χ9\ έ Τύρου βασι- 
λεύς, €ΐς τ^;ν ναού οικοδομήν, ό Χιρ^τμ, ξύλαχίδρινα 
χα\ πεύχινα διδους άτΛ του Αιβάνου. Έχορήγβκ ^ 6 
Σαλομοιν αύτω χ»τ* ένιαυτ^ €ΐς &ναλώμιτα τνν 
χοπτ'5ντ(ι)ν τά ξύλα, χαΐ χαταγόντων α0τ4 1«ς •β- 
λάσστ,ς, σίτου χύρους β*, ελαίου βάτους ρ* • χαι άπ- 
έστιλλεν Ιχ του λάου Ίσραηλιτιχοΰ ι\ς τδν Λίβανοτ^ 
μυρίους έργάτας χατά μήνα άλλασσομένονς» 3€α\ ιΐ- 
χον Ιξαρχον οίτοι τ^ν *Αδων€ΐράμ• 

ΚΕΦΑΑ. ν€^.'•--ΌΛο7ος Ι^ν ό ταός^ ^ ΣαΛομωτ 
Β φχοδόμψΤΜ. 

Μέσος οΤχος ήν σταδιαΙος« χατά τίς τεσσάρας 
πλευρ^ις περιβιβλημένος, Άγίασμα χαλούμενος. ίχα^ν 
μήχος ι:ήχεις ξ', ι:λαίτ•ς ικήχεις χ% Ο^ψο; ΐ(ή]|<^ λ'« 
πρ^; δΐ ανατολάς άπέβλειην. Ε!χε €1 χα\ πρ^ναον 
ίσ^πλατον τψ ναφ, ^χεις Ιχιον χ', χα\ Οψος ίσον τφ 
ναψ * τριάχοντα γάρ ΐϊηχων ξν χα\ τοΟτο, εΙσΑτνν 
Ικ\ πήχεις χ'» περιοίχειτο [τκριφχείτο] -βΙ αΤχΜς 
βρχχέσι λ\ ΐΕ£ντα:Γήχεσιν ίσοπλιύροις, ΙιέΙ τρία 
στέγη, ε!ς χ' ιπ^^χεκς τΰν τριΰν βτηγΰν το υ ΐϋ » 
ηρμένων. ΤοΓς δέ οίχίσχοις τούτοις νΧς V βνβββ» 
χ€χρυμμέ>Νΐι γεγένηντο» δι& μιχρ6ν ΙυρΜ Ι«Ι τέ 
στέγη Ανάγουιαι. (Μ €1 τ»ν οΐχίσχην τούτον Ημλ 
ι?ήχ:ις ύτζέρτεροι, άνειμένην ιηρεΤχσν τφ τ«υ*Αχι4• ΙΑ»|ΙΜ Λν.\αα»%\ιιΙα ηιΙΙΙΐα, ηι' \ηΊί'ί>•χΛϋ% Ιγγ ΑΐΗΙβ μι- 
Γπιίαιι, Αμ'ΙιΙΙαι'.Ιιιιιι ΙοιΙιι» «ΜΐΟβϋ <Ιιι Τ/γο Μ('€Γ»ίΐ 
ΓΙιι^ι-Νηι ηΐΐιιιιι ιιιιιΙίΐΊ'Ι» νΐιΐιι») ιΐη ΙγΠιιι ΝϋμΙιΐΗαΙίιη, 
|»λΐηι Τ^γΙο, Α•)»ίι»ΐι•1ιηι ΝΐιΙηιι <*ϊ Γ.ιΙαηι Τ/Η γγχ, 3(1 
ιοιίΜΐιαηΐΗΐιιιιι Ιι•ιιΐ|ΐ1ιιιιι , Ι^Ιιίπιΐη η(*ιηρβ« §υρρ€- 
ι1Ι(•ιιιι ιΐη ΙιΐΙίΑπο 1ΐ((ΐϋ ^^.ι1^1η» (Ί ρ}ιΐΓ&. ΒυΙιιηΙιιΙ- 
ΜΓαΙίΝΐϋΐΙηιιι ΗηΙοιιιοη(•1<|ΐιοΐΑηιιΙ»ρηιρΚ*ιΊηιροηΐ98 

ΓιΤίΙηΐΐΙΙΙΠΙΙ ΙΙΚΙΙΙΙ γ1 (ΙιίΙιΙΙΊΊιΙΙιΙΙΙΙ <•(1 ΙΙ«(1Ι1Α 3(1 ηΐΑΓΟ, 

ΙιΙιΙγΙ «ίμοιι ΜΜ, ιιΙρι ΙιμΙον ΜΜ. Μ{ηι:γ.ιι (|ΐΐ04|υα «Ιΰ 
|Μΐριι1ο Ι•Γ.ιΐ'ΙΙΐΐΓ0 οιΙ ι ΙΙιιιιιιιιη ϋΐΐη*ιιι ιηΙΙϋλ ηρ<ΤΑ- 
ιΐοηιιη, ΐ|ΐιΙ ιιιιμιηΙπιιν ΙιιίοτνιιΙΙΙιι ιιιμΙ•1)•ιιΙιιΓ| (]υ(- 

ΙΐΙΙΙΙ ρΐϋ^ΟΙΜί ΑΐΙΐΗΐΙίΑΙΙΙ. 

Γ.Αΐν (ίΥΙ, ^ (]Η}Ηί»ΐύ(ίΙ ι^ναί (#»Νρ/ΝΝΐ, ηηοά 5α- 

ΜοιΙΙα ιΙοιιιιι» γγ»Ι κΐηιΐΐηΐΐ•, τίΓΠΐιηηηιΐΜίΑ ροΓ 
ΐ|ΐΐΑΐαοι ΙαΙΠΑ, (|ΐΐαι νοΓΑίιηΐιΐΓ ΚαιιοΙαλπιιιη, ΙιαΙ»ΰΐιβ 
Ιοΐΐ|ΐΙΐιι<Ιΐιιοιιι «ΜΐΙιΙΚΗΐιηι ιλ, Ιηΐίΐιι.ϋηοηι €ιιΙμ14>- 
ηιι»\\• η ΑΐΐΜΐι«ϋηοιιι ηιΐιΐΐοηιιιι χ\ι, γΙ τοκρίοίΰ- 
ΙΐΑΐ ιμΙ (Μ'Ιοηίοιιι »οΙοιιι. ΠιιΙΐΰ11»Αΐ οΐΐοιη νοΝίΊΙιυΙιιιη 
«^1ιι«ιΙοιηοαιιι ΐοιιιρΙο1ιΐΐΙΐΜ«ΙΊιιΙ«ι, οαΜκ^ ΗαΙη'ΙΙ» χι,οΐ 
ΑΐιαιιιΗιιοιη Ιΐ'ηιρΙο »(|ΐΐ4ΐοΐ)ΐ : Ιγι^^Ιπια οιιίιη ΓΐιΙ>Ιιο« 
ηιιηοΙ Ιρν\ιηι οΓΑΐ»ίιαιθ4ΐιιοοΙ^Ι«|ΐΐι^ίιιοιιΐΜΐ(>& ιΧ|€ιγ- 

ΟΙΙΐηΓΐ1Ν)ΙΙΟΙΙ(Αΐ^λΙΙΙί νιΊ ο ρΛΓ\ 18 (ΙΐΙλ^ΙΠΙΓίΙΟηΗία»!!!, 

«|ΐιΙιι«\Μ<Η*ιιΙ)αΑΐιΙ*ηΑ« αηιμ(1«»1(ίί«. |κτ ΙΠΑ ΐ:ιΐΜΐΐΑυι, 

ι)!)^" ΙγΙα ΙαΙ)μ)αΙα ^νιοΠοικ\ιιιιι^ α«Ι \χ €ιιΙηιο$• 11» 

^ΙΜΜΙίΟΜίν νν\ ΗΛίκ'ί^Μΐ «ΐ;ί^\νο»α$ ο<οιιΙΐο$ ρ^Γ 

|αΓ\Α« ι^^οΗΑ* «1π<^ηΐο» ;ίΐιΙ 1;λΙ»»)Αυι. ΓΟΓΓΟ Ια- 

ηιΐΜ ^Ι^^ιημιιομΙαπιιιι «ΚΝ>ται (ΐιΗΐί ειιριτιθΓ^$ ΙΐΐΜ- ς σμαχος ^χφ τ^ν τών φώτων βολήν. *Αι:6ΑτΗν Ιξ- 

ήχοντα :π:χων του ναού, οΙ Ισώτζτοι (1^ τγ*ΑγΙγ «ΜΡ 
Αγίων δι^^ηντο, οί €& £ΐλο: μ\ τψ έξ^τάτ^ ΑγΙ^ »- 
χλή^ωντο. Α! ^ θύραι του ναοΰ «ρ^ τ4 ανρβς ι^ 
ττ^^ν γχγένηνι«, {βωθεν χ^λ ΙξωΦεν ΜΧμ »χρκ 
Γ«ι»μέ>α:. Κατα:(έτα^ια II ξν τϋ«^ βΑ^αίς «■•- 
^\^>;^>«^, Ι χ βύσιου χα: ΰαχίνΦου »& «ρ|ίρσκ ηΙ 
χ^χννΜ ύφισμέννν. Καΐ ?,ν Α^ις έ ιαΛς ηΐ ^κΑ Ιν 
2:τγ τΓίγτα Ισωβο η: Ι&μΙιι ΙιΙΙχι χρ^βψ 
νύχτ•^ί\Λ. Κα\ τ^ Βαοας Α ΖΡ^β» «φ 
έττ^τ», οΓ τχ τοε/«Β ^νναης [φοίνφ] ηΙ 
;*Λίε έγγτ;λ9|ΐι;ι<Μς «αΐ 
ϊ«»^χΐ•>^%» ^.^^•τΜ τ^Γ^^τν * νκι{ 
^^ητο & κν«» τ«ι ^«η γειη»» (1^ 
=τ^^^,ς ««τχΗσ• (Ι5> « 30•;, εΐ^*» " «ν\ΐοΝΑΐι( :μ«κίο >ΑηνΐοηΐΜ« Α^ΐ <»»«ηα χι Μΐιηιο 
^ΐιι^4\« χ^κνίνΑΝί. Ινη^τ Ιιίϋ%|Λ« ^Γ»ΑΙ ί» 1»1':?«.5- 

^ΙΜ Ακ<«ν ν'^Ν^Μ^ νν^ίι.•, .ν 4.|Γιν'Γ$.αΑ <ΤΜ&. 

ΐΒίΐε Γ":!:!!»^ •«τ• 
^ «ηϋ ΐΜί Μ ΐ ΐϋ ^:ϊ •: »;: 


Ϊ-; ΑΓ» ΤΓ" Γ- -η .•• ντ Γ-Ι 


ι^-Λ "3ΰ£^^-^■ * Α 1^^- ^« . ι *^ίτ* . χ •Λ 


« Μ ι - 113 Ι,ΙϋΕΙ,Ι.υ« ΜΕΜ0ηΐΛ1.Ι5. III 

ΐ6ν ΐοίχον Ιξίνατο, μΐα » «(Λ< ■(»)* χιδωτίν, χαΐ Α ΒβΙ^ΐ. "1'βη ν«Γ0 Β<1 Αγοιπ ι βι «Οη]ιιοθ1κ ΙιινΙεϋ»• 
ϋιιαί λ\μ ορι.τίνΙ)ϊΐι[ ΑΓΐαιιι, ηηη ιΐ{| οπειιίαηΐ γ<!3|ιΙ• αννα«[τέ})ΐνα« ί1 ίανιαίς, αϊ βύο ητίρυγίς Εοχιπιν 

φΑντ, (ΐ Ιχ«το «7, κιβϋηφ, ι1; ήν ΜυΟ^τ,ΐ ίμφαβιν 
«ηί -«βί βίβΟ βηΐΜΐϊΓβί ίνέγραψι, τί τίΐρ4γρ*μ[ίθν 
II ζν τούτι:. (16) 6νομ«, ί^^ητον (Π), ούκύλλοιοι*- 
μί-ηι. Αϊ-λά γε ((; Αϊ^^1Iμ^νοϋ^91. Έτιίχΐίν.ο Ά αϊ 
βίητυχοι πλίχ*; 1ν τ1| χιβωτφ, 1ν α.1( 6 Οΐίγρα^ΐ 
ίν«γίΐΓραιηο ίίκίλινγο;, &ΐ Ηω£ίΐη( Ι&ίξιτβ ηαρίί 
ΤΜ Θμϊ ΐν «φ £ιν3 ββΐΐ, τ^ λβΑν νομοθΐΐών. Έν 
α ϊψ ΆγΙφ τώκ Αγίων ΐοϋτψ οΓχψ μίν*; Α άρχιιρίνς 
λ)Μξ τοΟ Ινιαντοΰ «Ινήει. 'Κν β1 ιιΐι ίγίψ ^ψκεα- 
βα^κονταιιή][ε(, τψ ηρ!» -«ούτου, στΰληι χΙΧιιιαι καρ- 
■ιβτήκιιην,ΙΟψο; νηχέαιν ιΐ]", ικριμίτρου κη);ίων 
•ί*. κίχου; χϊχοηεΐ) μένων ΐαχτύλων ί (18). Έφ* 
Ιχ&ντί) (Ι Μφολϊ) τών Μΐίνων, χρΐναν ίτ^κιΐΐο ίηΐ 
κίντι κτ,χιις ίχι^•(ίρμΙν3ν (|9), χβΐ ιβύΐψ Κΐριίχζιχα 
βίκΐνον χάλχΐον, 4φ' ^ 3ιη\ ρο<χ\ βιαχΐιΐΜ Λπί,ρ- 
τΐ)ν«. Έκαΐίΐΐ^ βϋ μ^ν ίχ ίίξιών κίοιν, 'Ιίρυσις, 
λϋΐξ ιΰωννμων, ΛύΐΌμις. Κατϋ Μ τ6 (ιξιϊν μί- 
^β; ((βιίντων, λοκΐήρ }{ν Ιβρυμίνο;, χι,ιηιυΐΐς. χϋ- 
]κβ{, ΘάΜκτσα ίιά τ& μίγεΟβΐ χαΧούμηης, Ιιάμί- 
%^ ι^ΐχών ΐΐχΒ, Ιν Ά χύκΐψ τριΑχονΐα «ήχται Μα\ 
Μ μΐρονμ(ν«;, πά;{ΐΐ ηαίαιητιαίφ αιιαχι/μμίνος, 
Ρίιτνις ί*χί^ζ•Λζ ύΐατοΐ τρτβχιλίαυ;. Κίΐ ιοϋτβν οΐ 
1<ρίΙ: (ΕαιΑντΐ; λΐΐτοϋργιΓν, ιλς χείρας ίτκνίιττοντβ. αεΙίΒΐ, Εηιΐ λΓΰίΕ ςοηιΙΙ^ αιιιϋϊϋηβ, ίη «(ΐια Μυγκ» 
ίρτΕίβπι £ί£ηίΠΜΐ|νιιη β«ί ίιι«ΕΓίρ>ΒΓβ[; 6γ•ι \ά 
ροΓΓο πσυΐΰη ηιιβιΐίίΐίΐίβηιιη, ίηυίΓιϋίΙβ ; ίιηηιοίί• 
)Ι« βΓ•ι ίΙΙ» οοΓοΙΙβ, Ε6ΐιιρ(•Γ«)ΐΐ£ ίΙΙ) ΗιΙΙικΓΐηΒ, Ιη- 
ΜΓΐηοκυίΛΓΟίϋΙιιχ ίίΐ^β ιαΐυΐη, ίη ηυΙΙιυι 11^ΚΓί- 
ρΐ«ΐί' εηΐ 0οΓΐ1οςιΐ3 ιιιαηυ Ρϋϊ Εχαταΐυΐ, ηιιαβςυβ 
Μο^ϊ» 3 Οεο Γΐ'Εβ|)βΓηι ίιι δίιια ιηοιι(ι> «Ιιιιιι (κη 
ρϋΐΐ. Γμγγοι Ι<?£(». Ιη Ιΐϊΐΐϋ 5.•ηα>ι«ι Είΐιοΐοηιηι ΒβιΙοιι 
ΕοΙιικ [ΜίιΚίΓϋχ ΐοιπεί ςικιίαηηΐΒ ίιι^ΓυιΙίοΙηΐιΐΓ. Ιιι 
δβπΕίΐ) αιιΐϋΐιι (ΐιιιιϋΓακίιιΙαοιιΙιίϋΙί, ηιιοιΙ Ιιυίε βιιΐιΐ' 
ϊΐ3ΐ»Ι, εοΐιιαιιιχί χΓεχ ΙιικίΙοΒ ητεοΐν ίαοΓΑίιΙ, ιΐΐίΐυ- 
ιΐίπβ ΐΐιΐιίΐαηιιη ινηι, αηιΐιίΐιι ευΐιίΐοηΐϋΐ χιι, τηβ• 
βίΐίβ φίΧυΟΓ ΰύΐιιραΐΐαηιιη ιϋ^ΊΐοΓυιη. Ρογγο ίιι ιΐκ- 
ΚυΙϊϊ ςηρϊΐβΙΙίι ςοΐιιιηηχητηι ίιηπιίηοΐιαΐ ΙίΙίιιρι μΙ 
ηιιίηηυβ(ΐιΙ)ί(08 οηΐϋΓ£ϋΐΐ3, ςυΙ αΓειιπιροΐίίαιη «ΓαΙ 
η:ΐκιι1υιιι χιΐϋΗΐη, > ίΐαο ϊΐΐΐρτπβα ΟΓβιιΐ οΐίιιη ιΐιΐ' 
£κπΐη ηιαΙο^πηιΟ. ΟοΙιιιππα ηιιχ Οο.ΙΓΟί'ίυιη ροβίΐβ 
οη[, νοοϋιΐιΐΓ ΓίπΗίΐαι, ε( ι|ιιιε χίιιϊβίΓΟΓ&υιιΐ. >η- 
ϋΐυΐηΐ Ροΐίηιία. Αιΐ ιΐΜίηίαιπ ρΐΓΐίΐιι ίιι^π'ΐΐβιιΐϊιιπι, 
ροβίΐυηι ιιτηι ΙυΙιηιιυ ΓυιίΙι.', ΧΓΟιπι, ι>1> πιΐΒπίίοιϋ• 
ηβια Ματ* ίρρ£ΐΙ*ΐιιπ), ϋίαιιΐϋΐΓ» ευΙ)ίΙ(»υιη ιΙΐ'£βη>, 
ΕΙ βιυΐιίΐυ ηιβη>ιΐΓ9ΐι.ιΐυΓ ΐϋΐιΐϋι υπο ε( Ιη)|ί•ιΙι, 
€Γ3ΐκιιΐ)ΐ οηηίιίθ ριίπιαη , 1)αΐη& ορίβηβ *<]»Φ 
ΐι^Γ ιιιϋίβηοϊ. Ιιι ΙΙΙιιϋ Βλΐοηΐιιΐΐί <\»\ ίΒΕΓίιιπ ιηίηί- 
κι«Γίυιυ ΙιιϊΙυΓΐ ύΤΑΤΛ, ιηαπυβ ΙηναΙιαπΙ, αε ρβιΐΐΐ λιύ βxIΕρα^ ηηχυαίοΐ, ίννία ηήχίΐΐ (20) βιΑμετρον ΒΜοβϋιιιΙ. ΙιηροϊΚιΐίη οπί 1;ιΙΐΓυιη ΟγΙιϊ πιΐιϊιιιΐί . 
'χ«ίη;{, χαΐ μίϊ-/οι !ώ{:χι τΔ £πί«ι) :ιρλ; ΐί^ν β;;£Ϊ- ΊΪΒΐηι-ΐΓΐι ουίιίΐυπιιιι (|ΐιί[ΐ(|ΐιβ , ι1ιΐ(κΙΐ)«ιιιΐ|αη νΐΐυΐί 
ραν {χαντι,-. ιχ ίί κρίβωηα τ.^ς τ1 τίββαρα χΗ- Ο ΐ^Γβ" νβΓΐΐιβ ογΙιειιι Ιιαίιυιιιοι, ΓΒοίβΙιΐΐϋ νβπ) >ιΙ ηιι*- μβΜ ^έηοντίΐ, τριών μ49](<ύν κατά πλτυρ^ν Ι! 
^%«ν, οίτψ τβΟ λουτήρο; ύτΕίχ^ιντο χύχλψ, 

Χαΐ βίλοι βίκα ΙβΜχήρΐΐ, ΐιίντ* μίν ΐχ {«ξτιΰν, 
κίντ(21 1ξ ιϋωνύμων χαβΙΚρ^ιντο , ρ^βΕΐΐ χαϊχάς 
Χίτραγώνοι^ς ύ•τΐχον«;, μήκους ι', πλίτο; κήχιΐί 
'• δψ»ί τήχιΐί ί'. 'Κχ4οτ5 δί ρίαιι ϋ χιονί^χοι 
χατΑ γΐιΐνίαν (βΐώ'Ηΐ πρβιίκιιντβ, ίφ'ύν ο11ουτί;ρΐΐ 
έ)ΐέχ(η>ΤΦθψβυ;πήχιΐί Ε", χωρηί>ιΐΐ(ς άνΐ χοϊΐ μ'- 
βιιαιήχααι 1ϊ ^^1^ βλίήλΐιΐ'/ τίαββιραι ΤΕήχΐίΐ. ΚαΙ 
χ^Iρ^ΐ 1ϊ^3αν χαΧχα!. ηρ4{ τίν ύκαχείμενον χϋχλον 
λμιαμίνβι. Οψου; πηχώ-/ ι', ων οΙ ώμιι τοϋ; λοκτη- 
^α; ύηίφίρον. Λίονκΐ ϋ χχ\ μΐβχα-. Χ3\ άίτοί "«αλ 
^νιχΐΐ ιη^ΐ τοί; «ιβν(ιχ'ΐυ;, χιτί τ)]ν τών τΐββα- . 
(Κιη πηχών {(άαταην «ΐττήχείοαν. Ταύτα ί1 πάνια 
ΙπΙ τεβαΑρωΜ τροχών αίωρούμινβ ίπίχίΐντα. ΟΙ ίϊ 
λαυτήρί( οΐίτοι, ιΐς τϊ χαθαίριιν τΑ Ιντ^ τών ήΐο- 
χιντου μίνων £ώων, χα\ τοί){ Τίόίαΐ Αηονίπτϊιν 
=ροΟχΐΐντθ. Έν ΐ1 τιϋτΐ]! τψ οίχψ χαΐ Ουιιιΐΐτήριαν 
ΐΐρυτο χάΐ.χΐον, μηχος ΐϊ^χων χ', 6'|ο; «ηχών ι", 
«ρλ; ΐΐΐ ΐλοχαυιώσιΐΐ. ΚαΙ ιΑ βκίϋη ίΐ αντοΟ ^ν 
)(^ϋχϊα. ηοΙιβιτ)ρΐ{'κα\ ναληπττ,ρΐ; (11), -χαΐ τρί• 
«ιζα ΐί '/ρν^• ^?' 'ιί ^ ^'ιΐ ηρ'''"'*'"ΐ Αρτοι βώΐεχα 
1«ίχ4ιντο, χα\ λ'^χνIα, ή ιοΙ){ ΙτττΑ λΰχνο.;^ χατά 

• 16) Γ»ι1« τοΟϊβ, βΓΓΟΓί Ιγρο^ΓΜρΙιΊΐΌ, 

(17) ^ι■ι■|>η πνπ 'ιΙμικι*, «Ιι βίκιιϋα α κΐί-ηιί- 
Ι&ΙΪβ ΙΙουιιι ιΙο)ΐσ>ηίΜ3η>. 

(18) βν{ΐυιιι:!ίΐχι.{'. Χ!;(ωνιυμ^νοι. ΐιιοΓ πιιιιι>1ί ειηΙιιίΕί Γ(-&ρί<:ίυιιΐι>£, ςΟιίΒΐίιυιίβ Μΐηρυ 
ΐΓίϋυι ίίΐ ηυοΙίΙκί Ιιΐΐΐν νίιαίίβ, ΙαΙίΓΟ «υΐιβηιιΐ ίη 

Οηειι) >I^^ ΙηϋΓΒ, ιΙειίΐΌΓίΐιιη ηιιϊηηυ)-, ει (|ΐιίιι- 
ΐ]ΐιε ίίηΙΐιίΓΟΓΜΠί. ϊοιιϊΙΙΙιιΙβ βΓϊπΐ, Ιι.ιΙιειιΐϊα κυΙ) βη 
Ιΐϊΐεί χΓβαχ ηιιαϋπίΑΐεηι, Ιοιι^ίιιιιΙίηε €υ1>ί(ιιηιιιι 
ν, Ι^ιίΐιΜίηο ευΙιίΐΟΓίιιη ιν, «Ι ΐΐΐϊΐυιΐίηκ οιιΐιίΐαηηη 
VI. 5ΐπΒΐιΙίΒ Ιι.ιμΙιιιι νιίΓο ιν οοΙιιπί'ΊΙκ ηιΙ ατιΒίι- 
Ιιιπ) εη'Γΐιε Ιιηρειιϋϋΐιαιη, ηιιίΐιιιβ ίιιιροβίΙ) εηιιιΙΙα- 
Ι>Γ», 3ΐΐίΐιΐιΙΙ[ΐο ευΙιΙΐΟΓίιυι ιν, ορίι,-ιιΐίη ΐ|ΐι»ΐ)ΐι.; 
Εΐιβ38 II.; ιI^5(^Iα^ιι νιτο ίητίεειπ ^ιιι^ιη3 φΐαΐυοΓ. 
ΙΐΓβηίεΙϊαπι ιηιιιηΐιηα κιιεα &ιιΙι]ι:ΐΐο βϊη-υΙο ίηΙΙ«ι, 
ιιΙΐϊΐΗΐΙίαβοιΙιίίοπιιη ι, ΐ]ΐιθΓυηιτΓΐΜίοη;κ»ΙιΎπιί- 
Ι9ΐε3 Ι3Ι>Γ3 βιιιιίπΐ'ϋϊπι. δοϋαηΐ ίΐιίεηι ΙϋΐιιΐΓΒ οΐ 
νίιυϋ «ι αηυίΐχ βι ραΙη<ι: «.ίπι οιΙιιιηοΙΙα» ιιΙ ϊη- 
ΐϋΓνιΜιιηι ηιιαίιιΟΓ ΓυΙιίΐοηιιπ. ΙΙχε αιιιιιίι (ηιγπι 
βιιροΓ ηιιαΙυοΓ Γοιίβ βιηίπηηΐϊα ροϊΙΟ βτηπι. ίοιεΓΜ 
ί&ΐί οΐ)η»ΐίΐιι(ί βοιιΐ α•Ι ριΐΓΒ3η(ΐ3 ΐπίοεϋπΐ αιιΐιιια- 
Ιίυιΐ) »επΓΐΐαιιϋοηΐιη, <:Ι >ιΙ ιΐιΐιιεηιΐιΐϊ ριΐιΐι:!. 1κ Ιιαο 
κϋε εΐίαπι οι-εοΐιιιη ΟΓαΙ 3ΐΐ3Γ6 χιιευιο, Ιιιπ^ΗιΐιΙίΐΜ 
ηιΐιιΐηηιιιι χχ, Βΐίίΐιιϋΐηϋ ευΐιϊίοπιιη Ι, ρτα 1ιοΙ«ω«ι- 
£1». Ιί]ιΐ£ υιειΐϋί1ί3 α:αοι βΓβηΙ,ΟΙΙχ ει ίιΐϊάιιχίχ, 
βΐ ηιουϊΑ ΒϋίΟ. ϊιι φι* ρο»ΐϊ οηπΐ ιΐιιοιίνείιιι ριΜ- 
ροιιϊΐίοιιίΐ ρΒΐιεϋ. εΐ εαιιιΙνΙαΙιπίΓη, ηυοθ 8ερΐ(»ιι 

(10) Μβ. ΐγργρ3μ;ιίνον. νίιΐβ ;αΐερΙι. ΤΙΙΙ, 3. 
('ίΟ) 'Κνα πηχυν, ιιι ΙυΗρΙιυι Ι<ΜΜ είΐαίο Ηαίινί. 
(ϋ) II Ι'.ιΓαΙ. IV. 16. ίνβ/ϊ,μπτήρας. Α!, ίνολήμ- 
τορίΐ. ν«ΐ8 ίι•*<1« ίΙ ίΐίίίΜΓιίί. 115 ΙΟδΕΡΡΙ 116 61 Ιρκυιη. ΛΙΐβΓβ ίΐβιη ΑυΓϋυιη ιηβιΐίιιιη Ιηιβτ Ιι«€ 
οιιιιιΐη £0ΐι*ΐΙΐαΐ4ΐίη οη(. ΑΙίη (|ΐιο«|ΐΐ6 ιηβηβ» ΑϋΓθ», 
Γΐ ΓηιιϋϋΙαΙίΓΑ ναΠα ν8Γΐ6€ΐαΙ)0Γ.ιΐ8,ρ3Γν8 8€(1ίτ6Γ$ί 
Κ^ηΓ^^■, Ιη ηιιίΐιυι ροηβΐΜΐιΙυΓ «ϋοη αΐβιιβίΓίΑ,ρΙιία- 
ΙοΒ «Ι ριΐοΓίο. ΙΙατο οιηηία Ιΐ8ΐ>«θ3ΐ χά^Β χι, ΰυΐιίΐο- 
Γοπι β.ιιιηΐα, αηΐο ννΐυιυ ζΛγύ Β&ηείί ββοοίοΓυπο, 

€ΑΚ ΓΥΙΙΙ. — ΟπίΡηαηι €ταηΐ ΗίεηίΙ'ια ^ΙαΒοταΙα 
€ΐ ά€ά\ζαΐα α 3αΙοηιοη€ (η ηΐίΐιΙ§ί€ήιαη ίαΰταηι. 

\λ%λ Γυιιϋοη^Ι« νΐηΐι αυΓ62 οείο^ΊπΙ^ ιηΠΙία, αγ• 
(οιιΐ€• νοΓο (Ιυρίο «ΓαηΙ ηιιιηβΓΟ. ΡΙιίαΙβκ αογοφ 
Γϋηΐυιη ηιΙΙΠα ; ΠΓ^βηΐβ» νβΓΟ άυρΙο ηυιηβΓΟ. Ιικη• 
Γβ• Ιη ηιιΙΙυι οροΠβΓίϋ οΙΓθγγΙ βΐιηίίαιη ίΓΓΐ23ΐ&ιη, α^ή. Κα\ ^μλς χρνΜος |1έοος τούτων «άντ««ν 
(3^το. Κα\ Αλλαι Α τράκβζαι χρνβαΐ, χα\ λυχνίαι 
ποιχΟΐαι πο!χΠΐως βίργα^μένοικ, μιχραΐ χαΐ Ιι&φοροι. 
Έν αΤς ΐ7»τ£θ<το τά 1«ρ^^ σικύη, φΐάλαι χα\ βιβαν- 
6{2. Ταντα κάντα «Τχεν 6 τών μ' «ήχων οίχο; 
*Αγ(ος, κρλ τοίΐ χαχαπιτάσματος ^ Αδύτου του 
Άγ{ου των &γ{ων, Ιν φ ή Κιβωτός άνέχβιτο• 

ΚΕΦΑΑ. ΡΙΓ. — ΤΙψη Ιίτ τά ηατασχβυασθέττα καΐ 
άτατβθέττα ύχό τον ΣοΛομωτος εΙς ί^ίονρ* 
γΐατ κ8ΐμήΛία. 

ΟΙνοχοα\ όχτα»(9μύριοι χρνσαΤ» άργυραΐ δΙ βινλα- 
σίονις. Φιαλών» μυριάδων δέχα ΧΡ'^ββ^• αργυροί δλ 
διπλα9{ον4ς. ΙΚναχις ιΐς τ^ «ροβψέρ§ινέν αύταΐς 
σιμίδαλιν π•φυρμένην, χρυβοί όχταχισμύριοι, &ργ^ οιΐΓβα: ηυΜοιη οοΐο^Ιηία ιηϋ1ί8, ογ^οπΙ^οβ νβΓΟ άυ- Β ρ^ι ^λ δικλαιίονις. Μέτρα δΐ 1ν χαΐ ά9βαρ\, ώ; 

Μωυ^Γ^ς (ξέδωχι, χρυβΑ μίν μύρια, άργυρί δλ δι- 
πλαα{ονα. βυμιατήρια χρυ^Α δΐ9μύρ*.α » χαΐ &λλα 
μύρια, έν οΓς τ6 πΰρ άτΛ του μ$γά>.ου βωμού έχ(- 
Οιτο, πινταχιαμύρια. 

ΚΕΦΑΑ. Ρθ^. — Τίνα ^γ γΛ τοΤς Ιερευσι ηαί 
ΑβυΤταις βίς τάς Λειτουργίας χατασχαυασΟίττα 
ύχό ΣοΛομωττος έσθήματα. 

£τολα\1•ρα\ συν ποδήρεσι, χα\ έ«ωμ!βι, χ«ν αο- 
γΟρ. χα\ λίΟοις τοΙς άρχα(ΛΊ9ΐ, χίλιαι. Ζωναι Ι« 
βύσσου χαΐ πορφύρας μυριάδβς ρ^. Σαλπίγγων μυ- 
ριίδις χ' • χα\ Α«υΐταις» έχ βύσαου στολα\. μυριάδις 
χ' * χα\ τά δργανα τά μουσιχά, ν&βλαι χα\ χιννύραι 
«ρ^ τήν ύμνψδίαν έξβυρημένβι, Ιξ ήλέχτρου χατ- 
^ εοχιυανμίναι τιτραχι^μύριαι. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΓ. — Ό,^οΙα ή σχητή, ι) ύΧόΜωϋσέως 
άτασχαΰείσα, χαζά τίιτ ύχόδβιξιν , ^^^ έΟβάτ 
σατο έτ τφ δρει. 

Π€ρ(βολος ξν αΙθέρίος μήχους ιϋηχων ρ^, «λάτους 
πηχών ν'. Ή δί στάσις ί,ν του πιριβόλου δρβίοι; χά- 
μαξι περιβεβλημένη χαλχέοις πενταπήχεσι τ^ 04«ς• 
εΓχοβι μΐν χατά τδ μηχος» δέχα δΐ χατά τ^ πϋτος. 
Κιονόκρανα δΐ άργύρεα χα\ βάβεις χαλχαΓ έχάσηρ 
χάμαχι πεπο(ηνται, πέντε δ^ πήχεσιν άπ' άλλήλ«Μ 
διεστήχασιν οΐ χάμαχες χαταπεπηγμένοΐ. Κρίχοι δέ 
^οΤς χάμαξι προσηλουντο, πρ^ τ^ μήΧ^ χ»^ ^ 
πλάτος αποβλέποντες. Κα\ τών χρΕχιον έξήπτττο χβ- 
λωδια• ήλων χαλχών πηχυαίων ύς τ6 Ιδ2φ•>ς χα9η- ρίο ηυιηεΓΟ. ΜΰηβυΓ» ααίοιη ΙΙίη οΐ Αββ&η, υΐ Μογ- 
Ιο$ ^Μ1^(1^^^^, •υΓ69β (ΐυΐιίβηι (ΐ6€6ΐη ηοίΙΙίο, 6( αΓ^βη- 
Ιβ» ιΐυρίο ιιιιιηοΓθ.ΤΙιυηΙ)αΙααυΓ6ατί|{ίηΐί ιηΠΙίβ,βΐ 
ΐΠα Ι|;ηΙΐλΙ)ΐι1α, Ιιι (]υίΙ)υι \%ιϊ\β (Ιο ηι^^ηο οΐΐαπ 
ροηοΙι•(υΓ, ηιιΙπφΐ&ςΙηίΑ ιηίΙΠα. 

ιΙ^%% €ΐ £«νΙιίι αά %αζτα ο^€%ηάα ιηίΜΐ$ΐ€ηα 5«/ο• 
ΐΝοη ρατανΒΓΛί, 

δίοΐφ ΜΟΓ» ευιη ροϋβπ1)ΐΐ8 οΐ δαρβΓίιαιηβηΙίΙιυ•• 
οίΓΑϋοηαΠ, οι Ιαρίϋϋΐϋβ ρΐΌ 8&0€Γϋοΐι1)υ8» παίΙΙβ. 
Ζοη» οχ 1)^10 ο( ρυΓριίΓα, (Ιβαββ εοηίβηα ιηιΙΙίΑ. 
Τυ1)9Γυιη οε ηιΙΠίλ. ίθτιϋ$ αιιΐΰΐη, 6χ 1)γβ80 βίοΐβ 
εε ιηϋϋα ; εΐ ΊηδίΓυηιοηίΑ ιηιΐ8ίολ, ηιϋΐία 6( είιΙι&ΓΦ 
ίηνοηΐΦ αιΐ Ι8ΐΐ(1αιη ΟΑπίυβ» €( 6ΐ€0ΐΓο εοηΓΰοΙχ, 
φίλιΙη^ΙηίΑ ηιΙΙΙίΑ. 

ΟΑΓ. ΟΧ. — €Μ;χειι•οιίί έταΐ ΤΛ^έΓΛΜΗΐηηι α ίΙοίβί€ 
η^ΐηαι^ ^^^ΗηάΗα^ εχείΛ^Ιατ^ ίξΗοά χίΛέταί ιμ 

ΙΜΟΝΚ. 

ΕιαΙ ςυΐιίαιη αιιιΙ)ίΐυ( 5υΐΝϋ3Π8 ΙοηςίΙαάίηβ ευΙ)ί- 
Ιοηιιη ε, )9ΐϊΐα(1ίιΐύ εοΐιίΐοηιιη ι.. €οη5ϋ(υϋο «ιιίοιη 
Ιιιι]ιι> Αΐη1ιίΐιι$ Ιιυ]ιΐ$ηΐ04ΐί τηΐ. Ααι1)ί6))η(ιΐΓ «Γοεϋβ 
<κιΙί$ «ηβίδ αΐιίΐαϋίηο (|ΐιΙηφΐο€υ1)ΙΐΑΐΙ, νΐ^ίηΐι ιιυί* 
ιΐοηι ίη Ιοιιςίΐιιϋίηο» 81 ϋοεβαι ιη ΐΑϋΐιΐιΠηβ. (Ιαρί- 
ΐοΐΐα 8Γ26ηΐ68 €( 1)8&€ΐ ;γιι€Φ ευίιιαβ ρ2ΐο β1»1>οπιΙ:6 
ΙΊΓ8ΙΙ1 : 61 ηυίηςοβ εαΐΝΐίι Ιονίεειη 4ί&(3ΐ>.*)ηΐ ρ^Γι 
ΐ6ΓηΒ ίιιΑχί. Αηηιιΐί ρ8ΐί$ ίηΙιΧΓνϋαηΐ, Γβιρίαεηΐϋβ 
8(1 1οη§Ηα(1ίη€ΐη €1 Ιβϋίικίϊηοιη. Αηηυΐίδ ίΙΓίδ ίιιοΰ- 
^1^ιαιιIυ^ Γυιΐ€5, ι^ιύ «ΙΙί^αΙαιιΙιΐΓ οΐιτί!» ΧΓ«ί& οιι1)ί- Ι8ΐ11>ιΐ8 ίη ΐΟΓΠΐηι ιΙο£ιί$, ηοο ΙαΙκτηιαιίΜΐΙϋΐιι $0Γν9- ^ λωμένων ένδ«δεμένα, πρ6ς τ^^ τ^^ν αχηνΙ^ν Αχ(νητον 
ηΙιΐΓ ίπιιιΐ9ΐ>ίΙο εοοίτα νίηι τοηΙΟΓυηι. 8ίη(1οηε3 Οπδ της τών άνεμων βίας διαφυλάττειν. Σινδόναι δλ <]ΐια*ϋ8ηι οίΓοΓηΐ8ΐ>:ιηΙ ηιΐ8»ί ηιυΐΌβ ΐ8ΐ>€Γη3€ΐι1ί. εου- 
Ιοχίχ €χ 1»}'ί>0€ΐ Ιΐ)'9ΓΪηϋιο Γΐ ρυιριιηι 8ΐ4|ΐΐ6 εοοοί- 
110. 6Γ8ηΐ4|α« ςι1^η(ια^^αι)^ι8I^*5 οι ςυ»ϋ^!1^1^^^Β 8 
Γ8ρί1ι1Ιο ι:&.|ΐΐ€ 8ϋ Ιηβίηι. «1 <ΙϋΓϋη(Κ*)κιιιΐυΓ ροΓ 
ιηοιϋο» ρίΐΐοβ «Ι8(|•6 ι«Ι ρ8νΐιΐΜ!η:ηη. Αε Ιτίβ ηοίϋεηι 
Ιαίοπι Ιιοε εοιΐ5Ϊ$ΐεΙΐ8ηΙ μο<Ιο. 5β4 Ι8ΐιι$ ηιιαΓίιιιη» 
ηνυιΙ €ΐ Ιιοιΐ€ ςιιΙ» <ΙίΧ6Ηΐ ρηοινηι ροϋιι$ Ιαί^Μ 
(οπιΐ ί11ο4 Β8οιςοβ ϊηΐΓοίΐυ8 ςνΐϋ^Β ιη αΙκΓπαεα- 
Ι«ηι. ΐΜΐΜΒ$<|•ΐη<|ΐΐ8{ίΒΐ8 αιΚΜΐιΐ9;,^56ΐηΐ ηι€^^ηπι 
φΐ« ιι ΐ8 Μΐ ίιιίΓοίΐβη δίηιίΙ^ηι ροηχ, «αϋίιοιιΐΒΐ τι- 
|ΗΜί ; «6 4λφ ριϋ €υίς«6 ΙαΙοι ίβίΓοϊια» Μχί 
ΙκηιιΙ. φή ΗΪ£^€ΐΐ8ηΐ ν«1«ϋ ροβίβ. Εχ ν•• 
«Μ«ιιι ραιίβ ηίπιίΐββ ςιιίηιΐβαβι ηΝιί γ^ιι χίτετείχιζον τήν αχηνήν έχ βύισου χα\ ύαχίνΟον Χ8\ 
πορφύρα; χα\ χοχχίνου διυφασμέναι, «ΐνταπ^,χεις• 
τετράγωνοι, άπί> τοΟ χράνους μέχρι της ράαεως, χ«ά 
μί3ου τών χαμαχίων Ιως εδάφους χεχυμέναΐ. ΚαΙ 
αΐ μέν τρεΙς πλευραΐ τούτον έοττήχαοι τ^ τρύπβν. Ό 
& τετά(^ πλευρά, ήν χαΐ πρώτην μέΟύΙβν χις 87«κ 
χαλώς είναι (χΓοοδος γάρ ?ίν «ίς τ^ σχην1|ν «υτη, 
πεντήχοντα πήχεις έχουσα) πύλης μλν ε1χαβ|εέιη|ν 
μέβην εΓχοσι πηχ&ιΐν είχεν εΓσοδον, δύο δΐ χάμΛχας 
έχάστΐ| πλευρά της εισόδου χαταπέπηχτο, πβραβτά- 
δας ώσπερ έκποτελούχνς. 'Εχατέρωδε δέ τ% «Μδον 
ανά δεχαπέντχ πήχεις άνέμεινον, έχάστΜΐ |ΐάρΜρς 
νς χάμαχας χαταπεπη'^μένΜ χ«\ Ιρην^είνον, ι Ι.1ΒΕΙ.ίΐ;8 1 

λλλων ΐίλϊυρών ίργααίαν 
ιοντης ίΐοίίου χβτΕτιείϊέ- 
ταβτο ΐψ ιών ιί πι^χων χατατητίιμαΐΐ , τψ ιών 
χί^αάρι^ν βαβμών χαθυφαβ^ιένφ. ΕΓαω £1 ιήΐ (!9• 
όβου, Χουτ1•ρ ^'^'^Χ'ΟΕ V• '^Ί'* βί^'ν χβΧιιίϊν ίχων, 
Ιξ οϋ οι Ιίρΐΐΐ τάΐ χίίρα; άηηπλννΐΐν, χαΐ τών πο- 
ίών (45) χαιβητείν τ^ δ!*τβί «οιι ίν βύτιμ παρήν, 
Κα\ ί μίν περίβολοι βΰται; ήν, Ατοϋ αίΟρΙου. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΤΑ', — Όχοΐοι- ^ι- τύ 'ΚγΙασμα τοΰ χβ- 
ρι€άΛον, 6 Ηιυΰσϊϊς χατβσκΐύασΐ. 

Τδ δέ Άγίοσμβ μέβον τοΰ τ:»ρι6ίλου, μηχο; Ι^ηι 
Ιιή «ήχϊΐ; λ'.κλάΐον; πήχειςι' (ί3),κρ&; Ανατολή; 
Ριέπον. ΤΙ !ϊ μηχο; ιών τριάκοντϊ πηχών ίν χίοϊΐν 
ΙΚρυΐθ )^, τιτραγώνοις, ξυλΙνο:;, χιτα);ριΪ9βΐΐ, ίχί- 
βτηί πΧινρ^ ένΐς ήμίκως ίϊήχιοί ;άλλήλω'/ άφ- 
<•τΐ)ΧΪ9ΐν. Ό 11 χατ^ ίΟβιν ΐοΐχο; πηχών τριών ίν 
|{ χίαβι βυνίττι^χΐ. ϋ^νΓ,υν £ί ΛλλήΧβις ι^ρμοαμί- 
*βι, ώοτβ ίοχίΐν Εν3 ιοίχον ιίιν »υνϊέ3.ιοιν όλί/ροϊον 
(Ιν9(, μςμυχίΓων ιών αρμών ίαωΟίν χϊΐ ίξωΟίν. 
ΙίΤχ* γΐιρ {.χαβΓο; χίων ίριΤ; σκιθαμά;, ΰστΐ αυμ- 
«Ιι^ροΰβθιΐι τύ μηχοΐ τών τριάχονια πηχών ίπ4 τιίίν 
■ΙχΜΐ χιΐνων, χβΐ ιών ΐίχα ύιΛ ιών ϊξ. Έγγώνιοι 
η Ιύο χίονΐ; ίί^ανίπίαω, ίπύ πήχου; ΐν&; συνίπην- 
ης ιφ πΧάτΕί τϊ μήχοΐ. &ιΛί ΐ•ϊ πίντιιιν ιών χιβνων 
Ιχίχιιτο Βιατρίζουβα μία βυμπΧεχαμίνη βαν\ΐ, γιγ- 
γλνμοϊς (21) βήλίοι χαΐ Ι^^-βί κβτ:χίιμίν^, πρΐς τίι 
|ΐή0' όπ' Ανέμων χρ3ΪαΙν«3θαι τ)]ν βχηνήν, αΧλ' έν 
Ι|ρ(μ(7 ΙΕΟΧΧ^ διβφΛδττίοΟϋ!. 'Γ6 ίί ίνϊον της οκη- 
:ρΙίΐ διήρητο χ»τλ πηχών ι', χα\ ^ν τ1 μϊι Α ρβπβ (]ϋ3ΐί1ιβ( (ηϋιΐί ριΐΐβ ΰΟαιραυίι κα ϋηπιΐι. ^ιιϊ| Ίί&ΕΪυιη 6Ι Γηυιιίΐίοπαιη Ιπιιιη Γβ1ί<{υο[ ΙαΐβΓϋΐη. ΜβιΙίυπι ϊηίΓοίΙιιι νβΙαιιΐΓΠ < 
ϋΐιΙιίΙΟΓίιιπ, ΰοηΐΒΐΐο ηιιιΐυοτ εοΙοΓυπι κβιΐΰΓίΙιιιβ. [η• 
ΙΓ3 ΙυιηιΙΐυπι ίτΛ ΙιΙίΓυπι ΧΓβυιπ Ιιαίιεηβ ΧΓΟιη 
Ιιαΐίαι,ΰΐ ηοαιαοοπίαίω ικηηιι» 1^^^)ι1ιι^, ροϋβΐ<]ΐΐ(ΐ 
α1)ΙιιβΓβ ροΐΒΓ3πΐ αηιιβ, ηιιχ Ιιι Εο ΕΓ3Ι. Αΐηαβ Με 
ηιιΙ*1ειη 3ΐπ1)ί1υ3 μλΙ β(]ρ:ί «υΜίαΙϊΐ. 
ΟΛΡ. ΟΧΙ. — €υ]αίΐηοάί ιταΐ ία<ιαΗα>ΐααι αιαϋΐΜ, 

8βΐ)ϋΐυαηιιιη ϊμ ηιοιίίο ι^γαι ββρία, Ιοη^ΐυιΐίποπι 
Ιΐ4ΐ>βπ$ λΛ ουΙ'ίΐοΒ \\χ, Ιαιίΐιιϋίηβιΐι ΰυΙιίΐΟΓυπι ζ, 
Γ6$μί(τϊβ1ΐ3((]υο 3ϋ ΟΓίοιίβπι. Ι,απ^ΐΐιιιΙο ροηο ίΙΙα 
Ιη([ίιι(3 ΓΐιϋίΐΟΓυηι >υ£ΐϊηβΙΐ3(ιΐΓ ερΙϋΐηηί£ χι, ηυκ• 
β Ατ»\\&, Ιί^ηβίβ, (Ιβαιιηιίβ, εχ <|ΐιο[ίΙ)βΐ ΙιΐοΓβ ϋίιηίϋΐα 
ϋΐιίίΐο ίιινίϋΒπι (Ιίΐΐίηΐίΐιιΐ!. ΡΒΐΐοβ ηιιΙ ΐχΛ ίί οτβΐ• 
(Ιιΐΐιΐΰηι [Γίυια ευΐιίΐοηιιιι. εοηβΐ3ΐ)3ΐ »!ΐ ϋοΐιιιηϋϊβ. 
ί:οαμΐ3ΐ)3ΐι[ιΐΓ ροΓ/ο ίηνίΰβπι, υι νίιI«Γ^(ιιΓ^οιI{I^^6X 
ϊΐΐίιϊ (1Π1Ι3 πιυτυϊ ΐοιιιββιίΓοιίί, εοΐ'υιιΐΙΙιΐΐΕ ]ιιΐΐΓΐϋΓί3 
ίηΐεΓΐιΐ5 3ΐ<]υβ εΜι.-Ηιΐϊ. ΗϊΙίΕϋαΐ βιιίιη ιμιχΙίΐΜΐ εο- 
Ιυιηιιβ ΙΓ£> ΐρϊΐΐιιιηΐΐ, 'Λλ ιιΙ ιοπιρΙιίΓΟίυΓ Ιοηβίΐιιιΐο 
(ηςίηΐϊ ειιΙιίΐΟΓίιιη 3 νίςίπΐΙ ΕοΙυηΐη», ϋ( (Ιυςηιιι » 
1ΕΧ. ΑοςυΙαΓββ ηυΐβπι ιΐιιχ οοΐιιιηοχ ϋΓ3ΐι( πΙγο, κ 
ιιπο ϋυίιίΐο εθ3ρΐ3ΐιΐΕ3 Ι3ΐί1ϋΐ1ίαί Ιοπ{ίΐυι)ίηυιιι. ΓβΓ 
βαιΠΕΐ ΥΕΓΟ οο1ιιιιιπ3ΐ ίιΐ8ί)1«1ΐ3| Ι3ΐυΐ3 ιιιιη, ηιιβ 
ΒΓΕίΕΕοπιρΙβΧΒ (ΙίίΕϋΓΓΕίϊηΐ, οηπίίιιίϋυΐ Γοιιϊηίί βΐ 
πΐ3κυ1ί8 ΙΐΓΐΐ)3ΐ3, υΐ ηβ λ νβηΐίβ ςυίιΐυιη οοπΓαΐο- 
Γβΐιιτ (ΒΐκΓη3€ΐιΙιιιιι, »ΐ'4 πιιιΙΟ ηυΪΕΚ) οηίΐβΐυηιΐ. 
5ρ.>ιίυιιι ίηΐη (ιΐκΐ'ηαοιίυιη ύί£ΐεηη1ιΐ3ϋ»ΐϋΓ ίιι IV ΧΑιιταν πηχών ι', τοΐΐ Ιερεϋαιν £ΰατον. Ίία- € Ι^ίβ, 3ΐ1 ιιιβπίϋΓΐΐπ οιιΙιίιηΐΊΐιιι χ. ΕΓβΙ'μιβ πΐΒΧίιιιο Ι οαρ<( ϋ ».Όν:ς Γβοι ταΧζ ΪΧΧα'.ς ίιεΐργβν -Λ £βυ' 
«•ν Ιξωτίΐου. 01 Ιϊ λοιπΆ π^χκ; ΐίχοϊΐ, η\ πρίι -ζο'ί 
«Εύηυ, ηΐ; [^φιΖη μίνοι; ές^x!1ντο. Τίι Μ μέι- 
«ΐην, 1% ο^Γΐΐρ ή ([ΐββο; Τ|ν, πί>τί χίοπι ίίαχριί- 
ΟΜΐ, [αυΐ{ ΐοΐ; &ΧΧοΐ{, βυνΙΐτΑτο, χβΧχλΙ; βάσΐΐΐν 
λφΕΐΐώβιν. ΕΙ/( 31 χαταπέταβμα έχ ^ϋσαου χαΐ π^^ρ• 
φύρας καΐ ΰιχίνΟιιυ χιΐ χοχχίν'^υ βαφή; ΐμπηχον ι', 
ΤοΛ Βιήρηντο οί βίχα ^ιΧ"ΐ '<°'^ ^^ύτηυ ΐούτω τψ 
ιατακιτίαματι. 

Κβ\ Α μίν ναϊς ■Ά)•ίθΓ ίχβΧιΓτο, 6 ΕΪώτβτο;. 
"Αι-Μ»»• βΐ ΛγΙι•»τ, ϊ& ίίοτον. Ίΐ 81 πρώτον *ών χ" 
«ηχών μίροΐ [ίρεΟοιν ίνίΐιο ύποίυομένοις, ΤΙ των :' 
η«ηχών πρΜ(β41;ον χαΐ πρί τοί μί-ιώπου. φάρσα; 
Ι^Χ^μινβΐ ίπί κάλων, 4ηΙ Οίτίρα χρίχοι; 1π:- 
βυναγέμΐνο; πρΑ; τε ι& ίχπΕτάννυβΟαι χαΐ βυν- 
«^ίλχινθαι χαΐΐ: γΜνΙαν. ΚαΙ γ^ρ ίν ταΐς έιτιτή- 
|ΜΙΐ ήμίραΐΐ έπιβυνήγίτο πρί; τύ χύΕίοπτιύΕββαι. 
Ηβαν ΐ1 Χ3ί σιν54ναι πίριτιΟίμεναι τψ ίγιάαματι. 
ΧαΙ Ιπ\ ταΐς νινοΐτι, βέΐίαμμίνα ποιχίΧαις βαφαΐ; 
ϊτιρα καλύμματα, πρίις-ι& τοϋ; χημώνα; Ιπίχειν. 
ΚβΧ Ικάνω τούτΐϋν &Χ1αι ίι'^βέραι πΐποιημίναι, χι< 
λν«»»βαιτ<1 τχζπάβματαέν 'ΐθϊ( ϋ^τοΕ;. 


δ)« ίιιΐϋπιιιηι Α<1]Γΐιΐ[ΐι ΕΐιΙιίίοιυιιι ι, «ιαι,τιΐοΐίίυβ ϊι 
ΕΕβκαιιι. Ι^ιιιιιιοΓ αιΚειπ ΕοΙυιηπχ Λ<\\\α\ΐΆ αΐϋβ κ• 
ρχΓΐιΙαηΐ Αϋ]ΐΐυΜ 3 ραΠβ βχΐίηια. Ιΐοΐίιιυί νίκΐιιΐί 
ϋυΐιίΐϊ, ηυί ΕΓαιιΐ 3ηΙβ ΑιΙ]ηιιηι, ρ3ΐ<-1).->ηΐ (οΐίβ >3'• 
εεΓίΙοΐίίυβ. Ργοπβ, ιιηϋβ βΓ3ΐ ίπ^ΓΕΜί» , εοπΐΐβΐιαΐ 
ΐ|υίηΐ]υΐ!('οΙϋΐηιιϊιϋ6ΐυΓβΐί9,εχ!0Π5χΐ|ΐΐ3ϋ1)ΐΐΗτηβίΐ 
ϋαβίΐ)!!! ϊιΐ8ί3ΐ«ηΐί1)υΒ. ΙΙιΙΐΐΙιιΐ τείαιη βι Ιι^ββο 3Ε 
ριίΓριίΓη, Ε(Ιΐ]Τ3ΕίπΐΙιη βΐηιιβ ^ο^^ί^ιί ΐίηείιΐΓβ ευϋ!- 
ΐοΓυιιι Ι, ίβμ3Γ3ΐ)3η(υΓΊΐΐ€ ιΐί-ο-ιιι Εΐιϋίιί Αιΐ^ΐϊ νοίο 

Αο Ιίΐηρίιιπι (|υΐ(1εηι 3ρρε1ΐ3ΐ)ΜΠΓ 5αιΐ(ΐαηι, ι\*\(ΐΛ 
βΚίιηοιπ 0Γ1Ι. &βΜΐΗΐΗ μηΠογκιη «εγο 3ΐι«Ιίυϋ;ιΐ 
Α<1]Ίΐ)ΐη ίρϋϋΐη• Ρηιι>> ρ3Γ)ΐ ιν Εΐι1)ί1<>ιΐ)ΐιι ρρηιιίΐ- 
Ιβΐιηιιπ' ».ια-τϋοιίΙ)αΐ ίπίΓΕ<1ίβιΐ(ί1)ΐΐ£. Αι ΐββίίΐιυΐιιιη 
ιηΐβ ίιιίΓΟίΙιιηι ΕϋΙιίΙΟΓίηΐ) χ, ηαοιΙ ίΓαΙ ηηιο Γγοιι- 
Ιϋπ), αραταΐαΐ τιΊιιιιι <ιιΐ!μι:η9υιη ΓυιιίΙυβ, ηυοιΐ 
υ(Γίιι<ιιΐΕ3ηιιιιΙί3 Ευ8ηΙ>3ΐυΓ, υΐεΐΐχίεπιΐί ϋ( ιΐΜΐ- 
ΐΓϊΙιί ρη$8Εΐ 3<Ι 3ΐιςιιΙυ(ΐι.Ιιιβϊ[!ΐιί1ιιΐίη3ΐη(|ΐΐ6ΐΙίΕ|]Ηβ 
Ευ£βΐ3(υΓ, ιιΐ ρΓο^ριΐΐΙιΐί ρ3ΐ6Γ0ΐ. Εγ3ιιΙ ι^ΐίαιη ((ρα!- 
ιίαπι άαΑο\\η ότκνη\\Όύίχ Ββιιρίιιαππ, «Ι ϊιιικγ 
!ίίιιι1ϋΐιί1ιιι««ρ«Γίιηβιιΐ3 αϋπ |ίιΐΕΐ3 *3Γί1ΐ εοΙοΓΪΙη)!, 
ηιΐ Γυ&ί8ΐΰη<Ιυηι Ι*!ΐιιρβ«ΐ3ΐί1ιιι$. Λ): ϊΐιρΓβ Ιιί* ιΐϊβι 
ρΕΐΙ<!9 (ίΙαΙχίΓαΐχ ΕΟορηΓΪβπίτϊ Ίρκι ΐι-ςηπιοηΜ Ιβπΐ• 

ρΟΓβ ρ|ιιν).ΊΙΛΙ:ΙΙ. 12ί} Μϊ. νιγγ^ί,χ,,ΐϊ. 119 )ΟδΕΡΡΙ 120 

Αγ€8 6Γ31 Ιιι δαη€(ο βαηοΐΟΓυιη, βι Γΐ|[ηίΒ Ιιηρα- Α Ή £1 Κιβωτό ^ν ιΐς τ6 Άχιον τΰν Αγίιβν, &χ ξύΐΜΡ 
ϊιϋ)Πίϋθ8» Ιοη<;ΊΐυϋΊηί$ δριΐΙιαπιαΓυιη τ, Ιλ111α<ϋιι!8 άσηπτων, μήχους σπιθαμών «^ πλάτους ικρΧ βάθους 
Αο ρΓοίυικΙίΐ^ιίβ 8ρίΐΙΐ2ΐηαΓυιη Ιι-Ίυπι» ΑϋΓΟ ίιιΐυβ 6ΐ 
€χΐΓ3 οΙ)ΐ1υ€ΐ2. Εα ηυαιιϋο θ)κι$ 6Γαΐ α εαοβπίοΐίΐιυβ 
ροΓΐ3ΐ)Α(ιιΓ» 3ηηυ1θ8 *ιυΓ609 ίηΟχοβ Ιΐ3ΐ)βί>8{ » €1 ίη ΙιιιιηβΗ» ν6€ΐϋ)ΐΐ8 £β.Ηΐ3ΐ)2ΐ(πΓ. Εΐ2ηΐ 5αρ€Γ ίρβα άυο 
€Ιιβηιϋίπο, Γοηηα ιΐϋΙΙί βΑΓυαι ιτβτυιη ηιΐ3ΐ αϊ) Ιιοπιί- 
ηϋ)α5 ΰοηδρΙΰίιιηΙυΓ βίιηϋία• Ιη 6α ΓβροΒίΐχ «γβιιΙ 
οΐίαηι (Ιυχ ΐΑΐ>υ1φ ϋοοαίο^ί. Ιιι 63 ραπβ χά\$ 83€Π6 
<|ΐΐ:υ 6Γ&1 αηΐβ Βαηαα, εο11θ€λΐ8 6Γ&1 Ωΐ6η&& Ιοη^Α 
€ΐιΙιίΐ08 II, Ιαια €υϋίΐιιιη ι, αΐΐα βρίιΙ>3ΐη83 ΙΓ68. 1Ια• 

[μ;Ι)2|( ίΐΐύΧ08 81ΐηαΐ08 λυΤΟΟβ, 61 Ϊ60(ί1)118 ^68181)8- 

ΙυΓ 8υΓθί8 1η ςιι» ρΓορο8ίΓιοη!8 ρ8η€8 (1υο<ΐ6€ΐιη 
€ΓαηΙ ρο8ίιΙ (Ιυρίίει ββηίσηβ (!Ί8ρσ8ίϋ, ςυΙ ρ6Γ οιηπβ 
Β8ΐ)1)8ΐυιη πιιι(3ΐ)8η(ηΓ, 6Γ3ηΐ(]α6 αζγιηΐ• Ει βορΓβ σπιθαμών τριών, χρυσφ Ισωθβνχαταιιβχρισμένη (15)• 
ΑΟτη δέ, όπ^τε δέοι, Οπ6 «ών Ιΐρ1«ι»ν ίψ^ίτο (26), 
χρ(χοις χρυσοίς ένηλωμένι^, χαΙΙπ* ώμων άρτηρσιν 
αγομένη. Έπησαν £& αύτ| 5ύο ΧερουβΙμ, μ^Ρ9{ ^ 
ούδ$νΙ ταύτη (27) των ύπ6 ανθρώπων Ιΐι^μένων 
παραπλήσια. Έν ταύτη χα\ αΐ ίύο ΐ(Χάχ8ς άκέχειν^ 
της δεκάλογου. Έν ί^ τψ ναφ τψ «ρ6 τύτ Άγ/ωτ, 
τράπεζα ^δρυτο μήκους πηχών ρ% πλάτους «ήχων α , 
Οψους σπιθαμών τριών, Χ(«ίκοις χρυσοίς Ινηλωμένη, 
καΐάρτήρσι φερομένη χρυσοίς, έν { βΐ της προθέ- 
σεως άρτοι δώδεκα, Ιν δυΛν έξάσιν κατά πάν σά6- 
βατον Ιναλλασσύμε'Λΐ, Αζυμοι ΙτίΟιντο. Κα\ Ιπάνω 
των V (28) άρτων, δύο φιά).αΐ χρυσαΐ θυμιαμάτων ρ8η68 ^α» ρΙπ8ΐ26 3υΓ636 Ιΐι^τηί&ιηαΐυη) ρΙβη», ςη« Β πλήρεις, πρ6ς δ& άρχτφον Εχειντο πλβυρ^. Αυχν{α δ& 9ι1 86ρΐ€ηΐποη3!ΰ Ι8(υ8 ρο»ίΐ» βηιιΐ. Αΐ 68η(ΐ6ΐη- 
1>ηιηι 8(1 Ι&Ιυβ ΟΓαΐ ιη6Π(ϋοη8ΐ6, ΓυβίΙο 6Χ βογο, ιτλ- 
€υαιη, ροηιΙϋΓΟ ηιηαΓυηο ο, 6οη$ΐ8ΐ)»ΐ«|υβ Πΐϋ8, ηοα- 
1θ2Γ8ηΑΐί$ 61 ραΓΎΐβ ΟΓαΙΟΓ'ώυδ, ίη 8ορΙβιιι ρ8Γΐ08 
ι!^ν^^υη1, ΗαΙ)6ηΐ6 (]α8ΓιΙ>6ΐ ρηη6 (ΙϋΦ6ΐη 6θΐηρΐ6χ1ο- 
1168 6χ 11)ϋ5, ηΐ8ΐο2Γ3η8ΐΐ8 6ΐ 0Γ3ΐ6Γ0υΙί8; (]υ2Β $υιιΙ 
Ιη υηίτ6Γ8υηί) ι.ιχ, 6Γ8ΐιΐ(ΐυ6 ία 6ο ΙγοΙιηί $6ρΐ6ΐη• 
Ιΐ6ί11υηι ίηίΟΓ εαικίβίβϋηιηι 61 ηιβηδαηι 6Γ&1 8ΐθΓ6^ 
€υΙ)1(&ΐ6 6χ οηιηΐ 1αΐ6Γ6, ίΐΊιΙοιη 6χ Η^ηίβ ίηιρυΐτΙ- 
1)ίΠ1)υ8 αυΓο είΓΟίιηιϋ.'^Γΐδ, αΐίαπι ουΙ)ίΐο8 π, 8υρ6Γ 
ηυο οΓ8ΐ 0Γ3168 ΑΟΓοα, οΐ 8(1 αη^πίοβ ρο$11(£ 6ΓαιιΙ 
υοΓοικυ 3ιιγ6«ύ, ο1 Ιοποχ 61 βηηυΐί 8ΐιηυ1 αρροβΙΓι 
6Γ3ηΐ, (]ΐιο α δα66Γ<]οΐ11)'α8 είΓ6αηιΓ6ΓΓΐ ρο886ΐ. ^ν πρ6ς τ6 μεσημβρινών πλευρ>Λ, έκ χρυσού κεχωνιυ- 
μένη, διάχενος, σταθμού μνών ρ'• π«πο(ητο δέ Ικ 
κρί'κον, χα\ ^Χσκων, χα\ χρατηριδίων, εΙς επτά 
μΐρη διαιρούμενη, Ικάστου μέρους δέκα συνΟέσιις 
έ3( κρίνων χα\ ^οών χα\ικρατηριδίων Ιχοντος, οΤεΙ- 
σιν οΐ πάντες βΤ' χα\ 1π\ ταύτης λύχνοι Ιπτά. Μέσον 
Λ τής λυχνίας κα\ της τραπέζης, θυσιαστήριον ^ν 
πηχυαΤον κατά πλευράν Ικάστην, ομοίως έκ ξύλων 
άσηπτων, χρυσψ περιεληλασμένων, Οψους πηχών βΤ. 
Έπην δΙ αύτφ έ σχάρα }^ρ\»9έΛ, χαΐ κατά γωνίβν 
χρύσεοι στέφα'/οι έπίκειντο , κα\ σκυταλίδες κα\ 
κρίκοι, πρ6ς τ6 α0τ6 διά τών Ιερέων φέρεσθα» συν• 
έκειντο. Αηΐ6 ΙαΙ)6Γη36υ1αιη 1οο3ΐυπι 6Γ31 3ΐΐ3Γβ 26γ6 ο1>- ^ ||ρ6 δλ «(ης σκηνής ΰδρυτο βωμ^ χάλκεος ύπ^ξυ- ιΙα€;ιΐιη6χ Γΐ2ΐιί5«ΐ"6 6οηΓ6€ΐυιη, (}υ3Γ|υ3ν6Γ8υ8 ιη6ΐΐ'- 
8αΓ3ηι 1ΐ3ΐ)6η8 ν ουΙ)ΊΐθΓυπι, 3ΐ(ί1υ(1ίη6ηιι ουϋίΐΟΓηπί 
ΐΓίιιηι, $ίιη1ϋΙ(^Γ 8αΓ0 ίη<1αΐυιιι, 6Γ8ΐ6ΐη ίπ)ρο$1ΐ8Πΐ 
1ΐ3ΐ)€η$ ]η$ΐ3Γ Γ0ΐί8, 8υ56ίρί6ηΐ6 16ΓΓ3 ί({η6ηι ςυί 6Χ 

63 €Γ3ΐ6 (Ι66ί(ΐ6ΐ)α1. Ροδίΐυΐη 6Γ31 6 ΤΟ%\θΏ^ βΙΟΗ» 

3υΓ6ί. υΐ6η8ί1ί3 8(1 ιηίη1ί>ΐ6Γΐιιιη ΙιΟΓυηι 6Γ8πΙ ιηυ1(3 
61 ν3Γί8 : εγαΐΐιΐ, 61 ρΙΓι&Ιχ, 61 Ιΐιαπϋυΐα, 6Γ8ΐ6Γ68ςυ6, 
;ιιΐΓ63 οιηηΊ3,Γ;\οΐα α(1 ηΓιηί8ΐ6Γίυιη 836Γϋηι.Τ8ΐ6 6Γ31 
Τ3ΐ)6ΐ'η3οα]αη). 

€ΛΓ. ΟΧΙΙ. — (?«αίΐ/«8 €Γα( ρορηΙη$ α ΒανΙά οοηΐτα 
Ι)€Ί νοίΗηίαίβηι ΰειαϋία» 06 Ι$Γ3εΙ (|υί(ΐ6ηι υηϋοείοβ 66ηΐ6η3 ιηί1Π& 3ΐ) 
:6ΐ3(6 νί^ίπΓι απηοΓϋΐη αά (|υ1ηΓ|03ςίιιΐ8, Ιιοιηιηυπι 
3(1 1)ε1ΐ3 3ρΐ0Γαηι. Οβ ^υϋ3 νεΓΟ, 6ίπ8(ΐ6ηι 9Β131|8 

(]ΐΐ3ίΙπη26ηΐ8 ιηί1Γΐ3 : ηυί θπιη68 ρεΓ ^03ΐ> ηυπιβηΐΐ Ι) πά^α; διχτου Ίαιάβ ήριθμήΟησαν• 
8υηΐ. λος, κατά πλευράν έκάστην •*, πήχεις έκμετρημέ- 
νος (29), τ^ δΐ δψος τρίπηχυς, ομοίως χρυσφ κ«- 
κονιημένος, έσχάραν Ιπικειμένην Ιχων δικτυωτΙ|ν, 
τ^ κατοφερ4μενον πυρ Ιξ αύτης τής γής έκδεχομένης, 
καΐ ετίθετο αντίκρυ του χρυσέου. Σκεύη δΙ πρ^ τήν 
τούτων λειτουργίαν ήν πολλά κα\ διάφορα ' ο1νοχοα\ 
χα\ φιάλαι, κα\ θυΧσχαι, καΐ κρατ?|Ρ«ς• χρύσεα 
πάντα, πρ6ς τάς Ιερουργίας πεποιημένα. Αύτη ή 
σκηνή. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΙΒ*. — Πόσος Λν όΛαός, ό ύχό ΑαΜ 
άριθμτιθείς παρά τό δοχουτ τφ βεφ. 

Άπ^μΙντου Ισραήλ ρι' μυριάδες, άπ& είκοβα- 
ετου; ?ως πενττ,κονταετοϋς, άνδ;Λν μαχητών. Άπί» δΙ 
του Ιούδα, της αυτής ηλικίας, μ' μυριάδες. Αί τίνες ΟΑΡ. ΟΧΙΙΙ. — ^\ιοιηα\η ιηΐΰΗβπιηί ύε ρορηίορτ^• 
ρΐετ ρ€€€αΐΗΐη ϋαυίάί$ ο6 τεΰβη^ίοηοιη ρορπϋ. 

Ιη(Γ3 δοχ ΙιθΓ3$, ηπ32 ΟυχβΓυηΐ 3 ιη3η6 υςςυε 3(1 
ρΓ3η()ίαΗΐ, δερΓιπξ6πΐ3 αήΐϋβ. 

€ΑΡ. ΟΧίν. — (ίιιαΊϊβΐΜ ηιηΙΪ€Γ€» αιηι ίαηι (ντηΐΰα• 
ίω /ΊιίβιβιιΙ, »ι )ΐ(»(α< ηιιρίίαε ΙαηάαΙ^ίΙίΙβΓ Ιταπί" 

ίβΤΗίΐί. ΚΕΦΑΑ. Ρ1Γ. — Πόσοί άαώΛοτνο €ονΛασν Μ 
ΤΙ) άμαρτίξ^ του άα^2δ, τής έξαρ^μ^σ^^^ς ίαν 
Λϋίου. 

ΕΙς II ώρας , τάς άπ6 πρωί Ιως αρίστου, μυριά- 
δες ζ•. 

ΚΕΦΑΛ. Ρΐά'. — ΓίΓβς ίίορτεύσασαί γυταΊΜβς^ 
ί{1ς )^^ιονς εύδοχίμτισαν. ΤΗαηατ €Ι)3η8ΐΐ8:8, ςιι« 3ηίΟείθδ6 εαιη ^υ113 Θα^ιαρ ή Χαναναία, εΙς τ^ν Ίούδαν σοφώ; πορ^ (25) ΓθΓΐ6 κατακεχρυσωμένη* 
<(ΟΑιιΙφίρετο? 
^27) ΚοΠύ τούτων• { (28) Ροιίο γ', νοΙ ι?'. 

(29) ΡιΐΓΐο έκμεμετρημένο;« Μ?5 ΙΐίΙΕαυδ ΜΕΜΟηίΛΙ,Ιί. 12β 

[ γ^Μΐ. Χ3Ϊ(ϋ} αΓρεαιν Μαρχιΐιΐνιβτϊ];, ΙτΛίτινρ-^ι- Α \ΐΛταί ΗαΓΐίοιιί&Ιι. ΠϋΙιιιΙο ΓιςΙιΐί ^ιιι1x1Iί ΙΙι^ίΓαΐ- Ιρμι^νιίοί ηαριλΧάξΐΐ. 

Λ (Κ) «ι «ν (,ϊχίφ γυνβ(χ6ς ίπφΐ/.βϋί Ιν -ϊΐ!; Ιί- 
ρ^ί Αίγ^ΐί ίύρΐιΙ]»: τους πίθου,". Ι 


Έχτη « 3λλη ίΟρίβη ίν Κιχιτ.61εί τ1) πρ1( 

Άιιτ£•>ΐ(, ρϊτΐ -(%ν Ούήρου (ϋ) ίίωγμίν. Τξ (τϊν αϊ 

ϊρ;υ•,ϊ3ΐ3ΐ ΐώϊ Γραφ'»^ =''=. «β' κώΐοντιι (43), 

ΚΕ*Α.\. ΡΚΓ. — Ποσάκις ΛορΟεηαι ι) ■ί£/>οΐ)- 

σαΛ}\μ. 

ΟρωΐΟν ύιή Καεουχοβονίΐορ τοϋ ΒαευΧωνΙαυ, ίπΐ 
ΖΛίΜΉ ^ίΐύ,ίύΐς χ»\ ΊερΕμίου τοΰ τιροφήτ-κ», 

μ2) ΓοΓίο Χ9ΐ1. 
Μ3Ϊ ΡοΓίβ ήρμ. τψ. 

(44) Ι.^βα ϊιυήρου ΰΐιιη Ερφίιβτιΐη. 

(45) ΙΙοΰ εβριιΐ νϋΐοΓ<!> ΓϋΓϋ βοΐΐΐΐηιιΐ $ιιΙ>ιίθθΓο 
^οιΙί. ίη ηιιΙΙιιΐΒ «αιτα ΒίΙιΙίίΐ ιΙϋΚΓίΙκίΜΐιΙ ; ηιιί I)- 
ριβιι νϊ^νπίΠΓ βιιΐιϊηϋα ιΙί<[ΐιίιΙ αϋιΓιϋίΒβη ϋβ κϋ». Κιΐβ 
ΐΓρβηυιη ίπ «ΙιιρΙίοϊ οικίΐοβ Οΐββαποιιϊβ, ηοιιρΟ ιν 
Ο Βίζιιν, ΙιΐΕ ιιιιΐιι ιρροηΐΊΐιΙϋΐη ΐβηκϋίηιαΐ. Κΰϋο- 
ΙίΒΐ ΓοιΙί(Χ5 ίΙΙί βχοιίιιηι χ κΐ ιι. 
Πότηι χοραδόσεΐζ ίΜ τΓις ββίας Γραφής, βίΐ' 

ρβ»• άαό 10%) Έβραίκαϋ ΐΐς τό ΈΜΙηηκύν 
ίρμη^Εϊαι ; ααϊ ιΙ>•βς οί ^αν^I|^ έρμτγτΒύσαηβς ; 

Πριΐιΐη έϊΐΐν ή των ο^' ίρμηνίυτων. (Λΐοι 
*Εβραΐ4ΐ Βντΐ( Ιξζϋγιιβαν άιΑ έχάβτηί ¥«λίΐί ί'. ^ 
Χ4\ ήρμήνιυιαν τΐΐν Οΐίαν Γρίφήν έηΐ ΠτΕιίΕμαίου 
τοΰ Φϋιβϋλφβυ ΡαΐΟ-ίω;, πρύ τα' ίνιαυτοΰ τή; χατά 
βίρχχ γιννήφίω; τβ^ Κνρίου ημών Ίησοϋ Χριβΐοϋ. 

ΛζνΐίρΛ ϊ9τΊν ή ταΰ ΆχύΧβ. Οίτος άπ6 Σινιίπτ,ς 
ην Π4νΐου ύκάρνων, χαΐ Έίλην ΰιν, ΙβαπτίαΟτ] ΐν 
1(ρ«ηΜϋμο-.(, χαΐ ιι^ιΐιν ι¥ι Χροτιανιιτμϊν Αναθί- 
ρχτίβοΐ.χαΐτοΐΐ ΊοΜίαίοΐΐ πραβίραμών, ήρμήνίυβΐ 
«41 β6ι6ϊ ΐήν Οιίαν Γραφή-ί ίπΐ Άίριανοϋ -οΰ ββ- 
βΛΙας τοΰ ίΐΕίλΐπρωΟίντο;, μετίι Ιτη υΧ', ΐτ,; 
ιών οϊ ίρμηνίίαΐ ίκβΐραμμε-ιω ϊογΐ3μΐ|). 

Τρηη ϊρμηνεία ΙτιΊν ή τοϋ Συμμάχου. ΚαΙοΐίτχ 
Χτμ9ρ!τΐ]{ ών, χα\ μ)] τιμηθεί; ύι:6 τοίϊ Ιβίου, ώΐ 
φίΙα|ή(°'• 'β'ϊ Ίοΐιδιίοΐΐ προατρίνει, χιΐ Ιχ&υτίρ')» 
α!;.(τΐμνετ3ΐ, χβΐ ιρίί ίιαοτροφζν των ΣβμβριιτΛΜ 
ΙρμκνιΟιΙ χαΐ ούτϊ{ τ^ν βείιν Γραφών, Ιντ• Ιειιτριυ 
«Μ ρικλ^ω;, μΐτΑντ" Ιιιίτ^ΐ τι^Άχϋλαίρμηνείβΐ, 

Τ(:άρτ>) ΐηΐν ή τού θε'.βΐΐτΐιυνος τοΟ 'έφεοΐο^. 
Οντο; τϊ)ΐ σίρίβεω; Μαρχίΐυνοΐ τοϋ Ποντικαό ών, 
ιιιινιιτής τί,; αίρίκω; πϋτοΟ, ήρμήνε^ίτ^ ΐ'Ι «ύιΐί Ι) 
ί-Ι Κομμώου τοϋ βΐτιΐίως ίν βύτψ τφ χρι^νΐ;). 
κρλΐ βι«ττροφ^ν τήΐ αΰτοϋ αΙρίαίω;, 

*ΙΙ IΓ^μ7^τI1 ίρμηνίίβ Ιν ηίΟοι; εΟοέΟη χεχρυμ- 
μίνη ϊπΐ Άλιξανβρου -ίοϋ Ηιμ^ίπί) ιιίι»ί, Ιν Νι- 
ΧΊπ^ίΙίΐ τξ πρλ{ "Αρκτ-Ε'^υ;. 

'Κκΐη Β1 Αλλη ϊύρίβη ίν Ν;ΧαπολΕ'. -.1 πρί; Άρ- 
κτί'.υ;, μΐτ& τόν £ΐυήρον Ε'.ωγμύν. Έ; ούν έρμΐ]- 
νιίαι τιΰν Γρίπων (1βι χα^ βώζοντχι. 

ζ'. 'ΚρμηνίΙβ, ή τοϋ 4γ£-.ιι Αουχίβνοΰ τοΰ μιγάλοτ* 
4Φΐιτΐτ«ν χα\ μάρτυρος. "Οστις χαΐ αίιΐΐς τβΐ; π^^ 
-«νριμμίνΐ'.ς ΙχΜβίϋΐ, χοΐ τοΙς Έβραίχοϊς ίντυχων, 

«ριττά 6ντ* τϊ,ϊ άληΚείβί (ίήμβτϊ, βιορθωβάμενο; 
|γ τβί; «Ιχΐίβι; τών Γρί^ίων τΪΓ.οι.ς έξέΐοΐο τ«ί 
Χροτιαηΐΐ Α&ίφοίς. "Ητΐί μειΐ τή« ϋΙλΜίν χβΐ 
|ΐά^»ρ(αν ιτιν άγίον Λονχιανοϋ, μιτί τίν βιωγμλν 
ι4• ΐίνιίμίνΟϊ Ιγϊ Μ»ξ'-μ•-βϊ'ϋ Χβ> Λιοίίλητιβνοϋ ιών 
τν^ννων, :(. ΐΜβίίρΐιν ίύτοά ^ξς ίχίίαιι••- ".ί,',,'ον εαιιι<|ΐια Ιϊιι^ιιαιιι απϊρΐΓΟ ΜΐβΒβπκ, ϊιιίοιρπίΟΐυΒ 
•;$Ι ίρ$ο (111111)110 δοήρΐυτα», Ιιαιιϋ Ιιιιι•;» ιηιιΐίαιπ 
α ίχιιι νβΓίίυιΐΰ Γβωιΐβιιβ. 

Οιιίηία ααιειη ^^^1^ο ϊιι*βηΐ> ΜΙ ΙίΗεΙιυηΙΟ, ίη 
ιΐοΐίοΐί: κιΐΒΪβ οεειιΐΐαΐα, ιιεε ϋΐυΐο ίπίΦΓρΓβίοηι Γο- 
ΐϋΐι&. ϋιιικίαιηίπ ηιο ίιι(0ΓρΓΕΐαΐίοη»η η (|ΐι><Ι>ηι 
πιιιΙίι,Μβ ΐ'ϋβε, ρΓΟρίυΓΓΟ ΐ|ΐιι>ιΙ ιΐοΐϊοΐα ίΙΙα ίιΐΐσιιία 
Γυνηΐιΐ ιίαιηΐ οιϊιΐΒΐΙηπι Γιηιϊιιχ ιΐιιιΐίοιβ βΐϋτΟΓυιη 
1.ίΐ«^ηΐΓυυι. 

δυκιη οϋΐβιιι ΒΐίοοΛίΙϊο κρβΠίΟίΐίίϊοηροΙΙ ρτορβ 
Λΐ'ΐίιιηι, ρυκί δ^ν^π ρΕΓκβΰΐιΙίυηβιη. δει ϊ^ίΚΐΓ 
$ιιιι1 δοΓϊρΙιίΓαΓίιιιι ΐΓηιιχΙαΙίοιίΰΐ, βχ<|ΐιβ βΕΓνιιιΙυτ. 

ΟΛΡ. εΧΧΙΙΙ. — ΰπαϋη ναιίαΐα «ι Λ-ηιιαίίΐΜ. 


ι, £ΐιϋ 5β- εύρίΟΐ] ίν Νιχομηδεία, ^τ^ Κωνσταντίνου ^ααιΧίως 
-αρ4 ^Ιουϊαίοι; έν το'ίχω «υργίοχιρ Χίχριβμίνψ χο- 

VI ί μάτι ίΐί Ειβ^ύλίξιν. 

Οΐίοί κΐΗί ίϋΐίοηέί (ϋιΊηιτ $:τϊρΐΗΤΰί, Φι Ιταηιία- 

Ιϊοιια άί ΙΙΐΙταΗΟ Ιιι ^^η■^ιιι>^ : ίΐ φιίιιαηι Μμ 

ΙηΐΜΐιιΙίίΛηΐί 

1 ΡΓΪηη ?Μ ι.!ΐτιι ΙηΐΡΓριΡίιιηι. ΙΙί γιιπι Ηβΐιηβΐ 
Γϋίοπί, ιΙίΙϋϋΐΊ ΕΐιηΙ *οιιϊ « ίΐιΐίΐϊΐκΐ ΐιίΐιιι, βΐ «γ- 
Ι.'ηιια ιΠνίιιαπι δίΓΪρΐιιιαιη , (ΐιΙι τρ^β ΙΊοΙβιηΚθ 
Ι'ΙιίΙαιίΒίρΙιη, ηιιιιο ε<Χι απίι: πιΐίνίιβίϋΐιι ΐιβυικίϋοι 
ϋ^ΓΐΐΓΐιι Ούπιϊιιϊ ηηΐΐΓΪ ^^5ιι υΐιιίΜί. 

ι 5ΰ€ΐιιΐ[1.ΊίκΙ ίιιΐ«ΓρΓθΐ»ΐϊπ ΛηιιίΙί<-. Ιΐίϋ «ηΐ Ηο 
δίιιημβ Ρυιιΐϊ ΟΓΧΉΐβιιΐΡ, Ιι.ιριϊιαίαβ ΙΙί(-Γο«>Ι]ηιιί(. 
Αι ηΐΓίΐιπ) βίιΐΜΐο €Ιιη3ΐί»ΐΗΝΐηο, Μ »»1 ίιιιΐΛ-οβ 
αΠηρ'υί, ϊηΙο'ρΓείχυβ Ρίΐ ΐρϋβ ςιιοηιιβ (ΙΙνίιιιιη 
&οιρΐιΐΓ3ΐη κυΐ) ΑιΙΗιιηο ίιημεΓ8ΐθΓ6 ΙορΓοβ», >ιι- 
ηίί εοοΰχχι ροβΐ βιΐίΐιοπωη ίίχιι ΙιιίΕΓρηϋΐιιιι . 

■ Τ^ιΐΙα ΐΓηηβΙαίϊο ϋβΐ ηιΐίίπι 5]ηηιιι>Εΐιυ! βΐιΐιο- 
Γ3νΙΐ. Ιϊ (11101)110 δ^ιιιιιηΐΗπιΐ! «ιιη οκβ^(, ηβο Ιιο- 
ιιοΓ3ΐυ5 α αβιιΐίΐίΐιυιι κιιίϊ. ειίι Ιιοιιιη εηιίιιβηϋί ητΐ- 
ιΐιιβ, *ιυυϋ:«»8 ϋϊνει-ιίΐ, εΐ «εοιπι!» οίΓοιιιιιοίιΙίΐιΐΓ, 
ηΐηυι: Β6€ΠΐιιΙιιιιι ρβινοΒηιιι ϋΒϋΐΐΓΪ'αποΓυιιι »;ιι- 
ΐοιιΐίΛΠΐ ίιιΐβΓρΓΰΙηΐιΐί ΟίΙ ϊρίο <ιιΐ(κ|ΐιΐ! δΕΓΪρΐυιβιιι 
ιΙϊ«ίΐ)3ΐΐ), ίυΐι δΐνβΓο ΊιιιροΓαΐοΓΒ, ρΜΙ ΑιιυιΙφ ίη- 
ΙΐΓρΓϋΐΒΐίοηειιι αηιιΐβ ιλι. 

< ί}ιι;ΐΓ[α ΟΒί Ιηικιΐυΐΐο ΤΙΐ6θ(1οΐίιιηίι Ερίιβίϋ. Ιι 
οΜί (Ιε ΙίΤΓΟίϊ ΜκτίΊΟΐιίβ Ρϋΐινίοί, μΓΜιΓίΜίηι• 
ίΐΐίιΐΐ 1ΐ3>Γ03ΐ8. ΙηΙοΓρΓβΐηΐιικ Μΐ ο( ίρκ βίΐΐί Ουηι- 
ιιιΐΐ()υ ίαιρετβιυτο βοι]ειιι ιειιιροΓθ ](ΐιΐ3 ρεινβΓΒΐ 
Βυ.ΐ ΙιΧΓοβίβ ι>ηΐ53. 

ι ^υϊηία νεΓβίο ίη ιΐοΐϊίκ Γτρεη» ι>ιΙ (κπιΐοΐι. 
■ιιϋ ΑΙεχαικΙγο ΙΙϋΐηιηεα: ϋΐίο, ίη ΠκηροΙϊ (|ΐιχ ΕΜ 
αϋ ΑΓείίοι. 

( δϋΐΕα ηυίοι; αΓιπ ίιιΙϋΐΊίΓΟίΒΐίη ΐιινειιια οβί Νι- 
€οροΙί αιΙ ΑΓείίϋί, ρο« ρυΐίϋΐΐιιίοποιιι 8ι;*ι•γ"ι. 8οχ 
ί);ίΐιΐΓ βιιιιΐ ϋΐ ΜτναιιΐυΓ &:ΗρΐυΓ»Γΐιιιι ■ιιΚΐΓρι•:- 
υιίΐ'ΐιι^ι. 

< ίκρίίπιι. Τ»ηκΐ3ΐίο£3πε[ϊ ΐΊΐεϊαιιί ηια^πί ιηο- 
ηΐοΐιί βΐ πΐΒΓίϊΓίβ. Οιιϊ οΐ ϊρϊβ Ιεοΐίι ρι-ΒϋΠ'ΐίβηιΙΙιιι* 
ευΐΐίοιιΙΙχιβ, ει ΙΙεΙ)ΓΒίιίΐ, ίιιβρίάοιικιιιιυ ι1ίΙΪ8<ΊΐΙ'β- 
Βίιιΐϋ ηιιχ (ΙεΠοΕΓειΧ, μΙ ρΙ'λιιι ΓΰΐΙιιιιιΙηΓκιιΙ νβηΐίϋβ 
τειΙια, βηιεηιΐιιι* ίιι ρΓηρΓϊίί δΐνίρίχίΜΠίπι ΙΐΜίΙί. 
βίο ειΐϊιίοιίειιι ρΓΟΟίΐΓίνίι ΟΙιΠίΐίΰΐιϊβ ΓΓΒΐιίΙΐϋ!. ΡϋΒΙ 
εετίαιιιεπ αε ιηϊΓίνΓΐιιηι ϋβηείϊ ίιιείηιιΙ, ευκι ]«ηΐ 
εκΒΜίβεΙ ιιβΓΐΐ'ειιΐιο, φι;» οηα ΓυεΓΟΙ ϊυΙ> ΙΙβχί- 
η)ίη)ΐ(ΐ εΐ Ι)ί(κΙεΐίίΐιιο 1)Ί'αιιιιίι , ΙίΙ)«Γ οΓιΙΙοιιίβ 
ίίΐίιΐΒ ίρϊ:ι Ηη! ηΐ9ϋα «ΙεκΓίρΙιι» ίιινειιΐυ» (■*> Νϊ- 
(^•ηϋΐΐΐϋΐ 81)1) ΟιιΐΒΐηιιΙΊπο ίιιιρ(.τ3ΐυη.' χρικΙ ]ιΐ(1κυ!ΐ 
ϊιι 1ΙΙΙΙΗΙ, ίιι αηιΐίΐΓίυι\υιιι1;ιΐΗθκ.νι>ΐ\\νι»ί«!><&<^νν'>•'^ 
ιοιΐϊΐ;Γν»ι"ιΐ)ΐιι:Μ< . > Ι ι 123 ΙΟδΕΡΡΙ 1ϋ 

^^υ. ΓιιβΓϋηΙ αυΐοηι ΙΓι ρΓορΙιβΙ», ςαΐ <1β ίιιΙΙ»ϋ• Α γρ^ητιι είναι βιβλία. ΠροφΙίται βί ιίαιν υΐτο*. €ΐ ρΓορΙιοΙ^νοηιϋ βοΗρδΟΓυηΐ, ηοο Ιαχηοιι 6Α ιορβ* 

ιιυιιΐιΐΓ.' 

Ρ83ΐ1ιηοΓυπι Ιηα ιηίΙΓίΑ ίη ΡλΓαϋροιηβιιΙδ Ο&νΐά 
•οοορίλ ΓβΓυηΙυΓ; 8οΙθ8 νοΓΟ 6Χ ίρδίβ οοηίαιη α 
ΐ|ΐιΙιΐ(|υ8||;ίιιΙ& αΐ) αιηίΰΊβ π*βί8 Εζϋ€ΐιί96 (1βΐ6θ(οβ 
ίαί88Ρ, Γ6ΐί<ιυο8 νβΓΟ 0€εα1ΐ2ΐυ8 (υΙ&δ<• 

Ουίιιςυβ πιίΐΐίλ ρΓθϊ6Γΐ)ίθΓθηι :ι δαίοιηυηβ 6(ϋΐ8 
ίιιί856 9ίΐ 8€ηρΐυΓα ίη ΡαΓαΙίροιηβηίβ. δβιΐ ηοη 
6Χ8ΐ2η( ηυηο ηίβΙ 5θ1ί ΐΓββ ΙίϋΗ βθΰ1θ8ί38ΐίοί• Οαη- 
Ιΐουηι, ιη]Τ8ΐίουιο ί11υ(1 ορυ8» οχ ρΐυπϋυδ £9ΐιϋα8 
^6ΐΰεΐυιη Γαί886 Γιΐιιΐο ίη8θπ1)ΐΐυΓ. ^ο$βρρυ8 νβΓΟ 
1ιί8ΐοπ6υ8 8€γΊ1)Ιι άαο τοίυιηίιια ρΓορΙιβίί» 8€π- 
Ρ8ΐ880 Εζο€ΐι 1616111 ρΓορΙιβίΑΐπ : 91 υοοπι ΐαηΐυιη 
Ιογβιιΐη 8αιηιΐ8. 

€ΑΡ• ΟΧΧΙ. — Οαίτιιαηι ίπήΙ Ιαΐίηιοηία <ι6 αροΒίΟ' 
Ιη ρτοάαοΐα^ ηηοτηιη ίο€α ίη βϋήρίπτίί Ηοη %α- 

Μ9ΐΙΐΙι»ιΐ8 »ίΙ ιΐβ Ιι;ιΙ)ΊΐΑΐίοηβ 1θ8βρΐΗ ρο8ΐ Γβϋί- 
Ιηιη 6χ ^ε9χρ1ο ίιι Ν8Ζ8Γ6ΐΙι ουιη ϋοηιίιιο : ν€ηί€ηί 
απίΒΐη ίιαύίΐανΗ Ναζαταΐι, νί νηφτβΐητ φωά ιγπ'- 
ρΐΗΜ [Ηΐί, ίξαοά ΝαχαίΛΗΒ νοϋαΰίΐητ '*. 

Ραιιΐιΐδ ίη ΕρίδΙοΙα :ι(1 Ερ1ΐ68ίο5 ίη(]υίΐ ; Ρτορϋηα 
ύιο'α : Εχάΐαη, ηηί έ/οηιιίι, €ΐ %ΙΙη€€$οΗ ΐΜ Οιη- 
ιΐν$ ". Ει ίΐβΓυηι : βύήμίηηΐίϋ : Ε α€ΐη$ β$1 ρτΐξηη$ 
ΙιονΛΟ ίη αηίηιαιη νΙοαίΝ, η^ϋΐκ/νβ ν€Τ0 ίη χριήίηιη 
νίνίβΰαηΐύΐη. Εΐ οιιιη ρΓ68ΐ)γΐ6Γί8 ΐ|υί ίιι ΜίΙβΙοβΓαΗΐ γιγράφασι περί ών προ&φήτ^υααν, & ούχ «ύρίσχεται. 

Ψαλμο\τρ(αχ{λ(θΐ λέγονται έν Παραλ8ΐπομ6ν9ΐΐ((52) 
Είναι του ΑαβΙβ, μόνους βέ έξ αυτών τους έχατ^ 
πιντήχοντα 6π6 των φίλων του βασιλέως. Έζιχίου 
του βασιλέως (35) Ιξ^ιλέχΟαι, τους 5έ &λλονς &πο- 
χεχρύφθαΐ• 

ϋ&νταχισχιλίας παροιμίας ύπ^ του Σαλομωντος 
ΙχββδόσΟαι, φησ\ν ή των Παραλειπομένων Γραφή. 
Άλλ* ούχ 8ΐσ\ν νυν ή μόναι τρεΤς αΐ έχχλησια(όμ8- 
ναι; τ6 ^^^^σμα Ιξ ^σμάτων πλβιόνων τ6 μυστιχ^ν 
ΙξΕΐλέχ6αι έπιγέγραπται. *Ιώσηππος βλ Ιστορεί (54)« 
δυο βιβλία προφητείας τ^ν προφήτην Ίεζ^εχιήλ ^8*- 
γραφέναι, £ν 6λ μόνων (35) Ιπιγινώσχομεν εύρ(• 
σχεσθαι. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΚΛ'. — Τίνες είσΐν αΐ ύπύ τώτ άπο- 
στόΛωτ μφφτυρίαί χαίραγετόμεταί (36), &τ τάς 
γραφάς ούκ ίχομετ, 

Ματθαίος φηαιν έπ\ τ|} οίχήσει του Ίωτήφ, ά.ιΛ 
της έξ Αιγύπτου ίνόβου είς τήν ΝαζαρΙτ μετά του 
Κυρίου* ΈΛΟώτ ίίέ φχησβ τ^ι^ Ναζαρέτ^ ίνα 
ΛΛηρωθα Γ0 -(εγραμ^ιέτον^ Λι ΝαζωραΤος ΜΛΨιΘή' 
σεται. 

Παύλος έν τ|) πρ^ς Έφεσίους φησί• Αώ Λέγ^ΐ' 
Έγειραι^ ό χαβεύδύίτ^ καΐ έχψαύσεί σοι ό Χρί" 
στός. Κα\ πάλιν Γέγραχτα/^ Έγέτετο ό χρωτός 
άνθρωπος εΙς ^^νχ^ιν ζώσαν^ ό δέ δεύτερος εΙς 
πνεϋμα ζωοποωνν. Και τοΤς έν Μιλήτφ πρεσβυτέ- Ιθι|υ6ΐΐ3 , αίΐ : Μίΐηαιίοΐβ ροίίίϋ άατβ, /ξπαίη αο» ^ ροις βιαλεγύμενός φησι* Μνημονεύετε (37) μοΛΛον 

δίδόναι Ι) Λαμβάνειν, 

ΚΕΦΑΛ. ΡΚΒ'. — Τίνες είσίν οΐ τάς Ιεράς Γραράς 

έρμηνεύσαντες. 

Πρώτον έπ\ Πτολεμαίου του Φιλαδέλφου έν *Δλε- 
ξανθρείι^ι οΐ οβ^ των Ιουδαίων Σοροί, ύπ6 ^Ελβαζά- 
ρου του &ρχιερέως εΙς τ6 έρμηνευσαι αύτφ τ>ς 
Γραφάς άποσταλέντες. 

Δεύτερος *ΑχύΛας ερμηνεύει, έπ\ του βασιλέ(ι>ς 
Αδριανού γεγονώς (38), δς έξ *Ελλήνων &ν, χα\ 
προστεθείς τψ Ίουδαΐσμψ, τκονήσας περ\ τήν 
Έβραΐδα, έπιγνούς τε ώς ούχ ίχριβώς ήρμήνευσαν 
οΙ οβ' σοφο\, διά τ6 μΙ) τήν Ελλήνων φωνί^ν &χρι• 
βούν, ήρμήνευσεν Αχρ.ιβέστερον. 

Τρίτος ήρμήνευσε Σύμμαχος 1π\ Σεβήρου χβι\ €ΐρ€Γ€. 

€ΑΡ. €ΧΧ1Ι. — Οανίαηι [νεηιηί ίαεΐατηηι ΒϋήρΐΗ' 

τατΗΜ ίταη$Ιαΐοτε$, 

ΡΓΐιηιιπι δυΐ) ΡΐυΙβιηχο Ρ1ιίΙα<ΙϋΙρΙιο, ΑΙβχΑίιιΙΗφ 
ϋΐί ^αϋφυΓυη1 ι,χχιι 8αρϊεηία, 8υΙ> ΕΙοαζιγο ροιι- 
4ί(ΐ66» ςιι! ιηί88ί Γα6Γυη(, υ( βί 5€ηρΐαΓΑ8 ίη(0ΓρΓ6- 
ΐΔΓβηΙυΓ. 

86€υιιϋιΐδ ίιι!6ΓρΓβ8 ΑηΗίΙα, ΐ|ΐιί νίχίΐ δυΐ) ΑϋΓίαηο 
ίιηρ6Γ&ΙθΓ6 : <|υί ΟΓβΒουδ ουιη 68861, 4ϋΐΐ3ί8ΐαυιη 
«ηιρ(βχΑΐιΐ8, ορ6Γ3ΐη (Ιβϋίΐ Ηιΐ|;ικβ ΠοϋΓηίοΰΒ. ϋΙ)ί 

9{;ΐΙ0νίΐ 1ΐ31ΐϋ ίΐ« 6Χ30ΐ6 Γ(Γΐ886 ίηΙβΓρΓ6ΐαΐ08 Ι.ΧΧΙΙ 

Μρίβηΐϋ8 ρΓθρΐ6Γ6α (|υοϋ ΟΓΧοαπι Ιίηςιιαιη ιηίηυδ 
1ΐ6ΐΐ6 €9ΐΐ6ΐ)ΑηΙ, <1ίΙί{76η11υ$ 681 ίηΐκΓρΓοίαίιιβ. 
ΤβΠίυβ ΐΓΑΠδίΑΐΟΓ $ι^»ηιιια£/ιιΐ8 , δυΙ) δοϊΟΓο 61 Αηίοηίηο, οοβηοαοοικο Οΐ'Ια, νίχίΐ. Πυηο αΐυηΐ, ευηι ^ *Λντωνίνου (39), του Γέτα (40) έπιχεχλημένου, 

γενόμενος. Τούτον φασι Σαμαρείτην βντα, χατα- 
γνόντα αυτών, άπ* αυτών &π£στ2ναι,φΐλοπονήσαντΔ 
τβ περ\ τάς ΈβραΙχάς γραφάς, έξενέγχαι αυτών 
τάς ερμηνείας. 
Τέταρτος ερμηνεύει θεοδοτίων (41), Ποντιχ^ τ^ 68861 58ηΐ3Γίΐ8ΙΙ1Ι8, (1210)08886 008 ϋΐ αΙ) ίρδίδ Γ6668- 

δί£δ6• εαα)(|υ6 (1Ί1ί26πΙοιη ορ6Γ3ηι Πβ1)Γ2ΐ(€ί8 86η- 

ρΙυΠδ ίΐηρβκΊίδδΐ:!, 64ΐί(1ί88β 6αΓαιΐ) ίΠΐ6ΓρΓ611ΐίθ- 

Οα&Γΐϋδ Τ6ηίΙ 7Α«ο(/οΐίοιι , Ροηΐίευδ (ζ6η6Γ6, 
*« ΙΙαίΐΙι. 11, 23. " ΕρΙΐ68. ν, 14. 

(32) Οοηΐβτ Ιιι τογο III Βϋς. ι ν, 32, οΐ ^086ρIιι^π1 
ΔβΐΜ. τιιι, 2; ίίοιη 4ο»4•ρΙιυιιι ιι<»8ΐΓυηι δΐιρη 
πι^7Α. ΐϊαχ Ιιίηο<|ΐιοηυ6€θΐΐ8ΐ2ΐ, ουιη ιιοιι α^ιιο- 
ή»β ψη^Λ. €1.1. 

^) ΚβιΙιιΐΜίαι Ιιίο του βασιλέως. 

ΡΙΙ ΛΛίί^. Ι. 6. 

(Ι6|θΒΐ3ίαο Ι6^(1ιΐ;η «α^αγ^μεναι. (37) Ροπβ ϋ668ΐ 071 μαχάριό'/ έττι, φ^Ία ^εΛίίηε 

€$1, 

(38) ΟίΓΓΑ 3η. 0)Γ. 130. 

(39) (Ίγο9 8.ΐ!6υϋ ιι ηιβιΙΙυ!ΐι. 

(40) Αιιίοιιίπυδ ϋαιαοαΙΙα 61 Οοΐα Γιαίτκδ οτ«ηΙ 
$«ίν6Η ηΐίί. 

(41) Ιικ'ΙίιιαηΙβ 8.Ύ€υΙο ιι, $4:1) ΟοιιιιιιιμΙο• 125 ΙΐηΕΙΙ-υδ μεμοκιαικ. ιιβ 

γένος, χα\(42) αΓρεσιν Μαρχκωνιστή^, ^τιβιταπρον• Λ ΙϋΓΓεβί Μ3ΐΓαοιιί(ΐ3. ΠυΙιιϋο Γ•€ΐα8 ^υ^9^υ8 ΙΙβΙ^ηιί- τ«Οε\< Ιουδαίοι;, χα\ ζηλώσαςτί^ν Έβραίδα,ήρμή 
νευσ« κα\ αύτ^ς τά; Γραφάς» ού πάνυ ττ^ς τών ο?' 
ερμηνείας ΐζαρχΧΧ&ξας. 

Πέμχτη δ^ έχδθ7ΐς ευρέθη έν Ίερ:χψ, έν πίΟοκς 
χαλχοΓς χεχρυμμένη, ούχ Ιπιγεγραμμένη τ&ν έρμη- 
νέα. Φα«\ δ^ αύΉ]ν ύπδ γυναιχ&ς έρμηνευσΟαι, 
Ά (45) χα\ έν οΐχί^ γυναιχ&ς επιμελούς έν ιοί; Ιε- 
ροΐς Α^γοις εύρΙτΟα: τους πίθους. 

ΊΕχτη 81 άλλη ευρέθη έν Νιχοπίλει τί} πρίίς 
Άχτίοις,μετλ τ6ν Ούήρου (44) διωγμόν. •Εξσ3ν αί 
έρμηνείβι τών Γραφών είσ:, χα\ σώζονται (45). 

ΚΕΦΑΛ. ΡΚΠ. — Ποσάκις χορΟειΧΜ ή *1έρσν 

σαΛήμ, €αιηι]ΐιο Ιίιιςυαιη οΓΓίρβΓβ 8αΐ3|;6ΐΐ8, ιηίΟΓρΓβίΑΐυβ 
051 ίρ$6 ςιιοίίπο δΰΓίρΐυπι$, Ιιααϋ (αιηοιι ηιιιΐίαιιι 

& Ι.ΙΙ11 νΟΓβίοηβ Γ6€6ϋ6η$. 

Οιιίηία ααιβιη οϋίΐΊο ίιιν6ηΐ8 ύ$χ ^ΰπ^|1αη^^9 ίη 
(ΙοΙίοΠδ 3ειι*ί8 οε€υΙΐ2ΐΐα, ιιοο ΐίΐυΐο ίηΐ€ΓρΓβΐοηι Γο- 
Ι0ΙΙ5. Α'ιυιιΐίαιηβη ο:»ηίΐ ίηίοΓρΓβίΑΐίοηοιη λ (ΐιιαιίαηι 
ηιυΙίθΓ6 08$6» ρΓορίϋΓοα (^ιιο^ ϋοΐίοΐα ϋΐα ίιινβιιίΑ 
Γυβπΐιί ϋοιηί €ΐι]υ&ϋ&ηι ΓοιηίηαΒ 8ΐυ(1ίθ89Β ΜΟΠίΓυπι 

1.ίΙΙθΓ3ΓαΗΙ• 

δΰχία ηυΐβιη &1ΐ3 6(1ίΐίυ Γορ6ηλ68ΐ.ΝίοοροΗ ρΓορέ 
Αηίιιη), ροβΐ δβνβΓϊ ροΓ8β€υΓιοηβιΐ}• δ€χ ΙβίΙηΓ 
βπιιΐ δεπρίιίΓαΓυιιι ΐΓαϋ^Ιαίίοικ»» 6χηιΐ6 86Γν&ηΙαΓ• 

€ΛΡ. εΧΧΙΙΙ. — ΟηοΙ'μ ναϋαΐα αί Ι&ηΐίαΙεηί. Πρώτον ύπδ Ναβουχοδο'/έ^ορ του Βαβυλωνίου» 1π\ Ρπιηαιη &1> ΝαΙ>υ€ΐιθ(Ιοηο$θΓ ΟαΙιγΙοήίο» βαΙ» 8θ- 
Σ^δεχίου βασιλέως χα\ Ιερεμίου του προφήτου, ϋβοία Γοςβ οΐ ΙοΓβήιί) ρΓορΙιβΙα, αιΐ βηηοβ ι.χχ• 
έπ\ ο* Ιτη. (42) Γοηβ χατά. 

[431 ΡοΓίβ ήρμ. τψ. 

44) 1.β|;ο £3υήρου οαπι Ερίρΐιαηίο. 

(45) ΙΙθ€ ΟϋρίΚ ν6ΐ6Γ6β ΓϋΓΟ 8θ1ΰΙ>ΑΐΐΙ $υΙ>]ί€0ΓΟ 

^οϋ«I. ίιι ΐ|ΐιίΙ>ιι& βαοΓα ΒΊΙ>1ία (1β8εηΙ>€ΐκιιιΙ ; (|υί 1•- 
ιηβιι τίϋΰΠίΠΓ βυΐιίηϋβ λϋ^ιιίίΙ 3(1<1ίϋί88β (Ιβ βυο. Νθ5 
ιορβΓίϋσι ίη ιΐιιρίία €θ(ϋ€β Βι;88αΗοιιί8, ηοιηρβ χν 
€( οχχχιν, Ιΐ8€ ηοΐα »ρροηοιιϋυιη €6η8υίηιυ8. ΙΙ^ο- 
Ιοοΐ εοϋίοΰβ ίΙΙί 8«€υ1υιη χ μ/ χι. 

Πόσαι χαραδόσεις ΒίσΧ της Θείας Γραρης^ έϊτ^ 
οΰτ άηό του Έ€ραΤκον βίς τό ΈΧίηηκάτ 
έρμψτεΐαι ; χαΐ τίτες οΐ ταύττ{Υ έρμητεύσαττες ; 

Πρώτη έοτ\ν ή τών οβ' ερμηνευτών• Οΐίτοι 

εβραίοι δντες εξελέγησαν άπ^ έxάστη^ φυλής ς', 

χο\ ήρμήνευσαν τ^ν θείαν Γραφών έπ\ Πτολεμαίου 

τουΦιλαδέλφου βασιλέως, πρό τα' ένιαυτου της χατά 

Φάρχα γεννήσεως του Κυρίου ήμώ*ι *Ιησου Χρίστου. 

Δευτέρα έστ\ν ή του *Αχύλα. Ο^τος άπ6 Σινώπης 
του Πό'/του ύπάρνων, χαΐ Έλλην ών, έ6απτίσΟη έν 
Ίεροσολύμο'.ς, χοα πάλιν τ^ Χριστιανισμ^ν άναθε- 
ματίσας, χαΐ τοΤς Ίουδαίοις προσδραμών, ήρμήνευσ» 
χα\ α6τ6ς τήν θείαν Γραφί^ν έπ\ ^Αδριανού του βα- 
σιλέως του ΙπιλεπρωΟέντος, μετά έτη υλ\ της 
τών 0^ ερμηνείας διεστραμμένφ λογισμφ. 

Τρίτη ερμηνεία έστΙν ή του Συμμάχου. ΚαΙοΙίτος 
Στμαρίτης ών, χα\ μή τιμηθείς ύπ6 του Ιδίου, ώς 
φίλαρχος, τοΓς ^Ιουδαίοις «ροστρέχει,χαΐ έχ δευτέρου 
πε^ιτέμνεται, χα\ πρ^^ς διαστροφην τών Σαμαρειτιόν 
έρ|ΐΐ|νευε( χα\ αύτ^ τήν θείαν Γ^φήν, έπ* Ιευτρου 
του βασιλέως, μετά νς^ Ιτη της του *Αχύλα ερμηνείας. 

Τετάρτη έστ\ν ή του ΘεοδοτΙΐϋνος του Έφεαίου. 
Ούτος της αίρέσεως Μαρχίωνος του Ποντιχοΰ ών, 
αιινυτής τής αίρέσεως αύτοΟ, ήρμήνευσ^ χα\ αύτ^ 
έπ\ Κομμέδου του βασιλέως έν αύτφ τφ χρ<^νφ. 
«ρ^ διαστροφέων της αύτοΰ α1ρέσ«ως. 

Ή πέμπτη ερμηνεία έν πίθοι; ευρέθη χεχρυμ- 
μιένη έπ\ *Αλ£ξανδρου του Μαμαίου παιδ^, έν Νι- 
χοπολει τ}ί.πρ'ίς 'Αρχτίου;. 

*Κχιη δέ άλλη ευρέθη έν Νιχοπόλ»! ζΨ^ πρ6; ^Αρ- 
χτίους,^ μετά τάν Σευήρου δ'.ωγμόν. *£ς ουν έρμη« 
νείαι τών Γραφών είσι χα\ σώζονται. 

ζ'. Ερμηνεία, ή του άγί'«υ Αουχιανου του μεγάλου 
άσχητου χα\ μάοτυρος. *Οστις χα\ αύτ^ ταΐς προ- 
χεγριμμέναις έχοδσεσι, χα\ το?ς ΈβραΙχοΙς έντυχων^ 
χα\ έποπτώσας μετά άχριβείτς τά λε{ποντα. ή χα\ 
ι^εριττά δντα της άληθειαις βήματα, διορθωσάμενος 
άν τοΙς οίχείοι; τών Γραφών τδποις έξέ^το τοΙς 
ΧριστιανοΙς άδ&λφοίς. "Ητις μετά τήν άΟλησιν χαΐ ευρέθη έν Νιχομηδείςι, 1π\ Κωνσταντίνου βασιλέως 
Ίζαρίί Ιουδαίοις έν τοίχω πυργίσχφ χεχρισμένφ χο- 
νιάματι εΙς διαφύλαξιν. 

0»οί ΒΗΐιί €(αΐϊοη€$ ά'ινηισ: 8:τίρΐητ€ί^ ίίνε ΐταηίΐα* 
ίιοηα ά€ ΗεΙίτακο Ιη Οηνοηηι : ει φίνιαη έΛίη 
ίταΗϋηΙβνηηΐ Τ 

€ ΡγΊπι» 681 Ε.ΧΧΙΙ ΙηΙβΓρΓΟίυηκ Ηΐ ευπι ΗβΙ)Γ»Ι 
Γ88θηΙ, (Ιβίβοϋ 801)1 δβιιί €Χ ςπβϋΐΜ;! ΙγϊΙμι, 61 Υ6Γ- 
ΙβπιηΙ (Πνίιιαηι δΓπρ1υΓ3ΐη , 8ΐι1) Γο^β ΡιοΙβηιβκο 
ΙΜΓιΙαιΙβΙρΙιο, απηο εοει 9ηΐϋ ηαΐίνίι^ιΐβιη 8(χυιιϋυαι 
€4Γηβιιι ΟοιηίιιΙ ηο8(η 4θ8ΐι ΟΙιηκίί. 

€ δοαιηϋα βκΐ ίιιΐ€ΓρΓ0ΐα1ίο ΑηιιΗ^ρ. ΙΙίο 6Τ&1 ιΐβ 
^ δίηορβ ΡοιιΙί 6Γ»€υ8ΐιυρ, ϋαρΓιχαΙαβ ΗίΰΓοβοΙγιυίβ. 

•ΐΠορ^υβ, ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐυδ ο&ΐ ίρ86 ςυοπιιβ (ΙίνίιίΑιη 
5εη|>ΐυπιιιι 8υο ΑϋΓίβηο ίιηρ6Γ9ΐΐ0Γ6 ΙΰρΓΟβο, «η- 
ηί5 εαχχχχ ρο8ΐ 6(1ίΐίοη6ΐη ι.χχιι 1ιιΐ6ΓρΓ6ΐυιιι • 

ρ6ΓΤ0Γ8α Γ9ΐίθη6• 

€ ΤβΓίία ΐΓΑπβΙαίίο 6$( ηιι»ηι 87ΐηιη26ΐιο8 6Ιι1νι• 
ηνϋ. 18 ςυοηυβ 8.ιηι•Γίΐ8ηυ8 ουπι 6586(, η66 Ιιο- 
ιιοηΐυβ Α α6ΐιΐί1ίΙ>υ• βυίβ, οΐ'υ Ιιοιίιο βπιίηβικίί α?1- 
4ΐιΐ8, λιΙ ^υ^π^»β ϋίν6Γΐί&, 6ΐ 86θυηι]α οίΓΟίιιηαιΙίΐυΓ, 
οΙ(|αΰ 86€υηιΙυιΐ) ρ6Γν6Γ8ηιη 88ΐη&π!αηοΓυιιι 86ΐι- 
ΐ6ηΓιηιη ίιι16ΓρΓ6ΐ3ΐιΐ8 6ιΊ ίρ$6 «ιυοηυβ δοπρίιίΓλίη 
ιΐίνίιιαιη, ευΐι 5€Τ6γο Ίιιιρ6Γαΐ0Γ6, ρθ8ΐ Α^αιΙε ίη- 
ΐ6ΓρΓ6ΐιϋοη6ΐιι 8ηιιΐ8 ι«νι. 

€ Οιιατία 681 (ηη&ΐαΐίο Τ1)6ο<]οϋοηΙ• Ερ1ΐ68ϋ. Ι8 
6Γα( ιΐ6 1ιΧΓ68ί ΜβΓοίοιΓιβ ΡοιιΓίϋί, ρηβιΠοΑίοΓ 
ίΙ1ίιΐ8 ΙίοΡΓΰδίβ. Ιηΐ6ΓρΓ6ΐηΐυ8 08( 61 ίρ!ΐ6 βαϋ €οιιι« 

ΙΙΧίϋο ίθ•ρ6Γ:ΐΙΟΓ6 60(ΐ6ΐη ΐ6ΐηρ0Γ6 ]ΟΧΐα ρ6Τ?6η9Ι 
βαφ 1)ΧΓ68ί8 1»6ΙΙ82• 

• ΟυίηΙ^ι ν6Γ8ίο ίη (ΙυΙίί8 Γτρβη» οκΐ Ο€ου119ΐ3, 
ϋ 8υΙ) Αΐ6Χ3ηϋΓ0 Μαπιπιβχ ΙίΙίο, ίη Μίςοροΐί ηυ» άΛ 
3ΐ1 Αιχιίο•• 

€ δοχία 3θΐοιι; αΐία ίιιΐ6ΓρΓ6ΐ:ιΐίο ίηνβπία 6δΐ Νί• 
6οροΠ αΐΐ ΑΓείίοε, ρθ8( ρϋΓββΰΐιΓιοηβηι δοτι*π. 56Χ 
ί(ΐ;ίΐιΐΓ βαηΐ 61 8<.τν8ΐιΐυΓ 5ϋΐίρΐυΓ>ΓυΐΗ ΐηΐ6Γρΐ'ο- 
ΐαΐίοηο». 

ι δβρίίπίλ. ΤΓ2η8ΐιϋο 82η€ΐί Ιιΐιοί&ηί ηια];ηΊ ιηο- 
η^ιοΗί 61 πΐΑΓίγηβ. Οαί οΐ ίρεβ Ι6€ΐί8 ρι*αΜ;οιΐ6ηΐίΙ>ηκ 
6ϋίΐίοιιίΙ)θ8, 61 Η6ΐ>πιίη8, ίη8ρί€ί6η8<ι<ΐ6 ιϋΐί^ι^ηΐίβ- 
8ίπΐ6 4|υφ ιΐ6ίΐ66Γ6ηΙ, γ^1 6ΐί:ιιη ΓοιΙιηκΙαΓϋηΙ ν6Πΐ9ΐί& 

ν6|-1)&, 6ΐΙ16ηΐΙ&η• ίη ρΓΟρΓίΙβ δ€Πρ1ΐΙΓ.ΙΓΙΐηΐ 1<ι€ί8, 

816 64ΐίΐίοή6ηι ρΓΟουηΐΥίι ϋΙιηβΓιαηίδ ΓΓ2ΐιί1ιυ$. Ρο8ΐ 
66ΓίΑη)6η 36 ιη8Γΐ]ττίυηι 8αη6ΐί Ι.ιΐ6ΐ9»ί, ουιιι )&ιη 
668ι8α886ΐ ρ6?$<χυΐ)ο, ςιΐΦ ΟΓία Γυ6Γαΐ 8υί> ,Μαχί- 
ηιίΛηο 61 ϋίθ€ΐοΐί3ηο Ι}Γ3ηηί8 , ΓιΙιβΓ 6ΐΙί(ίοηί8 
ίΙΠυβ ίρ$3 ^|ΐϋ ηιαηϋ 4ΐ65ΐ:ΓίρΙιΐ8 ίπΥ6ηΙυ8 γ&Ι Νί* 
6θηΐ64ΐίχ 8011 0οιΐ8ΐ3υ1ίηο ίπιρΰπιΙΟΓΟ :ιρηϋ 1ηϋαΜ»8 
ίιι ηιυη>, ίιι. ^γιμΗο «ιοιμΙαοι €96ΐη6υΙο υΐΜΐυιΙο, 3ηΙ 

ίΟΜ56Γναΐίθίΐ6ΙΙ•. 9 «7 ΙΟδΕΡΡΙ Ιί» 

δΰουηιΐο ρο$1 αιιποβ εοεείν» αΙ> Ληΐίοςίιο ΙΙΙυ&Ιη, Α Διύτερον μ£τ]Ε Ετη υνβ', ύτιδ *Αντκ5χου τον» Έπι- α4 (Ιίθ8 ΜΜεο, ΑΙαΰε&ϋαΊοίβ ιιβιηρϋ Ιοιιιροπϋυ^• 

ΤβΓίΙο α ΡηηιροΙο, ΒοηιαηοΓυιη ίιηρβπιΐοΓβ* Απ- 
«ΐο1)υΙο £ΐ ΗγΓοαιίο άα ροιιΐίβοαίυ €0ΐιΐ6η(ΐ6ηΐίΙ)υ$, 
ηνί Γη(Γ6β «πιιιΐ» €ϋΐηςΗ0 ίη Ιβιηρίαιη ίιιΐΐΌιΙιιχο- 
πιηΐ. 15 3(1 ΙΓ03 .η€ΐι»θ8 ί11ϋ(1 €0ΐιΙαιηίιΐ3νίΙ, 61 ςαχ- 

€υΐΙΙ|11€ ΊΐΐίΓΟ 6Γ3ΠΙ, 3ΐ>&(υ1ίι. 

ΟυΑΓίο 2 δο&ίο, Κοιηαιιοηιηι ίιηροηίοΓβ, ςιιοιη 
Ιΐ€Γ04ΐ63 :ΐιΙνθ€ανίΐ οοηίΓα ΑηΙί^ηαιι), ΑΓί$ΐο1)αΙο 
ρΓΟ ροιιΙίΑοαίϋ α>ηΐοη(!οηΐ6, υΐ βιι&ΓίρβΓπα ΠϋΓο- 
ιΙβίΗ Γβ^6ΐη ^1I(]χ^6. 5οι η^ουβίυπ) ^ϋ βο οΙ)3ΐ<1ίο• 
ήβη (υβΐίηυίΐ. 

Οηίηΐο ρο5ΐ αηηοβ ο α 8ο$ϋ οΐιβίιΐ'οιιβ. ΑΙ ρο3( 
ΟοιηΊηί ΓοβιίΓΓϋΰΐίοικΜίι ο{υ5(|υβ Ιη οφΐιιιη ηβοοηβίο* φανοΟ^« έπ\ ημέρας βσ', χ^τΐ τους Ηιχχαβα^ΐιηί 
χρόνους. 

Τρίτον ύπ^ Πομπηίου, του Τωμαίων ήγουμίνου» 
^Αριστοβούλου χα\ ΎρχανοΟ έπ\ Ιζρίοσύνης μ^χ^ 
μένων, ο1 Ιίσαν άβελφοΥ» χα\ έπαγαγομένων Λ^ηίΑ 
•Ις τ6ν να2»ν, χα\ 1«\ μήνας τρχίς μιάναντα αύτ^ν» 
χα\ πάντα τ^ Ενβον άφελόμενον (46). 

Τέταρτον ύπ6 Σωσίου του 'Ρωμαίων στρατηγού, 
βν Ηρώδης έπηγάγετο κατά Αντιγόνου, του Αρι- 
στοβούλου ι»ρ\ άρχιερωσύνηςάνισταμένου, ^ξχσβαι 
βασιλέα τής Ιουδαίας (17) τ6ν Ήρώδην• Έιιο- 
λιορκήΟη δί 1π\ τούτου μήνας Ζξ. 

Πέμπτον μετά Ετη ρ' της ύπ^ Σωσίου πολιορκία^• 
Μετά Ιϊ τήν του Κυρίου άνάστασιν, κα\ ΙΙν€δον αύ* ιιβηι, ρο8ΐ αηηοβ ιιοιηρΰ χχχνιιι, α Υϋ$ρα$ί&ηο οΐ " τοΰ τήν εΙς τδν ουρανών, ε^ς Ετη λη', 6χδ Ούεσιςα* ΤΗο ^ιιϋϋβ& υηίν0Γ$9 ν»&ΐα1αΓ, οΐ Ι6ΐιιρ1υιη Γυικϋΐυβ 

ΟνΟΓδϋΠΙ 681. 

€ΑΡ« ΟΧΧίν. — Οηοίίβί €1 ηηαηάο άίρορηΙαίΊ ίπηί 

ΐΜίαεΙΊΐο!, 

Ρηηαυηι 5ΐιΙ) ^ογοΟοαπι, α δ^βαεβ το^ο Μ^}ΐ\Λ\. 

9. διιΐ) Αζ26ΐ Γβ|;6 Λβ&γιΊοΓυιη ΐΓαιι$ΐ9ΐΙί βυιιΐ ίη 
ΑβδγποΒ. 

δ. &υ1) ΕζεεΗίϊΐ (Ιουοιη Ιπ1)υ3 ΐΓαηΒΐ^ιΐΦ &υηΐ Ίιι 
βη69 ΜβιΙοΓίιιη 6ΐ 6Ιΐ3ΐ<Ια?0Γυη). 

4. διιΐ) ΝαΙ)ΐΐΰΙιθ(1οηο&θΓ, 4](ΐ2ηϋο 6ΐ ^ϋ^Iιοιιία:ιι 
6Χ€.τ€ανί( 9ΐ(|ΐιβ 8β(1οαϋη. 

5. δυΐ) Νιτοηο ίιηρβΓηΐπΓο ηοιπ&ηοηιηκ 

β. 8υΙ) Υοβραβίαπο ιΐυνβ ΙΙοΜίαποηιιη. Ο 

7. ΡΐυΙβιιιχυ» 1.3^ί(ΐ6$ €»ρΐί3 «Ιυΐο Ηί€Γθ8θΐ7ΐΓί8, 
ΐΓα^Ιυχίΐ ίη Μ^^ρίχινι. 

8. διώ ΑπΓιογΙιο ΕρίρΙιαηβ Γοςβ 83^Γίί6, ιρι! α αιΙ 

ϋΐ-ΐ68ΐ»1)ί1ί3 €06^1 1• 

9• Ροιηροία» άιιχ ΙΙοιηληοΓαηι ΐΓΊΙ}ηΐ:ιπο8 οβΌοΊι 
1)€ΐΙιιιη {[6Τ6η8 ^ιιΙν^Γβυβ ΗίοΓΟβοΙγιηαιη, ΙΙ^τοηο 
Γβ^ηυπι 216 ί266Γ<1οΐίϋπι ηιίιΓι$ΐΓηηΐ6. 

ϋβςιιβ &ϋ 1ιιιη6 ΊβίΐπΓ Π)Τ€ληυιπ ρ6Γί{6ν6ί»νίι 
Γΐ*9ΐ^">" Π6ΐ)Γ»0Γυπι. Ρθ8ΐο3 α66ίρίΐ Γο^ηυιη Η6γο- 
ϋ(•8 αΙί€ηΙ(;6η» 8 ΙΙοη):ιηί8, ηπί βΐιχπι ρΐΌχΊρηυβ 6Γ9ιΙ 
€ΙΐΓί81ί βϋνεηΐυί. 

10. Τΐΐυ8 ΑΠιΐ8 ν68ρΜί8ηί οίΓοα Ιοιηρυβ 8θΐ6πιηΊ- 
Ι:ι1ί$ ρα5£4ΐ3ΐΊ8, 6Τ6Γ83 ΗΊοΓΟδοΙνηια, (|ϋο Ιοηιροκ 
οηιη68 Γ6$(υπι 3$Η3ΐ)αηΙ βΙ) μιι1υ6Γ!>3 πακίοηβ €οη- σιανου καΐ Τίτου Ιουδαία π&σα πεπόρΟηται, κα\ ό 
ναδς παντελώς έάλω. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΚ^'. — Ποσάΐίΐς, καϊ πότβ ίχορβήθησατ 

οΐ έξ ΊσραήΛ. 

Πρώτον έπ\ 'ίεροβοάμ, Σωσάχις ό ΑΙγυπτίνν 
βασιλεύ;. 

Ρ'. Έπ\ Άζαήλ βασιλέως *Ασσυρ(ω» έκφχΜι^• 
σαν ε!ς *ΑσσυρίοΟς• 

γ^. Έπ\ *Ε(εκίου δΐ αΐ δ9κα φυλα\ μετφχίσΟι^σαν 
εΙς δρια Μήδων καλ Χαλδαίων. 

δ'. Έπ\ Ναβουχοδονδσορ, δτε χαΐ τδν Ίεχονίβν 
έξετύφλωσε, κα\ τδν Σεδεκίαν. 

ε'. *επ\ Νέρωνος βασιλέως 'Ρωμαίων. 

ς\ Έπ\ Ούεσπασιανου στρατηγού Τωμαίων• 

ζ*. Πτολεμαίος 6 Αάγου δόλιρ παραλαβή τά 
Ιεροσόλυμα* μετήρεν εΙς ΑΓγυπτον, 

η'. Έπ\ *Αντιδχου του Επιφανούς , δς χαΐ έπΙ 
βδελύγμασιν ήνάγκασε, βασιλεΟς Χ^ρΙας, 

Ο*. ΉομπήΙος στρατηλάτης Τωμαίων, ύτεοφ^ρους 
Ιποίησε πολεμήσας Ί&ροσόλυμα, Ύρκανου βασι- 
λεύοντος κα\ 1#ρατ6ύοντο€. 

Έως αύτοΰ τοίνυν Ύρκανου, ή βασιλεία τοΰ 
•Ισραήλ. Κα\ λαμβάνει τήν βασιλείαν Έρώδης αλ- 
λόφυλος, άπδ τών *Ρωμαίων, δς χαι πλησιάζει τ|| 
του Χρίστου παρουσί^• 

ι'. Τίτο; ό υΐδς Ούεσ7;»αιανου, κατά τδν καιρδιί 
της του πάσχα εορτής, κατασχάψας τά Ιεροσόλυμα, 
εν φ πάντες έώρταζον οΐ του Εθνους συναχθέντες. ν€ηί6ηΐϋ8* ίιιΐ6Γί6€ίΙ Ιιοπιίηιιηι υικίοοίβ» εοπίοπΑ άνείλε μυριάδας ρι (48), κα\ άλλας ρ' μυριάδας, 
πιίΗία, »Γΐ2ηυ6 ι!6€ίο8 66η(6η9 ηπΙΠη νβηιϋΐα ίο 90- ο&ς διαπέπραχεν έσχατοι αλώσει 
ρίβπίΑ ναβίβΐίοηβ* 

ΟΑΡ. €ΧΧΥ. — Οαρηί αΐίπά εχ Ηπρρφ* Μυ1ί6Γ ςυ£<ΐΑηι , Γ:ιηΐ6 ίη ν!$€6πι 61 πιοιΙυΙΙιβ 
8ΐιΙ)ϋυιιΐ6• οοηίπι ιιαΐιΐΓ9ηι ίηευΓΓ6χίΐ, 9Γπρί6ΐΐ8ηιΐϋ 
ϋίϋΐη δυαιη (οΓαΐ ίβ ρυοΓ $υ1)Γυπιιηιΐ8) ϋίΐ : /ιι/Ί^/εχ 
ΙΜΜΓ / ίη ΜΙο €1 (αηι$ βΐ ίβάίιίοηβ, €Ηί Ιβ τείβτνειη ? 
Κϋό ηιΐίΐί ηΗΐΗηΐ€ηΙηΜ, αο νίΐα ίοΐαηιβη. €αηι Ιιβηο 
«ϋΐΐΜΟί, ]ιι$ιιΐ3ΐ ύϋυπ! «1 Α:ί88ΐ : αο (ΙίπιήΙίιιιη ηιιί- 

(4^ ΥίιΙβ 8ΐιρπι €»ρ• 3, ιιυιιι. 50, 51. 
|47) Υίϋο €3&ϋίυιη |>α|{. 50 61 405^ 
(48; ΙηΙϋίοίυβ ίη 8ΐια ν6ΐ'Μο;ιο ΚΕΦΑΑ. ΡΚΕ'. — ΚεφάΛΜοτ Ίωσι^χπου (40) 

ίτ€ροτ. 

Γυνή τις, του λιμού διά τών σπλάγχνων χα\ μικλών 
παρεισούοντος, ίτλ τήν φύσιν Ιχώρει» κβΑ τδ τέχνον 
(ήν δέ αύτδ ύπομάσΟιος παΤς) άρπασαμένη «ιπκ* 
Βρέφος άΟΛιογ έτ χοΜμψ καϊ Λιμφ ηαί σζάση^ 
τίη σε τηρώ ; Γε/οϋ μοι τροφ\\^ ηα\ τφ 31φρν* 
θος, ΚαΧ ταύτα λέγουσα» σφάζει τδν υΐδν^χαΐ δπνή- 

<49) θ€ ΜΙο Ηά. ΠΙ), νιι , ορ. 8, βι«€. 11 ; 
Ε(ΐίκΙ). ϋ. Κ. ΙίΙ). III, οαρ. β, ρβ^. 80; 5. ΑβίΜ^• 
θ€ €Χ€ίάϊο ΗΓ^, Η'ϋΓΟί, ΙίΙι. τ, αιρ. 40. Ιί9 ΙΙΒΕΙΧυδ 

οασβ» τ6 μίν ήμισυ χιτεαΟίει, τΐ II λοιπόν χαλύ- 
ψασα ΙφύλαττΕν. ΕΟβέω; οΐ στβαιαοχαλ ηαρησαίν, 
χα\ της όΟ^μ^του χνίσαης σττασάμενοι, ήικίλουν, ει 
μή βε^ξεκ τ6 παρασχευανΟΙν, ά7η>7φάττειν αυτήν 
ταχέως, Έ 6λ τά λείψανα του υΙου διεχάλυψε. Τους 
^ ευθέως φρίχη χα\ φρενών Εχστασι; Ελαβε « χαΐ 
ιεαρΑ τήν δψιν έπετδήγησαν. 11 δ^ είπεν • *Ε^^ό^ 
τοντο τό τέηνοτ γτήσιοτ^ καΐ τό Μργστ έμότ. 
#ά7«τ«, χαΐ '^'άρ έγώ βέϋρωχα. 1/ή γίνεσΟε μ7\τ8 
μαΛ€ίχώΐ8ροί γ%}ταΐΛΟς^ /'4^β σνμΛαΟέστεροι μψ 
τρός. κι Μ ύμβϊς β*σ«^βΓς, χαΐ τίιτ έμί^ν άχο^ 
στρέρε{τΘ8 ΘυσΙατ^ ηαΐ τό Μιλου μβινάτω. Τ6 βλ 
άπ6 του λιμοΰ φΟειρόμενον χατά τήν τι^λιν πλήθος 
Ιπιπτβ* χα\ χαΟ* έχάστην οΐχίαν 2που τροφή ηα^- 
εφ&νη, π^.εμος ήν έν αύτ^, χα\ δι^ι χειρών Ιχώρουν 
οΐ φίλοι κρ^ς Αλλήλους. Πίστιςδέ Απορία; ούδΙ το7ς 
άποΟνή9χουσιν« ΑλλΑ τους Ιμτινέοντας οΐ >τ;7τα\ 
διηρ^ΰννν, χαΐ ύπ6 Αμηχανίας τους αύτους οΓχους 
((αειεήδων 8\ς ή τρ\ς ώρ^ μι|• 

Κ£ΦΑΑ• ΡΚΟΤ^• «^ Πόσοί Ιορτάί Λαρά ΊονΜοίς 

ά)χ>τζίίΐ. 

Νόμιμοι μέν αΐ τρεΙς, Ι ν αίς Χ3\ τρ\ς το3 ένιαυτου 
εΙς τήν *1«ρουσαλήμ Ανί€9αν. Πρώτηντήν του Φασέκ^ 
ή έστιν ύπέρβανις, Ιν {^ τ6 Αζυμον ήιΟιον, δια6α- 
τήριον χαλουμένην, έν τευαρεαχαιδεχάτ|) του πρώ- 
του μηνδς Ιπιτελουμένην. 

Αευτέραν* τήν Πεντηχοστήν, μετΑ ν' ημέρας του 
ΦασΙχ Ιιητελουμένην, εν ^ τ Α πρωτογεννήματα 
«ροσηγον» έπείικρ χα\ αΐ δίπτυχοι πλάχες τής νο- 
μοθεσίας Ιν ταύτιι τ|( ήμ^ρ^ *<$ ΜωΟσΙ^ έν τφ Σιν^ 
Ιρ£ΐ έπεδόθησαν. 

Τρίτην, έν τφ έβδομου μην\, τήν των Σχηνοπη- 
γ(ων * έν $ μηνΐ, νεομηνί^ μλν του μην^ς σαλπίζειν 
έν χερατίνοις έπετάττοντο σάλπιγξι , τ{) δέ δεχΑτ]| 
νηστείαν μετΑ χαχουχίας Αγειν. *Απ6 δέ πεντεχαι• 
δεχΑτης Εως ήμερων έπτΑ σχηνοποιεισθαι. Ανται 
μέν οΐίν αΐ νόμιμοι τρεΙς έορταί. 

Έφευρέθησαν δέ χα\ Αλλαι ^ίσσαρις έορταΙ, πραγ• 
μΑτων ευεργεσίας ένεγχΑντων τινΑς. Έν αίς λύχνο* 
βατοασι, μην\ 'Λδέρ, δς έστ» Δύστρος, υπέρ τής 
Αναιρέσεως ΆμΑνου, δ, συνεσχευΑβατο έπ\ τών 
0ερ3ών δλον τ^ Εθνος έν μκςΐ %ν•^Ρ<ί^ Απδ συνθήματος 
έξαφανίσαι. Μαρδοχαΐος δέ ηείσας ΈσΟήρ σύγχοι- 
τον γενομένην Δαρείου του *Ασουήρου, τήν συσχευήν 
«ύτου Ανέτρεψε, χα\ αύτ^ν Ανεσταυρωσεν. 'ΕορτΑ• 
ζουσι γοΰν ταύτην τήν ήμέραν, χα\ χαλεΐιαι αΟτη ή 
Αορτή «αρ* αΟτοΓς ΦρουραΙ (50). 

Μην\ τφ αύτφ υπέρ της Αναιρέσεως ΝιχΑνορος 
του Αποσταλέντος έπ\ Δημητρίου έπ\ τ6ν Μαχεδό- 
νο>ν λαδν έπ\ τφ τ^ λα&ν Αφανίσαι. , *ΑλλΑ τούτφ 
συμδαλών Ιούδας 6 ΜαχχαβαΙος, ένίχησε^ χί\ τήν 
χιφαλήν αύτου χα\ χείρας Α7»>χόψας, ήγαγεν εις 
τήν Ιερουσαλήμ τ^ τρισχαιδεχΑτη του ΔΟστρου μη- 
νός. Έν 2 ί^μέρ^ χβΛ τήν Ιορτήν Ιως του παρόντος 
έπιτελουσι. ΜΕΜΟηΐΑΙ.18, |3β 

Λ <1οηι νοιιιι, ΓΰΠηοιπη 0€€ΐιΙΐαη8 Γ05ΐ!ηΓ3ΐ. ΟοπΓβ^ΐίιιι 
ι^6θίΐίο$1 8(1$υιιΐ, Ιιηυβίοςηβ ηαΗ&αβ ηπΙΟΓβ κ^ϋΓ<!τ 
ΓαΙο, ιηίπίΐ9ΐ>3ΐηΐιΐΓ, ηί ςυοε ραηπιΐ €ί1»ο$ βχΜΙιβ- 
τΗ, ίΐΐαηι κΙαΓπη ]ηξυΐΑΐυΓο&. Α( ηουΠοΓ βΐπ Γ6ΐί- 
ςυΊ&8 ιη2πίίί'$ΐαγίι. ΙΙ1ο$ τηρβιιΐβ Ιιογγογ ΑΐΗπαιμιο 
&Ιί6η3ΐίο οεΰπρανϋ, οι Αϋ νί$υηι οΙ)η^ιΐϋΤϋηΐ. ΙΙΙα 
νοΓο ίηΟΐ : Μβαί αί ρέηαιυνί Ιύϋ βΐίη»^ α ορίϋ 
ηι^ιιιιι. €οηιβ!ΐίΐ€^ βίδη'αη βί βρο ρα$ία $ηηκ Κέ (ηψψΐ- 
Ιί$ ηηί ιηοΙΙίθΓ€ί [^ηιίηα, αίίΐ υΙ[ηίΗθζ^οτ€$ ηιαίη» 
^ί^οά 51 νού ΤίΙίρΊού «ιΐίε, €1 ίηύαηι αν€ηαηΐίηί Αο• 
αίαΐΗ , ηαηηϊα: ηηο^αβ ίηΙΙιϊ αάαηΙ, ΡοριιΠ ιι>ιιΙΐί• 
Ιυ(ίο Γηιηβ 9ΐ>δυηψ(8 ροΓ οίνίΐαΐβιιι οαιίοΐιαΐ : βΐηηο 
!η οιηηί «Ιοιηο, αΐί ϋΙΙ)υ$ νί(1οΙ>ΑΐιΐΓ €586» Ιη 6& Μ- 
Ιυιη οηΐ, βΐ πιπηυ» Γθΐι$€Γοϋηιιΐ •ιι>ί€ί ίηίοΓ $6.Νθ 

ΐη0ΓίϋΙΐΐ65 ί|1Π(1θΙΗ νίιΐ!5$6 (ΐιΐϋΐη ρΟΙΙΙΙΠφ Γ2€ί6ΐ>λΙ : 

Β 56ιΙ 8ρίηιηΙ»;5α(ΙΙιυΓρ€Γ^εΓυΐ.ηΙ>2ΐηίιΐΓΐ9(Γ0Η66»λΙ(ΐιΐ6 
ο1) ίικφίηηι οοΐι$ίΙίί ίη €25(ΐ6ηι (Ιυιηοβ υιια Ηοπι Ιιίβ 

ΙΟΓΥβ !Ι»ςΓΟίΙίθ1)3ΙΐΙΐΙΓ• €ΑΡ. ΟΧΧνί. — ΟιιοΙ (ηΐα αρηά ΛηάΛ09 αί^' 

Ει ΐΓ|;ί5 €οη$ιίΐιιΐο βιιηΐ ΐΓββ , ίη ςυίϋιιβ βΐΜπι 
ΙΟΓ ί|ΐιο(9ΐιηί8 Ίιι 46ηΐ8;ιΐ6ηι ^εοοικί* Φ&ηΙ. Ρηιηιιηι 
Γ68ΐιιιη Ρίια$€€, ςποιΙ βΙςηΐΑο»! ΐΓβη^ίΙιιβ : ίη ςυο 
αζγηιιιη £οηΐ6ΐ1βΙ>.-ιηΐ, ιΐίοΐιιηι ίββίυηι ΐΓ«ιΐ8ίιίοηί8« 
€βΐ6ΐ>ηΙ>9ΐΐυπ]ΐιο ρτιαιϊ ηιοη8ί$ ϋίΰ (|υαΓΐα ιΐβοίηι». 

8θ€υη(Ιιιηι Ρ€ηΐ£ϋθκΐβ« ρο$ΐ ι. (Ιίοβ α Πιαββο €θ- 
ΐ6ΐ)Γα(ιιη), ίη ςυο ρπηιθ|[€ηί(Α 8ϋ(1υ€€ΐ)αηΐ ; ηυοηίαιιι 
οΓαηι <1ιιρΙί€65 ι«ϋιι1«β Ι6ΐ$ί8 1ΐ30 ί|>$Α άια Ηθ]^ί ίιι 
^ πιοηιβ 5ίηα (Γ2<1ίΐχ ίιιβΓαιιΐ. 

ΤϋΓΐΙυηι, ηιβηε^ βΰρΐίιηο, Τ&1)6Γη3€ΐι1οτυπι• Ιιι 
ΐ|υο ηΐ6ΐι&6» Κϋίοικϋ^ ΐρβίβ η»6Η8ί» Ιηοο ηαΓΟ ίη €0γ- 
ηβίβ 1)αΰ€ίηί8 ίυΙ>6ΐ)αηΐυΓ, €ΐ ϋίβ ϋ^αιηα ]€]υηίυιη 
€υπι ΑΐΒίΰΐίοηβ «ςίΐβΓβ. Αι α ηυίηΐλϋϋαπια ά'ιο ρ€Γ 
ιΙΐ6$ €οηΐίηηο8 86ρΐ6ΐη βυΐ» ΐαϋβΓη&ΰυΙίδ ο^ογο. ϋαχ: 
ίβίΐιΐΓ ΒυηΙ ΐηα Ι6(ζ:ι1ίλ Γ65ΐ3. 

Εχ€θβΙΐ3{« ευηΐ οΐ &ϋφ ^ιιαίυοΓ 8θΐ6ΐηιΓιΐ3ΐ6Β 
ϋυιη Γ68 ίρ»» ΙιοηβΠοί» ςυχϋαηι ΑΐΐυΙβηιια. Ιη Ιιί» 
8θΐ6ηιηιΐ2ΐΐί1)υ5 ΙυοβΓηίϋ ιιΐυηΐυΓ, ηιβηββ Α<1ογ, ςιιί 
681 Ο^^^ίΓυβ, ρΓορ(θΓ ίηίοιΤύΐ'ΐϋηι Αιηβιιυηι» (|ηί ηΐΑ• 
€ΐ>ίηαιιι$ ίιΐ6Γ&1 ΐβιηρτιΐβ Γϋςυηι ΡβΓ&ίΓυιη ^οηίοιη 
ιιηίν6ΐ'82ηι υηο (Ιίβ ϋ;ιΐο 8ί$;ηο β ιηοϋίο ΐοΗβΓο. ΑΙ 
Ι) Μ3Γϋοο1ΐΦυ8 £&ΐΙΐ6π ρΰΓ8υα(1ϋη$, (]μχ ΰοιι]αχ οπιΐ 
Ο&ηί Α89υοη « ιηα€ΐ)1η88 €]ιΐ8 βνοηίΐ. οηιαςυο ρα• 
ΙίΙιυΙο 8υ$ρυηϋίΐ• ϋ6ΐ6ΐ)Γ8ϋΙ Ίς'κυΓ Ιιαηο ϋίβηι : οΐ 
Ιι»:ο ίο&ΙίνΙΐα$ αριιιΐ ΊΙΙοβ νοςαΐυΓ Οιαίοάίφ. 

Κοϋβιη ιηοη!>ο, ρΓορίβΓ ίπίβΓΓ^είαιη Νιοβηογοπι 
ΐ)υί η)ί85•ΐ8 ίυοΓ2ΐ$πΙ) Οβηιείιίο α(ί ροριιΐυπι Μαοο• 
ϋοΐιυηι 3«1 ροπΙβη^Ιαηι (ζοηΐβπκ δοιΙ ΰοηβοΓία ουιιι 
60 ρπ^η», ουηι ^ιιί1η8 Μ2ε€αΙ>%υ8 ϋβνίείΐ, «Ιςυο 
&ιηρΜΐ»Ιο«']ιι&ί'αρίΐ6 οΐ ιη3ηίΙ>υ$, ΐιιΠί ΙϋθΓθ$οΙγιη&ιιι 
ΙβΓίίηιΙϋαιηα ϋΐο ηΐ6η$ί8 Ο^βΐη. Οαα ιϋβ Ιιαοΐοηυβ 
113110 εοΐ6ΐ)Γ»πΙ ΓβδΙίνίΐαΐοηι. (ΓιΟ) ΝΙβΙ ηΐΑΐίβ φουραί, 4ίΰ38 νοοο $Γ«ΰ» Ιαηι 6886 αυείΟΓΟπι, ςυ» 8οη8υ αε ΙίιΐβΓίδ πίλχίατ ΙίΜ, Μί Ια οροΠιΐ ηϊοιιι ΒαΐΗα Ιΐΐΐΐιη»»): 
ΙτίΤί, Ει ΐ'υιιι 1υιιιιιΐΐ5ΐϋ((; ι^ϊΐιίΓοιυτ ίιιΐοΐ' 
<Ιυηι, Βη(ΐ?1ιιη) ι.οιίίμίείι ί» Βοηιιιίβ »ί1>ί ιΙί«ηιιΐβιιι 
Εκί ιΙοηαΐΊί Ιίΐί Οιμ οιιικα ηαΐ'ϊ^Λΐϋα («οήι. ΟΙ'. ΟΧΧΧ. — «ϊΊ ΐΐΊρ»ϊί Ιίδηιια ΙΙ/ί/ι &ΐΗΐίι ρ^ΐα 5*ιηιΐϋΙ ρτηρίιβία ^ιιπι ΙΙΐΙβΗβ οΟιιμ- 
2Π3ί$<;Ι, ροϊυϋ \η ΤαΙιθΓ(ΐΐϋΐι1ο. ΟαΜΊ» νοίΌ, »ΐ- 
Ιίαιιο ΐ|ΐιί«1υπι ιιπιιιικ 1•1ϋϋΐιποΐ 84<ιιιιΗ, (ΐηιΙ νετα 
«1 ΝλΐΙιιιι ρπΐ|ΐΙιοΜ ΒΓΐίοιιο-ί ρϋβΐϋΐΐοπ!», 8αΙοιηο• 
ηίί ρπηΓΐ ί3<ίιΐ0Γα ΓίκΐΙΐΐΐι (ΐ£ΐΓΓί|ΐ»ί(, ροβίΐΓί'ΐΓϊ 
»ιιΙΒΐιι λϋΐιίαϋ δϊΙοπΊΐΕί βΐ ^(ινI. ΙϊσΙιναιιιί ίϊαηιχα$ 
Λ ίίΛοη. Αϋα Κάηα, ΐΕοιιιφιο Λ*α. Αι τεϊ ^ο^α• ΙΟίΕΙΤΓ 

ρετίιϊ- Α λίγονΜ; βΐϊψ ■ βύρσει, ΠαΙ•.ΐΒ, άΐίούντ, ώ^ ι•Λρ 
νί^ιιΐ' ύΐΐ/ιαρίίφΐιΐ χει>ϊ έμον ίΐς τΊ|^ Ήι•ΒνσαΛί\μ, οίτια 
σβ ΒβΙ καΧ εΙς Ί'^μι^γ μαμινρ^ισαι. Κλ\ χΕίμαζΐμε 
νο; 1ν τώ ηλ:ίν, £]'γ(λον&ρ}κ3(ι' Ο^ινον; α^τψ ϋ- 
γοκιβ • Ί6ϋν αΐίΛρισζαΙ σοι ύ Λ>*ι5ς Λάηας ίνΰς 
χ Χέοπας μαιά σον. 

ΚΕΦΑ.ν. ΓΑ.— Γί)>- ίίον ΒασιΜιϋη- βίΟι/τ χΐς 
χαιέγρα^'ί. 

τη; ΛναγρΒ•|ά;ΐ6ϊθ(, ϊβηχΐΜ ίτιΐ τής ϊχι,νή;. Τοί 
βί Αααδ, ιίίί ΐΕροτέ^ΟΕ μϊν β αίτί; Σαμο-^ήΐ, Γάά 

ΐΐ[/ά4^βι "'^ΐ ^^ μΐΐίπίΐτα Άχίας ύ Σ().(ιινίιτ,( χιΐ 
Ίκιήλ . Τού &ϊ 'Ροίούμ Σ»μβΙϊς χ«1 Ίαΐιίιν. Τ«5 ρλιιΐί ι1»•8€ΐΊρίίΙ ί«βη6 ηΐϊιΐ3 ΑιΐϋΐιΙ. Μβω ίβΐβ Ιηα» " ** ''*5*" '*'^^• '^' ^"", '*"'*• '^'*" ** '^'•^"^*" £0ΐιΐ(αίΐίίΐ3 βΙιιβιιΐ3 Γοςηιη ΙβγιιοΙ ((εβία Ιίΐίενίβ 
ΗΐΐπιΙηνιι.ΙίιιικΙ αιΐ ΐιιηΜΐιιιΐϋΐιΐΐβ ιΐΐίπβΐ τ^κΐίΙνΛα, 
ΒΟίοιιιιη ^σ^αια ιιΐ ΟιΛοαχ 6( ^ααι κΙ ΑΜικία Γιείιι 
ΐ'.Ι €οπ$0Γί(ΐΙίο ε[ ΓκροΜία ίιι ααΐα ηρα. Ομλ τογο 
(!ΐ ^ΜίΑαιη, η ΛιΆα* βΐ ΕμΜοι, ηαιι ηιοιίο {ΐΐιΐιΐίι:» 
Ι9ΐΐϋ1β βοΐίνιιοί εοΙΙεΚΕΓίιη•. νοΓίιηι «Ιίβηι Ικαίακ 
ρΓβρΙιυΐι ίρ^ιΐί ι]»ΐ!Γίρ!ϊϊΐ. ϋυιιβ*ιί« «ΒΓΟ ϊιηρίλ Ιυ- 
αιιΟΓο ιιιιί νίιΐυηιηΐ (ιΐιηι ιυΜίπ ΙιΙ ρΓΟρΙΐΐΐχ ΪΙΙϊυί 
ΐοιιραιϊι}. ιΙιΐΟΓίιββΓο, >1ιιΐ)ΐ: ίπ αιιία γο^ια ιίορο- 
Λακτκ. Αιηπίία Μηην,ϋοίϊκ Ο ^οα^^ιη ββΜοΜίιιι 
Γϋβΐϋ ριιΙΙιηβ ϋβΜτίρΐίοΒΓΒ, ι]!!»; ίΐκΐϋπι ίη «ιΐα 
ΓΓ^ία Γορι>»ίΐ;β 5111)1. ΙαΗοιηω Λΐ. 8ι<Ιίίϊα!, 5ΐιΙΐ4]υί- 
Ι•ιιιι Οιαιιι ριιρυΐιΐί ίιι οαρίίτίοΐβιη «Ιϋΐΐυβ €£|, 
Ιβιηρίυιΐ) ϋίΓυΐιιιιι, εΙ γ<.'£Ι)ιιιιι ρβββιΐϋΐιΙιΜυιιι, ^ι: 
ιηί35 ρΐ'ορΙιιΐΐΒ ιιιίββιαίυΐοϊ τίΐΐΐ ιΙβ&οιίμίΚ. ϋιιιυιυιη 5ϊιιιυ1 γε^ιιπι Βϋ£ΐ>, οΐ βχίΐιικ, Είΐΐηα 
•ιρί£ΐι»<ΐυϊ νίνβΐιιΐ ΐϋΐίφνη: Γβιΐίΐιιβ ροριιΐί «Ιιι €ά- 
ρΐίνΐΐαΐβ, ιυβιυοΓίΙβΠϋΐιιιηΐΙίϋι-ιιιηιιιιίνΒΓίυηιΙΙεκιιυ- 
ΐϋΐιι, υΐ Ββ&ΐ> εΐίαιυ βΟίυιη ιιυί ρίο ιια ΓεΙί,ιίιιίίι; νΐχϋ- 
ΓΐιιιΙ. Ρ(ΐ*ΐεα νοη> υηίιηΐϋνοΓΙβιΐΕ ηιιχ α μι ρΓχιβΓ- 
ΗΐίΒϊΒ Γαυ^ιιΐ ίη νυΐιιιηίπβ ΙΙβ);ηοπιιιι, ΒΟΟΓβίω Ιι;ε<: 
ηιΐ'βω η.-ίβπ.Ίΐ^ ι:ιιι<ι>υίΐ, €)(ΐϊοι)οΐ]υίϋ(:ιιι (>γϊογ Ιί1ι<:Γ 
(1ιιίθ<Ιίΐιιιίικ:ι>1,ιΐΜΐΐ(ΐΙ[ί>ι1«Γ(;«:Γ3ΐ.(}ηΐ!ΐιι ΙίΙιηιιιι ίιι 
(Ιυρίίϋί ΜυΐίοΐΜ ιοιίϊεπρίιιυι, 4ιΐιΐ3ίϊ ΐ|υίι]ι:ιιι Υί(&α 
4'ΜΗπι, Εοΐΐΐίίι αυΐβιιι ϋίηιιιι ί'αίαΐίμοιηαιοη 
ίιΐϊΟτίριϋ. ΰΑΡΧΧΙΧΙ.- - ^«σ;ι>α^ 
.ϋίΐψΐηί ββιΐύυιι αιΐ Ιιοιιιΐιιββ ΙγΊΙμιϊ ΕρΙίΓαίιιι, φΐί ει ίιι- 
Γοΐϊί ΐΓαηΐ, ρΓορίΕΓβΗ ηυΐΗΐ ιιοιι νοονοιαΐ ίΙΙοβ ηϋ 
ί«ΙΙυιιι ΐ'Οΐιΐια ΝίΐϋίαιιίΟί, αίΐ : Λβηηβ ιηφοτ αί 
ύαΐΓ^ηιΙιΐ) ίιι ΕρΙΐΐαϊαι, ι/ΗβιανΊιιάίαιΊα ίιι Εϋαίΐτί 

^οιΐ1ι 1111(18 0(.-(ΙΐθΝίί ;ιιΙ διΰεηιίΐ^Β ηιιί ΐΐε^ιταιιΐ 
«υιπ φΐί ϊιιιεΓίεαυΓΓυεηΙ Ι.ΧΙ ΓιβίΓυ:» Βυοηιιιι, 
ιιΐίιιΐβΓκε Γθ^ιΐ3Γεΐ, ΑΙίιιΐ(:ΐΕΐ:1ιιιπι ίιιηιιηιπ, αϊι ; 
ΕαηιΙο ίΐηιηΐ Ιψια αί αηιιηίηί βαρίτ κ ηρΐαι. ϋάΐ• 
ΤΜΙ ίΤβο οίαν : Π£βηα ίνρίπιοί. Ει αίι ίΙΙίί φα : 
ΟΐΐΗΪΙΙΐηί ρίηρηιάϊηαη ιηβαιη , ιιααια α>πιηΐΐηάαΙ 
Οβιιι α ΙιοηιΐΗίΐ, ριτιιαιη αι Ιϊ^ιιή ίιιιρ«ήί»η ! Ει 
ιΐίχίταηΐ νη\ν(ηα Η^ηα [.(α\αί«- : λύαάαιη, Τί^ηα Ιηαβνς ίτοϋιΆνανή• ϋύτοΐ ΐϊ ύ Ίη^τιϋΐ ίχάαταΐ 
ιιύνβχτΓλίΜνΐΐύ Ίΐ]ΐ>αί|λ&ηΐτιτή3ΐΐ πρίξίΐ,, &^ 
»ϊρβψίΐο.Τών»ίξ5; ραβιϋΐιΐντοΰ Ίο•:ΐί, τον Ίω- 
ρίιμ χιΐ τοο Όγ_α^ου, χαΐ '/υας χαΐ Άιιαοίον, γί• 
γανι τών ηράξΐων Αναγρα:;^, χ»1 άηέχιΐΐο ΐν νοΐς 
βαα-.ΐΐΐοίΐ. ΌσΙι^υ £ϊ }(«\ Ίί•ιάβαμ, ;ια\ Άχ^ς καΐ 
^ε^κίου,η^ |ΐίνον ΐηιιίνίο; ΐί; πράξΐ'ΐ βυνίλεζι 
ρ[6λθί, άλϋ >;β\ 'Κσαΐαΐ ό τιροφήτηί β&ϊ4ί άν- 
(γράψαϊο. Τιΰ ίΐ Μακασση οί ίρώντϊς, βίτινίζ 
(ίβικ οΐ τΰτ« προφηται, τάΐβνββΐβΐΐ; ΑνιγρΑ'ΐιιχντο 
ηραις»;, καΐ 1ν τοί; βΜΐΙιίοΐΐ ΑπίΟινΐο. ΆμιινΙον 
ΐί χαΐ 'ίίοσίον χαΐ Ίωαιίΐΐμ ΑναγραφιΧ βημίβιοι 
γίγίντιντβι των «ρϋξίων , χβ\ Ιν ιοΙ; βακλιΕο:; 

ίφ' ών χα\ ό λα^ΐ ιΐ; αϊ^^μαΧίύίΙαν Δ-ήχΟη, χα\ 
4 ναϊ; ^λω, χη\ ή {Ιαΐίλιία κατιινέχΟτ,,Ίιρίμίαΐ 6 

Έσδρας ύ ιοφΐ; έν ττΊ Ιπανόΐψ ■7*''ΐμ<ν«,- -μϊ 
λΜϋ, τ|| &ιΛ ΐΓ,ΐ αί);μαλΐιΐβίαΐ, άτη^1νι];^:ον:ι^οα( 
&Αα»ν ΐήν β(ελον τών Βββίλΐ^ϋν, τών τι ΐΟκΰώ; 
βιωβίντων τίΐίΐ πράξ(ΐΐ. λΙΐΐ&£1 ταϋτηίηιγνοΰΐ τ£- ι 
να ΙβιΙ ΐ^ι πιραλΐίφΟένια αύτώ ΐν -ι^ ΒαβιλεΜν Ι 
βί6λΐ;>, Ιβί^ ταύτα πίλιν ίνενίγκα; ίξέθιτο, ίπ£ί:»ρ 
ή προτίμα βίίλα; ή ίχ^οΟιίια, καρ^ι ΚΊλίϋν έςελί- 
λίίκτο. "Ηνΐΐνα βίΟλιν ίν ίυοΐ τί(ΐοΐί Ιγγίβιρ;Ιί*ν, 
ΊουβιΙ^ι μϊν. Λ<!γο< ι^/ιβίώτ, ή Μ 'Εχχληοίβ ΰβ- 
ραΛ^ιχομ^τίΜ- βί€λνι• Ιπίχ^χ^ΐν. 
[Ι , 

ΚΕΦΑΛ. ΓΛΛ\ — Τ1>α ΛαραβοΛικως χαϊ αΐη^-μα- •Ι 
ΐ<ι^^<ιις ί*• ΐοϊζ Ι'ρα^αϊς ΐΙρΐ(Ται. 

Ό Γιβιών τοΓ; άπό Έ^ραΙ}* ^υΧη; ίγαναχτΐιδην Ι 
αΟΐψ, ότι ρή χέκλτ,κΐν ούτοι; ίΐς τ&ν χατί Μαΐία- 

ΈίΡραΙμ, ΐι τρυγητί^• έτ Έΰιάζΐρ ; 

ΊΐίίΕββ ί τοί Γίδεών υΐΐ; «{Ας τβϋ; Χιχΐ)^!- 
τι; έίΛμίνοϋί τίν φονΐα γινίμινον ιών ο' βύτοϋ 
αΐε'λφών ^βιλβΰίΐν βύτών, τίιν Άδιμίλιχ, φτ,σί• 
ΠορΒνόμΐτα ίχορΐύβι\ τά ζύΛα τον χ^ιίσαι έ-^' 
έαυτίί βασιΜο. ΚαίείΛβ να ί^αΐφ ' ΒασϊΜνσοτ 
ί^'Ί\μϊΐζ. ΚαΙ {ΙαΟ' αίΐίοΐς ή έΛιιία• ^Λ3ίβ7σατI^^ 
Λΐόίΐμά μου, τ)*- έδύξασεν ό 6ί''ς Μη) οΐ ά^• \ 
Ορ<ο.-1οι, ,-ίορΐχΌώ δρχ^^^ ;ώ>- ξιΛο,κ; ΚαΙ «ΐχΦΤ . 133 ϋΒΕΙΧυδ ΗΚΜΗΟΑυΚ. 

χαΐ αντίΐ Α 'Α«Α«τ•1βΐ (^, 

Ύ\ ίΛη^ψΛ, Η κρ^ ^ 1Μ ν**^ γ•«<•ηκ. 

θΐ^ ΐΓ«»ΐ^*«*- ΜΜ ροίηι. ΜΙ Οη 

Τοιονη χ•\ Η χηΑ (58) τΙ^ Ιηφί•η(> νΑ «*- Εί««η4• ΚΜ «Ι ιΙΜ, ^»»έ ΙμΙ > ΙΐΗη βΜ- 

ιηω(, ΙντΜΝρηι. ηι παΙηπί. 
Τμ θ€οΰ τή* ί9•«λ]Μ9«>% Μη, Α^τ^ηβ τΐ]• 
<ρύ3(ν 6ντ4ΐ. (ί€ύτ τ^^. ηβ^ι οΜ•Ι( 4ιί!ρ»Η χ*•• χιΧαύτ^ Α Κυρ»! Α=ί<(φ« * 0(ι%ύμ£ιιττΛρίοτι, 

Ιγη, ο6ς ά Πατήρ Μηο 1τ γ^ ΐΒίφ ίξβννίψ, 

ΚΜΑΑ. ΡΚ». — Όσα ίι' έτνχηι^ γιρΙτ ίμΜ- β ΟΑΡ. ΟΧΧΙΧ. _ 0«β^«ιη ρίί «αίοηα, (ΜΙ ΙρΜ ιίι ίκηίΛΛβα» Μίβη. Νβη 
βαίιι, ίο^α•!. «ΠΜ «ϋϋ μ^μμ. Ομ< μΙμ «Ι• 
ηηΜίο Γοηΐβ νΰεΐαΓ, κηΐίίίΙϊίΜ ΜίΒι ιΗ(η 
4«(Μηο^α ροΜϋκΙε ΓμπΙΙ 

ΟιΦαΙβ βΐίιιη αίΜΗ 
Ιιητϋι ΐΜ»ιθι]ιΕΐϊη, Γυη !■ υιν ι 
ΙοΐΕηϋίϊΜΐ Ια .ε^τρίιιπι 
Μΐαη(ΐ« ιηΐΐΐίΐιαι (ιοιοίηοιη κιίβιίΐ. 

Γνΐΐΐιιηι ■)£ ιΐίβ ιϋκοΐι» ΠοσΙιιΙ 1^ 4*04*> 
ΙΊιιηίπαι ίΐ§ιΓιϋητϊι : Κί^* (μιμ κ«ιηΜ αί 
ΜνρντΒ Μ< ^ΛΜί«Iβ ΝΜΜ, αύ Λρ^ΐυΙΐη ιίΐ, γΜΐ αύτοϋ προβχν-κύϊϊΐ βμγ{ΐ(ρι, Εα\ τοί>ΐ *ιτέρα{ β1• 

(Κ ϊν ΑΙγΰΐΤΐΜ ρηλ τττΐ Ίωτί-,φ ηαΰΐίγμίιτος (59χ 
Α μίν &χολυΑ)ΐιν«; τ&»ΐ ΐρ(Εΐ ^:ρ»9ΐ ΙχΟλίβων, 
χα\ΐΑνοΙνον 1κιο«(»ΐι; <ψ ^β>^^ Α α ΚΜο^ΐμΐ- 
κο; τονΐ 1<1 ην ιιανοΰ τρΐ!; φίρν* ύτ;ί χ£η ίρ' 
νέων ίβΟ^ομΙνον; Αρΐον{. Ό ^αφαύι ΐοί{ ίκτΑ λι- 
««ρβϋς ρΐ«ί, κ*1 βτ4χν»βί €&ΐραφιϊΐ έπτί, χιΐ μ• 

βτ&/ναΐ. Ό τϊ)ν κυλιομ^ν κριβίνΐ]* ;ΐι2ΐΐ23 Οεώ- 7βΜ(Η »η1*η τίϋΜ ι Ιετη ι4 η^« ρίΠΐιι- 
ρηΐβπι. ^οκρΑ ίοίΓΐιιη ίϋοηιιιι ιιΐϊοίριιΐοϊ ^υαηι 
>ι1βηιι1Εΐ ΐΒΐιιίριιΙυηι : Μβΐΐ» ϊΜιιι, νΐ ϊοΙιΊιι «1 
Ιοηιιη ίιίΕαι Γ1^^^ηI£^. Ιίυί ϊιι £Ε7ρΐα ΐϋΐη 1.•κρΙι 
€βταή ιπηΓΪρβιί «ηιιΐ : 3γ ίΙΙβ ςιιιϋβπι <](ΐϊ Ιίίκτηη- 
(1ΐ)« &1)$οΙ'*£ΐ)ϋαΜ|αΕ οκ, οχρΓΪπΐίΙίΑΐ Ιγο η(χιηβ«, 
ϋΐ τϊηπη τΐ%\ ροΓΠ^βΙιιι : ηαϊ τβΓΟ ριιηί«Η]ιΐ3, ροΓ- 
ΙιΙΐ3ΐ ΙΓΗ μιοει Ιη €3ηί$ΐΓβ 3 νοίοαΐΐ»! «μμ- 
ιΐι η<1οΒ. ΡΐβΓΒΟ τίϋίι ΐτρίϋϋΐ ρίπξΐι«ι Ικιτο, 3£ Ιι£ιμ 
ΕΐιυΐΓΪΐη» ίρίΟί ΜρίΕΐη; ηιηυπίΓ,υβ Γ(β4(» 1ιο*6ΐ 
κρίοη, η^ ιοιίϋεπι 5ρΪ03ί. ΙΙαύίαιιϊΙα ηιιί ιΜίΙ 
ϋΐχοΐυΐϊπ) ΙιοΓίΐΕίεΜπι οΒϊιπ καΐ) ΟοιΙμιιιϊ, βι 13• 
ΙκπίΜαΙυιη βνΕηυαι Ηιϋϊιο. Να^1^^IίοΛοηΜοτ, ψι> ■ϋΐ9τρ1•^ι»βν, ίήν τοϋ ΗκΑιάμ. Λ'βββνχίΐοηίΓορ (' οοηίρΐΐϊι Μΐΐυαηι « ϋίΤΕΤβί «>ν ΑνβριΑνι• Οιώμινθ( τ&ν «οΐύ'^λον, ύ!:& ΐον λί- 
θου αυντ^ιβίμτνον, ηϋ βν(^ Ζ*-Ρ^ ^'' Κ^ν ίξ 
δρου; κβΐΒβάν^οΐ- Κα*, κάΐ'.ν ΐ4 νψηλΐτατον Ην• 
βρον, τι ΐΕτί}ΐν:3βαι χιλ(Μίμιν«ν, χαΐ μιΟ' ίκτΐ 
^λαοΐάνβν ίνιβυΐο^ς. 'υ Λαηή.1 ιαρί τών &νιατα- 
^ένων ί, ια> χιΟιιροΜρΐνων 1ν {ΐ'^ρ^αΓ; Βηρίων, 
βαΐΐλίΐών, χαΐ πϊρΐ ΐ^ς τΕΐιυταί«ΐ ρχΐ-.Χΐίαΐ, τή; 
Χ3θαιρο>μΕνΐ]ΐ «ΐϋ ΆνιιχρΙηικι, κ^ριτο; Ρραχ\Λά- 
του φα'ίντο; α•^τω. Κα\ «ιρΊ τή{ ίξ ουρανών ήχοΜ- 

*' Ιιιιο ΙΆυΙυϊ Ι €ογ. ιι, $. 
(68>ΡθΓΐ6 (ΐιιά. ηιιίεΓϋ» «ηβϋη- 
ΐιίΐιι, « Ιαρίιΐβ »<ηΐτίΐ>η], ςιιί ΕΪιιβ ιιιααίϋοι ϊιι ίρ• 
Μηι Λϋ ιηοιιΐϋ (Ι'ΜχΐΗίβηιΙ. Λΐΐ{υ6 Ηττιιιη >1ΐίι»ί• 
ηοιιι ΐΓΐ>θΓθηι,.ΐ|ΐιχ ίυ^^^^^ ]ιι$$α ειΐ, εΐ ροβΐ εΙ*- 
ρ»05 Μρίοη ΑηηοΒ ηιηυιη ςοηιιίηανιΐ, Οααϊίΐ »αύ\- 
\ϊΙύαι ΓΟκιΓίϊ,ηυχβιίΓΓηΐυπι (Τ3]ΐΐΐ(:ι1<!ϊΐΓυ«ΐΗ]« 
ία Ρ^υπί αηΐιηιΐίιιιη ; α ϋε ιιΐιίιοα ττ^ηο ά«• 
ΜηιβηϋοΛιιΚΐΙΐΓίβΙί, ΕΟΓΠΐι ΙίΓειί^ίηιο οί βρρικιιίε. 
Αε ιΐε κιεηιο ΟΐΓίίΐί γ«Β"0 ^α!Iο(ί> Αρβιΐοΐικ, ςιιϊ 
3Βι1ϋΙ ιΙΐΜΛίβ ίΙΙϊ Οοαιίαο : ΙΙαΐϋηΐ», ΡαηΙί; 
ιιοΐβ.ιΪΜ ΐίΚίηβηίιιηι ριιΆίίκίιΐί Λ4 μ« ιη ^ϊτ•ι4- (59) χβθΐίρτμίκ 135 Ι05ΕΓ!»ί 136 

(ίΐΜ, •'^ '^ οροΠΗ αΐηιη ίΙυ/Μ8 Ιαίίιηοηΐαηι ρίτίύ- α λϊγοντο; αύτφ * θάρσει^ ΠανΛε, άχούωτ^ ως γάρ ιΙιιΐΗ, ϋΐ0ΐΐ1αιιι Γ^ΐΜρΙΰϋ Ι•ι •οηιιιΊ< %ώ\ ϋίοοιιίβηι : 
Κ^α ίίοηαρίΐ ίΙΗ ϋίΗί ΟΜΛα ηαυι^αιιι^% Ι€€ημφ ίί0Μ/ίι |(ί•1α β^ηιιιβΙ ρΓορΙιβίβ €υιη ΓιΐΐβΓίιι οοιιβί- 
(ΚηιβΜΐ, ρο•υίΐ ίη ΤβΙιοπίΑΰυΙο• Βανίάί$ \ονο, »ε- 
ϋοηοι ΐ|Μΐ4)βπι μήιιιαι ίιίοιηιηοΐ $;λΐιιυο1, βαιΙ νβΓΟ 
«ι Ν»ιΙΐ9ΐι ρτορΙιο(« λΠίοηβϋ ρυβίβποΓββ. 8αΙοι»ο- 
ηΊ$ ρήοη ίαιΙιιοΓα ΜαίΙι&η ιίεβΰπρβίΐ, ροβΙβηοΓλ 
•ιιι^ιιι ΑεΙιίαΗ 8ΙΙοηίΐ€§ β( 4(Μϊ1• ΚοΙβοαηή δλπιχαβ 
βΐ ^2ι^οη. Λ^ί^ρ Αϋοη, Ιι^ιη^ηο Λΐέτ. ΑΙ Γββ /οβα• διεμαρτύρωπερί έμον εΙς τϊ^τ *ΐ6ίίθνσαΛί\μ^ ούτω 
σα^ΒΪ χάΐ εΙς *Ρώμϊΐτ μαρζνρΓισαί. Κα\ χειμαζ^μβ 
νος Ιν τω πλ3ΐν, ίχ^είΛ^Φ ίρΐ χαΟ* δπνου; αύτψ λέ- 
γοντα ' Ίδνύ χεχάρισταί σοι ό Ββός χάκεας ίοΰς 
χΛέοττας μετά σου. 

ΚεΦΑΛ. ΡΑ. — 7ή^ τίάτ ΒασιΛειωτ βίβΧοτ χΐς 

χατέγραι^ε. 

Τον μέν ΣαοϋΛχάς πράςιις Σαμ«υηλό προφή- 
της αναγράψαμε νος, Εθηχεν έπ\ τής Σχηνής. Τον 
βλ Αα6ιδ^ τ3ις πρότερος ρίν ό αύτ^ς Σαμονήλ, Γά$ 
δέ χα\ Ναθαν οΐ προφήτ«ι τάς μβτά ταύτας• Τον δλ 
ΣοΛομώνο:^ τ^ς μέν προτέρας πράξε&ς 1^α6&ν 4ν- 
(γράψαχο, τάς δέ μετέπειτα ^λχίας ό ΣιλωνΙτης χα\ 
Ίωήλ . Του Ιϊ 'Ροΰοάμ Ζ^μαΛας χαΧ 1αβών« Τοΰ 


60ΐΐ(|αί»ϋΑ 8ΐιΐ|;υΐ4 Γ€|;ιιιη ΙβΓαβΙ κββί^ι Ιίΐιβπβ €θΐη- 
ΜΰοϋΑνα. ϋιιοϋ ζά ΰοιι$οιιιΐ€ηΐ68 λΙΙΙηβι Γβ^ββ ^υ<^^ , 
86ιαοΓυιη ^ΟΓβίΝ οΙ θ€Ηο%ί<α βΐ ^οββ βΐ Λιιΐέΐιίφ Γ;ιΰΐα 
ΐ!•ΐ ΰοηβΟΓίρϋο ο( Γ6ρο$Ίια ίιι αυΐα Γβ^Ί»• Ομ« τογο 
οΐ^Μΐΐϋιαιιι, (Ι ΑΰΗαχ 61 ΕζεΰΠία^ ηοιι ιηοϋο ιιυΙιΓιαβ 
Ια1ιιι1« αοΐίοιίΰβ οοΙΙβ^βηιοι, γβΓυιη βΐίβιη Ιβαίλβ 
ρΓίφΙιϋΐΑ ίρ&λ3 (ΙΰδΰΓίρδίΐ. ΙΓα/ιαβιίι ν€Γ0 ίιηρί« Ια- 
αιιΟΓα (ΐιιί νίϋ«ηιιη. (»υηι αιιΐβιη ΙιΙ ρΓορΙιβίχ ί11ίυ8 

ΙβΜίρΟΓ» ), (ΐ6&θΗρ5€Γ6, ^Ιΐΐμΐβ ΙΠ 00 18 Γ6({ίΑ ϋ^ρΟ- 

3ΐΐ£Γ6. Λιηαχίιτ ίίοιη €ΐ^ο«ινϋ €1 4οα€Ϊη% ^^ΙΟΓαι» 
ίαβΓβ ριώΐΐο» ϋθ5ΰΓίρΐίθΒ6β, ςυ» ίΐΗίοηι ία λυΐα 
Γθ0ί& Γ€ροϋΊΐ3Β 5υιιΐ« 4€ζΗθΜω &ε Βδάεάα^ βυΐ) ςιιί- 
Ι»α« €111111 ρορυΐϋβ ίιι €3ρ1ίνί1αΐϋΐη ϋυΰΐυλ οβί» €1 ΙησοΟς ό του ι^Ανανη. Οοτος & 6 Ιηβους έχάστας 
τών βασιλέων του Ίσρα^]λ άναζητήσας πράξει;* Αν- 
«γράψατο.ΤώνδΙ έζ!|ς βασιλέων του *1ονβα« Γέ^Ο 7ΐι>• 
ρά/ι Χ7.\ του ^Οχοζίου, χα\ 7ωα( χα\ ^Αμασίου^ γέ- 
γονε των πράξεων αναγραφή, χα\ άπέχειτο έν τοΙς 
βααιλείοις• ^Οσ/^ν 5& χα\ Ίωάθαμ^ χα\ Άχάς χα\ 
^ΕζεκΙον^ ο5 μόνον βημ^αιος τάς πράξεις αυνέλεξκ 
βίβλος, άλλ3^ χα\ *Ησαΐας ό προφήτης α6τ4ς άν 
«γράψατο. Του βλ Ματασση οί δρωντις» «7 τινές 
•Ισιν οΐ τότε προφήται, τάς δυσαεβείς άν•γράψανχο 
πράξεις, χα\ λν τοΙς βα9ΐλε£οις άπέθιντο. ^Αμασίον 
Μ χα\ 'ΙωσίονχαΧ Ίωαχείμ άναγραφαΐ ^μόαιοι 
γεγένηνται των πράξεων , χαΐ Ιν τοΙς βααιλείοις ΐ€ϋΐρΙαιη ϋίΓυΐυηι, βΐ Γ6{ΐιηιο ρβδβυιηιΐ&ΐυιη, 4ογ6- (^ δμο(ω; άνετέθησαν. Ίεχωτίου ^ χα\ ΣεδεχΙσν , 
Ιΐια& ρΓΟρΙΐύΐΑ ιΐ)ΐΜίΓΑΐιίΙ(» ?ίΐΑ& άβ&οιίρβίΐ, ^9* 2>ν χα\ ό λα^ εΙς α!χμαλω(ΐ(αν άπήχΟη, χ«\ 

6 να^ ήλω, χα\ ή βα9ΐλέία χατηνέχθη, Ίερεμ£ας ύ 
προφήτης τους οίχτρον»^ άνεγράψατο βίους• 

Όμου δλ τών βασιλέων τάς πράξεις, χαΐ τά τέλη, 
Έσδρας δ σοφ^ς έν τ|^ Ιπανόδφ γενόμενος του 
λαοΰ, τ}} άπδ της αιχμαλωσίας, άπομνημονεύσας 
&αασαν τήν β(βλον τών Βασιλειών, τών τε εύσεβώς 
βιωσάντων τάς πράξεις. ΜετάδΙ ταύτα (πιγνοΰς τ{«- 
να έστΙ τά παραλειφΟέντα αΟτφ Ιν τ} Βασιλειών 
βίβλφ, Ι^ίφ ταύτα πάλιν άνενέγχας έξέθετο, έπεέ;»ρ 
ή πρότερα βίβλος ή έχδοΟεΙσα, παρά «ολλών Ιςελέ- 
λειπτο. *Ηντινα βί^λον (ν δυσ\ τδμοις ΙγγραφεΙσαν, 
*1ουδ2ΐοι μλν, Αόγοί ι)μ8ρίύτ^ ή δλ *£χχλησ(α ϋα- 
ραΛειπομέτων βΙβΛον έπέγραψεν• 

ΚΕΦΑΛ. ΡΛΑ'. — Τίνα ΛαραΰοΛίχως ηαΐ αΐη-^ψα- 
τωδώς έτ ταίς Γρα^άίς βίρι^αε• 

Ό Γεδεών το?; άπδ Έφρα\μ φυλής άγαναχτουτιν 
αυτω, οτι μη χέκληχεν αυτούς €ΐς τδν χατά Μαδια- 
νιτών πόλεμον, φησίν ΟύχΙ χρείττωτ έΧί^νΛΛΙςίτ 
^ΕρραΙμ, ?) τρν-^'ητός έτ ^Εΰίάζερ; 

Ίο)βάβ ό τοΰ Γεδεών υ!6ς πρδς τους £ιχημ{- 
τας έλο μένους τδν φονέα γενόμενον τών ο' αύτου 
αδελφών βασιλεύε ιν αυτών, τ6ν *Αβ(μέλεχ, φησέ* 
Πορευόμενα έπορενθί} τά ξύΛα τοΰ χρίσοί έρ* 
έαντά βασιΛέα. Κάί είχε τΐ\ έΛαίο. * ΒασίΛευσοτ 
έρ^ ή/ίας. ΚαΙ εΐαεν αύτοΤς ή έΛαία • *Α^«Γσα τ^ξΤ 
αωτιμά μου, ήκ έδόξασεν ό θεός μιΙ οΐ άτ^ 
Ορωαοί, ΛορενΟω δργειτ των ξιΜω^; Κάί λΙλοτ Ουιηιυιη $ίιιιυΙ ι^ι^υιη ^ΟΒίζ^ ^^ βχίΐϋ8, Ε»(1τα$ 
ΐαρΊοη* ^υ'ι νίνβΐιιΐ ΙβυιροΓϋ Γβϋίΐυβ ρορυϋ ϋο €3- 
ρΐίνΐΐαΐβ, ιιιοιυοπίβΓ 1β»βιι&1ί1ιηιιηαΐ)ίν6ηίυιΐ) Ηϋ^ιιο- 
ΓυΐΒ, οΐ (<»ια βΐίαιιι βΟΓαιη ςαί ρίο αο η;Γΐί{ίι>50 νίχο- 
ηιιιΐ. ΡοΜύΐ νβτο ιαίιη8(ΐν6η6ΐι& ςυχ α $6 ρΓχίβΓ- 
ιιιί•&& ΓιιοΓίΑίιΐ ία νυ1ιιιιιΊΐλ€ Ββ^ηοΓυω, ββΟΓδίαι Ιιφο 
ηίΓι^υβ η'ίβπ.*υ& ϋχροβυίΐ, ςυ:ιηϋοςυί(1βιιι ρΓίοΓ ΙίΙΐϋΓ 
4|υί 6ΐ1ιΐυ&ίιΐϋΐ'ΐΙ,ίιιιιιυΙΐί8ΐ1«Γ«*06ηΐ.0ιΐ6ΐη Γώηιιιι ία 
ϋυρίίϋί 8€οΐίοο€ €0Μ$€Γίρ(αιιι, ίίΐάχΛ <|υίϋΐίΐα Υετί^α 
άΙετΜίη^ Εοΰΐΐΐ^ίι αυΐοαι ϋ^ηιιιι ΡαταΙίροιηεηοη 
ίη•€πρ»ίΙ. 

£ΑΡ. 0X1X1. — Οικτησι» ρετ ρτο9€τΙ»ία €ΐ αηηριηαία 
Μ ^Γίρίαήε άίεια ιηιιΙ• 

6θ<Ιοοα αϋ Ιιοηι!ιΐ€8 Ιπ1)α$ ΕρΙίΓΑίιη, ςπί βί ίιι- 
Γβιιβί ϋΓαιΚ, ρΓορίοΓ^α ςαοϋ ιιοιι νοο^νοιαΐ ίΙΙοβ :ι^ 
1>β11υαι ςοηΚη Μαϋίαιιίΐαβ, αίΐ : Νοηηβ ηιεϋοτ ε$ί 
^ν/ΓΙ^Γκ/αε ί/ι ΕρΙίταιηι^ ηΗαιηνηιάεηιια ιη ΕΒίαζ^τΐ 

4ο1)δΙ> Οΐίυβ βοϋοοπΊ» ϋϋ 5ΐ€6ΐηί1α8 ςαί «Ιβ^ϋΓαιιΙ 
Φΐιιη ςυΐ ίηίΟΓίεοΐοΓίυβπιΙ ίχχ ίΓ2ίΐΓυαι δυοΓυηι, 
ΐιΐ 1ιιΐ€Γ 86 Γ0|{ΐιαΓ6(, ΑΙιίιηοΙβεΙιιιπι ίηςα^ιη, ιίι : 
Ειμ4ο Ιεηαιί ίψια πί ηηρετεηί εαρετ η τβ^εηι. ϋιχε- 
ΠΜΙ €Τ20 οίεα : ΛερηΛ εηρετ ηο$. Ει αιΐ ίΙΙί$ οΙεα: 
ΜΐιΐίΜηε ρΐΛρηεάΊηεηι ηι^αιιι, ^ιιαηι οοηιηίεηάαί 
ΟφεΛ α /ιοηνιβε, ρετραη ηι ΙΙρηΙε ίβιρετίίεηι Τ Εί 
ίΙύΛΦΤΜηί ΜΜίνίπα Γαβία β€ηΙη((Ό : Λάβίάπηι, τεοηα Μ ι.ΐΒκιχυ$ ιικιιοκΐΑυ& ι» 

ή|4ας. ΚαΙ ^ίπβτ ^ <π;»^| * *Α|ΜΪσα (φ^ 7*<^ν«ι^ 

ρ&υθώάρχειτ τΟτ ζύΛ^Λτ; &ι2 «Ιμτ γΑ (ιΐϋΐβ ι^ 

άμπέΛφ - Αμ^, ΜοΙβφσΊΛηΜΤΟτ β^* 4|ΜΚ• ^^ 

«1<«τ αντοις ή άμΧΜΛος * ^^Μ9«ι η^ οίτ^ μου, 

■<αί νίξτ εύφροσότψτ τύτάΗΐμΑχωτ^ χορβν$ωέ(ρ' 

χ6ίτ τύτ ξύΛΛοτ: Καί μΙμοτ ^Α (ιΜα τφ ΐΜΐ"^ * 

Α8νρο,βασίΛ9νσ€Τ Ιρ" ι)#ιας• ΛβΛ «ϋητ 4 φΛμτος 

τοις ξ* Μας • ΕΙ έτ άΜι^φύρΜίς χρίβτέ ρ9 β^σι• 

Λέα έφ" ^ψάς^ ΛσίΛ$9τ9 ΜβΛύΜοδύσΛηύΜό Ηξτ ίΤΜέπητ μου. Καί «Ι /Η^, ^(^1^ ^:ρ ^ Γ^ς |ΜΙ 

μτον , «αϊ «ατα^τι^τοι ηΐς ηέδρο^ του Αίβέτον. 

Σαμψών (Κς ^ [αλιχήριβν 9 Α^ Ιν ^ βτ^ματι $>ιιΐΜη ό^ ίλΥΟ» ςϋθη κρβττηΐ ίο ογ6 ΙοοηΪ5 * 

ο!ί άπέχτιιν• λέοντος» χα\ Ιφαγν, «ρέβλη[ΐα «οιήοας Μ ϊιιΙοτΓ«€ϋ, ^««ηςυο οοοΜίΙβπιΐ, κπίρη» ρταρο- 
φησίν * *Εη στόματος έσ0(οτ€ος ίξ^Λ$8 Α^ωσις, Β η^ηδ, ίοςοίΐ : £« φπ €0Μ€έ€Λΐί$ (§Γα$Λ$ ηί ΗΛηζ 
«αΐ έξ Ισχυρού χΛυχύ. «ι €9 [οτΗ Μαόο. 

Κα\ ό ΑαΜ «ρ6; «^ Σαούλ φησι • ΔοΜίσβλ Κύ ΟλτΜ ^αο^α« «<Ι δ»υΙ«αι «ιΙ: /κιίιοη Αομονη 

ριος άταμέσοτ έμοΰ καΧ σου^ «αϊ έη^α^ΟΛ Χύ" μΙ«γ 9»€€α€; €ί «/Ιϊοιμμ μιμι ΒοΜϋηί» €£ Ιβ : % ϋ 9^ΒΙ€« ΜΜΜ ν#«««Ι» ψ€Τ^ηΛ Μί 

ί«ι«τ ΗΜ. Εί αίι ι//» ηιίι ; ΙΝ«•Μηι« νπηίΜ μοιμ «ι 
ίΠιΐΜΜ ΑοΜΜίΐΜ, ^ΤΓ|*"* *' Ι»ρή$ ίοφβηίΛΜ ? 
Ιίίχ€ΤΛΛΐφΛ» Ιί§ΛΛ <|ΝΜ : ΑΟ€94μμ^ η^βΛ ηιΚτ ■••. 
£ι αίΐ •|κιια Ιφη* : 5• μ μγϊιοι^ οοβ 99ρΗ$ ομ γτ- 
§η• ηιΐ<Γ ν•«« «ικΜίίΐι^ «ι ηιΗΐ« «μ^γομ μμμ. 5ήι 
ηϋπ», ^«ΜΙ ϊ^'« ^ *ρ«β• «< Γθ«Μ(αΐ «£^γμ ϋ- ριος έ» σον» «α\ ή χ^ίρίβου οΟμ Μσηαίπϊ σέ^ «α- 
θ^ ΜγΒΐ 4 παραβολή ' Έξ άτόμωτ ίξ^Οβόίηταί 
χΛημμέΛεια. 

Ό *Αχαά6 «ρ6ς τ. ν Σύρ««ν ρα«ιλέα Αηιλουντα 
ανγφ• πβσαν τήν του Ισ^λ ρ•αιλι(αν ΑνκιρβΙν, φησί- 
Μή Μονχάσ&ω ό πίρ^Οαττύ^Λτος^ ώς ό ^χο{«μτ- 
τύμετος. 

Ίωβίς ό του Ισραήλ ^αηλλυς » *Αμαα{|ΐ τφ το^ 
Κούβα βοαιλιΓ φιλίαν Ασναζομένφ %μ6ς αύτ^» «^* 
ζονβυόμ&νος αύτ6ν, χα\ ΰιηρορών αύτοΟ τήν σύντ«υ- 
ξιν, <ι;λοί πρ^ αύτ^ * Ά άχατος έΧάΛψη προς €ί ΜβΙΠΜ Μ€Λ ΝΟα βΠΐ €0«ΙΓβ Ι€ : 9•«Μα<ίΐ•Μί«Μ ^ί- 

ΜίρτοΜΓΗκιιι; Εχ ίηίφία €$^€άΗ^η^ $€€Ιλ$. 

ΑξΜύιη% «<1 ΐΎ§€θΐ δχΐΌΠΐιιι αΙηίΐΑίιΐΝΐι βϊΙμ 
ςιιοϋ αιιίνβΓδυηι ΙβηιβϋΓιοϋΐιι κ|^υιιι Αϋΐλίαπ» 
θ&β€ΐ, ίηςυίΐ : Νύ ρΙοή€ΐηΓ ψύ ««^ίΐιΐΓ, ηαα φίΐ 

4<ΜΙ8 Γ6Χ 1&ΠΙ€ΐ Α|ΙΙΑ:»Ί« Γ6§ί ^IΗI» ^υί $€€1101 

ϋιΪΓΟ ιοιίοίΐίιαι »ν«1»(, ρβιυίλοί^ ««πι οι<ϋριαΐ5, 
ο]ιΐ5<|α6 νοίι 00016010608, &ί£υί6€ΐΐ ίΙΙί : 5ριιια /•. 

€ΗίΛ €9ί αά 0€άτ%Μ Ι,ί^Λίά ΐΗψΛΙ€Λ9 : ύα βΙίΛίΛ ^ή^ χέδροτ του Αί6άκου Λέγουσα * Α^ γ^γ Θυ- ^ <««■• βΐπβ μ€0 αβΟΓ^αι. Ει άίίοίΓητΜΛί {έτα €Λμ• γατ^ρα σου τφ υΐφμου βίς γυταΪΛα. ΚαΙ διήΛΘβ 
τά Θηρία του αγρού έτ τφ Αιβά^^ χαΐ κατ* 
ΛΛάτησατ τήτ άΜΟτοτ. Τύατωτ έχάταξας ν^ιτ 
Ίδουμαίατ «ο1 έπζρέ σβ 4 *ορίίΙα σου. 

*0 δλ Σολομών «Ασαν αύτοΰ την βί^Αον τήν πρώ- 
τ., ν βιί ιηραβολών Ιξήνιγη• 

ΚΕ•ΑΑ« ΡΑΒ^. — ΤΙγΒς βίσΐτ αΐ υπέρ του Κυρίου 
φ^ιβύσαι παραβοΛαί. 

ΙΙ•ρ\ τής νέας χάριτος, ώς μή &1ν 1π\ ιιαλαΐφ 
Ιματ(φ χαιν^ ^άχος Ιιη^^ικτ^νν. *Α«χοΙς ιηλαιοίς 
μ)) β€ίν νέον οίνον έμβάλλειν. Τους άηοοτέλους ώς 
«ρόβατα έν μέβφ λύχοιν άι»στέλλβιν Ιφησι. Τ6 
χήρνγμα σπέρματι ΐ€αρα6έ6Αηχ€ν, (Ις μίν χαλΙ^ν ρ€Τ€ΜίΪ€Ηί €€άέΜ14αΜΛΛΜ, €ξ €ΧίηΙίΐ ί€€ΟΤ ΙΚΙΙΜ. βιιΐϋοιοη τ<!Γ0 ΙοΙμοι ρήηιυηι 1ί1)η•οι &υιιιη ρβτ 
δίιιιίΐίΐυάίηβ» ϋΊ({β8&ίΐ• 

ΟΑΡ. ϋΧΧΧΙΙ. — ΟκαΐΜίΝ ««■! ρλγλΜλ •η Οοοά- 

Ηί€ο ρτοΐαία, 

1)6 Νονό Το$ΐ8ϋΐ«οΐο. Ι. Οοιχΐ ηοιι οροηβίνοΐβη 
ν€$ΐίοΐ6οιο οονυαι ρλοοί ΓΓΟβίαο: Α&$υ6Γ6 : οίτίΐιυδ 
Υ6ΐ6ΓίΙ>α5 οοη οροΠύΙ ηονυηι νίιιυηι ίιιΓυη«ΐ6Γ6 **. 

2. ϋίχίΐ 86 ΟΐίΙΐ6Γ6 ΐρθ&Ιθ1θ8 ΥβΙΐΙΐί 0ν68 ίο .016010 

ΙυροΓυιο **. 5. ΡπΡίΙίΰβιΓιοπβαι 86ΐιι1ηί 88&ίαιΠ2νίι, γην χατα(»αλλομένφ, χα\ Ιν ρ' χα\ ξ χα\ λ' χαρ- |) ςιιαϋ ίιι ΐ6ΓΓ2αλ )Μ>η»οι ρΓθ]ΐ6ί1υΓ, 6ΐ ίο ε ?«! ι.χ ΐ6οφορουντΐ• Έν €έ «έτρ^ χα\ φραγμφ χαΐ ΑβαΟεΐ 
γΙ|, Αχαρπον ιΐναι άνελέγχβαΟβα. Ζιζανίοις έπι- 
οιαιρομένοις τους τών αίρέαιων λόγους, τφ Αγαθφ 
βκέρματι, τφ ικαρ' αύτου αΐΕορέντι 1«\ της γής. 
Ιί^νηιτι , τ^ν τοϋ χηρύγματος λόγον , ύπ<ρτέρω 
' ών Ανθρωπ(νων τυγχΑνοντι χατΑ τ/;ν αΟξη- 
σ.ν, αμάχων. Κα\ ζύ;ΐ|^ «αραβέβληται, 8{ς άλευ» 
ρου οτΑτα τρ{α έμ6λη6£ίθ||. βησαυρφ χεχρυμμένφ 
έντϋ γ^, χα\ «άντων Αακμχοιλουμένων «Ις την 
τούτου χτήβιν. Μαργαρίτ^^ ^μ^> κροτιμωμένφ τών 
%Ιΐ| χτηοθέντων. Πλουσίφ χιχτημένφ έν τφ ταμείφ 
αντοΟ χαινά ηαί καλαιΑ, της νέας χα\ χαρ* Έ- 
^ραίοις βιαθήχης την έπ^γνωσιν. *Αλώπεχ( ττ,ν ν<:1 XXX ΓΓυ€ΐίβ€Αΐ : &1 81 ρΓο]ί€ί3ΐυΓ ίιι ρβίταοι, 
;ιυΙ 86ΐιΙ€8, 201 ΐ6ΓΓ3η] οιίαυδ ριοΓυοϋαιη, ίιιΓΐΊΐ€* 

10081101 Γ6υΐ3ΙΙΙ6Γ6 0$ΐ611<ϋΐυΓ*'. 4. ϋΟΐΙΐραίλνίΐ ||9Β- 
ΓΗ'Κ-Οηΐ.0 86ΓΟ)θη68 €001 ΐίΖ»0Π8 8υρ6Γ86ΠΐΙθ8ϋ8 
1)000 860ΐίηί , ςΟΟά ίρ86 86ν6ΤϋΙ 8υρ6Γ ΐ€ηΓ8 **. 

5. €υαι βίη^ρί • τ6Γΐ>λ ρΓ»Ιί€&ϋοοί8 ϋο^ιιΐλίαο) ; 
ςυίρρβηυοϋ ίιιθΓ6ΐη6ΐιΐο οπιπία Ιιυοι•ο:ΐ6Χ8υρ6Γ6ΐ**. 
β.ΟοηΐιιϋΙ εΐίϋπι ουηι Γ6Γοι6οΙο αιί880 Ιο Γ;ιπιι« 8αι8 
ΐΓΐΑ **. 7.ΤΙιβ<>αυΐΌ ίίοιο οοοϋΐΐιΐο ίη ΐεΓΓ», νβηϋίΓΐΒ 
οηιηίΙ)υ8 αά ίΠυπι εοιηραΓβικΙυο) *'. 8. Ι1ιγ({8πιχ 
ηυοςΐ)6 ρτούο^χ, ςυ» χ&ϋαΐΑΐίοοβ 3ηΐ6ί6ηυΓ οπι• 
ιπΙ)ΐΐ8 Γ6ΐ)υ8 μοϊ ρο&8688ί8*'. 9. Ηοαιίοί άΙνίϋ ρθ8• 
8ΐιΐ6ηΐί ία 800 ροιιυ ηονα οΐ νείβπι 8$$1αιίΐ3νΊι οο- ^ Ιΐ6ΐΙΙι• IX. '•Μ3ΐΐΐΙι. χ. •« 1.ιΐ€96 νηι. »• Μαΐΐΐι. χπι. '* Ιΐιιϋ. '• 1\}\ά. •* ΙΙ)Ίϋ. •• \Μ. 

ραταοι^ οβ. ενι. ^ ΙΟδΕΡΡΙ 

κχκΜΐ ΐΜ(ίΜΐΐι•<ι«Ι Μ«1. «£}ΐϋ<|ΐιι>ϋρβηΐ') ΙΙι-ΙΐΓΧΟΒ Λ Ή ρώΐα^ πονηρία < 
ψΨΜΐ **, Ι». Ι1μι• αΙ ιΙηιΙΚαϋΙηβ νοΙρί) ΙαιΙίθ3ΐι(ίι 
ιι••Ιι(ί«ΐΜΜ.;πΜί<**. II, ΙΚκιιί(, ηηη ίιΐ ι1υΟ^ ϊιι^Γί- 
ιΙ•υ>Γ, •»! <ι•β<1 «(ΓβιΙΜατ εοίαιιιιΐιοιβ Ιιοιηίηκιη : 
Ιμηι βΜ, Μ|Ιΐ4ΐίοη«ι β£ ΙοευΐίοπΒΐ *ίιίο5αβ **. 
ΐϊ. Κ*ι Μ Ρ1ιιη4*(ΐΓαιη (ι^ηηβιιΐιιιη,ίι] οκΐ, ηιβίίιίιι, 
ία* Μ ■ΙϊΜ π•.•^ «ΙΗςΐΐ". 13. ϋϊΐβπϊΐο |ΐιιβΓΐ)Γΐιιιι, 
»4 ί»«ι>«ικΙο• ■(ΐηρίκίί Μίτβικίοηιιη ιποΓβί *'. 
1 λ. Ιι>ΐ|θ^ιιΐι•ανί• ■ηΐαχ ρβηΙΙΐχ, ΐ)ΐια: ίυιιυίΐ Ιιιιιηαηϊ 
, 15. ΡαταϋοΙο ϋβ κο (ΐυί ιοιι- 
■ ηαΐΐυηιπι ρβΟΜίοΓυηι αΐΐ Ιιιτα 
•Μ, Μ 'ψ— «•η*«η1ΐ ιυΐΒ ηοη ΓβιιΓκίΐ ^ιαΓνα ι\αχ 
ίκ••«ι«Βΐ*απιαΐ|>βϋθ(α ". 1ϋ. ΑΙιβίϊ «Ιε κβΓνϊΐ 
μϊηΙ• «ι μι^γιχΙο) ΓΓυείυι νίηςχ οΐ εαικυηιβίίι 
ΐ^ίί'ιι Μιιπβ βΐΟϊί»; «( •16 ΙΙΙίο ρΓΟ οιΐϋΐιι γο ιβ- 
βρ«ηιιιθι1ο>ΐ<ιιιβΐθΓνί>1ι ίιΐ||Γ>Ιίβ3θ<»Ιο ι Μτυπι ηιιί πιβΓοαΙο εοιιιΐυαιί ιηΪ8»Ι 
ΜΗΐ^ ΙϊίοηΐΗΐυια ϊιι νίιΐΜ, ΙιΟΓα μπιιΐ), 6ΐ Ιογ- 
Ιή, Η κίΜ. Εΐ πΐ)ΐι> βΐ βυΐι τε^ρεΓαιιι ". 13. Ιΐβιη 
ιφίΐίίΓηηιηι ηιιί χιΐ ηυριίΐΐ τμγιιΪ .Τιΐΐπιιΐ ιιιχ 
οοΗκηοΙ; «ΰοαίίοήυβ βοΓυιη ςιιί νίϋί&ίίιιι ίη• 
ΛΛΐύ ΓΒ(Πΐηιϋο:ι1ιίΙΐϋϊΕ( Ιπνίίβ ". Ιθ. ΚβριΐιΙίιιιη 
(^«ηηίηιιίηιιι ϋι/»Γβ3ι]ΐ)ΐ>ρ1ι>ι νβιι«Γ3ΐ". 20. Ι)»- 
ηη τϊγβΙιιιίπ ρβκΙαΓυπι ο( ιιπιιαΓαΐΗηιιπ οϋνί*- 
()« ". ΐΙ. Αακίΐιιβ ιιε^οΐίιιιΐίυπι (£θΐιοηιι>Γυ[Π, ?1 
ΙβΕΓηοϋοΡί βχαρϊ1)υ> Ιιεγ!, ϋηιΐβ ίιίεϊΐΐο €οιΐ)ΐηβπ- 
Αιΐοηιπ) : οΙϊοβΙ ίΐΰΐη β( ίιιΓΓυείυοβί ϊ(;οιιπιΙιιία ". 
2ί. ΟιιΙΙοοίϊο οτίιιπι ηιΐ ιΙι:χΙ£Γ3ΠΙ βΐ >ι1 βίιιίβίΓβπι ; 
ϋαΓαιπ ηιιϊιΐϋΐη ^Ιοποβι, ΙΐΒπιιη τβΓΟ οοπίιιπιβ- 
Ιίθ53 ". £3. υκίειιΐίο οίϋβ ςυί ίιιθ(Ιί( ίιι ΙαίΓΟίιββ, 
κ1 Λ &ιπΐ3Γ>[ΐπο ιιιίΜΓίΓοπΙίιιη ΐίΐ οοηΐιβουΐυί, ^ 
ηκ Ιιηιοιι Γ0Π5*«ιιΐαι ίιιθΓα( 8 ΡΙΐ3Γί$3ΐΐ> τβΙ ιέ• 
ν11* ". ϋ- ΡβΓΐίηΐΒ ε]ιι& ηυί ίο ηι>€ΐβ ριαοιη 
ρβΐϋΐιαΐ , ϋΐ ρΓορίΰΓ ίιηροΠυιιαιη ιι$8ί(Ι<ΐΜ3ΐοιπ 
ΐίΧι'ρίΐ ". %α. ¥'κα\ααί, ΐ|υχ ριορίεΓ ίιιΓΕΟΐιιιΙϊιβ- 
Ιβιιι ηοη ΓιιίΙ «χεϊίΐ, ϊβιΐ γεΙϊεΙι ιυΙ) ροΙΙίάΙιιΐίοηβ, 
•II ^ΓΜΕΐιιιη ίΐΕΪϊΐ '*. 26. ΐυϋβι ίΓΓεΙίΕίΟίΐιβ ιΐ ίη- 
νβΐΜϋΐκΙυι, ςιιί ΒϋΙΚη ΒϋΐΙίιΐ. ρΓορίΕΓο ΐ|ΐιοιΙ νί- 
«Ιυι «ρυιΙΙΙΙαηι ίηιροτωιιβ ίαιι>1ΐ3ΐ ". 27. Υίή ιιο- 
ΙιίΙϊι ■<) ιοοίρίβικίυιη Γ£Β'>°"< ριτε^Γβ Γιείβ ρπυΓι;- 
ΕΐΙο, 6ΐ βΐϋίιΐιυιη βυτυιη, ηιιί ίΝυιη Γβρυϋίαιυιιΐ ίη 
■ιικορίίαιιβ Γΐ^ηΙ ". 28. Ρ^βΙΟΓ , ΐ)υί ρ» οβίάκα 
«( ίι, €ΐιΙ ϋυπι ΙηίΓΟ «ί(, αΙίυηΊβ ϊιΐϋΓβιΙίΙυΓ μινον, 4λλά τ1 (ςϊρχίμίνοϊ (Μλώνίΐ τ6ν ίΆρωπον, 
δ Ιφτιν, λΙ τήΐ κακίας £ννοιαι χαΐ λίγοι. Ή τήι% 
Φαρισαΐων ζνμη. τουΐίττιν ή τηνηρίι, ή χαΐ τονς 
Αλλοι>( χαχίζουσα. Ή των κβιϋων ■καρίΛα^ΐί, κρ^ 
τ^ Απλούν ιών βιυζομίνων τρΐτιον. ΊΙ τοΟάποΐ»!^- 
ιο; ίνΐ; τιρββίτβϋ ζήτηβκ. ΐήν ΐοΰ γίηνΐ τών ίν 
βρώιιωνύιιοίειχνύίΐι βωτηρίαν.Ή ΐοϋνυχίντοΐΐηλ- 
λών πλΓ,μμίλΕΐών ιταρΑ τοΟ ίΐΐπύτον «ν β^βιν. 
αΰτοϋ !1 |χτι άφιίντο; ιοίς συνΐούλβι; τί: ιΐζ αίτίν 
μιχρϊ; ά,^ΛριΙας. Δ«ύ)ωνάπο7ταϋντΐιΐν 1x1 «{ τύν 
χβρπύν λήψΕ•. ΐοΟ άμπελώνο;, χα\ ύβριαΟέντων κβ\ 
ψονιυΗψΐοιν, χα\ τοΰ υΐοϋ ίίΐ ■ηΰτο ίλβΐνχοΐ, χα\ 
τα ΙυΛ πιρί τών Αγνωμίνων τοί; Φούλο({ τΗπονθ4- 
ΐΟί- Ή ϊών άιώ «ίώτηί ίιραί,*βΙ ίρΙτ^ί, ΐίβϊ Ι«• 
Β της χλΧ ΙνκάΓΤ,ς, χβΐ πρ6; ίίπίριν ιΐς Ήτ» *ρτ»- άμικλωνοςίπίμιββον κημιοαμ^νω 
*Ι; τοίις γάμίΰί χληβΙντων, χαΐ μ)] άπαντΓ,βάνταιν 
αποβολή, χαΐ των ίνκισαχΟΐντων ίχ ίΐΐξΜων χαΐ 
τριΑδων κλήβις, Έ τοϋ μ)] πριπΐν-υς ίνανΐήφαντος 
ΐΐς τοίΐ γάμους ίχ6ολή. Ή τών ίΐχα παρβίνων 
ΐτοιμος χαΐ Ινιτοιμος ^πΑντηιΐζ. 'ϋ τών Ινίργίϋν 
οίχονΐμων, χα\ πβριβίντϋν ϊΐς τ* τοϋ ίίοηίτψι 
χρίΐματΛ, Αιτάντηαΐΐ, χαΐ δι& ταΰΐο τ(μΜμ^ν(I)ν, χιΐ 
ή τοϋ αργοί χα\ Ακορίστοο Ατιμία. 'ΙΙ ιών Ιχ Β* ■ 
ξιών προβίτων χαΐ τών Ιξ ιϋωνύμων, ιών μίτ Ιν- 
ίαξοί, τών ίί Ιπ' Αίοξί^ παράσταβι;. Έ τοϋ ίμικ- 
βΐντο; «Ιΐ τοΟΐ λ^ΐτάς, χαΐ ύτιί Σιμαρϊίτοι* ίϊϊΐ)- 
θ^ντος, μή ίλιηθίντας Ει ύπίι 4αρ:3βΐον χαΐ Αιυΐ- 
του, ύκύ&ΐΐζίζ. Ή τοϋ Ιν νυχτί τϊν ίρτβν αιτούντος 
6Λ τη{ παρανόμου έχλιπκρήβΐα);, λήψις. 'Β «υχή, ή 
ΐιά &χβρηίαν μ)| ίχτμηθίΐϊα. Αλλ ' Ινα καρτιίν Αγάγϋ 
έπλ ύτηβχίβει μείνααα• Ό χριτή; ύ Ανιυλαβΐ]; χαΐ 
ΑναιΒή;, £ιΑ γοϋν τ6 βχλεΙαΟαι, τη; προοοχλούνη; 
χήρας άχΰΟοα:. Ή τοϋ Ε&γίνβΰς ΙπΙ βαβιΧΐίβΐΐ λή- 
ψϋ εΙε μαχρΑν ΑποΙτ)μΙαν[Ακοίημ!3], χαιτών ιτρ• 
αιτουμίνων αύτίν ίν τ!) της βασιλείας ΙήψΕΐ, Αναΐ- 
ρειιΐί. 'ϋ «αιμ^ν, 4 ΐιΑ τής θύρας (ίσιων »{{ ϊίιν 
μΑνίραν, χα\ τΑ πρίβατα χατ' ΐνομα καλών, χαΐ Α 
μ^ £ιΑ τήΐ θύρας, ΑλλΑ Αλλα;[όθίν, χλίπτηΐ ών, ϊχι- 
6αίνων, 

ίη{Γ«<ϋιαΓ ϊη ΐαυίΒοι, ονωΐ]ΐΐ£ ηοιιιίηιΐύπ νοαϋ• 
ρβΓ ρΟΓίΑΐη ". ΟΑΡ. ΟΧΧΧΙΙΙ. - ΟυοηΐΜ 

ΓΜΐιι /'πιιίΗ« ίΐροιίοίκι πι«η1ίοη«ηι [ααΐ, 

€ουϊ«ιη άίαΐΛ ΛίΙινπίι ρτο «ΙβΓηιϋί-ικΙ» ρΓοκΙΙ- 
ηΐίιιηη νϋΐ'1>ί, αΐΐ : υι *ι ηιικίβηι ροβί/η ίιΐΐΐτΊ 4ϊχε- 

ΤΙΜΙ : ϋΙΐΜ «ι |)(ΗΗ( ίρΐί ΙΙΙΓΗΚ*. Αΐ<|ΙΙΒ ιαϊίΗΜίβ 

Τίιο «|ί-υΙΙ Ιη Ι^γοΙ*. •Ι1 : ΰίΐ'Ί ι/ιιϊάαΐΛ ιχ ίριιι, 
πριίιιΐιηκι ί^^/^ ριομΗίΙα : €ηΙίηκί ιβηιρ«Γ ηΐίπιία- 
»*, ιιιιιΐκ /ντβ, ΜΚίΓη ΐΑΐΓΐΜ. Ιίοπιίπυβ ιιυοηυβ 
υιιι* ολΙ λΙπιΙΙΙΐιιιΙΙηη εχΐβπαι 3οεοΓ3ίΐ3,<1Ϊ€βπΐ ■(! 
ΝΐΜΓΓίιιι* : Οκιηίηο ιί1»ΐίι ηΐί'ιί Ιιαηο ίϊηιιΐϊιαιίϊ- Ι>ΚΕ*ΑΛ. ΡΛΓ. — Γ/>\ϋ»- των ΐξι^Οετ ιιαρτνριϋγ. 
ό άηίστοΛος ΠαύΛος μγήμηιτ χοιβίται. 

Άπολογούμΐνο; ίν Άβήναι; περ^ τοϋ χΐ]ρνγμα- 
τος ϊο5 λίγου, ^ηαΐν ■ 'ύ χαΐ τιγΐς των «κίΤ ϋμης 
«οίητώκ είρήιιασι (60)• Τοΰγάρ *α1 γέτος ίσ^/Λ•. 
Και Τίτψ γράφων έν -ι^ Κρήτη ίιΑγονιι, φηβΙν 
Εϊχέ Χ(ς έξ αύιάττ, ϊίιος αϋτϋη• αρο^ήιης • Κρί)- 
τβ<: άεϊ τίτενσται, κακά 0ηρ1α, γαστέρες άργαΐ {61), 
Κλ\ ί Κύριοΐ £ί έχρήαατο ιιαρα6''λ{| τΙ] Εξωθΐν , 
(Ιπών πρ^ί τοΙς ίν Να^ορίΟ ■ Πάηαις βρεάί ρ^ι *• λίΒΐΊι. ν>ιι. •' ΜβΙΙΙγ. « η \Λκ. XIII. " ΜβιιΙι. ιν. •• ΙΙιί.Ι. •' ΜιΐιΙι ι> 
ΐηιΐ. '*ΜΐΗΐι. XXI. ^'ΜϊΙΐΙι. :ιχ " Μιΐιΐι. χιΐι. '"]ίιαΙ. " ΙΙαίΐΙι, χχν. 
Ι. ** 1.ιΐ€. ίιι. " λΐιΐΐΐι. χί. *• ίιιε. 11(111. " ίιιο. χιι. ■<ίι•»η χ. 


ϋ. "Ι,ιίΕ.χί. *•ΗιιΙΐΙτ. 
"11(1.1. '•Ιύ,Α. "Ι,ιΐί. 


(ΙΚΙ) Κχ ΟΐΓΒΜΐιι «Ι ΛΓ.-ΙΙ». ΓΐΜ. ΒϋΙ. ϋτ. ΙίΙ>. ιιι, (<ίΙ) Κρϊ(Μΐιϊ<Ι«£, ΒίΙ,Ι 
€Β|.. 18, ρ. 51ί7. 


£γ. Ι, «ρ. ϋ. ρ^Β. 3^.^ 141 ΠΒΕίΙ,υδ ΜΕΜΟΚΙΑΙΙδ. 142 τάτ. ΚΰΧ ^ ΙΐΒίγραφΙΙ ηΐ έν τφ βωμφ τφ Ι» *ΑΟή- 
νακ^ 4 ΙΙ«»λο;» Ιχουαΐ) • ^Α^^ώστφ ββφ, έχρήσατο 
Ι^αρ^Ρ^ 10Τ οδτ «ΙττοΜ^β^ «^β^Γτβ» λέγων, 

Ε6#ΑΑ• ΡΑΔ% — ΙΙ<)!σοι ν4«<^•^ 4τ τοίς άχοστό- 

ΙΑηββος 4 τοΟ ΐΜΑνν«υ ά&λφ6ς, νΙ^ Ζβ^ι^/ον, 
4» «β\ ΑηΠβν ΈρώΦης χαριζόμ^νος 1ου&ι(οι«• 
Ι^ϋΜβος 4 τοο ^ΑΛ^^^ίον. *1άχ4ΐ€ος 4 Α^βλφ^ του 
Κυρί«υ 6 ««λού{Μνο< Αίχαίος (β2), 6ς χαΐ της έν 
1«ροΐΜαλ)|μ *£3ηλι^«(ας «ρωτος ι^οΐβτη. 

ΚΕΦΑΑ• ΡΑ£Γ. — - Πόσοι Ί§ΰάκτοί βI^ γ Α «ήρι/χρα Ιβ&ΙίΐΒοηίο υβυβ ββΐ ίηιαΓίρΐΙοηβ ^ιΐΐαήβ» ςυο«1 βΓΑ( 
ΑΐΙΐθΐιίΒ 1ΐϋΙ)6ΚΜΐΐ|υ€ : ίψΛ•ίο Ώεο^ Οηβηι έτ^ο ί^Μ- 
τηαα ^ο/ιΊίι, ΙηςυΙβιιι, Ιιημ €^ αηιηΜίΙο νοΙβί$ *^ 

£ΑΡ. βΙΧΧίν. — 0«•Ι /4ΜΜ ΙηΐΜΓ βροϋοΐο» 

^Α€ο1ΜI8 ^08ηη^8 ίηΐ6Γ, ΔΙια» ΖφΜλϊ ^ ςυβπτ 
βϋ&ηι «υβίαϋΐ ΗβΓο^Μ ι«ιο |;πιΙ%ηι Ιιιε€Γ6 ^II1^X!8 
τοΚβηβ **• ΗοΑχοΛ ΑΙρΙ^ϊ. 1^ίίθ\Μ% ίπιΐ«τ Οοιηίηΐ 
ΐ|αί 4Ιθ€ΐΜΐΙιΐΓ /μΙμ, ^αί οΐ ρΗιηα• ^χνΛηχχΈ^χΧαύτί 
11ί€Γθ8οΙ]ηηίΐ8ΐιχ• 

€ΑΡ. εΧΧΧν* ^ ^η9ί ΐ9Ληηη Η γτΛ4Ί€Λίϋη$ 
9€τΗ (Μξτηηίρ €ί ψίοΐ ΖΛϋΙίΛηαί• Ιωάννης 4 ΒαΜπσζ^ς. ^ Ήρώίης Απβχιφάλι- β ^08ηηβ§ Βαρί'ηία, ςαβαι ΗβΓΟίΙβ• ο1>ΐπιηοΜΐ, ([\Α «ΐν^ 4ς ι»\ τ6 μοψνΰραοτ (€3) Ιν τ{| Οαλαιβτ{ν|{ 
€^ βιβαττ)• *Ιωάννης 6 τοΟ Ζε€εΜον υΐ^ , 6 
«ύαγγ^λιστΙ^ς , 6 χα\ τήν άιοοχάλυψιν Οβασάμβνος, 
χαΐ τ!|ν χαθολΐ3Η)ν Α«οστ»(λας• &ς χαλ Ιν Έφέαφτλ 
|Μφτύριον Εχιι. Ιωάννης ά έ«ΐ3ςβλούμ(νος ΙίιΙ/.^οςν 
4 Βέτρου άχ^Χ«ιθος« χα\ τ5 Εύαγγέλιον γράψοις, χαΐ 
ιιρωτ•ς της ^Αλιξαν^ρέων ΈχχΙηβΙας &κ(σχοηος άνα- 
Ι8ΐχ6«(ς. 

Ζαχαρίβι 61 <' γιγδνααι. Πρώτος ό του Ίωδαέ 
τοδάρχκρέως υΐδς , βν ά«<«τ•ιν(ν Ίω2ς ό ^σιλ<υ;» 
άναι&έβον τον ναού χα\ τνϋ 9\>9ΐαστηρ{ου. *0 τον 
ββ^χ/οι;^ Λ μνήμην ό «ροφήτης 'ΗνάΙοις ιω&κίται, 
ιΐς μαρτυρίαν αύτ^ν ««ροϋιαβ&ν το'3 τΜκομένοα 
«βηδίου• Καλ ό ί^ρο^ηι^ * χΑό Μ9^^ιρ τον Βαχτι- 
ϋτον^ 

ΚΕΦΑΑ. ΡΛφ• — ΊχχοΜτοΌ θν^αΐον^ άχ του 
χροπΛον αϋτον ονττάγματο^ (61). 

Ίάχωβο; ό ΙπιχληΟ«\ς Α{χα&ος, Χ3\ γ.ν^μενος 
«ρωτος 1«ίβχοΐΕθς *Ι<ροο«λύμων« ά^φ^ μέν του 
ΚνρΙου χατ^^ σάρχα Ιλίγβτο 8Ϊνβι« υΐ^ €1 του τίχτο- 
νος Ιωσί^φ, έχ της ^ιωτιχης αύτοΰ γηναικίς. *Α&λ• 
9θ\ Χυμιάν» Σιβάνιο;, Ίον&ς χα\ Ίωβη. Τεσσάρας 
γάρ υΙοΟς Κβχενό Ιωσήφ, χα\ (υο θυγατέρας, τήν τ< 
ΜάρΟαν χα\ τΐ^ν ΜαρΖαν, Ιχ της γυναιχ^ αύτοΰ 
της Σαλώμης , 6υγατρ^ *Αγγα(οο , του ά^λφοΰ 
ΖαχαρΙσ^ του Ιιρέω;, του ιτατρ^ Ιωάννου του 
Βαντιστοΰ, νΙου Βαραχ^ου, του υΙου *Α6ιοΙ του Ιερέως. 
Καΐ τ^τι Ιχήρευσεν ό Ιωσήφ. *0ς τήν Σαλώμην χα\ 
τ^ Βακτιστήν Ίϋΐάννην ά&λφων τέχνα ά^^ενιχων 
σίνιι. Ό γ5[ρ *Αγγ2?ος υΐ^ Βαραχίου, Μος Λ 
Ιωάννου * ομοίως ^ χα\ ό Ζαχαρίας άδβλφ^ *Αγγα(6υ, 
6χΙας II Σαλώμης της γυναιχ^ Ιωσήφ [Σαλιί^μην 
^ η?** ^ ^ μαίαν (65), άλλα τήν γυναΐνα Ιω- 
σήφ (66)] - ή γάρ Μαρία (67) άπ& Βη6λ<1μ Ιτΰγχα- βΙηαΓί^ηαικ Ιΐ3ΐΙ>υίΐ ίιι νι>ηθΤΑΐ>ίΙί Ρ&ΐ2ΐρ§ϋηα• 1ο»ηη€8 
βΙίΐΜ 7^«4<4τί• £ν8η(|[ο1ί&ΐ2, ςοΙ βΐ Αρθ€αΐ7ρ8ίη τί- 
(ϋΐ, €1 Ερίϋΐοΐλοι €8ϋιο1ί€8πι οιί^ίΐ, ςυί €Γΐ8ΐη ΕρΙΐο&Ι 
ιηιη^Ηοαι Ιΐ8ΐ)6ΐ. Ιοαιιηββ €θ£ηοιηίη6 Ματαα^ 
ΡοΐΗ ρ6<Ιί884Μΐιιυ8 • ςυί ΕτΑθ||;βΗοιη βετίρβίΐ, 
ρτίιηαβςιυβ ϋ«8ΐ|ρΐ8ΐα8 €81 «ριβοορυβ £€€ΐ68ϋ6 Α1«χαιι• 

Ζ>€ΐΐ9Η9β τ6Γο ι? Αμπιιιι. Ρηηιιΐ8 /Ι/Ιαι . </Μΐα• 
ροηΐί6€ί8, ηαβηι 0ϋ€ΐ4ιΙ Ιοά% ητ \η\ΛΤ ιβηιρίααι «ι 
α1(«γ«. ν^χ^ ΒαηΜ^^ €α]υ8 ηιβηιηίΐ ΐ8ΐιί«8 ρπ>- 
ρΐιβίι ^4 ςαΙ ίη ΐ68ΐίιικΝΐΙυιιι ιΰαη &88αΐΒρ8Η η«8€ΐ« 
ΙαΗ ραβΗ. Ιΐββι ψτορΗΛο : #1 ψοΜ Βορίηί^• εΑΡ. εΧΧΧνί. — βίρροί^^* ΤΜλμ Ιο€μμ. €% ^Κψο• 

ΐ9ΦοΙ>ο8 €0|ριοιιι1ο« Ιαβίασ, <|υΙ «Γιαπί ΓυΙι ρτι- 
ηιυ8 Βί6Γθ8θ]γιιιοηιιιι 6ρ«8€οριΐ8 , €ϋΰ6ΐ):ιΐαΓ ςυίιΐΰηι 
ίαί88β Γπιΐ6Γ ΟοιιιιαΙ Οθοαοϋυιη οαηιοιη, €1 βΙίυ8 
ίαΙ>Η ^08€ρI1^ «χ €)υ8 υχοΓ« ρορυΙ&η. Γγ^ιγο8 
αταηΐ Β^ιηοοη, 8ίιΙοηΗΐ8• ^υ<1α8 βι 4θ86. Ου^ΐηοΓ 
ιιαικηιιβ ΟΠο» Ιια1)ΐιίΐ ^086ρIιυ$, «1 4ΐθ38 01ία$, ΜαΓ* 
Ιίαιη νίιΐϋΐίοβΐ βΐ ΜαΓίαοι 6χ ιιχογφ $υ8 δαίοηιρ, 
6Π« Κ%^\ Γγ2ιΙΠ8 Ζα€1ι8γ»ρ. 68οοΓϋοιί8, ςοί ραΐ6Γ 
ίαίΙ Χοαηηί8 Βαρίϊϊΐφ, βΙ 61ίυ8 ΒαΓαεΙιΊχ ΔΙϋ ΑϋΊ» 
8αΓθΓ(Ιοιί6. Ταπο νίιΐυαβ «ηΐ 4θ8«ρΙι. Ιΐαηυβ δαίοιηο 
61 ^0301168 ΒηρίίδίΑ 61ϋ 8ΐιηΙ 6Χ ^βΓΐη3Ιΐί8 ιη93€υ- 
Ιί». Α§{;χυ8 ϋίπηι Οίιΐ8 6γαι Β.ιγποΙιϊχ 6ΐ ραίπιυ» 
^οαηιι^8. ΙΙΐΊη(]υϋ Ζα£ΐιηπ3» Γι-αΐοΓ Α^^ί ια ρ:ιΐηιυ8 
δαίυιιιβ ιιχοηβ ^ο9Γμ1) (δλίοηιβη (]ίοχ>, ηοιι ίιΐ8πι 
οίκΐβίτίΰΐ'ηο» 86^ ^ο86ρ11^ οιθΓ6ΐη}. ΟΙ[)^^ΐηχ οιιίια 
νηΧ ι!6 Β6ΐΙιΐ6ΐΐ6ηι, Ι8ΐ« τβτο οοιίδοϋπηι £Ιί$9ΐ)€ΐΗ, 
61 880€1£ νίΓςίιΓι& ΜαΓΜβ. Τγ«8 βηΐικ €ΓαηΙ δΟΓΟΓοβ •• \λλ. IV, ίδ. •* Αοΐ. χ?ιι, 47. •• Αι*, χιι, 2. •• Ι^α. ιριπ, 2. (61) €οηΓ6Γ €οιβΙ)6Γ• Αμ^χλτ. Νοό. Ιοπι. II• 
ρ. 841. Ει ίη 8ρρ. 3ΐΙ ΐοη• Ι ΙΙίρροΙ>'ΐί ΓοιΙαβη»., 
ρα|(. 54, υΙ)Ί Ιμι{% (1ηΐ)8 ^86οIιο^ 61 ίρ&ι* ϋί!>Γιοβ;ηΐ. 

(65) 11θ6 691, ίι«ιρ/ιτατ, Ιιΐ6 61 ίαΙη. ΡαΒΓίΓίυ:» 

Μα 1>6ΐΐ6 νΙιΐ6ΐυΓ ¥6111886, ρστμίϋαλ 9ΐι6ιΊι, €υιιι 

ΐΜτ ρτορι•ΐ6 ^01ιιι)68 6ναη|;«Ι•8ΐα ΕρΙχ^&ί ια^η^τ α- 
€αΜ6Ηΐ. 

(64) Τοίιιιη Ιιοο οιραΐ ]<ιγ6 ριιίΑΐ €α\χϋΐ ^Γι^ηα ιη9ΐπι ίη^βΐ'ΐιιιη. 

{ί»Γ>ΐ 1\•ατ\'λ: ΐνίρΑΓΧ". ΟΙ>$ΙΗπ(νιηηοη>ίιΐΰ 3αΙοηΐ6 
ΥΪΓΙζΐιΓι ΐ6ΐ: ροΓίϋδ Ιι?8ΐ6ΐη αάίυΐ^^ο ίΓΟίιυΐΜΐΐοΓ (ΐο• 
€θι»ΐ νβΐυιτβ. 

(1^0) Οιιχ υϋΓΐηΙϋ ίηςΙαϋοοίιΐΓ, 6Χ Ηίρρο•\Ιο 8ΐφ• 
ρ1ϋνίιυιι&. 

(07) Μα•.α !<"(;€ οχ Π'ιρροΚ 
113 Ι08ΕΡΡΙ ΙΗ 

Ίβ ΒΰΐΙιΙοΙιαιιι, βΙΙκ Ηβΐΐΐιιη ΗΚΓϋηΙίβ «ι ΜαΓίχΑ^βν, Ανεψιϊ Άί αϋτη Ιίϋ^χΛνι ιη{ ΈΧιαΜιτ, ιιιοΗΐ 'ΐυι, «ΐΎΐι ΓβΒπυπι ΟΙβοραΙΠΕ, αηΐΐηιικιπ 
ίίβ"*Γβΐ Η«Γ0ιΙΰ3 ΠΙίυΒ ΛιιΐίρίΐΓΪ. ΡγΪπιι ιΙϊ<:6|ι)Ι(ιγ 
ΜΐΓί>, «Οΐ'αιιιΐί βρ[ΐ£ΐ1ιι1»ΐυΓ δυΙ>ε, ΙΐΠίβ νοειιΐιι- 
ΙιΐΓ Αοπ3. Γγιογ ηιιρ»ίΙ ίιι ΒεΐίιΙοίΗΐηι, Ο |^6ρΕΓ^I 
δαΙοιπΕο οΙιβίβίΓΪΐϋΐυ. Νιιριίΐ εΙϊιιιι («Γ.ιιηιΙα ίΐίιίβηι 
ίο ΒεΐΙιΙβΙΐίΐη. «1 (ιΐΐροΓΪΙ ΕΙΪΒϊΙκηΙι. ΤίΠίι νβΓο 
ηυρβϊΐ ίπ ΙβΓΓα ρΓαυ)ί»ίοη!«, εΐ ρτρβηΙ Μβηαιη Οβί 
π»ΐΓβιιι ίο ΒΐΐΙιΙεΙιοη). Ιϋηιια ΐατιΐ ίίαίοιοβ Οίικιβ- 
ΙΓΪΧ, Μ 81*1011 Αηιιι. ςυ» βνπιιίΐ Μποιίΐβίιιΐϊΐΐΐ 
Μιή»!!) Οβίριηπι, εΐ Μΐιείι ΕΙίίαΙ>(-ι[ι, φΐΕΕ ^ΐΐιυίΐ 
1>Γαχ:ιΐΓ50Γ(;π), Οϋχ Ιηυηι ιηιιΙίϋΓΐιπι ςβΓπίΒαιίΓυιη. 
1ϋπ€ ίβΙΙιΐΓ ^οΒη^^β ΒβρίΗΐη εΐ βΰπιϊπιΐΒ ηοίΐΐί 
^^'■<13 Οΐίίίΐυ» επιΐ£θΙ>ππί «βνκ ιΙίςυηΐϋΓ. Λΐ ΙΙΙίιΐΐ 
ΐ'ΐ8ΐ>|ΐΙι βι>ΒΒ μυ[Βΐ>3ΐιΐΓ, ρΓορΙΚΓΕη ςιιοιΙ ριιΐϊΙαίυΓ τής 4γίβί ΠαρΟίνου Μαρία:. Τρΐΐί γ4^ ήϊβν 4!(1- 
φα\ ίιτ6 Βι^ΟίίΐΙμ., ίυχΛΗρα Μϊτβίν ηί Ιΐρ^Μ; 
χΐ\ Μαρία; τη; αύ-ιον γοναιχ^ς, •η*ρ\ ττίΐ βαβιΐιία: 
Κλΐοχάτρα;, ΐί{Λ τ?,ΐ βαβιλβίβ; Ήί^ϋΐον τοΰ υΐοϋ 
Αντιπάτρου. Όνομχ τ^ β^ Μαρία, χαΐ δνομα τζ ^ 
Σοϋβίι, χαΐ 6νομ* τί γ" Άννα. 'Βγημέν χε ή πρώτη 
4ν ΒηΟλΐίμ, καΐ ίτ(Χ(ν ΣαΧώμην τ)]ν μαΐαν. "Ενιΐ- 
μίν -α χαΐ ή βιυτίρα ίν Βηθλΐίμ, χα\ ΐτιχι τί]ν 
Έλιβίίίϊ, "Εγημίν κ χαΐ ή ϊρίΐη ϊΐί ιήν γήν της 
ίΐ(αγγ£λ!*<, χαΊ ίγίννηβΕ ΜαρΙαν τΙ;ν θεατ^χ'^ν ίιι 
ΒηΐΙλίίμ. 'ύ; (Ιναι ΐαλώμην τήν μαίαν, και ιήι 
4γΙαν "Αννιιν, τ1]ν γίννήαοααν Μαρίαν τ1]» κον- 
αγίαν θεοιίκον, >βΙ τ)ιιι 4γ!»ν Έλιβίβίτ, τήχ γίν- 
ΐίν Πρί£(:βμον, Οίίγατίρα; ϋ&λτών τριών Γΐίΐφ ΙνΜΜ Ιί'ιαιη ΑΙίοΓυιιι 6]<Ι3, ηιιο» ΙιιΙηιβηΐΐΜ Β Οηλΐΐών. ΈντϊϋΟΐν οΐιν ί Βακτιβτήΐ Ιωάννης, χα\ 
|>Π0ΓΪ υχοΓΓ. Α Κύριοι ήμι^ν ΊηααΟΐ Χριηίιΐ, Ανιψιοί λίγΐινται 

είναι, ΤΙΪς « Τ5θ Ιωβί^ιρ ίνομίζϋο, Ιηε-.ϊή χ»\ τών υΙων β<.το5. των ίχ τϊ,ς τιρώτης γνναίχίς, ϋελ^ 
ϊνομίΐΐτο. ΐ ρΒΐΐΓ ^οοηπί^ι1ηιιυίι ίπίκιη οοπεβοεγ• 
(Ιοιβπ) ιοοΐΐιυΐο Λϋβχιιπι, (]υΐ Γαίο βυυι αηΙενΕΠίΙ. 
Ηιΐ)ΐΐί Αί$•ΒΪ Μίΐα ^Iι1IίI υιοτΰοι 4θΜρΙι Ια^ηι, ^x 
ηιιΐΒΐιβΰβρίΐΐτ ΙίΙκΓΟβ, εΐιιι ΙΙΙίαΒ, φΐοΓυπι ϋΐιυ» 
«ηΐ Ι>ϋθΙ)υ$ ΰΟβποιηίιΐΒ ΓηΙβΓ Οοιπίπί, νΙ ρηιιιΐ'β 
Η1βΓθΐοΙ]ΊΐιθΓυηι ερΙΐϋοριίΕ. Ει ικιηιειι υιοτίβ Ιο- 
βερίι διίοοίΐ, 1ΙΟΙΙ ΙΙΙα οϋίΙαΓΪχ, ίΓ(Ι αΐίι. Ροίΐ 
ιιιοηεπ) ίΐϋυβ, ύββροϋ<ΙίΙ βϋιί ^α5^ρIι Ηβπβπι !>£■- 
ραηπι, ςυ» ει ιιιυΐίρΐιπ ρΓοκιρίι ιΙο$ι»!ΐΐίΙβΙΐ3( β 
ΜχΐΙιιη ΜϋΕπΙοΙβ, ηυ!)! ε1 βΙ) ίρ&οηιϋΐ διίυιηοιιβ 
ΙίΙϊο Οινίιΐίί £011(1 
υβευΐΜΐυηι 1.υοαπι 

(Ιβπι ίΐΐε ΗλΙϋιιΐ) Ιιιίυίι Η1ίι»«ι ΙΙιγϊβ 
<|ΐι» νοεί.Ι)>ιιΐιΐΓ Μαπβ, 5ιιΙ)«, Αιιΐιΐ. Μιπβ ίιαηυβ 
£6ΐιιιί( ΕΙίίαΙκίΙι [ηαΐΓ6ΐ)ΐ ^οηι1ηIί Βιρίΐίΐκ : Απιια 
νβτο ρ3ΓίΙ ίΐιιΟΐιη 0οί ιηιίτοιι ίη ΒβΐΙιΙεΙιοηι, ηυχ 
ιΐβ οοιηίηονίχ ει ΐϋΐίβηβικ ηοιπΐιΐ3ΐ;3(ιΐΓ ΜιγΪβ. 
Ιΐα<](ΐ6 ΕΙΪΒβΙιβίΙι 6βΙ οοπίοΐιτίιιι ΐ|4ΐίι]βιη Αππΐ!, πια- 
ιηΐΐΙΐΒ νβΓΟ ΟοίρίΓΐ. Οιιβ Ιιχο ακΐεΠι ΕΐΒΐι([βΙΙι.-Β 
ΓοηηπηαηΙιΐΓ, ρτορίβΓΟ (ΐ<ιο<Ι ΚϋβηβΟαΓ ριίεΓπιιπι 
|•οιιΐΒ εΐ ΐΒΓίιβΙβ ΟΐΓίΒΐί. ΐ^ηΐ ΐπϊηι, ίπ'ΐϋϊΙ, /«ιιιι 
^κβη^ο ίηαρϊΙ, νίΐιιΐϊ αηαοταιη ιχί, φιϊ ραίαΙιαίατ 
4ο$ΐρΗϊ, ΰΒηι »ΜΙ Βΐΐϊ, ΜαΐΐΗαηη ". Ζαχαρία: δ πατήρ Ίιαίννου Αίτλ^ρίν Ιβχε ουνίΐρία 
χβλο,ίμίνον Άγγαΐδν, «ρΐ αύτϊϋ ΐΐτιλευτηχύτα. 
Τούτου τοϋ Άγγβίου βκγατ/ρα ί,γΛγβτο ιτ^; γάμον 
Ίωτη-ϊ « τΐχτων , ίξ ^ς ίγίν^ητε ί υ!ο1,( χαΐ χ* 
6υγατΙρα;, ων εΓ^ ^ν '](ίχΐι)6ο;, ύ έπιχληΒ(\{ ά1*)- 
ψ6; -(;ύ Κυρίου, χα\ πρώτο; ίηίιχοπο; 1<ροαοΑΐΙ- 
μοιν. ΚοΙ τ4 βνομα τήί γυνα(χ''ί Ίωβήιρ Ι^αλώμη. 
οίχ ή μαία, Αλλ' ίτίρα. Μ:τΑ £ϊ θάνατον αΐττ^ 
μνιιβτΐϋίτοι 'Χωιι^^ τήν θεοτοχον Μαρίαν. χβτ4 τ"! 
μητριχ^ Τ^νος χαταγομίνην άπ& τΐ>ϋ Μαΐθίν τοϋ 
«ΙιιΟΰΙΐΒΐ, III (Ιΐ£ΐΐ Εναιι^Ιίιιιη (^ ίερέω;, χαΐ αϊτού ά:!ί Σόλο μώνΐο; τοϋ υίίΰ ΔαΕΐ4 
ΐΠίίοπε ΕβηβΒίο^Ικ. ίΐίςιιί- χατ3γομέντ;ν, ω; <ρη9ΐ τ& χατΑ ΛουχΑν Κνατγίίιί.ν 
γενΐαλογοΰν. Οΐίτο; γάρ ύ ΜατΟάν ϊσ](ΐ θυγατέρας 
ίκ Μαρίαί τής γυναΐκί; ο6το5, ίιν -Λ ί'/ΐματα Μα- 
ρία, Σουί!;, Άννα. Ή οίν Μαρία ΐεννί κ\•* "5*»- 
βίδΕί, ϊ};ν μητίρβ Ίωάννοιι τοϋ ΒαττΓΐβτοΰ. "Η Κ 
Άννα γινν^ τ1)ν Α»•ίΒν βεοτΐχον Ιν Βι^θλιΙμ, ^ν 
κατ^ τϊ Βνομα Λ\ς μάμμης χ«\ βεία;, ίπιχληβιίααν 
Μαρίαν. 'Ο; είναι τ^^ν 'Ελιαάβΐτ, Ανϊψι&ν μίν «ην 
Άννης, ΙςίίεΧφον βΐ ΐϊ,ς θεοτίχοιι. Κυροϋνται 'Λ 
έχάτΐρα τοϋ ΕύαγγιΧίοιι, ίιά τον ΕιητιϊαΟαι τΑ πα 
τρφ^ν γίνοΐ κα\ βαρχιχίν τοϋ Χριατοϋ. 'ΙΙ** γαρ, 
φηοΐν, <! 'Ιησονς αρχόμενος (68) . Λς έτιΐι> Χ, 
δς ΗομΙΙ^το τον Ίωσήρ. ΐοί' ϊ/.ΐίΐ, ίον Αίβ- 
γΟιΪ»•. 

)ίΕΦΑ.\. ΡΛΖ'. — ΤΙηςΐΙσΙ*• ο1 ήιζύ τώτ^α^τά» 

τών ο' γιη^ίιιμοι. 

Βα^ΎάΕας, ύ αϋν τφ Παιίλιρ χηρΰξα; τ% ΕϋαγγΙ- 
λίον, χαΐ τοΐΐ άποατίλο!; ί^υτϊν μαθητί^ν 7*Τ^' 
νίτα τοϋ Ευαγγελίου, §!^ την Ίίρουαβλί^μ Ιμφα• 

Σνσθένης, β; άνΐ\ -.<,1 Ιούίο βυγκαττιίτιφΐιβη 
μετά των άτηιτιίΐΐιΐν, ίι* εύ];^; ΧΛηθεΕ;. 

Ίον(Τΐθζ, Ες αΰτΐςτΛ χϊ,ήρΐιΐτών άτ(οβτΐ)(υν ύη- 

;6λήβί. 
θσοΒηϊοί, ί; ίν τ^ Μεοίιπ'ΐταμΙα Ιν ΐή Εϋααΐ) Ο&Ρ.εΧΧΧνίΙ.— ΰΜΐιηιΐιυί ϊηηνϋκαηΐίέ ί.χι 
ιίίίΐίραϋί. 

ΒαηαΙια*, <\ώΊ αιιη ΡαιιΙα ΕνιηκβΙϊιιιπ ρηχ^ίοανΚ, 
ιμιίήυΒ 9ρο5ΐο|ίϊ »: ιΐίΐοίριι'ιιιιι «ΐκβ ΕναιιβεΙϋ ΙΙίε- 
ΓΟΐΟΐνιηίΒ οχβικίίΐ. 

5οΚΐιιιια, ηιιϊ ίη Ιοιυιη ^ιι1^ίι: 3εΐϋΐΐ5ίιυ£ £Βΐ ευηι 
αροβΙοΙίΒ, ναε.ΊΐΟΒ ρεΓΟΓβΙίοιιεηι. 
^Ηΐΐιιι, <|υί ϋ1 ϊρίΐο γΙϊγο αριΐίίοΙοΓίιπ] ΐΐιΙι^υηςίιΐΒ Τ/ιαιΙιΙαιίί, ςιιί ϊιι Μί'$<ΐ]ΐ<ι1ιιηιίιιιι ίπ 
•' 1.110. 111, 43. 115 Ι.ΙΒΕΙΧυ$ 1ΙΕΜ0ΒΙΑΙΙ5. !Μ 

ί•ί1. 

?" 1 ^ "ν> «^ ^ ^ΧΎΖΐέΐΈΧΧ^ &5λ «?^ς &^Μ« ΙβΐίοελίΜΐ ^ ΐ€Τ«•^αΒ 

ΚΜ4Α. ηΤ. — 1ΜΙ0Μ ^^»7^ μτΑ γ^ ΟΑΡ- (ΖΧΙΧΤΙΠ. — 0•Η ρίηαΜάΜία 
Ιμιιι Γις 2ηΑ μ» ΙψχΒ^ι |τι<1|ΐ黧ς. Αεν«^&; €»τοη«ϋΜ«; «^Μΐβ1βΠΗ§« ββε••^» α ίοίΐ. ^η 1^ΐφ»1ίΐ| | ΐ ^ϋ ^Μΐιι ^« »Τ1^ρ% ^•ρέ^^^»^ρτ| |ν*ηι ^^ββίοη €»»» ηραιβίβΐ 


ΨίΟί.^ Πόσα ΜΛί όΐ Βι" ΤΧΙ^τητ €ΑΡ. ΟΧΧϋ. -^ Ο^Μ {λοέμΙ λ^ |Μΐϋ»•ι «Μ Βή^ο» χέ>Μ χϋ^βν η«»ρΐιΐ§^ι«£ τον Βοονί Μαβί |ΒΜίΐ; Ρη» ■& «Τρν ΊΐΒίΐΙΙ]Ι><ΙςΙΙ«5|ΒΜί^1^0Ρ»|^»Τ^ΐΒ^«^. ΜΜϋ £% ^Β{Ηίϋ 1 « ίϋ ΡΙΙ ΜΒ» ί •Ι^>Μ Γ6ΐ€<»^ίί 

Κζ &έ«ρβ4ί<*ν• ΐ6ηΑ|κ»τί& αΐΆΓίττη ε>>ιΐΜΤ«ΐ0ΐ« 
1*7 

^Λ^^^^ 1>)μυ1υ•, ΛρίΜΐΙ», Μίηΐ|ΐιε 

«ΐοΓΗΐη ^ψ' (Ιί*ΙιιίΒΐα ηιιΠ]τΓίυιη οοιιβυΜίιιαίβ «ι. 

Β. 8ϋΙι ϋβΜτβ αύηηνί Ε^^\^ύ»^η ίη^νηκ «κΙ• 
ΙΛΙΛ ρι\ )ΜΓ•τοιιΐ1ο, ίη ηυι 4(ΐιΐΙπιιι ιηΐΓΐ}ΓίΒπι 
ιιηΙιϋΙ, «Ι ΙιϊοπΪΗμ ΟΓί^ϋπΐ! |»[«*γ, <■! Ρο(»ιιιί£ιι« 
•ιιιΐΐ* νίΓ^η, «Ι ΒηιΙΙίι1«Β, ει ιΐιΐιΐιίιυιΐη ιΙίνίπ<>ηίιιΐ 
ιπΒΠχΓυπι ΓοαΙαΚ. 

β. ΜιιχίιηΙιικι οπιοβί ρίϊϋίρυοβ αΙ)Ί€υηηυ6 β$- 
Ηΐιΐ, ρϋΐίΐ «ΙοΗεο•, ο πηνΙΙο (οΙΙΙ )η»3ίΐ, βι φΐίιΐΐοι 
αο•, ηιιΙ ιβΜΜίΙΙιτΙιιίιηοιιΙΙοείΐΐιΙ. 

7. ύ*αΗΐ ΐΓυ(ΐΕΐίι*ΐη)Βηι ρκΓίϋοιίϊοηβιη αιΙΙιϊ- 
ΙμΙι. ίΐίε ΛύιΙ ΐηΐίπιοιιίυηι ρβΓίιίΙιιί) Π<ιϊ*ηυ8 
ΐ'ρίκορυι ηπιτίΐηιιβ, ΑΙ«ι»οι1βΓ«ρΐ5Ε<>ριΐΗ ΙΙίβΓοβη- 
1}ΐιιίΐ«ιια), [(>Ι);Ι3> βρίκηρυι λϋΐϊα< Ιΐΐΐκιβ, διηρίο 
φΜβρυιι ΑΙοι«ιιϋΓίιιυβ, ΑροΙΙοιιίι «ιγ^ο 61 Απιπιο- Ι05ΚΡΡΙ ι•» 

Λ\Ιμ•ι 61 ΐ4ϋ Μαι» ΐίΧιιοϋΐιΐι μρριυρ(•ιι. 
<',ΤιώΓητί}/>οι>,χ,ΐΓ4•ίϊΐίΈχ«-ιιιί<ι; μ^ϊΜ(«ι>γ• 

Ιιϊιιονται μβρτΟ^*. 

ώ; χΐηρηοΐΐΐ, Δ'βΐΜΪι&ιι «ρΜηΙΕας, χα\ ^ι <ο&( 

^. ^4^[0^ βτοίρύ; Ιχρήηΐφ τϋ Βιι«γμφ, χ>\ 
μ«ρινρ•Ι *λα6!9>&ΐ ΐχίιχη)»; Τώμηΐ, ΆλΐξινΒροΐ 
ΙττΙηοιη; Ίιροηλΰιυον, Βββΰλβΐ Ικίηοτχΐ Άντια• 
][{(«;, 1ι1ΐ3χ ίων ϊη(αχ9πι;Άλιζ3ν{ρ(ίαΐ, Άπολλ»- 
ιίι παρβίν»; χκΐ Άι•ιια»αρ(ων βΐιν Ιϋβι; τΐιββρβι ΐηΐΓίοη €υπι αΐϋι ηιηΐιιΟΓ νίΓ;ίη11>ιΐ9 ^^ϋ(IΗ^I«^ ^ κιρθίνβί; Ικνώΐ ^βινιββιίακΐ, ΊουΧιανλ; Α η^ 
(αηίι : ^ιιI^^^ιι£, 4]ΐι1 ριχΙβ^η ΙηΐΗίΓαιιβ ϊη ίοΐ'ηκβ <α1γ^ ΙτΑ καμίνοκ ιαρ:φΐρΐμνοΐ, χαΐ τ^ άιιβΐιτςι 
οίκιιιιιΙβΝΊιαΙιΐΓ Π νίνα όβίεβ ρΐΓΓιΐίυί ε*Ι. ΟχρΓΪα- 
πυι «ρΐκϋομυ* €*η1ι;ΐΕΕη«π»Ϊ5. λΙεΓεαπι ίΐβιη ϊΊ 
ΟΙοπγβ'λ ςιιχ ηιυΙΐΜ Ιΐ3ΐ)•1ιι1 Ιί1)βη>ι, ϋοηιη ΙΧι 

ΜϋϋΙΐπΙίΙιΙΙΐϋΙΙΙβίΙΐίΕ: ΜΡ ίΛΙΒίΓΙ (Ιιιιιι [ΠΓ<)αι;^■(|(Γ 

•ιηοκιη ηιιιιιβΓΟΐ» ρπιΠι αιΠΑΗ ρΓίεΐιιΙίΙ €ΙΐΓί«Γι. Ιη 
ΙχΛί ρβΓΜΐΐιΐίηιιβ ρΙοΓίηΙ ηηη)η> ρβΓ κγΙιμ ι^ι 
νϊΙΐ4> €αΐ£«ιί!ι»» οΐιοτί* ϊηΜΠί βιιοΐ. Αι ΟγΪ^κιιο 
ΙΙΙ1Ϊ ραΐ ^ιο^ Ιοιηροι νίνεΐ»!. ηοπ «Μ ιΐίι^ηαίιιβ πιιγ- 
ΐ^Γΐο ; «αϊ ιιείο*, ίη ρ<κηϊ»ηΙΙι ηΐίηυιιιιι τίΐκ «βη 
Ιβιηριΐ) ιταιίίΠ)!»!!. 

9. ΥαΙΐΗαα»* υιπ»ΐί*ιι!>ΙκΙΐΒΐηηιο*ίΐ, πιυΙΐί<}ηα 
«Ιίιικ ιυ1) ΊΙΙο αατί'ίη* ΪΛ\.ί\ιιΛ : ίοκτ ΐ|υο& βαιιΐ 
ΐΓ6ί ιιιΐΓ[;κ» Οικικχ ΡαΙκιΐΙηαΐ, ^τίκοί, Ά»,τα>3 
ΐ'Ι ΑΙΐχβικΙΐΓ. 

9. ΑΗτίΙϊΦίΜί ηονιΐ |κηικιι(ίΜΚ<η, ηφαηβιιιιβ 
3ΐΙ< ο ΕΓΐιιΙβίΜΐ ΐί πιιηίΓαίιηι. βοΐυιη βηϊιη ιηβςϊ- 
ιιηΐΙΙιιι» α ΓοηηΜαιϋη^ νη-ταη ΙφΐΜ εοηΐτα 
ϋΙιήιϋιη<β ςιιίιΐ ικβίΜΐιΐΒΐ ιίΐ:> 1 ιί(ΐιίΒΕ4«ί(. 

19. Α ϋϊοιίίΐίβηο κι^ηι «ιΙνβΓϊυβ ΕΜίΝίαιη «βρ(ρβινΐ(Ηνο{. 'ΟίηΙιτχ^ιηζ ΚιρΟαγ^ς Κυκρι^ 
ν^ΐ. ^ι^ρ1''<•^(''.^ ^ καΙ ΔιανυαΙα ή ποίύηβΐΐ, ΐΜΐρ(• 
οτι^κΐτΜν αύτ^ ιών παίΐΐιΐν αύττ,ΐ, Κα\ {ίιαχνι^ο- 
μίντ, ονχ Είχιξί (74) τήί Χρι»ϊβ5 <ριλ!ΐί -ίή* «βλ»- 
ααιίίαν. ΈιΑ <1 τούΐβυ «λιίτιαι μάρτυρα: χατί 
ιιΰίΐΐ< χα\ χατΑ κώμα; τοΤ^ βϋρανίοι; χοραΐς 
<Γ^γχκτβλί2θιι«ΐ''. Ίίρειγίνιΐΐ Κ ούχ ήξιωΟη «^ 
μαρτυρίας Ιν ΐούτφ βυιχιβιΐ; «φ Χί^' ι 
ήϊτηβ»\(, ιΙ; (ατίνονν έβΐο* ϊ4ν Ιοη^ΐν 
χρΐ«ν. 

ΐ)'. ΟίαΛΜριατίςΧριπΜνίΛίς 1τ»ίίμ\ια.*^ 
1ο\ 5(*\ έη' βΟίβύ μϊ(ΐΛρτνρήκΐ9ΐν, έξ ύν ί ■« κβΐ οΙ 
Ιν ΚκιβαρεΙ^ τη; ηαΙαίίΐιΕνιΐΐ μΑρτνρεΐ ι^ΐ• 
ΟρΕπηΐ, Ηίρχας )!α\ ΆΧέξανίρος. 

6'. ΑΟριΜ'β*^ »'■'*' ϊιωγμ^ν, βύχ οΟτο; ίγριβν 
χατίμι^ανή. Η4νβνγ1ρ ϊών 4ρχίν«ι>νιης ινντΐβ»ί*ί 
χΣιν χαλαιών νίμιυν χα-ίί Χριιηικνών ιΐ γΙνΜΜι 

Ό μ'Τας χ3τ&-Γη;Έκχ]ίΐ]βία{ ΰηΑΑκχ4ΐ{ηα- 


εχοΙίΑΐλ ρεηβαιίία Εΐΐ , ίη ηιι• βΐ ηιιααιρίιιπιοί >νΰ ίιωγμί; ίγκίρΐΈχι, Ιφ'οΐ ιμι\ αοΙΜ μϊρτνρκ. 
ιη>Γ(;Γβί, τΪΓί ηιιιρίΐΐΐ), 1ιι ιΐ;ίΐϊηιοηίο Αιΐβί ρβΓ- Χνίρίΐ ίτηφανιΐΐ, β(ίπρ(ψανΙντφμαρΐ»ρίιρ.Άν•»- >ιίΙ)6ηι1ο «ΙΓυΙκΓαηΙ. ληΙΙιΐιηοΕ ίρίιςοριιι Νίεοπβ- 
4ί«Βϊίΐ. Ρ1ιί)χΐ5 βρίίϋοριιβ ΤΙιωυβιΐϊΙί. ΑϋβιίΕΐηα 
ϋιϋιοΙΙεί *Ιί(ηϊΐ3[β ιΐΜοηΐυΒ, ίη <)ΐΐ3 εΐίβηι ϋοηΐρί- 
«ιιΐΐΒ ίυϋ. ΡοΙιβ'* "'Έ** ΑηΐϊοίΙιηια, ίοιιίοΓ ρηβΙΙι, 
ηυχ κ»ΐ! ()β {ι:ηί> εοπίίΕπαιϊοηβ (Ιοηιυβ *ιιχ ρΓο- 
]βϊΙΐ, ΤϊπηηΊο «ρίΐοορϋβ Τϊγι, ΖρηοΙ)Ιιι» ρΚ3ΐι;ΐο 
θ•^οηίκηϊ». δϊΙνβιίΒι* βρίκ-βριιβ Ηι Βοπι«ιιΒ> β|>ΐκοριιι ΑηΙίκΙιίχ. Ζβηϋ1>1ν& ρηπ^ρβ 
ίΐιΐιΐηη ι.ι&ΙίοοτΒΒ. δίΐιβηι» βρΪΜοραι Οιιεοιίι 
ηηι >1ίίι II.. ΐΛκη α Νίΐυβ «ρί^Γορί ^£(ΐτρΐϋ. 
ΡαιπρΙιίΙι» ρΓίβΙιγίΕΓ ΟϊϊιγμιιβΙι. ΡβίΓυβ ορΐκεοριΐΒ 
ΑΙϋΐαηιΙίίιιιι», εΐ ΐοιιι Ιρ90 ΓβΐΗΐυι, Οίιιι, Λιηηιο- 
ηιιι* ρίΓ-ϊϋ^ΐϋΠ : τρίΜΟρί *«-η Ρΐιχί^τλβ, Ιΐ£$;Ε)ιίΒϊ, 
ΡκΙιιιηιίαι, ΊΙιβοϋύπ». 6ι]υΐ (|υο<]υ6 ΐΊ0(Ιίερ^ > 
|)ΙΐΙ>ΙΙΐΒΐ ηρΐιΐϋΐ ΐΒΐΓ(}Ηιΐαΐ Γεϋίΐ. Ιΐβιη δαίιϊηίαηιΐϊ, 
η•Ι ειιιη ιιμΙο ονοί 8'>*'* *''""""'^• οοΓ«3!ΐϋ8 
ηποϋ ΟΐΓίαιίιηιιβ βιιεί, »€ΒγΊ ρ^ΓοηΐίΐυΓ. ϋηίπ- 
ίπιο εΙ»Μββ ίηΐ>-ςΓϋ> ιηίΙίΐΒΐη «ϋυι Ιη1>ιιιιίβ «ι εειι- 
ΙΐΐΓίοηϊϋιιι, »\>ο\\λ\Ί ιγιβιβ ιη&η;τίιιιη ϊΐιΐιίΐΐηιηΐ. 
ρ)ΐ Ροηβΐηιρξι. μβΐ Ιπίαχαιηΐ Νιημηΐίΐοΐ• Φιλβίοΐ 1βΙη»η( 
βμοϋιοΐ. Άβαυχτοΐ, χαΒολιχϊ; , χα\ έ« βΰτψ 2ι«- 
ι;ρ£::ΐιΐν τψ Αξιώμβιτι. Πϊΐατ'• ή Ιν *Αντ(β;((ΐ9 καρ• 
Βΐνο;, νια Χ<!ρη, ^ίψαΜ Ιαυτήν Απϊ τριντ^ΤΜ ΐ',ΐ 
Ιβίπί οικίας. Τυραννίων έπίβχοΛβ; Τι3ροΗ. Ζτ)νΜΜ; 
ι:ρΕβ€ύτΕ{ΐ«ΐ Σίίώνος. Σιλ6αν&ΐ Ιηίπχαιηΐ Ήμινν*. 
η 'Ροιμανί; Ικίσχοιη; ΆντιοχιΕα;. Ζηνΐβίο; ΑρχΙβ- 
ϊ[Λ; Άντιοχιίοί. Σύβανύ; Ιπίυχοηοί ΓαζαίΜν, 
μίΐΐ χαΐ Χλίων μ'. Πτ,ΐιίκ χα) Νιΐλ»; 1«(βχο«9( 
Αίγτΐιπιοι. Πάμφιλας ΐΕ^ΐΐβ-^τίροΐ Καιηρ(ί>?. ΠΙ- 
ΐροΐ (ιτίβχαποΐ *ΛXIΐ2ν^ρ■ία^, χαΐ βΰν βιίτψκρίφ- 
βϋτιροι Φαϋατοΐ, Αίο;, Άμμώνιοί* Ικίβχοιηι β, 
Φυΐαίαΐ, Ήβιίχιοΐ, Πικιύμιοΐ, θιάβωρα;. Γίΐΐς η 
έν Ααΐ>£ιχι[? ΰιή των βήμων σΜρΐΙ; μαρτυρ<1. 
ΚαΙ Σι6ινι*ν6;,' «τρβτιώπΐί ϋιν των Αιύιτων, Αμβ- 
λογήαα; Χριιτιαν^ΐ ϊ!να«, ικλιχίΐί'ηι. ΚαΙ Αριβρολ 
ίΐ ύλόχΧτιροι βτρβΐΐϋΐΐίΐιν, μκΑ τϋν χιλιάρχΜν χα\ 
ίκατανταρχων , άφαιρκΟίντις τών ΕιιΧων 1|ΐα^^ 

ίΙΒΕίΙ.υδ ΜΕΜΟί\ΙΛΙ.Ιίϊ. Ι (τύτΐΐ «ϋιν Ει»ι>Μ Ιιατίγματι.ΈνΟιυ ή ΈχχληαΙα 
ιών ίΐΜγμών ΑνιΟιΙβα τών ίξ Ελλήνων , ίπ\ Κων- 
««ντίνοΐί κβΐ Κωνιπβντίοΐ) , χιι\ Κώναταντπ; ββοι- 
ΐΛνίηιαν ιιολλίρ ΰκίμινι ταρα/)]ν ύπί *Αρΐΐα'>ών. 


ροΓβΜΐιΐϊοηβιη ; <)ΐι>ίη ίρ&βπΐι.-ΐ ρο3{«ίΐ ιΙ^γγεΙο τοην 
|ΐΐ'8θΐίΐ. Οιτίιιοερι ΕΓοΙεβία α ρΐκβηιιίοπίΐηιβ Ιιιΐ)<)β• 
Ιίιιπι ίιηηιυηϊ*. ΐϋϋ ίιηρ«Γ3ΐθΓί1)ΐΐ8 Οΐ3π»»ιιΐΙηι>, 
ΰοπίΟιιΐίο Κηυα €οηίΙιη(« πιαίΐ&ί ιιΐϊΐϊηυΐΐ ιιιγΙιμ 
βΐ) λπιιιϊβ. 

19. /υίΐ'ΐηο ροβίοα ΪΓηρβηϋΐηΙΰ, ςηϊ βΐΐιηίνϊ ίιΐίΐί- 
(ιιία ηιιιρίΐΐυιι «κ[, ηεα ρβΓΜ^ιιIιιί οβΙ Ιαιαεπ, ιΐιβ' 
ιηίπΐΐιΐΒ ΟΙΐΓΐκίίπΟΒ,εοηΐη «ιαοβ βΐίιπι ΙΐΙιτοιηΙί- 
ϋϊΐ; ΐΐκη ρορυΐϊ ρϋί ιΐΓΐιοβ ιΐηιιβ νΙονβ 1η ροτηιώαη 
ΐιο-ίΓηιιι ίιπρβΓΪιΙί ιιΙργι'πΙιιγ βειίίΐι , €ΙΐΓίΒ(ίιηοΜ|ΐκ 
Μ)ΐιΙ«ΙίΐθΓ βτπ|)0Γ»ιΐ ; ΙιίιΐΒβΐίαηι1ι;ΡΓο«οβ κίνβηιιβ 
ΕϋςΙΟΒΪαιη ογΙχ βαιιΐ. ίίνο Απΐηοηιη »ίν'« ΙΙοιηιηΙ- 
ΐοΐαηιπ). Μϊτ3[ ΐούτου; , '1οΐ'Λια>νν βααιλεϋααντα; τίΐ Ελ- 
λήνων 1λο[ΐένβυ, οϋ Ιιώξβντο; ΐί τοϋί Χρι«ιβνονιί, 
Αλλλ ^λυ£αμΐν«υ χα\ βυγγραφημΐναυ χατ' αϊτών. 
Των βΐ ίή[Μιΐν κατά τι «ύλ(ΐ{ χαΐ χώ[ιαΐ, χτ,ς τοϋ 
Ρ>Φΐλΐω{ γνώμης βογχρησιμίνω» , ίειν» τοΕς Χρ*- 
βτιανοί; 6αχ%ί•Λύη, ϊνβιν χα\ ΛίρΙβιΐζ κα•:ί της 
Έχχίτιβίαΐ Ιιτανίατηββν, τών η Άριιανων χαΐ τών 
Άνβρωπολατι^ν, 

ΚΕΜΛ. ΡΜ'. — Ώδσαι άΙρία$ις χατά της ^»• _ €\Ρ. €Χ[ι. — βυαΐ Ιιχίηη ΕαΙίΐίιβ βιΐίηι β}ψί- 
ΜΛησιαστικίΙς χίσΐβιας ίκαγίσαισαγ. " ιίιηιαι. 

Πρώτον (ιΛ τ^ ΐναίρχΐ|ΐ τοϋ Κυρίου παρουιία, Ρπιηυπιίρβοκίνβηΐυ ΟοιιιΙηι ίποΓπβ, οχΐΐΐΐβπιηΐ 

γιγ4ναβ[ τιν»ς ΉρωίιανοΙ, Χροτ&ν τίν ΊΙρώΐην ηιιΜηιη Ιίΐτοάϊαιά, ηυί ιΙίοεΓϋΐιΐ ΙΙβΓοϋκηι «ι$4τ 
■Ιναι ΧΙχανηί. ΟιγΪκΚιπι. 

Ρ". 0ίνΒίατοΙ άπατηθίντΕΐ (7(). Τούτου μΐμνι^τιι Χ. ΤΛ«ιιι1ρηηί ■ ΤΙιβιιιΙα ιΐΜίρΐϊ, Ρϋ]ιΐ4 ηιΐΐπίΕοηκπ) 
χαϊ ΓβμχΧι^λοΐ 4 νομοϊιίάίχαλβί , ννώμην ΐοϊ; 
ά^ίαρν^ην ϊίϊηγβύμϊνος, ροώιυομένοις τι δρ3ν 
Μτΐ ϊώ» ίΐϊοοτίλων , τ.ρΙ>ζ τι μηβίν τ» κοτ' «ύτών 
ϊιιρΤ*'ν λίγων• Πρύ γάρ τνύιωτ τώτ ■ήμΐρώ*• 
Λτ/^τη θηδάς, Λίγνιτ ΜίναΙ ητα εαυτό»•. γ. Έκ\ των Λιαίΐ&ων Λλλη β,Ιρΐηζ 1ν νϊ) ΊΕροιι- 
«αλίιμ ΑΙγνχιΙον μάγου τΐϊΐ; βκνίβτη , χιϊ τούτου 
μνήμη τι; ϊν τ*Γ; Αηοβτολικαίΐ ϋρίξισι γίνοται, &τί 
φηβΐν δ χιλίαρχα^ τφ Πβιίλψ• ΈΧΧ^νιστΙ ϊΐΐ-ώ- 
β^«•I{'; Ού« ιίρίΐ σί» ίΐ <) ΑΐΓΰ.ΐΓΐθ(•, ΰ αρύ τούπΛ• ^ 
ίάιτ ή/αρώτ άηιστατώσας, χαΙ ΐίατ-αγώι* (Ις ^ί)^ 
{ριΐμοτ «(Λς (βίρα»[ίίΓχί.1/ονί άτβρας τίιγ σοΜ- 

β". ΣψωηαΐΌί, Σίμων χα\ «ύτϊ; έτιΐ τάιν 4ηοοτί- 
Ιη* μ^ΤΟΐ Τϊν4μινθΐ , αΙρ«βιν βι& τή; τών βτ^μείων 
Ιν ΐΐρββτ ψίυΐαΟ: ί'ΛιΙ^ίοις ιίίήγβγϊ, λίγων ίαυι6ιτ 
ϊΤναι τον βΐοϋ τήν μιγάλην Βύναμιν. Κα\ τούτου 
|ηήΐ»η τι; ίν ταΐ; Πρίξκι τών ίηοβτίλων φίρίται. 

Λ 'ΪΛιη-βίΟΐ, καΐ οίτοι κβτ4 τοίις τών άποβτό- 
Ιμ' Χρ4νου{ γεγίνιβι, χτωχο) ίρμηνϊϋίμινοι, Ιιά τ4 
«ιρ\ Ή[ν ηΐατιν τπωχΐύίΐν. Τά γάρ βωματιχΐ νΐμιμα 
ΗωΕΙιΐΜΐ ίκιτΐλΐΐν Ιΐι βούλονται τοϋ; πιιτοΰς. 

ς". ΕίβΙ καΐ Αλλοι Έβιυναΐαι , ο! χχΊ Λ'αζωραΤοι 
ζαλούμινοι, τ1 αυτί μίν περί τί ΜωΟβίΐι:; ν^ιμζ 

τ«Ιΐ ΐλλοΐΐ βιαχΐΐμΐνοι, οϋ μίιν τΐ.ν Κΰριον ημών Ο <]ΐιβ ΒΐιΙΜβιΙβιιΐΜ »Πί•α\ ι 
Ίηβοϋν Χρίιτίιν , θ«οϋ Λίγον, ηροϋπίρ;;οντα είνκι 
β€&ν χαΐ θΐοΰ ΤΙίν βοξί^οντες, &λλ' ΐνβρωηον τιμής 
νΙοϋ β(θΟ ήξιωμίνον. 

ΐ*. Μ*να)τ6ριαΥοΙ. Μίνανίρί; τι; ά<ώ ΣΙμωνο; 
άζοβχίβα; , Ινωθΐν ίαυτίν Ιλιγιν χα^ακίμψϋαι (73) 
(!( Β(ββ«χ3λΙαν (76) τοϋΐι ταϋ χΑιτμου. Ά^'^ους 
γΐΤον^ναι ιηλλούς τινβ{ χα\ αναρίθμητου;. 

γ. ΣατοριτηΛίαννΙ. Ό ϊβτορνηλοί οίτος 4π1 τοδ 
Ηηάνίρου βιίατη, ΐι' ίπτά μίνον άγγίλων γιγονέναι 
«>ραΙι2οϋΐ τ&ν κΐνμον , &λλ' οΰ ΐιΛ πλίΐίνων , ώ; 
λΗΜνίρΟΐ νητίποιη. (74) Οβϋβΐ ίτΛ Βυ&$. 
175) ΚΑΐζπιπίμφβαι νκΙ κ τίμφΟϊίνβι. ΐϊαηι ΕηηιιΙίΐΙιΐΒ \ΐζΐ» ΛοΐΐΛτ, ιΐηιη κπίβπ- 
(13111 βιιιιη ριιηΐίΐΐΐϊϋυί βιιαιίβκ πϊιβΙιλίιΐΓ, ηυί ηβ• 
βαο ηυίιΙ 3^«Γ0 νιιΜηηΙ 3(Ιν^Γ»ΐ)$ βροΐΐοΐοβ, ιιΙ Πιΐ 
•|ΐιίι| αιΙνβΓίΐιι ΙΙΙο» ΰθπΒΓ€ΠΐιΐΓ, ίηηιιίβιιβ : ληΐΐ Ιιη» 
ίηϊπι άίΐΐ (ΗΓΓΐΧΪΙ ΤΑηι^αι, (/ϊ»νι »ί οΙίηΜηι μ». 
3. Αρθ3ΐο1οηιπ) ΙβιπρϋΓβ αΐίι ΙιχγειΙϊ «οιιΠιιΐι ιΛ 
ΙΓιιτοΐοΙ^ιπίβ ΐυ]υ3<1αηι ηιαι^ί £^ριίΊ : οιίυκ ιιιιιι- 
({116 ιιπππιιΙΙ.Ί ιηβπΐΐο ίη ίρΟϊΙοΙΪΕΪβ ΑείίΙιιιι ικαη• 
ΓΪΙ, ηιιηιιιΐο αίι [Γίϋυπυβ ΙΊυΙο : ϋταιοιη Ιΐα^ααΜ 
^αι^{^ΐ Αη ηαη ίτ^οα Ια ίΚι/^ρϋαι ΗΙβ, ^κίβκΓΐ Α«• 
<ΙΪΜ ιαϋΐίοηΐί ^οη^ίιβν^ι , ΐύαχίΙςΜ ία {(μ^γιημ 
^καΐΜΟΓ «ηί/ίι'α /ιοηιίιιιιηι ί^^α^^0ΤΗαι? 

ι. 5ίΜβηίηηί. δίιηοη ε( Ιρίβ οιοε^ιι! Ιβιηρηίβ ίΐρο- 
ΒίοΙοηιπ) ΓιιίΙ, Ιιχπΐΐϊπκιιΐΰ ΐηιΐυτίι ρεΓ βίςηοΓυιη ιε 
ρΓοϋί^ίοΓοιη ιπίη<)3εοιη Α^Ι«η3ίοηβιπ , ιΐϊΐΐβπι >β 
«530 Ι)εί π>ίΒΠ3ΐΗ ροιβιιΐίαιη. Ε( Ι)ΐι)ιΐί βχίΐιΐ τηοη- 
ϋη αΙί.|)ΐιι ίιι Λαί1)ΐΐ5 ιροβίυΙοΓυιη. 

5. ΕΑίοιιατί , ίρβί ΐ|α(Η|ΐιβ Γαεηιιιΐ οΙγο «ροκοΐο- 
ηιιπ ιαιηροΓη, ηιιί Ρααρ^ηι ]ηΐ(τρηΐαηΐατ, ρΓορΙβτ- 
ο ς[ΐΐ)ϋ ίηορϊβ βιΐβί ΙϊΙιογϊπΙ : ϋΟΓροΐΌΐίι ηιιηςυΐ 
βίαΐυΐα Μο^ϊϊϊ εοπΙρπιΙιιπΙ ΐυείϋβ «ΙεΙιεΓβ οΙκΓνβΓβ. 

6. δυπί Μ αΐϋ ΕΙ>ϊοΐΊτί, ηιιί «Ιίαιπ Ναίατπϊ το- 
ϋ3[ΐΐιΐΓ. ΙΙί ΐΪΓΜ Ιο^ηΙϊιι Ηο5βίΒ ρεηιΐιΐο <|ϋϊιΐ6ηι »1- 

ηίΐιΐίοιηίιιιΐϊ ιαπιβη 
αΓίιίΙΓκηΙιΐΓβοπιίηαιη ηοοίπιπι ^^ϊιιιιι Οιπίΐιιπι, 
Οβί νβΓίιυιη , ρΓχειβίβίεηΙειη ίυίβκ Οκυπι Ρβίηιιι: 
ΡίΙΐιιηι, Μά Ιιοιηίηβιη Ηυπαπ] (Ιί^ιιαίιιιη ΟΙίί Οβί. 

7. Μίηαηιΐηαη». Ουίϋ^ΓΠ ΗΐΐΐιβιιιΙΟΓ βεΐιίΐΐηιΐο α 
δίιηοπβ ΒΕ)ιιηϋΐιΐ9, ΐΐε!ίΐιι<: ιίϋΐιηΐ κ6 <1ι;ιηΐ5κυιη 
Ιυίΐ86 8ϋ βΓυιΙίβπΊιιηι Ιιυηο ιηυιιϋιηη : ίΐιι^ΰΐυβ ΕΧίΗ- 
(ί5ϊβ ηιιβιηρίυηιποβ ε1 ίηηιιιπΐ!ΓαΙ)ί1ε'^. 

8. 8αΐντηίΙΐαΛί. δϋΐυηιβίιιβ α ΜϋπηιχίΓΟ ιϋββίϋοΐ, 
■ΙοΟί'ΐΐΗ ρβΓ Βορίβιη ιηοιίο απ^εΙοί Γαοΐιιιιι Γιι'κιβπιιιπ• 
ιΙιιΐΓ., ιοιΙ ηοπ |ΐβΓ ρΐυπ'β , ϋ1 Μοιΐ3π<1βΓ βΙίΒυηΙο 
οοιηιικ'ηΐυΒ βοΐ. 

(76) (ΊΙιπΒ. ρυΐιΐ Ιΐ'βΐΊΐιΙηιη (ίς διίΐ5κ«λ[Β>- *•Μΐ ΜΒ Γίβΐη•, ()ΐΜΗΐιπι ηάπ ηοηιΐη* ^β^ίI4ι. )η 

ΡΤΜΙΑ )ι•Ι.Τΐ Ι«ΓΒΐι«||αη λίΤΒΧΛ*, (|1ΐίρ|« ΙΐαΟΐΙ ΠΙΙ' 

ΜΑΓΗΐη ίί^ηΓαπ «««(ίπνΜ Μ ιΙί^Γίκη ιπηί : νιΐβΐ 
«■■(η ΐτ*α•ΜΐΛ η Μ«ΐ()ηΐι ιι<ιΊιιιιιιβ , ιΙ ΐϋΐουΐυιη 
Ιίιντβηιηι ϊηι>»«. 

14. ϋκαΐΛϊΐΛ. Νΐΐοίαυι ιΐκ «ι-ριηπι ιΐΐΐυοηί» ιιηιΐί, 
η*• Μια ιρβ*ΐΑ(ιι ίυϋτυηΐ. Ουηι ι:οιπιιιυηίϊ βί!6ΐιΐ 
•■■■•ιϊΙηη οπιιιμ, αΪΛία ιιιΟΓϋπι οοιηπιιιηϊοηβπι ίιι• 
Λβτίΐ. ΐΛ Ιιιιι•έι•[> ^ιικΙαπ) ποπιίη* ΗοηθΓ>η(1> Ιη- 

ΙΙ.ΙΐκΜϋΗίη ^|τρΙοτιχρβΓΐιιι(ΙιΚΓΰ[ί<;οιΐ{^ΓΒ, 
ΛΛκιιΙ)* ιϋ•π £β^ίοΗαπ^. Β. β. Ιιιιιιΐβιιΐί, νοςίιιιιΙυΓ. 
Τιιτ{»ίΜ>ιιιί ϊΗί ΙιπηιΙηη ΒαΓύϊίοΙΐπ οι ΒβτΙμϊο ρτα- 
ΑοίΗίαιιΐ 1> Ιιϋ* ρΓβΰίΙιιιι. 

ϋ. ΟρΙ>ίΐΛ »1νβ £«Γρ«η[ΐπ). ΙιΙΪ ΐυΓρεηΐεπι €»- 
ΜΛ•α ρΙιΐΓίιηί «ηηίιιηι ίΐιίιιιιΐ; Ι4ΐιϊρρβ ςυί ΓυοΓΪΐ 
ΟιΐΗ ΐοβιιίιίυπίι ΗοιιιίηίΙιαΑ. 

13. (.'βίαηί Οβϊπικη ΓερυΐιηΙ ^ΙυπΟΕϋΠι!•!!», φίΛκ 
ΐ|ΐιΙ ιο*;α* ςυχιΐιπ) νΙΠιΐΐ ΓιινΓίΐ. 

(1. 5(ΐΑίΐ(ν ΚβιΙιυπι, Ιιιιιιιαπι ■ βυρΐΓηκ πίΛΐη 
ναιίεηΐΐΐη αιΙ ,ΐθΐι«1ίΐυηι ηονί ιηυπιΐϊ . ΙιοηοΓαηΐ. 
ΡηηεϊριΙιΐί Λ^ ροΐβ^ΐιΐβΐ ρηι ηιιηιϊιιΐΐιιΐί ΙβΙκϊΐιΐ. 

15. ^ατρο^^αι^αη^ ία Αχίβ ΓυβΓυιιΙ. ΙιιΐΑ|;ίη6ΐ Ιιη- 
ηιίιιυιη, ηιιί τεί οριιϋ ββηΐίΐΐΐ λ.ίαιϊηιίηιιί Γυβιίηΐ, 
μίη|ΐ»ιΐ<ΐ5 ίιοηθ»ιιΙ. ^βιιι ςυοςυβ ιπίιη&ηι ίη ΐαΐνιπ) 
ΓβΚΕΓΒΐπ) ΗΪυιιΙι υΙ ΐ)υχ Οοο ρΙΐςβΓοί. 108ΕΡΡΙ 151 

ϊη Λιτρί" Γ"βΓϊΐ. Ιη<[ϋίι α β*. Οβιτϋβίίιβ»•ο/. Ό Βββιλίΐβΐίί Ιν ΑΙγίιηιμ ίγ»- 
ΐ6•ηί, τζι" (ΐναι λίγει ο&ρανοίί, χ>\ Ανάματα ηΊτοις 
Ιηίφημίζίΐ, )1ϊ\ τ', <}Γρα{α( βϊβμβι -(ΐμΙ. Ισάριθμον 
βν ίων «Δρανών χβι\ ήμιρΰν τοϋ 1ν>*υτ«ϋ. ΎρίΛΤίΛ- 
σΐΐυΐ γ^ρ χαΐ ({ήχβνΐα πίν» ψήφου; φίρη. 10. ΕΐπΊιΐλίαπί. (ΙϋΓΪπΙΙιιι 
ίιιΐΒΚ ίυιΐχίί, ιιοη ίη Ικιπυ αΐ) ίη^ΐΐα Ιΐ^ιτη ιΐ^οπ) 
π ίΙΙΙϊ οβΕίΐίΓαιη πίιΊιιΙ. 47. ναίοιιίαιιί ΓΜΐιπΐεΙίοηΒπι βΐκίί ηε(;ιη( : νβΐυβ 
Γ^ριΐιΐίαηΐ ΤββΙϊΐοκιιΙυπι : Οϋπβιυηι (Ιβ ϋτείο ϋΟΓρυι 
■ΐ1α1ϊ»Β τοίυιι). 

18. ΡίοΙιιηΛί. Α ν>Ιειιΐίηο ΓΐυΙβηίΦυΒ 4)ΐιϊϋίπι 
ι1Ι«8ίι]«ηβ, ίοιι]υ(ΐΐ3 ίΐοηιιπι 50 Ιΐ3;Γ6«ί ν^ΐιιιιΐίιιί&ιικ 
•ιΐρβΓ•<]ιΙ1ι]ί(. 

ίϋ. 8*^ιιηά!αη^. Οιιίιΐιπι δβουπιίυ» ΓυίΙ ουιη (|υο- 
ι)>ιη ΙιΙιΙοΓΟΐίερίρΙιιηβ. ΠίΕ;ιχ^ νΑΐβιιΐίηίιηί κβιι- 
ΙιηΐΙκ «Ιίιπι ίατρα αΜίοηει ί«ΙϋίϋΕΐιιη(. 

10. ΙΙηαΐΙίοαίΐα λ[» ΗεποΙι ϊ|ιιο^3ιιι, οοΐοηαηοί 
ηιιοιιΐβιπ ΙιοηαηηιΙοΒ ϊπΐΓθ<ΙυχεΓυηΐ, κυοβηιιβ ηιΟΓ- 
Ιυοι Ι1ι^Ι)Γΐίάβ ίπτ(κ:ιΙϊοπί1)υ5 , ϋςυβ Ιιαίιιιηί ιιιι- 
{ΐιίηβ η:ι1ίιιιί ρυΐανΐπιπι. 

11. ΜατΜίβ, Οοί(ΐ8ΐιι Μιγειιβ Γυίΐ ϋοΙοΙιβΓβί ειιη- 
ιϋκΙρυΙα>> <ιυί ιΐυο ρπποίρϊβ ϊιιτκιίι, ικογΙηοπιπ] 
ηβ^ΒΠ! ΓΜΐίΓΓβειϊοηααι. 

ΐ2. ϋυΙοΙιατΜ. εοΙοίβΓίΐΐ:) «κίειπ κΒπΐίβΙιαΐ αΐ- 

ήΐιη ΜιίΓΟίι, α( ίηιυρΐΓ (|ΐ)ο««ΐ3ΐνι ικίοίοποβ ικΙ^εαίΐ. 

ϋ. Ι^ίΐάοϋίαηί. ^η\ύΛα^ €βΓ(1ο ΙΙβΓΐΰΙ» «ΓΓΟΓθΐπ 

^9<Ιθρΐ•νίι, βΐ ιΐυο €0ΠΐΓ3Γίι ρτίϋάρία ωπίΐίιιιΚ, 

4ίΙ)τίιιιιιηΐ)»β π«ε βτ 1>εο πιιιιιη^αϊβΐίΐΐ, ηεηυβ εχ 

ι βΗ6. ΒΐΐΐϋΓΓβειίοηΕπι πβ^αι, «ι ΥϊΐυβΤβκία- 

^ΜβπΟιηι 110 α ΐίΐιηίιιίΐ. 

14. ΗβΓΐίοηΙιία. ΗΐΓΐίο Ροηΐίΰυ» Γιιίΐ. Τγιχ ρππ- 
ΒβΙρΙι "«ΜΟ •ι>πιιιϊι1ηΐ, ιΜιηυIη.^ιΜ1ιιΉI, ηιιΐυηι. Εαιη ι'. ΚιχοΛαΙΐαι. Νιχ^λαο; Αη& των ίιπ4 βιακάνων, 
<ών ΐΐ τοΙς ά™οτίΧ(ΐΐ( , ίΓί 1γΙ<ίΜ, Έν τφ χοινΐ 
•!ναι τ4 ιιίντβ τοΓ; λ23ι, χαΐ ΐ4ί γιιναίχα; ((ίηγτ;. 
α^μινοΐ, χα\ ξίνα τινά ΐνίματα ιιμίαβαι τταροΒούΐ. 

ια'. ΓηκηιιιοΙ ίν Α!γΰ«τψ ήρξβντο αΙ(Λαιάζίΐ•ι, 
άλλαχβϋ ϋ Βορβοριανόϊ χιχλήβχονται. λίβχροποιοί 
οϊϊοι ιήν ΒαρβιΛύ-τηγ *α\ Βαρΰΐρύί (77) «ροφίροΜ- 
βιν ίν ταΐΐ αύιων ΐίχαΐΐ. 

ιΡ'. ΌρΤται. Οδχοι ΐΐν β?ιν τιμώ^ι «(ΐ ιιρντΚ»^ 
ϊβι, ώί χβΐ ΒΪϊΐβν γνώίΕωί άνθρώηοκ γϊΐ»4(κ»ον. 

17*. ΚαΚη-οΙ Άν Κ«Ιν ώ; μΐγϋην ττνΐ: 6ιΪΜμι-« 

ιβ*. Σΐ]β7ται τ^ ΣήΟ, ώΐ άπλ τ^ί βνω μητρϊ^ Ιλ- 

βΐντα εΙ; νίου χίσμου ίημιουργίβν, ττμώβιν, άριΐί 
χαΐ ίξουνίας Οίοποιοΰντε;. 

ΐί'. ΚαρχοχρβιιακβΙ, Ιν τ?ί ΆαΙ^ Τ<τΰνανιν , «1• 
χ4ν3( τΰν βαυμααΒέντιον ΑνΟρύηαιν χαΐ ηβρ^ι τοϊ( 
'Ελληαΐ , γράψαντΐΐ τιμωιτι. Κα\ τΐιν ΊηβοΟ ψΐ'ϊή^ 
ιΐί αΙΐ(Λ•Λν &νε1ηλυΟίνβι, ώΐ «ύ&ρΐβΐον τψ θΐ'ρ γι• 
γονυΐαν, φα«(ν. 

■γ"- Κι\ριν6ιαγοΙ. Κήρινθοί ^1;^ ίγγίλου τϊν ν4- 
, μον ίίίίοβίΐ Ίομίοίοΐί, ο^χ ίίί άγβθΐν *^ιτβί^ «ρ»• 

βηβΐμενον ϊφτ). 

ιζ". Ούα^«>ΎΜΐκο) (78) Ανάνταβιν βΐ• φα9ΐν ιΤνη , 
Πβ).βιίν άβίτοϋοι Διοβήχην, τίΜ Χριηίν Αη" βΰρανον 
οώμα Ινηνοχΐνβι ρούλο•Λβι. 

(η'. ΠιοΛβμαϊοι. "Απ* 0&*λινΐ(νοΐ) ΠτολιμαΙ^ τι; 
διαατίΐ , συίυγίβς βΐώνων τινών λ', «ί Οίβλί«£ΐι» 
αίρίαει τιροβήγαγί, 

ιθ'. ΐβλοιη-^Μίκϋ/. Σίχοϋνίιί.- τις ίγέν^το μΐτΛ 
Ίβιΐώρου τινό; χ«\ Έπίφίνοϋ;. Ονΐθ( ^1) ϋύαίιν- 
τίνοιι ΐυφλ^ γνώμη "^^ αίβχρβυργίαΐ «ροβιίΟκικαν. 

χ'. !Β[ρακ.ΐ^ονβς 4π1 'Ηραχ).! τίνος, όγΐοΑίβΐ «- 
νάί τιμ^ν (1βί]χ9ηοαν, χβ\ το!ί{ 4τ«ιΟ»νίντβ{ αύΐνν 
ίν ΈΟ^αΐχαΙΐ ΐπικλήκΕβι, χα'ι τω -ηΐ άπ6 βαλαΑμου 
μϋρφ ΧυτροϋηΟαι νομίζουβι. 
) ΧΒ'. Μαρχάσιοι. Ηάρχοΐ τις γίγϊνητβι Κο)4θβαρ- 
οοϊ βυμφοιτητίΐί, ΐώο άρχάί «Ιοίγιον, νιχρών Ινίβτα- 
βιν Αθκών. 

χίΐ'. ΚοΛωβαρσίοι. Ό Κολωβαρβϊς Ηάρχιρ ρ*• 
ΐά βί-ΐά ίρονών, προτ^εΐί ίΐ χβΐ ίγϊοά6»ς τινά;. 

χγ". ΚερΒι^ιανοί. Κίρδων ϊΐί 'Ηρ«χλ4 ΐιαίίχιτ•! 
τήν πλάνην, διίο ίί άρχίί ίνβντίβς άΐλήλαι; ύΐΜβτή• 
βάτο, τίιν « Χριοτίιν μήτε ίχ τοΟ β*οϋ γβννητΛν, 
μήτί ίχ Μαρίαί «Γνβι, Άνάστββιν άβϊΜΐ , Χϊΐ τ^Γ» 
Πβλαιίν Δΐϋθήχτ,ν ού Λαρβίίχβτβι. 

χί". ΜίίρχιωΐΊσΓοί. ΜαρχΙων Ποντιχίΐί γΐγην». 
ΤρΕίί 4ρχ4ς ίίνοι ίδόξϋϊϊν, άγ*96ν, ϋχΛίβν, φβΟλίΜ*^ 
153 ΠΒΕίΙϋδ ΜΕΜΟΚΙΑΙΤδ. 151 

Τ^ 61 τ^ Πάλαιαν «τφ Ισραήλ νομοθέτη σα ντα, έναν- Α ροΓΓΟ (|ΐπ Υο ιι$ ΤβδΙ^ιηεηΐυιη Ι:(Γ9ΐε1ί Ιΰ(;6 β&ηχιΐ Νονρ 

ίΌπίΓ&τϊυιη, &1ίυπι άίοβϋ&Ι βββ« Οβυιη• ΙΙβ(ΐΐΓΓθΰΐίο^ τ£αν ο399ΐν τ^ ΚαΕν!| , Ιτερον Εφη θεδν βίναι. Άνά- 
σταοην ΑθεκΙ, βάπτισμα τκολλάχις τοΓ^ αύτο7ς 
€(6ω^ν ΙπΙ αμαρτιών λύσβι. Ύηϊρ χοιμωμένων 
βαιιτ(ζουβι• 

χ('• ΑουκωτκηαΙ, Αούχιός τις, ούχ\ ό 'λρειαν^ς, 
γέγονι μιτά Μαρκ<ωνα, τά Μαρχ(ωνος διαδβξάμενο;, 
χα\ Ιτερα αύτοίς ΙπιπρασΟεΙς άτοπώτβρα. 

γς\ *ΑΧ€ΧΧιατοΙ. ΆιΑ Άηελλάου τιν^ς ήρξαντο. 
Καχί^ει βΙ τΙ^ν τηίηαιν «Ισαν, ώς χα\ ό Μαρχίων. 
Ού τριΐς (Ι αρχάς είπεν, ώς ΙχεΙνος , άλλ* Ινα Θε6ν 
πιποιηχβτα βε6ν Ιτ<ρον, τόν της χτίαεως δημιουργόν. 

χζ•. ΤαχιατοΙ. Τατιανδς Ιν τ^ Μεσοποταμία γε- 
γ4νει, τήν Έγχρατητών αΤρεσιν συστησάμενος , ήν 
(σάσινοί πολλοί. 

χη'. Φρύγ€ς. Μωνταν^ς τις χα\ Πρισχίλλα τί^ν 
αίρεσιν έν τ} Φρυγί^ συνεστήσαντο , Πεπου^^ίν Ιε- 
ρουσαλήμ αΰτοίς πέλιν της Φρυγίας ποιησάμενοι. 

χ6'• ΏεχονζίατΌΧ άπ6 Πεπουζης της Φρυγίας οΰτω 
«ροσαγορευόμενοι , χοινωνίαν &θεσμον ποιούμενοι 
χατά των βυσσεβοΰντων. 

λ'• Γβσσέί^σκαι^βΐΜίτΓΓαι,τ^ΠΑσχα έν τεσσαρεσ- 
3Ηΐι<β€χάττ| της σελήνης μ<τά Ιουδαίων τελούντες. 

λα'. 'ΑΛογοί τίνες χληθέντες, διά τ6 μ1) βέχεσθαι 
ν^ν Αόγον έν &ρχ|| Θε^ν 6ντα πρ^ τ6ν Πατέρα « χαΐ 
2ε^^ τούτο μήτε Ιωάννου Εύαγγέλιον 6έχεσ9αι, μήτε 
τ4]ν Άποχάλυψιν αύτου. 

λβ'. ΒεοΙίοηατοΙ, Θεόδοτός τις έν τφ Βυζαντίφ 
γβν^μενος, άνθρωπον είπεν βίναι Χριστών ψιλ^ν, 
μ«τοχ1}ς βεου ήξιωμένον. 

λγ'. ^ΑρτβμίΟτοΙ. *Αρτεμίας γέγονέ τις Ιν τ^ 
*Ασ(φ, τήν βεοΜτου αΓρεσιν τιμήσας. *Αν6ρωπον 
γάρ £ΐπ*ν ψιλ^ τ6ν Χριστών, έν αύτφ τ^ν βε^ν Κά• 
γον χατοιχείν εύ^χήσαντα. 

λβ*. Μ8Λχισ9δ8Χίατοϊ, δύναμιν Θεού τίν Μελχισε- 
Ιλχ «!ναι νομίζουσι , χα\ ε(ς αύτ^ πάσας τάς Γρα- 
φάς Αναφέρουσιν, αΰτ^ν είναι λέγοντες τλν Χριστών. 

λβ*. Νανατοι, Ναυίτος μετανοίας τρ<$πον (79) το7ς 
Αμα^άνονσιν ού Μδωσιν. Ο^τοι ^ είσιν οΐ Καβαροϋζ 
ΙβηιτοΙις κροσαγορεύσαντες. 

λς*. Σ%οηριατοΙ, ΓυναΓχας ^Σευήρος παραιτείται, 
Φύναμιν άριστεράν αύτ))ν χαλών. Τ6ν οίνον αποβάλ- 
λεται , άπ6 μίξεο>ς δράχοντος χα\ της γης φΟναι τήν 
4ίμπ€λον φάσχων. 

λ^. Βαρδίσατϊται. *Απδ Βαρδυάνου τιν6ς έν τ|) 
Μεσοποταμία γβγον^ς , ούτοι δέ ανεφύησαν. *Ανά- 
οταβιν άθετουσκ σώματος , χαΐ τήν σάρχωσιν του 
Ζατηρος χατά φαντασίαν γεγενησθαι τίθενται. 

λΥ• ΈΛκΜίατοΧ έν τ|| Άραβίςι γεγόνασιν. ϋδτοι 
άηΦ τινο; Έλχασ^ί ψευδοπροφητείας φέροντες* έλέ- 
γοντο βΙ χαλ Σαμψαίοί. 

\ν. ΒίψίΛΛιατοί. Βύριλλ($ς τις έν τ|| *Αρα6ία ^^Χ 
Λτος γιγονώς, άνθρωπον τ6ν Χριστδν ένύμισεν, ού 
«ράτκρον οΜν βντα τ^ν Χριστ6ν Αύγον παραδεξά- 
!«*ος• 

μ'• ΟΑκΙΙσιΟλ. Ούάλης, ύ έν τϊ) 'ΚραβΙψ χα\ ούτος ηβιη Γββρυ'α. Βαρΐί8ΐη2ΐ ιηυΙΐοΐίΐίΒ 6ί»(ΐ6ΐη €ραΓ6Γΰ1>;ιΐ 
Ιιι Γβηιίβ&ίοηβιη ρβεο&ΐΟΓυηι. ΒΑρίΊζαηΐ ρΓΟ οιοπαί». 

25. Ια€ίαηί*ίω. {ΙνΛάζιη ΙιυοΙυβ , ηοη ιιϋηυβ ΠΙβ 
ΑΓίαηιιβ , ρο$1 Μ3ΓοΙοιιβηι ίυ!ΐ , ρΙιΐοίΐΑ ΗλΓοίοηίβ 
8(Ιορΐαηδ » ΑΐίΑςαβ 1οη{[β &Ι)$υηϋθΓ& ίΙΙίβ 8ΐ(Ι]ί«ίβη8. 

26. Αρ€ΐΙίαηί. Α ςιιοίΐ&ιη ΑρβΠ&ο οοβρβΓαηΐ. Μα- 
Ι&ΠΙ 6886 ΑΐΙ υηίν6Γ83ηι 6Γ62ΐΐυΓ&ιη « υΐ 61 Μ&ΓΟίΟ. 
Νοη (αιηβη ιιΐ ί11<•. 1π8 ρΓΐηοιρί» &ΐΏηιι&1>2ΐΙ, 86(1 
υηαηι 6886 Π6ΐιπι, ςυί &Γιααι Ββαιη ί666Γίΐ ορί&€6ηι 

97. Ταΐίαηι. Τ&Γι&ηυ8 ίη Ιΐ6βοροΐαηιΙ« ίοβηΐ» 
Εη6Γαΐ6ΐΑΓυηι ΙιχΓΟδίιη €οη(Ιηχ!ΐ, ηιΐ8ΐη ρΙαΗηι! γο• 

Γΐιηκ. 

18. ΡΗτίΐ§€$. ΟιιΜλίιι Μοηΐ8ηυ8 «ο ΡπβαΙΙλ Ιίληο 
1ΐ38Γ68ΐιη ίη Ρΐιΐ7βΐ8 6οη(Ιίϋ6Γυηΐ, ΡοραζΑΠ ΡΙιπτ6Ϊ8ΐη 

€ί?Ίΐ8ΐ6Ι1Ι Ηί6Γ08θΐ7Πΐαΐη 8α8ΐη Γ6ρΐ1(8Ιΐΐ68• 

19. Ρ«ριι«απί. λ Ρβρυζα οΙνίΐΛΐβ ΡΙ»γ7|[Ί» ίΙ« 60- 
κηοιηίηΜί; ίιηρΊΑΐη 806ί6ΐ2ΐΐ6ΐη λ(1ν6Γ8υ8 608 ςυί Ιτ• 
Γ6ΐί({Ιθ86 6({ί886ηΙ, ίηί6ηιηΐ. 

50. ^ηατίαάΒ^%ηίαηί^ ςαί ε4^ΐ6ΐ)Γ2ηΙ ΡιβοΙιλ €ΐιηι 
Ιυ(Ι«ί8 (1Ι6 (16611118 φΐΑΓίΑ Ιιιη». 

51. ΑΙο§1 ςυ'κίΑίιι 8*16 άκΓι• ρτορΐ6Γ68 ςιιοϋ ηοη 
&(Ιπ)Ίΐ16ΐ)8ηΙ ΐΛ^τα » 8ίν6 ΥβΓίιαιη , Ιη ρτίηοΊρίο 
Ββυπι 6Χ8ΐ8ηΐ6ηι &ρυά ΡαΐΓβπι, ί(ΐ6ρςυ6 η60 ^08ηη^8 
ΕτΑη^βΓιηπ) Γ6€ίρΐ6ΐ)8ηΐ, η6ςο6 6]ο8 Αρο6&Ιγρ8ίη• 

51. ΊΗ€θάο%\αη%. ΤΙιβοιΙοΐιιβ Ιιοπιο Β3ΤΖ8ηΐΙηυ8 
8ΐ6ΐ)»ΐ €1ΐΓί&ΐιιπι 6886 ροΓυπι Ιιοη)ίη6ΐη« ρίπΊαρα- 
Γιοηβ (ΙίνΊηίΐΑΐΊδ (ϋ^ηβΐυιη. 

55. Ατϋηύαηχ. ΡιιίΙ ηιιΜΗΐη Αη6ηιΙ.ΐ8 ίη ΑβΙ» ςαί 

ΤΙΐβΟίΙοΐί Ι)ΧΤ68ίΠ) ίη ρΓβΐίΟ Ιΐ3ΐ)6ΐ>8( : 8886Γ6η8 

01ιπ8ΐυιιι 6896 ηυ<1υπι Ιιοηιίηβπι , Ιη ςιιο Π6υ8 ΥβΓ- 
1)υπι Η8ΐ>ιΐ8Γ6ΐίΙ)6ηΐ6Γ Ιυΐ6πΐ. 

54. Μ€ΐϋΜ9€ά€€ΐηαηχ ^ίΓΐυίβηι 06ί 6886 ρν(8ηΙ 
Μ6ΐ6ΐιΊ86<ΐ6€ΐιοπι, 6ΐ ίη βυηι οιηη68 $οπμΙιΐΓ88 Γ6ί6- 
πιη(, (Ιίθ6ηΐ68 βιιηι 6886 €1ιή8ΐιιιη. 

55. Ναναίϊ, Ναν&ΐπ8 ρ<Βηίΐ6ΐιΐί« πιοιίυπι ρ6θ€8ΐο- 
γ11)1Ι8 ηοη ίη(ΙιιΙκ6(. Ηί «υΐβπι 8ηη1, ηυί 86 €αΐΗατο9^ 
\ά 681 ραΓ08» η^πιίπΑηΐ. 

50. 3€Ό€τ%ωη. ΗυΙίβΓββ 56Υ6Γυ8 ηοη ρ^ϋΐΟΓ, 688 
τίηι 8ΐηί$ΐΓ8πι 8ρρ6ΐΙΊΐ3Π8. Ύίηιιπι Γ6ρικϋ&1» άί]06ηλ 
6Χ οοίΐυ <ΐΓ80οηί8 βΐ ΐ6ΐΙυΓί8 ογΙαπι ν)ΐ6πν 

57. Βατάηαηίΐα^ α ΒαΓ(1ί8αηο ςηο(!8ηι ςυί Ιη 
Μβ8θροΐΑπιΊ& Γα'α, ΟΓΐί βυηΐ. ΚββιίΓΓβοΐίοηβιη ηβ^&ηΚ 
6θΓροπ8, ίη(!&Γπ&Ιίοη6ΐηςη6 δ^Ιν^^ΙΟΓίδ ρΙΐΑηΐ88(ίο«ιη 
ίυΊ886 (Ιο66ηΐ. 

58. ΗβΙΰαιαηί ίη ΚτΜ^ ΓαβηιηΙ. ΙδΙί 8 ηυοιίαπι 

Η6ΐ€88& Γ8ΐ888 ρΓ0ρ1ΐ6ΐΊ88 ΠΙϋΙυΑίί $αη(. 0ί66ΐ)8ΙΐΐαΓ 

6ΐί8Πΐ 8αίηρ»€Βί, 

59. Βι^τίΙΗαηί. Β^ΓΐΗυδ ςυί<!;ιη) ίη ΑΓ2ΐΙ)ί8 ρ8πΐ6Γ 
ίαϋ. ΗοπιΊπβηι Οΐιήδΐυηι ρυΐ&1)8ΐ, ηβο 8(1πιΊΐΐ6ΐ>8| 
βυηκίβιπ ρηυ8 6ΐ8ΐίΓΐ856 νβΓΐ>υη) €1ΐΓί8ΐαπ). 

40. ΥαΙΜ. ν3ΐ6η8, ςυί 6ΐ ίρ$6 Ιη Απϋ1)ί8( ίαβηΐ^ ΤΆΙΓμΙο τ4ΐΡ8ν. 159 ;05ΕΡΡΙ * οπΙΠΓΐίΙιιι* «ιηιιβ ρΓονοηιίΙ)»» ΐχά ί 

4. Εκ) Ο αΐίιιβ ΕίΐΜΟτηηι 'ίτάο, ςαΙ ρΐτίιιϋβ αΐ- 
ηυο ι1ίΙΐΐΓ€ΐ Ιβςιΐίι Κικϋη ΓκΐυιιΐυΓ. ηιιρίίιβ ηίΐιϋο- 
ΐΒΪηυβ £1 ρΓοΙίι ρΓοΟΓβιΙίαηβπι ποπ Γ<?ριΐ(1ίηπι ; ηιιίη 
61 οβΙ^Γοι ι1«πιη11η^, 4]ΐιίρρβ ΐ)υί ςοιοΓϊβ «υΓΦΐΐίοηβπι 
1411» ιι(. 

5. ΙηιΙιιαη Γιιβηΐ β( ΐ{ΐιίιιΐ3 αΙΪΗ «ιυΐΜΐιηι Ιιοβίΐίίϊ 
•ριΐιΙ ΜΙΟΒ ^ιιάα! ΟύΙϊί/ρ'ι, η»:» νοίβίαΐ ιιιιΙΙιιηι Ιιο- 
ηιΐηιιιη νοοη ύιιπι Ιι^ηιαι ιίνβ ιίοπιϊιιιιπι : ςιιχ βΐϊαιιι 
ρη)Ιιί1)βΙ)3ΐ ϊΐΐίΰΙρΙ <Ιβιοπρΐίοηβιπ Γικίηπι ίΐι6 Ουί- 
Γίπο. νραί'Λΐν ιης Ανόητου βυντυχΙη(. 
ε. ΈβΐΕ δί 3ΐα\ Αυ.ο τ^τμα 'Ε<τ«η\ηιτ, τ& μίν 

4(αιΐ«ποιΤαν ούκ άρνονμΐνοι, Αλλ! χαΐ ίλλων καη- 
γινώαχοντίί, έ*ι «ήν «αϋ γίνου; βταΐ«;[ήν Ακβτί- 

ί'. Είβήχβΐ] ϋ χοΐ «ίμικη παρ" βύκιΐί,. 'Ιούβα τον 
ΓαΛιΛαΙον αίρΐαις, Α-ιΟρώπων μΐ)δίνα κιϊριον ή 
6(βΐ(*ΕΤΐν καΧίΙν *νβπιίβου»«. ή χβΙ τΙ}ν 4ΐΛγρβί)]ν 
ίκΊ Κυο!ν«υ γ(γινΐ]μ1ντ)ν χωλύουακ χβταΜξαβΟαι, 1 €λΡ. ΰΧίΙΙ. — ΟκαηαΜ Λα-τκίΐ ίιιΐίΓ 8απιατϊιαηοί ΚΙϋΦλΛ. ΡΙΜΒ". Ρπιπί .^οηιαΓίίΐίΡοΓΜπιπιοηΙοιιί» ίαίκ, ΐπηκΙΧί 
ίη ιβηαιπ ΙϊΓανΙ ■ δηΙιιιαιιββίΓα τβ^β ΒιΙι^Ιυηίοπιπι. 
ΐΜί Ιβ^Βϋη Μο«αΙε8 αΚ|ΐιβ οίΓΐΐιιηαβϊοηβπι β Ρβηο- 
Ιβιΐΐΐιο αοΜρεΓϋΐιΐ, ρΐΓΓπιηΕϋΓβ Μιηβιι βΐϊλίπ ίη ουΙ- 
Ιυ >Ε ΓνΙί^ίΦΐιβ ραΐΓία Ρεγκϊεοπιπι (ΙβοΓοιη. Ραβπιπι 
^( αΐίχ (|υ3(ιιοΓ Ιιχγκβοι βρυιΙ ίΙΙοϋ , βοΠίιοηοΓίιιιι 
Μπιρβ, δεΙιοχΟΓυιη, Εμβιιοπιιιι, αΐι^αβ ΟοιίΐΙιο- 
ηοηιπι. 

ΟοηΙιΐΒ» βιιίιη εΪΓΕα κοίβηιιιίιαί^ϊ ίοίΜυιιι ειιιιι 
ίΙΙΙι ιιοιι ι«ιΐ[ίιιιιΐ, (Ιιιιη ίΙΙοΓυηι ιΐίοι ρβπιιυι^ιιΐ : 
ηυΐα «ι βιΐια &ί)ΐ)ΐ3Γί»ΐ[ΐ οΙγοι ϊΊΙιοϊ ιιίΐιίΐ ϋοΙΙϊαΐί 

&ίιΐινί τοηχΐίΐίϊιΐϋΐιΐ ηιιϊιΐβιη ιιΙνβΓΒΐΐϊ ΟπΓΐΙιεπιΐί 
ρτ'ψΐβΓ ΓυίΐοΓαιη Ιιηπκΐϋΐϊαιιβηι ; «ι ιΐβ διιηαηΑ 
ηοιιβι«υιι1, «Ιίιηηιυιΐΐΐοΐ ΐΓϋίΙπιαΙυΓ ςιιί 3 δ2ΐιΐ3ΐ1ι 
ροπ'ΒΠπαιιΐιΐΓ. , 

Ειιοιι £ΐιιυ ηυΐίο <Ιί5ίίάβηΐ ; ()υίιι βΐ ιιΐηιίΐίυπί, 
Ιηιο «{ «ιπνίνιηίΟΓ οιιιη «ιΐϋΓαίι ΙιοηιίηίΙιΐί , 
ςυαη*!» ιρικΙ ίΙΙοι <]β);ιιιιΐ. 

ΒοιίιΙιίαιιϊ. δΐΓυριιΙοβίοΓβϊ ΓβΙίηυί» νίάβπΐιΐΓ βαβο. 
0βιιΐίηβηΐίιιηβηίιηοΙ>ιεΓν3π|, βΐ νίΓ^ίιιίιαίΰηιχιιιηΐ, 
ΓΰΐιΐΓΓεοΐίαηεηιΐ]ΐιοιιιιβ ΓυΐιΐΓίΐιη ςτβιίαιιΐ. ελΡ. εχίπι. - ρ αριιιΙ Οια 5«€Ι> ΡΙιγβίοοΓίιη), ΤΙιοοΙη^οηιιη , 5«ρΐεηι δΐ- 
ρ'ιβιιΐυηι, ^βεΐα δοΕΓ^Ιΐ», Ο^γϊπϊϊο, ϋγηίΐβ, 116- 
ΙίαΜ, ϋοοίι ΕΙβϋϋτι, ΗϋκηΓίεα, Ρ]ηΙΐ920ΐ«, Εη- 
ρι^ος](•β, ΙΙβπΰΙίΐο. Εΐβαΐίο, 1><:πιαΕΓί(ΐΐΐι, Ργο- 
1>|[0Γίο, ΡγΓΓίιοηϊοα , ΑοιΙυίιΙκ», ΡβΓϊραΐβΐϊη, 
δίοίοι, Ερί - Τι^β^ α!ρέ<Τίΐς ΐΗφ& ΐαμαριΐ- 
Γβις 〕]ΐίτασί. 

01 ηρωτοι Σαιίίφΐϊιαι Π«ραών ^κοιχοι γΐτίνβ- 
ίΐν, ίΐς ιίιν μ5 Ί9ρα1]λ γήν μΐΐοιχιββίντις 6Μ 
Σαίμνναβ^ρβυ πϋ ΒαβϋΙυινΙων βαβιλίω;, τά ΜαΑ- 
οίως νίμιμβ χηΐ η=ριΤομ1ιν ίκ χ\ί ΠϊϊτβτιΟχο» 
παρΐιληφΐτίΐ, Ιπιμένοντις βΐ κ*\ ιφ σιβαομίψ ϊων 
ΐΜτρΐ]Ίων κ«1 Πίρσιχών ββών. Γιγίναβι β1 χ«1 Λλϊαι 
τίαβϊρ'ΐ αίρίοΐΐ; ΤΕκρ' ^ίτοίς, Γορθηνών, £(βοαί(ΐη, 
Έβιηνιΐιν, ΛοιιΒΐανών. 

^^ρ0^^^ι μίν γΐρ χβϊ4 ι4ί 1«ρ^ίς -ηΐί Κλίοι; 
οΰ βυμφίιΐνοΰαιν, ιίΐ ήμίμ«ΐ αϊτών 1να1ΧΑξαν«{, 
χβ\ Ιζω Ά ιΐ^ζ Σομαριίαΐ πιρί τ4ί βρώηι; &Ιι«- 

ΐΐ<Γ(:ναΓοι δ1 ίοφίρανται μίν κρ&ΐ ηίΐ Γβρ*!)- 
νοϋς 8(λ τ(ιν τών ίορτών ίνβΧλβγϊιν, τή( ϋ ϊαμα- 
ρϊίαί, οίκ Ιζίαβιν, ΐχ*8άρτου( ήγαύμινοι τοος *«6 
; τί){ Σιμχρίΐα; Ατιοΐημοϋντα;. 

Οί ΐϊ '^ΐ7ΐ7η>-ο1 πρϊΐ ούίίνκ Ιιαφίρονται, άλίΑ 
χ!ΐ\ ιιροβίίντβι χαΐ βυββιτοΰντβι τοΙς Ιξωβ«ν, ώΐ 
κρΐς αΙΐΟϋί * πιίημονίιν, 

ΛοσιβιαινΙ ίϊ 1χρ>6ΐα:ιρΐιι ΐώι βλίων <οχοΰ<Γ.ν 
τΤνΑΐ. Κα\ γΑρ Ιγχρατιύοντβι, χα\ παρθινίαν Ιητ- 
τηίΐύουβι, χα'ι Αν^οταβιν γινήβχοβαί πιντίνΜβιν. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΜΓ. — Γ'Vϊ^ αίρίσας καρ' •£Χν 

Ί1 κιρ\ τιϋν Φυσικών, 4) τΐϊρ\ θΐολοτίχΐ, ή ηρί 
των ίπτά Σοιρϊϋν, ή Ίαοκρατιχ^ (Χ4), ή Κυρινβΐχί], 
ή Κυνιχί). ή "Πλιβ/}). ή ΑΙρίτιχή (85). Η•τβρι»ϊ, 
Πυθαγΰρειοΐ, ΈμιςιΜκΪΕυΐΐ, Ήραχλιίτιιος, 'ΚΆμ• 
ατιχή. Ατιμοχρίτειοΐ, [Ιρωταγόριοΐ, ίΙυ^^(ίβ, Άκα- 
ίημιϊκί]. ΒϊριτίΒττίΐίχΙι, Στωΐχίι. ΈιηκούρχΜΐ. Ηιι νίΒϊιιΐΊ 8(!Εΐ8ί ΙΙ«Γ3ϋΙίϋ<:« ΡγιΙιβκοηευβ βίΐίί- ^ Τβύτοί τις ίΓ«3ΐ αίρίαεις *Ηραχϊ.(ί(Γ,ΐ 4 ΟκΟβ- I) ΙίΙίΓο 
Ιθ$ορΙιί€3Γυιιι. 
ΟΑΡ. ΟΧίΐν.— β. ιιιιπ αριιά ϋ(α!€θ* ΜΐίάηοΗίΙΊ γοριχ&ΐ βιιΙλ£ϊ. Ιν τφ τΐίρΧ τη( ίν φιλοβίφοίϊ βίρί- 

βϊως κρβγματίΐϊς βύτοί βιβλΐ!)). 

ΚΕΦλΛ. ΡΜΔ'. — Όσαι βίσΐ ^ιοτΤίΓ» «ί^ί Ί 1 ΛιίΓΟηοπιίοι ιΙίνΊιι 

2 βωβιΙιΙίαΜ. 

5 Ει ιυιιιιιΐοΓϋηι ίιιΐ 
4 Ε\ ανϊΐιιΐϊ. 

β ΟΙ»6ΓνΒ1ίθ άΐ €α'Ι< (84) Ροηβ Χωχραΐίχή. 

(85) ΡαΙίΓίς. ιηινυΐΐ 'ύί'ίτριαχίι. 
161 

Γ Ό ^^^ κλήρων. 
ΐ|' Ή <ι* άβτραγάλΐιΐν• 
%' Ίί δι& ικμτνυρίιΐν (87). 
ι' Ήδι&λαχμων. 
ια' Θυτιχή ζώων• 

ιΥ Ή βιά τβράτων. 

ιβ' Έ χατ* ένΟουσίααιν. 

ιβ^ Ή χατ* βΓσχριβίν τίνος Ιιηπνοιας• 

ι^' Ή διά χληΜνων; 

ι^ Έ Ιι& νινος έ«ιπνο(ας (88). 

ιη' Έ διά φήμης. 

ι(Κ *Η βι& ηανιχου χι νήματος. 

9^ Ό Ιιά μορφοσχο«ία;• 

χλ' ή διά χ<ιρο«χο7κίας. 

«ρτ Ή διά τητταχίων ύι«6 αφραγ<5α πιικτ5ντων. 

χγ^ Έδιά χοοχ(ν(Μ. 

«^ Ή βιά λεχάνης μαγιχης. 

χ«' Έ έν φΐάλ^. 

χς' Ή βιά χλήακω; αύτοικτιχής. 

«{Γ Ό διά φυχοπομπίας. 

χη' Έ διά τών ζυγοφορου μένων άγαΐ.μάτων. 

χΦ* Ή ^ι αυλών. 

λ' 71 διά συμβόλων. 

λα' Ή βιά χυμβάλων• 

1^ Ή βιά τυμπ&νων χα\ οργάνου παντ&ς μουσιχου. 

λγ' Έ διά 2«6αζ£ων (89). 

λ^ Μυρ(ζοντ&ς Αλλοι χατά τ6 φαντάστιχδν θβιά• 
(ουσχν. 

λβ' "Αλλοι σχ07θς συνκργδν λαμβάνοντες. 

λς* "Αλλοι χαταπόσβις. 

λΡ 01 βέ έτίφ^ς χα\ συστάσεις. 

λη' Άλλοι Είς Ο^ρ φαντάζονται. 

λΌ* Οΐ ^ Ιν το(χφ. 

μ' 01 €1 έν ύπα(θρφ αέρι. 

μα' 'Λλλοι έν ήλ{φ, χα\ έν τοΓς άλλοις, τοΓς χατ* 
ουρανών Αστροις. 

μβ' 0( Α διά σπλάγχνων. 

μΥ 01 βέ διά ορνίθων. 

μβ* 01 βέ δι* άλφίτων. 

μβ* Άλλοι διά της φυσιχης καρατηρήσιως φθα- 

νοόαης. 

μς' Άλλοι έπ\ ζώων παραλλαγάς, ή φυτών. 

μζΌΙ 6έ δι* αριθμών. 

μη* 0< δέ διά της φυσιογνωμονιχης. 

μθ' Έατι χα\ επιβολή ένθουσιαστιχή, χα\ έπιβολΙ] 
Οεοφορίας. 

V Χρηστήριαδέ διαβδι^τα τζαρ^ αύτοΓς έστι * τά έν 
τοΙς ναοΤς ΒαιτύΜαρ διά λίθων έν τοΤς στοιχβίοις 
«ροσρασσ^ων. 

να' Έν ΑΙγύπτφ τδ ΒοτΙ (90), δργανδν τι τρίγω• 
νον έναρμδνιον, φ χρώνται ο( Ιεροψάλται έν τοΓς 
χώμοκς κλβχτριζόμβνοι• ΙΙΒΕίΐυδ ΜΕΜ0η]ΑΙΤ8. 102 Β 7 ΡβΓβΟΓίββ• 

8 ΡβΓ ΐΜ^θΓΟΙ. 

9 ΡβΓ ί|$ιΐ6ΐη. 
ο Ρ^Γ βυΓϋϋοηββ. 

1 ΡβΓ ιηίηΐ3ϋυιη ]α|;υΙλΐίοηοιιι 

2 ΡβΓ ονοηιπι οΙ)»6Γτ»ϋοηβκι. 

3 ΡβΓ ιηοοβίπι. 

4 ΡβΓ βηι1ιυ8ί8ΐιιηυιη. 

5 ΡοΓ ίηβίηυβίίοιιβιη οα]υ&(Ιαπι ϋίΠαίιιβ• 
β ΡβΓ ηοηιβηβΙιιίαΓ&ιη• 

7 ΡβΓ ςα^ηκίΑΐη ϊη>ρΊΓ9ΐΐίοηβιη• 

8 ΡβΓ Γαπι» ΓυιηοΓβιη. 

9 ΡβΓ ρ3ΐιί€3ΐη οοιιιηιυΐίοηβιη. 

20 ΡβΓ ΓοΓίη» ίπβρββϋοηβιιι. 

21 ΡβΓ πίληυυιη ίη$ρβοΓιοηβιη. 

22 ΡβΓ ρίιΐ»οί& •ί|[ί11ο ιηυηϋβ. 

23 ΡβΓ €ηΙ)ηιιη. 

24 ΡβΓ ρβίνίιη ηΐλ^ίβ&πι• 

25 ΡβΓ ρΙι«3ΐ2ΐιι. 

26 ΡβΓ νοοαίίοηβπι Γβί βυη 8&ρηοΐαιυ βλάβηΐΐι. 

27 ΡβΓ αιιΙηίΑΓίιηι βτοΓβΚίοηβιη. 

28 ΡβΓ ίιη8|;Ίπβ6 ]υ((ο ^ββίαΐα^. 

29 ΡβΓ ΙίΙ>ίλ$. 

30 ΡβΓ 83ηηϋοΙ<. 

31 ΡβΓ ογιΐιΙ>3ΐ2ΐ. 

32 ΡβΓ Ιγιιιρληα,βίοπιηβ πιυ^ίίουιιι ίιι$ΐΓυιηοιι(υιη• 

33 ΡβΓ ϋ»β€Η.ιιιΙίιιπι &«ΐΜΐΓιοη6$. 

34 ϋηι^υβιιΐί• (ΙβΙϋ)υΐί &1ϋ ρΗ&η(α&ιίββ «ΟΙαηΐυΓ. 

35 Αΐϋ Ιβηβ1)ΐ*38 ίη 8ΐιΙ>&ίι)ίυιη ΜβυηιαιιΙ. 

36 Αΐϋ ΙιοΙΙυ&Ιίοαββ. 

37 ΑΙϋ ίηοβπίαιηβιιία &β βίαιίοηββ. 

38 ΑΙϋ ρβΓ 2(|υ3ηι ρΙ»ηΐλ8ΐ89 8ίΙ>Ί βιοίΐβμΐ. 

39 ΑΙϋ ίη ρ3Γί•?ΐβ. 

40 ΑΙίί 5υ5 (Ιίη. 

41 ΑΙϋ ίη ιυΐβ, βΟΒίβΓίβ^ιυβ β€Βΐοπιιη «βΐπβ. 

42 ΑΙϋ ρβΓ νί$€($Γ3. 

43 ΑΙϋ ρβΓ νοΙοοΓΟβ. 

44 ΑΙϋ ρβΓ ίΑΓίηββ• 

45 ΑΙϋ βζ 0ΑΐυΓ3ΐί ρπβββηβίοηβ ρΓ«νβηίβηΐβ. 46 ΑΙϋ βγ π)υΐ3ΐίοηί5υ8 αηίιη3ϋϋπι, ιίνβ ρίΑπίΑ• 
Γοηι. 
Ο 47 ΑΙϋ ρβΓ ηυιηβΓοβ 

48 ΑΙίί ρβΓ ρΙιγδίθ(;ηοπιοηιοβη. 

40 ΕβίβΙ !ην3$ίο βηΙΙιο&ί<8ΐί€3, βΐ3€οβΜυβ&0]<• 
1υ8 ηιιπιίιπβ. 

50 0Γ30υΐ3 ροΓΓΟ αρηά ίΙΙοβ ΓλπιοβΙββίιηλ Γυβ- 
ΓυπΙ : Βαιφα ίη ΙβπιρΓιβ, ρβΓ Ιβρίϋββ ίη βΙβπιβηΐΙ• 

1Ι|ρ(&ΐ08• 

51 Βοηχ ίη ^Ε^ρίο , (|υοι] βΓΑΐ ΙηβΙηιπιβηιυηι 
(|υο(Ιϋ3πι ΐΓί8η§αΐ3Γβ ηιυδίβυπι, (|αο 83€βπΙοΙβ8 υΐβ- 
1)3ηΐυΓ ΙηΐβΓ βιηβηόυπι ίη οοηϋοίβ ΐΗρυ(!ϋ8. Ρΐβ- 

ΟΙΓΟ ρυΐ83ΐΜΙΙυΓ. (87) ΡοΓίβ έαπΰρων. 

^) ΙΙ»β νίιΙβηΐηΓ ΐβηιβΓβ ίηλβπβ. 

(89) ΡοΓίβ £9ΐβαζ(ου, μητρίζοντις, ΒαοεΙιο βΐ ηΐλ- Ι Η (ΙβΟΓίιηΐ)• 
(90) ΑΙ. Βυν\, Βουνί. 
Ι08ΕΡΡΙ 1•» 

ν?' Έξ &χαρ βί ϊ^ϊ Έιτ.ίΛς ττβρβένβι• [ιρου^ίγΜί*- |Ν;ΐιια ^ύπ^^^I>IιI^β. 
5^ Οιιί >ρυι1 Β30£ΐ<<ιιη ίο εοΐ7ΐ>αη(ϊ€ίβ Γυηίκ >(;ι- 

Ι3ΐιαΐΐ(ΐΙΓ. 

&ί ΰοίορίιοπβ . Εν££η1θ!ΐ Λμυΐΐίιιίβ Ι)ίΐιιβΙ> ΒηοΒ, 
ιΐΐΰϋΐιαΐ ουϊΐ|υο ι)β εαυίΐ, <)1ι ι|υίΐη >ϋ*£πβηι. 

55 ΟβΙρΙιΪΒ ν^ί^^^1ι8I>^ιIΓ ηιυΙί£Γβ«3ΐΙ ίοιιίβι >ςα«- 
ηιπ) Βϊ«ίιΙι.'υΐκ8. 

£6 Εΐϊβιιι ίιι ΙΙηηβΙιϊϋϊϊ βι ΒηοΑΠίω νϊραπίιιιι 
■(Οαΐχ ΟΓΒϋΐιΙα ίΐΙβΙίΒηΐ. ΙπΙη [|ΐιχ»(Ιϋο τϊγο Ά^μ- 
Γΐΐίοιίΐί ίΐιιιΐβι^Ίπ ΓερΙοη1υΓ*αΐ34ί1ΐΒ5ίη ποιιιιυΙΙί» 
ΐΐΐιψίίϊ Αροΐΐϊιιίβ. 

&Τ 1>ϊΐ1ιί« «Ι (ΓΪροϋβ, ΙυΓρίΐΐΓ ίπβίιΐΐπΐ, ρϋΓ ιηυ- 
ΙίϋΙΐΓΐι $υ3 «ΙΓΜ ναΐίάιηιιϋί :ι1I1^1^οι1^«|"<9 ηπριΐ- 

68 ΡΙϋΠ βΐΊιιιι Ιιι ρΐαηΐιηι* ρατ ιιπιβι ο ααΚυΙο! 
κιροιίιίεηΐϊαιπ Γαβη οΓϊΕυΙι; (ϋΐιιρίί χϋΐΐιι» οίοιι- 
Ιυπι ϊπϊρίΰκηΐε, αίςυβ ίβ ΙιΙ)ηι ο^1ι^υ1υ(I1 Γβΐΐιαιιΐι;. 
Ιΐΐ ηιιβιιΐΒιΙιηΐΗΐιιιυ ΡοιρΙι;Γίιΐί >■( ίη υρίκίοΐα αύ 
Αηιΐιυιιοιη : ΜμΗ»! ϊηϊμ αι^^Πβ ϊΙΙί ΊΗπάιι*» Ιύαηιί Γ.ΛΡ. ΟίΙ•ν. — ϋητ Ιπάχί ΐΜΚΗΐίβΐΗ ιΐ φΜίηίοηι 

ν.χΛ ιβΐυπιία ίβΐΐβ, ηυιπιΐο ΐβιηρίυιη ρτίιιιι τ]οβ 
β ΝαΙιιίΕΐΐϋΐΙϋΠΟΕΟΓ ν;ιΐίΐ»ΐιιιύ «1 : ηιιίοΐ» νβίο ίβη* 
ΙαίΙ, ηιΐΒϋΐΙο (υϋ Τίΐο ίιίβιιι ίΐβπιιη ριβιυιιι 6£Ι. Ι.υε- 
Ιΐιηι Μΐιη 3{ΐιπΐ ρΓορίϋΓ ίηνιπιΐϊυιιι (βπιρίί ιιυατίι 
κ-ρϋιιιιηκ ίιι ι1υιΙ>υι Ιιίβοβ ίϋΐίίκ, ρΓΟρίεΐΐαηιιβ ς τ^,ς β, 
«Ιιιιι ]ι^^ιII1«1II. νηβτί! 

(ΙΑΡ. ε&ΐνΐ. — €βτ ΖΗτηιϊααϊ }φ«αηΐ ^ΜοΠα «1 
»<ιχια {ίπα. 

^1I1^ι^ Γειία ΙιεΙιιΙοιιι.χΙα: ΐιιιΐ^β ρΓοϋίιοΓ ιιικορίΐ 
ίΐ) ΜνροΓΒΐίοηοιι «ΙϊαΙιοΙί :ΐ(Ι ρροιίίΐΐοηοιη ΙικΙηςβΜ- 
Ιϊ>, βϋΟ'ρΐίι ΗΧ ϊΐιτβίί > ΰ«ίρΙ)ΐ ΕίΑιιιιι. Λΐ $βτΐι 
ίΐή» 3«Η ρι υ<)ί1ίι>ιιβιΐ) ΰΧϋΓοιιίι. Ιιι ΐ]ΐι» ιΐίβ οΙ>ιη 
ΜίαΐΒΓβιη ιιιηιιιΐπ ρκκίοιιβιη Οοιοίηιΐί ΒίκΓιηυίΐ. 
ΙΐΒΐυοι φΐιΐΓ ιΙϋοΓίιιη ϋίεηιπ) ΒΐηϋίΐυαΙιΙίβηαιιιυΓ 
ΟΐΓΪΒΐίβιιί Β ιΙίΒΐ»!) ορΐΓβΙϊοιιβ, ΒκηΙυπΙςιιβ ρεΓ ]&■ 
■αηΐι 9<1 (ίΐΙιιΐίΓβηιιι ηιιιυιΐο ρ)Β«ϊοι>βιη Οιτίβϋ. ϋγανισι καΐ «ύταΐ τ& {ΐίλλον, Λαχίτφ «ιρ(τ<ζ(•η• 
ρό^ΐ'/αχ (01). 

νγ' ΙΙΓ ΐϊ παρά τφ ^(βνύαψ ίι4 ΚαρυβαντιΑ-* ■»• 
ρυβκντιζ^μϊνοι. 

νί" Έ» βϊ Κωλοφίιΐνΐΐιι Ιιρίίΐί τβΟ ΚΙαρίβυ &βΜο 
πίνων, Γλΐγεν Ικλπι^ι η!ρ\ αϋ καΐ Αφίχτο. 

νε' Έν ΔΐλφαΙ( ίΐ βΐΠΕίΐοννιν αϊ γυνηΐκς 1ν ηΐΐ 
βτομίοΐί τον Οβατας παραχαβήμιναι. 

νς-' Κα\ «ν βριχίϊ (9ΐ) βί πάΐιν έζ ύϋτων Ατμ\• 
ΐίμινιι χριΐΐμοΑβγοΰπιν, ΈτΑ χαραχτηρϊων 3Ϊ ηΑψ• 
ΐΐ; ηΧηρ«ϋνται των &χιγχρίβ(ων Εν τιβι νβοί; «δ 
'Λι^ΐλλωνος, 

ν^' 'Πΐί Πυθία ίη\τοΰτρΐΐ;«ΙοΕίβχ<;μόνωΐ Ιπχα- 
βιιμένη, Ειά τών γυνα<χιί(ι>ν ηιίρω* ({Ιϊ) τ^ιΐ ρανη- 
β χ^; ίΐίχρίαας ΑιηΙέ)(ΐται. 

ντι' Πολλά £1 1ν ιΛιΙοΒΐ ναοΐΐ «αΙ ΐί^ΐ χΛμιαΧζη 
ψήΐρων (91) Ιποκρινέντων αυνίβτη μαντιία, ^ 
ΜΕϋΐχίρου τήν ψήφον ίφορώιττος, χα\ &ηί βιβλίου τϊν 
2ρι1«μ&ν άνΒγινώοχοντις, Κα\ χαθώς Οορφϋριοΐ ίν 
'ί πρΐς "Ανΐβοντά φησι* 1πινταΧ)| • ΠοΛΛοΐς γίρ 
άγνρττις χαΐ τφ )ΐΕ2η*'<^( *ή^ χροαίοχίας ήμάτ 4 ΚΕΦΑλ, ΓΜΕ•. — ΛιαιΙοΙ Ισί'ΒαΜ Η^τ Λιν^ρβτ 

τώ»• ίτβΡεβϊΐιΐί• «αϊ τ^^^ «ίμΛΐ>ι>τ ¥η<η£ύονσατ, 

Αιυτίρα οαββ^τον Ιινγ^ανιν κίναι, ίη & ναιί; 

ύιώ ιοϋ Ναεου);οβονί9ορ «ί ιτρ4τιρ«ν Ινιπρήνβη. 

ηίμτΐτη !ί. όΐΐ ύΐ(ϊ Τίτκι τι βεύτι^ον ΐκαΟι. Π(ν• 

γαρ ίπΐ τη Ιμπρήβιι ΐοϋ ναβϋ κατά ^αντα; 

1> ;ίατ^ 'κδ,ν βάΐβατον ήμίρα;, χα\ ΐ'^ ηνη ΟΑΡ. ΟΧΙ,νΐΙ. - ι:ΐ6ΐβ Γυϊ ; Αρη. 
ι<1<ΐ)ΐι[. Ργϊπιο ΙΙΙβ ηιιχ υκ Α^ 
ηιη ηβπ)ρε«ΐ 1»ιηΗΐίι«: •|υί Γ:ι1«ο Βατικι 
άνη\ ίΜ ιρικΙΐΒΐίοπΕηι Ιπΐιιιιιπί * 5>Γα 
ςυπ) 61 ϋΐη ιηίιιίιιιο βϊιιΐ. 

Οβίιιϋβ I^ταίI^ι^^α, βΙι ΚηοΙ, ΐΐΰοΐιο ποπιρε, ΐ]»! 
Ββε^ρίο εο^ιιυιιιϊιιι:, Ι$πι<ίΙ νυΐ!3ΐυ« ΐ9ΐ. 

Ει 1 ΟινίΐΙιιιη βοιίι^ίΐ οη« ίΐιιιΐ ΛΙιγηΙιβπιο Ιπβ. 
5αίιτΒ, ίίνε ^εΐΙιΊπρίΕΐ. Μαάίαιιιΐηα, βυΐ) <|ΐι« €6ΐι• 
κιιΐιΐΓ ηιιΙ £ΐιηΐ ^4ίιI^^ηρ^IιIι» ιίαυϊ. ΕΛαιη'ιίβι , ει 
ΐΙΙΙοι-υηι ριορίιιιιιι). Οίύοη'ηιι ι\\\α•\οκ. Ρογγο Ιιχε 

|μ[ ΙυΙΪΟ, ^-ι, Ι|1Η «1)3111 (|Ι!Ι ^ϋ1|ιΟΓ ΙΙπγΐΙΒ ΒΟΕϋΓ, 
ίΜβόλ^υ τηΐ νρ'•6οαΙτ(Ινίμ^ίΐανύκιΙΙξΛν>, Μνΐλ* 

χρνσηΟ: ΐΜρΙ Κα-ά^α χα\ Άννα χβμιβίμινος. Τ^ 

ϋ πιριικίυξ (!Ι5) τ))* ή|ΐ προίοβία; ηρ^ξιν λικτί• 

Χζαΐν. Έν ή ήμΐρ^ Μ• τι χβ7μο3Γ'>τήρ^«'' κί^οΐΑ 

Κύριο; ύηέμΐ'.νε. Κατά ΐϊ τ);|ν τίϋν ίύο ί)}ΐιρων ηύ- 

τοιν πιρίο&αν άίλστριοΰντιι μίν ο1 Χριστιανοί τ^$ 

το!> ΕιαΕΑβυ πρά;«ι>ι{, οίκΐίοϋνται ΕΙ £ι1 Ί^^ν Μ|ΐ^ 

οΐίΐών τψ >:ο9{*03ωτηρίι>) ηάθιι Χριόταν. ~^| 

ΚΕΦΑλ. ΡΜΓ. — Τ^^α ΙΟι-η ηα\ βΛί* «χ «Μ 

Άν^ιούμ συνίίΐτι\. ■ 

Πρώτον τι έκ τήί 'Αγορ «β1 »0 Ίβμαί-,λ, Ά)-•!- 
ΡΙ)>ό1 και Ίβμιτ,λϊτιΐ ϋανι, οΙ ψΐυΐοβαιιαιαίιτι' 
χικλτ,ϊχόμβνοι, Ιαντοΐΐ ίκιτημίΐονΐΕΐ ιΐρ *ίΛ 'ϊ* ^ 
ΐΛ.^^, οϋχ Κνΐΐΐ Ιξ αύτη;, Ιπ(ιΐνυ|ΐΙιν. 

Λϊύΐίρβν τ!ι ΊσραηΛιζΐ)ΐί>τ, άτΛ τβΟ Ίαραί^νΧ 
ίτ:ιν Ίαχώβ, ίπιχληβιΐ; βί, Ίιιρα)]ί ΐν«μβ(4{Μ 

ΚΐΙ απϊ ΧΐτΟούρβΐ ίθντ| γΐ^ίναη τψ 'Αβρι 
ΐ% ΐϋΡά, 5 ΐστι τι Κ19.ίτ:ιαν. ΚαΙ τ-. ]ΐαλΜΙ•ΐ| 
οΕ ίίοιν κΙ πρ^,ς το!; Λίθίβψιν. ΠΙ 'Εξομΐια4, Χ 
τοίτ&ι; πρίιοιχοι. Κλ\ ΐ4 ΑίΛί/ν,Γω^, Ιβνι; δί 1« 
τούιο, ΐξ Οίΐ χαΐ Ίΰθορ, ί ΐ«ν Μιυϋαίϋΐς γ«μΐ^, {Η) ΑΙ. χ!ΐΓ'<.ιτίϊ>υν «οιΐ ψί,φων. 
'.\)3) ΑριΐιΙ ΐυιίχοί Ίικ ')ηι-1);ι1 
Ί65 

1») οι Φαρανίται ^ν Ηίχτ,α ιαι πρίΐ τ)| Ερυθρή Ββλίτβΐ]. ΆλλΛ χα\ ή ΣχψΙα, 
ή ΛαμΜΤχίς Ι: ίντιν α^τη, ιϊ Ιβνος αζηψ ΧύΛ- 
γιβται.Έκ γΑρ τοϋ βίχοτεν^ΰς αΰτβΰ, ιοΟ Έλι^ζερ, 

Άκϊ Ϊε τβϋ Ήΐαΰ, δ; ΐχγονα; τοϋ Άβριΐμ γϊ- 
"{ύνιι, ΐϊ ΊίουμαΙ'ιν ΙΟνο; ϊΐίρον ίναφοΐνΐται, Α χιΐ 
'Εΐώμ ηροβιγορεΰίτιι. ϋύχ ΐξιοΟεν ίϊ τών 1ξ βύτοΰ 
φιίντων ίΟϊώϊ, βύίε τι ΛΙωοδίΓώ*• χβ'; Άμμανκωτ 
ΙΟνο; Αριβμιίται. Έχ ΐ^ρ τβΰ Λώτ οϋτοι γΐνϋμΐνοι, 
Β{ ^ν άΐΕίφβύ πατ^ΐ αϋτοϋ υΐΐ;, αύτψ πίλιν Εηιγρά- 
ίρβινιβι (96). 
ΚΕΦΑΛ, Όσοι ΟέΛονσι*- βύσΐβως ίΐϊ>", £ιωχ0ι}σο>τα{. 
ΚΑΐ,ώΐΌΰκ (^^ίί^^I01 ηϊς ύροίς διίασκαΛίας οΐ 
ΛοΛΛοΙ. Έχα^αστήσοτίΜ ίέ τ)] χίστΐΐ ΛοτηροΙ 

νν», Ιχοπΐς τή»• μύρφίύΟίν Γ»)ς είσΐ6ΐίας, τ^|^ 
ίί Λύτημιτ πίτή^ άρτούμετοι. Κ»\, ίη χρί) (Ιτί 
τήί χίσηως ΑχοστασΙαν αρωιοτ έΛθεϊτ, «α) ΐίϊΓϊ 

χρκΤΓσ»•. Ότ (Ι Κύριος άηίνΧ τψ Άηύμαιι τον 
ΓΤ^^ιοΓΰς αύΐοϋ, χαΐ ηαταρτήιτβι γπ Ιπιφατείφ Ι,ΙΒΕΙ.[.υ8 ΗΚΜΟΠΙλΙΙδ. 166 

ν Ε][ηντΐΐ, χαΐ 3γον- Λ <[ ΓΙμγιιιϊιι! ηιιί ιιΐ€θ1;ιΙΐ]ηι Ιιβίιβηΐ, ^β^υπΙφίβ Α(Ι ηΐΑΓΕ ΜιιΙΐΓϋπι. Οιιί)ΐ ίϋοιιι βΐ 5^ήβ, Οαηιαίΐΐπα *ϊ- 
ΗϋΙίςΕί, ^θΐΐΒ »Ι, ι\αχ λΙ)»1»ιηο ιιχ^ρΟ Γιτη 4ε- 
1>ρ1. Εΐϋΐιίιιι ει ρ]ΐϋ τβπιι ΕΙΙβζι,τ, βι ιιΐίο Οηιηιιβ- 
ευκ η3ΐιΐ( «9(, βα ςυοι^υο ^αη» οΓΪΒίιιβιη ΐηιίΐ. 

ΛΙι Εβΐυ αυίεηι, ΐ]ΐιί ηεροι ΑΙΐΓ.Ίιαηιί Γιιίΐ, ηΙία 
ογΙ* β5( {^0118 ΜιίΓα^&ιι, ηυχ >Ιίο τοαιίιιιία ΕΐΙυί» ηρ- 
μΐ1ΐ3[υΓ. Νεςιιβ Ιαιηεπ εχΐΓ.) ιιιΐιηβπιιιι ^«ηΐίιιιη >Ι> 
βιι (ΙβπνιΐίΓυιη ριιιαπϋι εβι %ϊιλ Νοαϋΐίία ηι<}ΐιβ 
Αη(^ιι6η^I^^α. Ει ίοΙ παπιςυβ Ιί^ιί ρΓο^ίηίΐΙ βιιιιΐ, ηιιΙ 
Γυίΐ ΙΙΙίυϊ ΓγιιΙπ» «]ιι3. ΙΙΙί ίιΐ4)υΒ ιιιβηία ΑιΙβοηϋί 
ροϋΒΐια. 

'. — τι^α ίσζΐν Λ προβ^ήτενσβτ ύ £ίΓ. ΰΧίνΐΙΙ. — Οηκινβι ΡακΙι βρΜίοΙΪ βαΐΜπίΜ. 
άχύστοΛος Παν Λος. 

ΟηίαιηιιΐΜ ΐοΐαηΐ ρϊΐ ν'ιτΐτί, ρ<:η^^κI^οη^ηι ρα- 
ΙίίΗίαΐ. Μι, ΝοΗ $ΛΐΙίαίίΛΗΙ ιβκαΐΝ 4οαηηαηι ηΐΜΐΙϊ. 
Ιιιι»τ§ιιιΙ πίίιη ιοηΐηι {ίάοη ηαΙΪ Λοιαία/ι ίΐ ΪΜμβι• 
Ιοπί, ύκ'ηήκηΐβ* ΐΐ άκηιΐϊ, Ιιαίιμία [οηηαΜρίίΐα' 
Ιη, αΐ νϊιη ί}ΐι» αύηί^αηία. Εΐ> Οροηΐί ρήπιη}» 
αροιίαίϊοιιι ο βίΐΐ τίηϊη, ΐΐ ιιτιΐί ηνιίαή βΐίιίξη ϊάι- 
ι/Ηϊίαιίι ΛιιΐΗΐιιήιααι. Ολιμ ΟοΗΐΊιΐΛί ϊηΐίτβαιΐ η>ϊ- 
τϊια οηι ιαϊ, «ι ϊηι^οαααι τίάάα η^,ριΐΓΪιιοιιβ ρίοη'ιτ 
ιηιν. Ει, ΙηΐίΐΙίΐα νιααΐΊοΜ ^ηύαιη, ΐηκβ ίριυιιιηΐίί 
1>τι*ΙέΜ ιαίι,ιαηι νο^αIίβηϊ^ /Ήιηγηπι (^οιηροΐκη '*. 
της ΰύξηζαϋτον.ΚΛ,εζίΐήςχΛήσίΐιΐςιί>νέβ>'ίϊ>τ χΛτφονμίτηΐ, ιόιβ καΐ ΰ Ίσρα)\Λ τί(ς κ4ι)σ(Μ( 
τϊχς «τωίτιρίου ΓβιίξηΓοι. 

ΚΕ*.νΑ. Ρ-ΜΘ*.— Τ1>•α έστ\ν Λ χροβφί^τίϋσΐΥ Ι^ΑΡ. εΧΙ.ΙΧ. — (ίωβ ικηι ^οαΗη^^ Ειαη^ίΙΗία 
ΊωΜ-τηζ ύ Εύαγ^[νΑι^τϊ^ς. ναΐϊΟΗία. 

Ος Αποιτήϋονται πολλοί τη; πίβτιω;, τιρο^γνω- (ΐ Μυΐΐοΐ ιΙββείΐϋΓ0Κΐ[ΙΙ>Ι«, ρΓΦοη^ηΙΐοΐ ηρυΟ ϋευαι, 
νμίνοι ηαρί τφ Ηεφ [ΐ^ «Ινα 
Άντίχριηοΐ Ιλιύσϊΐβι,Άντιχρί! Ι ^ιχων πιρ' αϊτού κΕχλημίνων, οΐ χαί ϊΐβιν Λια( 
«βΟλβΙ. ΚαΙ έν τί •ΑΐΜχβλύ•ί.Εΐ ιΰτοΰ, Κϊρΐ ίπτά 
τΛιιγώϊ ίπϊρχομίνιβν τψ χΐομψ πρ6 της τοί Χρι- 
ηοά ιηρουβίΐΐ &χί|Χ(κ, ΚαΙ ώς 1| Έχχληβία ίιτΛ 
«Ο ίρίχονιοΐ, ό ίβτιν ί ίιάβοΐο;, ΐίς τ)]ν ίρι^μίαν 
ίχίιω)^ήΜτ>!, ηοταμΐν Ιπιφίραντη; αύΐ^. ίκ τοϋ 
βτΑματοΐ αϊτού έπιχλύζοντα; αυτήν, δ χαΐ Ιβτιν Εχ 
ϊηί αίρΐηως, χαΐ τοΰ Αντίχριστου χατ' αύτης 
4ρμή- χαΐ ώ; Κύριΐί άβρίως ί,ξΞΐ μ£ΐλ τής οΐρα- 
ν[«ι> στρβτιΐ; βΙτοΟ, τήν 4ϊα!ρΕίην τί)ι Ιυοσΐβιίις 
ποιούμΐνος, χα\ τήν βαβίΑΐίαν το:{ ^τ'οΐΐ τήν αίώ- 

ΚΕΦΑΛ. ΡΝ. — Πόσοι χρόνοι είσΐν άχδ γΐτίσβως 
Ηάσμου , ίυς οδ χαραγίγοτετ ύ Χριστός. 

ΆίΛ τοϊ Ά!Αμ Εως Νώί ίτη ,^ιξ^'. ΆτΛ ϊο5 Νώε 
Ιμ: Άβριάμ ΐτΐ) ,αΐΐ'. 'Λιώ Άβραΐμ ΐω; Έζίϊ^υ 
Ιϊΐ «λ', "ΑτΑ Έξίδοϋ Ιΐϋϊ Κριτών ίτη ί.ε'. 'Αη6 
Κρίτων !ΐ4ΐ 'ϋλΐΐ χαΐ £«μου)ιλ Ετη υΐι'. Άιή Σα- 
ρβ(Η]λ Ιως 4ρχης ββίΛεΙος ίιη Ι,'. ϋβΛιλειών ϊω; 
«!χ|(β[*«Μίΐ{ λ3θύ ίιη υν• ΒιβιλΕίι; ΜιχεΜνιον 
ίϊη τ' ίω; ίκτωχοιίΕΧϋΕίοϋς 'ΟχταουΙο'ΐ Α^ν^ί- 
βτο». Ό 61 Κύριο; ημών ΊτιΟβϋ; Χριοτίΐΐ γίννίτβ» 
ΙνΒηΟλΐίμ τή; Ίονΐαια;, ΕνΙτ«ι μγ' τη; Όχιοο,ιίου 

•• Λοηι. κ. 

(96) •Εχιγρ4φο!ϊ-ο, ϊρΙ έιιγράφοντΒΐ. ηυοιΙ «Ι Πιΐβ ιιοη βιιΚ. νβικυηιιπ ΑηιίεΙίΓϊ&ιυιιι ; 
ΛηΐίΓΐιιΊβΐΙβ νποιίβ ;ιΙ) βα ειϊαιιι ΙιχΓβΙκίϊ ρΓνββιι• 
Ι11ιιιι>, ήΐιί ηυϊΐΑΐη βιιηΐ ιιιηΐιί. Ιη βιιϊ ηυοςυβ Αρο- 
ϋ3ΐ;ρ«ί αιιύΐνίΐ Αα ββρίΕπι ρΙιΐ|;ΐι πιι■η^α οΙινοιίιιπΒ 
>ηια ΰΙΐΓΐιΐί αιΐνοικαπι. Ει;ΐΙ«βΪ3ηι β ιΙγκοπβ, άΧη• 
ΙκιΙο βείϋοεί, ίιι (ΙεΒβΠιιιη ρβΓ»€ΐιΐίοη6ΐιι ΙαΐυΓληι, 
ίηΓιιηιΙβιιΜ ει ηυηιβπ «χ οπ: βιιο ίΙΙαπι ΙηιιπϋιηΙβ : 
ηηο*] ίπηιιίΐ ίιιιρβιιιπι »ηΐη ϋΐΐπ) ίΙ) Ιι.τΓβιίΙιιιι η 
ΑηΐίοΙιΗίΐο ρΓΟτβιιίβιιΐβπι. Οοιιιίπιιπι Γβρειιΐΐηο νοη- 
ΐιίΓαιη ειιπι ϋοοίβϋΐί υι«ΐΐϊιιι βυο, ■«! ΓαΓΪβπιΙαιιι ίη- 
ΐϋΓηβείοηβιιι ίιηρίβίαΐϊΒ, (111ηιIιιη1ι)ιι^&11ι^ι^Β κςιιυιη ηικίΗ/Ι ΐ:.νΡ. Ζ\.. — Ονοι η»πι ινί Α1> ΑιΙ:>ιη λΑ Νοϋ, ιυιιΐ ιπιιί νμιχι.ιιι, λ Ν(ΐ£ αΙ 
ΑΙίΓαΙιΐιΐ), ηπηΐ Βχν. Α1ι ΑϋηΙιιηι ><1 Ειϊιιιιιι, χιιπί 
ΟΓχϋτιχ. ΑΙ> Εχίΐιι ιΐ3(|(ΐ« >ι| ^ι>ι]^^^5, απηί κι. 
ΑΙ) ^ιι<1^^^ι)1I5 υ$<]ΐ)β 3ΐ1 Πι Ιί εΙ δΐΐιιιιεΙ, βιιηΙ χο, 
ΑΙ> Κιπιιΐίΐ υ$(|υ«! αϋ ίηίΐϊλ Κ^π'• ■<'■>< ΐ'β- Α""* 
Γΐ^ιιοηιαι ΐϋηιιβ αϋ ΐ»ρ(ίν1ΐ3ΐβ<η ροριιΐί, κιιιιΐ χο. 
ββ^οϊ ΜαΕΕίΙοπυπι, βηπί εεο, υ»ιιιο ιιΙ ιΙεΕΪιηηιη 
οεΐ3ταηι ηηηιιιη ΟΕίβνϊί Αιι;;ιικΐϊ. ΑΙ Οηιηίιηΐ3 ηο- 
βίεΓ ίι-Ηΐϊ ΟΙΐΓΪϋΐϋ ιΐίδκίΐυΓ ίιι Πι-ΐΙιΙ.Ιιιΐη 1ιιιΙ»ΐ!, Ι5Τ 

αιιηο «1.111 ίιηρβπί Οϋΐ»\ϋ, ίΐ» ιιΐ ί""ΐΙ ίΐ» »""* ^*'' 
υηΊϊβΓ4Ϊίΐι οοΙΙίκϋΟίηί ιΙ• Αιΐϊΐη «Ί 5»Ιν»ΙθΓίί ιιβ- 
ιητϊΚΙβιη 3ΐ>(ΐί Μ""»»». 

€ΑΡ. 01.1. — Ο""! 9ΐιί6ιτ<«ί ηβηιϊ<ιί*«ι ψ'βά\ΐ€- 
ΓκιιΙ ιαικτίβ ^(ΗρΙιιηΓ νο€αηάιιη% Οοπιιηιιιη υίι 
ϊηι«τ ΗοίΗϊπίί αρί•αηιϊί(€ΐ . 

ιπ) νοι^λΐ : Ει ρτορίΐίίαιπ το- 
\ηι\αΐι:ιη, «Χ νοϋί, ιί ΐ"*- 

ν»ΐ€β »«Ι ίηνίΐι» ρΓα:<Ιίιϊ1 ευιιι ιΙβΙΙϊΐη βρρΒΓΪ- 
ΙιίΓυπ) : Οήβΐιιτ. ϊιιηιιίΐηβ. «κ"" ιη ία(θΙ>• 

Αα^ΐΙ»* ίιιΐιΤΓΟΕβίυί » Μ.ιιιοβ ϊιιίίΰβ . ί|οη.Ιη»ηι 
νΜΒΓ«( ηυιΠΕπ νήϊ ίΜίναΙοηβ, ίιιφίίΐ *Λ ι»»!» = ^' 
^αϋ ίηΐιηο^α» ποηκη ιπίΐιηιί ίΐιριβπι «Ι ηϊίαίιίΐί. 1Γ•^ΜΙ ρτορίι 1>α«ί<ί εΐιπίιΐιιιη ρπΕΠΟίηΐιιανίΐ 
Μΐυιιιΐο: ΕΙ ία ιν. διιποΐιιοι -. ίι 
νίΓΐιιΙυπι « Γβββ'" Κ'*""!* • '" **' 
Οι:ί, ςϋηιΐ γοεΙοϊ Ιιγ Ιυιη !η ρίαΙτηΡ 
ϊχιιι ΟοιηΙηιΐΗΐ 
αιιίΕΐη ν<τΙ>υπι 
Οοιπι υη«ιιηι 
ΙΐοΐίοηΕΠί ίιΐΜίιίχ , Η οιΐίαιη ίιιίηιιίΐλΐί*. Ιιι 
λΐ,γιιι, ϋοιιιίπβιιι (οΙβΠ)]ι(0Γϋΐιι, αΐ ηοη ίΓΐΐΓβιη ϋα- 
ιηϊηυσι. Ιΐ) ι-χ«ιι αιιίοιι , Ιιΐί ίαίίη , ίιιΐ])ΐίι, » ηιιϊ 
αιηιιιϋι ϊη ζαίιιιπ ΓαΙ» αά οτ'α»α»ί : Οοπιίιια» αοπαιι 
ιϊ. βιιοϋ ΑίΐιιΊΐίβ ηΐίιΐίΐ μΒΓ ^αή α)ΐρί11αΐκ ϊ/ίίιιι ". 
ΕΙΙ ιιι Ι.ΧΙΙ, ναίϊαίιιαίυβ ΓυίΕ, ιιι γ«|ϊπιιπι 111ίιι& βΐ 
ϊιΐΒΐιιΐ' ιυιΐίΐίνιη ιιιαιιίΓοιίιιιιΙιιιιι ΓυΓϋΐ. δαίοπιοπϋκι 
ίΐΐυηι >ρρ(ΐΙΐ3ΐΐ(1ιιιη ΓιιίίβΡ ιιι ΟΐιιΙα μο^ιιΐΐ. Ουϊη 
ίιιιο ΜίϋυΙιί Ιυπιβιι βιίαηι βίτβηΐβίβιη ιΐίχιΐ : Εηιϊΐΐΐ 
Ιιιηαη ΐΝ»ηι βΐ ΜπιβΙ^πι Ικαιη ". ΐΛ αΙιο Ιοεο, Ια- 
ρίάιια τίρτοίαΐΐίΐπ, ηιιϊ ψιίιίοη {ααπί *ίΐ ί» ίβρνί ^ 
μβμΙΪ'•. Οιιίπ εΐ ϋι;ί ίΐ3ρϊ«ηΓΐ3ΐη ρΓΚίΙίιΊι ίΐΐυιη : 
Ι/ηίΜπα, ίιι<|ΐΜ«ιΐΒ, ίπ ιαρϊίΐιΐια [ίά*Ιί. 

Ε( ίπ €3πιίΕ0*:υιιΐίΰοηιιιι5αΙοπΐι.ηιροιι$υιη ίΐΐυιη 
ηυιιουρΒνίΙ. βΐ ΓηΐΓΐΐπ,βΐ ΓγϊΙγμ ΟΙίιιηι, εΙ Ιμιγιιιιι 
Οοκ&ΜΠίβπι, ΟοΓΟίη ΐΐιηρί, ιηαΐυιπ ϊιιΜγ βΓΐιΟΓΟβ, 
ΒϋΙίοιιΐΐΐπ ϊη ιηοηΐβϊ, αΙΙιυιΐ), ΓιιΙνυιιι, βΙβΕΐιιηι «Χ 
άΜίία πιίΙϋΙιιΐΒ, ΐϊΐοηιοιιβιπ, ιΐιιοβια. 

Ειίο ΙΙ1ιΐ'ίκ«ίιΐ8 ί.Ίρί 011 ΙίιΙί 1)118, ϋ<αΐ ειιιη ΕϊΜίΙ, 
ηιιιιι] 6βΙ, 3Εΐ|α>Ιί8 1><:ο- Ριΐίυιη ϋεο) Οεί : Λίΐ εηϊπι 
«)Γ £ίιΑίι1ί.Εΐ ίΐΐΓΐιηι : ΰαοά ηοιηίηβΙΊο ί]»* "Τ Ιιαίαι «υΐΒΐη ηιιΐίΕίΐυΓυιιι βιιιη η νίΓ^ίηϋ ρΓΧίΙί 
Γϋΐΐί, Επιιιιαπιιβΐ ίρβυιη νοεηικίυιη 3ίΐ. Ει ίίετυπ 
βΐϋι ποπι1ιΓι1)ΐΐ£ ηαίιιιη ιρρβΙΙινίΐ. Υοΐα, ίιιηιιίΐ, ηο 
πκη ί]«ι,αΐο ΗΐβιΐΗΪίαι αιΙΙί^ΐ, (ηΐίηιηΐΐί ρηΐΐΙαίοΓ. ρ 
Αο ΓΐΐΓ»ΐ)πι, ηιΐυπι ίη $Ϊ£ΐιιιπι κιΐυιίβ πιιιηιΐί ριιΟ' 
Γΐΐ(η. νοΐ'3ΐ'ί ιΐίιίΐ πΐΑ^ιιί (υηίϊΐϋ αη]ΐ«/ιιηι, αάηίτα- 
ύίΙίΐΛ, ΐΟΗΐΐΙϊατίιιη», ααίίοηηι ραηι, ραιαίαΙΐ ναΐΐη• 
»ιπ, Οίΐιιιι /Όπίηι, ραΐηηι ίιΐίαη *ααι1ϊ ". Ι[6ηΐ(|υβ, 
ίΐιιΐιηιιη ρΓΟ ηίΐιϊΐο Γΐριιΐιιοιη , αίιοιηίιιαίίίίειη ςεπ- 
ιί», ββΓνιιιιι ροΐβϋΐιΐοη οΙϊΐΙηκΓΐΐιιιηι, υνκιη, β^ιιυιη 
ίΐιΙΐΓΐιιηιηιιιη, ΓΐιΙκοη ϋη ΐβπα ίιινίι, νί^ϋαιη β η- 
ιI^^β Ιίβίχ, ΠοΓΕίιι ε Γ3(Ι1ε6 ι$α-ηι]ι;ιιΐβιη , ΙαρίιΙβπι 
μτοΐΐλΐίοιιίϊ, Ιαρϊϋβπι ιοκιιΙβγβί'. ρΐιίΐίυκιιιη, ίυικίι- ίνάνΟρώηοίς ίμφαη\σ6μΐτος ιαι\6ιΊαίσΟιίί. 

ίΤωΓσϋί ηροιρήτην βίιτϊν χίλϊϊ, Κβ) κροφ'ήιηι^ 

ίφΧγ Λ^αστί^σΐΐ Κύρίοζ, Ιίγων, ΐχ τώκ ύ/ιύτ, ώ^ 

Ό μάντης 4χων Αβιραν βύτίν 4ν«93ν^βιβββι 
προηγίρΕμβιν, ΆγαιβΛεϊ, λίγων, Λσκροτ ίτ 7«- 

Ό ΛγγΐΛοζ 1ρ«ιΐΐώ(ΐεν«ΐ ύιΛ Μανωϊ ιού χρι^βϋ, 
τί ΐΐ ίνβμ» χαΐ^ΐΐΐ ϊοΐ Ϊ^^I<ρβινομίνο•^ ΣαΛΤ-,ρος, 
φτ,ιΐ «ρΙς αίιτάνΊπί τί^ωϊ^ςτί ίγομάμον; «βΙ 
[ αΟτό ίσιι θαυμαστοί•. 

ίαίΐΰ Χριβιϊν ούτίιν «ρΜϊκίν έν !>υτίρψ ψαί- 
μψ ■ Ιν £1 ιι", 'Οοι'Λ ■ ίν χγ". Κύριον τών (υνίμΐΜ, 
χϊΐβιΐίΐλίι τηςΜξηί" ίν βΐ *?', Λ4γονβ»0ϋ ι•«( 
ονρανοϋΐ βτιυΐώιΐΒϊΐα- ίν μΐ*. (ίείν ;(ρ(4{Μνον Βι' 
Αϊάϋην ίικαιίβύνι,ί χαΐ άνομίβί μίβο; • Ινμη',ίνβρι.»- 
ιΐ'.ν ϊυτρωτίιν, άίλ' θύχά$ι1ί)6ν ανθρώπων ίνϋξΊΓ* 

τον υίιρανον κατά ΑτατοΛάς ' Κύρ*ος Ιγομα βΟ- 
Γψ. "Οπερ 4 "Αχύλίς ΙξίϊυΐΜ ίι4 τοΰ, ϊά ή Λν^ιβ- 
ιτ^α αϊ^τοΟ. Έν £ί «α', τήν βαπιλείαν αίηϋ, χαΐ τ^ν 
ίκαίαν κρίίΐϊ ίμφβίνειβπΐ προ?ητ(ϋίιίν, Σαλομώ-.« 

λαχοϋ τέ φΓ,βιν ΈξαΛύσΐίΐΛατ τύ ίρίάς σου, *λ1 
Γίι>• άΛή$αάΐ'σον• να\ Ιν 4λλω, ).1βον άποίίίί- 
κιμβομίνον, χβΐ ιρ'τον γινίμινον ΐ!ί χίψβλί-,ν γω- 
νΙ>ΐ' χαΐ σοφίαν θίοϋ κροίΐιην αύι6ν, Πάπα, 
γων, ΐν σορίφ έποίιισιις. 

Έν ίΐ ΐψ 'ψβμβτι ιών ^αμάτιαν ύ ΣοΛομΐΛΥ 
φίον αΰτίν χίχ)ιΐ)>:!, κα\ Κείφ^ν, χα\ άδΐΧι^ι 
κβΐ ρίτρυν χυτιρ(;ονΐβ. δνβο; «ιίίοΐ), μήλον Ιν 
λοι;, πΓ|5ιΐι•/τπ ίπΐ ΐά 6ρη, λευκΊν, ιιυ^ΐ6ν, 1; 
1ΐγ|ιίνθν άπΐ μυριϋων, ϊαλομώνα, ήγονμανον. 

Έν ϋ τοις οοφί-Ιί «!ιΐθϋ ϋγοίί, εΐβιί\Λ βίιτ6ν χ»- 
λεΐ. Η Ισιιν Γβοί ©ίψ ■ χβϊ ΤΛν θεο5 ■ ♦ηιτ! γ4ρ 

αϋτοϋ ; 

ΪΓιταΓα^ £ϊ τίκτΐμίνον αύτίν έχ «ιρβΐνου ιιροχιι- 
ρι^ττων, Εμμανουήλ αϋτϊν χαλιΐββαι Ιιρη. ΚαΧ -τΛ• 
λιν £λλοι; όνΐμαιι τϊχΐίντ* πριβηγίρε«9ϊ. Ι£ίϋβ• 

■, φηιΐ, γΛ 'τομα αϋτον, Ταχίΐιίζ σχύΛίνσστ, γω- 

Ι ύζίιος χροτόμευσον• χβΐ ττάΐιν, ιΐι τϊχβέν 1ιι\ ίτ.^ί 
μιίφ τήΐ τοΟ χύσμου αΐιττηρίας παι![«ν, κα}*Ϊ34αι 
ίφη ^Γ<υΐ)? ^9ι^ι^^ή^ ^πβ^ο^. βανμΜΤΧύτ, σνμ- 
ΐουΛο^, άρχοντα ίΙρήνης, ίξουσιαστίιτ, ββύτ 
Ισχνρ&ν, Πατέρα τοϋ μίΛΛοηος αίωτος• «Λ ΐί 
)ιν, έξοιΑνωμίνην ψϋχ1|ν, ββίλυχτίν ίΟνθυ(, 1 
ίβν ίξουτια ζώντων, ηρΐβατον, άμνίν τυβιζιίμι 
^Ιζαν ΑπΑ γής Αβίτβυ, ]1άΐ£ον ί% ^(ζηΐ 
&νβας Ιχ ιήΐ Ρ^Ζ^ί &νών, λΐββν ΐοχιμαατιχ^, 1 ■ Ρι>1. Ι (II, δί. " Ι'ΜΙ. ^1.3. •'Ρμ1. . Γ, «. " Ργοϊ. 1 , 1. 4. •• Ιη. 11.6, (57) Νε£ ηυπιβΓΪ ΙΓιο ιΐβιί «Πΐΰϊυηΐ ιηοιίο 5500. π«« Οτχά, ηϊβϊ Ιη ;ργ* Ιιϊιΐ 
Κ|βηΙιιιΐ) αιιηιΐϊ ΕίίΟΟ, ϊοΓ 5303, ΓΟίπριιΟιιΐ τυΙ|;ο ΙιϊΕ ΐοιτιιρίί (ειΐ5οηι]Ί ! 1β9 ΙΙΒΕΙΙ,υδ ΜΕΜ0ΒΙΑΙΙ8. ΠΟ 

γωνιαίον, Εντιμον. Ο$^λ;ον. Και\ ι:άλιν φώς αύτΐη α ιηβηΐυιη. Αίςιιβ ίΐύηιιη Ιυο€ΐη ϋΐυιη αρρβίΐίΐΐ : ϋ/ν- χαλκΖ, Φωτίζου λέγων, Ί^ρσνσαΛήμ • ^Λίΐ γάρ σου 
τό 5Ρώς» χαΐ 4) ^<^α Κυρίου έχΐ σέ ότατέτα.ίχ8, 
Κα\ πάλιν Σωτήρα αύτ6ν ονομάζει, £ί.ιαΓ£, λέγων, 
Γ{} Θυγατρϊ Σιώτ* Ίδοϋ ό Σωη\ρσα παραγίγοτΒ. 
Κα\ ββ6ν αΟτδν &ναχηρύττιι λέγων ταΐς ι:όλ£βιν 
Ίούβα • ν^ού 6 θεός ύμώτ, Ιδοϋ Κύριος έρχεταί 
έτ χράΐ9ί Ιοτχύος^ καΐ τό ίργογ έκαστου Βίς τό 
πρόσωποτ αύτοϋ• 

Ίβρ»μίας Βϊ Ίωσεδέκ αύτδν, δ βστί, θέίς δί• 
καιος^ χαλεΐιθαι προηγύρευκ* χα\ Δαβίδ αύτ^ν 
«ρο£ΐπΧ| ΐζ(Λς έτςιστρέφιιν χαι σώζβσθαι τδν λαέν 

*Ιβζβ»ιίιΛ η« Θεδν έρχόμ&νον αυτ^ «Ις τ6 ι»ιμα{- 
«IV χα\ βώζιιν τά Απολωλότα πρΜατα του λαοΟ 
«ρολέγΐιΐνγ Δαβίδ ομοίως χέχληχϊ. 

Κα\ Αατι^ιΛ^ ώς ΥΙδν ΔνΟρώπου έι:\ τδ χρ{ν<ιν τά 
κάντα έρχόμκνον αύτδν όρ^• 

^Οσηέ δέ^ τδν εΐ; τΰπον του. Σωτήρος Ιχ της πορ• 
ν€υφάσης συναγωγής υΐδν αύτψτιχτδμκνον, Ίε^ραήλ, 
β έστι, σχ(φά Θεού^ προσαγορχύβσΟαι χελβύεται. 

Μίχαίίίς δΐ γεννώμενον αύτδν έν τ^ Βηθλεέμ 
«ρολέγων» Ήγούμενον ώνόμασεν, Ιχοντα τΙ;ν πρδ 
α^νων Εξοδον. 

Κα\ Ζαχαρίας πάλιν, τδν Ιρχόμενον Σωτήρα του 
λάου, *Αναιτολήν Ιχειν δνομα Εφη* χα\ νομέα, χα\ 
β:οΰ αύμψυλον &νδρα αύτδν χαλε7, ^μφα^ας χατ* 
αύτοΟ έγειρομένης. 

^ίτίσοΰτ δ^ αύτδν Σωτήρα χδαμου τιχτδμενον. ίηίηανε^ ίΐ)ΐ|«ιΊ6ηβ, ^ϋτχααΐΒΐη ; ηηίΐ «ηίιη Ιηχ ίηα, €ΐ 
ρίοήα ΟοηΜ ειιρβΓ ΐ€ εχοτία ε$1 '^. Αΐίο Ιοοο 5&1- 
ναιΟΓοπι ίΙΙϋΐιι ιιοηιίηΑΐ, Οίαΐβ^ ίηςυίοηβ, /ί/ί« 
8Ίοη, Ε€0$ ΒαΙυαίοτ ΐηη» αά€$ΐ **. Οιιΐη «Ι Ββυιιι ί1• 
Ιιιιη (ΙβρπίΜΐΊοιιΐ ϋίοβηβ ιΐίϋίϋυβ 1ιΐι)& : Εο€β ϋ€η9 
ν€%ίη, €€€β ΟοΐΗίηη$ νβηίΐ ίη ροΐ€$ΐαίβ γο^ογμ, €ί 
οραε €α}Η$ηΗβ ίη (ααβΜ €)Η» **. 

Λ€Τ€ηί^α$ νοΓΟ ΛοίΒάζενια ** ίΠυιη, ηιιοιΐ 681, 1>«υ8 
]ιι$ΐυ5. νοοαηϋυπι ρΓβοιΙίχιΐ. Ουίη €1 Οαν'κΐβιη ΠΙυηι 
ρΐ'ϋίΐιοηιίηανΐι, 3(1 οοιινβηβηόυιη 61 8&1ναη<1υιιι ρο• 
ριιΐυιιι. 

ΕχλΜΗ αιιίοιη, ίρ5ΐιιιι 1>6υιη νβηίβηίοιη αά ρ&- 
8€6ΐΐ(]ιιιη 61 βαΐνηηϋυπι ον69 ροραΓι ςυφ ρβιϊβηιιιΐ 
Β ρΓ«ι1ί66ηβ, ΟΑΥίιΙΰΐη $ίιΐιϋίΐ6Γ νοΰανιΐ**. 

ϋαηϊεί ςυοςυβ, νί(ΐ6ΐ ίΙΙυιη ΐαιιςοΛπι ΚίΚνη Ιιο- 
ιηίιιί!» ν6ΐΠ6ΐιΐ6ΐη αϋ ]υϋί€αιιϋυηι οιηηϊ». 

0%η ν6Γ0, Ηϋυιιι $ϋ>1 ιιαίιιιη ίο ΐγρυιιι διιΙνιιΐΟΓΜ 
61 ΓυηΗ€αη(6 8^ηα{;οκα, νοοΑΓβ ]αϋ6ΐυΓ Λ€%τα€ΐ\ 
ςιιοιΐ 8ί$ιιΐΑεαΐ, κηΐ€η />«ί. 

Μΐ€ίιωη$ αηΐ6πι ναΓιοΊπιΐιιβ 6ηιη ηα^οίΐυιυιη Ιη 
ΒαΙιΙβΙΐΰΐη, ϋα6<>ιη ηαιιοιιρανίι, 1ΐ3ΐ>6ΐιΐ6ΐιι ρΓυ€08- 
8ίοη6ΐη 9 II 16 δφοιιία. 

Ει ΖαϋΗαηαί ΙΙιίϋοιη , \'6ηΊ6ΐιΐ6ηι δαΙν^ΐΟΓΰπι ρα- 
ρϋΐίγ 0Γί6ηΐ6ΐη Ιι&1>6γ6 ηοιηβη (Ιιχίΐ ; 61 ρ98ΐοΐ6ΐιι« 
61 061 6οηΙπ1)υΐ6ηι Ιιοιηίιΐ6ΐη Ιρ$αιιι λρρ6ΐΙ&1, ρ1ιη• 

ΙΙΙ68 8«1Τ6Τ8υ8 61110 6Χείΐ&ΐ3Ι• 

ΐ€$ηία ροΓΓο ΙΠαιη δ;ιΙγ&ΙθΓοηι ιηιιΐΗΐί ιΐΜθΐΐαηιιιι« Γα(^ι^Λ 6 Αγγελος εύαγγελιζ^μενος τήν γέννησιν ϋα^Η^Ι 8Μΐ|(6ΐιΐ8 ςυί ηυηΐίανίΐ η&ΐίνίΐ^ιΐοηι ΐ']α$, βρίΜΐ βώτου, πρδς τήν Παρθένον χαλεΐσθαι μόνος Ιφησιν 
*0«ερ δνομα Ισημαίνετο &ν τψ μυοτιχφ χα\ ά^^Η^τφ 
δνδματι, τφ Ιν τ|| στεφάνη τής Ιεράς χιβωτου έπΐ" 
γεγραμμένφ* διά του, τόΙύ)δχα\ 1)^, σημαινόμενου, 
δ έστι, δέχατον χα\ δγδοον, σαψω; ύποδηλουμένου 
του Αγίου Ίησου, του Κυρίου τής δόξης ονόματος. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΝΒτ — ΑΙ δέχα έχιφάτειαι (98) του Κυ- 
ρίου τοις ιδίοις γετόμεται^ μετά τό έκ τεχρωτ 
αύτότ έγερΰγιγαι. 

Πρώτον ταΤς περί τήν Μαρίαν έν τψ μνημείφ. 
^. Τφ Κηφ^ (^^όνω, ώς χα\ ό Παύλος Ιφη * Έχει• 

τα ώρΟιι Κηφβ• 

γ^• Τών θυρών χεχλεισμένων, τοΤς μαΟηταις , του 
βωμΑ μή παρόντος, τ|1 μιΑ τών Σαββάτων. ΥίΓ{ίΐΐ6ΐη 8θΙα8 ΤΟ€&Γί β&86Γυί(. ΟϋίΧΐ Ι10Ι1Ι6ΙΙ ίη• 

ιιιΐ6ΐ)8ΐυΓ ιη78(ίοο 3ΐςα6 ίη608ΐ>ί1ι ηοπιίη6 ίΠο, ςαο<1 
ΐη86πρΐυιη 6Γλΐ οοΓοηχ αγ6Φ 89ί6Γ3Β ; ρ6Γ κί^ηίΟολ- 
Ιίοη6ΐιι ίοά ΗΗεά^ ιά 6&1 ρ6Γ (ΐ6€Ίιηυηι €ΐ6ΐη6ηΐ4ΐιη Ι. 
6ΐθ€ΐ&νυιιι Η. 8υ1)ίη(1ί68ΐΙ6 8»ρΐ6η(6Γ ηοηιίηΰ δαιιείο 
468υ^ ΠοηιΊιιί ^Ιοπφ. 

€ΑΡ. €1•Π• -— Βίΰέηι αφρεήΐιοηεε ϋοηιΜ εηΗ 
(ααα^ ροεί^καικ ίίΐε ε ηιοΠίΜε εατηχίΐ. 

ΡΓΐηιο Μαπ36 6( 806ίί8 «ϋ ιηοηαιη6ηΐυπι. 
2. €6ρ1ΐ3! 8θϋ, υΐ 6( Ριιιΐυβ ρ6ΓΐιίΙ>6ΐ ίηςιιίοιιβ ; 
Οήηάε η'εβε €ΐΙ ϋερΗα. 

3. €ΐΑυ8ί8 }»ΙΙΙΐΐ8 νΙ$ΙΙ9 681 (Ιί86ΐρΐΐΙί8, ΠΟϋ ρτΧ* 

86ηΐ6 Τΐιοιηα, Γ6η8 ρηιη& Ιΐ6ΐΜΐοιη&ϋ2β. δ*. ΤοΙς περ\ Κλεόπαν Δπιοΰσιν εις τήν Έμμαώ, ^ 4. 1(8 (ΐυί €ΐιη ΟΙεορίΒα &1>ΊΐΜΐηΐ ίο, Ειηηιαο, ιη &ν τή χλάσει του άρτου. 

«'• Παρόντος του ΘωμΑ, χα\ τών λοιπών μαθητών, 
ξτε χα\ τδν ΘωμΑν έχάλει τα; χείρας χα\ πλευράν 
4<ΐ|λαφήσαντα (99)• 

ς*. Έν τή Γαλιλίι^ι τής θαλάσσης Τιβεριάδος, Ιν 
τ^ άγρ^ τών ρνγ• ιχθύων. 

ζ'. Τοϊ; πεντοχοσίοις εφάπαξ, χατά τδν Παυλον• 

[η'. Γφ 7αχώ^), πατά τότ αύτότ ΠαϋΛοτ. (\).] ΓΓα6ΐίοιΐ6 ρ8η!8• 

5. ΤΙιοηια ρηΜβηΙβ, μι«1μιιι!8 <!ί8€ΐρα1ΐ8, <|ΐιαιιιΐο 
ηυο<|ΐί6 ΤΙιοπίΑΐη τοβατίΐ, υΐ ιηαηη8 61 Ι8(υ8 ρ»1- 

Ρ&Γ61• 

6. Ιη βαΐίΐϊκ.'ΐ ιη8η8 ΤίΙ)6ΓΊ8(1ί8, ΐιι Γαρίιιη ει.ιιι 
ρΊβαυιη. 

7. ΟνΊη^βηΐίβ βΐιηαΐ, 866αη(1ιιιη ΡηυΙηιη. 
[8. ^βΓο^ο, $€€Μη(Ιηιη αιηιάαη Ραιι/κιη.] •• Ι88 Ι-Χ. ι. •■ 1Μ. Ι-Χ"» λ •• Ι88• XI., 9 ίαΐη. •' 36Γ6ΙΙΙ. XXXIII, 6. •■ Εζ •6ϊϊ. χχχιν. (98) ΡΗοΐίιιβ ιη Ληρ/ιί/ούΑΙαιιίι, Ίηΐ6ΓΓ0([. Ι4β, Μη• 
^106168 τί80ΐη €ΙΐΓί$ΐιιιη <1θ€6ΐ• 

(99) Ροη6 ψηλαφήσοντα. (Ι) Οοχ ΙΓιε αιιαιιΐ8 ίπΰΙυιΙηπίυΓ ί3Γιη6 6Χ8ΐ8ηΐ 
ίη ν6Γ8ίοιΐ6 ΓαΚ)πεϋ. 6γχο8 ρΓθίπ<!6 εχοίϋοίυηι νίιΐο 171 Ι05ΕΡΜ Πί 

9. Ιη ιηοηΐ6 Ιη 6«!ι1;ΐ^3, υϋι ρΓχύερΙΙ ίΙΓιβ Οοπιί• Α Ο*. ΕΙ; Ά 8ρο; έν ^|| ΓαλιλάΓ4;^, Λ 1τ(£ξ«τ0 βύΥοίς ηυ8, }ιιχΙ;ι ΙΐΜΐΐΙιΧΗη) **. 
10. Ιη ιηοιιΐβ 0Ιίν3Πΐιη, Γ|αυηι Ίη εοβ'οβ ΑβΐβΗ^ίΐ; 

€\Ρ. 01.111. •— Οαοΐίη ρόαηΗαηι ίη ϋώίιίτη τύάϋί^ 
αρραναΐί ΟοΜίηια άίκάρηίη βιιί«. 

Ρπιηυιιι 5ΐ6ρ1ΐ2ΐηο ρΓθΐοιηαΓΐ7π ΙηΐβΓΟίηρίο λΙ> 
3ιΐ(ΙίΒΐ5, ςιιυιη &ρ6ηΊ 8ΐιηΐ ΰΟΰΙί. 

1. ΡηοΙσ Ιιΐ|[Γ6(}ί€ηΐι 1)»Η»ιβο<ιιη, αΐ ββηοίοι το- 
ΙβΐΜΐΐ αΙ)(Ιυο6Γ£ ^Ιη€ΐ09. 

5. Ραυίο ίο 1«Γυ$&ΐ6ηι, ςυληόο 8ρρ»Γθη8 β! ά\χ\1 : 
Νβ ϋΐΗΗετίϋ^ ΡαηΙε ; $ί€Ηί «ιιίηι ί€9ΐίΜοηίΗίΗ ρβτΜ" 
Μίίί άβ »?« ίΛ ίέτΜΛίιηι^ Ηα οροιτΜ μΙ ΐΐότηα φω^ 
^Μ$ ρενΜΰβαί. ό Κύριος, ΧΑτά τ^ ίίατΜοΫ. 

ι'. Είς τ6 βρος των ΈΧοΙιών, ιΙ^ τΜ όδ^α^ν ιΜ^ 
χόμβνος. 

ΙΐΕΦΑΑ. ΡΝΓ. — ϊϊοσάηις μετά τί(τ,€ΐϋ όύρά^δ^ 
ίχάνοδοτ^ ό Κύριος τοΙς ΐΐΐόίζ &ρΰ^ §βα01^' 
ταϊζ. 

Πρώτον Στ?^ά7(|ΐ τφ ΐίρύίζϋμάρνίρι &V&^^$Φ^μ^>Νρ 
ύιι^τών *Ιουδα{ων, των ούρα^/ων άνοιχΟέντων. 

ρ. Παύλφ βΓΦΐ^ντι ιίςΛβίμανχ)^, IV τφ ^όΟ^&ν^^ις 
6&9μ(ους ίΟέλΐίν &γέ(ν. 

γ\ Τφ Παύλφ εΙ; τήν Ίβρ^^^άλΐ^μ, β^ έ«ι^νέΙ( 
αύτφ Ιφη * Μη φοβου^ ΠανΛ6' ώς γάρ διεμαφΗ^ 
Λκρϊ έμον Λίζ ΊίρουσοΛίιμ^ οΰτως &έ ίέϊ μ2 ^ 
Ψώμψτ μάρτνρήσαί. 4. Ιαοοϋο ]<ΐ8ΐο, οι Η6|(65ίρρη$ «1 €ΐ6ΐηοη$ ιπγ- " ^. Ίαχώβ τφ δ(χα«{>, ώ; Ήγή^ιτΐΐΚος ιώί! Κλήμής 

Ιστορουσιν (^, ^ο[)(Οέντι ύπ^ των Ί9\Λα(ύ^^ €ΐς Ά 
πτίρύγιοντου ΙεροΟ, Γνα κΓτπ} τις ή 0ύρ& τουΎη^• ταοί, ςυ&ηϋο ίΐ'](1υ€ΐυ$ ββΐ «1> Ιο^&ίβ Ιη ρίιιΐιαοοίπηι 
ΐβιηρΠ, οι ϋίε6Γ€ΐ, ςυ» €85«ι ροΠα ^^8υ. 

(^ΑΡ. €ΙιΙΥ• — (?Ν0< ίάοΐα ϋοΐΐίίί ρορηίΗΜ^ Τ€ΐ\αο 

ΰ€ί νο'Ί αιΙΐΗ, 

Ρι Ίιοο Γ8ρυΐ 1)θτί8, ςιιο4 ίη ιΐ686Γΐο Γοοίΐ Ααγοιι. 

3. Ιηιΐί8ΐο8 ΒββΙΡίιοςοΓ ιάοΐο ΐΐβκΙίληΐΐΑΓαηι. Ρθ5ΐ• 
68 ΓΙΐ6β0Γ &1)οηιίηαΐίοπΙ ΙικΙχοΓοηι : ΒαΙιαΙβ 8Ι(|06 
Α8ΐ8ΐΓιΙ)η8, ϋ68ΐ>α8 8ί(ΙοηιθΓυηι : Οα^οηΙ βΐ ΜοδΟΒ, 
«Ιϋβ ΑοοΑΓοη : ΙΙοΙοοΙιο, 61 €1ΐ8αιο$ ί(ΐοΙο ΙΙοιΙ)•. 
ΤΗαηιιιιιιπι ςυοςαβ, ηοϊ 681 Α(1οηί8, Ι8ηΐ6ηϋιΐ2β 8ΙΗΙΙ 
ηια1ί6Γ68 ίη ΐ6Π)ρ1ο, 61 ίη 2Β(]ίΙ)Η8 8018 €θ1α6Γοηΐ : 

ίΐ6Πη(|υ6 $θΐ6Π1 ίη €0ΐΓΐΙ)08 61 η6ηΐΟΓΐ1)08, ΠΙ•€ΐ80ΐ68 
1Ί8. 

5. Αθ1ΐ8Ι Γ6Χ ^0<^9 6θΙθΐ1 611901 (Ι608 ΟαπίΑδοΙ. 

Μ8η8556 Τ6Γ0 611810 (ΙίνΙη8€θΙθ8 6Ι ν6η(π1οςοο$9 
8οα1ρ1α8 ηαοίΐυβ ίη&βΊη68 61 «ΙΙαγιο ι1χπΐυηΙί8 ίη 
Ιοηιρίο Πί6Γθ8θ!}'ηιιΐ8ηο 6οη8Γιΐβίΐ; βΐ ρ6Γ 1§η6πι 
ΐΓ»ιΙο&ίΙ Η56Γ0δ δοηβ. Αΐ ροριι1ο8 ^ο! Ι$η<^Π8 ηο- 

11)106 00ΙΙ86ΐυΓ, Γ86ΐ8 8ρ08ΐ89ί3 8ΐ> ΐ6Γυ88ΐ601 , 6θ1||ί| 

ίυτεη6α3, ςυ8$ 6Γ6ΐίΙ 46ΓθΙ)θ9ΐηΐ Ιο Β6ΐ1λ6ΐ 61 Οαη. Γ.ΛΡ. ΟΙιΥ• — ΟπίκαΐΗ ^ηοίκίιιιιι» αιιιίπΙί/«< $€ηα• 

τέτ€. ΚΕΦΑΑ.ΡΝΔ'. -^ίΙάσα εΙίωΛΒ7αέσε€άσθη όΐαός^ 
τότ Θεέτ ηαχοΛΒίψας. 

Πρώτον τ^ βούχρανον» δ έν τ]] Ιρήμω ^Αβρών 
Ι7η{τ^9βν. 

Ρ'. ΤελΕσθιΥς τφ ΒιΙλ Φβγωρ ιΐδώλφ Μ«βιανιτων • 
Ιπκιτα τφ Φιγώρ ρδβλύγματι των ΙαυβαΓων* «ζ 
Βαάλ χα\ ταΙς 'Αστ&ρταις• ΟιαΙς £ιδ»ν{ων * τ$ Λα- 
γών Χ3\ τ|| Μυί^ Οεοίς *Αχχαρών* τφ Μι«Αώχ, τφ 
Χαμώς είδώλφ ΒΙωάβ - χα\ τ^ Θαμονζ, δς έβτιν δ 
Άδωνις^ έθρήνουν α( γυναΓχις Ιν τφ νχφ» χαΥ ^^ 
οΓχοις αύτων έσεβάβθησαν, χα\ τ^ Ί^λλν Ιν τοΙς βο•• 
€ νοίς χαΐ τοΙς δάνενι, θύοντες αΰτοΐς. 

γ*. Άχάζ ό βασιλεύς του *1ούδα, χαΐ τοΤς Ααμ#- 
σίΜυ θεοίς έλάτρευσ•• Μανασαη & χα\ χλλίζβννι* 
οτάς (3) χα\ έγγβιατριμύθους^ χα\ γίνκτά χαΐ βω• 
μους το!ς δαίμοοιν έν τφ ναφ Ίβρονσαΐ^ιμ ένέστη«8, 
χα\ έν ιενρ\ Μ{χε τ& τέχνβ αύτοΰ * ό δΙ ΙαραΙ^Ι 
άχοστάς της Ίερουσαλ1)μ, ταΐς δαμάλεσιν &ς Ιβτΐ|- 
σεν ό Ίερο^Ι^μ έν τ^ ΕεΜ^λ χα\ έν τ^ Α&ν, έ>ά6ρ8«- 
σέν. 

ΚΕΦΑΑ. ΡΝΕ*. — Τίτες βεβαωνάτοίς φιΛΙαίζ 

έχρήσατζο. Όζ^ιά Γ6Χ , 61 ]οηηΐΙ)9η ίιΐίηβ 88θΙ. Α1)68δ8ΐοπΐ, 
61 ^α^οι>. ΑγΙι81) γ6χ Ι8η6ΐ» 61 ^08•ρ1ι8ι γοχ 1α(ΐ8. ΑαβΙδ δ βασιλεύς, χα\ Ιωνάβαν, δ τον ΣβοΙιλ Μς * 
δ *ΑβΙασαλι•>μ χαΧ Ίαχώβ (4). ΆχαΜ, δ του Ιαρα^ 
βασιλεύς, χαΐ Ιωσαφάτ, δ το*3 Ιούδα• 

ΟΛΡ. αΛ). — Οκ9$ Γααϋηαΐ€Μ {% δηιΐί αηΐηιαηι ^ ΚΕΦΑΑ. ΡΝΟΓ. — ΤΙς μηέΰοΛβτ »Ιθ Θ^ρΙοτ τ^ Να^ηίίίοάοηοιοτ ΒαΙιτΙοβΊοβ , ριιιιίΜΐβ οηηΜ νιΐ, 

ρπφΐ6Γ ]α€ΐ8Ιΐΐί3Π1. 

ϋαηΐ, %\\η ]υ$Ιθ8 86 ΐΜ>ηθ8 πιογ6»« ρΓθρΐ6Γ ίηνί- 
ίΙίΑΟ) οοηίΓΑ Οητί(Ι, Ιη ίο]υ8ΐθ8 αΐ4|06 Μα1θ8 ιηοΓ69 

ΙΙΙΟΐ8Υί4. 

ίηόαι 8!| (Ιίδοίρηίαίοπι νο€8(α8, 61 ρΓορίβΠΤ»• 
ΓίΓ.αιη Γ9€ΐυ5 ρΓΟϋίίοτ. 

Κί€οΙαΗ$ (]ΐπ υηυ$ Γυίΐ 6χ 8('ΐη6ηι άΐαεοοί}, 61 ίη 
1ι νΓ68ίηι Ι8ρ$υ8 ο&ΐ. 

»» ΜαΙϋι. χχχτιιι, 10. 

(3) {λι^6Η. η. ε, I^^. II, Γ8ρ. ^5. 
(5^ ίΌπο χλΥΐ$, ΫυχΑν. 

Ναβονχρδοτέσορ^ δ Βαβυλώνιος, τ;ρ•ιρηθ8\ς ΙχΓ 
άλαζονεί^. Ετη ζ'. 

ΣαοϋΛ, έχ διχαίου χαΐ αγαθού τρδκου, δι^^ φθδνον 
τ^ν χατά του Δαββδ, εΙς &£;χον χα\ φουΐον μετέδαλι 
τρ•^ι»>ν. 

^Ισύ^€ίς^ χλη0ε*ς είς μα0τ4τ<{άν, »αΙ διΔ ?ιλαρ- 
γυρ^αν'προδδτης γενόμενος. 

ΝιχάΧαος^ έχ των επτά διαχ^ν«ιΐν γεγονώς, ΧβΙ 
£ΐς αΤρχαιν έχτρα^ε!;. 

(4) Γοη6 1ο16 6χ II Κε^. τντ. . Ιί&ΦΛΛ. ΡΧΖ•. ίΙΒΕΙΧυδ ΗΕΜΟΒΙΛΜδ. 
- Τίνες ί* ^αύΛωτ άγαΟοΙ ^ΐ}•ό- Α ΕΛΡ, ϋΙΛ,Ι. - 17* «1); γ»»<(»ίν«;. Ζαχάϊος χΐΐβλιίψίί Λ τίλωνίΤον, 
Κ«ΐ, κα\ οϋΐω τϊν ΚΟριον {ιξίμινο;. ΙΙανΛοζ έχ 
ΐυ:*Α.ν. ΡΛΗ'. — ΤΙς μαχρόδίος ΐίβτά Μ^,Λοία 

ΐί)*ΐ έχατϊν χϊ\ τριίχΐντα Ιτι;. 

&ε+Α.ν. ΡΝ» — ΤΙΠΓ ΛέοτταΓ χ^ρσΧγ Αη'ιΛοτ. 

Σο^η^ίη- ( Νβζΐϋτραΐοΐ' ΔαΕΜ, £ΐ( «& ηΐ «ηΐρϊς 

•τρηητβ;. 
ΧΒΦ1Λ. Ρ7 -<■ ΤΙηις ΰχί Λίότζων Λν^ίΟησα", 

Ιϊ.>ΐ, ιΐ^ νιύ θ-^σιαηηρίου ίιί^{)ιιξιν, Ό Άι^ρΜ- 
»ΐ6κ*ΧΕναΟ)Ιΐ πατά;» τ^κ ι:ροφήτι)ν, ΐ&ν ρουϊ,ί- 
μτΜ &[ξα[ Ιαυτν τίΐρβνματιαμίνον τφ 'Αχαίβ. 
αΐρΙ] ύηιχ«ύβζ{' «Ι κχτοιχιβΟίν»; μιτί τ)]ν •('Λ ναΙίΑοιΐ Η ρϋϋΙκΒπο ιροβίοΐαβ ίαϋΐιι^ γΙ ιτβιι- 
(ΒίΤΐΟ. ΖμεΑιγμ. ^ιιί Γυΐίφΐϊΐ («ΙηιιΙυιη, ΐί1ρβιιηιΐ|υΒ 
^ΐπιιιινϊΐ ίη ιιυαϋηιρίΐηι ΓΜΐίΙιιιϊοηοη «ΟΓυιπ, ΐ|υ» 
ΙπϊιιΧβ ΓηυίΙηνρ»!, ιΐ^υη (Ιβίιιοβρι Ι>οηιίπιιΐ)ΐ «υκ- 
ΐ6ρίΐ. ΡαηΙ** ΟΙ ρεΓίβοιΙοΐΐ εΒ^ΕΕίν» ρΓ^οη ίΐιΐβΐ. 
ΰλΡ. είνΐΙΙ. — βχΐι ΙβΗβανίαϊαιιι» ροα Μομκ» 

1ΐ)Λα ροϋΐϊΓι;!, ςιιί ^ιι^οI^^ιιι Ιιι[*:γΓ«.ϊΪ[, νΐιίΐ^υο 
■1)«οΐ ϋβιιΙΙιιιι £( Ιιίι;ΐοΟ. βηηΐΜη ΝαιίπΕοι. ΟανΚΙ, ιιααηϋη ρ.'«$οοΙΐ3ΐ υκ» 
ΡΜΓ'Ι •<!. Οαηα}α* ΒΙίοϊ ^οαI), Ιϋεηιιιιιο ι!υι Ι)ι- 
ν1.Ιίί>. 
€ΑΓ. Ε1.Χ — βπίΗΑπι α («ρηι'ίΗΐ ΙηΙβφαι («ίπιαί. 

ίΛοά ρτορίκΐι, ^υί «ΐ|αΒΐη Ιιι Β^ΐΙιβΙ ϋϋίιΐϊι, αΙ- 
ΐ.ΊΓΪϊ Μΐιιρβ «ΙϋίίΓαηΙοηκηι. \'ίΐ ίΙΙ«, <(ΐι[ ]ιιβΗΐϋ ε^ι 
ροΓΓίιΐΜΐ ρΓορΙιβιιηι, ςοι νοΙϋΙ>3ΐ υΐΐΐπιΙΕΓβ ΚΒ τυΙ• 
ίν.τΜοτα ΑοΙΐ3ΐ)ο, ηβ<: οΙιΙηηρβΓανίι. Βηί^ΙαηΗ ςπΐ 
«οίοηΐι ϋαΐυείί «ιπιΙ ίπ διιηΒΓΪιιπ), |)0£'.ΐ|ΐΐ3ΐιι Ιιγϊι', 
€ΒρΙϊν)ΐι ιΐΐιΐυΰΐηκ Ιυίι, 'Αζ4ρ'ηΙ Ίι;ηΰ νή Νινή, ΐ«1 ΐοί; ΛνιΟήμι» ΑΛατ ΙβιηροΓβ Ιβιιι Νβτί, ρΓΠρίΕΓ αιιΜίιι-ιηιΐι 

ΤΓ,ί 1(Ρ'Χ>ί>- Ό^\ χαΐ Φιηές α\ τοϋ 'ΒΧ(\, ΙπΙ τΰ ^^Γ^«;IIυιιι^■. 0;>ΛΜί «ι ΡΙιΊαια, ύ\\Ί Ηι-Ιί, ρτθ|ΐ|βΓ«:ι 

Ιηΐα^ άκάρχιβ^Λΐ τλ ΙΐρίΓι. Άγοτ/ιι; χα\ Γολ- {|•ι(μΙ ρ3Γ(β> νίϋΐίιιίαΓίιιη (ί1)ί ρΗιηο ϋΐΐίΓραΙιηιιΐ. 

ψέ^ρβ )| ηύηυγυνί), 1η\ ΐψ μέρη -κνί ΐΐμ));Αγραΐ£ ^ιια1ι^αι «1 5σρ;>/ιινβ«]υ» υιΟΓ, ςυί ραΠϋί ([ΒαΜίαιη 

ΐρ»:Ατ(ΐν, Ιβίλιιν 5ϊ τΐιν Ακαβη1ιχ)]< «ολιτΐίαν ρΓβΐϋ ϊ^γΪ ϊαυΙβΓυπί, $β(1 ?«1β1αιιΐ (ΙβοΙρβη ιροΐΐο- 

Αηίίν, ώς ΐΐΓ,ν η» Αγρού ϊ))η τψ^ν μΐ^ προα- Ιίαιη ροΐίΐίιιη; ιμίρρε ηιιΐ ηοα ίιιΐί^ηια •{π ρτ•^ 

ι^Τ«ατΗ{. [ϊιιαι αΐιιιΙβΓυιιΐ. ΟΛΧΧ. νΖ«. ~ ΤίνΒζ ίΐί .Ιάίχονς εΙς τό Λται- 

ρεΟήτίΜ ίβΛήΟηοαΐ•. 

'ΙνσΙ^ρ 6κϊ των Αβιλφων. ΊΒρψ'ας ίτΛ τών Αρ- 

ΚΕΦΑΛ. Ρ2Γ. — Τίι-*(• «(>«(■ ίΰοσαν πΛΐ]{ΐμβ- 

βρϋ'^ιίΐ' ΣοΒύμΛίν αΙ κΐλιΐΐ καταιρλιζηίΐΐη:! Ειΐ 
ΐρπ,ΐ ννηββίπΒρΒχάραξιν. ΧανίΜΐΐΐ καΐ Άμο^- 

τριΐβν* Φβραϊο χ>1 ο1 Α1γύΐ:τΐ6ΐβ(Ιΐ)ΐ{ίνϊν:;ούμ!νσ( 
■ηρ•!»!;, •1ΐ ΐϊ« ρ.<βί.ν βννχιΟίντίΐ. Χικιϋ^ Ιν κβ- 
Ηρι «ιβύν Βμα τ«Ιϊ εΙμΙοι;, χαΐ ηΐ; Γαβαΐυνίτΐΐς 
ίΛΛαμέ•Λοΐ «ών ιιΐών βντών (ί; ΙξιΧέΜΐΐν. II νοϋ 

Ιΐ[•αΐ|λΙτ»ν. II βπϋ'ν.ώτ ειΛ τ^ ^ιβιλεί; ϊ^ιρ- 
ΙΐΙη, (Ι{ ϊρημίι-' έχί^ΟιΓΜ. 'Κχμρ ΐίροι.ί).ή(Γ*ί• 

Μ ξδΐΜ* βνΑλβγΐ ' ί θι'.ν ίΐ τ!{ μί/ΐ) β.Ιασρη]ΐίΊ- 
«ρ κ•τ1 ΐίΐν ίρηΡ**- Ο' ίΡ'ί "ΐυβΙ Λ<^^ί*■ς, τη; 
ίίρΜΤύνΓ^ς μίϊ4 τιμ(*ρΙι; κηιλυΟΙντίΐ. ΛίΜ/α^ 
1)Ε«φ1«ι9«1{ ύτύ ηΰ ΒοΕΜΐωνίαυ, Ό ΛαΛς ό Ίον• 

Ιβ χηέχνΜνν βύϊϊν ύκβμίνωιι μΛ•Λ ΙνικιΟιο.'*.- ΰλΡ. ΰίΧΙΙ. ~ ΟηΙααΐΗ ίη /αι^αι αιΐ Μτίαιη ΜβΓ- 
ΐΕΐη ρτοίκΐϊ ίηι,ι, 

ΙοίίρΙι 1 ίΓαΐΓΐΙυκ. ΙιϊϊμΊο» » ρΓίιιεϊρίΙι•!• ρορ«!ί. 
ΟαηϊΐΙ » Ρβη'κ. 

£ΑΡ. εΐ,ΧΙΙΙ. — ΟΜίπηη ρ-Ί^ηαι ϊηϊγμπΙ (Κογκι» 
«ΓίιιιίηκίΗ. 

^οίη ηηι ΓηίΓοιη $)ΐυηι ιπιογΓι-μΙ, 1η Ηριϊηιι 
ς£ΐιΐΓ*ΐ!αον ( πΐΰϋία βιιΙιΙ:ι(ιΐ8, 8αάαιιιϊΙαηιΜ «1νίΐ.ι- 
!(.■« ϊμ|)ν«Γΐ« ν1» ρΓχμοίΐβΓΟίη ιιΐΐιιηε ηΐαιιι. ΟΙια- 
Νβιιιεί εΐ ΛιηοΓΓίια-) ιΐβ ΜϋίΙΐΗΐ ΐιιϊ» «ϊ^,-ι-ιί ρπ)ρ|<:Γ 
ϋ ΜοΙοΙαίΓίιιη. ΡλαΓββ«ι ^Γ.ε^ρϋΙ ΓΟΐίιοιΚΐβρι-οϋϊςϋκ 
ιΐϊνίηίΐ, «{ Ια ρΓοίιιηΊιιηι βιιΙιιιιι:Μί?5βΗΐ, <]ΐ)| ίυ 
Ιη^ΙΙο ΐβϋϊιΐίΐ ευηι κοί», ΐΓΒϋιΐί* ΙίΙκΓίβ ο]ιιι Ο^Ιιιο- 
ηίΐϊϊ Ιιι ρΐβΐϊΐίοιιοιη. Βη•)αΜϊΐΙΐα ΙιΊΙιιιΐ ρΓΟρίοΓ 
ηιιΐΓπΐΐΐη ΙΙΙιυίιιβιη οηιη ιιιοιό νίπ 11<^ΐ1ι|ι.-ίΐ'-ιιιίΐ.ι-. 
ΒαΙ>ιβα», ι\\ι.κ «ι\> Γιέικιμι βΐίΐΐα, ιιι ϋϋΐϋτΐιιιιι γ&!ϊ- 
τΐα ίιιΊΐ. Λ^Αβ^ Μοηΐΐ'ϋΐΐ!. Οηϊ ΚιώΙιαίηΐΗ ρηιΓϊοανΊ 
ιιι ιΙγβρΜΟ ρϋΓ ΟΟΐΙϋΟΐίοΐΙΐΝΜ Ιί|;ιιο;(ΐιη. (^κί ΚΛίρΙκ- 
ιι.'ΠΓίι η<!ΐιπι ιιι ίΛΛ ςιιαηι ίιιϋΐ ίη «Ιΰίϋΐΐ). ^'ι^ίί 
ΙΜί,•\ι\ί ίη ρα;ιιαιΐ) ρτϊναΐί ιιιιιΐ (^ϊογγΙοΊο. ί1«ι<Μ>α( 
ΐΜία.ιίΐιι 3 ΓΟ^ΐ Οιΐιιτίοιιϊι. ίιιάακη ψηραΐΜ ρη•• 
ρΙΟΓΕί ςιιηϋ δαίναίοπιυ ίιΐ'ΐ|ΐιι: ρ«ηι<ΰυΐιΐί $ί(, 
£ΐι-<ΐίηαΐ ϊϋΐιιΐΰ ίηίΐιΐΐΐϋϊΙ'Λΐτ ΐηνν!ν«\\Αν&ν\\ , ι\^^% 
ί(Ι[ΐια ρτίηιί). νη Ι05ΕΡΡΙ 

ΙΤΑΡ. €Ι.Χΐν. βκιΐΜηι ρ(ηαΐοη% ιηίαιϊίυηίΊαιη 
ιυιιΐ (αηίίίνΐί. 
Ρταίπί ^β(^ρ^^, ΐ|ΐι! ηιηι νο.ιΙίιΙΰΓϋπι, αΐΐίΐιποη 
•1ΐ «ο ΐιιηΐ ΕΐιοίΓίιί. Οη'κΙ φΐί κϊμβιιηι ΙιιιιηίΙϊανίΙ 
>ι«ρΜΓ ρβίΓαΙκ £ει.ΊθΓ3, αΐΐ)ΐΐΒ ρΓοΙϊχυ ίοΐιιιη Αΐίοιη 
,εοιιΓβΜΐικ ΜΙ. 5αΙοηιοη, ηυί ΐβικρΙ* ϊιΐοΐίβ Ε^ιιΐΙυιιι 
χιΙίΗιινίΙ. ΐΐιαηιειι ρΐΌμΙιτ ραΐηπι ΟβιίιΙ ϋΐιιι «31 
ρυηϊΐιι*. ϋαηιΐ'ίί' (ΙιΐΊιιβ ίη ΐίίριΜίιιΙνιη, ΐΙ αιΐ 
Οτιιη Ρθη*εΓ$υ$. >ιηηβ ϊιΙπγεο ίιι (ηίΓΗΐηι Γϋνοιη- 
ΙΟί. ίοΜίΜ • τΐηειιΐίι »1α1ιιι, ΙιαιιακιιΐυΑίιιε ηρα 
ΙιοηοΜ 9 ρΓίηοί)» ΠιιΙ>]τ1οηί!ΐ. Ι,οΐΐο, ηυί Ιπ οηκβ 
υΐΓίιΙαιη <'0ΐιΓϋΜΐΐ:> «ϋί, 01 «ίηιη αιΙ ρ»Γ3ϋίκιιπι ίη- 
τίηίΐ. Ρλ*Ιμ ηροϋΐοΐυ;, φΐϊ ρ^Γβι^ηιι^I)η|ιι^ Ε'ΐΙη-• 
ΐϊίπι, ϋΐ ίιι ρΓκεοιιίυηι ηιϊι>ίΐΐ9 «^Ι ΙΙιΙι^ί ΟΙΐΓίΜί, 
οηί ΙικΙΙιιιη πιονεΓ»!. ΕαΙηϊα ΐ|ΐιχ γβι » ςρπΓιόιιι , ,ΙΒΕ[.Ι.υ5 ΜΚΜΟΒΙΑΜίί, 

Κ Ε*ΛΛ . ΡΞΔ', — Τ/ιβί x^1\(ιμ^.ι^^σα^τΐ^: έΜνος 

01 ιού 'Ιίι^ΐ^ρ άίε.1^οϊ ΐκηρβχί»ΐ αίτΛν, *»\ 

1τ:1 τι) ηίημιΐΐλΐ!^, ναΙ έχτινώΐ ίζομολα^^^}"^^• 
ΣαΛαι/ίίτ νοΛίΐί τ^ϊ; των ϋ'.ϋν ι15(ί1ι»ΐ{ Ιΐΐμ&μινα;. 
«βΐ ίιί τΐν παΐί]» [ΐή τιμιυρΓ,ΊΕί;. )Iα^α</^1^ζ ίν 

χαΐ ίιί ιΛ'ί') ΙπανΛγΟΐΙς. Ίωαηκ)μ \\.^ί\ΐ ΛψΑ ιόν 
Ιΐΐμών, χιΐ τιμύμινο; βασιΐιν^ τιμΐ) ύηλ «Αν Β«- 
βυΐΐιΐνίου. Ό Λ^στ^\ς (η\ τοΰ ατβυροΰ Χρηϊν 
ίμαλαΤήΟϋ;, χα\ τήν <[; καράβειβα-,ι ίΚν (ΰρΑμίνκ. 
Ό άιι<!βΐ<ώοΐ Παΐ'Λος Ικύνων ϊή-ί ΈηληβΙαν, η1 
κήρυξ ^έΛολέμΐίΐ Χριβτοϋ Λΐ'βϊΐω; *)ΐη«ϊλί<(ΐίν•:. 
α ΈχκΛϊίσΙα ή ίξ ΙΛνών, ΙηΙ ««Ε; τοβ ηιιχ ΙΑΙ κίΊβηίιιβ ιιίΙιίΙ οΐιιίαιιΐΐΐιυ* ιιιίβΕΓίΕοηΙΊοιη Β πλη|({Μλϊίαΐ ϊΧειιιιμΐνι;, καΙ βι4 βΙττιμ; Χρτβηη Ι>» (Τ0[|$ι?Ο11*, ι-ΐ ρΐΓ Πι'.οι 
βι^Αΐίοηίι πιυηεκ ύοιοΐι. 

ΟΑΡ. ΰΙΛν. — Οηϊηατη ΐοηι ιίίί »ί>ι>ΐΗη ηυϊιΐ 
(αΐ(ηήά€ΓίπΙβτ, (Ο ψίΟ α %(αρα βΙΐίΓταηΐΜ. 
Ιι ^Ηϊ οριιϋ 1)!ΐνίιΙ {;^^13ιιοιιι^ &6 βαυίιιιη οεαΙ• 
ιΙΊκΜ, >ΐ<ιυβ »ιΙ ίΙΙυιη αΐΐιιΐίΐ ϊοςπί ΙηίΪΕΐιία , Ι»π- 
ηιίΑΐη Γί^πυ 3(1 ΪΠυιη ροΠίιιεηΐΕ; ΗΊε ίπίοΠοί ]ιι5• 
Εΐιι Εβί 3ΐ) ίρβυπιβΐ Οιινίιΐρ. ΙΙαίΙιαιΛ «ι Βαιιη/βι, 
ΒΙϋ Ββπιΐηοιι, φΐϊ 1ΙίΠ)ρ1ιίΙ>θϊΐΙΐ6 ΟΙίί δβυΙ ορυΐ 
λΛ Ωινιιΐ 3ΐΤΕΓβιιΐΐ|, 3ΐςιΐ6 ηΐϊ ιηιΐζΐιππι βρηι! ουιη 
^0ηIυI^£^^ 1)«ιεηαιιιη,ρτορΐΕη|ΐιθι1«1<:οιηιηΜκΙ>η- 
*Ιο«Μ«ομβΓ3ΐ>πηΙ, εοίρΜ ΐιιΐΰΓΓεαΙ 5ΐιηΐ. Οία,ψιΊ 
ΐΗΕίϊιιαΟπ) ΑτεΒίη 3ιΙ βκ ΒΐΐΓίικΓαι. ιιΐ ιιο ΐΐβιπιΐο- 
Γβΐι» ι)ε ειΐΓτ», ει Γΐροιΐ^ ηιοηιιυ! «$ι. ΟκΙ ΐυ^βιο 
«1 9 ρ^ορI^^(α ΗϊΐΙιβια ίΙΙυιιι €χϋΐΓί, ηι.'ΐιιιε οΙ) νβ- 
ΓοοιηιΙίαιη ^^^ί(I^ι. ίΐιΐΡίΤβίΐιιβ «([ η Ιβηηβ. ΡΑοτί- 
Μηιι, ηηί ρΓοριβΓ χιιαιιι ]υΐϋιί3ηι «ιΐτβτίυ» ρυϋΐίοιι- 
II 110) (ΙοτίβΙΧιΐΓ. 

€ΑΡ. ΟίΧνί. — ΟιΐΛ' η ηαοί $(αΐα ιιιΐιίηάί ^οπ|^α 
*ΜταΙοία ίιιΐΒίΓΜΐΓΐιιιΐ,αίηιΚίίιΐΊΗίΐΝι ίπιπιίιιι» 
ρβαια* ιιηΐϊιΐΗίΠΐιιΙ, 

ϋθ3 α ϋαρορ, Πΐπιρη !»ι:]Ίΐΐ3! : ΜοίΟίΙι, Βϋΐι 
Ι1);ΤΠ• : ΤΜ€ΐ. τι:! ΤΙιιΒϋΐιΙί : £οιιι«γ, ίου ϋαΐαχχ : 
'ίΛοβΟτικα αιιΐ ΑΓπιοιιϋ : ΰχ 8ι>Ι>(ΐΊί, ΛγιιΙιμ, ηυΙ 
ΜΐηΙ ριϊιηί ΙιχΙπΓπιη : ΤΛαηη, »υυ ΑΓπ : εΐιαί αυΐ 
Λϋιίυρίΐ ; ΡΙιιαΙ, βιιι ίϊΙιχβΒ : ΡΑιιγη, ίίτεΡεΓΐΧ. 
ΰλΡ. εΐ.ΧνΐΙ. — νίΠΜΐΜ ΙαρίαιιΐΛ ίη ΐοηα ροπίϊ- 

^αιρη, αάα\ΐΐΐ\αη\ βνεπβίκιΐ. 8αρρΙ,ηα%, οοιΙΙβ Ι) 
ΓιιΐΒβιιΙϊικίιηβ Ι3ηιρ35. ^ΑαίΜ^βΗϊκι, ίοΙίΓΐβΐίΐίϊ 

ΕηιιυίΙίαΐΟΓ. &•ιιαγα^άΗ*, (Ι^ιηιοιιιιηι ιτβΓΠΐηηιβ : 
8»άαηίχ, ΙβιιίΙιιιβ ιιιίοΐϋ. &ΐΓΐίίι», Οΐΐ^ιοΙϊΐΙι*!, 
ΐΙΟΐοΓΒΒ οπιΙοΓπιη Β3η*ιιΐ. 6^^!;^ίIιι, ΐΓΪΜίΐίκ ιηβιΐβ- 
ΙΜΓ. Τοραιίιι*, ΟΑΓ^ισ^ΐΓβΐΗΐ , ^}^α^^ΗιIηι$. Αιηΐ- 
ΐΑγυΐί*, βΙΐΓΪΕΐΐιίειιι αιοβιυ. ΑηII^^βx , Αί/ιαία, 
ΡΜ§ Μρ μΙ ΙϋηηΐΜ 2οιιρρί, 
ΑτψίΜΐηία ^ΛΪηηαί ΜίΙΙοίτια Ααίΐηι. 
^ίιΐ(Μ άαΐϊ κίϋιηο νίΠΜ. 
Λκίοπ ^ΜΰΓΗΜ 0«0 (ιΊ οναίια, 
0»ί ΙΐηΗΪΗΐΐ'η ΗίίΙΪΙ ηιϊΑί ιιτ^α ΐΐπίΐκιΐϊ. 
/η /ιη»Ι(ΐιι «Ι ^ίαΐίαΤΛίΛ αΟιαικη Ι^ΐΐ-ίί ί;ιΐ). 
( (^ €οα(ίτ ΕρΐρΙΐΒΐι. 0« ^ιηπα ΰΐιΐ'ίΐΐί (ΐοιΤυείΧ ίυκίί- τή; τιλ«ί>; ίιχαιώβίωΐ &ξ(θυ!ΐίνι;. ΚΕΦΛλ. ΓΞΕ'. — Τινβς είσίν οί αατορΟοντ Χ* 96• 
ξακίΒζ, ηα'ιέΛΐ τούτψ ΙιαιιαρτόγΤΐς. 
Ό τίν Σοού'* έπιοφίξιιι χα^χΓ,βί^ΐΐνοΐ ϊή ΑββΗ, 
χαΐ χομίαα; αϋτφτί τήΐ ρακλιίις ιιτ,μιΐον,ώΐ •ϋ^ 
ΛρβϊηχοΟίΤηϊ ΐί,ί Ρβ»ιλϊ!9ς.4νβ[ρι0ϊ,νβι»|»τϊβι•ι\ί 
ΰπ& ΐοϋ Δαΐΐβ. 'Ραχαάβ χαΐ Βαταίας, ο1 (ΐΜ 
'Γΐμ}ΐών, οΙ Μ£[ΐφι6οα61 τοϋ υίοϋ Σαούλ ΐήν χΐφ'^'Γ' 
χομίοαντι; τψ Αα6\!, χα\ μεγΛλην αΰτφ Βίξανα; 
χιτΒΐιΟίββαι χάριν, £ι' ^ϊ; κβ\ ^Ιηιζον (ύβοχΐ)Μη, 
ίναιρούμΐνοι ΐι& τιϋτο. Όΐίίί ύ ΐ];ν Κιβίιιτλν Ιικκΐ•- 
Οΐΐβαν ίπιβιιαβάμίνο; πρΐΐ (βυτϊν, κρ^ ΐί ^)| 
πιριτριπηναι άηϊΐΐ,ΐΑμΐξη;, ΑτΜθανώνηκρβυτΙη. 
*0 χίΧίυοΟϊΙϊ ύτΑ τοΰ «ροφήϊου Ηιχαίι^ κβτΑνΜν 
α1ι6ν, χιΐ ΐι' ιίιΊίβίίαν οΰ «αΐ^ξα; , Ανα(ρ€ΐιΙ( 
ύπϊ Ιέοντοΐ. Ό Φαρισαΐοζ ΐπ\ τβ οίκτί^ βιχαιονύιρ) 
ΐοϋ τ^λώνο■^ κατα'^χώμΕνο;. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΞίΤ"• — ΤίΐΉ ΐσΓΐ γΛ ίβηι χαΐ λομ 
ΐ& τοΤς ίίρόϊς τάαοκ; ύστεροτ έιιαι•ιστά/ι*ι•η^ 
χαϊ βΐήΛαιοτ ^1X^•μει^α^τα τψιαρίαν. 

Γ&>γ χα\ Μαγόη-, οΐ (Ιβι ΣχΰΟαι ■ ΙΤεΦ-ΜΖ• ""ι- 
ίνψιιΐ ■ θωβίΛ, θεττα/.ιιΐ- Γομέρ, ΓαΧάται- Λ^-χΛαύ, 
Αρμένιοι- Σαΰαι^ιτ, Άρ^βε;, ο! πρώτοι Ίνΐώι' 
ϋαρσε'ζ, Άφροι- Χους, λ'Μ',πίς • ΦονΒ, ΚΛοι^• 
*ρίς, Πέρπαι. 

ΚΕΦΑΛ. ΡΞΖ'. — Α( ίατάμΐΐΐ τώτ ΜΟιλτ ηψ 
έγ ί{) Γϋϋ άρχιερέύις ίώ»-(( ίι-τιίίΐ/ιέΐ'υ)- (5). 

ΊαοΛις , μοιχείας άποτρίΐηιχή. 
ΐφβαλμοΓ; ατιλπνωτιχί] λαμπρά (6)• ΧοΛκμ 
βΐιΐφρο3ΐίνΐ]ΐ πρΐβφβροΐ. Σμόραχϋας, 
Απΐλαΐττχή. Σαρίίνυξ, Ι ιιπυ ραβίνου 9α. £4^ 
^ϊρΐΊΤΐΐ^ιΰος, ίούνα; έφΟαϊμιΤ.ν ϊιΐιντα 
Αύιιηί Ιατιχή. ΓοΛίΙίΊοί, Χ^νσύκροίτρ^;, "Λ 
θος, 'λρέβυστοί, (*ϊ1γ-: -,λϊξτ,ιήρνβν, Ά 
'λχάI^ιι:, Αιγίφιος, 'υτύχαος. 

Τέρμα ΛνκχίΒιατ ίγτανύα 'Ι(Μη\χχον, 
Τιις ύχαθέσί,ς ^ώ^ χέττβ βί€Λα»τ ίχιιτ (Τ). 
Πί^α<: δίδυχα τφ ^β4ευ^α/φ σΓΪχν• 
Τφ συί-ΤΒΜσιϋ ζά^ χα,Ιώγ θιφ χύρΐΐ- 
Τφ σνμαέραιτμα ΰύπί μνι Λόγους ϊϊ«ϊ?«»'»^ 
εις αΐΥΟΫ• ΐϋχάριυτον αύτον ιονΑόχνν. 

'7) Γοπο ίχον. 
ΛΗΝΟ αΐΙΗΙΜ αιιι ΝΙΟΕΡΗΟΚυδ ΡΗΙΕΟδΟΡΗϋδ ΝΟΤΙΤΙΑ 

(Οηιχ Οί 8^^Ίρι. ΐαΐα. Ιοη. II, ρ»ζ. 401.) Νί«ρΙι<ιηιι |>|]ί1οιορΙιιΐ9 £1 ΟγιΙογ ρ3[Γί>ΓΓΐι.τ βηιΐΐΐηιιΐΐιιορηίίΐιηί, ιυΐι ΑηΙοπΙο ε>ιι)ει ρ](ΐΜΐοιη *β9 
»£ΐιί«ρΐιο<>ρο βΐ ριΐΗΐΓΰΙιι νϊνρπβ, Ηίΐί ίϊβιΐΐΐηι ΐι:ιιιροιίΙ)ΐ)4 αΐϊςοβηΐν ραβί ιη. 8)0 Παηιίΐ, ί€Γίρ!ΐί(')ΐΐιΐ 
0ΓαιίυΗ(Μ (βικ^ΐίη ϋΰΐι ίίαΐΐαΐίοπ€ΐα (η^ο»ι^α*^^^αηι Χίΐΐΐ ιαιίΐΐί ΑηΙοηίί ^ϋ^»αΜΐιιιο ϋαΗΐίΐι, ραΐίΙαηΙΐΛ 
£«κ•/αΗΐιη0ρβίΐΊΐπ(, ηυί ϊΐιιίΑ εΠη*)) 8[ΙΙ, ιηΙι ϊιηρίΓαΐοη Ιλοίϊ ΡΗΗοίορΗο ηβ Βαρϊίηκ, άϊο 13 ΡαίπηΓί) 
ΐϋΦΠιιιΐΐ «II. Ε»(Μ Ιιχΰ ΟΓαΐίο >οι Υϋα >ριΐι] Ι^αΐΐΐιΐϊιιιπ δυΗαιη, υ( ει >ριιι1 ^0)ιηη6I^ ΒοΙΙχηιΙυιπ 
«Ιΐ|ΐΐ(> Ηίη«£ΐΜΐΐιίυιπ, Ιιι ΑαΙί $αηαοτ»πι λΛ ϋίοιιι Μ ΡαΧιτηΛΤϊϊ, ιβϋ ηίΓΟ&ίηιιβ 1.πΐίηο Ιαοΐυηι. ΕαιΙοη 
χιΚτηι Οιαίίο >£ΐι Υϊ!* 6ΐίΐι[ ΟίΛΧβ ηΐΑίιυκεπρΙ;!, ίη ϋΙΙ>Γιο(ίι»3 €χβηΓΡ3 νίηϋηΙιοιιβπ«Ι, ίηίοτ ιιιαηιι- 
Ητίρΐ•» €θϋίΜΐ ΙιίίΐοΗΐοι 6γχϊοι, οαιΐ. XI, ηυηι. 90, οι ΐ|ΐΜΐ1βιη 3 Γοΐίβ 95, ρις. 3, οοΐ. ϊ, πκ|αβ ιιΙ 
Μ, 109, ρΜ|. 2, οοΐιιη]. ι, ιιι Ηα1)0 Γβΐηΐί ίαιιιΐΜείυβ ΙϊΙιγο τ)ιι ΟοηιιηοηΐΒΓίυΓυιιι Ι)υ]ιιι ΙηΙ)Ι)θΙΙιΐ'Γτ. 
ρ- 13, θυ]υι (ίΐυΐυι β( ρΓίιιπρϊυιη : ΝιχΓ,φ^ραυ ιοΟ μακιριωτΑταυ ι^ύΛ^ί^ν) να> ^ήτβ;»;, Ύκιτάψ-Λΐ 
ή*0ΐ β(θΐ Ιγχωμίήι σνμπίτςλιγμένος (1; τ&ν μέγιν Ιν Αρ/ίίριύβιν θεού, χα\ Οαυμαβτ^ 1ν παΐριΑρ^ιι; 
Άνιύνιον, ΟΟχ ήν &ρα των προΧαβόντίιΜ χΐλών (1; πίττιν, «ΙΟ. ΙιΙ οβί : ΛίΐΓΐιρ/ιοΓί ίΐαΐίιιίηί |ΐΑϊ1θ(0|)Α) (Ι 
•'ΜμΙι ΟτοΙϊο («ιΐΐ^ΓΪι ιΐαί ΤίΐΙα τυΜ ίηΐΟΜίο (θη)νηίΐα, ίπ πταρΊΜΜ Ορί ίΟΓΐλκριΐΜριιΐΗ γΙ βιί(ΐιίΓαλίίΐπι 
η μβίηατΐΙιίΜ ΛηίοϋϊΛΜ, Ηκ• ϋΐιιίπιβ βυΐβιη εοπΓιιπιΙοιιΙυβ βιΐ Ιιίΐ Νίςι^ρΗοΓϋ• ρΐιϋοκιρίια* βΐ ΗιβΜΓ οιη 
ΝΜτρΙητβ 6γ«|ογ». ίιιΐΡ^Ηϊ αΐίηυοΐ «χοαίί» κμιιιιογρ, ςυί Ιΐίβίοήιιπ κιιιιι Β]Γΐιηΐίη3ΐπ, υΐ[|ΐιβ β*1 αΙ>ί- 
ΙΜΒ ϊνρι. ΑηιΙΐΌΐιϊπ ^υιι^0Γί^ ιίτΰ ■«) αηιιιιη Οιπβιί 15ΑΙ ρΕΓϋυιίΙ. Μιηι «ι ϋβ «ο ικ «Ιοί-ιΐιιϊιπιΐιι Ιιβα 
ΑΙΙιϋΗ ίη Οϊαιτϋα άβ 5^ηαοΛ»Μ ΜΓίρΐί•, ρη^. 87, τΐίκτΐ, ΐ]υο«Ι νϊίακ φ$ιίαΛ 5. ιΐΗίβηϋ ραI^Μ^«Α« 
•αίρλ^Γΐΐ, ^ιι^υ« Ιίΐιιίαπι εΐ ρΓίοΓίρίπηι ίϋί Ιιικ πιο.1» οιΐιίΐκΐ : ΡϋοΐρΙτοΓΐ ΰΓϋ^ΟΓα Βίο; τβ'^ ί« λτ^>< 
κοΛ^ά(•χ»ί ΚΜνβτιντινοι^ΐΐ^'.Εω;, Ά«ϊωνίο« ιού τί;« μονίΐΐ ϊον Καλίιυΐ συβϊΓ,ββμίνοο. ΕΙ Ιί ιιβ\ Βνητί]* 
ί^'ΧΊ* ^ Χ^οί• ΝΟ' πήτιαν ΐιιτί πατήρ ίκβιτα φΟορΛχαΊ γίνίκς βΪ3χιι,<Μο. ΟυϋΐΙ ροΓΓο 3(1 ΝίεορΙιΟΓΜΜ 
Οηϋαηϊβ »«ο νϋχ ίκΐίιιβ ΐϋΓίριΟΓεπι ;ιΐΐίηοΐ, ίΙΙο ϋΐιΙ» Ι.οοιιι: διρίοηκι ΙπιρβΓΒίοΓι: τίιίΐ. υι Ιριβ <1>ηι 
ΗΙΜ ίη.Ιίηΐ, ()Ίΐη ιΙίΜΠβ αίΐ : ΙΊαβτ^ηιηνί Γ«Γυπι άί 5. Χαΐοαΐο ραΐηβτ{Ηα ηΛτιαηάατηιη ΐΜβ]|ίιΐ/βιη «ίΜ 
Μ^ ΜηΙΐν αηΐιτ Ιιιηροτί [αήα ίρ$αιπ ΐη*ρΐαϊθΛηη α ίΧρίηιηΐΐααι. Υι^γΙι.ι ε]ιι( ^Γηκι Ιικϋ ιιιιιΐ, χα\ -(ύν 
μίν άνΐλίΐΐΐιν τί^ν μνήμι^ν, ων &^ι; μοι χιΐ πΐίρα χρ^οΐ{ ού βυχνοί^ β[βά]χαλ«{ ^ν, «!<;. Οε ΝΐΜρΙιοΓυ 
ΐΜο ρ1)ίΙοιι>ρΙ)Α ι:| οτιΐοΓβ, ΟετιγιΙιιι ^ο^πιια νοΗίι» ΙϊΙμό π !>(: Ιιϊιΐοηίίί Οτνα*. ορ. 16, υϋί ρ«Γ|κ-- 
ηη Ι«{ίΐιΐΓ5. Αη4οι»ιιηιϋ3ΐιΙΐ3Πΐ ο6Ίίι»β ζα. <;ΐΐΓί»ΐί βΟΙ, ρΓΟ 801 ■ ΟιιίΙΙβΙηιυ» ε•τνιίη ΙΙ'ηιβηβ Μΐτίριο- 
πΐΜ ΚαΙ^ΪΜ, λΛ ληαυη 895, ρα^. 569. ΡϋΐΓΐι• 1.>ιιιΙ)«ίι». ηυοη) Ιιίο ΒίκπριιπιΐΗ, Γι1>. *ιιι €υηιιηοηΐ>• 
ήοΓβη ΜΙιΙίοιίιυεχ Οικιπικ ΥΊιιιΙβΙιααβιιιίι, ρ. 83, βΐϊη ίιιιΙίεϊΙιΐΗ,'ρ. 'ίΛ•1 Μ 578. ΝΐαΕΡΗΟΚ[ ΡΗΙΙ,ΟδΟΡΗΙ 

νίΤΑ 5. ΑΝΤΟΝΙΙ ΟΟβΝΟΜΕΝΤΟ ελυίΕ^Ε. 

ΡΑΤΒίΑκεΒ^ ερ 

{4ΐ(Β 35. ΐαΙΙα^., ΤΟίηΜία (αβι. Ι), β, 1>, ρ. «Μ,} ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ ΡΒ^ΕVIυ8. *ν* « Ογ»«« Αηΐηοΐοϊ. (Ί^Μ»«πΙσ Οαιΐ*», ι^τοί, Βοηιηαη : « εοηϊΐιηΐΪΜροΚ 5. ΑιιΐνηΗ 
4•1η^ οίιιΐΒ ΒΟΒϊ 3 ΟΐΓίίΐ] ίοοΓακίοοβ ίχΐαΐί βρ. Ιβοροκ ί«η)ι ΤΙ ίηρ., > φί Μΐηρβ, ^Ί ΝΙΓΕΡΗϋΚΙ ΡΗΙΙΟδΟΡΠΙ 

ΙίΓΛίΓιοΜίΜιΙοηΕ ί;ι>ιΓίΐιΐ)>, ααρίίη$, κυ ΡΑίΙοιαρΑα*. Λ νιιΙιΐΗΐ αιιηΐβ ; εφ> ίϋ ίΙΙ) ΙΐιΠΙΰΙαιη ίταΐ >η. 1ΜΙ> 
Γ\ΐ αρρβΙΙιΐυβ. ΑΜΟηίΙ οΙίμΙϊπι ηι^ιιιΟΓ^«ι1^ ίο ίπ 
ΑιΙιΙίΐ. αϋ υ«ΐ)αι<1ιΐιιι βηηοϋινϊΐ ίΐιιΐΐΐιαι : • ίΐνιιι 
(:ι>ιιΜΗΐ1ιιθ|ηΙί 5. Αιιίοιιϋ, ηιακ»! ■»'<' Β>'ί Ρ"»- 
Ι'ΙΙμ-ϊ. Μ 9ι1ιηίη141ϊι ΙιιΙογ ραιιίαΓεΙι». • ΓΓχίοΓβ Μι-ιιχ* Ιιϊ• *«ΓΐιΙ» : • ΕιιΚαι (Ιίβ (Ιΐ ΓνΙιιυ^Η!) 
ΐΠϋηυΗι &. Ρ. Ν. ΑιιΙικιίϊ >Γΐ1ιϊορίΐ€αρΙ ϋυΐΐίΐΜ- 
Ιίαη^ιΐΜβ, ι βιΙηυϋΐΒΐιΙ «Ιο^Ιιιηι. ^β (|οη ΙιιΓγιι. 

3, ΡΙιίΙίρριι* ΡϋΓηπιΐί ία βηΐΕηϋ (ΙαΙιΙοιο ί»η- 
ΜοΓοηι, (|ΐι( ^Μοοι Μ»Γΐ;ΓοΙο|ίο ΙΙοαιιηο. •ιΙ (Ι 
Γ>-Ιιτυ•π( 5. ΑηΐηηίιιΜ ίηίΐΓίρβίΙ, η ΗοηοΙοβΙβ 
(^Γκϋοπικ, νΐ ίη Νϋΐ^ιίοηίΙιυκ ρΓοΟΜητ. 8«(Ι ^α•Τ 
Ν'ΐη β» «Γΐβ ςαοιΙ ΙΙνιΐΓ. Οηπίιΐηι βϋίιΙΊΙ : ηηη 
ϋΐ'.ΐ'Μ ςαβιΙ ΥβιιΟίΚ βι^^υπι : ηοπ 4|•β(Ι Β•μΙ)Ι 
1|:ιτβϋπιιί* ]αι«α (ηιιΐίιιιιηιιιιη 39Μ!η*Η Ηοιαχ ίο• 51 Η»ϋ; ίη ευπι βιιίηι ιΐίοια Ροηΐ««ο»ΐβ ίΙΙο αιι«α 
ίυοίιΐϊΐ : ιιοα ηιυΐΐο ΐςίιικ αηιε ΔηίοπΊη, ρη•)» ίά. 
ΡνΙιηΐβΓίί ΐχιΐΐηηο, «υ^ΐΟΜΤταΐ ΚΐΡϋΙ.-)Μ. ΤβΓ«ια 
«ΐΐί ριιΐΐίι νβΓίιϊι ρβΓίΐτΐΐϋ Μπί, ηυχ 1Ι1« ■€ΓΪρΙΟ(«• 
ίιι1βΓ]ίΕΐυιιΐ , ρΙοΓΪΙιυι Ιαπίΐπ 2ε»ΐ3 »ιιηι ■»»»; ^ηο 
ιΓιπίΐϋΐη ρ-<£ΐο ρα«ΐ 5. ΤΙκηρΙιηηοΜ* ρηηικ υτοπ* 
ο6ίΐιιιη, ΚΓΐιηιΙαιη ιΐεϊπ ε1 (βτίίιιη (ΙυΐβΓίΐ ίρο, Μΐ|ΐιο 
ΙιπρβηιοΗη (Ιίαιίεπιαιβ ίιιΐίβπί ίήι. 

5. ηείΓαοΐανίΐ ΐ)αΐ)ϋ 3ΐ] ΗαΠγιυΙύςΙιιιη •πΑη«>π[ 
ηΐΓΠΐιΙιιβ Ι. Χ. Αιιπϊί. υΐιί 1(1 βπη. 890, ιι. Ιλ ίϋ 
Μηρΐϊΐ : • Ηοε «ηπο ινογΊΙιιγ Απιοιιϊιι* ραΐΓΐ^ιτΙιι 
ΓοιιΜίπΙίποροΗΐιηηί , υΙ)ί υηΐυιπ ιηηοι (Ιικμη- 
«ΙίϊΐΟ. Ιια ϊη δρΓΪε ριιηαΓεΙιίΓυιιι ΟφπΐΙ-ιηΙίηοιιοΙΪ- 
ΐαηοΓίίΓη ίιι ΟοτροΓβ ]ιΐΓίβ >ηΙ»ΐ3. > Α( ηακ ϊι ηιηΐ, «ιιιι ιϋ ρΙυΓβϊ οιιηπβ ίΐιρ«κΐ«< Ηΐεηίοιιϊ " Ββτΐυ ΐΓυιΙαιιΐϋΓ ιΐβ 3ηπί5 ρΒΐήίΓΕίιίΓυπι, ηυί Ινιπ Β ίυΜίΙ. ΑΙί> ρΐ!.'£ΐ1 Ιη ϋβϋβιη Νοίαΐϊοπίΐυβ 
ΡπτβγΙιι•, ιΐιιιη οιιιη αίΐ < Ρίοΐΐο βεΐιίιπιιΐίο» βΐ 
Ιΐΐ'ΓιΊίΓΟ ΜΐΙ>Γθ£Μιιιη ία)> ίεοηκ IV ιπρ. ι Ουρπι- 
η^η'ι ϋΙΙυι ίιιίΐ 1.αο IV ίΐφικ ίηηίϊ ΐίηΐυπ) ρ^^ο^ 
Αοιοηίο, ηιιΙίΜΐιιι^νΐ ίιιιρΐΓ>ηΙ«,ηοπΡ1ιοιίο ((|υβιη 
ιπβ■ι^ι»^ ΡΙοΐΪΗΐη νοΐ«ι] »<! 8. δκρίιιιιη, Ιχοηίι 
ίηιριταΐΟΓί• ΓγιιιγΪ ιιιΙΓυΐΐιΐϊ. 

3. Αηιιη ίΕΚίιϊ* Ιβηίο. «)αί £η( χγφ, (]ιι9Π κιιμ 
ίιΐίΐ» ΕεΐΙβκίλ μ^οΓρυΙ, 1583, »ιΙ («ΐΓίιπτΙιαιαηι 
ι•*ί«υι Λητ.<ιιίβ$ £51. ΙΐαΟ'ΐΙΐϋπυ• ϊιι ΟοιηρβκΗίν 
Ιιίιΐηηλπιηι : < λιιιιπ ίιΐ£αΐ|ΐΐΓηΙί (ιηΐΜ η[Βΐεη( 
ιβι Βί«ι* τψ β:υΐίρΐ|) !τί! ιή; βαβιλιΕα; Αΐβντοί, 
) Μοιιιιιία ίηραή'ί ΐΑ-οηίβ) ΙιικηηϋπΙί ίςίκΐΓ, ρΟΓΟ ίροιιίι «3ΐη Γβκπιιΐ ΕεείΜΐ^ιη, 
«ρΐβ ίιινίαΐΊπ Γοιιριιυηΐ. ΟίείιαΓ βηίηι 5^^ρλ«ηα^ 
(β4ΐί55ε 3111)118 5. ι Ληίπιιίι» 9, ΝΙεοΙιιιί Η]ν\• 
οιι Ι), «ο «]»(ο ΕιιΐΙ)]Γΐιιίιΐ8 απηοβ 5. ηιηινη 6, 
ΙιηιΐΕΐηΐ]ηο πιοΓίυο Ι.(»ιιβ, ρυΐ&ο Ειιΐ1ΐ)'πιϊο, [ΐΐΐΐΐα- 
Ιιι> Μϋοίαυί. Αποβ 1 Ι.«αιιΪ9, ΟΐΓί«ιί 1^6, ίιι ια- 
ϋιιιη ρΑίΓΜΓΰίιαΙβ «νβοιυι εβι ΚΐορΙιι»«ι, ειΐιΐΓΐΐλία, 
ήυϊ ηυηηυβιη ίιΐ ΙοχίΙίιιΐϋ οϋιίιιιιβτλΐ, Ρίιοΐϊυ : ι1«- 
ΕΜΐϊΙ 5ΐΰρΙι>ηαι Ιβτΐίΐ) ρο^Ι >αιιο. )338• Αηίοηιυι. 
ιί άαο» ι1υηΐ3ΐ9( κάίΐ Λπηιη, αΙιίίΐΜ ιΐίκβηιΐι» βΐ 
1500, υ(ί Βαγοπϊιιβ βΐιΐιιϊΐ : οη[0 ^Μ* βί<χΙιη Ιϋ- 
ωΐαϋΐ, ΐΐιιη ίβϋΪΜΟί ιηποι (Ι. &οςΐ)(Ιυτ, ΕιΐΙι^' 
ϋΐι'υηι «11 5 Μ*]|( ιαηϊ. ιιιβιΐΗ$ 6, ΐΓΪΙιιιιιηΐιΐΓ, »μ ϋίνβ ΐκηΐ» ΐιίφοϋ ^^Η■ ιοιιο, 8|<-ρΙιαηΜ ΐιηρΒταΐυι•ί8 Ο ^^ ρϋΙ^ιιιη βΐΜ, ηυοιΙ ϋΐοιαιη 91 1 «ΐοϊιΐΐΐ, πβ ΓηιΙ«Γ ΐε ριΐΓϊικΗη Β»Ρί«1ΐ β νΐΐι. Ιη ΐ\η» Το:ιιι 
ηπΗηαίιι• οΙ ^ΐΓίλΓϋΙια ΑιιΙοιιϊιιβ, ΐο^ηοιβεικο 
ΟιιιΙωι. • ΜρπιΙομ ίβία Ιη ϋιίΓορβΙίΐβ νβηΐι βαίΐα» 
Ιιίβ νβΓίι» : < Ιιιιβί|ΐιοηΙΪ βππο 5ΐρρΙι>παΒ ίηιροΓί- 
(οΗβ ΓγιΙβγ, £ΐ ρΑίπΐΓοΚΐ Βχΐβκ^επιιιΐ ε νίΐι : Ιιι 
οφιι Ιοΐυηι χιΙΓρΕίυ» (βΐ Απίοιιϊιι* Πϊ^ηοαιοιΙ'ΐ 
ϋηιιΐοαβ. ' 6γχο: ε1 Ιιϊε ΚαυΙ/β; ιρρεΙΙΚοΓ « Οβ• 
ιΐτοΐιη αρ Ζηιιατα «1 ίπ 8βΓ)β ρρ^βεοροΓυη β^ιιΐϋ 
ΙϊΙι ιτ. ^ιι^^1 ΰηοοοπιπι ; α δΐ<ρΙΐ3ΐηιι& ΙηίΛτ ΐιηρε• 
τηίοιίι, ΐ(1«ιπ Εΐ ραΐ^ίνεΐια (τΧ, ηΐί Ιρββ ιιιθ(|αβ 
ΓιίΓοραΙκβϊ ραιιΐο •αΙο Γβΐυίβηΐ; α ίροιΙ ΟιΙκ- 
ιιιιπι Μ) ΑπΑιπι ι^ΐν 7ω1]-', «ιμμιΙ β νϊία; ποη αυ- 
ιοί) ηα—ηκιΐ. ΗπΠυυβ νίιΙβίιΐΓ δίΕρΙιχιιιι ι)ίε 
17 ϋΛΐΊ, φίβα Οηκΐα «οΙΙ κπΐιίι ΒνβηϊαΒ Ι- Χ. 
ΑηιιηΙ. ■<! αη. Μ3, η. β. 

4. Νοη )ΐ3ΐϊ> ρεηρίεαιι ΐηιϋιοΓ ςιιο βπηα <ΐ£Εβ&- 
ΜτίΙ Α. ΑιιΐοηϊιΐΒ, 9111 ςιιαιιία Ιοηροίβ ΕοβΙΐϊ)•» 
>Ιΐ3ΐιι χΐηιϊιιίϊΐηπι. ΙΙίΓΟηΪΒβ Ιη Απιιοι. λΛ ϋαι- 
Ινηΐ. η νΐΗΐίι», Μ\. ιι, 0« νί*ΐνπΗι €ί^€Ϊι, 
ΐ'αρ. 20, ΒΟη^ηΐ αιιηο (ΜΙ οΙηΙιμ:. νίιΙεπίοΓ βιιιη 
ηρίπίοη<ίπι Ιιχίϊίϊββ ο ΟυτορβΙαΜ, «ιιιί ρ4>&ΐΐ|ΐΐ3ιη 
βειίριίΐ ι νίΐ» ίιιπείΑ ρ•ΐηαη:1ιι Αηίοηί», ιΙκΙηΓ*- 
Ι>ΐιιι Κίεοΐιιιιη Ηγ.-,ΐίηιιη ; > Ιη 6•ι!«ιη ρ>8Ίι>ι ( <ιΐί 
α Οϋ'.Χαηα», ((ΐιβιιι ρ«τ|Μ!ΐιιο 5βιιαΙ|ιΐΓ) «ητ». ίιιι- 
ρϋπίΟΓβΜ Ι.»;)*)"•», ι(ίβ ΡβιιΙιτεοΚΜ ίη ι«ιιιρΙο 
Κ. ΜΜ.-ίί, ΓιιιΐϋϊΙι Ηοιηϊιιβ Βΐ>Γ»ΓϊοΓΐ)ί•% τυΙαβΓβΐιιιπ ; 
■Ιηοβ ΐί > Μαιΐο αοιιΑι:^ ρπκΐίΰΐιιια, ίτςκη λΟιιιϊ 
ΒΟΜΜ νί«:ΐυΓυιιΐ. !ΐ> «ιίπι νίύβΙιΐΓ (|υΐ* Γ>1ΐ«ΐϊη•τΙ 
ροΜΟ-ΟΜί! ΐΜζη. ΙΙΙΙ.ιΙ»6ιιιροι1ί11αιΙ»οι 1.?οπβ ιηοΚ)ΐΦ, ίηιρ«Γΐυηι £«ρ<»ιΐν>1 ΑΙ«ιιπύ«Γ. 
1>Μοη( ί^ίΐΐΓΓ οιιιηεΓο ιιιηοΓίιηι Αηίοηίί ■ππ! ^ιιΐη- 
ηιΐΕ η τα^πϊββ ΒϋηιιΜ : ηίΐ\οο βιιϊτη η»ρί*ιη ίηιττ- 
τε^)!! ηϋΐιΐϊυ Οι, ηιΓιη κιτιπρεΓ ιιηο ιηαπυο ιυΐ ριιΐΜ 
αΙΐϋΓ Είνϊΐυι ιίΐ ρβ(Γΐ3τεΙΐΑ. 

£. ΛΙίΙι-Υ ραΙΕίΰΙΙ «γγογ, ιι ίΐα ΐΓςοηκΊΐΜπ» : 
ΡιιΙ&ιΐΒ η( ΕηΙΙ>;ιηίιιι αιιηβ 0(1, ιιιβΜΜ Ιυηίο, 
ηιαΠηο Ιιβοηβ. 5«1 α-Βΐ >ιΐ(ΐπι βηηοβ 5, πκημ 6, 
αΐι ϊιιίΐία ηβπιρβ Βππί 00£. Εγ^ο (υιΐΐ ρτίαιιιηι ^}«• 
ουβ £ΐα( ΝίΐοΙιΐΗ, ρι>ΐΐΐ]ΐΐ3πι αοικ» II ΕικΙπί* 
ρΓχΓοίίΜΐ, ΐΐι οηιιί 895 (^'εΐιπιιηο , ΐη}Μ ύκ II 
οΐ'ίβηΐ <£εβί&«τ ΐ^ιΐΒ ΛιιΐοΒΪηι. ΰιηιίηαβ οϋΐη *η. 
019, ελΒίϊπΠυΒ αΐ ΑΙ«ΐ3ηι)«τ, ϋοηυκοΐϊΐΗΐΒ Ιχαιιίι 
ΠΙίιι* ΐρρίίιπιιηι }αιη ιηηΝΐ» ν<•ΐί( «ιρίΐίικί, αιί 
Ο ΖηιιΒΓίΒ ΐΛ ΟηΙηηΒΒ ΒοηίβιΗ : ηΜΡηι ρτοΐικΙ) 
νϋαίο Β•>πί 905 ηαΙιΐΗΐ ί»ΐΒ»τ βροτΙΟ. Ακι«1 «ιη. 
ΐΜΐβ Οϋύηηο, 1»ρΙΙχ>ι1ΐ «η &ιη«η^ &>^ιίχ ΐΜρρΙ» 
ΝΙηΙαιίΒ. Οείπ ίάαη ίηψκηίοιϊ, φιΪΛ Ζατη, φίΜ ύ 
ΠΓϋ π«ΰΐ]ϋΐη Ιΐιοτο ]ιιπΕΐι ΓιΙινιη ί1)μΜ ρτραηηί, 
ϊίΐιί ηιΐ3Γ(Β>ιι]3ΐη (»η]ιιςοβ ΐηρυΙβ^Μΐ, ιΐ^ΐΜ Αβ- 
(ηιίαυι ΐθΓθηίΐ»ΐΙ, ΜεπΒΪιιΐοΓϋΚίΐ ΝίΐοΙαοΒ;! 
^ηβ βιίγβγΙ μ, ιιΐ ριιπι ϊη Εΐ-εΙο^ίαιη ι 
ηηΙΙίβ ρΓίε1Ι>ιι« ι>η(ι;ΓβιηΓ, ΙρΜ: β οιΙΙίΕ'ΙίΒ βι 
ίνίΐΐο αιιιΓι 006, ϊηιιι κϋΐΜβΐ ι 
ηβιπρβ 835, ιιιο ι>1ιίί$<ίβ Αιηοιιίυιη οροΠτι, ρΜΐ^ηα» 
{.««ΐΜΐιηι ΒκΙκΓπβΒ'^ΐ βοπινκ 7. ηυ> >ιιΐ)ο, ■! «Ιίιι• 
ΙΠΗ, 88β 3ι«ρ1ι>ΐΜ Γιι[:γ31 κιιΙΓβαΗβ. 

7, Ο^ΓΜΙΙΙΒ «Ι ϋ«Γ[ΐρΐΐ3ίβ6 ϊοΙίΜη «ΒίΓΜα, Α»• 

Ιοαίο ηοτίιιν ιίΕΒί^ιιαίυπι ρΐΐτίατΕ&ΐπι Κ>νβ(«ιΐΒ • ιιιιΐΜ 
ΒβηίΜΙ^ 
ι, ΒΐΐΗΐ3 ! ΐη νίΤΛ 8. ΑΝΤ(Ηί1Ι ΓΑϋΙΕ* ΡΑΤΒΙΛΠΟΙΙΛ ΟΡ. 

1^^α^£αιι1, «ιυβί ί1Ι« ^ιίαπί ιαηίκ ιι»α ρχρΓίιιιυοί. Λ 8- ΐνιΐίΐι ΰ»( α 1.ί[ΐοιπιπο Ιοιη. V, 0« νίΐίί $& , 
ϊ^;ιρ*Μβιΐϊυ Μ ΐίΜΐιηβ νίιΙτίιΐΓ, ίΐά ίηοιίΓΪϊ ΙίΐΜπί. 3ϋ άΐ'α η ίίυην, < ηί(:ρρ1ιθΓί, ϋβαΐΐβϋίιηϊ [>^ι^IυΜφI^^ 
ι«Ι ηιϋβί* ΒΐΚίή^υί νίΐίο, ίιΙ ίιι ϋ^ίΐίί «ιβΒΐρΙΐΓί1)ΐι> ει οτλΙμ\&, Οηΐία (υηβΐιπκ, βειι Υϋ» βποοιηΐο οοπ- 
•ιηκίΗΐΒ. Οηκα \ίΛ ΙίλΙκίυΓ. Ταϋ τ^ρ Άντωνίοιι Ιβιΐβ, πια^ηί ϊιιηγ Οβ! ρηιαΐβεί» Ο αϋιιιΪΓαΙιΊΙίΒ ία- 
Ορίνψ ΐή< Κΐι)ναταντΐ''ουπΐλ£ΐ0; ίπιζήααντο: Ετη.... ίκτ |ΐ;ιΐΓίηΓ€ΐΐ35 Αιιίοιιϋ. ^ι1'^ιιι εΐ ηυβ ίιιϋβ Ιιίο ιΐα- 
Μΐ\ μΐΗθ()**νΜ <}ιν ζίύ^ν, 6 Ηυβΐΐνϊ; Νιχΐΐαοΐ ηΐ»^. Οιιίιι ίΐΐβ Νίυΐΐ[ΐ>οηΐ3 ΓιιβΓίΐ, «( ηυιη οΐία «()ί- 
ΤΕχΐριίρχιις ίχ£)Γ<ιροτ4ντ,το. λΥοΙβη^ κΐΠίΙ : » Νιπι ιΙ^γΪΙ ορε». ηυ&'ΐυίΐιπ ΙβείιΠΊΐΐ. νίιίΐΐρ ΐΐιΐι Ι^τοηβ 
οιη Αιαικ-ίυβ δοιία ϋαιιΐΓΐηΐίιιο)ΐοΙ1ΐ*ιιι ιηηίί... δ^ρϊΐΐΐιΐι; ί(πρ., ϊΐιΐι ηιιο θΐ ΛπΐϋΐιϊιΐΕ, 6ΐ ίμΐ> εοπβίαΐ 
ηΐ (1βϊΐξΐ»ΐΗ(. • ζιιοιΐ >υ(«η) ίιι τίΟϋ &(]Γίΰ ρι• 
ΙτίΜΓΐίιπιπι εουΐβιιιΐϊιαιιβ ίυβΚΗ ιηβιιιΐιιαι, ίο αιη- 
ύ^ρΜ «ϊιΙίΙϋΓ ηιιΐ)ϋ ρΓΟ ζ' £11 ^ ρι»ίΐιιη ; νυΙ ρτα 
ηΐΐ, (οΐιιιη, II. ΰυαι 3ΐίαΐ|ΐιί[ΐ ^αΟοτ Ιβτ\ΛΛα τϋε[Β 
9«ηρΜΓΪΐ : Αντώνιος 4 Καυΐ^οΐ, ΙηΙ τού α•^ν,^^ 
Λ<•ντβΐ 1«( ^ ηΐ Ιτς Πει, ϋιΛαηίαί ΟΛίίίοαι, βίΐΑϋο 
ιιιρβπηίβ. αηιιαι 6. ' 9. νίιχ ΐ>. Απίοηϋ οοιηροπιΐίυιη, εχ ε3ιΙειπ «ια- 
οίηηαίιιιπ ΟΓαιίυηε, β\5(;ιΐ ίιι Με[ΐχί&, Ιη ηυβ Γϋΐΐΐιί 
ί!}α3 ιιιιηίιιβ ιηοιιιΜϋΗυιη αΐίιιιιο!! ίικΙίοαΙϋΓ, ι1) €Α 
ΓοΠα»!] ΰοικίίΐι,ιαι, >υΙ ίιι <ι<ιο ίρ56 υιοοΒοΙιίοιιη 
ΚιΙιίΙυυι ηΐίιη &ιΐίΐ:βρ«Γ3ΐ. Ιΐ* Ιιαίινηΐ Η6ηχ> : Τ>- 
λίΐιιι <η ή αϋτοϋ βΰντβξι; 1ν τ^ αύτοΟ μον}. ( Αχί- 
ιυΓ βΐ<ι$ βυιηιηεηιοιιϋο ία ΙρΕϊυί « ΟΚΑΤΙΟ ΙΝ 8. ΑΝΤΟΝίυΜ ΟΑυί-ΕΑΜ 

ΝΙΟΕΡΗΟΚΙ ΡΗΙ1080ΡΗΙ. ^ΧϋκοιιΐΜ Αθ ρηορυδίτΐο. 

ι. ΡίίΓΐ ο^β πηπ ροίετβΐ. ιι[ εοηιιιι ςιιί ϊιι Εϋβ 
ρτίιιι ρητΙηπ εχ&ιίΐεΓίιοι, ποη τυΓ^οβ (βηιρυΐί, 
«ΙϊΑΠ»ί Υϊιΐ6Γε1υΓ εοιΐΕβηιιί»8β, Γα:[ιικ κΐηιϋβ» ιΐΐΐτ- ^ 
ηΐ, ίΐ ρβΓ βιΐΓ«ηυπι ρΐΓΐιιιη. ΓαΙ>υ5 ϊρκίκ βι ίοΓίΙβ, 
ΙΐΓΧοΐϋεηΙίαιη ΐηΐΕΐιιιιρι €0ΐηρΓθΙΐ3Τ<!ΐ ιιΙιηΐΓίΙιίΓι- 
Ι3ΙΕΙ». ΰυιη βηίπι ΟαοΓ αϊ) ίοίιίο Ιιιιιηαιιιιιι ΓαΐΗί- 
»ΐυ• «»«( ηαιυηιη, εΙ ΐΜηοπιπι ίειηίηυια ά ^ηιϋ• 
ι)ϊϊ»»Ί ιιιαιεί'ϊβπι, ποη βϊνίΐ ιιΐ ει ειιπι ΐεπιροΓβ εοιι- 
βηκΜκηΐ, Βοί III Ιιι ϋί£Β η-ριιϋεβΰβΓΕί, εΙ ΓϊγγοΙ 
1<λ(ΐ)• {βπηαποι ρΓν^ΊρπίίΙιιιβ, ΕΐιρΕΠίχ οο^ιιΑ- 
ΐ'ιαιιίβ ηίοίπιε «ΊυΙίβΓΐίαιη παυίΐίΐαΐκιιι ίη βε ΓβΓειι- 
1μ. Τίπυβεοίιη ηοη η^Ηρίι «Ιίιηβπΐίϋπβιπ βχ εο, 
^αοά £ίΐ ΐΒΠίροΓε ρυκίβηυβ «<ι( ιττίιιι. μιΙ ΐτ ψατ» 
«ι ίηεοηιιρία ηι^ιιΐκ βηηιιη, 4|ΐιί £β ΓεΠβ ςεΓίιηΐ : 
ςιιυηκκίο », ΐ]υΐ τκιηε οίβΐίοπε Ιιη>Ι*ιι()ιιι εϊΙ ρΓο- 
ροβϋνι, ηιιί ιιΐΐ9ΐϊ4ίι•ίτΐ λεεΡίΐίιιιιίΙιυβ αΐοιπιΐιι ιηΐιιβ 
κ»>" «ίπυιιιιη. « ρΰτνοιιιι 3ιΙ «ιιηιηιιηι. ^ 

). $«<] οροΠνΙ, Ιιυί£, ηιιί ριτ ΙοΙηιη νίΜιη ϊη 
«ίΠοιβ κ νχβίΕυίΙ, εοϊ 9"* Ι"^' ιο'απι τίΐιιη ίη ύ'\- 
<*αα ΙΐΰυΙιχβ ιιιυ^^υιη ικιβιΐΛπιηι, εοηιεχΐΓβ εηη>- 
-ι«ιιι, φι! ςοΐιίβηι βηιιΙ )ϊη],ιι* Ι">") εΙ ροίππίεβ ; εΙ 
ΐιΙιπίι^Π ΓΜ ρΓκεΙβΓε ίΐ τοείί λΙι £0 |{είΐ3$ ; ηιε 
..ιΐ'.ιπ βίίβηΐία Ιοη^η οκ ιηευιη εηιηρπηιεΓΕ, «ι ϋι>• 
^.-Βΐη ιι^π^υ)ι> ΐοηΐίπϋΓΟ : βΐ ^ηIη ΒΐίΐοΓβΐηηί οΠΙείο 
ϊΐιιΐ|ετ«ιιΐιΐΓ, >ηο ίιι ηυηιεηιιη τεΙεπί αιιιΐίΐοηιιη ; ε{ 
ιη ηοίιίειη ΓβΥοΙνεΓβ ηΐ'^ιποηαίπ. ςιιοΓυ»! ίη- 
ΐΙ)ΜΐΙθ((«ΐρεΓίειιιΐ3(Ι],ηοηΙοη^ιι ^Ιιΐιίιιε ιεηιροΓβ 
|>Μβηΐ| Μ$β πϋ^Ί^ίΓα. αϊ νβπίαιί ρο:ϊ8ΐ-ιη νεηιπ) 
«ι βΓΒυιη Ιατβ (ειΐίηιοαίυη ; εοιιιιη τεΓΟ παχ )Ι) Πίικ ριει, ψίο ιβιηροΓε 
"ηιοί ιΐΐϊίί»!.-!. ΐΒπΟΓβηΐιΐΓ ιιβΓΓϋΙίοιιε ρεΓ ΟΓίΐίοηβηι ρεΓείρβΓβ «α- 
βπϋίοηβπ) : ηοα Βΐιΐβιιι Ιίπςυι ίηεΓϋιΙίΐα, «1 λ'^ίια- 
ιΐίηί» >πϊιηί ϋυΐιε γοοΓ(Ι53 ιπεηιο, ικιγ^'ϊ Μηΐβ 
τεΐ ηΐ3βηί1υι1ίηκιη, Ιίιοβοΐιπιρβηϋαίιιπι, ηυού ίηι- 
ιηίηεΐ ϋϊ, ςιιί ί>^5^ίρ^υηI £3 <]<ι>: Βΐ"» £ΙΙ|>Γ3 νϊΓ». 
ΝαΐιΐΓ) εηίιη Ιΐ« είΐ ΓΟίηρβΓαίιιηι, (ΐ( ν^ι^ι;) γεε ηηπ 
ρΜκίπΐ α«ιη|υί. ΙΙίε αιιίεηι ιιιιπ^, υΐιί βΐ ΙοίεΪϊβΪ- 
ΠΙ1ΙΙΠ Ιειμριι» ϋΐιιιεοίΐιιη ι^^( νϊπιιΐοη, 6( ΟογΜι»!- 
ριυιβ ρηΐιΐ|Π ίιηίίαιΚιΐΓ τεοίε Γβεΐι, ειιιη αιηιιί• 
ΐΓΝΐΐϊΓΟ πυΙΙ» ρο«$ίιιΐ Γβΐίοη^, ηκτίιο Γΐ.'Γιΐ£ΐυηΐ. 
Νε<ιιιε ειιϊιιι Εηιιιιι ίπ^ειιίαιιι, ηοο τεπιπι ^|[ηοΓ3η[^» 
ιυηυηίΐυιΐϊιιαπ, «ρβΓ.ιπΐ6$ ΐ3ηΐΕΐι ιέ ροΐίυ* ^I^^|]^^ 
>Μερ(αΓο$, ((ΙΙ3ΙΙΙ άαΐατοί, η\ίύιο»»1 κε νϊπιαιιιη 
•πϊ^ςηίΐιιιΐίηο εκίε ίοβπι οάΛΐ,ιιτοΆ ί)η1)θείΙΙίϋΐεπι : 
ρεηιίιιειη βυϊΠ) ϊιΐίΙκαΓε οηΐίοιιεβ, «ΐΜρείβΓίυπ) Γ6• 
Γΐιπ) «ιΙαιΪΓβ'ϊηιιε. Οιιιιηο1>Γβ(η ι^ρεΓυϋΐ {οτβ, η βί- 
ηκΙ ε< Ιβίεβηΐ, ΕΙ ρτχ<1ίεεη|ιΐΓ, ϋυιιι ρΓυρίκτ ΙιοΓοιη 
εοηηειίαηειο 1ιαΙ«πΙιιγ ίιι αιΙπιΐΓβΐϊοιιε. &ε<1 ςυο• 
πϊιια ηεηΐϊΒ, ψΐ3! ίιιΙβΓ οπίΒΜ ρΓΪιιεϊρ3ΐαιιι ο1)Ιϊιιαι, 
ΐίηαΐ βειιΐειι(Ί3, ΐ]ϋΕ ροΐΐ ηβ.'^ιιίαι οεκιεχ ίιΐίΟ 
ΡβίΓΪ εΐ>« ΙτίΐΗΐε^ιϋι, {'ΐ5 ίιι ιΙίεΐΊΐϋοβΓβιίχ ιτηίκΓ- 
(ϊΐΐτιι ρεΜϋϊΐιειιΚ», (ήΐιχ. ειβ) ιιεεεΜε «ίι .ι<] ιιοιι 
■ίβεηυί, ρηιοΐιΐϋ ΐ|ϋο^ ύεϋείΐ ΛιίΙΙάϋ, νεΙ ροιίαβ 
ινπΐίιιιιί Ιηΐβ^αια ρΓ4.ΊΜΐ)ΐΐ οοΓΓϋΟΐίυηβπι) ατεβ- 
(Ιίιοιίΐ αϋ ηαΓΓ3ΐίοο«π), νείιιΐΐ (|ΐιοι1ιΙ:ιοι ίυΜ<Ι>ιηει•- 
ιυηιρηίΓίβιη ρΓίπιο Ιοεο ροπεηίεϊ. 
ΟΑΡΙΤ Ι. 
δηκίίϊ ^ΗΐΐΊΐίί οτία*, ϊιωΐιΤιιΙίΟ, νΐΐα ηιοηα(Ι>Ήα. 
Ζ. ^ϋΛ ψϋΙτ'ΐΛ α ιη3ίθΓΐιιη ποΙΙετη Γβεε» ηκηΐίο- 
ηειη : 4]ΐιοιιί3ΐη ιιεε αΐίιιιίιΐ £ΟΜιιι, <|ιιιβ ηιΐ εηηιοιιι 4 ίεΓίρίεΓίΐ Ιιιης ΟΓαιϊοοειη ΚίΰβρΙιοηΐί ; ευιη ηεηιρε Ιιαιιιΐ ρΝιΙοη 
ΝΙΟΕΡΗΟΒΙ ΡΗΙίΟδΟΡΠΙ 

ρ€Γΐίηΐηΐ. ί(εΙ«ίΐϋ11ί<)ΐ(ΐΓηίΐ|ΐτο|ΐοηιο<1υπΐ(!ΐρ«Γΐί. Λ ιίαιπ ροββί^βίίοικ, ηβχ ιιοη πιιιΐΐιιηι αΙχταΐ ■ γΗ- 

ΐ3ΐο. ίο ηιιι Ιι>1ιίΐ3ΐ)ΐ4ΐ, βγΙμηοι (ιιιουίΐα*, «Ι {3) Μΐ|οί>οΐ3ΐη ηοκπηι ραΐΓΐ^πι Βΐιρβηιαπι ^^ν^1^(«η), 
•π ΐ|υ>ιιι ^^νβί ^^β^ί1^1Iη1ιι^ {\ιΛ «ιιηΐ «ίΠιιΐίβ ορι^- 
ηΐΟΓβτ. κίιιιυι ΓυϊΜΐί ρπίρτίιιπι. !Μ ηαηηίίΐιιι 
βιιιη. ςηί ρΓηρί^Γ ιιιβ ιιΐ8«Βο ιιΟίΐΓχ αίΐΐιιηρίίσιιο 
ίΜΙι» Μ( &ίοιιΐ ηηβ. ιιι>1νΐΐ£;^ρίη^»η νΜοηιΐΒ εΐ 
Οοιηίηηιη, ΒιΙιιιίιΙίκ ρηΐΓΪίΐη οι ηιι;οΓΜ, η ΙιυιιιϊΙΪΒ 
ΙΙ«ιΙιΙ«^ΙΐΒΐη ιπαΕίιίΐαϋιηΐΊΐι ύΐηιιί Ιίιικιια ρΓχϋΐωΓί ; 
ΠΓΚ ΪΙ1 βϊΐΐΐΐο ()ΐΜΐ(|υβ Ι'οιιΙί/ίββ Γ» »ιο ϊΐιιιιϊ ρΓο;- 
κηηΐιΐοΐΐ : βαΛ ίιι ολ ροιίιιι ]υοιπιΙο ϊιπιηοΓ3Γί, 
ΓΐύιΙβηιΙο ηαιιιΐιιιιηιιχίυ ΒΓοΙΐαιη αΐίιηοιιΐοηιιη. δειΙ 
ίπ κΐίίϊ (|ΐι>ιΙ<:ΐΗ ΓοΓίΒΒχ; ρ.-ιιιία «ι |6ηυ> ρΓοροϋίΐα, 
ΙιυιΙΐϋΐι εχ 3γ(ε «Ο'^τυπΙ; ίη βο •υ[£ΐιι, (Ιβ ηιιο ίη 
ρΓ^β^οΐΐΑ αι;ίηιιι«, ρι>Γΐυ> ροϋϋ* ϋΐ, » ηαίΐηιι 
οπιΐϊ ε»ΐ, ^οη31 (ΐΙθΓί«ιη ϊπιπιοΓίιΙίΐη, ίηίετηβ τε- 
■ηΙΚβηι βρΙβιΐ(ΙοΓ..'π>, ΒίιιιϊΙίιοΓ εοίαπρπι ηιΙΙοηιηι 
κτ»1«ΓΜίαιιίΙιΐ3. Ραΐηα ίΤζο,φικί'Λ υηϊ, ηοπ 
ροίοΙ ΙπνοηΙΗ. Νϊη) Αΐίΐ ηυίύοηι βΐ Ειιτηρι ϋΐο- 
ΤΜκη {ηΙ(τ βι; ριΠϋϋΓ : Ιιχΰ ηυίιίβηι ρΓορΙοΓ ΤΙίΓα- 
ίίβηι, ίΙΐ3 νβΓο ρΓ(ιρΐ(τ Ι>ΙΐΓ]Γ3ί3ΐη, β]<ιι αηυπι ιίΐιί 
«ίικϋΓϋπίΒί. Ουπι ΐί% ίΐιίβηι ιίΐ ίιιΐβΓ «πι οοπΙγο- 
νοηί, ϊρρΐΓβι πΐίι ΐοΓίίι ρ»ΐΓίι, ηειπρβ Γβ^ϊιια 
οτΐίαιπ, «ιυΐΒ «ιί>πι «υπι ηΐυϊΐ. υΐηίί ιιιίι αιηρίβ- 
οιβηι, οχ <|ΐιο Γαη ■ ριιβήΐίΐιυϊ Γαιείΐ^ (ηη οοΐνΐ 
ϋοοίί^ίι, "[ ΐ|ΐιϊ ιΛ ροιιβϊ ίυΙυΓϋβ ΐΒ$βΙ <)Γηι& ει 
οτηιιπκιοΐιιηι. Ει Ιιι^ε ςιιίϋεη), ιιΐροίε Οϋριιΐ, πι ίι- 
αΐβ η ρΓΟίηρίο αηίπιο ηιΙΙΐ, βρεΓαι» ΓοΓβ νΐ Πτύα• 
ΐυΓ^ΙοΓίη. Λίϊα τ<γο τ^το ΓοτΙ ηιιΐιΐνιο, κβιΐ ηοπ 
αΜ[ΐΐ6 >ι1 Ιιηιιιο(ΙβΓαιαιΐ) ΓβτΐιΐΓ εοιι1«ΐ)ΐί<ιη6ηι : ιβ ιιαπίΡϊ, ίΐ) Ιϋϋβιιι οΙϊιιΐΒ, πΐ3;Ί> ρίβιηΐβ ιΙΐΙηίοΓ, 
ηιιιιπ ΙιοΙη. ϋυιιι αυΐβιιι ίβιιι ϊηηρΪΜοί ΙιιΙίιυΐΙκ, 
ρΑΓΕίιΙίΒυί {ιιοοιιιΐιιη «ιίιϊϋιιίΐ «ΙιηίηΐίοηΜί. Β>1- 
Ιχιΐϊβηΐί ΕΐιΊπι ΙίιΐΒ"Ζ οίΙιίΙ ίΐ'η >1ί»<) ργκ1μΙ>»| Ιο• 
ήΐιβιιιίοιη, ηίί) ([ΐιχςυπηιιβ σηπΐ ιη]Γβΐί<!ί ηοιίιί 
οιΐΐιιβ, ηιΐΒπΐιΐΓπ 8 ηιι>Ι1ί βΐ (βηεπι ραηι γ>Ιιιγ« 
ροΐ6ίΐ ΐΐρπιΐιί ϋΐ β Ιΐϋπί ρίο^ΐΐΐΐι : η Ιμμ ρβηΐιιίιη 
0ΓβΜ;Γΐιβ ςυπι ΒΐΐΕπίΐηιο ΕΟΓροηι . ■ίαιυΙ «ιίχια 
ΰΓβίΐβιιΐβια ΙίλΙιβίαΙ ΒΐΙιιιίΓαιίοπβιπ : <Ι ηαϊοιοφιβ 
ίιΙ γϊιΐβΐιϊΐ, «ΤίΐΙ ρΓορΙιβΙλ ΓυΙιΐΓΪ. 

5. Ζαια ιϋ ηυίηΐυιη αιιίεηι αιιηιιπι ρΐΓτεηΐΜβί. 
ίίΐΐβτίΓυιη β$αη& «Ιοοίι» β μπγιο δμϊηΐυ (κηιιβ 
' εηίπι τβιιίΓΟ χΙ ΙικΙΙ ηιιι;ί>ΐΓυιη, ρυΐτοπιπι Ίιη»ί»- 
η» 61 α1ί3$ ριίΕΓίΙΟΒ ίηβρίίβιι ιΙβϋΙΙιιιιιι, ίη •ηίιηαι• 
ΙηιΙυχίΐ) οπιιίΕί ίαΓπκ οΓαΐίοπϋβ, ποιίιιιβ ηακ ηοα 
πΐ5ΐι>ο» ■•' ΜϋΓΒίο ρΓοΙΧχ, βαΐηίΐΐί νικβ ρβηιο- 
ιιίυιιΐ 3ΐ1 αυτβι βοΓυηι, ηιιί ίιιίΙίιηΙιΐΓ, ίη];«πΐΜβ 
ιηΰηιΟΓΪΙΟΓ ρΓοηυ(ΐ(Ίαιΐ3; άβ ΕΧΐβΓΟ βιΐ3<η ρμ ίρβκ 
ίιηίΙαΙΐ3ΐ(]Γ3β τ«ρΓΧ5β|ΐΐ3(>»ι , ριηοπι ρτοροπΡίΐΒ, Μ 
ιη>ηη Ιβηεηκ ΙΙιιΐΓίΙχιΙυιη : ρβηηϋβ 3ο βΙ ηοπ βυ«ΐ^ 
ιι«Γ6ΐ Β3α3 3ΐιίιη3, ηαο πιΐηυι βΐΐιπ) Ιπ ϊπιρβΓίΜΜ 
κΙιΐΒ ορβητΒΐιΐΓ ΓΰΒ (Ιίνϊηαι, Μ ιιιΐβ κιηρυι μβΓ• 
Γι.Ί:ΐίοηίΒ «3 ηακ: αά ρετΓϋαίοπβιη ρεηίπβηΐ ίιιοΐιη• 
Γκί : ο !3εΓ0ϊ3η€ΐο ρπβτ» ρΓθ ηιιοτΪΒ ΙυιΙο νηΐ 
ορυβ Η ίΐυιϋυπι, ρβΓυπι ηιιίιΐβιη ιηαΐΓΐηι ηιηιΐΐιηΐΐ, 
ιηΐΒΐιχ ΒϋΙβιη » ραηβ ίιι Ιιιβ ββοιβιιιιι ΟΜυραΐο. ηβΐη» ιαιβπι κυΙιηίΙΙβιιβ, βι ΐΡβ]οΓΐιιπ (]ιΐ5 ωπίεπία (^ ΡθΒΐ(|ΐιαιη νΕΓΟ 1Ι)α *<1 ΙιωΚιη, «( ηιιχ ηιιιηΐ)υ»η 

ΚΙογΙϊ, > ηυίΙιυΒ ιαπί Ιιυίο (οιιΙβΒ Β^οβηΙϊοιιΐΒ : 

<|ΐιοι ^'Ήΐΐί ιΙιίΕίπΙβί ΕΙ ΡΙΐΓ7|1«, ρΓορίβτ παπΕΠ 

1πιρ«»ΐ0Γία. ιιυ;6 οΝΕπιηΐ ίη ΕΐΕΓείΙυ ΙιηρϋηίππΒ, 

))3ΐ>ιιίΐ τε;;!ο3 ιΐΓΐ)1υιη Ι]3ΐ>ίΐ3ΐθΓβ8. βηΐιηο ηιιίιΐυπ) 

ΓοτίΜ, ΙοΓίΕβ αυΐΕπι εοΓροΓβ, «ι (]αί, ηιιί ει ίρκί) 

ντΛΐ {|ί£ηεη«1ιΐΐ. ρΓΐυι ϊη »ε ιΙεϊηΊΐΜηΙ» ίοπίιυϋί• 

ΠΕΠ) οοηΐΓβ ν1(ί3 Ε( ΕοηΗΒηΐίιπ). 

<■ Α ΐ]ΐιϊΙ)οβ ΟΠιΐΕ Ιιηΐυί ριΐοτ βΐι ίρ&ΐι ρ3ΤΕπΐίΙ)(ΐΐ 
βΐι Ιπιηιι>ΐβ χΐιΜ, ΐβηηυιιιι διπιυεί, ει Ιιι&ίΐυ Οβϊ 
βοΠΐ (ΐΕ(Ιί(-3ΐυΓ 61 τε Ιρβι : ει 3(1 ^επΕΓί« κιίΕΕεΒΐΙο- 
ηεοι Ιβ(!θ πΐ3ΐΓίηιοηίί εοη]αιι^ϊΐιΐΓ πιυΙΐβΓΐ, ΙιοπεβΙκ 
ΐ{αυ<πι 3θίσιο, ΙιοπείΙ» «ι«γο οιηηϊΙ>ιΐΒ πιοτίΙιυΒ, «ι 
«οτροΓΪΒ ΒρβΐίΒ ηοη κΒβΓβπιο «Ιβ<Ι(εαβ ηοΙ)ί1ί(;ιΐ1 
•πϊιηχ : Εΐ (|ΐΐ3ΐ, υΐ ΒΕΐηι;! ιΐίεηπ), βηίπιί εΙ ΕΟΓρο- ίιι ιΙοΐί1>ιΐΒ, ι ϊΜίεΒοΙΙ, οιΊ|Γ3νϊΙ ΙινπΐΐΙΙΐιίΕαι, ειιιπ ρ*(Γβ «εγ»• 
ΙΐϋΐυΠιιηρ, ββ εχείΈΕΐιβ ίιι (3ειίΒ<Ιί8εβ<ιι1ίβ |Μ3ΐιιιίι. 
Ιπ^Εοϋ αιιίειη Γείίείΐιΐβ. ϊπιβΙΙίΕεαίίΒΐη ηαίιίΕΠί 
Ι)ΐΐ3τπ ρΓο α-ΐ3ΐε πΐ3)θΓειη, η)3(ιΐΓΐ»Γε«ι ιυιβηι ηιικα 
ρΓΟ ΐΕΐιιροΓΒ ΐ,ΊβΙίβ <Ια1ΐ3( ιρ'Πιιιϋιπ) κΐαίπηοι 
εοΓροΓΪ», ιιιεπίειη τεγο Ε3αΒ, (^^ΌΛ ββΙ Ιηηιιπι «ι 
ΙιοιιεΜυπ, ΐΐρ3είθΓεπ) ηυαιΐ) ςυβηίαπ) ΕοαΒοιΊ- 
ηειιιη εκκΐ υίπιιηηυε βϋαιίΙίΕΓβ (ΙίπίΓΒϊΙοιιβια 
ΐΕΐηρΟΓΪΒ. 

β. Ηίηΐ ευπι ηΰ Βηπαιη ρεΓΤΐπίίΒΕΐ ιΙιιΟιίΜίπιηηι, 
>4 ë ιΙΙΙίΒΐηιίοΒ οοπΜΐΐΕΓίΐκΙιι >β βρρΙίΟΒβ, (ο 
■ηεηΐΕΐ» Βΐ3ΐιίΙειη!ο ΐΜηυιη ρΓορΟΒΪΐιιηι Ι) ρΌο* 
*!(« (ΙίΐοτενΙΐ εΐ βίε^ίΐ : 3ΐϋ5ηιιβ Ηοεϋβ, χι] πιο- 
η»ΙίΕ3πι ίηιυεπ!, Πΐ(!η1>ιι ΕυρΙιΙϊιαΙε. ΙΐΕΓαηι ειιίιη •, ηυί ΕΓ3( ίη οηίίΐιυε ίιΐϊί^πίβ, Ο ριίπορίβ > Ιΐηε ύ^^υ^^^αI■ ρρΕεΙιεπι ιι ιιιιϋα ϊη γ« εγ»! ίιιΓεηοΓ : ΐβιΙ ΕΓϋΐ ϋί^α ίιιβί^ιιΪ! 
Ιιί;;3 ΤΕΠΐΓ3π<ΐ3, Ιιίρι φΐχ Ι»ειΐ3 οεηΒεΙιιΐιΐΓ : ευιι- 
^υ^ίαιη, ηυοιΐ ιηυΙιοΓυιιι οειιΐο• ΕοηνεΠεΙιβι χΙ 
ηιΙιηΙηΐΙοηΕίιι : ρβΓυιη ςιιί^ειιι «ιηΙ, ρΐιιτίπιαπι 
>υΐΕΐη 1>εβ νίτεπ», ει ϋβ ςυκ νεΓβ »ά ϋΐΐιιιι ΙεηιηΙ, 
Ιαοϋϊ ΕΙ κΐΐϊι βειίοηίΙιιΐΒ : ρΓΟ ηυίΙιΟΒ εΐ ριτ ηιικ, 
ΐ3η(]υιιο 3ΐίιιιΐΜΐ ρΓζιηίιιη) νίηιιιΪ£, ύϊ|;ιιιΐί βιιιιΐ 
•ϊοινιη Γηιείυιη ρΓΟιΙυΐΕΓΕ. ^αΙ ίη πΐ3ΐι-Γη3 «^ιια- 

(2) ΙεοποπιΟΐΙιοΓυπι γ3|>ΙεΒ ρτϊιιιυπι 3|«πιιεΙ«3ιι- 
Τ'ΐΟ ϊηιρ. 30. ΟΙΐΓ. 7ΐΚ, ίιηρει-ίί βα, 9. βηκεΐιαίΒ ; 
■η. 781, •ιι1) <:ηΒΐιιηΙίππ «Ι Ιηπε, αιΙηίΐΕπκ; 8. Τα- 
ηΐίο ρ3ΐιί3Γε1ιι, ΓτρπίΜ : (1<:ιη(ΐια 3π. 1115, ίιπρ»• 
τιηΐΕ 1«βη« ΑΓΊ'ειιο ΓΕεΓυιΙυΙι . •3-νϋΐΐ|ηβ *ιι1> 
Μΐ€ΐΐ3ε1« ΒιΙΙη), ΕΙ Ιιυΐυκ ΙΙΙιΟ ΤΙιβι>ρΙιίΙα ; ροιιίΐιιι 
ίΜϋκΕ» ΙΙίεΙΐ3εΙε III, εΐ 5. ΤΙιυοιΙοια πυΐιε ιιιι- I εΙιτΕΐί»- 
ε^Μ^<1υ0(I εβΙ ιπείίι». Ποπ ειιίπ ηιιού ρΓορΟί' 
Ιίοηεκϋΐί ΓΕϊροηιΙεΓεΙ, ρΓΟΕειίΕπι Ιι3ΐιυΙ{ ϊιΐιΐίοΐυηι: 
βο(1 ίη ΙυνΕηίΙί οοΓροΓβ €3Π3ΐη 05ΐβυι)εΙ>ιΙ ίπίΕΐΙί• 
ρη|ί30ΐ, ρΕΓ ε.ι ί]ΐΐ3Ε 0|ΐ«ΓαΙΐ3ΐβΓ, βιι»ιβ ειιη» «ο, ιιη•<^ 
(«Ι Ιιοηυιη ε1 ίιοιιειίαπι, ίπιϋεβιιι ΕοηϊηηπίοηΕίη : 
ει ϋβ, 3ΐ) (|ΐΐ!Β Μ βιίεπΊεΙαί, (ίβιΓιΠεηΙ»! Ιπεογ- 
τορΙχ ιιίΕοΐίΒ ΒΐΒΐ)ίΙίΐ3ΐ•ιιη ; ει βΙοπ3ΐπ ηυίιίΕΐα 
ιΙβΒρίςΙείΗ, ΓβΒρΊιεοΒ ιυίειη ηαϊιΐιιυίιΐ οοιι ΙβΠ >4 €ιιηι αιιίεηι ΓοΕίιιι Κι ρηΐΓΐβτεΙίΒ ΑπίοηίηΒ >η. Β88. 
ΒοιιίΙί ^3πι (υΐ Μμιζ) ΙιβΙμπΙ) »Ι3Ιε. 84>χαββΜΗη• 
ίοη3ΐ>ΒίΒ, Βΐ:ηυίΐ(ΐΓ είΓο» ίπίΐίΒ ΤίΐΕορΙιίΙϊ ίιιι^ ■■■ 
(ιιιιι Γιιί»ιυ 3ΙΙΙΙ0 828, 3ΐιΐ 5Ε>|ηΒΐιΐί. ^ 1^: ■» «Ι Μ 4**' **^ ί η ίΙίίΜΙ, ΙΜ^ΜΜ •^ >&- 

Ι. Αμβ νκη». « Λέ ΙρΗκη €0βΐβιι•ΐΜΐι. 
7. ΡΑίΒ«<ίίίίί<Η ιίτΐηιηι Μίκϋοοι, ηυί ρπ•- 
ι1•Μΐ•ΜΜΜΜη•,ΜβηΙίιι»(•» νίΠιιΐο : η1 

■ «οτρση» «1 »!■* β•ϋ» <Ιί»ρ£(ϋ<Ι>»ι. Οιιί 
ΐα βνη ιΟϋΜ ιϊΜ (»α]ιιιι\ϊκ»ΐ. ΐΙ, υΐ ^α» μμ 
»ΜΛ >■ ϊατΐΜ, νίηαΧΒΛ μΓνϊϋΐΓεί, «ιαι ιη- 
ΙηϊΙ «ι1 ΜΐΐΜη Ιιιΐιιΐηιΐ) β αηιΪΓίαιη : ΐ>ίΗ(ΐ»η 
)•Βΐ ϋιΐοΐ) £Ϊ ίΟΛ |•ηφθίϋϊβ νΐΓ(ϋΐίΙ>ιΐ5, «απιςυβ 
ιβ £χβΒΐρΙο ίκΓαπβνι•, ^Ιο ραιίοΐ ηιίΑΠ) Μπηοηβ 
'βίΐ «ί Λαοοί ^πιπωι ιΐϊ&αρίίηιηιιιι. Α ςυο »εγ- 
Ιΐ» Μ οι]» ιΙϊιοίρΙίΐΜηιιο, ιιιτβιίι ^υI^ο Οιιοη- 
I *1ί*ϊιι>ηιιιι &Γί[>ΐαηΓΐιιη, βιΐίτπχ βΐιτίιΐϊΐίι 
ηρυΐιη τ«[«1Ι«οβ ϊΙΙο ίοΗίιυΐοη : (1 4ΐ« ωιβΓο 
Μη^ιηιη ΟΜίτκηι», »()ΐ]ΐο«ο ποπαη: :τ*ιγο «ιβτ- 
ϋΐίοίΗΐ, |>ΓοΓαΐ)<1ο• ρΓοιοικΙβ» ϊυΐοοι νϊΠυιΙ*, 
1 λ4 Ιπκ'ιιι ϋκηικίοι ρηιο ρΓ^ρίΓβιιβ. Ει ηοΐΐο 
Ιϋί^βΒΐ 1(:ι1«1>ΐΒΐ ϋη^ιΐλΐη ρΓΜΪΙιυι Ο Ιι^αιαίι ν*- ^ 
■ιιΙ•α. Ο «ΙίτίιιίΓυα) κιιιιη ιηρ<Ιί)8ΐίοηί ί ϋιτβ 
ι ακουί «β1ΐΜΐιβη(«Γ ίιιΐίηΐΒΐιΐΜ ίί* «]ΐιΐ «1- 
ΒϋΙ Γοηι Μ «ιβιτβ^ηΐυΓ. Αρεπη «ηϊπι κιε^»!, 
νιο^ >1ίίΙ*ΙκΐΓ« πιίΕπαιη ηιιίιίειη, (ηιιίϋπϊ ιηΙιηΤ) 
ΐία Ι(ΐ€ηιηι [ιγλΙμοι ; <|ΐιί )υΐ«υι εηη- 
Ιέηιιίατ »Λ ρΓΟχίαιο ιΙβΜηίβπιΙιιπι. ιυιι|(ίρ1»««ιπ 
ι ί«ΐΥ0ΐ», ςυο^ > Ι>«ο <ΐ3ΐυιιι τβΐ απί€υί(]ΐιβ 
η, 0)ΐιΙιΙρϋΐ3ΐιΐ, «κϊϋβ κιιαιιιια οι ΐΙ^Ηιαί, 
^ΗΒ (Μ Ιηιΐί ΐΜΟΦπιαι : > ςυο ηιιί ϊοπΙμ *ίΐίΐΓ|;ίι 
Κ ρΓοβυοιι^, ■ρI^υ<I^^ο« «ρίβηιΐΐίΐβ ^ίο■ίί|^ι,^^ 
ι4«1I•^ βία» ίιηΐΕΐηεπι, ιΐίνίηι ϊπιίΐαίιοπε ρϋΓ 
ηιη«αϊ«βΓ>ιϊοαΕπι (ΙβκηΙκιιβ ίη(Ι«ίΕΐ)ίΙη, Ορίίιηβ 
αϊΒ *ραι1 >« ^( ιιρϊβπΐίίΐϊπια ■Ιίΐ'ίΓΐΐηι, Ιιιαβ οΐι»- 
I ρβΓ (υυπ) τΐιιαι ΐιΙΙιίΙιιιΐι »<χ:ίαπι , ρ«Γ 
ΙΗΟΙ καίΐΜ 1 ϊβπίίΐϊίϋΐιι» «νο1>ο«, Γοτβ/ϋιιιτ 3^^ 
(τΐηαι )1ί|ΐιίΐιΐβ(ΐ). 
Ι. Βιης ΙΐΓπι>ηι ροιιιίΐ Ιιακίπι. δυρτΓ Μπι ιίΟΦίυ 
• ιϋΐιίΐβΐΐ Οηηικα Ι^οΊΐ ίηΐΗΐιηΐΐΐιΐυιη. Ρ•!γ 
(Μ Μ^ιιβ Τ3ΠΧ εΙογιχ >ι1πιί«1 ιββιί];ίυιη. 5ιιϊ 
ιιηοΓβα) μΙ«1 Ιιιη: τΐΐίυηι £θΐΐϊθ|(ΐί. 
Κμ^•^ (ΕίΚΐυΓ βιιϋριίυί αηιοίβ, οηιη^^ιο^1^>ιιι 
■^ ί^"^ ΕορίϋίΙιΐβ : ιυί >υ(υπι αιηοΓβ ηοιι 
ΐΜΜν, 4*1 ΙηΙτβί ιΐίΐί^ίΐ. Εβί «γ^» «ϊιίο ίϋρίτίιΐϊ. 
ψΛΜΛΛψκ ΛΛΐΙΐ»%ΐαί. αΐ ίπ «Είτίΐαίειη ΓΓ.ι]ίΐί( 

^Β, ^Μβ ΪΒΐΙΗ ΚΙΐηΙ, Ιιΰΐΐίΐίΐ, βΐιίΐιιί, ΐΐιιΙΗΐηΐ, 

^■ιΑΜϊαΜίΒ ίαΗυηβ ίηιρβιιι» : ιιοιυβ αΙΙί ίη 

^■■"•■•ΜΜ Τ««;ηίί* ςΙϊΓΪ ηνιιιίηίβ ιΊιβίυΓ ρίΐ:ιίοιιι-, Λβ ίαχΜΜικ. ίβηκί» ^ίϊΜ'^^ β'»*•• 
■^«φΒ*χπ«<ΐ£υΗΐυηΐοΝχ ίιιϊΐΙΐ«ιιιυιΐί-ΐ, (]« ιμι*, εΙι ■ΙημΗομβ, μ >μμι• Ιμμ» «μ. 
8Ιε «ι• η ηΜΐβ|€ΚΜ ■& ί•Μηα•ΜΜ*, ιηΐ ία 

ΜΤ Μηαΐηη, «Ι βοηητΜ•! ι^ Μ ηοηΜΜΐ «ηΐΜ. 

9. ^>Βι αιίΜιη ία {Εβί* ΙοηΜ• 1•η)Ι|4μ μ Μ*•• 
Μΐιΐβ (ηΐΐιιιο ρίΜυη (πϋ». 4•β !■ «|«•4• 1•Τ• 
ΗΙΗΓ, ρΙιιΐΜα(>Κί« ρηΐιΐΜ !■ μ ιΙβιΙ ριΜη 
βοηΑιΐ, βΐ ίη «ΑπΙυ ιΠίροαΜ• ••««■^•■ε•, ρ•Ηι• 
αϋοτα βαηιιΐΐο ρκτίνοίοη «^^<η11^^ι■^ •ρ•ι». 
ΰοηηΙϋιΐΜΐ »Γ0, ηοα ιΙΙνί» ηΐΜ, μ« Ι>•»β- 
•ι1ι<αί• ϋΐη• τΐΙιηη€Β(Ι« ; >«Ι «Ιι«Ιμ ςκΜίλη 
ρηιι1«ηα> οι Ιιοπιίικιιι λυρβηΐΜ), Η η1η•|Ιιιι Ιιι••- 
ιιΐϋ1»ι1 ΐΜ^ιιαιη ρο'ΜΜίοηβηι, τ«πι, Ιη^κχ". >Ι>*Γ 
ΒΑΐη, Ββηιρβ [(ΐιβ <1»οι (ιείΐ εΙιιΗιΜ'ι». ναΙ ρι>Ιί«Ν 
))ΐΐ3η ΙιιΙκΙμι ρΓυίβηιΐ), >>| κορυιη (βηΐΜίηΓ, 
ηβεΦίίιϋ (3} ϋβΓΠίορίΐπιι «Μβ «ίΗίΙ ίηιΙίβ<-ηι. Ρργ 
1ι>ιΐΰ β1 αϋβΓ*( ϋίαπίΜ ΙοιιΙμφΙ ιηοιΙο(•ΐ1ο, κη>ι- 
Ιιι, ιηιιιιυΐΐυϋϋ, »1ιιΐ|>11(1»«, «υκϋαι, Μίρβι>ϋ• 
ρΓυ^ι^οΙΙ* €οοκιπρ«ί«ΐΑ ιυΙυπιΐΝη >ΙιιςυιΚΜΐ>-. ΙΙιμ 
«[ί*ηι ϋεΙιαί. υΐ κίη! ηκ^ΐιίυηι» μπιιοοι* (<Ι *1Ι•η- 
Ιίί, οΐ πιυΐυιυ ιηιιιυιι, ο( (ηΗΐιιη ριϋί•, *Ι ιυιΐυ• 
οπιυηι, <ι ΜπηΙυυιο ή»ν», κι ΑΐιιαΗίηι ΉΐαΓΜίι•. 
βΐ Μυϋϋηΐΐΐ) αυϋ•ΐΐΗ : αΙ 1» ρυη (( Η^ιιΒιIυηι 
(ΐ.Ίΐιιητιι ιρΐςιιΐι ιη>ηκτΒΐ ιηΐιηι , «( ποη μο••, 
Μΐηρο Ι* ήΐιΐ »υι> ιιΐΙΐιΐΓ ΐΓϋίΐΗο, ροΓ Γοκμιγμ•! 
ίρϊ;ιιιι Ι3»'.Ρ(«Γ α*€ΒΐιϋΑΓβΐ . ιιΐ ηΐ Ι» ρίονΕΓίίο. ΙΛ 
4« »ι«Γ0 Βπιιιη «Γ•ι οΙ »Ι«ιΙίυιπ, ιιΐ Μηκα βΙΒι:ιΐ• 
Γβΐ ΗΓ«^^^1ρI^ίIι1ί, β( νοηιΗ ίαΐ•• »β1ιιιΙοβ«ι•ι. 
ει ΒηΐτΒ ιβρυΓ|>τβ ίηταιΐΙ|>ιιΐΙϋ(ΐ» ιηβπιΐ» ηΜίοιιί• 
1)0*, ϊοΙίΓϋ* εΙ τΙ(ΐίΐ3ΐι(ΙΙιιιι, *«•1υΐ1 »ηΙΙιηι, μειιιΙι 
ΐβΐηήΐιυ• α^ ηΐιίΙιοΓ• ιπυΐίοιιΙ1»Ηΐ, 

10.0ιι*ΡΐοΙιτ<^πιπ>Ι<ίΙιιιιβι>"Π)«ι1•ΐΙιπι1>αΐοοΓαιιΐ| 
^οΛ ■ΜΠίιιιηΐ αι1 ίηΐυτίΐυιη, «Ι ςιιΙΙιιιι ίιιιιηΐυιη «>Ι, 
ϋΐ (βπιροη ^ία1ι1αι>I , ιιοη (ΙμΙιει), ηοα ϋίνΐΐίιτ. 
ηοη ίρίαιη. γιχ »Ι Ιη ιΙίΜηιΙο, ΜρΙι^ηιΙλοι; »«-<Ι 
τιηίοι Ιιι1ιβ1)!(1 Ίϊνϊιίι•, ρβπιρβ ιΙιΐυΜη <1 ««ηοι 
ΓϋςηΚίοιιβια, (|ΐ>ιηι η Ίρ» ϋοϋϋΐίιη ιοίαιη ιεΐ* 
ρΐιίΐοβορίιίι. &τίβΐΜΐ εηίιιι, <{αΛά οΐίαηίί ρΐύίικορίιία 
ιίΐ 6οηιιιι ιιιικ βιιηΐ €θ||πίΐίι>, αϊΐίο Ιαιικη β^Ι 
>ίΕεΒ5Εΐ8 «ΕΓΟ; ΟΦΟΙβηρΙιΐίοηΙι. Ετ οιοκιηρίϋΐίαιιο 
»ιιΐΕΐη οοηιπι ΐ)(ΐχ ιιιιιΐ, »ηΐ)ί(Ι1α Εηη•ιιΙο»ιί<ι. 
Αϋΐίοπι: ίίξο τίϋΐΐϋί *£ηιη ιει|ΐι1ι«ιβ ρΙιΙΙοιορ'ιί^ιιιι. 
ΤιΙίίβιιΐ ΐ|τΐίΐΙ«[η αονιι* ΊοΜ'ρΙι ΓΓ|ΐι1ίΐ ΐι;ιιΐ|ΐι»Γ>ιι• 
Ιί£ : (|υί 8ιίνο»ιι» ιί*" β» ι1*ιιΐ'»ηι-ιι (Ι3Γ4 Μοχίΐ 
ΐΓορ-Τί :ι-1 ίοίΐ ιΐΗί'Ιτιη ίρ« ρΓοιοΙαΓ"», ΒΐιΊΐο• 
αιιίεαι ρπI«^αηι»Γ1:8 ΓΛίΙίιΙΙΙ «β ίχοιιιρΙι>. (ΐΜί4 
ηίΐιί δκΓϊΐίο» »4 Ιι«: Μΐιιοηΐΐίοιίίΐ, «υΐ Ιβκ•• 
ΡΐΛίοιιίς*. αϋΐ Ηΐιΐϊίπν »ιΊιι» ««ιΐω»»•. ς"« Ι' »" Ι 187 [ίΙΟΕΡΙΙΟΒΙ ΡΗΙίΟδΟΡΗΙ 

■[«είβ βι*τεβ«» ΟηΙϊ 8^011 !θ8(ΐι>. ΰ«Γρ[ίι.. υΐ Α ΐ'<"' Ρ«>^Μ ^αϊΐικ ρΓορι« ιιρίτίΜΐβΜ )ΐι[ΐί> *οΐίνϊ£ ρΙιΚολορΙιΙκ, ςιιχ Γβ ίρΐ3 β< 
(ΐΐΐίΐ ΙοηηυπίκΓ, ιΐΐϋυτίΐ ΙιατηΙηΡϊ βιΐ πκΙίΟΓβ βΐη- 
ιΙίαΤ ΟυΙβ εμϊιηοιίιΐι-κ Ίη τκϋυι (Ιίτϊαίΐ ιιΙ(ΐθ ιιμϊβιικ, 
νιΐπί άίνίιι.-Ε ηιιιΐϋβ Γιιϊι οοεαιΊοΤ Ριτ «ιιΐΰΐη Γιιι:ηιιιι 
<]ΐιϊι(οπ ιηπΓΐΒ ιΙΓ•-ε[» νίιίη, )>υΓ|!3ΐα >υιηη Γϋ)( 
ιιη\π\» β1 ΐ0Γρϋ5, ΓββρΙνιιιΙιιΙΙηυβ νίΐι ηιιιβια «Ι 
ΐΒΐηοΐι 8 πββοΐϋκ ; ίιι (|ΐΐ(ΐ νΐ Ίτχ ίαϋιΙεβΙ'αίιΐΓ 
Τ3>ιιιΐ3, βΙ ΓΓοηιηη ϋηςυχ, Γΐρπηίυιη οηίχινβχιτ- 
«(ιιΐιΐΓ οοηΜηΙυΐ. Γι ιΐΗίΙιπΐ, βΐ ρίτ ι\"Χ, ριιΙεΙίΓβ 
ι-Ι1ΐΓίβΙ)3[ιΐΓ υιιιιοι ^ι^ποϊ; ψιοΛ αιιΗιιυ.υ |ιυΐ£ΐΐΓίΐυ- 
ιΐϊιιίϊ ι1ί?ίηοϊ βιηίΐΐβΐϋΐ βρίΐΐΐιίοτη. 5η'Γ<Ίί ληΐΊΐιϋ ία»ηίοΐϊΗΐΗ : ρτα'ίηΐντα νιπηαικτίϊ : 
ο^α^ια^ι/: ϊη Ιι•)€ ιιι»$ι<η τϊηιΚΐ* : ριιιη$ ηιοηα- Β ^^-Η^)^^Γ3ν^1 

ίιιιΙιιΐ'.ΓΟ ιηοιιαΜίοιι 
II. ευηι >ϋΐ»» ρηβοιίοιιΐβ («πιρηπ! βιΐ τίηΙ«ιη 

ρυττβηϊϊΜΐ χίαΐβιη, εΐ νίπΐϊιια ηεΐϊνβιη βιβΓοβτκΐ 

(ΐΐιϊΐοίορίιίχη, Ιχιυί ήαα ρτχκρίοι ρτορχ^ΐ Ιηοοί'- 

ρυκαηι Ύ\1»αι \η ϋ'ιή ϋοηιοκ, «ι ιαιιηιιβοι ρΓΟρΓίι (|ΐι!ι]3ηι ρβΓ οηιηϊα ΙιοποΓοηι ΕπηΓοηΙιι• χΐηί- 
Γ>Ι>ί1ίι. ϋΓ«)»[>(<ιβ «ίιΙ^Γϋ (ϊ(Ι1« βπΐηι οχ» νετΜίιιτ 
οο£Ϊΐ3ΐίο) ΐβιπρΟΓα ϋίιίηΙ πΐ)->ΐοΓίί ιιβηΐβΐΒ »Ά*Χΐύο- 
Ιβι» αηΐ6 0Γ*Ιίπ6ηι αιπηχΐΐΪΜίπι, ππη νακ «ΐηΜβ 
διιηιιαίβηι ϊΙΙυπι βΐπΐιίΐ οηιϊο, ιηιιιηΐ(|ηβ 0Μ Βί- 
ηχιιΐΒ ΐ1 Ιπ1>υηιι1ί, «( οιιπ Οβο ν•^ι-βηιιΐοηι Ιιηηκη- 
(«(15 πΐίπιΙ• 9ρρΙίεβΐίΐ)πίΙ)ΐΐΒ, βΐ (Ιϊνίηΐλ Γβηΐβαφ1«• 
ΓιΐΗΐϊΙυι νΙΓοΕίιιιπ Ιοίυιη «1ί*ϊημιη, οΐ ριιΐϋΐηΐ 
π)ΐιι^•ΐιιιη ϋΐίβηΐίοιιο. Μίϋί τβγο ιίιΙεηΐΗΤ <1ί•ιιηΒ 
ηικιςιΐθ νΪΓΐιιΙβι βυπι <:ΐΓς(ΐηΐ5ΪίΐεΓ«', «Ι βΙ ιηϊΒΪ- 
βίΓΊΓβ.Ο ιϋκίηιιιη ΜΰΓίΰεΙαηι [ορβΓΤβΟιιη ββοίβΗ 

εο^ ρι>Γ6 6Γ»ι ιαη<}ηιιη ίπ^ΟΓρητουΒ. 

ΙΙίΕΟ ϊίιΐι'ΐυ Ρ)Ι1β ρϋΐ'Γ *ι'.€ϋ?Ιι1«ΓΙ• «ΠΜϊΐη, 

τίΐζ ΙιηΙιίωηι, 6( Ια<1ιιι»βηΐυιη 
Ι). «3111 φ»>^ »ά νΐΓΐ•ιιίι ηιιίο- 
πειίι ΒΐΐΙικι, <ί Γίτβ οίΙιίΙ ιΙιτεγβΙ, ιιι Γυ]ιι* > πι^ 
ΙΐΟΓί ίοΜίιυΐίιιηβ 1013 (ΪΙ^ ρβηιΐι^κΐ. ΙιΙηαβ ηοη ρ«τ 
Βΐίιπι ιιιβηιιιη. κι) ρβΓ ίΙΙΐπι ϊι£γ>πι (ηιηηιη, (αΐυι 
ίρ»; ΓυβΓΑΐ ίζήοΛί, Ιιμο ηυοςιιβ ^Γϊΐίβηι αιρ(«1>ΐΙ (Ιυτίϋΐιβ 6ΐιιη (Ιαοίΐ ιι«Ι ίΙΙυπι. ηυί Ιυπο Ιΐοβίιαΐ οΙ•- ΐΓεϊρβκ. Ρτο «πιηίΙ»)• ιΙίηΐΐηϋΒ ρΜΐΗΐιΙ>β(( •( βΚΙ 
ιοΒίιυ ΙπίιίβπΊυί, Η Βΐιιιη «ίνβιιάϊ ΓΦΓίπιιη ιηιιίαηΐ. 
βίΒβ*>^Γ*' «'Β" ^'""' •!"' ίβ""*•"»! : ί1 βϊ, «ιοί «η•• 
ΟΟΓροΓίβ Γοηΐι:ΐη ρηϋυι-Γΐΐ, κπίπιχ ίΐΐ'ίυι ριιηηι 
εΠΙεΙι ΓβΕ<=η•)ΓΑΐΙοηίΐΐ). ΕΙ «ιπι ΒΐίηΐΗΐΙ «ηηοΐ ίοηί- 
ΐβΓ]υ{ΐιπι ΐΓΐχί&5Μ πιοΐιΒΐΐίοΒπ). ρΙεηΐΜΐι ΛκηΛ, 
ρίβηιιηι τίπυΐυιη, ρΐΕϋβιιι ^ΓΒΐίϊπιιη, Οηιιηληιιη- «αη (4) ροηΙίϋ£3(6ΐη «)τΙΐ:ιΐΪΒ κ^ΐ'• "> ΙπΙιΙίΓυίιΐΓ 
εΙΐΓΪιηιιΐβ ρΓε&Ι>]Ί«Γϋ. Οιιί ηοπ ίοΐιιιη ρκτ ^ηύοΛ 
ίπΐ(Γΐηε(Ιϊ«Β ειιπι «ΙβϋιΐΐίΙ αΛ ίιιιΐιιηΐί-πΐιιπι ιαΓβηΙο- 
Ιίϊ, ΐΕΐ] ϊΙΙίιΐϊ (ι:$Γκηοι«ΐο εοιιι Εΐίιη οηΐίοβνίΐ, ηΙ 
ρπΐΟΐΜΐ πΐΐ)ΐιαιΐΕΗα : «( <)« €:ε[ϊγο ιιονο Μυκ (γ*- 
ύΙΙιΐΓ ροριιΐί Γΐοΐίο, ηΐ (|ΐιί ραινι ρΐήΐοβορίιίι εαΐ- Ιΐ^ϋΓΪΙ Μκΐιιηι ραΐεΐιτβ ρακΜίιοΙί ροπίίΒηι. ΥιηοΐΙί ΙιίΓυπι α1ίΐ]υςπι ϊίβυΐϋπι, Ίη «ικΐβδίί» Ιιογ»ι, ηη 
Επίπι ίΐ3ΐυεϊι*ΐ ρΕΓΓι^εΐίυηΐ'ηι ηοη ιοίαιη Ιιι βο εββο ΒΐΙτυπίκβΐ Ιβιηριΐί, €απι ΐΗ>η> βρβ ΙηηιπιΙΙΙΙΐ, )>Ιμ>- 
ίίΐΒΐη, υΐ ίριβ Ββ καΐ* ^ΒΓΐΓεί; βοιΐ αΐ βΐίαιπ εχ ^ πιπί ϋί(;η3β οΟΓηιοκίΜβρίιίΓΟίη. Αΐ()ϋβ βίβ ΐ|>1ι1εΜΐ ΐ[0ίΐ(ΐ3πι Γ6<Ι)ΐηιΐ3η(ϊα «ιϊεΙ οιπιιίϋιιβ Γ^βυΐβ. Μοη 
Εΐιπί οιΐιη 1»«\ ΒοιιθΓ« 1ιιΙ« εο ΐειιιροτβ ηιια ΜβΙ 
ίιιβίΓΗΕία 3ΐί». »ά ιη(11ΐε9 ηϋ ριι^ιΐΒΐΐ) «ιοίίαιιιΙοΒ, 
ηΙ «ίηυΐίΒ βιιϋοκβ εοι ηιιί 5ΐιιιΐ ϊΐιΙι](^εΐ! ειεΐιαικ 
*<1 1^^βιI^ι;^^πεηιIα«ι ιιΙνι,'ηιΐΒ ΙιιίιηΙΐΟΒ, (|αί ρι:ΓϋΙ- 
ρΙηαίιΐΓ ΙηΙεΙΙϊΕειιΙϊη. Κΐ (]ΐισιπο<]ο <1«ι εχβΓοίΐιη 
αιΙνηΓΒΐιβ 1ιθίΐε& οηιηειη ηιονί! αείοη, ςυιηιΐο ΐρλο 
ριίΕΐΐΕίπι ίπ^ερβΓίΙ, Γαείίϊ «ιιοΐ εχϋϊοι» αιΙ *ίηυ- 
Ιβηι ; ϊΐα Ε(ίϊπι ηυΐ ιιιιιΐ βιβΓείΙυΐ ιΐυεεβ αϋνίΓ^ηΒ 
«ί1ί>, Εοιπ ΓιιβΓΪηΙ τβιΙΙπιϊΐϊ ρΓΧεΙβΓΪί οοΓνηίί *1εΐ(>- 
πχ, εΠοίυηΐιΐΓ οιηηϋΝί ε(η»τ Β(1ιαοη-Ιϊο. 

13. Ηίηε εηΙ εί ρβΓρβίυβ ρτηρειιιοιίιιιη ίικΊΐίι, 
Μ «ΐΒϊΙΙα, ει ΐ)ακ πϋπΐ|ΐ>3ΐΗ ίιιίεηηίιιείλΚίΓ ρτ^κ»• 
Ιίο : «Ι ηυίΙιιΐΒ ει ρΐΓ ΐ|ΐι;ε εΓβι ογραγΙ» ηιιεβΓϊ- 1. ροϋίο {{«, <{ΐιϊ ηυ1>• 
Ιίυ, ι:ΐ ίιι οοΓηε ν{ΐι εαηιΪΒ ειρετΐ, ι-ΐ ΐΜηηιιιΙΙίιΐί ηιιιιιί^ 1»ειιι:Γ>ΐΐυΓ, αιΙηιίΓίΜΙΙίΕΓ γι^β ε)ιΐΒ μ ΙιβΙκΙηηι. Ν«<|υβ «αΐη 
ϋεπ ροΐίΒΐ, ιιι οιπηία «Ιι^βεηΐΜΐ οτ&Ηα. 

14. 0Ι)ΐ3ΐ(ΐιη αυΐΓΐη Ιειηριικ (ι>ιΐ(|ΐι»ηι Ιιιοηπη ■»• 
ίίρίεπ», ιηίΕεπΐΜάίΒ ΒοΙιυϊ, ηιιοιίΪΒΐηιϋϋβηΐβΐβο- 
εερΐΓ*!, [οιιΐβΗ βρε™», ει ΓίνΟϊ βπιϊβϊΐ ΐΥΐϊίβΓίίβτ- 
ύ'ιχ, ϊοΙϊΜΐΐΡΒ «ιοίΐβί'βπι ρυρΕπιιη, ηρτοιπεοΒ 
ηοίιίειη, βί ηυίιΙ Γει)ιιπ(1>1)3(, λΛ ϊΙΙογιιπι «ιμμη, βι• 
ρΓΟίπεηβ βιιιβηι ιυυΐΐί ^υοΐ|αβ ει π(θει$αΐ'ϋΒ. Ναα 
εηίιη ίη ίΐί. ΐ]ΐιχ Γβ>1<ιπ<ΐ3ΐι( , ϊπιρεπΐεπιΐίε > βο] Ια 
|ί$ ειίιηι ηυχ ^^3υηι, ΗΙβ νεπη) ΒίΒίαβίΜΐ αήκΛ- 
Κοτ4Ί»νη. Ει εοηιυιυπίΒ «ίπιαΙ ρταροΒίΐΒ εηΐ ιιΐΙΙϋΜ 
(Ιίνϊιίίιΐ5 εΐ ραιιρεπΙιιΐΒ : Ιιιβ >ίΐ)υί^βιη ιοίτεη* Ιηο- 
ρ)ιιη, ίΙΙ«ι •υΐεη επρί^ηι αΙ* ίηνίι]Ί>, ηυ» μι γ»• 
ηίΒΐ,'ΓίεοηΙϊ» : ««>- 
ιπβ^ίίΐηιί^ ΐο^ίΐαΐΐοηυιη. Βίηε εΟΓϋΠ), ςυ» οροΓίεΙ»!, επί εΐ ρΓΪ«Β(ίΒ, οιιιιιϊιΐίπ ιιιειιίβι βιιο ΕΗΐηρΙο ΐΓβπιΙοΓ• 
&ίΐΗ:βΓ3 ι1ΐΒ(Βρΐ3ΐϊο ει ίυ(Ιΐ«:ϊυιη, ^ υιηπίυιιι &ίιηοΙ ηιαηι ει ^οΠ1ροI1^^ι9 3•1 ΐηοΙίοΓΒ, ρΒΐηηΐφΐΙιΙοι ^^)ιιρι>1ιIιΗ εοιιίειιιριΐο, «ι Ιιγβπιίβ αε ίΜίΜίί Ιειη- 
ροΓΗ 6θΓ]ΐυΒ 6υιιια «ιηα ΒηιίοΐΓε Ιυιιϊεα, Ιιιΐ)ηϊ({ΐιε 
ςυΐιβϋο, 1^1 ιη^'ηΜ ηυΙΙη «ρρίΓαΙη ϊιΐϋίΓυεΙ*, ηι <)ΐιπ 
ΐηηβ εΐ οΙεπΙιηΒ ειοΐρειγί εχΒκϊιαιΟΓεια : ηοπ, η1 
πιιιΐϋβ, 3ΐΙ 3ΐ!ηυοΐ »πποβ, ιειΙ α ΙειιεΓίβ ιιη)^κιιΙίι, 
3 ρΗπ» ιΐιεαηιε ϋΊοΐο ρίπΙοι 13 υβιιυε «Ι υΐιϊηαηι 
εΐ ϊ^πϋειη. ΗίηοοΓκί ΐϋκΐΐΐΓΪΐΑΐ ΐεηιρβΓβΐ» Βϋβνί- 
Ιβιβ. εΐ Ιβηϊοΐο ΒΒρεπΟΐ ; υΐ ηεηυε ΓερΓΕίιοηΐίο 
β•&εΙ ίηυιίΙίΒρΓορίΕΓΒΐιβΜΓίΐΒΙϋΐη, ηε()υ6<]ί5«ρΙίΐί3ε 

(II Ιί *ϊι)εΐυΓ 9. )βιΐ3ΐίυ3 ίυϊικβ, >ιιΙ είιιβ ΐοΠΜ- 1)ί*, Ρίιειίί «ΓΟ ρΙιΐΓΪιηηπι ρτονοΰβιΐΐ αΛ ϊΪΓΐΒίειη. 
ΙΙηιΙϋ (:ΐί3ΐιι κΓ^ιΙ τείΕΓΜχΙιΙΒ ηΐ3|;ί$ΐΓ8ΐίΙιυΒ. κνε• 
ΓεπΊυβ Ηβ η«ί εγβπΙ ίη ιΙίκηϊοιίΙιιΐΒ, ιΐ^υε ίρ«ί| 
3ιΙεα ιιι>ρβΓ^I^πI^υ1 : Γΐ'0βι{ΐιβ ει ρΓβ^ε^1^I)31 ιιηΙχ<Γ- 
βαιη <ψ(ΐι ηιΙιηϊιιΙΐίΐΓΒΐιοοίΒ, ηβπιίπβ τερη^ηαπίκ. Ει 
ΙιίΒ Βΐιίεπι ηοη βταΐ ίιιειοΐίΐιίΐβ, ι^ιιοιΙ Οεη» »Α εοπι• 
ηιιιηειη ηΐίΙίΐ^Ιϋηι η«ι>1:« φΐοηυε ρβΓ ίρίαπι ίίύΐ 
3>1ηιίΓπΙ)ίΙί3, βιί3ΐηβϊ ([υιηιιιηι ρι,τ νίτΙηΚ'η» «>1 
ροΙεηΒ ΓβΐϋΓε πιΪγιιοιΙβ, ιιπίιιπι ιιι «3 οϊΙ&γβι εΐ ΐε- 

ιηΗΒ ΤυίΙ ΑηΐηπίϋΒ. ΤπιΙαηΙ χΗεηι ΗυίΗΜί ΙΐινΚιΐΒ 
Γτιϊί&β ΕΐΐοηΙοιίο ίιιϊιίιιυιιι. ι» ΤΙΤΑ 5. Αί^ΟΝΙΙ Γ\νΐ£.Ε ΡΛΙΒΙΑΒΟΙΧ €Ρ. 

1ΤΚ1. ■ΜίΜΜ^Βϋ €■« ΙΒτίικΙ. *«μηΐί6<ιι γ( λ οη ΐ ηΜ »ί» »Η μεπμικι»• *1ηιν, ^) «^ Ι»• 

Ιγμ4ιΪιοτμμ. ΙκΜίΙι «« ■ΜτοΗηηι», αΐΓ»νιηοΐ> κιιι^υι1|»IΗ^, 

15. ΚαΙΐί^«βηιι1«ϊΙι(β, Μϊ1ιϊΐΙχηη>|η3,«ιαΐΗ φ() «Ι ίΙΙΙαι ρΐοΙίαΐΜ »1) »»ΐ«'ρΐ(ΐηι ωτϋπΗτιη 

ϋ'ΚαΐΗΒΓτίΙή «ιαιηίν;ηΐΜ>Ββ« : κιΙ α4 ΐ)ΐ»«υιιη ΐοΙνιΜ. ΰυοι ίΐα^ηβ ι-ΚροΙνκ-ΐ ι«ιηριι•, ηκο Ιι«« 

ιοί ι»μίίί|, (*πι £φΐιΐι:η^ιτ(4ΐ ττίταΠΐΚ. (Ιιπτ ιη«• ΙΙετΙ οροηβΙ»!, ηΙΐΓπ{{<> υιιΐνρηί «ι^ιιχ (μιηιιΑπιμ 

• ηιίΜ:π<οπ1ϊ> ρ>Γ*ϊεί(>Μ «ηηΐ 5ΐ;ι1ι« «Ι ΜΜπΙοΐιιη. «Ι νοΓυιη ^ηΪ νΙΐ«ηι α(|•ι4Μηΐ Μΐϋΐίΐ* 

*ιί»[η, «Ι ίριΐϋΐ ηυηΐ|ΐκ> !μ•ι«»ιιιχ, ΐιΙ ^Ιβι<η« «(μμιμι 

ϋΙιΗιΐι ΚοιτΙι>ιι•> ιροιίΜίηι ίθΓ•Ιι>ιιιιΐΓ, (1<« ΐ)ΐι««|ΐι• 

ο»Βΐιυι νϊϋ<^ηι ίηΐ|ΐοΓ>ΐητ, Ιιι ηιαπΝΗ ρ•Γΐ<η €1γ• 

ΐυαιΙκΓΐΉχ οτιιΐηιι τη^ΙΐιιιΙιιιιίιι, ιιιιιιιιηη'υηιιιι ||ιιπιμι 

ήηι «|πο•Ι ηΓ(|<Ίιχΐ. «Ι <|<ιΙ )>ιιI^Iι^» »ι)μι «ιι-ΐίτΙ 

ρΓτΚίίιιιιΐ), ΒΙ ΙιΙ «ιιιιΐιΙ ««Ιο*!, ηιηϊΙιΙηπΜ, β( ρητ 

)ι(ηιιΙΙΐ|ΐΐν ιΙ« ΓυΙιΙΓύ ΐβΠΐια Ιλι'ϋΓη οθιι)Β<Ι•ιηΜ, «4 Τ1ΐΓ»ι-•, £1 ΐΐιαι Βΐίίι Μ)νί ιιικκιιιαηιιϊ «ιιιιΐ ίη 

Α>ί3. Ουίιι «Ιίι» «αηι »4 βΜ, ςιιί «ιεΓΕι-ϋιιιΙυι- ιιι 

ΟΙ/ιηρβ, ςιιιΐια» Μιι^ίηη «ηί κο (οτΐιΐΟΓ βΜ«η 

•«(«•τωι νίϋι α ιΙηηΜΚΗΒ. •1ι<]ιι>π^η ΐΓ*ηΐίί$Μΐ , 

£( <|υκΙΐ]ΐιΙι1 αυτί Ιΐ3ΐ)ι.-1κιΐ ίη ιηιαϊΐιι». ίιι υιι» 

εοΓυιιι ϋοπβυηιρβί&κΐ , τ«?ΒΓίυ> »Ι »Λ ΰί«ίΐιΐ«ιη , 

ιραι) κ α(ΐί|ιιι<ί «ι αη^ίί|ΐι« ΓΟΐιΐΙιΊτιηΐ, υιΐ4ΐΒΠΒΐη 

ιυηαι νΐϋΐί^ίΐΙ ΓΟΗίρικκΐ ρ>ιιρι:ιϊ1ιιιι. $βϋ ιιοη Β ςηιιϋηηατίι Ηοΐΐΐαηπη: νρΙΐ)θ(Ιιι• Π»υι ροτ ΙμΗΜ 

■ίνϊΐ βυιη 0βιΐ9 ιΙία »ΐβ »ιιχίΐ) αΐΗπιο. Κ(^ιη βυΐοη οΙιι>ί;ηΒ*ί( ιιηΙνΑΓίιιη) ί χι Ιλπςυιιιι ΐ)ΐιυιιιρ1•ιη >(' 

Γκίΐ, ϋΐ ίο1< Ι. 3ΐΙηιίΓ3ΐ)ίΙ(Μη, ίΐ οπή ΙίΐΜΓΟί α ίοΙΙϊα- γΙογΙιιπ («ΐΗουΙιιι» ιΐΐιΐοΐιιη ΙππιπιΙΜνιιι 

Ιιη1ηι6. ({αΊϋΐπι «ιιίιιι ί|;ηοΙ•ΐ), ιΐηιυΐ ΐΐ<|ΐιβ ΐη-κκυι ΟΙ]η«ρί>ιη, μϊΙιΗ •ι1 κ«Ι«Π) ρΐΊΐΙΙΟπκΙιΐΗΐ, )ΐι•|υΓΐ 

ΟΙ ςίνίιαίΒΐη. »ίτΕ Ιιηηιη, βϊτα «η^είοβ ΐ|ΐιί Γογπιιπι Ιιιΐιίΐιιηιια ΐηπαιηΐιιΐ), ρμογοιιι» ρΓίΐιιΊ>ιΙοι««. Ι ΙιΟιιυηί* ιιΐί^ΒρηΓίΐ, ΐΓ3ΐι«ι:υι»ϋ ρρΓ |>ιΐΓΐΪ€(ΐηι αχ 
^υοιίαη χιυίροηιι ΒΓΕβιΙβπι. β\ |Γ^^^I ιΑπ ιο3ΐιί• 
ρυΐυηι; ΰί ειιαι «Ιίιίβββΐ : ΑβΕίρκ, η^ικΙ ίιιβ(ΐιιι»β ίη 
νΜ» ΒοΓΗΐη, ΐ[ΐιαΓ»ιυ αιπηι ((«ηι, άίαα ηΐίυι «νο• 
Ιινίι ϊΐ π!(:«ι<ίίΐ. Ει ιιτηηηβ ηυ)(Ι«η) ΙηΙΐίΙιαΐ ιυΓαιπ, 
ο^Μ αηΐΒΠΐ ιιοα ροίβηαΐ >»>6<|<ιϊ «υηι ςιιί ρΓχϋαβ- 
. Ημ ηοα οίΐ 1β*β ιίκπιιπι ίΐϋιι^ «ηιο Οβιι ωη- 17. Ε[ι1«1ημρι Κηΐιρίιβΐ ιροη*• ΟπίΜίνυπι, )|ΐι| 

ΐΐΐΐβ ΙβΙΙοΙ*•! ΙΟ^ι^Β ΗΓΒΓίΙοΐΙΙ, βΐ νΙχ'ΙιπΙ •|Μ>Ι ίιΜ- 

ριιιΐϊοιπ, βΐ ιΐιυιιϋα βΟιιιι ιΙβΙινΙ ιιι|Μ^I^Β)^I•ιιι, κΙ \ 
»Μ )Μ«Η)Ι>υι ριιιρΑΓυπι ρη>ρ•ι•1ΐυι ι (|υΙ Ιο γ>Ιν*• . 
«ΙΙνίοίι, ίοίΐίιΐ», αΙ ϋΐ. ηιιΐ 1ηί(1>ιΐΜΐ•Ιΐ)Γ, βι•ΐΗ{ΐ 
νίπιιΐϊ•, ίπίΒϋΙιΐΒΐη ΓιιπΙΐιιιΙΙιιΙι. •ιιπ<ι•ιαΗΐιι |• 
ρι,ΤΐΙιΙίΜ « ]ιιιΙίΐί« Μΐηΐιΐβϋϊΐ ΓΡ|ιιΙι>ιη ι ΙιΐΜΐίοπίι : Ικμ; η( ηοη Ιι:νβ ίπιΐίΐίαπι ίΙΙίβ• αιαιπί η>»ν; <|ΐι*ιιι ΙΙιικυιη, ρΓοΓιπΊιιΙ ν^»κ**ΐη». Ι 

βι β«ηΙ$ϊ βιιϊνιί : Ιικ ΑΙιγ«1ιζ ΙκηΰιΙίοιϊοιιίι ΙαΙιυίΐ "ο" '»>■ Μΐιιίαιιΐυ» 11», ΐ|υ« ^«(Μηυιιΐ ι μιι •>! 

ηιιΙΐίρΙϊί^ΙϊοηΒαι, ηυαιΙ ίιιίΐ Ιιο&ρίΐΒΐί ϋΒΐίΒηυ νβΐιιΐ η\Λΐ»ΙΪ0ίΐα ■ΐ)*βιί1, »1 >)Ι(|ΐιΙι «ΙΙιιι 

ςίΜΐΙιαι ΒΕΐιίΒηΐίκ. ΡιορίΒτ )>η:Ε Ιηι» οιΐ|>ιυϊ ηοΐα «ίΐ ΜηβϊΙιιΙΙ : *μΙ *ηΛοη* *ν^*^^^^»^^^ Μύνϋ^ι, 

ΚΕβϊ»ίΐ Λιιίοπίαΐ. ΙΙχΒ ιπιουί ραυρβπιηι «αιιοιί, «Ι Ιι1»Γη Ιι1*οη1>ιι». βΙ *;>ικ1ί> ΐ'»>1) «κί* μ•(Ι* οο ιΐ)ρρ»1ίι>ηι Β|Βΐ«ΐ, ίαίΐ οτο>ϊο. ^ 

€Γ(β«ί ιιηίϋβη ίΙΙϊυι 1<ν4ί (εΙκιιαϊ, β1 >υκί ΙϊΙβκ•, 

■Ι«φΐβ ΓϊΙηιΙ* Ι1ίϋχρθ1ι3ΐ£Μιΐ£ΤΓΪ. 

α^Ρί,τ III. Μΐχΐζ : η ρβιίΜΐβ κ ιιΙ•Ιι)> ΐ|υι•^1»ιη, «ΙιΙμΜ 
Μπαί ϋρίΓίΚι•. Ιΐι (Π) »β«ι1|| ΐΜίρηπί ««μιπιΜ *1> 
ΒΜΐΙοαι αηϊηιί «Ιχ-ηΐιΐχκ•, Η «^η«<« Ομ^μΙ Ιί<€ΐβ* 
•■■•,ΐιιιη ρίΒΓίΙιιι• ΙΙ«ι« ρ(«ι'>»|, ίΙΜ Ή,ψΜ 
ΐιιιι^οτ« ΙλΙχν ι*βη»ΐ , η αΐιΐιΐι* ψιλι,Ι ■ΟϊΟμ, ρίΐ» 
ητϋΐΜΛ ^^<ίΓ»Iι• (7) : ϋα^κ ψά ■ Λ »ίΐ§ηί» 1μ ύ»• 

1ΰ. ΕιιΐΒ Αΐιίεπ), πη Ι« Μι «ΜβΙ, «^ΐϋίΕλ*! ύ~ βΛη», «Ι 4ΐΜΐί^Ι««ϊ( ρΓΦ*Μΐί|Μ• 41•νΜΜ«Μ *^•• 

ΙιΚβ, ο[νΐΓΐαΐυηυιααοΕΐ*Ιι•ΐΜ•|ΐιίΜι£Μ«: Ββ^ββ ηβηη•» ΊτπΜΜΚηΜίΙτΜΐ ηβρίΐϋιΒί. η-ΐίΜίΛΓηη 

Β|η(ίι {*<'13 ΙΒΓΠΒ ηι*0(ΐ3ΐ»1; Γ«η• τβγ« «)€ίφ•Β- ο ^ηϊ Ι»ί»τ^Μΐ ϊΜΐΙ•* |Β1•Μ Αμι •ϋλΚ, «Ι 

ΙΑΙ : βι Ιίονί »»•■ >ϋο*Βΐ, βυιο οιηπίϋυι ίρκί* ί>Εΐά ^Μρτ« •νΗί>ββλαι«Γ ρκΐΗν, Λ «τρ^ΗΜ Ιμ»••• 

ο>ΐ«η(Ιοϋιι. η ρτοιιοηνϋαπι ΓΒ5ροι>ΐΐ *1ι οη οαιηίνι• |ι«μγ, βΐ τϋβΗκύ» ίαηχΛ ίοΐβη»» μΜη^ΒΙΜ 
Μ«ϋΜΐίη, ίιιιιιτυη) Ιαηηυΐΐη ρηκΜΠί ρΤίΒιΙίςαΙιιηΐ. ο ιΜαι. ^ί> ■■«»> ΐηη» «ήΗ ]ΜΐίΙ1κ1 Ομ• 

Ημ «ιΐίΙιιιιΙΟΓ ίιι ιηυΙΙϊΐ νίνίΐΐΐίΐιυ», ΟιινΙιαιιΐυΓ ί^^ιιπ> ιΑ<£ΐ» »>|•ϊ Ιϋίι **Ίιΐ»τΙ(* 0«•* Μη». 

ΙηΐΒΠΐ, ιΙίΕ<!ΐ)»)ΐυΓίη Ρίοηΐίϋαβ, ίη αηΐΓίΐί, Ιη ^νη- ηυί ϊι^οπ•» Ιβ^'^μ», *κ ρνρ»•»*»! μ^μΤ ϋίηιι. Ρετ ππιπν• «ιιίη ρ£ΓναιΙι:1>.ιΙ ιπϊγμιιΙιιιιι. βΙ 
«ΠΗ ΒΟηιιρυπΓΐ ι»Γΐ>ί« ΙΒΓΓΧ ηαΓΓβΐίο. ΙΙχΰ Ε•'εΐΒΐί« 
ΟΙΐΜϊΐϊ ίροιι^^Β ιηονρΐιβιιΐ αηιοΓΒΐη» απίεΐαίι^ιι^ ιί- 
Ιίβιΐ) οιιη, ηικΊπ ϋίΐί^ϋίυΐ. βΐ <(»χτ«1ιαΐ Ιϋΐηρυκ ιαρβίνΐΐϊνιηΐ Ομϊι »<ι^Γί«η• ε1 »>'»ι[«*μ« •«>• 
ην» ΐΓΐιΙΐΗίΐ β4 οΜφ-ί•ιι«ι•Ηΐ Ομιμμ » β** 
οηιιΐΗ ΐρΐίβ ΜΜ «ν*•|ΐ(« * α)η]ιιπ»1οηΐ:>, «ι ρΒΧνίιΙϋΐι* ι«ιηρ*ιι ιΙϋΐροη$ΙοαΙι, ΜοΙίηιηΒΐιΐΝη «β-ΐΐ» ■κηΙ•<• «ιμμ^. ΙΜ ι|»• •ρ« ίΙοΙεί (ΐίΓυηιΙυ ι)ιιορΙ)91ιιγ. !ίΕίΒΐ>3ΐ « 
ρηΒ<.'«<ΐΒηΙί$ «ροηκί «Ιί^ιιίΐηιβ ιιιϊιΓιπιο νΐιΙιιΟιίΓ : ί«>^ νΠ" (Η) Η\ν *Λ. Λκ ψ^η ' »Μϋ ιΙίΒΐηιπ, 5. δΐ'^αηυι 

Κΐτί3Γ(^Ι», Η.ΐίΐΐίΐ Μαοηΐυπίι )ιηρ. ΗΙίυβ. Ι.)Ηΐιιί* 
ιϋίι. ι\ιιΐ ^ϋI^)ιι^ Π Η^Ί^, <^αα ηοΠιιιΐϊ, ΙβΠΪο 

{(ι) ΙΙΙικ ριΐι-ΐ, ηυηιΙ ϊκΙρ» ιΐίιίιηιιι, ^ριαςοιι- 
_7_._ — -..^ υ,^ΐΐρ η,ίοι^Γίΐη Ιιιίϊ&ι-. ΕΙ ριιιροΗΙηιι 

(Ιϊ«:ί«Ι«ι. κί ]ιιι ΜΑΗ .' - 

(7) Μβπ;*Β Ϊΐ3ΐιί1«>- 
μίνοις ιών χΙηριχΜΐ, ' 
(χινβιν. ίβ'ΐΛν» ϊ»ν ϊί , . , , ., , ., ,,, 

βαν ΑτηρίΛ' βΐΐλν*• !»<,)>•»>- ι^Μΐί». ιΙ,ι\ιιη1 

|Κΐ«»•αη(η «τν^αΐΜΜ μΜ(μι•»( 
!« ΝΙΟΕΡΗΟΒΙ ΡΗΙ1.050ΡΗΙ 199 

Μηί, (ΙγΟϊπ* ι|(ιιμ1 ϊυ« ίΐιΐΗη ηοπ ροϊίοΐ βΕίι-ηιιίΤ Α ιηβηιοιηΙ)ββ4)ιΐ3πΐ)ΐηπιιιΙίΓΐιηΙ,οΙ1βϋΐ7ΐη»(Ηπηί«ηι Ι^ιινιιαπ) αιιΐβιη νίιΐιι», ηυί* ΟΓρΙιαιιυβ, κι «ιηίϋ^-ιιΐ 
ίυ ϊρβίυ» οοιιβρβοωη), βιιΙ φβαιρ ιιΟίΙΰΒ ιΐι-ίΐβνίΐ 
οτΙτίΐΜίβηΐι 301 ηοπ Ικναίιι* ίηΗ »Ι>ιιιίΐ3ΐβΤ Οιηηί• 
Ιιαι 3ΐ1•Τ!>1 «υ1'ρ^ον^<I^ηιI^, ιπ^Ιυπι, ηυοιΙ υπίΓηΙ- 
ηυι κίΕΓβΙιαΐ ιηοΙβΕΐΙαιπ, κηίΐ αυΓ«Γβα> Ι)«η«η«ϋβ, 
νΒίΙ)ί« οηηβοΐΐΐιβ, ιυΓΟ οροη Γαιβηκ, ιλ^κμ νββιί- Γίρη*68ΐ•ΓυΐΊΐ, ίιιβί» ηιίΜΐίΰΟΡιΙίιΒ ΙιοΓ^ηίι. βΙ «■» 
ίιι «03, <|ΐιΊ (;γ3ιιΙ η]υ8(1ι?ηι βοηβήι, ιηίΜΓίοοι^ίη, β 
Βΐιρβήβ ιΐίνίπιιη χίΓαχβηιηΐ πιΙβεπΓοηΙίιηι, β( Ικηχ 

ιιιΐβΟΓηιίοη» εου^βηιηΐ τρπονίΓβ. 
19. ΙΙχΕ ιιιηΐ |ΐ1ιίΙοιορΙιί£3β πιειιΐϊί Ιβειι ρΓκτΙ^η. Ιιυκ. νίιΐοΐιαιιτ «ΐΙ.ιιη ηιιι-ιίχιι βυρη ΓβΙίοηΐΐη ίη φι» βιιηΐ ^βΓΐηλπι Γιοίι ΙΙοιίβ βΐ ΑιγοπΙι, εοηϊβ- ίρ9« ϋυονϋΐΓίΓβ, ΐ|<ιχ ΐϋΰυηιΐιιιιι ηΧϋΓαιη ηυη <.'θΐι- 
νβΐιϊιιοΙ; *αβ(εΓίιβΙ«ηι «Ι »υιΐϊίιιΙ«π), ΙιιιιιιίΙίΙβίβπι 
Βΐ Κ""!****!")• βηβίΐΐαΐϋΐη α ΙβιιίίαΙοιη. Οιιυηιιη 
λΐίη ΐ(ΐιίιΙνιιι 3ρρΙίο3ΐ>3Ι ίίβ, ηιιίϋιικ \ίβ ι(ΓεΓΒΐΐΒ(ΜΓ; 
αΐίι ΐϋΜιιι ϋβ, ηιιί *ϊηι βΟΊ^Γ^Ι»»! : βΐ ΐΙΙι ηιιίιΙ«ιη ΓεπιΙι Μΐιιι Γΐΐΐίβ Εΐίκ <;[ ΕΙίικί, 8ίιιι1ϋ> ΤκΜί* 
ΟλνίιΙίβ ει δαιηιΐΒΐΙι. Κβ^πυη) ίΐΐΐιιι τίπυιί* ΙηϋΙ- 
«ίιιηι, ςιιοιΐ ΐιιπε ενηπι ■υίΐίιιοη:) ροηΐίύι:ιιΙ«ηι. 
ηιιιιιϋο ίιιιρετΒΐητ β ριιογΙϊ Ι>ιι(ε πιιΙΗιι» Ιυβΐίΐί>>. 
ηηη ίϋ ιΙιιΐΒ νοίιιρίηΐίϋιΐί, ηηιι ΓβΐΊΐ<>3η« ΙβΙμκ•, ΒΓίηΐ ιηβιΙίοηΐΜΐΐΒ, ςιιχ »υρ«Γΐιίβιπ ει Ιιιιΐιιηι άβ- ηαοΓΟΠΐ Γ-Ίΐβΐιτβ ίίπο6»ιη βίΤϋΓυηι νιιΙιιρίαΐΒΐη : μιΙ ΐΓλΙΐΐΙιιηι βοΓυπ), ςιιϊ αιΐνιιηιΐΐ ρπ»ίιπιιηι ηΐίοΙΙβ- 
ΙμιιΙ Μΐρ«Γ<ΐ!Ιίαη ; αΙία αυιβιιι κοίΐΒϋαηΐ Ίά, φιοΛ 
οηι *ΙΟΙεΐΐιπ>. 

18. 1115 ΕμΙββΪιε €«[115 ΐΓ3ι1υο:1ιαΐυΓ αϋ ιοβΙίιΐΓϊ, 
Ι)βι»||ηβ ρΓορίΐίιιβ, ο πΐΒ(;ιιιιι ίπιρΒΓαΐοΓ Β3"<Ι<^πι 
ιΙ«Ιι:Γΐ«1>β(ιΐΓ. ΙιίΓΟΓπιριί ν«το ϊηίιιιί νί(Ιοη$ Ιιι βιιΓ- 
Ικΐ8Ϊα)υϋκί>ιιη, ηυοιΙ ίιι κΐιιιι ίρϊϊβ Γ^ιΙΙί ποη ρα^- 
ΒβΙ, Βϋΐη ρβΓ ΐρκιιπι βΐιιυίκΜΐ νβιυβ ΕοτίΜΐ» υΙοαβ, 
ΚΙ1 (8) ΒεΙιί9ΐ)ΐ3, αιΙ πϋαΐΓΪοΒίιι (ΙβιΙυςβΓβ, ϊπ (ΐηοπι 
οο^ίι υΓΪΡΠίΒΐίΒ β( (9} υΓοίϋβηΐίΐΙΙβ : 6( ειιηι ρΐιϊΐη- 
ιιιρίιΐζ ηοΓΰΐπ βΠΒ ϋΐΐβυϋ («ιηρεΓΒΚΒΕΐ, Κη^αιπι 
ρΓοΓυ» 83ΐΐ]ΐ3Γβιη. «ι ί'ΐΒΐι ρβΓΒΐιι&ϊοηΒ, Ι.χια νοΙία 
οΐ ΓΪιΐΒϋΙϋιι» ΟΕΐιΙίι ΒΟΐνϊΙ «Οβη^ίοηΒΐ, Β( γβ ίρβλ 
Μΐβιιϋίΐ, ηηπηιυπι ΙκιβγϊΙε ιτιΙβγ γρ^οπ ίη ιΙογΙγΪιιι 
Β<1υ«3ΐιιπι, £1 ροΐ(:&ΐ3ΐεπ> (|ΐιχ «)ϋ9 ηοη ^βΙ ρηπί- ορρι; ΐιιηο ηιηχϊιιιβ ιειΐ)ρεΓ>η£ νίνεπίνιη Εε«:ΐΒ£Ϊϋ4 ^ ΐεπι κΙβΙκκι Ι ι]<ι«ΐπη»! (ΙηΙίηιΐϋ βΐ βίαηιιοιίί», μΙ)ίΙοιορΙιί«η 
υια^ϊβ, ηιΐλΐιι αΐί» Ικιηα, ιιΙ ψιχ ρρορίθΓ Ι|Μ3ΐτι εοιι- 
ίβ'3ΒΐιΐΓ, οΙΪ|6ηιΐ3ΐη 08*β ά\κΐη* , οιηβίοπΒηΙηη 
ηιητι^ϋηΐ Ιϊπ^ηχιπ, <|ΐιχ (ΐτιιΓιιιιιΙοΙιαι νβΗι> ιηίΚιΐ 
ΒΐιινίοΓΐ , ιίιιιίΐϊίΐ νβνΙιΐΕ δπίοηιοιήβ, ΐοηΤβΓΡΠίίβ 
οιηι ΟΒνυίβ. Ουο νιηρκΓβ ηΐΑ^ίβ βρροηοΙ»! η^η- 
βαηι τΒτΙιηΓίιιιι (|08πι εΐΙ)0Γυπ), «Ι ιΐο^αιιΐιιπι 13Π- 
([ΐΐΒΐιι Βΐ ΓιιιιΐΒ »Ιϊΐ{ΐιο ΟιΐΒπΐυιη ΐορίοβη βιπΙΙιβΙμΙ, 
«1 δεπρίϋπη ρΓοί(ΐηύί(3ΐΐΒ£ίΐΓ> ηβ'«η«!οηεηι ΙαΙβηι 
ίβπβιιι βΙ» βο ίηνει 11^3 1)8 ΐιΐΓ, β( νοίνι-ηιιβ Ιιοηοηιιη 
^IιοηI» ροΐβΓΒΐ Ιοηυΐ 1ίΙι«ΓΒ. 

30. Οιιηι ίη Ι>Ιβ μιβΙ Ιιοπιο Οαϊ , «Ι ΠοΓβηΐηα 
ΐΙηΠπιΐΒΠ) νίϋϋΐΐΐ Γΐιιπ «ίΠιιΐίΙιοι ίιι ϊπιρρΓίΐοΓίβ 
Βΐιϊιηι, (|ΐιχ ]ιιτοιιίΙί ιικΊΐ3ΐυΓ εοΓροκ, «Ι τβϋί^ιίχ 
αηΐίφΐκ ίβΙίείΐΒΐίί, βΐ υηΙνΒΓβυιη «ΙΙυπι ϋοηι«ΐ)α«ι• νϋοκι, (|(Ι3Π) εβΐοηηιηίΒΐιπι, βΐ ΕΜίΒΓβιη ίπ ροιιΐίβεβ. Γ|υί ιηοηβΒίη ρΓηροβϋϊΙ 3εΙΙνχ 
ρΙιΊΙΐΜορΙιίχ ΐΜΐιίί ΙϊοΐΒΐη «( τοΤβΠΒΐιι, <ΐΒθε1ιηΐηϋΒ 
«ι ίιηρΒΓίΐ»! ίβ ρΐιίΐοεπρίι!, Π ροηΙΙΙΙρίί ίιι β^εηϋο 
)η«1»Μτϋ ίΐΐυιΐ ηΐΒ^ηιιηι Βΐ ικΙιαίΓβΙιίΐΒ οριιι (:<ιββ ?( 
ιιαϋϊαιη, ρΒΤ ςιιχ β!>( ΊοεοΓΓίιρίυηι ^ιιϋ^ι;^ιιιιι, οι 
(ιΊ^ομΙ ηιαπΒτίΙιυβ ίιηροΙΙιιΐυπ), Π (όιιΙΊιιιιογιιπι 
ΙυιΙϊΰίοτΗΠΐ «ίρίοιβ υχΒθΒ<ΐΒΐίθ : ρι^Γ <1"^ ^Ι ΙΙΙμγβ 
1θΐ(ηΐΙιΐΓβΙ •ϊϋ β^ίΟοίϋΙϊβ, ΒΙ Ιικϋΐη ηοπ ίιινβηϊι 
αιΙνΒΓΒΒπν : ρυι ηοκ βΐ κρίίιιιί ροΐΒΓαοι οΓρΙιυιιο- 
Γϋΐη Ιβο^πιχ, κειηΙΙυιηυβ *ί()ιιηΓΐιπι . οιπηί&ιιυΒ 
ηοΙίΕηχ ΒΙ ιΐοΐοβχ ιηΒΰΙιίηΗΐΐοιιϊϊ ηθ(Ιί <ΙίΜοΙνί, 61 
ιΐυχ ΒίΒΓοίΐυί ϊηιρβΓϊιιιη ΒΓΟΙρβΓΕ ρΓΧτηίυηι νΐηυ- 
1'κ, Β( β (υΓρί ΙυΐΓΟ ιηηηαηι ρηι;1»εΓ0 ιηιιιιιίΒητ 
ΒοηιπιυπίΒ βΙ ριιΙ>Ιί« ; ει ϋίνΒΐ ηοπ κιΐΐΐίιιβΓΒ 1)οη<ι- 1 ρΐ)Ιι1ίοΐί< ςιιπ-ΒΐιπηιΐΒ ι)ε ]υι)ίείο γβπιπι ΙιιΙιϊιβ οηιίο. πίφηιη 
ΐΓΐΙιυϊΐ ιΙί9θίρΙίΐ)Κ. βαιιιΐίο ΙοΙιιβ ϋίΐηιηΊβΙΐΒΐιΐΓ, βΐ 
Οβιιπι ΐΒΐιιΙβΙηΐ, ηη 03πι (ΙυΒΒΐΐ3 ηοΒαίΙοηειη κη- 
ΐί»Γΐιιη ΒΒΐίοηίί, Βΐ «Ιϊββπϊ ββ βΙι 1πιρΒΓΐ1ο^6 ΙυίΜα• 
Ιβγ Β(ΐρεΓ3Γί; (|υΙ βίβΙ ιηιιηύηπϊι οΙ>τυ«(αΓ χαΙΙϊΒίΐα- 
ύΙιιΙΙιιη, ΒΒΟιηΙίι» Ιαηιβη ΓΒίαβΕβηιιΊΐιΐΓ, ηιίΒηι Η 
((ΐΓι ίη φίτίΐυιΐίΐιυβ γβΙηικ ίοηκπιΐΒΓυηΐ, Ιιιηι ίβΒβ- 
ηϋ ΓβΙίΒϊΐοίε, Ιιιπ) ιΙίΒΡΠίΙί ΓβΒίιΗιΐΒ : βΙ ϋΐιιη &1ιί• 
03 ηυοηιΐΒ αρρΓΪηΐΒ ια3( ηηχ ρβΠϊηΒπΐ «<1 αοίιιΐΜΐ, 
Ι3ΐιΐ|ΐι»ιη ΐ|3ί ηοη β<•Ιιιιιι βογ|κ>πΙ>ιιβ. Ρ•.Λ ίβ»» 
ηιιϊηιίΐ ϊιηρΒΓΒΐ ιοίβπϊ» Ιπ^βπΊί 6Ι ικϊπιΙβ «Γϋτηίηβ. 
31. υοϋιΐ Βΐίιηι Ιαηςιιιιηι «υϊ ριιιΙπΓ*- 3IΓ«^Iυ^1 «ΪΓ 
ίΙΙΐί 3ΐΙπιΪΓ8ΐ)ίΙίβ, ηπιηβηι βιιί «ιγαιπ Η^ρΪΒϊβΙιηΙ Ιη 
ΧΙΙΙΒ ίΙΙπ Βΐ'πίΙΕ. οοΓρυβ οπιπίιιο ΠΒςΙίΐίΒΐΐΒ, <Ί Μ , Βΐ ρβιιρΒΓ ηυϋ> >Πϊιιί Βοηΐιι• " φΐίΐιυ» ΚΓίοΙιηΐ ΐιΙ ίΒοκαη, β( «(ίβ^ βΑ ορβη ίβτηι- 11 3£Γίοπ1> βιιΙβοβ ]υΕυιιι1β ρΓΟίίΊπιΐΒΓβ, ιιοη 
ιϊηΒη•ν6θΙρΙίι>ηΐΒΐιοΙιιιϊοηΒηι β^γϊ, βιι]ιι3 Ιπιειβι 
ΐιηιι ρΒΓΒΕρΗ. ΗοΓίιιη πιβιιυβ ϊη οαείυηι Βΐίρηϊχ. ΒΙ 
τίνί Ιββτ^πιβι ιιιπ βπιΙιβΙ η οοιιΐϊβ, Οβυη) )3ΐη οΐίηι 
ρΐΒΟανϋΓΐιιιΐ, Β[ ΐ|ΐΐΒΊ>, ηιιί βί* ΒΓβηΐ β1ιIι^β^{), ]ιιι(Βΐη 
ί?αιη ίη μ ΐΐιί» ρρβΓΒΐίβ ρΓονοΒΒνβΓΒπΐ, ι-απι Ιβ- 
(Γ^κιαπιπι αιΐΒΐιΓιβ 10 Ιηπίίπβιη βΙ ΒίβιχΒπΐίΐη 

(8) ?ο1ιί-ιππ 3 Ρΐιηΐίο ίπνβΟιιπι ϊηΐρΐΐίςίΐ. ΝίΙ 
ηϋηιπι ιΙββίιΙΐ'ίΒΗ ϊιιιίιιβ «ιηε- ΑοΙλ, β ΕπββΙβ. μ- 
«ηι•ΐΜΒτηΐβ ρηβΐ Ιοηςυιπ ΐΒΐυρυι ϊΒΐιίβιπΒΐΒ, ρΒηίΐιι» 
ΕΓΑΜ. Μίη'ιηΐΒ ιΐυΐιήιηι >Λ, \η \α>ζ Βυπΐίΐ. ιΐΒΐιιηαΙι, 
ιρ| ηιιβιι^ηΐΒ , 4"^ ■>■ Οοηβΐηπίΐηοροΐ. ρ^υ(1ι>• 
«ΗΐνίΙ. ροΕί πιοηΒΐη 3. ΙςιΐΒΐίί ΙιαΙΙίΐο, ιβεΙϊ «ιβ 
ίΜΜΙΑ <:γ:ιιιΙ. 

ΙΟ) Μυη ϊΐΙϊίΓΟΓ Ι-3ΐίοθϊ ορι«. ΟΟ ςνοοΙΟΐ, υΐίΐ ιΐ3ΐη 3ΠΪΙΠΚ ίη ΕΒΠιιηϊηίϋΒί νΊΜυΐίε, ΒΟΓραβ ηΐπΐιηβ 
ΙχίΐΒΐΐΐιΙ. <}υ>ηιοΙ)Γβη) ϊη Ιοη^ΐ ϊηοιϋΒ, 6ΐ τίπηβη^η 

ΐΙοΙΟΙΈΒ ΒΟΓρΟΓί9 , ΒηΜΪρίβΙΐΒΐ ΙϊΙμΓΕΒ, ηηΐ ΤΪΓβ6 

ΒΟΓροΗ* ιορΒΓΒϋιηι ; ςοβιΐ ηιιϊίβιη εΜ ηΜιΐΓΚ ΙηΙ- 
ιπϊκυιη, ει ςιιοιΐ Βν^κπυΓ χη ϊαϋάΜα». ΕΙβΙ βμβΙ 
ι>ϊηβ ΒΟΓραι (ΒΐίιΙίιΐΒ ιοπιρΐηϋοηο, βι »ϊ%η\ΛατΛ, 
ποπΒΒΒβεί ^ριυιηηιιο^ (ΙβΒεϊΙ, π« νί^εΓϋΙοΓίχιπαι 

■ι ηιιΊ ΟοηβίΒηΐΊιιοροΙ. ίιηρβΓΒΐ. 5πΙ>]είΙϊ ργβλΙ. ΛΑ- 
ΓιΐίΓΐιιιΐ Ι3πιβιι ΓοΓΐ»3ΐίί Βΐίιυί Λ ροηΙίΙΙεε Ιβ^ΑΙ• 
ηιοη^οηιιϊιΙβΦ Βΐιίεη 9ΐ> βο ρειίΪΒΒΒΐ Ι^. Μΐ ΐ|ΐι1 η 
Ρΐιοΐίο ρΜίΗίο-ριΙηΐΓΒΐΐΒ βΒΒηΒ ίπίΐΪΒΐί •]ΓύϊηίΐΗ•» 
ΒΓπηΐ, ΙΐιΐβΓ•|θβ ο< ^Ι*^|Ί*=*ηηι: ΓΓβίεΓ βιιοη, ιηυοτΐβ 
ί^Γ^ί Βΐι• ροΒΒΒηΐ. ΟιιΙ ΙιίΕ οεάιίειιΐϊΐεΐ «ΙιρκΜΒΤγ^ 
ΒΐΐΗΐ ιμΐ ΕιίΓορΐΐη ίιΐΰβΙοΙι;ιιι1. 
153 νίΤΑ 5. ΛΝΤΟΧΙΙ ΠΛυΐ.Ε.« ΡΛΙΒΙΑΠΟΠ* ΟΡ. 1β| 

ΜΜ ΓϊΐηοΗΐί 3 ιιΑΙυο ΙιΟπιϊιηιηι. ιιιιίιΐ ΠίΤ Αιιίηι» Α ''"™ "' »»"!>η> ηιβηιιιη. ηυ* Ιιιαιη α ηοΜβ βιρ^ΙΙκ^ ηοαηβηηυηιη Τϋίικΐ ϊυ ββ (■οηΐιαΰΐβ, €ΐ ιιΙ Ρηιπι 
ίΐΕΜίβιιΒ, τί Π3ΙΙ1ΓΧ , νϋΐυιϊ (ΟΐΐΐΐιΙίο ρτοΐ'υΓαπί 
βοτροτί Γϊΐϊίαιίοπθΐη, ριηιπ) ^«ηιίαβΙιΧ ΙαΙιοιιιιιι 
ΐπιοΓοπ ροιροιιυιπ. ΙΙοε αιιιβιη ίίί (|ΐ'ίιΐΓΐιι, ΐ|ΐιί 
κεΐ6 ηοΐίϋαηΐ ϊηΐιιοΓ!, «ββο %Ϊ8ΐιπι β^ΐ Μΐβηΐ3ΐίΓ> ; 
» *β?ο. ι]υί «Γαιιΐ Τ60Ι) οοπίβ. βι ποα Ιαηΐί ΐι1 
«ΙβρΙΐΙεηϋιιιη νοίΐΓβ Γαΐηιπι «νιιηρίι, νΐιΐυ» εΐ 
ΜΜΐΒΐϋΐη τίΠϋΐυαι, βΐ Γ6 «ογ3 λο Ποιιπ ει«!$ϊΙι$ ΐΐ 
«ηιί£ηΐίο. ΤαΓίΐ ϋυΓβϋβ, ΐαΐίι νίυ, ΐαϋι γ]ιι» ητΐβ 
ΐΜΐβ. 1η υβ»55ΊΐιΐίΙιιΐί Ιυΐεηιιΐί», ϊη ΓκΠιιΐϋβ ΰ»ΐίϊ- 
ΙιιΐΒ αι^ηυι 6( ιιχεβίϊυβ αιιίπιΐϊ. ίιι ΙβΙιοΓίΙιυΐ ρκΓ- 
ρβιαίι ϋοπΒΐΜΐΐΙϊ, Ια κηιιηιιΊι Γοηίΐοϋο, ί» Ιαίιοη- 
1ιιι• ρΓο τΐΓίαΐκ, >ηϊιηΙ βΙαετίΐΒΒ, !π ίιηϋροϊΐΐίίαιίΐιιΐΐ 
ΓοΙίΗΓ, ΐπ ιηοΓίιίί, ηιίιιίηιβ απιιιίπο κΛΐκ «1 ο>η- 
»ιπιί. 

ΟΑΓΙΙΤ IV. 
ϋαηαϊ Ααΐοηϋ οϋΐαι, αρνΙ/χι-α, ιπηηιιΊα. 
21. &«ι! *βηί( πιογΙιιιβ υΐιΐιπιιβ, «( 3ι1βΓ3ΐ οχΰββίΐΐΒ, 
Μ ΐ(ΐΐφ 3(1 ΕχοΒίιυπι ροτίίιιειιΐ : οΙ Ιιιιιηηιια αΓ);ιιβ- 
ΙμΙβγ ϊπιΙ)«είΙΙίΐΒ5, ίιιΐίιηι ρ«ιΗΓ»ηΐΕ Τι:1»γο, βι «Ιε- 
Ρ•$€ΟπΙΐ! ΙιιιηιΟΓΟπι [ΐ3ΐιΐΓ9ΐι-πι, ΕΙ 4ΐϊ»αΙνπι)β ΐίΓΟ 
ίΙΙΐΒ αϋιηιαιιΐίη3ί> ΙΙΙϋ ιτιίΕΐη 1>Γΐιί|[ηο 3ίρ«Εΐιι, οιιι- 
ΜΛ |>τ(Η«ι>ιε»ι Ικηβιΐίαίοιιίϋιιΐ), ιιΐιϊιιιαιη ίΐΐίΐΐίΐ 
ηΐΒίοπι : βΐ οηια Γιπϋηα οΐΐεΐ ίιηροίβηβ, «3ΰΓΜ 
■ΗΜίυι βϋίί^ητίΐ ΐΛ», ηυ» ιΙΙοί ηοη ραΐοΓαιη, Ιιε- 
Μ<)Ιεΐϊοι>Μ, ΐΜίικιιυβ «υπι «ϋΐϊΐιαΐ η^ ϋΐιρρηιοιη 
ΐαΙΚΓΠΒΟΐιίυιη. «( οΙιθΓυ$ Αη^ϋΙηηιηι ΐΐιιη ηυχίυΐΐϋΐ; 
φΐΐ Ιρ(ΐιπ) Ιη ι<;γγι ΓΓΕίβ ε>ι ίιηίιηιυβ ι α τβηοΓ.ιιΐ' 
ϋοςοβ «ι ΒΒΰΓΟ εοΓροΓβ ιΐίνίπβ 5ΐτρυΐ'α[;ι αιιίιιΐΐ 
τββρντκ, ΟΙΑ) ΐΕΟΕΠιΙαιιΐιΐΓ ΙυκΓΐίΧ, οιιιιι ΙαικρίΐίΐΕ 
«)Γ|[1ηί1>ΐίί ρίβηα οΙεο βυΐιΐϊΐιιι ίιιίΐ αιΙ ιιιιιςιιβιη 

93. Και θβίηιΐβ ειΐ «οπΐίοιιΐι, £1 ΙΐΐιηίηοιιΙΐΜΐ). 
ΐ|ηα<1 ροΐ«3ΐ οηίΐη'ι ΐυιη Μι, ηΐ)χ υιΐΓ|ΐΐ3Πΐ Γυι:- 
ηιιΐ, ιηίΓλειιΙίκ, ηβοιΙ ριιΐιΐίοαΐ»! ίΙΙίιικ Βοηπαπιπι 
Λά ΟϋΒΐιι Οιΐιιςίηηι, εΐ 8ρβη« ι1«50Γί1ΐΕΐι> ηΐΐ^ιιίΐϋ' 
■Ιίηβπι νΐΠΗίίβ. Ναιη ειιπι ςοπΒΐιβΚιιιι «ί^τκιιη υτ 
*11β ριΐΗΐΓεΙιχ ιΐυεαββιιηι, οΐτεα ΐϋΐ^κιιπι Ιι-πιρΙ•ιιιι 
«ΙνίΐΒΐί Βί^ιιΙΙΙ»»«ι, πιιιΜβΓ ρα II ροκ υ 1 9, ([ΐιχ ροΓ 
Ηίβηυπ) ΐΜ-ικ-Γιείπ ΒΐΙΙοίβιιΙϋΠ) βΪΙιϊ ςυοΙίΐΙΙηηιιιιι ρα- 
ηΐηΐ αΐϊιηβιιΐυηι, οιαι βι νϋΙιαπίΒπΐί Ι»ρκιι οΜίβ 
Ιιβίιβινί ΪΓΐΐΐιιιη, Ϊπ ΐυ^υπο ΓαιΊυ ει ΐαιι» εΐ ραΙρί 
Ιλοβο» ίιηιιιοΐιίΐϊί, αιι«1ίΐ8 Οΐυκι ί)ιι$, ηυυϋ ΕίβηΙΙΙ- Ο 
ηΙηΙιΐΓ, ΐΗβΐϊ ηυιιΐίοΓΐρβηιβ «ογε ρπνβία, ΐκΐ χρο- 
ρΐβιίιπι Ηηι)βΙ>αΐΕΐ ρβπιίγιίιΐ). €υιη ααΐΒΐη ραηιιη 
ΓΗρίΠΜΒΙ, βΐ ΒιΙ 16 ΓΕόϊίίΙβΙ, Πβνίΐ βΐ ε)ιιΐ3νίΐ πιί- 
κηΙ^ΙίΐΕΓ, ε( ΙιιηΒπΐίΓΪ ίπΰίρίβπκ, ΐΓΐΐ|;ίοε (Ιερίο• 
ηϋ>ΐ εαΙίΐηΙίαΐΕΐιι, ιρρβΙΙαηβ ΙκηεΓίϋΐοΓβιπ, κίνα- 
ΐΟΓΕπι , πιιιήιηοιίυπι ΒκιΐΓίιιιιΐϊιιιπ , ηιιιΐοηιιη Ιϋ' 
ΐηιηοπίυη), ορΒϊ ίηιΐί^επίίυιιι, άΪΒΒΠβ : Ο ϋιΐΓίπι ΒΙ 
ίιπιηαιίΒΐη Ιιϊιιβ ηοοιειη, ίιι ηιιι ει&Ιίιιεο Γιιϊι Ιιβ- 
ηί^ηα Ιαι ριιιρεηιηι Ι Ο (ηΒίΒπι ποι:ΐεπι, ΐ|ΐιχ οίνευη 
«Ι&ΗΐίΙ ΚιιουΓΐ<ϊ οοιιΐίϊ ρηιιρεηιιιι ! υ Ενι ρπιηα ρα- 
χ*Λ%, ΐΐ ίποΙ>ε(1ίΒΐιΐί3, ει ίητίιΐϊιι, β1 κϋΓρεηκ, ει 
ηβΐΐ, ΙιοηιαηΐΕ ηηΐιΐΓ.-ε ρφηπ ϊιιενίΐβΙιϋαΒί Ο βίηιιιΐ 
οκηιη) αιιΐίίΐι ριιιρΒΓίΐί, ιιυχ ρεΓρείϋΟ 3$5ίιΙεϊ, 
(4 κηύΐ ίητ3ΐ1ί(, ποη Ιι»Ιλβ ίΓ^ο αοιρΚια νβπβηη- 
(ΙεΓΐ)ΐ ιηΒΐη Τιτίιιίειη Ι δεΓΟΓΟ <]«ίπεερ« ίιινπιΐε, Ιη• 
κυΐΐΐ ίιΐΐπΐΐϋηβ : ειιη εοΓροΗβ εαηΓΓ3Γΐίθ)ΐβ βρββ 
ηυοΐ)ΐιεείΐ εοπΓΐίεΐβ νίια•, ροηίι ρβηροΓκιη νϊΒϋ- 
Οϋΐιι. Ο (|ΐιχη3πι ΕΓΐιιηνβ ιιιβ3Β ροιίΜΐη ρΐηπίΐκ ιηιχ 
Ιίΐ3ίίι, ιιΐ ιΐΕΒ Γιιιιΐϋ ηουεπι, (μιοϋ εΟεηιΐΓ, ροβιΐιπ 
€οιΐϊ*•([ϋί ρ]ιικ, ηιιί ιηιιΙτηΒ βχΐΓίΛίι ι ιβρυΙοΓο πιο- 
ΙείΐΙαι υιιι ? (:ιιιη Ιικε ει ρΙιίΓα βΜβ, ιιι «ι νΒίίβϊιηΙΙε, 
(ΙγΙΙιίιιΙο ιΙϊεεΓβΐ ηΐ)ΐΙίεΓε<ιΐ3, ει ΒΓει^Ιιίβ ροΗΊιικΙεΓΟ• 
ΙιΐΓ ΙαεΓγιηίβ, ηιοίεβίίαφίβ ει (ΙοΙοηΙιιβ ε{ νίΓΒβ <Ιβ- 
Γεείβ&βηΙ, »>πιηο ορρτίιηίΐυΓ, ει άίΐΐά «σπιιιίη νϊιίεΐ 
αεΒΒιΙοιιίειη ραΐηίΓεΙιαπ), ηιιπιι Βϊ^πυπ) ααά» \λ 
ήοί ΓΓΜίοΓί εΙϋοίΒΐιΙειιι. ει (ΤίεεηΙειη : ;3ΐη ο 
«ΙΓ313, ει εΐΐΓ3 ίηιρειίΐιιιεοΐυηι Ιίΐιί Ιϊεί>[ ίπςτβΗί; 
ει εναιιιιίίκ ρΓϋΙίηιΐί 31) οΓυΙίβ. δοπίιηυπι ηϋίβηι 
^ ίιιίΐ ΓΕβ ϊριη, Βΐ <\Μχ ΓΐιΙι ίη βοιηιιΐβ νίϊίο, μΙ τβ- 
πΐ3ί. Νίκι ειιηι α κοιηηο βμγι ειρεΓΓεοία , εΙ([ «Ιο- 
ΙοΓίϊ οι βΓπμΙίιΐΐ πιιΙΙιπι «ΙΓοΓη-ηΐ πιοΐΒβίΙαιη, η] 
ΐΐΐηι 3ιΙπιίΓ3ΐιίΙί, εΐ (ίΐη ρι^τίΒΓ ορϊοίοηεπ) ιιβπ ρΑ- 
ΐεΓ3[ Βίειίι-Γε πιιιΓιεΓ, ΐειΙ ριιιηΐηΐ ββ 3ΐ1Ιιιιο βϋ 
^απιιιΐο. ϋειΐ Βυιη ρεΓΓεείίιΐΐ ειείιηια κιιβίυΐϊΐ ιΙιιΜ- 
Ιυιίοπειη. ΙχΟ εΐίίίΙυΙΙ, £Γ3ΐΐ3ί 3^ειιΐίΙιυϊ νιΐΓΪΙηιΜ 
πίΓΓΒπί Π)Ίΐ3ε<:Ιυηι, εΐ βηΐυιειη βίΐιί (Ιαίαιη ριιΙΙΙε^ 
εεΐΒΐ)ΐ'3η5. 

α. ΑΙίΑ ιιιιοηιιβ ιηαΙίεΓ, ηιιχ ΙΐΙκίΓαΙιηι ιΙίυΐυΓπη 
ρΐβ^α ΟΒΒίιΙΙϊ ιιιογΙϊ, ηοιι ΐεειιι ικιιιε ίΙΙα ηη» Ι.ι- 
ΐΌΓχΙΐ3ΐ ρΓοΟυνίο «3ΐ)(•ιΐ)ΐιΐ8, Ιΐεΐιι Ιπειιΐ) βιιΙΓιιιαίυρ 
ΒΑΐυίοπι, εΐ ΙίΙ)εΓβιίοηεπι 3 Ιοιι;•» ΙογπιβιιΙΟ ϊιινι-πίΐ 
ΙίΓενί ιηηηιβηΐο ΐΒπιροιίί, Οιιίβ ΛβειιΙϊρΐυβ, <|ΐιΐι 
ΟΐιΪΓΟη Οΐβ [«[ηρεΓ3νϊι ιικϊΐΐίεαπιβιιΐυηι Τ ΟϋΒΐιαηι 
ιηαίρικίί ιΙίίεϊρΙϊιΐ3 ροιεΒΐ ίηνΕπίπ Ιιιι]ιιβπιοιΙί ^εηιΐϊ 
ειΐΓ3ΐϊπιιίίΐ 

2ί3. 3ι,ι1 νεηετβπιΐιιιιι <ιυϊιΙεηι εΐ ίΒετυκι εοΓριΐί. 
ειιπι ιηυΙΐύΓΐιιπ ιπηπιΐΐ νίι ιααιίεηι β(Γιι^ϊ$5ι(, αΙΙοι 
βΙΙιιιιιΙε ρπΓίειη ηΙΙηιιιηι Γί'ΐΐίιΐ3ηΐι:8 αεεϊρεΓΒ; εαη~ 
Πικ-Ι»! εηίπι ιιπιΐίηιιε ηιυΐιίΐυιΐο , υπιιιβ ^ειιιι•. 
οιηιιίι αίοβ, ιιΐρίΐΐβ ηυοί εϋπι αρρΓορίηιρίΒΚπΐ 
ε\56()ΐιίπ?, ϊιηΐιεεϊΐϋ ρΐϋπιιιϊ νίοΐεηια ίιηρείιι κα- 
ιΐΒΓεηΐ Γ3ρεΓε 3ΐίΐ]υ3ηι ρβηβιη 61 βιΐιιϋί απίιηχ χϊΐιϊ 
3ΐίφΐοϋ ηιιΓεΓτβ νϊκίοιιπ, ΓυΙιΟΓβ ΐηηΐΒη ε( βΐιιιΐία 
ϋοτυιη, ςυίϋιΐΐ ϊβρίειιΐί εηιιβίΐί» Ιηραβίΐιιηι ίυ«Γ3ΐ, 
ι>( Ιιχε ΓερΓΪιηεΓειιΐ, |ιΑΒΐ(}υ3[π ιηιπιίαίιιιιι εβί ιβ- 
ρυΙοΓΟ, ει οβίιΐΓ* ΐεΓπη ιοΙνίΐ 46ΐ)<ΐυιπ, εΐ Ιαίιιηι 
ϋιιιιιη εβΙ ρυΙνεΓΐ ; ^6 ϊίε ςιιίιίεπι $1νϊι Π^ηΙιιι Ιη- 
Ιυίπ ίιιΙιοιιηΓ;)Ιυιη, βειΙ 6ΐί3η) εοπϋίιιιπι »-ριιΐΒΐΟ( 
ΙιηηΟΓϊΐ ιηίίΒευΙο. 

3δ. Οιιί<ΐ3πι ειιίιιι οι ϋβ, ηυί ρΓχοΓβηΐ Ιειεπιία 
]ΛίΐΛ χεπΓΧ ίτηρεταίοπί, εηΓΓ<<ρΐιι$ πιογΙιο ΙχΐυΓϊβ. 
ειιιη νίιϋβκεΐ ρΓηείβΐΐη βίΐιί υηιηεπι κρειη ϊ3ΐυΐϊ$. 
εΙ πΐΕ<Ιίευηι ιΙϊβϊ πιιπίΒΓαηΙειη, εΐ ΙιυΓ.ιβ ηΙιβεΐ'νΑη- 
(Βΐη, εΐ ιεηρυΒ ειΐΓίοίε ϊιιηαίΓεηίειη, ε1 )ιί« ΐεπιρηι 
ΐεΓβπίειη; υιοΓοη Βΐιίοιη ε( ΙίΙιείηί ειιπι ιιΐΐίηιϊΐ 
ακρεΓ^επΙβΐ ΐ3θ7Πΐίί , ει άοΙυΓΒηι (ΐΓίτϊοΓρηι εΠΙ• 
εΪΒπίΒβ ε]ιιΐΜίΙ)ΐ]8 ; ειιηι «γ^ο Ιίχε τϊιΙίβΐεΙ, εΙ οπιηΐ 
1>υιπ3η3 φρε ηιθΓΐ)υηι ροΐεηΙίοΓεπι, εοηΓα^ίΙ >(Ι <Ιί• 
τίηυπι β]ιι• κΓνμιιι Λπίοηίυτπ : ε( πιηι βε ιιηιίιβρί 
οίοο, (|ΐιο(Ι ΙιΐΓπεη ιΐοΐιαι Ιη ΙοευΙο, (^πβπι ευιπ γκ8<-ι Ι 4 )9& ΝΚίΡ,ΙΉΟηΐ ΡΠ1Ι.050ΡΠΤ 

«(ΙΡΙΗ ικηΡίΠΐ •ιΙ ΙηηιΙηιιΐι ΓοηΒΐϋηι, εΙ ΙοΒί'Αΰίαιιι Λ ίη «1υι ιΙοηηΊΐ 
ϋίαια «ηιΐ' |>ΓΗΊΐ(ο*η*. 

1Τ. ϋιιιιι ιιηΓΟ (ΐμη ινοιιϋϋΓΐι οΗανη ιΐίβ ρο» 
]ιΐι(ΐ ΙΊ€ΐι, (|υ<)πΙ<ιηι ιΐϋΐι ηηβ ιβ ΙιαΙ]αΓο νίιΐΒΐιαίιΐΓ, 
ηιιΐΙακίιΐΓ ίη ιιιι;1ΙυΓΐ>ιιι, ιιοΐΐι* ηυ'κΐυηι «Ι 1>ιι>Ε•'Ιβ 
ι)Λμ υιικιιρπίΐ Μί'ΓϋΐΙλίΙηιΙ, ΙιορΙι-νΚ βΐηιυιιι ββτυιη, 
ηυΙ •ιΙνη«(, Ιΐΐίΐο Ιι•)ιιογιιι« βιιιη ι^ιιϊ ^η^^I>■I, <:[ 
ιΙοκΉΙμιιι οαιιι. ηιιν ίπΙοτΰβϋι^ΐΜΐ Μΐιη Οε», «οα• 
ΙαηοϋυηκΗΐ οΐ ΓαιηΐΙΐΒΓίΐιΐβιιι. Νβιβ ηιιΙ ΙιιιιβΜίηη• 
ΐΗΐ«, Ιηΐ|ΐια«ι ει••ΙΙ| Ιπίοιϊΐιι*, υ1ι^ί■IιιιΗ ιη>|η)η<»- 
>Μ«Ι, Μ ηΐ}*ιΙΐΕιι* ηυΐιίαιη Ιημιι» οι1ι•^ «1 ίακηΐ 
Μίβηιι», Ιΐΐ ρΓΐιιι ()μ< Γίϋίιυτ «ριι»ιοΙί<Ιι ;βΙοιιαίίβ ; 
ηΐβΓίΐϋ βιΐηηι ιΙί|ΐιι•ιιΐΓ {■^«'^ι• ΐ*" ι•ρίΓΐΐ ϋΒβυυΐ)- 
(υιη. νΐιΐυΐυιιι ίηΐΗίοΠιΙαιη ριχιΐϊΐίπιο αρΐπιΐϊ»• 1Κ, Νιχιυχ ι . Οϋβ Μ16Π) ίη «Γ•1Ϊ0Μ ■ ΙΜ 
Νυηΐ ρΓνι«ηηί55ΐ, ίη 4"τ«πίΙί ']υί ιτίλΐβ ί*ιΛΛ λ\• 
ταοιίι, «α ηίΓΓβΙκ» Γίρΐΐίηε. Ι 

3ύ. ^ι)ηι αΐίιιι (ίίΟ χΐΚί ]ιιν£ΠΪΒ, η β.ινί•ΙίοιΡ | 
ρυΙίΒΓίΐ ίίίΙκΓΟπι ίη Ιβηιρ!» 1»ϊ»ϊ ΤΙιβο.ΙϋΓΐ ΜιΠχΓ•», 
ΐ]υ<Μΐ ναί βίίαιη ιιιρΐΓ ηυοιίιΐΐιπι εκπιΠι-πυη), Ιη 
^υοιΐ ρ^ο^1^ί^1^>οIιιΓ »(ΙατΡΓη ΐοπιΙβιηηΒίοηιη, *ίαίΙ 
ςιιοιιΙ»ιη ιΙιιοϊ λίρΓΟίυ ύιΤοΓαιβ«, (ίοΐΐΐιΐ οιίαι 
(Ιιιπιιΐϋΐη ΐ3ΐο, «(ηΐΐΜ κυιιΐ, >ρρ»Γβπ:} ιριιιΐ Μ 
Ίπΐϋπϋβ ιΐίοίΐιΐο : Αΐιραιοιι» Ιιίηο, Ρη-χ-ϋΚ βηΐιβ 
χΙοΙεκεηΙΕ , ηοη ίυΚΊιίΕΐιίιιιυί 1>ΐ£ πίλΐΐΕΓβ. Οιιΐ 
ηιιίιίοια ΓΕρβιιΐΒ 3ΐιΓι>κ<ο»''β> «■"'ο' ι^"™ '>^ *<^'''^ 
ϋνϊπιίΕΓίιαί. 1)ο£ οίΐνιιϋϊΐ ρι>ΐ»ΐαΐΕΐη, 4»!^ ρπυ* 

ΜΠΟΙΟ Ϊ1Ι τ«» <!31Β ΓΐΙίΙΒί. 

31. ΙΙοΕ ^ιυΐΗΐιΐβ »οιι>ι1αιη €οπί«ΓΊί3(ιΐΓ, ^μμΙ 
ιιι>βηίΙΐ»ιιΙίυ£ ρΓΒΐιυίΙ ιιιΙγιι• Β ρΓχ^ι1(|^ηι^ Γυϊι χηιοΐβ Ιειιιιμγβ. ΜιιΙίβΓ ί11ιΐ5ΐιί&, ϊι η)ΙαιΗι βιΐ Ι)ΐΜΐ«ΙΙϋ«ιιη ιιιιιροταηι, ΐ|ΐιί >1ι ίρ30 ιΐβ 
ΐΗηη ιΙΐΐΜΐιΐυΓ, νιΊ ριιιΐιι» » 0«« ρυτ ίρίΐιιη, ςυί 
«Ιΐ&ιη ρβΓ Μαιγμ ίη ιΙϋΜΓΙο ιΙίιιίΕΚίυιη ρΐυίΐ ^^ι11ί- 
ηΙιΙΙβ Ι βΐ ν1ιΙιι« δκτρίιιαιιι^, ΐιίτΐΐιΐυ ρΓΟρΙιβΙν, 
μιηνιιιη ηιιιΐιΐρΐίοτίι «ίιΐίςιιη : ςαίοηοο ν«Γ« ρι• 
ηΙΙιιη, ι]ΐ)ίη(ΐ«ια ιηΙΙΙίΒ; Π ηιηι» Η<ρΐΕΐιι, Βΐιιίι 
))ΐιι(ιι«Γ ιηιΙΙΙιι, ΡΙ (νΓίοκ Ιεμοι, ςιι« Μΐϊοΐαΐί ηΐί- 
Ι|ΐι1»ηιιη ιιιρΕΓ ίαβ'υιιΐ >|>οηι«, ρΓϊΙιιιίΐ. ΙΙιπιουΙιΐιι 
■ΒΙοΗ (ΤΒΐ Ιιίο ιιιιηςιιο «ιΙιΙίυιηκΗΐυηι τίϋοπιιη, ςιιϊ 
ιΚκΙιΐΐΜοιιΙαΓ ρ)ίηρΐηΙ>[ΐ*. υ *βΓ« οτκ ριαίί Μ Γγιι- 
ΜτηΐΗΐη ϋικίυιη. ι>«ιι ιιαηοπι ηιιΜβιη ίυιΙΐΙΙοίΐΦ, 
•βϋ ^η»ηιΐ)ΐη ϋΐ'ΙϊιΓιΙ• ιηρηΐΐιπ ύί$ΐΗΙ)ΐιΐ1(Ηΐίί μ- 
Μμ »ηΙΙ)Γ«κ ηιιΙΙβ ιηίηιΐια». Οηίιι «Ιϊιιη «γαβΙ 
βιΚΜ» β«ιΐΓ<Β η>4ηΜΓ«, <ιιι« κιΙ(Ιηιιΐ, ί^ιτη ««- 
|ΐΜ«( «|υί *Μ«|Μπιπΐ, ΐΛάαη ηιιηηι ΕΟτηη) ςιιί 
«ιΐπΜηΐΜοΐ. Κι πΗΐη^πι• ςβίιΙ«η (αϊΐΕΟΒίΒΐηριυ» 
Γοπτα•, ηιιί ιβΒΜΠι* (ΐΓ«Ι)ΐΒΐ ηιπίΙΐΒΐ, (ιΐϊ βηίηι 
|Η-ίιη 4ϋ;ι1Ι»ιϋ!, αΒΗΜΠίηΐΒΤ ηίΙΐΕ Ιιο'ΐιϊιιιιη• •»«!• 
ιίι«ιΙα) ι«ιιιΐΜ«πιηι χβιομ ιγμ ιβρΙιί>ί, ^«ί »βΟβ- 
«οηΜ ρΐιιιρΕΓΐΙ>ιΐί. ^ϋΪΜΜΟΊΐηΐ κΙΐΜ|πβ ΜιϊΕιβ. 

39. Οπ^ηΜηοιΕί χιίτΐη ίυίι ί^ μϊποΙββι, ^«ο^ 
ϊ«Μΐΐη €Μ ΪΒ 1-ΤΑΒΓΐη ραΙτίΗοΜ, ηυϊ ρπκτ•Ι ΒΐϊΙϊ- 
ΙΚΐίίΜΙ• ΒΗΜηΙν, ιΙίΐΐΙΒίλ ΐΗΐύϊι. Υΐ[ ΊΙΚ- ΙιΙιατΑΐηΙ 
•ΙϊΦβιιΙΜΙβ ■ηΙίΕΐϊινιι, ΐ{ΐΜΜΐ €ΐΒ*ίι, ΐ|ηχ βΙΙΙιιιηνιιΐ, 
ΜΜ(«βι« (βΜτ.1 ί••»τηιιη«ηΐ>, Ο ιηΐιείϊΐιιι ΙίΐΜτνα 
•Μ ίκ^-κΐ «ΜίΒηι. <}« ε«« ••!(« {η*ιιβτ ■ 
ΑοηΜΝΊ )«ΐΜι•ηΐΝ οι ίη1)Μΐ11>Μ *ομ«ι ««ΙβινΙ, >4β• 
ηηΐ ^•Ι6Μ ΐ|ΐιί >4 Μΐϋ κηχη βοΙμΙμβι, κ«ιίΒ« 
«Ϊ«ΙΜΙ«1 {ΜΜ«»ι«>, ^ >«Μ|^οτΗΐΒ*ι;ιιβ*.Β•οη ΟιϋκϊρΒίΒΜ. Α4μβ Ιι^Μ<« >■ Β ^Β ΐίη—, βηαο Ιηπΐϊβηι ρΕΓ ηιοιιβϊίοπϋΐο €ϋπ> ηιυπιΐο ιοα- 
ΙϊβΙίΓΐ, ρΓορΕ ΓιΛΟΐϊ ιΙΗιρ^Β βϊΐ ίιι ΐβΓΤΒΐη. Ν»ιη «ιμ 
ιΐίνίηυ* Αιι(οηΊυ» Ιυπο (!9βΓ( (ηΐΕΓ χΙο)οΕη)ΐ«ι, Ο 
ίηφΓΟΛίΜ «βΜΐ ί ροϊϋ ΡΕΓο»*»». οΒίιΐίίϊΐ Γβηιιηι 
ιοροιίΕ ΕοηΙιΐΓΐιΐη, (|ΐΐίκΙ «ι ίΐιβ «ΙοοΜϋΜ ιΐβιαϊ- 
ΐΜίβΕΐ, μίΐί »η) βοηκηνίϊκαι, <|υί οηιιι ίρΗ λιλ~ 
^αI>1)Βηι. ΙΙΙ> >«1«βι ηιιΐϋΓΐιιΙα μ ςικχΙ καΊοΜι 
τίΜβπηιΙιιιη ΙικϋΙίηΐΗΚΚΓ Ιιι1•ϊΐιΐ(η, β1 ίη κΐη• 
Ι)υ]υ«πιο4ί μιΙϊοΙ, ηυί ιυιιΐ μυνΙΗ Μ «Ι^μΙϊ ΒΒίβί. 
(λ\ ΛΊχ'Λ ί9ςυί(Γΐΐ ρτΓίΕ€ΐ(ΐ»ίο ίηννιιΐϋΐβ ιΜαϋΗ*, 
ηοΐί (Βΐη ίητΕϊΜΐβ ηιηΜκιίΐί ίιι**)• επίη ηαπί^α• 
τΐΒί«5 μ1 ΙιαηΕ (ιιΙ>ίιυΐΒ. Ηιτε «Ιίιίι μοοιι• ί «Ι ουα 
ιηηΐΐί >ηηΙ ρχχιεηΪΜΐηΐ, ι4 6β<•Γ.ΐιιιιι ρ«Γν€θΑ 
ρΓχΙίΐϋο, ςυνα ϊρ(β ςΒΜηη 1>οΙ«ι ΙΐΦίνιιι ηκΐ 
οΜΊΐΒΐ, ΒίνΓίΕΓ ΤΕΓο «Ι ΐΐτηηκκΙ ία π 
Ο ■ρετηίϋβ Εΐιπι εΐϊΕ, ηυί ίζ« Ιβιιε «ί 
ΟΑΡΟΤ V. η. Βκ ΜίκΜηιαι Οβ«, ςιύ •ΒΒίι ίιΗΐ 1 
ιηΗΐλΠΒΐΐ, ΐ|Μ <>ι Βΐίβοι 
«ροΐΐ ΜΜίαηι, (Α ϋ>ρΙ« Μββ( 
ηβί (ΐΒηΒοί ακ, <|Βί ΙρΜ» |1βηΑοη, «1 ββΙ ι^ Ι.Ι1Μ, ΒΪιί > >«1β «ΙίΟΙΙΟ Γ^ιΚΙΟΓΕ. λ««ϋΐ ΟΜίη ■< 
ΜΗΒ ιΐβΓίηίί-ιιΗΠΒ. η οιπι Γΐιαι « 1γ<3• η«1|ΜΜΐ , 
Πθ^λνϊΙ, ({ΐΜΐυιιΙηιοιΙυηι ηιητίιαί »« ΙιβΙκτϊΙ. 0«Ϊ 
ι»α(ΐ••< 4-. ρΜΐ ο ο>.'>ι>1<Γΐιιιι, ΐ]ΐκ>•1 4'•1ε1ιιΙ , ηο• 
ΡΧΑκκνιη γ(πιμΙ(ηβ9, ■•«4*^: ■■«•(■ηοΜΜΑ ^^^Γ•■•■ 

ΛαΆ 6ρ|>1ί4»1.11 ΠΗΠίϋβ». (•>«Π> Μ>ιρΐϊ >]>ί9οΐα 

Ιιϊι ΤΐΙΐΜ ΓΒΓ•ιί«) »πΙ (ηηι Μΐ1ιϊ1•ηίβΜ« ρτΜΰΐ 

ΗΜίΓΟΠιπ ΐΐιίΑΐοΐΐΐη (ΙΜϊϊΐιιβι ϊΐιτ•>ΐΐιβ«<•ΐ, Ιΰ» 
•■,ΜΐιίΜα Ιιΐιι-ΓΒΙΒΓ Β ρ«ιτϊ «μΗμι; ντη» »ϋΙ(-η ίιιϋ 
ΙΝβτιΐιη «τμιιη: ιιτοιίατη* «ιΙμ βοιι^χΙβο, Βΐ>»φΐ« 
)4^»Βηιΐ• Μΐίι«ΜΐΒη Βρηκιι*. « ϊ•• *••(ΐι ί — ι — > ϋ Μ- ^ικιρΐνη Μ Γ»•Κχ (Μντϊ^ 5οιΙ ΙΜ 
ΐΒΡΜ ί»Μα•Η. Βκ ΧΒΐη Ιμ^λ ηϋΜέι α• 
^Μϊ^^Β^βα Ιιηηα ΒίτΒΜ ιμΜιΛιμι ιΙιΗΙ<μ, 
»α1ΐΒΐΒ ΐΒίηήβ• »4 Ιπηϋοη >!«■■ τνΒ^ ΪΜΐι*• νίΤΛ 5. ΑΝΤΟΐίΙΙ ^\\ΠΛΜ ΡΑΤΗΙΑΚΟΕ.^ ΰ". 1Μ κήβύοηη; Ιύά ααίΜίιΐνίΗ, «ι ρ»η)8ΐ|ΐ]«θΓ«ι α 31. €»ιπ Ι*93θ βκχαύ'α, οείΜΜπι ραιηη ». Ρ»Ιί0Πί. ΙΙίί ΛΜΚΠΙ ι 


ευί<ΐί ΙΙΙα«Γ3ΐΚ Ι^ιη εΐ ιιπιΙγο ΓΜΪοηυ κΐειϊΙίΐΜπί 
«1 ίρϊτίΐυ, η ηιιοΐίιΐίϋ ί«ϊ|ΐβυ<ιι ίιιιιτιοΙαΜ». α ταϋοηβ 
>1^^η1Γα■•^ 3"ίιπί ρβπαιϋαΐίιιιιυπι υιοΠιΙίΕΒίΙηπε, 
0Γ3Ι (ηνίιΐίιι βυρβήοΓ 61 «^υβ ΓΐΕΐίΙιυί, ϋοΐ» £1 «χϋβ, 
«1 υιιίνβΓΚ* ύι^πίςιιε 5ΪιτιΐΙί Μΐΐ'πα. Μ>ςιιιΐ3 Γιιί( 
8θΐΙι; ιοΙ ΙιαΙιιιΐΙ )ΐΐρθΐΕ9 ο οοη]ιι»η1<ιιΐΒ ο;ιη3- 
ί ΐΙΐΜΐϊι, ηιι»! Γΐ'ΐίΓοιη οεϊΪιΙεγ^Ι, ηιιί ιιιβ^ιιίΐιιιΙίιιΟ 
Ι Μτροπιηι ιΐΐ'κΰηΐΐΐΐΐΐπΐ «Ιεΐίεΐϊ ιη:<ζΐ>ίΐιιι1ίπ*ΐΐιι. Πιο 
νβτο ΊΙΙίι» ηιιίιΐΓΠΐ νίπυΐυιιι «ιιρ<'Γα*ίΐ; 1ϊ> >ακ-ιη, 
4|ΐιί ει ϊρίο ηΐίί βΓοιιΐ ΕρίπΙίΙΪΙΟΓ, ηυΙΙιιιη ί«τβ ϋβ^ϋ 
3ϋίίυιη ρΐ'Γ 1>οη« ϊιι.ί γίΧΛχρΐα η πιοιιίΐϊ, ιιΐ ββκβιιΐ 
«ίιίϊ ρβΓίιηρβί. Εποΐΐιβΐ Νοβ ίΙΙε «ιιιίϋοιι ίβ:ιΐυι 
«Ιιΐΐίιυι [ΐΓορίΐΓ Ιτηιι&ΙΚίοηβιη ; Μο αυιοιη, >ιιιι»! 
ΟΗΐηο β•^!)»» οηίιηαηιίιιπι ΰοιι^βΓναπί Ιπ ϋΙΙιι 7(οΜεγ «'ίΓΟ ΙιΙΰ ηυοηιιβ οιοιηρίϊί ηοη ϊπΓιτίοτ. ΐίΐ 
ηιοΓίΙΐϋΐ ϊΐΐρβΓΪοΓ ! ΐ.1 (Γ3Π5ΐ3ΐίυ ηοη Ιιβίιΐ'ΐ Ικΐϊΐίβπι, 
«((IX ϊ|ΐΰ πιοΠίί ίηΐΕΓΓυηφϋΐυΓ, βε^ νϊι» πΊβΓΠ» 
(ΐιςΕΒίίίο ριΐΓ3ΐη ροπΙρί! ϊϋΐιιρίαΐβιη : ο( ιΟΓνΜ 
κοιη, ηοη ρΐβιιιιη »Βίη>9ΐιΙίΙ>ηβ τβΐϊαιιϊί ρχρϋΠϊ- 
Ιίΐιιβ ; Μιΐ ΕΐϋΙ<-£Ί3ΐη, οιίιικ ϊΠα ΐΐιιΐΐ ϊη^αΕίηβΐ, 
ΟΠίΒΐ ^οιΐΐΓβ υΐ χοΐο ΓηΐΙουΪΒ ραιίίοίρυηι ΐγΓβιΐαιη. 
55. Ουιπ Α1>Γ:ιΙΐ3ηι τυ»ΐΙϋΐιί £]υ3, ()ΐιί ίρίΐιπι νο- 
ανΐι« ρηίςπο ϋηιη», €αιίκηιιιι1ο ρβΓΕΒΓίπυί ίΟΓϋϋΐιΐΒ 
ρΛία'Λ Οίψΐΐ »Λ τααιίηη. δΐΐΐ ϊΙΙβ ιιιιϊιΐΰπι Γιις!ι:ηι ιοιΙ :1(Ι' 
βιτΑπηι ειιΐίυΐ ιίχιηοιιιιηι, ςυβιη ΓιιςεΓβ νμΙ ίρ$• ιηϊΙί{[ηι ιΐιτηΐίΐιι, π 

ιηοηΐ«ιη >ίιΐυΐυηι, οιιιι$ΐη( Ιί^ιιϊΐ (οηΐϊηβπΐΐκ. Ρβί 
1)11» ίπ 3Γ3 ιΟΓίΙΐί ϋΐίιίίΐοίϋ πι( βευηι ίι;ηι.'πι ακεΐ)• 
(Ι^ηκ, 8« ΙκΐΒΐΙαπι ρηιΐιυίΐ Μΐεορίίπιι, }ιιι«η\σ 3»αα 
ειιιιι \Μϋ 6ϊίβ ^ϊ^ηIι Ιηιίΐιΐηηι, ηοηίοΐυιη ίη βη 
ηιιοιΙ ηηη ίίεΐίβ πιΟΓΪΐιιιβ ναΓϊβ νίΐιιηι κιοιη ϊηΒΐϊ 
ΙιιβΓΪΐ, ιοιΐ (;(ί3ηι ίηεο, ηιιοιΙ Γοεο95ϊι α ρβίΓίι, <;| 
ίπ 3ΐί«η> Γΐ^ίυηε ι!£);βΓΰ ί>ΐ3ΐιΐ6ΓΪΐ ; ί«<1 ιιοη ρΓορίει 
τοίιαίιίΐίΐίοιιεηι ηιιιΙίοΓυιιι, ίΟΓοηιιη, κϋ ρΓοριΟΓ τΙγ- 
(ιΐΐιιηι βηΓΟ^υπι ιΙ<'5ί<]ΕΓίυηι, εοηίβηιρίαιϊοηίι, ίπ- 
(|ΐιχηι, ιΊ 3ίΐϊοιιΐ5; αΐ ϊ€ΐίαηβ ραπίΕΓρΐ β95Εΐ εαη- 
Ι«ηιρΙ>ΐίυπί5, 61 ηυχ ςιιίιΐοη) ιϋ υιιυπ) Γοηίοπι, 
ηΓΐηρα 9ΐΙ ριίηιιιπ) Ιιοηαιιι, Γ«ΓβΓΐιυΙυΓ βίρπ^ιιηΐ; 
ρβΓ ηιικΊ ΑΐηΙιίρΙϊειιΐίηηβ ΙηίΙ(ΐιϊυιιι, ηπιι ι Γ3ΐίοιιο 
Β 3ΐΙΐ'Π3Γΐιιη ρΐΟϋϋιιιη, £0ΐΙ Γΐΐιοηβ ρΓΐιΙίιαηιιπ, βν» &ί1 ίιι«ϊ{;ηΐΒ ϊπΙίΓ ρηΙΤΜΓΓίΐΒβ. 

33. ΛχΓηη ίαίί ιιιίιηιιβ ρηηιίΓεχ, 
αιη1>Γ8|ίϋ! Ιαΐκηιαοιιΐϊ. Βίε ιυΐβιπ 
ίΙΙα<Ι ϋπΐ ύξΐιτΛ. Οιιιη &)05β Γυίΐ Ουι 56ϋ ίϊρΙΡ) εΐ 
ΙΙΟϊί ΐΜΓ>Εΐί$. Οιιπι & .πιιβίβ Γ«ιί( ββοίΓ αϋ ΙηΓαιιΐίι, 61 αϋ βεμϊ- 
ΰΐυΐεηι (ΐν|αε ΙΜ'Ο Μτνίϋΐιβ. ΙηιίίαΙυβ «ίΐ ϋαιΙ(Ιί« 
ιη^ιηιυϋΐιιιΐίιιβιη, αΐ, ά νί», βιίαπι ΓοΠίιηιΙίιίΕηι : υΐ 
ςηϊ ιιοιι α^τ^Γ!■1ι.ΐ ίΐοίηΐΐι. Ιιοηιίηΐπι «ιηεηιιΐίίπι ιηα• 
{ηίΐυιΐίηβ ΰοτροΗϊ ^'^'ΐ'ίίΐηΐυιη, ββ ηΟΐ ^«μεγΚ; 
ϋοΙίαιΙ) <)υί ρβίϋίρϊΐηΓ ίηιβΙΙϊ|«πΐΙι , 
ί}υ3Π], 61 οηιίβ, ειρβΓίβπ) (Ικπιαηκπ), <1(κ%1 ιιΐΐυη εΙηΐΕΐΐί, ΐ)ΐιχ ιΙοιη)ι>Αΐη ϋυΐοΓίοηβ ιιοη ουπι νΪΓς» οοπίΐηοηΐΐχ γ^γοκκιε €β1 νίΓ|;ι βι1ί-ί, « 
οηιηίιια ρεπίίϋίΐ νίπ) ]ιι<Ιί£3η<Ιί, (βιιβίΓΜ 61 ιηοΠΒΐη ρΓΚοΙύπιιπ εΓειϊΙ Ιιορχιιιη. ΕΙίββ «ΙΓυ^ίι ίηΒΪϋί» 
Ιημ Εοιηηιιιοτίΐ, εΐ ρϊϊΐαΐβ ιιηρϊεΐχίεη, «ιιιχ βιιηΐ ΙοαΙιιΊίβ. Ιΐίο &υΐ6πι ίηϊίιΐίκ ίιηρυιίεηΐί» ρβεοΐί. 
κ• ρ» ίο βχρβΙβηιΐΦ ιιηίνεΓϊΧ ιι31»γζ, ηυζ ρϊΙ^ ΙΙϊίαίΙ ιυιπ εΐϊίκο ^υρΐίε^ιη δρΐόΐιιι ΐΓΐΙίαπι, ϋΐ 
|ηΓΐίι:«|Μ) ηΐϊαηίβ. ΙΙίε αυίοπι α ρηβΗβ Ι-ιείβ ρίιΊιΙίΒ (]ΐιϊ ηιοιίλΐΐίιίί οΐ ηοϊγιΙοΙιΙϊΙιικ «Ιοηίί ίβϊηι οπιΐ- 
Γπυΐπίρκ, ΕΙ νίτοιίΒ ΐη ϋ3, (|(ΐχ ειαιιΐ βιρεΐ6Π«ΐ3, ιιΐ5. Ει η[ οα», ΐ)υί ^»ι^^^ϋ^^ηI, οιηίιΐβιηυβ ρΓορΜΓ 
(ηυΙΙίιι* 6η>ι» ηϊ Γη^ίρϋΟκ πβ «βίΐϊ£ίιιπ) ςιιίιΐβιη ιηιι1(^ωιIίη6IΠ,^<»πη^β, νϊΐιηιιηπιβιηΒ ιοΙίΙκηπΜ, 
ηΙΙιιπ) Ηοςιιιπι χΐηιίϊ»»!) ρβΓΓϋεΙίοΜ ΐικίίοίο ςαχ- ίιι ΠΜιΙία οϊνίυω ϊιηΙίαΜίΒ ηΐ ρΐιίΐιηβρίιϊίη). ΙΙϊε 
Γ6ΐι«ΐ ιοη^'* Ρ'»™ ιίικιΐη «Ι ιπβςίβ εΙΪΕΒίιιΙιιιη ; *ΪΙ» ηυο^υα ηοοιΐ λΛ (β ■Ιΐίη(ΐ1»ΐ| ΙιιΐΜίηΙ ηΐΜίΜΐη 
νίΐΜΜ, ΒΙ Ιιιεβ Ιιιοβπ), πι κ\\%ΐ»ΛΊί. ιΛ ββιηεΙ ιΐίοιιι, Βΐΐίηιιβ αΙΙο ιρρίΓαΐΗ, ει Ιιίι: βι ρϊΙΪ» εοιιΐβΐιι ιείΐε 
ρεΓπιηΙαηι (ηί^ϊί (]\%βηύΛ. ^ηβηΐηιη νείο ίηΐεΓε»! ϋΟΓριι• Ιε^βΐΐίΐ, βΐ τβίνΐΐ ι]ιι9<1βπ) ρΕίΙίοεΒ ζαπΛ, 
ϊηΐβΓ εΓΐ8ειι«ΐ3> εΐ εβ ςηχ ίυιιΙ ιαβ^Ϊβ εΐίβοηιία ; Ιβπ- ηεπιρβ ρ«Γΐιιΐ'ΐιΐΙαιΐ(ΐηι αιιίαιί ιηοπίΟΕΒίίοΐιβ, Ιιιιπ•- 
ΐηπι εΐίαιη οαίιιίιιο ίηΐβΓεϊΙ ίπίβ' ευϊ ςιιί «Ιί^ιιπί. Ιηβ βοοϊ οιιΐίΐΓίιίΕείΜΐΙ, εΙ ΐιΙ ευηι <:οιιΠηε1)ίΐ1 ηοη 
5(ΐ) ΑΙ>Γ3ΐι>πΐ <|Ηί(ΙβΓη ε«9 ΙιΟΒρΐΙΙο ΐΰΡίρϊοπΐ, ηκί ιιηΐ ΕΪνίΙαΒ, ηεηιιβ πηα κεηίι, ββιΙ (ιι^|ι^ |>1ιιηΐπ« 
ΐΓ»ηΒίΙ)ΐηΙ ροΓ ΗηιηίΓβ, ΜηιεΙ ίιηρηιιίεηι Ηοίρϋία )ΐη|ΐιιΙο Ιίε(|ηι?ηΐϊΐ είνιίαΐί», ΐθΙΙ(.-ΐ(β<χ οιπηβ {«ηιι• 
ΒΟβερϊΙ >ηρ:1οΒ. Ηίε «εΓα Ιοίΐυβ ΟΓΐιίβ ΐατΧ ριυ- ΕϋΐιΐίΙιΐιΐ εΐ 6ί?ίΐίΐιί1ιη9, ΐαιη οπεη^Ιεβ, ηυιηι οεεί- 
ρεη• ρβΓρηίιιο βχείρϊϋπι, ΰΙιπΒΐυιη )ιο$ρϊΐΊθ ρ» «ΙεηοΙεΒ; ηοη α'ΐιιι ιίπ^ίπιία', βειΐ ίρίτίίαιΐ! ριιιΙ• 
ΐιιΐΒπι νϊοηι εΐϋίρίβϋιιΐ, ηιιΐ ίπβΟΐΙιίΙΙ ΙεπίΒη'ιΐΐΌ ΓκηηιΙΐΕ ιη^ΒIεΓ^ο, 4|ηη(| ρ^^ΓΒΕοΙίΒΐυηΙίνΐιιίι ίηίΐηι. 
ΐΐ, ΐ]<ιχ Βηπΐ ίΙΙοι ιιηι, Βϊΐιί αΐΐΗΙιαΐΙ : ρ^γ ι^ύχ ιιοη πΐΐπιίί ιϋίϋΒ ιηαηη$ 6[ Ηη^ηχ, εΐ ΊπΙΐίαΙοί βοί, ΐ|υί 
)η «ρβεΪΕ ιηρΕίΟΓίιιπ, κύ Ιη Γβϊ νε~ΓΪΐ»Ιε. οηιιιίιιιη «Ιί^ηΙΐΒπιηΓ εοηιιηιιηίυηε (ΙβίΙΙηε ρΐΓ(Ί£ϊρ.ΊΐίοιιίΒ. 
(■^ΤεείΠΓΕηι ΤιίηίΙαΙβηΐ ίιι απίηιιηΐ ΐϋηιίαεη*. ηοη 56, ΑροϊΙοΙοΓηπι >ιι1ειη βεΐ|ηι:πι ιΙηοίΓίιιαΒ ει 

ΐίαιίίΐίοηΕΒ, ει εΐ$5ΐΐ3>ιι νϊΐαη ΒεηιρεΓ εαηιρηηεηΒ, 
Γϊΐ'ΐΪΒ ΒεηιΐΒπιιπι οοηΙΙηηΒνϊι πΐ3ΐ'ΐ]ΤΓΪηηι, ίη ({ηιιιΙ 
Γη9ιιΐ;τιιιη Ζ6)ιιιη ΙιβΙ)εΓβΐ ρΓο ρί^υΐε, γΙ (|ηυΐϊι'ίο 
εηο πιΟΓεΓεΙυτ ευηίΰΪΕηΐίβ ; πιοηαΒίίεοΐ'υπ) ΙαΙχιιιιηι 
ιΐίκπιιη) ρΓΟ' ιΙίιιΐηΓπΐ β( αεειία ρεΓρεβιϊοηε : ςιιοϋ πιβγΙ;Η«• 
νΪΓΐιιΐε ηυΙΙι ίη Ιε είΐ >1>ί(;εΐΐιΐΕ. Οιηηίιιη) εΓ|θ 
καιιείοηιηι ει ]ιΐΒΐθΓΐιηι, ί11ηΓ»ιη «ιιιίιΐκη) ηιοτβϊ, 
Ιιοηιηι Ιβγο εηΓΒϋπι, βΗογιιιΙι «υΐεπι ΐεΐίοιιεηι, Ιί- 
ιιιηΐ τοΓΟ οΗιηϊυπι αιΐ ρπιιΐϋηι ΙοηυΠ), τείιειηεηΐΊί- 
βίιηυηι εΐ (ΟηΕίίηΙίΒΐίιιιηηι ΙιηίΐΒΐηΒ ε(ΐ ιΙεβΙιΙο'Μ»- 
ΟιΙΟ ιΐΒΓ.Γ Λ\Ηΐιΐε ίΓ\\ι:\\ϊ, ν^^ν;%>* Λ 4Ε.ν\ν*»ί>, • Ι.αΙιη'ιΐ ρΓοηιίβΒίοιιειιι υιιίιΐΒ ΓιΙϋ γ^ιι! ειΐΓΐιιϋ [>ίχΐκτ 
ΐρΓίη εΐΒί ηηΒείΐιιηΐϊ ΐοηίυιιΟίοιια ; β(μ1 ηΐ ιιιυΐΐιι- 
Γΐιια ροΐϊιΐΒ ΓιΙίοΓίιιη Βΐ-Ιϊνχ ρΐιίΐπίορίιίχ Γοηΐηςίη, 
ίιι ιρίΓίΐιι τοειίΓείΜΓ ροΐεΓ, Ιιαίιηϊΐ ρΓαιπΪΒκίιιηΐίΐη, 

^^»Ι ρΓ«ιερ ϊρειη νιιΐίΐ πιιιΐΐίρηι 

^^^ΗΪοηε, υΐιιυϊ ηοη ΐΓβοεηίΟΓίιι 

^^Μοη6ι ιιιιιΐιοιυιη Γΐ^ηπι ΓΕρΓεΒ^επι ίηιρουπι ; 

^^^Κΐ νϊπΓι ίηιρείιι Ιτίριηίΐη αηΙηΗΕ, απΙνεΓΒβιη 

Τ βνηΐΜΪΐ »είι;ηι οοΓίπη, >|ηϊ ίηνβιίεΐηπΐ, εΐ ιγΓηη- 
ΜΜΪιΙ,ιΐηοϋ εκί εοςπΒΐυηι, ροΓ νιι1ιΐ|ΐι>ιβη Γβϋί- 

^ ΒΒ^> ■" εκρ'ίνίοιειιι, «ηΐ* ΐίεια τεςηί «ρΜΙ«. ι^ 211 ΑΝΟΙΙ£>Β ^^«^ΑΚ1ΕΝ8I8 

Νιη €υ«& ρ^ίη)x ρ9|(€ΐΙφ «Ιί8ί4ΐ«τ3Γθηΐ«ΐΓ » ιι«ΙΙΙικΐ|υ€ €6ηΙ λβείοτΙ» ηοιηαι τοίυιηβη ϊΗϋ 
ΓοΙ, ρηοΐ^λΐιίΐί ϋυοίυβ Γ3(Ιοιΐϋ, Μι^ΙΙκκϋο» <|υββι Ιβ ΙμπιιΙι ΑροτλΙ^ρΜΠ »οπρ&ί8&6 οιι^^ί'-^ . 
Ι'ίϋιιϋ. Α(Ι ((βηυι ροΓΓο ϋοείηηβΒ φίοιΙ χΐΐΐιΐθΐ• ίΙΙαιΙ ΜΙ βρρτίιαβ »€Γ.ιΐΓ&ΐυιη «ι Ο!;^ ' 
ο.ιίιη οηο 3αΙ λΙιβΓΟ Ιοοο, βοηιιο ορίβίοιιΐ ϋιν^τβ Υΐ(ΐ€»ΐυΓν ηυΙ ιηηίΐοβ ΑηΚβ ΰθΓ•ν<'•" 
Γβ€ΐ}οη6ΐη αϋοΙλΓαηι ΙΜ νΐβίοιίΑΐ» »ΙηιίιΐΙ ΙιιΑοΐλΐιΙορ* Ιιοβ ίζω^η ί11ίιι& η^Ι^ί ο( :λΊ'.^ 
ιΐ6Γ0|;α( : βίηυίίΐβιιι β& ΐ6ΐηρι»ΐΑΐβ (ΙοαΗηα 1ΐ9Κϋ Ιη €0ΐιΐΓ0?6Τ5ΐ8ΐη τηΓ8ΐ)ΐΐϋΓ. ι-ί ■ 
ιΐιβοΐο^οβ νβΐυΐι Γ&ΐΙοηί €ΐ δ€ηρΐαη6 €οηδοιιΙ«ηο« ρϋΙλίΒ ηοβρίι βτ«ΐ. νβΓυαι Ια '■ 
<ΓινοΓ&3ΐιι Εΰ€ΐϋίί» Ι6ΐι1«ηΐ1«ιιι, ραπ» λΐηρίιαδ Ιιιβπ οοη Ιίοβί. €χΐ€ηιη οραι Ιμμ; ρΓν 
ιίιΐ8ΐη Ιίη5υ8πι «ηΐ^ληβ « ςαορΐ3ΐη ίυοΗΐ οοηνβηοηι*. ΙιΙ βςαίιίβηι βιρίοπϋ}•;- 
€ΐιίηι ίί$ιΙαιιΐ&χ»ΐ6ΐ06ρΐ;β, ςυφ Αγ61Ιι9 ΙιΙηο ηιυΐϋαΐαβ Ιη βαηπι οοιηιΐΜΐιίαΓΪιυιι 
αΙίΐοΓ Ιιίε ΓβΓβ Ιβ|;οηΐαΓ, αΙίΙβΓ ΙΙιϊ), ηίΐιίΐ ςαίίΐηιΐλΐη υηφιβιη »ϋυ8ηιο«Ιί ΐΓ^ΓΪΐϋ . 

8Χ€Ιΐ1υ»1 ΙιΟ« $ΙΐΙ<ϋθ8υΠΙ βΙ ΙϋΐβΤ3ΐΙΙΙιΙ βΚβΙβΙλΙ, 0Γΐ)ί»(|ΙΙ6 ΐΑΐβ ρ»Ι«Μ« β6Γΐ ΡΟΙΟγ!. 

βΐΐίαια 5ΐΐ,<|υο<1 πο9 Ιιίο ρΓΦ849Γ6οοη9ΐΐΙ ιαοίΗΐ. ΟοειίΓκηιπί Ιοεα ηυφιίαιπ ' •' 
ιϋβΐ ν6ΐι«ιιΐ6ΐι(βτ Γ»ϋθΓ, Ιαοιιηο83, ϊη ςυίΙ>ιΐ9 ρτοίικίβ ηιιί*! &η«Ιογ τοΙυεΓίΐ, ^;;. ■ 
«ϋνίηιηϋοηι ιιοΜ> ίαίι. Α<1 ίρίΑΐα ν6Γ0 εοητβηίοηβιη ςυθ4! 5ρβ€ΐ3ΐ, ιη3ίθΓνν' 
€ΐιΙΐΑΐι» ηΐίοοβιιι Ιι&Ιιυίιηυ», ηυ>ηι ευΐΐο• θΓλΐΙοΐΜ$, (|υ&ιηνΐ$ Ιιυηο ι]ι. 
ραιινίιηοβ• ι«ιΙςαΑηιυιηΓαουΙΐ«3 6ΐ ΓΟβΐρβι ραϋβΐΜΐυΓι εοηβοΰΐαπ 8ΐΜ^ι•ίο. 
ρβΓ&ΐΙϋοββ; ικ^υο ΐίηίηΐ€βηίαΙί€ΐι]α8 &υαοπ8νβΓΐ>ί• ηο8 αΠΐ£3Γ£ νοίΐίΐ: 
ιΐίυίΐ 8ίΙ βΐΓ3Β€» Δ<ΐ6ΐίΐβΓ τεΠοκ» βϋαιΙ 8ιμ8 ΰθ|;ίΐιΙίοιΐ68 £θΐηκη(Ηϋ« νοΓ^;.. 
€(^10 οοηκιΠο Γβΐίηυίιηιιβ, Ιλπιβίβΐ Ιιΐιιιΐ ί^οηΓ6ΐηιΐ8• ΐΑίιηυηι βι 6πργ:!• 
ηοηηυηςαλοι Ιηΐβτ 8ο (ϋ8€Γβρ&Τ€, βΐ <ιυ»«ΙϋΒ ρηκίοπη οοευΓΓΟΓΡ. οη»• . 
^ίί^ηϊ ροΐυΐ86^αΐ. Υαΐβ, Ι«β€ΐθΓ| βΐ οο&Ιηιπιι Ιιυηο ΰοηαίαιη ρ^<^ ιαα . «» ΜI*^ ϋΑΡΙΤΑ ΑΡΟ0ΑΙΥΡ3ΕΟ8 ΤΗΕΟΙΟΟΙ. ίίΚΕΦλΑ^'^ * Αρο€4ΐί^$Η ΐ€ίη ΟίΗίή^ ΞέΠΛο Ι• ϋίψ» ί* 

ά€η {Ιί^ αί έαΐαη 9€$ίβ) ίαύΛίπνη €0ΐηρ€Χ€τΗ , 2. 
Αά ΕρΙ^€ΜίΛΛ Ε€€ΐϋΐώ αη^Ιαηί <<<ι<υιβΐ4 » 5. 

€η]η$υΜα 5ιιΐ|πι^Μί« £γτ/^μ0 βηρίο $ίηί Ιη^ί- 

ζΛίΛ, 5«ΠΜ0 1» 4• 

ΰκ/ΜΝίαιί• Ρ$ψψηΜΜύΛ Ε€€Μ0 αΛ^Ιο [ημηι 
ιΐΜΐί/ί^αΐα, 5. 

ιιιιιΐ. 8€ηηο 5* ". 

ηάϋΐρΐιια^ ^• 

άβΜϋ ψηΐηοΓ $€ΗίοήΙ^η$, «Ι αΐϋ» ί^ΗίΙ^ηίάαΜ, . 
ϋ^ Ιβψ9 $€ρϊαη Μ^Ι9$ ο^Ι^ΐΜίο,^ΜΜΐ ηηΐία κ 

ΗΜίΜΨΛ αρ£ηΤ€ ρΟΐΜΐ» 

ϋί Α(^ΗΗ$ ς[ΐίΙ Μα ΜρΚ» €θτηηΛ βρ^^^ι<'^ 

8οΐΗΐίο ρτίΜί $ί^1% , ρ€Τ ^ηβηι βρθ$ίθΙθΓΗΏΙ <! 
^^^^ηα άειϊ^ηαίητ. 5ίηΛ0 5, 

8€€ΗκάΊ Βί^ΐα »οΙμΗ09 φίΛ ρτΛίίηΐΛ ^ΗΟΛ !•■ 

€0ηΙΤΛ βίΙβΐ€Λ ΙΙΙ^ΝΙΙΙ• 4<Τ8£η*ί<ΙΐΓ« 

€ίίοΗ€ΐη ρΓθροΗΐί^ ^ϋί μΙνμ /ΙπκϊΜγ *ν ιρα 

8ϋίιιιίο ηΜτϋ ιι>71ί, ^ηλ Ιί/αηΐΜ /Ια^ 
η€ΛίΐίΗΐ ηΐΛί ρτϋρΐ€τ αηίΐΜί ΜοΙ/ίΐΜηι €Ι ι»ίρ<*' 
ΰοηιίηι^η ηίαανεηιηί , 5€Τΐηο β, 

ΒοίιιΓιο 4ξΗΐΛίί »ίοίΙΙί^ ίΐΗΰβ ιαΜίβπιη €ΐβ^ 

&αίΐί<ΐ9{ί/ί8θΙκΙ»•» ^Ηορρ/α^αι αιιτβιιΐ 
ί€$ίτορΗβη ΜοτίΛίηΜη β€Η€ή ίημηηίηψ 
ρεη€ΐα€ΐ^ 

θ€ ο^ηίΗΜ ήΜβάταφΗΐαηΗΛΐΜ0Τ ΑμιΙμι 
ηηί α ακαϋιοΓ αϋ^^/οηιη ρ/β^' ^^*^ ^ 
3ίηηο Ίρ ίτίτη ? τ." 

1. 


ϋΟΙ ΡΓΟτίΤΙΑ. 501 

ηαη§4ΐΜα, %βΛ ρβΓρβηιη ϊΐιΐ χίπΙιιιίΙιΐΓ Ηι>ι)ιο(Ιίο ποπαεΙιο, ιιΐ £χ ιεηιιοηΐί ίπϊΓπριίοηβ νΙιΙβΓβ η( : 'Λπο• 
χάλϋψϊ; τ'.ΰ άγί™ Αχοβΐΐλου χ*\ ιΟιγγίλιοτοί Ιωάννου, ΐοδ ίιγ»«τ;^ιίνου χυΐ βΕολΰγου. ίτΛ Μεβι^ίβυ μο- 
■ταχα^ έρμΓ,νιυθίΙβχ, ΑροναΙι/ρίί» ιβηΐΐί αροίΐαΐί ΐΐ ηαη^ίΐΐιία ^βαηπι'*, ύϊΙ*α\ ιΐ Ιΐΐίοΐο^ϊ, α ΜϋΗοάΊο ηΐ9- 
ιιαιΗο ίηίίτρηίοΐα. δϊπιίΙϋβΓ βΙίΜΜΐ ίϋϊιΐ^ηι, ίιι Γιπβ οιυϊϋ^ιιΐ ΟοιπιηβοΙΙΓϋ Ιΐ^ίΙυΓ : ΤΙλο; ττ,ς Έξι-γήσίΐμς 
Μτθοβίου μοναχοΟ ΐΐΐ τή« Ά-τοχϋιυψιν ΊΐιΜίννου τοϋ ΒΐΜχον. Ι^ίιιίΐ ΕιροΜοηϊι ΜέΐΠύάϋ πιοηαΜ ίη 
λροΐΛΐ^ρίϊιη ^οαηι^^* 7Η^οιο^^. 0)ΐίΙ>ιΐ( ΰοπΐΐαΐ βιιείοΓΜίι Ι)ΐι]ιι> ϋοιιιηχίηΙίιΓίί 0£$β πιαιϊηΐϋ ίι 
Γϋΐη πυιιε ΑιιϋΓΐΒ ΟκίβΓοη: ίιι ΟιρρηιΙοΐίι αΓθΙ)ίερί»ορο, ηιιιιο Οηβ^πί «υοΐοη 3ηΐί<|ΐιί£ΐίιΐ]0, ιιυιια ΐΐβ- 
ΐΙιΜϊο ιηοιίΗϊΙιο, ϊιι ιη5ΐ. Γθΐ1ίι:ίΙ)ΐι> ακη\Μοτ, αά ιιιιβιπ ρβΠίηετβ ΕΓνιΙίΐιιτ. 

ι 0«ΐ)ϊι1ιΐ6 οοιίηχ ιιικ. ιΗ^οΙο^ίοιβ ΕΓχοηβ ϋ^ ιιιιαι. 21, 6ΐ<ιι>ϊ<]οη λ ΓοΙ. 134, ρι^. Ι, ιιβηαϋ βϋ Γοΐίυιη 
Ιΐΐ, ρ«β. 9. ί<)^ιιι ΓοιιϋπνΙ «Ιϋ'ΐιιβ ηοιηίιιβ «ιιείοΗβ, ιιΐ ΙικΙμΙ ίαηιΐκΐίυι ίιιηιο V ί'οιπηκιιΐιΐΓίοηιπι 
Ιιιι]ύ5 |ιίΙιΐΪΊ(ΙΐΐΕ;ρ, ρ»κ• ^^Ι- ■ Ργ^^Ιτ ίϋΐυϋ <;χβιιΙ>βΙ οΐίηι ίυ ραιΗΐΓϋϋϊο ΰοπΐίιαίϊηοροΐίΐαϋο, νκΐ οιίκιη- 
ηιιιη (■ίί,κι πΐϊ. Ο. Αηά^^α! ϋπιαηα^ Οαμραύοάα ηΐίίΓοροϋΐ» Εχρϋοϋίο ίπ νϊιίβπΜ ΰαηΜΐ$ ρτορΙαία, ηΐ 
ΙηΙιβΐ ΑηΐΐΗΐίιΐί ΡϋΜβ*ί(ΐυΐ ■() 03ΐϋ«ιη ΑρραηιΐΜ ια<Η, ρ. πι, 45. 

ειιΐιΐ ιιυοιιυι; ίιι ΙιίΙιΙΐσΐΙιυΐϋ ΠικΙΙκϊαηΐ ίιι ηΐΒβ. Ιΐ3Γ0<χίιπί8 ΕοιΙΐίο 212, ηιιπ. 4, Αηάηχ Οιειαη/ηιί* 
*ρίκορΊ €»•ι>ΜίΜαη%ι ϊη λ»ο^Λι1^|'$^ιΛ Οι^εκβ Γοΐ. 1<)8 : ϋολλάχις αΙΐηΟιΙ; ύηί, βίε. Ιιβπιιιικ; ίπ ΙιίΙιΙίοΐΙίΜα 
ιι».ΐΓ3 ίυκιΙυηο-ΒϋΟνι, ΙιιΐβΓ ηΐί&. ΐοά\ζ<Ά «ΪΓφςοβ Ιϊααεί ΤοΕβίί, αϋ β|υΒ ΙιηΓβιΙίΙιιβ αιιρίοβ, αΑϊΐα ϊϋ, 
π. 3. Ααάτται €<ηα•ΐκ ακΗίφκορί ΙοιηΐΜΐιίαηιιι ία Αι•οΜΐ^ρ»ια. 

β'.-τηηπίυί ιίΐ Μοηι^9η^οπ, ιιιοιιμο1ιιι& Ββηε<ΙίαΙπιιι αιιΐ8ΓΐΒ»ΐ1οιιί8 Κιηοί ΗίΐυΓΪ 1η £«11ία, ίη Ώ'ίΛήο 
Ιΐαϋη, ιιιιιιι 1'02, ΡίΓίβϊίί Ίη 4, αριιιί ^ι•αηπ^πι ΛηίΐΜΠ ίπιρΓΐ$ιο. τβρ. 15, ιρίβιΐιΐίιΐβ αιΐιηοιίιιηι Ιυ- 
ηιιίΐυΓ ιΐβ ΙιίΙιΙίοΜιβεα ιιιυιιιοΙιΟΓυιη διιιυΐϊ Βα&ΙΙίί Κοπιχ, <ιυιιη Ρβΐηιι Ηβιιηίΐίυ», ΟΓϋΙαίβ ρπείβειυβ, ίιι• 
(ΐϊϋΐι ΟπΕΟίΓηιη (ΐΐ5> εομία εο«1ίβυιη κίοπίϊνΐΐ. ηιιββ ιιι ΐβπϊβ κίΐιί Βΐι1)ίΐΐ(|ί$ 09ΐ3ΐ)ίϊ3! ιηαιι»ι«ηϊ$, π^- 
|[Ικ1οβ ίπΐ3εΐ<ΐϊ(|{ΐο ^^^ϋ^^ αιιϋίνοΓίΐ. Ηοβ ίηΐϋΓ ΙϊΙιιόι, ρ.•2Ϊιΐ3 21ϋ, ^ηιιιηίΐ&ΐ Ιιιιϊιΐΐ υρΰτΐΐί ιΐυοβ Μ<1ί(χ» 
Ογιβ«» ιηβί. ίιι ΙιΐΕ ΙηΙιΙΙοΙΙιεο );<(ίΐ»ιιΐΐ!β, Κίϋ ν^ΓίτΊβ : > Ουϋβχ Ιιοιη1)]Γ«ιΐϋβ χιν ιη^υϋ : Άνΐρία» τ«ϋ 
Αγι&κΑτου ίρ^κπισκύιτ^υ Κι-.νιριΙβΐ (ήΐ Καπτηΐοχίαΐ, τής πρ4{ ΐϊ Άργίω, (1{ τ!]ν 'ΑποχάΛυ<|<ιν Ιρμη- 
«•(α. Ιιιίιίυαι: ΠαλλΑχι; αΐτηθι'ΐΐύΐί, 610. ΙΙοα βϊΐ, Αη^Γ^^ ιβηΐΐίιιίΜΐ' ατ(ΙιϊίρΊ*£ορί ΟαΜπα ϋορραάοζϊκ, 
ί ΜβηΐΐΜ Ατζχϋηι, ϊπΐΐτρτΐΐαΐία ίιι λροία1^ρι\ηι, τ\ζ, Ορυβ ΰχοιβυιη ουηι βαηιΐίΐίίιηί ^ο^ηIι^1 ΟΙιιγ- 
•■ιΗΟπιί ορεηΐιυβ, εΐ ΑιιιΙγϊκ Ογγιοικι ιιιΙ^ο 3ΐΙ]υιΙί(:;ιΐυΓ. Ιΐι;»! ρ3%. 221, ϋ« Εο,Ιίεβ βΙΐβΓο «ι ιηιίςυίοΓβ , 
ΜκιίΓ<« ΟτΐΐίΠΜ» ίη Αροαιί^ράΜ ίη ϋοιίίω ΐΗΐιιι1)>οίιιυ, ιιΐί. ιΐΰΐβΐί• ϋ> \\μκ ρΓϊυβ ΚΓίρΙιι Γιιβηπι, οηηι- 
;ι ΐχιυΐί, 1ι<κ ΑιιιΙΐΐχ οριΐϋ ϋι-Εθπ|ΐΐιιηι Γιιίι. Αηιΐιτα: ΰαιιΐΓΐχ ίη ΰβρραιίΜϊα ορίβΐορπ, Ιιίοιιι ορυβ 
Ρ•υ|ΚΓίιιι ΐΜηΙιίΐΟΓ. * \\χΐ ΙΙβΓοίΓιΙυ» ιΐΰ Μιιιιΐίιηςοιι Ιποο οίιαιο. 

ιίυβ ίβιι τειυΐί, υΐ ιιι»χΙια3ΐΗ ραΠβπι (ΪΓ3!ϋθΓαιιι ιιΐΗ. οοιΙΙοιιηι ίιι ΕιΐΓπρκ ΙιϊϋΙίοΐΙΐΰείι βΐίΐαηΐίυιπ, 

ΙΑιιιΙιϊμ- €χ&>Γειι ΟΐρραιΙοΕίιιιι ιιείιίερίίεορ" ίΐΥίΐιΐβπι βϊ^β ΙϋείοΓ ιιυϋϊΑΐ : ηυοτϋπ ιΐιικι ΐΑίιΐυπι Οηιαιί», 

Ιαπ ΗΐΐΙιοϋϋ υιοιιβοΐιι. υηυ» ΑηϋΓΕχ ΰΓεΙκαιϊβ. ηυίιιιιΐΒ ιιιιίβηι Καύικκ ϋν^απΐη&ί» ηΓεΙιίερίϊοορΙ ηο- 

ΜΗ ρτα Μ ΓβΓχιΐ. ΪΙιίιιβ βυΐϋπι χΙΙιιιο ΗΓ^ιιιιιβηΐιιιϋ ι<1 €οιοηιροΐι(ΐοηοιι ΙΐϋΪΕ Αηιΐιβ»; 3ΐιπΙ)υΕΐΐ(ΐ3ηι ϋο- 

ΡΐιιπίΐΓϋΐιΐΓ «χ Οοιιιαιβιιίαι Ιο ΑγΜΙιχ, βΕΡ^ΓΡβ Οαρραιίοοιιιη ΐΓΰΙιίβρίίΐορϊ, ϊη Αρο€3ΐ^ρ6ίιη, Ογφρβ βΐ Ι<>- 

Ι'ιιΐί Ρ^ή1^^1 3ΙΙΙΙ0 1651 ηιΙ «ιΙαβη! ϋροτυπι (£οιιιη«ηϋ ίιπρΓεβϋο, ψΑ^. 640, βυΐι Ιιοΰ Ιηηιηαιβ : Έκ τών 

Άνίρί}; τψ μιχα^κ,ιιάτΐι) Δρ/ΐίηιβχίκψ ΚαιοαρίΙα; ΚαππαΕιχΙα; {ί{ τήν Άποχάΐ,νιψιν πίίκνημ^ναι^ 

βιαρέοΐκις σύνίψι,- οχιλίίΐί] ηιρικΟϊΐιχ ύπ6 Άρίββ άνίςίο^ ίηιβχόπιυ ϊή; ΚΛίΐΛριΐΛΐ Κοππαίοκίαί. 

. Βΐ€ηι ^Λαύαιιι ΕχρΙιαιί':» ίχ ϋοηιηΐΐηίαίίίί ΗαΐίαΜ Αιιάτατ Οαααΐία ^αρραιιοΐ^)^ ατίΙικρϊΐΜρϊ ιίίνϊιιίΐιιι 

(■«ίβϊοΓαΐίι, «μοιίΐΒ αϊ ΑτίΐΗα ίη4ϊ§ηο €ιι•κιτία €αρραάοοα *ρΊκορο. ΧΑία αυίειη ΙιίοΜτίρίοΓ τΪχμιβ ».'- 

^βυΐί IX ΐϋηΐίιιιη »ΕΓίρ«ί»β Ιιιιιις ΟιιιιιιιϋΐιΐΐΓίιιιη Μΐύ»\.\ιτ, λΓοιΙιηι ΕοοΙεκϊα^ βίιΐίϋεαι οΓοΙιϊορΊιοορυι υΐ 

Ρ Αικίιεχ ιΐΜβββίΟΓ, ι^ιιί >ιιιιο 914 ςβΠΟ ρΓχΓιιίίΜΐ Ιβ([ίΐιΐΓ, ΐΕίΐίι ίϋοηβιιβ βΐ οπιιιί εχΕβριίαπβ υι*]<ιΓ εει, αϋ 

χιιιιιιιοιίαιίοηΕηι Ιιαυε ΑιιιΙγ» ρΐ'ίικΙΒΕεωηΓΪ οβίηΓβικΙιιη, ^11^ιιΒ ;ιΙ) κΐϋΐβ αηιιίβ 60 νεί οίΓοΙίβι ΓοκυίίοΓ 

ΠιΙίββ Ιυΐιείιιν. 

Ιιαι ΐι] Εΐΐίΐίοηβε 1)ΐ>]υβ ορβήκ, ί]ΐιχοιηηεΐ «ιιΐι ΑικΙγνε Οίκί,αΓΡίΒ Οπρραιίυύΐιιΐι βιεΙιίβρίΒΟορϊ ιιοηιίιιβ 
«ΐΒΐΐιιΙ, νειιϊΐΐηιιβ. ΡγΪιιιιιπ οιιιηίηπ: οι πι«β. (Οϋΐΐίΐΐϋΐ ΒανΐΠΕΟ ι;ι Αιΐ|ρΐ9θπθ, «ιϋιΐίΐ ίιΐίιιβ Οηΐυιπ 
ΤΙΐΐΟιΙυηΐί ΡβΙΙιιηυΐ δοο. Ιββ». >ηιιο 1584, Ιιι^οΙβΙβιΙίί, ίιι 4. ΛΙΙΟΓίιη (ίΓΧΐβ «Ι Ι.βιίηβ ουιη ιιιβ». οο- 
ιΐΐΐίΐιυκ εοΐΐιΐιιη, ιιοΐίβςαβ ίΙΙυ5ΐΓ3ΐιιιι ΓγϊιΙεγκίιϊ δίΙΐΐϋΓβίυι ΗβίιΙεΙΙιβΓΕ^ 8ΐ[οο 1596, ίη ΙαΙϊο, ςιιχ €αοι 
ΟρβΗΙιυι ίΐιιιαΐ ϋοιηηίι, ΟΙίΓνϊο^Ιϋΐηϊ βΓχεο-ΙιΐϊηΙβ Εΐ1ί(ϊύΐιί3 ΟοιηηικΙίιΐίΒ &ιΙ]υιΐ|1 »)1βι, 3ΐΐ|ΐΐ6 ειίαιιι |ια• 
οηιι> VIII ΜοΓκΙΙίαπχ εϋϊΐίοιιίβ (ΐΓΚ€«ι-1.3ΐ1ηζ ΡκΓί&ίβηβίβ ίΐΓ ΓοΙΙο. ΕιΙΚΐο αυίειιι Ρβΐΐαηί 1.ιΐίιΐΒ 
Ιί>η>ίΙΙ ϊη ΰίϊϋβιΑ»αηι Υΐΐιτνηι /ΌΙγηπι οηιιιίυηι ΓβΓβ εΊΊΐίσουιη, βιιιιί 1589, Ρ)Γίί>Ιι& Ιαπιο Ι, εοΙ. 1262; 
' ΐ«0», ΡίΓϊΒΐίβΙοιποΙ. ϋοΙ. 1049; 1624, Κ:Ι.Ιί5 Ιον. ), οιΙ. 1529; 1654, ΡηΓίκϋ» ϊη Μι^ιια ΟίϋΙίοΐΙιβ» 
Ύ«ΙβΓυιη ΡκίΓυιη Ιυη.ο :, οοΐ. 1529 υκηιιβ λΛ πιΙ. 16:ίϊ. Βίε 3ΐι(«ιιι ίιι Ργ»Γ>(ϊοιιο ΙβΙϊιιιβ ίΐιχ νβΐϋίυιιϊί ιιιιιο 
Ι|ϊ$84, ΙηβοΙ»1ί(1ϋ 1ϋ 4, «ιΐίΐχ ΤΙιοιιΙοΓαι |*β|[3πυβ : 

■ φιίί υυηιιηοπίΐΓίΙ Ικιίυβ ιιαείΟΓ ΕΧ5ΐίΐ»ί[, αηιΐιϋβ 1<Μ(0Γ. Βΐΐίι βρίηοτ, βχ Ιίΐιιΐο Ιοιί ορβπ ρΓ^ΐβχχ 
Ε'2ρ6ΓΜ εηικίηΐ. Ουο ΐΕΐιιροΓβ ϊ'ΐΐβπι νίιβπΐ >ιιΐ ΰχ$8Γί6ηΐ) Εοείοίχ ριχΓυΐΓΐΐ, ίιΙ εετίο ηοικίυηι ϋβαι- 
^ ρβΗ. 1ΐ35>Ιίιι1ΐ3ςιιοΕίιΐϊ()οηίΐ(ΙίΕ3πΐΪΒΐίι«ρο^ί£ΓΪθΓεηι Γιιιβκ, «ιΐη εοιιίΓονεΓϊίαιη οβι, ιιΐ <\α\ ηοιι μ- 
~ η Ιιοε ΰοιοιηβηίχτίο ιιοηιίηβΐιΐΓ. Οχίεηιιιι Β^ 1ίΙ>Γί Ιιυ]υ• ΙηΙβτρΓβΐΧϊοηοιη, ρΓχιβΓ υΐίΐίΐαΐβιη (|ΐιιιιη 
ϊιι Εε£ΐ6ίί>πι ΓβιΙίΐ'β ρο»Ε βρι^Γίίϊΐιι, (Ιυο ρΓχείριιβ ιηε ίηιριιΙβΓυπί : ηρεπί ΙΐΓβνΙΐΐβ £βη νβηιΐϊ 
Ιϊ^υΜίβιιι ιπβϋίοεΓίΐϊβ, βίαιιΐίαιπι ΰΓχευπιπι ρΓχιεΓεα ϋΟπ Ιενίϊ εοπιιπα<1ίΐϋ&. Ναιιι ρι-χΐϋΓ ρΓχίϊιΙϊα 'ΐ";» 
ι»! οηι Γβπι ίίφρειΙίΐΒνΙΙ 2πιρ|ί5ίϊηιΐ ίΐΐα ριίπΰίρίΐ ΒανβΓίχ ΙιίΙΙίοιΙΐίεα, βίη£υΙϊΓί ΓανοΓΟ ρί Ιι 
Ρατλοι. ϋη. 011, ί ■ .ί' -• -*-?}-»-« 204 

• '• ι ;•ιινην•&ι9ΐίιιι ηυ.Έ (]ιμ:«1ί5 ΙήΜΐο- 

•'»^'.«. «.ΐΐΐ{ΐι§ΐβιΐηΐ(«πιβιι ϋοιίβχ οιυΐΐίβ Ιοοίφ 

"••-> <:-ΡΜΗί^<ιυι, ίιΜ Μ^,ι^οάϋ ιίΐυΐιιπ). ΥβΓυπι 

' ' ' Μΐηι ]ΐ) ΐρ•» ρπΚαιίοιίί, ιυπι &1ϊ1ιί ρ^ηβΒ^ 

' - '• • »»τηηιπι ίηιΐϊ^ηι οοιιΓβείΐ, ουίμλ οηηίιιο €•Γ6(• 

* » '^Ηί :ΗΐΓΐοη9 ποπιβη ίιΙϋιΙ νυΐιιιηβη ρπΒθ(ΐιιη Ιιΐΐ« 

>-*-- Ι'-ϊηηί^ ΛροΓαΙνρ^ϊιη •3Γπρ9ί$&» &υι1ϊβηι, ορυ5 ΐ||υ4 

'!»«»*'•< Γ>«?η•«ί. οιι]ϋ5 βιτοΓββ άιιοβ 9ηίιη»ϋν6ΓΐΚ 
^•"•ίι#^ίι^ ϋοο -τΐίπι ^-ι^πιιη ιιοη βδΐ, βΐ ςυοακκίο Α 

• -1 ,^^»^^ :,,,| -,ιΐΙΙί^ιη ρΓηΓ<ζ||• Β^ϋΐΐϋ (ΙβΜΓίβΙΙ&ί^ 3ΓΰΙΐί€ρί• 

*•* '-*•! -.•■'Λ^ΐίπι «««^Γ^ηιοπιπι Ίΐιΐ^ιυϊοηιιιι Γΐ'βςιιαιΙβηι ιΐι«ηΐίο• 

• ί* . .,ΐΓ*-,.Μ ΐπιη .;«».4»πι-ϋ<ίΐ6αΐ »Γ€ΐιΐ6ρί&€οριιη, ςιιϊ (ΙιιΙιίο 
•"-^ί" ■ :.ΜΜ^«Μ(ί4 . .«.ςιίιΐ «Μπι ^ηΐ-ς -ΓΓίρίοπϋυ^ ^β^^58^^, υπιΐβ ιμυιιι 

— — Λ* |«#!.Λ««ί«|η« ;^Γ 4Γγ!•;ΙΠ| 0«>η^ΐ311ΐΐΐΐορθ1ίΐα|ΐυηΐ 1η5 Τ6Γΐ)ί| ; Ει 

-" - '* •*ι.^τ..Γΐ;.,η.• α 411 ία «£ΐΐ6ΐι, βιο. (Ιαο βιιίιη είΐιΐίο^ο 
-^^ ■** •-» ■''ϊ:««-''^/-:μι•# ίΐί;ηι ϋΓοίΊτΐ, οιιηι ΐαπιηη ίΐΐαηι ίιΐ(]<κΐα& (;! 

— ίΐ-• ■"■■.;? ν^ίί,.ι// II ΓΓ,;,-:•αΐ, ιίβ^Ιβ (ΐαο Η2ΐϋι1<'ΐιΐ:αίθ:ι(| 9Β1&160Ι 

• '-«.-Μ«^•• :«•.«'~^Μ Μΐι-ί ίΓ.-.Ί..* '.ι,ηιΐιίαιΪΗορο/Ηΐιηϊ, ι|ΐι*^ιη ΓϋΠϊ ΜβίΙκκϋιΐ 

.^«•«•ι τ»Γ:».ι.' 1*»ι:.ιι.ι....ΐ πιιβΓΠ . ρβίΠΑΓοΙια Ού»$ΐ3ΐιΐϊηορο1ίΐΑυυ& 

'~ -ί ««■••.-.;. Α ..ιΐιη4•7 ΐί0 !« ^ι1Iι1^ ούϋι, ;Κ Ιΐ3ΐ)βηΐ Λ€ΐ9 ^οαΒΟ^|| Αιΐλ- 

^««..^«η Μ-?.ί«Λ >!νο •ιιΐΑ ι.αηβ Ρ^!ΐ3ΐιί ν'6Γ5ίυη€ΐη, Ιήο Διι(Ιγ6Μ €βΕ>• 

.•η-ι.-Τ£ «ι ΐ'^νΙΐιίβΙ ι.βΓΗΐΐ ;θηϊ. ΑΠΠΐβ ΠΓΠίβΓ 5^ λίβΐΐκκίίο ρ^ΐΓίΐΓ- 

... ,Μ πΐ|4 !οι*τ 7*πΐΐ«ιαι*ιη :ΐι ΰϋίΐίοίίίβεα ^^βζίξπιηι Ραίπίηι <;(1ίΐίοηί» 
->'. -,ι. 7ά\ύ, '.Ι «π αιΐίβ •ηϋΐίαιιι1ιιι• υιηιιϊϋικ, ιι&ί|ΐΐ£ αι1 Μαχίπιιπι 
«νΐϊΛ ιΝαβ «ιΐΜη» ϋιΐΗΓ Ορβη 0. <11ιηρ•ο$(οιηί ϋΐε Ιΐ3ΐκ2ΐ : Ό £λ 

ϋ.ι* ;πηΑ# -ΓβιΐίιιΐΓ, 4β<:β(ΐΑπιυ5« ^ϋ3ηηβ3 49<*ο^α& ΡΓίβίιΐδ |ι\ 

πιΐϋοηιιηι *ηηο 579« ΐίΐ ΛΓβΙΙαίη ε*ιΐ5<1^|η &^()Ϊ8 4ΐιΐί&ιΐ|€ΐΐ( 

.ιπ«ιαοΐιαΓαι 1Ι«ινΐαι& Ια ΤΙααίτβ /ιι^ίοπ^α, ρα^^. 106, 6<ϋιϊουί& 

. ■•.ΐΜΜΜβϋι» »>-η€ΐ<Γηηο8 £0ΐΐ5ϋ1ΐΐ21. Ουΐΐΐφίαιιΐά Οαν^ϋδ ίιι ί/ίΐ((^ 

.ΓταΐύΓΐη» .• ,. - .^ ΜΛ ί ι ΐιπ*. Λι»ϋΓΡ3ΐη αηπο οΟΟ, ρης, 379, ΑΡβΙίι^πι αηηο 540 »11ί« 

νΐ? -^ΝΝ•-••ηι«ιυ«πιη:βιι». ΐ2£ηΐ)ΐι& Ρ£ΠΖθΐιία& ίη ρηκίίΐα 1)ϊιΐ9Κ;ιΙίθΜ6 λ(1- 

*«*-« .ϊ:£!ςι .:. !./γ:•* *λλ .ν ί'-^Μ τ'.,ϋτα-τ^ιι^α^ οαρ. 4, ρ&^. -40« 4β ΙιΊ» ()υοΐΜΐ$ΐι^ 

- .!::« .*:« «'ΐΜΐΐΓπχϋ .χ:ΐϋΓ^^χ * ΓΑΑΠοηθϋ ΟΊηοίρηίαποβ ίο βρϊιοηιβιι, 3ΐςυβίι(οο 1(κ:ιΐτ 

:- ..-«. ι ΗΡπηχιΐϋ ΜΙΠ1 : .^^ Λ.ιϋιβυΒ. ΊΟΐ <6βιιΐο ιν« «υ(Η;65&ίι Β^βΙϋ^^ λΐ^ι^ηο ία 

...ν. .1 .:• ΐΐυιΐ3ΐΐ2ΐιι. ^ηι '.-^Λ^^ι^^^» ι>ΐ)β Γβί<.•η«ΐΓ ;ΐ(1 &9Μα1υιη νι, Λΐί\\ια ϊΐζ Ιοη^β &η^ 
: '>3•]ΐ&ι^ .... ..Αΐυι^ ^-αΗ«:«χτ*ιηι. !ΐ ικυΓαοι ^ααίι^η αΐΗ:ΐυπια(β α(1 ρΓοΙι^ιηιΙίΐηι νβτΐιί 

Μ«:•α» ..>ΐ^ "Γ .^Γ'.&ΐϊΗ.α^ .κιΐΓΐ:α5 ;:ΐι?οη3ηυ$, ρ. ι>8. ι ΙΙβΚ ίπΜυΐβ νίΓ ιΐοοίυ» 
• ^.^^^ -.5 .-.Λχι» ίΐάι;ϋ&. .*'-?^ιιΐ4 ;ηιιι ΛΑάΓΡ&ιη (1ε53Γ6Χ ϋΐρραϋοεαπι «ΓεΙιίβρί- 
,-τι. . . ..^Μΐυ .<."ΓΠΛ λ . .. .:ι!'Μ- '.α» '':«ι. 5«ι:α/ιαιι« ϋαιη Λοιίιγβιη ουιιιϋβιη ιυο- 

- -»* ..^4ΐν ι.^^αι-τχ ..^|.Μ^411-■^ ■; ΐΓί :ίΗ;οι?ο»οο, (\[ϊί Λίΐίΐο 309 «ρίδοοριΐδ Γ«€ΐο•$« 
..^ •«..4^Κ' π•-<;ϊ .?: .λα. :ι.ί:ϊ «ΑλίυΰίΓϋ, ]υχΐ3 Β.ΐΓθΐιίυια ίιι Λΐ(ΐια/ΐ6ιΐ4 

^ _Α. 1.;^.-: -..ι•α,»* ^ •.; . .- ϊί νίΐοα »Χ€υ1υ χ 3(1 αιιυυιυ 914 βΐ 9ί0 οία 

^ .. .., .^οί.α'.αι;: •>* -4•ιίί.'-:ι» «ΙΰΠΗποηίαΓΜ Ιιαίυ»^ ϋΐ ίΐίςιιίϋ &|)€0 οχρί- 

.,.. .!«. ^,:.>ν.ΐ!: .ί'ΝΐίΜΜΚΠΐ 9Γ0ΐιί^ί5€ορυΐ||, Ι]υ]ιΐ8 6χρο$ΐΙίοοί» 

^ ,,^^.^ ..,ν,..α.Μ >.»;•».ί^. •»4.« ααίίο ϋΐ ΒίΙΙαπιιίϋΐια^ €1 ΜηρΚΗβιη β]ιΐ6 Ο»- 
^ • 

•»« 
.1 


• * 


» 


ίι>;!!!|Μ' 


•. 


/!//</ .• ι // 
.■4ν*•«•. ί ι•***ί -•ϋΐ5 .*»ί4'ΐααι»3.,Ινηββ ΐϋΓρίϋδ ςϋααι βρ) ίη «Ι3ΐβ διΐϋ€0- 
... .^. >Μ»Η%*^ •^ '*^ 4. •0Μ..•. ι. ΑιιοΐΟΓ Ιίΐι|α8 οοιοιηβιιΐλπί ίη Αροι»!^- 

ανά δΟΒί-υϋ^ Ε«?οΙ«ΐ&Ί« ςυίηςυβ €ΐ( 5βχ ρΓί»ι>8 
.« •ι.>ΐ44 ^•»ιι>ί» ηοπιιιΐ. ΙΪΓ£0 Ι)ΐ€ 2υοΐθΓ βρΜίϋΐ ΐαιιΐυιη Λά 

,».4-* Λ»-> --«•"^«*""« *«■•**• "' ρΐΌίΐβΙϋΓ βΧρΓβ«β ίϋΟΐΟΓ Ιβ 

«ι«Μ&«« «Α Μί«ΗΜ<ιιΐ<ιΐΜ, άΐΌΪΗϋΐα ρέ*φΐί^ ^^^ι^« • 4 
ΝΟΤΙΤΙΑ. 206 

Ψ «ιι«*α«0Γ>η• ηιοηΜΜηιΙΐ%οηύ»ίοιι* α€ί/ρΐα. ιιοι α4 Ιιοί Γοιαίϋιιιη τηΙικΗί : ιΐηΐΊ ηιηΐΐβ» ψινι/υί κηι*αιί:ι% 
κ ίοηηά(η ίΐηριϊί κίΜΠίιβΐηΐίΐι, Αί«ΐ)Η« ηοϋη» €«Ηΐιη€>ηαηη ίηίΐηιΊιΗΜ. Εΐ αρ. Ι : λΐι^αΐ Ιιΐΐύ ΗαίΚην*. 
ψΜΐΐΐηη ίοη$ΐαί »ο«(μμ Εχροιίϋοηηη, «ακΐίΜΐιπ Ραΐτκοι (οΐίίιιι αΐηπι κηκπιίίι Μκιί^κβΜ α^ΜΤΜΓί. 
Οαρι. 17 : Οιιι κτβ ηαψιϊοΜΜ ύαΐοηιη ΕηΙΐΐΐιτΜΛΚηΐΊΛΜ κί«ΐϊ, Ιι^ΐ ΐααςναΐΛ («Ιητογλικ ρητύίίΗοικια 
•Μί]κτν Μβ/κιΜ, Πΰ. Οιρ. 23 : ΰα-ΐίηιπ> ρ«' Μ«*ΐ«η) Μα^ΐ'Κ'η ^ϊαίβίυηι ιίΐΐί^ιηαίιΐιΗ αταΐτοοίΛτ, ίά ηκοΛ 
^»ν•»Νΐηη ςιοφΗ* ιΙοαοηΙΐΗΐ γϊιικη «(Ι. ΟβρΊΐΐ 50 : Ρίτ Ιιοι Ιαΐ*ι, ρ/ΐΓΐ^υβ άοΟοηηι ααΐρίηιαί ΕαοίΙι 
€ί ΕϋΛΐη, /(οϊ ιιιί ιαπιίί )ϊηίη ηκΐ/ιΐυΓί 4νηι α Οκ>, εΐΕ. Οιιί «γ^ο ΐίο ΙοςιιίΐΗΓ, ηοιι «χειιΐί ν »<Ι ιι «ιΐ- 
ρΐιιηηιιιιιι οιιιηίΐιιιι οπιιιιγΙχ παπί τίιΙΰΙίΙίαΓ. ΡΓΧίβΐΐΐ μΐΐΓρίΐυυϊ β$ΐ Ιη εϊΜΐίιιιιε οΐ ηρρίΐΙΙϊΐίοιιΐ! νείκ- 
πιηι. Οηρ. ) οίΐαΐ ερίρ)ΐ3ΐιΙητη, Ο ίούβπι «βρίΐο (ΪΓΕςυΓίυιιι ΤΙι^οΙι^υπι ΗΠίεΙ «Ί ίΐουηι. £ιρΐαΐιυβ Ιΐβιπ 
3 ρ( 3 β( 9 Εΐιιπϋβιη, ιιιια&ί ίη ΑροΜί^ρΕΪπι ΟοιηιηΐπίΑΓίιιιη ίιτίρϊΕΓίΐ. €αρίιβ 5ΕρΙρΙΐ8ΐ)ίυιιι βΐ ΐΓβηχιιηι ; 
(*ρ. 15 ϋβΐΙΐΜΐίιιη) ; ς:ιρ. \'α Ειιβοΐιιίυιιι 0ζΒ3Γίβη3<;ιιι Ιίΐι. η ΙΙϊίΙοτία Ε((1ηϊα*ΐί(αί ορ. 8; ϋαρ. 18 Ιγο- 
ΐηυιη; ηρ. 53 Ηεΐΐιικίίαιη ; ορ. 34 5. ΑπΙοπίιιπι ίιι ΥίΐΙ* ΡαίηιΐΗ;ορ. δϋ Μΐ'ΐΙΐΜΐίιιιη «Ι ΙΙΙρροΙ^Γΐιηπ , 
Ορ. 38 Ηίρμοΐϊΐιιιπ; ΰ3ρ. 41 ίπβηβΟΐοη^ίϊυΗΐ ΑηνρΒκίΙιηι; €ηρ. 47 Υίΐαΐ ΡΐίΓΟίη, ιιυοιιΙ ηιιρ-Ιοι 
εο&ΐιχΐ». ε>ρ. 49Βπιΐ>ίΒβΓβ νϊιΙείυΓ βιι ρ«ΕΠ3 ιίχιιιοηυπ) >« (ΙιηηβΙπΓυια κκηΐλ Γυΐιιη βίι, ΙίΜ( ηίΐιιΐ 
^βηΐβΐ. 0»ρ. 53 Ηίρροΐ^υιη θΐ 1Γι;^^»ιιιη ΰΐΐαΐ ; ^3ρ. 63 ΐΓεηχυιιι ει πΐ3([ΐιυηι Μ^ΐΙιαιΙΪΗΐη ; <-ηρίΐβ 06 Κρι• 
ρίικηίυηι. 0«ιϊί(ίΐυΓ ΗωυπιηεΒΡαΐΓ» υΐ Ιΐιΐοί βϋχ ΓΕ£(ΐ1αιπ ρΓοΓβη, αϊ ΙΙΙοιυιη Ιϋηιρπηίιυβ «β ιηιιΐΐίβ 
■ιιηοηιπ) «ηΐοΓίίβ οβιο Γεπιοιυιη ϊιιιΐίολί. ιθ ρΓοίηιΙε 1ιοιηίη«ηι ωΜ Ογχειι» }ΐ•ΐΛ'ίχ «βΐ ίιιΓϋ^κΐΓΪί. 2. Αϊ 
Ιτίίιιιίΐ 1)ίη 3ι1^1«Γ Ονιηιηΐπΐιιπιιηι ίπ ΛροίαΙι/ριιιη &. Ογο^οι ίο Νίΐίιιοκ'ηο, ϊ(1(]θΐ ηηπ υηα ίιι Ιοϋπ, ορίΐί- 
^ πΊπιίΓυη Ι, 2,3 ΰΐ 9.ΰιιιΠ6Γβθ 1ιυ]ΐΗ ΟοιηπιβηΐΐΓίΙ οιιΙΙοί νείβπιπι ηιειηίηΟ'ίΙ, ιιο» ΙΙίοτοηγηιιι», 
ίρβΙιΐΒ 0Γββ(ΐΓί> Ν3Εί3ηΐ6πί<1ί»ίρυΙυι,<|ΐιί 6^ιικΟρ^^9 βΧ3ε(ε ΓΜβιηβΐ ίπ Ά\ιτθ4ΐ κιίρΙοηίΜ Μΐί<4Μΐ(ίΗι, 
»ρ. (27; οοη 8υίι]ΐ3, ηυϊ » εχβΕΐΙβιΙπιο ρΓοβοευΐιΐί μι Ιιι ίβχκο, \ϊγ]>ο Τρηχίριο;; ηοα ΡίιοιΙιιβ ϊιι 
Βϊ^ΙϊοιΗίίβ : ίηιΐβ ΓΟΐιίϊοϊηιυ» βυείοπιπ ΙιυτίΕβκίε ΚΜΐιΐίοΓίβ 6π(ΐί», κοΓίΙκηΐιπι ρο^ΐ ΟβηιιηίηΐβΓίΝη 
^ηλρο^αI!|ρ»ίΜ &. Οί^βοΗο Νιιί3ΐιιβηο βυρρο^ίίαιη : «ιιιί ιιιοβ βΓ»;η>Γυιη Γ^ι^ϋπΐΙοηιιη Γυΐΐ. 5. ΑΙΙ^ραΐ 
Ιΐ)Ε ίϋοη αυοΙοΓοηρ. 41 Οίηηγΐϊιιπι ΚηορΛίΛαια Ιιίι νεΓϋίβ : {}ηυιί αβ^ίϋ ρΐιϊαίιιι ίηι άίνίηα ρΐίΐια», ΐχ 
ΦΜΙΗΟΓ αηΐηινίίίιιι, ςηοΓίιπι αρηά ρτϋρίκίαι» Εχκΐ'ϊΐΐίπι ηνοηΐίΐ /ίι ΠΜΠίίη, οίήρΐαηΙ : λαι: (ιήιηιΙιιιιι 
Μ<9ΐΐΗΐη ΰίοπυιίΗΓΗ ίί3ηϊ/Ϊ€αΐ αι^ιίίΐίιιιη ποιίιίιιιη α ρη'"ΐίί, οτά'ιια ιιαοάαιη αά αΐ'ιοι ίΐ β(ίβι άίΜβαβη, «ιε. 
{!1>ί ιίφροιιίΐ υρεΓΑ Ηϊιί ΟΙ<>ιΐ]ι&Ιί ΑΓ6ορ3£ΐΐχ, ιιιιαπι ιππ^παιη Ι>ΐοΗΐ/$;αηι νοοβΐ, οπιηίΐιιΐϊ «με ηΜΛ. 
Αΐηυί ιιίΙιϊΙ υηΐ|υ!ΐιιι αυιΐίΐιιιιι ϋα ορβιϊϋυβ ϊΐΐίί, απίβ ςοΙΙιιΐϊοπίΐΐ) ηιιαιιιιίαΐΗ ϋπηϊΐ.ιηιίποροΐίΐϊηαιη >ηπο 
635 ίιιίετ ΟιΙΙΐΦΐϊοω βΐ δβ«βπ3π<η. αΐίρρηίίΐιι» ΙιβΓεί'ΐΕίι. ΓιιΙιοΙίείί ΓΕ]'ί(;ίβηΐίΙ>ΐ]5. Αιΐ€(0Γ «γ^ο ηιιί Ιιο ; 
•οτίΐιΐΐ, ΚΜ Οοηιΐ8(β ΐΑ-ουΙο ν. ιιϊε »ά ίΐΐιιιΐ βροΠ^κ ροΙοΚ, ςαο ί^ποΐΐ οιηπϊπο βΓηηΙ οροη 8. ϋΙοηγ«Ιί 
Αηορ3)|)ΐ3.\ ί\αχ Ιιιηο α δΒνβπΐπί! ΓοιιΟϋΟ Γυϊ&ββ Οιιΐιοΐία εκιίεϋβπι. 4. ΙΙβε ΐοπίχρ^ί ηιίο «χ Ιιείιιϋι 
νβίβπιι» ΙΊίΓυιη βίιοιιΙ ΐσοεϋβ βχιυΐο ιτ ρηιιΐΗΐη ίιίΓΡρΙΐ, Ιη εο ίιινιΐιιίι, εΐ υβ^ιιε 3ιΙ 6.'ηΰΐι1ί Ιιιι]ιιβ Γιηεια 
ΕοηΙίπυανΐΙ. Ιιιιΐι επίηι ΤηΐΙι^^πιίιιαι, ^ΥβΙιίιϊϋυι &ΐηΙ>ιΐ5 «ηηο 830, ΟΙοΜβια οτάϊιιαΗαπι Ία 5ι:Γίρ(ιΐΓ3ΐιι 
Μειιπι εχ ίΓαΕΠΐειιΐί$ Βαίιοιοηιιη ΡαΙπιπι, [οιβπι οαΙΙεοΐβιη >εΓΐρι((, » ιβίρ^ο ιιίΙιίΙ ρηοΓι^Γεηί, ηιιί, ιΐιίαι 
ΡιιΙιΙεπϊΐβ 3ΙΙΙΙ0 842 Γαε(υ>, »ηηα 84^ ηιΠΓίοαβ κΓίΙιίΐΟΓ. 4οη3β ηϋοίΐιιβ, ερί$εορα« ΑηινΙΙϊηΰηιίΕ ίππο 
821 ίχΠα», ζ\κ» αιιηιιιΐ) 850 ΙίΙίΓΟΝ ΐΓβϊ Οι ϊηίΐϊΐνΐίοιίΐ Ιαΐ^οτατη εοιιιροκοϊΙ, ει κοίϋπιίΐΒ τείειιιιη Ρα- 
(ταιη Ιιιίει^ε εοΙΙβιΛοϊ, ηυοί εχ ιη». οιΐίείΐιιιι ίιιείί ΑεΙιεΓίιιι ΡαΓΪκίίι ηηηο Ιϋβίί ίη 4 ΐοηιο Ι ΒρϊίίΙίίϋ 
*Λ<•Λύο» Μΐι-ΕΪΙ. ΡιίΕΐ 11)1)11111 8ϋ0 ΡΙ^ιίιΐί ίΐΐϋ πια^πιιβ, ΒΐΙΙΐϋεΙϊϊευκ βι$ί$ΐεηΒ ε1 οΠίϋίίΒ ίπιρεΓΪί ρυΙιΙίΕίί 
■Ι) ΪΒίρεηίοτε οεοιρηίιιβ, ϋυρ\<Λι^.ι>ι 5βιι ΒϊΙ/ΓΐΰΐΙΐΜαΐΗ βχ βεηρίίι και% τΟΕΓίιιη ορυβεαΐ» εοΙΙε^ίΐ, 
Ιη <ΐιΐϋ οιιιηίι ΤεΓβ ν«τΙ)οΐβπιιβ ει Βΐίίί 3εεε|)ΐ», &ί οπίΐΐΓΐκ ραιιε»: ρΓίκπιίΒΜΒ ορεηϋϋΒ, ηυχ ϊίιηιιΙ Μΐη- 
ρθΓΐ>νί(, εΐΐΙρΪΜ. ΟΪΓΟ αηιιιιιιι 870 Αηηβΐηίίυι, Κιΐιιιηιιη; Κε(Ίε:.ίχ ΙιΙΙΙΙοιΙιεμγΪιι:!, βΕπρΐίΙ //ίιΐοη'αΜ 
Ε^ίι^*^α^I^^ύνι ίοιι ΟΐίοηοζΐαρΑίαΜ Τη'ραιίίΜβι, αχ &οι^ίί %πΕθΙ1ί, ΤΙιι>ορΝ3ΐιίι εοιιΓβΜοπβ ΕΙ Νίϋ6• 
ρΐιοπ ριΐΓίίΐΓ€)ιν ΟοηίΐβπΐϊηομοΙίΐΒΐιί ΟΙίΓΟίιίεΊι, 3ΐ> ίρβοε βΓίεεΐ Ιίηιιυι ίηΙ.8ΐίιΐ3ΐιι [Γ3Π£ΐ3(ί8, ΓηιιίηίΑιιι 
ρΒΓίΐΐΐη «Ιεβυηιρϋιη : ςυ»ι1 ϊρΒβ ίη ΡΐΈΓαΐίοπβ ίη^βηυο Γηΐ^Γί ηοη »<ι1)££είΙ. ίυκ ί^ΐιαΓ πιεΗΐο ειιπί 
ΑηιΙκβΒ ΟχίΒΓεχ Οιρραιίο) ιιηι βηΙιϊερίΒεοριιι, ίαιίειιι ηχ'ΐΐιοίΐο Γοηιηιεαΐ3Γίυη) Βυιιιιι ίϋ Αροειίνρ^ίιΐ) 
•ΟτΙρκεΓίΐ, 10110 810 νεί οίΓείιεΓ ϊοΒίμιιηπιΙιΐΒ νί(1εΐιΐΓ. Ηχβ &>1 εβιιΓυΟΙίοηοιι ΟνίΙίεΙιιιί Οινεϊ «ΙίΙΙιΐΒίυβ > 
ηοΐιίβ ΒΕΓίρία ϊιιιιι. 

ΑΙΙ• ^ικι<|ΐΐ6 €οιΐ)ηιεηΐ3Γί3 ΑπιΙίπΐ ιΐΐΓΐΙιυιιιιΐυΓ 3 Οινυο ιιΙ ηιιηιιπι 500, ψ»ο ι^υιη Βΐ^ί^κ»!, ιοιιιο II 6ι?μ 
ρΐίΐβ II ΝκίΟΓίιτ Ιϊιΐίτατϊα ρτκΐΐτ ϋοηιηιαιίαηΛηι ιχ Αρο^αI»|ρι^αι ρπεΓΐΐιιπι ; ιιεηιρΕ Τΐίάίαρ(ΐιΐϊ€αιη ιρΙ- 
τίΐΜοΙΐΐΗ Β€ΓίρΒίκίε ΐίΚΓίΐ, εχ ου)ΐΐ£ ΙίΙ'ΤΟ κοιιιιίο ΓΓϊ^ιιιεηΐΐ ηυχιίαιη ΙιβΙΐϋπιυΓ ίη Ε€ΐο^ϊι οκΜΜι 
^οαΗη^ι ραIτ^α^^Iιβ! ΛηιίοίΙκηϊ, (οΐίο 38, ρα;. 2, η)* Ιιίΐ τεγΙιϊβ : Πού αΐ ψυχαΐ μ^-ΐί τ)]ν Ικίημίαν τοϊ 
νώματοΐ ίικΐρχοτται, ιΐβ ((ΐιίΐιυϊ νίιΐε Ι^πΐΐιεΐίυιΐ) ΙίίΐΌ ν (^οπιπιειιΐ3ποπιηι, αιιΐίεε πιβ. Ιΐιο]|ιι|;ίοο 
ΟτχΐΛ 251, ηαιη. 1, Ι»^. 105, Αΐηιιε εχιίειιι ίΙΙχ ΙιβΙνεπίυΓ ίη Νονά βιύ1ίβΐΑ<ΐβ μμ. ίοάϊίαιη ϋητιοτιιη 
1.4(1»0Γ)ΐΜ αί^Μ ϋαΙΙίίοηιηι, β•ϊιι 8ρΐ(ϊιηϊιΐ( απιϊηιιαπίη» («ΐΐίοηχιη €ητ€ατχιπι. ίιιΐϊιιοηιιπ βΐ ΟαΙΙ^απίΜ, 
η ικΒΒ. εοιΓιαΙ)υ8 Κε^ίχ ΟιίΙίιηιιιι ΒίΙ)ΙίοιΙιε£χ ροΐίΐβίηχιιη ^οII^^ι>, ει ειΐίι» 3 Ρΐιίΐ'ρρο [.3ΐ)1«ο δοο. 
Ιβίΐι, ΡίΓΪϊίίΒ 3ηηο 1633, ίπ 1, αρικΙ ϋο3ππεηι ϋεηαυίΐ. ΙΙΓιε ρβπβ ιι, ρ»ξ, 82, ληιίται αη/ΐΗρίκοκΙ 
Οβίαηα ΐ)Ναηπ'«»Μ <ι ΙίΙιτβ ΤλνΓβμοιιώιιι, ^αο αίίΟΛί βκίιηα ρν»( ικογΜη Μΐροιί», ίιι Κεςίο ειχίίοϋ ηιι. 
Οί»ΓΠ 950, ΐ|ΐιεΐΜ ΟΒΕίΐιιιίεΓ Αιι^Γεχ ϋΓβΙεπΒίιιΐΒ λκΐιίερίίΰορο »ΐΪΕη3Β5β ιηβ ΓβΐοηΙιιτ. 

Αι Ρείτυβ 1.ιπιί«εί(ΐ8 ΙϊΙίΓη ιιι ΓοιιιιιιεηίατΊπηππ ΙιίΙΗΪοΐΙιεε^ε €χΗΓεχ ΥίηιΙιιΐΗΐιιειίίΐι ρη;• 40 €οηι• 
π-«η10ΓΪ* <1ιιο >ΙΪ3 ίρίί ιΐΐήΐιηϊΐ ^(V^^ιΜ1 ηιι. ιΐιεοΐο^ίΐο ΟΓχεο 26 Ιή» νεΓίιίί : < Υίεε&ίηιιιβ εβχΐιΐϊ ηιιίβι 
ηηηαχετίριυΒ ΤΙιενΤοςίειίϊ ϋτχκίκ γΜ 1.^>ΓI3^^ιιί, απίίηυηΒ , ιη Γοΐίο, ευπίΐΒΐηυΐ! Γοΐϋ•; 1)29 ε[ αΐι Λπςιτίο 
Βη^ιμΙιϊο, α( ίρβε βοΐίΐί ρτορι-ίκ ιηαιίϋΒ ϊΗIι&^Γίρ:^φη^ ΙββΙΐΐιΐΓ, Οοι\&1ΐΜ\ηοΐθ\\ οΧλ^α ν.11\^νΜ%^.Μ.'ί\>«Α. νη ΑΝηΚΕ« 0,Ε3ΑΗ1ΕΝ5Ι5 β» 

ϋοπίίηβηΐυΓ «ο ρτίηιο(.1 ηοΐιΐβπι Β Γυΐ. Ι υιςικι πΑ ΤοΙ. 71, Ρ^^τί^I)^α 5αΙοηιοηίι «υιη >ιηρ1ί»1ιι» ΟΜ«μ 
κίνβ ΓοπιιηοπίΐΓΐο βκ «ιήοΓυπι ΚΗΠΰΐοηιπι ΙΆΐτιιηι, ΒΐίοτΗΐηηιιο «ειβΓαη κΓίριΟΓοηι οκίΜίαΗίρβιπια 
ορΓΓί1}υί οοΙΙθΟο, ΐυίϋί ]ΐπιΐΰίρ!υιη : Αϊ παροιμίαι ιαριίχοναιν παίίΐ^βιν ηβών χα\ παβων )»«•- 
ΐρβωαιν, £(ΰ. Βίαιηαο, γΙ ςιιΐιίβηι ι ΓοΙ. 73 υΐ^κβ »Λ Μ. 5Ϊ9, Λαϊ» ρτορίΐίΐα ^οαι ιιηρίΐβιίιηι μΜη 
>ίτ6 €<ιηιιηοηΐ>Γΐο «χ νβΓίοΓυιη ΜηείοΓαιη Ρχηιηι ιΐϊοπιιηςυβ νΐΐβΓυιη βΐΓίρίοπιπι *ΐ<:Ι»ίΜ(ίρ«πιπι 
ορΐΓΐΙιιιι €οΙΙ«εΐο, πιϊιιβ ρΓίηείρϊιιηι : Τοΰ Αγιωτίτου Κυρίλλου ^ρχκπισxόκ'^ο ΆΧΐξανΐριΙοΐ (1{ Ά» 
ΉααΤαν πρβοίμιον. Άανμφανί]; μίν ίων Αγίων ηροφτιχών λίγα;, πρ. 

ι ΰοΙΙβΕίοΓ ιιίπιΐΐςυί ΙιιγΪιιϊ €ΐΐ£η», ηειπρβ 1>πι ίκ Ρτονίτϋα ΒαΙοηοηϊ», ηυαιη ίη ^ιοίβιπ. ίυίΐηηϊ• 
ύιιη 1ιι(1γο8 ρΓβϊΙι^ΐοΓ, ιιΐϊ τΙιΙργο ββι ΓοΙίο ΐΛΟ ιίνβ ιιΐιϊιηο : ΐ)ΐι!ρρβ υΑϊ βκτΛλ φ>\ ΐοΐυπι Ιιυηβ «κΐίϋηιι 
Βΐια πιιιηιι βιβΓανίι, Ιε^ΐηΓεβ γπ^ϊΙ ογβγε Οβιιτπ, ιιΐ ίη ΐΓοπιβηιΙο ιιΐΐίιηί ί»άίΐ\\ <1ίβ ■ηίί«Γβ9ΐ(ΐΓ ηοη ΜΐΙυιιι 
ΐΐιί, νβηιπ) βΙΪΒΐη Άνΐρ^ου ΐ)έΐΐ θίΐν ιτρΐαβυτέρου, τοϋ βυναγαγΐντοΐ χα\ πβραθΐΐιένουτά: Ιμφίρβμίνας 
τι] ρίβΐΐι] τκύτ{ΐ παραγραιράΐ. Τι^ιιιρυβ αιιΐβιιι ςιιο ίιίβηι €θύΐ% ειβΓΒΐυβ οΐ, ίηιΙίοΐιΐΓ ΓοΙίί 75 ρ3||ίη4 (ο- 
Γΐιιιϋα, ρ£Γ (Γΐ([πΐ6αΙυιιι οαηοηΗ ΡακΗαΙϊι »]> ιηοο ιηαηιΐϊ βοουπ^υοι εοιπηιιιηετιι Εε<'1»ΐ2 εοιιχιοΐίηα- 
ροΙΙΙιηκ Βυρριι(3ΐϊοιιηΐ) 074Λ, Ιιοο μι ιηπο χτχ ΟίΤ'αύίνχ 1256, ιιβηυβ ><) «πιιυιη ιπιιηϋ Α710, •1ι• 
βιιηιιπ) ϋΙιΠΒΐϊ 12*1. ι 

Ι>ο Ιιοϋ €οαιιηειιΐ3ΐΙο ει ίΙΙίυβ αυοίοπ! α^ιιπί ία Λρραταΐη ία(το Αοίοιιίυβ Ρθ£8ΐ>νίπΐ)Β ΐοιηο Ι. τμΙκ* 
ΑηάΓίαι Γ.ακιηα ίη ϋαρραάοόα ιρ\κοψ»ι. Εΐ λΛ ΐαΐΐϋΐη ΑρραταΐΜ ^ο^^^ ίπ »ΐιΙθ|;ο ιηΐί. οηϋΰΐιπ) Βί- 
ΜίοΐΙΐΐΰχ βιτΒΓίϋΧ, επό. 15, υΐιί Αηίηα ποπιϊηβ ίηΐεπΙίΐιΐΓ. Εΐ ϊπ οΐΐ3ΐθ|ο ΑυβαΜβηκ ΙιϊΜίοιΙΐΜίτ. 
(Οιΐίϋβ 73, οΙ>ί ΒυΙ) ΙΙιΛοάϋ ιηαηαιΗϊ ιιοαιίηβ, ΙιιιΟ ίρβυιη ΓϋΙΙιηιιηι ειΐίίοτβπι, Ιο^ίΐυΓ ; ΒίΙΙαπηίηιΐί ίη 
ΙϊΙιτο ά» κηρίοτϋν.* κϋΙίίΐΜΐκ», »Α αηηιιη 500, ϋΐι{ιιβ ΜΒΐ6ηΙϊ«Π) «ΜΗΐιΐΒ «Ι ϋανΒϋΐ «(Ι € 
ιιιιιυπι ρικ- 579. ΤΟΓ ΕΝ ΑΓΙΙΜΕ ΟΝΤΟΪ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΟΝ 

ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 

ΕΡΜΗΛΕΙΑ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΪΨΙΝ 

ΤΟΤ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΑΟν ΚΑΙ ΕΓΛΓΓΓΛΙΣΤΟΤ ΙΟΑΝΝΟΤ βΕυΑΟΓΟΓ. δ. ρ. Ν. ΑΡίϋΚΕ^Ε 

ΑΒΟΗΙΕΡΙδΟΟΡΙ ΟΛδΑΒΕΛ ΟΑΡΡΑΟΟΟΙΛ 

Είνΐ αΟΑΚΝΙδ ΑΡΟδΤΟΙ,Ι ΕΤ ΕνΑΝΟΕυβϊΛ 

ΑΡΟΟΑΙΥΡδΙΝ 

ΟΟΜΒΙΕΝΤΑίαυβ. 

ΤΙΐΜχΙοτο ΡβΙΙαηο ΙηΙβτρΓβΙβ. — Οριΐϊ Επϊίβ ργΙοιοοι Ια Ιομμ ρπιΐιιοηι βι ϊΙΙηϊΙγΙ ΙιΙΜΙοιΙητι ΡιΙιΙίΒλ. Ι 
δτΙΙιιΐΓβΙιΐϊ (ΤΓΐΐΡΐ^ραη ΡιΙιϋηαιη οιιια Αυ^Αΐκηο βΐ II4V4Γ|^ο ιη;}, Γοηΐιι]{[. αοιίΐ η ί.ιι1ΐο1)ΐΗ ϊΐΐιΐΐίητϋ. 4 
Εΐΐρη^ΓϊρΙΐΜ ΙΙϊβΓοηγιηϊ ΟοαίΒίΒΐΙιιί. ΜΜΟί. • ΗΛΟΝΙΡίαβ, Μ0ΒΙΙ.Ι55Ι1Π3 Γ[.ΑΗΙδβΙΙΙΙ30υΕ ΤΙΒΙβ, 

5ΕΐΙΕΝΙ8ί>ίίΠ ΐαίΙΝείΡΙβ ΡΛΙ,ΛΤΙΜ ΒΙ.εετθΙΙΙ5 5ΕΝΑΤ0&ΙΒ03 ΙϋΤΙΙΙΙΧ 

ΙΆΤΕ0Μ3 5. Ο. Η. 

Ουιη Ι). ΟιητβΟΒίοπιϊ «ρ<>Γ3 θΓχεο-Ι.3(ίιΐ3 Ι;ρί3 ιη3ΐιιΐ3Γβ αριιΑ ηΟΗΐυΪΜειη, ΒΐηρΙίΜίιηί, ΒΟΐιΙΙίβίίιηί 
ί/ΜηΜίαιίςαί τίη, 3 ΰοαηί^ηίαήο Ία ΡλυΙίπϊΐ ερΪ51οΙ» ίηΐΐίυηι ΐΐϋϊειιϋιιιη «ιίιΐίπιινί, ίαίετω ύνη βί 21» 1109 ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙϋδ ΙΡί ΑΡ0Γ.ΑΙ,ΥΡ3ΙΝ. - ΡΒΟίΕΜΙΑ. 

^03; ίη 6*3ΐΐ|(β1)ΐΐ3$ βΐ Αοΐϋκ 3ρΐ)8ΐοΙθΓΐιη), ηιιχ ϊΐιρβΓΐϋηΐ, 4βίοπ1ιβΓβπΐιΐΓ , ΐοηΙβΓΓθηΙιΐΓ. ϋβΐίηιιπ ουιιι 
•ιιίιηιϋνβηΕΓβαι, 01)Γ]Γ5οίΐοιιιί »ά ^οαΊι<^5 ΤΙΐ6οΙη);ί ΑροΐΜΐΙ^ρβίη ηίΙιίΙ βΧΕΐ3ΓΡ, ΐοπιηκκίυοκιυο ίη ι«ί«ιιίΕ- 
■ϊηιϊ ρΗιιΰίρϊΒ ηοβίΓΪ 1>ί1ι1ίο|1ι«ο ΑικΙγ^χ ΟΕΐΐΓίβηβίβ «μϋοορΐ αιΐ ίΙΙηιη {ρ5ΐΐιι εοαιιηεηΟΓίιι» θΓ«:υ«, 
ηνί ΙιαΟΐηυβ ίη 1)ί1ι1ίοΐΙΐίαΐ οοηΰίικιΐΐ (ΙεΙΪΙιι^γιΙ, βΒ9β υΐιΐιιΐϊϊ»:!, η1> ίηίΐίΐιιΐθ ηοβίΓΟ ιηϊιιίπιβ Βΐίβηυιη 
•υιιι «Γΐιίΐηΐιιι , ^ϊ |ΐΐαπ) ΰΙ]Γ;5αΕΐυίηο εοιπίιβηι Βά^υα^βΓβπι, Ιπ εο Οίΐιβηί νιτοπ(ΐη$ϊκ ρρΐδεορί «βπ- 
ρΐυιη ΜΕΐιΐυϊ. ςυί ΟΕϋοηιβπίο οΐϊηι, ΑγεΜε [(ΐϋϊ ιιοϊΙγο ΑπιΙγμ Πβΐβ ίπΓβποΓ βίΐ) οοΙΙεοιλιιμ ίη Αροο»- 
Ι)Ί»ία >ρρε^^I^ηι1■^υην^1. ΝαεΙαβϊϋηυβιΙΐβΓυηι Αη(ΐΓΐα.•εζΜπβηΒΐ8βχθίηρ[ιιιη ιπϋ., Ιιΐ ηβϋυΐϋ ΡπϋεΠιο 
βνΙΙιυΓβίο, <ΐΜ:ΐΓίο3Β ει ιΙϋίκβηΓι» βχίιηίκ λίγο, άΐάι, υΐ ΐΓεΙιεΙχριιιη ϋΐΓΐιιη<|ΐιη ΕοηιρΗΓβΓεί,τβΓϋΟΓίιπι 
•ϋιοηρβηΐϊιηι οΙικηΊΓβΐ, οοΐίί((ΐΐ6 βΐ ΙιιάϊοΙιυΒ ίΙΙυβΙΠΓβι. Αύ ραιίΓβιηιιη) «κΰΓί Ι)ΐι)ιιβ ορεπΐ ιιΐιϊ ρβΓνεηίΐ, 
» Οβο Ο. Μ. αρρβΙΙιΐίΐΒ, »ϊ ιϊιογΙιϊ ιηηηιιπι ιοίίιπ Λβ ΙαΙ>«ΐ3, Γπίΐιίηιιβ ουκυ, ήυοιΙ αίυηΐ , Ιιπιραιίι ΐΓβιΙΙ- 
<)ίΐ. ΡοΜίβπιο ίιιηηο νίτΐ Κ1I^η1 ιηίΐιί ιιηΪΕίΒβΪΕοΙ ρΟΒίΙκιηια Γβΐιιΐ, ορβΓΒ Π0(ΙΓ3 ιη αυτιβ ρΓΟίΙυοΙο, ΐιιΐΟΓβί 
«ΐυβΕΚίιιϋ ΐΐιιη βιβΐΐιι, νο3 ι>οηιίη>Γ« νίβΐΗΐι ΓϋϊΙ, ςαυί ιί τΐχίβοΐΐ ϊριβ ψαηηι Ι., Μ. 0. ποηιΙηιυΓαι 
(αΪΜβΙ : ηυίρρεφκιη ΤΗΐηιιη ιΐϋ συμμαθητ^^ν ΙιαΙιυΐΓΐιηΐ πιοιΙβΐΐΪΜΐιηαη), >1ίί ρΓΜΟκρΙΟΓβ ϋιΐοΐΐ ι»ί ιιιπί : 
Μίςιιί »βπ), ςυί ίριιιιπ ρτίκί αιίπιιβ οον«Γ3πΐ, υΐιί βιιιη Γο^πονοΓυπΙ, ρΓορίβΓ Γοπιηι ϋΓϋϋίΐίοιίΒΐη βΐ ίιι- 
•ΙβΓυωικη ΓΓ8ΐ]Γβιηρ. ΙίιΐβΓαΗβιπ &(ιΐ(1ίιιιη λΐηιηιηΐ, εΙ 'μη> ίρ«ϊΐΗ πιβπιΟΓΪΒηι 1^η^^ι)υϊ ρΓ0£«)ΐιιιιιΐϋΓ. Οιιοα 
Λνρκιηι, ϊϊΓί ποϋίΐίβΐίυιί, αο ρ&ίΓοαί , νοβ νοίιειποιίερ βΐίιιη κΐηυεείΐϊΐη «80. ιιΐ Ιιοο ιοϋΐΐιη εοηβίΐίυηι, 
« π^οο^ωνήσίω; ο{ϋείυιιι ίιι ϋοηιιπ) ραπεπι ιι:αρίιΐϊι. ΙαΙΐύΓϊΙ>ιι»ηιΐΒ ηοίΐίίι, ηυοιΐ ΓΐΟίΐϊί, ΓϋϊβΓβ ρβΓΒ•- 
ΐί>. Υαΐυΐβ. Οβ ΑροοαΙ^ιρΒί Ιοαηαϊβ ΗίβΓοη^αιϊ ΙβίΙίαιοηίιΐίΏ ίη βρίβίοΙα οΛ ΡαυΙίοααι. 

ΑροοΙγριΙι Ιιηηηΐι ΙοΙ ΙιαΙκΙ Μεηιηβηία, ηυοινεΓίο. Ραηιιη ΐΙΐιΊ ρω ηιβηΐο ιοίυηιίιιίί; !»]« < 
ίκΓνποΓ £51 : ίη νβΓίιΙι Μη£<ιΙ)» ιπιιΙΐιρΙίΕΕϊ 131«γ:( ΙΟίεΙΙί^εηΐΙχ. Οβ ΙιΟΓαπα οοπίΕαθαίαΓίοΓυοι βαείΟΓβ ΤΙιροιΙοΓϋ^ ΡβΚβηιιβίηΙϋΓρΓεβ ίιι βρίβίοΐβ (ΙβΐΙίοβίΟΓίβ. 

Οϋπι Ιιίε Αροε>1]τρ3εοΒ ΙίΙκΓ ΙαΙ ιΐΝΐϊΐίι Εη^ΐΐεπίβ βίΐ ΕΠνίιΙιΐϊ, 10[<]υ£ ίιηρΙϊΕαίυβ ΐεηεΙίΓίΒ εΐ ιΙίΙΠειιΙΐί- 
ιίΐιαι, υΙϋίΐΕΓ ιιιβο ]υι1ίΰΙα ορβηπι εοΙΙοωηι, ηυί, νείΕπιιη ίΙιεοΙοΕΟΓίιπι τε£ΐ>Βϋι ία&ϊκίβηΐω , βιρίίειίίοιη 
ίΙΙίιιι νίπΓιίεΓ ίηοιιιηΙ)ΐιιι( ; Ι30ΐίβ(]ΐ)β ί(1ί« οΙ)ΐουΓίΙ>(11)ν5 βΐ ΐ6ηε1>Γί3 Ιυοειη Βΐϊίΐυιιη αϊίίττί ϋοηΙΟΐ^ΙιιιΚ, «( 
ι\αΛ «βΙ ίρ9ί *ρι1^ 16 οοη ιΐιβςυβ Ι>4>ύΓβ ιηβιΐίίαιί ιυπί, νβΙ ιρυϋ αΐΐοβ ογ1Ιιο(1οι05 ε[ «ΓυιΙίΐοΒ ίιιΙβΓρηΙει 
>ΐα<1ΐσιε οΙιΚΓταηιπί, 1ίΙ>εΓΐΙΗεΓ ίη ηΐϋΐϋιιιη εοπΓβΓυπΙ. ΙιιίεΓ Ιΐ03 αυιειη τεΙ ρήιιιηιη , τεί ρπιηπ εεηερΓο- 
ιίιηηπι Ιοευιη ρΓοοιεΓειαΓ ΑηιΙτβιι Οχ<ίΐπ•« Οηρρίίΐοοίχ ίίΓεΙιίερίΐΟοριΐϊ. Η.ιιη εΐ5ϊ ηιιΐε ίρβιιηι Ιυΐΐΐηαΐ 
ηιαηΤΓείρΙύΙΟΒυρΙιιιβ, ει Ιίεηχιΐΐ ίυ8*1"ΐΐΒη!>> 'ΡΪΒΟΐρ^Β, εΐ οΐϋ ρΓχί^ΓεΑ ηοιιιιυΐΐί Αρο»Ι]τρίΙη εχρο- 
•ιιεηοΙ, ηαΚϋβ ΐιιηοο υποΐιοε Ρ*[Γε ίϋΙεορίοβίιΐΒ, βυΐΕΓυιΙίΐίυί, ιαΐΐιιειιίείΐΐίιΐί ΙιηερΓ«Βΐί[ίΙ.Οα3ΐηοΙ)Γειιι. 
<ι•ιιι) ίηιΐί^ηιιι ιιοΙ•ί$ νΐΕΐ» ειΙ, ηυ! ίπ Ιίπ^υιιη Ι,ιιίηαπι εοπτβηοΓεΙυΓ, βΐ α«1 εοηιπιυπβαι ετΐίεβϊπ υιΚι» 
ί<ι Ιιιεεπι ειίΕΓΕίϋΓ. ΟαβιπνίΒ ειιΐηι Ιιοιηο Ογχειιβ εΐ Οαρρκίυτ, 6( φίοιΙ αύ Ιιχε Ιι•ΐ3 &ΐΐίηεΙ, ΙιοιρεΒ ςιιο<]ηο 
βι {ΚΓβΙπηιιι ΒΪΙ, πίΐιίΐ Ι^ηιεπ βυΐ είΓοηειιιιι, Βυΐ 1)βιΙιαΓϋ(ΐι, κυΐείΓειιΙιίοΓΪυηι βπίιβι : ηαίπ ιηϊηπι ροΐίιΐΒ 
ρϊεΐαίεια ιιΙ)ί*][ΐε ΒρίΓΧ, ιη>{;πΐΐαιιιιε ίη «ίίικυίίι ρτορειηοιίιιηι ρα^εΙΙίΒ εΓII^^I^<^ιι^ιη, εΐ ΒΪη^υΐΒΓεπι ίηιυρ«Γ 
■Ι> οηηίΐΜΐΒ ΙιχΓββίΙιαβ εΐ ίι^^Γειίείβ αηίπιί Βΐίεηιΐίοιιειη οΐΐεηιΐϊΐ, ιηαχίιηβ ν^ΓΟ βΙι 0ΓίΕ«ηίΒΐίΒ εΐ ΟΙιίΙΙαίΙίί, 
^ιιί ΕοεΙβΒίΒΐηΰαΙΙιοϋοοι ρεΓί(] ΐΒπιριΐΒ ρτκεχιεΓίϊ ίπΓϋΒΐηΙιιπί, ΡϋΚ ίΐηηυε ΓΟπηιηεήΐΐΓίί Ιΐ(ΐ]ιΐΒ >αε(0Γ 
ηοη πιο<Ιο ϊηβίΒηίι ερϊιοορι» ριβίοΓηιιε ίρρΓίπιε νί^ίΙ^ΐϋ εΐ ίυιΐΒ, ιι( («ιΐΐιιΙυΓ ηυοίηυοΐ τίΐκη ίΐίίπ! τεί 
οΐιΐιετ ίΐιίη^ιιπί, ιβΓοιη β|;ΓΒ)|ίΒ ηιιοηιιε ρίιΐΒ οΐΒ^η^^ιιε (ΙίνίηοΓαιη ΙιυπιαιιΒΓίιιιιςυβ ΙίΐίετίΓυηι εηιύίΐίοηο 
>π)ΐΐυι, ει κν (Ιβηϊηιιβ ΙιχΓεβαιη η ΧΐΐαΓαιη οιιιηίιιιπ ΙιοβΙϊβ. Μβω ΡβΙΐΒΐιΐιί ίπ θρίβίοΐα Βΐ1 ίβϋΐοΓΕίη. 

ΟιιίΒ ΐΟΉΠίΕηΐηΗί Iι1ι^υ3 ΒυείΟΓ εΐΒΐΙΙεΓίΙ, οηιΐίϋβ ΙιβΐΙΟΓ, ηΙιβ, ορϊηοΓ, βι ΙίΐυΙσΙοΐΙ ορεπ ρΓχΠχο 
Βρετίε εοιίΐΟΐ. 0"0 (εΐϋροκΒίιίειηΪΒ νΙιεΓίΐ, αυΙ ΟλίίΐαΓίεηΒί ΕεεΙεΒί» ρΓχΓιιεΓΚ. Ιϋ οεΠο ηοοϋυιπ εοιπ- 
ρβΓΪ. ΒοΒίΙΙα Μβ^ιη) 6)υ>^εηι βειΙίΒ Βΐιίί^ΐΚβ ροΐΚτΐοΓβπι ίιιίΒβε βχΙγο οοιιίτονεΓβίίΐιη εβί, ιιΐ ςυί υηη βηαιΗ 
Ιπ Ιι<κ εοηαιειΚΑΓίο ηοιηΙοειυΓ. &ε(εΓΐιιιι >ϋ Ι'ώπ Ιιιι]ιιι ΙηΙβΓρΓείΒΐΙοπειη , ρΓχιβΓ υιϊΙΙιαιεπι ί)ΐιαηι ϊιιιΙ» 
λΛ Εεείβκίιπι ΓειΙίΓε ροβ» ίρβη^απι. Λα» ρίχείρυε ιπε ίιηριιΙειιιηΙ : ορεΓίί ΙίΓειίΐΑΒ, ββ» νεΓΪιΐί Γ]ιΐΐϋοιιι 
Β»ε(ΙίοεΓΐΐΜ, ει εοϋίειιιπ ρηείεΓει ΚΓ^εοπιπι ηοπ νυΐρπ! εοτηηιοιίίΐαβ. Νμπι ρΓΧίοΓ ρΓΧβϊι1ί>. ηΐ!» >ιΙ 
ηη ι-εη ιυΙιιοίαίΒίΓίνίΐ ιηιρΙίίΒίηιι )1Ι> ρήηείρίΒ ΒανΑΠΧ Ι>ϊΙ)1ίΦΐ>ΐΗ», βϊηςυΙΐιΓ) ίανοΓΟ εΐ ίιεηενοίειιΐϊι 
ηοΙιϊΓιβ ε( βεπΒίοΓϋ οΓϋϊιιίι ΥΐΓΪ, ιίοπιΐηί ϋιιΪΓίηί ΚεΙΙίηρΓί, ιΐϊυ*] ρ«^τνεΐυΒΐυτη εχειηρΙβΓ εχ τείρυΐ). Αιι- 
χηιοηοΒ ΙιίΙιΙίοΐΙιείΐ ίιηρείηνΐ : φίοιΙ βαηε ρΐυποιιιπι ιπί)ιΙ οοηΐϋΙΙΐ. ^ιιαιπνί» ειιίιπ ςκχιΐιιιΐΐί» Ι•ί1>1ίοιΙΐΓΐ?α 
ΒΒρρο(1ίΐ3νεΓ3ΐ, ><1 ίίΙ, ηιιοϋ ίηβΐίιυει-ΐΐη, ΐνίεβΐβ ροΐιιεππΐ, οΙΐΒΐηεπ Αυ^ιΐίΐίΐιιΐϋΕο^εχ ΓουΙΐίΐ Ιυιί& ρεΓ- 
4ΗΙΠ) ορροηυηυΒ ιηίΐιί ΓαΪΕ. ΙΙβΙμΙ)!! κιιειη ιβ ποη ΑηϋΓβ» ϋ^ΒΑΓίειι^ίι, κειΐ Ηει1ιθ(1ίί ϋΐυΐιιηι : νεηιιη 
ηΙ ιηϊηαι Γει-ΐε. βί ηιιίϋειτι εβπκηεηιΐΓΪί Ιιιι]υ3 ακΙιίιεείϋΒ, ουιη ίπ !ρ3> ρΓχΪ3ΐίοηβ, Ιυιη α1ί1>1 ρεΓβίΡρβ 
ΙϋαΙινϋίυαι αοπιίπΧ : ηΙΙιίΙοιιιίηυ$ Ιϊΐιιειι ι\αΊ ΟΐΧίοταια ΙίίίΓΟΓυπι Ιπϋίεεπι ΐοιιΓεΰίΙ, ειιΐρ» οηιηίησ ε^Γΐΐ. ΑΝ0ΒΕ,β(:£3ΑηΐΕ!Ι8Ι3 Όι ΟβηίηΝη ίιι ηαΐίο κρϋπι ίαηά»!αΙιηηι» ρβΛβ η 
[ΙιΟΙ οΙ, ΙαΙβη ΐ'ΐιΐί) )Π((ιιίκιπ ιοαιρίΧ€ήΙ. 

ι, 10, 1 1. /Ή) III ιρίτίια ίη Οοιαίηίία4ίί, α ακ^ίπ 
ρι>*ΐ ΠΜ νβΜκι ηια^αιη, ΐβη^ιιππι ΐιιίιτ, ^ί(ΐη(1( : 
Ε}ο ΐΝηΐΒ <( (ιΐ, ρΓίΐΗΐΐ) ΐΐ Ηοΐϊΐίίιηβ», 0»οά νϋα 
*€τϊύί \α ΙΛτο, «1 ιαΐΐα ίερίΐΐη ΕίίΙιι»» ηιιιχ ινιιι 
ίιι Λιία, ΚμΙιαο, ίΐ ίπ<ιιτηα, ΐΐ Ρίτ^αιηο, Π ΤΙι^α- 
ϋτα, ίΐ ΒατάϋΛΐ, «< ΡΜΙαΛιΙρΜα, βΐ ΐΛοάί(*α. Πίνίηο ίίρϊίίΐυ βίΠΐΙυΐ, αιιπΜπηυα παειυι βρίπ- 
Ι.ιΙβιιι ό'κ ϋοοιίιιίεπ, ηοί ρΓνμΐυΓΟΙίΓΪιΐί Γβ»ιΐΓΓα- 
«Ιιοονηι ρη*! ΐ^βΙυπι Ει-ΙυϋΓί» Ιι.ιΙη'(ιιγ, ΑΒ^ίνί να- 
Μΐιι, Ιη(|ΐιιΐ, οΙ> >οπί ιηβΒίιίΐυιΙίΐΗΐιιι 61 ϋΙνιίιβΜΐιι, 
ΐυΙ>ΐΒ ηοη αϋίΙιπϋΒΐιι (/π ομιικιν βηίιη Κγγομ *ο• 
»ίΐΜ ίΙίίΗΐ ριηη^ιιη), ηυχ ρβΓ α οΙ ω Οοιίιΐι ίηίιϋ 
ηι>Ι•<|ΐι<ι ΕίκΐΓίβηι ίίΕΐιιΠ('3ΐι;ιΐ ; ιιβιίιιιΙ) <|•ι» ιΙβιβ• 
ετ)ΐ( νίκιιιιι» ΜΜΐιι, 3ι1 «(ΊΙΙιμ» Ε«Ιιγϊϊ>$ ιι( 1γ>ιι»- 
ιιιΊΐΐβΓι'Π) }ιιΜ):ιΐ. Οχίεηιιη ηυπιβΓυι Ιιίο κφίβ- 
ηΐΓίιΐ!, ΐ|ΐιί ίιι δϋΐιϋιΐΐίηιαη) )Ι»ίηίι, Γ<Ν|)ΐΙβη, ηΐΗΐη 
Ιη ίαΐυΓη ιη-ειιΐο ΜίρκΙαιπυβ, Ιπιιαίΐ. Αιΐ (|ΐι>ιη 
κιπ (Ιβιιί^ιιαιιιΐιηι πΐϊίςιιυβ Ικπχιΐί ββρίοιι 4υ(Μ|ΐιο 
(«κΐυ• Ιι<ιί<1ι:ιηΊΐ«! αιΐ|;€ΐοι «βΙ^ΓΪ^ «ιενΙΙβαΐίοκβ 
Ιηίιίο « 1><;ΐ) ΐ'ΟΐϋΐίΙπί ί€ΓίρΙΐΜΠ ΐΐΐίιυΐΐ. 

Ι, 12, 13. Ει ΐοκΜπΗΐ ΐΗΐη νι νίιΐίπη τοαιη 
^νκ! ΙοηΐίίΙιαίΜΨ ικ^αυη. Εΐ ωπνίτ$ΐίΐ τ'υϋ κρίΐΐ» 
ίύηάίΜτα "ΐΐ'ΐα : ΐΐ ίη ηιβιίιι> κριιυι ΐαιιύίΐαίτο• 
ταΐΗ, αϋποπιαι ίϊηιίΐίΐα Ρίίϊο Ιιοαιίιιίι, ινιιΙΐΜΐΗ ρο- 
ΛίΠ, ί( ρτκ<ίπ(ΐνιη αά ιηπιιιίΚηι ίαηα ααηα. 

ΟυΟιΙ νοι )ι«Ε ΙυΙιβιιαιι Γυο'ϊΐΐχίεΓηι β1 ίω>Βί- 
\\%, 1(1 ιΙί«Εΐ'Ι« ϊιιιΐίοΐ, ύσιιι ηίΐ : Ει »πΗηι ηβ, 
ηοιι ιιΐ ΒϋΐΙίΐ'οιι, Μι) μΙ χΜ(τβΐΗ νοΐίΐα, Νιιη «Ι>ί 
νίιΐπ VI ΗυιΙΪΙΙο ίπ Κΐηιβ οΟΓροΓΐΐ•* ηοη οοιηιιιβαιιΐ. 
Ιιι ιρϊΓίΐιΙίΙιυβ Ιαπιβη ΓΕϋίρηκιιιιι. Οοηνιπαι, ίη- 
ήΐιίΙ, ιιίιΐί ΐίμΐι'πι (βηΜαίια ; ΐ|ΐι»: ίβρίοπι £^^1ίΊία• 
ηιηι ηϋΐυίιιβ ραιιΐο ρο»ΐ αρροΙΙ^ΐ : ΐΐ Ίπ πΐΐΐΐίο >ΐΙ<ΐ' 
ηΜΗ'αΐΙαη Ρ'Ι»" ύυΜίΝΐΊ ; ηβιιιρκ ΟΗγιβΙοπι. να• 
οι χϋίειη ^>:ίιιIη, ηυη »ΐΗϋ1ιιΐ6 ΙιοηιΊποη , »ο«Ι 
ΑουιΜ ιίηιίΐΐΐη ; ηυία ιιοιι Ι*ιιΐαιιι Ιιοηιυ, κιΙ &ίιηιι1 
«ΐηοηυβ Οΰΐΐΐ 6γ>Ι. νίιΐίΐ ροΓτο πιπιιΙειι) ροά,'η: (Ιιοε 
οι (ιιΙ«γ) νΜΐ):]ίη'<ιιΐΗ')ΐ, υιροιο ρυιΚίΙΙεβπι 7 ^^ 
«υαϋυηιΟΓϋίοβιιι ΜεΙϋΙιίίβιΙϋεΙι ίπ ναΐββίίΐιιΐί. Ζολλ 
αιΙΗκΓ ααηα ρτΛίί'«ι»ιη, ηοπ ΐίιω ΙυηιΙιΟί, ιη ηκ- 
ΐβΗ ιΐΜίΓΐϋΙϊιιηι, αιΙ £0ΐηρΓίιιι«ιι)3ϊ εηπιίϊ ϋΐβαίιιαι 
«( νοΙιιρ{»ιβι βοΐβπΐ (ΪΙΙιι ιΐϊπιηιιβ (Ιϊνίιια «γο 
οίηοιία οπιηΐηα ποί) ΰπΐ) : «ϋϋ βΗ ρΐίΐιΐί ΐΐτια ηια- 
Μί/ώι; ΐκιη ιιι Ιιϊηο θί.ιι;ιι.ΐ!ΐΐ"Γ ορϋβ ιικΙηι Μίΐα 
«ΐΜηβιηίβ, ηιιχ ΐυβίαπι [)«ί ίηιη. ηυχ ΐυΙΐπίΓΐ 
ηιιβιΐιιο Τ(-8ΐ3ηι»ιΐι, ρκΓ φΐβ Πιΐοΐϋϊ Οηηηαιη ιμ>γ 
(ιηε <ΐϋ3)ϊ &)'ηι1ιο1ο ϋΟΐιιΐΊοιίϊΐηΊΐΐΓ. ΟϊΰϊΐιΐΓ ϊιιΙγιιι 
ϋϋ« ΒΐΐβΙΙΐΊΐΙίΛΠΐ, Γ|ιΐ8ΐΙΐ!Π)ί|ΐΐ! Γαβίίηΐ'ΐηϊιιιι, κΐι 

Ι, (4. (^ιτριιΐ ιΐιιίιπη φί ΐΙ ^βρ^Iιί ^ταα| ΐαΐί^'κΐϊ 
ΙιΐΒϊ(ΐιβη Ιαηα βϋα ΙαιιιΐΛαιη Μΐχ : βΙ ΟίΚϋ '/κ* |«η- 
^■ιΐΜ /Ιαηιηια ι^νΪι. 

Μ'Τίΐο ΊΐΜΐιΙ; πηιη βΐΐί ηηΐη ΓαιίΜΐακιβηιίτκΙη- 
Ιϋΐ, η.-ΕΕΐι• ίη ηοιίίαιη ρΓοιίίίΐ, ϊτοιιηιΐιιπι κ Ιΐπιη 
χΜί<;ηιι> ; ΐαια νΐπ> ιιινιΐίι οπιπίΐκΐί ΜΜίρΙςπιη• 'ΟχτασΙα ίτ {/ τύτ Κϊφιον έββάσατ^ ίτ ρι^νψ 
ίζτά ΛνΐΥΐϊίη• χρνσύί• κ>•Β»6νμέ*ντ χοβήρη, 

'ε}«τ*<ί'/α)τ ίν ηνβνματι 6* τξ ΧιιρΆχό ή^ιίρο' 
χ<ύ ^(ΐίονσα φντ^ς μΐγύ^ης ύχ/σν μον, «β^ σΑΛ• 

ΐτ/ιωΓΟΐ χα! <ί ίσχαιος ■ χιΔ Λ βΛέχΛίς, \•%ιά'^οτ 
εΐ,: βι&,ΙΙο*•" καΐ κίμτίκτ ταϊς ίΛΐ& ^I^κ^^^^ίσιιί^ς• 
ΐίς Έρισαν, ΐΐς Γίίΐίρ»**!•", *1ζ Ιϋργαμοτ^ ιΐς 
0,:άΐί'ρα, ίΐς ΣάρΒκις, εΙς ΦιΜδέΛρΐίΐατ, Μβΐ 

Πνιϋμιτι Ι&τίψ) Τΐνΐμΐνσ; χάτοχ^;, χα\ ιηι«ν{ΐ«- 

τοΰτΐ]» τ-.μτ)1([ΐΤ| ΐ:& ΐ)]ν &νάΐ;α3ΐ«, 9(•>νή( ήιου» 
' β4λι:ιγγι ΪΜχυίιι;, {ιά -Λ μτϊβΐίϊωνον (Β/ί χβσβτ 
γ4ρ ΓΪ)ν )-ίϊ»' ί£^^^ϋ«^ ιΐ φ06γχος αΐτζιν), βήΐούνςΐ 
16 ηϋ θΐοΰ ίναρχίν τι χα\ δηλϊύιτ,ην, νϊ β(&τ<ι» 
α χ>1 τοΟ οι ίΐ)Λ«ύ)ανον * 1ς ή; Ιηίταλται «1 Α^Ο- 

ιιρολτ];9ΐντα {β3ο;ιαΐΐΐΕ6ΐ 4ριβμλ« ΐ!>ν ιΐΐ ΐ6ν βαβ- 
βατιομίν χαταντώντα ΐοΟ μΐΐλονηΐ βίύνβΐ. Δι& 
Χβ\ 1:η4 οϋρβναίιΐ χαΐ ΐκΐ4 ^γτίλβί'ΐ ι^ λοικύ* 

νβίβί γιγρίφηχίκ. 

χρνσοί' καΙ έ>- /ιιίσ^ι τώ** ^ι;;^ώ)-, Ζμοιοτ ΤΙφ 
, άγθρώΛον. έίτΰβδιψέτοτ ποδήρη, κα\χ>^Η*ζΛΐθμί• 
' νοτχρύς τοίςμαζοΐς (ϋίτψτ χρ^'^■τ^^. 

\(Λ 'ίί^ΐιΜ, Έχίστριψα, αί τον ΑκοΟοίι, ΑλλΑ ηϋ 
βλέΐΗΓν τ^ν φΐανήν ' τχνΐ^ γάρ ίβτκ ή νν^ΰμαηχ^ 
Αχοή «ι χαΐ 6ρ*9ίς. 'Εχκιτρί^Λς ϋ, φτμ\ν. βΜ«Τ 
έχτά Λυχνίας ■ &: καριχιτών τ4ς 'ΕιοάηβΙα^ 
έν^βι* ««1 έΐ'μίσφ• αϋτ<α^ τύν Χριατύ^, ΐμοιοΨ 
άν0ρ6>χφ ' ΙΑ -Λ χα\ β<ίν κίτίν ιΐνα:. χαΐ ού ψι- 
λίν Αιθρωκον* χη\, ΜίΜ^ομίνοτ -ιβδή/ΐΐ). ώ{ Αρχι- 
(ρία τϊν ΑίΜ, κατΙ ιςν τΐξιν ΑΙίϊχιηβίχ* χιΐ 

ώιπίρ ο1 λβικηΐ ϊνδρίΗίΕβι, πρ^ΐ (κ«χν των ή9>ινω» 

(τανταις γ&ρ ή θιία βίρΐ &ν(η!Εβτο;). Αλλ' έτ [τψ^ 

σιήθΐΐ, χρύς τοις μαζαΐς• οηηιΐ χαΐ ΐί ί<ηρ.Ί¥0 

> της βιχχίβ; [χαΐ) βίΐι^ Αρρίΐ 7'^<*^ΡΜ'(ίφ βν»• 

ίχηται, χκΐ ή ΐΐς £ύο ΑΕοΟήχα;, Τι^ονν τοϋ( &191»• 

τιχιϋΐ μαΐοΰ;, ζωννύουοα ίΐίχθΕΐη άλίιΟΕίβ, (ι* Α» 

οΙ πΐ!ΐτο\ ΐ(4.^οντΛ\. Χρνσή ϋ ή {ϋνη. ίτΊ ΐ6 τΐ- 

μιον ]ϊβ\ χαβάρων Χβι &χ!£1ηλον, 

Ιηηηί ηηπ ροβίο. ΕΟΐιΐϊη*»!; Ιοπι (Ιϊιια υΙ «•Ηΐ*»ι 

ιίυο Οοιπίηί ιιΙιβΓ> πυΐηηπίιΐΓ, υΜΐι.'φΜ4ΐΐθ «ϊη^ίΙ, 

ζβαα ΐϋΙιΧΕ Λατΐα, >ϋ [ΙββΙ^ΜκΙίίπι ίί»;ιιΙ*ΓβΜ ϊ^ 

οιιιηι ρπΐ(ίΐη ίηηίβ εΐ ϊιΙκΙΐιΤΓΗϋ (\ιγο ιΐίβιιιιη. 

'ίί βέ χβ^αίη Λύτον καΙ αϊ τρίχΐς, ΛβνκοΙ 

ύσβϊ ίριοτ Λίνκύι; ώς χιώ*- ■ και (4 ό^ΟοΛμοϊ αύ- 

ιοϋ άις ρΛόξ ίτνρός. 

ΐΛ γ4ρ χιΑ πρίίΤφατβς <ι' ^μ^ΐ, Α11 [χ«1) Αρ- 
χαίοι ' μάλλον Ά ηροχιών»; ■ τούΐουι γΑρ 9ΐψΒ»- 
}..ν ή λενκτ] Ορίξ - οΙ £ϊ ύφΟαλμ^ΐ αϋ;ού Α; ψ/ϋζ αΟΜΜΕΧΤΛΚίυδ ΙΝ ΑΡ00ΑΙ.ΤΡ5Ι?ί. 130 

φίς• τν^ΐ μ!ν όγ(ο»ΐ φ(»:Εΐ<ιν:Ε{, τ«ί;ίί ^'-%• Λ ££'■ Λΐ^ιυβ ίιι ήα% η\ βΓκυιηβηΙιιπ) οηίβ ορίΙΙίι 

ϊονΐ φλογίζοντ:;. οροΠιΐί 06ΓηίΐυΓ. Οα\\ ηυΐβιιι ι:]υι Ι^ηΚχ Οιιηιιιχ 

■ροείεηΐ ρΓ» |ο Γΐπιιιΐ. Οιιηιηνϊβ εβΪιΟ ΙιΙ ίβηΜο; ίΙΙυιιηπΐ οι ΓβΰΓβίαΙ, Ιιοηιίηβί Ι»ι»κα ρΓοΓαηοιΠ 

ΐΐΰΙβηΚΜ ίιΐϋοιίιΐυπί ιΙίΓθ|ΐΐ£ εΐίπκϊΐυΐ. 

Ιι 15. Εί ρ(άί» ΐΪΛ» ιι'ηιιίέΐ α»τ^^Ηαι^^, ίκΜ ίη 
ΐΗΐΗβ ατα^ηι^. 

Ι'βΓ ρίάΐ% Ν^χίίΐκϋΐιΐίί ΟΐΓίίΙϊ «Μΐιη<1ιιπ) οιπιβπΐ 
ΟΕΐ'οπυιηϊβτη βί^ηϊΐΐϋαΐβπι βχίΐΐίπίΒΐ; βϊφΐϊιΐβιη μ• 
αΓθ53ΐιο[8 »Γ0, ιΙϊνίηΙΐΜί ίΐΐίαΐ ρβιΐιιιπ Ιοεο ηαο• 
Ηιιιιιηοιίο ΕΧ5ΐί|ίΐ. Ναιη οΐ ρβΓ ίΙΙηιπ 3ι1 ΐιοι νβιιΐΐ, 
«Ί ποΒίΓβηι ΓϋΓϊΐιιη ίίΙιιΚιιι ρβΓ &ΐίπιΙβιιι ραΐηνϊι. 

δΐΐίΐΐ ΒΙΙΙθπΐ ρ«^(■5 ϊίΐ; ■1ιιΐί]ο5 ΐΑα'ΐοίίίαιιΟ, \Λ ΜΙ 

ιΙιυΓί ιιΐΒΕι:ιιΙο; Ιιοε βηΐιη ίπΰβιιβιιη), β^ίΧ'κΙιηιιιη 
(ΗΐοΓϋΠ) βρίΓ^οΓϋ ΚοΙί'Ι. ΟιιοιΙ «ί νοο», (ΐπιΐβ ιιοπίΐα 
ΙιΐΜ €οηΟα1υΓ, κοΓβιιιη ΊηΙΐτ^η:\αη%, ρβΓ ζ( Ιια- 
Β πΐ3ΐι:ι €ΙιπίΐΓ ιυΐιΐΓβ. ρ?Γ ιΐιυ* αυΐ«ιη ιΐίνίιιι 6]αι- 
ϋβΓη βυΙιΜβηΐίι ιΙκηοΐιΐιΐΓ : ρ«Γ ιιΐΓαι>ιΐ[(ΐΕ τβγο Λ 
0<1βϊ ίη%τ>η\ΐΛ, βΐ ίιΐΰοιιίαββ ιιβΙυηΓαιιι 'μΛκϊ μ 
υηϊο αΐΐ|ΐιβ ΰοα)ΐιηοιϊι>. ΛυΙ ρΐίΓ Β» ί«ΐ!ΐτίβ ρΓχϋΙο• 
Ιίουίί βοηιιβ 8ί([πίαοι|ϋΓ; ρυΓ ιΙιυ« αυΐβπι ^'Ί^ί*"" 
>ιΙ ΙΙϋοιι ιοπνοηΐ» ; ιϋ (ΐιιβιιι Κροιι» 1η ειηΐϊοίι 
ροΒίΐιιΚ, ϋΐηιιίιυΙίΟβ Ι^Ικϋί» ειιΚ ΓυιιΟαΓπειιΐι, Α'αΐ οΐ Λόδΐς αΐ'τοΐι ίμοιοι ];^ΒϋίϋοΛ<€ά¥ψ, ύζ ίτ 

ή βιΔτης ίηιβΐΐα, τ1]ν (Ιμίτίραν βω:ηρ!ιν 
χα-ηιργάοατο. Π4ΐε: ίϊ χβΐ ίΐ ληΐττολαι, ώ; ύίμί- 
ΙιοίΤΓ,ΐ Έκχλτ,β{<ΐ. Λαίχαλίζινοΐ ϋ ίβτιν, βν φα- 
ί ίατρβί «ύώΐη (Ιναι θυμιώμΐναν> "ί^ν ηχρ' α!>• 
τοΙ{ καλοιίμτναν &^(1«ν« |λί6ηνον]. Ή χη\ ίΐέρωΐ * 
χαλκοϋ μίν, τη; Ανβρωπίνη; ■ ϊι^άνου βϊ. τη; βεΐας 
μίνΐ); ^ύαιος, [ΐ-.' ων] δίίχνυται χαΐ ΐί ιύωΖ-.ς 
«ήί πίηιΐιΐΐ, «ν ΐΐ Αίΰγχϋτον ιη( ίνώΐίω;. ΊΙ «υ 
χ^λχοϋ ρΑϊ ίτιλβΟκτος τίι ΐοϊ χηρνγμαιο; ί6τ,;(ον • 
τον (1 Ιιβίναυ. τ4]ν των ΐΟνών Ιπιβΐρν^ήν ■ ίΟ<ν ή 
Κνμνη{ρ;(ΐββ3ΐ χίλιύιτα*. Ιΐαιςτο\ι Χριβτοΰ Χ3\ 
β1 άκ^στολοι, τ^ χ^μίνι^ ΐΰν πειρααμών κυρωΒίν- 
νκ ιιατ3[ τήν τοϋ Ειβιβχίλου μΙμηΐ):ν. 
ΙατίΙαίιΐΓ. λΐίο βΐίϊΐη »βιι>υ ιροβίοΐί, ΟΐΓΪΐΙί ρΐάα «ϋ Μ >ι1 ηιαςίβίΓί ΕχβιιιρΙιιιη ϊ ΚαΙ ή ρύ/τη ηντοϋ ύζ ρΐι*νΊΐ υδάτων χοΛΜΙιν 

ΐ1 ΙχίΜίΥ έτ ι^ϊ βεζι^ αύιοΐ• άΰτέ/ίΟζ ίχιά, κιιΐ έχ 
ΐοΐ• στύμαιος αύινν {ιομψα!α ΒΙσιομος ίξεΤα έκ-' 

ο^βυομέτη ■ καΐ ήίιΐνς αύτοϋ ώςιίή4(θςίβ«ί»Ίι/»" 

* «ή ίι^'''1μβ' αντον. 

[Τί]ν Ά φΐιΐνήν αΰιοϋ ώ^ 9<^^ν ^^^'^'"^ πάλλων 
}4γ«] ίίχίΐωΐ. Κοινί] γίρ ή (^ωνί} αύτοΰ ΐΐ χΑ τοϋ 
ΙΐΜύματοΐ* βν κβΐαμοί ίχ τη; χοιλίας τώ 

ίηπρϋιιον ί,^Ί^^ν. 'Λιτίρα; £ϊ {τπιίι, παριχατ^ιϊι 
Τβϋς ΓώΓ 'Αχι^ισιώ}- ι?)\3ΐν άγ)-ίΛΰυς. 'Ρομ• 
ψαΐατ α δίσίομοΐ', τ)]ν χατίί τΰιν άαεβων ι^ι-,^ιν 
Αχύ<ρ>ιιν, ΐήν τομ(ι>τέραν ύπίρ ΐ(βην μ^χαιραν 
ΚβτορΜν ■ η χα\ ['<νΐ ιι^Ρ'^^μ^ονααν μάχαιραν τβ-} 
ην(ύμαΐθ{, ΐίν Ινΐϊϊ ημών ίνθρωηαν. Γύ φ^ χρόα- 
αντον ^αίιτΐΐν ύς ί^Λισν, ο£χ αίσθηΐή' ΐ^γί 
βίγλην, &3ιλί[ ΐΛητΙ-,ν, βηλον. ΉΛιος γβρ ίίτϊ. ίι• 
|ΚΚΜΓ1'^^)^, τϋ οίϊΐε;)! ϊυνβμίΐ χβ\ ΙξουαΙ^ χαχαυ- 
ΎΑίΐιη'ού χι9ώ{ ί αΐιθτιτϊ; ήλιο;, &;« χτιτμα, (β]ΐΟΙίοιιίβ Γ3ΐιιίΐΗ» 62Γ(:);ϊβ ρΓο1)αιί β| Μηιηίηιιΐί. ι, 19, 1β. £ι βοχ αΐΐαι Ιαπι/ιιαπι ΐοχ αι/ναηη 
ΗΐιΙίατιιικ : ίί ΙιαΜαΐ ίη άίχίτα ιηα ΚίΙΙαι $(ρΐίΐη ; 
Ι άι ΟΓεφι υΐαάία» πίΓαι/αΐ ροι-Ιΐ ααιίια ίχϋα! , 
■ι [αιΐίί ΐ/ιιι. ιϊικί ΐ(ΐΠιΐΓ«( Ιιι νίΠιιιαηβ. 

ΙΙιιιιΙ ίπ^ιιΓ^^ νηι ΪΙΙΙυΕ βςιιβηιπι ηιυΐιϊιυιΐϊπί 31- 

ΊπιϊΙιΐιΐΓ. Ν.ιιη ιιη3 ΓβΙεηΐ'ΐυι: ΙΠΙιιι (!| ϊρίπΐιΐί νυι 

ιών ^ ι^κΐ. Αεί 5ρΐΓ)[υβ νί 111 υΐ β>|ιιζ νίνιρ ΙογπηιΙμ « 

ιήν γϊΐν Γι^Ιίυηι »βιιΐι-« Οιΐϊΐιΐ, εΙΐΓΰςϋβ ρεΓ ιβτΓαιιιιη ογ- 

Ιιεπι ρβΓΕΟΐιοη^ ΓοΓίΌ ΐ'ΐίοιι ηυοΒ ΙιΙο ϋέΙΙαι, ϊΙΙΟί 

ρΛίΛο ροίΐ νψΐοΐΒ Ε^ίι^^^α^μιιι αη^ΰΐο* 3ρρι.-1Ιι(. Γι;γ 

^Ιαάϊνηί ΐϋίοπι κίπη^χ' ααιίαιη ΕΟΐιιΙβιιιιιΐΐίοιιίι 

ίβηΐϋΐιΐία, ηιιβιπΐΟΐιΐΓΒ ΐπιρΐοβ ΓυΙηιίιιαΙιΙι, ίϋΐΐιιιο- 

ΐιΐΓ. Ε» ΕπΙιη ιιυονίΐ Βΐκίρίιί ςΙ»ιΙ\ο ρειιβίηϋίΙίοΓ 

ειίΐ ; αιιΐ οβηβ ιΐβ ^ΐΛύ<α δρΙπία», ηιια ίηιεπιιτ 

Ιιοιιιο αη,υιιΐϋΙιΙίιιΐΓ, εϋΐ Ιιίε ίοηαο. ^υυ^ν^Γο [»■ 

Γΐίΐ ΐ/ιΐ) ι'ηιΙαΓ «ο/ίΐ ΙαίΙάα ιΙιοαίιΐΓ, ΙιΙ οοη βιΙ βειι- 

ΒΪΙβπι Βΐΐηυιπ) Ιαααι τβΙ βρΙίηιΙοΓβιη, ββιΙ 3<Ι πιβιι- 

Ιΐΐ ίΙΙυβίΓβΐίοηβιη ηίνττΊ <ΐ6ΐκΐ. ΐ1ιι*π^οΐ{υ)<ΐ£ΐιι 8*<)' 

' ρΓυρι-ίι Ε( ροιβίΐϊΐΕ Ιιιοεί υΐ ίΐΐυπιίΐϋ )ΐιίΐ3 αυΐΐίπι ΒοΙ ίΙΙβ ^ιΐ' οΐιΐυΐιΐιυβ ηυιίτί) ςναιίιΐίβ οΙ>]•ΐϋιΐΓ. Ιβ οηίιη ΐΒΐ^^υβαι ία ϊκλιλ «ϊγΚιΙι: 
ι>ιη > Ι>«ο 3(ο-ρίΐ, Ιϋΐβιπ ίρ^Γ^ίΙ, ίΙΙΙ>ΐίΐ|ΐιε β<1ι'« ^1ι^9<1 πιιιηυί »Ηυιι> οΙ)ίι. 
ΚαΙδηεΙΒοναύτύν,Ιχίσαχί'ύΓΤούςχόδαΐαί}• ύ Ι, ΙΤ, 18. Εί ηι» ΜΙαοη »ιη, ίπΐιΐϊ η4 ψ€ί€» ϊ*' ΐ/ιΐ, Λέγίύν *ίή φοίού•^ ίγύ «ί;« δ Λ/ώΓΟρ καί ύ 
§ιτχΐ'Τος• χαΐόζωτ, χαΐ έγκηίίΐην νβκρΑς• ηαΐ Ιίνύ 
Ι/^ιτ ΐίμι ΐΐζ ΤΒ^ς αίωτας τίάι^ αίώηι/*•. ^ ^λμ^.[ 
Κίύ ΐχι^ τάί ΗΛΐ'ίβας τοϋ Οσνάτον κα} ΐοΰ φϋον. 
Τ>νι^ ί1 ικπονθΐιχ νΐν ΑηίποΧον Ίηΐοίϊ τφ 
1^ Κ3'.ιτ; χα\ Δανιήλ, όιί τι ά9βΐνί( -ί^ς άνΟρωίΐί- 

γλρ (ινβΐύηί βί χαρβγίγονβ" δίγ» 
!χος ων κβ! Ανιλίύτητο;, (ι' Ομί; νεκρϊ».- γί- 
• [χβΐ ί;(ω »ίί χλίΤ; ΐ'-Ο ί«νάΐΊ« χ«\ τ',5 ^^υ. ςίκ* 'βητκα") ινοπιτν*. £( ροΐΜΪι (ίΐχΐηαΐΗ »αα•η 
νι^€τ ΟΜ, ύϊίΐπι; ΛΌίί ΙΙΐΜΓβ .- «^ (ΐιη ρφιιυι ΐΐ 
κυΐ'ίιιίιηΗ) ; «Ι ιη>)ΐ(, (Ι (ιιί ηιοπηιιι ; α «ϋ(β «ημ 
«τίΜΗΐ ίβ (βΐκία ίΛ€κΙοτΛ)η, ΐΐ ΙιοΙιιο (Ιβνι* ηοηΐι 
ΐΐ ίη{*ηη. 

ΙιΙΐΜ ρΒϊβυβ £ϋ( αροίΐοΐιΐί ηυοιΙ ^οκι1^ ΠΙΐιιβ 
Νανβ, ΕίρΓορΙιείι Οϋΐίι:! : <|υβιιι ρΓοίιιϋ(:€Ι)ΐίΒΐιι> 
οΙ> η3\υΓ!{ ΪΜίκείΙΙίΐλΐϋΐπ εοΓΓΟίιοηνΚ, Ι3ΐίι|ΐι<.'0ΐίΐ- 
ΐίοιια εοαιρβίΐινϊΐ ; Α'ϊΑϊί πΜίΐιβι : η«<ιυΐ( εκάα οΐι 
Ίύ Ιιυε ν«η<, υ| ικοΠϊ ΐε ιΐεϋ^η). Εΐεηίιη ουιιι ρτυ»- 
είρϋ ϋηΐΐιΐϋο αχρΐτ* καν*» , ««ηβη ϋυιηίη»η 
Οαίιβα οΙίΓΟ ιιιΙιίΓε ηοη ιΙυΜΐ»νί. Οιιίη ηοηίι <ιιιο- »£ΐ ϊηΤβτηί εΐΐτυ!, )ιο<;ε5ΐ, Μΐϋοΐιιίληι ίη ΐηίηικ εΐ «οΓροηβ αιοπβιρ, ροΐεϊΐαίβηι ΙιϊΙμο. ΜΙ ΛΝΟΚΕ* €«8ΑηΐΕΝ5Ι3 ϊ» 

ι ηιια ιΐίΗΐ, ιΐ 1^ ΓράψΟ^ οίν Λ εϊ9βς, καϊ 'ά έΐσΐ, καΙ ά μίΛΛ» 
ΐίΐιίιιη »ΐίΙ- τετέσθαι μίτά ιαΟπι, Τύ ^4υστ/ιριογ ιω*^ *χτ* 
αστέρων &ιγ ΐΙΙες έαΐ ^ης Ιίζιας μον, καΐ τά; 
ίΛϊΛ Λυχνίας γΛ^ χρνσάς• οΐ ίιιιά Λστίρΐς, 
άγγίΐοί τώγ έαΐά ΈκκΛησιών ΐίσι • χαΐ αΐ ίκτά 
ΛνχΗαι Λς εΤΰΐς, ίκτά 'ΕκχΛΐ{σΙαι ΛίσΙγ. 

Έπειΐίι 6ί φώΐ &ϊτ,Βίνίν Α Χριβΐί{, τούτου χάρ» 
1ύ;(νθί, οί τίν βύτοΰ πXο<^1οίίντϊΐ φατισμύγ, ώ;ΐ^^ 
νύχτα τοϋ παρίντος ρΐ^ΐυ κ3τα«άμΤΕθν»ς. Λυχν(β( 
£ΐ ΐϊχύτω; αΐ Έχχΐηβίαι Ανοιχίζονΐβ:, ώΐ του; 
ψαΤ!Χ\ρ!ΐί ίχουτβί, τοίι; ϋγον ζιατ[ΐ ΙηίχοντβΓ. 
ΧΒτΙ τ6ν Άτιίίτοΐίον. Χρυσοί ΐί οΓ ΐΐ ^ιίχ^^ι »«1 
λΙ ^ν;;ν/θί, 8ιί τΊ τίμιιν χβΐ άκΙ6ΐη«ον ττ,ί Ιν ού- 
ϊοΤς πίοτϊΐι){. Τοιϊτων ίϊ έκάβΐϊ) Λ^γε^ικ φύΛαξ 
ίφίπηχε, χαθώ; φηαιν 6 Κύριοΐ' χα\ 4 βΐοΜ^ο; Ι, 19, 30. ΒΐτΆΐ ίίζο ιι«ΐΐ ρίιΐηΐϊ 
ηαα ορβπΐΐ βίή ρβιΐ Ιιαϋ. 8ί 

Ιαταια, 4>>α• τΊά'ΐίΐϊ ϊη άίχΐιτα ιηιο; ιΐ κρϋηι γιιπ- 
ΛίΙαύ'α ΛΛπα. 5«ρ(βιη ίΐιΐΐα , αη^ΔΪ ιιιηΐ αρίίτη 
ΕΜίίΐϊαίΛΜ : α ταηάΐΐύίτα «μιοη, ^αα: νϋΊίϋ, 
ΜρΙίοι ΕαΙΐ\ϊβ! ι&ιιΐ, 

Οιΐ3η<1οΐ|ΐιίιΙοηι Ιιιχ νεη β$ι ϋΐιπίΐυϊ : &ι υ( εο- 
ρίϋβίΟΓΟ ΙιίΕβ αϋ 60 ίΙ1ιΐΐ[Γ3ΐϊ, /»»πιν ορρεΙΙβηΙιΐΓ, 
(](ΐιι» ρΓκβΰπΐίι νίΐίβ ηαείοη ]ΐΐη 6ΐιιΐί. 1.υοβΓΐι:β 
ΓΗΓ^υπι ΙιιυιΙ ίηοοιιείηοβ «οΰ^πΐιΐΓ ΕαΛαώ-Λ; ιιΐ 
Φ« ίΐΐΐίβί β^ι1ΐπ10ί1^ ίηΐη «β Γονββηΐ, ςυκ νίικ \βι- 
Ιιιιιπ }ΐιιΐα ΑροϊΙοΙΐ Εβηίειιίίίΐη οΐιΐίηεηΐ. ΑαπΛ 
βιιΐοηι ϋχιΐβιιι Ιαατιια• εΙ ίιιβα Εΐίιιη ^αι'ύ^ιαΰ^α 
(ΙίοιιιιΐΜΓ, α<1 ίηιιυϋη>ΐ4πι &ίιΐ|;υΙ*ΓΕΠΐ ίΙΙηηιιπ »»)• 
ΙοιΚίιιιη,ΕχίιηίΒιικιιΐΕ ΟιΙεί, ΐ]ΐ)ΐ! ίπ ίρ«ί& νί^οΐ. ιίπ- 

αιπίϋΐίαι. δίηςιιΐίΐ ροΓΓΟ, υ( Οοιιιίιΐϋκ βΐίΐϋΐιϊ ϊιι- Β £ϊ Γρηγΐριος [οΰτω] ιίι ιηρίιν νινίηχι 
ϊΊπιιηΐ, ϊΐ ΟΓββοπ»^ ΤΙΐΒοΙοίυϊ. «Ιιιηι ρΓχιειιβ Ιιοί ο&ς τροιτιχώί άϊτΐρβί ίιά ιΐι φιοτιιν&ν χαϊ χαθιρίν 
βαριΚ βύί»ηπΐ, ΓΟΐιϋΓΠίαΐ, βπ^βΙκϊ ΟιβΙΟϊ ρΓα^ρο$ί- της φύβιω{ ώνίμαβι. 

Ιυί »|. ΙΙοβ βιιΐθπι αη^ίΐο» ΐΜίοάα οΐ) ιιαιιιγχ οίαπίαΐβια, νίΐα^ιιιιβ βιηαϊΐΐΐΕηι εΐ εΐίΐίιηοιιίΒΠΐ, 
ΐΓΟρο ηυοϋαιιι ιΙ«(ίαητη νοεο ιίοιιοιηΐηΐΐ. Α Αιί ΕρΙΐίΐίηα ΕίίΙΐίίίΒ αιΐί]ΐΙιίπι άίίίϊηαΐα. 

Π, Ι . Ε( αηρίΐο ΕρΙΐίίϊ ΕοιΙαίίΕ κήΐΐί : ϋκί άί- 
ΐΐΐ ηαϊ ΐίΛίΙ κρίβηι Κΐ/Ιαι ίη άΐΧΙιτα ιηα ; ηιιί κπ:- 
Αη/αΙ ίη ηΐΐΐίίο κρίίο» ^αΗάΐίαI>^οι■ι^IΠ α Ρεγ ίη([εΙυιη ΕεεΙβΕΐβπι ρεπηιΐβ ΓιΐΓβ ββΤαΐυΓ, οΐ- 
ηιιοβϊιΐϋϊί ρμΓ ρίΕιΙη808>ιιη ϊΕΓίιβ ηιΙ ίϋϋΐη [βϋίύΐ ^ 4νϊς; ίι4 παιίαγωγοίτζιυβιϊβϊωγουμΐνΐ!). 0!χϊ;οΟ ΚΕΦΑΑ. Γ. 

Τά γεγραμμίηι αρίς χ&γ της Τ^ίσΙωτ 
χΛησΙας άγγίΛοκ. 

Τψ άγγίΛφ τήρ ί»" Έί^ίσφ Έκκγησίαΐ γρΛ- 
ίΟ δεζι^ οϊτοί ό χεριχατω*• έτ μέσφ τϋητ ΙχτΙΐ 
ίΠ-'^οΐ'ϊΏ ΊΙκχλίιί): ίηλϊγίΐβι. Δατηρ -ί ΐ)ΐιί Ιϊΐΐεπκ ρΗιιιιιαι ίιιιϋϋίΐυΓ. &οΙεπ1 π3ΐιιΐ|ΐιε γτχ- 
εβρΐ0Γ6&, ηυχ 4ί&είριιΙθΓυιη ίαηι, ϊη 8β ηοηιιυη- 
ΐ|ΐΐ3πι ΐΓϋΟκΓϋΓΓβ , ίίνβ ει εΓΓαια ίιΐ6Γίη(. 8ϊνο ρΓ«- 
τίϊΓϊ ηιιοηιιε Γ3.;ΐηύΐ-3. ΜΐιιηΐυΓ βπίη Ιιί (ΙίΒεΐρυΙα! 
Ι1ι«)3ϋβίιΐ5 ΙίεΓΪ ροΐβ&ΐ, ΕίαιίΙ^Β 5ίΙ)ϊ τειΙϋηΓΒ. Ργο- 
1)ϋ^ϊΙΐ! βΐ χιιεηι ρβΓ αριεοι ιίιΙΙαι κρίεπίΜ αη^ίΐο», 
ςυοΒ ΐΓε(ΐχ-υ£6(ί^ρίρ1ΐ3ΐ)ίιι« ίηΐε11ί^«ιι(ίυπι εακΙοΓυοι 
ιιοιηίιιβ ιϋϋΐιΐιί ειρηπιυπΙ, (οΐίιιι απΐνεκί κ"!*!:!"- 
η3ΐΐοηεη), ηυχ ίπ άαΐίίΐΛ Οιπειί, βϊευΐ οηιπί^β 
ςιια<]υ6 Ι»γ^ε (ίιιεβ, βίΐΐ «ι, Ιιοΰ Ιοεο ίΐ(;ιιΐΙίι:8Γί. 
δ1ΐ|ΐιίϋεπι ίί ε&( ηιιί )ιιιΐ3 ρΓοιιιίβ&ίηιιβιη βυβιιι ϊιι 
οΙΟΕ 3η^6ΐοΒ 3*1ιιιίηϊίΐΓ.ι(. 

11, ϊ-5. 5ίίο ορίΓο Ινα ίΐ Ιαίοηια, « ροΐιαιίΜία 
ΐΒβΝΐ ,- α (ΐ»ία ηοη ροΙΐ$ ιαιίΊιΐίΤί ηιαίοί, ίί ΐιηΐη*ΐΊ 
ίο$ <ιαϊ άίααίΐΐ ^^ αροϋοΐοί (ΐα, α ηοη ΐΗηΐ, «| ίιιιΐ£- 
ιιίιΐί ι^ιι ηιηίάααί : ίί 9 ραΐίίηιΐαιη ΙιαΙιβ», η ιαίίί- 

ηΐΐίΐΐί ρΓΟ,ιίίΓ ίΙίίΠΙίΠ (ΠίΒΓΒ. ίΐ ΙΙΟΠ ΐΙίβΓΪϋϊ. Βίά 

Ιιαίίο αάι-ίΐιηαι (β ρακιά, ι/αοά ίΙιαηΐβΙίΗί Ικαπί 
ρτϊιιιαιη τίΙϊιιιιΜ. ίίαιιοτ ίίΐο ϋα^οΐ ιχαάί ΐχαίίτϊι, 
€ΐ α^ΐ ραηϊΐαηίοη», ίΐ ρη'ιιια ορκτα [ηα. ΕρΙίΕΐίϋΓΐιπι ΕίοΙο£Ϊ3ΐπ «Ιε άιιοΐιιι» ΐΓϊΙ)ΐι$νβ ίΐιιιι• 
ιη;ιϋιη €0ΐπιηεηι1:ι|; «Ιευησ βιιΐΐΐπ ίιιειίίαι, ίιΐηιτβ 
ϊιι Ηίειίίο ευΙ1υ»Ι. Είοιιίιιι ΙοΙεΓαιιΙϊβιπ ΙιΙΐ0ΓΕΐηΐ|ΐΐ6 
α ιιιι>ΙβιιΪ3Πΐ ηϋίΐπ ρη ΙΙϋο βοκοερεΓαΐ; ΐυιπ 
ιμΙιιιιιι ((ΐιοςιιε, ηιιο ιιιιρΓΟίιυηιιη βεκίεη βΐ ίιιιρο- 
«1ΙΙΓ3& 1)«η.«|ΐιιΊ»ιυΓ, ΙιυιΙλί. 1.3ΐι•Ι:>ΐ »)<ιε ηιιηιΙ 
Μ»ι οιΐΊΐί ίΐάήΚιϊ ΐυβΜΐ ΙιαΙ^ιι^ τυτυηι ϊιι β«β ηυί ββαι γάρ ί ίιΚϋσχαλ^: τά ΐίιΖ μαΟητοϋ τ:έφνκι<ι, 
€Ϊτζ ίγχλήματκ, εΙτι χατ<ϊρΟύιμΛ•.α, &ΐϊ οιιιύ^ΐιΐν 
ίξομΟίΟϋν ίΐϋΐψ τ6ν ΙιίιΐχΐμΐΜίν. Είχί; ίΐ βιΐ ηατ 
ί,Τϊά ύστίρνκ, ί}^^ν^ (Γώ»•] ίττί^ι^»•. ϊώ» ΐν τ<ιΙ( 
«[ρημέναι; ΕΙρηναίφ χα\ Έπιφανίψ -ΐοΓ; μαχαρίαι.', 
ΙπτΐιοίρανκΤ;, λογικών τάςίων £ΐ]1οΟαΒβι τή» &>- 
χύβμι^βιν, Ιν τϋ ίεξι^ ΐοΟ ΧρίΐτοΟ χϊΐμίνην ' £ν ^ 
χ>ν τί τήΐ γί]{ πίριια ■ χι>ν χα\ έν μίαΐ)) τών Έκ- 
χληβών ιαρη««ιί3«ο;, χαιΑ τήν οίχιίαν ύ*^ 
βχεβιν. 
ιιιειίία Εεείβίίαηιιη βηιΐιιιΐϊΐ, πιυπιΐυιπφιε ρ«Γ ϊ3ΐν- 

Οϊίίί γΑ Ιργα σον, χαΐ τύτ χόπατ σον, χαΐ τίιν 
ύκοματήγ σον ■ χαϊ 3τ( €{> ίύγχι βασιάααι «ι- 
χϋΐίς• καΙ έχείρασας Γοίίς 4/)^*•γ<κ [ίοιτβί'ο] 
ί1.ιοσηΐ.1οι>ς «1>-α(, καΐ' ούκ βΙοΙ- χαϊ βΰρβς αν- 
τνί•ι; '^ενδΐΐς , «οί έΕάστασας • χβΐ ύχομοτίιτ 
ίχΐΐς Βιά ΐύ δνομά μον, χαϊ [ού] χίκοχΙοΛας. 
ΆΛΧ Ιχΐι} κατά σον, δα ιή»• άτά.ιψ' σον τί)Υ 
ηρώττ|>- ά^ϋιαζ, Μγτιμύνΐνβ οΰν αύΰΐΥ έχχέ 
«ΐωχας , καΐ μείογύησογ, χαϊ τά χρύτα ίρ^ι» 

"Εν £υ9ΐ βϊ ϊτ,ν Ίίχχϊ.ηίίιν άπ&Ιιχίμίνοΐ, Ι» ΙΛ 
τβ^ΓΤ] χιταμίμ^εται - ί χβι μίοον τΐβίΐχίν, τί «;> 
ορΟώμΜ» (Ι=\; ίχατίρωΟΐν- τϊν μίν χέηον »*\ 
■ϊήν Οτώρ τή; ηίοτίω; ύκομονίιν, χιΐ τήν ηρ^; ■β»ϋί 
χχχοΐ<: αί•:ή( άλλοτρίωτίΜ ίη'^/ίΐΐν - 3:ι «• μ*) 
ΤΐαντΙ πιιτΐϋΐαβα Πνιύμΐΐΐ, ίη:[ραβΕ ιοϋΐ <|ΐν^ 
ακοηΐ^Α'^ς ■ κ«ν χνοΰιζ <^(υδιΙ; αν-ηί»;, ίηιχίιι- 
ί ΟΟΜΜΕΝΤΑΒίυδ 1Ν ΑΡΟΟΑΙ,ΓΡδΙΝ. 

ΐ((Λ< Μ ιούτψ, νη χβΐ ΐά Εργβ των «Ιβχρ- \ ρτο βροίΐοΐϊΐ βο ϊεηίΊΐβΙίΒηΐ, ^ΊΙίΒβηΙΟ' ίητοΐΓ•!, 

ι Νιχοΐαΐΐύν μΐμίβηχϊν. Έπι^χίμψιτο 61, Γϋΐβοίκΐιιβ «ΌπιρϋΠΟϋ ρΓυάεηΐϋΓ Γορικίίβΐ. 1.ΐυ4*ΐ 

ϊΐΐν πρϊς τ6ν ΐϊληοίον άγβπην χΛ ϊύκοιίοιν Ιίπιΐϋΐη ι^I10^ ΙιηρϋΓϊ Νίοοίαϊιβηιιη ορΟΓβ ανηνεΙαΓ 

Ι Ιχλίαν» • τιρίς )\ν αί•^ν [κάΐιν] ίιί των Ιξήί άν- ραίιιηηυβ ΟϊΐΕϊΐβίΟΓ. Αι ϋογο ςυοά ρηπίΒΐΒ «ΙίΙ*. 

ιχαΐίαα-η- 1\' &ν φι^αι ■ Τά πρώτα Ιργα ποI^ισα^. εΐϊοπβηι, ϊοΐίΐιιηιΐιιβ ΕΓ^ί εε^""* ΐΜηρβοΓηΐΊϊΠ» 

«ία», ςυίπι ρίΓ εγβΙ, ειβΓεβΓβΙ, ΐά νίιίο τβηίι : λΛ ςαίΐη ρΓοίπιΙβ ί11>ηι ιΐβιιιιο ^βνο^3Γβ ςοηΐβπύίΐ : 

πιπιηυβ ρβηίηβΐ εοιηιηΐηίΐϊΐ) ([ϋΐηι σιοι ΐΐιΐιίιιηκϊΐ, β1 νίΓΐ» 1\\»:Λ3* ραιιϊΐίηΐίαη, κ ρι ίπαι 

ορετα (αΐίΐβ, 

ΕΙ « μ1\. ΐρχομαΐ σοι ταχϋ. καϊ χιτήσω ιί^γ 
Λυχνίαν σου [έκ τον τόχον αύΐης], ^ά^ /ιή με• 
ΓίίίΜΐ(ίΓπί. ^ΑΛ^^ τοντο Ιχεις Ιτι /ιισεΤς τά 1/ψι 
τ<ϊ>τ ΝίΛοΛαΧτϋατ, ά χάγύί μισύ. 

Κίνηβΐΐ [ίϊ της ΙυχνΕαΐ, ήτΟι τ•,-) ΈχχλΓ,βίΒί 
ί9ΐ\ν, \ τ?,ς θείβί ^ίριτο; γύμνωοΐ( • 6ι' ζς (γυ• 
μνώαΜι>{] 1ν αϋψ μΙ χλύβωνι ίπίι ιΔν τί)ΐ ιηνη• 
ρίϊ; ΐΐνιυμ&ΐΜ<( χβΐ των ΰπουργούντων βύϊοίί ι«- 
νΐ]ρώ4 Ανθρώπων χαθίβτατα*. ΤινΙς βΙ ΐήν της 
λυχνίβς χίνηβιν, -Λν Αρχτ;ρατιχΐν τής Έφίβου βρί- 
νον, ώς ίν τϊΐ ρααιλΚ» μετΑΤίβίντιι, ϊνίηβον. Τύι ϋ 
{ργα των ΝΐΜβλαΐΐύν, 3πω; ιΙβ\ τφ Αεφ μιαητά, 
ίνιυχών τΐί τ]] ^βΐλυρά αύΐώΜ αϊρέ»), γνώβΕται. 
οΐιβοΐΐια Οεοηυβ «ιο5ΐ ΝίοοΙαΐΙιηιιη ΓιιβΓίιιΕ ορβη, 
1ΐ!6ΓΕ6ί ιΐαϋϋΐιι >πΙε βιΐϊΐί, κιοπιΐίιιια ΙιίΕβ ιτίαηιιβ ο»Ιβπ<Ιυιι[. 

Χ> ίχΐ4Υ οίς, ύκονσάτωτί τύ Πνεύμα Λέγβι Π, 7. 13ια ΙιαΙίίΐ αητεπι, ααάϊαΐ ηαϊά ΒρίτίιιΐΛ 

χάΐς Έx«^η(Τ'/αι^ ■ Τφ >-ΐΜΐη*ΐ(, δώσΐιΐ αύτφ ίρα• άιεαΐ ΕΜίΐίϋί : νίπαηΐϊ Ηαίο ίύ€τ( ι/« ΙΙ^ηυ νίια, 
^^<^ ίκ τ&ΰ ^ύΛον ΐης ΐίιικ, 2 ίση»" ίτ μέσφ ^ΐίοά αί Ιη ροταάΙ*θ Οίί ηιιϊ. 
τον χαραδΐίσον τον θεού. 

'ΟΙχΜΌίςάχονσάΐω.—Ζαρχικ>ινί>^ν<Λί -πΐί „ λαππι εοΓρΟΓβίΠΐ ουΙΙιιβ ηοπ πιΟΓϋΙίυηι ίοηί- 
&νΟρωιιοΐ. πνΐυματιχ&ν £έ ό χγκν/ιατιχός μίνας ΐιΐΓ; ίρίηίαΐίΐα Βυΐ4<πι, βρίΓ)[3ΐίβ Ιΐηΐυΐη : Ευ}ΐΗ- 
χίχττ>τα> ' ίπιρ χα\ τψ 'ΙΙααΙ^ ηροβτέθΐΐται. Ίψ τηοά'ι ίϋΠΒ ρΓορΙιβίχ Ιίΐίκ οΐχΐ^ίΐ. Ησπιίο! ίΐκηοα Π. 5, 0. 5ΪΙΙ βκκπ», Μηίβιπ ίϋϊ ίϋο, Π βίο- 
ηίο €αη<Ιι:ΜηΐΜ Ιναηι άΐ Ιοοο ίνο, ηί(ί ραηϊΙίΛ' 
ιΊαηιις(ήι. ΒΐάΗοϋ ΙιηΙια, ^αϊα οιί'ηιϊ (Μία ΝϊΜ' 
Ιαϊιαηιιη; ηηκ Π ι^σ οάϊ. 

I^^^^^^^αηι ΙοΜ Μονΐή ίιηιιιΐ 1πεοιη[ηο(ΐΕ βϊϊΒγΙιιιγ, 
ϋΐιιπ άΐτϊπι ιΐΓΐΐί^ ιΐΕηιΐιΙϊΙιΐΓ : βίιιιιίϋ^πι ιιησ ΙΐΜ 
Β (Γΐιϊχ ρΓΚΐίίΙίο Αε&ΐΊΐιιΙα, ροϊ ιιε<ιυίιία; ΕρίήΙοι 
Ιιόπιϊαϋίςιιο βεβΙβΓίΐοί, οΙΙΙϋβοία εοηιπιιΐβπι »ρ1- 
Γϋαυη μ$»ι\ά α »1πιίιιίί(Γ0Ε, !η Γ<οΙοιι Οιιοΐιιι βΐ 
ΙΐΐυρΐΒίαΐβί ΐβΐίΐβ Εθη]ΙυΐυΓ. &ιιιι( ηίΙιίΙοπιΙοιίΒ ςαΐ 
)>«Γ ίοηέΐΙαΜ ποιϊοπϊμ ίβύίι ροιιιίΟοΙχ, ηυη Ια 
ΕρϋεβΪΜ ανίΐιΐο ςυοηιΐιιη ^ΐίΐαΐ)»!, Ιη Π!!;ΐΒηι ώ• 
ν)ΐ)160ΐ ΐΓβπίΙ&ιϊοηβιπ ίπίβΙΙί^ϋΐιΐ. ΟχΙβΓϋΐη ςαιπι 
ίΙΙικΙ ϋίΤΟΓϊί ΰοιηιιιβιιΙΐΓίί <Ιο «χΜΰΓΐΙίίΙί ϊΙΙοηιυι » ϋ τ«»ντΐ|ΐ νιχώντι τ&ν πρύ; το!>ςβαΙμονα{ πόΧϊμον, 
βώηιν ίηαπ'^^Ε'^βι φαγιΐν ίκ τοΰ ξύΆΐΜ της ζωής - 
τοιιτίίτι μΐΐααχείν των τοϋ μέλλοντος βίώνος ά^α- 
βων. ΠιρίφραβτιίΕΐϊις γάρ ξιί τοΰ ξύλοΜ ΐηλαϋται ή 
ζΐιή\ ί) αιώνια;- ιϋν ίκΑτιρον 6 Χριιτίς ϊτ^ί", ώς 
φηιιν ί Σολομών, χαΐ 6 καρών Απΐντολις ίτίρωΟι ' 
δμίν, ΐΜρ\ τής ϊβφίβς λέγων ΐνΛοτ ζΐΜ/ςίσπιτ• 
Α βϊ, ώβαύτω; ιηρΐ το» Χριηοΰ - Λύ(^( ίστιν 6 
άΛ1[β^^^ις Θβύς, χαΙ ή ΐωή ήαίώνίΟς.ΕΙ τοίνυν έχϊΐ- 
νων τυ](ίΙν έφιίμεθβ, τήν χατί τών πι^θών νίχην [πα• 
ραχαλώ] χατορθώβ[ι>μ(ν. Το:; γϊρ πΐναι; αΐ άμοίβαΐ 
νΛντως Εψονται * χίριτι χαΐ φιλανβρίϋπίςι τοϋ Κυ- 
ρίου* ημών Ίηαοί) Χρίστου, μ<θ' οΐι τψ ΠατρΙ &μα β 
,.1] ,ΐ! ει ρΓκΙίο ηικκΙ οοηιη ϋ»ιηοιιββ {«ΓΐΙαΓ, νϊΰΐοΓίαιη 
ηΐΕΓΐΐιΙί, «ΐοα ιΐβ 1ί(;ηο τίΐβί (ΙβεβΓρο ρΓηηιΐαΙίυΓ ; 
ΐΐβπιρΕ χΐβΓποΓίιτη ΙιοηοΓυιη οοιπιηιιηίο(ίο, ιϊιιηί- 
^6πι ρ?Γ χΐ«ήικ νίΐχ ΙίΕΟΊΐιι ίΐυβπτοϋΙ Ιιοη• ύνώ• 
^ηΐΓί βοίβηΐ. υΐπιιΠ(|ΐιβΊιυΐβιιι, ηΐδαίοιηοιι ίηβίααα), 
«ι ρηεΜΠΒ ενβηΒβΙΙίΟ &ΙίΐϋΙ)ί ιΐίιεηβ λΐηηιιιΙ, μι 
Οιτίίίαι. ΙΙΙε βηίπι Ίε 53ρίΕπΐΙι νβιΙ>ΐ ίΐΕΪβΐ)*, ϋι 
Ίΐιΐ βρρΓβΙιβηϋυιιΐ ίΙΙιηι, ίπ9[3Γ 1ί(;ιιί >ίΙ« ΕΕββ ρπ>• 
ηυηΐίιΐ; Ιοαπηβΐ «ιιιειηϋο Οιη'ίΐο ϊη Ιιυαε ηιο• 
ιΐυιη Βίτίϋίΐ : Η}^ αΐ ιεηα Οίΐιι, η ίΙία αιετηο *. 8ί 
ϊΚίΙϋΓ χΐ«τη> ίΙΙι Ικιπα €οιΐίβΐ)υί ιΐΜΪιΙβηιηιιι, βοα- 
ρβηυΓΐ)ΐτ]οηεί εαΓοίβιιυβ *οΙυρΙ>ΐ« ι«η 
ίπβΐπιυι, νίαοΓϊβιιιιβ ροιϊΓϊ (ηίιβ μα- ) &γίΐ|> Πνιϋματι, ΐ4ξ« ^νΰν χιΐ ίύ., χιΐ] εΙς Ι«ιιϋΐπΐ(ΐ$, ΐ|ΐΐ3Πΐ]<Η|υίιΙΐπι ρβτ Οοσιίηϊ |ιΐύΜπ 4μιι 
το;^ς αιώνας τών αιώνων. 'Λμήν. ΰΐΐίίίΐί %τί)ΪΛΐΒ αίςυβ ΕΐηηοηιΊΐΐη ίβιίιΐίτποιίϊ Ι>Ιη>- 

Γ6βΐαι ηιβΓοβιΙβ ηυαι^υιιη ΓΓϋίΚΓλΙιαηΐυΓ. Ιρκί αηι ευιη Ρίΐιε η 8ρίηΐα βιηείο ίίΐ κΙοηβ ίη (Κΐϋΐϊ 
ϊκνυΐοηιιη. Αιηεη. 

ΚΕΨΑΑ. Δ•. ΑΟΓΟΙ Β•. ΟΑΡΙΤ IV. 5ΕΚΜ0 II. Τά Λτιΐιαβέγτα τψ ιής ΣμνρταΙωψ 'ΣχχΛίΐί '■!<; 
άγχέΛψ. 

ι τφ άγγέΛψ ^ή^ ίι* Σμύρτχι ΈχχΛησϊας 
ι χρΑ^^ϋτ- Τάίκ ϋτβί ό χράιος »αΙ ύ Ισχαΐος, ίς 
[ έγέτηονβχρύς, χάΙΚνητ. 

Πρώτΐς Ιίίτιν] ώς θίΐς• ίϊχβτος, ώς Λνβρω- 
Ι ΐης 1κ* ίσχ4το)ντών χβιρών γεγονώς, χαΐ ίι4 της 

υοβη.τ.ΖΟ. 

Ρατηοι.. Οε Ονΐ. ^ιι^Ν«•ηο<Ί &ιπ^τη !ΐ ΕΐίΙίίίο! αη^ιΐοίίηΐ ίηιΐίιαία. ΙΙ.Ο. ΙΟΕ' 

ίϊάΐ ρτίΜΙί* ΐΐ , ι^ιιί (ϋίί ηβΓΜιιιι, (1 Ιιίοιη ΟΙιΓίϊΐυβ »( ρΓΐιιιυί ει ηοτίΜΪιηυ) : ρήιιιυι 
φΐΐιίειη, υΐ Ι><:υΒ ; ϋονϊΐβίιπυβ Βοιβη, «ι1 ΙιοαΜ); 535 ΑΝΟΚΕ.Ε 0«5ΑηΐΕΝ8Τ3 

υΐροΐβ ηονίιβϊπιΐ* ΙιΙίβο ΐβιηρΟΓίΙχιβ πίΐυι, φΐί βυα Α ΐρ^ιμ^ρου νιχρώαεωΐ Ανο!^; ήμίν τήν {νϊ]« ] «Ιΐιιη ροι( ΐΓΐιΙυιηιπι πιΟΓίϋΐη ΓΟΐίΓΓβαίοηβ »γ- 
Ιιιπιαιΐ «Ιΐβπι νΜΓηϋΓπ λύϊΐυΓΠ ηο1)ίί •ρτΓυίΐ. 

II, θ. 5^10 ιηΜαϋοΜίΛ Ιναπι ιΐ ρβΗρηΙακη 
ικβι»; ίΜΐ άϊνίί ί$. 

Νονϊ, Ιθ(|υΙι, ΐΐηϊοίοπβιη β( ριυρβπίΐβιη, ςυιιη 
ίη ΓβΙιιΐΒ (]υζΒιΙ οηιίϊ βεηΐυιιι ίΐϋίυιιΐ, ραιβΓίι : 
ΐΜΐο 61 Π^ιβΙΙίΒ ιηβΙ εηιΐΒΐ >Ι) ΐιιΐυιιΐίΐιυβ «χ», βΐ >1ι 
οηιηΐΐιιικ ΓιοιιΙΐβΐ1Ι>υι βχιιΐλ εβ : ίηΐΒπιη «ρΐηΐιΐΐ' 
1>υ$ ορΙΐΗΐί ■ηΐιιΐϊ, ιιιροίΕ (Ιι«Η<ιΐ'υιη ιίικοικίίΐυιη 
Ιη ρτίοΓίχ ιχΌ ιΙεΓοΐίυιη Βϊββη-ίΐηβ. 

Π, 9. Ει ίίαιρίιαηατίί αί• Ιι'η ηή κ άχίπηΐ 
ίικίαοι ΝΜ, (Ι ησιι ιννΙ ; %(ά (κηΐ ι^ηα^ο^α 

β^ρβίβΓΟ ϋοϋ Ιοαα οριιΠΐΙ νοΓίχιιη, ηοηί, ηικκΙ 
αΙώνιον. 

Οΐδά σου τ& ίργα. »β) τΙ^ν ΘΛΙψίΥ 
ΛίΜχβ/α»• ■ άΛΛά χΛοί-σιος βΐ, 

Ι^ν ύτΆμίηΐί ίι' ίμϊ μΛ3χιζίμ.νΛς ΰιώτών &ιιΙτ;^η, 

το!ΐ πνϊ1^μ>1ιxοI; εΐ, ΐχιυν τ^ Οηιιυρ&ν χ€νρυμ| 
νον έν τψ 4γρφ ϊήί χορβίβ; 

εΤι-αι ίαυπΐύ^, χα( ΰύ» βίσΐτ, άΛΛά 
τον Σατανά. 

Κβΐί χοινοϋ ϋ τ^, ΟΤίΛ. Κο\ Ηιν βϊαβφηι 
ρηκΐβϊίΐ, «ιΐ Ιι«ε οπιηίι ϋοηιηιυΐιο : ββιοιίί «πιπί Β ήί αανα^ωχί^ς τοΰ Σατανά, φΓ,βΙν, 1κίπα[»ι, δτ« 
ηΐ: Νοτί ηρβίΊ Ιυ>, ίΐ ηυνϊ «ηιιη ΐ]υοιΐϋβ ΙιΙμ- οΰχ εΙτ\ν Β Ιΐγονται - οϋγ&ρ [Α] Ιν^ΐ]• φβνΐ|»ψ Ίον- 
ρΙι«ιηΙ;ιπι, ηαί ϋ ιιοπ &υηΐ ΐ]ΐιο•Ι » ββίβ ϊ»Ηο βχΚ', Αλλ* ίν ιψ χρνιηψ' Ίού^οζ ^^ρ Ιηιν 1{- 
■οΜΓϋΐιΙ : η3πι €αηι Ιϋϋκοι κβ β»θ ^»^16I1I, Γβ ομοΛίγησίζ [κο.\ (ΐετάταα]. 
Ιρ» βρΒ^οιι «υιιΐ δλΐιιικ. Νοηιιβ «ηϊιη, ηιιΙ Ιιι αιπίΐββίο ^υ^ζυ^ βίΐ, ιΙΙβ βίβΐίη ρτο ^κταίΛη 
}«ΛΛα ΙΐΐΙχίηιΙυ&βίΐ; £β<1 ςυΙ ίιι οεουΐΐιι ρ]υίΐιιικ1ί βίΐ. ^»ι1αί αΜτηψια, ΐί ϊηΙβΓρτβίβΓΚ γοπΙμμοπμι 
βΐ Γϋβ'φΪΕΜηΙίΒηι βοοΒΐ , ιιυΐ ΙΙΙί ιΐΒκΐίΙυυηΐιΐΓ. II, 10. .νίΑίΙ ΑβΓίιηι Ιίιηίαι ^«μ ρβΗΜΓΐιι μ. 
Ε(ίί ηιίιιιιηιι *ιΐ άΐα6οΐΗ$ αΐϊ^ηο* η Γαί>ι'« 1η 
€Ληίηιη, ■! ΐίΗΐηΗίηϊ ,- «ι ΙιαΜϊιϊ* ιήΜαΐίοηβΜ 
4Μΐί» Η*(ΐιη. ΕιΙο ράίΐϊι κι,φΐΐ «ά ιηοτίαη: (ΙάαΗ 

Νβ ηιείιΐΒΐίβ, ίαηιιίι. «Οΐίεΐίοιίΐΐιι ΐ]υιιιι ^υιIx^, 
Οβο ΙηΓΐΐΐί, ρ«Γ η^^βΐΐα βΐ Ιβπΐιιί^οβϊ Τύ1*ίι ιιιιιΐ 
■ΙΙιΐϋΓί. Νϋηηκ «ηϊιη ϋίιι ϋυηίοη ιιιιιΐ ίΙΙα ; 
•μΙ ιΙθΜηι ιιηιυιΐ) ιΐίΐπιιη ΙπίεπαΙΙα , Ιιαο £5ΐ, 
ΙΐΓβνΪΗίιηο ΚιηροΗϊ ίρλίίο. Ουίιι ίρκα Μίιιηι πιογϊ, 
ςικκΐ ΜιηροΓίϊ ςυΐΐί ρυοοίο ίηβΦΐτυρΐ*ιη νϊιβ 
ΐ«Γθη>πι ΙαΓ^ίβΙϋΓ, οιηιιίιιο ^ι)πI^πιη^η^Β τίιΙείιΐΓ. 

II. Η-ΟβΪ Α«ί<ι ακΓηη, αίΜ^ίκΐ ηΛΪύ &ρίηΐνί 
Λϊ<βΐ Ε-ίΙίΐϋΛ : Οηΐ ηατίΐ,ΜΟΛ Ιμ441λι » Μοτίι 
ΜΟίηΛα. 

Οαί, Ιιιΐ]ΐιΙ(, >ρΪΓίΐ>1ϊΒ»<ϋΐυρΓν)Ιίΐυβ, ρηνββιΐία- 

1*θΙί βΒ)|κΜ(ϊοο» <1β>ί»πι, βΐίί ρήιηιιιι ικοΓίοη, 

ηιΐ9 Ιιυιυιπ ίη ΜΓπεηι ΰ3<1ίΐ, ιυϋΪΕΓίΐ. Β;ΐ3ΐηΕο 

■ ίΜΐιι>4•ι^υχίΒ £βΙι«ηιΐΒηι ιηίΐιίι, ιιοη οΟβοιΙβιιΐΓ. 

ΟΑΡΙίΤν. VI) φοβοίι ά μ^ΛΛης Μοβιιν. 'Κσύ [β)ι] μίΛΛα 
βοΛΐΤγ ΐί ί>μ5>τ ύ βιά0οΛ^^ ει^ φνΛακήν, 
χΐφασβητΐ ■ »β1 ίζΐτβ ΟΛίι^ί^ ^/Λ/ώ» 
Γί^ου Λίστόζ Λχρ4 θα^άταν • *α) βώσω σ 

ΜΙ] ^ιίββαι 5ί φη»! τήν » ιών ΟΐομΑχω^ 
μαϊτίγκν χ«\ ΐ;(ΐρββ[ΐά,ν ίϋψιν. Διχα^μιροΐ γ4ρ 
αΟΐη, χαΓοίι }ΐ«»ρΐ£ιθ{ * $ι& καΐ χαταφρονητίβΐ ΐ 1 
Ι ειφΜΜΜϋΙΡ^Γ^αΜ. 4«ΐ( ΕαΜκ Λΐΐ3ίίο /Ίκι II, ϋ. £| •»^1ο Ρα§α»ί ΕαΙαΪΛ κή^< : Βλ( 
$ηβ ^η« Ι««, 41 ^* Αβίιΐβ*, >ίϊ μ^ «*ι 5αΙβΐ)β. 

Ιι1«1θΙ*ΐΓί« (ΐ€ι<1ίΐι βτχΐ τίνίΐΐί, 1(1 ηο>η Ετιη^ 
Ιί&Ι) Ηχι: ΜΗΙιίΐ. Ιη1«ηη) 0>)«1<ί ηυΐ ϊη ϊΙΙ) (Ιβ^ΐ- 
ΙιβΒί. ριορ4«τ ιο1«Γ>α[ί>ιιι ΐ]υ>ιη ίη ΐ«ηΐιΐίι>ηίΙ>ο$ 
(ΐίΐβπιΐίπηΐ, ΜηιπκπιΐΒΐ. ΡοΓπιιιιΐβαι ρ«Γ^«ϋ•Η 
ΛΛό^ΐϋΛ , ιαΐ Ενιη|εΙϊΐ ιΙικίΓίηιη), Γπηίβηιίυπι 
.ΜΓ^ ΐΪΓΟίηκίιΙβιιίεαι , βιΐύΐίίςυβ 16 ίυΜΐΙίΙιι» 
ιβοβτιΐΐΐιΐβιη, ίιιιίιιιιιΐι >βΙ ρΐΓοιηριοΓίιπι ^α<1^^^^ 
(«αΐη ίπι^Μ ΜηΐΜΐιΪΒΐπ. 

II, 1^. £Ί Μμι κβκΜΝ ΜΟΜ, (Ι »α» μ^μι' Ό ίχωτ οδς, άΜονσάη» τΐ τύ ΠτκνμΛ Λέχη 
Γβί^ 'ΕΛ*Λί{σία*^• Ό ηχάτ σΟ ρ^ Μναΐίβζ έη 
τον 0(η<1τοι> τον βητ^ρβν. 

χί{ ίχοηί} 6άν«ΐον, ύιΑ νΛ βεντί^ου ττ^ Τ^'ντ'ΐϊ 
•ϋ χατχΙιχααΒήφπαι. 

ΚΕ•ΑΑ, Ρ. 

7<Α (ίχΛι^ίπα τψ χ^ ίν Πψ^Αμι^ 

Κ»* τψ ΛττϊΛν ^η^ έτ Π»ρτά^ 'Μι 
γρά^οτ - Τάδΐ Λέ•ίΐΐ ύ ίχατ τ^ ^βμραΙβτΜ 
ϋστομ^ττίρτ ίξ4^βτ• ΟΐΐατϋρτΛσητ, μ 
ΐίατνίΜίΤς, ίΛΓϊ' ύ βρόττ>( τνΐ- Ζατανά. 

Κνηίίΐύλοΐ V •νϊί; 1) «4ΐ!Τ, πρίς ή» ^^ 

Τ«ληΑ* ϋτ« φη'*. ■<*• ^' »βρ*ί«» βριτΐμίΛΤϊΐ. 
μ\ «Βί>{ ιαηβΰςΐχ «μι Ακίβηη' μιρίζνη• - 
χ«τ& τΜκ Α«χ<Μ« ά τ ^ ^βη ^Ββφζηι. 


Ρ^ίϊΓ ΰΟΜΜΕΝΤΑΒΙϋδ ΙΝ ΑΡΟϋΑΙ,ΤΡβΙΝ, 

' μάρτνς μοα ύ ΛίΟΤ^ί, δς Αχβητάγβι\ χαρ' ύ/ιϊΐ', Α Ρ^^ίί', ΐ«ΐ ο^^^^«^ 
|_Λ»ΛίΐΙ Σατατάς >ίατοαίέΙ. 

Ι γίγον'ν άνίρϊΐΐϊΐϊΟί, οίτηρ ίνίγνιον ϊ6 μαρτύριον ' 
' "ν 4 ιύβπ*'ι»^^ί "Ρ*» ίνΐειξιν τί,ς τϊ Ιχΐΐνων 
&κθ;ιονήΐ, τήί τϊ ίων «ί πλάνη μίνων ώιιΐτητο^ 
Ιΐ>νη)ΐίνιν«ν• ΜΙ 

ηριιά νοι, (ΐίί Βαΐαηαι &α- 

11 0<)')Ί)π) Αηΐίρϊΐ ιυααιίηβ, ΓοπΊΗίπιαβ (οιΐτ 
βΐηηιίίΐίιηιικηιιβ ΟΙιρβιϊ ιπβγΙ^γ ΒίβΙίΙίΙ ΡβΓΒΐηιϊι 
£|»ίυβ ΐ^ο ιπΐΗτπυιπ ,οΙ)πι Ικξϊ. ΡΐΕΪΕ ΐυιβοι ΕνΗΠτ 
|[βΜιΐ| ρεΰυΠι^ειη ίΙΙίυβ Ιιο^ Ιοΐο ιοΕΠίίαηβιπ, Ιυη 
ηυο Πάβΐϊιιπι εΐγϊΐαΐϊι ΗΙΙυ> νίπυβ 3ΐΐ]ΐιβ ΰθ»Βΐ»ιιΐϊι 
μΐιηι Πιιΐ, ΐηπι βΐΪΜυ ηυο «βιΙυϋΙαΓίια) «|υ3ΐΐ6ΐη 
ίΐϋπιαπϊΐαίειιι οΐ) ΟΐυΙΦ* ηοΜϊ ροη)ΐ. 

1\,Μ,α.$«ά ΙιαΙίΐοιιάητηίΐΐ ρανια .-^ιτϊαΑαΙα 
ϋϋΐ ΙίηιΜα άοίΐΗααιπ ΒοΙβαιη. ηυί άοα\ι<ιΙ ΒαΙαΰ 
ηιίιΐιη ΐίίΐιιιίαΐΜαχ ιοταιη ρΐίη ΗτβίΙ, ίύίΤί ΐΐ (οτ- 
ΒΪίβη" ; ί(π ήηίί» ίΐ III ΐαιηιΐΐ» ιΙοαήηΛίη Νϊίβ- 
ΙύϊΙβΥΛίπ, ηααιη βϋ. 

ΠιιοΙιυί, υΐνϊιΙϋΐυΓ, Ιιχο ΐίνίΐΐί Ιΐίκϊιίΐι οίβίΓίρΐι 
1ΐ'πεΙ>3(ιΐΓ , ίΐΜΐιιβ τηίιιίαΐΰ νυΙ^βΓΪϋυΒ. ^ιπι « 
πιυΙίαΒ 3ΐ]Ιιιιο ρ3(;αηοί 1;ιιγβ 16 ΓονεϋιΙ : Ο ίηΐίτ 
εοβ ηιιί ΰΙιΠΒΐϊαηο ηαιηίπΐ! ΐβιΐΗβ^ηιιΐυΓ, (ΐΟΓπιοΙίί 
ίιτιρηΓο Νίΰοΐϊίίοιο ΕυηΐιιηίηιΙί, εΐ ίηΙβΓ Ιοΰί ΪΙΙίιιι 
οηΐιοιίοιοιι, ρβΓΪπΐΙβ |«Γβ ίίςυβ ΙοΙίυ^ ίπΐ«Γ Ιπιί- 
ευαι ιο!«ι, ίπιβηίιϊ εοιηρβΓϊβϋαηΐυΓ. λΐι^ιιβ βα <Ι;β 
03ΙΙΪΑ Β^I■1η1^, <]υ| ροριιΐυπι |[ιηβΙίΙΙοιιη ειΙΙϊι]« 
ιη «ΓτοΓβιη ϊικίυιι,τβΐ ηχιιΐϊοιιβπι ΓΐϋΚ. Οη^Γυπι 
ρβΓ βιΐΐΓηυπι οι «ΕηϊίΐΕΐη Ιΐϋη« βϊΐβαπιυιη ((ΐιί Ιι- 
ηβΙΪ ρβΓ ΙΙαΙϊοικη ΙπΕΪίϋββ &[ηιχοη[ { βίηυίιίβι^ 
("αΓηίι (πίπι νοίυρίαΐϋ άβΐίπϊιί, «φ ιΐεΐιρκί κιιηΐ, υΐ ΆΧΙύ (χω χατά σον όΛΙγα, Ιτί ΐχκις ίχεϊ κρ»• 
ψονττας ιητ 6ιΒαχίι>' ΒαΛαάμ • δ^ έίΐδααχίτ 
4•* ^ψΒιι^αΛμ^^ ΒαΛάχ βοΛίΐν ρκφτύΐίΛοτίτφ• 
§ιθΥ Γώ•• υΐώτ ΊσραίίΛ, [χαΐ] ραγκϊτ βΙΒίύΛόβιτα 
Μαΐ κορ'βϋσαι • οϋτως ίχεις χαί σύ κροτοϋντας 
^Ιρ• Μαχην (■ώ^^¥1^ιο^ο^■^ώ»•[ί;Iο/1ι1^), *!»■ μισώ. 
Δύ« Η ϊαλιτΐΑ, ιΙ>ΐ Εοιχΐν, ή ηάΊ.ΐί αΟτ)] ίχέχτητβ* 
[ϊΐ) ΐβΐς μίν ίάίΙηνΛ; 'ΕΧληνβ; [ίΤναι Ιν α^τ))] ■ 
1ξ αϋτϋν 1ϊ τύν τηβτύν ώνομαιμίνων, τ')'^ς αίοχρο- 
ροιούϊ ΝικβΧβΐτβί ύπίΛττβρίντβς τψ βίιψ τ.ονΓ^ρά 
ζιζάνια. ι}ι6 }ΐι1 τ^ϋ ΒαΧ«άμ Ιμντίμίνιυσϊ, γΐ,ααί' 
'βς αίαΐασηετ ίτ Γφ ΒαΜιύμ χύτ ΒοΛάχ. Ληλ'Λ 
£ ΐιλ τΐϋτΐιΐν -Αν νοι^τίν Βαλαάμ τΐν ίιΑβώον Ιν τφ 
Βΐ«θηιφ, ιίν Βαλάχ ΐιϋξαι τϊ Χ9τ^[ ιών Ισραηλι- 
νών «χάνβαλον, πορνϊΐκν χϊ\ «Ιϊωλολατρίβν. Τζ γάρ 

Ιχΐΐνηΐ ήίοϊίί ιΐς τβΰτην τφ Βΐιλφετ&ρ ΤΕλϊββίντίί 

ΐακχυΛίαΟηααν. 

{ΧΤ ιηΐΓΐιΙίοηβπι ίΐΐβιίΐ ίΙΙιιπ) 3<] ί(Ιο1οΙ)ΐΙΠ3ΐη : 

ίιΙοΐΦ Β«1ρ1ΐΕΒ0( ρυΜίοβ ϊτηιηοΙβΓβηΟ- >ηϊίΐ)ο*ΐΐ'>Ίΐ3ΐΐ3>η ιη^βΐϊΐϋβ, «κ'ΐηρβ <ΙίιΙ>οΙυϊ β1 3ιΐιπΐί. 
Μιτατ^ηοοτο^γ ' ιΙΒί μΐι,ΙρχομαΙ (τοίταχϋ, ΰ, Ιζ. 5ϊιιιϊΙϊΐίτ ρνηι'Κηιίαηι β^* : ({ ^ιιβ ΡΗίκΜ, 

χαΐ χο4«μήσ'Μ μ^' μΰΐώ^ ίτ ιζ ί>θμφι^ι}. τον Ο ΜΚίβΡπ Ιίίί ΐίΐο, «ι ρκ^ιιβίο ΐΚΜ /1/Ιι ίπ {^/β^ί^ 

ίΤίι'/ιατύς μον. οη$ πΐίί. Έν «II &Μΐ1^ ΐΐ ή φιλανθρωπία. Οί> γίρ, ΜιγΑ 
»οΰ, φηβΐν, ^λί4, μΕτ' ίκιίτωτ ΧοΜμι\β(>>, ίων 

'0 Ιχ^ ΐίς, άκοίχτάχια τΐ τ6 Βηϋμα Λέΐ«ι 
νάς "ΕΛίίΛιισϊαίς ' Τψ ηχϋτη 6ώαι•> αϋιφ φα- 
γύτ^Λύ ιοΰμάιττα τον χίχρνμμίγου • καΙ ύώσω 
»ύιψ ψϊίφοτ Λβυκ^ιν, καΐ ίχΐ τΐ^ν -{^ϊίφοτ ίτομα 
^ΛΟτύτ τβτραμμέτοτ, Ι οϋΒβΧς οΚίτ <Ι μη ά 
ΛαμίεάτίΜ•. 

λΕφνα Η χηφνμμίτοτ, ί ίρτο; τή; ΐιοΙ]ΐ. & β'- 
ρίνιοΐ, οΰρβνίβινβι' ήμβς χαηλθών, ναΙ βρώσιμι Επ, υΐίπίβΓ ηιΐηιβ «Ιβοιβηΐίκ ^αρςαιι ε( Ιμμι• 
Επίΐιΐϊβ ηαπ οΙιϋνΐίΜΐιΐΓ : ηβηαε οοίιη αίΐ, Ρμ^λο^ο 
αάνΐ'ίΜΗ» Ιι; κ*] αϊΐ : Ρα^παίο ίοηΐτα ίίΐνι, πΐίπρβ 
φίκεεηοι ΝΪνΙιϊιιη, ιι«ιί Ιη53Πΐ1>Ι1ί πιογΙο Ιιΐκιηιιΐ. 

ϋ, 1 7. ύκί λαίίΐ ακΓΐηι, βικίίβΙ «μΜ 5ρίπΊιι* άκαΐ 
ΕίίΙέίϋι : νΊΊΐΜηΐί ^αίο πιαηηβ αίκοη^ίΐιιιη; «{ 
^«ίβ ι7'ί (βΐίΐιΐνιη αίπϋιίμα» βΙ ϊμ (βίοιίο ηοπΜφ 
ηονκη κΓϊρΐιιιιι, τκοι' ηΐηιο κ\ΐ, μιϊ ^υί β€(Ιρίι. 1/βπιια αύκνηιίίΐιιηι «^ €(βΐ£&1ί£ γίΐχ ρΐηίι, ηυί, 
ιιο&ΐτ) είΐΐΐΐ Ε ειζΙο <ΐ£ΐ«ρ*υϊ, λΑ ηιαικίυοηϋυπι γινΐμίνος- τροιινχώί Μ χιι\ τ4 μίλλονΐ» 4γιιβΐ , Ρ ίρρποιβ βίΐ ϊίοηβιιι. Οιιίη ΐΗ)η> ΙΙΙΐ φιχ ίη ίΙίεΓο 

μάττα λίγιτζι, ϊ« ο&ρονίθιν ^τιρχίμινα, όθεν 

χ»1 ι} ί[>^ 'ί^ΐονΐτα^ιίμ- Τούτων, φησΐν, οΐ νιχάιν- 

ΐΗ ΐ4ν ΐιίβαίον τΐύξ«νται. Λή^γ^αι £1 χ3\ ^• 

ΙΡΟΤ Λβνχΐιγ, *ΐΛΜΪ»ιι [χαθαρω;] νιχώο^ν,^τχ ί»ζι3ί 

μβίρβΐ Α{υ)ύμ<νοι- «α\ £*-Ε/ν καιτύτ «{ καροΰβ^ι 

ΪΒ)^ ίγνοοΰμινον • όφθαλμύΐ γάρ οίχ ϊ15ί, χβΧ ο&ί 

•ίχ 1)χβνιι, Ν•\ νοϋ; οΟ χατέλαβε -(Α Αγαθ^ τϋ μί\- 

ΐΜντβ,καλτ&χβινίνβνοΐΜ,ό^Ι 4γιΟί χλιΐρονομί,οΊυοι. 

ϊιΙκ&ιιοΐιΐΓ. ΑεοϊρΪΜΐ Ιΐπ(]«ια ιιηι εαηι ςαίοιιΐο ίκοβηίΐυαι. Οουΐι» «υίαι ηοη τίιΐίΐ , πβ£ βιιγΙι βικΙΜι , η«<ΐυ< 
ςιΐΒ ΐϊο»ιιΐίΐιοβ Ιη ΓηΐϋΓΟ κτο ρτϋΤ-ίΜΐ• Εΐιηι )ϋϊΐΪ8; ϊϊευΐ ηβο ηο 
ίίιίειιι ίΙΙϊ ρ»ΜΜ ροΗί^βΐΗΐηι. &χ«ιι|α ίοαείίβ Γβροΐίΐα βυηΐ , ηβπηα (|ΐιο(|υβ ιρ- 
ρβΙΙΐηΙιΐΓ; (ΐ( ηιιχ «Ι οφ1ίιυί^νβηίιιιΐ,«[ ίη ε«Ιο 
Ι3ΐιΐ(ΐπι, (ιιιήΙ ιΐίο ηοιηίπε ιηρίΐηα 1ίτ\ι»αΙ*ΐΛ 
νοοιυΓ, ρΐΰπβ αΙ)ΐίηβ?α(- Ηογοπι αοΜίπ ΐΜΠΟΓυπι 
Ιιιΐϊ ροΜίΒϊίοηβ ίΙ^Ί «Ιβιηιιηι ροΙίβηΐυΓ, ηυί ι]ί>>ιθ: 
Ιιιη) «ι ιηυικίυπι νΐοοηιηΐ. Αι-εβρίυπ ϊ^οπι ηιιο- 
ηιι« 5ΐιηΙ ίοηΛίάΛη ύαοηηιηνί ίαΙ(*[ιιιη : ιιΐροΐβ 
(|ΐιί, π( 3<Ι ίιχίίεΐί ύ«ιΐ«τ3ΐιι εοΙΙοοϊπιιιγ, άψή 
ηοαιιη πονκηι , ρηΕ6«ιιΐίΐ)ΐιβ Ιιιιί• νϊιχ ρΓοηυι Ιιυηιιιιι ο>ιηρΓβΙιβη(Ιϋ , 
ι ηυοηοβ ΪΙΜ ϋοχιιπι, «!υο4 821 ΑΝΟΚΒΛ 0«8ΑΗΙΕΡί8Ι5 ?Μΐ 

ΙΙΐίοκ 3*ρ« ]ίΐη οϋιη νβηΙΙ, ηεηιΐ6 υηηυιιη ηβςιι<; λο α βμ^υμίνοος τΐι βίορχικωτάττ) χβ\ ββαιΙΚι Τριίδι, «χευΐί οοαιιιιηπιαίίοηβπ] ΤοιίΓβ ϋο^ίηοί Ιιΐι^πι 
λ'.Ιβτο ίΐΐα ΐΒΤο, ηιβ]θΓί ^ορ]»^|Ίϋκ^«9Η ϊιι *αά» ίβίβ 
βΙΓυπΊβΙ. ΡβΓ βορίβαι ρ<κ^»■^|Η^^Ειιΐ, ίβρκπι αη^β- 
1θ8, ιιΐίίΙιιι^ϋΚ^ΙβΜίΓυΒί αίτι Μ κιιΙκΓΐιιΐίο ιΐιιηιιιη- 
- ^ίϊΙ^βΒΐ, >πΕΐρ«Γ6 ίίοΕί. Ηί βιιίπι, ιαηιιυιιη ιΐίβρι- 
. ϋι ροΐΜΐιιΐα ουηι βιιρΓβπιο ίΙ!» ηιιιηίηβ, οιηηϊυιη- 
ςαβ η^ίοο Τπιϋβ, ιιοπ εοοηιιιηβηρΙιΐΓ; ΐ(^ 
Ιιιΐφίχιη μΓίπιιηί ΙΙΙίιιι κΓνί 6( βιΙηιΙηίϊΐΓί, ιιηα 
ΐΐιπι ί|Μ« ΙϋΐϋηΙυπι ιιοιαίπΒΠΙυΓ. Ου^υβ ηΐ ίΙΙυκίΓβ 
βΐίΐηρίυιη ΒοΙιιηίηίϊίΓαΐ ποΙ)Ϊ5 ϋίνιΐϊ ΡβυΙιΐΕ 
βιιίϋΐ : Τΐΐΐοτ ΐοηιπι Οιο, α Ο/ιγιΚο ^εια , « 
αίι βη}ίΙίί *. 56(1 ΓοΓία^ϊυ ροΐβιιηΐ Ιιχο βΐίο βΐίιιη 
ιιιιηΙο βι Μα9ϋ ηοιι οιηηΐηο ίποαπιπιθ(1β «ΐ|ΐοηί ; 
ΙΙβιηρη ιιΐ ρβρ βϋΟ) ^κί «Ι, «( ηΐίί ί^αI, ίΐ ηαί Μη- 
ΐΜΠ•! «Ι, $οΙϋηι Ρ8[Γ«ηι Βίίηίίίεαιυηι ίαΐβΐΐί^αιι 
6 0Εΐι>ς *Ιπϊ« Άπίττολβ; ■ ί,ιαιιαρΐύρομ/ύ σοι έ^- 
ύαιον [ιοί•] Βίοϋ )£«1 ιών ίκΛβκτώτ άγ^Χα^. 
Ίβωί 81 χ•1 ίτίρΐιΐ; ϊοίτο νοηβήο»Μΐ ■ 6Λ μί* ίο», 
4 ύτ, χΛ. ύ )}>■, [χ*\, ό ίρχόμίτος, τοϋ Πατρ^ 
βημβινομΐίΐου, τοί ΐΜριίχονΐοί ίν ίβι>τιύ τϊάνϊΛΐν 
ίντων τήν « Αρχήν, τά « μί^β, «β1ϊ4 ϊελιυ- 
ι ■ ίι4 β1 τώκ ϊλγιΙ χτίνμάιωτ, τών ϊνιργειών 
■{(ιϋ ζωοποιού Πνΐύματοΐ ■ ίΐίΐ (ϊ «οΰ Ιπομίνο», 
Χριττηϋ «ί βίο3, τοϋ ίι' ημάς ίνβρώπου γίνομί- 
ΐΐ'ιλλαχονί γΐρ άίοφΐρω; Εχάβτη θϊΐχί; ύκί- 
β(«ΐΐ;τΐ{ΐ Άηοιίΐΰ,ψ προτάΐτ«ται χαΐ ύποτάΐτΐτα:. 
Δή χάνταίίά φητι ■ Κα) ολΛ "ίΓίσοί Χρισιον, ΐΕβλ 
τά έςϊ,ς. 
: (ίηιιίιΙ^ηι ί> υπυβ οιηηίιιπι φ\χ ιιβιιιιιιη ίο ΓβΓυη 
ιΐϊΐϋΓαβϊϊΚηΙ, ρΓΐηοίρή, βΐιηεύϊβ, βι ΟιιοΒ ίπ Β&ίβ ζοαιρίιχύίατ. Ρετ κρκπι ίΐιΐϋΐη ιρίπΐβ*, Μρίβηι 
νίνίΔϋί ιρίΓίΐιιβ οΙιιπβιηΒΐι, τβΙ ΐυΐΜβιη 6^1ι^(I^ηι ορεΓΟ. Ρβτ Οϋπι >ιιΐβιιι ςυί ηιοχ »υ1)]υηΕίΐυΓ, Οιγϊ• 
(Ιιιιη Οβιιιη Ο ϋοιηίιιυιιι ηυΜΓυπι, ςιιί ποιΙγι εαυΐ) Γαοΐυ^ βίΐ 1ιι>η>0. ΡΕμγϊΙιιιβ ηαπιηιΐΐ ΙοεϊΙ (Ιίνϊαχ Ιΐ]>- 
ρΟΐΜΐΰβ »ριιά Αμοίΐοΐιιπι οΐΐη οΕΠυιη ιΐίςυΐΐη <)βΙβΰΙ(ΐιη βΐ ρηκροηιιπίΟΓ, β; ροιίροπιιιιΐυΓ. ΟυίΓβ 
ΙιΜ ηυοηαβ Ιοοο ρΓχιΙίαίβ ιποι «υΙχΙίΙιΐΓ, Ει α ^<1I1 ΟΑπϋα, ε( ηυκ ί6ΐ|ΐιιιπΙιΐΓ. 

Ι, 6. ϋκί αΐ ΐΜΐι«/ϊ</«/ίι, ρήιηο^ζηϊΐΐίΐπίζΐΗιιοηίΛ, Β Ό /ιάρτνς ό «ιστίς, ό πρίιΐτότοχος [ίχ] ίων 
*Ι ρηιΐ€ίρ$ η^Ληι Ιίΐ-ηβ. νΐχρων. χαϊ ύ Λρχίιΐτ τάτ βασί-Ιίι•»• τής χής. 

Β Βΐιίιη βα ηυΙ Ιίϋ^Ιβ Ιββίΐιηοπΐιιιη 3τι1> Ροηΐίο Αυτί: γάρ έντιν β μαρΐυρήαας ΙτΛ Ποντίου Π-.- Γϋ»ΐο (υ1ί(, ςυϊιΐϋβ ίη οηιηϊΐιπϊ Αίειίι «υΐΐ *βΓ»χ 
βΐΐΐΗίΙ : ρπιηοκϋπίιυΕ ίϋιΐβιη ει ιηοΓίυίί, εΐ νίΐβ, 
εΐ ΓΜΐίΓΓβοιίο. Οιιίϋιΐϊ επϊηι ϊΐΐε ϋοηίηλίαΓ, ίΙΙί 
ιηθΓ(«ιη, ιι( ίοΙείΜΐΚ <]ΐιϊ οΓιαι ε τίνίβ ειεβιΙεΙιβηΙ, 
Ηίπρίϊυκ ηυη κιι«36ιιη( ; ββϋ ία οηιηειπ χιβηιϋαίειη 
ΐΜβιί νίοΐυη &ιιαι. νοεαίυΓ αυΐεηι Ιιοε Ιοεο ΡΗη• 
ηρι η^Μ ίΐτην, υΐ ΗΐίΙιί Κ«χ ηιτιιηι, ει ΟοιηΙιι%» 
άοιηϊηαηΐΐαια : ιι(ροIβ^>^^Iη οοιιιίιιο ευπιΡιίΓερο- 
ΐειιΐίι 6( εΜοιίϊΐ ρπΒΐΙίΐιΐΒ. Αΐίι εΐίίΐη ηΐϊοοε 
Ρήαίίρ$ Γί^κΒΐ (ίΓΓίΒ αρρβΙΙιΐιΐΓ, ςιιία ρΜυΙίΐΓβιη 
ίη ίΙΐΜ άηηιίααΐυιη οΐιιίπαΐ ηυί ΙβΓΓβοίβ ειιρίιΐίΐιΐί- 
1ιν> ϊιηρ3Γ3Γε ιΐίιΐϊεβηηιΐ. Οαοιΐ 5ί Οΐ'β^ΟΓΐιΐϊ οο^ηο- 
ιη«ιι(ο ΤΙιευΙοΒίΐϊ βειιίοιίϊαηι 5 ϋΐ^αι, Οιι> ί*ΐ, «Ι 
9>ι ί^αI, ίΐ ι/αί νίΐιίαηιι αΐ οηιπφβκηι, ίη Βοΐιιιη 
ΟΙιπΒΐυπι Γβΐΐϋ ΐΓ3ΐΐ9ΐιιΙ1ΐ, ηίΐιϊΐ νείχ ^ιΐϋΐιιίιιυβ 
αΙιβΓβιπ ίΐίαιη ηυχ ιηυκ οοιι>εΐ|(ΐίΐυι , 3*1 ευιηϋειη 
<(ΐιι»|ΐΐι: ΐΓΑηβΓετ^ιηυτ. Εΐΐ εοίιη Ιΐϋίο ρίαπΰ εοΕπιια, 
ΐ( ιιοιηβη Οηηϊροιαα χηαο 1ιI^ιιη^1ϋΠ1 Ιιαίιει αιςυβ 
Ιι.-βε ρΓΧϊβοβ, ιιβ(|ΐιε ιιΙΙα ρΓ0Γίΐΐ3 ρβΓίοπι ίΒΐίι: α.Ι- 
^ιιι1βίιυ^ ιυΐ ει βυρεποτίΐιυ» ΓβρίΗίΐιΐΓ, αΊ ιμαηι 
ΙηιΐΒΓβΓπ ρο»ϊ|. Ηοο βυΐεπι Ιυοο, ειιπι ρΓοιϊιηβ 
ρΓΛΟϋϋβοΙίΙιιΐ! βΐιΐΐιΐ) ιιΙιιβεΐΑΐϋΓ ϋΐυϋ : Ει α^ιια 
€Μ$Ιο , εΐιη ϊπβΙϋΐιαίιΐΓ, ιβηίΐιιη, «ιιιβπι ηοβ τειΙ- 
^ίιΐίηιιΐί, εοπηιηοϋυιη ΓΒΐίοηίΐ|υο ε( < 
ρϊιΐο εοηββηϋπευηι εΐ^ι;. Ναιη 
<ϊ« ΜΙ, «Ι 7<«' «""βί, ίί <ιιιϊ κΐΐιιυπ» βίΐ, Οβ βοΐο Οι;ϊ λϊτου • 6 [χο\] πΐΜΐϊ ίν κίβι τοΙς λίγοις αΰτοΰ ' λ 
ίχ νιχρών ιι^ωτΐτοκος, ώ; ζω)) χα\ ΛνάβΓΟβις ' 2ιν 
γάρ *ϋτ6ς κα-ϊάρχίΐ, οίχίτι, κββώς οΐ ιιρΐ«ρβν β»- 
νΐντ»ς ««ι 4νβοτ4ντ£ί. ΕψονίΒΐ θάνατον. Ιλλ' αΙωνΙως 
ζήαννται. Άρχων βϊ «ων βασιλέων, ώ; Βαβιλΐϋΐ των 
βαοΊΐίυύντων, χαΐ Κύριος τών χνιρκυΐνιαιν , χαΐ 
ίτοβθινίις τψ ΠατρΙ χ<ιΙ Αμοαύαιοΐ. ΚαΙ Πέρω; II. 
βρχων τών ^βιλίων της γής, τών τ^Ι^ν^ν επιθυ- 
μιών, λίγετί!. ΕΙ ΐϊ τφ μακαρίψ Γριιγορΐιρ ή χρϊί- 
αι; αντη τοϋ, ύ &ν, χαΐ, ύ ^^^ %α\, ύ ίρχδμίτος, 
ύ 3ΐαηοκράτ<^ρ, ιΐΐ τϊν Χρ^ηΑν (ξιΠίτιτιται, ούΒΙν 
Ιηοχίΐ τ1 μιτ' ΐλίγον ^ηβησίμινα τοΟτοΐΐ ίμ^ιρη 
λίγΐΛ, ει; «δτΐν 4νΛ?ίρ<βββι ■ οίς χβ\, δ «αηο• 
κράιΐϋρ, πρ49Χΐΐτ4( ■ χχΐ Μψι^ ηροοώτηΐ) Ιικιβ" 
β'ωγί) ί1 έπβνάΙηΊΐί ϋύ ιτροατΕΟήοίτβι ■ ίντβΰββ 
γ4ρ ή Ιιϊιγωγί) ιο5, Κα\ άηύ 'Ιησον Χρκστον, τδν 
ίχτίθένια παρ' ημών νουν βίβαιονν φλΝιτβι, Τφ 
γβρ τκρ\ μίνου το5 θϊοΟ Λΐγο^ όιβλβγομένψ, [μπ\] 
τηί ΪΠχήί ύηοατάοίως, πιρίϊΛν ζν 1ι;ίγ(ΐν εύβύί• 
Κα\ άχύ 'Ιησον Ιίριστον • Γνβ τοΰίον Ιμφάν^ π«ρ* 
ίχιϊνον ϊτίρον. τών Οεοπρεπών φωνών ίματίμω; 
ίφαρμοζουιών {χάβτ]1 βεϊχί) ΰππϊτίιει, χα\ κοιν|] 
τβϊ! τριβΐ, ιιλ1;ν τών Είιοτήτων, ζγουν ιτχίηαιν, 6; 
φησιν [αύτίς] 4 βιολόγο; Γρηγίριος [χβΐ) της «Ο 
Λίγοι» ίνανβρωηήβίω;. ΚβΙ ίήΧΐιν έξ ιΐιν τίν Τριβ- 
ίγιον ιών ϊ^ρβφνμ Ομνον, ίν μίν τψ ΒίαγγΐΙΙψ ιΙ; ΥεΓίκι,αιιΐ Ρίΐίί ρεΓΒοΐιϋ ι1ίίΐεΓ6ΓεΙ, ΒΐιρεΓΤίοπεο ο τίν ΊΈν μανΟάνομιν >έγ(β<9αι, Ιν ί1 τ;; βημηγορΕ^ ρηιΐβείο λΐΙιΙεΓείϋΓ : Ει α /μη ΟΙιγΙιΙο ; ιιαιΐ Ιιιιηε 
αΙ> ίΙΙο (I^βIίη^|ι^I1^ ββίβ ρίαυυηι Πεκΐ ; ρΓχιεΓίίπι 
ουιη, εοΊοιι ΰΓΕ^αιία Ιεϊιο. νο«ί <)υ:ΐ! Ιιι Ιίεαιιι 
ουονεπίιιιιΐ,ρ4αΙ)θπθΓίϊ8Γ»>ιΐ•Κ(|ΐιΐΙίηιιβ «ϋ^πίΐβίε 
ίη Βίιΐ([ΐιΙα£ ρΒΓϊοηαι, εΐ οιιιιιεϊ βίιπυΐ ίη εοπιιηιιηί 
ΐ ϋυαίΑΜΙ αιεεριίϊ, ψ\Β αϋ Ιι^ροβΜ• • / //Μ. Γ, 31. Παύλου, τ5 ίν τβΐί Πράξΐίΐν, «Ις τ6 Ι1ν(ίϊματ( 

^γιον ■ Ιν Μ τ3 τών ^Ρ^ΐτών μυοτηρίων πριβφορ^ 
ίί; τίν Πατέρα, κρίς ϊν τίιν το•.αύτην «ύχήν ιΐβί- 
σμΐθκ ποιιΐν, χβθώς χαΐ τψ μαχαρίψ 'ΕίΕίφανΙιρ 
ΐΐριίται Ιν τψ λίγΐ;» [αυτού] τψ ΕΙς τύ Πτεϋμα Γ0 
ά;ιοτ, Κα! ταύτα μΙν πρ^ς τ& βιΐίαι μή ΙνανιηΟ- 
ι 85 εΟΜΗΕΝΤΑΙΙΪϋδ 1Ν ΑΡΟΟΑΙΤΡδΙΝ. 226 

[ *βαι«Ι{Πβ•:ρικϊΙί(ίΐονβΐ;ϊήνήμεϊίρ5ν£.7τίλτ,ψ[ΐί- Α βροη ρΓορηρίβιβω, αιιι ΤεΛΐ ίιι»ΓΠ3ΐϊοηΰΐη »ρβ- 
ήμίΐ; Μ βίιν θίφ τη; 4>Μλο«β£βς ίχώμίΒο. είβηΐ. Ροΐβίΐ^οε Ι,οε ίιιϋβ ςυ€Μ)ΐιβ ΰοηΗπηίπ, <]Η{>ι) 

1ΐ)ηιιιυιπ ϋιτϊμΐιΐΰΐιιη, <)<ιβιιι τρυάγιον βρρΒίΙβηΐ, υιιί Ρΐΐία ϊη ΕνΑίικβΙϋβ ΐπϋοίΜω ΙΡϊΒΐηαβ; ίη Ρϊιι. 
Ιιη> ϊβΓο ιοικϊοηβ, ηοι ίιι ιροκίοΐοηιπι Αΰΐίβ «ιΟί, ίοΐί 8μίιίΐυί Β3η«α; ίο καΰΓα βυΐΕπι ΐΓβπιβη. 
ϋοηιιη ιη]τβΐβηοηΐιη οΜαΐίοιιβ, κοίί Ρηΐπ. λιΙ ίΙΙιιη) ηηιηιιιιβ, ιιΙ Ιΐ6>ίο Εμίρΐιαοΐο ίη ΟΓϊΐΐηηε ηηΐιη ία 
&ρίηίυ ΜίΜΐΙΟ ε•]ί*1ίΙ. ρΐΒ^Βΐ, *!ίυ$τηθ(Ιί ρΓβεαΙίυηϋπι •]ίΓί];βΓβ οοηβυβτίιπιιβ. Α(ι|ιιβ Ηχο Ιιαείϋπαι, ()ΐιο 
<χΗΐΜ ΐοηΜβΙ ηοΐΐΐΐηι εχροβίΐίιΐηβτπ ΐΐποΐοηιιη Ρ^ι^υ[η ναεϊΐιιιβ «ΐφΐβ £κιιΐΕπΐϋΐ ηβιιΐίςυαιη ΒόνβΓ- 
ΜΠ. 8«.Ι αϋ Ιπκΐΐΐιιΐιιιπ ■ - 


ι ιΙβπϋΟ 

Τφ ά'ΐαΛήσα^τι ημάς «αϊ Λούσαπι ι'ιμάς ίχ 

τάτ• ά(ΐαρτιάγ Ιι1/ιώ>•] ίτ γ^ι αΧμιιτΊ αϋτοϋ • «σΙ 

ίχοίησβτ ημάς βαο ιΛέϊς, και Ιβρεις τιρ θβφ »αϊ 

ΠατρΙ αϋτοϋ. ΑίίΓψ ή ίιΐίίΐ χαϊ τί ι^ΐίΓος βίς τοί•^ 

ΤβΟϊφ, φηΛν, ή δύξί υρίηιι τφ βι' άιάπην ιών 
£•9|ΐίβν ηϋ θανάτου <ιμ3ΐ λύβαντι, χαΐ [ίχ] ιών 
της Αμαρτία; χηλίβιβν ΐούβαντι τι) ΐνχΰβίΐ τα-ι ■ 
(«ιΜ'κομΊϊ αΐματο; αύταϋ χαΐ Οίατο; ■ χαϊ πιιήιαντι 
#,μ4; ^ιβΙλΕίον ίΕρίτίι/μ»• 4νϊΙ άλίγων Ουίΐίιν 
β'^9.'αν ^ώοαν ϊήν λογιχήν ΑΒτρϊίβν [τφ Πατρ\] 
ΐϊρ*»ϊίροηϊί. 

'ίδσϋ Ιρχβται μβΐά τών ΥΒ^εΛω* • χΐίΐ ίψοτ^αι 
Ι Λύτίητ χάς ί^θοΛμ&ς, χαΐ οίηΐ'ες αύτύτ έζ^^έ^- 
[ ΐησατ, «ταί χόγονταί έχ' αύτύτ αάσαι αί φνλαϊ 

Ό τ^ρ Ινταϋβα, φηβΐν, ιΐι; &|Χ'/ϊ; οφαγιηαϋΕ^ΐ, 

' {Ιβ-ΐι] 1ν τζ πατρικ] Μξ^ κριτ)]{ ΐη\ των νεφκΐών 

ίλϊνβτιαι ' €'τι Ανωτάτων νοουμένιον βυνάμιων τών /αΐ'ίι ιιαι β ρβιοαΐί Ι. 5, β. ^ι^^ ιϋΐΐχίι πο*. α 
ποιίπΊ ρΐτ ιΐΒ^ιιϊιαη κιημ 
ίΐ ιαοτάοΚι Οίο, €ΐ ΡαΙπ' ιι 

ρ«ΓίνΠ« ίΠ ΙΙΕΙ-Ηίβ ΙΙΓΐκίΟΓΙΙΙΗ. ΙΙΙαΠΙ, ίπ4]1!ί(, «Ιβςβΐ ΙιΟΠΟΓ, ^ΙοΓίη η ΐπιριτΜίπΐ, 

ςιιί ίΐιίβηΐί ο^ιιτίοια ίποθο^υβ. βιιι ιηοιίβ ([βικυ 
ΐιοϋΓυιη α ιηοπίβ τίπαιίΐβ ΙίϋεΓβνϊΐ, Μΐι^ιιίπΙβηιιι 
νίνίϋΓϊ βι αςυκ ίΚ'υΐίοιίρ, α ρεκεικοπιπι ΕοηΙίΙιιιβ ιιοϊ 
3ΐ)Ιυίΐ, ΗΟ Ιη Γί^Ιυπι βΒεβηίοΐΙιιο) ϋοορίατίΐ : 
ςυίρρβ ηυί Ιιηιίαιαιη νίοΐίπιβΓυπι Ιοιιο, ΙκΐϊΐίΑΐη 
νίτιιη ευΙΐιιιπηιΐΒ ατί» ταιίϋηβ ΰοη&ΐΐηΐβπι, Οβα α» 
Ραΐΐ'ί )βπι πιιηυ οΙΓϋΓβπιυι. 

Ι, Ί. Εηΐνίνίΐ οιιη ηΜΙτα*, α νίιΐΐΐιίί ηιηι αηΐΗΪ* 
οικίΐίΐ, Η ηαϊ ίΝΐη ραρνίίπίαι. Ει ρίακ^ιηΐ »αρ*τ 
ΐΐίΐη οσιιΐΝ ι^^^ιιι Ιιηχ : Ειϊαη, Απκη, 

Οιιϊ ΙιίΕ (αϊΐ) ΐΐΐιιΐί ΒΒΐιυί Γιιίΐ ^υ^ιιίαιιικ, ΐ» ρη- 
ΐβΓπα β'"**!* ΒΙ ιΐ)3]αιΐΒΐη βιΟΓηιΐιΐί, ^ϋι16I οΐίιπ ίιι 
ηιιΐιίΐιιΐΐβίΐ ««οΐυηΐί : βίτβ ηαϋαη νοι-αίιυΐο η- 
νίΠοΕαιη εοΓροΓίί οιροπίοιη κρΙοιιιΙοΓβηι θΐβαιρίΐιΐ Βρ» οίιν ιαΐς &ι-Ιοι; μαΐηταΐ; ίχιλλυψιν. ρ ηΐΕίρϊΐί : ιίϊ6 ηυΐΜΐ ρ)αβπΐ0(1ί, ^ιι^υ9ηιυ(I^ ίρβυηι 

•ΐ*..^....^.. » .Λ.Ι.. ....λ >/Ε-. —3. ..1„ λ„Π-1..Ι.. ^ ....η ....η .Ιί...:....!^. ί» ......ι» Τ|.„1 - ο Έρχίμινον ΐϊ αίτϊν μΐτΑ 'ι^ΐηΐι π^ΐ μί' 
(^ΐαι • ςί ίΐ 1*χίντήβίΐν«;, καΙ ίΐββιι 
ιή; γήΐ αί τ{ί Αηιβτΐ^ 1[ΐ((ΐίναβαι, -χόψο'ΐται. ^ 
άμΐιτ^ 4νΐΙ ϊο5, τιάντως - ίν' οί τΐν αΟτΙν ■*ν)\ 
Μ Έλλιινΐίί τή ϊΕ 'ΕΕραΐίι γ\ώτΓ[] Ιβήριανε' 
Τ*? ■ΑΜ^, < γένοιτο » έρ(χιινΕΰ(τ»ι. 

ίιιΐυηιηι 65(; ίίΐ|ΐιΜ£ΐιι ναί, Ιιοιηίιιίϋιΐΐ Οι 'Οαΐμϊ; " ιιπϊ «ιιιη ιΐίβαίρυΐίΐ ίη ηιοτιΐέ ΤΙιαΙοΓ ορκηιβΓε, Ε 

φυΐαί ϋ(Βΐο ροΓΓοευηι ςΙοΓία βΐ η)3^^βI8I6 ιΙεβΜΐιϋε&ΐΕΐιι 

/ν^Ι, (ΐιηιιίβ ηυίϋΐΐπ οϋΐιΐιιβ εοιιιρίοΙιίΐιΐΓ ; ίϊ αιιΐ6ιΐι βοΙϊ, 

ιΟν τξ ΐ|ΐιί ίΐΐυπι ρϋρυ^εΓυιιΙ, ΐχ<]υβ {ιϊΙιιιβ Ιεγγκ, ηυχ η 

ρυΓίΙιίίι 8(1 ϋηβιη ιιβηαβ ρυΓβΙίΙβΓβ, ρΐ^πϋ^ηΐ β1 1«- 

■ηβηΐβϋυηΙυΓ ΒΐιρβΓ ϋυπ. ^V1Ε, Λιπ^η, Ιιοο 681, : 

ίιίβηι ρΓοπ>υ5 βοπιΐ ί\μ'•Λ Ηο1)Γ3:ί8 Α»κη. Αιηίΐι βηΚπι [ιιιοΓρΓβΐίΐϋΐπ, ίϋβιη (ιοηιίιιιιιιι ηΐΕπίί οΙΤεΠ, φΐο>1 Γίαΐ, νβΐ ΑαΚιιιι «ιΐσ. Έ)ώ ίίμι ιύ α χαΐ ϊίω,Γή] «ίρχή «βΐ [γ^] (ί^Οί, 
^/7^( ϋύρ'ος ύ θεύς, ύ ύκ, χαΐ ό ιϊ»•, «αϊ <ί ίρ/,ύ- 

Τϊ ^, 'Ε:ύ> 8ΐμι τύ α χαΐ χΙ> <ύ, ί Χριττ^' 1ν- 
τβνβα ΐηλκΰταί ' &τΕ βκϊ: χα\ κρατών των πάντων, 
Ινβρχίς τι ί{ιοΰ χα\ ΑτΕΧεύτητοΐ, ων χαΐ προών, 1,8. ^ββ ΐΗΐη αϊρΐια ίΐ οιηίβα, ρτίπάρίνηι α 
βαίι.-άΐπι Ιΐο.ηϊαιίί ΒΐΟί, ι^ιιί μΙ, «( ^ηί ;Γα(, «ι 
^κί πηίιιηίΐαΐ,οηΐΗΊροΐΐΒί. 

ΗΙε Ιοοιιβ ρΐΐΓ^μίϋΐιβ ϋΙΐΓϊβΐιιιπ ^βϊίςιιηΐ, α( (|υ1 «Ι 
Οί'ΐΐΐ βίΒΪΒΐιΐ, 6ΐ ιι1ιΜΐϋ[ΐιιη ίη οπιπβι ιίοιηίηαίαια 
οΙιΐίηβΒΐ, «( οιηιιίβ ρπανίρΊί λο ΙΙηίκ ειρεΓβ «Ινβΐ. χ«\ «ίροΐ οίκ Ιχων, (Ιις τψ ΠατρΙ ιχυναΐβιο; - χιΐ Ρ Οιιΐ ϊΊβιη ϋΐίαπι ΟΐΙ, £1 £ΓΜ, 61 Ποεπι ίςιιΟΓαΙ, ρ«Γ 6^ τ^ντο &τ;οβώβων ίχάιπί)) των πεπραγμένων ι 

Έτ*^ ^ι•»άητηζ 6 άίβΛρύς ύμωγ «α! συγχοινν 
ι Ης Λττ^ ΑΙ1)ί«ι μιΙ [£>>■ ίϋ] βασιΛβ/φ καΐ ύ.το- 
I |ΐ«>*ή Ίψτον Χριατον, έγεκέμτ{τ ΐν γο >*'ί<^ϊ' 'ΙΪ 
Ι )Εα.Ιονμ^)*η Πάτμφ, 6ιά τύτ Λόχον ίο» ββοϋ καΧ 

Έγώ ί1. Ατι ϋιλφίΐ, φηιΐν, ΰμων ών, χαΐ βυγ- 

χθ(ν€ι>ν^ 1ν ταΐΐ Ειά Χριηϊν βλί'Ϋ'ΐιιν, ΐίχίτω; τϊ 

Ι έςιίκ'βτβν παρ" ύμίν χΙχτΐ]μαι ■ Ειΐ γάρ τήν μιρ- 

I νίρΙαν Ίίΐαοϋ, Πίτμον οϊ«Ιν τΙ]ν νϊ^οον χ«τα8ιχβ- 

•Ι•\ί, λχαγγίλίΜυ 6μΙν ιΑ έικραμΐνα μοι έν β^τ^^ ίιιιΐΐηυο αίςιιε ΡαΐβΓ »νο χτιηρϊΐεπιο ϋιίΓαΙ, νΙ 
ιιιιΪ£ΐιίΐ|ΐιβ οΐίιη ρΓΟ ορ^Γυπι Βΐιοηιιιι Γΐΐίιιηεβι ι^υι- 
ΙίΐΗΐβ, νεΙ ρι»:ιιιί3 βΧΕοΙνΰΐ, ΐΐιΐ βυρρϋκία ίπίβη^ΐ. 
Ι, 9. Ε^β 7οηηιι« ίταϋ' ναιη, ίΐ ραηϊαρι ί* 
ίτ\Μαΐιο»ΐ ίΐ Γ«{)(ΐο, ιΐ ραΐίΐηίια ίη αιη»{ο3αΜ. 
(ϋί ίη ίπιιιία <ιιΐ{ΐ αρρίΙΙαίντ ΡοΙηιοί, ρταρίίτ Μί 
ύΗρη Οΐί, α ΐίΐ(ϊπ\ο\ά»'ΐη ίαα. 

Οϋϋπιία (ϊιι<ιιι<ΐ} £1 νκβΙβΓ ΓηΐβΓ, ο( τββίηηιιη 
αΙΏΙείίοηιιπι κοοίιΐϊ βιιιη, πΐΒπΐη βρυϋ νοι Οιΐβιη ϋΐ 
9(ΐϋΐθΓΐ[3ΐοιη ϋϋ(ίηίΐΓΕ Λύχα. Ν:ιια ρΓορΙβΓ ΙωΙίιηο- 
•ιϊιΐΐη ^Ε6ι1 ΟΙΐΓίβΙί •ι1 ίηίΐιΐιηι Ρβΐηιαπ ΓεΙϋ^ίΙιιβ, εΐ 
αϊ ίΙ)! .τΐιΐβιιι ί^ιτετη, οιηιΐίΐηιιηίαϊ, ιηριβι*ί;ι βΐ ΑΝΟΗΒ,Ε ε«5ΑΙΙΙΚ?ί515 VI Ι>βηιίηΝΜ ΪΗ ηαιίϊο $ίρΐ€ηι ίαηάίΐβίτβηιηι ρβΛβ η ΌχτασΙα ίκ ϋ τ<!ι- Κΐριοτ ΜβιΙσαζο />■ μίσφ 
(ίίΟί ί*ΐ, ΐαΐίέτί Μ»(ί) {ηίαΐΛΟί ζοαιρΐχαϊΐ. ίχτΛ Λυγτιω*• γ^ινσίόκ κ>•6β6νμέη>τ χοίί^. Ι, 10, II. ΓηΪΗχρΊτΊΐα ιιι ΟοηιίαΐίβάΙί, (ΐαιιΛΜ 
ροίΐ ηο! βοαιη ηια^ηαιη, Ιαηηααη Ιαίιτ, άϊκηΐί* : 
ΕζΟ »ηΐη « ίΙ ω, ρη'πιιιι ίΐ ηοαίιαιπιΐί. ϋ>ινά Μη 
ΐΐΓΐύ( ίη ΙϊΙίΓΟ. ίί πιίΐΐί ιβριοη ΕαΙαίϊί ηιιχ «βιιΐ 
ίιι ι1*ία, ΕμΙιίιο, βΐ ^'ητ^ΓηΐΓ, ίΙ Ρίτι/ααιο, «Ι ΤΙι^λ- 
ΐ(Γβ, «Ι 5βΐΊίίίιιι, «Ι ΡίιΗαΛίΙρΙιΊο!, «Ι ΐΛοίίαα, βίνίπο !ίρΐΓΪ(ΐ] αϋΐιΐιΐΐ, αηκηιηΐιβ ηΐΐΐΐυ» ΒρΪΓϊ- 
(Μβπ) (ΙίΕ ϋοιιιϊιιίοιι, ηυί ρΓορίΐΐΓ ΟΐΓίίΐϊ ηιιιίΓΓΐ^ 
€ΐίοο«ηι ρΓ'«! ΐίβίΕΓΪ» οί-ΙΐίΙιΗί Ιι^ΙιοΙυΓ, ίΟιΙίνί νο- 
«ηι. ίηΐ|υ>ΐ, οΐι ιοπϊ ηΐϊβιιίΐιιιΙΙηβπι Β1 ΰΙ^πίαίβηι, 
Ιιι))3ΐ ηοη αΐιβίιηϊίειη (/η οιιιικαι επΙμ ΗΓΓακι ιο- 
ιιϊΐΐΜ ΜίΛί ρβτεηίικίή. ι\ν.κρ«τ α υ1 ΐϋ Οβυιΐι ίιιίιϋ 
ηιιί•(|(ΐ)! »»θΓΐβηΐ &ίΕηιϋΓ>Ι)»( ; ιιβιιιπιι ηυοι ιΐβίη• 
ϋι-)ΐ| νίϊΐιιυκ ββΐβιιι, α^ ίΓρ[•'ηι ΕυΕίΐΐίϊαβ οι {γ>ιι»- 
ιιιΗιβΓϋπι ]ιι1η:Ιι3Ι. ΟχΜπιιη ικιιοΐπιβ Ιιϊβ Β«ρ1β- 
Β>ηιιΐ| <|>Μ ίιι 8;ΐΙι1)*ΙΪ5ΐιιηιιι ιΐοίίπίΐ, ηίΐ|υίβπ), <|ΐΗΐη 
Ιιι ϊιιΙιίΓΟ ΐίτοιιΐο «ϊρβα4ΐιιιι&, ΙηιιιιίΙ. Αι) <|ΐι«ιιι 
ηπι ιΙϋίίΒΐιαιιϋβιιΐ ιηβ(;ιιυ8 ΐΓ«ΐΦυΐ Μρίβιιι (|υΐΜ|ΐιο 
εφΙιΗ |ιιιί<I^η)^]ιιιΐ ^^ι^^I1Iϊ ^9ΐι^^ί^ βχΰϋΙΙβαΐίοκϊ 
Ιηίιίο > ΙΚ'ϋ ΓΐΗΐιΙίιι» κήμΐιιιη Γβΐίηυΐΐ. 

Ι, 11, 13. Εί ΜϋΗτίΐι* ιυιπ κι ΐΙιΙ*τίπι ϊβΜη 
η•(Γ ΙοηιιιΙιαίΗΤ ιικαιη. Εΐ ωηίΐηηι βΜι' κρίίΜ 
(αηάίΐαίιτα ιιιΐΓ«α : ΐΐ ίη ηιιιίίσ ΐίρίοα (σηάίΐαίηι- 
ταηι, αϋΐίοηιΐΛ ίίΐΗΐ/ηπ ί'ΪΙΙο Ιιοαιίηϊι, Επιίΐι 
ίίη, «Ι ρΓΐΐΐηΓΓυιη οί ΐΗβιαίΙΙΐΜ ιυικι ααπα• 

ΟιιοιΙ νοχ Ιι«ΐ ΐιι)Μβ ποη Γυϋΐίι ειΜπ» βΙ Μηϊϊ- 
Ιίί, ί(Ι ϋίιΟΓίι: ίΐ(ϋί(::ι|, ϋιιιη ηιΐ : Ει ΐοηναΐΐ ιηβ, 
ηοιι 1)1 αυιΙίΓειιι, Βθ*1 νΐ νΊΛ^ηιη νοηιη. Νΐπι βιιί 
«(βίπ ΐΐ ϋΐιιΐίιία ϊη Πΐΐιΐιβ ϋβΓροηιίι ποηεοπιιιιβΐΐιΐ. 
Ιΐ) ϊμίήίαΙΙΙυβ Ιαηιβιι τϋοίρΓοοβιιΐ. €οηνίηαί, ϊικ 
^υΙΙ, νίάΐίίρΐιΊη ιαηΜΛϊα; ηιι»: Μρίοηι εςοίοιία- 
Γϋΐη πυηιϊιιβ ραιιΐο ρθί( Βρ|)6ΐ1>1 : ΐΐ Ίη πιβιΐίβ ιΐ/ιι- 
ψΜίΛύιιιΗίηι Ρ ΊΙΐο ΑυπιίΗΪι ; ηβηιρβ Οιπβΐυηι. Υο- 
θ( αιιιβιη Ιϋΐ^υιιι, ιιυπ αΙ>8ο1ιιΐβ Ιιοηιϊπβπι, μΟ 
ΑφιιιϊνΙ ίΪΜΪΐβΐΗ ; <|υί» ι>οιι Ιβιιΐυιιι Ιιοιικι, ιβι( βϊιηιιΙ 
«ΐιίοςκβ βϋΐΐ3βΓΒΐ. Υΐιΐίΐ ρυΓΓο ειιηιϋΐίΐιι ρο^<τβ (Ιιοα 
εβί ΙηΙιγΙ ιεβίΕ) (πιίιιιιΐ'Η . υιροΐο ροιιιίΙΙοειη 7 ^^ 
ΕΐιαιΙιιιηοΓϋίιΐΐΐιι Μι:ΙΰΙιίίβϋι.ΐΙι ΐπ υαΐΙοκΓιΙχίί. Ζοηα χαί ^κονσα ψΐϋτίϊς μ£χά.1ι\ς ύχίνια μον, ώζ αάΛ• 

αρύιΐος «αΙ 4 Ισ/αιος• χυΐ Λ βΑίΛχις, ]ί<(ιίο*- 
*Ι^•βι6,Ιίο•- Μαΐ χίμ^κιτ τα'ις ίΛΐά- ^χχΛτ/σΙαις, 
εις Έρειτοκ, ίί^ Σμνρτηγ, ίΐς ξϋρταμβγ^ ΐΐς 
θυάΐί'ρα, «Ιν ΣάρΙβις, βΐ^' ΦιΛαΒέΛφΒίβχ, μοΙ 
ΐ|(- Ααοίίΐαΐίη•, 

Πνιύιιατι 1*γ(ψ| γίνΐμίνο; χά-αχι:, χβΐ ηνΐ-ομα- 
τιχΐν οί; κιηοάμινΟΐ. 1ν χ^ Κυριακή ή!^.ίρα, χΐ4 

βϋηγγι 1•Ηχυ[>ΐ, βιΐ -Λ μΛ^ίλίϊωνυν {ΕΙς χάσατ 
^^ρ ίίιγ γ^ν ίξ!ΊΛθ€η! ίρΟόγγος αΙιτΔν), βηΐβύντ,ς 
ι6 τοϋ θιαύ ίναρχίν «ι χαΧ άτιΐΐύττ,ην, τϊ βι&ΐον 
α χχ\ τοΰ οι ίηίβιίμνον ■ 1ξ ή< Ι^ηίταλται «1 ίρΛ- 

ηρολτ);Οίντα 1βί^Ι<3'Εΐχ6» ίριίμ4< ΐίν <!{ ι&ν βα6- 
(αΐίομίν χατινΐώντ« τβϊ μΙΙλαντοΐ αίιϊινο;. ΛιΑ 
χαΐ ΙττΑ βΰρινοϊιΐ χα\ ϊιεϊΔ άγγΓλΐ3υ( των ϊ.ΐΐκΔν 
κροίχονιαΐ βιίΟε'* £ιΐΐ)μιονρτηΐθαι Α |^Τ** ΕΙρ^ϊ' 
νβίοί γιγρίίηχίν, Ι Λβι μη' ίμον. ΚαϋΧίΛΓΧρί^ς ίϊΰογ ίΛτϊίΧνχτΙοζ 
χρυσάς' ααϊ Ιτ μέσφ κ»»• ^ι/χκιων, ϋμοιογ ΤΙφ 
ν*" _ άνβρώΛον, ίτίβΚνμέτον ΛοΒήρη, χαί χιρίκζααμί ■ 
νκττχρύς νοΐς μαζοίς Ομ-ίι*• χρινήκ, 

'Οιι ίΙ βύχ ήν αΐββητί] ή ^ωνί] [ζ; 1|χιιυη,] ίη- 
λβΐ ϋγων, ^Εχίσψρβψα, οι τοϋ άχοϋαβι, &λλΛ τοϋ 
βλέκη τήν φΜνήν - τχιπ^ γΑρ ίστιν ή κνΐύμαηχΙ) 
Αχοή τι χα1ΐρ«β(ΐ. 'εΛΐατρέ<^ας Βί, φτ^αΙν.ΐΓβοτ 
^αγΔ Λνχγίας ' &ς χαραχιτιών τιϊ{ ΈχχΧηιίΒ^ 
ϊνίΐ)βί" )ΐαΙ ίτ- μΐΐτφΐ «ντώκ ιΐν Χρυηόι•, ίμοων 
ά^βρόΐΛφ ' ίΛ τ& χ«ΐ θιϊν κίΐτ^ ιΐναι, χαΐ ού ψι- 
λ&ν Ανθρωχον* Νβΐ, έτΰίίνμίτοτ Λοδή/ιχι, ώς Αρχι- 
ϊρία «ίν &Μυ, ΕΐιτΛ τί-,ν «άξιν ΚΙιλχοίίίκ ' χιΐ 
ΐοΛη;»- χ/Λΐσ»}»• «ιριεζωομίΛΊΐτ, (Λχ ϊν ϊ^ (α^'^ΐ, 
Δβπΐρ οΐ ΙοικοΙ ίνΟριβιηι, πρΐ; Ιτηχ^ν των ήΙηνώ* 
(ταΟταΐΐ γΑρ ή β(ία αίρξ &νο:1Ε9τθΐ), Αίλ' ^ [τ^] 
οτή0<(, ΐτρόο ηι<(- μαζρϊ^ ' διιωτ χαΐ ιϊ ΙαχιτΜΤ 
ηιΚιχ^ρ. ανηα ρητΐΐΗΐίΗΐη, ηοη τίιεα Ιυιιιΐκ», ιιι γε- [> τη; βιχαίας [χαΐ] 6:Ϊ2{ ύρτ'ίί φίλανΟρωπΙ^ ανι^ 
ιεγ] ηιηΓίΑΐϊιιπ), βιΙ εοιηρΓίιιΐΐΐιιΙαί εηηιίβ ί])<ίΕι:Ι>ΐ3* ίχι^ταΐι χχΐ ή τί,' βύοΔηβήχαΐ, ^τονν τΐίΐΐ Αιβιη- 
«1 ϊ(ΐΙιιρΟ[ΒΕ ΒοΙοιιΙ (ίΙΙίβ ιιϊΐιιηιιβ ϋίνϊιι» »γο τικιίι; μαζοϋ;, ζωννύουβα βειχΟ^Ιη άΙ-ήΟΐΐ*, 4ί' δ» - 
οίηαχία οιηηΐηο ηοη «γβι) ; μιΙ οΛ ρΐζΐΜ (ϊτΐα πιο- οι τιΐίτοί τ[•-ίίοντβι. Χρυσίϊ ϋ ή Ο^ι, ίιί τ4 ΐϊ^ 
ΜϋΙαι; Ιυπι ιιΐ Ιιίιιο οΐίοιιΊαίιΐΓ ορυβ αιιΐκι μ5β μιαν χα\ χαβαρΐν χ•1 &κΙβίιι)ίθν. Ι 

«ΙΐπίΒηιίι, φίκ }ΐΐΒΐ»ιη ϋ^ί ϊη-ιη, ηοχ ΐοΙνηΓΐ ηΙΙαηηί ηοη ροίίΒΐ, «ουίϊιιοί; Μιιυ «11>η οΐ τνηΜ^Ι 
ηιΐχ ιΐιιο Τι'βΐΐΐηοιιΟ, ρ«Γ ηιιχ ηΊΐΙι;* ΐχιΐφΐηηι ρ«ί «Ιηο Ροιπίπί ιιΙμγ• ηυΐηικιΐηΓ, πΜΐϋηιιι^ιιβ βίη|ϊΙ, 
φΐαβΊ Β)'πιΙι<ιΙο εοιηη•ιιι$ΐΓΐ'ηΐΓ. Ι>!ι:ιΙιιγ3ιιιγιιι ίοκα ϊΜΐΐίΐΐ: αΜίΥβ, >ϋ <!«8ίρ«ΜΗ)χηι ίϊιι^Ηίακηί^ 
181» ϊοηίβ εΐ 3ιΙ«)ΐϋΐίιιο Αΐι:ο ιΐηιινιπ. Ιϊυι βικΙΙϋΐιΙίηπ, <'Ϊιι5ι1ρπιιιιϊ οαΐΐίπι-ιπίβιη, »|ι 
Ι, ΐΐ. ϋαριιΙ αιιίαα «/κι ίΙ ΐΛρϊΙΙΊ ιταιιΙ €α»ύϊυί 
Ιιυιΐ[ΐιβΜ /αχα ΛΐΟα Ιβη^ΗαΜ μϊΧ .' Π ΜΊΐίΙ γ;πι Ιβι>• 
9ΝΠΗΙ βαηιιηα ϊί/ιιϊι. 

Μ'τίΐο ίβι•ιιΙ;ηηιη οΐίϊ ηΟϊΙη Γ1Μί^^3^η61ηήιιIΗ- 
///«, ΠΕΡΙ» ίη πιεϋΐιιιιι ρΓ0<(ίίΐ, «τΐΐιηιΐυιιι &β (ηπΐΜ 
Λ/Φι/ιιιΐί ; ΐοιο ναν ηιοιίϊί ((ΐΐ)ηίΐ;(ΐ8 η'ΗΐρίΚηιηβ 'α 6έ χί^ίίι βΐτφϋ Μι ηί τρίχις, ΛβνκαΧ 
ύσαΧ ΐριοτ Λβνκύτ, ώς χιώ» • ααϊ οΐ ί^ΟοΛμίΛ β*- 

Εί γΐίρ χιι\ πρ<ί?φ«ιβΐ ΙΓ ήμβΐ. Α)|2 [χβΐ] Αρ- 
χαίο; ■ μάΪΛον ΐί χροιιών»; ■ τούτον γλρ β)Ιμββ- 
}. .ν <1 Ιευχή Ορίξ- οΐ £ϊ ό?Οαλμο\ αύ:οί> Δ; ^λίίξ %ί5 ΟΟΜΜΕΝΤΛΚίυδ ΙΝ ΑΡΟΟΑΙ.ΤΡείΝ. 216 

αΟτού ένώΜίοτ τοΰ Βατράς μου, καΐ ίηαχίον τ^ι^ Λ αιΐβίΐϊι «;μ. Ομϊ Αι>ί«ΐ «Μίη, ααιίίαΙ ^αίά 8ρίτίιιι$ 
, ΛγτέΛα/τ αύτον. Ό ίχαιτ οίς, άϋονσάη•» ΐΐ τύ ύίίύΐ ΕίίΙαίί*. 
Βτ»νιιαΜτ*ι τιύς 'ΒχχΛησΙαις.' 

οίχιίων άρΐτών ίματίοι; λάμψο ως & ^λιβ; ■ καΙ τ& 
ϊναμα αύτοό ίν τ|) τΰν ΐώντιυν βίβλφ ΐτται Ανιξ- 
Αλιιιηον, ΌΐΛΟΐαγηΟήνιτ»! ΐί [καρ' ίμοϋ] ΙπΙ ιού 
Ώχΐ^ί; μου χαΐ των Αγγελιχών Ευνίμιων, ώαικρ 
ιΐ ο1 ΜβλλΝιχοι μάρ'.νρ^ς • χα6ώς φηβιν ίν ιψ Ουί, Ιηιιηίι, νίς(οΓΪ«ιη, <16 φΐ• ιηΐβ ιΐΐΰ 
ουιο ΐίοποιίι ΐΗΐη]ΐπ1)ϋί οΙιϋιιΐΜΓίΐ, 
ΠΙΠΙ ίΐοΐι ΟΓπιΚιι §ρΙίΐ)ϋβ1ιίι τβΐυ) ιοΙ; η«αιβπ•|υΒ 
ίΙΙίυβ ίϋ ΙίΙίΓο νΐνβοϋυαι πι>ηβΙιΙ[ ϊαιίβίεΐιίΐθ ; ςιιίρρο 
((ΐιίριΙιηΐΕαΓαιηΡβίΓΒ πιπο αοΒβ1ίακ|ΐιβ νίΐ'ΐιιΐίΙ)υι 
ίΐΐυιΐ ρΓοί<;ΐ£ΐ)ΓΒ) ιίτη. Οιιϊη ίη Εναη^οΙίο ηυοηιιβ 
ΙφΐιΐΓ ^ι»ιο8 ίηΜΑΓ κ>1ΐ6 βρίεηιίοπί »*1<οί οΐίιη ΚΕ«λΛ. Η'. 

ΤΑ 9η.1νβέττα ιψ άγγέ.1ψ της 
ΈκΛ,Ιτισίας, ' Φι.1α6{.1ρίφ ΐ,Ή^Νηιιοϋ ίί^ηίββαΐβ [ιΐίήαΐ αη^ίίο ΕίβΙαίΐΐ ΡΑί- 
Ιαι1«(ρΑία•. Κα) Γψ άίτίΜμ τής έτ ΦαοΰΐΛ^Ιφ ■ΕηκΛ>\- " III, 7. Εί ΛΆρΙο ΡϋΙαΜρΙίϊα ΕαΙίά/α «γ•** : 
ίIΛ^ άίαΐ ΐΟΐκΐΒί ΐΙ Μη.^, ^ιιί ΗιΛΐΙ τΐανΐπι Βανϊά : 
^κίαρττϊι, ίΐ ηαηο «ίαιι^ίΐ; ΐΐβικίϊΐ,ΐΐ ηηαο αρίήί. 

Οανϋ'ΐ'Χ ^ιαν^ι ΐρρβΙΐΜϊυπβ «]ιΐ(ιΙοη Γι-^ιιιιιη 
<ΐ6»ί|ηι1ιΐΓ, ΐ]ηιη<]οιιιιΙ(}«(η ΐΐανίι ίπίττ ροΐΜΐ.ιΐΐ» 
«^ιη1)θΐ3 ££η>ηΊ κοΙβί. ΰΐινίι τιιηυπι 1ίΙ)Γί Ι'ιιΙιιιο• 
Γ(ΐιη,σ[πιιϊ»)ΐιβ*ιΙ»ρτβρ(κΐϊ«, ββΙδρΪΓΐΙυϊηαΐΙυ). 
ΡβΓ |>ιιη« ΐΐιΐιη οιηπβϊ βηιηίιιο ςΟΒπίιίοηίί ιΐκηιιη 
■ΙκπυιιΐϋΓ. Ει ηιιίίΐβιη ρτΐακιπ «Ιλντη ΜΟΓρίΙ 
ΟΐΓΪίΐιΐϊ υ1 Ιιοιηα; ρο&ΐΕΓίοΓβη) ιυΐι^η, ιιΐ ικιρρΐ- 
ΐΕΓηυι Οΐΐΐί, πηΐιιηΙίιβΓ οΐιΐΐηεί. Οιιϊ* υ«γ• ίιι νβ- 
Ι(ΐβ1ί> ςιιιΐιυϊιΐιη »βιηρΙ>ΓίΙιυ$ Ιβ^ίκη*, ιΐατί* ιη- 
^(ΓηΙ, ρ«γ ίπΓϋΓΟΓίιπι Γΐιταη) υ τί|« ιηοπίίΐιιβ 
« ροΐϋβΐΜΐΐΜ ρΐΐιβιί ϋΗήιΐυιιι «Ηβ βϊ^ιιίηοΙιΐΓ. Οιιί 
ΐ)υίιΙβιη Οιήΐΐϋΐ ίβαζϋ 
Ιιη(|ΐι>ιη ίρι» γΜ ι 

III, 8. 1^0*1 ρρ«Γα (Ηβ. Εαί 4ίάί ΐοταιη Ιί οιιιιιίι 
βροΐΗ»), €ΐ αΐίβο ροΐΐχι ΐΙιΐΛάΐη ϊΙΙαιί : ^κιβ ΐχΐφιαιη 
ίιαΪΜ ϋίΓΐιιΚη, «Ι ΜΓΐΜΐί («πΗοποΗ ιη«ηΜ, Π ηοιι 

||«9*|ί( ΝΟηΐΙΗ ΜΜ•»!. 

Ιίχ «Εΐ«Γυιιι ηχΗΐϋηιεπΙϊβ ϋοηϊΐιΐ, ΓΐτΙιαίιιπι Ιΐΐΐΐϋ 
■πιΐιίια ^|(ι^^οιΗ οίνίιιπιιιυβ ηιιιποΓΟ ριπιπ) »«ΐί• 
Ιίίκ; Η ηιΙ« *«ιθΕ( τίπιιΐίρΐιιπιηιιιπ τιΤαίκΜ,ΐΐ 
Ιιοΰ Ιμο ιΓηιήιιιιΐϊ. Ουαη) οΙ) γοιι ηυ^ιηοϋΐ οηιίοπϋ 
ίΙΙϊΐη €•>ιηρ«1ΐ9( : Νονί ορΐνα 1»α ; Ι)0€ Μΐ, %ηΐΛ »α• 
θ'ρΐ>ςιιβ ιΙΙα ΙιϊΙμο : ιιυοιιχίιποιίιιηι ]3ΐπ οΐίπι 3<Ι 
Η•ΐ]Γ5Μΐ <Ιίοι;1>3ΐ .- ]ν»η' Ιί ρτκ οιηιιιϊηι : ΟίΙίυπίφΐΒ 
*«Ι (Ιο£ειιι1(ΐπι £[ ρΓχιΙκβιιθυηι (ΟΓϋΐη (β ιρι,τοΊ, νΙας -ΐράψυγ • Τάΰί Λέγΐΐ ύ άγιοι:, ύ ().(ΐ(ίι>-ΰ(. ό 
#χΜΤ τ^ι^ χΛΐΐβα τον ΛανΙβ ' Λ ΑτοΙγων, χαΧ οϋ- 
ΛΑς χΜΙΐι • κΐίΧ κΛβίίοτ, (ταϊ ονίείς άνοΐγ*!. 
ΚΛίΙς τον άανΙί,*ι ραβιΧι(α χίτοΰ χίοίηται* 

,^ ψαλμιχήΐ ?161θϋ ίβΐ πάβηί Λροφηϊΐίαϊ, χι 1]ν<ϋμα 
«6 λγιον ' ίι' Α οΐ βιιβ•^ρο\ τήΐ γνώ>»ωΐ άνοιγαν• 
,*αι. ΚβΙ τήν μϊν πρωτιών χατί τϊ Μράιπαίη ϋχί- 

νηηΐ. 'Ε-κΛ & Ιν τοι τ&ν ίντίγράφϋ» Αντί τού 
Ιανίβ, (ίίον γίγριπιβι, δι4 ιϊίς τοΟ ^υ χλειίΐί 
1^ Ιξβυβία ττ;;ζωτ|{χαΐτβΰ β>ν3του]τψΧρίΦτψκρο3' 
μιμαρτύρηται - άγιος ϋ κιΐ ^()βι>-£(, ώ( αύτα- ίΐ ΜΓαχ ποηίβΧυΓ, ΟΜ^ σον (ά ίρ]ν ' Ι^ού ϋΒιαχα ΜίΧιύν σον 
βύρατ ίίτεψγμίηιν,Ηΐύ ΰίδΐΐς ίνναται χΛίΙσα* 
αύπ}•• •ίτι μικρ&ί• ίχΐις ϋόγαμιν ■ καΙ έη\ρι\σάι: 
, μου X&^ Λόγον, χαϊ ούΛ ήρνήσω η) ίνομά μον. 
Ιχ ιών γιγραμμίνωνϋ, μιχρίν μίν τψ μ»γέ- 
9(Ι τή» ηβίν ταύϊην, μιγάλτ^ν ΐΐ τ^ τ.Ιηΐί μανΟά• 
• νομίΜ ■ (Γ ών φηίΐ [αίτϊ)] ■ Οί<ϊ<1 σον τα ίργα ■ 
«»τίστ»ν. ίποΐίχομα: ■ ώίπβρ χ«1 ίψ Μωΰτ}| λί- 
ι' ΟΐΒά σι χαρά χάρτας. Καΐ θιίριν 1νώπι4ν αου 
1Μ Ιιβαιχιλυην χηρνγμαη; ^νοιξα, χΙίίΦθήναι 
•ιί ΐΗΐραβμιΙιν μΙ) βκνίμίνην, Τ)| «ροΟίβΐι γ4ρ 
Α^χοΰμαι, χβΐ οΰχ άιίαιτώ τΑ ύκίρ βϋνιμιν. 

^υΜΐ πυΙΙχ ΐΒηαιίοπββ ρκίω-υιιΐ ϋΐιιιϋβτβ. βυΐη κκίαι ναΐαιιΐιΐβ >ϋ Ιι(κ ιι>.ιΙ)ΐ>π ίπιρΐΟίΕΐκΙυι 
ιυοι ; η«])ΐβ επίιιι βιί|[0 ^1>ϊ Ιο, <|υχ νΐί•;^ ΐυ» ειειηΙιιιΚ. 

7ί(ίΐί ίΐίοίμΐ [σοι) Ι» ^ί^ σνν^•^%)γης τοϊ> Σα- Ο ΠΙ, 9. Εία άο 4* ΐϊ'ΐπίορο 8αΙααα. ϊκί ((ίΜπ( 
ναι^ Γώ>- .(«ΓΐίΓ/ω)- ίαντούς ΊονΙαίους βί^αι, κ ^ αΛαο» ΐν«ίΙ ηοηιχιιΐ; ίού οΐίΗΐΪΗΗίαί. Εκί (ιι- 
>ύxι1ι!ι^,ύXιάΫΒύΒ^^τΛι. λ'ηΐ .ιοιτ}ΐ7ω αύΐ(Λ•ς ΐϊααι ΗΙοι κΙ νίΐιία»(,<1 αάοηηΐ «π<( ρ«ιΐΜ Ιαοι, (Ι 
<»« ήζιυσι 5£α1 ΛρίχΤΛννίσωσ»• έτάιΛίον γ 
ϊώτ σον, χβΐ ρ-ώοΊΐ- ίη ί^ώ ι)]^.ττΐ(Γ<ί σί 

[Τίοίί ΒΙδωμι έχ της συπίγΛιΐγής τον Σατανά ] 
—'ΕΙίΐζ,'ίΤ\Λ, μΐββΐν τ)1ί ΑμΟΛΟτίχΐ τοΰ ίμοϋ ίνίμα- 
η; τήν τών Ίοΐι{*(ων Ιικφτροφ^,ν τι χαΧ μΐτά-Όίαν ' 
,•! ηροβπΐ9θϋντ« τβΙ{ ηοβΐ «υ, τ}]ν ηρΐ; έμί προβ- 
;*γι»}ήΐ« χκΐ τίν 1{ Ιμαϋ 9«ιιτιβμίιν αΙτούμενοι χαΐ 
Ιν ΐφ χρνιττψ τηΐ χιρΐΐ^ΐ, 1»ΐχ| ίν ιψ ^ανερψ Χ«ι• 
■*ν ΊοιιβαΐΪ4νΐΐ{. 
Ότι ίτιφη^^ας ιύν Λ)ί]ΚΛ• η^ς ύΛο^ιοκή^ /ιου ■ €ηηΓΜ£ίοιιί«πιβΓΜιΙοπ, ιιοβ ωοΓβίϊΐιβ βί ηιιιηβη 
πκιιιη, ΙικΙκοΓϋπι εοιιν«Γ>ιίοηβπι οΐ ρ<Εΐιί(«ιιΙίβπι 
(ατα, ίηηηίΐ : ρηκίιΐΐπΐ Ιιί πβιηςυο ><Ι ρ^ο Ι«Μ, 
ηϊχβηιιβ υ( >«) πΐ6 αιΙιΙιιεαπίιΐΓ ιηβοΐίιηυβ ίΙΙιιιιιϊιια- 
ιϊοηβηι ϋοηϊοηυιηίαΓ, ιΙιϊ Κ ρ6(«ηΐ ; Λΐί «χΐβΓο πυη 
{•αιίπ ιρ«Γΐο,^ρ«Ι ΐι1}κο»(1ίΐοροΓ*]ίι, Ιαιίχί ΓυΜιΗ. , ιι»β Μπίκτα Α «^Γώ (ΤΒ Γηίίΐίτω έχ τήί όρος ην χίφντμον τήο 


ι Ιπΐ|ήοπιιη Ιχηη- 
>η» ΐ1:ι*ΐ]ΐη Ιηπ) («αιροηκ 
>Μΐ>ηη• ρβΓίτευΐίοηεπ) βρ- 
II ;ϊΐη ιππι ρπκ ίοΓίΐΗΐι ΟΓ^βΙ»! ; α 
>— ΙΙΐΗΒίΒΜηΐΜΠίΜ «ριιηιΙηΙ : ιιιΐ βιιη ηΠβ 
Ι ΑηιΙϋΙΐΓΐιιΐΗ ιιιΙ) Ι1η(;πι ηκιιΙΙ 
* ΟΜμΙ ΜβΐΜ ρβτ ιιπ|-/βΓΐυιη ιηιιοϋαιιι βχΰ!- 
; Γ« •ρΜ ΐΙΐΓίαι» Οοιηίηυ* ΜΐΙαίΟΓΐΐ ίυοβ, 
β ετεριαΓπιη ρΓοαιίιιίι, 
< ίΙίΜηΙυιίοηβιη Βΐιΐβ ΙΜη*) Ιβιηριιι 
»ΐΜΐ4ΐ§ ιΙΙαι ιηΙΐΜ, *(η: αΐΐα «ί> αι ^31!οηβ αϊ) ίιη- 
α βΐΜΐΙβσι ΕΓίρίαΙ. ΑρροβίΙβ «υΐβιη 
ϊί((ΐιΙ(ΐ6ΐιι ροΐΐ (Ιίεπιπ) ϊΙΙο- 
,ηΐίη ΕνιΠΒΕΐϋβ Ιθ2ίπιΐΐ5, Ιυιΐρχ 
ρτυρΙΰΓΒΑ ηαοςιΐ6 μγιο 8<Ιιιιοηεΐ, υΐ Οιΐϋϊ ΐΐιοίΐυηιπι \ 
110 ριΐίβιιΐίχ οοηιηϋπι ιπιίκιηΐ. μ»ΧΛούστ\ς ΐρχισβα* ίχΐ x^|^ οίΜβνμίηίτ ί^ητ, 
χειράσαι τονζ χατοοίονηοί ί.ιΐ ηίς Τ'Τ^• ''^ 
χομοί ταχύ ■ χράκι Ιι ίχβις. Ι«ι /ιηΛβΪΓ Λίί» <■*»• 
στί?ΛΥδγ α 011. 

Τ^^ ωραγ ΰί τον Λβιρασμον, «Γϊί ώς αύτίχι 
(μάλη} ««ρΕϊΟΐιίνιιν, τήν τω» Ιαίβιαΐ της 'Ριβμ^ 
τοτηνιχίϊτ» ρβϊΐλϊοβίϊτων «πϊΛ Χριβτιβνών Καξη 
εΓρηχίν • ί,ί λυτροδίβαι βύτίιν Ι^βγ^ίλλιτ*• * ή 
τήν ίπ\ βυν;»λιί*«ΰ αίΰνο; «βγιιίβμκιν χ«τ4 Α 
ιιι«ων τοΟ Άντιχρίηοο χίνη^ν λίγϊΐ, [Ιξ] ίί 
ίΙκιΒιροΰν τοΐίί ζηίωτάς βΟτϊίί 6Βΐ9χ»«Ιτβι, «ρ<» 
αναρηαζομένου; ίι4 ής ίντιΟβιν άναΐύβϊωΐ, Ινα (ίΙ) 
«(ΐρίοβώυιν ύκίρ δ ίύνανϊΐι. Καλώς (Ι φηιητ 
Έρχομαι ταχύ • |ί£τ4 γΐρ τ)ιν βλίψιν ϊών ήμ*ρώ< 
* έχίίνων Εύβΐω:, [ώς] φηβιν, ί Κιϊριβί ΙλίΟΜΐβι • 
ίιΐ πβρίγϊυί κρατήααι Λν βηβονρίν τϊ)ς «ί«£ωί 
ίϊυλον, Γνί μή τις άτριλίη) τ&ν της 6ιαιμονϊϊς βχ<- ϊ•ιΐ3ΐυπι οι>η»«ΓΤρηι, ( ΟΙ. 13. ϋαι αΐίήΙ, (νίαια ίΙΙαιη ίοίαιηηαιπ 
Ιβαιρίιι Οά ααί, α (αίΛΐ ηοη€ζΤίάί*1>ιτ αηιρίϊιΐί. 

η«ΐΒ ιΙΙιμΙ• Νιηι ηιιϊ ίΐΙνεΓββιίΜ ροΐι^βοΐΐΕ ιΐβ- 
>ίιιΐΒΐιι α ΙΐΓΐπΐΐηειιΙιηη Ε«:Ι»ίχ εοη&ΐί- 
ϋ ίιιιιηο(ΐιηι,]ιιιΙι Λροΐΐοΐί (Ιοειπηιαι, 
α Ιι> τΐΐα Ιιιίεηι. ηΐ, 13. Ει κ'ϊΐηιη ικρβΓ «ηπι ποπμη Οη π Γοϋ θίοΰ/ιοι;, χαΙΙξωού μ}{ /ξί-1*π 'γ<• 

ΕΙχίτως [61 εΙιμ ϊμ•.τι«ιι τίν νιχώνη «ύλον Ιν 
τψνβφτοΰθ(θϋ]. Όγίρνιχητήςτώνέναντίωνϊκνά- 
μβων, «ύλος χα\ ίίραΐωμα τής Έχχίτιβίϊς χβί- 
[«αται, άχΐιτητον ίν ο!.τ?1 ιΐιν βάβιν ίχων. χβτ* τίν 
[Βίΐον] Άπΐοτολον. 
Καΐ ϊί'ίΐΝ ίΛ'βίϊίν Γί δτομα τον θβον /«». ι ΐίνίαιίί 1>η ιπβί ηονχ }ίΤΗίαΙΐΐη,^αχ Ίικίη- (; «αϊ τό δ^ομι^ Γη^ ΛίΜβως τοδ ββοί^Μη) γ^γ χ ι<ίι ι/< ητίβ Λ ΰί" Μία; βΐ ιιοηιοι η 

Χβ Ι" η)!*^*:. ■ιιηκίι. «ϊιίΕΐηοιΙΐ ςηΐυπιιιβ ιΐΐνΐηΐ 
••ίΐϋιιϊ>ΐ(ΐρϋηΐί»ΐυβ ^^^υί1|^^η ιιοΐίΐίιιη ίιι«εΓί1)«πι ; 
^110 ρα1ο(ιΗΐ<ιιΓιιΐ6ΐη, ηΐ]!» ίιι ϊρίΐ ετΐί^ΐίΐ, ΒρΓΓίΐιΙί- 
ΙΜ 0«•1ι9 €»ηίϊ(ΙβΓβΙ. ΐΛ ηοηΐΐ» ίΐίιΐβπ) Μ»)» 
■ΜΗ^ι, <|ι>(ηΙ >ο ΓυΙιίΓο βχΰυΐο ϊιιΙϊγ βαιιείοί ροΓοη- 
Ικ^ ηίΐ. νοτ1>υι» ηιιΐβιη ροβΙεΛ(|υαπι πιγ3 υΙίΑΐη 
Μ• «.υϋΐίυηβιιι εαγο κιηβΙ ηο&Ιη ακίία ϋΟβεΐιιπι 
«Οι «Μβκρυη Ιιιιηιχηίιιίί βεηηοηε.ιι αϋιηείίεηβ,ΐια- 
»αΐΜΜΐ«ΐα>θΓβΙυ<|υΐη5,€αΒΐεί1βηιΡ3ΐΓοπι Οεαιη ιρ- 
]Η-114Ι»»Μ. 1*ηιαΙηι αιιίειιι < ίνρβτιιΗ άααηάίπ 
ιΙΙοιιιτ, )ΐιια1<ΐΒ(ΐι ιΐίνίαΐ εοβ>ιίιίθ3ΐ> α'ίβεΓίΒ εχοηα, 

ΐνΓ€ΙΐΓΐιΙιιιη ιιαπιιιυβορυΐιιοϊΐηιπι Ιιϊ εΙ ΙΙΙί ίιι- 
>οΓ«β ΙηνίΓβηι >ρΙί >ιιιιΐ. 

1(1, Ιϊ. Ουί'ιαί*! ακ»ι, ακάϊαΐ ^ιι\ά $ρι>ίΐΗΐ ά\- 
ΐ4ΐ ΚαΙηϋι. 

1»ι1υ*ιιιθι11 ιιΐΓβηι ιιίοι ηηχ ΰοηίβιΐιιοηΐϋΓ, ρΐΐ«- 
Ιυΐ ίί«1 Ικ-ιυιι Γυιίι Ιιιιΐβίβίίε εοιιΐ«ικΙηπιιιι. 
ΟΑΡυΤ IX. η'ΐς ΊΐρουσαΛΙιμ, ή χαταβαΐηι *χ τον οί'ρατο» 
άχύ ιοϋ θΐοΰ μΰν • καί ζύ ΰ^Ομά μου τύ χΟίγΛ; 
[ΚαΙ τρά^ω ί-τ' αύτύν ιό ίιτομα τον βϊοϋ μον- 
— Κα\Ι έκ\ τΐιν χβρβίαν, φ»ιΛν, ΐο3 τοιοΐτί-ϋ βτιΐΐο» 
;(αρ1ξι» τίιν γνώιιν τον ΟεΓοο ίνίμβτος, χα'. της ίν« 
•ΐΕρονβ«λ^μ ■ Γνί Βη τ1 έν αίιτϋχάλλη τοΙς τβΟ ««ί- 
μβτ»ί βμμβοι ■ χαΐ τύ χαινΑ• μου ΰτομα. ί^ [1ν| 
ιεΐί άγίοΐί ίν τψ μίΜ,οντι Ιβίώκι) γνωριζόμϊνβν. 
Τίί ϋ, β(θδ /ιου. άνΟρωιτίνως π£ρΐ τοί3 Πατρ&ΐ «ϊ- 
ρηχΕν, ώς σΐρξ ϊι' ημάς ά-ιρέητως γενίμΕνα;. Μι^ω- 
9»^ ΕΙ ή ΊΐρννσαΛημ χαταϋαΐγβί • Ι* μίν Αγγέ- 
λων άρξαμίνης της θΕία; γνιίιβϊΐκ;, μέχρις ημών β1 
χατβντΓ,ίάιης, οΜϊβφΟέντων άΧλήλοις Ιι4 Χρίίΐ» 
τϊ)ί χεφηλήί ημών. 4 ΰ»»11α ΙαϋΐΙίαΊ III, II. Κι αηούΐο ί-Λοϋικ ΕοΐΙ^νπ κήΙ»*: Πκε 

ΙΊιΙνΙαλΙΙι νηοΐί ΟιΗαΙ νβΓίΐΜ Ιιοε Ιο»ι ίιΐΜΐιΐια- 
(«Γ ; ΒΜΙ τηίυϋ, ΙΙΙυηι ΟΗΟ ίρίυιιιηια Λιηα, ννΙ Ό ιχω^ οϋς, (ΐΛΟΓοάίω γ/ ίύ Πηΐ'μα 
ταϊς ΈκκΛησΙαις. 

[Ό ίχωτ οίζ, άχονιτάτω.\ — ΤοίτίΜ τοΟ 
χβΐ Ίμϊΐί ΐ«χίϊν ϊύξώμιΟβ. 

ΚΕΦΛΛ. θ', 

ρ/αϊ Λγγ*.ιο^. 

ΗιιΙ τζί άγγέΜ^ τήζ ίτ Αβΐ)ί«β'(( ΈκκΛησ/ας 
■^γά^ψον ■ Τάΐΐ Λέι-Βΐ ά Άμ^ι^. δ μόρπ•ς ύ «ί<^^<'^ 
3ίαΙ ά.ΧΎΐβιν&ς, ή Λρ/ΐ) ϊ^Γ «ιίιΤί«ί ΓΟν βκ*. 

ΚαΙ ΐι4 τβΰ τιι«''ί' *1 4λ^βίΐ" «Ο Χρι»τ5& βιί- 
κνυϊαι• μίλλον ί1 ϊτ» β^τϊ; οΰιιώίιις ΙβΛν *1ήβ*ιβ. 
ΟΟΜΜΕΝΤΑΚίυδ ΙΝ ΑΡΟ0Α1.ΥΡ3ΙΝ, 
ν^*^" ' ΐ'Ρ^ Α τοΟτφ, ΪΛΐ χα\ τ1 ίργα τών αΐβχρ- \ ρτο ιροβίοΐίΐ 80 νΐηύϊ13ΐ)ίηΐ, ι]ϋί(!βη(£Γ Ιηηυϊηΐ, 
Ρ «Β^ΰν Νιχοϊκΐτων ριμίβηχιν. Έπιμίμψατο ίί, ΓλΙίΟΜίιιβ ΐΟίηιιεΓίοβ ρηκΙΰπΐΰΓ ΓβρυιΙίεΙ. ίιιιΗχ 
1 ίήν «ρ4ς τδν πΐιισίαν Αγάκην χα\ (ύποιίβν ΐϋΐ^βιη ηηοϋ ϊηιριΐΗ ΗΙίίοΙίΊΐίΓΐιιη οροτί «νβΓββΙιΐΓ 
ίχυβΜκ - ιφ&( )|ν αύτ(]Μ [πϋ,ιν] <ιά των έξη; Δν- ρ3ΐ3ΐη{]υβ ιΙείΕβίβΙιΐΓ. Αΐ νβΓΟ ηυοιΐ ρπηβπι ιΐίΐβ- 
ηαίΐβατφ' βι' Δν φηΐΐ ■ Τά χβύτΛ Ιργα ΛοΙ^ισο*•. ϋΐΊοηβιιι, ΒοΙίίιπκίαβ αζ» ΐΐ^βΐιοί ϊιβπεΓιείηΐϊιιιη 
καιίββίακ, ηυιπ) ρίΓ βηΐ, ειβίΐβΐΐΐ, ίιΐϊϊίϊο τβηίΐ : λΛ ηαΐΐη ρΓοίη^θ ίΐΐααι ιίοιιιο ΓΕνοοη ΰοηΐ6η(ΙίΙ : 
Ιιηε πιιιιςυβ ρβπίηβΐ εοιηπιίοιίιο (ΐιιιιη ιηοι ΐΐώ^υη^ίΙ, Ο νεΓΐ>* ίΐΐα : Α^ί ραιιίΐΐηιχαη, α ρτίπΜ Ι 

ι ΕΙ α μι), ΙρχομαΙ αοι ΐΟχί), καϊ χικήσω ιί)•* 
Λοχ^^α^ σου [ί« ίον τόκου ούΓής], ίάτ μί\ μΐ- 
'Ί^Κΰ- "Α4^ά ηινζο ΐχΐις /Ιτι μισίΐς τά ίρχα 
^ύ^ ΚίκοΛαΙτύτ, Λ κάγαί μισύ. 

Κΐνηβΐΐ [Μ τής λυχ>Ίαΐ, ^τοι τ^,ΐ] Έχκίτ,βίας 
1*τ\ν, ή τήί βίίβς ϊάριτο; γΰμνωσίί • ίι' ί,ς (γυ- 
ψ.'»ύι^Λνς\ ίν βϋΐ}ΐ χαΐ χλιίΐΐιΐνι ϋ«ϊ ιών ■:^ς ιη\Ίΐ- 
ρ{«: πν«(μ&τ(ι>ν χαΐ τών ύηουργηύηων α.{ιτοΧς ηο- 
νηρώ* Ανθρώπων χβθΐΒϊβιοιι. ΤινΙς δΐ ϊήν ϊής 
Ιυ^ριίαΐ χίνηβιν, τίν άρχι:ρατιχ6ν της Έφΐοου θρί- 
ι«ν, ώς Ιν ΐϋ ρααιΗίι μΕτατεθίντα, Ινίηοαν. ΤΑ ϋ 
{ργα ιών Νιχαλαΐτών, όπω; ι[βΙ τψ Αέψ μιστιτά, 
(ντ»2*^ ^^ ^ βίίλυρά αυτών οίρίΜΐ, γνώΐΕται, 
ΟίοΕοπι ΟκοηυΕ βχοΐΐ ΝίοοΙιίΐίΓΟπι ΓιιβΓίιιΐ ορβη, 
^Γββϊ Αυ«1αιιι αηΐβ Βάίΐΐ, ιηΰΓΜίΐυβ Ιιιοε <:!!ΐπιιβ 

ΤΟ ίχω*" οΰς, άχονσάίωτΐ τό Πνεύμα Λέγει 
Μοϊς ΈχκΛησίαις • Τψ ηκώπι, Βώσΐύ αΰιζι φα• ιού Μβφαίβίσον τοϋ θΐοϋ. 

ΌΙχωτοϋςάκονσάτω.—ΐαριιικΙί'^ μίν οδί πβς 
Ινβρωιηΐ, πνΐυματικίν ΐέ <! Λ»•ίυ;(αΓΐχί(• μίνος 
χ1ΚΓ,(ατ ' (πιρ χαΐ τψ Ήσαΐ^ προστίβειται. Τφ 
Α «οιοντΐ|ΐ νιχώντι τίν πρ4; τοίΐς 3α[μονα( πύΧτμον, 
ίτΐ«γγ**^6''βι φβγβΐν ίχ το2 ξύλου ιτ,ς ξοιής ■ 
ιουτίατι μίκααχιΐν των τοΰ μίλλοντο; βίώνοΐ άγα- 
Ιών. Πιρίφραβτιχώ; γΑρ ϊιά ταϋ ξ^ΐου ίηλοϋται ή 
{&>ή ή αΙώνιο;- ύν ίχΑτερον ί Χριττίς Ιατ^, ώ; 
^ΐ)ΐ[ν Α Εοίομών, χ•\ Α παρών Απίπολοΐ ίτέρωΟι ' 
Α μίν, ΐΒρν τήί ΊΛψ'Λζ λίγων• ΣύΛον ζωΐΐζ έσζιγ' 
Αϋ, ώ««ύτωΐ «ρΐ ιβϋ Χριατοϋ - Αϋτύς ίστιν ό 
Δ^1)θπηύ^ θ«ύς. χαΐ ή <ίιΐί) ή αΐύηος. ΕΙ τοίνυν ίκεΐ- 
ΐΝυν τιιχιΐν έφ(ΐμ(βα, τήν χατί τών ηιθών νΐχ>]ν [τια- 
ρκχαλώ] χατορβώβωμιν. Τα'ΐ γ^ιρ κΐνοις αϊ ΑμοιβαΙ 
■Ανη«{ ίψβνται ' χάριτι χα\ ψιΙβνΟριιτπί^ II, 5, 6. 5ΪΙΙ ΟΗίοη, Μηίβη ΐ'Λΐ αίο,ιΐ μο- 
κΐα αιαά(Μτ>ιΐΗ ίκιΐΜ ^β ίβΐβ ίκο, κίιί ραηϋΐΆ- 
ΐίαΐΗί^ίΗι. 8ΐάΙιοϋ Ηαίΐΐ, ι^αία οάΊαΐ (ααα ^Vί^β- 
ΙαϊιατΗΐη; ί/αα α ΐςο ούϊ. 

ΕίΐΙηίαιη Ιύϋο πιυΜη Ιιβιιϋ ίηεοοιιηο(1ε ϊϊϊβγϊΚιγ, 
ουηι (Ιϊνίηΐ ^ι^'ϊ^ (ΙεηικΙαίιΐΓ : Βΐΐ]ΐιίϋ£ΐιι υπα Ιιοο 

Β %ηίιχ ρτχύϋο ά^ίύιυΐΛ, ρΰΓ οεςιιίιϊχ βρίηίυβ 
Ιιόπιίηβίΐιιΐΰ βϋεΙεΓΟΙοί, βίϋεαςία εοΓϋΐηιΙβπι βρί- 
πΐυιιτα ΟΓ^ϋπ) ει χΙηιίιιίβίΓΟΕ, ίη ίιαΛο» Πιιτίυβ βΐ 
Ιΐΐιιρΐβϋΐββ ΓϊΕΪΙβ εοα]ϊαί[ΐΐΓ. διιιιΐ ηίΐιίΐοηιΐηυϊ ιιυί 
ρ6Γ ααιίίΐαίιτί ποίίοπβιη βειίίί ροιιΐίΟοϊχ, ηυ» Ιη 
ΕρΙΐύβίηλ τϊνίοΐο ηυοικίΐιπ βχ3ΐ3ΐ)3ΐ, ία ΐΐβΐΒΠΐ α- 
νίΐΐΐβιη ΐτ&ηΐίΐβΐίοηβη) ίηΐβΙΙΙςβπΐ. Οχίβηιιη «ιυιπι 

, ίΙΙιιι] (ΙίΤβΓίί εοιηιιίΕΐιΟπί (Ιβ εχΒβεΓ3ΐ)ϋί ΙΙΙοηιιιι 

ΟΒίεηιΙιιιιΐ. 

11 , 7. (2ιιί ΙιβΙια αυΐΐ/η, ααάιαΐ ηνία 5ρϊηΙκι 
άι^αι Ε{£ΐΐίαί : ΥϊμϊιιιΪ άαίο ΐάΐπ <1ί Ιί^πν κϋιε. ίτ μέσφ ιιαοά αΙ ίη ραταάϊίο Οίχ ι ληπίΛ εοΓροΓεαηι ηυΙΙιιβ ηπη ηοΠΐιΙίιιιη ίοΓίϊ- 
' ΙϋΓ; ιρίπία/ίΐη αυίοιη, κρίηΐΐΐίί Οπίυιη : ΰυ}υΐ• 
ιηυι]ί αυηί ρΓορΙιεΙχ Ι»!»: ηϋΐί^ίΐ. Ηοιηίηί ίιαηιιβ 
61 ρΓχΙίο ςυαϋ οοιιΙγϊ ϋ^^ιηοοββ ε«πιιιγ, νϊςΕΟΓίαηι 
Γΐίβτϋπΐϊ, βϋ03 ιΐβ Ιί^οο ^ιΐ»! «ΙβεβΓρΙα ρΓοιαίιιίηΐΓ ; 
ηβηιρεκΙβΓπΟΓαπι Ι)οποΓυιη αοηιπιηπίοΐϊφ, 3Ϊιιηί- 
(Ιΰπι ρεΓ κΐ«Γη» νϊΐκ Ιί^ηιιιιι β)ιΐ8ΐιιοι1ί Ιιοη• ύνύ- 
ΒΠβΗ Εθΐ6η[. υΐΓΐιπίΐΐυβ'αυίειη, ιιΐ δαίοιηοιι ίηΒίηηιΐ, 
<1 ρΓχκιΐϊ βναηςβίίβΐβ βΙίΕυϋϊ ύίιεΠβ ϊΟΙγγιιιΙ, ββΙ 
ΰΙΐΓϊΜυι. ΙΙΙβ βπίηι Ηβ ββρίβηΐΐ» νβΓίια Γαοίβιιι, ίίι 
ι^υί αρρΓϋΙιβιιιΙυηΐ ϊΙΙΐαι, ίη$ΐ3Γ ϋ^ηϊ νίϋβόΐββρΓΟ- 
ηυηΐϊίΐ ; Ιοαππε^ αυΐβιη ιΐο εΐιπϊΐο ίη Ιιαηο ιηο• 
(Ιαπι 5(.-η1)ί1 : Ηκ ίΐΙ μγηι 0<ιιι, βι ν\ΐα αΐίτηα *, δ1 
ίΚ<ΐυΓ κΙβΓηη ίΐΐα Ιηηα εοιίΐβηυί ιΐβιίιίβηαιυί, βοη- 
ΙΓ3 βηίιη] ρεΓΐϋΓΐ)3ΐίοα68 εβΓαίίςαβ νοίυρίηΐββ >εΓβ 
ρίνι 1]μών 1η9οΟ Χριττον, μίθ' αΐί τφ Ριτρί Αμα ]) Γετιαιηειι ίιιεΒηΐϋΐ, νίαοπαηιιβ ροΐΐΓί νηίιβ εοη- 
, »\ τφ λγΐφ Πνιύμαιι, Είξα [νϋν χαΐ ίε\, χ2ΐ] ΐ(; ιβιιιΙβπιιΐΒ, φΐΒίκΙοηιιΊιΙηυ ρεΓ ΙΙοαιΐιιΙ |ιιθ5ΐπ Μιι 
ί «Ι^αΐώναΐ τιϊιν αΙώνων. 'Λμήυ. €1ιπ»ί @Γ«;ί3Π1 31<ιιιε ^Iεη]^ιι1^3ιπ ίβιίιιβπιοιίί Ιβίο- 

I κ*>ιι> πβΓΐβύβ ηαπ(ΐιι>ιη ΙιυβίηΙιιιηΙιΐΓ. Ιρκί αηα ουιη Ρβιγβ μ ΕρΪΓίια ββηοΐο «Η ρΙοηι ίη «χειιΐι 
Ι ηΕΟΐΙοπιιιι. Αιηεη. 

ΚΕΦΑΑ. Δ'. ΛΟΓΟΙ ». ΟΑΡυΤ IV. δΕΚΜΟ Π. Ι Τά ίηΛ<•>βίηα ιψ ^^^^ ΣμνρταΙων 'ΕχχΛη^ '''? 
άγγέΛφ. 

ΚαΙ τψ άγγέΛφ της έτ Σμύρτχ^ ΈιιχΛησίας 
Ι τράι^ντ' ΤάΒι Λίγκι ύ «(ιωτος »α1 ύ ίσχατος, ίς 
Ι ίΐΦτηοηηρόΐ, χα) ίζχ\σίτ. 

Χίράιιύς [!«τιν] ώί θίίς' Ιοχατος, ώς ίνβρω- 
Ι «ς Ικ' Ιβχ&τοιν των χαιρών τΐγονώΐ, χαΐ ίιΑ τήΐ ^^ι]αι^ι\οά^ Βιαί/ηκιαϊί ΕαΙαΐχ αιι^ΐΐο «*ηΐ Ιηάκαια, ιι.η. 10£' 
ΛίιϊΙ ρήηχαι ίΙ ., ι^ιιί (ΐίϊί ηοΓίΗΜ, ίΐ νίηΐ. Ιϋΐ'ΐη Οιη'ΐΐυι ββΐ ρΓΪιιιυί εΐ ΐ)ονί»βϊηιιΐί : ρηιιιυι 
φΐΐιίεα), ιιΐ 1)ευΒ ; ηοτίϊ^ίιιιυΒ ΐυίειη, υΐ Ιιοιηο; ύϊίήι νααΐΗ ιιιιαΜ 
Ιηίο »ά ϊίίΐίΐη, ΐί €α:ηα^α οριηαηι ψηΜ }βηκΛΛ, ίη- Α ΐ<>^)'] ιΐί' ά/ίί/ύιτα τ-ης {Μιΐνής μον ικιΐ <1)^{β 
{ριι πΐΐΐιιιιι. ιή•* βύραν, ιΙσΐΛεύαομαι Λρύς αύτύτ, χαΐ 9<ι• 
.^ΐ^ιΊ^ι^ι μ^' αύίοϋ, ναΙ αυτός μβτ' ίμον. 

[ΊδοΙι, ^ΐίΟ'ίχΙ τΐ^ν βι^ρατ, χα\ χρηύν• — ] 
Άβίΐίϊβί, φηβΐν, 1ι ίμ•ι πίρονίίιΐ. ΤΙ]* βίρβν ιης 
χχρίΐαί κρΐΐϊΐι)* χιΐ τοΐΐ Ανοίγοιιβιν ΙηΙ τ)| αύτΔ-ι 
οιαΐτ^ρία βκνίυφρβίνομβι. Τροφήν γίρ χαΐ ίίΐΐϊνον 
ταύτην Τίγημαι, ιρί^μ{νο;1φ' οΓΐ α&τοίτρίίροντβι, 
χχ\ τϊν λφϊν τοϋ ίκοϋβαι 16γον Κυρ!«\( χαΐ \(ι 
«χΊτα; τή; Αλάνης &πβφΕύγου9ΐ. 

Ό «-ικώΐ', ^(ύΐτω αϋτψ καβιΊ^αι μΐί' έμοϋ ίκ *φ 
Οΐ'ύηρ μον ■ ύκ; χάγϊύ ΜχΊΐ^α χαΐ ίχάΟισα μΐΤίι 
τον Πατρύς μου ίν τψ ΰρύγψ αΐηον. Ό ίχ***" οίο 
άχονσάΐΐιί τΐ τύ ΙΙτΐϋμα Λέγιη ίάϊς ΈλμΛιι- 
σίαις. 

Λι4 (Ι του βρό^οο ή βαοιλΐίΐ χ>1 ^ Ανάηατι4ΐ( 
νι^ μϋαοντοΐαΐώνοΐ Βιίκνυΐαι. #ιια\ τοΕνυν, 9τι 01 
ΐίν ίχθρίιν νιχ^,βινΐΐς, βυνΐβξίκβήηνταί μβΙ χα\ 
<υμβ*οΰ6ύ«ιυίΐ. Τ6 5ϊ, "Λγ ίκΐ^ώ Μχιινα, ΛνβρΜ• 
πίνω; ίΓρηται, βιΐ ΐί,ν κρΐΛηψίϊ. Ού γΑρ ίβλον 
άρηη: τήν {'^β'^^'"* 6 θ:^ Αίτοί έχτήοατο (ταΰ• 
την γ4ρ Ιχίΐ οΰβιωβώς {ι1ι(] άΐίιην. ΕΙ Τ*Ρ μ*ΐ«Οϊβ| 
ούχ &ν Ιτίραι; μΐταβιΕΐναι ταϋτ)]; (ιβύναΐο, ΑλίΑ 
κ«τλ ίΙϊ θεολίγον χαΊ ϊήί Ρροντή; ΐ)16ν, *« ϊβί 
πληρώμβιος «Οιοΰ τιΐς άγίοις [ηίβι] [ΐχΐέβωχη* 
5θ*ν κ«\ •Μΐί Ιϊρίΐς 4ί«ιβ^λοΐί ίιτήγγ•^^** χίβίΜίν 
Ιπ\ ίώίίΐΒ βρίΐΌΜ; χρίν«ν ι*; [ϊ«ΜίΧβ] φυλίς «ί 
Ίβραί;! ρίλλονχΛί. ΈκΜίή γΐρ [ίι' ήι*4< ] 4νίρ«ι. 
ιπ>ί γίγον», θί^ί ύΛάρχων χίΐ ρΐ9ΐλί«ί «ροβιώνι•;, Ηβ9, ίηηιιίΐ, ρΓχιοιίίϊ ηιιΐΐί νΐηι βΟιτί. €πΓ«1ίι 
αΐΐίιιιπ ρυΐιο ; ρΓΟίηρίβ ΒρυηεπΙί «ιιρΕΓ ηΙιιΙο κιι» 
ΒγιΙιιΙογ; ίΙΙχπιηαβ ορΊμοΓ^: οππ» Ιοοο ϋϋοο : κΙ- 
({ΐιίιΐυιη 1ίι κ1>ιιι ρπβαρυβ τιρίοΓ «( ραχΕοΐ', ςιιίΐιυι 
Ιριϊ ιρίπίαοι ιΐαηΐ, Γιηϋίπηυο ιυιΙίβηΊΙ νϋΓΐυπι 
ϋεί βϋίΙΐΙΙΙ, Λΐ. «ΓΓΟΠΚ («ΠΕΐ)Γ9ί ρΓοριιΐΜΐιΐ. 

ΜΙ.ϋ,31 ()ιΐ| ΐΪΓβΗι . ι/αίο Η ιΐΊίίΓι- ηαιηιη ία 
ώηιιο ηΐίο , ίϊιΊΐΐ (1 ί^ο ιίίϊ , «Ι ίοΜίίΐίί ίΐιαι Ραΐπ 
Ιηψο ίιι Ιΐίΐοηο »}ΐΐΐ. Οκι ΑβίΐΙ αιίΓοη, αιιιΐίιιΐ η%ιά 
Βρϊτίΐν» άϊίαΐ Είΐ/ηίϋ. 

ΡΐΓ ιΐ;ίίκηι Γΰίαιιιη ΓιιΙιΐήηϋϋ (ΧοιΙί Γθ|ΐιί£ΐ ϋβ- ' 
ηοΐιΐιΐΓ. λίΐ βΓ^υ : ΟιΙίιςυΙι ΙιοΜυιιι. ς»ί ιιιΙ> ιβρβ- 
«Ιυιη ΙΙ0Ι1 νβηί(, ιΐςΐίςβηι, ίΙΙβ ηιαανα η^αιΛάι, 
ηκαςυβ {Ιοπα: ρηπίορρι απί. <:υιιι βιιίβηι λΛΛ'Λ, 
&ΙηΙ α ΐ)ο νί(ί, οΙ) ΐΜυπιριαηι μγπβπι, υΐ Ιιομιο 
Ιο^οΊιιιγ; ιΐΕηυβ βαίηι 1>«υ> ΥϋτΙιιιιπ, ΰ<£ΐβΐΐβ γ«- 
Ιιιιιιη (ιοςυβη) νίηυΐϊί ριτιιιϊυιη 3ΐίΐ|ΐιιπιΙο ΐιιΓιι; 
^υϊρρβ <1•ιΙ οαΙϋΓηΙίΐβΓ ϋΐ αϋ οηιηί ^»^ΓϋίI3ιε ίΐΐιιιΐ 
ρΜΒοιΙετίι. Πίίί «ηϊηι οιιιιη ιυα ΊΙλ £οιορΐΓ3ΐυβ 
ΜΜΙ, βΐίίβ ίΙΙϋϋ ίιιιρεΓίίΓί ηαπ ροβββί ! £<ιιη Ιαοιβιι, 
ΒΜΐιπιΙιιιπ ΐαηίΐΓϋί Οΐίιιιη Τ1ι«ι1ο£υπι, ρΓΟ ροΐΜίαΐίβ 
9\ιχ ρίβηίΐιιιΐίπβ 93ηΐΐίι ΊΙΙυιί ]ιπρ&ΓΐΐΓί Εοπίυ6«ΕΓΐΙ. 
&ι] βΐΐαύβοι ςυοήυε ροΐοβίαιεηι ιρβοΐαΐ, μι^^^6ι «ΐβ. 
»ί(η>Γε β1 ίηιΐϊΐυβηι ίίςυΐί Βαη£ΐο$ ιροβιοΙοί άαο• •)»ίπ 

ΓυΙιιπΜ ρΓΟίηίιίΙ. ΕΜηΙιη ροΐΙ«βΐ(<ιιηι , Εΐιιη Ποιβ ~ 
ϋΐίοςυϊ ΰΐ ΐΐΐηρίΐβΓοι» ΙΙοι «ιβι, ιιοϋΐη ουι» η- 
πιεΙ ΓβοΙιιι μ( Ιιοηιο, ηκίΓαςυβ οιηηί») βοΐο ρ«οοαΐο 
6Χ»ρΙο, ριηίείρανίΐ, ο οιιιιιίι ςιιχ ιΙίιίοίΐϋΐΊΕ ί|- 
Ιίιΐί ρτορτία βίίίπι, οιιηιιε Ιιυπιιηχ ΐβπιοη ιιιΐυηε 
Τβρυ^ιΐΜϋιιιΙ, ϊί( (|ϋί ϋίαΐκιΐιιπι ιιιρβΓαΜοικ, νΐείίϊΐηι 
ίιιιρεηίιί οοπιΐίιιιίι. ΕβρΓορίβΓ υΐ ίΚβ ίιι ιυα λ<\ 
ΐΜΒίοϊ βΗΐιιηριίοηβ ηυίκ υπηϋΐηι ν<:1ιίοιιΙι> υΐί νο- 
Ιυίΐ; ίΐ3 ΜΙΙ0109 ηιιοςιιο, ηι ΛρβϊίοΙυβ ΐ£&ΐ3ΐυΓ« ροΓ 
ιιυΐκιη ίη «κΰοπαιη ίΐιηηι ςιιοιιϋααι 3ΐ>Γ!ρί.ι. 
18 Ιΐιιι^ιιηι υι <ρ»β. ΐΒπςιιαιη οΓβαίιιηρ ϋοΗΐϊηυκ, 
^β^ι)ιιη|I1β κι^άΊιατ, \αάαχ νβιιΐυιιιβ εΐΐ; ϊΐα ίΒΐιοΐίι 
ηυιΗ|ΐ(6 ίΙ1υβΐΓίΙ)ΐΐΒΐ|ΐΐΰ νίπί £0( ΪΒιΙίουκΙί εΐ ςοη*- 
^ιηπΑΐκϋ ροΐΒκΟίβηι Ιβγ^ΙϊΙμγ, ηυ! (Ιίν (ΓΪΐιυϋηι ΙιτιβΙ ίΐι ϋί«;«ΐ |ιη) ϋ£»βηϊνί( οΙΙηιηυβ „ χα\ κίντων τφν ήμηέρων 4μαρτ[>ΐ χηρίΐ (κτίαχΐ)• 
χϊν, τιάνΐω-ί τών ίβοτοϋ ϊβΙ{ νϊχηϊβΐί ϊΟ" β^βΛοϊ 
μειίίωχΕ, χβίώΐ ^ ΐκνβίΐν 4νβρώίΐ*ι; ύβοϊέξββββι. 
*ΟΘμ Μφίΐην ίχημβ τηί «Ιί ιύρβνο!.; ΑναβάβΕαι; 
Ιν τ5 άναλήψί! «ύΐοϋ Λβι^ιβάμΕΛ;, χ»1 τοί»; *ϊ!«"^; 
έΜ νι^ίλών £ι4 το^ ΆλοϊτΛλ.) φητΐν άρηϊγτ,- 
β£βΟ(ΐι κρίίχί;!* βΟτοΟ ύπάντηιίιν χβ\ χριι<1ΐ. ώ; 
Δημιουργεί χ»\ ΔΕίπίτηί ΐής «Ιβίω,-, ίΐΐονόμιη;. 
χρίνιι•* Τϋΐ; Αγίοις η«ί.ίίΐι τον^ί τη; βείβ; βνίΐιΐς 
Ιΐΐ μιχαρία; £ου)ι:Ια( Αφηνιίάανταΐι ώ; φην» β 
"Ατνίϊτολί;- Οίχ οΓίΛΜ 3γι 4ι•)^4ουί κρ^^αν^ι»^^ 
ίηλβΐΐ] ΐοϊι; ΐοΟ σχΐτβν; ί-ρχιντΛ;. ΈηεΧ το(»Μ« 
δΟτω φιϋνβρωΓον τΐιν χριτί-,ν ΐχομ«ν, (ΰμ«-«ίί; 
βύΐ•)Ιί I•^χΕ^ν σίοΐίίάϊωμιιι • ϊιηνι«ΰ{ «ληροΰνπ; 
ί4 &ιλ-ιμώντίΐο» ϊΐγιον '£»■ χομΙ «βιρψ Ητίωσβτ Β ΐ6Γνίΐυΐ!ι ϊιιςυυι ιιιρϊγΙμ βΐΐαιβϋπιηΐ. .Ύβ- Β τ^ ϊμάιιά σου Λβνΐίά, [-ίβΐς) ηβνηριΐί μ»ι ^υιοιι- Ι<ί11ΐ,)ϊ( ΑροίίαΙηβ, ^πία αηρίίοι }ΐίάΊ€ααΐΗ»ι 

Ιΐίηιρβ ΐεπ«1)Γ3Γυ<η ρΗπείρβι. ϋαιη «γεο ίυϋίοΐηι 

ιικτίί Βΐιηυΐ υβηιιβ αιίεο Ιιβηί^ηιιιιι βι οΐΐΐαειιΐοη, ιιι 

ίΙΙαιο ΐΜηβνοΙυηι εΙΐπΐϋπιειηιιιιββχροπβπιυΓ,ορεΓϋπι 

•Ιβιιιιΐΐ βειίυΐιπ), ίΙΙυ^ηπΕ δβίοιιιυοίβ; νΗΐίηίίΐιΐο 

Ικα οηιηί ΐέπιροη ιίπι ίαηάίία*, ^>ο^ αΐ, ηυΙΙίβ ρη- 

»Μλ ορβΓίΙιυί ΐθΐιιηη)ίπ3ΐ3 , οιτιπί «ιυιΐίο βχρΙϊΓ<: 

■ Βθηΐβπ(ΐ3ΐηιΐ5. λϋ βυιη βηίηι ιηοϋυπι παρίίιΐί ν«&ΐ6 

Γ *ιιίιη3& ηοΐ(ιΐ5 οοητβιιΐβιικ» , ιπιιιιογιαΙΪ 5ροιηο Ο 

Η6ΒΙ !■<» Εοπιπίΐΐηιίαίιίπιιΐϊ, ιρκίςυβ ρ«τ τίιΐυΐ νίμινΒ Κράξειϊΐν. ΟΙτω γ4ρ κυμφιχώί τ4( ψνίϊ4; 
ημών χίιβμήίΒντι;, ΙΐΜρά«ο«; Ιβντοίίς ιψ |4β•- 
νΑ:Μ Ν'^μφίψ χβ\] ΒββιΧίϊ [πρίς συνβφίΐβν ] «ρι- 
οτήίομίν, χιΐ ϊών αίαινίων 4γθΕθών [βι' βρ*τώ» 
β^ΐφ ϊυνβφβένκί ] «υξΐμιβί, ίν βΐΐω Χριβτψ 1ψ 
βίφ ήμων, -ϊφ τοΟτων χιρητφ ' μεβ' οΙ ■»¥ Π"*ρί 
ϊίςι, τίμί) κβι προίχύνηοις, ϊμα τφ τκΜγίν 
Πνιϋμαιτ, [«Ον χβ\ 4ίΙ, χβΐ] ϊΐς τοϋί αΙώνΐΐΐΔτ 
αιώνων. Αμήν. 
ΕΟηίυιιΜί, βεοαρίΐϋΓηίϊ ίΙΙίκ 1«πίι ροΐΐβηιιΐΓ : ΐη ίρΜ ΟΐΓΪίΐο Οΐο βΐ Βοιηϊηο ηοϋίΓο, οοΓΐιιη(1οιη<ιιΐΒ Ιιιιηοηιιιι ΙβρκΙΙοιί: οιιηι ηιιο Ρϋΐιί, οία» νίνϊΒΕο *>η- 
<«Ϊ!ΐ(ϊιηθ(ΐιΐ6 δρΊιίιιι , «ίΐ I^οηο^ , βΙογ>> ι μ ιιΙοΓβΐίο ία ΝΝυΙα ΒχϋυΙοΓυιιι. Αιιιοι. ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΙΙίδ ΙΙΪ ΑΙ>00ΑΜ!Ρ3Ι!*. 
ΚΕΦΛλ. Ι'. ΛΟΓΟΙ Α'. > ΟΑΡυΤ Ι. ΒΕΙΙΙίΟ IV. «1 Οβρί της ΰρα38!σης θύρας έτ ΐΐ'μ οϋρατφ, χαΐ 
χύτ κά" Λρβσ6ντ^ρω^ [χαΐ τώτ έξης ]. 

ΜηΛ τανιΛ ίΐδοτ- Ηύϊ ΙΒοϋ βύρά ί[^ΐψγμ^^•^\ 
4τ τφ ούρανψ• »α1 ι) ^ωΓή ή Λρώτη ^ς ίι^ονσΛ, 
ώς σάΛΧιγγος Λα.Ιούιηις μει' έμον, Μγονσα• 
'Α^ά€α &ίε• χαΙ δίΐξν τοιΛ ίεϊ γβτίσθαι μείά 

'Β «ιρΐ3ΐ(|»ιΐΐ τήΐ 9■^ρ^ς των χρυηΐών χο\) 
ΟνίύμΛης μίΐΐτηρίΐιΐν βημαίνΐι τήν Βήλω^ιν- ή β1 
ΙτάΛΆίτζ. Λΐοΰ 4τκ)Χ3λύΛϊονϊθί μ•γβΙίφ(ο\«ν • Λ 
(Ι, 'Λ^άβα ώίβ. ι4 τώ« γηΐνων τβλίίΐβ; ίτπιιΐί,ναι 
ηι\ Ιν ούρανψ γίνέΐΐιι την βιάνοιβν τύϋ Αχούοντο;. 

Καΐ ιύΰέως ίγΐπίμϊΐν Ιτ Ο^βύμαίί • »α1 ΐίίΐί 
^ίνιρς ί«(ΐΓο ίΓ ιφ οίτρατψ • χα\ ίίΐί γο5 βρότου 
ΜοΛήμΐτος βμοιος ίράσα ΜΟψ Ιάσβιΰί καΙ σαρ- 
Λίφ. χαΧ Τρις κϋκΛόΒιν τον Ορόφου, ύμοίά όράνίΐ 
^μαραγΰΐγί^. 

[ΚαΙ ίϋΟΙνς ίγβτύμψ• ^^ Πηύματί. — ] Τή; 
.^('ήΐ- ?1'^''• Αχ'>ΐ'33ΐΐι χ>^ ΐψ Πνΐύμιατι τυποιθϊΐΐ 
4λ ήγί^ιονιχίν, ΰρότοΫ 19!9ϊβ;ίην ■ (Γ οδ ίηλοΰτβί 
^1 Ιν τοΓί 4ϊ!οΐϊ το5 θϊοΰ βνάΚΐίυιιι;- βΟτοΙί γάρ Ιν. 
Ιρ^νίζιτηι. Έπιι!)] ίΐ τ^ Πχτίρι τίν ίριθίντα ίν- 
ιαΰθα ιιαρίντη», σώμητιχϊν α&τψ χιραχτήρα «ι' 
^ι^κΙθητιν, ήίΐϊΐρ Ιν τ^ τ-^-.%ριΙΐ( «ϋ ϊ!οί όττυβι 
βί^• ϋ1& τιμίίΐϊ β&ΐΐν Χίΐκι; 4πι•.χά;Εΐ ■ τΐΐί μϊν 
ΙΙσΛιίΟς ϊημβινοιίϊης, ώς χλοΕρί; [οίιτης ), ί|«ι•3 
«ϋ»β(ύιϊΐ χ>\ φιρίυβιον «αΙ τροφτ,ΐ ;(ορηγϊν τη; 
9ι!3{ 7>βΞη)ΐ, ΐιΐ ■Λ τ:ίι» βΐίίρμ* χ>οηφ(.ρίΙν «ρΙς 
>ηϋτΐ[> η χιΐ τί ^(ρ6ν τοΤ; ύ«να«'τ[οι;. 1>α3\ γΐρ 
«ήν (βΐιν 9'>βΕρϊν ιΐναι Βηρίοΐΐ χΐΐ φίβμκιι - μιτί 
^ϋτο Λ, χβΐ τών ΙιτιβΕϊ^μίνΐΜ τ);ν φ■^■/Ixί1ν ΕιβΙν, 
Μ βιραηυτιχΐν; λίγιι γίίρ ί μ'τ'ΐ Έπιφίνιος, 
γοΰτον τίν λίβνν 1ατρ<ύ(ΐν οίΒήμιτά τι καΐ τ^ΐ άπ& 
ίιβ/,ρου «ληγίς; ΙπιχριΛμινον ■ ή Κ Ιρις, σβαραγ- 
Λίζσυσα, Λ ηβικίλον χι\ ΑνΒοϋν ίν άριταΓΐ των 
4ττ**'κων ΙμφκΕνιι τάξιωνι 
τβΓοιη 6ΐίΐιιι Ιΐτη ίΙΙιιΙϊβ νοίηοίΐ^ικ. Ρογγο <;ίηιί ι^ναικοΓ ΐίΉίύπ'ίυι, η αΐϊίί ηνίΐκηιίαηι , ^>ιβ 
ΗίΜ οτάίιΐΐ ΰοιικηαιιηΐΗΓ. 

IV, Ι. Γοίί Ιΐίΐα ΐίιΐι, ιΐ Ν» ΟΐΐίΐΗΠ αρ<;ηιιηι (λ 
ζοΒία, ί( νοχ )Μηκι ι/κιιηι αΐίάϊβί, ΐβηι^καΜ ΐαία 1α- 
<Ιιΐίηίίΐ ηΐίοιηι , ιΙίΜηί :Α*»ηάιΙικι, ίΐ αΙΐηάΛΜ 
Ιί&ίι]Μβ ορο^Iίι βί:ϊ άΐο. 

ΟφΙβΐΙίΒ (^ιΐϊ ριίεΓιΠΐπ, Οΐΐϋΐΐοηιηι ιη}«ιθΓίθΓΐιηι 
8ρ^^ίIϋ9 βιρίίϋαΐίοίΐίΐη βΪΒπίηΐΐΐ : Γηίβ κιΐίπι, 
ΒΓβπύϊΐοιιαηι ριΐυΓίΐίεηΐίΐ ιυΐΐπι. Ιΐΐιιιΐ τογο, Α»- 
ίίηάΐ Ιινί, ϊΐΐιΙίΕηιίβ ιιιειιΐίΐη » γεΙιιι» ΚΙκ» Ουιίβ 
ΐι.|ϋο ΐΐΐΓΓεηίι ρεγΓεεΙϊ ατιιΙ^βτη, ίιι »χΙο νρπιιΓί 
ίιΐιΐίεαί. 
^ IV, 3, 3. Ροιί Ιΐιτί •ΐη/ίΜ /1ιί ίη ιρίπΉ. £| «Γί 
<Νί«ι ραιΚβ «ΓβΙ ίιι («Ιο ; «Ι ιΚρ/α ι«^ηιι κΛΐΐιΙ. Εί 
^κί κιΐΐΰαΐ, ιίοιίίίι «ταΙ αιρ'«[Ί«ί /ηρϊιΐίι ^Π'ρίιΐί* β' 
4βπίί»ιι .' <ι Ιη'ι «ΓιΐΙ ΐη ΐ&αιΙΙΐ' αιΙΙι, ■ΙιπίίιΊ Ν- 
(ίοηί ιηιατορΙΙίηΐί. 

ϋυιη , ίιιΐ|ΐιί<, τοεβη αηιΐϊΐίΐΐβπι , ηι«η5<]υο ιηη 
(Ιίνίιιί 8ρίπ[ιιι«1ΐ9ριιι Ιαρία ΓιιίίϊΐΙ, βεηι πιοι ΙΑγο- 
ηιιηι ίπ ΟικΙο ροϊϊΐυιπ «ίιΐί. ΡβΓ Ιι.ιπο 3ΐι(ειη ΜτίίΐΛ 
ΟΙΐΓίςΙί Ιη Ηποΐίί κηΜίη ϋΜΪκπαΐυΓ : βϋριΜοιη Ιη 
ΙΙΙίΐ νβΐιιΐΐ ίπ ΐΙίΓαπη ηιιοιίιιη ίηβϊιίεΐ. ΟχΐβΓίιπι ΡκΗ, 
φΐβπι Ιιοΐ Ιοοο νΐίΐιηι ίηιΐιΐΰίΐ, ηιιΙΙβιη ΟΓπηΙπο εΟΓ- 
|ΐϋΓΜΐη α^ιΐΓϊιη αΚΙη^ίΙ, υ( Ιη ρΓΪιηι τίίίοιιβ ΡίΙίο 
^ί11ηιοΓ3ΐ; νοΓυπι ρΓβΙίοΐΙβ Ιαηΐυαι Ι3ρϊι)ί1ιαι ίΙΙυηΐ 
οοπιρίΓαΙ. 1ι«ρίιΙί ηηίιΐβιη, ηιιοιΐ ίβ νΪΓΐιΙΙι βιβϊιΐηΐι 
ϊυβιαβ νίΓίιΙϊΟΙι: ϋίνίιιχ ιιβίυηε ΒΤΐη1)θΙαπ) ρΓΧ νΐ 
Γοαί. Ηχο ηαιίιιιΐί ΒΟηιρβΓ ΠοΓβΐ εΐ νΪΓβΐ, «ϊΝΐη• 
ςιιε ΐ( ε303ηι νίΐίΐιΐΐΐιιΐί οιαπιΙηιβ )πχΜιΐ. 8β<1 «Ι 
οιιιπβ (Ιϋυ(]ΐΐ6 Ιβγγχ βατηκη νίπιΐβη Ι]ΐ!Γΐ>3ηι ίυηιΐΒΓβ 
βοΐΐΐ. λΐϊίπιιιΙϊΕυτ αιΙΙιχο ΜπίΙο, α\> ιβΓΓΟΓβπι (|ΐΐ6ηι 
Ιιθΐΐί1>ιΐ5 ίηΐυΐβκ ηΙΙϋϊ β9ΐ. Αίιιιιΐπϋπιηιι«ί3Γ<1ίιι•ιι 
ίΐΐηκ κρίείΓΐ^ηυο ιβΓΗΙιίΙβιη *ίιΐ6π : τϊ ρηπιεκι^ 
ηυιηι ηιΐιιη ίιΐίϊΐηηι ΙιιΙ)β[, χρ» ίοτροτ» ιιηαΓβ 
ΐοΐίΐιιπ). Αβυί, "Ι ιη9ΒΠ0 Ερ•ρΙι3ιιϊο ρΙ^οοΐ, αού 
πισιΐο Ιιιπιοηΐιιΐϊ, ϊΊ εοπιιηοιίβ 3<Ι1ιίΙ)ηΐιΐΓ, ηιβϋβΙιΐΓ ι 
(|ΐιχ ίΐιιατα$ι1Ί (-οίοιτηι η!ΐηηΙ>ΐ<ΐΓ, «ιγΙϊ «Ι ίΙοΓίιΙα• βο^Μίυηι ιίΠυΐυιη ε( ΟΓϋίηυηι οΓπιιηϋπϋ , .(ΙίνεΓϊΒ<|υο εοπικκίοιι ιπηιιίι ε1 ηιΐιιϊίΐεΓία αϋιιιηΙίΓηΐ. 

Κα) Μϋχ^φ ^Ο" θρόνου, θρόνοι είχοσιτέσσαρΐς' 19 '^• ^• ^' '" «'ΓίΧί'» *'<''• Ηι^<'<α ο'^ιη'ί φΜ' 

■αϊ ίχΐ τοις βρόμας είΛοσιτέσσιΐρας «ρίσϋνΐέ- ικοτ : ΐΙ ιαρτί ΐΑΓίηοι νψΜί ^ϋακίοτ ιοιίακ* η- 
,^υς »αΟι\μ£τουι; [κοϊ] αΐριδΐΕΛιψένους \^^] άΐηία, αηαΐϋΛΐηίαί νίϋΐηΐίαΐΐί αΐϋ» : η ία ^αρ^ι^- 
^μαIIοις ΛίνΛοΐς' χαΐ έχΐ τϊις χε^αΛάς αύίώΫ Ο ία, ίύι* ΐαηΗΛ αΗΓίβ•. 
ΐτηράτονς χρυσούς. ΕίΛΦσιιίν&αρας Ά άρεσίνιίρονς ίις των πρϊ 
"ημών *&6«λ χαί Ιτίρου; εΐχαβι ττ^; Παλαιΐ; ίξΐλά- 
6ττο, χιίτρΐΐΐτήΐ Νίιΐΐ. Εΐτι £1 τοϋτύ Ιιττιν^ ιϊτζ 
μϋλον τοΐις πρύς ΐοϊς ϋρΑζεπι χ3\ τψ λΐγιρ χΐχο- 
'«μημίνθ<){, χρή νοΐΐν τ& ίιι τών (Ιχοα'.τΕσαάρων 
βτοίχΐίων βηίοάμΐνον^ ί Ιναγ-.νώιχων βοχιμα^ίΐω. 
ΎΑχΛ α ίκλαβΐΐν &χο)ιουθΐτ:ρον βιλ τών ιβ' κρ(- 
'β&ιτ/ρων, ΐ«ί; ίν τ?| Οαλαιΐ ίιαλάμψαντας- Μ βϊ 
■«ών ίτίρων ιβ', τους Ιν τ} Νί^ ΐιβπρίψιιντβ(• χ4- 
Κϊΐνων γΐρ ίώδίχβ φΟλΛρχοι, χ»\ τών έν τϊ) Νί^ 
βώ&(Χ3 ά.'κΑανΛοι προτ^γήιανιο ' αίς χαβίσαι ίπ\ 
-Βώί(χα Ορίνων 4 Κύριο; ίκηγγίίλιιτο. Τά ϋΛβνκά 
Ι^κΐηα τοϋ λαμπρού βίου χαΐ τη; Αλήι^ταυ ίορτής Ηιιιιο ΐψιιΐί ^ααΙιιΟΓ ΜπίοΓκιή ηυηΐΕΓϋιιι ςιιίιΐιη 
εχ ρΐ'ΐΐΐϊϋ ίπΐβΓρΐΐΐίΙ>ιιι εοιίίΐϊΐιιίιββ εχίβΐίιη>ιιΙ 
Αΐιείειη, ευιιι 3ΐίί* νίβϊιιΐϊ νείβπβ, εί ΐΓΪΙιυι ΝοτΙ 
Τε&ΐΑΐηεοΐΐ ραΐΓΪΙιιιι. Ακι ϋεΓΙυπιΐβ ίιΐ $Ίΐ , >π τβΓΟ 
ρΓΟ νίβίπΐί ςϋιΐυοΓ εΙειπεοιΟΓυιπ Ογχμγιιπι πιιηεΓΟ. 
Γ6Ε[ίυ5 ρίΓ 1)03 αεείρ'ίΒηΙυΓ νί];1ηΐί ςϋΚίκΐΓ ηιιϊ 
3θΐϊοπε ει εοςιιίΐίοηε ρΓΧ οχίεπΐ βιοείΐιιεπηιΐ, Ιιικ: 
]ϋ«1ίείυηι ρειιββ ΙϋϋΙοΓειη εκίο. Νο1)ί8 ίΙΙοΓυιπ ορΊαίσ 
1113819 ρΓοΙιαίυΓ, ηυϊ ρεΓ ι}Iιο^ε^ίπ1 ίβπίοΓΕβ ίοΐοΐ- 
ΙβΧβΓυιιΐ *1ιΐ0[]εΰίιη νίη^β ςυΐ ίιι νείεπ Ιβ^ε £3ρ1ειι(ϊ9 
εΐ νΐΠυΙε ρηα αΙϊΪΒ ίΙΙιΐΐίΓεβ εχβιίΐβΐΐ : ρεΓ Γε1ί<|ί»» 
3υ1εαι ύυαϋοοίιπ, Ιοίίϋειη αΙίϋβΝονίΤεβίαιηβιΚί Ιιε- 
Γ03). Λριιιΐ ίιΐ(ΐ3»)9 ΰ'ΛΐΙΐΓΐΐ ίϋβ(« ιΐιιοιίοΐίτιι 9^• >55 ΑΝΟΠΕ^ 0;Ε5ΛΙΙΙΕΝ5Ι3 Μ 

ΙηΐΓΐΙιχ, ϋαο^βΐίια ΐΓί1>υυπι ρΓΪηςίρβΒ οΐ ηκίδί οι- Α «*1 «ύ'ίροιϋνιΐί σίμβοϋ [ιΐτιν] οΐ 61 σιέριηνι, 
)>ί(α. Ιη Νονά «υΐβπι , «ΙιιοϋιχΙιη ίροιίοΐί; ηυο» ΐηΐ νίχη; V πρΐ; τους τΗν^ΐροΰς 5Βί{ΐβναΐ χατώρ- 
ρΓορΙοΓ ΕίκΙΙϋηΜιιι νϊαυίΰΐη «Ι ίαρίβιιΐίαιη, ΰΙΐΓΪ- Βωτχν άνίροίμΕνοι. 

ίΐυβ Ροιιι'ιηαβ «Ιιιοιίυεϊιιι ΐΓΪΙιιιιιιη ΙΐΓΒβΙ ]ιιύίο» οΐίηι Γυΐιιη» ϋοι;ιι1ι. ϋαπιΙΊάα ιιιΐβπι ιΐοίβ, β}>ηΐΜ>- 
Ιυιιι κυπί ίιιΙβ^ΓΧ ροινςυβ ν'ιΐχ ; ΐιιηι ρβΓρείυχ ηιιηςιΐϋ ίΐκϋνίΐϊΐίβ ΕΟίΜνςυο Ιι,ΊίιΙ». '^ςιια Ιη-μϊ ρ»• 
ΙΙαιΙιΐΓ. ΰοτοηα: ΐαούαιη αιιΐίΐε, νίοίηιίχ Βΐΐνβτ&ιΐΐ ιιυΐί^ηοί (ΙκπιυηΕβ, ηοη ΐιΙ)5ΐιΐ)β ηΐϊΕηι αιιίιαί Γυ 
Ι»«ΙΙηο οΙ)ΐβιιΙ.-η, βιιηΐ ηοίχ. Κάντιϋθΐν •Λ φο^ιρίν κ>\ χανχπίτιχτιχλν τοϋ Θϊοβ 
χατί των άιαξΐΐιΐν τη; αϋτοΟ μαχροθυμία; βείκνυ- 
ται. Τοις μ^νται ιτωτηρίβΐ ^ιξίοι; τούτων ίχατ^ρβ 
φωτινμϊν ΙντίΟηαιν ' ή μίν τβ'ΐ τή; 6ιανο^α( Ε}*- 
μαιιν, ήΕΙτοΐ; πνίϊΐματιχαΐί ώβ'ιν Ιμκΐητουβα. 


IV, 5. Ει άίΐΐίτοηο ρτοαά^αηΐ ^αΙ^νΛ, <Ι νοα%, 
(Ι ΙοηίΙηια, 

Ε( Ιιίιιο (|ΐιοΐ]ΐΐ6 ρΐιιιιιπι Ιϊι, ςυ>ηι ΙαηϋΗιΐιη 30 
Γ ΐΓΐιιίιΙαΙιϊΙϋΐη 6ι:ιιι ϋβ ^xI^^I>^Γ6 ββ»β ίοίηΐ. ιυί 
ίΙΙίιιι ιΐ8(Ίοπ(ί> εΐ Μΐ:ιιΐίΐιιΊιιιΙίιιο ϊΐιιιΐυηΐιιΐ'. Μ>ηι 
Ιιοιηίηίϋιΐί καΐυΐυ ϋίριίί ΐοηϊΗαα ίϊΐΐιχε «Ι {αίριιτα 
Ιϋίβιιι νιΐΓίιικβΐ νοίιιρίηΐβπ) ι|ΐΐ3ΐιι ιοΓΓΟΓυιη Β0'<:ΓειιΙ. 
ΛΙίΕΓίιπι παιιΐφίο υχ 1ΐ)>, ιιι«η[ί$ ίΙΙοΓϋΐη οευΐι» Ιασιίιιβ ρ^ΓΓ1ιπ^ι:ι 
ίΐυινβ ροιίίϋϊαΐ, 6ΐ ςίΜΐΙαπι ιιιινίΐ»ΐ£ οΓΙΙϋίβΙ. 

IV, 6, ϋ. Ει ΜρΜΜ Ιαΐ'ΐραάα βτάβηία αηκ ΙΑγο- Β 'ΐαΙ ίχ^ίι Λημχάβες «νρύς *αιόμ»ται έτώπιοτ 
ΗΗΐη ; ηαα «ιοί κρίβη ιρίπΊιΐ) ΰ«ϊ : (( ΐη αιη*ρί€ΐϋ ιού ΰρότον • βΐ ΐίσι ιά ίχιά ΛΥβύ/ιαια ΐοΰ ββσν. ίίάί» ΐααηιιαίΗ ηιβη κίΐηκη (ίηιι7« (τ^ϋαίίο. ν Οράγον, βάΜιασα ύοΛΙηι, όμοΙα ΡβΓ »ί9ΐΐ»Ι ϋΟβ ΐρίΓΐ'ΐΜ), 3111 ΒΕρΙΕΜ βυ^Είοβ ΐ>Γ- 

ΐΑΓίβ ρΓΧΒΐιηΙίοΓβ] ϋυηι Ικπιβο ΒΜίρβΓΟ οροΓΚί : 
αυι ίΐ^ριβπι νίνίΠα ίΙΙίιυ $ρίΓΐ(υΒ εΐηίϊιαιηΐι. 0»ο• 
ηιπι ηιεηιίοηειη Γααΐΐιαία» ρρορίΐϊΐι. 1!ιη()ΐιι: εχ- 
|ΐθί1ίϊο ΓίΙΐοπο βΐ ΐυοίοΓίϋΙβ ηίΙίΐιΐΓ. ΟχΐβΓαιπ ρβΓ 
ιηβκ νίιηχηι ίιηηΐΕιι&>ί1ΐ3 ωπεϋπιπι Υίηαίιιιυ ιηιιΙ• 
ΐίΐιιιΐο, ΓϋΓΐιιηηιιο ΐφίκϋΐίιιπι αΐι οιπιιί Ι^Ικ ίπιπιυηί- 
(3ί : ικχηοιι ρ•κ ίΙΙβ 3υη)ηΐίΐ|ΐιβ [ϋΐιΐΓΧ τίΐα: ΐΓαιι- 
«ΐυίΐΐϊΐαβ (ΙβκίξπΒΐιΐΓ. ίίυηΐ Ιαιυ^η <)ΐιϊ ροΓ ίαα(ΐ πί• 
ΐΓίΐιηι 3ΐ|υ35 ίΙΙακ ηιιο; ββυυπιΐυιη Ρί3ΐιιιί5ΐ.ιπι ϊυρΐΓ 
ϋΐΕΐι»0Γΐιΐ3ΐ3>, Iιοιη^^ίρ^ΌΓϊI1$ιη^οίίπ^ω(Μ^ηη^^^Β^« 

ιιιηΐ, >1ϋποΐ3ΐ3β ρΐ)[3ηΐ : αυΐ ι ητ$ΐ3ΐΙΊιΐΒηι ίικίί η»- Ο Οιοΐτιβον; έχιίνυυ ίϋφους Ιιϋ 
ΐιίΓΑΐη, 3ΐι| Βίιΐ(!ΐιΐ3Γβη] ΜΓΐβ ύίνίηί ίΙΙίΒί ρανίιηι^ιιΐί 
ΐΊιΙ^ϋΓβηι Ο ροΓβρίϋυίΐΒίειη. νοΓίιιιι Γβηΐηι ηιια; πιβιι- 
(ίί ιιΟίΐΓχ εαρίιιιη βχΰειίιιηΐ, ίην«3ΐ%3ίίοηί ρΓΟίίιίηβ, 
({ΐιιια ρ3Τ €ΕΙ, ϊπΐίβΙβΓβ, πϋίΓυΙιιιη ίοΓΐ3βϊίϊ Γιιβίίΐ. 
IV, β. Ει ία ΐΗΐάϊο ίίΐΐϊί, ΐΐ ϊιι άτιη'ιΐΗ ίΐΐϋι, ηνα- 
ΐαυΓ ιιιιίιιιαίία ρίαια ο^αι^^ αηΐε <1 τΐΐτο. ΚαΙ ένύχιοτ 
χριι<ηάΛ.Λι/. 

ΤΙ ϋ Ιαιά χνεύμαια τοϋ βιβν, εΪιι, £>; ^ηην 
ΕΙρηναΙοί. ίτττλ ίγγίΧους τιόν λοιίών ΰτηρίχοντα; 
ΕεΙ νοίΤν, ϊ[τΐ τϋΐ ΙνεργΐΙΐ; τοϋ ζωοποιοϋ Πνιΰ• 
μίτο;, Ζ>ι Ήβιΐαΐ ρ^μνηιαι. ΙΛί&' Ιτίρον οΤμ« 
ίηίθανον - ή ?ί ύαΧΙγ% ΟάΧασσα τϊ πλξβος των 
&γ(<ιΐν Δ'^^/ίιμΕων χα\ τ& χαΟα^ίϊν χα\ άχτιΐίβυηον, 
κα\ τί τής μιϋούνη; ζ^^ί ](αραχτιιρίΐιι Ατίρα^νν. 
Τάχα ίϊ ίιλ 73ίτΓ|ϊ Βηλοϋται τί ουράνια νώτβ, 
άνιφΐχιοΐΐ <ιμ[ν ΰία^ι, χατά τίν Τα)μ|[^$^, σΐΐγβ' 
ζίμενα. £ί δι τινι χρυηΔλΙοίΐΕ)]; ή τοϋ ουρανοί 
φύϊΐς νΕνόμιτϊβι, οχοπτίν ;£ρ1) «ί μ1] ή οϋαία τβδ 
Γημαΐνηβι, 
τι ιτΩβον ίμ')ϋ χαΐ Ιιαυγί; ίχηυσα. 'Αλλ& τϋ« 
ιΐκίρ κα-νάΧηΫ^» ή ίρί^να χαταγΐλαντοί. ΡεΓ ίιΧΕ ΟΕίβηιΙϊΐιιηΊΓοιηιιη Οά ηΙΙιϊΙ ΓεΓβ νΙϊικ) 
οίϊΐ, ()ΐΐ3ΐιι Γΐ^κϋπι ϋβ), ϊυουιιιΐ3ηιΐ]ΐιβ ε^^ϋίοιη ϊη 
53(ΐε(Ϊ£ Γοηιιϊειυ. Οϋηιίΐ 3υ[<;ιιι ίη γϊ^ιιο ίΙΙο ^(τα- 
ρλΐΜ οΰυΐϊι ρΙοηι ΐ!ΐΓθηυηι<ιιιβ, (Ιβ ςυο Ιιίε ιβΓηιο 
£(1,]υΒίΐ<!Γ οίκυηΐία. 0**Ιοτ»ηι 3ϋΐοη πυιιιβΓΟ, 
νΐπι ΐ|(ΐ3 3(1 1ΐ3ΐΐΓΪοηι1θ! ΟίτίπίΐιΐίΒ Γ3(1ίυ5 ρο!Ι<!Μ, 
20 '■"■>'' ΊιΙ>>*ι *ιιΙ)ί(ΐ«1ίοΐ, ΐ]ΐΐ3ηι1οΐ]ΐιί(1ϋΐη ββ ρ'^ν- 
Ι«:ΐίοιιβ!ΐ Ι)ι;οϊΙΙιΐίΐΓ>ιι(ιΐΓ. υΐ βΐ.ίΙΙιι νίι1ε3ηι ηυ.β 
]ηΐιι «Ιυϋιιηι 3η(ε κυαΐ ΓβΕΐ> , 61 ϊΙΙα Γυηιιηι ηυο• 
•ιΐίιιι ίοιιΐ Γυ[ΐ]Γ3. 

IV, 7. £1 αηιΊηηΙ ρηΉΐΗΐι• αβιίΐΐ Ιίοηί; ΐΐ μγηκ- 
Λλμ πηίηιαί ιΪΛΐίίί ιπβ/ο; *1 κηίιιπι απίηιβί *β&ί>ιι 
(νϊίΐη ΐίΐαΐ Λιιαιίηη; ίΐ ηιιαηαια (ικιμβΙ ιΜα 
αηκϋΐ νοίΛΗΐϊ. 

Εϊιΐ3ΐποϋί 3ηϊιη3ΐίι ρΓθρΙιβ[3 ΕιβεΙιϊβΙ €οηΙι-ιιι- 
ρΐ3ΐιιβ ΐ"<χ|ΐιβ ΙοςίΐαΓ. &τΐ£Γαιη ρ«Γ ηυηιυοΓ Ι^γΙο, 
ηιΐΜϋ'ΐΓ οΙειιΐϊΠΙβ, ει ηυΐΐιυβ Ιιοηιο α);ΐ];ιιιβιι|3ΐιΐΓ, 
(0ηιιη4β(η<|ΐιβ ρΓοοΓοϋο βΐ Γοιιβιτϊίΐίο, ιιΐ ηοιιηοΐ- 
Γ» ρΙαΜί, Ιιθ£ Ιοο ϋβιιοΙιΚίιΐΓ : 3υΐ Πσί ϊη η» 
ουιιιι,-ί. Βίνκ ίΙΙχ Ιο ΰα;!β, ϋ*ο ϊιι ΙΟγΠι, ϊίτο Ιη ΙΙΙ3γ1, ΚαΙ ίτ ι>ίϋίίΐ τοϋ βίότον, καϊ κύιιΐφ τον βρό- 
γον, τίσσαρα ίωβ -,Ιμοττα ύ-^ΟαΛ^ιωτ {μΧ^οσΰττ 
χαΐ ΙΧισΟίτ. 

[ΚαΙ χ\'χΛψ ιοϋ βρότον, τέσσαρα {ωα χέματτα 
όφβοΛμϋϊτ. — ] Καν Βιί τούτον ίβίκνυται Α Βρίνό; 
νημαντιχ^ΐ ϊΤνβι της τοϊ θΐοΰ ^3ΐλι(α{ τι χα\ Ανα- 
κιύτΕ(ι>ΐ' 1ν ^ χαΙ νΐγ\ ήν τ^ί Σερα^Ι/ι ίΐΐΜίιριιικ- 
£ι1 τοϋ τϊλήΟουί των ί'ρβοΛμώτ τΙ «ρις τ4ί βϊίαΐ 
αϋγίι; βΐοπτίχϊν αυτών βΕ$«ιΧΪμΐνθΐ. Έμχροσίβτ 
χα\ Ι.τισΰετ- 3τ» χι\ ϊών ΐμκροΐΟΐν χβ\ των βπιΐβίν 
(ΟϊίΟΕν] τήν γνώΛν ίνανγ^ίονΐβι. ΚαΙ τ6 ίϊΰίη- τΐ χρϋ>τατ, 6μοκτ Χίοτη• «βΐ »ύ 
Βΐύτκρον ΐωο»", ίμοιο^ μ 'σχφ- χαΙ χύ τρίτοτ ΐΰοτ, 
ίχοτ αρόσι^:τοτ άνθρώ^Γν• καΙ ι* τίιαρητ 
ζϋοτ, δμο'οτ άΜτφ Χΐτορέηρ. 

Ταϋια ιί [ΐίσβαρα] (ώα χα\ τ(ν ΉηιΤιν τ;- 
Βΐάββαι νομίζαμίν ■ ίιΑ τών τ(9β&ρ«η προαώπων 
βηΧαϋντα Ι^ΓΛί] τήν τών τΐββΑρν* β^ιιχίίων ινϊ 
θϊοΰ ίημιβ•ίργ£αϊ τί ΧβΙ ίυνιήρηβι», ΰις τιβιν 
Ιίοξίν, ίΐτι τών ούρανίΐΜ χα'ι έκτγτίων καΐ τών ΐν 
Οβΐάβοη [λ3.\ χατιχΐονίων) »ί]ν (Οϊίαν] ίίβικιτίίβν• 
ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΐυδ ΙΝ ΑΡΟΕΑΙΤΡ^ΙΡί. ΚΚ 

Ι >[η τΑΐ άρΐχ^ς «&{ τίαηρα;, χαΐ ΐά ιίαααρΛ λ ίίν» Ιπ 3«Γβ, (ίτο βΐιΙ> ΐυΓΓίι βχιίΗιηΙ , ιίοιηίηαΐυβ , 
ΕύαγγίΧια, ώΐ Ιχίροχς χολώς ίχειν λϊλΐγκποι ■ τον βιιΐ ηιιιΙυοΓ ρΓίοΗΓίτ τίΠιιΙββ ; )ο( (|Ιι>Ιιιογ Εϊβιι- 
ρίν ΛίντΓος βηλβϋντος ϊί|ν ΑνΐρΕίχν χαΐ ι1 κβτ* βι:ΙΙιι : ιυι, ί^χιοά «Ιίϊι ΐΓΐΒ^ίϊ ρτοΙιΚΟΓ, ιιιηιηιηβ 
Ίω^ννι^ν Εΐιβΐγίίιιν, ώΐ φηβιν ΕΕρηναΙο;- Ειϋ τλ τήΐ ιίιπιιΐ : ΙβΟΜ ηυίιίπιι Γυπίΐυϋίηειη (Μ Εν3η);ΐ1ί)ΐιη 
«ροαιιονίου βϋαιΧιΕαζ τούτου βημαντιχύν ίν Αρχτ) •*!<:υπι)υιη ^ο^1ιπ^η) βί)ζπίΙΙοιιΐο. Νληι , ιΐ| ΐΓϋπχυκ 
γ^ρ «Ιναι τϊν Λΐγον ΐχήριιξΐ ■ τοΰ (ϊ μόσχου, &τι κΐιηοιιβΐ , υιιυπι Ιιοο ίη Ιριο βΐιϋιπ «χηΓϋΐο ιι^ηιρί- 
I «ϊς οΐχΐίαΐΐ ΑρχουμΜ» ιτΐκο^ς, τήν βι»ιιοβύν>)ν ΐοΓηί ΓΓ^ηΙ πιβιιΐΐοηίιη ϊηΓίΠ, ΡΓα-ι)ίοΙ η>ιηςαο Οι•ϊ 
(χαΐ τι χατιΐι Λουχΐν Εύ^τγίλιον, £ις νηρχώ; χαΐ νι:Γΐιιιι» α ρΓΐηΰίρίοΈιΜίΓΐΒΚ'. νϋκ/ο νοΓΟ, ϋιι<ιιιιπι 
Ι Ιιρατιχώ; τ&ν Χρ',βτίν γΐνταλογήτΐ' 

Μ οωφροτίνην ■ ΤΒίττ,ν γ4ρ [φι/Είν] (ΐΛρ- 
ηρεϊτβι ^-;ϋτο| τ6 {ώον χβΐ τ6 χβτά Μίρχ<-'' 
ΚΟβτγίλιον, ώ; βύνιομον χβΐ άιΛ Έοΰ ιτροφητικοϊ 
ηνί\ιμΛ•Μ;&ρξίμε•ι<ί' τον α ά*Ίΐ('ώΛον τ^,ν φρύ- 
νΓ^βιν, κα\ τό χατ^ Ματβαϊον ΕύαγγίΧικν, ώ; '{ν^α 
χαΐ ον νί]!!,) χηρΰξβν τηκ [ϊοϋ] Χριοτού γέκν>,5ΐν. 
Είιώς α &Λ τονΐων χαΐ τήν οίχονομίαν [ιοΰ 
ντον ίιιΐοϋτβαΐ- βιίί ταϋ Λέ^^Τος, ώ; βαιιλίω;- ίΛ 
τον μόσχοι; ώ; Ιερίω;. μάλλον £1 χχΐ Ι:ρΐΙοι> ' ΙΛ 
τον ά^θ/!ώΛΟν, ώ; 2ι' ήμ^Ιΐ ΑνΐρωΟΐνΐο; ' £ι1 δΐ 
τον άΐτον,ύί ;(θ[)τ]γαύ τοό (ΐϋοιιβιοΰ Πνιύματοί, τοΰ 
ί«ιιπ4'>'ΐθ{ ήμΤν άνωθεν• 

τηίυβ ϋ.ιςίΙΟαυιιι, ρβΓ Μΐυ/κιπ : ιΐ05ΐπ αυι^ηι ιβιι-3 

βρίήιπΐ, (|ΐ)ί 6 βυρΐΓπΙί ιίενοΐβΐ, 1κιι<)|ΐιιι>ιι ΙαγεϊΕογ 

Κιιϊ τίσσαρα ζώα, ίν καΐί' ί^ αύτύκ ΙχοΥ άνά 

|Κα1 ιέσσαρα ζί>α ίν χαΟ' έ*• αϊ•ΐώ>• ίχον ά^/^ 
ΜΤίίΐνΐας ίζ. — ] Ταίτο 6 μΐγβς φτ,οΐ Διονύαιο; 
4 χαΐ; ί\ια\ κτίρυξι χαλύ: χ«\ ταΐς ίυβί ταίζ πάΐας, χαΐ χαΐς μίΐχι; πίτϊιτβαΐ' Ο νοίΐΐιαηΐ : ΡΓορΓίΙι ορίΙ)αι ΐ3ΐ>0ΓΐΙ)ΐιΐ(]η6 οοηΐΰΐιΐο £ίΙιίΐ|ΐ)η βυί- 
Ιΐ€ί(^ηΐΕ.1υ>ιίΙΐΒΐιι οΐ ΕνιιΐΒβΙΙιιηι βίΰΐιοιίυιιι Ι.υοηι, 
ηιιι (:ΐΐΓί)ΐί ΕπηοΙοβίΑίο «ΙικυΙ ρβΓΐι:β*Ιειη βΐΜΟβΓ- 
ιΐιιΐΐίειπ Ιίιΐϋΐιιι ϋιΐΐί( : βηαίΐα •ιι{υιιι, ΐΓΐηρβΓλίιΐΐιιιι, 
(Ι>ιιίο αιιίιιι αιιΐιιιιιΐί ίιι|»ηβ νΐιΐυβ ΓιιιιϋίΐΓΐβ ΓυπυΟ, 
βΐ εναη^Ηίυπι Ιΐοιιιιιΐυηι ΙΙϋΓΟίιιι, ι,^ΟιΙ ΐΐ Ιιΐΐνβ 
ι,ΐΐν. οι, οΙ ο ρηιρίιοίϊο δρίτΗυ οχοΐάιιΐία ΓϊεΙι : ΙιοιιΙμ 
Χρι- β (βηϋ«(π ρΓϋϋΐΐιΐΐαιπ «Ι 1£τ>ιιβσ1ίιιιιι ΐΐοιηιΐυιη Ηΐΐ- 
- ίΛ (Ιικυιη,'ηυοϋ Ιι^ιϋ ιιιΙιμ, ηαΐυηΐβιη ιΐιιΐιιιιι ϋΐιτιχίί 
ββιιΟΓ&Ιίοποιη \α\ΐ, ΓΓΟΙιίίΙβ Οι ηυοηκι• ρΓκοίρη» 
αςνηοιιιίκ ΰΙΐΓίίΐ! ρ3ΓΚ-ι ρ^τ ΐ]ΐι>(υ(>Γ Ιιιεΰ >ιιίιιΐ3ΐια 
άθίί$ηατο «οΐιιίι»!. ηνΒ•ιιη βιιΐϊΐίΐίΜ , ίικίίοιιΐυιΐ] 
*ί<Ιι:Γ| μοι«»ι ρ^Γ 1(οιΐίαι : ιαεσηίοΐβιη ροΓΓΟ , ιυΙ 
»Γπ«ηι αι«ιιιι>ρΜ(|Ρ, ριτ ΑοιηιΐΜΐη : νίνΐϋΐί ι1ΐΊΐί(|υβ 
ιιίΕίΐβ, ροΓβ^ΗΐΙαηι. 

IV, β. Ε-Ιι/ναΐΛΟί αηίηιαίια, ιίη^νία ίοταη Ιιαίί• 
ίααί αίαί ΐΐΐιιι ίπ <■^ι■^\ι^ιιι, »ι ίηίυι μΐίΐιο ιιιπί οπι/κ. 

ΟυϋΐυοΓ Ιί^'ΰ &ιιίιιιιι1ϊι , ιιΐ ηιαςιιο Οίοη^^ία τϊ- 
Βυιιι οίΐ, ()υΐιΙιιΐ5 αϋι οΙ* ίιΐ ίαάη ίΐΐ3ΐ ΙεκΒί/ιιιΐ, 
(Ιιΐ3ΐιιι& τιίΓΕαηι ραύΛί; ει (Ιιιιιΐιιΐί ϋΐτιιΐΐυι ιηβιΐίίι υ Ιιίηο Ιιβ ή ΐΜρ\ τά Ιι^ΊΛτερΛ [βύτών) χβΐ ^βΟΟιιριχ τη; 
βίχίίβί χβϊ*λί]ΐ}'£<ι)ί ^ρανϋ ιΟλίβίΐβ- ίί' ΐ^ν τοΓ; μέ• 

Μίς κρ^ -ιΑί βίβρχιχάς αύγίς [ιοίί] βίίβ;( ίν,'οΓς 

ΑΜΗίοονΐαι. 

Κα! άτάχανσιτ οΐχ ΐχονσιν, ήμίρας *α) ηι- 
«ίί ϋΓΟΤΓϊς• Άτιος, ά)ΐος, άγιας- ΚύριΟ}; ό 
θιΑ( <) ΛΟΤΤίχράΓωρ, ί) ώ»-, χα! (Ι ^(>•, καΐ ύ ίρχό- 
I ίΐβΌς. 

Άηίχανιτίΐ £> Τϋΐί ά㣫!! Τβύταΐί ί^,νΐμίίι, τδ 

Ι Ιι τη; Οίίας ύμν()ΐίία; [«ή πβΰϊοβϊΐ, χαΐ τϊν τριι- 

)ί« ΐΓτιαβμ^ν τ5 ΐριβ^ι^'^ί'ίν προϊ^ίρϋν θίίτητ». 

η », ν ώ•• «λΙ <Ι ί»• μι! .; ίρχόμιννς [ <ί Λα>-(0- 

I ΊίΛινρ}. τ)ιν άγΐϊϊ Τριάϊβ ϊηλοΰν Ιφημ*ν ΐ|υ3ΐιΐ() «ι Γΐ.'νϋΓ6ηΙί;ι ία ΐϋΙιΙΙηιίοηιπι Γβιυιη ιΙΐΒοπαηι «ι 
ίπςιιί^ϊΐίοπΒΐπ, ρΓοίηιιιϋοηιΠίιιιΐ! πΐϊίίΐϋΓίοΓίιιη οοπι- 
ρίβΙΐΐΐΐΒίοηβοι (υΓΑίιΐϋΓ ; ηιιαπίίΐιιυβ ΕϋΐιΐίοπΒ Ιιηιι$Μ9 
Οίνίηΐκϋι ηιΐίοϊ, ιϋ αΐίοϊ ίπίβφΐΐοΐ οηΐίοεί ε( 
8β(ΐ6! ηοιι 8ΐι»]υβ Ογι ^υΜιι ΐΓΒΐΐίοιΗΐεΓβ ίοΐβΐΐκ. 

IV, 8. Ει ηΐ{ΐιΐ(αι ηοιι ΗαίαιΙ ύίί αο ηοαε, ύίίίκ- 
(ΐα: 5οΗ£ΐηι, ιαπΐΐι», ιαηΐΐκί ΰβηιίαΗΐ ΰβΗΐ οαιηί- 
ροίβηί, 1)111 €1.1, α ςκί ίίαΐ, ίΐ ι/αί ναιίαίαι αΙ. 

δαικίκ ]ίΐ£ τΪΓΐιιΙΐβ οϋ ^^ Γ&ιυίϋΐη ΙαΙχτο π6- 
ΕίπΐιΐΓ, ηαοϋ α ιΐίτίπίβ 13ι1^^ι>ιιΐ ηϋηηιιαηι εε&βειιΐ. 
εχίβηιιη ρβΓ βΐιιοΐίϋΐΐβ ηοπίΐο Ιϊγϊϊο Γβρείΐΐιιη) , 
Οίνίηίΐαΐί, ηα» ίη Ιπΐιυβ Ιι>ρο&υ3ίΙ)ΐΐ3 , εχ κ^ιιο 
ΐΐιΙ)Μ&(ι|, ΙβϋΐΙειη (ΙεΓοΓυπί. Ρογγο ιιιΐβιη ίΙΙιιϋ, Ουϊ Ι ηΐ, <Ι ^ί ΐταΙ, ί( ςηί 

ο6οΐΐιΙιΐί η(Ί>ί« ροηΚ. 
ΚαΙ 6τατ δώσονσι τά ίωα Βδξαν καΐ τιμ1|^ καΐ Ο IV, 5, ΙΟ. Ει 
Ι ύιαρ'σιίατ τψ κα0ι\μίτψ ί^ί τοΰ β/ιΛνυ, ιψ 
Ι &ΓΪΙ «ο ίούς βίώτβς ιώ»- αίώτωκ, Άίσοΰνται 

Λ άχοσιτέσσαρίς «ρεσβύιερα ίγύίΧιογ τοΰ καΰ- 
' ^(ΐΐ«« λχΙ Γοϋ βράνου• χαΐ :ιρΡίΐ ιιυτ-ίισονσιγ 83εΓ0Εΐ0Εΐ£ ΤήιιΊιΚΪϊ ιιΐ]'$ΐ«ΓίΜΐη , III >ηΐ6 ηιιοηιιβ .^I^^ιιιιπ 0Β(, :1 ΑοΐΙβ'ΐΜ £1 ηίοΓΜ ρΓοηνΐίοηΙ αιιΐί κιίΐηΐβιπ ι ι άατεηΐ ίΙΙα αηίηιοΐϊα ^Ιοτίαια «■ΐρ«Γ ΙΑγΟΚΙΙΠΙ 

ίΐηαΐαοτ 21 Μ- 
ι ΐΛΓβχο, «ι α^β- I ((τοιία ιαΐϋίοτνπι ψ»σ<ινττα( οΐ ίΐηοσαίσσαρες χ[.ΐσ€ντρροι.~\ 
ω τβύταιν Ιτ,λοϋται, χβ\ τοΰ; νοηΟίνιβ; ήμϊν «ρι- 
; ΑηΙ^ί χοινωνοϊΐί εΪ««ι [τήί ύμνψί£β(] τίιν οΟ- 
(οΙμ* ίυνάμΗον βμοΧογοϋνια; ίχ βιοΰ ΧΕΧομί- 
Ιβΐήϊ [«τ4] τών Λητών ί:(βρων ν[κηίτί;νΕύ- Βίιιε ϋΐββίιηυί «ειιϊοΓββ, <]ε (|ΐιίΙ)υβ αείυιιι εΐ( 
αηΐβ, ϊη ιΐίνίιιχ Ιιαϋίι ιΙεκηιιΙΐιΐΊοηε τίηυΐίΙιυΒ ε<κ- 
1ε5ΐίΙια5 εοηβοοΐαΓί : νίειοΓΪΐτπςυε Λα ΙιοβιίΙιιΐί, ηιιί 
ΕϋΙ) ΐίρεϋΐιιηι ηοιι τεηϊυηΐ, ηυΐΐί ΒΐΙεΗ ΐ]υ3ΐη Οβο 
αοεερίίίπι ΓεΓΓΟ. "[ ίΛ ΡαΧοκαί «ί-ς ^ΤIΐψά^ο^^ς αί<τίτ Ιί^χ•ογ IV, 10, II. Ει ™ϊ(ίί6απΙ (οτοηα ΐκβ» αηΚ (Α/ν-| ».1 

βϊΜ (ιιΙαΗ Ηκιιϋ, Ιη ( ΑΝΟΚΕΛ 0.ΐ5ΛηΐΕΝ5Ι3 ί ΙεηεΙ>Γ3Β 4 ^ τΕκρΐντος ρίου ΒιβικιΜοητο; ■ βϋ ταΐ; Αιτίη 1 ) ρΓΜβϋΐιΐ 1 
ύΙ>οι1ΐ6πΐυΓ Δηβιηςυβ Γΐϋϋΐιΐ, £1 Λη^βΙαβ ηΐΓΒυπ χιΐ ήμιΐ; ΙΧΙαμφβιίιιμιν, ιύίαχΐ^ ηΰ Πατρ^ΐ, «ΐιν ' 
ΐ)ΐιί ΙΙΙυπη ιηιΚΓηΓιΜυηΐϊ 6}Ι, Οηίηΐϊι ςυοηιιβ νο- τψ πβηαγίι^ Πνιύματι ■ φ ή ΐίξα είΐ ΐβ'^: αίώναΐ• 
^1>υ1> ΒΐίϋυΙ)) (ΙεβΙ^ηιηΙυΓ. ΙΙίβηιυβ Εΐιίπι ]ιΐίΐίιί« Αμήν; 

δοΐβιη. ()υΙ ΒΒΐιαίΐ αρρίΓϋΙιίΙ. ρΓΧίβιιΐίβηαβ νίΐκ οίικυτϋατΐπι (ΙίϊΐίρβΙιϊί, IIϋI^^^^^(. ευ)ιΐ3 ΓΑιΙίϊ• 
ιιI^I13^η ηο» ηιιοηιΐΒ ίΙΙιιιίητί εοιιΙϊπεΜ, 3<χβ4ΐ«ηΜί Ιιυο Ιωιια ΡβΙπι νοΊιιπίιΐε; ουί ϋοιη βμίπΐυ Ηΐχίο 
■ίΐΒίοΗαΙ" Ηβοιϋ «ιυυΙοΓίιυι. Αιπίπ. 

ΟΑΙ'ΙΙΤ νΐΙ. 8ΕΙΙΜ0 ΙΗ. ΚΕΨΑΛ. Ζ'. ΑυΓΟΪ Ρ. Ι'ί ι '/υΐΕ Βατάίαπα! ΕείΙΐΐΐΛ αη^ιία ίΐ^ΗΪ^ιαΙιΙ ίύ δηΛαΰέτια τψ άγγέΛφ της έτ ίάρδίσιν '^Λ^ 

χΛησίίίΐ. III. 1. Ει βη}(Ιο Ε^^^^^^αι &ατάΙί ία'ι^β : Ιίαΐ 

5£Ϊ0 ΟΡΐίΟ '"" ""*'* ιιηιΐίίϊί λπ^ρι πηί 4 ΜΪΛλλ *1 


II Ηα^α ήα' Λ νϋα», (Ι Ριτ Μίρΐίηι ιΐίΙΙαί Βΐρίβια αη^κΧοα ιΙοιιοΙιγΙ ί^ιη | 
ιηΚ ίηι1ί€3ΐυιΐ) ε«ΐ. ΡιιΓ »ιρΙιοΐ αιιιοιιι ιριΗικι *«Ι 
ίΙΙί ΐρΗ, >υΐ ίορίβπι εεηβ νίνίΓιοϊ δρϊηιυΐ νίΓίβ «ι 
«ηβι^ίκ ίηηιιαπΙιΐΓ. ϋΐΓΐηιιβ «ηίπι ίη εΐΐΓΪιΐί ιηιηιι 
£1 ροΐΜΐ>[ι: ιυπ(. Νίηι ΐ1 αη^ΐϋ! Ι3ηΐ|υ3πι ιιηίνβΓ• 
•οηιιη Οοιηϊηυι ίιιιρβται, βΙ δρίπΐιιιιι ΜΐιΜυπι, 
Ιηηςυαιπ ΕβιίΒηι Οϋΐη ΙΙΙο ββϊΒηΐϊα ρΓκιΙίΐιΐί, Μ- 
ραΐί. ΙποΓβραΐ ίΐιΐβιη βαηΐϊαιιιιιι ΕςΐΙΐΐίιηι, (|αοιΙ 
ιιιΐΐΐυπι ΐαηίαηι 14ν'>νχΠϋβί κϋηιεπ ι^ηββί,ιΑ Ιιοπο 
νβΓΟ οφΐίύ «\ύοΛ ιρεοοΐ, ϋβΐηοΓ'ηϊ ίϊοβαΐ. 

ΠΙ, 2, 5, ΕιΙΟ νίρίίΛΗι, α «ιη^ΤΗία (Λΐιηί\(ΐΛα 
ΠΗτίΐΜΓα ιταπί. Νοη (ιιίιιι ϊηΐΐηϊ ορίτα Ι»α ρΐέηα 
ΐοταηι ΟίΟ. Ι» ηΐίΐιΐί ιτ^ο Αιι6« /(ααΙΗΐτ αιαριΗι (Ι 
αηάΐίήι; ΐΐ κιία, ιΐραιΛιιηιϊαύι ο^». 

ΙϋΠανίχ, ίιι<|υίι , ιΙ«ΒίϋΙχΐ]υβ ιϋιηηυπι ειύιιΐβ; 
ίυα'ΐιΐί ιηοιϋΐΓ3, ηϋχ ρΓορίΒΓ ΙπΟι1«ΙίθΐΒΐη 3*1 ιηοΓ- 
ΐΕπι τΐΐ\Λ Ι£ί1ι1ιιπΐ, ΰϋηϋΐ'ΐηΐ : υΐςιΐβ ΡΠίπι 1)θη<1- 
τιιιη ορϋΓΐΙιη βίοηΐίυιη ΐΟΓΰηαΙ ηρ«Γ3πϋπι, ε«1 
(ΗΓΓΕΰΙίο. Ηοιιιβπίο ιίΓοίιιϋβ ΐΓαιΙϊΐίοιιίι. ηυ&πι αΙ) 
Βροίΐοΐίί 3ΐΰΕ)ΐίίΐί «1 3ϋι1ΙτΙ»ΐ, 61 ΒΒΓνα βαπ) ; (Ιβ- 
ηιΐΒ ίβηιτίΐ (113 ϋΛο Γβιίρί•», ΐ( ρκηϊΐβιιΐΊίπι 3%ΐ. 

111,5. 5ί ιτ^ο ηοη νΙ^ΐΙαν^Ηί, Μ'ΐΙαιιι αά ΐβ Ιαιί- 

Ηα'Λο ΗΙιιιΙ : ιι3*η ιιι οοπίιηιίηΐϊ ρΓχβοιιΐίι ίχϋυΐί 
ϋοιίΒΐιπιιΜιΐίο οιππίϋϋι μι ίίΐΕϋ^ηϊΐΒ, ΪΙ> υιιίιιιοι• 
]υβΐ]ΐιβ ηΙΟΓί ηιιοηιιο ΕΐΙ ΊπεεγΙβ. Οχΐβπιιη ηιιΙ 
ϋοΐ'ροΓΪΒ ΓΠΟΓίεηη αιΙιΙυΕίΙ, ϋβ ηΐΓΪιΙοηι ςιιΊ ριίΓαιί 
ΒϋπΙ. ηιΓιβιίϊ ^ Ι^1)όπΙ)υ! ιυεΙϋΓ βΒΐ; ίΐ9 τογο ηυ! 
ϊθοι» ΕθΐιιρΐΓ3ΐί 8πηΐ, ΓιΐΓ βϋ. 

III, 4. 8ίΐ1 Αβΐ(ΐ ρβα€α ηοπιίπβ ίη 8ατΛί*, 9«ί 
ηοΗ ίήηιιίηανΐταΗί νβίΐί•»(ηΐα ιμο ; ίΐ αηιΜαΙιύ