Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ΐύί-ς-α. / 


'• •ί . Ν* Η)Σ •Υ, Ι ΙΑ; / ίΛΤ ΜΟΝΤΕ 
,.λΕ ΟΗΕΤ.Έ; 
II 8. Νΐα0ΝΙ8 ΟΒΒ. τ€«91 Μ, 

3100 ίϊΕΝΡΕη 
^ΚΙ8ΙΝΑ. ν. 113 -χΓ ΤΚΑΟΙΤΙΟ ΟΑΤΗΟΙ,ΙΟΑ. 

8Μ€υΐυΜ χ. ΑΝΝϋ8 989. 

ΤΟΥ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ, 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. δΑΡΙΕΝΤΙδδΙΜΙ ΙΜΡΕΚΑΤΟΚΙδ 

αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ 

ΡΟΚΡΗΥΚΟβΕΝΙΤΙ 

80Κ1ΡΤΑ <)υΜ. ΒΕΡΕΒΙΚΙ ΡΟΤυΕΚϋΜ ΟΜΝΙΑ ; 

ΑΟβηοΝΤ : 

ΗΟΜΑΝΙ ^υΝIυΆι8 ΙΜΡ. ΑϋΚΕΑ ΒνΐΙΑ ΡΗΟ Μ0ΝΑ8ΤΕΚ10 ΧΕΗΟΡΟΤΑΜΙ ΙΝ ΜΟΝΤΕ 
ΑΤΗΟ; ΤΗΕ0Β08η ΟΙΑαΟΝΙ ΑαΗ0Α8Ε8 ΟυίΝΟϋΕ ΟΕ ΕΧΡυβΝΛΤΙΟΝΕ €ΆΕΤ^., 
8. ΝΙ€0Μ8 ΛΆΜΕΜ ΜΟΝΑΟΗΙ ΑΟΎΑ ΑΒ ΑΒΒΑΤΕ Μ0ΝΑ8ΤΕΒΙΙ 8. Νΐα0Νϊ8 
ΑΝΝΟ Μ€ί 8ϋηΐΡΤΑ. 

ΑοαυκΑΝΤΕ Ετ ηκΝϋο ΚΕαοαΝΟδΟΕΝΤΕ ^.-ρ. ηιονε, 

ΒΙΒΙ.ΙΟΤΗΒΟ;Β] ΟΙ.ΕΒΙ υΝίνΚΚβΛ 

δΙΥΕ 

ευΒ8ϋυΝ εοΝΡίΒτοΒΟΜ ιν 8ηΐ6υί08 <;γ.ιβντι.« ΕετχΕβίΑβτιοΒ .ηαιιο3 βοιτοηκ. ΤΟΜϋδ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ. 

— — ^ 

ΥΕΝΕΙΙΝΤ ΒυΟ ΥοαΜΙΝΑ 82 ΡΒΑΝ€18 ΟΑΐ^ίΐα^;. • • • • • ΕΧευΟΕΒΑΤυΒ ετ ΥΕΝΙΤ ΑΡυΟ ^.-ΡΛΜI^ΝΕιΕ^ίΤΟήΕΜ, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΟΤΑ Ο'ΛΜΒ018Ε, ΟΙΙΜ ΡΒΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ ΙΙΓΓΕΤΙ.ί•: ΡΛΚΙδΙΟΚϋΜ ΥϋίΟΟ ΟΈΝΡΕΙΙ 

ΝΟΜΙΝΑΤΑΗ, 8Εϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΧΤΚυυΰΕ, Νϋ.Νη νΚΚΟ ΙΝΤΒΛ «(ΕΝ'ΙΑ ΡΑΚΙδΙΝΑ. 

1864 ΤΗΑΟΙΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α. 

8Μ0υΐυΜΧ, ΑΝΝυ8 9ο9 

ΕΕΕΝΟΗυδ 

ΑυΟΤΟΚυίΝ ΕΤ ΟΡΕΚυίΝ Ουί ΙΝ ΗΟΟ τόμο ΟΧΙΙΙ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤυΒ 

00Ν8ΤΑΝΤΙΝυ8 ΙΜΡΕΚΑΤΟΚ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤϋ^. 

06 Ιΐΐ6ΐη»|ί1)υ8 Οπβηΐίδ α ΟβοίϋεηΙίδ, βχ βάίΐίοηβ ΑηδβΙιηί Βαικίαΐ'ϋ, Ββιΐ0(1ί(;(ΐιιί 
ΜοηαοΙη. οοΙ. 63 

ΡΓΐΒΐηίΚίΙιΐΓ (ΙοοΙίβδΐοιΐ νΐή Ρπ*]. Τ&ΓβΙ, ία υοίν6Γ$ίΐΑ(β Τυ1)ίη}?6η5ί ρΓυίβδβοΓΪβ, (ϋβδβΠ&ΐίο, αηηο 
1847 6(1ί(α, ςυίο 1ί1)Γο Οβ ΤΙΐ6ΐη&(ί1)ΐΐ5 ηοη ραΓυιη Ιυείβ αΙΓβΠ.) 

ΗίβηκΙίΒ ΟΓαηιτηαϋή Βί^ίΐβοάβτηη^. '" '~ -— - Ι ^ο 

ϋ1)βΓ (Ιο α(]ιηίιήδΐι•αη(1ο ίιηρβϋο, 6:ί:.€(ΐαίοη6 Αη$. Βαηάανϋ, 1^7 

Υίΐα ΒίδΐΊϋ Μαοβάοηίδ {ηίβιΗΟΓαίην ίαηίητη : βΧΒίαί ίη Ιωηο €ΙΧ ΡαίνοΙοαίοε, 

€θΙ. 2^26). 
ΡΓβοβ8 ΗηΐΡ(»ίτ;Ηϊ {ν%άβ νιίίτ Ορβτα ΐ€οη\8 ΡΗΙΙοΒορΗί, ίοιηο 6 VI Ι, οοΐ. 299.) 
Ν&ΓΓαΙίο (16 (ΓαιίδΙαΙίοηβ ϋοιίδίαηΐίηοροΐίηι ίιηα^ίπίδ Εϋβδδβηα;, €Χ βάίΐιοηβ Λη- 

(Ιγ€(ε ΰαΙΙαηία. '^2\ 

Οβίβοΐϋδ Ιθ^υιη οοηιρβικίί&ηυδ. 4Γ>3 

ΝονοΠδΒ ΟοπδΙίΙϋΙίοπθδ. 5ί0 

ΕχοβιφΙα (1β I^«{5&ι^οη^^)ιI8, βϊί Οεχίρρο ΑΐΙιοηίβηδί, Ευηαρίο ^βπίΐίαηο, ΡοΙγο 

ΡαΙποίο €1 ηια^ίδίΓΟ, Ρπίδοο δορίιίδία, Μαποο Ρΐιίΐδκΐβίρΐιίβηδί, ΜβηαπίΙΐΌ Ριό- 

ΙβοΙΟΓϋ. Τΐίθορίιγίαοΐο 8ίαΐ'3ΐ3α1ΐα, ΟοιίδΙ^ιιΙίηί ΡοπρΙιγΓΟ^βιιίΐί ]αδδα βοϋββία. 60ο 

ΟοιίδΙαϋΙίηί ΡΓΟΟβίΏίυπι, ςαοιηοάο οροιΊβΙ Ιο^^αΙοδ αάιηίΚβΡΟ ααΐ Ιβ^αΙοδ ΓηίΙΙβΓΟ. 63ο 

ΑΓ^αιηβιιΙαηι ϋϋπ ρΐ'ίιηί ϋοιίδΙαηΐΊηί ΡΐιοπρΙιγΓΟ^βιιίΙί (Ιβ νίΐ'1α1ΐ1)α3 6ΐ νϋϋδ, 6Χ ΟοΙΙϋο 

Ιαηοίδ δΐΐ) Ηβηρ. ΥαΙβδίο βάίΐίδ. 9ο 1 

8. ΝΐαΟΝ ΙΝ ΟΚΕΤΑ. 
ΑϋΙα 5. Νίωηί8 αΙ> αΜαίβ ίηοηα$Ιβηι 5. Νιοοπίβ αηηο 1150 Βοηρία. 97ο 

ΤΗΕ0Ι)08Ιϋδ ΟΙΑΟΟΝϋδ. 

1)6 βχρυ^παΐίοπβ ΟρϋΙα^ 8θΓοαδ6δ (|αίιιςΗ6, &(1 Νίθ6ρ1ιοι*ϋΐη ΡΙιοο&ιη ίιηρ•, βχ βϋίΐίοιιβ 
Νίϋ. ΜαΓπυ Εο^^ίπί ίη ΗίδΙοικυ ΒγζαηΙίηοϊ Αρρβηϋίοβ ηονα Κοηια; 1777 οάίΐα. 982 

ΑθΟΕ>'ΟΑ 

Κοπίόΐηί 3αιιίθΓϊδ ίιηρ. αϋΓββ 1)α11& ρΓο ηιοηαδίβπο ΧβΓοροΙαηιί ίη πιοιΚβ ΑΐΙιο, οαιιι 

ίηΐβΓρΓβΙ&Ιίοηο ηοδίΓα. 1069 

ννβδδοΗηςίί Οοιηηιβηίαηυδ αά ΗίβΐΌοΗδ δγηβοάβηιαηι. 1073 

256419 

:::/:ΛΤχ 

• • * * * * * -* 

'ΡΛΓίδϋβ.— Βχ ΐ3Γρί3 4.-Ρ. ΜΙ6ΝΕ ΟΟΝδΤΑΝΤβίΙ ΙΜΡ. 

• •• • 
• • • • ~ • / • ^ 

ΡΟΕΡΗΥΚΟΟΕΝίΐί /:> 

• • • 

ΒΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋδ ΟΒΙΕΝΤίδ ΕΤ 0€€ΙΒΕΐ!•ίί$ 

■Τ 

ΟΕ ΑϋΜΙΝΙ8ΤΕΑΝ00 ΙΜΡΕΗΙΟ. 

Αε€Βΐητ 
ΗΙΕΚΟεΐ.15 βΗΑΜΜΑΤία δΥΝΕΟΟΕΜϋδ. 

ΒΟΝΛΥ. ΥυΐεΑΝΙΙ ΒΕΟΐαΑΤίΟ ΙΙΒΒΙ ΡηίΜΙ ΟΕ ΤΗΕΜΑΤ1Βϋ5. ΝΟΒίυβδΙΜΙβ Α11Ρυ5$Ι11Ι80υΒ ΥΙΙΙΙ8, 

ΙΑΝΟ Ο0υ5^Β Α ΝΟΟΒΤ^ΓΓΟΚ, ΡΑΌΙΌ Βυ8Ι0, ΑΒΚΑΗΑΜΟΑΒ ΑΙ.110ΝΟΑ* 

ευΚΑΤΟΒΙΒυβ ΑΟΑΟΕΙίυΒ ].ΒΤ0ΕΝ$Ι8 8. π. 

Ιηιηλη» ρΓοίβοΐο Ιβιυρβ&ΐαβ 1)6ΐΙί€Α ΒβΙ^ίοαίΒ ηοβίΓΑΐη ΐοΐο• ]μιι Απιιοβ τίίρηίΊ €θη€υ•8ίΐ, ]Αοατίι, Ι3€6« 
Γ.ιτϋγ ηοΙ)ΊΙί8$ίιηί &πιρΗ$8ίιη!(ΐιΐ6 υΙγΊ ; ηβςυβ &<ΙΙΐϋθ Ι^ιυϋυηι &Πςιιο<1 βίϋα• ϋΙΓιιΙβίι» ςιιοά ηοΙ)ί8 16γγ3ιιι 
ν'κίβηά! Ι»η<ΐ6ηι βρβιη Γαείϋΐ : βηβιη 6ηίηι 12ιΙ)0γμπι Ιιηίοηιιη ορΐ«ιηυ• ροΐία• πο^μΗ ςυλίη ίρβηιηοβ. Εχ 
οιηηίΐιαβ τ6γο ιηβιΓίΒ ςυφ ε&ίβητλίίιη Μοαοι ΐηχΗ ϋεΙΙαιη Ιιοο τβΓβ «Ιίοζ, ιϋ ςιιοπιιη ΓβοοΓϋλϋοηβιη ιπργιΙο 
6χ1ΐ0ΓΓβ5είΐ 2ηΊηιυ§, |[Γ;ΐτί88ΐιηυηι ρΓορβιηοίΙαιη οβηββΓβ ΒοΙβο ϋϊΜίριϋοηβηι 1>ί1>1ίοΐΙΐ6€9ΐηιιη ; ηϋλΐυηι 
5ρΙβι;άθΓβ 10 ηιυΐιΐΐυϋίηβ Β6ΐ|;ίυιιι ηυΐΐί ρΓονΙηοΙιηιη Ιοϋο• οιΙ)ί• ΤΛίΛ Ικμ ΐαηιιιΙίαΒ €β(ΐ6ΐ»ΐ. Οοκί «ηΐιιι 
Αΐίαιΐ 6ζ 1)ίΙ)ϋοΐΙΐ60ΐΓαηι Ίυΐβπία ςυιιη ΐΜίΓΐΜΐιΙθβ «Ιΐκοοηηϋι, €Χ ί^ηοΓαΒί!! οσοία&Ιο οηιηίυιη τφπιιβ, «χ 
εοηΓαβίοηβ ΐ(ανωλ£θρ{α 68ΐ 6χ8ρβοΐιη(Ι&? Ρηι4€ηΐ6Τ ΙρίΗΓ ιμμι6Η<|ιι6 ?6βΐΓ0 οοανθηΐ€ΒΐβΓ ίΐ€ΐϋ3, ΰΐΐΓ&ΐΟΓΜ, 
ςυί, Ι1.ΐ|ζηηΐ6 «()1ιυ€ ΜΙο $«?ί6ηΙίλΝΐβ(|ΐ»« Ιυιιιυ1ΐί1>υ8 ροΙ>1!€{8, ιιο{ιΙςυί<Ι νοΙ)!8 κίρυΙιϋαΒ εΐ3τυ8, %ά ςιιβίΗ 
€οη§ΐιηΐ6Γ ίοπίιβτςυβ 6Ζ€υ1>8ΐ{8, οΓΓι Γβΐίηςοίι, Ι<1 οιηηβ «αιάβηιΙ» ρΓοηιονβοίΙιβ «ι 1>ιΜκη1ι|ΜΒ ριιΐιΐίΰ» ιμ 
β« ίη8ΐ»υΓ&ικΙφ ίπιρβικίίΐίβ, βΐ Ι8€βπΐ8 βχ 8αρ6η•ηιιη αοοοηιιη ηαυίΓα^ϋβ ΙιΜιι, Ιηςββ 6χΐΓ6ηΐ08 ρΓορο 
οΓΐ)ΐ8 2η((ο1θ8 β]β€ΐ88, 018X1111» τοιΙγ'μ 8αιηρϋϋα8 ϋοαςιΗΗϋβ, €θ1ΐ6£(88 ρα5Ιίοϋΐ8• 1)6 Ιι1>γο Αηΐί^ΟΑτυιιι 
ρ«Γ υηΊγβηιηι ΕυΓοριπι ίθ8οηριΙοηυαι ΙοηυοΓ• ηιιβηι το8 »γ6 νβΜΓΟ Ιη ιΐ8ϋΐη ραΙιΙΙαιιιι β<1•ο<1αιιι ευΓ»8ΐί8. 
Εχίη'ιυιιι ο€ϋ€ οραβ, 8ί (|αθ(Ι αηςοΜη 6 Ι^ρο^ηρίιίφ ρτ«ϋ8 ρΓοάίίΐ ; €ν]α8 Γ•ιη8 (ΙικΙοιη 80ΐ6 θΐϋΐίοιιβηι 
ΐοΐυηι οι-ϋβιη ρ€ητ8(^8ΐ8 ίηοΓβϋΙΙοΊΙί οηαι 8υί βχ8ρ6€ΐΑϋ6η6 βηοΐνη Ιοηιιΐι, ςυίρρβ ςυί ηυηο ΐΑοιΙβιιι, 6χυΐο 
86010, ρηβΐίηυιη νββίΓΟ Ι>€η6βείο ]ΐΓΤ6οΐαϋ8 <!6€α8 8ϋ Γ6αιροπιΐιιηΐ8 : <|υο ςυίάβηι ιιοοιίηο ΙαιηιοηιΐΜ νο- 
1){8, ςυ8πι«ϋο 8ΐ8ΐ)ίι, {ηιΐΙ•8 4)6ΐ)€ΐ>ίΙ. Αίςυβ οΐ Ιη ρηκδβηΐίιπιηι ^6 οΐΐϋΐλΐβ ηίΐιϋ <1ί€8ηι ΐ}α« βχ Ιιθ6 ορ^Γβ 
«ά 00)1168 8ηΓιςσ9£ Γ6αΗΜΐίΐ«4|ΐιβ ιΐ06ΐΗο£ 8ΐυ(Ιίθ8θ8 681 ροητοοίυη, ςο» 6βΐ ρΓθΓ6€ΐΦ ηίλχίοιι, βΧ6ΐΐ•1ιϊΐΐ8, 
ΐπιο η)03ΐιιθ)8ΐ)ίΙί8 ίΙΙιΐ8ΐη 1ΐ86ςα80ΐ ρΓ»!αχΐ8ΐί8 Γ866 6Γΐ80ΐ λΐίοβ, 01 ςοΙ<]ΐ|οΙά 1ΐ€6πΐΓυοι 6χ Ιιοο 6οηιοιοοΙ 
1)ϋι1ίοΐ1ΐ603Γυαι Β6ΐ{ί68ΠΐΒΐ ο^υΓη^ίο ΐ8ϋυΙ•ηιοι 8ΐ1 Ιρβο* ρ6ΓΤ606ΓίΙ, ριη οΐ86Ηΐι(6 ία θ8υοι ρα51ί€υιΐ( 
εοιιΓ6Γ•ηΐ. Οαοηιιο ίο ηυιη6Γ0 οοοιοη ο)6ϋθΐ ΗΙμι» ρΓ0βΐ60Γ• 8ίαιηΐ8ΐςο6 6ΐιίαι 6008ΐ1ίί 7684^ ΓΑΐίοηβιη ϋβ 
ορ€Γί8 ϋιι]ιΐ8 6<)ίιίοοβ ΰο^οονί, 6οοΐίη6Γ6 016 000 ροΐοί φΐίο Ι68ΐ80ΐϋ ρΗνβΐί 016ί %%\ϊά\\ 8ΐ04ΐϋς06 ^ΐ%^ 

ΓβΙΟ Ιίη6Γ»Γί8ΐη 681188 €θΙΙ8ΐ:ΐ0ΐίΐΙΒΙΟ ΡθΓρΙΐγΠ){6006ΐ80Ι ίΐ£ρ\ θεμάτΐιΐν, θαθΙΟΓ6Π1 00040801 80ΐ6ΐΐΜ 6(ϋ- 

ΐιιαι, ρποιυαι 6 ηιυΐιίδ «ΓπρβΓβω ρυΐιΐίείςαο ]οπ8 ί866Γ60ΐ• Τγ68 ▼6γο 6808« ίϊθ6Γαΐι1 ςυίΐΝΐ8 8<Μα€ΐ08 
€ϋΚθί88ίοιυοι 6υη) ]α<1ί€8νί ςαί υηο 60<ΐ60)ςυ6 ΐβιηροΓΟ ςιιο τ6η8ΐ8Β 8001 ΟΓΐιίδ (ΙβΙιβί»» Ικ>ο 681 πΐ8οηρΐίοο6Β 
ν68ΐηΒ, ίιι €ΐ8η88ίαΐ8ΐη <]θ6ΐΐ8$ίοιί Ιια]α8 8Χ6θΙί Ιθ66αι ιαιρίίβδίη! οοσιίοί8 ν68ΐΓί 8υ8ρί6ϋ8 ρπΜΐίΓΟί. Ι^ποια 
ςυοϋ ίηιρ6Γ3ΐ0Γ, 1.6οιιί8 ίΙΙίυ8 βΐίυδ ; (ΐ6ίθ(ΐ6 ςυοϋ ορίίπιβ ϋ6 8(ο(1ίΐ8 ΙίΙΐ6Γ8Γυι» α)6πΐο89 ^ο'φρβ ςυί 6χ. 

81106188 ρΓΟρβίηΟΐΙυΐΙΙ 8ΰ 86Πΐί$βρυΙΐ88 808 »|8Ι6 ΙΗ>088 ΖΧΧΛΛ 86 8616111188 8086ίΐ8ηΙ 61 λΙ» ίθΐ6ηΐυ νίΐΙΐΙΙβΙ- 

ήΐ; Ι6ηί8 ςυοϋ ρ8π Γ6Γ6 ουιιι Ιθ8εηριίοηΊΙηΐ8* τοβίΓΐδ Ιοηοο8 1)1$ 68ρΐο<, ιιιϋίΐβΓβηι ΓϋΓΟΓβοι 6χρ6ηο8» 
Γ6<ΐ6ΐΒρΐ08. Ν8ΐη ρήοιυοι Μβεΐιΐίιιί» 8ρα<1 αιβάίευιη Ι|υ60ΐ<ΐ20) Αη^Ιυοι, Τΐιοοΐ8θΐ Οοοιεοΐεο!, ραΓυοι €ΐβ- 
' |ΐ8ΐΜΐΜ8 ιοιιΙΐθ8 8ηοο8 Ιο ϋίϋ1ίοΐΙΐ6€« Τ6ΐ ρ%έΚ\νΜτ^ς ροΓιυ8 8ςυ8ΐθΓ6 61 ροΙ?6Γ6 Ι8ΐαΐ4; ρο8ΐ6• Ιβ 

ρατβοι.. 6β. εχιιι. 1 11 ΤΑΚΙΟΚϋΜ ΡΚ^ΕΡΑΤI0?ίΕ5. , 1ϊ 

&1ΐ6η ηιΊϋΟΓΦ ίΐΐίυ• 0Γΐ>ίι ϋΐΓβμΐΊοηβ αίχμάλιντρ;, ιηΊΓιίΑΓί νίοίβηΐίββ οΙ>ηο&!υ8• ρβηβΓαΙ ηΐδί ρ€πί§&€ΐ : 
Η«30'ίο βηίηι ςυο ϋοηο (σο ίλίο πιΙΙιι Ι•η<1«ι^*ιιιι6 ουαι Ργο€0|•ιο (Ιο&ιΚΑοϋβ Ιυ8ΐίηί»ιιί βι Α§:ιιΙΓΐ3, ο1)Ι»ΐιι& 
ροΓ8θΙυ({$ \ύτροις ββητ&ΐαβ «81. €η}Ώ% φιΙϋθίΑ Ιηηιβηίοπ• βίιηιιΐ Η δΟπριοΗβ ορίϊιηί ρΓοϋχαιη ορικί νο« 
ΙααιΙϋΓιοηβιη ίηβΙίΐυβΓβ ηίΐιίΐ 9ΐ1^Α&ΐ»νββιιί 6Γ 3^ εΑΐΰβπι Ιιιιΐιιβ ΙίΒπ ϋΙιΐ5ΐΓί3 «Γιςυοΐ ΙιίδίοηοοΓυιη ίΙΙίυ$ ουνί 
<Ι6 60 Ιβ^Ππίοπία €οη|^β9ΑΓΊίιι,•€ΐ ^οί ίρν! ρΓΟ &ΊιιβιιΙαΗ νβδίΓΑ 6Γυ(1Ηίοιΐ6 8υιιιιη8ςιΐ6 |υ(ϋοϋ ΑΟΓίιηοηία Γι^ 
βίΙΠιηβ 68Ε• νβίοΐί 6ΐ:υΐ|βν^ ς^οιΙ «ίιιιιΐ, Ιβοηβιη, βΐϋ• «{ηίΙιιΗ 8€πριυιιι<|υο Ιιοο νβί 1ΐΙΐ6Γ8Η« ΒυοιπιορΰΓβ 
«ιΐίΐο ]υ(]Ιί.&ΐ1|ή»*«αιη'ΓιιΙίιΐ8 ΓβΓβ Αβίφ &€€ΐΐΓαί8ΐη <]68€πρΓιοηβιη «ι^ηιΐηαςιιβ ιηίΓιΙ»ΓΊ& ρβΓ εβιη ιϋ&(Γΐ1)υΐΑ 
ο<Νί)βιΰβΙ•'.0ΐ ρι^ΐ6Γ(|υ8πι φιο(1 ιιιΐι1(8 οοιιϋηο.ιΐ 8ΐϋ8 {^(ΐΓβρΙιίβ τβΐ ί|[ηοΐ8 ΥβΙ 8ΐ> €ΐ8 δϋβηΐίο ρΓΧ(6Γί(8» 
*.)ΐφνρ8υ€ΐι ΙιβΙμ&Ι ρπΒίβΓβα 8(1 8ηΐί(ΐιΓιι;ιΐί9 61 ΙιίβίΟΓΐ» ΰοβηιιίοηβιη, 8(Ι(Ιβ 6ΐίαηι &ηί8 ηιΊΙίΐιιΗβ ρβΓίΐίαιη 
:€θΐΐ(1υαϋΊΙΐ8. ΟιιβΓυιη ηιΓκΙβιη Γβηιηι κΓ2ΐτΙΐ3ΐ€ηι Ιιιουηϋίβ ρ888ΐιη ιΐ8ΓΓ8ΐίοΐ)ϋ>ιΐ8 βΐ νΒΠΪΒ νθίβηιηι ρούίαπιιη 
αθ€ΐθΓΐ(8ϋΙ>ιΐ8 νβΐυΐΐ ϋοικίίιιιβιιΐΐβ φΐίΙ>ιι&<ΐ8ΐιι ιηίδοβΐ^ οΐ φ5 Ιββίίο τβΐ ΐβΓ Γβρ6ΐΙΐ:ι η6ΐ]α8(|υ8Π) ΐζύ^η, 
υΐίίΐΐΓ τ6Γα ίηΐβΓϋυιη ηοιηΗι|]^8 8Πςοοι οΙϋοίοΓΗΐη ιηίΠΐιήαπι Γ6ΐηοΐί8 α οοηβυβίιιϋΊηβ Ιοηυβηϋι τβιβηιιη 
ΟπιχοΓοι» ; ςα8ΐη ο1> €80β8ηι ιιοΐ« β€€6888Ηο ιηίΙΓι 8ό)ί€ΐ60(ΐ88 ίυβΓαηΐ, ψβτ ςΗ88 Ιιιεβηι 8Γιςιΐ8ΐη ϋ5 ίρ^ίβ 
▼Οθ3ΐ)υ1ί8 «αβητβπι• Ιη ςιιίΙ)ΐΐ8 8ί ΓθΓ88η α 8€ορο 31ι6γγ8τΙ, τβηΐ8ΐη βΐ ρβίο 61 ηιβΓβοΓ, ουιη 6α (Ιθ€ΐΊ83ίιηΙ$ 
€ΐ1ί(ηι ΙΙ081Π χν\ Ύΐτ\% ηοη βιί^ιιιιιιι ηε^οΐΊαιη Ι866888Μ (α). Α6θΊρίΐ6 νβΓΟ νοβ, ηο]^ίΠ88ίιηΙ 8ΐηρΙί88Ίιηίςυθ 
νΐη, €οιΐ8ΐαηΓΐΒΐιιη ρ6Γ ιη€ Ογοο 6Γ6ρΐαοι Ιυαςιιβ Ρ8γΊ16γ 6( ίΛ{\ο (Ιοηαίιιιη; 8€6!ρίΐ6, ίηςυαηι, υΐ Ι68ΐ6ΐιι 
Ιιΐ{6ηϋ$ 080(111, ςυοϋ β^ο 6χ 8ΐιαιιη& ληΐιηΐ ¥681^ Αϋ ίιιγαιΐ(ΐ8 βΐυϋΐ» 8ΐ86ηΐ8ΐ6, ςααιη το8 8ηιηρΐυθ8Ί$8ίηΐ2λ 
1ΐ8Γυιη ίιΐ8€Γίρΐ{οιιαπι βιΙΗΙοηβ Ιυ€αΐ6ηΓΐ88ΐιηο <ΐ6€ΐ8Γ88ΐί8» ΙοίΙιηο ρ6€ΐθΓ6 ΓοίιεβρΙ• δίιηαίςυβ το1)ί8 ροΓβυα• 
06(6 016 ^ι•ίη66ρ8, Τ681ΓΟ ΙοφΗιιιΙβ 6ΐ6ΐηρ1ο ίη6ΐΐ8ΐιιιη, (!8ΐαΓυπι ορ6Γ8ηι υΐ ιηίΐιί 066 νοίυιιίαβ ΐιβςυβ (ο1}&ί? 

νβΓίΗ) ίΒνί(1ί8) &€ΙΐΙΐ88 ρΓΟΙΒΟΤβΙΜί» Γ6ί 1Ιΐ(6Γ8Γί9β ΟΓΠβΙΚίΧςαβ ▼681Γ36 8€8€ΐ6ΐηίφ (|6Γυ{886 ν}(ΐ68ΐ11Γ. 

ναΐ6ΐ6, γΐΓί ΗοΙ>Πί88ΐιηί 8πιρΐΜ8ΐηιίςη6»6ΐ Γ6ΐηραϋϋ£8ΐη €]ιΐ8ςσ6 ββιηίηαπιιιιι 808(ΐ6ΐιιί8ΐη ίοϋοιίβΓ ειΐΓ80ΐ65 
ΐΓ6ΐηοηΐ6 ΓαΓ6ΐιΐ6ςιΐ6 ΙηνΙ<ϋ8 ρεηενβΓβίε. Ό. V• 8ϋ(]ίοΓΐ88ΐιηα8 

ι^υ{(Iιιιιί Βϋΐ8νθΓΐιιη Α. 0. 15^,. ΒακΑΤΕΚτυΒλ νϋέ^εΑΜϋδ. 

Κ»Ι. Ιΐ8ηϋ8. ΓΕΟ. ΜΟΚΕΐυ ΟΕΟΙΟΑΤΙΟ ΙΙΒΛΙ 8Ε€υΝΒΙ ΟΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋ8. 

1Ι.Ι«υ!»ΤΚΙ88ΐΜΟ Αε ΒΒνΒΚεΝ0Ιδ8ΙΜ0 ΟΑΚΟΙΝΑΙΙ ΡΒΚΚΟΝΙΟ, 

ΑλεΗΙΕΡΙ5εθΡΟ 8ΕΝΟΝΕΝ8Ι, 

•ΚΕΜίΝυΚ ΡΕ1ΜΛΤΙ, ϋΒ&Ι8ΤΙΑ1ΙΙ88ΙΜΙ ΚΕβΙβ ΡΒΑΝΟυΒ ΒΤ ΝΑΥΑΚΚΑ ΕΙΒΕΜΟΒΥΝΑλεΗΛ 

ηΟΕΚΙΟυ» ΜΟλΒΙ^ΐυβ Ρλ01Έ580Κ ΙΙΕΟΐυδ 5. ρ. 

Εα εοηβίΑηΐΙιι} ΡοίρΙιγίΦη^ΦΟίιβΐ»» €•πΝη8ϋ8 ίΙΙθ8ΐΓί88ΐιη6, όλοπορφύρων άντάξκ πολλών» €0πιιη6ηΟ• 
νΙιΐ8 (16 ΙΙιβιιΐ8ΐϋΗΐ8 ρηκίβοΐοΗβτο Φ6θΙ(ΐ6ηΙλϋ8 ρ8ηΐ8 ίπιρβπΐ ΟηεηΙίβ, Ιια6ΐ6Εΐ}8 ϋ<ί8ί<ΐ6Γ8ΐα8 61 αϊ) Εστο• 
ριαρχαιολιγοφίλοις ηοϋϋ» ΚοοΜίη» 8ΐΐΜϋΜΐ8 ο«ιηί1>ΐΒ8 νοΐΐ8 εχρβίϋοΒ : ηαηε» 8ΐ ιιιΙηιΐ8 ίηΐ6(;6Γ, ύλοσχΕρής» 
«1 οβηβ φΐ9ηΐιΐ8 ςιΐΜΐ08 Ιη ηηίοο ?61•Η ακΚεβ ιη8• Κε^Ι» ΙιίϋΙίσΐΙίΦΟ» Γ6€βιΐ8 λ πΐ6, <ΐ6χΐΓ0 ΜεΓοαΓίο, οοηι- 
Ρ6Τ1ΙΙ8 β8ΐ« <]68€ηρ1ιΐ8, ΓΜ0|^ιι]ΐν8, ηΐπφιο ΙΙηκο» Ιιηρ€ηί(οηιιη βιΠΐιΐ8 ηοϋΜίηβ {Ηυ8ΐΓ8(υ8 ρηχϋπε η 5ΐι5 
οχΊιηΙο 6€8ΐ68Π8 Ίη{6ηϋ Ιηΐ Γ8ηϋθΓ6 61 οβίΗ ΐυί 8ρΐ6η(1θΓ6 &ρρ8Γ«Γ6 |;ο$ΐίΐ• ΟυΙιΙιιΙ τ6γο ίιηρεΓηίΟΓ φιλο- 
μουσ6τατος χα\ θεοΜβέαταιτος, Ιη ΡοΓρΙι^Γο ρ8ΐ8ϋο ιΐ8ΐιΐ8 61 6χΐ6ΐηρΙο ροΓριττβ Ιη<1ιιΐυ8• 68ΓϋίηαΙί6ίχ ριΐΓ- 

^«Γ» ΙΙΙΧ «16608 61 ρΓ8Β8ΙΐϋηΐΙΙ ΠΟΙΙ 8ΐηΙ>ίΓ6ΐ! ίΐΙΙΟ ςΐΐίϋΐΐί ίΐηρ6Γ8ΐ0Γ ΡθΓρΙΐ7ΓΟ((6Ιΐίΐυ8, 6υ]ΐΙ8 ΐηΗ]ϋ.Η1.1• 

φιλολογΕ^ 61 8€{6ΐ•1ΐ8 άρχιτ8ΐιτονιχ!|• ςιιαπι (οΐ βαβιλιχΰν τοΙιιιηίη1()ΐΐ8 6Χ80ΐ;6Γ8νίΐ, ϋΐα^ίβ ςιιιηι ριΙΠο ρυρ• 
|ΗΐΓ•ο ιΐ660Γ8ΐ8 681» 1ιο•ΐ€ ςαοηαβ ηι«88ηιιη Γ6(ΐ8Γαπι ϋβΐυιη ΙΙίη6ΓΤΧ ΐιιχ χιΙι6Γ69Β ρερίο, 1ΐ0€ 681, έγχν 
«λθ9Μΐ^(ας» 86ΐ6ηϋ»?υιη 8οτ1ηυΐοηίΐ ογΙμ, Ιιΐ6ΐυιΙ] ρ6Γ€ΐιρ6Γ6ΐ?€υιη ρΓβββπίιη ίιΐβιη Ιιοίο ρηηοίρί νοίαηι 
ίυείίΐ «Ιςα6 ΑΙ6Χ8Ιη1γο ηΐ8|ρηο, ταΐς πιρ\ τ& λριοττα έμκειρίαις μδλλον ή ταΐς δυνάμεβι βιαφέρβιν. Ι1ίιΐ6 
ορΐ1ιιιΐ8 6αΗ8ρτο 88ΐυΐ6 ραΐΗ» βηίιηαηι 86ΐηρβΓ 6Χ6ΓουΗ 61 8ΐί1υιη, ορίίιηηαι ϋίοεηιΐί ηΐ8|[ί8ΐΓυιη, 8ί(|ηίϋ6ΐη 
ϋϋ Κοαι&ηυιη ΑΗιιηι, ςιιί Γ6£ηο ρ&ιβηιο 8υοο688ΐΙ• 61 ΙΙιΐ{;οΐ(ί8 Ιι&Ιιφ γ6$Ί8 ηϋ8ΐη Βεηαιη, εικίοχίηηι ρο8ΐ68 
ϋίείλπι» ηχοτβοι (ΙαχΙΙ, ΓιΙ>ΓηΒΐ |[6ΐηιη6ηπΒ 8€ηρ:(Π, ίο ηυο (ΐ68εΓίρΐ8 ίυοΓ^ι βιηηιηα ιοίίυ» ΟΓβΡοί ίιηρβΓϋ• 
Ι>8618 οηιιι]8 8θ€ΐοηιιιι» 61 Ιΐ08ΐΙιιηι ▼Ίγ68; ((11601 Υ6η6ΐί φιλόχαλοι τ6ΐοΐ ΐΗεβηιίΓοιη, Ε^ηχίο ρβΓίιίϋβηΐε, ίη 

1)ίΙι1ίθϋΐ6€8 8Μ.86(1θΙθ 60Π86ΓΤ&01. 1(160(1 Βθΐη8ηθ ΐηθΓ6 ηθν6Γ8ΐ Ρ8Γ06Γ6 8α1»]θεΓΐ8 61 (Ι(ΐ56ΐΐΑΓ6 50ρ6Γΐ>08. Εΐ 

υΐ 10 ργΙπι)8 ]08ΐίΙΐ8αι €θΙοΗ Ι6|[0πΐ(|06 8ίΐ6θΙΐ8 ηιρίΙ, Ιΐ& Η68γ(:ΙιΊ& 860 φΐ46ΐβ 6)ιΐ8 11818, ςπ1ρρ6 ςιιχ φιλό* 
φρίιΐν ΑΙχβς θυγάτηρ ο ΡίηιΐΒΓΟ 66ΐ6ΐ>ηΐαΓ• Γι:1ί€ΐ8ϋίηΐ6 0808 86 ροΐίΙθ8 681, 6ΐρ6ηυ8 6ΐί8ηι (|03ηι ν6Γ6 Ρ80• 
^0188 (ϋχ6Γίΐ, τ6 έχ ΘβοΟ εύμβνλ^ έπ\ ιιανχ\ ΙργάζββΟαι ^ττώνην. Νοη 681 ί{({ΐθΓ ςοθ(Ι (ΙοΙ)ίΐ6ηι ο• Ι8ηι1 
Ιιηρ6Γ8ΐθΓί8 πολιτιχ^ν σύγγραμμα ϋϋί 8ί( χαταΟυμιον, {ηίοπι 61 8066ρΐοιη ; €(ΐ]ο8 (Ιίνίηο {η|[6θίο οοη8ί• 

(α) 0θί1>θ8 66η6 106610 ΠΟΟ 6ΐίΐ08ΠΙ 8ΙΓ6ΓΓ6 ρΟ- 1>6ΙΠ ίπ Κ)ίΙϋθΐΗ66Α €ΙΐΠ8ΐΐ8ηί88ίπΐΐ' ΟαΙΙοΠΙΠΙ Γβ^Ιβ 

Ιθΐ886ΐ €0(Ι6Χ 108• 06 006118 ρ8ΐ8ΐίΓ 8ίΤ6 8θΙ« ΟροΙί- λ886ΓΥ3Η 1ΐΐΐ6ΐ1ΐ]ζ8ΐη, 61 8ΐίθ(Ι Ιο 1ΐί1>ΙίθΐΙΐ608 Αο* 

1809, 6θΙθ8 €001 6(0 λ0ΐ6 800(18 6ΙΓ6|Ι6Γ Υίκΐοΐΐ 6ΐ. (081808 6Χ8Ι8Γ6 861310, 1)008 8ρ68 106 Ιΐ8ΐ)6ΐ ΓΟΓΟ ΟΙη 

Τ. Ιθ8€ΟΙιη• ΗορρΟΤΟ ΒίΙΐΙεΟ Ιο Ηΐ8ρ8θϋ8 ρΓ«8ΐ<ϋ φΙΑΙκΙο 01 301 0163 801, ηαθ(Ι 000 ΙθΤί(ΐ6ΓίΐΟ, αΙΐ6• 

θορίοαι Γ66ί886αι, ροΗΗ η3ΐΐΙ οοο οοοι ορίίοΜ ΠΙο ιΐ08 8|}€η]ο8 ορ6Γ8 3ο6ΐ(ΐΓΐ δΐιοοΐ 61 &ίΙ>Γΐΐ86 Ιο ροΜ 
ϋθ€ΐί88ίοΐθ(|θ6 ?ίΓ0• ΟΐΐΗΐ 110160 Αντ(γραφον 6]ιΐ8 Η- οοΐινεοίαιοΓ. ΥυίεΛχιο», ο^ί η^ί» $ηί$ ινότ/Όιηγ• 13 νΑΚΙ0&υΜΡΙΙ£ΡΑΤΙ0ΝΚ5. 14 

Ιίο<ιθ€, ΓΰΙΐϋίββίιηι» ΗβηΗΰί 1Υ, τβ%\% ΟΙιπβΐίοηίββίιηί. ίητΊοϋβκιαιί, €ΐ6ΐη6φϋι$1ιη.• ΑΟ&ρίΰΐί», ηψιο ^ οΝο 
ιιηςιίΑΐη χτο» ιρΐκΙ 6&ΙΙθ9 ββΓπιοηυηι •Ι9( Ιιοηοβ 61 {[Μϋβ νίνλζ. ΙΗΐΓβΐ Ιη Ιοο^υπι ^οηβΓΟβ^ Υί& ίΠλ φίλο* 
λόγος χα\ εύ(ργ«τιχή. ΤίΙιΙ» αΓϋΙη»Π8 ίΙ1υ$Ιπ&βίπΐ^» (Ι6 ΓβροΗΙίο» €ΙΐΓί9ΐί3η»» ρ&ΐΓίΑ, ΓιΙΐ6Γί$ ορίίιηβ ιηβΓίίο 
β«6ς δλβκαβοίη χφ.^ οΙ συ Ιρ4ς, ι6 τυχβϊν. Ββηβ ^ίιι^υβ ιταΐβ, ίιρχι•ρ«ΰ ^σιώτατε. 
Μίβΐίί» ?Λχ\$\οτύίη ΐαϋιιι• ^1ιη^^& Α. ϋ. 1^. ΜΕΌΒ&η ΡηΛΡΑΤΙΟ ίΙΒΒΙ ΟΒ Α0ΜΙΝΙ8ΤΛΑΝ00 ΐΜΡΕΚΙϋ, 

€οιηρ«ΙΙ»1>ο Ιβ \\\ζ Ίη Κακή•, •β(Ι ρλΐΐ€ΐ8, Αοκιρο Οοηιΐ^ηϋφυπι^ β| ρΓΟ Ι^βηοβοΙ^ βί ηοη (^Γί^Ιαιη, €6Γ(0 
ίανοΓβιιι Γβ(1ι1β. ΝΙΗΙΙ ρηβΐ«Γ Ιβίοιη ρβίο ; ηβηα• ηια^ΐβ ΐϋ ρτοΰΐίιΐ ςιιί^ςίΜΐη ϋΙ)Ι (|«γ6• Βοίίΐβ λυιβπι υικίβ 
1ι«Ι>€&ηκ Ι>6$οηρ8ΐ «ηΐβ (|ιι»ιιιογ αηηο» βχ σοιίιοβ ηιι! ββΐ Ιη ^*φΓιο4ΐΐ€£ΐι ΡιΙβίΙπα 6ΐ {οληηι• Ββρίιβι^ Ε§η&ΐϋ 
οΓιιη Γιιΐ886 ρ6Γΐ^ίΙ>6ΐυΓ. 86<Ι η€(|ΐΐ6 (ΙίΜίαιηίΑηάαιη \ύ^ €€ΐΐΜ0 ςα&η ιηνίΐυιη 4ι(μ: ίρβο ηοιηίηβ 4ΐ6ΐ>6&φ υΙγο 
•ιηρΙΐ8$ίιιιο, ΟβΟΓ^ιΙο ίίιικ^ΐλΐιβιηίο. ΜΓβοίΜίιηΙ 6ΐ(^ΐοΗ8 οοΜϋί&Ηο» ςαί ιιΐ ιΊι Ιι1ΐβηΐ$ €1 ίίΐΐ6Γ8(08 ριηιιβι 
£1 ίη 1116 ρΗν»ιΙιη 6{Γ^|;ί6 8ίΓβ€ΐα• 681, οηιηβιη ιΙΐ8πι ίη8ΐηΐ6ΐ^88ίηΐ9ΐιη 1ι)1)1ίοιΙΐ66ηιη ρΐΌ |ΐΓΐ)ίιΗο ΐΓ,ιε(»ιΐ()ΐ 
ν•ηί8ηι αιίΐιΐ 8 ρΓίηοίρβ βαο Ιηιρβιπινίΐ. 0«ιιη 8€€688ίΐ Ιιυϋ ςαοφΜ 60ΐιϋΐα8 ^. 6. ΙλόΧ (ϊηιΐβϋ, ςΐιι;» ρπ€^ 
ΙμΓι, Ρ6Γ ςη6ΐη 1ίΙ)6Γ ιηίΙιΙ ηηοϋϋίβ 8<Ι β•» Α0€688υ8 ρ8ΐα•(• Ουο Β6η6θ6ΐο αάοο ιηβ φΐΐϋβηι υΐ6Γςιΐ6 8ϋιΙ 
(ΙβνίηχΙΙ ιιΐ ρΐιΙ)Ιίΰ6ΐϋ \Αα ρΓθΟΐ6η(Ιιιιιι 6ΐΐ8ΐΙιη8:τ6τίιιι« Α|θ Ι^ίίυΓ %χ%Χ\λ& ςιια8 ρο88υιιι ηΐ8χίιη88 ; (|υ38 1ΐ| 
ιΐιιοςιιβ •η8 )ί€6ΐ, βίςιιΜίΒΐιι ρρ6η8 Ιια|ο8 6^ίιΙοιι« ^πιϋαΐιιι » Ιβ αΙΙαιη ρ^ο ίμίνί^ Ι|ο6 να)^>^ιη ηββοΐαβ η• 

¥816 61, (|υΐ8(ΐυί8 68, »ΐ6ΓηΙΐ&ΐ6ΐΙ1 60|{ίΐ8. ΈΧ ΒΛΝΒΙΊΙΙί ΌΒ 1ΜΡΕΚ10 8ϋΟ ΟΚΙΕΝΤΑΙΙ ΡΐίΧΡΑΤΙΟΝΕ. 

Ρτ\ΐί\Λ ρ»η6, Ιιι ςιιβ «Ιβ <ϋνί8ίοιι« ρΐΌνΙηε'υιπιπι Ιιηρ6τϋ ΕοιίΜίαΙ ίο Ιΐΐ6ΐη8ΐ», ιΐ66Α6η ά^ ρΐ(κνΊού\% 86 
ηΓΐ)Ί1)ΐΐ8 ίιηρβπιΐοΗ €ρο1ϋ8ηο οΐίηι 8υ1ι]66ΐΐ8, 60||ΐΙη6ΐιΐΓ Οο«•ΐ•οϋοί ΡοιρΗ^Γρβ6ΐιίϋ ϋ|^ ιιιιμ8 Λβ ϋΒβΝΐι-τ 
Γι|>ιΐ8θΓί6ηΓΐ8 61 8ΐ(6Γ ^6 Ιΐΐ6ΐη8ΐϋ)08 <>06Ί(ΐ6ΐιϋ8, ηβοηοη β{6Τ06ΐί8 4ϊπιηΐΜΐ&ϋ6ΐ $^η6€46ΐιιυ8. ΙΙίβ 8υΐ6ΐ!| 
ιΐΜ0ΐ)υ8.1ίΙ>π8 ΡθΓρΙΐ|Γθ{6ηΊΐα8 Ιΐ8 ΐΗβπίλΙι <ΐ68€ΗΙιίΐ (οΐίιη <|αΙρρ6θέμα Μηαι ^υοιΙΙβ^ (Ι{6ΐ%Ιΐ8ΐαΓ; ϋϋίοιίο 
βέματ^ 8ρρ6ΐΐ8ΐ» ρΓονίηεΙ», Ίη ςοίΐΗΐ• ΐ68ΐοη68 ίρ ρτ9»\ύΆ% 1^6819 6ηιι•ΐ) ιιι |(8ΐΤ88 ίη ιιυίΐιμβ Ιοο»ΐ8 ίιΐ6•^ 
πιοί, 8(ΐ6οίιηβ ροραΙθ8 (|οΙΙηι8 ρ^ηίαι οο^η^ιηΙιίΑ 8υ8 ϋβΐΜίβηιηΐ, ίη86ηΐ8 80ΐίςιιίΐ8ΐίΐΜ8 ιΐ8ΓΓΗϋ€Μ]ΐΙ)08«|Μ6 
ν8ΓΗ8 6θοιπΐ6ΐηοΓ6ΐ. 1•ίϋ6Γ ρΗ^τ Ιο ΟτΙβηΐβ, 14 681, Ιη 4^ €οη ιοίηοΗ Ιααι «Γιβαι ιη8!οη• ροβίβΗοΓ Ι» 
0€€•<ΐ6ΐιΐ6, ί<ΐ68ΐ• ίη ΕυΓορφ ριιιτ1ιΐ6ϋ8» Τ^Γ8€ί8, 1^Μ6Αοηΐ8, |)6ΐΐ84ΐ6, Ρ6|οροοη68θ 64 οοηηυυί* 4ΐί• Ιιην 
ΙΚϊγΙο €ροΠΐ»ιιο 8ΐιΙ>]6€ΐί8 1θ€ί8, 1^6Πΐ8ΐ^ €0ΐΐφΐ66ΐΙ1αΓ• ΗοΓαιη ρΗθΓ6ΐιι Τ4ΐΐ€3ΐιΙιΐ8 ρηιη«8 ρυΙ>Ι(θί ΙητΊη ί6€ΐ| 
βχ 8118 Ι>{1)ΙίοΐΙΐ6€8, ϋιΐηΐ8 ν6Γ8ίοη6 6ΐ 110118 ΙϊΓΰνίοΗΐΝ» 1110811*8(11111, ^ιΐ{;ϋαηΙ ΒΑΐϋνρΓαπι, ρ6Γ ΡΓΑρίίκϋΙΙΙΙΙ 
ΚαρΜβηιίϋΐη,Α• )β88• Ιη-8^• Ιΐ6ηιιη ρηΜϋΙΐΙιΐ6ηι ΠΙ)6Γ€9ηι νβηΐβ |6€ΐίοιιίΙ)ΐΐ8, 6ΐη6η<ΐ8ΐί.ροίΙ)ΐΐ8 8^8υρρ16^ 

10611118 6Χ ηΐ8ρ €0<ϋ€6 Β6|;Ίθ, 8(0(Ιίθ 86 0ρ6Γ8 Ρ6(ΐ6ή6ί ΜοΓβΙΙΙ, Ιρ 0ρ6Πΐ)Μ8 0θΟ8ΐ8ηΙίΐΐί 6«1ίΐί8 ΙΙιΙϋβΐη, 6Τ 

οίΒ€ΐιΐ8 εΐζ6τΙπ8η89 Α• !$1Τ, Ίη*8^ 41(βπιιη ▼6γο ΡθΓρ^ΐΌ86ΐιίιΙ ΠΙ^γοπι, ηιηιίΓααι <16 (Ιΐ6ΐη8ΐίΙ)υ8 06€ΐ« 
Ιΐ6ΐιΐΐ8, 1(ΐ6ΐη ΜθΓ6ΐ1ιΐ8 ρπιιιιι« 6<ϋιΙίΐ 69 604166 0)8. 1>ί1)1ϊοιΙΐ66« Β6|;Ι«6υηι /<8ΐίο6ίη^6ΓρΓ6ΐ8ΐ|οη6 86 ηοϋ8, 
ίη ορ6ηΙ>ο8 εοπ8ΐ8ηΐ|ιιί, ΐ3Ηΐ<ΐ8ΐο Ιοοο. ΗαηΐΒ 8ΐιΐ6ΐ|ΐ αΜΊΐιηςμ6 ΡθΓρΙΐ3ΤΓθ|6ηίΐ{ Ιίΐιηιπι, ^ά ΐυαβιηυώιηι Τ6ΐιι ' 
Β|Χ8ηιί|ΐ8ΐη ρ6πΐ6€6888?1υαι, €0ΐΐ8ΐυιιι ηιηι βοιίίο^ πΐ8• Ιΐ6κ'Μ> ϋρηιϋγβίηο η• 2451, 8η46 /|Νίιι^ηΐ08 8ηιΐ08 
γΙγ€1ι6γ 8ϋπρΐο, Ι|]6 <ηιιι ηο•ΐπι ί8ΐίη;ι Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ8ϋρο6 61 8ηίηΐ8<Ι?βτ8ίοηίΙ>υ8 6ΐα6η<]6(ηηι 86 ΗΙιΐ8ΐΓ8ΐιιηι 

11611101 ρΓθρθΙΐΙΐηΐΙ8, 8ρ6Γ8ηΐ68 10(16 8ΐίΐ|υίΐΙ ΙοεΊϋ 61 |ΐί8ΐθΗ6ΐ8 6( {60[{Γ8ρΙΐί8 866088υηΐΠ1. 

Ρ8ΓΙ6 8υΐ6ΐο 86Γ0ΐιι}8 Ι|8ΐ>6ΐηΓ ίιηρΓίηιΐ8 ΙίΙ>6Γ {}οη8(8θΙΙοΙ ΡοΓρΙι^ΓΟ^βηΙιί 84ΐ 1101080010 ΑΠαιη; ςαι ηιιί^ 
46» 8 Μ6ΙΙΓ8Ι0 ιίΐυΐο Χ)β αέΜίηί$ίταηάύ ίΐΛψ€Ηύ ιΙόθ8ΐυΓ, Ιο Ιΐ06 8αΐ6«ι ορ6Τ6, (Ιοηι {ηιρβηί ρπι<ΐ6ο(6Γ 
8(ΙιηΊηΐ8(Γαη(Γι Γ8ΐίοο6ΐη ρηί86ΓίΙ>ίΐ ΡοΓρΙ^ρο^βοί^υβ, ρIη^^^ιη8I1ιιη |;οοϋυπι ςο« €ροΙΙΐ800 ΙαιρβΗο ΓογοιΚ 

||81Μ168 6Γ8ηΙ, Ρ8ΐΖίΐΙ8/Β|ΐ8ηΐ0Ι,9ΐ1880Γ1110,|ΙΐλΙ(8Γ0ηΐΐη, Τ«Ι'68ΠΙ0), 88Γ866η0Γ0ΠΙ, 1>8|ηΐ8ΐ8ηΐΟΙ, €||ΓΟΙ)8ΙΟ» 

τοαι, ^βνοΓυηι, Ρηΐιοοπιη)» 1|8ΐθΓυηι 6ΐ 8ΐιθΓοηι^ 46χαΐ8, 0Γί|(ίιΐΜ• ιοογ68 6ΐ «6818 4686ΗΙ)Ιΐ,. ίΐ8 οΐ ίη 6ο 
800110801 ΐρΓια8 ίηιρβτΓι, 8θ6ίοηιηι οοιηίιιαι (Μοτφ* ΙΠΜΐΐυηι νίΓ68, πιΓιοο68, 6οη8ίϋ8 6χρΓΐ68Υ6Γίΐ; 8Κ|06 

8<Ιβ0 0ρ6η8 ΐΗΐ]α8 8Γ(υηΐ60ΐυηΐ ΐ8ΐηΊΐί8ΐΟΤί60ΗΙ φΙ8ΐη ροΙίΐΙΟΟΟΙ 681, 01 ίρβΟ ίο ρΤΟφΟίίΟ <Ιθ661 ϋθΙΙ8(8ηΐΙθ08. 
ΡίΟΐΙϋΐ ρΠΐηΐΙΟΤ ΙμΚ θρα$ 6γΦ€6 6Ι 1.8ΐίΐΐ6 ίη^6ΓρΓ6ΐθ Ιο. 1Ι60Γ8ΙΟ 61 6001 6]θ8 00118 1)Γ6νίθηΐΗ18, 1.ηβ(1θΝ 

Β8ΐ8νοηΐ0ΐ, Ιο. 98ΐ<Ια1οί ΐχρίβ, ΪΛ^ό, ΕΙκτΙγΓι 1ο)ρβο8ΐ8, Α• 1^17, ίη•8». Οοοοι οαΐβοι ϊρ86 ορβηοι €οο« 
818111100 ιΐ8ν»ν;6ππι Ιο 1)|ΐ6 00^8 6(11Γιοη6• 11661 ρΐ8ηοηι 8ΐι 6ί ηοί οίΓοηι^ηο ίονί66σι οοο^ΙρΙοΗΐ, 1>Γ6νίΐ6# 
181060 6χροη9ηι. ΙιορΗοιίβ Ιο^ΐΐϋο ϋπίουιη 6οηΐυΙί ειιηι 6(Μϋ66 ο)5• ηΐ6η)|ΐΓ8ΐΐ8/Ε6θ' 1ιί1ι1ίοΐΙΐ6Γ« Κο^Ι» 

ΟρίίηΐβΒ ηθϊ$Β» ΙΙ• ^ί, ςοβΙΟ 80θΐ8 8ΐ)1ΐΙθ6 6ίΓ6ΐΐ6Γ ςθΙΟ|[60ΐί8 86Γΐρΐηηΐ Γαΐ886 81001. ΙηθΟΙ06Τ8ΐ»ίΐ68 1060• 
ϋ88, ςοΐίηΐβ ΙΙ60Γ8Ί808 6<Ιίΐίθ ηθΐΙίς|16 8€8|6ΐ>8ΐ« 8Μβ1θϋθΙ01»; Ιθ68 €0ΓΠΐρΐ8 86 010(1)8, ^Οφ ρ1θηΗΙ&6Τ801 
Ιο 16X111 6㻀0 βϋ'40, εχ βολβοί 0Ι8• Βε^ΐΟ 88Γ6ίΥίπ)08• Ρΐ*8Μ6Γ6Α €.8ρθ1 ^5 ϋ6ΐ)>6Γΐ8 6( 24 (16 Ηι>^ρ8αΐ8,4|«» 
1ΐ60Γ8ΐθ8 Οΐρθΐ6 Ιΐίπΐ» ϋΟΠΊφΙβ, Οΐ ίρ86 10 ΟΟΐίδ 8ΐ(, 8106 ίθ1/βΓρΐ1βΐ8|1θα6 Ι«8(1θ.8 Γ6ΐ1(|06Γ»Ι, Ι^ΐίοβ 1^• 
1008» Ι)6ηή|υ6 ν6Τ8ΐθ06ηΐ 1θΐίθ8 115Η αΐθ1ΐί8 ίο Ιθ6ΐ86η)60(ΐ8Τί8Β»8, 80ΧΐηΐΙ|Μ, ΐΟίΟΠίςΟβ 0ρ08 8θίπΐ8(ΙΤ6Ι8|θ? 

Βΐ1ιη8^ ί1Ιθ8ΐη¥ίυιθ8, Ουαοιί 8ο(6οι ΐ86ΐ6θ4οηι «Ι Ιιοο ΡοτρΙι^ΓΟίοοίΐι ορα89 ίη ςοο ρΙοηιο8 Η8ΐ>6οΐθΓ ί 

ήΜ Μ |0Ρ((Γ8ρΙΐί8 Τ6| ί(00|8 γ6) »1> 6)8 8ί|6θΓκ> ρΤ«|6Γ0ΙΙ888, 06010 ^61 ηΐ641θ6Τίΐ6Γ <Ιθ6ΐυ8 ί((ηθη|τ 15 ΥλΚΙΟΚυΗ ΡΚ£ΡΑπ0ΝΒ3. 16 ϋΟΝΙΤϋΜ. 

1.ί1)ΓΪ Ι>6 ΙΙιβπΜΐίΐΜΐ» ρλΠίβ «ΗβΗακ Γ6€€η»Ίοηοτ& Τυ&ίη^ ρΓοϋιίΐ ΐηηβ 1847 8θ1> &οο ιιΐιιΐο : 6'οιιιΜιη 
ΐίιΐΜ ΡθΓρΗίβτο§ίηΗΗ$ α€ ρτονίΗάί$ τε^ηι Βιι%Λ9ΐΐΜ. 1.%^€ν ΜΰηηάΜ. Εητορα. Α€€€άα αρρεηάχχ αΗοτηΜ 
ΗΜΙοτΗΜ^ ϋηΐΛ αρι/ικη, Ιιιπι ίΰ€ΐ$$ίΜίίΰθΓηηι^ νίϋηηί ρβορΐαρΗίαηι ΰηιη ίηίίϋα,νηρητηίί Β^χαηΐίηα, ι7- 
Ιιι<{Γ4ΐιι<ίιιιη. ΝονΙί €ΜΤΗ €άίίΙ^$ φ$Ιοίαηφϋ έτίΐΗαη^ ρπΒηαίί ΤΗέορΗιΙηί ϋΜ. ΡΉ({€Τκη$ Ία(€ΐ, ρΐύΐ Βτ. 
ϋΐι. οΝΐί^. Ιη Τ(§. Όη%ν€τ%Ηαί€ Ίη^ιη^ηύ Ρ. Ρ. Ο., Ι/6ΐιβ(Μ<ίι Α^αά€ίη^(Β $υάαα$^ 8οα£ίαι% α$ο§ταρΙΐΗ(ΐί 
ί^ταη€ο[ηΗ€Η$ί α$οΗρΐν$. ΤνΗηρΛ ίη ΜΗοροΗο ΙΙϋηήαΖαΗψρ.ϋΰΟΟΟΧί,ΥΙΙ^ 4*. — ΓΓ3Βί;ι11οη(!ΐη οριι- 
4€θ1ο ρπΒΐηΐ5β«ηι, ςυ» €οη8ΐ9ΐη(ίηΙ Ιώηιιιι 6$γ6|πο ϋΙυβίηΙ, 6χΙιίΙ>βιηυ5. Ιαη» 9ΐιρβι1οΗ(οηίΐο οΙιββΓνλΓιοιιββ 
€|ιΐ8ϋ€ΐΒ «Ι ιιβυπι ηοϋΓαηι (ΙβτίνΑνίιιια» ν1)Ι ϋϋ 5ι»^ίοϋΓθΐηίοο Β7ΐ»ιιΐίιιο•€Γ€ΐ«θ9ΐ λξίΐιΐΓ (οοΙ. ϋ5Ι). εοη8ΐ«ηι1ηΙ Ιΐι^ηΐλΐιιιη (ρΓΟτΙηοΙ^πιαι ι^ηΐ Βγ- Α ΗΗοϋυιη, Ιιοβίίϋιιβ βχρΜίΙΐΜ, 4<ΐ&Γβ οηο ΙΙιβιηιαθ ιηηΙΙηΙ) ΗΜΙυί (Ιιι0Β ΙιβΙιβΐ ρΑϋββ» ήΟΑΓυιη ροβίθ• 
ΗοΓβσι (ΕοΓοραιη) ιιονί• οιιΗι Ιβ Ιαοβιη ρυΙ>1ί€&ιη 
βΐϋΐΐΐΐιηη». ΊΊΐυΙαι ορακουΙΙ 691 : Του σοφωτάτου 
βαΦίλέως Κωνσταντίνου του Πορφυρογβννήτου π£ρ\ 
των Ο^μάτοιν, των λνηχ^ντων τ^} βασιλείς των "Ρω- 
μαίων, ηόΟιν Εσχον τάς ονομασίας, χα\ τί σημαίνου- 
νιν α! τούτων προβηγορίαι, χα\ θτιτά μλν αυτών &ρ- 
χαΐζουσι, τά 2έ νέαν Ιχτήσαννο τήν προσηγορίαν. 
δι^ςυίΐιΐΓ ρΓφΓ&ϋο, ίο ^ια {πιρ«πιΐθΓ %ύ βχρο$ίΐα• 
Γυιη ροΙΙί€6ΐ(ΐΓ« υικίβ θέματος <ΐ€ηοπιΙη8ΐίο (Ιβπ- 
ταη<1« •ίΐ ; ςπο ύυιη ρΓοηοΙϋΟ ΐΜΐη •ΐ€ϋ•6« γί<1βιιιυ8. 
Νβςαβ βηίιιι «Πνά η•ΓΠΐΐ« ηί»Ί Ιιθ€ : Ιβ^ίοιίΜ Κο- 
ηίΜΜΓυπι &Κ> Ιιιϋο €9Μ«Γ6 %Λ Τΐΐ€θ<ΙΦ8ίοιη ««ιαβ νΐ 
Γ«Ηςαο& ίιιιρ6ΠΐΐθΓ«» €ΙΐΓΐ8ΐί«ηο> ηοιηίηΑ β ηαιίοηί- €!Γευπΐ5€Γ{1)ΊΐιΐΓ, ηοη ιηαΙ(ορ!υΗΙ)ΐΐ8ΤΤρ86ηιΐ6 Ιϋβ• 
Γ0€ΐ69, ^ιι8ι^ιι^Αηο ΐ€09βνιΐ5, Α&ί8ηιΙ1ίποΓ6ηι, & ΒαΓ• 
1)απ9 ηοηϋϋπι 8ΰοΐ$αιη, Ίη ρΓονίποίλ» 1οη|6 ρΙιΐΓΜ 
(}ί$ϋη([υί1, ςυλίη βοηρίοΓ ιΐοβίβΓ ροΓρυΓ^ΐη». ΟοΜ» 
(|υο<Ι (βιηροΓβ ΜαιιυοΙίΒ ίιιιρ?Γ&Ιοη& οιηπίδ Γβηηθ 
ΤΙΐΓ9εΊ& υιιο Ιΐιβιη^ΐβ οοηιρΓβΙιβηβ^ 6556 νΊ(ΐ6ΐιΐΓ? 
€χΐ6Γυηι Ίρ$6 ΓιΙηϊγ ρΓίιηυ$, βχοβρίί^ ραυείβ, ηιυΐΐ» 
πιβίίαβ 56 Ιι:ιΙ)6ΐ, ςυ^ιη 86ΰΐιη(1υ8 ; ί(Ι ςυο<1 οιηηί» 
ηο&ίΓΑ ΐηοΐΑΐίο ία €ΐ;ιπ58ίιυ8 1ιΐ66 Γ.οΙΙοι;α1>ίΐ. 

£«}6«Γ ρήηίία^ Οη€η$ 8• Λιία. Εηυιη6Γ8ηΐυΓ XVII 
ρΓονίη6ίχ8. Ιΐΐ6ηΐ;ΐ1α Ιοϋ(ΐ6ΐη €2ΐρί1ίϋυ8. 1. Αη»ι»1ί• 
€ΐιπι« 2. ΑΓηιβιΓίΜοηι. 5• ΤΙΐΓ&668ίθΓυιη. 4. Ορ5ί- 
«ίυπι. 5* ΟρΙίιη3ΐιΐιη. 6. Βυε6ΐΐ8ΓίθΓυιη. 7. Ρϋρΐιία* 
§οηί3. 8. («ΙΐΑΐ<ϋ»• 9. Μ«!:ορουηιί8. 10. Οοΐοηία. 41. Ιιυ8 τβΐ α1ίιιιΐ(ΐ6 ρ6ΐ!48 Ιι•Ιιοί8β6, €θ]θ8 6Χ6ΐιιρΐ8 80*6- Β 8βΙ)η8(ί8. \%, I^γ6&η«Iυ8. 15. ΒβΙβυεία. 14.€ϊΙ)γΠΓ96ο« ΓΗηΙπΓ; ΐ8ΐο(ΐιΐ6 «το {ΐηρ6Τ8ΐΟ?β8 ΟαΓΑΠΙ 1>6ΙΠ Ιρ808 
λΟΐηΐηΐ8ΐΓ3886• Ε• ΙΐηηΐΐηλΙΙ 6886 ίΐΐ(ΐ6 4ΐϋ Ιΐ6ΠΙ6ΐίθ 
1ηΐρ6ΠΙΙ0Γ6• ΕΟ ΙβηΐρθΓ6λ€β}<ϋ ίΙΐ168 ίΐηρίδΗί 60Βρί886 ; 

Ιιίη6 ίρ89ι8 ςηοφιβ ρΓονΙη6ΐ«8 €0η(Γ8€ΐα9, βΐ ηοιηΙιίΑ 
6ιΐ»68 ρΓΟ 1ι2ΐ{ιιΐ8 ρ6Γ Αα6θΐ•(ίοη6ΐη 6ΐ€6ΐ8; θέμα 

Ύ6Γ0 & ¥066 θέσίς (ΐ68€6η(ΐ6Γ6. 

1ιΙ ρΓ3Βί&ΐίοηΐ8 8Γ|[ΐιιη6ηιυιη, ηοη βΐίυϋ. Ουο 6ηΙιη 
δέματος ^18 6ΐ 860808 Ι6ΙΙ(Ι8Ι (Ι^κίο 6]υ$(|α6 8β(ΐ68• 
|« β. ρΐΌνίηββ), Ιΐ06 οΐ6ΐίιΐ5α όιι Οαοβίο 8. ν. 6<Ιθ66- 

ηΐΟΓ, ςααηΐ Κΐΐ ίρ80 ίθΐρ6Γ8ΐΟΓ6. β6Τ6Γ8 8(11601 
ΟθΙ18ΐαθΐίΐΙΟ|Κ>Πΐ&ηί ΙΐΙ)ρ6Γ9ΐΟΓ68| ΒγζΑΟΐίιιΙ ρ08ΐ 
ίΙΐ6<Μΐθ8ί0Ο1, ΙΙΟΟ Ι<8(ΙΐιΙ, ΟγΧΟ 1ί:ΐ§υ9 800 )αΓ6 
Ι116Ι)3010Γ, Ι8ίί8 ίΐΐ60|^ίΐ;λη(6Γ ¥61 ρ6Γ βϋοΙαίΙοΟβΙ» 
ίθΐρΓ0ΐ>8θΐ6 1.3αΓ60ΐίθ1.5(Ιθ,ΰΓΦΟΟ 8€ΓίρΐΟΓ6, ΙυΒίΙ* 

ηίαοί 1 Ιοιρ. εο^νο, ίο 1ϋ>Γ0 ύ€ ηια^$ίταί'ώιι$ 111^ 

418; ΐη0Γ601 Τ6Γ0 8ΐ4ί(ΐαίθΓ6ΙΙΙ ίίίΙβΙΟ ΟΟΟ 8ΐ)]6€6Γ001, 

Η Ιβ^Ιοοοοι 808ταιη οοηιίοα 6 ρΓονίοάΐΒ υιαχίοια• 

-ρ6Γ6 Ιΐ8υ86Γ01ΐΙ• 00(16 Η)1ϋΐ6β ΰΟ^βΐΜΟΐΙΙΓ, 08001 
«ΟνΙ ιοί Γ6€16 866180168» ΟΟΟ ρΠ0Γί8. Οθί(1 ΙΏθ1ΐ3 ? 

1ιηρ6Γαΐ•Γ οηΙιθ(1οχο8 68Γρίι Ιΐ6η6ΐίοοι, ηηοΒΐ αα- 

Ι60688θηΐΐη, 0ρΐΙαΐ6 <16 Γ6|Η0 0Γί60ΐ8ΐί ΟΙ6Γίΐθαΐ, 56(1 

ιιιίηα8 οηΐιοόοχοοι• Β• ίρ80 ΗΙ^γΙ οιναιο6ηΐο, ί<1 
ςοο<1 6Χ8ρ66ΐ8ΐΜαιο•, 066 τοί» 066 ν•9ΐί^ίυπι. 86- 

€00<1λ 8€ηρΙΟΓί8 8060Γ(Η& ΙΟ 60 ▼6Γ88Ι0Γ, ς00<1 ρΐΙΓίί 
80Φ ΡΠΟΙ» ((16 ΘΠ6Α16 8. Αβίΐ) Ιίΐοΐΐΐηΐ ρ66θ1ί8Ι*601 
ηοη Ιαΐρθ8θίΐ, 86600<1θ ίΐορθ8θίΐ• ΡοβίΓΟίηΟ ΙΙ60 68 
ςθί(ΐ6ΠΙ 881|8 Γ66Ι8 8001, Ι|0» (16 8ΐη5ίΙθ ρΓΟΤίΟΰίΑ- 
Τ0Π1 8 Β8Ι1νιΠ8 866ΐ8• ρ6ΓΐΐίΙ)60(0η 1θ)ρ6Γ8ΐΟΓ68 αΓΟΟ). 15. εγρηΐ8Μ(Ι. δϋοιυ8. 17. Μηγ6 Μ,^χηνη. 

Ι80)(|0β ϋ6 1)18 68ρί1ί1)υ8 60ηΐ0ίΚΐα6 8Γ^0016ηΙθ, 

ςοοϋ ιηοΙιίΓϋΓήπι ϋΙθ8ΐΓ8ΐυΓ ΙιΙιγο /)< αάΐΛίηήΐτ. 

Ιηφ., 68ρ. 50, 0ΐ) 8θΐ80) ΐη8Χίαΐθρ6Γ6 Γθη)ρ8Γ8ΐίθ- 
0610, ίθ16Γ ρΓίθ1810 6ΐ 86600(1801 ρ8Γ(60) 108111060- 
<ΐ3ΐΟ,(|ΟΦ(ΐ8αΐ6Χρθ06θϋα 6Ι 100060(18 6586 νί(ΐ6ηΐ0Γ«- 

ΡήηΐΗη ΐΑ^ηια, Ληα(ο/ί£αιη« Ιΐ8 (Ιίεί, ιπιρεΓβΐϋΓ 
811, Γ65ρ601α ΕιίΓορ» Β^χΑΐκΙίηοβ ; Γ68ρ60ΐυ Μβ80• 
ρθΐ30ΐί£, δχπ», 616., θυθ60ρ8Π 066ί(ΐ6η(αΐ6 016(1ίθΙΙΙ 

{τ6 Δυτιχ6ν μέσον) 61 Α8ί80ίΐ ΜίοθΓ6(η. ΙοίΓιιιιο Ιιαϋεΐ 
{ίΐ8 Οοο8ΐ8θ1ίου5) 8ΐ) ορρίιΐοΐο Μηρ^, 61 ίιι Ιοη{ί- 
ΐυ(1ίο6ΐο ρΓ0ΐ60(1ίΐαΓ 08Π06 8(1 ιηοη(68 ΐ53οη£ ; ίο 
1»ιίΐυ(1ίαβαι 8 8ίοί8ΐΓ8 ΐαπ^^ίΐ Βοοβυ^ποπιοι ιΐιεο)» 

, 61 ε8ρρ8(Ιθϋί8Π), 8 (ΐ6ΧΐΓ8 ΐ830Γί80Ι 6ΐ ίΐΐίΐίοΐΟ Ιΐΐ6• 

' 0)8113 €ίΙ>3ΤΓΓ9Βθΐ8Γοο)« 6οιιιρΐ6€ΐίΐυΓ ςοίοςο6 ν6ΐβ- 

ΠΙΙΟ ρΓθΥ)06ί88, <|0|8 8001 : ΡΙίΓγ^ί;! $;ΐ1θΐ3η8, 

1.7680οί;), Ι•80Π8»Ρ8ηΒρΙΐ7ΐί8,Ρί5ί<1ί8• Οΰίοιίε 1)008 

4αΦ(ΐ80) ίαΐ6Γ8ρ6Γ|[ΟΟΙΟΓ (16 Γ6|[ί 01106 61 Οπ 11)08 
&θ]θ8 Ιΐ)60ΐ;ΐΐί8 8016 ΑΓ68(1ίθαΐ, ίΐ601 801) ίρ50 ; 1ΐίΐ16 
Ρ081 Μ80Π6ίθα), ίθ8ΐ8θ(0 »νθ 88Γ80600ΓυΐΟ. Α(Ι- 
άοΟίΟΓ (|0«(ΐ80Ι <Ι6 Ρ6Γβ8Γ0ΠΙ «ΥΟ 61 Μα60(ΙθΟΟΠ). 
&€€ηΗ4νΜΐΗ€ΜΜ^ ΑΠΝ^ϋίβΓΙΐΟ•. 1)6000)1081)0 681 
1Ι0|ΗΌρΓί8, ΙΙ66 Ιΐ6Γ86Κθ ΙΟΟρ. ^81106 80666850 ΓΙ 1)08 
▼6ΐ08ΐίθΓ. Κ68ρΦΟ(ΐ6( €8ρρ800<Γΐ» ΥΟΐβΓΟΠ), 0)8]θΓΪ 

86. η))οοηςο6• 4((8ΐΙοΪ8ηί 1 8ΐίο8ν6 Ι(ορ6Γ8ΐοπ8 χνο 

&4ρρ8(Ιθ€ί8 Ιηρ8ηΙΐ8 6886 εεβρίΐ; 61 8υρ6ίίθΓ ρ8Γνα 
ϋί66ΐ>8ΐΟΓ, 016(118 €|)8Γ8ί8η00Ι, ΐη8Πΐίθ)8 ΛΓΠ)6θί8- 
€00) (θ1) Αηθ6θ1« ?ί€ίθί8ΐη). ν8Γί8 11)1 1οΐ6Γροηορ)- Β7Χ3η(1θ1 |ΙΓ0νΙΐΐ6ΐ8ηΐηΐ βη€8 61 ηθη)ίθ8 ρΓΟ Ι6α)ρ0- ]> ΙΟΓ ά^ 8||ΐίς08 08ρρ8(]06ΐ>8 Ιΐ)81θΗ8. Ηίθ6 ΟγΙ)68 

ΓΟΟ) Γ&ΐΐοοβ ηιουιΐιοηΐ» Μη Ιοηίοοι ΜΙογοοι 6ν6ηΓι- ροΐίθΓ68 ΐοιίθ8 ε8ρρ8(Ιθ6ΐ« 61 ηοϋΐΐίοιη ςοοηιηκίαιη 

^08 0)01Ι. Ει 0)8|;008 1816 ΙΠ161Ι18 01Κ6ΐ8ΐη Ιθ(6Γ 61 ΐ;8ρρη(1θ€ΟΠ) 0010)08 Ο)6α)0Γ80ΐυΓ• 17 ΥΑΚΙΟΚϋΜ ΡΚνΕΡΑΤφΝΒδ• 18 Α$ία ΜΐΗΟΥ. Νοιηβιι ιιοτΊιίυιη (γαιιΙ • ΤΙιπιαΙ>υ• 

Μ^ΒίΛ £υΓθρ»£, 60 ΐΓ8ΙΙ8ΐ3ΐί9. ΟοΟίρΙβΟΐίΐΙΙΓ ΤβΙβ- 

ηιηι 1.7(Ιοβ, Μχοαοδ, €λΓβ§, Ιοιιββ. Ιη βηο ΙηιΙοηίοΓ 
υιΙ>ίιιιη ιιι Ιιιι]ιιβ Α9Ι3Ρ (ΤΙιηΜκϋ) ηοιηιη8, ηοη ρ\^η. 
ΟηΛΠΜΜ ίΗ€ί»4, Ορέίάηηι {01>66<|αιυιη). 1ι&ΐ1π« 
γοι 608 δί^ΙΟοαΐ, ςιιΙ ίιηροηίοΗ ρπϋβιιιΐΐ οΗΙηίι 
ΐιΐ€ΐΐ(]1 61 ΙιοηοΓίβ οάικ», 8ΐν6 Ηΐ νΙΐ9 61 61 «ΙοπιΙοίΙίλ 
ρπρρΑΓβηΐ. 1Ιιΐ(]6 ηοη στ^ατηγίς (ργ9ΒΙογ) ίΙΙίαβ ρπα* 
^ιηοί» &υιηπΗΐ9 ιηλςίΗΐΓΐιΐΗδ (ΙϊοΗιιγ, 86(1 οοιηβ» 80- 
ΙυηιπιοιΙσ. Εβ κ^ίο ΒίΐΙιγηοβ, ΡΙΐΓ3Τ{[β8, 09ΤΟΛΜ% 
(ΤΓο]»ηο8) €οηφΙέ%€ΐί(υΓ• υΓΐ)68 6ηαιη6ΓληΙ<ΐΓ (Ιβοβιη 
ίΙ1υβΐΓίθΓ689 ηοη ρΙυΓ68• €»ΐ6πιηι βηββ (|η»(υοτ 
ρβηίααι ρΓονίηοίχ Ιίλυά ΙηιϋΙί^βοΙβΓ, οΐ η«6 »ΓιΙ>ί« 
«ΙΊιϋη^υοίΚυΓ. 06 Ορβίοίο ν« οιηηίηο θα ε^η^ΐυβ 8•τ. ΟΗίΜηη ιΗοπα^ ΟρίΐηαίΗΜ. ΙιιΟβιΙ οηΐίοίβ ϋιβηΐϋ ^ %%ηίβτ 6ΐιιιπιβηιιΐαΓ. ϊιηρ. 6«ω ΐΰάϊ στρατηγίαν. ΚηοιηοΓαηΐυΓ ηοιηπίΑ 
(Ι606ΐη υΗ)Ίυΐ|Ι, ψιχ Ιηιηβη εΠίοΊ» ροΐιαβ 6πιιιΙ,(|ΐΐλΐιι 
ΙβλοΗο!. V. <|ιιο<ια6 ΙιβοηΙβ δαρ. βιροβιΐΐοηβιη 1>μ«^ 
νΙοΓοη, υ1)ϊ ηο8ΐη $βΐ6ΐΑ;ί> &(160 Ρ&ιηρίιγίΐ» >8€Γί- 
1)ίΙυΓ« Α(1ϋ6 Ηί6Γ0€ΐ6ΐη• 

θ€€!9ΗΗΜ ηναΠηηι Ιέ/πια, ϋϋ^νη^οίβτηηι^ Νοιηοη 
ρΓΟνιηοι» ρβΐΐίοιη ^ά !|ΐιοιηίηΐΜη ΟίΙ>7Γηβ, ίςιιοϋί* 
ΙίβορρΙϋΙ, €ΐι]«ΐ8 ΰΐΥ63 ρΐυβ 86ηιβΙ Γ6ίπΐ€ΐ9πί Γαοηιη4 

&(1ν6Γ8ΐΙ8 ΙΐηρβηΙΟΓββ. Ρΐη68 ρΟΓίηβ^ΙΗ» 80. 8 ΤΐΙΗΓΟ 

(ΙίΠ€!« υβςυο &() ΜίΙβίυιη ρ6η}ιΐ6ηΐ68. Εγ^ο ΟίΠϋ!» 
ρ8Γΐ6ΐη, Ρ^ιιηρΙιχΠηηι, Ι.γ(ί:ιιιι, €ΑΗ&ιη €θΐιΐίο6Κ)3ΐ. 
Ιιι ιη6(ΙΙο Ιΐΐ6αι&ΐί8 ΚΙιοθαβ ήιβιιΐβ, 6ΐι]υ8 •ηΐΗΐυΊΐ»Ιθ8 
ΐ:ιιι||ΐβιιΐ<ΐΓ, 31^οιι^6 ρίοηίυβ ΒΟίχ. Ρηκοίρυ» Ι^βπιαίί» 
ιιγΙ>68 €11111 8ίη([ΐιΙί8 ΓΟ^ίοουοι ΟηίΙιιΐΒ Ιι»υ(Ι Ιη<ϋ1ί- ^€!Ι 2ΙΙ16ΙΟΓ, ρΓ9Β9ί(ΐ6ΐηςυ6 6]η8 βοΐϋπι (Ιοηΐ6&ΐ1ουιιΐ 
ιιυη€»ρ3π; ςηίΙ>υ86απο θα €^η|^!υ• οοιιίβΓ&ΐυΓ β. τ. 
€:οιη|46€ΐίΐυΓ ΒίΐΙιγηοβ, Τ«ηΙλϋ8, ΤΙΐ7ηοι. ϋΓΐιιυιιι 
ςιιίιιςυ6 €6ΐ6ΐ>ΗθΓ•8 6ηυη6Γ&ηΐαΓ. ΗύΐηοΓλίυΓ 
ςοο(|θ6 88η||[8πυ9 βανίυβ, ουιη ροηΜ ^1I8ι^ιι^&η60. 

8€ΧίΗΜ Ι/Ι^ιηα, ΒπαΙίαήοτνηι^ 9. Βιΐ€€ΐΙατίαΜ. 
Νβ€ Ιιν€ ρΓΟτίηβί» • 86η(β ςυ8(ΐ8ΐιι οοιηβη Ιΐ8ΐ)6ΐ, 
86(1 8 1>ιΐ€6ΐΐ8ΓΜ8« Ι. θ. ςοί «οίΗΐηοοίυιη ηΓιϋΐίΙ)α8 ν6- 
Ιΐ6ΐ)αηΐ, 6θΙΙ. 6ΐί8ΐη Οιι Ολώ%. 8. ν. 068εηΙ)ΐιηΐηΓ 
61169 ρΓονίηοΙ»» 6η«ιη6Γ8ηΙυ? ςυίη<ιι»6 αΓΐ>69 ρο- 
ΐΊθΓ68. ΙηεοΙχ ββΙ^ΐ», Μ8ΓΜΐιι<Ι]ηιί, ΒίΐΙιγηί. 

8€μίίΜηηί ΐΑ«ιιια, ^αρΜα§οΜα. Οο «ηΐΊςιΗίαΐβ 61 
ίιιΓιιιιία Τ6ΐ6ηιιη ΡβρΙιΙββοηιιιη. δβι υΓίιοβ ίπίοΓίοΓββ 
βοησιβηιιιΐηΓ οι ςυ8ΐιιθΓ πΐΑΗιίπιιββ. 

Ο^ΐανκιιι ΐ&«ΐΝα, ΟιαΙάια. Τηρβιι» ιηοίΓοροΗβ. 
Ιιιΐ6ΓίθΓ8 8υηΐ ΑηηοηΙ» ηιίηοΓί9 ρΓίωοηϋα. ΤΓίιιιη 
8^^8^αιη υΓίιίυιη ηοιηΐιι», 6. £;. ΟβΙΐζβηο, βΐ€. 

Νοηπη ίΙΐ€ηΜ^ Μηοραίαηιία, Ροπνλ Γυ^ίο, ηοιηί* 
ιιΐ8 Γ6€ΜΐίοΗ8» ροΐίυ8 ο1ΐ8ϋΓα 8ίη6 ηοιηίηβ, ςυαηι 

ρΓφί6€ΐΟ?8• δρ6€ΐ8ΐ 1.601118 ΐωρ. «ΥΙΙΙΙΙ» 

ϋ€αΐΗΗΐΜ ΐΗηηαΧοΙοΜα.ΡΛττΛ Γβ^Ιο,οιιπι 8ί€6,ιιη- 
^6 ηοιηβΒ.ΕβΙ ίιιΙΓιυηι ΑπηβηίβΒ ηιίηοηβ.ΡΊηοβ άαατϊ^ 
ΙιυιιίαΓ.Νοΐο ίη βηβ, Τ6γΙ)8 ΐ6ΐΐυ8Β6]ςΙί6η8ΐι1 (Βασίλιι- 
ος — ^ςλευς) βιο Ιβ^Γ6 6(ΙιΙΙοη6Πΐ νιιΙε8ΐιΐ3η8ηι : 
6 έμ&ςπΑιτηος, κύριος Βα^ίλιιος, ό των, χ. τ• λ. ΙΙιιϋο 
ρ1ϋΐ6 οτίηοίιυΓ» Ιιυηο Η5ηιιη Γ6νβΓα ({υίϋοπι ίιιιρο* 
Γ310Η8 ηοβίΓΐ $6Γΐρΐαηι 6896^ 8641 ρΓίν8ΐυιη, ηοιι ριι• 
ΙιΙί68 8ΐΐ6ΐοηΐ8ΐβ (Οϋΐροβίΐυιη 8(ςιΐ6 οϋΐΐυπι ; 'κ) ςυοιΙ ΏηίηΐΗΐΗ φήηίηη$ ΐΑβιιια, ίιΐ8ΐ</α ΰί^ρτΜ, Εα αιΙ 

ΤΟγΙμΙΙΟ, 6Χ66ρ(ί8 ρ806)8, 6Χ ΗίβΓΟΟίΟ ηΟΠ 11)6010- 
ΓλΙΟ (!690ΐηρ(8 8υΐΐΙ, ΐηΓΟΙ^ίΙαίΐΙΟΓ Γ6ρ6ΐΐΐ8 Ηί6Γ00ΐ6; 

οαρίΐΐβ Ιιΐ8€Γΐρΐίοη6• ΑιΙϋαηΙυΓ ςυχϋαπη ιΐ6 ΙιίβίΟΓΑ 
ίη8ΐιΙί6. Αιΐ€ΐθΓΐ8 η•8ΐΓΐ »νο 8»Γ8€6ηί9 (Ιοηιιο ρ8Γβ• 
53ΐ : <ιυ8Γ6 1|[ίΐυΓ 8€ηρΐθΓ 68ΐιι ρΓονίηοίίβ ΒγζαηιίαΙ;» 
8(Ιηϋΐη6Γ9ΐΤ Β38ίϋιΐ8 ίιηρ., ιιο$ΐπ ΟεβΑΠδ πάπχος, 
16816 νυ1θ8ηΊ»η8 οϋίΐΐοηβ, ΟγρΓαιη »(Ι Ιΐΐ€ΐιι»6ν6ΐβ~ 
γ;ιΙ; 1(1 ςυο(Ι ίη Ι6χΐιιιη, υ( ίιΐβιη ρΐηηβ, (|ΐιθ(1 Ίη (Ι6• 

€ίΐηο 11|6ΠΜΙ(6 Ιββίηΐη8, Γ6ίψ6Γ6 <ΐ6|ΜίΙ>8ΐ ^. Β6ΐΐ1(6Γυ8, 
ΙίΙ)6ΐΙ{ ηΜρ6ηΐ8 6(Ιίΐ0Γ« 

ΒβεΪΜΗΜ ιβχ/κηι 11ι«/ιιβ, 8αιηΗ» ίη$Ηΐα. Ι>6 ηο-» 

ιηίηο 88Π1Ι 8ΐχ:1)8Βθ1θ|[ί6:ι ςιΐ9β(ΐ8ηι. ΥΐΓί (|υ1(Ι&πι ^β- 

^ ΐΟΓοηΐ ΊΙΙη$ΐΓ68 6ηαηΐ6Γ3ηΐιΐΓ. Τ1ΐ6η)8ΐί$ αη69 (Ερ1ΐ6- 

8118 — Α(ΐΓ8ηΐ7(ΐί(ΐπι)« ΒηιγΓηϋ ρπτΓβΰΙί 86(Ι68; 

ςυοά,αΐ3Γΐ9,υΐΊη9ΐη (η Γ6ΐΙί|υ{8 (|ΐιοςα6 Ιΐΐ6ηΐ3ΐί1ιυ8 

8!|^πί Α689861 1 

Οηιηιηηι αρίίηιηηι ιΙίΒηια, ηιαη Μ§ιΐΒΗ\ηΛτύιχύ* 
\ο%κζ (Ιβ ▼. ΑΙγαΤον κέλβιγος. Οιιίπίΐαβ Οι*χοοΓνηι 
άίαΙοοΓι. Ρίη68 8ρ8Γΐ08{ : «υηΐ βηίπι Ιια]υ9 Ιΐΐ6ηΐ8ΐί8 

ί:γθΐΗ(Ιβ8• δρθΓ8(Ηΐηΐ ΐη•]θΓ68, Μίΐ7ΐ6Π6 (1.681)08)^ 

ΐ;ΐιία9, 1.6ΐηηυ8, ιιΙΐ6Ηοη υ$ςυ6 3(1 «ίηιιπι Οί^ηυηι» 
€οη9ΐ3ηΙίηοροΗ ρΓΟχίηιυιη. 

ΙΑ^ετ ίΰεηηάπΒ, ΟοήάέηΒ $. Εητορα. Εηυη)(*τ8ηΐυΓ 
XII ρΓΟνίηά» 8. Ιΐ)6ηΐ8ΐ8 Ιοί'κΐβιη οαρίΐίΐΝίβ. Ι. 
ΤΙΐΓ3€ΐ8. 2. Μ806<1οηί8. 5. ΒίΓ/ηιοη. 4. ΤΙΐ6$98ΐο- 
ηί€3. 5. ΗβΙΙλΗ (6γχοΙ8). 6. Ρ6ΐοροηη68υ8. 7. €<- 
ρΙΐ3ΐ6ηΊ3. 8. ΝίεοροΓΐ8. 9. ΟγΓΓβοΙιΙαηι• 10. δΙοΠΙλ. βΐΐαηι 6χ 80Γβοΐ3ΐο τ6ΐβΓΐιιη 3υεΐθΓυπι υ8α βοφίίΐαΓ Β 44.Ι.οη|^οΙ)3ΓϋΊ3. !2. €Ιΐ6Γ8θη. Ηογοπι «.ηοφίο €3ρ{.• ηίςηο ηοβΙΊΐίβηΐίΑ^ ςα8 υΐίΐυΓ ίη οΓίιίυιιι 6ηΐ]η)«Γ8• 
λίοηβ, ροιΙθΓ68 πΐ6ΐηθΓ3ΐΐ8» ηοη οπιη68 ; ςηοιί 86€υ8 
Ιη ίη(ϋ6ϋ)α9 βρΙββοραΙίίΗΜν 1ΐ6πι ίη Ηΐ6Γ06ΐ6, ^υβη- 
ςυιηι 8€ηρΐ0Γβ ρΓίν3ΐο. 

ϋηΛ€€ίηΐΗΜ ίίαηια^ ^/#ιιεΙα. Ιϋ ςυο(|06 Αγπι6• 
ιιί» ιηίηοή8 ρ3Γ8 681. δ6ΐ|υαυΐαΓ υηΙ^ιγΙβ 61 ΙΗ18 

άΤΟΛ ψ, €(Β$αΓύ 6ΐγΠ)θ1θ|{ί3Π1• 

ϋΜά€€Ίηιηηί <Α•ηιβ» ΙήΐοαηάΗί. Ελ 16ΙΓ8, Αγηιο• 
ΌΛΧ ρ3Γ8, ηοη ιηυΐΐο 8016 ϋΐ6ηΐ3ΐί8ΐοουιιι οΙ»ΐίηπ6Γ3ΐ» 
86. 1«οηί8 Ιπιρ. 5•ρί6ηΓΐ8 «νο. ΰυ»(ί3ΐη (16 ΙΓ>2)ΐοπ3 

ΙΙΓΐ)ί8« 

Β€€ίηι%ηί ΐΒτΐίηηί ί/αιηα, 5«/«ιι<;ία. Οίοι ι ρβΠβπι 
ΙναοΓίΐί» βη68(ΐυβ <ΐ6β6τίϋί(. ΒΙβηιοΓηηΚίΓ (ΙοΙΓιηο 
'<ιγ1)6$ ροϋθΓ68 €ίϋοίΧ| ^αο<1 3ΐη:$86 ρθΐ6Γ3(. Κ6£ίθ ιυπι 3Γ^υη)6πΐιιηι, «Ι ΙίΙιη ρτίη!» Ι)Γ6νΙΐ6Γ 6χροη3Ηΐ, 
η)3νίηιορ6Γ6 οΙ) ίη5ΐίΐυ6η(Ι»ιη (αΐ (Κχ]) υΐΓΐυ$(ΐ(ΐ6 
€οηιρ3πιΐίοη6ΐη• 

Ρτίηιηιη /Α«ηβ» ΤΙιταάα. Β^ιβηΐΙΙ Ιηυδ. Τ1ι^&^I^8 
11)6πΐ3 €οη8ΐίΐηΙυιιι 68ΐ ΐοηιροΓΟ ίητ35Ίοηίβ ΒαΥ^^ή^ 
οχ, Αηΐ6 Η()ΐιΐ3ηοΓϋΐη «γυηι, ςηο οτβηΐ 53 «γΙιο•, 
(Ιαο Γβ^η» Υΐ3ΐ>ηίι. ΒαΙ^ηπί^ ηυηο <Ιοπ)ίπι\ ΤΙΐΓ^οίβηι 
ίη πιίηοΓ8 ιβΓΓίΐ0Γ»8 (Ιίνΐ(1βΙ)8ηΐ. Αηΐβ ΒηΙ^ΛΓΟβ 
ΤΗΓ3εί3 »1) »Ρ*ο Βγζϊιηαηο ίηιρΟΓβίΟΓΟ τ6|56ΐ)3ΐϋΓ» 
ηοη 3 ρΓ«ΐοτβ (στρατι^γψ)» υΐ ηηηο. ΒηΙβίΠ ςυ^ηάο 
Γβ^ηηηι Β>'Ζ3ΐιΙίηυηι ίην386Γίηΐ. £ζ ΗΙογοοΙο ς»«- 
ύαηι (Ιο ΒοΙοιιοί8, ίμ»ββ ίΙ>ί ηοη ίηνοηίηηΐιιτ. Αγ- 
6ΐΐ3ΒθΙθβί€». 8β(|ϋϋηΐυΓ (}υίη(ΐη6 ορβΓοΙιΙ» ΤΙΐΓίαο». 
6Χ ΙΙΙΟΓΟίΙβοαΜ ϋΓΐ>ίΙΐϋ8 ΓορΛίΐ» (18 ΙιαΙ>61 νΐ), «ν 19 ΥΑΗΙΟΚυΜ ΡΗ£ίΑΤΙΟί7Ε5. Λ 

§11(18 ςυίϋβηα *ιιΐ4ΐίΠ([€0ΐ€Γ» ιηο οοηίυιβ• Ια ΕαΓΟίΜΐ Α Μΐΰθιίοιιί» (ΤΙΐ6β89ΐοιιΐ€« $• ΤΙιβΜα1ί« ψλ^ΙμψΙ) 
ΤΙιηεΙ• ΓχοΊΐ ουιη ΗίοΓοοΙβ ; (ΙβΙηάβ νβΓΟ Η1ιθ(1ορ» ριΜβΓ Μϋιιηΐ0ΐιορο1ίη 6( ϊπ^^ηοροΠη (ς<ι» ι•ΐϋθ 
ϊβΓβ ρβΠΐηβΙιηΙ) &ΐΐπΙ>υί( ΐΗιηΐιΐ€θροΙ1η, Ηβηοΐβασί 
5ΐητηαοηΐ8, 56γγ«8, Ρΐιϋίρροι^ 41ν6Τ$!88ίπΐΑ8 α ΗΙιο•* 

•Ιορβ, Ι€• νβ16Γί8 ΜαΟβϋΟΙίΙ» ΙΙγΪ|6$< 1(1 Ιθη|^6 Γ€€<» 

ιίηι Ιη ΗΙβΓ0€ΐβ, (|θβιη νκΐβ. Ηβιηίιηοηϋ βρλίοΐιίιη 
(ΰΠίο ίοοο ροηίι, ΗίβΓοοΙθ• ςα&ηο ; ΟΦίβΓαπι Ιο ογ« 
1»ίΙΐΗΐ οοηββιιΐιΐ ουιη ΗΙβΓοοΙβ. Ιαπι βοςαΠοΓ ιηβίρί' 
ϋυηι Μΐίιϋ Επαρχία θρ^χης.. χλίμα Μιστιχ^ν χα\ 
Άχ^ννι^μα«Φιλιππον^λις,ββρόη,νη^ς Θάαος, νήβο^ 
£αμο0ρφχη. Υβηιυι Ιι» ιηβυΐ» Γβνβη βηηΐ ΙίΙΚΜίορββ 

|)3Γ8» νβΙ (ΜΟϋΙκΙοηΐ 11ί6Γ0€ΐ€ηΐ)Μ806(ΐ0Ιΐί96ρΓίΕη!0, 

ιώί Ιϋβιη 8υο Ιοοο Ιιαί^βΐ χλίμα Μ8στιχ6ν χαΐ 'Αχ^ντι- 
4μα• ΐ|υ8ΐΗ|υ«ηι ϋΙυ(Ι χλίμα Μεσ^ιχ^ν, ηιβϋίίβ υΓΐ)ίυηι β58β ναΐαΐΐ• 

ίύΠΊίΐηι ιίιεηα^ ^^ιγηιοιι• Βγ6Υ6 ολρίΐοΐΐιιη βΐ 
ρβηβ Γΐι<ϋ6. Μ8θ6(1οιιΙ» ]υη€ΐυιη (ί886 βίΓγιηοηϋ 
ιΙΐ€ΐη3| ηυΙΓιϋί ιΐιβιηβΐΐι ιιοπιίηβ ο€οιιγγ€Γ6» %ηά 
οΐίβυηι•. βογίΙίΑβ (5ΐ2Υ08) ΙηοοΙαβ ΧιλΙ^ϊ^^ &Ι) ^II8Ϊ¥' 
ηΐ8ηο ΚΙιΙηοΐιηβίο ίη &η|;υ$ϋί8 δΐιγηιοηϋβ 8βϋ€8 
8088 8(ΙΰρΙθ8. ΟΙοβΓβ (Ι6ΐ)6ίΐ8ΐ, ρπβοο (Μαΰ6(!οηιιιιι 
Αοιιΐ8ηοΓαιη<|ΐΐ6) ΐυιιιρο^β ΙΙλΟβιΙοιΓι» ριπ^ηΐ' Γαί88β 
80ΐιιη δΙι^ηιοιιί8 Ιΐιβιη» (Ι. συνετέταχτο ρΓΟ 9υν«4- 
ϋχτοη); ρβουΐίατο «ιιΐβιη ρΓονΐιια» ηοιηοη ΐ8ΐο 
«γο ηοη 1ΐ8ΐοί88β» ιΐ6(|υβ βιίαιη υ1ιίηηί8 •ηΐβ 81&- 
τοηιιη Βυ1|^8Γ0Γθΐηςυ6 ιιίτβηΐυιη 8Φευ]ί8, 86^ άϊ" 
ΰ(«ΐιη 8θΙιιιιιιηθ(Ιο οΙίβυπίΓΟίιΙ&ηΐι ί. β. 6]ιΐ8 ^βηβπβ 
ΓΟ^ίοηβηι, £ϋ]ιΐ8 ίηοιιιβηΐυπι ιη ΕοΙλ ΰοιιβίβΐ 8η[{ΐΐ' ΐι•ηιΙηίΙ)υ8ΐιιΐ€Γρο8Ίΐιΐιη,ηιίΙιΐ€ΐΐ8ΐηηυΐ)€ν6ΐ8ραΗυηι ^ 8ΐί8Γυηι εααηιη) οαβίοϋία; ί<1 ηιιοϋ 8βε(ΐ8 6Γ81 ϋβ ν«Ι €ΟΐΤΐΐρ(«ΐη 6886 τΊ<ΐ6ΐυΓ ; ΡΐΐίϋρρΙ νβΤΟ 61 ΒβΓΟΒΑ 
ΐΓ6η€ΐβ(86Κ8ΐΙ 8ΐΓί€ΐθ) 8ρΐΐά Η^6^0^1βII1 Γ6610066ΒΓ- 

Γοιίί €ΐιιη 0{θ€ΐ6ΐί8ΐιοροΠ, δ6ΐΐ88ΐοροϋ, Οίθ8ρο1ί. 
ΐΗ6Γ0€Γΐ8 Μγ8ί8ηι όιηΗϋΐ^ \η 8γ|ιΙιΙ8 οιιιιι ύοοοηββη- 

Βφ€9ηάΛΜ /Α^ηια, Μααάοηία. Νοΐ8ΐΐ(1υΙη ηπΐβ 
οίΒηΙιΐ ΐτί(ΐ6ΐαΓ» 1ιαη6 ίιιΐβΓ ΤΙιπιομβ Βΐΐ7ΐηοιιΐ8<|ΐΐ6 
ϋΐ6ηΐ8ΐ8 ροηΙ, 61 ρο8| 8ΐΓ]τιιιοιΐ6ΐιι ββςιιΊ ΤΙΐ6888ΐθηΙ- 
^8111, {. 6. 1ΐ866(ΙοηΙαιη νβίβπβ &βιΐ8υ8 ; ςθ3ΐη ϋ6ίιι 
10810 Ιΐ6ηιιιιοπΙίιι6 6Χ€ΐρίΐ6Γ»εί8•6ΐΓ•& 8βη8υ ίκΙ' 
ίυΓ Ιιηρ6Γ8ΐοιί8 Ιιίο Ιΐ8€θΐ1οηΐ8Β ϋΙο1ιΐ8 Μ8€6<ΙοηΙαια 

λ ν6ΐ6Τ€ ΐϋΥ6Γΐ8αΐ 8ίβΙΐίΑ€8ΐ^ 8€< 68ΐΙΙ ΤΙΐΜΰίΐβ ρ8Γ- οϊιηο 8Χ6υΙο » υΙ)1 ηοη 86η)6ΐ^ Ι8ηΐυιη ;.^6αΓηΙ 
στρα'ίηγ^ς Στρυμόνος. Ιο Ι8ΐ88 8ϋΐ6ηι.,}&ηβυ8ϋ•^ 
δΙβΥΟΓοηι Γ6ΐ>6ΐΙίοιο $ΐήτΑΐοηίοτ«ίΐΗ ραΓί^ηι ]ιΐ88ΐΙ 
ίιηρ6Γ8ΐθΓΐβ η)0(1α η)6ηΐ0ΓϋΙ λ ΙίΐΐοΓβ §πιο8 δΐιγ* 
ηιοηίΙ, οΐι» οοηιιηβΓοΙλ Ηηρ6(1ί6ηιηΙ, ίη Ιοο» ιι»α;ί8 
6(1118 61 Γ6ηιοΐ8, ^11(^1181138 ροϋ88!σιοπι 8ΐΐ7ΐηοιιΙ;ΐ8; 
Ι«ιηοω8 Γοί88θ. Αίςηβ 1(1 υΐΐίπιοηι, ηοη 8ΐίυ(Ι, ηανΙ 
ηοιηβη πιογοιογ» ςοο<Ι υηίοβ, Ιΐ1 Γ&ΙΙογ, ποκΙγο 6»< 
|({(υΙο (Ι6ΐ)6ηια8• Ι&ίη{οΐ88 βυίβηι Ιιη](ΐ8 ιΙΐ6ΐηαιίβ 

υΓΐΐ68 ν6ΐ08ΐί0Γ6Α, ΟΙ 6ΐί8ΠΙ Τΐΐ688&Ιθηίθ» ΤΗ68ΜΙ-' 

Πχςυβ, 8θρη ρΓ»06€ΐιρ8νϋ Ιοοο Ιαβρίο. 

ΟϋαΠιιιη ιΗέηια^ ΤΗβααΙοηίΰά. Ιηίΐίοπι 68ρ{ΐιιΗ 
€ΐ]Γΐ8ΐοηι 6886 3ρρ3Γβΐ• Οιιίβ 6!ΐΙΐα η3Γ^3ιίοηβιι1 Ι6ηι, φι± Ιηΐβτ 66ΐ)ηιηι ί^οηΐοηΐ(|Η6 ίΐαχίιιοηι ρ8ΐ6ΐ| ^ ίΐιΐ6^πιηι 61 8ϋΐ{αί3Γ6Πΐ ίια οεοΐρίοΐ : Τ6 & νυν, η, 
ιιϋοί6&ΐΓ]ηηοιι!8θ66ΐιΐ6ηΐ6; ί(Ι ςοοϋ, οΐβΐίϋΐ, 86«ίη - - - • «'• •-• 

λϋί^ Γ36ίΙ, ΜτΜ Τ6Γΐΐ8 8ί9ηίθ6λΓ6 ()6ΐ)6ΐ)3ΐ (ΐΟΠΙΟ 

ρη^υπιΐυ8 Ιί1>Γ•Ηϋ8ν6 6{ιΐ8» η! 80€0Γ4ΐι« Α ΙοοίΟΓίϋαβ 
ίΐΐ8ίαιΐιΐ8Η νοΙβί»3ΐ• Οοΐ<1 ^τ%ο Ιιοηιιη Ιθ6θ Ι6ηΐ3ΐ 
8|{κιυ6? ΡτοηιΚ €0ΐηρ6ΐιϋ]υηι (|ΙΙο<Ι<Ιαπι υ6Ι6γΙ8 1Ι3- 
€6ΐΙόηΙΦ (Τ(ΐ68λ3ΐοηΐ6βΒ ιη6(1ϋ «υΊ), 6 8ΐ6ρΙΐ8ηο Β^-* 
Ε8ηΐίηο ηοη βρΗοπίΑίο (βΙο 8(8(αη) 4ΐ68οηιρΐοηι• 

Ρθ8ΐ Ιΐ£6» ηυΙΙο ΐΓ3η8ίυΐ §1) 8η(666(ΐ6ηΐΙΐΝ18 ί3€ΐ0« 
1ϋ6Γ0€ΐ6ηΐ 6X86^ί1)^ι <Ι6 (ΐυρίία Μ866(1θΐΗ8 Υ6ΐ6η8 

^βΡ808, 6ΐ ςυί(ΐ6ηι «νί ΟΙοοΙοΐίλΙιΙ Γ6ΐ1., 8ΐοΓκΐ6 Ιη« 
ιΙιιιΐ6η8 Μ3Γοη68η), ΤορΊπιιη,. ΝίοοροΙΙη» ΙΐΙαροΠα 
(ΝβΒροΙΙιΐ ?). 06Γ6ορ^Γβυιη (Τ), ΒίοοΙοΐΙαηοροΙίη» 8ο• 
1ΐ88ΐορο1ίη^ ςιΐφ Εοηΐ ρ8Γ(ϋη ΗΙιο<Ιορ68, ρ3ηίηι 

ΤΙΐΓβοί» 66010 81πεΐ0, θΙ>ί 638 Γ66Ι6 ||81>61 Ηί6Γ06ΐ68« τ. λ. Τ ^^ΚI6^0Π1 8^008011, 8θΙ ΐ6οιροπ8 ΤΙΐ(:883ΐοηί- 

€801 101(08 8Η60]08 ρΓΟΥΜίΟί» ΟΟΟΙΟΟ Γθί886• Οο* 

ΙιΙοο 8(!<Ι6Γ6 (Ι6ΐ)β1)&ΐ, ίρ&8ηι ςοο«|θ6ί οι 51Ι3ΓΠΙ0* 
ηΐοηι Ιΐΐ6ΐη8, ν6ΐ6ή8 Μ366(Ιοηί9Β ρ3Γΐ6ηι Γαί880, ρΓΟ 
108800 18(0 μέρος τυγχάνει. δ« ςοοΟίΟΓ αγοΗχοΙο• 
{168 ςθ8Β(ΐ8ΐη, 8Νοη(ΐ6 ρΐ6ηίο8 ιη6ΐίθ8ςο6 0ϋ(3• 

ΟΗίηίηηί έίαιηα. Η$11α$ [ϋτΛάα). Ιοίΐίο 68ρί(ί8 
(ή1τ!»1ί8 Ιΐ3ΐ)6( <16 οοηοίοο ΟγχοΙ». £ιιιοιυ6γο Ιιο]ο8 

||0Γ63Γ|8 (Τ1ΐ6883ΐί3ηΐ) 6Χ ΗίβΓΟΟίβ^ υ( νΊ(ϋθ108, ]3ηι 

ρηΒθ6€ορ3Υΐ(, ςο3θ(|θ3Πλ 18 Τΐΐ6588ϋ3ΐο ποςοο Μα- 

66(Ιθ1ΐί« (ν6ΐ6Γΐ8 86Π808) ]θηςί(, 06^106 ΟΤΧΖΪ^ 
8(Ι(Ι{(» ρθ(ίθ8 3ΐ) 01Γ3(|06 6301 Οΐ 8ίηΚθΙ^Γ6Π) Ι6ΙΓ3Π1 
(ϋ8(ίηβΙΐίΐ. Ρίθβ8 801601 6γ96€Ι« 10 Τ1ΐ6Γπιοργΐ3Γνιη 
80|[|18ΙΠ8, ρ6Γ Ιι60θί(ΐ8ηΐ 6ΐ3η8, ρΟθί(» 61 Ρ6ΐθρθ0• Ι|06αι Υί(ΐ6. Οπιί((Η ςοοςύο 1.3Γί883ΐη (11&ο6(1οοί- Β η68οοι & βηβοΐΑ 86ρ8Γ8(» 6οη(Γ« ν6ΐ6Γ08• βίςοβ €8ΐη 8€,)• Ιο Μ366(Ι00Ι3 86600(18 6θϋ860(Ι( 6001 Ηίο- 
ΙΤΟΟίβ. Ι3Π1 <|θί(Ι 8^(10ί(0Γ7 ΜίΓ8ΐ>6η8, ίηΐΟ 8ΐθρ6ΐ)ΐ8• 
ΤΙΐ6888ΐίΐ (Υ616Η8 860808) 86([ΗΊ(αΓ» 6001 ίί8(ΐ6ΐΙΐ 
ρΐ306 υΓΚηΊ>08 ΙοβΟϋβςΟβ, Ι|088 Ηί6Γ06ΐΙβ8 1ΐ3ΐ)6( ρο8( 
Μ3€6(Ιθθί301 0(Γ3ΐη(|0β. ()1)ΙίΙθ8 ί|[1(0Γ, ρθ$( ||)6013 
80001 866αθ(]θ«Ι (Μ&06(1θθί80)) ν6ηίΓ6 8(17010018 
1116013, 41610 ΤΙΐ6883ΐυηΙθ«, 8θοιηοΐ6η(ο8 ρ6φΐ ίο 
6ΐ8€ηΚ>6.η(Ιο ΗΐΟΓΟοΙβ, (|αί 800 ]ο8(ο<ιο6 οΓϋίηβ ρο8( 

ΐί»66(1θηΐ38 1ΐ8ΐ>6( Τΐΐ6883ΐί 3ηΐ,6Γ9Β€ΐ3ΐη 6001 ΡοΙορΟΟ 
η680 61 Ιη81ΐϋ8 ηοί 1)08(1301, €Γ6(8ηΐ• 6(6. Κΐ|0 005(6Γ 

8€Ηρ(0Γ ρο8( ΤΙιβ88Αΐί9Β υΓΐ)68 ΙικοΙο 006 βρροοΚ : 
"Είάς 688 «6 θέμα Μαχεβονίας. υΐιΐ η)Γ88& 6ί 8ίη• 

|;<|Ι3Η8 (|Ιΐί4ΐ8ΙΙΙ 0Ι6ΐΗΐ »^ϊ ΙΙ808 1θ(|060(Ιί 0ϋΥ6Τ83ΐη• 
ΙΟΓ, ({Οί Τΐΐ0888ΐί80Ι (Υ6(6Γί8 860808) ρΒΠβΟΙ ν6ΐ6ΐΐ8 6(ΐ8οι ΗΙΟΓοοΙβπι, ςοΙ ο(Γ3ηΐ(|θ6 ]οομί(« Ιρ&6 (ηοιφο 
!ηιρΓ0(ΐ60(6Γ 63ρο( 80001 1(8 6ΐ8ά(ϋ( : Κα\ γοααΰ^ 
μΐνή *Ελλίς χατά τ^ν Ίβρόχλέα. Ιθ6θ{;ί(8θ(βΓ 

6(1310 6γ«Γ136 0γΙ>68 Ι.ΧΧ1Χ Ιΐ1ϋθί4, ςΠΟ<Ι 000 ίρ$ίιΐ8 
ϋΓΑϊΟΐφ 6θΙΐΥ6θί( (8ΐΐ 63 Ρ6ΐθρθ0068001 8('ρ3Γ3ΐ)» 

86(1 ΗίεΐΌ^Ιβ», οΐιί 4Γ6ν6Πΐ Ι8(6 Ιχχιχ ΟΓϋίοοι ίη$υΐ3- 
ηιηιςο6 οοοΐ6τθ8 Γ6€(6 ΐ6{ΗαΓ; (|α3Γυοι ρπηιαβ νιι 

61 Ι1ί6ΐΌ€ΐ^ Γ6ρ6(ίΐ, 3(Ι(1ί(0 ρ6Γ ρΙ{Γί(ί301 ρ08( 

Άμφΐ99αν Ιΐ06 8θΙο^ χα\ τάς λοιπάς» ΙΙίπιοι ρο8• 

ΙΓΟΙΟΟ, (|00(Ι 1100 Εθ1ι€83ΐη ς0ΟΙ|06 05Ιίγΐ86ίΐ0Γ, 060 

€]τεΐ8(Ι&8 261^10301900• 

$€ΧίΜΜ ΙΑΜΒ, Ρ$Ιθρϋηη$$ΐα. ΕβΙΟ ίο 30ΐ6664ΐ60- 

(ί(Νΐ8 6001 ^^^Β^^^ ]οοΧ6Γ8Ι; |«πι νείΌ (!»οο «*«ο 

0ΐ)86ς(Ι6Ο8) Ιί6ρ8Γ8(| 0( 8ίθ8θΐ3Γ6θΙ ρΐΌΥίθεΪ3ΙΙΙ (ΓΑε^ 21 ΥΑΜΟΒϋΛΙ ΡΚ>ΒΡΑΤΙΟΝΒλ Μ 

ΐΒοι €ΐΐ|ΐι« η υιτίΜ Ιτΐΐκίΐ. ι|ΜΓαιιι 8Π(|ηοΐ (ηα» Α Οιι&ηςιΐλΐη η6€ Ιιθ€ ρτοΙκιΙιίΙοη.ΡβΓβΙι «ΙβΙιΐιΙβ • |ΐΙαΓ«ή ΦΐιαίΜηι, Ρ^Ιπιι »1ΐ€^αι ρβηΐηβηΐφ ιηβίΓο- 
ροΙίΑ ιϋ€60ΐ, ^υ4Η2 «το η9^\% πιβ«ϋο €οην«ιΓιΐ, €θΙΙ• 
ΙΙίβηκτΙβΫ ^υΐ Οστίηΐ^βιη ΐοΗιι• ΟηκοΙ» ιιιβίπφοΙΙη 
(Και» 5ρ»Γΐ8ΐη Ι•)€οιιΐ€», εΐί<]6ηι ΛΙοΜλ (ίηιο 
ΑΓΟκΙί»» ββοβιι Ιβίο). Ηίη€ ΙοςαίΐυΓ (Ιβ ιιοιηιιιϋΜΐβ 
Ιιο|«8 Ιβττ», <1θ €|υ8 Γαείβ, ά% ?ιι ίιιβαΐίβ ΡβΙοροη- 
ηββΐλοΐβ, <]ΐι«» Ηιΐ6Γ ΗΉ!Γθ€ΐ«ο• ιην€ηίΓβ Ιίοβϋίι. 
ΒίιιΐΟΓίβΒ Ρ€ΐοροιιη6$ίλ€3Β €3(ΐϋα ροϋοΓ^ί, &1ΐιιηιΙβ 
Μΐί§ ηοΐι« <θ<|υυηΐυΓ. (Ιιιαιιι, φίοιΙ ηκίΐηβηΐυ <ϋ» 
^ιιη 1» 016(110 9ΒΨ0 Γβρβίίΐ, «βΐ 5Ιι?οπ]Π) Γ6|$ηαιιι 
ΡβΙοροηηβιίΜυιη, Ιιιίΐίοηι «αρίΑπ» ΙιυρβΓαηΐβ €οιι- 
«Ιβιιΐίηοίίορίοιι^τιηο ; οϋί Ι96λα6ώ0η ίϋι*ιΐ) «8|, ςα<Μΐ 
ίΜ Μ9νίξΐα€ΐη Ψίάαοία^ ιιοιι ιΐανίηίνιία^ ςυο(Ι ροβίβ* 
Γ•ιι• &Ηιιη«Ι« ηοΐυη ββΐ. Ρο81Γ€ιι»ο Ιιι νβΓβίουΙο ίΙΙο ^ 
•«ΐγπ€θ νούβαι γοφα9^ιι67ΐζ ΚΌρίι»Γίιΐ9 (Ήαι^αίιΙη» 
^ΙϋΜ§Τ€μίίΜ$, €1€. ΥίικΙοΙ). 1840, ρ. ^ « ϋιΐίβιοΑ 
Βιΐ|;βι ι<•ι1ν2ΐ, 01 »ίΙ Ιϋ€ηι ςικκΙ ΟνΙΙίΰυπι *λΜ/γ, 
4Γφίί. Αιιη6φα/«γ? ΜίΙιί βο. ρο6ΐ• ϋΐ€ ιΐβ Γαοίο υο- 
ΐΗΐίβ €α]08(Ιϋη» ταΓΓϋίβιη μγ?ιΙ«π] (ΙνΟλαβοιμέντ^ν) 
|»π( Μ Γοι^οΐο, (οςυί νίιΙβίιΐΓ. Ι>6 Βίαιτίο ΡβΙοροιι- 
ιι«β» ιηβΐΐο υϋβήοτ& Νθ8ΐ«τ ΐΓ3(1ίΐ ιη ΙίϋΓΟ 0^ οΛιη. 

84^ίΐΗ9ΐη ΐ^Μία, ϋϋρΙίαΙΙϋηια. Οηο€θΐη Ιίιιιΐυιιι 
•ρηΗνηΐθίΜΥοΙιιίΐθϋιΐΟΓ, οϋ ίιΓιϋαπι ριιΐο η•ΓΓ8- 

110019, υΐΐί 0βρΙΐ4ΐΐ6Αί8 8ΐΐΙβαΐ8Γ6 4Η0ΐη3 6880 ιι^β'^ 

ΙΟΓ. Υβηιηι γ6§ Ιοη^β 8β ιϋΐβΓ Ιΐ8ΐ)6ΐ, εοΐΐ. 8(ΐοιθΓβ 
οοβίτο Ιο €ΰτ\Μοηη$ αηί. Βψί* ιι, 52, αΙ>ί ρ1ιΐ9 8β• 
ιηβΙ Ο^φΟίτΙΐ ρΓ»ΙΟΓ ββρΙιβΙΙβιιίφ (δ στρατηγέ; Κβ- 
φβλληνίας). Αϋϋο ουπιιΐβιη θ€ αάίη. ίηφ., Γβρ. 50 : ^ 
Ί^έον» οτι ή Κ€φαλον(ας (8ΐ€) στρατηγίς, ήγουν τά 
^(Κα,τοΟρμβ ήντ6 παλαιών της βτρατηγίβος Αογου* 
€αρδ£βς (&ί€). ΈπΙ 5έ Δέοντος νου φίλοχρ^βητοο 
<89«6^υ γέγονβ στρατηγός. |}Ι)ί βΐίβηιιιι ιιοιηβιι 
ιΐβιιιΐιιαίίτυιη (86. τά νΤ|σ(α), τΗΙβ 06 ορροηαΐυτ 
8ΐΐ6ηΐ9ΐί οπβηιοΠ χτιι (δΒΐηο,Φιιηι 8ΐίΐ8 ΐοβυΗ» ιΐ8- 
4ΐ«€4(Ι (}ροΙΙη)» ςιιο<ΐ8ρυ<Ι ΙΙΊ6Γ0€ΐ6ΐη 681 1παρχ(α 
«ών νήβ»ν• Ρθ84τ6ΐιιο {όμοΙως ^ χαΐ...) η6§1ί£6ΐιΐ6Γ 
α<ΙιΙίΙ ΖλΓ^οΙΙιιιηι» Ι46068ϋβηι, ΙΐΙιαβιτη, αϋ» ιηίαο- 
η:5 ίιΐ8«ιΐ889 ΟοΓΓ^πτΑη), ίιΐ€6Γΐυηι ςαο ββηβιι. Ρθ8ΐ 
£Ιίιΐ6πι 80. ίιΐ8<ιΐ38 €6ρΙΐ8ΐΙ[6ΐιί8ΐη^ Ρβοοηιιυιη, Ζα- 
€7ηΐΙιιιιο, €γιΙΐ6Γ8, βίΓορΙιαάίβιη, 6Γ9Κ€ΐκ&(Ιουιη6Γ8ΐ 
11ί6Γθτΐ68 {ιιοη €οΓ6γΓ&ιη) ; Ιιίιΐ6 $Ηα ηο$ΐ6Γ |]8ϋ6ΐν 
«ιβΙοοΑ ιΙίβ[6Γΰΐΐ8. Ουί<1 ιηυΙΐιΙ €0ρίιυΓι ηοβιπ (ά• ηόλβις δώ^χβ, Νιχόπολις μι^νρ^πολις» υΐΐίητη βχ 

ΙΙ•6Γ0€ΐ6. 0θ9Γ6 ν6Γ0, ΙΟΟγΙ 8υθ (Ι(Ιν6Γ88η8, 8θ!ΐ(η 

ΝίΓοροΙιη ηΐ60ΐαΓ9ΐ9 Γ6ϋςυ88 νι οηίΐιίιΓΤηΐ.'ΐ (Ιο- 
Ιιιΐι6 ιΐ8ΓΓαΙ ||6 ιιοπιίθ6 6ΐνΗ3ΐίβ ΝίοοροΗίλη», 61 
Ι1<>8|Τ('Ιηί «Οϋΐιηι Γ6ρ6ΐΗ ϋβ ΙιιιΙίοΓιοηίΙ)ΐΐ5. Χηιη ηιίπ^ 
Α66 ροΓ%Μ : Μψρ^ΊηΑΐς 4Ϊ τοΰ θάματος πέλις Δω- 
Ιώνη. ΑΙΐΒΐη ογ^ο ιη«ΐΓθροΗη, Οθ(Ιοιιαιη, ν6ΐυ8 Ερ'ι• 
Γυ8 Ιΐ9ΐ)υΗΤ ΟοιΙοοίπι 8<ΙΙιιιο οηοιη ΙΓΐ6Γθοΐ68 
ςηίϋβιη 8^οο86ίι, ροηΊΐ^νβ ρο8ΐ ιρ88ΐιι Νί6ορο1Ιρ» 
ΥβΓοιη (Ι6 ιη6ΐΓ0ροΙ{ΐ80Α• ηοο βοΐυηι (Ιο (^Ιί<η6« 
Ι)ο<Ιοπ98ϋί§[ηίΐ8ΐ€οίΙαΙίαη(ΐ6 «οπιρ^ηυιιι Μί€0)ΐΐ8« 
Ιΐβπιιη ρ6φΐ {ιΐ8ΐρΙ(Ιβ : ΈχέΙη γάρ ήν ιΙ{ «ηγήν 
Κασταλίας βνομα Ιχουσα, χ. τ. λ. (Ιιίηβ 81οΙ|ϋΙιηι 
Ηίικί της Φωχιχης 8οηιοίοοι). Νβχιιηι Ιιοτυπίι (γάρ) 
6οιη 8ηΐβ€6(ΐ6ηιίΙια8 Π6Π9θ88ηο8 €ΐΐΗ€8{>ίΐ. ΑοΙιβΙοΊ 
(Ι6ίη<ΐ€ ί80(68 ί1>ίϋοη) (ί|ΐ ΕρίΓο) ροηίΐ ; ςϋΜΐφίαη• 

ΑθΙΐ6ΐθΙΙ8 8 Ρίη(!θ Τ1ΐ688»ϋ60 (ΐΜ660()ίΐ• 00(1008 18« 

ηιΟΗ Ερ\τι 6πιΙ, ηοο 688ΐ8ΐί» ίοοβ οηιο Αοη^ΐοο. 
Ειγο ηιβι1ί:ιπι οΐ «Ιίϋί |^60{Γ8ρΙη8ΐη οιιιο νβίοϋο 60ΐι* 
ίΊηΐι]6ΐΐ8, ΕρίΓΟ «ιυβ^βιο 888ί|τη8ΐ, ηΐΜΚ οηιιΐ^ Ν{60« 

ροΠίΒοί ΰγΖ^^ΙΐΓΐηΟΓΗΙΟ 4||6Ι081?8, ι. 6. Αθ8Γ08θί9Τ« 

^Εΐοΐίβκ <Α6ΐΐ6ΐοο8), ΡΙιθ66Η8ίοηι (€88ΐαΙί8)« Ει Ιΐ06 
υΐιίιικιιη (<16 ΡΙΐ06βα8ΐΙ)η8) υοοοι «81 νοΓΟ η()«υπΗ 
«(00(1 (Ιί86ΐοιιΐ8 6ζ 1818 ρίΓΐβ Ιπβοπρίίοηίβ ίη8:ι'η%τής 
Φΐιίτιχης. Ιβαι 6π)ηι Γ68ρ86 Πηβ8 Ιΐ8ΐ)6Γβ νί(|'<;ΓηυΓ 

Νΐ€0ρθΙί(8Ιΐί Β^ΜΠίΙΟΟΓΟΙΟ ΐΙΐ6Π18ΐί8• 80. ΑΰΟΓΟα- 
θΐ8ΠΙ, ΛίοΙίΒΠΙ, ΡΙ)06ίϋ8 €001 Ι)6ΐρΙΐί8, (|υ« 0111018 

ιη6(ϋο «το (1ί66ΐ>8ΐιΙ«Γ ΨΙοΰΜα ριίιιβΓ, ορικΙ ουίιίο^ 
Γ68 Αηα^ 610^ 

ΝοΗΗΜ ίΐαηια^ ϋ^βηοϋΗίμΜ, ΑΙιβςαο ρΓΟΟβίηιο βίο 
Γ6Γ6 60ΠΙ Ηί€ΐΌ6!ο ίοβίρίΐ βοείΟΓ : Δυ(&2(άχιον, ή ποιϋϋ 
Έπ(6αμνος, ύπδ χονσιλιαρίου, ιιόλεις ιζ. ^ιι9^ ηΐ6•- 
Ιιαβ 8ρυ(Ι ΗίοΓΟοΙοπι βΙο: Επαρχία νία; Ήπ:ίρου, 
ύ«6 χονσ(λ(άρίον, πάλεις ιχ : Δυ|&^., ήηοτ^, χ. τ. λ« 
Ιο υΙ1ίηιί8 πιιο^ιιβ Νο$16γ Υβτί)!• 8ηΐ6 ίγοίιπίϋυπι^ 
Ιΐ8ΐ>608 8ΐΐ8ρ60ΐηηιι ίηυϋ ρ8Γ νοοιιιη Αήστ,οων χχΐ 
ΐχεύιττων ; ςυο(ί οβΙ ίηνοτδο 0Γ(1ίηβ 9ρ\ΐ(Α 1Ιί6Γ0• 
61601. Ταπί οοΙΙο 8ΐ8ΐίοι 86080 ]β%\ΐητ : Επαρχία 
Δαχ(ας μεσογαίου..^ 'Ρβμβσιίνα, οΐ ίο Ηί6Π)€ΐ6; 
ο{8ί 400(1 Ια Η)6ί1ίο ]οχΐ8 Τ066ΗΙ Ναΐ90ς βιΙϋίΐοΓ : 
ή ΐ6ατρ\ς του μεγάλου Κωνσταντίνου, ^8ιο 8 Πα 56- 

ςίΜΙΟΐΟΓ 6Χ 60^601 Ηΐ6Γ06ΐ6, 86. ΕρίΓ08 ««(ΚΙ, ΟαΓ- 

(ΐ8οίη, Ρ8οηοοΪ8, 8(Μ•ΐί8 ογ1>1οπι 80Μ8 οηοΐ6Η!ΐ, οοο «468 Ιΐ»6 ί6Γ6 6886 (ΐ€Κ)6ΐΐ8ΐ : ρΠβΟΟ ΙΟΟίρΟΓβ €6ρΙΐ8ΐ• 68Γθαΐ ΟΟΟΙ'ηιΠηΜ. £ο 86ΗρΙθΗ8 086ίΐ30ΐ|8ΠΙ ! Κ«- 'ί^ηίαπι 6001 8ΐϋ8 Ιο8οΓΐ8 ΡβΙοροηο68ί ραηοπι οίίο- 
€1886 (σνμικριΐίληιηο, ρΓΟ συμπεριείλητΕτακ, €θΙΙ• 
ΙΙιοιη. 5ΐΓ3Τΐοοοίο}, ρθ8ΐ €»ΐ8ΐ)Γί96 ; οΐΐίπιο (Ι^βοηίβ 

8>ρ.) «το 8(1 ΐΚΟΟΜίΐ'ϋ βίο^υΙαΓΐβ Ι)0ΙΙ0Γ60Ι 6ν66ΐ80Ι 
ίαί880, 6)<Ι«4|0• ρ&η68 ρηΒ(6Γ €6ρ1ΐ8ΐΐ6ΐΐί3ΐη Η38 6886 
ίθ8θΐ88 : Ζ86]Γ0ΐΗα0Ι, 616. Ι1β8ρθη(ΐ6ΐκΐΙ ί};ΊΐΜΓ ί>6• 

ρΐίη8υΐ8π 1γ; ι. Υ6θ6ΐο-6π6οοπιοι Γοίροϋΐίο», ΐυ6οΐ6 

8. Ιθΐρ6Ηΐ80Ι6 Βπΐ8Πθί8. 

Ούΐα9ΜΜ ΐΑ«Μα, Νί€οροΗ$, Ιηβοηρίίο 0π668 
(Ιιιβρχία τής ιιολαιΑς Όΐϋείρου) Βί6Γ06ΐί8 691, 8(1- 
ίΐίΐο της #ιαχιχΙ\ς, ύψ* ηγεμόνα ^ςυο(1 ίο&8θοηι 

«986 ΟθΊ6θ{(|06τ1(ΐ6ΐ)ίΐϋΓ. 0ΐΐΙ«ΐ6»ίπ> ΓΙΐΟ€60$08 61 

ν6ΐợρΊπΐ8? υΓΐι6οι ςοΐ(ΐ6ΐο ΐ8ΐα Ερίπΐδ Ιι^Ιιυίι, 

Φαίτιx^|ν, 88ΐΐ8 φΓ8ΒΙ ί Οθϋ€ 6|;0 Φ(|^<χης 6Ζ(0(1ί. ϋηηι ΕρίΓοπι ]αιο ίο ϋΐ6ηΐ8ΐ6 06(8γφ ΙιαΟιιβηιΐ, Νί- 

€0ρθ1ί(80Ο• Ν6(|υ6τβΓθΙΐ0688ΐΐ8 6886 ρΐΚ.ΐΙ. Εΐ60!ηΐ 

ρθ8ΐ Ρβποοηίβηι 808ΠΙ8Ι0 ροφΙ :Κα\ώβ£ μεν επαρ- 
χίας (Ι. {παρχία) της νέας Ήι;€ίρου, τουτ* έατι του 
Δυ^^αχίου, του πάλακ χαλουμένου Έπιβάμνου. υΐ>ί 

νίϋ68, Ι>3ΓΓΓ8€ΐΐίθ ΟΐΙ ρΡΟ ΕρίΓΟ ΙΙ8να, 6Π](Ι8 ({01(1601 
016ΐΓθρθΙί8 6Γ&1, 066 180160 Ίΐΐ60Ι 61101 ΕρίΓΟ ΙΙ0Τ8 ; 

1(1 ςυο(1 βοΗ Β^ζβηΐίοο οβυΙ 60ΐιν6θίΐ, ςαί ΕρίΓοοι 

ηθν801 (1ί66Γ6 80)81)81 ί>|(ΓΓα«ΑΙ«Ι», 6θϋ. !ρ$8 ΙΙ)6- 

0181*18 0081Η ίπ86πρΐ1οο6 : "ΕψΎατοτ Θέμα άνβ'^ 

φάχίαΤ. ΟαΧΓ6Γ6 (ΐ6ίθ(ΐ6 11661, ς08Γ6, 6001 Ιι. Ι• 
0861810 Ι064ΐίΐ6ΓΓ»06810 6001 ΟΓΐ>ί5θ8 801*8 6Χ Ι1ί6• 
Γ06ΐ6 ίοίΓΙΗΐϋΙ, 8ίηί8 1ΐ8ΐΐ68ΐ, 08Γ(ΐ80Ι98 61 Ρ8000θί« 
«οίο» Γ6|ίθ160 6001 ΟΓ^ΙΟΟΙ ΒΟΟΙβΓΟ οΐΰοιοηίΓΟ» ϋΑη βΐιβ^ ηοαιΙιίΑ ητ^Ιοαι Τ λ6$ροη(Ια« Ιμ ρπΝίφΙα Α κβ§ ΙΐλΙ>ηί95β, €(Μΐ|ΐι« ΟαίιίιηοΓηιη ςαο^ιιβ 4•ιηΙιι*9ΐι 

βχβΟϋΜΦ. Τ€ΐτ•ιη ΒοβροΓ«η«ιη ιηιβςιιβηΐΙ ΐβηιροητ €Ιιβτ»οη«ιη <)ΐ€(«ιη « ηιβίΓοροΠ ^ηβιΐβπι ηοπιΊιίβ• 
Ιαπι ββςηβιιΐΙΙιηβ, ηα» «(ριιιΐ άβλίιΐίςιια ΒοιροΗ 
ΙιϊβΙΟΓΪβ, ηβ8Γΐ|[βηΐ6Γ Ηχο ρηκΙυ^ΙιιηΙ : Έχει Μ ή 
Ιστορία ο^τως. δ1«1ίιηςιΐ6 ^ Ιβ^ζοηΙαΓ, ςιι» ηο(• 
λοηΙ € 8ΐβρΙιιηο βρίίοιη&ΐο; ςηο ρΙβηΙοΓβ ιιβοβι 
ίυίιββ, β ΓβΙΙήηΙβ ρλΐ^ΐ, α5ί Ιβ&Πηιοηϊ^ι ίίΐί^η ΡΙιΙ^ 
Ι^οηΓιβ, 8ΐπι1)θΐιΐ8, ΡΗ•τοπη^ ςη» ιηΚςιιιΟΓ» Βο8« 
ροιϊ 8ρ6οΐ:ιιιΐ. 6Γ8Ρ€ΐιιη ςηοςηβ 6ρϊ§[πιιιιιη& <)« ΟΙΐΓγ* 
(οροϋ β 5ΐ6ρΙιαηο ρΙοηΙοΓβ Ιι&ιιβίιιιη ριιΐο. ΙΙΗίιηβ 
Γ8ρί1ηϋ ηιαηοβ €βΜ ^οηβΙ»!, ςυ« βΐΰ β ηο8ΐΓθ 5ΐβ* 
ρΙι»ηο ΓβΜΓοίΓΐ ροΐβπιηΐ : ..γτολιορχοΟντος, χα\ διο• 
ρύξκντοςβίσοβον χρυπτήν, δθεν άφανώς ο( όρ^τοντι^ <5§Ι• Βxι^^ν»{[•ιυβ «η!, €υηι βχ ΒΙ^ψ^ύϋ 1>«€ΐλ«ι 
ιΐΜ<Ι!ΐβιτ«ιι«ιιη ϋπιη «Γΐιίΐηιι ΓορβΙβΓβΐ^ <|ΐΚΜί Γβ:ιρΜ 
ιηβΙΙιη €θΐινβηί«^1)9ΐΐ ΙπΗίο οραβ^υΐί, ςιηπι βηΐ ; βι 
ΟαΓ^λΐιΙβιη ΓβΓβ οοιη Ιΐιβηο&ΐι; βηο δΐΓ]τηιοη•ο }ιιη« 
86Γβ ρο(«ηΙ, οι ριηβιη Ικ)Γ6βΙβπι. Ι«πι τβΓΟ, ηά 
Μηλίη ιηβηΐβη) ΓβτβΓΒΐιβ, Γβΐίφίλ Ιΐΐ6ΐη«ι& ί^^ηάΐ^ 
ΐιΐΓ• 8Ιΰ1Π•ιη, 1.οη|;οΚ«Γ<Ι}«ιιι, ΟΙιβΓβοηβηη ; (Ιβ ςνΙ*• 
Ιηι» ΥβΓΟ ηΙΙ κρυϋ ΗίβΓΟοΙβιη. Ηι 3ΐΐ«κι ϋΐρΐΐοϋ 
ρ«η€ ταΗα 1η€υΐ€3ΐ ά6 9ΐιΐΙ<|ΐιίϋ(ί5υ$ Ι>]ητ«ΰΗ)ηΪ8 ; 
<Ι6 €<>ηβ(&ηΙίηο Μ., ΙηρβΗυηι Βοιη»ηθΓθΐη ίηΐβτίΙ- 
]ίθ8 ρβηίβηΐβ ; ροβίΓβιηο άβ ΙΗΙπίλΐίβ, ΙιαΠ» κ^γΙ- 
))βη(ΐ8, ρβΐΗΑ ΟίοοΙβΙιαηί, ίηορΙ» πιβιηοή» ίπιρβη- 
ιΟΓίβ» ιΙ)ίςιιβ3ΐςα&)ιιβυη(Ιίω{ιιι>. 

Β€αΜίΐΜ ίΗ€9Λα, βΐάΐία. 1η Ιιοο ΙΙιβιηβΙβ, ηΐ Ιη Ιμβλλβν του ορύγματος άναδυναι, κα\ (Μ€ 
τθΓιήυίβ <ΙοοΙηι8, Ιηιηιηιί» «Λ ΝοιΙβΓ ΗΙβΓΟοΙΐ!» »ιι• * 8/^Ααΐ}| ρβπίαι^ηι) Έχάτη φω»φ4ρος ούσα ί 
«!0ΓΊ(9ΐΐ8; (|υ€ΠΝΙ ΜΓ{ρΐ0Γ6ΠΙ(!β Ιιίβ ηίΙ ΐηάίϋϊιιβ 
(χΐβιίηιο, βίΐιΐ ρθΗίΐιι«, ςα» Ιηιΐ'κϋΐ. 

Ει^ο δΙοΙΗλΠΐ ιηιίο ρ^ρ» ΚοηβηΙ ίπιρβηοαι ηοη 
η]τζ:ιΐ)ΐΙη)ΐ ρίΓοΙιββ 8ΐΐ, 80(1 ΚοηΜηΐ8 ; ροβίιηο^ηπι 
ΒχζληΐΙη!^, Π^ιί^οβ οιηηβ <8ΐυ(Ι πΐΑΓβ ρ&Γβ&Ι υβςνβ 
:ΐ(Ι €θ1θΐηηΐ8 ΗβΓΟυΙολβ. Οβ ηοιηιιιίΙ>υ8 8ΙοΙ11» β 
δίβρίι^οφ (Ιηκ) ΗΜΙ»ιιί€0 ΤίηίΑοιιυβ). ΙιιβνΙβ ηο8ΐηΒ 
:ιΚ&^υιηφΐ6 ιην{ηΗα<Ιο. $8Γ806ηΙ, υΐΐίη^ο 9βτο 8Ι(ί- 
1ί« άόηΜ ί8€ΐΙ^ €8ΐ&1)ΐΐ8ΐη 80Ι2111 (:ΐΐΓ(8ΐί»ιιΐ8 ι«« 
ΥΙηηαιιηΐ, ΰΐι]!ΐβ στρατηγέ Νθ8ΐ6Γ ιηβιηοηΐι αιιη 
ΐΐΗιΙΙισβ ςαΙΙιηβ^•!»/ ςιιαηιπι ηοχηίηιι ίΙ)ί(ΐ€ΐιι Ιβ{ί• 
Ιηηβ (Αΐι^Ιιπη, 8. €]τΗ86ΐ« 8. 8€?6Γίη8« ΟγοΙοιι)• 
0ιΐ8Γ€ τβΓΟ 8ΐ€ίϋ»ηι ιΗβιΙιι 801 Φίτί ΒγζβηΐΙηοηι ΒΐέρΗαηί ρβΠίαι^ηι) Έχάτη ψίοτψόρος ου 9α β^ς 

1«ο(η98 νύχτωρ τοΙς ιζοΧΙχαις φίνηναι, χα\ τήν πο- 

λιορχίαν φυγόντις Φωσφόριον τ6ν τ^πον ών^μα^ν. 

Ει Ιι«€ ςαΙ<ΐ6πι άβ οίΓοςιιβ ορηβοιιΠ ΰοιιβίβηΐΙηβΙ 

ΠΙ>ΓΟ 8θίΒ6!81ΙΙ, ρηΒΠ)ΐ8Μ 8€*ΐϋ€6ΐ, Οΐ ϋ8 8θΠ(Ιθ 

οίΑπιοΓ ]ιΐ(ϋοϋ ίοηύηηβηΐο, ΐ|οο<Ι ]9ηι άβ ΐοΐΐαβ 
βοΗρίί ΰοη8ίΠο ρΓβΐίσηοβ ΓβΓβηάοιη ββββ ν{<1β• 

ΙΟΓ 

€οιΐ8Ι»ηΐ!ηο8 ΡθΓρ1ΐ]ηΌί6η1ΐυ8 <1ιιο 8ΰη|ι(8 ^€0• 
|[ΤΑρΙιΪ€ΐ 6Χ8ηνίΙ, οηυπ) 1>β αάηιΜϋταηάο ίηιρφΗβ, 
βΙΙο 800 Ηοηνίηο ίΜβτίρίοπι ; βΙΐβΓοηι Ββ υί^ιηαϋ* 
Βημ (ρΓονΙοϋϋβ) ΙιορβΓίΙ ΒγχιηΐΙηΙ. ΐΛχη <1β ρΓίΟΓΟ 

ΙηΐβΓ <Ιθ€ΐ08 88118 6008181, φΙΑίΚΪ Γ6Τ8ΠΙ 9Β»(ίπΐ8Β• 

θοπι 8Η, ιη8{ηΙ Β€ίΙ!ΰοΐ. ΗβΙιοί ςιιίίΐθπ) η^%\\%&Λί\Λ ιιαηαιρ»!, βΐ στρατηγών ιηβηΐ0Γ8( ηυιηοΓοιηςοβ ογ-^ ^αΗ* τικίίίίΒ. ίιΐ8ΐηιηςοβ {ο βο οΜιο^ιο 3ο ίΙββοΓ- Μηπι 22 Τ ΡμΙγοβιο ΐΗΐλ «Ιο ΗιβΓοηο βι Οίοη^βίο 
Ιΐτηηηιβ, ίιβηι ά€ ΑΓοΜαιβίΙβ ΙΐΑΓΟβΙΙοςοθ. 

νηάΘοίηηηι Ι/Ι<«ιβ. Ιαβ^^Λτέϊα. ΙιιΓβτΙΟΓίβ Ιΐιΐίβ 
Εοη^οΙηΐΓΐϋΒΐη, ι. 8. €8ΐ8Ϊ)Η8πι» 8{^ιίΓιο8Η, ρηβίβΓ 
.'ϊ1ί8 €χ 8η1βεβ<ΐ8ηΐΙ ββρίιβ €0|ηα8€ίΐυΓ« οΜ Τ6ΐυ8 

Γ.8ΐ8ΐ)ΓίΧ ηΟΠΙβη ΐΐβ 80^6» ίβΓΟ (ΓΊΟΐη 0€€αΤΓΊΐ• 

1801 <|6 ηοοιίοο 1ιη]ο8 1•οη{ο58Γ<ϋ« 6ΐ7ηιοΙοκΐ€8 
ςα«(ΐ30). Η)ο8 8Π8 ΙηβΙρΙ^α ιΚβ Βαΐίικηοΐο (ιΙ^)^ 
ΚβΒροΗ, Β68ΐ>ίο {^€) οιοηΐβ ίΙ)ίςοβ Βυκ8πο (βΐ€) 
βΓΟΗοηιπ) €θΙοοϋ8• Ε(|ο1^ηι 8Ί§ηίβαΐ88β Βοοβνβο* 
ΐοπιροΐο, οοΒ Βαΐ1ιτ8ΐιοΙοιη (Βαΐηηΐηηι), ςοθ(Ι «81 
ΕρίΓΐ, τβΙ ροΐίοΒ Η^τάηοΐοαη (ΟΐΓ&ηίαιο). Ει Βέσ- 

6ΐθν βρος 88ΐ Υ880νΗΐ8 ΠΙ008 €ΙΙΐη €ΠΐΙβΓ6 800 (τοΙ* 
€800); ΟΓΧβΟΓΜΙ ΥβΓΟ €θΙθθί« 8001 : ΠθΟΙ8 6ΐ 8001 η8ΓΓ3η(ϋ Γγ081ΠΙ φΙ2ΚΓ68• ΙΟΙΟ &Ιΐη« 8ΙΐΗίΐ806« 

ηοΐ8ΐ{οη€Β (Ι6 ροραΐίβ (|ΐιΙΙ)08(ΐ80ΐ τίοίηίβ, $ο. οΗβη- 
18ΓιΙνι8, Ι»ογ88ΠΙηι8, ΟΰοΊΗβηΐλΓιΒαΒ* ςο8Γυοι,686ρο- 
Ιί88ΐηιαηι ^ο» 8«ρΐ6ηΐΗοη6ΓΑ ΠΙιιβΙγβπΙ, ηοη αησ 
Ι80!αηι ϋίοΙο ηΜ^ ΪΛηΛΜηό» βοηΐ. Είβηιπι 1)008 

ΨΜάΙΧ (ΟΟ^ΓΟρΙΐίβΒ ρ8Γ8, Ι|α8ΐ6η08 1>0Γ€8ηΐ $ρ60ΐ8ΐ, 

8011 ΓβΓθ 1ί1)Γ0 €οη8(8ηΐ1η€θ ΙοηΙΐίΐοΓ ; ςιιΙ οαπι ίιιΙ^ 
|6Γ8(1 008 ροΓνβοβπΐ, οβΰοβ, ίά νβΓΟ (ΙΙΙΒαΙβ (ΙίοΙο 
€88β βχΐΒΐίηιο. Η8ΐ>β1 £ΙΪ8ηι ηι&Ιβ (1ί^θ8ΐ8 88118 ηια1ΐ8« 

ΒΰΙΓίΓ^Ι ΤΒγΗ |806Η8 8)Τ6 001801108 8!ψ6 ΙΐΙΐΙΊΐΒ• 

πιοοίβ, 8ηΙβθ8<ΐ6οΐί η8ΐΤ8ΐΊοηΊ τοΓβ Ιστέον, χ. τ. λ• 
8{β1αΐιη8Π βοΠίβ, οιογο δθΙ)θΙί3£ΐ8ηιηι, €ΐι]θ8 ΡβΙ 

08086801 8ΐ•08 ΒΟΗρΙΟΓ Τίΐ888βΙ : 8111 8ΐτ€ηυ3 68, 
Ρ6Γ 86 000 600(601060(18, ίοίΓΟδΐΐ. €8ΐΐ6Γ00Ι $ηί «νί ΓβηΙιβηορβ (ΝβΒροϋο), 616., ηοο οιοο8 ίΙΙο ί^οίτο- ί> κβο|[Τ8ρΙιί8ηι, οΐ ςιΓκΙβηι 6χΐΓ8η68ηι, ΗΙο$ΐΡ8Γβ νο- 

1υΙΐ« οι1ηο8 αζί τ€Ώΐοΐ9θΗ$ ; <1β ςυο ςυχ Γοη6 Λά* 
<Ιυηΐ0Γ, οιΙηοΗβ βα ηιοηιβοιΙ 6886 ▼ΐύβοΐοΓ. Ν8ηΐ(|Ν6 

10(08 Ιί1>6Γ 8»6ηΙί (Ι66ίπΐ1 8(8ΐΟΟΙ 8ρ66(8(, ηΟΟ ΓΟ- 

ηιοϋοΓβηι 80ΐ{ΐ|ΐιίΐ8(6σι, 46 <|08 οηιηίηο ροιΓαίοπΒ 

6ΓΟ(Ιίΐίθθί8 8ρ6€ίηΐίθ8 τίχ 6(Ι6Γ6 ρθΐ6Γ3ΐ ίηΐρ6Γ8ΐ0Γ, 
6θΙΙ»ΙΟ Ιΐΐ6ηΐ8ΐυηΐ ΗΜΙΟ. €»16Γ001 8ρ66ί6Π1 600Ι• 
016Πΐ8ΓίθΓΟΠ1, ρΐΐΙ>Ιί68 806(0111816 ΟΐυηΐΙΟΠΙΟΙ, Π)8- 
ΙΐίίΟΒίΟ ρΓΧ 86 ΓβΠ η08ΐ6Γ €θη8ΐ80ΐίθί 1ίΙ)6Γ : 681 

60101 Κ00Ι800 ΠΗο <ΐ6<)ί€8(ηδ, €οΙΙ. ίοΒεηρίίοιιβ : 
Κωνσταντίνου, το"!; &ν Χρΐ9τψ βαφίλεΐ αΙωνίφ βασι- 
λέως Τωμαέων, 'χρίς τ^ν Γδιον υ16ν 'Ρωμαν^ν, τ^ 
Ο(οστ(φή χα\ ιβορφυρογέννητον βασιλέα. Ρθ8ΐΓ6ΐΐιθ 
(9ΠΒ6ΙΙΙ0 φ8 ιΙΙηΙοοΙι 00(16 8Γ(;ιιηιοηΐ(ΐηι 60{ζη08€ΐ 
ρ084ίι, ηοο<Ιιιηι οςοΚΙΰηι ίηνοηί *, Ι^ιΐιηα νβΓο ίηΐβΓ• «005. — Ιΐηρ6Γ80ΐ6 ΙΟδίίο'ΐΒΟΟ» Ιιοο ( 8*16 ίρ%6 86 
€0160(181) Ζ60006, ΟοΐΙΓί Ν68ρθΙίη 8ΐία8<106 0Γ1>68 
ΓηρίυΟί. Ν8Γ868, Ργ8Ο€0Γ010 ΤίοΙΟΓ» Ικιο|^οΙ)8Γ(Ιίηιο 
ί1ΐ8ηι 6Γ«6ί8 8ΐιΙ]ί6ί1. Ιηιρ6Γ8ηΐίΙ)08 Τ1)6ορΙΓιΙο, ΜΙ- 

€ΐΐ86Η8 ΟΗΟ, 61 Β88ίΙίθ 88Γ866ο1ΑΓγΙ ρβΠβΒ 1ΙΙ]ΤΤί6ί 
ί8€88£ΟΙΟ &(Ιθηί» €8ΐ8ΐ)ή801 €8ρίθθΙ, 6 ς08 180)60 
βπκεί, 80610 1•.Ι()θνί€0, Ι<'Γ8Π€0-€8ΐΗ9β Γβ^Ο, 081» 
608 6]ί6ίυθΙ• ε^ΐΒΐΐΠΒ 6X10(16 Β/Ζ 811110011101 
|||6018. 

ϋηοάΜίΛηίΛ Ιΐαίηα^ 6νι«Γ«οιι»Ηιι]υ8ςαοςο6 68ριΓΐ8 

{ηΐΐίοηΐ 0I8|«86||ΜI^6I, 86ΓΐρΐΟΓί8 €1ΐ1ρ8. Ι)ΐ66Γ8 <Ι6Ι>6« 
1)81, 80(ΐςθ1θΓβ ΐΟΟίρΟΓβ 6801 16ΓΓ8ΠΙ, ςο» 8Φ6θΙθ 

. ΟΗπβΐί ()6θΙοιο €1ΐ6Γ$οη (Ιΐ€6ΐ)8ΐαΓ, ηοη Β^ζΒοΓπιΐ 

Ιη|ΐ6ΓΗ ρ8η8αΐ Αΐ)886| 86(1 Βθ8ρθΓί ηθΐηίθ6 81108 Γ»- 25 νΑΒίΟηϋΙΐ ΡΜ£ΡΑΤΙΟΡΤ£δ. Μ ιΐ64«β &Γ|^ιηβη1ο \ρύνΛ ηΑΓί&ΐϊοηΙ» Γ6βροη(Ιοΐ« ηβ- 
90« •€ΐθθ ρηοίβϋοΐΗ : *1&>ϋ (χτ(θημί σοι διδασχα- 
λίαν, ώ9τ« «^ έχ ταύτι\ς κ^^ρι χα\ γνώ9^^ συνι- 
ηαθέντα κερ\ τά^ β^λτίφτας βουλάς χαΐ τ6 Χύΐν|| 
ουμφ^ρον μή €ιβμαρτάν€ΐν. Πρώνα μίν , ποίον 
Μνος χατΑ τί μίν ώφβλήσαι δύναται ΤωμαΓους, 
χατ^^τ{ δΙ βλέψαι, [χα\ ποίοι^] χα\ πώς Εχαστον τού- 
τον* χα\ κΛψέ, «οίου δύναται Ιθνου; χαΐ πολ^μβί- 
α$αι χα\ ύΐΒθτάαβ»σΟα«* Ιπβιτα πκρΧ τή{ &κλήστου 
3η\ άχορέστου αυτών γνώμης, χα\ ών παραλύγως 
έξαιτούνται λαμΰάνιιν * <ιΟ* οΰ^ως χα\ πβρ\ διαφο- 
ράς ^τ^ρων ΙΟνών, γβνβαλογ(α^ τι εθνών χαι βίον» 
Β'^γοιγης, χα\ 64α•ως χα\ χράαβως της χατοιχου- 
μένης 7αρ' αυτών γης χα\ πβριηγήαεως αύτί{ς, χα\ §1ιΐιιιιΐ|^Γθνίϋ€ί»Γαιη» ρΓ96Μηίιη ιιοπι»η3 8ηΙΐφΐίοπι, 
αιιη ο$α »νί ηονίΐίί οοιηρατΑΓβ, αίςυβ ί1» %ί(ΐΗΐ 
φΐ&ιη<!3ηΐ ΊηβρίΓβΓβ ίηΐ9{;υΒ€υΙί8 |;60|{ΠΐρΐΗεί8, ςιη« 
ΠΙΠΙ ίΙπΜ Ιϋηΐηιη ϋη699ςιΐ6 βχίοΓοαβ ΰοηβριοίπιιιι» 
ίηΐβποΓΑ €ΐ6»ίϋ6Γαιηα8• Ιϋ ςιιο<1 ηιαχίιη^ €&<1ίι ία 
1ίΙ)ηιιιι ΜΰΐιηΗυια, Ίηοι«(ΙίΙιίΠ βοοοπϋα βοηρίυιη ; 
«ιι( ιηβΙϊοΓ» 6]η8 ίίΐΐοηιιη ΙηΙςηίΐαβ αΙ>βΐΓβχίΐ, βχ- 
οβρίΐδ, ηΐ ύίχί, ιιΗιιη» οιρΊΓώυι, ιιΙμ &€ηρΐθΓ ίηι- 
ιηιιηίβ 6Γοΐ α Γβϋοοίίοηβ ΗιβΓΟΰΙβ». 

Ηΐ8 6χρο$ίιί9, νβηιπι €οη8ΐ»ηΐϊιι^ί ΙίΜΙί ρηΐίαπι 
Γίΐ€ίΐ6 ροηϋβΓΑΓί ροΜβ τί(ΐ€ΐυΓ• ΙΠαϋ τβΓΟ, ςιιοιΐ 
ιηΊηΙ)6Π8, νίι 2(1 υΐΐίιη&ιιι, §1 ςιΓιά νίίίβο, ηοίβηι 
ά€ΐΓυϋί ροίβηΐ. Ρηιηο βηίηι Ι8ΐ« οαρϋπιο Ιιι$€η• 
ρΐίοηββ υηΐευιη ηο1>ί§» <|α<Η] θχβίαΐ, |^60^ρ1ιί« σταδιααμου πρ6ς τούτοις, χα\ π£ρ\ των Ιί τινι χαι- Β ΒτχϋηΐΊιι» 6χεηιρΐ3Γ οΐ ίοπηηΐ9ΐη οΗ ΟΰΐιΙοβ ρο- ρ<ρ μεταξά Τωμαίων χα\ διαφέρων εθνών συμβκβη• 
χότων, χαΐ μετά χαχί^α. δνα Ιν τ^ χαθ* ή μας πολι- 
χμΙ^^ άλλα χα\ Ιν πάα^ ι|| Τωμαΐων άρχ)) χατά 
τινας χρόνους Ιχαινοτομήθη. Α^ίΙ, υΐ (Ιίχί, άβ οχ- 
Ιηιΐ€• $ιιΙ XVI |;€σ8Γ»ρΙϊΐ8, ΙιιιβΓβρβηίβ Ιιίο ίΙ)ί ηο- 
ΐιιΙι« ιιΐΐ|ιΐ6 ΜΐιηοιΓιΐίοηίϋαβ ά^ νία &£ Γ&ιίοηβ, ςιιαηι 
ΙϊβΙΠ ρλείβςαβ €θΐηπΐ€ΓΓί< οοαι ραίιοΓίΐΜΐ; νίοίηοηιηι 
ββηΐΐϋαβ ίηϋίΐυβιΐιΐβ $οςαί οηιηίηο (1(1)6αιιΐ. €αυιίυ$ 
ίο Ιιίλ νβΓΜίυιη νίϋβο Ιο. Βαρί. Ε^ηλϋαιη Οΰ ρηη-' 
άμί^ΗΜ ϋσηπίΛη 1ίΙ)Γ0 ιι (Ιΐαηείιο, Βύ Βρζ. γ^γνιν 
4αίρίοτίύΜ$ 6τα^ά$ ρ. 477) : ϋΊο (Οβι/ι/αηΙίηιι»)... 
Ιί^τηιη ΒονίΛΛϋ (ίΐϊο ηίϊηηίΐ, ϊμ ^νο $ίίίΛίηαηί Ιοΐίν$ 
ίιηνίήί, $0ΜηίΜ ΟΜχίιιη ίΰεά€τα, ίιοϋίΜη νι>£ΐ, 
τμΗομμ^ €όΐΜ§α αψΓκΗΐί... Εγ^ο Ε£[η«ϋυΒ, Ιίϋπ 1119• ρο88β3ΜΜΓ,.οοη «ΙΙυιη ορ6Π3 ιΚυΙασι ηοΓλΐ, «{αβηι ^ ρΓοΓιΐβΐιιπ. ηαικ, βχί^υαιη 1ί€6ΐ, ηιβ ΗβΓειιΙ*;, η«ΐ|υ« υηιβη 
ρΓ0Γ&υ9 €0πΐβιηη6ηιΐ3ΐη ; ϋοΊικΙβ ΙίΙι«Γ ίρ5β, ιοαχί- 

ηΚ>ρ6Γ6 ραΓ5 Ρ0516Π0Γ, (• ΕυΓΟρ», ΗίβΓΟΰΙβί ΰοόί- 

018 ηι^ηιιβεπρίί νίεβ Γαη§ίΐυΓ ; ρο5ΐΓ«οιο €οη8ΐ•οΐΙ- 
ηιι$ 8ΐ6ρΙι.ιηο ρΙβπίοΓβ υβιΐδβ»!, ςιιβ ιΐβτβ ηηΐβ αΠο8 
8^^6Iιη(Iυ8 Αν65(£ηΐ)9ΐιηυ5 ίη ρπι*£8ΐίοη6 ορίίιη» ίτη%\% 
ρίβηα, ()ΐΐ3ΐη βόίΓιοιιί 8ΐι« δΙ^ρ)ΐ8ΐιΙ&ηίΐβ ρπρηιίβ'ιΙ• 
Αίςυβ (1θ Κιί& ςυίιΐβιη ΙΐΜίβηι». Ν8πΐ(|ιιβ 6(Ιίΐ!ο• 
η6ΐη ΙώΓΟπιιη Οοηβίαηΐίηί §6θ||;Γ9ρΙιί0θΓαηι αιιηιπιβ 
€(|ϋίϋοηι ρπΓΟ, 8»1 Ιΐ3ΐ)βη8 , ιηοιιηί$$θ ηη^ιίΑΐη• 
ιηίηαβ νβΙ εο](ηίΐ& νβΙ ρβητβΒίίβαΐΑ, υηιΐβ εοιησιο- 
άυβ &<1 ΓΰΓιηυΑ 1ια]υ8 βρίβίοΙ» ΐΓ8ΐι&Ιΐιΐ8 ίθ8ΐίΐυ} 

ρΟ^βΟ νίϋβΙΟΓ, (|Π9β ρθΓΪεοΙίΐηΐ |[βΟ{[Γ3ρ1ΐίφ Β)'Ζ8ΙΙ- 

ιίηββ, ΐαηιΐβπι αΐίςιιβηιΐο εοηίΐβπιΐχ, «υΒάροΓΟ τεΙΙβ μΙαιβ βρίβιοΙ» ίηβοηριίοπΰΐη. 

Ιιθΐΐ|(6 ^Πιιιη ίζύ^χα ΑΐΐιΐιΙηυβ οοιι&ϋκΜίι «ίιοηιιβ 
ί^^^ι €880, <ιυί ίη8ΰηΙ)ίΐυΓ ΰ€ ρτοΗηαη^ ίϋ ιιιιιιο ιη•• 
ϋηιο βχροιιβικίυπι 6886 νίάβΐιΐΓ. ^^Iυ Ιιυηε ΙίΜΙυιη 
Β;^Χ6η(ίηχ Ιιί8ΐθΓί« 6ιΓηογ€$ ίΐ;ι ΓβΓβ Ιηεΐ2ΐπΐ, ιιΐ 
66111 ρΓΐιηο Ιθ€0 ροηαπί, 86ύαιι<Ιο 1ίΙ>Γυιη, ςυ<^ιη άί* 
€υηΐ θ€ αάηΜίΐταηΰο ίιημ€ηο, Οη\κ\ ?<»γο, %\ Ιη- 
ν6Γ8θθπΙίιιβ ιιΐ6Γ6ηΐϋΓΤ Νοππο 1<;€ΐθΓυιη υηυ8<|υΐ8- 
^06, ΙοΗΐΓ^ΐο αιιΐβ 6ΐΐ6Γυιιι 1ί1)Γ0 ρο3ΐ6ΐ ίθΓ6, ςαι ;ι^ίΐ 
ι)6 ΒγχαηΐίηοΓΒΐιι (|[€0^πιρ1ιί3 ιηβιίϋ χνΐ «χΐ^ηια, 
ΙΙιοιη^ΐιιιη ΙίΙ>Γυιη εοη8ρί€6ΐιΐ8, ςβο^ΓίρΙηοπι Β>ζ6η- 
Ιήΐ6Γ«ιη 6]ι»ιΐ6ΐιι «νί ί9ΐί€τηαιη 6Χ8ρ6(-ΐ3Γβΐ ? 1(1 ςυοϋ 
ίρΜΚ ςιΐ(Μ]ηβ ΰ&ρίΐυπι ίη$€ηρίίοη€9 ΐικίηϋΐβ ΒυαιΙβιιΙ. 
Οαί(Ι ν6Γ0 ρΓ^ι•8.3ΐ ιΙΐ6ηΐ3ΐυηι Ιί1)€ΐ1υ&? Νοη (|[6ο||;γ3- 

ρΙΐί3Β1 Ίρ8ίΐ18 Γ6£1ΐί Γ6€6ΙΙΐΙθΓ6ΙΙΙ, 86(1 νβΐυβίίΟΓβΙΙ), 

{. 6. ^υ8I^η^Αη^3^ι^ 86Γν3ΐ3 ΐ3ΐη<ιιιιιιιθιΙο ηονίίία ρΓ6- 
τίιΐΰί6πιιη ηοιηβποΙνίυΓα 61 ϋΙνίΒίοηο ; φϊοά ς(ΐ3ιιι 

Ι1Ιθΐ68ΐνΐη ΐ6ς6ΐΙΐίΐΗΙ8 688β <ΐ6ΐ)63ΐ, ΙΗ «ςυίϋβΙΙΙ 111,311- 

Ι6€6<1«ηΐί1)υ8 8;ιΐί$ 8αρ6Π|ΐιο πιοη8ΐΓ3ΐαιη €ΐ βνίοΐυιη 

6866 6χί8ϋΐηθ. 

Εγ^ο Ηϋ6ΐ1ί €0η8ίΙίϋΐη ιιιίηίιηβ ιϋ οΙ)8€αΓθ νοΓβα* 

ΙΗΓ, εθ1ΐ3ΐΟ Ηί6Γ0€ΐ6| Ι|1ΐί 3(1 ν(Γΐ)Ι1Π1 6Χ8ηΓίΙ)ίΐυΓ, 

1ΐ6ΐι• &ΐ6ρ1ΐ3ηο Β5Χ3ΐιΐίηο, βχ ςιιο Γβιβ βοΐο ηηΐί- 
ΐ|υίθΓα ρβΐίΐα 0890 νίϋβηΐυΓ. ^θ α^υ οΐιο{|Ηβ οοιη- 
ηΐ6ηΐΜΐίοιιί8ς<ιοΐί(1ί3ηο 8. νυΐ^κπ νΐχ <ΐΜΐ>^ΐ3η ροΐββί. 
Εΐ6ΐιίιΐι νρ6Γ.ΐ3ΐ $Ιιΐ(1ίθ83ΐη ηιιΙίςιΓιΐ3ΐί8 ]ατ6ΐιΐυ(εηι^ 
Γηι ΙΙίΓΓοςΙεβ οοηΗη6η(ΐ3ΐιΐΓ οιιηι 8ίιηΠίΗη5 8θΓίρΐο- 
η1ι»8. 0.6$Γ:•ί>Ιιί3 ιη6(1ϋ %ν1 8υπιηιί» ΙαΙιι^ Ι3η£ί- Ιη ϋΓοΊ(1βιιΐΐ8 61 ΟπβηΓίδ (1Ί8ΐίη€ΐίοη6 Γ«οιΐ8ΐ3η• 
Ιίηυιη δοηιιΟΓ, Π)>ί βιι» ΕϋΓορ;» Ιΐΐ6ΐη3ΐ3 ΟοοΉΙβηΐΙ 

Ιπ1)Ιΐί|, ΑβίΠΒ Ιΐΐ6ΐη9ΐ3 θΓί(^πϋ. ΡγΟΠΑ, ίηφΠ68, Γ6 

θιηιιί:ι 8ΐιηΙ οΐ 3μ6Γΐ3 : ιιηπιηιιβ ΕιΐΓθρ3 051 0Γ€ί- 
(!6ηΐί8, Αβ'α Οιίβηΐίβ. νοηιιιι ίηβρίεΊ3ηιιΐ8 κΓιιΐιη 
6]υ8(ΐ6ΐη 8€ΓίρΐθΓί8 ϋΙ)Γαηι, 86. θ€ ο€ΗΜϋηΗ$ ιι, 52. 
ΙΙ)ί 6ηυηΐ6ΓηιιΙιΐΓ $υηιηι» ίιηρεηί β3τχ3ηΐίη) Ηίι^ί' 
13Ι6Η, ηιιηΐ€Γ0 60. Γΰ^ηαιιΙβ ίρΝΙΙΙβ ρ3ΐΓ6, Ιι6Φη6 
δ3ρ!6ηΐβ, ναΐ6ηΐ08. €138868 63Γυη) 86χ 6Γ3ηΐ : ρΗΐο» 
8ΐΓ8ΐβ(;οηιιιι, ςπ» (1ιΐ38 Ιΐ3ΐ>6ΐ>Αΐ•ρ3ηβ8, Οη6ηιί8 (τών 
Άνατολιχών) 61 Οοαϋβηΐΐβ (της Δύσίως). Ιιι ϊΙΙ» 
(ΟΓίβηΐίβ, ί!ΐ(|(ΐ3ΐιι,) ρο9ΐ 3ΐίθ8 νβιιΚ 6 ατρατηγΐ;; 
τής Θράκης• ό στρατηγός τής Μαχεδονίας* ό «τρα- 
I) "Ρηγ^ί 'Ρ^ίί Χαλδίας. 5ΐ3ΐίπηςυ6 8ί€ ρ6Γ|;ίΐιΐΓ : Αδται 
οϋν αΐ στρατηγίαι [Ιν] τοις *ΑνατολιχοΙς θ^μασιν 
αριθμούνται. ΛΙδλ τής ΔύιςώςΕίσιν α!ί*:αΐ' ό στρα- 
τηγός Παλοποννήσου • 6 στρατηγός ΝιχοπΛεως • ό 
στρατηγός Κιδυ^^αιωτών • .6 στρατηγδς Έλλάδο;. . . 
ό στρατηγός τής Σάμου • 6 στρατηγός του ΑΙγαίου 
πβλάγους • ό στρατηγός Δαλματίας, χ. τ. λ. Εϋ ν6Γ0, 
ςιιβηι Ιβηλχ Γυ^πΐ 8ΧΓη1υιη ύϋεΐιιιιιπι, ίιηο 3ΐιΐ€- 
ΓίθΓ3, ΓοΓίη» ρΗ8Γιη«, ςυ» 6Γ3Ι 8«6ΐι1ί (|ιι3γιΙ. 
Ναπιςιιβ ιΐβ Οοηβΐΐιηΐίηο ρΐ8η6 81ε Γ6Γ6η Ζο$ίηΗΐ8 
π, δδ (ρ. 98 6(1. Βοηιι.) : Κωνσταντίνος δ^, τά χαλώς 
χαθβστώαα χινών, μίαν ουσαν έ; τεσσάρας διείλιν 
αρχάς, ΊΓ'Λάρχψ γάρ έν\ την Αίγυπτον άπασαν προς 
τ| 11ενταιϊ/νλ5ΐ, ΑιδύΓ,ς χα\ την έιί>αν ί/ρι Μχσοπο- 
<Κ3μ{ας ^^ιί. προσίτ». γε. ΚΓλίχας χα\ Καυπάδοκ^ς η ΥΑΒΙΟΚϋΜ ΡΒΛΚΑΤΙΟΝΕλ 

χα*ι *Αρμ«νίους κλ\ την κνράλιον &ικαβαν άπ6 Παμ- Α Νοηίηα ητϋηηι. φΛίΛς &%ρ% Ύραηιζοΰντ/^ χα\ τών ποί^ τ6ν Φ&^ιν 
φ;>ουρίων παρέβωχβ, τφ αύτφ χα\ βράχην 4πιτρ<- 
ψβ; Μυσίβν τβ μέχρι? Αίμου χα\ Τοβόπηί κα\ μί- 
χρι Δο6ήρου πίλβω; 6ριζομέ•/ην, χαΐ Κιίπρον μίντοι 
κα\ τά; Κυχλάδβς νήσους, δίχ» Λήμνου χα\ Ίμβρου 
κα\ ΣαμοΟρ^χης• έτέρφβΐ Μαχβώνας χα\ βΐίΜΑους 
χα\ Κρήτας χβΐ τήν Έλλάβα κα\ τάς ηερι βΟτήν 
νήβους χα\ άμφοτίρας Ηπείρους χα\ ΐΕρ6ς ταόται; 
•Ιλλυριούς χλ\ Δάχας χα\ ΤριββλλοΟς χα\ του; 4χρι 
της Βαλ»ρ(ας Πα^ονας, χα\ ίηΧ τούτοις τήν 4νω 
Μυαίαν. ΡοϋΓβιιιο η^ϊά ιιβ2Γΐ{[6η(1αιιι 6816 τίϋβΙιΐΓ, 
ΐ| 10(1 ϋΐ6Γ(ΐα6 βοΗρίοΓ (Ζθ8ίι«ΐϋ 61 0οιι$ΐ3ηΐίιιυ8) 
χ^αηηι ίαζΙοβιο 61 Τΐιπιοί68ηι]οο2ίΐ• 

άοπία. 
Οιιο ϋαρΙΐ6 (Ιϋ38 Ιιηρ6π1 ρΓΟΤίηοίαβ ]υιΐ|^ο» οο• 

)|ΙΙ Γ6ί €8υ83 ϋ6ΐη66ρ> ρ3ΐ651ΐ. ΕλΤΙΙΠΙ 8110111 ίρ86 
ηοΐΐίβ 8€ήρΐΟΓ 9ρ6ΓίΙ| ΤΐΐΓ&€ΐ•Ι1| ρΗίΟΟ Ιϋ60 εοΙΙ<Η 

€»ιΐ5, 86€υιΐ(Ιο 1Ι«€6<ΙοηΙιιιι, ΐ6Γϋο 5ΐΓ7ηιοη6ΐη. 
4ΐΐ3ηο ΤΙΐ6•»αΙοηΐ6βιη, ςυΐηΐο Οηκ€ί•ιη, βίο. Ι^^ΗαΓ 
6 ηο8ΐΓί €οιι§ΐΑηϋηί ιηβηΐβ Τ1ιη6ΐ> 6]οβ 61 Μ806- 
ιίοιιΐλ Ιιιΐ6Γ Ροηίαιη Ειιχί•αηι η ΗβΙιηιιη φΐβΓβριΙ» 
Ιοοΐ; δΐηηιιοπ (ΐ€Γη 5ΐΓ]ηιιοιιΙ&) Ιιι(6γ Η6ΐ)Γυιη 
61 ΒίΓχιιιοιιοιη ΟιιιηΙη«; Τ1ΐ6882ΐΙοοΐ68 (Μ«66(1οηί3 
"^616113 δ6η$α8) ίηΐ6Γ δίΓχηιοαβιη βΐ Ρβηβυιη ααηιίιι», 
616. ; 1(1 (|υθ(Ι «ϋ «Ιϋι ςυοηαβ 8θΗρΐοπΙ)ΐη 6ο«?ί8 
ρΐ6ηΊβ8ΐηΐ6 οοηβπηλη' 8ΐ3ΐίιιι (Ιβηοιΐ8ΐΓ&Ι>ίιιιιι•. 
^«ι^ ρΗιιΐο ιΐΓΐΙυιη ςϋ^ΓαηκΙιιη Ιΐ(ΐ]υ8 Ι1«ε6(!οιιί« 5ΐ6ρΙΐ8ηο8 Β5Ι. Ι» 

Βισάνθη, ικ^λις Ηαχεβονίας χατά Θρ^χην 'ΕλληνΙς, Α«θ(χθς 
£αμ((ον. ε6(ΐΓ6ηυ8 νοΙ. Π, ρ. 604, βϋ. Βοηικ : . . • 
<λ Πατζινάχαι . . ιιΐβαν . . τήν όρμίιν Ιτράνοντο 
«τά Μαχβδονίας . . χατέ^ρβχον τ4 έν ΜβχΛνΓ^ 
χωρΕα. .•ϋ7Γβρ μαβ^ντες ό Βρυέννιος η\ όΜιχ«{)λ . . 
Ιρχονται βίς ΧαριούΛοΛίΤ . . ύποστρίψαντες Ιγγισίβ 
ΧαριονΧόΛεως^ χ. τ. λ. ίο1ΐρΓ9η(ϋ 1ι6ς«ΐίο•ιΙ Νϊγο 
ρϋοηιηι Ρΐιοταηι (Μαηίοη 8ύή^!ί^ τβγκιλ !ι$α. 
τοί. II, ρ. 485 ; [ΡαίτοΙ, Ιαξ. ΐοιη. ΟΧΧΧΥΙ, €θΙ« 
927 Ο] ) : Πακά Ιοηρ$ ΟοηϋύηϋηοροΙί 1»^ Μαη• 
άοηία. ΜβηοΙο^ίιιηι'ΒαΒΗίιηυπι Λύ (Ιίβιη 1 δορί. 
(ΥοΙ. Ι, ρ. 6) ί Άπ^ ^ΑδρίατουχόΛεως τής Μαχεδ^- 
νίας. ι (6ΐη λΙβηοΚιι^ίυιη »ά 51 θ€ΐ. (ί1>ί(Ι. ρ. 153} : 
Της νδνσσονχόΛβως • . χώρας Μαχε^νίας. Ι(ΐ6.Η 
^ ΑΙβηοΙ. α(Ι 24 Αρη. (τοΙ. III, ρ. 68) : Πόλεως Αορο- 
στόλου της Κοιιεκαδοχίας• 1)1)1 Ι.«1ίηυ§ Ιηΐ6ΓρΓβ• 
Γ6616 »ΐ€, Ιη' Μααάοηία, Ι(ΐ6πι Ιΐ6ΐ)οΙθ8ίηη >^ 28 
ΑρΓ. (ρ. 75) : ΑοροστόΛου της ΒΙαχεδονίας. ΙΜ(ΐ6ΐη 
1:ιιη60, 8() 281ηΙ. (τοΚ III, ρ. 172), ριιπιι» ιΙίαΐαΓ 
Ι)0Γθ&ΙοΙιιιη Μυσίας της βροχής. ΒίβρΙιηηιιβ Β/ε• : 
ΦίΛίΧΧόχοΛις, κόλις Μαιχεβονίας. 4ι룫ηιου το9 
*Αμύντο» χτίσμα έν τφ *Εβρφ. €ϊηηιιηη8 τ, 2 (ρ# 
205 6(1. Βοηη.) : ΒασιλεΙιςβλ (ΜιηυβΙ Οοιηη.) Ι«λ 
τ^ν Μαχεδονιχ})ν έ/ώρει πόλιν ΦιΛΙπχου^ τ& κρ6^ 
τ|) ΣερβιχΙΙχαταστησόμβνος «ράγματα• Ι(ΐ6ΐιι τ, 5: 
Έπ\ τήν ΦιΛίΛΧου. ΟΙ)ί αΐ :ιιιΐ68 <1η66 6ρηΐ6Χ« 
ΡΙΐϋίρροροΙί» 8Ί](ΐήΑ63ΐθΓ• ΤΙΐ6θρΗ8η68 ρ. 772 6ΐΙ• 
Βοηη. (»(Ι α. 812) : 01 & Βούλγαροι . , πλ<ον 
ηοιηΐπβ οίαιίιίηιαβ, ςοο ποπ Δηπίοι ιιοβίηκ ββιϋβπ- ^ κατίσχυσαν βροχής χα\ Μακεδονίας. Τάτε χα\*Α;^• ϋ» ίυη(1ιιιΐ6ΐιΐαπι |ιιε6Γ6 ροΒβυπυβ. Ι)6ίη 16γγ2β 
Ιρ8ίιΐ8 ϋβηοιηΙηαΓιοποιη ρ6Γ Ιοιι^υια «ΦοηΙοΓυηι 
οπίίηβιη ρ6Γ86<|ΐΐ6ΐηοΓ• Ρθ8ΐΓ6ιηο νΙ(ΐ6ΐ>Ιιηιΐ9, ()αο• 
ιησϋο ί&6ΐηιη βΗ, αΐ Ι8Ι• ΤΙιηεΙββ ρ&η (1ίΰθΓ6ΐυΓ 

(α) Ιη Ιιθ6Τ1ΐ6ορΙιΐη{8 Ιοοο δΐιγπιοη ί(ΐ6ΐη 6$ΐ(|ηθ(Ι 
Ι6ΓΓ2Ι $ιητιποηΊ3, 6χ 06€ί(ΐ6ηΐ6 Ιΐ6ΐ>ΐΊ ΡΙιΠίρροροΙί οοπ• 
Ιί|ΐΐ2• Υβιΐιη) (|πΊ(Νυρΐ6χ ίΙΙυιΙ ΡΙιίΙίρροροΙκ 61 ΡΙιί- 
ϋρρΙ «ίκηίΟοαηΐ ? ϋη^ιη αΓΐ>6πι, ιιοη (ίυ«8, 86. ΡΙιϋίρ- Ν•ηιαιΐ6 ιη6ΐαπι ΠΙυηι ΒιιΙ^ΑΓίουηι ΡΙιίΙί'ρ- 
ρο•ςυοΐ|η6, αΡΙί ροροΐίη 

ρο• ςυοΐ|η6, α ΡΐιΙΗρροροΠ ν&Ι(ΐ6 Γβιηοΐο», ΙβΐΊκ'ιβϋΐβ, 
Α<ΐΓΐαηοροΓιπ νίβΐ!!•»! ιιοη Ι6ΐίβί886, ςηίβ βίϋι ρβΓ- 
βιι&(ΐ6ϋΗ? 5οΙ&, Ιη<|ΐΜΐη« ΡΙΓιΙίρροροΗι, εΐ)Γο 8ΐιρ6• 
ηοΓΐ 8ρρθ8ίι:ι, 8ΐ«[ηΐ&6ΑΐυΓ, εοΠιΐο ΐοΐίοε Ιο€ί 6υη• 
Ιβχΐιι. Εα Αυ46ΐη ρπιηΐκιβ ΡΗΊΗρρΙ (Ιίθ6ΐ>«ΐιΐΓ, €ο11. 
ΜλΙεΙιο Ιη'Ε\6• 68ρ.2, ρ•254 6(1.. Βοηη. (&(Ι αηηιιπι ρ 
473): Ό βέ Θευδέριχος . . τ6 μίν της δυνάμεως 
αύτου ϊς Φιλίππους έχπέμπει, τφ δέ προσεχάθητο 
νήν *Αρχαδιούπολιν μηχαν1| πάσ|) πολιορχών. 01 
64 Ιχπεμφθέντες 1π\ Φιλίππους . . Α4(ΐ6 6($<ΐΓ6ηυΗΐ 
νοΙ. Π, ρ. 184 6(1, Βοηη. : . . ΕΕς Φιλίππου; αύτους 
{μία δ^ αΟτη των Μαχεδονιχών πόλεων) μετοικίζει, 
£ΐτα πάλιν έχείθεν είς *Αδριανούπςλιν. 1^υ(ϋΐ ικι^β- 
ΙηΓ<|ΐΐ6 ΤΙΐ6ορΙι»η68, υΐ &1ϋ ρορυ1;(πυηι, ίη ϋ$υ ηο- 
ηιίηυπι, ιιΐ«π8 (ΙηοΙιπβ ρΓΟ ηηυ ; €(ΐ]υ$ γκι (€8ΐΐηιοηί4 
1ι«0 ρΓοΙυΓΓβ ]ϋναϋίΙ. 06(1ΐ6(ΐυ8 6(1. Βοηη. νοΙ. II, 
ρ• 522 : Της &νω Μηδίας χαι της ^Ασπραχανία; ; 
φίοιΙ ρο&ΐ6Γΐυ8 της ιιΐκϊεΐ α Ο. ΙΗοιη. ρ. 570 : Της 
Μηδίας ήτοι τού Βαασπραχάν. Ι(ΐ6αι ρ. 6θ2 : . . 
«υναθροίσας ύφ' Ιν, Φράγγους φι;μ\ χα\ Βαράγ• 
Υους. Ι(ΐ6ΐη ρ. 006 : • • χα\ τους διεσπαρμένους 
Κν τε\αλΜα χαλ *Ι6ηρίφ Φράγγους χα\ ΒχρΑγγους. 
Ι«*οιη ρ. &Α5 : Κα\ Τρι6α>λοός χα\ Χίρβους. υΐ»ί 
ι1οΙιΐ€6ρ> ?66ΐΐΓΓίι ιΐηιρίοι Τριβαλλους, οι 8ίιιιρΙοΧ 
Χ{^6οι« 86}ΗΜ•|ρ«6Φ6ςι1, Βοιιη. : ΟαράτώνΒλ* χίαλον χα\ Βερόην αφέντες Χριστιανοί Ιφυγον 
ΝΙλήοτ τε χα\ τ6 τοΟ' Προβάτου χάστρον. • ωσαύ- 
τως χα\ τήν Φιλιππούπολιν χα\ Φιλίππους χα\ τ^ 
Στρυμόνα οΙχοΟντες μέτοικοι • . Ιπανηλθον (α)• 
06ΐΐΓ6ΐιυ8 νοί. II, 6(1. Βοηη. ρ• 183 : Κα\ ε?ς τι. α 

δάγγων. Ι(ΐ6ΐη ρ• 644 : • . στίφος στρατιω'^κόν. 
αράγγους αυτούς ή χοιν^ ονομάζει διάλεχτος. 1(1. 
ρ. 668 : Πρ^ δέ κά\ Φράγγων κα\ Βαράγγων. Μ. 
ρ, 727 ; Μετά Βαράγ-^ν χα\ Φράγγων. Ιϋ. ρ. 728 : 
Φράγγοις τ» χά\ Μαχεδόσι (οιηί8$& τοε6 Βαράν- 

ίοις). ΖοηαΓ38 χνιι, 21 (οοΙΙ. 25 ά€ Βαα%γ.τα€ΛηΙα\ : 
'ριβαλλούς τε χα\ Σέρ^υς. ΟηπΑΐηυ» ιι, 12 (ρ. 67 
βί. Βοηη.) : Κελτο\ γάρ κα\ Γερμανοί κα\ τί» Γα- 
λατικ6ν Ιθνος . . Βρίττιοί τε χα\ ϋρετανο*., χ• τ. λ. 
Τζ6ΐΧΛ€ΐΓιΙ. χι, 566, 979 (β(ί. Κί(;δ8ΐ. ρ 458>; Ίστροι 
παρ' δχθας χχΊ Αχνουβείου ^έου:. {(Ιϋΐη ϋΙΓιΙ• «πι» 
2ϋ, 6α0 (ρ. 306} : Έχ του Ζέφυρου χα\ δυσμών. 
1>16Η) ίΙ>ΊιΙ. ν, 630 : Τ6πρ6ςτήν μεσημβρίαν 61 χαΐ 
μέρη τά πρ^ς νότον. €, ΡΑΰΙινηιβΓυό Ιη λϋοΐι. Ρ>• 
{φθ(ο$ζθΐ, 25 : Τ6 Κελτικών χαι πελεχυφόρον. Ιιΐ6ΐιΐ 
νοΓΟ ΐ1π(ΐ6πι 0. 8 : Τ2) Κελτιχ^ν πελεχυφόρον. Ι(ΐ6ΐιι Ιη 
Αη(1ιοηίΐ'θΡ:ι1ίΐ*οΙθ{ζθ υι, 25 : τών ΐρ'.βαλλών.. τφ 
χράλη Σδρδίας, Νΐθ6ρΙιθΓπβ6Γ6|(θΓ».Ηΐι. 4,5 : Κ<λτο( 
τε ήδη υλ\ Γαλάται έχλήθησαν. Γ», 7,2 : Γαλατάς 
χα\ Κελτούς. \ιι, 5, 5: *Αφριχήν χαι Αιβύην . . . 
Γαλατίαν . . χα\ Κελτικήν. χιν, 8, 5 : Των Κελτι- 
κών τε «α\ Γαλατιχών βαράθρων, χιν, 7, 2 : Μασ- 
σαλιανίΟν χα\ ΒογομΙλων. νιπ, 14, 5 : Πρ6ς μεσημ- 
βρίαν χα\ νότον άνεαον. ΝΐειΐρΙιΟΓυ^ Πιιΐηβΐί νβ 
//ίεΙ. «ΓΓίιτε. λΐι•20 (6(1. Ρτυπίοηίβ Οοΰ^ί) : Γνλα<• 
των Κελτών τ«. Ουοβ» ο-3ρ. 8 : Τριβαλλούς τι χαΐ 
Σέρβους. 1.3οηί6υ8 €ΗΑΐοοη(])'Ιη9ΐ ΙιΗγο ι, ρ. 29 6ΐΙ• 
Βοηη. : Σέρβους δΐ εκείνους χαΐ Το(βζλοΰς• (*60Γ• 
1»;- •"• %^ΐϋ III, 7 (ρ. 276 6<Ι. Βοηη.) : Κελτ•(»ς 
άτας . . Μαυρητανίαν Χ9\ Μαν^οιΚ' 29 ΥΑΚΙΟΚϋΜ ΡIι^ΚVΑΤI0ΝΕ5. 90 

ικολίχνην «ή; ΙΙ«3α<ον(ας. ΝΙηίξΤ όνομαζομέ^ν , Α Ι/ίηίΐίΐΜ. αΐ Ιβ^ϋϋΓ) ιη> 4. ; 5Αΐ)υΙβ(ί οβηαίο» (&1ΰ 
[ατά γυναιχών ««\ τέχνων α&'βους χατόιχίζει ; ςιι< 
<1β Νί€6 (ΝίεΜί) τίιΙβλίυΓ ςΗοςιΐΰ Αηη3ϋοιηιΐ€ΐι• Π- 
1>ΙΌ νιι, II (νοΙ* Ι* ρ. 387 6ΐΙ. Μοηιι.) : ΜβταξυτοΙί Βουλγαροφύγον χα\ της μιχρ^ Νιχα^ας. Εοιίβιη 1ί- 
1)Γ0 χ ( ρ. 208 6ϋ. Ρ&γ!&.) : Τήν είρημένην μιχράν 
αΐηαιατ. 

ΜΜί ωή ΜΛαάοηία^ ίηί€Γ Ροηίπηι Εηχμημ 
Μϋ4ϋρέηιΐηε ήΐΜ. — Ειιαηΐύηΐίβ υΓΐ>ίυιη ηιιαηΐιιι- 
<Ιιηι ΒΟΐιιΙηΙΙιυβ, ΙρΜίη ΐβΓΠΐιη ΙυβΐηιΙιίιυιι$, ()υ€β 
αίοοΜ ΒγζΜηύίϊϋ ιηηοηιιΐι ίβτβ θ€ΐίιΐ{[οιιΐοΓυιη 
ΙιίϋοΗβ» ου]»» ιηηιΐ6$ νβίΐΜ ρΐΌ λοΙΙβ οοιιιιηοιίβ 
ϋϋίιΐΜρ• Γ«οβΓβ ροβββ νΐ(ΙβηιαΓ• 

δοηρίοκβ (ΦουΙοΓυΐΑ ςαλΠί, ςυιΊιΐί, &6χιί ιιοη 16(Κ4>) VI, 5, ^ο\\. II, 11, ϋΚ)Ι ηιαίβ ΣαβονλΙν <έ Μβ- 
νάλιον ; δ4ΐ(ΐ3ρ8« Α€γ% δοιρίυβ ρΓορ^ ΟιΙγΜαιη 
νϊΙ, 2; Ρί8ΐιιιιι» ΖιιΙ(Ιαρ.Ί, Ιιαπιιιι, Ι^3(&Γ€ίυιη, Νατ» 
▼II, % 7 ; Τΐΐ6θ(Ιατορο1ί& νιι, 3 ; Νονά νιιι, Α ; ϋβ• 
ΙΑΓυιιι ΓοΠί]!!!.!» (ΐΓομβ 0(1]Τ85ΐιιη VII, 2 ; ΟοΓίβει 
▼II, 2 (6ΗΠ8€ϋ νυι, 6) ; 1«>ίιιια νιι, 5 (Α$6ηια νιιι, 6) ; 
€οιι&ΐ3ΐιΐίϋ1α VII, 10; ΟηχίρΰΓα νιι, 15; Ραηιιοιιίι 
▼II» 7; Τοιη63 (ΤοηΓιβ ». Τοαιβυ» νιιι, 5) ▼!!, 13; 
ΝίοοροΠ», Ζί€ίι1ίΙ)«9 ΐΑίΓυβ νιι, 13; Ι^ΐΓΰβ Ουηιβη 
▼II, 14; νια Τγ;^^»* νιιι, 4; Ρ^ΐΑδίοΙυιιι νιιι, 3» 6; 
€»1&πιεΐ« ΟϋΓϋοΜΊλ} ▼ιιι, 3. 

1§ «•( ΤΗβορΙι]τΐ30ΐί 01Τ02 ΕιίΓορλίη υβυβ ^βο^πι- 
ρΐιίευβ, ΐιιιιι ιιοηϋυιη ρβ.Γ ΓβΓυιη ▼Ί€ΐ8&ίΙυ<ϋη69 ιηυ* ηιοηηιαΓ, ιιίηιίηιιη Ι6η>ΰ€8 Β^ΟΒΓ^ρΙιίϋΦ ▼βίβηιιη ^ ι^π,^ ; ς„ού ββουβ ίη Μηρΐοπ1)υβ ιηβ<ΙΊ» υΙΐίηιββ(|ΰθ «ϋεΐίοιιίβ, Ιιιο) Γβνβηι ηοηιΐυηι ιηυΐιιΐφ. δβριίιιηιαι 
ςιιοηυβ 89Βαι1οιη (ΗβηοΙη ίιηρ€Γ8ΐοπ$) ▼ίχ ςυ'ιά- 
ηιιαιιι ιιονα$86 νίιίβο, οιι]ιΐ8 Γβί Ιββίίιιιοιιίιιιιι ίιι«1ιι• 
1>ίυιη (ΙβιιιιοΓίκ ΤΙίθορΙιχΙλοΐυβ δίωοΰαΙΙο» ριηοίβ, 
υ! ηα?ί»1βοΐυ§, ιηυΐιίβ ΐΑΟΐβη Ιβ^^βικΙαβ, ▼Ιγ ηοη ο1• 
Ιίιιι« ιρυϋ 106 ιυοίοηΐβιίβ» οοιη ρΓορΙβΓ «ΙΙα, ΐυαι 
ιβΑο ο5 εαιίΜπι, ςαοϋ νίΐ8 ι^υβ !)6Π« Α^^γΙοα ▼ίιΐίΐ, 
•ίιτβ ίηίιΊυιη ρβοβ βιΊΐϋ Β]τΐ3ηΐίιι{; ροϋ <ια8Β «Ιί» 
ΜκνΙοηιιιι ιηυΙΐΟΓΜίιι ιογ1>& ββοιιΐι, «ο. ΒαΙ^αΗο•^ 
ςοχ Ι0Ι0Π1 Γ«!ραΙ>Ιίαρ βΐ^ΐυηΐ (ςοιΊ λΙΙυϋ ?) ιιοιι 
!β^Ιΐ6Γ «ββοίΐ» 6ΐι]υ$ ΜοοαιοκΗΐΙ ςαοΐί^ϋαηηηι ςηο- 
Ι|ΐΐ6 ιϋΰβηιϋ α^οιη ηοη ρΓοηΐκ Ιΐιιιηυιιβιη Γϋίηβ 
βιΊ$ΐίηο• Ιλίη 6Γ|0 ίη (βθ|πιρΙιί€ΐ9 ςιιοςιιβ Β]τχαιι• 
ϋικΝίιιονα Ιιιιη ΙϋοΠίοβ §ΐ4ΐΙιι«8?Μοιΐ(1υιη, ίιιςιίΑΐη» βΓΧΰίΐ3ΐί8, ηυί ▼616Γ8 Γϋ1)11$ ρ«Γ 8 0Ο€( 8110116111 ΠΟ* 

ηιίη8 ίιηροιΐ6ΐ)8ηΐ» υϋί οιηιιί» ϋίυ 8ηΐβ ηο^8ΐ8 Γιιβ^ 

Γ8ΙΙΙ. 

ΕΓιαπ) 06θΓ§;ία8 Ρί8ί(ΐ8, ςυι ▼ΊιΊΐ είΓοβ δηηιιιιι 
630|, ιιβυηι 8η(Ι(|υυιη 8βΓΥ8(• Νβπίφΐβ Ιη ΒβΙΙο Ανα* 
Πίο ▼(Γβα 173(6(1. Βοηη. ρ. 54} ▼▼• τής βροχής 
δλης Ιΐ8ΐ)βΐ ϋο οιηπί 1€γγ8 ΙηίοΓ Ιι^ίΓυιη €οιΐ8ΐ:ιιιΐί' 
ηοροΠιιςιιβ 8Ίΐ8 ; ηβςυβ 8ΐίΐ€Γ τά βρ^χη; νέφη ία 
Η€Γα€ΐΗιί€ ΐί^ΊΙ (ρ. 81). 

Ει 0011118 ιιηιΐ8ΐ8 ▼Ίιίβο Οη6 β]ο8ΐΙβιη (δύρΐΊιηί) 
8»οιι1ί ίπΊΓιοςιιβ οοιινΙ, (|υ8ηΐυιη ιϋ οχ Γώηβ 6(ϋιί8 
ίιιΐ€ΐΙί|;ί ρο(ο8ΐ. 

ΙΙοΓυιιι ιοΓίρίοπιοι 8({ΐη6ΐι ϋαΰλΐ δΐ6ρ1ΐ8ηυ8 Βχ•• ΙΐΜΐ ρΓΟρο ιΐιβηηΐ. ΕίθηΙηι 8Ιιιιθ€8ΐΐ8, ςοί Ιιιιρο• Ο χ^ηΐίηιιβ, ηοη ςαίϋβιιι Ιιιΐο^βΓ ίΙΙο, ηυβηι |»ηι ηοη ^»ηΐ6 Ηβη€!ϊο (8. 612—640) βοηρβίΐ, ηοη 8Γιυιιι 
<Ιΐ€€Β(ϋ ιι$«ηι (60{[Γ8ρΐΗ€αη Ιβη€ΐ» ςιιοιη αηίοεββ- 
£0Γβ•, 5€7ΐ1ΐ88 €1 Ιΐ5$Ιθ8 Ιΐ8ΐ)«η8 ι, 8 ; νι» 10 ; ΙΙΙγ- 
Ηβαπι Ι, 4; β6ρΊ{ΐ88 νι, 10, ▼πι, 3; ΐΗ>π$οΙ)8ηΙθ8 
Ι^ί(Ι«πι; Ιΐ78ί8πι ΤΙΐΓ•εΐ€8ηι ▼μ, 13; 08ηΙ.ιηί8ηι 
^111, 5 ; Αμ188 (8ί€ Ιβ^οηιΙυιη ρΓο Αηα$) ▼ιιι, Β ; 
Τΐιηοίαηι ▼ιιι, 5. ϋΓΐιίοηι, ΐ6ΓΓ8ηιιιι, ρορυΙοΓυηι 
€3Δ€ΐΛ ηοιιιΐηι, ςα&ΐίβ ίη ίϋιιβπιη» 8ΐΗ8(ΐυβ 8€Γίρΐο• 
Ηίιιβ €0«νΐ8 Ι^ιαηίοΓ. υΓΐ>β8 ΓβΓβ 8αηΐ : 8ίιι§ί«ίοη 
1, 4 ; ▼!!, II («{ϋο Ιοοο ρμιογΙογθ Ιμ)ιι8 ιΐβ βίΐυ 8ίιι- 
(ίιΙοιιΊ»); ΥΐηΙηβοίαηΐι Αιΐ|;υ8ΐ8 ι, 4; ▼ιπ«2; 118- 
Ι«η8 (Ι. ΗαΐίατΊα)^ Βοηοηί8| Α€>8, ΟοΓΟβίοΙυιη, 
δλΙϋαρΑ, Ραηη888, ΜβΓοίΑποροΠιΐ, ΤΓορχιιιη ι, 8 ; 
I!, II ; ▼II, 12; ΠβΓαοΙββ (Ρ6πιιΐΙιυ)«) ι, II ; νι, 1, 1ΐ8ΐΐ6ΐηα8 (νΐχίΐ 8υΐ6ίη διορίιηηυβ Ιηιρ6Γ8ΐθΓ6 ^α&ι!« 

111800 1, βΧΰυΙΟ 86ΧΙ0)» 86(1 6ρίΐΟΠ13(υ8, 8θίΙί(ΐ6ΐ ρ6Γ 

Ιΐ6ηιιοΙ;ιιιιιι {;Γ3ΐηιη8(ί6υιη, ςυί ]υ5Γιιιΐ8ηο Π ΒΙικ 
ποίηιβίο (:ι. 685 — 095, 705—711) βυαπι βρΊίοιηβα 
ίη$€Ηρ2ΐί(, εοΙΙ. ^«ϊ8ΐ6ηη8οηΊ ρΓχί;ιΙίοιΐ6 ρ. τ, τι• 
Εγ{[0 8βςιιβιιΐί8 δΐβρΙΐ8ηΊ νβΓΐ)8 ίηιΓιο 8α*εηΙί οεΐανί 
8οπρΐ8 8ΐ;ιΐαΐΗΐα& : Βισάνθη, ΐίίΧις Μαχεοονίας χχτά 
θρψκψ 'Ελλην£ς..• Φίλιππο ιιολις, το&\ις Μαχεβον^ας• 
£;! διορίιαιπιιιι Ιηΐ6|;Γυιη 8€πϋ6Γβ νίχ ροΐυΊ&8β, 16• 
$ιίιηοιη8 ΤΙι(Η>ρΙιγ1»6(ί 8ίηιο€8ΐΙ;ίί, ιιηο 8»ευΙο ρσ* 
5ΐ6ηοΓί8, βΐφΓα ιηβηιθΓ8ΐ8 $8ΐί8 ηιίΙΓι ρΰΓ&υ356Γυη1• 
Μυ Ιο 6ΐί8ΐη ηιίηυβ 63 βοΗρβίΐ, ιρι» Ιΐ3ΐ)6πιϋ$ ίη 
«ρΊιοιη3ΐο : *ύρε6(, ιιόλις Εύβοιας. Ή βέ ΕΟβοια 
νήσος έστι περιφανέστατη τής Έλλάβο;, ή λεγομένη 5 : ΙΙ«86πιΙ)Η3 (Μ<βημβρ{α, ηοη μεσημβρία) ιι, 12 ; ^ ΕΟριπος. Ευυοβ8 π)6(Ιίο χνο Ειιηριιβ (Η€6ΐ>αΙυΓ, ηοη 
Αρρ6Π3 (1. Αρρίαήα)^ Α8ΐί63, €8ΐνοπιοηΐίυιη, Ι.ί1»ί- 8;ι•ι:ΐι1ο 86χΙο. 

<1οΓ|^ιη II, 15, 16, Ι7; ▼!!, 7; ΡΗίΙίρροροΙίβ, Οίσ Τ1ΐ6(φΙΐ3ΐιοκ, ςυι ▼ίχίΐ 8. 752 — 618. 1» 3(1 8η« 

6ΐ6ΐί8ηοροΙί5, Β»;γο68 II, 16, 17; 8ΙπθΙιιηι ι, 3; (ηοη ιμηιι 750 (ΟοηϋΙαηΙίηΙ ΟορΓοη^ηιί 3. 17)1ι;ι:ε Ιΐ3ΐ)6ΐ σΐαν. €6ΐΐθ|3!8ΐ88]3ΐη 5ΐ6ρ1ΐ8ηιΐ8 Β/ζ. Ιΐ3ΐ)6ΐ 8α1ι^• 
Βοϊο^. 

Ψλ Ιι«€ (|ηϊιΙθιη Ιΐ86ΐ6ηϋ8. Αρο(Ι ΤΙ)6ορ1ΐ3Γΐ•;ιη Ι^ί- 
ΙΟΓ βΑΐ8ΐη ΡΙιΙΙίρροροΙίη ΙιβΙιόηιιιε, ηοπ 6ΐί3ΐη ΡΙιί- 
\\ρν^ ▼6ΐβπ9 Μ3(!6(ΙοαΊ». Ν8ΐηηηο οηιη6 ί(Ι ΐ|ΐιο<Ι 
Τη6ορΙΐ3η68 η;ΐΓΓ8ΐ »οΐ3πι ΤΙιπιοί,πί οαηι ραπβηι 
8Ρ6Γ181, ςηφ 6Γ81 ίηΐ6Γ ΡίιίΙίρροροΙίη, ΜίΓ9Ρ3ΐη βΐ 
ΑηεΙιΊλΙιιπι 8ΐΐ8 (τ^ίε χα\ Άγγίαλον χα\ Βιρ4ην 
άφέντ<ς Χριστιανοί Ιφυγον. . Νίχαιάν τε χα\ Προ- 
βάτου χάστρον χα\ Αλλα τινΑ όχυρώμαιτα . . κα\ τήν 
Φιλιππούΐιολιν . . οΙχοΟντες μέτοιχοι ( ίηςοίκ ) , 
προφάσεΐικ δραξάμενοι, έν τοϊς ιδίοις φίύγοντες 
4ΐιατ^6ον). Ιϋ ς8πι βηίπι ΤΗηςί» ριηβπι Νίοε^ 1ΐ(> ΓΙΙ8 ίηιρβπιΐΟΓ ιη3|;η3ΐη (Ίνίυιη ρΑΠβηι ΐΓηηβρο- 
5υ6Γ3ΐ, ςυ:ΐ8ί ΓοΙοηί3πι ιηίΙίιβΓβιη, Βυΐ9;ΐΓ08 Γ«ρυ|•» 
8»Γ8ΐη, 16516 €6ϋΓ6ηο Ι. Π, ρ. 37 (προσέταξε γάρ 
τους Χρκίτιανους έχ πα*/:^ θέματος έπ\ τ^ς ΣΟλα* 
βινίας μετοιχένΙεσθαΟ• Εγ|{0 ίη 8υ39 ίΙΙί ρ3ΐπ98 
Γ6ϋίϋ3ΐιΙ, 8 ΒαΙρηβ ΡβΐΗ0ΐ38 6ΐ ίπιτηυπ68, ιιΐ ΡΙιί• 
Ιρρί νβΐβΗ$ Μ.ΐ€β4ΐοηί». Εγ^ο δίΓγιηοηίλ (|υο(|υο 
ρΓονίπείβ , ΤΙιβορΙΐ3ηί 9. ΙΙΙ>Γ3Γίο 6]υ8 ιηβιτιθΓ8ΐ3« 
6Χ6ΐυ(ΐ6ΐιΐΓ?ΟΐΒηίηο. 1.6€(ί8 ΡΐιίΙίρρίβ, ϋβ 8ΐΓγιηοη«ι 
Γ0§Ι(3ΐ>3ΐ, €θ]υ8 υΐ'Ι)$ Ιυτη ΡΙιιΙΐρρί. ΥβΓυΓΠ 5ΐΓγ« 
ηιοπί3ΐη ρΓονιη€Ί3Π) ΒυΙς^ιπ ΐιιηι ηοη ίιιΓϋ^ΐ^ϋιιιΙ, 
&6(ί ΠΗίΠΐυηι 8θ1ιιπιιηο(ίο. 8ΐΐ3τπιοη ί^ίιυΓ ί>υ«ρ66ΐιιβ 
νΐ(ΙβΙιιη 31 ΥΑΚΙΟΚϋΜ ΡΗ^Β^ΑΤI0I!^Β8Γ. 3? 

(ρ. 663 θ<1. Βοηιι.) : Τούτφ τφ Ετβι Κωνσταντίνος Α €υιτβΓ€ ηβηΐηΐ. Εγ|ο ΐΐιοιηιΐΐΐ ηΟπιβη Ιη υιιίοιιιι* τάς χατί Μα3»8ον(αν 2χλα6ιν{ας ήχμαλώτευσε. ηαο 
ιΐ6 1θ€θ «ϋΙ ϊύ^ Τίΐ€ΜαΙοηίαη${α (ρΓθΙβ|^κ• ρ. €Ύ 
ϋιΐηιιβ ηοΐ.). 1<1βιη ζά ϋ. 794 (ΐΓβηβδ α. 5) βϋ. €ΐΙ• 
ρ. 757 : Μονοστράτηγον ιΐς τήν Θρ^χην χα\ Μαιχε« 
δον(αν : υΜ μονοβτράτηγος ιιβιιί ΥυΙ^&Η ορροηΙΐυΓ, 
80€υηιΙαιη ςοθητ "ΠΐΓ^είλ βυαιη στρατηγών I1&1)€ι)«ι^ 
α Μ^ΰθιΙοηΙ» ιιιηπι. Ιιΐβιη ρ. 772 (&. 804) : 01 61 
Βούλγαροι πλέον χατίβχυσαν Θρ^χηςχα\ Μαχ<βονίας• 
Τότ• κα\ Άγχίβλον, χ. τ. λ. Ιϋβιη ρ. 781 («. 805) : 
Κα\ Ιωάννης (ιτατρίχιος χα\ στρατηγός Μαχ€^(ας» 
Β'\α (1ιβΐίη{[υρηι!ϋΐη) 6 *Απλάχης• 

ΝίοορΙιοΓυβ, 6ροΙϊΐ«ηα9, οΐ ραΐΑηΙ, ραΐΗαΓοΙιβ, 
4|υί <16 ΓβΙιυ» ρο3ΐ Μ&υηαυαι {ββΐΐι κηρβίΐ, ηιΟΓ- 
(οαβ α• 828. 1$ ηονίΐίο Μβοβ^οιιΙβΒ υ»«ι ϋΐιβίίιιβηβ, Ιαιη ι1ΐ6ηι•ΐί8 ηβίΓοροΙίιι, Ναιιρ^ιοίαιηι ΙηηβίΑΐνητ 
ρυΐ«Ι>ί5 ? 

€οη»ι«ηΐΙηιΐ8 ΡθΓρ1ιγΓθ|βΑΐΙι» (α. [911— 945)ί; 
Ββ ϋβΓίιηοηϋβ II, 52 : Έ (άξ(α) του στρατηγού χ\ς 
βροχής• Ή το& στρατηγού Μαχβδονίας. ΙΜιΙβιη : Ό 
στρατηγέ τής βρ^ς. *0 στρατηγός Μαχ<8ον!α<• 
11)1<ΐ6ΐη : Ό ανθύπατος «ατρ(χιος χα\ στρατηγός ττς 
βροχής., ό &ν6• πατρ.χα\ στρατ. Μαχ&6ον!ας. ΙιΙβιιι 
46 εβππι. II, 44 : Σχολάριοι βρ^ησιάνοι χα\ Μαχι• 
6ύνες 1057• ΙϋΙιΙ. : θρ^χησιάνοι χα\ Μαχεδίνβς &ρ* 
χοντες 202, σχολάρςοι ( νβΙβπιηΟ 99^, νέοι σχο>.άρ(ς« 
608. υβιη ΊΙ)Ι(Ι. π, 45 : *Απ& του θέματος θρ^χης . • 
άπ6 του θέματος Μαχεδονίας. 11>ί<]. : Διί των 4 ταγ* 
μάτων Θράχης. • δίά των 5 ταγμάτων Μαχ€6ον(ας• ροΓίΟΓβιιι ίΐίοΐίοηβιη ικΙβο »Ι«εΐ>(, οι ηοη βοιιι^Ι ^ Μβηι (Ι6 ΐ(Ιιηίηΐ5ΐΓ. Ιιηρ. οαρ. 50 : Μετά δυνάμ€ως Ιβηΐυιιι ρΓΟ ίρΜ ΤΗταοΊα^ ηοη «16 οοΙ•»ηΠ8 ^^»^^οηιιη 
ΤΙΐΓα£ί€Ίβ, <Ιίθ3ΐ τά έπΙ βροχής, §ίιηίΙ. νί(ΐ6 Βοη- 
ηβπδβαι βίυ$ βιΐίΐΐοηβιη ρ. 20 (τ6ν Ιπ\ βροχής 
χώρον; ; ρ. 40 {τίι έπΙ Θρφιης χωρ{α τε χα\ πολ(σ- 
ματα) ; ρ. 54 (τά (π\ θρ^χης χωρία); ρ. 59 (τά 
Ιπ\ θράχης); ρ. 74 (τά &π\ βροχής χωρία). Ε« 
€Χ6ΐηρΐ3 Ιιίβ 8(1(16, <ι<ιχ (Ι6 Ιΐ8ε ΒχζβιιΓιηοπιηι :ι0ΐ^ 
€ΐ8(ιοηβ ίη ΕβυλίΙαιΓιβ ΰοιι^βββι, €0ΐηιιΐ6ΐιΙ»ι. π, ρ. 
44. 1η Γβΐίηηίδ ϋίαιρΠοίΐβΓ Ιι^ΙιβΙ τν. θρ^χην, θρ^• 
κφα, Αραχιχά (ρ. 28, 59, 41, ςιιο υΐΐίηιο Ιοοο 1<τ« 
τζτη «ΐ(ΐ60 δ(Γγπιοηί3(η (ΙίοίΙ θρ^χφαν ; ρ. 49, 55, 
69). Τβηιη) άα χ\ο Ι)θ1«9 8€Γΐρΐοπ$ άιώίιιβ Ιιχρβο. 
0ιιιί&&ί8 118 &οΗρΐοη5υ8, (]ΐΓι ΤΗβορΙιβπίβ 6θηΐί^ χα\ Ισχύος πολλής , ήγουν βράχων χα\ Μαχεδόνων 
χα\ των λοιπών 4υτιχων θεμάτων ( Ηηρ. ΙΙ<6Ιι86Ι6α 
ΤΙΐ6θρΙι{Ιί ΓιΙ., ι« 842-867)^ 

Ιη6βηη8 Τΐΐ6ορΙΐ8ΐιΗι οοιιι!ηυ8ΐθΓ* ιηβιϋο εχοιιΐο ϋβ*^ 
εΐηιο 888ί[|[ηαη<ΓϋΒ, ςιιί ]ιΐ58υ €οη8ΐ8η1ίπί ΡθΓρ1ΐ7η>• 
^«ηϊΓι νίΐββ Ιιηρβηίοηιπι 1•6οηί8 Απηβηϋ υδςη6 Λά 
ΗοπίΑπηηι, εοη8ΐ8ηΐΙπ! ΡοιρΙιγΓ. βΙ. (8.815—959), 
ΙίΐΜτΊε 86Χ ρ6Γ80Γίρ$ίΐ (οιΙ. Βοηη. ρ. 5 — 481 )• Ι8 
6Γ|ζθ 1ί1>Γ0 ι, 19(ρ. 50): Κα\ πόλεις πολλαχου τ&ν 
κατά βρ^χην χα\ Μαχεδον^αν . . άνεγε{ρων (1.60 Αγ• 
ιη6ηίθ8 8. 815 βςς. ). Ιιΐβπι Ιη Υώνη η (άβ ΙΙίοΙι. 
ΑπιοΓίεη&ί ) εοΐο ΤΙιηεΙ» ηοιηίηβ υΐί βοΐβΐ. $6(1 Κ* 
1)Γ0 IV, 24 ( ρ. 177) : Ό Μιχαήλ (ΤΐίβορΙιΙΠ βΙ. ) . . ηιΐ8ΐ0Γβ8 (Ιΐεί βοίβηΐ, 8(1 Οηοπι 6]ιΐ8(!6ΐη 896€υ1ί (ηοπΙ ^ βράχάς τε χα\ Μαχεδ($νας μέχρι των τεσσάρων ΐηίΐίυπιςιιβ (ΙβοΊηιί) ΐΓ8η8ςΓ6(1ίθΓ. \\\\ οηίιη 8ΐΐ08 άβ 
ρτοίιηύΒ ιηιροπιΙΟΓίϋυε €οηιηιοηΐ8ηο8 8«ουΙο (16• 

γΙιιΙΟ 61 ρ08ΐ 6Χ8Γ8ΠΐηΙ• ΰίΐηη^ΐί Ι^ίΐΐΙΓ Γ6Γ6 8ηΐ6 

1.6θη6ΐη 1>!8€οηιιπι 6886 γί(1βηΙυΓ, υηπβ οοηιιη ρο8ΐ 
€βιΐΓοηυιη οηηι δεγΓκχλ• ΙπεοΠπηι ΤΙΐ6ορΙ)8ηϊ8 οοη- 
ΙιηυαίΟΓΟΠΐ ΓΟ^ηο Οοηβίβηΐίηί ΡθΓρΙ)]ηΌ86ηί(ί 88- 
8ί§;ηο• 

1.60 δαρίβηε (8. 886 —907). Ι8 ίη 8ηο 6€οΐ68ί8• 
πιηι ίπ(ΙίΓ6 (1) Ιιχ6 Ιΐ8ΐ}6ΐ : Τφ Ήραχλείας, θρ^ιχης 
χα\ Μαχεδονίας, χ•τ. λ. Ουοά υΐΐίηΐϋπι 8<1<1ίΐιιπι ρ8ΐ6ΐ 
Βά (Ι!3ΐίη$ιΐ6η(ΐ2ΐη Ιυηο ΕοΓορ^ο Η6Γ8€ΐ68ΐη (Ρι^ηιι- 
Ιΐιυηι) 8ΐ> 8ΐ(6Γ8, Αδίβ^, 80. ΡοηΐοΙΐ6Γ8εΐ68. ΙΙευηι ηιβϋϋ 
8Βνί δβςυ'ιΐη/ 6ΐί8ΐη 8ϋο 1θ6θ, υΙ}ί 1.3η888πι ^ΓΛ^\Λ 

860υη(]2Β ΐΓίϋυίΐ, ρ8Πΐ6Γ({υ6 Τΐΐ68»8ΐθΙΐίε8η) Τ1ΐ688η1ί» συνηθροιχώς μυριάδων. 11)ίϋ. ο• 25 (ρ. 181); 
χα\ των Θρ^χης χα\ Μαχεδον^ας στρατηγών• 
Ι(ΐ6ηι ΙίΙ)Γ0 ν , 1 ( ρ. 212) : Αύτοχράτωρ Βασίλειος 
ώρμ^το μίν Ιχ τής Μαχεδύνων γής, τδ δέ γένος 
εΤλχεν έξ "Αρμενίων έθνους ^Αρσαχίων. ΙΙ>ί(Ι. ο. 2 
(ρ. 214) : Ε^ς Νίχην χατά Μαχεδον(αν πόλιν. . ε!ς 
Φιλίππους (ΡΙιΊΙίρροροΠη), μ(αν χα\ αυτήν των χατά 
Μαχεδονίαν . . πόλεων • • • εΙς ^Αδριανούπολιν. ΙΐΗ- 
ιΐβπι 6. 65 ( ρ. 505) : Λέων δ των βράχων χα\ Μα- 
κεδόνων στρατηγός ( πημ. Β88}Ηο Μ8ε6(Ιοη6 ). 1Ι>« 
6. 66 ( ρ. 506) : Μετά των βροχών τε χα\ Μαχεδ'^ 
νων. 11), 6. 71 ( ρ.512) : Στρατηγδν χώ^ Ιν ΑαγοβίΓ- 
δ{^ δυνάμεων μετά βροχών χαΐ Μαχεδόνων χα\ Ιπι * 
λέχτων Χαρσιανιτών χα\ Καππαδόχων. 1<]6ΐιι !Η)ην Α88ί^η8ΐ. Ιη ΓβΠςυίβ 8ηι^^υ^ο^^ Ι6η61, 86. ίιι Ν8υ• Ι) νι, 9, ρ. 558 (Ίιηρ. 1.6οηβ 5ϋρ. ) : Συμβολής δέ έν ρ8θ(ο, ΡΙιίΙΐρροροΙί, ΤΓ8]8ηοροΙί, Α<1η'8ηοροΠ, ςυββ 
νί(ΐ6. Ιη Πη6 6]υ$ιΐ6ΐη ίη(ϋα$, υΙ)ί ηΐ6ΐΓοροΐ68 6πυηΐ6• 
Γ8ηΐϋΓ Ιυηι (6πιροΓί8 8 ΐΙίΓΟίιο Βοιηβηο αυοΙ^φ, βΐ 
(;;οη8(8ΐιΐΐηοροΙίΐ8ηο 8(1]πα€ΐ«, ρθ8ΐ 8ΐίο8 οεουΓπΐ 
ό Νιχοπόλεως (ηΐ6ΐΓορο1ίΐ&), ηυί 1οοϋ8 1ΐ8υ(] ρ»Γυιη 
ϋϋΟευΙΐβΐΊε πιΠιί ςυί(ΐ6ηι 1ι8Ι)6Γ6 νί(ΐ6ΐοΓ. Ν8Π)ςυ6 
Ιΐΐ6η)8 Νίοοροϋοηυηι υΐ η)6ΐΓορο)ίη ΙιαΙ)6ΐ)8ΐ Ν8υρ8- 
€ΐοιη, 6θ1Ι. Ι.€υπ6 1ίΙ>Γ0 ΙηικΙθΙο, ιώί 8πιβυ1ί 
8υίΓΓ8|;80€ί πΐ6ΐποΓ8ΐιΐυΓ, ίηΐ€Γ (|Π08 ρπηιυ$, 56. 6 
Βουνδίτζης, ίϋοηι Γογο ουπι Ν{(•οροϋΐ3ΐιο ΓυβΓίΙ ; 
η8ΐη(ΐιΐ6 ΝίεοροΙίιι Ιυηι Γ6ν6Γ3 ποπ 6Χ5ΐίΙί586 6χί- 
ιΐίηιο, ςιΐ8ηφΐ8ΐη ηυηΦβη 6]υ8 ρο$ΐοα 3Π(]υοΐί68 Γ6- Μαχεδονίφ γενομένης, ηττώνται Ύο)μαΐοι• [Ιίϋ. 6.15 
( ρ. 565) : Κα\ έν Μαχεδονί^ απέστειλε ν . . άγαγών 
δΙ έχ Μαχεδονίας Βασιλειον. . Ιιίβηι ίη Ποιη8ηο Ια- 
€8ρ6ηο 08ρ. 15 (ρ. 406): Συμεών, άρχων Βουλγα• 
ρίας . . ληΐζεται μέν Θράχην χα\ Μαχεδονίαν. 1|)κ 
ό^νη 6. 22 (ρ. 412) : Κα\ έν Μαχεδονία χαταλαμβά- 
νουσιν. \\)Ίά, ε. 29 (ρ. 420) : "Ωστε συμβήναι^ τού* 
τους (ΒϋΙ^ΑΓΟβ) άπ^ Μαχέτιδος διά Στρυμόνος πρ4ς 
Ελλάδα χα\ την Νιχόπολιν προχωοήσα'-. II). 0. 35 
(ρ. 421): Βασίλειο; δέ τις Μαχίδών. II). ο. 45 : Πλεί* 
σταις (Ι. πλείστα;) π^λεσι (Ι. ττόλει; ) χατά Μαχεδ»» 
νίαν χαι θράκην . . . Μοηι ίη Οοη$ΐ8πΐίηο ΡοΓρΙι^ρ•- ί^) ΐ!)χ$1;ιΙ ΜΐΙεΓ Γ]α$ ΟρΟΓΙ ν8Π8 ίπ ΙΟΙΠΟ ΟΥϋ ΡαϊΤ9ίθί)Ία! ΙϊΌ^ίΤΜ. 83 ΥΑΚΙΟΚυΜ ΡΙΙ)ΕΡλΤΙΟΝΕδ. 34 

το^. Γ. 5α (ρ. 454) : ϊ^ρατεύμαίι θρςιχιχοίς Χ4\ Μα- Α Β*»""» •<* *8 ΑμΓ. (ρ. 75) : Δοροτ:όλου 'ί%ς Μακεδονία . χιδονιχο?; (ίιιηϋιΐ διίΓΑηθηοι δί€ΐι1ο§). Μβηΐ Ιιι Ηο- 
111800, €οη8(. Ροπ>Ιΐ5Γθ|• ΗΠο, ο. 8 (ρ. 474): Μιτά», 
Ικιλέχτου στρατοπέδου βρ^χιχών, Μαχβδονιχων χαΐ 
ΣΟλαβηΦίάνων •Ις Κρήτην έχπέμψαι. Ι1>1(1. ε. 10 
(ρ. 476) : Κα\ *Ανατολιχο{)ς άρχοντας χα\ βρ^χι- 
χούς. 1|>ί ϋ. €. 15 (ρ. 480) : Μονοστρατηγουντος έν τφ 
Οέματι της Μαχββονίας χα\ χατκπάνοι δντο; της 
Λύφΐω;. Ι&ίιΙ. ε. 16 (ρ. 471) : ^Αρμενίων χα\ 'Ρώς 
χα\ Σθλαβησκάνων χαΐ Θραχιχών (Ι. Θρακών ). 8]Γ- 
ηιβοιι Μ«|ί&ΐβΓ ίη Ιιβοηβ Αηιιβιιΐο Οίψ. 11 (ρ. 617 
^. Βοιιη.): "Οτι δ Κ ρουμοςίβτράτευι λα>^ν πολυν,συν- 
«6ρο(9ας χα\ τους ^ΑΟάρ€ΐς(?) χα\ πάσας τάς Σχλα- 
6ιν>ας. Ου8Βί>Γΐ.(§οΐ8ΐνοΓυιη ΐ6Γπΐοπ«) βχιΐβιη βηηΐ 
Φΐιηι δε1»νΊοϋ$ ΜϋεβϋοηΐεΐΒ {ΤΗ$ΜαΙοηίΰα^ ρτο1^39. Ι1)ί(Ιβιη Ιΐιΐ}«η|Μ(1 28 ^ι1I.(Vο1. ιιι, ρ. 172), ρΓΐυβ (ΙΙεί- 
ΐυΓ ΟυΓΟβΙοΙιιιη Μυσίας της Θράκης. Εαιίϋΐβιιιςπβ ριι- 
ηΐχΐβιη βεςυίΐυΓ &(1 15 Η:ιίιιοι (ίΙ)ί(Ι. ρ. 95}:Γλυχ<ρ{α• 
ή του Χριατου μάρτυς, ήν έν τοίς χρόνοις Άντωνί- 
νου του βασιλέως χαι Σαβ(νου ήγε μόνος έν Τραΐανοπό- 
λειτήςΘράχης.Ε• υΓΐ)8 «γλΙ Ιογγλ δίΓγπιοηίχ, εηιη- 
(]ΐιβ ϋΐυβίι ανί Ιιι ν'ΐλ Ε|;η2ΐΙ.ι (Οοιπηιειιΐ. ιι, ρ. 54—56). 
^ο▼^&^I^^ οαΐΐηηι Γιιίδί^β, 'κΐβιη Ιΐ€ΐιο1ο£[ίι ΙοοηβιΙηεβΙ. 
ββοΓ^Ίιι$ ΟβϋΓείΗΐ!» (ίιιιο δΓγΙίΐζϋϋ) , Πηβ η«ι*οιιΓι 
«ιηϋβοίιιιί.ΐδΐιι ΜίΰΗαίΙ^, ΤΗίϋρΜϋ βΙίο(Α. 842—867)» 
ρ. 162, ι. II 6(1. Βοηη. : Ό Μιχαήλ .. στρατδν χαι 
αύτδ; συναγτοχώς έχ τε Θρςιχών χα\ Μακεδόνων 
περ\ τάς τεσσάρας ήμισυ μυριάδας. ΚΚ'ΐη ίιι ΒαίίΙίο 
ΜααάοΜ (». 867 5ος(|. ) ρ. 185 : Ήνεγχε τοίνυν ή ρ. εν βςη.). Ιϋβηι Ίη ΙΙίεΙίΒβΙβ ει ΤΙιοοϋοη ε. 12 β των Μακεδόνων χώρα αύχδν ^ΒαβΊΓιηπι Ίιΐιρ ). Ιϋβπι (ρ. 657) : Τών δέ Βουλγάρων τήν Θρ^χην χα\ Μαχε- 
^ύ»{λί ληϊζομένων. Μεηι ιη 6'οηιί. Ροηώιιτορ, α Ια* 
αιρέηο ε. 29 (ρ. 755) : Συμεών ό Βούλγαρο;•. ληΤ« 
(«ται μέν Θρ^χην χαΐ Μαχεδονιαν. 6(>ογ|(. ΜοηαοΙιυβ 
ίη Μΐ€Ηα€ΐ€ €ί ΤΗ^Φάοτα ε. 8 (ρ. 817) : Ό αύτδ; Βα< 
9(λειος γεννάται έν Μακεδονίςι, 1ν τοί; χωρΓοις 
*Λδρια νου πόλεως. ΙΙ)ί«Ι. ρ. 818 : Ιού {{ασιλέο); οτρα- 
τηλάτηςέν Μχχεδον{^* Ιϋίϋβιιι : "Αρχειν τών Μακεδό- 
νων, τών δντων πέραν τοΰ ποταμού Δανουβίου .. τά 
τών Μακεδόνων, εΐο. 11)ία. ε. 11 (ρ. 821) : Τών δΙ 
Βουλγάρων έπιδρομάς ποιούντων έν Θράχΐβ χα\ Μαχε- 
^νι^. ΙιΙειη ίη ΟοηιίαηΐΐΗο ΡοτρΗί^τ. 10 (ρ. 879), 15 
<ρ. 881), 19 (ρ. 885), 48 (ρ. 915), 51 (ρ. 916) ΒοΙβιη 
ΤΙιπιεί«ιη ΐΒοηιοΓβιΐ Ιηϋβιίειη ΙηϊΙΗι ΒαΙςίπείβ. Ιιίεπι ρ. 184 : . . . εΙς Φιλίππους < . μ(α δέ αΟτη τών Μα- 
κεδόνικων πόλεων, υειη ίΙ)ί(1. ρ. 251 : λέων πατρί* 
χιος, 6 Θρ^χών χα\ Μακεδόνων άρχηγέτη:. 11>ί(1. 
ρ. 256 : Στέφανος • . μετά τε Θρακών κα\ Μακεδό- 
νων κα\ Καππαδόκων έπιλέχτων. ΙϋίιΙ. ρ. 505 : Συ- 
μεών εκστρατεύει, χα\ ληΚβ'^αι μέν Μαχεδονίαν, 
έμπιπρ^Ι δΙ τά έπ\ Θρφχης χ^ρ^^> Ι1)ί(1• ρ. 512 : 
Έπήλθον (Βϋ1((3Γί) ταΤς ΤωμαΙκαΓς χώραις δ•.ά 
Μακεδονίας κα\ Στρυμόνος χαΐ Ελλάδος, χαταλ»- 
βόντεςτήν Νικόπολιν. ΪΙ>ί(Ι. ρ. 400 : Πέτρος 6 στρα- 
τοπεδάρχης μετά Θρςιχών κα^ Μακεδόνων. Ι1)ί<1• 
ρ. 546 : Κατέδραμε (δβιηυεί) πάσαν τήν έσπέραν, 
ού μόνον Θρ^κην κα\ Μακεδονίαν χα\ τά τ!| Θεσσα- 
λονίκη πρόσχωρα, άλλα χα\ Θετταλίαν χα\ 'Ελλάδα «6Γ0 ΙΐΗϋεπι ε. 17 (ρ. 898) Θρ^χην τε κα\ Μακεδονίαν ^ χα\ Πελοπόννησον - χα\ πολλά φρούρια παρεστήσατο. ρίοηΐο• 1ΐΑΐ)€ΐ« υ. ε. 44 ( ρ. 912) : Βασίλειος δέ τις 
ϋαχεδών. 

4θ9ερ1ιυδ ββιιειΙιΐΒ ^χ^ο Οοη^ι. Ροη)Ιΐ7Γθ^.) ΠΙ)γο ι, 
χ>. 2 ε»Ι. Βι4Ιΐ6Γ. : Κατά γε Θρ^κην κα\ Μακεδο- 
^ίαν (ιιγΙ)€5 Γθ«ΐίΐυϋ1.εο Αηηειιϊιιβ). Μοηι ΙιΙ>γο ϊτ, 
ρ. 107 : Τπήρχε δέ Βασίλειο, έκ γένους μέν πρεσ- 
6υτάτου Πάρθου *Αρσάχου αύχών . . καθεξής δέ χαΙ 
Τηριδάτου (δίε) του βασιλέω;, της αυτής σειράς έξίΐμ- 
ρένου • άλλα μέν κα\ Φιλίππου χαΐ Άλιζάνδρου έξεί- 
χ»το.•ΟςΜαχ•δόσης(Ι.Μακέτιδο; νεί ΜαχέσσΓ,ς) γης 
έχφυείς, γεννητόρων ϊ^ν χατλ γενεάν ούχ άσημων. 

ΙιεοΟΙιεοηυβ, ΟιΙοεηβίβ, &ΙΐβΓ3 ρ»ηε 8»ευΐί ϋεεί- 
ιηί (Η38ε, ρινΤ. ρ. χνπ, χνιπ. ε<1. Βοιιη.) ιιι, 7 : ών ήν τδ κορυφαΐον Αάρισσα, ζς τους έποικους μετ- 
φχισεν •1ς τά της Βουλγαρίας ενδότερα πανεστίους. 
χα\ τοΤς χαταλόγοις τών έαυτου χατατάξας στρατιοι- 
τών συμμάχοις έχρητο κατά 'Ρωμαίων. Μετήγαγε δέ 
χαι τδ λείψανον του αγίου *Αχιλλείου , επισκόπου 
λαρίσσης χρημοτίσαντος έπ\ Κωνσταντίνου του Με• 
γάλου, κάν τ} μ«γάλ|^ κα\ πρώτη συνόδψ παρόντος 
συν Τηγίνφ Σχοπέλων κα\ Διοδ<ύρφ Τρίχχης, χα\ 
εΙς τ)}ν Πρέσπαν άπέΟετο, ένθα ήσαν αύτφ τά βασί- 
λεια. ΙΙίίιΙ. ρ. 447: 'Έξδίσιν.. εΙς τάπ\ Θράκης 
χα\ Μικεδονίας χ^ρί(ΐ, χα\ χάτεισιν •1ς Θεσσαλονίχην. 
ΙΙάΙειιι ρ. 475 : ΤωμαΙο; δ* έγώ, χα\ *ΡωμαΤος οΟ 
τών έπ\ Θράκης χα\ Μαχεδονίαν οίχούντων, άλλ' έχ Μαχ&δονιχήν αύτοίς έγχειρίσας φάλαγγα (α. 965). νι, |> της μιχράς Ασίας. ΙΜιΙ.ρ. 518 (&. 1058) : Γέγονε 8 (%ά 9• 970) : Μυσίαν, 'Ρωμαίοις προσήχουσαν, 
χα\ άπόμοιραν τελούσαν Μακεδονίας ανέκαθεν, νι , 9 : 
Τήν χώραν, δσην δ "Ίστρος έντδς Μακεδόνων περιο« 
ρ1ζ«(. γι, 15 : Ές τάπ\ Θράκης τε κα\ Μακεδονίας 
διαχειμάζειν χωρία, χ, 8 : Τά τών Μακεδόνων άφει- 
δώ; έληΤζοντο (β. 975). νιι, 2 {>. 972) : ΤοΙς Μαχ<• 
β4σι χρήματα • • ύπισχνούμ<νο;« 

Β3ΐ!»ϊΙίυ8ΐΙ,ΒυΙ|;;ιπ>εΐοιιυ»(Α«976 8ς(|.). Ε]υ8 Με- 
•ιοΐ4>|;ίυιη αϋ 1 Ββρί. (ΥοΙ. 1, ρ. 6) : *Απδ *Αδρια- 
νουπόλεως τη; Μακεδονίας. Ι(1ειιι ΜβηοΙθ|[ίυιη βιΙ 51 
Οοΐ. (»Ι)Ίϋ. ρ. 158) : Της *Οδυσσου πόλεως . . χ^ρας 
Μαχεδον(ας. Ιιίεηι ΜεηοΙ. ^ά 24 ΑρΓ. (ΥοΙ. ιιι, ρ. 68; : 
Πόλεως Δοροστόλου της Καππαδοκία;. υΐ)ί 1•3ΐ{ιιυ8 
|ιιΐεΓρΓ08 Γεείε βίε : Ιη Μα€€άοηία. 1<}ειη ΜεοοΚ)- δέ κανλιμδς κατά τε Θρ^κην κα\ Μακεδονίαν, Στρυ• 
μό/α κα\ Θεσσαλονίχην χα\ μέχρι Θετταλίας. ^ι)^^• 
ρ. 564 : Ύπέστρεψεν έν *Αρχαδιουπόλει . . πολιορ- 
κήσαι τήν 'Ραιδεστόν. ΤΒτυχον γάρ αΐ μέν άλλαι 
Μακεδονικα\ χα\ Θραχιχα\ προσχωρήσασαι τούτω. 
14)1(1. ρ. 596 : Διατερώσι τδν Αίμο*/, χα\ παρεμβολήν 
άποπήγνυσι κατά τήν Αύλήν (φρούριΟΜ, δέ ή Αυλή 
χατά τάς ΰπωρείας • . τοΰ ΑΓμου, χα\ ού πάνυ πο/^- 
φω χ^ίμενον 'Αδριανουπόλεως) . • . πεσόντων έν τφ 
πολέμψ Μακεδόνων χα\ Θρακών ού πολλών . . . κ3ΐ 
τδν ΑΤμον διαπεραιωθε\ς δίά τής λεγομένης Σιδη- 
ρά; . . κατεσχήνωσεν έν τινι χώρω ού μακράν τών 
εκατόν βουνών, τω λεγομένψ Δ.ακενέ. Ιϋίά.ρ. 611 : 
Περαιωσάμενος ττάσας έν έώ<2ΐ τάς Μακεδόνικα; δυ- 35 νΛΚΙΟΚϋΜ ΡΠ;ΕΚΛΤΙ0ΝΕ5. » 

νά^χιω;, Αρχηγού; έχού<»3ς&π2ν?α;Μαχ£$όνας• ΙΜιΙ. Α δίΓ^ιηοηίη. ΙΙιίιΙ. ν«Γ0 £• 3 : Του £αμονΙ^ ^ 7^3 

των Βουλγάρων Ιξάρχο^ο^ ού τ& βρφχών» «ύβλ νά 
Μαχ£β6νων μόνα ληΐζομένου, άλλα χα\ τήν ΈλΙ^έΙα, χ^, 616: Αύτοχράτορα . . των Μαχιοονιχών ταγμά- 
των. Ι5ΐ(Ι. ρ. 6^9 : Κα\ μάλλον οί Μαχιβόνβς. 
Γα;. 650 : Στρατηλάτης • . της Λΰ9ε^ας χα\ τιάντων 
των Μαχ«^νων ων &ξοχώτατος. βεγίίαα ίΙιΊϋβιιι 
ρ. 655 : Έν πολλο*ς μέρι^ι την Βουλγαρίαν, ήβη ^ 
τήν τ£ θράχην χα\ ι))ν Μαχιβον(αν αυνέθλ>6< ^ββιιβ 
υζαΓυιιι). ΙΙ)ί(Ι. ρ, 657 : ΚαΙ χώραν λαβόντβς (ϋ}Εΐ 
<|ιιίιΙ;•ιιι ιΙρ1ιβ{Ι:ιΙί) δημοαίαν άιΑ τής Μαχεβονιχης. 
ϋ)ί4ΐ. ρ.€68 (ίιι ΚοίΗΗΐιο Πίο||βιιβ) : ..στρατών., 
οίον παρεΓχζν ό χαίρλς Εχ τε Μβχ^Μνων χα\ Βουλ• 
γάρων χα\ Καππάβοχών χα\ Ο0ζων...χα\Φράγγων χφΧ 
Βαράγγων. 11>ίϋ. ρ. 717 : Στράτινμα άξιόλογον, βυγ- 
ΜΪίμενον Ιχ τ€ Μαχιδόνων χα^. Φράγγων. II). ρ. 719 : Της χα\ α^νήνοέ γε τ^ Πιλοηόννηβον... ί\ήά. €. 25 : 
Τήν Όρβστιά&ιοέχών (ο&τω Μ πάλαι ή ιι^Ιχαλιϊτο 
τοϋ βααιλέως Άβριανοίΐ 1{ Όρέστου του *Αγαμά• 
^ονος), τους Μαχ<(άνας <Τχ• προσέχοντας αύτφ. 
ΙΙκϋ. : 01 5έ γβ Μαχοδάνβς.,. Ις τήν αυτών μηχρέ- 
πολινάγουαιναύτ^^ τήν Άδριανούπολιν. 1)>ί(1. €. 26 ; 
'Οστ» χα\ άβιως χατά πά^ς τής Θρ^ςχά\ ΧΙαχε- 
^νίας αχεδάννυσΟαι (Ρα(ζίΒΐΐ€•$). ΐι^νιιι, 2: Βρυένι• 
νιον... ατρατηγουντα των έχ Μαχι^νίας δυνάμΜίν, 
ΙΙιίιΙ. €. 9 : "Οθεν 6ρώμ«νοι (ΙΙεϊ) τήν τε Μαχεβονίαΐτ 
(ληΐζοντο, χα\ μέχρις Έλλά^ προήεσαν. 11>ίιΙ. €• 17 : Μαχεδονιχής φάλαγγο;. Μά. ι ΛηΚεται δΐ (Ν68ΐθΓ, ^ Τά Θρ(|^χών τε χα\ ΙΙαχεδάνον λη;^^ετα^. ΙΙ)ί(). €. 20 

Σύμμιχτον πλήθος, Ιχ θρ^^^ών τ« χα\ Μαχεδόνων 
χα\ *Ρωμα(ων άλλΐι>νχα\ Βαρβάρων συνεστηχ^, 
15Μ• ^• 23 : Πατζιν^χώνΙΟνους.,, ^ν βρ^ην «ά«αν, 
χα^ τήν Μαχ£$ον(αν ληΐζομένου. 

Νί€€ρΙιοηιε ηΐ|«ιιιΓιο$, 6θϋ«ιη Μκαΐο. Ι> ι, δ {ίό. 
Βοηιι.) : Ό δέ Ιωάννης•., μνημείον άληρ^ον, ^^ 
αύτου πράξεις, χατέλιπε Θρ^{ τ• χα\ Μαχεδόαι χαν 
μ^ντοι χα\ ΊλλυριοΙς χα\ Βουλγάροις, άρχουσα τ| 
χαΐ άρχομένοις. ΙΙιίιΙ. |ΐ, 5 : ΟΓ τε μήν Σχύθαι, πρ^ 
τούτοις βυστααιάααντες, βρ^χην τε χα\ Μαχεδ^ν^αν 
χατέτρεχον. ίιι, 8 : Μαχεδδνων τε γάρ χαΐ Θρ^ίίν 
«άς τάξεις άπάαας είχε μεΟ* έαυτοϋ, ι ν, 2 : Ό 6| 
Βρυέννιος έν 'ΟΒ^ΜίΛς διάγηη»••• τ6 ΙΙαχεδονιχ&ν 
χα\ Θρ^χιχλν στράτευμα συλλεξάμενοςΜ• Β>ί«1• Τάν όδ^υξ των Παριστρ(ων), τήν τε I1αxεδον^αν χα\ Θρ^ρ 
χην χα\ τά παραχ£{μ&να τή; Βουλγαρίας Γαβ• 728 : 
Έν ^Αδριανουπόλει συνήντησε Φράγγοι; τε χα\ Μα- 
χεδόαι χα\ τφ λοιποί . • στρατεύμαι^. Ιΐιίιΐ. : Πρ4ς 
5ΐνα των Μιχεδο'^ιχών πόλεων. 

1,60 Οΐ'αιιια)»ΐ»€ϋ& (>8βο. χι, ιιΐ νίϋοΐυΓ, γοΙΙ. Ογ»• 
ιηοΓΟ Ί» ΑιαΜ. Οτα^ίη 6ί6/. Ραπε. ΥοΙ 11.). Ιε 16γ- 
Γ3ΙΙ1 ιιο^Ιιαιιι ριίΓΟ ΜπιιΟΗβ Τ1ΐΓαα4ΐη ϋίϋ(:Γ« βοΙβΙ, 
6. ς. ρ. 155 €«1. Βοιιιι. Λϋϋ6ΐ39, Η5.15Ι, 170 
(μετά ταξεωτων Ιχ τή; θρ^χης), 178, 183, 185, 
194, 295, 294. Μβηι υ^γο ρ. 251 : Ό αύτλ;(Β3•ί. 
Ιιυε ΗαοβιΙο) γεννάται (ν Μαχιδον^φ, έν τοΤς χωρί- 
οις *Αδρ(ανουπ^ως. Ρ«|{. 232 : Άπογνόντεςοζν οΐ 
Μαχεδόνες(Α«ΐΓίαιιορο1ί 19111, » Β«ιΐ£τ«Η8 9ΐΙ 0.ιηυΙ>Ίιιιιι ΙιιΓβποΓβιιι βϋιΐιιοιί) ,,» Ιϋίϋβιιι : Κ^ιτεδΙωχον αντου; ί τε Μαχεδ^νων άρχοντα χα\ βροχών οτρ»η|γ«ύς. οΙ Μαχεδ^νες . . Ετεροι όνομαστο\ των Μαχεδόνων. 
Ρα^. 255 : Των δλ Βουλγάρων επιδρομείς ποιούντων 
Ιν βρ^χη χα\ Μαχεδονί^, χαΐ ληΖζομένων τ^^ τοιαύτα. 
Ρ«|(. 266 : Παρά του στρατηγού }&αχι^}»1ας. 
Ρ&ΐ;. 275 : ΚαΙ άπέστι^λεν έν Μ^χεδονίς^ . . άγαγών 
δέ έχ Μακεδονία; Βατίλειον . . Ρα§. 510 : Κα\ ληΐ- 
(εται μέν βρ^χην τε χα\ Μαχεδονίαν, Ριχ. 515: Έν 
τφτών βρ^χφων θέματι. Ραι^.φΙβ : Κα^ έν Μαχε- 
ΙοΜίψ χαταλαμβάνοΰφίν. 

Μί€ΐΐ3ΐβΙ 6Ι]Τ€λ8 (^'ίΤΟΛ Α. 1 118). Ι* ςηοπυΐ'ριΐΓίοΓβηι 
ΤΙΐΓ:ΐΓ.ίιο ιι&ιιιιι εθιμμ εοΐβΐ ρ.499, .507, 5^58, 681, 6(Ι• 
Βοϋπ. ; ίιβιιι Νχκία: ρ. 584. ΑΗΚ>ί ▼«γο ρΓΟ 6»(ΐ6ΐη 
}> »Ι)€ΐ Μαι βιΐοη'ϋΐιιι, 8€, ρη^. 570 : Τδν Μαχεφ^να 
Βασίλειον. Ιϋίϋοιη ρ, 599 : ΈφΟ<^(ϊε γάρ ύ Μονομά- 
χος έχει σε διατζεράιας τάς Μαχεδονιχάς δυνάμεις « 
^ν οΤς ήν στρατηγός χα\ Βρν^ννιος. Αόγο; γάρ παρά 
το^ςΤούρχοιςΙφ^ρετο, ώς (π* έχείνων χαταλυθήβον- 
τα^ μεθ' ύν ό ^Αλέξανδρος τους {Ιέρσας χατέλβαεν^ 
Ρα^. 620: Τηνιχαΰτα χα\ (ίηΐΐΐο ίιιιρ, ΑΙοχϋΙ (^ιιι- 
1161)1) Πατζινάχων ι^λήθος πο^υ τήνβρ^χίαν χα*ι 
Μαχεδονίαν έλή^εν, 

^ο^ηη^$ Ζοη3Γ»8 (βοιίβιο λχειιΐο) 16* ν, 6 : Βχ* 
αιλείου του Μαχεδόνος... δς έχ Μακεδονίας μέν ήν. 
"Κφν δέ πατέρων άσημων χαί αφανών, ε Ι χα ( τις 
των τά περί αύτου έξιστορησάντων έχ ΐΒοϋ τών *Αρι- 
ααΧ'.δών αυτ^^ν γένους χατάγεοθαι τερατε Οεται. 
XVI, 18 : Συμεών τά τε χατά Μαχεδονίαν χα\ τάπ\ 
^^4^;•••('^η^«τ^ Χνΐΐ» Ι : Τήν βρ^χην ολην (ροΓΟ 
§6ηιιοη^). ΙΙ>Μ€ΐΐι οιιρ. Ι,ΤΙιηεΙιη Ιι«1$6ΐ (Ιο ΐΒτη υβιη €. 5 : Έν τω «ερ\ τήν θράχην χωρίφ Αα(Ι^ 
«ρανίας, Ιι1ι*ιιι ο. 5 : Παρά ποταμών ούχ οΤδ* διηικ 
άρχήθεν χαλούμε νον διά τδ άμειφΟήναι των 4νομ4* 
των τά πλείττα, τέως δ* ουν έχ^τών θρ^χιχωνδρων 
χατα^^έοντα, χα\ *Αλμυρδ\ χατά (Ι<*8*' ι^Ρ^) ^ΥΧ^ 
ρ{ων χαλούμενον. Μβιη ο. 6 : Έπλήρουν 6έ ταυτην 
τήν φ^αγγα αΐ τών Μαχεδ^νων τε χα\ βράχων Τλαι. 
ΙΙ)!!!!*!» : Τ^ δέ μέσον της φάλαγγος αΟτ^ έχείνρς 
ό Βρυέννιος ήγεν, έν φ τό τε άρχοντιχδν έτάττβτο 
άπαν χα\ βρςρχων δΐ, Μαχεδόνων χα\ της Γππου τιυν 
Θεσσαλών, δσον έπίλεχτον* Ιϋβιη ίΐιίϋ, €. 18 : Ό 
Κομνηνέ δέ (ΑΙβχιαε Ι) διά Μακεδονίας χα\βουλερο9 
διελΟών τδν {ϊτρυμδνα καταλαμβάνει, χαΐ τούτον 

διαπιρά^Α^••• 

Ληιι• εοιηιιβηα, ΝΙεβρΙιοΗ ΒΓ7βηηϋ €οη]ιιχ• Εα 
ΙΙϋΓΟ IV, 4 (ρ. 109, 6ϋ. Ρ«ηο.; ρ. 198, νοΙ• 1, 64» 
Βοιιιι.) : Έξηρχε μέν ουν του τών έξχουβίτων τάγμ«* 
το; Κωνσταντίνο; 6 ^Οπο;, τών Μακεδόνων ό *Αντ(»- 
χος, τών θετταλών (ΤΙΐ688»ΗΗΐΐ€βηείυηι) δ Κα6ασ(- 
λας ' δ δέ γε Τατίχιος..• τών περ\ *Αχριδ& οΙχουν- 
των Τούρκων ήγεμδνευε, 111)1 ΑγΙιπιΙο ιηιΐιΐ ηοα «υ 
1.γοΙιη>'αυ8 (ΑεΙιπβ,ΟΙκη ΒαΙ^ΑΓΟΠϋη), §6<Ι Εΐιοϋορβ 
ιηοηβ, οο!Ι.•ιηβί8 Κ|;Β8Γιβηΐ8 (οοιηιηβηΐλΐ. ιι» ρ. 51)• 
Ε«(ΐ6ΐη1ί|>Γ0ΐιτ (ρ• 452 6(1. Ρ^Ηβ., Ίη ιΙβΜΗρϋΟΜβ 
ΙΙβΒηή ιιιοηΐΐ:») : άωχών μέν δντων βορειοτέρων »αΙ 
τών Θρςίχών τε α^τών τε χα\ Μαχεδ^^νων».• («Μ I•- 
ιηβη, ΰοΙίΑίο αρνιΙ Αιιηαιη ηιβ|ριο Ηχιηί αηιΙ^Ιία» 
|Ρ«& νβιαε Μ»β6ΐ>οιιΙα »ΐ{ΐιΐα€αΗ νΙ(ΐ6ΐ»Γ). 

ΟοΜίΟΑύηυ• Μ3ηιΐ5•€ΐ (€!0ΐΐ6ΐιι $«€ΐιΙο). Ιι ν€ηι 87 

£190 &«1Π. ΥΑΚΙΟΚϋΜ ΡΚ/ΕΡΑΤΙ0ΝΕ8. 38 (βιΙ. Βοηη. ρ* 8^1) : περί Βασιλείου... Α αποδράντες 'ΡωμαΓΑΐ. . πατρ^^α^ τις Ιν βράχ^π^- Κώμης μλν ουν έξώρμητο λυιςρας, προνγειτονούβης 
Τζ «ρωτοπόλει, χζ λαμπρή των Μακεδόνων ηΛει• 
1(1601 ▼. 5927 : Τ6ν ιτρωτόκαππον «ιύτοΟ τ6ν Μακε- 
δόνα (Βα5ίΓιυηι). 

. ^09ιιιη6& ΤχΰΐζΑ (βοιίϋπι χνο) εΙΓιΙ. χι. 596. 948 
εςη, (ρ. 437, 6(1. Κίβ8ί>1ίπ^.) : Μετ^ μεσημβρίαν 
^ΙοββΜεσημβρίαν) μεν ή Μυσων::Λις, Ή Αγχίαλο;, 
ού των άαήμωντις πόλις« Κάν τοΙς 6ρ'.σμο?ς γη; 
ΙΙαχεδδνων, !φην. Ι)1)ί &1Ίυιη βπιβιιϋο νοΓβιιπι, 50• 
918 (ρ. 456) : ΣχοΟτοί τε χαΐ Νάΐσαο;, χα\ {\ο%(ί 
ΝάΙααο;, αΐ) ΙΙυσών π^λει;. Ιιι Γβ1ί(]ΐιίε (ΗιίιΙ. ρ. 455 
Μ|.) Ρίοΐϋΐηχοηι Βυιιι» βΡ(|ΐιΗιΐΓ. 

ΙΙ9Ι1Π6Ι €οιηη6ηυ& (η. 1143-1180) Ιη ηοτ6ΐΙ& Π 
(1.6Ηΐΐ€ΐβνϋ ]υ9 6ηΒ€θ-Ηοιιι. 1. 1, ρ• 154) : Έν τφ 
^βματι θρφχης χα\ Μαχεδονίας• 

ΑΙβχΊι» €οιηιΐ6ΐια5 (&. 1180-89) ιη ηοτοΙΙα ιιηΊ€» 
(ΙβιιηοΙαν. ίϋίϋ. ρ. 168) : Κατ& ^ θέμα θρ^χης 
χαΐ Μαχεδονίας. 

^οληιιβε €ιηπΑΐηυ8, βηβ β]υ»ϋ6ΐη βΦΰοΙί. Ιβ ΙίΙ). ν, 
2 (βι1. Βοηη.) : Τήν Μαχεδονιχήν... ιιόλιν Φιλίππου, 
τ^^ 'ίζρ^ς τ^ Σερβιχΐ} χαταστησόμενος πράγματα, 
«οΙΙ. ί'9ΐρ• 5 : ΕΙς τήν πόλιν Φιλίππου. Αιΐιΐβ νι, 6 ; 
Τ^)ν Φιλίππου•.* πρέσβεσι.., Ιχ Παιόν^ν. 1η Γ^ΙΊφΐίι 
|60({ηρΙιΐ€ΐβ, υΐ 6ϋ2ΐη Ιη ιοία άίοβικίί ηΐίοηβ, ρα- 
Ηΐ«ΐί8 8ΐα(ϋθ6Ί»$ίιηυ$ 69ΐ Γίηηιιιιιυβ• 81ο Ι^Γϋίο& ι» 
5, ϋχΐιηηϋοαπι |^6ΐιΐ6ΐη άιεϋ• ϊϋ ο•1, ηί Γ&ΙΙογ, εο• 
Ι^η«ΐ8ηι εηιη 51«?ί8 ΟίΙηΜΚίοΙβ, ΟλΙαίΑΐ&βιιυβ Ιΐ8ΐΐ6ΐ 
III, 6, 7; ΐν9 24; ν* 16. Ν&Ίβαΐη Οιείβ ιηείΓοροΙίη λεκ( αύχουντες, ^^θελον βυνεΤναι χα\ οίκτοι τφ Μαρ• 
χεαίφ, χα\ τά δυνατά ύτϊουργεΤν... Έπανηχδτες 
οΰν Ις τά σφέτερα, τά; των Θρακών χαι Μαχεδ>νων 
πόλεις διαφιστώαι, σνναιρομένων σφίϊΐ' των Βλά« 
χων... χαΐ οί έν Όρεστιάδι μετανάαται γίνονται,•• 
την εξ ^Αδρια^^Ο τήν χλήσιν ΧαχοΟιαν (ιιΙ>ί οεουΓ* 
ιυιιΐ ιιΟΜίίϋΟ ΟίϋχιιΐοΐΐεΙιί, 81x591% ΤχυΓαΓι, Ατολ- 
ϋίοροϋε). 

ΟβοΓ^ίικ ΑεΓοροΗία (Γιηβ εχευΠ χιΐι) ίη Αιιη»η• 
1)11.^ ((!<!. Βοηη.) ε. 15 : Ό; γοΰν οΐ Ίταλο\ πάιαν τήν 
τή; Μακεδονίας χώραν ύφ'έαυτοί»; έποιήσαντο... χα\ 
7:ρ^; τήν πόλιν *ΑδριανοΟ διεμηνύσαντο, δπως ύπ' 
αύτου γένηται... άπά^ας γουν... 6 βασιλεύς των 
Βουλγάρων... πέίσαν κατατρέχει Μαχεδονίαν... κατ- 
Β έσκαψε γο'!3ν έκ βάθρων αυτών τήνΦιλιππούπολ(ν..« 
τήν Ήράκλειαν, τ^ Πάνιον, τήν 'Ραιδεστ6ν, Χαριοΰ* 
πολιν , Τραϊανού πολ IV , Μάχρην, Κλαυδιούπολιν , 
Μοσυνούπολυ, Περιθ^ώρκον, χ• τ, λ. Έ^ΐαίΙίΐιχ 
(ηη)6η ιιΗΓι1)υ$ ΤΓΑ/ΑποροΠη» 6ΐε. δΐιχιιιοηιο Ιΐΐβ- 
ιηΜί 8&8ΐ{^ηο. Ι1>1(1• οηρ. 24 : 01 και διαπ«ράσαντες 
τ^/ Έλλήσποντονχα\διά της Μακεδονίας διελθόντες, 
εΐ; *Αδριανούπολιν άφίχοντο. Γ«:ιρ. 35 : Τ6 των Σχυ^ 
6ών γένος... "^ου; της Μακεδονίας χώρους κατέλαβον, 
οΐ μ^ν περ\ τ^νΈβρον τά Ικεΐσε πεδία •. έλήΐζον ουν 
τά έν Μακεδονί^ πάντα... τ|1 *ΑδριανουπΛ•ι, τφ 
Διδυμοτείχψ, τι) Βιζό^, τ) Καλλιουπδ)χι. Οαρ. 40; 
Κα\ τη; Μακεδόνων απέσπασε... έπε\ δέ παρήλθε 
τά χης Θράκης καΐ Μακεδονίας χωρίχ, ήδη δέ κα\ ηαιιενρλΐ ιι, 13• δλπΙΊεβΒ (ΤΓΐίΐΙίΐχ») ?61ιι« ηοιιιβη ^ τήν ΧριστοΟπολιν^^παρήμειψε κα\ τδν Στρυμόνα ., ΙιαΙι6Ι II» 13, ΙΙΙγΓίεοςαε α88{|»&ι τ, 14. ΗβΓ&εΙβαιη 
8• ΡΰΙηιοηίαιη (ΒΊίοΙίβιη, ιυρβΗοΗβ Μαεε^Ιοηίββ ηγ» 
1ΐ6ΐιι) Μχεί» (ΒιιΙβχΓΜΒ) »88ΐ|(η8ΐ III, 17• 5ίηηϋ ?6- 
ΐιιι 001116η •6ηρ6Γ Ιβηεΐ (ι, 4; ν, 8, 10 ; τι, 7). Κίεηι 
▼, 9 : Αιγούρων, εΓτ* οΟν Ααμπάρβων. ΙΙΙγπειιιη Ιια•• 
1>6ΐτ, 7• 

Μεεία» (Ίηίιίο Μκειιΐί χιιι) Ιη 4ο• Οοηπΐ6η• (6<Ι« 
Βοιιιι.) Ο-αρ. % : Μακεδόνα,., τδν Βρυέννιον ούτω λέ- 
γων, έπε\ χα\ έξ Όρεστιάδος (6Χ ΑιΐΓίληοροΓι, εοΙΙ• 
νίΐΑ ΑηϋΓΟίιίεί ΟοιιιηβιΓι ι, 1)ώρμητο• Μίαδ*αδτη 
των β6δαιμόνο»ν χαι χρατέστων τιαρά Μακεδόσιν πό- 
λεων. Ιϋβηι ϋ>. εβρ, 4 : Τά Θρ^κψα μέρη.,.δ Κομνη- 
νέ ^Αλέξιος, δτε εΓχετο (2 ϋαΓϋαηβ 13x18) Θρ^χη, 
χαΧ τά πλείστα της Μακεδονίας ήρήμωτο. 11)ί(1. ε. 6: €3ρ, 5!^ : Έχ της *Λδριανοΰ χινήσα;, άμαξας τε 
πάμπολλοι^ συλλεγήναί προστάξας άπδ πανταχόθεν 
της των Μακεδόνων χώρβις• 

ϋΤρΙΐΓϊτηιΙΐΜ, . 60<ΐ6ΐη !ΐ.«6εηΙο. Ιβ βεΓίρΙΟΡ (β()« 
Βοιιιι.) ν6Γ$ιι 107 84. : Πάσα ^Ιι^τφ Κωνσταντίφ 
λόχος, Πρ'^ τοίσδε Θράκης, Μαχβδονίας δροι, Συν τ{ 
πατριρ^ χα\ Βασιλίδι πόλει. Μ. ν, 590 51• : Στέφει 
Θεοδόσιον εΐ; βασιλέα Πάση έφας Μακεδονία:, Βρο- 
χής. Μ. 3215 ε<], : Χώρας δ* ό Βασίλειος έξέφυ πά- 
λαι Μακεδονίας, έξ άσημων πατέρων. 1ϋ. ν. 5850 
8(1. :Κα\ Πατζινάκας, Σκυθικών ^άλιν Ιθνος θράχης 
έπήει Μακεδονία; δρους. Ιϋ. 586^8Ί. : Πληθυ; άκρί* 
δων έσπίρι; πρ^ς τήνΐω Δίά τδ βρ^κη;, Μακεδο- 
νίας δρων, Τήν αέρων κτήσιν έξειργασμένη. 1ϋ. ν. Έχ του των Μακεδόνων τάγματος (εε, Ευ«(Γ3ΐίιΐ8 Ι> 4245 ; βροχής έπελθείν Μακεδονίας δροις. Ιϋ. ν. ςιικίΐηι ιιΓιΐ6§). 11)ί«1.ε. 8 : Εις μίαν μοΤραν τδν Μα- 
χεδάνα (Μ8εεϋοη8ΐ8)χαθίστησιν.•, άλλην τ^ΣχυΟιχόν• 
1«ΐ6ηι ΡΙιίΗρροροΙίίβηαιιι Γε^ίοιιοπι έπαρχ:αν ϋίεϋ ίη 
ΑηϋΓοηίεο ιι, 1. υ6ΐη ίη ΑΙβχίο, Ιβαεϋ Γι»1ιβ, ιιι, 2 : 
Ει; τέσσαρα διαιρεθέντες (δεγίΐια*) στρατεύματα, πά- 
βαν τήν Μαχεδονίαν έττήλθον... ώστε χαΐ τΐ Γάνο; τδ 
δροςδιερευνήσάμενοι πολλά φροντιστήρια(ιιιοη38ΐ6Γΐ3) 
έσχύλευσαν. Ιϋεηι Ιη υΓϋο εβρϋ εαρ. 7 (ρ. 795, εϋ. 
Βοηη.) : "Οσπερ ο! θράκες πρότερον, οΰτω χα\ Μι- 
χεδόνες, τότ2 κα\ ΘετταλοΙ , χα\ δσα έν Ελλάδα 
χαθήχουσιν• ϋΐΗ Ιαηιεη νείιιβίίΟΓ ραποΓςαβ ηοιη}- 
ηνη νΐ8 οΙιϋηεΓβ νίϋοΐυΓ. Ιϋίϋεοι τεΓο ε^ρ. 10 
(ρ. 808-810) ογΙ^ ΤΙιπιείε» 6Ι Μ»ε6(|ουίο» ΐειτιιη 
ΒγχΑΐΗίο ?ΐ6ίιΐΜα 8ΐ|ηίါια : ΟΙ τ${ΐΜίΜ... ουν- 7557 $(]. : Τάς των θρακών τ ε καΙ Μακεδόνων πό^ 
λβΤς ^Αφηνιάσαι δρώσι Λατίνων κράτους.υ. ν. 167ί: 
Μακεδονίας χα\ μέρους τινδς Θράκης (ιι))ί Ιαιιιβπ 
αιΚίςιΗοΓ ηοηιίηηιη νί8θΙ)ΐίη64, ςυοϋ ίιίεπι ναΐεΐϋβ 
τν. 80^7-80)9). Βιϋ ίϋεηι τ. 8085 8<|. : Τήν Άδρια* 
νου πόλιν... Διδυμότειχον...Θρ^χην,Μακεδονίανδλην, 
Βολερόν. !<]. τ. 8227 5ς. : Δι* Α?μου κα\ *Ροδόπ7,ς 
Χύδην επήλθε Μακεδονίας τόττοις. Κα\τήνδ* έληΤσαντο 
συν πάση Θρ^χη. ΙιΙ. ν. 9181 βς. : ^9 ^^^ στρατιάν 
έκ Μακεδόνων άναξ Εις έσπέραν πέπομφε κατά δ:- 
σπότου. 1(1. ▼. 9850 : Περιοδευτής Θράκης, Μαχε• 
δονίας. 

060Γ|{ιΐ8 ΡοεΙι 5ΐη6Γ68 (!ΐη€ 896ευ1ί χιιι ει ίιιίΐίο χίν.) 
48<)η;ο ί0 ΙΝίλϋΜΐο ΐΜίβ^ο^ο^ «μ, 18 ^^4^ ι 39 νΑΚΙΟΒϋΜ ΡΚΛΡΑΤΙΟΝΕδ 

%θΙ. Ι« ρ. 210) : Μέχρις ουν Όρεβτκά^ος οριζόμενης Α βρ6ίχ?ς. ΙΙΓκΙ. ν.Ί 

της Το»μαΥ^ χα\ μ^κς κρότε ρον, ώς των έχείθεν 

ύκδ βουλγ&ροις δντων..» 11>ίϋ. οβρ. 25 : Μο7ράτις... 

θυστυχής ΜαχεΜσιν, <Γπω $έ χα\ θρ^ξ(... Μιά, ▼, 

5 : Το?ς χατί τλν ΑΤμον χα\ αύτ|| γε Μαχεβονία χαΐ 

Θράχ|2. Ιϋβιη ίη ΑικίΓοηίϋΟ ΡβΙβοΙο^ο ι, 29 : Τά της 

ΒΙαχεδονέας χα\ Θρ^χης. ιν, 16 : Έχ χωρών θρ^- 

χιχών τκ χα\ Μαχι^ονιχων. νι, 52 : Τους π<ρ\ τ6ν 

μίγαν κριμιχήριον Μαχε^όνας. Αΐΐ|υ6 ίη Ι)!» Ιθ€Ί$ 

Ρ3€ΐΐ7ΐη6Γί3ηί9 ικυη ιηβιΐϋ χγ\ ?ϊ^6γ« ίρββ Ιιίχίοπ»- 

ηιιη Μριυβ ηβχοβηαβ <οΐ6 (ΐΑπυβ βνίηΰίΐ; ηΙ ςιιοϋ 

4ΐβ οαιηίΐιυι βιηΐ6€Μΐ6ηΙίοιιι •€ηρΐ0Γαπι Ιβ&ΐίπιοιιϋι 

τιΐβι. 40 
6, 9 : Της βροχής δ«ον τδ άχ& 
Χριστουπόλεως &χρ( των ι:<ρ\ 'Ρήγιον κροαυλ{ων χα\ 
«ροαστ€(ων της Κω'/οταντινουΐϊόλΐ€ΐ>ς• τήν τε Κων- 
σταντίνου πολι ν χα\ τάς έπέχεινα της ΧριστουνΑεΜς 
λοικ^ Μαχεδονιχ^ χώρας χβΧ νίΐΜίς. 

ϋλΐιΐ«€υιβηιι• (ΐιτο. χιν) £81 ίβ, ιιΐ Νί€«ρΗθΓυ8 
€γο£ΟΓ88« ρυηΐ8ΐΪ8ίη ϋΐ€βιιιΙο «ϋηιοϋιιιιι Ι6»ιι« ίιηο 
ΐβπΑοοΓ; ίη ΓβΠιιαί», 8ί ^νίβ »Ηα8, ίοηΐββ «|γ«^ 
%90%ηρϊ^\Λ βρβΓίΐ ΐυηι 5ηΙ «?ί• ΐιιιιι ιιΐ8ΐίηιορβη 
Γ€ΐιΐοΐΐ88ΐιιιί. Εχ ήίΐΒ €θρϋ8 8Μ|η«ηι» 8ΙΐΦάΜΙΙ. 
ΙκίΙϋΓ ΗΙίΓΟ Ι, 7 (ρ• 55, τοί. Ι, ^ά. Βοηη.) : Τήν έν 
*ΟβρυσοΙς Ιινώνυμον 'ΑβριανφκΛιν... τήν Ιν βρ^χ|ΐ 
Χρκηου ιιόλιν. Ιϋίϋβπι Οίρ. 20 : ΚαΙ αΐ Λλλαιι ποίσαι 
χατά τήν βρφχην άχρι ΧριατουπΛεως• ΙΙιΜβηι ρΙιΐ€ί8 ιηίηίπΐ6 οοηΐβιιιηβηιΐι, Νίθ€ρ1)οπΐ8 6γ€|ΟΓ88 ^,ρ. ^1 : Της &νω βροχής χ«\ της παραλίου μέχρι «Ι εαηΐιουχβιιοι. 

ΝίΰβρΙιοηΐ8 6γ6§ογ88 (8Χ€. χιν). Ι8 ΓιϋΓΟ ι, 4, 
6 (βϋ. Βοηη.) : ••• Κυψέλλων χα\ Άπρων, φημί, άνα- 
λαβών ό βασαευς (8. 1282) Μιχαήλ τ&ς βρ^ιχιχάς τ< 
«αϊ Μαχεδονιχάς δυνάμεις• 11>ί<ΐ€ΐη 6 : ^ οΐ Τουρχό- 
«κουλοί μετά των Μααναγετών Ικληρώσαντο * τ6 β<• 
ξιλν δ* οΙ των Μαχεδονιχών τε χα\ βρ^χιχών επί- 
λεκτοι. Ιϋί.Ιβηι II (8ΐΙ 1 1282) : Αίμοντλ δρο;, δ δή 
μιθδριον νυν έστι Τωμα(οις τε χα\ Βούλγαροι ς. 
1ΐΝ<1. IX, 5, 5 : Ίδών δΐ δ νέος βασιλεύς (8. 1282)..., 
τ^ χατά Μαχεδονίαν χαΐ Θρφχην πάντα χαταστησά- 

|Μνθς. 0ΐΙ8ΙΐςΐΙ3ΙΙ1 υίΓΟςαβΙοΟΟ ν6ΐϋ$ Τ1ΐΓ8ϋ•8 βΐΜ8• 

^«^οη^8 8ΐ|ΐιίΑ€8ΐ«ΐΓ, υΐ βΰςιιεηΓιΟιιι» ιχ, 5, 5 : Τά 
χατά Μαχεδονίαν χα\ βρ^χην πάντα χαταατησά- χα\ αΟτοΟ Βυζαντίου. €8ρ. 57 : Τά άνωτεριχά μέχρε 
της Θρ^χης... άχρι Βήρας. Ιϋβηι ιι, δ: Τάς άνω τής 
θράχης... πδλεις• ΙιΙβι» ι, 25: Κα\ τών άπδ Χρι- 
ατουπδλεως Μαχεδοίνιχών τε χα\έσπερ(ων επαρχιών 
άχρις Έπιδάμνου χα\ Δαλματίας. ΙΙιίϋβηι ι» 52 : Έν 
Γρατζιανοΰ πδλει. περί Ιχβολάς (&ηθ8 ιΐ)βΓΗΐίθΐΗΐΐ€8) 
της βροχής χυμένη... Δράμαν χα\ τήν Φιλίππου, 
πόλεις Μαχιδονιχάς. Ιϋβπι ι, 56 : Έπιτροπεύοντπ 
της βροχής. Ε4 ιι, 5 : Τάς άνω τής βροχής «δλεις• 
Ιϋίϋ. <Λρ• Ο : Τήν Ιχ Βυζαντίου χα\ Διδυμοτείχου 
χα\ •Αδρ«νουπδλεως χα\ βρ^Εχης... ατρατιάν ού γάρ 
Ιξην τήν τε έχ Μαχεδονίας χα\ τής άλλης εσπέρας 
μ8ταχαλεΤβ6αι. 1)β 8ϋΙΐ8ηο Μ4^ρύ, ΙπιρβΓ8ΐοτ«ιι 
Β7Ζ8ΒΐΙηιιιη 8. 1548 ίη ΙίΐΙβΗβ 8ϋί8 {ΐ8(Κυηι Ιΐΐΰό* μένος, νιιι, 10; ▼, 6: Έχ Βυζαντίου βιά Θρ^χης χα\ ,|^„„„,^ Γ^β|„ ^^χ^\Μί^ μ., ϋίοβιιΐθ (08ηΐΛ0θΐ. ι» Μαχίδονίας άπήεσαν άχρι Γαδείρων... χατατρέχειν 
τε Μαχεδονίαν χα\ Θρ^χην. τιι, 6, 5 : Το?ς ίν Μα• 
χεδονί^ Ύωμαίοις. νιιι,14, 5 : Στρυμόνα ποταμδν... 
μέγιστος*.• ύπόσοι Θρφχην χα\ Μαχεδονίαν τέμνον- 
τες... (5ΐΐ7ηιοπ€υ))..• ορίζοντα μέν πρδς μεσημ• 
βρίαν... θρ^ην χα\ Μαχεδονίαν, πρ6ς δ' ά,^χτους 
τάς τε Μυσών χώρας χα\ ποταμδν τδν "Ιστρον. νιιι, 
1 1 ; II, 3, 4 : Άποδοθήσεσθαι τά περ\ Θ^^χην χα\ 
Μαχεδονίαν χωρία τοΖς προΟπάρξασιν ές τδν χλή- 
ρον... μετά παντδς του βρ^χιχοΟ στρατεύματος... 
ές βεσσαλονίχην επίτροπος... τών της Μαχεδονίας 
αραγμάτων... μετά του Μαχεδονιχου στρατεύματος. 
IX, 4» 5 : Τά Μαχεδονιχά τών Τωμαίων στρατεύ- 
ματα, χι, δ, 1 : Τδν Ίστρον... χατέδραμον τήν 'Ρω- 
μαιχήν βρ^ην άχρι δαλάττης Έλλησποντίας... ληί- 
ζονται βρ^ην. ΑιΙιΙβ χι, 4, 11, Ββίη<ΐ6 χι, 9, 2: 
•Απδ βροχής ές Μαχεδονίαν... μιταδάς. χιιι, 12, 
1 : Ές τήν θρ^χην περαιούμενοι Τουρχοι. Εΐ Ιιββ 
ςυίϋβηι ΤΰΓβ βοςυΐιΐίαιη α^υηι 4ΐί€«η(1ί οίΗββίευπι. 
δΐΓ5ΐιιοη βηίιη £υιιι Οάν%\9^ ΙΐΑΟβϋοηίαιη βΐ ΤΙίΓα- 
€ί»πι οΓιηι ϋίΓίη)«ϋ8ΐ, οοΙΙ. νιι, 6, δ : Τ6 περ\ τήν 
Χριστούτ.ολιν μαχρδν Ιχτισε τείχο; άπδ θαλάσσης 
μέχρι τής του παρακειμένου δρους άχρωνυχίας ' ώς 
άδατον εΐναιτδ χωρίον χαβάπαξ μή βουλομένψτψρα• 
σ•.λεϊ τοΓς τ' έχ Μαχεδονίας ές Θρ^χην έθέλουσιδια- 
βαίνειν, τοί; τ' άηδ Θρφχης ές Μαχεδονίαν. Ιϋίϋ. νιι, 
8, 2: Τά περ\ Χριστούπολιν... στενά... διεδίβαζεν 
αύτους έχ Μαχιδονίας εί; Θρ^χην άχρι του Έλ).ησ- 
πόντου. Ιου. γι,ι^ ο^ 7 : 01 μέχρι Χριστουπό)εως 14), ιτί(1ο 6«<|ΐΐ€η1ί8, υϋί (Ιίερί€ί6Π)ΐΐ8, (|υοπ)θϋο ίιι- 
€ΐυιη 811, ϋΐ ΤΙίΓΜίβ, ίιιΙ^Γ ΙΙ^^γμιπ ίΐΐΛ• Β^οέύρΦ 
€1 ΡοιΗΗΜ Ενηηνιη «ιΊα, (ΙίοϋΓθίαΓ Μ30€(Ιοηί8• 

ΝίοβρΙιΟΓίιβ €8ΐΙί»ΐί (ίϊοπιίΐ «. 1555) ίη /ΐΜίβΗ• 
β€€ΐαία$ΐ'κα ΧΤΜΙ, 58 (νυΙ. II, ρ. 858 βιΙ. ΓΓΟίιΙβηί• 
Ουί•«ί) : Χαγάνός (ΑνλΠίδ) τε μήν έξιών λαθραίων 
χα\ τήν του Μαχεδόνος χαταδραμών... Ιη ΓβΙίςυΙβ 
οιηηίΙ)υ8 Ιοοίβ ΤΙΐΓ8€ΐ8 ηΐίΐοΓ 86η8ΐΐ8 νβι^ηι, *€. ιχ, 
4, 5, 7, 55, 44; χ, 9; χι, 7, 29. 48, 50; χνι, 10, 
25 ; ΐνιι, 5, 28 ; χνιιι, 28, 57. ΙιΙβιη νβΐΌ χι, 59 : Τήν 
Θρφχην παραμείψας {ΤΙΐΓ8€ΐ8 «1ί€ΐ8). τήν Άδριανοδ 
χατελάμδανεν, ή έν τοΙς δρίοις ΒΙαχεδονίας εστί. 
ϋΜ ββπηο β«ΐ <1β Ιηιρ. Υ8ΐβπΐΡ, ρΓοΠοΙβΟίπΐβ οοηΐΓ• 
-^ ΟοΐΙιοε. ΙιηρβΓ8ΐ0Γ βαΐβπι, β^ΐ'^^ΐ" ^ί^»• Ι^««**• 
ΓΟβ ΙοχίΑ Α<1π8ηορο1ίη 888β(|υίΐηΓ, ΓβΙιοΐβΤΙίΓαηί•, 
^«β ίη Μααάθ9ύϋί /ΙηΙ^ιιε ιίΐΑ βϋ. Ιο βοπρίοτ 
Βγχ8ηΐίηιΐ8. Α«ΐΓί8ηοροΙί$ ί{;ίΐηΓ Ιη πιεπόίβ ΐΙιβηιιΜι 
ΜιΐΰβιΙοηιοΙ βίΐιιπι 1ιο1)υί886 νίιΙβΙιΐΓ. 

Ρίη€πι ηί8€6 Ιβ8ΐίηιοηϋ8 ίιηροη8ηΐ λΙί€ΐΐ86ΐ ΙΗι• 

«88, I^80ηί^υ8 ΓΙΐ8ΐ€0ΙΙ(Ι]Τΐ8$, ββΟΓ^ίϋδ ΡΐΐΓ8ηΐ8•» 

89ΜυΙο ϋβοίηιο ςιιίιιΐο 885ί|;ιΐ8η<1ί. 

ΜίοΗιβΙ Ουο:ΐ8 (βχ βιΐίΐίοηβ Βοηη.). 1$ (84ΐ 8« 
1551) €8ρ. 5: "Εξεισι της Κωνσταντίνου, χα\ πρδς 
Μαχεδονίαν μεθίσταται... τάς τών Μαχεδόνων Γλας. 
Ιϋοιη £8ρ. 22 (ρ. 117, €(1.€ίΙ.) : Κα\ διαβάς τ^ 
πορθμών (ΠβΠβ^ροιιΐυηι) ήχεν εΙς *Αδριανούπολιν..• 
χα\ Ιξελδών άπ>> βρφχην (ί. 6. ά. βροχής) ήλθεν ε!ς 
Μαχλδονίαν••• «ρδς τά τΙ|ς ββτταλίας μέρη χατέρ* (ι νΑΒΙΟΗϋΜ ίΒΛΡΑΤίΟΝΕδ. 43 

χονται... απανττ.Οέντας ΙγγΟς ι\ζ τά της βε<ΐ(ΐαλα- Α ροδΙΙίΒΟ κθΟΟΓβιη 80«ιιΐ €^<ΐ6ηι1Ι (ΑΙΙβΑ βΐιΐβιη ΑλίΜιΙ 

ςίο; Μ«ι€6(|οιΓι« νβΓΟ ηίΐ βιΠικΙ, ςυ^ιη ηιεπιΐίββ ιιιΙβΙγ ΟοιιβίϋΜΓιιιοροΙίπι 6ΐ Η6ΐ>ίυιιι Ουιηεη; Τΐιβ&β^ΐί• 
ίιΙ(:ιη, (}ΐιθ(Ι Τ1ΐ€&5ΑΐοηίΓ.8 ΧΆβάϊί 3&τί , ΙΐΑςβ(Ιοιιί3 
ιβΐ0Γΐυη.Ί(Ιβϋΐ εΑρ. 25 (ρ. 151) : Κα\ ώς... χατα- 
ϊτήααι τουτ^ άρχοντα ΜακββονΙας χα\ Χε^ι^ονήσα» 
χα\ «νάσης Θρ^Γ,ς. 1η Γ6Η(|υί8 Μ8ε€()οηί» οΐΙΙαΓ 
ΜΙΙΜΙ Τ6ΐ«ΓυΐΗ,€. %τ. €&ρ. 19 (ρ. 91, 92). Οβ ΤΙΐΜ- 
88ΐίΑ ΙιιήΐΜ 5€ηρΐοή$ ρολίΐιιο ?ίά6ΐ)Ίιηιΐ8. 

ΙαοιΓΐΰυ5^€Ιιαΐ€οη()3Τΐΐ5 Γι(>Γορηιηο ρ.35, ΰό.Βοιιο. : 
*ΑμουρβΙτης.., ές τ}|ν Εν^ρώπην ΒιαΛς ^, χαι έπ\ 
*Λδριανού7ϋθλ•.ν ΙΧάσας, τά βασίλεια οΐ αύτου έποιή- 
βάτο. Κα\ εντεύθεν ορμώμενος Ιληΐίετο τήν της 
Ιΐιχεδον'*; μ£9<$γα(ον χώρα ν, ίιιΓΓΓβηΐ, «νβηία ΐλοιβη, αΐ »ιι^^ο^, «Γιςοιηΐο ηί• 
ηθΓ(*^ ςιΐλΐΐι Υ€$ιτα ιηίΙιΙ τβπιιη εο^ηίιΊο βΙ άβοΙ^ 
ά6η{\\ (ΐ6χΐ6Γίΐ88 ρΓΐϋβιη βροροηιΐΐΐ. Ροιίπβιηο ΤΗτβ- 
Μΐτ^βθ8[Γ«ρΙιί3ΐυ ρο8ΐ ΐ|ΐβ«8 ΤΙΐ6883ΐοηΙι.*βη868 Ι^βηιι» 
ΙΙφΟΜςιιβ Ιυ€ΐιΙ)Γ3.υοη€8 ηυηο ιηΑχΙιηβ ίΐοΓαίο ΐ8ΐ>αΓ6 

01x1 Ιο 8ηΐ«οβ(!βηΙΙΙ)υ8 : ^αιη ρήηΜ «Γ^ίβηι ξβα* 
Ψνηάατη Ην)Η$ Μα€€ΐΙοηί(β ηόηιίΜ πΊβ^ίιιιΐΜ, ^ηο 

ροΜΜπιιιι. /)<ίη ίεΓΠΒ ίρϋΐΗί άβηοίΗΐί^^ΙοΛίΐη ρη 
ίοηρηίΗ ν^πι/οπιπι οτάΐη^ι» ρεηβηυεηίΗΤ. Ροϋτίηίύ 
χίάέίίίτηαί ηαοηΐΰίΐο [ααηηι ιί< ιιΐ ί$ΐα Τ^τααα: ρβΨέ 
άΊ€ετ€ΐίΐτ ΜαΰεάοΜΜΐ \^ 
Ε^ί ίςίιΠΓ <1β ηοηιίηΐϋυβ ΌΓΐ)ίοιη ΜαοβάοηίίΡ, ϊιι- Ιιι Γ6)Ίι|ϋί8 1•30ΐΓιευδ &Ι:ιθ6(1οηΙ» νΐίΐιΐΓ νβιβηιηι ^ 16Γ Ροηΐϋΐη Ευχίπαιη ΒΙιοιΙοροηςυβ 8ίΐ8Β; ΙιΊπο άβ 860811, Ι4€ΐη αΐϋδ (6Γη5. £$1 ΑΜίβΙΙΙ 18 α1ιΙΐί)3β βπΒ- 
(ίΙ«Ιί8 80ηρ(0Γ ηήιιιηιβ €0ηιΐβιηη6ϋ(]υ8, Ιιιιη ρΓορίβΓ 
ιι1>«ηίΐΐ6ΐιι ςιΐ8ΐη<)8ΐη 6ΐ βΙβ^αηΐΜηι η^ΓΓβηϋί, ΐιιπι 
ίη»χίΒΐορβΓ6 οΙ> 86Μΐιιη ςιΐ6ηιϋ3ΐη βιΙιηο^ΓΒρΙήοαιη, 
ρυ]ΐΓΒ ραυο• :ιρίιί ''ίηΐβ(«880Γ68 νβ$ΐί|;ί^ 6ςυίϋ6πι 
ϋ«ρΓΰΙι&Μ<!|4 

ϋβοΓ];Ηΐ8 Ρΐιηπιχ^ Ιίΐ3Γ0 Ι, Ιΐ (ρ. 46β<|. Βοηη.): 
Οδράναιντες οΙ Τοΰρχοι Ιν τ{) Εύρώτη) ε{ς τήν Χε/^• 
^νι^οον ^ς θρφ)^^^••• λθ(^ν δ *Αμουράτης χα\ της 
ΛΑβριανοιυπ^λεως ϊγ*.^^%¥^ζ γ8ν6μενος, χα\ πολΰ μέ- 
ρ% 1% τής Μακεδονίας χα\ Βουλγαρίας χα^ Ζιρ^ία^^ 
χ. τ. λ. Ιίΐβιη ί1)Ί(1. ο. 26 (ρ. 80 ^. οΐΐ.) : Οΐίτος 
κρωτος... έν τοΤς τής Βύρι&της μΙρεσι π8ρά9ας τΙ)ν ΙβΓΓ» ίρβαι υποοαρΊΐο (Ιαο ΙιηρβηΊ ι1ΐ6ΐη&1& ίηπ^βηβ» 
Τ1ΐΓ>α» βΐ Μ«€6άοιιΙ». 0ιι3Γ6 νβΓΟ ηοη (Ιαο οβρΊι• 
ίοΓίηινΙ, Ι|1 €ΓϋιΙ (Ιυ'ο ΙΙΐ6η)8ΐΑ? Ε^ιΐ8 Γβί €8ΐι$&ηι 
1>Γ6νί88ίπι!8 βχροη&π). Μοηίΐυηι ίηνβηΙ ^ ςΗίη»ιη 
ΑηβΒ ιι1ηυ8ςιΐ€ Ιΐΐ6ΐη8ΐί8 Γα^Πηΐ, ίϋ <|ηο(Ι Ιη Γ6ΐί- 
ιηυΐβ ι1)6ΐη8ΐϋ>α8 €οη)ηιθ(ϋα8 8ΐ|;ηίίΙθ8Η ρο886 νΙ(ΐ6<> 
Ιογ; (!υΙ)ίιιπ) φΐοςπ« βΐ λΐ)εύρ$ βΓιΐιηιηιιηε πιίΐιί 
0191161, υίπιιηςαβ Ιΐιοηκ» ηηηι (Ιιιρίβχ 86πιρ6Γ ίιΐ6Γΐΐ| 
•η 8»ρ{υ8 υηυιιιί Νλΐη ςιιβ 1813 Βγζ^ηϋηοΓυιη ΤΙίΓα- 
εΐα 61 ΜαοβιΙοοί» ηοη βηΐ Γ6»ρ56 ηΊ8ί Μ&οβϋοηίά 
ΤΙΐΓ&οΙο», (^) Ιοη^β ΐΑηιβη »Π8 ι ΤΙι«!839ΐοηΙε6η8ί 
Μ806(Ιοηί& (Τ1ΐ688Αΐοηίθ8 ιηβιϋΙ φυι). ΝΙΙιΊΙοπιίπΗβ 
•Πΐ]ΐΜ<1 ςυοςυο ΙηΙμγϊβ Ιιίβεβ ςυί8ςοίΙϋ8 Ιιιιρβη<ΐΑνη| Κα>ΛΜ^ι<ολιν χκτέλαβεν, £ΐτα χα\ τήν ^Α^ριανούιτρ- (^ λϋ {ηΐΗ0Γ8 ϋβίηιΐο ρΓθρ6Γπη8, 68 86Πί66ΐ, ςιι» λιν. "ιϋμοίως κα\ Ιτερον ούχ δλίγον μέρος τής Θρά- 
κης χα\ Μαχεδονίας Ελαβεν. Ουχ οΗιηΙηο €0ΐιΓ6Γ6η(ΐ6 
ΐιιηΐ οοηι 1.8οηίεί ΟΙιαΙοοικΙ^Ιχ ν6Γΐ)ί8 π>θ(Ιο ηιε^^ 
ιιΐ0Γ8ΐΐ5. Ιϋβηι ΡΙΐΓ. IV, 17 (ρ. 400 6(1. ο!!»): ΕΙς τήν 
Οεοβέξαατον Κωννταντςνουπολιν, τήν Σηλυμβρίαν, 
%ήν Ήράχλίιαν , τδ 'Ραιδ&στ6ν , τήν ϋαλλιο^πολιν 
χα\ τάς Αλλάς ^ής Μακεδονίας *κώΑ\ς [ο 1>ο1ΐ8 8αΓ68 
Ιιηρ6Γαΐοπ8 Αη(ΐΓουίείΡ8ΐ«ο1θ£ί 86η•, 8η. 1292 Μο- 

Ι16η)Ι)88Ίθΐί8 ()813]. 

ΟΗμ^ )αηι $αίί$ ίΗίατηνβ ! Οη^πημ αίΐίηΒΐ, (ηηία 
ηο$ ί€$ίίηιοηΊοταηι ίΐηιβ ηίίί οίηΊί$η, ίαηι^ ούηηΐ^ί'^ 
ίαη ? Ε] 118 §βη6Γίί> ν68ΐΓ8β 6ςιιΊ<ΐ6ηι γο668 (Ιυϋυπι ρβΓ- 
οΊρεΓβ πιΊΙιί νίιΙεοΓ, Ρ'αιιίοτΗηιραΓ€Ρί€ηάίαίηΐΗηι{\), 
Πβ^εΓαηι νεΓΟ, ςαο ηΐ6 (ίΰίβη^βπι. 1η γ6 ηοηάαπ) 08υδ8ΠΙ «Ρ6€ΐ8η1, (|α8Γ6 ΐΙΐΓ8θ}8 ββΙΐΓϋΐη ίΐΐΙβΓ 

Ρρηίαηιςιιβ Ευχίηηηι 8ίΐΑ (1ιε6Γ6ΐπΓ Ιΐ8ε6(Ιθιιίο. 

€οη8ΐ8|ΐΐίουιη ΡθΓρ)ΐ]ΤΓθ|[6ηίΐαπι ρπιηοπι ΕοΓορ» 
811.86 ΐΐΐβιηιι ΤΙΐΓ8οΐ8Πΐ (Ιίε6Γ6»86ουΐιιΙαηι ΜΑΟβϋοηίαηι, 
ΙβηΙααι δΐι^οιοηβιη^βιβ., ίπ80ΓΐρΐΙοπ68 \ιΜ Τΐιβηιι• 
Μηί ρο8ΐ6Ηοη8 (ΐ6Π)οη8ΐΓ8ηΙ (ρ^ 110 1ιυ|υ8 6(ϋΐίοη{8)» 
Πΐίπηιθηί8Γαηι 6]υ8(ΐ6πι ΓώβΓ ίιίβηι ΐ68ΐ8ΐυΓ ΙίΙ). π, 
όβρ. 52, ιιΙ)ΐ ΤΙΐΓ8θΊ» ρι«868 ΙΪ8 86πΐ6ΐ8ΒΧ6 Μ^εβϋο^ 
ηΐφ ρΓ»:8ί(Ιβπι ηΐ6ΐηθΓ8ΐυΓ;ρο8ΐΓ6ηιοΐ8Ρ|[8 Γοΐΐφίο^ 

Γυηΐ (68ΐίηΐθηΊθΓυΐη 86^68 6Χ 60<Ι6Π1 68ρ.6ΐ Ηί6ΙΌ6ΐ)8 

8^ήΜΒηιο, ίζνηφιβ ίη 1)80 ηοβΐΓ8 ςιιΧ8ΐίοπβ 
ιηηλίπιορ6Γ6 αΐΐεηϋβηιΐυηι νίιΙβίπΓ 8(1 οαηι οηϋηβΐη 
ςυο ηΐήυβηυβ Γ6|;ίοηί8 ηοπ)ίη8 υηο ΓβΓβ 8θΓίρΐο- 
ηιπι 0Γ6 είΟηΐυΓ. Οαί ηοη αϋυΒ ββι, ηυβηι Ιιίε : ^ρήι^- ρ€Γ?68ΐίςαΐ3 Γ6ΐΊ^!οηΐ8 61 ρΓθΙ)Ίΐ8ΐί8 6886 οοη8ΐ8ΐ, Ο χη χαι Μακεδονία, 8ΐτ6 βροχές τε χα\ Μαχεδ<$νες. οπ)ηί8 8υ» ε8η8(Β 8Γ{[υπΐ6ηΐ8 ίη πιβύίυπι ρΓθΓ6ΓΓ6| 
€8016 8€ΊΗεεΐ ροη<ΐ6Γ8ΐ8 Ηιεςυε (ϋ8ρθ8ίΐ8, υη<ΐ6 ]ο- 
<ϋε8ηϋ1>08 εοη)Π)θ<ϋθΓ ίηΐ6ΐΓΐ||;6η()ί Γ8εϋ1ΐ38 ρΐΌειίΓβ- 
ΙοΓ : 681 80(6ΐη 6Γυϋίιίοηί8 ςυοςοο ρΐΌΐ>ίΐ88 ςυβρ- 
()8Πί) 61 ΓβΙΊ^ίο Ι6η6η48, ηοη Γογι 8ο1ιιπ)Π)οιΙο. Οοίη 
ΐ7ρο|ζΓ8ρΙιθΓυηι εΙιλΠβκ ρηΓΐ6ηΐίθΓ6»8ηηΙ ίιιθρίίβηιηι 
Ιρ8ΐ8 πηρθ8ίΐ8πιαι 81(106 ί11ίΐ8ΓυΒΐ, ςοΒΟί οειιΐί 
011108 8ΐΐ6ηυ&τ6 Ιε^βηΐΊοηι ; ςο&Γ6 βί ηΐ68 Υοόη 
ΐ68ΐίηιοηΊθΓυηι &ί1ν3 ]υ8ΐο 8ρί88ίθΓ νίϋοϋίΐοΓ, εη 8ΐϋ ΙηνβΓβΐοηίβ 6Χ6η)ρΐ8 ΓαΓί88ίιηα 68$β, 8ηΐ606(1εηΐί8 
ρ8ΐ(;Γ6ε6Γ0ηΙλ 

Ρηιηοη) ί^ϋιΐΓ Ιΐιειηα Τ1ΐΓ8εΊ8^ ιϋ 6$1 Β3Γ23ηΙίυη), 
6π(, εοπι •0ΓΟ νίεΐηο, ευ](ΐ$ Ι^ηιεπ Οη68 ηοη(1ιηη 
ίηνειιί; 86εοη(1οπι Μηεε^οηί». Οβ Ιιίδ νίιΐ. ίρβοπι 
€οη8ΐαιιΙίηοπ) (ρ8£. 109 !ιυ]θ9ε6 ειΐίΐ.) : Τ6 τοίνυν 
θέμα τής βρφχης Αρτι ηιιρεΓ τήν θέσιν (ίη8(Ί' 
Ιπΐΐοηεπι) χα\ τήν δνομασίαν έλαχε θέματος, άφ* οΐί 
τδ των Βουλγάρων γένος τ^ν "Ιστρον ποταμών διεπέ- (^) 1•60 δαρΐβαβ Ίη 800 6εεΐ68ΐ8Γυπ) ιηάΙνΛ : Τψ 
^ραχλιίας (ιηβίΓοροΙίΐφ), βροχής κά\ Μακεδονίας/ 
δεπρί. ρο8ΐ ΤΗβορϋβηοη) 6(1. Υεη. ρ. 105 : Μαχε- 
βονίας τής βροχής. 11)ί(1εαι ρ8ς. 225, 6(1. Βοηη. (Ίη Β86ΊΙιο Μαεειίοηρ, εαρ. 9^ : Έχ Μακεδονίας τής 
βροχής. Οβ ΤΙΐΓαεΊ8 ^Ι Μ;)Γε(}οΐιΐ3 (^οποπίδ, ΐηιο 
ΡΐΐοΓιί ρ8ΐπ&ΓεΙΐ3β (ΡΗοΐ. ΒίΙιΙίοΐΙι. ρ. 140. α. 6(1. 
Β6ΐί1&.), νΙ(ΐ6 ερίιΐ)(Γ(ιυπι 5(Γ3ΐ)οηί3ΐ)ΐιπι. 

(1.) 00 ^. Ρ. Ρ«1σΐ€Γ876Γ θΐ Ρ, Ι. δο1ΐ8ί8ην,|ςυί1)υ$ οριιβ βο^πι ηυηευρβίΥίΐ αογΙογ. Κι•ιτ. 

Ρατ&οι.. οκ. εχιιι« 2 ΰ ΥΑΚΙΟΚϋΒΙ ΡΚΛΡΑΤίΟδβδ. 44 

^«βιν, 1π»\ ηρότΐρ'ίν ζΐς ρΛτ.)ΛΐΛς Βιτχ^ (ί) δι- Α 4ββ, β<1• ΒοηΝ.•) : ΚβτΑ των Ιπββιν χοΰ ΑΓμου χω- ήρητο. ΚαΙ μαρ;υροΟσιν αυτά τά Ανάματα των ηό- 
1<ων, ή τ< Μβαημΰρία χα\ ή Σηλυμβρία, βασιλέων 
ι:ροαηγορ{ας Ιχουιαι «ίλει;, ΐΓ|ΐ\ν τί;ν των Τω- 
μα£ων βααιλιΓαν αύξηθηναι . , Έιεαρχία β^ Θρ^ 
χης ύφ* ήγεμΛνα Ιτέταχτο χαΐ ύπ^ τ6ν λ<γ<|αν(ΐν 
χον7(λ{ά.^7ΐον . Ταύρος γάρ • . έχράτει της βρ^ς 
Ιπ\ τοϋ μβγ£ιον Κωνσταντίου, £χων ύφ* Ιαυτ6ι^ 
τΟιις ύφ* ήγβμόνα χα\ κονσιλιάριον 55 . • ((/} Τδ 
δέ τής θρφχης θέμα ΰπ6 τ6ν βασιλέα Κωνσταντίνου• 
πόλεως έτΙταχτβ . . %α\ ούδέκω τις στρατηγός ^ν 
αύτψ. *Αφ' οΐ^ ολ τ6 (Ιβομίμητον {β) των ΙΙ•υλγ4ρων 
ΙΟν•; έΚ2ραιώ6η ιΐς (ϋοΐβ 1ΐ3Πβ νο^βιιι) τ^ν 'Ιστρον . • 
τότε . , βασιλεύς ήναγχάσΟη • . %\ς θέματος τάξιν 
αγαγείν αύτ6 , )ΐα\ στρζτηγον Ιν αύτφ χ<(ρο- 
το*^σαι. 

€θΐηίηο(Ιίπ9 (ΙοΑιιΙτΙ ριιίβηιιιΐ. Ιί 5ϋΐιΐ Ροηίαβ ΕυκΙ• 
ιιιιβ; β Ι}0Γ62 ΟΑπαΙιϋ ΙιιΓβΗοτη (6ΓΓ9| βοϊΙίββΙ ΒιιΙ- 
Ι^αη»» ΒοΓνΐ» ρ<!Γ Νίβββηι €θηΐί{[ΐι•. Χ'ιόϋ ΝΙβπΗ 
εΐ6ΐη• Ομχ ιηίΓβ φΐιηίαπι οοηϋηηΑΐ I^^οιι^6ιι8 €Η>Ι- 
οοη^ΙνίΜ 4ύ τέ^ΛΜ Τητ€ΐά$ ΓιΙιγο Ι, ρ. 56, €<Ι. Βιιιιη. 
(€αρΊ(ιιιη λΙ^αβ ϋΐΜίβ ιμμι ιΐ(Ι<Ιί(Ιίι ΒβΙ^ΐΜΐ», αΐ ίη 
Αηιι» 1)0116 βΰΐιορβηιι• Γμϊι) : Τους μέντοι ΊύυργΑ- 
ρους (ίΐα η6{|Γΐ£[οιιΐΐ8«Ιιη6 Βι*ΙιΙ[βηι§ « Ιιι Ιβ^β Βουλ- 
γάρους) οΟς χάτω Μυιίαν χαλουσιν οΐ &μιινον Ελ- 
ληνικής έπο^ντες φωνής, έπίσταμαι χαθήχειν ΙκΊ 
τ6ν Ίστρον άπ6 τΙ^ς Βιδίνης (Υίιϋηχ) π^λβως Ισνε 
έ;ι\ (νιο) ΕΟξεινον ικόντον,Ιν Τρινάβφ :9Α&ι τά βασί- μοιτ^λεων χαλ ^υγχτήσεων. υΐ*ί οοάαχ Αιΐ|^ιΐ9ΐ&ιιιΐ8 : 
Άλλα χαΐ χατά του έξω λεγομένου ζυγοΟ (ΒΙατίϋβ 
ιΙίχβΗ» Ζα^οπΕ). ββΟΓβΙυ» Ρ3θΙΐ7ΐη6Γϋε ίη Μί£^α$ί€ 
ΨαίωιΑοξο 5, 48 (0|ΐρ. «<Ι. Βοηη. τοΙ. ι, ρ. 210): . • 
ΦιλιιτπούΐΕολις • • Χθεν^μαχον (βίο) • . χα\ &πας ^ 
Ιξω του Αίμου (υγές. Μβιη ίη Αηέτοηΐϋο Ρ αίνο - 
Ιϋ0φ Ι, 29 <νθΙ* ΐ|« ΐ>. 80) : . . νέφος ΧχυΟών Παρι- 
οτρίων . . δαλθ^ τήν Βουλγάρων γ^ν . • χατά τ6ν 
έξω ζυ]^^ν ν(νεται {ρ), Εΐ Ιΐ2Κ€ ςυί^αι Λβ]Μ§ύ ίρίΟι 
€Ι άορίβο €Χΐτα μΟφ. ΑΙΙβτυιη ίηψΛίΛη ίηίτα $ί1ιιιιι, 
ηοηιΐυιο ίιιψϋΐιί; φΐ»}ΐ^<υΗΐι 6]ιΐ8 (ΐ6ΐιοιηίιΐΑΐίο ο 
ρΗοΓΐ ΰοη86(]ΐιΗΗΓ• 

Υβΐιίο &1> ιιΗίπΜΐ»^ ψΛ04 ρτοηγίδΊ, €ΐροιΐ(η<Ιυιη, 
ςυοαιοιίο 8£Ηί€£ΐ ί2€ΐΜΒί 5ίΐ οι Ιιχο ΤΙιηιεία ϋΐοβ- 
Β ^^ιαΓ Μαοβϋοιιία• 

^2ικι()αβ &Η<ιυί8» Εη ητο^ ίηςιιϊβΐ, ι» ΤΑγμαμ 
3Ια€€(ίοηίΛ 9€ί€τη ΤΙκτΛϋίαηκίΜ Ηωνύ ηίΗαη Μβ- 
τη. 19αήίΐΛ€ ί//β Ιρκ* ςηοι^ια νϋνί €ί (^ηβίΐΜΐ Μα- 
αάοηια ηταΰΐα (οΰΜίΗίαΙΙ») ραη /χίΙ. $6ΐο 6ςαί- 
<!βιη ουιη ρλίΜΐιΜ^ ΜλοβιΙοηίβηι ΙηΐβΓ Ροηβαιη 61 
δΐιγηιοηοαι 8{ιαιβ οι1^ίιΐ6ΐ6ΐιυ8 Τ1ιη€ί9ΐηι νβτβ 
Γιιί886, ηοΝ Μ&εβ(1οηί•ιιη« ςιιρϋ ηιυΐΐ» ιηίΐιί ΐ6«ιίο 

ΙΙΙ ΙΟΙ &ϋ8 8646 Ηοιήΐ» ρ0ΐΛώΙ' Ειΐ ίβ'ΐΜΐΓ 6θΐ3 Γ6Τ6 
Β«6ρ!ΐ&01 Β^:ΐ«ΐΜΐ1 1(«|ΝΐΜΗΐίί6• 4ΒΤΑΐί»6 6ΐρΙΐ8ΐΐ>6Ϊΐ€• 
Γ6ρ6ΐιΐα , 8€ΓΐρΐΟΐΐ8 <6ΙΜ<6ηΐ ^ίΛψΛΛαάο «ΙίΙί^βιιϋΜ 
Ι«|{βιιαΊ. 1$ ίΐ^Ιητ: ΑΙΛιον« χ^ς βράχης Χε^^ο- 
νήσου (8ίΰ) τζάΧυς, βεόι»μηος|4^ ^λιππιχών είχοστϋ 
τρ{Γΐ)' € ΈπορεύΟην εΙς πόλιν ΑΙ^ον τής Άττιχής Χ*%Λ σφίσιν άποδειχνυ^ένου;. Ε2Γ6(Ϊ6 8ΐ6 ί«Μΐί6«ΐ8, ξ• (Ιΰ^ Άχτής, Λά Α(Ιιο) μ^ν οΐ^σαν. πολιτευομένην ςοοουηι Ιιο<Ιίβπΐ8 ρΓονίηΰΊ;ΐΓθΐη ϋΐτίβίο «ρρτίηο 
€οιι$6ΐιΓιι. \*ίι1. Ια1)υ1&ιη ιΛρ\ύ\^ίι»^%^»\ύ^\^»Βι ΓοΙ. 5. 

0€€ί(ΙβηΙ•ΐ68 Ιΐΐ6ηΐ9ΐί8 ϋΐΙΐίΐ68 νΐΐ ίΐΐν6ΒίΑ• ΡϋίΙ, 

ρυΐο Η€))Γυ8 61 ΚΙιοιΙορβ, τβΐ ίρδβ 8θ1α8^6 ΗβΙιη»; 
Α(Ιπ3ΐιοροϋ8 νβΓΟ σιβίΓοροϋβ, ΐ}ΐιαηηιΐ8ΐιι Ιιοο ςηη- 
ςΐ'6 ΐΗβπαη Ιη ιηΊιιθΓ8 (Ηνιεαιη Γυί8$6 €0Α81«Ι, γοΠ. 
Νί(€ΐα 10 Ιίααοίο Αιι|τγ/ο ιιι, 4, (ρ. 571, 6(1. Βοηη.): 
Περ\ τ^ λεγόμενον Νεούτζιχον* τόπος δέ έατιν ο&ρος 
διοριστικδς των επαρχιών αμφοτέρων, τής Αδριανού, 
φημ\, κα\ τής Φιλίππου (ΡΐϊίΓιρροροΙβθί<). 

ΑΓ'Απι ^ιιο<|υ<; Ιιυίαβ ΙΙιοιηΧίδ άίνί8Ίι;ηβπι νείατί* 
1)119 ρΐ8θαΐ886 νίϋβο, υΐ βεΐΠοοΐ (ΙίοοΓβΐυΓ ΜΛϋ^άοηία 
ίηΐνα ;νρΗΐη (ΠίΕΐηοπι) <ί<α, €ΐ έχϋα (ό έντ6;, δ 
έχτ^ς (υγός). Απικ^ 0)ΐηη€η9 8, 7 (<η1• Βοηη.) : δΙ μετά των Χαλχιδέων.» Μβηι: "Αρνη . . τε- 
τάρτη τής Έρασίνων (εο. 7.<^Ρ>>} ^Ρ'^* '^ίί ^Ρ^^!) 
(Άχτί1?). ^^^βηι: Βέργη, πίλις Ι^ρ^χης πρ^ς τ^ 
Χε/^/^νήσφ. ΙιΙβηι : Βέρης (βίε), π^λις Θρ^χης, άπ6 
Βέρητος υΙου Μαχεδόνος. Ιιΐβιιι : ΒρίγΕ % έθνος βρα• 
χιχόν . . Βριγ(α ή Τροηχή, τουτέστιν ή Φρυγία, άπ* 
Βρ(γου του χατοιχήσαντος έν Μαχ£δ^ν(χ. ΑιΙιΙβ 
6ΐιηιΗ6ηι ίη νο.ΠΜΐ& Βρυγιάς, Βρΰγιον, Βρύχτ^ς, 
Βρύξ. Ι(ΐ6ηι: Γιγωνδς, π^λις Θρ^ης, προσεχή; τ]) 
Παλλήνη• ΙιΙβηι : Γρηστων{α, χώρα Θρ^ης πρ6ς τ.) 
Μαχε6«νίςι. Ι(ΐ6ηι : ΈορδαΙαι, δύο χώρχι Μυγδονίας 
(1. Μαχεδονίας). £1σ\ χα\ άλλαι. . . ή δέ θρ^χης. 
Ι(Ιΐΐΐη : Κύρωπ6ς, π^.ις Μακεδονίας, άπ6 Εύρώπου 
του Μσχεδ^νος , χα\ Ώρειθυέας τής Κέχροπος. Την μέχρις αύτοΟ του ζυγοϋ• δίο 6ηίιη Ιβ^βηϋιιιη, [) υπίϋ νΐιΚ:6 ηη^κηαη) ΤΙιγαοιχ ρ^η ^ι^ιιίΩεβίυΓ . ίη 
ιιυιι ΖυγοΟ. (/) ^^^6ι88 ίη ίιαααο Αη^€ΐο ι, 5 (ρ. <|ΐΐιιηι ΒυΓ6Μ (ΗβΐΌΐΙοΐυε 7, 189. 1 1^1. ΡΙιι6<Ιγ. 2^0) {€) ΤΙΐΓ30ΐ»ιη |ΐπιηο 9Βνο «Ιυο Γβ§η3 Ι)8ΐ)ηί88β« 
η3Γΐ'9ΐ Οοιι$ΐ;ιηΐίηιΐν, (|ΐιο ηΪ8ΐΐ8 νοΐ6Γυιη ΐΡ&Γιιηοηίο? 
Αιι Ταοίΐί Δηηβΐ. '2, {ίΜ \]τ\\ϊλ αΙ> ίρ$ο πκώιογαΙρβ 
ιιίΙ Γΰοίηπΐ :η] ιοιιι. Τ1ιπΐΰί;ι ρΓΟ Ιοπιροπιπι γ8-*' 
(ΐοηβ ίη ΐΗΐηιβΓΟ ΓΡςποηΐΜΐ ναιίανίΐ. 

(</) ΙΙίϋΐΌΐΊί$ &βχ ριίιην 6ρ2Γ€ΐιί« (ιηΓγα €υΚ 

ηιηι. Ι) Γ€νθΓ3 ιοι»ρυΐυιιι Ιΐ8ΐ)βηΙ 53 υΠιίυυι ιιοβίΓα- (€) £η ΟπΒΓϋΙί (ϋοπ) ! Ιιΐβιη ρίβηβ ρυΓρηΓ»ΐιΐ8 
βΓΓίρΙΟΓ \νάί^ ΙΐΑΐκ:! Οϋπηι. % 47 (Τ. 2, ρ. 681, 6(1. 
ΙΙοιιιι.) : Ό των άπδ Βουλγιρίχς ερχομένων πρέ- 
σβεων πρ6; τον ^9'Μ% χαιρετισμός. Ιιιΐ6ΓΓθ08ΐίθ 
Ικ^3ΐυηιιιι ΒιιΙ^ιπγογππι : ΙΙώς έχει ό θεοστεφής 
βχσιλεΟς ό τΓ/ρυματιχ6ς πάττπος του έχΘεού άρχοντος 
Βουλγαρίας, χ. τ. λ. Ικ>(;οΐΙ)•Μ Β^ζ. «α 608 πΚι^γ- 
ιομ^ΐίο : Πώς {χ<ι 6 πνβυματιχ6ς έχγονος τοΟ βασιλέως ήμων • . ό Ιχ βεου άρχων Βουλγαρία.-• 
χ. τ. λ. δίιΐιίΐίβ €ίΓ08 Ραρα9Η ΒοιηαιιυηΛ εΐ ΕηήηιΐΜ 
(Μϋΐηαηι) β'ιΐίοΐ» \\άβ ίΜϋβιη ρ8^. 080 689. 
ΥβηίοηΙ ;ιυΐ6ΐπ ρήοιο ΙιοηοΓίβ Ιοτο Ιβρηιι ι^αρϋβ 

ΒΟΠΙΑΙΙ•, $€€αΗ<!θ ΒΐΐΙ{{8Γ0Ι1ΐηΐ Γ6(ζί8, ΐ€η(ο ΤυΓΟΟί 

6ί1<οί•. Εη ΐΓίΓοΙίυπι ! 

(/) ϋοη 8ΐ»ΐ6Γ ίηΐ6ΐΗ^ο 5ΐ6ρΙΐ8η»η) Βγχ. : Γότ- 
θοι, Ιθνος πάλαι οΐχήσαν έντ6; τής Μαιώτιδος* 
Οστερον ή εΐ; τήν έχτ6ς Θράχην μετανέστησαν. 
Εηΐ(:9Τ1ΐΓ»6ί8 ίηΐ6Γ ΗχιηυΐΜΡοηΐυιυςυβ Ευχίι:οηι 

81 1.1. 

(ρ) ΕλπκΙοηι ιΙΊαΊοηβπι ιη Γ6ΐ)υ8 ΜοΓβοΐκίβ (1β• 

ρΓ<;Ιΐ«ΐΙΙ<Ιΐ. 660Γ£^υ8 Ρ11Γ3ΙΙ1Ζ2 II, 2 (ρ 150 8(| , 6(|• 

Βοηη.) : Του υπερμεγέθους δρους τοΟ Ταϋγέτου . . 
χα^. πάντα τ^/ έχε<νου ζυγίίν άχρι χαι τής Πύλου . • 
έχ δέ του έξω ζυγοΰ τ6 χάστρον Ζαιρνάτας . . . 45 νΑίΐΙΟΒϋΜ ΡΑ^ΕΡΑΤΙΟΝΕ». Μ 

ΟΗΐΙιγϋΒ, ΑΐιΙο^ιη τίΓ^ίηΡίη, ιτβχβηι. Εβί ΙΙ3Γ6- Α χτίσμα Ιν τφ'Εβρφ. Ιϋβπι ιύιάσταί, Εθνος κρόςτψ 

Πέντφ. Βαρύνεται €1 ομοίως τφ 'Ορίσται. *υμοΓ^»ς τεΙυιϋβδίιηΙ ββπλίιβ ΤΙιπίϋίΰΐι, ίηΐ€Γ Ρβιι»Ίΐηι 
ΑιΙαίΜίαβ »1ΐι (/ι). Ιϋβιη : ΚασΜρεια^ πόλις Μα- 
χΑνίας ιτρ^ τ) θρ^χ|}, ή κοτβ Ποΐίέαια λβγο« 
μίνη. ΙιΙβιη : Κεχροπία χώρα . . ίσχι χα\ Κ$χροι:\ς^ 
χιόρα ^ρ^χης* 1<ττι δέ βήμος Θεσναλονίχης (ί. €. ριι• 
^ιιε ρΓονίηοίίί' ΤΙιβεΐΑίοιιΙο:» ηιβ(1ϋ χνί, Η. β. ΙΙ;ΐΓθ- 
<Ιοηί» τβίβπε). 1<ΐ€ΐη : Μαιβοι, ΐΦνος βρ<^χης, 
^ηαίον Μαχεδονίας. Ιιίβηι : Μεθο'>νη, πόλις θρ^χης. 
1^6ηι : Μιίχωρο; , Χαλχιβιχη ν6\ις Ιν βρ^χ|}• 
ίιΐβιη.: Μυγδονία, μο7ρα Μαχεδονίας τινΙ; δέ Μαι* 
δοΟς αυτούς φααιν. Μβιη : Όλύψυ^ξος , κόΧις Ιν 
Θ/4^Ό «ερ\ τ^ν ΆΟω. Ιϋβιιι : ΌλννΟος , πΛις 
βρ^ης πρ^ τ)| Χιθωνί^ της Μαχεδονίας. ΙιΙβπι : 
Παλλήνη, πύλις ββ^χης, άπ6 βαλλήνης της £{θω• νος, χ. τ. λ. Ιόβηι : Ποτίδαια, ιιΛις βροχής. ΙιΙβσι : ^ Κ>η1«ι• δέ χα\ οίΔι^σται. λίαχεδονι}:ά δέ έίσιν ΙΟνη χα\ Π^(3- 
οται• Χρή ώ εΐδέναι, δτι οΟ φησι, χα\ τους Πίάστα^ 
Μαχεδονιχδν Ιθνος εΐνα*., &λλ^ΐ συμβαρυνομένου; το(ς 
Διέσταις ^(α\ Όρέσταις. (ί*) Ε)(|[θ Μ&εβ(1όϋ]ε&$ (;6η• 
Ιββ ο1 €θΙοηΐ98 ρΓθί>€ Ροοίυιη ΗαΗβηιυβ ΰη$(αέ. 
ΟνβΒίοΜ^ /^ίαι/αε. ΡΗοιοβ ρη<ο α Οίο, ]ϋζΐΑ &ίπυπι 
ΤΙιβΓίοχηιη βίΐο, &(! Ηχίηυηι ΐΓ3η5ρθΒί(58 ΓϋΙ$»β. 
Ρί38:&8 ιοίπαβ ]8πι Ιαη^ο, ιηβ^Ιβ νβΓο Οηέΐα$, Ηο•• 
ςυβ οίαιηββ Μαοβιΐοηβε Ροηΐίεοε 8.ΤΙιγ8€)γο$ Γιιί58θ4 
3 ν6ΐ6π5υ8 ϋί(1ίε6Γ8ΐ 8ΐ6ρΙΐ8ηυ8 Β}ζ8ΐιΓιηυ5• Οχΐβ* 
Γϋπί ΡΙ&8ΐα$ ^Ι^ηοδοίΐ Τα))α1λ ςΐΙοΐ|υ6 Ρβυΐ. 8€<;ΐ• 
Υΐΐΐ, 8€ΓίΙ)ΐ*η8 Ρ^Ααιίίί. δ6(ΐ6ΐ)1ιη( 6 είηΐβΐη Τηηυβ 
ϋυνη 0Γ8, ςυβιη ηί^Ιβ ΤοηΐΗΐη άΜί ββκΐβαι ίι• ϊ&νη» ιτ$λις βροχής μεταξΟ Άθώ χα\ Παλλήνης. 
ΙιΙβαι : £ιΟων(α , [άρος βράχης. Μβιη : Σχίθαι, 
^ις βρ^χη^ πλησίον Ποτιδαίας. \ό€ϊύ : ϊχιώνη, 
4(^•.ς θρ^χης. Μβπι : £τράμβαι, ι:Λι; Θρ^χης. 
Μβηα : Στώλος, ιίύλις μία των Ιν θρ^χη βαρβαρι- 
χών, &ς μετήνεγχαν Ιχ των Όδωνών ο| ΧαλχιδεΙς 
ε(ς τάς' αυτών 4Κ4λεις« Ι(ΐ6πη : Τράγιλος πύλις μία 
^ών 1π\ Β(φα\ς πρδς τ{| Χβ^(^νήσφ (ςυ^Ιίε ρύϋίη- 
8ιιΐ3 ?) χα\ Μαχεδονίφ. ΙιΙβηι : Φλέγρα, π^ις Θρ^χης, 
ήν ΕΟδοξος μετά ταΙηα Παλλήνην φησ\ χληθήναι. 
ίϋβιη : Χαλ&σκραι πδλις θρ^χης τ»ρ\ τ^ν θιρμαΐον 
&Λπον. Α(Ι(Ιθ: Ι(ΐ6ΐη : Θέρμη, κΛις *Ελλήνων βρηΐχων. 
Μβαΐ : Αίσα, Τίάΐις βροχής, ιΙροοΕχής τ9) Παλλήνη. 
ΙιΙβ»η : Αίσύμη, πίλις βροχής *ϋμήρος (ΙΙί»ιΙ. νιιι, νάς 3 
504), χ. τ,, λ. ΙιΙοιη -/Αφύτη ή Άφυτ\ς, ιτΛ^ς «ρ6ς ^ Άρζί 
^ Παλλήνη βροχής, άπ& 'Αφύτοϋ τιν^ς εγχωρίου 
*Εαχε (Ι. εΤχε) δΐ ή πδλις μαντεΓον Άμμωνος. 
ΑροΙΙοηίυ8 ΗΙμ)(Ι• ι, 601. : *Άθω . . χολώνη βρηΤ- 
χίη. 

Ει 1ιχ€ ςυί(ΐ6ΐη $αΐΓβ€ΐυΓ8 ρπο Ιβιηροίβ, ιγΒΊΙγορ, 
ΐΗ^ (ΙλΙΟΓοβ Ιη 8β6ΐιη(!8 ΓΓ8{ΐη€ηιοηιπι δΐΓ«1)0ΐιΙ&- 
ϋοπιηι ^ίΐίοηβ. ΟαΙιΙ βΓ^ο 6χ Ιιίβ οιηιιίΒιιβ ΰοηεβ- 
ςυ!ΐθΓ? ΝΠ 8ΐία(1, ςιηιη ςοοϋ ϋκκίο (Ιοιηοηε^Γ^ινΙ : 
ΜήεΙί 8«η8υ8 1ΐ0€6<)θϋΓ8ηι ΓβΓ^ οηιηβιιι ;0Γΐ(|[(ηβ(β- 
ηιΐ8 ΓΌί$$6 Τ1ιπίαε»ιη; ςυβηςυβη !η Ιιί8 ^οέΐΟΓΟιη 
41108(18111 8 ηΐθ <ϋ£8σιΐ5ηΓ0$ ρηίοί. νβηιιη 8ΐί8 χνιι 
8ϋ&ηι (ϋ€ΐίοη^πι 8€4ΐινηΐιΐΓ. .Ι>^υΊΐ βηΐηι ιη^ίοίένο 
8Γι• ρΓ0Γ9υ5 Μ8Γ60οηΊ8, 8€. ίη|6Γ 08ηυ1)ίυιιι ίηίβ- Εη νβΓΟ ΟΓθί8Γυιή ΗϊεΙογϊΙ^ ββς^ιίόΓεοί, 6 Ιβηβ- 
1>η8 β7Ζ8οΐίηί8 Ι8η<)6ΐη 'ιΙΊςιΐ8η<1ο α πίβ ρίβηΐαι 
η8ΓΠΐιιά&ιη. Εγ|;ο Ι^βο Πΐ^οοπυε 1)ί&(« ^Ιιι, 2 ((ι^ 
150, 6(1. Βοηη.) :... τήν ^Αδριανού (Α<ΙπαηοροΗΐ)).. . 
ή ν Όρέ^την φΛ9\ κολίααι τ^ν τ6(3 ^Αγαμέμνονος, ίίτε 
τ^ν πλάνον υπέστη μετ& τήν άνάίρέσιν Κλυταιμνή- 
στρας, της Ιδίας μητρδς' έ^ έχείνου τε Όρεστιά- 
δας χεχλήσΟαι τ6 πρ^^ερον, *Αδριανλν δΙ *Αδρ(ανοΰ 
όνομάσαι. ΤΙΐ6σρΙΐ8ΐΐ68 €οηΐΙιιιΐ8ΐ08 ΗΙ>γο νι({η 06ιι- 
»ΐ8ΐϋίηο ΡοΓρΙιγΓΟί;. οαρ. 8« ρβ^. ^^7, β(Ι. βοηη.): 
. . τΙ|ν Άδριανούπολιν . . ήτις τδ πρ\ν μίν Όρε- 
στιάς έχαλεΤτο, έξ Όρέστου, υ(οΰ 'Αγαμέμνονο;, 
δς . . ταύτην (αΐΒίΓβιη Ογΐ9βΐηη68ΐΓ»π)) . • άποχτεί• 
λίαν έχμέμηνεν, λα\ ίν τ]} σ<;νελεύσει "Εβρου^ 
'ου τε χα\ *Αρτάχου των τριών ποταμών γ• 
λουσάμενοΓ, της ν^σου άπήλλαχέο. *Λδρ(ανδς δΙ ΚαΖ• 
σα(^ . . αυτήν μεγαλύνας πδλιν *Αίριανου μεταχέ• 
χληχεν. Αδτη τρίτης ημέρας . . έν δι6δ<ρ Φίλιππου- 
πόλεως σταδιά>εται, ήγχαλΐσμένη τψ δρειτ(]ιΑ?μ(ρ^ 
παρ^ (ρ οί τρείς ποταμο\ συμβάλλονται τύ δμβριμον 
ΰδωρ. Μβιη ρΙ^ίηβ η8ΓΓ8ΐ δ^αιβοη ύ8{[ί:»Ιοτ ίη 
^ίιίΐίϋ Κ8ίΓ.6(1οη6 <^ρ. 1 ( 1. €•« ψ'Α%. 666); όΐιί 
Ι8ΐηβη ρΓΟ Οιινίίβ Αιζο θΙ Αιΐβοο οο^^υΓΠΐηΙ Αγχο8 
βΐ ΑΓΐ3ΐ[)ΐι$. 2οιΐ8Γ88 \ν|ι, 23 : ΙΤήν Όρεστιάδα • « 
ό6τω πάλαι ή π<&λις έχα)^?το του . . Αδριανού έξ 
^Ορέστόυ του ^Αγαμέμνονος. Αιιη8 Ο^Ιηλβιΐί 1 1, 6 
(β(Ι• Βοηο. νοί. Ι, ρ. 110) : Πλην των χατά τήν Όρε•» 
στιίΐί^. Γ<ϋ€€ρΗθΓυ8 ΒΓγβηηίυβ, ιιΐ, 2 (ρ. ΙΟΙ, βιΙ^ 
ΗοΓβΐΒ 6( ΡΐΌροιιΙί<Ιβιιι 8Η3« ηίΙ οοιηαιιιηβ 1ΐ9ΐ)«η8 ΟΒ^ηη.): Έξ Όδρυσών. \ά. (^ρ. 5 (ρ. 105): . . έν βνηι 1818 {6ΐιυ1ΐΐ8 ρΓβ^ΐβΓ εο(|[η&ΐ}οπ6ΐιι φΐαηκίϋη, 8 
1^ ]8ηι ηϋηε είβηυβ ρ8ΐ«Γ*€ί^η<ΐ8ΐη. 

εοΙοηί88 8υ8$, υΐ Αεί»» ίΐ8 βΐίαη ΤΙιγαοΙ»^ ίηΐβΓ 
Η1 θ(Ιορ6ΐι ΡοηΙυπίςυβ Ευχίιιαιιι κΗ«, Μ8θ6(Ιθιιΐιιιι 
τψ%α% ίη<ΐ6 8 ΡΙιΊΠρρο, Αΐ6Χ8η(Ιπ Μαι^ΙρβΙτβ, ίιηρο• 
βυβΓυηΐ. ν'κ1β8ΐοΓ 8ΐβρΗ8ηιΐ8 βγζβηΐΊιιιιε : Καλύδη, 
ί:6\ις θρτ^χη ς, &ποιχος Μαχεδόνων. Μβΐη ! Φιλιπ- 
πούπολι^, πΛις Μαχεδονίας, Φιλίππου του *Αμύντου *Οδρύσάις Ιφοίτα πρδς τήν πάλαι μέν *(>,ο ε σκιάδα 
χαΑουμένην^.νυν\ δέ *Αδριανούπολιν. ΜΊ€6ΐ88 ίη ^ο. 
εοπγιιβηο <»ρ. ) : . < Ιξ Όρεστιάδος • . μία δέ αδτη 
των εύδαιμόνων . • ηαρίί Μαχεδόσιν πόλεων. 1(}6πι 
ίο υΓΐ>6 08ρΙ« €8ρ• 10:. . χα\ ο( έν Όρεστιάδι. 

β€0Γ£'Γυ5 Γ8€ΗχπΐβΓ68 ίπ ΜίΟΐΐΑβΙβ Ρ8ΐ2θΙθ|^0 II, 1$ 

Ειϊ. Βοηη. ?θ1. Ι. ρ. 108) : Της χατά τήν Όρεστιάδα 
*Ανδριανθϋ (8ίε) πύλεως. ΙΙι. οηρ. 26 (ρ. 137) : . . {Η) Κά 8ίηυπ) Ηβίβηβιη, ρ^ορβ Η6ΐίε$ροηΜηι« 
Ιιιιιιο ηρΐυιη ΐΓ8ηοροιΓιι ΑροΗοιιίυβΚΙιοιΙ. 1. 211 88. 
>ϊαρ7Γηδονίην. . . πέτρην . . ποταμοΐο παρά ^ν 
^Εργίνο'.ο). ΥβΙεΓββ είπιίΙΗοΓ )η 8(η1« 0Γρ1ΐ€ΐ Τιιγ8- 
«ΐϋ8 ναΓίαηΐ. 

\ΐ) Βίερίιαηί Ιοεαβ, ςυαΙί3 ηυηε ^8ΐ>6ΐνΓ, 86η8ΐι ατβί, Οίύά έη'ίΐη εεΐ : Ρία$1α$ φίοηηε, νί ηΙί({ηο$4 
ρέηί€ΐη Μαΰ€άοιύαηη Η$€ η^ραι : $€ά ηοηκα €θιΐ€ηί 
α€€€ΛΐΗ βτανί ίε^ιηάήΜ €$%€ ? Αηηβ 1ο{;6η((υιιι συμ^ 
βαλλόμενους , /Ηπ^/οε ατρηοηβ ναΐραή, ί. 6. η'.ϋ 
'έίνξπυί άΰ ί11ίί? Αϋί Οβ ΐ8Γυηα Γο^Ίΐ»1>αηΙ< 47 ΥΑΚΙΟΚϋΜ ΡΒ.ΕΡΑΤΙΟΝΕδ. 48 

τ3Ε χατά τήν Όρεστιάδά. ΪΙ)^. 4, 50 (ρ. Α ί*"ΡΓί» νΜίπηίδ ρ. χιν (/). Επ αΐίβη» , ϋΐ ρυΐο. Ρΐιΐ- 

Τά κατά την Όρεστιάδα τδ χαι τά ένδ(5τερα Ιίρρί ΤΗΓβοίϋίΐη ΟϋΙοηίϋηι. ΕΐγηιοΙθ|;ίειιηι Μ.: Βίνη, του ΑΤμου. Ι«1ϋΐη νι, 5 : Έπ' Όρεστιάβος. Ιϋβιη ίη 
ΑηίίΓοηίοο Ρί»Ιχ•ϋΙοβο, ν, 28 (νοΙ. ιι, ρ. 447): ΪΙρ^ς 
Όρεσκάδα, νι, 52: Καταλιπών τήν ΌρεστιΙ^, 
7Γ£ρ\ τήν "Αττρω πλησίον χατασχηνοϊ. νιι, 19 : Ές 
Όρεατιάδχ. ΝίίβρΙιοπίδ 0Γβ8θΓ;ΐδ Ι, π, 4. Τά τη; 
Όρ^στιάδος Ιπτυήλατα (ρΙαηίΓκ'ΐη). νη ; ιιι, 5: Έν 
Όρεστιάδι. . τϊ) θρςίχικί). νιιι, 4 :>ιι . . της μεσο- 
γείου . . ότϊόση της Όρεστιάδος έστ\ «ερ(οιχοί• 
ΙΙ)!•Ι. VI, 7.: Έξ 'ϋρεστιάδος, νιιιιΤήν Όρεστιάοα. 
η, 9 : ^Ορεστιάδα χα\ Διδυμότειχον ιχ, 45, ί : 
"Αχρις Όρεστιάδος ιιι, 14, 2. : *Τ^ς Όρεστιάδος. 
ίΙ)ίϊ.: Έπ' Όρεστιάδα χιι,14, δ.; Του παραπλέοντος 
τίί Όρεστιάδι ποταμού (Ηβ1)π), χιιι, 5, 4 ιΕΙςΌρε- π4λις Μέμνηται ταύτης Έρόθεος, χαί φησιν 
ώνόμάσ6αι, ύπ?) Φιλίττπου οΙχισΟείσαν, άπδ των Ιν 
αύτζ συνο'.χισθέντων μοιχίυν. ΜοεοΙιοδ Ρΐιίΐίρριιβ Ι, 
Μ:ΐΰβιΙο, ιη<£ο})θΓυίη, Γιιηιηι, ροΐοΓυιτι ρπη€βρβ, ίη 
ΤΙίΓαααπι Γβ}6£[3νίι ? Υϋίορϋβ ΐαιιιιιι (ΙίχβΓυηΙ, Βί 
ΟΓΟίΙίϋβπιηΙ. ΕΑ(1οιη (1β ΡΐήΙΊρροριΗί ςΐΐοηιιβ (Γλάηη• 
ΐιΐΓ, ίιβιπ <ί6 εΐΙ))']«*. Εγ^ο (Ιο ΡΙήϋρρ'η ΜΊοΙιαβ! 
ΑροδΙοΠιΐδ €βιι(υπ3 πι, 57:.. Έστι δέ τις πβρΛ 
Θρ^χην Πονηρ^πολις. ήνΦίλιππόν φασι συνοίχίσαι, 
τους έπ\ πονηρίας διαβαλλομένους αυτόθι συναγα- 
γδντα συκοφάντας χα\ ψευδομάρτνρας χα\ τους 
συνηγόρους κα\ τους άλλους πονηρού;, ώ; δισχ^λίους, 
ώς Θεόπομπος έν ιγ* (Ιύ) των Φιλιππικών φησι στιάδα. . χατά θράκην, χνι, δ; ιι, δ: Ές Όρε- " (ΓΓ»§ΐϊΐ.ί22β(Ι. \\Ί€ΐϊβΓ&.)•ΡΛι7ι>ρο/>ο//η ίη Ιιί8$ί(;ιιΙ στιάδα . • Ιντ^ς Όρεστιάδος , . τ^ Όρεστιάδι. χ\ι, 
7, 5 : Έξ Όρεστιάδος • . τ^ Όρεστιάδι. χνι, 7, 5 ; 
Έξ Όρεστιάδος. €»ηΐιιοιιζ6ΐιυ$ Οτ6&Γΐ0(!β ηιιηςιΐ3ίη 
αιίΐοΓ, 86ι1 Α']ΓΊ&ιιοροΙί• Ιϋϋπι Ι8ΐηβπ 0^^^8α9 ηοιι 
οιιιίΐΐίΐ ι, 7; XXI, δ9; ιι» 5 (υΙ)ί οοοιϊγπΙ όγΙη Βιιοβ- 
Ιιιιη); ί(1 ςυοϋ βοιίβπι Γ6(1ίΐ. Ι..Ίθη1ευ3 £1)&Ιεοη(1>-- 
188 ΙίΙ)Γ0 ι, ρ. 51, βό. Βοηη. : Όρεστιάδα, τΙ}ν 
*Άδριανούπολιν χαλουμένην. ββοφαβ ΡΙΐΓ8ηΙχ3, ι, 
5 (Ορρ. βϋ. Βοηη. ρ. χχιχ, 2^) : μετά τινίύν • • 
ΙΙ5ί οο()βχ Ρ&Π8.:• • μετά διακοσίων έν Όρεστιάδι 
4ντα. 

Κι Ιι«€ ςοίϋβηι Ιη ιηβηοΗθίη 1ιΐι]υ8 ΒΙ&οβάοηαιη 
ΓοΙοηΙβθ Τΐιηοίο», ΑθήιηοικϊΙ^οβ, ίικιαβω; 0) <^υ]υ8 ΩηΜτί, ηοΐ3 Γβϋ ββΐ, εοΠ. Ρϋιι. 11. Ν. 4, 11,18 : 
ίΙβ^Γκβ ατηηη, ΟρρΉΙνηι ιιι6 ΠΙιο(ίορ€^ Ροη€νοροΠ$ 
αηΐέα^ ηιοχ α εοηιΐίΐοη ΡΗίΙίρροροΙίί ; ηΗηο α «ϊΙμ 
Τπιηοη/ίιιιη. Τζ'^ΐζΑ («ϋ οαΙγοιπ εϋίΠίλϋιιηι Μ* 
Κί685ΐ1η;• Ρλ%, 510) ; . • δ ^ήτωρ . . ύπερορίας 
άξίους δει^^νΟς τους τοιούτους φαύλους, χαΛ μαχα• 
ρίζων τδν ΦΟ.ιππον, πάντας πονηρούς και μοι- 
χοΟς έίς Πονηρόπολιν συνοικίσαντα χαι ΒΙοιχ^τ 
πολιν, ή Βιναρίχ καλείται. Υβπιιη ϋαΙκ^Ιβ ςυο- 
' <|ΐιβ ('οίοπία ΡΙιίΙίρρϋδ ββιΐβ ηιηΙβΩεοπιπι! ιΐ8ΐΐ8 681« 
16816 δΐΓΑΐ)οη€ VII, 6, ρ. 520 : Τ^ των Αστών {Ο• 
νος, έν ω πόλις ΚαλΟβη (Καβύλη ?}7 Φιλίππου τοΟ 
Άμύντου τους πονηρότατους ένταΟθα Ιδρύσαντος» 0Γί{ΐη68 1ΐ6Γθΐ62ΐ8 (ΙΊιι ιηΐ6 $ΐ6ρΙΐ8ΐιιιιη ίη ιΐ)6(1ίιιιη (^ (2υ>8 Μ906ϋοηιιπι οοΐοηία» ΤΙΐΓ2ΰί628 ρΓ»ΐ6Γ γαΓιοιιΜΓ' ρΓΟίϋΗΐ ^εΐίιι$ I^3IηρΓ^()^υ8 ιιι Ιΐ6ΐίη{;3ΐ)Ηΐο, οορ. 7 ; 
Εί Οΐ^Ηίαη ςνίά^η (€τηηΐ ηοη ιιηνηι ιίβΐκ/αΓΓ»/η 
ΙΗαη(Β^ η€ό ηηο ίη ίοαο ροΐϋίιι^, $εά πΐΗ/ία ίη »ηιι/• 
Ιΐ$. Ρο$ί€α<ίηαηί μ ορκι/ Ιήα βΐίηήηα άτοα ΙίεΙνίαηι 
€% η$ροη»ο ρΜηβ€ανα, «ίαηι Οηιίαίη (Ι. Οηϋχατη 
€ΌηάίΜίί η'οίΐα/^ηι, ^ιιαηι «τρ^ ΰπιεηίαη ΗοηιΊηηηι 
$άη^Μηβ Μ€€α€ αί. Εί Οηϋαηι (1. ΟΓαϋαηι) ηνι- 
άξΜ ητΙΐΦΜ ΑίΙτίαηη$ »αΰ ηοηύηβ (Ι. ηοηιίη/) νίηάί' 
ΰαη )Η$$ίί^ £0 ΐβΜροηι^ ηνο βητβ €αΐβ€Γαΐ^ ηΐ €χ 
τ€%ροη%ο^ ΰπη €ΐ ύ'ίοίηηι «μ^Χ, ηί ίη /ΊιπΌιί αΐί- 
€ΐι^κι άοίΗΜη ν€ί ηοηΐβΐι ϊττ€ρ€Τ€ί. $η: Κ^^ο υΐΐιηια 
Ιϋοϊ, σίΑΐβ 83ηί, ίβΓβ ΟΓΟί^ΐΰί (ϋί). 
ΡΙιίΙίρροροΗη Τΐιηείοαπι , ΡΙιίΓφρί €ο|οηΐ3η), ηιϋίΐ2ΐΓ68 αιβΐ9ΐΐ3 8ρ6€θΓ6 ριιΐο, ςυβκ 3 ηαβίΰβοίβ (•ο 
Τ€ΐ623ΐΐ8 6θΙϋ1}3ηΐπΓ. Οα^^Ιβη 6ΐ €ϋΐ7ΐ)6η ουπ) Α&ΐίβ 
Α. Ραιι/^ ΙβνίΐοΓ λΐΐίζίι ίη Εηο^τοΙοροβϋ!» ΓβϋΙί β. ν. 
Ββ 6λ »()ϋβ ΗπΓροοΓαΐίοιιβιη : Καβύλη Δημοσθένης 
έν η' Φιλιππικών. Χωρίον έστ\ Θράκης, ώς φησι 
Θεόπομπό; τε έΛ; μζ* χα\ Άναξιμένης έν η' Φιλιππι- 
κών. Οδτος δέ φησιν, αύτ6 Ιδρύσθαι πρδ; Τάξψ 
ποταμφ κατά μέσον της Θράκης. ϋΙ)ί ρΓΟ Τάξψ. 
ςαοιΙ οδΐ ηϊΐιϋί, Ι⧫ Τούνζψ, ν6ΐ "Αρζψ (ουιη Υο- 
ηιρίίο, ιΐ6 ^ο^ο ΡΐοΙ$ΐηΰΒί ρεο^τ, ιιι, 2, 12. ΓηηοοΓ. 
ηιΙ Μ. 1845, ρ. δ, 5). 06 ΟίΙ^ϋβ 61 Οαϋχΐβ, ίίβηι ό3 
Βιηβ ν. Νο8 ίιι πονά ΓΓ3£[ΐιιέηΐ0Γυπι δίΓαϋοπίβιοο* 
Γυηι 6(1ϋίοιΐ6• Ο') Βίβΐίη^υ&ηΐΐΓ ςιιαίυοΓ Ογο81Ϊ86 ι• 0γ681!&(168, Ο 
8 ν6ΐ6ΓΪΙ)ΐΐ8 3(1 0Γβ8ΐ6ΐη , Α£;:ιη)6Π)ηοιιί8 αΐίηιη, 
Γ6ΐ3ΐχ. ΡηπίΑ Ρ6ΐοροηιΐ6βί 8ΐ8ρ1ι. Βγζ. : Μιγάλη 
πόλις *Αοχαδίας* έχαλε^το δέ τδ ήμισυ Όρεστέαάπδ 
της τοΟ ϋρέστου παρουσίας* οΐ δέ πολϊται Όρέστιοι 
χαί ΜεγαλοπολΤται. €υηι Ιιί3 οοηΓβΓ βυηι^Ιβιιι 8ιβ* 
ρΙι:ιηυηι : Όρεστία . . Ιστι και ά).λη έν *Αρκαδί^ 
Όρεστία. — 86ϋΐιη(ΐ3, Ερίπ 5ΐ6ρϋ3ΐιυ8 Βγζ. : Όρέ- 
βται, Μολοσσικ^ν έθνος. Εκαταίος Εύρώπτ^ ΓΓίΐι^ιη. 
77; 6(1. ΚΙαυβϋη.). Θεαγένης. . φησΙν , δτι, 'έπεί 
άφιίθη τής μανίας Όρ^στης . . είς ταύτην ήλθε τήν 
γην, καΐ παΐδα εσχεν Όρέστην , οδ άρξαντος εκλή- 
θησαν Όρέσται. Αύτδς δέ ύπ6 έχίδνης δηχθε\; θνη- 
σκει είς χωρίον της Αρκαδίας (ί. β. ιηοΓ!»α$, ν•ηί( 
ίιι Ιοςυΐιΐ αυβ&ιϋ&ιη ίίταίά\χ^ οΙ>ί οιοπίϋΓ), τδ λεγό- 
μενον Όρέστιον« 5ΐη1)0 νιι, 7, II. : . . Μολοττοι . . 
Όρέσται . . λέγιται δέ την Ό^«στιάδα κατασχείν 
ποτέ Όρέστης, χα\ χαταλιπείν έπώνυμον έαυτου 
τήν χώραν %τί99Λ Λ χα\ «Αιν, «αλιΓσθαι δ* αυτήν "Αργός Όρεστνκόν. - ΤβΓίί», Μαοθίίοιιί», ηοΗΠίβ- 
8ίηΐ3. δίβρίιαιίϋί : Όρεστία, πόλις έν Όρέσταις, 
έν δρει ύπερχειμένψ τής Μακεδόνικης γης. - 
ΟιΐλΠΛ, ΗδΒΐηί (ΤΐΐΓ3θί«). - Ρο8ΐϊ6ΐηο ΟιββΙβιη 
ΡϋπηίΙιυβ ςιιοςηβ, ΡΐΌηοηιίίΙίβ ιιγ1ι8, δ|»66ΐ»ι. €οΙΙ. 
5ΐβρΙΐ3ηο Β^τ. : Πέρινθος, άπδ ΠερίνΟου Έπιδαυ- 
ρίου, του μετά Όρέοτου στρατευσαμενου. Έστι δέ 
π^λι; Θράκης. 

(4) 1.«ιιιρΓί(Ιϋ Ιθ6υ8 Μϋΐβΐίο (Γεωγραφία παλαιά 
χαι νέα. ίά. Αη11ιί(ΐΐϋ$ β3Ζ08. Υβιι. 1807, νοί. ιιι, 
ρ. 101) Ιη υΓΐ)ί8ηθ8ΐΓ» ιηβηΐίοηβ οΙ)νβΓδ3ΐυ8 βδδβ νΐ- 
<Ι«»ΙιΐΓ. ΟΙ)ίΙβΓ 6]ϋ8 Γβδ 8ίΐυιηςυ6 ΐαη^ίι 6. ^ΥίΙΙιβιιίϋβ 
ΚΓβϋζζώ^β νοΙ. IV, ρ. 88 8β<ι. ΐιοι. 75). ΜοΙίοΓα 
ρΓ9Β8ΐιΐΙι ΤαΓΟί Η3ϋ8€ΐιί €1)3ΙΓ3 (Ηυιη6ΐί υηϋ ΒοΜία 
ρ. 1-15). 

^/) Αηοιιτπιιιβ Οαπίβϋ Ιη 6χρ6<1. ΓγΜ. 1. (Β38η«2β, 
Τΐΐ68. ητοηΜίιιβηίοπιπι €6ΐι. νοί. ιιι, ρβ^. 510): £<ι 
ΟΛίαη ΡΜίρροροΗ$, ιιγ^ι ρταάϊία ^ α έπί^ΙνηίΛ 
ηαΐτοροΙίΜ^ ίη ^αρίί€ Μαα^οηχο! ιΐΐα. « νλΚΙΟΗϋΜ ΡΚΛΡΑΤΙΟΝΕδ. 50 

Υ€η1ο «4 Αΐία ▼6ΐιΐ6ΐίυΓί8 ΙΙα^βιΙοηΙφ ηοπιΊη», οϋί Α ιηβη. Ββηδ» Πβ^Ι νίβΙιηβΙΐΓ υηίΟΓίΐ)!!) Ρΐιίΐιρροροϋ^ ι11«Γίςιι«ΤΙΐΓα€Ϊ« Ιθ€ο ιιηκ)ο^ίΐ2. Αχιι». Εαιηΐΐανίυιη 
θΐροβιιί ίη ΤΙΐϋ8&;ι1οιιίΜ ιιγΙ)6, |». 287 -310. δ«ϋ Γαΐΐ 
«1181» $€>ιΙ)!χ ηυηοΓίβ (Οο1)Γυ(Ι&€ΐΐ9Β, 6 ι»6Γί(Ιίΐ! Οα- 
ηυ1)ϋ 08ΐί0Γυπ). €οΙΙ. 5ΐΓ3ΐ). ΗΙμό νη, ρ. 490 ) Οα• 
νίυδ Αχίυβ, Ιββίβ ^Εΐίβηο Ιι. ». χιν. 35. βά. }λ€0\\9. 
ΙΙιί(ΐ€ΐηςιιβ υΓίιβ Λχίοροϋί (ΡίοΙΐτη. 9€0§γ. ιιι, 10. 
ρ. 152. (;<Ι. \ν6εΙΐ6ΐ.) ; Λ^ ηυα οιηηίηο νίϋβηϋιΐδ ^\8- 
δβΙϊη9ίυ$ 3<1 Ιιίηβ'Αΐ-ί^ ρ;ΐ{ζ. 224. ΛιΙιίβ Μαππαίητη 
^Αθ§τ. VII, 116. Βηο€, ΙΙτΙ^δ ΤΙιγαγΙχ, αρικί Γβοβπ- 
1101*6$ βθθ{Γ3ρΙιο& ΐλο^ΙεηιΙοΓ (^'6:$ί(6ΐϊι>0. ίη Ιη(1ί£β 

16ΓυΐΙ) 9ϋ ΙΐίπβΓϋΠ:)). Οβ 62 Γϋρβίο, (]υ£ βΟΓίρν.) ίΐ) 

1ϋ)ΐο : Βύ»1-Ειΐ€}€ΐορ. ϋβΓ οΙ^ιββ. ΑΙΙβπΗϋΐυδίινίδδβη- 
9€ΐ)3Γΐ. ΥοΙ. 1. ρ. 1100 8ς(|. : ι δίαϋΐ ίιη Ιιιηβπι 
ΤΐΐΓ:•ιίβη??. ΟβΙιόΠύ $ρα(βΓ,ινιο ΡΙιίΠρροροϋ$ ίιηιη€Γ, 
ζ•ι ϋβιι ιιιίΗΐ3Γίβ€ΐι 1>βίΙ(:υΐβικ!$(6ΐι ΡυιιΙιΐβη Ηβδ Ι.»ιι- 
<ΐ6» (Αιηιηί&ηυ$ χχνιι, 4). \¥ϋΐιη ηυη 6Γ5Ι ϋββ ΙιΙη. 
Αηίοο. (8. 231. ^^635.), Απηιηίϋηυβ 9. &. Ο. υιιϋ 
ΙΚβΓΟοΙοι 5. 635. \Ν'ϋ8&. , ηίΰΐιΐ βώβΓ Ρίοίβηι^υβ 
{€€0(^τ. III, 11.) 816 ηβηηΐ, 80 ίοΙ^ΐ ϋαπιιΐΒ ηίοΐιΐβ 
]$6β6η ιΙΐΓ6 νΐ6ΐ ΓΓΰΙιβΓβ, νβΓωυΐΙιΙίοΙι βοΐιοη (ίβη Μα*• 
ε6ιΙ<ιΐ)ί€Γη ζα νβηΐβιιίςοικίθ ΟΓάικΙυη^, τοπ (Ι6η6η αυοίι 
Ρΐιϋίρροροΐίβ ηη(Ι νίβΐβ 3η(ΐ6Γ6 ϋοπί^β Απίβ^βη υΓ* 
ΙιιικΙΙίοΙ) Ι^βΓτϋΙΐΓβη. Ι)6ηη ΡίοΙοιη^υβ %\\^^ /ϋ8( ηοΓ 
ιΙίΓλζίβοΙιβ ΚϋδΙβηοηβ, υη(Ι ιη (ΙβΓ ΤλΙ>. Ρβυΐ. ](6- 
!)όη <Ι6Γ Οη Β6Γ0Ι16» βΐ«α Βι!Γ06 (£;2ληζ 8η ά^τ δίεΙΙβ 
ύββ ι))Γ9ζΐ8€Η6η Β6ΓΓ5α), ζυ (Ιβη υοζ3ΐιΠ|;6ΐι πιίΐΐ6ΐ• 
4ΐΐ6Γΐί€ΐΐ6η 5ΙΐΓ6ί1)ΓβΙιΙόΓη (ίίΰββΓ 8ΐ(6η ΚλΠβ. ν^βηη 

ΓβΓηβΓ Β6ΐ€ΐΐ8Γϋ 88(ΚΙ, <1ί6 1ι3(ζβ 068 0γ168 861 ΠΟΟίΐ ίη 6ίη6ΐη 58ΐ1ίιΊΐ6!)56ί(6η1ΐ8ΐ6(ΐ6ΓΜ3ηΐζ.^ αη €ΐη6ήΐ 
Ζιιαα$8 (|6Γ Ταη8ε1]3, ιν6ΐ€ΐ)6, νοιη Βα1Κ9η Ι^οποιηβηιΙ, 
561 Α^ΐΓΐ^ηορβΙ, νί6 (ϋ6 Αγ()3, ιη (Γιβ ΜβΓίιζλ ΠΙΐ• 
Ε8 6χ]βϋΓΐ ηοοίι υ. ά. Ναιηβη Ββπα ( 8. (Ι. ΙύΓΐΐ• 
€Ι)8Γΐ6η), (Ι. Ιι. Βδρ^η (ΥβΓο]) ο•ΐ6Γ Βέ^ι&οια ; ιίβηη 
1)61 ύ6 ΡοΓίηΰη Ιοπιιββη ΓύΓ (Ιβη Οη ίη (Ιβπ ΙΐΓΐ^ιιικΙβη 
νβΓ (ΥΥβ8β6ΐ 3. 0. Ο. δ. 231. 635). ΥοΓύδβΓ^ΙιβηίΙ 
βΓΐιίοΙι 68 ίιη 8ΐ6η ^^I1Γ|1υηάϋ^ι ϋοΓΰΙ) άιβ Κ8ί86πη 

ΐΓ60β, νοη (ΙΟΓ 68 Ι'68ΐ8υπη \?ΙΙΓϋ6, (Ι6η Ν2Π)6Π Ιγ6- 

ηοροΠ8 (Υ\'689ο1. 8. 3. ο. δ. 055). δοίηβ Ββ(!6αΐυπ^ 
ίπι Μία6ΐ8ΐΐ6Γ 8€ΐΐΓ6ί1)ΐ %ί€ΐι Υοο (Ι6η ΕίηίάΙΙβη ύ^τ 
ΝθΓ(Ιν511ί6Ρ Η6Γ, (Ιρποπ 68» ηιΐΐ ΡΗΊΙίρροροΙϊβ ηηά 
8ηιΐ6Γη υηζ8ΐιΙίβ6η ΒοΓ^βη (Ι68 ΒβΙΙιοπ, 6ίη6η Β&ιηηι 
6.ηΐββ^6η8€ΐΖ6η βοΙΙΐβ. ΒβΜ η86ΐι ϋβιη ΑηΓαη^ <168 

$6ΐΐν3€ΐΐ6η Ι8ΐ6ΐΐΐί8ϋ1)6η ΚΗί86Γ6ί€ΐΐ8 νΰΓ(ΐ6 68 ΥΟΠ 

(Ιβη Βα)^Γ6η ίιβίηαίιβ ^801 ν6η/<^ΰ8ΐ6ΐ (ΑΐΓοροΙίΐ8 
ε8ρ.38)•1(η ΑΙΙ^6ΐη6ίη6η3.ιη8η8υ886Γ ΥΥ68561. 8.8. 
Ο. : £8(8ηθ8ί8€ΐι 8(1 ΤαΙ». Ρ6ΐι1. Ι. 726.δοΙΐ2Γαη1ς ίη 
(Ι60 \νί6η6Γ ^3Iι^I). ΙίΥΙ. 57. ι Ε (Ιίυ1ίιη8 ϊ^ΊΐυΓ 

Ιβη6ΐ)Γΐ8 ΙΐβΡ6 ςΐΙΐΜ|υβ ηΓΐ)8 ρΓ0ΐΓ3(ΐ3 6586 νίϋβΙΙΙΓ. 

— Εη^οη. 8ιιρ6ποη8 Μ8ε6<1οηίχ Ωυνίϋ8. Αχίο ΗΙ»- 
1)6118 3ΐ) 0€€ί<ΐ6ηΐ6 (ΤΙΐ6888ΐοηίε8 ρ. 305 Υία Ε^ηβΐίΒ» 
€οηιη)6πΐ. 1. ρ. 41). Ειιιη(ΐ6π) υ^γο Οιινίυιη ΤΙ).Γ86ί8 
ςϋοηυ6ΐη6η(ϋοη3ΐί8 Ιΐ8ΐ>6ΐ 6χ Η6|)Π 0Π6ΐι(6. δΐΓ3ΐ)0 
Ιί))Γο VII ίη Οηβ 86€υη(1υιη βρίίοιηεη Ρ8ΐ8ΐίη3Π9 {. 
23. (ηιβ» 6ίΙίΙ. ρ. 37) : "Οτι ό νυν ποταμός *Ριγιν(α 
έν θρφχ/) καλούμενος (?) Έρίγων ί^ν καλούμενος (?) 
υΐ)! ΥΥ6886Ηαβ!υ8 (&(! Ιΐίηβπιπβ ρ. 632) ρΓΟ Έρίγων ηίοΐιΐ 6Γνο^6η (υηιΐ «ΙοοΙι ^ίϋΐ βΓ 8ϋΓ 86ίη6Γ ΟΙιβΠβ |« €θη]ί€ίΙ ΈργΙνος, 1>γζ8ηΐίη8ΐη βοήρΓιοηβιιι 8<Ι 8η1ί- 516 ζίβηιΐίοΐι πείιΐΐ^ 3η}, 80 1ΐ8ΐΐ6 6Γ ΥΥ6886Ππ2 8. 8 
ο. ηίεΐιΐ £616860. Ν8ηη6Γΐ| άΛΤ, \ν6ηη6Γ ΥΥ<ΐ8δ6Ηιΐ|; 
Ι?ί<1βΓ8ρπ6ΐΐΙ, 0)6151 ΙΓΓΐ, 86ΐζ( (ΥΙΙ. 276 ϋ.) ύ^η ΟγΙ 
ζ\τί86ΐΐ6α ΡΙι111ρροροΠ8 ηηά (ΐ6πι 8;{8ί8€η6η Μ66Γ 
(ηΙ80 ίη (Ι8δ ΐΗτ3ζί8€ΐ)ο Β6Γ2ΐ8η(1 Β1ιο<Ιορ6,ζνΐ8€ΐΐ6η 
ιΐ6Γ 1ΐ3π1ζ8 υηϋ ϋ6ΐη ΙΙββΙο) ; 6ΐιι ΓβΙιΙοΓ, (Ιθγ (Ιβνοο 
Ιιοιηηοΐ, ϋ888 6Γ (188 ίη ϋβη Α6ΐ8 δ. Αΐ6Χ3ηϋπ €. 2. 
(^688. 8. 8.0.) νοΓΐιοη)Π)6ηιΐ6ΡίιΙΙ1ρρίΓαΓίίΐ6η(ί8€]ι 

ΙιΑΙι Ι1ΐίΐ()6ΐη 6Γ8(6η ΐη8€6ϋθηΐ86ΐ)6η (ΖΜΓΐ86ΐΐ6η ϋΓ8ΐηλ 

1111(1 €8ν2ΐ8) ; ιιν8ΐΐΓ6η(Ι άοείι ΡΙιί1ίρροροΙί8 (8η ά^τ 
Ιΐ3πΐζ8),ϋί686 ζνβίΐ6 διίΓΐιιη^ νοη ΡΙιίΙίρρ. Ι., ηίεΐιΐ 
Ι6ΐΐ6η 8υ6ΐι ΡΙιίΙίρρ ; Ιΐ6ί.<»1 (Μ3ΐ€ΐιιΐ8 €8ρ* 2. δ. 254• 
6ΐ]. Βοηη. ζυιη ^8|1^ 473 η. ΟΙιγ. υ. 8.). Αυ8β6η!6ΐη 
181 ζννί8ε1)6η ΜβεΰάοπίβεΙι-ΡΙιίΙίρρΙ ιιη<1 ΤΐΐΓ8ζί8εΙι ςυιυβ χνυιη πιΐηυβ 56η6 ΐΓ8η8Γ6Γ6η8 , οΙ)8βςυ6η(β 
ΚΓ8ΐη6Γ0 ίη Υ8ΐίε3η8 )δΐΓ8ΐ)οηί8 ερίιοιηο ρ. 21. Τυ 

ΓβΙίΐ16 Έρίγων. Υ616Γ68 6ηίΐη Μ3ε6ϋθη68 Τ3Γ18 8098 

ΐβΓΓ» ηοιΐ)ίη8 ίο €θ1οοΐ88 ΐΓ8η$Γ6ΓΓ6 8ηΐ8ΐ)8θ(, €υ]ηι 
Γ6ί ιΐ)υ1ΐ8 6χβπιρΐ8 8βΓ6ΓΓί ευπι ρο88{ηΐ, ηοη (ΐ6ΐ)6η(• 
Α[(6 ν6Γ0 1)υ]υ8 Οπνίί 1)Ί8ΐοη8ΐη ϋί1ί||;6ηΐίιΐ8 ]8ΐιι ηυιιο 
8ΐ(ίη(ζ&π)η.«, ςπ8ΐ)ςιΐ80ΐ ι1ί$86ΐΐ8υ8 αυείΟΓυιη &Ι1(|ΐιεη[ΐ 
ιΐ6ε6Γη6ΐΐ4ϋ (ΙΙίΒευΙΐ8ΐ6ηι βίίοΓΓβ τίϋβΐιΐΓ. Εγ^ο ΤΙι60» 
ρΗγΐ3εΐυ8 δίηιο€8ΐΐ3, 8»ευ1ί γιι 80Γΐρΐ0Γ• 1)ί8ΐθΓ« 1» 
7 (ρ. 46» 6(Ι• Βοηη.) : Άφ(χνε?ται δέ (άυχ ΒγζαηΙί- 
ιιί 6Χ6ΓεΙΐυ8• ΟοιπιηειιΙίοΙιΐδ) χατά τ^ν Έργινίαν 
οΟτω χαλούμζνον ποταμών. Β^ιηβοη Μ80ί8ΐ6Γ (866, Χ) 
ίη 1•6οηβ Αηηεηίο ε8ρ• 9 ( ΤΙΐ6ορΙΐ8η68 εοηΐίηυιΐυϋ 
ρ8{;. 614, 6(1. Βοηη.) : Κα\ πιάταντες (ΒϋΙ[;8Γί, (Ιυεβ Β6Γτ53 6ίη γίοΐ |;γ5580Γ6γ ΖνίβεΙιβηΓβυηι, 3Ι5 ζνί- Ο ΟΙίΓυιηο) 76 δεξών μέρος της π^εως (€ροϋ8), χατ• ^^11^η ΤΐΐΓ8ζί8εΙι-Β6ΓΓ5α αηιΐ ΤΐΐΓ8ζί8εΙι-ΡΙιί1ίρρΐ 
(ΡΙιΐ1ίρρορο1ί8). Αυε)),ί8ΐ Μηηηοη'β Ρΐυβδ Αιζυβ, 8η 

ΐΐ6η6Γ(Ιί6868Β6Γΐ08ν6Γΐ6£ΐ»7 Μ. Ρ. (Ι3Υ0Ι1 βηΐΓβΓηΙ 

(λνβδ86ΐ. 8. 8. ο.), υπϋ ν6Γ8ε1)ί6(ΐ6η νοη ά^τ Απίΐβ 
ϋ6Γ ΤαΓίίύη, γτοΐείιβ νοη ϋεΓ ΒΙιοιΙορβ (3ΐ80 Υ<τ6$ι1ίε1ι) 
Ι^οηιιιΚ, υπ() ζ\ιγ3γ Γ6ί586η(Ι, 3ΐ)6Γ Υοη ΙιυΓΖ6ΐη 1.8ΐιΓ6 
ί!^ΐ (Η8(!$ε1Γι-€Ιΐ3ΐΓα δ. 12.) ; τγοιηίΐ 8160 «Ιίο 87 Μ. 
Ρ. (Ι68 Ιΐίη. Αιι(•, \ν<;1( Ιΐ6 <1ί6868 ζνίί»ο1ΐ6η Β^ηοα 
υηϋ ΑϋΓϊαηορεΙ Ζ6ίε1ιιΐ6ΐ, 8ΐ>6ηη8ΐ8 %2^ΐ ηίεΐιΐ 8ΐίιη- 

(ικ) Η8ηε Γιηνϋ ΓοΓΓΩ8ΐη (ϋυ ηηΐβ Ιΐ8ΐ>6ΐΑρο1Ιοηίυ8 
ΑΙιοϋίαβ 1. 211 δοηη. : Σαρπηδονίην . . πέτρην . . 
τΓοταμοΙο . . ΈργίνΜΟ. Ν ίβΐΐυτ η<ινίη$ βίηυί ΜεΙ^ιΓι 
ίηιιηίπίΐιΐΓ. Ροιπροηίιΐί» Μ^:!:» π, 2, 6 : /η Ριοροηβάβ 
5€ίΐ^ηώήα^ ΡβήίΚΐιο^ , ΒΐίΙιι^ηΐϋ; αιηηαφιβ^ ηπί έχαυσαν τά Κξωθεν τ!)ς Χρυσής ιιόρτης 6ως του Τι- 
γ{ου. 1]1)ί Ι8ηΐ6η 'Ρηγίου Ι6|;βη«1υιη 6886 ραΐεΐ, «Ιο 
ςπ8 ΤΙΐΓ8εί« ρΓορε Οροΐίη ιιγ56 6χ οεείιΐοηΐβ (ΓαίΙ 
8αΐ6ΐη (Ιυρίεχ) νίϋ6η(1υ8 Βυεοη^ξίϋδ 8(1 ΝίοερΗοηιιιι 
0Γβ$0Γ3ΐη ιχ,2(ρη^. 1236. βϋ., Βοηη.). υοηι νειο 
δχιηοοη ίΙ>ί(}6πι ε3ρ. 10 (ρβ^.ΟΙβ) ίιΐ(Ιιι5ί6 ύβ ηο^Γο 
Πιινίο ΙοςυίΐιΐΓ Ιιίβ νεΓίπβ * Καί\ έλθ^ντες (ΒιιΙ^ίΐΓί) 
εως Άρκαδιούπολιν (βίο, ευηι 3ε€υ$3ΐίνο ), και πε- 
ράσαντες τ&ν Τιγίαν (ποταμός δέ ούτως έστ\ λεγίμί- 

ιηίΰΓίικηΐ^ ΕτβοίηοΒ €ΐ Α<%γ/ι$ (Ιιί ί^ΙΙιΐΓ ίηιπΐίιιηη• 
ΐΜΐ• ΡΓορι»ηΐΐι1ί).Ρϋη. Ν. Η. ιν, 11, 18 : Αι ίιι οτα 
(Ινοραιιΐίιΐίβ) αηί«!« ΕΓβίηη^ ; ορριώιτη(Ηίΐ €αηο$ , 
ιΙαΰτίΐΗΓ βΐ 1}^$'ηη•ΐ€Ηία^ )αιη \η ΟΙΐΰηοιιαο. 51 νΑΒΤΟΗϋΜ ΡΚ.ΒΡΑΤίΟΝΕ8. » 

γο<) ηΐρον >αΙ^ν, πολύν ιηι ήχμαλώτιυσαν αύτέν. Α »^ι Ηη(ΐ5€ΐι}-€1ι&ν^ηιΙη ΚιιιηβΙΙ&6ΐΒο$ηί« ρ. 6βλ«ς• Ροηυηίΐ) Τιγίβιν ηίΙιίΠ «Μβ, ηοιικ^υί^ςυβ εοηοβιΐβι. 
Ι.βββ, 11)6 8ΐ]>ϋ6η(ο, Τιγινίαν. Τ<|βιιοιιΙ• ό^αίρύο 
*^%^&6Ίί\οή\$ ΛβίαΐΐΓΧ ΡίΙιΙβΗοί Ι ( ΡρβΙΐ6Γ• Μπρίι. 
Γβηιιη βοηη. τοΙ. ι ρ. 4^1) : ΚαΚ Ματί. (1190) ^«« 
5»«νι> #χι>/< ΒαάήϋηοροΙί ζπηι $ηο αρηήηε, &ξφίβηΐί 
όί€ άοηΐιικί ίιτρ. ζητη $ηο €Χ€τήίη 4 Λοη. Ματίη 
(4 ΙΙ:*η•, Οοιηίιιίοι Ια!ίαη)ΐταη$ί€τνη$ ΒίηίΛβηηϋη 
:€Ηηί ιηορηο Ιαί)οη^ €ί ίοά^ηι άϊ€ €αηΐΛ^βίΗΤ ΙοίίΛί^ 
4€ηι»9ΐ£ΐη. υΐ)ί Ι^«ηϋΐ|ΐη 6|Μ ΠψΗ§αΜ οηοιςυΐι* 
^υ€ €οιΐΰ64ΐ0(. Οι^οΓ|[ϊυ8 ΑοΓοροΙίΐΑ (μγ• ιιιι) «ηολΙ. 
08ρ. 41 (ρ3β^. 133, βϋ. Βοηη.) : 01 μίν ο5ν Σχΰθαι 
^ΒυΙ{3Γί), τήν *Αβριανοΰ παραμιίψαντες, τά κιρί^ν 
π6ταμ6ν, ο{ 'Ρηγίνα τοΟνομα, λ£(ανέπο(ονν7θ,χα\τά 
π^ρ'.ξ τ&ΰ Αι^υμοτοίχου ($ΐο, ρΓΟ. • β(χου) Ισχύλινον Κ]ιΐ8 ί^ίιυΓ ηοηιΐιιυιη ογ(Ιο Γΐ)ΓθΐιοΙη£Ϊ€ΐι§ Ι8 βΗι : 
Α§ήαΗ€%^ Ετί^οη^ Ετρηη$. Ε^-ρΙηΐαί, Αί^'ηίαβ, Η^• 
ρίηα, £γ|^ιι« (ΤυΓΰΙοβ), ΥίιΙίιηιιβ Ιο ϋΐιηιβ Πανϋ ηαιι• 
€ΐιρ9ΐίοοβ οΐΑ(ριΐιιι ΗΒΐ'ΐιΙοτυηι ιηυΐ9ΐιίοιΐΡΐιι, «Ιβ ^υ» 
Ιιΐ ηιιίνβΓβιιιη Ιβ^βικίυι ΝίοτρΙιοηιβ Βίχ^ηΒίΐϋ (μβ€, 
XII ) Μ»1. IV, δ (ρ. 154 8βί|, βιΐ. Βοηιι. ) : . . ι»ρ4 
ιιοταμ^ν, ούχ όΐβ* δι«ως ΑρχήΟεν χαλουμβνον, βιά τ^ 
άμ£ΐφ6τ;ναι <ών ονομάτων τά «λ«Γστβ • τέως β* ούν 
έχ των βρ^χικΰν όρων «ατα/^/ϋοντα, χα\ •ΑλμυρίΛ> 
χατά Ιγχωρ^ων χαλούμινον. Έν $ χα\ φρβύριον έιΛ 
λόγου Ιδρυται * ΚαλοβρΟη τουτφ τ^ βνομα. Ιιΐ(1ί0βηι• 
ΐί^ηίΑολΙ βΓ»οο8 β^ζ^ηΐίηοβ, νβίβΓοβ «υΐβιη ΤΙιηι• 
(Ϊ&8. (Η>11• «ΜΐύΙΠ ιιοιηίιΐύ •6ΐηίΐΙΐΓ&α£0. Η;ιΙηΐ7Γΐ 
ιιοιηοη, ςιιοιΙ » 8»1§ο βλροηβ οβΙΙ. τβη'ιβΜ ρυΐο, ?β- ΐΓβρ{ που τφ μέρη τής Βιζυτ,ς • . ό βασ(λ€ΰς ^ (υβϋοηβ χνί βροοίβηι ριν 66. Γοτΐ, <|υο ΟπΒΰΟΓοαι 

ι οΙοιιΙφ ?ηιροηί\ό\% ογ»» ΓβΓβ •οΐ8 Ι6ΐΐ6ΐ)>ιιΐ. Ε•Ι 
ιιιΐηη Η•1ιι«χτϋβ βανίιιβ 'ΙηΐβΓ 86Ϊ75Η<ιη 61 ΒβΓ•-- 
€ΐ68ΐη (Ροπιιφιιιιι) ςιητΓΜΐ(Ι«ΐ9» ηΜ \η ΡΓοροηΐΜβηι 
6χϋ, 6οΙ1. Οιιιΐαευχ6ΐιοΙιΐ8(.ιιι,77(λΐΑ •η. ΪΙϋ) :•. 
. παρ4 ποταμδν προσαγοριυόμΕνον *Αλμυρ^, μχταξΟ 
Σηλυβρίβ; χα\ Ήραχλεία;. ϋΐ)! «ίπιοί (ΜϊοαΓΠΐ ίοοβ» 
ΑβΕφνίδιον. Ευιηάβη) (Ιίπ 3ΐι(6 (8;£€. χιμ) Γ«ιΐρ6Χ6ΠΐΙ 
Ερ1ΐΓ36ΐηία§ Ιη Ολλλττ. ( ίη ΤΙιβοιΙοτο 1.&»6&η) •. 
75ϋ : ΕΙς Αλμυρών δ'ίοταλτο χώρον εσπέρας. Οι» 
ν6Γΐ>α ίιΐ€Γ6()ίΙ>ίΐ6 ϋίΰΐο ηυυιοοϋο τβΠίΙ Α• Μ»)ΐι• 
(61 Γ6ρ6ΐαΐ ι. ΒβΙιΙΐ6Γυ5), βίο ιΓιιηίΓΐιΐϊΐ : Τιιιιι αάΠύ* 
$ρ€ηΗηι $αΙ$ί α€ή$ /οΓβιΚΛίέ/ίΐχΓ. Ε" Ιβ'ΐΟΓ «ονοιπ 
ρ•9ΐ ΙΟΙ »ΙΊ» νβΙβΓΐ» β6οβΓ»ρΙι1« ΙιιεΓβίΛβιιΙϋΐη, ΒΟΐί (Β]τζ2ηΐίηοπιιη) πιρί τ6ν ποτα^/^ν, 9ς Τηγίνα χαλβί- 
ΐραι, τήν σχηνήν Ιπηξι. Ε|^ηΜΐιΙΐ)4 ίη €«μιγγ, 
ν. 9079 : Πρ^ς ποταμών Τηγίνα(1ιθ6 9ε66η1υ), !ϋ6ΐιι 
ν. 9495 : Τ6ν ποταμών Τηγίνα. Ηίο ΕγΙ^οιι νίχ »ΙΙα9 
6886 ροίβηΐ ςολίη Α9ηΊ|η68 ΗοΓΟίΙοϋ ιν, 89. 90. Ιη 
(ΐυπ) ίηΟιπί Οοηΐ8(ΐ68ύα8 ; ίη Ηοηβ Τ63πΐ8, ιβ5(β 
Ηβτού^{ο Ι. 6., 6υ]υ8 ν6Γΐ»« η6ΐηοΝΐΙ)ΙΠ& ίη 6θΓοιη 
|[ηΗλ|Β Γ6Ρ6Ι6Γ6 Ιυ56ΐ, ςαΙ Ι•Ιβπι ςα^ικίοιμιβ Γ6|^ίο• 
Π6ΐη βκΙίΐΗΐιιΙ. Εγ^ο ρ8ΐ6Γ Ιιί8ΐοΗ8β : ΔαριΙο; βΙ, ώς 
|Ι:έβη τ^ν Βόαπορον χατ& τήν σχιβίην, έπορβύετο 
βι^ τξς ^Ρ.^^)θ)( ' &π(χόμ(νος βΐ ΙιΑ Τβάρου ποταμού 
^&; ινηγάς, έστρ^τοπεδβύσατο ημέρας τρεΤς. Ό βέ 
Τέαρος λέγεται ύπ6 των πιριοίχων είναι ποταμών Αριστος, τά τε Αλλ^ι Ις άχεσιν φέροντα, χα\ «) χα\ #» Βγζαηΐίιι» Ιιίβίοπβ <ί6ΐιί1ϋηι• — €ΗΤί$ϋα. ΤΙΐ6ορΙιγ- Ανόρί^ι χα\ ?πποΐ7ΐ ψ^ρην &)(έαααθα(. Ε1<ι\ βΐ αύτο({ 
αΐ πηγα\ δυων δέουσαι τεσσερήχαντα, 1χ πέτρης της 
αύτης ρέθΌ9αί * χα\ αΐ μίν αύτέων εΙα\ψυχραΙ, αΙ βέ 
9ερμα(. *00^ 8* έπ* αύτάς έατι Γσηέξ Ηραίου τε πο- 
λιός τής παρά Περίνθφ, χα\ &ξ *Απολλων(ης της Ιν 
τφ Βύξείνφ Πόντφ, βνών ήμερέων Ιχατέρη . Έχβι- 
^Τ δΐ δ Τέαρος οΐίτος ές τ6ν Κονταδέιδον ποταμών, δ 
δ^ Κονταδέσδος Ις τδν *Αγριάνην, δ δέ ^Αγριάνης ές 
τ^ Έ^ρον, δ δλ ^ς ΟΑααααν τήν ικιρ" ΑΓνφ πόλι. 
ββηαίΐΟΓ ϋραϋ ΙΙβΓΟίΙοΐυιη ε. 91 ίηβΟΓίρΙίο ΤββΗ 
Ιαιΐ(ΐ3(οη3, ίη οίρρο Ι^ίϋοηι ρο8ίΐ8. 8οΙυ8, ηί ΓαΙΙΟΓ, 
ΠγκβηΐΙιιοηιιη 86πρΐ0Γυπι €ΙΐΑΐϋοοοιΐ()5ΐ88 (89βο• χν) 
ιΐ)€ΐηοΗ8ΐη Τοαπ ΐ'6€θΙίΙ, Τα^αΗ ηοιηίιΐ6, ηαη Τω- 
ΜβτΙ (ιιΙ σ)•ΐ6 1ι&1)6ΐ Ι.:ι1ίηιιιη εΐιαΙΰοΰοικΙ^Ιχ Οίαπ ΐΑεΙυ8 δΐηιοοαίΐα ϋίεΐ. νπ, 5 (ρ»»• ί*^* «^• Βοηη.) 
Έπ\ τήν Θεοδώρου πδλιν. . . ύπ6 πρώτην δέ Ιω έν 
τ} λεγομένη Κουρίτχ^ (€ιΐΓί8€•πι ) φοιτΑ. Τρίτη δΙ 
ήμερα, κα\ Ιν Άοίμψ τ^ πόλει τάς επαύλεις ποι«¥ται. 
ΕαιίϋΙοπι ίηνϋΐιίο ιϋίϋβηι ΙίΙ>Γ0 νιιι, 6 (ρ. 385), «51 
Καρίσχβ ηυηο ΙββίΐηΓ 64 Ά^ημα. ΝοβΐΓ8 ευΗβολ 
ηοιη6η Μϋ6β(1οήίουπ) 62^86 τίιΐ6ΐυΓ, ιιικίβ ίο6α8 ΐαίιΐιΐφ 
Ρ6ΐιΐίη{6Π8η» (86ΰΙ. 7) ΓυΓί&Ιο 9. ΕιιιΙβΙο, ϊηΐ6Γ 
Ι,^ϋΙιηίιΙιιηι 61 Η6Γ86)68ηι Ρ6ΐ8|^οηί98 Βίΐυβ, αΐ6<ΐ6ΐ•ιη 
ΐ66ΐΙοηίβ Ιΐ9ΐ)6ϋίΙ : Ιβ|^ 6ηίπι ϋητηΰο (η), — 56ςβί- 
ΐιΐΓ Νίοωα, υΐ 8ηΐ606α6η8 ίυ!6Γ 1«γ€ΐιηί(1υπι 61 Ηυη- 
€ΐ68ΐη 8ίΐ8 (νΐ8 ΕβηίΐΐΊ*, οοιίιΐηβηΐ. ι, ρ. 58). Εαιη• 
<Χ6Πΐ ΐ6ΓΓα ΡϋΓίείΓίβη» Ι»ιι1>»ιΗ, 8ίν6 ΒυΙ^Γ^β ΙΐΟΓβί- 
Ιί8 , κοίϋοβΐ ΝίΓβπ 8. Γίί<ϊ«»ιη (ο^ «φ^ί» ^οΐ δί). 8ηΗ3οιιπι) Η1)Γ0 1, ρ, 12 6ϋ• Βορπ τ4 τε &λλα Ι> — Ρεηι<//ιιιι ( Η6Γ3€ΐΰΑ• ΡΓΟροπίίϋί &ρρθ8ίΐ8. Ελίη χαΐ ές Ταίαρον Ιμβάντα ( ΤοΓοηι ΟηΙιο^ζπιΙβυι) 
ΐ^αμ^ τδν χατ& τ^^ν Αΐνον έπ\ πολΟ του ποτα|&ου 
σΟν τα^Τς ναυσ\ προελθεΤν. Ι1)ί(Ι. ρ, Κ : Έπέδραμδν 
(ΤιΐΓ€») η τήν Θρ^χην Ις τ< έπ\ Ταίαρον τ6ν ποτα- 
|ΑΟν• Ιϋίιΐ. ρ. 2!θ : Ό μέν οδν ϊουλαΥμάνη; έτυχε πο• 
λιορχών πδλισμα, Ά παρέ( Ταιαρον ποταμδν, διέχον 
άπ6 *Αδριανουπδλεως σταδίους ώαεί έβδομήχοντα. 
Ι5ί(Ι. ρ. 31 : Παρά Ταίαρον ποτ«μ6ν» δς 5δωρ χάλ- 
ι ιατδν τε παρέχεται χα\ ύγιβινότατον * θέρους δΙ ήν 
(ϊ>ρα. ρΐ>ί πΐ6ηΐ0ΓαΐυΓ 1θ€ϋ8 Χερμιανόν. Ββ Βί§ίηί» 
ΓαπΓώα» (]αχΐ• ΤυΓοΙοαιη Βογ(|[«8) 6|ιΐ8<|υ6 ροηΐ6 
ρυΙοΐΜΓίίοΐο» &ΐΑ6<|ααηι Ια ΜιπίζΑΐη (Ηβϋηιοι) 6χίΐ, θΓ08ϋ ΐΓΐΙιαίαηι βυρη τΙιΙΙηιαβ ηοΐ6 (/)• Εαπι<ΐ60ΐ- 
4υ6 Τζ6ΐζϋ (οΙιΙΙ. 3, (ΟΟ, ρ«^ 1Ι1,6ι1.Κί6$8ΐίη|;). 
ίΐ]^{[(Ιοιιί6&πι «Ιίοίι , 8είΙί€6( ηοιηίπο Μ>66<1οηίοο• — 
δουρί. υΓΐ)8 ΡβΒοηίχ 86ΐι Β8Γ<ΐ8ηΐ3β πΐ6ΓίϋίοηλΓΐ8 ( νβίρτ. 
1ΐ366(1οηί8β 5θΓ6αΓΐ8) ηοΙ)ίΙΐ88ίιη8, Αχϋ ί ιιίΐίίβ ιρρθΒίΐ«ι 
ιΐ6 (|υλ 8θίηεί6ΐ α1)ΐ6{ΐΓ6 «(1 Ρ. Λν6586ΐίη8ίυιΐ) (Ιΐΐηβ* 
ΓΑΓ.ρ. 655). Ε]η8 νβΓα ηοηΐ6η ίη ΜοββΙ» ςυο<|η6 ίηΓ6• 
τΙοΗ 1>2υ(1 •6ηΐ6ΐ οοοιιγΗΙ. δΐ(•ρ!)»ηυ$: Σχουποι, 
πόλις Θρφχης. ΤΙΐ6θρΙ)γΙ»6ΐη8 δίηιοοΆΗΒ νιι» 1 
(ρ. 972 6(1. Βοηη.) : Τά γάρ Ζαλδαπά χαΐ Άκυς χα\ 
Σχδπκ χαταπρονομευ ιαντες (»ηΐ6Α ϋ6ρορυΐΑϋ ΒΙλνί): 
ιιηϋβ 8ίΐυ8 ιΐΓΐιί8 88ΐί8 οοβηο^είΐηΓ» εοΙΙ. ίΙ>ί«ΐ6ΐη 5ι- (ιν) υΚ Μηοη «ΙΗ 46 ^^ττ\ιο •Ι Γ6^ίοη6 Γ7η1ΐ68ΐΐ66, ίΜιΐ6ΐιι ροβίΐίβ, 60(ίΐ9ΐ)ηη(• ΥΑΗΙ0Ηυ»ΡΚΛΡΑΤΙ0ΝΕ5. ΒΙ 

ηοοίΐ• ρ. 571 : *λιιολιι»»ν η «ήν ΗΜηντ^ν, 1κ\ τά Α. Γ6(ΙΐΓ6ΐ,€Αηα8ΐηιιι ΑρβΙοηιπι (^^Άϋί^ιΐ^ ιη νίι ΑρρΙλ βύώνυμα «ιδν χώρων μεταφοιτ^ τ{ τβ Μαρχιανου 
συγγιν^μ<νος π4λ<ι . . •Εγ(;ο 1ιί οορι ίηιβτ Αχιορο- 
Ιίιι 61 ΜαΓ€ί»ιιορο1ίο ςυ«Η <ί6ΐ)6ΐ>υηΐ. ΕβηκΙθίηςυβ 
ιΐίιι «ηΐβ, ΜΒΓίιΠ ηαπηί Οι», $. ΡϋΐιΠαο$ Ιι»ϋ«Γ6 νί• 
<1βΐα)τ 6«ηιιίη6 51 βο, (!β ΓβιΙίιιι Νιοβίβ» €ρί•εορϋη 
0«€ίιιη (ΙΐΑχίηΐλ ΒίϋΙίοιΙιβοα ΡβίΓΠΐη κ τι, ρ. 294 )• 
ΑΗιιηι Ι«ιΐ)βιι Ιιυ]υ• νο€ί$ Ιοουαι ΤΙιγαοΙ• Κ>ογ€αΠ» οι 
οοείιΙ«ηΐ«Π• Ιι«1>^ι, »Ι> ληι«€6ΐΐ6ΐιΐί, ίΐ6ΐιι Τ1ιηΰί<»>, 
«ΙΙιϋηκυβικΙαιη. ΡΓΟΟορ• «ϋΐΓ. ιτ, 4 (Ορρ. αά. Βοηη. 
ΙΟΦ. 5, ρΐ|• 989) : Ύπ& πόλιν Σαρβιχήν • £χού- 
ιΚΜν («ίο)^ &ένβς (Ι. Στενά), ΒΙαρχ(ΐΜτρα, βΙο, Εβκ 
υΓί)6$6 8ίΐυ ηοιηβη Ιγμιμο νίϋθηίοΓ. Εΐ \λο ςυί<1ο« 
8εηρί υΓΐ)8 5αΓϋίί•» (ΤγϊμΙΙιι») νίοΙο» ίιιίΐ, • βοορΙ•. 
■ιίοοΓΐ• 5(7ΐΙιί» Ιοη^ο ιϋνβη»» ροβΙίαιη (ΗοταΙ. ΜΙ. Ι» ν> 91) : Ιιίιΐΰ βΛό^η ρυΐο τί» 
ρυΙιΠο υΐβη», ϋιρίΜ €3ΐ:ώΓ0Γυιη ρβ(ϋ(, ιηοχ Η^- 
ύπιηίαιιι. (γ) ΕιΕςοοβπίιηΤιιΐΙοο βΐ €αηυ!ΐίβι ϋυΙ)ό« 
ραίο τβηίΐ , ιη«η ΑϋΓίαίΙοο »ρρο$Ιΐθ9 , Ιιΐηο ρ€Γ 
ΒηιηβΙίβίυιιι β( 1ιαρί«• {ΑηίοηίΛί Ιΐιηιτατ. ρ30. 115 ) 
Η]τ<ΐΓυηΐιιιη, υϋί € ΤΓλ;β€(υ9 ι ίη ΕρίΓυπι (ΑηΙ. Ιιίιι. 
ί5ί(Ι.). Πίηο ρΓΐιηο «ιΐϋΐ (ΙιιρΙίεβπι ΕμίΓΟίη ΧΡ^ιιΙίηιι• 
1. 0. : /6ί< Ερ\το §$ΐΛίηα νίάβηάΐίΜ^ €1 ρ6τ Μ^^οι 
γ€η€ΐταϊ)1$ ω%ίη$ Τίΐ€$^Ιοηί€€η) (β), Άά ηαοιη Ιθ€αιη 
^6•5βΙίηςΐιι• (3(1 Ιΐίηθτ. ρΆ%. 656) : ι ΟιιΙ Ιιοηο ρ«Γ 
|[βπιίιι«ιη ΕρΙρυπι ΤΙΐ6Μ3ΐοηΙοοΑ Νίοβίυιη α5Ι€((«ι, 
€11111 1)Γ6νίυ• ρβΓ ΡηκτλΙίΐαη&ιη 0»Γ<ΐ3ηιαιηςαβρΓθ- 
▼ΙΐΜτΙ&β ϊΐβΓ» Ιϋ Τ«ϋυΙι »ΐ|ζη9ΐαπι 4 Ιη δευροβ βΐ Η6- 
ηΐθ•ί«ηΑηι τβηυβρλίβΓβΐ 7 » ΙηιρΓοϋοηίοΓ» υΐ γ8γο» 5β(Ι τίιΐφΐιαυιη ϋβ ίΙίη^Γβ Νί€β(« Ιπ1ιυ•(|ΐιβ ΒοιιρΙ». ^ βΙο Ρ. '^θβββϋηι^ίυβ. ΜΊοβίαβ βηίιη (ΙαρΠοθπι ΕρίΓαιη 8ί6 ί|;ιΐιΐΓ !^. ΡλαΙίηυβ Κ €• : Τη ρ€τ ΡΗΗίρρ€θ$ Μα- 
£€ίΛ9Λ (ο) ρβτ β§το$^ Ρ€τ ΤοψΛΪίαηαηι ςταάίέτύ ητ- 
^€ηι, /6ΐ• α 8€Ηρφ$ ραΐήΛ ρηψΪΗφ»ο$^ ΟαηΙαηΗί 
Ηο$ρα (ρ). 1• Νίο6ΐ>8, η^ιίοΒβ (ιιοαιοη ϋιΙίΑ ρτο(ΐ6ΓΦ 
ν'κΙβιυΓ) 6㻀ιι8,6γ•Ι ΠβιηβιΙ^ιιίφΟιπίΑηΙ^ββρΙβοα- 
ρυβ 8»€. ιγ ( ?9ί%\^ €ηΐί€λ ίη Αοηλίΐΐΐ €. ΕϊΓΟίιϋ ιιά 
•ιιηαιη 596). ΚβιηββίλίΜΒ ιαΐβιιι βίΐϋηι ΙηΐβΓΝ&ίΜυιη 
(Νί§€ΐι)βΐ$ΑΓ(Ιί€ΐιιι (Τη&<ΙίΐΧ9ΐη)»ί4ΐί Κπιβη ρΓορίυ•» 
ηυβΓβη^υαι ββΜ, Τι1)υΙ» Ρ€αΐίιΐ|^6Η<η9ΐ ιΐοοβΐ Γοΐ. 
7 ; η^ςυβ βϋλΐη (Ια1)!(»η(1ιιιη ϋβ βοπρίίοηβ Α«Μ€<ίαηα» 
ρΐΌ 8ΐπ5 «ίτΐϋοικϋ νλήαϋοηϋ}»», οοΙΙ. ΡΐΌΟορ. Φόΐί. 
IV, 4 (Ορρ• 64ΐ. Βοηη. Ιοιη. ιιι, ρ. 284 : Έν χώρφ 
*Γ£μ<9ΐαν89(^ (1. Τβμιβιάν^)* Βρ{τ«ουρα» κ. τ. λ ; 
ιιηιΐο «ίηιυΙ Β6ΐη6λί;ιιΐ2ΐη ηοιι υΓϋβπι ΙβηΙαιηπιοϋο 

ίΐΐί89€ Ρ316Ι,86(Ι 61*18111 Γε^ίοηβΐ!!. Οΐ Γ(Ι η ηί»ΙΙ 80(6111 

Ιΐ0Γβ»Ιί 1ΐ8€θ(<οηί« βΐ δϋητίχ ηύβΗιΠοιιβΙΊ 886€ΐιΙο 
8β€υη(1ο $ςς. Γ68ροπ(1Ί886 » Ιββίίβ 681 ΡΐοΙβιη«θ8 
^60^. III, 9 (ρ8|;. 149 βιΙ. ν66ΐΐ6ΐ.). Κα\ της Δαρδα* 
>ΐ9ς 31 νάΪΛί^ ν *Α/^^ι6άνι^ιον, Νίβο; (1. ΝαΤσΦ^ς) « * 
Ο^λ^ανδν , Σχοΰποκ. Ι• ΙκΙΙμγ 88η€ΐιΐ8 αηηο 598 6 

$«»Ι6 6ρΐ8€0ρ8Π Κ6ΠΙ68ΐ8η8, Ι1ΓΙ)6 ρ8ΐη8» Ιΐ8ΐί8ΙΙΙ 

8(Ιί6Γ2ΐουπίΐ υΓίκί Νοία• ΟοΑ ιΙί{Γ6$9υ8, ιιΐίη ρβίΓίαηι 

(ο) Μααάαιη βιΜ. Μαηβΐηιιη ^[ηιηιηβΐίΓαιη. Ε 
νοο6 ϋίΛν^ίφηνΜ {ΑαίϊιΐΆΐίΟΐϊΒ ΧβηΐΛ) ηοιι (Ι6866ΐιι1ιΐ 
Μ;ΐ€6</ιιηι. Ιιιιο )ΐα(8 νθ€6ΐη Μαχεδών, οίο.» ιΙΙαίυΓ 
<|ΐΗΜ|ΐΐ6 Μαχίτης, ΜαχΙταΐρ 6Ι6., υη(ΐ6 ίϋΐο^Ι ΐΑΐίαο- 
^(^8και1ι Μα€€ΐΗΐη. Πβ ΙιΙ» «ιΐί ^ιιιαςυο &ιβρΙΐ8ηιιηι 
θ?8. τ Μαχ$βον{α • • λέγβται χα\ Μαχέτης όρσβνιχώς 
χάΐ Μαχ£τ\; γννή, χαΊ Μίχβσνα έπιτεΟιχώς . . . χαϊ 
Μάχεττα δ(ά βύο τ χα\ βΓ ενός τ. υίΓμηο 9'νο ρΓΟ 
Μαχε&υν ιηοΙϋοΓοιη ίυηιιβηι. Μαγεδών ρΐαουίββο νΐ* 
(Ι«ίθ• ΟβΟΓ^ίνδ Ρ8γΙι7πι6Γ68 \»Μΐ€ίιη€ΐβ ΡύΙίΡοΙορο ΐίΐ* 
16 (Ορρ, 6(1. Βοηη. νϋΙ. 1, ρ. 205) : Παραλούς χά- 
χι(νω/δβον ^ν έχ λίαγεβώνος Ύωμα(ων. (ΙιΙοοι \\)\ά. 
IV. 27 (ρ; 510) : ^ΗτανΙνθεν μίν βροχές, έχείθεν 6έ 
Φρυγες* {νΟεν μίν Μαχεδόνες, έχείθεν 6έ ΜνσοΧ. 
XIV ΚΛρ%ς &).λθ( ^αΐ πο^!• Τδ έχ Μαγεδώνος χαι 
γε τδ £χυθ(χδν προίην, χα\ τδ ξενικδν Ίταλιχδν. 
Ι >Μΐ6ηι ρ. 51 1 : "Αβαλά τβ χα\ ΚαΟσαρου χώραι χα\ 
Μαηδών χα\ ή Ίζίρίΐζ^Λστος Καρ(α. Ιά^πί ιόίιί. ΙίΙ)Γ0' 
VI» 10 (ρ. 465) : Τά χατά ΚάΟβτρο^/ χα\ Πριήνην . . 
χ0ΐ\ τά χατά ΜΙλήτον, χα\ Μαγεδών. Βυο8$ 08ρ. 2 
φ. 15 6(1. Βσηη.) : Μάιγνησ(α μέχρι Περγάμου χΑ\ 
ΊΐΑσης Μαγεδών (Ηο€8€θ6ΐ)Ιιι) επαρχίας 111>1 ΙηΙ6ΓρΓ68 
1 »1υ8 (ρ. 551 6(1. €Ί(.) : ΓκΙ/α ία 9ρατΜα ά€ Μαρ^ 
άοη, 

(ρ) Εη αΐΐίηιο {κνο Ιΐ8€6ι1οη3$ ΗγΓοβηο» ΤβοΊΐί 
(ΑΗηίιΙ. II, 47) Γβρβηπιυβ, (η>1Ι. 'ΦΊ ίηΐ6ΓρΓΓ. //ο»ρ«ε οιΐίίι, Ιιίηο ίίϊΛήΛ^τβο υ8ΐΐ8Τ1ΐ688αΙοηί68ΐη:Ίη ίρβιιη 
Οητοίιιη ηοη 6Χ6η6η(1ίΐ, 1(1 ςιιθ(1 Τ6γ1)8 πιΟ(1ο ιηβιηο» 
ΓΑ18 88118 (Ιβπιοηείπιηΐ. €υΙ Ιΐίηβπ ςυαΓΟ Βαΐαναβ 
Ιιιν1(ΐ6ΐ ? Μ6Γ€8ΐοηΐ(ηιΐ6 ηίοι^ρ ΙίΓΟτί (εί ]ονΐιι) υΙβη• 
ϋοπι,.ρΓο Ιοηκ»^ 8ΐΐπιρΐιΐ5 ι^γαιΙβ 7 0ιΐ8πΐ(|ααιη αΐι 
ΑροΙΙοηία νβΙ 07ΓΓ8€ΐιίο, ΤΙΐ6888ΐοιιΐΓηιη ρΓοΗοίδΟΟηβ» 
1)Γ• ▼ί8βίϋΐ3 ηιί ροΐ6Γ3ΐ ρβΓ €θηΙίη6ΐιΐοιη Ε|;ηαΐί3. Ιοιο 
ΕρίΓΟπι (ΙιιρΙίοοηι ιηίηίιηο ρΓα-ΐβΓνβοΐα^ β8ΐ, 86ϋ 63ΐιι 
&4ΐϋι &ιηΰΐοηιπι οβπδο» οι 3ΐί1>ί ςιιοςιιο 53η€ΐο$ &(1ηΙ 
ΤΐΐΓ88:ιΙοηί€9Β8είΠ6βΐ6(ΡΙιΠΙρρί8 Μη66(Ιοηιΐιη, ςιιηιη 
ρο8ΐβΓίοΓ6ΐή 0Γΐ)6ηι ηοΙ!8 ρτο ΜαΓ6(Ιοηί3 8ίιηρΗεΚ6Γ 
(1^^I^ιη ριι(3Γ6 ; 8η(66088ίΙ 6ΐιίιη ί8ΐυ(1 ροβίφ Γΐ6ί« 
£ρι>ο §€ΜΪηα νΐάέηάηί^ Εί ρ€τ ^ςαοί ρ€η$ίταΜ$ 
ϋΡίΐΗί ΤΗα$αίοηίαη. Ετ%ο οι Τ1ιο&53ΐοιιΐ€3, 516 6ΐΐ3υι 
ΡΙιΊΓιρρί ρΓΟ αΓΐ)6 1ΐ3ΐ)6Π (Ι6ΐ)6η(, ηόη ρΓΟ 16γγ3 Μ3- 
Ο6(}οηίο•« 01 ςα4ΐΜΐ8(ΐ8ηι νίιΙβίιΐΓ» ηοί ίη δί-υρί» οΓ- 
Γ6η(1αηΐ, ηηο8 Μαοβιΐοηί» Αββί^ιιαηΐ. διιηΙ οηίπι 3ΐϋ 
<|υο<|α6 δουρί, ρΓ9βΐ6Γ δ€πρθ8 θ3Γ<ΙοηΊφ(Μ3οβ(Ιοη1» 
8ηρ6ηοπ8) οοΙΙ. αηΙβ06(ΐ6ηΙίΙ)υ8. Ε ΡΙιίΙίρρί8 30ΐ6ΐη 
Τ1ΙΓ3638 Β68308 ρ6ΐϋΐ δ. 1^166188» Ιη δοηΐιηο ΠβΒίηο 
1)αΙ)ίΐ8ηΐ68 ; ςηβ (1β Γβ ν'κΙεβηίοΓ ΓΓ8;(ηιβηΐ3 δίΓαΙια- 
ιιΐ8η3 (ρ8|;. 55 5(ΐ« η]69 6(1ίΐ. ) (ή. Εο3 3(1 Ιοευιη 

80. δτηρθηβίηιη, ηοη ΝοΙ^ηοΓηπι. 

{η) Ρ3ΐιΙίιιο» Ι. 6: ΑρπΗ» $94 ηαΛτ. νί/? ρήηια (€τΗ$ 
Τ€ νβΗΗίοηαο $ραΐίθία ρίαηβ, ^Ηα^αηη^^ηο ηιβάκαΐα 
βΛ§Γαηί Υ€ΐΐ€τά (Μϋο. Ββηβνοηΐιιιη ρΓϊιηο, ηί ίεΙΙιιι•» 

Ρ616Ι)3Ι, Ρ6Γ ρΙβΙΠΙΠΙ ( ρΐ3ηίΐ1θΐη )« Ιΐίη6 Ρ6Γ ΠΙ0ΙΙ168 

ϋαηυβίοπ^, αι ΗθΓ3ΐίιι$ Ι. 6. ΑρρΙβ οίβηδ. Οαικιβϋ. 

Γ3ΐ>ΓΊΰ38 ΐίη6ΐΟΠ98 βΧ ΝοβίΓΟ 3(Ι(Ι6 ΗθΓ3ΐί3ποηιιη 

■^ ίιιΐ6ΓρΓ6ΐαηι 6ορϋ5 (|υ3ΐί6ιΐ86υηςιΐ6. 

(γ) 1(1 68ΐ : Α$ί ηΗ ρααίο νια ρτοίβηέΐπΐ (β'ιτ) . . 
ίηίί »ρη€ΐ $ίη$ ηκ^^ $ΐϋ€ί$ Αλτο- (:αΜίί». Τβ ρβτ 
Ά^άηιηΐΗίΛ ί*ρΊα$ηιΐ€ νβαπιη • . ΑηΗύηί ηηο. Οτ0 
€αί$ίυα, Ιη 1π8 ραν/ο (Ιίοίι βϋοδίτβ. (Ιηΐιώιία βιιίιη• 
8(Γί6ΐΙ 86η8ΐΐ8 ηοη ίιιοίρίΐ ηίεί ίη 63 Ι6ΐτ;«, ςιι» «β* 
ίηΐ6Γ ΒΓαη(1ιΐ8ί(Ηη 61 ΊίΐΓβηΙοηι 8113. 

(ι) ΝίΙ 3((ηηΙ, ςυί1)υ$ ί^ΐηι! Εμίτο »Ίέ€ηάν$ ; Ι(1οη» 
651 (]ΐιο(1 Μβηάα$ ι/ι ρταί^τΌβαίοηβ ηιαήιΙη%ά: Ετ^ο 
Γγ^ιπιοι ΐ6|(ίο»β8 ρΓο ΙΐκοΓΟ ΚρίΓΟίίβο εΐβίκιηΐ» δΗη- 
€ΐϋΓη νί&ιιπρ ίη ηιβπ Α(1π3ΐίοο! Αιίβηιΐο ςαο11ι16;ι^ 
ΊεΐυίΙ ίοχΐ3 ρο&ϊΐαηι : ρ6Γ .€ρα*θί Λίΐηί. 

(ι) Ρ.ΐοΓιηυβ Ι. ο. : ^αια ιίιη»/ ΐ€ηί$ αηίηί'ηηηΦ 
ύητί^ Ει 8ΐια Βμιϊ ηη€ (ίαήθΓβ$^ Νηηϋ ον€$ (αοΗ^ 
ίίΗ€€ 1€ ρηραΝίΜΓ Ραάί ίη αηίαιη . , Νηηΰ ιηη0ί$ 
άίπί ρηιίυ 1(ώοτη Βη$ηΜ €ΧΗΐιαΐ. Οαΰά Ηηιη'ι τκα- 
ηηιΐΗΒ Αηί€ ηΐΛκη^αΐ^ ηιοάο ιηβπιβ ^ο ϋοΐϋφΐ 16 νΑΚίοηυΐί ΡΒΛΡΑΤΙΟΝΒ». δβ |60|ΐ^ρΙιΐ3ΐη ιη>'ΐΗίΰ»πι ββιι μοθΐίοηΐ $ρ€ΛΐΜ%, ηοιι 
Iι^«σ^^^»τη, οοΙΙ. διί^Ηοίιβ νιι,3,6. ρ:ΐ{. Μ^. ^, €μ. 
8ί|»ιΟΰ:ί^ιΐα^ «ϋΐΑΐηλ 1Ι!ιο<Ιορ«8 Η«πιη|ο^• Ηίβ 5Β- 
ρ^Ρ8Γΐ9 ΡοηΐΙ Ευΐΐηΐ ϋΐ^οΐ*;) Νΐ€6ΐ«& 0<ϋΐ, αΙ>ι Τοιί^Ι, 
υτ1>ι ηο))ίΙΙ»8ΐΐιΐ8ΐ • €ύ](ΐ9 1«€(ίο ηιΐιιίιηβ ίη ^ΐοΙχΜ 
ήιυΐ8π (161)«1>3Ι. Ει'ϋ βίιΐηη (ΐΐΗητίι β ςιιίΐιιίβειιη Κγ^- 
ι^Ίιβ (ηιΊιιοηβ). ϋόΙΙ. Ιϋθτοιίβ (ρ»ξ. Η, Ηϋ}ιη <όιιι- 
ιηΜτΐ9ΐίθη|9)0νίϋϋ Νββοιΐίβ βχβίϋ^ ίαηκΜΙΐ. ΙΙιηοΚΟίη 
8ΐ! νίεΐΐιηπίι 5<ΐΐίρόΓυπι ορρκίαιη, Ιη1<:Γ ΛιίοροΠιι ΙβίΓΐ 
<>1 ΜβΓϋί^ηοροΙίο βϋυΐιι. ΑΗ«Ι9 ιΐιηιβη ϋβ 8ϋυρ}ο 
Ι^Γο«ορϋ]ιιΐΐι Β^Γιϋεβηι $!(ο ϋθξίΐ:ιΙ)ϋ, ηοη οη^η)ιιο 
νΙ|«ίρ|^Ιιΐη(Ια$. £^^ι βηΐίπ Ιιοο :^<ηρΙυΐΐι ϋ^η Β:βιηβ<^ 9τΦηΙψΛ) δια^)(<{). 6ΰΗρ4Ι Ιι«6 ΜΚϋΊιΙό λν «οιιβίιι•. 
ΑιΗΓθΠΐίο^ ΒίΒΰΐιΙιιιΐίχΙν.ϋ&ιΗλοιηβηιιΙ ι, 14 (Ορρ« 
€ύ. Βοηη. Μΐϋ. ιιι, ρ&[(. 94) : Εί< "(^ (νομα Τθυθεου 
ϊ>€ο¥/^ «βλ Ι)«ήρΐ9νο«. Μαχροημβρκναηι ό 9x6^.., 
τΑ^ ήμΙρ«ς ^ί« β<ί»ιλ«ίΛ<ί του μβγάλου, -ίβδ €ύ»(>- 

νβ^.. 'Ρήί ίτΛά^ης -ίων Μαχεθόνων, -ίΓΛ» Σαμψών, ν>3 
ΡανιΉίας -«ον Έλ>.ήνο)ν, του βασιλέως •ίών Βουλ- 
γάρων, τών ^Α(7βΕν(ων, των Βλάχων, των Τώσων 
«Λ\ ♦ων Αλανών, της τιαής του δέματος των 
ΐβή^Μον ιΐαλ των Σύρων.. Αγγέλου Καμνηνου Π*- 
Χ«ιο).^« -Λυ Κινταχουζτ,νοΟ, χ. τ. λ. (λ). Ιιηρβη^ 
ΐοτΙΒ]Γ<&ιιϊ{ιιοΗ»:£ίΐ43Ι9Β€Ηρ:»Ίΐ βηΐΐαηιι» ^£^3^ρΠ« ϋΙιηΙ Ιηοαβ, ιιικ!« ι)ο$ι«γ Νίθ€ΐ<ΐ5 ογΙοιιι Ι)Α1>«ιϊ»^« ^ ΜοΙίΑππηοώιπιιβ, αικίύ ^6 Ιι.ΐ€ 9ΐ)οποβπ(Ιι ΓοπηυΙα ^ΙτΰϋυΓ. Ρΐ'ί9!ιλ6 τίτο «Ιο Βι-ορίΜ (ΗοορΚπ) ϋιιο οιιΜίϋλ 
(ϊιιίΐβτ.ηίΜ εοκίΐιιηΐ. Ν8ΐτ»(|ϋ6 Ιι;ϋ€ δι:(φί& ϋόΐι θγΜ ρ^ι- 
ΙΓίφ ιιόίΗπ Ι^ί€«ΐ9Ρ,8(ί. 0&Γ(]»ηίφ ρτσρΊηηηη (η) Βϋύ^ 

)ρ»ίΐ|5 ύ&ΗλΙΐί»2 1Ι>6ΜΓ0ρθΙΊ9, (:θΠ. ΗίΡΓΟΟίβ ρ. 15 

Ι1υ)^ι» οοιηιη^ηΙνΙΊοιϋι : ι χ^ι« ^ΕίιαρχΙα ΔΑρβα%{<λ{ 
.. τ^Χις 3, £)έοΰι^( μΊ\Χρ6ΐιοΚ^, χ. τ. λ. ι £γ^ ΡΙι - 
ΙίρρΙβ Γ^ϋοΐΐΒ 0Γί6ΐίΐ('.ιιι ροίηΐ, Ηίιιϋ 0Γ€ΐΗ6Μ«ΐη« βΙ)ί 

Τ:Ηίΐι (Ι« ΤΙΐΓ•ΰΙ« ηοηήηίϋηβ ΜβΰβάοητοΙδ^ ιπ ο 
ι οΜιιίΗ, εοΙΙ. ΙΙ«, (|»» όβ ΐρβί^ Μαίθ€(]οηαιιι οοΐοηϋβ 
ηοη ϋΟΙιΙΐΜΐ(ϋ&Βορ(& η)οιι&:Γ»>ί. Υ^ΐβΓββ βηΐπ), υϋΐ 
ϋΠίΓηιη ΐϋΟΙιιΐΜ ηοπιίπΐ ρβΓβΚΓΗΐΐ» Ιο6• ίηιροιιβίΐϋΐιΐ, 
Ιϋ ϊϊΰα Β|^υ^ »8«η(Γ8 ί»€ί6ΐ)»ηΐ, &^(1 6ϋθ$ τβαρββ 
£««€& β11()υ6ΐιι οΙ> £&ιι&αηι ΙβιΙο ΐΓ30&ροηοιι(θ8? ϊά βιΙοοίΐίΒΐ Αΐι ίρΒίβ ΓπβΙιβΓΰτιΙβ ΟΓΧΰυΙίΒ, ςαοηιηι Ιιη- 

Ρ€Γ910Γ69 6ί€ ρΙπΠβ ΥβΙ βίΐπίΙίΐβΓ άβ Μ Β(1 «λΙβΓΟΓυΐΙΙ 

ρ^^η^)ρβ8 8<!ΐ1ρ&ί&β6 ρηίαικϋ βιιηΐ, οοΙΙιΐο Αιιοηγπιο 
ΟβϋΙδΙί. (2^;ΐ8η&^, ΤΙι^. ιηοηαιη^πΙΟΓαηΐ• 6(^., τοΙ. Ι, 
ρ. 510) : ϊ$ααύ%η$, α ϋ€ύ ϋοηαϊΐηΐηι ίηΐρ€ΤΛίοτ $09 
€ταίί9ύιη%ί$, €ΐόίΙΙβηίίηΙιηη$, ηιΙ^/Ιηιίβ τΛΰΗ$τάΜτ Βο^ 
ηαηοτηΜ^ αηρ€ΐη$ ίοίίηί ογΜι, Αατιβι ϋονόΗΛ ΐιια^ηί 
€οη$ίαηΐίηί, ά%ΐ€ΰΙο (ίαίτι ίηήϋήί «κι, ηΐύχίηιο ρήπ^ 
€ίρΊ ΑΙβίηαηηΙίϋ, ^ταϋαη «ΐιιινιι, (Γαϋτηαηι €1 ρνταίπ 
άϋΰοίίοιαηι, ΪΙχα ηη. 1189 ΙβηΑΰίυβ Αη^βΙαβ, 6τ»- 
εηηιηι ίπιρβΓ»(0Γ, ΓπϋβΓίεο Ι δηι^το ΜΗρβΙΙ, Γ^ΐβ 
ί>ΐυίη νίχ 9Τ»§β1ίοιιιη βι-χουΙΊ Γ«ιιΐ»ιια ϋόΟηΐβτΟίΐί^ 
φιοϋαη, Βίβΐ^λΙϋο (¥^ϋΙΐ6ΐΐ, Κηυϊζ. νόΙ. ιν, ρ. 72. 
η<Μ. 47) ; οο)ϋ» Ιβιηβη 6ρ!$€ορί ▼βίΐ» ($) ΥνΐΛβ- ςιιοϋ Βοπ 1111(1118 «Ι^ιτυιη ϋΐ 6χ οίηηί Μ&εβιίοπιιιη € ι,ΐιΐιγι (1. «.) ηοη ίηΐβΗ6χί»9β νίιΐΰο. Ν:)ΐιι<|«6 Ι5ΐιΐι•^ ϋίΐΚΟΗΐΐ, ηαβιη 6Χ Ηοιη^ηοπιπι, ιΐίτρίυπι ίη 1ιί8« υΐ 
3Μ25, 1)2ΐι1ι1φι^κ)<)9ηη 8ΐ)8ΉηίΙΐιιπίΐ (ν). 

ΡβΓνΰ8ΐΐ|»νΙ τοίιιΒ 9ΐνυπ), 3ΐιΚί{ΐυ3»11/ι ΜΑθβ<Ιοηοηι 
€θ(οηί«8 ΐυιη ^χ ιρ$Β Ιιΐ8ΐθΓίλ ιηοη^ίΓλίκ, ΐυιη β 
ΙηΓΙ^ϋ ηόιηίηπηι ορροηυηίΐ8(6. 

^αι0<|υβ ^(1 ίρ80δ ΒγζίΐηιίηοΓνιη ΒηηιΙβΒ ^βΒΰ^η- 
ββηιΐηιη β8Ββ τίϋβΐυΓ» (|ΐιΙ <υιη τοιβπιπι ιτ•χ1ίιίοη6 
πιίπιΐη ^βιηίαηι οοηοοπί^ηΐ. Β^ζληΐΙηί ι'ηιρβΓβΐιίΓεΒ 
ηοη Ιβηΐυπι ΙΐΦΓεάίιαιβηι, νβΓυηι ίρβυιη ςυοςιιο ηο- 
ηιβη Μ8εθ(Ιοηιιηι ίηιρεπί Ιι•Ι)ύΐΜΐηΐ, βίτβ ιρκί 13Πα 
ΟρΊηαΓι» 8ΐτ« ιΙ> ΟΗεηΙβΤΠιηβ &()6ρΐΙ. ΟΗβηΐηΙββ οβι Ιβ, 
ίρ-ίίςυβ ρυία Βιζιιηΐίηί» Βοηΐ8ηοΓθηι ΙαιρβτΙυηι εο•^ 
|(Η)3ΐηι Ι»ιΐ(|«ΐιιι 8ηεοβ8$θΓθα) ίη ρ«ΐ€Γη:ι ΑΙβχβηιΐΓΐ γ408, β1 Αη^εΙοηηη Β^ι.ιηϋηοΓαιη ι^βηΐβ, ΙοιΙηβ 
οΗιί8 8η{;^Ιηπη96 ηηη^ι^ρ&1: (|ιιαιη (Ιΐοεηάί 8γγο(^8ιι- 
1ί8ΐη (ι) ηε ιϋΟηαεΗΐβ ηιΓκΙβιη οοηεεϋί νβϋπι,ςπαιίτ 
ηιΐ3ΐιι Ι3ΐί.ι, ηΐΐοΐ αΙΊ», 6γζ8ηΓΗ «ι8Η Υβηίδββ ν\ύ€ο^ 
εοΗ. Ευ8ΐ8ΐΙι(ο 8 πιο βιΐίΐο (Ομηίε. ρ8{. ϋΟ, 80« 
βίε.), ηιιΙ π)θηαεΙιο$ Μ, είιι, 8η^(οβ ιογγφΜγμ 
(ϋείΐ. 

Ιιι ΓεΙίφΐΐΒ ΐΑΐηβη ΜαύβιΙοΑίου) Β^ζϋηιΙποπιηι Ιηι* 
ροΓαίοπιηι ϋιυΐιιβ βρβείεπι ςυ8ηΐ(ΐ3ΐη ]ιιγΊ8 νε(π$ΐίο• 

Ι•ί8 ΓβνβΓ» ρΓίΒ ββ ίβΓΓβ ΥΙ^ΦίβΡ, 8είΙίθ€ΐ |(60{^ρΙΐί€'% 

8<ιρΓ8 ΙΰςίπιπΒ εοΐουίαηιηι ΤΙΐΓΒείειηιιη, εοη^ 
(Ιβηΐε ΡΙιίΙίρρο Ι Μβεεϋοηε, ηοπ^ίη^ ηοη λΐΙιΙηΐΗ^ 
ΙηηιΙα ; Η8ΐ)ηίηιυ8 <|υο<|ΐΐθ Ιοεοπιηο ΤΗτοΦίοο* Ι1;ΐ({ηΙ (ΙοιΑο; εο]α8 τεί Ι68ΐί8 ΟοιΓιιηαΒ 6%ι (ιΐο οΟΐεϋβ πιπί ηοππηβ, ηη^κ ΐεβιίπιοτιίυιη ηοΙ)ί8 άβίεΓβίΝΐηΐ νυΐα* Βνζ.ιηΓιη« οαρ. 6, β4• Βοηη. ρα^;. 55 ) : Και 
Ιτιβίδή 6 ρΛν *Αλέξανβρο« των Μζχίδένων ήν 
βιοίλΐΐς, ή δΐ Μαχεδανία ύιώ τήν του βασιλέως 
'Ριι>μα^ων χκΤρα βύρέσχεται, τΛ μλν έφα 50νη διδδασι 
την τιμήν ^ βαβιλιΙ ώςδιαδόχφ τοΟ πατριχου οΓχου 

(η) ΡηαΓιηΝΒ 1. ο. : 8€ηρϋί ρηΐτ'κτ ρνορ^ηαποΛ 
ΒίΐηίαηΗΜ Ιιο$ρ€$, {η Οιΐ6 ηο(ο \νο$$6ΐίπξίυιη 
ΙιίηοτίΒ Ν«€βιΙ»οί ^^(&^ιι1(λ163 νί(1ί8$6 ουίιΐβπι, ηηε 
ΐΑΐιι«η γκί^^β. Μ:ιηΐ(ΐιΐ6 ίη δοαρίΒ οίΙβηιΠι, ίιβιη 
Ιιι Τοιηίβ, ΡλΓίεβ ί(ίπεΓΐ8 ΙίλΜελπι ει ΕρίΓοίίο^πι 
1>βη6 ρ«ΜΤ8ρ6χίΐ ΓοΙειί (Γ»Γΐ8ΐί, ΙΗχΓίευηι 88€Γυιιι, 
ν(Η. τιιι, ρ8$[• 77). 

(ν) Β;εε οιηηΐΒ « υΐ νΛ 8ΐί» , ίηβυρεΓ Ιΐ9ΐ>υίι 
Η^ρβΥτίΒοΙιίιΐΒ ίη ϋΙίΓΟ : υεϋβρ <Πο ^ΓΐεεΙηπεΙιοη 
ίΐο&ηίοειι 8ε{ΐ ΑΙεχΑηάοΓ (Ιεπι βιοδδοη. ΑΙΐοηχ, 
1811, Ρ•ίί. 3 βεπιι. 

(χ) βλίη ερίΒίοΙβιιη, εη]«8 Ιηίΐίηιη ((ϋυΐί) ρυΓο ΜαεοιίοιΓκχ ίΐΜϋβηι ΙεΓΓΑΓυιη ρπΒΐίη» ϋοηιΐηηΐίο• 
ηίβ. 

Εχ )ΐ8ε η1ΐ6Γίοπ$ 2η1ίπηίθΓΐ8 πιβιηοΗλ «Ι ΐηιΗ• 
Ιίοηϋ ίαείαηι βηαίιίειη ριιΐο, υΐ ΠΙα ΤΙίΓαεί^Β ραΓ8 
ίηίιίο ιηειίϋ, ηαοίΙ ϋίεαηΐ, »τί» τβί (ΙΙυ «ηΐο Μβοο- 

(βΓΐηοηβ οη|;ίη«(6ηιΐ8 βεΓί^Ιυπι ε8(, « Ιίη^υα τηΙ^8Γΐ 
ίπ ρυΓ»πι οοηνεΐ'Ιεηϋβηι ειΐΓβνίΐ ΡοηίβηοΒ, €&ιιΐ•- 
οιιζοηί οΐίπγ β()ίΐ0Γ; πιαίβ. ΤβηβηιΙυηι βΐΆΜ^ΓΟίβυηι 
.ΐίΐϊυβ 2Βνί νιιΙ(^αΓ6 , 8(ΐ4]οη(1α νοΓο ιηΙεΓρΓ(ΐ8ΐίο 
νείβΐΜ ί•Ιίοιη8ΐί8• 

(«/) ι Βεχ Οη€€ί»ΡΗηι δυρβΓΐ)ε βΐ 3ΓΡ0(5»ηΐεΓ αη^^β- 
Ιυηι Πει εΐ ΟΓί^ίηοπι ρο^ιγιβ ΟιΙβί ει Βοιιι;»ηυπι ιιη- 
ρεΓηίοΓεηι 80 βρρεΙΙλί. ι 

(2) Βγζ3ΗΐίηοΓΐιιη ίΙ^ΐβε η)39ηί1θ(]υ«'πΐίΑηι ηοη <Ιγ^ 
βεΓυεηιηΐ Τμγοαπιιι) ίπ)ρ6Γ3(0Γ6$, εοΙΙ. §εΙ)\νεί^0βΓί 
ρορυ1»Γί& πιει, ?ί€α( 1{€^%%Ιί€ΐοΗτεώηη(ΐ αΗΐ ΤβιιΙκλ- 
Ιφηά ηαεΗ €οηίίαηΐίηορ€ΐ, Νοππιϋ. 1608, ρ. 14$, ίΤ ΥΑΗΙΟΚυΜ ΡΚΛΡΑΤΗ»η5δ. 

ϋοιιΐβ ιιιιπ(οιφ«Γβ1'ιΐΤ, «(ΙοοςίΜ ιιηα ςιιοΐ|ΐ<β «1 9ΐι«ηι Α 9ίΙιΙ Βτρο^ξ^ΫΒηΐ. ΤβΓβο ΜητΙρίοτΜ» ρτΐιηιιιη 53 τ^%ηηη €«ίι»4 ββιιι<1«ιη ιι&λ(6ΐηΙί ΐιΙιΗιιιη ;)β«η«Τϋΐ; 
€υ]«ΐ9 ΓβΙ ΙϋοιιΙ«Βΐίβλίιηΐιιιι βΐ€ΐηρΙηα•β» Β>-ζ.•«ιηΐηο« 
Γ«ηι ίΐιιρ«^ιι«οηιιη Η;Ηΐι$(ϋι ηοΜβ ρτορ^ηΐι^ ΐ|«»ιη 
•ββοΐο ΙΚΗ10 ΒλβίΙίιι», Μ»€6<Ιοη'ί9 ηοητίαβ, €(»ηιΙτ•Ιίκβ 
^ΗιΐΓ, «ο1Ι« ΙηοβΠβ ΤΗβορΙιιητ» οοιηίηιίΑΐοΓΰ (8«€. 
χ) ν, Ι (ρ• ^\% €(1. Βσηη.) : Αύτοοιράνωρ Βαβίλβτος 
4φμ^τ« μέν Ι»τή< ΜατΛίίόνω^β γης, ι6 Λ γένο; βΙΧχεν 
I^ξ *1ρμ•ν<ων ίθγους ^Α/^σακίων ( Ι, Άρσαχιδών ). 
Νθ^αβ »1ίΐ«ηΓ β^βιίην («{((«πι ιββνίσ χ ««8)|πι«ιηΙ09) 
ΙίΙκν IV, ρ» 197, «<). Βοηο. : Ύιιήρχβδλ Βασίλειος 
14 γένΜ»^ μέν «ρ€9€υγάτο^ Πάρθου Άραάχου αύ- 
χ»ν • • ιΚΒ^ί^η^ 6έ χα\ Τηρ:βά<ον (Κ ΤΓριβάτου) του 
^ιλέκίς, τή^ «ύτή; (ταρ94 έξημμένου, άλλα μ&ν 1« ί^Γΐΐιι«}ιιηι Ταΐί(»ιη.) ΐτΛ%η\βη\η ΗΜ $βρΙ*ιιηΙ (ρ. 54 
ιιιρ» β(Γ»Ι)οη{]>θ(>ηιηι ΓΓί»^ηιβηΐοιΐιηι β<Ηΐ(οη!β) ! 
Πάροιχοΰσι β^ τ^ν *Ε6ρον Κορίνθιοι, χα\ Βρέναι 1τι 
άνωτίρω, εΤτ'Ισχίτοι Ββσσο{• μέχρ« γ3τρδεΰρο ό Ανά* 
π>ου?. Άπαντα $1 «ά Π^^ λτ^ττροβ^ ταΟτα, μάλι^α 
δ' οΐ Β8σο\. οΟ; λέγιι γειτονβύβίν *06ρύ9βκς χβί\ Ε»- 
ιιαίοις. 1)1)1 Βέναϋ ρΓο Βρένοιι Ιβ^βικΙυηι β§86, 8ΐίο 
ι<;ιηροΓ6 ο&ΐ«π(]3ΐη. Αιΐιΐββυιηιΐβιη ιΜά^ΐη : "Έβτηβ* ή 
Θράχη «τύμιιασα Ιχ^οΙν χ«\ βΓχοοη Ιθνων συνβ^ώ^β. 
Δύναται δΐ στΛλειν, χαίΐϋβρ ο&ία τϋερισσως έχΐϊε- 
«ονημέ»/η, μορίβυς ι«\ ,β (ϊδ,ΟΟΟ) Επττέας, πιζών δ& 
χα\ εΓχοΦΚ μυριάδας (200,000). Οβ Βββιίιεκ! Ιύΐα^ιη 
ρ. 55 8€ς• ^6Μβ^08I^ηί8ηιι9ίιηρ. ιιονβΙΙ^ 26 : Έχε7- ^. μίίν) χαλ Φιλίππου χα\ Άλβξάνβρου . . Ιξείχβτο. ■* νο των όμολσγουμίνων έστΙν, ίτιΐίερεΓτί^; τΙ^ν Βρφ 'Ος Μαη(ε64(Π^ς (Ι. Μαχέα^ης Ύθΐ Μαχέτιβο;) γτ,^ 
Ι»7^^* γινντ^τ^ρων ήν χατά γενε^τν ο6χ &οήμων. 
ΟλΐίΙ>«•Γΐιηι 68 ηιίπ― οοηι^ιιΐίΐΜΐΐ, ηικΒ η8ΓΓ3ΐ Μί- 

€ΐ»:ΐβΙ 0\γ€'Λ$ (€ΐ8ΓβΗ ΓΙΓΓ;! 81111110^ ϋΙ8) \^Λ%. 599. 

€ΐΙ, Βοηη.: Έφθασε γάρ ό Μονομάχο; ίιηρ. αη. 1044- 
1054) Ιχείιε ( ίη Α^ί&ηι ) οιατεερ^σα; τάς Μαχί• 
^νιχάς δυνάμεις . . λόγος γάρ ι:αρά τοΓς Τ«ύρχοΐ4 
|φ4ρε':ο, ώς ύπ* εκείνων χαταλυθήσονται, μεΟ* Δν ό 
^Αλέξανδρος τους ΠΙρσας χατ^υσεν. Τ^ϋ» ί^ΊΐαΓ 
Μί€ΐιΙί4 IX, Ι, XI, €Γβ(Ι^8ΐιΐυΓ, ίπλβςπβηΐιΐΗΐβ, ηιυ- 
ΐοΐο (ί}^ιΐΑ8ΐΪ8ηιιιι 0Γ(ϋη6, ιιοη ίίοιη, €Η)Ι1;ιιο Ζοιι»τ» 
(φ5<ΐ6ηΐ€ΐιιη ΟΙ/ο»$» ι»Ι! 6€. ](ΐι ϋΐκ-ο χνι, 5. 6, : . . 
Βασιλείου του Μαχεδόνος.. Εφυ δΙ^ ισατ^ρων άσήμων« χών όνομάσειε χώραν, €\Α\)ς συν€ΐοτ<ρχ«ται τφ λ^ 
χα( τις ανδρείας χα\ στρατιοιττιχου κλήβους χαΐ ιτο• 
λέμωνχαΐ μάχης ίννοι•. Τβδτβ γ*ρ έγγενη τε χαΐ 
πάτρια τ|| χώρ^ χαβέβτηχεν Ιχείνΐ). Β»Εη τίπικί• Ιιν* 
ά^ίύ ηοΒ αηιίιίΐ ι«€ΐιϋ 8€Χΐι βίτβ ^α8I^ηί8η6ί Οηί8 
5€ρΐίιηί()η6 ίηίΐίαηι, οοΙΙ. ποια (:ι)9ηΐβ€6(ΐ€ΐιΐΐβ ρ•;!- 
ϋφ. ΥΐΓΐβ ν6Γ0 Γοπίΐιυδ βίυιϋβιη «νί ]8ΐη δΐινοβ 
ςϋοςιιβ, Μ(β&ί« ηονοβ {η€ϋ1»8• ίιιΐ6ηηΐ8ΐ08 Γαί88β, 
βηυίίΐβπι ηοη (1ιι1)ίΐ», ιηοη8ΐΓ2Γβ]8ΐη ηβςοβο. δβςαβη- 
118 86ϋΐιΙα ΐ6{;1οηαιη Μ3€β<1θ0ίε8ηιιη 61 Τ&γμοαπιιιι 
ιιιβηΐίοηβιη Ιι^ΙιβΓΟ ηοιι «Ιββί&ΐοηΐ, οοΐΐ, αηΐβοβιίθη- 
Ιίΐηιβ (»υρΓ8 6θΙ• 52). Ε88 ρυιο 6χ β^ηιακίβιιΐ 
ίοΓβ ΐεητΒΓππι ίιΐ€θ1ί8 60<ι 8€ΓΊρΐ88 ΓυΊ88β, ηβςιιβ Ι8« β! χαί τ^ς των τάηερ\ αύτου έξιστορησάντων 4χ του ^ ήβη β 8θ1ί8. Ιιηρ6Γ8ηΐ« 6α}ιη €οη8ΐληιίηο Μοηοσια- 
""*"**' ' " οΗο{«η, 1042 1054) αΐ6Γ66α8η38 11)6Γοηιιη οορίαβ 

(€3060818$, €ο1εΙΓΐ688, 6Ι€.), ηαιη6Γ0 50,000 ΟροΚ 

Ι)8ΐ)ίΐ88 ίΜί886 , 0Ι|688 168Ι81ΗΓ ΑΐΙΒλΙΙΐΙΠ) ρ8Γΐβ 

<|υ8Γΐ8 ρ8κ. 598, 6(1. Βοπη. Η86 ιηίϋιίβ Ίηιρ6Γ8ΐοτ6ΐη 
Οπΰουη) ρπΒΐ6Γ ίικΙ•|6η88 Μαπι 6&ΐ8ΐίιηο, ηοη Ιιοηπί- 
ηίΙΐϋ8 υΓΐ)ί8 Βγχ8ΐιΐΝ, φΐ08 ιιη1ΐ6ΐΐ68 ορΊ0668<|ΐΐ6ηοη 
ηιΊΠίοβ, (Ιίαΐ 1«60 ϋί8βιιιιιτ8 ιν, ε, τι, 10. (6ΐ). Βοηιι); 
Κ»8808('Ρώς) νοΓΟ Ιοη|« ίοηίθΓ68 (α1μάτω.ν Αν- 
δρας). ΙηίΙίο «φουΐί χ Μ866ϋοηιιηι Ι8«•1βιη ΓβϋοΙΙΙ 
Ιΐ8ΐιΐ8 1«αΊ!ρΓ8ηϋυ8, Ηί8ΐ. ν, 10 (ΜαΓΑΐοπ 55. ΓβΓ. 
118Ι1• νοί. 11. ρ8{. 455) Ιιίι τ6Γί>ί8 : Λ'οπ €ηίΛ^ ΰίαιη Μν 'Λρσαχιδων αύτλν γένους χατάγεσβαι τ6ρατεύ6- 
ται (ΓϋΙ)θ1ο$6 ιη6ηιίΐυΓ)•Οοη8ΐ8ΐ)Ιίηιΐ8 Μ8η88868 (6]ιΐ8• 
ύ^ίη 8«( υΐί) ν6Γ8υ 6100 ββςί]. (ρΛ%. 221 64. Βοιιη.): . . 
«ερ\ Βασιλείου . . χώμης μέ*^ ονν Ιξιάρμητο λυκροίς, 
τιροσγειτονούσης τ^ λαμπρή τών Μακεδόνων ηάλει. 
ΕρΙιΠ6ΐηίυ8 (β9Β6• %ια) ν. 3215 8<| : Χώρας δ' δ Βασ(* 
λείος Ιξέψυ κΑλαι Μακεδονίας, Ιξ άσημων ιιατέρων. 

|ΐΐ Ιΐ8ΐ»6ΐ)ΑΗΐ 8806 ΤΙΐΓ8€68 ίΚΊ 1)6ϋ8ΐΟΓ68, 81X6 

ιΐΜΐί^ηβΒ ϋί€6ΐΐ(1ί, 8ΐν6 αυτόχθονες 6ιιη) 6Γ£α8, 
Μ8€^1οηΊΙ)υ8, Ι^8ΐίιιί8 (α), 5(»νί8 ΒηΙ($»πη(|μ6 ηιί- 
8ΐί, ςιιοίΐ Ι«ια((6ηι (|α8ΐη^1αιιι Μ866(Κ>ηί6Φ τίΠυΐίβ 

(β) Μα^ηιιι Ι48ΐίη8ηιιη ρβΓ Τ1ΐΓ8€ί3ΐη οοΙοΐ)ί8- 
ηιιιι οορΊαιη ΐ68ΐ8ηΐυΓ ΙΓιηβΓ8Γία Βοηι»ιιοΓαιη ουιη 
Τ8Κ>ηΐ8 Ρβυ1ίης6η8ΐΐ8, Νοΐ1ιί8 Βΐ^ηίΐΑίιιιη 0Γί6ΐιΙί$ 

6^ 0€€ί(1βΐΚΐ8, ΡΓΟΰΟρΗίβ (}6 βΒΐΠίίοϋβ 1ί1>ΙΌ 1Τ, 
ΤΗ60ρΙΐ7ΐα€ΐΙ18 5ί0ΙΟ68ϋ8, ύΛ ςυο βΟΓίρΙΟΓΟ 8ϋίΐβ 

&υρΓ8 €οΙιιηιη8πι 29. Ηί ί|;ίΐιΐΓ ουιο θΓ»οί8 61 
Τΐιΐ8€ϋ>α8, ([υθ8 5ΐΓ8ΐ)0 Τ8ΐιε8ηιΐ8 ^ίίΤΒ%\β ίΐΐυ- 

ΙΐΓ8νί1, 6<ΜΐΙΐ11886 Υΐ(ΐ6ηΐ1ΙΓ. 48ηΐ<{υβ ΓηΙΰΙΙί^ββ Γ8Π10- 
8Ί8Μ808 ΤΙΐβθρ1ΐΤΐ86ΐί 5ί«ΙΙ0€8ΐΙ« ν6Γΐ>Α II, 15, ρβ^. 

99, 6ΐΙ. Βοηιι : Μεγίστου δλ συμπεσόντος^ τφ στρα- 
«ιϋμοιτι θρΰλλου. Ορους ιιαρ' αυτών πολύς έπαν- 
(ηαται, παλί>Λστεϊν τε • Ιβόα ιγ3; γεγωνώς δια- 
πρύσιον, Ιτ^ι/ωρίω τε γλώττη εΙς τούπίσω τραπί- 
σθαι Αλλος άλλω ηροσέταττε, ψβτόρνα^ μετά μ3« 
γΐστου τάραχου φθεγγόμενοι, οία νυκτομαχίας τιν^ 
Ιν^μούσης άδοκήτως αύτοΤς. ΒβδρίείΐυΓ ΐβΓΓΟΓ 
Ρ8ΙΙΙ€<Ι8 , 6Χ€Γ6ίΐΙΙΙ1) 0)ΐηπι<'.ιιΐίοΠ, Β)ΤΖ8ηΐίη0ΓϋΙ1Ι 
όΐΜΐ•. Αν8Γ08 Ίη Λ$ΐΐ€8 Γ(ΐ(|;ίθΙ1β 88ίαΐΙθ νΐ (ΐ6ΐ)6ΐ- 

Ι9ίηΐί8, ηυΙΙυ ΐΑΐηβη (Ιθΐηιιιβηΐο, ίηναιίοηβ. Εγ{{(> 
πιίΓιίτδ ίΙΙΐ , Γυ2»ϋοα 8υ8 ΙίαΙΟΓαηι \ιι\%\ϊ^ υβί, 
<.ΐ8ΐηιΐ8ΐ)8ηΐ : Κ^ιοτηα^ ί(1 681, ΙΟΓ^α νοΓίε. Ν66 
Ιΐιΐμυ8 Γοηίΐ6Γ 1Ι«6ΐιιί (|υοςιΐ6 υΓΐ)68 Αν8Γΐ« Ιυπι Γ68ί8ΐβΙ)8ηΙ, οοΙΙ. 6<κΐ6ΐη 5ίιηοο8ΐΐ8, II, 15 (ρ. 100). 
Νοΐ8η(1υηι<ιυ6, 1)8ι-1)»γο8 ίΙΙοβ Γ8Γί(ΐ8Ίρδππι Ηί6ΐηυιιι 
|ν (Κϋ1ΰ8ηυηα) ρ6ΐϋ586, ευιη ΒγΜηΐίιιπι 1βη()6Γ6η1, 86(ί 
^ ίηΐ6Γ Ρυοίυιιι Ευτίηαιη £1 ΐ]:6ηιπηι ρΓ0€β88ί886• Ιΐΐ 
βΦουΠ ηο8ΐΓί (1β68ϋβ ΐ6Γΐί8 οΐ 'Ρώς (Βιΐ88ί) : Ιιοηο 
€οη$ίΙίο. Ν8ΐη<{ΐΐ6 Ηορπιί ιηοόΐοΐ, Γ8?€ηΐ6 η8ΐυΓ8 
ουιιι ηιυπίηηβηΐίβ (Νίε6ΐ85 ίη Ι$»8είο Αη^βΙο, ρ»;. 
487, 6(1. Βοηη.), 8ΐΓ6ΐιιΐ6 Γβδίδίβΐιβηΐ (8ίΓηοο8ΐΐ8 
ν, 16, ρα^. 255). ΙΙχηιαιη τοΓΟ ηβο Ίη86ςιΐ6ΐΐ8 Β]γζ8ιι« 
ΐιηοΓυπι χνοηι ιΐ6}ζΐ6χί', Ι68ΐ3ΐιΐ6 Μίοεία ίη 18880Κ> 
Αη|;οΙο ββηπκίαιιι οοιίίοβηι β (ρ. 488) : Έχεΐνοςγάρ 
(ΒίδίΠιιβ Β(ΐΙ{;8Γθ6ίοηιι», «ιοβγ. χ, χι), δτε τούτους 
(Βΐ86ΐΐ08) εις τέλος διέφθειρε , διετάζατο , εΓπερ 
πάλιν είς άποστασίαν ποτέ τραπώσιν οΐ Βλάχοι, 
ούτω; οφείλε; 6 μέλλων χαταπολεμήσειν αυτούς 
7Κ)ΐήσαι τλ αΟτοΰ (αύτου τά?) κατουνοτόπια (ρΓ3β-! 
δίϋία), χα\ είσελθείν είς αυτούς. Οιιοιΐ ίρ$ιιιη 8.Έ6υΙ<ι 
XII ίη8υρ6Γ 1ΐ8ΐ>ϋίΐ ]8Η8οΐιΐ8 Αη|;6ΐιΐ8, 8οεο)$ ίηιρθ- 
ΓίΐοΓ (>Ί6«135 Ι.Ο., ρ. 487). δορίβιη ΐπΐϋΓ ΒοΙβ- 
(ζΓ3(Ιαιιι 61 Οροΐίη οπ^υΝίί»!* εηπτηβΓανίΐ ΗΑΐηιιιβηι^ 
8ϋ 1Ιαιΐ8€ιΐί•0ΙιαΙίΑΐη ίπ ΚαιηΰΙία ρ. 81) $0(|. » ΤΑΒΙΟΗΐηΡίυΒΡΑΤΙόΓΟ». 60 

Ι# ΟιηρβηΐθΓ)«ϋ, ΜΛαέ»η§$ (η'ιΙΙιίΑΐη Β^ιμιιΙμ- 4 ▼ίιΐλΐη ΚίΜβηάΛ (ΙιιιϋηΙιηΜί ρΗνηιιη, 1ιι•ΐιηΙ«βΙ ηιηι) ^ΙΙύ έΐίτοΜ φχλΗϊ^μ* \Μ κίβηΙίΙοΑίυΓ ιιιφιιι 
€1υτ•«ΐί %Ϊ9^ §ίνβ ΙιηΐΜΗηι» ΗοΐΜπΊ Ι.6€»ρ«οΙ Μί- 
ϋιίληι ΒγίλΜίηνΠΐιιι ιΐΕΐ^Ι (η Τ|ιββ98ΐοηΙτβηΜ&υ•« 
^9%• 515 8€(|. ; €ιι)μ• ιιΐΐιΐλΐη ιϋΠκβηΐίοΓ βιροβίΐίο 
ΐΒΜάβαι αϋηυνηιΐο & νΙη§ βταιΙΙΐίοΓίΙιιι• ΙβΐπβίΟΓ Ι 
ΡβΓ^ΐΑ Ιη «κροβΗιοηβ νΐ&οΙιοΓΟίη ΒαΙ|(«Γί€οηιιη» 
ΪΑΐβΓ 02ηυΙ»ίυιη 6Ι ΡΓοροβίΙιΙβιη ββιίβηΐΐυηι. ΒιιΙ^αΓϊ, 
οαιη 006 β.'βςιιϋ $6ριίιιιί ίιΐ«# ιθγγμ οβοβρΑΓβιιΐ, ι*» 
{[ο€θΐ8§ ροΜΜίαιαιη ΤΙιηιοο - 1•>ΐίηοβ ΙίλΙιβίΝΐηΐ «ίΐ 
5Ι«νο9, φΐΙΐΜΐβ ν{οΐθΓ68, Βϋΐιιβίο Ιίββΐ ιηΙποΓβ•, βυυιη 
ηοιηβη Ίιηροηβϋααΐ• Εο ΐ«ιηροΓ0 (ββοο. νιι-χιι) ηηΐϋ 
τΙΰΐϋιιΐ6Γ «6 6ΐοιΐιιιτίοΐαΗΚ>α8 €οη€Γβτ6πηΐ,«η 5υ»ιη 
(|ΐιί•ΐ|οβ «ϋΓρβοι οι 4Ντ!{ία6ΐη (€ηυ«Γίηΐ,ίϋ ν^το ϋίίΟ^ 
ύ\Λ άί€ΐα τίίΙβίιΐΓ• Β€οα|Μη(« ΙίΙ>6Γΐ3ΐ6, ηυο^Ι ροιΙ 
«ηοαηι (185 8(;οΜϋ»β6 ΰοηιΐιΐ, ΥΙ^οΙιΟΓυιη ηοβίτο- 
Γόη ιη6ΐιιοΗ& ηϋ ίΓβςη6•ϋο§ Ιη Β^ζαηΐιιιοηιιιτ 9ΐη- 
Ιι•ΙίΙ>ο$, ιιι&χίιηθ|ΐβΓβ Νίοβιχ, εαιη ΒιιΙ^αγοπιιιι, οΐίιη 
4οιηΙ]ΐθΓυηΐ| ηοιηβη ιΐΜίΗο πιπυββυϋίϊΚαΓ ; υηιΐβίβίβ- 
ταιη ιβηιϊΗΐη ηαιηβΓΟ ΥλΙίϋί&8ίιηΑ{ΐί ΐιιιη ΥΙβοΙιοηιΐΝ 
ίυί$$6 6χί8ΐίηΐλΙ>ί»• 1ί Ηφΐηοια ιοΑχΙηιβ ίηοοίβιιΐββ 
(ΝΙβ«ΐΜ ρ. 482, 676 β(Ι• Βοιιη.), » Ογοη:!• νβχ&ΐί 
<ΐ6ί(€€Γβ(ί^ί€.ρΑ|(•481β6ς.), βιΐίηιιοΐϊββ Ιλίηβπ ίυ• 
ριί (Νίο. ίΐΗ«Ι. ρ. 487, 515). Νοπιβη βοηιηι ρΓΟ 
ΒϋΙ^^Ηβ 0€ΰυιτ6Γβ 8θΐ6ΐ(ΝίΓ. ρ. 490, 516, 568,572, 
573, 589, 616, 617, 820, 852, 835). Αΐίϋί ϋμυ^Ι 
«ιιαι^ΰΐΐ) οηπι Μνιίχ, δεγιΐιί», ΰποιηπίβ ιηβηίΐοΓαηΐυΓ, 
Ιϋ 6•! ΟΜίί 0αιη»ηί8 61 Βϋ1β;3Π8 (Νιο. ρ. 485, 520, 
560, 8ΙΙ,8δ7,ΐιΙ.)•1•ίιΐ9»9ΐη βΟΓϋΐιι ιιοη ρπΒίβηιιΐΙ- Β Ιηρ. ριΐΗΑΒί), ]υχΚ ΒίΓ^ηκιοΙ» ΙηΜιιιη Μίαηι• ΐΜΐη 
6ΧΜΐ«ΐ8•β ιηίβηιοι οοΠ. ΑηιΙιβΗΐ ηιιιτλίίοηβ ιΐβ 
ΕτΙιΙοτΙβσ !• βοβ^ο ιββυΜίηιιι «οϋΐοοηι Ρι^«ι§6ιιι 
(ΥΥϋΙιβιτ, ΚΓβϋζζά8[β, νοΙ. ιτ, ρ. ΙΟΙ) : ΕηιίφΗαα^ 
ΛΜ9Φ€ΛίΛ$ ά$ Ββν§έ (ΡΙιίΙίρροροΙΙ βΟφίηΟΓβη»), ίηυΛ^ 
9Η τ€^οη»η ορνΙίηίανΛ » Ι^ΙβίΐΜοη άΐρίαΜ » νο» 
ηκ/Ιιτιη β ΤΗ€%$ηΙοηΐ€α άηΙαηΐΜΛ , - 61€. * οΙ>Ι 
ΤΙμμαΙοοΙοφ ρΓονίηοΐΑ βΙ§ηΙΗοαΐυΓ. — 8ΐΓ3ΐ€|[Ι 
διιγηιοηϋ ηΓΟ ηιβηιοηπίοΓ, οιιΗ. Οοηιϋηΐ. Ροι^ 
ρΙι^ΓΟ^βηΙΐο />€ €ετηΜηΗ9 βπΐ^ Β^μ. ιι, 52. Α<1- 
άβ ^ο. €9ΐηθηΐ8ΐ8ηι Ιη η8ΓΓ»ΐΙοη6 Τ1ιθ8$8ΐοΐΗΓβι•«Ι 
β«ρ. 20: Ύπ6 τδν στρατηγέ Στρυμόνος. 6λρ. 59 : 
Τλν στρατηγών 1χμομΑψ}ς (Ι η Τ1ΐ6ορ1ΐ3Π6 €•ηΐ!ηυ«- 
10 ρ. 514, 569β(Ι• βοηη.). Ρΐιιηπκι» Ιιη}α!$ ιΙιβιη«ΐϊ• 
υΓΐ>6β€0ΐη 10Η ρ3Γΐβ βχροβηΐ Κι Ϋία Ε§ηααα Οφμ* 
Μβηί. II, ρ«|[. 9-57. ΙΙΊ8Τ6Γθ]»ηι οχ Ε(Ιη8ίοςα»» 
(Ιιπι Α(1(ΙΜΙ0Γ, Ι)οη9Β ΓΓΐιβ[ΐ9 ρΙβΐΐ8. ε» ΤΗββΜίηι:!-^ 
οβη»« 61 5ΐΓ7ηιοηίιΐπι ΐΙιβηίΑ βρβοίηηΐ. ΟβΙβΙκΓΗ• 
ιηιΐ8 Ι^ίΙοΓ Αγ^Ιμ ίη ΙΙ:ι^θϋηιιί& &ιιρβηοΓ{ ( ΒβΓ• 
<1αηΙ]ΐ) Ρν 51 , 52 , 55 Ιιηΐιι• οοηιηιβηΥ, Ι|ΐ»£ΐιιιι 
ΙιχΙμϊΙ ϋοΗοΆ, \Λ β»1 ηγΗοηι €οηια β]ιΐ9 ρΗτ{• 
Ιββϋ, <|αο<1 Υβηβΐίβ Λβάιί ΑΙβχίιιβ ΠΙ. 8. 1199 (»)• 
Ι1)ίϋβηι Ιοοοηιηι ηιβιηοηΐ ιΐΓΐ»6ΐη Πίιαί/οήα (Ι. Ζβρο^ 
ηα βιυβϋβιη ρπνίΐε^ϋ): 'ώίϋβιιιςυβ Οναιηα υΓΐ)8» ω- 
ρΓ• ΡΙιίΠρροβ, οοουΓΓίΙ ( ΑΓ8ΐ)8 ηιαίβ ΗιιΗηα )• ΗβΓ9• 
εΐβαηι 1•γιΐ£ί ( Ρ6ΐη|;οηί8ΐΐ)) ύ\ά{ΤαΐίΙί,ρτο([ηο\^ 
ΒΜϋΙί, ΒιιΙ§3Γ0Γυιιι Γ6(ζί8πι (ΒΐΙοΙί8ΐη), ΰοΠ. 0<:(!Γ«)ηο 
«ϋ Βοηιι. Ι. II, ρ. 460.11)ίι1βσι Ιβ^ίΐαΐτ Βηάίαηα {Υοάϊ* ιίΐ Ν|ϋ«ΐ9ΐ& ρ8|(. 617. Α1> Η8<ΐ6ΐη Ογχοοπιπι οιΐίιιιη ^ ηα). Ό^ίηόβ ρη;. 32 οεευΓΓίΙ υι1>8 ΜαΙ$ηΗα (ίπιο ΒιιΙ|;«π <ϋ•ϋ€6Γ8ηΐ (Νιο. ρ. 831). ΕθΓυπΐ(|υβ «Ιιιοββ 
ϋ|}ΐιΟΐί88ίηιΙ, ^08ηη6$ (Ιιτλη, Ιϋβηου^) , Αββίιυδ 61 
ΟΙιιγβυβ, ηοη ΒαΙ||[&η 6Γ8ιι(, 86<Ι ΥΙαοΙιί,εοΠ. ΝΙοβίη 
ΐιοϋ υιιο Ι8ΐι(ηηι Ιθ€6. ΡοβίΓβιηο τβ^ίπηίδ ςιιοςιιβ 
ίηΐ6Γ €ροΙίη 61 Βΐΐ]Τ8ΐη, Α8ΐοη]ΐη οΐίιη Γ6|ί8ΐη, ΙηοοΙ» 
νΐ;ιοΙιί 6Γ8ΐΐ(, 16816. €ΰθΓκίο ΡλοΙιγιηβΓβ 111 Αηι^Γθΐι{«ο 
ΡαΙνοΙορο, ι, 57 (Ορρ. 6<Ι. Βοηη. νοί. ιι, ρ. 106). 

Υ6Γυηι ΙίΦΟ Ιι•οΐ6ηυ8. Μ1πο8 βηίπι €ΐ1ιηο2Γ8ρ1ιΐ8ΐη 
υΐΒΓυαι ΐ6ΓΓ;ιηιιη 8€η5ίιηα<, (|ΐΐ8ΐη β60|ζΓ>ρΙιΙ«ιη• 
4|ΐΐ8ηΐαιη ρΓονΙηοΙβηιιη ηοηιίηι 61 Ιίιηίΐ68 5ρ6εΐ8ΐ. 

Τετίίηηι ΐΑβηιβ, 8ίτψ»οη. ΒΓ6νίΐ8ΐί ]&ιη 8ΐυ<ΐ6Μ« 
ΙΟΓ, ηιίηυβ οΐ) 8επΙ>6η(ϋ Ιχϋίυηι, ηιηπα ρΓ6ρΐ6Γ 
/οηϋυιη ρβηιιΗιπι, (|<ιίΐΝΐ8 Ιαπιβη Ε<ΐΓΐ8ίιΐ8 Αγ•Ι>9 
]•πι 8€66<|81 ευηι Ραοΐίβ 4υΙΙ)08(ΐ8ΐη Ι«»ΓιιιΙ% ?6^ιιιιηι ΗαΙ$ν^α. ρΗτίΙεςϋ οΊΐΑΐί Μαΐϋ$ονο)» Ει ρβ^;. 56, 
ΑΓβΙ» ΡΙλίΑηίΑπβηι 1ΐ8ΐ>6ΐ εΐνί(;ιΐ6Π[ΐ, ιιγΙιΊβ Ι«γ60- 
8ΐοιηϋ βήιηβη (Ρβηβυιη), ΟίίΓυηι , ΤΙιβ888ΐοηΐ€8ηι, 
ΒβιΐιΠιΐ9Πΐ• €ΐΐΓί5(οροΙ{ηι{Ι)ί8), • ΟΙΐΓ^&οροΙΊ 6»ίη <ϋ»- 
€6ηΐ6η8 ; 6ανηΙ:ιιη, ςυηπι 0;ιΐ2ΐη (ΙΊείΐ• 63ηι αϊ) υΐη- 

((06 (0ϋΓί8ΐ. 61 €1ΐΓ]Τ8.) υΐ ηθ& (ΤΙΐ68:ί8!θΙΐί6:ΐ ρΛ%. 501) 

ΙΊ(6 86Ρ3Γ3ΙΙ8. ^ιιχ|8 Ρ1ιί)ίρρο8 ιηεπιΟΓβι Ο.ινίιιηι 
Μαηοροιαήίοί ( 1. ΜβγίοροίΑπιοδ). ΡοβίΓϋΐηο ΒΙί%• 
ιίΗηι ςιιοϋ(ΐ8τη, Τ1ια80 ΙηβυΙ» ορρο$ίΐιιιη, ρ. 55 Ά%^ 
ηο8ε6Γ6 νί(ΐ6ΐυΓ; ιιικίβγβηι 68$6 9ρρΗΓ6ΐ ιιοίαιηΙτηΒοΙ 
ειι^ιιβιίΑίιι ηΐ8Γςίη8ΐοιη 8(1 Ριοΐβαινηπι (;6ο$γ. ιιι, 11. 
ΟααΠαιη ιΑ^ιηα, Τΐΐ€$$αΙοΜ€α, £]ιι$ 6π68 ϋίοιίο 
νίιΗιιιοβ. ΕΓ8ηΐ δίργιηοη 6Χ οηβηΐβ, ΡβικΌβ 8ΐι η^^ 
είιΐύΐιΐβ ουιιι ιΐ)6η<ϋ6, 61 ^υΐιίβηι ροΓ πΐΑχΊηίΑίιι «νΙ βπΒΟΟΓηπ) 8ρ66ΐ8ηΐϋ)υ8 ίηΐ6Γ •ιιηο8 €ΙΐΓΐ6ϋ 1199 Β ιη6(Ιϋρ8η6ΐη.ΡΓθ^Ιιιοΐ6 μ^ ιη»8ΐ^2» βϊ ^Ι^^ιΐ^ίιΐί^^ 61 1204 ; ηυΐΐα ν6Γ0 ίη «ηΐ6664ΐ6ΐϋ}1)ΐΐ8 ρΓ«<>€6ΐιρ8ϋ 
νΐιΐ^. Ε]ιΐ8 ρΐΌνΙηείοβ βη68 Ιιι16γ Η6ΐ>Γυιη 6( δΐΓ7- 
ηιοηβπι ςαββί-ο» Ιίοβΐ ΗαπΙβ Ιιοο 8€ΓΊρΐοΐ'ΐιιη Υ6Γϋΐ8 
β1{ϋίβοα(οπι ηοΒ νί^βο. ΙΙΙΐ Οιινϋ οπεικβηι 61 οεει- 
<ΙβιιΙ(Ίη 61101 ηιβΗιϋβ βρεείΑοΙ, •ϋνβΓβλίιΐβ Ι8ΐη6π, 
οι νίιΐ6ΐιΐΓ, Μηηίαίϋή Ηί•ραηί ίΗτοηΐόο (08ρ• 230 , 
6θΙΙ. €8ρρ^ 224, 228) 6 Τ6Γ•ίοιΐ6 Β. ΒοοΗοη» : 
ίβύίΐέ ά9 €Ητ\9ΐοί>1$ (ΟϋΥΑία Τ) ^«ι €$1 ά ΡέηΐτέΰάΛ 
το§αΗίΗ€ ά$ 8αΙθΗίηη9. Ρίηββ ρτονΊιΐ€ί»Ι>6Γ68ΐ68 ρΓο 
ΐ6ΐιιροηΐπι τ^Γιοοο ίΙιιτ6Γ80• Γαί586 ρηΐο, ιηο(Ιο Ιβΐίο- 
Γ68, ηιοϋο αη8Η8ΐ!οη!8• δβευΐο χιι, (|θο οΓοείαίικ, 
^08« (|Ί€Ηηΐ, 6χρ6<ϋΙίοιΐ68 τί^653ηΐ,«08 ΟΓϋβιη ηο- ιιοπ ρηΒΐ6ΐ'η]ίΐΐ88 ; ιιΐιη 1ΐ966 ΐ|0(κ|ΐΐ6 ραΓβ 6]08 ί«ιΙΐ. 

Υ6Γ8ΙΙ8 1)0Γ6&ΐη Γ8Γ0 Αχίί ΒίνβΙΙΙΙΙ Π)6<1ίαηΐ, €118111 
ΤζβΠΙ» (εΓίβΟΠί8) Υ8ΐΐ6Π) 8αρ6Γ8!>86 6801 ρΐΐΐΟ, εβΠθ 

000 8016 Μλοιιβίβιιΐ Οοιηηοηιιοι δΐΰοπίί χιι ραη• 

8ΐΐ«Γ8. δΐΓ81β0Ο8 6]υ5 Ιΐ8ΐ>68 αρίκΐ Ρθφ!)]^Γθβ. ϋΐ». 

61 (•ρ. είι. 1)1)6ηα8ΐιο6ΐ1ΐ6Ηΐ8 ΐΓααανί ίο ΤΙΐ6&88ΐο• 

0168 ΙΙΙ68, <|υ3Π1 8(ϋ• 

ΟοίιιΐιιΐΜ ιΗ€τηα, ΠέΙΙα$. Ιιι <)68εηΙ)6η(1Γ8 Βγζ8η- 
ΐ1θ8Γοιη ρΓονΊηεΐ8Γυηι 1ίοΗ(ίΙ)υ8 81 ΙβΓοιίηοβ οι«)ο- 
ηηη ιοβίΓοροΙοοη 86ςυ8Γί8 (ιΐ60 νΊ(ΐ60 ςιΐ8Γ6 «Ηη 
•οιορβΓ υΊα υΐ8Π8), 8ΐη1)ίΐιΐ8 Ιιυ]υ8 ιΙ)6ΐη8ΐί8 ΕιεΙΠ 
ορεη άεΟοίΓΐ ροίβΗΐ. Η8ϋ<:1>1ηιυ8 6οίηι 605 6ΓΚ6ί8θ (6) Μ^ηη, 5ίοτ. πν. β ΌοΙίί. ά€ΐ ϋοηιηαηίο (ΐ€ΐ Γ«ιΐ88ΐαιιί. Ι. III, ρ. 310 597. α νΑΗΙΟΗϋΜΡ&ιΒΡΑΤΙΟΝΕί». βΐ 

ΐΓ«ΐβΗ• (Γ9€ΐ09, «ΙϋϋηΙβΓ Οΐ7ΐιιραιη»11«οοι1οηΐ3! ιηοη- Α ΙηνβηΓ 6ηκ€οηιιη ββςηβϋΙΙ» Λβϋΐηιοιιΐ•, ηοιι ρΙιΐΓΐι• 
16ΙΒ| ΐΜΐιοιίηικ|α« ΟοΗαιΙιί ρβίβηΐ» ΦίοΙοβ^Β ^£(ο1ί> βΐ 
ΑοβΓηιηΙΐΐ, \ά 6•( ΝίοοροΙΊίβηο «νί ΐΜϋϋ Ιΐΐ6ΐη&ΐ6. 
£ΗΙ ί|Ηιιίτ ΤΙιββίαΙίιέ Αιινίυβ Ρΰΐιβυι ( ηηηϋ 5αΙ»ΐΓ. ντίλ, Αρικί Ε<ΐΓί»ίυιη Αιινία& 1.7€0&1(>ιηϋ), Ιίηΐΰβ Ικ>η*9ΐ• 
Ιίβ ; ιιιοιίΐΜ ΙΙΙγπουπι ^ΕιοI^3ιιιςιι6• Τ1ι«8»1ίλ (Ιίιί- 
ιη<?ηι«3 Ο€οΐ(1βηΐ>1», εοΙΙ. ββοΓ^. Ρ^εΙιγιιιβΓβ ίιι ΉίΰΙΐφ 
ΡαΐΛοΙο^ο III, 16 (ι. ι, ρ»^. 526 0(1. Βοηιι.) : Τά του 
Πηνβ(6υ πΐραν,τήν Ιδίως Έλλάία λεγομένην.— Π8γο 
ΠβΙΙ^ϋίλ Ιΐιβσί» 8 τβΙβΓί5ιι$ ηιβηιοηιη, ιιιηΗ» ηιβ 
!β€ΐιο «κΙοϋηίΙ. Εη Ι^^ίΐυΓ ΒοπριΟΓΟίη, ςηοίςιιοί ίη- 
««.*ηΊ, ΙθΐβίΑΟΟ!». Τ1ι«ορΙΐ8ΐΐθΐ οοιιΐίουαίιιβ ίιι Βμ\Ιϊο 
ΜΛϋ€ά. ο. 59• ρ»]^. 298. 6(1. Βοοιι. : Του δΙ στρατηγού 
τής Ελλάδος. Ιάβιιι Ιιι 1^ϋη€^ ΒαίίΙΗ Μααά.βΗο,α\ρ. 
18, ρ:ΐ(. 564^6(1. €11.: Παριλήφδη δέ ή ιοόλις Αημη- ΟθΙΐ8(«Ιΐΐίηθ8 ΡΟΓρΙΐγΠ)^. ϋ€ €€ΤίΜ, II, 52 (νΜθ ΙΟ- 

η•ιιιη £ΐιρ6ΓίθΓβιΐ)). Ι(1ιιη ίϋίϋ. ιι, 45 (Ι. ι» ρ. 665» 
6ϋ. Βοηιι. ) : *Απ6 τοίΐ θέματος Πβλοτιοννήσου, 
11)ί{Ιβοι : Άπδ των Μαρδαίτών (Μ'ΐΓΐΙίΓιβ ΑΙΙ)8ΐιιί2?), 
των τής Λύαεω; θεμάτων, Νιχοπόλεως» Πελοποννή- 
α>υ, Κεφαλην(ας. Ι(!6ΐη, ΰ€ αάηΐίηί$ίτ• €8ρ. 49 (1• 
III, θϋ. ΰίΐ• ρ2ΐς. 217) : Έν τφ θέματι • . Π,ελοπον* 
νήσου. 1(]6ΐη ΙΙ»ι1. ο&ρ. 50 (ρ. 220 βς.) : 01 του 
θέματος Πελοτκοννήαου Σκλάβοι • . του θέματος 
ΠβλοπβννήΟϋυ• 15ίι!. : Στρατηγδς έν τφ θέματι Πε- 
λοποννήσου • • στρατηγών Ιν Πελοκοννήσφ, ΤΗοο- 
ρΐίληβι Γοηϋηυλίυβ Ιη Β3&{Πο Μ^οεϋοηβ οαρ. 62 
(Ρ80. 303 6(1. Βοηη.) : Ό στρατηγός Πελοιβον- 
νήσου. 0<Η>Γ|;. ΜοΒίοίια• Ιη Βίΐ&ΐΐίο Μαοβά. ε3ρ. τρι&ς, ή Ιντφ θέματι Ελλάδος, ύπ6 των Σαρακηνών. Β 20 : ΙΙάντων των δυτικών θεμάτων, δντος . . έν τ] Ι». 0»ηΐ6ΐιίΑΐ9 111 ορίΑ ΤΙΐΡ85αΙοιΓΐΰ» 6»ρ. 14 (ρ. 506, 
«ϋ. €ΐΐ.)$ Αήμητριάς. • ούτω καλούμενη, της Ελλάδος 
έτερα ιι4λις. β60ΓΚ<υ& ΜοηβΐΰΙιιιβ ίιι ϋβοΜ , Βαιΐ/0 
/Ι'ίρ, 6λρ• 22 (ρ. 860, 6<Ι: είΐ ) : Τδ χάατρον Αημη- 
τρϊΑ^έντφ θέματι της Ελλάδος ΟυίΙΐΜβ κΐϋ^ Ιθ€θ$ 6 
^^η^§^Μη^ιΜΡο^ρ\ί^^ο%. 0$. €€ηιη. αυΐώ Β^ζ. 1)5. ιι, 
€*ρ. 52 6Χ€ί(3ΐοβ. υβηι ^οιι!{ιαηι^ηα9 ϋιίϋ. ιι, 44 
(ρ. 655 6<Ι. Βοιιΐι.) : Δι3ΐ του θέματος Ελλάδος. 
ΙΛ&Λ ^1)^^€1η ρ. 657 : Ό άρχων Χρήπου (1. Έγρί- 
ηου)έν τφ θέματι Έλλάδο;.— ^3ιι1 ςυΧΓβηϋιιΐη 6ΐΐ3ηι 
νΐ(ΐ€ΐυΓ, αιιλίηηβ ρΓονίηοίαηι Ιιοΰ Ιΐιβπΐ8 βίίβεοΓϊι, 
•η <ΙυΗ8 ηιίιιΟΓβι ? Ρϋ5ΐ6Γίιιβ ρΐ^οβΐ οΐΐ 1•βοη6Νΐ 
&ιρΐ6ηΐ6ΐιι ΡαίτοΙο^ίΟί Ιοιη. ΟΥ 1 1 : < ι&χν. Τφ 
Ααρίσσης ^ιυτίρας Ελλάδος ι υΐ»Ι Γθ»ΐα. Ρη- 
Γί8«. : € • . Δευτέρας Θετταλίας χάΐ ιτάαης Έλ- V 
λά6ος•» Ι Ιριηςπ6 ρΙηπο τορ^Ιϋ ΟηΙο ηκΐΓηροΙίΐ;ΐΓυιη 
«1^ ( 5ιι& Αηάτνηϊεο 8€ηίοΓ€, Ιοιηο 60(ΐ6ΐιι Ονΐΐ) ; 
€|ΐιΐηςιΐ8ΐη ηάσης Ελλάδος ίη»ρ6θΐίοηβιιιΑιΙΐ6ΐιΐΓυιη 
ιΐυοςοο ιη6ΐτορο1Ιΐ8 )ΐ3ΐ)υΗ (Ι. €.) 0<ιθ(1 ι&ιηβη 
|..60ΐιί< ΙιΐΜΗρϋοηί Γ606ρΐ36 (δευτ. *Ελλ.) ηιίηίιηβ 
Γβρα^»λΐ. ΕΐβιΓιιη βχ δευτέρα θετταλί^ «ϋ ρποι^ιη 
ΐ|ΐΐ8ΐηι]«ιη Τ1ΐ6»β•ϋ8ΐη οοΐΗ:1ιΐ(ΙβΓ6 1ί€6ΐ, 8ΰ. (Ιΐ6ΐη• 
Τ*ΐ08Μΐοηϋ6« (Μ8€6ϋοιιί« νβΙοΗβ), <ιυ(Μΐ ιπ6ΐΙίο 
9ΕΤ0 }ιιχΐλ Ιίιυΐιιιη βαιιιη ρυϋΐίαι •ιιοΐΑπΐ8(β ηιιιιιΐ- 
Μΐιη τοΙ^ο §ίιίιρΙί€ίΐ6Γ<|υ6 ηοιηβη ΤΙΐ6•89ΐΊφ ΙιαϋαίΙ 

(ΤΙΐ6858ΐθηΐ€1 ρ. 29 Μΐη.). Ν6ςα<^ »Ηΐ6Γ β€θΐ6{>ί8 

Β5Ζ8ηϋη« Ιΐ8ΐιαίΙ 6Χ8Γ€ΐΐ08 (νΐ8ΐΙλΐ0Γβ8) δευτέρας 
*Λρμεν(ας, δ. Γαλατίας, δ. Κακκαδοχέας, δ. Παμ- Πελοτηννήαφ του Όνιάτου. Ζυιΐ3Γ86 χνιιι, 16 : Έξ 
Ελλάδος χαΐ Πελοποννήσου. Νΐ06ΐ88 Ιη ΑΙβχϊΛϊ 
Ι888€ί1 Γγ., III, 7 (ρ8β. 7ϋ8 βα. Βοιιη.) : Τήν Ελ- 
λάδα, .τήν του Πέλοπος, υοηι ίη υΓΐ}β ε^ρϋ 
(ρ. 810 6(1. €ίΙ.) : Τήν Ελλάδα καΐ τδ Πέλοπος 
έδαφος. ΕρΙΐΓ»ιη1α8 Ιη €«88γγ. ▼. 7255 (6<Ι. 
Βοηη.) : Ααρίσσης, "Ελλάδος τε . . τήν Πέλοπος. V. 
6591: /Ελλάδα . . Πέλοπος χΐίμα. Υ. 7567: 
Ελλάδα νήιδν τ^ Πέλοπος. ε8ΐιΐ9€υζ6ηΐΐ8, ιι, 58 
(ι. ι. 6(1. Βοηη., ρα^. 557) ! θράκην • • χα\ την 
Αλλην Μαχεδονίαν . . χα\ Ελλάδα κα\ Πελοπόννητβν. 
ΟιΟιί. ΡΙίΓηηίχη, ι, 37 (ρ. 76 6(1. Βοη-.) : "Εως 
της Ευβοίας... τήν 'Ελλάδα... της νήσου του Πέ- 
λοπος. ΡΰΙοροίΗΐΐΐβυιπ ορπΐ8ΐ8ΐη 6ΐ αΓΐιΊΙ)08 ΟΓηαίΑπι 
(Ιίείι Ει1π«ίη8, βαΓΟίη <|ΐια8(ΐ8ΐη , ρΐιιιΐιηυιη ιη^πΐκ• 
η)8!(, ιηοηιθΓ<ιιΐ8 ηοηιίηϋΐ(ΐ8 ίιιΐβΠΰΟΐυ (Ιϋϋΰϋίίχιε. 
Α(1«ΐ6 ΡΐΊνΊΐ6|;ίυηίΐ Υ6η6ΐο*θΓ«οαπι 8ορΓ8 Ι8υ<ΐ8- 
Ιαη», €1 Οινί8ΐοπ(•ιπ τε^ί ΟηκοΙ 1.8ΐίη8ηι. 

ί^έρΙίΐηΗηί ίΐϋίηα. €(ρΗαΐ€Μα. Οβ βο, ςα» ιη6- 
ΙηιΟΓαΗ ροίβηηΐ, 8υρΓα Γ6Γ6 οιηιΓι& ηοΐανί. 

Οαίαυπη ιΛ^μιτ, ΝινοροΙή. Ρ8Γ168 6]υ8 ^ΕίοΠβ βΙ 
Α€»Γη8ΐιΐ8 ΓοβΓΟίιΙ. Εη ρ8ΐΐ(:ιι1«ι ν6ΐ6Γυηι Ιββίίπιοιιίβ ; 
ρίυΓ86υίιη ηοιι ίηνεηί. 6(ϊθΓ|;ίπ8 €θιΐΓβηυ8 1. ιι ρ>κ. 
512 6ϋ. Βοηη. : Έπήλθον (ΒαΙ^βπ) ταΐς ΤωμαΐχαΙς 
χώριις διά Μακεδονίας χα\ Στρυμόνος χα\ Ελλάδος, 
χαταλαβδντες^ την Νιχδπολιν. Ιάβιη 'ώίιΐ. ρ. 529. 
6«Ι• οΗ. : Τ<5τε δή κα\ τδ θέμα τών Νικοπολιτών, 
πλην Ναυπάκτου, προιε^ι^ύη Βουλγάροις. ΙιμΙι- ν^λίας. — ΡΓ988ί(1ί8 (ρΓα:8Ί(1ιιιη) 8θϋ6ΐιι ηοηιΐυιυ ^ ρ^^ιϋ ΐβ({3ΐίο 8(1 Νΐ€6ρΙιοηιιη Ρ1ΐθ€8ΐα &η. 968 (8α 

*" 68166111 1^0018 0ΐ86οη1• ρ. 568 6(1. Βοηη.) 2 1\ί•ΐΗ• 

ρΛ€ΐΜΐΛ^Ηη%9^%(β 811 Νΐ€θρ9ΐ€•$ «ΙοίΙιι•. ΠαΙαΙο^Ηβ 
6ρΐ80Φρ8(ΐιαιιι (ΒΛΛάηήί ηρ^ηοί οή€Λίαΐ6 Μ^το \ιι, 
Ι».ι^• 256. 6(1. Ρ8Π8. ) : Τ^ Ναυπάχτφ Νικοπόλεβ^. 
ν»Γίο* 1ιυ]υ8 Ιΐΐ6πΐ8ϋ9 Ιθ€θ8 6χροβιιί ίη ΤΑ#ΐ8αίο«Ι- 
^βιι•ί»xε, ρ. 481-4^. Ν» φ«β ρΓ«ΐ6ΠΐιΙιΐ8ΐΐΜΡ Β»1η- 
6ίυ8 61 υΐΓΐΐ(ΐΐ(|υ6 Ραοίοιη, Γβ^ηιιιη Οηυοοπιιιι βρ6- 
Γΐ8η8 ; €ΐιίϋ$ Μοιηίηα ρΓορήβ ιιιίπΠ< β €οη-υρΐ8 8.Ιιο 
ΐ6ΐι>ροΓ6 6πΐ6ΐΐ(Ια1>ο. Νθ8ΐηιηι νβΓοΝίοορο1ΐίθ8 Ι^ΐϋβ 
Ιιιν6ηΐ8Β6 αιΊΙιί ν'κΙβΟΓ 8ραι1 $ΐ6ρΙΐ8ηιιαι Βχχ, : Όρ(*- 
πδς... πέμπτη έν Θεσπρωτί^, ήγουν έν Νικοπόλεε, 
«|ΐιοα αΐιίαιυιη Β7Χ8ηΐ1ηο 6ρΙιοηϊ8ΐοι ί άύ^&τΐ ρο^ 
Γίι. , Ιιι?6ΐιί. £Γ8ηΐιΐ6 1.8Η888,εΐΐ8ΐ€ί8 (ΚαΗρυ$). ΑΐΙΐ611«, 
έ^1η(ΐ68; λ ςο8 υΓΐ>6 Ο«οΐ8ΐα ΙΐΟΓβαΙβπι «ν<ι 
ιυ6<|ίο 8υιιιη 1•Ιν8(1Ι» ηοηΐ6η ΐΓ8ΧΪ88β 6οη8ΐΑΐ? Οο 
^ΐΓ•|υΓΐ8 Ι)ΐι]ιΐ8 'ρΓονίηοίκ, ίιιρΓίηιίβ Τ1ΐ6£ί>8ΐί9β, υΓ• 
)κΙ»α8 Λάί £(ΐΓί3ίυπι ιηοϋο οίΐ8ΐυηι ; ΡΓΐνί1ε(;ΐυιη 
ΑΙβχί! 811. 1199. ν6ηε1ί8 60ΐΐ€688υΗΐ (ΜβΓίη., 1. ο.) 
Η ΙΚτίβίοηβιη τ^ΜΟηέοι ίηΐ6Γ Ι^ιιίηοβ ί8οΐ8ΐη 8η. 
1204 (ΜυηίΟΓί, ϋονίρϋ. ηη. ΙίαΙΙ.^ νοί.χιι, ρ. 524 

»<Ι«Ι-) 

βεχΙκη ΐΑ<ιΐια, Ρ<(σροηιι«ΐΜ8. Η»:6 ηαθ(|Π6 Γ6|^ιιΙ 
ζι«6ΐ ρ«Γ8 ηηΐβ 1.3ΐ•ιιοΓυπι ΙείΓββ Οΰίτυρβίίοιιειιι, 
8ΐι• 1204 8φι. Γ8€ΐ8πι, ν1>1 8«ρίιΐ8 Αο1ΐ8Ί8! 6ΐ Ρείο- 
ριΐηι•€8Ί ιιοαιίιΐ6 όοουΓΗΐ, ΐΙΐ6ηΐ8ΐΊ8 ρ6€υ1ί3Η8 ηο• 
ιιιίιι« ΠΓΟ 8ΐ> ίη(1ί{6ηί8 8€Ηρ1οηΚ>α$ ιηβη^ΟΓαΐαΐρ β3 00Ν&ΤΑΝΤΙΝ1 ΡΟΗΡΗΥΑΟΟΕΝΙΤΙ 61 

»ΐίςοοΐ!68 Ιι«η€ ρΓονΙηάββι» ηοη ιίΒρΙιι•» οοΰυιτβΓβ Α ιοοταΐ : ΥοίΐϋβΜΐ» ΟλΙΗ (Ι>β&1>ο1ί8 ιιγ5Ι• βΜνΙαιη)• 
οΙΐΜΓνΑνΊ. 06 60 τΊ(ΐ6 εοοΜπϋηΜίπ ΡθΓρ1ΐ]τη\|;6- ΟΗηοιιβαι. Ργο €αηίηα ϊ'ΛτΆτΙ^α 6]αι ιβαΙθ Ιι•1ΐ€ΐ 
ηίΐιιιη £)β Ο^ΗΜοΐΝΐβ Ιίΐ). ιι,οβρ» 52. ΡΙυηιιια (Ι6 Ιιθ€ ϋατηα. 

ΙΙΐ6Ηΐ;ιΐ6, υΐ (16 δίΓ^ιηοηίο βΙ ΤΙΐ6«>9ΐ1οηίοβη»Ι, Ιιιηι Ούήηιηη^ ηηΰΙεηίηΜαι,ύΗοάΜηυίνΛΐΙί^ΐΛαία: 5(^1- 

•Ιίίιί ρΓχοο6υρ•νΙ , Ιιιηι Ιη Τ|« Εΐξΐιβαίί Οοοι• ΙΙα^ Ιοηροΰατάία^ Ομπον. 5ίϋί1ί»ιη ΰΐιηι »6<ι. Ιο- 
ιιΐ€ηΐ. Ι, ρ&(. 16 β<|(|• ΛΓια ηοη ρίβηβ οοηΐβπιηβοιΐ»- τΗβτ Γ6§ρί€ίΐ ιΗβηιαίαιη «υείοΓ, ιιυβιη τίιΐβ. Ιιίοιιι- 
ρΓ9Μΐ2ΐ αίΓΟίηςυο Ραοίαιη «Ιίςαοΐΐββ & παβ ιηβ-^ ςυβ Ιιοη^ουιηϋαηι οιηίΐΐίΐ. Εβο Ιιχο ϋυο Ιΐιβπΐ9ΐ2 
ηιοΓΑίυπι, Ιίεβΐ κηριίοηο ιιοη Ι«νίΐ€Γ (ϋβρηνβΐ^. »ΐΓΐ{;ί βυρΓ» (€θ1. 25) 1ιυ]ιΐ8 £ρί8ΐοΙχ• Βίβ Ιι»- 
ΑΓβιϋβ Ι^ίΐϋΓ οΐλΓβ Αϋη2ΐΐ€αηι νβρΐι^ίιηο (Η€ίΙ Υο* 1>61 8ί€ί1ί8ηι βΐ ΟΙιΟΓβοηοιη ηοΜβΓ (Ιοη3ΐαηΓιηυ$ ίη 
ηβΐυιη ; ϋγτηΜίίοι ίρβί ββΐ Αάτααο^ Αν1οη2 ί. ς• Ιί1)Γ0 Οέ Οβήηι, (ΙϊΙ). ιι, ορ. 52). δίοίΐίιηι β^ΓΟ- 
ΙαΒΙπηα; €1ιίη)«η (€ϋίιιΐ6πυηι) ι. <|• ΰ^^Ηηηαταφ £ίβ, ιιΐ ηοναπι 8ΐΐ3ΐη ρ»ΐπ2ηι, ίΙ1ιΐ8ΐΓ»νίι οιιιη Ιΐ»1ίλ 
Ει ^«ιΐί/«ια βρυι] ίΐΐυιη ρΓΟ Νίοοροΐί οεεηΓΓΪΐ» 8ΐ3τί€0 ίηίϋποΓβ ΑγλΙ)& Ε«Ιπ5ίιΐί(. ΟΙκΓ^οιιίϋ (€Γίιυ6») ογ- 
Βιιηάίιζ» , ηοη ΡΓβνβιο, υΐ 6(ΙίΐθΓίΙ)υ8 ΓτΆηοο-Ο^Λτ- 1)68 ΓιΙΙογαΙθι» ππιΐιο ρΙιΐΓβΕ» ςυλίη »1ί» 80Γίρΐ» 
Πι ρΓχρΙβοβί. Ναυραοΐυπι (Ιίοίι Λα^απο, Τ56ΐ)ΐ8 χνί ιη6ϋη, ρεΓίρΙυ» Ροιιΐί Ευχίηί 0€ΐυρ1α8 6ηι•- 
νβΓΟ Ααίΰα$, υΐ Ββηίλπιίη ΤϋϋοΙίΐαηυβ. Μοιη, Ιπ» ^ ηΐ6Γ9ΐι. ΑιΙιΙβ Η^ιηιιιοηηη ^ νίηιπι ίΙΙυιΐΓϋπι » ίη 
ηι«]θΓ2ΐ αυπιίιίΑ, Α^ΐηχ ίιηωίβββ, ΟΓΐϋιΐΰ τβείο ιη6- \νΐ6Π6Γ 1^!ιγΙ)1>. ΥοΙ. ίχν» ρ. 6 8ς(|. ΤϋΤ ΣΟΜΤΑΤΟΥ ΒΑΣIΑΕ^I£ (Ι) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ 

ΠΕΡΙ ΘΕΜΑΤΩΝ• 

δΑΡΙΕΝΤΙδδΙΜΙ ΙΜΡΕΒΑΤΟΒΙΒ 

ΟΟΝδΤΑΝΓΙΝΙ ΡΟΒΡΗΥΒΟ&ΕΝΙΤΙ 
ΌΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋδ. 

(Ει Αθ86ΐηιΙ ΒληϋαΗί Ιηιρεηο ΟΗΰηίαΙί, νζτ\α\\3, 1711, Μ,) 

ϋΒΕΒ ΡΚΙΜϋδ. 

ΟΚ ΤΗΕΜλΤΙΒυδ ΙΜΡΕΒΙ1 ΟΚΙΕΝΤΑ^δ. 1 1)6 ΐΙ)6ΠΐλΓι1»ιΐ8, ςυ» ιϋ Βοιη^ηιιη^ ΊιηρΰΓΐυπι Ο Περ\ των θβμάτων τών άνην.<$ντων τ|| ^σιλιίςι 

ιρ«>€ΐαηΙ, «οΐυη, 6ΐυηϋ6 αρρβΙΙλϋοηοιη ϋιικΐπηΐ , τών 'Ρωμαίων, χαΐ ιιΜβν Εσχον (1) τάς όνομανίβς, 

61 Ιιχ ίρ8Φ3ρρβ1ΐ3ΐίοη68 ςιιίϋ •ίβηίβ6θηΐ, 61 ηυο(1 χα\ χΐ σημαίνουτιν αϊ τούτων προνηγορίαι, χα\ €τι 

ιιοηηπΙΙλ ΙΙΐ6Π)3ΐ2 3η1ί<|ΐιαιη ΓθΓΗΐ63η( ηοιηβη ; τ^ι μίν αυτών άρχαΐζου^ι, τά δέ, νέαν έχτήββντο 

2 >Γΐ3 Υ€Γ0 ηονίΐίυηίΑΟ Γοεβηβ η&6ΐ3 βίηΐ ; ρΓΐηηιιη τήν 7:ρο(τηγορ{αν , ιΐ δοχ&ι , πρώτον (5) τοΟ χα>ου« 

ήΗί(1βπι, ιΊνίϋοίηΓ, ΙΙΐ6Π)3ΐΊ8 ΑιίΑίοΙίεί €οςηοηιίη3ΐί μένου θέματος *Ανατολΐχου μνημον€ΰαωμ&ν. 
πΐ6ηΐίοη6ΐη Γ3θΐ6ηιη8. 

ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝΟϋΒΗ ^ΌΤ^«:.• 

(Ι) Τίΐιιΐϋ» Ιιίο 1η οοιίίύβ Β<*ξ;ίο βίο ΙιαΙη^Ιιιγ ; οιΐίΐίδ άχαΐζουβι ρΓΟ άρχαΐζουσι. 

♦'λοπίνί^μα Κο)νσταντ(νου υΙοΟ Λέοντο; του ΣοφοΟ, (5) Ιΐ:ι ιηβ. οο<1βχ ; ίη ΰίΓιΐί»^ νίΐΌ » ττρώτον μίν 

ιιιπηίΓυιιι ^οη$ιαηι^η^ /ί/ιΊ ίηφ^αΐοίίί ϋ^οηί» ΰορηο^ οϋν τοΟ καλουμένου Ανατολικού, β( δοχαΐ, μνημον»υ- 

ηήΜ ΒαρίύΐιΐΗ ορά* έΜοταίαιη, σωμεν. Ενταύθα της Ανατολής θέματα, ήγουν τής 

(2) δΐ€ ΟΙ Μ9. Κ6{.; η3ηι Ίη ο(ΓιΓι$ ρ3ηΙοιιΐ3 χα\ μιχρόΐς *ΑαΙα;. ιΐ68ί(ΐ6Γ3ΐαΓ• δΐ€ ρ.ιιιΙ;) ίηΓΓ.ι ροΓροΓ3ΐη ΐ6^^ΐΐαΓ ίιι 65 08 ΤΗεϋΙΑΤαυδ ΟΗΠΕΝΤίδ; 66 

θέμα Α\ τδ ηοΛούμετον "ΑτητοΧίκότ. Α ΤΗΒΐ»α /, Ληοΐο/ίηηη «ρρβ//«ΐΜΜ• Ού )ίατά τ^ν των ττολλών ύπόληψιν, ώς έμο\ χα- 
ταφα^νιται, ή τών θεμάτων έγένβτο προσηγορία. ϋύδ& 
γάρ ΐΒολαιά τ(ς Ιστιν, ούβέ τις τών Ιστορίας γρα- 
ψ&ντων ΙμνήσΟη τοιαύτης ονομασίας, ιΣις λέγβται 
\νυν• άλλα ηρώην κα\ χατ' αρχάς, τάγματα τίνα καΐ 
λιγιώνβ; ύπηρχον άναγεγραμμέναι χατ' ίθνος, ώ; 
ή λεγεών τεβααράκοντα μαρτύρων έλέγετο Κεραυ- 
νοβόλος (4), χα\ &>λη Μαρμαριτων (5), χα\ &λλη 
ϋιαιδιχή, χα\ έτερα θετταλιχή, χαΐ &λλη άλλως (ο- 
νομασμένη, ύπ6 δοΟχα χα\ ηγεμόνα τυγχάνουσα (6), 
κολλάχις δέ χα\ κραιπόσιτον (7). Κα\ ταύτα ποτ^, 
2τ< οΐ βασιλείς μετά του λαοΰ έπεστράτευον» χα\ τοΤς 
άντα(ρουσι τ6ν της Τωμαΐκης βουλβ^ας ζυγ^ν έπ- ΤΙιβίϋλΙυτη «ρροΙΙ^ιΐίο, ΚΙ ιηίΐιί ςιΓιόβιη ?1(ΙθΐιΐΓ, 
ιι^ςυ^ςυλίη ο^ιη, ηυίΐιη ιΠΜΐΙί ορ'ιηβηΐυΓ, οΗ^- 
ηβιη Ιια1)οΙ : $ί(]υ1(ΐ€ΐιι ηβςιιβ ^ηΐίηυ^ €5ΐ, ηρςυβ 
(|υί8ςυ2ΐιη βΟΓαηι, ςυί Ιιί^ΐοηΑβ €οη<1ΊϋθΓ6, ε]ιιβ• 
οβπκκίί &ρρ6ΐ1αΓΐϋηί5, <)υ» ηυηο Ίη υβυ 68ΐ, ηιβη 
ϋοηβαι Γ^ΐΰίΙ. Οΐίιη νβΓΟ βΐ 8ΐ> ίηΙΐ}ο, Ιατήι» ςιι»- 
<ΐ3ΐη λΰ ϊβ^ίοηβδ ρβΓ 8ίη^υ1ΐ8 ρΓονίηοίαβ <ϋ5ΐΓί1)αΙ« 
6Γ3ηΙ, (]υ6ΐηαϋιηο()υηι \^%\ο ςυ2()Γ3£ίηΙα ιη»ηγ• 
Γυιη (ϋοβ1)3ΐιΐΓ ^'υΐιηίηλίπχ βΐ βΠ^ ΙΙ&Γπι«πΐ2πιιη, 
αΠα Ρί5Ί((ί(», 2Γΐ2 Τΐιβδβαΐίεα, 8ΐίχ(ΐυ« «Ιΐΐβτ ηιιη- 
ϋυρβ^Ι.'Β; ςυβΒ ϋ(ΐθ!ΐ)ΐΐ3 6( ρι^ΓβοΙίβ, «χρβ βκίαη 
ρΓχρο8ίΐί$ ιυΐχϋϋβ Γιι^Γαηΐ. Αίςυο Ιι3Β€ ςυίιίοιιι 
οΗπ), ϋυηι ίιηρβηΙοΓ(;8 ππΑ ευηι ρορπίο βχρειϋΐΊο- ετίθβσαν χα\ μιχρου βε7ν« πάσαν τ^ οίχουμ^νην ^ ηββ ^αεοΓβηΐ; 61 Ιη 60$, ςυί Κοπιβη» ββΓνΗιϋί• έηολιόρχουν άταχτοϋσαν χα\ αντιλόγου σαν , ώς ό 
Καίσαρ Ιούλιος, ώς ό σεβαστή (8) ΑΟγουστος, ώς 
ό ΤραΤανΙς έχεΤνο; ό περιβόητος, ώς ό μέγας έν 
βασιλεΟσι Κωνσταντι*;ος χαΐ Θεοδόσιος, χα\ οΐ μετ* 
έχλένους τ^ν Χριστίανισμ^ν χαΐ τήν θεοσέβειαν άσ• 
πασάμενοι. Ο.ύχ ^ν γάρ έ(χ6ς (Ο), βασιλέως έπ\ 
σ:ρατοπέδου παρόντος, στρατηγ&ν διατάττεσθαι• 
Ύφ' ηγεμόνας γάρ χαΐ ταξιάρχας έτέλουν, χα\ δλα 
ιά τών πολεμίων πράγματα έπ\ τ|1 τόυ βασιλέως 
βουλ{ άτεεχρέμαντο* χα\ πάς ό λα^ς ε!ς ίνα (10) 
πα\ μόνον τ6ν βασιλέα Ιώρα. "Οτε β^ του στρατευ- 
βιν οΐ βασιλείς άπεπαύσαντο, τότε χα\ στρατηγούς 
χα\ θέματα βιωρ^σαντο* ΚαΙ βίς τούτο χατέληζεν (Η) 
•ή,τών 'Ρωμαίων αρχή μέχρι της σήμερον. ΝυνΙ ]υ£ΐιιη <ΐ6(Γΰεΐ«1>αοΐ, €ορί33 ϋιιεβΓβηΐ; 36 ΐοΐυπι 
Γ«Γ6 0Γΐ)βιη ΐβτΓαΓυιη ΓβηίΙβηίοιη ΓβΙυείΑηΐβιηςΜ 
8υΙ)ί£ΡΓβηΐ; (|υ6ηΐ9(1ιηο<!αιη 3(ΐ1ίυ8 (Ι.ΎββΓ, υΐ τθ- 
ηβΓίϋίΙίβ ΠΙβ Αυ^α5ΐυ$, ιιΐ €6ΐ(ί1)6η ίιιιαβ ίΙΐ6 Ττλ- 
]&ηυ8, υΐ ιη8{ζηιΐ8 ίΙΙε ίη)ρ6Γ8ΐοΓ εοη&ΐαηΐΐηυβ, 01 
ΤΙΐ60<1<»{ιΐ8; 6Κ ςυί ροβΐ ίΙ1θ8 'ϋΙιΠ8Γΐ3Μ»ιιι ΤϋΙί- 
£[ίοηβιιι 80 <1ίνίιΐ( Νιιιηίηίβ ευΙΙυιη 8ϋηΐ ΑηιρΙεχΙ• 
Νεηυβ βηΐιη ροΓ βΓ&ΐ, ίρβο ίπιρβΓίΐΙΟΓε ίη εχεΓείΐα 
νβΓ$ιηΐ6, ρΓ;ι:ΐ0Γ6ΐο ()ο8ίςη^Γί; βίςυί^Ιεηι ιυΙ) ιΗι- 
είΚ>υ8 εΐ εεηΐιιηοηίΙ)ΐΓ&ύ€({ϋ1)*«ιηΙ;οιηηΊ2<]αι: ΒβΙΙίει 
ηο|;οΙίΑ «ι» ΊιηρθΓ8ΐοπ3 νοΙαιιΐ»ΐβ ρειΐ(1β1)&ιΚ, 61 
ρορυΐί ΐοΙίθ8 οειιΐί ίη ιιηιιπι 36 βυΐιιηι ίηιρεπιΐο• 
Γ6ΐη εΓ3πΚ €οη]οεΐΊ. €υη) τ•το ]ηιρ6Γ3ΐθΓ65 6χρ6- 
(ϋΐίοιιι6Ή5 ίιιΐ6Γ6^86 ()68ί6ΓυηΙ, Ιοιιι ιΐεηουυ) ρΓχ- δΐ στενωθείσης της Ύωμαίων αρχής (12), ήγουν € 19Γ68 61 ΐΗ6ΐη3ΐ3 εοη8(ίΐυΐ3• Δίςυε Ιιηηε ςυίίΐεηι 
«ής Τωμαΐχής βασιλείας χα'ι άχρωτηριασθείσης χα•^ Γ3ΐίοη6ΐιι Εοηιπιιιιιη ίιιιρβήυιη ίη ΙιοιϋεΓηαηι υβςυβ 
τά τε ανατολάς χα\ δυσμάς άπ6 της αρχής Έρα- όίβιη ΙεηυίΙ. Υει-υηι ηυηε, ιυη) Ηθηιβηοηιηι 
χλείου του Λίβυος, οΐ άπ* έχείνου χρατήσαντες οΟχ ρΓίπ6Ίρ3ΐυ8, 86ΐι ΒοηΜηαιιι ίΐιτρεΗ»ηι 3πςυβΓηι§ 

ΑΝδΕΙΜΙ ΒΑΝΟϋΚΙΐ ΝΟΤ^Ε. (4) δϊ6 εχ ιηβ. Ιη εϋΐΐίδ Ιβ^ίΙυΓ, ώς ή λεγήων 
ή τών μ' μαρτύρων, χα\ άλλη Πισιδιχή, 6ΐο. Κε- 
ραυν^λος αυίειη ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐ1 βυιηυβ (ηΐηύηαίτίχ^ 
ιά 651, ΐ6{ίο; ηηίρρβ Ιε^ίοπίδ ΓαΙιιιίηβίΓίεΊ» πιεηΐίο 
οεειίΓΓΐι ίη φΐίηςιΐϋ ίιι&εΓΊριΐοηί5υ$, ςααβ ρΓοίεΓΐ 
Ι2ηιΐ5 ϋΓυΐ6Γυ8 ; ςαχ βιιΐβιη Ιοι^ίο ίη Ιιίβοβ ίη- 
8«ΗρΓιοηϋ)η8, ει εΐϊ2Π) 3ΐίΙ)ί (ϋείΐυΓ ΡηΙίηίηαίΗχ^ 
III Κοΐίϋ3 (]ί|;ιιΐΐ3ΐυηι ίηιρ^Γϋ ΟΓίϋπΙίβ 3ρρ6Π3ΚυΓ 
ΕΉΙίηίηΰα; βίε : Βτίτίβΰΐιηα Ιβ^ίοηΐίάηοΗβοίηιαί Ρηί- 
ΐΜίη^ατ, Μ€ΐΗ€η*6. ϋΐϋίε Ηεηηευϋ ν3ΐ68ία8• 1ί1). ν, 
€3ρ. 5, £υβ6ϋίί Εεοΐβ&ίαςίίοιε Πίκίοπ» λεγεώ^α 
Κεραυνοβόλον, Ιβ^οηινη ΓηΙηΐίηβαιη ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐιΐΓ ; 
ιηοηείςυε ίη 3ηηοΐ3ΐίοπί1)Π8 3ΐΙ ειιαιιίεη) £ιΐδυ1>ϋ 
Ιοευπι, Κεραυνοβόλον, ΕΐίΙηιίηεαηι, ίηΐ6ΓρΓβΐ3ΐΐ(Ιαιη ^ 
€886, ηοη Γΐι/ΐϋίιιαίΓΐΓ^))!, υΐ ΟπυρΙιΠΗβ 61 5ε3ΐΐ(|;€Γ 
8ΐΙϋ(|υ6; 8β(Ι Γ3)1ί ΥβΙββίυηι Ιι»ο ίη Γθαεηιο ηοη νίϋεΐ; 
Β»ιη 6Γυ(6Γί3η96 ίη8€Γίρΐίοιιε8 οιιΐϋίηο εοηΐΓ3ηιιπι 
ιΐοεεηΐ• Ει Ρυ1ιιιΐηε3 ί(<«ςυ6 εΐ Ρυίαιίηβΐπχ Ιε^ΐο 
!ηλ <Ιαο<ΐ6€ίιΐΐ3 ιΚ) Αιΐ£ϋ8ΐο ίη8ΐίΐυΐ3, 61 8 Υε8ρ38ί»ηο 
ίιηρ6ΓαΐθΓ6 ίη θ3ρρ3ϋοεί3 Ιθ(:3ΐ3, ι»υηειιρ3ΐ3 ΓνίΙ. 
εχ(6Γυπι ηυοΟ 3ΐΙ Ευ8εΙ)ίη8 ΙβαιΙβΙο Ιοεο, 1ΐ3η6 
Ιε^ίοιιβιη Κεραυ«;ο6όλον ορρβίΐβίνηι ίηί886 Μ3Γεο 
Αηιοηίηο ίηιρεΓαηΐε ; ςυοϋ οιιιη 3£ΐν6Γ8υ8 βϋπιιβ- 

Β08 61 53ΓΠ13138 ρυ|;η3ΐυΓυ8 36 6111 ΐη8Κηΐ6Γύ(, εΐ 

8ίΙί οιιιη 6Χ6Γ6ίΐιι οοηϋοεΓεΙϋΓ, ρΓ6εί5υ8 ι61ΐΓί3(ο 
ρΐυτίΐΒΐ Ιε^ίο ϊΙ(3, ΐ|ΐι« €1ιπ8ΐίαη3 εΐ'3(, ίη)ρεΐΓ3- 
\ίΐ9 61 ΓυΙιηίηυιη ]3εΐα &ΐϋ5ΐίυπ) εορί» ίη ηι^Ηΐη 
ν6Γ8» 36 εΐ5(ίΐ)εΙ;« ΓυβΓε : ί3ηκΙυί1ιηη πηοηιιίΐ 
8ε•Γΐ|(6Γ ίη 3ηίιη3(1νβΓ8ίοηϋ)υ8 ειΐ86ΐ)ί3ηί8, Ιρι^ιιη 
ΙΙ6ΙΙΙ ΡιιΙαιίηαΐΗεειυ 3Κ> ΗοεηιίΓαειιΙο ηΐ}ηεηρ3ΐ3ΐη 
ηοη ΓαίΜβ, «ιαϊρρε φΐ« άιιι 3ηΐβ ΐ6ϋΐΐΜΐΓ3 Μ. Αη- 
Κ^Αίλί ίΐλ τΐ3 ίηεήΐ• Οοεεί ία ιιι•ιι1Γ68ΐ6 1>ίο €3881118 Ιι1>. ι.ν, η1>1 ΐ6((ίοιΐ68 οπ)ηε8 εηηηιβηΐ : 
(μκ>ι1 βαηβ εοπΩΓΠίβΙυΓ 6Χ ίηβεπρΐίϋΐιί1ΐ(ΐ8 3 ^3ηο 
βΓυΙεΓΘ 3ΐί3ϋ5. Νε^ιαε 3ΐι<]ί6η(1υ8 ΧίρΗίΙίηη» 
φΐί Κεραυνοβόλον Ιε^ίοηβη) ίΗβηι 3ρρ6ΐ)3ΐΗηι 688β 
3^ ο1) πΗΓαειιΙιιηι ίΙΙιιά ςυοϋ ρ3υ1ο 6ΐιρεπυ8 ι^κ 
Ευ$6ΐ>ίο Γβΐυίίιηυβ, υΐ ρυ(3ηΙ ιτίΗ (ΙοεΙ • Υίϋβ 
3»ηοΐ3ΐιοιΐ68 ν;ιΐ68ί3η38 ίυ ΓώΓυιη ν Ευ8β1>ίί. 

(5) ίΚα\ άλλη Μαρμαριτων, εΐο. Ιη ΝοΐιΓΐ3 ϋί- 
ιτηΗ3(υπι ίηιρειϋ Οιΐοιιΐ^ΙίΗ 1ΐ3ΐ>εΙιΐΓ, Οο/ιοη Ιίπία 
Ψα1$ήα Ματηιατα*. Εΐδίε Γοιι3^8ί8 βεηρίοΓ ηο8ΐ<τ 
εοηΓιιηιίίΙ Ιε^ίοηεπι ευη εοΙιοΠε» 4"« Ιΐ3ΓΠΐλΐ« 

ά6|;6ΐ>8ΐ. 

(6>Μ8. εοίΐβχ Η3ΐ}6ΐ, τυγχάνοΐ/»»ι. 
(7; Ρ3ηίευΐ3 χαί βχ ιηβ. Γ(>ροηίΙιΐΓ• 

(8) Είΐίιί, ώς ο θαυμαστός. 

(9) !:>ίε ΐιι ιη3. Ιβ^ΐΐαΓ. 

(10) Ιη 6ϋί(Ί8 (ΐ6βΐ(ΐ6ΐ3ΐυΓ ρΓχροβίΙίο ε!ς. 

(11) 5ίε 6Χ ηΐ8. Ιη ε(ϋΙ. Ιε^ίΜΐΓ, χλ\ είς ταΟτα 
κατέληξβν ή τών Τωμαίων αρχή μέχρι κα\ σή- 
μερον. 

(1ί)9ίε 61 π)8. εοά. Ιη εόίιίδ Ιο^ζίΐυΓ νυν\ δΐ στε- 
νωθβίσης κατά τε τάς ανατολάς χα\ δυσμάς της 'Ρω- 
μαϊχής βασιλεία; χα\ ακρωτηριασθεί 4ης άτΛ τήςάρ- 

ίής 6ΐο. Τοί 3αΐϋπι ίπρερϋ ε3ΐ3ηΐΗ3ΐίΙ)η8 οπ^ίιιεηι 
ΐ6Γ3ί'Ιίυπι ιίεϋίδβε, ρΓονθ€3ΐ3 ίη 86 Ναπιίηίβ ίΓ3, 
(ίυπ) ΜυηοΙΙΐ6ΐΐΐ3ηιιη ίι«Γ€8ίιη Ιοηιεπε 8υ8ε6ρΐ3ηι 

δρηίΗ3εΗΐ3 ΙηεΓϋΐυΓ, ηεπιο ί^ιιοΓβΐ; ςυΐρρε 3ΐ> 
I6ι*3^I^^ ΐ6ηιρυΓ6 53ΓΛε6ΐιΙ Μ3οπ)6ΐΙΐ6 «Ιαι-β 
εαρηΐ εχΐηίβΓβ, ει Αοηΐ3ηηηι ίιηρεΓΐυηι, ]3πι Ιυηι 

3ΐΐ<»(|ΐΐί Ρ6Γ83Πΐηΐ 3ΓΐΓ•ί8 60<ι(Η188υΐΙι, πιβ^πΐβ εΐ3(1ί- 

1)118 3β6εεηιηΐ : Ρ3ΐ£8ΐίη3, 2^Υ3Γ3 «ίςαε Μ%^ρ^ 
Ιρ^βιηεΐ Ηατ36ΐίο Γβ^^ιιαβ 8ΐιΐ>3εϋ3. 07 ωΝ9ΤΑΝΤΐΝΐ ΡΟΗΡΗΤΗΟΟΕΝΙΤΙ Μ 

$ίΙ ίΑΰΐΜΠί, βΙ ύΐΐΓβηί» «Γΐ4|ΐιοΐ ρΓονίη€ΐί& Ιαοι Λ Ιχοντβς 2«οι χα\ 6«ως χαιαχρήβοντβι τ{ ^^τ&^ 9ΓΊβηΐ«αι ι|υ8ΐιι οοοββυπι νβηυβ βίΐ ιηιιΙΙίΑίοιη 
»1> ΙηιρβΓίο ΗβΓλΟΐπ Ι.ϋ)}^.ί ; ΐ|υί ρο&ι βυηι κ^ηα- 
ΓΗΐιΙ» ουιη ηοη ΙιβιΙ>6Γ6ι:ΐ οΐιίβυΐ ςιιοιηιχίο ρο• 
ΐ^ηΐίΑηι (ΙοιηίηλΙιιπιςυθ κυυπι βχβΓΟβΓβηΙ, ίη ρ«Γ• 
▼&§ αΐιςυοΐ ρλη«δ ίιηρβηυιη βυυιη λο ιηιΓιΙιιιιι 
Ιϋπιΐλβ 8€€ηβΓυηΐ: αΙ ΐιιηο ηίλχιιηβ βηΒουιη ««γ• 
αοηβη) αβΤβοίβΙ)•!)!, ρλίπυιιι νβΐΌ ίο Ηοηίληιιιιι 
Γ6ρυ(1ί3ΐ)ΐιηΐ ; Ιοη^^ίιιοι (|υίρρβ τοαιΙ)αηΙ «|ΐιΙ ιηίΐ^^ 
ιιιΠΙΐΙ1)ΐΐ8, €ΐ €€ηΐυηο瀫 ςυί οβηΐιιιη ρΓ«6τ«η! ; 
€Ι οοιηίΐο• ςυοβ ηυηο »ΐπιΐβ|;ο•. 1ρ•υηι βηίηι 
ΐΗ€ΐη3ΐΪ8 ηοιηβη Ογφοοιιι ηΐ, ηοη βοπίΑΐηιηι ίπ^ 
^ηςΟ<ηως• (Ιιοοββΐ) « ροβΗΙοηβ 8ίν« ϊοβιιΐΐοηβ ίΐ8 
ΐΐιιη€ΐιρ9ΐΐοηι. Αη^^ρΐίουπι ί|;ίΐυΓ 3 Ιΐιβηα «ρρ^ΐΠλ- 
Ιητ» ηοη ςηοιΐ •υρβΗοτί8 ίΙΙίυ$ 2ϋ ρτ'ιηιί ΟΓίβηΐΙι Ιξουσί^, %1ς μιχρΑ τίνα μέρη χατέτιμον «^ν Ιαν• 
των αρχήν, χαι τά των στρατιωτών τάγματα» μά- 
λιστα χαΥ Έλληνίζοντβς, χα\ τήν ιεάτρ'.ον χα\ Τϋ» 
μαΤχήν γλώτταν άποβαλίντίς, Αογγίνους γ4ρ 
ίλβγον (13) τους χιλιάρχους, χα\ χεντουρίωνας Τ9^ 
Ιχατοντάρχους, χα\ χέμητας τους νυν στ^τηγ^ύς. 
Αύτ6 γάρ τ6 βνομα του θέματος, Έλλην(χόν έβτι 
χα\ ο6 ΤωμαΤχδν, άχό ΤΨ^ θέσεως Ανομαζ^μ<ν•ν. 
"Ανατολικών το(νυν τό θέμα χαλβιται, ο6χ ^ι τ^ 
Ανω χαΐ πριυτης ανατολής έγτκν, δθιν Μτχμι 4 
ήλιο;. Αλλ* ότι πρ^ ήμΑς τους χατοιχο•>τα; τ^ Βν• 
ζάντιον χαλ τ6ν της Εύρώιτης τ^ηον (14), λέγβται 
άνατολιχ^ν. Πρ^ςβέ.τους χατοιχουντας τήν Μ<οο*. 
ΐΜταμ{αν, Συρίαν, χα\ τήν μιγάλην Άαίαν, Ιν { |Ι^ ομΙο •ο1 οΗΙβγ; 86(1 ςικχΐ^ ηο•ΙηιΐΒ» ςηΐ "^ χατοιχοΟσιν Ίν6ο\ χα\ ΑΙΘ{οι»;» χα\ Αιγύπτιοι. λέ« Β^I•Iι^^ηI 1ΐ•1>ίΐ8Πΐη8, βΐ ΙθΓΐ08 ΕΐΙΓΟρίβ Γ68ρβ€ΐΐΙ• 

Αηηιοϋ€απι, ϊά β8ΐ Οτίβηιηΐο, (ϋ€8ΐυΓ : Γ»8ρ6€(α 
τβΓο βαηιπι ςιιΙ Μβ8θροΐ8αιΊ•πι, 87Γί3[η, βΙ οΐβ^ηβαι 
Α8ΐααι 1ΐ8ΐ>ίΐ8ηΙ, ίη ςοα άβίζυηΐ Ιηάί, βΐ ^£ιIι^ορ68 
€1 Λ§3Ρί\ϊ^ ιΙΙοίιοΓ 0«αϋ«ηΐ8ΐ6 ςυοϋ ίηΐβφοβΐ 
«( Α8ΐη ΛΐηοΓ. ΟτΙβηι ςιιίρρβ ; υΐ (ΙίιίαΐΜ, Ιηάο- 
ηιπι 08ΐ 61 ^Ε(Iι^ορυπι, βΐ ^ε^γριίοηιιη βΐ ΓβΠ^υο- γιται βυτιχ^ μέτον χα\ *Α9(α μιχρά« *Η (^ρ *Α- 
νατολή, χα$ώ9ΐ«ιρ Ιφημιν (15). *Ι\δων έστι, χα\ 
Αίθι^ικιΐν, χα\ Α1γυπτ(ων, χα\ των λοιτκυν των τ^^ν 
*Ανατολήν χατοιχούντων. "Ομως, ίνα μή μαχρολ»- 
γώμβν, χα\ βοκώμέν τισι τιρατ^ύιαθαι ΐΜρ\ της τω¥ 
Οβμάτων ονομασίας, Ιν σνντ^μφ (1β) Ιρουμ&ν ώ; 
Εχβι αυτή ή &λή0€ΐα• Γοηι, ςυί ΟΓίβηίοιη Ιηοοίυηΐ. Α( τβΓο, ηβ ρΓθ1Ηιίο£β8 8ίηιιΐ8, «Ι τΜββηιΟΓ ηοοηιιΗίβ ιηοη8ΐΕ•8» 
<Ιί66Γο άο ΐΙιβηίΑΐυηι Αρρβίΐαΐίοιιβ, ΙΐΓβτίΐβΓ τβί ίρ^ίυδ, ίΐ8 ηΐ 8β80 Ιι•1)€ΐ|ΐ νβηΐβίβιη βχροηθπιην 

Αη8ΐοΐ4€θθΐ Ιΐ8ςιιβ ΐΗβιιι», υΐ ηιιηο 8ρρβΙΐ8ΐιΐΓ, Τ% τοίνυν Ανχτολιχ^; θέμα, ώς νυν δνομά^ται^ 
ιιςυίηςαβ (|;«ηΐιΊ>υ8 Ιοίυιη ίιιοοΙίΐυΓ. ΙηΐΙίυυι ^ηίη έχ ικέντε εθνών τήν βλην χα-ιο'.χίαν Εσχηχιν. *Αρχή[ν 
α €θπιοροΗ, ςυ« <Ιί€ίΙυΓ ΜβΓυβ, βυηιιΐ ; «ι νο• γ&ρ αΟτοΰ Απ6 τής χωμοπόλιως της ονομαζόμενης 
€ηΙ(ΐΓ ΡΙιι7Κ{α8ιι1<ιΙ8Π8, Ιεοηίυηι υβηυβ. Ρ{ΐιϋίηΐ8 Μηρού ικποίηται, χα\ λέγεται Φρύγη Σαλουταρέας 
ΥβΓΟ ΐ8«υΓΐ8 ΤιηΓΟηι νβΓΒΐιβ, •ρρθ1ΐ3ηΙιΐΓ Ι.^- ^, (17), Εως τοΟ *Ιχον(ου. Τά δέ πρόσοιχα των 1σαι>- 
€ΐοιι!8; <ιη» τβΐΌ :ΐ(Ι ιη^Γβ, 8(1 Αυβιηιπι, οι 8ί4 ρωντΑ πρ^ τ^ Ταυρον, χαλείται Α«χαον£α• ΤΑ ιιιοηΙβ8 ΡγΊ(;^(ΙΙ οο^ηοηιίηαΐοβ τβτ^^ιιηΐ, ΑιίΑΐΊ^ηι 
ηβςιιβ, ΡαηιρΙιγΙιι ηιιηευρ8(υΓ. ΙΙΚεποΓ» βιιΐοηίΐ, 
61 πιβ(ϋιβΓΓ8η68, Ρίβ'κΙΊα (ΙιευηΐυΓ , (|υ» ύογο ο5 
ΑοΓοΙηο Αηιοηαιη υβςιιβ, ΨΗτγ%\9ί €λρ8ΐί8ηεδ νο- 
€81ιΐΓ. Αι ςυ» 8(1 ηο^Γβ νβΓ^πηΐ, βΐ Π8Γί&ιη (1Ί8ΐ6Γ• 
ηιπΐ8πΐ, 1•]Τ€ΐ8 (ΙΊεΗυΓ. Οηβουηςυβ ί^ίΐορ 8αηΙ 
η)0(Ιίΐ6ΓΓ8η62, 61 βπίιίιη» Ταογο, 6ΐ 8(1 ηιοηΐΰ8 
ε8ρρ8(1ο6ΪΦ υ8(|ΐΐ6 ρβΓίίπ^υηΐ, Αηηίοη^Α ηιιηοΗ- ^ πρ?»ς θάλασσαν, χαΥ τ6ν νΟτο»;, χα\ τά του καλου- 
μένου Ψυχρού 6ρη, κο\ 1(2>ς'α6τής *Ατταλ<{ας (18)^ 
χαλβΤται Οαμφυλία• Τ3ι οέ &νω, χα\ μεσ^γαια, χα« 
λιίται ΙΙισσ($(α. ΤΑ 51 Απ6 του "Αχροΐνοΰ (19) χα\ 
μέχρι του *Αμωρ{ου, καλείται Φρυγία Κσπατιανής 
(20). ΤΑ δ€ πρ^ θάλασσαν νευοντα χα\ ^^Ιζύ'/ζα 
τήν Καρίαν, χαλειται Λυκία. "Οσα μ>ν ούν είσΐ 
αεσέγαια κα\ πρόσοιχα τψ Ταΰρ^^, χαΐ διι^^χοντα ΑΝ3Ε1.Μ1 ΕΑΝΟυΕίΙ ΝΟΤ^£. (15) 1.οιΐ|ΐηΙ &ρρ6ΐΐ8ΐιοη6ηι ρΓΟ βο ςυ! ηιΐΐΐβ 
νΊΓΐ8 ρΓ»6836ΐ ποπ 8^ηο$6ο *, 080) (|ηί ηιΠΐ6 ηιίΠ- 

ΙΐΙ)ΙΙ8 ΡΓ9Κ6Γ21 ΚθΠ)9ΐΐί 8 ΙΠ 1)011118. 0ΐ*«€ί8 χΐλ(αρχος 

(ϋΰ6ΐ>8ΐιΐΓ,ςυ6η)8ι1(η(κ1ιιιη εβηΐηΓίο 6ΐ έχατΟνταρχος 
ςιιί οβηΐυπι νίΓΐδ ρΓ»6Γ8ΐ, ΑογγΙνο; 8ΐιΐ6ΐπ, υΐ 
»ίΙ Οα(»η|[ίιΐ8, ί<1βιη ς;ιί Αογγάρχης, ηίιηΐΓϋΐη* 
ασιχίηΐι 86υ λ^γου άαα9Τ, ΡοΙχΙίΜυε 6ρΊδθ(ΐρα8 ίη 
Υιΐ8 Κρίρ1ι»ηϋ, πλοία έχων Ιξ ιαα, έμισθώσατο χαΐ 
Αλλα^Εέντε, κα\ δόσας λογγ(νω τψ πιστοτάτφ τοΟ οίχου 
αύτοΟ χρήματα, Απέστειλε τεττρλςτδ πρίασθαι^^τίτον. 
£\$131 ίη Αηι1ιοΙ')βίϊβ ϋϋ. ιν 6ρϊκΓ8πιιιι8 Κο^ηλίου 
Λογγίνου. Ι^8υ(ΐ8ΐ ίΐοηι 0υ€8ΐι§;ίιΐ8, 86ΐι ροΐΐυβ 
ΜΰΐίΓδΊυδ Ιιυηο ΡοΓρΗχΓο^ΰηίΙί Ιοουηι ; 8€ΐ1 ϋιΙ 
€οιΐ8ΐ»ιιΐίηυδ λογγΤνον €υιιι χιλιάρχφ οοηίυηίΐίΐ• 
(14) δίο ιη8. οοίίντ, 

05) δί€ Η18. 0Ο(ΐ6Χ. 

(16) 1ΐ8ηΐ8: €0(ΐ6χ. Ειϋιί συντομιάτερον. 

(17) δίο 1118. €θ(ΐ6ϊ. Ε(ϋ1ί Φρυγίας Ιαλουταρίας. 
Ιη Νοΐΐιί3 (Γΐ)^ιΓιΐ3ΐιιπι ίηιρβπί Οπειιΐίβ, Φρυγία Σα- 
λουτΑρις ;^ι 4|αί(ΐ6ηι βδΐΐΰηι ΝοίιΐίΑ ϊιιιρ^ΐΓϋ 06- 
εαΓπΐ η)6ηΙίο οοΐιοηίδ ρΓίηΐ8! δαίυίαιΐφ 1η(6Γ 
^Π8ηι 61 Ηί6ΓκΊιαηΐ8• 6ΐ Αχ ρΓΐιιΐϋβ ^ια^ιυη- 
^ΟΓυηι 8α1υΐ8Γΐ«. δθίΐ γκΐ6 Οιιϊιΐί ΡϋποίΓοϋ Οοηι- πΐ6ηΐ8Γΐο8. νί(ΐ6 6ΐ ΟΓΐβΙίυηι. 

(18) Η.ιιιε (ΐΓΐ)(:ηι 6ΐριΐ(;η8ν1ι ΐ6οηΪ6η8&Β δηΓίΑ-» 
ηυ8 8η. Ι!2Ι-2, ιι( β5ΐ ίη ΟΙιγοιπγο ΑΙΓΐί>δίό(1. 06•ΓΓί« 
ΙιίΐιίΓνβΓΟί ΐγΓϊοΙιΙ». 10, οβρ. 26. νί^β Ι«6υη- 

1) 6ΐ8νίιιιη Ρ:ιη(]. εαρ. 180. 

(19) Ιΐ3 1115. €0(ΐ6χ. Ε<1Ί(ί, 'ίΑ 51 Απ^ '^ου Κρ<ίΤ^ 
νου. ΑΙ Οη(;Γιη8 βχ ΙΙί&Ιοπ8 Μί$Γ6ΐΐ8 21 ΓβΓβτι 
Α^^οιι^ι^η1 ϊοίυηι δίεϋίίΐΜΐ" ('ίΓ€2ΐ ΡΐΐΓ^|;ί8Πΐ. 

(20) Ιη 1118. Ιβ|;ΊΐηΓ, Φουγία χα\ Πατιανή, ηβΑΑβτ 
(Ιϋυίιο ςυίη ίη π)κ. ^οίΐΐεο. βχ ιριο δΐι.ιηι εϋίΐΗ»-• 
ηοηΐ8(1θΓη8νίι νυ1θ8ΐιίη9, ίΐ^ ΐ6|;6Γ(;ΙιΐΓΐθϋθ Κάπα- 
σιχνης. Αΐ ίη ^οI^ι^8 (Ιι^ζηϋίΐΙικη Ιιιιρεπί 0π6η(•8 
(ΙίείΐυΓ Ρ/ΐΓΐ^^ΐα Ραΰαϋαηβ. Ι Ι)ί ΡβηείΓΟίιΐδ Η^ 
Ιΐ8ΐ)6( : ΜϊηοΓ ΡΗι-ί/^ία, |νυ6ΐΓ8 Ρα€αααηα, ΓοΓίΟ 
ηΐ) Ονίηο ΡΗε8ΐί»ιιυ 6$1 (Ιιενα, ςυί £>πΙ> €οη.<ϋ»η^ 
ιϊιιο ρΓοεηΓΑΐΟΓ ΟΐΊβηΐίδ Ίη 6» (Ιϊυ{ΓΓ86ϋϋ 8ε εοηδίιί 
εΐ ρΓχΓεείΗδ υΓίιίδ ίιιϋ.1. ιν, 6. άβ $ροήχΛΐί Ι. π ε. (ί€ 
αάίοΰαί (ί€, ΑΙ) οΓίεηΐε Ι|»1κ:ΐ Οορρ3(Ιοι ίβιιι, 8ΐ) 
ϋ«.ε48η Ρ1ΐΓ>'){ί.ιηι ηι;ιίθΓ6η) δΐΗΐ δ8ΐιιΐ:ΐΓ6ηι νοε8ΐ8ΐη, 
8 8•'ριοιιΐΓίοη6 6:ιΐ8ΐιαιη, 86 8υ(;(το Ι,νιΐ'οηί), βΙε. 
δίε ^^αη( ΊΓϋΙυί;. Ιΐηίΐε εΓβιΙοΓεηι Ιιίε οΐίίΐΗΐ ριο Ρα» 
€αΐίαη€ί Ιε^εΐΗΐιιιη ΡαίαΐϊΛήΛ• 60 1>Ε ΤΗΕΗΑΤΙΒϋβ ΟΒΙΕ7ΓΓΙ3. 79 

μέχρι των όρ(ων ΚαππαβοχΙας, χαλ«!τα& *Ανατολι• Α ρβηΙυΓ; ρΑΓίβ• •Ι([υί(Ιβιη βυηΐ Αη«ΙοΙί€ΐ ΙΙΐ€ΐΐΙ•ΙΙΐ. ιίά, (ϋ)* μέρη γάρ βίβι του *Ανατο)ιχοΰ θέματος, ΐν- 
τ«οΟα τοένυν ^ του 'ΑνατολιχοΟ Ηματ6ς Ιστι ικέροις. 
*Αρχ4ν μίν Ιχον Απ6 τή^ Μηρού» ή έοτι τέλο; τον 
*Οψιχ{ου* τβρματ(ζον βΙ μέχρι Ιών Αρίων Ίβάυρ^ας 
κρόν μήχος* ιτρ^ β^ πλάτος» £χβ4 μλν έξ ΑριστιρΔν^ 
μέρη τινά του ΒουΜλλαρίου, χαΐ τ4;ν άρχ^ τής 
ΙΚαιπτα^οχίας' «ρ6ς βέ διξιΑν, τήν τβ *ΐ9αυρ{αν» 
*χα\ τήν Αρχ^ιν των μβρών τοΰ Κι6υ^|^αί»το9• 
) ΙδοΙι το(νυν τ^ θέμα τ^ *Ανατολιχ^* χα\ χβτ^ άρ- 
χεις μέν ούχ ήν ούτω;* άλλ" βίς χιλιαρχίας χα\ «βν< 
ναχοσιαρχ(ας, χα\ έχατοντ«ρχίας« (ύ) χαΧ ΚΕντη- 
«ονταρχίας ^ήρητο τό τάγμα τ6 στρατιωχιχύν • 
Είς 5έ τις Ανθύπατος έχράτβι των δλων ταγμά- 
των, ώαιηρ έπΙ των χάτω χρόνων, χα\ Ιως *Ιουβτι<• 
νιανου, μάγιοτρος Ιπέμικτο τοΙς τάγμααιν Ιξαρχος. 
Κα\ μάρτυς 6 Ιν. Σμύρν]| χιιμβνος τάφος Πουπλίου 
τιν^ ΑνΟυχάτου γράφων οΟτως* Ηι$ ί((Ί(υΓ 1ί0)ίιΊ1)υ$ Αηβίοϋοιιιη Ιΐιεαι• (βηοΐΜ• 
ΙΜΓ, ΙηίΙίυηι ςπί(ΐ6πι Ιιβϋβιλβ & ΝβΓΟ, ςυΐ «:ΜΐΙΐιΐΒ 
ΟΙιββςαπ; ρβπίηκβηβ ν«Γ0 ίη Ιοη^Κοώπ^ιη »ιΙ 
ηοιιΐ«« Ι»αυπ86 ιιβςυβ^Οαοά «ιιΐβαι λύ ΙιΐΗικΙίιι^Ίιΐ 
αΐΐίηβΙ, Ιΐλ66( ηιιίβίβηι λ 8ίηΊϋΓ8 ρβπβ• ΐ|ο•$(ΐΑΐη 
Βθ€0<ΗΙ«Γϋ, βΐ Ίηίΐίυηι €8ρ|ί»(Ιο€ί« ; λΔ ά^ΜΛν^ 
νβΓο, ΙβΑΟΓίλΐη, €( ίηϋίυιη ρλΠΊιιιη εΐΙι^ΓΓίιβΒΟί^»• 

Ηα1)€Ι Ιΐ9ςυβ Ιΐιβιηι Αη^ιοΗουιη• Αίςηα Ιηΐΐίο 
ςιηϋοπι Γ«δ ίΐλ 16 ηοη Ιιαϋηίΐ ; ββά 2%ΐΛ^η ιηίίϋβΓ• 
(Ιίνΐ(1βΐΜιΐαΓ ίη ρΓ«Γ6€ΐυΓ»8, ςυ;ΐΓυιη «Πχ ηΙΙΙ^» &ϋ» 
ςυίη|;6ΐιϋ•» αΐίβί 66ΐιΙυιη , βιΓίΦ τβΓΟ (]υίιιςιι•|ΙηΙα 
€»ρίΐ{|)09 €ΟΙΐΜ»Ι>Ι|ΙΙ. 11110!! ΥΟιΟ ^υιιΐλίο ρΓ0€οη8ΐ«1 

ρηοβπιΐ οηιιιϋ»ιΐ8 χ^ηιίηΐϋιι», ςιιβοίΜΙοΐΜΐΐΒΐιι ρο- 
Β β(€ΗοΗ1>ο• ΐβιηροΓίϋαβ,βϋχιη ιιυιι•ϋιιΐ9ΐιιιηι οιΐ|ΐΐ€, 
ιηίΐΐ€ΐαΐθΓ ιη»0ί«ΐβΓ ΐβιηιιιυοι ρΓ«Ιβ€ΐυ8• €ηΙη• η\ 
ΔιΙβηι ΓαεΗ ιηοουπιβηΐιιιη» ςυοά διη^πιβ: ρο•Ιΐυιι> 
68( ΡυΙ>ϋο ΰΐιί<ΐ3ηι ρΓοεοη$υ1ί» €υηι Ιιιο ΪΏΚ,ή' 
ρΐίοηβ : 
Ρ0ΒΙ.ΙΓ8 ΡΒ0ε05. ΨΛΛΨΚΊΙ& ΙΟΝΜΒ» 
ΡΗΚΤ^1^Ε, ΜϋΙΛϋΙ^ ΙΙΕΟΛΊ^Ε» ΙΛΪΛΜ, 
ΗΕΙ^ίΕΒΡΟΝΊΤ, ΜΤ8Ι^«, ΒΙΤΗΥΝΙ^€. ΤΑϋ- 
Β\Μ, ΟΜΑΤΙΜ, ΜΑΙΙΙΑΝΟΙΝΟΚίυΜ, 4 ΚΌΝ- 

ΤΙ, ΡΑΡ1I1^Α^0ΝI^£. ^Λ^ΡΑ^ο^1^1: μινοβι8 
ΕΤ ΜΑΙ0Ι1Ι8, ιδΑι;κι^Ε Ετ ι.Υί:Α0Νΐ^ε » 

ΕΤυδθυ£Α1>ΜΟΝΤΕ5 ΤΑυία £Τ ΜίΚΟΚΙβ 

ΑΗΜΕΝI^ε. 

ΗλΙ>€8 ρτβΓοβίαηιη υήΐυ• ρΓθοοηβιιΙί§'. Ραϋ &ιι- 

Ιβηι ρθ5ΐ6ΓίοπΙ)υ8 ΙβιηροΓίΙιαβ «Πυβ ({υίιΐΜηι ϋυχ 

^ αι^ηήηυιη, (Ιί^πίΚλίβ ραΐηοιυβι ηοιηίοβ . ΙοΓά^ηβ»• 

€υ]υ$ 3ΐιη( αΙΙ)» Ιβηοββ &οιιΙρΐίΐ68, ηυ» ίη Γ60ίο 

ιτ€ηί2•Ηοα$>6Γν3ηΙυΓ, €ΐιιη Ι)ΐ€ ίηβεΓίρΐίοηβ : 

ΙΟΒΟΑΝΙ ΡΙΙ£ΡΕεΤΙ Α6Μ1ΜΙΜ 0ΒΙΕΝΤ15 
£Τ ΒεϋΟΙΙΑΒυΜ ΟΕΝΉυΜ Αεΐ£ Μ1Ν0- 
ΒΙ5. 

ΕΓαΙ βηίιη Ιιίο ιηοη3ΓΓΐΐ2 ίρ$ίυΐί ΟηβηΐΙβ. ΡΙοηιίΙ 
«υΐβαι β( ΰίχταίΐ ΐ6ΐηροπ1>υ5 ΑΓακΙίΠιηρβΓϋΐοΓί•. 
ΑιιαίοΙίϋυιη ί([ίΐαΓ Ιλιβιη•, « ςυπΐ(|0«, υ( ϋίκΐηιυι, 
(£ΐιΙίΙ>υ• ίηοοϋΙιΐΓ, Ρ1ΐΓ7|;ϋ)υ8 νίιλΰΠοβΙ, Ι.]τοο• 
ηΊλ>υ8» Ιίλυήβ» Ρ9ΐηρ1ΐ5ΐίΙδ, βΐ Ρΐ8ί(ϋ8. δίυ^υΐ» 
αυΐΐΐαι §0θΐ68 βυυω Ιΐ9ΐ>ο1ΐ)8ΐιΐ ρΓπΐ€ίρβιι>, όυηι 
Μΐΐιαο ΓιΙ)6ΓΦ β856ηΐ, €ΐ ρΓΐα»4|ΐΐ2ΐη ]ιΐ|$ο ΒοηίΑΝί 
ίιηρ^τϋ 8αΙ>ϋ6ΓΰηΐιΐΓ; •ιίιηιηί880 ϋ8 Βοιη^ηοΓυαι 
]υ|0, ιοοίο^υβ οοηιιη ίηιρβπο, οιηηθ• ίη 8«Γν{« 
Ιυίβηι Γβιΐβαΐ, βΐ ρθτηιίδΐι ιυϋ υιιο ίσιρβηο ΓυβΓϋ• 
11ίτί»« τ<!Γ0 8υη«, ί]ΐΓΐ«(|θβ βχ ^^^ ιίΐύίπΑΐβ, ουηι 
ίηιρβΓίυιη ΒοηίΑΐΐΗΐη 9ΐι ίιιιρΊί8 Α^^ιΐΓβηίβ οοην^ϋί» 
ιηυΐϋαπ, €1 ίη αη^ιιβίιιιη Γβίΐίςί οφρίΐ. Είςυί^βιη 
8(1 ^υ$ι^η^αη^ €1 Μαυποϋ ίηιρ€πυιη υβςυβ οπι- 

1168 β6ηΐ68 8ϋΙ> ΙΙΠΟ ίΠίρβΓίΟ €ΠΐηΙ ; €υ]ΐΙ9 161 

(^«118 65( Β6ίί88Γίυ8 ίρβ6, ςιιί Βοΐυβ υη1τ6Γ8ί Οπ6η• ποπΑίοΣ ανθύπατος αρχον ιονιας. 

ΦΡΤΓΙΑΣ, ΑΙΟΑΙΔΟΣ, ΜΗΟΝΙΑΧ, ΛΤΔΙΑΣ» 

ΚΑΛΗΣΠϋΝΤΟΥ, ΜΥΣΙΑΣ, ΒΙβΥΝΙΑΣ» ΤΑΡ- 

ΧΙΑΣ, ΓΑΑΑΤΙΑΣ, ΜΑΡΓΑΝάΥΝΟΝ, ΠΟΝ- 
ΤΟΥ. ΠΑΦΑΑΓΟΗΙΑΣ, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΜΙ- 

ΚΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ, ΙΣΑΥΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ 

ΛΥΚΑΟΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 0Ρ10Ν ΤΟΥ 

ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ. 

Ίδου άρχη ενός ανθυπάτου. Έγένκτο β& &ν το{ς 
χάτω χρόνοις άλλος τις στρατηλάτης τήν άξ(αν πα• 
τρίχιος, το&νομα« Ιορδάνης, οΐιτιν^ «Ιαι τά αργά 
μινοουρια τά ανάγλυφα (15)« άπιρ χείται Ιν 
%φ ^σιλιχφ ^89τιαρίφ» έπιγρβφήν έχοντα τοι• 
άνβ< (24)• 

ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΑΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑ- 

ΤΟΛΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΘΝΩΝ ΤΟΝ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ. 

Κα\ οΐίτος γάρ μόναρχος ήν της αύτης *Λνατολ!|ς 
(25), ήνθβι βΙ χα\ £6βοχ(μ» έιτ. των ήμβρών *Αρ- 
χαβίου του βαβιλέως. 'Ος ουν προβίπομ^ν, τ& νΟν 
Άνατολιχ^ χαλούμενονθέμαύπό εθνών χατοιΧ£Ϊται• 
Φρυγών. Λυχαόνων, Ιβζΰρων, Παμφύλων, Πισιδών• 
ΚατΜθνο; ου ν αυτών ήν άρχηγίς δτβ ήσαν έ).£ΰθι• 
|!ρι,^ χα\ πρώτου τδν ζυγόν χα\ τήν αρχήν §μπ€<ι&1ν 
Ι»* αύτοΐις τήν ΤωμαΙχήν. Έμπ«Φ^δντος 6έ του 
'βΰν *Ρωμα<ων ζυγοΟ, χα\ αύξηθείσης της βασιλείας 
€υ^ών». έβουλώθησαν άπαντες, χχΊ έγένοντο συμμι* 
γείς ύη6 μίαν αρχήν. Δ&ηρίθησαν δΐ, χα\ έγένοντο 
θέματα, &τε ή των 'Ρωμαίων αρχή παρ^^ τών ά0^ων 
*Αγαρηνων ήρξατο χολο6οϋαθα•., χα\ άχρωτηριά^ε* 
οθαι, χα\ ανατέλλεσθαι χατά μιχρόν* χαΐ Ιως μΙν 
Μουαηνιανου Λοδ βασιλέως ύπ6 μίαν αρχήν ήσαν 
άπαντες, χαΧ της Μαυριχίου βασιλείας* χαΐ μάρτυς 

ΑΝ8εΐ.ΜΙ ΒΑΝΟυΒΙΙ ΝΟΤ^£. 

8^ ΙαίΐΜίη 81^1 Αειιΐ. \Ί<16 Ουο^η^ϋ 01θ88. Οτχϋ. 
Ονίίΐίυβ, €αίΙαΙα Ιαηχ, 

(ίΙ) δίο 1118. ρρΓροΓηηι •ρ^ίΐιΐΓ ίη βθίΐίβ» επιγρα- 
φών ίχον τοιάνδε • καηι Γ•;1»ίΐιιΐΓ λ<Ι μινσούριοι• 

(^5) 8ΐο ιΐιΒ. ΕίΙΊΐί Λί'Γο, *:3ιΐ ουτο: γΛ*ρ μ^ναρχος (^1) Ιη η)8. 1β((ίΙπΓ χαλεΤται Άνοτολιχ4ν. 

(52| Η9β€ ίη βϋίΐί8 (Ι«&ί<1ι•ΓΗηΐιΐΓ. 

(25) ΝίηιίΓΐηιι, αφιί $υη{ λ/ιγ ίίττίίτί ^Γχ/ρ/ί/Μ. 
Κ(ΙΊΐί ΙΐΑ^βιιΙ^ Όυτίνός είσι τά σ^^'.•ρί μ: . :'.;)ρια , 
ηΐΓΛ νυΐ€9ηίιΐ8 ΐηΐΡΓρΓΟίλίαΓ. ^η^ιι^ *ηηι /ΐΓίίΠίίβα 
ίαΜΙ(ΐ ίϋαΐρΐϊΐα, Αι μινσουριον ιιο» ία6^/ί ιιιι , ί,ντης Ανατολίας, ήγουν μ'-χ,^^ς 'Λοίας• 71 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΗΟΟΕΝΙΤΙ 71 

115 ίιηρ€Γ»1θΓ Γοίΐ• €αηι τβΓΟ Α|λΓ6ηΊ ΚοιηλΑΟ* Α αΟτ^ Βελισβάριος* Ις ^ν μΑνΜ«ράτΐ)γος ΙΟιης *Ανα• Β12Γ6 ε0Βρ6ΓυηΙ, €03ε1ί ίΐΙ6Γ6 81ΐΙ»6€α(ί ίΐηρθΓ8ΐΟΓ6β 

υηιιιη ίιηρβΓίυιη ίη (^χίβυαβ ροΓίίοηββ ρ&ηίΗ ΐ)ΐςιι« 
1ι&ιι« ςυίιίβηι (ΗΙιαβΓυυΐ ρηβκΓβΰΐο οιήύ&ηι, €Ι νο• 
€9Γυοΐ Αη2ΐοΓΐ08ΐη, ςυοιΐ, υΐ λη(6&<)ΐιί, τββρθοίυ 
ηυ8ΐΓΐιιη, ςοί β]^ζ»ιι1ίυιη ίηοοΙΊιηυβ» 0Π6πΐ6ΐιι 
νβΓβυβ 5ίΐ2 βΐΐ. ΟΙίπι Τ6ΙΌ «πι^υΙβΒ 9€ηΐ6β βαϋπι 
)ΐ2ΐ)Αΐ}9ΐιΐ ρΓίηοίρβιη, 61 ρϋΐηί$ Ι6£ί1)υ< »€ ιηοπ1)ϋ• 
Γ6β6ΐ)2ΐιΙυΓ ; αΐϋ ςιιί<)€πι ρορυΐί ά^ιη^^τ^ί\Λx,ΛVύ 

Τ^%\2& 2(Ιηΐίηί8ΐΓ9ΐίθαί 8ΙΐΙ)]6€ΐί• ΥβΓϋΠΙ 3 Ηοηι&ΐΥΪΒ 

«ΙιϋϋΰΙί ίιι ρΓ0\ιη€ί&8 άίνίδί Γυβηιηΐ, 6( ίη ρΓ2^Γβ- 
<*1υη8, (Ι <!υ€»(υ8, (( ίη 608 ςΗΐ νο€ΑΐιίιΐΓ €οη- 
8ίΗ2Γη ; Ηοΰ οβί βουλβυτα\, €οη8υΙΐθΓ68. ΕγαιΗ ροιτο 
οΓιαηι ςιιί<ΐ8Βΐ βοΓυη ρπηοίρ«8, υΐΐ ίη Αΰ1ί$ τολής. Έηβν βέ Ι^ξαντο ο( Άγαρηνο\ 1χ9τρζτ«ύ- 
ε IV ΧΛχά ΊΡωμαΙων χαΐ βκαφΟβίριιν τάς τχώμας (26) 
χαΐ 'κόΧεις αυτών , ήναγχάσ6ησαν οΐ χατ^ χαιρίν 
βασιλείς τέμνειν ε(ς μιχρά τήν μ(αν Αρχήν. ΚαΙ .^ 
μέν απένειμαν στρατηγψ τινι, χα\ εχάλεσαν *Ανατο• 
λιχ^ν, βνότι, ώς προείπομεν, πρ6^ ήΐ^ΰ '^^^ΰ κα'^'* 
οίκου ντας τδ Βυζάντίον, πρ^ς άνατολήν χεΓται. 
Τ6 βλ πβλαι6ν, χατά Ιθνος ήν αρχηγός. Έπολιτεύ- 
οντο 21, ώς ή ν Ι$ος αυτοΐς* &λλοι μίν βημοχρατίαις, 
&Αλοι δέ τυράννοις ύποταττόμενοι. *ντ:1 £1 τίρ» τώ# 
(^8) Τωμαίων βασίλευαν γενόμενοι, εΙς επαρχίας 
διτ,ρέΟησαν, χα\ ηγεμονίας χα\ βουχάτα, χα\ του^ 
χα/ουμένους χονοιλαρίους, τουτέστι βονΛεντάς. *Η* 
σαν δέ και ΐινες αύτων πρίγχιπεςι ώς έν τοΤς «ων «Αποΐοηιηι πι8^ι^^υIη 8€ΓίρΙηΗΐ Ι^^ϊΙιιγ; ςιιιη ιΐ Β αγίων Μαρτυρίοις διεγράφη (28). Άλλα μ^ιν χβΐ «οηπί&Γίί. ΡΓβΓβΰΐί αυΐβπ) 6γ•ιιΙ (Ιιιοηιιη^^ηβΓυιη; 
8)ίί ςαίϋοηι ρη«ΙοποΓυιη, &1ϋ νβΓΟ υΓΐ)ίυη). Αο 
ρΓφίΰΰΙί ςιιίϋβηι ρΓ96ΐοηαηιηι Ιη8(?Γνί«1)απΙ ίιηρβ• 
ΓλΙοΓίϋυβ βιρβϋίΐίοηβηι ΓηϋίβηϋΙιιΐδ ; οοιίηηβαΐυπι 
€ΧϋΓθί1υί ρτβπτρίβ ρΓ0€αΓ3ηΙ«8, 61 ίαιρύπιΙοΓίι 
ΙεηίΟΓΐ» ι*οπιρ•η6η(68, βΙ νί»8 φυΓ^Αηΐββ. Ει Ιιαχ 
^ιιΐϋβΐΝ Κοηΐίΐηοηιπι. Ου&ηύο τβΓΟ ΡβΓβ» ίιηρβ- 
Γΐυηι ο1>ΐίι>€ΐ)»ηΙ, Η ψοαί Ιΐ08 Μ&οβάοηββ, αηίιτίΓϋΑ 
Αβί» ίη 5 52ΐΐΓ8ρί»8 (ϋνί88 6η(. Αίςυβ «Ιίυβ (|ΐΓι- 
(1(•ιη θΓ3ΐ( 8ΜΐΓ3ρα 1«3Τ(ΙοΓυιη, 8ΐίυ$ ΡΙΐΓ^^ς^υιη, αΓπΐ8 
Ιοηοπι, αΓιυ8 Ρ&πιρΙιγΙίοΓυΜ], βιΐίυδ €ΐΓυυι, αΐίυβ 
ΡαρΙιίΑ^οιιυιη, ιΐίυβ ΒίιΙινηΙοΓίιηι, 61, υΐ νβΓίιο 
ιΐίΰλΐη, υηί'¥βΤ82 Α8ΐ8, ιιιίηοΓ ϋίεΐβ, ρΓοηΐ ΡβΓβίβ σχρινιάριοι (29). Τπαρχοι δέ ήσαν διντολ, Ιτεροι 
μέν τιραιτωρίων, Ιτεροι δΐ πόλεων )βα\ οΐ των πρα&• 
τωρίων διηκδνουν τοΓς βασιλενσι στρατέ ύουαι^ χα\ 
τάς των στρατιωτών τροφάς έξ έτοιμου παρ^χοντεςι 
τά τε τών βασιλέων &πληχτα διευθετοΰντες, χα\ τάς 
όδους έχχαβαίροντκ• ΚαΙ ταύτα μ^ τά τών 'Ρω* 
μαίων. *0τ« δ& Βέρσαι έχράτουν, χαΐ μετ' αύτους 
Μακεδόνες, εΙς σατραπείας ήν διηρημένη π^σα ^ 
*Ασ(α* χα\ σατρΔπης μλν ην Αυδών, Ιτερος δέ Φρυ- 
γών^ άλλο.; δ^ Ιώνων, έτερος δέ Παμφυλίων, βλλο^ 
δέ Κάρων, άλλος Παφλαγόνων, άλλος δέ Βιθυνών, 
χαΐ άτιλώς πάσα ή ΆσΙα μικρά καλούμενη, ώς έδόχει 
τφ Πέρση, κάπειτα τοΙς Μαχεδόσι, διεμεμέριστό τίιιΐίη 6ηΙ, θΐ ρο8ΐ63 Μαοβίίοπίϋηδ, ιΐίνίδα «ιΐηη- ^ τε χα\ διετάττιτο. Κα\ άλλος μέν ^τών δημοσίων ηί8ΐΓ3ΐ8<ιιΐ6 Μι : 8ΐς<ιβ αΐίιιβ ςιΓκΙβηο Γ(τΙ>υδ ατίΐί- 
Ι^ϋ8 ΡΓ9Β6Γ3ΙΙ, &1ίυ5 νβΓΟ ηιί1ίΐ2π1)ΐΐδ. Αίςυβ Κ9βο 
ςυίϋβιη ΙιιιοΙβηυδ. Ει Ιίο (1ηΐ8 68ΐο άβ ιΙ)€η)3ΐβ 
Αη8ΐοϋΓ0• €9βΐ6ηιπι ςυί (ΙίεΙί βυηΐ Τυρμάρχαι, 
•ϋ ηηιιίδίβπυπι ρΓ«Γ<^€ΐθΓυηι ίηβΐίΐυΐί 8υηΐ. 8ί- 
|ριιίΩ€8ΐ νβΓΟ 6]υ8£6Π)0(ϋ (!ί§ηί(Μ βυοι ηηί ρΓΦ€8ΐ 
88);ίιΐ2Γϋ8 ςϋίπ£6ηιί8, 8ευΐ3(ί8 ΐΓθ€βη1ί8, «Ιίρ&Ιο- 
1)118 εβηΐυηι. Ιΐα βηίηι 1)2ΐ)6ΐιΐΓ ίη 1ί1)Γ0 Ιβαηηίδ 
?1ήΐ3<ΙβίρΙΐ6ΐΐ8ί8, ςυί Ηίεΐυ8 β8ΐ Ι^γίΙιι». 

Τΐιειηα 11^ ύίαηηι Αηιι^ηία^ιιικ. 

ΑΓπνβηίαειιιιι ςυοιΐ (ΙίοίΐυΓ ιΙ)βπ)3, ρΓορΐΊ3ΐη 
ηρροΙΙβΓιοηβηι ιιοη Ιΐ9ΐ)€ΐ. Νΐ'ςυβ βηίαι ν.ϋΐυ8(3 
βΗΐ Ι)»ΐθ ΒρρβΙίΑΐίο ; 86ϋ 63ΐη 3 νίείηί8 3ΐςυ6 Γιηί- 
Ιίηιίδ Αηιιεηϋ» ΑεεβρίΙ. Ιμο νβΓο (ΙίχβΓίηι 8υΙ> 
ΗβΓοεΙίο ίιηρβΓβίΟΓΟ Ιιυίυβεβηιοάί 8ρρβ1)•ΐίοη6ΐη πραγμάτων ζρχεν, άλλος δέ τών στρατιωτικών. Κα\ 
ταύτα μέν έπ\ τοσσ3τον. Έ*;ταΰθα τοίνυν έστω τ% 
πέρας του της ^Ανατολής θέματο;. 01 δέ λεγόμε- 
νοι Τονρμάρχοί, εΙς ύπουργίαν τών στρατηγών έτά* 
χθησαν • σημαίνει δέ τδ τοιούτον άξίωμ", τ^ν £χθν-* 
τα ύφ* έαυτδν στρατιώτας τοξοφόρους πενταχοσ^υς^• 
χα\ πελταστάς τριαχοσίους, χα\ δεξιολά^οιις &χα<*> 
τόν (50). ΟΟτως γάρ χείται έν τ^ βίβλψ Ίΐϋάννον 
Φιλαδελφέως του καλουμένου Αυδου• 

θέμα Β\ τό χοΛούμετοτ ^Αρμετιαχόν» 

Τ6 θέμα τ6 χαλούμενον *Αρμενιακλν, ού χύρΐΜ 
Ιχει τδ δνομα, ουδέ αρχαία τίς έστιν ή τούτου προσ^ 
ηγορία - άλλα άπδ τών όμοροόντων κάΙ συνοικούν* 
των *Αρμενίων τήν προσηγορίαν έχτήσατο. Δοχ^# 
δέ εΙπεΙν ότι έπ\ Ηρακλείου του βασιλέως χα\$ών 8ΐιιηρ6ϊ886. Ναι» ηβ^^υβ δΙπαΐΜ) %Β0^ν2ρ\ι\α ^ϋ8 ^ χάτω χρόνων τήν τοιαύτην προσηγορίαν έχληρονό* 
νο€ί8.ηΐ6ηιίοηβΗΐ ΓβείΙ, €αρρ8(1οχ «Ηοςιΐί ^βηοΓβ , μησεν. ΟΟτε γάρ Στράβων δ γεωγράφος της τοιαύτη^ 
«χ Αιη386Β υΓΐ>6 : ηοςυβ Μεηίρραβ, ςυί ΐοΐίυβ ονομασίας έμνήσθη, καίτοι Καππαδόκηςών τ6 γένος^ 
ΟΓΐίίλ ΐ6εΓ3Γαιη ροΓ βίαϋί» ϋίαιεηδίαηεηί εοηβοη- έξ 'Αμασείας της πόλεως, οΟτε Μένιππος (51) , ό 

ΑΝ5ΕΙ>ΜΙ ΒΛΝΟυΚΙΙ Νθτ>£. (96) Ε(ϋΐί, χα\ διαφθείρειν τάς χωρας^ 
(^6) δίο η)8• Ε(ϋΐί νκΓΟ, άλλοι δέ τυράννοις ύπα- 
τβυόμενοι. 

(28) δίε π)8. ΡβΓρ€Γ&ιη ίη Ε<1ίΐί8> ώς έν τοΖς 
τών άγιων μαρτύροις διαγράφε ι. δβϋ ορίίηιβ ΥυΙεα- 
ηίυΒ ίΙ)ί(1βπι ζύ ιηβΓ^ϊηεηι ιιοΐΒΐ, ίσως μαρτυρίοις 
διαγράφεται. 

(29) δίε ηΐ8. λίςαβ ίίλ ΐ6({βη<)υιη εύστόχως 6Γα• 
<1ίΐ«ΐ8 Υυίεβηίαβ €Οιι)θο«γ»1• Οαί(1 νβΓΟ Σχρινιάριος, 
νίϋβ ΟυοΑπςϋ <^Ιο88. Οτ»ο. (50) Ιλϋε τοχ οεουΓΓίΙ εΐίληι ίη Αηίδ 3ρο&1ο»1(;« 
τηαι.εαρ. χχηι, ΐ)1)ί νιΗ^αΐα νβΓβίο ΗαΙ^βΙ £.αηΰβαηο5• 
£Γ»5ηιιΐ8 εο Ιοεο ί(!ϋπι 8ί§ηίίιεβΓ0 8ΐι δεξιολάβους 
ςυοά δεζιοβόλους, ηίπιίΓυιη ά€χΐτο$ α ρβάίίβ* 
]αηάίΐοτ€% 3υΙ ίαοίΐαίοτα. 8υί(ΐ3$ οΐ αυείοΓ Κ(7' 
η)θΙο£ϊεί παραφύλαχα ιηΐβΓρΓβΙαηΐυΓ. ΤΙιβορΙιγ- 
1801118 $ίηιοε8ΐΐι Ιΐΐ). ιν Ηίβΐ.: προστάττει δέ χαΐ 
δεξιολάβοις δυνάμβσιν ίχνηλατείν, κα\ τάς ατραπούς 
πάσας χατασφαλίσασθαι. 

(31) Μεηίρρυδ ί84€, ςυεπιΐιίο Ιαυϋ&ΐ ΡοΓρΙι^* η 1Λ ΤΗΚΙΙλΤΙ10& 0ΕΙΕΝΤΙ8. Τ4 |Κ>ρος» ο&τ< μ^ιν Σχύλαξ 6 Κα^ΐΝΒν8ΐ|ν6ς» ιβτι Παν* ' ^ 
σχνίας (52) 6 ΔαμαοχηιΑι» Λμ «λλ•ς «κ «ων Ιβτο- 
ρΐΛς γ<γραφ^τ»ν• χα\ φ«Ν«1ιΙιι ¥ΙΜ<^ ή ΧΜαύη^ 
όνομαοία- οδτβ γάρ Οροχ6κιο«, «0«β μΙ)ν *Αγα0(ας, 
•&η Μ^^^Λμο; (55), ο&τ« Όούχιος 6 Ιλλούστριος 
έμνη|λ6νβυααν (34) τοΰ τοιούτου Μμ«τος, οΐ τά χρο- 
νικά συντάξαντβς 1π\ τι^ς Ίου^κινίανου ^Οιίας. 
ΤΙ{ν γάρ Κακπαβοχέαν (Κ) οΐ ιβαλαιοί <1ς τρία τ<- 
μνουσι μέρη• 9Ϊς τ• Καταονίαν (56)» τ^ άιώ Μβλι* 
τηνης άρχομένην, χαΐ τ^ άχλ τοδ Ταύρου Ταυ- 
ριχ^^ν ώνομασμένην, χα\ αΟτ^ τήν μβοόγαιον, Ιν 
^ Καισάραα ή ΊοάΧις (37) των Κακιη^οχών μητρ^ 
«ολις ΙΒρυται. Καλούπι βέ ο< παλα&ο\ μ«γ4^ην τ« 
χαΐ μιχράν ΚαπκοιίοχΕαν. ΜιγάληνμΙν τ4)ν άιτ6 ιιΙμ 0Μη•»0θηυ8. δβιΐ ηβςυολίίιι• ςιιΐΜ|α•ιιι βο• 
ηιηι ^ιιΙ ΙπαΙογϊαπι &€Γίρ8€ηιιιΙ. Αΐΐ|ΐιΙ κοβηΐϋι- 
Γβη Μββ Ιιαπΰ «ρρβΙίΑΐίοηβπι οι οο €θ\Μ%1 ροΐοβι^ 
ςΝοά Αβςυο Ρροοορΐυβ, ηβςιιβ Α|[«ιΙιΙμ, ιιβςιιβ 
1ΐ6ΒΜΐϋ€Γ, ηο(|υ6 Ηο•7θΗίιΐ8 ΙΠοβίΓΐη•, υΙΙιΐΜ 
Ιιο]ο• ϋοΐΝίηΙ• ιιΐ€ΐιϋοηβ«ιι Γϋοίαηΐ, ΙΙοβΐ ίρ»1 Ιι|« 
•ΙοΗΐιη ΙυΜίηίβιηο ΙιορβΓ^ηΐβ οοη•οΗρ»6Ηιιΐ. Οαρ• 
ρ«4ο€ΐ»ηι 611101 ν«ΐ6Γβ» ίη ΐΓβ§ ραπο• 8β€ΐι«ηιια» 
▼1<1β1ί€6ΐ ίη εΑΐλοηίιηι, ςιι» • ΜοΙΙΐβιια ίηΐϋιιη 

•0«ίρ11, 61 Ιη 66ΙΙΙ Ι|υ« ι ΤλΟΓΟ ΙΙΙ0ΙΙ16 ΤλαΓΙΓΙΙ 

ηιΐΒ€ΐΐριΐιΐΓ ; ηβοιιοη Ιιι Γβ^ίοαβιη ίρι^ιη νοΒάΙιβΤ' 
Γ»η6λω» ίιι' ςιίΑ 6( €»8&Γ6& ογΙμ 6•Ι» €«ρρ•<1θ€ύ6 

Ι1Ι6ΐΓθρθΙί8. Υ616Γ6• 8Ιΐΐ6ΙΙΙ 1Β3]θΓ»δΙΙΙ 61 ηΐίη0Γ6ΙΙΙ 

€»ρρ&(1ο€ί&ιη «ρρβΠοιιΙ; &ο ηι&]οτ6η) ΐ|ϋ'ϋΐ60ΐ α Καιοαρβίας τ• χαΐ του Ίβέρ^, χα\ Ιως της Πον- Β {:2Μτ^ϋ 6ΐ Τ•ηι«, ^ύ ΡοηΙίοΐιιη ηΐΑΓβ ικςιιβ τιχής θαλάσαης, ήν βιορΙ(<ι *Αλος μέν κοταμλς 

Ιχ €υαμ6ν«Ι1ελ<τηνή Ιέ Ιξ ανατολών. Κα\ αΟτη μέν 

ή μεγάλη Κακιιαδοχία* χαΐ τούτων μάρτυς Βολύβιος, 

ι6 τήν ΤωμαϊχΙ)ν (οτορίαν γβγραφώς* 8ς ^ιορέζβι 

την ΚαπτΜδοχίαν Από τβ Ταύρου χ«\ Αυχαονίας, 

χα\ Εως της Ποντιχής θαλάττης. Κα\ α^τή γάρ ή 

Ν^οχαιοάρβια, ή τβ Κολώνβια (58) χα\ ή Μλλιτηνή 

σΰμπαοα, Καιηςαβοχία λέγβται. Έβτι ^ τ^ βνομα 

Πιρσιχύν- Πέρσης γάρ τις άνήρ έν χυνηγΟρ *Αρτα- 

|έ^ τφ ^οιλε!, ή ούχ οίβα ώ^ τίνι, λέοιν προσ- 

α-χαντήοας» τοΰ Ιππου του βαο^λ^ως Ιβρέξατο* χαΐ 

χατλ τΰχην βύρ2θ&\ς δ Πέροης 1^ τφ ^ 0ηρ6ς 

συναντήματι, τόν &χινάχην σπααάμβνος» έ^^ύσατο 

τΐιν βασιλέα παρά μιχρ6ν χινβυνβΟοντα, χα\ τ^ν |« Ρ6ΤΜ €υβι «ΙϋΜπιιυηι ςιΐ6ΐιι<ΐΑΐιι οιοηΐβιιι ι 

λέοντα Ιθανάτωσεν. Οδτος οδν 6 Οέρσης έιιί τίνος <|ι•06ΐ, υηίνβΓ<ι:υςιΐ6 Γ6{ίοιΐ6ΐη, ςυοΑ<Ι ϊοηι^Μηϊ^ 

6ρους υψηλοτάτου άνα6άς, χα\ πάσαν τ^ γ^^ ιηρι-' ΐΗΐιιιΑίιί 0€υ1ί »€ί68 ρβΠίιιββΓβ ρο••6ΐ> οΐΓΰνηΜρί- 

νχοπήσας , 5σην οφθαλμέ άνθρώκινος πβριβλέπΜ €ΐ6ΐι•» ϋηι 0Γΐ6ΐιΐ6ηι 61 0€0ί(ΐ6η16ω,4α8ΐη ιιΐ6η- 

ΑΝ8Ευη ΕΑΜΟυΚΙΙ ΜΤΜ. ςιΐλΐη ΐ6πηΊη3ΐΐ Η^Ι^β <|υί(Ι«ιιι ηυνιαβ α^ Οοαιοα » 
Μ6ΐίΙ«η6 νβτο »1> 0η6ηΐ6. Αίςυο Ιι^Μ ςιιί<ΐ6ΐη 68Κ 
ιηφΓ €6ρρ&4θ€ί•. «ι ΐβοΐΑίιΐΓ ΡοΙγΜϋο, <|βί 
Ηοααηοιη ΙιίβίΟΓίλΐιι ιοτίρκϋ ; ^υΐ <|ΐΐΙΐΐ6ΐιι Ι•πιιί« 
η•ΐ Οαρρκίοΰίιηι « ΤαιίΓΟ 6ΐ Ιι3Τ0ΜΐηΙ&, ζά ΡοιιΐΙ- 
6001 ηΐΑΓο υβςα6 ; ίρ$• •ίςυί(ΐ6ΐιι Κ666τ$»ιγ{« οΐ 
€οΙοιΐ6α, 6Ι Μ6Γιΐ6ηβ αηίτθΓο•» (^ρρ•ά•€ί• •ρρ6ΐ1ι• 
ΐοτ. ΕοΙ ν6Γ0 Μοηιβη ΡοΓοίοαιη ; ηιη €αιιι β Αγ• 
αχ6τχ1 τ^%1, »υΐ η686ΐο απ οΙΐ6Η εοκίΑΐη, 160 
Ιοΐ6Γ τθΐιιη^υηι 06€υη1ϋ6ΐ« βίιιβςαβ β^ιιοηι ίη• 
?«•{•Μ(» ο1)ΐΑΐυ8 €•5υ ϊ^6Γβ6 ςυί(ΐΑΐιι &ο 1ΐ06 ΐ6θηί• 
οοουηυι ϋΓί6ΐο «€ΐη•66» γ6|6ιιι ϋβ τΙια ρβΗοϋ*;• 
Ι«ιι1βιη 111>6ητίι, 6ΐ ΐ6οη6ΐα ίιιΐ6Γί6€ΐΐ• Ηΐ6 Ιϋςββ ι^6ΐιΙΐιι•, Ιάβηι Μη6 6$ι ςυί Ρ6Γβ4ΐιΐ6ΐι᧫ ββΙοΜ• 
ηΐ6 Ο6θ0ηρ1ιυβ, €υ]υ8 ιηβηϋο οοευπίΐ Ιη Ερϋ•αΐ6 
Αη6ηιί<Ιοη ΚρΙΐΰ8ϋ, ιΐυ» ουηι ΜαΓΟίβιηο Η6Γ06ΐ60ΐα 
«(Ιί(α 6βΐ. Μ6ηίρρΐ Ιιιι{υ8 ρβΗρΙοιο τών βύο πάντων 
€ϋΑΐ 5ΐ6ρ)ΐ8ηυ8 ίη Έρμώνασσα, Χαδίσιοι, 6ΐΧαλ• 
61α, Μοηι 5ΐ6ρΙΐ2ΐιυ• 6]υ8 ρ6πρ1υιιι Βίΐΐιγιιίφ 8<1- 
τοοαΐ ίη Χαλχηδών * Ίΐ^ηι ρβηρίυαι Ρ8ρΙιΙ;ΐ(;οηΐ» 
Ιη Τίος. Αΐςυ6 ίϋ6ΐη ρ6ΓΐρΙιΐ8 8ί|^8ΐυΓ ίη *Αρμένη, 

2Μίρρ6 ςιΐ9Β νί€Η8 Ρ&ρΙιΙη^οηί» 6886 (ίίοιΙαΓ• νί(1β 
6ΐΐ6η'.ρρί8 Υθ8$ίυπ). 
(52) 8κ: 11)8. Ιη 6(ΙΊΐΐ8 1ΐ9βθ ΐΓ&η8ρθ8ίΙιι 26 ίη» 

¥6Γ8α Ιΐ2ΐΙ)ΰΠΐ0Γ. 

(55) Αι ΗβηαηόβΓ ί8ΐ6 ρΓ0ΐ6€ΐ0Γ ηοη 8υ5 ^υ• 
8(ΊιΓι:ιιιο ί^υιΙ &υΙ) ΜαυΓίείο ΠοιυίΙ, υΐ ίρ86 <16 86 
ΐ(ΐ8ΐ&ΐαΓ 3ρ<ΐ(1 διιίϋΑίιι; ιι8γγ31 ςυ!ρρ6 ίηΐ€Γ €»- 
ΐ(;Γα, ςιιοηιο:Ιο ρπυβ, ηοη Γγ&Ιπε 8ηΙ. ΗβΓσάοϋ 
61601 ρΙο, Ι6|$ί1>υ8 ορ6Γ»πι (Ιβ^Ι^Ηΐ, €ΐ βΙο(|υ6ηϋ86 
ϋ64ΐιΐΗ8 ι-6|$ί2ΐιη ροΓίϊουπι ίΓ6ςυ6ηΙ&ΓίΙ ; 86ΐΙ «ιιιιΗΐ 
6ΐιυ68ΐΓί3 ε6Γΐ9ΐΏίια, ραηιοιιιίΐϋΟΓϋΐη 8λΙΐ8ΐίοη68 , 
36 ραΐ86•ΐΓ3ΐ8, 8ΐπιΊΙβ8ςιΐ6 ηιΐ|[•8, <}οη66 ΜαυΓϊείυο 
8υ8ο^ρΐ886ΐ ΊηιρβΓίυιιι : Ιιιιιι §6 αιιιογ6 ο«ρ(υιη 
Μιΐ83Γυω ; ρο6ΐη8ΐ8ΐ]υ6, 6ΐΙιί&ΙθΓί38 8υϋί886 Ανίάο; 
ηι;ι^η•ιιι 6Γιιηι ιιοοίΐδ ρ^ιίοιιι ϋβ ίηιρ6η(1Ί886 ; οηί* 
ηιαιιι (ΐυοςυ6 αρριι1ί&$6 Λά 86ΐίΙ^ί'η(!3ΐη Ιιιοιογι&πι• 
63ηιςιΐ6 ί{[2Γ«&.Ηυιη αϊ) οΙ>ϊΙιι Α^ηιΙΓι». νί(ΐ6 5υΙ• 
(Ι»ιο ί» ν6ΓΒο Μένανδρος. ΟηΐβΓυιη 6Χ Ιιιι]α866 
Μοι^ικΙγΊ 1ιί8ΐθΓΊ3 1υ^υI•1113 1ι»Ι>68 Γπΐ{;πΐ6η1α ίη 
1οβ>ιίοιιυιιι ΕεΙο^ΐ& ; ιΐυββ 6 Μδ5. εο(ΙιοίΙ>α8 ρπ- 
ιηιΐ8 6ϋί(1ίΐ Οανίά ΠυΒ8οΙΐ4:1ίϋ8 Αυ§α8ΐ96 Υίιιϋ6ΐ• 
αηηο αΐΓί8ϋ 1603• 

(54; 8)0 ηΐ8. Ρ6ΓροΓ3ΐη ίη 6(!ίΙί8 Ιμνημ4ν8υβ8• 

ΡΑΤκοί. ϋλ. 0X111. (55) €•ρρ&(1θ6ί«πι ρ1αΓΪ5ιΐ8 Ι»ιι<1Ι1>ιι• ογοα Ι Ια* 
•(ίηί•ηιΐ8 ίπιρ6Γ3ΐθΓ Νον6ΐΚ λ, «Ι(|υ6 Ιιιΐ6Γ αΙΙα •ίΐ: 
Γη τ8 αύτοΤςέστι πολλί^ τ< χα\ θαυμαστή, χα\ οΟτως 
άρέσασα τ^ βασιλιί^, ως χα\ άρχ^ν έπιττήσαι ταΐς 
έχδίσβ χτήσεσιν Ιδίαν, της πολιτιχης αρχής ούχ έλάτ- 
τω, μόίλλον αέν ου ν χαΐ με {ζω. 

(5'ί) 06 0»Ι•0ηΐ3 νί(]βπϋΐΙ8 ρΓ3ϋΐ6Γ Οβο^ΓβρΙιο• 
^ηιίΐίυ8 ΡγοΙ)ιι8 ίη ΒαΐαηΗΜ. 

(57) ^υ6ι^η^αηυ8 ίιιιρ(>Γ;ιΐοΓ ρ3υΙθ8ΐιρ6πιΐδθίΐ8ΐα 
ΜονοΙΙα ρΓ«ε1&πιιη ΙιυίουΓϋί δίηιιιΐ 6ΐ €3:88Γί βΙο- 
ρίϋοι ΐΗουίΙ : Πολυανθρωποτάτη τ£ γάρ χαθέστηχβ, 
ιηςιιϋ (Ι6 €8ρρ3<)θ€ί3 Ιρςυβηδ, χαΐΐ πύλιν τε παρ- 
μοναρ^ι^. Δι ον εν απασι τοις της γης ΙΟνεσιν ονο- 
ααστοτατύν Ιστι τ^ τοΟ Καίσαρος όνομα, χα\ φπερ 
ημείς άντ' άλλου τιν^ς των τής βασιλείας συμβόλων 
σεμνυνδμεθα. ΗαηοοίνίϋιΙβηι, μίαν μέν τφπεριβάλφ, 
Ιιπλην & ταΐς γνώμαις, 3ΐ(ΐυ6 3(ΐ6ο ιοΐ8ΐη Οορρα- 
4θ€ί&αι, 8υΙ) ηηιιιη ρΓΟϋοηδυΐβιιΐ Γ€(1β|ίΐ ^υ8(ίηί»ηυ8; 
ρ6ΐ>6£ (]υ6ΐιι 68861 ροΐ65ΐα8 τών^ πολιτιχών, των 
στρατιωτιχων, χα\ των ταμειαχων, ουοηιιη οΙΙί- 

ΟίΟΓϋΐη ϋί&ΐΓ3€ΐΐΟ ΓΓ6ςυβΙ1168 8ηΐ6α ΟΙ886η8ίθη68 

6ΐϋίΐ:ιΙ)8ΐ. 81ΰ ΥυΙοαιπυ8 ίη Μοΐ{8 μΙ 6υη(ΐ6ηι Ρογ• 
ρΙΐΥΓο^βηίιΊ Ιοειιιη. 

(38) ΟΰΟοΙοηβΑ Ιοςη'ιΙυΓ ΡθΓρΙιγΓθΚ6ηΙΐυ8 ιιιΓγ» 
11ΐ6ΐη3ΐ6 (Ιβοίηιο; Ηΐ>ί Αΐι, ηΐ) Ιιοο 0'88ΐΓθ ίηάίιιιηι 
Ιΐΐ6ηΐ8ϋ ηοη)6ΐι. νΐ(]6 8ε)Γιΐζ6πι ρ. 814. Τ2ΐχ8ΐ:ι 
ν6Γ0 ρθ8ΐηιο<1ιιιη 8ρρ€ΐ1αΐυηι Γυίί»!»6 ΐΓαϋίΐ Νίθ6ΐ»8 
ίη Μηηυ6ΐ6, ϋΐ). ι, ηοιη. 2. 75 ωΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕίίίΤΙ (Ιίιβϊη οι 66ρΐβοΙιΙοιΐ€ΐη τθΓ&αβ, οωιιοιη βαηι <Ιοηο Α ^^τά ζι ανατολάς χαΐ δυσμάς, ίίρχχον τ< χα> μχ- ;ΐ Γ6{6 ΙΙΟΟβρίΐ. Ηββΰ ρΟΓΓΟ ΙΙ&ΓΓ21 Ρο1^Κ>ίιΐ8. Αΐ- 

4Ιΐιβ 1ι»1»Η3ΐυΓ ςιιίόβηι ΟοΙοιιβΑΐη νβηιιβ ηϋ Αηη^- 
))Ίί5 : λά η!6 ΙίίβΓΓβηο νβΓΟ,' υΙ)ί μι Αοιβ^βα, €1 
Οβ^γαιοη ηηί <)ΊοίΙιΐΓ, 3 1•6ΐΐ€ο&7Γί$. Οιιιηβ• Ιαιηβυ 
('9ρρ3(1οοβ&, 61ίλΐη ιιβςυβ «ϋ ιήβΓβ ΡοηΙίΓϋΐη Ιια- 
1;ίΐ3ηΐ68, Η(Γθ<)οΙυ$ ΐ6υοο8γΓθ8 ηνηςυρλΐ, βά 
ϋίβΟΓίιηβη 8}Τ0Γυιιι ςιιΙ αΐΐη Ταιιγοπι βι €ϋίβΐ8ΐη 
ίηοοίυηκ» γι\ ι\ββΐ3ηο$γπ βρρ^Ιί^'^ΐυΓ. ΜίηοΓ «ιι 
Ιοηι 6:φρ3ΐ1οο}3 ςυ» ηοηο ΙηιβΓ ΐΙιβηοαίΑ €6η•β- 
ΐιΐΓ, ΑιιίΙίιηβ β•( ΙιΥΟΗΟηί», βι €βτ8ατ6«ιο υ84]υ 
μβηίιΐ|;ίκ, 2€ βχίεηάίΙπΓ 34 ίηίιίιιηι 1[ΐ6ΐη3Γι$ Βιιε- 
οβΙΐ3ήοηιιιι ιΐ8(ΐιΐ6; (ΙββίπΗ νβΓ^ »ό οτίβηΐβιη• Ηο- 
(ΙβιιΙοπι υβςυβ, 6ΐ»ϋ ρτορυ^ηαοΗΐυηκιιι•!! τοββιιΐΓ 
1.(γΙϊ, 3ΐ(|ΐιβ Λά ιρβαιη Ροιίρηάυηι α8(|υ6. υΐΐβποηι 
ίΐυΐβΐΗ $ιιηΐ ρ•η6• ΟίΠοίΦ, ψΐ3Γϋΐη |Μ'»€ίρυ» υΓ- 
1)β• βιιηΐ Τληυβ, Μοιηρ8α6•ϋ3 6ΐ Α(}•η&. Ει Ιμκ 
^υίϋβιη €8ΐ ηιίιιοΓ €αρρ3(1θ€ί3, 4)υ£ ηοιι ίΐ3 ρπ- 
«Ιβιη ιΙι«ηι•ϋ8 ηνοιβιι ιΐ3α3 68ΐ. βορβηοπϋυβ τβΓο 
ιβιηροτίϋυι, η\\^ ΙυβιίηίΗηΙ, βίνβ 3ΐΙβΗυ$ €υ]08• 
43ΐη βχ ίιηρ6Γ*ΐοηΙ>Η•, €3ρρ3(1ο€ί3 ιη ΐΓββ ριπι*• 
86013, ηΐ6ύίΐ6ΓΓ3ΐΙΟίΙ ρ3ΐ8 ^Ιΐ8Γ•ί3ηυιΐι νοε«1)«ΐιΐΓ ; 
λ Οΐίληίο ςιιθ(ΐ3ΐυ (Ιομ, ςυί Ιυη. ΐβιηροΓΐι ίη 
1)6110 λ<1τ6Γ»υ8 Ρβηββ ρτοιρβτβ ^ββίο ΰ€ΐ6ΐ)ή• €Γ8Ι; 
Βίςοβ ίϋ€ΐΓ€θ ίη ΙΙιβιηβΐίβ 61 ρΓκΓβαυΓ» οτιΐίηβπι 
^η Ιιαηο 11•ς^£ (Ιίβιιι γοΗιΙ^ μι. ΙιιΙ^Ιοτ ιτβτο 
ριη, ζά ιη3Γ6 τοΓκβη», Απηβηίβοαιη λρρ6ΐΐ3ΐ«ι 
{^(, ςιιο<Ι &11 Γβ|1ο ΑπηβΒίίβ ιτ1ηη3. 8υρ€τίθΓ 3ΐι^ 
Ιβιϋ ρΑΓ», &ιι!ΐ1ιιΐ3 1•7€λοη11>ιΐΒ, 6ΐ Τ^ΟΓο » €•|ν- σημ6ρ(αν, δκ^βάν παρ3( του βασιλέως π^αν ιίληφιμ 
Ταύτα ^ Ιστορεί Πολύβιος. ΚαΥ χατοιχ<ΐται πρ^ 
μ^ Κολών£ΐαν, παρά *ΑρμΕν{<ΐί*ν* -κρίς βέ τήν μβ• 
σ^γαιον, 8πουπέ^€•^ιν ή *Αμά<τ(ΐα, χα\ 6 λτ][^ 
μένος Ααζυμών, καράδων χαλουμέν«ι>ν Αια)ι•«ύρι«ν' 
δμως ικάντις τονς Κσππα^χας, χα\ το6ς μέχρι 
θοίλάττης της Ηο^/τ.κζς κατοιχοΰντας , ΤΙ^Λοτης 
Αευχοαΰρους χαλεΤ, ττρ^ς άντι5ια(ττολ);ν των Σύρο»* 
των έπέχ£ΐνα τοϋ Ταύρου χα\ Κιλιχ^ας οίχούντων^ 
Μελανοσυρων προ9αγορευομένο>ν. Μιχρά Μ Κατπτ»» 
βοχ{α, ή νυν χρηματ({^ουσα εΙς θέμα , ήτις βμορ^ 
έστι Αυχαον(ας, χα\ διαβαίνει μέχρις αΟτης Καιαα• 
ρζίΛς' τιλατύνβται 61 Ιως αρχής των Βουχελ).αρ(»ν* 
χαταλήγει βέ ηρίς ανατολάς, μέχρις αυτής Το^/- 
^ του χαΐ του φρουρίου του χαλουμένου Αούλου (58)• 
χα\ αυτής Ποβενδου (40). Τά βΙ )κέχε«να, τής Κιλι- 
χ(ας «1σ\ μέρη, &ν άπάρχεται ή ΤαραΙ^ς, χα\ 4ι 
Μ4μψου εστία, χαΐ "Αδανα (4ί ). Κα\ ήδε μέν ή μικρΑ 
Καπκαδοχία, ή άρτίως εΙς βνομα θέματος χρηματί- 
ζονσα. Έπ\ δΙ των &νω χρ^νο»ν εΓτε Ιουατινιανοίλ, 
είτε άΰ^ΛΜ τιν^ς τών βασιλέων τιμηθείσης τής Καν- 
παδοχίας εΙς τρία μέρη, τδ μ^ν μεσδγαιον έχλήΟη 
Χαρσιανδν, &πδ Χαραίο» τινδς Αρχοντος τφ τ^τβ 
χαίρω «ύδοχιμήσαντος έν τφ πρδς Πέρσας ικολέμ«ρ* 
χα\ δι& τούτο εί; θέματος τάξιν χα\ στρατηγίβα 
μέχρι του νυν έχρημάτιοε. Τδ δέ χάτω χα\ πρδς 
θάλασσαν, Ιχλήθη *Αρμενιαχδν, διά τδ βΤναι αύτδ 
πλησιόχωρον των ^Αρμενίων. Τδ δ^ άνωθεν, χαΐ ΙΜΐ4θΰΐ3 ιηίηοΓ ; ςιι» ηοηο, ιιΐ <1ίχΙιηιΐ8, ΐΗβιηβΐΙβ δμορουν τοΙς Ανχάοσι χα\ τφ Ταύρφ, Καππαδοκία αρρβΠλίίοηβοι 030(3, 8υΙ> ?«(;ιιηι (Ιοιηίιιβία ίαΐΐ 
ιιβςυβ 3(1 Αυ[κιι$1υη €χ53Γβιΐ) ; αηΐβ νβΓΟ Βοιηβηΐ 

ΐΐηρβΗΐ βΧβΓβΙΐίβηΙΐΐαΐ, βυΐ) Ρ6Γ8Ϊ03 Ρ<>168131« 6Γ31. 

$6(1 61 8υί ]ϋΓί5 Γυίι, ϋυηι Αη3Γ3ΐΙι3 τβχ Ί1)ί Γβ- 
Ι$η3Π'ΐ; 6Χ ς 110 611303 Ι36υ8 β3ΐ63 ιριρηοηβ, ςυ6ΐη 
ιηοιίο 1>ιγ53Η €3Γ3ΐΐ3 3ρρ6ΐΐ3ηΙ, ΑΓΐαΐΓ3ΐΙΐ63 ηυη- 
«υρ«1)α1ιι?. Ροβΐ «ιι(6ΐιι ΑΗ3Γ3ΐ1ΐ3η π^βιηανΗ ία 
63ϋ(:ιη Ακίιοΐβιΐί: 3ΐΒιΓΐ8 Ηοιχκϋβ τΒ^ϊη^ 'ΐΜΐίβοηιιη• 
ΑΙ ρο$((ηθ(Ιυιη ουηι ()6βϋ886ΐ §ιιΙ>6Γη8ΐΗ> Γ603 , 
ίη ρΓα;ί«6ΐυΓ3ΐΜ 3 Βοηΐ3ηί8 ΓθΓηΐ3 3(ΙαιΙηί8ΐΓ3ΐίοιΓΐ3 
ν8ϋηιη)ϋΐ3ΐ3, ο(ρΓθ€οη8ΐι1 Ιη1>υΐ3 3ΐ) 63 οοΙ1ί||6ΐ)3ΐ, 
61 Ιρ$ί ρΓ»6Γ3ΐ• Ι^υηΐ 3υΐ6ΐη ίη ρηιη3 ρηκίοοίοΓα μιχρά- ^ νυν, ώ; έφαμιν, ιίς δνομα θέματος χρη- 
ματίζουσα. Έβασιλεύετο δε μέχρις Αύγουστου Καί- 
σαρος. "Ήν δέ Ογ:δ τήν ΙΙερσιχήν έξουσίαν, πρ\ν ^ 
τών Τωμα(ων αύζηθήναι βασίλειον* έγένετο δΐ χα\ 
αυτόνομος δτε *Αριαράθης ήρχεν αΟτής 6 βααιλεΰς, 
ΐς οΐ χα\ ή λίμνη, ή τδ άλας τίχτουσα, ήν άρτίι^ 
βαρβαρίζοντε; Καρατίαν χαλοάσι, *Αριαράθ•ια 1«- 
ωνόμαστο. Μετά δέ *Αριαράθην, βασιλεύει αύτή(( 
Αρχέλαο; 6 χτ,δεστής, ήτοι 6 συμπενθερδς Ήρώ^ 
δου (12) του βασιλέως τής Ιουδαίας. Μετά δΐ ταυ* 
τα παύσαμε νης τής βζσιλεία;, είς επαρχίας παρ4 
τών 'Ρωμαίων τδ σχήμα μετέβαλε, χα\ ανθύπατος 

ΑΝ8ΕΙ.ΙΙ1 ΒΑΝΒυΒΠΝΟΤ^£. 

(39) ΟοοοΓΓΪΙ 6ΐί3ηι Ιοουβ ίβίο •ρυ(1 ουπκίοηι β€]Η$άίηι ηοηιΜ$) οίο. Απη« Οοπιηβηββ (ϋοίΙιΐΓ θέμβ 
€οη8ΐ3ΐιϋηυηι ίη Β^δίΙίο €3ρ. 52 6Ι 55, 61 3ρΜϋ Αη- τδ Ποδανδόν. η3η)Οοιιιιΐ6η3ΐη ρ3|[. 4ϋ. ΒογΠΐχ» Αύλον 638ΐΓυιη 
Τ3Γ80 νίοίηϋΐη. 

(40) δίο 1118. £ϋΐΐί ν6Γ0ΐΐ3ΐ)6η4 Σποδενδου.€6<ΐΓ6ΐιθ9 
€ιΐΓοραΐ3ΐ« 30 Ζυιΐ3Γ» ϋΐοΙΙυΓ Ποδανδός. Αρρ6ΐΐ3- 
ΐιΐΓ 6ΐί»ηι 3 Γοι ρΙ)γΓθ(;6ηΊΐο ίιι Υί(3 Ιΐ38ί1ϋ, 03ρ. 1. 
οϋϋίοηίβ εοιηΙ>6Π5ί3η2Β, Ποδανδ^, 3ΐςιΐ6 Ιιυηε Ιο- 
6ΐιηι Τ3Γ80 νΊοίηααι Γιιί586 8ΐ3ΐυίΐ, η6οηοη 3 ηο- 
η•ίη6 Αιινϋ Ιοοο 3ρρ€ΐΐ3ΐίοη6ΐη ίη(1ίΐ3ΐη 8€Γί1)ίΐ : 
ΤαΟτα πρδς βεδν μετά συντριβής χαρδίας χα\ 
^χρύω)/ πολλών προσευξά μένος χα\ είτ^ων, άρας τάς 
'Ρωμαΐχάς δυνάμεις, άπήει χατά Ταρσού. Κα\ δή 
χατά τ^.ν τύπον γενόμενος, δ λέγεται Ποδανδδς» 
ΙνΟα χα\ δ ομώνυμος ρέί ποταμός, 61ο. Ηα!€ αά ϋ€»Μ 
εοιιίήίο €οτά€^ ηιηΙιί»ηΗβ Ιαϋτ^ιήίη €οηιρηϋαΙη$ αί• 
Με Ιθ€Ηΐια, αεειιιηρίΐι Βοηιαηή οοΗοτίϋήίΒ αάΗηη$ 
ΤύηΗΐη ρτοβάίΰΐίατ• Αίί^Μ χ6ί αά ίοαιηι νβηίι « 
Μέ ΡοάαηάΗί ηοηΐ€η, (ν6ί αίαιη πζΗττΐι βαΠΗ» (41) 1)6 Αιΐ3Π3, €ίΓιοί» υΓΐ)6 ΙοςυυηΐυΓ Αηηα 
θΜηη6η3 ρ. 559; δονίίΐζοβ ρ3κ. 650; Ζοη3ΐ38 ίη 
Αοιη3ηο Οίο^^. ρ3{[. 226; Νί€(•ι»8 ίη 4ο3ηη6. Αίίιβηα 
ιΠϋίιιΐΓ Τυ(ΐ6ΐΝ>(1α ρ•^• 784 ; ΚυΙιβΓίο Μοη. ρ2%. 
44; ΟυίΙ)6ηο Ιί5. 5, 03ρ. 12 ; Αάά€ηα ΚβίηιυηιΓο 
ά^ Α^ίΐ68 Ρ. 146. Α(ΐ3ηυιη εΐ Τ3Γ&υιιι 3€0ΐΐΓ3ΐβ 
<Ιβ86πΙ)ίΙ \νί1ΐ6ΐ>Γ3η(]υ3 35 ΟΐαρηΙ>οΓ|^. ίη ΙΐίυβΓ• 
Ύιά^ 4ό86ρ1)υιη Β3Γΐ)3Γυηι ίη 1ιίιΐ6Γ. ΡοΓβίο. ρ3α• 
461 646. ^ • 

(42) 8ί6 Μ5 €θ(]6Χ. ΕΙ ςηίϋειη ηοη 3ΐ)8 γ6, ήβη 

βΙΟ βΟΐίρίΟΓ <ΐ60ΐ3Γ31, ςΐ1»η3ΙΜ 3ί£ΐΐίΐ38 ΓΙΙ6ΓΪ1 ίηΐ6Γ 

ΑΓθΙΐ6ΐ«νιη 61 Η6Γ0(ΐ6ηι ;οα]υ8ςυί(ΐ6ΐη ΩΙίυβ Αΐ6Χ3η- 
(16Γ ΟίαρΙιττλίη ΟΙίβπι τβ%ί^ 63ρρ3(1οουΗΐ ίη ηΐ3ΐΗ- 
ηαοηίυηι <Ιυχ6Γ3ΐ. Συμπενθερία οιιίιη 681 ααίηίΐ3• 
ίηΐ6Γ ϋυοι οχ ΙίΙίοΓυιη νεΙ 6Ιί3Γυηι ηιιρΓιίβ, 8ίο ι|| 
υι6^^η6 8066Τ <1ί€3ΐιΐΓ, 1ιί€ ςυί(ΐ6αι Γ63|^ιυ ηοΓΟί, 

8ϋΐ6Γ ΚβρΟΟίβ |$€Α6Γί. 77 «Β ΤΗΧΜΑΤΙΒϋδ ΟηίΕΝΤΒ. Τ8 

τβηίηιν έ^σμολ^γκι (ί5) τε χα\ ^ιιτάττιτο. ΕΙ9\ Μ Α ΟΓΐ^ββ €€ΐβΙ>ΓίθΓΡ.$ φίλΙηοΓ; 7 ΟαΜΓββ ηβίΓοροϋ•, ιΛΛίς ΙηΙσημοι χατά τήν «ρώτην Ιΐϊοφχίαν ιΐν- 

υαρες' Κα&α^<(α μητρόπολις• ή ^ΐ(^ του μεγάλου 

ΚαΙσβρος Ιουλίου (44) δ^μασθβίσα, ήτις νρότερον 

έχαλβίτο Μάζαχα, άττ^ Μοσώχ του των ΚαππαΜχων 

Αρχ^γό'^α^^, Λβυτέρα δΐ π^ις, Ν6•σα* τρίτη θβρμά* 

««τάρτη Τ<γ<ΐΜδανδ6ς. ΤΙ^ς δέ δευτέρας ΚαπίΜίδο- 

%1ας βΐφΐ κΑβις ύικ6 ήγεμβνα, δχτώ* Τύανα, ^υ- 

•τινουπολις, Κύβιοτρα» Ναζιανζός» Έρύαιμα, Παρ* 

•νασ^9 Τεγέδωρα, Μωχιανσός, χα\ φρούριον τ6 χα• 

λούμενον Κδρον. Τής δέ τρίτης (45) ΚακηαδοχΙας ή 

^ν δνομ&ζεται 'Αρμβνιαχδν , εΐβΐ ιτόλβις Ικτά* 

*ΑμΑσε(α, 16ω^, Ζάλιχος, Άνδραττα (46), *Αμιν* 

9^, Νεοχαισάρεια, ΣΐΜΣ»πη. Διαβεβ^ται δΐ «αρ3^ 

«Ε&9ΐν &π\ χαχοτροπ{ς|ΐ τ^ τών Καπιιαδόχων γένος, ώς 

κα\ «αροιμίαν «ερί αϋτδν Ιξενεχθηναι τοιαύτην * Β Ιίρί]^ηιοιιη»νι^>Ηβ : 

Τρία χάχχα ηάκκηα ΚίζχχαδοχΙα, Κμήτη «αϊ 

ΚιΛιηΙα. Κα\ (ν Ιπιγράμμ-ι^ΐ' 

Καχχαίίόκαί^ φξ»νΛα (47) μέτ Μ' (Άκης 6έ πν 

\χώΎ9ς, 
ΦανΛάτΜροί' ηέρϋονς ^ »ΙτΛΐία οανΛύζαχοΐ' 
Τίτ (Γ άρα δΙς χαϊ τρίς ^ΜγάΛιις οράξωτται άηή' 

Α^| τότβ γίγτοτται φανΛΜΜίφονΛά^ατοι, 

Κα\ Αλλος - 

Καπίζαδόχ$ιτ (48) χοτ* Μχιδνα ιταχή δάηβτ' άΧΧά 

[χαΐ αύτ^ι 
ΚάτΰατΒ γενσαμίτη αίματος ΙοβόΛου. » 108(^0 ΙΠο ε«β2Γ€ Ιυϋο Η& ηυηϋυρλΐ•, ςα» 

81)161 Τ0€•1>λΙα7 Μ8Μ€8, 8 ΜοΒΟΟίΐ ρΓίΟΙΟ £8ρρ8- 

(Ιοουηο 8ϋ(ΐθΓβ. ΑΙΙβη ιιγ1>8 Ν3Γβ&8 : Ιβπίβ, 
ΤΙΐ6ηη8 : <|υ&η8 ΒΙ)6{6ρο(ΐ8η<1υΒ. Ββοοηϋβ τβΓο 
€8ρρ8άθ€ΐ86 ρπΒίθεΐυπι υΓΐ>68 Ι)8ΐ>6( οοΐο: Τ]Τ8η8, 
Ρβυεϋηοροϋο, εγΜιΐηη, Ν8ΐί8ηζυη, Εΐ7»ίηΐ8 , 
Ρ8Γη8Βαιη9 ΚΙι6|[£<1ογ8, ΙΙοΰΊϋβυιη βΐ ρΓορυ|[η8€«ι< 
Ιυη ςαοά ΰοΓυηι (ϋοίΐοΓ• ΤβπΊφ 8αΐ€ΐη (ΙβρρΒά^- 
ΰί»ςο« ηυηο 8ρρθΙΐ8ΐυΓ Αηηβηίαουπι, υΓΐ)69 8αΒ| 
8βρΐ6ΐιι: Αη)8868, 11ιθΓ8, Ζ8Η€ΐ]υ8,Αη<ΐΓ8ρ8|ΑιηΙ]|- 
808, Ν600Χ88Γ68, δίηορβ• Οφίβπιιη ί8ΐη088 8ρι4 
οπιηβε 6$Κ ο1> ιιβ<|υ{1ΐ8ΐη ε8ρρ8ΐ1οοαιη |[βη8 ; 8(!€»ο 
111 ρΓο?6Γΐ)Ιυηι 6]ο&€6ΐη(Νϋ ()6 ΙΙΠε ί€Γ8ΐαΓ : ΤΜα ΟίψξίαάοαΜ αηιρ^τ ιηιι/ι, είηρηΙηΜ 9€Τ0 ηα€ΐί 

Οηη 9€το 4{ι αηΐ ΐ€ΐ ηα^ιιιιιι• ρηΗεηάέΗηί 

ι'ιιε• * 
Ει λϋιιε : 
€ΐίρψαάθ€ηίί ψΛοηάαηί €€Μάηα ιηαΐα ιχοΜοηίΙΙ. 

[ίβπι. 
Εκ 1)80 8106111 8(Ι60 ίηΓ8ΐηΙ (κβηΐβ ριιΙΙυΐ8ηιηί , 
Ιιηο Τ6Γ0 τβΐυΐί ίύϊ%\ά» φϊ9άΆίη λ%€\\λ βιηίοιιβ' Έχ δΐ ταύτης τά τοιαύτα ^λαοφημουμένης, Μλά- 
•τηναν Ανδρες, μΑλλον δλ εΙχεΤν, ΙξανΙτειλαν ώαπ•ρ 
Αατέρβς πολύφωτοι , Μ 90φ(^ διαβώ^τοι, ζηλο^ταΐ £ ηιοί, Τ6Γ8 Μρίβηΐί» Ι8ΐι^6 66ΐ6ΐ)€τηιηί, 6ΐ ΟΙιγι- 
«ής Χριστιανών πίστεως. Γρηγόριος ό Οαυματουρ- 8ΐΐ8η» β(ΐ6ΐ ρΓθριιβ;η8ΐθΓ68 86βτΗιηΙ, βΓβ^οηυι 
γΙ^» ι ΝεοχαιααρεΙας έπίσχοπος , •αίδιμ4ς τε ό ΠΙβ 11)8υιΐ)8ΐιΐΓβυ8,' ΝβΟΓβηβΗβηβι» βρίεοορυε, β| 

ΑΝ8Ε£ΜΙ ΕΑΝΟυ^Ι ΝϋΤ^Ε. (43) 5Ί6 Π)8. 60^2. Ρ6ΓΡ6Τ801 ϊίί Μύ$ Ιθ{ϋΐΙΓ, 

έΟεαμολόγει. 
(^4) ΑΙ ^ΐ))(ΐ88 τ. Καισαρεία, Ιΐ'8άίΐ €»88Γ68ΐη, 

01198 8Μ168 Μ888ΰ8, $10 8ρρβΙΐ8ΐ8ΐη Γυίβδβ 8 Τίί>6Γ)0 
&8Κ88Γ6, ρθ$ΙΙΐυ8ΐΙΙ ΑγοΙ)6|80 ϋΚίΟΙ 8<ΐ6ΐηί88«1, 8ο- 

ζοιη6ΐιθ8 νβΓΟ Ιί5. ν Ηί8ΐ. Εΐίοίβε. 08ρ. 4, ι1ί€ΐι 
Οΐ^ηοοα 8 εΐ8ΐιάίο ηοιηβη 86€6ρί8&6. Ει ϊύΜΐ 
ΙββίΐυΓ ΐη ΗίείΟΓ. Ιπρ8η. Ι•Ι). τι 08ρ. ιτ, (Ικίβι υιη 
4ΐ6 Μαζαζα &ί6]οφιίΐιΐΓ δοΐΐηυε €8ρ. ιι.τιι: Μαζα€Λ$Λ 
8x6 Ατβ^ο ήίαιη €αψραύοα9 νΜίηηι «γΗχιιι κο- 
ιηίΜαηΐ ; ^μ Ατ^ο^^• Μναϋ^Μ ίηρη ατάνη$^ η$ 
βί$ίί90 (ΐΗίά€Λ ίοτΗΗΐύ ρτΗίΗί• €ατ€ΐ 2 ηη^ηιη^ Ιιι* 
ώ^ηα ρομπϋ Ααίίϋατί θ€θ €ηάΗηί. 
(45) δίε 0)8. οοϋβι. 1η οάΐΐίε ϋ€8ίιΐ6Γ8ΐυΐ' τ6 , 

«ρί^(• 

(41ί) Ε<ΙΊΐί Ιΐ8ϋ€ηΐ, Άντραχα*Α|'Αν€ραπα(ΙίΰΗιΐΓ 
81 Ρίοίοιιιβο. 

(47) Η()6 6ρί|[Γ8ΙΙΙΙΙ)8, <]υθΐΚ Ιΐ'ΐΟ ί>>Ρ8ΐ8Ι)ϋΐΙΜ8 

ηαΐίΐυιιι <1αοΙ>υε υΐΐΐιηίε νβΓείΙιυε ρΓοίβη, ίηΐθ^ 
£Γύΐι> 1):ιΙ)βιυΓ ίπ Αηΐΐιοΐο^ία ϋϋ• ΐ|, €8ρ. 45, ΙίΙ. 
Είς πονηρούς, ϋου ββΐ, /η ηιαΙοΜ : 8υαοΓΐ|αβ ΐρ8ίιΐ8 
(ϋεϋυΓ ϋ6ΐ))θ(1ούυ8. ΐη ιηβ. ΡοΓρΙιγΓοββηΐΙί ρππιηε 
νβηυε είο Ιβ^ΊΐιΐΓ : Καππαδόχες, φαΟλρι μέν άεί * 
ζώνης δ' εΙ^νεχα, βΙο. Αΐ ίη €ϋί1ί8 6Ι ίη Αηι1)ο1οβ;ί8, 
Καππαδόχαι, €ΐ ζώνης δέ τυχόντες • υ1>ί (^υίϋοιη 
βΓοιΙεηΐΒ είο ηιοηβΐ : Μίϋΐββ Ί8Μ8νί88)ΐοι βυηΐ 
ε8ρρ8ΐ1ο€€8. Ρβ&ι»» : Αρ«κ1 8»ΐίηιΐ08 ΙΟΙ) ευβΰΐηαί 
ρα|;η8886 (ΙίοιιιιΙυΓ. δβΓνΐυε : Οαιοβι ςυΐ ιηϋίΐ8Αΐ 
όιΐ€α §ιΐΑΐ• 8υΙ εβπο ίη€Α€8€68» 1)1 ΰοοίη ρΓ«- 
οίηοοβ 8ΐι«ουο8 (ϋοίαιιιε, ιμνΙ^^Ι Οτκ€% εΟζω- 
νος» ιιΟΜ ςιιί ΐΜ>η8ΐη ιοββμ Ι)8Ιμι («^8Ι βιιίηι 
(ώνη ΜηαΟΐΜΛ 8ρρ8Τ8ΐΧβ ΗοιηοΓο) 9έά (ξύ €$1 8ΐΓβοιιιιβ. ΜοϋοΗορυΙο; έλαφρδς, χα> αηδέν περ\ τήν 

?'ώνην Αχθος Ιπιφερόμενος. Αίςκί ζωννυσθαι οίίίοιιι 
Ιί8ΐ1. Α αΓΐη8 Ίη<Ιυ6Γ6 βεΙ. Ρ8ΐ)88ΒίΑ8. Τ6 δέ ένδυναι 
τά δπλα έχάλουν οΐ παλαιοΧ ζώσασΟαι. Άπέζωσεν 
ηυοςαβ 8ριΐ(1 ΗβΓοΗίβηυιη ρΐΌ €ΐ8θ€ΐοΓ»νίι, η 
αη^υΐυπ) 8ΐηίΐΐ€Γ€ ρΐΌ ιηίΐίιία 06(Ι6Γ6 οοπιρβη. 
6Γ<•0θΓία8 : Οίδα χα\ ζώνην Αλλην, τήν στρατιωτι- 
χΐΐν λέγω χα\ άνδριχήν, χαθ* ήν αζωνοι Συρίας χα\ 
αονόζωνοΙ τίνες ονομάζονται. Αη ζώνης οχ 8υί(ΐ8 
δυνάμεως χα\ αξιώματος τυχόντες βιΐΐ£Γ8Η ροΐβ8ΐ? 
μεγάλης δράξωνται Απήνης , %\ ουΓΠΐιη 8ΐιΐ Γΐ)β<ΐ8ΐη 
βρρΓβΙιβηΗβΗηΐ. €οηνί€ΐ8η &€ βαρβαροβο^ν βοΙβΓΟ 
8ίΙ Πβιηοϋοουε €8ρρ8(1ο€Ρ8, ρΓονβΓϋίυιη ίηΐιιβηβ , 
Ο 4€ ρ/αχείΓΟ Ιοαηί, δυίιΐββ. Ι6ί τά έχ τών αμαξών 
σχύμματα. ΕΐγιηοΙθ|ρ6ί 8υοΙθΓ )η (ϋ€ΐΊοη6 άρριά^ 
τεκον μέλος. Φαυλεπιφαυλάτατοι, η)8ΐ) 16Γ βίΑΐηρΙιυβ. 
Α(Ι εβΓτίΐιιίοιη η8ΐο8(ΐ8ρρ8(!•οβ8 ΓυίεεβρΓορ^ Ιιςυβι, 
ςυίΐιυβουπι 8. Ρ. 0. Β. υΐ8ΐιί ]ηπ8 1)1>6πςυβ «δδβηκ 
ΰοη€(*88ί8»βΐ, υΐ Γ6|;6ΐβ Ιΐ8ΐ)6Γ6βιΙ)ί ΙίοβΓΟί ροροδΟθ- 

Γυηΐ,ΙΙβ^»Ιΐΐ68 νΊνι*Γ0^6Πΐ6ΙΙ1 51116 Γββ6 ρ0856. ^υ$• 

ϋηιι& 61 ^«πιΐκ). ^11Γ6 ϊκίΐυΓ (ΐ8ρρ8(<οε69 β6ΓνΊ &υη| 
ΡβΓ8ίθ8ϋΐ)Γ. ο, κί Μ^ΠνΑ, ΰηίά Ιβ Οαρραάοϋνηί 
96Χ οηια €*$€ριναί ? ΑΙ αυ)•υ)η ϋ<]6ΐη 6ΐ6ν8ΐ83ΐγΓ. 7, 
^ιιν6π. η<τ6 ο1>8€υΓ8 6»1 ρ8Γ»η)ί8, τρία χάππα 

Χάχίστα, €8ρρ8ΐΙ(|€6$ , 0γ6|60868 , 0ίΙΪ€68. Εαπ) 

ηαΐίοηβηι & Ρΐιίϋρρο Αΐ6Χ8ΐΐ(1π ρ8ΐΓ6 ϋοιηίΐΜΐιι 
ΐΓ8(1ιπη ^υβ(ί1ιιι$ 61 ΟΓοβίυδ, ςυίϋυε Ίη 1^ϋ^ Πϋβιιι 
πιιΙΙβηι 1)81)60. 1811)»6 ΒΓοϋχυε 8<1 ΐ8υ<1αΐυα) 6ρί- 
(^Γ8ηιη^8 ;ΐ(1ηοΐ8ν6Γ8ΐ. . 
(48) Ηοο 6(180) 6ρίβΓ»ιηπ)8 1ΐ8ΐ)6ΐυΓ ίη ΑηΐΙιοΙα-* 00Ν5ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΒΡΗΤΗΟΟΚΝΙΤΙ $• 

61 Κ€ΐ €βΐ6ΐ>€ΐτΙιηυ§, (|ΐιΙ Α *Α|λ«βιίβς, χ«λ ^ασΟιΙς 6 ΙηΛψκ ύ Μ Αιικνίοο 71 

ΡΙιβΐϋίηΐϋ ΑοίλββυΒ* 

(ΐιΙ> ΙιίΰπιΙο ιηΐΓίγΗοιιι ρΐΌ ΒΟΛ βΙΐΓΐιΙΙλΜΐ •υ• 

Ιίϋ, 61 Βιιϋίβϋΐι• Οοηι»ιΐ€ΐηΙυιιι «ΓοΙιΙβρίΐϋοραβ ; 

ςηΙ βΐΐλΐιι ίριβ ιη3η3Ττ1ο σΜΐΙ ; €ΐ ειιιιι<|ΐιο €οη* 

ϋιΐ• Γιΐ6ηιηΙ Γ6ΐίςιΓι$6 ΙοΜηΙ• €ΙιητλοΜοπιι : ρπΒ- 

ΐ(Τ6» ΒιβιΙΙα• ΒίΑΐ^ιηβ ΟβϋΗθηβΙ• 6ρΙ•ύορυ9, ϋΐ 

ΟΓββΟΓίυβ ΤΙΐ6θ1ο|;υ9, ςαΐ ΓυΙΙ βρίΐΰοριι• ΝμΙιιι- 

Μΐιηβ » 61 ηιιηο ϊη χά^ Αρο»ΐοΐ6πιιη αη» 6οιο ρ»- 

ιΗλΓΓίιίβ Ιη^υι 0Γΐ>ί< λ ρΙο 61 €ΙιΗ•ϋ•η» ΙΜ •ΐιι- 

«ϋοβίΜίηιο ΙιηρβΓ&ΐοΓβ Οοη^ίληΐΙηο ροβίΐυ» ]ΐ66ΐ. 

ΐΑ»ιιρ6Τ ίϊιιΐκ• ΒαβιΓιΊ Μϋ^ηΙ, τΜβΠϋ^Ι Ρ6(πΐ9 » 

'€γ60ι»Ιιι•» 61 ΙίΜΜΓΑΐίιΐΒ ; ηο€ηοη ΟνΜΓίηβ 0τ6• 

ι0ΐ»ϋ ΤΙΐ6ο1οβΙ Γγ6|6Τ. Αΐςο6 Ιιαβ ςυί<ΐ6ηι ά^ Οβρ- 

φ»(1耕« νβίαΐΐ οοοιρβικϋο <ϋ€ΐΑ βΐηΐ• 

ΎΗφηα II Ι ^ ι<»Ιιιιν Τ^αΜί6Γ»ιι•• ^ 

Ουο<1 ▼«ΓΟ ηοη€ Τ1ιη£6»1όηιιη Ιΐΐ6ηΐ6 •ρρ6ΐΐΜιΐΓ• 
οϋη ςιι1ϋ6ΐη 6ΐ βΐι ΐηίΓιο ΑβΙα ηΙβΟΓ ϋΙοοίΜΐΐβΓ ; 

«ι ςΐΐί ΙΐυΙΟ ΡΓ9Ε6Γ31 ρΓΟΟΟΠΒυΙ ρηΒΓ6€ΐυΒ Α»ί9Β 

ηηηοιιρ&ϋλίαΓ• ΕΙ μ 6χΐ€Γηο• ιίΓ«Γαιιι, Ιρ96ΐιΐ6ΐ 
β Ιοιϋβ 6ΒΙ ν6Γίΐ6ΐί§ 1^υ^18 6τ«ηκ6ϋ•ΐ« 61 •ρο• 
«ΐοΐυβ, ςυί Ιο Α€ΐ1• ιροΒίοΙοτοη 1<ΐ6ηι 6•86τ1ΐ » 
^1)1 ηΐ6ηϋθΒ6αΒ Γ66ΐ6ηΒ ΑΙβίλίκΙΗ, ςοΙ Ιυηι Ι6ηι- 
ΡμΒβ 8ριι4 ΕρΙΐ6•ΙθΒ ρτίΒΑΐΜΒ οΙ>ιΙη6ΐΜΐΐ» 6«ηι 

4φρΟΙ•1 ρΓ«Γ6€ΐΐΙΙΙΙ ΑβΙ»• ΤΙΐΓΒ66ΒΐθΓυΠΙ ΤβΓΟ Βρ- 

ρ6ΐ1ι^ο^ΐ6η6 οΗ^ίηβη ΙΐΒΐΜίΐ : Τ6ΐηροΓΐ1)α• ΑΙ^ιΐιΙ» 
Ι^γΑβηιηυ^Β, υιγ ςυί<!6ηι οαιη υΐ0Γ6 6ΐ Η56Γί• 

ρΓθΐ66Ηΐ&«ΒΐΙ^ϋΙ, ΤΙΐΓΒ€ΐ» Γ68ίθηβ, (€υ]υΒ 6ΐίΒΠΙ 

4ΐινηιΙι<1ΐ ΊΙοιιΐ6Γϋ&, -ιοςιιΙβΑβ βΊο : 
Μ^$9ηί9ηίΐη$ €0ίη1ηη$ μπβηΛηίίΛΜ έΐ ίΗηϋηηη 

Ιο 66ΙΠ ΑβΙ» Γ6|1οιΐ6ηι ▼6ΐιΗ» ςυ» Ι.χ^'ΐΒ άίάιιΐΓ, 
61 ρΓορ6 ΒίΓ^ΟΓαΐΒ ιΐΓΐ»6ΐη ΙιαΙιΙιβιτΗ. ΙΙ6{6 ϋ9ςη6 
Άά ιηιιηιιη ϋΓΐιΙ• €οηΒί()€ηΐ6, ρΓ«ΐ6Γϋΐ ΤΙΐΓ•€ίΒ 
11Χ0Τ, υΓΟΒίη €ΒρΙΐ6 β6ΒϋιΐΒ« ηίΒηΙΙιυΒ τ6το οο- 
Ιυπι 61 ίαΒΗΐιι ; « ί^τρ^ Βαΐ6ΐιι 6ςυιΐΒ ιοη» βΙΗ- 
^«1064 Ηςα6 υπια ςιιΐ(ΐ6ΐη« ςιι«ηι Τ6ηί€6 %^τ^ 

ΙϋΙ, Τ6ί6ηΐ 6Τ•Ι •ςυΒ , ΙΟΒΙΐίΙΐυΒ Τ6Γ0 η6ΒΒ 6θΙΐΙΠΙ 

61 Γο&υοι 6Χ6ΐ«6ΐ>Βΐ : ροη6 •αιι(6αι 6ΐ|υιΐΒ» ςιιβηι 
Α<Ι«ςΜΐηΐ, ^αΐ||η1ο Βηη6ζυΒ Β6ςο6ΐΜΐΐυΓ. Ηβο 

<60ηΒρ6εΙ• Γ6Ϊ Τ6ΐΐ6ηΐ60ΐ€Γ ΒάΐΒίΓΒίαΒ 6Βΐ,6ΐΗη(ΐ6, 

^υβοοβαη» 61 6χ ςυΒ υΓίβ 'μρλι, ιΗιΐ6ΤΓ0|Βν{ΐ ; ςιΐφ 

Γ6ΒροηϋΐΙ Μ)ΒΐΒΐη Ββ ηΒΐίϋη6 6ΒΒ6; 6ΒΙ Τ6Γ0 1(1 

ΤΙΐΓΒ€ί» ορρίϋυΐυιη• Β6χ {1«<|ΐΐ6 «ηνρΐΒ 6χ Ιιβο μαρτιιρήβας 6«1ρ ι1|< τβν ΧριβτιβνΑν πίσ^βως* μΑ 
όβ«6ΐλ(6Χος, 6 Κομάνΐιιν ΑρχΜΐι(οικΜ(ο«• Α; χα\ 
αυτός μαρτυρίφ έτ^λβιώΟη. ΙΙβ0* Λ χ«τΒ«έθΐ| τλ 
λ<{ψαν6ν Ιωάννου %οΰ Χρυσοατ^μβυ. Βασίλι^ός η 
6 μέγας, ό Και<ταρ<(ας Ικίσχοκος* χα\ 6 βιοΐ^ος 
Γρηγόρης, 6 Ναζιανζού τ^^ν Ιιειαχοπήν χληρίικτΑ' 
μλνΗ' νυν\ Μ έν τφ των *ΑιτόοτΑων ναφ χατα* 
τ€6Β\ς μ•τά τώγ πατριαρχών ταδτης της «όλ£ως 
ύπατου βύοΒβοΟς χα\ φάοχρίβτ^ βασιλέως Κων• 
αταντίνσυ. 01 τΒ Α^λφβλ τοΟ μΒγΑλον ΒααιλΒίου, 
Πέτρος τ• χα\ Γρηγόριος» χαΐ ΝαυχρΑτκος (49), χ^ 
ΚαιαΑρι^ς τ« ό Αβιλφ^ Γρηγορ(ον ^ου Θεολόγου» 
Χα\ ταύτα μλν τΑ της Καππαδοχ(ας ώς έν Ιπιτομ|. 

η Μ νυν χαλο^μβνον βρφχηα(ων θέμα, «άλαι μέν, 
χαΐ χατ* Αρχάς ^Ασία μιχρά ώνομά^^το, χα\ 6 ταύ• 
της χρατων Ανθύπατος, 'ΑαιΑρχης Ιλέγ<το. Κα\ Γνα 
μή λέγω τους Ϊξω6«ν, αύτ^ ό μάρτυς τήςάληθε£ας 
ΑουχΑς 6 κύαγγιλι^τής χα\ απόστολος έν ταΤς Πρά• 
ξβσι των αποστόλων τ6 αυτό λ<γ€ΐ, μιμνημένος Αλε- 
ξάνδρου του τότΒ πρωτβύοντος των ΈφβσΙων, *Ασιάρ* 
χην αύτδν Αποχαλων* βρ^ήσιοι δέ έπΒχλήθηβαν (50) 
Απ6 της τοιαύτης αΐτίας' 'Επ\ των ήμ«ρων Αλυάτ• 
του τοΟ των Αυβων βασιλέως, άνήρ τις μ<τά της 
γυναιχ6ς (51 > χα\ των αύτοΰ τέχνων έχ Μυσίας της 
των βράχων χώρας ορμώμενος (Ι^ς χά\*Ομηρος μνη- 
μονεύει λέγων οΟτως* 

Μυσώτ τ* ΛγχΜ^χωΤρ ηαϊ άγανώτΊχχηροΛγϋίτ)^ 

διεπέρασΒν βίς τά μέρη νης 'ΑσΙας βίς χώρα'Φ τήν 
λεγομένην Λυβίαν, χαΐ χατφχη σε πλησίον τής π^ 
λεως Σάρδεων. Τοίί οϊν βασιλέως πρ6ς τφ της ιν6- 
λεως τείχει «αθεζομένου, διήρχετο ή γυνή του Βρ^" 
ιώς (5))• έπλ μέν της χεφαλ^ς βαστάζουσα στάμνον• 
έπΙ δέ των χΒίρων, ήλαχάτην χαΐ Ατραχτον* δπισΟεν 
δέ πρ^ τήν ζώνην, ίππος τις προσεδέδιτο* χα\ έπΙ 
μέν της χορυφί};, ή στάμνος ήν μεστΙ} τοΟ 5δα• 
τος (53)* έν δέ τα?ς χερσ\ν εΙργάζετο νήδουσα έχ 
της Ι^λαχάτης τ6ν Ατραχτον. Όπισθεν δέ πρ^ τήν 
ζώνην, {^χολούδει 6 Ιππος άπδ της πηγής πειητι• 
σμένος. Ταύτην Ιδών Ι βασιλεΟς, μεγάλί^ς έθαύ• 
μασ», χα\ ήρώτησι πόθεν, χα\ τ(ς, χα\ πο^ας ^ατί 

ΑΝ5ΕΙ.ΜΙ ΒΑΜΟϋΒΙΙ ΝΟΤ^Ε. 
(49) ^Ι6 1ΒΒ. Ρ6τρ6ΓΜη ίπ 6<1|1Ιβ Παγχράτιος Ι6- Ο άνέττηααν, ώστε αύτα7^ βαξι;ούσα!ς, άτρ£πτόν τε 
.. ». • «. χα\ άχλινή διαμένειν τήν <»6ρ{α>β, Έξαρτήσασχι δέ 

του χόλπου θηλάζουσι τά βρέφη * χα\ είς τ6ν βρα« 
χίονα τόν (&υτηρα ένάψασαι, τ6ν τον γήμαντος ίπ- 
ιιον εΙς άρδε(αν Α)^ουσι, χαΐ τα7ς χερα\ νήθουσι λ?• 
νον. Οηού ηηο ίβηρΦΤΛ, ραΠίιη €αρΐί€ «ηιαηι αφί/ϋ 
ρΐ€ηαηί (ίταηΐ, ίΐα €€ηή£€η €Τί9Βηί€$, αΐ ίρ$\$ ίηφ€• 
ΛίίΛΐί^^ ϊηΐίΛοΐα Ητηα ρ€ηηαη€η$^ ηηΙΙα ίη€ΐί»αΗοη$ 
ργορ€ηά€αί ; ραηίιιι ίη{αηΐ€ΐη ραέταιη ε ειαχ ιαο «ρ- 
ρβηηιηι ΙαΟ^ηί, ι^μμ €% (^τογΗϊο ίη /ιαέΜαιΚ Ιιι• 
Μτίο ιιιαη^ί «^κιμ αά α^βαι ύΜεαηί, είιηιι/ α ιχα- 
ιιΙ>ΐϋ έιχαΐΜ ηταιιΐ• Οηο βΐΐΒΐη Ιοοο Β(1]ί€ίΐ ^ϋΒΐιυΒ, 
ϋατίαηι 6θη•ρ66ΐα αΙίςολίκΙο ιιιαΙίοΓβ Ρ«οηία Ιιοο 
αρρΒΠία ΙοΒίΓίοΐΒ, Β<1 ΒαΙ>1ιΐ|;λη(1θΒ ΡβΟΗΒΒ Βΰ06η« βΗηγ -,φιίρρβ/ΐιαοηΐ^οβ 8ρρ6ΐΐΒΐ>ΒΐηΓ, 6λ οοη Ρβπ 
( ταϋοΒ ηηΐΒ 6Χ (Ι66βιη ίΗιΐηΙ>ιΐΒ ΒΒΐΐϋΙΙ ΒΜϋη. 

(50) ΑΙΙιη βρφχησίων οτΐ|(ίη6ΐιι βΠ^π Ειιβιβ- 
ιΙΓιαβ Ιη ΙΗοιίΥΒίιιΐϋ. Ι>6 ΤΙΐΓΒοαπι ν6Γ0 ΓοΠίΐυϋίηβ 
ρΓ«οΚΐΓ6'Ιιΐ8ΙΜΐ{ιιιιΐΒ ϋονβΙΐΒ χς'* Έχιΐνοτων άν- 
«ομολογημένων έα^ν, δτιπΒρ Βίτις των Θρι^^ών όνο- 
μάσειε χώραν, «Μυς «υνεισέ^εται τφ λόγφ, ικαΐ 
Λίς ανδρεία, ιίαλ στρατιωτικού πλήθους, χα\ πολέ- 
μων, χα\ μάχης Ιννοία. ΤαΟτα γάρ έ'γγΒνη τε χα\ 
πάτρια τζ χωρκ)ΐ χαθέστηχεν έχΒΐν||• 

(51) 8ί6 ιη ΝίΒ. Ρ6Γρ6τ•ιη ΐ6|ΙΐιΐΓ Ια 6ΜΙβ« Ανήρ 
^ις μκΑ γυναιχδς 3ΐαΙ των έαυτου τέχνων ΤΛοχά Μυ* 
«ίας τής των, 616• 

(52) ^ΕΙίαΒΟΒ ΒΙίΓΟ Αο ΑηΙηΒΠΙιαΒ τιι, 6»ρ. 12, 
λΙΙΐ6Τ Ιΐ«ΙΙ6 ΙΐίΒίοΗΐΜ ΙΙ•ΓΤ6Ι, ΡβοοϋΒ ηυΙίβτΙΐΜϋ 
ΓΒΟΒ Ιι«ά6« ΐτΙΝ6Μ : Τ| μέν χΒφαλ{, 1ηφιΐ6ΐΐΒ, 

ϊήν Μίτος» )Μρουσιν ^ΙΰίΨ μ•α«ήν χα\ τίτν αυχένα ΗβΙΐΓ. οιρ. 9. ^« (53) 8ΐ€ ΒΙΒ. Ια μΙΙιΙβ τ6γο \^\1ητ^ 6 στάμνος ήν 
στος Οδατος• Οΐ€ΐΐαΓ ή στΑμνος 61 Ια 6ρίΒΐθ1. βΑ β1 ΟΚ ΤΒΚΜΕλΤΙΒϋδ 0ΗΙΚΝΤΙΙ3• 8Ϊ 

π^«Κ• *Η 61 άικχ(>ίνατο, ΜυοΙ) μίν <Τναι χ^ γέ- Α οιυϋΐϊΓβ οΰ/^λβιοηβ, ιιιι•$9ΐ §4 Γ6|;βηι ΤΙιηύαιιι €ο- 
ν^• Βρή^χιΐς β* έστ\ν αΟτη τ6 πολίχνιον. Λαβών ο&» ϊγη ηυηΰΐιρ&ίμιιι ΙβιαΓιοΜ ββ«ιλ•ιις Αη6 της γυναιχ^ άφορμήν, τφβσββίαν «ρ6ς 
τ6ν τΙ^ς βροχής βασιλέα ποιησάμβνο;, Κ^υν όνομα• 
ζόμενον, έκβΙΟβν Ιλαββν &ν$ρας μετοίχους μ£τ3ι γυ- 
ναιχών, χα\ τέχνων, βχλον 1χαν<$ν. Έχ τούτου του 
γένους ώνομάσβησαν οί τήν μιχρ^ *Αα(αν οίχουντκ, 
Θρ^ήσιοί* Μ τ^ βΤναι αύτοΐις Ιργοηόνους, Ιργώ^εις 
τ< χα\ χβιρώναχτας. *Ολον δΐ τ& των θρ^χησίων 
6<μα 1χ γενών Φυνίβταται τοιώνβε, λυδών, Μαιόνων, 
Καρών^ Ίώννν* χα\ 'Ιωνες μίν χαλοΰνται οΐ χατοι* 
χουντες Μίλητόν (84) τε χα\ Έφεαον οΐ 6έ τ6 μεσ^* 
γαιον, Σαρδ€ανο\,Λυ8ο(τε χαΧΜαίονε^, χα\Κ2ρες, χα\ 
οΐ της μιχρ2ς Φρυγίας ο!χήτορες. Κα\ οΟτως μίν οΐ 
Θρ^χήφίοι. Ταύτην $έ τήν ΙβτορΙαν Νιχβλαος ό Δα- εοΐοηοδ ϊηά^ €νηι- 
υχοπ1>υ• ύΐ ΙΜ>6Π5 ^οΰβρίΐ , (ογΙνιπ) βΑίΙβ ΒοηιβΓο- 
Μΐη. Ει Ι)Α€ Μΐίοηβ ιρρβη^^^ β^>^^ ^^^^ ΙΙΐίΟΟΓ'Κ- 
ΙηοοΙχ Τ1ΐΓΐ€€•ϋ , ςιιοά βΐηΐ ορβΓοεΐ, 80 ΙαΙκ>Γΐο$Κ 
£ΐ ορΰΓβ ιη&ηυιΗο τίνΐιιηι βΊΙμ ηυχΗυιηΙύβ. ΙΙηί• 
νβηιιπι Τ€Γ0 ΤΙΐΓ&(:β5ίθΓυιη Ιΐιβιη» ΙΓΐ8€0 ([βηΐί« 
1>ιιβ οοηβΟί : 1.γ(]Ί9» Μ«οηίΚ>υ8, €»γΙΙ>ιι8• Γοηίϋυβ» 
Αΐς|ΐιβ Ιοηββ ςιιίάβιη ηιιηοηριηΙιΐΓ, ςυί ΗίΙβΙιιιη 
Η ΕρΙΐ(*8υιη ίηοοίιιηΐ ; φΐΙ νβτο ικιβϋίΙβΤΓϋΐιβι Ηα- 

ιηΐηοηβ ΡΗΐ7ΐ;ιΐΒ Ιιιεοΐβί. Αίςυβ Η• ςαΐϋειη ββ 
Ιι&1)«η( Τ1ΐΓ&06βίΊ. Η^ηο τβΓΟ 1ι!3(οΗ•ηι 8ΰηΙ>ίΐ 
ΝίορΙβοβ 0&ιη980€ηυε <ΐ6€ίιηο οΰΐινο Ηίβίοτι» 8ΐΐ96 
1ίΙ)ΓΟ; ςυΐ ςιιΐϋβηι ΓυίΙ βαιΙ»» Ν6Γ0<Ιί8 τ«€ΐ8• μασχην^ς γράφει (ντφ όχτωχαιβεχάτφ αΰτου βιβλίφ, |{ ΤΙιηΰββϋ ιιαίβιη ιρρβίΐβΐί 8ηηΙ, ςιιθ(ίΙ βχ ΤΙιπίύΐιιιι ύ γεγονώς ύπογραφευς Ήρωβου του βασιλέως. *Ονο• 
μάσΟησαν δέ Ορςιχήσιοι, 9(ά τ^ εΤναι αύτοΟς Ιχ τή< 
τών Θρ^χών γής« Ασπερ εΓπομεν. Εΐ9\ δΐ ιιόλει^ 
ιαρΑ τήν *Α9^ χα' (55). Πρώτη μίν, "Κφεσος* 
^εντέρα δλ, £|χύι^να* τρίτη, Σάρδεις* τετάρτη, Μίλη- 
τος* ικέμπτη, Πριήνη* ίχτη,Κολοφών* έβδίμη, Θυά- 
τβιρα' όγδέη, τ6 Πέργαμον* Ιννάτη , Μαγνησ(α' δε- 
«άτη, Τράλλις- Ινδεχάτη^ Ίεράκολις- δώδεχάτη, 
Κολθ9αα\, αϊ νυν λεγόμεναι Χώναι (56), οζ Ιατι να^ Γθ^ίοηβ οηί «886111. ε«ί6ηιιη Ιη Α8ί8 Ιΐ8ΐ>6ηΐηΓ 
υΓΐ)68 ^Ίβ^"^'> ^* V"* » ρΓίπι* φΐιιίβηι ΕρΙιβ8ΐΐ8• >Ι- 
16Γ& βπιγηΐλ, ΐβΓϋι 88Γ(ϋ8» ςυλΠΒ ΜίΙβίηε, ςυΐηία 

Ργ'ΚϊΠΟ, 861(2 εοίορίΐοη, 86ρϋΐΒ& ΤΙΐρΓίΓβ, Ο0ί8ΤΑ 

Ρ6Γ£[«ιιιυιη, ηοη• Μ•{;ηβ8ΐ•• (Ι«6ΐιιΐ8 ΤγαΙΠι* αη- 
ιίβείιηλ ΗΙβηροϋβ, (1ιΚΝΐβ€ΐπΐ8 €•Ι••8«, ςυ» ηηηο 
εΐιυη» θίεοηΐιΐΓ, ιιΙ)Ί ▼ί8ΐΙο? €€ΐ«Ι^ΐ^τ1ιιιαηι Ιβιη- 
ρΐυιη ΜκΐΙίλβΗβ βΓοΙιιηββΠ, <ΐ€θΙιιι• ΐ6Γΐί8 1»80- 
άΐοο, άβοίηιιι ςαιπ» 1^588», ιΐ€€ΐιηλ ςυίιιία 8ΐη» ΑΝδΕυΐΙΙ ΒΑΝΟυλΙΙ ΝΟΤ^£. (Μ) ΡΰΓρβηιη Ιο οϋΓιβ Ιιίοβΐ ΙηΓη ΐ6(^ίΐαΓ, Μή• 
λενον ρΐΌ Μίλητον. 

(55) δίε !η 018. Ιη ι^ϋΐβ τβΓο, εΕσ\ δΐ π^εις περ\ 
τήν 'Ααίαν, είχοαι ΑΙ ▼((^ιηλ ρήιη^ι ιιγ58 ΡιΓιΙι - 
Ιίβ1ρ1ΐί8 !|| 1118. (ΙίΓίιηΓ. ^ 

^) ΟΗοηεκ οΐίη, ΙιιηυίΙ ΡθΓρΙιγΓθ{6θίΙΐΐ8, Οο- 
1«Μ« (ϋοΙ«, υΓΐ8 €Ϊρί8θορ8ϋ8 ΙτλοΑίοβοο ιηβίΓορο 
ϋΐιηο 8ΐιΙ)]6ε(8 8ΐ(|υ6 οΗιη ΡαΙίΐ88« 8ρρ«1Ι•ϋι ηΐ ^8( 
9ραιΙ Νί€β(3ΐο ίη Υίΐ• 88ηο() Ι^ηλΗι ραΐΓίλΓεΙι» 
Οοη8ΐ8ΐιΓιπορο1ιΐ8ηΙ ο5 Ιβοΐρΐυπι «ιηοΐΐ ΜκΗΐ8«Η8 
&Γ€ΐΐ8Β{[6ΐί, ιη8|;ηίΐα(ϋηβ, ραΙοΙιηίοίΙΙηβ» 61 ιιιΊη- 
Ιιίϋ «ηίβοιο ίηβί^ηβ 06ΐ6ΐ)6ΓΓΐιη2. Ει ςυίόβπι €Ιιοη« 
οΐίιη Ρ8ΐ388£ 8ρρ6ΐΐ8ΐ» (ϋουπΙοΓ ΝΊ€βΙ;6 Ιρβί €Ιιο» 
ΜΙΑΙ» ίη Μ30ΙΙ6Ι6 ϋ1>• VI, η. 1» 86^ αΙΐΌϋίηο6 νΙ- 
11086 εεΓίρίαηι ρρο Οοΐοββχ ηιίΐιί ρ6Γ8α«ι1«ο 5ί€ ιΜ 
ΟΙιοηί3ΐ68 : *ΑφιχνεΙται εΙς Χώνας, ιβόλιν εύδαίμον» 
χα\ μεγάλην, πάλαι τά^ Παλάανας, τήν Ιαου του 
συγγραφέως πατρίδα, χαΐ τ6ν *Αρχαγγελιχον νβών 
8ΐ9ΐών μεγέθει μέγιστον χα\ χάλλει χάλλιστον δντα» 
χα\ θαυμάσιας χειρ6ς άπαντα Ιργον * ΙχβΙΟβν Ιξ• 
αλάσας. Μβιηιηϋ Ιιιι]ιΐ8 €6ΐ6ΐ)6#Ηιηι ΐβηιρίί €Ιιοη6Β« 

8Ϊ8 ί(ΐ6ΠΙ Νί€6ΐ»8 6ΐ Ι» Ι88λ6ΐ0 ΙΗΐ. II» Β. II. 0616- 

1)6ΓΓηη<ιηι 8ΐιΐ60ΐ «6 ϋίαιίη ίιϊΗ ΙιοΙ^ Ιβιηρίαηι •ΙΙ 
ιηίΓ&οαΙυπίΐ Ιη ΑτοΙιΙρρο ϋΚιιβ Μ8ιι8ϊ<μι•γιο ριίΓα^ Β 
ΐαοι; €υ]α8 ςυί<ΐ6ΐη Ιιΐ8ΐοΗ8 ρ888ΐιιι λΜΐΐβΐηιι. «ρ«4 
Μβΐ2ρ1ΐΓ»6(6η 61 3ΐ1ίθ8. ΟβΙέηιΐΒ Ιι56ΐ^Μ6 6χ1ιίΙίΙη« 

ΐΜη08 68ΐα1θ|{08 ΙΙΓϋίΐΚΟ, Ι|ΙΙ« 8υΙ>864ΙΙ6Ιΐϋ 8Βνο η•* 

11160 ιηο(2Γαοΐ. ΡΗιιια8 6Χ ΒλΙιιζίΑηο οιιΑμ Γ6€6ηα 
ηίληυ οοη^οΗρίο ραιιΙαΙαιη «ϋτ6Γ8α8 «1^ €ϋϋ8, ^αΙ 

816 1)31)61 : 

'Οσαί ζώτ χόΛβωτ μ€τωτομάσθίΐσαιτ 8ΐς υστΛ^ 
ροτ. 

Έπίδαμνος, τ6 νυν Αιράχιον^ 
Τρίβαλλις, ή 'ΑχρΙ^. 
ΊΙοάχλεια, η νυν Πελαγονία» 
£ολάσφορος, ^ νυν Δεάβολις. 
Ιλλυριχον, τα νυν Κάνινα« 
Έδεσσα» τά νυν Μ4γλα&να. 
^Αξϋ^ς ποταμός, 6 νυν Βαρδάριος. 
'Αργος Θετταλιχ&ν, ή Λάρισσα. 
'1•π£ΐα, ή νυν Κορώνη. Πήδαστος, ή νυν Μεθώνη. 

Ταύτης πλησίον 1στ\ Χε^ύ>η}9ος. ήτις χαλείτακ 

ϋύλος, ή πατρ\^ Νέστορος, νυν δλ χαλεΤται *Αβά•« 

ρινός. 
ΤρΙχχη, τά νυν Τρίχαΐα» 
^ούπολις, ή νΰν Προύσα. 
*Απολλωνία, ή νυν Ιερισσός,, ή πρδς τφ "Αθφ (ρει* 

χείϋΐένη. 
^Αμφίπολις, ή νυν Χρυσύτηλι^. 
"Απρως ή νυν θεοδοσιούπολις, παρά του Άπρουτ^. 

πενΟεροΟ Κάρου χτισθεΐσα. 
Όρθαγορία χαΐ Στάγειρα, ή νυν Μάχβη^ 
Τόπειρο;, τ6 νΰν ΤΡούσιον. 
ΠείρινΟος, ή νυν Ηράκλεια; 
Τιβεριούπολι;, ή νυν Στρόναιτζα; 
Βελεντιούπολις, τό Βελεοβουδιον* 
Αάρες, τό νυν Ταΰρες. 
Μαρτυρούπολις, τό νυν Μερφεχή• 
Βέ^(&οια, τ6 νυν Χάλεπε• 
Προποντί^ες δύο, ή μλν χατά τήν Ά6υδον, ή δλ χατ&* 

τ6 Ιερόν χα\ Ταμμάβιον. 
Γερμανιχία Συρίας, ή νυν Τελεσαΰρα, Μ^|ου δΙ 

χρήναι. 
Σπαρχειός ποταμΚς, 6 νυν *Αγρι•μέλας• 
Καστάβαύια Κιλικίας, ή νΰν Μάμισχα. 
ΑΙ άνω Γαλλίαι χαΐ τά ΙπΙχεινα τών Άλπεων, είσΐ 

τά ποός 'ΙΙχεανάν ' οίον Γαλατία^ Ύσπάνια, Γερ- 
μανοί δί οί ' Φράγκοι. 
Σύρμιον, ή νΰν Οόγγοία χα\ Στρί6>μος * οί δΐ Οϋχζ 

γόοι τδ παλαιόν ίλέγοντο Γήπαιδΐ:ς• 
ΑοροστΛσν, ή νΰν Αύστρα. 
*Οορυσ^ς χαΐ Όρεσίΐάς, ή νΰν ^Αδριανούπολις, 
Μαιώτι; λίμνη, ή νΰν Γαλατία. 
Ιίοτίδαια, ή Κασσάνδρεια.. 
Κολοστός, ^ Τύρος> 
'Αχαΐα, ή νυν Ιΐάτρα• 
Δαναοί, οί "Ελληνες . 
*Ασία, ή Έφεσος. 
Ιωνία, ή περ\ *Ασίαν. 
Εΰβοια, η ΕΟριππος. 
Βοιωτία, αΐ Ηηβαι. 
Φθί«, 4 Φαρσαλία. 88 , αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΓΓΙ 84 

ΐοιιίΰία, ϋβάιοα 9«χΐ;ι ΑΐΑΐ)3ηύ3, άβοίιηλ ιβρίίιηα Α ^ια^τος του άρχα^βιου Μιχαήλ* (γ', ΛαοβΙχεια* 
ΛΤιηϋ«, άβοίιηλ οοίλτα Μγήηζ^ ϋβοίηια ηοηι Τ€ίσ•» νί^β$ίι1ιΐ ΙκίΜοΒ, νί|;6$'ηη» ρπηι& ΡΙιιίΑίΙβΙρΙιί», 
61 3ΐίφ ηοοηυΙΙχ. Αΐ(|ΐΐ6 Ιηβο ((υ'κΐθΐη (16 Ιιΐι. 

1 9 ΤΜϋίΗα IV, άίαπηι ΟΙ^αφίίΜΜ. 
ΤΙΐ6ΐη;ι τβΓο, ςαοϋ ΟΙ^ςιιίυιη υοοαΙογ, οιιιηίΙ)^8 
Αρρ€ΐ1:ιΐίοιΐ6 ίρβλ ηοΐαοι 68(. 01>«6ςιιίιιιιι «ηΐιη Ια- 
ϋηϋ (ΙίαΐυΓ ί(<, ςυθ<Ι βηβοοηιιη ϋη^αα ΒρρβϋΜΙυΓ 
Γι, ςιιί ίιιιρ6Γ3(οη, ΟΓ^ίηίβ (ϋβιιϋί βΐ ΙιοηοηΒ 0ϋυβ3, 
ρηκ^ΐΐιιιΐ. []ηά& 01 υΐ ςυί Οϋββςυίο ρηΒβ$1, ρηκΙΟΓ 
ίιοιι νοΓβΐυΓ, 86(1 οοιη68 61 ΑοπιΙηβ 61 οο($ηοιηίη6 
ιΓιοΐιΐυΓ. 01ΐ5{:ςιΓπ νοΓΟ »ηι1)ίΐυ8 ΙιΊβ ροραΐ» βιΐηιιβ 
ΚΑιϋΙ)υ5 €ϊ^υιη8θΗΙ)ίΙυΓ ; & πίλπ ςυί(ΐ6ηι Ιηίΐίυιη ύί^ Ννσυα• ιβ', Στρατονίχεια- ις-' , Άλάβαινδ»• »?, 
•Αλ(νδα • ιη', Μύρινα• ιθ', ΤέωΓ χ', ΜΜος- χβ», 
Φιλαδέλφϋα, χαι Αλλαι τιν^^ Κα\ Έαυτα μλν ιηρΙ 
τοΰτων. 

θέμαΆ', τό κοΛσύμετοτ ^Ο^τίχίστ. 
Τ6δΙ θέμα τδ χαλούμβνον *Οψ(χιον« «5σιν ΙχεΙ 
γνώριμον τ^Μ «ροσηγορίαν. Όψίχνον γάρ *Ρωμαϊστι 
λέγεται, δπκρ σημαίνει τ!^ Ελλήνων φων||, 'κονις -χρο- 
ιεορευομένους Ιμπρο(ΐΟεν τοΰ βασιλείας Ι^ βύταξ:α 
χα\ τιμί. "Οθεν ουδέ στρατηγίίς χρηματίζει 6 του 
Όψιχίβυ ηγούμενος, άλλλ χ^μης χΛ τ\}^ όνομαβίαν 
χα\τήν προαωνυμίαν προσαγορεύεται. Ή δΐ ιγε/η- 
οχή τοΰ *ΟψιχΙουι ύ7ΐ6 τούτων φυλών τβ χαι έΟνών έυιιΐΰΠδ, Ιΐ06 68ΐ, « βίηυ Α8ΐ8€6ηο, 6ΐ « ρΐΌΟΐοηίΟΓίο 2 χατοιχείται. Άπδ μίν θαλάβαης άρχόμενον, του'«- θ386γΠο 3<1 Τηΐοιΐ6ηι (ΐ8(|υ6, 61 οιοοίββ 8Ι|ρΓίλη«, 
ΰΐίΐιιβ ίρελίη ΡΓΟΒοοηββυιη, 8(1 ίρ88ΐιι ςυοφιβ Α1>γ- 
<Ιιιηι. 0^2160») 61 Γ3ΓΗΙΙΙ1, 86 ροΓΠ|;ίΐ. £ι ςυίιΐβαι 
ϊυΓ6ΓίοΓ6ΐιι 86 ιιι8Γ)ΐίιη8ΐη 0Γ8ηι 8ΐ) Α8ΐ8€6ηο 8{ηα 
)ιΐ6ίρί6ηΐ6ϋΐ4 61 » ΡχΙΊβ, (|ΐΐϋβ νθ68η(υΓ, υ8(|υβ 8(1 
Μ6«Ιίΐ6ΓΓαιΐ68 ΟΙχιορί, ςϋί Μ3Γ8ίυ8 (ΙίοίΐΙΙΓ, 61 8(1 Γ6- 
βίοηβιι* 08βοΙϋΐ6ηοΓαϋΐ ^^6ι8ιη» 61 Λά ίρ$8ΐη Ρηΐ6ί8• 
«Ι6ΐη ιΐ8ί|ϋ6 ΒίΐΙι^ηί Ι)85ίΐ8ΐιΙ, 8υ8ΐΓ8ΐ6ΐη τ6γο ΟΙ^^ψί 

ειπόιιι, 8(1 Οιινίυηι ΒΙιγικΙαευαι αεςιιβ ίη6ο1υιι( 
>8ϋ. Ιΐ8πΐίιη8 8υΐ6ηι 6Ι ΟγζΙοΜίύ ίη1ΐ8ΐ)ίΐ8ΐιΐ 
ΡΙΐΓ>'^68 6ΐ 6Γ»εί, 8 6Γ8ΐιί€ο Αυνίο ίΐι αιιη6ϋρ&ΐί« 
ύΙ>Ί Α1ϋχ8η<ΐ6Γ Μ;ΐ66(1ο ρΓΐηαυιιι ρΓχΙίιΐΒΐ 6υηι Ρ6γ- 
88Γαιυ (1υ€ϋ>υ8 οοηιηίδΐι. υΐΐ6ήυ8 νβΓΟ 8(1 ϋοτγ 
ίβΡϋΐη, 61 ΐρβυαι ^οι^2^I1I1ι ιΐ3(|ΐΐ6, 6χΐ6α(1ίΐιΐΓ ; 6χ έσην του Άαταχηνοΰ χΛΐϊου, χα\ του Δααχυλίου 
&χρ(ιΐτηρΙου, χα\ μέχρι του Τρίτωνος^ χα\ τών ορέων 
Σιγριανης, χα\ αΟτής Προιχονήββυ, χ«\ Ιως αΟτης 
της *Αβύδου, Κυζίχου τε χα\ ΠαρίΟυ. Κα\ τί μ^ 
χάτω χαΐ καρά θάλανοαν &η6 τοΟ Άαταχηνου χδλ•» 
κου Αρχδμβνα, χα\ τών χαλουμέν«9ν Πυλών (57), χάΙ 
δως της μεβογαίου του Μυαίου Όλύμπου προβαγο- 
ρευομέ^^υ, χα\ τής χώρας τών καλουμένων Ααγοχ- 
θηνών (58), χαλ αύτης Προυαιάδος χατοιχουαι Βιθυ^ 
νο{. Τά δέ πρ^ς νότον τοΰ *Ολυμπου, χα\ Ιως τοΰ 
ΐΜταμοΰ Τυνδακοΰ, χατοιχοΰσιΜυσοί • τλ δΐ πρ6ςτήν 
θάλασσαν, καΐ τήν Κυζαον, «ατοιχοΰσιΦρύγες τε χα\ 
Γραιχο\, άΐί6τοΰ «οταμοΰ Γρανιχοΰ (59) τίρτ όνομα- 
σίαν ^λουτήσαντες • έν φ ι«)ταμψ γέγονεν ή «ρώτη (|υ8 (|ιιί(1βηι ιιγΙ>6 ρΓ0(ΙηΙ 06ΐ6ΐ>6ΓΗιηα8 «ο νο1ιΐ8ΐυ8 ^ μάχη πρ6ς τους στρατηγούς τών Περσών ^Αλεξάνδρου 
ίΙΐ6 ^ε8ορυ$, (ΐιιί ΓβϋυΙαΓαιη ιΐ8ΐιαι ρτίοϋολ ιη ιηυιι• ^οΰ Μαχεδόνος • Ανωδέ παρεχτείνεται μέχρι τοΰ Λο- 
ιΐυιη ίον6χϋ : οΐ ϋ8ςα6 8(1 ΟοηιοροΓιηι Μ6Π ογιοιι- ρυλαΐου χα\ αύτοΰ Κοτυάίου, έξ ο(ΐκέρ Ιστιν ό δνο- 
Ιβιη νβΓ8υ8« Λ(1 οΰεαβάιη νβΓΟ €ΐ68ίηίΙ Ιο Α5^(1υ^η. μαστάτατος χα\ παλαιά; έχ&Γνος ΑΓσωπος» δ τήν μυ- 

ΑΝ5ΕΙ.ΜΙ ΒΛΝΟυΚΠ ΝΟ Ι Χ.. Νικόΐϋολις, ή ιΛν Πρέβεζα. 

ΑΙτωλία, τά Αεχώνια. 

Κέρκυρα, ή Φαιαχία. 

Δωδώνη, ή Βίνδιτζα. 

"Ηττειρος, τό Βοθρευτ•5ν. 

Δΐλφο\, τδ ΧρυσΙς χα\ Σόλων. 

Διόσπολις, τδ 'Ράμττελον. 

Καισαρεία Φιλίππου ή Τονβπυργος^ ή αυτή χαλ Οα• 

ναιάς, άπδ τοΰ έχεΙ βρου; Πάναίου. 
Σαρδική, ή νυν Τριαδίτζα. 
Αάρ'-τμνα, ή Λαρύσα. 
θέρμη χα\ Ημαθία, ή θεσσαλονίκη. 
Κολασσα\, αΐ Χώναι. 

"Ροδόπης, ή Φιλ;?:ποΰπολις. 

Ιταλία, ί Λογγ'δοιρζία. 
Μέμφη, τδ ννν Ταμιάθην. Πέογη, τδ νΰν Πυργίν. 
Αύδειρα, τ^ νΰν Πολύστειλον. 
Α116Γ νβΓο €8ΐ8ΐθ|ίυκ Ιιυ)ιΐ866ηΐ0(1Ί υΓΚ>Ιϋηι 64ΐΊΐ(ΐ8 

)|81)(^1|ΙΓ 8(1 68ΐθ6ΐη ΙιΙιγΊ ρήΐΐη (Ι6 Ιΐΐ01118ΐί1)ϋ8, οΐ 
816 Ιΐ8ΐΐ6ΐ : 

ΠόΜων ότόμαζα. 

"Οιαι τών πόλεων &^< τοΓς ύστέροις χρδνοις μετωνο- 
μάσθησαν. 

^Επίδαμνος, τδ νυν^Δυ^^άχιον. 

ΑΓπεια, ή νΰν Κορώνη. 

Πίδασος, ή νΰν ΒίεΟώνη. Ταύτης δλ πλησίον έσχίν 
Χε^^νησος μιχρά,ήιις τδ μέν παλαιδν έλέγετο ή 
πατρίς τοΰ Νέοτορος του παρά τφ *Ομήρ(ρ {[δο- 
μένου • νΰν δλ καλείται *Α5αρΙνος. Ποτίδαια, ή νΰν Βέ^^ια. 

Ούδνα, τδ νΰν Κίτρος. 

Άπολλώνβια, ή νυν Έρισσδς ή πρδς τψ 'Αθψ τφ 

δρει κειμένη. 
Τρίχη, τά νΰν Τρίκαλα• 
Θερμοπύλαι, τδ νΰν Σχέλος. 
Σίπυλον δρος, δ νυν Κουσινάς. 
Σώτηρόπολις, τά νΰν Πύθια. 
Έμέσα τδ παοά το?ς Σα^αχηνοΙς Χέμψ. 
Ύτϋοπλάχιοι βήβαι, τδ νυν Άτραμύττινσν. 
Άργος θετταλ.κ^ν, τδ νΰν Αάρισσα. 
ϋ Σίρίλίον ή νΰν Ούγγρία. Οί δέ Οΰγροι ο^τοι Ιλέγο^/τ-ϊ 
το παλαιδν Γήπαιδες. 
Σαρδιχή, ή νΰν Τριάδιττα^ 
Δάρας, τδ νΰν Ταυρές. 
Μαρτυρόττολις, τδ νΰν Μεφερχί. 
Βέ^^α, τδ νΰν 'Αμαστρις. 
Τόττειρος, τδ νΰν Τούσιον» 
"Εφύρα, ή νΰν Κόρινθος. 
Περίχθος, ή νΰν Ηράκλεια πρδς δύ(^ιν. 
"Ααιοα, τδ νΰν 'Κμετ. 
*ϋορυσδς, ή νΰν ^Αδριανούπολις. 
Δοροστολον, ή νΰν Δρηστρον. 
Ίστρος ποταμδς, δ νΰν Δανούβιος. 
Κολοσσα\, αΐ νΰν Χώναι. 

(57) Οβ Ιιί866 ΡγΙίε ΙθΓ]ϋΙιιΐΓ ΤΙΐΡορΗβηοβ 8ϋ 8η- 
ιιιιιιι 12 Η6Γ8€ΐϋ» 060110» βυείΟΓ (ΙΙίΓοηίοΊ ΑΙοχ8ΐι« 
(ΐΓίιιί ρ8β. 325. 

(58) 1ΐ8 ιηβ €θ(ΐ6Χ. Εάίΐι ν6Γ0 Γοτθηνών, 

(59) Ι(ΐ6ΐη ίηΓΓ8 υ1)ί (Ιο ϋίαΐοοίίβ βρχοοΓυιη 8§|( ; 
61 (ΐυίηαω €0ΐιιιηυιιΊ <!ί8ΐ6ΐ-Η υβΐ $ίιιΙ (ΐ65€ήΙ)Ίι. β ί>β ΤΗΕΜΑΤ1Βϋ3 0Κ1ΕΝΪΙ8. «6 

θ^νιιίαν κρωτος ιΐς τ^ν χύ^μον (ϊηνβγχών. Κοι\ Ιως Α Ιο ΙιιΙΐΙικΙίηβ ιυΐβιη α ΒΙιχιΐιΙοοο Οανίο ιιβςυο «Ιι νης χωμοη^είος Μηρού, χατά Ανΐτολά<. Πρ^ δΐ 
τΑ( ^υνμάς, χαταλήγει $1ς Ά6ν9ον • πρ6ς 51 κ)^- 
τκ• Απ6τ«ν ΊΡυν^χον 4ΐοτ«μου χα\ μέχρι της χω- 
μΛχ<λκι«ς τοΟ λεγομένου Δοματηροϋ. Κλ\ ο&τω μίν τ^ 
Χ>{ί{χιον, καΐ «ήν όνομαυίαν αύτοΰ εΤηομεν, (ιά "ϊΗ 
«ροπορεύ£«9αι £μκροσΟβν του ^Φΐλέως, ί^αϊ χαταρ- 
τ(ζ£ΐν, χα\ (ιευΟύνειν τάς όδοίις αύτου καΐ μονάς. 
£1ο\ ((λ έθνη τά σνμπληροΰντα τ6 Όψίκιον, ταΟτβι • 
ΒιΟυνο>, Μυαο:, Φρύγες,Δάρ^νβς, οΐ καΙΤρώβ; λεγό- 
μηοι. Έχ&ι 51 πόλεις έπι^μους τ6 θέμα τ6 χαλού- 
μενον *Οψ£χιον, τοσαύτας ! κρώτην μίν Νίχαιαν,τήν 
μητρόπολιν χρΓ,μΛτ{ζ•\>ο«ν• ^«^τέραν δέ, ΚοτύοΛον 
τρέτην, Δορύ>Λΐον* τετάρτην, Μίδαιον ^60)'πέμ• «την^ *λπάμειαν" Ιχτην, Μάρλειαν {61} 
χΑιην» Άβυδον 

Μ/ια £', τ4 Μ^Ιοι;/4ε>-οτ "ΟχτΙμαχοτ. Β 

"Λ χαλούμενον ο6χ οΤδ' δπως εΙπείν θέμα Όπτί- 
|ΐο«ος, ούδεμίαν Εχει χοινωνίαν ττρδς θέματα. Ε!ς 
γάρ δουλείαν μ^ν τιροσεΛηπται, δ&ά τ^ είναι αύτ6 
«Ιχτρ^ατον, χα\ μήτε τούρμαις,μήτε δρούγγονς (62) 
τβτιμημένον, Λλ' ή τδν τούτου κρατούντα, δομέστι- 
χον μδνον άγορευόμενον. ΕΙςγάρ δπτ^ιυίανίτέτακτο 
«ών Λρατιωτων, δτε οΐ βασιλείς τοϊς ΙΟνεσχ μετά 
*ο« λαοΟ έΐϊεατράτευον, σρατιωτών δέ ίκζΐ^ω^ των 
έν τοΙς βααιλιχοΤς τάγμασι τεταγμένων. "Όσοι γάρ 
Ιν τβ?ς σχολαΐς, χα\ τοις (κανάτοις (65), χα\ τοΓς 
ΙοιίίοΧς τάγμασιν έστρατεύοντο, εΙς ύπηρ5σ{αιν, εΤς 
Ιχ^ατος αυτών Όπτιμάτων <64) έκέκτητο. "Έστι δέ €θ:ιιοροΙίιη Οοιη&ΐβΓί βο^ηοιαΐηθ. ΑίςΐΜ Ιι»ΰ ΐ|α!• 
(Ι6ΙΙΙ 651 ΓΐιΐΊο 01)864 ιιΗ, ή^'Αΐ'* ρΓθΓ66ΐο «ρρ6ΐΙ&ιία- 
η6ΐη 61 ίη(1ίΐ&πι 6986 (Ιΐιίιηυ8. <|ΐ|<κ1 ρΓβίκβηΐ ίπιρι:• 
ταΐοη, υΐ ?ί38 61 (ΐ6ΐηί€ίΠ& 6ί ρτχρ&Γ&Γβη^ Βΐηυβ 
6θη6ίιιη3Γ6ΐιΐ. 060168 γβΓσ^&6 ρορυΐί, ςυί ΟΙΐΜηιιίυιι^ 
«οιιβιίίαοηΐ 8ΐιιιΐ ΙΓι: Βίΐΐιρί, Μ^^βϋ» ΡΙΐΓχ(;68, Ό^τ* 
(Ι&ηί, (|ΐιί 6ΐ ΤΓο]3ΐιί (ΙίουηΐυΓ. €9Βΐ6Γυιη Ιΐΐ6ΐη9ΐ 
01>&6ΐ)αΊί οΓΐΜβ 66ΐ6ΐ>Γ68 ΙΐΗ66 1|21>61. ΡΓΐιιΐλΐη ςιιί» 
ά€Λα ΝϊοΦΑΐη, ςυ» 6»! ιη6ΐΓθροΙ>β, ϋΐίβηιιη Οο- 
Ι^^υαι , Ι6ηίαιιι Οοητίχαιη γ (μίλΠαβι ΙΙίϋ»αιη , 
ςυίιιίχαι Αραιιΐ63ηι, 8βτ(απι ΜγΓίβ&αι, 86ρΐΙια&ιιι 
1.9^ιΐφ$α6Μΐΐι, οηι&νλΐη ΡαΗιιιιι, ιιοη%ΐΒ 0]τζί€αιΐΝ 
(166ΠΙΙ2Ι11 Αι>γ^υιη• 4βδόμην« Αέ^μψακον δγδόην, Πάριον* Ιννάτην, Κύζιχον* Ι«- Τ/ΐ€ηια V, άιοίΗΜ Ορ/ίιιιβ(κΐΝ. 

Ιά ςυοά, ΐ)68€ΐο 4110 ρ86ΐο« Υ06ΐΐαπι 681 ιΐιαιηα Ορ• 
ΓιιΟΑίιιιη, ηίΙιίΙ Ιΐ9ΐ>βΙ 6θηΐΗ)υη6 οιιηι Ιΐΐ6ΐηλ111>α»^ 
86ΓνΊΐϋ 8ΐςοίϋ6ΐη ΐΑπίαιη οΒπβα 388ΐιιηρΐαιη 681, 
υ4ροΐ6 ιιΓΐ86ΓΓΐιηυιη, 10 η6ΐ|α6 ΐιιηυίβ, ιΐ6ςη6 (ΐΓοη- 
ςΊ8 6θΙ)θΐΐ68ΐ8ΐυηι, 6ί ςηΙ ΙιυΙΰ ρτχ68(, (1οηΐ68ΐΐ€08 
ΐΑπίιιαι ηαηουραΐυΓ : ςυίρρβ λιΙ ΐΓ.Ιηί8ΐ6ή3 ιηίΐίϋ• 
1)118, €απι ίιηρ6ΓλΐθΓ68 0Β3 ουιιι ρορ(ΐΙΐ8 6Χρ6ΐΗΐΐΟ"<^ 
ι>6ΐη αϋςυλίη Γ8€6Γ6ηΙ, ρΓ8Β&ΐ8η<1υηι, Ιη8ΐί(υ1ί Γν6-^ 
πιηΐ : Πβ ίη(|ΐΐ8ΐη, {{ΐπ ίη Ιιηρ6ΓΑΐοπΊ8 8ΚΐηΙιιίί>Λ|^ 
ν6Γ8Αΐ>8ηΐθΓ. Οαοΐ<|ΐιοΐ6ηΊιιι ΐη 5€ΗοΙΐ8, 6ΐ ΐ6αηΑΐί8« 
Γ6ΐίηιιί8<|α6 9{ΐηίηΐΙ)υ8 ηιϊΓιίλΙιαηΐ, 6ΐΐΓυαιι βιη)|;ιι]ί/| 
υηϋδ ΟρΙίαιαΙαηι, €ΐι]ιΐ8 ηιίηίβίβηο ιιΙ6Γ^Ιογ, 6Γ3ίΙ ΑΝδείΜΙ ΒλΝΟϋΒΠ ΝΟΤ.€. (60) ΙΐΑ ΐη ηΐ8. ΐ6{ίΙυΓ. Εθ'ιϋ, Μηδάειον. δίβρίιβ- Ο 6λησΟαι, δι* δν Ιχε7νοι τ^ ΐςρ2γ μα πρώτον χατοα^ νιιι$ Μιδίοιον. Μήδαΐον νοΓΟ ΟβιΐΓβήο 61 8ΐϋ8 ίΐΓΐ)8 
η8ΐι«ο ϋίύιΐιΐΓ. 

(61) Ιιΐϋΐη ςιιχ Αρ&ιηβΑ ΒίΐΗγηί», υΙ ΐΓ8<ΙιιηΙ διιΐ* 
ιΙμ 61 δίορίΐϋηαβ• Μύρλεια, π($λις Βιθυνίας, ή νυν 
λεγομένη *Απάμεια. 

(62) ϋτηηφ νοί'β α5υ8 βπΐ Ρ1ανίιΐ8 νορ{8ϋΗ8 Ιη 
Ργο!)ο« Οηιη€ζ, ίιιηυί6ΐΐ8, ρεηϋΗηι ΰτΗηςοι κι^β αά 
ηηΐη(ΐνα(βΜθ$ ΗοηΐίΜί ίη (τίηΐΗρΙΐΗΐη άηχίΐ, ΔροΟγ- 

Ϊος, ϋαΐατνα ηιΗϊίΗηι : 1.6ΐιη€ΐΑνίυ8 ίιι ΟηηιιΐΑ8ΐΊϋθ 
ιΐΓϋί€0 ίΐα ΟτΒ^\$ 3ρρ6ΐ1:ιπ αίΐ ΰαενίαηι Τη7>Ηηί, 
ςιΐ6Πΐ Ίπ&ΙαΓ δοβρίΓΐ {6ΓίΙ, 6ί (|ΐΐ6ηι Ιΐ;ιΠ ΒααιίΗΜ 
Γ£ρίηιίηίε νθ€&ιιΙ, α Τπίηϋο, ΓοΠβ. 1ι60 ίιι Τ8£Γιοί8, 
οηρ. II, Ι 9, 61 6X60 01θ88ββ βα8ίΓΐ6• ΜοΓραδέ έστιν, 
Ι^τοί δρουγγος τδ Ιχ ταγαάτων, ήτοι ανδρών των 
λεγομένων κομητών συγκείμβνον πλήθος, 61 Ι 42« 
μοίρας τάς λεγομένας δρούγγους• $. Ιοαηηββ ΟΙίΓγ- 
8θ8ΐοιηιΐ8 6ρί8ΐ. 14 : Δρουγγος μοναζόντων * οΟτω 
γάρ δε? εΙπε^ν, κα\ τή λέξει τήν μανίαν αυτών έν- 
Φ^ίξασθαι. Υί<1β Βα68ΐΐ|^ίί αίΓϋοαςαβ ΟΙθ8δ;ιπυιη• 

<65) Ιη νο66 Ικανάτοις 8(]υ;ι ιηίΙιΙ Ιΐ3&Γ6ΐ, ίιιςαίΐ 
Υαιο«ηΐθ8. ΑΙ Ιχανάτοι δοή|)4θΓϋ)υ8 Βχζ3ηΐίυί& ιηί- 
1ίΐΡ8 86ΐ6€ΐί αιΙ οϋδίοϋίαιη ίηιρ6Γϋοη8 ν6ΐ ρ8ΐΐιΓΓι 
<!κ-ιιηΐιΐΓ. Ηυ]ιΐ8 νο6ί8 ιη6ΐηΊιιίι 6ϋ8ΐη ίϋ6ΐιι ΡυΓ- 
ρΙιγΓ0ΐζ6ηΗυ9 ΠΙ). (Ι6 Αάαι. Ιιηρ. οηρ. 50 : Κα\ τδν 
μίν Παγχρατουκαν βασιλεΟ; Ικανάτον πβπο(ηκε, κα\ 
μετά τοΰτο στρατηγδν εΙς τους Βουχελλαρίους. Ργ9Β- 
1^Γ6» 1^60 ϋΓΑΐηιη&Γιουβ, δγιιιβοη 1.ο^ύΙΙΐϋΐ8, Αιΐ(Η 
ΐΐ]Γΐηιΐ8 6οη)1)6θ8ίΑηιΐ8, €6<ΐΓ6ΐιυ8 8ΐϋςιΐ6 6χ βΟΓΊρΙο- 

ηΐΐυδ Β]^Ζ&1ΐΙΙΐΐί» ρ888ίΐη Ιΐυ]ΐΙ8 νθ€ί8 ΙΙΙ6ΐπίΐ16Γ6. 

86(1 ςυί Αηοηγιηο €οηιΙ)6ΐΐ8Ί8ΐιθνΐιαιιι« 19, (ΙιοΊιιιγ άρ- 
χων των Ιχανάτων, βιΐϋβ ρ6€θΙί&Γί ιιοιιΐ6η€ΐαΐυΓ& δο• 
ίλέττιχο; ηαηΰυραίιΐΓ. Νί6«?ΐ88 Ρ&ρΙιΐ8($ο {ιι Υΐΐ3 
Ι^^ΐΜΐίΙ Ρ3ΐΓ»Γ6ΐιχ ΟΡ. Νιχήταν δλ πρώτον μίν δε• 
»α«ιιί τυγχάνοντα, τών λεγομένων (χανάτων δομέ- 
«τ&χον παρά Νικηφό^υ φ^^^ '^^^ ύπτιου ιι^οβε- σαι• Εχ ςιΓιΙ)ΐΐ8 ρο8ΐΓ6ΐηί8 ν6Γΐ)ίβ• ιη^μπί 1>ιΐ€ΐιιι^ίιΐ8. 
▼6ΐ ίϋλη^ΐΟΓΟίη δοΐιοίαιη,νθ) (1ί{ηιΐ•ΐ6ΐη(1οιη6!;ΐΊοιτών 
{χανάτων, Ιυιη ρπιιηιιη ίη8ΐίΐυ(:ιηι ι Νίο^ρΙιοΓο |;6' 

η6Γα1ϊ ίηφ. ρΓΟ Νίϋ6ΐ8 6Χ ΠΓιΑ η6ρθΐ6. Εΐ€6ΐΊ6 »ΙΙΙ;6 

Ιΐ3β€ ΙβΐΗροΓ& Ικανάτου ιιΐ6ηΙίοηβιιι 06Γί ηοη 8(ίν6Γ« 
ΐίιηυ», ρΓ%ΐϋΓ<ιΐΐ3ΐη ίη Ι^ηλχίΐπ'» 17 Ρ6ΐ). ίιι 8. 
Μοη» €&1Ιί€6ΐ84]Α : Ό μακάριος Μηνάς μια τών νυ- 
χτών Ιπιστάς άνόρί τινι Φιλοβάτη λεγομένψ, χαΐ τ?^ 
Ιχανάτων κατειλεγμένω 9ρ\% *' ςυχ ςυίϋβιΐ): );φί' 
ΓΗΠΙ Αά Ιβηιροη €υΗ8ΐαηΐιιιί Μ.,8^<1 ΙΐΦ6 8ΐιιιΐ 8υ1ι• 
)6!>ΙΦ 6^61. (.οηΐίηυηίΟΓ Τϋ6θρ1ιβιιί8 (16 60(ΐ6ΐη 8. 
Ι{[ηλΙίθ : ΚαΙ Νικήτας, δς π^ήτιμη μ^ν παΙς ώ*^ 
τήν τών Ιχανάτων διεΓπεν ά,οχήν, ατε ή ^ίλιο : τοί; 
στρατιώται; κα\ έν ύπαίθρω διάγουσιν είναι τ« Οέλων. 
υηιΐ6 €0η]ίϋ6Γ6 ϋε6ΐ Ίο9ΐιι»1θ8 ιηίΙίΐ68 Γαί88β 6ν 
Ρ8ΐ3Γιη8 ποίΐίΐί», ςιιί 8αΙ> άίο 9{6ΐ)αηι, οοηΐΓ]ΐ<)ΐΐ8ΐη 
6Χ6ΐιΙ)ίΐ0Γ68. ΡΓ0ΐ08ρ8ΐΙΐ8ηί ;ιυΐ6ΐη »€ (] 01116810^1 τών 
Ιχανάτων ηιβιιΙΙο όοοϋΓΓίΙ Ίιι βγηοιίο νηι €οη8ΐ3η- 
Β ϋηοροΐ. Αοΐ. 1 . 0γ6$168 πρωτοσπαΟάριος, χα\ δο- 
μέστιχος τών {χανάτων. 2^ γίϋβ 0ιΐ63ΐΐ(ρί 01055. 
υΓ»6. 

(64) Ιη 6ΐ1Ίΐί8ΐββίΐυΓ. αυτών Όπτιμάτου.δ6ϋ ςυοα 
Ιιίο ηλΓΓΑΐ €οιΐ8ΐ3ηΐίπιΐ8 ϋ6 ΟριΊπ)Αΐ'υπι Ιΐ)6ΐηαΐ6, 
ίηΐ6ΐϋ(;6η(1ιιη) 6ΐιηι ΙοςαΙ άβ ΟρίΜΠ^ίαιη Ιΐΐ6ηι&ΐ6 
ςηοιιιοιίο 508 9Βΐ3ΐ6 6Γ&1; ςιιίρρ0 ρΓίθίΊΚ>β8 8«6υ1ί8 
ίιι ρΓ6ΐίο Γαίΐ ΟρΙίιηΑΐυπ) πιί1ι1ΐ2ΐ^ (ΐυο<Ι ηυί ά6ΐη νβΐτ 

ΙΐίΜΟ 0θΠΐ(;6Γ6 681, (|00(Ι €υΐη 80*18 μτο£6€ΐοΗΙ)θ8^ί 
()<ΐ08 ατηπιΐοί νο68ΐ)&ίΐΙ, ρβΓίηιΙβ 86 ΓυβϋϋΓΑΐΙ οοϊΐι 
8111!» ριΐ6ΐ'ί8 ηιΊΠίΑΓβπΙ, 61 ίο τάγματα (Ιίδίη&ηΐί» 
(|!ΐΐΙ)υ8 ρΓϋΡ6Γ2ΐιΙ ταξ^αρχοι 61 μοι]>άρχαι, ίη 8β- 

600(18 8616 60η8ΐίΐ06Γ6ηΙΐΙΓ, Οΐ ¥611168 βΙ ίηβΓΟίΐΟ- 

Γ68 Ίο• ρήιη• 1θ€ηΐθ8 ΐυ6Γ6ηΐοΓ. ΥΊιΙβ ϋβιΐη^'ΜΜ 
8ίναί€ρ. ΠΙ), ι» €>ρ. 5 61 4; Π1)'. ιι, 63ρ. &Μ Κ 
ΠΙ). ιιι• 6αρ. 7• €«ΐ!ΐ6Γοηι Όπτιμάτοι ηι Ηί8ΐθΗΐ 1 
ζαηιίΑλ^ «II «φϋιηο ιΐοοβΐ 6ΐ Βοααιι^ίυβ} 9β|€9ί ιΙ«βΊ{η3ΐαβ. Ρογγο ιρρβίΐιΐΐο Ιρα Ι^ηΙοηι ίβκ Ιη ιβ Α §Μ•^4ΐ9ΐα τον άτ{μων Γαην ίβριν φΙροιι«ι« ι«ν «κ^ €οη1αιη6ΐί»ΙιΐΙ)βΙ, ϋςαβ ▼ΙΙίαπι Ιιοιηΐηαη, ψΛ^ρΐΛέ 
Κΐ)ΐη2ΐιο» ΟοΠβΙίηΙ νο€ΐηΐιΐΓ; ίιΐ€0φΐ6 βμ ΙοΙ«γ 
ιΙ)βηΐ8υι οβΒΜίαΓ; η€€ ςυί Ιιιίο ρΓ9Μ«ΐ, ρητίοΓ 
8ί?β 8ΐΓλΐθ^8 «ρρβΙΙαίυΓ , %6ά ιΙοηιβΜΐύΐι•* ρπΜΐΐ« 
10ΤΙ 8ϋΐΜΐί1υ8, €Ι <ϋ{ΐι!ι•ΐ6 1οο|[6 ιηΓβΗοΓ. ΟβηΐΜ 
▼6Γ0, <|ο» Μβιηρίεη^ ▼«! ροΐΐΜ ιηίο'Μΐηη<Ιο 86τ- 
νίΓΐΒ 1ι«€ οίβοίι ιηΠΗΊΙιυβ, βίςαβ {ριί ίιηρβηίοΗ 
|ΗΓΧ8ΐ3ηΙ» βοηΐ Ιι» : ΒίΐΙιγΒί« ΤΙι•γ•!ι1«» ΤΙιγη) ; ββιΙ 
«ι Ρΐιργι^ «Ιϋηβ^ηαΐ. ΗβΛιβιιΐ Ασίβιη «Ημ• £6Ι65γ«« 
1ΐ98€6 : ΡΗηΐλπι ςΗΐ<1βηι Νΐοοιη6(ϋ8ΐη ηι«ΐπ>ροϋιιι« 
»ΙΐβΓ9ΐιη ΗΗβηορο1ίηι« ΐβηίΑίο ΡΓχηβΐυιη, ηιίΑηιιη 
Α8ΐ2Κ;ιιιη, φΐίηίαπι ΡβΠΐιβηοροΓιιιι. Οΐβπιπι ΠυΗ 
ρβτ Ορΐ!ίη•1υπι 11ιβιιι& 83η§3Γΐυ8 ϋυνίιΐβ ]υηΓ.ΐυ8 
ροιηβ τΙαιι <Ιί§ηίΜίιηο» ιιυβηι βίΓυχίΙ ίιηρβηΚ^ 
^υ9ιίη^«ηυβ ΠΙβ ηαιιηα&ιιι β»!» 0βΐ65η1υ§. Ιο οο ^ σιλιΟς Ιχιΐνος 6 «οΧυύμνητος, Ιπιγροφ^^ν ΙχουΜ Ύΐ•|ΐαίθ€ς λ•γομέν«ιν ΚορηΗνΜν (β8). ΑΛ •ύβΙ «Ις 
Νματος τάξιν ΧύΑχιατοΛψ οδδέ ό βτρατηγ^ 6 τούηο 
9ψ]β^ χατο>τομΑζιται, άλλ& ^μέστιχος* 6 Μ^*£%1^ 
ών στροΕτηγοο»χβι\ τ^ Αξ(βν ααταβ^έντιρος. ΕΜ Α 
Ιθνη τά συμπλ]|ροδντα« μΦίλ^ν 81 ύιηυργουντβί, ύς 
τΙ|νΜΐαύτην βουλβίβν τ«Ι>ν 9νρ«τιωτων, χαΐ αύτοδ 
του Ρα9ΐλ1ω% τοβαυτα * Οιθννολ, Ταρσκάται* βΐΗη<• 
ΠροσάΐΓκται $έ χα\ Φρνγών. "Εχιι ^ πόλβι^ λκισή* 
μονς τοσαιιτας * κρώτην μέν Νιχομήδβίαν τ};ν μη« 
τρ^ικολιν * ^«ν^έραν Α, Έλινονιηλιν (66) * τρΙτΐ}ν 
Πρα{ν(το^• τετάρτην, Ά9ταχ5ν* ιτέμιτνην, ϋαρθι-* 
νούικολιν. Τέ<( δΙ Ιν τω θέμ«τι τ&ν *Οικτιμάτωι« 
κο«ριμ6ς 6 χ«λο6μ€νος Σαγγάριος * Ιν $ Ι^νιν Αξιο* 
: 'χίψΛ^^ ήν Ιπο(η9(ν Ιουντινιανός (67) δ βα* Ιαϋ$ ίηιοηρίίο €ΙΙ, Ιιι ΙιρΊιΙυιιι υηο ΙηβουΙρΙι, ίβϋ» 
^Γΐί8 : 
ίΊι ηηοφί€ ρο$ί ΙΗοΗάοίΗ Β€$ρΦΤΗηη , Μ€άο$ψΐίΛ 

ΒατΒατί€Ληιφί€ §τί§€ηί, ηηαηΐια €ταί, άοηιΐ 

[ίη9Λ : 

ΙηάΛρέτηίοΗΛ $§ηΗίθ ψτ€Μ€τί$. 
Ιηνίέ ηαοίίΐιιέ οΙΙηί ταΐίΒηΜ^ ηΜΐ^ηΛ€ $ΗΒαα€^ 

/αίΜ Γ^'έ^β $βχί €οηψ§ά4 9ηια€ )»€$§, 

Αΐ(|ΐιβ Ιι«Γ ςιιΐάβιη <}« ΐΗοηαΐφ ΟρύηβΙυηι• 

$ιηιίΙίΙ«τ 61 ΙΙιβιηι βαοοβΗλΓίοηιιιι ικνι » Ιοοο ιΚ• £; 
ήιιο «ρρβΙΙϋίοηβϋΐ «οοορΊΐ, ιι«|υ9 & χβιιΐβ ιΐιςιι•* 
ί|ϋ2 \ίΛ ?βαΐΓ6ΐιΐΓ« 8^(1 ςίΜκΙ ιηίΠΐυηι &88θ€ΐ« 68- 
8<%ηΙ , νΐ €0ΐηιιΐ68ΐαιη βίλ ηΐιβτβηι. Βαοο^Ιλπυβ 
βιιίπι 1.8(Ίη8 Πηιι^ιίΑ νοΰλίπΓ |8« ςιιΙ Γβί ρ%ηΜτϊΛ 
Γ<ΐ8ΐ(κΙί8ΐη β;6ΓίΙ ; ιιΐ ηΗΓιΐβ8 βχρβιΐίΐί, β1 λΙ> οήιιΙ 
οΑβΓβ ΓώβΗ 8(1 1)«11υιη θβκβηΐ. ΒυεοβΙΙαβ ςαίρρβ 
^0€ΐιΐαΓ ρ8ηΐ8, είΓοαΙλΓΟίη β|[ηΓ&(η ρηκ 86 Γ6Γ6η8; 
(:6ΐΐ8Ηυ& ν6Γσ, 6ΐΐ8ΐ08 ρ«ηΊ8• ΡρορΗο &υΐ6ΐη, 6ΐ τοιαΟτην * ήτις γέγραπται έν μι^ των πλαχΰν, ού- 
τωο\ λέγουσα* 

*εβτβα^ χαΐ ίίάσατβαρ(^ίπ9ξτ άτ^Λητ, 

ΣαγνάρίΒ, χρατεράία φοΑ^ ά^ι Χ9δη$έίς 

Αυτός έδουΛωθιις ηοφατιχχι χαΧάμ^, 
*0 Χρ\τ γάρ ξτχαφησσιψ ΜμΙδαχος^ 6 Χρ\τ 4γ8<<« 

Κβίίσηι Λαίτίιι σρίγΐίτός ΛΛνκτοχέδχι^ 

ΚαΙ ταΟτα μίν «ιρί του καλουμένου θέματος των 
Ό«τιμάτων. 

9έμα 07^, τό ΗοΧαόμΜΤϋτ ΒσυκέΛΛαρίωτ. 

Όμιοίως ^ χαΐ τ^ θέμα των Βουχελλαρίων οδχ άπλ 
τ^ΐΜυ τιν6ς τήν προσηγορία ν Ιχτήσατο * οΟτι μήν 
άιΛ Ιθνους, οΟτω καλουμένου* άλλα διά τ& Ιπαχολου- 
θεΐν το{ς στρατίώταις, χα\ τροφάς αυτών ΙΐΓΐφέρε* 
σθαι. Βουχβλλάριος γ&ρ, χατά Τωμαίων 6•«άλβχτον, 
ό φύλαξ του άρτου χαλεΤται• *Οστε είναι τοΟς στρκ« 
τιώτας έλαφρους, χα\ άβαρείς πρδς τδν π^μον. 
Βούικλλος γάρ τ^ χριχβλοειδές ψωμ(ον (68) χαλείτα^' 
χελλάριος 61 ό φύλαξ το9 Αρτου. Τ6 γάρ οίχείον 6να- ΑΝ8ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΟυΑΙΙ ΝΟΤ^£. ίηβΓβ βοΐ1|ιΙ <|«08 ειιοι Βΐιοθο|;8Ί8θ 6οηιιη (Ιιΐ66 
ΗβτίοΙθ8 Μ Αιι6β<^•1βιη ιηΊΙίΓιβιη 88€ίνΙΐ ΒΓιΙΐοΙιο, 
ΜΙ «κτίΜΐ 0ΐ7ΐΒΪρΙοΗοηΐ8 Ιη 6ΧΰβΓρ(ί8 8ρυ(Ι ΡΙιο• 
Ιΐιΐυιή : 'Οη τοΝ^ *Ρο6ογαΐσου Γότθων οΐ χεφαλεω- 
ται Ότκτιμάτοκ Ιχαλόΰντο, εΙς βώ^εχα συντείνοντες 86τελών. βΙθ88« ΒιβΙϋο. : Κορτελίνος , 8&τ«λή^^ 
Θυρ«αρ6ς του «ραιτωρίου. 

(6σ) ΙΙβΙοηοροΙία ΒίΙΙιχηί»; 6δΙ υΓ58 3(1 0Γ86θη1ΐ9 
0υτϋ οβίίοιη, Ιη Νί60ΐηβ<1ί6η8ί &ίηιι, 9Γβρ8ΐιυιιι 
οϋη <ϋ€ΐι, 61 •λ> Η6ΐ<!η8 βοηβίαηΐίηί Μβ^^ηί ηΐ8(Γ<*, χιλιάδας. ΟΟς χαιίαΐΒόλεμήσας Στειλ(χων, Τοδογαΐ- ^ ςυιιη Ιη βα οιΐιιιι ίιι!886 ιίιιηΙ, ηυηουρ&ια, υΐ 05| 

σον προση^ακϊρίσατο. II Ο6ΐηθ6ρ8 ίη ρΓονίηοίΜ ϋΐβ- ' "' "^^ ^ ^^ "^ '^'* ^^— . «'--• « - 

ρβηϋι, 61 ροΐΙ«8ΐηΐιΐιιι Α8ΐ3β Γ^γίοηί ηοπαβη ϋ6(ΐΑ• 
^ηηΐ• ίη ηϋ& 8οηΐ ΒΊΐΙιγηί 61 Γ^Ιίςυβ» |^6ΐιΐ68 ιιν88 
ΓΟΓβηβΡί Ιιοο 08ρίΐ6 Ροινΐΐ7Γοαβηίΐυ8. 

(6δΥ Οιιί ΡθΓρΙΐ]ΓΓθ66ηίΐο (ηευηΐυΓ Οοη^ϋΜ^ Ια 
Ι. ι. ΟοίΙ. Τΐι. <|6 ΟοΙίΟΓίαΙ. 61 Ι. ιν, 6θϋ«πι Οοά. ιΐβ 
όίνοΓΕί!» οβίο. 8ρρ6ΐΐ8η(υΓ ΟοΗοΠαία, ΒΊο άϊ€ΐλ ρΗ- 
ιιιυιη «ιΓ0οίΑΐ68 |>Γ9βΓ<>οΐί ρπβίοΓίο. 6ΐθ88» ▼6Ι6Γ68 : 
βοΙιοΠΛίίιΐΗ^, θυρωρός του πραιτωρίου. Ηί ρηβΓβ• ρΓκίοΗο 

ιηο.ιιιηι Γ6€ίθΓυπι ρΓΟνΙοοΊβΓϋΐη οίΑ6ίΑΐ68 ηυΗ6ΐι- 
Ρ81| Γυ6Γ6. Αμραηίοτ€$ ϋρίιοτίαί€$. ήι Ι. ηΐΐ. ϋβ €ο- 
ίιοΓί. €ΰ/ίθτίύΙί$ ηί/ίΐία» 1. 1, 1ΐ06 Ιίι. €οΑθΓΐα/ίιιι\ 
1. λχνι, χχνιιτ, Ιιθ6 Ιίΐ. ΕιΙΙείιιιιι ναΐβιιΐίηίληί 61 
Ιΐ8ΓΓ/ΐ;ιη1 εοιι^ΓΑ Ειιΐ7εΙΐ6η, Ιη οοιιοίΐίο ΟΙι&ΙοβιΙο- 
η6η8Ί ΙΜΓΙ. III, 68ρ• 12 : *Αλλ* ούδεμίαν μετιένακ 
στραιειαν άνεχόμβθα» εΙ μή τι ά(»α τ^ν των χορτα- 
Α^νών, ή λιμιτανέων• (ΐ98ΐ6Γυιη τίΐ68 ίΙ αο• Ιηηιηα» 
80Γΐί5 Ιΐ0ΝΐΙηϋ8 Ιΐ3ΐιΙΙί•.!ΒΙθ88β ηΐ88« χορτελίνων, των αρο(Ι 66ΐ1τ6ηοπι •(! «ηηηιη 20 ΟοηβΙ^ηΐ. νΐΗβ Ριό- 
66ρΙ«ηι 111^. τ» άβ Μόίΐ. ΕυββίΜυιιι ΠΙ), ιν, (Ιβ Υί•» 
Οοη8ΐ8ηΙίηί 6ΐρ• 61. ΡΗίΙο$ΐθΓ|;ίυπι ΠΙ), η, εαρ. 13. 

β66Γ8ΐ. Νΐ€6ρΙΐΟΓ•, 61€. 

(67) Υΐΐΐ6 ΡΓΟΟΟρΙίΜΙ) <)6 ^(ΠΓ. ΙίΙ). ν, €8ρ. 5. 

βλοςιΐηβ 8ΐ•ΐ6ΐΐ) Αυνιιΐ8 Αδί» ΜίιιοΓίβ, (β» ΡΙ)Γ]τ- 
Κΐ.ρ. (Ιο ςιίοιηιιΐϋΐ ΡΗίΠρρυδ Μαυ^δβοιίδ ίιι ηοΐί$ λιΙ 
ΡΙυΐ8Γ6ΐ)ΐιιιι <1β βυπιιηΙΙιυβ. Οχίατιιαι βρί^Γ^ηιοι• 
ροηΐί Ιιιιίο 88€Ηρ(υη) Γ6Γ6ηιΐΓ βΐίαπι 8 Ζοηιη 111). 
XVI, η. 7. 

(68) βΐ4ΐ«$. ν6(. Βη€ύ0ΐία, ψωμίον νοοβηΐ. ]θ8η« 
ηι*8 ϋβ ^8ηιι8 : Εύ€θ€ΐΙα^ ηιοηύΐα ραηη, Πο^ιιΙ^ 
ηια^ίβίΓΐ, €8ρ. 27. !η ηΜη$ οιηιΐίΰη$ ηΐ€η$ί$ ίη 
ίΗο$ ηΐ€το$ (ξΗί9 [ια^βτ ά€ $αο ραηβ Ι6ηια$, ηοη αηι- 
ρ/ίκε, ^Η€€ύ11α$ ίιιΙιιι^ιιΙ. Ψωμ(ον 8υΐ6ΐη Πιο ρΓΟ 
ρ&Αΰ 80€ίρΙΙιΐΓ, ποιι ν6Γ0 ρΓΟ ςιιίΙ)υ&Ιΐ1)6( Γ.ίΙαπίβ, 
ιιΐ ΙΙρυΓ8ΐιΐ8 ΙηιβΓρι-βΐϋΐιΐΓ.'Ουώ νοΓΟ »ίΐ ΡοΓρΙιγ* 
^09ϋη^(υ8 ΒΜΐ*ο«?Π8ηο& 8 6»(<;«//ιι, Ιιοο 6$(, ρηβ 
νο6άΐθ8, εοη?6υίΙ €υηι ϋβ φίΛ Ιΐ8ΐ>6ΐ ΤΙιαΙβίΒϋνβ 2ά «9 ί>Χ ΤβϊΜΑηβΙΤβ ΟΗΙΕΝΤΙδ. 90 

μα του Ι9νου^, χαί Έ!ϋΐήνυών, ΜαριανβννοΙ (69) όνο- Α Ογ^βοαπΙοο ηοηιηβ ρορυΐί ΠΠ Μ^Γί2ηιΐ7ηΙ ηιιη^* μά(ονται* Ιπιχλήθησαν βλ Γαλάται (70). Έστς βΙ 
αρχή του θέματος άτΕ6 μίν ττ^ς χωμοπάλεως Μοβρη• 
νής άρχόμ<νον, ήγουν της συμπληρ€ΐ>ο<ωςτου Όπτι- 
μάτου. *Αναβα7νον ^ ιιρ^ τήν μητρόπολιν *Αγχύ- 
ρ>ν, χα\ παρεχτί?νον μ^χρ^ τών όρ(ων Κβ^ιπ^α^- 
χίας (71), Χ2ΐ αύτοΟ του φρουρίου του καλουμένου 
Σαν(ανα, Ιν οΤς παριχτβίνιται τ& των Γαλατών ΙΟνος• 
01 ^ Γαλάται ίτν^χοί είσι τών ΦράγγΜν• Έγένττο 
δλ ή τούτων άποιχ(α έν ταΐς ήμέραις, έναΐς ^ν Άτ- 
ταλος 6 Περγαμηνές, χαλ Νιχομήδης 6 τοδ Ζ«ιβο(του 
υΙ^• Τά δέ πρ6ς θάλαασαν χα\ τ&ν ^^(&2ν, ιιλατύν•- 
Τ114 πρ6ς αύτ6ν τ6ν ινδντον, χαΐ τήν χαλουμένην π^Αΐν 
Ήράχλβιαν, χα\ μέχρι του Παρθενίου ιηταμοΟ, χα\ 
α-^τήν τήν Τίον (7:2). Συμπεριλαμβάνει ((λ χα\ αυτήν 
Κλαυδιούκολιν , Κράτιάν τε χα\ αύτ6 τ& Βαα(- 
λαιον (73}» χα\ £ως τών ορίων Παφλαγονίας, χα\ μ<« 
χρί Άλυος ποταμού. Κ«\ ώβε μέν καταλήγει ό Βου« 
χαλλάριος. ΕίσΙ δλ πάλεις α( ουμπληρουσαι τ6 θέμα 
τ»ν Βουχελλαρίων, τΟσαυται * πρώτη μ^^ *Αγχύρα, 
ΙΑητρόπολις ή τών Γαλατών • (ευτέρα δ^ Κλαυδιού- 
«ολις, χα\ αΟτη μητρόπολις τών Μαριανβυνών ' τρί- 
^, Ηράκλεια* τετάρτη, Προυσίας * πέμπτη, τ^ 
Τή!ον• Έθνη βλ χατ4 μέρος ονομαζόμενα τοναδτα* 
Γαλάται, ΙΙαριανβυνο\, Βιθυνοί. 

^αα 2Γ, τό χαΛούμερΌτ ΠαφΛαγόπατ, 
Τ6 βλ θέμα τ^ χαλουμενον Παφλαγόνων, άρχακότα- 
γον (θνος 1στ\ (74), χα\ έπίψογον έπ\ άναιαχυντί^ τε ρΑπΙυΓ , £θ|{ηοηιίη8ΐ{ βΐΐλΐη 6»Ι»12Β. Ε$1 ΑυΙβιη Ιοί• 
Γιυαι Ιιιι]ϋ8 ΐΐΒβιιοΓίΒ 2 βιιιηοροΐί ΜοίΐΓβηββ, 6ίνβ ιί 
€θΐηρΐ6ΐηβηΐο ΟρΙίηι»Ιιιοι« ίΐ'ΐυβ ϋβ α&€βη(1θη8 ι4 
ιη«ΐΓοροΠιη ΑηογΓ^αι ; βΐ ρΓΟίβηϋβηβ 86 υδςαβ &<Ι 
€οηβηί«68ρρ«()οοί(£, 61 ιΐ8(ΐα6 «<Ι ρΓορυςπΑοαΙιιιη 
89ΐηί«η8 (ΙίοΙυπι, Ιη ηυ» βχίβηιϋΙυΓ β^ΐΑίληιιη ηι• 
Ιίο. δυιιΐ νβΓΟ <;2ΐλΐ«, €ο1οηί ΡΓληοοπιιιι. 06<]υ6ΐιι 
ροΓΓΟ ίυΐΐ Ιιχο €οΙοβΙι Ιβηροίτϋκι» Αα«Η ΡβΓ^• 
ιηβηΊ , 61 Νίοοιηβάίβ ΖβρίΕΐΙ βΐϋ. Οιι8Β τ6γο &<Ι 
•η«Γ6 6Ι ιςοίΐοηβαι, «ϋ Ροηΐιιαι ιιιβυηι αβςιιβ βχιβη- 
(ΙοηΐυΓ , 61 λΐΙ υΓΐ>6ΐη ςυ» ββηοΐβλ 4ΐ6{ΐυΓ , 61 υε- 
ςυβ μ1 ΡβηΙΐ6ΐιίυιη (Ιιιτίυιη» ιΐ(|υ6 ΙρΜοι Τίιιηι• 
€οιηρΓ6ΐιβη()Ίΐ ν6Γ0 βϋιιη ίρ89ηι ΟΙιυάίοροΗιη, 61 
Οηιίαιη, Αίςυβ ΐρβυοι ΒΑ&ίΙηυιιι, α(1 £οηΙΙηί& Τν 
Β ρΙι1λ9(0ΐιί» υβςυβ, 6Ι υεςιιβ αιΙ υ<1]τη ΑιινΙιιιιι• Λι- 
<|ν6 Ιιίο ςιη()6ΐη 681 ΐβΓπιίηυβ Β<ΐΰ66ΐΐ3ήοηιη. δυηΐ 
νβΓΟ υΓΐ)68, ςυ» ΐΐιβαια ΠυοΰβΙΙϋΓΊοΓυιη €0ΐΐ8ΐί- 
ΙαυηΙ,Η» : Ρπιιΐϋ ΑηογΓ», ηΐ6ΐΓορο1ί8 ΟλΙλίΑΤυοι, λ1« 
16ΓΑ €Ι»υ(1ίοροΙί8, 61 ίρβα ιη6ΐΓοροΓΐ8 Νχηηηϋ]ηιο • 
Γυηι, Ι6ηίλ ΒβΓΑθΐ63, ςαβΠΑ ΡΓυ8ί38, ςυίηΐ» Τβίαιη. 
ΟοηΙβι Αυΐ6ΐη, ςυ» 8ίβί11αΐίιιι ηοιηίιίληΙυΓ, Η»; ΤΗφΛΛ VII. άκίηϊΗ ΡαρΑ/α^οχχιιτ. 
Οιιρά τ6Γ0 Ρ8ρΙιΙλ{[οηιιιιι Ιΐιβιη» (ϋοΙίοΓ, βίοΙΜΙ•-^ 
8Ίηι» 61 €0ΐιΐ6ΐηρΐί88ΐιηλ ^608 68ΐ, ΙιηρίκΙβιιΐΙ» 61 ΑΝ$£ϋΙ1 ΒΑιΝΟυΒΙΙ ΝΟΤ£. 
Γιϊ>. 1.x, ΒαβΊΓιο. Ιΐΐ. 18, $ 5» : Βουχελλάριοι λέγον- ^ ν\τ\ όοοίΐ. ε«ΐ6Γοηι ςιιΜ Βα6€6ΐ)8ΐυηι, ▼1(Ι6 ηΐηιηι- 

3^^^ Βιΐ6»η ^Π βΙθ88Λπαιιι ; 6( <|ΐι« Ιΐ9[>βΙ ΤυΓηοΐΜηί 
β ΐΜΙΓ.66ΐΐ8Πί8 ΓΐΙ>. ΧΙΙΤ, Οβρ. 16, 61 Ι'ώ. XXVI, €ΐιρ. 

15. Βΐ(;3ΐιΠ ίΐβιιι βΙοβ8. οΙ Μ6υΓ8η• 

(69) δίο $6η1)ίΙιΐΓ &ριΐ() δίθρΗηηιιιη, ΕυβίΑίΙιίυιιι 
«α Ρ(*Γί6β. 61 «ρυό 8ΐϊθ8. Ρι^ΓρβΓΒΐη ίη ^ϋίΙΐ8, 61 Ιη 
ιη8ΐ. ΡοΓρΙι^ΓΟ^βηίιί Μαρυανδηνοί. Μαηβη^^τήλ &η- 
16ΙΙΙ Γβ^ίο 816 <1ί€ΐ& Γυίΐ 8 (|ΐιοιΐ3ΐη Μ8Γί&η<1γηο Λο• 
\αη%\^ υΐ &Ίΐ 8ΐ6ρΙΐ8ηιΐ8. Εη(ΐ6ΐη εΰΓΐΙιίι 61 Εθ3ΐ»- 
ΐΜιΐ8 8<Ι Ρ6η6Κ6ΐ« ν6Γ8ααι 787. 8€ΐιοΙίλ^ΐ6β νέΓΟ 
ΑροΠοηΐ* ΒΙιοϋιί ΙίΙ>• •ν, ν. ϋο, Μλπβη^ίγηοβ ιϋ6ΐ08 
8ίΙ άπ^ Μαριανβυνου υΙου Κιμμερίου. 

(70) ϋ^ιίαΐ» Η Μ3Π8η(9γηί ΡθΓρΙ)5Γθ86ΒΐΐΙ 8Βτο 
ιΙΊοΐΙ ειιηΐ ^ηοαΙΙαήί ΓθΓΐη8δ!8, ηηοιΙ Ιιαΐ6 ηίηΐβίβ- 
Γίο ροιί88{ιηυιη 9(1(1ίοΐι 6886ΐιΙ, 86υ, αΐ «ΙΗ νοΙαοΙ, 
ςιιοίΐ ιηΊΙιΐ68 Ι)υ€66ΐΐ8Γί| οΐίιη {η 69ΐ «;6{Ιοηβ ΙυβηιΙλ 

6Χ6ΙΐΙ)8Γ6ηΙ ίη ρΓ«8ί(ϋίι» Ιθ6λΐί. ΙιΟχίο. €Γ9βΟ• ιη8• 
Η69. €θϋ. 2062 : Γαλογρα:χία, ή^ τ(Ον βουχϊλλα• 
ρίωνχώρα, οΐ αύτοΧ χαΐ Έλληνογαλάται γράφονται. ται οΐ παραμένοντες ατρατιώται* έχ του βούχα^ 
ονόματος, δ έστιν άρτο;, Ιχλήθησαν βοοχελλάριο*., οΐ 
^ν άρτον τιν^ς Ισθ(οντες έπ* αύτφ τούτφ τφ παρχ- 
μίνειν αύτφ. δοό Ιιίο Βα€€βΙΙατη (ΙίΰιιιιΐιΐΓ 8ΐ9(λοιι:ι- 
ΐ\\ ηιΠΗ68 ααί ρ8η6ΐη 8Γιου]ιι& 6ϋυηΙ, υΐ αροϋ 6ΐιιη 
ιιΐ0Γ6ηΙυΓ. Ηίη€ 61θ88. Ι4ΐ1. ηιβ. ίη οοά. τβ%, 1012 : 
ΑηέΰΙα^ Βι$€€€ΐΙαΗη$, ΒαεοβΠβΓίί,ί^ίΙιΐΓ βΐΐλπι (ΙίοΐΙ 

ίυ6Τ6 €υ8ΐθ<1ΰβ ΟΟΓρΟΓίτ , 8ΐίρ8ΐ0Γ68, &ηηί26Π, ιΙο- 

ιηββίίοί ρΓ0€6Γυπι, ουίϋδηιοϋί Γυίΐ Οΰΰ^ΙΙα Βη€€€1- 
ΙαΗΜ Ααϋ; α α^ιο οεοίευε 681 ν8ΐ6ηΐίιιΐ8ηιΐ8 ΠΙ. 
Αυ^. αρυά ΟΓβ^οήυπι ΤυΓοη. ΙίΙ>. ιι, Ηΐα. 6&ρ. 8. 
οιΐ6ΐη €Φ8υηι 3ΐ) Αηηία€τΙ$ .6]υ8(ΐ6η) ΑβΓιι ιηιΐίΐ 
ΡΓΟβρβΓ ίη ΟΙίΓοηίοο. Οΐι Ιΐ8η6 Γοη38Μ8 68ν8ίΐιη 
8ραΐΛατίο$ 61 ΒποαΙΙατΊοί^ 8ΐη5υΙαιιΙβ 6ΐ6Γ6ίΙιι• 
ίηιρ6Γ8ΐοΓ6πι ίπιιη6<1ίίΐ16 δΐιΙ>86()η{ }ΐιΙ>6ΐ Ιΐ8υΗοία8 
Γι|). II δΐΓΐΐ6£. €ΐρ. 9 : Όπισθεν βλ αύτοΟ εύθΰς 
τ)•>ς απαθαρίους, χαΐ μετ' αύτους τους βουκελλα- 
ρίους. Εχ <|ΐιίΙ)υ8 ΜαοηοΙί ν6Γΐ)ί8 αρρεΓβΐ ΙιοΰοβΗϊι• ηο8 »1> 0Γί|;ίη6 ηοη ΓυΙεεβ Ιβιιΐυιη κΙ \ό οΓβΰΙί ]) ή ονομάζονται. Υιά^ 8ιπ(ΐ3ηιν. Βουχελλάριοι. 6\6Γ€ίΐυί ρΓ<£8ΐ;ιιΐ(Ιυιιι (Ι68ΐίη8ΐυ9. Ιάοηι 6ΐί«ιη Μλΐι- 
τίουβ ΙίΙ>. ι, 08ρ. 2 : Μάλιστα βλ το^ς τών αοιρών 
χα\ ταγμάτων άρχοντας, έκατοντάρχους, βεχαρχους, 
χα'. πιντάρχους, χα\ τετράρχους, βουχέλλαρέους, 
χα\ φοιβ^ράτους, «16. ΒυοεβΙΙαΓίοΓυηι 8ΐιΐ6ΐη ηοιιιοιι 
9 Ι)ΐΐ€€6ΐ1.ιΐο (ΙΙοΙηιη, 6ΐ ρηηιηιη 8υΙ> ΗοηοΗο Αιι- 
(1^0810 Αΐΐίΐίΐηιη 80ΓΐΙ>ίΙ Οΐ7Ηΐρίο<1θΓυ.<} βρικΙ ΡΗοΙίιιιη 
ίη ΒίΙιϋοΚ). ρ^ιι;. Π9 : Ότι τ6 βονχβΛΜρωςΙ^'^ομα 
|ν ταΐς ήμέραις Όνωρίου &φέρβτο κατά στρατιω- 
τών ού μόνον 'Ρωμαίων, άλλα χα\ Γότθων τινών* 
ώς β* ούτως χαΐ τ& φοιβεράτων, κατά βιαφόρου χα\ 
συμμιγοΟς έφέρετο πλήΜυ;. Ει ρ»αΙο ιηΓΓα : Ότι 
τ^ν ξηρ6ν άρτον βουχέλλατον ό συγγρζφευς καλεί- 
σθαί φησι * χαΐ χλευάζει τήν τών στρατιωτών Ιπ. 
«ιΐνυμίαν, ώς έχ τοΟτου βουχελλαρίων λπικληθέν- 
των. Βιΐ€€βΙΙ»ΓίθΓΐηπ ^ιιιιίο^υη1 ηιβηΐίο 6ΐΐ8ΐη ηΐιβ- 
ΐαΓ ίη Μοίίΐία ίηιρ6Ηί ΟΓίβηΐί•, (|ΐΐ8ΐη ΑΓε8(Ιΐί πο- 
εοπίΐ|ΐιο ΐ6ΐιιροτ4Ιιιιβ οοηοίαηαίιαι Γυίΐί86 ριιΐ8Βΐ (71) Νίπιίηιιη, ηζηια αά εοηβΜΛ ΟμμιάοιίΛ» 
Ρ6γΡ6γ:)πι Ιηΐ6ΓρΓ6ΐΑΐιΐΓ ΥυΙολοίοε, ιηφϋ Λά μομ• 
ί§$ €αρραάο€ία. 

(72) ΡλυΙο ίπίΓΑ Ιι&ηο ίρε^ιη υΓΐ)6αι «ρρβΗϋ Ρογ« 
ρΙιγΓο^βηίιυε τ6 ΤήΙον. δίο 8ριι<1 διΉρίοήβ ν»Ηΐί 
8ΰηΙ)ίΐιΐΓ ηοιηβιι Ιιη]ιΐ8 υΓΐ)ί8, ηιιίρρβ Τίο?, Τίον, 
Τίειον, ΤήΙος 6ΐ Τήιον ^:^Γ^^>^ιι1^. Οαί νβΓΟ Ιΐ9ΐΑ6 «Γ- 
1ΐ6»η οιιηι Αιηαβίπ εοπΓαιιιΙυηΙ ιΐϋηΐ0(1ϋαι 6γγ;ιιιΙ; 
ςυίρρβ Τι υ» ;ιΙ> Αΐ)ΐίΐ$ΐΓί ϋίβίαΐ νίβίιιΐΐ 8ΐ3άΓΐ8, οΙ 
Ιι&1>6ΐ δίβρίιηηυβ ΒγζαηΙίιιβ : 01 πάηες άπλΤίοα 
εΙς 'Αμαστριν στάβιοι εΓχοσι. Αΐ ΜλΓοίαηηβ Ηβη• 
6ΐβοΐ3 ίπ ΡβΓίρΙο ιιπίΐβ Ιΐ8β€ ν1(ΐ6ηΐιΐΓ (ΙβρΓΟπιρΙ» : Οί 
πά'/τες άπ^ ΙΊου εΙς Άμαστριν στάδια σκ'. 

(75) ΒΑβίΙβΓ* «^ρί5€(>ρ»ΐυ8, ευΐ) 8606 ΑΐΐογΓηη» η>6« 
ΐΓοροΠ πιοπιΐο 0€€υΓΓίι ίη <οη8ΐίιυΓιοη6 Αΐ6χϋ ίπτ- 
ρβΓβίοήβ. Βασίλαιον 8Ηΐβιΐ¥8η ίϋβηι ορρί(Ιυιη,^ 
Βασίλειαν αρηά Οοιηηοηαη) ρ3|[. 171. 

(74) ΗΐΜ ίηΐ0ΓρΓ6ΐ2ΐυ8 8υιυ €αη Υαΐΰλΐιίο» ^ 91 αΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΤΚΟΟΒΧΓΓί ζΐ ίιβςιιίαΐ Γΐιιιια•» ; οιιίαί βΐΐ*» Ηοιηβηιβ ίη Οα^ΐο^ο Α χλΙ κβκοπρβγί^ διάβαλλίμβναν• χαΐ *Ομηρο; αύ^ ιΐΑνΙαιη ηιβιηίιήΐ, ςικκΐ ΐυιιίΓι^Γβ» ΰορίλβ &Ί ΙΗηιιι 

ΡαρΗΙαροηΒ$ άνχϋ ρ€€ΐΛ$ Ρ^ΙααηαηίΜ Η'ιτίηιη 
Εχ Εη€ίη, ηηάβ ηιηίατνηι (ΐ€η€ταιίο ορνβΜίίνΜ 

αηαηυ$ ΡΛΠίΐύη'ιηηι βανίαηι ίπεΙί^ΙαίάσηοΜ ΙιαΗ• 

[ΐαοβηί ψ 
€νοιηηαίηίξΜ€,^ρίαΐΗηιηΗ€€ί $νΙίΓιιη€$ Εηΐίΐαηο$0 

ΟηηρΓορίβΓ βΐ πιαίοΓίιιη §ι?ηο• ΙηιΙβ ρΓίιηυιη 
ΘΓΐυιιι ϋίεϋ• ιη>ηίΓο9ΐιιιη ρΓ2νίΐ2Γΐ8 βοΓυπι, 8ΐΐ(|υ6 
ιιοςιΓιΐΊ» ΑΓ^υιηβηΙιιιη. Αΐι|ΐΐ6 Ϊϊ9^ ψύάαη Ηοιιιβ- 
τυβ (ΐ£ Ρ2ρΙιΙ&|;οηϋ)υ8. ΜβΓίΐίιτι» νβΓΟ ιΐΓΐιββ, δι* 
ηορβ, εΐ Αιιΐ38ΐΓ2ΐ^ 61 Τβίυιη, βΐ πυ96(ΙίοίΐυΓ Αιηίιι- μνημον€ύ£ΐ έν τφ των νιων χαταΐΐάγφ» Ινιχοϋρους 
ί\Λά)ηας Οριάμου νρ^ς τί^ν π6λιν Ίλιον, Λέγων οΟ- 
τως• 

15< Έτηΰϊτ^ δθη' ήμίόιτέ^τ ^^^ος Λγροτεράωτ * 
01 φο Κύταφοτ Βγ,οτ, χαΐ Σησαμοτ άμφετέαο%^ο. 
^ΑμφΙ Τ8 Παρθίηοτ χοτσμ^ χΛυτά δώματ* 

Κρωμγάίτ τ\ ΜγίοΛόγ τβ, χαϊ ύψηΛσνς ^ΕρυΟΙ* 

\τονζ, 

1ώ χα\ τ6 των ήμι6νων γένος έχεΤΟβν κρώ'Φον Ιχγυ* 
ναι λέγει * τβχμήριον τούτο της αΰτων ικονηρίας χχΐ 
μοχθηρίας δειχνύς. Κα\ ταύτα μίν *Ομηρος πιρι Πα-^ 
φλαγόνων. ΑΙ δΙ'παραθαλΑνσιοι π^ις» ή ^< Σινώπη, 
χα\ ^Αμάατρα, χα\ τ^ Τήΐον, χα\ ή λεγομένη *Λμ<ν- §υ8, ϋΓ3Β€ληί€2Β βυοΐ υΓΐ)β8, βίΟπΒΟΟΓϋπι οοΙοιΓίΦ. Β ^^ς^ Ελληνίδες β1σ\ πόλεις, χα\ Ελλήνων &ποιχοι. 0Ί!»ΐ€Γΐηίη»1 &υΐ6ηι ΡαρΙιΐ8ςοιιΊ3ΐιι Η8ΐγ8 ςυηΐβιη 
0υνίϋ8 αΙ)θπβιιΙβ, αιΙ 0(:Γ3$ιιιη νβΓΟ 6ί11»υ8 Ουνίαβ. 
Αΐιιιΐ6 1ι»ε ςυί(ΐ6ΐη 68ΐ Ραρίιία^οηί^ι. διιηΐ Αϋΐβιη 
Ραρ1ιΐ8(;οηβ8 Μ%\^\\\ ΚθηβΓβ, 8 ΡΙιίηβο, (]υί ρηηιυ8 
Ρ8ρΙιΙ;ι^οιιί8ηι 1)8ΐ)ίΐ8νΊΐ ; ςυί ηυ'κίβηι ΟΙΐϋΐη Ιΐ8ί)ΐη1 
ΡαρΗΙβ^οήβιη ; α ςιιο βΐίαιιι γι^^Ίο «ρροΙΙαίίοηβιιι 90- 
€6ρίι. ΗαΙιβΐ ν6Γ0 υΓΐ)08 ΊΓΐυ$ΐΓ68 ΡαρΙιΐ8(;οηία 12 
1}38 : ρΓΐιηαιιι ηυίιίοιη ιηείΓοροΙίηι βλη^Γ^ιη, 8ΐ(«- 
Γ8Ι1Ι Αιιια5ΐΓ8ΐΐ), ΙθΓΐί»ιιι 8θΓ3ΐη, (μιαΠαΐΜ ϋ&ϋΊΙ)Γ3πι, 
ςυίηΟπι Ιοιιοροΐίιη, 8βχΐ»ιη ΡοιηρβίοροΓιιΐ]. διιιιΐ 
«ηήιι πομπή, ίϋ 68ΐ, Ιυϋίϋπυιιι, ρΓοΙ>Γυηι βΐ νΊΐα* 
ρβΓίυηι |;6η6ή8 ϋυπιαοί. 

ΎΙηίηα νΐΙΙ^ άίαηηι ΟΗαΙάία. 
ΤΙιβηια νοΓΟ ΟΙιαΜία ιιυιιοίφΗΐυίη, βΐ ιη6ΐΓθροΙί8 Ο 
<]υ3Β (ΙίαίιΐΓ ΤΓηροζιΐ8, βΓ^Βοοηιιη 8ΐιιι( €θ1οηίχ; 
(]ΐΐΰτΐ)3(1ιηο<5υηι €ΐ ΧβηορΗοη ίη €χρβ(1ίΐίοη6 €^ή 

ΐΓ3(]ίΙ. 1]Ιΐ6Π0Γ8 νβΓΟ, ΛΟ Ι1ΐ6(]ΐΐ6ΓΓαη63, 8ΙΐηΙ 111100- 

γΙβ ΑΓΐτ)οηί96 ρπ]ΐιθΓ<ϋ3 ; ου]ιΐ8 (^υίίΐβιιι Γοί βϋοιη Γα* 
ΰίυηΐ ίρ83 ιιοπΓιηα; Οοΐΐζβηβ 8€ί1ίΰβΙ, 61 δγ8ρ6πΐ6$, 
61 βθβζ3ΐιυη) ; ίΐβ ςυϋ)ΐΐ8 οΐίαηι βαοπι ^οηρίυΓα Ι68« 
ΙαΙυπ, ςίΜΓΐο Πο^υιη 1ί1)Γ0. ΑΒδγπΙ οηίιη, ΰυιη 5α• 
ιη3η% ΐιΐ€θΐ38 63ρΙίνο8 3ΐ)ϋιιχί886ηΙ , 3ΐ1 Διινίιιπι 
^(εζαηιιιη εο» ΐΓηη8ΐιι1εΓυηΐ. Ουοϋ νβΓΟ €ΐι•Ι(1ί3 
(ϋ€(3 $ϋ, 3 Γ6Γδ3Γυηι 3ρρε1ΐ3ΐίοη6 ΟυχΙΐ, εΐ 3 ρηΐιίΑ 
Οϋαΐϋίη, ιιηϋε ρΓίηίΑηι ΟΓί^ίηειο ϋυευηΐ. ΙΙηϋε 6ΐ 
01ΐ3ΐ(ΐ9!ΐ ϋο^ποιηίη3ΐί 8απ(. 

ΤΙι$ηια /Χ, Μβίοροίαηιια. γ. 

ΤΙιειηα νεπο ΙΙε8οροΐ3η)ί3β τε(υ8ΐυιη ηοη εβί• 

ηεηυε νεί ηΐ3|[ηιπη τεί 06ΐε1>Γε (]υΐϋρί3ΐη εΓ3ΐ; 86(1 

ο1)8εαΓαιη ηυο^ΐιΐβιη, ηοηιΊηί8 ιιΙ(]υβ 3ρρεΙΐ3ΐίοηΐ8 

6χρεΓ8 €ΐλυ8ΐηΐιη• Τε(ηροπ1)υ8 αιιίεη) 1.6οηί& ΗΙίιιβ Διορίζει (έ τ^^ν ΙΙαφλαγονίαν, *Αλυς μίν ιβοταμ&ς, έξ 
Ανατολών πρ6ς βέ ^υνμάς 6 χαλούμινο; ΰίλλαιος. 
Κα\ αΟτη μίν ή Παφλαγονία. ΕΙσΙ δέ οΐ Παφλαγόνες 
γένος ΑΙγύπτιον, άπό Φινέως, του πρώτου τήν Πα- 
φλαγονίαν οΐχήσαντο; • δς Ισχεν υ16ν Παφλαγόνα, έξ 
οδ χα\ ή χώρα τήν προαηγορίαν έχληρονόμηβεν. Έχει 
δΙ π^ις επισήμους ή Παφλαγονία» τοσαΟτας* πρώ• 
την μίν μητρόπολιν, ΓάγγρΛν • δευτίραν (^, *Αμ&* 
στραν τρίχην, Σώραν* τετάρτην, Δάβιβραν (75)• 
πέμπτην, Ίωνούπολιν Ιχτην, ΠομπηΙούπολιν';το/«χ/^ 
γάρ είσι, χαΐ (νειβος, χα\ έξουθένημα τοΟ &νΟρω• 
πείου γέ^κ)υς. 

θέμα £Γ« τό παΖονμετοτ ΧαΛδΙα. 

Τ6 δΐ χαλούμενον θέμα Χαλβία, χα\ ή μητρότΕολις 
λεγομένη ΤραπεζοΟς, *£λΛήνων είσΐν άποκχίαι * χα- 
θώς χα\ Ξενοφών έν τ^ &ναβάσει Κύρου λέγει * τά δέ 
&νω χα\ μεοόγαια, της μιχραίς ^Αρμενία; 8ΐ9\ προοί- 
μια. Τούτο δέ πιατοΟται έξ αυτών τών ονομάτων. Ή 
τε γάρ Κελτζηνή χαλουμένη χαι ό £υσπειρίτης(76), 
χαι\ τδ Γοιζάνον. Μαρτυρεί δέ κα\ περ\ τούτων ή 
θεία Γραφή Ιν τ}) τετάρτη τών Βασιλε•^5ν. Τους γάρ 
χατοιχόΰντας τήν Σαμάρειαν αΙχμαλώτους λαβόντες 
*Αθ9ΰριοι, χατφχισαν αύτους έν τφ ποταμφ Γοιζά- 
ν(}ΐ^77). "Ελαβε δέ τήν προσωνυμίαν του χαλεΤσθαι 
Χαλδία, έχ της τών Περσών προσηγορίας, χα\ τη; 
αυτών άρχαιογ<ίνου πατρίδος Χαλδίας. Όθεν χαΙΧαλ- 
δαίοι προσονομάζονται. 

θέμα ^, ΜεσοΛοταμΙα. 

V^ δέ θέμα της Μεσοποταμίας, ου πολυχρόνιων 
έστιν* ουδέ μέγα τι ^ν, χα\ περιβόητον- άλλάχλει- 
οοΰρα τις (78) ανώνυμος χα\ άχατον(ίμαστος. Έπ\ 
δλ τών ήμερων Αέοντος (79) του άοιδίμου χα\ σοφω• ΑΝ8ΕΙ.ΙΙ1 ΒΑΝΠϋΒΙΙ ΝΟΤ^Ε. ιίίιείιηα €ΐ €οηί€ηιρΐη4ίίηα ^^ηζηΐ; γβηιιη άρχαιό- 
^ατον νεΓίί ρο8$εΙ ι^Γιαιη Μ/βεΐίεεΙιηα ρ«Νβ 9$ι; 

Ϊιιίρρ6(ί6 Ρ3ρΙιΐ3§οιΓιΙ)ΐΐ8 ΙΙλ1ιΐ8ΐίιιί3ηυ8Ϊ<ονε1ΐ3 χθ'* 
6 ΙΧαολ αγόνων έθνος αρχαίων τε χα\ ούχ άνώνυ- 
μον χαθεστδς, άλλα τοσούτον, ώς χαι άποιχία; μεγά- 
Ιας έχπέμψαι, χα\ τάς έν ΊταλοΙς συνοιχίσαι Βενε- 
•ίίας, έν αΤς δή χα\ Άχυληΐα πόλις τών έπΙ της 
^Ε^'κίοΛς μεγίστη χατψχιβται, χα\ .βασιλιχήν «ολ- 
λάχις οίαιταν δεξαμενή. 

(75) 5ίο 018. «ι αριιϋ Κί6εΐ3ΐη. Ιη οι1»ϋ8, Αάδα- 
1|>αν. Ιη «ιυΐ1ΚΜΐΐίςί8 Ιιχ€ 68<1ει» υΐ'1)3 (ΙίείΐυΓ, Αα• δύβρος. 

(76) Ι.η6ΐιηυΐ3ηι πίδ. οοιίβχ ^χρίεΐ, υΙ>ί ρεΓρεΓΑίιι 
80ΐίΙ)ίΙιΐΓ Καλτζίν ρΓΟ Κελτζηνή εΐ Συιρίτης ρΓΟ 
Συστεειρίτης. 

(77) 8ί€ ίη 108. €θ(1ίθ6. ίη 6(1ί1ί8 Γοζιανψ. ΑΙ 
6οζ3η Αυνίυβ ύπΛ Μ6(ϋ3π) (ΙπήΐοΓ ΙΥ Αε^. χνπ 
βΐ Ι Ρ3Γ3ΐίρ. ν. Ευηιϋεηι βοζεο νοοαΐ Βεη]»ιηίιι 
Τυ(ΐ6ΐ6η8{8• 

(78) νΐ(ΐ6 Ποο8ΐ!|ϋ 61088. Ογφο. 

(79) δίο πι<(. ε ΠΐΊΙνεΓΟ, έπΙ δέ τών ήμερων το^ 
μαχαρίον χα\ άγίο.» αατρός μου Λέοντος, εΐ€« 9ί ίΛ ΤΗΕΜΑΤίΒϋβ 0ΚΙΕΝΤΙ3ί. Μ Μθ;6 ^Αρμένιος, χα\ Κθυχρίχα^ χα\ Ταυτούχας, (ΐ{ 
ά2£λφο\ αυτού, χα\ παρέβωχαν τά Ιχ•Ιββ χαστέλλια, 
χα\ έιιΙ^κτύνΟηό τάιης^ χαι έγίνβτο ιίςβνομα στραη- 

Θέμα 1\ ΚαΛωτβίας. 
Ή Α Κολώνεια, χά^ρον μίν έστιν όχυρώνατι^ 
χα\ χ|1ημνώ^ς ' χα\ έχ τοΰβε του πολισμάνος (λαβκν 
ή '/ΐύρα τήν &«οινυμ{αν του χαλ&Ζσ6αι Κολώνβια. 
Κο)4ιΐνοΰ; 6έ τοΟς 6ψηλοΙ)ς (80) χα\ επηρμένους 
τόπους έχάλουν *£λλην(;. *Αιηρχ4ι Η Ιστι της μι- 
χρ^ *Αρμ^νιας• αρχομένη μέν άιι6 Νκοχαισαρκίας 
της του θαυματοιιργοΟ Γρηγορίου πατρίδος, χα\ του 
χαλουμένου Φαλαχρου δρους. Πλατυνομένη δλ πρές ΰΓ5ΐυε»β ίΙΙβ Αηη«ιιίιΐ8 βΐ ΡαοΗοΜ , €1 Τλΐιΐυοαβ, 
6]ϋ$ ΓΓ&1Γ68, θΐ €3»ΐβηα, ςυχ ϊΊ$ Ιη Ιοείν βηηΐ, ιπι- 
ιΙίίΙβΓϋΐιΙ; 61 ϋίΐΑίιιΐλ τβ^ίο ρΓχίυΓ» ηοηιβη &€• 
€6ρΊ(• 

ΤΗ$ιηα Χ, ϋοΐοηβα, 
ΟοΙοη^Α νβΓΟ 65( ΰΑ^ιΐηιηι ιιιυοίΙί&§{ιηιιιη, μ ργα- 
οβρϊ ; λΐηυβ 6χ Ιι&ο ρ2Γν• μγΙκ ν^\ο «ρρβΙΙ&ιΙοΐιοιη 
αυο^ρϋ, ηΙνοΓβΙϋΓ ΠοΙοιιο. Κολωνοϋς βιιίιη Λτάηζ 
30 ΰ<1ίΙίΕ•ίιιι^ Ιοοιι ΟτΒ^ &{>ρβΙΐ3ν6Γβ. ΙηίΐΊυιη λϋ- 
ΐ(*ιιι 6&1 ηιίηοιίβ ΑηηοιιΙβρ; ίηείιιΐβιι» ςιιί(!(!ΐη ^Νβο• 
€;γ&3Γ62, €Γ6£0Γίί Τΐι«υιη&ΙιΐΓ[^ί ρ3ΐπ«, 61 Α ιηοιιΐο 
ΡΙιαίΑΟΓΦ ϋΐείο. ΕχΗίηιΙϋπΓ \'«ι*ο Λά ΑΓΑΐίΓλοοηοΓαπι 
υΓΐΐ€αι, €ΐ9ΐή88ΐιη} ΙΠίϋδ• οβΐ6ΐ>€ΓηιηΊ<|ΐΐ€ πΐ9η]^Γΐβ τ«τήν ^Αροίβραχηνών πόλιν (8Ι))τήντ6υ περιφανβ- Β Ειΐ5ΐΓ8ΐΐϋ ρΑίπαιη, ρΜΊίη|[βΐι8 Νϊ€οροΙΙπι υβςυβ, 61 στάτου χαΐ μβγαλομ^ρτυρος Ευστρατίου πατρίδα, χα\ 
^ιήχουσα μέχρι Νιχοπόλεως, χαΐ της χαλουμένης 
Τβφριχή;, ί^ς ξρχβ Χρυσ^χειρ (82), έχ«Ζνος ό τ&ν 
Μανιχαίων πβριβ^ητος άρχηγ6ς« χα\ Καρ6έας (85), 
β τούτου άνοσιώτιρος * ους έξωλόθρβυσβ, χα\ πρ6ς 
«οΐις ^υ χβυΟμωνας απέπεμψε Βασίλειος (84) ό φΐ- 
λ^ιστος βασιλεύς, ό των χαθ* ήμάίς βασιλέων ε6• 
τυχής τε χα\ ευσεβέστατος. Και Δδε μίν ή Κολώνεια. 
^ δέ προε(πομεν« ή άρχαιογονία του θέματος, Ιχ 
της ικρώτης των ^Αρμενίων αρχής χατάγεται. 
Θέμα Ιλ\ Σ^βασζβΙας. 
Όμοίως 81 χα\ τ^ θέμα της Σέβα στείας, χα\ αύτ6^ 
Ιχ της δευτέρα Αρμενίας άπάρχεται. Τ^ (έ τ^ς ορμ'ιιΐυιη (|υο(! ΤορΙΐΓίοβ νο6:ιΐιΐΓ, ευί <1οΐ)Γιη3ΐιι§ 
β&ι €ΙΐΓ7&0€ΐΐ(Γ ΙΙΙ6 Γαιιιο&υβ ΜαηίοΐΜΒοηιηι ρτ'ιη- 
ΰβρβ, 61 0ΐίΓΐΐ6Μ, ςυί Ιιιιηρ ίρδυιη ίικιρίβΐ^ΐβ βιιρβ- 
ΓαΐΜΐ; α»08 ςυίιΐβιη (ΙΙβρύΐ'ϋϊίΙίι 61 λΐΐ ΙιιΓοηίλΙβ!» 
1&πι$ «ΙβίΓΐΐΒίι Β&8ίΠιι• εΐΐΓίϋΐί βίικίίοβυβ ίιηρβπιΙΟΓ, 
ηοδίΓΟΓϋΐη ίιηρβηΐϋηιηι ίϋΐίοί&ξίιιιαε ρ2Γίΐ6ί6ΐρΐί§- 
81111113. Αΐςιΐ6 ίΐι ηυίιΐβιη 86 Ι•9^1ΐ€^. εοΙοη6λ• ^21 
Ρηιιια ν6Γ0, υΐ ]βιη <1ίχιιιιυ8, ΐΙιοιη8Γΐ8 οτΊ^α λ 
ρηιιιο Αηηβιιίοηιιη ίκϋΐο «ΙβιΙιιο'ΚυΓ. 
ΤΑ^ικα II, $€ΰα$ΐ€9^ 
βΐιηϋίΐβτ 6ΐ 86ΐ)8$ΐ«βΒ Ιΐΐ6ΐη& 6χ ιΐιΙηθΓ6 ΑηιιοηΙλ 
Ιηϋιυια ΙίλΜ. 13γΙ)8 νβίο ηοιη^η 8νυηι Ιχ του σέβα• 
στοΟ, ί(1 6$1 λ)> Αα{(ΐΐ8ΐο 089Γ6 Ιο)ιο 2€€6ρΊΐ; ηυί 4β5λε(ι^ς δνομα έκ του αεβαστοΰ Καίσαρος Ιουλίου ^ Ο^μ^γ ΙηιρθΓΐιιηι ρΓίπιιιβ 0€€υρ8ΐνίΙ, 6Ι ηιοη^ΓοΙπΑΐη προσεΓληφε, τήν του Καίσαρος αρχήν πριάτου χρα- 
τυναμένου, χα\ μοναρχίαν τή,ν πολυαρχίαν χατα- 
σχευάσζντος. Καίσαρ (έ έπεχλήΟη,ουχ ^χ της &ζίας, 
άλλα Ιχ της ανατομής της μητέρο; (85) αύτου. Τε- 
λευτησάσης γάρ αυτής, Ισπαιρε τ6 βρέφος, χα\ άπ- 
«νάχτιζε* καΐ διατμηθεί σης της γαστρ6ςα6τής. εξήλθε 
βραχώμχνος, ώσπερ τις σχύμνος λέοντος* τήν δΐ 
άνατομήν, νζαΊσοί (86) χαλουσινοί ΤωμαΤοι.Όθεν 
χα\ Καίσαρ έπωνομάσθη, διά τήν άνατομήν, ώσπερ 
είπομβν. Κα\ ταύτα μέν περί Σεβαστείας. Ποίσαι οΟν 
αΐ π((λεις, αΐ χαλούμεναι Καισάρειαι, (χ τούδε τοΟ 
φιλτάτου Καίσαρος τήν προσωνυμίαν έσχήκα σιν. 
Θέμα ΙΒ^ τό ΜοΛούμετοτ Χνκαγδον^ 
Ό 81 Αυχανδδς χθες, χα\ πρ^ μιχρού ε!ς τίξιν 6Χ πολυαρχία, ί<} 681, ιηιιΐιοηιιη ι1οιηΊη2ΐΐίθη6, οοη- 
8ΐΗιιΗ• £«88Γ 8ΐιΐ6ΐη €θ2ηοιη{ιΐ8ΐυ8 ΓηΙΐ, ηοη α (Ιί- 
^Ιΐ8ΐ6, 86<1 ι5 ίηα8ίοη6 οΐ6Η ιηλίΗι 8ιι8β: ιυοι- 
Ιυλ 8ΐ«|ΐι!(ΐ6ΐη Ιρβ^ι, ραΙρίΐ8ΐ>3ΐ ίηΓ8η8, §6 Γ68«1ί6ΐ)8ΐ, 
ηιιαρΓορΐ6Γ 6»ϋθ ηι>ΐΓί$ υΐ6Γ0, 6η]ρΊΙ Γκηαβηβ Ίιι» 
813Γ 68(ιιΙί Ι60ηΐ8. 1ηεΊ8ίοη6ΐη ?6γο Κοσιβη! τζαΐ- 
σαι τοοιιιιΐ. |]ιι<1β 6ΐ 0»8λΓ ηαη6ΐιραΐυ8 68ΐ, οΐι ίΠαιιι 
86€Γιοη6ΐη, υΙΙ <ϋχίιιιιΐ8. ΑΚ|ΐΐ6 1ι«ο ^ιι^^^6ιη 0^ §6- 
Ιΐ35ΐ68. Οιηη68 ί(3ςιΐ€ υΓΐ68, ςυ» ε3ΐ•ΜΐΓ6£ (ϋουΜίαΓ, 
8ΐ) Ιΐ06 €ΐΐ8η88Ίιηο 0&63Γ6 «ρροΙίΑΐίοηοιη 8αιηρ8θ• 
Γυιιΐ. 

ΤΑ«ηα ΧΙΙ^ άϊαπΜ 1§€αηάί. 
Ι,γο&ΐΜΐΜ ηοη ίΐ8 ρη<ΐ6ΐη ΙηΙβΓ Ιΐΐ6ΐη3(8 36 ιιγ• θέματος χα\ πόλεως (87) Ιχρημάτιαεν, ΙπΙ τών χρό- Β Ι>68 €βιΐ86ή ςοβρΙΙ, ΐ6ΐηρθΓΐ1)υ8 ιι^ιιι^^11^Β^^6οη^8 ϋΙίΗ8 

ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝΟϋΑΙΙ ΝΟΤ^Ε. 

τον τήν Τεφριχήν οίχοδομησάμενον, χα\ πολύν ού 
μόνον του χυδαίου φθόρον λαοΰ χατεργάσσσθαι, &λλά 
χα\ των μεγάλων δή στρατηγών ζωγρί^^ λαβεΤν. (80) Ιο 6ΐ)ιΐί8 ΐ6βίΐυΓ, χολωνους δ^ τους υψηλούς 
χαι επηρμένους λέφους χαλουσιν "Ελληνας, Κολωνοι 
όιιΐβιη, νβΙ αΐ Ευ8ΐαΐΙΓιιΐ8 ναΐΐ χολώναι, βιιηΐτέποι 
λήγο»>τες μ^ν εΙς όξυ, μή ακριβώς δΐ άπωξυμμένοι, 
παρά τδ χολούειν, δ έστι χολοβουν. 

(81) ΑΓ3ΐ>Γ30ί8 Γ6§Ιοηί8• Απηβοί» 8ηίΐπη9Β, ηΐ6- 
ιιι!<ι'!ΐ Νί06ρΙιοπΐ8 €3ΐΓΐ6ϋ. ηυι «Ιίληι ΐΓηάίΐ, Ειΐ8ΐη- 

ΙΪΙΙΙΙΙ ΐη:ΐΓΐνΓ0!1Ι βΧ 63 Γΐΐί8Κ6 ΟΠΙΙοϋΐΙΙ». 

(82) Οβ ι:Ιιγ^80€ΙιΊγο βΐ 6]α8 οχά^ νίιΐβ Ζοηα- 
Τ3ΙΙΙ ΙίΚι. XVI Ιιι Β38Πίο, υ1)ί Τ6ρΙιπ€6ηι Α^ΐΓβηοΓυιη, 
(τΐ Μ:ιη{6ΐΐ96οτυιη ΜβίΓορηϋιη βρρβίΐαΐ. Υίιΐβ ρΓ9Β- 

Ι6Γ€< 8ΓγΙϋΖ6ΗΙ, 61ν03ΙΙ1 βΐ 3ΐίθΒ. 

Ε 5) Ι>6 ΟΐΓ^ΰΒ 1ΐ3ηί€ΐ)»0, Ιΐυ66 Ι)6ΐΙί608ΐ88ίΐΙΙ0 
ιηΐ6ΐ}«1θ8 6θηΐΙιια3ΐθΓ ΡοΓρΙινΓΟ^βηϋί ρ3ΐτ. 103 
α ϋΟ, ηΜ Τ6ρΗΓί€68 ^60ΐιιΙίΐ0Γ (ΙίοίΙιΐΓ : Ένθα χα\ 
Ην προμνημονευθένχα φασϊν άριστευσαι Καρβέαν Ι11ί€ €ατ\)ΐΛ {€η}Ηαηρτα ηΐίηίίοηαη [€ηηΐΗ$,φΐί εί 
Ύφτ'ίΟΒί ΰοηάίΐοΐ ίΗίή €ςΓ€^€ αίηηί υίτιπαιη «ηί- 
{ιιι<•β:«Ι ηοη $οΙημ ^ηραήο* ΐΝΐιί/οε αίφιε οίαοη- 
ΓΜ ίηίβφατϊί, νετΗΜ ηιαρηοί ηποι^πέ άίί€€$ νίυοέ 
αρβήί, 

(84) Ειΐίΐί Ιΐ3ΐ)6η(, άπέπιμψεν, ό έμδς πάππος, 
χύριος Βασίλειος, δ τών, 616. 

(8δ) δίο βϋίΐί : «18. ν6Γ0, άλλα Ιχ τής ανατομής 
τής γαστο^ς τής μητέρος αύτοΰ. ΕιΙίΐί 6ϋαηι, τελ«*- 
τώσης γαρ, 61€. 

(80) Ιιι 1111. ΐ6|[ίΙυΓ, τζέσε, 61 ρ3«ιΙο ίηΐΓ» 
έχλήθη. 

(87) $16 ιηλ 60ιΐ6Χ. Ε<ΙΗΙ Ψ€Τ0, είς τάξι 95 (Χ)Ν3ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΗ^ΗΥΗΟβΕΝΙΤΙ 

1»ηβ€ΐ»Γπ ιιηρ^Γ^Ιοηδ ; αιιΙο» βιιίιη Υ8ΐ€0& αϊ» ίιΐ£0- Α νων Λ/οντος τοΟ άοιΒ!μου Ρα^ύΜΛζ^ ^ρΐί{ρ»ζ χάρ Ι^τ 1Ι8 €1 ΙιιΙΐ3ΐ)Ί(λ1α 6γ;»ι, Ιαηι Ίρβα ΐ|υ&ηίΐ Τζλπιαηϋοφ, 
«Ι αηίγΟΓΜ Αηηβηί» Οηιΐΐηια η%\ο ; η^ςιιβ βΟΓαιη 
ηοπιβη υΐΐο ίη ρΓβϋο αυΐ ηυσίΰτο βηΐ. Μ8§ιιΐι• 
ΤθΓο Ι1ΐ6, «ι ι;1|[πη(Ι βίηιιΊίβ, ΑΓΐη6ΐιΙυ8, Αη^ηηβ». 
Ι^»ΐ€38ΐΓΐφ Κ6Ι16Γ, Ιοηςίιη>ηυ3 ίΠβ, 61 ιιιηΙ)ΗΐΜΐ€Γ, 
ςιιβηι ΑπηθηΙοηιηι Ιίηι^υα ΑζσΙιιιη τοΰβίΓαηΙ : ΠΙβ* 
Ιηςνβιη, €αΐη 3(1 Ιι^οηύη ϋΙυΐΒ ορΙβ^Γ^ιη Ιαιρβη- 
ΙθΓ<^ιη νβηίββθΐ, βίτβ αΐ ρΓοΓυ|;η9, κίνβ υΐ ιπιίοαβ, 
ηοη 83ΐΐ» βαο« Γϋουίαιη ΙιαϋιιίΙ €βΐ6ΐ>Γβπι ϋίαπι 
ΜϋΙίαηι, <|υί ιιοη ίΐλ ρτίά^οϊ 6 τίγίβ ά6€€§&Η ; <|ΐιΙ 
«ΙίαΠΙ €υΐΙΙ βΜΐβΐη ίΐηρΡΓ2ΐΟΓ6 6χρ6(ΙιΓιοιΐ€Πΐ ΓβοίΙ 
ΙηίϋΙίοί ίΗο ρΓ9^ϋο, ηίιηίΓοιη ΒυΙ^βΓίοο. €υιιι {ϋΐ4|ΐΐϋ 
ίη ρηκάΐοΐο ρΓβϋο, ςυο<Ι ουιη Ιιιιρϋββίιηο ΙΠο 8χ- 
ιηβοηβ ΒυΙ^Γο οοηοιίΜυιη Γιιβηΐ, ρΓοί1ί|ριΐα8 ββββΐ τ6 πρ^τερον χαι Αοίχητο^, χάχ•!^!} ΙίαΧ ή ΧΛΧσομέψ^ 
Τζαμαν(6ς, χαι\ τά συμΐΗΐρβιχ<Ι|••Μΐ μέρη «ών *Αρ• 
μινίων* χα\ οΟχ }|ν βνομα αύτών^ οΟτ< έν 3^γφ• ο5τ< 
ένάριθμφ. *0τ€ δέ ό μ^γας Ιχιΐνος χα\ γιγαντοβι^ς 
*Αρμέν(ος, ό τής ^Αγγοτιρίνης τ1)ς Ααιχαντρ^ας 
γαμβρέ, ό μαχρ^χΐιρ έχιΖνΟς, χα\ ιηρίΖίξίος, δν 
"χαχίί τήν των *Αρμ(νίω^ ^ιΑλικτον *Αζώτον (88) 
Ιχάλουν Ιχ<Τνος λλ•^ «ρ$ς ΛΙοντα (89) «φν άοΝ 
διμον βασιλβα, εΓη ώς ιτρ^νξ, ιίτι ώ; φΛος, ούχ 
οΙ5α, έχβίνος είχβ Οβράποντα, τ6ν χθΐ^ χαλ πρ6 μ«*- 
χροΟ τκλευτήααντα^ Μεΐ^αν λέγι» τ6ν πιριΜητον, 
δς χα\ συνεστράτευσιν Λθτψ «ρ^ -Λν βυβτυχέατατον 
ΐΒ^μον, τ^ν του Βουλγάρου (90) λίγω. Τοΰ γοΟιτ 
^Αρμενίου ιιεσόντος^Ιν τφ ικρολεχΒέννι πολέμφ «ρ^ Απηθηίοβ ; (6γα( «ηίη ρτΛΪ€αη$ ίηιρβηίΟΓΚ •%ηΛ' Συμεωνα τ6ν άθεώχατον Βούλγαρον (91) (ήν, γΑρ ϊξ^ η'ϋ, ςαο<Ι «χευ1>ίΐοηιιη (ϋοΊΐιΐΓ;) \η ςοο €ΐΙαηι 
ΤΙΐ0θΐΙθ8ΐυ8 ρΓ0ΐ0Υ68ΐί&Γία5 ρηεοί&Γΐ ΙΠΐιιβ ιιηροΓα- 
ΙοτΙβ» (ΐ€$ΐ4βΓλΐυ8, Β6(|ΐιβ υΙΐΓ3 νΙ^υβ 68ΐ• Μβϋα• 
ίΐ3([]ΐι«, ^6 ςαο ηοάο (ΙίιίιιΐΌ•, βχ Ηοΰ ρη^ο §&!« 
▼η§ Γΐιηι βά Απι»«ηίοβ •β οοηΐυΓίΒββΙ, !ιν1ιι8Ιγ1ιι9 
&Πο<ιυί, «Ι ι<1 1>8γΙμιπ€3πι ρηΒ<Ι•ΐί:}ηβιη ρβΗΊοηειιβ, 
ΐΗΑΑά Απηβηΐοηιπι οοΙΙβΰΐΒ, ουηο 3Γ€6ιιι βΐί3ΐη Ιιο• 
1«$ ιΐΓΐ>ΐ8, <|πλΐη ροΐ6Γ3ΐ ορίΐηβ ηιιιιιίν{$8βΐ, ρ&ιι(8• 
Ιίηι ρΓ0€β(Ιβη8, Ιοίΐαβ ρΓορ€ΐηο(!υιη αΓΐ)!$ ηιίΐΜίν 
Ιη8ΐ3ΐιηινίΙ ; 8ΐςυ6 ΙΐΑ γ6(ιο αηΐνβη» ίβ τβίβΓβη 
•ΐΑΐυοι Γ6ΜΗιιΐ3,Απη6ηΠ84«ιΗ κΓοΠ»; ςαίρρ€ΐ|ΐι« 
14 ίβπΗί» λόηιοιίυιη, θΐ ρ380θη(1ί< βςνίβ 36 ρο- 

€0ΓΙ Ρ€η€00ΐηΐ11θά3ΐ3 €8861. ΟΐΙ6€ίΓ6« 6ΐ Ιΐΐ61113ΐ2β άρχ»ν του ρ«9ΐλ*.χο$ τάγματος των χαλοιήχένι^ν 
Ιξχουβίτων) * βτε χοΙ ^ΜβίΛς 6 κρωτοβεοτιάρβο^ 
του Αοιδίμου βαοιλέΐι>$, Ιν οιύτφ τφ πολέμφ ήφ«ν«> 
τώ0η« χα\ γίγονεν |6ΐ|Αθς• Ό γουν «;ρολεχθε\< Με* 
Χίος Ιχ τούτου του ιτολέμου βιασωθε\ς, χα\ τφ^ς 
τήν των *Αρμεν!ων χώραν Ακάρας, ευφυής ών, χαΐ 
πρ^ς λ^οτουργίαν^ρβαριχ^^ν επιτήδειος, συμμορΕαν 
τινά των Αρμενίων άναλεξάμενος, χαΐ ταυτησ\ της 
πόλεως τήν άχραν χατοχυρώσας, ώς ήβύνβτο, χαΐ 
χατά μιχρδν προΐ&ν, δλην, ώς ε2πε7ν, τήν π(^ιν τ•(> 
«τώμβτος ήγβιρ*• ΐΜΐ\ προβαίνουσα 1π\ τ6 πρόβΟεν^ 
πΧοα ή χώρα, μίστή γίγονε των *Αρμεν(ων, χοορ•» 
τρ6φος ο&σα άγαΟή τε χα\ Ιππόβοτος (92), χα\ παν« 3ρρ6ΐΐ3ΐίοη6ΐΒ 3666ρίΐ, ΑΙ4116 ίιιΐ6Γ 66ΐβΙ>Γίοτθβ ρπί- Ο τοίΐιπ^ βοοχημάτων ε!ς τροφΙ|ν επιτήδειος. Αώ χιλ ΙυΓ38 611 Γ6ΐ3ΐ3, 6υΓ3 36 εΐϋΐίίο ρΓββΓβΐί 1161*1» Γο^ϋβ 

36 ρηΐ<ΐ6ηΐ!8. υΓ|>ί8 ν6Γα βρρβΠαΐίο ¥610813 «(Ιΐη•- 

<Ιιιιη 681, 3ΐ) 1ρ83 Αηη6ηιθΓΐιιη $(6ηΐ6 6ΐ 1ίιΐ|[ΐΐ3 ί(3 
ιΙί^3. ΡοΓΓΟ 6ΐ6(;3η8 ςαί(ΐ3ΐη βογπιο άβ Ιΐ36 6ίΓ€υιι:• 
ί6Γ(ιΐΓ, Γ«ΐΗΐΙα ρΓθρ6ΐηο(1ιιιη 3ίΟηΊ$. 1η$€Γίρΐίο νβΓΟ 

Ιη ρθΗ8ΐ5ϋθ υΓΐ>ΐ8 6ΐρΓβ$83 68( ίΐα Ιΐ2ΐ)6ΙΙ8 : Ουιη 0θΝδΤΑΝΤΐΝ0Ρ0ϋ§ 

<2υΐ0 ΙΎ€ΑΝ0υ8? 
ΟυίΟ ΤΗΟΜΑδ ΡΙΙΟ0ΕΟ|]δ? 
ΟυίΟ ΙΜΡΕΒΑΤΟΒΤ 
Γ3υδ3 ν6Γ0 Ιιαίιιε ίη$6ηρΐίοηΐ8 Ιίφο 691 : Μ9§[ηιΐ8 $έμα χατωνομάαθη, χαΐ είς' ατρατί^γ^δα περίδοξον 
άνήχθη σπουδ} τουτουΙ του Μελ(ου, του χρατβκ^φρ•• 
ν«ς. Ή δΙ ονομασία της πόλεως, αρχαία τις «^ 
παλαιά» άπ6 τζςτών Αρμενίων γενεάς τε χα\ γ>ι2>»*• 
%3\ς ώνόμαστο. Έστι δέ λόγος τις περί αδτου> χβ^ 
ρίεις τε χαι πρ^ μυδοποιίαν ο6χ άμουσος. Γραφή 
γάρ έν τψ π«ριστύλφ της πόλεως (95) 4ντετύπωτα», 
ο6τω3\ διαγορεύουσα* 

τι ΚΟίίΣΤΑΝΉΝΟΥΠΟΑΙΣ; 

ΤΙ ΑΥΚΑΝΔΟΣ; 

ΤΙΘΟΜΑΣΟ ηΡΟΟΙΚΟΧ; 

ΤΙ ΒΑΠΑΒΥΧ; 
•Εστιδ^ ήαΐτίατης επιγραφής α6τη• Ό μίγείς ιΙΐ6 6ΐ 66ΐβ1>Γ3(ί98ίιηιΐ8 ίιηρ6Γ3ΐθΓ 1ΐϋ4ΐιιί3ΐιιι$, ουιπ ]) Ιχείνος (94) χαΐ περιβόητος βασιλε^κ Ιουστινια^» 

ΑΝδΕΙιΜΙ ΒΑΜ0Ι3ΑΙ1 ΝΟΤ^Ε. έχρημάτιζεν, άλλα χα\ πΑεως, (ι:\ των χρόνων του 
μαχαρίτου χα\ άγΚοο μου πατρός. "Ερημος γάρ ήν 
τ6 πρώτον, χα\ άοίχητος, χάχείνη, χαι ή Τζαμανδός, 
χα\ τά, 616. 
(8&) Ηιι]ιΐ8 νο6ΐ3 Βΐ6ΐηίηίι 6ΐίλΐη ίϋβιη ΡοΓρΙιγΓΟ- 
<^ιιΐΐιΐ8 115. ϋ6 ΑιΙμι. ίιηρ. 6ΐιρ. 45. 

(89) Ιη 6ί1ίΐί8 ΐ6{ίΐΗΓ : ΈχεΙνος γάρ Ιλθών πρ^ 
τ6ν μάχαρίτην χα\ άγιόν αου πατέρα, εΓτε'ώς προσ- 
φύξει τ• ώς φίλος, 616. ύΐ)ί ηβιηο ηοη νίϋβΐ ΥυΙ• 

€3ηίαΐη ρ6Γρ6Πΐαΐ 1^86 ρ08ΐΓ6ΐη3 ν6Γΐ)3 Ι6{ί$86. 

(90) 1ι60ΐιί8 6Χ6Γ€ίΐϋ8 ιη Μ866<ΙοηΙα αόνβΓβυβ ΒιιΙ- 
β3Γ08, Γ6|{6 6οηιηι δγηΜοηβ Μοβηι ΐηΓΐ>8ηΐ6, ίιιΓ6• 
ΓιοίΐοΓ ρο|[η3τΗ: 86<1 608 ευοίΐΗΐβ ΤυΓΰηηιιη 3ΐιχί- 
Ηο (ΙβνΙοίι. ?1<ΐ6 86Γΐρΐ0Γ6• Β>ζ3ηΐίηο8 ΐ|ΐιί Ιτοοη'ιε 
ΡΙι11θ8ορ1ιί {63ϋι «βηΜΗΤΜΚ ρΓ0(Ιί(ΐ6ηυιΐ. 

ρΐ) 8ί6 Ιη ΗΙ9. ε<Ηϋ ν6ΐΌ Ιΐ3ΐ>οηΐ, π^ Ζυμεών 
του αΟεωτάτ•» Βουλγάρου. Ει ρβυΐο ΊηΓπι ρτο του άοιδίμου βασιλέως Ιη 6(ϋΐΐ8 ΐ6{;ίΐΗΓ, του μαχαρίοο 
μου πατρός• 

(92) 1•Υ63η(Ιβ8 8611 1ιγ6ΐη(1ηηι οΐίηι Λάπαρα ύ%ο(^• 
1>3ΐοΓ οΒ ρίη|ΐΐ6ΐϋθ6ΐη 6ΐ ΓβηίΙί(3ΐ6ΐη εοΐί. νί«1β 
0Γΐ6ΐίηιη. 

(95) Ιο 6ΐϋΐί8 Ι^ΙιΐΓ, (ν τφ περιβόλφ της πόλεως. 
86(1 π)6Ηιΐ9 Ιν τφ περιστύλφ, ςυΊρι>6 ν6Γ8υ8 ίΙα6••ι 
Ιια]α8 03ρΊΐΐ8 βίΐ Ιΐ3η6 ίρεαηι ίη8θΓφΐίοη€Πΐ ίο§6Ηΐ• 
ρΐ^ηι Γυί&86 έν τ^ πύλη της πόλεως. 

(94) Ρ6ΐ'ρ6πιη Ιμμ νυΙθ3ηίυ8 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐυτ §ί6 : 
Μα^ΗΜϋ ίΙί€ •Ι φΜηαίίϋίηΗί ίηιρ^ταίοτ ^αείίιιία• 
ΜΗ!, €ΗΜ ΒοικαπΦ ΙιιιρτΓίσ ροίίιιιε βί$»ΐ; ραίπιπι 
φι ναείΙϋΝΐ, ηηί€η$ μηκίατ ^ιηαηοταηι αριπήιαπε 
€0*167 €Χ$ίΛίβΗ$ αρρΜαΐΜ Μί. Νοη βηΐηι ^«8I^- 
ηΐ3ηυ Ιηιρ6Γ3ηΐ6 ριίΓυιιε 6]υε, ηηίουβ ρηκΙΟΓ Βο* 
ηΐ3ηθΓυπ) 3ΧΐιιίηοΝΐ €»83Γ6Χ«ί8ΐ6η8 3ρρ6ΐΐ9ΐη8 Γυίι ; 
86(1 4ιΐ8ΐίηοΊΊιπΐ66 ίπ»ρ6Γ3η(6, 3νυιιουΙο4α8ΐΗιΐ9ΐηί, 97 ΒΕ ΤΗΕΜΑτΐΒϋδ5)Π1ΕΝΤΙ8. 1» 

δτβ τΰν βχήΐΓτρ»ν Ικράτβι τής /Ρωμαϊκής βασιλείας Α Βοιηίΐιο ίηιροπο ροΐίΓΟίΐϊΤ «νιίηΐϋΐΐιιβ Ι^ΐι» ^ιι^ι^- 

ηυ•, υηίουβ ρΓχίοτ Βοιιιβηοπιιιι λ^ιιιΐηιιηι €«β&γ ό ιοι)τ©ϋ θ&Ιος ΊουατΓνο;, μονοστράτηγος των Τω 
μαίχών ταγμάτων ΚαΙααρ ών έχρημΑτιβ•. Κα\ διβρ- 
χ<(μ<νος τά ^ρη της μιχρΑς Άρμινίας, χατήντησ• 
*ν τή Αυχανβφ. Ό χουν €ύψ9ς Ιχ«!νος, ό ιτρ^- 
»Κ (95) της θύτης ιηΟιως, τηλκχουτος ήν έπ\ βοιτχή. 
μααι ιΛούσιβς, οίον τ6ν μαχάριον Ιώβ ή Οεόγραφος 
Ιστορία παρ{ατη<η • κροσήνβγχβ Α τφ Ιουστινιανφ 
βώρον Ιν χάξΗ χανισκίου (96)ι θαυμααιώτΑτον, χα\ 
γραφής &ξιο.• μνριάδα κροβάτων <€αίς χροιαίς διαλ- 
λάττουααν* χαια«ρόβατα μΙλΑΜ. χα\ Ιτερα λιυχ^ 
'^Ρ^Ϊ^ χ^ιβ» «^ Ηβρα σπο3ο««ί χΟ^*«» ««^ δτερα 
(Ιβντά ^97) τ^ν αδτδν Αριθμόν διααώζοντα, χαΐ Ιτερα 
«υ^ίάς Ιχοντα τάς βψιις χΛια, «αΐ 1τ€ρα φαιΑ 6ΐ•ί9ΐ6η8 ιρμοΐΐλΐυβ ίιΓιΐ. Οηηι ίΐαςιιβ οηιΐ68 Αβί» 
ιηίηοΓΪβ ρβΠββ οΙ)ίΓβ(» (λίκΙβηι Ι«γε3η(1υηι ρβΓνβηΙΙ. 
ΤΙιοη•• Ι|;{ΐυΓ !)1β, ΡΐΌΟΒςικ 6]αΗ ηγΙΗ», ««Ιβο (ΙΊνβ• 
Ρ6Γ0Π8, «Ιςαβ 2 Οϋο εοα^οήρίΑ ΙιίβΙοΗα ΙιβΑΐυιη 
^ο1)υιη Μ$9β ΐ6&ΐΜαΓ« οΜυΙίΐ Ιιί€ ^ιι9ι^1I^8ηο <Ιο- 
ηαηι Ιη&ΐηΓ βροπυΐϋβ βυιηηιορβΓβ &(1πιΙηη(1υαι €Ι 
ιηβιιιθΓ9ΐ)ίΐ6 ; (ΙβοβηιΛΓίιΙβΗοβΙ ιηΠΠ« οτΐυιη, ϋοΐΑΓϊ- 

1)118 ίηΙΟΓ $6 (ϋ8€Γ6ρ9Ι1|1)3 : ΕΐΙΙΙο 1ΐΙ|[Γ38, 3ΐί88 λΙΙΚ) 

▼ΠΙο ιώΠ1«, &1ΐ2ΐ8ςΐ]6 ιηϋΐβ οίπβΓβί οοΙοΓϊβ , η6€η(Μΐ 
»ραΓ8ί €θ1οΗ8 ΐο({(]βηι : «Ηββ ΙΙθπι ιηΜΙβ τυΓυη «ο- 
ΙΟΓβιη τ«ΓνΓβηΐ€• τ ΑΐΙαο 'ιηυβίβΠΙη! όοΙοΗϋ ΐοΐΐάβη ; 
ΐοΓκΙβη 03ν<8, ΐοΐκΙ^ιη .ιι{|[Γί8 ιηο€ΐιΗ• <ϋ4ϋηοΐ9» ; ώ«»ύτοις,χα\ Ιτερα ξανθά; Ιχοντατλς τρίχας, τήν ΐοΐϋβηι ρΐΐφΐιίΰοί οοΙοΗβ. (οΓκΙβη βυΗ ιροείβπι 
αύτ*»ν «Μκ(τ«τα α^ι»ντ» ν«\ ι««- ««ν.Α ^^ «Λ_ Β ι-^ί^^^η,^β. 61 πιΐϋαηΐί ΥβΙΙβΓβ , €υ]α8ΐη(κΙΙ Γυΐ8»6 αύτίιν χοβ^τα φέροντα, χα\ Ιτβρα ικρχνά τη; αύ 
χής&ντα Ια^τος, χα\ Ιτβρα φοινιχάτριχα χίλια• 
χα\ Ιτερα χρυσίζβντβ, Ιχοντ» τους μαλο&ς οΙονει πνν- 
ν&ν^ριχα (Μ), χίλια «όΐΕοΙον φημίζουαι τ6 χρυοοΟν 
ίΐρας Ιχ8Γνοτ6 «εριβ^ητον ^Ελληνες • χα\ άκλώς, αΙ 
βέχα χιλιά&ς έτερόχροιαι, χα\ παρηλλαγμέναι τοΙς 
χρώμα^ι. Τούτο θαι^μάαας δ ΚαΤσαρ, χα\ τ6 βώρον 
του %ωμΛ προσβεξάμενος, ιοαίζων Ιχέλευα^ γρβφη- 
ναι έν τ|| πύλ|| της πίλεως, τουτΛ τ6 επίγραμμα, 
δπερ Ιν τοΤς άνωθεν ίφημβν. ΑΟτη ή «Λις έπΙ Αέον- 
τος του άοιβίμου βασιλέως (99), ίιά τήν άρετήν του 
«τρολεχΟέντος Μελίου, μάλλον δέ του σοφού βασιλέως, 
του προμηΟως τά πράγματα διευθύνοντος, χαΐ σχο- &ίυηΙ €ηΜ! €θΐ6ΐ)6ΓΓίιηυιη ΠΙικΙ •υΓβαιη νβΐΐι» : 
61, νΐ τ6γ1)0• <Ιί63ΐη, <1β€6ΐη 6ΐιΙΙί»<ΐ68, (Ιίτβηο οιη- 
068 Ιηίοτ 86 ΓοΙΟΓβ βΓλήι (Ιΐ8ϋηοΐ«. ΟυίΗΐ ςιιΐ^ιη 

ΙΙ1ΙΓ8ΐυ8 Οβ8»Γ, 8€06ρΙθ ΤΐΐΟίηβ ϋοηΟ, ]00ΑΙΙ8]«Μ8ΐΐ 

ίΑ8€Γΐ|ιΙ ροΓΐΐ6 ιιγ1>Ί8 ΙοΒβΗρϋοιιβιιι, €υ}α8 8ΐιρΓα 
ιιΐ6ΐιιΙοη6ΐη Γ66ΐιηυ8• Ηβκο υΓΐ)8 < ίβοηβ ρηκΙίΓο 
ΗΙΓ ίηρ6Γ8ΐθΓ6, 06 ΓστίΗιιάίηβπι ΜοΓι», 6ΐι]υ8 8υρΓ» 

ΐη6ΙΙΐίΐΐΙΐη08, 110 'ροΐίιΐ8 8ΐ) ΙΟο 8<ρΐ6ηΐ6 ΙηΐρβΓ8ΐΟΓ6, 

Γ6ηι ρηΗΐ6ηΙβΓ βτάίιι•ιιΐ6, 6Ι γίπιιίβηι 6]υ8 γ{τί 
60ΙΙ8ί(ΐ6ΠΐΙΙΐ6, ΐΗβπίΑΓιβ 8ρρ6ΐΐ8ΐίοΜ <Ιοη8ΐλ ΓιιΙΐ. 
Αίςυο ϊϊλο ιινί\ά%ΐΛ ά^ 1.7αιιΐ(Ιο, 61 ίΙηίιίιη« βί Τζβ• 
σι8η(1ο. 'ηονντος άνδρ6ς άρετήν, εΙς θνομα θέματος έχρημάτισβ. Κα\ τοσαΟτα μέν π8ρ\ Αυχανδου χα\ τη; ομόρου 
«ύτής Τ^αμανθου. 

Μμα ΙΓ, ΣβΜνχΒίας. € ΤΗ€ηία ΧΙΙΙ, 8€ΐθα€ίΛ. 71 δέ Σελεύχεια μέρος έστΙν Τσαυρίας' πρ6ς μλν 
δυσμά; οριζόμενη Οπδ του Ταύρου, έν φ χατοιχοΰσι 
Ίσαυροι ' πρ6ς δέ τάς ανατολάς άποχέχλιισται παρά 
των Κιλικίας δρέων, Ιν οίς είσι πόλβις παραθαλάσ• 
σιοι, πρώτη μίν αυτή Σελεύχεια, Ιπειτα Κώρυχος, 
χαΐ τ6 Κωρύχιον άντρον (Ι), χα\ λειμών ό χαλούμε* 86ΐβυθΐ8 Τ6ΓΡ ρΑΓ8 68ΐ ΐ88Ι1Γί86, <}ΙΙ» 8(1 0068811111 

ΐ6ΓΐηΙη8ΐυΓ ΤιυΓΟ ηιοηΐβ, ςυ6ΐη ίηοοίυικ ί88υι1• 
Κά οΗ6πΐ6ΐη τοΓΟ οίΓουπίλοπϋίΐυΓ ιηοηΐί1>ιΐ8 €ϋι- 
€ΐ:6, Ιη ηυίΐιυβ 8υηΙ υΓΐ)66 οΐλΓΐΙίαι». ΡΗιηα ςυίιΐ€ΐιι 
15 φβ* δ6ΐ6υΐΊ3, (Ιβΐηάο €θΓ76α8, 61 βοιγοίαπι 
Αηΐΐ'ϋΐη, 61 ρΓ&ΐααι €Γ0€ϋ6Γυιη (ϋοΐυαι. Ρηκίοτολ ΑΝδΕΙΜΙ ΒΑΝΟϋΒΙΙ ΝΟΤ^ΰ. Ιιι>ΓιιΓΐ8ηη8 υηιοιιβ ρτχϊοτ Βοιηβηοηιιη ^^ιηιιηι 

€β688Γ 6Χ&ί8ΐ6η8 8ρρ6ΠηΙΐΙ8 ίυίΐ ; υΐ Γ2αΐ6 6(ί81ΙΙ 6Χ 

8641161111 5ιΐ8 νΙϋ6Γ6 68ΐ. Στρατηγόν 8ΐ•ΐίΜυ 4ιΐ8ΐίηί9ΐ- 
ηυηι 8ρρ6ΐΐ8ΐ ίη 86η8ΐιι Ργο€Ιιι$ ςιΐ968ΐθΓ 8ριΐ(Ι Ργο- 
€0|Ηηιη \ώ, ι (Ιο ΒβΙΙ. Ροΐ'β. Οχ&βΓ τ6ΐ*ο ίιΐβιιι 4υ- 
8ΐΐηί3ΐιιΐ8 ϋίυ ρο8ΐ 88ΐιιΐΑΐυ5 Γυίΐ, ιΐΐ ΐΓ$<ΙίΙ Ργοοο- 
^118 Ιθ€θ υίΐ8ΐο : Σίττας χαΐ Βελισάριος ν«ανία μ^ν 
χαλ πρώτ48 ύπηνήτα ήστην, *Ιουσιινιανώ δΙ στρατ* 
ηγου δορυφάρω, θς χρόνφ Οστερον ξυν ^Ιουστίνφ 
τφ θείφ τήν- βασιλείαν Κ<^εν * 8ίίΙα$ βί Β€ΐί$αηΗ$ 
ψτ%ΜΛ ίαηηρίη%$ αάοΐ€$£4ηίβί $αΐ€ΐΙίί€$ €ταηΐ ^ιι«/ί- 
η%αη» ηιίϋήω «ιβ^ίλ/η'. ςκί </ί» ρο^ί €%μ Λναίΐηο 
αΜΐιι«»ίο/^6ιιίΙ ήιιρτηκιη ^αβίΐιιίίηυδ ί(&(μΐ6, 8ηΐ6- 
ςυ8ΐη (Ιιβ^αγ αρρ6ΐΐ8ΐυ8 6836Ι« ιη8|;ί8ΐ6Γ ΐΝΊΙιΐί<ε «ϊγοΙ ; 
υιΚίο €0ΓΠ{<Ίΐϋιΐ8 Ιΐ86 ίη Γ6 ΡθΓρΙιγΓθ{ζ6ηίΐυ8. Κβιη 
Ιοίιοι 6ΐ3ήιΐ8 ΓοΙβί'Ι ϋγΓί11α8 δογίΐιοροΐίΐϋΐιυβ Ργο- 
οορίί 8Μ|«8ΐί8 : Ίουστΐνος Τουστινιαν6ν άνθ* αύτου 
τόν άδελφιδοΰν αυτοκράτορα χατέστητε πατρίχιον, 
χα\ Οπατον βντα χα\ στρατηγδν. /χΚίιΐΜ ^αιΐίιιία- 
ηνίνη €» $οτοτ€ η€ροΐ€ηι $ηο Ιο€θ %ηιρ€ταΐον€ηι ϋοη^ 
είι^ιιίΐ, ^ί }αηι §ταΐ ραΐτίοίηί, ύοαίπΐ €1 ίηαρι»ί€Τ 
ηιΙίίΐίΐΒ. 

(95) 06 Ιιοο Γοη88&ί8 ΤΙιοπΐ8 ΙοςυΙΐιΐΓ ^ιι8ι^ιι^α- 
ηΊ8 ιηρ^ηίοτ Νον6ΐΐ8 λα' : Τούτων, ίιι<|ΐιΐ6η8• ο&« 
Τ8»; ήμίν διατεταγμένων, χάχείνο προ^ορίσαι θί* χαιον Ιτι νομίζομεν, ίφ* φ προστήσαι της τρίτης 
^Αρμενία; άνδρα σεμνόν, ύπουργηχότα τε ημΙν ήδη, 
κα\ άξιον του τη; αρχή; (γκου κα\ προσχήματος. 
Εύρόντες τοΚυν θωμάν τδν μεγαλοπρεπή στατον, 
ήδη μέν άρχ3[ς έπ\ της "Αρμενίων άνύσαντα χώρας, 
κι\ τ' άλλα δΙ άνδρα χρηστόν, καΐ γνησίως ηαΐν 
Ι^ ύ/εηρετησάμενύν τε χαΐ ύπηρετούμενον, αύτδν έπΙ 
τή της αρχής ταύτη; προβαλλόμεθα διοικήσει• Ηΐιιιο 
Τΐιοπιαηι πρόοιχον λυκανδοΰ 8 ΟοηβΙαιιΐίιιο τοολίοιη 
Γυί$80 ΐηςιιίι ναΐ68ΐιίιΐ9, ιιοη 8ΐί1 Γοη888ί8 Γ8Γιοη6, 
(|υ;ιιη ()ΐιο<1 68ΐιι οϋιη, ρηιΐ8ςυ8ΐη 8 1^6οηβ ίιηρΗΓ8- 

10Γ6 υΓΐ)ί8 λρρ6ΐΐ8ΐΊθΙΙ<ίΐη (Ιί(ζΙΐίΐ8ΐ6ΐη(|υβ »066ρ;8• 

86ΐ, ίίΐΙΐ8ΐ>ίΐ8896ΐ. 86(1 (\η\ά π^><5οιχο; 5ί|[ΐιίΠευΐ 8ρυ(Ι 
8εΓίρΐ0Γ6$ Β}τζ8ΐιΓιιιθ8 νί(ΐ68ΐιΐΓ 61088. Οι-χο. 1)ιι- 

Οοη^ϋ 6θίΐ6ΐ» ν6Γΐ)0. 

(1)6) Οιΐιιί κανίσχί'.ν 8ρΐιθ Γβ66ΐιΙίθΓ68 6ηΒ608 ?ι- 
(ΐ6ΐι<Ιυηι ΒυοΑίι^ϋ 6!θί»8. ι^^x^β 

(97) Ι8ΐ1)966 6χ ηΐ8. €θ(ϋ€6 Γβροηίπιυβ. 

(98) Υίϋο 110188 ΥιιΙοαπϋ 8(1 6ΐίηΐ(1βπι ΡονρΙι/ΓΟ- 
ΐ;6ΐιΗί Ιοοαιιι; η66ΐιοιι Ουοβηι^ϋ (νΐο88. Οι-^β* _ 

(99) £(ΙίΐΓ 1ΐ3ΐΐ6ηΐ» τοΟ μακαρίου μου π«τρ<^ 
ρ8ΐιΙο ίηΓΓ8 ίη 6ΐΙίΙί8 ΐ6£ΐΐυΓ, μάλλον δ^ 
πατρ^, τον προμηθώς τά πράγματα 

τβς. 
ό) Υί<ΐ6 ςο86 46 1ιί8 ΙμΙμι ΟηοΝβ». €0Ν8ΤΛΝΤΪΝ1 ΡΟΕΡΗΓΚΟβΕΜΙΤί ΙβΟ 1$8υ8» &ίιιυ8<|υβ <:]ιΐ£^βιιι &ρ^[>€I1*^ι^οιι^8, Μ 8ΐΓ6ηυϋ$ 
ϋΐ6 90 ε£ΐ6ΐ)€ΓΓίηοΐιΐ5 Μ^οβάο, ΑΙβχίΐηάβΓ, ίηςυαιη, 
ΡΙ^ΊΓιρρί ΑΙίυβ, ρΓχΙίιιιη ουπι Οατίο Ρ6Γ$3Γΐιιη το%β 
€011111)1811. ΙΙΙβ τΊγΙη» 081 Τ9Γ8α$ ΓαιιΓι ρβίΓίίΐ. $6• 
Ιϋυοί» ίβίΐυΓ ρΗιηυηι ηβι^υβ ΐΙιοηίΑίΙβαρρβΙίΑΐίοηβιη, 
ηβ(|υ6 ρρχΓΐίεΐυηΒ ηοηι^η ΙιβϋιιίΙ; $^ φηΒίταηι 
ςυοίΐϋαιη €Γ8ΐ, 61 «ροευΐλ οΐι δαΓΓαοβηοηιηι 6Τ«γ$ο 
οχοΐΓ8ίοη6&, (|ΐιοά «ιηίηιηι Λτάαο €ΐ {Ιί/βαΙβηι &ϋΊ- 
Ιιιηι ΙιαΙκΐΐιιβ Ιοεο 8ίΙ:ι β88βΙ• Ορίίιηιι» τβΓΟ ίιιιροΓβ• 
ΙΟΓ ϋοιιιίηιΐ8 Αοιηληυβ, ςπί Ιλϋιυϋίηύπι (|υο<Ι»ιη• 
ιηοάο, 61 1οη|;ίΐυ(1ιη6ΐιι ιοΒ^ιιΗαάΙηΰΐιΐίΐυο ΐηροπ» 
ϋοιη^ηο &(Ι]€6ίι, ρηΒΐυΓ&ηι 6χ 6• (τ€ίι, Νοηιβη ?2γο 

Ι1γΙι8, 61 Ι|ΗΟ(Ι νΟΟΑίλ 811 δβΐΰΐΐοί», Λ €ΟΙΙΐϋΐΟΓ6 δο* 

Ιουοο, ςοί ηυη6ΐιρ8ΐιΐ8 ΜοοηοΓ, βιιχίΐ. υΐΙβΓΪΟΓΑ πο; ομώνυμος, έν φ ΜαχΕδών έχβίνος 6 γιννάδας τβ 
χα\ ηερΙχΧ\»τος, *Αλέζανδρον λέγω τ6ν του Φιλίκιβρ^, 
τ&ν πρ6ς ΔαριΤον τ^ν ϋέρσην $•.ηγων(9ατο πόλβμον• 
Σύνεγγυς βέ «ούτων, χα\ Ταρ(ΐ^, ή Παύλου κα«ρ\ς, 
χαθί^ρυται. Ή το{νυν Σ^λΕύχε^α, ού θέμα τοπριν 
έχρημάτ({«γ, ού9έ βτρ^ζττ^γί^ έχεχλήρΐιίτο δνομα» 
άλλα χλΕΐσούρα τ%ς ^ν, χα\ φυλαχή, διά τάς Ιχδρο- 
μί: των έχ Ταρσού προϊόντων Σα^^^χηνών, 5ιά «^ 
εΤναι τ6ν τ^πον δυνπρδαο^• Ό βΐ χυρις Τώμανδς, 
6 χαλ<5ς τε χαΐ &γΐι96ς βασ.λευς» ώβπερ ικλάτος, μη* 
χ6ς τε χα\ μ^γεΟο; Ι7ητι0ε\ς τ{ των 'Ρωμα(ων άρχ|), 
9τρατηγ{βα αυτήν άιατέλεφε• Τδ δέ της πόλεως 8ν^ 
μα, χα\ τ6 χαλεΙσΟαν Σελιΰχεια, &π6 του χτ(τκοι# «υΐβιη δ6ΐ6ΐΐ6ΐ;β 6ΐ ιηεϋίίβηΑίιβΑ τοϋ&ηίαρ Ι)β€&- ^ Σ^λεύχου, τοϋ χαλούμε νο ν Νιχάνορος, τΐ^ν ικροαωνυ- ροΠ8, \ά 681, (Ιθ€6ΐη ιιγ1^8 : ςιίΑΓυιη ςοί(ΐ6ΐη ρΗιηα 
6^1 66Γηιαηί(θροΓΐ8• &1«6Γ3 Τίΐ1οροΓΐ8,*(6Γΐία Οοιηβ* 
ΙΙοροΠκ, ςοΑΓία Ζοηορο1!8« ςιιίηία ΝβιιροΙϊβ, 86x18 

|ϋΐ21Ιΐ1ίθρθϋ8, 86ρΐΙΐηα ΐΓ6ηθρθΙΐ8, ΟΟΐΐνα €8Β81Γ68^ 

1)0118 I^α11ζ^(Iμ8, <ΐ6€ίπι& ϋα1ί8&ηϋα8, Ιη ςυ» 6ΐ7ρ6υ8 
3611 8€υ1υιη ιη8|;οί ϋϋαβ ιη2η7Γί8 8&ΐ|θΙί Τ1ΐ6ο<)οΗ 
ίιι (ΓυΙΙο ΙβηιρΠ ίρ»ίυ8 ρ6η<ΐ6ΐ• Αίςιιβ Ιιφο ςμ'κίοιο. 

|Ι6 86ΐ6υ6ί8. . ΤΜβηια Χ Ι Υ, Λκίηηί ^^^ψ^^<Βοια^ηιΗ. 

ΤΙμιγ.ι ?€γο €{Κ>γΓΠΒ0(ΐηιιη, «1) 1ρ8α 8β1βιΐ6|» 
ίηίϋιιιη 80ΐηΊΐ» ςυ» 3^ «Μβ ΟΓίβηΐΐβ 8ΐ(8 681, ϋβ• μΕαν Ιπλούτησε, Τά δέ Ανω Σβλευχε^ο^ς, χα\ με90^ 
γα^, χαλείτα: Δεχ^πολις, Κα\ {βτι π/:ώτη μ^¥ Γερ* 
μανιχούπολις * δευτέρα δέ Τ(Τΐού«ολι; * τρ^τη » 
Δομετιούπολις * τετάρτη, Ζηνουκολις * κέμι^η, Νε4* 
ιΚολχς * ίχτη, Κλ^υδιούκολ^ς « Ιβδόμη, Είρηνούπολις * 
ογδόη, Καισαρεία (3) * έννάτη, Ααύζαδος * διχάτη« 
Δαλισανδ^/ς, έν {^ ή άσπ\ς ήγουν τδ σχουτάριον τοϋ 
αγίου μεγαλομάρτυρος βεοδώρου έν τφ τρούΑ).ΐ|ΐ ιοτ} 
γαοο αυτού άποχρέμαται• Κφ^ ταυ^α μ|ν «ερ\ ^• 
λευχείας* 

Θέμα /Δ'» τό ηοΛούμΜτοτ Κι^νφ^αίΛχωτ. 

η δλ θέμα των Κιβυ^^οηωτων άιοάρχεται μ^ 
άιε* αύτης της Σελευχείας' τά προς θάλασσαν τη^ 8ΠΙ11 «οΐ6ηι ίη Ιοιΐ(;ί1ιΐ(1!ιΐ6 066ΐ8ΐιιη ν6Γ8ΐΐ8, αά ίρ- € ανατολής (4) χειμ^νης * χατολήγει δέ πρδς μήχοςέΐ|1 8»ιη υβςυο υΓΐ)βιη 1ϋΐ6ΐυιη, 61 4880ΐιι ; 61 αά 8ίιιυιιι 
Β8ΓυΙίθ€υιη, 8ίν6 608 ηυί ΑηιΙ^ηη ηυΐ)οπρ3ηΐυΓ, 

υΙ)1 υΗα 681 Μ^ΐ885β, ΟΓΐΐε 66ΐ6ΐ)η8, 6ΐ ίρ83 ΒβΓ- 

£;χΓιβ, 61 Μ70(1ιΐ8, 61 ςυ» (ΙίοίΐυΓ δίΓΟύβΙυβ, οΐ Ηα- 
Η€0Γη;»88υ8, Ιΐ6Π>(1οϋ ρ^ΐΓΐο, 6ΐ ΑΓ(£ηιί8ί» υΓϋο 
€6ΐ6ΐ>βΓΠΐιι•, Ιη ςηα ηοιηίΐ)αΐί88ίη)υιη ΜβυβοΙί 8β- 

ρΐΐΙΟΓϋΠΙ 6Χ81ΑΙ. 8ί ?6Γ0 0η6ηΐ6ΐη νθΓ8ΙΙ8 Ι611(ΐ88, Γ6- 

ροτΑ6δ βίηυιη, ςιιί 06Πΐηιίειΐ8ϋί6ΗμΓ, ϋΐ υΓΐ>6ΐη β]υ8- 
ιίοιο 86 Βπια8 8ρρ6Η8ΐίοοί8. Ιπ 6Χΐίιη3 8υΐ6ΐη δίηυο 
οη €|ιί(ϋοπιιη υΓΐ)8 ^βΙίΐαΐυΓ ; 61 ε6ΐ6ΐ)Γο Υΰΐιβη'δ δυσμάς Ιως αυτής Μιλήτου (5) τής πόλεως^ χα\ της 
Ίασού (6), χα\ του Βαργυλιαχου χόλπου (7), ήγουν 
των χαλ<^μένων Άνδαν(ων (8), έν φ χεκταε ή τ« 
Μύλασσα, πόλις διάσημος, χα\ αυτά τά Βαργύλκα(9)9 
ή τε Μύνδος (10), χαΐ ήχαλουμένη Στρόβηλος (II), 
ή τε 'Αλιχαρνασδς, ή Ηροδότου ΐΒβ^τρ\ς, ή τ?|ς *Αρ^ 
τεμισίας πόλις ή πολυθρύλλητος, έν ){ δ Μαυσώλου 
τάφος ό περιβόητος (\%) Ιδρυται. *Ανερχόμ^ος το(• 
νυν πρδς άνατολήν, εΟρήσεις τδν Κεραμειχδν χόλπον 
χαλούμενον, χαΐ πόλιν τφ χόλπφ όμώννμον. Έπ? ΑΝ5ΕΙ.ΜΙ ΟΑΝΡυΐϋΙ ΝΟΤ^I!;. (^ Ιο ηοίΗΚι ρΓονίιιείβΓυηι ηιβ. ΑΓγει<ε (ΙιοΗαΓ. Ο 
Ροη888Ί8 «8ά6Πΐ ςιι» ΑΓγε^ρα, ϋκιυίΐ Ηοΐ8ΐ6ΐηΐΐ8 ίη 
00118 8Μΐ1 8ΐ6ρ1ΐ8ηυιιι ΐιι ΑΓγειρα, (1) Ιο 6<ϋ1ί8 ΐ6κΊΐιΐΓ, Διοχαισάρεια. 
(4)1111 '' πΐ8• ΐ6βίΐυΓ, τά πρδ; θάλασσαν πρ^ άνατο• 
λήν 'χειμίνην. 

(5) 8ΐ6 1118. Ρ6Γρ6Γ8ΐη 6(ΙΗί, ώς δυσμάς Ιως αυ- 
τής Μηλίτου. 

(β) Ε<1ΐ1ί ΙιαΙ)6ιι1, Κα\ τής Ία^σου. Ηχο ίρ88 ιιγΙ>8 
€λη« 8ΐ6ρΙιιοο βΟΓίΙιίΐυΓ Ιασσός * Αριιϋ ΑιΙΐ€η8Βυιιι 
»6Γ0 ίη ΑΓ€ΐΐ08ΐΓ8ΐί ν6Γ8ίΙ)υ8 ϋΙ). III Ίασδς &ρρ6ΐ- 
)91(ιγ: 

^Ητ ^έ ποτ εΙς 'Ιασοτ Καρωτ ί^όΧιν 8ίσ€ίρΙχηαι. 

$9 ^Ηαηάο /αινιη ορρΜαΐΝ €αΗΐΒ ν€η€τί», 

Π) Βΐ(!ρΙΐ8ηυ» : Καλ ή θάλασσα Βαργυλιχδς χόλ- 
πο;. ΙΙ6Ι»: νβΓΟ Ιιίο ί<ΐ6ΐη «ίηυβ Β8Γ(|;γΙί3€υ8, είηιιε 

φΙι9«β^«Μ6η(Ιο. Ια βάΐιΐβι^ϋη ιη88ι. ΐ6|ί(υΓ *Αν- 
«■νίοιν^ α βιίςρΙιΟΒίιβφ Βλ?8γΙ«, ίηςιιΒ^ υΓίιβ ΟογΙ», ςα8πι 02Γ68 Αηιίβηυηι αρρβΙΙβιιΐ• 

(9) Ρ6Γρ6Γ;ιιη ίη 6(1ίιΐ8 Ιβ^ΗυΓ,χαΙ αύτάτάΜαρ• 
γύλια. νΊϋ6 8ΐβρΙΐ8ηυιη. 

(10) Ρ6ΓΡ6Γ3Ι1Ι Ιβ^ΠϋΓ ίπ βϋίϋδ Μένδος, 64 Ιη πίλ 
Μίνδος * ΠΑΠΙ Μύνδος 86Γίϋ6η(1υιΐ) ιΙοοβηιιυΓ 6χ 81γ9ι• 
1)0116. Ρΐοΐ6ΐη;ι>ο 6ΐ 5(6ρ1ι»ηο. Μίιι<1ιΐ8 άϊοϋητ Ροϊη- 
ροηΐο. 5ΐΓαΙ)0 ΓιΙ)| χιν Ι)8ΐ)6ΐ : ΕΙτ εύθυς ή Μύνδος, 
λιμένα έχουσα * χαΐ μετά ταύτην Βαργυλια , χα\ 
αΟτη πόλις. 

(11) ΐιι ιιιε. Ιβ^ΊΐαΓ, χα\ ή χαλουμένη Στρόβι- 
λος. Οαίϋ δΐΓοΙ)ί1ιΐ5 ν'ιϋβ υΓΐ6ΐίυηι, ν• Οαχ^αεχι. 

(12) δί6 Π18. 0θ<ΐ6\. 06 1)06 Μ^ηβΟΐί 86ηϋΐΓΓ0 1ο« 

ςυίΐιΐΓ 8ΐΓ8ΐ)θ 1ί1). XIV, ρας. 451 : ΕΙΘ* 'Αλιχαρνρσ- 
σ6ς, τ6 βασίλειον.τό^ τη; Καρ(ας δυναστών, Ζεφύρα 
χαλουμένη πρότερον * ενταύθα 6* έστΙν δτε του Μαύ- 
σωλο.) τάφος, των επτά θεαμάτων έργον, δπερ *Αρ- 
τεμισία τφ άνδρ\ χατεσχεύασε. Οΰΐηάβ ίίαΙίΰοηΜ•- 
εΗΐ, ηρία (ΙοηΐίηοτΛίη €αΗΛ, (^Ηοηάαιη ΖύρΜ^βτ^ 
άίοΐα. ηί Μαιίίοίί $€ριΗ€τηηι μι, ηηηίη ίΎ μρι$Λ 
ί»9τα(ίΊΜν$ Μίαηι^ι »ψ€€ΐα€%1%%^ ΐξηο^ ηκαηΐύ $ύο 4γ« 
ι^οιίιία τάϊ^αίΛί* 101 ΟΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒΟ» 0ΒΙΕΙΓΓΙ3/ ΜΙ 

Αιι^νδέ του χΛκου ί^ τ& τήλις ΚνιβΙων χατφτΜσται» Α ΙβιηρΙιιοι, ίη ςαο βΓλΙθΙ 6]ιΐ8 βίιΐιυΙ&ΟΓυιη, ΡΓ2ΐ'η€- 1{α\ τ6' τής ^Λφρο^ίτι^ς τέμενος τκριβ^ητον, έν φκερ 
Ι^ν τλ τής. 'Λφ(>ο^τΤ|ς Αγαλμα, μνημβίον ττ^ς Πραζι• 
τέλ<^υς τέχνη; άπαραμίλλητον. *ΑΐΜΐνα6α{νοντι 6λ 
Ήρ^ ανατολάς, χΛπος &9τ\ν ΟΕδημο^ βνομα, χ«\ 
λιμήν χαλούμινος Λάρυμα * &ν χατέναντι νηβος ή 
Σύμη. Κα\ κρ^ς τ6 πέλαγο;, χαταντιχρυ της Τοβέων 
ΊΛμαΙας χα\ οπλοθήκης, νήσος ή 'Ρ'^'δος, αύτη Πελο^- 
γ(α(Ι5), έζήπλΐι>ται, πρ6ς ^ρράν τε χαΐ νότον έναπο- 
6λέ«ουσα. Διαβαίνων τβ τήν λφεξής θάλαασαν, εύρή^ 
θ€ΐς «έλιν Τελμισσδν (14) Ιχείνην τήν ιηριώνυμον 
Ιχειτα Πάταρα* είτα £άνΟον,τήν «ρωτογένους ϊ/λ{ι' 
νου του ζωγράφου πατρίβα, βς τ^ Διονύσκον τ6 &ν 
ΎόίψταΧς ζωγραφιχοίς χατβλάμπρυνε π(ναξιν. Είτα 
τήν Αυχ(ων πόλ^ν, τήν μυρ{πνουν τ» χα\ τρισόλβιον Ιίϋ ηοηίηΐθΐΗυιΐ), οηιηΐηιη €ιΙγ& εοιιΐΓονβΓ6ί:ιιη 
ρΓα:8ΐ«ιιΐί&8ίιιηιιιι. ΕυιιΙί Υ€Γ0 ΟΓίβιιΙβιη ν(Γ$υ8, $ί' 
ηιιι βλί 0Ε(1βιηιι$ ηοπιΐηβ ; 61 ροπυβ, ηυι I^9ί^]^ιιι« 
(ΙιοίΐιΐΓ ; ςΜΟΓϋΟ) βχ κΙτβΓβο βίΐβ 08Ι ίηβιιΐλ δ^ιηβ : 
£ΐ τβηιιβ ηΐ2τ«^ β Γ6{$ίοηβ ΐΓ»η8ΐίιΐ0Γ«Ιί8 ϋΙκΝίίοηιιιι 
οηβ, 6( 2ηη»ιηβη(αηί , ίηβυΐΒ ίρ$^ Κ1ι(ν1ιι8, ςη^ 
1^13111 Ρα\ϋ^\ζ (ΙίαΐαΓ, βιιβηϋίΐυΓ, 1)0Γβ»ιιι 6ΐ αυ* 
βιηιιη ν6Γ8υ8 Γ6»ρί€ί6η8. υΐΐβήυβ υοτο ιηαΓθ 16 
ΐΓΑ]ίεΊ6η8, ΰ6ΐ6ΐ}Γ6ΐη ϋ1*ηι ιΐΓΐιβιη Τ6ΐιιιί88αιη Γβρβ-• 
Γί«&; ϋθίηϋβ Ρ&1&Γ&, Ιιίιΐΰ ΧαιιΐΙιιιιη, ΡΓΟίοββιιίϋ 
ΙΙΙίυβ ρίοίοπΕ ρ3ΐπλΐη ; ςυί Β&οοΙΓι ^βπι 3ριΐ(Ι ΑΙιο« 
(!•08 ρί€ΐηπί8 ΐαΙ>ιιΓΐ8 ίΙ1υ8ΐΓ3νίΐ; «ΙβίηιΙβ Ιι^οίοταιη 
υ^^(ΐη1, υη^^υβυΐΑ βρίΓαηΙβιη, βΐ ταΜβ 1)€βΐ«πι, ίο 
(|ΐΐ|ΐ αΐΑ£;ηυ8 Πΐβ Νίοοίβο», Οεί 86Γνιΐ8 ιη^Γ», 1(1 ε8ΐ έν ή^κρ 6 μέγας Νιχέλαος, δ του θβου θεράπων, άνα- ^ υιίβυβηΐλ 8(^ΐυΓίΙ ]ιιχ(3 ιΐΓΐιί8 ιιοηιοι». Ηίηΰ ΡΙιοΒηίχ 6λύ^<ι τά μύρα χατά τ& της πόλεως δνομα. Ε'.τα 
Φοενιξ ό ποταμέ» Χ9λ πόλις ομώνυμος ' εΤτα Φάσι- 
λις (15) περίχλυτος * εΗα ή *Αττάλου του Περγαμη• 
νοΟ «όλις επώνυμος * βίγα τ6 £ύλαΐον * έπειτα ΰέργη 
ή «ηριώνυμος * είτα £<δη, τ^ των πβιρατών έργαστή• 
ριον * είτα Σέλγη ή των Ααχεδαιμονίων άποιχος * 
βίτα τ6 'Καστέλλιον δρος χαλούμενον (46) * είτα τ6 
χα)4>ύμενον Άνεμούριον είτα *Αντιάχειαή μιχρά* 
Ιχειτα Κι6ύ^^ (17) πόλκς, έξ ί^ς χα\ τδ θέμα τ4)ν 
Ιφύβριστον χα\ πονηράν όνομααίαν Ιχληρονδμησεν * 
•Ιτα Σελινους, μκχρ^ν πολισμάτιον χα\ τοταμ^ν 
Αμώνυμον Ιχουαα (18) * •Ιτα Μέλας ό ψυχρδς ποτα« 
μι6ς - έπειτα της Συχής πολιαμάτιον * είτα λιμήν, δ Οιινίαβ. 61 υΓΐ)8 6]υ$ί!6ΐιι ηοιηίιήβ ΰβηιίΐηΓ; ηιοχ 
Ρΐΐ88ίΗ8 66ΐ6ΐ)θΓΓίΒΐυιΐ) ορρίάπιιι, άϋΐίϊάα ΑΚλϋ Ρ6Γ-» 
(ΐ;Αΐη6η{ νΓί)β, »1> 60 Μοηιβη Ιι&ϋεηβ. 1α<ΐ6 δχΐ^κιιιο» 
(ΐ6ΐη(1ο ΡβΓ^ΰ, 06ΐβΙ>Γί8 ογΙ>8• ηοχ ΚΐιΙβ, ρίΓβΙηΓϋηι 
οβϋοΐη» ; βχίοϋβ 86ΐ|[3 ιιγΙμ, Ιτ966ϋ»ηιΐΜΐΗΐΓυιη οοΐο• 
η'ΐΑ. Ιη<ΐ6 ιηοηβ 6«8ΐ6ΐ1ίυιιι οοβ^ηοηιϋΐΑΐυι» Ιιίηο Αη6- 
ιηυΓίιιαι, 6χΙο<1β ΑηΓιοοΙΓίλ ηιΙποΓΐ υΐίβηαβ είΙ>7ΓΓ« 
υιΙ)8• Λ ςυα 61 11ΐ6ΐη3 ί|[ηοιηιηίο83ηι λο ?1ΐ60ίΐ αρ•* 
ρβΙίΑίΙοηβιη &0€βρϋ. Ιηϋβ δβΐίηυβ, ρΑΓνυιη ορρ{(Ιυ- 
Ιυιη, βΐ ΟυηΜΒ 6]ιΐ806ΐη ηοηιίιιΙ»; ροβίεΑ ΜβΐΜ 
Ι^6ΐίϋι•8 Δανίυβ ; ιΐ6ίη(ΐ6 8][668 ορρίιΐιιΐυιιι• ΙΙίηο ροΓ•« 
108, ιϋαυ8 Αιιΐί(ΐυιΐ8 ; ίοιΐ6 86ΐβυ6ί8 ίρ83• Αίςυβ Ιι» 
4|υ^<I61τ^^8υΓ•ι οΐληϋπι« βγΙ>68, ηυ88 6ίΙ>]ΓΓηΒ0ΐ8ηιπι καλούμενος ϋαλαιδς ' είτα αυτή ή Σελεύχεια * χα\ η ρηβίΟΓ 2()αιίοί8ΐΓ8(. 8αρ6Γία8 8υΐ6ΐη 6θηΙΐιΐ6ηΐ6ΐη αύταΙ μίν αΐ παραθαλάαα&οι πόλεις, &ς ό των Κι- 
βυ^αιωτων στρατηγός διανέμεται. Άνω δέ πρδς 
τήν ήπειρον, χα\ αυτήν τήν μεσδγαιον, Ιν ^ κατα- 
λήγει τδ των θρ^χησίων χαλουμενον θέμα, Απάρχε- 
ται μίν άπδ αύτη; της Μιλήτοο^Ι9)» είτα διαβαίνει 
τήν Στρατον(χειαν, χα\ τά χαλοΰμενα Μογα^λά, χα\ 
τήν πδλιν Πισυης * διεχτρέχει δέ τήν χαλουμένην 
'Αγίαν, χαΐ παρέρχεται τή^» Ταυρδπολιν * συνάπτει 
{Ι πρ\ς τήν Τλώ χαΐ Οΐνιάδα, «Ηα παρέρχεται Φ(- 
λητα, χα\ αυτήν τήν ίίοδάλειαν * διεχτρέχει δέ τ6 
χαλουμενον Άνεμότειχος, χαΐ συνάπτει πρδς τήν 
«δλιν Σαγαλασσόν * κίτα χαταλήγει πρ^>ς τά μέρη 
του Ταύρου, έν φ τδ των Ίσαύρων γένος χατψκι- 
«κκ. ΚαΙ τοσαΰτη μίν ή του Κιβυ^^αιωτου περι- 61 Π)6(ϋΐ6ΤΓ3η€1 ν6Γ8ΙΙ8, Ιΐ5ί ϋ6&ίηΊΐ Ι}ΐ6ηί1&, ΤΙΙΓ966- 

8ίθΓθΐη ^Ιαυηι» ίηοίρίΐ ςυί<ΐ6ΐιι αϊ) ίρ83 ΜΠοΙο, 
ΐτζΜΐί ^610(16 δίΓΕίοαίΓίλοι, 6ΐ ^ιι» νο€8ηΐυΓ Μο- 
Κθΐ8, 6ΐ υΓΐΐ6α) Ρΐ8]Τ»ιΐ) ; ρ0Γ6θΓΓίΐ 611301 63Π1 ςιιβ 
Ηα^ι» <Ιί6ίΐυΓ, 61 Τ3υΓοροΙΐιη : ρ6Γΐίη|[ίΐ νβΓο εΙίΕίο 
Τΐοη, 61 υΚηί3(ΐ6ΐιι ιΐ8ςιΐ6. Τ?8ΐΐ8ϋ (Ι6ίηϋ6 ΡΙιΠβιο, 
6ΐ Ίρ$3σι Ρθ(ΐ3ϋ3ηι ; ρ6ΓΐΓ3η8Ϊ608ςΜ6 ίιΙ, ςυο<Ι Αηβ* 
η)οΐί6ΐΐ08 (ΙίοϋοΓ, ρ6ηίη§ίΐ ιά υΓΐ)6ΐη δ3ξαΐ385υαΐ• 
ΗΊιΐ6 <ΐ6βΙιιίΐ Ίμ ρ3Γΐ6• Τλοτί, ςιΐ38 ΐ83ϋΓΊ Ίηοοίιιι.•- 
ηιηΐ. Αίςυβ ΙιΙο ςαί(ΐ6οι 681 Ιΐΐ6πι&1ί8 (ϋϋγΓΓΦΟίίοί 
30)1)11118. ΟίΙιγΓηΒΟί» &υ(6αι λρρ6ϋ3ΐίο 3 Ο'ώγΓΓ•, 
νίΐι, 61 οΙ)86υΓί 00011018 , ορρ'κίοΐο, αΐί ιΐίχίιουι, 
Οιιχίΐ: 63ςυ6 3ρρ6ϋ&ΐί0 3ΐΙ ί^^αοαιίοίλπι , ηοο 34 
Ι3υϋ6π), Ιη^ίΐ3 68ΐ ; ςυοϋ Γΐ'6(|ΐΐ6ηΐ6Γ γ68 οον38 οίο- οχήΛΕλαβε δ& τήν προσωνυμίαν, ώσπερ Ιφαμεν, του ΙίΐΊ, 6Ι Γ6ίΓ36ΐ3Π08 86]ί6 3ϋν6Γ8α8 ίηιρ6Γ3ΐοηιοΐ 
χαλεΐσθαι Κιβυ^^ιώτης, άπδ Κιβύ^^ας, εντελούς οΐ3η(1α13 ρκ£ΐ)06Π0ΐ. ΒΙιο(Ιιΐ8 3οΐ6ΐιι 108μΙ3, ίο 0)6« 
χαΐ ακατονόμαστου πολίσματος, πρδς δδριν, οΟ πρδς <1ΐΐυ11ίυ ςιιίϋβηι Ι)ΐι]ιΐ8 Ιΐ)6ΐιΐ3ΐί8 8ίΐ• 68ΐ« 3<Ι ϋθΓ63ΐη 

ΑιΝ8£1.ΜΙ ΒΑΝηυΚη ΝΟΤ^Ε. (15) δ!θ 108• εο<ΐ6χ. ΕιΙίΙί 1ΐ3ΐΐ6θΙ, νήσος ή Τδ- 
Ιος αΰτη πλαγία έξήπλωται. Ου» Υυΐ63ηΊϋ8 ίΑΐ6Γ« 
ρΓβΐ3ΐυΓ: ίηεα/α ΗΙιοάΗβ οΙ^ϋηηβ €Χί€ηάίΐΗΓ, Αΐ 16- 
§6θΐΙυοι €886 Πελαγία 61 οοο πλαγία ρΓ»ΐ6Γς030ΐ 
6Χ ηΐ3. (Ιοο6ΐοιΐΓ 6χ Αηίοιιίοο, ςιιί ίη8ΐιΐ3ΐιι ϋϋοϋυοι 
Ρ6ΐ3{ί3αι 6ΐί3ΐη οιιθ€υρ3ΐ«ιο Γυί886 8€η5ίΐ• 

(14; 5ΐ6 018. Ε(ΐίΐΐ πολιν Τελμισδν. Τελμησσδς 30- 

Ι6Μ ^26 υΓΐ)8 8€ΓϋΗΐυΓ 3ρΐΙ4ΐ Ρΐθΐ60Ι«θη 61 .Ρϋ- 

ιΗοοι; Τελμισσδς ν€ΐο 81Γ3ΙιμιΙ 61 Αιτί3θο; ογΚμ 

1<76ΜΡ• 

(15) Ιΐ3 ΟΜ» Ρ«τρ6τοι» ίη βιΐί&ί» 16|ΙΙ«Γ» Βαβιλί^• 
ΑρίΜΐ ΡίσΙθΟΗΜΒΐ Φασήλις κηΜίοί, Ι«7€Μ6 ορρ(- <1απ), 3ρο<Ιν6ΓθΡ1ίΩίυπΐ6ΐ δΐβρ)ΐ30ΐιπ), Ρ30)ρ)ΐ3τ1ί;τ• 

(16) £<ϋ1ί Ιΐ3ΐ)6Βΐ, 8ΐτα τλ Κάλλιστον δρος χαλου- 
μενον. €38ΐ6ΐ)υοι ηοπΐ6η Ιοοί οίΓεβ Ρ3ΐ3!8ΐίοααι ίο 

ΥΪ13 8306ΐί &ΐΙ)£ 3ρθ() Μ6ΐ3ρΙ)Γ38ΐ601. 

(17) 516 018. €θ<ί6Χ. Ου.!: Ιιυ]υ8 ηοπ)ίιή8 αΓΐ)68 
3ριΐ(1 βΐπιΙ)006ΐη Ιΐ3ΐ>60(υΓ; βΙιβΓ Κίβυρα οιΐι^ηα 

113041 ρΐΌ€Ηΐ 3 ΜβββπϋΓΟ ΟοΟίίΐΙβ ; 3ΐ(6Γ3 ν6Γ0 ΟΐίπΟΓ 
1130(1 ρΓ06βΙ 3 Μ6ΐ3 ΟοΥίΟ Γ 6ΐ (Ιβ 1)30 ςυίϋ6οι 86- 
60Β<Ι« τΗΙφίΟΓ Ιιίο ΙόςοΊ ΡθΓρ1)>Γ0^61ΐίΐυ8. 
{ί%} ΒΜ 6Ι 86ςυβθΐί3 6Χ 018. Γ6ρθθίθ)ΙΙ8. 

{ί9ί Ιο 64Η18 ρτο Μιλήτο)) υ1)ί^6 Ι^^ίΐυί ΙΙ^ί* 14» α)Ν8ΤΑΝΤ1Ν[ ΡΟΕΙΡΗΤΚΟΟΚΝΙΠ 104 

ρβνΝβτ 61 ΐΜίηΜΑ ?β•ρΐ€ΐ«ιΐΑ• ϋΐΐβι« €ΐιΙιη Δ βρ6- Α Ι«α•νοίν« βιά Η «ολλάχκ αύθΜιις η χα\ ύβριντά^ 
€ΐ6ηι ψη 16 ΙβΠ• ΙγΙαιι|(ιιΙ6τΙ τΙΜίοβΐ 0^γ•. €«3• γίνέοθαι ιφ6< «^ %&9 (Ιανιλέιβν Ιπιτβγάς. Ή 81 
16ΤΒΒΙ Ι)θτί6θ§Ιιιιιι €θ1θ•ΐ8 6ΐΙ« (|υ1 6Χ ΡβΙοροη- Τέ^ ^ ν1|βος μέση μέν χιΐναι τοΟ θέματος - ά«ο- 
116Μ9 ΑΓ|ίνίβ €Ι 1••€6(!«ιηοηϋ• «5 ΗβιχαΙΰ ||(«ηιΐ8 βλέπϋ II ιτμ6< βο^^ν τ• χα\ νότον, ββλτι^ή τ6 
«Ι«6Β6ΐ; ςαβηκΙβΜΜίυιιι 6Ι ίρΜ Ηοιη€ηι« Ιη €«Κ- «Χ^» ^ Μ -γραμμή τρίγιονος. Δωριέαιν βέ Ιστιν 
Ιο^ο ΐΜνΙνιη όβ €& ΜήϋίΙ : βποιχο;, τδν (χ Π<λοΐΜννήσου« *Α^•(αιν τι χα\ Αα- 

χβΙαιμονίΜν, των Α«6 τής Έραχλέους γ<νβ2ς χαταγι>μένΐ0ν• Καθ^ χα\ α6τ6ς "Ομηρος Ιν τφ τΰν νιων 
χαν«λ^φ ηιρ\ αΜ[ς %ά^ ψη«( * η»ι« ΑΑΐΜίο ηβΜ• Κγ Ιγμμμ έΛΧίί^ οιιη^ίΜ 

Α1^ρΐ6 1ι»6 ςιιι^βαι ιΐ6 Είκκίο. 
17 ΤίίαΛΛ XV, μηρί0€ίΐίΤΛ €^ άΙείηΜ. Β 

ΡΓκίθϋΙυη €3Γρπ Ιη«ηΙ« « βοηβΠίλΓίο «θηιΙηΊ'- 
Μηία ΓοΗ : αΓΐ)Μ Ιη €ΐ ιιιοί ςυΐικίβοΐιη : 6(ηι« 
8ΐ6ΐιΐΙ& παβίΓοροΙί•• €1ΐίιιηι« Αη&ΐΙιπΒ, Ο^ΓβΜλ, 
Ρ^ρΙιυ», ΑΓ^ηο6« $οΙΙ, I^6ρ^^ι1υ^, Οβηϋί», 86α Ιι^- 
€η8ΐ8, ^^^\ϊΛΐαζ^ Τ8ΙΙΙ88ΙΙ8, ΟυΓίιιηι, Ν«ηΐ6να8, 
ΤΗσιγίΙιιιι, 6ΐ ςπ8 §8ηοΐιΐ8 δρίΗϋΊοη , €8Γρ88ίυιη• 
ΰ]Τρτυ8 {Ιΐιηιΐ6 681 ηΐ8§η8 βί Π1ο81γΙ8 1η8ΐιΐ8, ίη 8ΐηυ 
ΡβΐηρΙιγΗο 8ίΐ8, <|υβηΐ8(1ιιιθ(1υιη %€τ'ώ'Λ Ι>ίοιΐ78ίιΐ8 

ΡβΓί6|6ΐ68 ; 

ΡΜΛρΗ^Ηο Ιη ροΜίο Ογρηιι α ί^ηάΗ αά οτΐ«αι. 

Αρρ6ΐΐ8ΐΙοη6ιη ιγ6ιό 8ΐΐ8ΐη %^^^ρ\^ 8 ΟγρίΌ, ΑΙία 
0Ιιΐ3ΤΠΒ, Τ6ΐ Βϋ>11, <•! ν6η6ΓΪ8, υΐ Ρ1ιιΙθ8(«ρΙ)8ηιΐ8 ΤΛηπάΖεμο^ 9!*^Ηρ&ΗΧ6ΐδι\^ Μς Τ9 μέγας Τ9 
01 'Ρόδοτ άμφβτέμοττο διάτριχα ΗΟσανθέττες^ 

ΑΜοτ^ Ίι^υσσάτ Χ9 χαϊ άρρτόεττα Κάμ^ίροτ• 
Κα\ &88 μίν τά ι»ρΙ Τόδου. 

β^/ια ίΡ^ τό χαΛούμετοτ έχαρχία ΚύΛρου. , 
Έ«αρχ{α της νήσου Κύπρου όιΐι6 χονσιλάριον» 
τοντέστι ^υλβυτήν, πόλιις <€χαΐΕέντ• (20). Κκβν- 
6τΑντ8ΐα(21) μητρόπολις» ΚίτΜν, /Αμαθους, Κυ• 
ρήν8ΐα, Πάφος» ^Αρσινόη» £όλθ(» ΑάπιΟος» Κέρμα, 
ήτοι ΑιυχουσΓα (22), ΚυΟαίρ<ια» ΤΑμασος (25), 
Κούριον, Νέμιυος (24), ΤρΙμυθος» Μσν « &γιος Σπυ- 
ρίδων* Καρπάσιον (25). Έ μίν ο5ν Κόπρος ή νήσος 
Ι«τι μβγάλη ^ Ιπιφανσστάτη » χβιμένη έν τφ 
ϋαμφυλίφ χόλπφ, χαθώς φησιν 6 Ββριηγητής Διο- 
νύσιος* 
Κύριος ^ σίς αϋηράς ΠαμφυΜου ίτδοθι πόντου. 
Έχλήθη 6έ άπδ Κύπρου τής θυγατρ^ Κινύρου, ή 
τής Βίβλου (2β) χαλ *Αφρο5{της» ώς Φιλοστέφαν6ς \\\ηο ^6 Ιη8αΙΐ8, 6Ι ΐ8ΐΓα8 <Ι6 οοΐοηϋβ ^ε^ρι^ο^υIη, (^ έν τψ πΕρ\ νήσων (27), χα\ "Ίστρος» Ιν άποιχ(•ΜΓ ιηβιηοΓίβΒ ρΓοϋίϋβΓυηΐ.'ΜυΙΓι Βυίοιη αο ιϋγβΓ8ί Γ6(ΐ;^β 

«ηΙΟΑ Ιη 68 Γθ§η8ΓΙΙΙΙΙ. 0{$8ίρ8ΐ8 νβΓΟ 681 Γ6Κί8 

6]υ8 8<!ιηίηί8ΐΓ8ϋο 8υ1ι Μ8€6<Ιοιιί1>ιι$, Ιιθ€ βϋ» Ρίο- 
Ι6ΐη«8ΐ8; 0801 8<Ι ΑΙη8ο4ηιηι τ^%^η\ Ιΐ8€6ΐ1οιΐΗΐιι 
«89116» 1^11)118» βίνο ΐ][Γ8ΐιιιΐ8» ρ8Γυ$1; 8 ςυίΙιιΐ8 1^^ 
Τ8ΐιιΐΐ8 Αη8Κ8Γ6ΐιη8 ρΙιί1θ8ορΙιιΐ8 8αΙ)ΐ8ΐυ5 Ρ8<• ρο$ι 
Αΐ6ΐΙαιι4η οΙ^ίΐηηι. Ει Ι•οατ8ΐ68 Ηι61ογ ν8ΓίΔ8 ογ8• 
ϋ6ΐΐ68 8(1 ϊ>6ΐιιοηί€ΐιιιι, Ιπ 68 Γ<'|ΐΐ8ηΐ€ΐη, εοηβΟΓί- 
ρ«{ΐ• Ρο»ΐηιΐ8ΐιι ν6Γ0 Κοι»8ηί 6801 0€ΰυρ8Γυηΐ, ίη 
ρΓ«8ί66Μιηιιιι.Γ6ΐΙ•€ΐ8» 6ΐ ΐϋ ςιιίικίβοΐιη, υΐ (ϋχίπτ.υβ. Αιγυπτίων (28), Ιστόρησαν• Έβασύκύιτο ΘΙ πρό- 
τβρον ύπ^ πολλών χα\ θιαφόρων βασιλέων. Κατ• 
ελύθη δΐ ή αυτής βασιλιέα ύπθ των Μαχβθόνω*/» 
τουτέστι των ΠτολβμαΙων• *Εως γάρ ^Αλ^ξΑνθρου 
του βασιλέως ΜαχΕβόνων Ιβασιλιύκτο, ήγουν Ιτυ- 
ραννβίτο, ύφ* &ν τυράννων Άνάξαρχος 6 φιλόσοφος 
αναιρείται μβτά τδν θάνατον ^Αλιζάνβρου. Κα\ *Ισο- 
χράτης ό [ϊήτωρ πρ6ς Δημόνιχον» τδν αυτής βασι- 
λεύοντα, λόγους διαφόρους κβποίηχι. Κρατησάντων 
δ^ των Τωμαίων 1παρχ(α γέγονσ» χα\ δΐ|}ρέθη, ώς ΑΝ$εΐ.ΜΙ ΒΑΝΟυΠΗ ΝΟΤ 4ε. 

(20) Ε<ΙΙϋ Μιαιιΐ» πόλει διχατρβίς• Βιμβ ηΓΐ)β8 Γιϋ8 βυα» ηαΐΗοίβ 8&ΐυΓΐ8, Ι^η8Γυ8 «οηουΐιυίΐ, « 
€8 ιιΐ8• 8<1|ΐ6ΐΐηΐαΓ. ςϋο ίΙΙα €γη8Γ6ί8 (Ιί€ΐ8, ιιΐ 8«;τίΚ»ίΐ ΟτίιΙίυβ Μβΐ. 10. 

ηΐ) 8ίθ6ΐ 8ΐ8*'Μ3ΐηΊ8 βιίβιη εοιΐ8ΐ8ηΐί8 (ϋ€ΐ8 Οογ 8υΐ6ΐη Ρ1ΓιΙθ8Κ'ρΙΐ8ηο ε^τρΓυβ (ϋ€8ΐαΓ 01ί8 61- 
ΓοΗ,οΙ 8θΗ1>Η8ΐ6ρΙΐ8ηιιβ: Κωνατάντ&ια ή έν Κυπρφ - ηγΓΧ, νβΐ ΒΐΙ)1ί, βΐ ΥβΑβΓίΕ (ιιΐ Ιβ^ίΙιΐΓ 8ρα(Ι Ρογ- 
ΙαΧαμΙς• γ{ν•ται από τής Κιίινσταντος γενιχής, βίο• . ρΐιγΓ0|;6.ηίΐαιη ίη ηΐϋ. €θ<Ιΐο6 γ6|$Ίο) 'ψιοτο, ιιίβι 
ΙΪ8 Ιΐ8ΐινΐ «ι 4Ι?β8 Ιϋ«Γοη3Γηΐιΐ8, ^ιιί «Ίίβηι 8υΙι]ση• Β ά\ιβτ\$ ν€ΗΓΐ)8 •1ΐ8, |\ τής Βίβλου 8(1()ιΐ9 Γυί$8« λ 

*""'■' ιΓι ύίη]ΤΓλΐη ϋ^ρπ Γ<(|ζ€ηι ΰοηίΐΗΐ*- δ 11, 68ΙΙΙ ΤγΦιΜ ίη>ρ6ΠΐΙΟΓί8 ΙβΟφΟΓβ 8 }\ΐά«Λ$ 
«Ιβίαηι, ΙηΙβΓΪΒ6ΐΐ8 οιιιηϋ)ΐΐ8 6]υ8 ίιιηοΙί$« 
(22) Ια 6«ϋΙΐ8 ΙβιΠιΐΓ, Κέρβεια, Κυθέοεια, βΙο. 
(25) Ιη 6ϋίΙΙ^ ΐΜΗυΓ,Ταμασία. Αριΐ(ίΡωΐ6Πΐ3Βυηι 
61 &ΐι^(κ)η6ηι Ιιμ Ιρ88 ϋ]τρή υΓ|)ε βοπϋίΐυΓ Ταμασ- 
σό;. 

(24) ΒΙηβ Ιΐ98 ιΐΓΐ)β8 6χ ιη». 8(}]&οίυη(υΓ. 

(25) 1» €<ΙΗΊ8 Ιβ|ίΙιΐΓ, Κάρπασος. ΑρικΙ ΡΓπιίιιηι 
€αΓρα$ίΗΐη Ιιβο υΓΐ)8 νοεβίυΓ. ϋΐοϋοΓΟ, ΡΐυΙβπιββο 
61 8ΐ6ρΙΐ8ΐιο, Καρπασία «ΙίοίΐϋΓ. Υίϋβ Νοΐ8$ Ηοΐ- 
8ΐ6ηϋ ία δΐβρΙΐ8ιιιιηι• 

(26) 8ΐ€ Ιη ηΐ8. ηί8ί ςυοιΙ ρΓΟ Κινύρου, ρ6Γρ<^Γηηι 
ΐ6{ΙΐυΓ» Κιόρου- &ΐ6ρ1ΐ8ηυ8 (|ΐΓφρ6 Ονρπιηι ΐοβυ• 
Ιιιηι ηοηιβη 86Γ«ρΐ88β 8ίι 8 ΟνρΓο ύΙιζΟηγη^, νβΐ 
8 0]τρΓο ηθΓ6 ίΙΙί€ η8866ηΐ6: Κύπρος, νήσος μεγάλη 
Ιν τφ Παμ^λΟρ χόλπφ άπ6 Κύπρου τή; Θυγατρ6ς 
Κινόροο. ή ά«6 του φυομένου Ανθους χύπρου. Οΐητ- 

Γ88 Γ€Χ ΟχρίΙ ίι,ΐΐ, ΟΙϋάι ||ϋ|„ ,^νί (||0| Μ>τηΐ8 5επΙ>8 ίη(!οοΐο, ςιΓι 

(ΙβΙ^^ΙΙ Γυηι 8Η6Γ0 ΡΙκΒίΓίεί» Γ6^6, €υ]ιΐ5 γ6(;Ί8 Β^* 
1>Ιθ8 ιΐΓ&)3 ΓιΓιΙ: 61 βίο ρΓο ή της Βίβλου Ιβ^βηϋυηι 
68801 τούτης Βύβλου, 8υΙ>ίηΙ«1Ιίί;6η()ο χρατήσαντος. 
ΟοίΙβΓυιη Ειΐ9ΐ. ίη Οΐοηγβ. ΟγρΓυηι το('8ΐ βϋυηι 
είηγΓ», ουιιι ΙβπκΗΐ Κύπρος ιηυΙίβΙΐΓύ ηοη)€η βΙι» 
ΐ|υο(1 ίη υβυ ίυίΐ βρυά ΡΙιΟΒηίοββ, υΐ ϋοει^Ι 5€8ΐΐ|^€Γ 
8(1 Επ8ΐ•1ιίυηι ρΆ%. 149. 

(27) ϋΐιηιηι (Ιβ 1ηλΐι/1ε ςυβηι ΡΗί1θ8(6ρΙΐ8Βθ 
$€ημΐθΓ ηο8ΐβΓ 8}>€ΓΐΙ)ίΙ, η6€ ηοη δβΓνίυβ ίη Ι ^η• 
]ιιχθ €(ΐίΙίθ(:πι ΡυΜβηκειπ, ΗοΓ3€ΐί(ϋ Ιηΐιιιί! 8ΐ6* 
ρΐιαηυβ «α *ύλίαρος. Υίϋβ Υο88ίυιη (ίβ 1ϋ$ΐυηοί• 

(28) ϋΙ)6Γ Ι81Η (16 ΟοΙοηϋί ^ζ^ΙΨ^ϊ ΐ8υ(1»ΙαΓ α 
8ΐ6ρΙΐ8ηο ίη Αίγιαλός, 61 "Ωλενος, οι α €}«η)οηΐ6 
Αΐ4ίΧ»η(ΐΓίηο Ιίΐ), ι Στρωμάτ. ({ιιο ΐ6ΐηροΓ6 τίχβΓί| 
Ι$ΐΓυ8 86υ 1816Γ, 6ΐ ({ΟΟβ ΙίΙ^ΓΟβ 8επρ66ΐ1ΐ, νίά6 Vο•^» 
8ίυπι• 105 ΒΕ ΤΗΕΜΛΤΙΒϋδ ΟΚΙΕΝΤΙδ. Ιβ» 

1^ρο}^λ£xται, »!ς πόλδίς ι*• («9). Του χρόνου δ^ παρι- Α υΓΐ>€δ Γιιίΐ ίίνίί*. Αΐ 5ΐιθΰ6$$υ ΙβιηροΓί•, ^ιμτυαΙι» 
{ραμόντος, κα\ των ΤωμαΙχών δπλων χαχωθέντ^αν Ιξ Αμιλβία;, έχράτηααν α&τής «( Σα^.όαχηνο\, έπ\ 
τής βασιλ&^ας Έραχλείου. ΚαΙ πρώτος έν αύτ^ δια- 
πέρασα^ *Αβουβάχαρος (οϊ χα\ τη; Ουγατρ^ς Ι ν αύτ^ 
τάφος φα(νεται) ταύτης έχράτηοεν. *0 Ιϊ μαχάριοφ, 
χα\ περιώνυμος χα\ άο(βιμος &ν βασιλεύει, Βασίλειοςι 
εΙς θέματος τάξιν ταύτην χατέστησβ. Κα\ διεπέ- 
ρασεν Ιν αύτΙ( στρατηγί>ν *Αλέζιον (50) έχεινον τίίν 
πβριβόητον, τ6 γένος *Αρμένιον. 'Ος χα\ ίπεχρά* 
τηαεν αυτής, χρόνους επτά. Πάλιν δέ άφ|]ρέθη ύπ^ 
των Σα^^χηνών, χα\ ταύτην φορολογουσιν, ώ; χαΐ 
πρ^τερον. 

θέμα /7, τδ χΰίΛούμετοτ Σάμος Τ7\σος. 

*Η νήσος βδτη δνομαα(αν Ισχβτου χαλεΓσΟαι Σά- ., ^., 

μος, άπλ ΑΙγα(ου, χα\ Σαμ(ας της Μαιάνδρου του ^ ^ε^[960• 61 8λΐηί3, Ιΐ368ΐιϋΗ ΟυιηΙηίε Γι1ί:ι; νοί ηυ(Ηΐ ρ€Γ η6^Γΐ£6η(Ι&ιη αηιιίβ ΙΙοιηιηοπιιη, Ιιι δαηαοι»- 
ιιοηιιη ροΐβδί&ΐϋΐη τβοΗ, Γ€|;ηΑΐι(6 ΗθγοοΓιο. Α€ 
ρρίιυυβ <ιυί(ΐ6ΐη Ίη ε^ιηι οαιη (ΓΒ]6εΊ886ΐ ΑΙ)ΐιΙΐ2»(τΙι• < 
Γυ5 (ου](ΐ8 ρ&τί(6Γ βΐ βΙί« 86ραΙ<:Γυηι ί1)ΐ εεηιιίαΓ) • 
ίη βιιαιη. ροΐββι&ΐβιη «απι Γεϋο^Ίΐ. ΟϋΑΐυβ νβΓΟ >ι*. , 
ιιοΙ)ΊΙ!§ ρΓχοΙϋΓυδίιυβ Ιοιρβι&ΐΟΓ Βαβ'ιΓιαβ 63ΐη Ιη 
ηυιηβΓΟΠι ΙΙιβηι&Ιυηι Γεϋ6|[ίΐ, ΐΓ9ΐ]6€ϋςυϋ ίη θ3ΐιι 
ΑΙβχίιιπι ρπβΓβεΐυιη, ηα&^ηί ηοιηίιιί$ νίΓυιη, η9ΐίοηβ» 
Αηιιβηπιιη, ςυί βΐ 3ηηί8 £6ρΐοιη βΙ ίιηρβΓ3νίΐ. ΙΙιΐΓ- 
5υ$ αιιΐΰΐη α $2ΓΓ&€«ηΐ8 βΓβρΙ» 6β(, ςυί1;υ8 βΙ Ιπ1)ΐι • 
(υηι ρβηιΐίΐ, υΐ βΐ αη(6&« 

Γ/ρ^ΐΗβ XVI, 8αηι»ί ίπιπία. 
820ΐυ8 ίη8ΐι1& βρρβίΐβΐίοιίύηι §αιιιη ΑεεβρΊΐ 85 ποταμό*^ βυγατρ&ς, ή διά τδ ύψηλδν τής νήσου (51) 
χα\ άπόχρημνον. 01 γάρ παλαιοί "Έλληνες σάμοτ 
τ^ ΰψηλδν έχάλουν τόπον. Ταύτης έχράτησε τής 
νήσου Πολυχράτης, ΙχεΓνος δ ευτυχέστατος, ο!> χα\ 
'Ηρόδοτος μνε{αν ού μιχράν Ιποιήσατο. Σοφοί δέ γε- 
γόνασιν έξ αυτής Ιξοχώτατοι, δ τε Πυθαγόρας ΙχεΖνος 
ό Σάμιος, 6 Μνησάρχουυίδς, Έπίχουρός τε δ Νεόχλους, 
χα\ Μέλισσος, χα\ άλλοι πλε(ονες• 'Οτε οδν Ιγένετο δ 
μερισμέ τών θεμάτων, διά τδ εΤναι έπιφανεστάτην 
την νήσον, μητρόπολιν αύτήρ^, χα\ αρχήν του θέμα- 
τος τών πλωΧ(ομ4νων τεθείχασιν• *Η γάρ μεσόγειος» 
χ«\ ή χαταντιχρΟ Αχρα τής Σάμου, αδτή τε ή Έφε- 
σος, χαΐ Μαγνησία, χα\ Τράλλις, ή τε Μύρινα, χα\ ίρ$Α Ιοβηΐο 8υ1)Γιπιΐ8 ^ο ρπΒΓυρίΑ 5ίΐ. ΥβίοΓββ ειΓιιη 
ΟπεεΙ Σάμον ευϋΐίοιβηι Ιοουηι ηαηουραΓυηΐ. Ηυϊο 
ΙιιειιΙβΒ ιιηρ€Γ3τ!ΐ ΡοΙγοΓ&ίβι, Πΐβ Γ6Ηεί8$ίηιυ8, ^υ^α5 
61 Η6Γθ()οΐυ5 ηοη ίίχΙ|[υ8ΐη ιηεηΐΐοηβιη Γβοίΐ. Κχ 
))3ε ροΐΎΟ ρΓοάίβτυιιΐ ?ΊΗ ΜρΙοηΐΙ» Ι&ϋϋο ίηεί• 
£η68, Ι^ιΙιβ^ΟΓΑβ ηίηοίΓΐιιιι ίΐΐβ.δοιηίαβ, ΙΙυ682ΐΓθΙιΙ 
ϋ1ία8, 61 ΕρΙουΓαβ 1|960€ΐΙ•, οΐ ΜβϋΜΐι•, λΐϋ^ιιβ οοιι 
ραυοί. Οαιη {(^ίΐιΐΓ ΐΙιοιηΚιιΐη 18 ροπΗΊο Γα^ΐβ ομ, 
Ι^Μΐο, φΐοά ΊΙΙαβΐΓ!88!ιιΐ8 ΙμοΙε «88Μ, ιηοίΓοροΓιη, 
οΙ αρυΐ ϋιβιηλϋβ ϋλτ^Πε εοηιιιΐΐαεηυιΐ. Μβ^ΐϊΐβτη- 
ηβΑ 6Α*ιιιι Γβ^ίο, 61 ρΓοηιοιιΙοηυιη, ςυοϋ β Γο^ςιοηο 
83ΐη1 681, ιρβαςυο ΕρΗοιυβ• 6( Ιΐ9|η68ί3, οι ΤγαΙ- 

168, 61 Μ]ΤΠ113, 61 Τ6ύ», 6ΐ Ιι6)>6<1υ8, 61 ΑΐΓ3ΐηχΙ- Τέως, χα\ Αέβιδος, χα\ Ιως του *Ατραμυττ(ου . τά (• Ιίυπι ιιεςυο, υΙΐ6ΓίθΓλ •€ €0ρΐί|0Α Τ1ΐΓ366»ίθΓοηι ρηΒΓ66ΐο, 8ΐΥ6 6(ΐυ6•ΐΓΐ8 ΐ|πιΙηΙ§ (Ιαοί, Ιριί ιΗ6ΐηΑα 
ΜΙηΙ>ιιΐ3 8ΐιητ. ΟινΙβυιιι «υΐείιι 6•1 ΐ^ηΐΐΒ ΑιαιΙ Ιη 
ΙΟΓΙΜΙ ύυ«8; αηιιη ςυ'κΐθβ, Ιρ1ΐ6§ί«ιι, «ΙΐβΓαΒί 

ΛΐΓ3ΒΙ7ΐϋΐ16η86ΐη. ΡγχΓοοΙΙΙΟ Υ6Γ0 ΐΙΐ6ΒΙ3ΐί8 ίρ$3Ι11 

υΓΐ)6ΐα 8ιηγηΐ3ΐιι ρπΕίοΗαπι ΙιαΧηιιΊ. Αι<|«6 !ι9βο 
ςαΜοη (Ιο Ιΐιοιηιΐβ 8ιιηί• 

Ύμιλλ χ VI Ι^ Μ$Ληηί Ρ$Ια§Ηί. 
Λε^εΜίη ?6Γ0 ρβΙ&£υ8 βΠλπι Ιροηη ίη(6Γ Ιΐΐ6ΐη2ΐ1& 
Γ6ΐ3ΐυηΐ9 3ί> ^ε^[60, Νερίυηι ΔΙίο, 3ρρ^1Ι&ιίοηοιη 
βα^ιη ιο66ρϋ, υΐ 3ίιιηΐ ίί <ιυΙ εοΙιοΚο πι ΗοπιβΓίιιη 
86Ηρ86τνη(. ΝιιΙΚίΒ αυίοιη ηηηο ιιουβ β8ΐ Ιιί$ΐθΓί« 
6γ8βο«, φΐο4 ιη6η<!3€Π8 εΐΐ ΓοΓεΓίβ. Αι 8(γ&1)0 
^608Γ3ρ5ιΐ8 6]ιΐ8 8ρρ6ϋ3ΐίοη6ΐη αΐιμπάβ (ΙεΗναΙ• 
άνομασίάν άντέθειχεν. Άπδ -γαρττις άχρας ΑΙολίδο^, Ι> διςαί<ΐ6πι » ρΓΟίηοηίοΓίο ΛοΓκϊίβ, (|«0(Ι ΐηοοία Α^λ 
ήν Αίγα (52) οΐ έπιχώριοι όνομάζουσιν, δθεν ό ΑΝ •ρρ6ΐΙ•ηΙ, ιιη<ΐ6 ^Εβ60^ι^ϋ8 εΐηυβ ίηίΐίαιη βυαιΗ, ίΐΛ 

ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝΟυκη ΝΟΤ^Ε» 

ιηοηΐιιθ8αιη : Καλείται μίν οδν χα\ άκρα τις "Αμ- 
πελος βλέπουσα πως πρδς τδ τής 'ίχαρ(ας Δρέπα* 
νον- άλλα χα\ τδ δρος άπαν, δ ποιεί τήν δλην νήσον &νω, χα\ πρόσγεια τφ τών θρ^χησίων στρατηγφ, 
ήγουν τφ ήγουμένφ του Ιππιχοΰ τάγματος, έχείνφ 
Ιχληροδοτήθησαν• Διήρηται τδ θέμα της Σάμο'^ εΙς 
τουρμας δύο - μ(«ν μέν τήν Έφέσιον, δεύτερον 61 
τήν *Ατραμυττινήν• *0 δδ στρατηγδς του θέματος 
αυτήν Ιλαχε Χμύρναν τήν πόλιν πραιτώριον•^ Κα\ 
ταύτα μ&ν περ\ τοΟ θέματος Σάμου• 

θέμα 1Τ^ χό ΜοΛούμβτατ ΑΙγάίστ χέΛΛγος.' 
Τδ δέ χαλούμονον ΑΙγαΙον πέλαγος, χα\ αύτδ χρη• 
μαχίζνφ •1ς θέμα, άπδ Αιγέως του Ποσειδώνος υΙου 
τήν προσωνυμ£αν Ιλαχε, χαθώς φασιν οΐ τδν *Όμηρον 
σχολιογραφήσαντες. Ούχ Ιστι δέ νυν χρεία τής '£λ• 
ληνιχής Ιστορίας, διά τδ είναι αυτήν ψεύδους μεμε- 
στωμένην. Στράβων δέ δ γεωγράφος άλλως αΟτοΟ τήν (19) Ιη 6<1ΊΐΊ8 \^\ίητ εΙς πόλεις ιγ*, 86ΐ1 6Χ ηι•. 
α<1]6€ΐ« βιιηΐ, ηϋ 8ορΓ« παοηυίοιυε, <1ιΐ2Β υίΙ>68, 
οίιηίΓυιη Κούρ'ον εΐ Νεμευος. 

(50) 8ί€ ιηε., ίιι 6<1Ίΐί8 Ι6(|Ι(1Γ• *Αλέξανδοον στρατ- 
ηγόν. Ροη.388ΐ8 <ιιιΐ4ΐ3αι βχ 8ΓΐΓρ6 ΑΙβχίΐ ΜοεεΙίε» 
ηο1)ίΓΐ8 Απιΐ6ηΗ, ςαΙ €96$8γ ο ΤΙιοορΙιΗο 6Γβ:«ΐυ8 
ιη ιιΐ8ΐΓΊηιοιιΙϋηι άυχίΐ ΜλΗβιη ΤΙΐ6ορΙιίΙί η2ΐ»Γυιιι 
ηίιιΟΓβη ηαίιι. 

(51) Νίιηίηιηη μ/ ^οά Ιρ$α ίη$Ηΐα ιχ^/ίιιιίι σ^ 
μτατηρία $Ίί. ΥυΙε^ηπιβ ϊϊ9Λ ιηΐ6ΓρΓ6ΐαΐιΐΓ, μ/ ηηοΛ 
ε»6/ίιιιΙ Αΰ ΌτβτΗρίο ίοοο $ίΐα ιίι. Ε3ΐη(ΐ6ΐη ίεηυβ 
ϋααιί «ιγοηοΐο^ίαιη αίΓβη ΕιιβίΒΐΙιίαε Ιη Ιΐοηιεηιιη : 
Σάμος γάρ, Ιηςυΐΐ, δ λόφος χατά γλώτταν χα^ 
άλίαχου «ροσηγοριχώς πάν 0<^ χατά γλώτταν. 
8εΓίΗι 6(Ι•Βΐ οίΓαΙκι 8ιιιηυιιι ιηειιΐιπι ΙΟΙΑΟΙ €Ι86 

Ράηοι.. Ου. εχιιι* δρεινήν, δμωνυαως λέγεται. 

(52) 8ΐη1>ο 1ϋ>. χπι, ΡΗ* ^^• ^«^ ^^ μαχρ^; 
τήν δευτέραν συλλαβήν έχφέρειν ΑΙγάν, ως Αχτάν, 
χα\ Άρχαν. ΟοΓΓυρίβ «ρυά δίβρίιαηυιη ΐ6||(ί(ηΓ, ίιι- 

3αίΙ ΥιιΙοίηΐϋβ, ΑΙγάτιης ΑΙολίδος άχρα, ουιη ρΓοευΙ 
ιιΐΐίο Ιο^οηάϋΐη •ίΙ Αίγα, της ΑΙολ(δος άχρα. Ιΐη 
1ο|6ηόαηι πιοηυΐΐ 6ΐ 1§306υ5 θ38αυΙ)οηιι$ ίη Οοιη- 
ιη6ηΙ•Γϋ8 ίη 1ίί>. χιιι 8ΐΓ3ΐ)οηί8 : Ιη 5ΐερΙ):ιηι, ίη• 
αυΐΐ, νβΓΐ)ΐ8 Ιΐιτρ6 ιη6η(1υιη &ιι•ΐυΙίιηυ8. €ΐιπι Ι6|[6• 
Γ61ΙΙΓ ΑΙγάτης ΑΙολίδος ρΓΟ Αίγα τής ΑΙολ^^. β16. 
ΥοΓΟία Ηο1ΐΐ€ΐι1υ« Ι6|$6ΐΐ(1αυι ρυΐαΐ, ΑΙγατης ΑΙολί 
δος άχρα. 107 εΟΝδΤΑΝΤΙΜ ΡϋΑΡΠΓΒΟΟΕΝΙΤΙ 108 Μ,1α§ά6ίη «81 9Ι€ βίΓΟίΝ) Μ0ΐ€ηΙ{2Β βί»Μ ΑΠβιηίϋ^ 
'ηίι. ΡΓΟπιοΒίΟΓίαιη ςυοϋ^»» βϋ ^^οI^^I^8» «ιιιοιΐ 
Λ%Λ ίιΐ€θ1ΐ6 βιρροΙίΑπί» • 4100 61 ΡβΙι^οβ φβιιιοϋί 
«ρρέΐΐβΐίοηβιη λοοβρΊΐ. ^ΕοΙΙϋίβ ανίβια <ΙίΓο» ηοη 
|6ΐιΙί8 «ρρβΙΐΜίοηβιη, μ4 1ίηρι« ρΓορπ€ΐ3ΐ«ιιι• 
ΰητΰΟΓΟίΒ ΐϋΐιη Ηη|υ2 Ιιι (^νίηςοβ <1ίλΐ6€ΐ08 ϋίν'ιίΑ 
6&Ι• Ρίίηαοι ςαίϋβπι ΑαίοΑίη, «1ΐ€ΤΜ» Ιοοίειιη, 
ΐβπίΑΒί >ΕοΠεΑθΐ,ςα8Γΐ&ιη ΟοΗοΑίη, ςιιΙιιΐ•ιη οοιη- 
ιιιιιηβπι, ςυίΐ οιηηββ υΐίιοιίΓ• Αΐ^υΙ « Μίΐΰΐο ^υκίοιη 
ΕρΗβλίιπι υ<•{«6, Η 8ιηγπΐΑΐιι ίρ$λΐιι, Η ΟοΙορΗο- 
ηβιιι, Ιοηυιη 68ΐ •6(Ι6•, βίΟοΙοοίβ; ςαΐ ςυίϋβιο 1ο- 
ιΐϋπι (Ιίαΐβοΐο υΐυοίυρ. Α Οοίορίιοηο βιιίβηΐν υ$ηυβ 
Λά ΟίΑζοιη^ΒΜ, 61 Ιηιιβ ΟΙιΙοηι» »ι<|ΐΐ6 ίρβαιη ΜΙ* 
ΐχΐβικη» 6ΐ Ρ6ΐ^Αΐηυιιι, ^Εοΐυαι 6βΐ οοΙοηίΑ ; φΐΐ όμωνύμω; τφ ζώιμ (35)• Όμοίως 51 χα\ ό Άρτβμ(• 
^ρος τά αυτά φηοι τφ Στρά^νι. 'Ακρα τΙς Ισττν 
Α:ολ(2ος, ήν Αίγα οΐ Ινιχώριοι 6νομάζου9(ν, άφ* ξ.;, 
κα\ τδ πΛαγος τ!•,ν τοιαιίτην όνομασίαν ιτρο«*ίΑηφίν. 
ΑΙολ^ος 5έ λέγω, ο6χ ΙΟνοος άνομαβίαν, 4/ ^ ' / '"•- 
της 1££ωμα• Ή γάρ των Ελλήνων γλώττα ^:ς :*ν;£ 
διαλέχτους βιήρηται (54) " «ρώτην μ^ , τήν τής 
*Αχ6(δος' δεύτερον, τί;ν των Ιώνων • τρίτην $έ, τ))ν 
ΑΙολέων τετάρτην 2έ, τίχν Δωριέων πέμπτη ν δΙ,. 
τήν χοινήν, { πάντες ;;ρώμ£θα. ΚαΙ άτΛ μίν της 
Μιλήτου μέχρι της 'Κφεσίων πόλεως. χα\ αΐ^'ύης 
Σμύρνης, χαλ Κολοφώνος, Ίώνιον Ι9τ\ χατοιχια* 
οΙτιν«ς τ^ των Ιώνων διαλέχτφ χρώνται. *Απ6 δΐ 
Κολοφώνος μέχρι Κλαζομενών, χα\ της άνηικέραν Ι|ΐι'ϋΐ6ΐη ^εοIο«I ιϋοΐοοίο βΙοΑΙΟΓ. υΐΐοήοτο Ιιίβ ι ' τής Χίου γης, χαΐ αύτης της Μιτυλήνης, χα\ 1,6€ΐο, 61 υοςιιο ΑΙη^ιΙαιη, 6ΐ ίρβιη ΡΓοροηϋ(Ι«*.ΐΒ, 
-01 €5ΐΐ6αη, 61 βηιιιΟΒ βηηίοαιη ορρ6ΐΐΜιιιιι, οιη- 
ιΐ6θ0π»6ί Υ0030ΙΟΤ, 6Ι 60ΐηιηυιιι οΙ«πΐυΓ 4ί;ιΐ6θ1ο, 
€ΐ€6ρΓΐ8 β]τζαιιΐϋ#; ςυίο ϋοΓαιη 6βΐ εοΙοιΓια. ΡοΠί• 
ηοηΐ 3Ηΐ6ΐη λά Λ%χλ ιιΐλήο ρΓβΓοοίιιπω» 6ΐ ίηδοΙ» 
(}γοΙαιΐ68 ιιτιηΰυρ«ΐ£, 6ΐ 6ΐ δροηάϋΜΜ, ςίΜΒ τοΗ- 
Ι|ΙΙ2$ 6Ι€6ΐ1ΐ1Βΐ, Μίΐ]τΐ6ηβ, 61 €1ιίιι«, 6( Ιρ»ο 1^6ΐηηιΐ8. 
Νοηιιβ 6ηίαι βιιοΙ Ιιχ οι €5€ΐο<1ί5αο, κά 6ΐ Γι$ φιχ 
δροηιΐββ λρρβΙΙοΒίοΓ : €;ο1ο<ΐ6• οοίηι ΟοΙικη ΐΒβα- 
ΐΑΐη Ιιι ΟΓΐιβιη 6ίιΐ|/(Ηΐΐ, «Ι •ϋ Μοιΐ)Τ8ίυ$ ΡοτΓο- 

|0168 : Υοιίνο :ιυΐ6ΐΜ Ιμβ, &6 (1Ίν6Γ$ΐ8 «ρρ^ΗοοΙΟΓ ηοιηίη!• 
λΝΐβ; 1.€πιη<ΐΒ, 8€>Γυ9, Μοίικ, ΑοιοΙ^ιμ, ΤΙιβΓ», 
ΤΐιβΓ28Ί2, βΐ ηΐιγηβλ : η6<|ΐΐ6 ΐοηβη 86ίο, αη οιρηβ» 
ε^€ΐ3(]υη) βίοι ; ςαοιΐ ίρβ2ΐ5 βίαΐ ί^ηοί ρΓΟχίηι», »Ι- 
1(06 11«Π»(1ί εοη(ί(;!ΐΦ. ΕβΙ οιιίοιη £%Λνιιη βιαγο 
Η2¥ΐ|•1υ, 61 ΐΓ3Ϊ60ΐυ, ροΓφίοιη ϋίΙΒοίΙβ; πΐ|^6ηΐ68 
οηίηι, 06 (ΐ66υπιοηο8 Ουοίοι τοίτίι, ςιιί η^νίβ^^ηΐι- 
Ι»08 ιηοηΓιαιη ΙπδίΟΓ 988αΓ^η1, ¥61 οΙ> «Ιοηβίΐαίβηι, 
Α€ ΓΓοςυ6ηΐί3πι ΙηβυΙ&Γοιο, ^61 ρτορίοΓ ΡοηΐΙ ίη 
Α1ΐ5<1υηι (ΙοΟιιχηπι, ηηί ηΐ8{ρΐο ίιηρ6ΐυ Ιη 1ΐ38 Ιηβα* 
ΙΟΑ ίοΓίιΐΓ, οίβφΐβ ί1Ιί(ΙίΐυΓ. Α Ιιοοίο Υ6Γ0 8(1 Ργο- 
ροηΐΉΙοιη ιιβηοο, 61 ε^ζΊοηπι, 6ΐ Ρ8πυιη» 3(ςιΐ€ 
0^ Ιρβ6 Η6ΐΙ($|>0ΠΐΙΙ8, 61 ΡΓ<Β€οη68υ8, 3(1 ΚΗ]τη- 
ιΙ}ΐ6ΐιιιι ϋιιιηοη υβςαο, 61 Ιρ8Ηΐη 0386]τϋυιη, 61 €!•• του 
Οβργάμου, ΑΙολέων έοτίν &πο'.χ{α* οιτινβς ^φΧέχχφ 
χρ6νται τωι^ Αίολέο»ν• Τά δέ (π^χιινα τούτων, άπ6 
του λιγομένοο Ακχτοΰ (35) χα\ Εως *Α6υδοο, χαΐ 
«ύτης Προποντϋος, χα\ μέχρι Κυ{{χοο> χβΛ του 
ποταμού, του λιγομένον Γρανίχου, »&ντες Γρ3ΐχο> 
ονομάζονται , χαλ χοιν|} διαλέχτφ χρωνται , ιτλ};ν 
ι$υζαντ(ων, Ζτ\ Δωριέων ΙοτΙν άκοαιία. Προοφχ(ί(ιΐν- 
ται δΐ τφ στρατηγφ του ΑΙγαίου πελάγους, αΓ τ< 
Κυχλάδζς νηοοι χαλουμεναι, χα\ των Σποράδων &ι 
«ροέχονοιν ή τβ Μιτυλήνη» χα\ Χίος, χα\ α5τη ή Αή- 
μ^ος. Ούχ εΐ^ δέ τώνΐίυχλάδων, άλλα των Σποράδων 
Νολουμένων. ΑΕ γάρ Κυχλάδες Αήλον τήν νησον (30) 
έχύιύΐω^αν, ώς φησιν δ Περιηγητής Αιονΰοιος * 

€ ΑήΛοτ έχνχΛώσαττο χαΐ ούτομα ΚνχΛάδίς 9ΐσΙν• 
ΚαλοΟ'/ται δλ διαφδροις δνδμασι * Αήμνος, Σχύρος, 
Μήλο^, ^Αμολγδς (37), θήρα, βηραβία χα\ Τήνιια. 
Ούχ οΐδσ δ^, ε.Ι των Κυχλάδων ε1β\ πβοαι, διά τ6 
βίναι αυτά; «ροσγείους, χα\ τϊ^ *Ελλάδι συνομορού- 
οας. Τ6 δέ ΑΙγαΤον πέλαγος βαρύπλουν 1στ\, χα\ 
δυνπέρατον, χα\ %^^'^ζα μαχρά, χα\ δρισιν έοιχδτα, 
προσανεγεΖρον τοΤς πλέουοιν* •Γτε διά τδ πυχν^ 
των νήσων, είτι χαλ διά τδ (^ευμα του π($ντου, τΙ^ 
χαταβαΐνον οΕς Άβυδον, χα\ προοάρασοβμενον τα?ς 
νήοοις μετά μεγάλου ((οιζήματος. *Απ^ δέ του Αε• 
χτού χα\ Ιοις τής Προπον^(δος, της τ4 Κυζί.-.ου, χα\ 
του Οαρίου, χα\ αύτ^ δ καλούμενος *£λλήοποντο;, 
ή τε Προιχδνησος, χα\ μέχρι του 'Ρυνδαχου ποταμού» 
χαΐ Εως αύτοΟ του άασχυλίου, χα\ του Κιανου χδλ« ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟΟϋΙΙ ΝΌΤ^ϋ!. (33) 8ΐραΙ)0 ΚΙ), χιιι: ΑΟτη δέ μέχρι των *Αργ(- 1^ 6ΐ ^£ο1ίοο 0Γΐ3Πΐ ΓυΊ856 εοιίΐΜΐ. ΡίιιϋαΓυο ηαοςιιο. νουαών δι^χει χα\ ι^περχειμένης' άκρας ^ν Αΐγά 
τίνες δνομαζουσιν δμωνύμω; τ^ ^ώφ. βϋΒΟ ίΐ.ι 
Χχΐ3ΐιϋ6Γ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐιΐΓ : Εάηρ^ο Η$ηη4 αά λτ- 
§ίΗη$α$ ρ€ηίηβΙ, ίίι^ΗΟ ίηιιιιίΝβιιι ρτοιχοΝίοτΙνοι, 
^Μοι^ ^Ερα ηοηπαΙΗ αμρ$ΙΐΛηί^ ^νοιί ϋαρτοΜ, €λ\γ 
οοΐιη, πΐ(|ΐιίΐ €α83αΙκ>ιιιΐ8» 3ΐί<ΙίΑί886ΐ δΙΤΑΐΜ) δίΑΐΛ^ 
^;'•μως τω ζώφ. Αμυιΐ δίορίιιηυιιι 16^111108 ; Αίγα 
της ΑΙολί^^ς άχρα ώ; Στράβων, ή νυν Κανή χα\ 
Κανα\ λέγεται. *Αρτεμ(δωρος»δέ, Λ?ξ, είπε τήν 
ευθείαν ούχ άναλόγω;* τ6 τοπιχδν ΑΙγαΤος χα^ τδ 
πέλαγος 

(34) .Λι δΐιαίο 8θ1) Ιιιίΐΐυηι Η1>Η νιιι, (}υ3(αοΓ 
Ιοηΐυιιι ΟΓ^εοΓυαι ιϋοΐ66ΐθ8 Γοεβη8(?1, β35(|υ6 3ϋ 

«14139 ρΓ£0ίρϋ38, ΑΐΐΙΟΟΙΗ ΙΟίΗΟΟΐ 6ΐ ^€ο1^^3)II Κ6• 

(1υ€ΐ ρο886 οΊΐ : ΙοηΙοοηι οηία 6Χ Αΐϋοβ» Ποιίοβηι ηιιβηι 0θΠ€6 80Πρεί8$β €0η8ΐ3ΐ, Μ&Ιίβ^ 86 8€Γί• 

ΙιβΓβ 311, ιιι 0(Ι6 ρπηΐ3 ϋίχιιιρ. 

— έμέ δέ σχεφανώσαι 

Έχείνον (ππ(χω ν^ίμφ 

Α^οληΙδι μολπά,* 

Χρή. 
]35) δίο 018. Ρ6Γρ6Γ3ΐη ίη βάίϋε 86ρίΙ>ίΐυΓ, άιβδ 
του λεγομένουι Σηστού - 86(1 ορίΊιηβ ΫυΙοβηΊιιε Λέ- 
χτου Ι6|[6ΐΐ(1ιιιη 6ϋΓΐ1)ίΐ; ηαιη » ί.6αο βϋ €3038 1.68- 

1)08 ρΟΓΓί^ϋΟΓ, θ1 ΐΓΟαίΙ 8ίΓ3ΐ>0• 1ΐ3 6ΐί3Π1 ρ31ΐ1θ 

ΜτΛ Ι6ΐζ6ΐιϋυιη. 

Γ5β) 1(3 6χ (^οϋίεβ 108. 

(37) Η«6 ίθ8υΐ3 0113 6χ 07€ΐ3(ϋϋ08 ςυχ ΡοΓρΓιχ• 
ΓΟ|6πίΙο Άμολγδς ϋίοίΐαΓ, δΐηι1)οηί βΐ ΙΙοηκιΙίαΐ 
*Αμοργές νοοοίιΐΓ, βΐ ΡίοΙβιΟΦΟ Άμουργ<^ς. 109 ΟΕ ΤΗΚΜΑΤΙΒϋδ ΟΟείΟΕΝΤΚ ΗΟ 

«ου, τφ του Αιγαίου πελ^Ιγοι^ς χρατοΰ^^η προσόχί - Α ηυηι « &ίη»ηγ, /Ε^φΊ ιηαΓίβ ρΓχΓ^οΙο α$εΓΐΙ>ιιιιΙιιτ. χύ^ων^. ΚαΙ ταύτα |Α«ν περ\ του 6έ;Λατος τοϋ 
Αιγαίον πΐλάγου^• Αΐ(]ΐΐ6 ΙΐΦΰ ςυίϋβπι ϋο Ιΐιβιηαίο ^£ξ;ι»ί ηλπι. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΙΝΟΥ 

ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ 
ΠΕΡΙ ΘΕΜΑΤΟιΎ(^) ΊϋΣ ^ΤΣΕΟΣ, ΗΓΟΥΝ ΤΒΣ ΕΥΡΟΠΗΣ. ΤΟ Β*. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΙΜΡΕΚΑΤΟΒΙδ 

ΡΟΗΡΗΤΒΟβΕΝΙΤΙ 
ΙΙΒΕΛ ί/, ΟΕ ΤΗΕΜΑΤ1ΒΌ8 0€€1ΒΕΝΤΙ8 81ΥΕ ΕνΗΟΡΜ. %έμα Α'. Β 

Πρό^τον θέμα τ^ έτΛ της Βύσαας Ευρώπης (39) 
ιηίμινον γής» τ^ όνομαζό^νον θρ^χψον • Ιν $ τ6 
Βνζάντιον 28ρυται, χα\ τ6 των Τωμα^ν βασί- 
Χιιον (40). Δίχαι^ έβτι ι:ροχατάρχειν της Εΰρώ^ς 
γης τ^ ΒυζΑντιον, τήν νυν οΟ^ν Κωνσταντίνου πολι ν * * 
ίιάΧ χα\ πΛις 1ατ\ βααιλβι^αα, του τε χδαμου παν- 
τλς ύπ«ρέχουαα, ώς του μιγάλου Κωνσταντίνου χα\ 
Ι^σιλέως τήν Ιιαοννμ^^ν χληρονομήσασα* Αρχ^ν ^ 
της Ευρώπης έγώ τίθημι'" έια\ χα\ «ύτ^ τό Βυζάν- 
«:βν της θρ^ης Ιστ\ μέρος τ6 χάλλιστόν τε χα\ 
τιμιώτατον. Τ^ τοίνυν θέμα της Θράχης. δρτι τί)ν 
•ίσιν, χα\ τήν όνομασίαν Ελσχε θέματος, &φ* Λ 
%1 των Βουλγάρων γένος τ6ν 'Ιστρον ποταμών δι• 
(πέραβχν, Ιίηι πρότιρον •1ς Ρασ(λ£{ας βιττάς βι- ^ 
^^το* χαΐ μαρτυροΟσιν αδτ^Ε τά Μματα των 
«έλεων ή η Μεσημβρία, χα\ ή Σηλυμ6ρ(α (41)• 
βασιλέων προσηγορίας Ιχουσαι πάλεις πρ\ν Ι) τ^)ν 
των Τωμαίων βασιλείαν αΰξηθί^ναί τε χα\ ^^ιδρα• 
ρκΐν πάντα τά του χόσμου πληρώματα. Άφ* οϋ γάρ 
ή τών Τωμαίων αρχή τήν έαυτης σαγήνην έξήπλω- 
σννείς πάντα τά του χ>5σμου τέρματα, πεντάς, .ώς 
({π^Ζν, βΐ€σχέ$ασε, χα\ μετεσχεύασεν εΕς μίαν άρ• 
•/ί^ν, χα\ ζυγίν ήνάγχασε τελείν Ια^ πάντας. Άρξα- 
^έ/ης Λ της σαγήνης θιασήπεσθαι, καΐ ίια/^(5ήγνυ- 
οΟαι, άλλως χα\ τά πράγματα, χαΐ τά ονόματα, 
μετ^ποιήθησαν. ^Εηο^χΙα Βϊ βροχής ύφ' ηγεμόνα 
έτέταχτο, χα\ ^π6 τ^ν λεγόμενον χονσ4λιάριον, τουτ- 30 ΤΗ€ηια /. 
ΡΗοαυαι Ιΐιβιη», ςυο<Ι Άά 0€€33ααι ϊ^ττλ ΣϋαΓορ^δ 
$Ίΐυιη, ηοιηίη&ΙϋΓ ΤΙΐΓ&άυηα, ίη ςυο Β^Ζ3ηΐίοιη 
€οη<]ίΐυιη 6&1, 61 Βοηιαηοηιιη Γ€|;ί2. £^υυΐΒ 6&1 
Βγζ^αιϋοιιι, φΐ« ηυηο υΓΐ>$ €οη$ΐ3ΐιΓιηοροίί8 0&1, 
ίηίΐίαηα ΓαΰβΜ ΕυΓορχί 8θ1ί; ςυί:ι οΐ υπί)» ίιηρύη- 
ΐΟΓία 6&Ι, 61 υηίν6Γ8ί ΟΓΐιίβ ρΓΦΓ0|;2ΐίνληι ΐβηει, 
ςυ'ιρρβ <|υΦ €οη8ΐ2ΐηΐΐηί Μα^ηί ίηιρβΓλίΟΓίβ Ιι«Γ€( 
081 ΐιοιη!ηΐ8. .Ρηπο!ρΙυιη βυΐβιη ΚυΓορ» ιιΙοΊγοο 
€&ιη &ΐ19ίαο, ςυί8 ιρ8αιη ΒγίληΓιυαι ρ&Γ8 6&1 ΤΙιγα* 
^\Λ ρυΐ€ΐΐ6ΐτίιη& Αίςυβ ΚιοηοΓ3ΐί88ίπΐ2ΐ. Ι^ίΐυΓ ΤΐΐΓα« 
€1» (Η6ΐη& ουρβΓ ίη ηυιηβΓυιη Λ^ ΟΓίΙΊηβηι Ιΐιβιιια-^ 
Ιιιη ροβιίικη ίυίΐ ; 6χ ηυο ηΙηιίΓμιιι ΐβιηροΓβ ΒπΙ^:)^ 
ΓΟΓυιη (|;6η8 ΙβίΓυιη &υνίυιη ΐΓ9ί]«^ίΙ; ςυλίιϋοςυί^Ι^ηι 
ρΗαβ ίη άαο Γ6|;η& (ΙίνΊ8& ΓαοΓ94 ΤΙιηοία. Τκ&ι»!!- 
ΙϋΓ !(1 ίρ82 ιΐΓΐ)!υηι ηοιηιηΑ, Ιυιη Μ68βηι1>Γ!α, ΐιιιυ 
δ«Ι/ιη1)Π8, ςϋ8Β οίνίΐΑίβι & Γ6(;ίΙ>ϋ8 »ρρβΙΙ:ιΓιοιΐϋΐιι 
1ΐλΙ>ύΙ)Αηΐ,ρΗυ8ηα2ΐιιι ΒοιηαηοΓυιη ίιηρβπυηι βιιοΐιιηι 
Γιπδ86ΐ, 61 οιηη68 ΐ6ΓΓ2ηιιη Ωηββ ρ6Γ(υΓη556(. Ει- 
£ηίιιΐ6Ζ ςυοΒοιηαηοΓυπι ρΠηοίρ^Ιυβ 8:ΐ£6ηαιη 8υ;ιι»ι 
ζά οιηη68 ιηυικΙΊ ΙίιηΙ(€8 βζρ^ικίϋ, ειιηείοβ, υΐ ίΐα 
(ϋ€λΐη, (Ιί8ρ6Γ8ίΐ, βΐ 9(1 υουιο ιιηρβΓίυηι ΓοιΙυχΙΙ, «ο 
]υ2υπι οουπι 8υ1)ίΓβ οιηη68 οαβ^ίί. Υοππη < αηι 82- 
ββηλ Γίπιίι Γ•ΐί866Γ6, 20 ροΓΓίίιΐ|;{ €<£ρίΐ, ]ηιη ναπο 
61 Γ68 61 ηοιηίιΐ) 6οηΐιηιιΐ9ΐ2 8υπΙ. ΡΓχΓυιηυΓα χιη- 

Ιβηΐ ΤΙ]Γ9ΐ€Μβ δΙί!) (1ΐΙ€ΐ8 20 €0η8Πί&ΓίΊ ρθΐ65ΐ3ΐβ οοη- 

8Γιΐυΐ2 681. Τ&υηΐ8 ςυίρρβ ρΓθ€οη8ΐιΙ οϋιίηεΐ)»! 
ΤΙίΓαοίαηι, ΐ6ηιροΓϋ)υ8 ϋοπδίΑηΐΊηί Μα^ηί, Ιοη6»ί» ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΛΝΟυλΙΙ ΝΟΤ.€ 

(58) Ιη 6θ(Ιί66 Ββ^ίο Π18. Ιι«π Ι8ΐαιιηι 1θ€θ Ιίΐυΐί Ο (41) 8ΐορΙΐ8ηυ8 βχ ςνο ρΙϋΓ8(]υβ 2(1 ν6ΐ Ιιυπι, υ< 
ΙιαΙκιιΐιΐΓ: Ενταύθα τά τη; Δύσε*>ς. βίυιιΐ, 6χ&οηρ5ίΐ ΡθΓρΙι>τοβ6ΐιί(υ8, 810 Ιι8Κ)6ΐ : Με 

(59) Ευδΐ9ΐΙιί«8 Ιη Βίαιιν&ίί «βριηγή«ως ν. 170. 
ΕιίΓορηπι «ϋ τ耫ιί οοιηΐ» 2(1 0€628υηι 8ίΐ2, (Ιϋοΐο υΐ »Ι» ΙΙβΠβδροηΐο ρΓίη6ΐρί• ; 2ηΙίς<ιθ8 ν6Γθ 8ςΓίρΐοΓ68 
ΐΓ2ϋ6Γ6, Υεβρχβιαηαηι Ιηιροτ2ΐθΓ6ηι Τΐιπιοίαιη 2ΐι 

ΕοΓορι <1ΐΓβΐηΐΜ6» 

(Ι0)υΓΐΝ8 Οοη8ΐ2ηΐίηο|Μ>Γα2η9β β1ο|ίυηι ρΓ»ΐ6Γ 

«9Η6Τ0Ι Ι6ηρωΓ68 2<]θΠΙ2νΐΙ 57η68ίυ8 Ιη 6ΧΐΓ6ΐυί5 

ΡΙύΐ246ΐρΙύ•. ΥμΙφ ΐΐ€Ηΐ Βίοηβη Ιη δβνβΓΟ. σΐιμβρία, πόλις Ποντιχή (Νιχ^αος πέμπτφ),£χλήθη 
άιά Μέλσου. Βρία γάρ τήν πόλιν 9ασ\ βράχε*:. Ος ουν $ηλυμ6ρία * του Σήλυος πόλι;, ΙΙολτυμβ,οία * 
Πόλτυος, ούτω Μελσημβρ^α ή Μέλσου τ.όκ'.ς ' χαΐ 
διά τ^ εΟφων^ερον λέγεται Μεσημβρία. Ρ» ίρ•'Γ2;»ι 
Ίη £(1ίΐΐ8 61 ίη ιηβ. Κ'^Ηιιγ Συλημβοΐχ ρΓ«» Ιηλυμ- 
βρία. Η6Γθ4ΐοΐο ςυίρρν ΓιΙ>. ιν, οαρ. 55 ιΛ ^Ιη- 
Ικ>ιιί, ΙίΙ». γιι, ΙΐΛ€ ίρΜί υΓΐ)8 (Ικί ιΐΓ * ηλυβρία.^ 1|Ι ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝί ΡΟΚΡΗΤΙΙΟΟΕΝΙΤΙ 1!? ^Ρ^'^^ ^^^ ^0^ μιγάλου Κωνσταντίνου» {χωτ ύφ Ηο• 
τ6ν πόλβίς ύφ* ήγιμ6να χα\ χονσ(λιάρ!θν νγ^ (4)}. Δ'.α• 
σβπδίατη; 8^ της σαγήνης, ώς βΓπομιν, χα\ των ^ρ6ί- 
ρων έχπορθησάντων τάς ιτέλιις, ιΐς μιχρ3^ τμήματβ 
διηρέΟη ή της βράχης Αρχή • ή τ« γάρ Βουλγαρία. χα\ 
αύτ6ς ό Ίστρος, χα\ τδ πβριώνυμον δρος, τί Λήχον 4χρ•. 
τον Πόντου, τΛ χαλούμενον Αίμος, της Θράκης £ΐσ\ 
μέρη • νυν\ δ^ αλλότρια χρηματίζουσι. Τ6 βΐ της 
βροχής θέμα ϋτΛ τ^ν βασιλέα Κίονσ^αντινουπόλεως 
Ιτέταχτο* χα\ βίς Οπουργίαν αύτου Ιχρημάτιζε * χα\ 
ούβέκω τις στρατηγός ^ν έν αύτφ * άφ* οΐί 01 τ& 
θβομίμητον των Βουλγάρων Ιθνος ΙπβραιώΟη είς τ6ν 
^Ιστρον ποταμών, τότε χα\ αύτ6ς βασιλείς ήναγχάσθη 
διά τάς Ιπιδρομάς των ΣχυΟών, χα\ αυτών των Ι^υλ- 
γάρων εΙς θέματος τάξιν άγαγείν αΟτ^, χα\ στρατ- 
ηγέ έν αότψ χειροτονησαι. Έγένετο δΐ ή ταητ 
Βαρβάρων περαίωσις Ιπ\ τ6ν Πστρον ιτοταμ6ν •1ς 
τ& τΑη τής βασιλείας Κωνστοιντίνοο του Πωγω- 
νάτου (43), δτε χα\ τ6 6νομα αύτ^ν φανερών (γένετο. 
Ώρότέρον γάρ Όνογουνδούρους (44) ούτους έχάλουν 
ή δ^ βρ^χη όνομασίαν μέν είχεν άπ^ βρςιχ^ βασι• 
λέως (45), του κάλαι 4ν αΟτοΖς τελευχήσαντος * ^ 
άτϊ6 νύμφης Τιτανίδος, άφ' ?^ς χα\ Κρόνου Δόλογχο;• 
όθεν τδ πρώτον Ιθνος Δόλογχοι (46) ονομά- 
ζονται. Μαρτυρεί δέ τφ λόγφ, χαΊ Ίεροχλής ό Γράμμα* 
τικ6ς ό γράψας τ6ν Σντέχ6ί\μοτ^ τ6 των Δολόγ}Μΐ>ν 
ΙΟνος τ|| βρς^χη συναριβμών, λέγων ο&τως* Ε}χϊί^ αΐ 
Λασαι έπαρχίαι (47), χαΐ χόΛεις, αΐ ύοό τόκ βοτ 
ρ€ταίοτ€ Εοηιαηοτηίη ΰοΜίαηΙίηαρί^Η ιί^^η^ αΐΗι^ £ <ηΛέα τώτ 'ΡωμϋίΙωτ ^ιαχού^εται, τάτ έτ ΚωΤ' 41χί, Ηιη98 Γθ€ίΜ«ΐ, νιΙΓιΙινδ « Κ)^γΙ>απ8 βχρη^ΐϋ- 

Γΐ», ΑΟ <Ι)Γϋΐί«, ΤΐΐΓ>01« ΙΑΐρβΗίΠΙΙ ΗΙ 6λί{112 Μ%• 

ιηβηίΑ (ϋνίβυαι 681* Ειβη^πι Βυΐ£[»ηλ, βΐ Ι^ΐβτ ϋα- 
?ίθ8, 61 010118 ρθτοοίβΐιπ•, Η»ιη;ιΐ8 ιηηιοΐ}ρ8(α$, ςιιΐ 
ν8ςιΐ6 8^ ΡοηΙϋΜ ΐΜΠίηβΙ, Τΐιηοι» |Μΐη68 ίοβηιηΐ; 
ηιιη6 8υΐ6ΐη &Ιί6ηΐΒ, »€86}<πΐ€ΐ« 6Χ8>8&ιιιιΐ» ε«ΐ6ηιιι 
ΤΙίΓΑοΊ» 11)6108 »ιι1> πηρβΓ«ΐοτβ €οτΐ8ΐ3»νΐ»ΗΐροΙΐ• 

Ι•ηθ.Οθη8ΓΚυΙυΐΙΙ,»1(|ΙΤ6 8^ €^1» ]ΐΠ-8 ΐ€λ«Μ8ΐ6Αλ 

Γβ(ΐ8ΰΙυιη 21 ^η^ν <^β6 αΙΗιβ ιηιι^βΜΐ ρπΜΟΓ ιη 
ι;» ίυ6Γ8ΐ : 8ΐ 68 ς«ο ιιιί6η88Τ>0β Μ|^8τ•ηηι ιΐ8ΐ1ο 
ηΑ Ιβΐηιηι Ουτίαηι 4ηι]6θΐΐ, Ιιιηο «Ιί8ΐιι 1ιιφβΤ8Μτ 
Ιρβ6 60&6ΐυ8 Γυϋ, σ^ ιηοιιτ»«8 6ΐ ]!ηΐ|>Γ^ΒΐΜΐ68 δϋ^* 
ΐΙίΑηιηι, 6ΐ ίρβοΓΟπα ΒϋΤ^κτοτη», »4 ΐ3ι«ηΜΑΐ8 «^ 

0#ίΐη ΤΙΐΓ&6ί8ΐη Γ«^1Ι€6Γ6;.61 |Η'»ΚΝ«αΐ 3!ΙΙ «ο ύΐ6- 

ιη3(6 €Γβ3Γ6. 1ιη'1)&Γοηιιη βοΐβιιι ΐτνιπΗχη ιβ 
Ι8ΐηιιη αυγΙυιιι^68 ΙΙηειη Ιιηρβηί ΟκκΛ^νίύίά Γο- 
^η8ΐί 6Χ8ΐΙ(ϋ{ «ιι46 €οηηιι ιιοηβιι {ΐΝ^ΒΠΐίι, 8€ 
ρβηΓ8(;8ΐυιη 68ΐ; «Μ68 <ιηΐρρ6 Οιι^νΐ!ΐι#ιιι•ο8 608 
«ρρ€ΐΐ8ΐ>8ηι. ΤΗπιοίίΐ νβΓ« βρρθΠβττ^ίηΰΐιι «κοι^ 8 
Γ6ςβ ΤΗγαοο, ηηί ο^ ΠΓι^ 6 ΥΐνΗ €ΓΧϋ68«βΓ»ι ; «ηΐ 
8 Ν^ιηρΙίΑ ΤίΐΜΐΊϋ6,«& φ», €ΙΙ ^8ΐι«ηιβ 5οΙσιΐ€ΐιιΐ8 
η8ΐ08 681 ; ΐΗκΙβ ΟιΑοκητΙνοηιιη πΜτο ρ Γ ΐι ΐ Μπιι ικη 
ηΐ6η 118618 «$(• ΤββΙίβ αιιΙ«ιη )ηΐ|υ8 γ« «ιη 8ί«Γ<κτΐ68 
6Γ»ιηιη8ΐί6ΐΐ8, ςαί οοιπΰή^ϊτΐ ΧυνΙχ^τ^^/, Μ 6»^ 
<οιηοιοηΐαΓΐυιΐ) Ρ8Γ6([Ηη8ΐίοιιί& οοιίΝίβιη^ ^Ιιιιμ^Ινκ 
τηχα £6ηΐ6ΐη Τ1ΐΓ86ΐχ6θηιΐο<ηβτ*η8; €νιη ϋ8 1ιμ|ιιι• 
ΐυΓ : $Ηηί οιηηβι ρΓω[€ύΐΗτω €ΐ «γ^9«, ^κβ α^ %η^ ηίϋΐβηίαν ; ρτΛίβαητω ηηίάύΐη Ι^Χΐν^ ητΙπΛ (ηύΒΐη 
Ι)€€0€ΙΧΧν. 0υο6ίΓ68 ρηηοίρ'ταιιι Ειιηιρ36ηη- 
ρ6Γ8ΐπ6βιη οΓ^ίαπι, 6 1 ιηυηϋί ΐοΓνιτδ., αοναπι Β^* 

ηίαΠΙ 6|;0 601Ι8ΐΙΐΙΙΟ ; 86 ρΓ0ρΐ6Γ68 ΧίΛύίΛ 6ίΤ6& >ίρ* 
88111, (|υθ<1 &ρρ6ΐΐ8ΐυΓ ΤΙ1Γ86Ι&, 111 ΧϋΤΟρΟΒ*» ρ»!"!!• 

1ιιΐ8 8ΐΐιιιη, 11ΐ6ΐη8ΐυιιι ρΗηιυιη Α;)ιΐν)ιΐΗί8'; φίϊρ^ 
6001 υΓΐ>8 Ίρ58 οΙΙαι Β)88ΐιΓΐ8 ηνηΰορ»!»^ Ιη ΤΙιγ«» 
€υηι Γ6{Ίοηβ $181)ΊΠ18 είΐ. Αα8ΐη6ΐι Β^ναΐΤϊΗιαι^Ιρβϋΐιι 
ϋ€£[λΓ6η8ΐυιη, 6ΐ Ι.8€6<1«ιιιοαΊοΓυηι, 8(6 Βοβμογιιιιι, 
65ΐ 6θΙοηί8, 6Γ2660Γυιη 8η(ΐ4ΐαΐ88ΐιηθΓβιη ^ ίάοιίφβ 
6118111 Οοπ6η5ίυιη Ηη{;03 υΐυηΐυΓ8<ίΙ•^^>6ΐβκ&ηΐθΤ•• 
0ί63ΐηυ$ ίΐ»ςιΐ6, υΐ αιιΐίηυυβ οτάο ο1>ΐΜ1)8ΐ« Λ 
{ρ$8Γυιη ρπ6Γ6€ΐυΓ8ΐ'υίη ηοιηίιΐ8• σταττίΥουπόΧεί ^ έχαρχίαι μέτ (^, χόΛεις Μ 
5^β' (48). Αρχήν ουντης Ευρώπης, τήν βασιλίδα τνν 
7:όλεων, χαΐ του χόσμου παντδς, τήν νέαν 'Ρώ{^ί^ν 
Κωνσταντινούπολιν έγώ τ^Οημι* διά τούτο χα\ τ6 
περ\ αυτήν θέμα, τ6 χαλούμενον Θρφχη, των έν τοΓς 
Ευρώπης μέρεσι, θεμάτων πρώτον τεθείχαμεν. Ός 
χα\ αΟτης της πόλεως τής πάλαι Βυζαντίδο; καλού- 
μενης έν τ|1 των βροχών ΙδρυνΟείσης χώρ^* αύτ^δΙ 
τ6 Βυζάντιον Μεγαρέων, χαΐ λαχεδαιμονίων , χα\ 
Βοιωτών έστιν άποιχ{α, τών αρχαιοτάτων *£λλήνων* 
'δώ χα\ τής τών Δωριέων γλώττης (49) έν επιστήμη 
τυγχάνουσιν. ΕΓπωμεν (50) τοίνυν, ώς αρχαία τάξις 
•^χράτει, χα\ αυτών τών επαρχιών τά ονόματα• ΑΝδΕϋΜΒΑΝΙΧυΕΠ ΝΟΤ^£. 
(4^) ΝίιηίΓαιη, Ιβιι^ε ιχ^ άίιίοηβ ίνα ννΙ^α ίτα^Λ^Μ 8 ηγιηρ1ΐ8 Τΐΐ8η1(1ϋ (ηηΐηπι, 6χ ςιΐ8 οΐ 88ΐιΐΓηο €1 ηη'ιηηΗορίηία, 6ΐ6. ΡβΓρβΓ8ΐη ΜθΓ6ΐΙθ8 ίηΐ6ΓρΓ6- 
ΐ8ΐυΓ, Ιη$ €1 ηηαάταρίηία, 616. 

(43) 06 1ΐ86 βυΙβ8Γοηιηι ίιηρΓ688ΐοη6 νιά6 
ΤΙιβορΗαιίΰπι «ϋ 8ΐιηαΐΗ ίιιιρ6Γίί 1.οη5ΐαοΐίηί Ρο- 

(44) Βα1$3Τ09 Οη6|[ΐιη<1θΓο$ςυοαυ6 6( 0οηΐΓθ{ζθ3 
(Ιίοΐοβ Γυίβδβ 86Ηϋίΐ (Ιί8€θπυ$: Οηθ|[υη(ΙυΓ6η868 
1Τ0Γ0 ϋίΰπηίυΓ ίη Ηί8(. ΜίβοβΙΙβ 19. Ηο8 ςυίιίβηι 
υηηοΙ)ϋη(1οΙ)υΙ^8Γθ8 61 €οιι1ηΐ{ζθ$ βρρβίΐαΐ Τΐΐ60• 
ρΗ8η6$ 8ά 811111101 11. ΙιηρβΓϋ €οη8ΐαηΐίιιί Ρθ{θ• 
η&ΐί . Έν τούτφ, Ιηςϋίβηβ, τφ χρόνφ τδ τών Βουλ- 
γάρων Ιθνος επήλθε ν τβ βρ^κη.^ ΆναγχαΤον δέ 
είπίίν χα\ πβρ\ τής αρχαιότητος τών Ούννοβουνδο- 
βουλγάρων χαΐ Κοντράγων, 616. 5κ^ ίά ν€το Ιύηιριΐί 
ΒπΙραΓοηίηι §$»$ ίη ΤΜταάαηι ίτηιρϊι. 8αη6 έ€ 
ΰηηοΙίΗηάϋ^ηΙύΜΤΛτηΜ €ϊ ϋοηΐταοοηιιη αηΐίΟΛϋαϋ 

(45) $ΐ6ρ1ΐ8η«ΐ8 ΤΐιηεΙαιη 8ρρ6ΐΐ8υιιιι Γιιΐ88β 86γ{- 1»οΙοη6ΐιιΐ8 η8ΐυ3 65ΐ : θρ^χτι, άπδ νύμφης Τιτανί- 
δος, άφ' ής χσ\ Κρόνου Δόλογχος. 

(46) Νίπιίηιηι, €Χ ηηα α 8αίΗΓηο ΰοΙοηοΗνα ηα- 
1ΜΙ €$1; ηηίΐ£ ΟοίοηοΗονηηι ηαίίο ρτίιηηΜ ηοΜΐρη 
ηαοίααΐ. 1*8θυηυΐ8, ςυ» ίη 6(ΓιΙί8 Ίη Ιοχία (^γχοο 

ΙΐΙΟ θ60υΓΠΙ, 6Χρΐ6ΐΙ1Γ 6Χ Π18. ϋΟ(ϋθ6. ^ 

(47) Οριι$ ΗίβΓΟοΙί^. ςυοϋ Ηίο οΐ ίιι 86ςιΐ6ηΐί1)ΐΐ8 
ΐ3υά&(ΠΓ 8 Ροΐ'ρΙΐ]ΤΓθΚ6ηίΐο ίηΐ6^ηιιη 6(ϋιυιη ΗαΙ>ο8 
ΐιίθ8 ηυΙ)ΐ9 ρο$ΐ ΗΙ)Γ08 ΡθΓρΙΐ]ΤΓθ|^6ηίΐΊ άβ Τ1ΐ6ΐηη- 
Ιίϋυβ ; (16 ^υο (|υίϋ6ΐη ρΐυπϋυβ Ίη ρΓ8ίΓΗΐΊοηβ αςί- 
ηιιΐίΐ. 

(48) ϊίίπιίΓϋπι, ηνΙ>βί αηίβηι ϋΟΟΟΟΧΧΧΥ. Εΐ 
δ'κί ΙοαΊΐιΐΓ ίη πιβ. βΐ ίη Ηί0Γ06ΐβ. ΡειρβΓαηι ίπ βϋί- 
118 Ιΐ8ΐΜ)1ι»ι:, πόλεις δέ ωλέ, ντΙ)€ί αιι/«πι ΟΟΟΟΧΧΧν. 

(49) Β)'Ζ!ΐηΐίο8 Οοιίβηβίυιη (Ιΐ8ΐ»€ΐο υ808 1υΐ»$6 
ηβηιο ί^ηοΓ8ΐ. Υίϋβ ϋ6ΐηθ8ΐΙΐ6ΐιί8 θΓ8ΐΐοη6ηι Περί 
ξΤΤΒφάτου , 

(50) δίΟ 1690*; 0801 ρ6Γρ6Γ8ΙΙ1 ΙΟ 018. 6ΐ ΐο 6ΐ1ίΐί$ 113 Ι)£ ΤΗΕΜΑΤ1Βυ5 00εΤ&ΕΝΙ1& 

ΕχαρχΙα θρφκτις, ^ντ Ενρώχηζ (51). Α ΡψφΟΛία ΤΑ^α^ι> ιιμ Ε*τορκ. ΙΚ 'ΙΓτΛ χονβιλιαρίων , τουτέστ* βουλευτών, ικόλει^ 
ιΚ (52) - Εύδοξιούτηλι; (53), Ηράκλεια, *Αρχαβιού- 
«)λις (54), Βιζύη (5ο), Πάνιον (50), "Ορνοι (5η, 
Γάνος, Καλλίπολί^, Μήριζος (58), Σαλτιχή, Σαυάθα, 
•Αφροδισία (59), •Ά«ρως (ΘΟ), Κού.ία (61). Επαρ- 
χία Τοδόκης (6ί)• ύτϊό τήν αύτί^ν (63) πίλιις ρ• 
Παρβιχ^ολις (64), Ηράκλεια Στρύμνου (65), Αίνος, 
Καιξιμιανούκολις, Σ^^^αι, Φίλιπτδοι, Τραΐανούπολις. 
Έπαρχ(α Κμιμόντου (66)• ύφ' ηγεμόνα, πόλεις 
ΐς (67)• ^Αδριανούπβλις, ^Αγχίαλος, Δεβελτ&ς (68), 
Πλουτινίπολ•^ (69), Τζίίβος ^^0). Επαρχία θρ^- Α €0ΐ}5ί4χ»ϋ& η|!ΒΐιΙιΐΓ ητ\ι^% ςα^ΙαοτάβοΙιη, Εα« 
^χίοΐιοΙ^ ιΐΜΐιίπιηΗ Ηβπκΐβ», ΑτοικϋοροΗβ, Βϋ^^Α, 
Ραιιί4)ΐι,. Οτη, β^ΑΟβ, ΟβιΙϋροΓι•, ΜβΗιυβ, ΡΜΐΐΓβ, 
$ατ9<Ιιι^ Α^ΙιπηΚμ^ι, Αρτοβ, €«118. ^π^ΓβοΙιιη 
Ε1ιοι1ορ£β» «»1^ βΜ2«Βΐ ατΙ)6$ 86ρΐ6ΐη, Ρ&ΓΐΙι!ΰορ<Η 
ΙΙβ» ΗθΤΜίΜ δίΓ^ιηηΚ Λ^ΐιηιβ, ΜβχΙηιΙ^ηοροΓιι, 
8€ΐτ», ΡΙιΗΗ:^,. Τ^»^α1ιορο1^8. ΡΓφΓκοΙυΓϋ ϋίιηοηΐΙ, 
§«Ιι (Ι^η:6, ηχ ιΐΓ^β», ΑιΐΓίηηορΑΐΊβ, ΑτιοΙή^Ισ•. Τί^.* 
ΐ€ΐΐΐϋΐ^ ΡΙυΐίιιοροΙίβ, Τζοί(1«ΐ8. ΡΓχίΰΰΐυη ΤΙιηοΙΦ• 
•υΙ^ €0ΜΐΊηΜΓί»» αΗιββ ςυ'ιηςηβ, ΟΙίηι^, ΜβδΓιοοιι, 
ΑοοϋΐΜΗίΑ, Ιτΐιιΐίρροροΐίβ, Β€Γ06, ίη5υ1& ΤΙμι$ιι{}, ΑΝδΕΙΜΙ ΒΑΝIΗ^ΒΗΝαΤ^Ξ. 

1ΐΛ\)ΓΐιΐΓ εΓπομεν βΙο. 0«» βίο ΜοΓβΙΙιιβ ίηΙβΓρΓΟ- (β2) Ιϋ€Γ0€ΐ4>β Ιΐ2ΐ)€ΐ, Επαρχία ΤΡοδόπης ύπί? 
131ΙΙΓ : ΟιχίηΐΗε ΐ/σ^κβ, «Ι αηϋηηηί οτάο ο^ίϊη€^αί^ ηγεμόνα, 6ΐε• 1]γΙ>68 βΐΐβιη •^ρΐβιη &6 Ιρβο Γ6ΰ€η* 
€ί ίρ$ατΗηι ρταίεοίητατηηι ηοηηηα €χρο$Ηίιηη$. Αχ- β^ηΐιιτ» $βά <ϋν«τ«ΐ8 ηαιηίηίΙ>ιι«;^ιίιιιΐΓαιη ^^υβ, 
ηιΓι Ίη 86ςαβιι1ι1)ΐΐ8 Λ%\1 (Ιβ ρΓβΓβοΙιιΗβ. 1]ιι«ΐ6 ίη- ϋ2χίιηταπορι>ΰΑ, ΤΓ3|3ηοροΗ$. Ηιτοηιι βίνβ ΜβΓΟ- 
ίβΓρΓ6ΐ3ΐυ5 8ΐιιη : Οί€αηη» ίΐαηηβ^ ηΐ αηΐίηπνα οτάο ηοα^ Ργηηι μιπο Βα8ΐοιη, 8ίν6 ΤοργΓί8, ΝΙοορο1ί8, 
«^ιίη«6έΐΐ, ^1 ίριαΓΚΝΐ ρτΰεβαηταΓΗηι ηοηΐίηα. ^ 61 ϋβίβορ^ιγίΜ» 

(51) Ηί6Γ0€ΐ68 ΙιηΙβΙ, επαρχία θράχης Εύρώ- Β ^^3) Νακίπιπι, ύπ^ τήν αύτΐιν Ιπαρχίαν. 8ί€ ίΐλ 

ηΐ5., ρβτρβΓΑΐη Ιη βάίΐίβ, ύτ^ των αυτών. 

(64) Βιήαβ ιΐΓ&Ιι ηιβιηίηίΐ 6( Ηί£Γθθΐ68, ΜΐηοΗΟ 
4<€ί«ΜΗ οείλτλοι ροηΐΐ ιη ρΓονίοοίλ ΙΠγηο» ΐ; Μ»- 
εΓ<1οηία : Ββηιο 3ΐιΐ6πι 6χ β60|(ΓΑρΙ)ί6, αιιο(Ι 8€ΐ8ΐη'κ 
101119 ιηβηΐίοηβιη Γ^ΰίΐ. δΙβρΗληυβ ΡαΠίιβηΙυπι . 
ΐηΜοιη »^[ΐιοβ€ί( ίη ΤΙΐΓ&οία, β ΡΙιαΠβιιοροϋιη Ιη 
Μ^.β<)οηί3« 

(^ 1.β|^η()ιιιη Γοη»88ί8 δΐιγηιββ &1> ιιγΙ>6 ΤΙιγ&-: 
βί» Ηα ηΐΗΐ€υραΙιι, (Ιβ ςυα ΗβΓΟίΙοΙιιβ, 8ΐορ1ι&η«ΐ8. 
ΑϋΜ|ΐιβΙοπϋ«ιηΐυΓ. 

(46) Ργο Κμνμόντου Ι6$(>η(]ιιιη 6886 ΑΙμιμόντου . 
Ββιηβ οΜίινίοοί. Ιΐα ιηοηβΐ οΐ ΜοΓβΠυβ. Ηί6ΓθθΙ(*8. 

ΐΡηίλΠΙ ρΓ0νίη6ί&ΐη 86ΙΙ ρθ(ίΐΙ8.{Γ£Γ6€ΐυΓ3ΐη ΤΙΐΓ.1- 

6ΐ« ρβαι^; ςιΐ8η8ΐη νβΓΟ Έμιμόντου, «1)ί ρπι 
•Εμκμόντβυ ΐ6{6ηάυπι ςπί<1βιη 68( Αίμιμόντου. Ιη 
ΤΙίΓΜίΑ ^-^ίρρβ Γυίΐ 61 Η»π)ίπιοη8 6ΐ Ηχιηίηιοη- 
Μΐ»; ϋίαιΐ φΐίιΐβπι ΤΙιηοΙβ ιηοηΐ6ΐη, Ιιοο νηη> ^0>, 616. 

($9) 1ΐ3 61 αρικί ε^ΓοΙππι η $. Ρ.«.864 ςυί& Εη- 
ιΙοχΐρρ»Ιί3 (ΙηοΓΑΐ ίη 60(1. Υ3Μθ9ΐηο, 6Χ ςυο ίΙΙβ 
Τϊί6Γ0€ΐί8 οριιβουϊηιη 86ΐι ροΐίιιβ ΓΓ»|;ιη6η(υηι 6(ϋ- 
ϋ6Γ8ΐ, Ίάαο ρΓΟ τδ* Ι6^6η(1ιιηι πιοηβΐ ιγ. 

^53) Ρ(*Γρ6Γ2ηι ίη 64ίΐί8 Ιο^ΐΙαΓ Ευδοξία πόλις ' 
8Γ0 ορΐίηΐ6 ΜυΓθ11υ8 οχ οοη]6θΙυΓ8 βηιβηϋαΐ• Ειι- 
(ΙοχΙοροΠβ (|υίρρβ 63ΐΐ6ηι ςυ« $6ΐγΙ)η2, υΓΐ)8 ορίτ 
8ΓθραΙίβ. νΐ(ΐ6 ΟηοΓπιηι, ηαπι ΜοΓ6ΐ1υ8 (|Π3^ ιϋί 

&06ΓΙ Β(1 ν6Γ5ηΐη, υΐ ΑίΐΐηΙ, 6Χ Οη6ΐίθ 6Χ8ΓΓΪρ&ί(• 

(54) ΑΓ08άίοροΙί^,ΤΙ)Γ80!« υΓΐ)8 οΙΙιιι (Ιίοΐα ϋοΓ- 
{•ιΐϊιιιο ϋΐΒοΓ^ιιΙ», ρθ8(68 3 Τ1ΐ6θϋο$ίο Μα^ηο ίΐ)* 
8ΐ;ιΐΐΓ9ΐη, 61 Ατ€&(1ϋ Οϋί 1ρ8ίη8 ηοπιίη6 ηυηοΗρ3ΐ:<• 
ιιΐ 80ΓίΐΜΐ Ο^ΓΟΒυβ-: Έχτισε χα\ έτέραν πόλιν έπ* 
4νόματι του υΙου αύτοΰ, τοπρ\ν Γεργούλιον λεγο- 
μ^ντ)ν. Βΐργουλη ΡίοΙβηιβΒΟ 61 Αηίοηιπο (55) $ΐ6ρΙι«ηυ8, Βιζύη, πΛ:ς βρ^ς, τ^ των 
Αστών βασιλειον. υΓΚ>8 Βιζγ8 ηοΙ)ίΓιΐαΙ& 681 ίη ΗίβΙ. ^ Τ^ΓαοίβΒ ν6(ρόηβοι (]6ηοΐαΙ. Ηχο τοκίο 168Ι6 Απι 
£θ€ΐ6βί28ΐίο8, Ευβί&ιΗίΊ ΑπΙίοοΙΐ6ηϋ 6χίΓιο. ¥ί(1β ^ ιιίΑΠθ Ιυι66ΐ Η&<1ΐΙ•ηοηβϋιη β ΑηοηΙαΙοη ρι*.ΎΐοΓ 

Ι|ΙΙ36 Ιΐ6 Ιΐ30 ΙΙΓΙ>6 Ιΐ9ΐ)6ΐ δ&Ιΐη38ίυ8 ΕΧ6Γ€ΐ4λ1• ίη €«ΐ6Τ8«ι Ι»^68• 1>β ρΓΦΓ60ΐυΓλ ΗβηΐΙΐηΟηΙί ίΐ8ΐΐ6Βίΐ' δαίίηιιηι ρβς. 166. 

(56) Ιϋ6Γ06ΐ68 βριιό εοΓοΙππι α δ. Ρ&νίο, Βανό^ 
νιον Ιι&ϋ6ΐ, 86(1 οριίαιο 6ΐη6ηά8νίι ΰ;ΐΓ4>Ιιΐ8. ΡΑηίυιη 
9αΐ6πι «:88ΐηιπι 681 δαίϋχ οιγοα Ιίιΐυ8 ίη ΟηίΙια» 
Η6ΐ*3θΙΰ9β. Ραπίυπι ίΐ6Γη Γ6^Ιο 681 ίη^8ίΐ6ηι ΤΙίΓα- 
013 8ΐιρ6Γ Ι!»πιιιηι ηιοηΐ6πι Ι^3οηίοο 4. 

(57) δίο 6ΐίπ ΠίοΓΟΟΙβ. Αι ΜοΓ6ΐΙα8: Οο Ιΐ30 ηρΙ)θ, 
'πΐιριίΐ, 8ίΐ6ηΐ («60§Γ3ρΙιί; πυίιΙ βί Ι6£ϋ8 Όρεινό; ? 
ρΓΟ ορρίιΐο ΜοηίβηοΓυπι Τ1ιγ3οΊ» ρορ. (|ηΑ8 Ό^ει- 
νους νοοιΐ Χοηορίιοη Υΐι *Α^α^άσεως; υϋί Οηΐιί 
ί|ΐιοφΐ6 ηΓΐ>ΐ8 ηιοιιιίπίΙ ; υΐ ^£3^1^!1168 ίη 63 οαΐ)ΐΓ3 
0ΐ68ΐρΗ« 

(58) Η(6Γθθΐ68 Ιΐ3ΐ)6(, Μόύΐζος. Μοπ56πίο Ρϋηΐο 
κυηΐ ρορυΐί ΤΙιτηοίΐκ οίΓθ3 Ροηΐί ΙΙιΙογο. Εΐ 6ί(ΐ6ΐη 
ΡΙϊπίο Μ6Γίΐη8 ΤΙΐΓποίχ ηιοη8. (ΙΙοίΙηΓ,. υ&ί Γοΐ'(388ί8 
ιι»Ιΐ8 6]ιι&(1βπ) ηοηιίηί8 8ίΐ3 ΓυίΙ. 

(59) 113 ί;;ίΐυΓ6ΐ ηρυϋ ϋίοΓΟοΙοπ); Ρΐοΐ6ηΐϋ6α3α ^«€ΐιΙ>ιι$ 64^30108 Ι 0ϋ86Γ. 26, 6. </« ορρέΐίαΐ. βΐ 
ϋΟίΐΜηίί. 1. XXIII. €ΐϋη αρνίΙΙαίίο ίηί^τρούΐα [Μπί 
ρβτ ΒίΐΗ^ηχαηι^ ΡαρΗΙαϋοηίαηι^ Ι^ίαηι^ ΗίΙΙοροη- 
Ιαιιι ; ίηε«/βε «Ιίαιη βΙ ΡΙη^^Ιαηι ΒαΙνίαηηι, Ειιτοραηι 
βί Κίιοάορβη €ΐ ΗωηΐίηιοηίΗηι, ργα!ΐ€€ίνηβ ίιη]ία 
ητύή ριάίύίίΐΜ $α€Γηίη αρρείΐαΐοτ ο^ί€η€ί. Α(Πιη• 
]4ΐ8 ηα4ϋ6πι Ι6βί8 6ΐ 3ΐί3Γυιη 6]α8Πΐθ(ϋ υΐ6ηΐ6Πΐ ρ^Γ- 
οίρίοη(ΐ3Π!, ςηί8 ηοη νί(ΐ6ΐ, ίηςηί! ΙΙθΓ6ΐΙιΐ8, ςυαη- 
8311) Γηοοηι ρι^ΓοΓβΙ ίείικί €οη8ΐ3ηΐίηί 8οηρΐυπι Γ• 
θ£ΐ6Γυιη ηοη ηΐ6 Ι3ΐ6ΐ Ιϋπΐ3ηΐ6Π) πιοηΐ6ΐη ςιιοςυ^ 
6886 ίη ΤΐΗ'3οί3, υ& 681 βροά ΟτίίΙίυιη 2 Μ6ΐ37 
ηΐΟΓρ1]08608• 5ΐΓκί3Π1 61 ΑΓί8ίορΙΐ3ηί8 5οΙιοΙί38ΐ6ην 
ίη Νιι5ίΙ>ιΐ8, τοΓυπι Μίηιβηΐί 3υΐ Μίιη3ηΐί8 ρΓββΓο• 
€ΐυπΒ ηυΐΐίϋί, ςηοά 8οί3ηι, η)6ηΐίο 066υΓπΐ, ηη(ΐ6 
ρΓσ Κμιμ^ντου η606883Γίο 1β£6η<1υιη ρυΐο ΑΙ- 
μιμόντου. 
(67) Αι ηΓΐ)68 (|υίη<]ϋ6 ΐΑηίαηι τΰοοηδοηΐυΓ: Ιβπι. ΡΙίηίο, ΡΓΟοορίο Η Α|;3ΐ1ιί» *Αφροδισι4;*(1ίοί- Ο ιιηϋ6 Ιοββηϋυπι 681| υΐ 3ρΐΐ(1 Ηί6Γ06ΐ6πι, πόλββς ε'; ΐιΐΓ ΤνΐΓ3θί» υΓΐ)8 3(1 ΜϋΐΑΠ) ίΐανίυο). 

(60) "Άπρο; ΗίΟΓΟοΙί 61 δΐ6ρΙΐ3ηο, αΓΐ)8 ΤΙΐΓβοί», 
€{ΐι» ρο$ΐπιοϋηηι Τΐΐ6θ(1θ5ίθρο1ί8 ϋίοΐ3 ΓαίΙ, αΐ 80Γί- 
1»ίι 06<ΐΓβηυ8. €3ΐ3(θ}υ8 ίΐβιη πΓΐ}ίυαι η)8. ςυοιη 
Ιιαϋ3ΐ ΗοΓ»ΐ6ηίθ8 ίη ηοΓΐ8 3ά 5ΐ6ρ1ΐ3ηυπι 1ΐ3ΐ)6ΐ] 
Ά^.ρως, * νυν βεοδβσιούπολις, παρά "Απρου του 
πενΟερου Κάρου χτισΟεΙσα. ε3ΐ3ΐθ|{ΐΐ8 νοΓΟ υΓΐ)ίυηι, 

3υ38 ηοαιΐΜ3 ηυΙίΓαηΐ,β ηοΐιίβ ίη ηοΐΐ8^3(! ΠΙ>Γυηι ι, 
6 ΤΙιοηι. 6ϋί1υ8 βίο Ιΐ3ΐ)6ΐ : Θεοδοσιούπ^Αις ή νυν 
"Απρως, παρά του Άπρου.πενθεροΰ Κάρου χτι« 
σθεΤσα. Υ6Γυηι Ιιίο ηιοηϋηπι 8€Γί1>» 6886 ηβηο ηοη 
\ίϋι:Ι• 

(61) Υί4ΐ6 ΟΚοΙίηηι, η3τη φΐ» Ιιίο ηοΐαΙ Μο• 
ΓοΒα», οιιιηία αϋ νοιίιιιηι, αΐ βίαηΐ, 6Χ ΟΠβϋο 
ΙαιιιΜ• ρκο ίξ. 

(6Η) Ρ6ΓρβΓ3ΐη Πί6Γθοΐ68 3ριΐ(Ι €3ΓθΙυπι 3 δ. ρ.. 
Διβέρτιος, 6ΐ 3ρυ(Ι Ηοίβίβηίυηι Διρέβτίος Ι)3ΐιΐ6ΐ ρτο. 
Δββελτός, οΐ Αχίαλος ρΓΟ Αγχίαλος, υΐί ορίίπιο 
ΐιΐ6ΐη €3Γθ1υ8 ιιυΐ3ΐ. ΥίιΙϋ ΟΓΐιΊίηπ) ; η3ηι ςυβο Ιιίο 
ΜθΓαϋυ8 ηιοπ6ΐ, βχ 604ΐ6ηι 0Γΐ6ΐίσ 6Χ80Γίρ8ίΐ• 

(69) Ρΐοΐ6ηι»ο 61 Αηίρηίηο 1ι«ο 03(ΐ6ηι »γ[)8 όί* 
αίϋΐΓ υλωτινότΕολις. 

(70; Ηί6Γθοΐ68 ΤζοΙδης Ιΐ3ΐ)6ΐν Αΐ υΓίιίβ Ιιηίιΐ8€β^ 
ησηιίηί8 ηυΠ», αηοιΙ 8οί3ηι, η6ηΐίο βρυιΐ* δοΓΐ-• 
ριοΐΗ» οοοΗΓΓίΐ. ιη3ΐι<1ίΐιιηι ηοηιοη ίη<ιιιίΐ ΜοΓ^ΙΗιβ; 
ηηηςπίιΙ ΤζυηιΙιιιη Τ6ΐ Ζαηιΐιιηι ΤΐΐΓβοί», 3υν Τυ• 
ΐιιΙΙηβ δυίϋ3:? Γϊογ/ο ηιιηο (Ιίοί €Γυ8.ίυ$ εοϋΐ^η^ΐ;, 
1«6ΐιηοΐ3νία5 ΖοίΙί. 119 εθΝ£>ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΗΡΗΥΚ00ΕΝ1ΤΙ 12β 

>Ι|ΙΙ0 νΙοΐα• Τα^ηΙ, βΐ ιηοχ Ποιιιαηι 1η νΙηοιιΙΙι ιι^- Λ ΑΙμιΙ^Ιου &νθ\>«άτου (94), χα\ «τρατηγοΟ των Τιρτ 4ιΐ€ΐυ9, 61 υΒ& «ιιπι 6θ οοΑΠία ι^^ηί ΜαεβιΙοηαηι 
ΐΜΐ(;ηΐ9.; Η& οΐ ιι τ^Ιο ιΐιία Λύ ρτ^ΐβαητχ Γογ- 
ηΐλΐη Μ&ϋ«{ΙσΒ!« ιηοΐ»ΐ• Γαβτϋ; ζ^ ησηο Ιη (Ιι^ηα- 
Γι• «ι ρΓΟτίηοΙ» ΟΓάΙϋβηι γ6()8€1&. ΡπΒίβοΙιιπι 
23 ΜηοβάοΒί», βυΙ) ΰοηβΙϋλΗο, ιιγΙ>€• ιχχι, ηίιιΓι- 
ΐ'υιη Τ1ΐβ88»1οηΐ€β, ΨοΜα, ΕοΓορηβ, ΟΙιι», ΒβΓΗκχϊί, 
Τ.Μάχ\, ΕίΙββη, €6ΐ1«, Αίαιορία, ΗβΓΜίβ», 1.&0€ΐ, 
Αιι(:ιΐιΐ3, ββιηίηϋαι, Νΐ€β^ββ, Ι>ίοΚ»υΓυ$, ι1β(1οιη^ιι^, 
ΒτημγΙυ•, ΡηΒλη•• ίΐΑΓοηββ, ΑπιρΙιΙροϋι, Νύλρσ- 
ϋβ, ΑροΙΙοη'η, ΤορίΓϋ• ΑΙιυβΙαιη ηυηο ^ίοΐ3, Νί- 
ι*οροΙΐ9, ΙίΗβροΙίΒ, Αοιιηΐΐιυβ, €6ΓΧορ7Τ§υι, Ββηρι^ 
ΑτηΙηβ, ΟίοΰΙοΐίίποροΓιβ» 5β1>λβ1ορο1ί8. ΡηκΓβοΐιιπι 
ΙΙαΦβιΙοηΙ», βυΐ) άυεβ, υΓΐ)6• οΰΐο : 5ΐο1ί, ΑΓ^οβ, 
ΕηβίΓΧίιηα, ΡβΙ^^οπΊα, Β«Γ|[αΐ3, ΟβΙβΒηί^ϋοπι, Η3γ μαίίον, ε Ι; τ4]ν 'Ρώμην &πήχθη (92^ Μνμιος, χζ\ 
πάντα τά τΥ)ς βασιλβίας τώ*/ Μαχ€δ^νΐι>ν Μαημβ, 
&στ8 άπΐ βασι).8(ας βίς έπαρχ(αν τ^ ^χημα μιταβα- 
λλΙν (96), χα\ νυν •{; θέματος τάξιν χαΐ στρατ- 
ηγ{βος αυτήν χοκταλήξαι. Επαρχία Μαχ£^ν{α< 6π^ 
χον9ΐλ(άριον (97), ^όίεις λα' (98)* βισσαλονίχη• 
Πέλλη, ΕΟρωτ»);, Δ{ος, Ββ^^^Εα, Έορ^Τοι, "ΕβίΦβ», 
Κέλλη, *Αλμοπία, Ήράχλιια, Αάχχου^ Άντανία, 
Γ<μιν^ς, Νιχεδής, Διόβουρος, ΉβομΙ^η, Βράγυλος, 
ΙΙρ(βαν«, ΜαρώνΕΐα , *Αμφ(πολ(ς, Ν€άιιολις, *Αικολ« 
λων(α • Τ^πιιρος, τβνδν Τούσίον • Νιχ^ι^λι^ 19ά- 
πολις, "Αχανθος, Κεραιίπυργος, Βέριτη, Άραλος» 
Αιοχλητιανούκολις, Σ^βαστ^πολκς• Έπαρχ(α Μαχ•• 
δονίας, ύφ• ήγβμίνα πΑ«(ς η'• Στάλοι, Άργος, Κδ- ιΛοηί». ΖαρΑΓΑ. ΡΓαΓβοΐΟΓ» ΤΙιβββΛΓι», βο5 ιΚΜΪβιη ^ στραιον, ΠΛαγον(«, Βάργαλα, Κ»λαιν(διον, Άρμο- 

Αα^ Ζάπαρα. Επαρχία ββ^ναλίας. (99), 6π6 τόν 
αύτ^, πό).€ΐς ιζ** Αάρΐ97α, Δημητριά^, βήβαι, 
ΈχιναΛς, Ααμ(α, Τρ(χη, Γόμφοι. *Απάτη, Μητρό- 
πολις αΐ νυν λ£γ<(μβναι Νέαι Πάτραι, Καΐ9ά|'8ΐα, ιΐϋϋβ υΓΐ)68 χνιτ. Ι^λπβδ», ϋβτηβΐπλ•, ΤΙιβΙ>β, ΕεΙιί' 
ιι«υ3, 1•3ΐη{α, Τποβ, («οηφίιί, Αρ»ΐ6, ΜβίΓοροΙίβ, 
ηιΐΛ ηιιηο Νοτ^β ΡαΙγ» ηιιποιιραηΙπΓ, εβΜΑΓβ^, 
Ρ!ΐ3Ρ89ΐιΐ9, ΒιΐΓ»η)Ίηχίιΐ8, δηΐΐυβ, ^ο»ηηιιι)ΠI8, ίιι- 
βιιΐΒ δ€ΐλ(Ηυ$, ίη$ιι1α δεορίΐα, ίη^ηΐ^ Ρ^ρ3Γ€((ιιΐ5• 
Ηϋο υβηαβ ΙΙ.ΐ€β(ίοιιίφ Ιΐιβιη» ροΓπ^ίιυΓ. 

ΤΑβηια //Ι, 8/Γΐ^ηιο»ίβ. 
ΤΙιβπ)»^ 5ΐΓγπιοιιΐ9 Μαοβϋοηί» οοη]ιιηε(υηίΐ 68ΐ, 
ηιιΐΐίΐ)! ο]]Μ ηιβηΐΐο 0( ηοιηΐηβ ΐΗβιηβΙΙβ, 8«ιΙ ιη 
«Ι9ΙΙ81ΙΓ9Κ ϋΓ(ϋη6ΐη ΓβρηΙ&ΐιιιη ββΐ ; 61 δογίΐιη Ίρδίιπι 
ίιΐοο ΙΙ•€6άοηιιπι (ΐ6ρλ8€αηΐιΐΓ, ρο8ΐςιι»ιη 3ιι$ιΙηί&- 
11118 ΒΗΊϋοΙιη6ΐιΐ8 βοηιπι 86άβ$ ίη ιηοηΐίΐιηβ 8Ι17- 
11101118, 86ϋ Ιιι ΐΝ]6€ΐυ εΐβυβυΓ2ϋΓΐιια 6θ1Ιθ62τΗ. 

ΤΙαιηα ΙΥ, ΤΗβααΙοηία. 
ΤΙΐ688»Ιοηί€θ, ςιιβΒ ]ιθ€ ΐ6πιροΓβ ικ ΐΐιοπιαιίβ ΟΓ- 

«)ίπ6 6Χ•Ι•Γΐ(, 6ΐ ίρ$3 Μλ€6(1θηί8Β ρ&Γ8 68( ', 6( 06 
€Χΐ&ΓΙλ08γ 6ΐ :ΐηΐί(]υ08 Ι)1ΐ]ΐ18 Γβί 168168 ρΓΟΓβΓΙΙΠΙ, Φάρααλος, Βουραμ:ν(Γ.ο; , Σάλτος, Μωαννούβιο; {ί) , 
νήσος ΣκίαΟο.', νήΦος ΣχιπΟοι, νηοος ΠιπάρηΟος. 
'Εως ύδλ τ6 θέμα Μαχεδονίας. 

θέμα Γ', Στρυμάτος. 

Τ& δλ 9έ|Λα του Ζτρομ•$νος (2) τ]) Μαχεδονίςι ΐίψφ' 
τέταχται, χα\ ούδαμου τούτου λ^γος έ«τ\ περ\ θέμα- 
τος, &λλ* εις χλευούρας τάξον λελόγισται ' χαΐ Σχύ- 
θαι αύτ6 ΔντΙ Μαχβθόνιβν βιανέμννται, Ιουντινιανοα 
του 'Ρίνοτμήτου Ιν τοΤς δρεη του Στρυμόνος, χαλ 
ρ ταΤς διαβάθρακς των Κλεισουρ&ν, τούτους έγχ•• 
τοιχίσαντος. 

θέμα Δ', ΒεσσοΛονΙχνι. 

Τδ 51 νυν εΐί θέματος τάξιν χρηματίζον θε««α^ 
λονίχη, )Εα\ αύτδ Βία*/ε6ον£ας μέρος τυγχάνει. Κα\ 
ίνα μή λέγΐι) τοΙ>ς έξωθεν χα\ παλαιον>ς (3), του ΑΝ5ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΟΙΙΕΠ ΝΟΤ^£. (94) ΡΗΓ861Ι8 συι Μ. Ιιιηίο, Α. Μαηΐίο Οθ88. α 
56η»(υ ΓΫ^χ 3ρρβΙΐ9(ιΐ8 Γυ6Γ:α, νί€(υ5 ϋβίπιΐβ αο 
Γ.'νρΐηβ ΓιιίΙ 3ΐ> ^ειη^1ί^ο ΡαιιΙο (οπδΐιΐβ, ιιΐ δΟΓ'ώίΙ 
Ηβπ) Ι.Κί»8 ηοπ Τ6Γ0 ρΓοεοιηιιΙο ανθυπάτου, ιιΐ 
λίΐ )ιίο ΡθΓρΙ)γΓθ^ηηίΐ(ΐ&. ΡαιιΠ αυίοιη οοιιοίο αιΙ 

Μ08 ΟΟΤλΟΙ Ρ6Γ860 ίη ΐ3ΐ)(Γη»0ΐΐΙπΠ1 ίηΐΓΟ(](ΐ€ΐΟ 

)ι»1>ίΐ:ι, Ιβ^ΊΐιΐΓ »ρη(1 Ι»υιΙί)ΐΐιιη Ι.ίνπιιη : Εχ^ηψΙπνη 
ίηίτ^η€ ΰΰτηίίίί ίηηίαΙ'ίοηί$ Γ€ηιηι ΙΐΗΐηαηηΓηΜ : νο' 
Η$^ Ηοο ρΓΟίπρηε άΐοο^ ίιιν€η€^ ; ίάβο ιη $€€ΗηάΗ τ€• 
^«8 ηιΗιΙ ίη ηπΒΐηηνίΐηι ^ηρβνΐ^β αο υ'ιοΙβηΙεΓ ΰοη^ηΐίτβ 
ά€θ€ΐ; η€€ ρτΰΒί€ηίί ΰτ^άεη ίοηαηα , αιτη φιιά νβ^ρετ 681 ; 61 Ιιαηο ρπβΐ6Γη)ΐ88Αηι ρυΙο ροΐΐυ• ΙιϋΓ^Γϋ 
ΐηοοΓία, <|υληι μνημονιχφ 2ΐΐ6ΐοπ8 άμαρτήματι• 

υΐ'1)68 &αΐ6Π1 ηυ« ΙιΙΟ Γ666η86ηΐυΓ 60ΙΐΓ6Γ6ηΐΐ9Κ οιιπι 
11ί6Γ0€ΐ6, Αρυά (|υβπΐ ρΐ6Γ»(|ΙΙ6 <ϋΤ6Γ»6. Οΐ6Γυΐ|Ι 

ί(ΐ6Γφηιΐ6 Ιι&Γυηι υΓΐ)Ίυιη Γ6ρ6ΓίυηΙθΓ :ιρυ(1 ϋνίυΐΒ 
ιΙ). χίτ, ιιΙ)Ί ΑιηρΙΓιρο1ί9 ρηπι« ι^ίοηίβ €ηριιΐ 
Γιη$88β <9Ί€ίιυΓ; Τΐιβββ&Ιοηίοο , ΰΐιριιΐ ββοιιηάΐΒ: 
Ρ6ΐ1ο, Ι6γΓι» : ςΗ3Γ(3β, ΡβΙββοηΙλ. 

(99) §16 6Χ ηΐ8. €θ<1ί€6. Ρ6Γρ6Γ8Π) ίπ 6(ϋ(!8 1ΐ>« 

ΙοοΙυΓ, π'5λεις ις>' ηυίρρβ υΓΐ)68 (ΐ6Γ6ΐη 61 86ρΐ6πι 
ηυηιβΓαηΙϋΓ : ΐοΐίίΐ6ΐιΐ6ΐ Ηί6Γθθΐ6β >ριι<1 ΗοΙϋΙβαίηηι (βταΐ ΐηΰβΠαηί «ί^. /ι άίηνυη νίΓΰτίΐ, αήηι αηχηιηηί Ο Γοεβηδβΐ ; αριιϋ νείΌ ϋ3Γθ1ιιπι Α 5. Ρ. ϋΓΐ>6β (Ι6€6ηι ηζο ρτο$ρ€Τ9 Βίαί» §η9 €^€Τ€ΐ^ Μο αάνεηα 

(95) Ρ6Γ86υ9 ίη €9ΐ6ηί8 6υηι ιηΙ)ΐι• ΩΙϋ» ιιηΐβ 
6υιτυιη ^ιη'ιΐϋ Ρβιιΐί νίεΙοΓίβ ρβΓ ϋΐ'Ι}6πι ιΐ6(1\ιοΐιΐ8 
681, υΐ ΐΓΑϋΗ Ι2α<ΐ8ΐιΐ9 Ι.ίνίιΐ8. 

(90ν ΤίοΐΟ Α6 6ίΐρΐ0 Ρ6Γ860 Μβ€6(1θηΊ»β ΓΟ^^ηΐΙΠΙ 

ίη ρΓον!η€ί£ ίοΓπιαπι Γβόαείυηι Γυΐ886 80ΓΊΙ)ίι ίιΐβπι 
.ΜνΉιβ ριιυΐο βυρβΗαβ οίΐ&Ιο Ιοοο. 

(97) ίη η)β8. ΗίβΓοεΙίβ, ΐ6{ίΙαΓ ρτο ύπ6 χον^^ιλ^ά- 
ριον, ύπ6 χονσ'Λάριον*61 ύπ6 χοναουλιάρκον ηηηίηιπι 
<κ6 οοΗίηΙαΗ. Αΐ Ι6(|;6η<1ϋΐη υΐιί^υβ ύτεό χονσιλια- 
ρίων, ηυίρρβ ΡθΓρΙΐ3ΤΓθ^6ΐΓιΐυ8 •ημΓ9ΐ οιιιη <!β Πιγ»- 
γΊπβ ρΓηίΓϋοηΐΓβι, ϋοοβίίϋ 6ΧρΓ688η ν6Γΐ>ί$ ίηςιιί6η5» 
ύπ^ χονβιλιαρίων, τουτέβτι βουλευτών. 

(98) Ιη ιη8. 61 Ιη Ηΐ6Τ0€ΐ6 ΐ6|^ίΙυΓ, πάλεις λβ' * ηΐ 
υΓΐ)68 31, ιιιηΐυηι υΐτοΐΜφίβ Γ666η8θηΐαΓ. ΡοΓίαββίβ 
Ιπ^β8ίηι» 86ΓΐΗΐ48^ €988«η(Ιπ9, ςα:& ίιιΐ6Γ εβΙΰΙιΟΓ- 
ποι»8 αΓΐ>68 Γυίΐ, οΐίηι ΡοΐΙιΙϋΡΐ αίοΐα, ιηΐ(η6Γαη(Ι& 61 οοΐο ηιιη)6Γ3ηΐυΓ. 

(1) δίο ηΐ8. οο(]6Χ. ΕϋίΐΊ Ι)3ΐ)6ηΙ, ΒουρθαμίννΜς. 
ΛΊ^β ΙϋβΓΟΟίοηι. 

(1) δίΓγιηοπ Πυν1ιΐ3, ςυί Μιΐ€6(1οηΊ8πι Α ΤΙΐΓ§6α 
ι)Ίνί<1ϊΙ, υ( 8εΓίΙ)Ίΐ δοχΙ^χ, ρΙηηΙ^ιΐΒ » Ιπιηςιπ11ί1&(6 
€υΓ8υ8 ΐ9ΐιΐ(}»ΙυΓ & ΒαβΠΊο Μα^ηο ίη Ερί8ΐοΐ9ΐ »ιΙ 
ΟΓϋ^οπαηι Ναζίβηζβηηηι «Ιβ βοΠίυάίηβ Ροηΐίεα : 
*ύ9ΐε τ6 πεδ(οντοΟτο έφηπλώσθαι ταΐς ΰψεσι, χα\έχ 
τοΟ μετεώρου έξείναι, και τ6ν ποταμών περιπλέοντα 
χαθορ^ν * ούχ έλάττονα τέρψιν Ιμοιγι 6θκε? ιβαρ- 
εχόμΙενον, ή τοις Ιχ της Άμφιπόλεως τ6ν Στρυμόνα 
χαιαμανθάνουοιν. 'ϋ μίν γάρ σχολαιοτέριο τφ 
[^εύματι περιλιμνάζων μιχρου οείν χα\ τ6 ποταμός 
είναι ύτΛ της ησυχίας άφήρηται. 

(3) Ηίο 6χΐ6Γηθ8 61 βπΐΐφίΟΒ «ρροΐΐαΐ ΡοΓρΗγΓΟ• 
^οηίΐαβ, ηΐ0Γ6 83η6ΐθΓυηι Ραΐηιιη, ςοηΓιΐ6$ 5ριι 
«ΐΐιηίοοδ 8εΓΐρΐ0Γβ8, ηίηήηιηι Ρ(οΐ6πι%υα), Μαγοϊ^ι• 
ηυηι ΗοΓίίοΙ. δίΓ^ϋοηοαι, 6ΐ€. 121 ΟΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋδ ΟΟαϋΕΝΤΙδ. 122 τοιούτου μάρτυρας πράγματος, άξιόχρεως μάρτυς ό Α Ιοουρίββ Ι^Ιίβ 68ΐ βαηοΐαδ ΟΙΐΓίβιι αρθ8(θ1α& Ρα«ιΙυ«^ 
&γιος του Χρίστου άπ<^στολο; Παύλος (4), Μαο€εδο- ----- 

ν£αν τβυτην άΐιοκαλών• γράφει δ* οδτως • Παρόττος 
'ί\μιτ ^Κριστάρχον Μακεδότος θεσσαΛοηχέως, Έ 
γάρ Θισσαλονίχη μητρ^πολίς έοτι τής Μαχεοονίας. 
•Αλλλ χαΐ Ιεροκλής δ Γραμματικές έν ταΙς Μακβ- 
δονιχαΐς αυτήν τέθ&ικε τ^όλεκν. Έχει Μ τήν ό^/ομα- 
«£αν άιΑ τοιαύτης αΙτίας* ♦(λιππος δ Άμύντου Θεσ- 
σαλούς έκεΐ νικήσας, τΙ) Ουγατρ\, κα\ τ^ «δλει (δ), 
«ΙίΜνΰμω; τ6 βνομα ΕΟετο• 

Θέμα Ε' της ϋύρώαης. 'ΕΧΧάς. 
'Ελλάς ή χώρα εκλήθη άπ6 "Ελληνος του Δευκα- 
λίωνος (6), δς δυναστιύσας της Φθιώτιδος τοΟς 
υπηκόους &αυτφ γενομένους άντ\ Γραικών ''£λ)ηνας 
ιτάλισε * καΐ τότε πρώτον 'Ελλάς ώνομάσΟη. Ούκ ΐ|υί Μ306(!οηί3ΐη Ιι&ηο βρρΰΙΙηΐ, ιΐιιιη Ιΐα βγγϊ&Ιι : 
Ρεηενηαηίβ ηο^ίαηιη Ατί»9ατ€Ηο Μα€€έοη$ ΤΛη• 
»αΙοηί€€ηίί. Εκ^ηίιη ΤΙΐϋ88>Ιοιι!€6 ηβίΓοροϋ* β•Ι^ 
Μαο6(ΙοηΊΐΓ. ΟιιίοβΙιαιη Πί(Γ0€ΐ68 6Γ8ΐηιη&ΐΐ€υ• Ιβ• 

1«Γ Ιΐ2€€(1θηί2Β υΓΐ)68 €9111 €θΙ1θ€3νί(. ΑρρβΗλίΙΟ- 

ηοπι «ηΐΰΐη αΚ) β]υ8ΐηο<]ί Γ&ιΐ8λ ο1)ΐίηβΙ : ΡΙιΙΙίρραβ, 
Αηιγιιΐ» ίΙΙίι», ίΙ)Ί νιοΐΟΓία & Τ1ΐ688&Γΐ8 τβροΓίβΐβ, 
01ί» 61 οίνίΐΑΐΊ ίιΐβπι ηοιηβη ίηιρο8ΐΓιΐ. 

Τΐαηια Υ Εητορω, ΗεΙΙαι. 

ΗβΙίΑβ τ^\ο βρρβΙίΑΐίοηβιη αεεερΊΐ &1> ΙΙοΠεηρ, 

Ι>6υε8ΐίοηί8 Οΐίο; ΐ|θΙ οιιιη (ΙθΓηΊη9ΐΐυ8 68861 ΡΙιΐΙιίο• 

Ιίϋί, 8ΐ]ΐΜϋΙθ8*8!1>ί ίη6θΙ&8 ρΓΟ 6Γ9Β€ίδ Η6ΐΐ6η98 ηυη* 

ευρ^νίΐ ; 30 Ιυηο ρΗιηιιιιι ΗβΙΙ>8 ηοιηίη&(α ΓυίΙ : ^ν <έ τοΰτο παλαιά βνομα Ιθνους, άλλα φωνής τής Ιιοο ν6Γ0 ηοιηβη Ιι&υά ληϋςυηπι ίυίΐ |^6η1ί8, 86ΐ! ^Ελληνικής Ιβ^ωμα , ώς 6 αυγγραφιΟς Άλέξανδ 
φησι, τήν δνομασίαν νεωτερικήν ειδίϋς. ΛοκεΤ βέ 
μοι, ουδέ τ6 (νομα τούτο σύμπασα πως εΤχεν ή 
χώρα* ούδ* δ ποιητής έμνήσθη Ελλήνων, Άργε(ους 
αύτους άποκαλών, άλλα βεσσαλοΟς μδνον άποκαλών, 
χα\ Ελλάδα τήν ύπ* *ΑχιλλεΤ πδλιν, ώς *Αλέξανδρ<$ς 
φησιν δ ΠολυΥστωρ * ούδαμοΰ τοι>ς σύμπαντας ώνδ- 
μασεν *£λλην•ς, ούδ^ άλλους, ή τοΟς μετά *Αχι}.λέως 
έκ τής Φθιώτιδος πρ^ τήν Ίλίον Ικπλεύσαντας. 
"Εχει δέ τ^ θέμα τής Ελλάδος πδλειςοθ' (7)- πρώτην 
μ^ν ΣκΑρφ(αν (8), β' Έλευσ7/α, γ* Δαύλιον, δ' Χαι- 
ρώνειαν, 8' Ναύπακτον, ς' Δελφο&ς, ζ *Αμφισσαν, 
κα\ τάς λοιπάς. Συναρίθμει δΐ ταύταις, και νήσον 6Γ£ε3ηίο« τοεΊ8 ρτορτίείλβ; οΙ ΑΙβυιηϋβΓ ΙιΊδΙοΗ- 
€118 3ίΐ 86 60ΐηρ6ηαπι Ιΐ&1)υΐ886 ΗβΠ&όΙβ Τ0€6ΐη 
Γ666ηΓιθΓ6ΐη 24 ^^^^ > ^ν^*^ ^^ί^"^ ορίηοΓ υηΙνβΓ• 
83ΠΙ Γ6|ίαη6ΐη Ίιΐ ηοηιίη'» ηοη οΙ)ΐίιΐ6Γ6; η6ηιΐ6 
τβΓΟ ρο6ΐΑ ΗεΙΙεηιιιη ιη6ΐηίηΊΐ, ευιη Αιγίνο8 Ιρ808 
2Ρ|)6Παι : τ6Γΐιιη Τΐΐ688α1θ8 8θίθ8 61 Ηΰ1ΐ3<ΐ6ΐη τηο8ΐ 
υΓΐ)6η}, ί|ΐι:« ΑοΙιίΗι ρ9Γ6ΐ)3ΐ, πΐ ΑΙβχ&ηιΙεΓ ΡοΙγΙιΙ- 
βΙΟΓ 8εΓίΙ)Ίΐ. Νυβςιΐ3πι υη{τβΤ808 Ογ«608 ΗβΙΙβπββ 
ηιιηειιρ&νίΐ, ηεςαβ »]ίθ8, ρηΒίβΓ 608, ςυΙ ουιη 
ΑεΙΓιΠβ 6χ ΡΙιΐΙιΊοΐί<ΐ6 ΙΓιυιη η&νΊ{8ΓυηΙ. €8Η6ηιιη 
Ιΐιριηα Π6Ν3ϋί8 υΓΐ)68 εοηΐ{η6ΐ κιχιζ : ςιΐλπιπι ρπ• 
ιηβι 68ΐ 8οιΐΓρ1)ΐ2τ, 86€υιι<1ι Εΐ6ΐΐ8ΐη, Ι6ηίι ΟααΠνιη» 
ςυιιη» €ΙηΒΐΌη63, ςιιΐηία ΝαυραύΙϋιη, $6X1» 1>6ΐ« τήν ΕΟβοιαν, V τίνες Χάλ{κ]ιν ή Χαλκίδα (9) (^ ρΜ, ββρίίιΠΒ Αιηρ1)Ϊ88&, 6ΐ €«16Γ»; Ιιΐ8 αϋηιηηβΓΑ 
Ιπονομάζουσιν * Ιχει δΐ μεθ* εαυτής κα\ τάς χα- βΐίβηι ΙηβοΐΑΐη ΕιιΙ)0ί8ΐη, ςοαπι ηοηηυΠί Οΐΐλϋη, ηΐ 
Ιουμένας νήσους Κυκλάδχς, κα\ νήσον τήν ΑΓγιναν, €ίι&1ε1(1α ηυηοιιραηΐ. Η»6 ροιτο 860ΐιιη Ιι&1)6ΐ 6Γΐ2Πΐ 
καταντά δλ κα\ μέχρι Θερμοπυλών* έν φ τδπιρ {««υΐβδ €γ(:1:ΐ(ΐ68 εοβηοηίΐίιι&(«8, 61 Μ%\ϊϊ^χη Ιηβα• 
Αιω*>(δη;(ΙΟ) έκλίνος δ Αακεδζιμ^νιος μετά τρία• Ι&ιη, &ΐ(]υ6 ιηΓβηοΓίι υ8ςιΐ6 &(1 ΤΙιεπηοργίΜ; ιι1>1 

ΑΝΒΕΙΜΙ ΒΑΝΟυαίΙ ΝΟΤ£. 

(4) Ι1;66 1ηιΙ»6ΐΗυΓ Α^• 37, 2 ηοη & αίνο ΡβιιΙο» νβη. 595. 
»64 ϋ &8η€ΐΐ) Ι^αεα βοΗρΙ». ΑΗί^ΐΑΓεΙιιιπι 3υΐ6ΐη ιν, 
ζΛ ϋο1θ88. ίΐρρ6ΐΙ»1 ά. Ρααΐαβ συνέχδημον» συναιχ- 
μάλωτον, σύν€ργον. 

(5) εχε6Γρΐϋ 61 Γι))Γ0 86ρϋιηο δΐΓ8ΐ}οηί8, Ιι&ηε 
ιΐΓΐ»6ΐη Ίη8ΐ&υΡ8ΐ&ιη ΓιΓΐ886 ρβΓΐιίΙ>ειιΙ 3 6ϋ88ΐιΐϋΐΓ0 
ΡΜϋρρΊ 8θ€βτο, ςυί &1)υχθΓβΤΙΐ6883ΐοιιίοΑ Αΐ6ΐ&η• 
<Ιη ιηιικιιι 80ΓΟΓ6 ηοιοββ βίάβιη ογΙη ίιηρο$αί(, ευηι 
«ηΐ6Α ^ΤΙΐ6Γΐιΐ6 το6ίΓ6ΐαΓ : "Οτι μετά τ^ν^ *Αξι6ν 
ποταμών, ή Θεσσαλονίκη έστ\ πδλις ^πρδτερον Θέρμη 
έκαλεΤτο. Κτίσμα^ δ* ΙατΙ Κασσάνορου , δς έπν τι^ 
δν^^ματι τής έαυτου γυναικά, παίδες δ& Φιλίππου του 
^Αμύντου, ώνδμασεν. Ροηε βητηεη ΑχΊιαη^ ατΙ)$ βεΙ 
Τ/κεεα/οιιιν^, αηΐεα Τ&^ηιι^ ηνΜηραΙα ; ηναιη ^ηι- 
^€ηι ϊη$ίαητανΙι Οαααηά^ν^ ηηί α ηοιπιαβ ιιχοηε, 

«(ί§β ΡΗιΓιρρΊ Α)ηυηί(ΰ βΐϋ, 4ί(ίβηι ηοίπεη ίηιρο»ηίΙ, 
ίιΐβ ΙΗοιΙοηιιιι ϋ». χη. 

(6) ¥ί(ΐ6 5ΐΐ'«1)0Π6ΐη Πΐι. ιχ» ΤΙιιιεγιΙΙίΙβιη 1Ί!>. 
ι, ιΐνΙ 6ΐΐ(]6ΐη ΓοΓίηβ >)8ΐ)6η(» δίβρίίληυδ νβΓΟ Ιο- 
<|ΐΐ6η8' ά6 ογ1)6 ε]ιΐ8(ΐ6ΐη ηοπήηίβ ^Ίΐ, έκτίσθη 
ύπ^ *Ελληνος, ού του Δευκαλίωνος» άλλα του ΦΟίου, 
χα\ Χρυσίππη; τής Ίρου. 

(7) Η» βερίυ^κίηίβι ιιονβηι υΓΐ)68 Ίη ρΓονΊηείΑ 
Μΐί ρπκΓβηΙυΓα ΗβΠαόίβ ύττ^ άνθύπατον ε»6 ρτο- 
ηκΜΜΰ Γηεεηβοηΐυΐ'&ΙιΗίβΓοεΙβ, υΐ νίϋεΓβ 05ΐ αρικί 
€ΐ»ιη(Ιυΐη Ιιίο 3 ηο5ί8 ΰϋίΐυιη. 

{^) 3ί6 6ΐ 181ΚΙ31|13 Ηί6Γοε)68. δΐΓ»Ιο ΓιΙ>• IX. 
Σκάρφην τόε&Ι•: Ευ8ΐ8ΐ1ιιιΐ8 νβΓΟ Σχάρφειαν.. 

(ϋ) 06 Ευ1κΒ9Β ιη8ΐι1.ί« Βΐΐυ» ^εηιΊιια ηρροΙΙα• 
Ιίοι:6, «ρ1ιϋ>ιΐ8 61 Ιοεοϋδ 8ίο ΜαΓΟίαηα^ 1)6ίΑ€ΐ• Τόν Σούηον ηάμψατη δ' ήχό της ΆττίΜης 
Εύβοια κείται ιτησος ή κα^Ιουμέτη 
Αιά την φύσιγ το πρότερο•, ώς ρηαν Μάχρις 
Έπειτετ άΛό τής Λεγομένης ^Ασωπίδος 
Χρόνφ Λαβονσα τοΰνομα, Εύβοια χάΛιτ. 
Πρώτους δ' έτ α^Γα φασιτ οΐχήσα^ :τροτον 
Μιγάδας συνοίχονς ΑέΛεγας^ έχ τής δ' Άττιχής 
Τότ Ερεχθέως διαβάττα Πάνδωροτ ντίσαι 
ΠόΛΐΥ μεγίστην των έτ αυτή ΧοΛκίδαν, 
Ι) ΑίχΛόκ γ' "Βρέτριάν γ* "ΑβηναΤον γένει, 
ΓΙέΟεηίί α6 Αιϋεα αά ύαεητα^η 8ηηα. 
ΕηΙχρα ρΓοροεϋα νο€αΙητ ίίαηία 
ΡτορΙβτ Ιοά ηαίηταηι, ηΐ αϋ'ιηηαΐ Μα€τη. 
Ρο$Ιίάεα α6 ΑΒοριάε νοοηία^ (^.ηιροτίί 
Ι.αρ&η^ τείΊηυϊί ηοτηβη Εαϋοοϋ ρτνη• 
8εά£$ %η Ηαε βχί$$€ ρΗηιο» αηΐηηιηηί 
Ργογπμγιιο• ίείβ^αζ^ β6 οταηυβ Αΐίίϋα 
ΤναηίΜβ Ετ€€ΐιΐΗ€θ $αΙαηί Ραηάοηαη ί6» 
8ΐηίΧί$α ίηαχίηινίηι ορρίάη}η, Ιιοο €$ί ΟιαΙεχάαηι ^ 
ΑίίΙηηιηηε Εηΐήαηι ΑΐΙΐ€ηχεη$είη οτψηβ, 

Ηχε &ρρυ$ίΐ6 61 εοη8υ1Ιο ΙΓιε 24ΐ]6ε1ΐ« ίπφΐίΐ Μογο.Ι- 
ϊιις, ιιΐ 6χ Ιιοε 9ηΐί<|υί$8ίιηο ([Γθβ[Γ3ρ1ιο εοηΜοΙ 
ϋΙι»1οΊ(ΐ2 Γηηχίιπϋΐι ΕιιΙκΒΧ υΓίιειη εΐ ηυ3$ί ηιε- 
ΐΓορηΙίη Γιιί8δ6, υΐ ηίΙιίΙ ιηίΓυη) 8ϋ ηοηιηιΗοβ 
ηΐ8υ1:6 ιιοιηεη 6]α8 ο'ινίΙβΓιβ ΐΓϋ)αί856, υΐ Ιιίο 8εΓ>1>ίΙ 

Ιΐηρ6Γ3ΐΟΓ. 

(10) νίιΐβ I1ε^ο•(^)(υιη 1ί1). ητ, ΡΙιι13γο1ιιιιι) Ιιι 
1.3εοη., ΤιιΙΙίαιη ι Τυ80. ςυχδΐ., ΟίοϋοΓυιη Βί1>1• ιι. 1» • εΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΛΡΗΥΚΟΟΒΝΙΤΙ 124 

1•βοηί(Ιο$ ίΐΐβ Ι.300ίΐ£ΐηοηίιΐ8 ϋυηι (Γ6€6ηϋ& ιηίΐΐΐΐ- Λ χορίων στρατιωτών Αντίατη 2έρξ]) χψ τ&ν Οερ^ΰν 

()υ& θΙ)9Γαίΐ λβΓΧΙ Ρ6Γ83Γ0ΙΪΙ Γβ|[Ι. Α((|ΙΙ6 Ιΐ3Ρ€ &ιιηΙ, 

ςιϊχ εοιιΐίη^ηΐϋΓ ίη ΗβΙΙαίΙ**, υΐ 5ΓΓί1)ίΐ ΙϋοΓοεΙβδ. 
ΤΙΐίΐηα ν/, Ρβίοροηηέ$η$• €θΓίιιΙΙιυ8, οΐίηι ερ1ΐ}τα ηιιιιπιρθίη, ιηβίΓοροϋβ 
Γ5ΐ (οΓιιιβ Η6ΐ1:ι<1θ5, Μςυβ ίρ$ίυ$ ΡϋΙοροηπβδί, Ιιοο 
€&(, Α€ΐΐ3ί». Ναηι ΕοπίΑηί ΡβΙοροηηΰβί ίπεοΐ3$ 
ΑεΙΐ2ΐρ05 αρρβΠβηΙ. £βΙ αιιίεηι υηΊνβΓ53 ίιΐδαΐα 5θΙ) 
ιιηο ρΓίβίοΓβ εοη$ϋΐυΐ3, οΐ υΓίβδ χι. εοηΐίηβΐ; 6χ 
φΐίΐΗΐΗ ίη8ί|(ηβ8, €θΓίηΐ!ιυ8 ιηβίΓοροΗβ, ^Ιογοη, 
Α.η|ΐ;ιΐ8, 1•2οβ(1χιηοηί2ί ΙιΑΟΟίπε», ([ηχ ΑηΙβα $ρ&Γΐ& 
(ΐ!ε6ΐ>2ΐυΓ. ΑΙία ΓηβίΓοροΙίβ ΡλίΓββ ηιιηουρϋΟ. Ρείο- 
ρο'ηηββυβ ααΐβιη Ιγ68 ^ρρ611^α^οη68 ιιΐιΐίηεΐ, υΐ Νί- 
εοΙαυ8 Παηιβίδεβηυβ £€Γί1)Ίΐ ία ςυ3η3 Ιιΐ8ΐοπλ Ιΐ3- 
ηυβ ιηβιίιηε ίηΐβΓ Π1ίυ8 1«ιηροπ8 ^ΓΠίίεΙρύβ Ρβίο• 
γ\ά9ΐ ροΠ6ΐ)2ΐηΐ; 30 Ρβίοροηηβδίτ* ίρ508 ?ρ€€ΐ&1)0ΐ, 
οΐ «Ι) ίρδίβ ποηιοη βυιηη ΓβΐίηβΙ)»! ; οαηι ΙιίΐΗΐδ μνΛ 
Αΐιΐ6« πυιιήπίΙ>α8 βρρβΠαΐα ΓυίΕββΙ; &ίςιιί(ΐ6Πΐ βυΐι 
Αρίο, ίίΐίο ΡΙιοΓοηβί, (1ίεοΙ)&ΐιΐΓ Αρί»; 8υΙ) ΡβΙ^β^ο 
)ΐΐ(Γΐ{$6η3 , Ρ6ΐ28^Ί2 ; 6πΙ) Ατ(;ο βΐίβιη ίρ83 Αγ|(08 άΐ" 
εοΙ)&ΐιΐΓ : Οεηίί|υε βυΙ} ΡεΙορβ, (|υί ΟΕηοπιβυαι νιεβ* 
ΓΛί, ΡεΙοροηη6£;υ8 ρΓορπηαι Ιιοο υοιηβη τίικϋεανίΐ. 
£81 ηυίειη εΙιΟΓΓοηηεβαδ νιΐΐι ραιηρίηο 0(^γ3 ρβΓ- 
«ί4ηίΙί8 : 0ίοΐ)γ5ίυ8 1«ιηβη ρ1αι«ηί ΓοΙίο Ρείοροη• 
γιεβυιη οοαιρϋΓαΐ, Ιιοε νβηιι : 

ΡεπίηΐίΙη ρ/α<«ηι [οΗο, €μ €α$ρΊ$ αα^ία €$1. 
-€ίΓεα Ιιχε ίρβλ Ιοεα βερίεη βιιηΐ ίιιβιιΙ», ςυ« Ρβ- 
Ιοροπηβδίφ ηιιηευρ&ηΐυΓ« Αε βίε ((υ'κ^ειη ΡεΙοροα- 
068118 86 Η3ΐ>εΐ. Οίπη ηυ^επι τ^^ιο \\\ά |υΙ)εΓη8• βασίΛΕΐ. Κα\ τοιαύτα ^ν ή 'Ελλά^ χατά τ&ν Ίερ»« 
χλέα. 

^μα ζρ, Π6ΛθΛΟΥΤί\σος, 
ΚίρινΟο^, ή ποτέ Εφύρα, μν^τρόττολκ ί^σης 
Έλλάβος , χα\ αυτής Πελοικοννήσου , τουτίβτιν 
"Αχαΐα;. 01 γίρ ΤνμαΙοι τους τ))ν ϊί\\οτο^ΨΑ\ικη 
ο1 χούντας, * Αχαιούς ^νομάζουσιν (11). Έβ*» δΐ ηΑα» 
ή νΐΐσος (Ιβ) ΰτΛ Ιν\ στρατηγφ τβταγμένη, «ίλβις 
ίχουσα μ' (15)• έξ ων κίσιν ΙπΙτημοι, Κόρινθος 
μητρότΓολις, Σιχυών, "Αργός, Ααχε^ιμονΙα τ5)ς 
Λαχωνιχης, ή πρ\ν Σπάρτη - έτερα μητρόπολις αϊ 
λβγόμβναι Πάτραι. Ό Λ Πιλοπόννησος τριΐς Ιχ<ι 
Ιπωνυμ^ας, ώ; ό Νιχόλαος δ Δαμασκηνές γράφη (ν 
τιτάρντ^ (στορία. Μέγιστον οΟν των τότβ ίσχυον οΐ 
Πελοπ(δ«ι ' χαΐ ή Πελοπόννησος %{ς άρτους άφβώρα, 
χαΐ αΟτ% τούνομα Εχο^^σα &π^ ^χείνων, τρεΙς 1||^ 
πρότερον άλλάξασα τάς επωνυμίας» *Επλ μίν γάρ 
*Απίου, του Φορωνέως, (χαλεΓτο *Απίη. Έπ\ ^ ΙΙε- 
λασγοΟ του αυτόχθονος» Πελασγία. Έπ\ Α "Αργού, 
χα\ αυτή δμωνύμως έχαλίΤτο Άργρς. Έπ\ & Πέ- 
λοπος του τδν ΟΙνόμαβν νικήσαντος, ϋ^λοπόννησος 
Είχε τούτο τ^ κύριον δνομα. Έστι ^ χι^((όννησος 
άμπελοι φόλλω τω σχήματι παρεμφβ^ς, Διονύσιος 
61 πλατάνου φύλλφ{ϋ) &π«ιχάζει, λέγτιΐν οΰτως* 

ΕΙ^ομένη πΧατάτοιο μνονρίζοττι χεν/^Λφ, 
Περ\ 5έ τ^ τόπον αύτ^ν εΐοΐ νήσοι ^, Πελοηονήάιοι 
λ£γόμεναι. Κα\ ούτως μ*ν ή Πελοπόννησος. Έβασι- 
λεύενο τοπρ\ν ή Πελοπόννησος (15) έχ τον των Ήρ<ν• λ^ΙυΓ ίηιρβπο α1) ΗβΓ&εΓιόαΓυηη ^οϋεπε, (ϊοιιεεΰ χλειβών γένους μέχρις &ν Φίλιππος ό Μακεδών τούτων ΡΙιίΙίρριΐδ Μαεβάο €08 (ΙενΙεΊι. ΕΐεΐΗΐιι εαιη ΑιΙιε- 
ιΰεηβεβ 8ΐ]νεΓ8υ8 Ιι9ΐεε.ίΐ3βΐηοηίο« άβ ρπηοίρ^ΐυ εοη» 
Ι6η(1ί8$ειιΐ, εχ ςυο αΙ) υΐπδςιιβ ΡεΓ8& νίεΐυβ εβί, 
Χ6ηε$ ΊΙΙε ίΑΐιιο$ί89Ίιηυ8 ρε^εδίπ ρ<χ1ίο » Ι.Αθε<ΐ96- 
ιΐ)οηΊί8 8υρεΓ3ΐυ8 25 ^^^ ^""^ <^υ"^ Μ3Γ(Ιοηία8 ευιη 
ιιηίνεΓ8Ί8 εορΓΐ8 εοηε'κΐίΐ : ηαν&Γι τογο εχρβίΙΤίίοηβ 
«5 Αι1ΐ6ηίοη8ίΚ)υ8 εΐαϋβιη βεεβριΐ, Ιυηι ειιπι ΤΙιβ^ 
ιηί8(οε1ο8 εΐ3$8Ί ρΓχίιιίΙ; ρυ^ηα Ηηςπε ΙηΐεΓ υίΓΟβ- 
ηυε εοη)ΐηΊ8$3 εϋ <]β ρτχΓΟ^αΐΊνλ, 3ε ΙκΠυιη υίπη- 
ςαβ ρ6Γ 27 3ηπο8 ρΓ0(1υεΐυιη ε8ΐ, «Ι ρεΓ56ΐ6ΐ>Π8 
ΤΙιυογιϋϋει ηιειηΟΓί» ρΓ0(Ιίΐ. Εγ^ ρΓθΩί|;3(ο8 3 86 
ίηνίεεπι, εΐ ]ανει>ΐυΐε ρΓ08ΐΓ3ΐ3, ίην38ίΐ ΡΙιΠίρριη, 
ΛΙεχ3η(ΙΓι ρ3ΐεΓ, εΐ ηΙΓοβςυε βεΓνίΐηΐί 3(ΐ4ΐίχΊ( ; ίΐα 
υΐ Ιιοε ελπηεη (Ιε ΐρβο ρροίαιαπι βίΐ : 

€φΐ6Γυηι {η 1λθ!( ΐΓεεεηίοβ 1.9εειΙ.'ειηοιι)ο«, φΐί 
ΤΙΐ6ηηοργΗ8 οεε*ϋ1εΓ3ηι, δΙηιοιΓκΙϋδ Ιιοε ερϋ^ρΗ. (1ί• 
Ηΐ'ιεΙιιιιη 8€ΓΊρ8Ίΐ : 

^β ξΒΐτ\ άγγειΛον Ααχεδαψονίοΐς^ δη τ^69 
Κ'ίΙμεΟα, τοις xί^ί^ω^ τίΒίΟό^ιανοι νομίμοΐς. 

Όηιη ισηΓ.•! ραΐή(€ /γ^ι^ν^ ο^ιβσκήηιΐΓ. 

(Π) Ρ«;Ιοροηηΰ8υ8 ςυ» Ιιο(ΐΊε ΙίοΓ^α (ϋίεΗιΐΓ, 
Μιηι 8εΓίρΐοΐΊΐ)ΐΐ8 Ι.3Γ11118 Αε1ΐΑΊ3 νοε3ΐ)3ΐιΐΓ ' : βίε 
0Γ08ίυ8ΐ, ε3ρ. 2. ΑρυΙείιι» Ηειη θ Α8ίη1 : ηΙ)Ι 1.3- 
εέ(Ι«ιηοη3 ηοϋΠβιιι ΑεΙι^ίφ είνίΐ3ΐειη νο€3ΐ, ει 10 
6]α8(1εηίΐ, ΟοΗηΐΙιιιιη 6]υ8 ε3ρηΐ ηιιηειίΜΐ• ΡεΙο» 
ι>οΐιιιε8ί 3υΐβιη βίιυιη ρΐυήΐιυδ ϋβ8επ1)ίΙ η3Γεί3ΐιιΐ8 
ΗβΓΧ'Ι. νεΓ8• 510. 

. (12) Ρείοροηηειυι ρ6ηΊη8)λΐ3, ηοη τβΓΟ Ιηβαΐβ., 
ιιΐ ικριηο Ι|;ηοΓ3ΐ. 

(15) ΗίεΓΟί'Ιββ 3 ιιοΙ»Ι« Ι)ΐ€ ειΐΗιιβ αμΗ ΟοηηΐΗο, 
ψϊκ αΐίιη ΕρΙΐ7η 4ίϋ6ΐ)3ΐιΐΓ, οι«ΛΓορ<Ηί5 1υΐίιΐ8 ΠεΙ- έχράτηοε. Διενεχθέντων γάρ των "Αθηναίων πρ^ 
τους Ααχεδαιμον{ους περί πρωτείων , άφ* ο&ιεερ 
ύπ' αμφοτέρων (16) δ Πέρσης ήττήθη, Ξέρξης εκεί- 
νος δ περι6ότ\τος, πεζτ) μ^ν ύπδ Ααχεδαιμον(ων, δτ* 
Μαρδόνιος ίΠ) έκεϊνος συν παντ\ τψ λαψ έπεπτώχεί' 
νη'ίττ) δΐ στόλψ ύπ' "Αθηναίων, δτε Θεμιστοκλής 
έναυίρχει του στόλ•«. Μάχη οδν ΙχροτήΟη τ^ 
αμφοτέρων περ\ πρωτείων, χα\ δΐ8κρΑτησεν Επ* Αμ- 
φοτέροις δ πόλεμος Ετη χζ*, χαΟώς βουκυδ(Ιης (18) 
δ περιώνυμος γράφει. Ύπ* αλλήλων οΙΙν διαφθ«ρΕν• 
των, χα\ τής νεολα^ άπο).λυμένης, εΙσήλθε Φίλι«« 
πος, δ του "Αλεξάνδρου πατήρ, χα\ αμφότερους «4- 
τοΙ>ς έ^υλώσατο, &στε ^δηθήναι Ε π* αύτον τοίΐτοί τ6 
λόγιον;• 

ΑΝ^βίΙΙΙ ΒΑΝϋυκπ Νοτϋ;,• 

ίπ ο )3<1α8 μγΙ)ρ8 (Γί^ίιιΙ• ΐΓε8 τεεεηβεΐ. 

^ϋ) ΡΙίηΙπλ Μ Ι1ΰΐ3 Οίοηγ^Ίο Ιη Ιιοε εοη^ιι- 
Ηυιιΐ; Ηοβΐ ΡΙΊηίηβ Τ3ΐιηε3ΐιι ΟΙιεΓ^οηεβιιιη Ι^εάεπ» 
ΤοΙΐο ί^ϊΐΗίΙοιη 6886 δεπΙ)3ΐ. Υίι]ε Μογ^ΙΠ ηοΐ3β. 

(15) ΤΙιπεγϋίϋββ ΓιΙ). ι βεπΙιΊΐ ΟοΓββ ευιη Ι1(*γ3• 
ε1ί(1Ί^ Ι.ΧΧΧ αηηο ρο8ΐ εχεκΠιπη Ύηή^ Ρβίοροη- 
ηβδυηη ιοηοίβλε, εαιπ Οοηεη8ε$ 3ΐΐβΓ0 «τβειιΐϋ 
τηοηίΐ4, ρεπ 3η|;υ9ΐΊ38 Οί8.\ή 8Ίηυ8 8<!ογΙι ΙΙεΓ3€Η« 
(|38 (ΙοίΏίη^ηΐεβ Γυρπιηΐ : ηιιϊ ρο8ΐ63 Ία Ρεΐοροη- 
ηεδοιη $ιπΗ ΓετεΓ8ί €ΐιιοεε3Γ3ΐιο. 

(16) 1ΐ3ηε νίείονίβιη, παππ» θβ ΡΡΓ8ίδ €Γ«εί 
Γεροη3ΓΐιηΙ, Γϋίκβε χοιν&ν το κατόρθωμα Ελλήνων 
8εήΙ)Ίΐ Ρΐιιΐ3ΓϋΗυ8 ίη Αΐΐ8ΐί(]ε> 

(17) Οε Μλπίοηϋ εβιΐε εοηείαΐ εχ εο<Ι«η 
ΡΙηΐ3ΓεΙ)0 3ΐ) Αηηίηβδίο $ρ3Γΐί3ΐ3 ρ3ΐηιΐ3ΐιι εη^ 
ςυί 83X0 ε3ριιΙ Μβηίοήϋ εοηΐΓίνίΐ; ιϋ εχ ΑπιρΙιΙ«πι| 
θΓ3Γ4ΐΙο ρτβΕ^οιΓιΙιιηι ίιιεΓ3ΐ• 

(Ι8)νί(Ιε Τΐιυενάίϋειη Ι«1). τ« 125 0£ ΤΗΕΜΛΤΙΒυδ ΟΟΟΙΟΕιΥΤΙδ 

^^ ίέ διχοατασίιι χαϊ ό Λάγχακος ξΛΛα/,ε ημης. Α Ιη ά'αίίάϋί βηίειη ν€ΐ V» ΤΓατιρον δΙ ι:άλιν, -βών Μ«χεδ4/ων ύπ^ Τωμαίω»/ 
Ι^ττηθέντων, πί^α ή Ελλάς τε κα\ ή Πελοπίίννησος 
ΟΐΛ τήν των Τωμαίων σαγήνην έγίν», ;ο, ώατε δού- 
λου; άντ' ελευθέρων γενίσΟβς. ΈσΟλαβώΟτ; (19) δέ 
'τΛαχ ή χωρά, χα\ γέγονε βάρ6αρο^| βτε 6 λοιμιχ^ 
0^νατος (20) ιτί^αν έβόσχετο την οίχουμέ^/ην • ότί- 
*ϊ;νίχα Κωνσταντίνε, 6 της κοττρίας'έπώνυμος (51), 
τΑ σχήτΓκρα τ?,; των Το)μαίο)ν διείπεν αρχής. *Όστε 
τιν3[ των έχ Πελοποννήσου μέγα ί^ρο^^^ζΛ ίτίΧ ν^ 
«ύτοΟ βύγινείι, Γνα μ!) λέγο> δυσγενεί^, ϋΙΟφήμιον, 
έχ£?νον τδν περ'.δ^ητον γραμματιχίν, ά'ποσκώψαι εΙς 
4ΐύτ^ τοντοί ^9% θρυλλούμενον {αμβεΓον 

Γ4φα^9ο9ΐδ}ις (22) δ}!ης έσθΛυϋωμένη. 
*ΙΙν δέ οδτος Νικήτας, ό κηδεύσας (25) έπ\ ΟυγατρΙ Β 
2οφία Χριστοφ^ρον τ6ν υΐδν του χιιλου Τωμχνοϋ χα\ 
άγαθοΰ ρασικέως. 

θ^μα /*, Κβ^αΛΛηνία. 

Ή Ζϊ Κεφαλληνία τ^μπεριείληττραι τ} Πελοττον- 
νί,σΐιί* ουδέ Λοτε γϋρ είς τάξιν έχρημάτιζε θέματος, 
ούΛ ό*^ομαστ^ς τις έχ ταύτης έγένετο, εΕ μη ό τταρ' 
Όμήρφ ΐΜλυθρύλλητος Όδυασεύς. Όμοίως δέ κα\ 
^^αο^,ή Ζάκυνθος, ή τε Λ*υχάς, χα\ ή Ίθάχη, ή 
του *0θυ99έως ΐΝΐτρ\ς, χα\ Αλλα τινά νησίδια, χα\ 
αυτή Κέρκυρα (24), ή των Φαιάχοιν ΐίόλις^ τ6 του 
*Αλχιν<^υ βασίλειον (2ΰ), δνίτερ "Ομηρος εκθειάζει 
ύτΛρ «άντας τοΟς τίτε τινών ανδρών βασιλεύοντα;. 
Κα\ ταΰταμίν περί τούτων, 

θίμα Β\ Νίχό:νοΛίς. 

Ύηαρχία της πα).αιΛς Έπεί,^ου της Φωκικής, ύφ»• 
ηγεμόνα, πόλεις δώδεκα (26)• Νιχ^πολις μητρ4τΛλις• 
έχλήΟη δ^ Νιχδπολις^ δι' αΐτίαν τοιαύτην • Κα?σαρ 
2χει*/ος ό σεβαστές κα\ περιώνυμες Αδγουστος π•ί- 
/εμον Ισ/ε μ$τά Κλεοπάτρας της ΑΙγυπτίας, κά\ 
*Αντΐιΐν£ου του ταύτης ανδρός* δς ^ν πρότερον έπ' 
Αδελ^ του Καίσαρος γαμβρός ' άπέστη δΐ της Τω- 
μ3!(ι)ν αρχής δΓ {ρωτά τής Κλεοπάτρας αυτής, κα\ 
της Α•γυπτλίίν γής πάσης Ιχράτησβν, Ναυτικψ ου ν 
^όλω έπ\ ναυ^Α χιλ(αις χ&\ διακοσίαις συνέβαλαν 
μετά Κα(σα|:Γς Ιν πολέμφ, Ιν αύτφ τφ άκρωτηρ{ω 
'τΑ χαλουμένφ *Αχτ(φ* 3«α\ νιχήσας ό Καίσαρ τ6ν 
*Ανϊώνιον χα\ τήν Κλεοπάτραν (27) Ικτισε π»ίλιν, Γ. ηΒηηΙαιηιιΐΜ ρηηαραίνηη 
[ο6ΐ{η€ΐ• 

Ρο&ΐβίΐ βιιίβηι, νί€β ν6Γ5α Μαοβιΐοηίΐιιιβ & ΚοηίΑ- 
ιιί$ 8υρ€Γ9ΐί$, οηιηίβ Ογαοιβ, ρι Ρ6ΐοροηΐΗ*8ΐΐ9 Κο- 
ιηηηοηιηι βιι^βηχ ]Ώ%νηι 8ΐιΙ)ί6Γυηΐ« ίΐα υΐ ότχ€\ 
$οτ\\ \)\ο ΙίΙ)<5Π5 βνα&βΓίπΐ. ϋϋ,Ίοηιιη ίη $€Γγίΐυΐ6η• 
Γ«:(1»εΐ8 ΓνίΙ ιιηίν6Γ9η Γ6($ίυ, βο 1):υΙ)9Γίΐ «ίΤβΰΐα, 
ςυβιιϋο ρβ&ΐΊΙβηβ ιιιυΓΐ)ΐΐ8 ίη οηιηβιη ΐβΓΓ.ιηιηι ΟΓ- 
1>βη) (;Γ«$8«ΐυ8 «βΐ, ςυο ΙοιηρυΓβ ^οιι81»ηI^ηιι« €ο« 
ρΓοπγηπιβ Ποωίΐιΐϋηιιιι ίιηρβΓϋ &ο«ρΐΓα Γβχίΐ. 1ΐ9(|υ«9 
ςυβιηρίαιη 6 Ρβίοραηηββο οπιιηϋυηι (Ιε ηοϋΐΙίι&ΐ6 
βυ9, 116 (1ίΰ3ΐη Ί§[ηοΙ)ίΙΙΐ3ΐρ, |;1οπ:ιηΐ6ΐη, ΕυρΗοιηΐΗ^, 
ί11υ8ΐπ$ ίΠο 6Γ3Πΐηι&ΐί€υ8, ονίΠΑΐιΐ5 89ΐ8ο ΓυίΙ 
^θ€ Ιηΐο, 6( ι^η^%Άϊο 86η8Γίο : 

νίίίβ (α€ίη ίη $€τνίΐνΐ€ηι τβΗαΓ.Ια. 

Πίο 9ΐυ(6ΐη Γαΐΐ ΝΙοβίαβ, ςιιί ΑΙίηιη 8ΐι»ηι δορΙιί»ηι 
οοΠθ€9τίΙ €;ΐΐΓί9ΐορΙΐθΓθ, Γιΐίο ΚοπιβηΊ, βίΓο^Γι 30 
ρτοί»! ιιηρβΓ»ΐοη8. 

ΤΗ€ΐηα VI Ι ^ €€ρΗαΙΐ£ηία. 

€βρ1ΐ8ΐΐ6ηΐ9 ΡβΙοροηιιοδο €0ΐνΤρΓ6ΐΐ€Π89ΐ 6βΐ•; ηπνι* 
ςιιαιίϊ βιιίιη οχ ηυηιοΓΟ ΐΗβιηαηππ Γυίι, «ιβςιιβ €βΙ<!•' 
1>Π8 (|υΊ8(|»ηιη οχ 68 οτίυικίυβ 6γαΙ, ιιίβί 6ΐαη$«ν• 
ηηιΐ8 αριιιΐ Ηοαιβηιιη υΐν88<'8 : »€ ριΐΓίΐ6Γ ίΛίΛΐη 
Ζ9ΐ€γηΙΙιυ8 ίη8υΐ9, €1 Ι^υεαβ, βΐ 1ΐΙ)868, υΐγββίβ 
ρ&ΐΓΐ) ; 61 8ΐί» (ΐπ»(ΐ3ΐη ραητ» ίηκιιΙΐΡ, 3ΐςυ6 Ιρβ» 
€θΓ6χΓ8, ΡΗχαοιπιι είνί(&^, Αίοίηοί ΓΟβί» ; ηικ^ 
ςηίϋβηι ΙΙοπ)6Γυ8 ιΐίνίηίβ Ι81Ι(1ΊΙ)(Ι8 ίη ιωίπιη βχίοΐ* 
ΙίΙ 8ΐιρΓ8 ουηοΐοδ ρπηοίροχ, ςιιί Ιυηο ίη ραυ€0» 
(1θΗΐίη8ΐ>αϋΙιΐΓ. Λΐιμιβ Ιιχο ςαίιΐοη) ιΐβ )Γΐ8^ 
ΤΙιείηα ν///, ΜοοροΙίί. 

ΡΓ96Γ661ΙΙΓ9 νοίΰπ» ΕρίΓΐ Ρ1ιθ€βη$ί», 8υΙ> «Ιιιεο» 
υΓΐ)β8 (Ιυο(ΐ6θίΐη : Νίοοροΐίβ β8ΐ ηιβίΓοροϋβ. ΥοΰΑΐα 
&υΐ6ΐη €5ΐ ΝΊΓ.ορπ1Ϊ8 οΙ> ο]υ8ηιοϋί οηιιβαηι : €9Β58γ 
ί1ΐ6 Λ«ΐ(;*>ΐ5ΐυ8) βΐ Γβηια 8ορβΓ χιΙιογ» ιιοΐιι$, ΙιοΙΙκιιι 
|^β8δί( α<1νεΓ8ΐΐ8 ΓΙβοραίΓαπι ^Ε^^ρΐί.ΐιιι, βι Αΐιΐο- 
ηίυηι 6]ιΐ8 νίΓϋπι, ηα! ρριυ» €«88Π8 ΒίΟηίδ οΐ) δο* 
ΓΟΓοηι Γιΐ6ΓλΙ. ε3Ρΐ6Γυη) α ΙΙοηιαηοΓίιηι ϋοηιίηΑίιι 
ιΙββοίν'Λ οΐ) αιηοΓβη) €Ιοορ9ΐηΐϊ, 6( ιιηίν6Γΐ»&ιη ^Ε^γ- 
ρΐίοΓϋπι 2β ι^'^ΓΑΐη οΙ)ΐίηυΊΐ : Ίΐαφίο η3ν.ιΓι ρΓχ1ίη| 
€ϋΐη ιι»τίΙ}υ$ πιίΠβ όυο^ιιΐΐβ, ονιιη €26$.ΐΓϋ ίιι αιίβ 
οοη^ΓεβδΟδ, ίη ίρ$ο ρΓοηιοηίοπο, ηιιοά Αείίυηι 
ηιιποιρηίυΓ; 6ΐ ουηι ^ι^$αΓ Λοίοηίαιη 6ΐ €Ιΰορα- 
ΐΓ3ΐη νί€ί$8βΙ, ιΐΓΐ)6ΐη εοηϋίιΓιΐ, ςυαιη Νίεοροϋη ΑΝδΕΙ^ΜΙ ΒΑΝΒΟΗΙΙ ιΝΟΤΛ. 
(19) Σθλαβ^νεχνβΙ σκλαβόνειν, ίιι ί€Υν}(ν(€ηι τύ- ^ 6οΐ» Ιΐϋ]ηδ ραΐΓίοϋ, ΟϊιΓίδίορΙϊοη δοοεπ ρτχΜ άΙμύν€. Ρα&8ΐιη ;ιυΐ€ΐη οεοιιτπΐ Ηβκο τοχ ίρυϋ 5επ 
ρΐθΓ6ϋ Β5ζ&ηΓιηο8 ; ηυχ ςυί(ΐ6ηι !Λΐ6ΐ)»1 ΜοΓεΙΙυιη , 
111 ίρ&οίη^βηυβίπ ηοΐίβ »(! εαηιϋειη ΡοΓρΙι^Γο^εηίιί 
!θ'ΐ(ΐιη ϋιΐβΐιιτ ; 86ϋ ςυοβ ίΙ)ί ίρ86 &1ίεη αιΐ εχρίί• 
ΓβϋΐΜίΡΠΐ Ιιιι]υ8 νοείδ, ιιΐια εΐ πδΐιιη εΐ δίοηιηοΐιυηι 
ιη«>ν6ΐιΐ. 

•ϋΟ; Οπ Ιιαε ρβλίϋεηΐίϋ, <]Π3β ΙηιρβτβπΙο ΟορΓο- 

ΐί^ίΜΟ ίη οπιηειη Ιεπαηιηι 0Γΐ>βιη |(Γ»ϋ$αΙα εβί , 

ιπίΜΐΙίοηειη ΓαείιηιΙ 8επρΐ0Γ68 ίΠίυί κνί, εΐ ίπιρι^ί- 

,ιιιΐΗ κ3ΐιεΐιΐ8 ΝίεορΙΐϋΓΐΐ8ρ3ΐπ3ΓΓίι.η ΟΡ. ίη ορ6π1>υ8 

ΙΐΐΜ.» ςηχ ρΓορε«ϋϋΐΐίι & ηοΐΐίδ β<ΙβηΙυΓ• 

(ϋ; ΖοηΑΓ» ίώ. χν^ η. 4, Κοπρόνυμος άΐεΐ* 

(22) Γαραοδοιιδής Οητί^\% τεεεηΐίοηΐ^υδ ί6Γ• 
ΐ:ΐ!>8ί« |ΙΓΦ- Ϋεροντοει^^ς. ΤεΓεηΐΪΜδ, Υβ^π» νίείπΒ 

(2*) Οιιί»'*ίΓαβΓΗ|• ϊιιηιίΗ ΙίυΓεΙΙη», Ιιίε ΝίεείΛδ 
€ΐ«τίι»ΐο|Η*^ί *<^€0Τ εοΒΐρ«τΙυηι ιιοη Η»1)εο. Αι Μί* ΡοΓρΙιγΓοςεηΙΐυιη, ηίεΐιήηίΐ εΐ Ι^εο 6Γ3ΐηηαιίίΊΐ« 
ρ^ΐίζ. ώ4. 

(2!) Οίοηγδίαδ Περιηγ. ν. 'Μ : κα\ λιπαρά Κέρ- 
κυρα ϋίλον πέδον Άλκινόοιο. ιιΐιί ΕιΐδίϋΙΙιίϋδ ηιοιιιΓ 
ίη 3ηίί(]ΐπ8 εοίΙΐΓ.ΐϋπδ άμφιβόλως ^χειν την της 
νήσου ταύτης γραγή'^» ίίΐηΙ>'2υο δΟΓίϋί ΟεΓΟ^Γηηι 
61 ΟοηγΓ&η), εΐ ηυλιΙπΓαπΑηι νοε^π, ΡΙκν^είαιη, 
δι Ηεπιιηι, ΟΓορ^ηοη εΐ Ατέοί». 

(25) ΗΊο ΛΙείιίου8 ΠΐΗηεΓο ^ίρρείΐ^ΐυτ β^ίσ-.λευ^ 
ΟεοΞίδής, ϋίχ ίί€ίίο.ηηί$. 

(26) Ιιι ρΓίΟίεοΐυΓΛ νείεπδ Ερίη υπίιεδ ίίοιη ιίικκ- 
άεοΊη) πηιΐίεΓαηΐϋίαϋ ΙΙίεΓοεΙε \»ίε α ϊ»οΗ:δ ε<ϋιο, 
€1 δίη^υΐοϊ ίίή ϋΐΐ εοα6ίή.Γ«;<:λίη:^εηΐπΓ. 

(27) Γ<αν8Πδ 1η&6 αι1 Αοΐίυιη νίε^οήα ΓοπίΊ^ίΙ, ιι( 
Οίο 1ε':»ΐ3ΐιη', Χ,εδΛΓβ ΐβΓίίαηι οΐ Με&5;\1» Οοδ*. 13 γ*. 
)>ί8 εοικίίΐφ 723 ^υI^2η« ε<1ϋί4>>ιίδ 15. &ϊ9 ί ίιιια . 
3 8^»ΐ£ΐηΙ)π5. 1» ' εθΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΛΡΗΥΚΟΟΒΝΙΤΙ |31 

1•βοηί(Ιο$ ίΠβ Ι.3ΰοιΐ£ΐηοηΊιΐ8 ϋυηι ΐΓβε6ηϋ$ ιηίΐΐΐί* Λ χορίων στρατιωτών Αντίστη Ξέ^ξη χψ τών Περη^ 

()υ& θ1)9Γαίΐ λϋΓΧΙ Ρ6Γ82Γ0ΙΪΙ Τ€%\. ΑΙ(|ΙΙ6 Ι)9Ρ€ &ιιηΙ, 

ςιϊχ εοηΐΊη^ηΐυΓ ίη ΗβΠαίΙι*, ιιΐ 5ΓΓί1)ί( ΙΗοιυεΙβδ. 
ΤΛίΐηα }'/, Ρβίοροηηαίϋ. €οΐ)ηΐΙΐ(ΐ8, οΐίιη Ερ1)}τα ηιιιιαΐ|)3(η, ηιβίΓομοϋβ 
Γ5ΐ ΐοΓιιι^ Π6Π:ηΙο8, Αίςυβ ίρ$Ίυ$ ΓϋΙοροκπο^ί, Ιιοο 
Γ&(, Α€ΐΐ3ί». Ναπι ΕοιηαηΙ ΡβΙοροηποι;! ίποοΐ2ΐ$ 
ΑεΙκτο$ ηρρβΠηηΙ. ΕβΙ αιιίβηι υηΊνΡΓ53 ίιι&ιιία 5υΙ) 
ιιηο ρΓΓβίοΓβ οοη$1ίΐυΐ3, οι υΓΐ)θ$ χι. εοηΓιηοΐ; οχ 
φΐίΐιιΐϋ Ίη$ί|(η(;5, Οοπηίΐιυβ ιηβίΓοροΙίβ, $ΐ€ν'>η, 
Αι^ιΐδ, Ιι3ο<ΐ(]»ιηοηίλ ΙιΑοοιπεχ, <)•ιχ &ηΐ63 $ρ&Γΐ2 
(Π€βΙ>2ΐυΓ. ΑΙία ιτιβίΓοροϋβ ΡλΐΓ» ηιιπουρηία. Ρείο* 
ρο'ηη6&ιΐ5 ααΐβιη Ιγ68 βρρΰΙΐΜίοηοβ ιιϋΐίηεΐ, υΐ Νί• 
οοίαιίδ Παηιαδοβηυβ εεηΙιΊΐ ία ςιΐ3η3 ΙιίΒίΟΓί». Ιΐα- 
ηυβ ιη0ΐίπΐ6 ίηΐ6Γ Πΐίυβ Ιβπιροη» ρΓΐηεΙρύδ Ρβίο- 
ρκΐ.*» ροΠ6ΐ)3ηΐ ; 30 Ρβίοροηηεδίι^ ίρ508 ?ρθοΐΑΐ>0ΐ, 
οΐ «Ι) Ίρβίβ ιιοηιοη βυυιη Γ6ΐίηβΙ)«( ; οαηι Ιι 'ώυβ ]9πι 
Απΐ6« ιιυιΐ)!ΐΗΐ)α8 αρρεΙΙαίΑ Γυίβββΐ; &ίςυί(ΐ6Πΐ βυΐι 
ΑρΊο, ΙίΙίο ΡΗοΓοηβί, ίϋεοΙ)3ΐιΐΓ Αρι»; 8υΙ) Ρ6ΐ3$^ο 
ίιΐ(Γΐ{$εη3 , ΡβίΑβ^ία ; 6ΐιΙ) Ατ(;ο 6Γι;ιη> ίρβα Αγ|(08 άι- 
Γ.οΙ)ηΐιΐΓ : ϋβηίί|αε &υ1) ΡοΙορβ, (|υί ΟΟηοπιβυαι νίοβ- 
ΓΛί, Ροίοροηηύΐ^υβ ρΓορπηοι Ιιοο ιιοιηβη νίικϋεΑνίΐ. 
£$1 ηυΚΜίι εΐιοιτοηηββυβ νίιΐι ραιηρΊηο ύ^^ητΛ ρβΓ- 
«ίιηίΐίβ : Οίοηγδίυβ Ιλίηβη ρ1αι«ηί Γοΐίο Ρείοροη- 
116811 ιη €0ΐηρ3Γ3ΐ, Ιιοο νβΓ8ϋ : 

Ρύπίηιϋη ρΙαίΜηϊ (οΐίο, €Ηί ΰΠίρ'η αεηία €ΙΙ. 
-€Ίγ€3 Ιιχο ίρβλ 1θ€α βερίβη βηιιΐ ίηβηΙ», ςυ« Ρβ- 
Ιοροπηβδίφ ηιιηουρ&ηΐυΓ* Αο βίε ((υ'κ^ειη Ρείομοη- 
ηο8ΐΐ8 86 I1:ι^εI. ΟΓπη ηυ^επι τβ%{ο ΥύΆ %η)}^τη»^ βασ'.λχί. Κα\ τοναΟτα μίν ή Ελλάς χατά τ&ν Ίερ». 
κλέα. 

θέμα Ο"*, Ιΐ6ΛθΛΟττίΐΓος, 
Κόρινθος, ή ποτέ Εφύρα, μν^τρότεολις κάττ^ς 
Έλλάίος , χα\ αυτής Πελοποννήσου , τουτέστιν 
\\χαΧας, Οι γίρ 'ΡνμαΙοι τους τ))ν Πκλοκώτνησον 
οίχουντας, ^Αχαιούς ^νομάζουσιν (11). "Εαίτι 61 ι:άα9^ 
ή νΐίσο; (Ιβ) ΰπ6 Ιν\ στρατηγφ τβταγμένη, «$λβις 
ίχουσα μ' (13)- έξ ων κ2σιν ΙπΙτημοι, Κδρινθ^ 
μητρόπολις, Σιχυών, "Αργός, Ααχβ^χιμον{α »1|ς 
Λαχωνιχης, ή πρ\ν Σπάρτη * έτερα μητρόιηλις β! 
λεγόμβναι Πάτραι. Ή Λ Πκλοπ^ννησος τμάς ίχα 
Ιπω*/υμ<ας, ώ; 6 Νιχόλαος δ Δαμασκηνός γράφη (ν 
τκτάρτη (στόρια. Μέγιστον οΟν των τάτε ίσχυον ο( 
Πελοπίδα 1 - χα\ ή Πελοπόννησος «Ις α&τοΰς άφβώρα, 
χα\ αύτ^ τούνομα Εχοναα άπ^ έχείνων» τρεΙς 1{||η 
πρ^ερον άλλάξασα τάς επωνυμίας. ΎτΑ μΙν γάρ 
"Απίου, του Φορωνέως, (χαλεΓτο *Απ(η. Έπ\ ^ Πι» 
λασγοΟ το•] αυτόχθονος, Πελασγία. Έπ\ Α *Άρτ)^, 
χα\ αυτή δμωνύμως έχαλκΤτο Άργος. Έπ\ & Πέ- 
λοπος τοΰ τδν ΟΙνόμαβν νιχήσαντος, Πελοπόννησος 
Ιτχε τούτο τ^ κύριον δνομα. Έστι ^ χι^|&^ννησος 
άμπελοι φύλλω τω σχήματι παρεμφβρής* Διονύσιος 
61 πλατάνου φύλλφ {\1) άπχιχάζει, λιέγνν ο5τως- 

ΕΙ^ομένη πΛατάτοιο μυονρίζοττι χβτήΛφ. 
Περί δέ τ^ τόπον αυτόν εΙο\ νήσοι ^, ΠελοηονήσΐΜ 
λ£γόμεναι. Κα\ ούτως μΙν ή Πελοπόννησος. Έβασι- 
λευενο τοπρ\ν ή Πελοπόννησος (15) έχ «ον των Ήρσ- 1>3ΐυΓ ίιυρεπο α1) ΗβΓηεΓι^αΓυιη {οηεΓβ, ύοηεε € χλειβών γένους μέχρις &ν Φίλιππος ό Μακεδών τούτων ΡΙιίΠρριΐδ Μαεεάο β09 «ΙενίεΊι. ΕίειΓπιι εαιιι ΑιΙιε- 
ιΓιεηβεβ βιΙνεΓβυβ ΙιΑεοϋΙχιηοηίοϋ (1β ρΓΐηείρΑΐυ εοη» 
ΐ6η(Γΐ8$ειιΐ, εχ ςυο α1) υΐπβςυβ ΡεΓ8& νίεΐυβ εβί, 
ΧοΓχοδ ΊΙΙε ίΛΐηο&ΐ89Μηιι$ ρβ(1ο$ΐπ ριχϋο 3 ΙιΑοεάκ- 
ιιιοηίΊ& $υρεΐ3ΐυ8 25 ^^^« ^"ΐ" ^^"^ Μ3Γ(Ιοη{α8 ειιιη 
ιιηΊνοΓ8Ϊ8 οορΓΐ8 οοηε'κΐίΐ : ηαν^ΐί νβΓΟ εχρβίΙΤϋσηβ 
«5 ΑΐΙΐ6ηίεη8ίΚ)υ8 είαιίβιη ΑοεβρΊΐ, Ιυηι ειιπι ΤΙιβ^ 
ιηΊβίοεΙ^β εΐ388ΐ ρΓβΒίιιίΙ ; ρυ^ηλ ΊΟςιιε ΙηΐεΓ πΐΓ08- 
ηυε εοηιιηί8$3 ε8ΐ <]β ρτχΓθ^ϋΐίν&, λε ΙκΠυιη υίπη* 
ςιιβ ρεΓ 27 &ηΐ)08 ρΓοϋυείυιη εβί, «ι ρεΓ56ΐ6ΐ>Π8 
Τ1ιυ€3Τ()ΐ(ΐ6> ηιειηοπ» ρΓ0(ϋΙ. Εγ^ ρΓθΩΊ|;3(ο8 3 86 
ίηνίοειη, εΐ }ανερΐυΐε ρΓ08ΐΓ3ΐ3, ίην35Ίΐ ΡΙιϋίρριη, 
Λ1εχ3ΐ)<1ι ι ρ3ΐ6Γ, εΐ ιιΙΓοβςυβ βεΓνίΐνΐΊ 3(ΐ4ΐί»( ; Ιΐα 
υΐ Ιιοε ελπηεη (Ιο ίρβο ρΓοΙηιαιιι 8ίΐ : έκράτηοε. Διενεχθέντων γάρ των ^Αθηναίων προς 
τους Λακεδαιμονίους περί πρωτείων , άφ* Λκψ 
ύπ' αμφοτέρων (16) δ Πέρσης ήττήθη, Ξέρξης έχεΙ* 
νος ό περι6ότ4τος, πεζή μ^ν ύπ6 Ααχεδαιμονίων, ση 
Μαρδόνιος (17) έχεΐνος συν παντί τφ )4ΐφ έπεπτώχει* 
νηΐττι δΐ στόλψ ύπ' Αθηναίων, δτβ βεμιστοχλης 
έναυίρχει του στόλ•«. Μάχη οδν ΙχροτήΟη τρό; 
αμφοτέρων περ\ πρωτείων, χα\ δΐ8ΐ€ράτησ8ν 1ιι*άμ- 
φοτέροις ό πόλεμος Ιτη χζ*, χαθώς ^ουχυβίίης (1β) 
6 περιώνυμος γράφει. Ύπ* αλλήλων οΦν βιαφίαρέν- 
των, χα\ της νεολα^^ άπο).λυμένης, «ΙσηλΟε Φίλι«• 
πος, 6 του ^Αλεξάνδρου πατήρ, χα\ άμφοτίρονς «^ 
τοΙ>ς έδουλώσατο, &τ;ε ^δηθήναι έπ* αύτο» τίΑηΛ τΙ 
λόγιον;• ΑΝ$Ι!:ΐ.Ι1Ι ΒΛΝϋυΚΠ ΝΟΤ>& 
€φΐεπιηι {η 1λθ!ΐ ΐΓεεεηίΟΒ [.^εειίτειποη^ο^, (|ΐιΊ Ίη Ο )^ι<1α5 μγΙ)γ«; ιΐΊ^ίιιΐ» ΐΓεε τεοεηεεί 

ΤΙιβηηοργΠ8οεε*ϋΙεΓαηι,δΊηιοιΓι<ίο8ΐιοοερίΐΛρ1ι.(Ιί• -"*' '*''-' •μι- λ: :-. 

««ιίοΐιιιιη 8θηρ8ίΙ : 

"Ώ ζ6Τν\ Α^-γειΛον ΑακεδαψοίΊο/ς, νη τ^69 
Κ'-ΙμεΟα^ τοϊ(; κρ.Ιι\ο>* πειΟό^ιεν^ι γομίμοίς, 
ί>ίί, Ιιο$ρ€9. 8ρατία'^ηο» 1€ Αιγ νίάΐχ^ύ ίαεαηια^ 
Ι)ηιη ισπΓ.'Ί ραίπίτ Ιρς'ώΗ$ ο(ί$€ψΛΪηιηΓ, 

(Μ) Ρ(ίΙοροηηϋ&υ$ (}υχ Ηοαίε Μοηα (ϋιεΙίιΐΓ, 
ΜΊπ) 8θΓίρΐοιϋ)ΐΐ8 1.3111118 Α(-.Ιι<ιί3 νοε3ΐ)3ΐιΐΓ * : βίε 
ΟΓ08ΗΙ8 1, εΑρ. 2. ΛρυΙείιι» ίΐβπ) 6 ΑδίηΊ : ηΙ)Ι 1.3- 
εειΙ;ειηοπ3 ηοΐΰΐβιπ ΑεΙι&ί^ΰ είνίΐ3ΐειη το<!3ΐ, ει 10 
ο]α8(1εηίΐ, ΟοΗηΐΙιυιη 6]υδ ειρπΐ ηιιη€ΐΐ03ΐ• ΡεΙο- 
ρο)ιιι^9Ϊ 3ΐιΐειη βίιυιη ρΐυπί^ιι^ ϋεβεπϋίΐ ΜαΓείλίπιβ 
ΗεΓβΓί. νεΓ8. 510. 

. (12) Ρείοροαηειαΐ ρ6ηίη8\λΐΑ, ηοη τεΓΟ Ίηβαία^ 
ιιΐ 1ΚΊΙ10 {(;ηοΓ2ΐ. 

(15) ΠΐεΓΟΓίε» 2 νοΜι^ Ιιί€ εάίΐιΐδ 8ηΙ) (]οι ίηΐΙ^ο, 
ΐ|Ί» α&ίιιι ΕρΙι^η (ΙίεβΙιαίιΐΓ, ««ΐΓοροΙί» Ιυΐΐιΐ!» ΙΙεΙ- ^11) ΡΙίηΙολ Μ ΙΙ(Η3 ΟίοηγβΙο Ιη Ιιοο «οηιβΜ' 
Ηιηιΐ; Ηοεί ΡΙΊηίηε Τβιιηειιηι ΟΙιεΓεοηεβιιαι ΗειΙεπί 
ΓοΓκ) «^ΐιηίίοιη ε$8ε δεπ53ΐ. Υίϋε ΜοΓεΙΗ ηοΐ»•. 

{15) ΤΙιπεγϋΊ<)«;8 ΓιΙ). ι βεπίιΐΐ Ποι-ββ €αιη Ηι•πι• 
ε11<Γι^ Ι.ΧΧΧ αιιιιο ρΑ$ΐ εχεΐιΗυιη Τη>]96 Ραίβροη- 
η6«^υηη ΐοηοίβλε, εαιπ Οοηειΐ8β9 «Ηβτο ηηενΙε 
τηοηίι4, ρεΓ 3η9υ9ΐΊ38 ΟηδΛϊί βΐηαβ 8<1ογ11 ΙΙετλεΚ* 
(138 (ΙοίηίηΑηΐεβ ΓυξαπιηΙ : ηυί ροΜΜ ίΐ Ρεί•ρΜ• 
ηεδίιιπ $ιιηΐ τετεΓδί ϋιιοε εβπιιιο. 

(16) 1ΐ3ηε νίοΐονίλΐη^ αιιβιιι ά^, ΡεηΙχ €ηκί 
Γεροη3ηιηΙ, Γα'ΐδδε χοιν&ν το χατόρΐίωμα Άλήν••* 
δ€Γί1)ίΙ ΡΐιιΐηΓοΗιΐδ Ίη Αΐ1δ1ί<1ε• 

(17) Οε ΜαπΙοηϋ €»!« οοιμΙ»! «χ <θί|Λ 
ΡΙηΐ3Γε1)0 3Κ> Αηηίηεδίο $ρ»ηι&ΐλ ριΐΓ&1«η ΜίΝ 
ςιιί 83X0 €3ρηΐ Μ3Γ4)οή'π εοη:ΓίνίΜ, «Ι «χ ΑηρΙιΙιιΜ 
θΓ3(ΜΐΙο ρΓ96τηοπίΙυηι ίιιεΓ3ΐ. 

(«8)νί(Ιε Τΐιυΰνάίϋειη ΙίΙ). η 0£ ΤΗΕΜΑΤΙΒυδ ΟΟΟΙΟΕΝίΤΙδ ϋ» 

^έ διχοστασίιι χαϊ ό Λάγκααος ίΛΛαγβ ημής• Α Ιη άΊ»$ίάΗ$ βηίαη νέΐ ηΒηηΗήηηα ρτΐίκφαΐνηη ιρον δΙ τϋίλιν, των Μ«Χ£$βνων ύπ^ Τωμαίω*/ 
)έντων, πάίία ή Ελλάς τε κα\ ή Πελοττίννησο; 
:<;ν των Τωμαιων σαγήνην έγέν., ;ο, ώστε δού- 
άντ' Ιλιυθέρων γενίίΟβς. ΈσΟλαβώΟτ; (19) & 
ή χώρ«, κα\ γέγονβ βάρβαρο;, βτε 6 λοιμιχ^ 
5*ς (20) 1:5 ^αν έβόσχετο τί;ν οίχουμέ^/ην • ΟΛ- 
ι Κωνσταντίνος, ί της κοπρίας'έπώνυμος (21), 
ιβ9|7ϊτρα της των Το)μα?ων διεί^εν άρχί^ς. 'Ω^τε 
των έχ Πελοποννήσου μέγα φρονοΟντα ίτίΧ ν^ 
ί βύγενείι, ινα μ!) λέγο^ δυσγενε{^, ίΐύφήμιον, 
ον τ(ν περ'.β^ητον γραμματιχίν, ά*ποαχώψαι εΙς 
ντοντο^'ί^ θρυλλούμενον {αμβεΓον* 
Γ4φα^9ο9ΐδ^}ς (22) ^$5•/ς έσθΛυϋωμένη. 
^ ούτος Νικήτας, ό κηδεύοας (25) επ\ ΟυγατρΙ Β 
κ Χρ'.στοφ^ρον τ6ν υ(&ν τοΟ χαλοΟ Τωμανοϋ χα\ 

Ζϊ Κεφαλληνία σ'^μπεριείληπται τ]) Πελοττον^ 
* ουδέ Λοτε γάρ είς τάξιν έ/ρημάτιζε θέματος, 
Α*^ομαστ^ς τις έχ ταύτης έγένετο, εΕ μη ό τταρ' 
ρφ ιηλυθρύλλητος Ό£υασει/ς. Όμο{ως οέ κα\ 
ι ή Ζάκυνθος, ή τε Λ»υχάς, καΐ ή Ίβάχη, ή 
'ΟβυσΦέως ΐΝίτρΙς, χα\ &λλα τινά νησίδια, χα\ 

Κέρκυρα (24), ή των Φαιάχθ)ν ί^^λις^ τ6 του 
ιν^υ βασίλειον (2ΰ)) δνκερ "Ομηρ^^ς εκθειάζει 
«ά*;τας τοΟς τ($τε τινών ανδρών βαίίΐλεύόντας. 
Γαΰτα μίν περί τούτων, 

θίμα Β\ ΝιχόποΧις, 
Γ:αρχ(α της παλαιάς Ηπείρου της Φωχικής, ύφ^ 
5να, πόλεις δώδεκα (26)* Νικ^πολις μητρ^τΓολις* 
Ιη δ^ Νικδπολις δι* αίτίαν τοιαύτην* Καίσαρ 
5ς ό σεβαστές κα\ περιώνυμος ΑΟγου^τος π-ί- 
ρ Ισ/ε μ$τά Κλεοπάτρας της ΑΙγυπτίας, καΐ 
υνίου τοΟ ταύτης άνδρδς• δς ^ν πρότερον έπ' 
)ί| του Καίσαιτος γαμβρός • άπέστη δΐ της Τω- 
ν άρχης δΓ {ρωτά τζς Κλεοπάτρας αυτής, κβ\ 
Ι'γυπτ\ί>ν γής πάσης Ιχράτησεν. Ναυτικφ ου ν 
;^ έπ\ ναυ^ χιλ(αις χα\ διακοσ^αις συν«βαλον 

Κα(9α{τς1ν πολέμΐ)), ϊί αύτω τφ άκρωτηρίω 
λλουμένφ *Αχτ{φ* 3ΐα\ νιχήσας ό Καίσαρ τ6ν 
ίινιον χα\ την Κλεόπάτραν (27) Ικτισε π»ίλιν. Γ. Ρο$ΐ€ί« βιιίβηι, τ(€6 νοΓ^α Μαοβιΐοηίϋηβ & ΗοηίΑ- 
1Π& 6υ(>€Γ9ΐί9, οιιιηί» βΓΦοίβ, η Ρ6ΐοροηιιβ8ΐΐ9 Κο- 
ιηαηοΓυηι ί^9%^ί\2ί ίοςυπι βιιΙιίοΓυηΙ, ίΐα υΐ 0γ3κ:1 
5βΓνί ρν^τ 1ίΙ)«Γί$ βνα&6Γίπΐ. €2!(0Γυιη ίη 5€ΓνίΙυΐ6η• 
ΓϋϋλεΙβι ΓνΙΙ ιΐΩΐν6Γ8;ι Γ6($ίυ, 30 1)ηΓΐ)3Γλ «ίΓβΰΐα, 
ςυ^ιιϋο ρβ&ΐίίβηβ ιιιυΓΐ)ΐΐ8 ίη οηιηβιη ΐ6ΓΓ»ηιηι ΟΓ- 
1)βηι βΓ«$8«ΐυΑ «βί, ςυο ΙϋΐηρυΓβ €οιΐ8ΐληϋηιι« €ο« 
ρΓοιιγηιιικ ϋοιηϋηυηιηι ίιηρβπί &06ρΐΓα ΓβχίΙ. 1ΐ3(|υ«9 
ΐ|υ€ΐηρΐ3ΐη β Ρβίοραηηββο οπΜηϋυιη (Ιε ηοϋίΙίι«ΐ6 
βυ9, ηβ (1ί€&ΐΒ ί|[ηοΙ)ίΗΐ3ΐβ, |;1οΗ.'ΐιιΐ6ΐη, ΕυρΗοιηΗι^, 
ΗΙαβίΓΐβ ίΠο 0Γ3Πΐιη8Γΐ€υ8, €ΐινι11αΐιΐ5 89ΐ8ο ΓυίΙ 
^0€ Ιηΐο, 6( ρ6Γν«82ΐο ββηβΓίο : 

ΎίϋΙα (α€ΐη ίη $€τνίΐηίβίη τεάα€ία. 

Πιο ϋΐΐβιη ΓυίΙ Νίοοίλβ, ςιιί ΑΙί.ιιη βπαηι δορΙπ»ηι 
0θΐίθ€9τίΙ ΟΙιπβίορΙιοΓΟ, Αΐίο ΚοηίΑηί, ο^ΓΡ^Γι 90 
[ΐΓοΙ»! ίιηρβηΐθΓΊ5• 

ΤΗ^ίΛΛ ν//, ϋ^ρΗαΙΙίπία. 

εβρ1ΐ8ΐΐ6ηΐ9 ΡοΙοροιιηοδο ^οινΤρΓβΙιβηββ 6βΐ ; ηη^• 
ςυαιιι βιιίιη οχ ηυηιοΓΟ Ιΐΐ6ηη&«υιιι Γυίι, ι<^η« οβίβ-* 
1>Π8 (]υΊ9(|υαιιι βχ 68 0Γίυη(Ιυ8 6γαΙ, ιιίβί €ΐαη$9ν• 
ηηιι& «ριΐιΐ Ηοαιβηιιιι υΐΤ88<^8 : »€ ρ«γΗ6γ βΐίβιη 
Ζαογηΐΐιυβ ίηβυΐιι, βΙ Ι^ϋ€Α8, βΐ ΙιΗβμ, υΐγββίβ 
ρίΐΐπ» ; 61 Μχ (\χί9άΛίη ραητ» ίηβηΗΐΡ, 9ΐςυ6 (ρβ» 
€θΓθχΓ&, ΡΗχαειπιι είνί(&^, Α^είηοί τες)» ; ηικπη 
ςιιίϋβιη ΙΙοπ)6Γυ8 ιΐίνίηίβ Ι8ΐΐ(1ί1)(ΐ8 ίη ιοβίϋΐη βχΙοΙ* 
Ιίΐ 8ΐιρΓ3 ουηοΐοβ ρπηοίροχ, ςιιΙ Ιπηο ίη ρ:ιυ60» 
(!οι»Ίιι»1>&ϋΙιΐΓ. Αΐ(|ΐΐ6 Ιΐΰκο ςαήΐοη) <^^ ))ΐ8^ 
ΤΙιείηα νΠΙ, ΝίοοροΙι». 

ΡΓ96Γβ6ΐιΐΓ9 ν6ΐΰη8 ΕρΪΓΐ ΡΙ)0€βιι$Ί9, 8υΙ} «Ιιιεβ, 
υΓΐ)68 ϋϋοϋεοΊΐη : Νί€οροΙί8 «81 ηιβίΓοροϋβ. ΥοεΑία 
:^*ιΐ6ΐη €$1 ΝΊεορηΙί8 οΙ> β]υ8ηιοϋϊ οηιιβαηι : €9Β88γ 
ίΙΙβ Λ<ικιΐ5ΐυ3ι βΐίβηια 8ορβΓ χιΙιογ» ιιοΐιι$, 1)οΐΙΐίΐιι 
([β8δΗ 3<1νεΓ8ΐΐ8 ΟβοραίΓαπι >Ε^)ρΐί.ιιιι, βι Αΐιΐο- 
ηίυηι 6]π8 νίΓϋπι, ςα! ρΓίυ8 €«82ΐη8 ΒίΟηιβ οΐ) δο* 
ΓΟΓοηα ίιΐ6Γ8ΐ. ΟβΡίΟΓυπ) α ΙΙοηιαηοηιιπ ϋοηιίη»ΐιι 
(ΙββΓίν'Λ οΐ) αιηοΓβιη €Ιΰορ9ΐΓ;&, 6( ιιηίν6Γΐ»&ηι ^Ε^γ- 
ρΐίοΓαιη 2β ΐ^'ΐ'ΓΑΐη οΙ)ΐίπυΊΐ : Ίΐαφίβ η3νΑΐί ρΓχ1ίθ| 
€υιη Β»τϋ)υ8 ιηϋΐε όυοοιιΐίδ, οαιη €26&.ΐΓϋ ίιι αΐ'ίβ 
οοη^Γΰ88υδ, ιη ίρδο ρΓοηιοηίοπο, ηιιοά Αοΐίυηι 
ηυηοιρ^ΐυί; 6ΐ ουω ϋ'ϋ^δαΓ Αοΐοϋίιιιη 6ΐ ΟΙβορα- 
ΐΓ3ΐη ^ίοίδββΐ, ιΐΓΐ)6ΐη οοιιϋ'ιιΓιΐ, ςιιαιη Νΐοοροϋιι ΑΝδΕ1.ΜΙ ΒΑΝΒΟΗΙΙ ΝΟΤΛ. 
>) Σθλαβ^νεινβΙ ακλαβόνειν, ίιι ΒβτνΗηίΰΐη «- ^ εοΐ» Ιΐϋ]«δ ρ&ΐΓίοϋ, ΓΙυ'ΐδίορΙϊοη δοοοπ ρτχΜ €, Ρα&δίη) αιιΐ^ιη οεειιπίΐ Η»6 νοχ βρυϋ δΰπί 
^ϋ Β^ΧΑηΓιαοδ ; ηυχ ςυί(ΐ6ηι !»Ιβ1)Αΐ ΜοΓεϋυιττ , 
ΐόίιΐββηυβΊη ηοΐίδ »(Ι ειιηιϋοιη ΡοΓρΙιγΓο^εηίιί 
II Κιΐ€ΐΐ}Γ ; 86ϋ ςα!Β ίΙ)ί ίρ$6 &1ίεΓΐ αιΙ βχρίί- 
πρηι Ι)ΐι]ιΐ8 νοΓίδ, ιιηα εΐ πδΐιιη 61 δίοηιαείιυηι 
»ιιΐ. 

)) Οι* Ιιαε ρβδίϋϋπΓυι, <]πηβ ίηιρθτβιιΐο ΟορΓΟ- 
ι ίιι οπιηοοι (εηαηπιι 0Γΐ>βηι ι^ι^ΐδδαΐα εβι , 
Ίυηειη ΓαηίιπίΙ δεπρΐ0Γ69 ίΠΙιΐδ χνί, 61 ίπιρι"!• 
«αηΐ'ΐιι» Νίϋ«'ρΙιοΓυδρ»ΐπαπ4η0Ρ. ίη ορεπϋυδ 
, ςιΐ9Β ρΓυρβ(ϋϋ«ΐι & ηοΐιίδ ειΙβπΙυΓ• 
Ι; ΖοηιΐΓ» Ιώ. χν, η. 4, Κοπρόνυμο^ ()ί6{• 

1) Γβρ«σδοειδ<ις βΓίκείβ ΓεεεηΙίοΓίΙ^υδ Λ>γ• 
8 φ(Γ» ^^[εροντοειδής. Τ6Γ6ηΐίιΐδ, \έΐΗ$ νιείπΒ 

^) 0ιιί8'> Γαετίΐ^ ιηηαΗ ΒΓ«)ΓεΙΙυδ, Ιιίε Νίεείϋδ 
»4η]Η>^^ ^<^^Γ 6θΐΒρ<>τΙοιη ηυη Η»1)60. Αι Κι* ΡοΓρΙιγΓοςεηίΙυιη, ηΐεΐιΐίηίΐ εΐ Ι^εο 6ΓαιηηΐΑΐίοιι« 
ρλ{ζ. 494. 

(2!) Οίοηγδίιΐδ ϊΤεριηγ. ν. 1ί)4 : χα\ λίπαρίτ Κόρ- 
χυρα φίλον πέδον 'Αλκιν(^ιο. ιιΐιί ΕιΐδΙϋΙΙηυβ ηιοηΐ'ί 
Ίη αηΐΊςηίδ εθί1ΐΓΪΐ)ΐΐδ άμφιβόλως δχειν χψ της 
νήσου ταύτης νρ^νή'^» αοιΙ>ίβΐιβ 8θπΙ)ί 06Γ(;>Γηιη 
61 βοηγΓ&ιη, βΐ ςυλιΐΓίΓαπΑΐΜ νοε^ίί, Ρ1ι•α•»εΐ»«ι, 
διΙιεπΒΐη, ΟΓορ^ϋοη βΐ Ατ^οη. 

(25) Ηίε Λΐείηουδ ΙΙΐΗΐιεΓο ;«ρρε1ΐ3ΐηΓ β^σ-.λευ^ 
Οεοιιδής, Λ?α; 4ίΊίο.ηηί$. 

(20) Ιιι ρΓΛίεοΐυΓΛ ν^^Ιεπδ Ερίπ ϋΓΐιβδ Ίι«μ« ίΙΐιί>- 
άβε'ίηι ηαιΐίεΓ&ηΐυ]^3ϋ ΙΙίεΓοεΙβ Ιιίο .χ ϋοΗίς ό\\\\θψ 
ει δίή^υΐο! Π»! »1> 6θα6πι.Γ«;<:λίη$οηΐιΐΓ. 

(27) Γ^ανλΠδ 1ΐ966 αι1 Αοΐίυιη νϊΰ^οιι» ΓθΐιΓΐ|;ίΙ, ιι( 
Οίο ΐείΐ9ΐιιι*/ϋ.εδΑΓ6 Ιβπίαηι οΐ Μο^δηΙϋ Ουδ&ί. 13 γ^ 
)>ί8 εονκΙΗΦ 725 ^υι^;ιη» 6<1ϋί(>ιιίδ 15. <ΙΙ6 :ί ΐιιια 
"3 8«ί»Ϊ£ΐηΙ)π5. «7 ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 12! ^«ι^ τβΓΟ « ίΙΐΓΚι ρΓοηιοηίοπο Αηίο «Ιίαηι νο^Λ^\ 
ίηϋίοΛίοη^• ίηιΐίΐιιίι ; βίο βηΐιη Η€87θΙιίυ» ΙΙΙυιΐΗαβ 
ΜΓίϋίΐ : Ιηϋα'ίο^ ίιο€ μ/, Ιηοαίο. νίΰΐοηα $€ία€€ί 
άτεα Αα%%ηί. Ιά€Ίτ€9β€Τΐ€ ίηεΐμΐί νιέίαίο α ρτίίΛΛ» 
€ί ά€$'*ηίί ϊη άηηαα ^ΐίΪΗ%Λ\ ^ί-ηΐτο €θίηηΐ€αΐ; βΙ• 
(ΙΗ€ ίηάρίί Λ ρήηια : ίξηία ΑηίοηίηΜ €θΙί^ρα (ιιετΛί 
ΑΗ§η»ίΙ €4ϋ§αίί$ Ηίφί€ αά άέάηηιιη φίΐΗΐηιπ αηηΜΜ^ 
ρο$αα ητο μφΙημ ίημ€τανίί Αηρη$ίΜ$, €«ΐ6Γαιιι 
Ιΐΐ6ΐη.ιΐή Ιιιι]ιι• ιηβίΓοροΠβ αΓΐ>$ ββΙ Ι>ο<Ιοη«, ία 
<|ΐι« ςιιβΓοοι 6Γ2ΐ, ηυβΒ ιΙ^ιηοπαπι «Γ€«η« α οη- 
ευΐα 6(ΙβΙι«ΐ ; €υ]υ• ηηίϋβαι ιηβαιίοΐΐ €ΐ βι^οπυβ 
ΤΙιβοΙο^ιιβ, 816 ίηηυίοιιΐ : 

Αηί Ι\οΒϋή$ Οόάοηαή αηϊΐέζ /ίι^κίατ, 
ΛκΙ ΰαϋαΐία άΊ^ίηα ναίάε ροϋηία, 

Ναπι 00 Ιοοί Γοηι €Γ3ΐ ΟαβίΑΐί» ηοηβη ο1>(ίη6ΐΐ5, 
« ΝχιΐφΙίΑ (|ΐιη(1αιη &ίο ιιιιιΐϋΐιρ^ΐΑ ; βΙ α βατιο* 
ηιιβιη Ηοηΐ6Γυ& ΑΰΙιβΙοιιηι βρρβΠΑΐ; ειι]υι Αςιι« 
«]ιιΙΰβ(Γιιΐ6 0!ηΐι6« Πιισιίηιιιη ΙίηιιΟΓβ• βυρβίαΐ. Αίςυο 
ΙΐΦβ ςυ'κΐ^ιη ϋβ Νίοοροΐι. 

Τίαηα IX. ΏψτΗαΜνίηι. 
ΟχΓΓίιίοΙιίυιιι, οϋιη Ερίϋαιηηυβ, βυΐ) ϋοΐΜίΗβπο» 
ιΐΓΐ>β^ιιον«ιι»;δε•ηιρ(Α, ΑροΙ1οιιί«» ΒαΙΚ•, ΑηίληΙίβ, 
Ριιΐ€ΐιβτίοροΓι^» ΑιιΙοη, 1.6&ΐΓθη, δοβυρΙΟΒ, Αίβηί- 
<Ιΐ|•>• ηιβίτοροϋβ. ΡΓ8ΒΓ€θΐυΓ9^ 0«οί» ιη€<ϋΐ€ηΓ«ηβ»» 
>αΙ» ΰοη»ί}ίαΓΊο, υΓΐ)β5 ςιιίηςαβ. ΡαπΙβΗ», ΟβτιΐΜΐ- 
ηιι•• Ν.ιίιιΐ8, ρλίΓΪ^ Μϋ|^ιΓι ΟοηβίΑηϋηί, Ββιη6•ΊΜΐ«. 
Ργ^ΓοοΙογα ΑΐιΐίηιίΑ, 8ΐιΙ> οοηβίΙΊαπο, ιιγ1)6> ΐ|αίιι• 
ηιιβ, ρΓ«Γ66(ΐΐΓ2 ΟαπΙαπΊ», πυΐ) «Ιυού, ιΐΓΐι^β Ιγ68. τ&ν *Αντώνιον• *Απ6 Α του Αχρ»τηρίου του χαλου- 
μένοο *Αχτ(ου, χβΛ τ&ς καλούμενος Ινβΐ|Ετιωνας (χΑ- 
λεσεν (^). ΟΟτω γάρ γράφικ Ότύχκος δ Ιλλού- 
βτριο;* Ίτδικτώϊτ τοντ* έσητ ΙταχτΙώτ^ 4 ^^^ 
τ^ Άχηοτ Γ/«η ' ^ιΔ τοντ^ άρχΒται μέτ Μιχηωιτ 
άχύ χρώτης^ $μϊ ηατΛίήγΒί μέχρ* νί * χοΙ λΑΧ^ψ 
ύχοστρέζρβί, χα) δρχεζαιάΜό χρώττις^ διά τό τ^ 
Άι-τώτ/βκ συνάρχοττα γετέσθαι Αϋγύύστφ τφ 
ΚαΙσαρι μέχρι του υί χράτσν. Μβτά δέ ζάντα 
μόνος έηράτν^σβτ Αύγουστος. Μητρόπολις 6λ το6 
θέματος πόλις Δωδ(ί»νη» ^^^^ 4 ^Ρ^( 4 φθιγγομένη 
τά των δαιμόνων μυατήρια ' ^ς μνημονβύβι xα^ ί 
Θιολδγος Γρηγ^ριος, λέγοιν οΟτως (29) * 

Ή ΑωδωταΙας δρνός Λιφήματα^ 
Β "Η ΚασταΛΙας ματτίχώτατοτ πδμα• 

ΈχεΤσβ γάρ ήν ή πηγή Κασταλίας (30) βνομα Ιχουβα, 
άι;& νύμφης τινδς οδτω καλούμενης, «α\ «οταμοΟ, 
δν "Ομηρος 'Αχβλφον δνομΑζιι, Λ τ^ 6δωρ υπερ- 
βαίνει γλυχυτητος πάντα τά τών ποταμών νάμ&τα. 
|ία\ ταύτα μλν περ\ Νιχοπ^ως. 

β^/<α β', ΑνΡί>άχΐ43Τ. 
Δυ^^χιον, ή ποτέ Έπίδαμνος (51) ' ύπ6 χονοιλι»> 
ρίου, πόλεις ^ ' Σχάμπτα (32), *ΑπολλοινΙα, Βοιιλ- 
λ\ς, ^Αμαντία, Πονλχεριδπολις, Αθλιων, Αήατρίιΐν, 
Σχεύπτων (53), *Αλήνιδος μητρόπολις. Επαρχία Δα^ 
χ(ας μεσογαίου, ύπδ χονβιλ(αρ(ου, πόλεις πόντλ (54)* 
Πανταλία, Γερμανδς, ΝάΙαος (55), ή πατρΊς του με« 
γάλου Κωνσταντίνου, Ύεμεσιάνα (56). Έπαρχί^ τ^ 
παλαιή (57) ύπδ χονσιλιαρίου, πόλεις ε*. Επαρχία ΑΝ8Ευΐ1 ΒΑΝΟυΒΠ ϋΟΎ/Ε. (28) Οτι» Ι119 Ιπιαίΐ ΡοΓρίΤγΓο^βηΊΐυβ βχ Ηββγ- Ο ίη πκΐίοίϋαε Ι απίΑδοί Μιηΐβ 8806Γ« .Ια ϋίοΐυ» « οΗίο (1β Ίηί1ί€ΐίοηϋ)ΐΐ9 ηυ^βθ 8ηηΙ άο 8ηΠ68ΓαΙ)υΙΦ• 
\\Λο ςιι:λϊ άβ Ιηάίοΐίοη'ιΙιυ» 6ΰΓίρ$Ίπιυ8 ΙίΙ). ρπιηο 
Οιιιιηιβηΐ. ίη ΑηΙίηιπί&Ιβε £Ρ. ρΑ'{473. ηιΐ'ΐι. 21. 
Οβ Ηβ&γεΙιΙο ΜίΙβεΙο Αΐιΐβπ) αο 6]ιΐ8 δοήρΓιβ ρΐιι- 
ΓΐΙ)ΐΐ9 Α^ίΙ ^ο^ηηβ8 Μ6υΓ$Ιιι$ ίηίΐίο Νοίαπιπι &ά 
ΙίΙιηιιιι (1β ΥίΗδ €ΐΑηι, βυοίΟΓΟ 60<ΐ6ΐη Ηβδ^• 
€ΐιίο. 

(20) 1•0Γΐΐ9 Ιιΐε ΝλζΊ&ηζβηΙ ΙλυόβΙιιβ α ΡοΓρΙιγΓο- 
^ΗπΙιο ΗίΗβΙιΐΓ ίη ραηβ^Γίεο β]υ8()βπ) : ΕΙς τά &)*ια 
Φώτα τώτ έχψατίων , ηοη ρΓΟουΙ αϋ Ίηίϋο : 
ιιΙη 816 Ιΐ8ΐ)6ΐ : Ποθήσεις Έχάτης τ^Ε φοβερά χα\ 
σχοτεινίί, φάρματα, χαΐ Τροφωνίου. χατά γης πα ί- 

ίνια χα^ μαντεύμοιτα;ή Δωδωναίας δρυδς ληρήματα 
τρίποδος σοφίσμανχ; ή Κασταλίας μαντιχ^ν πόμα; 
τοΟτο μόνσ/ οΟ μαντίυσάμενα, τήν εαυτών σ.ωττήν. 
^Ηο ροηΜ Ιοοο ΙβττίΗΙειη €1 οααρηο%α*η ΙΙύοαίη 
ιηοαβίίαήαηι ; αο Τνορ/ιοηϋ ΒπίίΙεηαίαα Ικάΐοτα €1 
ναύοΜα ; ααΐ ϋοάοηααι ηκίταί» άβΐίΐαιηβηία^ αηί νίΓΙ^ίηβ €α8ΐαΗ8, ςιι« ΑροΙΠηοιη ίυ|[{οη8 ρ^^Β^^- 
ρΊίαΙα. 6ΐ ίη ΓΐΜΐΙβοι νβΓ8& βεΙ. 

Ζϊ) ΗίβΓ0€ΐβ8 1ΐ8ΐ>6ΐ: Επαρχία τής νόας 
Έπείρουύπδχονσιλάριον πόλεις Ο'.Δυ/^χίον ή ποτλ 
Έπίδαμνος. 

(52) Ιη 6<1ϋίβ, Ζχάμπα. Ιιι ηιεδ. ΗΊοΓΟοΠβ, Σχάπιη 
€1 Σχάπτα. 

(33) Λρυ^ ΗΊοΓΟοΙβπι Ιβ^ΗιΐΓ Σχεπών. 

(54) ΑΙ ογΙ>6« ΐΑπΙηηι ςοΑίυορ ιιοιηοΓβιιΐητ 
3ριΐ(1 €οη(ίΐ3ηϋηιιπι, οιηί$δ:ι ΓοΓΐ888ΐ8(|υιηΙ& 8€πΙμβ 
ίηαιη». 8β<1 ευρρίοιΐ ροίοδί 6χ ΙϋβΓοοΙβ; • ι^ιια 
<Ιιιί(Ιβπι ρΓίιηο Ιθ€θ ροηίΙαΓ Σαρδιχή μητρόπολις. 

(35) Νάΐσος, Ναΐίσός 61 ΝαΙσσός 86ΓΊΙ>'αυΓ Ιιοβ 
ηοπιβη ; αΐ ΝάΙσος ρβτ σ βίπιρίοχ βεηΐΐΰηάαιη αΙΙ 
Ι1θΐ8ΐ6ηίΐΙ8, ([ϋΟά ιη Ηί6Γ06ΐ6 ίΐ3 $οπΙ)»ΐαΓ, 6ΐ 
{βηιίΐβδ Ναΐσιτανο\ (1ί62ηΐυΓ.{η ηιιιηηοο τβΙ δί^^ΠΙο 
ρΙϋΐηΙ>βο, ςυθ(1 Αρυά Ε(]υίΐ6ηι Ου^ιΙιΙυπι Κοπιφ 
νί<ΐ6Γαΐ ί(ΐ6ΐη Ποΐ8ΐ6ηΊα$. Ουοϋ ν6Γ0 8ΐΐ ΡοτρΙιχΓΟ• ΒοΙρίιίϋΛ ΐτ\ροάΊ$ ϋαρΗο»αί νοοα ; αηί Ιαίίάΐΰηίη Ο {[6ΐΓιΙυ8 Ν3ΐ&υπι ραίπαπι €οπ$ΐ3ηΐΊη1 Μαβηί 6886, €α»ίαΐα ίοηίίί Ηαηϋηηι ? ^^x^2ί^ ίη(|υίΙ ΜοΓβΗυδ, 
ίΐ8 8ΐιπ( Εμμετρα, 61 ρθ8ΐΐ€ί8 6ρΊΐ1ΐ6ΐίδ ίη$ίςπΊΐ8, ηΙ 
άτΕονπάσματα ςιΐφιίαπι ΐΓλβίοΊ (ΐΓ3ΐη9ΐΙί9 %ια68πΐιΐΓ: 
(|ΐιίη ιιΐιίηιυιη ιηβιηΐιηιπι, υΐ 6 60(1ί66 Πβ^ίο οιΐκΐί- 
ιηυ8, 86η3Γίο ί&ηιΗΙοο οοηείαΐ, ιάβοςιιβ ρήηιΐιιη 
ΐΓίιηΐ'Ιπϋ ί3ΐηΙ)ίεί8 1•8ΐ. ν6η6Γβ ΓιΙ)ΐιβΓ8(• 

(50) δΓΐι•)Π»κ(6& ϋΓ£€υ8 ρηβ(ϋ€(ί Ρ&η6^πεί εαη• 
οΐί Οίβ^οΓϋ Ναζΐληΐ6πί βίο Η8Ι)61 ; Κασταλία πιιγή 
περ\ τήν ^Αντιόχειαν, Ιν ^ χα\ "Απόλλων έφορευει. 
Μαντεία ούντις εςεφέρετο'χατά τήν τοιάνβε πηγήν, 
ή του νάμιτος, ού χατά φωνή ν * ού γάρ φωνή τις 
έξηχείτο, άλλ* απλώς ήχου τιν^ χα\ πνεύματος άνα• 
διδομένη, χα\ Ιχροής* ηρί^ & τίνες Ιστάμενοι, 
χα\ νοουντες τά σύμβολα ταύτα, Ελεγον ταύτα. Υβ• 
Γυιιι 0»8ΐ;«1ίιΐ8 Γοηι (φιΙ 61 ΟβΙιαΙΠιιιιε οι Ι.ί1>6ΐ1ιπ8 
(ΙΙοΙΙΙΙΓ), ϋβ 4|ΙΙ0 Μ6 Ιθι|ΐι1ΐαί κΗρΙΟΓ ηο5ΐ€Γ; 681 ί(Ι Ιιαυ&ί886 ν1<ΐ6(υΓ 6χ 5ΐ6ρΙΐ3ηο Βγζαηΐίο, ψιΐ 68• 
(ΐ6ΐη 8οπΙ)ίι : ςυαηινίδϋο ραΐπ3 €οη8(&οιίηϊ Μ^κοί 

0θηΐΓ0ν6Γ8ί8 811 ίηΐ6Γ 66Πρΐ0Γ68 1 »1ϋ (|ΐπρρ6 61ΙΠΙ 

ηαιυιη Γυίεββ ιΊαηΐ Ναίδί ορρί(1ο ϋ-Λάχ , αΐϋ 
ΤΓαεί ; αΐϋ ΟΓερΑη^ΒίΐΙιγηί» υΓΐ>β 3(1 Νίβοιη6«1ί6ΐι- 
86ΐη είηυπι ; 8ίϋ ν6Γ0 ίη ΟβιΙΙϋβ ; 9ΐΓιί ϋβηίςυο ία 
Βπίαηηία. 

(36) &6 6Χ Ηί6Γ06!6 6Πΐ6η^. ΡβΓροΓαιη ίη 6(Ιί1ί• 
61 ίη η)8• ΟοηβίαηΐΙηί ΐ€(|;ίι«ΐΓ Ρίζμε^ιάνα* ηΝία 
ρΓ9βΐ6Γ ΗίοΓΟΟίοηι» 1ι&1)6ΐυΓ Ν^ηιίύαηα Ιη ΑοΙοηίιιί 

Ιΐ1ηι>Γ9ΙΓίθ. 

(57) 1.0608 60ΓΓυρΐυ8, ηί ΓαΙΙοπ, 61 Ιιίο 61 »ρ«ΐι1 
Ηί6Γθοΐ6Π), υ1>1 810 ί6^ίιιΐΓ : Επαρχία τή παρά. ... 
ύπ^ χονσιλιάριον πόλεις ε'. Οηα: είο 11οΐ816η!υ8 
ίιιΐ6ΓμΓ6ΐ3ΐυΓ, 30 βηιοηϋ3ΐ : Ρτονίηάα 4ΐηΛ 4$ί 
9ίά. . . (ηοηιρο πραιιι ΟαηΜίιη^ 68Κ[α6 0Α€ία ΚΙτ 429 ΟΕ ΤΠΕΜΑΤΙΒϋδ ΟεΟΡΕΝΤΙδ. 190 Παννον{2(, ΰπ6 τόν αύτ^^ ηάΧεις ^(59)» ΚαΙ ί»^€ 
μίν Ιηαρχίας «ης νέας Ήιηκρου» τουτ* Εστί του 
Δυ^(&αχ(ουι του κάλαι καλουμένου Έπιδάμνου. Τητέον 
βέ «λρΐ τής άνομασίβς α6του, η^βν χαλβίται τδ Δυ(&- 
^ιον. Λυ^^ά]^ν «Ακς ΐλληνιχή (40), χα\ Έκίβα- 
μνος 3ύΐηΟ«Ιο»6ιι6Έιη^μνου του Αρχαίου ήρωος (41 ), 
νοδτου Ουγάτι^ρ Ιίέλισβα (42), ]^ς Χ2\ του ΙΙοο•ι&ϊη 
ν^» 6 Δυ^^ιος (43)• *Αφ* ζς Ιστ^ τέηος Ιν Έκι• Αίςηβ ίΐ3 86 ΙΐλίΜΐηΐ ρτχΓβεΐυΓ» ηονχ ερίιΙ, Ιιοϋ 
681, 1>γΓΓΐιαεΙιϋ, ςιιοιΐ ορρίϋυιη οΗιιν ΕρΊϋ^ιηιιιίβ 
^ΐ€6ΐ)8ΐιΐΓ : ϋβ ου]ιΐ8 ηοιηίιιί8 ΓλίΊοΑβ αΠ({!ιΙ(1 ηιο- 
ιηοΓβικΙυηι ββΐ. ΟγΓΓίιλεΙιίιιιη ογΙ» Ογχοαιποι, α 
Ερκΐ9ΐιιιοιΐ8 8ρρ6ΐΐ8ΐ8, 2ΐΙ) Ερ}<ΐ3ΐηηο ΙιβΓοβ ρηιεο , 
ΙιυΙο 6ηΐ 0118, Μβϋββι ηοηιΐηβ, οι ςαι €ΐ Νβρίυηο 
0]ητΙι&€ΐ]ίυ8 ηλίυβ 681 ; & ςοι β8ΐ 1θ6υ8 Ερί<ΐΑΐηιιί 
Μβϋ88θηίυ8 (Ιίααβ, υ1)Ι Νβρίυηυβ ευιη Μ^Γιββα ιτιη ΑΝ8ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΡυηΐΙ ΝΟΤ>£. ρβηβΐι) 811^ ίόηίΗίαΗ. ϋτ^€$ ην'ιηηηβ, 61 ιΐ8 Γογ- 
ι«89ίβ Ι(>96η(1αιη 6(ί8ΐη ΙιΙο. υΓΐ>68 8πΐ6ηι ίΐΐ» ςαΐη* 
ςυβ Ρ606η86ηΐ«Γ 85 Ηΐ6Γ(κ:ΐ6 ; 6ΐ 5ΐιηΐ ΒΗοΜηα 
βι#ΐΓ0|Μ>/ΐ8, Β€Λϋρία 86» ΜοΗορία^ ΑΰοηβΜ, €α$1γα 
ΜατίίΒ^ €ί Ιάη» 86α Ι»€η$. 

(58) ΜίιηΙηιιιι, 8€νροη, Μεήοη, 61 ΌΙρΙαηα^ ηΐ 

λΗΙΠ6Π>6ΐβ8. Β 

(59) βετΜίΜΛ νί<ΐ6Πθ6ΐ 6ΐ Βαείαηα^ υΐ ΙΐλΚ)6ΐαΓ 
λροϋ βιιηάοιη ΙΙί6Γ0€ΐ6ΐη• 

(40) Ηίϋ ρη» Έλληνκχή 86ΗΙ)6η^|ΐιη ρυΐο Ιλλυ- 
ρική, 01 1ΐλ1ΐ6ΐ 8ΐ6ρΙΐ8ου8 Βνζ8ΐι1ίιΐ8• Δυ^ι^άχιον, * 
«Αις Ιλλυρική* ΐήβτταΜΗΐη ιιγ^ι Ιϋ^ιΗΰΛ, ΟγΓΓο- 
€ΐιίαιιι λυίθηι ιιγΙ»6ιμ ΙΙ!7Γί68πι Γιιί$86 61 οΚίαι Ερί- 
ιΐΑΗΐηυιη ό\(Χ%ϊίί 8€Γΐ1)ίΐ 6ΐ ΜθΙβ Π1>. % 68ρ. 5. 
17ιΦΙιιιιι ρΗβιβ ΓΙΙΙτΓί€8Γυιιι] €$1 ΟνίϋΗηι, 9€άίηέα 
^Ρΐ^ΑίΜΜΜ»^ Ε^βΜΐιΐΜ Ου/β €ταί, Λφτηαπί νμμιι 
ΐΜίΚβτβτ•» Μ»α 9€ΐηί ϊηάαηΐΗΐιηι ί/ιιπβ, οηαη ίά 
9181111• «8ΐ. 1)6 ϋ]ΤΓΓΗ8€ΐιη βίΐΗ ν^(I6^Α8ηι«^8 νο$8ϋ 
οΐΜβπτ8ΐΙοη68 8(1 Ροπιροοίυιη Ιΐ6ΐ8ΐη, 61 ^^^ο1>^ 
ΡλΙηΐ€πΙ ιΐ68θπριίοηΐ!ηι 1Ιΐ7Π6ί, ιιΚ)ί, ρτx^^^ υΓ5 β 
Μΐυηι, 6οη(ΙϋθΓ68 βΙΙαιη, αο αΐ6ΐηοΓ8ΐιηί8 Γυ8πΐ8 

€ΟΐηΠΙ6ηΐΟΓ:ΐ|ΙΙΟΓ• 

(41) Ε8(ΐ6ΐιι Γ6Γηιβ ΟΙο €η88ία$ ΙίΙ). χϋ : Τδ 
8έ Δυ]^^ίχ(ον Ιν τ^ γ|| χ^ «ρότιρον μέν 1λ• 
λυριχων τών ΙΙαρθινων, νυν βλ, χαΐ τότε γι, Υ,δ< ^ 
Μαχκβονία νβνοαιταένη χειται * χαι έσκν έπιχαιοό- ^ 
«ατον, 8Γτ* ο5ν ή Έπίβαμνος, χα\ ή τών Κβρχυρα/ων 
8ίτ8 χα\ Ηέρα τις οδσα. ΚαΙ οΐ μέν τούτο γράψαν- 
τβς, τήν τι χτίσιν αυτής χα\ τδ βνομα Ις Δυ^|&ά- 

ί[ΐον ήρωα Δναφέρουσιν. Ο^ττΗαΜΗΜ 4η ίβηα ΪΙ* 
ψήατηηί Ρ9τίίίΗστΗηι (Ιία οιίιη ρη'ιηιιιιι νοΰα^αίπτ^ 
ηΜΗΰ^ «Ι Μΐο ^βο^Μ ίύΐΗροη^ Μα€€ύοηιω αηηπ• 
Μί€ΤΛ$Λτ) 0081*11101 ϋί^ αΛηιο4Ηηί ορροτίηησ $αη ; 
Μη€ Φα, Ερίάααίιηα^ ητ^€(ΐη$ €φΤ€ΐβηιι$ίΜ9η «ίι, <ίν8 
β/Ιβ ψίΛάΛΜ, Οηί 4ηύΛ υ^βηοΜαη^ α^ Ερίάαηιηο 
4ίν€Τ$α9Λ [οϋΗιηΙ 8Γ^8ιιι» Η ϋΐαηι ϋοηάίίαηι^ ηο• 
9ί$ηφΐί4 άΛχίίϋ Λ ΏίβηαΜφ φίοάοΜΗύτοΛ αί$€τηηί^ 
ΑρρΜΐηυ8 Δΐ6ΐ8η<ΐΓΜΐιΐ8 ΙίΙ) ιι Οίνίΐ• 8εΓϋ)ίΐ, γ6- 
§6ΐη ςυ6ΐηά8ηιι ΒλτίΝίΓΟΓΟίη Ερί<)8ΐΐιηυηι ιιυηου- 

Ϊ8ΐυιιι Ιυΐ886, λβ βίιιηϋβηι ιΐΓΐ>ί ηοηι^η (]6(1ί&3ΐ'. 
1ΐΙ16^(1ίϋ68 ό^ΓΓΑβΙΐΙοΐΟ ΙιΟΙΙ ΙΐΟνβΠΐΙ, 111111 (Ιβ 

βρίϋβηιιιο ρΐιιπϋυβ 1ο(|υ8(ΜΓ ΠΙ), ι, υΐιί ΐΓαίΙίι 
^βηο υί 1)6111 8 εοΓΐ7Γ2ΐ8 1111888 οοίοιιίβ εοικΗ 13111 : 
Έιβίδαμνό; ίτα τηλι; έν βχξι^ έ^πλέοντι τ>^ν 
*Ι^ιον χ^λκον ' κροοοιχουσι β* αυτήν Ταυλάντιοι *^ 
βάρβαροι, *1λλυριχ6ν Ιθνος. Ταύτην άπψχιναν μέν 
ΜρχυραΙοι , οίχιστ^ς β* ΙγένΓΤο Φάλιος Έρατο- 
χλι{6ου, Κορίνθιος γένος, τών &φ* Ηρακλέους, 6ΐε» 
ΕρϊέΛίηηηί €$ί μγΙ^β Μϋα αά άφχίταηι ηαν'ιοαηΐι 
ΙοηίΗίη ΒίΗνηι; ]ΗΧία Ηαϋΐαηΐ ΤαπΙαΜίϋ ΒάτΙαή^ 
§€Η$ ΙΙ^ί/ήύα ; Ηαηε ^οτ^ιι^α!^ ηΜΐά€9η ίη'α$α οοΐοηία 
€0ηέ\4€ν%ηΙ\ ^οίοΛ^ί9^€^ο άηχ [ηϊι ΡΙιαΙ%α$ Ετα• 
ίΦ€ΐΊά(Β^ ϋοτίηώ'ΐΗί ρβη$η^ «6 ύ€Τ0Ηΐ€ οΗνηάϋ$^ 
6ΐ€. Κρίιΐ&ηιηαιιι 8 Οοιχτηκΐβ 6οη()ίΐ8αι 8εΓίΙ»ίΙ 
6ΐ 8ΐΓ8ΐ)0 ΠΙ), νπ. 56(1 4ΐ6 1ιυ]υ8 αΓ5ΐ8 60ϋ(ϋΐ0Γ6 βο 
•ίΐη νίϋ6ΐκ1ί 8(ΐηΙ δεΗρΐοΓ68 ρβυΐο λορ6Γΐα3 άΐ8ΐ•• 

(4^) Οβ ΐΗΐ;υ8 ρ8ΐΓ6 ίιιΐ6Γ ηιγίΐιοΐο^οβ ιιοη οοιι- 
ιτεοΊΐ. Υΐιΐο Α])θΐΙθ(Ι. Η1). ιι. 6ΐ Ρ8υ88ΐι. Ίβ Οο- 
τίηΐ!ιί;ΐ6)8. 

(45) δίο 6Χ 5ΐ6ρΙ)8ηο 6(ΐΐ6η(ΐ8η)υ& ; 6Χ €ΐι]υ8 
αοιϋΰΐη ορ6Τ6 Ιηΐβ^ΓΟ Ιΐ8υ8ίΐ 8εηρΐοΓ ηο8ΐ6Γ, «ια» 
Ιη€ (Ιο 05ΓΓ86ΐιίο ΐΓα(1ιΙ. ΡβΓρβΓαιιι 6ηίιη \^%\ΐητ 
ΙιΙο ιη ιη88• ΡοπρΙιττοςευΊΠ ; ή,- ήράσΟη Ποσειδών 6 Δυ^Ι^άγιος, ύφ* οΓς Ιοτι τόπος, 6ΐο. Αΐ ΤΙιοιη88 ά^ 
?ΊΜάο III Νοϋ8 8(1 δίβρίιβηοιιι, Ιιυηε δΙβρΙΐ8ΐιΙ 
Ιοειιιη 6ΐη6η(ΐ8Γ6, 8υΐ ροΐιθ8 60ΓΓυιιιρ6Γ6 εοηβΐυΓ 
ΡοΓρΗχΐΌββηίΐΙ ΐ6θΐίοηβ, 86υ ροΓιυβ 8θηΙ)« ιηεικίο. 
Ουο(Ι 8αΐ6ΐη βοΗΗίΐ 3ΐ6ρ1ΐ8ηιιβ, 616Χ βο,ΡοΓρΙιγ• 

Γ0{6ΐΓΐΙΙΙ8 (]6 ΟγΓΓίίβεΙίίΐ 8ρθ6Π8ΐίθη6, Γ8ΐ)1ΐΐ88 88- 

ρίΐ. ΡοΐΊοΓ Π(Ι68 8άΙιίΙ)6η3& ΡΠιιίο, ςυί ΠΙ). 5, 
6»ρ• 23, 8ϋ 07ΐΤ8εΙΓιυιιι ρρορίβΓ Ιη8υ8ρί6η(υιιι' 
ηοιη6η Κρ{<ΐ8πιηΙ 8 Βοιη8ΐπ8 60 εοΐοηίβ ΜοΓίη, 
ηιιηευρ8ΐυιη Γιιί886• ΕβιΙειιι Ι.ίνίιΐ8 6Ι 5ΐΓ8ϋο; ςυίη 
6( Ροηιροηίιΐ8 ΜεΙα, ιιυί ΠΙι ιι, βίε Ιΐ8ΐ)6ΐ : ϋνΰϊΛΜ 
ρτίίηα €$% ΟΗΰΜΜ, Ηοηηάα Οι^ΓΓΟ^Αήιηι, Ερίάαυίίΐν* 
αηίΦ €ταί. Ηομμι ηο9η€η ηιηίανβη^ αηία μ/ιιι 
III ι<αηηι«ιιι ΙΐκΗ8,οΐΜ#ιι ι'ι^ ^||8ιιι αί. ΚΑ Ιιοε εΐί&ηι 
τΜεΐυΓ 8ΐ1ιΐ(ΐ6Γ6. Ρΐλαΐυβ ίο Μεηχείιιηίβ 8€ΐ• ιι, 
86611. Ι. 

?τορϊϋΨ€Λ ΗίΛ€.ητΗ η^τη^η ΕρίάαηΗΟ ίηάίΐηη αι. 

ΪΚΝΙ ΜΛ» /«ΠΜ Αμ 8ίΐνβ.<<411»}|10 ύίνοτίΗΜΤ. 
Ε. Ε§ύ ηΐψΛ €ηϋ€ί>ο : αάο άκΜ ΜΪϋτΙ Ηηύ ιηαΓ- 

[<Ιΐρί ΚΙΝ. 

ΜΕ8. ΟηίάφονίΒ^ ΜΕ, /βικ αΒ$ α ηιΗΗΟ έέ 

ΜΕ8. Οηίά ηί€ίΗί9Τ ΜΕ^ Νβ ηί/α άαηιηηηί ιιι 

Ι Ερίάαιηηο άαί$, 

ΙΙίβ 6ΐΐ8ΠΙ &886ηΓΚΐΙΓ ΟίΟ €888108 ί'ώ. λΜ, 1&8 18• 

ιηεη υΐ δΐιΙκΙυΜιεΙ ηυιη ()υο (Πν6Γβ8 8ίηΐ ορρ((ΐ8 ; 
ςιιοιΙ ηυί()6ΐιι Αρρί8ΐι«8 Αΐ6Χ8η<!ηηυ8 ΙίΙ^ ιι €ίνΠ. 
οπιιιίηο 8θΒηιΐ8ΐ, ίηςυίεηβ, £ρΙ(ΐ8πιηιιι» ρβιιΐυπι 
Γ6ΐηοΐυιη 8 ιηβή : 07ΓΓ8€ΐ)ίυιη τείΌ ρΓορε ίρ8υιη 
ιη8Γ6 ; ερΗΐ8ΐηη{ςιΐ6 η8ν&ΐ6 6586 (Πείΐ : 8(1(Πΐηη6 
ΙιοεΓ8ΐ8θ8 (|αίΙ>υ8(ΐ8ΐη Ερ!(ΐ8ΐηηιιπι (Πηυοι. Ρο- 
8168 1811)60 8ΐε ηοιηίη8ΐιιιη 8 ΟοΓε^Γεηβ'ώυδ, ςιιθ(! 
Ι)]ΓΐΤ8θ1ιϋ ηοιηεη οιηίηο8ΐιαι Ι)8ΐ)6Γ6ΐιΐΓ, ν6(ιΐ8ΐ8ίη 
8υΐ6αι 8ρρ6Π8ΐΙοη6ΐη νίε!886, 6Ι 07ΓΓΐΐ8εηίί ηοηιοη 
ΠΙ8η6Γ6. δΙΟ (Ιί8εΓ6ρ81 8 ε8Βΐ6Γ)$ οιηιιίΙ)υ8 Αρρί8- 
ηυ8; Π!6 ςηίρρε 05γγ8€1ιΠ ηοιηεη οιηίηο&υιη, ε«- 
Ι6η Ερί<ΐ8ΐηηι Γ8€ίυηΐ ; ίΠβ ηοιηίοί ιιιυΐ8ΐίοη6ΐιι 
(ΙθΓε7Γ6η8ΐΙ)ΐΐ8 , €Ι6Ι6γΙ Ηοιη8ηί8 88επΙ)ΐιη(. Ργ«- 
16Γ68 ϋγΓΠίεΙΓιαιη (Ιίεΐυιιι Γαΐ886 ηοηηυΠΊ εοηΐεη- 
(ΙυηΙ 8 ηοποΊηε ΠΠα8 ςυί υΓΐ)ί ροΠιιιη 8(1]οεΊΐ. ΑΙ Π 
Ι)γΓΓ8εΙιίιιπι 8ρρ6Π8Γυηΐ. υ( Αΐ6Χ8ΐΐ(]6Γ ίη 8υ8 Κιι« 
ΐΌρ»;(1ε8εήρΐίοιΐ6 8ρυ(1 δΐ6ρΙΐ8ΐιυιη : 

ΙνσραχΙου τ* *Ε»ίδαμτος έπ' άγχιάΑον χΟοτ^ 

[ακτής 
Ο^ττ/ιαεΙήίφα ΕρϋΛΜΗΜί ί» ΐΛαΗΗηια Ηττα οτλ 

Ειι&ΐ9ΐ1ΐια8 ίΐ6ΐη ίη €οιηιη6ηΐ8ηί8 8<1 ϋίοη^βΐΜΐη (Ι6 
8110 0Γΐ)ί8 ίΐΜΐ6 ^ϊΐΛίύ ποιπίηιβ 6ΐγιηο1θ|[ί»ιη (Ι6(]υ- 
εΐΐ, ΓΐΗ|υ)608 : Π8ρΙΔ(8εΠίε6ΐΚ£ραύν(α (ρη χ&Ιται 
χαΧ ή της νέας *Ηκ€ίρου μητρόττολις,Λή ποτέ χαλου- 
μένη Έπίδαμνο;, ήτοι το Δυ.Λ^&άχιον* οηλοΰν έχ της 
τοιαύτης χλήσε(ος την του τόπου τρανύτητα. Δυα- 
ρίχιον γάρ έτειν, ο έατι βυσέξοχον. Τρέψαν 6έ τ^ 
9 8ίς ρ, βύφωνότεοον καλείται Δυό|&άχιον. ΚαθΔ χα\ 
τ6 1 υρσην^ς, Τυ^^ηνός, 6ΐο. Υμΐε ςυ«β Ιΐ8ΐιε ίιι 
Ι6Ι1Ι 1)α66ΐ Οΐοιι Νίο3ΒΠ8 ΠΙ). ΧΙ.Ι. Οδ6(6Γυιη ΗοΙβΙε- 
ιπΗ8ίιιΝυϋ8 8(1 δΐερΙΐ8ΐιιιιΐ) 1»υ(ΐ8( €οΙΐ€εΐίοιΐ6ΐιι 
ηοηιίιιυη) %βο%ΓΛ^\ι, 6χ ιη8. εοϋ. ν;ι(• ιιΐιί 
8Ί€ (16 Ι)υ]ιΐ5 ηοιιιίιιΐ8 6ΐγιηο1θ($ί8 : Δυ^^άχιον πόλις 
καλούμενη πρότβρον Έπίδαμνος• ώνομάσθη & Δυ^ 
^άχιον δ:ι κατά τόν τότιον προ2/ούσης &χρας γεώλο- 
φον %1 χύμα προσττιτΓΕον χα\ αχιζόμβνον ραχίατ» ποΜΐ 151 ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΓίίΤΙ 1» 

βάμνφ Μ(λια9ώνιο;, Ι^θα Ποσειδών αύτξ σ^νηλθε. Α Ι>»1>υ<-'Γ3ΐ• Ι^^ βίζοηίΰαιη αυΐ^οι Βίαιοι Ι^ιμο» ««Ι Μβτ^ι ^ τ^ Τιί^ν.χον Αυαός (ϋ) έτΕί π^ις, χαΐ 
Άχρ4λισαος, χα\ Έπίδαμνος, Κιρκυριίων κτίσμα, 
ή νυν Αυ^ί^άχιον όμωνύμως τ^\€^ίδονήβψ {45) λεγο- 
μ^νη, έφ' ζζ Ιδρυται, ώς Φίλων γράφβί. Αέξιππο; έν 
Χε/^Ι^νιχφ βκχάτω (4^), Μακεδονιχήν πέλιν αυτήν 
χαλεΓ, γράφων οδτως • ΚαΙ Μακεύότωτ ΙΕαΙδα• 
μνοτ (47), ίσύστεροτ άυβί>άχίθτ μετοτομασθβΤ^ 
σαν^ ΛόΧΐΥ της ΜαχεδοτΙείς μ9γάΧτ\ν καί εύδαί- 
μοτα οίσαν, χαταηράτος αίρουσιτ, '£ως ίλι ό 
μβρισμ^; της βασιλείας Ιγίνετο τοΟ χρατοΰντος βα- 
σιλέως τ6 Βυζάντιον. Τά 6έ αντίπερα, ϊιτερ *1όνιος 
«'ίλπος, τφ βασιλίύοντι της 'Ρώμης ύτεήχοα (48)• 
ΟΟτω γάρ &μΐρισεν ό μέγας βασιλεύς Κωνσταντίνος 
τοΖς τρατίν υΐέσιν αύτοΟ, Κωνβταντίνφ, χα\ Κων ϋΓίλβ,βΙ ΑογοΙΙμιιι, βΐ Ερί<ΐΑΐη竧<,ι€ο7€|ητί9 οοη- 
ύίια,ςυ» ηιιιιε» ρβηίΜΐιΙι,ΰΐιι ϊηβίιΐι^ΐ, ΐιοηιβιι 05Γ- 
Γΐι&ϋΐιίί 16061, 04 •€π1>ϋ Ρΐιίΐο. ΟύχΙρρυι ίο ιΐβοίαιο 
€Ιΐ6ΐτοοί6θ αΗ>60ΐ ίρ«&οι Μλ€β<Ιοηί€«ηι νοο^ΐ, Βί« 
ίηςυΐβοβ : Ει Μααάοηηηι ΕρΙίΙαΜηηηι^ φΜ ρο$ΐ€Λ 
Όί^ττΙιαΰΗίΜηι ηοηΐίπαία μι, ιιγ^^ιιι ΜααέοηίΛ η»- 
^Μαιη ού Β^αΐαίΐ^ 27 9* ^βρίηηί. Ηοϋιιβςοβ ίιηρεηΐ (Ιί*• 
νΐβίο ί8€ΐΑ6«4, υΐ Πΐ8β8•ϋθ1 ίοιρβηίοΗ&,ηαί 85110-: 
Ιίυπι Ιβη^Ι; (|υ»ϊ νοΓΟ υΐΐβπυβ 8οηΙ, 61 ΙοοΙοο «Ίιιο 
€0ηΐίη6η(υΓ, Ιιιιρ6ΓαΐοτΙ Κοη)96 0ΐ)ΐ6οιρ6ΐιιΐΜΐηΙ• 8ί6 
601111 Μα§ου8 €οηιΐ8οΙίηυ5 ΊοιρβΓΑΐΟΓ ριΠίΐυλ Οϋΐ 
ίηιρβηυοι Ιτ)1)ϋ8 ιυίβ ΙΊΙ>6Γί6 €οηιΐ•οΐίαο, €οο8ΐιο• 
ΐ{ο« 61 εοοβΙ&ηϋ : 20 ρηοιο ςοίύβοι, ΜΐρβΓίοπι 

Ο^ΠίΧ ΙΟΟ», 6ΐ (|ΙΙ« ΐΓΑΠβ ΑΙρ68 84ΙθΙ, ΙΙβ(|υ6 »(Ι Οο- τ(ψ, χα\ Κώνβταντι* τφ μέν κρώτφ υΐώ τας ^ 6ί(]υυπι θ€6ΐοιιηι, ιιΐηιιβ υΓΐ)6η €«οΐι1)ηαι; Οαο- άνω Γαλλίας, χα\ τά έπέχεινα Άλπεων Ιως Έσπβ- 
ρ(ου *αχεανου, χα\ ές αυτήν κΛιν τήν Κάνταβριν 
τψ βλ Κώναταντι τψ όστάτφ υΐω τήν Τώμην, χα\ 
τάς )^τω Γαλλίας ' την τε νηαον Σαρβώ, χα\ αύτην 
ϊιχελίαν, χα\ τήν άντίικρ* Αιβύην, Καρχηδόνα τβ, 
χα\ τήν Άφρων μητρόυολιν, χα\ Ιως Κυρήνης αΟ- 
της * τφ βΙ Κωνσταντίφ, τά Απ6 τοΟ Δυ^^χίου, χαλ 
αΜ τ6 ΊλλυριχΙν, τήν Ελλάδα τε, χα\ τάς έπέχ«ι- 
να νήσους, τάς τε Κυχλάδας, χα\ τάς χαλουμένα^ 
Σποράδας χαΐ Ιως Έ)Λιισ»δντοϋ, τήν τε χαλούμε- 
νην μιχράν Άσιαν, άμφοτέρας τε χαΐ Συρίας χα\ 
Παλαιστίνην, κα\ τήν Κιλιχίαν, χα\ αυτήν ΑΓγυπτον 
ή γάρ^Αιβύη τψ της Τώμης ύπέχειτο βασιλιΰοντι. ϋιηΐί νβΓΟ, οιίπίοιο ηι1α« Ποοιαοι, βΐ ίοίβΓίοίγη 
68ΐΙί&ηι, 8ΐΚ|υ6 ΐοβοίαπι 5&Γ(ϋοΙ&οι, Ιρ§30ΐΐ|ΐι•.$ΐ6ΐ- 
ΙίΑΠί, 61 ΑΓΠ610Ι οΙΐ6ΓΐθΓ6αι, €»ηΙΐ8|;ίοεπΗ|«ΐ6 
ΑΓγογοοι αΐ6ΐη>ρυϋπι λ(1 Ίρ•ιοι Ογτ^η^ίη υβςΐΜ : 
ϋοοδίβοΐΐο ό6θΙςυ6« ήυ» ^^^η 1>]τπ1ι«ο1ιίυιο, οΐ 
11ΐ5πεϋαι, Η6Π9<ΐ6ΐο, 6ΐ ίο&οΐΑ« αΙΐ6ηοε€8, 61 φΜ 
£3Γ€Ι»(Ι68 Α6 8ροΓΑ<ΐ63 οοιΐ6ϋρ•οΙιΐΓ, οιςοβ •<Ι ΙΜ- 
Ιββροοίυοι, 26 ραΓτ:ιοι Α8ί2ηι άιοΐαοι, οίηιαι^ιΐο 
Β7ηαοι. λο ΡιΙχ&Ιίηίοι, ίΐ6οΐ(|η6 €ί1ΐ€42ΐβ, ίρΜβ* 
Ι|υ6 /Ε^^τρίυοι ; ηβοι ΙΛϊ^γ^ Βοαιβοο ΙοιρττλίοΗ 
βυΐΝΐΊΐΑ ίυίΐ. Αίςαβ 6]υ8πΐ04ΐΙ 4<ί(ΐ6πι ίυΐΐ «οΐΐςαο 
64 ρππια ΒοαίΑοί ίπιρβηί (ϋνΐ^ίο. €36ΐ6ηιοι Οοΐβιο- 

ΙΙΑ ΙΙαΗ» Γ6{Ιθ 631, 61 <|ΙΙ3 ΟΠΟΟΙ Ιΐ3ΐ>αίΐ ΟΟΙΟίΟΗΙ, Κα\ οΟτως μίν δ παλαιδς τ• χαΐ δ πρώτος μερισμέ ^ ςοίοοςαισιΓοΰΠίοΙ, Ηοηιίουιη ρτοΠί^ΙίηΙπιο*, ηιι 
ί(χς 'Ρωμαίων* ή δλ Δαλματία της 1τα• ιΐηΐ6ςα6 ΙοιρΙυβ ίθ)ρ6Γ3ΐθΓ 0ίοοΐ6ΐί3ου8, ΐΐ^ορρΐ ιΙ> ορρί<Ιο 

υθ(ΐ6 0Ι3ΙΙΑΙ της βασιλείας 

λ(α; έστ\ χώρα (40)* έξ οΐίπιρ Ιβλάστησεν (50) ό οπιιοιίυβ, ουί ηοπΐ6θ 6Γ3ΐ βιΐοο» 

ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟϋΒΙΙ ΝΟΤ^ε 

1)Ι( ΕυΟβρΙΟβ ίο ΡοΓρΙίΤΠΟ, Τΐχϋ 6Ιγ03 ΑθΓ6ΐί3θΙ 
3€ ΡγοΙ)! ΐ60ΐρ0Γ3, ΟΓβΟΓβ 016ηΐΙθ ΟΟΟΟΓΓίΐ 9ρΐκΙ μεγάλην. "Οθεν Μ τήν ^χίαν χα\ τ6 δύσορμον 
οΟτως ωνομάσΟη. 

(44) ΤθΙί(ΐ60Ι ν6Γΐ>ί8 Ιΐ«6 Ιΐ3ΐ>6( δΐΓ3ΐ>0 Γώ. Τ1Ι, 

ιιΐβί ί|οο<! 11)ί ΐ69ΗυΓ, ιατά δέ τ6ν. 'Ριζόνιχον κόλ- 
•κον* ςυοά ςυί(ΐ6πι Ιο (ΙοηβίΒπΓιοο 3αΙ)ίιιΐ6ΐΓΐ};ΗιΐΓ : 
οο(ΐ6 3ϋΐ 1黀 Ρ1π1οο6ηι φΐ6πι ΙιΙο 1αα()2ΐ Ρατρίιγ- 
Γ0((6ηΙΐυ5, Ιΐ3υ3Ϊ8ΐβ 6Ζ 8ΐΓ3ΐ>006 (ϋθ6η(1υιιι 68ΐ, 
αιιΐ 5ΐΓ»{)οο6Πΐ 6Χ ΡΙιΊΙοηο ; &6ΐ1 <ιιιί8 ί8ΐ6 ΡΙΓιΙο 
811^ 61 ηιιο ΐ6θ)ροΓο λίχοιίΐ, 00 Π Η<|υβΐ ι ουπι 

ί^ΙιΐΓβ!» Γιΐ6ΐΊη( Ρ1ιί1οοβ8, ηΐ ραΐβΐ οχ νοδβίο (Ιβ 
Ιΐ$ΐοποΊ8 βΓχεΊβ; οΐ Ιιίο (|υί(1βηι Ι^υά^ΐοΓ α 
5ΐ6ρΙ)3ηθ ΡΜΙο έν τοΤς Ίατριχοις, ιι»βϋίου8 ί!ΐ6 
ΓοΓΐϋ$ϋ*!5 Τ3Γ8οη<$Ί8 νϋ1υ8ΐΐ$8ΐιηιΐ!ϊ, ηυί 3 ϋβίβοο 

θίΐ;<(ΙΙΓ. Ει 3ΐΐ(>ί Ρ3&8Π11 Ι31Ι()»111Γ 3ΐ) ΡΟ«ΙθΠ1 δίβ- 8«:ΗρΐΟΓ08, ςπί ))081 ϋΐβ ΐ6»ΐρ0Γ3 βθΓΙΙ6Γυΐΐ(• νί<ΐ6 

ηιιχ 06 60 30 6]υ8 ορβιίϋυβ 80ΐ-ί1ίΐ Υθ88ίυ8 ά% 

Ιΐΐ8ΐθηθΊ3 βΠΒΟίβ ΙίΙ). ΙΙ, Ο^υΊΟΓΟΠ) 1ίΐ6ΐ 611201 ίη 

108. ΐ6Ε3ΐαΓ Ιν Χβ^^οηκφ δεκάτφ, Ι6κ•'η(1ααι ραίο 
οαιο Η6θΗοο ΥβΙοδίο έν Χρϋπκών οεχάτφ ουιιι 
ί(ΐ60) ΙίΙιΟΓ (Ιβοί 11105 €ΙΐΓθθΊθ(»Γ•ιη ΟοχΊρρί οί(β(ιι? 
βΐίηπι 8 ΒίβρΙίΑηο Ιο Σουγχαιρι, 61 ϋυοιίοοίηιΐΐ 
ίο Έλουροι, 6ΐο. 

(47) Ρ6ΓΡ6Γ3Π1 Ιΐ9εθ Οοχίρρί ν6Γΐ)3 810 ίοΙΟΓρΓΟίΟ* 

ΙιΐΓ ΜοΓϋΙίιΐδ : Ει Μααάοη€$ Εΐίίάαιαηηιη, ^ηα ρο$ί» 
€α Ίή^τΓαεΗίυηι ηοηιίηαία μΙ, €ί ^ΙαοεάοηΐΛ ιηα§ηα 
αο Ι^€αΐα η>ίίαε ηαΐ^ οαρίπηί. ρΚαοο ΡΙπΙο Β>'1)ΙΙυ$, ςοί ΤΓ3]3οί ΐ6ΐηροΓ6 νίχίι. ^^ (48) 06 1ΐ30 (1ίνί5ίοη6 ίοιρ6Γϋ Βοιθ3ηί ρΙιΐΓ!&>υ$ 
^^6ί1ϋ6 ΡΙιίΙοιηΙ/υδ |)1υΓ3, οΐ (Ιιχί, Υο»5ίυ8. ϋχ- ^ 8€πρΐοΓ68. Ιοηιριι ςυ6ΐιΐ3(1ιηο(1απι (ϋοίΙιΐΓ ^ο^ίιιιI1I18 6ΐ Αογο- 
£0Γίιιΐ1ιυ&, Ιΐ3 Ι.ί!«δυ8 6( ΑοΓθΙί88θ8, ςυ'ιρρϋ οΐ 

υΟΓίπΐΙΐΟ ΑθΓΟ€ϋΓΊΐΐΐΙΐΜ8, 5)0 1^1880 ΑθΓθ1ί88θ8 

;ιι1]:ϋ'6ΐ ίο 3ΐΐ3 Γορβ ί6ΐ1ίΠθ3ΐ3. Ρο1τΚ>ίυ8 ίιΙ άοοϋί 
\\\ί, νιιΓ Ιπ806 ν6ΐ1>ΐ8 : βδωρών δέ τόν τε τον 
ΛΙσσου περίυολον, κα\ τά τχρ^ς τ|| θαλάτττ;, 
κα\ τά πρ6ς τήν αεσόγαιον, ήσφαλισμένον διαφερδν- 
τως κα\ φύσει και κατασκευή, τόν τε παρακείμενον 
Άκρύλισσον αύτφ, κα\ διά τήν εΙς δψος άνάτασιν, 
κα\ διά τήν α>.λην έρυμνότητα, τοιαύτην Εχοντα φαν- 
τασίαν, ώστε μηδ* άν έλπισαι μηδένα κατά κράτος 
4λεΙν, 610. 

(45) Ερίϋβοιοίιπι ίο ίβΐΐιοιο ρ6ΐι{ο8οΙχ 6υ^υ8(ΐ30ΐ 

βΙΐΐΙΟΙ (ΙΟΟΟΙ 61 Τ1ΐ067«1ίϋ68• €96ΐ6ΓυΐΟ 6Χ Ιιοο ΡΙιί- 
ΙΟΟίβ ΙΟΟΟ •ρρ•Γ6ΐ 611301 ΟγΓΓΐΐ3θΙΐ 1(101 3 Ιοοΐ 
08ρ6Γίΐ3ΐ6, ία ςΟΟ 3|ΙθΒΙ 68ΐ, 000160 800^ 
Ρ8Ι886. 

(46) ΒοζΙρρί Η6Κοοϋ ΑίΙΐ6οί6η8ί8, ηηί, ο( Βοή- (49) 06 Π3ΐθ13ΐί3 30 6]θ8 ρθρθ1ΐ8 ρΐΗΓί|)υ8 3§ίΐ 
ί(ΐ6ΙΙΙ €0Ο5ΐ3θΐΊθυ8 Γώ• (16 Α(]|0. ΙΟίρ. €3ρ• XXIX 61 
ΒΟηί]. 56(1 (100(1 311 ΙΐίΟ 03ΐ013ΐί31ΙΙ Ιΐ3ΐί«6 Γ6{[ί006θ1 

6886, 'ιύ 1130811 61 δΐ6ρΙΐ3ηο ΒγζΒΐιΐίο, 6Χ ηοο 61 
ρ1ϋΓ:ιςυ6 3ΐΐ3 3(1 υογΙχιωι, ΊιΙ λίυηΐ, 6χ$<:πρ8ί(, υΐί 
•ι 3ΐίΐΙί ηιοηυ'πηιΐδ. 03ΐοΐ3ΐΊαιπ αηΐβπι ρΓΟ Ιΐοΐίοα 
Γ6ςίοο6 Ιιίηο ρυΚ; 8θοιρΐ3ΐη π ϋ( ΓίρίοΓίϋιΐδ Βχ* 
2311(1018, ηυθ(1 03ΐίο:ιΓΐ3 Ιιιιιι Γιιοηΐ ραΓ& ΙιβΙίοβΒ 

ΙηνίααΜΤΧ. Υίιΐο ηοίιΐ Ηαο ά€ γο ΟΓίοΙίυδ ; Ιΐ€6ΐ 
5οιλ6Γιυ8 ίη οοΐΐΒ 3(1 δίορίιαιπιιη ί(1 ριο ηυ^ίβ 

Ιΐ3ΐ>631, ςΐΙβ013(1θ10(1θ01 61 ΗοΙδίΟίΓίΟΒ ίη 8θίΒ 

ΛηιιοΐίΐΐίοιιίΙοΒ 3«Ι ΟποΓιυοι. νυΓοιυ ίρδ6 ροΐο 
ΒογΚοΠιιοι 00^38 6ΐί30ΐ ου§3ή, (Ιιιιιι ϋιιιιο δΙβρΙΐΒοέ 

ΙΟΟΙΙΙΠ 6ΧρΙίθ»Γ6 0003ΐυΓ, 

(50) ϋΟ ρ3ΐΓί3 1)ίθθΐ6ΐί3θί ίθΐρ6Γ3ΐΟΠ8, (Ιο ^0% 
000ΐΓθν6Γ8ί3 68( )θΐ6Γ ΒΟΓίρΙΟΓΟΒ, ρΙΟΤίΚίΟΒ 3ΐΐ1;ί 
1θ(1θίθ10Γ• 133 ϋΕ ΤΗΕΜΑΤΙΒϋδ ΟΟΟΙΟΕΝΤΙδ. 184 

ΐίίντων &ν6^π«*ν άνοΦ'.ώτατος , χαΐ άσεβέιιτατο; Α ^ςυ^ &<1 ροΐυιη •υλνί<$ΙΐιΐΑ ^φΓ& οίυη6& λΐ|ίΐΜ, ιιΐ 
βασιλεύς Διοχλητιανδς» άηά τινο; χωρίσω χαλούμε- λ$86ΐ'υιιΙ, ςυ! κιι»1&ΓαηΙ• 
νου Σούΐώνβι,Ιν φ Ιστιν ύδωρ π^τιμον χα\ γλυχύτα- 
τον ύπίρ ικάντα τά Οδατα, &; φαακν οΐ γ&υσάμενοι• 
θέμα ϊ, ΣιχΜΛΙα. 
ΝηΦός Ιστι μβγίστη χα\ επιφανέστατη ή ΣιχελΓ^ 
υύχ ξν δέ τ6 ττρ^τερον ύπ6 τ4|ν &ρχ))ν του ββισιλέιιύς 
Κωνσταντινου^^ΐύς, δτε ή 'Ρώμη 16ασι>χύ5το* 
ννν δέ &γένετο ή χαινοτομ(α αΟτη διά τλ την Τώ* 
μην Αποθ^σθαι τ% βασΓλειον χράτο;, χα\ Ιδιοχρατο- 
ρίαν Ιχικν, χα\ βισπ6ζεβ6α( )ΐυρΓως παρά τίνος χατά 
χαιρ&ν Πάι:«. Κρατείται δΙ νυν ύπ^ τ^ν Αρχήν Κων« 
σταντινουπέλεΜ;» διά τ^ τ^ν αύτοχράτορα Κωνσταν• 
«ινο'^ιιόλεΐιΐ; 6αλβισσ•ΜρατβΤν μέχρι των Ίΐραχλέους 
στηλών, χα\ «άσης Αμον τ^ς ώδε θαλάσσης. Έσχε διοίΚ» ΙηειιΙ» ιηιιχίιηα £| ΰοΐϋίειτίιη» ββΐ : \\9^ 
υ1ί(]ΐΐ6 Αοη (υίΐ «ηΐεα βυΐι ροΐ05ΐ&ιΐσ ΊιηρβΓΗίοΓίε 
€οηειαιιΐΊιιο|ίθΠιαιιί, ςυλπίΐο Κοιηα \ίϊ\ψίίΐ:\\οτ\ %ύ\γ- 
|^€Ι3 ΟΓαΐ : ηυη€ Αυΐβιη Ιιχο ίιΐΒοναΐίο Γ5€ΐ2ΐ «βΐ» 
ςιιί» ΙΙοιηα τφιιιη <36ρθ5υίΙ ρπιιοΐρβίυιιι, 6ΐ ρΐΊπ 
ριίαο) »(ίαιίΒί$ΐΓ&ΐίοη6ΐη »€ ]ϋΓίί>4ί€ΐίοιιβηι οΙ)Γιμιι{(« 
€ίςιΐ6 ρΓορπθ 3ΰ Ιβ^Ιιίιηβ <ΙοιιιίηιιΙυΓ ιιυί βιιο Ιθΐι»- 
ροΓβ ρ»ρ& 6&1. Νυηο Τ6γο βυΙ» (ϋϋοοο βΜ ΟηβίβΒ- 
ΙίηοροΙί&^ 41113 ΰοηΜιιΐιηοροΙϋαιιυ• ίιηρ«Γ&ΐοΓ 
ιη^Γίε ρΓΊη«ρρ$ 6«1 υ8(|υ6 Άά Η6ΓΰυΙί6 €θ1υιηη&$, 
δέ τ)ρ^ Ιστορέαν το5 χαλείβθαιι Σιχελία, &ιΛ Εστ«ρία; Β βι ηο3ΐπ Ιοίίυδ ιηεϋίΐβΓΓΑηβί. Ραιηβ βυίβηι θ8ΐ, Ι&ί- τοιαύτης 9 χαθώς 6 Γραμματικές Στέφανος γρΑ• 
φεκ (51)* ΣίκΛΛΙα'ί( τί\σος ΣιηατΙα αρότεροτώτο• 
μάζηο* ΜΪτα ΣιχΒΛΐα ^χΛή^ϊ{, ίύς φησιν ΈΛΛάη- 
ΧΓς•. *ΐ8ρ€{ωτ τίις'Βραςβ^ (52). Έτ δέζφ αύνφ 
χρόψχβκαϊ ΑϋσοτεςύΛό ζώτ'ΊοΛύγωτ ίζ ΊταΜας 
άτέστψτατ, Δτ ΙΙρχβ ΣίΜίΜς' ηαϊ διαβάττες εΙς 
τ^ Η}σοτ ζήν τε Σιηανίατ ΜοΛον^ιέπΐγ χερϊ τήκ 
Αϊττατ χαθΒζόμΛτοί^ φκοντ αυτοί τε καΐ όβασι- 
^^$ϋς βύτίύτ ΣίΧίΛός, βασιΛεΙαν ίγκαταστχισά* 
με^Γος^ καΙ έττευΰετ ορμώμενος 6 ΣιχεΛός οίζος^ 
αάσψις 4^*? ^^7^ ^<^ον ζόζε ταόζης ΣιχεΛίας χα- 
Μη*μίτης άχδ ζου ΣιχεΛον τούτον * δς χαΐ έτ 
εΛτζ εβασΙΛευσε. Κα\ Μέν^κινος δλ ταϋτΑ ψησιν * 
*£Λΰάττ9ς εΙς ΣιχεΧίατ στρατός ΛοΛνς έξ Ίτα- 
ΛίΛς^ τους τε Σικάτους ηρΛτήσαττες μάχ^, άχ• 
έστ9*Μητ εΙς τά μεστ\μ/βριγά χεΛ γ4 έσ χέρια μ^ρΗ 
αύττις^ χάί «ΙητΙ ΣυιατΙας ΣικεΛΙατ τ^ν τησοτ 
έχοίψτατ ηοΛέίσθαι• χαΧ τά χράτιστα ζΐ\ς γί\ς 
(μχιψτατ Μχοττες, Μεγίστη δλ αυτή μαρτυρειται 
των έκτα, χαβά φησιν Αλέξιος 6 χΐι>μιχός ($3) * 

Των ΐΛζά κ»\σωτ, Λς δέδειχεν ή φύσις 
Θηίτο'ις μέγιστος, ΣιπαΛΙα μέν, ώς Λόγβς 
^Εστι^ μεγοΛη^ χαΐ δεντέρα Σαρδώ ' τριτίΐ 
ΚΙρτος • τετάρτΐ{ δέ, ή άιό*; Κρήτη τροφός ^ 
Ε66ϋ*^ :ιέμΛτί\ στεί%Όφνιι\ς, Έχτίΐ Κν:τρος• 
Αέσ€ος δ£ ζάξιτ έβίόμιιγ Λαχονσ' ίχει, 

Τών &έ νησιοιτων οΐ μίν ^αγενείς πάλαι Α(γυ$ς έξ 
7-»λ£άς, ΣιΧ€λολ λέγονται. 01 δέ έπήλυδες, Έλληνες 
εΗίΐ £ιχ£λιώται, ώς Ίταλιώται« *Κχει δΐ πόλεις 1πι• €ϋίαιιι &μρθ1ΙβΓιοηοη) 2Γ€«ρί$$6 &1> ρ]υϋηιθ(Γι Ιιΐιία- 
ΓΙΑ , υΐ 5€η1τΗ &(^ρΙ)Αηιι& βΓΑπιηίλΙί^υ• : ΒίάϋΛ 
ίη$ΗίΛ 5ίεαηΙα ρη'Μΐ χοπιίιιαάαίιΐΓ, άείηιΐε βίοϋία 
αρρ€ΐΙαΐα μΙ, ιι( αιΙ Η^ΙΙαηίΤΜί Μ. ιι Ι)€ δ9€ηι 
ΙιιηοηΙβ. Εοάεηι ίεηιροη είίαιη ΑΗΜοηεε α6 /ιτρ^ι 
^χι εχ Ιΐαϋα άεηη»ί ίπηί^ ηΜηε μτσεταΐ 3ί€€ΐΜ :■ 
€1 ΐταμαα ιη^Ια, 81εαηία άϊτία^ εητα Μιηαιη $εά€ίί 
εΐφΐΗηΙιε, βΐ ιρει, €ΐ ηχ βοτηηι 8ί€εΙη» Αα6ί/οΓχιι(, 
ι>ί τεριο εοηίφΗία : αΐ^χ^ ίηιίε ρτο[€αη$ 8ί€€ΐΗ$ 
ίϋίοιη 11*61 ηιοχ ίαΙ^ερϋ ηαηίαηι, ^«^ ίηηι «6 Ιιοο 
8ΐ€€ΐο 8ίεαια ΜηηειψαΙα #εΙ : ^χί Ιη ίρεα τερηανίι^ 
ϊίx.^ νβΓΟ ΙΙ«ιιίρρυε Ιιίι τ6γΙ)Ί£ η&Γηΐ : ΡτοΙεεύ μ 
Βΐάϋαιη 28 <*^ ΐηρεΛϋ εχετάΐη εχΐίαΐία, ΒκαηίΑ 
, ρΓίτΙΊο Βχρεταίίί. αά ηετίάίοΛΛίεε^ εί οεείάπα» τε- 
' 9ίθΜ$ραη€$ εο$ ιίΰΙερατηΗΐ ; εί «Ι ρνο ΒΙεπηία 8ίάαα 
ίΜΗία %οεετε^τ ε/^εεετΗηΐ^ Μ^ετήηια»ηφι§ ίοϋ 
τε^ΙοΛϋΜ Ηα^Ίίαηΐεε ίη^ο/1ι^^xιιI. ΙΙ»ιίηιη βυιβηι ι»* 
βιιΐλ β «ρρΐ^ΐΑ 6586 ρΓθΙ)3ΐυτ «ΐΙ&Βΐ ΑΙ^χίί ΟοπιΙα 
ΐο^ιίηιοηίο, ειι|υδ ΙιΙ 8αηΙ νοΓ^υε ; 

Εχ υηηίη αρίειη, ήιάΐΰανΗ ςηαΒ ραηη» 
ίΙαίΗΤά ιετήρβηίί, 8ί€Ηια ε^ι ηιαχίιηα, 
υΐ [αηια ίετί : ιεοηηάΛ 8αΓάο : ίέπίβ 
ΖΐβπΐΗί : ]ουη ηπα: ΟτδΙα ηηΐΗχ ςηαπα »1αί^ 
Ειι^ίτα ηηίηία αηρηζία : $έχΐα ϋί^ρτα» εϊί : 
Αι Δ^λέτηε οτάννηη εϋ αάερα $<ίρίίίηαΐΛ^ 

ΡοΓΓΟ 6ζ ίη$ιι1βπ1)υ8 ίιΐ(ϋ|^6ΐΜ6 ΐ|υοη(1»ιη Ι^ίι^ΟΓοε 
61 1ΐ3Γΐ2, 8Ί€υ1ί ϋίΰαηΐυΓ ; »(1ν6ΐι« «ιιΐβιη Οτ9^ί 
$ηηί 5ίθ6ΐίοΐ9Β, ιιΐ ΙΙαΓιοΐ«• (Ιαΐ6ηιιη ΐΒΐίς^ηββ αΗ^οβ σιμούς τήν τε Συράχουσαν, χα\ τ6 χαλούμενον Ταυ- Ι> 1ια1>61» 5γΓ»ουβ3$,'«1 ΤβυΓΟίηοηΙιαη (Ιίεΐυιη, Ίρβυιη^ ραμένειον ' χα\ αυτήν τήν *Αχράγαντα, χαΐ χ^ς λοι• 
«ας πόλεις, τάς μίν ήρημωμένας, τά; δλ χρατουμέ- 
>ιας παρά τών Σαρακηνών. Τήν μέν ούν ΣυρΑχου- 
σαν έπ\ Βασιλείου του άοιδίμου ρασιλέα>ς «αρέλαβον 
οΐ Σζρ2χηνο{. Τ6δ& Ταυρομένειον, έπ\ Αέοντος του 
σοφωτάτου βασιλέως» Όσα τοίνυν χατελείφθησαν 
ΐίάί^τρα, παρ ζ των άβέων Σαραχηνών χρατουνται* 
μ4νη δΐ άντιπέραν ή Καλαβρία χρατείται τζχρ^ ιώ•) 

ΑιΝδΕΧΜΙ ΒΛΝΟΙΙΕΙΙ ΝΟΤ ^Β ςαβ Α|Γΐ|(6ΐιΐιιιη, α οχΐβΓαβ οίνίΐαΐβδ, ρίΠίιη (Ιβ- 
«βΓΟί, ραηίιιι Ά 3αΓαο9ΐι}8 οοευρΑΐαε. δχΓ&ουβ^α 
€θηο •ιιΙ) Β&ίϋίο ίΠο ρηβτΙβΓο ^ηιρβ^9ιο^6 οβρβ- 
ΓυηΙ 5αΓΑ0βιι!; ΤαυΓΟίηβηΙιιπίΐ ν^ο $ιιΙ) Ιχοο.; 
99ρί6πΙί>&ιηιο ίϋφβΓαΙοΓβ. Ουοίςποί ι^'ιίυίτ ϋ^ΜΠ» 
ΓϋβΓβ ορρίάη, 1ΐ£0 αΐ) ΙηιρΠβ Β&ΓΜβηίι (ΙβΙίιιβηΐυΓ, 
δοΐα ¥6Γ0 ΐΓ.ηηβ ηΐ3Γβ 03ΐ3ΐ)Π2 3 €Ιιπ$ϋαιΓΐ8 Ιβηΰ- 
ΙυΓ, ίιι ηυα οΐίαοι β1ΐ€£ΐαιη 6&Ι, «Ι ορρϊ(ΙυΙυηι (51) Ηχο Ίβ βρΐίοιιιβ 5ΐβρ1ΐ3ηί ηοη 6Χ8ΐ&ηΐ, 6ΐ 
ιηίΓοΓ ΰΐΐΓ ΒϋΐΙβΠαδ ({πί €1 η Για, ςυα: οχ διο- 
ρϋαιιΊ ςβίαιηο ρΓοΓβοΐα 0Γ:ιη(, οΐ ΰοιίδΟΓναί» δπηΐ 
^•μυϋ 5€Γίρΐ0Γ( ιιι ιιθ3ΐππη Ι(*);ίΐίιηα ηυ€ΐοπ Γ65ΐΙ• 
Ιαιΐ, Ιιχο βί'Ιβιιι ηοη ΓββιίΙυΐΓίΐ. (52) €ΐ(πΐ ρΐιΐΏίΙβπι ΙΙεΠ^ηίοιιιη β€πρ(0Γ ηο$ι^ρ 
βιιρΓ» €(ΐ'Π (Ι(> Μ.ΊΟΐΝίοηί» ΙΙΐ6Πΐ3ΐ6, ιι1>ί νίϋι; *\\αΛ' 
(Ιο ϋο :ιηηοΐ3νίηιιι$. 

(55]Η:(•. ρυυ(» :>Γιί& δθπρ(οΓίΙ»ιι$ Αΐ6χί$ (ΙίοΙΙ'^Γΐι 
Υίϋβ Υο$$ίιιιη ϋη ροϋΐίδ 0Γ<εα$» 1 85 ωΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΙΙΡΗϊΚΟΟΕΝΙΤΙ 136 

69ηβ(98 €]τπ&ε9β, 6( 5&ιιεΐδ6 δβτβηηχ, βΐ ΟγοΙο, ει αΗ2 Α Χρ(<ινιανών * Ιν ξ χαΐ τΐ 'Ρήγι^ν έστι» χαΐ τ^ «ολί• ςιίΑϊΟίηι ορρίιΐ», ςιιίϋυβ (]υχ ΟαΙβΙΐΓΐΦ ϋοιηιη^ιΐιιρ. 
ΒηηΙ ΆηΧβαι βιώ δίοΠίιι, βΐ β]υ5 <]υ€6, υΓΐ)68 τΊ^^ΊηΓι 
άηχ. Οχίβηιηι Ιιχο Ιη3ΐιΙ& 3ΐι1ίηα11ιΐ5 <3οιηίη8ΐα 
ΐγΓαηιΓκα Γβ£:€ΐ»9ΐΙιΐΓ, ηβ (ΙΊο&ηι τε^ΐο, &1) ΗίεΓοηβ, 
€ΐ Οίοη^&Ίο ΐ/Γ&ηιιο ; Κοιη^ηΐ υογο «ω οερ^ηιηΐ 
€ΐιιη 013011» εΙλΜβ, ςυβικίο ΜαΓεεΙΙυβ Πΐβ εχ6Γε!ΐη1 
ίιιιρεΓ8ΐ)8ΐ/€ΐ ϋΑΥλΓοΗυβ εΐ9Ηΐ$ Κοπιβηχ οοηβΐίΐυΐοβ 
βι^ΐ: Ιυηιουιη ΑΓ€ΐιΙιη6<ΐ€8 ^βοιηβίπι,δγηεηλΙ• η»• 
1160^, ηο€ΐυ οχριΐ£[ηΑΐα υΓΐ)β λ ιηίΐίΐβ ςυοάλΐη ιηΐ6Γ« 
Γ(*αιΐ8 681 ; «ιυβηι ΜΑτεβΙΙιι• υδςυβ ιιϋβο ΙοιΙΙ, υΐ 
ιιαίΐυβ Αΐ>ίιΐ6Γίι ρΐλοοίνβ ϋΐ) β]ιΐ8 βορυΐΐυπι. Αίςυβ 
ΙίΦο (|υΊ06ΐιι «Ιβ δίαΐίι. σμάτιον της &γίας Κυρια'/ής, της τβ Αγία; ΐΛ\η\ρί* 
νης, χα\ ύ Κρ^ων, χα\ Αλλα τινά, &νπιρ6βτρατ• 
ηγ^ς Καλαβρία; χυριβύει* ι!σ\ δΐ αΐ ύΐϊ^ Σβχελίαν, 
χα\ τ6ν ταύτη; στρατηγών, πόλ€'.ς χβ'. Τ6 οΙ άρ- 
χαΐον, αΟτη ή νήσ^ ΙτυραννκΖτο, ?να μή λέγω, έβα- 
σιλεύβτο, ύικό τ• Ιέρωνος χα\ Διονυσίου τοΟ τυ- 
ράννου* παρέλαβον δέ αύτ^^ν ρΐ 'ΡωμαΓοι μδτά στά- 
λου μεγάλου, οτε Μάρχελλος Ιχ<!νο^ έντρατήγει, χα\ 
ναύαρχος του 'ΡωμαΙχοϋ στρατού Ινεβιίχνυτο * θτε 
χα\ ^Αρχιμήδης ό γιωμέτρης έν αύταΐς ήΐς £υρα• 
χούααι^ &ν, νυχτ6ς άλούαης της ινόλκως» 6ιώ στρα- 
τιώτου τιν6ς άνηρέΟη ' βν ύ Μάρκελλος ΙχεΤνος τοιούτον έβρήνησεν, ώς μηδένα χοπετ^ν άπολβιφθήναι της Ιχείνου ταφής. Κα\ ταΟτα μίν κερ\ Σ(χελ(7ς• 

ΤΗβιηα XI, Ιοηροόοτάιω. θέμα ΙΑ\ ΑογρβαρδΙας. 

ΐ4θΏ%ο\}%τΑ]ζ άυοΙ)θ8 ηοιηίη{5ιΐ8 βκΐ «ρρεΙΙ^Ιβ : Ή δλ Λογγιβαρδία (54) δισβοίς δνόμασι χέχλη- 

8ί(]ΐιυεπι « ηοηηιιΐΐίβ 1»οηβί1)3Γΐ)ί9, α ρΓΟίηίββα ται * παρά μέν τια( Λογγιβαρβία, τοΟτ* Εστί πολυ- 

Ι»3Γ5λ Ιηοοίαηιιη (!1εΐ3 68ΐ; ^ ςαϋ)υ8(!Αηι νβΓΟ 1ι9• ' γένεςα* «αρά δέ τισι ΛαγοβαρδΓα, ώς «ολυγένεια• ΙΙ•!)»^^!! β»(1βιη οπ{$ίη€. Τθγγα αυΐεοα, ςυλίη Ιηεο- 
]|]«Ι• 61 Βο(ΙΐΓ6ΐιοΐυ8, 61 ΝοΑροΙίι ιηβίΓοροΗβ» 6ΐ 
Υ68ανιιι$ 01008, 61, ψύ ίη }ρ80 68(, Ρ^οΙκηυβ, 
βηκοοΓΟοι Μΐηλ οοΐοοί». ΙυβίίηΊ^ιΓι &ϋΐ6πι, βευ ρο* 
ΙΊ(Ι8 26001)18 ΐ6θΐροηΙ)α8 ΟοΙίΙιΊ οερετυοΐ 61 Νεα- 

ροΙίΟΙγ 61 Γ6ΓκΐηΑ8 υΓΐ>68 9(1]»66ηΐ68. Ηί8 ίπΐρ6ΓλΙ)8ΐ 

ΒυιβΙΙηυΒ, ΡΓ3ΐΐ6θπιιη άη\, ςαειη ΝιιΓ868 ϋεΚ^οΠ^νϋ 
ρΐ'ορβ 000)60 6&8υ1Ιουπι, 6ΐ 29 (ηίβηιβείοηε <16• 
ΙβνΙΧ, υΐ 6ρΙ([ΓΑΐΐιαΐλ ο^ηλΐ : 

ΡΙβηα οαάαν^τί^ΗΜ ία^οφί§ ίη[€€ΐα βαβηία 
Τηηα ΟλβηΙΜ οαρΗ ύΤ€ηΛ ηίί^€ΐα : 

Ονιη Εηη€ο$ αεί^ί ρορπίοΜ Κ&ηαηα €€€^{1, 
Ει αηοί ρατ€ΐ>αηί α§ηιίηα ΒΗΐΗΙηο. 

Ν<Β (€ΐ%χ αιηηίι, ηπΊ ρτοίίβη ζί^ηα ΐτορΗικί^ 
ϋηηι η*6^( ίΒΐ€ΤηΜηί ίαη^ηίηβ ΒατΙ^αήΰΟ. ή δέ γη, ήν χατοιχουσιν, ή τβ Βοδρενοτ^ς, χα\ Ν^ά- 
πολις ή μητρόπολις, χα\ τ6 Αέσβιον (55) δρος, χα\ δ 
έν αύτφ Πυρχάνος (56), *£λλήνων ε2σ\ν άτηΜαι ' 
χα\ έπ\ τ4)ν ήμερων Ιουστινιανού, μβλλον δέ Ζήνο>• 
νοί, παρέλαβον οΐ Γ^βοι, τήν τβ Νεάκολιν, χα\ τάς 
λοιπάς παραχβιμίνας τεόλεις* Δν ^ρχε ΒουτελΙ- 
νος (57), δ τών Φράγγων στρατηγδς, δν χατιπολέ- 
μησεν δ Ναρσής τχιρά τδν ποταμδν ΚασουλΙνον, χα\ 
τελείως ήψάνισε, χαθώς τδ επίγραμμα λέγει (58) * 

*Ρέΐθρα ΚασουΛίΤου ΛοταμχΛ βΒ6αρί\μέταΥ€»ροΤ^ 
Αέζαιο Τνρσηντίς ήϊότος κρ^κά^ψ 

*ΒνΙηα Φραγχίχά φνΛα χατέκτατετΑϋσοτΙςβΙχμ^^ 
ΌχΛόσα δΒίΛαΙφ χείθβτο ΒοντιΛΙνφ * 

*ΟΛ€ιοτ άττόδε χενμα, %αϊ ίσσβται άτχΐ τροχαίσυ 
Αίματί βαρβαρικφ δηράτ έρενβόμετοτ. ]%\\ύτ Ργ^οοΊ 8ϋΙ)(1ίΙΙ 8ϋΐι( Ιυηο Ιεοιροηβ, εΓίΜΟ ^ Ύπετάγησαν ούνοί Φράγγοιτφ τδτε χρδνφ, Ιχονίε^ 
1>οη§οΙ)»Γ(ϋ8 &(1ηΓι•Ιί : 6( εζίικίβ Λά ΙΐοϋίεΓοαιιι χα\ Ααγοβάρδρους συμμίχτους* χαΐ Ιχτοτε μή^ι 
«8^06 ϋίεοι 1.οιΐ|;οΚ>ΑΓ(ϋ2ΐ ίο 0Γ(ϋ06ΐη ιΐιεπι^ΐίδ Γ6• της σήμερον χρηματίζει εΙς τάξιν θέματος ή χαλου* 

ΑΝδΕυΐΙ ΒΑΝ^υI1Π^0Τ^Ε. 

(5δ) Ρθ8ΐΓβηιΐ8 ΐ6αιροηΙ>υ8 ίοιΐ((οΙ>ιιπ1ί3Β οοαιίηβ 
6^ι ροΐί8•ίιηυοι ΙΐιιΙΙκ ρ;ΐΓ8 « 0Γχεί8 (ΙοιίλΙα ίυί(, 
ςυ» ίο 60Γ0ΐη Ιπιρεηο Γ6σι»ιΐ8ί(, ηίαιίΓυοι €9ΐΐ35ΓίΑ 
«Ιηιιβ ρΑΠΓεαηι Νβαροΐίΐαοί, υΐ ιυαοίΓβδίο &ρρ:ΐΓ6ΐ 
6Χ 118 ς<ι« Τιίο 86Πΐ)Η ΡθΓρΙιγΓθ|[βηίΙιΐ8. Οΐίπι 
««16111 8ΐιΒ €αΓθΙο Μ;ΐ(οο 1.οοβοΙ>>Γ<ϋ9β ηοοιεη 
ΙΑΠΙ ΙλΙβ ρΒΐιιϋ» υΐ υοίν6Γ8Α ΙιαΙίΑ Ιιοο νο62ΐ)υΙο 
1ιιΐ6ΐΙί|;βΓ6ΐαΓ9 υ( 6008ΐαΐ 6Χ οΐιαπα 6]ιΐ8ϋ6ΐιι €α- 
τοΓι ΜΑκηίρηχΙΙνίιίοηβ ίηιρεπί .' Ιΐαϋαη νηο^ 
αίΜ» $ί 1ϊοη§οδατάίΜ έκίΐΗΤ, 6ίο. Οοΰϋοαοι ν6Γ0 οίι). ιηιρ. άιΐ66Πΐ Ιιυη€ ΒυεεΙΓιουπι ηοηοοραί» Η 
1ΐΑ06 1«Γ8060Γυηίΐεΐ8(!60ΐ ίο «((ΓΟ €&ιορ8ηο ειιιιϋ- 

?[ίδ86 8επΙ>ίΐ, 3(1 ϋίβίΐίηυιο 86ΐι Οαβικϋοιιαι αανίιιιιι: 
8 ί(ΐ601 ΥΚΐΐΊΟΓ 6886, ίθΙ|υίΐ ΜθΓ6ΗΐΙ8, €11111 ΤΐΗ- 

ΙιίΓΟΟ» ςυΙ ιιυιιο 8αυ§ηίηο 3ΐ> Ιι«ο ΓθΓΐ8886 •ΙΓ9[|• 
Ιηϋί^ίΐΑΐυΓ , 61 6χ Αρ6ΐιοίηο οιοηΐβ ΟυίΙ. 

(58) ΙζρίκΓΑΠιηια ψΛοά Ιιίο ΡθΓρΙΐ][Γθ{6θίΐυ8 τε^Π 
<ΐ6ρΓ&ν3(υηι οεεοΓΓυρίυοι (φΐοϋ ςυί<1βιη ηοιι ϋαίιϋο 
8€ΓίΙκΒ ιηβείΐίλ Γλεΐιιηι) Ιΐ3ΐ)6ΐιΐΓ 6ΐ 3ριι<1 ΑηιΙιΪΒΐΙι 
ΙίΙ>. ι.|06 ςυο βίεΙίΙΙε : Έμο\δέ τις τών Ιπιχωρίων, χα\ ίϋιΐί» ρίΓλ ^^οο{ο1)>η^ίβ6 οοιιΓιυβ Ιι<Μΐί6 ιΙυηεΙυΓ, Ο έλβγειδντιίφηΐςχύρβιντινάλιβίνηνύτιδτου γεγοά 
116100 ΙαηοΓΑΐ. φθαι &μφ\ τάς δχθας του ποταμού (δρυμένην, Δδέπι 

(55) !5ιε 4ο οΐ8. Αι ιηοΓβ1Ιθ8 Ούεσούβιον δρος Ιχον. ΜΊΜ νβτο αηίάαιη βχ ίηαία^ηίε Γ«<ιι/ίι, €ατηΐ€ί (55)^ιε4ο 018. Αι ιηοΓβ1Ιθ8 Ούεσούβιον δρος 

60160031. 36<1 νί(ΐ6 ΟΠεΠοΠΙ Τ6ΓΙ)0, Κβι«νΐΜ• 

(56; Εεςυΐ8 Ιιυ]υ8, ΙικιυίΙ ΜοΓ6ϋυ8, πιεηιίηίΐΤ 
ιιυο<|«Γκ1 ^ΕΐΗ» χρατηρσι πυριπνδοις εοηβΓαίΙΐ 

30 Ρ3υ8ίΙγρθ, 30 Ρ1300» 30 Τβ^ΟΓΟΟ 30 ΡοΓ^ίΟ, 

30 Ρυΐ6θΙί8 7 30 ρ6Τ6|{Ηη3 τοζ 681, 6ΐ άντΙτοΟ Άόρνου 
Ιοεο ΑνεΓοί ΐΓΓεριίΐΤ 30 ηβςυεςυβςαεειρίοάβπουοι 
νκΐείΟΓ 3 010016 Υεϋανΐο Πυρχάνου οοιηεη, ειι]υ8 
6171000 πυρ^ς χάσμα, Ιιίβΐυιο ί{ο{8 ρπ6 86 Γ6γΙ? 
6(|θΊ(ΐ6αι έώχω χ%ύο πόρον έν άιζ^ρ^^}, 
(57) 06 Ιΐ30 Γ6 ρ1υΓί1>υ8 Α03ΐ1ιί38 5ε1ιο!38ΐίευ8 

ΓΐΙ). II. 1ϋ8ΐυη96 (|6 Γ6ΐ)υ8 |[[68ϋ8 ^Μ8ιί0^30ί ίπΐ(>6• 

^βιο^^8; ηυΙ ςιιΐιίεηι «οηρίΟΓ Βυΐίϋουοι Ηϋοο 
ΡΓ3ΐιεοΓυοι <1υο6ηι τοειΐ ; ευοιςυε 61 ίΓ3ΐΓ6πι 

6]ΐΙ5 Ιι6αΐΙΐβΠΠΙ 30163 611» 6θΙΙΙΐΪ8 80016131601 1011886 

311». ίο?ίΐο 6ΐί3αι ΤΙι60<ΙοΙμιΙιΙο. γο^ο. ΥίίΙε ευοκίειη 
Α23ΐΙιί3αι ΗΙ). 1. Βί|θΐιΙιΐ8 3υΊοιο Ιίΐ). χζ άύ Οο- χον. ΜιΜ νβτο ηηίάαιηβχ ίηάί^€ΜΪ ηίΗΐίί, €ατηΐ€Μ 
ί^Ηοάάαηι ΙαΙ^ηΙω ιαχοΒ α ηηορίαιη νηΰήρίπίη /Ίιί<ι«, 
αά Ηροί βηηΐίηίί ροΒίία ; ηηοά $ί€ Ιιαΰϋ, β»;ΐεΓυπι 
νΐ8υι» 681, ΐεχίυί ΡοΓρΗ^Γο^ιεοίΓι α&0Γϊ1)εΓ6 Ερί• 
&Γ3ΐιιιοα ίΙΙυϋ επιεοιίαΐυυι 3ε ίπίε^ππη, ςυοιοοόο 
})3ΐιοΙυΓ 3ρα(1 Α03ΐΙπ3θΐ ; ε( Ιιίε ίάειο ρΓουΐ Ιιβ- 

Ι>6ΐυΓ ίο 1)188. ΓοΓρΙίγΓΟ^βηίΙί 6ΧΐΐίΙ)6Γ6; $ίο ί{[ίΐυΓ , 

1)3ΐ>ε( : 

' Ρείθρα Κασουδίνον ποταμού βεβαρημέ^-ανβίίροΐς 
άέξαιο Τνρση*•^ς αίχή 

Όππόσα δειΛαΙφ ΛεΙθετο ΒοντεΛίτφ • 
'ΟΛ6^ο^ τάί τόδε ^ενμα, χαϊ έσσεται ά^^ι τρο• 

[χαίυν 
Αίματι βαρβαρικφ δεινότ έρενθόμετον* 137 ΟΕ ΤΗΕΜΛΤΙβυδ (ΚΟΙΟΕΝΤΙδ. 138 

μένι^ Αογγιβα^ία (59). ΈιΑ <1 της βασιλείας Μι- Α <1&€ΐ& ΓαίΙ. 5α1) Ιπιρβηο βυΐβιη ΜίεΙίλβΗ•, ϋΐϋ χαήλ του υ!οΟ Θεοφίλου, &νηλ(^&ν άιΑ *Αφριχής στό- 
λος λς* χομι:3ρ:ων, 2χων χ«φαλήν (60), τόν τ£ ϊολ- 
δανδν, χα\ τλν Σάμζν, χα\ τ^ν Καλψους. Κα\ Ιχει- 
ρώσαντο διαφόρου; πόλ&ις της Δαλματίας* κα\ τί[Ί 
Χ€ Βούτοβαν, χα\ τι;ν ΊΡώσαν, χαΐ τά χΔτω Δεχά- 
τερα. Ήλθον βέ κα\ πρ6ς τί)ν τούτων μητρόπολιν, ή 
Ταούσιον λέγεται, χα\ ταύτη ν έ?:\ χρόνον έπολιόρ- 
χουν Ιχανόν. 01 δ^ του χάστρου Ταουσίου, απέστει- 
λαν πρ^ τ?*ν βασιλέα, 1ξαιτούμ$νοι διά στόλου βοή- 
θβιαν • των βέ εΙς τοΰτο άτΛσταλέντων άνελθόντων, 
ζΖρον ύ::?> βεου τί)ν αύτοχρατορικήν αρχήν Βασί- 
λειον, τ6ν άοίδιμον βασιλέα, ζδη λαβόντα, δ; χα\ τά 
της αυτών πρ?.σ6£(ας χα\ δεήσεω; έπακούσας, χα\ 
στόλον Ιχα^'δν, χα\ δραστήρ•.ον Λρχοντα, 7:ρ6ς την ΤΙ)€ορΙήΙί, €ΐ&$8ί$ &1) Αίπ€3 ιι«ΰ6η<1ίΐ Ιπ^^ίηία 8ρχ 
ηΑτί^ϊοΓυιη, 1]^» 8οΙϋ2ηυπ), βΐ δ&πιαηιιιη, 61 €»1' 
ρΐιαη, (ΙιίΓΟβ 1ι»Ιι6ΐ)Μΐ. Πί 8υΙ>6Κ6ηιηΐ 5ϋ)ί ναΗΑβ 
Ο^ΙίηΧίχ υΓΐ)08, Η ΒιιΙοΙαη, 6ΐ Ποβαη, 61 ΊηΓ6- 
ηοη 0602(6Γα : τ6η6Γυηΐ βπ^ιη &ι1 60Γυιπ ηιβίΓΟ- 
ροΐίπι, ςυ;6 Η^^η&ίυια «ϋοΰΙ^ΙαΓ; οαιηηυβ 83ΐί8 
Ιοη{;ο ΐ6ΐηροΓ6 οΙ)$6(ΐ6η]πΙ : υΓΐ)ί8 &υΐ6ΐη Βαςυδίη» 
αν63 3(1 )ηίΐρ6ΓΑΐθΓ6ΐη 16^3108 ηιίβΟΓυηΙ, ςυί Αυχί- 
Π&Γβηι εΐΒδββηι 6ΐρο86θΓ6ηΐ. €υιη \ύ%ζύ αϋ Γο^ί^ηι 
νβηΐ8δβπΐ, ίηνοηοΓϋΐϊΙ Βββιΐίυιη ρΓ266ΐ3Γυιη ίΙΙαιη 
ίιηρβΓλίΟΓβιη Ποί ηιιηιίηο ]3ΐη ίιηρ6Γ8(0Γί8 <3ί{[ηιΐ9ΐ6 
οπΐ3(υιη, (]υί ειπη βΟΓυπι ΐ6£;Αΐίοηί8 &€ βίφρΓιοα- 
ΐ]οηί8ε3ρίΐ3 &ιιϋί886ΐ, βΐ οΐ8886ΐη ίιΐοηβαπ), οΐ ϋα- 
€ΐ0Γ6ΐη 8ΐΓ6ηυυηι, αϋ βυρρεϋβΒ ίρβίδ ΓοΓοικΙαβ 6χ- βοήΟεισν εύθΰς έξαπέστειλε. Τοΰτο δέ άπ6 ^ ΐ6ΐηρΙο ιη*ϋ»ίΐ : Ιιοε 9ΐυΐ6ΐη οιιηι ρ6Γ 1ΐ'3η8ίυ£;3ηι αυτομόλου μαΟόντες οΐ Άοροι, κα\ 7ΐερ\ τήν πολιορ- 
κίαν άπρακτήσαντεί, μόίλλον δέ «τήξαντες την του 
βασιλιχοΰ στόλου χατ* αυτών παρουσίαν, άνεπέρασαν 
εν Λογγιβαρδία, χα\ πολιορ χήσαντζς τ^ κάστρον Βά- 
ρης, φχησαν έν αύτψ, παρολαβόντες πάντα τά κά- 
στρα, χαΐ τήν πίσαν Λογ/ιβαρδίαν, κα\ τά λοιπά 
χάητρα Καλαβρίας μέχρι 'Ρώμης • ώ; εΤνβι πάντα 
τά ύπ* αυτών πορθηθέντα κάστρα ρ/. Βασίλειος ουν, 
ό άοιδιμος βασιλεύς, τήν αυτοκρατορικών αρχήν παρά 
βϊου Βίληφώς, χαΟά προείρηται, κα\ ταΰτα άναμα- 
0ών, προαπέσιειλε μλν στρατών χαβαλαρικδν, καΐ 
πλοία ρ' • Ιγραψε δέ πρ^ Αοδοδχοντδν (4ήγα Φραγ- 
γΐα;, χα\ τ^^ν Πάπα 'Ρώμης, του συνεπαμΰναι τφ Γ63ο;νίδδβηΐ ΑΓγΙ, οΐ ηίΐήΐ ίη ο1)δί(Ιίοη6 ρροιηο- 
νεΓβηΙ ; ίιηο 6ΐίαιη ίη!ρ6Γ»ΙθΓί2Β οΐ3δδΊ8 3(]γ6Γδα8 
86 ίιηρβίυηι 6χΙ)θΓΓ6δ06Γ6ηΚ, ΐΓ2]6€6Γυυΐ ίη Ι^οη* 
{οΐλπάίαπι; υΙ>ί οβδίιο Ββπδ οΙ)86δ8θ ίιιιηιοτΑΐΐ 
βυηΐ οπιηΊ1)θ8 €2ΐ8ΐεΙΙί8 6χριι§[ηί)ΐίδ ουιη υηίτ6Γ83 
1•οηβθ&3Γ<ϋλ, 30 Γ6Πςιιΐ8 Ο,λΧΛτχ^ ορρίίΐίδ Κοιηαιη 
ιΐδςυβ : ίΐα ιιΐ οηιηίυιη οακίΓΟΓυιη 3ΐ) ϋβ εχρυ^^ηα- 
ΐΟΓυιη ηοηιοΓυδ βδδεί εειιΐυοη (|υίιΐ(}ΐΐ3{Ίηΐ&. Βαδίϋιΐδ 
Η3ςυβ ί1ΐ6 ρΓο^οΙ^ΓΟδ ίιηρ6Γ3ΐ0Γ ]3ηι ίη)ρ6Γ3ΐοπα 
(1ιβηίΐ3(6 3 Οοο 3€66ρΐ3, υΐ ρ3υΙο 3ηΐ6 ϋίαυαι 68ΐ, 
βιιηαΐ3ΐ(|υο ίιΐ Γεδοίνίΐ, 6Χ6Γειΐυηι ριχιηίιΊΐεήίΓαυιιι 
Η η3Τ6δ εεηΐυιη. $6ηρ8ίΐ εΐίηιη βά Ιιυϋοιτίουηι 

Γ6|[6αΐ ΡγΑΠΟΙΧ, 61 ρ3ρ3ΐη ΒΟΙΡΧ, ϋΐ 6Χ6Γ€ΐΐΐ1Ι έαυτου στροτώ. Οί δέ ύπείξαντες τ^ βασιλική) έντεύ- ^ 3υχΠί3Γ68 ιη3ηιΐδ ρΓϋ6ΐ)6Γ6η( : Ιιί ίηιρ6Γ3ΐθπχ 1β^3- ξει, χ»\ αμφότεροι ένωΟέντες τφ τιαράτοΟ βασιλέως 
άτροσταλέντι στρατώ, χαβαλαρικψ κα\ πλωΥμψ, χατ- 
ε πολέμησαν τους άπ6 ^Αφρικής Σαρακηνούς, χα\ 
έπόρθησαν τ6 χάστρον Βάρης* δέσμιονλαβόντες χαΐ 
τ^ν Άμηρ^ν Χολδανόν • δν κα\ άναλαβόμενος μετά 
των Σαρακηνών Αοδουχος ό ^ήξ ♦ρβγγία>. οΓκαδι 
Απήει. Ό δε βατιλευς κατέσχε τήν πίσαν Αογγιβαρ- 
δίαν, καβώς κα\ σήμερον παρά των Τωμαίων βατι- 
λΙων δε απόθετα ι. 

θέμα /Β', ΧΛρσωτος. 
Ί1 δΙ Χέρσων τδ πολαιδν ούκ ην ε!ς δνομα θέμα- 
τος , οΰοΐ έν μητροπόλεως σχήματι • άλλ' οΐ του Βοσ- 
τιόρου κρατούντες, έκράτουν και Χερσώνος αύχης, 
χα\ τών λοιπών κλιμάτων. "Οστε καΐ βασιλεύειν Ιίοηί Γ3ν6ηΐ6δ> οΐ 3Π)1>ο ]ιιη6ΐΙ εχεΓοίΐυί εςυβδίπ οι 
ηαναΙΊ &1) ίΐρρβΓ3ΐθΓ6 ιηΊί>80, 83Γ3€6ηο8 ΑΓποδ ϋε- 
Ι)6ΐΐ3Γυηΐ, οι οαδίηιιη Βηπδ 6χρυ^η3ΓυιιΙ, οβρΓινηιη 
6113111 ΑιηβΓ3η δοΐϋαηυιη ΐεηυεηιηΐ, ςυεηι ουιη Ιιΐι• 
(Ιοτίευδ γ6χ ΡΓ3ΐιοί26 υη3 ουιη 5αΓ306ΐπ8 3606ρΊδ• 
861, 3ΐΙ 8008 ΓΟϋϋΙ : )Πΐρ6Γ3ΐΟΓ ν6Γ0 Ιοίηιπ 1.οη§ο- 
1)3Γϋί3ΐη δηϋίΓιίαπι Ιι;ιΙ)υΊΐ; αΐ οΓΐ3ΐη πΜη€ ίηιροΓ3(θΓ 
Ηθ!η3ητΐδ εί (1ο:ιιίη3ΐαΓ• 

ΎΙιεηια Χ//, €/ΐ€ηοηί$. 

30 €1ΐ6Γ80ΐι 3ηΐίςυίΐυ8 ηοπιεη Ιΐΐ6ηΐ3ΐίδ Ι)3υ«] 

υ:&ιΐΓρ3νίΐ, ηε<|υ6 ίιι ιηείΓοροϋδ ίοπηα οχ2»ίΐΐι(; δεα, 

ςυί Βοδρο^υιη ο€ευρ3ΐ)3η(, 6ΐί3ηι ΟΙίΟΓδοηεηι 1ρϋ3ΐη 

Γεβ(:1)3ηΐ, ηεειίϋη ΓοΙί(]ΐΐ38 Γο^ίοηεδ, 3<ΐ60 ιιΐ Βο• ,τους έν τψ Βοσπόρψ κατοικοΟντας λέγεται. "Εχει δέ 1^ βροπ ίηοοίδβ η βη3Γ6 (ΠοβΓεηΐιΐΓ. δίοηιιίοιη 1ΓΐδΙθΡί3 
ή ιστορία ούτως • Βόσπορος πόλις Πόντου χατά τί)ν 
Κιμμέριον χόλπον, χα\ πορθμός ομώνυμος, άπδ 
Πους της Ίνάχου καλούμενος, καθώς Αισχύλος (61) 
έν τφ ΠρομηθεΓ γράφει * 

"Εσταί δέ θη\τόΐς ΒίσαεΧ Λόγοζ μέγα<: 
Τ^}^ σ)\ς χορείας, Βόσχορος δ" έπώτνμος 
ΙϊβΛΛ*\σ8ται* 

ΑΝδΕΙΜΙ ΒΑΝΡ13ΚΠ ΝΟΤ^ 

ΙίθΓ68 ηιιαηι ίη Οοάίεε Βερίο οι3Γ3Γι βίηΙ, εθίιΙΙ 86 1ΐ3ΐοΙ. ΒοδροΓϋδ• ΡοηΓι €ΐνίΐ3δ, ](ΐ\ΐ3 Οίπιιηβ- 

πυιη δΊυυπι, εΐ ΐΓ3]6ε(υδ οο^ϋοπΓιηΐ'^, ηΐ) Ιοηβ 1π3- 

οΐιί βΓΐ3 ΐ)0ΐηίιΐ30ΐιΐΓ, νείυΐ ^8θΗ}'Ιιΐδ ίη ΡγοπιοΙΙι60 

δοηΐίΐ ' 

ΜοΓίαΙί^Ηί άέ'ιη $έηιρΗίτηα (αηια €ήΐ 
ΎταμαίοΆΗ, Βο»ροτίαηη€ νκίε αίαΙ\€$, (59) 06 ΤΙΐ6Πΐ3ΐ6 1.οη£[<)Ι)3Γ(ίΊ«, ο]ηδςιιε ρπη- 
ήρ3ΐΐΙ)«ΐ8 30 άιΐΓ3ΐΊΙ)υ8, ρ1υΓί1)υ8 3|;ίΐ δοΓίρΙΟΓ 
ποδίεΓ ίηΓΓ3ΓιΙ). θε Α(Ιΐιΐ. ίιηρ. οβρ. χχνιι. 

(60) Πε Ι]30 6χρ6(ϋιΊοη6 53Γ306η0Γϋηι οοηίΓΑ 
1).:1ηΐ3ΐί3ΐη 61 1(»11αιη ρ1υπΙ>υ8 β^ΐΐ ΡοΓρΙιχίΌ^ε- 
ιιίιυδ ίπΓΓ3 ΓιΚ). (Ιε Α(1ιη. Ιηιρ. οβρ. χχιχ, Ηΐ>ί τί<1β 
ι^αρ 34ΐποΐ3ΐηυ8. 

(61) ϋί νεΓδυδ, Ιηηυίέ ΜοΓ6ΐΙυδ, ηποδ 6ΐηοη(ΐ3- 

Ρατιιοι.. 6β. εΧΙΙΙ, ιηιΐδ, εηυηΐί^ηΙιΐΓ 3 ΡΓοηιείΙιβο ν'ιηοαίίδ 38ΐΓίο(η, 
3ρυ(Ι ^ΒδοΙιγΙυηίΐ : ΐόοίτοο ίη 6γ;ι'0. 3(Ι<1Ί()ί %>λ δε- 
σμώτη, ςυο(ί 3 £θ(Ι. Ηε^. 3ΐ)6Γ3ΐ : §6ΐ) Αβρί <{υοςυε 
ροΐεδί, ιιΐ ]3ΐη ίρδο ΟοπδΙβιιΐίηί ηοδΙιΊ «ανο 
^Ε8^Iιγι^ ΡΓΟπιείΙιευδ λυόμενος, ιο/Μίκε, (ΙεδίιΙβΓΛΓβ- 
Ιιιγ; (|ΐιί ΐ3ηηΊΐ 3νεΐ6ήΙ)υ$ΐ3υ()ηΐιΐΓ, υΐ 3 5(Γα1)νη6 
ΙίΙ). 1 οΐ ΑΓπηηοίη ΡοΓίρΙο Ροηΐί 

5 139 ΒΕ ΤΗΕΜΑΤϊΒϋδ ΟαΟΙΟΕΝΤΙδ. <10 Ιίο^ροή ρνοαήΙ^Η» ιιι6<ΙιΐΙ οηιηα Βο$ροήΐα! ηηηοί• 
ραηΐΗΤ* Αΐίμβ ΕηΓορίΒοτΗηι ηΜύηί ίη€ΐΓοροΙη αί^ 
ΡαηίκαροίΗηι ; Αίίαηοηαα ν€Τ0^ ΡΗαηαροτιηηι. 
ΤββϋΒοαίυΓ οΐί^ιη ΡΙιΙο^οη ίη 01^ηιρΊ3<1β ιν Βο• 
βρπΓυιιι 8υ1> όοιιιίιι&ΐυ Γυίβδβ €οΐ7• Βίοδροπ&ηί γο- 
|[Ί$, ΰοί ε8683Γ ]υ85ί( (Ιία^ΐβοϋ (β(ΐ2Γ6, €ΐ ηγΙμ» 
Γίυ$ (Ιίΐίοηί 8υΙ)€(;ί(, ίη ςυΙΙ)ΐΐ8 εοηηυιηοηΐ Ιιιηο 
€113111 εΐΐ6Γ8θη€ΐη. Οαο &υΐ6ΐιι 8ΐιηΙ βΐί&αι Ιοοί Βο• 
βροΓϊ ορρ^ΙίΑΐΙ ; υηιΐ8 ςυΐιΐβιη είπαηιβπαβ <1ί€ΐυ8, 
]υχΐΑ εΐ)6Γ8οη6ΐιι ; ίη <|ΐιο 61 Γβ^9 Βθ8ρθΓί8ηθΓΐιιη 
Γυιΐ, 3ΐΐ6Γ Βγζιιιΐίί, υΐ Ρ^νοΓίουβ 8€ΗΙ)ί( : Β^χαη* 
ίίηοτητΛ ροτίΜ Βαροτη» άΜίητ. Τβ8(0ΐηΓ ίά βΐί^ιη 
βρί^ΓΑΐηοι» ίη8€ηρΐυιη οοίαιηηχ 6Γ6€ΐ9β 6χ 8(Ιτ6ηο 
Ι6ΓΓ« €ΙΐΓ78θρο1ί8• ΰυΙ ιη3πηοΓ68 ]υ?6η€3 ΙοβίίΙβΙφ 
<μιχ 810 1οςυ6η8 ίη()ιιαΐαΓ : ΙηαΜω Ηοη <ιιηι ^ομ β^Ητα ; η$€ α ηα 
Υοεαίητ αάψ^τίηηι ηιατε ΒοίροτιηοΛ; 

ΟνίρρΒ ΙίΛΛΰ ρΗά€ΐΗ ϊτο ρταΜ αίί€§Η 4Μηοηί$ 
ι η ΡΑβηιηι, μΙ €^ο μογιηο ιηι» ο#(Γορίι. 

ϋχοτ €ταηί €/ιαηΐΗ. ϋΟίηα ί//ί [αείύ ηαυ9§0ίίθΗη, 
Οηιλ ίΐίέ εοΗίναΡΜΙίρρί €ΐα$$€9Λρτοβ(Ιίζ$τ€ίΗκ. 
ίηηΰ τ€το €Αβι 


ηΜΤ€ίη γράφει (61)• Τοϊςδέ τον ΒοσΜ^υ δυτάσταις ύΜ' 
ήχοοιΒοσΛορίοτοΙ »ά^τεςx(ιXον^τα^,Και^στ^ τώκ 
μέτΕϋρωχαΙωτμητρόχοΛίςτό Παττικάχαιοτ (63)* 
τών δέ *ΑσΜΐκώτ, τό ΦσναγόρΒίοτ, ΜαρτυρβΙ Ιί 
χα\ Φλέ^'ΐ^ων ^64) έν Όλυμκκάδι πεντεχαιδβχάτΐ), %ν% 
Ιβασι)Λυ8το 6 Βόσπορος Κ^υΙ τφ Βοσποριανφ ρ«9ΐ- 
λ€ΐ (65)» φ χα\ διάδημα έχέλιυββ φοριΓν δ Καίσαρ, 
χα\ τάς ιιΛβις α6τφ χαΟυπέταξβν, έν αίς συναρι- 
6μ<Τ χα\ αυτήν Χβρβδνα« Δύο δέ βίαι τδποι Βδσπο- 
ροι χαλοΰμινοι* Λς μίν, δ Κιμμέριος χαλούμκνος 
«λησ(ον ΙΧιραωνος, &ν φ χα\ τδ βααίλειον τών Βο- 
σποριανων ήν• "Έτβρος δέ, έν Βυζαντίφ ' χαδά Φα« 
δωρΓνος γρΑφ» ' ΒνζβψτΙωτ Λι(ί^τ Βόσχορος ηα» 
ΛΒίται, ΜαρτυρλΤδΙ )»\ τδ επίγραμμα (66) του χίονος 
^ της &ντιπέραν γης Χρυσοπόλεως, έν φ μαρμάρινη 
δάμαλις Ζδρυται, φάσχίιΐν οΟτως * 

Οϋχ ρίμΐ Ίναχιης βοός τύχος^ σύδ* άπ' έμοΤο 

ΚΛ^ζβται άηωχόν Βοσχ^ωτ χΙΧαγος * 
ΚεΙνην γάρ χό χάροίθββαρϋς χόΛσς ^Ιασ8τ*£(ρΐ}( 

*βς Φολοτ' ήδε (Γ <^^ ΚΒχροχΙς βίμι τέκνς• 
Εϋτέτις ^ οέ Χάριτος• ίχΛων δ' δζβ χΛωετ έΛΒΪνος' 

Τ^ δέ ΦίΛιχχεΙίατ άττΙχοΛος σχαωέωτ * 
Βοΐδωτ οΰνομα δ* «{βτ έμοϊ τότβ^ τΰτ δέ Χάρηιτοζ 

Εϋτέης^ ήΧΒφοίς τέρχομαι άμφακέροίς* ϋιηΓΜ βίυίβηι ϋΐβ ΙυΙΐ ϋαχ 6Χ6ΓαΙίΐ8 ΑΐΐΗηίβιι- 
&ίυπι. €»ΐ6Γηηι ίη(ϋ(6η& ηοαίβο (Ιβρηιτ3ηΐβ8, ΡΙιο* 
8ρ)ιοΗιιιη ίΙΙϋϋ αρρβΠ^οΙ* ιιη(ΐ€ Γ3βΐυη 681, ιιΐ ς«ιί 
0Γΐ|$ίη68 Β^τζαηΐίπΜ 8€πρ86Γ69 &Π«ιη λφηχβηηΐ 
:ίαΙ)υ1θ89ηι ΙιίδΙοάλπι : ΡΙιίϋρρο ΙΙ^66(]οη6 Β7Χ3η- 
,^Ιυιιι ο1)8ίϋοηΙβ τος(67)•.. 

ΑΝδ£Ι.ΜΙ ΒΑΝ^υΒΠ^ΟΤ^Ε. Ό δέ Χάρης έχιΤνος .ήν• στρατηγδς Άδηναίων. 0( 
δέ εγχώριοι Φι^σφδμον αύτδ χάλοΟαι ιιαραγραμμ«- 
τίζοντες» δθεν οΐ τά 'κάχρκα. αυγγβγραφδτβς τοΟ Βυ- 
ζαντίου, άλλην έπιτιθέανι μυθιχήν Ιατορίαν * δτι Φι• 
λίκηου του Μαχεδ^νος τδ Βυζάντιον «ολιορχοΰν* (62) Αι η'ιΐιίΐΐλΐβ &ρυ<1 ΙιοάίβΓηυιη δίΓΑίιοηβηι ^ Βοΐδιοτ δέ χαΛεύματέγώ. νντ δέ Χάρητος 
ΊΙι χ Ιϋ^ίΐυΓ; 8611816 ίΙΐ6ΐίΙι VII :: Έξ έχείνου του χρόνου τοΙς τοΟ Βοοηόρου δυνάβταις ή τών Χέρσο 
νησιτών πόλις ό;;ήχοος μέχρι νυν Ιτνι. Ε» €Φ Ι«ικ• 
ροιβ αά Ηηηο κε^ν^ ά^^VΛ αΐ€Τ$όΗ€$ΗατΜΜ €ίν%ΐα$ 
Βοί^ρηήαηη ϋί^ηοΜίη, »€Η ρτίηπρί^ιιε, ιϋαο (ηΗ 
ιΐΗά\€η% : ρο8ΐ τί6ΐοπ&ιιι ηίιηΐηιπι, ςυ^ ΜϋΗηϋ»- 
168 ΕιιραΐοοΓίβ ΟΗοηοηοδο Βθ8ροΓθ«|υ6 ρυΐί- 

ΙΗ8 68ΐ. 

(65) δί6 6ΐιιη ΜθΓ6ΐ1ο 6Χ δΙηιΙ)οη6 6Ι 3Γιί8 
6ΐη6ηαΑΐηυ8 : ρ6Γρ6Γ3ΐιι ςηίρρβ ίη ιιΐ8. Οοηδί&η- 
Ιΐηί Ιΰ^ΐΙιΐΓ Μαντιχάπαιον ρΓο Παντιχάπαιον. 

(64) Γ6Γρ6Γ«ηι ίη Εϋϋ!» ϋΟΓΪΙιίΙιΐΓ, 6 Φλέγων 
ιυπ) απίουΐο. 06 ΡΙιΐ6£θηΐβ ΤΓαΠΊαηο, Η.-ΗΐΓίαηί, 
υΐ &ίαηΐ, ΙίΙχϊηο νί^6 6Χ ΓΓ€6ηΙίοπΙ)υ8 νο8$ίηιη, 
1)6ΐιΐ5ίιιιη, δΙθΓ6ΐ1αιη, 616. 

(ϋ5) ΑΓΓί3πη8 ίη Ρ6ΓίρΙο ΡοηΓι Εαχίηί, Οοίγη 
βασιλέα τοΟ Βοσπόρου του Κιμμερίου χαλουμίέ- 
νου αΐ) Α()Γί3ηο ίηιρβΓαΐοΓβ <1ΐ2(ΐ6ηΐ3 61 υΓΐΐ68 ρΐΰ- 

1'9&(|α(; 3ε66ρί8$6 ΠΗΓΓ31. 

(ϋβ) ϋϋ6 ΐρβυΐη 6ρί{[Ι'8Π)ΐη3 1ΐ8ΐ)6ΐΐ1Γ 61 8ρυ(Ι Η6- 

.«^οίπιηη Μιΐοβίηιη Ιο ()η^ίηί1)υ8 €;Ρ. &6 ΑηΙΙιοΙο- 
^ιαπ Ιίΐ. III, ιίΐ) XII. <16 ΜυΙίβΓίϋιιβ ; η66ηοη 6ϋ&ηι 
αρυά εο(Ιΐηαπ) ίο 0Γί(;ίιιί[)υ8 €Ρ. εαΐ6πά3ΐιιηι ιιυ- 
ιεηι 6Χ ΙΙοε^οΗίο Ι6χΐυηη$6ΐ'υία)υ8 ; ςυΙρρ6 8ί€ίη 
Μ!5. ϋοηβίαηΐΐπΐ ΐ6|;ίΙιΐΓ : 
Ίναχίης ^:ούς ούκ εΙμί τύαος^ οϋδ' άχ" έμοΊο 
ίίοσχόριογ άηωχόγ χέχΛηναι χέΛαγος, 
Λείντ^ γάρ τύχόροιβε βαρύς χόΛος Ι^σετ "Ηρης 
Ές χάφογ ' ίίδβ έγώ Κόχροχίς ^Ιμι νέχυς, 
Εύί'έζίς ην δέ Χάρητος έχΛοντ δέ δχ' ίχΛοετ 

[έχΒ'ΐΥος 
Ίξ] δέ ΦιΜαχίίωτ άγτίχα,ίος σχχίρέωτ. Εύτέτίς^ ήχεΐροις τέρχομαι άμφοτέ^αις, 

(67) Ειΐ8ΐΙΐΑΐίυ8, ίηηυίΐ ΜθΓ6ΐΙη8, Ιη 0!οητ8ϋ 
ΠαριηγήσΛως ν. 146. ΊΨι δ* 1π\ θρηιχίου στόμα 
Βοσπόρου. Ιιιιί6 1θ€θ &1ηηί8 ΙΓΑ6131, 6ΐ €0πιηΐ6ΐιΐί 
Ι6ρίι1ί Ι36υη9ΐπι, ςπφ 1α€Γγηΐ8ηι ΓοΠβΒη ςυί5υ8<ΐ3ΐιιι 
Ρ3Γ6Γ61, 6χρΐ6ΐ, 6υιη ί(8 86Γί1ιίΙ : Ό περί τδ Βυζάν 
τιον δέ λιμήν οότως Οστερον έχλήθη , χατά πάρα• 
γραμματισμδν, ή μάλιστα χατά τ^]ν παρά τοΓς ^ή- 
τορσι λεγομένην παραφθοράν,, Φοσφόριον χαλεΐ- 
σθαι, ώς φασιν οϊ παλαιοί. Φιλίππου γά|ρ έν 
πολιορκία δ.ορύξαντος είσοδον χρυπτήν, δθεν ορύα- 
σοντες ίμβλλον άφανώς έξαναδΟναι του ορύγματος, 
ή Έχάτη (ρωσψόρος οΟσα δ^δας έχεΙΟεν Εφηνε τοΙς 
πολίταις. Κα\ τήν πολιορχίαν οΟτω φυγόντες, Φωσ* 
φόριον οί εγχώριοι τ^ν τόπον Ιχάλεσαν. {^\\χ 816 
ί8ΐίη6 τβύύο 3<1 6χρΐ6η(ΐ3υι ν6Γ8ίοιι6ΐη Ιιυ]υ8 Ιΐιβ- 
ιιι«ϋ8• ΡοηΗ$ ΰΐτοα Βί/ζαηΐίΗηι ίια {ηβιηρβ Βο' 
ερΑοηαηι) νο€αία$ αΐ ρβτ αΙΙίΐΰΐαΙίοΜηι, αηί μμ 
ρούχε β^αταηι^ ηηαηι άίοεηάί ηιαβί$ιή ά€ριαυαίίθ' 
Ό πεηι ηο»Ληαηί^€Ηηί ΡΗαρΗοτιηηι ηηα$ί ί,ηοψτΗΐη 
αρρ€Ηαή ά€ΐ>ηύί€ί^ χί νύίΦηδαίηηΐ, Εηίίηυίτο ΰνηι 
Ρ/ιίΙίρρχΒ ίη ο6εΐ4Γοηε ιιγ6μ ιη^Λίνη Οϋοηΐΐνηι €ΐ[θ' 
ιίΙ«εΙ, ιχο\\$ ηΜίίοάίϋ^αηί ΰΐαηα [ϋ$$α €§Γ€άΐΙΐ€€Γα^ 
Η€€αΐ€ ηχϋΒ 1\ί€ψτα Ββη ίχϋΐηα αΐ, [α€$» ιηάέ 09ΐ€Η• 
άίΐ πνί6ιιι : ίηάί^€ηα υετο εΐΓ βοΐιαία ΐοΐΗΐαηχ€ οΜ• 
άίοηβ, ΡΗοίρΗογιηπι Ιιχηο Ιοεηηι α [αήΐ^ια ηιιη««' 

ρΟΠίηί. Η£6 ί6Γ6 3(1 \6Ρΐ)υΐΜ ΐΓ3η$ΐ3ΐΑ Γ6ρ6Γίυη- 

ΙυΓ ίη έπιτο|Α{ τών Ιθνιχών δΙ(;ρΙΐ3ΐιί Β7Ζ3ηΙίί Ιη 
Βόσπορος, αϋί 8ΰηΙ)6η(1ηηι του ορύγματος άναδΟναι, 
τοΙ έξαναδΟναι, υΐ 3»ιΐ(1 Ευ8ΐΙΐ3(ίυηι, ηηί ηιολίΙΙΙιι» 
8ΐΓ«ΐυΓ ί36υΐ3 νο6ΐΐΜ8 νύχτωρ, Ιη Ιιίδ δΐ6ρΙ]3πΐ , 
δάδας έποίησε νύχτωρ το?, πολίται; φανηναι, οίο. ΙΟ 1« 

■ ■■''' ' ■ • ι ■ φ 

ΙΕΡΟΚΛΕΟΪΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ• 

ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ. 

είΣΙΝ ΑΙ ΠΑΣΑΙ ΕΠΑΡΧ1Α1 ΚΑΙ ΠΟΑΕΙΣ ΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ Ρ0ΜΛ1ΟΝ 

ΤϋΝ ΕΝ ΚΟ>ίΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΑΕΙ 

ΕΠΑΡΧΙΑ! ΞΔ', ΠΟΛΕΙΣ ^Ε', ύΣ ΤΠΟΤΕΤΑΚΤΑΙ. 

Η1£Β0€Ι.18 6ΚΑΜΜΑΤΙ0Ι 

δΥΝΕ€0ΕΜϋ8. 

βυ!«Τ πιο 0νΐΐΒ8 ΡΒ0ΤΙΝ€1£ ΒΤ εΐΥΙΤΑΤΕβ ^Λ ΙΚΡΒΒΑΤΟΕΙ ΒΟΜΑΝΟΕϋΜ €Ρ. ΒυΒΒυΐΙΤ, 

ΡΒονίΝει^ϊ ι«χιγ, ϋΒΒΕβ οιιχχχν, οτ βυΒίιειτϋΒ. 4\ '^ΜορχΙα Βρ^ς Εύρώχηζ ύχδ χοτσαυΧάριοτ^ Α ΏίίπηΙ ηαοίάαηί. 

χάΛεις ισ. 31 '* Ι^ονΐηΓίβ ΊΗταοΙαι Εητορα ηι# €οη$ΜαίΤί^ 

ιΐΓ6βι 14. 

Ε6&>ξιούπολις, Όράχλιια, Άρχαλιούκολις, Βιζύη, £ιι4θχίθ{Μ>Γι•, Ηοηοΐο», Ατολάίοροϋβ, ΆιγΛ^ 
η^νόνιον» Όρνοί, Γάνος *, Καλλιπολις, Μ^ριζος» Σιλ- Ρ^ϋΐοίιίαη, ΟγιιΊ, β^ηα•, ΟβΙΓιροϋβ» ΙΙοπιυβ, $ίΙ(ί€«• 
^ΐαχ4»Συναβ(α'» *Αφροδ(9ΐ4, Άκρος; Κοιλία. 87Π<414, ΑρΙίΓοάίβΙα, Αρηιι, €<Β!ία. 

*1ί• *Επαρχία *Ροδόχτις ύ:§ό Ϋ^γβμότα^ »όΜ•ςζ\ 1!• ΡτονΙηϋία ΒΗοάορα $η^ρΐ&$ίά€^ ητ^α 7. 

Αίνο;* Μαζιμιανούπολις, Τραϊανούπολις, Μαρώνα, ^Εηθ8» ΙΙι^χΊηιίΑηοροΗλ, Τπί]ΐΒθροΓΐ9, Μαγοβα» 

'Λ ΙΙορ^ς* νυν ΤοΟσιον, Νιχ^πολκ» Κιρβ^ηυργος. Ρ]τπ», ηοοο ΚυιΊυιη» ΝίςοροΙΙ•, €6τβοργτ0υ6. 

Ρ. ΤΒΜορχία βρ^^ζύ^ ηοτσονΛάρΐϋΤ^ πόΛειςί^» ΠΙ. Ρτονίηάα ΤΗταΰΙαΜίΛ ΰΘΜΗίΛΗ^ μτ^μ 5• 

#αιπΐΓθύΐ(θΛΐς, Β«ρ^, Διοχλητιανού;κολις, Σββα• ΡΙιΙΗρροροΗδ, ΒβΓοη, 0ίθθΐ6ΐΙ«ΙΙορ«Ιΐ8» 32 δ®*^ 

βτ^ύκολκι [Αι^πολις.] ΙϋβΙοροΙίβ, ΟίοροΠ». 

Δ'. *Εχαρχ(α Ίίμντόττσυ ύχό ι/ήαμάτα^ ΛόΛ^ς β*. 1Υ. Ρτοήηάα ΕηιΐίηοΗίί $η^ γΤ9$ιά€^ ΗτΒα 5. 

Ί^βριανούιβολις» *Μτ1Χ^βύίος, Λφέρτι^ς, Πλουτι• ΑιΙΗΑΟοροΠβ, ΑοΙιιβΙιι•, ΟΐΓβΠίαβι Ρΐυϋηοροΐί•» 

νού^ΐις» ΊζΜΐ[ς. Β Τχοί(1η. 

Έί. Επαρχία ΜνσΙας ύπό ιΙ^γεμόπί^ ΧόΜις Γ. Υ. Ρτοηύοια Μ^ύω <«9 ρτΛ$Ιά€, ητΙ^€$ 7. 

ΙΙάρχΜίνούίΓολι^, *Οδυσσ^, Δοροστόλοςι Νιχόπο- ϋ^Γοί^ηοροΙί», Οά^δβυ•, Ι>οπΜ(οΙυ8, Νίοοροΐίδ, 

Αίς, ΝοβαΥ, *Αππιαρ(α^ "Εβραιττος. Νονχ, ΑρρΙ^ΓίΑ^ Ε1)Γ8βΙΐιΐ8• 

ς'. ΈΛξφχΙα ΣηυΘΙας ύχό -^γεμότα^ ίΐόΛβίςύ^. Υί. Ρτονιηαα 3€ρΜ9 9Μ^ψτκΜ€, πτ^η 15. 

Τ^|Μ^,Διονυ9σόκολκ,Άχρα:,ΚαλαταΙς\Ί(Γ(ρο;, Τοιηίβι ΒΙΟΒ^δβοροΙίβ, Αοηκ, ε^Ι&Ιχβ, ΙβίΓϋβ, 

Κϋΐνσταννέανα, ΙΜΧπαις *, Τρέπαιος, ^Αζιούπολκ» €οη3ΐιιη1ι&ηΑ, Ζβ^βΐρ^, ΤΓορβΒυι, Αχιοροϋβ, €3ρι- 

Κβιιΐι£ά6ρα%Καρβ&;,Τρόσμις,Νοβιοοδουντος/Αγ(σ- <ΙιυΓ8, Ο&πίυβ, ΤΓΟϋηΙβ, Νο?ίο 0(1υηυ8, Α(|ί38ΐι$, 

•ο;% 'Αλμυρίς. Α1ιη7Π8. 

ϊ. *ΕχαρχΙα ΊΛΛυρικ^^ά. Μακεδοτία ύαό ηοτ• ΥΙΙ. ΡτονίηήΛ ΙΙΙίβηΰα ϊ. Μαύβάοηία $αΰ ΰθ)ΐ9ΜΐαΓΊ 
σουΛάριοτ* χόΛβίς Χβ>, ηΗα 52. 

§β«βαιλονίχη, Πέλλη« ΕΟρωπος, Λ(ος, Βίροια, ΤΙιβ88:(Ιοηΐ08» ΡβΙΙβ, ΕυΓθριΐ8, Οίυδ, Β6Γ0€α, 

'Εορδέα, "Ε&σσα,-ΚΟλη•, Άλμοιπία, Αάρισσα", ΕοΓϋβΐ» Ε<1β888» ΟοΙΙί, ΑΙιηοΒρί», ΐΛΓί58β, ΗΰΓΐι€ΐ«ί 

']/ραχλ&{ου »•• Λαόχου, 'Ανταγνία Πμίν^οα, Νιχέδης, ς Ι,ΛΟοί, ΑοΙ&£[ηί3 €βπιίη<1ί, Νΐοβάβδ, 33 Ι>»οΙ)θΓυ8, 

ΑΜορος, Τεμένη, Δρά^^λος ««, Τρίμουλα»», Παρ- 1ϋοιη<;η6,θΓ2^γ1α8,ΤΓίιηυΙ&,Ρ2η1ιίθθρο1ι$,υ6Γ&ο1θ9ί 

^ιχάϊολις, •Ηράχλ«ια Στρυμνοϋ,Σέ^ί^ιι, Φίλιππος, 8ΐΓ7ηιηί, δ€ΓΓ«, ΡΐιΠΐρρυβ, ΑιηρΗίρα8, ΑροΙΙοηιβ, 

Άμφίκονς, Απολλωνία, ΝΕά:Λ)λις, "Ακανθος, Βέργη, Νβ»ρο1ί8, Α€3ηΙΙιιΐ8, «βΓ^β, ΑΓ&ΟΓυβ, €16013, Μβιι- 

VΑΛI^Ε ίΕΟΤίΟΝΕδ. 
• Κ^η. •• Μ. €0081. *•• *ΙΙράχλ<(α. " Βρίγ.λος. »» ΠρΙμουλα. ί43 ΗΙΒΚΟεΐ-18 δΥΝΕΟϋΕΜϋδ. 144 

Γιεοη βΐ ΑοοοΙίβιηΐΓΐηδοΙ* ΤΙιμιιι, πιβοΙ• 5«ιηο. Α "Αραυρος, Κλήμα. Μβντιχάν χα\ Άχ^ντι^ιμβ, νη•κ ΗτΙ^εζ 8. 

5ΐοΓι, Αγ£03, Ευ8ΐΓ8ίοο, Ρβία^οηία, &ιγ|[ι1«• €θ- 
ΙβιΓκΙοη» ΙΙαΓΠίοιιίϋ» Ζίίρα». 

IX. ΡτονΊηήα ΤΗεααΙίοί ιιι6 ρτέτηιί^, ιιγ*« 17. 

Ι.απ8&&, ϋ6ΐη6ΐΓί&9, Τ1ΐ6ΐ)9, 2£οΙιΙοΐ)ίο, Ι^ιηΊβ, 
ΙΙγρίΐΐα ιηβίΓοροΙίβ, Τγοο», βοπαρίι!, €£ριΐΓ68, Οίο- 
ν ΙοΓίΑίιοροΓιβ , Ρ1)3Γβ2ΐ& , 5«ηο1)υηιηί8!υηι , δαίο- 
8ίοΙ)Ία8» ίιιβαΐα δοορβίυ», ίη8υΐ2 δε'ϋ11ιυ8, ίηβυΙ^ι 
ΡβραΓοΙΙιιιβ. 

Χ. Ρΐονίηζία ΗεΙΙαάη Αΰίιαίω <ιι6 ρΓθ€θη$Μίΐί, 
ίΐΓΐ^α 79. 

5ΰ&ΓρΙιΊ&, 34 εΐ^ι^ίη^, Βο6 €1 ΟηιηγΑ, ί)3ηΙί3, 
€Ιΐ€Γοηβ:ι, Ν^υρ&οΐυδ, ΟβΙρΙιί, ΑιηρΙπ8&, ΤΙιΙιογ3, 

ΑπώΓΟβΟδ, ΑηΐίΰγΓΑ, 1•€ΐ>3ΐ1ί8, 0θΓθηί3 Β<Β0ΐί», 

8ΐθΓ£8, Οριΐ8, Αη38ΐ38ίη8, Εϋθρ8υ8, Ιη8αΐ2 ΕυΙχβα, 
ΑηΐΙΐ6(Ιοη, ΒυηιβΓκ», ΤΙιββρί», Ηγ1ΐ68 Τ1ιγ8(«• 
ΤΙΐ6ΐ)76 ιηβίΓοροΓιβ Β€βοΓΐ26, Τ3η8||;Γ3, ΟΗβΙϋβ ίιι- 
8ΐιΐ3 ΕιιΙχΒχ, Ροη1ιιηα8, Οαπβία», Ρΐιΐβ», ^Εςο- 
«>ΐ1ΐ6η8, ΑΐΗβηβΒ ηιβίϊοροΓιβ ΑΐΐίεβΒ, Μ•^«πι, Ρΐ|[»• 
Ειηροπιιηι Οίοιηοη, ^Ε)^ίη& ίιΐ8αΐ3, Ρ<£ΐθΒυ83, €β3, 
€γΐηυ8, Οοΐαβ» Αάβΐυ•, δογΓυβ, Τπίβηβηβιηβ, ΤΗβΓ- 
ιηορίΐα, ΟοηηΐΙιιι•» ςυχ Αϋςυαιιϋο ΕρΙιγΓΑ, ηαθ» 
ΐΓορο1ί8 Ιοίίυβ Η«1ΐ2ϋο• Νον& δίοχοη, /Ε%λ «^^ίοη, 
Μοίΐιοηβ, ΑηιβηΑχ ΡΊΐϋϋΓα, Η'ΐϋΓα ιηΊοηβι ΑΓ^υβ» 
Ί^%α, 35 ΤΙίΑΓρυβα, Μβηΐίηβ», 1.8€•<]9Κΐηοη ιηβ- %3ίσοζ, νη9ος Σαμοθράκης. 

Η'. ^Επαρχία ΜοΜΒδοτίας β' ύχό ι}]«/Μίτα, πό• 
Λείς η'. 

Στάλοι, Άργος, Εύστράΐον, Π€λαγον{α9 Βάργαλα, 
Κελβνίδην, Αρμονία, Ζάπαρα• 

β'. Εξαρχία ΒεσσοΛΙας ύχό ήγεμότα^ χόΧεις /(*. 
Αάρυαα. Δημητρ(ά^, Θηβαι, ΑΙχιονίο, ΑαμΙα, 
"Υπατα μητρ6πολι,% Τρόκαι *•, Γόμφοι , Καιτκα- 
ρκία, Διοχλητιανούπολις, Φάρσαλα, £αρτοβουραμ(• 
σιον *^, Σατοσιόβιος •\ νη(Τος Σχόκβλος, νηαος Σχία- 
θος, νήσος Π^πάρηθο;. 

Γ. Επαρχία *ΕΛΛάδος\ί{χουν\ "Αχαΐας ϋχ6 άτΒ^ 
ύΛατοτ, πόλεις ο&. 

^ Σχαρφία, Ήλατίνα**, ΒοΙ χα\, Δριμύα, Δαύλια, 
Χερωνεία, Ναύπακτος, Δελφοί, 'Άμφ(σα*% Τιθώρα, 
Άμ6ρθ(το;, *Αντ(χυρα, Αεβαδ^α, Κωρωνία Βοιω- 
τίας, Στήραις, Όποίις, Αναστάσιος ", Ένεψος, 
νήσος Εύβοια , Άνθηβών , Βουμέλιτα, βέσκιαι , 
Τττης θυσθαι '• , βηβαι μητρόπολις Βοιωτίας, 
Τανάγρα, Χάλχη νήσος Εύβοιας, Πορθμλς^ Χά• 
ριστος**}, Πλατέαι, ΑΙγόσθενα* Αθήναι μητρόπολις 
"Αττικής, Μέγαρα, Πάγαι, Έμπόριον Κρομμων, 
ΑΓγινα νήσος, Ποιτοιουσα , Κέα Κότνος » Δήλος, 
"Άβηλος, Σκύρος, ΤαλαμΙνη με *% θερμσπύλαι, 
Κόρινθο; , ή ποτΐ Έφυρος μητρόπολις πάσης 
"Ελλάδος, νέα Σικυών, ΑΤγαι" ΑΓγιον, Μ&θώνη*\ 
Άριζαίνα•*, Πιναύρα•* , Ιερά μιόνη , "Άργος, ΐΓθρο1ί8 Ι^οοηίο» ςυ» ρΗυβ δραίΐί, ΟβΓβηΙΙΐΓ», ^ Τέγεα, θάρπουσα, Μαντινεία, Ααχβδαίμων μητρό- 
Ρ1Ι3Γ2Β, ΑβΟροϋβ, ΑΰΓ6«^, ΡΗΙβΙΚΑ, Μβ8€η6, βοΓοηίλ, 

Α5ίη6, ΜοίΗοηβ, ΟχρΑπβίλ, ΕΠ8 ιη6ΐΓοροΓΐ8 ^ΙοΙίφ, 
1π5ΐιΐ3 εΰρΙΐ3ΐ6ηί3, ίηβυΐα Ρ^ηοηηιιβ, ίη^υΐ» Ζα- 
ΰ}Ίΐΐ|]υ8, ίη5υΐ3 Ο^^ιΙιβπλ, ίη$ιιΐ3 Μγεοη, ίιιβαΐ» 
8ΐΓορΙΐ3(ΐ!8, {η8ΐιΐ9 ΜοΙυ8 , β Γβ^ίοηβ ΟοΓγηΐΙιΊ, Ίη- 
&υΐ3 ΟθΓυ5α, ΙηδυΙ» 1•(ΐηηα8, ίηβυΐα ΙιηΙ)Γυ8. XI. ΡτονίηΰΙα €γ€1(κ €οη$ηΙατί $ιιί> ρταΜβ^ κγ6μ 22. 

Μ6ΐΓορο1ΐ8 βοΓίγηλ, Ιηαΐυ8, Βίβηηη, ΗίβΓΑ Ρ^ίΙηβ, 
0:πη:ΐΓ&, ΑΙΙχη^υδ, €1)6Γ8οη68υ8, 1.γαυ$, ΑΓΟΑιΙία, 
€ϋ08α$, δυΙ)πιυ8, ΑχΙυβ, ΕΙβυΐΗβη, 1.3πιρ£, Λρίβη, 
0]Τ<1οηοα, Οί&αηιυ», 09ηΐ3ΐιί», ΕΙγΓ4]8, 1*388υ8, ΡΙΐΟΒ- 
ιι<η:6, ΑΓβϋβηο, 36 ίη8υΙα 0&υ(1υ$. 

XII. Ρτονιηοια νβίη'η Ερίή <ιι6 γτωζχάε^ ι(γ6«« 12. 

ΜβίΓοροΠβ Νί€θροΠ8, 0(κ1οηχ, ΕπΓαα, Αϋηϋ, Π»• 
<1ΐ'ί3ηορο1ί•, Αρροη, ΡΙκΒηίοβ, ΑπΰΙΓιβδίηυβ, Βαιπ- 
Ιυ$, ΡΙιοΐ{€6, εοΓ0]ΓΠΐ ίη8υΐ3, ΤΙΐΓ9€οη68υ8. πολις τής Λακωνικής, ή πρ\ν Στιάρτη, Γερένθραι, 
Φάραι, Άσώπολις, *Ακρεα\• Φιάλαια , Μβσήνη , 
Κορωνία, ^Ασίνη, Μεθώνη, Κυπαρισία, Ήλις μη* 
τρόποΛίς Αίτωλίας, νήσος Κεφαληνία, νήσος Πάνορ• 
μος , νήσο; Ζάκυνθος , νήιο; Κυθηρία , νήσος 
Μυκών, νήσος Στροφά^ια, νήσος Μόλος , άντιχρυ 
Κορίνθου, νήσος Δωρουσα, νήσος Αήμνος, νήαος 
Ίμβρος. 

ΙΑ'. "Επαρχία Κρύτχις ύπό 7]γ€μόνα %οτυο%)Λά' 
ριον^ πόΛεις χβ'. 

Μητρόπολις Γορτύνη , 'Ινατος , Βίεννα , *Ιβρά 
Ώύβνα, Καμώρα, Άλλυγγο;, Χερσόνησος, Αύχτος, 
^Αρκαδία, Κνωσδς , Σούβριτος , δ Άξιδ; Έλβυ• 
θέρα ••••% Αάμπαι, "Αττϊίρα, Κυνο/δέα, Κίααμος, 
Ο Καντανία, Έλυρος, Αάσσος", Φοινίκη, ΆραΜνα"% 
νήσο; Κλαΰδο;. 

ΙΒ'. "Επαρχία παΑαιάς ΊΙπεΙρου νπύ ήγεμότα^ 
πόΛεις ιβ*, 

Μητροπ. Νικόπολις, Δωδόν7ΐ••, ΕΟροια, ^Ακνίου, 
Αδριανού πολις , Άππων , Φοινίκη , Άγχιασμ^ , 
Βούτριτος, Φωτική, Κέρκυρα νήσος, ή θρ^κόνη- \ΑΚI^^: ι,ΕετιοΝΕ». 

"Τρίκαι. «*Σαλτ. «»Σαλτ. •• ήγουν. " Έλ. Λΐ €οιμΙ. Ρ<;γρΑ|γ. Ελευσίνα. ""Αμφισσα. «• Άνά- 
σταβις. " Ύττοι, βίβθαις. μ ιη$. ι^ιιηΊι^^Ι. •• Χάρυστρος. " 5ι^ μιι. Ιεαεηάηηι μέχρι Θερμοπυλών β« 
€θΗ$ΐ.Ρ9τρΗ. "Αίγναι. " Μεθώνα. •* Τρυζένα. •• Πίλαυρα. "•" Έλιυθέρνα. "Αίσιος, •••ιμι. 
Φοινήχη ή^ Άραδέν». •• Δωδώναι. •• Ή Θρα^ γ^ϋύζίε^εηά. Ίθάχη νήσος. 145 ΗΙΕΕΟαίδ δΥΝΕΟΟΕίΙβδ. 146 ΙΓ. "ΕχαρχΙα νέας ΉπβΙρον ύχό κσκσουΛάρων^ Α ΧΠΙ. Ρτανΐηάα ηουβ Εριή ίπϋ €0ηί9ίΙατΙ^ ητ^€$ 1>. 
χόΧβις 9. Δυ^(5άχιον, ή ι»τΙ Έπίδαμνος, Χχάππα^', Απολ- 
λώνια» Βουλος**, *Αμαντ£α, Πουλχβριούπολις, Α&• 
λών, Αύλην(^ μητρόπολις, Αιατρων χα\ Σχ&πων. 

ΙΑ'. ΈχαρχΙα ΑακΙας μεσογείου ύχέ χογσουΛά^ 
ριοτ^ ΛόΛεις β*. 

Σαρβιχ^ μητρόπολις» Πανταλία» Γβρμάη,ΝαΕν- 
σος »\ *Ρεμβ9ΐ(1να. 

ΙΑ'. *Ε»αρχίφ τζ χαρά ύπό κονσονΛαριοτ 

χόΛβίς β*. 

Ταζίρια μητρόπολις, Βηνοπ{α»*,Άκο{νίς, Κά- 
στρα Μάρτις, Ίββος••. 

ΙΟΓ. Έχαρχία Ααρ/ίατίας ύχό ήγεμάτα» χό- 
Λειςγ. 

Σχούπο μητρόηολις, Μηρίων, Ούλπιάνα. 

ΙΖ*. ΈχαρχΙα Πρε&άΜως " ύχό '/ίγβμόνα, χό• 
Λεις γ, 

Σχόβραι, Α{«σος, Αωράχιον μητρόπολις. 

Ι». 'ΕχαρχΙα ΜυσΙας ύχό '^γβμότα, χόΛβις «'. 

Βιμ^ναχιν μητρόπολις , Σιγγιόόνος , Γρατιανά, 
Πριχορνία, 'ΟρΟιμάρχος• 

». ΎχαρχΙα ΠαγτογΙοζ ύχό ηγεμόνα »«- 
Λβιςβ^. 

&ρμ(ον, Βανιανά. 
Κ'. ^ΕχαρχΙα 'ΑσΙαφύχό άτθνχάζου^ χόΧείς μ^. ΟγΓηοΙιΊυιη, ςο» 2Γ»λ8 ΕρΙ(].ιιηηυ8, 8€«ρ|^» Αρο1• 
ΙοηΪΑ, ΒϋΙυ&, Αιη&ηΐΊα, ΡυΙοΙιεποροΙίβ, ΑοΙοη^ ΑυΓι* 
]ΐΙ(Ιθ3 ΙΙβίΓοροΠβ, 1.ί5ΐΓοη 61 5ΰβροη• 

117. Ρ^ον^Η^^α Βαΰίω ίΗέάϋέτταηβζΒ $η(> ΓΟΜίκ/αη', 
ιιγ6£ι 5• 

&ΙΓ(ϋΰ» ΐη6ΐΓ0ρθΓΐ$, Ρ2Π|«Η&, (ϊβΠΏΗΟ, ^«η8ΙΙ8, 

ΗΗοιηεβί&η». 

XV. ΡτονίΗοία (ΐΗ<Β 6$ί αά„. {ηβηρε τίραιη ^9η<1|>^^; 

ε$ΙηΗ€ Οαάα ΑίρβιιΐΜ) ι»6 ΰοηίϋΐαή^ ηήα 5. 

ΒΙΐ8ζ&πα ηΐ6ΐΓορο1ί8, Βοηορί», Αε<£πΰ8, €38(?8 
1ΐ2ηί8. Ιϋαυβ. 

XVI. Ρτουίηοΐα Όατάαηίοβ ιιι6 ψπβΐιάβ, \ιτ\>€ζ '5• 

δουροη ιηβίΓοροΠβ, ΜβΗοη, 131ρί£ΐηα. 
87 ^"^1^• ΡτοΐΒΐηάα Ρτε^αϋε ι»6 ρτω»ίά^, «γ6μ 3• 

δΰοάηΒ,' 1418808, ΟοΓαοίοη ιη«ΐΓοροΓΐ8. 

XVIII. Ρίουΐοΰία Μ^$ίΛ (ίηΐβΙΙί^ Μ^8ΪαΜ ρή^απι) 
ιιι6 ρτοίΜε^ ΐ(Γ&«'5. 

νίπιβηΑΰίη ηιβΐΓορο1ί8• δί»{ΐ(1οηυ8, βΓΑΐίληιι» 
ΡΗΰΟΓηίβ, ΟηΙ)6ΐη»τ€ΐιυ8. 

XIX. ΡΓονίη^ία ΡαηηοΗΐω, ιιι6 ρταΜε κν^α ^. 

δβπηίυιη, Βϋβί^ηα. 

XX. Ρτονίηαα Λιίατ $ηύ ρτοΰοιηηΐβ^ ητ(^€$ 45. Β Έ9€βος, Ένέα, Πριήνη, Μαγνησία Μ«άνΟρου, (^ ΕρΙ)68υ8, Εηβα, Ρποηβ, Μ8(|;η68ί2 ΜβίηάΓΐ, Τγ3Γ- Τράλλιις. Νύσσα, Πριούλλα, Μάσταυρα, Άνίνιτα, 
Τπητβ , Άδριούπολις , Αι^ Ιιροϋ, Εΰαζα, Κο- 
λοσί} », •Αλγί?α, Νιχόπολις. Παλαιά πόλις, Βαρέττα, 
Αθλίου χώμη, Νεαύχη, Κολοφών μητρόπολις. Αόββ- 
ίΚ» Τΐος, Σμύρνα, Κλαζσμένη, 1αχρώντ\, Μαγνη- 
σιασσύπολις, Άπάη, Τέμνος, Φωχέα, Μυρ(να, Μύχη, 
Πέργαμος, 'Ελαία, Πηττάνη, Τιάναι, θεοόουσίου 
πιόλιως, *Α8ραμύττιον ή ποτέ Αόρνησος, "Ατανβρος, 
Γάβαρα» Άσσος. 

ΚΑ'. ΈχαρχΙα ΈΛΛηο'χόντον ύχό κονσουΛαρΙου, 
χόΛεις Λ\ 

Κύζιχος μητρόπολις, Προιχόνησος, ή Εξορία, 
Βαρίσπη, Πάριον, Αάμψαχος, Ά6υΟος, Δάρδανον, 
Ίλ>ον» Τρω&ς, Σχάμανβρος, Πολίχνα, Ποιμάνβντός, ϋ8, Ν785Α, ΡήυΙΙα, ΜΑ8ΐιιυΓ2, ΑηΊη6ΐ8, ΗγροΐΑ, Αγ- 
άίοροΐίβ, Βίθ8 ΗίβΓοη, 8βυ Ρ^ηυιη ^ον18, Εν»», 
6θΙθ86, ΑΙ^ΙΖΑ, Νΐ€οροΓΐ8, Ρ3ΐ£οροΙί8, 8οα ν6ΐΐΙ8 
υΓΐ)8, ΒίΐΓβΐΐα, ΑιιΙϋ Οοποβ, δ6υ νίου8, ΝβαυοΙιβ, 
Οοίορίιοη ιηθΐΓοροΗ8, 1•6ΐ>6<1ιΐ8, Τίυ8, 5ιη>τη8, ΟΙ»- 
ζοιηβηβ, δαίΓΟίβ, Μ8{η68ί98οροϋ8, Αραβ, Τβιηηπϋ, 
Ρ1ιοθ63» 88 Μγπηβ, Μ^οβ, Ρ6Γ{3ΐηυ8, εΐ»8, Ρίΐ- 
Ιβηβ, Τί8η», ΤΙΐ6θ(!θ8ίοροΠ8 , Α(ΐΓ8ΐη7ΐΜοη, ςιι» 
ιΓΐ28 1•]ΤΓη68υ8, Αΐ2ηϋΓυ8, ΟαιΙλΓ», Α88α8• 

XXI. ΡτονΙηήα ΕεΙΙ^ζροηύ <«( οοιαπίατί, ητΐ^α 30• 

€χζΐ€α8 ιηβίΓοροΠε• ΡΓω€οη68υ8, Ειοπα, Β3« 
Η8Ρ6, Ρϊΐΐυηι, 1.8πιρ88θυ8, Αύγιΐυδ, Ο^Γϋαηυηι, 
ΙΠαηι, Τγομ, 3οηίΐ8ηϋΓυ8, ΡοΙίοΙιιαι, ΡοΒπίΑίιβηίαβ, 
Αιΐθΐηθλ, λ6ΰί18, Βΐ8(1α8, δοβίβηΐβ, ΜοΠ8, Οεη»», •Αρτ«μέα, Τίχιτα, Βλάόος, Σχέλεντα, Μόλις, Γέρ- Β Αρΐ8ΐΐ8. ΟβΓ^β, δ8||ΐη; ΑάΓίαηί βΐ ΤΙιογ», ΗβΓ«. μαι, 'Απταος,Κέργη, Σάγαρα, 'ΑίριανοΟ χαΐ Θηραι, 
Ήραι, Πιονία, Κονιοσίνη, 'Αργιζα, 2(ος Τρά^, 
Μανβαχ^βα, Έργαστήριον» Μάνόραι, Ίπποι, ό Κι- 
σί^ρον, Σχέψις. 

ΚΒ^• ΈχαρχΙα Φρυγίας Καιχανιατϊίς ύχό χοτ- 
σονΛαρΙου, χόΛειςΛΘ^. Ρίοη'ϋ• ΟοΒίοβίηβ, Αγ^Ίζα, Χίαβ Τηάι», Μ8π(Ι»•< 
(»(|8, ΕΓΚΜίβηοη, ΜαικΙγ», ΗΙρρΊ, €ίδίϋβΓοη> δΰο- 

Ρ8ί8. ΧΧ11. ΡτουΙηάα ΡΗτ^ρία ϋοίραίΊηηα! &μ6 €οη$ηΙαη^ 
ιΐΓ&Μ 39. Ααοδιχβια, Ίβράπολκ» Μόσυνα, "Αττυ^α, Τραπε- 
νουπολις, ΚοΧασα\ , Κερετάπα, θβμεσόνιος, Ούα- 
λέντεια, ΣΑναο;» Κονιούπολις, Σιτουπολις, Κράσος, 
Αοϋνβα» Μόλτη, Εύμενεία, Σιβλία, Πέπουζα, Βριάνα, »Σχάπτα. •> Βοΰλις. 1.&0(]ί€68, 89 ΗίβΓβροΙίβ, Μθ8νη9, Αιΐγ(ΐ8, Τγα- 

ρ6ΖθρθΙί8, €θΐ38Χ, €βΓ6ΐ3ρ3, Τ1ΐ€(ηοδοιιΊυ8, Υ8ΐβΙ1• 

Για, §80808, εοηίοροΐίδ» δίίοροΐΐδ, €Γ3δ(ΐ8, Ι.υιΐ(}8, 
ΜοΙίβ, Ευηΐ6η68, 5ίΙ)1ί8, Ρβριιζα, ΒΓίαη.ι, 8€ΐ>88(ο, 

νΛΒΙΐΒ Ι-Ε€ΤΙΟΝΕδ. 

"ΝάΙσος. •* Μονοπίά. • Ίσχος. *• ϋρεβαλέιαν. •' Κολοασίς. 147 Η19Β0(ΧΙ8 δΥΝΙΟΟΕΜϋδ. ΚΙ 

ι, ΑοηιοιίΑ, Α<1ίί, 1ιΐ<λί&τ«(ιχ, ΟιοοΗι, ΔΗιΙΙαιιι, Α ^^Αστη^ Ιλούζα» *Α«μ««νβι, *ΑΒΐ€ίΙ, *Ιοοχαρβ^ 

Διόχλιια, *Αρ(βτιον, Κίβυαβο^γ *Α«(«» Εύβοηές, 
*Αζάνοΐ• Τιβ•ριούΐΕθλι^«Κά8Μ, ββοΜβια **» *Αγχύρα» 
Σύναος, Τβμένου Ούρβι^ ΤανοΟ«ολις, Οβνλχβρ^ανού- 
πολις. €Μ7>8υ8, ΑρΙλ, ΕικΙοοΊ^ιβ, Αζ8ΐιυ, ΤΊΧιβΓίοροΓι•, 

Τ«ηο|κ>ϋ8» Ραΐοΐιβτί&ηοροϋβ. 

ΧΧϋΙ. Ρτουίηαα Ι^άϊΛ ιιι6 (ΟΜίν/αΗ, ιιγ6μ 23. 

&ΐΓ(1ί^ ΡΙιΙΐ9(ΐ6ΐρΙιΊ8, ΤΗροϋβ, ΤΙιΊ&ΐβη» δίΐ», 
λΙ^Μΐήα, ^υ1^3ηορο1^β, ΤΐλΠβ», ΑυΓβΓιοροΙίβ, ΑΐΙ»Γι«» 
1ΐ6Γηΐ0€9ρβΗ8, 40 ΟθΓ2>υ8, ΑροΙΙίηίβ Ρ&ηιιιιι, Τ^• 
13Ζ», Βλ^ίβ* 06Γ2&βηΐ6•ο, ΤγαιβΗυβ, ΑροΠοηβ•, Ιϋβ- 
Γ0€«&ΐ6Πίι, Μγαΐηβ, ΒιίΑίθοη, βοηίοβ, Μοβίΐη^. 

Χ](ΐν. ΡΓανίηάα ΡίίΐάΪΛ 9}ώ, ^οικϋ/αΗ, κτ^ 26• 

ΑηϋοοΙιΙιι» Νβ^ροΐιβ, Ι.Ίοΐ6η2Β, διιΙ)ίη», ΑΐϋίβηΊβι 
Ρβρρι, 8ίη€ΐ1ι»ιϋυ5, Ι.«0(ϋΰ69 βχιι$ΐ3, ΤγηΙαιη, 
Α/)Γΐιηοροη>, ΡΙιίΓοιηβϋιιιη, 8οκοροΓΐ5, Τ]τηιιΜη» 
πΐ6ΐΓορο1ί>, Ηορ&ιηίβ, ΕιιάοιίοροΠ•, Α{>1μο8» Ββι- 
τ'ϋ» 86ΐβιΐ€ΐ8 ί6ΐτ€8, Τ1ιιιΙ)η»ύυιιι, ΤΙι«πιΙ•οηΓά8• 
1α>ΐΙη(ιηορο1ί8, Μλΐΐυ», 0<Ι8(]9, ΖογζΙΙι, Τ(άΐ7λ8- 

XXV• ΡηηΛηοΙα Ιι^οηίΛ 8η^ «οηιιι/βΗ ίΐΓ^βι 18. 

ΙΰοηΙαιη ηιβίΓοροΓίΒ, ίγκίΓ»• Ιϋβΐΐιβι, ΑαιΙ>Ια(Ι>, 
νι$ιιά&, υπΐ8η8ά2, Ι,ίβίπι, Ι^^ηηάΛ, 41 ^^^9 

Κ2Γ&16, Ιΐ7<]β, ΐ8ΙΙΙ1Γ6ρθΗ8, ΟΟΓΟ», δ2ΐ>8ΐΐΓ8, Ρ|6Γη8, 

ΧΧΥ1. ΡΓονΙικίβ ΡΛπτο[ΐ> ^α/ιι(απι <η6 ϋοηιιι/αΓί 
ιΐΓ^βι 25. ( 

Εαθ8η>ιι,* ΗΊβΓ8ροΗ8, ΟβίΓΟβ, 8ο6ο(οηυιη, Βπι- 
Χ(18, £Ι6Γ08 ΗθΓίη68» €Ι6Γ08 .Ροΐ6ηιί€θ8, Οοΐ)^ \Λ^\»^ 
ί]Τ9{88, $7118(18• ΡΓ]ηηη6808, Ηίρ808, Ρο1]Γ;οΙυ$, 
1>οο!ιιιίαπι ιηβίΓοροϋβ, Μϋπιβ, Ν&οοϋα, ΟοΓγΙϋυπι, 
Μ6(ΐ8ίιιιη, Οβηυ Ι.ΊΙ)3θπ, 8€α ΡΙβΙ)ΐ8 ϋΙΐ8οηαιη, 
Οβιηυ, 860 Ρΐ6ΐ)Ϊ8 ΑοΓαοΓι», 1>€ΐηυ, 86υ ΡορυΙί 
Λΐ8ΐη888ΐ, Ββηαυ, 8€α ΡοροΓι ΡΓθρα!888• 

ΧΧΥ1Ι. ΡτονΙηύΙα ΡαηιρΑ^/ίιν ( Ιηι$ΙΓί^ ΗϋηηάΛ ) 
111^ €οη$ηΙαή ητϊ>€% 47• 

Ρ6Γ{68]τΙΙ«υιη, Μ82γ(1ιΐ8» ΑΚαΙΙα, Οβιηα ϋ1ί8ΐηΙ>0ί, 
ΤΓβ86η8, 1)βηιυ€;ΐη8αΓ8. ΖοΜα, Τ1ΐ6πη68υ8 61 £υ- 
ιΐοοίι» 1)6ηια Ι1βη<Ιοη6θ« Ι>6ΐηυ5θ€ΐ8, δΐιιιΐλ, ΒβΓϋβ» 
42 δ^"<Ι*ν]ΐά^, Μ7θάί8€ΙιθΓΐ, ΙΙοιηγΙίΜίκ&,ΟΙϋββ», Β ΚΓ• ^ΕχαρχΙα ΑυδΙας ύχό χοτσονΛάρίστ, Μ0* 
Λος «/• 

Σάρβϋ;» #ιλαδέλφ8(α, Τρ(πολ(ς, Θυίτιρα, Μται^ 
Μαιιον(α, Ίουλιανούπολις, Τράλλιις» Αύρηλιούπολις, 
*Ατταλ(α, Έρμοχαπηλία, *0χρασ6;**, *Α«6λλ•0νο( 
Ιερ^ν, Τάλαζα, Βάγις, ΚήραβιΊΜεσο » Τύμβλλος ^^ 
*Αιηλλώνη(9 *Ιβροχαστέλλ<ια, Μυ^ήνη, Σαταλ<«ν, 
Γ6ρδος» Μοστ{να. 
ΚΔ'. ^ΕχαρχΙα Π^σίδΙας ύχό χοτσσυΜρίοτ• χά• 

λντι^χιια, Νεά η^κ, Αιμέναι, Σ^βΙναι, *Ατ|»• 
' ν(α, Πάιηςα , Σινήθανβος, ΑαΛίταΐΛ Χ8χαυμένη» 
ΤυρίΤον, *Αδριανοΰπολις, #ιλομήλιον, ΙωζάιοΛις^ 
Τύμανδρος μι^τρέΐϊολι^, 'Οπ&μια» ΚΟ&ξιοΟιιο3^ 
*Αγαλα9βΙ»ς« Βάρις, Σ8λ80χ8ΐα ή σι^ρβ, 4 Τιμβριά- 
5ων, Θλμιτόνιος, Ίουβτινιανούπολι^,Μέλλος» 'ΟβέΙιι, 
Ζ^ρζιλα, Τειτουάσσος. 

ΚΕ*. *Εχαρχία Ανκαστίας ύχό αοτσουΛάψΟίτ^ χό- 
Μις Μ|'• 

*Ιχ^νϊον μητρ^ικοΧ<ς, Αΰατρα, ΜισΟβία, *Αρ& 
6λΑ&ι, 06ά9α8α, Ούμ&να5α » Αίβτρα• Αάρανδα, 
Δέρβαι, Βαρατή^\ 'Υδη, Ίσαυρόπολις, Κ^ρνβι, Σ4- 
βατρα» Πτ^ρναι Κάρνα, Γλαύαμα, Ύίγνον. 

Κφ• ^ΕχαρχΙα Φρυγίας ΣοΛονταρΙας ύχό 
χοτσόνΛάριοΫ ^ χόΛΒίς χ^. 

Εύχαρπία, *Ιεράΐϊρλις, Όστρους» Σχ£χπ^ιον ^, 
ΒροΟξος, Κλ^Ιρος Όρ(νης, Κλήρος Πολεμηχ^ ^, 
Δ&βαλ(χία, Αυσίας, Σύναβα, Πρύμνησος, "Ίψο;» Πο• 
λυγιίκρος, Δοχίμιον μητρόπολις, Μήρος, Ναχολία; 
Δορυλλκον ^, Μβδάΐον, Δήμου Αιβαων ^*, Δήμου Α6- 
ράχλιια, Δήμου *Αλαμαβ9ου, Δήμου ΠρυΐΕν(αο«; 

ΚΖ'• ΈχαρχΙα ΠαμφυΜας ύχό ηοτσονΛάριότ^ 
χόΧεις /ιΓ. 

Πέργη Σύλλαιον, Μάγυδος, Άτταλία, Δήμου Ού- 
λ(αμβος, Τρέσινα, Δήμου Καναόρα, Ζοβία, β€ρμ•ο^ 
χα\ Εΰβοχία, Δήμου Μβνδενέω, Δήμου Σώχλα» Σ(ν&[, 
Βέρ^η, Σιν^ύνδα, ΜυωδΙα Χωρι, ΌμυλιΔ^χκ ^% Ρ8ΐ8ίοροΓΐ8, 1»γ86η8Γ8, Οοηΐλΐια, €οΙ5888, €Γ6ΐηη8, γ^ Όλβασαι,Παλαιάπολις,Αυοήναρα,Κομαν&,ΚΑβΜα» 

Ρλη6ΐΒ0ΐ!6ΐΐ08, 860 Ρ8ΐΐ6ΐηί ΠΙΙΗΌ8, ΑΗ8808, Μ8- Κρέμνα, Πανέμου τείχος ^*, *Αρ(αβος, Μαξιμιβνού• 

χΙιηΙληοροΠ8» £ΐ6ΐη8» 860 ρθ88688ΐθ Μ»ιΙιηίαηορο- ιτολις χτήμα ΜαξιμιανουτιΛεως, Τεγησαλάμαρ•, 

ΐ6θ8•Β6{688ΐ»ιη8η,Ι.ΙαιοΙ>ηαΐ8,€ο<ΐΓυΐ8»Π6ΐηα8ίη, Αιμόβραμα, Κόβρου)^, Δεμουσία, Δήμου Σα6αιΰν« 

06010 881)800, 860 Ρΐ6ΐ)Ί8 8&1)8θηυπίΐ, Ρα$Ιοΐ6Η8υ8, Παστολήρίσος, ΣΑπη, Τριμούιτολις, Σώδι, Χέρνα, 

δ6ΐρ6, ΤΗαιορο1Ί8, 8οάί, 86Γη8, 1.55Γ6, 688$3•ι Αύβρη, Κασσά, Κ^τανα, Όρύμινα^, Κοραχήσι«ν» 

εοΐ8η8, 01^016089 εοΓ8€68Ίοα), 83Τ6<1γ8, ε8Γ&Ιί8, Σύεδρα, Καράλ^α, Όλΰβρασος. 
ΙΙοΐ5ΐ)Γ88υ8• 

ΚΗ'. XXVIII• Ρτοίήη€Ϊα ϋ^ζΐΛ »ηΒ οοηίηίαή ιιγ6« 54. 

Ρθ885(}689 Ανφοβ» 68(;8, Α68Η$08, £161)6808, ΈχαρχΙα Ανκίας ύχό χοτσονΛάριατ^ 
χόΛεις 4^• Φοσύδης, ό ΑΟαπος *•, Γάγα, *Ακαλι<Λς, ^Ελεββ• 

νΑΒυ£ ίΕεΤΙΟΝΕ». 
»• βεοδοιιβνά• •• •Αχρβαίς. *• μι. ^έηϋιψ^ί. Κήρασι Μεσοτύμελλο;. *• Βάρβζβ. •• Σεχτ^λοιτ• 
** Πολ'.τιχής. ♦* Δορύλεον. *» Αυχαων. •^ Μ.ΊίϊαίηρΗίΐ •{^ ; Μυωβία. Χωριομυλιάίιχβ. *• ΙΙ«ν<|8«ΐ8 149 ΗΙΕΗΟείΤδ 5ΥΝΕ0ΒΕΗυ8. 150 

Λς, Αίμυρα, •Αρύχ«ν«α, ΙΙοβά).ιο^ Χώμα, Τιγκυ- Α Ι-Ιιηγη, Αίγοβηϋί, Ρού^ΙΙα, ΟΙιοηΐδ, ΙΙβύΰ^Ιίβι&ι 

λώς. Μύρα μητρ($πολ€ς, ΆρνΙα *•, Κυάνβας, Άπερ- Μοβπι ιηβίΓοροΗδ, ΑΓηβα, Οχβηί•», ΑροΓΐ», ΡΙϊοΙΙιμ, 

λά *••, Φβλλ6ί/Αντιφελλί>ς, Κάνδυβα, ΕύΙοχιάς Πά- ΑιιΓιρΙιοΙΙϋβ, ΟιιηίΙγΙ)», 43 Εϋϋοοία*, Ραΐίικα, Χ»η- 

χαρα, ΣάνΟο;, Κόμβη, Μίσαι Πίναρα, Δ(δομα, πλώ•% ιΐιαδ, αοη)1)β, Μίδίϋ ΡίηίΓα, ΟίιΙοηΐΛ, ρΙο, ΤοΙηιίβιι•, 

Τβλμιβ^, Κβΰνβς. "Αραξα, Βουβών, Ήνοάν«α, Βα• Οβϋηιιβ, Αγ»χ3, Βϋ1)οη, Ηοηοαηθ•, ΒΛίαπα, ΟοοιΙ- 

λούρα, Κομιστάραος. &ΐαΓ308. 

Κβ*. '£Χ(φχΙα Νήσων ύπό ήγβμότα, XXIX. ΡΓονίιΐίία /ηίΐι/αηΐΜΐ <ιι6 ρΓα?ιί(/β πτΰεζ ^0. 
αόΛεις %\ 

'Γ^δος, Κως, Σάμο;, Χ{ος, Μ(τυλήνη, Μέθυμνα, ΕΙι(μ1ιι9, €θ8> 820108, εΐΗυ8,1ϋΙγΐ6ΐΐ6, Μοίΐιγηιηβ» 
Πέτελο;, Τένεδος, Προσελήνη, Άνδρος, Τήνος, Νά- ΡβΙβΙαβ, Τβηβ(1ϋ8, ΡΓθ8β1βηο, ΑπιΙγοβ, Τοηυβ, Νά- 
ξος, Πάρος, Σύφνος, Μήλος, Ίος, θήρα, Άμουργός••, χυβ, Ρβηιβ, δχρίιηϋδ, Μβΐϋδ, Ιυ9, ΤΙίβΓ», ΑιηϋΓ£[υ8, 
'Αατυπαλαία. ΑδΙ^ρβΙβΛ. 

Α'. ^ΕπξφχΙα Καριάς ύηό κοτσουΛάρίον, XXX. Γτονϊηΰϊα Οαήα $νί^ €οηίΗΐαήΗγΰ€$Ζ(3. 

Μήλιτος, Όραχλείας, Όγμου", *Αμννδ6;, Άλι- Β Μβΐίΐυβ, Η6Γ&0Ι688, Ο^ιηί, Αιηγηιΐυβ, Η2ϋ€αΓη88- 

χαρνα9α^,Κν(βος, Κέραμος, ΜΟλαανα,ΙΣτρατονίχεια, 608, €ηΙ(Ια8, €6Γ0ΐηιΐ8, Μ]τΐ083, 8ΐΓ3ΐοηί€ία, ΑηΓι* 

Άμιζών, 'Αλινδά, Άλ&τεανδα, Όρ6οσ(ας, ^Αρπα^τά, ζοη, ΑΙίικΙβι, ΑΙβρ^ιηά», ΟγΙΙιο&κ33, ΑΓρηβα, Νο^ρο- 

Νβάπολις, Ύλάρημα, Άντιδχβια, μητρόπολις Άφρο« ϋδ, 44 ΗγΙλΓβηυι, ΑηΙίοοΗίβ, ιηβίΓοροΙίβ ΑρΙίΓΟ- 

βια(ας, Όραχλείας ", Τάβας, Απολλωνίας, £εβα- ϋίβίΑβ, Ηβηοΐβ», Τ8ΐ)&8, Αρο11θηί38, 8«1)28ΐοροΐ;6, 

ατ^πολις, 1αο6ς, Έρεζος, [Μαρχίανούπολις,] Άνα- ^^8υ8, Ετβζαβ, Ιΐ9Γεί>ηορο1ί$, Αη28ΐ38ίοροΙί$» 

«τατιούπολις, Χώρα "^ Οατριμον^α, Κιβύρα, Κοκτη- ΟϋοΓϊΐ Ραΐρίιηοηί^ι, Οίΐ)^», ΟοΰΙβιηαΙίε»• 
μαλιχαί. 

ΑΑ'. "Εχαρχία Ποττικης [α'] ύπό χοτσουΛάρων^ XXXI. Ρτονίηάα Ροηΐκα [ρΓίηΐίε] (ΒίιΙιγηί» 8€ίΓι- 

ΛόΜις ις\ οβί) •»( €οη$ιιΙατί ηνΰα 16. 

Χαλχηδών, Νκχομήδεια, Πρίνετος, Έλεν^τκολις, Οι^Ιοβάοη, Νίΰθΐη6(Ιία, ΡΓίη'αυδ, ΕΙβιιοροΗ•, 

Ν£χαια, Βαοιλεινούπολις, Κ(ος, Άπάμεια, ΠροΟσαι Νί€Φΐ, Β&είΙίηοροΠβ• είιιβ, Αρβιηβ», Ρποδβ, €»8α- 

Καιαάρεια, Άικολλωνιάς, Δασχύλιον, Νεοχαισάρ^ια, 16.1» ΑροΙΙοηί28, Οα8θ7Ηοη, Νεο€2β$&Γ69, ΑιΙτί^ηί, 

*Α5ριανο\, ΤεγετατάΙος, Τεγοδώριε. Αβ(^ΐαΙ&ίθ8, Ηθ{{ο<1οπ•. 

ΑΒτ. ΈχαρχΙα ΌνωρΜος ύαό ηγεμόνα^ Ο ΧΧΧΙΙ. Ρτονχηάα ίΙοηοτ\ούί$ Μ ρτιΐβύιΐ€ κΐΒα 6. 
αόΜίς ς'. 

Κλαυδιούπολις,Προυαιάς, Έράχλεια,Τ(ος»•Κρα. ΟΙαιιιΙίοροΙίδ, ΡΓϋ8ί88, ΗβΓίοΙβα, Τίϋδ. €Μ\9, 

τΐΛ, •Αδριανούι:ολις. ΑιΐΓίαηοροΙίδ. 

ΑΓ. ΈχαρχΙα ΠαφΛαγονΙας ύΛό ηορίκτορα, ^^ΠΙ. Ρτο^ΰχόα ΡαρΗΙα^οηχω ίΐι6 οοττ€αοτ^ ητ- 

πόΛεις ς\ ^«« ^• 

να^9Λ^\ Πομπηϊούπολις, 2<$ρα, 'Αμάστριον. ΡίβΓα,ΡοιηρβίόροΙίβ,δοΓβ,ΑοΐΛδίΗϋΐΐ), ΙπηοροΙί^, 

Τοονόΐϊολις, Δάδυβρα. Ι)»(!γ5Γα. 

ΑΑ'. ΈχαρχΙα ΓαΛαζΙας [α'! ύπδ κοτσονΧάρωτ, ^^^*^• ^'•<>»ί»"•β Οπ/αίίαί (ρρίιη«)»ι<6 ίθΐι«ιι/απ 

χόΧεις ^. «»'*" ^• 

Άγγυρα μητρόπολις, Ταβία, "Ασπονα, Κίννα, Αηογη ιηβίΓοροΙίβ, 45 Τ8ΐ)ίο, Αδροηη, Οίηη», 

•Ρεγαναγέλια, Τεγέμνηζος, Έλιούπολις. ΚββΒηί^αΓίίΐ, Κοί^βωηβϊΐιβ, ΗβΗοροϋβ. 

ΑΈί.ΕχαρχΙα ΓαΛαχΙας ΣαΛσυταρΙας ύχό XXXV. ΡΓΟβΙπίία ϋαΐαΐϊω ΒαΙηΙατη ιιι6 ρτα^Με 

ήγεμότα^ χόΛβίς ^. «''*** ^• 
Πιαινβΰς, Μαυρέχιον". Πη-ίίνηαος, ΑΙώριον,Κλά- ^ Ρ»8*»"««> ΜβϋΓΟΟίϋΐη, ΡβΙίηρδυδ, ^ΕοπϋI1), ΟΙλ- 

νέος, 'Ρεγετνοχνάδη, Εύδοξιές, Μυριχιών, Γερ- "««δ, Κβ^βίοοτηΛϋβ , ΚαιΙοχίαβ , Μ^Γ^οίαιη, Οογ- 

μ(β. ™'ί*• 

^^^. 'ΕχαρχΙα ΚΜχαΙίοκΙας [α'] Μ ΧΧ^^Ι. Ρτο^^^η^^α Οαρραάοοϊω ρΓίη»;€ νώ οοη,η• 

χοιΙ^σονΛάρΐϋν,χόΛΒίς ^. /«π ιιγ6« 4. 

Καισαρεία, Νύσσα, τά βέρμα, Τεγεποδανδίς. ^««««ϊ^' ^>«83, Τ»ιβΓΐη2, Ββ^βροίΙίΐΛαϋδ. 

ΑΓ. τχαρχίΛ ΚααχαίοχΙας [β*] ύχό Τ^Λ?ί\\. Ρτονίηοχα ^α^ηραάο^^ω ζηηηάω €οη$Ηΐαή 

Τύανα. 'Φαυστινούπολις, Κυβίστρα, Ναζιανζός, Τγαη», ΡαϋδΓιηοροϋδ. Ο^ίΙίδίΓίΐ, ΝαζίαιιζυΓΜ ?^λ- 

Ιάσιμα^ Παρνασ^, 'Ρεγεδοάρα, Τεγεμουχισίς. βίιιΐ8, ΡΛΓηαβϋβ, ΚοδβαοίίΓΟ, Κβββοιιηι&α^. 

ΥΑΗΙ^Ε Ι.Ε£Τ10ΝΕ8. 

•• •Αρν'αίβ. *»^•Απ«ρλαί. »• ΙΧιΙίιια. Σίδιμβ. Τλώ. ■' 'Αμολγδς. " ι«ε.«η;Λιι3ί^/.^«^η'Ηρ«κ>. " Άλι- 
6ο3ΐ«νος ίη Β». Ρβπιη. »»Χο»ρΤ«. ^• Πίος. •• Γ4π(>»' " Τιγεμαυρέκιον*. κι Η1ΕΚ001Ι8 δΥΝΈ€ΡίΜϋ8. 162 

ΧΙΧΥΠΙ. Ρτονίηαα ΗεΙ^ηοροίη $η^ ΓΟΜίϋ/απ «γ- α ΑΗ'. 'ΕΛαρχία ΈΛετονπό,Ιεως " νχό 

***'^• 9ίθτσονΛάρίστ^ χόΛβις {". 

Αιοίβΐί, 11)γΜ, Ζβία, δίΙΙϋΐη, ΖίΙΙοΙιβη, Αη(ΐΓ»ρβ, Άμασία, Ιβύρβ, Ζήλα, Σάλτον, Ζαλίχην. Άν- 

ΑιηΙβαβ, Βίηορβ. ι^ρ^πα, 'ΑμκΛς, Σινώπη. 

ΧΧΙΙΧ. Ρίονίηαα Ροηϋ ΡοΙβηίοηϊαΰί ιιγ6«ι 5 $η^ ΑΘ^• "Επαρχία Πόττσν ΠοΛεμιαχον. πόΛ^ις ^, 

Μ60€»3αΓ63, €01112119, ΤοΙβιηοηίϋΐη , ΟβΓαβυδ» Νεοχαισάρβια, Κόμανα, Τολβμίνιον, Κεράσου;, 

Τγ3Ρ€£ιι8• ΎρατΛζους. 

4β ΧΙ' ΡΓΟίΙη^Ια Απϋ^ίατ ρτΊηιοί ικ^ (ο«βιι/αη Μ'. ^Εχαρχία "ΚρμενΙας [αϊ ύ;νό «οτσον.14ρΜ7Τ 

86ΐ)Α8(62, Νίοοροΐίβ, ΟοΙοοΊί, 5αΐ2ΐ#, δ6ΐ)α8(ο• Σββάβτβια, Νικόχολις, Κολόνια, Σατάλα, Σ^βα* 

ροΠβ. στούτΕολις. 

ΧΙιΙ. Ρτονίηΰία Αηη^ηία; Ββΰηηάω $η6 ρΓαίάε ιιγ- ΜΑ'. "ΈχαρχΙα ^Αρμβτίας [β*] ύπό ηγεμόνα^ 

6«ι6• ΛΟΧβις ς*. 

ΜβΙίΙβηβ, ΑγοΑι ΑΓ3ΐγ5υβ, €υουβιΐ3» Οοιηοηα, ^ Μελετην^, Άρχα, *Αρά6ισος, Κουχουσ^ς, Κομ^να, 

ΑΓ&πΐ8ΐ1ιί«• ^ *Αραρα(σθ{αι. 

ΧΙιΗ. ΡΓονΙηϋΙα €Ηία(Β ρτΊηαα ιΐλ6 ίΰηίϋΐαή ιιγ• ΜΒ*. ^ΕχαρχΙα ΚίΛίχίας [αΊ ύχό χοτσον.1ιΐΕρ<οτ» 

ΤβΓβΐϋ ΐηβίΓΟροΙίβ, ΡοιηρβιοροΓιβ, δβΐΜΐΒίΟ, Οθ« Ταρσό; μητρόπολις, Πομπηΐούπολι; , Σεβάοτιι, 

ητου», ΑιΙοπΜ, Α^ιιβί», Μ&ΙοΙιυ», Ζ€ρΙΐ]ΓΓίαιιι. Κόρυκος, "Αδανα, *Αγουσ{α, Μάλχος, Ζεφύριον. 

\ΙΛΙ\. ΡτονίηϋΙα αΐί€ΐ<Ε ΜβΘηηάα <«6 ρΓΰίηάε «γ- ΜΓ. Επαρχία ΚιΛικΙας \β^[ ύπό '^γε^ίόνα, 

6^1 9. ΛΟΛ6ΐς 6^. 

ΑηΜΛΓΐ)ϋ* ιηβίΓοροΙίδ, ΜορβϋβδΓυ, ^Ε{[β«, Ερί- Άνάζαρβος μητρίπολις, Μοψουεστία, ΑΓγεαι. 

ρΐιαηί», ΑΙβΧ2ηϋπ2» Κΐιοβυβ, ΐΓβιιοροΓιβ, ΡΙλνίβ, ΈπιφανΙα, Αλεξάνδρεια, 'Ρώσος, Είρηνούπολις, 

ε38ΐΑΐ)αΙΐ3. Φλα6{α **, Κασταβάλλα. 

ΧΜΥ. ΡΓονίιιπα €^ρή ίηίηία ειι6 τοιίίΐι/ίΐΓί ιιγ- ΜΔ'. Επαρχία Κύπρου της γήσου ύπό 

^£$ 15. κοκσου^ίίρίον, Λ(5^ίς /β' [ίγ']. 

€οιι»(9ηΐΐ3ΐ ιηβίΓοροΙΙβ, Τοπιηδδυδ, Οίίιαηιι, Αι»•- Κωνστάντια μητρόπολις, Ταμασσδί, Κίτιον, Άμα- 

Ιΐιιΐδίί, ϋοΓβη, ΡβρΙιυδ, ΑΓδβηοβ, δοΐί, Ι,βρίΐΐιυβ, ^ θυσία, Κόρην, Πάφος, 'Αρσενόη, Σόλοι, Αάπτβος, 

ΟΙγΙχμ, ΟγΙΙΐΓί, ΟΛΓραδίη, ΟχΓβηί», 47 ΤρΙι»!- ΚιρβοΤα. ΚύΟρο•., Καρπάσιν, ΚυρηνΣα, Τριμιθούντων, 

Ιΐιυηίοη» Ι,βυΰαδΊί. Αευχουσ(α *^ 

ΧΙ-Υ. ΡΓονίιΐΓία Ιίαηηω ιιι( ρΓα?*ί</β «Γ^βι 15. ΜΕ*. Επαρχία ΊσανρΙας ύπό ^^€μό^α, 

πόΛβις κ/. 

ββΙβαείΑ ιηείΓοροΙίδ, ΟβΙββθβΓβ, ΑηειηοΗυπι, Τίο- Σελεύχεια μητρόπολις, Κελεσθέρη, Άνεμούριον• 

ΐΙοροΓίδ, ΙιΑίηυδ, ΑηΙίοεΙιΙ», Ιιι1ίοβ€ΐ)ΐι$(β, €68ΐΗ, Τιτιούτ^ολις, Αάμος, "Αντιόχεια ^ Ίουλιοσεβαστή, 

δβΐίηυι, ΙοίΑρβ, Οίθ€2Β8αΓ63, 011)6, ΟΙαικϋοροΠβ, Κέστροι, ΣελινοΟς, *Ιοτάπη, Διοχαιαάρεια , Όλβή, 

ΙΙΐβηροΙίβ, ΟαΓίΜίκΙιι•, 6«ΓΠΐ3ηίοοροΗδ, ΐΓβηορο* Κλαυδιούπολις, Ίεράπολις, Δαλίσανδος, Γερμανιχό- 

Ιίβ, Ρ1ιίΐ3(ΐ6ΐρ1π0, Μοΐ6(1αη8υδ» Ζβθάβ, Νββροΐί•, πολις, ΕΙρηνόπολις, Φιλαδέλφεια, Μω>ηδαραβ^ •*, 

ΙϋιυζαάβΒβ. Ζεέδη, Νεάπολις, Ααυζαδαιε **• 

ΧΙιΥΙ. Ρτοίήηάα 8^Η^ί ρτιηπΒ ι«^ €ΰη$ηίαη ηψ• ΜΟρ. "Επαρχία Συρίας [ί/]ύπδ κονσουΛάριοτ^ 

ό$Μ 7. πόΛεις ζ*. 

ΑιιΙΙθ€]ιί8 ]ιιχΐΑ ΜρΙιηβσι, δβίβυοΐΐ, ΙυΆοάιοιζ, Άννιόχεια ή προς Δάφνην, Σελεύχεια, Ααοδίχεια^ 

ΟαΙ)ίΙ•, Ρ.ι1(08, ΒθΓΟβα, εΐΐλΐΰίδ. Γάβαλα, Πάλτος, Βέροια, Χαλχ?ς. 

ΧΙ^νΐΙ. ΡΓουΊηΰία 5|^γΙ« $$€Ηηά<Β ι»& ρτ«Μ€ «γ- ΜΖ'. "Επαρχία Συρίας [β] ύπό ΐιγεμόνσ, 

^€$ 8. πόΛεις η'* 

ΑρΑίιι^α ΕρΊρΙΐ8ηΙ&, Αη:ϋια89, 1.&Π88», Μ&- Άπάμεια, Επιφάνεια, Αρέθουσα, Αάρισσα, 

ι Ί&ιη6, ΒαΙίΐηο», ΗβρΙίΑηχβ, 36ΐ«ιΐ€θ1)β1υδ. Μαρ.αμή, Βαλανέα, 'ΡεφαναΙε, Σελευχόβηλος. 

ΧΙ,νΐΙΙ. ΡΓονίπϋίο ΕηρΗταΙβηφ ι»6 ρΓα$Ίά€ ιιγ- ΜΗ'. Επαρχία Εύ^ρατησίας ύπό ί^γ^μότα. 

*Λ 12. πόλεις ιβ\ 

ΠίβΓΛροΙίδ, €3ΓΓϋ8, δΜίηοΜΐ», ΟοΙίΰΙΐό, 48 Ζβιι- Ίεράπολις, Κύρο?, Σαμόσατα, Δολίχη, ΖεΟγμι, 

βιη3, ΟβΓίηηηΊοίί, ΡίΤΓΗβ, Νί€θροΓΐ8, δϋοη^ιοΙκΕα, Γερμανι-χία, Πε^^ή, Νικόπολι;, ΣκεναρχαΙα, Σαλγε- 

δΑί^βηοΓΑίΙχοηυιη, δ^Ηη«, ΕυΓορυβ. νορατίξενον, Σύριμα, ΕΟροτΐος. 

ΤΑΚΙΤΕ Ι,ΕΰΤΙΟΝΕδ. 

•• €θΗ$ί.ΡοτρΗ. ΊΕλενβΐίόντβυ. •• Φλαβιάς. »♦ Ηα άιιω ΤΜεηΐίοή ηακιι αάίαηα» ιιτιΗ ιν8. Ρ9τη»$. 
*' /ΗιΙίιΐ|. ΐΝΐ. Μωλώη Ααραοός. •' Ο. Ρ. Ααύζαδος. 153 ΗΙΕΗΟΟΙΙδ δΥΝΕΟΟΕΜϋδ. 15ί 

Μθ'. "Επαρχία 'Ρσσρώίκβτ " ύπό ήγβμόνα^ Α ΧΙ.ΙΧ. ΡΓουίηάα Ηατοίαη [ΟίΓθ€η€$], «μ6 ρΓα?«ΐί/β 

Ειΐ6859, Οοηβΐ^ηΓίΑ, ΤΗβοιΙοβίοροΙίβ, εβΓΓίΐΑ, 
Βϋΐη», Νον» Υαίβηΐίβι, 1.6θηΐοροΠ5• ςυχ 6ΐ ε^ΙΙί- 
ηίοο, ΒίηΙιβ. 
1ι• Ρτονίηάα Μφίοροίαιηίαί νώ ρν(β$ίά€ μτ^φμ χόΛεις β^. 

"ΕββΦβα» Κωνοναντία, θεοβοσιούπολις , Κά^^α, 
Βάτναι, Νέα Βαλεντι^κς, Λβοντόπολις ή χα\ Καλλι- 
νίχη , ΒίρΟα. Ν*. *ΕΜί^χΙα Μεσοποταμίας ύπό ήγεμότα, 
πόΛίτ α*. ηηαηχ. ΝΑ'. "βΛορχΙα Φοιτίχης ύπό ηατσουΛάρίοτ^ 
ΛόΛιτ α' [χόΛεις ί^.] 

Τύρος. Αιιή(]&. 

1.1. Ρτο^ίίϋία ΡΗαηίϋίΟί βιι6 ϋοη$Ηΐαή ητΐ^επι ηηαη 
[ιΐΓ^βι 14.1 

ΤγΓϋβ. 

€Λί€Γα €Χ ¥ατη€ΐ\αηο €οάκ€. 

Πτολεμα^;, Σιβων, Βηρυτ^, Βίβλος, Βόστρυς, ΡίοΙβιΟλΙβ, $ί(Ιοη, ΒβΓγΙυβ, Βϋ)1ιΐ5, Βο$Ιγ]Τ$, Τπ- 

Τρ€πολις, Όρχα\, Όρθοσίας. ροΐίβ, Ογ€», ΟηΙιοβί^β. 

/« Βθά€ηί Βατϊ)ΐτίηο ϋίαιι» €}ηίάΐΛ. ΒοΙίίεηϋ ΗαΙίέΙην βηρρΙύΜβηΐνίη ΝοΜω Ιηιρέηί ΟτιαιίαΙίε 
Βίετοεϋί ϋταΜίηαίίΟί *χ ηιι. αηΐίςΗΜ'ιΐΜ Μϋοΐ/ιβΰΛ Ρατηηίαηβί» 

Τύρος, Πτολιμα^, Χύδων, Βηρυτός* Βίβλος, Βό• Β ΤχΓυ», Ρ(ο1ΐ!ΐη3ΐ8^ 8^(^οη, Ββι^Ιιΐδ» ΒΊΚ>Ιυ9, Βο- 
στρυ;,Τρ(πολ(ς, Όρχα\*% Όρθοσιάς, "Αρα^./Α/ν- •1ΐ78, ΤηροΠβ» Ογο»» Οπίιοβίββ, 49 Α>^^^"^ 
άραδος, Κωνσταντίνα, Ηογωνβς, Παναιάς. ΑηίΑΓΚία», ΟοηδΙ&ηΙίηα, Ρθ((οη&8. Ρ«ηβ88. 

ϊ^ν.ΈπαρχΙαΦοίτΙκης ΧιβανΊίΐσίαςύΛό ήγεμότα^ Ι^ϋ^ ΡΓΟΜίΐίίβ ΡΗωηίο'κΒ Ιϋαηί ι«6 ρτα'*ί4€ 

■Έμισσα ••, Ααο5£χ«ια, Δαμασχ?>ς, ' Ηλιούπολις^ Εηιί^Μ, Ι,ίοϋίΓβί, 0»ιη3Ε€ϋ8, Ηβΐίορθίιβ, ΑΙιίΙΙ», 
"Αβιλλα, Πάλμυρα. Ρ»Ιη)γΓΒ. 

ΝΓ. ΈχαρχΙα ΒαΛαιστΙνηςύπό ηονσονΛόρ*ετ, ^ ι^,„^ Ρτονιηάα ΡαΙαααπΛ «ιι* €οη$Ηΐαη ηγΙ>$» 12. *όΛ6ΐς κ?, 

Κα(9άρ£ΐα μητρόπολις, Δώρα, *Αντιπατρ\ς, Δι^σ* 
ίίολςς, Άζωτος ΐΜΐράλιος, "Αζωτος μ€90γ&ιος• 
Έλδϋθβρόπολις, ή Έλία χα\ Ιεροσόλυμα, Νέα πό• 
λις, Αιβιάς, Σεβαστή, ^ΑνΟηβών, Διοχλητ'.ανούπολ(ς, 
Συχαμάζων , Όνους , Σώζουσα , Ίόππη, Γάζα, 
•ΡαμφΙα ••, Άσκάλων, "Άριζα, Βιτύλη. 

ΝΔ'. Επαρχία ΠοΛαιο^Ιτης β^ ύπό ήγβμότα^ Λό• 

Λεις ια\ 

Σχυθόπολις, Σέλλα, Γάβαρα, Άβιλα, Καπετωλιάς, 

Ίππος, Τιβερκάς, ^Ελένοα κόλις, Αιοχέσαα, Μαξι- 

μιανου πύλις, Γάβαι. 

ΝΕ*. Επαρχία ΠοΛαιστΙγης ι/ ύπό ι^γβμότα^ πό• 
Μις ϋ. €χ59ΓβΑ ιηοίΓοροΓίίί, ΟοΓα, ΑηΙίρηίπδ, Πίοβροΐίδ, 
Ακοΐυβ πίληΐίιηβ, Αζοίιιβ ΐΏ6(ϋΐ6ΓΓ&η6Α, ΕΙοοίΗο- 
ΓοροΠ&, Εϋ3, ςιΐ8Β 6ΐ ΐ6Γυ8&ΐ6ΐη, Νβ^ροϋβ, Ι.ί1)ί9», 
Αυ([υ9(8 9ο1>«(ΐ6, ΑηΙΙιβάοη, Οίοοΐ6ΐί2ηορο1ίβ. δγ- 
€λΐη9ζοη, Ηοηο5, δοζηβα, Ιορρβ, 68Ζ3, ΒαηιρΗίβ, 
Αβολίοη, Αΐτίζ9, ΒίίγΙβ. 

Ι,ΐν. ΡτούΛ€\Λ ΡαίααΙίηα %$€ηηά(Β ι»* ρτί^ύύε 
ητ\>€9 11• 
δειίΐιοροΐίβ, 8«11&, 0»<1»γ3, ΑΜΙα, ε&ρβίυΐί», 
Ηίρριιι, ΤίΙ)€ΓΊ», ΕΙβηοροΓιβ, Βίθ€β883• Μλχί- 
ιηΐ8ηοροΓΐ8, 0»1)96. 

50 ΐν. Ρτονίηοία ΡαΙω$ΐίη<Β ί$ηΙΐΒ $η^ ρτ(Β%ίάε 
ιιγ6« 10. Πέτρα, Αύγουστύπολις, Άρινδηλα, Χαραγμουβα, ^ ψ^{τ9^^ Αιι^βΙοροΓιβ, ΑΠικΙΠα, €Ιΐ8Γ2^ηιυΙ)8, *Αρε6ι^λις, Ζωάρα, Μάμψις, Βιτάρους, Έλουσα, 
Σάλτων. 

Ν(Γ. Έπμρχία Αραβίας ύπό χονσονΛάριοτ^ 
πόΛεις ιξ*. 

Β<59τρ9, Νιλαχώμη, Άδρα, Δ(α, Έξαχωμία χώμη, 
Μήδαβα, Γέρασα, Μαιουδος, Φιλαδέλφκα, Νέαπιόλις, 
Ίεράπολις, Φιλιππύπολις, Φαίνα ", Κωνσταντία» 
ΔιονυσιΔς, ΚανύΟα« *Αδρ2σσός, 

ίΝΖ'. ^ΕΛαργ,ία ΑΙγυπηαχης ύπό αύγονστάΛιον^ 
πό,Ιεις χ^. 
^Αλεξάνδρεια, Έρμούτηλις, Μενελαΐτης, Μελέ- 
της *', Βοϋτος, Καβασσά, Σάης, Ναύχρατις, * Αν- 
δρών, Νιχίου, Ζώης **, Φραυήνης, Παχνεμόης, Διόα- 
πολις, Σεβύνυτος , *Ονούφις, Ταύα, Κλεοπάτρα, 
Κυνώ, Βουσίρης, Όασης, Έλεαρχία, Παράλιος ^*. ΑΓβΟροΓίβ, ΖολΓβ, Μ3Π)ρ5ί8, ΥίΐΑΓΟβ, £1α88, 

83ΐΐοη• 

ι. ν. Ρΐονίηαα Αταίίΐα ιιι» .Γοηικ/απ' ηήεε 17. 

Βθ5ΐΓ8, Νϋ8€θϊηβ, Α(Ιγλ, Οίβ, Ει«€θΐηί3 ΥίοΜβ, 
ΜϋϋϊνΑ, 6€Γα88, Μ3]υάυ8, ΡΙΓιΙ&ιΙβΙρΙιίη, Νο\9ΐ 
είνίΐ38 ΝβΑροΗ8, Ηί6Γ8ροΙί8, ΡΙιίΙίρροροΙί^, ΡΙΐίϋηα, 
ΟιηβΙβηΙία, Βίοη78ία8, Ο^ηοϋια, Α(ΐΓ3ί>δΐΐ5. 
Ι,νΐ. Ρνοννιάα ^Ε^ρΙΙαοΐΒ ί«6 αν^ρηααϋ ητ\ί€$ 23. 

Αΐ6Χ3η(]π3, ΗβπηοροΓίδ, ΜβοβΙ»ίΐ€8, ΜίίΙοΐβ8, 
ΥϋΐοΒ, €8ΐ)»β8», 88β8, ΝβυΟΓαΐίβ, ΑηϋΓοη, ΝΙοίΙ, 
Ζοί8, ΡΗΓβνγηββ, Ρ8€ΐιηβπιοβ8, ΒΊοδροΙί8, δβ1)0- 
ηγΐιιβ, ΟηυρΗίδ, Τ»ν5, 51 ΟΙβοραΐΓ», €>ηο, Βιι- 

5ίΓ65, Οα868, £1θαΓΰΙΐί8, Ρ8ΓΑΐί08• ΥΛΒΙΛ 1-Ε0Τ10ΝΕ8. •» Όσραήνης. •* Άρχαί, •' Έμέσα λ/ιϊ«. ^ Ιέβ. Τανφία. 
^ Ι(§. Πάραλος. »Μ<'ί. Φαινώ. «• Μέτηλις. •»ΕαςΓ 1^ ΗΙΕΒΟείΙδ 5ΥΝΕεθΕΗυ8. 15β 

Ι,νΐΙΙ. ΡΓοηΗύία Αη^ΗίίΛ ρήιηα (Λυ§ιί$ί&ιιιηί€3) Α ΝΗ'. 'Βχαρχία Αϋγούσζα Λ^ύχό χορ^χτίφος^ 

ινΑ €ϋη0ύί0ΐ€ ητΙ^€$ 13• κόΛΒίς ι/• 

ΒΙιΙοο^ΟΓΟΓΑ» ΟδίΓλοίεβ, βα^νίαιη* ΓβηΙ&8θΜ<ρ- Τινοχό^^υρα, Όστραν^χη *\ Κάστιον, ΠιντΑ• 

ηοη^ ΑρΙιΐϋΐοη, ββΓΓΐΐ38, δθ€ηη:ι, ΡβΙυβΙαπι, σ/οινον, *ΑφνάΙον, Τίρ^Λς^ Σχέννα» ΙΙηλούσιον« 

$οΙ)ΐΓαίΐ6$, ΗβρΙιΧ8ΐυ8» Ρ&ηίΙΙι^βοβ, Ριηηίβ » Σεθραΐτης, Ήφαιστος, Ι1αν!θυσος^\ Πάννις *' » ΤΐΗηυί$. 

Ι.ΙΧ. ΡΐΟΌΐηΰΙα Αηρη8ία ΒέύΗηάα {ΚΌ{ζ\χ$\ζαϊύηιαί \\) 
$Ηδ ρτχΜβ ΗτΙ^α 7. 

ίβοίΗο» ΑΐΙιΗϋ€8» ΗϋΙίυ, ΒϋΙ)»Αΐυι, ΡΙΐλπΐΙΙιυβ, 

ΑΓ8ΐ)ί>, ΟΙγβηίΑ €α&ΐΓΪυιη. 
1.x. Ρτονίηάα Αηαάχα «»( ρί(Β$Ιά€ ηΐ^β$ 9• 
€^ηο, Οιχτγηοΐιο•, ΠοΓ^οΙουβ, ΗβΓουΙββ, Αγμ- 

ιιοΙΙββ , ΤΗ6θ(1θ8ΐοροϋ8 , ΝίοοροΙίβ , ΑρΙΐΓθ(ϋΙο , 

Ρβιηρίι'κ, ΙιίΙΐυβ• θμούΤς. 
Νβ'. ^Εχαρχία Αύγουστο β ύΛό ιί^γβμότα, Λό- 

Αβοντώ, Άθρβης »*, 'ΗλΙου, Βού^ασηκ, Φάρζι- 
θος, *Αραβία, Κλύσμα χάστρον. 
Γ. ^Εχαρχία "Αρκαδίας ύχό ^γεμάτα, χόΛβις β^ 

Κυνώ, Όξύρυγχο;, Ήραχλέως, Ά ρσενοήτης, θιο- 
δοσιούπολις, ΝιχόπΛις '• , *Αφρο^ίτω, Πέμφις '•. 
λίττους. ίΧΙ. ΡνοΌίΜία ΤΜοίάίέ ρνοχιηια <ιι6 ρταΜβ £Α'. ΈχαριΙα ^βαίδος §ττιοτα ϋΛό Ϋ^γβμότα^ 

«Γ*« 10, ^^ '^'" ΛΛΙβις *'. 

ΙΙβπηιι!, ΤΙΐ6θ<1θ8ΐοροΚ8, Αηΐΐηο, Α€ιμι8^ Ι.^- Έρμούη *^, βεο9οσιοόπολις, Άντινω, *Αχούασα**, 

ΰΟΠίΐΌ, 52 Ηγρβίΐβ, ΑρϋΗοα ρ0Γνυ8« Αηΐβί, Ρ3- Αύχων, Ύψιλή, *Αιιάλλΐι»ν μιχρ6(, Άντέου, Πάνιον. 

ηίιΐ8, ϋίΐδββ ιη8{η8• "Οασις μβγάλη. 

Ι^ΧΙΚ Ρ^^9^η^ία Τία^αΙάΐΜ 8ηρ€τΐ0Γί$ «ιι^ (/ν^α 3Β^. ^Μορχία θηβαϊκός της άτω ύχό ίίονχα^ 

ιΐΓ*Μ II. χόΛΕίςιά. 

ΡίοΙβιηίΐΊβ, ϋίθ5ροΙΐ8, ΤβηίΓγα, Μ3ΐίιηΊ3ηοροΙί8» ΠτολβμαΑς, Διόσπολις» Τέντρυα , Μαξιμκανούιιο• 

εορΙυ8, ΡΙιίε», Οΐθ€ΐ6ΐί2ηορο1ί8, εΓβ8ΐ))τΙΙια8, Ι.ϊΙ'• χ^, Κώπτος, Φ(χαι, Διοχλητιανούπολκ, ΈρέσΰυΟος» 

ΙοΓϋΐιι, ΑροΠοηι»8. ΟιηΙΗ. Αάττων, Απολλωνίας, "Ομβροι "• 

Ι,ΧΙΙΙ. Ρτο9ίηϋία ΙχΙ^υβ $ηρ$ήοτη ιιι6 ρτΛ%ίά4 ΕΡ. ΈχαρχΙα Αίβύης τής άτω •• ύχό Ατ^μότα^ 

χτΜ 11. ί^^^«ι^ ί». 

. δοζιΐ8:ι, ΟγΓβηβ, Ρΐοΐ6ΐη2ί8, Τβυοίιβη, Α<]π8η6, ΐώζουσα,Ι^υρήνη, ΠτολεμάΙ;, Τκύχηρχ, *Α5ριανΙ), 

ΥοΓοηίοβ. Ββρονίχη. 

Ι.ΧΙΥ. ΡΓουίιΐίί• Ιί^^ιτ Ιπ/βπβπι •«& ρητιίίίβ 3Δ'. •]Ρ«βρχ/α Α^^1>ι?^ ^*ί« ^^^^^ *^^ ^Τ*^^^» 

ιΐΓ»Μβ. χόΛβίςς'- 

ΡίΠίΙοηΙαιη, ΖοβΓθΖ3ίΐιΙβ8, Ρίάοηι», ΑιιϋρΙίΓΟ, Παραιτόνιον, Ζωγροζαγονλης. Πιδονία, "Αντιφρω. 
ΠΛΓΟββ, ΑίΡοηίΑΟβ. ^ Δάρνης •«, Άμωνιαχή• 

5»ηΙ θ€€ίά€ηΙαΐ€$ ρτονίΜΐύΒ $ηΙ> ΑαιΧΑ 7. ΕΙσϊντης ΑύσεωςαΙ έχαρχΙαιύχόΨώμην V. 

ΙΐιΙΙτ, ρΓονίηοία ΝοΓίοί, ρΓονίηοϊΛ 0»ΙβιιθΓ«πι, Ιταλίας, επαρχία Νωρίχου, επαρχία Γβλή- 

ίιΙ 681 β8ΐ1οηιιιι, ρΓΟνΙηοΙι ΗίβρίπΙίίΓυπι, ρΓονίηοίίΐ νων , επαρχία Σπανίων , Ιπαρχία Βρισγάμων , 

ΒΓΐ&^ΜΐΐΌηιη), \ά Μ ΒηΙβηηοΓϋΐη, ρΓΟτήιοι» Ρλ- Ιπαρχία Πανονίων, επαρχία Άφριχής , επαρχία 

ηοηΐ4Τϋΐη.ρΓθνίηοΐ«ΑΜο«,ρΓονίηοΐίΐδ:αΗ«, ρΓΟ- Σιχιλίας •% επαρχία Σαρδηνίας, επαρχία Κβρσι- 

νία€ίΑ δΑΓίΙΊηΙ», ρΓΟτΊαοίο Οογ8Ί€». χη(• 

ΥΑΒΙ^£ Ι,ΕβΤΙΟΝεδ• 

^^^ Άθρίβις. " £^<^. ΝίΛό. πολις. 
•• Βλ<ι1. ΐ€α. Όστραχίνη. Π Πανίφυσος, Πανείφυσος, Παναίφυσος. . ''* Τάννις. '|;•;^•Α0ρί^ις. " ''??•^?•'^^ 
• ^• ί^α, Μέμφις. ^' Έρμάη• " Ια^* Φάχουσσα. Α/ια ηοί. «ηι. Κδσος 8ΐο ΙίΐίΐιΙ. ΤΙμβοι. 

ι<ι1 Μ. ορ. 47. •* Ιββ. Δάρνις. •• Τγ« ρο$ίτβΐΜ αά Ιίαίίαηί ρύΠίηεηί, α $ίΰ ««π: 7. ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΙΜΡ. 

ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 

ΒΕ ΑϋΜΙΝίδΤΒΑΝΒΟ ΙΜΡΕΚίΟ 

Ι.ΙΒ£Κ. 

(Λμ. Βΐ4ΐΐΜηα, Ιηψίηηη ΟΗοΜθ^ (οοΐί 1.) 

Κ0ΝΧΤΑΝΤ1Ν0Γ 

ΤΟΤ £Ν ΧΡΙΣΤρ ΒΑΣΙΔΕΙ ΑΙΟΝΙφ ΒΑΣΙΑΕΟΣ .ΡύΜΑΙΟΝ 

ΠΡΟΣ ΤϋΝ ΙΔΙΟΝ Υ10Ν ΡΩΜΑΝΟΝ 

ΤΟΝ ΘΕΟΣΤΕΦΗ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΝ ΒΑΣΙΑ]έΑ• 0ΟΝ8ΤΑΝΤ1ΝΙ 
€ΕΙΙΙ8ΤΙ ^ΕΤΒΚΝΙ ΚΕβΙδ] 6ΚΑΤΙΑ ΙΜΡϋΚΑΤΟΚΙδ ΗΟΜΑΝΟΗΟΜ 
ΑΟ ΚΟΜΑΝΟΗ ΡΙΟΟΜ, 
Α ΟΕΟ αΟΚΟΝΑΤυΠ ΕΤ ΡΟΗΡΗΤΗΟΟΕΝΙΤϋΜ 1ΜΡΕΚΑΤ0ΚΕΜ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ* Α ΡηΟΟΕΜΙυΜ. 

ΫΙ^ς οοφ^ βύφραίνβι «ατέρα, χα\ ηατήρ φΐλ^« 53 Ρί^ίυβ 8»ρίβΜ ΙφΙίϋοΑΐ ραΐΓβιη, 6ΐ ραΙβΓ 

στοργής ΙπΙυΙφ τέρικετα*. φρον(μφ• Κύριος γάρ 11- ρτοϊΪΒ «ίπΐιηβ ίη βΠο ρηιάβηΐβ άύ^α^Χυτ, Ποιηίηυ$ 

δω9ΐ νο3ν ήνίχα &? «Ει»Τν, χα\ ττροβτίθησ&ν ο3ς του ςυίρρο €»1 ςαΙ ιηβηΐβιη ίηάίΐ ςυ^ηιΐο ΙοςιιβηιΙαιη 

άχοόβιν* «αρ' αύτφ θησαυρό; σοφ(οις, χα\έξαύτου 6βΚ, 6ΐ&αΓ6Πΐ &(Ι 8υ(1ιβιΐ(1υπι ΙιηρβΠίΙ. Ρβηβ» ίρδυπι 

β£βοτα& «&ν δώρημα τέλειον * χαθιστ^ βασύΐιΐς &ιι\ 8&ρΙβηΙΙ» 54 (Ιι^βαυΓΟβ Γ6ΰοη(ϋΙυΓ, ΟΙ αΙ> ΠΙο 

θρήνου, χα\ χ{^1α}» %ν^ Μντί^ δίδωαιν α&τοΤς. Νυν οηιήβ άοηιιηι ρβΓίβοΙυηι βιηιιηλί. Ηβιίββ ίη ΐΙίΓοηο 

οΟν&χουσόν μου, υΙέ, χα\ τήν^ μεμαθηχώς τήν βι• οοήοοΐ, υηίνβΓίίςοβ (ΙοηίηΑίαπι ίρΐίβ 6ΐ3Γ|[ί(υΓ; 

2αχήν« Ιηι σοφ^ παρά φρονίμοις, χα\ φρόνιμος Νϋηο βΓ^ο ΕυΓβη ρΓ9Βΐ)6« Οΐί, βΐ ΙΐΑο ίπι1)ΐαυ& ϋο- 

ιταρά σοφοίς λογισθήη^• Εύλογήσουσί σε ο( λαοί, χα\ οΐΓΐη», ββιρΐβηβ βρικί ρΓοάβηΙββ βρί?, βΐ οριιϋ 88- 

μαχαριοΰσί σε «λήθη εθνών. Διίάχθητι 4 χρή σε ρΊβη(β8 ρΓΟίΙβηβ €•6ΐΐ8β1)6Π8. ΒβηβάΙοβηΙ ΙίΙ)ί ρο- 

ιερ^ ιιάντων είδίναι, χα\ νουνεχώς ιών της βασιλείας ρΐυΐί, βΐ 1»€8ΐαιη ρΓ96ϋίε8ΐΜ]ΐιΙ πιυΐΐ» ^βηΐββ. Οίβοβ 

οΐάχων ΔντιλαβοΟ. ΙΙ(ρ\ τών Ινεστώτων μελέτησον, ςυ« ρηβ οηιηίϋυβ 8θίΜι οραβ βυηΐ, 6ΐ ρίυάβηΙβΓ 

χα\ περ\ τών μελλβντων {(βάχθητκ, Γνα ι:εΙραν μετ* ΙιηρβΓϋ {υΙ)βΡΔ80ΐι1» ιοοίρβ. 06 ρηΒεβηΐΊΐΜΐβ Ιβΰϋπΐ 

ευβουλίας άθροίσ^, χα\ μεγαλεπήβολος Ισ^ περ\ ΰθ(|;Ιΐ8, ίυΐΟΓΑ βάίεεβ, νΙ υη8 ουιη Γ6εΙο οοηδίΓιο 
τ5ι πράγματα. Ίβοϋ έχτίθημί σοι θιδασχαλ(αν, ώστε Β βχρβΗβηΓίΑΐη ΰθΙΙί|[88, 61 ρΓ»οΐ8Γ6 γ68 ιιΐ8|;η88 9%" 

χΨΐ ϊ% ταΰτης πείρ^ χα\ γνώσει συντησθέντα περ\ ιρτβάΐ Υ8ΐ6ϋΐ8. Ε€€6 (ΙοείΓΐηαιη ΙίΙ)} ρΓοροηο ; υΐ εχ 

τάς βελτίστβίς βοαλάς χα\ [τφ] τ^χοινΚ συμφέρον μή 6]ιΐ8 βχρβΗβηΙίΑ 6( ηοΐιΐία αά ορΙί(η8 £0η9ίΙί8 &8- 

βιαμαρτΔ*#ειν. Πρώτα μέν, ποΤον Εθνος, χατά τ( μίν βυβίβΰΐοβ, Ιη ρυϋΠο» υΐίΙί(8ΐί3 ΓβΙιαβ ηβ αΙ)6ΓΓ08• 

ώφελησαι δΰναταΓΡωμαίους, χατά τ( ^ βλάψαι * χα\ ΡΗηιυη) ςνΜβιη ΐΓ8ά8Πΐ ςυ» ^βηβ ίη ςυ» γο ρΓΟ- 

ποίον, χαλ πώς Ιχαστον τούτων, χαι παρά ποίου (Ιβεββ Βοηβηίε ρο88ίΐ, ίη ςυα οΙΐ688β : ίΐβη ςυαΙί- 

βύνατοκ Ιθνους, χα\ πολεμεΐσθαι, χα\ ύποτάσσεσθαι. ΙβΓ 61 ςυοηκΜίο 8ίη([υΐ98 86 1ι8ΐ)6&η(, 6Ι 8 ςυα |;6η(6 

Έπειτα, περ\ της άπληστου χα\ άχορέστου αυτών ρθ88ΐηΙ 61 1)6ΐΙο Ιπιρβίί 6( 8υ1)]υ;8Π. 1)«ίη(ΐ6 Υ6γο 

γνώμης, χα\ ών παραλ(5γως έξαιτουνται λαμβάνειν. (Ι6 ίηβχρΙβΜΙΙ ίη88ΐί&1)ίΗςυβ 68ηΐίη αηΐηιο, 86 (Ιο 

£ΐθ'ο&^ χα^ ^ερν θιαφορΑς έτερων Ιθνών, γενεά- ίηι<[υί8 68Γαιη<ΐ6η) ρο&ΐυΐβΐίε. διιΙ) Ιιφο (Ι6 ηΐίβηιπι 

λογίας τβ λθνών, χα\ βίου βιαγωγης^ χα\ θέσεως χα\ ςνοςαβ §6ηΙΙιΐηι <Ιι$εΓίαιίηο, οπβίηβ. γίτβηϋί ίηβΐΐ- 

χρίσελίς τ^ς χατριχουμένης παρ' Αυτών γτιςΜλ Ιαίο, άβ 8ίΐυ, 46 έοικϋΐίοηε 16ΓΓ3? φίΛπι ΙηεοΙ^ηΙ; Κ9 εΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 160 

ίΐι8ϋρ6Γ ^θ οΐΓύαίΙα βΙ ΙΐΙθηΜίπτ Ιοττ»^ «β (1β ϋ$ Α περ(ηγή9ε(«)ς αύτή^ι χαΐ ^αδια(τμου πρ^ τούτοις. ςιι» ν&Γΐο ΐ€ΐηροΓ6 ΙηΐβΓ Κοη&ηοβ άίνοΓ$«$ςιιβ 
ΚβηΙββ &€0ί(ΐ6πηΙ : άβίηιΐβ ι)β Γ» ςυ» ρβηββ ηο$, 
ίηιο 611*3111 Ιη ύηΐτβηο Βοιηιηο ΐιηρβΓΊο €6ηί8 
ΐβιηροΓί1)υ8 ΙηηογλίΑ &υηΙ• Ηβθο ιηοοαιη 6χ β^ρίβη- 
Ιί« Ιβ^ΙΙ^οβ Γθη8ΐ(ΐ6Γ3(Α, ΙΊ1)Ι άίΐβοΐο ΟΗο ιηβο ηοΐ8 
ί2ΐ€6Γ6 ά6€Γ6τί, υΐ 8ίη|;υΙθΓυηι (ϋβΟΓίαιβη Αρρηοαβ 
Ι6η64ΐ8, 8θΊΐ8ςυ6 <|υ2ΐ Γβΐίοιιβ ίβΐ», νβΐ ΐΓ3ΰΐ3η<1» 
8ΐτ6 €οη€ίΠίΐη^ νβΐ άβΜΙβηά» 3β Γ6ρ6ΐΐ6η<ΐ8Β 
8*101. Τβ ςυίρρβ υΙ ιη8|^η8η!ιηυπι ΓβΓοπη^ϋ^^υηI ; 
Η 3ΐ)8 Ιβ τβίαΐ 8ΐ) ί§;ηβ Γυ^ίβοΙ. ΙλΜζ βοτηϊύ ΓηΒ- 
ιΐ8ΐ)υη(αΓ, ν6Γΐ>ί8ςυ6 ΐυΊ8 νβΐυϋ ΙβΙίβ €θηΓο(ϋ6ΐι1ϋΓ. 
Ιρ8ΐ8 88ρβ€ΐιι ΐβΓΓ'ώ'ιΙίβ 6ΙΊ8, βΐ • €οη8ρ6θΐυ Ιαο 
ΐΓ«πιοτ ίην8(ΐ6ΐ ΊΙΙοβ, Οβαβςαβ οιηη'ιροίβηδ (β ρΓΟ- 
ΐ€26ΐ, αο €Γβ8(0Γ Ιυυβ (β ρηκΙβοΓίλ Ίη8ΐΓυ6ΐ, {Τ«8 χα\ πβρ\ των Κν τινκ χαιρφ μ<ταζυ ΎωμΑ(ων χα\ 
διαφέρων Ιθνών συμ6ε6ηχ<5των, χαΐ μετά, ταΟτα, 
Ζαα εν τφ χαθ* ήμΑς πολιτεί^ άλλ3^ χα\ Ιν πάση τϊ^ 
Τωμαίων άρχ% χατά τινα^ χρόνου; Ιχαινοτομήθη. 
Ταΰτα έσοφισάμην χατ' έμαυτ^, ^"ΐ^ ε^^* γνωστά 
σοι γηκήφαι τψ ήγαπημένψ μου υΐψ, Γν' Ιχί^ς εΐδέ- 
ναι τήν έχάστου τούτων διαφοράν • χα\ πώς, ή μετα- 
χιιρίζβσΟαι ταύτα χα\ οΙχειοΰσΟαι * ή τεολεμείν, χα\ 
άντιτάσαεσθαι. ΠτοηΟήσονται γάρ σε ώς μεγαλοφυή, 
χα\ ώς άπ6 ττυρ^ς φεύξονται &π& σου * φιμωθήσον- 
ται τά χείλη αυτών, χα\ ώς (Μ βελών τοΖς σοΤς χα- 
τατρωΟήσονται ^ήμασιν.'ΟφΟήση αύτοΤς φοβερές, χα\ 
Απ6 προσώπου σου τρόμος λήψ8ται αύτους, χα\ σου 6 
Παντοχράτωρ ύπερασπκε7- χα\ συνετ^εΓ σε δ πλάσας 8υ8 Ιυθ8 €ΐΐΗ{β(, 8ΐ(]ΐΐ6 1η Κ>88ΐ ιηαηιοΙίΗ €0α8(ί- ^ σε, χατευθυνεΤ σου τά διαβήματα, χα\ Βράσει σε ΐυβί. ΤΙίΓοηυβ Ιυηβ φΐ88Ί 8ο1 βπΐ οογ^πι ίρ80, 
0€υΗ 6]υ8 16 Γββριοίβηΐ » ηβηιιβ 16 Τ68 «(ΙνβΓβχ 
€οηΙίη(|;βηΐ, ςυοηίίΐη {ρββ 1€ βΙο^Ίΐ* «Ι αΐ) ιιΐβτο 
ιιι»Ιγ{8 βΡ^ΓΑκανίΐ, Ιιηρεπαιηςηβ βιιιιιη ιίΙ)ί ΐαη- 

Ι|ΙΙ8ΐη €96ΐ6Γί8 ρΓβκΐβΜβηΐΙ |Τ«(Γΐ(ϋΙ» ρ08υί(ΗΙΙ6 16 

ηΐ]3Ηί 8ρ6€υΐ8ΐη ίη 6θΙΐ69 >€ νβΐιιΐί 8ΐΐΓ68ΐη δΐ8ΐααιη 
Ιη 6X06180, 6ΐν6ΐαΠ υΓΐ)6ΐη Ιη ιηοηί6 16 6Χ8ΐΐ8τίΐ; υ^ 
ηιυη6πι Ιί1>ί ΓβΓ&ηΐ |[<^ηΐ68, 6ΐ χΙοΓβηΙ 16 Ιι&1){ΐ8ΐθΓ68 

Ι0ΓΓ2Β. 86(3 ΙΙΙ, Πθηί)ίη6, 06118 01611$, 6ΐι]υ8 Γ6£^αιη 

ΙιιοοΓΓυρΐί1)ΐ66ΐ9Ρΐ6Γηιιιη 68ΐ, 6υιη ίη τ*ΐ8 ί1ίη|^6 ςυΐ ρ6Γ 
(6 6χ'ηιβ ηΧυβ 681, Ίρβί τυΐΐιιβίηί ρΓβΡββπΓια 6θΙ1ιΐ668^ 

61 &υΠ8 1υ8 8|] ρΓ6€68 6]ΐΙ8 Ίη€Γΐη6ΐυΓ. ΡΓΟίβ^αΙ 6Ι1ΙΙΙ 

ιηβηιιε Ιυα, Γ6|;ηβΐ ρτορΙβΓ ν6Γί(αΐ6ηι, (ΙβιΙυοαΐ 6υηι Ιπ\ βάσινάσ&λευτον. *0 θρόνος σου, ώς δ ήλιος 
εναντίον α6του, χα\ οΐ δφθαλμο\ αυτού Εσονται βλέ- 
ποντες 1π\ σέ* χαΐ ούδΐν ού μή &ψηταί σου των 
χαλλπών, χαθότι αυτός σε έξελέξατο, χα\ άπ6 μή- 
τρας άφώρισεν, χα\ τήν αύτοΰ βασιλείαν ώς άγαθφ 
υπέρ π&ντας σοι δδωχε, χα\ τέθειχβν [ώς σχοπήν ΙπΙ 
βουνού, χαΐώςχρυσουν Ανδριάντα έφ" ύψηλου, χα\ 
ώς πόλιν έπ' δρους άνύψωσεν, ;ώστε δωροφορεΤσΟαι 
ύπ' εθνών, χα\ προσκυνεΤσθαι ύπ6 των χατοιχούν- 
των τήν γήν. Άλλα συ, Κύριε δ Θεός μου, οδ ή βα• 
σιλεία άνώλεθρος χα\ αΙώνιος, εΓης χατευοδών τ6« 
διά σου έξ έμοΟ γεννηθέντα, χα\ ίστω ή Ιπισχοπή 
του προσώπου σου έπ* αύτ^ν, χα\ τ6 οΖς σου έπιχλι- ιΐ6χ(6Γ8 Ιυ3, βΐϋιη^βηΐυκ τΊχ ^αβ ίη 55 6οη8ρ6€ΐυ ^ νέσθω ταΤς τούτου δεήσεσι, σχεπασάτω αύτ^ν ή χείρ ΙΠΟ, ΙΐΙ Ου$1θ(1ί3ΐ ]ΐΙ8ΐίβΓ8Γΐθη68 1038, 0ΟΓ3ηΐ 60 

ρΓΟοίϋβηι 1ΐ08(68, 61 Ιηΐιηίοί 6]υ8 16γγ3πι ΙίηςβηΙ. 
Α(ΙυηιΙ>Γ6ΐυΓ 8ΐΐΓρ8 6] η• Γοβουηάιρ 8θΙ)οΠ8 Γοΐϋβ, 6ΐ 

υΐηΙ)Γ3 1^00108 6]θ8 ΐηθη(68 Γ6^ί08 ορ6Γΐ3ΐ,^ςυί3 ρ6Γ 
Ι6 Γ6§[68 Γ6{η3ηΙ, (6 66ΐ6ΐ)Γ3ηΐ6δ ίη 89Β€Ιΐΐ3. σου, χα\ βασιλευέτω Ινεχεν αληθείας, χα\ δδηγήση 
αύτ^ν ή δεξιά σου, χατευθυνθείησαν αΐ όδο\ αύτου 
Ινώπιόν'σου του φυλάξασθαι τά διχαιώματά σου * 
πρ6 προσώπου αύτου πβσουντα» πολέμιοι » χα\ 
λείξουσι χουν οΐ έχθρο\ αύτου. Κατασχιασθε(ΐ| «6 στέλεχος του γένους αύτοΰ πολυγονίας φύλ}.οις, χα\ ή σχιά τοΟ χαριβου αύτοΰ έπικαλύ^Ι^ι δρη βασίλιια• 
δτι διά σου βασιλβύουσι βασιλείς δοξάζοντές σ8 εΕς τδν αΙώνα» ΟΑΡυΤ ΡΚΙΝϋΜ. 

Β€ Γαΐ2ίησα/ίε, €ί ηηαηίνηι ρτοίίηί ίηψβταΐοη 

Λοηιαηο •ί ρα€€ηχ οκηι ίρ•ί• Ηαύβαί, Αυ(1ί 6Γ(|;ο, βΠ, ςαχ Ιί1)ί ηοη ί|[ηθΓ3η(ΐ3 6χί8ΐίιηο, 
61 1ηΐ6ΐ1ί{βη8 68ΐο υΐ Γ6οΐ3ηι |;υΙ>6Γη3η(1ί Γ3(ίοη6ΐη 
8886ςυ3η8. 8ίςυί(ΐ6ΐη Υ6ΐ 8υ1><1ί1ί8 οηιηίΙ)υ8 ορροΓ- 
(υηαιη 6886 86ί6η(ί3ηι ι!ΐ60, ρΓ96€*ιρυ6 νοΓΟ 1ί1)1, Β νων τήν μάθησιν, διαφερόντως δέ σο\ τψ ύπίρ τής ΚΕΦ^υίΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. 
ΠβρΙ τώγ ΠατΟτακιτωτ (69) , ηαΧ Λρδς χ^σα 

σνμβάΛΛοΨτα* μετά νου βασιλέως 'Ρω^^αίωτ 

είρηνεύοττ^ς, 

"Λχουσον τοίνυν, υΙ&, & μοι δοχεί σε μή άγνοείν, 
χα\ νοήμιον γενβΰ, Γνα χτήση χυβέρνησιν. Φημ\ γάρ 
χα\ τοΙς άλλοις άπασιν εΤναι χαλλν τών ύτΓοτεταγμέ- ςιιΐ οιηηίυπι 83ΐυΐΙ ρΓθ8ρίθ6Γ6| 36 η)υη(]ί η3ν6ΐη 

Γ6£6Γ6 6ΐ |[υΙ»6Γη3Γ6 €ΐ6ΐ)6Α8• ΟοΟίΙ 8ΐ ρβΓβρίΟϋΟ, 

ΐΗΐο, 3ΐ(}ΐΐ6, αΙ ρ3Γ 68ΐ»0υί<1ο, ρ6<ΐ68ΐΓΐ 36 δΙπιρΗα 
1οςιΐ6ηιϋ β6η6Μ ηΙ^Γ, &<1 6λ ηυ» ρΓθρθ3υί (ΐ6θΐ3- 

Γ3η()3, η6 ΐηίΓ6Γ69 ΟΙί. ΝΟΟ 6ηίΐη Γ6016 86ΓίΙ>6Α4ϋ• 

ηοςιιβ Α(Γΐ€2Β (ϋοΐίοηΐο Ιατ^ίι!» 36 8υ1)1ίηιί8 8ρ66ί- πάντων σωτηρίας όφείλοντι διαμεριμνάν, χα\ τήν 
χοσμιχήν όλχάδα πηδαλιουχείν τε χα\ χυβερνςίν. ΕΙ 
δΙ σαφεί χα\ χατημαζευμένω λόγφ, χα\ οίον είχή 
^έοντι πεζφ χα\ άπλοΐχφ πρ^>ς τήν τών προχειμέ- 
νων Ιχρησάμην δήλωσιν μηδίν θαυμάση^,'υΐέ. Ού γάρ 
Ιπίδειξιν χαλλιγραφίας, ή φράσεως ήττιχισμένης , ΑΝ3ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΟυΒΗ ΝΟΤ/Ε. (68) Μ6ΐΐΓ8ΐη8, 30 βί Ιβ^ΟΓβΙιΐΓ στασιασμοΰ ρΓΟ 
σταδιασμοΰ, 1ι8Β6 ίΙ»ίηΙβΓρΓ6ΐ3ΐιΐΓ,ε«</ί(ίοηί8 ηιοίπ^ 
ΥβΓυιη ίη ιη85. Ββ^ϋβ 6ΐ ίη ΡβΙβϋηο ηοη 8θΙϋηι 
1Γΐ6 Υ6ηιηΐ6ϋ8ηι 63ρ. χιιι. οίΓε3 βη6ηι Ιβ^ίΐυΓ στα* 
διασμοΰ, αΐιί Ιΐ6αΓ8ία8 ρβΓρ6Γ3ηι 6πΐ6η(ΐ8ΐ σταδία 
σαου ρΓΟ σταδιασμοΰ - ηυ ι ρρ6 ί(ΐ6ηι ΡΟΓρΙιγΓοβΟΒίΙβο 
Γι\). ι. (16 Τΐιοαι• ϋ1>1 «Ιο Τ(ΐ6πΐ3ΐβ 86€υη2ο Αγ- 
ηΐ6ηί3εο, βίο ΙίλΙιεΙ, οΟτε Μένιππος δ το^ς στάδια• 
σμούς τής δλης οίχουμένης άπογραψάμβγος, ηΙ>1 νυΙθ3ηίη8 σταδιασμ<^ν ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐυΓ (]ίπΐ6η8ίοη6ΐη 
ρβΓ 8ΐ&(1ία. Α(Ιϋ3(υΓ ΐίαι^υε Ιιφο υοχ 61ο553πο 
Ογ£€0 Βυο3η^ϋ. 

(69) Οβ Ρ3ΐζίη3είΐί8 5ογΙΙιίθ3 ^ρπίο ηυί οιί3ηι 
Ρ3ΐζίη&ο;6 3ΐϋ8 ϋίουηΐυΓ, ρ1υπΙ)υ8 3ςίΐ8€Γίρΐ0Γ ηο- 
8(6Τ €3ρϋί5υ8 86<ιυ6ηΙίΚ)υ8, υ1)ί ιΐβ οοΓυπι Γ^^ίοηο, 
νίΐφ ίη8ΐίΐυΙο, &ϋηΐί5Η8 ςιΐΦ ίρ$ί8 οοηίΟΓΠΐίη^Β 
8υηΙ ιη«ι1ιί8 ΙοςηιΐυΓ. Υίάο «ίο» ϋϋ ίρ8ί8 1ιαϋ€ΐ 
ΟηοϋοΒ. 161 ΒΒ ΑΒΜΙΝΙδΤΚΑΝϋΟ ΙΜΡΕΚΙΟ. 162 

χα\ τ6 διηρμένον διογχούσης, χα\ ύψηλου ποιτίσαι Α ηιβιι 6(Ι6Γ6 ίη αηιιηο 1)2ΐΙ)υΙ ; 86(1 ροΐίΐιβ €θπιηιι*η*| Ισπού$α9α ' άλλ& μ^λον β(& χοινής χα\ χαθωμιλη- 
μένης ίπαγγβλίας ^Μξζι η Ιτπβυσα, &περ οΓομαι 
δεΤν σι μή άγνοεΤν, χα\ & τήν έχ μαχρδί; εμπειρίας 
φύνεσίν τε χα\ φρόνηβιν <6μαρώς σοι δύναται προξε- 
νεΤν. Ύιτολαμβάνω γάρ χατά πολύ συμφέρειν άβΐ 
τφ βασιλεΤ Τωμαίων, είρήνην έθέλειν Εχειν μετά 
τοΰ Σθνους των Πατζιναχιτών, χα\ φκλιχάς πρ<^ς αυ- 
τούς τΓΟίεΤσθαι συνθήχας τε χα\ σπονβάς, χαι απο- 
στέλλε ιν χαθ* Ιχαστον χρ^νον έντβΟθεν πρ6ς αύτους 
άποχριαιάριον (70) μετά ξενίων αρμοζόντων χα\ 
πρ^ς τ^ Ιθνος επιτηδείων, χα\ αναλαμβάνε αθαι έχεΙ* 
θεν δμήρους, ήτοι δψιδας (71) χα\ άποχρισιάριον • 
οιτινες έν τ?) Οεοφυλάχτι•• ταύτη πόλε ι μετά του χαθ• 
υπουργουντος ε!ς ταΰτα τυνελεύσονται, χα\ βασιλι- αΰ Γ3ηιί1ίλΓΐ ββπηοηβ βα βηιιηΐίαΓβ (ΙββΙίηλΙί, ςιι» 
ηοη ί£;Β0ΐ« ΙΙΜ 6886 (Ι6Ι)6Γ6 ρυΐ&γί, ςυχφΐβ ^1ιι- 
ΙϋΓΟΟ «80 61 6χρ6Ππΐ6ηΙο, ίηΐ6ΐ1ί{;<;η(ί3ΐη Ιϋ)1 30 
ρΓη(ΐ6ηΓΐ3ΐη Γλϋίΐβ 6οηΰίΙί3Γβ ροββίηΙ. ΑγΙϊΚγογ ια- 
Ι6ΐη 16 Γ6 ίιηρ6Γ3ΐθΓί8 Κοιη3ηοΓαιη 6886, ιιΐ €αιιι 
Ρ3ΐζίη3άΐί8 ρ306ΐη 86ΐηρ6Γ 3)ξ3ΐ, 3ΐηίθ6 €αιη ΠΠβ 
ρ3θΊ8ε3(υΓ, 61 Γ(£(ΙβΓ3 ίη63ΐ, 8Ίη([αΓΐ8 βηηίβ Αρο- 
€Γίδί3Γίυηι €υιη (Ιοηί» ^6η(ί 60ΐηρβΐ6ηΙϋ)υ8 Άά 

ίΙΙθ8 ΙΙΐίΐΐ3( ; ίηά6 Υ6Γ0 θΙ)8Ίά68 Γ6θΊρΊ«1 βΙ Αρθ6Π- 

8ί3ηυπι ςιιί ίη υΓΐ)6ΐη 1ΐ3η6 3 Ι)60 86Γν«ΐ3ΐη ουιη 
3(Ιιηίηί8ΐΓ0 €0ην6ηΐ6ηΙ, 36 6θηύ*ιβηΙ$ οιηηΐύυβ 1μ- 
ηβΩοΊίδ 1)οηοΓΊΐΗΐ8<|υ6 &1) ίιηρ6Γ3ΐ0Γ6 3Ώοί6ηΙαΓ. 
Η3Β0 ςυιρρβ Ρ3ΐχίη3θίΐ3Γοηι %^η$ ραπί €Ι]6Γ80ΐιΐ8 
Ωιπιίιη3 68ΐ« 6Ι ηί8ΐ 3ΐηίθ6 ηοϋΐβουιη β6ηΐί3ΐ, Ιη χών ευεργεσιών χα\ φιλοτιμιών των επαξίων πάν- Β €Ιΐ6Γ8θη6ηι ίιηρΓ688ίοη6ΐιΐ 6ΐ 6Χ6ϋΓ8ίοη68 Γ366Γβ 
των τοΰ βασιλεύοντος άπολαύσουσιν • δτι γειτνιάζει ν3ΐ6ΐ, ίρ63ΐηςυ6 Οΐ6Γ8οη6ΐΒ 6ΐ Γ68ίοη6β ίιιί68ΐ3Γ6 
τ6 τοιούτον Ιθνος (72) των Πατζιναχιτών τψ μέρει ίο (ΙβροραΙβΓΐ• . 

της Χερσώνο;, χα\ εΐ μ^ φιλίως 2χουσι πρ6ς ημάς, δύνανται χατά της Χερσώνος έξέρχεσθαι, χα\ χουρ- 
σεύειν (75), χαΐ ληίζεσθαι αυτήν τε τήν Χερσώνα κα\ τά λεγόμενα Κλήματα (74). ΚΕΦΑΛ. Β*. 

Περί τώτ Παζζίνακιτίύτ καΙ των Ψώς» 
Ότι χα\ τοϊς Τώς οΐ ΠατζιναχΤται γείτονες (75) 
χα\ δμοροι χαθεστήχασι, χαι\ πολλάχις δταν μή 
πρ6ς αλλήλους είρηνεύουσι πραιδεύουσι τήν Τω- 
σίαν (76), χα\ Ιχανώς αυτήν παραβλάπτουιι χα\ 
λυμαίνονται. "Οτι χα\ οΐ Τώς διά σπουδής Ιχουσιν 
είρήνην Ιχειν μετά των Πατζιναχιτών. *Αγοράζουσι 
γαρ έξ αυτών βόας, χα\ ίππους, χα\ πρόβατα, χα\ ΟΑΡυτ π. 

ΰβ Ραίχίηαφ'α βΐ Αμιμ. 

Κυ88ί8 Ρ»ΐζίη3€ίΐ9Β νίΰίηί βυηΐ 61 €οη(6ηηίηί : 

ςυ3Γβ ηΐ8ΐ ρ306ΐη ίηνίοβπι 6θΐ3ηΐ, Κιι$8ί3ΐη 8»ρβ 

(ΐ6ρΓ»(ΐ3ηΐυΓ {η|ξβιι1ΐ(ΐυ6 43ΐηηο 3ΐΒείυηΙ• Ιϋοο 

ΒιιββΙ *ορ6Γ3ΐη (ΐ3ηΐ, υΐ ρ36ϋΐη €υπι Ρ3ΐζΊη36ΐϋ• 

Ιΐ3ΐ)63ηΙ. ΑΙ) ίρ8ί8 6ηίΐη 1>0ν6β, 6<|υ08 6ΐ 0¥68 6001- 

ρ3Γ3ηΐ, 3ΐ^υ6 ΙιΟΓΟπ) ορβ 5β ^'^^ΙΙίΐ'β 8α3τ!θ8<|υ6 
γίΐ3ΐη 3|^υηΐ : ηιιΠυιη ςιιίρρ6 ΙιΟΓυπι »ηίΐΒ«1ίιΐηΑ ίη έχ τούτων εύμαρέστερον διαζώσι χαΙΙτρυφερώτερον* ^ Βυ88ί3 ηηβαΐυΓ. 86<1 ηβςυβ 3(1 1>6ΐΐ3 ςυ» 6χΙγ« έπε\ μηδέ ν των προειρη μένων ζώων έντ|1 'Ρωσίςι 
χαθέστηχεν. Άλλ' ούδΐ πρδς ύπερορίους πολέμους 
άπέρχεσβαι δύνανται δλως οΐ Τώς, εί μή μετά τών 
Πατζιναχιτών είρηνεύοντες, διότι δύνανται Ιν τφ 
εχείνους τών οίχείων ύποχωρείν, αύτοΙ επερχόμενοι 
τά έχείνων άφανίζειν τε χα\ λυμαίνεσθαι * διδ μάλ- 
λον άε\ στιουδήν ο( Τώς τίθενται διά τε τδ μή παρα- 
βλάπτε σΟαι παρ* αυτών, χα\ διά τδ Ιαχ\)ρ6ν είναι τδ 1)068 |^6ΓϋηΐυΓ, ίΓ6 οιπηίηο Βυ88ί ρο88ΐιηΙ, ηίβΐ 
6αιη Ρ3ΐζίη36ϋί8 ρ366ΐη δβΓνβηΙ : ςυοηΐ3ΐη (Ιαηι 
\\\ι 6Χ(Γ3 Ηη68 3ΐ)$06<1ιιηΐ, ίρ8ί ίΓηιηιρ6ηΐ68 ρο88ΐιηΐ 

ΐ6ΓΤ«ΐη βΟηΐσΐ ρ088α01(]3Γβ 61 <ΙβΤ3•ΐ3Γ6. Ι(ΐ60<|υ6 

Βυ88ί 8ΐ]ΐηηιορ6Γ6 ββίβ^απί η6 (Ιβιηηυιιι 3ΐ> ίβίΑ 
|[6ηΐ6 $ϋ)ί ίιηροΓΐ6ΐυΓ : 61 ςυίβ 8ΐΓ6ηυ3 ϋΐ3 «Ι 3(1- 
ιηο(1υιη 1)6ΐ1ί6083 68ΐ, 63ΐη 8ϋ)ί 3(1 ΜΜ 6οη8οηίυπι 
€1 3υχί1ίυηι ρ6ΐ1ίθ6Γ6 €υΓ3ηΐ, ιιΐί βίιηυΐ 61 6]υ• ίηί- ΑΝδΕΙΜΙ ΒΑΝΟϋΒΠ ΝΟΤ^^:. (70) 1(1 681, 1.6β3ΐυιη ; ρ368Ίιη (|υί(ΐ6ΐη Ιΐ36 8ΐ|;ηί• 
βο;ιιίοη6 οοευΓΓίι 3ρυ(Ι 8εΓΊρΙοΐ'68 ηίοάϊχ βΐ ίηίίηι» 
0ΐ9Βείΐ3(ί8 36 Ιι3Γιηίΐ3ΐί8, νί(ΐ6 0ιΐ63η(|[ϋ ιι1ηιηιςυ6 
^1ο^>8:ι^ίιι(η ; υη(1ο ηο$ΐΓ3(ε$ Ι6([3ΐυπι ΡοοΙίδΒΐ' βρρβί- 
ΐ3πΐ. ΙπϋίρΐΙ ηοτηεη 6ΐιηυιιυ8 ΟοηδίΒπΙίηί ηΐ3|;ΐΗ Ι6ΐη• 
ροΓ€, ηΐ 8€Γί1)ίΙ Ηίη€ΐηαΓϋ3 βρί8ΐ. μι, €3μ. ΙΙΙΙ. Ν66 ΙΙ^ιο ηο(ίοιΐ6 82Βρβ 066υΓΗΐ ηριιά Τ1ΐ60ρ1)3Ι16ίη, 6ΐ 
3ΐίο8 8ΐτίρΐθΓ68: ηβοοοπ 6υιηΑ6ΐιι €οηδΐ3ηΐίηυπι ίη 
Τ3εΙί6ί6• νί(]6 1)υ€3η^ίΙ 61θ88. 6γ«6. 

(74) 1ηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐυ8 8υηι Βί>§ί4ηί€$ βχβηιρίο 6(ϋ(. 
1.31. ΰ3ΐιοηυπι Εοοίββί^β Αίήο. €30. 107, έν τϋ 
Χαλκηδόνι εί^ τήν έχχλησίαν του δευτέρου χλήματος. 3ΐ) οΓίβίιιβ ρΓΟ ςυονίβ \€%ζ{ο 8υπ)6ί>3ΐΗΓ, 86^ (]ΐιί Β ίη Βα»ίίί€α Β^ρίοηΐ» 9€οηηάοί, Οΐ6Γυιη 3ριιά 6ΐιπι- £6€ΐ68ί8β ηβ^Οΐία ΙΓ36&31}31 Ιβ^ϋ^ΐυβ, Αρ06ΐί8ί3ήυ8 
4ΐΪ6€():ΐΙϋΓ: ρθ$ΐ6ΓΊθΠ 3υΐ6ΐη ΧνΟ ρΓΟ ^υοίτίβ 16£310 

ΐηϋί(ΤβΓ6ηΐ6Γ υ8υΓρ3ΐυιη 681. 

(71) "Όψις πιυ1ΐίρ1ί€ί 8!|^ηί&ε3(ίοη6 3ρυϋ 8€η- 
ρΐ0Γ68 οο6υΓΓΐΙ« ςυ6ηΐ3ϋιηο2υηι 6ΐί3η] 3ρυϋ 6υπι• 
«ΐϋΐη €οη8ΐαηΐίιιΐιιιι ; 1)06 ίρβοπΐ6ΐ ςυίρρβ 1ί1)Γ0 (1β 
Α(Ιιΐ). ίιηρ. 63ρ. 53, ρ. 149 οψις ρΓΟ νηίΐη 366ίρίΙιΐΓ : 
Και Γδετε ότι ό ΐαυρόματος τ^ νώτα αύτοΰ έχει πρδς 
ήμά;, χα\ τήν δψιν πρ6ς τους Ιδίους, έγώ δέ τήν 
δψιν μου πρδς ύμας, χα\ τά νώτα πρδς εναντίους. 
Ιη ΤαιΙίοίβ αρα(1 ίΐ3υι1οίυιη δψις ογο €Χ€ηίία9 
\τοηΐ€ υδΐΐΓρ3(υΓ. Αι ίο ρΓ»ΐ86ΐαί3Γυπιδψις 68ΐ ρυΓυιη 
ρυΐυιΐ) 1ι3ϋηυιη, ο^ΐΜ;ςυ3 ηοΐίοιΐ6 3€6ίρίΐυΓ 6ϋ3ΐη 
03ρ. 7 6]υ8<ΐ6ΐη Ιίϋη (1β Α(1ηι. ίηιρ. Κα\ έπι- 
ζητείν βψιδας χα\ διασώστας η6θΐιθη 63ρ. 8 61 45. 

(7^) Εχ ίΙ1ί8 (ΐυ» Ιο 8βηυοπΙί1>υ8 Ιΐ3ΐ)6( δ€πρΐθΓ οο8- 
16Γ Γ36ίΐ6 60Γυπι Γ6|;ίοηί8 ϋιιΓιΐ68 ι1ί|;πο$οί ροδ8υιιΐ• 

(73) 1(1 6^1 ϋΜπαη, ρηνάαή, ίχοηπίοπα [α€€Γ€. (Ιβιη 6οιΐ9ΐ3ηΙίηιιοι £6ΓΐΙ)ίΙυΓ χλήμα βΐ χλίμα, φυιη 
η. οαρ. 1ΐ0€ ρηιυο ; €ΐιιη. 03ρ.37, 61 Γ3ρ. 42. 6]υ8- 
(Ιϋΐη Πϋη (Ιβ Α(1ιη. ίιηρ. 6ΐ ί13 ν3Γί6 δεπρίυιη, 
63(!βιη 1311160 ηοΐίοηβ ρ388ΐπι Γ6ρ6Γί(ηΓ 3ρυ(Ι Αιι- 

ϋΙΟΓβδ. 

(75) 06 Βοδδίδ 61 Βιΐδδί3 ρΙυπ1)ΐΐδ ΙοςηίΙοΓ ίηίΐ3 
δοΓίρίοΓ ηθ8ΐ6Γ. Ββ Βηδδίδ 3ϋΐβηι 8νιηεοη Ιλ|[0- 
11ΐ6ΐ3 ίη ΟΙίΓοηίεο Μ8. δίε Ι(Μΐυί1πΓ: Τώςδέ οΐ χαΐ 
ΔρομΙται, φερώνυμον, άπδ Τώς τίνος σφοδρού δι- 
έδραμεν άπηχήματος τών χρησαμένων έξ ύποθήχης ή 
θεοχλυσίαςτινδς, χαΐ υπερεχόντων αυτούς, έπιχέχλην- 
ται. Δρομιται δέ άπδ του οξέως τρέχειν αύτοίς προσ- 
ήγετο• έχ γένους δέ τώνΦράγγων χαθίστανται. 

(76) 1(1 6δΙ, ρΓ3Β(ΐ3ΐιΙυΓ : Ιιοε ν6Γΐ)0 ηΐίΐϋΓ ε«η- 
8ΐ3ηΙίηΜ8 6ΐί3ΐη 63ρ. 10, 13, 30, 32, 44, 45, 61 ίη 
Τ3εΐί€ί8 ηοηουηςΗ3σι. Αρυιΐ 3ΐίθ8 ίΐβπι δεπρίοΓβ• 
Βγζ3οΐίηο8 ρ38δίηι υεευΓΓίΐ Ιιοε ν6Γΐ)αηι 63<ΐ6ηι ιμ• 

11006. 163 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 164 

ηιίΰΐΐίλΐη (ΙονίΙβηΙ, 61 &αχϋΙο ΓηίληΐυΓ. Νβςυβ ροβ- Α τοιούτον Ιθνος συμμαχ(αν «αρ* αύτων λαμβάνιιν, 5ΐιηΐ ίΐβη Κα^βΙ ίηιρ6ΓΑΐΠ€6ΐη Ιιαπο ΒοηίΑαοΓϋΐη 
ιΐΓ&>6πι, βΐνβ ΜΠ, βίνβ €οιηο6Γΰϋ €&ιι&α ρβίβΓβ, ηί8ί 
ραοβιη αιω ΡβΙχίοαοίϋβ €0ΐ2η1 : η«αι α1)ί οαιη ηα- 
νί1)υ5 Κυββί ^ά \ο^2ί Οϋΐηίηί) ρη^πιρί^ άβνβηβηηΐ, 
ευιη ηοη υΙΐΓΑ ρΓοοβϋβΓβ ({υβ&ηΐ, ηίβΙ ΐϋνίουΐ98 
8008 Ουιοιίιβ 6άιΐ6ΐ88 Ι)αιη6Γί8 ίιηρο8ΐΐ38 (ηη8Γο- 
ΓΑίιΙ. ΐυη€ Ιβιηροηβ ί1Ιθ8 Ραΐζίηαεϋ» Ιηναϋυηΐ, 6ΐ 
ΤαείΙβ ςυί2 ^υρΓΐ€ί 1&1)οπ ΓβΓβη^ο ρ2ΐΓ68 ηοη 8ΐιηΐ, 
ίη Γπ^Αΐη νβΠυηΙ 6ΐ ίοΙβΓΩείυηΙ. 
ΐτών, κα\ έτιι των ώμων βαστάζοντες διαβήσωσιν • χα\ ίχειν αύτους <(; βοήΟειαν,ώς αν χα\ της Κχθρζς 
αυτών άπαλλάτταΐντακ, χαΐ τής βοηθείας χαταπο- 
λαύοιεν. 'Οτι ούβέ ι:ρ6ς τήν βασιλεύουσαν ταύτην 
των Τωμαίων τιόλιν ο( 'Ρώς ηαραγίνεσθαι βύναν- 
ται , εΐ μ)) <μ•<ά των ΠατζιναΐΜτών ιίρηνεύοντες , 
ο&τε ιιολέμου χ4 *ν, .οΟτε πραγματείας. Έπβι^ή έν 
τψ μετά των «λοίοχν εΐ; τους φραγμοΐις του ποτα- 
μού (77) γίνεβΟαι τοΟς 'Ρώς» χα\ μ)) βύνασθαι δκλ 
θειν» εΐ μ^ έξαγάγωσι του ποταμού τ& πλοία αΟ- 
έπιτίθενται. τύτε αύτοΤς οΐ του τοιούτον £θνους των Πατζιναχ.ιτών, χαΊ ι^^διως, &τε προς δύο πόνους άντέχειν μή δύνανται, τροτιουνται χα\ χαταογάζονται. 
ΟΑΡϋΤ III. ΙΚηΚΑΑ. Γ« 

ϊ)€ Ραίζίηαοίίίί α Τηηίί. Περί τώτ ΠνΛζίνακίΖ&τ ηΛ^ί^ΤςύρΜωτ. 

ΤυΓεαΓϋΐη (;6η8 ηαβιηοΓ&ΐυε Ρ9ΐΙζίη«€ίΙ«8 ηιβςηο- Ότν χαΐ τ6 των Τούρχων γέν6ς μεγάλιος πτοείται 
Ρ6Γ6 Γ(;ΓθΓΐΐϊίά2ΐ, ςυί3 ίΓ^ςυβηΐβΓ ίη ρΓ»1ϋ8 μΚ) ϋ8 χα\ δέδιβ τοίις είρημένους ΙΙατζιναχέτας'» βιάτ^ ι»λ• 
ίΐβνΐηί βΐ 3ι1 ίηΙβΓηβείοηβιη ΓβΓβ 02Β$ί βυΐιΐ. Ι«ΐ€0<|υβ λάχκς ήττηθζναι παρ* αυτών, χ«1 τελείως σχεδ^ 
ΤϋΓ€ί8 ΡλΙζΐπΑοΙΙ» ,86ΐηρ6Γ ΓθΓΐηΐ(Ιθ1θ8ί βυηΙ, ι1) ^ παραδοθηναι ά^νισμφ. Κα\ διά τουτ• %£ί φοβεροί Ηβςυβ €0€Γ€60ΐυΓ. 

ΟΑΡϋΤ ΙΥ. 

Β$ Ραΐίίηαοίίίζ^ Αιιιιίι £ί Τηνα$» 

$!ρ8€6ΐιΐ€αιηΡαΐζιη8€ίΐί8 1ΐ3ΐ)6ΑΐΗοη)2ΐοθΓυιηΙηι- 

|)6ΓΐΐθΓ9 ίιβρβΓίυιη Βοηαληοπιιη ηβςυβ ΚιιβΒΐ» ηβςυβ 

ΤϋΓΟβί ίηίβ8ΐ8Γ6 ροβιυηΐ : ηβςυβ ίίβηι ρο88υηΐ ζ Κοιη^μ 

'ηιΐβ ρΓο Γ6<1ίη>βη<1α ροοβ ιη«|ΐι&ιη ρβουηίλΓαιη νίικι βχί- 

^Γ6, ίιηρ€ΠΐΐθΓ«ιη Ιιυ]υ8ε6β6ΐιΐί& 8υΙ)δΊ<]Η8 «'ΐο ροίβυΐΐΑ 

ηίιυιη ρβιΐίιιιβ^οβηΐθβ. Οιιηο 6ηίιηΠΙί ίη1)6ΐΙιιιη οοηίπι 

Κυηιαηοβ ρΓοΔοίβουηΐϋΓ, Ρ8ΐζία8θί1;£« 81 νβ βιπιίοίϋΑ 

<αιη ίιηρβΓ&ΙΟτβ (ΙβιτίηοΓι, 8Ίτ6 ΙΗΐβΓί8 6]υ8 8ΐιιυ6 

ιηυη6πΙ>α8 ρ^ΙΙβοΙί» Γίΐαΐβ ΤιΐΓ€2ΐΓαιιι Κυ880Γυιηςιΐθ τοΙς Τούρχοις οΙ ΠατζιναχΙται νομίζονται, χα\ συ• 
στέλλονται δπ* αυτών• 

ΚΚΦΑΑ. Α'. 
Περί των ΠατζίναΗξτώτ, χαΐ *Ρώ^ χαΙ Τούρκων. 
Ότι τοδ βασιλέως Ύ(ι)μαίων* μετά τών Πατζινα- 
χιτών είρηνεύ^τος* «^ Ί^ώς πολέμα νόμφ χητό 
της 'Ρωμαίων Ιπιχρατείας, οΟτε οΐ Τουρχοι δύναν- 
ται &πελθ8<ν- Αλλ* οΟτε ΰπλρ τής ϋρήνη^μεγάλσ 
χα\ δπέρογχ^ χ/Η^ματά τβ χαΐ πράγματα «αρά τών 
Τωμαίων δύνανται άπαιτεΤν, δεδιύτες τήν διά του 
τοιούτου έθνους παρά του βασιλέως χατ* αυτών 
Ισχΰν. Έν τφ έχείνους χατά 'Ρωμαίων έχστρα- 
τεύειν, οΐ ΠατζιναχΙται, χα\ %^ πρ6ς τ^ βασιλέα φι• 
ΐΟΓΓλΟ) ΙηναάβΓβ, &ε υζθΓ68 ΙΐΙΟβΓΟβςυβ ϋΙοΓυηο ίη (^ λί^ συνδούμενοι, χα\ παρ* Ιχείνου βιά γραμμάτων 
86ΓνίΙυΙ«ηι α£6Γ6, τβ^Ιοηβηκιμ^ (ΙβναείαΓβ ροβευηΐ. χα\ δώρων άναπειθύμενοι» δύνανται ^ίως χατ^ 
της χώρας τών τε Τώς χα\ τών Τούρχων ΙπέρχεσΟαι, χα\ έξανδραποδιζεσθαι τά τούτων γύναια, χα> 
παιδάρια, χα\ ληΐζεσθαι τί^ν χώραν αυτών. 57 ΟΑΡϋΤ ν. 

Ό€ ΡαίχίηαάίίΜ εΐ ΒαίραΗί, 
Βυ1(;&Γΐ8 ςιιοφίβ ίοΓϋΐί(ΐ2ΐ)ϋίο? Κοιηαηοπίιιι Ιηι• 
ροηιΐοΓ νί(ΐ€ΐ>ίΐυΓ, Ιρεοβςυβ «ά ρλοβπι βΐ ςυίβίβηι 
3<ϋ86Γ6 ν^ΐβΐ, ύ ΒΪί ΓφάοΓβ ουιη Ρ&ιζ^ηα^^ϋ$^υ^^ιυ8• 
δίΐ|υί(1ΰΐη ιη6Π>0Τ2ΐί Ρβίζίπαοίΐχ ΒυΙ(|;8Γί8 αΙ^ιη 
βηίΐΊηιΙ 5υηΐ : 61 ΐΓΐ»ϋΓ»Ιυ βυο, 8ίνβ ρΓορπί ςυ£8ΐυ8 
€21189, 8ίτ6 %ά ίηβυη^^ηι ουοι Βοιηιηο ίη)ρ€Γ8ΐ0Γ6 
^Γ»1ί2ΐη, Βυ1{2ΐπ2ΐη.ηυ1)ο ηβ^οΓιο ίηναιΙβΓβ ρθ88υηΐ, 
3β ιηυΐιίΐυιΐίηβ, Γοΐιοι^ηβ 8υο ίρ808 (ΙβνίηοθΓβ 6( 
ρΓθ0ί£βΓ6. ΟυβρΓορΙβΓ ΒυΙ^βΓΙ ηΐ2Ι(|;η2Π1 ρ8€ί8 80 
ΰοηΐ'οΗίββ ουπι Ι^^ζίη8€ί1ί8 86ητ8η4ΐ» ουΓ^ηι, βοϋί• ΚΕΦΑΑ. Ε. 

Π^ϊ των ΠαχΟναχιτων καϋ ΒουΛγάρωτ. 
*Οτι χα\ τοΙς Βούλγαροι^ φο6ερώτερος Αν είναι 
δύξειεν δ τών Τωμαίων βασιλεϋς, χαΐ άνάγχην ησυ- 
χίας έπιτιθέναι τούτοις δύναται, έχ του μετά τώ% 
Πατζιναχιτών είρηνεύειν * επειδή χα\ πρδς αύτοΰς 
τοΟς Βουλγάρους οΐ είρημένοι ΠατζιναχΙται πλησιά- 
(οοσι * χα\ ήνίχα βουληΟώσι, ή δι* οίχείον χέρδος, 
ή τ9 πρ^ς τ6ν βασιλέα 'Ρωμαίων χάριτι, ευχερώς 
δύνανται χατά Βουλγαρίας Ικστρατεύειν, χα\ Από 
του πε ρ ιόντος πλήθους χα\ τ^^ς Ισχύος αυτών, υπέρ- 
νιχ^ν αύτους χα\ ήττοίν. Διά τούτο χα\ οΐ Βούλγαροι €*ιΐυ<1ίιιβπιςυθ ^βΓυηΙ• Νβπι ΓΓβ^υβηΙβΓ 2ΐ) ί'ιβ άβ- ]) Αγώνα χα\ Ιτπουδήν διηνεκώς έχουσι του είρηνεύειν 
Ι)6ΐ1«ΐι Αίςαβ ¥281111 , βχρθτίηιοηΐο <1ί(ϋθ6ΓαηΙ, χα\ όμονοείν μετά τών Πατζιναχιτών. Έχ του γάρ 
ςιι^ηΐϋΐη 8ί1ιί οοηΓϋΤλΙ ρ2€8ΐ6 οηηι ί11ί8 8€ΐηρύΓ πολλάχις ύπ* αυτών χαταπολεμηθήναι χα\ πραιδευ• 
8{^βΓ6. Οήναι, τ|) πείρ^ έγνώχασι χαλ6ν χα\ συμφέρον εΤνα' 

τδ ε^ρηνεύειν άε\ πρ6; αυτούς. 

ΑΝδΕυΐΙ ΒΑΝΟΙ'ΒΙΙ ΝΟΤΛϋ. (77) Νίιηίηιιη, αά Ιοεα /Γνιηίιιίε ρταίτνρία. Ρργ- 
ρεΐ8ιιι Ιΐ8Βο, ίιιΐ6ΓρΓβΐ2ΐυΓ 1ΙβαΓ8ίυ8, ίηβΗίηίηη ιηιι- 
ιιίΏΐεηϋί ; ςιιίρρβ ίη ϋιηιιΐιΐο, ΟΑηαρΓί βΐ Βαιΐ28ΐΓΊ 
Ωυιη^ηίΙ)υ8 αυΙΙι ιηαηΙηι^ηΙ• ΑΠβ ί2€ΐ2, ςιι« η»νί' 
ΙζαΓιοηβη) ίιηρ«ιϋιηΐ, κροηνϋοΓ ; Ιθ€2 νβτο ρηΒ- 
ιιιρι«, 86υ τυρ^Β ΐηηιτβηιβ, ςι» η«?Ι|ϋ8 ρ€πιΐ€ΐΗ η6ςιΐ68ηΐ, ΓΓ6ςιΐ6η(ΐ88ΐπι« ίη Ιβυ^αι* Οιινίϊβ οοοιιγ• 
Γυηΐ. Νοηιίηα αυΐβπι Ιθ€θΓυηι ρΓ^ρηιριΟΓυιη, φίΛ ίπ 
ϋ1ί8 ΟυιηίηίΙ>υ8 κρβπυηΐυΓ, ΓοοβηββηΐυΓ 2 ΡοΓρΙΐ}το- 
ΐ;βηίΐο ρ2υΙο ίηίΓ2 €2ρ. π, υ^ί 2^11 (\β ηυ^εί• 
« Βυ88ΐ2 €οη$ΐ2ΐαίηοροΠηι Ιη ΠπίΓΐΗυδ νβηί^η• 

Ιϋ)118. τα ΑΒΜΙΝΙΒΤΗΑΝΙΧ) ΙΗΡΕΚΙΟ. 
ΚΙΦΛΑ. φ. Α 1Μ ΟΑΡΟΤ VI. φι τώτ ΠατζίναΜίτίύτ χίύ Χβρσωτιζύτ• 

χα\ Ιτβρος λα^ των τοιοΟτων Πατζιναχι- 
$) τφ μ4ρ«ι ιΙ^ς Χβρσώνος ΐ€αρ&χ£ΐνται, οίτι* 
.\ πραγμοιτβύονται μβτά των Χβρσωνιτωνι χα\ 
ι τάς βουλκίας αύτων τ€ χα\ του ^Λσύίέως^ 
: τ^ιν Ύωσίαν (79), χαΥ Χαζαρ{αν (Μ), χα\ 
({αν (81), χα\ •{( πάντα τά ΙχβΙΟεν μέρη, ^- 
ι λαμβάνοντις καρά των Χιρ^ωνιτών τ6ν 
λΐηφωνημένον μισθών Μίρ της τοιαύτης 6(α^ 
, χατά τ6 &νηχον της δουλβ(ας χα\ του χ^ηου 
, οΓον βλαττία (82) , πρΑνδια (85) , χιρί- 
^), σήμβντα (85)* ιτέπβρι » ^ρμάτια άλη- 
(86) πάρβιχα, χα\ Ετβρα «ΕΚη τά ύπ* αυτών 
'Ουμινα, χαθώ; &ν Ιχαστος ΧΕρσωνίτης ίχα- 04 Ραΐλίηαάίη α €Η$ηΰηίΐί9. 
ΓαιίΙοοοίΐαηιιη κβιιβ βΙΐβΓΟ ΟΙιβκοηίο ραηΙ οοη- 
Ιοπιπη» 681, ηο» βϋαιη ουιη ;€Ιΐ6Γ8ϋΐιίΐί8 η^^οΐία- 
Ιίοηβιη βιοΓΜ, 61 Ιαπι ίροΐβ ςιι^πι ίιηρβηίοΓί ιηΙ- 
ηίβίβπιιοι ρηΒΐ)βηΐ Ιη Κυ8β!8, ΟΐιβζΑπ», 1\Μ^^ 
8ΐΐ{ΐιβ Ιη οιηη}()υ( Ιιΐίο ροβίϋβ Γ6([ΐοηί1)ΐιβ, ριΐ€ΐ3ΐιι 
τΊ(ΐ6Γΐ66ΐ Βΐ6Γοβ<1βηι » εΐιβηοηίΐΐβ ιοοίρίβηίρι, «Ιβ 
(|ηΑ ρΐΌ ΙλΙί ιΐΗηίβΐΰτΙο ιηυΐυο €0ην6η6ΓληΙ, ρΐΌ γι- 
ϋοΜ 8ΐιβ€6ρΐ« ορβτν €1 \λϊλτ\%. Ε]ιηιηο<ΙΙ ροΓτο 
ητ6τΰ«8 βιρΟΓΟηΐ, ΒΙ^ΙΙαβ, ΡΓαη^ββ, Ρ»ηηο8'Γ&- 
Ηοτββ, δβ^βηΐλ, ΡΙρβΓ, Ρ«ΙΙ6$ ΡαΗοπτπί ροΓριι- 
Τ6λ8, 6α;ΐ«τ88ςυ6 Γβηΐηι 8ρ6ΰί68 (|ΙΙ88 βχςΐιίΓυηί, 

ρΓΟυΙ ΙηΙβΓ εΐΐ6Γ80ηίΐ88 8ίη^Ι|Ιθ8 β( Ρ8ΐζ1η8Γίΐ88 

ρ8€ΐΐΝη Γυίι. Ι,ίϋβΓ! βηίηι οΙ ςα88ί 8υΙ ](ιγΙ8 ουίιι ΑΝδΕΙιΜΙ ΒΑΝΟυΚΙΙ ΚΟΊΛ. 
ΥΊ(Ιο ςιΓιά άβ Ρ8ΐχΙη8€ϋΐ8 8ϋη1)8ΐ !ι1οιη Ρογ- Β (81) Ιΐα πιββ. οηιηβ8. Αι Μβιΐ^ιΐ8 Ιη ΝοίΙ* (6ηίΐϋ9 ΊηίΓ8 08ρ. ΧΧΙΤ1Ι. θ€η8 8υ1βηι ΡβίζΙ- 
Γϋΐιι (Γινάϋΐατ <η χιιι ΐΗϋιΐ8, βΐ 681 Β)8|[η8 6ΐ 
»»α, ουί ιια1ΐ8 8ΰ]ΤΐΙ»ΐ6ΐ Τ68ί8ΐ6Γ6 ροΐυίι, υΐ 

(ίβάΓβηιιβ; ςνΙ ςυαιηιίαιη Ιιαιαιη ΐΗΐΗΐυιη 
ΐΓΐιιΙιι, 61 81*18111 ΡαρίΐηηηίΛ 8ρρ6ΐΐ8ΐ. Ιη ϋοηιηι 
*8ΐχΊη8€ίΐ8Γαιη 8ίιτβ ΡαΙζΙηαοαηιηι ΙΤ86Ι0 Ιη• 
^Γΐ6ΐίυ8, Ιΐ0(1ίθ Ρθ4ΐοη8 61 ΙΙοΜαγία νΐύίατ. 

06 Ηυ$&ί5 86 Αυ88ί* ρΙηπίΜβ Μη 68ρ. ιχ. 
ΑΓ Ι(ΐ6ηι $€Γ{ρΐο? : υΐΜ νΐιΐβ <]υί<1 ΟΜβΓνβ- 

ΟΟ εΐΐ8Χ8Η8 61 Οΐ8Χ8Γί8 νίΐΙΟ <|1ΐί<1 ΟοΐΙ- 
108 68ρ. Χ, XI, 61 XII, η6€η00 8Γΐ;»Ι 0ΐ>ίΐ6Γ• 

'8ΐη Τ6Γ0 Ιη 6(11118 ινΗΙιίΙιΐΓ Χαααρ{α. 
Βι^^ίο 8α Ροηΐυηι ΕυιΙηΐΚη. ΡΙιιηΙ)ΐΐ8 <16 
1οΐ|ΐιίΐαΓ ΡθΓρΙιγΓθ96ΐιίΙιΐ8 ΙηΓη «ορ. χι.]ΐ. 

ΓΐΙΙ& ίη ΒΟδρΟΓΟ ΤΐΐΓ8εΙθ. ^1(16 1Ι0188 8ϋ Ιιίβίο- 
01106 ρ8|$. ^52. Χ7ΐ8ΙΗΐ6Τ ίη ηθΐΐ8 8ΐΙ €ίβ(ΐΓ6• 

ιοπιοη ί1υιΐ){ηί8 6886 8Κ« 
Βίαηΐα νβΙ ΒΙύΗα 681 Ιϋ6αι ςιιο4 ρυΓρυΓ8 6 ηΐ6ΐι<ΐ8ΐ, χ•ράρια οι 9!ηΙ ατηίίΙΙοί. Υ6Γηπ) Ζο8ίπιυβ 

Ρ8ηθρθϋΐ8 ηΐ8^ (Ι6 ΓΟΙυΐΙ()8ηΐϋ8 ηΐ8Γ§8Γϋί8, ^(»66^ 

6886 ρβηιιαιιι ταΗϋπιη : Ιντω II ή τοιούτη Μ| 
Ισχ8πααμένη μιτά καν(ου άραιοΰ έιΐιλβγοαίνου 
χαρβρίου. 

^^5) Χήμιντον 6886 ρβηιπι ριιΐυβι ΐΑίΙηαιιι;. €. Οιιββ Γ68 Τ6ηυη(1. ηοο ρο88. ΡπηρΙητα^ 
ΐΛίία^ ν€ΐ οχ^ΐβΒΙαίί•. Λίφίβ Λι^ηηϋηα άίάίητ. 
!οη8ΐ»ι ΐιΐρϋαβ €<ιιογ(8 ίιιΐοββ Ι»ΐ8ΐΐ8ηι, ριΐΓ- 
01 η6ΐηρ6, ςυΐβ ιη6Γ0 ΒΙ»11« γσβαΐκιΐο ΙηΐβΙΗ- 
8Ι16Γ8Ι1Ι ίηΐβιι$ΐ0Γ{8 6ΐ νινί(1ίθΓΐ8 6θΙθΗ8, ςυαη 
ιτταν ηυιιευρ8{ΐΙ; ^1 βλάτταν 6ξύ, αΙ ΟούΓ^ 
ι ΤίΙ)6Γίο : Ι6ηί8ΐιι ιΐ6ηίςυ6 ▼ίοΐ8€68ηι, 8ίν6. 
11111801. Ρυίΐ οΗιιι ^η ρΓ6ΐίο ΒΙαίΙα ΝεαροΗ" 
ζί Β^χαηΐιηα οΐ ρ8ΐ6ΐ 6Χ Αη8$ΐ8&Ιο Βι&ιΙΐο- 
Ίη 1^60116 III. βΐ ίιι Ρ88€!ΐ8ϋ. ΒΙαΙίανη ν6^ο 
η 60)ΐ)πΐ6η(ΐ8ΐ 5ί(Ιοηίυ8 68ηη. 5. 
(II €ααοηα^ ^Ιαΐίαηί Τ§τν$, ωτύ €οηηίΗη$. 
ΙίΟΓ^β ν6Γ0 Οπβοί, βλαττίον, ρΓΟ 86ηΓ0 υδϋΓ- 
ι. Υί(1β δαίπιαβ. Λά 1)151. Αυ^. ίΐοαι Βυ68Π|(ϋ 

(|ΙΙ6 61ϋ88. 

Ρταηάβα 6ΐ Βταηάία^ βΟΓίρΙοιη ΓορβήΙιΐΓ. 

6Ι1ΙΙΙ ΙΙΙΙΐΙΙΐρΙίοί 8ί(;ηίϋ€8ΐίθη6 8ρΐΐϋ 8€ηρΐ0Γ68 

Γϋ : 8ΐί(|υ8ηϋο εκίιη αοοίρίΙιΐΓ ρΓΟ ρ3ΐΐ8 86- ^^^ΜΜίΜΙΙΙ 86Πΐ)ίΙ Μ60Γ8ΐυ8 \ίί Νθϋ$, 066 ΐϋ88Μ^ 

Ιΐο ; 86^ ψΜ Ιιί6 8<'{0Μηΐιιηι 8ΐ|[η)Π66ΐ ηοΑ βρατη. 
$69ΐη6ΑΙιιπι 8ί4)ΐιίιΐ6« πιαΙ(ΙρΙ]€ί 8ρα(Ι ϋαίόοα 

8ί{ηί&€8ΐίθ06 {8υΐΐ6ΐ. ΟνΙΐΙΙθ8ΐΐ6 8Γΐ6 8Π18η41 Ι^Τ^ 

ΙΙο: 

Νη ηηα Λ€ Τ^Ηο μμΗγ^ Ιαηα ηι^βΐ. 

Ποο ςυΙ(ΐ6βι Ιθ€0 86;ιιΐ6ηΐ8 βΐ ριΐΓρυΓ68ηι 1Ρ68ΐ6ηΐ 

664ΐ6ΐη 861180 ΟτΊ(ϋθ8 η8υΓρ8ΐ, ςΟΟ βί«6ί 8υ6(0Γβ8 

χρυο^ χαν «ορφύραν ιηοΙΙοΓΟΟ Ιη Ιυοίη (!6ρο8υί886 
8€Γϋιυηΐ. Ιΐ8 6ΐί8ΐη ηεβιρίβηϋυβ ^υτ6η81^8 Ιί£. 1. 881. 
II. <Ι6 ν68ΐ6 ΟπκχΙιί : ΟιιίΙιυβ ▼6Ηιΐ8 ιηυ1ί6ΐΝΤ6ΐη Τ68ΐ6πι (Ι68ί^η8νίΐ, ςοαιη 

0γ866|ιΗ8 Ιη(]υ6Γ8ΐ, 61 411» 86|[ΠΙ6ηΐΙ$ 8(1 ΚΟΚΟΓ 
0Γη8ΐ8 ίΐήΐ', Ιΐ06 68ΐ, »0Γ6ΐ8 ί88εϋ3• &ρΐΝ#ηΐ»ιΐι 

ν6Γ0 βραά ΥοΙβΓίυηι 1ΐ8χίπιοιη 68ΐ ΟΓπηιηοηΙηιη 
6θ1ϋ (|υθ(Ι ιηοηίΐ6 νθ68ΐυΓ ϋΐ). 5, 68ρ• 2, ίη ΟοΓίοΙαηΙ 
ιηβηϋοηβ ; Υϋητία ηιαϋτ εΐ ΤοΙηηιηία μχοτ ιι^/'βΓήιη• 
ϋρηί 0Χ%€ηηί ρτϋάδΗ» «νιι ρααω ηοη »ηηΐ, Ιη ηπα• 
ητηι Ηοηαηη ΒεηαίΠΛ ηαΐτφηβτηΐΛ οτάίηβιη μΙ• 

?ιίχ8ίιιιίι ίΐ€€ηίΐ$ αάοτηανϋ. 8αΛχΗ ηαηι^ιι^, βΐΰ^ 
έΠΗίεϊί φίοοΜ Μ$ ρνιτρατΘΛ νβιΐ8 >ί ομγ^^ι ηίί 
Λέρηίβηΐ». Εα^βαι ηοΐίοηβ υ80Γρ8νίι δβΓνίυβ : νοίίοςηφ 
ηιοηα€: οτηαηΜΠίνηι ραίιην'α^ ηποά €1 α^ίΜπίνη άί- 
αιηΙ. υ60ΐ Ιΐ8()6ΐ ΐ8ί(1θΓυ8. Εΐ Ιΐ8€ 6ΐί8ΐπ 8ί(;ηίΑ€8^ 

1{θη6 86^016018 ίπ ρΠΒ96Πΐί8ΓυΠ1 ΠΓΟίρίΰΠϋαΐη 6886 

ρυΐο ; 111866 ηυοςιιο ΐ6Π)ροΓϋ>υ8 ϋΐ8Γυιη Γβ^ιοηοη 
ΓοιηίηβΒ οοΠιηη ρΙυΓ'ώυβ πιοηϊΙϋ)υ8 6Χ0Γη8ηΐ, ιϋ^ί'^ 
108 8ηηοϋ8 οοηιρίβηΐ. ΟχΐβΓυπι Γ606ηΐίθΓ68 Οηκ\ 
$€0τηεηία, σήμεντα, υΐ ρίβηΐ€η(α πήμεντα, <1ίχ6- 

ΐΓ6ΐ Γιη(63, ςυΑ ϋίνοΓΟίη Γβΐίαοίβ', ν^Γΰοτροπι η ^η^• 

. . -Μ -:.«-_:. . .,ί^_. Μί. ί_ \τ.._ ^^^^ ΟοΓΓορΙβ βΰΡΐΐΜΐϋΓ ίη ΠΙ88. άληθηνά. Οΐ6- 

Γοιη αληθινό;, ΡιίΓριΐΓ^ι ΟΓΧΰίβ; ιιοηηυηΐ|ΐηιπι 

ΐ8Π16η αρυϋ 8Ηρΐ0Γ68 1^8111108 68ΐηα6η« ¥066»! 080Γ• 

Εηΐ8ΐη Γ6ρ6Γί0 68<ΐ6ηΐ Αθΐίοη6• Αη88ΐ88ΐΐΙ8 ΒΙ- 
ΠοίΙ). ίη Β. Ζ8€ΐ)9Γί8, 8ίιηηΐ4ΐν€ 01 ν«/α $€η€Λ 
αϋίΜηα φιαίΜϋΓ. Οοοιιιτίΐ ρ88δίπι βρυιΙ 6ΐιηΗΐ6ηι 

8€ΓίρΙΟΓ6ΐη. ΑΙίΙ ν6Γ0 8ΙΙ<:ΐαΓ68€ΐΐΙαΐΐνν«ΐ6βρΗΓρΐΙΡβ88 

ν€ή ΐΜίηιιιίι τοοβη!. 8ί6ϋΙΙ 6ηίπι Ογββοι Αληθινά 

Υρώμα (ΙίΧ6η ρΓΟ ραΡρΐΙΓ60 ν6ΐ €06θίη60, ϋ8' 

χατ' εξοχήν ί8ΐίηί8 ν6Γυ8 €θΙθΓ 681 ριΐΓρυΓ6υ8. 
ΙιΙείΓΰΟ βερμάτια αληθινά κάρδιχα ρ6ΐΐ68 Ρ8Γ<1θΓυηι 
ρυΓρυΓ688, ίηΐ6ΓρΓεΐ8ΐί 800108. νί(ΐ6 δ8ΐη)88ϋ ηοΐη5 
ίη ΤΓβΜϋοαι Ρο)1ίοιΐ6ηι, 6ΐ 1>0€8η^ϋ υ(ηιπΐ(|ΐΐ6 

01088. , «- - 

(86 •) ΟοιΙά. Β6§;ίί, περ\ των ατΛ Χερσωνος 
άποστιλλομένων βισιλιχών έν Πατζιναχί^. ί 8 01ιπ8ΐί8ηί8 8οΐ6ΐ)8ηΙ. Ηιυ€ΐιΐ8Γυ8 ίη Υίΐ8 
ηί]||;ιί ; /ρικίΝ €οηίη$ «αΜίίΐΜπιαιιι, Βκηί ίη 
ΟΤΙ ΐιαηι/αΐίύΜ^, αΙ> €ρ9Ηορί$ Β&ηατηιη (/ίιν- 
ϊηί€ρτ%η9 ίηνέηΐΗίη αΐ, €ί ίταηάίο πιΰτο ιΆ- 
ΑΙ. Ρταηάίϋΐη 86υ Βτύηά€ηηι βοεΐρΐΐΗΓ 6ΐί8Πίΐ 
)η8, Γ;ΐ8€ΐ8, είη§υ1ο. Αρυφί ΐ8ί(1θΓυιιι ίη ΟΙοβ- 
^Γαηάιηηι ύ€ηΗ4 ζοηοηΐΜ ίυί886 (ΙΐαΐυΓ, ο5ί 
ϋ ιοιηβΓΟ ^ΓαικίΜΐιι Γ6ροηαηΙ, ί£ηοΓ8πΐ68ςυο4 

6001 86ηρΙυη) Γ6ρ6Γί8ΐυΓ 8ραα ρΙΟΓββ 8€Π• 

Ι^ΐίηο8 68(ΐ6οι ρ8Γίΐ6Γ ηοΐίοιιο ςυ8 Οοάνβιον 
&Γχεο8. ΤϋεορΙι. 8η. Ιυ8ΐίηί8ηί 51. αο Αν8« 

: Εΐχον γάρ τάς χόμας 6πισ6&ν μαχρας πάνυ 
Ινας πρανδίοις χα\ πεηλεγμένα^. 0οη&18η1ίηη8 

€α 68^601 8ί2θί8€8ΐίθη6 ΙΐίΟ 86€ίρίΙ, 8€ί1ί66ΐ 

)η8, Γ»8€ΐ8 860 €ΐη8αΙο. Υί(ΐ6 0θ€8η{1ί 

306 61088. ηεοηοη Νοΐ88 8<1 ΤΙΐ6ορΙΐ8η6ηι 
7. 1«7 
«ίιιΙ 
ρι-3Βΐ)^υΙ. •ί»Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥίΙΟ&ΕΝΙΤΙ 
ΡϋζίΐΐΛΰΙΙίΒ, ορβΓ•« «Ιηβ ιηβϊΟβάβ ηΐϋΙΙβιη Α «πον Πατζιναχίτην πείβτ^ συμφωνών ΟΑΡϋΤ ΥΠ. 

Β€ ΟξβίατΊαη'α ΐΜ«ιί« α αατ$οη€ ίη Ραίζίηαααηι. 

€υηι ίΐ3<ΐϋβ Ιαϋδ ηιίηίδίβπί οαυε» ΟϊβαΓίαηυδ 
ςυί$ρίαιη ίη ΟΙιβΓβοηβιη νβηβηΐ, Ηΐ3ΐιηι ίη Ρηΐζίη»- 
βΛΜ ηιίηαΐ, 80 ο1)5ί(1ο§, ίΓιηβΓίδ<|ϋβ (Ιαι•β3 ρβΐ»ΐ 
οροΓ<6ΐ : ςυί οηηι νβηβΗηΐ, οΙ)δίιΙοδ ίη 03δΐΓ0 
ϋΙιβΓδοηίδ δυ!) οπίΗΟίΙΙ» ροΙίηςηβΓβ, ίρδβ νβΓΟ ουπι 
ίΐίηβπδ (1υοίΙ)υδ ίη ΡίΐΙζίηααίίπι δβ οοπΓβΓΓβ άά)6ΐ, 
υΐ ]πδ83 βχδβςιΐΛΐϋΓ. ΡβΙζίηΛοίΙ» απίβιη, υΐροΐβ ίη- 
Β9ΐί3ΐ>ί1β8, οοΓϋπκιυβ, ({ϋίε γβγ» 3ρϋ(Ι ίρδοβ ρ<?Γ€ΙΙ- 16ϋ 

Ελεύθεροι γάρ6ντ€ς, χαλ οίον αυτόνομοι οΐ τοισ^τοι 
Πατζιναχίται ούβεμ{οΐν ^υλείαν &νευ μισθοΟ χοιουσί 
«Εοτε. 

ΚΕΦΑΛ. Ζ'. 

Περί των ά^ίοστεΛΛομέτωτ βασιΛικώτ άχό 

Χερσώτος έτ Πατζινακίφ (86). 

"Οτι ήν(κα «εράση βασιλική (87) εΙς Χερβών» 

ίνεχα της τοιαύτης διαχονίας, οφείλει εύΟυς άπο- 

στέλλειν εΙς ϋατζιναχίαν , χα\ ΙΐίίζητεΤν ?>ψιδα^ 

ιιαρ' αυτών και διασώστας (88), χα\ έρχομένω\# 

αυτών, τους μ^ν δψιδα; είς τ6 χάστρον Χερσώνο^ 

κρατουμένους καταλιμπάνειν • αύτδς δέ μετλ των 

διασωστών ττρ^ς Πατζινακίαν άιοέρχεσθαι, χα\ τ^ 

εντεταλμένα έπιτελεΐν. 01 δέ τοιούτοι Πατζινακΐται ρίάί, ηιυηβΓΑ 3ΐ) ίΠίδ 1>6η6 58 ιι^^^Ι^ βχροβςβΓβ ^ Απληστοι δντες, κα\ τών παρ" αύτοΐς στ^αν^ων 6ςε?ς ηοη βπυΐιβδουηΐ; οΙ)δί()6δ φΐίϋ6(η Ιυιη βυο, Ιππ) 
υχοΓυπ) ηοιηίηβ; ίΐίηβπδ νβΓΟ (Ιϋοοβ, ρΓΟ 6α$06ρΐο 
δυί οςυοΓυιηςυβ ΙαΙιογθ. ΡοδΙϋ» ουηι 03Βδ3παηυβ ίη 
ΙρβΟΓονη Ρ6|;ίοιΐ6(η ίη^ΓΟβδυδ βδΐ, ίηιρβηιΐΟΓίδ ηιυ- 
ηβΓ3 βιρβίυηΐ. Οβίηϋβ ευηι Ιιοηιίηβδ ΙρβΑηιπι 30Γ.ί- 
ρίυηΐ, ρΓΟ υχοπίιυδ βΐ ρλΓ6ηΐίΙ)υδ βχί^υηΐ. Οβηίςυβ 
ςαί Γ6(!βιιη1βαλ ίη ΟΗβΓδοαβιη €οη)ίΐ3ηΙυΓ, ρΓΟ Ια- 
|>0Γβ ΐυλπ α δβ ΐυηι αΚ) βςυίβ δυδοβρίο η)6Γ€6(ΐ6ΐη 
8ί5ί ροδίαΐαηκ. έπιθυμητα\, άναίδην έπιζητούσι ξενάλια (89) Ικανά. 
01 μεν δψιδες, Αλλα μ^ν λόγφ αυτών, χα\ άλλα /όγφ 
τών αϊιτών γυναικών. 01 δ^ άποσώσται τά μ^ν υπέρ 
τού κόπου αυτών, τάδ^ υπέρ του κόπου τών άλογων 
αυτών. Είτα εΙσερχομένου τού βασιλικού εΙς τήν χιΪΗ 
ραν αυτών, ζητούσι πρότερον τά τοϋ βασιλέως δώρα* 
χα\ πάλιν δτε χωρήσουσι τοΟς ανθρώπους αυτών, 
ζητούσι τά των γυναικών αυτών κα\ τών γονέο^ν αυ- 
τών. "Δλλά κα\οσοι Ιν τφ άποσώζειν αυτίν ύπο- στρέφοντα πρ6ς Χερσωνα χατΓλθωσι μετ' αύτου, ζητοΰσβ παρ' αυτού προγευθηναι, διά τδν χότεον αυ- 
τών τε χα\ τών άλογων αυτών• 

ΟΑΡυτ VIII. 

Οί Οαιατιαηη α6 ητΐίβ α Ώβο οηαοάίία ηΐί»$ί$ ίη 
Ραίχΐηαείαηι Οίτη οΗβΙαηάίη ψ€τ ΩαηηΗίΐίη^ ΰα» 
ηαρήηι ει Οαηα$ίήΐ(η βηιιΛηα, Βυ1{(ίΐΠΑΐη τβΓδυβ ίη ραπίϋυδ Οαηβρπ, θΙ θα- ο 
η&δίΓΪ, Γ€ΐί(](ΐοπιπ)ςιΐθ ίΠίο ΩυνίοΓυιη Ρ3(ζίη9€ίΐφ 
ηυοηαβ 96<!68 Ηαίιβηΐ : 80 6«'ΰ83Γί3ηΗ8 Ιιίηε ςιυη 
€ΐΐ6ΐ3η<1ίί8 ιηίδδϋδ, ηοη ηοεοδδβ 1)3ΐ)6ΐ ΟΙιβΓδοηβπι 
β^ΐΓβ, 86(1 ροΐ6δΙ ϋΐΐο ηυΐίο ηβςοίιο, οβΙβΓίΙβΓςυβ 
Ραΐζίη3είΐ38 ίηνβηίτβ : ςποδ εοηνβηίβηδ Ο^^δαη»- 
ηυδ άαηι ίρδβ ίη βΐιβίαηάίίβ ηι^ηβΐ βεΓν^ηδ βΐ €ΐΐδΙο- 
<1ίβιΐ8 Γβδ ίηροΓΜοπβ, ίρδίδ ρβΓ ίαπιυίιιιη ^(Ινβηϋιηι ΑΝδΕΙ,Μί ΒΑΝΟΙίΚΙΙ ιΝΟΓ^Ε• ΚΕΦΑΑ. Η'. 
Περί των άαό της θεορυΛάκνον αόΛεως άχη• 

στεΧΧομέτωγ βασιΛικώτ μετά χβΛανδίων(90), 

διά τε τον άανουοίον, καϊ Αάναπρι, χαϊ άάτα' 

στρι Λ/οταμοΰ (91) έτ Πατζιναχίςι. 

"Οτι χα\ εΙς τδ μέρος της Βουλγαρίας χαθέζετί' 
λα?)ς τών Πατζινακιτών έπι τ6 μέρος τού Δάναπρι 
κα\ τού Δάναστρι, κα\ τών έτερων τών έκεΓσε δντων 
ποταμών. Κα\ βασιλικού αποστελλομένου εντεύθεν 
μετά χελανδίων δύναται κα\ χωρίς τού εις Χερσώνος 
άπελθεΐν, Ινταύθα συντόμως καΐ ταχέως εύρίσχειν 
τους αυτούς Πατζινακίτας • οΟς κα\ εύρων μηνύδΐ 
διά άνθρωπου αυτού (92) ό βασιλικές έντδς τών χβ» (87) Βασιλικός, ί(1 βδΐ Οαίαήαηηί. δίο ίηΙβΓρΓβ- 
1;αα8 δοιη ΐ'χβηιρίο €υ]3€ίί, ςιιί 3(1 Νον. ι. 3υδΐί- 
ηίβηί ΟΰΕΒαηαηΗΐΗ ίηΐβΓρΓθΙί«ΐϋΓ, βίνβ οφήαΐοηι 
€ίΡ$αή»» ΒΐνΗ8 νβΓΟ ΗίβΓΟίιγηιυβ ίη ίΐΐο ίοαπηϊδ 
4. ν. 46. V τις βασιλικός, ΐυΙβΓρΓβΙδΙιιι* Ειαΐ ηηί• 
ώΐΜ ΡαΙαίίηπ», ΟϋΓλη^ίυδ, βασιλικοί, ίη(|πΐΐ, ϋ(1^ιη 
ΐ|υΐ μανδάτωρες, ^/ηι δΰίΐίββί. ίΐηραταίοήί τηαηίίαΐα 
ρ€ΐ(€ηΙ>αηί. Υίϋβ ο)ιΐ5(1βιιι Οίοδδ. πιβά. 6γ%γ. ν. 
βασιλ^κο^, ηβοηοη ιιι^ιί. Ι.»1. ν. Βα*ίΙί€Η$. 

(88) 1(1 βί^Ι, Οα€α τίβ : ίΐΑ βΐ Μβυι&ίιΐδ ίηΐβπ- 
ρΓβίΑΐυΓ. δχρίδδίηιβ ίκ'^ο νοββ αΐηηΐυτ β&(1βηι ηο- 
ΐίοηβ 6γχπ ΓββϋπΙίοΓβδ. Υίιίβ δηίοβιυηι ίη Διασώ- 
ζε ιν, ηβοηοη Β(ΐ08η£ΐί υίΓυηιςαβ βίοδδ. ν. ΰίαζοϋα 
61 εοηάαοεη^ βίο. 

(89) £ενάλιον Ιιίο βΐ β8ρ. 45 β]ηδ(1βηι Ιί1)Γί, ίϋβιη 
δίκηίηοΑΐ, ςυοίί 3ρυ(1 νβΐβΓ68 ΟΓΦβΟδ, ξένιον. 
ΟφίβΓπιη ρ€Γρ6Γ;ιπ) ίη 0)88. 8^^^ι^^ιυ^ επιθυμείται 
ρΓΟ επιθυμητά^. 

(90) Χελάνδιον, η3τί$ι;ίί δρββίβδ, €υ]υ8 ίΓβςηβηδ 
ιη«*ηΐίο οοοϋΓήΙ 3ρυ(Ι Β]τζ3ηΐίηθ8 «οπρίΟΓβδ, ηββ- 
ηοη >ρυ<! βααιιΐβπι Οοηδί&ηΐίηαηι 08ρ. 59, 41, βΙ 
5!, β]ιΐδ(ΐ6ηι Ιίϋ. (1β ΑιΙηι. ίηιρ. Υίϋβ Βυβ3η£;ίΐ Οίοδβ. 
ηΐ6({. Ι^Ηΐ. ν. €ΜαηιΛΙηίΛ. 

(9!) Νοη δοΐαηι Ρ0ΓρΙιγΓθ([βηίΙο, τβηιπι βΐίλΐη 
^(ΗΐΓβηο ρ8£• 404 ΟλοαρβΓ βΐ 0«η38ΐβΓ 4αο δυηΐ ηιηηίη3 (ΙίνβΓδβ ; βΙ ηιιί(Ιοπι Ο.ιηαβίΓτ Ππνίπδ \ά^χη 
()υί ΙΙοΓγδίίιβηββ, δ3Γπιηΐί26 Ππηοριβ Πηνίυδ, ηπί 
ιΐί3ηι 3 ^ο^η3ιι(]6 03η3δΐβΓ ^ιρροΙΚαυΓ ; ιιηϋβ 03- 
ηαρρυιη βΐ ΟαηηδίΓΐιηι ρΓΟ βυϋβηι Αυιηίηβ Οβο* 
^Γορίιί ρ388ίη) υβυτρβηΐ. δϋ(1 πυιη 1>3ηα8ΐ6Γ ί(1βιη 
^ (]ΐ!ί Μ»ΓββΙϋηο 1>3η3δΐυ$ ίΐιινίιις (ΙίνβΓδυδ 3 Βο- 
^ ϊ ν^ΙΙιοηρ, (ΐϋοηι ί^βπι δΓπρίΟΓ ίηΙαΓ 1)ίΐηυ1)1ιιη) βΐ 
ί(θΓν§ΐ})οηβηι ροιιίΐ ? Μ»Γΐίηπδ Οοιπβρυ•» 3υΐ6ΐη (Ιβ 
ΓϋΙ)(ΐΒ ΡοΙοηοΓοπι ρ3)ζ. 8, δίο ΙιαΜ ; ΰύηααετ ν«Γ0, 
φί\ ίοτηαηάχ Βοτ^»ιΙΐ€ΐΐ€» €$(, ηί {αΙΙοτ, αΐϋί νιτο 
Τι^Γα», φΐί € 8αηηαίίή$ ιηονίί^ηχ ρτοβίίεΜ^ εΐίαιη- 
ίΐαηι ^αΐ€Γ ζίνβ ϋη€$1βτ αύ ααεοΐια ύίάΐατ, βΐ ιρε« 
ίη ^ατηιαίία €ΐί. Εΐ ρ3ξ. \\ -. Αο λι ηηίάβηι ΰωιαιϋτ 
ΒοτίβίΐΙιεπίί αΐ, ηί Λοτηαηάα νοΙΙε νίάείηΐ, βΐ ηοε 
ίΐηίβ άίχίηιη9 {ηη€ηι ηοι ^'νρηιιη βθη ϋνερηαη νοζα- 
ηίηή ϊιιΙαΜ αο ΡούοΙϋ ηηηο βα Ιοϋα Ι€η€η1 : «ίη 
Ι^ύ$ΐ€Γ αίϋβ Οαΐ€$ΐ€τ, ιιΐ €ΐίαηί ηηαε σ6 α€€οΙΐ$ Ηκε- 
«ίε €ί ΜοΙ(Ιανί$ αρρβΙΙα'αν^ ηηί ι:6ΐ€ηΰΗ$ (βΤ(εα$ €ί 
I^αινύ* Τ^να» €*(, 9οΙί νάΙυιΊιί α6 6ο αά ΡοηΙιιαι αο 
ϋωιηΰϊηιη βχίβηίΐηηΐηΐ» 

(92) "ΆνΟρω::ος Ιιίο ρΓΟ [αηΐΗΐο 3€βίριΙΗΓ, Ιΐ4 
αρϋϋ ϋοιίίηυηκίβ ΟΩίι*. 3ΐιΐ£ ΟοιιδίΗηΐίηορ. 03ρ. 7, 
η. 15, 6ΐ αριΐιΐ ^υ3ηη^:π1 Οΐ^βΑΐη (Ιβ ΥαηήβΙβ \ΐ1α^ 169 0£ ΑΟΜΙΝΙ&ΤΒΑΝΙΚ) ΙΗΡΕΗΙΟ. ΠΟ 

λκν^ίων μένιαν, χοι\μβθ' έαυτοΰ τά ^ασιλιχά έπιφβ- Α ΓβηηηϋΑΐ• Τιιιιι ίΠΙ Ίρ$ιιαι αϋβιιηΐ, ςιιί 9^τ«ιιίϋΑΓι• ρόμΑ^ος χα\ φυλαχτών έν τοΙΓς χελανδίοις πράγματα. 
Κ,αΙ κατέρχονται ττρ^ς αύτ^ν, χα\ οτ« χατέλθωοκ, 
111ίύ9ί πρ^ αύτους ό βασιλιχ^ Ανθρώπους αύτοΟ 
€ψιδας, χα\ λαμβάνκι χα\ α(»τΙς άιώ των τοιούτων 
Πατζιναχιτών έτερους &ψι(ας, χα\ χρατεί αυτούς εΐζ 
τά χ«λανδ£α, χα\ τότβ αυμφωνκΓ μβτ* αυτών * χα\ 
ίτε ποιήαουοιν οΐ Πατζιναχΐται προς τ6ν βααιλιχ^ν 
το(>ς «ρχους χατά τα ζάχανα (93) αυτών, έπιδίβω^ιν 
αύτοις τάς βασιλιχάς &«>ρ€άς, χα\ αναλαμβάνεται φί* 
λους έξ αυτών όσους βούλεται, χα\ υποστρέφει• Ού- 
τω ϋ χρή συμφωνεΓν μιτ^ αυτών ώατι δπου 1ν 
χρεωποιηθ] αύτους ό ^σιλευς. τιοιήσωσι δουλείαν, 
(Γτε εις τους *Ρώ;, εΓτε Βίς τους Βουλγάρους, εΓτ& 
χα\ εΙς τους Τούρχους, £ία\ γάρ βυνατο\ του «άντας 1)118 υΐΜκΙβι β (υίβ οΟβΠ; α1> πϋςαβ ▼ίοΊκίιη «€οιριΐ« 
φίοι ίη οίικίβηάϋβ ΓΟΐίιιοί, Βίςυβ ίηάβ ουιη ϋ& ραοί- 
κΗυΓ. Ουιη ααΐ6ΐη Ριιΐχία^οίϋΒ ΟβΜαπΑηο ρΓΟ Ιβ^β 
6ΐ οουβυβίικίίηβ ίρβΟΓυια ββββ ίυΓαιηοηΐο οΐΜίπηχβ- 
ηηΐ, Ιυιη ίΙΙβ Ιρβίδ ίιηρβηίοπα ηαυηοΓΑ βΐΑΓ|;ΗυΓ• 
61 &ιηί£08 6Χ ί11ΐ8 ςηοίςυοΐ τοΙυβΓίΙ ΒοοίρΗ» ιίςυβ 
ίΐι ΓβτβΠίΐυΓ. δί€ τοΓΟ ΰΐιιη ΐΠί8 ίηβυηιία Γοβιΐβτα» 
υΐΑχ ραείο ΐ6ΐι08η(υΓ ορβΓαηι ρΓ9βΙ)€Γ6 ιιλ)ί6αιη<|Μ6 
υ8υ8 ρθ8ΐυΐ3νοΓίι, 81 νβ ^άνοΓβυδ ΚΙαβ&οδ, 81 νβ οοη- 
ΙΓΑ Βυ1(;3Γ08 νοί ΤυΓ€&8. δ'κιυ'κίβηι 1ιθ8 οιηιΐ6$ Ι>6ΐΙο 
&<1θΓίπ ρο88υηΙ, 9€ 8£ρ€€0ΐιΐΓ3 ί11ο8 ρΓοΓϋΟΐΊ, ]3ΐηι 
ίρ8ί8 8υηΐ ρύΓςαληι ίοΓηΜ<ΐ8ΐ)ϋθ8 ; ςαοιΐ υοΙ Ιιοε αηο 
6ΐ6ΐηρΙο ρ&ΐ3ΐη ΟΓίΐ. €υιη Αΐίιιιΐϋηϋο (>9ίΙ)ΓΊο•1 ΟΙβΗ• 

ΰΙ)8 ]υ88υ ίΐηρϋΓ8ΐΟΓΊ8 ΛΟ ΤοΓ€»8 Ιβ|;α1ΐ18 68861, 8*16• τούτους πολεμείν, χαΐ πολλάχις χατ' αυτών έλθόν- ^ ςαβ ίρ808 εοΐΒρ6ΠΑΓ6ΐ : νοΙ)*ΐ8 ίιηρ6Γ^ΐ0Γ «ΙβηαηΐΊαΐ• Τ£ς φο6εροι νυν χαθεστήχασιν. Κα\ τούτο βηλον χα\ 
(ντεϋθέν έστιν. Του γάρ Κληριχου Γαβρ(};λ ποτέ 
ιτρ^ τους Τούρχους άποσταλέντος άπλ χζλεύσεοις 
^σιλιχής, χα\ προς αύτους είπβντος, δτι Ό βασι- 
λεύς ^ηλοποιεί ύμ5ς άπελΟεΓν χα\ άποβιώζαι τους 
Πατζιναχ(τας άπ^τουτ^που αυτών, χα\ χαθεσθήναι 
ύμβίς-ύμείς γάρ χα\ πρί&τερον έχεΤσβ ΙχχΟέζεσΟε, 
πρ^ τ6 είναι πλησίον της βασιλείας μου, χα\ οτε 
6έλω αποστέλλω, χα\ έν τάχει εύρίσχω ύμβίς * πάν- 
τες οΐ Αρχοντες τών Τούρκων μι| φωνζ έξεβόησαν, 
ότι Ήμεί; μετά τους Πατζιναχίτας εαυτούς ο6 βά).- 
^.ομζΊ' οΟ γάρ δννάμεθα πολεμείν πρ^ς αύτους, δτι 
χα\ χώρα μεγάλη, χα\ λα^ πολύς, χα\ χακά παι- υΙ 8(ίιηοΙο ρχ6Γ6ίΐΐ] Ρ2ΐζίη96Ίΐα8 86(1ίΙ)ΐΐ8 ρβΙΙαΓιβ 
6θπιιη<ιυ6η|;'θΒβιηο1)ΙΙη63ΐί8; ηαιη ίβΐίοοίίηι Ιι&* 
1:ί1^ΐΐ8, υΐ ίιηρβΗα ηιβο ΑιιίιΙιιιί 8ίΐί8, 61 ηιίΙΐ6Γβ 
6Ι1Π1 νβΙΊιη ςαίΐιη 66ΐ6Γΐΐ6Γ Τ08 ίονβηιαιη ; οηιηβ^ 
Τυκαηιαι ρπη6ίρ68 υηο ΟΓβ εΐααΐλπιηΐ : Νο8 ΡαΙ- 
χΊη36ΊΐΊ8 1>β11υιιι ηοη ίηΓβΓίιηυ8, ηοςυβ εηϊηι 'ύ\\Β 
ορριΐ2Π8ΐΜΐί8 Ρ8Γ68 8υπ)υ8 : 8ί4]ΗΊ(ΐ6ΐη ϋΙοΓυιη η^\ο 
ρ6Γ»πιρ1«, ίηΟηίΐΑ ροραΐί ιηιιΐΐίΐαάο, 6ΐ 59 <κ1ηιο• 
(Ιυιη ρϋ|[η«668 8αηΐ• Νβ ί^ΙαίΓ ηοΚ>ί8 ίο ρο•(6Γυιη 
Ι3ΐη ίηιπΓΒΐλ τ6γΙ>ι ί3€Ί38 : ΛάάΑ ςιΐ0(1 Ρ»Ιιίη3€ίΙ;β 

6ΐ3ρ80 ν6Γβ &1) ϋ1ΐ6ΓΐθΓ)1)υ8 ΠΐηβρΓίβ ρ2ηΐ1>«18 Τβ*- 
Ιΐί6ηΐ69, (Γ8]66ΐΜΐυ6 αυΐΐΐίΐΐβ, |8116 ββιηρ6Γ 9Κ|ΐ3ΐ6αΐ Ζία (01) €(σ\, χα^ του λοιπού τ&ν λ(^γον τούτον πρ^ ήμ2; μη εΓπ|)ς- οΰ γάρ άγαπώμβν αύτ^ν. *Ότι χα\ οί 
Πατζιναχιται έκϋίβεν του Δανάπρεως ποταμού μετά τ6 έαρ διέρχονται, χα\ άεΐ έκεΐσε χαλοχαιρίζουσι (95)• 

ΚΕΦΑΛ. β'. € βΑΡϋΤ IX. 

Περί τώτ Λχό ^ή^ Ψω&ίας έργομέ^'ξ»Λτ 'Ρώς 

μετά τώιτ ^ονοξύΛωί' (ϋ^) έν Κώνστα η ινουχο- 

Λει. 

"Οτι τά άπδ της Εξω ΤΡωσίας μον^ξυλα κατερχ^- θ€ ΙΐΗ9$η ε Πηαία ϋοηίΐαηϋηοροϋηι ίη ΙίηίΓίΒη$ μένα εν Κωνσταντι*/ουπ^ι, είσΐ μέν άπ6 του Νε- 
μογαρδάς (97), έν φ Σφενδοσθλάβος (98) δ υΐ^ς 
Ίγγωρ του άρχοντος *Ρωβ(ας έκαθέζετο. Είσι δ^ κα\ 1.ίηΐΓ08 8ΐ> υ1ΐ6ΓίοΓ6 Κυ88ί8 ΟοηβίαηΙίηοροΓπη 3ρ- 
Ρ6ΐΐ6ηΐ68, « ΝβηιοςαηΙ» ρΓθίΙεΊ86υηΐαΓ, υΙιΙ 8ρΙ*6ΐηϊσ• 
6ΐΙι];ιΙ)υ8,ΙηκοΓΒυ88ΐ«ρΓίη€ίρί8&1ίυ8ΐΐ3ΐ)ίΐ9ΐΙ}αΙ,$ιιηΙ 
6ΐί8ΐη α €38ΐΓ0 Μί1ίηί8€», Τβΐίυίζ», Τζ6Γηί{0£α 61 Βα- ΑΝδΕϋίΙΙ ΒΛΝΟΙΙΒΙΙ ΝΟΤ^Ε. 

(95) Υοχ ΙΠ3ΤΠ63 60ΠΓυρΐ6 βΟΓίρία, υΐί ρ388ίιη Οΐχα. ηβεηοη Οιιοβη^ίΙ. 

βρικί (;γ96€08 Γ6€βιιΐΐθΓ68 νθ€68 θ€θυΓΓυιιΐ αΠοιπ- (96) Μονδξυλα 8ΐιιι( )ίηΐΓ68 ιιπηθΓ68 οχ υηί60 

ΐ;ι;ΐ)36; Ζ>Κοη ςυίρρβ ίη $ίη£;υΐ3Π ηιιιιΐ6Γ0, β^υ ιιΐ \\^ί\α οοιιΓβ€ΐ4ΐ. Υε^βΐΊυβ 1ιΙ>. ιπ, €3ρ. 7, $€αρΗα» 

Ν«ΚίΐΓαΐ68 &6η1>υηΐ δαίιοιι \6ΐ 什θη ΐ€§αη &\%η\ύ' άο ίΐηοηίη Ιτα\)ΊΗ$ €Χ€αυαία$ βρρβΙίΑΐ. Οη(ΐ6 η ί3• 

€31 ιαηι 8€ηρΐ3ΐιι, ςυβιη ηοη 86Ηρ(3ΐπ, Ι)06 681 Ιίιηβ ΎταΙ^ατ'κτ Αχ^^ί:^., ηηα εχ ^ίη§ηΙι$ ΙταΜ%$ €α• 

ίίηΰΜ €1 οοηΒηέΐηίϋηειη ; 6( ίη ρΙυΓαΙΐ Ζ3ΐοη3 δβυ ναηΐητ, ηΐ β8ΐ 3ρυ(Ι ]8ί<Ι»Γυπι ΠΙ), χιχ, 0Γί|ζ. εηρ. ΐ• 
5»Ιιοΐ!3 ΐ€ρ€$ βί ΰοηΛη€ΐΗάίη€$, Ε3(ΐ6ΐη νοοβ ιιΙίΙυΓ Ο Η^βγ. ρΓορΓί» 6Γ;ιηΐ 5€χΐΗ»ηιπ), ΒυΙκοΓΟΓυπι, Βιΐ8- 

6(1301 63]^. 58 €ίυ8<ΐ6πι ΐ!ΐ)Γί .* Όν χαΐ άρχοντα, δοηιηι, 0%ΐϋΓθΓαηΐ(|υ6 3(1 δ^ρίεηΐηοηυιη ροριιΐο- κατά τ^ τών Χαζάρων ΙΟος χα\ ζάχανον, πεποιήχασι, 
σηχώσαντες αύτδν ε {ς σχουτάριον, υΐιί ροΓρ6Γ3ΐιι ίη 
6«Μΐί8 ΙοςίΙιΐΓ Εθνος ρΓΟ έΟο;• ϋοΓΓίςβ Ουοαη^ϋ 
01ο88. Μ6(Ι. ϋΓΧυ. ν• /άχανον. 

(91) Ιιιΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐυ$ βυπ), £1 αάιηοίίηιη ρυςηΦΠ 
6αηΙ ; ΜβυΓδίιιβ 3(1 ν('Γΐ)υ!ΐ>, Η ηιαίί ραβή ίΐιηΐ . ^Λ 
ρ6Γρ6Γ3ηι ί(ΐ6πι Μβυΐ'δίυδ ίη ηοιίβ 3ϋ Ιιυηο Ρογ- 
|ιΙινΊΌβ6ηίιί Ιοουιη Ι3ηίΐ3ΐ Ερίιοοιικίίβ νβΓβυιη, (]ϋί 
Ιιαϋ<ΊηΓ βρικί Ο. Ρ3η1<ιιη, 8ίΰ : Κρητες άεΙ 'ίτεύ' 
€Γταί, κακά παιδία, γαστέρες άργαί. Νβηι ίΙ)ί ιιοη 
χαχά παιδία, 86(1 χαχά θηρία Ιϋ^^ϋιΐΓ. 

(95) Καλλοχαιρίζειν κΙ^ιΙιβθ3ΐ ίαίαΐεηι Ιταηι- 
ί^ίίτε : χαλοχαίριον ςυίρρε 3ρυι] 6ΐιπΐ(ΐ6ΐη 62ΐρ. ^9 
4)6 Αι) III. ίιιιρ. 681 (ϋ$ΐαί : 'Έχει χα\ τ6 τοιούτον 
χάστρον χύχλον αύτου δρη υψηλά, ώστε τφ μόνιρ 
χαλοχαιρίιρ ^λέπειν τΐ^ν ήλιον βιά τ6 μεσουρανείν, 
τψ βέ χειμώνι ούβ^μώς. Μ(ΐ6 ΜβαΓ&ΐΙ 01088. ηιοιΙ. 

Ρατεοι. (}η. 0X111. ηιηι, αυί1>08 ΙείΓυιιι 61 πι3]ογ3 Ουηιίηβ ΐΓ3]ίείο- 
1>3ηΙ. (;ΐ3υ(]ί3ηυ8 ίη Α €οη8υ1. ΙΙοηοηί : 

ΑϋΒΐ ΒαπΗΗίηη ηαοηάαη Ιτωηηατε ϋαίικηπί, 
Ιη ΙιηΐΓΰΒ [ηίΐβίΰ νβηιαι, €αιη ηύΙΙε ΤΜΐ^αηί 
Ρετ βϊΐνίηη ρΐεηα: €αηάε ί/ηιηαηΐ^Μΐ α/ηΐ. 

Πί» (|ΐιθ(]α6 (6ΐηρθΓίΙ)υ$ 1ίηΐΓί1)ΐΐδ ίΐίαπιηι ΓΟ^Ιοηιιι»» 
ρορυΐί ιιΐυηΙυΓ, ςιΐ3$ ραΐΓία 1ΐη2α3 ϋοΐΐχε τοοβιιΐ» 
Ηΐ 6ΐί3ΐη 6ΐ ιΐ08ΐΓ3ΐ68. Ε]ιι$ιΐ)0(1ί μονοξύλων ΓΓ6ςυοη8 
]ΐ}^ηΐΙο οεοιιηίΐ βρυι) ί>εΓίρΐθί68 Βγζ3ηΙίηο8, >η'6* 
ηοη ΐπ Τ3οΙί6ί8 1•βοηί$ οι 0οη8ΐ3πΐίηί ίηιρρ. ΥΐιΙβ 
1>υΐ'3η£;ίί ΟΙο$8. η)6(1. Ι^3(. ίη Ι,ίηΙοΓ, λο ηΐ6(<. 
6γχ6. ν• Μον^ξυλα. 

(97) ΡυΙοΙιίο ρΓΟ Μ6ΐηο^3Γ(1α ΐ6{6η(]ιιιπ Νονό* 
^31(113, ςιΐ9Ρ 6ΐ Νονο§θΓθ(Ι αρρ6ΐΐ3ΐηΓ. 

(98) \ν6ηθ68ΐαιιιη ΐια οίΤοιυηΙ Οηιχί δοπρίοτ*^• 

6 Πί 0ΟΝ8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΚΡΗΥΚΟΟΕΝΙΤΙ 172 

}^%Τ2ά9. Πμ Ιϋΐ|Μβ ΜΠίΙϋΜνίΝίο ϋίΛ9ψή ββοιίηβ Α ΑΗ τ6 κάστρον (99) τήν ΙίαινΤακβίν, κα\ ά«^ Τ€λ(οα• 

τζαν ««\ ΤΟ^ιγώγβν (Ι), χα\ Α«& του Βου9•γρα^1« «Ιβ8ϋ61ΜΐΐΙΙΐΙ»€66αΐΐΙΐ|«θ »(ΐ€3•Ιηΐηΐ€Ι(ΜΐΐΜΙ^€0([ΙΙΟ• 
ΙΜΟ $6ΙΙΐΐΜΐΙ«8.$£ΐΑνί9υΐ6ΙΙΙ {{ΜΟΓΜΟΙ ΐΗΐΜΐΙλΗΙ,ΰΓΚρ 

Ι)6ΐΜΐι( 41^11 6ίΧ€ΐΜΐβιιΙ,ιΐΜΐιοιι €»ΙβΗ ΒοΙβτΙυϋ, !η 
ηιοιιΐλα» >«!• ιιιοιΐ0|||•,8Ητβ ϋηικ•»Ι>]Γ6ΐιι{$ ΐοιηροΓθ 
€»!ΐΐΝΐΐ , ίρ80§ιιΐ|6 Ιΐΐ^|Μα|£οπιΐϋΐι εοΒΰΙηιιβίο», ρο•(• 

Ι]υ»ΒΙ •ΙΙ(Ιθ6ΐ-ΜίΤ«Ι1Φ •6Γβ »0ΐΐ11λ{ΐΑ€ΐθ8 6$1« ίΟ ρΓΟΧΐ•* 

, η:» ρλίικίβ• 4Μιΐ€ΐιη1•Ρο•1ςιιιηι «υΐ^οι ΠΙοβ ϊη ϋΕΠΑ* 
ρΗηι ΟτινΙυηι Ιαιη!§6ηιη(, ΐΒ(ΐ6ϋ(Νΐβηι Ωιιηιΐοβ €ίοΙ>« 
Μ οοοΓβΓοηΙ,άβΙηάβ ιηοηοχ5ΐι 6χ1η!ιοιιΙ λΐς«6 βυβ- 
ρρπάαηΐ, Κη8&•βι|ιι6 1^6ηαη^I^ηι. ΒυϋβΙ τβΓΟ Ιΐ86 Ιηη- 
ΐυηα βεαρΙιιιΐΜ^ηιυηΐ,βχ νύίοπϋυβςυββοΐυϋι, γ6ομ>3, 
8^1ιιιο>« 61 ηϋςοιιηι ^ρρβηΐιιαι ΰοηβοίηοΙ, 6αβ4|Η6 Τ<ΛτΛ ο5ν 9αψητ ΜψΛ «οταμού χατέρχονται Δα• 
νΑπρ•(ι>ς, ΐϋλ έκισυνάγονται έπ*. τό χάστρον τ6 
Κιοά€αι (1), τ6 επονόμαζε)» νον Σαμβατάς. (Χ Μ 
9χλάβ9ί οΙ ποΜΤίώτο» α^ιτέτί (5>, οΙ Ερι^ταιηνο\ 
λβγόμλνοβ» χα\ οΐ /λΕνζανη>ιθ(9 χα\ οΐ λ€4«ο>. Σχ>α- 
6(νιοι, βίς τ& δρη «ύτνν «^ητουσι τΑ μονόξυλα Ιγ 
τψ τοδ χ•ιμωνό; χαιρφ• χα\ χαταρτήααντ&ς . α6των, 
«ου χαιροΟ Ανοιγομένου, ήνίχαβ'Λλυθ]) δ παγ8τ6;(4), 
(Ι^ τάς πλησίον οΟίββς λίμνας βίσάγουιιν αυτά. ΚαΙ 
έΐΜΐβ)] 1x1^ βΙαβΑλλουνιν «Ι< κοταμ&ν τ^ν Αάνα- 
«ριν, Ατε6 των Ιχ•Γο» οδτοι έΐς τ^ν α6τ6ν ποταμών οιΐΗΐί««8 8(1 Μαν ίΐΛΐηΐϋΐϊΐ. Τββ ηιβιΐΒβ Ιυηίο ρβΓ β ιΐ<,έρχαντβι καΤ Απέρχονται €ΐς τ^ ΚκΙ6α(5), χα\ Ουιηβίΐ ΙΗηλρΗπι η8?Ι{8ΐιΐ6» 8<1 ΒίΙβΙιΜιβ οββίΓυηι 
βιΐιί 1ιίΙ>υΐλΓΐοηι (ΐ6§06ηϋαΒΐ.ΙΙϋ€ ρΰΓ ϋιιο• ΐΓΜνβ «ϋ€» 
€0η|ΐΓ6|^ι{» ρο•Μ|θ8Πίΐ οιηηί» αιοηοχ^Ιι €οηνβη«Γυηΐ» 
ρο8ΐ«8 ΐΒονοΑΐ Β^ ρ6Γ ιπβπιοιίιΐυιη Ουνίαπ) Ι)•ιΐλρΗιη 
^6Μ«η<Ιαοΐ.Α€ρΗιηοςυΙ<Ιύϋΐ 8<Ι ρΗπιιιπι Ιοοπιη βιιιπί• 
ηίβ ρι«ΓυρΤαιη ν^ηΙαΜ, Ιΐνΐ Ειβορβ εο^οοιιιΗι^ΐιη', 
ςοοά 11υ3«ί0Γ0ΐιι 5ΰΐ8?οηιηιςοβ ΙΙη^ολ ΐτβίβί, Νση 
4αψηί\τ€, Ιΐα τβτο Ιθ€υβ ρπειϋΰΐΗβ 8ΐι§α$1υ8 €81, υΙ 
Τχ]Τΐ:8ηΐ8(ϋπΊ Ι3ΐ1ΐυ<ϋιΐ6ΐη ηοη βορβΓΜ ; Ιη ηιβϋίο •ν- 
Ιθΐη ρηρπιρίΑ 80 ρπ88ΐΐ8 88X8 βιιηΙ,<]ΐΜ86ηιΙου8 Ιηβυ* 
Ιαγοη! 8ρ«€ΐ€ΐη ρτ«(6Γ8ΐιΙ. Α(Ι ΙίΦο ί(|;ϋυΓ 8ΐΓι<1βη& οΐ ίη- 
ΙιιηΐΜΟβΜ 8(|ν8, άβιιι4€<ΐΗ6 οιιιι πΐΑ^ηο 8ΐτβρι(υ ρτ«- 

0Ι*Ρ8 ΐέ&£, ηΐβΙΐΙΙ» ΙΐΙ€υΙΐΙ• ΟυβρΓΟρΙβΓ ίΙΐ8€ ΙΠΙΙΙ8ΐΓ6 

βιΐ88ΐ ΒΟβ «ικίοηΐ» 86(1 Ιΐ8ΐΐιΙ ρΓΟουΙ 6Χ8€€08ΐι ίβειο, αύρουσιν βίς τ^ Ιξάρτηβιν , »α\ ΑιτβμπιοΧουσιν 
α&τΑ %\ς τους Τώς. (Μ Α Τώς σχαφί^ιβ γλ\ μ^α 
ταύτα Αγοράζοντις, τΑ παλαιΑ αυτών μονόξυλα χ^• 
ταλΟοντις, Ιξ α&των βάλλουσι χα\ π<λλας (β; χα\ 
αχαρμους (7) ιΐς αύτΑ» χα\ λοιπΑς χρείας, έξοπλ{• 
ζονσιν αύτΑ• Κα\ Ιουνίου μην^ ^ιΑ του ποταμ•» 
ΑανΑπριως ΑποχινοΰντΕς χατέρχοντ;» %1ς τ6 Β^τ•- 
τζέβη, δπιρ έατ\ παχτιωτηι^ χΑατροντών 'Ρώ;• ΚαΙ 
ουναθροιζόμ&νοι ΪΜΗ μΙχρί ^ χα\ τριών ήμ8• 
ρών, ήν(χα Αν Απαντα Αποαυναχθώαι τΑ μονόςυλα, 
τ6τΛ Αποχινουσι χα\ χατέρχονται 8(Α του «Ιρημένου 
Δανάπρβως ποταμού (^. Κα\ πρώτον μίν Ερχονται 
βίςτόν πρώτον φραγμΐ^ τ6ν έπονρμαζ^μβνον Έσ• 
σουπη (9), Ι έρμηνίύβται *Ρ(ιΐ9ΐ9τ\, χα\ Σχλαβινι• ΑΝ3£υΐ1 ΒΑΝΟϋΗΙΙ ΝΟΤ^Ε. 8ρ^ΐΜΐ4ΐθ8ΐΐ8ΐ>Ί 1ιυ]ιΐ8 ΒυκβΟΓηιη ρτίκοίρΐ* ιηβηΐίο 
ΐΜ^αιτίΐ 8ρϋϋ€«ΑΓ«ηοιη ρ»;. 660, 674, 675, €77, 682, 
«1085, ιιβκΒοη βραα Ζοιι8Γ8ιιι \\λ%, ϋ5. 
(99) 8ία 6ΐί&ηι Ιη αΐ8• ρπυ Από του χάβτρου 

(ϊ) ϋΜΓπίοΙίοιια ορρΊ4ιιιιι Ίη βυΊΙ>η$ ΗιΐΜί» βΙ 
υι^η^ηί» €βΐ6ΐΐΓ« ; ςαοί ςυίιίβηι 8|> ίηε6Η8 €κΤ' 
φίίΐΜΨ 0'^Α€υραιυ^. 

(!Ι) ει ρ^υΙο ί•«ΓΓ• Ιΐ800 ίρβαιη υπίιοιη ΚιΜα 61 
Κΐαβος ?6| ΙΙία6ον 8ρρ6ΐΐ3ΐ ; ςπ» ηαίϋβιιι 8ΐϋ8 
Κ(θβ(α <ϋ€ΐΐυΓ, ηίιηίΓυιιι Κίοντίη, Ιίιΐ85ίφ οΐίιη ηΐ6- 
ΐΓοροΙί», «υ ΒθΓγ8ΐΙΐ6η6η), 6υ]υ8 3ΐιιρΙίΐυ(1ο ρΐυπϋοβ 
ϋ6<^€πΙιΙιυΓ 8€ ρΐ'ΧΐϋεαΙιΐΓ 8 ΙϋΐιηαΓο 1ι1). 7 €Χ- 
Ιιβυιο, λίίοιηο ΒΓ6ΐιΐ6η8ί €&ρ• 66, Μ;ιΐΙιί8 Μίεΐιο• 
νίεηβί ϋΒ. II, €8ρ. 48, Αΐ6χ. ββ^ιΓϋΐο 6ΐ 8ΐίί8. ϋ»- 
Ιβηιιη !β)^6ΐΜΐαη} (Ις τ6 χάττρον, υΐ ίη ηΐ3. 

(3) Μβυηίυβ παχτιώται ΙίΕάοαΙί {ιιΐ6ΓρΓβΐ8ΐυΓ ; 
Οϋοιιι^ίυι ΐΓΐ6χ/απ7. δίο ΙηΓγα ΡθΓρ1ΐ3ΤΓθ^βηί(υ$ : 
χαΐ }Λΐπών Σχλάβων, οίτινίς βίσι παχτιώται των 

•Ρώ^. 

(4) δίο ηΐ8. νοίΑπΙυβ 8υ1βιη ΙΓιεαιο ιη8Γΐ8 αίΐυ- 
(1οΙ>3αΐαΓ, νατα %ρ6Η6ΐ>8ηΐυΓ. ΤΙΐ6(ΗΐθΓ6ΐα8 άα ρτο- 
νίϋβηΙ. 86Γηι. ι : Τβυ μίν γΑρ χειμώιΛς λήγοντος, 
Χ2Ί του Ιαοος 6πολΑμι^ντος, ήν(χα πλιίους τών Αν« 
Ορώχων οΐ «βρ^ ^ν έργασιαν πΑνοι, ό6οιπορίαι τ£ 
χαΐ 4χ^μϊαί« χα\ Απ6 λιμένων Αναγωγα\, χαΐ θά^ 
λιττα Ιατορίσμένιι» χαι της χβιμβρινης άπαλλαγμέντ, 
τραχΟτητας, 61€. Η^ΓΟΒχιιιιιβ Ιΐι 6ρί$Ιοΐ8 8ι1 ΕυΝίο- 
€ϋίυιιι : Τ»Μά€ίηφΐ4 Φχααα Αντμ^, αρη-Ιο ηιαή, Τ€• 
Λ€^ηί^}η ύέ Ε€ύΐ€»Λ$ $Λύ$ έμί$€ορί$, €ί ίψια νοίο 
ι'ΝΐΝ #ΐ• Λϋ ^Μίάιηο ίΐα9ΐ§α9ΐί. ϋΙίΐυιΙ^ΐΜαΐυΓ ν€Γ0 
ιιιιΗλ 8ρ«ι«Ι ϋπΒ4:08 ψιί«ΐ6ΐυ 8ΐι() οοε88ΐΜθ Ρΐβίαϋυιη. 
ΐΐ€8ΐοϋα8 1ιΙ>. II ' 

ΕΙ ΰέ α τανπΛΙας δυσ^αμ^ρέΛον Ιμ^ρο^ οίρέΐ^ 
Κΰτ* 1^ χΧνίώδΒς σΰέτΌ^ Μρίμοτ "Ορίωτος (2 Α 4 Υ<^'' Λοττοίωτ άνεμων Ούονσιγ άήται^ 
ΚαΙ ζόζΒ μιικέτί ντ^ίΛς ίχειν Μ οϊνοχί χόηφ^ 

61 πιΐ!6 86ςυαηΐυΓ. 0ί66ΐ>8ΐυπ|υ6 η8υΐί8 \ύ (βιρρηβ 
πανου9€α. ΡίοεΙυβ 8(1 ΠΙαιιι Ιοουιη : Κα\ ο! γ< 
ναυτιχοΧ πανδυαίαν χοιλονσι τούτον τ6ν χαίρων Αρρ- 
π6ΚΜΐηΐαπ|ΐΐ6,Β^6<:Ι)8η8ΐΙΐ)υ3. Ρ;ιί6ΐ 6Χ Τ1ΐ6ορΙΐΓ88ΐο 
Ια 0Ιΐ8Γ8εΐ6Γ6 άδοΛβσχ/ας' Κα\ τήν 6άλατταν έχ 
Διονυσίων πλώΐμον Λγ<ν,^ £ΐ Ιυης ΌΊ^ηχ &3€6Γ({οΙ«^ 
Γυόβιιι €8ηηαιιι ύ€Λ ά^0ΛΪ>Λΐκί, βΐ οοιιΐιιιβαΐυβ ρη- 
ιιιΊΐιαβ ΙίΙ)958ηΐ. Α^κΙβίυβ λΐΊΐ68. χι, οχ ροΓδοηα 
Βί3η<6 : ί)ι>ΐΜ, 9x1 άΐ0$ €χ ίιΐΛ ηοΰϋ ηαπαπί, σ:ΐ€τ* 
ηα ηίΙΗϊ πηηοιι^ανίΐ ηϋρίο : ηαο $€άαίί$ Ηϋ^ιηιη^ 
Ιύηιραΐαϋ^η^ €1 Ι^ηίιή ιηαή$ ρτοε€ΐΙο$ί$ βααϋ^ια^ 
ηανίρα^Ηί }ηίη ρ€ΐα^ο^ ηιά^Μ άβάίαιηϋ• Γαη'ιιαηι 
ρτίηΐίΐίηί «6ΐιιιιιβα(Μ« /ί6αιιΙ νηει 9α€$τάοί€9* Αρο<1 
Κοιιιαιιοβ 6ΐ8ΐϋ!6ΐ>:ϋΐΐυΓ ιιι 1(1. Νοτ6ηιΙ>Γ. 6ΐ »ρ6- 
Π6ΐι»ιιΙυΓ \ι 1(1. Μ:«ΓΙ. Υβ^βΙίυβ (16 Γ6 ιηΗίΐ. Ιί^• 
Ο IV, εβρ». χιιιιχ : Κχ άί€ ι^ι'/μγ ιιι ϊά, Νον€Μ^. 
η$<ιη€ ίη άΐ€ΐη νι Ιά, Ματί. ηιατια ύΙαηάηηίΜΤ. Εΐ 
(Ιί€8 ηροτίβικίΐ ίιΐ(1οιη Γβπΐυβ €τ»1, 8θΐ6ΐηηΊςιΐ6 ^6^- 
ΐΑΐηίηβ οι ρυΐιϋίο ΒρβοΐαενΙο εεΙβΙίΓαΓί 8οΙοΙι&ι, ιιΐ 
(1ΐ9€ίηηΐ9 6κ 60<)«ιιι ν^ςοϋο 'ώί^βηι. Ι^Ι^»^ ΜειίΓ* 
βίυβ ίιι ΝοίΙβ 8(1 βυιυ(ΐ6ΐη ΡοΓρΙινΓΟ^οηίΐί Ιοεπηι. 

(5) 8ίε 111$. Ε()ίιί νοΓο, εισέρχονται εΙς τ6ν Κι^α. 
Γβυΐο 8ιιρ(ΐΓϊυ$ Ιι»η<^ ΐρβαηι βγ1)6ιιι Κιο^6α αρροΙΙ»! 
ίιΐβιη €οιι$ΐ8ΐιΐ!Γυ8, ιιΐί ιποιιιιίιηιιβ. 

(6) Πέλλα ίΐΐΐ6Γ ΐπ^ΐΓϋ 11)01118 Ι)8ν8ϋ8 ΙΓΐϋ Γ6€οη- 
8θΙ(ΐΓ. ΥκΙϋηΙιΐΓ ΙιιΙβΙϋ^ί Ρα/ατ, ΐπ(]ΐιίΐ 0(ΐΓ8η};ίυκ, 
ςιιίϋυβ αη^3β εχ η3νί|[Ίί8 8ΐιϋια(1β ε]ίεΐϋ6ΐιΐΓ, ιιυ• 
6ΐί8!ΐιηιιιιι Ρ€ΐα$ (ΙϊϋΠΐΐΗβ. 

(Ί) Σχυρμ^ς εΐ σχαλμ^ς βπκεΐβ Γ6ε€ΐι11οηΙ)ΐι» 
8€αΙιηΗ$^ Ιί^ιπιιη (|ΐιο 8ΐ1ΐ(ζ8ΐυΓ τειιιιιβ. Νθ8ΐΓ^ι••α 
Ιίιι^υ.ι ρ»ΐπϋ οιί«ιιιιιιυια ΐΐΐυιΐ 1ί|{ΐιυιιι ΒϋαταΐΗ 8ρ« 
ρ«;ΠαηΙ. 

ΐ8) 8ίε εχ πΐ8. 6θ(1ίεβ. 

(ι») ΙΙαυε νοεειιι Ηα^50Γαπι 8εΐ8Τ0Γΐιη)(ΐα6 Ηη^ιι» 16• ΟΕ Α0Μ1ΝΙ&ΤΗΛΝΙΚ) 1ΗΡΕΚΙ0. Π9 

λΑν{ί«»ν μένων, χα1μ€0* Ιαυτοΰ τά βασιλικά έπιφε- Α Γβηιιιιΐίβΐ• Τιιιιι \\\ί \ψ&ηϊΛ Α<ΐ6ΐιη1, Ι|ΐιί ΐ^τ«ηΊ€«Γι- ρόμενος χα\ ^λάττων έν τοΙς χελανδ^οις πράγματα. 
Κα\ χαχέρχονται ΐΓρ6ς αύτ6ν, χα\ δτ» χατέλθωβι, 
Ιίΐ9Λ9ΐ ηρί^ς αύτους ό βασιλικές ανθρώπους αΰτοΟ 
βψιδας, χα\ λαμβάνει χαΐ αΟτ^ άπ6 των τοιούτων 
Πατζιναχιτών έτερους &ψι5ας, χα\ χρατεί αύτους εΙς 
τά χελανδία, χα\τ<$τε συμφωνεί μετ* αυτών* χα\ 
ετε ποιήαουβιν οΐ Πατζιναχίται ηρ6ζ τ6ν βααιλιχ^ν 
-ηΐς άρχους χατά τά ζάχανα (95) αυτών, έπιδιβω^ιν 
οώτοις τάς βασιλιχάς &ι>ρεάς, χα\ Αναλαμβάνεται φί- 
λους έξ αυτών δσους βούλεται, χα\ υποστρέφει. Ου- 
^ω 21 χρή συμφωνείν μετ* αυτών ώβτε δπου άν 
χρεωποιηθ] αύτους 6 ^σιλεύς, τςοιήσωσι δούλευαν, 
εΤτε εΙς τοΟς *Ρώ;• εΓτε εΙς τους Βουλγάρους» εΓτε 
χα\ε!ςτοΟς Τούρχους. £1σ\ γαρ βυνατοίτοΰ «άντας 1)ΐι§ οϋβΜΧβ• β •αί§ Ο06ΓΙ; «^ ϋϊίςΜ νίοίβ&ίαι &ε€ΐρΗ« 
φΚϋ ίη ΦΐιΐίΙβηιΙϋι ΓΟΐίιιοί, Βίςυβ Ίη(ΐ6 ουιη ϋ5 ραοί- 
ιοΗοΓ. Ουοι ααΐβιη Ρλίζ'ιαβιοίΐΑ βχβαπληο ρΓΟ Ιβ^ο 
61 ΰοοιίΜΐιιάίηβ ίρβΟΓυια ββββ ]υΓ&ιιΐ6ΐιΐο οΐΜΐήηχβ- 
τίηΐ, Ιαιη ίΙΙβ ίρβίδ ίιηρβηίοηα ιηοηβη βΙλΓ^ΗυΓ• 
61 Αίαιεοι 6ΐ ΐΠίβ ςιιοίςυοΐ το1υ6ΓΊΙ βοοίρίΐ» αίςαβ 

ΙίΖ Γ6ν6Γΐίΐ11Γ. 8ΐ6 ¥0Γ0 61101 ίΠίδ 1ΙΙ6υη(!& Γ<Β(Ι6Τ>• 

υΐ6Χ ρ3€ΐο ΐ6ΐι03ηΐυΓ ορβΓ&ιο ρΓ£ΐ)6Γ6 ιι))ί6υιηςη6 
ΐ)8υΒ ρο&ΙαΙ&νοπΐ, &ίνβ &άν6Γ$υ$ βα8&ο$, &ίνβ 6οη- 
ΙΓΑ Βυ1(;3Γ08 ¥6ΐ ΤυΓΟΑδ. δΊηυ'κΙοηι 1)0$ οιηη6$ )>€ΐΙθ 
ΑίΙοΓίΓΐ ρο38υηΐ, 96 βφρβ 60ΐηΓ3 ίΐΐοε ρΓϋΓβεΓι, ]Αΐη 
ίρείδ 8ΐιηΐ ρερςα^ηι ί6ηιΐΗΐ«1)ί1θ8 ; ςυοιΐ υοΙ Ιιοε υηο 
6Υ6ΐηρΙο ρ»ΐ2ΐη 6ΓίΙ. Οιαιη λΗςυ^ηϋο ΟαΙιγιοΙ €ΐ6Γί- 

6115 ]υ§8υ Ιωρϋΐ^ΟΤϊΒ ΙΚΐ ΤθΓ6»β Ι6{[31118 6&561, 8*16• τούτους πολεμείν, χα\ πολλάχις χατ' αυτών έλθόν• ^ ςα6 ίρ80$ 60ΐιιρ6ΐΐ2Γ6ΐ : ΥοΜβ ίιηρβηίΟΓ <ΐ6ΠϋηΙίαΐ• τες φοβεροί νυν χαθεστήχασιν. ΚαΙ τούτο δηλον χα\ 
Ιντεΰθέν έστιν. Του γάρ Κληριχοΰ Γαβρ();λ ποτέ 
ι^ρ^ τους Τούρχους άποσταλέντος άπ6 χζλεύσεοις 
Ι^σιλίχής» χα\ προς αύτους εΕπόντος, δτι Ό βασι- 
λεύς €ηλθ7:θ(εΙ ύμβίς άπελθεΓν χα\ άποδιώζας τους 
Πατζιναχίτας άπ6 του τύπου αύτών« χα\ χαθεσθήναι 
ύμβίς * ύμεΖς γάρ χα\ πρύτερον έχεΤσε ΙχαΟέζεαΟε, 
ηρ6ς τ^ είναι πλησίον της βασιλείας μου, χα\ βτε 
ϋέλω αποστέλλω, χα\ Ιν τάχει εύρίσχω ύμ^; * πάν- 
τες οί άρχοντες των Τούρκων μ:9ΐ φων{) έξεβύησαν, 
δτ: 'Πμείς μετά τους Πατζινακίτας εαυτούς ού βά).- 
λο^εν ού γάρ δννάμεθα πολεμεΤν πρ^ αυτούς, δτι 
χα\ χώρα μεγάλη, χα\ λα^ πολύς, χα\ χαχά παι• υΐ 8<Ιιηοΐο 6Χ6ΓεΊΐυ ΡαΙζίη^είΐαβ $6(1ίΙ>ιΐ8 ρέΙΙαίΊ» 
6θΓυιη(ΐυ6Γβ|;'θΒ6ΐηο1>ΙΙη62ΐί8; ηαηι ίδΐίεοΐίηι Ιια• 
Ιίΐ^ϋ^ίβ, υΐ Ιιηρ6ηο ηίθο Οιιίιίοιι 8Ηιε, 6ΐ ιαΐΐ(6Γ0 
6ΐιιη τ6ΐίοι ςα&ηι 66ΐ6πΐ6Γ τοβ ίιιν6ηίαιο ; οιυπθ^ 
ΤυΓ6αηιιιι ρπηαρ6& υηο ΟΓβ 6ΐλΐιΐ9ηιΐ)ΐ : Νοε ΡαΙ- 
ζίη96ίΓιβ ΙμΙΙιιιιι ηοη ΙηΓβίίααυβ, ηβςοβ 6ηίηι ίΙΙΙ» 
ορρυ^ιιιικϋ• ρ«Γ6β βυηουβ : βίςιΓιιΙβιη ίΐΐοηιιη ι^ίο 
ρ6Γ»πιρΙλ, ιηΟηίΐίΐ ροροΗ πκιΐΐίΐυάο, 61 59 *<1η•ο- 
(Ιυαι ρυκηλ66• εοηΐ. Νβ ί^ΗιΐΓ ηο1>ίι ία ρο•ΐ6Γυιιι 
ΐαιη ίη|[Γΐΐλ ύ^Λμ ίΑ6ίΑ8 : λο4α φαοά Ρ»ΐχιη3ύίΙ;β 
6ΐ3ρ30 Τ6Γ6 &1) ιι1ΐ6ΓΊθΓ)1)υ§ ΠβηιρΓίβ ρ^ΓϋΙ)!» ηι^ 

Ιιί6ηΐ69• ΙΓ8]66ΙΙΚ|ΙΙ6 ΟυΠίίΐΙβ^ ί&ΐί6 86ΐηρ6Γ ΰβ|Ιλΐ6ΙΙΙ 

ΐΓ3η5ίς3ηΙ. βία (94) είσ\, χαλ τβδ λοιπού τ6ν λύγον τούτον πρ6ς ήμά; μη ύιη^ς• ού γάρ άγαπωμεν αύτύν• "Οτι χαι οί 
ΠατζιναχΖται ϊηΜνΦ του Δανάπρεως ποταμού μετά τ^ έαρ διέρχονται, χα\ άε\ έκεΓσε χαλοχαιρί^ουσι (95). 

ΚΚΦΑΛ. β'. Ο ΟΑΡϋΤ IX. 

Π€ρΙ τώτ άίξό τ^ς 'Ρω&ίας έρχομέπύτ 'Ρώς 

μετά τώκ μοτοξύΧ<»η* ^6) έ^ Κω^στα^ζι^ουXϋ'' 

Μι. θ€ Κιιιιίι 6 Πναία ϋοηϋαηΐίηοροϋιη ίη ΓιηΐΗΙ^η» 
ΐ'^ηί^ΐι^χι. "Οτι τά άπλ της Ιξω 'Ρωσίας μονύξυλα χατερχι$» 
μένα Ιν Κωνσταντι*/ουπβλει, είσΐ μέν άπ^ του Νε* 
μογαρδάς (97), Ιν φ ΣφενβοσΟλάβος (98) δ υ(^ 
Ίγγωρ του άρχοντος *Ρωσ(ας ΙχαΟέζετο. Είσι δέ χα\ 1.ιηΐΓ0& 3|) υ1ί6ΓίθΓ6 Κυιβίι ΟοηβΙληΙΙηοροΗιη 2ρ- 
ρβΠβηΐββ, α Νβιηοξ2ΐΓ(]α ρΓθΑ6ί86ΐιηΐαΓ, υϋΙ δρΐιβηάσ- 
8ΐΙι1»1)υ8,Ιη)ζθΓΚυ88ί»ρπη6ίρί8Α1ίυ8ΐ]2ΐΙ)ίΐ3ΐ)αΙ•8ιιηΙ 
6ΐί8ΐη 2 €881Γ0 ΜίΓιηί80.'», Τ6ϋυΐζ{ΐ, ΤζβΓηί^ο^ΐ 61 Βιι• ΑΝδΕϋϋΙ ΒΛΝ0Ι)ΒΙ1 ΙϋΟΊΜ. 
(9Γ)) Υοι ΙΙΙγποΑ 60ΐτυρΐ6 86Γίρ(2, υΐΙ ρ&88ίιη 6γχ6. ηΰϋποη 0ιΐ69η§[ϋ. 
8|Ηΐ(1 βηκοε γ666ιιΓιογ65 νοο68 0€6υΓτυιιΐ ]ΐ1ί6ΐπ- (90 Μονδξυλα βπηί )ιηΐΓ68 ιιπηθΓ68 6Χ αηΐ60 
ΐ;«Μΐ£ ; Ζ <Ιοη ςυίρρβ ίη δίηςαΐαπ ηιιηΐ6Γ0, 86υ ιιΐ Ιί^ηο οοιιί66ΐ«6. ΥβξΰΓιυβ ΙίΙ>. πι, 6βρ. 7, κτβρΑβε 
Νυ^^ίΓΑΐβδ 86ήϋυηΐ δϋΐιοιι \6ΐ 什θη ΐ€βαη βί^πΊΓι- άϋ ιΐ}ΐσΐί/ι« Ι?α6}&«5 €Χ€αναία$ 2ρρ6ΐΐ8ΐ. (3ηιΐ6 » ίλ- 
€αΐ ΐΑ'.η 86ηρ1ληι, ςυιπι ηοη 86ΐ'ίρ(;ιιη, Ι)06 681 Ιίηίδ Τ^α^απ> (ΙίεΙ^, ^ικτ «χ είη^χ/ίε (Γ(ΐ#ί6κΐΓα• 
Ι^ηύΜ €ΐ €οη$νέΐΗίαη€η^ ; 61 ίη ρΐυπαΐί ΖηΙοηλ 86υ ταηΐητ^ ηΐ βεΐ αρυϋ ΙείιΐΗΓυηι ΠΙ), ιιχ, Ογιι;. 6»ρ. ι. 
5ίιΙιοΐ!8 ΐ€^η €ΐ £0ΐηΗ€ΐΗάΪΗ€». £&<ΐ6ΐη νοο6 ιιΐίΐιΐΓ Ο ΗβΒΓ ρΓορΓί» 6Μηΐ δοχίΐιαηιη), ΒυΙκαΓΟΓυιιι, Βιι$- 
βΐΐϋοι 63{. 58 6ΐυ8<ΐ6ηι ΙίϋΓΐ : 'Ον χα\ άρχοντα, δοηιπι, 09&ΐ6ΓθΓϋΐη(|υ6 Λά δβρίβηΐΓίοπϋηι ροριιΐο- 
χατά τδ των Χαζάρων ΙΟος χα\ (άχανον, πεποιήχασι, " * 

σηχώσαντες αύτδν είς σχουτάριον, υΐιΐ ροΓρ^ι αιΐ) ίη 
6«Ιιΐί8 ΙοβίΙιΐΓ Ιθνος ρΓΟ ΚΟος. ϋοΓΓί^6 Βυ63Π2ϋ 
ΐ;ΐο$8. Μ6ϋ. ϋΓ»υ• ν. Ζάχανον. 

(94) ΙιιΙβΓρΓ6(3ΐυ$ 8υπ), £1 αάιηοίΐηιη ρηςηφα 
$ΛηΙ ; Μ6υΓ6ίυ3 8(1 ν('Γΐ)υιι>, €ΐ ιηαΙΙ ριΐβή ίΐιηΐ. 6α\ 
ρ6Γρ6Γ&ιη ί(ΐ6ΐη Μβαι&ίϋδ ίη ηοιί8 3<Ι Ιππιο Ρογ- 
ΙιΙλνΓΟ^βηίΐί 1ι>6ϋΐη Ι^πϋαΐ Ερίιοβιιίιΐίβ νοΓ&υιη, ηπί 
ΐι•ιΙκ»ΙηΓ αρυιΐ Ο. Ραιιΐιιιη, 8ίο : Κρίμες άεΐ '^τεύ' 
σται, ΜΟΜάχαιδΙα, γασζέρεςάργαϊ. Ναπ) ίΐιί ιιοη 
κ^χά παιδία, 86<] κακά θηρία Ιο^ϋιΐΓ. 

(95) Καλλοχαιρίζειν κί^ιιιΟΰ^ιΙ ίαΐαϋηι ΐταια- 
ί^€ : χαλοχαίριον ςυίρρο Βρηά 6υπΐ(ΐ6ΐη 6^ρ.^ %9 
ύ€ Αϋιη. ίιιιρ. 681 4Β$ΐα$ : Έχει χα\ τδ τοιούτον 
χίστρον χύχλον αύτοΟ δρη ύψηλ^, ώστε τφ μύνφ 
χ^ιλοχαιρίφ βλέπειν τδν ήλιον διά τδ μισουρανείν, 
τψ δέ χειμώνι ουδαμώς. \ίϋ6 ΜΰαΓ&ϋ 01ο$8. ηιοϋ. 

ρατεοχ. οη. εχιιι. Γΐιηι, πυί5υ3 ΙείΓυιη 61 Π)»]ογ8 ΑυπιίηΑ ΐΓ.ι]ΐ€ίο- 
1>&ηΙ. (;ΐ3υ(1ΐ2ηυ8 ίη 4 ΟοηδυΙ. Ηοηοηί : 

Απίί ΰαηιώηιηι ηηοηάαηι Ιταπηιαπ Οοΐ/ΐΗηηί^ 
ίη Γηιίτα (ηββτβ ν^7ηι/$, €αιη ηΐίΙΙύ ηι^6αηΐ 
Ρβν βαυίηηι ρΐίηαι €αη€η ίηιηαηί^Ηί αΐηί. 

11(5 ηποςαβ ΐ6ΐηροπΙ)υ$ ΠηΐΓίΙιυε ίΙΙαπιπι ΓΟ^ίοηιιΐΗ 
ροραΐί ΗΐϋΐιΙυΓ, ςιιας ρηΐΓϊα Ιίιι^α• ΟοΙίχε τοοιιιιΐ, 
υΐ 6ΐί.ιιη 6( ηο8ΐΓϋΐ68. Ε]ιι$ιπο(1Ί μονοξύλων ΓΓοςυηιβ 
ιΐ}(^ηΐίο οεηιιηϋ 9ρυ(Ι !»εΓίρ(0Γ68 Β^ζβιιΙίηοϋ, ιη'6• 
ηαιι ίη Τ2ο1ί€ί«> 1•βοηΊ$ εΐ ΟοιιβΙηιιΓιηί ίηιρρ. ΥίιΙβ 
1>υΐ3η£;ίί 6Ιθ55. ηιεϋ. Ι^»(. ίη ϋηΙοΓ, λε ηιο<Ι. 
6 1X6. ν. Μονδξυλα. 

(97) ΡιιΙο•1ιί6 ρΓΟ ιΝ6ΐηο;»Γ(Ια Ι6|6η<1υηι Νονό- 
);Αΐ(ϋ», ςΗ:6 61 Νονο^ΟΓοιΙ α|>ρ6ΐΙαΐαΓ. 

(98) \ν6ΐΐ06ί>1αιιιη ΐιη «ΙΤϋΐϋΜΐ Ογμχι 8€Π[Ίογ68 

6 Π) εΟΝδΤΑΙΠΊΝΙΡΟΚΡΗΥβΟΟΕΝΙΙΙ 172 

}ίϋ%ΤΛά9. Η«€ ΐα^ΜβοΐιηιΙλ 8ΜιιιμΙο Ι>«α»ρτίβοιιιίη6 Α &π^ τ6 χΑστρον (99) την Μιλινίοχϋν, «α\ ά«6Τ<λιού- 

τζα^ χα\ Τζ«ρνιγώγαν (Ι), καΙ Μ του ΒουΜγ^έ* «1β8ΰβη(1ιιη(,€Μΐιηΐΐ|ΐΐθ «ά εαΒίηιηι €ί(ΗΐΙ)Α ^ φο^ηο* 
ιηϋΐι 8οιιι1)αΐΜ.$€ΐανί^υΐ6Πΐ ίρ$οηιπι ΐΓΊ1)υΙλΓΗ,€ίί• 
ΙιβΙβΜΐΙ 4\α\ εΐ 1•€ΐ•8βΑΐ, ηβοηοη οκΙβΗ βοΙλτίιιΗ, !η 
ηιοιιϋ^ιιβ 8!ΐ!ι ιηοιΚΜ^Ιϋ^βΗτβϋηΐΚΒ,ΙιγβιηΗ ΐβιηροΓθ 
εηίοϊκ, ΙρβοΜίικ {ιι^Μηη|Γοπηλΐη ΰθΐιο!ηιΐ2ΐΐο$, ροβκ- 
ΐ]υ•πι βυιΐο βΐ ΜΓβηο «6Γ6 «οΙαίΑ^ΐΑοίβ• β•!» ιη ρΓΟχΙ-» 
. ηΐΑ8 ρλΙικίΜ 4Μιΐ€ΐιηΙ•Ρθ8ΐςιιιιιη &υΐ€ΐιι ΠΙοβ Ιη ϋ»ιΐ8ΐ• 
ρΗηι ΟυτΙυιη ΙαιηΙιβΓίιηΙ» Μββοϋβηι ΩιιπιΙοβΟίοΙ)» 
16 €0ΐιΓ6Γαη(,<!6ΐηά6 ΠΑΟηοχ^Ι^ βχίΓλΙιηιιΙ λίςιιβ βυβ^ 
ρρηϋυηΐ, Κιι&&ΐ8ΐ|υβ νβηαικ^Βπΐ. ΒυϋβΙ νβΓΟ 1ι•6ΐαη• 
ΐυιη 8£αρ1ι«ΐΜ€ΐιιυηΐ,6χ ν6ΐοη1>υ5ςυ68θΙυΐί8, Γβιηοβ, 
ι^Ιαιοβ^ βΐ κιΙΙςαιιηι 8ρρ»Γ9ΐηιη οοηβοϊοηΐ, 6αΜ|Μβ ΤοΕ^τα 4)6ν Ιαψψη ^ά τον κοταμου χατίρχμψτβΛ άΛ• 

Κ(οά€α (1), τ6 1ηονομ«ζά)ιβνον ΣαμβοίτΑς. (Χ <Ι 
νχλάβοι οΙ ποΜΤίίώται αφνέ^ (5;» οΙ ΚριΦητ«ιΐ|νο\ 
λβγ<5μ«νοι» χα\ οΐ ^ΙινζανηΜ» χοΛ οΐ ΧμιοΛ Σχλα- 
β{νιοι, ιΐς τά δρη «6τ»ν «^κτομπ τά μ«νόξι#λα Ιγ 
τφ το6 χβιμωνό; χαφφ» χ&\ χαταρτήαχντ<ις.α6τΰνρ 
τοΟ χαιρου Ανοιγομένου» ήν{χαδ&αλνθ{ 6 π«γετ6; (4)» 
ιΐ^ τάς πληα;2ον ο&ης λίμνας ιΕσάγουην αυτά• ΚαΙ 
έπκιδ)) έχιΙΜί λίββάλλουσιν ιίς ποταμών τ^ Δάνα- 
«(Ην, άιώ των 4χ•Ιοβ οίτοι βίς τ^ν αύ«^ ΐΜταμλν οηιηίΐιαβ αιΙ «μο» Ιικίπιυιιΐ. Ίηω ηβιιιβ ;υηίο ρβΓ β 8<<τέρχονται χαΤ άκέρχοντβι <{ς τδ Κι^6α(5η χα\ Αυιηβη ΙΗοιρΓίη ηλν!|[λΐιΐβ8 ^ά ΒίΙβίΜΐΜ οιιβίΓυπι 
βίΐιί 1τίΙ>ϋΐ«Ηαιη (ΐΜΟοηϋααΙ.ΙΙϋε ρύΓ ϋηολ Ιγ€8το <1ί€« 
€θη|^Γ(|[»ι{, ροΒΜίο&π) οιηηίλ πιοηοι^Ια 5οητ6η«Γυηΐ, 
ρο8ί(ϊ« αι^νοΑΐ Λ^ ρβΓ ιηβοαοΓΜυπι Οανίυιη Οϋΐλριΐιιι 
^€Μ6η(Ι<ιιιΐ.Α€ρΓΐιηοςιιΙ<ΐ6ϋ] ^4 ρΗηιηιη Ιοοαιη ΟιιαιΙ- 
ιιί§ ρι«Γυρ(ΰΐη νβηΙιΐΒΐ, φιιΐ Ειβηρβ οο^οοηιΙιι^Κιιτ, 
ςαοά Ηϋδ^οΓαπι 5οΙ«?<νγιιιιι(|06 Ιΐη^ιΐλ ΐτΑΐβΓ« Νση 
4ο^9η'ίΤ€. 1ΐα νβνο Ιθ€υβ ρπΒϋίοΙαι λη|^$1α§ «81, υΐ 
Τχ]Τΰαηί&ΐ6πΊ Ιαΐΐΐυόιοβηι ηοη 5υρ6Γ«ΐ ; Ιη ηιβιΐίο η- 
Ιβιη ρη^ηιρίΑ Λ^ ρπΜΐΙΐλ μμ βτιηΐ,ςίΜΒβιηΙηυβ Ιηηι• 
ΐΑΓαηι βρΜίβηι ρη^Γβηΐ. Α<1 Ιιχο ί({ίΐυΓ Βΐ1ί(ΐ6η& α ίη- 
ΐυιη€80θΑ§ »(|αλ« άβίη^βςκβευηι η3{;ηο βίτβριΐυ ρΓ«- 
οι*ρ8 ιέΐ£:, ηιβίαηι Ιηουΐΐΐ. ΟυβρτορίβΓ ίΙΙαβ Ιηη»ίΓ6 
ΒοϋΙ ΒΟΒ »ιΐ(ΙοΒΐ, Μά Ιι^ικλ ρΓΟουΙ 6Χ§€€η»ιι Γβοιο, αύ^υσιν €{« «Ι|ν Ιξάρτηβιν , χα\ άΐημιηύλου«ιν 
αΟτ& €ΐς τους Τώς. ΟΕ Α *Ρώς σχαφίΦιβ τλΧ μ^α 
ταϋτα άγορίζοντκ, τ& τΒολαιά α^ί^ μον6ξνλβι χ^- 
ταλύοντις, Ιξ βίΰτων βάλλόυσι χαΐ ηέλλας (β> χα\ 
βχαρμου; (7) (Ις Α^τά, χαΐλοικάς χρ^^α^• Ιξοτβλί• 
ζονσιν αυτά. Κα\ ΙουνΙοα μην^ς &ιά "κοδ «οταμοο 
Δανάπριως άΐϊοχινουντις χβτέρχοντιι ιΐ^ τ& Βιτ•- 
τζέβη, δπβρ έ9τ\ ιιαχτιωτηΑν χάατρον των Τώ;. 1(«1 
ουναθροιζόμκνοι ϊιαΧνέ μΙχρί δ)^ χα\ τριών ήμ«• 
ρών, ήνίχα &ν &]Ηΐντα άπο9αν«χθώβι τά μονόξυΑΪ^, 
τότε άποχινουσι χα\ χατέρχονταί Μ τβΟ «Ιρημένο» 
Δανάπριως ^εοταμου (^. Κ]αι\ κρ&τον μίν Ερχοντβι 
ε{ςτ^ «ρωτον φραγμΙ^ τ^ν Ιπον^μοζ^μβνον Έ«- 
σουπη (9), 6 έρμηνίύβται ΤωνίΦτΙ^^ χα\ Χχλαβινι• ΑΝδΚυίΙ ΒΛΝΟυΚΙΙ ΝΟΤ^ε. δρ^)6ηιΙθ8ΐΐ3ΐΙ)ί Ιιυ]νβ ΒυββΟΓηιη ρΓίπεΙρ!« πιβηΐίο 
ι>00«ιτϋ ιΐραϋ€6(ΐΓ6ηαιη ρ^ι^. 660, 674, 675, €77, 682, 
«ι 685, Μβκΐιοη <ρα<1 Ζοη^Γ^πι \)^$. ϋ5. 

(99) 8ί€ €ΐιαηι Ιη η•. ρΓο άπ6του χάφτρου 
τ^ς, «(«• 

(1) ΟΜΓπίβΙιοηα ορρί4<ιιη !η βυίϋιιβ ΒιιμΊ» 61 
ύιΙιηαηί.-β €6ΐ6ΐΐΓ«; ςιι» ςιιί<ΐ6ηι «ί> ΙηεοΗ^ΰχβΓ- 
(ΐΐ6ΐισιτ η3η€υροιΐυΓ• • ' 

(!λ) £ΐ ρ»υΙφ Ιι«Γγ» Ιι«ηο !ρ&3πι οΓΐιβηι ΚβΜα 61 
Κ(α6ος νβ| ΚΙαβον 2ΐρρ6ΐΐ9ΐ ; ς η» ηυίϋβηι αΐϋ» 
ΚιοβΙα <Ιΐ€ΐΐυΓ, ηίπιίηιιπ Κίοντίη, Βιΐ85ΐβ) οΐίπι ηΐ6- 
ΐΓοροϋ», »<1 ΒθΓ]ΤβΙΙ»6η6ηι, οιι]υ8 3ΐιιρΙΐΐυ(Ιύ ρίαπίιοβ 
(Ιβι^οπϋίιυΓ 80 ρνχύΐεαΙιΐΓ 9ΐ ϋΐΐηιαΓο 1ι1). 7 «χ- 
Ιΐ6υ)0, λιίαηαο ΒΓ6ηΐ6η8ί €•ρ« 66, ΜαίΙιίι Μίοΐιο• 
νί^η.^ΐ ΠΙ), π, €3»Ρ* 18, Α16Χ. ^«βηίηο 6ΐ 8ΐϋ8. Ο»• 
Ιβηιιη Ιβ)(βιι<1αη) εις τ6 κάιτρον, υΐ ϊη ηΐ8. 

(5) Μ«:αΓ8Ίιΐ8 πΑχτιώται ((Βάααίι ίη16ΓρΓ6ΐ8ΐηΓ ; 
ΠϊΐΐΊΐιι^<ιι$ <Γί6ιι/απ<. δίο ιαΓγ^ι ΡοΓρΙι^ΓΟ^ηΙίαδ : 
χαΐ λοιπών Σχλάβων, οίχν^ίς βίσι ιιαχτιώτΑΐ των 
•Ρώς. 

(4) δίο ηΐ8. ΥοίαπΙυβ •υΐ6ΐιι Ιιίΰΐηο τηζηζ αϋν- 
ιΙοΙ>3αΙαΓ• ΐΡ6Τβ 4ρ6Η6&>3ηΐθΓ. ΤΙ)€θ<1θΓ6ΐιΐ8 ύ» ρτό* 
νίϋβηΐ. »6Γηι. ι : ΤβΟ μέν γάρ χειμώνος λήγοντος, 
χιΊ τοΟ Ιβαος ύπολάμιν^ντο;, ήνίχ• «λβίους των αν- 
θρώπων οι «βρ^ *ίΐ^ έργαίίαν πόνοι, όδοιπορίαι τ5 
χαΐ έχδι^μίαι, χ«\ άη6 λιμένων άναγωγαΐ. χαΐ 64- 
λιν:•Ι(ηορ€βμ4νΓ.,χαι της χβιμβρινης απαλλαγμένη 
τραχύτητ•ς« Μ^• ΗΙοΓοηχιιιυβ ίη 6ρ»8ΐοΐΑ 8^1 ΕυπΙο- 
«.ϋιαίΜ : ΤΐΜάιηιφα $χα€ΐα Ακιη^, αμ^τίο ηιατί, Τ€' 

^(ΓΐΙΝϋ^Μ βΛ Κ€€ΐ€»Λ4 ΙΙΙ08 Ι^'ίΓΟρίΐ, €ΐ ίρεα ΤΟΙΟ 

1'Νπι Μ$ Αύ 4$»ΐά€ΓΜ ηαυίβπιήί, ϋΙ;ιυί1(:1>•οΐυΓ νβΓο 
ιιιιιήΑ αριιι1θΓ«<:οιψΗΐ1αϋ 8ΐιϋυοϋ8&^ΐιι Ρΐβίαϋυπι. 

Ιΐ€8ίΐΜΐ«8 ΙΐΙ». II • 

ΕΙ δία τανίιΛΙας δυσΛ^μφίΛου 1μ/ν>ο^ αίρει, 
Κύτ' βτ χΛηΜες σβέηκ δβ^Ημοτ Μρίίοτος 
ΦίίύχοχΗται Λί>^^x»'4^ ές ^(εροΛΜα λοττοτ^ (2^4 ^<^'β ΛοττοΙωτ άνεμων Ούουσίτ (Ι?}Γαι, 
Κα\ τότε μηκέη ντίας ίχειτ Μ όΐνοχι χόττφ^ 

61 πα» 86ςυαηΙυΓ. 0ί6β1>8ΐνπ|ΐΐ6 ηλίιϋβ \ύ Ι6π•ρη8 
πανουα(α. ΡΓ0€ΐυ8 2(1 ΠΙυια Ιοουιη : Κα\ ο! γβ 
ναι/τιχολ πανίυ«{αν χαλονσι τοΟτον τδν καιρόν Αρρ- 
η6ΐΜΐηΐαπ|Η6(Β866ΐι&η8Πΐ)υ8. Ρ9ΐ6ΐ 6χ ΤΙΐ6ορΚιη8ΐο 
Ια 0Ιΐ3Γ0616Γ6 άβοΛΜίτχ^ζ ' Κα\ τΙ|ν 6άλατταν 4χ 
άιονυα^ων πλώΐμον «Ι^αμ» Εΐ Ιυηο 0ί80χ &3€6η}ο1(ΐ8 
Γυάβιιι εβηηαπι ύ^χ (Ι6αΐ69ΐ)3*(« 6ΐ 60ΐηιιΐ63ΐυ8 ρη- 
ηιίΙίΑβ Ιί1ΐ35>ηΐ. ΑριιΙβΙβ9 ΙΙίΙβ8. χι, οχ ροΓ8θη3 
0ί3ηί6 : ΰίείΛ,βΐΗί άΐΛ εχ ιεΐα ηοείε ηỀ€ΐητ, αΐετ• 
ηα ίΆΐΙίϊ Ηεη€¥!ραι»Η ηΐίρίο : ςπο εεάαϋε λί4€ηιί> 
Ι0ΐιιρβι(αΐ•4«8« 61 ί€ΐήιή ψηαΗ^ ρτοΰείΐοεΐε /Ιν^ιί^κι, 
ηανίρα^Ηί }ητη ρίΙα§ο^ τηάνεε ύεάκαηϋε ςατίπαι» 
ψτιηιϊΐΪΜ £08•ιιι#αΐΜ8 /ί66ηΐ Μ^έ ειαεεΐάοΐεε* ΑρικΙ 
Βοιιιαηοβ 6ΐιι«4ΐ6ΐ>»ιαυΓ ιιι Μ. Νοτ€ιι)Ιμ>. 6ΐ »ρ6• 
Π6ΐ>»η1υΓ Μ Ι<1. ΜαΠ. Υβ^εϋηδ (16 Γ6 ιηΗίΙ. ίΐΐι• 
Ο IV, 69ρ>. XXXIX : Εχ ά'\ε ι^ι'/χγ ιιι Ιά, ΝοτεΜ^» 
ίΐεφίε ίη άίειη νι Η. Ματί. Μοτία εΙαηΛΗηΐίΐτ. Ει 
(ϋβ8 ηροτίβικϋ ίιίϋοιη Γβ5ΐιι$ 6Γ3Ι, 8θΐ6θΐαίςΜβ γ6τ• 

Ιβηΐίηβ ο: ρυ[>1ΐ€0 8ρβ€ΐ3€1ΐ)θ €6ΐ6ΐ>Γ9η 8θΐ6ΐΐ»1, ΐΗ 

(Ιΐ8€ίηιυ9 οχ οο<}«ιη νοςοΓιο 'ώκίβηι. ΙβΙ^ιτο Μ6ιιγ• 
βίυβ ίιι Νοΐΐ8 8(1 βοηκίβιη ΡοΓρΙινΓΟ^οηίΐί Ιοοηηι. 

(5) 8ί€ ιπΒ. £(1ίΐί ν6π>, εισέρχονται εΙς τδν Κιόβα. 
Γ3υ1ο 8ΐιρϋπυδ Ιιηηο Ιρ83πι αΓΐΐ6ΐη ΚιοΪ6α ιρρβΙΙαΙ 
ίιίοιη €οιι&ΐ8ηΐ!Γν3, υΐϊ ιιιοηηίηΐΗβ. 

(6) Πέλλα ίιιΐ6Γ ίιΐ8ΐΓυΜΐοιιΐ8 ο»ν»Γΐ8 Ιιίϋ Γ6€6η- 
801Ι1Γ. ΥιϋϋηΙιΐΓ Ιπίοϋί^ί Ρβί/τ, ίπςυϋ 0ιΐΓ9η];ίιΐ!(, 
ςηίΙ>υ8 «ηόχ οχ η3νί(|[ϋ8 8θϋϊβ<ΐ6 6|{6ίΐΗ8ΐιΐΓ, ιιαβ 
61ί8ηιηηιη Ρ€ΐα$ (Ιΐοίιιιυ8. 

Π) Σχυρμ^ς 61 σχαλμός ^Γ«€ΐ• τ«6«ΒϋοηΙ>ιΐ8 
5Γα/ιηΐΜ, Ιί^ΐΗΐηι φΐο 3ΐ1ΐ{8ΐυΓ Γ6ΐυιΐ8. Νθ8ΐΓαΐ>8 
Ιίιι^'υ» Ρ3ΙΙΊ3 οΐΜΐιιηυιιι ϊΗυιΙ ϋ^ηυιιι ^μπινι «ρ• 
ρ«*Ιΐ3ηΙ. 

(8; δί€ οχ 11)8. 6θϋίθ6• 

(!)} ΙΙαιιο Υ006ΙΙΙ Ηιι»$οΓαηι 8€ΐ•τοηιιιΐ4|ΐιβ Βι^[ΐΐ8 171 Οε Λ0ΜΙΝΊ8ΤΚΑΝ00 ΙΜΡΒΗΙΟ. 178 

9•^οΟντα^ τίνα, ^ιλλ]^ ^ήντης Βοΐΐλγχρί^ςγην 1ν€υ• Α «ηιπιη&Γΐιιη &ο ηΐ6ΐιΐ8 ρίβηα ηΑνί{ΐ;Αΐίο 3ΐ»βοΙνίΐαι• 
βάμ<ν•ι» εΙ{ τ6 τοΟ Δανονβίου στέμιον Ιρχονταιΐ• 
*Λπλ & το\ί Λαν9υ6(ου χαταλαμ€ίνου7«ν ε{ς τ^ν Κω• 
νοκίη», χα\ άπ6 του ΚωνοπΑ ιΐς Κωνσταντίαν βΕς 
τ^ν ιιοταμ^ν Βάρνας, χαΐ&τ:^ Βάρνας Ιρχο^/ται εΙς'ίΚ^ 1Ι>Ιΐ6Γη2 Τ6Γ0 61 «8Ρ6Γ3 Κυ^^ΟΓαιο τίνοηιΚ ΓλΙΐο 
1ΐ9Β€ 65ΐ. Ιη6υηΐ€ Νον^αιΙΐΓί ιηβηββ, ςιΐλπι ρτίιηιιιιι 
60Γυιη ρηιΐϋΐρββ οιιηι υηίνβίβα Κυ8$0Γυιη |[<ίΐϋύ 
6](Γ6(ϋιιηΐιΐΓ €ί&ΐΜ>, 64>Ίη ορρΐιία .ρΓθϋε{8ΰΐιηΐυΓ9 ςιιββ 
6}Τ3 βρρβΙίΑίιΐιΐΓ, Αϋΐ ίο δείαγιοβι Ιθ€2 ΒβΓΐ>αη{ο« 
Γυηι„ Οΐ'υη||;αΙ)Ίΐ;ιηιιη, €ΓίΙ)Ίΐζ2Γυπι, 8ιίΓνΙθΓ«οι» 
ΓβΠ(]αοΓυπ)(|υ« βοΙατοΓυηι, ςυΐ Κυ8«Ίβ ΙγΙ^ιιΙαγΊ;- 
•υηΐ• ΙΙΠο νβΓΟ ρ€Γ8€ΐ3 ΐοΙ» 1]}'6ΐη6, ηιτ&ιΐιη ΑρΗΗ 
ιηβηιο» 8θΙιιΐ3 ^Ιαοΐβ Ο2ΐη:ιρπ5θα¥ϋ,€ί3υυιηϋ(8€6η• 
ϋυηΐ• Μηά^ Γ6€6ρ(ί8, ιιΓι βυρηιΐιοιαιη 681, ιηοηο- 
χτίΐβ, ίΊ8(ΐ6ΐιιςυ6 ρΓο5β !η$ΐΓΐΐ6ΐί8 ΚοηίΒηΙλίιι Λα- 
806ΙΜ1ΙΙΙΙΙ,, ςιιοηΐλΐη {ΙζΊ ΡαΐζίηΑϋίΐΜ ΜΙο ΙιιΓθ8ΐ2Γ6 

Ρ088θη1. 

& λέγεται Γύρα, Ι^γουν βίς τΑς £χλα6ιν(ας των τ8 Βιρβιάνων, χα\ των Δρουγουβιτφν χα\ . Κριβίι,τζών, 
χα\ των Σ^ρβίων, χα\ λοιπών Σκλάβων, ο?τινές8Ε9ΐ παχτιώταιτών Τώς. Δι* ^ορ ]^ τοιΙ χειμων<ι^ έχξΤσε 
^«ατρεφ^μενοι, πάλιν ά,τΑ μην6ς Άπριλλίου διαλυομένου του πάγους του Δανάπρ(ΐιΐις ποταμοΐΙ χατέρ- 
χονται τ.ρ^ τ^ν Κίαβον. Κα\ δΙΟ' οδτως απολαμβάνοντα* τά αυτών μονόξνλα, χαΟώς προκίρηται, χα\ 
εξοπλίζονται, χα\ πρ6ς •Ρωμανίαν(32).χατίρχονται, δτι οΐ Ουζοι (5δ) «υνάνται τοΙς Π(](τζιγα«{ταις πβ- 
Ιεμείν• 

ΚΕΦΑΛ. 1\ Β 

ΠβρΙ ποταμών τήν Διτζίναν, άπ«ρ πάντα βΙσ\ γης της Βουλ- 
γαρίας, άπ^ $8 της Διτζίνάς εΙς τά της Μβοημβρίας 
μέρη (29) χαταλαμβά'/ου9ΐ, χα\ ούτω μέχρι τούτων 
έ πο}.υώ6υνο; αυτών χα\ περίφοβος, δυσδιέξοδός τε 
χα\ χαλεπή άιςοπεραίνεται πλοϋ^ς. *Η βΐ χειμέριο; 
των αυτών *Ρώς χα\ σχληρά διαγωγή Ιατιν αΟτη * 
11ν(χα 6 Νοέμβριος μήν εΕαέλθη, εΟθέως οΐ αυτών 
άρχοντες εξέρχονται μετά πάντων τών Τώς άπ^ 
τίν Κ(αβον, χα\ απέρχονται (30)ε1ς τάπολύβι«<5^). χαρά τίνωτ, 
*Οτι οΐ Ουζοι δύνανται πολεμίΐν τους Χαζάρους 
ώ; αΟτοΙς πλησιάζοντες. Όμοίως χα\ 6 έξουσιοχρά- 
τωρ Άλανίας * οτι τά εννέα χλήματα της Χαζαρ(ας 
τ^ *Αλανί^ (54) παράχεινται, χα\ δύναται δ *Αλα• 
ν^ς, εΙ Αρα χα\ βούλεται, ταύτα πραιδεύειν, χα\ μν^ 
γάλην βλάβην χα\ Ινδειαν έντεΰΟεν τοΙς Χαζάροις 
ποιείν * Ιχ γάρ τών Ιννέα κλημάτων τούτων ή πάσα 
ζωί) χα\ αφθονία της Χαζαρίας χαΟέστηχεν. 
Κ£ΦΑΑ. ΙΑ% 

ΙΙτρΙ του χώττρου Χχρσώτος^ χαϊ του χάστρον 
Βοσχόρου, 
'Οτι του εξουσιοχράτωρος *Αλαν{ας μετά τών ^ 
Χαζάρων μ^ είρηνεύοντος, άλλα μάλλον προτιμότε- 
ρων τιθεμένου την φιλ{αν του βασιλέως Τωμαίων * 
έάν οΐ Χάζαροι ού (^ύλωνται τήν πρδς τ6ν βασιλέα 
φιλίαν κα\ είρήνην τηρείν, δύναται μεγά}4ας αύτους 
χαχουν, τάς τε όδους Ινεδρεύων, χαΐ άφυλάχτως 
αύτοίς επιτιθέμενος Ιν τψ διέρχεσθαι πρβς τε τ6 
Ζάρχελ, χα\ τά χλήματα, χα\ τί^ν Χερσώνα. Κα\ εΐ 
ποιήσεται σπουδήν 6 τοιούτος Ιξουσιοχράτωρ του χω? 
λύειν αύτους, μεγάλης χα\ βαΟβίας εΙρήνης μετέχου• 
α.ν ή τε Χέρσων χα\ τά κλήματα • φοβούμενοι γαρ β2 ΟΑΡυτ χ. 

04 ΟιαχατίΛ, φίοηιοάο βΐ ηηοτηιη ομενα $αηι ΜΙύ 
ίΐηρ€ΐ€Γβ οροΠέαί. 
01ΐ828η8 ΜΙυιη ίιιΓβΓΓβυζί ρο$8•ιιιΙ•ΐι(ροΐ6οαη- 
ΙύΓΐηίιιΙ. 5*10 οΐίαηι ρπηοορβ ΑΙ^ηί», ςυί;^ ,ηονβιη 
ΟΙιαζΑΓΪ» Γΰ^Ίοιιοδ ΑΙ^ηί» 8ιΙ]2ΐ€6η1 : ρο88ΐιαΐΐιι« 
ΑΙαηί, 81 νβΗηΐ, Η1θ8 ϋορΓ26ϋ8π, αια^ηυιηςιιβ \ηά^ 
εΐιαζ&Η ^Αΐηηαηι ιιηρΟΓίΑΓβ, 3((|ΐΐ6 608 Γβηιιη ρθ^ 
ηιΐΓ'ια ρΓ6Ηΐ6Γβ• Εχ ί1Ιί8 ηυίρρβ Γ6||;ίοηϋ)υ8 €Ιΐ8Ζ2Γί8 , 
οιηρί2 9ίά νΐεΐυη η6ε688;ΐΓία ευρρβϋίΐαηΐιΐΓ,, 

ΟΑΡϋΤ XI. 
Ι¥ Μ8/Γ0 ΟΗεηοηβ €ί ά€ €α$Ιτο Βαροτο^ 

ΑΙαιίΜί ρτίηοίρβ €υιιι €1ΐ8ζαπ8 ρ806ΐιι ηοη 1ι&« 
ΐΜΐιΐβ, 86(1 ίιηρ0ΓαΙθΓΪ8 Ηοιη&αι ϋηίεϋίληι ροΐιοτβιη 
άϋοβηΐο ; βΐ ίΙΙί !η 8ΐοίάιί8 .^ι ραοο ρβΓββτβΓΑΓβ ηο^ 
ϋηΐ, ροΐβδί Πΐβ Ιη^βιιΐί ΟΙιαυίΓοε άαπιηο «ΓΟοοΓβ, 
ία τίΐ8 6χοιι1>8η(!(ν 6( 6& Ιιηρτογίδο ίΙΙοε 8|(βΓβ- 
άίβικίο ^ιιιη α^&ίΓΟβΙ 61 8(1 Γβ^ίοηοβ €Ιΐ6Γ8οηβιιΐ(|αο 
ρΓθΟοί8ευ»ΐυΕ• Οιιοά.ει ρΓίη(ϊ8ρ8 ιΙ1«ορ6Γ&ηι ροοΑί. 
III ϋΙί8 9ΐ(1Ίΐυιη ρΓθΙιϋ>βαΐ, 8ΐΐ3 ε^ηο ραχ βΓΐΐ ίιι 
εΐΐ6Τ&οηβ 61 ϊη Γβκίοη'ώυε. εΐΐ8Ζ8Γί ςιιίρρβ ΑΙαιιο- 
Γυιη ΐΓΓορίΙοηβιη Γ6Γοπηί(ί8ηΐ68 , η6ςιΐ6 Γ8€ΐιΙΐ8ΐβ 
ϋ8ΐ8, €1ΐ6Γ80η6ηι 6ΐ ΓΟ^Ίοηοε ουιη 6Χ6Γ6Ηυ ιηνι- ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝΟΰΚΙΙ ΝΟΤ^Ε• 

«9) ΙΙβϋΓΒίΐΜ, α<< ραΓ/ί8 ιηβΓΜίοιιοί^, ΙηΙβΓρΓβ- Ο 'Ρωμανίαν. Κοιηαηία αριιιΙ δοΗρίΟΓβ» ΟΓίΒΟΟβ γο- 
λ!Γ' ' '^ οβη(ΙθΓ68 ηοηηαηςυαιιι ρΓΟ ιιηρβηο Οη^ηίαΙι €:% 

ίηΙοΓϋιιηι ρΓΟ ρΓονίπ^ϋι Λ»ία(ί€η «οοίρίΐυΓ• Υίιΐο 
ΟυΓΑίι^ϋ ι»ΐΓυ;ιιηυ6 6!θ988Γίυιη. 

(53) Υίϋβ (ΐιΐΦ (16 \5ζϊύ α υζ*•$ Η8ΐ)6ΐ ΡθΓρΗ>τοτ 
(ζοιιίΐυε ίιιΓΓ& ε^ρ. χχχνιι, βΐ ΰοιν χίΐι. διιηΐ «υΐβιη 
υζι 86» 1381, 5€γΙΙιίοί ροραΐί 61 Ηιιηηία, Ρ3(ζ}绀Ϊ8 
6ΐ |;6η6Π3 ρΓ%&ΐ3ηΐί8 €1 ιΐΗΐ1(Ίΐιΐ(1ίιΐ6 Ιιηυ(1 ίιιΓβ- 
ΓΐΟΓΟδ,ί //ΐΜΐ Β»Ίη»θΓ.(1ο ά^ Α^ΊΙ^ί 61 ΤπιΙβΙχχΙο ΠΙ)• 
II, (Ιίαί» 06 1η& αςηπΐ Ζοη»Γ88 ίη εοιίδΐ• Οικ:» ο^ 
Κυιηαηο ϋίο^. δ€}ΙΙΐζο8 ίη ηιοηοιηηοΐιο, Μ*\η^ 
Ιιίείοπ» Βνζαηΐίηχ 56πρΐθΓ65. 

(54) 06 Άΐαη'υι 6ΐ ΟΙιοζϊπα ρ)υπ1)υ8 8£πρ|οΓ 
ηο8ΐθΓ ίιιΓΓα 08ρ. χχχνυι, 6ΐ οαρ. χι.ΐ4. (30) 8ΐ6 ρ88ΐ^κη βΓ«οι ίβ6οηΙιθΓβ8 ΡΓΟ ΛτΛ του 
ΤΚιάβου. ΡβΓρβΓΠΐη ΐ68ΗιΐΓ ίη 6(ϋΙί8 άπ6 τ6ν Κίαβον 
'ποταμ^ ν ((ΐιίρρ6 νοχ ποταμόν ϋ68Ί(ΐ6Γ9ΐθΓ ίη ηΐ8. υη(1β 

ΚβΙο,'βίηι ί«*ιηιΐΓΐ)6ΐη, ςιιαπιευρβΓίυε βϋίίρίΟΓ ηοβΙβΓ 
Λοάβα 61 Κ'.όβα «ρρβΙΙανίι, Ιιίο Κ(αβον ηυηοιιρ8Γ6 ; 
(ΐηοϋ ηιιίιΐΰΐη ιηαηίΓβδΙο 6Χ οοιιΐΰχία Ιί(]υ6ΐ ; ηαιη 
6ΐί8πι ραιιΐο ίηίΓα Κ^αβον Ιΐ8ΐ)6ΐ, η6(|υ6 86Γαιο 6&1 
(16 ηυπιίη6, 86(1 (Ιο αΓΐ)6 Κίθ¥ίί& ; άο ςυα νί(ΐ6 <ιιιί<1 
8ΐιρΓ8 8(1ηοΐ2ΐνίηιιι$• 

(51) δίο ίη Π18. ΑΙ Ιΐ6αΓ8ίιΐ8 πολύδρια Ι6((βηάιιηι 
1110061. ΙΙολύδρια Ιι•|;ίΐυΓ ίη 6Ιθ88. ϋτ. I^»ι. Ρΐι&νο- 
ΙΙΒΙΙ8 : πολίχνια, πολύδρια, πάλις. 
(59) ΡβΓρβΓληι ΐ6|(ίιιΐΓ ίη βιΐίΐΐβ 'ΡωμαΙαν ρΓΟ ί79. ωΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗϊΒΟβΗΝΠ» 180 

<|ΐιβιιη!, ίη ρΐ6β ώί^^Γβ οοκβηΐυΓ. ρ{<ιχοντ<ς &52ΐα(ν μβτά φοβοάνου (55) ΙκκτίΟεσΟαί ή 

χαβ<Η^βοννβι« €ΑΜΓΤ XII. 

ΙΗ ΝψΛ ΰηί^^α €ΐ €Ηα%αήα, 
0ιι!^Η», ςοΑίη Μ||;ηιιιι γοοβηΐ, ροΐβΒΐ Οι^χ&ΓΟβ 
ΜΙο ΙηΓβ«ϋΐΓ6. 

ΟΑΡυΤ XIII. 
Ώ^ ξ/ΰηΐϋπΒ φ^ω Τηηη βηΗΙηκΒ »Ηηΐ, 
ΤαΐΦίβ Ιι» 9βιΗ«8 βοοίθτηιίιη ιυηΓ: αιΐ 0€εΜ€ηΓ 
Ιβπι ΡΓαηοίβι; αά ββρίβρίΓίοηβπι ΡαΐζΙη&€ίΙ«; βιΐ 
Νΐ€Η«Κ6ΐη ιη^ηα ΜοΓατΙιι,βΙτβδρΙιβη^ορΙοεΙ τβ^Ίο, 
4«ΠΒ αιηηίηο α ΤαΓςίβ τα&1αΐ& 6»1, •61 αΙ) ίρβί» μνΛ 
όΪΜηβΙιΐΓ. εΐ)Γο5αΐι νβΓΟ βά ιηοηΚ» ΤυΓοίβ αφ- 
€6αΐ• Ρο»$ϋηΙ &υΐϋπι Ρ•Ιζ!η8θίΐ£ ΤαΓΟ^β ΜΙο ίιη* 
ρβΐ6Γ0| β3 <Χ^ροραΙ»ί, ιη)(|[η3ηιςυ6 ρι^αια «ιββτβι 
ΙρΜ>8ΐ|ΐΐ6 Ιη^ιβηΓι ϋ^ιηπο λίβΰβΓβ, ςυβηΜκίπκχΙΰηι 
Ηι 60 ςυ<Μΐ 46 Ρ&ΐζ1ιΐ3€ΐΙΙ$ Ιη5ΐίΐυίιη«ΐ3 ο^ρ^ΐβ (Ιΰ* 

€'ΙλΓ«« 001681. Ιθΐ6θ4ΐ6, Ο ΑΠ, 86Πηθηί1)υ3 Π)6ί8 0£ΙΐΙθ9 
1060118 ΙΙΜΒ, 80 ρΠ866ρΐ8 0168 60Ιΐ9ίϋΰΓ9, 3ΐςα6 0ρ« 
ρΟΓίαΟβ ρθΐ6ή8 ΐ1ΐνΗί88 ρηΐΐ)60ΐΊ36ςϋ8$Ι 6 χ ΡΜ6Γ- 

ιΓι»ΐΙΐ68ΑυΗ3 ρτοίβΓΤβφ ιιίΜ^η8οΐ(]ν6 |[ΐΓυ<ΐ6ηΐΗπτ 6Κ• 
1ύΙ>6Γ6• 86ίΐο Η8(|ΐΐ6 1)0Γ68ΐΙΙ)α8 οιοοί1)ΐ]8 ροροΐίβ 
ΐ|ΐΐ88! 8 08ΐυΓ8 10811801 «88β (ϋγΗίΑΠίοι 6ΐιρί<\ίηβπι 
ΙηίΑίΙαΜΙβαι ; (ίΐΐ8ηιοΙ)Γ6ηι οπιοί8 ({ϋχΓυηΐ, οηνιιΐι 
4^ιρ(6ΐυΜ, ηβψΐθ €οη€υι^$θ6θΐΐ8θΐ Ιβπηίηο οΙΙο οιγ- 
6υι&86τίρΐ8ΐή Ιΐ8ΐ>6ηΐ, 86(1 ρϋαη ββπιροΓ ευρίΐιηκ» 86 

ΡΤΟ 6X1^8 0ρ6Τ8 018X101810 αΐ6Γ66<ϋΒΠΤ0 Γβ^ΜΤ! ρ08((Ι ΚβΦΑΛ. ΙΒ'. 

Πβρί ζής Μ(χύρης ΒονΛγαρίας, κ(ύ Χαΰνρία^, 
'Οτί Μΐ\ Μβύ^ λ(γομ<νη Βουλγαρία δΰναι^ι ΧΛΐς 
Xα^άρο(ς ιιολιμ£?ι|. 

Κ»Μ. ΙΓ. 

•Οτ.6 τοΙς Τούρχοι^ τ4 τοιαύτα Ιθνη ιηράκίνηοί • 
πρΛς μ^* τ^ ^ντιχώτρρον μέρος αυτών, ή Φραγ^ 
γ(α (56)* ιιρ^ Μ τ^ βορειότερα, ο{ Π3τζ«ναχ!ται- 
χαι ι:ρ6ς «^ ιανημβριν^ μέρος, % μβγ^^ Μορχ• 
21 β(α, 1^το« ή χ(ί>ρΑ "^οΟ Σφ8ν&>πλόχου * ήτις χα\ ιταν• 
τελώς ήφαν^αΟη παρ^^ των «οιοάτων Τούρχων» χα\ 
παρ' αντΰν χατεβχέΟη.ΟΙ β& ΧρωβΑτοι κρ5; τά βρη 
τοΙς Τούρχοι^ παράχεινται. *Οτι Μνανται χα\ οΐ 
ΠατζςναχΗαι τοΙς ΤούρχοιςΙπιτίθεαΟαι, χαΐ μβγά- 
).ω; πραιβεύβιν χα\ παρα^άητειν αύτους, χαθώ$ 
χαΐ έν τφ ι»ρ\ Οατζιναχιτών χεφαλα(ψ προ(][ρ%• 
ται. ΊΕπ^^ηοον, υΐ^, βιανο(ας βμμα τ^ς ^,ς λ^ις 
έμο?;, χα\ γνώθι & αοι εντέλλομαι, χα\ Ιξεις ^ν 
χχιρφ ώς Ιχ «άτριχων Οηααυρών προφέρειν ιιλου• 
τον φρονήσεως, χα\ ΙπιβείκνυιΟαι χΟμα συνέσεως^ 
ΊαΟι ο(^ν δτι τοΤς βορείοις (ϋπασι γένεαι φύνι^ ώσπερ 
χζθέστηχ&ν, τ6 Ιν χρήμασι λ(χνον χα\ &πληατον, 
χα\ μη8έι:οτ8 χορεννύμενον, βΟεν κάντα (ιηζΓ^τεΙ, 
χα\ πάντων Ιφ^εται, χα\ ούχΙχε< ίΐ&ς &πιΟυμ(αςδρφ ΐ8α1.ΐ€ΐ•θ<|α6ΐοιίκ)ηοθ89ΠΙοηισιρ6Ηΐίοθ68 86ίηιρπ-€ πδριγράφομένας, άλλ* &ε\ του πλείονος Ιπιθυμ€Τ| <Ι60168 ρ03ΐυΐ8ΐΐ0Ο6$(« 8088*1006 80 ρΓυ(}60ΐ1 βχοοδα* 

11006 8!ΐ5τ6Γΐ6Γ6 8(ςο6 ίηΙιίΙ)6Γβ οροΓίβΐ : ςυ26 ςοί• 

«1601 η080(ΐΐαΐ υ8υ 6ΐ 6Χρ6ΓΐθΙ6θΙθ ρ6Γ06ρΐ, υΐ ΟΟΙΙΙ- 

Ρ6ηιϋθ(ϋθ8πι•1ιυ]υ8αιοά1 ίηίητχ $ιιοΐ.δί ςυ8πϋ0 8ΐν6 
€Ιΐ8ζαΓΐ, Μνβ ΤοΓ^ίΜ,είνβ ηο88ί, $ίΤ6 &1{φ ςθ^ί8Π1 
?)0Γ68ΐ^ 61 6θ7(Ιΐί6% ^0(68, Οΐ ρΙβΓΟΟίηΟβ 86θΙ<1ίΙ, 

1ιηρ6ΗβΙθ8 νββΐ68,0θΓθθ88,•υΙ 8Κο1&§,ου]η8(>8ηι ρ^3^- 

1>ί(ί ΟΐΙοΙείΜ^ 68088, 8ΙΙ»Ι (Γ8ΙΙ80)ί(Ιΐ ρθ$Ιϋΐ6θΙ,ίΐ8 16 

6ΐου88ΐηηι οροΚβΙ : Ηυ]υ9ίοο<1ί 8ΐο1» 6ΐ οογοο» (\\\» 
ΙΗΚ €θΐη6ΐ8«ιοΐ8 νοο8θΗΐ8, ηβςηβ Ιιοηιίοπίη ορβηι 

€0ηΓ6€:8, 0611116 ΙΐΙΙΟΙ&08ΐθΐ1ΐ18ΐΓ*Ι8 6ΧΟΟ9ΙΙ8Ι1Ι 5ΙΙΠΙ• 

δοιΐ ιιΐ 8ΐ> Ιιί8ΐοΗ8 %*6ΐ6Γΐ 1ο Ιί1)Γΐ8 ηΓ€8ηί$ βοΗρΤοαι 
ΐ'6ρ6Γΐοιο8, <ια8ο<Ιο ΌβνΛ εοθ3ΐ8ηΐίηυη) ΗΙοπι οΐ3• χα\ άντ\ μιχρ9ς ωφελείας μεγάλα χέρβη προαπορΙ• 
ζεσθαι βούλεται. Αι6 δεΤτάς τούτων &χαίρους α!τή- 
9Εΐς χαΐ πα/^^αιαβτίχέις αξιώσεις 6ιά λόγκιν ια«Φο• 
νών ιια\ φρονίμων, χα\ βυνετών &πολογιών &νατρΙ• 
ιηιν χα\ ΙναχροΰεσΒχι. Α?τινες δσον &π^ της πείρας 
ήμεΤςχαταλοίβεΓνή^υνήβημβν, ώς Ιν χύηφ περιλα- 
έεΓν, τοιαυταί τίνες Ισονται * ΕΙ άξιώαουσί ποτε χα\ 
αΕτήιΐονται, εΓτε Χίζαροι, εΓτε Τουρχοι, εΓτε χα\ 
*Ρώς, !) Ιτερ^ν τι ΙΟνος τών βορείων χα\ Σχυθιχών, 
οΤα ιιολλά συμβαίνει Ιχ τών βασιλείων Ισθήτβιτ;, 1( 
σημμάτων (37), ή στολών, Ινεχά τίνος δουλείας χαλ 
υπουργίας αυτών άποσταλ^ναι αύτοίς, οΟτω χρή νχ 
άπολογΓσασθαι, 2τι τοιαυται στολα\ χα\ τά στέμ- 
ματα, & παρ' ημών χαμ«λαύχια ονομάζεται (5^)» βηοοι ΙιηρβηίοΓβσι 6ίΤΙβθϋ, ςοί ρΓΐοιη$ ΰΐιηςίίπιο' 

ΛΝ5ΕΧΙΙ] ΒΑΝΟΙΙΠΙΙ ΝΟΤ^ε. 

(55) Φοσσάτον, ^χεηίΐη» ; ηιΐ8 βί^οίίΐοηΐίοοβ ριι8^> Ο 6ΐθ€0(1.ατί0ΐ08, ρ8ΐι1ο 8ορ6Γίιΐ8 ουΊρρο Ιΐ8ΐ)6ΐ• 
χίοι οοομγγΗ βρυ<1 δΓΓίρ(0Γ68 ΒτχχηΙίΐιοχ, ηβοοοο τά στέμματα λ παρ* ήαών χχμελαυκ^α όνομάζι αρύά Τ30ΙΙ0Ο8. Ι,ηϋπί ςιιθ(ΐυ6 Γβοβαΐίοηβχ /Μ«ΐιιηι 
ρΓΟ €Χ€τοΙι% (ϋχβη*. 

(5β) Οβ Ργ8ιιοΊ8, ΜθΓ8τί8 61 €1ητοΙ>Γ.Γΐ8 ρΙοήΙ)υ3 
)πΓγ8 2%\\ ί<ΐ60ΐ €ίοη$(8θΐίίΐυβ ; (Ι6 8ρΙΐ6θι1ορ1ιΐ€θ 
οαΐβοι ΜθΓ8νί« ρτίηοίρ• 08ρ. χλΐ, «Ιιί νίϋβ ςη» 8ϋ- 

110190108. ΟΟ. Ιΐ40 ΡΓ806ί8 τίϋο ηΟβΒ θΙ)86Γν3ΐ Οιι* 

<8θ)ζΊυ8 ίη οοΙΙχ 8<1 ΟίΓΟοίοοη Ρ88θ1ΐ3ΐ6 ρη^. 548• 

(57) Στέμμα ΙιΊο ρΓΟ ^οτοοα βυοιίΐατ; 8^ιι ιιΐ νβ• 

γΊοχ αίοχοι ρΐΌ ν,αηι^Ιανήο \\\ο 6οη8ΐ3θΐίοίηηοο, 

ςΐΙΟ ίθΐρ6Γ8ΐΟΓ68 0/1ΙΙ8ΐ8ΟΙίθθρθ1ίΐ8θΙ ΟΧρίΐΙ ΓΟϋίΐηίΐί 

κοΓΟυοΙοΓ, Ιοοι Ίο οοτοοι ιιυοιί8ηΐ8ΐίΙ)υ8, ΐιιιη ίο 
6οηιαι Οι^οΓίε. 

(58)!ΐ8.6χοοοΐ^χΐα ^β8ι^ιυ^ηιυ3 : {ο σι$8.€θΓπιρ(ο 
νο^ίΐιΐΓ ; άικρ ύαεί; χαμ^λαύχια λέγεται - ίο 0(1ίΓΐ3 
ν6«ι^ Ιι^ΙιΐΓ λ4ν£τε• £χ οοαΐ6Χΐυ, ίοι^υηοι, ίΐ» χαν- 
;8ται» 

1)1)1^ ρ6νΟ€Γ8πι βοη&Η ΜβοΓδΙαε παρ* υμών ρΓΟ πα^^ 
ημών. Ηβοι ςοοοιρΙιιΗοιί ροροΐί βχ ίΠίβ β^οΐί1>α» 
Β</Τ63ϋΙ)Μ8 80 $€>(ΐΗθί8, (Ιβ ςοΙίΜΐβ Ιο<]θίΐυΓ Ροτ*-^ 
ρΗ^Γο^θοίκιε ΐ3οϋ3ΐο Ιοοο 11ΙγΓ•€8 Γιη^οα οΐβίαο- 

ΙΠΓ, 066 &]ί8 31) ίΙΐ3, ςα3 0081Γ2168 ; 6( ^0» (|ηΙ» 
(ΙϋΟΙ ΕοΓΟρ» 1ΐ3ΐΜί 0)ίΐΓΐ013 Ρ8Γ8 0006 ΙΐΙΐΐΜΓ. Ι)ζΙΙΙΙΓ 

χαλεμαύχιον 6υιο οοο ηϊί νοχ ΙΙΙ^Γίθ8, ιιΙ ϋ(|υΓΐ 6Κ 
δΜί(ΐ8 : Καμελαύχιον, ίοςπίΐ ιΙΐ6, Τιοκαίων Ι| 
λεξι;, ^ηΟ»ίη δ* άν χα\ Ελληνιστή, ηαρίί ιη χαΰμ« 
έλαύνειν, χαμελαύχιον. Ελίίοιη Ιΐ3»€θΙ ΐ46Χί€0Β €?- 
ήΐϋ 6( €108898 Β3$ίΙίο. Νοο νί({«ΙΙΐΓ <|υ1<ΐ60ΐ 8€η• 
))οηϋιιοι ΐίοφ* υμών, ' 3β<1 αίΓοίΜφίο πχρ* ^^μών• 
Οιιί(1 3111601 «Ιΐ θ8Ωΐ€ΐ3υοίαοι ραιιΐο $0ρ4:ΠΜ5 ΟΜ^ 
υυιαιυχ. ΙΤΙ ΟΕ Α0ΜΙΝΙ8ΤΚΑΝΒ0 ΙΜΡΒΚΙΟ. 178 

φ«^ουντα^ τινα,^ίλλί ήν της Βο\ιλγ]ίρ{«ς γην 1ν€υ• Α «Γαπιη&ηιηι αο ηΐ6ΐα§ ρίβηα ηΑνί{ΐ;Αΐίο α1>9οΙνΊΐαι• «ά|αν•ι, εΙς τ6 τοΟ Δανονβίου στέμιον άρχονται. 
*Απλ ^ το\ι Λανουβίου χαταλαμβίνουτιν ε {ς τ6ν Κω- 
νοκαν, χα\ άπ6 του ΚωνοπΑ ιΐς Κωναταντίαν βΕς 
τ^ν ιιοταμ^ν Βάρνας, χα\ άτ:^ Βάρνας Ιρχο^/ται εΙς τ^^ν 
ηοταμ^ν τί^ν Διτζιναν, δπ«ρ πάντ*βίσ\γής της Βουλ- 
γαρΪΛς, άπ^ 2^ της Α;τζ(νάς εΙς τά της Μεσημβρίας 
μέρη (29) χαταλαμβά'/ου9ΐ, χα\ οΟτω μέχρι τοΟτων 
4 πολυώβυνος αυτών χα\ περίφοβος, δυσδιέξοδός τε 
χα\χαλ«π^ άιςοπεραίνεται πλοϋ^ς. Ή δΐ χειμέριος 
τών αυτών *Ρώς χα\ σχληρΐ διαγωγή Ιντιν αΟτη * 
?Ην(χα 6 Νοέμβριος μήν βΕαέλΟη, βΟθέως οΐ αυτών 
&^•ντ(ς εξέρχονται μ•τά ιιάντων τών *Ρώς &π^ 
τ^ Κ(α6ον, χα\ απέρχονται (30) εΙς τά πολύβι«(5^), ΙΙγϋθΓη» Τ6Γ0 61 88Ρ6Γ3 Κυίΐ»0Γαπι νινοηιΚ ηΐΐο 
1ι«6 651. Ιηβυηΐο Νον6ΐη1)Γί ιη6η86, ςιΐλπι ρπΗίιπη 
6οηιιη ρηιΐϋΐρββ οιιηι υηίνβίβα Κυ850Γυιη {6ΐιΐ6 
6](Γ6(ϋιιηΐιΐΓ ΟίαΐΜ), 6ΐίίη ορρίιΐϊ ρΓθ1ίε{8εηηΙυΓ9 ςιιββ 
6}Τ3 ^ρρβΙίΑίιΐιΐΓ, Αϋΐ ίο δΰΐαγιεβι Ιο€2 Β6Γΐ>αη{ο• 
Γυηι^ 0Γυη£;αΙ)Ίΐ;ιηιιη, €ΓΊΙ)ΊΐζαΓυπι, 8ιίΓν1θΓ«ι»» 
Γ6Γΐ(]αοΓυπ)(|υ6 βοΙ^τοΓυη), ςυΐ Κυβιίβ ΐΓίύιιίΑΓί]- 
βαηΐ. ΙΙΙίο ν6Γ0 ρ€ΓΑ€ΐ3 ΐοΙ& Η^^βιηβ, ηιτ&ιιιη ΑρΗΚ 
ιηβη^ο» 8θΙυΐ3 £ΐ2€ί6 02ΐη:ιρη50θ¥Π,€Μυυιηϋ68€6η• 
ϋυηΐ. Μηάβ Γ6€6ρ(ι$, ιιΓι $υρηιϋ6ΐαιη 6»1, ιηοηο- 
Χ7ΙΙ8, Γι§(ΐ6ΐιιςυ6 ρΓθ56 ιη$ΐΓΐΐ6ΐί8 Κοηΐ8ηΊλΐιι (Ιο- 
866ιμΙιιιιΙ,, ςυοηΐβιη {ΙζΊ Ραΐζίο^ϋΗ•• ΜΙο {ηΓ68ΐ2Γ6 

Ρ088θη1. & Αέγεται Γύρα, !|γουν ιΐς τ4ς Σχλαβινίας τών τι Βιρβιάνων, χα\ τών Δρουγουβιτ{5ν χα^. ΚρΛ,τζών, 
χα\ τών Σέρβ^ων, χα\ λοιπών 2χλά6ων, ο?τινές<2σι παχτιώταιτών Τώς. Δι* ^ορί^τοΐί χειμώνοις έχξΤσε 
^«ατρεφόμενοι, πάλιν &π6 μην6ς Άπριλλίου διαλυομένου τον πάγους του Δανάπρείικς ποταμέ χατέρ- 
35ονται ^.^Λς τ^ν Κίαβον. Κα\ εΙΟ' οδτως Απολαμβάνοντα* τά αυτών μονόξνλα, χαΟώς προε(ρηται, χα\ 
εξοπλίζονται, χα\ πρ6ς •Ρωμανίαν(32).χατίρχονται, δτι οΐ Ο3ζοι (5δ) δύνανται τοΙς Πα(τζιγα«{ταις πβτ 
λ«μεΙν. 

ΚΕΦΑΛ. 1*4 Β 

ΠβρΙ χ^ς ΧαζρφΙας^ χώς δει ΛοΛβμδΤσθαι, χαϊ 
χαρά τίνωτ, 
*Οτι οΐ Ουζοι δύνανται πολεμίν τους Χαζάρους 
ώς αΟτοις πλησιάζοντες. Όμοιως χα\ 6 έξουαιοχρά- τωρ *Αλαν{ας • δτι τά έννέι χλήματα της Χαζαρίας 
τ|| *Αλανί^ (54) παράχεινται, χα\ δύναται δ *Αλα• 
ν^, εΐ άρα χα\ βούλεται, ταύτα πραιδεύειν, χα\ με«- 
γάλην βλάβην χα\ Ινδιιαν ΙντευΟεν τοΙς Χαζάροις 
ιΚΗεΙν * Ιχ γάρ τών Ιννέα κλημάτων τούτων ή πάσα 
ζΐ0ή χάΙ αφθονία της Χαζαρίας χαΟέστηχεν. 
Κ£ΦΑΛ. ΙΑ'. 

ΌΜρΧ του αάίττρου Χβρσώτος^ χαϊ του χάστρου 
Βοσπόρου. 

'Οτι του Ιξουσιοχράτωρος 'Αλανίας μετά τών ^ 

Χαζάρων μ^ είρηνεύοντος, άλλα μάλλον προτιμοτέ- 

ραν τιθεμένου τήν φιλ{αν του βασιλέως Τωμαίων * 

ΙάνοΙΧάζαροιού (^ύλωνται τήν πρδς τδν βασιλέα 

φ%λ(αν χα\ βίρήνην τηρείν, δύναται μεγά}4ας αύτους 

καχοΟν, τάς τε όδοΟς &νεδρεύων, χαι άφυλά}(τως 

αΟτοΙς επιτιθέμενος έν τψ διέρχεσθαι πρβς τε τ6 

Ζάρχελ, χα\ τά χλήματα, χα\ τήν Χερσώνα. Κα\ <1 

ποιήσ<ται σπουδήν ό τοιούτος Ιξουσιοχράτωρ του ιοί^ 

λ68ΐν αύτους, μβγάλης χα\ βαθιίας βίρήνης μετέχου• 

σ.¥ ή τι Χερσών χα\ τά κλήματα • φοβούμενοι γάρ β2• ΟΑΡυτ χ. 

/)« ΰ/ιάχαΓία, ηποηιοάο βΐ ηηοτΜίη ορ€τα βαΐη ΜΙο 
ίϊηρβΐ€Γβ οροΓίέαί. 
ΟΙιαζΑΠβ ΜΙυιιι ίιιΓβΓΓβΙΙζί ρο$8•ιιιΙ•ιι(ροΐ66αη• 
Ι6ηιιίη1. 5ί6 οΐίαηι ρπηοορβ ΑΙαπΊφ, ςυί;^ .ηονβιη 

ΟΙίαΖΑΓΪ» Γ62ίθ1ΐ68 ΑΙλπί» 2ΐΙ]2Ι€6η1 : ρθ88ΐιαΐ^ιΐ6 

ΛΙαηΊ, 8ί νβΗηΙ, ίΠθ8 όαρτ2^Άνι, αι&{ΐιιιιη(|ΐΐ6 Ιιιιΐβ 
€Ιΐ8ζ&Γΐ ^Αηιηυηι ΊιηροΓίΑΓβ, Αίςιιβ 608 τβηιιη ρ6«^ 
ηητΊζ ργ6ηι6Γ6• Εχ ί1Γΐ8 ηυίρρβ Γ6({ίοη11)υ8 €Ιΐ9Ζ2Γί8 . 
οιηηία »<! νΐεΐυη η6ε688αΓία ευρρβϋίιαηΐιΐΓ•, 

ΟΑΡϋΤ ΧΙ. 
Ι¥ Μΐ/η) €Ιιεηοη€ ύί άύ €α$Ιτο Βο»ροΐ<>* 

ΑΙ«ιιί« ρΗηείρβ €υιιι €Ιι:ιζαΓί8 ρΑ66ΐιι ήθη 1ι&« 
1)61116, 86(1 ίιηρ6Γ&Ιοή8 ΗοΐΡΒοι λΐηίοϋί^ηι ροιίοτβιιι 
άϋ06ΐιΐ6 ; βΐ ίΙΙι ίη 8ΐιιΐ6ΐΐίλ.6( ρ306 ρ6Γ86?6ΠΐΓ6 ηο« 
ϋηΙ» ροΐβδί Πΐβ Ιη^βιιΐί €1ΐ3υΐΓ08 (Ιαπιηο 2Γ066Γ6, 
ία τϋ8 6ΐοιι1>8η(!ο, 61 6& ιιηρτοτίβο ΗΙθ8 ^%η&' 
<ϋ6ΐΐ(|ο (Ιιιιη &(1.$αΓ06ΐ 6ΐ ^ά Γ6$ίοηο8 εΐΐ6Γ8οη6ΐιΐ(|αο 
ρΓθθ6ΐ8£υ»ΐυΕ• Οιιοιί.βί ρΓΐη66ρ8 ίΠ6 ορ6Γ2ηι ροοΑί. 
ιιΙ ί!Ιί8 βιά'ιΐυιη ρΓθΙιΊΙ>6αΐ, βΐΐα 82η6 ραχ 6η( ίιι 
£1ΐ6Τ&οη6 61 Ίη Γβκ'ιοη'ώυβ. €Ιι2ζ:ιγΊ ςιιΊρρ6 ΑΙαιιο- 
Γυιη ίΓτυρίΙοηβιη Γ6ΓθΓηιΊ(ΐ8ηΐ68 , ηΰςυβ Γ^εαΙίαΙβ 
ϋαΐ8, εΐΐ6Γ8θη6ηι 6ΐ Γ09ίοη68 ουιη 6Χ6Γ6ίΐυ ίιινλ- ΑΝδΕίΜΙ ΒΑΝΟυαίΙ ΝΟΤ^Ε, 

Μ) ΜβϋΓδΙίΜ, αάραηαηΐ€Γΐάίοηαΐ€9, ΊηΙβΓρΓβ- Ο 'Ρωμανίαν. Κοιηαηία αριιιΙ δοΓίρίΟΓβ» Οπβοο» γο^ 
Λ™ ^ 9 ^ Γ οβιιϋοΓβ8 ηοηηαηςυαιη ρπο ίηίρ€ηο Οπ^ηία/ι οι 

ίιιΙοΓϋπιη ρΓΟ ρΓονίπΓηι ΛίίαίκΗ αοοίρΊΐυΓ• Υίϋ6 
1)υΓ3Πκίί ι»κηιπιηυ6 6!θ982Γίυιη. 

(33) Υίϋβ πιΐφ ϋβ ϋ2ΐ« 61 ϋΓδ Η8ΐ>βΐ ΡοτρΗ^ρΓΟ: 
(ζοιιΊΐυβ ίιιΓΓ3 09ρ. χχχνιι, βΐ €3ΐ\. χίΐι. 8ιιηΙ «υΐβιιι 
\}ι\ 86» υ$ί, 5€^ΐΗίοί ροραϋ 61 Ηιιηηίοι, ΡαΙζΙπηοίβ 
6( |;6η6η3 ρΓ%$ΐ3ηΐΊ9 ιΐ ιιιπΙΓιΙικΙίιΐΰ Ιιηυά ΊιιΓβ- 
ΓΪΟΓΟβ,Ι //ΐΜΐ Β»ίΐλΐθΓ.(Ιο (Ιβ ΑρΊΙη 61 ΤικΙοΚημΙο ΗΙ)• 
II, (ΙίοΙί. 06 ΙΓΐδ αςιιπί Ζοη»Γ28 ίη εοιίδΐ. Οιιε» ο^ 
Κυιιυηο \}\ο^. δ€>-Ιίΐζο8 ίη ηιοηοιηιιοΐιο, ϋΐϋ^υβ 
1η8ΐοΓΐ» Βνζαηΐιη» 8υπρΐθΓ65. 

(34) 06 Άΐαη'υ 61 ΐίΐΐ9Ζ2Π8 ρΙυπ1)ΐΐ8 8£πρ|οΓ 
ηοΗΟΓ ίιιΓίβ αιρ. χχχγιι, 6ΐ οηρ* ΧΙ'Ρ• (30) Βίο ραδ&'κη βΓ«€ΐ ίβ6οηΙιθΓ68 ρΓΟ απ^ του 
Κιάβου. ΡβΓρ6Γ8ΐη ΐ6$;ΗαΓ Ίη 6(ΙίΓΐ8 άπ6 τ6ν Κίαβον 
ποταμόν* ((ΐπρρ6 νοχ ποταμόν ϋ68ί(ΐ6Γ9ΐϋΓ ίη ηΐ8. υπ(1β 
ριιΙο;6»πι Ι4*ιη υΓΐ)6ΐη, ςιιαηι 8ΐιρ6ηυ8 δϋπρίΟΓ ηοβΙβΓ 
Κιοάβα 61 Κ:δβα 8ρρ6ΐΐ2νΊι, ΙιΊο Κ(αβον ηυηοιιρ2Γ6 ; 
ΐ|ΐμ>0 ηιιίϋβηι ιηηιιίΓΰβΙο 6Χ εοιιΐ6Χΐυ ΠηυβΙ ; ηαιη 
βΐίληι ραιιΐο ίηίΓΛ Κίαβον 1ι«1)οΐ, ηβ(|υ6 86Γαιο εδί 
ά€ ΟυιηΊηβ, 86ΐΙ ϋο αΓΐ)6 Κίοντία ; άο ςαα νΐ(ΐ6 ηυκί 
ΜΐρΓΑ 8ϋηοΐλνΊπιυδ* 

α\) 8«6 ίη ηΐ8. ΑΙ ΜβαΓδΊηδ πολύδρια Ι6((6ηάιιηι 
ΙΙΙ006Ι. Πολύδρια Ιι^ίΐυΓ ίη 6Ιθ88. Ογ. Ι^»!. Ρίι^νο- 
Μα• : πολίχνια, ιολύδρια, πόλις. 

(Μ) ΡϋΓροτληι Ιοι^ίιιΐΓ ίη βιΐίΐίδ 'Ρω]Μΐ(αν ρΓΟ ί79. ωΝδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΗΡΗϊΒΟβΒΓίΙΜ 180 

χαβ<Η^σοντ9ΐ« ΟΑΜΠΤ XII. 

ΟύΙ^Ηΐν ςοΑίη Μ||;ηιιιι γοοβηΐ, ροιβΒΐ Οιαχαγο» 
ΜΙο ΙηΓβΐϋΐΓβ. 

ΟΑΡϋΤ XIII. 

ΤιιΠΐίβ Ιι» ^βηΐββ βοοίθτηιίιη ιυηΓ : αιΐ ΜεΜβιΐΓ 
Ιβπι ΡΓαηοίλ; αά ββρίβρίΓίοηβπι Ραΐζΐη&αΐ»; ιι1 
ια€Γΐ«Κ6ΐη ιη^ηα ΜοΓατΙιι,βΙνβδρΙιβη^ορΙοεΙ τβ^ίο, 
4«ΠΒ οηιηίηο α ΤυΓςίβ τα&1αΐ& 6»1, •61 αΙ) ίρβι» Ι^ιη ΚβΦΑΛ. ί^. 

Πφ, ^^^ Μ(χύρης ΒουΛγαρίας, κϋΑ Χαζαρίοζ. 
'Οτί Μΐ\ Μβύρη λιγομ<νη βουλγαρία δΰνοηχι ΈαΙς 
X«^άρο(ς ιιολιμ£?ι|. 

Κ»Μ. ΙΓ. 

Ότι τοί; Τού/ιχοΐ(Ή{ τοιαύτα Μνη ιηρΑχβηηβι * 
πρ^ς μ^* τ^ ^ντιχ^άτρρον μέρος βκύνων, ή Φραγ^ 
γ(2 (56)* "ΐρ^Λς Μ τ^ βορειότ^ρονι οΙ ΠατζιναχΙτβι * 
χ«\ ι:ρ6ς «1^ μ^νημβρι^ μέρος, ^ μβγ^^ Μορχ* όΙΜηβΙιΐΓ. €1ΐΓθ5αΐί νβΐΌ αά ιηοηΐββ ΊιιτοΗ αφ• ^ β(α, 1^το« ή χώρα του Σφβνδοπλ^χοο * ήτις χα\ «αν €βηΐ• Ρο»$υη( &υΐθΐη Ρϋζίηβοιΐ» ΤαΓΟ^β ΜΙο ίιη 
ρβΐ6Γ0| β3 <ΐ6ροραΐΑΓί, ιη^κηβηιςυβ ρι^αια α^^^*^• 
ΙρΜ>8ΐ|ΐΐ6 ιη^ιβηΓι ϋ^ιηπο «ΓΟΰβΓβ, ςυ6ΐη2(!ιηο<Ιΰπι 
Ηι 60 φιοά Αβ Ρ8ΐζ1ιΐ3€ΐΙΙ$ Ιη$ΐί(υίιη«ΐ3 ο^ρ^ΐβ (Ιβ* 
€Ί9Γ«ΐοηΐ6$ΐ. Ιηΐ€η4ΐ6, ο ΑΠ, δβπηοηίϋυβ π)6ί8θ£ΐιΙο9 
ιηεηΐΐ» Ιαϋβ, «ο ρπ6€βρΐα ιηβιι 6οΐΐ9ίϋΰΓ9, αίςαβορ- 
ροπαηβ ροιβηβ ι1ίνΗί«& ρηιι)6ηΐΐ3» ςυί$ί βχ ρ.>ΐ€Γ- 
ΐιί»ΐΙΐ68Αυπ3 ρτοΓβττβ, ιιίΜ^η9ΐη(|ν6 |[I^υ<I6ηι^.ιιI^ εκ* 
1ύΙ>βΓ6• 8ϋ1ΐο Ηΐ(|ΐΐ6 ΙιΟΓβ^ΗΙιαβ οιηηί1)ΐ]9 ρορ«ιΙί$ 
φι•8! 1 ηίΚυΓ) ίββΙΙοιχι «89β (ΙίνϋΐΑηιηα €ΐιρι(1ίηβπι 
ΙιΐΜΐΙΙαΜΙβαι ; (ίΜΐηοΙ)Γ6ΐη οιηηίι ({ϋχΓυηΐ, οηοιιΐι 
4^ιρβΐυΜ, ηβψΐθ €οη€υι^$θ6ηΐ{λΐη Ιβπηίηο οΙΙο οΊγ- 
€υι&86ίίρΐ>ιή Ιΐ2ΐ>βιιΐ, 86(1 ρϋαη ββιηροΓ ΰΐιρΐΐιηκ» 86 
ρτσ €%1%νίΛ ορηίι ιη»χιιη8ΐη ιηβΓ66<ϋΒΠΑΐ γ6^γγΙ ρθ8ΐ(ΐ«> 
1&ιι1.ΐ€ΐ60<ια6 ΙοιΪΜΠηιιαβ ίΠοηιιη ρβΓϊΓιοηββ ^ ίιηρη- Ο 
<ΐ6η(6β ρθ3ΐυΙαΐ1οη68« δυ35ίοη6 36 ρΓυιΙοηΐΙ βχ€08α• 
Ιίοηβ 8!ΐ5τ6Γΐ6Γ6 αΚςηβ ίιιΙιίΙ)«Γβ οροΓίεΐ : ςυ^Β ςιιί• 
ϋ6πι ηιιιηΐιιηι ιι«υ 6( 6χρ6ΓΐΐΒ6ηΐο ρ6Γ66ρί» υΐ 60ΐιι- 
ρ6ΐιιΙίθ(ϋ68Πΐ,Ιιιι]υ8ηιοά{ ΓοΐυηΒ 5ΐιηΐ.8ί ςαληϋοβίνβ 
€ΙιοζαΓΐ, Μνβ ΤοΓ^ίΜ,βίνβ ηιι$δί, $ίτ6 βΙήΒ ςιι«ρί3πι 
?)0Γ68ΐ^ 61 8θ7(Ιιί6« ^11161» ιιΙ ρίετιιιηηυβ 866ΐ<1ίΙ, 
!ιηρ6ΗβΙθ8 νββΐ6&,66ΓοηΜ,•ιιΙ 8Κο1&β,6υ]α8(>8ΐη ρ^3^• 
1>ίιί ιηΙη^ϋΜ^ ε^υβα, βΙΙ»! ΐΓ8ΐκιηίΐΐι ρο$(ϋΐ6ηΐ«ίΐ8 {6 
6ΐ6ΐι$«Ιηιη οροΓίβΙ : Ηυ]υ9ίηο<Ιί βίοΙ» 6ΐ 60Γοη« <\\\» 
ησβ €&ιη6ΐ3*ΐ€ΐ& νο6&ηΗΐ8, ηβςηβ Ιιοιηίηπίη ορβηι 
€οηΓ6€:3, η6ΐΐΗ6 Ιηιπι&ηι ΙοιΙιιβιγι^ 6Χ609ΙΙ8Ι11 5ΐιηΙ• 
δ6(1 ιιΐ 2ΐ> Ιιί8ΐοΗι %*6ΐ6Η Ιη Γι1)Γΐ8 ηΓ€3)η$ 8€ΗρΤηαι 
ΐ'6ρ6Γΐιηιΐ9ι ςα&ΐΜΐο 1>6τΐ8 €οιι$ΐ3ηΐΙηυηι Πίιιιη πια• 
βηιίπι ΙιηρβηίοΓβιη 6ίΤΙβ6ί(, ςαί ρΓίηιη$ ΰΙιηβΙίπιΟ' τελώς ήφαν^σΟη παρ^^ των τοιούτων Τουρχων, χβΑ 
παρ' α^των χατ&βχέΟη.ΟΙ β& Χρωβάτοι ηρ^ς τά βρη 
τοί; Τούρxοι^ παράχ<(νται• Ότι Μνανται χα\ οΐ 
ΠατζςνηχΗαι τοΤς Τούρχοι;1πιτ(θ<9θαι, χαΐ μβγΑ- 
λω; πραι^υβιν χα\ παραβλάητειν αύτους, χαθώ$ 
χα\ έν τφ ι»ρ\ Οατζιναχιτών χιφαλα(ψ προ(/ρΐ|- 
ται. ΊΕπ^^η^ν, υ{1, βιανο(ας βμμα τΤ^ς άής Χάχ^ζ 
έμο?ς, χα\ γνώθι & σοι εντέλλομαι, χαΐ Ιξεις ^ 
χχιρφ ώς Ιχ ιοατριχών θησαυρών προφέρ€ΐν πλου• 
τον φρονήσεως, χα\ έπιδείχνυσθαι χΟμα συνέσεως. 
Ίσθι ο(^ν δτι τοΤς βορείοις (ϋπασι γένεσι φύσις ώσπερ 
χχθέστηχεν, τ6 Ιν χρήμασι λ(χνον χα\ &πληστον, 
χα\ μηδέποτ• χορεννύμενον» βθεν ιτάντβ (ιτιζητεί, 
χα\ πάντων Ιφ^εται, χοΛ ο6χΙχε< '(^ς επιθυμίας δρφ 
περιγραφομένας, άλλ* άε\ του πλείονος ΙηιθνμεΙι. 
χα\ ά'Μ μιχρ3ς ωφελείας μεγάλα χέρδη προσπορί• 
ζεσθαι βούλεται. Αι6 ΒεΤτάς τούτων &χαίρους α!τή- 
σιις χαΐ πα^^βιαστ^χέις αξιώσεις 6ιά λ^γ«ιν• πινθβ• 
νών )ιοε\ φρονίμων, χα\ συνετών &χολογιών άνατρέ- 
ιηιν χα\ άναχρουεσθχι. Α?τινες δσον &π^ της πιίρβ; 
ήμεΤςχίταλοΐβ^Γνήδυνήθημεν, ώς Ιν τύπφ π<ρ•λβ• 
έεΓν, τοιαυταί τίνες Ισονται * ΕΙ άξιώσουσί ποτε χβ\ 
αΕτήσονται, εΓτε ΧΙζαροι, εΓτε Τονρχοι, εΓτε χα\ 
*Ρώς, !] Ιτερ5ν τι ΚΟνος τών βορείων χα\ Σχυθιχών» 
οΤα πολλά συμβαίνει Ιχ τϋν βασιλείων 1σθήτ«ι»ν, !| 
σημμάτων (37), ή στολών, Ινεχά τίνος δουλείας χο& 
υπουργίας αυτών άποσταλ^ναι αύτοίς, οΟτω χρή •• 
άπολογι'σασθαι, δτι τοιαΰται στολα\ χα\ τλ στέμ- 
ματα, & παρ* ημών χαμ;λαύχια δνΟιμίζεται (δ^)ι ΑΝ5ΕΙ.ΙΙ] ΒΑΝΟΙΙΠΙΙ ΝΟΤ^ε. 

(55) Φοσσάτον, ^χετάΐηε ; ηιΐϋ 8Ί^ηίΓΐ€8(ίοι» ριιΐ^ Ο ΰΐηβηϋανίιΐιιιβ, ρ3ΐι1ο 8ορ6Ηα8 ηυΊρρο Ιιι1)6ΐ• χιΐ 

η\9Λ οοοιίΓΓίΙ Βρυ<1 8ΓΓίρ(0Γ68 Βνχ&ηΐ!ΐιθ8» ηβ6ηοη τά στέμματα λ παρ' ^^αών χαμελαυχια ονομάζεται, 

ϋρυά Τ36ΐίθ4>8. ίηΐίηί ςιιθ(ΐυ6 ΓβββαΙίοηβΒ /οΐΜίαπι υΐ)ί ρβΓρβΓ&πι 86Γί6ίΙ ΜβητεΙαβ παρ* υμών ρρο παρ* 

ρΓΟ €Λ€τοΙι% (ϋχοη*. ήμων. Η3ΐη ςαααιρΙιΐΓΐιηί ροραΐί 6χ ίΙΙίβ β^ηΐίΐΝΐ• 

(Ζ%) Ι>6 ΡΓ9ΙΙ6Ί9, ΜοΓβνίΑ 6ΐ €ΙητοΙ>Γ.ΐί8 ρΙΐιήΙ)υ$ ΒϋτναΓιϋκβ λο δΰγΐΐιίεί», αβ ςηΙΐΜΐβ Ιο<]ΐ]ίΐιΐΓ Ροτ* ^ιιΓΓα 2%\Χ ί<ΐ6ηι €£οη$ΐ3ηΙίπυβ ; (16 δρΐιοοιίορίιιεο 
ααΐβπι ΜθΓ3τί« ρτίπείρ• 63ρ. χιιι, «ΙιΙ νί<]β ςιι» 3ϋ- 
ΜΟίπιηαβ. 06 Ιΐ46 ΡΓ3ΐΐ6ί3 τίϋο ηυοΒ 6ΐ>ΐ6Γν3ΐ Οιι* 
•!•ΐ))ζΐυ8 ιπ οοΐΗ 3(1 ΟίΓοηίοοη Ρβ^εΙιαΙβ ρη^τ. 548. 

(57) Στέμμα ΙιΊ6 ρΓΟ ΓΟΓοηα βυηιίΐατ; 86ΐι ιιΐ νε- 
ην» αί€3ΐη ρΓΟ ϋαηιιίανήο 111ο βοηβίβηΐίηίηηοο, 
ςιιο ίηιρ6Γ3ΐθΓβ8 Οου8ΐ3ΐιΗιιορο1ίΐ3ΐι1 ο»ρυ1 Γβϋίιηίΐί 
Γηπιυιι(«ΐΓ, Ιπ«ι ίη 6οηΐΜΐ ηυηιίειηΑΐίϋυβ, ΐιιιη ίη 
«οηιιιι Οι^ϋΓίε. 

(58)!ΐ3,6Χ6οηΐΓχΐα Γ68ΐίΐυΊιηυ8 : ίη ιη$8.€θΓηιρ(ο 
ΐ6{ίΐιΐΓ ; &ιιερ ύα£?; χαμελαύχια λέγεται - ίη 0(ϋΓΐ8 
ΚΗ^ 1ιι1)€ΐυΓ λί^χτε. £χ εοηΐεχίυι ίη^υ^ηι, ίΐ» ρΗγΓΟ0βηίΐα8 Ι3υϋ3ΐ0 1θ60 11ΙγΓΐ63 Πη^ΙΜ Ιΐΐ6ΐ»8ΙΙ- 
ΙΠΓ, Π66 &]ί3 3ΐ> ίΙΐ3, ^03 η<)8ΐΓ3ΐ6• ; 6ΐ 4|«» ςβί* 

(Ιοαι ΕαΓορ» 1>3ΐΜί π)ίΐιιπΐ3 ρ3Γ> ΙΜΜ» ιιΙΙΐΜΓ. Ι^Κηγ 
χαλεμαυχιον 6υιη ηοη 8ϋ νοχ ΙΙΙ^Π63, ηΙ ϋΐ|υρΙ 6Χ 
δΜί(}3 : Καμελαύχιον, ίηςιιίΐ ιΙΙβ, 'ΡίωΜοΙων ^ 
λ^ξι;, ρηΟ«ίη δ* ίν χα\ Ελληνιστή ηαρίι το χαΰμ« 
έλαΟνειν* χαμελαύχκον. ΕικΙοηι ΙΐΜβηΙ Ι^ΤΧίοΜ €^* 
Γϋΐί ε( €Ιθ88» Β3$ιΙί6. Νοη νίιΐ6ΐιΐΓ ςιιΐιίεηι 86π• 
ΙιοΐΜΐιιηι πο^* υμών, ' 8β<1 οΐΓθΙ)Ις«ιο καρ* ^^μών. 
Οιιίίΐ 3ΐιΐ6η) βίΐ 03πΐ€ΐαυείυιη ραηΐο 8η|Μ:ηιΐ8 οιο* 
ιιυ:ιηυ3. »& ΟΕ ΑϋΜ1ΝΙ8ΐΓΚ^\ΝΙ)0 1ΜΡΕΚ10. 18β οδν δλιος 41νθραΗ(ος χαητΑμηαέ τι τοιούτον ένΟυμτ^θηναι, μήτι γ} ικλ Ιργφ ίηκχβιρή^οη ^ΛI'.))σαι, ή 
Ιιανράξχσθαι. . _ Α '^^^^ι γε ^ (ατίβηβι, χα\ πρ^ Ιτερον εΤδο; α Ι 
ήηως παραλόγου χα\ άπρεπους βύπρετςεΤς χαι\ &ρ- 
μ^οντας λόγους λναζήτβι, χα\ Αναμάνθανε. ΕΙ γάρ 
«9(ξ Εθνος τι &π6 των άπίατων τούτων χαΐ Ατιμων 
^ρ&(ων γενών αΐτήτεται συμπενθεριάναι μετά τοο 
^ατιλέως Τωμαίων, χα\ ή θυγατέρα αύτοΰ εΙς νύμ- 
^ν λαβ!ΐ /, ή (πιδουναι οίχε^αν θυγατέρα, (40) ή 
γ^ν1ίxα χρηματίσαι βαιηλέως, ή βασιλέως υΙου, 
χ^ σε τοιούτοις ^ήμααι» χα\ τήν τοιαύτην αυτών 
κβράλογον άποχροΰσατθαι αΓτησιν, λέγοντα, οτι. Κα\ 
%ιρ\ ταύτης της υποθέσεως παραγγελία χαΐ δ'.άταξις νοΓίπη »(| Αΐΐ2κη ρβίΐίοιι!» βρ6€ίβιιι ΚηηδβαΒ, 
83116 ίΓΓ9ΐίοο9^^Πβπι 6ΐ ίοίΐβοοπιηι ; 2€ €οη^Γυειιΐ6ηι 
ΙιοηββίΑπι^ιιβ τββροιιβίοηβαι βχοο^ίίβι 61 εϋίβε&β. 
$ί 6ηίιη υηςίΜΐη πλίίο ςυχ(1&οι 6χ ίηΑάβΙίϋιιβ 61 
ΐϋΙιοηοΓαΐί» ΐΜ>Γ68ΐ1ί1>υε, »(Βηίΐ2ΐ6ΐη οιιαι Βοιη^ηο 

ίι1ΐρ6Γ2ΐ0Γ6 €ΟΙΐΐΓλ1ΐ6Γ6 νο1υ6ΓίΙ, 6ΐ ΥβΙ Πϋ^Π) 6]υ8 
»ρθη59ΐη λ66ίρ6Γ6, Τ6ΐ •υ»ΠΙ ίΙΠ 6!θ6»Γ6• *1Ι2 III νβΐ 
1ΐηρ6Γ3ΐΟΠ8 1Τ6ΐ Μΐί'ΐ 6]ΐ18 ϋΧΟΓ βίΐ : 1ιιι]ιΐ8ΐιιοϋί Ιβ 
Υ6Γΐ)ί8 Αΐ)8υΓ<ΐ2πι 112116 ρ6ΐίιΊοη6πι ρΓθρυΐ8αΓ6 οροΓ- 
Ι6ΐ : 096 ίΐ6ΐη ϋ6 Γ6 Ίηΐ6Γ(ϋ6ΐυιη, &6 ΐβτΓίΙιϋίε ίιη• 
ιηαΐΑΐ)ΙΠ$(|υ6 6οη8ΐίΐυΓιο α Μα^πο 6ΐ 82ΐΐ6ΐο Οοιι- φοβι^ χα\ άπαραποίητος του Μεγάλου χα\ άγιου ^ 8ΐ«ηΐΙιιο ίη 826ΓΑ ηιεηεΑ οΐΐιοΐίο» ΟΙΐΓΐ&Ιίληοτυιι• 

Κοι»νηαντίνου Ιναπογέγραικται Ιν τ|| Ιερά τραπέ^η 

ή;χαθολιχής των Χριστιανών Ιχχλησίας της Αγίας 

Σοφίας, του μηβέποτε βασιλέα ΤωμαΙων συμπενΟε- 

ρ(ίβαΐ{λ£τά Εθνους παρηλλαγμένοις χα\ ξένοις ήθεσι 

2ρωμ<νου της Τωμαΐχης καταστάσεως * μάλιστα δ& 

ΰ)ιοπίστου χα\ άβαπτ{στου. εΐ μή μετά μ^νων τών 

φρίγγων * τούτους γάρ μόνους ύπεξείλβτο ό Μέγας 

έχίΐνο; άνήρ Κωνσταντίνο; 6 άγιος- ότι χα\ αυτδς 

ήν γένεσιν άπ6 τών τοιούτων Ισχε μερών (47) * ώς 

Λ^νίίας χα\ επιμιξίας πολλής τυγχανούσης Φράγ- 

γοι; τι χα\ 'Ρωμαίοις • χα\ διά τοΟτο μετά τούτων 

μ^ν προετρ'ψατο συνιστών γαμιχά συναλλάγια 

Γ^ος Ι^σιλεΙς Τωμαίων, βιά τήν άνωθεν τών μερ:Τ>ν 

Ιχ£(νων χα\ γενών περιφάνειαν χα\ εύγένειαν. Μ^τ' 6661681» δ^ηεΐ» δορίΐΐφ <ΐ686ΓίρΙ& 68ΐ ; 06 ιιικιυΜίι 

ίιηρ6Γ2ΐ0Γ Κοιιΐ8ηυ8 αΓΟηΊΐ&ΐβοι 6θηΐηΙΐ2ΐ 6αιιι 
β6ηΙβ• ςα» ρ6Γ62ΓΐηΊ8 ει ϋ Ηοιη^ηο 8ΐ3ΐΐυ βϋεπίβ 
ιηοήΙ)ΐΐ8 υΙαίυΓ, ιη2χίιη64ΐιΐ6 δί »Γΐ6η« ίΐιΐβί, 61 1)»ρ- 
Γιχλίλ ηοη 8ίΐ, ΡΓΒηείδ ΙληΙυηι 6Χ€6ρΓΐ8 : Ιιοβ 
ςιιίρρ6 $οΙθ8 6Χ66ρίΐ ΙΐΑ(|;αιΐ8 Πΐβ 6ΐ 8&η6ΐυ8 €οη• 
8ΐ2ηΐίηα8, (|υί2 ί11ί8 6Χ ρ3ηίΙ)ΐΐ8 οπ^Ίιιβηι (Ιιιχ6Γ9ιΙ; 
6θ9η&Γιο 6111111 οΐ 60ΐηιη6Γ6ί3 ηιη(;η& 6Γαηΐ ίη'.6Γ 
ΓΓ^ηεοε 6ΐ Κοιηαηοβ. Ι<ΐ6οςα6 6αο) ϋβ 8θ1ί8 ιηαΐΓΐ- 
ιηοηίλ ίηΐΓβ Κοπΐ2ΐηί8 ίιηρ6ΓΑΐοπ1)υ8 ρ«?Γΐιιί}>ίι, 
ρΓορ(6Γ ηηΐίςαλπι ^ηΐιυιη ηαΓιοηιιηΐ(|υ6 ίΙΐ2ΐΓυηι 
6ΐΑηΐ2(6ΐτ) ηο1>ίΓιΐ3ΐ6ΐη(]α6 ; 6»ηι 2\\λ ν6Γ0 ςιΐ26ΐιη- 
ςιΐ6 ηαΐΊοηβ \ά 3ί%6τ^ Τ6ΐιιίΐ ; ίΐ2 υΙ 6ΐίαιη 8ΐ ςιΓίδ 
ιύ ί&66Γ6 2υ$ιΐ8 Γυ6ηΙ, ΐΒη^ιυ^ιη ρ>ΐ6Γη3ηιιη ΐΓ3<ϋ- ΰλου δλ τον οΕου δήποτε Εθνους μή δυναμένους τούτο ^ Ιίοηαιη ίπί)ρ6Π3ΐΜΐπιΐ|υ• Ϊ^ΗΟΙ ΐΓ3η8{;Γ6880Γ, €ΙΐΓί• ?:ο(£*ν, άλλ* ό τούτο ποιησαι τολμή^ας, Γνα ώς παροι- 
§ίτη; πατριχών εισηγήσεων, χα\ βασιλείων θεσμών, 
ΰ^6τ^\Λ; χρίνοιτο τών Χριστιανών καταλόγων, χα\ 
^ λναθέματι παραβιδοΤτο• *0 όΐ προμνημονευθείς 
ΑΙωνέχεΤνοςδ βασιλεύς, δ χα\ τδ στέμμα* χαΟώς 
ένωτέ^ πρ^ίρηται, παρανόμους χα\ τολμηρώς άπδ 
ή;1χχλησίας δίχα γνώμης του τότε πατριαρχεΰον^ 
ίθ{ λαβών χα\ περιθέμενος, χα\ τήν δίχην συντόμω; 
Μς άξ(αν της αύτοΰ πονηράς Ιγχειρήσεως, έτόλ- 
μηπ χα\ τήν τοιαύτην Ιντολήν του αγίου βασιλέως 
ϊη^^^}, ήτις, ώς ήδη δεδήλωται, έν τ^ άγί^ τρα- 
ι:ίίτ| άναγεγραμμένη καθέστηχεν, τ.αρά φαΰλον θέ- 
β(Ιιι,χα\ ώς μηδίν λογί^^ασθαι, χα\ ώ; άπαξ Εξω του 
ίβίον φόβου χα\ τών έ*Λ:ολών αύτου πετ-οίηκεν εαυ- 
τόν, συνεστήσατο χα\ μετά του Χαγάνου Χαζαρίας 
γιμιχ^^ν συναλλάγιον, χα\ θυγατέρα αύτοΰ εΙς 
γυναίχβ έδέξατο (48), χα\ μέγα έκ τοντου δνειδος 8Η3Ι10Γυΐη 63ΐ3ΐθ0Ο 3Γΐ6ηυ8 66η863ΐυΓ (ΙΐΓί.Ηηπβ ύβ• 
νον63ΐυΓ. ββΠβ $υρΓ3 ιη6ΐηοΓ3ΐυ8 1^60 ίηιρβΓαΐΟΓ, 
ςυί 60Γ0η3ΐη, υΐ ]3ΐη (Ιίχίαιυβ, ΙιηρΓθ1>6 36 ΐ6ΐη6Γβ 

3ΐ)84ΐυ6ρ:«ΐΓΊ3Γ6Η8β 600860811 6Χ 66616813 3666ρίΐ 8ίΙ)ί- 
ςΐΙ6 ίΐηρ08υΊΐ, 36 601ΐϋί|(η38 8Ι»Ιΐίΐ&0β •6616ΓΊ8 ροΒ- 

η38 άΜΐ , 3υ8υ8 ίίβηι 1ΐ06 83ΐκΙί ΠΚυε ίιηρ6Γ3ΐοπ8 
ρτ«66ρ(υπι, ΐ|ΐιθ(], ιιΐ ]ηηι (ΐ6θΐ3Γ3ΐυιη 68ΐ, ίη 836Γ» 
Π)6η53: ιΐ68€πρΐιιι» 6Γ31 νΗίρ6ΐηΐ6Γ6, 6( ρΓΟ πίΙιίΓο 
1ΐ3ΐ)6Γ6 : υΙ)Ί 86ΐη6ΐ Ουί Ιβςυιηφΐ6 (Ιίνίη3Γΐιιη ιηβΐιηη 
οηιη6ΐη 6Χ6υ886Γ3ΐ, ουτη €Ι)ηζ3Γΐχ €1ι»(;3ΐιο ιιΐ3ΐΗ- 
«1001316111 60ΐιΐΓ36(υιη ΊηδίίΙυίΙ, ίϊΐίβιιιηυο ίρβίυβ 
υχοΓ6ΐη 3666ρίι, 6υιη ηΐΑςιιο Ιαηι 8ΐιο, ιριαηι ΐιη- 
ρ6πί Κοιη3ηι ορρΓοΙιπο, (|ΐιο<Ι ηνίΐ3 ρΓίΚ66ρΐ3 νίο- 
138861 36 ρΓΟ πίΐιίΐο ΙιαΙ)υί$86ΐ ; ρΓ;6ΐ6Γςιΐ3ΐιι ςυοιί 
ηβ εΐΐΓΊ8Γΐ3ηυ8 (ΐιιί(ΐ6ηι οηΐιοιίοχιιβ 68861, 86«1 1ΐ36• 
Γ6ΐί6υ8 61 ίιη3|;ίηυπι 1ΐ08Γΐ8 : ίιΐΰο, Ιΐ3Γαπι 86ίΙί6βΐ 

ίΐηρί6ΐ3ΐαΐη 63083, ίη 830613 Ι)6ί 66016813 Μ8ί(ΙΐΙ6 ΑΝ5ΕΙΙΙΙ ΒΑΝαϋΒΠ ΝΟΤΛ. (46) 5*16 ηπο ΜβιΐΓβίο ΐ6?ο. ΡοΓρί^Γηιη ίη ηΐδ. 
ΐΗΐίΛΙϋΓ» χρησαι τοιούτους Λήμασ;ν, οίο. Εΐ ραιιΐο 
ίιιίη ρ6Γρ6Γ3ΐο ίη ε(1ίΓΐ8 ΐ6£;ίΠΐΓ λέγονται ρΐΌ λέ- 
γοντα ; 8^ ορΙίπ)6 ΜεοΓδίιιβ βιηβπϋβΐ. 

(47) Αι (1Η8οηϋιιπΐ αΐϋ ΙΓΐ8ΐ0Γί€ί ; 6Ι ΐ)ΐιί(ΐ6ΐη 
ίέβιη Γοτρ1ΐ)Γθ9<ίπίΐυ$ 866ΐιηι ίρ$6 ριΐ|;ιΐ3Γ6 υηΙοΙηγ; 
ςιιίρρί* ΓιΙ). II (16 Τΐιρπι. οηρ. ιχ, €οη$ΐ3ηΙίηιιιη ίϋ 
ιιγΙμ Ναι880 θΑεί% ιΐ3ηιιη Γυί886 86ηΙ>ίΐ. ^ιιI. Ι•'ίΓ• 
ηιΊεαδ ΗΗ. ιι Μ:ιΐΙι. οβρ. ιι 6υπι οπυιη Γυίβδβ »ίΙ 
Τπΐίί. Νΐ66ρΙιθΓυ8 ΟβΗΐΒΐί 0Γ6ρ3ηί ΒίΙΙινηίφ υι1)β 
λ>1 Νίεοιη6ΐϋ6η86Πΐ δΐουιη, (]Η3ηι ρο8ΐιηουιιπι ιιγ1)6ιιι 
ΙΜειιοροΙίο) <Ι6 ηΐ3(Γΐ8 ηο:ιι1η6 3ρρ6ΐΐ3νίΙ« ο( ΙΓ3- 
έΗΐΗ $Γΐίρ|ι»τ ΟΙίΓοηΙεί ΑΙβχχοϋήηί 6ΐ ΤΙΐ6ορ1)3- 
η.'*ι. Αΐϋ ϋιηιίηιιβ €οπδΐ3η(ΊΐΗΐιη Ίο Βπΐ3ΐιιιί3 οβίιιιη 
ίυί«ΐ€ νοίνοί Ιιοε ρΓ«86ΐΐίιυ Γυΐΐι «Γ£υΒΐ6ηΐο, ηοοϋ Ό 3ΙΙ6Ι0Τ Ρβπβ^νΓΊοι Μ3χίηιί3ΐιο 61 ΟοηςίΦηΓιηο όίοΐί^ 
. |}(Κ6 ϋ«^ ΟοπδώηΙίηο ιΙί63ΐ : ΙΛΙι^,Γανή ΗΙβ ΒτίΐαηηίοΜ 
$€ηίΐηΐ(', ίν βΐϊαιη ηοΙ>ίΙα ί'Ιίΰ οήίίηάο {εα$ι\, Αι 
(|αο Ι ηίΐ 3ΐίΙ)ί ΕιιπΜ^ηιοβ : Ο (οτΐηηαΐα α ηηηο οηι« 
ιιί6ιιβ ΙοαίΊοτ ίβτήη βπίΛΗΐιίβ, φιω ϋοηϋαηΐίηιηη 
ϋοίΜΠηΐ ρΗηία ΌΪάίίΐΊ ! 66Γ16 (16 €2683Γί8 (1Ί^ηίΐ:ιΐ6 

€οη8ΐ3ΐιΐΜΐο, (Ιηπι ίη Βπΐ3ηηί& ηΐ0Γ3Γ6ΐυΓ εοΙΙαΐ» 
ρΓ•ιΙ>35ίΓιη$ ίηΐ€ΐΙί(;6η(1αιη. 

(48) ΡαΙΠίιΐΓ ΡοΓρΙιχΓθ96ηίΐυ8, οΓι ραιιΐο 8ΐιρ6* 
ηη8 πιοηιπηιιΐΒ, ιΐηιη Ιΐβοηί €63Χ3γο, Ο^λ/λτΙλ 
0ΓΗΐη43ΐη ιιχοΓ6ΐη 3(ΐ86ΓΐΙ)ίΙ ; ςυΊρρ6 Ιιΐ6 ΟΙιηζβΓο» 
6θ|ηοαίη3ΐυ8 ΓυίΙ ΟΓΟρίβΓ πΐ3ΐ6Γη3ΐη οπ^Ίπειη ; 
ΐΓ6η6 6ηΉη ρηιη3 ΟορΓοηγιηί υιοΓ, 0Ιΐ3ζ3Γοηιιιι 
εΐΐ3κ3ηί ΑΙΙ3 ίυΐΐ, ηιι^ρ ϋΙΐΓίδΐίΜ» ί36ΐ3, ΟϋΙΙιοΙί* 
€310 ύά^Μ, ςυο3α τίχΊι, ίικοΐοηιβηι 86τν3νίΙ. 14# 183 €0Ν$ΤΑΝΤ1ΝΙ ΡΟΚΡΠΥΚΟΟΕϋΙΙΤΙ Μ 

αυντ^μω; έχβιχηΟΙντος τολμήματος {χτοτ< τύπος έγίνετο, ωαχι έν τφ μΑλ«ιν σιέφιαθαι τίν ^αβϋ^Iβ 
κρ^τβρον όμνύειν χα\ άσφαλίζεσθχι, 6η ούβέν έν«ντ(ον τών ττροττεταγ μένων, χα\ έχ ιταλαβκ» ^λβτ- 
(ομένων τολμήσΐ) ποιήσειν, ή έννοήσασΟαι, χα\ ούτως ύπ^ του πατριάρχου στέφ^^θαι, χιΑ τά Αρμό- 
ζοντα τ{ χαθε^τώστ^ ^'^ρχϋ έπιτελιΓν τε χα\ $(απράττεσ6α(• Ιΐ2 <|υοςυ6 (!6 Οπβ€ο ί^^ηβ, ςυί ρετ $Ίρ1)οη69 
ηηίΐΓκυΓ ουηιη 1ΐ3ΐ)β8$ €ΐ βοΐΐίείΐαάίηβοι οροΓίβΐ, 
αΐ §1 ςυ3η(Ιο Ιιυηο ρβΐΰΓβ αιιϋβΑίιΐ, υΙ & ηοΐίβ ρΐ6- 
Γαηΐ(ΐ06 ρ6ΐΐ€ΓυηΙ, Ι)ΐι>υ8ΐηο^ί βοβ νοΓΐ)ί5 τβρβΙΙβΓβ 
Η 3ΐη2η(ΙΐΓ6 ρο8$1$ : ΙϋΙπϋ ςυοη«6 ρβΓ &η2€ΐ»ηι« 
πίίακηοβΐ ρηιηο εΐιΠ9(ΐ3ηο ί!ηρ6Γ3ΐοπ »9ΐΐ€ΐο Οοη> 
Μαηΐίηο 08Η*ιΐ8ΐιιη θβΐ, (]ΐΓι ηιοηΙΙα βΐ ρη6€6ρΐ& ^γ^ι• 
\ί3 69 ϋβ Γ6 2^ 60<1είη «η^βίο «οοβρΗ; (ηυο^ » 
ηιη]θΓίΙ)α8 εβΠο ΐ65ΐίηιοηίο β^ϋιΐίοίπιιιι) υΐ βρυά 
9ϋ1θ8 €Ιιπ8ΙΙμιο8, 61 ίπ ίιηρ6Γ2ΐοπΑ Ι2η1υιη υΓΐ>6 
ροΓοίυΓ, βΐ ηοη λ1ίΙ)Ί : ηοηιιο ^ά αΐί^ιιη ςαιιηειιιηςοβ 
£6ηΐειιι ΐΓ»η8ΐηία&(υΓ, νβΐ ΐΓ2()Α(αΓ• ΟιιαηοΐΜ^ηι 
ιη3κηυ8 Μβιη ίιηρβΓΜοΓ, υΐ |]α€ <16 τ% 8ΐιο«688θπιηι 
β(!6πι οΚ)8ΐΓ!η(;€Γ6ΐ, Ια 83€γα Ι)βΙ 6€θ1β8ΐ» η)βη8» 
ιΓΐΓ88 Ιη80ΓίΙ)ί €υΓ»τΗ ; ϋΐ ςιιΙ βχ 1ιιι]υ•ιιιο^ί \%μ 
ηΙΪΛΪ» |(6ηΓι1)υ8 ϋαΓβ ρκ£8ΐΜηρ8€ηΐ, ηβ ΰΙιηδΓΐ2ηυ$ 
φΐίϋβπι νο€6ΐ«Γ, ηεηιβ (ϋ^οΐΐαΐβ Αΐίςυλ, νβΙ ιη»- 
Κΐ8(ΤΑΐιτ (ϋ^ηιιβ 1μι1)€81ιιγ; 86ΐΐ6ΐ 81 ςυβηι Ιβιΐ63ΐ αΐι 
ϋΙο (ΐ6]ΐ€ΐ2(υΓ« 61 ιη 8«ΰυΙβ δΧΓοΙοηιιη βηαΐΐιβιηαΐβ 
ΓβΗ^ΙαΓ, €1 ΐΓ8<]υ68ΐυΓ, 8ΊΥ6 ΙιηρβΓαΐΟΓ» Βίτβραίπ.ΐΓ- 
εΐια, 8ΐν6 βΐίυβ ιιυΙβρΙ&ιη, βίτβ ρηη6€ρ8, βίνε βαΙχΙΊ- 
ιυδ β5 ΓαβΓίΐ, ςπί ΐΑΐβ ρι-^εβρίυπ) νιοΙαΓβ 8β8>'^β»β 
ίιιβνίΐ : 0ίηιΐΜ(ΐ«ΐβ ΐθΙο £1 ΐίιηΟΓβ Οβι ίη$ΐπΐ€ΐ08 
ΙιθΓΐ8ΐιΐ8 681, 11 ΙοΙβοι Ιιοιπίηβιη Ι3ηςπαηι 1ιθ5ΐ6πι 
ριιΙ)1ΐ€ϋΐη, ιηηςΒίςηβ Ιιυ^υδ ρΓ«6ορΐ! ΙπιηδβΓ6$$0ΓΓηι 
ά^ ιηβίΐίο ΙοΠΙ 88ΐ4ΐ2^ηΙ, βίαΐΐιιιςιιβ άιτΛ ηιΟΓίβ αΓΟ- 
είαηΐ. ΑΰοίϋίΙ ηυΐβπι 2Π<ΐϋ){ΐ4]ο, (πΐ3ϋιία ;ΐ6ΐιΐ|^6Γ 
Ιθ€υιη ίητβηίβηΐβ) αΐιςυβιη β (ΙιιεΙΙΟυδ ηθ8ΐΓΐ8, αο- 
€€ρΐι'8 ^ηΐίϋηιη ςυοπιπκΐίΐιη ιηαηβτώοβςυΜορΙΐΗ'ί• 

11118, 1ΐΙΐη€ {ρ8ί8 ί{η6<η ΐΓ8κ)ΐ(1ί886 : 81 Ι>€0 Ιιοο $66- 

1υ8 ιηυΐΐυιη ηοη Γβ1ίη(|ΐΐ€ηΐ6, ειιηι 8αιΐ€ΐαιη Ούΐ 

«€€ΐ68ί»ΐη ίΐ>|Γβ&8αΓα& €8^61, \%η\$ 6(ΒΐίΙυ8 ^6ΐ8ρ8υ8 

ίρ$ιιιη (ΙβτοητΙΙ 6ΐ 8ΐ)8υιηρ$ιΐ. ΗΊηο ΐΏ6ΐιΐ8 ΐΓβιηοΓ- 
ηυβ ιηα^ηιΐδ 8ηίιοο8 οιηηίιιιη ίητλδΐΐ ; βΙ ]ηηι ίηιΐβ 
ιιειηο^ τβΙ ίιηρβΓΑΐοΡ, νοί ρΓΐηοερβ, νεί ριίν»(ιΐ5, 
νοί ηιίϋΐίχ ρûÀϋΐα8• νβΐ αΓιοβ ςαΐδρίαιη τηοηα• 
Ιίιπη, ςυίά βίιηίΐβ Ίη 8ηίηιυιη ιικΙυοβΓβ» ιηιιΗοςυβ 
ηΜηυ$ Γοιη .ι|[9Γ6(Ιι 8ΐιΐ ροΓϋοβΓβ αιιβυ» 68ΐ. 
ψυχαΤς, χα\ ούχέτι ούδ£\ς το5 λοιτιοΟ, ο&τβ βασιλεύς, Α Όιαύτω; χρή αε >ία\ 'κζξλ τοδ ύγρου ικνρ^ς τον 
δια τών σ•.φώνων(43) !χ'^ερομ£νου μερίμνων τε χα\ 
μελετών, ώς εΤπερ ποτΐ τολμήσωαί τίνες χα\ αύτ6 
έπιζητησαι, χαθ()>ς κα\ παρ'ήμων πολλάχις έζήτη- 
σα/, τοιούτοις αΟτοΟ; !χοι; άποχρούεσθαι χαι ά«οπέμ• 
ττεσθαι ^ήμανι, δτι ΚαΙαύτ^ θι* Αγγέλου τφ μεγάλφ 
χα\ πρώτφ βααιλ«? Χριοτιανφ άγίφ Κωναταντίνφ (44) 
έφανερώθτ) χα\ Ιδιδάχθη. Παραγγελίας 81 μεγάλος 
χα\ περ\ τούτου τζαρί του αύτου αγγέλου Ιδέξατο,ώς 
καρά πατέρων χα\ ι:άκιηι>ν κιατωθέντες ιύΐηροφο• 

^ ρου μέθα, 7να έν μβνοις τοΤς Χρ'.βτιανοΤς χα> τ!| ύιί 
αυτών Βασιλευομέν^ πόλει χατατχευάζηται, Αλλαχοδ 
δ& μηίαμώς • μήτε εΙς Ετερον δΟνβς τ^ οΤθ¥ βήκοτε 
παραπέμιτηται, μήτε ίιδάσκηταϊ. 'ϋ^ν χα\ τοΙ^ 
μετ' αΰτ^ν ό μέγας οδτος βασιλΓίις έξασφαλκζ<$μενος 
ι:ερ\ τούτου, εν τξ 4γί^ τραπέζι; της του Θεού Ιχ* 
χληαίας αράς έγγραφηναι πεποίηχεν, Γνα 6 Ιχ τον 
τοιούτου πυρ^ς εΙς Ιτερον Ιβνος δοΰνί" τολμήσας, 
μήτε Χρΐ3τ:αν?)ς όν^ΐΛάζηται, μήτε αξίας τιν^ \ 
άρ*/ής Αξιουται • Αλλ* εΓ τίνα χα\ Ινών τύχη, χβΐ 
&τΛ ταύτης Ιχβάληται, χα\ εΙς αΙώνα αιώνων &να9ε• 
ματίζηται χα\ παρα&ιγματίζηται, εΓτε βααιλε^ 
ειτεττατριάρχης, εΓτβτις βλλος οΤος 6?>ν Ανθρ«Μης, 
εΓτε &ρχων, εΓτε Αρχόμενος τυγχάνοι, 6 τίχν τοιαύ- 
την έντολήν παραβαίνειν πειρώμενος. Κα\ πρβ^ 

Ο τρέψατο πάντας τους ζήλον χα\ φόβον θεοΰ Ιχοντας 
ώ; κοινών έχθρων χαΐ παραβάτην της μεγάλης ταύ- 
της Ιντολης τ^ν τοιούτο έπιχειροΟντα ποιείνΑναιρΛ 
απουβάζειν, χαι Ιχθίστφτφ χαλεπψ(45) παραπΙ^ι- 
«εσβαι βανΑτψ. Συνέβη δέ ποτέ της χαχ:ας Αε\ χΑ• 
ραν εύρδοχούσης, τινΑ τών ημετέρων οτροιτηγΜίΤι 
εώρα παρΑ τίνων ΙΟνιχών πάμπολλα είληφότα» με• 
ταδοΰναι βύτοίς έχ του τοιούτου πυρ^, χα\ ρί| 
Ανεχομένου του βεου Ανεχδίχητον χαταλιπεΓν τ^ 
παράβααιν, Ιν τφ μέλλειν αύτ^ν Ιν τί^ ΑγΙφ τβδ 
θεού είσιέναι Έχχληαία, πυρ Ικ του ουρανού »•τ- 
ελΟδν τούτον χατέφαγε, χα\ Ανήλωα.•ν. Κα\ άπ^τότε 
φίΐ5ο; μέγα; χίΐ\ τρύμος έν ταΤς Απά^/των ένετέΟη 

οδτε Λρ/ων, οΟτε Ιδιώτης, οδτε στβατηγ^ς. ούτε βίος λΝ§ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝϋυΒΙΙ ΝΌΤ.€. ΜοοΓείυε Ιβ^βιχλιιη 8ΐΐ, χαχήν χαχώ; Απε^^ήξατο 
ζωήν, Οιι» Τ6Γ0 Ιιίο ιι:ΐΓΓ3( ΡοτρΙι^ΓΟ^οηϋιιε <1β 
ιιιοΗβ Ιι€οηί8 €Η97.αΓί, βαϋβ €θηνβηιυπΐ ουιη ϋε, 
η II» ()6 60 Ιΐ3ΐ)6ηΐ ΓθΠ(|υί 50ΓίρΐθΓ68 Βγζαιιΐίηί. 
ΥβΓίιηι ΓαΙΠίιΐΓ δεηρίοτ ηοβΙβΓ, (Ιαηι Ιιυ]ιι$ υχοΓβηι• 
α ϋΙι.ΐ7.απ8 ΓιΓι»8β ρλϋΐο 8ΐιρρηιΐ8 (Ιίϋίΐ, υΐί ΊηΓΓ8 
οείεηιίειηυε, ιι1>ί 8€ΓίρΐθΓ ηθ8(ΰΓ 63ϋοιη ΐΓ3<1ίΐ. 

(45) Οο (<!]υ5πΐ0(Π ε'ιρίιοηίΐιπϋ, ηιιΐ ί^ηειη βΓ^Ρουιη 
»|ιΐ€υΙ»Ιΐ8ΐηΐιΐΓ, ρΐυπόιι» 2(;ίΙ Οιιοαπ^ίη^ ίπ ηοΐί$ μ1 
\"ιΠΙΐ3π1ϋίιιιιηι, εΐ 9<1 ^οίητίΙΚιιη, ιιεοηοη ηι ΟΙθ58• 
6γ«6. 

(44) Ι«1εηι ΡθΓρΙΐ3ΤΓθ];6ΐιΊΐ(ΐ9 ίηΓΓβ τηρ. χίτΐΗ, 
αίΐ, ί|(η6ΐιι βηκοιη Ρ)ΐΐ8ςιΐ€ ιΐ8υιη ρΓΪΐΜΐιηι €8ΐ1ίηί- 
Γοηι ςαεηχΐιιιι ΙΠο 2<1ν«ιιΐίηι ΟιηδίηηΐΊηοροΙίΙαηοε 
<Ιθ€αί8$ο, ΙβιηροΓίΙΐΝε ΟοηεϋηΙίηί Ρθ|;οη8ΐί. Ει 

ΤΙΐ60ρΙΐ•Μ8 8(1 8»ηυΐΙΙ IV Ι*]Ι•8(Ι6ΙΙΙ ΑΐΙβΙΙ&ΐί 816 ά^ 

%«8 υΓ«60 Ιο^^ιιίΐιΐΓ : Όδλ προλνχθ&Ίς ΚωνβταντΙ- νος τηντοιαύτην τών θεομάχων χατΑ ΚΠ. Ιγνωχω;, 
κατεσχεύασεν χα\ αύτ>>ς διήρεις ευμεγέθεις χβχχ•• 
βοπορφύρους 1χα\ δρυμώνας 9ΐφωνοφ6ροι»ς • χι\ 
τούτοι; προοτορμίίαι έχέλευσεν έν τφ Προχλιετνιείφ 
τών Καΐ7αρ^ου >ιμένι. Ιίβ/ιιοΓβίΜ αηί€Μ €οη$ΐΛ9β• 
ηιιι €θΏΐρ€τΐο Οβί ηάνβηαήοτηηι ίη €Ρ. ρηφφήίΰ, 
ΰίηηια αίαη* €α€αΙ>ο$ ρο^ρί9|ι^€ί^^ο$ ίςηβ ομφίίίοι 
ί^ηηίΜ, €ί άτοηιοηει εΐρλοκί^ιιε €ΗΐηίΙαιι ί^•ί€Μ ι^'* 
ταηία, αά Ρτο€Γιαηί9ίΗηι ΟαιαπΊ ^^πιιιη ίη ίί^ίΜ 
ίαίρΓί$ίίθΜΐη (αοίηΓΟί ρτωρΛΤύτ'% )ΛΜα. ^ϊά^ ΐ|ΐιΐι1 
<Ι6 ίβηβ 6γχοο Ι)81>61 Νί66ΐ88 ίη 1888610 Αρχείο 
ίιΙ). ι- 

(45) §16 {» ΠΙδ. Κε^. 8€ ΓθΓΐ888Η Ιτ|{^μΙ8«. 
και έχτίατφ χα\ χαλεπφ, ηίιηίηιιιι «τ^τΗεείΜΐι ε^ 
άηα ηιοη€. Ιη ηιε. Ρ8ΐ. Ιε§ίΐαΓ, )μ\ Ιχτος ^ 
χαλιπφ, «16. ΜευΓείυε 6πι€μΙ8Ι, χα\ «ύΦ&ς τφ χε* 
λεπφ, ΐ[ΐΐ8ηι Ιεειίοηεαι. ίο. ν€Τ8ίθΜ γ »& ΟΕ ΑϋΜ1ΝΙ8ΎΚ.\>{Ι)0 ΙΜΡΕΚΙΟ. 18β οϊν όλως 41νθραΗ(ος χαητΑμηαέ τι τοιούτον ένΟυμηθΤ;ναι, μήτι γϊ ικλ Ιργφ ίκκχβιρή^οη ΤΑΐ^ιαται, ή 
Ιιβββάξισθβι. , _ Α '^^^^ι γβ θή (ατίβηβι, χα\ πρ^ς Ιτερον'εΤδο; αΐ 
{ήηως παραλ($γου χ«\ άπρ&ποΰς βύπριπείς χα\ &ρ• 
|ΐ/6ζοντοΐ( λίγους άναζήτιι, χαΐ &ναμάνΟα퀕 Ε& γάρ 
«9(( Εθνος τι άπ^ των άπιστων τοτ>των χαΐ άτιμων 
^ρίΐων γινών αΐτήσεται συμιςενθεριάσαι μ<τά τοο 
^αη)^ως Τωμαίων, χα\ ή θυγατέρα αύτου εΙς νύμ- 
^ην λαβ^Γ/, ή έπιβουναι οΐχχίαν θυγατέρα, (40) ή 
γννιίχβ χρηματίσαι βασιλέως» ή βασιλέως υΙου, 
νρή 02 τοιούτοις ρήμααι, χα\ τήν τοιαυτην αυτών 
ιηράλογον ίποχρούσα^θαι αΓτησιν, λέγοντα, &τι. Κα\ 
%ιρ\ ταύτης της υποθέσεως παραγγελία χαΐ $'.άταξις νοΓίπη 2(1 Αΐ!2κη |ΜίιΓιοιΓι$ βροοίβοι ΚΓ3η$β:ΐ8, 
83116 ίΓΓ9ΐίοο3ΐΙί1βπι 6ΐ ίικΙβοοΓΑΐη ; 3€ ϋοη^Γϋειιίβηι 
ΙιοηβίΟαηΐφΐβ τββροιιβίοηβηι βχοο^Ίΐοβ €1 εϋίβε&β. 
$ί βηίιη υηςιηηι πλίίο ςυχϋΑοι βχ ΙηΑιΙβΙίϋιιβ €1 
ίιιΙιοηοΓ&ιί$ ΐΜ»Γβ3ΐί1>υ<, »(Βηίΐ2ΐ6ΐη €ΐιιη Βοιη^ηο 

ίι1ΐρ6Γ2ΐ0Γ6 €0ΙΐΐΓλ1ΐ€Γ6 ΥΟΐυβΠΐ, 6ΐ Υβΐ αΐί^ΠΙ β]υ8 
»^Η)η59ΐη λΟ^ίρβΓβ, Υ6ΐ •Ι18Ι11 Ηϋ 6ΐθ€»Γ&, ΊΙ2 ιιΐ νβΙ 

ΙιηρβΓΑίοπβ Υβΐ ϋΠί 6]ιΐ9 υχοΓ βίΐ : Ιιιι]ι»8ΐιιοϋί ΐβ 
Υ6Γΐ)ίβ &1)$υΓ<ΐ2πι Ιιαηο ρβιίιίοιιβιη ρΓορυΙβαΓβ οροΓ- 
Ι6ΐ : 090 ίΐ6ΐη (Ι6 η ΙηΐβΓϋίοΐυιη, Λ^ ί^τΜ\\$ ίιη- 
ιηυΐΑΐ)ΐΙι$(ΐυ6 οοη&ΙΙΐυΙιο ζ Μα^πα οΐ Μΐΐ€ΐο €οπ• ψΑί^ ΧΑ*^ άπαραπο^ητος του Μεγάλου χα\ άγιου ^ &1«η11ιιο ιη $3€ΓΑ ηιβηβί οΐΐιοΐίε» €1ΐΓ!$Ιί2ηθΓυιιι Κωνσταντίνου (ναπογέγραικται Ιν τ|| Ιερά τραπεζη 
,η;χ»Οολιχής των Χριττιανών Ιχχληαίας της Αγίας 
Σοφίας, του μηβέποτε βααιλέα ΤωμαΙων αυμπενΟε- 
ριάσαιμετά Εθνους παρηλλαγμένοις χαΐ ξένοις ήθεαι 
ερωμένου της Τωμαΐχης καταστάσεως * μάλιστα δ& 
ΰ)ΐοπίστου χα\ άβαπτίστου, «Ι μή μετά μ^νων των 
φράγγων • τούτους γάρ μίνους ύπεξείλετο ό Μέγας 
ίχδίνος άνήρ Κωνσταντίνο; ό άγιο;• δτι κα\ αυτδς 
ήν γένεσιν άπ6 των τοιούτων Εσχε μερών (47) * ώς 
β•/;γεν£?ας κα\ Επιμιξίας πολλής τυγχανού σης Φράγ- 
κο;; χι χα\ 'Ρωμαίοις * χα\ διά τοΟτο μετά τούτων 
μ^ν προετρ'ψατο συνιστ^/ γαμιχά συναλλάγια 
Γ^ο{ βασιλείς Τωμαίων, βιά τήν άνωθεν τών μερ^υν 
Ιχ&ίνων χα\ γενών περιφάνειβν χα\ εύγένειαν. Μ«τ' €ΰ6ΐ€8ί3Β δ^ηεΐ» 8ορΙιΐ3β (ΙΰβορίρίΑ ΜΙ ; ηβ υιΐ(|υ»ιιι 
ΊιηρβΓΑΐοΓ Κοιιΐ3ΐηιι$ αΓβηίΙ&Ιβοι €0ΐιΐΓαΙΐ2ΐ οαιιι 
ββηΐβ, ςιι« ρβΓβ^ηηίβ ει & Ηοιη^ηο «Μ» ^Ιίβη'ιβ 
ιηοΓίΙ)υ9 υΙαίϋΓ, πιχχίιηβιιιιβ βί Αΐϊβη» ίΐιΐβί, βΐ ϋ^ρ- 
(!χ2ΐΐ2ΐ ηοη 8ί(, ΡΓ^ηα» Ιΐηΐυηι «χοβρΓιβ : Ηο» 
ςιιίρρβ $οΙθ8 6Χ€6ρίΐ ΙΙα(|;ιιιι8 Πΐβ €ΐ βαηοΐυβ εοη- 
8ΐ«ηΐίηυ8, (|υί2 ί11ί8 6Χ ρ3ηίΙ)ΐΐ8 οη^ίηβη) (ΙιιχΰΓβιΙ; 
€θ|[η&Γιο €ΐιίιη οΐ οοιηιη6Γεί3 ηια(;η3 βραηΐ Ίη'χΓ 
ΓΓ9ηοο8 €1 Κοιηαηοβ. Ιιΐβοηαβ εαιη ϋ8 8θ1ί8 ιιΐ3ΐι ί- 
ιηοηΐλ ίηΐΓβ Κοπι&ηί8 ίιηρβΓΑΐ0Γί1)υ8 ρ«?Γΐιιίί>ίι, 
ρΓορΙβΓ ηηΐιςαλίη ^ηΐίυιη ηΑΐΊοηιιπκιυβ ΐΙΙαΓαηι 
€ΐΑηΐ2ΐ6ΐιι ηοΙκΓιίΑΐβιηηαβ ; €»ηι 3ΐί3 υογο ηπδειιη- 
ςιΐ6 πΑΐΊοηβ \ά 3{|;βΓ6 Υβΐιιίΐ ; ίΐ3 υ( βΐίαιη §1 ςυίβ 
ίϋ: ί3€6Γ6 3υ$ιΐ8 ΓυβήΙ, Ι3η(ΐυ3ΐιι ρ>(6Γη3ηιιη ΐΓ3ΐϋ- ΰλθ\> δΐ τον οΕου δήποτβ Εθνους μή δυναμένους τούτο ^ Ιίοηυιη Ίπί)ρ€Π3Πΐιιηΐ|υβ ΐ€|ζαιη ΐΓ3η8{;Γ6880Γ, €ΙιγΊ• υοΐί'ν, άλλ' ό τοΰτο ποιησαι τολμή σας, Γνα ώς παρβ- 
§ίτη; ιιατριχών εισηγήσεων, χα\ βασιλείων θεσμών, 
ΰ^ρΐΛ; χρίνοιτο τών Χριστιανών καταλόγων, χα\ 
τ$ &ναθέματκ παραδιδοΤτο. *0 δΐ προμνημονευθείς 
ΑΙωνέχεΤνοςό βασιλεύς, δ χα\ τ^ στέμμα, χαΟώς 
λνωτέ^ πρ^ίρηται, παρανόμους χα\ τολμηρώς άπδ 
τη; Ιχχλησίβς δίχα γνώμης του τ4τε πατριαρχεΰον^ 
τος λαβών χα\ περιθέμενος, χα\ τήν δίχην συντόμω^; 
ίονς άξίαν της αύτου πονηράς Ιγχειρήσεως, έτόλ- 
μηπ χα\ τήν τοιαύτην Ιντολήν τοΟ αγίου βασιλέως 
έϊΐίίνού, ήτις, ώς ήδη δεδήλωται, Ιν τ^ άγί^ τρα- 
πίζτ| άναγεγραμμένη χαθέστηχεν, παρά φαΰλονθέ- 
βθαι,χαν ώς μηδΕν λογίσασθαι, χα\ ώ; άπαξ Εξω του 
•ίΐον φόβου χα\ τών έ'Λολών αΟτοΰ πετ-οίηκεν έαυ- 
τ^, συνεστήσατο χα\ μετά του Χαγά^/ου Χαζαρίας 
Ιψ'Λ^ συναλλάγιον, χα\ θυγατέρα αύτοΰ €ΐς 
γυναίχβ έδέξατο (48), χα\ μέγα Εκ το^το- δνειδος 8(ί3ΙΐΟΓυΐη €3131000 3Π€ηυ8 €6η863ΐΐΙΓ (ΙίΓί»ηΠ0 (Ιβ• 
Υ0Υ63ΐϋΓ. ΟβΠβ $υρΓ3 ΐηβΐη0Γ3ΐ118 1^00 ίηιρβΓαΐΟΓ, 
ςυί €0Γ0η3ΐη, ιιΐ ]3ΐη (ϋχίαιαβ, ΙιηρΓοΙιο 30 ΐβιηβΓβ 

3ΐ>8ηυ6 ρΑΐΓΊ3Γ€Η8β 000860811 6Χ 0€θ1θ8ί3 3€06ρίΐ 8ίΙ)ί- 

ςιιβ ίιηρο8αΊΐ, 30 €0πϋί|(η38 8ΐ»1ιίΐ&0β Μ«1βπ» ρ<κ- 

η38 (Ιο^ίΐ , 30808 ϋοΟΙ ΙΐΟΟ 830ΰΙί ΠΚθ8 ίπΐρ6Γ3ΐΟΓί• 
ρτ«€6ρ(0ηΐ, Ι|αθ(], Οί ]ηΩΙ ϋ6θΐ3Τ3ΐΟΐη 6$Ι, ίο 83εΓ8Ι 

100083: ^Iβ8^πρ^υο^ 0Γ31 νίΙίρβοχΙβΓβ, 6( ρισ οίΙιίΓο 

1ΐ3ΐ)€Γ6 : θΙ)ί 8θΟ)6ΐ Οοί ΙβςυΐΠφΙβ (Ιίγ1θ3Γ001 0161010 
00)0601 6Χ€υ88βΓ3ΐ, ΟΟΙΟ €Ι)3Ζ3γΙχ €1)3^3110 0)3ΐΓί- 

ηιοοί3ΐ6ΐο £ρηΐΓ3ΰ(υοι ίοΒίίΐοίΙ, ΑΓίΒοιηοο ίρ8ίυβ 
υχοΓβοι 3€€ορίι, €001 οΐ3$ιιο Ι30ΐ 800, ΐ|υαοι Ίιο- 
ρβπί Κοαΐ3θΙ ορρΓοΙίΓΐο, ηοοά ηνίΐ3 ρΓίΚ€€ρΐ3 νίο- 
1388€( αο ρΓΟ ηίΐιΐΐο Ιΐ3ΐ)υί$86ΐ ; ρη£ΐθΓςιΐ3ΐο ςοθ(ί 

06 €Ιΐη8Γΐ30υ8 (|θίϋ601 οηΙΐΟΐΙοΧΙΙβ 688βΙ, 86«1 \ϊΧτ' 

Γ6ΐΐ€υ8 61 ίιη3|;ίουο) 1ΐ08Γΐ8 : ΊϋΰΟ, ΙιβΓοοι βοίΐίεβΐ 

ηορΊβΟΙαΟΙ €3083, ίο 830613 Οΰΐ 6€Γΐ68ί& ΜβίΐΙΐΚ ΑΝ3ΕΙΙΠ ΒΛΝαϋΚΠ ΝΟΤ^Ε. (46) δίο οηιη ΜβιΐΓβίο Ιο^ο. ΡοΓροΓηιο ίπ ηΐ5. 
1ΐ9ΐ)οΐυΓ« χρησαι τοιούτους <&ήμασιν, οίο. Εΐ ραπίο 
\Φ% ροΓρ6Γ3ΐο ίο £(11(18 Ιβ^ίΐΠΓ λέγονται ριο λέ- 
γοντα ; 8^ Ορΐίθ)6 Μ€ΟΓ8ίθβ 60160(131. 

(47) Αι (ΙΗ86θΐίοοΐ 3ΐίί Ιιίβίοποί ; οΙ ΐ)οί(ΐ€Πΐ 
ίέβιη ΓοτρΙι>Γθ96ΐιίΙυ8 86€00) ΐρ$6 ρο|;ιΐ3Γ6 ΥκΙείοΓ; 
ςαΐρρο ϋΐ). η ύβ ΤΗβοι. οηρ. ιχ, €οιι$ΐ3ηΐίηιιιη ίιι 
ιιγΙμ! Ν9ί880 0»εί% η3ΐΜ0) Γυί886 8€η1)ί(. ^1ιI. Ι•Ίγ' 
ηίεοδ ΙίΗ. ιι Μ-.ιΐΗ. €3ρ. ιι 6υο) οπυοι Γυί856 ηίΐ 

Τηβί. !Γΐ€6ρΙΐΟΓ08 €3ΐΙΪ8ΐί 0Γ6ρ30ί ΒίΙΙΐΥοίφ ογ1)6 

8(1 Νίΰοηΐ6ΐ1ίρη86θ) δίοοιη, (]Π30ΐ ροβίοιοουο) ιιγΙ)6πι 
ΙΙ«ΐ€ΐ)θροΙίο« άβ οΐ3ΐτί8 οο:ιιίθ6 ιρρβΙΙβγίΙ, οΙ ΙΓ3- 
ένΐΗ δηίηΙιΐΓ ΟΙίΓΟηίεί Α(6Χ3θ(1ήοΙ 61 ΤΙΐ6ορΙΐ3* 
Πϋ'ΐ. λΐίί ύίηίαοβ ΟοιίϋΙαηΙίΐΗίοι ίο Βηΐ3ΐιοί3 οβίοιο 
ΓυίΗ€ υοΙμι Ιιοε ρΓ«86ΐΐίιο ΓυΙΐΙ ιτ£οαΐ6θΐο, ηοίκΙ Ο 3θ€ΐοτ Ρβηβ^ΥΓίοί Μ3χίιοί3ΐιο 61 €οο5ί(»ί)Γιοο όίοΓι^ 
. Ι)(Κ6 ϋ(^ 00081301100 ύ\(Λ\ Ι ΐΑ^αταυΗ ΗΙβ ΒήΐαηΜΟΜ 
$€ΓυίΙηΙ(', Ιη βϋαιη ηοI^^ι€$ νΚΰ οή^ηάο (βά$Γι, Αΐ 
(|αο Ι ηίΐ 3ΐίΙ)ί ΕιιοΜ»οίθ8 : Ο (οπηηαΐα Η ηηηό οηι- 
ιιί6κε ΰοαΙίοΓ ΐ€τή% ΒΗίαηηία, ηηο! ϋοιηίαηϋίΐΗίη 
ϋαααηηι ρΗηια Όΐάηίί ! €6ΓΙ6 (1β €2683Γί8 (1ί^πίΐ:ιΐβ 

€θ08ΐ3θΐίΐΙΟ, (ΙΟΙΟ ίο Βπ(30θί& Ο10Γ3Γ6ΐυΓ οοΙΚΉ» 

ρΓ•ιΙ>3ΐ>ίΠιΐ8 ίοΐ6ΐΙί(;6Π(1απι. 
(48) ΡαΙΙίΙιΐΓ ΡοΓρΙιχΓθ96θίΐθ8, οΐΙ ραοΐο 80ρ6* 

ήΐΙ8 0(100010)08, ιΐοοΐ 1^6001 €63Ζ3ΓΟ, νΜΛ/.9Τ\Λ 

οΗοο(ΐ3Π) 0Χ0Γ6Ι0 3(ΐ8θΗΙ)ίΐ ; ςυίρρ6 Ιιίο €Ι)»ζ3πΐ8 
€0§οοαίθ3ΐυ8 Γυίΐ ΟΓορίβΓ πΐ3ΐ6Γη30) οπ^ίποιιι : 

Ιγ6ΙΙ6 60110 ΡΠΠ)3 ΟορΓΟΟγίη) υΧΟΓ, 0Ιΐ3Ζ3ΓΟΠΙ0» 

εΐΐ3Κ3οί ίΙ4ί3 ίυίΐ, ί\\ι:ρ ϋΙΐΓΐβΐίΜ» ί3€ΐ3, ε^ΙΙιοΐΗ 
€3111 ύά^Μ, ςυο3() ΥΙΧΗ, ίθ€θΙυθ16ΙΙΙ 86Τν3Υίΐ. 14# ΙίΙΙΓΤ^ 187 #»Ν5ΤΑ)ΪΤ1Ν] ΡΟΛΡΗΥίΙΐΧΪΚ-ΗΙΤΙ ΙΜ ΰ4ίη5ΐίΐιιΙΐοηβηι νιοΐιτϋϊΐΐ βΐ «βΠβπι, ς^ιιοϊηη^ΐΐ 
ΐηίΐίπιΐΗΐινίιΐηίΓβ ιίίϊηι1»1β9*ι«^ η<ιηΐΓαΙΐ€Γ6, ΐΗ μ- 

1ιΐ}ρ«τ;ιΐ6ΓΪΪ)(ϋ ΐ1οι«»ϋΐ• Γΰπι Ηη]ιιιπιοαΐ ΐιΙτϋΐΜΐ ί 

ΓΛΐ0ΐ*4 ΐ'ΐιηι Βιιΐρπι ιιΓίΐοΗΐΚβ ΙκικΙΐϋ ϋ&ΐ, ίΐ^ρτί^ηι- 

?ΰΐ|>ηίΗΐοπΐΙιιιη €ΐΙ : Οηίλ 4οθ)1ηο» Βοιιιαηΐϋ νιη|ΐ^ 
ί;ΐΐοΓ νίΓ ίηϊοηιιι Η ϊΗιΙοΓΛίΐΐβ οπιΙ, η64|ΐιο ΐη ιβ* τον έγΐον ιΐ^\ μι^&ν ^Φίλίως Κ»ν3τΐντ!νο*ϊ $<α^ 
τάξ««^ καρββίτη^ χαλ λν^τ^πεύς. Πώ^ χΙρ Ι^η 

Φτΐϊΐ»ΐλΐ|« ικΛ%9ηέ^ιΐίίζ ; ή τ Ει των Ιχκ^ίΐΐϋ^ καΐ ι4* 

γίνώ^ ιΐ'ίν Φ^^^ β^^ιλϊΐιτ/ Τωμοιί&ιι χαΐΐ$<ξ«ΐΟ ; Κ'ΐΗιιΐΐ βΐ ητπΓϋιιιι οΐ^κοινίη^ι, η(?<|ηίϊ μ 1ιηρ^Γ;ιΙπ- Β ϋ 61 άντιίικιΜην, Ηώς ^ «νρι^ Τωμ^ν^ * ρ^^ίλιΗ Η ο Η ηοΜΗ |6πΰΓ« «ιπΐϋ; ι (Μ ΐΐΐιΐΐΰΐιιι €{ Ιϋ^β* 
ΤΜΐβ ιηυΐΐκ {ΐΕΓη|<^!ϊάΐ : »Iηικ^ ίη Ιιηε γ« ΐΜηιιβ {^γο- 
ΙιίΙ^ηιί £<χ1ϋ5ΐχ ιΐΐθη!ϊ6Γΐΐ£ Γΐ]ΐ(, Ιΐ04|ΐιβ Μ^ι^ΐ)! ϋοη- 
»ΐ4ηΙίθ4 (Ιΐϊί'Γ^Ιο οΐ^^(Μινρ^ΓΛΤ^ι ; 8«ί] μτο ίιιΐίϋα η 

η*9^ιIΗ'Μ^, ρλΐ^Γη^ΐΐ^ϋβ ΐΓβιίΗϊοηβ» ιτίΐί^βηιίοιικ, (ιΙ 
ΐΐ^^η!^(Ιί :»Μΐΐϋ οη; Ηΐΐ€ Ι3ΐηιιπι ηιυΒ τ^^ιϊοιιαΜΪΙ 
Ι)1ιιβιι1(ΐ » Ι&ΐο ηΡίηρο ιι;«ιΙιι ΪΡ^οηΙειιι %':ιρΐί¥ΐϊΓ«π» 
ίΙΝΗαϊΛΐιοΓΜϊη ϊϊΐηίΙί*ΐΗΐΐιτ€πι (ίλιπιτΙ^ €ΐ»τ»«ΙΐίΛίϊ» 

ψΐΒ ΥΰΓθ ι^Γΐιΐϋφίι «Ι Ιβ^ιΐκιιί ΙΐΜ|ϊ^ΜθΗ9 («Ιί^λϋ 
^γι.«*; «ΐΐΐΐ ίϋΨΪ'ύ |Μι*ίΤ0Ηθ ί4ΐ^ιΐ6.»ιι1ΐ|«^ί» φύ Ιΐΐιί1«ΐη 

^«ϋΐιαΐ βΐ^β ΓβΐιιοιΐθΓ« ιίτβ ι^ιορϊηΐ^ιιίοΓΦ ι^ο^ηα- 
Ιΐίϊΐΐ€ 11^ {ιηρ^ιΐοη^ιΐ} ΕΐίΓ|ΐ0ΐη ΐΙΙα ^Γ€βιΙοΓ«ΐ: 黀«^ 
ΙΛ Γι-Γ«1>ΰΙ ίΐϋΐΐι «ιιιηιηΑίΐι 1ιιη£ ρηΙ)1ια& γιΊιώ* ιιΐΗΙ^ 

ΐ|ΐιίϋί|ΐι»ιΐΐ Ιι^Γβ ροΙ€»!:ΐ(ΐΒ ΙιαΙίΰΓ^ ; «|ΐΐΐίηΐϊθΐ}ϋίΐΪ£}ΐΐ 
(οιιΐη ΰ£(Ϊ^ΝΪϋΐΐΛ^ (ΓΑΐΙίιίοηϊ» εαπΓ^ιιαη #ο ιΐϋ- 

ΗΐιιΙιίβ, ϋϋΐη ^ηΐίί^η^ζ ΐ5£ίθΙ, 07 ίΐ^ιη ίίοκηΐιιιΐ 

ηψ^^Μϊη οΙίηοϊΐΐϋ'Γιιΐΐ, ι^ίπιΐ ιραιΐ ΐίϋτι»Ιι»αι, ίιιια 
τιρηά ψ\Μβ ηιυΙΐΗιΐιίϊηαιιι 64 ΐρ&ΐύΐ Βφΐΐ^ΐΐΐη^ *\η^ά 
ΐιηιΝίΐη «κίίϋπι ίιι Ηΐ^βΠιΐίη ρΓοπιρΗ; ιΐϋ ιϋ οΐίαιο 
ΐΐΐ0Γϋ«αι ιίΙιρβιιίΰΐιΐΓ» ΙγλιΙμ^^Ιογ «ι ιΐ4)οαι:ιιι«ΐ€ΐιΐΓ, ΐΕγ^ιΐν€ίΦωχίν τφ χυρ*φ Πέϊ^ ^ν Βονλγά^ (Μ) ; 
Ιΐα^η^^^^^^^^ ^ί *Ι>ΧΪ€ '^ί *Ρΐίι>|ΐΛΐΐί»ίΐ ϋι- 

ίλλ' Ιχ γ^μ^ς α^§Μο^ χαΧ ^^ιτΦ'ύΙ'Μ χλΧ χϋ* 
»ι>«νν Α^ι^Αοΰ^, καΙ μή βονλομΙ^ι; Ι^κφΟφι τψ%ρί' 
ΐΕονιι χΐ\ ϊΛλοί μΎ^δϊ ϊλΓ; ΐΐΦτϊροΐϊ»^ϊ^ϊθΐΐ βτΗ* 
3^ΐϊν (5!) ^\έξί9ΐ τοΟΐο *ϋΐή(3»ι ^τ4λμ^3{«ν • «4- 

ΐΐιβί κϊ^ ταΐ^ΐ Β'ί-Λγάφ^^^ άμ4ΐΕ{ατ«ι>{ ή}ΐίΪΛτ/Α}ίλϋ| 

|:ϊ](&«ιν (5Λ), χβ\ €τι ύπ'.3£Ηΐρί•ϊμ» και μτ,|£μία>« ίςζί^ 
«:ΐ•# ίν 'ϊοίς ϊης ά^χή^ μετέχοντας κρΙ^μ^Ίν * >^ί 


(|9) Ηΐ^ ί•ΐϊΐί;ηίΐ3ΐηιι^ Ρ«<γπ«γ3ιϊι ίη «ακίΐϊ €1 ίη ιΙΐΗΐΚ 

(*»§) $ίΓ ίι ρΓΐηΓφίο ΐηιρβτΐί Ι(?τΙι<ϊ Ι«^ 

Αιιρ£ΐΛϋ ^ί^ιΐΔΐΰ «ίοηιιΐ ίιτοηιηΐ, ι^«> ψη^τνΜΐ 
Ιΐηιιΐίηίΐ Ιπ)ριιι1^ηΜ3, ιιΙ βϊίιΐΜ^ ίΊΐΓΐ&ίορϊίΑπίιιι Ο^η^ 

ί»1 ρΓΙ^ΙΜΙΙϊΙ ντίΙΐΙΤ^Γΐΐ, Ιΐΐ ρ3ΐίΜ <*1 ΐ.ΙΐίΐΙφ^ |ΐί^ |||, 

ΟΛρ. !ϊ. ή^]τ1. ρι^ 6^δ, Να*. Ηΐίΐΐίαιιί δ^ιΐίφρ• II ϋ& ΟΕ Α0Μ1ΝΙβΎΚ.\ΝΙ)0 1ΜΡΕΚ10. 18β ονίν δλως Μμα^ος χαητΑμηαέ τι τοιούτον ένΟυμτ^θηναι* μήτι γζ ηβΧ Ιργφ ίηκχβιρη^οη ?:ο'.))σαι, ή 
(ια«ο4ξχσΟαι• _ Α Άλ>.ά γβ 5ή (ατίβηβι, χα\ πρ^ς Ετερον* εΤδο; αΐ- 

%\ηως τκαραλόγου χ«\ άπρεπους βύπριτςεΤς χα\ ά,ρ- 

μ6ζοντας λόγους άναζήτβι, χαΐ Αναμάνθανε. ΕΙ γάρ 

ί(θ¥£ ίΟνος τι άπ^ των άπίατων τοτΗων χαΐ άτιμων 

^ρείων γενών αΐτήσεται συμιςενθεριάναι μ<τά τοο 

β^^ιλέως ^Ρωμαίων, χα\ ή θυγατέρα αύτοΟ εΙς νύμ- 

^ην λα6«ι/, ή &πιβουναι οΙχειαν θυγατέρα, (40) ή 

γ^ναΪΜί χρηματίσαι βασιλέως, ή βαοιλέω; υΙου, 

νρή «3 τοιούτοις ρήμασι, χα\ τήν τοιαύτην αυτών 

^ρ^λογον ίποχρούσα^θαι αΓτησιν, λέγοντα, οτι. Κα\ 

^ρ\ ταύτης της υποθέσεως παραγγελία καΐ διάταξες νοΓίπη 2(1 ΑΐΪ2κη ρβιΐίοιιΐβ βρ6€ίβιιι ΐΓβηδβαβ, 
83116 ίΓΓ9ΐίοο3ΐΙιΙβπι 6ΐ ίη(ΙβεοΓ8ίη ; 3€ €οη^Γυ6ΐιΐ6ηι 
ΙιοηβίΟαηι^ιΐθ τββροιιβίοηβαι 6Χ£0{ίΙβ3 61 εϋίβε&β. 
$ί 6ηίιη υιιςιηηι πηΐίο ςυχϋαοι 6χ ΙηΑιΙΰΙίϋιιβ 61 
ΐϋΙιοηοΓαΐίβ ΐΜΚΌΒΐίΙιυ», »(ΒηΊΐ2^6ΐη οιιαι Βοιη^ηο 
ίιΐιρ6Γ2ΐοΓ6 €οηΐΓλΙΐ€76 γοΐυβπΐ, 6ΐ νβΙ αϋ^πι 6]υ9 
»ρθη59ΐη Α66ίρ6Γ6, Υ6ΐ •Ι13ΐη Ηΐί 6ΐθ6»Γ6• ίΐ;ι ιιΐ νβΙ 

ιιηρβΓΑΐοΗβ Υ6ΐ ϋΐϋ 6]ιΐ9 υχοΓ βίΐ : Ιιιι]ι»8ΐιιοϋί ΐβ 
Υ6Γΐ)ίβ &1)$υΓ<ΐ3πι Ιΐ8ηο ρειίΓιοηβιη ρΓοριιΙβΑΓβ οροΓ- 
Ι6ΐ : 096 ίΐ6ΐη ϋ6 Γ6 Ιιιΐ6η1ί€ΐυιη, αο ΐ6ΤΓίΙ)ΊΙί8 Ίιη- 
ιηυΐ»1)ΐΠ$(|υ6 €οη8ΐίΐυΐΊο ζ Μ3^ηα βΐ 88ΐΐ€ΐο €οπ• φο6ιρά χα\ άπαραποίητος του Μεγάλου χα\ άγιου ^ 8ΐ•ηΐίιιο ίη $2€ΓΑ ηιεηβΑ οΐΐιοΐίε» €1ΐΓ!&Ιί2ηθΓυιιι 
^ςι^ντιαντίνου Ιναπογέγραιβται έν τ| Ι8ρά τραηέζτ^ 
^ή;χαθολιχης τών Χριστιανών έχχληαίας της'Αγίας 
χοφίας. του μηβέποτε βασιλέα ΤωμαΙων συμπενΟε- 

ριάβαιμετά έθνους παρηλλαγμένοις χα\ ξένοις ήθεσι 

^ρω^ανου της ΤωμαΤχης καταστάσεως * μάλιστα δ& 

ΰλοπίστου χα\ άβαπτ{στου, «Ι μή μετά μ<5ν(ι>ν τών 

φρ«γγ**>^ * τούτους γάρ μδνους ύπεξείλετο ό Μέγας 

έχιίνος άνήρ Κωνσταντίνος 6 άγιος• ότι κα\ αύτδς 

ήν γένεσιν άπ6 τών τοιούτων Ισχε μερών (47) * ώς 

ανγγενΐίχς χα\ επιμιξίας πολλής τυγχανούσης Φράγ- 

γοι; τι χα\ Τωμαίοις • χα\ διί τοΟτο μετά τούτων 

μ^νων προετρίψατο συνιστ^ γαμιχά συναλλάγια 

^&{ βασιλ&Ις 'Ρωμαίων, βιά τήν άνωθεν τών μερ^υν 

Ιχ£(νων χα\ γενών περιφάνειαν χα\ εύγένειαν. Μ«τ' 6€6ΐ68ί3Β §31)61» ^ΟρΙΐΙφ <ΐ686ΓίρΙ& Μΐ ; 06 υΐ1(|υ»ΙΙΙ 

ίιηρ6Γ2ΐοΓ Κοιιΐ3ΐηα8 αίΟοίΐαΐβαι 6θηΐΓαΙ)2ΐ 6αιιι 
£6016, ςα» ρ6Γ6£Πΐιΐ8 61 ϋ Ηοοοαηο 8ΐ»ΐυ :ιΙί6ηί8 
ιηοηΙ)ΐΐ8 υΙαίαΓ, ιη3χίιη64ΐιΐ6 βί 8Γΐ6η» ηιΐ6ί• 6ΐ 1)Αρ- 
(ίχ&ΐ8 ηοη 811, ΡΓ3η6!8 (ΑηΙυιιι 6ΐ06ρΓΐ8 : Ιιθ8 
ςιιίρρ6 $οΙθ8 6Χ66ρίΐ ΙΙα^πηχ Πΐ6 61 8αη6ΐυ8 εοη- 
8ΐ3η({ηιΐ8, (|υί2 ίΙΙί8 6Ζ ρ3ηίΙ)ΐΐ8 οπ^ίηβιη (Ιιιχ6Γ9ιΙ; 

60£η&ΓΐΟ 611111) 6ΐ 60Ι1ΙΙΤ)6Γ6ί3 η)η£η3 6Γαΐ)1 ιη'.6Γ 

ΓΓ2η608 61 ΙΙοιη&ηο8. 1<ΐ60(|α6 6αο) ϋ8 8θΙί8 ηιαίι ί- 
ιηοηίλ ίηΐΓβ Κοπ)3ηΐ8 ίιηρ6ΓΑΐοπ1)υ8 ρ«^ηιιίΗίι, 
ρΓορ(6Γ Απίιςααπ) £6ηΐίυιη ηαΙίοηΐ)ηΐ(|ΐΐ6 ΠΙαΓαπι 
6ΐΑηΐ2(6Π) ηοΙ>ίΓιΙ»Ιβιΐ)ςα6 ; 6»η) αΐίλ ν6Γ0 ηπεουη- 
ςιΐ6 η^Ιίοηβ ϊύ 3{|;βΓ6 Τ6ΐιιίΐ ; )13 υΐ 6Γιαΐ)) 8ΐ ςιΓιβ 
\ύ ί366Γ6 3υ$ιΐ8 ΓυβΗΐ, (ιη^ιυ^π) ρ>(6Γη3πιιη ΐΓ3ΐϋ- ΰλου δΐ τον ο<ου δήποτβ Εθνους μή δυναμένους τούτο ^ Ιΐοηυπ) Ίπί)ρ6Π3ΐίΐιιη<ιυβ Ι6£αιη ΐΓ3η8{;Γ6880Γ, ΟΙ)Γί κοιείν, άλλ' ό τούτο ποιησαι τολμήσας, ινα ώς πάρα- 
βίτη; πατριχών εισηγήσεων, χα\ βασ:λε(ων θεσμών, 
έ)ΐ]ΐ^τρ(ος χρίνοιτο τών Χριστιανών καταλόγων, χα\ 
^ &ναθέματκ παραδιδοΤτο. *0 δΐ προμνημονευθείς 
ΑΙοιν έχεΤνος 6 βασιλεύς, δ χα\ τδ στέμμα, χαΟώς 
ένωτέ^ προείρηται, παρανόμους χα\ τόλμη ρώς άπδ 
τη; Ιχχλησίας δίχα γνώμης του τότε πατριαρχεύον^ 
ιβς λαβών χα\ περιθέμενος, χα\ τήν δίκην συντόμω»; 
Ης άξίαν της αύτου πονηράς έγχειρήσεως, έτόλ- 
μτ,π χα\ τήν τοιαύτην έντολί^ν τοΰ αγίου βασιλέως 
Ιχιίνού, ήτις, ώς ήδη δεδήλωται, Ιν τί| άγί^ τρα« 
ι:ίζί| άναγεγραμμένη καθέστηχεν, παρά φαΰλον θέ- 
βθιι,χαν ώς μηδίν λογίαασθαι, χα\ ώς άπαξ Ιξω τοΰ 
ΟβΙου φόβου κα\ τών έ*Λϋολών αύτοΰ πεζοίηκεν έαυ- 
«^, συνεστήσατο χα\ μετά τοΰ Χαγά*/ου Χαζαρίας 
χιμιχ^,ν συναλλάγιον, χα\ θυγατέρα αύτου εΙς 
γνναίχα έδέξατο (48), χα\ μέγα έκ τούτου δνειδος 8Η3ΙΙΟΓυη) 63ΐ3ΐθ£0 3Γΐ6ηϋ8 66η863ΐυΓ (ΙίΓ).ΗηΠ6 ύίί• 
Υ0ν63ΐϋΓ. €6Γΐ6 8υρΓ3 ΠΟβΙΠΟΓβΐυβ 1^60 ίηΐρ6Γαΐ0Γ, 

ςυί 6θΓοη3ΐη, νΐ ]3ΐη (Ιίχίαΐϋβ, ίιηρΓθΙ)6 36 ΐ6ΐη6Γβ 

3ΐ>8ηυ6 ρ:«ΐΓΊ3Γ6Η8β 600860811 6Χ 666168*13 3666ρίΐ 8ΊΙ)ί- 
ςΐΐβ )Π)ρ08υΊΐ, 36 60Ι)ϋί£038 81»1ΐίΐ»0β §66ΐ6ΓΊ» ρ<Κ- 
038 <ΐ6^ίΐ , 30808 1160) 1)06 830θΙί ΠΚθ8 ίθ)ρ6Γ310Γί8 
ρΤ«66ρ(0ΠΙ, Ι|00<), Οί ]ηθ) ϋ6θΐ3Γ3ίυΠ) 681, )0 836Γ» 
0)6083 (ΐ686Πρΐ0η[^ 6Γ3ΐ ν)1ίρ60\ΐ6Γ6, 6( ρΓΟ οίΙΐίΓο 

1ΐ3ΐ)6Γ6 : ο1)ί 860)6ΐ Οοί Ιβ^υιπφΐβ «1ί¥Ίο3Γθθ) οΐ6ΐιηη 
00)060) 6Χ6υ886Γ3ΐ, 6010 €Ι)αζ3Γΐχ εΐιη(;3ΐ)0 0Ι8(Η- 
ιηοοί3ΐ€ηι 6οηΐΓ36(υο) ίο$ΐίΙυίΙ, βη3οΐ(ΐο6 Ιρ8ίυβ 

0Χ0Γ60) 3666ρίΐ, 600) ΟΙ&ςπΟ 1301 800, Ι|ΟΑαΐ ίΐΟ- 

ρ6Γη Κοαΐ3θί ορρι^Ιιηο, ηοοιΙ ηνίΐ3 ρΓαΐ66ρΐ3 νίο- 
138861 36 ρΓΟ οίΐιίΐο Ι)3ΐ)υί$86ΐ ; ρΓΦΐ6Γςο3θ) ςοοιΙ 

06 €ΙΐΓί8Γΐ30υ8 ηοίϋοΟ) θηΙΐΟ(ΙθΧ1Ι8 68861, 86«1 Ιΐ36• 
Γ6ΐ16υ8 61 ίΐη3£ίθυθ) 1ΐ08ΐί8 : Ί«]60, Ι)3Γαθ) 86ί1ί66ΐ 
Π0ρί6ΐ3ΐα0Ι 63083, )0 830613 Οΰ'ΐ 66θΐ68ί8 Μ8Ι(ΙΐΙ€ ΑΝ3ΕΙΙΠ ΒΛΝΟϋΚΙΙ ΝΟΤ^Ε. (46) δί6 0010 ΜοιίΓβίο 1θ(το. ΓοΓρΛΓΠιη ίπ η)5. 
1ι>1)οΐυΓ, χρησαι τοιούτο:ς /δήμασ;ν, οίο. Εΐ ραπίο 
ίιιίτί ρ6Γρ6Γ3ΐο 10 ΕιΙίΐΊβ Ιβ^ίΐΠΓ λέγονται ριο λέ- 
γοντα; %Βά ορΙίο)6 ΜβυΓδίιιβ 6ΐη6πϋ3ΐ. 

(47) Αι ϋΝ86θύιιπΐ 3ΐϋ ΙιίβΙΟΓίοΊ ; 61 ΐ)οί(ΐ6θ) 
Μετη ΓοτρΙ)>Γθ26ΐπΐα$ δοοιηο Ιρ56 ριΐ|;ιΐ3Γ6 τηΙ61ιιγ; 
ςαίρρι* Γώ. ιι ϋο ΤΙίρηι. οηρ. ιχ, €οπ$ΟηΙίηηιη ίιι 
υΗ» Ν2Ί88Ο 0»εί% ιιοΐΜΠ) Γυί886 86ηΙ>ίΙ. ^ιιI. Ι•'ίΓ- 
ηιΊεοι ΙίΙ). )ΐ Μ;ιΐΙ). ο^ρ. η 600) οΠυο) Γυί856 ηΐΐ 
Τηβί. ΪΗ»ρΙιθΓυ8 ΟαΙΙΐΒΐί 0Γ6ρ3θί ΒίΙΙινηίφ υΓΐ)6 

»|) ΝΊ€0ΐη6(Ιί6Ο$6Ο) δίπυΐΠ, (]<Ι30) ρ08ΐΐ00ϋΐΙ0) ΙΙΓΙ)6111 
Ιΐ€ΐ€1ΙΜΜΐίθ1 άβ Οΐ3ΐΓί8 η(Ιϋΐίθ6 βρρΝβΠβνίΐ, Ηΐ ΙΓ3- 

έιΐΜ $ηίρΙι»Γ ΟΗΓΟηίι:*! ΑΙβχβοϋηοί 6ΐ ΤΙ»6ορΙ)3• 
η^. λΐϋ ύ6ΐιίηο6 €οιΐϋΐ9ΐι1ίουο) ίο Βηΐ3ΐιηΊ3 οαίοιο 
Γνί»€ γοΐνοί Ιιθ€ ρΓΧ$6ΐΐίιο Γοΐΐι 3Γ£υΒ)6ηΐο, ηαοϋ Ό 306Ι0Γ ΡαηββνΓίοί Μ3χίιοί3ΐιο 61 €οη5ΐ3ηΐίοο όίοΐί^ 
. ΙΐίΚΓ ϋ«» €οπ8(3ηΙΙηο (ΙίοβΙ : ΙΑίτ^Γανϋ ΗΙε ΒήΙηηηίαΒ 
ΜΓΡί/ΐΚ^, ίιι βϋαηι ι•ο6ι/€ε ΐΊί€ οτΊ^ηάο (βα$ιί, Αι 
(|αο Ι ηϋ 3ΐίΐ3ί Ειιο>6θίθ9 : Ο [οηηηαία α ηχιηο οηι- 
ιιί6κε ΙοαίΊοτ Ιετήη Βήίαηηία^ φιω Οοιηίηηΐιιηιιη 
ϋοίίαηηι ρτχηια νΐάίίίί ! οοΗβ (16 Ο.ΤδβΓίδ (1Ί^ηϊΐ:ιΐ6 

6008Ι3ΙΙΙΜΙΟ, άηπ) Ίο Βπΐ30θί3 010Γ3Γ6ΐαΓ 6θΠ3ΐ:ΐ 

ρπιΗ3ΐ>ίΓΜΐ8 ίοΐ6ΐ1ί(;βη(Ιαιο. 

(48) ΡαΙΓιΙιΐΓ ΡοΓρΙιχΓθ96θίΐθ8, οΐΐ ραοΐο 80ρ6* 

η08 0)001110)115, ιΙοΟΙ Ι^βΟΟί 063Ζ3ΓΟ, Οΐ»/3Π3 

0Γ)00(]30ΐ 0Χ0Γ6Ι0 3(]86ΓΐΙ)ίΙ ; ςοίρρ6 Ιιϊο Ον 

60|ΟΟΠΐίθ3ΐυ8 Γυίΐ ΟΓΟρΙβΓ 0Ι3ΐ6Γη3Ι0 ο* 

Ιγ6ΙΙ6 60)ΐη ρπο)3 ύορΓΟογιη) υχοΓ, 0^ 

εΐ)3Κ3Πί ΑΙΙ3 Γυίΐ, ([\\9 ϋΙΐΠ8ΐί30» (361- 

€31» &(ΐ€η), ςοο3() τίχΐι, ίο6θ!υοΐ6ηι νι 19! 0ΟΝ5ΤΛΝΤ1Μ ΡΟΒΓΙΙΥΚΟΟΕΝίΤ» 112 

Οιΐδαηιηι |;οηιΓιΙ, Οαίδυηι ίΐϋΐιι, ΓΙιρηπηοη, Αδ^η- Λ δ^Μούνδαρος τίχτει Κού'Τίχρον, χαι Κάϊσον (60),χα\ (Ιυιη 61 »Ιίθ8 6](ΐί(1βιη ηοίΗίηίβ ; ςηί δαηΐί Μ^ϋία- 
ιιίΓκ^ιηι δοΙίΐιΐιΠηβιη δοηίΐί ροδίοΓβδ 3^ρ1)3ηΐ ίπ 
ΐεηίΟΓίίβ 1)8ΐ>ίΐαιι1β$. ΙιιίοποΓβδ νβΓΟ ρ9Γΐ68 ογοιι- 
ραίιΐ, ηοιι 6Χ 6Α(ΐ6ηι ιηΐυ, δβϋ ϋχ ^6^ι^ηί5, «ιυ'ι 
Η'ΐηιΟΓίΐδΰ (ΙίουηΐιΐΓ, ί<1 6$1, Αιηαηίΐχ. Ιβίο 9ηΐ6ΐη 
ιηθ(Ιο ηαΓΓβΐιΐΓ• €υηι ρ&υρβΓ 61 ΟΓρΙιαηαβ ο$$οΐ 
ΜαΙιοιηβΐ, ιηιιΠβπ €αί(1&ιιι «ϋνΙΓι οΐ €οηδ&η{υίη«9?, 
€υί ηοιηβη €1ΐ8<1!κ•, ορβΓ8ηι βιιαηι Ιοΰλνίΐ, 9ΐ(1 
ε&ιηβίο* »^6ηύθ8, ηβ^οΓιιιιχΙιιιικιηβ ευηι αΓίοηΐςοηΙδ 
ίη Μ$γρίο βΐ Ι^Ι^πϋη». ΟβίηίΙβ ραιιΐ9ΐΊιιι οοηΗ- 
άβηΐίοΓ βναϋβηβ, ηιυϋβΓίβ, ςη» νίϋιι» θΓαΐ ^γαΙιαπι 
€3ρ(3ηΒ,βαηΐ(1αχϋ ηχοΓβιη. Ραίχ&ιίηαιη ηυΐβιη ουηι 
ίΓ0(]ΐΐ6ηΐ3Γβ(, »6 ΰυπ) Ιυιΐβίίβ βΐ εΐιπβΐίαιιιβ νΊτ6• 
τβΐ, δοηηοηβδ ΑΐίηυοΙ €1 $ο1οΐίοπ68 δοΓ'ιρίυΓ» ίιι Θυμίμην (ΟΙ), χα\ Άσχνβον (62)• χα\ &λλους τινίς 
βμωνΰμους (65) ' ο! χα\ την ΜαδςανΤτιν Ιρημον χλη- 
ρωίάμενοι έκτηνοτρ^φουν, έν σκηναΤ; χατοιχονντ£,% 
Ε(9\ βλ χα\ ένδ^κροι τούτων ούχ έχ της φυλής αυτών, 
άλλα το•3 Ίεχ-5ν (64), οΐ λεγόμενο* ΌμηρίτΛΐ, τουτ- 
έστιν ΆμανΓτιι. Άνιδείχνυται δέ ούτως • Άπόρον 
βντος αύτοΰ του Μουχούμετ χα\ ορφανού, Ιδοζβν 
αύτφ μιτΟοβοτήσεσΟαι γυναιχ! τινι πλουα!^ χα\ συγ• 
γενεί αΟτου χαλουμένη Χαδίγα (65), πρ^ς τ^ χαμη* 
λεύβιν χαΐ ιτραγματεύειθαι έν ΑΙγύπτφ μ£τ3( των 
Αλλοφύλων, χα\ έν Παλακττίντ^. ΕΤτα χατά μιχρίν 
πα^^ησιασάμενος Χίΐ\ ύπελΟών τι} γυναιχΐ χήρ^ 
οΟση, λαμβάνει αύτϊϊν ε?ς γννΛΪχα. Κα\ δή Ιπιχω• 
ριάζων.έν Παλαιστίνη, λα\ συνανα[σ]τρ«φίμενος τββίΊ^λνΗ. €υιη 3υΐ6ΐη οοιηΊΓιαΙί ιιιογΙιο Ι31)0Γ3Γ61, ^ Ίουδαίοις τε χα\ Χρΐ7τια'/ο?ς, έθηρ5ίτο λόγους χα\ Ιιϊηο (ΙοΙοΓ Ίη{6η8 υχοπ, ςιιο^ ΠΙυβίηβ 61 ορυΐβηο 
€υιιι 65861 Ιαΐί ηυρβΐ586ΐ νίΓΟ, ηοη δοΐυπι 6|$βιιο, 

60(1 6113111 6ρΊ1θρΓΐ€0 ; <|υ3ΐη υΐ ρΐ363Γ6ΐ (1ί€6ΐ)3ΐ 80 

Βθ{[θΙί ηοίηίιΐ6 03))Γί6ΐΐ8 ΐ6ΓΓΊ5ίΙβιη τίδίοηοπι νιϋοΓβ, 
€ΐι]υ$ (:ρο6ΐ3οιι1υιη €υη) Γ6ΓΓ6 ηοη ρθ586Κ, (ΙβΩοοΓΟ 

86 36 Ι)1ΐη)ί (ΐ6θί(ΐ6ΓΟ. Ηΐΐίο ΥΰΓΟ Γκΐ68 1ΐ3ΐΐ1ΐ3 €$1, 

ΓβΙβυιη ΐοδΓιηιοηίυπι 3(1ϋ6η(6 Αηηηο ςυοϋηηι ιηο- 
η3ο1ιί ηοπιοη ΰΐηοηΐίοηΐο, 1υΓρί$ 1ιΐ€Γί βΓ3(ί3. $ίο 
<ΐ606ρ(;ι ηιυΙίοΓΟ, €0η1π))υ1ί8(]ΐΐ6 8υίδ ρΓορΚοΙαηι ίρ- 
8ΐιιη 6886 ϋ6ρΓΧ^Ί€3ΐιΐ6 , 1)00 οαΐΐίάηιη ιη6η(ΐ3θίυιη Γραφικές λύσεις τινάς. "Έχων δέ τ6 πάθος τής επι- 
ληψίας Ιλυπείτο σφί^α ή γυνή αύτοΟ ώς περιφανής 
κα\ τιλουσία, χα\ τφ τοιούτω άνδρ\ συναφθείσα οΟ 
μόνον άπόρω, άλ/.ά χα\ έπιληπτιχφ • ήν χα\ τρόπω• 
αάμενος φάσχων» οτι Φοβεράν όπτασίαν άγγελο» 
θεωρώ Γαβριήλ όνίματι, κα\ μή υποφέρων αΟτουτήν 
θέαν ολιγωρώ, κα\ πίττω, Ιπιστεύθη, συμψβυδομαρ- 
τυροΰντος αύτφ Άρβιανου τίνος μονάχου (66) ψευδ- 
ωνύμου δι' αίσχροχέρδειαν. Κα\ οδτως ή γυνή 
πλανηΟείσα (67), ν.α\ άλλαις γυναιξ-ν όμοφύλοις ΑΝ5ΓΧΜΙ ΒΑΝ01ί(\1Ι ΝΟΤ^£. 
δοα αυί δοπρΙΟΓί ηοδίΓΟ. ΤΙιβορ!ΐ3ηί βΐ 3ΐίίδ Ιιίδίο- ««"'. 1Ιϋη^6Γίΐχ νοιο ΡίοΙί^ηΐΛΟΟΐ ΡΠηίο Αγ3Μ« Ρβ- 
Γίοίδ (ΙίοίΙιΐΓ Μπηάατηί, ϋβιΐΓβιιο 3ρροΙΐ3ΐπΓ Μ»(1α^ Ι«*^«δ ρομαΙί. ΡΓΟοοριο «υίοιη ϋΐ). ι ϋο ΒβΙΙο ΡΟΓδίοο 
ΓΜ«, Ι3η(1ιι1ρ1ί0 83β3θί ΜηΠάστ; 61 Γοη3δδίδ ίίΐοηι ^ Αιι/.οιιια« βρρβΙΙβηΐιΐΓ. ^ , 

ηυί 3ρηί1 Α1)ΓαΗ3ηϊαηι Ε€θ1ΐ6ΐΙβη86ΐη Μαααταί η«η- ^ (65) Αηοηγιηιΐδ ιη δαηοβηιοΐδ, εΙ<Γηλ6« πρ6ς τινβ 
οιιρ3ΐιΐΓ. Ουί 3υΐ6ηι ΡθΓρΙ)γΓΟ([βΙΐΙ(0 , Αη38ΐ38ΐθ 61 
€6()γ6Π0 ΒίιαΙίία όιοΐΙαΓ, Αταξία 3ρρ6ΐΐ3ΐυΓ 3 ΤΙίθΟ- 
ρΙ)3η6, Αηοηγιηο ίπ 83Γα€6ηί6Ίδ, 61 ΟχπΙΙο ίη £ρί- 
ΐοηΐ6 6ΐΐΓοηί63 ; ηρυϋ νβΓΟ Α1)Γ3ΐΐ3ΐΐ)(ΐιη Εθ€ΐ)6ΐΐ6η- 
Α6ηι ϋαί^ϋια νοΓ3ΐυΓ. 

(60) ΤΙιοορΙιαιιβδ ρτο Κούσαρον Ιΐ3ΐ)6ΐ Κούρασον * 

1*3η(]πΙρ1ΐΙΙδ ν6Γ0 δ3{3Χ, 7/168. 86(1 ρ6Γρ6Γ3ΠΙ 16|{Ι- 

ΙυΓ 3ριΐ(Ι ΤΗ6θρΙΐ3η6Πΐ, χα\ Ίσον ρΓΟ Κάΐσον, βΐ 
3ρΰ(Ι ϋ6ϋΓ6ηιιπι 61 Αηοηγηιυηι Ιη δαΓβεοηίοίδ Κάι- 
τον• Αρα«1 Α1)Γ3ΐΐ3ΐηυιη Ε€€ΐΐ6ΐΐ6η$6ηι €31808 Ι)ίο 
βρρ6ΐΐ3ΐυΓ. 6χΐ6ηιιη €οΓ38υ8, ίηςιιίΐ Ιβοοϋοδ 6ο3γ 
Ιη Νοίίδ αϋ ΤΙ)6ορ1ΐ3ηοηι,ϊΠβί(ΐ6ΐη, ηίΐ6 ]υ4ί66• ςυί 
Ε66ΐ)6ΐΐ6η8ί Οοταήααί, α φαο ΟοταηάΙα ΜοΗοη^ΐι 

Ρί€Ηάθρίθρ/9βί(β ύΟ^Μΐί, «Ι Ηθίί€ί άί€ΐΙ ίΗΗΐ .* (|<Ι0 
ίΐΐ 83118 3(1ηΗΓ3ηΐί ύηϋ6 83Γ3€6η08 ΙΐΊθ€3ΐ3ΐ)38 Μ;ι- 

Ιιοηιοΐί 6θηΐΓΊ1}ΐιΐ6δ ρΓ0<Ιί()6πΐ 3<1 η6€6πι : Ιιοδίίδ 
6ΐΓιιη ΜαΙιοηιβΓιεί 83η^υιηί8 6Χ8ΐίΙίΙ ίηΓβηδίβδΐιηυβ. 

(61) ΤΙΐ6θρΙΐ3η68 βΙ Αηοητηιυβ ίη δ3Γ306πί6ΐβ ι- τ — ,- - - , . ^.^ ^:#ι.^ 

Θεμίμην €βι1Ρ6ΐιπ8 θεμίνην Αη3δΐ3Μυ8 ν6Γ0 61 Β «<?< €χριι/«ιιι, ιη Ατα^ιαηΛ νβηιί, Π Μαηοηαίο «!*«- 
1.3η(ΓιΙρΙιιΐδ δϋβαχ Ιιυηο Τ/ι«ο»ηίιι<?ίη 3ρρ6Π3ηΐ. ΐ'/. €3βΐ6πιιη ρ6Γρ6Γ3ηι «οπΙίΐΙιΐΓ ιη Ρ)»">«^β<^,"|;^ 

(6ί) ΙΙιιηοΤΙΐ6θρΙΐ3η68,Απ3δΐ3βίιι«,βΐΑηϋπ>ηΐϋ8 ηβοΐιί ΑΙΐί85ΐθ(ΙθΡ6η5ΐδ ^βίρι ηιοηοοίη ρΓΟ 5λγ^• 
ίιι 83Γ3οοηί6Ί8 ΑιοίίΜΐη 3ρρβΙΐ3ηΙ ; €€ίΐΓ6ηαδ Λειβ- 
άηιη; 1•3η(1αΙρ1)η8 ν6Γ0 δ393Χ Α$ιι<ίΐίηι. 

(63^ 8ί6 1ΐ3ΐ>6ΐηΓ 6ΐί&ηι ίη ιηβ. ΑΙ 16$οη^ιιη1 €δΙ, 
Χ2ΐ άλλους τινάς ανωνύμους, ί(1 681, €1 αΙΊοί ηηοτιιηι 
ηοηιΊηα ηοη βΧΜίαηΙ^ ^ϋΚ ϋ αΙίθ$ ηηοΐπη ηοΜύη 
ίοηοταίΗΓ, ιιΐ 6δΙ 3ριΐ(1 Οβ^Γοηυιη 61 Αηοιιγπιυπι 86- 
ρίϋδ 3 ηο1)ί8 Ιαιΐ((3ΐαιη. Τί)6θρΙΐ3η6δ ϋαΙι^Ι, χαΐ 
άλλους άγνωστους. 1ΐ3 6ΐ 1ι3ηϋ(ΐ1ρ1ιυδ (Ιυιη δΟΓίϋίΙ, 
€ΐ αΐΐοί ί^ηοίοι. 

(64) 1.3η(ΙυΙρΙ)03 Γώ• χνιιι: Νοη $ηηΙ άβ ίηδη 
ίριοπίΜ, »€4 ΰχ ^«ίΛαΐΗ, νιάβΐίΰ^ΐ Ηί ^«1 νοοαηΐΗΤ 
Αηιο}ΐίΙ<ΐβ. ΤΙιβορΙ)3η68 61 βχ 60 ΟβϋΓβηιΐδ, οΐ λεγόια- 
νοι *ΑμανΓτα(, τουτέατιν *Ομηρ!ται. Ηοπΐ6Γίΐ3! ϋΐΜΐιι 
νί<Ιι*ηΐαρ αιιί Ε6€ΐΐ6ΐΐ6η8ΐ Αυιιΐ3ΓίΐΦ, ηαί ηΐίνΐ'η ιβ• 

€αη$α €]9α τε^ίοηα ίη€θΙΊί ίριοηΐΜ ροα€Τΐ αΒζφιί γυναίκα πλοΰσίαν, μισθωτεΰσαι αΟτ^Ι βυγγ8ν(δ• 
αύτοΰ οΟσαν καλουμένων Χαδδιγή, πρ^ς τ^ χαμίϊλεδ- 
σαι και πραγϊματεύεσθαι μετά τών ομοφύλων αοτου. 
ΙΓιβίοηα !.οη8θΙ)3πΓΐ63ΐ : 0»α:άαΜ αηΐ€ίΗ μαΙγομ 
ηοηήηβ ΟαΛίρωη, ηηΛ ρτκ€ταΙ οηιάαηι ρτονίηάω^ΐΛΛ. 
1.3η(1η1ρ1ιιΐ8 δ383χ 1ΐ3ηο ίρ53ΐιι ηΐ3ΐΓοη3Πΐ Εαάί^αη 
3ρρ6ΐΐ3ΐ. 

« (66) Αηοηγηιυδ Ιη δ»Γ306ηί6ί8, Ιιυηο ιηοη3€ΐιιι« 
ΑΓΐ3ηιιιη Γοηδίβηΐΐηοροϋ β ιηοη3βΙβηο ΟβΙΓϋΐΜΐΙ 
ο^ ρΓ3νο8 ίη (Ιάβ 86ηδυ8 6]6€ΐυαι Γϋίβββ μΗΙνΙ : 
Έπιβτεύθη δΐ, συνεπιμαρτυροΟντος αύτφ μονάχου 
τίνος Άρειανού ψευδωνύμου, διά τήν χαχοπιστίαν 
αυτού έξορισθέντος άπΙ> Κωνσταντινουπόλεω; Ικ της 
μονής του Καλλιστράτου μετ' αΙσχύνης. Νοπΐ6η Ιιιιίο 
ηιοηβοΐιο δ6Γ($ίυδ ιηϋ• υΐ ΐο&ΐαηΐιΐΓ ναΗ» ΐ66ΐίοη68 
ΤΗβορΙΐ3ηί8, 01 ΙΓΐ8ΐθΡί3ΐ^οηίθΙ)3πΙιο3 : ΕηϋηΜαη 
ηιοηαΰΗηί /ιπί ΜαΙιοΐΜίΗΜ ίΜίτνχίί, ηοηίΜ &€ταΗ^ 
ηίίαη€Ττοηιη\ΝβίΙοηαηοΊάβη$, άΗη9 α ηιθΗαΜ$ [Μη- ιηοηαώΊ. 

(67) ΤΙιβορΙΐ3ηβ8 ρ1ιΐΓίΙ)οβ ρβηι Ιοΐ3ηι η3ΓΠΐΙ, 61 
Ιΐίβ6 ίΐ3 Ιΐ3»)βΙ : Αύτη δλ πρώτη δβξαμέντι τδν λόγβν 
του ψ^'^δα6β3, *πί(ϊτ«υσεν αύτφ. χα\ έχήρυξεν άλ- 
λαΐί * γυνιιξίν όμοφύλοις αύτης πρφήτιιν αυτΛν 
είναι. ΚαΙ ούτως χα\ έκ γυναικών ήλθεν, χαΐ βίς βν- 
δρας πρώτον *Α6ου6άχαρον, ίΐν κα\ διάδοχον χατΑιπβ. 
Ιρ$α ϊΐααΗβ €(νΐ€τη ρήοτ ρ/ίεηάαΐίΐίαίη νβτΒη οτ€άηΐΛ 
νηο άί'\η€€ρ$ αάΗ%Η\ί βάβιη, αο ίιιί•?Γ αΙία$ /βΐΜΪΜΐ 
€οηΐτ'ώηΐ€$ εηηι ρτορΠείαιη βαε Ηΐαβηΐίηαν'ιΙ : €ί Αοβ 
ρααο α /«ιηίηΜ ι» νίτοί τα ρτορα^αΐα βιΙ, αΛΐ€ λ^$ 
9€Το αά ΑΜαύΗατηιη, «Μι?ιη ίίΐ€ ροίΐύα ίηζαααηΜ 
ηΐίηηϋ. ΟοόΓΰηιΐδ ςαί ρβδδίηι Τ1)6ορΙΐ3ΐιοιιι 9^ ««τ• 
1)ηιη, ιιΐ 3ΐαηΐ, 6ΧδοηΙ)ίΐ, ΙΓιο 3ΐ) 60<Ι•ιη ίη πινίϋ• 
ιΙία^η, υΐ τί^ΟΓβ Οδΐ 3(1 3πηυηι 21 ίηιροΓϋ Ιΐ€η€ΐϋ 
Αη|• 193 ΠΕ Α0ΜΙΝΙ5ΤΚΑΝ00 ΙΜΡΕΚΙΟ 194 

ΐ£Γ.^ύξα3α ΐΓ^φήτην αΰτ^ν είναι, προήλθε τ6ψ€ΰδος Α *<& ΡΙ)}Ί8ΓθΙιυιιι ςυ^πίI^Αη1 ηοιηίηβ Βιι&α^λ.^Γαιιι της άπατης χα\ ιΐς &νδρα φύλαρχον (68) τοΟνομα 
Βουδάχαρ (69)• Ή οδν γυνή θανούσα, κα\ τούτον 
(ιάδοχον χα\ χληρον<^μον χαταλε{ψασα των έαυτης, 
έγένβτοιαριφανίίςχαι&γαν ύπερούσιος. και χατέσχβν 
ή «ο*/ηράΐΐΓλάνη (60*) τε χα\ αίρζσις αΟτοΰ τά μέρη 
τη; Α{0ρ(6ου, χα\ έδίδαξιν ουτο; 6 παράφρων κα\ 
ιτεφεναχισμένος τους βύτω πβιΟομένους, δτι 6 φο- 
νεύων έχθρων, ή 6ιΛ έχθροΰ φονευίμενος, ε{; τ?/ν 
παράβεκιον εισέρχεται, κα\ Αλλαδσα φλυαρεί Προσ- 
εύχο'Λαι δΐ χαΐ εΙς τ^ τής Αφροδίτης άστρον (70), 
ι χαλοΰσι Κουβλρ, χα\ άναφωνουσ.ν έν τξ προσευχή 
αυτών ούτως• *ΑΛΛά οϋά κονβάρ, ο έατιν, Ό θεός 
χαΐ Ά'/ρο^ίτη (ΐΐ). Τον γάρ βε6ν ΆΛΛα προ-- βπιιιικνίι. βυιη ροΓΓΟ ηιιιΓιβΓ οΙ)ΐ6η9, Ιΐϋ•Γ6ϋ«πι ίρ• 
βυπι ίη$ιίΐιιί8$€ΐ • Γοη8ρί€υιι& αάηιοϋαηι βΙ οαγμ• 
Γυίΐ ; η6Γ:ιΐΊΐΐ5(]ΐιο οπόγ β]υ:» οίςηβ ΙιχΓοβίδ ίη ρ9ΐΓ• 
168 ^ΰΐΐιπϋί ρτορΛ^άΐΛ 6&1 : ίΐοΰβϋλΐηυβ ^ηιοηβ Ιιίο 
}ιηρο8ΐ0Γ ΰΓ6(]ιι1θ8 ςυο8ςυβ, ςυιπί 8ί ηιιίβ 3υΙ ιηί- 
ιηΐΰυιιι οοείιΙοΓθΙ» 9υΙ ηλ> «ο οοοίιΙϋΓοίυΓ, Ιιι ρ^ΐΓ»• 
ιΙΙβαηι ίη$Γ688ΐιηΐ8 688^1, 6& 2Γι»8 ιΐ)ΐιΙΐα8ΐιυ]ιΐ8ΐηθ(ίί 
ηιΐξϊΐδ. ΥοποΓΐ» ηιιυςυβ 8ί4ΐυ8 ίηνοοαιιΐ, ςιιο<1 €υ• 
Ι.ΊΓ αρρβΙΙοηΐ, οΐ ϊιιΐβΓ 0Γ&η(1(ΐιη Ίιβ €!9ΐιΐ3ΐιΐ : 
Λ//μ ονη€Ηΐ>αΓ: ϊύ 68ΐ, ΰειιαι Ψαιη*. ΰέηηϊ ουίιη 
ΑΙΙα νο€»ιιΙ, ονα υογο ρΓΟ εοη]υη€ΐίοπ6, «Ι, ι ο- 
ητιιιΐ : ϋίώατ, βίϋυβ ιΐϋΐιοΐαΐ. £| ίΐ3 άΐΰΐιηΐ : ΑΙία 
0να ϋηί?αΓ» ονομάζουαι, τ6 δΐ ούά άντ\ των χαΐ συνδέσμου τιΟΙασι• κχ\ τΐί Κονυίφ υ.λΧο^^ι τ6 αστρον και λέγου- 
σιν ούτω; • ^ΑΛΛά ούά Κου6άρ» 

ΚΕΦΛΛ. ΙΓΛ β β9 <^ΑΡϋΤ XV. 

ίΐβρ} τον γέ^'ΰνς τώ^ Φατεμιτών. Βϋ ^€η€ΐ€ Ρίιαίαηίίαηαμ, 

'Ιστέον δτι ή ΦατΙμ Ουγάτηρ ί• ν του Μουχούμ^τ, Βοίοηϋαιιι οδΐ ΡΙιαΙοιη Αΐίαηι 1υΊ$80 ΜαΙιοιηείίβ, 

χχ\ άπ* Ιχείνη; γεννώνται οΕ Φατεμίται. ΟΟχείσΧ δ^ 6ΐ αΐ) ίΚα ΡΐΐϋΙϋΐηΊ(η8 οπςίηβιυ (ΙιΚΰΓβ : ιιοιι »ιι1οιιι 

©ίτοι έκ τοΟ Φατέμη άζ6 της Λιβύης χώ;:«^, άλλλ » ΡΙιηΙϋπιο ηαφ Ι.ΊΙ>}-.'Β ιοβίο βί»1 ; βΊιμηιΙο,ιιι 1)θΓοα• 

χιτοικουσι πρ6ς τϊ βορειότερα μέρη του Μέκζ (7^) Ιοκ ρΛΐΐΰβ Μοοχ» ιιΙιγα βρριιΐοηιαι Μ»ΙιοιηθΙί$ ίρ»ί 

ΑΝδΕΟη ΒΛΝΟΙΙΙΙΙ ΝΟΤ.Ε. (68) Ιΐα Ιβ^ο επη\ ΜΰΐΐΓβίο, οΐ Ή» 1ι»1}ιιιιγ αρυϋ 
ΑιιοιινιΐΗΐιη ίη δαΓηοοηΙοί^. 1η ιη8Β. Ιβ^ίΐυΓ, εΐ; 
&νδρα' φίλαρχον. Φυλαρχο; ηιιΐβιη Γ*?οβηιίθΓΐΐΜΐδ Οτχ• 
€15 €ΐί€ΐί ΓυβΠ! υΐ ρΙιπΊιιΐυιη 8;ΐΓ&οοποΓαπι ρΓΐικ ίρΰ<» : 
Ιιί '4^Ίρρβ (ϋνί8ΐ 6Γ3ηΙ ίη ΐΓί5ηϋ, ςηχ ^υοδ ΙιαΙιοϋιιπί 
ΡΙιγΙαΓοΗοδ, ιιΐ 8€Γί1>ίΐ δοζοηΐΓηιι$ 1ί5. νί, ο^ρ. 58 
βχΐΓ. Ρτοοορίυβ Ιίΐ)• ι. άβ ΒοΙΙο ΡβΓΝίοο οβρ. 47 : 
£αραχηνών ηγούμενοι, οΐ φΰλαρ/ο; Ιπ'.χαλοΟντα;. 

νί«ΐ6 ϋΐΙ€&η|;ίί 61θ88. ϋΓΧ€. 

(6^) Υβπβ Ηο€ ηοιηβη βΟΓίρΙιιηι Γερ^.ΐΊ. ϊΐιοορίια- 
ηο> *Αβου6άχαρος* Απ38ΐΔ8ίυ8 61 ΓβϋΓοηιΐΗ *Λβου• 
βάχαρ * Αηοη3ΓΠΐυ8 ίη 53Γαϋ€ηίεί•< Βουβάρχαν. 1.3η- 
4ιιΙρΙ)α8 Επί^Ηί^ΛΧΒτ. ( 'ΰϋΐοΓυη) ΤΗβΐφΙιαπϋδ ^ι (ίο- 
ιΐΓβιιιΐδ Ιΐ3ηο Γ6ΐη (ϋνβΓδΟ ιηοιίο ΐιαη-3ηΙ, χα\ ούτως 
χαι έχ γυναίχών ήλΟεν, καΐ εις άνδρας πρώτον 
*Α6ου6άχαρον, δν και διάδοχον κατέλιπι. 

(69*) Ρΐιιΐ'ϋιυδ Ιιαε όο ιο δπίρίοι* κοδΙβΓ ίηΓια 
03ρ.17,ΐ|ΐϋε ηηίϋοηι ϋηιηί^ 3(1 τ^Γϋιιηι.υΐ αιΐιηΐ, οχ 
ΤΐιΐΐορΙι&ιΐΰ 6Χ8εήρ5ίΙ. €6ίΐΓ(!ΐιη8 νβΐ'ο ίηιρϋ ΜαΙιο- 
ιιΐ€ΐί8 ιΙο)ζηι•ΐ3 Γυ8ίιΐ8 εχροπίΐ, υΐ νίίΙυΓο 6$ι :ϋ1 αη* 
ιιυηι !2Ι Ηβιαείίί Αιΐ2«ϋ>ϋ. 

(70) (ΙβιΐΓβηαβ τβιη ρ1υΓίΙ)η$ οχροηΐΐ ιηηυίβηδ : 
Πάλαι μέν γάρ είδωλολατροΰντες, κα\ τη παρ' "Ελ- 
ληαιν *Αφροδ{τη )Λγομένη, τουτέστι τζ ήδον^ προσ- 
χυνουντβς, χα\ τδν αστέρα ταύτης τ6ν Ιωσφδρον 
(Ινακ μνΟολογουσιν, ή ν δη καΐ Κουβά ρ τ]) εαυτών 

χαχβμφάτφ γλώσστ| έπονομάσαντες, δπερ έστ\ Αί«- τφ θεώ οίχον προσευχής ΐ 
}*^ΐ|, βιέμειναν εως Αρτι τί)ν Άφρώίτην θε^^ν "^ Ίσμαηλ εΕς τδ Βάκχε, ή' 
όνομάζοντες. "Ινα δΐ μη δ-ίξωμίν τισι ψευδολογειν, όνομα; ε ς προσκυνητή ρ ιο\ σαφηνίσωμεν τ6 μέγα αυτών μυστήριον. "Εχει δέ ή 
λέξις τής μυσαρ^Ις οα»τών κα\ παμβεβήλου πρ^.σευχής 
ούτως* *Αλλ&, άλλ& ούά χου6;τρ, άλλοι. Και τδ μέν 
άλλ&, άλλοι, ερμηνεύεται ό θεός , ό θεός^ τδ δΐ, ούά, 
μείζοτ. Τ6 δέ, κονβάρ, μεγάΛ^χ^ ήτο: σελήνη χα\ 
Αφροδίτη. "Οπερ εστίν (,υτως• 'ϋ Οεδ;, ό Οεδ:, 
μείζων, χα\ η μβγάλη, ειτ' οΟν ^Αφροδίτη θείς. ΚαΙ 
'Βούτο σαφηνίςει ή επαγωγή του τελευταίου, αλλά* 
&περ άπαντα έπιχεχρυμμένω; τ|| ίδιότητι τη, εαυ- 
τών γλώττης λαλοΰσιν• Ο'ιιμι αΐίΐη αηιϊςηίιη* [αΙ$α 
»Μρ€Τ4ΐίίί0η€ Λίάπαϊ ν€ηογαη 6>α>^ο^ιι>Η, ί<1 €$ί, νο- 
ΙπρίαΐεΐΛ, ά$9ΐηί$ Ηοηοηΰηί εοίηβήαΐρ ίΐίΙΙαηιιιαβ 
€}%» ί,Ηα[€Γηιη €$$€ [αΜαΙί $Ίηΐ, φίααι βΐίαια α 
ηίΛ§ηί$Μ4ΐη€ Κη^ατ *»β ίπερία Γιηβηα αρρίΙΙαναηηΐ : 
Μ Μμμ η9ηΗ€ άΗΜ ν€ηεή ηοηΐ€η ύ€ΐ Ιτ'ώηηηΐ, {}%ιοΛ 
η€ €ηί Μ€αιηΗΤ βη^α-^ €ΧμΙΐ€αΙ^Ίηίν9 ιιιαί^ηαηι «ο- ιίηίίΒ ρηι'αΐίοηΗ //Λ?ί ίΐιηί ; ΑΙΙα, ΑΠα^ Υα, Κηίαιτ^ 
ΑΙΙη. ΑΙΙα, ΑΙΙη ει ΐηΐεΓρηίβτΉ^ €*ί ϋηα, ϋ^ια. Ια, 
ηιαίοτ, Α'κ/'ΑΓ, ηιαφια, $ίνε ί,α/ια €ί νΰηκ$. Ι η ετρο 
ΙιαΟίίΐ : ΰβηα ϋεια ηια)ύτ α ηιηςαα^ ηίιηιηιιη ΥεηιΐΒ 
ϋξ\ί$* Αίφιε Ιιθ€ ΑΙΙα ίη βηε αάμαηηι ίηάηαΐ ; ηηω 
οιηηια ρνυρήεΐαΐ^ Λΐ<ί $€Γηιοηί$ 0€€»ΙΙΛΙΛ ριοηατιΐ' 
Ιιαηί, Αηοιΐ)ΊΐιΠ8 νιτο ίη 83Γ306ηίεί8 Ιιΐ(|ϋίΐ Μ:ιίιο< 
Ο ηΐ(Ί»ηο8 ΥοηβΓίδ Γ(Ι]{^ιβίΗ ίη ιηη^ιιο ΐ3ρίιΙο ροδίΐηπι 
€θΐ6Γβ, εΓ6(ΐ6ηΐ€8 ίπ 60 ΛΙ)Γ3ΐΐ3ηι €υη) Α(;αΓ οοϋ$5ο, 
3ηΙ ε3ΐιιοΙΐ(ΐπ εί 3Ι1Ι;(988«, ευπι Ιδααο $3€ηΓιοη(ιΐΓη» 
08861 : Έν φ φασι κεΐσθαι λίθον μέγαν, έκτύ::ο)ρα 
τής Αφροδίτης έχοντα. Τιμάσθαι δέ τούτον, ώ; έπά- 
νωθεν αΟτοΟ τ^ Άγαρ όμιλήσαντος τού Αβραάμ* ή 
ώς αύτφ τήν κάμηλογ προσδήσα'Λο;, οτε τ6ν Ισαάκ 
ίμελλε θύειν. Ε3(ΐ6ηι ΓείβΠ ΕυΙΙι>Ίΐιίιΐ8 Ζί^αΙιεηη:» 
Ρηηορίί» Ιίΐ. χχνιπ, ΟφΙογα αηίειιι (μι» ΙιηΙκ'ΐιΐιΐΓ 
ίη Ιιοε εαρίΐβ εοηΓυΓ^ηίΐΑ 8υηΙ εηηι ΟεϋΓΟηο, Ευΐΐιγ• 
ηιίο Ζί§ηι>εηο, οΐ Αηοηγηιο ίη δ3Γ3ε6πί(Ί8. 

(71) δίε Ι6£0 ευηι ΜεπΓδίο. Ιη ηΐ8ϋ. ρεΓρεΓΑΠι Ιο- 
{ίΙηΓ, ό Οεδς ή Αφροδίτη : η3ΐη ίηΓΓ3 βΐηΐίηι (ΙίείΙ : 
τ6 δέ, ούά, άντΙ του καΐ συνδέσμου τιΟέασι. 

(72) ΜευΓδίπδ Μέχε, ίη(]ϋίι, δίνε Μάχε, βυΐ Μά/.εχ, 
νοί Βάκχε (]υοςυ6, Ιυεπδ ειαΐ, ίη ςπο (ΙοηΗΐηι οηιΐΐο* 
ηίδ 3ΐ> Αΐ)Γ3ΐΐ3η]0 εΐ ΙδηιαεΙε δΐηιείαηι Μ»Ιιοπΐ(*ΐ Γ:ι- 
ΐΜΐΙ;ι(υΓ. ΟϋΙεεΙίΟδίδ δαΓβεβηοΓπηι : Αναθεματίζω 
τήν μυθοποιίαν του Μωάμεθ, έν ή φησι γενήσεσΰαι 
τφ θεώ οίκον προσευχής παρά του Αβραάμ χα\τοΰ 

"ΐτοι τδ Μάχε, ή Μά/.εχ* δν 
ιον του παρατη ρήματος. Κα\ προστάσσει, δπου αν ώσι κα\ ε&χονται, οτρέ^ωσι τά 
κρόσωπα αυτών πρδς τδ μέρος έχείνο. £Γ;)ηΙ 3ΐιΐ('Π) 
ίΙΙίο βερί'ΐηι Ιβρίϋβδ ηηί 3 δβιιοειιίδ ]ίΐ4 16 μιιΙιιγ 
€οηΐΓα ΟϋΓίδΙίαηΟδ. Εβιίεηι ΟαΐεεΙιεδίδ 3ΐΐΙ)ί : Άνα- 
0<ματίζω καΐ αύτδ τδ Μέκε, καΐ τήν περιοχήν αύτοΰ 
πάσαν, καΐ τους ναρϋ τών Σαρακηνών έχει {(ιπτο- 
ιιένους επτά λίθους κατά τών Χριστιανών. ΙΓιδίΟΓίΑ 
Ιιοη^ο1>3Γ(ϋε& : βεηιεί αηΐεηι ρετ $ΊηφίΙο$ αηηο$ 
εαηχα τε€ορηΐΐίοηίί αά άωπΗΜ Οβι, ηπΛ β*ί ίη ΜενΗα^ 
ίτε ρηνε'ιρϊηηΐίΐΓ, βΐ ί6ί αάοτατε^ βαΜ^ηε ίη€οη»κΐίΙΐ' 
6ιιι ΐ€0ηιηεηίί» άνεηιηίτε^ ει Ιαρίάεί ρ£ί ηιεάΐα [οτα» 
υήηα ρτο άΜοΙο ίαρϊάααάο }αααν€, Οηαηί άοηιηαί 
άίεηηί Αάωη εοηίΐτηχίαε^ ΟΉΐηώηιηηε ρίη* €)9α €ί 
ΑΙ>ταίιαΐΗί ει ΙαηαεΙι Ιοε'ίΐιη οηαίοαίί [νΐαε. ϋεηιαηι 
ΜοΗοηιείηίν εαηι άοιπΗίη «ί6ί αιηαΐ^ηηε 0€ηΐΙί>»9 
αιί$ ίψαάίάίίεε αβιτηιαηΐ, 1.3η(1η!ρ1ιυ8 δ»^^^ αρίκϊΐ•» 
ΙαΙ Ιοεηηι 1^ία$ρΙιεηίΐίε Ιίΐ). χχα. 195 ϋΟΗδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΡΗΥΚΟΚΕΝΙΤΙ 1» 

ΙιιοοΙυηΙ. ΕβΙ ΛΐίΙβιη $€η5 Α«ιΜε» εοιίΒί^ΓβΐΜΐο ρί»- Α ^^^^^Ρ"^^"^^^,^^^^^^^ 
Ιίο 61 1>βΙΙο αάιηοόαια ίχβΓοίΐΛΐ*. Κίΐη ΙιοΓϋΐο ορβ " ' ' "' '' 

ΙμΙΙιΠΠ Κβ59Η ΜβΙίΟΠΙβΙ, ΙϋΙΐΙίλΜΙΠβ ιιγΙ>65 Γβ^ίΟϋΟ•- 

ςα«« ν8ΜνίΐλΙςαθ κιΗιφΐ; $υηΐ οηίαι ΓοϋυβΙΙ Η 
οβΙΙιΐΟΓβΒ ; ίΐλ ν1 *ί ν€ΐ πιϋΐβ Ιη ελ&ΐήβ 8^1, Ηιι• 
}ιι$ιηθ(}ι ΰΐ5ΐΓα ίηβιρυι^ιηΙ^ϋίΑ €ΐ ίιιι>ιΐρ€Γ*Ιίϋι 
βίηΐ. Νοη βςτιΊβ νβΗυηΐΗΤ, μΑ €2ΐη«1ίδ: 61 Ιι€ΐ1ί 
ιβπιροΓβ ηοη ΙογΙοα ν«1 €ΐίΙΐ3ηια ίικίυοηΐ, ΒίΑ 
«ηιΊοιιίΑ €0Γηΐ|;9ΐΐα : 1)»1>€ΐι1<|α• 1ΐ35ΐΜ οΙ>Ιοη|;αβ, €ΐ 
&ΰοΐ« ηιΐΦ ιοίππι Ιιοιηίο«η) οΙιΐϋ(;αηΐ, λΐΎϋ»(ΐιιο ϋ- 
|[η€08 ρΓΰο^ΓλίκΙβι, ςνοβ ΐ|υί ηιίηοΓίβ Μΐυπβ βνιΐΙ 
^ίΐ 16ΙΙ(1^Τ6 ?4ΐ63ηΐ• ΟΛΡϋΤ ΧΥΙ. 
Εχ €αηοη€, ^ηι ναϊί€ΐηαηΛο βχ αϋηβ ρόηηϋ 5ί«^ 

ρΐΗΐηίΐ$ ιηαϋίαηιαίιοιίϋάέ &ατα€€ηοτηηι βχρ^άίιίοιιβ, Β 

€ΐ ηηο αηηο αδ οίΰβ €οηάΐίο (ιατϋ^ €ί φΜ Βοιπα- 

ηοτΗΐη ίηιρ€ταΐοτ$• 

Ε^Γ658ί'6ΐιηΐ ί^Γαοβοί ^ ΐεΠίΑ ιηβηδίβ δορΐ6πι- 
1)ή8 Ιρϋίο^ίοιιίβ λΐιχίιιΐφ. μμαο ΗβταοΙϋ <1ιιοι1θ€ίιηο, 
ιηυηΗΊ 6150. ναΙίΰίη»(ίο «ιιΐβιη εχ »»(η$ 1ι»ϋ άο 
ίρ9ί8 5ηι-3ε€ΐιί8 Γ2€ΐ3 ίαίΐ <ϋΰ (εηί« ηιβη&ίβ δβ- 
ριοιηΙ>Γίί>. ίβπλ ηιΓιηίΑ. Ηοο ίρ50 Ιοιιιρατβ ρπηιαι 
ΑΓαΙ)υιιι ρΓΐηοερ» ίαιΐ ΜιιαιηβΙΙι, ςυβιη ιρβί ΜαοΙιυ• 

ΙΙΙΟΙ 3ρρ6ΐΐ81ΐΙ, ()«ί β1 ρΓ0ρΙ)6ΐΑ ΟΟΓΙ!!» €Χ8ΐίΙϋ; ίΟΙ• 

ρβτίιιιη λΓλΙλυηι ΐβκιιίΐ αηηίβ ηονβιιι. 

ΟΑΡϋΤ Χνπ. 
Εχ €Ητο绀θ ίί$αΐί Γ/ι«ο/ιλΜΐ>. 
ΙΙοϋ ίρ«ο αηηο, Ιϋ ΜΙ» 6150» τΗι ΓνηεΙι» ββΐ ^Ιν ηρ6ς ηολέμους'χα\ μάχ^ζ 4χρ«βώς Ιξηνχη• 
μίνον * μ(τά γάρ το^ τοιούτου γέ^^ους έηολέμηΜν 6 
Μονχούμβτ, χ<ι\ «βλλ*^ «Λΐις ί»\ χώρας έιιΑρθηΛν 
«α\ χαΟυπέταξβν. ΕΙ<Λ γλρ ήν^ρβι^μέ^ιοι Μα\ ιεοΧε- 
μιστα{ * 9τι ι( εύρ^Οώ«ι μΙχρι μβ^ χιλιΑ^ος &({ φο«- 
σάτον, τ6 τοιοΟϊον φοαοάτον άήττητον χαΐ ΑχαταμΑ- 
χητον γ(ν«ται. Ον χαβαλληαύοΐΜΐ ΑΤκιιου;, Αλλά 
χαμηλούς• Ιν (λ τφ χβιρφ τοδ ιηλίμον ούχ Ινβνον- 
ται θώραχας, οΟτ< χλιβίνια, Αλλϋί ««ριβόλχια ^ο- 
&ιΐτά (75), χα^ ίχου<η Μρβτα μαΐβρά, «α! Αανίβας 
άνδρομήχβκ» χα\ •ί<5ξβ ξίλινα ιηίμμβγέ^ ^Λνρή 
^νάμβνα ««(νεσθαι παρ* ολίγων Αντρων• 

ΚΕΦΛΛ. ιςτ. 

Έ« τον χανάί'οι: ^ν έθεμάησητ Στέ^ρατος 6 μα- 
θηματικός (74) ΛερΙ ττ{ς τώτ Σαρα9ίη*'<^ *ί• 
(ίδον\ έτ χοΐφχρόνφττίς τον κόσμου σνστάσββύς 
έγέτετο^ χαϊ τΐςί^ν τάτβ όβασιΧβϋς 'Ρ%ΛμαΙωτ. 
Έξηλθον οΐ ΣαραχηνοΙ μη^Ι Σ€ΐΓημ6ρ(φ τρ{τ|ΐ 
Ινδιχτιώνος 5βχ&•η;ς, βίς τ^ ΛιΛΙχατον Ηος ΙΙρ»- 
χλ£(ο», ϊτος άιΛ χτί«ω; χίσμοΟ ,ςρλ' (75). Τ6 δ( 
θ&μά^ιν (76) των αύτδν Σαραχηνών Ιγένετο ιΐς μΐ^να 
£ειη:έμ6ριον«ρ(τΐ}νι ήμέρ^ πέμ«τια.ΕΙς τοΟ; αύτον; 
χρόνο\>ς χρωτο; &ρχητ^ς τ^ν *Αρά6ων ΜουάμεΦ, 
δν οΐ "Αραβες χαλοΟτκ Μουχούμιτ (77), 6 χα\ νρο• 
φήτι)ς αύ'κών χρηματίβας, 4χρ4θ|βι ^ης Αρχής τύν 
^Αράβων έτη &ννέα• 

ΚΕΦΑΑ. 17. 
*£χ Γοί) Κραηηοΰ τον Μακαρίου Θεόρατους. 
Τούτφ τψ Ιχζι^ ^^γουν ,ςρλΟ^» άιτβ6ί«Μο^μβΟ(76) ΜλΙιοιηΰΐ ΙλίΓΑΟβηοΓυιη ρΓΐΑ€βρ»βΙρ8β«4ορτορΙΐ€ΐ3, /^ ό τ4»ν Κχραχηνών Αρχηγέ χα\ ψβυδοπρογήτης. «ρο• 
ροϋΐηυαηι ίο μΓι Ιοομι Α]^α&&€ΐΐ9ΐΓ<ιιη, ςηΐ βΓΐΜΐ χΜριαάμενος άντ* αύτου ΆβουβΑ)(αρον τ^ν χα\ Βον- ΑΝδΕΟΙΙ ΒΑΝΒϋΒΙί ΝΟΤ^ε. (75) ΜβυΓΒίιιβ Ιββοηάιιπι ρυΐ£1, ι»ρ(6<$λα(α ^υη- 
:δα>τά, ηίιηίΓυιη β»ιη;χ/α (οΓπι^αια. 

(7Α) δίορΙιβηιΐΒ Μο ΜαΙΙιβπίΒΐίου» Α)«ΧΜθΗηιι» 
6ΚΙ(, ΐο§ΐ6 €€(ΐΓ6ηο β<1 »ηιιυηι 12 ίιηρ«τϋ ΗβΓ&οΙϋ, 
<ι1)ί τοηι ρΙηΓίΙ>ιΐ8 ηντη! Ιιί&ϋβ ν6Γ|[>ί$ : Τω ιβ* Ιτει, 

ίγουν %ψ ,ς'ρλα' άιΛ χτ(σεως κόσμου. ^Αην^ Σεπτεμ- 
ρίφ γ', ήμίρ^ ε', έγίνετο θεμάτιον των Χαραχηνων 
παρά Στεφάνου ^Αλεξοινδρέως τούτοις χανονίααντος, 
χρατί^σαι έν ΙσχΰΙ μ^ν Ιτη τθ'* ένδέ συστροφΙ) χα\ 
άχαταστασ{^ χαΐ συμφορά, Ιτιρα £τη νς-' * ώς είναι 
την διαχράτησιν αυτών ακασζν ευτυχούσαν χα\ δυσ- 
τυχούσαν, Ιτη τξε'. Αιαιο χιι (^ηΐ /«ι/ (ώ ΐΜίίυ Ώηιηέί 
6151, Ιιττϋα ι^ίβ ηι^ιιίε 86ρί€ηιΙ>ϊί$, (€ήά ^αΐΝ/α, 5/6- 
ρΑαηχι Αί62:α«ι'πγΐ!ΐ9 8ατα€6ηα €Χ αϋΗχ ραιία άίνί- 
ηηηάί Γ#<}θΐΜ ραΐίΰίηαΐα» β•/, /Όγ6 ^οηιιιι ροίβηίίαηι 
α€ άοίηίηαίίοη^ι ναΐΐάαηι ψύτ αηηο» Ίτ0€€ηιο$ ηονειη^ 
ϊη(ί€ Μίκη ίΥΐ βαΐΛ ΙπΐΙίίε, Ιιι»ηι/<ι6ν< αϋ 6β/αηιί/βΙί« 
^ΜΜ 9^χαΐΗηι ίτί : γ^γιιπΙ Ιΐα^Ηβ βο$ ροίίιητο» αηηοε 
ι» νΗη4ν$»ιη «ΐ/ο^Μ (οτίππα 505. ^υ» βεςυαιιΙιΐΓ 
ΐη 1'<<'άΐ'6ηθ ηιιιΐϋ» ιηίΐιΐ &€ ιΙϋρΓβν^Ι» νί<1«;ιιΐαΓ. Ο»• 
(βηιηι |ΐ(τρ6πιιιι Μ6ΐΐΓ$ίϋ8 ϊιιΙβΓρΓβΙαΙυΓ Ιιιιηΰ (ϊΐιι- 
1 II III βίΰ : ΕχεϋτρίΗΌί εωιβηη ^υέηι ροΜΗ ΒαρΗαηη» 
ΜαΙίΟΛαΐίΰΗ» ά€ 8ατα€έηοτνυι 6χί/ιι, φίο ί€ηφοτ€ 
(η€ΤΗ^ €Ι ^0 ΑοΐΝΟΝΟπιηι Ιηφ6ταίοτ€. Ναιιι Ιιίο 
έϋεμάτισεν ηοιι ροεηΗ Ι&ηΐιηη βΐ|;ιιί6£9ΐ, 5βιΙ ροεηίί 
ϋαίίάηαηάο €Χ αιτΗ. βεματίζειν, (μΙητο ρτ<ρηηηΐίατ^ 
€Λ α$1ή$ 8ί((ΐηϋϋ»1. Υβΐυβ 8(:1ΐ6ΐΐ9 » $β1ϋ«ιιο οϋΐΐα 
]ιΙ). II! (1ο)4ΐΓ6 0«ηΐίυιη €ϋρ. ^0 : ΈΟεματίσΟη ή 
Κωνσ•;αντίνου π'^λις τηρά Ουάλε^τ^ς αστρολόγου 
έν τ} ήμερα των ΐγχαινίων αυτής, «ΙΟ. Ϋι^Ιΰ ϋυ€ΰηκϋ 

4^ί10δ8. Οΐ'ΧΟ. 

(75) Οβ ^ΕΐΛ Αγ91>ιιιιι 8«υ Μ»Ιιοιΐΐ€ΐ9ηοΓυιη. ςυο8 
ΗβοίτΰΡ^ 1ιθ€ 681 διωγμού ρ$η€€ηΐίοηί» αηηοβ ϊρροΙ- 
Ι»ηΐ^€θΐΐ8μ1οη(1ί Μπιΐ 9^»ϋκ6Γ« ΟαΙνίβίυβι Ρβιανΐυδ, Ρ»ΚΐΝ8, βΙίΙφΜί• Οιιχ αυίβηιΊιι β^ΠΐΙαΗΙο βΐηιΗη μ* 
4|υιιίιΐιΐΓ, ιιΐηιίριιιη νυν δέ Ιστιν ς^Μί (νδιχτ«6νος 
δΙεχάτης πΐμπτης* ώς είναι Αιγ6 τόνε Ιως νυν χρόνοι 
ώμ*. ΠΗη€ βΛίΜΐ €$1 6670, Ιηύί€Ηοηί§ά€€%Μ» φίίηΙ^; 
ι/α Μΐ α^ ίΐίο ΐ€ΐηροτ6 αά ΗỀ η»^»€ άΐ€ΐΛ ΜΨηί αηηί 
740» ν«ι1»α ιΐ6ςή2ΐ<μι&ιη €οη8ΐΑοιίιιίηθ8ΐΓί ευιιΙ, 9ύά 
ροΐίΐϋ 9ΐθ88('ΐιυ, υΐ »ίιιη(; <|«ι1ρρ6 ίη εο<1ί€β ΙΙ«|Ιο 
ιηβηιΙΐίβΐΜΐβο, £ΐΐ3Γαοΐ€Γ6 (Ιυοιώβίιηί ΜΒοηϋ οοιι- 
Η^ηρίο^ ρι«ϋΐοΐ3 Υίτϋβ ηοα 1)9ΐ>βηΙιΐΓ Ιη Ι^λΙιι, ββΑ 
Α<1 ιιΐ3Γ£ίΗβιη Γΰ€€ηϋ Αϋιηοιίιιιη ιηαιιιι ΰχ»ι&ΐα• Οιι<1β 
:^ιΙ Ιθ€αηι Ιιιιηο οριίιηβ ΜβοΓβΐιΐΗ, ςοΙ ηΜί γί<Ι•ι«ΐ 
€(κ1Ιο.βΐΑ ίΙΙυηι Βε^ίοιη, 8ίο ιιιοηοΐ : ΑιιΙ ηηιηση ΙιΙα 
νιΐΐθΐί 8υηΙ 3<ιΐ «αριιΐ Ιιοο ίηβίΐίΐίυιιι ι:8ΐ. ΐι^ιιβ • 
ηοιίΓβ €οη8ΐιΙιπηο; ςιιίρρβ λ(Ι ^ιιοια 3ί> Ηβπκίΐί• 
|. ιΐ8()υβ 9ηιιί ί^ιιΐυηι οαιηρυΐΑΗΐυΓ ρ1ιΐ8 ιηίηο• ΐιι»• 

Γίο, υ €81, ρΙαΓβ8 400 ραβί ΟοηβΙαηΐίιιυη ηοβίΓοιιΐ• 
Εγ^ Νΐ&οίΐ66(ϋ5 ΟΓΓΟί, 6ΐ ΗΐιεηϋΓϋΐιι ¥611101 ςηοιΙ 
€βιι^βιηιΐ8. 

(76) Ηίο τ^, θεμΑτιν ρΓΟ θεμάτιον, υΙ ΐΜΐΐΜίΙ €6- 
ιΐΓί'ΐιυδ 9<1 αηηιιιη 12 ίιηρβιίί ΙΙβΤΑοϋί : *£γέν«τ« 
θεμάτιον των Σαραχηνων παρά Στεφάνου *Αλεξβν• 
δρ^ως τούτοις χαχονίσαντος, <•Ιο. αΙ)ΐ ίηΐβΓρΓΜ 8ί€ 
1ΐ3ΐ>οΐ, 8ί€ρΗαηη$ ΑΙέχαηάνίηπί &Λτα€€ηί$ €Χ λζΙτιλ 
ρύΐιία 4ίνίηαηάί ταΐίοηβ ναΐ\ήηαΙνί$ €η^ €Ι(• 0(ΐι4 
3(ΐ1βπ! θεμάτιον ρΓορπβ 8ί§ιπΓΐ€θ1 ρΐυήύυβ ιηοηιιί* 
Ι1ΗΙ8 8ηρΓ3 ΙίΙ). V ΰοηιπιβίΗ, ρβ^. 785. 

(77) 8ίε ίιι €0(1. ιη•>. 1(!^ιιιιγ. Οι^ίΐΓβηιι» μ! «η- 
η II III ^1 ίηιροΓίι ΙΙϋΓΠΰΙϋ, ούτος ό Μωάμεδ, ό χαι 
Μουχοΰμετ, οίο. 

(76) ΟρΙίιιιε ΟοπδίΑηΐίιιυδ Μηΐιοηιοΐί ιηοΓίβηΐ Ιιοο 
3111)0 οοη8ί{;ιιανΙι, (]ιμ Γυΐι ίπιρ^^ηί ϋύηοΐιΐ 22.01ή 1 
ΐ|υίρρ6 Ιΐαίιοιιιοι ϋΐ6 17 ^ιιηί^, ίβηα Μΰυηιία, αΜη• 
818 1ΐ3ΐ)ί6 (υιό 12, ηοιιο 3ΐιιιο (|ΐι&ηι ίηιρβηι^ εοφΟ^ 187 ΟΕ ΑηΜΙΝΙδΤΗΑΝΟσ ΙΗΡΕΚΙΟ. 1*8 χα/.τωρΑ^γγβ«ηαύτου»ΟΙΙΙΐ€(«λανημένο&Έ6ραΤοιλβιι&ιιΗθΓ ηαη(!ΐιρ»ΙιΐΓι ΰΟ^αΐααι ιιιυιη (οαβίΐΐαΐδ- Ιν άρχϋ της ΐΜ^οοβίοις β^?ο« ένόμισαν »Ιν«•. τούτον 
τ^ν ΐ(αρ* β&:ο!ς προ9<οχώμβνον Χριόταν, ώ; χα^ 
^ινας των κρούχόντων αύτων ικρο^ελθβΤν αΰτφ χα\ 
δ^ξασθα) Ήχν οιΰτ«0 ΟρηβΧΕέαν, χα\ χαταλιπεΤν τήν 
«οΟ θ£Οιαο» Μωβέω^ (79). βίωρήσαντβς *1. αυτόν 
άιώ χ»μήλου Μ(οντα, Ιγνωααν δτι ούχ Εστίν δν 
«ν^μιαα^ Έδ^βζσχον (90) 51 αύτ^ν αθέμιτα χχτά 
τάν Χ(κ«τιανών χαΐ βιηγβν αυν οΜψ• Ο^ποί είσιν 
οΐ διδΛσχονιβς •ύτ^ πυιροι5έχ<σθα4 μέρη τινά του 
ν4μου τήν.τβ ιςιριτ^μϊιν, χαΐ Αλλα τινά, 4ιαρ πβρα- 
φυλάττοντ^ι οΐ $«ραχηνο{. Πρώτος ούν *Αβου^άχαρ 
ήχολού&η«ν αύτ^ν, χαΧ «ροφήτην έχήρνξιν, ω 
κα\ Φιάδοχον οΜν χατέλιην. Έχράτηαεν $1 ή αΐ' 
ριζις αύτοΰ (81) τά μέρη της ΑΙΘρίβον, πρώην μέν ΜΙ. η(ϊΙ>Γ.ΐ!ί Μΐΐβη 0ΠΓ0Γ6 <1ιΐ€ΐ1 ΙπίιΙο »(!ν6η(α» 
€]ιι&, βιιπι ηυβιη ίρβί 6χ$μύεΐα1)£ηΐ, €Ιιπ&Ιοηι β&^( 
»Γΐ)ίΐΓ>1>αηΙιΐΓ ; Ηα ηΐ 6ΐί»ιη ςυΐίίαιη €χ ορίίηιαίκ 
1οιΐ8 60Γυιη Λά β|ιι• |>&η<τβ »Γΰ€4ΐθΓ«ηΐ» ΰυΐΐαωηιιβ 
ε]υ5 2ΐιιρΙβ€ΐβΓ6ΐιΙυΓ» ΓβΙίΰΙα Νοχβί» ςηί Οβιιηι νί- 
άβτΛί, Γ€ΐί§Ίοηβ. €ΐΗ)ΐ »ιιΐ€ΐη νί(Ι|$&£ηΐ βυιη β 
(Εϋοιείο οοηιβϋοΒίβιη» ΰθ|;ιιονο.ΓπηΙ ηοιι 655β βυιη, 
ςιιβιιι ρπΐ2ν«Γαηΐ. Οοοβϋαηΐ ιυΐβιη ΙρΒίιηι ηι/^ηί^ 
€0ΐιΐΓα €1ΐΓΐ&ΐίληο8^ βΐ €υιη 0Ο ςοητθΓ8»ΐ3οΐυΓ• 
ϋί 5ΐιη( (|αί Ηϋ βιιείΟΓββ ΓιιΟΓυπί, ϋΐ ρ2ΐ'ΐ€$ ({ΐι»»- 
ϋαιη ΐ6§ίβ αςιΐρβΓ»*!, ηεηιρβ ϋ'ΐΓ^ιιιηείβίοηβιη, ϋΙ 
3ΐί> ςιι;6<ΐ2ΐη, ηυ» οΙ>&6Γν•ιιΙ 83ΤΑεβηί. Ρ^^ιιιιι^ 
ί^ίΙυΓ ΑΙ)υλ>8ΰΙΐ3Γ βθουΐυβ ίρ^οπι «βΐ, βΐ ρΓορΙιυίαιιι 
70 ρΓ96<Ιί€ΐινίΙ, <|υ2ΐιι>ο1>Γ6ηι Ιρ$ιιη) β'ώί βα£ΰ65$ο- Ιν χρυπτφ Ιτη δέχα, τ6 δέ Ισχατον διά πολέμου Β Γβιη ηΐί^ιιίΐ. δ6€ΐ3 ροΓΓΟ 6]ιι« ραΠ^β ΛΐΙιηϋί ογ 

όμοίω; Ιτη δέχα, χλ\ φανβρώς ίτη εννέα• ΎΒΙΖαξε 

δέ τους 4(ζυτο0 ύΐϋηχόους (82), βτι δ άποχτείνας Ιχ- 

θρδν, ή ύπδ Ιχθρον άποχτ$ινδμ£νος άχωλύτως €ίς τ^ν 

«αράδεισον &ΐ9έρχ€ται * τ^ν δ); παράδ^ισον σαρχιχής 

Ρρώσεως κα\ ΐζά^αύζ χα\ μ£ξ«ως γυναιχών Ελεγεν • 

«οταμ&ν δΙ οΓνου χα\ μέλιτος χ&\ γάλαχτος χατα^- 

^Τν- χαι γυναιχών %^ δρασιν άαύγχριτον, ού των 

ιαρ^ντων, άλλ* &Λλ*ιΐν* χα\ τήν μ(ζιν πολυχρδνιον 

Ιφαβχβν χα\ διαχριτιχ^ 4^ήν (85). Κα\&λλα τινά 

άβΜΤ^ας χα\ μορίας Ιμπλ«α. ΧυμπαΟβΙν τ< άλλήλοις, 

3(α\ ΡοηΟ«7ν άδιχουμένοις. ΚΕΦΛΛ. ΙΗ'. ( 

Αβύτ^ροζ αρχηγός τώτ ^Αράβ^τ ^ΜουΜχίφ 

θ!»το; δ *Α6θο€άχαρ πρώτος λαμβάν» τήν π^λιν 
ΓΑζαν (85) χβ\ πβααν αύτης %^^ περίχωρον. Τελευτ^Ι €υρ9νΙΐ: ρπιηοςυκίειη οοουΐΐβ β6Γρ6η& «αιιίβ όβ- 
ΰβιη; ροβίΓβιηο ΰΐιιη ΙχΊΙι ΙιιιηιιΙΙυ •ηηί« ρ&ΗίΟΓ 
(Ιεεβπ), α€ (!€ΐηιιιη ριιΙ>Ιί£0 3ηηΐ8 ηονβαι. δαίχϋΐο» 
ν€Γ0 8ΐ]0$ ειΐοουΐΐ, βιιιη, ηιΓι τβΐ Ηο$ΐ6ΐη Ο€θί<ϋ88βΐ» 

▼βΙ 9ΐ> 1ΐ08Κ Ο0€ί51Ι8 68861, ΙΗΐΙΙο θ1ΰ€€ ίΐΙ ρ3Γ2(Ιί- 

8αιη)ηΐΓθίΓ6• ΡηΓαϋίβυιη βαίβηιι <1ί€6ΐλΐ ΙοοοιιΐΓβδβ 
€4Γη&Ιί& €ϋ»ί 61 ροΐνβ λίςυβ ιηυΙΙβΓυπι εοίΐυ• : θα- 
τίνιη 8ΐιΐ6ΐη τίπί, ηιβΙΙΐΒ 61 ΐΑΰΗι ί1)ί σίΑηιίΓΟ, ιημ- 
Ιί6Τϋ(η<ιιΐ6 8ρβ€ί6ΐιι ίπΓΟπιρ&Γ&ΙιίΙΰΐη, ηοιι ςο&ΐΜ 
ηιιιιο 8001, 86(1 βΐίαηιηι : (ϋυΙιίΓουαι €θίΐαιη ι<ΐ€6*- 
1)&1 6ΐ ιτο1ιιρΐαΐ6ΐη 8ΐη{;ιιΐΑΓ6ΐη : ίΙβιΐΜ|ΐΐ6 βΙί• ηοη- 
ηυΙΙα Ιιιχιιπββ 61 αιηβηΐίβΒ ρΙΰηΐΜίπιι. ΟοικΙοΙγγο 
Ι(6η ιηαΐυο ]α88Μ, 6ΐ ίη]υΓΐ«ί 8β«οΐί8 ορβιη Γ6ΓΓ6. 

ΟΑΡϋΤ XVIII. 
8€€%Λάια Ατίώηιη ρήηαρ9 ΑΜαΰΗαΓ αηηίι ΐήΙ^Μ. 

ΗΙο ΑΙιυΙ>86ΐ)&Γ ρηηιυβ €6^11 ιΐΓΐ^βηι β^ιζ^ηι, υηι- 
ν6Γ83ΐη<|αβ •(1]2ΐοβηΐ6Πΐ ι«{ζΙοη6ΐη. 0ί6η] &αΐ6πι οΙ)ΐϋ ΑΝ8ΕΙ.ΜΙ ΒΑΝΟυΑΗ ΝΟΤ^ε. τλΐ, αιιη νίχΐ886ΐ :ιηηο• ΐ4ΐηλΓ6§ 8Ίν6 ΑΓαΙ>{οο8 86X8- 
|ίη•» ΙΓ«8• ΤΙιβ(ΐρΙΐ2ΐη6•'«ιιΐΜΐι Μβ^ιόιηοΐί ηιοΠβπι »ϋ 

&Ιΐηΐ|ΐη ϋ 6]υ8ϋ6ΙΙΙ ΑΐΙ2!Ι8ΐΙ Γ6ί6Γΐ. δβιΙ ΓΟΙΙΐρ&Γ&η- 

4β8 Ιίαΐ€ Τηΐ6ορΙιαηΙ £οη&ΐ8ηΙϋιί8ηο Τΐ)6ορ1)8η68 
Ιρββ «11108 Ι7ρί8 Κ6βϋ8 ρ3>. 976 α 277, ιιΜ ρίυηϋηδ 
ΐΜΚοιηηΙίΐ η«ΓΓΐηΐαΓ ; ιιηαβ Ι8ΐ1ι»ε 6Χ66Γρΐ& ΐβαίαπι 
Φ§8• 6Χ ΤΙιβορΙιαηβ, ηοη τ6γο ΤΙΐ6ορ1)3πί8 Ίρ8ί88Ίιη« 
▼6τΙη, ιιΙ ηόοηαΙΓι 8ΓΐιίΪΓ8ΐί 8ηηΙ, ηιαηϊΓοΒίο αρρβΓοί. 
(79) Ιη ΤΙΐ6ορΙ]8η6 6(ϋΐο ρο8ΐ Ι)£6 ν6Γΐ[>3 ΙεςίΐιΐΓ : 
*Ήααν δΙ τφ άριδμφ δέχα οι τοΰ^ο πεποιηκότες, χα\ 
9\ίψ αύτφ βι5|γον άχρι της σφαγής αύτου, Ετσηί ιιιι- 
ηΐ€Το ά€ς€η^ ψΛ\ (αάηη$ ήνίΜ$ηιοάΐ ρ€τρ€ΐτανΡΤΜ\Η. 
^1 αέ ακάΐΜ ίίη% άίηη Ιρ^ί αάΗωιβννίηί, Αι ρ μ ίο ΙιΙο 
ρΓΟ 4χρ4 τής σφαγής αύτου Ι6£^6ΐιϋαιη Λχρι της ί^αγής 
αΰτοΰ, 61 »ίο νβΠβηϋοδ Ιθ€»8 Ιιίε Τί»ϋορ*ιαη^δ : 
» ηΐ ΝχηιβΓΟ άηεια^ φιί (ααηια Ιΐίί]ν$ηιοαί γ^τρΒ- 
ίτα9€ΤΛίΐί; ηηί αηΙά€ΐίι νριΙ αάΗβ:$€νηηί άοη€θ \ψ$ητη 
€οηι§ά€ΗΐΦ9Λ ηα€τηηΙ• Φαγή (ΐυίρρβ α φαγ(, ΰΐ 8εΓΐ- 
ΙηΙ Βιιοη^ίηβ Ιηβίο'^β: βΓ«ο.,(9Γ9Β6ί8Τ6€βηΐίοηΙ>υ8, 
ιΛηηί^ 860 €άηΗ%ηί 8ί|(ηίΙΐ€3ΐ ; ιΙ Ιιίο φαγή ρΓο ίρ80 

|»ΐη6<ΙβΗ(Ιί 8€ΐ0 8€€ίραίΐΓ, ΙΐΙ 6Χ 86^0611111)03 ίηίοΐ- 

)ί|[ί ίβ€ϋ6 ροΙβ8ΐ. €οιτί^6ηϋιΐ8 6ΐί•ιη β«ιΐ €6ϋΓοηο8, 
86 ίρβίυ8 •ηΐ6ΓρΓ68 ; (|οί 6:)<ΐ6ηι ίβΓΟί»; 1ι&)κ•ι αϋ ηη- 

ΒΟΟΙ ^1 1ΐ6Γ&θΙϋ• 

(86) 0886 ΐηπίίΐλ τΙΐΙΐΊΙΐΟΓ 61 Γ6Τ6Γ8 801)1 εΙ ΤΗβο- 
ΜίλοβίΒ 8ρβ6ΐ68, ΐ|θΙ 816 ΙΐΑΐ»6ΐ : Έγνωσαν, βτι ούχ 
Ιστιν αύτ^, δν ένδμισαν, χα\ ήπδρουν τί ποόίξαι, χα\ 
άφ^ΜΗ «ΰ«^ τήν 6«ησ«ί8(αν Μίλιώντκς οι τάλανες, 
Ιιδααχονηι» αύτδν έη|έμιτα χαδ' ημών Χριστιινατν, 
«αΙ δεΐπρον ^^η αύϋφ; €ο^ιΤ0ΝγνιιΙ μοιι €%%$ ^πηι, ύηίίΐη ρηίατέταηΐ : ηνία αηιβιη ᧀηηΙ^ ΙιατβΙ^αηΙ άΛ' 
ία :■ ΛΙ €%ηί £)η* $ηρ€ί$ΐΗϊοη$Μ ά€ΗΤ€Τ€ ηΐΜίΙί 9$• 
ΤΒΓίηΐητ^ Η^Ιαηάα ίη αιτ'αίίαηοΒ τηοϋήίηηί βάοαηί : 
ϊηΧβινη ίοά€ΐαί€ίΗ €»9η €0 ΐ6ηΗ€Τ€. ΟϋίπίΙβ ρ6Γ|{ϋ 
ΤΙΐ6ορ1)8η68 Μ25οιη6ΐί8 |;6ΐιε8ΐοβί8η ΐ6χβΓ6; 6Χ ςοΑ 
ςιιί(ΐ6ηι Τΐΐϋορίιβηίβ η8η&Γιοπ6 ΡθΓηΙΐ][Γθ^' ηίΐ08 68 
ροΐ 14. θ€ 0βίΐβα1ορία ΜαΙωηαΐίί 2θοηι»νίΙ, 

(βϊΤΊΠηο ('0ΓΓί^6ΐΐ(ΐ08 68ΐ Τΐΐ6ορ[ΐ8η68 6(ϋ1υ8, «ιοί 
ροι ρβΓαηι Ιΐ3ΐ)οΙ : χαΐ έχράτησ&ν ή αΙρ$αις αύτου τά 
μίρη τής ΑΙΟρίβου διά πολέμου τ6 Εσχατον • (!οΐ6ΐι• 
ίΐυιη ςιιίρρβ ίΐίοι! οιχ πολέμου τ^ Ισχατον. 
Ό (82) διιιΓιΙία Ιΐ3ΐ}οΐ 6ΐ Τ()6ορΙ)Ι^η< 8 ; αΐ €6<)Γ6ηπ8 
ρΙιΐΓίϋο$ Τ6$9η8πι ίηιρϋ ΜΑΐιοιη6ΐί8 ^0€ΐπιΐ8θ) εχ^ 
ροηίΐ. 

(83) Τ1ΐ6θρ]ΐ8η68 Ιΐ8])6ΐ, καΐ διαρχη τήν ήδονήν. 

(84) 5ίε 111 ιιΐ5. εοιίίεβ ΓιΐυΙθ$ Ιιΐ6 Ιε^ίΙυΐ'. Α1)ΐι- 
1)30)ιαΓθ8 801610 ρΐΊη€ίρ8ΐοηι Αγ^Ηοπι Ιοηυΐΐ 8ηιιί5 
(!οοΙ>θ8 6ΐ ύΙοΓκΙΚ), οΐ ΐΓαιΙυηΐ ιΙΐΰυρΙίΑΠοβ, ϋεϋκε- 
ηοδ, Αη88ΐΑ8!08, «Ιϋςοε. Ρ6Γρ6Γ8ηι ιιι ΝοΙί8 80ΓίΙ;ΐΐ 

Ιΐ60|-8ί08, ΤΙΐ60ρ1ΐ8η6Π) Α5υΙ)86ΐΐ^ΓΟ 1)16001001 180- 

Ιιηο 8$8ί(;η8Γβ; ςυίρρβ 1»Ιιυΐ3'. ΤΙ)βορΙΐ3ηί8 οΊιΙεπι 
811003 1Γ69 8(ΐ8€Η1}υιιΐ, 6ΐ λο ΑΩπιιιο 24 Βειαοΐϋ 
8εΓιΙ)ΐΙ ιόύίίΐ Τΐΐ6ορ1ΐ3ηβ8 ΑΙ)οΙ)α6ΐΐ2Γθπι 6ΐ8ΐίηαοΐΗ 
ΓιΓι$8β, ροδίςυηπι Γ6^π&856ΐ αοηί8 (Ιυο1)θ8 οι <)ίοιΊ- 
ϋίο : Τούτφ τφ Ετει *Α6ουβάχαρος τελ^'^τ^ άμη• 
ρεύσας δύο Ετη ήμισυ. 

(85) Αηοο δθ€οη<1ο 80ΐ ρτίοοίρηΙιΐ8, 23^ΠθΓ.ηο1ϋ, 
η)Ί$Η ΑΙ)οΙ>96ΐιαΓϋ8 (!υ668 ςοβΙιιοΓ ςυί Πογαιπ 4^4 

ΙΙΐΓΐν6Γδ30Ι ΟαΖ3Β )'6£Ϊ0Π6Ο1 ΟΟρβίβ, Οΐ 8€ΓίΐΜΐ 1 Ιΐ*ϊ(Η 
ρ!ΐαΠ68 60(1θ01 1060. ΗΚ) ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΪ ΡΟΚΡΗΥΒΟΟΕΝΙΤΙ 200 Ιιαιίϋ βχοβρίΙ υηι&Γ, ςυΐ ΑΓ&ΙΟαηι ρΓπιαραηιιη οΐ)- 
ιίιιιιίΐ αηηίι (Ιυο^βοιηι. 

ϋΑΡϋΤ XIX. 
ΤΐΠίΗί ΑταΙ>Μηι ρήη€4ρί (ΓικαΓ. 

1ρ86 Ι^ιΐυΓ υηίΑΓ «χρβόΗίοηβιη Γβοίΐ ίη Ρ3ΐ9Κ8ΐ1- 
η:ιιη, ίϋίςαύ εοη&'κΙ^ηιβ ^^^σβοI>Ί^^ηι Ιιί^Ίΐιιίο οΙ>8β• 
«Ιίΐ» (ΙοΙοςυβ €βρΗ• βορΙίΓοηίυβ τβΓΟ ^^Γ0$οI^1ηο• 
ΐΗΐιη βρίΒΟορυβ 4ίιτίηο ρτοοιοΐυβ ζβίο €ΐ ρί'τβρίΰβι- 
αΐ8ΐ« ρΓ9Β8ΐ«η<, ίάβιη §1) ί1ΐ9 α€€€ρΊΐ βααιηυβ οβΠΐΒ^ 
«Ίηιοπι ά^ ΰοηΐθΓν^η^Ίβ ΐοΐίυβ ΡλΙκβΙίη» 6€ΰΐ6$ϋ8» 
Ιΐλ υΐ ηβΰ άϊΓυ^ΓβηΙυΓ ηβο ?9ΐ8ΐ9ΐτβηΐυΓ• Πιιηο €ΐιιη 
ν<ϋ6Γ6ΐ 8ορΙ)Γθηίο8 <1ίχίΙ : Η^κο ρΓοίβΰΐο 68( αΙκ>• 
ιηΐηλίίο <!68θΙαΐίοηί8, 9ίαη» Ιη Ιθ€θ $αηαο, ρηβ- παραλαμβάνϋ τήν αρχήν Ούμαρ» χα\ χραχ€ΐ τών 
*Αρίβων Ιτί\ 5ώ^χα (86). 

ΚΕΦΑΛ. Ιβ'. 

Τρίτος άρχηγός'Άράβωτ Οϋμσρ. 
Χι αύτ6ς οδν ΟΟμχρ έτκστράτβυσβ χατά τξς Πα• 
λα(3τ(νης, χα\ ιταραχαΟίσα; έν α(η% έιτολι^ρνηβι 
«ϊήν Ί£ρβυ€Μΐλήμδιβτη χρδνον, χαΐ τταρίλαβεν σΟιήν 
Μλιρ. Σ(ιΐφρ^νιος γάρ ό Ιεροσολύμων έπίσκοιτος θείφ 
χινούμβνος ζήλψ, χοι\ &γχινο{^ λαπρέπων, λίγον 
ίλαββ 7Μΐρ• αύτοδ (87) ύπίρ των Ιχχλησιών τηςΐ64- 
σης Παλαιστίνης ^σφαλέστατον, 6στ• άχαθαιρέτους 
μ<Ιναι τάς έχχλησ(ας χαΐ άτΓορθήτους. ΤοΟτον (ίων 
ό Σωφρ^ιοςΙφη• Έιτ* άληθβίβς τοΰτί Ιστι τ* ββέ• Οΐ€ΐ3 « Οοιιίβΐβ ρΓθρΙΐ€(8• ΗΊο ΙβιηρΙαιη ^υ(Iφ0^ιιι1I » λυγμα της έρημώσ<ως τ^ ^θ&ν διά Δανιήλ του κρο• (]ΐιχ8ΐνί(, Α ^Αίοιηοηβ βχβΐηιαυιη• υΐ Μαβρίιβιηί» 
8ΙΜΒ «(Ιοπιη<Ι« 1θ€ΐιιη βίΟοοΓβι, ({ΐιΐ Ιιο<ϋ6(ΐ«ΐ6 βα- 

ρβΓ68ί. 

ΟΑΡυΤ XX. 

^Ηα^^η^ Αταΰ^ηι ρτνιαρί νιΐιηιαη, 

ΙΓιο ΙιβΠο ΛΓπεαιη 6χρυ(;η2ΐνί(, α ραοΐίοιιβ Ιπ- 
1>ιι(ί ειιιη ΑΓιίβ ίηίΐΑ ΓβνβΓβυβ 681. Ι?^ιΐ8 ιηΊΗΐΊ» 
ρΓχίβϋΙυβ Μα\ία8 ιϋ€ΐυ8, €οΙθ5$υιη Ι11ιο(Ιίιιπι (Ιβ• 
8ΐι*ιιχίΐ, €;ρπ) ίηδαΐα εαιη ιιηίνεΓ&Ίδ ε]ιΐ8 υΓΐ}ΐΚϊυ8 
71 ϋ6να$1»(Α. Ηίο ίη8ΐιρ6Γ Αγδ(1ιιιιι ίηβιιίαιη €6ρΊκ, 
€]ιιβ(ΐη6 υΓΐ)θΐη ίηοβηάϋ, οΐ ίιι$υ1απι ίη Ικκϋεπιππι 
υβςυβ (Ιίβιη Ιΐ8ΐ)ίΐΑΐοπΙ)α8 άβδεΠ^ηι Γθί1ϋί(11ΐ. ΗΊο 
ίηβυΐα ΙΙΙ)θ(1ο εβρία, €ο1θ88υηι 6]υ8 8υίίΙιιΓι(, ρο8ΐ ^ σεν 2ως του νυν. θ!)το^ την νησον Τόδον χαταλαβών 
ηιίΠβ ΙΓ6ε6η1θ8 86Χ2ΐκίηΙ:ι 3ηηο8, ()υ3ηι ΟΓοεΙυβ χαθείλβ τ6ν έαυτης Κολοσσών μετά χίλια τξ' Ιτη της 
ΓιιΟΓΑΐ: ςιιβιη Ιυ(ΐ£ΐΐ8 ηυίϋΑΠί ιηβΓεαΙοΓ Εάβδ^βιπίδ αύτου Ιδρύσεως (9^), δν ΊουδαΤύς τις Ιμηορος ώνη• 
οιιιιι 6ηΓι&86(, ηοηβςεηίοδ εαηιείοε βπΓβ Ίρ8ίΐ]$ 0(ΐ6-> σάμενος *Εδεσην^ς Ινναχοσίας χαμηλούς Ιφδρτ»σ<ν 
Γ3νίΙ. Ηίο ςιιοΐ}υε Μ^νίαβ εοηΐΓϋ €οη5(3ηΓιηοροϋιη αύτου τ6ν χαλχόν (95). Ούτος δ Μαβίας Ιπεστράτησι 

ΑΝδΕΙ,ΜΙ ΒΑΝΟυΚΙΙ ΝΟΤΛ. φητου , έστός έτ τόχψάγίφ. Οδτος τ6ν να^ν έζή- 
τησε των Ιουδαίων (88), βν φχοδ^μησβ Σολομών, 
πρ6ς τ6 ι:οιησαι αυτόν προσχυνητήριον της αύτου 
ρλασφημίας. ΚαιΙστιν Ιως τη; σήμερον. 
ΚΕΦΑΛ. Κ'. 
Τέταρτος άρχη-^^ς ^Αρά€ωτ ΟυΘμάτ. 
θ5τος λαμβάνει τήν Άφριχήν πολέμω, χα\ στοιχή• 
σας φ^^ρους μετά των Άφρων ύπέστρεψεν (89). Τού- 
του στρατηγδς χρηματίζει Μαβίας, δ παραλύσαςτ^ 
Κολοσσών •Ρ(5δου, χα\ πορδήσας Κύπρον τήν νη• 
σον (90), χα\ πάσας τάς πύλεις αυτής. Οίτος ιβαρα• 
λαμβάνει χα\ νήσον τήν 'Αραδον (91), χα\ τήν ΐϊίλιν 
αυτής ένέπ(:•ησεν, χαΐ τήν νήσον άοίχητον χατέστη- (86) Τοίΐϋοιΐ) υκιαΓΟ 3ΐηηθ8 28εΓΊ1/ιΐ εΐ ΤΙιοο- 
ρΙίΑπεβ. 

(87) Υ'κΐβ ΤΙιεορΙιαηοπι βιηηο 26 Ιΐ6Γ:ιε1ϋ, υιηαΓί 
ρΓΊη€ίρ3ΐυ8 2. 

(88) Αηιιο «Ιεειηιο βυ'ι ρΓΪρείραΙιΐδ ΙβιηρΙυιη ϋίβ• 
Γθ9θ1]ηηί8 Γ6813ΙΙΓ9Γ6 ο^^^Γεδβυβ 6&1 υιιιαπιβ, υΐ 
ΐΓ»αίΙ ΤΗβορΙιαηεβ εοάοιιι Ιοεο. 

(89) ΡΓίηοίρ:ιΐϋ$ υΐΙιιη&ιΓι «ηηο 2, Οοηβΐ^ηΓιβ 
Τ6Γ0 ίιηρεΓπ ^ηηο 6, δ^Γαεβη) ίη ΑΓήεαιη εχρείϋ- 
ϋοη6 βυβεερία, αε ριΐ{;η3 ευιη ΐ^^Γβιηηο (^γρ^ογϊο (92) [ΙΙιοιΙιιπ) οεειιρ^ηΐ δαΓαεβιιί, 61 €ο!θ88ΐιηι 
ενβπιιηΐ 8ηηο χιι ίιηρβηί 6οη$ΐΑηΐί8, Ιΐΐΐιπίληΐ τ€το 
ρπηείραΐυδ .ιηηο τιιι, υΐ8εΓϋ)ί( ΤΙιεορ1ΐ9η€8. Εχ Η^ 
3υΐεπι, ίηηυίΐ ^^^οι11I8 6ο9Γ, (|ΐι&η<1ο €ο1ο•8α8 ΑΗο- 
<ϋυ8 ΓιιβΓίΐ εΓεείυβ, οοΠί^ε. Αηιιο α ναητ^άι οοη- 
ϋίΐυ 5145, εΐ & €1ιπ8ΐί οΠυ 645, αϊ8 ςυο εοηϋαίιιηι 
εΓ2ΐ ρΓβιίο όί8ΐΓΗΓΐυη) ΓιιΊΐ, 3ηιιί8 ρο8ΐ «υηκίεαι 
ϋΓεείυπι πιίΠο (ιεεβηΓΐ8 εΐ 86Χ8ΕΐηΐΑ. ΚΓοηιιβ 68ΐ 
ί(2ηιιε ϋηηο » ηιυηιΐί ευη(Ι'αυ 4785, ςυο 6χ (>€0Γ{ϋ 
δγιΐοεΠί (οιι]α8 εοηΐίηυ^ΐοΓ, ΤΙ)6ορΗ3η68) εοηιριιΐο εοηιιπ)ί983, ευιη ίη Γιΐ|ΐ:αιιι νεΠβΓυηΐ, ε]ο$(|»6 6χ6γ- ]) ΕζεοΙιίαβ Γρςηί ηυηιεΓί)ιΙ>αι νίεεβίιηυπι. ΒυΓ8ηαι είΐηπι όΰΙβνεΓυηΐ, &ε τεοΐί]Κ2ΐϋ)ΐΐ8 εχ ριείο ΑΙιί€£ 
ίιηροδίιίβ ΓοτεΓδΊ βυηΐ. \ίϋε ΤΙιεορΙι&ηειη &<] &η- 
ιιυιη 6 είιιβϋβιη Αη^υδίί. 

(90) Μανί&ί» ΑΓΠίλίΑ οΐ388β ηιΐΙΙε εΐ βερίίη^εηΐίδ 
ηηνίκϋβ εχρβ(ϋιίοιΐ6πι ίη ΟγρΓυαι 8υ8€ερίΐ ; 6οη- 
Μ»ιιΐί3ΐη είνίΐΒίεηι οερίΐ , υιιινεΓ89Πΐ δΐώε^ίΐ Ίη$ϋ- 
Ιίπη, ε&ηιηυε ηιβςη» εΐαάβ αΟεείΙ. Υίιΐε ΤΙιοορ!)»- 
η(Ίη 8ΙΠΙ0 7 ίπ^ρεπί €οη8ΐ2ΐι(Ί8 ; ϋΐΐιπϋΐηί ν^ιο 
ρηηπρηίιίΑ ϋηηο 5. 

(01) Μ:ιγί:<$ 1ιΐ8 ΑΓΑίΙυπι οΙιμιΓιοπο είηςίΐ ; ρπ- 
ηιηιη »ηηο 5 ρΓΪιιείρ:ιΐυ8 υΐΐιπιαηί , 8ε4ΐ Πυ^ΐι», 
ιιιιη εοιΐ3ΐίΙ>ιΐ5> ΙίεεΙ βΙΓεηιιίβ ειιιη ηίΐιιΐ ργοΠγ(μο(, 
ει ]ίΐηι Ιιγειηβ ιπδίαΓεί, ΪΓΓίΙ» οΙ)8ί(ϋοηβ, 1)»ηΐ3!>€υιη 
86 Γοευρϋ; 311110 ν€Γ0 δεηυεηΐΊ ΐΓηιβι ίΐεηιιη ηιΐνοτ- 
8υ8 ΑΓαϋιιηι εοηνειΓα ; εαιιιςυε εα εοηιϋΓιοιιο εερΊΙ, 
υΐ ορρΐϋΑηί, υΙ}ί Ιί1)υΐ88εΐ, 1ΐ8ΐ»ΐΐ8Γε ρο88εηΐ : ιιιΙκίπ 
νεΓο \%\\% ν38ΐανίΐ, ιηφηί& ενεΠίι, εΐ υδςυβ ίη Ιιο- 
ϋίειηιιιιι ιϋεηι εΟβιίΙ ίη8υ1&ηι ίηεοΐίβ οιιιιιίϋυβ ϋο• 
8εΓΐαηι• ΥίίΙε ΤΐιεορΙιαηεηι εοιΙεπι Ιοεο. νεΓΟ : Αηηυ5 Λ1)Γ3ΐΐ3Π) 2015 Οΐιπδΐί ηαίαΙίΐίΐΒ 9ριι<1 
Ιιυ86ΐ)ίιιιη εοη8εεΓ3ΐυΓ. Πίβ ΟίΙϋε ρθ8ΐ οΠηιιι &η• 
1108 Γ)45, οΓευΓΓεΙ αΚ) ΑΙ)ηι1ΐ3πιο ίη Ιυεεπι ρπιΓβηο 
3{ΐιιη8 2660, (1εΐΓ8εΐί8 ηιοχ 4360, βυρβΓεδΙ 1300, 
8ΐιιηιη3 : (|υ.% 3ρΐϋ] Ευ8εΙ)ίυιη ίηΐεΓ Α1>Γλ1ΐΑΐπί αιιηοβ 
Ι)3ΐ)οΐ ΕζϋΰΙΓιχ ({ΐιίηΐιιηι 30 νίοεβίηιιιηι 8ΐΙ)ί »(1]υο- 
οΐυηι. ΑΙίΙεΓίΙοΓυηι . Αηηο ρο&ΐ€1)Π8ΐιιιη64.'ί,ΟοΙο88ΐ 
β|ΐθ(1ϋ Χ8 νχηίΐ 1560 ηιιηΐδ ρο$ΐςιΐ3ηι εΓβεΐΐ)8 ε8ΐ : 
οιίΓιίδ ίιβςηε 3ηΐ6€1ιπ8ΐυιη 715, ςιιίΐιυβ &ρυ(Ι Ρι*ΐ3• 
νΐαιη (1ε (ΙοοΙ. Τειηρ. ΙίΙ). χπι, ρ3β. 547, ΔΐΙηβοΐίΐυΓ 
Ε7.^^1η^£ τεςηβηΐίδ 3ηηυ8 15, ευί δορίεπι αΐϋι (αοοι 
Τ1)ουμ))3ηί8 οοιιιρυΐο ιΐβοδδε οοηίειιαΐΐ, ϋβ ηηο ΑΐίΙ»ί) 
ηρροϋίιίδ, νίοθδίηιυδ Εζέ'εΙιία; εοηδυΓ^ίΐ, ςυί ]Αΐη εχ 
::>Μίθ€ΐΙο εο1ΐ6Γΐιΐ8 οδΐ. 8ιιηιιη3ΐίιη άί^ο : είΓε:ι Εχε- 
ΓΐΊΐχ αηηιιιη 20, νεί ρΓΟχίηιυηι λΠςιιεοι (ΙοΙομμ 
ΒΙιθ(1ίο ροΓίυί 1π)ρο$Ίιυ8 ε8(• 

(95) δίο ε\ ΤΙιεορΙιαιιο εΐ εχ πΐ8. Βε^Ιο ν€ΐυΜ(οτβ« 
μΙ)1 ηοιι 8θ)ϋΐη εαρίΐο Ιιοο, 8εά εΐίλΐη δοςιιεηΐί, ία 
()υυ ΙοςηίΐιΐΓ ειί«ηι (1ε €οΙθ88θ Βίιο<1ίο, ηοΐ« ηυοΜ^ 201 ΟΕ ΑΟΜΙΝΙδΤΚΑΝΙΚ) ΙΜΡΕΚΙΟ. 202 

ιυι\ χ«τά ΚωνΦταντινουπ^ληικ, χ&Ι έλυμήνατο τήν Α €ΑϋΓΑ ρο$υιΊ, §ο ΕρΚιβΑυηι, Η«ϋΰ«Γηα88αιη, &ιιγΓ- τβ Έφβσον, χα\ Άλιχαρτνασσ^ν, χα\ Σμύρναν, χαΐ 
τάς λοίπάς «^«ις Ιωνίας. *0ς χα\ γέγον( των*Αράι- 
βων Αρχηγ^^ κέμπτος μβτά τήν 066 μ&ν τβλιυτήν 
Ιτη (Γχο9ΐ τέαναρα (91). 

ΚΕΦΑΛ. ΚΑ'. 

ν« Γον χροκίχον Βεοφάτονς (95) * Ιγο< άχ6 χτί- 
σ«ω^ κόσμου «ς'ροα'. 
Ίστ4ον δτκ ιτρ^ 'ή) τβλβυτϋ Μαβιού των *Αρά6ων 
ιιίμίΓυου Αρχηγού βίσηλθον οΜΙαρ6αΤται εΙς τ^ν Α(- 
Ιανον, χα\ (χράτησαν άπ& του Μαύρου βρους Εως 
^ άγ(ας π^λιως * χα\ Ιχβιρώσαντο τάς του Αιβάνου 
«κριωττάς * χα\ ιιολλο\ βοΰλοι χα\ αύτόχθονβς πρ6ς 
α6το(ις χατέφυγον * &Τζ% ίι* όλ(γου χρόνου (Ις κολλάς 
χιΧιάΒοίς γβνέσθαι. ΚαΙ τοΰτο μαθών Μα6{ας χα\ οΕ 
ούμβουλοι αύτου, Ιφοβήθηααν σφόδρα. Κα\άηο9τέλ• Β ρβΓ€θ1•ί ^ιιηΐ. ηΓίδΐΙςαβ ίρββ ί^^ζίΟΒ «ά ϊιηρβΓλίο- ΟΜΙ» 61 Γύ1ίφΐ38 Ιοπί» ιιγ568 (Ιβν95ΐανί(. ΑΓΑΐ>υιη 
Ιΐ6ΐη ςυίηίοβ ρηηοβρβ ΓυΙΐ ροβΙ 1}ΐΗιη8ηί$ οΐιίίαιη : 
{ιηρ6Γ»νίΐςιΐ€ «ηπίβ ιτί^ίη(ί ςυ&ΐυοΓ. 

ΟΑΡυΤ XXI. 

Εχ €Ητοηί€θ ΤΗ€ορΗαηΊ$ : ααηο α^ ογί>$ Γοη- 

άίω 6171. 
$€ΐ6η(ίΐ]ηι 681, ρ&υΐο αηιβ οΙΠυιη Μ^νίφ, ςυίηΐί 
ΑΓλϋυιη ρΗιΐοίρΐβ, Μ«γ(Ι&Ηα8 Ιη 1•!1>αηυπι ιη^ΓβΒ- 
808, 61 & ΝΙ{Γ0 ιηοηΐβ αβςυβ ο^ά 88ηοΙ&αι αΓΐ)βιη 
ο«6υρ3386; οιηηββςαβ 1•Ί1)3ΐιΙ βρ60ΐιΐΑ$ 66ρΊ886,ιηυΙ- 
(οβςυβ 86Γνο8 6( ίη(ϋ£;€ηα8 2ΐ<Χ ϋΙθ8 6οηΓα|[ΐ&86, Ηα 
υΐ 6χΙ|[υο ΙβηαροΓβ &ά ιηυΐΐα ιηΊ1ϋ3 Αΐιείί 8ίηΐ. Κβ 
ΰΟίηρβΠΑ Ματίαβ 6]α8ςαβ οοηδΠίβΓϋ ΐίιηοΓβ ιη&ςηο λκ8 ιτρΙαβεις πρ6ς τ^ν αΟτοχράτορα ΚωναταντΤνον 
ζητών (Ιρήνην. Έπι ταύτη τ|1 προφάσει πέμπεται 
παρά του βασιλέως Κωνσταντίνου του ορθοδόξου υΙου, 
του Πωγωνάτου (96), Ιωάννης ό έπίχλην Πιτζηχαύ* 
δης• Τούτου δ^ χαταλαβόντος (ν Συρίςι, Μαβία; Ιδέ- 
ξατο α^δν μετά μεγάλης τιμής, χα\ συνεφωνήδη 
πρδς. αμφότερους Ιγγραφον γενέσθαι (Ιρήνης μεθ* 
δρχου λόγον (π\ συμφώνου Ιτησ(ου πάχτου, παρέχε* 
«θαιτφ των Τωμαίων βασιλέα παρά των *Αγαρηνων 
χρυσ(ου χιλιάδας τρε7ς (97), χα\ ί^ίδρας αίχμαλώ* 
τους ωΤ (98), χαΐ ίππους ευγενείς V (99). Έπ\ τούτφ 
δ(|)ρέΟη ή των *Αρά6ων αρχή (Ι) «Ις μέρη δύο. Γοιυ 0οη8ΐ8ηϋηυιη ρλοίβ 6ΐρ6ΐ6η(1^ β^^^^^• 0"^ ^^ 
69089 9ΐ» ίιηρ6ΓΔΐοΓ6 ΟοηβίαηΙίηο Ρθ}$οη8ΐο, οηΐιο- 
ιίοχο ΑΓιο, ιηίΐΐίΐυΓ 1ο«ηη68, 6ο^ηοιηβιιΐο ΡΗζ6€2ΐι- 
<1θ8. Ι8 6αιη !η ΒγΗ^ιη Αάτ6ηί886(, ρβΗιοηοΓίαοβ 

8 Μ^νία 6Χ6βρ1υ9 68ΐ, 61 (16 ρ&6β Ιηΐ6Γ υΐΓ08<1ΙΙβ 

οοηνβηίΐ, ρ6Γ 86ΓΊρΐ8ΐη ρ96ΐίοηβιη ]υΓ6]υηιη<1ο οοη- 
Απη^Ιλίη, Α^9Γβηθ8 6ΐ ρ86ΐο ίηιρ6Γ&ΐοΗ ςηοίθηηίβ 

<ΐ8ΐαΓ08 6886 «υΓΙ 1ίΙ)Γ&8 16Γ ΙϋίΙΙΰ, 6&ρ(ίΥ08 ΟΟΐίΐΙ- 

({6ηΐ08, 61 6^008 β;6η6Γ0808 ςιιίηςυι^ΐηία. Τυηι «Ιί- 
▼Ί8υ8 ΓαίΙ Α^»^υιη ρηη6)ρ8ΐπ8 <1ιΐ88 ίυ ρ8η6$ δίο : 
^Εΐ1ΐΓΐΙ)υπι ςυίιίβηι Αΐβ, Μ%^ρ^ί^ίη τ6Γο, Ρλΐ3β8ΐίη&ιιι 
βΙ 0«ιηλ86ΐιιη Ματί9ΐ8 βυΙ> (Ιίιίοηβ 1ΐ2ΐ)υίΐ, 2£ι1)ΓΊ1}ί ΑΝ8ΕΙ.Μ1 ΒΑΝΟυΐΙΙΙ ΝΟΤ^£. 
ηΠ8 ηοη86η1θΓυιη ^ (ΐ6ρΓ«ν&ΐ3 τί<!6ΐυΓ, 61 ιη&ηυ £ (96) &)ί6 ίη 
Γ6€6ηΐίοη ηοΐ9 ίηΐ6Γΐίιΐ69Γί8 60ΐηρ8ίΓ6ΐ, τριάχοντα 
χιλιάδας, Ιιθ€ €3ρίΐ6 20 : 69ρΊΐ6 νβπ) 864«6η1ί ρΓίιη& 
ιηαηυ 86Γίρ(υιη 6Γ91 ^π', ηίπιίΓυπι Ινναχοσίας χαΐ 
όγδοήχοντα ηο秀Ηίο* €ΐ οαορίηία ; ρο8ΐιηο(1αηι ν6Γ0 
ιιιιηα Γ6ο6ΐιΓιθΓί υοΐλ ηυηιβΓ&Πβ ηοη|[6η(οηιπι ιηυ- 
Ι»ΐι ΓοΗ Ιη λ. 8αΙ)80Γίρΐυιη ; ςιιοά ςυΙ(ΐ6ΐη βΙ^ηίΟο^ι 
ίηβίηία ΐΗΐ7/ία, 61 ^ά ηΐ3Γ&ίη6ΐη €Ιι&γ86Ι6Γ6 γ6- 
εβιιΐίοΐί ΐ6£ί(ιΐΓ, τριάχοντα χιλιάδας χα\ όγδοήχοντα, 
ηίιηίηιιη ίτίρηία ηιΗΙία ϋ οΰίοςίηία. €96ΐ6ηιιη φορ- 
«ώνειν 6πΒ€ί8 Γ66βηΐίοΓί1>α8 Οηβταη, 86υ Οηκι ίιη- 
ροΗ€τβ βί^ηίββλί. νί(ΐ6 61088. 6γ«€. Οαοβηκϋ ; 6ΐιί 
α4(ΐ6ηιΙθ8 6ΠΙ 1α€υ8 ίιίο €οη8ΐ&ιιΐίηΙ, ιΐ6ϋηοη 6Γΐ3ΐη 
Ιρ8ΐη8 ΤΙΐ6ορ1ΐΑΐιί8; ςαί (Ιο ίιαο γ6 9£;ίΐ &<1 Αηηυπι 12 
^οη8ι8ηI^8. 

(94) 8ίε 098. Ρ6Γρ6Γ8ΐη Ιη 6(]Ίΐί8 ΐ6(;ίΐυΓ , έτη εΓ- 
ια>σι δύο. ΤΙΐ6θρΙ)9η68 ςυίρρβ Μβνί» 9ΐηηθ8 νίςίιιιί 
ςυαίϋΟΓ 98€Γί1)ίι. 

(95) 06 6χουΓ8ίοη6 ΙΙλΓά^ίΐχηιηι Ίη 1•*ιΙ)9ηυπι 
ΚΝ|υίΙαΓ Τ!ΐ6ορΙι&ΐ)68 «ηαο 9 0οηβΐ3η1ίηί Ρομο« 
ΒλΙΙ : Τούτφ τφ Ιτει είσήλθον Μαρδαΐται εΙς τδν 
Λίβανον, 6ΐο., ςηί ίυίΐ 9ηηυ8 2ΐΚ> ογΙ>6 οοηϋίΐο, 

ρΓΟυΙ βΓΧΟί Γ66βΐιΐίθΓ68 ΟΟΟίραίΑΠί, 618^, 1111(16 η)&- 

ηίί68ΐο Ιίςυοΐ, ηυιιιοΓυηι βηιιΟΓυιιι «Ι) ογΚη; οοηόίΐο 
Ιιυίο ΙίΐυΙο 8ρρο8ίΙιιπι, εοΓΓυρΙυιη αο ()6ρΓ8ν3ΐΙυηι 

6886 λ 8€Πΐ)3Ι ίη<1θ6ΐΟ, 61 816 Γ68ϋ1υ6η(1(11ύ ςρπδ'. 

06 Μ&ΓΐΙαίιίι «υ(6ΐιι {>ίο ^&^οϋ1I8 6ο8γ : Οβ Ιιί» νο66 
61 8€πρΓΐ8 <ΐ68ΐ(ΐ6Γ»Ιϋ8 Εί 6Ϊΐϋϋβιΐ8ί8 ρΛ%. 156: Οορηα- 
Ιίο ΜατΛάίίατηηΛ αρρ^Ιίαίίοηϋ άίρηαάιντ^ ίΐα άκια α 
ΜΛίκταάο Ρ, ΟαΗΙαυί, ηηω ηρίοηβΐΛ Βί/νίαι €οηΐ€τηύ' 
«βΜ 1οη0€ Ιαΐ€ςη€ Ηα^ιιαί, €ΐ αά ηηαηι τ€(€ΐ€ηά(β 
ψΛ^φΛΛ εΜίιΐ ίηηηνΛΒτα: ρτομύηοάπηι /ιν/ιιε Μηιίηί$ 
[λμϊΗλ^ ηηαί ρΐΆΤ€$ Αταίία [βΐίάί ούΰαραηΐ Ητΰί$ εί 
•§τοζ. αί ρτα οηιηΙΙ^νί ^I^α6^6ιι^ α€ηη$ αηηοηαη 
^γΐ€Ηά»τ€' αο οίΓΐΜΐ€ ρΓίΓϋΙατηη τΜίάετπηί : $εά 
ΜΛΐΐο ηίαφ$ €Ητί%ααηΛ πΗρΐοηε , €ν}ν$ ρτορηαηα' 
ίρπί Λ€€τηιηί [νεη, 1ρ86 Ε66ΐΐ6ΐΐ6η$ί8 ϋΐΐϋηίι» Α^γ- 
ιΙλίΐΑίιι 86 ]λ€ΐϋΐΝΐΐ, 6ΐ 60 ποιιιΐηο ϋ6 0ΙΐΓί$(ί8ηί {Ιο• 

Ρατβοι.. ση. ΟΧΙΙΙ. ιηβ. 1θ|;ίΙυΓ, ηίαιΐΓυηι «6 ίηιρεταίοτβ 
€οη$ίαηαηο Ρο^οηαίο οτίΜοχο βϋο 86ί1ίοεΐ €οιι- 
8ΐ9η(ί8. Ιη 6(11ΐΐ8 ρβΓρβΓλπι Ιΐ3ΐ)6ΐυΓ, παρά του βα- 
σιλέως Κωνσταντίνου του δοθοδόξου υΙου Οωγωνάτου- 
86ΐ1 ορΓιιη6 ΜβυΓβίυβ ίη ΝοΓΐ8 ηιοηβΐ 86πϋ6ΐι(1υιιι 
παρά του βασιλέως Κωνσταντίνου του ορθοδόξου τοΟ 
Πωγωνάτου * ςυίρρβ Ιιχο 36οΙ<ΐ6ηιηΙ ηοη 8υϋ Ρο^ο- 
03ΐί βϋο, 86(1 βυΐ) 1080 Ροβ;οηΑΐο. 

(97) 1ΐ3 61 ΤΙΐ6ορ(ΐ3η6• 8(1 «ηηυιη 9 Ρο^οη^ιί, οιιί 
6ΐί3Πΐ 6θη8βηΐίΙ 61 1•&η(1ιι1ρΙιυ8 ; €6(ΐΓ6ηιΐ8 νβΓΟ Ηβ- 
1)61, χρυσίου χιλιάδας ι', ηίπι'ίΓαηι, βχΗ πιΙ//ίβ άβεβίη. 
δοπϋιΐ ^«€θ1οα8 ^ύΛ^ ίιι Νοϋ8 &(1 Ιιυιιο Τ1ΐ6ορ1ΐ8ΐιί8 
Ιοουιη : Εά ςιΓκΙ Ιι«ε 6χ (3ΐηί8? νίιΐ6 Ρ6]τγ6ζ. €ο(ϋ- 
€βπι χιλιάδας τξε', ηοπΐ6Γυπι Γ6€ϋ ΐπ1>υΐΊ βυρ6Γίιι& 
]&πι ρβηβυιη ρ9(|[. 288. 8(1 αηηυιη €οιΐ8ΐ3πΐί8 17; 
4ΐ6ίη66ρ8 »^Ι)ΐΐ€ ρ6η^6η(^ιιηι €οη8ΐ8ηΙίηί Ηυ]π8 
Αηηο 16, ρας. 501. 

(98) €6ϋΓ6ηυ5 Ιΐ8ΐ>6ΐ, χα\ άνδρας αιχμαλώτους ρ'. 
Ρ6]ΤΓ6Χ. Οοάβχ ΙΙΙ8. οοηΐιη6η8 εΐίΓοηο^ΓλρΙιίλΐΐ) Τ1ΐ60• 

|. μΐιαηίβ, ΙαικΙαΙυβ λ ΟοαΓΟ, δχτώ χιλιάδας Η8ϋ6ΐ. 

(99) 06 ϋ8 οηιπί1)υ8, (|ΐι» Ιιυειΐ8ς(ΐ6 η&ΓΓανΙι 
86πρΙθΓ ηο$(6Γ, ΙοςυίΐιΐΓ ΤΙΐ6ορΙΐ8ΐιθ8 &ηηο 9 Ρυ^^ο- 

η3ΐί, 86(1 (ϋν6Γ8Ί8 ν($Γΐ)Ϊ5, Οΐ 8&ΙΙ6 ρ1υΓί1>1Ι8, ίΐ3 υ( 

ί8ΐ1ι£6 ηοη ΤΙΐθορΙι»ηί8 ν6Γΐ)», &(!(! 6Χ€6Γρΐ3 €ο(ΐ- 
8ΐ3ηΓιηί 6Χ ΤέιβορΙίΑπβ ά'ιζϊ νβπυβ ρο53ίιιΐ. 

(1) Ρ6Γρ6ηιιη ΜΰυΓβίαβ Ιιίο έπ\ τούτψ ίη(6ΓρΓ6ΐιι- 
(ΟΓ ίηΐ€Τ€α; ςαίρρβ ()Ί88ί(ϋαιη Ηοο ίιι(6Γ Αγ8|)68, ηί- 
ηιίΓυιη ίηΐ6Γ Αΐιιη 6ΐ Μ&ν'οπι ηοη ΟοηβΚληΙίηί Ρο• 
Ι^οηΆΧΐ ΐ6ΐηροΓϋ)υ8 , 86ΐι Οοη8ΐ8ηΐί8 6]υ8 ρ&ΙΠ8 αο- 
£ί(ϋι. 5ί€ (Ι6 1ΐ06 (1ί88ίι1ΐο!ΐλΙ>6ΐ ΤΙΐ60β(ΐΗη68 9«1 «η- 
ηυιη 14 6]υ8(ΐ6πι €οη5ΐβιηΙί8 : Τούτφ τψέτει έδολοφο- 
νήΟη Ούθμάν ό των £αραχηνων στρατηγός ύπδ των εν 
Έθ^ίβαις άμηρεύσαςίτη ι'. Γέγονιν δλάνασοβή μέσον 
αύτων.'Οσοι γάρ κατά τΐ^ν ερηαον ύπήρχον τήν Άλή 
Ι^θελον άνεψιδν του *Αλή γαμβρον βντα τού Μουαμέδ * 
οι δέ χατά Συρίαν χα\ ΑΓγυπτον, τδν Μαυΐαν ήΟελον• 
*0ς χα\ Ινίκησε χα\ Ιχράτηιε 6τη χδ'. Ηο€ αηηο 
ϋϋίηιαηΗί 8αΓα€εηοτηηι άνχ αηιεην ρΓουιηάα ά€€99η 
αηηο» [ηηαη$ αΐ} ΕΐΙηϋίύηίϋίΗί άοΐο αρρείίΐη» ίηϋτ» 20.1 ΰΟβίδΤΑΝΤΙΝΙ ΡΟΒΙΉΥΙΙββΚΚΙΤΙ ΜΙ 

^ΐ(ΐΐ6ΐη ίΒ0θΙ« οαιιΐ ΩΠίβ Αΐβ ΰοιιΐηι ΜανίΑΐα Μίαιχι Α Κ«^ «^ς ^ «ήν ΑΓΘρ^βον ϊ%ράνι\η τ^ ^^ΐΑ^ ^ ιΐΗονβΓυηΙ. ΜλνΙιβ ίη8ΐΓΗ€ΐο χΐνβκιιιη €Χ6ΓθΙΙιι, 
^ΜϋΟί €0ΐ»βριιϋ 2(1 Ιυνίιιπι Ειιρ1ΐΓ>ΐοηι, νίοίοςιιβ 
ρ3Γ5 ΑΙβ Γυΐΐ, ^ϋ)ιΙιτίΚ>ιιηιςΐΜ Η&νί&$ οιιιο ΐοΐΑ δγ- 
υΊλ οβρίΐ. Ε]υ8 ροΓΓΟ ροβΐ€ηΐ3$ 8ηηο8 Β6ρΐα&2)ηι& 
ίιιιρ«ΓΑνί(• 'Αλή * τΙ)ΐιΑ ΑΡγυπτον χα\ ΙΙα/αΐ9τ(νην χ«\ Δα• 
μαοχ^ν Ιχ^4η<ι 6 Μαβίας. Κα\ «Α μίν τ^ν ΑΓΒρι^ 
οΙχοϋντΕς μττά των υΙών του *Αλη έ9τρ&τ€\»σαν χατά 
του Μαι6(ου. Ό 8έ Μαβιάς ^^νθιαπλίσατο χατ* αύ« 
των (5Κ), χα\ συνήψβν πόλ^μβν «Μΐρέ τ6ν ιηταμ^ Ι^ύφράτην, χ«\ ήττή6ΐ| τ^ μέρος *Αλη, χαΥ ^Μΐρέλαβιν ό ΜΜας τήν ΑΓΘριβον χα\ π&βαν τήν γΐ^ν Σι»• 
ρίας. Έχράτησι <έ ή «ύτοΟ γ^νκά £τη ο^ (5). Ρο&ΐηΓΐθ(1υπι νβΓΟ βχ ΡβηΙάύ 6({Γ6ββί $υηΙ ΜβυΓΟ- 
ρΐιοπ, υΐ τοοληΐ, ςυΙ θΐΐαακ Κιοάΐβ ίηορύΓΑπΙ, Ι^Ν 
1υιΐ)(|ΐΐ6 Μ&νΐ36 ρο8ΐ6ΓΗ«ΐΙ ΙηΙυΙβΓυηΙ, Ιρβαπιςυβ (Ιε- 
ΙβνβΓυηΐ, 0£80 ΒΙλίυϋΒ ΙρβΟΓυιη ορίιβ. Ρλυοί αιι- 
Ι6ΐη βχ {;6ηΐ6 Ιΐ&νί» ς^β'κΐυΐ ΓιιβΓυηΙ, ςηο8 υη8 οιιη 
υπΊοοΜανί» ηβροΐβ ίη ΑΓπολίη υβςυβ ίη86£ηΐί 8ΐιηΙ 
ΜιιυΓορΗοΓί. 72 ΗΙβροΓίτο ηβροβ ΜλΥΪ» εαηι ρλυ• Κα\ μετ' αύτδν έξίίλθον οΐ λεγ^μ^νοι Μ«υροφ4ροι 
Απ^ ΠερβΙδος, οΐ χρατοΰντες Ιως «ης νήμβρον, χαλ 
έκολέμηαβν τήν γενεάν του Μαβιού, χαΐ ήφάνιαβν 
αυτήν. 'Κνφαξκν 6λ χα\ Μαρουάμ τήν κεφαλάρι α2ι• 
των. 'Γπε}Λ(φΙη«αν δέ ολίγοι του Μαβίου, χαΐ ϋιώ- 
χ^9αν παρ& ^ Μανροφ^ρων Ιως ττ^ *Αφριχ!}ς 
μετά χα\ (ν^ ΐΝγ4νου του Μα6(•υ. *0 6έ α0τ6ς Ιχ• €ίδ &886θ1ίδ ίη Ηίδρ^ηί»» ΐΓ>]6€ΐΙ» ΐ6ΐηροπ5υ8 1υ- Ι^ γόνος του ΜαβΙον μετ' Ιλ(γω¥ τινών 2ΐ8«έρ«α•ν εΙς 

βιίηί^ηί Β1ιίηο1ηΐ€ίί, ηοιι[τ6Γθ Ρθ|θηΑΐΐ.Ίι1 τβΓΟ 8ΐ> 

})ί5ΐθΓίοί8 ηοδΐη8 βοηρίο οοηβί^ηλίυω ηοη 68(• Κχ 

ηαο βηίω ζ Οοΐΐΐιίβ ορίΑ ηο^ι^ηϋ Κοιηβ ΓσΗ, Βό* 

ιηβηοΓυηι Τ68 ΐ2ΐ)«Γ2€ΐ3π €ΐ πιΊηυί οοβρβΓυηΐ : ηοο 

ςυΙβρίΑπι ΙιιβΙοπΰΟΓυηα Βίβραπί» ιηβικίοοβιη ΓεοίΙ, 

ηβςυβ Μ^ιτίβ ρο$ΐ6Γθ8 ιηβιηθΓ8νίΙ. Βββιΐί &υ(6ΐη 

ΤΙΐ6θρΙΐ2ΗΙί8 1ιΊ8ΐοΗ2 810 )ι&1)6(. Εχ8ΐίηοΐυ8 Η^ςυβ 

681 Μ&νΐ89 δΑΓ806ΙΐΟΓαΐη ρΠΙΙΟβρΒ, ρΟβΙςυ&ΠΙ 6Χ6Γ- 

άΐιιηο (ΙυχβΓ&Ι &ηηί8 νί^Ίηϋ 86Χ 6ΐ Αιη6Γ88 ΓυβΓ&Ι 
31)1118 νί£;ίηΐί (|ΐι»ΙυοΓ. ΑΓ2ΐ)αιηςυ6 ίιηρβΓίυιη Ιβηυΐΐ 
ΑΠυβ 6]α8 λι'ιά &ηηο8 6. Ουο ιηοΓίιιο 1υηιυ11υ>11 
8υηΐ Αγ81)68 {^ΕιΙΐΓΊλ)ί, λίςυβ Ιη8υρ{[6ΐΗ€8 ΰυοβιη. 
8ίΚ)ί οοηβΐΊΐυβΓυηΐ Α1>(ΐ6ΐ3ΐη, Οΐίυιη ΖυΙ>6Γ. Ουί5υ8 τ\ΐ^ Ί«ηναν(αν Ιν ταΐς ήμέραις Ίουοτινιανοΰ τ•« 
'Ρινοτμήτου, ο&χ\ βλ του Πωγωνάτου (4). Τούτο Μ 
ιιαρ3ι το?ς ήμετέροις ΙστορικοΖς ού γ^γρ•9τ«ι« 'Αιρ' 
Λ ^αρ τιαρελήφθη ή μεγάλη Τ6μη «αρά των Γ4« 
τΟων, ήρξατο άχρϋ»τηριΑζ<«θαι τΑ ΤωμαΙχΑ κρίγ^ 
ματα, χα\ ούδεΙς των Ιατοριχων (5) των τη^ Ίαιν- 
νίας μέρων έποιήσατο μνβίαν, οδτε τϊ|ς γενείς τοΟ 
Μαβιού. Έχει δ& του ΜαχαρΕο» βεοφάνους ή Ιοτορία 
οΟτως. ^Αττεβ^ω οΙΙν ό Μα6(ας (6) ό των Σαραχηνών 
*ρχ^Υ^«. γεγονύ; στρατηγός 6τη κς* (7), άμηρ•ύσβΐ| 
β& !τη τκΐΐί' χα\ έχράτητε της άρχης των ^Αράβων 
ΊζΙβ Α υ16ς αύτοΟ Ετη ς' (8). Τούτου τελευτήσανΤος 
Ιταράχθησαν οΐ Άραβες της ΑΙΘρίβου (9), χα\ βιε- ΑΜδΕΙϋΙ ΒΑΝΟϋΒΠ ΝΟΤ^Ε. 
ίϋ, Βίϋίάίηηι αηίβιη ίηΐβτ ΑταΙ)€$ έχοτ^ίά β$ί. Οχι Ο ^ά^ιο ΒίΙτρΛ ηαΐΐ, ηΗ08 ηίηίΓυαι ηινΙ5υ8 ι!βροη«• βηίηι άαβτϋ Ιοοα ί$ηη€η Λϋε αΙΐεήΗ0 Α/«ιη Η^ρο 
(«/η, Μιιαηιεά αβΜΤΜήί^ ά€$ίά£ταΙίαηΐ ρήηάρεη : ςιιιί 
νΰΓΟ 8}βτίαιη €1 ^Ερί/ρΐίίψη ΙηΰοΙπεη Μανίαηι ρτοηο" 
νβΐίαηΐ : οη^ηι ραη $Ηρίήοτ εχίίϋα, βί ιηιρ&Γίΐίΐη 
ο^ϋηηίί ΑΜΜΟΙ νψηίί ^ηοΙχογ. 

(2) Ββ Ιιοε Ι)€Ηο ίηΙΰΓ ΑΗιη θΐ ϋΑνΙλπι 8ίο 80Γί- 
ΙμΙ Τ1ΐθορΙΐ3η68 Βηηο 15 ίιηρβιϋ 6οη8ΐ3ηΙίβ : Τούτφ 
τω Ιτει Ιπεατράτευσεν Μαυίας χατα "Αλή* χλ\ συν- 
αθροίζονται αίλφότεροι Ανάμεοον Βαρβαλ^αοου , εΙς 
τνΚαισάριον πλησίον του Εύφράτου. 01 δλτου Μαυ- 
Ιου έπιχρατέστεροι γεγονότες τ^ ύδωρ £λαβον* ε{ς 
δ^ψαν τε έλθόντες οΐ του Άλη λλειποτάχτουν. Μαυΐας 
δΐ ούκ ήθελεν πολεμήσαι• άλλ' άιιονητί τήν νίχην 
ήοατο. ύοε αηηο Μανίαί ίίΙΙηιη αάνβηΗ$ ΛΙΊηι ιηο- 
υί( : €Ι ίη ηΐΰΐϋα ΒαΓ^α/ιυί ρΙαηίΐί€ αά €ΰβ$αηΐίτη 
)ΗΧία ΕηρΙηαίβηι ηΐβτηίίβ βΧΰΤΰΐΐΗηι εάπχΐί. Μανίω 
α€Η$ νκίοτ'ια $ΐίρ€Τίοτ έ/[€€ία βιπηΙε βη€ηΙα οζοηραΐ : 
%Ίΐϊ νενο αήδΜ Αϋί ίηναάβηΐέ^ η»(ίΐ€< α^ιιαΓχηιρΐ^ηιι Γΐα νίήηηι €ϊ αηίτηΙ «ίβ/ί^ιΐΜΐη ραΙι>6αιιί«Γ• Μαύα$ ^ 1)υηι. 108 ΙΙΙυο €χρο8ηίΐ Μ8τί2ΐ8, ββιη η2|Ιοη6ΐη ρΓΐμβ ίη- 

Ιίηί €ορτοιΐ70[ΐί : 0( δέ περισω^ντβς υΙοί τ$ χα\ 
αυγγενείς του ΜαρουΑμ Ιλθ^ντες Ακ* ΑΙγύντου βίς 
Άφριχήν, χάχείθβν Αντ*περάσαντ•ς τ6 διορίζον μβ« 
ταξυ Αιβύης χαΐ Ευρώπης της χατΑ φ» *0ρΐ€0ΐν^ 
στενής Ιαλάσσης τδ λεγ^μενον £έ«ται, τή|ν της Ευ- 
ρώπης Σπανιχήν φχησαν μέχρι τούδε του ^ρ^νου , 
Εχοντες τινας προχατοιχήσαντας α(^(, των Αιι6 
Μαυίου διά πλοίων έχριφέντων έχεΓφ» ανγγβνεΤς 
αυτών, χα\ της α{[τής θρησκείας. Εχ ηοΐΐκιβ αρρ^^ 
ΓβΙ 80ΓίρΙθΓοηι ηο8ΐηιιη ΙιΊο οοιιΓυηιΙβτβ βχρβοιίίο- 
ηβηι ρππίΗΐΐ), (|ΐΐ2ΐηη Αγ2ιΙ)68 ίη ΑίΓίοαιη ΓβΰβΓβ, ΰυιη 
Ιι.ΐ€ 8601111(1», ςυΦ Αοοίάίΐ ιβΙογΓοοΙο ΜλΓυβιη » 
ΜαυΓορϋοΓίβ ; ιΐβ ςυ& ςυί<]οιτι 1ο<]υίΐυΓ Τ1ΐ6θρΙι«ιι«9 
8ηηο 9 ίηιροΓϋ ΟοηβίβηΓιη! εορΓοηνιπί. 

(5) Οβ Μ^νίχ ροδίοηβ, ςυί ίη Ηί8|ΜηΙ» κ^βα- 
ηιηι, ν'κΐβ ΚοάβΓίοαιιι Τοίοΐ&ηυιη ίη ΐΗ8ΐ0Γί& Λγ»- ^α(ξν* ρταΙία$Η άίΐτύααη» αΙ^ίίΐΗ€ ηΙΙο Μοτβ υΊοΐο- 
η'αηι ίηΐιί, ^ 

(5) Ορίίιηβ εοηνοηίΐ Ιιίο ηυιηβτυβ «ηηοΓυαι ; η^ιη 
2 ιυοΠϋ Μ.ινΐ2β, ςα» &οα<1Κ &ηηο 11 ίπιροΓϋ €οιι- 
«»ΐ8ηΐίηί Ρθ{[θΐΐλΐί, ΓΙιηβΙί 678 Α(1 ληηυιη 8 Οοηδί^η- 
Ιίηί ΟορΓοη^ιηί» €1ιηδ(ί 748, ςαο £(ΐ0Γ&82ΐιίΙ» οΐ 
ΜϋΐίΓορΙιΟΓΐ 3(1νβΓ8υ8 Μ3Γυληι 6χρ6<Ιίΐίοη€ΐη ιηονο- 
ταπί» 3ηηΊ ίηΐβΓοοάυηΐ 86ρ(υ3({ίηΐ8ΐ : (Ιο <]μ» ςυίάοιη 
βχρώίΐΐοηο ρΐυπϋυβ 8($ίΙ Τ&βορΙίΑίιββ Α(1 λοηυαι 8 
6]υ8(ΐ6ΐιι ΟορΓοηγιηί. 

(4) Μ8Γυ&ιη & ΜνυΓορΙιοηδ αοοίβο, 6]υ8 ΑΙΙί αο 
ΓβΠιιυΙ &(Βιΐ08 οϋίαιηίι&ΐίύαδ δυρβΓδϋΐΟδ, βχ Μ^γριο 
ΐύίκΓανβΓυηΙ ίο ΑίΓΐβχιιι ; ίη(Ιο ϊλλτ\% 3η|[ΐΐ8ΐί ίΓβ- 
Ιυιη 1•ΊΙ))|Τ|ΐιιι αΐι ΕυΓορ» ]ιιχΐ3 Οοβ&υυιη ύίβίβτιηί- 
ΐΜΐΜ ΐΓήίοίβηΐββ (δβρίθ Ιοορ ηοιηοη ί^οΐιιπι οβί) 
Ηΐ8ρ9αιίλΒΐ ΕοΓορ» ΐΜΓΐβοι βίϋ Ιιο€ υδςυβ Ιβιηραβ 
Ιΐ4ΐιιβΓααΐ{ «Ιϋ 1ίο€ΐ βνρβηϋϋοαί» 6]α»<ΐ€ΐιι, «ι ι•χ (6) ΤΙιβορΗ^ηβε Μ^νίχ ηοοΓίβιη Αοηο 9 Οοηιΐβη• 
Γιηι Ρθ(ζθΠϋΐί ΐΓΰϋίι : Τούτψ τφ Ετει άπ«β£ω Μαυΐα; 
τών Σαρακηνών παώτος βζσιλευς μην\ *Αρτεμισ(φ 
ς-', Ινδιχτ^ώνι α'. Ι'έγονε δέ στρατηγός Ιτη χ^ΚαΙ 
ήμήρευσεν Ετη χδ'.. ϋοΰ αηηο ηιβΜί9 λρτίΐη άί$ 
$€χιο, ίηάΐΰίίΘΗΒ ρπιηα, Μανϊα$ ρΗιηΜε 5αΓβ««ηο- 
τα^η τβχ ίείΐιο (Χ8ΐιη€ΐία €6ί, ϋίηΐύ <ν«ε ι/ν(«Μ μ 
ς€8$ΐι αηηοί νίριαίί, αιη€ταιη εε Γ€ηΜηιηιΗί ολλ^μ 
η^ίηΐί ηιιαίηοΓ, 

(7) ΤΙιβομΙ»3η68 οϋίΐυδ θχ οο4ίοβ γο^Ίο Η^ϋύΙ, Ιτΐ| 
κ'. 1ΐ3 οι Μι&€6ΐΐ3. ϋοϋίοβδ ΤΙιβορΙΐϋΐιίδ, Ραΐλΐίηί €ΐ 
Ρ<ίγΓ68ί!ΐιιί Ιΐ3ΐ)6ΐιΙ ϋΐ 8€πρΐθΓ ηθ;>ΐ6Γ, Ετη χς^• 

(8) δίο ιη$. Οοϋί'χ. Ταίιυΐ» ΤϋοορΙι^ηί» Ιχίϋ «ηησ» 
ΙΓ68 &5α€ί1)υηΐ. ΙΙίο &ιιΙο:ϋ Ιζίϋ Οοίΐΐ'οιιο *Εζήδ, βΐ 
ίλίκΐυΐρΐιο ΟΗίά ιΙίοίΐυΓ. 

(9) Οο Ιιιιο Γ6 1θ({αίΐυΓ ΤΙιοορΙιαηοδ αηηο 15 μα- 
ροπί Οοη8(8ΐηΐίιιί Ρο^οαιίί, δοϋ «ΙίνοΓδίδ νοΓ5Ι«• <0Κ ΟΒ ΑΟ)ΠΝΙ3ΤΒΑΝ00 ΙΜΡΒΗΙΟ. 206 

γκρ6έντ•< χ«νέο«ηΜν ΙαυτοΙς Αρχηγέ *Αβδ(λ2ν«^# Α «ηόΐϋβ ϋ, ςαι ΡΙκβηΙοβοί^ ΡιΙμιΙβαιιι βΙ 0«ιηϋ€«ιιη υΙ6ν•Ζουβέρ. Τοδτο άχούσαντ^^ οΐ τ^ •οιν<χη¥ χα\ 

Ιρχονταιι 1^ Ούβ^ν Αμηρβίν ΙΙαλ«9τ(νης, χαΐ προ- 
βάλλονται Μαρουάμ, χα\ Ε9Τ&9ΐν α6τ^^ν Αρχηγλν, 
ΜβΙ χρατιΐ νΐ^ς &ρχ9|; μξνας (Κ. Τούτου 5έ ήλβυτή- 
ααντο<, *Α6ιμέλ*χ Ι υ16ς αΰτονβιοΜχκται τήν αρχήν, 
Μΐ\ χρβτβΙ έτη μ^', χα\ μήνας ς'. Κα\ χβιροΦται τοίίς 
^ρΔννους, χα\ &ΐ6οχη<νΕΐ τ^ν *ΑβΙβλ2ν υΙ^ν Ζουβ^ρ 
μ\ ^ΙιΑ^οχον. Έν τοΰτοκ τιλευτ^ Κωνσταντίνος 
6 βανιλιΟς ό υ^ του ϋωγνν^ου (10), χρατήοας 
τ4^ 'Ρωμαίων Αρχήν Ιτη ιζ** χα\ («αοΙλιυ^ν Αντ* 
αύτου 'ΐονατινιανί^ 6 υΙ6ς αύτου. Πστέ