Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (1ί§ίΐ3ΐ οορ)- οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓοκοΓνοΐΙ Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο^ηηοίΐ Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρ^η οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋίκΰονεΓ^ΒΙο οηΐίηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Ιΐιε ςορ>τί§1ιΙ Ιο οχρίτο 3ΐΐ(1 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΗς »1οπΐ3ίη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ>οΙ: ίκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςορ)^!^!!! ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τί§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρίταΐ. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οπΐ3ίη πιβ^' νίΐτγ ςοιιηΐτ^' Ιο ςοιιηΐΓ^. ΡιιΒΗο (Ιοπι^ίη Ιχ»ο1^κ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3>'5 Ιο ϋΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙίη§ 3 \ν63ΐΟι οΓ ΙιίκΙΟΓ)^, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 ΛβΓκ οΓίδο (Ιίίϊϊςιιΐΐ Ιο (ϋκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐίοηκ ίΐηύ οϋιεΓ ιηω^ίηΒΐίΒ ρτεκεηΐ ίη ϋιε ογι^ιοβΙ νοίιιιηε \νί11 3ρρε3Γ ίη ϋιίκ ήΐε - 3 Γ6ΐηίη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιίκ ΙχιοΚ'κ Ιοη§ ίουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ριιΒΙίκΗοΓ Ιο 3 1ίΒΓ3Γ^ 3η(1 Γιη^ΙΙ^ Ιο ^οιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

Οοο§1ο 15 ρΓοιίίΙ Ιο ρ3ΓΐηοΓ \νίΐΗ ΙϋΐΓΒΠβΒ Ιο άϊ$ϊ62β ριιΙιΗς »1οπΐ3ίη πΐΒίεΓίΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& ϋιειη \νί»ΐ6ΐ>' Βςςεκκίΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3ίη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 3η(1 \νο 3γο ιώογοΙ^ ΙΗοιγ οακΙοιΙίΒηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιίκ λνοΓΐ: ίκ «χρεηκίνε, κο ίη ογ»16γ (ο Ιιεερ ρΓονί»ϋη§ ϋιίκ τεκοϋτΰε, \ν6 ΙΐΘνε (^ί&η κίορκ ιο 
ρΓονοηι οΒιικο Β)- οοιπιπϋΓοίοΙ ροΠίοκ, ίηο1α(1ίη§ ρΐ3θίη§ ΙοεΗηίθ3ΐ γοκΙγιοΙιοπκ οη 3ΐιΙοηΐ3ΐθ£ΐ ι^υοΓ^ίη^. 
\νο αΙκο ακί^ ιΗαι )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ίοηιηΐβΓίϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (1οκί§ηαί Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β)- ίη(1ίνί(1ιΐ3ΐΐΐ, 3η(1 \νο ΓοςιιοκΙ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρ6Γ5θη3ΐ, ηοη-ςοηιηΐ6Γςί3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοηιαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ Κδη»! 3ΐιΙοπΐ3ΐα1 ςιιΟΓίοκ οΓ 3η^ ϊογι ιο Οοο§1ο'5 ϊ^ϊΙοπι: ΙΓ ^οιι 3Γ0 οοη(1ιιοΙίη§ γο503ΓοΙι οη πΐ3θ1ιίηο 
ΐΓ3η5ΐ3(ίοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γεςο^ηίϋοη ογ οϋιεΓ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 Βςςεκκ (ο 3 ΐ3ΐ§ο ^ηιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ ίκ ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ ιικ. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς ϋοηιωη ηΐΒίβΓίΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ ίΐηύ ηΐΒ^' 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊηίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:" >όιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ίκ εκκεηΙί^Ι ΓθΓίηΓθΓπιίη§ροορΙοαΙίουΐ ιΗίκ ρΓοίοίΐ αη£ΐΙιοΙρίη§ ώοπι Γιηίΐ 
3(1»ϋΙίοη3ΐ ηΐ3ΐ6Γί3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: δεΒτςΙι. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ τεηιονε ί(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΗ3ΐονθΓ ^οιΐΓ ιΐϊο, ΓοηιεηιΙιεΓ ϋΐ3ΐ >Όΐι 3Γ6 Γεκροηκίΐιΐε Γογ εηκιιτίηξ ΙΗ^Ι \νΗ3ΐ ^οιι 3Γ0 (1οίη§ ίκ 1ο§3ΐ. Βο ηοΙ 355ΐιηιο ΙΗ^Ι ]ιΐ5ΐ 
Βοε3ΐΐ5θ \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; ίκ ίη ΐΗο ριιΐιϋς »1οηΐ3ίη Γογ ιικεΓΚ ίη Οίε υηίΐε»! δοΐεκ, ϋΐ3ΐ ϋιε \νοΓΐ: ίκ βΙκο ίη ϋιε ριιΐιΐίς ϋοηιωη Γογ ιικεΓκ ίη οϋιεΓ 
οοιιηΐΓίοϊ. \νΗοΐΗθΓ 3 Βοολ ίκ κΐίΐΐ ίη ςορ>τί§1ιΙ νΒΓίεκ ΓΓοηι ςοιιηΐΓ^' Ιο ςοιιηΐΓ^*, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓογ §αί(ΐ3ηοο οη \νΙιοΙΙιθΓ ^η^' κρεςίής ιικο οΓ 
Βη^' κρεςίής Ι^οοΙ: ίκ 3ΐ1ο\ν6»1. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε ϋΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5θ3Γθίι πιο^ηκ ίι 03η Βο ιικαΐ ίη δη)- ηι^ηηοΓ 
βη^^ΐΑΊιεΓε ίη ϋιε \νοΓΐ»1. €ορ>τί§1ιΐ ίηΓΓίη^εηιεηΐ ΙίΒΐιίΙί^ ς3η 1>ε ςιιίΐε κενβΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

Οοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§αηίζο ιΗο \νθΓΐ£ΐ'κ ίηΓοΓηιαιίοη αηίΐ ιο ηιαί^ο ίι υηίνοΓκαΙΙ^ 3θοοκκίΒ1ο 3η£ΐ υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3οαΓθίι ΗοΙρκ [ΰϋίΙοΓΚ 
(ΙίκοονοΓ Ιίιο \νθΓΐ(1'5 ΙχιοΚϊ \νίιί1ο ίιο1ρίη§ 3ιιιΗογκ αηιΐ ριιΙίΙίκίιΟΓΚ Γοαοίι ηο\ν αιιιΐίοηοοκ. Υοιι 03η κο3Γθίι ΐίΐΓθυ§ίι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

3ΐ |ΐι1ι1ιρ : //ί^οο1^Β . ς•οος•ΐΒ . ^ο^^η/| -^ν ί ^ ..4 ν' 


- ^-. ^ΑΤΚΟΙΟΟΙ^Ε 

ΟυΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ 

η ΗΒυοτΗΕΟΑ ιΐΝΠΈΚδΑυβ, ππεεκΑ, ιικιιοιιιαΒ, οοηηοολ, οε(χ>νοιπι;ι. 

1 1$$. ΡΑΤΚΟΜ, ΟΟΟΤΟΒΟΗ δΰΚΙΡΤΟΚΙΙΜΟΙΙΕ ΕΟΰΙΕΚΙΑβΏΟΟΜΙ^ αυΐΑΒ ^νο ΛΡ08ΤΟΙ.ΐαθ ΛΟ ΤΒΜΡΟΗΑ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΙ III (ΛΝΝΟ Ιίΐβ) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝΙΒ 
ΒΤ ΑΏ αΟΝΟΐυΐ ΕΙ.0ΗΕΝΤ1Ν1 ΤΕΜΡΟΒΑ (ΑΝΝ. 1489) ΡΗΟ βΒ^αΐ3 ΚΙΟηϋΒΗϋΝΤ. 

ΚΕΟυδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙΌΟΙΟΑ 

(ΗΙΗ10Η αυ£ ΕΧδηΐ£ΗΕ ΗΟΝΟΗΚΝΤΟΒΟΗ ΟΑΤϋΟίΐα^ ΤΙΙΑ01Τ10ΝΙ8 ΡΕΕ ΟΟΙΝΟΒΰΙΜ ΡΒΙΟΒΑ ' ΐΗΤΚβ •■ ουΗςοι κ ΜΟΗΙΝτΙ ΕΙΙΒΒΚΙΙΙΙΗΤΙΒυΒ, Ο ■Τ*ΤίΒΤΙ09, ΒΤΚτίΙΙΤΙΟΙβ, ΑΝΛ1.ΤΤΙΟ*, Ι 

υτυκοιουκ, ΟΛΚΟΝίϋΐΐΗ, οιίΕίτυΗ&ηι, ΗΐΒΤΟΒίύϋΜ, : βΑΟΚιΈ, Εχ ουο Ι. Βκυιι ΙΤΙΛΗ υκυίβυιβιιυι ρ&τηυκ,Νκ υΝΟ ουιηβϋ 

τ οΒτιυΗ αυΐΝΐΜ ΡΑΤΒΕΐ (Τ ΐΗ ουίΒυ• ορκηυιι 
υΒΒοηυκ ι τ ΕΗΒθΝθΐ.οαταΑ, ■ΗΠΟ ΑΜυΚΛΤΤΒΙΙΗΛ, Ο,ΒΤΕΒΙΒαυΕ ΟΙ 
^ί,ΠΊΜ ΟΟΛΟΤ^β, ΙΚΤΕαηίΤΛΒ ΤΒΧ1 

.(ΙΗΙΝΟΗ ΡΚΗΟυΛΜ ΕαΚΜΟΟΙ ΒΙΒΙΟυΒ 

:ιαυιτ*8, ρη,ΒΒΕΒΤΐΗαιη ιβτ^ 
ιυκ ηΐΑακΒΗτοΗυιι αρυιαυίΛΐιΐιΙιαυι 

»Κ0β(Ι(ΛΒΙΒυ0ΤΗΒαΛ,ΙΙΟΡΒΙ)ΙΒ0Β ΒΤ ΜΒΒ. Λ00ΙΙΝ1* .«Τ1ΤΙ8, ΙΛϋΟ», 1.1Η0υ*Β ^ΟIIΗΑΒ^Iη 
νηΤΙΜΙΗΤΙΒΙ» ΟΟΑαίΠΙΑΤΟΗυΗ• 

5ΕΚΙΕ8 ΟΚ.ΕΟΑ 

ΙΝ ΟυΑ ΡΚΟϋΚϋΝΤ ΡΑΤΚΕ8, ΟΟ0ΤΟΚΕ8 ΒΟΚΙΡΤΟΚΕίΙΟυΒ ΕΟαΕδΙ* αΚίΟΛ 
Α 8. ΒΑΒΝΑΒΑ ΑΠ ΟΟΝΟΙΙΙΙ Κί-ΟΒΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΙΙΛ; 

ΑΟΟυΒΑΝΤΕ α. -Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΒΟΟΤΗΕΟ^Κ ΟΙΛΒΙ |]ΝΙ\ΈΒ5.Κ 

βίνκ 00Κ8ΟΟΙΙ εΟΗΡΙ-ΕΤΟΗϋΙΙ 1Π ΒΐηουΐΟΒ 8αΐΕΜΙ.Ε Εα€ίΕ81λ3Τ1ΰ£ ΗΛΗΟϋ ΕΒίτοηκ. ΡλΊΚΟΙΟΟΙΜ ΟΚΜϋΜ Τ0Μϋ8 ΟΧΙΙΙί βΒΟΒβΙΟδ ΡΑΟΗΤΗΕβΑ. ΕΡΗΒ^:Μΐυ8 €[1Κ0Ν00ΒΑΡΜΠ5. ΤΗΒΟΙ,ΒΡΤΠδ ΡΗΙΙΑ0ΒΕΡΗΙΕΝ5Ι3. ΡΑΗΙ8ΙΙ8 

ΑΡυΟ ΟΑΚΝΙΕΗ ΡΚΛΤΚΕδ, ΕΟΙΤΟΗΕδ ΕΤ Ι. -Ρ. ΗΙΰΝΕ δυ(Χ:Ε880ΗΕ3, 

1Μ νΐΑ Ι>ΐεΤΑ : ΑνΕΚΡΕ 00 ΗΛΙΝΕ, ΧΜ, 

1891 νΜ43 ΒΧΰαΙΰβΙάΤ. ΛτίΛβε «μμ)Μ 

ΓΐδίΠΟν 

ΤΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΗ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΙΤΤλ< 

ΠΡΟΗΚΟΤΣΙ 

£ΦΡΑΙΜΚ>¥ ΧΡΟΝΙΚΟΤ &ΑΙΣλΡΕΣ. 
ΟΕΟΚΟΜ 

ΡΑΟΗΥΜΕβτΕ 

ΟΡΕΒΛ ΟηΝΙΑ. 

ΕΡΗΒΛ:Μ11 ΟΗΒΟ^ΟΟΚΑΡΗΙ Ο^δΑΚΕδ 

ΤΗΕΟίΕΡΤΙ ΡΗΙίΑΒΕΙΡΗΙΕ«8Ι8 8€Κ1ΡΤΛ Λ80ΕΤΙ€λ. 

ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝΟΟ ΒΚΟΟΟΝΟΘΟΕΝΤΕ ^.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 
ΝΗΙ•Ιλββ« €1αΗ «Μίτβηη 

Νη εΟϊΐυνΚ ΕΟΙΙΡΙΒΓΟΒυΜ ΙΚ βΐηΰΙ]Ι08 ΕΟΙΕΙΠίε Βα:ΐ£5ΙΑ5Π££ ΗλΙΙΟβ ΕΟΙΤΟΒΒ τοΜυδ ΡΜοη ΡΛΚΙ8ΙΙ8 

λΡυΟ ΟΛΒΝΙΕΒ ΡΚλΤΚΕ8, ΕΟΙΤΟΚΕί ΕΤ ;.-Ρ. ΜΐυΝΕ 8υεεε850Β£8, 
1Ν Τΐλ ΟίσΤΑ : Λ¥ΕΙΐνΕ ΩΟ ΜΑΙαΕ^ »8 ΤΒΑΟΙΤΙΟ εΑΤΗΟΙΙβΑ 

8£€ΌΙΌΜ XIV. ΑΜΙ 1313-1330. ΕΙϋΝεΗϋδ 

ΑυοτοηυΐΝ ετ οΡΕΒυΜ ουι ιν ηοο τοινο οχίΐιι οοΝΤίΝΕΝτυκ ΕΡΗη^εχιυβ αΐΗ(»ιοακΑΜΐυ& 

Εάϋονί» Κοίηαηϊ Ρταίαϋο. 

Ε|»ίΐΓ8βΐϋϋ β.€<;λΒΕ8, & ^α1^ο 6»8&γ6 &(1 ΗίοΙι&βΙβιη Ρ&ΙφοΙο^οι. €οΙ. 9 
ϋ 

349 ΤΗΕΟΙ,ΕΡΤυδ ΡΗII.λ^Ε[^ΉIΕΝδIυΜ ΜΕΤΚΟΡΟυΤΑ. 

Νοίϋία. 

06 &1)8θοπ<1ίΙ& ορβΓ&ΐΐοηβ ίη 6ΙΐΓί$ΐο 61 ρΓοΓβοΙα ίη νΐΐα ιηοη^ϋ^Ιίοα, 6χ Φιλοχζλιορ των 

Ιβρών νητττιχων. 

Ο&αΐίοαιη οοιιιραηοΐίοηίβ 6χ ηιβάίΐαΐίοηβ οϊΐβπιί ]αάίοϋ. 379 

381 
^03 6Ε0Κ6ΐυ8 ΡΑΟΗΥΜΕΚΕδ. 

ΝοίΗία 6Χ Ιβοηβ ΑΙΙαΙίο Ώβ ββΟΓ^ϋκ. Ιη8ηηί ατρητη^ηία άβοΙατηαΗοηηΜ ^ΐίοε, $ο- 

ρΜείαπίτη τηοτβ, βχβηβηϋ χηρβηη ρναϋα ωιηρσβηα ΡοΰΗι/ηι^τα. 407 

Νοίίϋα αΙΙβνα βχ ΓαΜο. ΗατΙββ, ίοιη. VII. 421 
Ρβίή Ρο$8ίηΐ, 8οο. ^βί^η^ Όβάίοαϋο αά υΓύατιητη ΥΙΗ εητητηητη Ροηίί/ίοβιη^ ίη ρβηοηα 

ββΟΓρη Ρα€Ηί/ιη6Γ(Β. 435 

ΡβίΓΗΒ Ρθ8$ίηη$ Ιεοΐοη. 437 
ΟβΟΓ^ί Ρ&οΙιγιηβΓΦ ΗιβΗΑΕί Ρ\ι.£0ΐ.06υ$ βίνβ ΗΐβΙοηΑ Γθταιη α Μίοΐι&θΐβ Ρ&1»οΙο;;ο &ηΐβ 

ίιηρβπηπ) 6( ίη ίιηρβηο ^βδίαπαπι. 443 

ΡβΙνί Ρθ8Βίηί αά ΠίεΙΟΓίαηι νεπιγη ΜίοΗαβΙιε ΡαΙωοΙορί 01}8βΓναΚοηβ$. 99*> 
Αρρβηάίχ αά Ρβίή ΡυαΒίηί ο\)86ΓΌαΙΊοη6$. — 8ρδθίηίβη 8αρί^ηίϊΛ Ιηάοηιηι νεΙβΓαη. 1217 
• • 


• « • < 
•. • • 

• ,•.• • ^ ΑΝΝΟ ΟΟΜΙΜΙ ΜΟββΧΙΠ . • • > ΕΙΉΒΙΗΙ118 (ΙΗΒΟΜΙίΜΐ ΑΝΟ. ΜΑΙ Ρβ^ΡΑΤΙΟ. 

(8οΓίρ(θΓα3ΐ ΥθΙθΓαιη ηογ& ΟοΗβοϋο, (οιη. III, ραη ι.) Ηί8ΐ:οή& Ηοιη&ηί ίιηρβΓϋ, ςαοά οιαΙαΓβ ία ΟοάάβηΙβ θχβϋηοίαιη, Ιοη^β άίοΙοΓηίαβ ίη 
Οιίβηΐβ αβςαβ &(1 οβρίλΐη & ΤαΓοίβ Οοηβΐ&αϋηοροΐίιη νίίαιη βα&τη ρΓορα^ανϋ, ιηυΙΙοΓαιη ρΓοΓβοΙο 
ίη§;6ηί& ί&οηΙΙ&Ιβακιαβ 86ΓΐΙ>6η(11 θχβΓβοίΙ ; αίςαβ ίη Ιιίβ ρΓΟΒοίραβ Βγζ&αΐίηο» (αΐ ναΐςο ΙοςαίιηοΓ) 
Γ&οοηάΐ οΗβ 1ιοιη1ιΐ68, ({αοηιιη ιη&βη& βΙ ρθΓαΙίΙία νοΙαιηίη& α Ο&Ηίο&ηίβ οΐίιη Ιγρίβ αοοβρίοιαβ, 
ηοηβ &αΐ6ΐιι οοηβοοί&Ιίδ οαπ8 τβοο^ξηϋΒ. ηοήβςαβ ιηοηααίθηΙίΒ Ιοοαρίβίαΐα, Θβηη&ηί Ιιοηιίηββ άοο- 
ΙίββίΕηί, οοηβϋΐο βΐ ορβ ϋΐ. ΝΙβ1>α1ΐΓη, ταηηβ βχ1ιί1)6η(. Μίΐιί βχ ίίβ ςαί Οωβ&Γθ&ηι ΙιίβΙοη&ιη βοιΐρ- 
βθΓαηΐ ναΐίΐβ αϋΐίδ αίςοο βχορΙβΜΗβ νίβαβ ββΙ ΈρΙΐΓβθΐηιαδ^ ου]α& βΙίΓοηίοοη ί&αιΜοίβ νβΓ&ί1)08 οία- 
1>0Γ&Ιιϋη, &1> ίοαρβηΐ ΓοηάαΙοΓβ ^α1^ο β»8&Γ6 α8ςοθ&άΓ66θρ1&αι&βΓ«βοΐ8 6ΡΓ&αοοΓαιηάοιηίη&Ιίοα6 
€οη8ΐ&ηϋηορο1ίιη, ρβΓ ιηίΙΙβ ββϋίββΐ αο ΐΓ606η1θ8 &ηηο8 βχΙοηάίΙτίΓ. ^&Iη Ιιιο 1ιΐ8(θΓί6υ8 ηοη 8θ1ΐιΐη 
ίηβάίΐαβ 6Γ&1, νβΓαιη βϋαιη Ιαηίδβ Γ&Γϋ&Ιί8, υΙαοηηί8ϋααηίοο1)ίΙ)ϋο11ιθ68βΥ&Ιίο&η8θ οοάίοβ 10038α• 
ΡΘΓ6886 τίάβ&ΙυΓ. Ρπηια8 Ιιαηο ααοΙΟΓοα) οοηιιηβπιΟΓ&νϋ, ςυοϋ β^ο βοί&ο), βδβουΐο ςαΐηΐο άβοίιηο 
Κ&ρΐι&θΐ νοΐ6ΐβΓΓ&ηα8 ία οοπιαίθηΙ&Γϋβ αΓΐ)&αί8 1ϋ). χν, ρ. 176 : ΕρΗτο^ιη Θί'ΰβαα3 άποβηΟ» αύΜηο 
αηη%3 νϋαβ ρΗηοίρηηι ΟοπΒίαηΗποροΙίίαιιοηιτη ίαηιδίΰο οαηηχη€8€Ηρ8%1, φωά Οριιε ίη ΜΙίοίΚβοα 
Τα^έοαηα ΰ^τηι/ιΐΓ. Α1(}α6 Ιιοβ ΥοΙ&ΙθΓΓ&ηί ΐβ8ΐΙηιοαίαπι ηοη Ι&ΙυίΙ Υοβδίππι />β Λί^^ 6ν. ϋΐ). π, 
29. Οβίη(ΙβΕρ1ΐΓΦαιίαιη 88βρβ &(1 ραΓΐ68 νοο&νίΐ αι&ςαυ3 Α11&11α8(1),ςαίηαη6 ολΓοηο^ΓαρΑήιη ^^ 
ηιιτη, ηαηβ ιιιοηαοΑι/;7ΐ&ρρ6ΐΐΑ(,86(1ηα11&αιρΓΦΐ6Γθαηο(ίΙί&ηιΙιοηιίηΐ8ΐΓ&ί1ϋ.Ι.&υά8ΐ&&ρα€ΐ ΑΙΙ&Ιίοηι 
ΓΓ&^αΐ6ηΙ& ΕρΙΐΓβΒΟΐϋ Ιβ^ββ ίάβηϋάβαι 86 άβηιοη8ΐτ&ηΙ νο88ίυ8 Ηνεί. 6γ, II, 28, 29, ^β^^ία8 ία 
ΟΙοΜαΗο^ Ο&Τδβαβ ίη ΕΰΰΙββϊαβΗοΐΒ $ϋΗρΐοΗΒη$^ ΡβώΓίοίαβ ία Ον. ΜδΙίοίΗβ^α^ Ι^6ςαίο!α8 ία ΡαΙή- 
ατοΗαΙη ΟοηβΙαηΗηοροΙϋαηο, άβηίςοβ ΒΓυο1(6Γα8 Βίβί. ΡΜΐθ3. Ιοπι. III, ρ. 549. Ηί βαΐΓΛ &α€ΐθΓ68 
& 016 8ααΙ ο1>Β6Γν&Ιί ; αβςυβ Ιαηιβα άαΙ)Ηο ςαία εΗΙ ςαοςυβ 6χ ΑΠ&Ιίο ΕρΙίΓδβοιίααι α^τβηαΐ. ^&α1 
ΑΙΙ&Ιίαω »(1 βχοβΓρβαιΙβ ΕρΙΐΓθΒοιϋ {Γ&9ηιβαΙ& ϋ8ααιίαί88βοο(1ίοβ ΥβϋοαηοΙΟΟδ, νβΜβαΓβηηΛΓβαι, 
ηί8ί ναΓίβΙα1β8 86ΓίρΙαΓ3Β αΐίςαοί ρ6Γρΐ6χααι ηΐ6 Γβ(!(1βΓβαΙ(2). ΡΓδεΙβΓββ ία οοάίοβ^ βοβρίι&ΐο ΥαΙι- 
οααο ηοσιβη ΕρΙιηβαιΙί ηοο ΙβςίΙαΓ; η6ςο6 ίά 6^ο (ίίνίη&νίβββαι, ηί8ί οοαιρ&Γ&Ιο ΜΜχΙίοβ οαηι Ι&υ- 
ά&ΙΪΒ &1> ΑΙίΑΐίο ίΓ&ςαιβαϋβ, αιίΐιί ίααοΙαί886(. δαρ6Γ68ΐ 6Γ^ο αΐ Α11&1ία8 νβΐ αΐίίαι οοιίίοβαι ρΓ» 
ηι&αί1>α8 1ι&1)α6ΓίΙ, ν6ΐ οβΓίβ Υαϋο^αοαι αοαάααι ΓθΓΐ&88β Ιααι αοβρίι&ΐϋπι Ιβ^^ηΐ; ρ&αοοΒ αυΐβαι (1) Οθ οοηββηβίοηβ ρ• 435, 699, 702, 725, 776. 
£1 άί886Γ(. άβ ΟβΟΓ^ϋβ (θα. ΡαΙ)ηο. ΒίΙ). βΓ. Ι. Χ) 

δ. 664, 687, 607. ΙΙθοι άβ^Ρ8θ11ί8 (6(1. Ρ&1)Γίο. ΒΙΙ). 
τ. ι. Υ) ρ. 22. ΕΙ οοηΐΓ& Οτβγβΐιΐοαοχη ρ.306,330, 
526, 539, 614, 701. ΒΙ ίη &(1ηο(&ϋοη11)α8 αά ΑοΓΟ- 
ροΐϋ&ιη ο&ρ. 6, 13, 16, 18, 33. Ιάβπι Αΐ1&(ία8 άβ 
οοη8θη8. ρ. 435, βϊ &(] ΑοΓοροΙϋ&πι ο&ρ. 33,(1ί6ΐυπ) 
ΒρΙΐΓΦΟίϋ &ρρΓθΙ}&1 άβ ΤήηοΙ)! βρίδοορο ΒυΙ^&ΠΦ 
ρηπι&Ιί 8υΙ)]6θΙο ; ηοη ΒγζαηΙίηο,υΙ &ί( ΑοΓοροΙίΙα; 
ςαΑΓ6 6ΐ Β^ο&ά ΑΐΙ&ΐϋ ββηίβηΐί&αι ]&ηι &εο6θο.ΙΙυΓ- 
808 ίάβαι ίη &(1ηο1.&ά ΑοΓορ.ο&ρ.6,Γα111ί &11 ΒρΙΐΓ»- 
ιηίυπι ςυί Ο&οα&ΙβΓυπι ρ&Ιπ&γο&βιώ ρυΐ8υπι & 1»&ϋ- 
ηίβ Βγζ&ηΐίο η&ΓΓαΙ, ουπι ίρββ βροηΐβ &π1β& γ60Θ8- 
818861. ϋ6η1ςυ6 οοπΙγα ϋΓβγβ:!]. ρ. 701, 6^Γ6^θ 
βχρΗο&Ιάίοϋοηβπι πομπή έπεισοδιος,ςηοά δίί πβαιρβ 
8θΐ6αιηί8 ίη &υΙ&αι ίης^τβββυβ ηονί ΟΦβ&ηβ. Ου&πι- 
θ1>Τ6ηι ν6Γ8α8 6337, ίη Αίθχίο III, 8ίε βχρΙΙο&ηάαβ 
68ΐ; Ιθχίοο^Γ&ρΙιί &υΐ6αι νο6αΙ)υ1ί έιηισ^διος ταϋο- 
ηοηι (Ι6ΐη06ρ8 1ΐ8ΐ)6ΐ)αη(, ηβο ηοη 1253, γνίφων ; 6( 
▼. 1517, καινίς ; βΐ ν. 2096, τεργέριον ; ν. 3875, 
4141, 6ΐ &]ί1>ί 6γρ6χερ9ος. Ιΐ6Πΐ &ηιηι&άν6Γΐ6η1 ρΙιί• 

Ρατβοι.. Οβ. βΧίΙΙΙ. ΙοΙο^ί, ηοΐαηι (^ &(1ΐ2ίΙ)6Γί βΐ) ΕρΙΐΓβΒίηίο ηοη αά- 

άίηιίάίαπι ββά αά 90&πι1ίΙ)6ΐ Γγ&οΙι ηυπιβπ ρ&Γΐβπι 
βί^αίβοαηάαιη. 

(2) Ηο ν&ηβ1α(β8 ρ&ηΐιη ςυίίΐβαι ηίΐιϋ αΐίυά βυηί 
ηίθί πιβηάιι Ι^'ρο^ρβρίιίοα &ρυά Αΐ1&ΐιυηι : ραρϋαι 
νθΓΟ, ςυ1& !οΓΐ&β8θ ίη οοάίοβ νίάβϋ&ηΙυΓ άβίεπορβδ 
]6θΙίοηβ8,&1) Αΐΐαίίο ίυίββθ 8υ$ρίοοΓ Ι&οίΙβ ίηιπιυΐα- 
188. Νοηηυΐΐ» Ι&πιβη ν&η» Ιεοϋοηββ άίνεΓβυπι οο- 
άίοβαι (Ιβδί^οείΓβ νίάβηίαρ. 8ίο ν. 4764, αρυά ηιβ,ίά 
68ΐ ίο οοάίοβ ΥαΙίο&ηο,ββίτ^ς τυγχάνων ; αΐ ΑΙΙ&ϋυβ 
οοηίΓα Ογ63^ρ;1ι. ρ. 527, τυγχάνων τε. Αρυά αιβ ν, 
&)3{, βί 10238, 68ΐ έΟάδα; &1 ΑΐΙ&Ι. ένθάδε, υ1 ρ. 
241, η 2 όίχί, Αρυά πιβ ν. 7713, κραταρχεί; &1 
ΑΐΙβΙ. »(1η. 8(1 ΑοΓοροΙ. οβρ. 18, κατάρχει. ΙΙβπι ν. 
7716, αρυά ιηβ άνδρεΤον ; αΐ ΑΙΙαΙ. Ιοο. οϋ. άρεΤον. 
Αμϋά τηβ τ.7197 βΐ 8ΐίΙ)ί Οεοσοδ.; &ΙΛ1ΐΗΐ.8ά ΑοΓορ. 
ϋ&ρ. 13, Οεοδ. Αρυά πιβ 7206, έμπαΟεΐ Οε^ ; &1 
ΑΐΙαΙ. Ιοο. 01 1, εμπαθή Οέαν. Αραά ιηβ ν.7404,έπ£ΐ(χ- 
πεπαιχώς ; αΐ Α11&(. Ιοο. οίΐ. επεισπεπτωχώς. Αρα(1 
πιβ ν. 10355, πω, οΐ 10359, έχδούς ; αΙ ΑΙΙαΙ. πο» 
βΐ ένδο6 , αϊ ρΐΌρήο ίη Ιοοο άίχί. 11 ΒΡΗΕφΜυ ΟΗΕΟΝΟΟ&ΑΡΗΙ 12 τ&ΗβΙαΙββ ίρ&6 βχ80Γί1)6η8 βΰΓβοβΗΐ. ΡτύΓβ^Ιρ οαιη ίοΗοσι Ι&ηΙαιηιηθάο ρηιηαιη & οοάίοβ &1)βί(, ιη 
ααο οοιηβη ααοΙοΓίβ ββββ ^θ1)α^(,.τ&ϋί&8&βρI^ο^ ρο8ΐ ΑΙίΑϋί «ΒίΑΐβιη ίά οχοίάίβββ, οαιη οοάβχ ΡΙο VI 

• • • • # 

Γβςο&ηΙβ 00308 ηυηο 5ΐ603ηά^ιί.3[^Γϋ, α ΜΜίορβ^ο εοιηρ80ΐυ8 ίυϋ. £1 βαπο ιηΐΐιί η&ΓΓ&ηΙ, ιηοΙίΑ 

1ιυ]ΐ]8αιοά1 άΑαιιιΐ|β]$]ο^^ι'ΑΓϋΐη ίη9θίΙί& Υαϋβ&αίβ οοάιοίΐιοβ, ρΓδβ86ΓϋΕη (τΓ8Β618, &οοίιΙί88β. δβά άβ 

οοάΐοβ Ιι&οΐ6άη8. ?^Βίη•^^^ι ηβςαβ Αΐΐ&ϋυβ, υΐ άίχί, ηβςαβ &1ϋ 6Γ0(ϋΙί, ςαί(1ςα&ιη άβ ΕρΙΐΓΦΐηιο 

οΙχΓΟ^^'ΐ^.Ιιο^Ά&ΓΓ&Γβ νΐάβαοΙαΓ; ιηίΐιί ςυίάβιη άβ υΙγο Ιιοο ςυββΓβηΙί οοοογγ&Ιι&Ι ΕρΙΐΓββιηίιΐ8 ίΠβ• 

φΐ6α^1(ί«ώήβ8Χ11 ρ&Ιτί&ΓοΙια 0οη8ΐ&ηΙίαορουΐΑθθ8, βηίβ 8&ογ&πι βα&αι άί^οίΙ&Ιβιη, 1β^ί1ίιηΐ8 ηαρ- 

\ΐΜ8*|^θαοιΙ ; άβ ςαο ηοοαίηβΐίω ΕρΙΐΓβΒίηίο νβΓΐ>& Γαοϋ Ρ&ο1ΐ]ηηβΓβ8 ίη ρΓ&Βάίβϋ ρ&Ιη&τοΙι&Β ηοϋϋ& 

\. II, ]ϋ). IV, άυΐΏ &ϋ, ορίβοοροΒ ίοΐ6Γ6ΐυΙβΓ&86Γίαιίο&ϋοηβ8ρ&ΐΓί&Γθ1ι&ιηΓ6ρΓβ}ιβαάίβ8β,ςιιοά 1>οη& 

βοοίββί» ΕρΙίΓδΒΐηΙο βΐίο βυο άί8ρ6η8&ηά& ΓβΙίηςαβΓβΙ,ηοη βοηβΐίΐαίο ρΓΟΟΐ Ιβ^ββ 3α1)β1)&ηΙ οθοοηο- 

ιηο. Ηβ&ρ8β βΐ ηοβΙβΓ οΙίΓοηο^Γ&ρΗυβ ίη ρ&Ιη&ΓοΙι&ηιιη οαΐ&ΐο^ ιηβιηοΓ&Ι ιη&8οη1ααι ^ο&ηη^8 

XII Οΐίαω, ββά άβ 86 ίρβο Ιι&αά άίββΓίβ Ιοςηί βίς^ιβοΑί. Ε( Ιαιηβη φΙαβ αρρήιηβ βοα^ηιίΐ : η&ιηςυβ 

Ιιίβ ^ο&ηβ8 ραΙπ&ΓοΙι&Ιϋΐη Γβϋηυϋ αβςυβ αά ΟΙιηβΙί &αηυαι 4301; ηοβΙβΓ &ο1βιη ΕρΗΓδ£Εηίυ8 οΐιτο- 

ηίοοη 8ααπι αηηο 1313 εοηοΐαάίΐ. ^&1Ώ β^ο ίοηΙββΕρΙΐΓΦΐηίοα) οΙίΓοηοΙο^εΒ βοπαρβη , Ζοη&Γ&ω ςύίάβιη 

υ8ςαβ&ά Αΐ6χϋΙ0οιηη6η1ο1)ίΙαιη ; ΝίοβΙ&η ΟΙιοαί&Ι&ιη υ8ςυθ αά Β&1άαίηυιη1,ίιηρβΓ8ΐθΓβιη;άβίηάβ 

Τ6Γ0 06θΓςίυιηΛ6ΓοροΙϋ&αι. Α^β ΥθΓΟ ςαοά Ερ1ΐΓ8βιηία8 1ιί8ΐθΓί&ιη ροβϋβο ιηβίΓο βοη86ηρ8βΓϋ, 

ηβιηο ιη&^ηορβΓβ ΪΓ&βο&ΙυΓ; ρπιηο (]υί& β&Γιηβη ί&Εη1)ΐβυιη η&ΓΓ&Ιίοηίβ ρβηρίοαίΐαϋ ρβΓίάοηβαιη 

β8ΐ, βΐ αιβοιοΓί&ΐΏ Ιβ^βηϋαιη αρρππίθ ]αν&1; άβίηάβ ςυία Ρί8ίά&δ βϋ&αι,0οη8ΐ&η(ίηοΒ Μ&η&8868, 

Βίςαβ ΤζβΙζββ ίπαρααβ 8υα8 ΙιίδΙοΗ&Β νβΓ8ϋ)ϋ8 εοαιρο8α6ΓυηΙ ; ΐ|(ΐί ηί^ϋο πιίηαδ &αο(θΓ68, ρΓδββί- 

ραβςαβ ΤζβΙζββ, αι&^ηο υ8αί&ρυά βπαάίΙΟΒ 8αηΙ• ΑΙςαβ β^ο ΕρΙίΓα^αιϋ ςαΐάβιη ΗίδΙοπαιΐ), ρπορΙβΓ 

8υ&ιη βχίαιί&ΐΏ ιιΙϋϋ&Ιβηι &ά Ι^&ΙΙηαιη 6οη8αβΙαά1ηθΐη, 8θ1υΙ& Ι&ιηβη ΟΓ&ϋοηβ, ΐΓ&08ΐυ1ί : βίβΐ βηίιη 

οΐίιη ροθϋο&ιη ηοη ηβ^ΐβχΐ, ηιιηβ Ι&ιηβη ρ&η^βηάοΓυιη νβΓβααιη ρΐυβ άβοβιη ιιιϋΙί1)ϋ8 οϋαιη ιηΐΐιί 

νοίααΐ&βςιιβ άβίαϋ. ΕΦΡΑΙΜΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ 

καίσαρες. ΕΡΗΒ.ΕΜΙΙ ΟΗΒΟΝΟΙ06Ι 

α^Ε8ΑΚΕ8. ΟΑΐϋδ ΑΝΝΙ8 IV. 

Όθίηάβ Ηοιη&ηοΓαιη ίπαρβηαιη (βηυίΐ 
βαίυβ, νίΐα ΕρίουΓαβ νβΐ ροϋυβ 8&1&η, 
8υρΓ& Ιιυιη&α&ιη ηαΙυΓαπι θχίοΐΐβπθ ββιηβΐ 
άίνίηαιηςαβ αίΤθοίιιηβ, νίϋβΒίιηυβ παοΗβΗθ, 
1ιηρυάίβυ8, Βοβίββίαβ, β&η^υΐηαΓίυβ : 
βαέ ςαο ρΓΐιηα 81θρ1ι&ηυ8 ^Ιο^ίβ ιηαΓίγΓϋΐη ΓΑΐϋΣ ΕΤΗ Δ'. 

ΕΤτα χατέσχέ τ6 κράτος των Αύ7((νων| 
Γα?ος Επίκουρος ^ Σατάν τρίπον, 
'ΓπΙρ φύσιν βρ^τειον αύτ^ν σβμνύνων, 
*Η και θεουργών ή κατπάτυστος φύσις 
5 Άνήρ ασελγής, αποφράς, μιαιφ6νος• 
Έφ' ου Στέφανος προϊτομαρτΰρων κλέος (4; ΟβββΙ ίη οοάίοβ ρρίπιυπι Γοϋαιη, ςυοά ^ϋ1^^ ιηίηυΒ σαΐηςαΒ^ηίβ, υΐ ρΒ^ίηαραιη Ρβ,Ιιο άβιηοη. 
€β8αρΐ8, Αϋβϋδΐί, βΐ ΤίΙιβΓϋ ηοΐίϋβιη οοηϋηυϋ. 8ΐΓβί. ΝΛΠ, Ιαπιβη Μοοκηιΐυιη ίη Ιιαο Ι&ουηα αιηί. 
ΜάβΓ&ηΙυΓ ίβϋυΓ βχ υηίνβΓβο ορορβ ν6Γ8η8 ρ&αίο βίβββ ηο8 ρυίο. 13 Μαρτυρίου στέφανον κδριν έχ λίθων 
Σοφοί τε γνωρίζοντο δύο προκρίτων 
Ιώατηπίς τε και Φίλων έξ Εβραίων, 

ΚΛΑΓΔΙΟΣ ΕΤ. ΙΔ'. 

10 Τούτου καταστρέψαντος άθλίως βίον, 
Έρμου φίλος Κλαύδιος ήπία φύσις, 
Ίσου τε φύλαξ, ύπερύπτης χρημάτων, 
Τάς ήνίας είληφεν αύσοναρχίας. 
Τούτου κρατούντος, θευδας και Σίμων μάγος 

15 ΙΙολλους έλυμαίνοντο κακοτεχνίαις. 
Ηρώτος δ' έπιβέβηκε της 'Ρώμης Πέτρος 
Σωτήριον κήρυγμα κυρύσσων £λοις. 

ΝΕΡΟΝ ΕΤ. ΙΔ'. 
Μεθ' δν παρήλθεν εΙς βασίλειον κράτος 
Νέρων ασελγής έμφ^ρής τψ Γαΐψ, 
20 θηλυδρίας &ν καΐ θύλακος σαπρίας. 
Πρώτος διώκτης, «ύσεβων καθαιρέτης, 
Χρίστου τε μυστών προκρίτων άναιρέτης. 
ΕΤτα Γάλβας, "Οθων, σΙ>ν Ούϊτελλίψ 
Έπι βράχιστον του κράτους γεγευμίνοι. 

ΟΓΕΣΠΑΣΙΑΝΟΣ ΕΤ. Γ. 

25 Μεθ* ους κατηγλάΐσε τήν κραταρχίαν 
Ούεσπασιανος κλέος βασιλέων, 
•Αρχήν δράσας ευ κπΐ πλατύνασ εις μέγα• 
'ΒχΟρών νικητής, φιλότιμος τήν χέρα, 
Άνήρ τις ε6πρύσιτος^ ήδυς τοις φίλοις 

30 'Γπηκύοις δ' έίπασι και πεφιλμένος. 

ΤΙΤΟΣ ΕΤ. Γ. 
Μεθ' δν Τίτος παις παραλαμβάνει κράτος 
Θάλασσα καλών, φιλοδωρίας χύσις^ 
Ευεργετικός, συμπαθής τις καρδία, 
Χρηστλς τρύποις οΤς ώραΐζεται κράτωρ• 

35 "Αναξ άριστευς και στρατηγός γεννάδβς, 
'Ιουδβίίκοϋ του θράσους κ«θ«ιρέτης• 
Ου πίβιν άοίδιμον ^δεται τύδε, 
« Τ6 σήμερον δ^ μή βεβασιλευκέναι. 
Ευ τίνα μή ίράσαντα ταΤς εδποιίαις• » 

40 Και, « Δεϊ τιν« πρόσωπον άνακτος πάλιν 
'Ιδύντα, μηδίν στυγνών άνθυποστρέφειν. » 

ΔΟΜΕΤΙΑΝΟΣ ΕΤ. ΙΕ'. 
Τούτου το βιουν Ικμετρήσαντος μύρφ, 
Δομετιανός ή βδελυρά καρδία, 
Φύσιν Τίτου σύναιμος, ού τρόπους 5λως, 

45 Άναξίως εΓληφβ τήν Λυταρχίαν 

Χρίστου κολαστής οίκετών καΐ μαρτύρων, 
'Εφ* ού φιλητ^ν τήν θεηγόρον χάριν 
Νήσος τις Ιξόριστον ?σχεν ή Πάτμος* 
Ηυχει δ' 'Ληολλώνιος τερΟρείαις τότε 

50 Πυθαγορικδς Τυανευς σοφ^ς γόης, 
"Ος καίπερ ων πό^^ωθεν αναιρουμένου 
ΔηλοΤ παροΰσι του τυράννου τον μόρον. 

ΝΕΡΟΤΑΣ ΕΤ. Α'. 

Τούτου καταστρέψαντος αίσχρώς τδν βίον, 
Κλήσιν Νερούας, ευγενής ψυχήν δέμας, 
55 Τα 'Ρωμαϊκά σκήπτρα παραλαμβά*/ει* 
ΤαμεΤον ^ντως αρετών Χρίστου δίχας^ 

Κάλου δι παντός αύτοκράτορσι τύπος• ΟϋΒβΑ&Ββ. 

Α &άθρ1υ8 ββΐ εοΓοηαιη άβ 1&ρίάι1)υ8. 
ΙΙβιη 8&ρίβηΐ68 ρΓ»1αο6ΐ)Αη1 άαη, 
ΙθΒ6ρ1ιυ8 αίςυβ Ρϋϋο, υΙΟΓςαβ Η6ΐ)ΓΦα8. 

αι,Αυοιυδ αν. χιν. 

Ρο8ΐςυαιη 0&ίυ8 χηί86Γ6 Αΐ)Γυρϋ νίΐ&αι, 
1ίΙΐ6Γί8 0&αάίυ8 βΐ οΐ6πιβηΙί& ρρβάϋαβ, 
]υ8ϋ1}α6 Ιβη&χ, βΐ ρθοαηΐΦ οοηΙβιηρΙΟΓ, 
Ηοιηαηί ίοαροΓϋ 1ι&1)6η&8 ΐΓ&είαηάαβ οβρίΐ. 
£ο Γ6)$η&ηΐ6 Τ1ΐ6υ(1&8 6ΐ δίιηοη ηα&^Ι 
ιη&ΐίβ ρθΠΏυ11θ8 &ΓϋΙ)α8 άβοίρί6ΐ)&ηΙ. 
Ρηιηαβ ΑυΙβιη Κοιη&ιη &οβ688ϋ ΡθίΓϋβ, 
8&1α]:)Γβ ουηοϋβ ηυηΙίαηΒ Εναη^θϋοιη. 

ΝΕΚΟ ΑΝ. XIV. 
Ρθ8ΐ Ιιαηο ρβΓνβηϋ &(1 ροίβηϋ&ιη Γβ^^αιη 
1^ ΝβΓΟ, Ιυχυηββ ίηοοηΐίηβηβ οΐ Οαιο ρ&Γ, 
ρ&ΙΙιίουβ υΙγ βΐ β&οουΐυβ ρυΐΓβάίοίβ ; 
ρηιηυ8 ρίοΓϋΐη ρβΓδβουΙοΓ ιηοΓϋΓβΓ, 
ρΓβοίρυοΓυιη Ο^πβϋ αββθοΙ&Γυιη ο&ΓοίΓβχ. 
Ββίηοβρ8 6&1Ι>&, ΟΙΙιο, ΥϋβΙΙίυβςυβ 
άβ^αβΙανβΓίιηΙ 80βρΐΓυπι ςυ&ιη ϋΓβνΙδβίιηβ. 

ΥΒδΡΑδΙΑΝσβ ΑΝ. Χ. 

Ρθ8ΐ 1ΐ08 ΟΓηανϋ 08β8&Γ6&ιη άί^ίΙ&Ιβιη 
νβ8ρ&8ί&ηυ8 Γβ^ηαΙΟΓυιη (Ιβουδ. 
8θ8ρίΙ&ΙθΓ ίπαροΓϋ ρΓορα^αΙορςυβ, 
ΙιοβΙίοιη νΙοΙοΓ, βΐ ιηαηυ ιηυοίΟοαβ, 
&β0688υ Γ&οί1ί8, ^11^α^άυ8(Iυ6 &πιίείβ| 
8υΙ)(ϋϋ8 εαηοϋ8 αάιηοάυιχι άίΐ6οΙυ8. 

ΤΙΤυβ ΑΝ. III. 
δυοοθ88Η ίη ίΐΏρθπυιη Τϋυβ Ωΐίαβ 
Ο 1)οηϋ&Ιί8 ΐΏ&Γθ, βίΤαβΑ 1ί1)6Γ&1ίΙ&8, 
1)βηο(1ου8, οΐβιηβηϋ ιηβίΓυοΙυΒ βηίιηο, 
1)οαί8ςυθ ΐΏθπΙ)υ8 ςυί Γβ^οαηίβιη άβββηΐι 
ρηηοβρβ θ^Γθ^ΐυβ, ίιηροΓ&ΙοΓ 8ΐΓβηαα8^ 
Ιαά&ίοΦ ΓθΓΟοίφ άθ1)6ΐΙ&1θΓ. 
Ηυ]υ8 &1) οιηηί^υβ οβ1βΙ>Γ&ΙαΓ άίοίαιη : 
« Εςυίάβιη Ιιοθίβ π)ίηίπ)β Γθ^ηανί» 
ςηοηί&ιη 1)οηβΟοίο αίΤβοί ηβιηίηβΐη. » 
Ιΐ3ΐηςαβ : « ^ϋ^ αά οοηβρβοΙυιη^Γθ^^β νβηβΓϋ, 
βυπα ηοη ορορίβΐ 1π8(βιη ίηάβ αίβοβάθΓβ. » 

ΌΟΜίΤΙΑΝϋδ ΑΝ. XV. 
υΐ)ί ουιη νί(& ιώογΙθπι αιηΐ&νϋ ΤΗιΐ8, 
ΟοιηΗί&ηυβ απίπαυαι βαβίβδίαιη ^θΓβηβ, 
Τίϋ η&1αΓ& Γγ&Ιοτ, ηβά &1ϋ8 ιηοΓΐ1)υ8, 
ΟΙιηβϋ βΟΓνοΓϋΐη πιαΓί^^Γυιαςυβ ο&Γπίίβχ, 
Α ίιηρβηο οοηίΓο ιηβπΐυιη βΒί ροϋΐαβ. 
θαΐ^ βο άίΐββίυβ ρΓορΙΐθϋβαβ άί8θίρα1υβ 
ίη ςυ&ά&ηα 6Χ8υ1&νίΙ Ρ&Ιιηο ίη8ΐι1&. 
Ταηο 86 ^&^^ΑV^^ ρΓΦ8ϋ^ϋ8 Αροΐΐοηίαβ 
ΤγΒαδβα8, Ργί1ιαβοποα8, ίιηροδΙοΓ ο&1Ηάυ8 ; 
ςαί ρροουΐ ΗοβΙ άβ^βηδ ηαοΐίανϋ (&ιηβα 
ΐ3^Γ&ηηί οβΒάθΐη ϋ8 ςυί 811)1 αάβΓ&αΙ 

ΝΕΕνΑ ΑΝ. Ι. 
Ρθ8ΐςη&ιη ΟοααίΙΙαηυδ Γοβάβ ίηΐβπϋ, 
ΝβΓν& &ηίαιο βΐ οοΓροΓθ ργ8Θο1&γο Ιοοβηβ 
Κοιη&ηΦ τβί βυδοβρϋ ιηοάβΓ&πιβο. 
Ηίο ρΙ&ηβ β^Γ6^α8 (ηίβί ςυοά 61)Π8ΐο ο&πιϋ) 
ϋοηοΓαιηςυο ριίηοίρυιη Ιγραβ Γυϋ. 14 Λ^ ΚΡΗΕ^ΒI^II 0ΗΒ0Ν00ΕΑΡΗ1 16 8α1) 60 ςυίάλΐη ΓβρβΗΐ λΟΓυαι ρΐυηιηαιη, 
&αιρ1απι πβπιρθ Ι^ιοβαυΓυοα ΙιαοαΙ ο1)Γα1ϋηι, 
ςαβιη &ά &Γΐ)ϋπϋΐη Οββ&ηβ β£Γθ88ααι ΓβΙαΗΙ. 
Ηίο λυΐβιη βΐ ΓβϋοοΓβ Ιιυπο ^^8β^1 60(1θΐη([ΐ3β υϋ. 
βαιηςυο ίίΐβ ιηβ^ΟΓβιη ρΗν&Ιο Γβαι ββββ (ΙίοβΓθΙ, 
Τα νοΓΟ, ίαςαίΐ ΝβΓΥΑ, ίηνβηίΑ Γβ νβΐ αϋαϋΙοΓ. 

ΤΙίΑαΑΝϋδ ΑΝ. XVIII. 

Όϊ)ϊ ίζηρβπϋΐη ΝβΓνα ουιη νίΙ& άβΓβΙίςαϋ, 
Τη1^α^υ8, 1)υ^υ8 αάορϋοαβ ϋ1ίυ8, 
ΚοζηαηοΓυιη βοβρίΓυιη οοουρατίΐ, 
νίο(θΓϋ8 νίΓ Γ6ΐ)α8ςιιβ ^ββϋβ ίηοίγΐυβ. 
Ιβ ΐΑΐΏθη ρίθ8 &1ίςιι&η(υιη ροηβοαίυβ θβΐ : 
ςαο ΙβιηροΓΘ οοηΐηίαβ Κ>β8ϋ&Γαπι άβοΐϋιυβ 
ΤΙιβορ Ιΐ0Γα8 Ι^ο&ϋιΐΒ ίη ιΐΓΐιβ Κοπίλ ίαϋ : 
&(ςιιβ &1ϋ ίηβαρβΓ ρΐυπιηί νίίαιη ηα&τΙ^Γββ 
01ΐΓΐ8ϋ ο&υ8& οβΓίΗπάο 0008001 ηοατυοΐ : 
ςυοΓοαι ίοΐβΐίθοίο ΤΓ&]&αο8 ίαΙβΓϋο. 
οθ£[&νϋ άί^ποθ ίαίββθ ΙβΗα ραϋ, 
βο ςοοά ΟΙιπβΙυοι αοίαο Οβοαι οοΙβΓβοΙ, 
βΐ 06 Οΐιπβϋαοί νβζαΓβοΙΟΓ νβίοϋ. 
Ιάβηι ου πι ρΓβΓβοΙο £;ΐΜϋοιη Ιγ&(1θγθΙ, 
άίζίββθ ΓθΓίοΓ : Ηαοο ο&ρβ, απιίοο. πι&οα. 
6ΐ 81 ςοίάβηι τβαιριιΜίο&αι 1)θηθ £[6886ιό, 
ρΓΟ ιηβ& 8&1υ(β Ιιοο ϋΜ οΐβοάυαι 68ΐ ; 
βία αιαίβ ίαιρβΓΑνβΓΟ, Ιιοο ιηβ οοοΓοάίΙο. 

ΗΑΟΗΙΑΝϋδ ΑΝ. XXI. 

ΡοβΙ Ιιυοο νίΐα άβΓοοοΙυπι ίο ίαιρβηο, 
^Έ1^ι18 ϋ&(1π&ιιυ8 1>611&10Γ αοΙ)ίΗ8 
Γ6£[θί 8υ006880Γ (1β8ί£;ο&Ια8 Γοϋ : 
νίρ άοοΙοΒ αο οι&£;οίβου8 υβςυβςολςαο, 
ςοί οϋααι νβίοίΐ άβ ΟΚΐΓΐβϋοοίδ ροΒοαβ βοιηί. 
Ηυίο &1ίςαΕθάο βςαίΐαοϋ ίο νία 
ΡΓ6008 ηιιιΙΙβΓ ςα8Β(1&αι βίΟίοΙίαι οΜοΗΙ : 
Ι8 &υ1θπι οββ&νϋ ΟΓ&οΙθοι 8β ροββθ αοάΐη. 
Ταπί ίΐΐα, Νβ ί|)^068 ί£^ϋαΓ, Γββροοάίΐ : 
ςυ&Γβ 18 οοονθΤΐΐιΐ8 Γβηιίοβ) ^α8 ΓβάάίάίΙ. 
Ιάβπι ίο ΡαΙΦ8ϋονοΓΐ)οαι βΙγοχΙΙ, 
υΐ3ί 8ίοο Γυοάϋθ8 «|βΓ8& ΓυβΓ&ί, 
β&ίοςοβ λρρβΠανίΙ ^λρίΐοΐίο&πι ^ΕΙίαιη. 
Τβαιρίααι ςαοςυβ βΜ^ανϋ δαΙοΓοίο ^ον^, 
οΙ)ί οΐίπ] 8ο1οαιοο 8αοπι οοοάίάοΓ&Ι. 
ΟαΦ ΓΘ8 ίο1οΐ6Γ&1)ί]ί8 ^^^Iιι!6β ^οϋ Γυϋ : 
ςυαΓβ οοαοΙο απηιιΙοΓΟίιι οοιηβΙ^ 
Ηοαι&ουπι ο^^ςΓοάίοοΙαΓ ρΓββίάίοιη Ιοοί, 
6)θ8άβιηςυο ίο^βοίβιη βίπι^^βιη βάοοί. 
Οοοά ο1)1 ϋ«8&Γ οονϋ, οοο3υΓΑϋ οχ6Γθϋυ8 
Ηθ1)Γ«0Γυπι ρβοί(08 δοοοίάϋ νίΓββ : 
οίπιίΓυπι ί8 ςοίο^οΐα βΐ οοΐο^ίοΐα 
Ιιοαιίοααι αιίΐΐία ΙβΙΙιο άβάϋ. 
Ρ&£^8 β(ί&ιη ^οϋβ Βυ1)νθΓ(Ι( ηιίΐΐο 
ουαι ςαίοςα&βίοΐα &Γθί1)υ8 οοΙ>ί1ί5υ8. 
ΡοΓΓο ςοίά&το &1> βο οοοί αάάίοΐοδ, 

1110Γ6 ίο ΐ£;οθΐΏ 0ΟΙ\]60ίθ Ι68ΐα1υ8 68ΐ» 

8θ ςοίάβαι ίαιαιοΓβοΙοιη αά αιΟΓίβαι &(ϋ^ί ; 
ίιηρΓβο&Η &ϋΐ6ΐη Ηαάη&οο οβ ουαι νοίβΐ 
ιηοη, γοϋ ιυί οοαιροβ 0&1 : 
ςαοά ΓβνοΓ& ΗαάΗ&οο θνβοίΐ ίο νίΐο Ιοπηίηο, 

) Νθοιρο ΗβΓοάθβ Α1ϋοο8, ο1 οατΓ&Ι ίη Υι1!8 ^ Έφ* ο5 τις (2) άμύθητον εύρε χρυσίον 

Θησαυρών ββρόν έγχβταχεχωσμίνον, 
60 "Ον έχχαλύψας, κράτορος μένει κρίσιν. 
Ό δ' βΰ κεχρηνθχι μηνύει χβΐ καιτέχειν 
Άλλ* ί»ΈΪρ αύτον εύρεΟ^ν «ράσχει πέλειν, 
Έ δ' δς, Καταχέχρησο τοϊς ε6ρημένοις. 

ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΒΤ. ΙΠ'. 

Τούτου λιπ^ντος συν κραταρχί^ β^ο^» 

65 ΤρβΥανός τις παις Οετος τούτου στέφος 
ΚαΙ σκηπερα παρε(ληςρετά των Αύσ(ίνων* 
Εύρνι κλέος σχών έν νίκαις κβΐ ιτρακτέοις* 
ΕΙ χι\ διώκων ευσεβείς ην μετρίως, 
Κβθ' δν χρ(5νον βέβρωτο θηρίων γνάΟοις 

70 Ό Οβοφ<(ρο< Ιγνάτιος έν 'Ρώμ^, 

"Αλλοι τε ιτλεΤστοι μαρτυρικώς τόν βίον 
Β Χρίστου χάριν {νυσβν ήγωνισμένοι* 

Τούτων μαθ^ντα τόν κρβϊουντβ τον φ^νον. 
'ϋς οό πονηράς αΐτίβς ιιάσχειν τάδε 

75 ΟΤς δι Χριστών σέβουσιν ώς θε^ν μ^νον, 
Μή δε"ιν κολάζειν θεσπίσαι Χριστωνύμους. 
Τοΰτύν γ' έπάρχψ χειρίσβντα το ξίφος, 
Δέδεξο τουτι ταϊν χεροΤν, τούτον φάναι, 
Κ^ μίν καλώς ώ διέπων τά του κράτους, 

80 'ΓπΙρ γ' έμαυτοΰ τφδε χρηστέον. φίλε• 
£1 δ' αύ γε κακώς, κατ* έμαυτοΰ καρδίας• 

ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΕΤ. ΚΑ' 

Τούτου δΐ βίον καΐ κράτος λελοιπότος, 
Αδριανός Αΐλιος άριστεΙ>ς μέγας 
Διάδοχος δέδεικτο της μοναρχίας* 

85 'Ερμαΐκύςτε καΐ μεγαλ^φρων (^λοις, 
^ Μή δεΤν κολάζειν θεσπίσας Χριστωνύμους* 

Τούτου δ* Ιππεύοντας ττοτ' έν λεωφύρψ 
Έδείτο γυνή λιπαρώς έγκειμένη* 
Ό δ*. Ου σχολάζω, τ^δ' έγκειμ|νΐ(^ «νίγκί' 

90 ΚαΙ, ΜηδΙ βασίλευε, πρ6ς τ6νδ' άντέφη, 
Ό δΐ στραφείς προσέσχεν αυτής τ^ δίκτρ• 
Ούτος πολίζει πρ6ς Παλαιστίνη πύδιν 
*Οπου Σ ιών Ιδρυτο κατεσκαμμένη, 
Καπιτωλίναν καλέσας τήνδ' ΑΙλίαν- 

95 ΚαΙ να^ν άντήγειρε Διι τφ Κρύνου, 
Ον^ πριν Σολομών τλν να^ τεύξας ίχει• 
Τοΰτ' ουκ άνεκτ&ν ήν Ίοΐιδαίων φύλψ* 
ΣυσπειραΟέντες τοιγαροίν ώπλισμένοι, 
Έπίασι φύλαξι 'Ρωμαί•ΐς τύπου, 
100 Κα) σφών γβ κλέΤστους έδρασαν Ιργον φύνου' 
Β *Ό γνους ό κρατών, στρατιάς όμαιχμίας 

*Αρδην Εβραίων έκθερίζει τ^ στίφος* 
Όκτώ μΙν ανδρών και πεντήκοντα πάλιν 
ΙΙοσουμένας δους μυριάδας θανάτφ, 
105 Κώμας κατασκάψας δΐ τούτων χιλίας. 
Φρούρια πεντήκοντα τεθρυλλημένα. 
Ούτύς ποτ* ανδρός ήν κβτακρίνβς μύρον* 
ΚαΙ τλν λαβύντα πυρ θυμιώντα λέγειν, 
Έ^(ώ μΙν ούδΐν άδικων θνήσκω βί^, 
110 Άδριανλν δΐ καΐ ποβοΰντα τεθνάναι 

Μή του κατ* εύχήν ιδχομαι τυχεΤν τέλους• 
"Ο καΐ παβεΤν ο\ σννέβη πρδς τψ τέλει, 

Ρ1ιϋο•ίηι1οβ. 17 ^^Β8ΑΒΒΘ. 18 Ν6σφ χρονίως 6δέρφ τετηγμένψ. 
Κάπί θρφκ,ίΐς δ' αύ Όδρυσοΰ πρ6ς χωρ(φ. 
115 "Αλλην πολίζει τήν δμώνυμϋν π6λιν. 

ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ (3) Ο ΚΑΙ Π10Σ ΕΤ. Κ'. 
Είτ* Άντωνΐνος Ευσεβής χεχλη μένος, 
Βέλτιστος άνήρ ευαγής τε τοί)ς τρόπους, 
Πάντων τιμών μάλιστα τους Χριστωνύμους, 
Χειρίζεται κάλλιστα τήν κραταρ'χίαν * 

120 *Όστις γε μάχης καΐ βίας Ιγκειμένων, 
Έπε(περ ουδέν εύπορων ήν χρημάτων, 
ΕΙς άγορέν προυΟηχε τοΤς ήρημ&νοις 
Ηάντα τά λαμπρά χαι τιμαλφή του κράτους * 
Άφ' ών Ιχανών εύπορη σας χρημάτων 

125 ΚαΙ στρατιωτών ήλιχώς πλε(στας Γλας, 
Μάχην κατορθοΤ χαΐ βαθυν πλοϋτον φέρει * 
Κλ\ πάλιν άπέλαβε τά πεπραγμένα, 
Αίρουμένοις δους τήν τιμήν ώνουμένοις. 

ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΟΝΙΝΟΣ ΕΤ. Ιζ*. 
ΚαΙ πάλιν άλλος Άντ(*νΤν<5ς τις Μάρχος 

130 Πρώτου θετός παΤς, φιλ(5σοφος τους λόγους, 
Τρίίπους τε χρηστός, ευμενής Χρισι^νύμοις• 
Παραλαβών ίίθυνε τήν χραταρχ(αν • 
Έφ* ου φάλαγξ χέχλητο Κεραυνοβόλος, 
*Ητ(ς μερ(δος ούσα τών Χριστωνύμων 

135 Καιρφ μάχης ηυξατο Χριστψ Δεσπότη, 
Α(ψει στρατιάς κινδυνευούσης τότε, 
Αντιπάλων τε Βαρβάρων έπιβέσει 
ΚαΙ δυσμενείς μίν τψ χεραυνψ συμφλέγει, 
*Όμβρων δ' έπι στράτευμα πλουσίως 6ει. 

140 Ερμογένης τ* ^ίχμαζε της τέχνης {ίρις • 
θυάς τ' έναΒλεΤ μαρτύρω^ί Χρίστου χάριν 
Σμύρνης 6 Πολύκαρπος και Ίουστϊνος. 

ΚΟΜΟΔΟΣ ΕΤ. ΙΒ'. 
Κόμοδος εΤτα μιαρ6ς φαυλεργάτης 
Κοηη»ς έπεισέφρησε τ^ κραταρχί^ • 
145 Έφ' ου Κλήμης ήν Στρωματευς σοφός μέγας, 
Κα^ Πάνταινος, κήρυκες ορθών δογμάτων. 

ΗΕΡΠΙίΛΗ ΚΑΙ ΙΟΓΑΙΑΝΟΣ. 
Μεθ' δν κραταρχει Περτίναξ ό τριγέρων. 
Και σφάττεται δή προς μέσοις άνακτόροις. 
' ΚαΙ σκήπτρα παρε(ληφε τά τών Αύσονων 
150 Ιουλιανός Δ(διος βραχυν χρύνον. 

ΣΕΒΟΡΟΣ ΕΤ. ΙΗ'. 
Και Σεβήρος κράτίντος έχθρων έν μάχαις 
Σφοδρός χολαστής ευσεβών Χριστωνύμων * 
Έφ' οδ συν &λλοις και πατήρ 'Οριγένους 
Φιλων(δης(4) εί^ρατο μαρτύρων στέφος. 

ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΑΛΟΣ ΕΤ. Ζ. 
155 Τούτου θανόντος, Καράχαλλος τούπίκλην 
ΆντωνΤνος εΤληφε τήν μοναρχίαν • 
Αισχρός τις άνήρ καΐ πλέον μιαιφόνος. 

μακρινός ΚΑΙ ΑΡΒΓΓΟΣ (5) ΕΤ. Δ'. 
ΚαΙ ΜακρΤνος βράχιστον άρξας τόν χρόνον • 
ΒΤτα κατωρχήσατο τής κραταρχίας 
ίβΟ Κλήσιν "Αρβιτος, Σαρδανάπαλος θέσιν, Α. ουιη Ιθηΐο Ιιγάρορίβ πιογΙϊο άίιι ΙαΙ>ιιϋ. 

Ιβ βίΐ&ιη ίη ΤΙίΓαείλ ρΓορβ ο&3ίΓυιη ΟάΓγββαιη 
άθ βαο άίοίαιη ηοιηίηο ηον&ιη υΓΐ)6αι οοηιΐίάϋ. 

ΑΝΤ0ΝΙΝυ8 ΡΙϋδ ΑΝ. XX. 
Οβίπάθ Αη1οηίηιΐ8 οο^αοαιβηΐο Ρίαβ, 
νίΓ ορίίζηυβ β&ηοϋβςυβ ιαοΓίΙ)υ8, 
ςαί ΟΙιηβΙίαηοδ βυιηιηο ία ρΓβϋο Ιιβώηϋ, 
ίθΐίοί 8&η6 Γαίο &(1 ιοαρβΗυιη νβηϋ. 
Ιβ ρΓβιηθηΙβ 1)6ΐΙί ηβββδβϋαΐΘ, 
ςυία ηΐΐιϋ ίη οβγαπο ρθουηίφ θγ&Ι, 
ίη ΓοΓΟ θχροβυϋ ΙίοίΙ&ηΙ'ώυβ 
ρΓθϋο8& ρηηοίρ&ίϋδ ΟΓηαιηβηίΑ οοαηία : 
υηάθ ρβοπηία, ςυ&ηίηοι 8&1 θγ&Ι, οαρία, 
οοη8οηρΙαςαθ ιηίΐϋυιη ίη^οηΐί πιαηυ, 
νίοίοπαΐΏ ηοη 8ίηθ Ιααία ρρφάα ΓβίυΙίΙ : 
β ςυ&ιηοΙ>Γ6Εη Ρ68 άίν6η(1ϋ&8 ΓβουρβΓ&νίΙι 
οί¥ϋ3ΐΐ8 ςυΐ βιηθΓ&ηΙ Γ6ρϋη80 ρΓβϋο. 

ΜΑΕΟϋδ ΑΝΤΟΝΙΝϋθ ΑΝ. XVI. 
Ηυηυιηςυβ &1ίυ8 Αη1οηίηα8 Μ&Γουβ, 
ρποΓί8 αοίορϋοηβ βΐίυβ, άοοίήηα ρΙιί1ο8ορΙΐϋ8, 
χηοπΙ^υβ θ]^Γβ£[1υ8, ΟΙιηβϋαηίβ 1)6ηίνο1υ8, 
Γ6ίραΙ)1ίε8Β ^ηΙ)6η&ουΙυιη οωρίΐ Γβ^βΓθ. 
δυΐ) 60 Ιβξ^ίο (1ίοί& ΡυΙιηίη&ΐΓίζ, 
άβ ΟΙιη8ΐίαηοΓυπι Ιιοπιίηυπι οοηϋ&ΐα ηυιηβΓΟ, 
ρυ£[η&(υΓ& €1ΐΓΐ8ΐο ΟοζηΙηο 8αρρ1ίο&νί1, 
ςυοηιαιη βΐ βϋί θχθΓθίΙυ8 1&1)ογ&1)&{, 
6ΐ Β&Γΐ)&Γ0Γυιη 1ΐ08ϋϋαι ίη8ΐ&1>&1 ίπιρβίοδ : 
8ΐ&1ίιηςο6 1ΐ08ΐβ8 ΓιιΙΐΏίηίΙ)υ8 άβΟ&κΓ&Γυηί, 
Κοιηαηαβ οχβΓοϋυδ ίιη1)Γ6 οορίθ8θ ιη&άαίΐ. 
Ταηο ί1θΓ6ΐ)&( ΗθΓα)0^βηβ8 άοοίυβ γΙιοΙογ. 
ρ ΟΙιπδΙίςηβ ο&υβα ραΓ ιη&ΓίγΓυιη άβοβΓίανίΙ 
Ρο1γο&Γριΐ8 βιηγΓη» βρίβοορυδ βί ΙυδΙίοαβ. 

ΟΟΜΜΟΒϋδ ΑΝ. XII. 
Οθίηάβ Οοιηιηοάιιβ 1ΐΏριΐΓυ8> βββίββίυβι 
ΙβθΥΟ οιηίηβ αι^Γθρβϋ αά ίιηρθηιιιη. 
8α1) 60 0ΐ6ΐΏ6η8 δίΓοαααΙυπι ααοΙοΓ 8&ρίβΏ8, 
Ρ&ηΐ6Βηϋ8ςυβ, θΓΐ1]θ(1οχί 8ΐη1)0 ρτββάΙο&ΙοΓββ. 

ΡΕΗΤ1ΝΑΧ ΕΤ αϋΜΑΝϋδ. 
Μοχ ίπιροΓ&νϋ Ρ6Γϋη&χ, ^Γ&ηέβνυβ 8θη6χ, 
ςιιί ίη ααΐα ρ&ΐαϋί ίηΐ6Γίθο1αβ ββΐ. 
δοθρΐΓαιηςυ6 αΓπραίΙ; Κοπιαηί ίηιρβηί 
1)Γ6ν1 αάιηοάϋΕη ΙθΐηροΓΟ ^υ1ίαηυ8 Οίάίυβ. 

βΕΥΗΚυδ ΑΝ. XVIII. 
Ηΐηο δονοταβ Ιιοβϋαιη ίη ρπΒΐίίβ άοιηίίοΓ, 
άίρυβ ρίοΓίιιη ΟϊιηβϋαηοΓαχη ρβΐΈβοαΙοΓ : 
Ο 8α1) ςυο εααι &1ίί8 ραΙβΓ ςιιοςαο 0πβ6ηί8 
1.θοηίά&8 ιη&ΓίγΓϋ οοΓοηαιη Γβΐηΐϋ. 

ΑΝΤΟΝΙΝϋδ αΑΕΑΟΑΙ.Ι.Α ΑΝ. VII. 
Ηυ^υ8 6Χ8(ίη6ϋ ζηοη&ροΐιί&ιη βχοβρίΐ 
Αη(οηίηΰ8 οοςηοιηίηθ ΟαραοΑίΙα, 
Γφάαβ Ιιοαιο βΐ ιη&χίπιβ δ&ο^ηίηαηυό. 

ΜΑΟΕΙΝϋδ ΕΤ ΑνίΤυβ ΑΝ. IV. 
Τηιη β1 Μ&επηυ8 Ι>Γβνί88ίΐΊη6 ίαιρβΓ&νίΙ. 
0βίηά6 ίη ίζηρθΓίο (ΐ6ΐ>&6θ1]&Ια8 68ΐ 
ηοιηίηθ Ανί1υ8, οο^^ηοοαίηβ δαΓ(!&ηαρ&1η8, (3) Οοά• Ιΐίο *Αντώνιος. δοά ίο (βχίο ΆντωνΤνος' 

(4) Κλ βοά. (5) ΙΙ& εοά. 19 ΡΗλρί ςαοάά&χη Β&οοίιίςυβ χη&ηοίρίααΐι 
πιοη1)οβ νθΓβ δαπΙ&η&ρ&Ιυβ ιϋΙβΓ, 
ο£Γβαι{ηλ1α8 α(1π]0()υιη β1 Ιαχαποβαβ. 

ΑΙ-ΕΧΑΝΟΕΕ ΜΑΜΛΙΕ ΑΝ. XIV. 

Ρθ8ΐ Ιιυαο ρβΓνβηϋ &(1 Γβ^ηυαι ΑΙβχαηάβΓ 
Μ&αι«β Οΐίαβ, ΟΙιπβΙί&ηοηιιη ΓβνβΓβηβ. 
Ουιη βηίιη β^υ8 ιη&ΙβΓ ΟΓβάίάίβββΙ 
β&ρίβη1ί1)α8 Οη^βοίβ (Ιοοίηηίβ, 
ΙιοαοΓ ΟΓθάβηίίϋΐη οπίίηί [ι&1>6Γί οοορίαβ ββί. 

ΜΑΧΙΜΙΝυβ ΒΤ ΑΙ.ΙΙ ΑΝ. III. 

Οοοίβο ΑΙβχαοάΐΌ, ογθ&Ιογ ίιηρθΓΑΐοΓ 
βχβθΟΓ&ηάαβ Γυποβαβςιιβ Μ&χίιηίαυβ ςαί<]&ιη« 
ςυί <1ίπι εοηιιηοΙ& βάνβΓβαβ 01)η8ϋ&οο8 
ρθΓ86οα1ιοηβ, ρ1υΓίηΐ08 Γβοϋ ΐΏ8Κ7Γβ8. 
Τϋοο βϋαιη Γβ^ανβΓοηΙ Μ&χίιηα8 βΐ Αΐ1)ίηα8, 
οΐ οαζη Ρυρίβηο ΡοΙ)Ιία8 Β&]1)ίηυ8. 

αΟΕΟΙΑΝϋδ ΑΝ. VI. 

Ηί8 6Χ8ΐ1ηοΙ!8, 8υιηιη& ροΐ68(&8 άβνβηϋ 
αά βοπϋαηαζη ςυβαιά&ιη ΠΙίαπκιιιβ 6^υ8 : 
8θ1) ςαί1)υ8 ίη€ΐ7ΐυ8 (1οσ1Ηη« Οηββηββ 
ία Ρ&1θ8ϋη& (ϋ8θίρο1θ8 βηκίίβΐ)»! ; 
ςυοΓπιη 6Γ&ηΙ ίη ηυιηθίΌ ΓΓ&ΐΓβ8 άυο, 
άΓθ(;οηΰ8 οο£;οοιη6ηίο Τ1]&αΐΏ&1αΓ^α8, 

αίςυβ Α11ΐθηο(1θΓθ8 άοοίηηα ηοη ΙηίβηοΓ. 

ΡΗΙΙ-ΙΡΡϋ8 ΑΝ. VI. 

8θου(υ8 68ΐ Ρΐιίϋρρυβ, €1)η8ϋαηί8 1)θηθνο1υ8, 
ίιηο νβΓΟ, υ1 ί&ιη& 68(, ΟΙιηβϋ &88θβ]&, 
ΟΓοάβηΙίυιη βοάαΐίΐίο &(Ι]υη^ί ορΐ8ΐη8, 
01}Γί8ΐοςιΐθ 8008 ίπαιηρίιοβ ΓβίβΓΓβ &οοθρίθ8 ; 
ςυβιη ί&αιβη βαοή ηοη αάιηί86ΓυηΙ ρΓ6β8υ1β8. 
Ηηίο Βθ8ΐΓ» ρ&ΐΓία ; ριτορβ ςυαιη αΐίαιη οοηάίάϋ 
ςυαιη Ρΐιίΐίρρί ϋΓΐ)6ΐη ϋΐηη68 νοοίίληΐ. 

ΌΕΟΙϋδ ΑΝ. Ι. 

Ιαιρβήο ρο8ΐθ& ροΐϋυβ θ6οία8 
6[ιπ8ϋ&ηο8 δίηβ χηοΓ& οοΒρϋ ρβΓδβςυί : 
ουί Γβ8ϋ1βΓυη( ίηβΙ^ηί ΓοΓίϋηάίηβ 
6γρΓί8ηυ8, Β&1)γΐ88, ^ίίςυβ ρΐυππιί. 
ΐΑρβί 8ΐιη1 αΐϋ ; ίη Ιιίβ ίηίβΐίχ ΟΗ^^βηββ. 
Ταηο Γυϋ Νοναΐυβ πι&ΙθνοΗ νίΓ ΐη^βηϋ : 
ςηί οαπι Ηοπι&ηββ Βοοΐ68ί» 8&οθγ(1ο8 β886ΐ, 
Θ08 (|υί θΓυοί&ϋΙ)υ8 νίοΐί 8&οηΩο&886η1, 
&(1 ρφηϋβηϋαπ] ΓβοίρβΡβ ρθΓηο^α^αΙ. 
Ιά άο^πια Ρα1η1)υ8 α βάβ αΐίοηυιη νίβαιη Θ8ΐ ; 
ουί άιιπι ΙΐδβΓθΙ, οοπιζηιιηίοηθ ίηίβΐίχ ροΠίΙΰΓ. 

ΟΑΙ-Ι-ϋδ ΕΤ 2ΕΜΙΙ-ΐΑΝϋ8 ΑΝ. Ι. 

ΡοδΙςυααι ίιηρβπυπι Οβοίυβ ουοι νί1& &ιηί8ϋ, 
ΓΘ^ηανϋ β&11υ8 ίαιρίο νΪΓ οοΓ^β ρΓββάϋυβ, 
β( βοΙιπδϋαηοΓαπι ^ανίβ ρβΓδβουΙοΓ, 
Οοίηάβ νίχ ςυαίυοΓ ιηβη8ίΙ)υθ /Εηαϋίαηυβ. 
Τοηο δ&1)β11ίυ8 ογαΙ 8ε£νυ8 ΑΓθγ, 
ςυί (ϋνίη&8 ίιηρίθ ίη Τηαάβ ρ6Γ8οη&8 
οοηΓυάϋ 6ΐ ηαίυΓ&πι ουιη Ιιίδ οοιηπιί8ουί1;. 

ί5| Ιΐα ϋοάθχ, βΐ ίΐα 1οε[υίΙυΓ βΐίαπι Ζοη&Γ&8. 
6) ΙΙα οοά. ΑΙ ΖοηαΓαβ ϊίομπψα^ίός, 
7) ϋ& οοά. ΚΡΗΒΑΙία ΟΗΚΟΝΟσΕΑΡΗΙ 

Λ 20 Άνδράποδ^ν τι ΙΙριήττου Διονύσου. 
*Αλλος τις δντως Σαρδανάιταλος τρόπους, 
βηλοδρ(ας τις 1)τδεδΐ)[^τη μένος. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΜΑΙΑΣ ΕΤ. ΙΔ'. 

Μιθ* δν παρηλΟκν «Ις βανίλειον κράτος 
165 Μοτμαίας Αλέξανδρος εύσεβιΤς σέβων * 
Μητρός γ^ρ αύτοΰ Μαμαίας πιστευσάαης 
Διδα9χαλ{αις ταΤς σοφαΤς Όριγένους, 
Γιμης κατηξίωτο πιστών τό στίφος. 

ΜΑΕΙΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΤ. Γ. 

Τούτου σγαγέντος άνα^είχνυται χράτωρ 
170 Θεοστυγής τις ΜαξιμΤνος μαιν^λης, 
"Οστις διωγμόν χαλεπόν Χριστωνύμοις 
Κινήσας, άνέφηνε μαρτύρα^ 6σους. 
η Συν Άλβίνψ (5*) Μά((μο£ Ισχε το κράτος 

Κάί Πομιτιανός (6) ΠουιτΧίφ συν Βαλβίνφ. 

ΓΟΡΔΙΑΝΟΣ ΒΤ. ζ, 

175 "Ώνπερ 0*^*5 ντων ζώννυται χραταρχίαν 
Γοοδιοινός τις συν όμωνύμψ τέχνψ • 
*Εφ* ών ό λαμπρός έν λ(5γοις Όριγένης 
Έν έχδιδάσχων μύστακ έν Παλαιστίνη * 
ΟΤσπερ συνηρίθμηντο σύγγονοι δύο 

180 Ό Γρήγορος νους (7) θαυματουργός τούπί- 

[χλην, 
Προς δ' Λυ Άθη^'ύδωρος ούχ ί^ττων λύγους• 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΤ. ζ. 

Με8* ους Φίλιππος ευμενής Χριστωνύμοις, 
Μάλλον δΐ Χριστφ προσδραμεΤν αΙρεΤ λύγος, 
ρ Ευχών τε πιστοίς συμμετασχεΤν ασμένως, 

*^ 185 Καί οΐ Οριαμ^ε^ίσαΙ γε τά πεπραγμένα • 
Άλλως προέδρων τύνδε μή δεδεγμένων. 
'9 Βύστρα πατρίς, ου χτίσας ϊχει πύλιν 
"Ην πας Φιλίππου τήνδε φημίζει πύλιν. 

ΔΕΚΙΟΣ ΕΤ. Α'. 

Είτα Δέχιος του χράτους δεδραγμένος 
190 Ευθύς διωγμόν χατά πιστών έχφέρει * 
•Ον (8) ύπερέσχον εύψύχως ήνδρισμένοι, 
Κυπριανύς τε Βαβύλας χαΐ μυρίοι • 
"Ηττηντο δ' άλλοι, χαΐ τάλας Ώριγένης • 
Τύτ' ήν Ναυάτος (9) ή μισάνθρωπος φύσις, 
195 Έχχλησίας δ' ων 'ΡωμβΙων θ^ηπύλος, 
"Εφασχε μή δεΤν ρασσϋΚ)ΐς τεΟυχύτας 
ΜΜΕνοο(ίντας προσδέχεσθαι χαθάπαξ * 
η *0 ΙΙατράσιν Ιδοξε πίστεως νύθον 

Και μή μεταγνούς, έχκεχήρυχται τάλας. 

ΓΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΕΤ. Α'. 

200 Βίον Δεχίου χαΐ χράτος λελοιπύτος, 
Κατήρξε Γάλλος ή βέβηλος χαρδία, 
Βαρύς χολαστής Χριστιανών τυγχάνων • 
Αιμιλιανύς τε τέτταρας μήνας μύλις • 
•Ηνίχα Σαβέλλιος ήν σκαιός Λίβυς, 

205 Ό σύγχυσιν δρών ασεβώς έν Τριάδι 

θείων προσώπων και συναλείφων φύσεις. 

(8) Ηαοοά. Νίδί πιανίβ ών. 

(9) Κα οΐίαιη ΖοηθΓ&8. δβά ίηΙβΙΗ^βηιΙυδ ροϋι» 

Νοναϋαηοβ. 21 02Β8ΑΗΒ8. 22 ΒΑΑΑΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΓΑΑΠΙΝΟΣ ΕΤ. ΙΕ'. 

Αιμιλιανού δΐ σφβγέντος άΟλίως, 
Βαλλεριανο, παραλαμβάνει χράτος, 
Βαρύς διώκτης ευσεβών Χριστωνύμων • 
210 "Οστις άγεννως Βαρβάροις Πέρσαις μάχτ[ϊ 
Αλοος, παρ* αύτοϊς τ^ν ρ(ον καταστρέφει. 
Κλ\ παΤς παρήλθε ΓαληΤνος εΙς χοάτος. 
Δεξι6ς άνήρ, φιλότιμος, χαρίεις, 
Πολλούς άνατλάς κινδύνους έν ταΤς μάχαις. 

ΚλΑΓΔΙΟΣ ΕΤ. Α' (10). 

215 Μεθ' δν Κλαύδιος ά^($εποί3ς δίκης φύλαξ. 
Κράτωρ άγαβ^ς καΐ μαχητής γεννάδας, 
Πάππος μεγίστου κράτορος Κωνσταντί- 

[νου (11). 

ΑΤΡΗΑΙΑΝΟΣ ΕΤ. ζ'. 
Τούτου τελευτήσαντος έν κραταρχ(<?, 
Αύρηλιανος δυσμενής Χριστωνύμοις 
220 Τά σκήπτρα παρείληφε τής αύταρχίας • 
Το<5του κρατούντος Παΰλον Σαμοσατέσ 
Καχώς φρονουντα Πατέρων θειος στίφος 
Έπάρατον τίθησι καΐ βδελυκτέον • 
Τής δ' Άντΐ($χου καθέδρας δεδραγμένον, 
225 Και ττξνδε βίί^ κατέχειν :{^ρημένον, 
Πεισθείς 6 κρατών ευσεβών έντυχί^ 
Γραφαΐς άτίμως ίξελαύνει του θρύνου. 

ΠΡΟΒΟΣ ΕΤ. ζ. 

Βρβιχυν χρ(5νον Τάκητος άνήρ πρεσβύτης. 
Είτα Πρ^βος (12) τις φίλος έρμου καΐ μάχης 

230 Παραλαβών ίθ^νε τήν κραταρχίαν, 

Πράος, μεγαλόψυχος, ευμενής χράτωρ * 
Ου ταϊς κατ' έχθρων έμβραδύνοντος μάχαις, 
Στράτου δΐ βρωτών κινδυνεύοντος σπάνει, 
'Επ' αύτον έκλείποντα λιμψ σιτίων 

235 "Ομβρον σίτψ σύμμικτον όμβρήσαι λύγος 
Τόν δψύθεν βλύσαντα τψ λαψ μάννα, 
^ίίπερ τραφ^ισαν στρατιάν ένισχύσαι. 

ΚΑΡΟΣ ΚΑΙ ΝΟΓΜΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΙΝΟΣ 

ΕΤ. Β'. Α ΥΑΙΛΗΙΑΝϋΒ ΕΤ 0ΑΙ.£.ΙΕΝϋ3 ΑΝ. XV. 

Ροβί ^Έιηϋί&ηυπι χηίββΓθ ίηίθρΓβεΙυιη 
βυβοβρϋ ίωρβπυιη ν&Ιβπαπυβ, 
£;Γ&νί8 ριορυΐΏ ρβΓββοαΙοΓ ΟΐΐΓΐβϋαηοΓαιη : 
ςϋί 1)&γ5&π8 α ΡβΓθίβ ίη ρΓββΙίο ΙαΓρίΙβΓ 
βαρίυβ, αρυά ίρ808 νίίαζη βηίνϋ. 
01)ϋηυϋ αυίοιη ίιηρβίΊυΐΏ (}&11ΐ6ηΏ8 ίΙΗυβ, 

νίΓ άβχΙβΓ, 1ί1)βΓ&1ί8 6ΐ &ιη&1)ίΙί8^ 

ςυί ρβπουΐα ίη ρΓ»1ΐ8 ιηυΐΐα ρβΓίαΙϋ. 

ΟΙ,ΑϋΟΐυβ ΑΝ. Ι. 

Εχίπ ΟΙαυάίυβ Γυϋ ^υ8^^1^» ί1ηηυ8 ουβίοβ, 
ρηηοβρβ 1)οηυ8 βΐ ^βΙΙαΙοΓ βίΓβαυυβ, 
ΐΏ&χίΐΏί ρΗποίρΐβ Οοηβίαηϋηί ανυδ. 

ΑϋΚΕΙ^ΙΑΝϋδ ΑΝ. VI. 
^^ Ροβίςυαιη Ιιίο ίη ρυΓρυΓα νίΐαηι εΙαυ8ϋ, 
ΑιΐΓθΙίαηυβ ΟΙιΗδΙί&ηοΓαιη οάίο 1πι1>ιι1υ8 
θΐιχηπιί ίιηρβΓΠ βοθρίΓηοι ^θ8ΐ&Γβ οοβρϋ. 
Εο Γβ^η&ηΙβ Ρααΐυζη 8&πΐ08&1βη86ΐη 
ρπανα θθηΐίθηίβιη Ρ&ΐΓΠΐη άίνίηπβ οΙιοΓυβ 
θάίζΐί β886Γΐη&1βάίοΙι»η βΙ βχ8βθΓ&1>ί1βιη : 
ςυί οαιη ΑηϋοοΙιβη&ιη ίην&δίβββΐ οαΙΙιθάΓ&ιη 
βαιη(1βπ)ί]αθ ηϋθΓβΙυΓ νί τθΙίηβΓβ, 
ρίοΓϋΐΒ Ιθ^αϋοηβ ρβηηοΐαδ ίιηρΡΓαΙοΓ 
ζηί88ί8 ΙϋΙβηβ ββάβ ΙυΓρϋβΓ οηιη β^60^^. 

ΡΗΟΒϋδ ΑΝ. VI. 
ΒΓβνί Γθ^ηανϋ ΤαοίΙυδ, νίΓ ^Γαπάοθναβ. 
Οθίη Ρ1θΓυ8, 6ΐ χηοχ Ρπώιΐδ άοιηί Ι^θΙΠςηθ 
1}οηυ8, Γβιη οωρϋ ρυΙ)Ηο&ίη £;υ1)6ΓηαΓθ. 
Μίϋθ Ιιίο βΓ&Ι ρηηοθρ8, πια^η&ηίιηυδ, 1)6ηθνοΙϋ8, 
^ ςαΐ άαιη άίυΙυΓηίδ άίβϋηβΓβίαΓ 1)6ΐ1ί8, 
ρβΓίοΗΙβηΙβ βχβΓοίΙΰ οοιηιηβαΐυυιη ρθηαπα» 
3αιηςιιβ άβΠοίβηϋΙίυβ οΐ) ίαπιβητι νίπΙ)υ8, 
ίΕΏΐ)βΓ εοπιτηίδίαβ Ιπϋοο άβοίάίεβο άίοϋυρ 
οφΙ&θΙθ πΐΑηηα ιηαΐΐϋικϋηι αίΤυηάβηβ, 
ςυο ρα8(υ8 νίΓ68 ρη8ΐίη&9 Γβοβρίΐ ηιίΐββ. 

ΟΑΕϋδ, ΝϋΜΕΕΙΑΝϋδ, ΕΤ ΟΑΚίΝϋδ ΑΝ. II. ΙΙεθ' δν Κάρος τις γεννάδας συν υΐέσιν 
*Άναξ έδείχθη παραλαβών τό κράτος • 

240 Νουμεριανδς έκδαρβις άσκοί5 δίκην, 

Δηφθ&ίς "Λβρ* έχθρων α?χμάλωτος ως λύγος • 
Κλ\ ΚαρΤνος οΛσχισιος, απηνής λίαν, 
Χριστωνύμων όλεθρος, ϊσχ» το κράτος • 
'Εφ' οΰ λελοιπώς Περσίδα Μάνης τάλας 

245 'ΡωμαΙδος κλίμασι παρεισεφθάρη, 
Κακίας ?6ν Ιξεμών ψυχοφθορον, 
Άφ' ο{) βδελυκτον τουνομα Μανιχαίων. 

ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ ΕΤ. Κ', 
Μετά δ^ τούτων ή μεγίστη μανίαν 
Τήν κατά Χριστοίϊ δυάς ή τρισαθλία 
250 Βρονών έριννϋς αίμοχαρής καρδία 

(10) Μαΐβ ίη βοάΐβθ ια', ηηάβ€ίιη, 

(ϋ) Ευηιβηίυβ ρ&ηβ^. ΟαηΙαηϋηί β&ρ. 2 : ΑΙ) 
αίο €ηίηι αίνο βίαύάιο ηιαηαΐ ιη ί6 ανίΐα ωρηαΐίο, 
ςηί Βατηαηί νηρετη $οΙηΙαηι βΐ ρετάϋατη ά$$€ίρΙίηατη 
ρήηΐΜί Υβ^οπΛανϋ, 

(12) €Μ. Φλώρος, βίηθ άυ1)ίο ρρο ΡΙοΗαηη$ ;86ά 0&Γα8 άθίηάο, υΙγ 8ίΓθηυυ8, οιιιη 8ϋΐ8 1ί1)6Π8 
Γθ^ίυιη ηοιηβη ουιη ρο1θη(ί& βχοβρίΐ. 
Νυιηβη&ηο (|αί(1βιιι αρυά ΙιοβΙεβ ο&ρϋνο. 
6αΙί8 άβίπιοΐα άίοϋτΐΓ» ιι1η8 ΙηδΙαΓ. 
0&πηα8 ΙυρρίβδίΐΏΌβ βί ΟΓυάβΙίδ αάιηοάυζη. 
61ιη8ΐίΑηοΓυιηςυθ ρ68(ί8, ίπιρβηυηι ΙβηυίΙ. 
8υΙ) 60 Μαηβδ εα1&ιηί(08ΰ8 Γβΐίοία ΡβΓβίάο 
Ι) αά ΕοΐΏ&ηα8 1θγγ&8 αάΓβρβίΙ νβηθηυπι βγοαίθηβ 
ίιηρΓοΙ)ί1&1ί8 8ϋ8Β, &ηίιη&1)α8 βχϋίοδίδδίοαυπι, 
Εχ Ιιοο Μ&ηίβ1ι«0Γυιη Πηχϋ ίηίαιηβ ηοαιβη. 

ΒΙΟαί^ΕΤΙΑΝϋδ ΑΝ. XX. 
Ηί8 βχβΐίηοΐίθ, ΓϋΓθΓθ ίη ΟΙιηδΙααι οωρϋ 
ξβΣοίηα ΐΏΟΓίαΙίυιη ΕΓ^ηηί8 αίςυβ αιαχίηια, 
Ιηβϋπιιιιη αηίιηοΓυπι βΐ οηιβηϋδδίιηυηι 

ίοπιοη οοηβθςυβηΐβθ Ι&υάββ ΡκοΙ^ο οοη^ΓυυηΙ, Ιθβΐβ 
βΐίαιη Ζοη&Γα. ΕΙ ςυίάβιη ΡτοΙηε 5θπΙ)ΐ1υΓ ίη οοοίί- 
018 ΐ6ΐΏΐη&ΙίΙ)ϋ8, ηοη ¥Ιοηι$ ϋυΐ ΡίοηαηΗ5. Εχί- 
8ΐίηιο ί^ΐυτ υηυιη νβΓ&υαι βχοίάί886, ίη ςαο β,Πο- 
ηαηο ί1θ5&1 ΙαηδίΙυβ &(1 ΡΓοΰητη. 23 ΒΡΗ&^ΒΜΙΙ ΟΗΒΟΝΟΟΕΑΡΗΙ 24 Β ρλΓ, Οίοοίοίί&ηαβ βοίΗοβΙ βΐ Ηαζίιηί&ηυβ, 

αίβηΐββ τΒ^κ ροΐ68ΐαΐ6 οηιάβΙϋβΓ. 

Εί ρηοΓ ςυίάβζη οΙ)8οαη8 ίη 0&1ιη&ϋ& ^βηϋυβ 

ρ&Γ6η1ί1)08, ββΓνίΙί ΒΐίΓρβ 6ΐ οοηβρυβηάλ, 

&Γθ&ηο Οθί (ΙβΟΓβΙο ίοαρθΓίυιη οΒίίηυϋ ; 

εα]υ8 άβίηάβ ρ&Γΐίείρβιη ΠθΓευΙίυιη ίβοΗ 

Μαχίιηί&ηυιη €1ιπ8ϋΑηοΓυιη βχϋίο ηαΐυπι. 

Εγ^ο !ιί άηο &(! ρβΓηίείβιη βοηβρίΓ&ηΙββ 

ΟΙιηβϋ&ηοΓίιια, νβΐ ροΐίυβ ρηορη® &ηίιηβ, 

ρβΓ8θοα(ίοηβιη οοιηιηονβΓυηΙ αβρβΓΓΪιη&ιη ; 

ΙοΓοα&ϋιηςοβ ρβΓ ροραΐοβ ίη^βηΐβιηηιιιηβπιιιι 

ιηαΗγΓυχη βΐΤοεβΡοη! οβΓίΕηΙίυχη ΓοΓίϋβΓ : 

νο1αη1απα8 ηβζηρβ νίο(ίιη&8 βΐ ραήηίιη&β, 

&η1ιη&8 υβςυβςυ&ςυβ λ006ρ1&8 Οοιηίηο. 

ΡοΓΓΟ υΙθΓςυθ Γβ^η&ΙΟΓ ^^βηβηιιη 8ίΙ)ί Ιβ^Ι 

οαί ρΓορπ&ΐΏ οοΐΐοοανϋ άίΐβοΐ&ηι βΠ&ιη : 

Μ&ζίπιί&ηα8 πο1)ί1βιη Οοηβίβηϋυιη ΟΙιΙοΓυιη 

(|αί χη&χίιηί Οοη8ΐΑαϋηί ρ&Γβηβ Γυϋ ; 

Βίοοΐ6ϋ&ηυ8 ααίθΐη Μ&ζΐιηίηαπ], 

ουί ΟαΙβΓίο ςυοςυβ ηοιαβα θγ&Ι. 

ΑΙςαβ 1ιΐ8 €8Β8&γ6& <ϋ^αϋ&8 Θ8ΐ 1η1)αί&. 

^&Iη οΰΐη ΟΐΓίθϋαη&ιη βιιιϋο^αι^ μΙϊΚΙοιιμι^' * - - 

ΙγΓληαι άυο ηοα ρο88βη1;, οοηαηΐθβ ΙΐοβΙ» 

βΙχΙίβ&νθΓαηΙ; υΐίρο άί^αΐΐαίοιη βυαζη, 

0898&Γϋ)υ8ςοθ ίαιρβηοαι ρ6Γη3ί86ΓαηΙ ; 

ίίβ υΐ β&1θΗυ8 ςυίάβιη ίη Ιοίο ΟηβηΙβ, 

(]!οη8ΐ&η(ία8 ίη οβοίάαίβ Γθ^ηβΓβΙ ρ&Γϋ1)α8. 

ΕγαΙ θϋ&ιη ΙβΓίίιιβ Ηοπιβ Ιγηιηηυθ 

ΗθΓβυΙϋ βΐίαβ Μαχβηϋυβ ΓΌηο8υ8. 

ΥοΓυιηΙ&ιηβη 0οη8ΐ&ηϋυ8 ουηοϋβ ρΐαοίάυβ 

βΙΐΓΪβϋ&ηοΒ (1ίΠ^6ΐ)Αΐ 8ίη£[ΐι]&ηΐ6Γ : 

&1 Μ&χίιηίηα8 ρ6πηοΐ68ΐα8 8υ1)άί1ί8, ^ 

χηαΗβΓ08υ8, ιηοΒοΙιαβ, ρθβϋβ ρυΜίοα, 

Οΐιήβϋ&ηίβ αυΐβιη !ηΓβη8ί88ίιηυ8, 

ίρ80Γυιη, Ιιβα ! άβΟΓθνοΓΑΐ οβάβιη οιηηίαχη. 

Ηίο ίη ίιηρθηί ρ&Γ(βαι αάνοοανϋ 

€οη8ΐ&ηϋί ίο^άαιη ([βηβηιιη ΙιίοίηΙυαι 

Π)&1υιη ιηοηβίταιη οι ρίοΓΰοι βχίϋυαι. 

Ηο8 Μ&χβηϋαβ Εά«Β(ΐυ&1)αΙ βαϊβ πιοηϋυβ, 

ΟΚιπβϋ&ηοΓαιη 1ΐ08ϋ8, βί 88Βνυ3 Ιιοιηίοίιία. 

Ηβιη 6Χ860ΓΑη(]&ιη (^ίαάοιη, ρίβΙ&Ιίβ 1α1)6ΐηΙ 

ςαβιη αββοοαία 6β( ^ι]8^^88^Iη& αΐϋο Ώβι, 

εΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ ΑΝ. ΧΧΧΙΙ. 
£γ£[ο 6οη8(&ηΙία8 ιηοΓίβζη οατ& νίΐα ιηυΐαηβ 
ίπιροπηοι ΩΗο Οοη8ΐ&η1Ιηϋ ΐΓαάίάίΙ, 
ςυβιη θχ ρηοΓΟ 8υ80βρβΓ&1 Ηοΐβη® οοη^α^ο ; 
ςυί ςυοΕΠοάο Γ6ίρυ1)1ίθΦ ηανί^Ιαιη ΓβχθπΙ, ^ 

ρπαιυβςαβ αά ΟΙΐΓίθΙυπι Βοπιίηυπι ρβχ &0β688βΓϋ, 
άίθ6Γ6 ηοη βήί, υ( γθογ, δυρθΓν&οαηβϋίη, 
αίςυβ αικΐΐίίαπβ αΙ)βυΓάυηι ηοη νΐάβ^ίΙυΓ. 
Ι^ϋϋΓ ΙιίθΓ6Π]ρυ1}1ίβ&ιη & ρ&ΐΓβ ΐΓεκϋΙ&πι 
ρΓ&οΙαΓθ ^υ1)6Γη&1)&1 αρπιίβ 6( εοηθίΐίο, 
ηοηάυιη ίηίΐίαΐυβ, ββά Ιασιβη ρβοΐβ ββηΐίβηβ, 
ςυοά ΘΧ ίρβοπιβί βαΐίδ ^οη^^^6^β 1ίε6ΐ)&(, 
αίςαβ υ1 ΓθΓυιη βχϋυβ άβίηάβ άοοιιϋ. 
^&Iη ου πι ίαιρθΓαΙΟΓββ Ιηββ Ιυηο θβββηΐ, ΙΙαξιμιανος Διοχλητιαν^ς τ», 
'ύμώς χατηρξαν του βϊσιλιίου κράτους • 
*0ς πατέρων φυς ίυσγινών ΔαλμχτόΟεν 
Άσημος II τρ (δούλος έβδελυγμένος 
255 θεοΰ χριμάτων τυγχάνει κραταρχίας • 
Ής συμμερκιτήν Έρκούλιον λαμβάνει 
Μαξιμίλνόν ευσεβών άναιρέτην 
ΈΐΓΐ κακφ γοΰν τώδε συμιηιτνευκ<ίτε 
Χρίστου μερίδος ή πλέον σφών καρδίας, 
260 Διωγμόν άφόρητον έξηγειρέτην, 
ΚαΙ κατά δήμους εΓτε χιλιοιτύας 
Μάρτυρας άπέφηναν ήγωνισμένους, 
Αυθαίρετα θύματα καθηγνισμένα 
"Εμψυχα, παντέλεια, δεκτά Κυρίψ, 
266 Γαμβρούς δυάς εΓληφεν αυτοκρατόρων 
ΕΙς τάς εαυτών φιλτάτας θ^ατ^ρας * 
Ό μίν Χλωρον ΚώνστβΕν^αι λαμπρόν τψ γένει 
Τοο παμμεγίστου πατίρα Κωνσταντίνου. 
Ό Διοκλητιανός δ* ^ ΜοιξιμΤνον 
270 "Ος καΐ Γαλέρ&ο< ήν Ιπικεκλη μένος • 
ΚαΙ τούνδε τιμ^ τζ Καίσαρος άξί^ • 
Έπε! δι Χριστώνυμον ούκ ένην σβέσαι 
Ηολλά καμοΰσι τοισδε τυράννοις σέβας, 
Έκ^ντες άπέθεντο τήν σκηπτουχίαν, 
2/5 Καίσαρσι δέντες διέπειν τά του κράτους * 
'Αρχήν Γαλερίψ μίν άπάσης "Εω, 
Τψ Κώνσταντι (13) δΐ βασιλεύειν Εσπέρας • 
"Ην καΐ τρίτος τύραννος έν Τώμτρ πάλιν 
'Ερκουλίου παις Μαξέντιος μαινόλης •< 
280 'Αλλά Κώνστας μίν ευμενής ήν τοΤς δ'λοις, 
Χριστωνύμους εστεργε των άλλων πλέον • 
ΜαξιμΤνος δλ δυσχερής ύπηχ($οις, 
Γυναικομανής, μοιχικός, κοινή λύμη, 
Χριστωνύμοΐί" δΐ δυσχερέστατος λίαν, 
285 υάνωλεΟρίαν τώνδε φευ καταχρίνας * 

Κοινωνών ούτος του κράτους προσλαμβάνει 
Λικίνιον Κώνσταντος (14) αίσχρόν νυμφίον 
Κακ(5ν τι τερμέρειον (15) ευσεβών φθόρον • 
ΚαΙ Μαξέντιος ήν 7σος τούτοις τρόπους, 
290 Κα^ χριστομάχος καΐ μιαιφ^νος πλέον * 
Τριάς εναγής, ευσεβών άναιρέτις, 
"Ηνπερ μετήλθεν ένδίκως θεί» δίκη. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΤ. ΑΒ'. 
Ό τοίνυν Κώνστας τψ γ^νψ Κωνσταντίνψ 
Βίον τελευτών καταλείπει το κράτος, 

295 *0ν ί\ Ελένης ?σχε τών πρύσθεν γάμων • 
Οο χάριν εΙπεΤν ου περ (έργον τάχα 
Κλύουσι προσγένοιτ' &ν εύεπηβ(ίΛως, 
"Οπως τε διίΟυνεν αρχής το σκάφος, 
Και προσδραμεΤν υπήρξε Χριστψ Δεσπίττ^ • 

300 *Αρχήν μΙν ούτος πατρόθεν δεδεγμένος 
Διειπε καλώς συν^σει στρατηγίαις, 
Έτι μΙν αμύητος, εδ φρενών δ* έχων, 
Ώς έξ αύτοΰ δή συλλογίσασθαι δέον, 
Ώς ίίστερον δίδειχε πραγμάτων πέρας • 

305 Τριών δ' ύπύντων αυτοκρατόρων τύτε. (13) ίΐα οοά. ΑΙ Ιι&Ιίηίβ β8ΐ ϋοΜίαηϋηβ, ηοη θγ&Ι, ςβηβΓ ΟοηδίαηΙη» 
6οη^αη$, (15) ΙΙα εοά. 

(14) ΙΙα εοά. ΑΙςυί I^^^^ηία8 €οηίΙαηΙί35 βροηβαβ 25 0Α8ΑΕΒ8. 26 Το^οο, Μαξεντίου τι χαΐ Λικιν(οι>, 
*Ω< Μαξιμ(νου τ^ν β(ον λελοιπ^τος 
Βαρύς ό Μαξέντιος ^ν 6πηχ6οις, 
Δράκων δαφοιν^ς, αίμοχαρής τις χύον* 
310 *Οπλθ(ς το λοιπόν άμύναι Κωντταντ'ίνος 
ΠαραχαλεΤτα( σφισι τυραντουμένοις* 
Και χαταπεισΟεις ή συμπαθής καρδία, 
Έφίαταται τάχιστα 'Ρωμαίων πίλει. 
ΚαΙ πρ6ς μάχην Ιτοιμον αυτόν ότρύνει• 
315 ΚαΙ δή σχοπουντι χαι δεδοιχ^τι μάχην, 
Σταύρου μεσούσης ημέρας ιί>φΟ^ τύπος 
Τυπούμενός γε προς πόλφ δι' αστέρων 
'Εν γράμμασι φράζουσιν, Έν τούτφ ν[χα. 
Αύτίχα το (νυν Ιχ χρυσού σταυρού τύπον 

320 Ώς ώπτ6 οΐ πριν έμφρ^νως σχεδιάσας, 
Αύτοΰ προάγειν στρατιάς πορηγγύα• 
*9 δή πεποιβώς, βυμπλαχεις έναντ(οις 
Τρύπα(ον \σι^ χατά τυράννου μέγα, 
"Εργον φανέντος (Γευμάτων ποταμίων, 

325 Ηττημένου φεύγοντος α^^τχρώς Ιχ μάχης• 
Κάντευθεν ουχουν 9[ρ(ε χα^ 'Ρώμης 6'λης, 
ΚαΙ δ($γμα βασίλειον εύθυς έχφέρει 
Μή δεΐν χολάζειν θεσπίζον Χριστωνύμους* 
Καθιστορεΐται χαΐ ταδί τούτου πέρι* 

330 Ώς ταΤς χατ* έχθρων ήσχολημένον μάχαις 
"Αναχτα τούτον Ιππότη ν ώπλισμένον 
Τινά ποτ* ΙδεΤν άντι σημαίας τύπον 
Σταύρου χεροΤν φέροντα σύμβολον νίχης* 
ΚαΙ πάλιν ύφθηναι δΐ τφδ' αίνδρας δύο 

335 Έν Άδριανςΰ της μάχης ηγουμένους, 
Αντιπάλων χτείναντας αφειδώς 1λας• 
ΚαΙ φως περιαστράψαν άΟρήσαι νύχτφρ 
Πάντων 6πνούντων χάρακα στρατευμάτων. 
Περί τ6 Βυζάντιον Ισκηνη μένων 

340 Έχ τώνδε συνείς ώς θεός καλών δύτης 
Έπιστρέφειν Ιίρξατο χαι σονιέναι• 
ΚαΙ Αιχίνιον χριστομαχουντα βλέπων, 
"Οπλοις στρατί^ καταστρέφει του χράτοος, 
Δίχας τ* απαιτεί τύνδε χριστομαχίας• 

345 *Οθεν μονάρχης άζίως αυτοκράτωρ 
Κωνσταντίνος ΐίέφηνεν Εσπέρας, Έω• 
Αύσιν δΐ του τρύχοντος α!τούντι πάθους, 
Βουλή ν πονηράν ύποτίθενται θύται 
Διός βδελυχτοί χαΐ γύητες χαΐ μάγοι, 

350 Προς Ιασιν αίματι παίδων άφθύρων 
Έναποπλύναι σαρχίον χατατρύχον* 
"Ηθροιοτο τοίνυν νηπίων πληΟυς ίίση, 
Προθεσμία δ' ώριστο τούτων θυσίας* 
Παρήν βασιλεύς, μητέρων χλύει γύων, 

355 Ηυνθάνεται δε τάς άφορμάς τών γύων, 
ΚλΙ γνους, δίδωσι τά τέκνα ταΤς μητράσι, 
Καί χρήματα δΐ ταΤσδε προς τούτοις νέμει 
Αντίρροπα φάρμακα ττ\ς πρύσθεν λύπης* 
ΟΙ^ιω καλώς δράσαντι νυκτός κατ* ?ναρ 

360 Έφίσταταί οΐ προκρίτων αποστόλων, 
Δυάς φαεινή Πέτρος ά'μα καΐ Παύλος 
Παρεγγυώντες γνησίως έπισχύπψ 
Τά καθ* Ιαυτόν άναθέσθαι συν πύθφ, 
ΕΙ βούλεται σχεϊν του πιέζοντος λύσιν, Λ Οοηβίληϋηαβ, Μαχβηϋαβ, βΐ Ιιίοίηίαβ, 
ςαί& ^&Iη Μαζίιηίητιβ νΗ& 6Χ0688Θγ&1 : 
ΜΑχβηΙΐΌβ ςιιίάβιη 8υΙ)άίϋ8 ^Γ&νί8 6Γ&1, 
ίπιιχιαηί8 άΓ&οο θΓυοΓί8(]υβ 8ίϋ6ΐΐ8 6αηί8. 
Οα&Γβ αί Ιιαηο &ηηί8 άβαίςυβ βοιιιρ68θ6Γ6ΐ, 
0Γ8ΐ)αη1 ΟοηβΙαηίίηυιη ορρΓ688ΐ ροραΐί : 
α ςαί1)υ8 βχοΓ&Ιυβ ο1βιη6η8 &ηίιηΐ28 
οβΙβΓΓίιιιβ &ά υΓΐ)6ΐη Ηοιη&ιη οορίαβ άυοϋ 
ΙγΓ&ηηυιηςυβ ^&Iη ρ&Γ&ίαιη &(1 &Γΐη& ρΓονοοαΙ. 
ϋιιιη νβΐΌ ίηοβΓίί ιη&Γϋ8 ιηβαΐβ νβΓβ&Ι οογ&β 
0Ρυ6ί8 ΙιοΓα χηβηάίαηα οοηβρβχίΐ ίγρυιη, 
ςαθίη αβΙγα ςυβά&ιη ία οφΙο οοηΓοπηαΒαηΙ, 
ιη8οηρΙί8 1ιί8βθ ΙϋΙβπΒ : Ιη Κοο υνηοβ. 
ΡΓθϋηυ8 ί^^ϋαρ ααΓθβ ΟΓαοίβ Ιγρυοα, 
ςυαϋβ ίρ8ί αρρ&ΓΌβΓ&Ι, οοηοίηηβ Γ&1)ηοαη8, 

η 8018 ΙΐΙΐηΟ ρΓΚίβΓΓΙ ^υ88^ι ΘΧ6Γθϋίί>α8 : 

ουί βαηθ ^808, οοη86Γΐ& ουοα Κΐ08ΐ6 ιη&ηα, 

ιηα^απι άβ Ιτταππο νΙοΙοΓίαχη Γβΐυΐϋ, 

ςυί ί1αιηίηί8 νοΓίίοίύαΒ &1>80Γρίυ8 68ΐ, 

άαιη νίο1υ8 Γα£;6Γθ1 ΙιίΓρϋθΓ β ρΓοΙίο. 

Ηίηο θΓ^ο ϋηίνβΓβα ροίΚυβ Ηοπίλ ββΐ 

Γβ^πηςαο βίβϋοι οάΐοίαιη ρΓοροβοϋ, 

ηβ ςοί8 ^&Iη €Ιιη8ΐ1&ηθ8 αά ροθα&ιη ροββθΓθΙ. 

ΛΗ& ςαοςοο Γβί !1υ^ι18 η&ΓΓαϋο β8ΐ : 

ηβοαρβ ςαοά ρυ^ηαπα &άνβΓ808 1ΐ08(68 ραίΓαηβ 

οςαίΐβιη ίπιρθΓ&ΙΟΓ &πη&ίϋΐη νίάθπΐ, 

ςυί ρΓΟ οοηβυθίο οοϋϋυιη νβχΙΗο 

ΟΓϋοβιη ^β8ΐ&1)αΙ ιη&ηϋ)ΐΐ8, νίοίοπβ 8γιη1)θ1υιη. 

ΗαΓθϋδ άυο8 βίάβχη οοη8ρ6οΙθ8 νίΓ08 

&ίαη1, ίη Ηαάπ&ηί ιηοΐβ οίβηΐββ ρα£;η&ιη, 

Ιιοβίίυιηςυβ (ΰΓΐηί8 ρΐα^αβ ίιηροηβηίοβ. 

^ Ρθ3ΐΓ6ΐηο Ιαοθΐη ηοοία οοΓίιβοαηΙβιη 

ναΐίαυιςυο ιιιηΙ)ίβα1βιη, οιιηοϋβ 8ορϋί8 8θΐηπο, 
νίάί886 ρΓορβ Βγζαοϋαιη οαιη ομΙγλ 1ι&1)ΘΓ61. 
Πίηο βΓβο ειςχιοβοθηβ ά&ΙοΓβιη 1)οηοΓυιη Όβϋχη, 
οοηγθΓϋ &ά β(3θΐη οοβρΗ β1 τβοΐβ βαρβρβ. 
Ταιη !ηΓβ8ΐυιη 61ιη8(ί&ηί8 Ιίοίηίυιη οβπιεηβ, 
&ηηί8 οοΓΓ6ρϋ8 Ιιιιηο ίζ&ρ6Γίο (1β^^ο^ι, 
θί άθ ίχηρίθίαίο (ϋςη88 ρ(Βη&8 βυιηίΐ. 
Ου&Γθ ί&π] 8θ]υ8 ΐΏθΓϋο ίιηρθΓ&ΙοΓ 
οεοίάαί 6οη8(αηϋηυ8 βΐ οοί 0Γΐ)ί8 ίυίΐ. 
Εχίη Γβιηθάίιιιη πιογΜ ροβοβηϋ ^πινί8 
άΪΓαιη οοη8!Ηυιη οΜυΙβΓυηΙ ^ον^8 
ηοΓ&ηί 8&0θΓάοΐ68 βΐ ΓαΙΙ&οββ ιη&^ί, 
ηβοαρβ οΐ ίηνββίίυιη ρυβΓΟΓαιη β&η^υίηο 
ίηθΓΟίυιη οοΓρα8 πιβάβΐ» ο&υ8Α &1)1α6Γβί. 

Ο ΙηΓαηϋιιιη βΓ^ο οοΙΙίςΙίυΓ ίη§;βη8 ηυιηβηΐΒ, 
βΐ άίβδ 0£(ϋ8 άβΟηϋα βάίβΚαρ. 
ΡΓΦ86η8 ΙιηρβΓ&ίοΓ ΐΏ&ίΓυιη αυάϋ ^^βΐΏϋυαι, 
1ιυ]αεςυ6 ο&υβ&ιη ςυΦΓϋ θχ &8ΐααϋ1)υ8 ; 
6ΐ Γ6 βοχηρβΓία, ιη&1π1)ΐΐ8 ργοΙθιώ ΓβάάίΙ, 
ρΘουηίαπιςυβ ία8αρθΓ Ιιίβ άί8ΐΓί1>αίΙ, 
ςαβ 8ϋ 8ο1&Ιίυιη ρηοπ8 πΐ(Β8ΐϋί8Β. 
Ηίθ Γβοίβ ^ββΐίβ, ηοοία ρβΓ 8οχηη{υιη νΐάβΐ 
&81&Γ6 8ί1)ί ρηηοίρυιη &ρο8ΐο1θΓΌχη 
ϋΙυβίΓβ ρ&Γ, ΡθίΓΐιΐΏ οαιη ΡααΙο βοίΐίεβί ; 
Ββςαθ &(11ΐ0Γΐ&α(β8 αΐ βίοοβΡβ βρίβοορο 
8&1αΐ6ΐΏ 8α&ιη άαΐοί οαπι βρβ οοπιηιϋΙθΓβΙ, 
81 ςαΐάβω ρΓ«8βα8 χηαίαιη Γα£[αΓ6 νβΐΐβΐ. Ζϊ ΕΡΕΚΜϋΙί 0ΗΕ0Ν00ΗΑΡΗ1 28 ΙιηιηοΓίΑΐβιηςαβ λο ιηΐηιη νίΐΑΐη λάίρίβοί. 
ΡοβΙςα&ιη βαιη βοπιοαβ άθΓβΠςαϋ, βΙ&Ιίιη 
ΐΑοοΙοιη βίΐνββίταιη «(Ιιηοάαιη ΓβτβΓβηίβΓ 
λάνοοαΐ ; βίςοβ υ1)ί νβπίβηΐβιη βοπβρίοΗ, 
Γβιη ΠΙί ουηοΙ&Ώ ραηάϋ Ιυΐϊθηϋββίιηβ : 
8Πνβ8(βΓ Γ6£;βιη νίβΙ ΓΑ^ίοηβζη βάοοβί. 
€θΓ υογΙμι 1οο£;&8 άυο&ιη ρβΓ &ιη1>&ββ8 ? 
ΓθΗ^ίοβυιη ρπηοίρί ιηγβΙβΗυιη βχρΙΐο&Ι, 
ίηϋίλίαιηςυβ βΐ ΟΓοάβαίβιη 1)&ρΙί8αιο Ιίη£ρΙ» 
βΐ 8&ηο(ο θάυοϋ Ι&ναοΓο ίποοίαιηβιη. 
Αά 0Κιπ8ΐί ρ&Γΐ68 &00θ88ί1 βϋ&ο) Ηβίβηα 
δί1ν68ΐΓί ν6Γΐ>ΐ8 οάοοίλ ρ&8ΐθΓί8 ιη&χίιηί. 
Ιρ8& (1οίηο6ρ8 βίοηθίη Οβί υΓΐ)βιη 
ίητί8ί(, 8&βΓαιη Η£[ηαιη ν68ΐί£[&η8 οηιοίβ, 
ί1)ΐςυβ αΐ 1βηιρ1& οοηάβΓβΙ 8&ηοϋ88ίιη8. 
ΚβΗ^ίο ηο8!πι ΟΓβνϋ βχ Ιιοο ΙβιηροΓθ 
ληαρίίβοθ ; αίςαβ &(1 0Γΐ)ί8 ρβΓνβηΗ 0θ68 
&ρο8ΐο1θΓυπι 8&1υ1)Η8 ρΓΦάίβ&ϋο : 
Η8ϋςυο νβΓ ΙταηςαΠΙαιη ΟΓΐΙιοάοχίβ. 
Τοηο Ιβιηρία ρ&88ίιη ρ&ΙυβΓβ €()η8ΗοοΗ8, 
αίςυβ οιηπίβ &γ& Γαΐβί οαΐΐυβ οοηοίάϋ 
(]ϊ1ιη8ϋ νίΠαΙβ ϋοιηίηί β( οιηηίυχη Ε6^8, 
ΙΙβιηςοβ €Ιοη8ΐ8ηΙίοί 1β£;ιιϋ 6^υ8. 
Ηίο [&1β ίιηρβηΙ&η8 ^ηϋ1)υ8 ίηηυΐΏ6η8, 
ρΐΌΐ&ϋβ βϋληι ρη8θί8 ΙηορβΓϋ ί1ηί1)υ8 
ΟΓΟοίβ αίςυβ Εναης^βΐϋ ροΐοηϋα &^I^α^υ8, 
1ιοιηοογΐΏ&ιη ςυοςαβ οοηάίάϋ 8ίΙ)ί υΓΐ)6ΐη, 
οοθΐίαιη ίοϋα8 ιηυηάί 8ρΐ6η(ϋάί88ίιηυιη. 
Κθ£;αηι Ιιίο ρίοΓυιη ραίβΓ ββΐ Αρρθ11&1υ8, 
θΐ οΙιηβΗοοΙαπιιη Ο&β&Γυιη αη1θ06880Γ. 
Ιάθΐη βρίθΟοροΓαΐΏ ρηιη&ΐΏ ίηάίχϋ βγοοάυαι, 
ςαίΙ>α8βαιη 8ρυηυιη Αη! (1ο^& ρβΓοαΙϋ. 

αΟΝΒΤΑΝΤΙϋδ ΜΑΟΝΙ 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ Πυϋ8 

ΑΝ. XXIV. 

Ρθ8ΐ<|ΐι&ιη 18 1θΓΓβ8ΐΓ6 (1θ8θΓθϋ ΐιπρβηυιη, 
ρρο^ΰβ Ιιοο 8υρ6πι&ιη ^Ιοή&ιη αάβρίαβ 68(| 
οοθΙοΓοιηςαθ Γθ£;ηί αάίϋ ΙιβΓβάίΐ&Ιβιη ; 
η&ϋ βχ 60 1ίΙ)θΗ Ι&ηΐ&ιη ίιηρβΓϋ ιηοΐβιη 
ΟοηβΙ&αθι 0οη8ΐ&ηϋυ8, αίςυβ Οοηβίαηϋηαβ, 
ίαίβΓ 86 ρ&Γΐίϋ 8υη1 ΙΐΦΓθάυιη τϋα. 
ΕΙ βοη8ΐ&η8 ςαίάβαι οιιιη Οοη8ΐααΙίηο Γι&Ιγθ 
ΙθΓΓ&θ οοοίάααβ 8ίΙ)ί Γθ£[βηά&9 8υιηυηΙ, 
Κοπι&ιη ίρ8&χη, ΑΓηοαιη, ΙίαΠ&ιηςυθ, 
θΐ (|υί(1(|ϋ1(1 ιηυηάί υβςυθ αά 006&ηυιη ρ&ΐβΐ. 
ΟΗθηβ άοηβίαηϋο οοηΙί£;ϋ ααίνβΓβαβ, 
ρΓ»ΐ6Γ6&ςα6 ΤΙΐΓ&οί&, βηββςαο Μ&οοάοαίοί, 
ουιη πγΙιθ & ρ&ίΓθ οοηάίΐα 6ΐ τβ^πί 8θά6. 
Ηίο 8ί1)Ι οΓθάίΙαιη ορϋαχο ίιηρβΓίαιη ς6Γ6η8 
ιηυΐίοβ &^οη&8 ρβΓίυΙίΙ αο (ϋ8οηιηίη&, 
ρβΓρβΙιιο πιί1ϋαη8 1ΐ08ΐ68ςα6 αππίβ ρ6Γ8θ(ΐΰθη8 
Οβίηάβ 0001918 ϊη ΟοοίάβοΙθ ίΓ&ΐΓί1)υ8, 
ΟοηβΙαηϋηο ςαία Γγ&Ιγοπι απηίβ Ι&οθ88ίνβΡα1, 
ΟοαβίΑπΙθ άο1ί8 ΜαςηβηΙϋ ΐΓΓοϋΙο, 
0Γΐ)ί8 ιιπίνβΓ8ί Οοα8ΐαηϋυ8 806ρΐΓΐιπι Ιβηυϋ. 
Ν&ιη Μ&^ηβπΙίϋΐη ςυίάβιη Ι)βΙΠ ^α^θ 8υ8ΐϋ1ί( ; 
&1 νβίΓ&ηίοηβιη ςυί ρΓββΙβΓ (&8 96 £;688ΘΓ&1;, 
ρ6Γ0ΰΐ5υΐΏ Εη6ΐυ 8υ1)άί1υιη 8ϋ)ί ίοοϋ. Α. 3β5 Ζώης άχηράτου τκ τοχκΤν χα^ ξένης. 
ΈτηΙ δ' άνήχεν Οπνος αύτ^ν^ λΜχλ 
Τ6ν 1(ρ6ν Σ(λθΜτρον εύλαβώς &γαν 
ΜετοΜαλεΐται, χ.λ\ προ7ελθ<^ντα βλέιτει, 
Και πάντα (ιέξεισιν αυτψ προφρ^νως* 

370 Ό δ' αυ επάγει των θεαοέντων λύσιν 

ΚαΙ τ( με δει γράφοντα μαχρά συμπλέχειν ; 
ΈκτίΟεταί οΐ τον λ4γον μυστηρίου. 
ΜυεΤ τε βατττίζει τε πιστεύσαντά γε, 
Αουτρου τ' άσινη του παναγοϋς ανάγει* 

375 Προσήλθε Χριστψ χα^ βασιλις Ελένη 
Λιδασχαλίαις ιτοιμενάρχου Σιλβέστρου* 
ΙΙεΟ' ου Σ ιών εβλεψε τήν Θεοΰ π6λιν 
ΕΙς φοινέρωσιν σταυρικού θε^ο^ ξύλου, 
Ναών τ* άναδόμησιν εύαγεστάτων. 
η 380 Κάντεΰθεν άνθεΧ τά χαΟ' ήμας εΙς μέγα* 
Έχτε(νεται δΐ χαι μέ^ι γης τερμάτων 
Σωτήριον χήρυγμα ^ν αποστόλων* 
Γελ^ δ' ϊαρ ήσυχ•ν ορθοδοξίας* 
Άνοίγνυται ΐ(ας χαΐ νεώς Χριστωνύμοις, 

385 Βωμός τ' άνετέτραπτο πας συν τ^ πλάν];^ 
Χρίστου δυνάμει πβΕντάνχχτος Δεσπ6τοο 
Τποστρατήγψ βασιλεΤ Κωνσταντίνψ, 
*0ς άρξας εθνών άπλετων έθναρχ(ας 
Σχοινίσματά τε πλατύνας χληρουχίας 

390 Σταύρου τε χράτει παντοδυνάμου λ^υ, 
Πάλιν πολ(ζει τήν όμώνυμον π6λιν, 
Όφθοιλμόν αίγλήεντα της οίχονμένης* 
Πατήρ άνάχτων ευσεβών χεχλη μένος 
ΚαΙ χριστολατρών χρατόρων άρχηγέτης* 

395 Ηρώτης όριστής ποιμενάρχων συνόδου, 
^ Μεθ* ών χαθείλεν Αρείου δόγμα νόθον. 

Κωνστάντιος ο γιος τογ μεγααογ κων 

σταντινογ ετ. κδ'. 

Τούτου λιπόντος τήν χάτω μοναρχίοΐν 
Ούράνιον δύξαν δΐ χληρωσαμένου» 
Και βασιλείας ουρανών χληρουχίαν, 

400 01 παΤδβς αύτοΰ τήν δλην χραταρχίαν 

Κώνστασ τε, Κωνστάντιος χα^ Κωνσταντίνος, 
Αύτοϊς διεΤλόν σφισιν εΙς χληρουχίαν* 
Κώνστας μλν ίίμα συγγόνφ Κωνσταντίνψ 
Ααχόντες δρχβιν τών καθ' 'Βΐσπέραν τύπων 

405 Αυτής τε 'Ρώμης, Άφριχής, Ιταλίας, 
Και μέχρις αυτών ώχεανοΰ τερμάτων* 
Οασα.δ' Έώα τφ Κωνσταντίφ λάχος, 
ΙΙρός τοΐσδε θρ^ης, Μακεδονίας όροι, 
Ο Συν τ^ πατρφ^ χαΐ βασιλίδι πύλει* 

410 "Ος διέπων άριστα τήν κληρουχίαν 
Πολλοίς αγώνας άνέτλη κα? κινδύνους, 
ΆεΙ στραταρχών, κατ* έχθρων κινών δύρυ• 
Είτα σφαγέντων συγγύνων έν Έσπερε, 
Του μίν κινοΰντος καθ' όμαίμονος ξίφη, 

415 Του Κώνσταντος δΐ προς Μαγνεντίου δόλψ, 
Πάσης κατήρξεν Εσπέρας καΐ της Έω* 
Μαγνέντιον μΙν άνελών μάχης νύμψ, 
Τδν δ' αδ Βρετανίωνα (16) τόν κακεργάτην 
Ύπήκοον θείς κατασεισθέντα φύβψ. (16) ΙΙα οοά. 29 0^Ε8ΑΐϋΚ8. 420 Γπηρχεν οΰτος εύχβρής μίν τδν τρόπον, 
ΚαΙ ιεάμπαν εύρ (πιστός άνεμου πέδον, 
Πειθήνιος τε τοΤς άρειομανίταις, 
"Ένδον δι τον νουν εΙς σέβας Ι^^ωμένος* 
Κράτωρ άριστεύς καΐ μαχητής γεννάδας, 

425 'ΙΙδυς, προσηνής, ευμενής 6πηκόοις. 
υερί τε τήν δίαιταν έγκροΕτής δγαν 
ΚαΙ σωφρονιχος, και παθών αυτοκράτωρ, 
Καΐ τάς χρίσεις ήν έχφέρων χατά νόμους, 
Δικαιοσύνης δ' ουδαμώς ύπεχτρέχων, 

430 Άρχαιρεσιάζων τε καθάπερ δέον, 
Τάς αξίας τε προσνέμων τοΤς άξίοις 
ΚαΙ πάντα ποιών συν λ4γψ τά του κράτους• 
Ού συναριθμών ούδένα γερουσ((|^, 
"Ος ού μετέσχε τών σοφών παιδευμάτων, 

435 Μή δ» αύ λέγειν ήσχητο καΐ καλώς γράφειν 
Καταλογάδην ι!^τε ρυΟμφ καΐ μέτρφ, 
Παιδεύσεως Ιμπειρος, έρμου τ' αύ φίλος* 
"Ανακτιτψδ* Ιουλιανός μαιν<(λης 
'£πιφυεις ήρπασε τήν κραταρχίαν 

440 Κάλ τοΰδε μακρ^ συσχεθεις άγωνί^ 
Και διακαεί πυ^ετφ φθισιβρ^τφ 
Έν Μ^ψου κρήναις τόν β(ον καταστρέφει, 
Χολήν μέλαιναν έκπτύσας έξ εγκάτων 

ΙΟΓΑΙΑΝΟΣ Ο παραβάτης ΕΤ.Β' 14>. ΕΤΕΡΟΙ 

ΦΑΣ1Ν ΕΤ. Γ. 

ΕΤτα καθαρώς άναδείκνυται κράτωρ 

445 Ιουλιανός χριστό μάχο ς μαιν^λης, 
*Οσΐις άποστάς Δεσπ6του σεσωκ6τος, 
Κα{ Χριστιανών πίστεως σωτηρίου 
Τ^ δαιμόνων, φευ Ι άπάη^ προσε^ρύη, 
Τά Χριστιαπών φαυλίσας έκ καρδίας* 

450 ΚαΙ κατά Χρίστου παρατάττεται τάλας, 
ΚαΙ τοΰδε κλησιν εκποδών ΟέσΟαι θέλει• 
Και λοιπόν οίαις έξέτριψεν αΐκίαις 
Καί παντοδαπαϊς, ποικίλαις τιμωρίαις 
Άντιστατοΰντας εύσεβώς Χριστωνύμους, 

455 Και τώνδ' ^σου ; έδειξε μάρτυρας πάλιν 
Δίματος άχρι ικαρτερως ήνδρισμένους, 
Ούκ εστίν εΙπάΤν χρωμένοις συμμετρί^• 
Κατά δε Περσών έκστρατεύσας Βαρβάρων 
Μετά στρατιάς μυρίας (Ρωμαλέας. 

460 Και μή διαθεις ώς δέοι τά τής μάχης, 
ΈκεΤσε κατέστρεψεν άθλίως βίον, 
Κληθείς παρά του καιρίαν έν τ$ μάχη, 
Ειτ' Αύσ^νων ή Βαρβάρων αντιπάλων, 
*Η χειρός άλλης πανσθενοΰς ούρανόθεν, 

465 'Πνίκα φασιν αίματνς κατα^ρύτου 

Πλευράς νυγείσης χειρι προσδεδεγμένου 
Είς αέρα χέοντα, ταΰτ' έπιλέγειν, 
ΝαζωραΤε, πλήσθητι• φευ τής μανίας Ι 

ΙΟΒΙΑΝΟΣ ΜΗΝΑΣ Η'. 01 ΔΒ ΕΤ. Α • 

Τούτου καταστρέψαντος, ώς έφην, βίον 
470 ΔυσΙ τυραννήσαντος ασεβώς χρ^νοις, 
Ψήφψ στρατιάς προκρίτων γερουσίας 
*Ιοβιανός χιλίαρχος ών τ(5τε, 
Άνήρ αγαθός ευσεβής Χρίστου λάτρις Α. Εγ&Ι ΟοηβΙαηϋαβ βΰ&ρίθ ίης^βηϋ Ιβνίβ, 
ρΓΟΓβυβ νβΓΒ&ίίΙίβ οβυ ριιΐνίβ νβηίο θχροβϋυβ 
Ββςιιο αϊ) Απ! Βΐιιάίοβίβ βίηο^αΐ; άυοί, 
ςιι&ηςααιη ίρββ &ηί[ηαιη ΟΓΐΙιοάοχυιη £;6Γ6Γβ(• 
ρπηοβρβ 6£;Γ6^ίυ8, 8ΐΓβηαα8 ΙΐβΠαΙΟΓ. 
1)1&ηάα8, &£Γ&1)ίΗ8, 1>θη6νο1υ8 θΓ^α 8υ1)(ϋ(08• 
Ιάβιη οίΜ ροΐυβςαβ ΙβοαρβΓ&ηϋΒβίιηαβ, 
οοηϋηβοΒ, &ηίχηί ουρίάϋλίαιη άοχηΐηοβ, 
(ΙίοοΓθ 3υ8 6χ Ιβ^υιη ηοπηβι βοϋΐαβ, 
ηθςυβ α ^υ8^^^^& Ιαΐυιη υηςυβιη (ϋβοβάβηβ ; 
Ιυχη θ( ιηιι^8ΐΓ&Ιιΐ8 ρΐΌ ιηθπϋβ θΐίςβηβ, 
άίς^ηίθ ΙιοιηίηίΙ)υ8 άίςηίΐ&ΐββ Ιαγ^ιθοβ, 
οιιηοΐα άθΐηαιη ίη ίπαρβηο Β&ρίβηίβΓ £[βΓ6η8. 
Νβςτίθ ία Ββααίαπι ςυβηαρίαιη υηςυ&ιη Ιθ^ί, 
ηίβί άοοϋθ 1ιη1)υ1αιη άίβοίρΐίπΐβ, 

Ρ 6ΐ ςαί Γ6θ1ο άίοβΓθ 1)6ηθηυο 8οηΙ)θΓ6 
860 ΡΓ08& οΓ&Ιίοηθ ρο88βΙ 8βυ Γγΐΐιιηο βΐ χηβίΓΟ ; 
ηιιΙηΐυ8 ίρββ ΙϋΙβΗΒ ιηαΒ&ηιπιςαβ αΙυιηηαΒ. 
Ηαηο οοηΐΓβ Γβ^βιη ΙγιηρΙιαϋβυΒ ^υ1^&ηα8 
οοπβυΓ^βηθ, ΙαίΓοοίηίο ίιηρβπαιη Γ&ραϋ. 
Ηΐηο αηίζηί πκβγογθ άιυΙιίΓηο ο&ρΐυβ 
0οη8ΐ&η1ίθ8 &6 ΙβΙΙι&Ιίβ &ΓάθΓ6 ί6ΐ)η8, 
&(1 Μορ8ί Γοπίββ νϋβθ 8ρ&1ίυαι οΐ&οβίΐ, 
λίΓ&ιη Γ6]6θί&η8 1>ίΙβιη άθ νί806π1)α8. 

ΔΕ αυΐιΙΑΝϋδ ΑΡΟδΤΑΤΑ ΑΝ. II, ΜΕΝ8. VI ; ΥΒΙ-, 

υΤ ΑΙ-ΙΙ ΑΙϋΝΤ, ΑΝ. III. 

Εχίη 2ώ8ςυθ Φΐηαίο ίοαρβΓαίοΓ θθΙ ΙιβώίΙοβ 
οΙιΗβΙοιη&οΙιαθ ^υ1^αηυ8 βΐ ίύποβυβ ; 
ςαί α Εβ^θ δθΓν&ΙοΓβ βυο άβΓβοϋ, 
ΟΙιπβϋαηοΓυΐΏςυθ Ωάβιη 8&]υί&Γ6ΐη 

Ο οιιιη άΦΐηοηυΐΏ, Ιιβα Ι ίΓ&αάϋ)α5 οοιηηλΰΐαγϋι 
8&οΓυΐΏςιιβ (1ο(|^ιη& οοηΐβπιρίίιη οοΓάβ ΓββρϋΙΙ. 
Τυαι οοηΐΓ& ΟΐίπβΙαιη 1)θ11υιη Ιιίο αιίβθΓ ιηονοί 
11υ^υ8^|ι1θ ηοαίθίΑ βχΙβπηίηαΓβ ηϋϋαΓ. 
ΡΓοίηάβ ςυοΐ θΓυοί&ϋΙ)ΐΐ8 ηυοίςοθ ρ(Βηί8| 
ςα&Γαιη άίνθΓ8&Β ΓθΓαι&8 νίχ Γαη ΗοβΙ, 
ΟΙΐΓί8ϋοο1&Γαπι αϋήνβηΐ οοηβΐ&ηϋλΐη ρίαχη, 
ιη&ΚγΓίιιη ςυαηίαιη ηυΐΏθΓαιη βΙΓθοβηί, 
ςυί υβςυβ &ά 8&ηςυίαβιη ΓββΙϋβΓυαΙ, 
βίαάίοδο ιηίΐιί 1)Γ6νϋ&ϋ8 ηοη ΗοβΙ άίοβΓβ. 
Οβίπάθ ΡβΓ8&8 ΒαΓΐ)αΓ08 1)θ11ο λρροίβηβ, 
εορϋ8 ίη8ΐΓυο(α8 ίαπαιηθηβ ΓοΓίίδΐίιηΙβ, 
Γ6 ηίΙιΠοπιίηυδ 1)θ1[ίε& ιη&ΐβ ^68ΐ&, 
αιηίβϋ ϋΐίο νϋαιη ιηΓβΗοίΙβΓ, 
ίοοβΓίο ααοΙοΓθ ^Γ&νίίβΓ ίη ρΓβΙίο ίοΐυβ, 

η 8611 ίυίΐ ί1ΐ6 ΗοιιΐΑηυ$ 86υ 1ΐ08ΐί8 Β&Γΐ)&Γϋ8, 
8θυ 0(Βΐ68(ί8 αΐίςαα ναΙίάίοΓ α:&ηυ8• 
Τυηο ΙϋΙίΑηυχη αίυηΐ αιαηαηΐβιη βαη^αίηθίη 
8ΐιίΓο88θ <^ 1&16ΓΘ πι&ηα οανα 6χοβρίυιη 

(1ί8ρθΓ8ί8 ρ6Γ &6Γ6[η 1ΐί8 ΥβΓΜβ &(3(3ίϋ8 : 

Ν&Ζ&Γ6Π6, βίΐίζη 6χρΐ6. (Ηβιη ν68&οί&Εη Ι) 

30νΐΑΝϋδ ΜΕΝδ. VII ; 8Ευ, ϋΤ ΑΙ.Η ΑΙΟΝΤ, 

ΑΝ. 1. 

^ϋ1^&ηο, βίου! (ΙΙχί, νί(& θΓΐ)α1ο 
ρο8ΐ 806ΐ6Γ&1«ιη 1>ί6ηηίί ΙγΓ&ηηί(ΐ6ίη, 
8υίΓΓ&ςίο ορΙίαΐΒϋυιη 0&8ΐΓθη»ί8 οοηβίΐϋ 
^ον^&ηυ8 ρ6Γ \ά (βιηρυΒ 1π5αηυ8 ιηίΙίΙοΐΏ, 
νίΓ 1)οηα8 αίςυβ ΟΙιπβϋ ρίαβ Γ&χηαΐαβ 31 νΡΗΕΑΜΠ ΟΗΕΟΝΟαΗΑΡΗΙ «ά ΙιηρβΗί (11{^1&ΐ6ΐη ίοϋ Βΐι1)ΤθοΙα89 
0«(6Γοςοίη Ιρββ Γβ^^ουη Γοβραοί)»!, 
ΟΙιΗβϋ 86 Γ&ηαΙαιη ββββ (ϋοβηβ, 
αίςοο θΐΐιηιοίβ αιϋίΐϋια• ίιηρβΓ&Ιαηιιη ηβ^λοβ. 
Βί νοΓΟ εαιη ΟΙΐΓίΒϋοοίΜ 86 ίηοΐ8Π)&886ηΙ, 
Ιοηο ίρρ6ήοιη ^ον^&ηυ8 Γ6€6ρ!1 ρΓοΙΙηαβ. 
ΕΙ Ρ&06 ιηοχ οοιηροβϋλ ουιη Ρ6Γ88 γ6£^6, 
«Ιςα6 ΑηϋοοΙιί&χη Γβάυβίο θχβΓοϋα, 

6Χ8θΐ68 (Ιαάοιη ρΓίη6ίρ68 ρΑ8ΐ0Γ68 

Α(1 8008 £;Γ6§68 6(ϋο1ο Γ6νοϋΑνίΙ, 

ςαο8 ίηΐ6Γ Αϋι&ηαβίαιη άίνίηαιη ρΓ«8αΐ6ΐη, 

οαηοϋ8ςα6 θζΐιίύαίι 0[ιη8ϋ&ηί8 

▼6Γ ΐΓ&οςυϋΙαιη 6ΐ ΟΓίΙιοάοχί» Ιΰΐηβη. 

Ηίο ΟλΙ&ΐΑΓυιη Αοογηιιη ά6ΐ6ΐα8, 

ϋ)ί ίαΐρΓΟνίβΟ θ1)ίία 6Ζ0688ί1 16ΓΠ8, 

Γ606ηΙίΙ)α8, αΐ Γαιη» 68ΐ, νοηϋβ Γοος^ίβ. 
Ιιααά ρ1υ8ςο&ιη οβίο ΐΏ6η8ί1>υ8 Γ6§ριο ίΗιίΙα8. 
Ρί6ΐ&ΐ6 18, ΰΐ (Ιίζί, ίΰϋ ίηοΙγΙυ8, 
1)0008, ΐΓ8οςοί11θ8, 1>6η6νο1α8 6Γς;& 8θ5(1Ηθ8, 

Βΐ&ίθΓ&ςθ6 60ΓρθΓί8 ρΓ006Γ& 106608 ; 

1ίΙΐ6η8 6ϋ&ιη ηΐ6<1ίοθΓί(6Γ 6Ρυ(ϋ1α8 ; 

▼ίο! (Αΐη6ο &1(ΐο6 6ΐηοΗ8 ϋ]606ΐ)η8 οΐιηοζίο•• 

Ηο^08 οαάανβΓ &ροά Βγζ&οΙίααι 0Γΐ)6ΐη 

ίο 8&θ6ίο ΑροβΙοΙοΓοιη ίβοαρίο ββΐ οοοάϋοιη. 

ΥΑΐ-ΕΝΤΙΝίΑΝϋδ ΑΝ. XI ; 
.8ΐνΕ, ϋΤ ΑΙ-ΙΙ ΑΙϋΝΤ, ΑΝ. Χ. 

Ρθ8ΐ Ιιοοβ ίη86(1ϋ Γ6§^ηπι άί£[οίΙ&ί6ΐη 
^α8ϋι^8 8ίιηο1 6ΐ6ΐη6θΙί»ςο6 6Χθαιρ1ιΐΓ 
ν8ΐ6οϋοί&οα8 01]η8ϋ&οοΓθΐη άβοαβ, 

νίΓ 81Γ60308, 801010808 80 ΓθΙ)08ΐθ8, 
£;606Γί8 6Χ Ρ&ΟΟ0θί& 8ΐίΓρ6Π1 1γ&ΙιΘ08 ; 
ρη066ρ8 1)0ΠΟ8 6ΐ ρΓ0νί(1θ8 6Γς& 8θ1)(1ϋθ8, 

ςοί ρ6Γ6§;ηοα8 ςοοοάαπι Ιο Γ6£;ίοο68, 
Όΐρϋΐ6 ΌΙΐΓί8ϋ&οο8 θ6οαιςα6 ΟΙιηβΙοοι 6θΐ6θ8, 
&1) αροβίαία ^ο1^&οο ροΐβαβ ίο6Γα1 ; 
ηοοο Γ6<1οχ 8(1 6Χ6Γθ11ααι, 1η1)αοο8 6Γ&1;. 
Ι8 θ51 8ΒρΓ6ο:ι&ιη άί^ίΐαΐβπι αάϋΐ, 
ίηιρ6Γϋ 8θθίοπι ίΓ&ΐΓ6ΐη α8θίνίΙ βυαιη, 
»Γθ!Ώοο8απι ν&ΐ6αΐ6θΐ, Αηΐ &8866ΐ&αι, 

6θί ρΐΙΓΐ68 0Γί6θϋ8 Γ6βθΟ(1&8 ΐΓαάίιΙϋ : 

ίρ86 ν6Γ0 Οΰοίάοίβ ρίο ρΓφΓοϋ, 

θ1>ί ΐΓΟρΙίΦΑ Οθ1)ί1ί& (16 1)&Γΐ)&Γίθί8 

£;6θΙί5θ8 νίοΙοΓ 8ΐ&1αϋ ορβ Νοπιίοίβ. 
Ηίο οαιοία 1)οοί 6χρΓοαΐθο8 ρήηοίρίβ 
^08^1^^9Βς06 αοιογο ρΓ«8βρϋαι ϋβ^Γ&οβ, 
θΓΐΙιθ(1οχοΓθπι άο^ηιΜοπι (ΐ6Γ6Ο80ν, 

8ρ&1ίθ80ΐη ν1(φ ΟΟΓΠΟΟΙΟΟΙ 61060808 68ΐ, 
6ΐ ΟΟΓβΟ νϋ» 6ΐ ΐ6ΠθίθΟ 1>6&1θ8 71808, 

6χρΐ6ϋ8 ςοαΙοοΓ 8αρΓ& οοΐο^ίοα &οοί8 
8001010 ίπ Γ&νοΓ6 Νοιοίοίθ 1)6αίϋ&1β(ΐθθ ; 

6Χ ςΟΟ ίΐηρΟΓίΟΠΙ 8Ο806Ρ6Γ&1 80018 00(160101. 

Ηίο άυιη ίο Οαΐΐίβ (16£[6Γ6(, πιογΙοοι ο5ϋ1, 
ΟΓαΙίλοο βΐίο ίαιροηυοι Γ6ϋοςο6θ8 
νίΓΟ ΓΟοΙΟΓΟίΏ άθ£[αια(οπι άοΓβοΒοπ. 

ΥΑΙ-ΕΝβ ΑΝ. III, 8Εϋ IV. 

ΟΗοοϋβ ίθΐ6ΓίΠ1 Γ6§;θ8ΐ0Γ Υαΐ608 

Αη&ηοΓοαι (ΐ6(1ϋθ8 ν688θί<Β, 475 Ό δ'ιζν άιηιθής ηρ^ζ τ6 ^έζαοθαι χράτο<. 
Χρίστου μέν αύτ^ν οΐκέτην ε?ναι λέγων, 
Και μή χραταρχκΤν άσιβους στρατού Οέλειν* 
Τούτων δΙ Χριστόν άναχραξάντων σέβειν, 
Εύθυς άνβζώσατο τήν χραταρχίαν* 

480 ΚαΙ σπένδεται δλ τφ κρατοΰντι Πιρσίδος* 
Κλ\ συν στρατί^ τήν *Αντι^χου φθάσας 
Τους πριν φυγάδας άρχιΟύτας ποΐ|χένας 
Ε?ς σφών έιτανήγαγβ ποιμιναρχίας, 
ΙΙιθ'ων Άθανάσιον ενΟεον θύτην, 

485 ΚαΙ κασιν Ιβράβευσε τοΙς Χριστών υ μοις 
Έαρ γαληνά ορθοδοξίας φάος. 
Κΐς Άγχυραν δΐ πεφθαχώς Γαλατίας 
ΈχεΤ τελευτ^ διάγων έξαπίνι^ς 
ρ Φαγών μύκητας άρτιφυεΐς, ώς λ6γος, 

490 'Οχτώ χατασχών μήνας αρχήν χα ι μόνους- 
Ύπηρχεν οΰτος εύσιβής μίν, ώς Ιθφν, 
Χρηστϊς γαληνλς βύμενής ύκηχόοις, 
Άναδρομήν σώματος εύμήχη φ&ροον,^ 
Και γραμμάτων δΐ μετρίως γεγευμένος* 

495 "Ηττητο δ* οΓνου σι>ν έρωτοληψίαις* 
Και τουδ* 6 νεχρ6ς έν π6λει Βυζαντ(δι 
Έν ευαγεΤ τέθατΓΚΟ χηρύχων δόμψ. 

ΟΓΑΑΕΝΩΙΝΙΑΝΟΣ ΕΤ. ΙΑ'. ΟΙ ΔΕ. ΕΤ. Γ . 

Είτα παρήλΟεν εΙς βασ(λειον χράτος 
Δικαιοσύνης, πραότητος αύ τύπος 

500 Ούαλεντινιαν^ς ευσεβών κλέος, 

Γεννάδας άνήρ, εύσθενής, (Ρωμαλέος, 
(][ Έκ ΙΙανονίας άρχήβεν ώρ μη μένος, 

Κράτωρ αγαθές, κηδεμών 6πηκ6ων, 
Είς άλλοδαπήν έξορισθβίί ι«ου χθ^να 

505 'βς Χριστιανές καΐ θελν Χριστδν σέβων 
Ιουλιανού πρ^ς Παραβάτου πάλαι* 
ΕΤτ' ανακληθείς χρημανίζει τρεβοϋνος. 
Ός οδν άνεζώσατο τήν κραταρχ(αν, 
Κοινωνών αρχής συγγονον προσλαμβάνει 

510 Άθλιον Ούάλεντα μύστη ν Αρείου• 

ΚαΙ μοφαν αύτψ παραδοίίς τήν της "Εω, 
Αυτός κατήρχεν εύσεβώς της Εσπέρας 
Περιφανή τρόπαια κατ^Ι Βαρβάρων 
ΚαΙ νίκας Ιστάς τη βεοδ σομμαχί^* 

515 ΚαΙ πάντα ποιών οΤς σεμνύνεται κράτωρ^ 
Δικαιοσύνης ές τ^γ. μάλιστα φίλος, 
η Και δογμάτων πρόμαχος ορθοδοξίας, 

Πολυετής τις αναφανείς έν βίφ. 
Και μακαριστός του βίου καΐ του τέλους, 

520 Βίους όγδοη κοντά της ζωής χρόνους 
Προς τέτρασιν α5 ένθέως εύδαιμόνως, 
Άφ' ων κατήρξεν Ινδεχα κραταρχίας* 
Ούτος τελευτ$ διάγων έν Γαλλίαις, 
Γΐψ λελοιπώς Γρατιανψ τό κράτος, 

525 Άνδρι προμάχψ δογμάτων όρθοφρόνων, 

ΟΓΑΑΠΣ ΕΤ. Γ. (17) ΟΙ ΔΕ ΕΤ. Δ'. 
Ό δ' αΖ Ούάλης βασιλεύων τής Έω 
ΚαΙ καθυπαχθ(ι^ Άρειανών μ«νί^, (17) Ιοΐ6ΐΙί^ 1Γ68 ν6ΐ ({ΟλΙαοΓ &0008 ρθ8ΐ νβΐ6ηϋηί&η1 ίΓ&1η8 οΜίοαι* 33 

Σφο8ρ6ς διώκτης όρθοδοζούντων λάχους 
Έν κβΐ κολαστής δυσμενής, φρικαλέος• 

530 ΆρχιΟύτας μεν ποιμένας διδασκάλους 
Ποίμνης έλαύνων καΐ τιθεις πο^ρωτάτω 
Και ποικ{λαις σφάς έκτρίβων βασάνοις* 
θεοΰ δε Ούτας κωλύων Οε(ων δ^μων 
ΕιρκταΙς έναπέκλειε δεσμωτηρίοις* 

535 *Άλλους δΐ βυθφ καΐ πορί 6αλαττ(φ 
£6ν πυριφλέκτφ νηΐ κατεπυρπέλει* 
Έστεργε δ* ώς μάλιστα μύστας Αρείου, 
ΚαΙ τούδε τοΤς δ^γμασιν άπρΊξ εμμένων 
'Εικκλησίας Ινειμεν αύτοΤς τάς 6'λας, 

540 Σφών ορθοδόξους έκβαλών κακοτρ6πως. 
ΣκυΟών δι θρφίης καταδηούντων 6'ρους 
ΚαΙ πάντα δρώντων Σχυθικήν έρημ(αν, 
Άναξ έπεστράτευσε τοΐσδε Βαρβάροις, 
Κ.αι συμπλακείς ήττητο δυσκλεώς Σκύθαις* 

545 Τ^ν έκ ξίφους φεύγων δΐ θάνατον τάλας 
Άχυρμι^ που συρφετώδει προστρέχει, 
ΚάχβΤ τροφή γένοιτο πυρός παμφάγου, 
Σχυθών άναψάντων γε κώμης οικίας* 
Κατηρξεν ούτος προς τρισΐ δέκα χρόνους, 

550 Βαρύς κολαστής όρθοδοξούντων λάχους, 
θςρμός δ* εραστής καΐ πρόμαχος Αρείου. 

ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ ΕΝ ΡΩΜξί. 
Ούτω φΟαρέντος Ούάλεντος άΟλίως 
Ό Γρατιανός σ^ν χασιγνήτφ φίλφ 
ΙΙάσης κατηρξαν *Εσπέρας αα\ τήσ 'Έώ. 

355 Κράτος μίν εΤχε Γρατιανός πατρ6θεν- 
Ή δ* αύ στρατιά του πατρός τεθνηκότος, 
ΚαΙ μή παρόντος Γρατιανοΰ τφ μόρφ, 
ΆνεΤπεν Ούαλεντιανόν νέον, 
Και σύγγονος δέδεκτο τήν κοινών Ιαν 

560 Ζηλών βασιλεύς Γρατιαν6ς πατέρα 
Είς εύσέβειαν, ορθότητα δογμάτων, 
Αιτούντι θείφ "εφ Βάλεντι συμμάχους 
Ούκοΰν πχρέσχεν έξιόντι προς ΣκύΟας, 
Ού συμμαχεΐν δει τοις έχθροϊς θεού, φράσας• 

565 Κα) ποιμένας δ' αύ ένθέους διδασκάλους 
Πρ^ς Ούάλεντος ποιμνίων έξωσμένους 
Τής εύσεβείας ορθοδοξίας χάριν, 
Λύθις έπανήγαγι τακ Έκκλησίαις* 
Λεηλατούντων των Χκυθών δ* ίτι βρφίην, 

570 Και τησδε πάντας έξιρη μουντών 6'ρους, 
ΚαΙ τα πέριξ άπαντα χα^θαρκότων, 
"Ατ' ακάθεκτων τ^ νίκτ^ διδειγμένων. 
Μετακαλείται Γρατιανός αύτάναξ 
Λαμπρών βεοδόσιον έξ Ισπανίας, 

575 "Ανδρα άρεϊκόν, γεννάδα, βοοληφόρον, 
Τ$ δ* εύσεβείί^ μάλλον ώραΤσμένον* 
'Όν καΐ στρατηγών άποφήνας ταγμάτων 
Μετά στρατιάς Ικανής ^ωμαλέας 
Κατά Σκυθών πέπομφε τούτον βαρβάρων* 

580 "Ος συμβαλών ήττησε τους αντιπάλους 
Τρεψάμενος σφας έν μάχτρ κατά κράτος, 
Κλ\ πάντας £ρδην παραδούς μικρού ξίφει* 
*Έπειτ' άφεικώς στρατιάν αυτού μένειν, 
Ηρός Γρατιανον αυτεπάγγελτος φθάσας 

585 Έν ΙΙχνονί^ διάγοντα τφ τότε^ ^^Β8ΑΚΒ8. 34 ]^ ρ&Γϋβ ΟΓΐΙιοάοχφ ρβΓβθουΙοΓ νοίιβπίθηθ 
8Φνυ8(ΐυθ ΙορΙοΓ βΓαΙ βΐ 1ΐ0ΓΗΙ)ί1ί8. 
Ρ&8(0Γ68 ςαίάβιη ρΓΦθ1ραο8 βί ιη&^ί8ίΓ08 
£;Γβ§;ί5υ8 8υί8 ρα1β08 6ΐ ρΓΟοαΙ &1)ΐ6£;&Ιθ8 
ν&Γϋ8 ρΓΦίβΓβα ρ(Βαΐ8 6χοΓυοί&1)&ί : 

ΙϋΟα 6ΐ Οβί 8&ΟΘΓ(1θΐ68 8&0Γί8 8β(1ί1)υβ 

ρΐΌΐιϋ)ΐΐ08, αΓθϋ8 ά6ΐίηθ1)&1 νίαοαΗ8 : 
αΐίοβ αςαίβ ρΓ«Γοο&1)&1, αιβάίοςαβ ιη&Η 
οοιη1)α8ΐ& ηανβ ΟαίΏτήίΒ βχβΐίπ^υβίϊ&ΐ. 
ΑΓϋ νβΓο &88θθΙ&8 ίιηρθη86 οοίβηδ^ 
αίςαβ 6^α8 άο^αιαϋ^αβ ιηοΓ(1ίοϋ8 8άΙι»Γοη8, 
6θοΙθ8ί&8 !ρ8ί8 ουηοΙα8 Γβ^βηάαβ άοάϋ, 
6^θ^^^8 ίηάβ ρβΓ 806ΐα8 ορ(Κιθ(1οζί8. 
Οβίηάθ Οοϋιίβ ΤΙίΓαοί&ιη ρορυΐαοϋϋυβ 
βΐ να8(ί(&ΐ6ΐη δογΙΙιίοαιη Θίβω6ηϋ1)α8, 

ίΐηρβΓ&ΙΟΓ Β&Γ5&Γ08 ί>β11θ &£[^Γβ88α8 

Β ρΓβϋο ίηίβΐίοί νίηοϋϋΡ α 6ο1;Ιιί8 ; 
άιιιηςιιβ ζηίββΓ ΓαΙυιη α βίαάίο ίιηη3ίηβα8 
|α£;ίΙ, αο νϋί 8θ ραΙβ&Γίο αΐχΐϋ, 
ί1)ί ϋαιηΐΏαΓαιη θ80& &1 βάαοίααι, 
€ΐθΕη ΟοΙΙιί ί^αβιη 8α1)^^ο^ο^^ ρα^ί (1οιηΙ5υ8. 
Ηίο απηίδ Γβηηβ ΐΓθάβοίιη ίιηρβΓ&νίΙ, 
{ξρ&νίβ ΟΓΐΙιοάοζΦ ο&Γοϋ'βζ Εοο1β8ί», 
ίθΓνΙάυβ Αγπ &αΐ8ΐθΓ ο1 άβίβηβΟΓ. 

ΟΗΑΤΙΑΝϋβ ΚΟΜΛ). 
δίο ρθΓβαηΙθ αιί8θΓβ ν&ίθηΐβ, 
οβρίΐ 0ΓαΙί8αα8 ουιη ^[βπη&ηο Γγ&Ιγθ 
Εοί ορ5ί8 Οοοίάυίςαβ ίαιρβηιιαι. 
0Γ&ϋ&αυ8 ςαίάβιη α ραΐΓβ τβζ ίύβΓ&Ι άίοΐαβ ; 
ΥβΓαιηΙαΕηβα βχβΓοϋυΒ, (ΙβΓααοΙο ρ&ΐΓθ, 
ςαοηίαιη ΟραΙί&ηυβ Γυαβη ηοη ίηΙβΡβΓαΙ, 

^ ναΐβηΐίηίβηυιη ^ϋη^0Γβπ1 αοοί&ιη&νϋ, 
&άιηί8ίΙ(ΐαβ ΓγαΙογ Γβ^αΐ οοιηιηυαίοηοηι. 
0Γ&1;ί&ηιΐ3 ροΓΓΟ Οβθεγ ρ&Ιθγιιφ «ιηυΙΰ8 
ρίθίαΐίβ 80 άθ£;ιη&ϋο« ΓβοΙί(ιΐ(ϋηί8, 
ν&ΐβαϋ ραίΓαο &αζί1ί& ροβίαΐ&ηϋ, 
άααι Οο11ιί8 αηηα ίηίβΓΓθΙ, ηοη βα1)ΐηί8Η ; 
ηοαοροΓίβΓθ ααχϋίαη 1}08(ϋ)α8 Όβί άίοβαβ. 
Ταιη βϋαια 8&ορο8 ρΓΦ8α]θ8 άοοΙοτβΒ^ 
ςαο8 ν&1βα8 αΙ} ονί1ϋ)υ8 ρβρυΙοΓ&Ι 
ο1) ΟΓΐΙιοάοχ» βάβί ρίαιη άθ£[ΐη&, 
ΓαΓ8α8 ςαβιηςαβ 8018 Εοοΐ68ϋβ ΓβάάίάίΙ. 
Οβία ΟοΙΙιί8 ΤΙίΓΑοίαιη αάΐιαο ίηίθ8ΐααϋ5α8, 
€^θοΙί8 ίηοο1ί8 ίαοΐα ΒοΙΗυάίηβ, 
&£;π8 ΙαΙβ οαηο(ί8 ρ688αιη ά8(ί8, 
οαιη 1ΐ08ΐθ8 ηαΐΐα οοπιρΓίιηί νί ^8IΏ ρο886ηΙ, 

Ο ΟΓ&ϋαηυβ ίηιρβΓ&ΙοΓ αάνοοανϋ 
8ρ1θηάίάαιη βχ Ηί8ρ&αί& Τ1ΐ6θ(1θ8ίαοα, 
νίηιιη οα&τΐίαίθχη, ΒίΓβηααιη, βοη8ί1ίθ8θΐη, 
ρίθίαΐβ &υ1θΐη ηααχίιηβ οοηβρίουυπ], 
ςυβιη 8υρΓ6ΐηϋΐΏ απηοραιη οΐβοΐυιη άυοβιη 
ουιη ίη^βαϋ βχοΓοϋα &ο ΓθΓϋ88ίηιο 
&(1ν6Γ803 ΟοίΙιο8 1)&γ5&γο8 βχρβ(ϋνϋ. 
Ι8 βαΐβαι ργφΗο ϊηΗο νίοΙΟΓ ίιιϋ, 
Οοί1ιί8 νί 8αιηιηα απηοραπι ρΓθί1ί£;&(ί8, 
([Ι&άίοηαο ρΓορβιηοάυπι ουηοΐίβ ο«8ί8. 
Μοχ ίΙ)ί (ΙβΓβΙίοΙο ίη ο&8ΐπ8 ιηίϋΐβ, 
ϋά βΓ&ϋληΏΐη !ρ8βιηβ1 ηυηΙίθ8 αάνοί»! 
ίη Ραηηοηία Ιπηο ΙβοιροΓίβ άίνοΓΒ&ηΙοηι» 35 ΒΡΗΚ^ΒΜΙΙ ΟΗΕΟΝΟσΕΑΡΗΙ 96 01 άβ ρλΐηίβ νίοΙοΓία εβΓίίοΓΟίη Γ&οί(, 
βυαίΕη&ιη ΟοΙΙιοΓαιη βί^ηίΟοαχιβ οεοΐάίοηβιη. 
ΟΓλΙίαουιη ροπΌ υΐ ά&ΓβΙ νίοΐοή» ρΓβιηίυαι, 
Αΐίοςυί ίά ]&ιη βχΐβϋιη&ηβ ρΓοάββββ ίαιρβήο, 
ίιηρβπίίοΓθΐη ογοαΙ ΤΙιοοάοΒίαιη 
Ιοϋυβ οΗβηϋβ, 6( Μ&ββάοηί» αο ΤΙιγαοΙφ : 
οοοίάοί αιυη(]ί ΙβΓπβ ββΓν&ϋβ 8ϋ)ί. 
Ροβΐ 1ι«ο ίη Οαΐΐϋθ άβ^βηβ ίηΙβΓΩοίίυΓ 
α (Ιαοβ ςαο(]&ιη, ηοιηίηβ ΑηάΓβ^αΙΙιίο, 
ςαί άοΐο &(1 οβάβιη β^υ8 ^Γ&ββ&Ιυβ ββΐ, 
ρο8ΐςα&ιη ββχ&ηπίβ βίΓοίΙβΓ Γβςη&νβΓ&Ι; 
1>οηα8 ίιηρβΓαΙοΓ, ρία8ςυθ €1ιπ8ΐί Γ&ιηυΐυι• 

νΑΙ.ΕΝΤΙΝΙΑΝυ8 αΟΝΙΟΑ ΗΟΜ^£. 

βΓ&ϋ&ηο ΘχβΙίηοΙο ραΚθβ 1ΐθ8ρ6η&9 οαηοΐΜ 
Υ&ΐβπΐίοίαηαβ ^α^^ΟΓ Γγ&Ιθγ Γβχϋ^ 
ςαΐ ςυΐάβιη ιηαίηδ (!606ρ1υ8 8θ&8ίοηί5υ8 
^ι18ι^η8Β Απί άο^οοΑία &ιηρΙΰζα8 β8ί : 
λίςυβ Ιιίηβ ρίοηιιη ΙαΓίι&ιη &ιη8ΐΓ6 ά68)ϋ. 
Ταηι Γ6ΐ>β11&ηΐ6 ςαοάαιη (Ιυοβ Μαχίιηο, 
θ^^απ1 νίοΐοηα οοηΐΓ& 8β ροίϋο, 
Ιβ^ϋβ 11118818 &(1 ΟήβηΙΙβ ρπηοΐρβη 
ίηοίγΐυιη Τΐιβοάοβίυιη 8αρρθΙίΑ3 ρβΐίΐ. 
ΙΠο Γθδροηάϋ 86 ιηίΓ&Γί ιηίηίπιβ 
81 86Γνα8 Μαχίιηαθ άοιηΐηο βυρβηοΓ Γαοπΐ, 
Ιρβαιηςυβ ηαρβΓ &οίθ ρΓοΟί^&νβΓϋ ; 
ςυοηίαιη Ιυ, Οοπιίηαιιι Ιιιιιιη, Οφθαγ, 
βχΑοοίοΓ&Ιυιη ί&3ΐιι1ί8 οοπηυιηθΓ&8, 
ςυί ςαίάβοα Ραίπ 8ίχηί]ί8 8υ58ΐΑηϋ& θβΐ. 
ΑΚβαιβη 8υπιρ1ί8 απηίβ ίηαρβΓαΙοΓ 
Μβχίιηυιη ρΓ®Ιίο βιιρβΓ&Ιυιη οοοί(ϋΙ : 
Ιαιη θϋ&ιη ΑηάΓ&£[&11ιίο οαραΐ &1)8ίυ1ϋ, 
ρωη&δ αϊ) βο ΓβρβΙβηβ ο«άί8 Γβ£;ίφ. 
Ηίβ ^ββϋδ (Ιοιηυαι ΓβνθΓΐϋαΓ ίιηρβΡ&ΙΟΓ. 
βθά 600Θ ΓυΓ808 ν&ΐβαϋηίαηο ]υνβηΙ 
&α1ίοϋ8 νίΓ Ειι^βηίυβ αάνθΓβ&τίυβ οηΙϋΓ : 

([α& Γθ ΟΟΠ]ρβΓί&, Πίθΐυ 60ΓΓ6ρΙα8 0φ8&γ 

ίρββ 8ΐ1)ί Ιαςυβο νϋαιη ιηΙβΓΓυρίΙ. 
ΤΗΕΟΟΟβΙϋδ ΜΛΟΝϋδ ΑΝ. XVII, ΥΕΙ- XVI. 

ΑΙ ΤΙΐ6οάθ8ία8 Αυ8οηυχη ϊπιρβΓ&ΙΟΓ 
Εα^θηίυιη ςυοςυο οβρϋβ ΒΓΐηίβ ροΓββςαβπΒ 
ρΓβΒίίο άβνίοΙυΐΏ νίία βροΗ&Ι, 
Γθ^^ηοςαθ 8υο ραΓΐ68 Ιΐ68ρβΓΐ&8 &ά(1ϋ. 
Αηΐβςυ&ιη Ι&ηίθη Ιιφο ρίΦοΙ&Γβ ^6γ6γθ1, 
Τΐιβ88&1οηίοα ίη ιιγΙ)6 €6Β8αΓ ν6Γ8&η8« 
ογΙο ρ6Γ ρορυΐαιη ιηοΐυ ββάϋΐοβο, 
οοη1υιη6ΐίθ9ί8 οίνίυτη άιοίΪΒ ίρββ ΙφοΙίΙυΓ, 
αίςηβ ίη ίυζηαΐίιι οβεάϋυΓ ρΓ8θίβοΙϋ3. 
ΙΙ8Β0 ΙιηρβΓαΙοΓ Ιιαυά ιηοάβΓ&Ιβ ΓθΓβηβ 
αηη&Ιθ8 οοηίΓα ρορυΐυιη ίπιιηίβίΐ ιηίΐίΐθβ, 
ςυ! Ιιαηο ΟΓυάθΙΗβΓ ^Ιαάϋθ οοαοίάβΓαηΙ, 
ϋ& υ(; ίη Ιαηίο ϋοη^Γβ^αίο πηιηβΓΟ 
ςυίηάβοίιη ιηίΙΙίΑ Ιιοιηίηυπι ρθπβπηί. 
δβά Μβάίοΐαοί ΑιηΙ)Γ08ία8 βρί8θορυ8 
0δθ8&Γβιη &(1αιοηβη8 Ιαηϋ οοιηιηίβδί βοβίθηβ, 
αά ροΒηίΙβηΙίαζη ΓαοΙί ϋβχϋ βηίιηαζη : 
ΙυΐΏ ΙαβΓγίΏ&ηϋ γθ! ρβρρβίΓβίΦ οβυβα Α. Αύτ^ς βχνιλεΤ μηνύϋ τά τή< ν(χης, 

Και τον Σχυθών ^ιΟρον ίίμα χλΧ φ6νον* 
"Οθιν βασιλεύς εις άμοιβήν της νίχης, 
"Αλλως τε χρίνας Ιμπρέπειν χρχταρχ(^, 
500 Στέφει θεοδ^νιον εΙς βασιλέα 

ΙΙ^της Έψας, Μαχεδον(ας, θρφςης. 
Αύτφ δ' άπεχλι^ρωνεν Έτκέρας τόκους. 
Έν Γαλλίαις ουν διάγων άν^^ρέθη 
'Γπο στρατηγού χλησιν Άνδραγα^ίου 
595 Δ6λφ χάταπράξαντος αύτοΰ τον φονον* 
Έξ που χατανχών τήν βανιλείαν χρόνους. 
Κράτωρ αγαθός ευσεβής Χριστού λάτρις. 

ΟΓΑΛΕΝΤΙΝΙΑΚΟΣ ΝΒΟΣ ΕΝ ΡϋΜ9 (18). 

Τούτου θανόντος, ι^ρξεν Εσπέρας {Ιλης 
Ούαλεντινιανός σύγγονος νέος, 
Β 600 Όστις γε μητρός 6ιεαχθε1ς συμβουλίαις 
Ίουστ(νης έδέδεχιο δόγματ* Αρείου 
Κάντεύθεν άπέστεργεν ευσεβών στίφος* 
Και τίνος αύτψ Μαξίμου στρατηγέτου 
Έπιφυέντος καΐ νιχήσαντος μάχ)[^, 

605 Πρέσβεις πεπομφώς πρ^ς χρατάρχην της "Βμ 
Λαμπρόν θεοδόσιον αΙτεΤ συμμάχους. 
Ό δ* αύ έδήλου, μή τεΟι^πέναι, χέγων, 
ΕΙ δοί3λος ών Μάξιμος ώφθη δεσπότου 
Υπέρτερος τε χαΐ νιχητής έν μάχαις, 

610 Σοΐ3 δεσπότην σον ήΟετηχότος, χράτορ, 
Κα: τόνδε δούλοις συγχατηριθμηκότος, 
Σύμμορφον οντά τψ Πατρι χατ* ούσίαν. 
Όμως στρατεύσας χατά Μαξίμου χράτωρ 
ΆτεΤλε τούτον χαταχρατήσας μάχη* 
ΓΙ 615 Καί τήν χεφαλήν δ* Άνδραγαθίου τέμνει, 
Έχπράξας αυτόν εύούνας τάς του φόνου. 
Ταΰτα διαθείς βασιλεύς υποστρέφει* 
Ούαλεντινιανφ δ* αυ νεωτέρψ 
Άντήρεν Ευγένιος εΤς των έν τέλει* 

620 Και γνους τό δράμα, συσχεΟεις &^αξ φόβφ 
Εαυτόν έξήγαγεν άγχόντ[^ βίου. 

Θεοδόσιος ο μεγας ετ. ιζ', οι δβ ετ. ΐς', 

Άλλα Θεοδόσιος αύσονοχράτωρ 
*βπιστρατεύσας χαι πάλιν Εύγενίψ 
Κτείνει τε τούτον έχνιχήσας έν μάχτρ 

625 Και βασιλεύει χαι μερών τής Έσπέρας- 
ΠοΊν ή δ' δπάρξαι τάδε κατορθωμάτων, 
'Αναξ έπιστάς θεσσαλονίχγ^ πόλει 
Δήμου στασιάσαντος έξ αταξίας, 
ρ 'Γβρίζεται μίν ούτος άστοΤς άνέδην 

630 Φονεύεται δ' ίίπαρχος έν τη συγχύσει• 
Τα\3τ• ούχ ενεγχών ό χρατάρχης ήμέρως 
Στράτεύμ' άφήχε τψ λεφ ξιφηφόρον, 
Και τόνδε χατέσφαξαν αφειδώς ξ'ίφει, 
Ώς έχ τοσούτου μυριαρΤθμου στί 

635 Προς πέντε θ«νεΤν χιλιοστύας δέκο^. 
Άλν Αμβρόσιος Μεδιολάνων θύτης 
Τόνδ' άναμνήσας του πεπραγμένου μύσους, 
"Ηγαγεν αυτόν εΙς συναΓσθησιν πάθους* 
Και πρόσφορα χΓρνησιν αύτψ φαρμάκων (18) Αηηοβ Γ6£[η1 Ιυιη Οραϋαη! Ιαιη ναΐβηϋηΐ&ηί Ορ&ϋαηυιη Γ6|^η&νί88β ροδΙ ριιΐΓβιη &ηηί8 9, Υα• 
Ιπηίοηβ οιηίΚίΙ ο1ΐΓοηοΙο£;α8; γθΓαιηϋιιηθη βοίχηαβ ΐοηΙΙηί&ηυιη 17. 37 ΟΑΘΑΒΒΘ. 38 640 Δακρο^^οοΰντι των «βπραγμένων χάριν. 
Ο'ϋτος βασιλβϋς ευσεβής ών, άρθ<^φρων, 
Σύστημα σεπτών άρχυθυτών άλίσας 
ϋρδς τοΤς Ιχατόν τωΧ πεντήκοντα πάλιν 
Πνευματο μάχου χατά Μακεδονίου, 

645 Πνεύμα το θείον ου σέβοντος ώ< θέμις, 
Συνεκρ^ησε σύνοδον τήν δευτέραν • 
*Η συμφυΐς το Ιΐνευμα Ιΐατρι και Λ6γψ 
*Αριστα τρανώσασα σύνθρονον θ* ^Κ^» 
Βάλλει Μακεδ^νιον &ραΤς ένδίκως 

650 Της καθολικής έκτεμοΰσ' Εκκλησίας • 
Καΐ ποιμενάρχην δεικνύει Βυζαντίδος 
Νεκτάριον λάμποντα βίφ κα^ Α6γψ, 
Χριστώνυμον μέν άμύητον δ* εΙσέτι, 
"Ον άμα βαπτίζουσι χρίουσι θύτη ν • 

655 Του Γρηγορίου και Πατρδς θεηγύρου 
Αυθαιρέτως γε τ6ν θρύνον λελοιπύτος • 
Ούτος τελευτ^ βασιλεύς κοθ' Έσπέραν 
ΐΊοΤς μερίσας τοις δυσι χραταρχίαν 
Όνωρίφ μέν δους κατάρχειν Εσπέρας, 

660 ΆρίΜίΒΙψ δ' αύ των μερών των της Έω, 
Βεβασιλευκώς επτά κα2 δέκα χρόνους 
Πρ6ς πέντε μησιν εύσεβώς, εύδαιμύνως ' 
Άνήρ άγαΟος κα^ κράτωρ νικηφόρος, 
Τ{1 δ' ευσεβείς μάλλον ώραϊσμένος * 

665 Και κίον' ούτος έν Βο6ς τεύχει τύπψ (19) • 
Άνδρείκελον φέροντα του δειμαμένου. 

ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΕΤ. ΙΔ'. 

'Λρκάδιος γούν παραλαβών τό κράτος 
ΑιεΤπεν αυτά πλημμελώς καΐ ^^θύμως * 
Νωθής γαρ, εύρίπιστος, ών άνειμένος, 

670 Καΐ τη γυναικά πάντα προσπεπεισμένος, 
Τρικυμίας Ιπλησετήν Έκκλησίαν, 
Αύτψ δΐ μέμψεις προύξένησεν ενδίκους • 
Νεκταρίου γαρ έκμετρήσαντος ρίον, 
»^^γ0ΐϊς 6 χρυσούς έν λύγο ι ς Ιωάννης 

675 'Εξ Άντιύχου προς πύλιν βασιλίδα, 
Ταύτης καθωράϊσε τον σεμνών θρ^νον • 
Άλλ' ή βασιλις αδίκως Ευδοξία 
Μυσήσασα, φευ Ι Ινθέου πα|&^ησίας 
Τόν τών ψυχών {[λιον δίξιον θρόνου 

680 Τίθησιν έξόριστον έν τοΤς Κομάνοις • 
Αντικαθιστά δ' Άραάκιον πρεσβύτην • 
Ούτος βασιλείς έν βρφίη χτίζει πύλιν, 
Έν Α'ρκαδίου πάντίς ^δουσι πύλιν. 
Καΐ κίον' άνήγειρεν έν ζηρολύφψ 

685 Στήλην ανω φέροντα του δειμαμένου. 
"Έτη δΐ προς τέσσαρσι κατάρξας δέκα, 
*Ων ευσεβής τις, ορθοδοξίας φίλος, 
Άλλως δέ νούφος εύάγωγος τύν τρύπον, 
Νοσήσας εξέλιπε τύν φθαρτον βίον. 

Θεοδόσιος ο νέος ετ. μβ'. 

600 Και παις Θεοδόσιος άρχει του κράτους 

Πραυς, προσηνής, ευσεβής, χρηστύς τρόπους, 
Έγκύκλιον παίδευσιν ευ ήσκημένος. 
Μαθημάτων Γδρις τε της τετρακτύος, 
ΚαΙ πλαστικής αύ καΐ γραφικής τεχνίτης, 

(10 Ι#οοοβ ηίιηίΓαιη αΓΐ>ί8 Β^ζ&ηϋηα άίοΐοβ Βο$, Α. ίάοηβοιη ουίρ» πΐβ Γοιηοάίαιη οοπίυΐίΐ. 
Ηβχ Ιιίο ρρο βαα ρίβίαΐβ βΐ θΓΐΙιθ(1οχί& 
ρΓ8Β8θ1υιη νβηβΓ&ηάυιη οοβίυιη οοα^Γ6£[&θ8, 
ββηΐιιιη νίάβϋοοΐ θΐ ςϋίηςυα^ίηίΑ ΡαΐΓϋοα, 
&ά?θΓ8α8 Μ&οβάοηίυΐΏ ςαί άίνίηυιη 
θρίπίαιη άθ5ϋο ΙιοηοΓβ ηοη εοΐ6ΐ)α(, 
ββοαηάαιη οβΙβΒΓ&ικΙ&ιη ουΓ&νϋ βγηοάαιη : 
ςα» Ραΐή αο νβΓΐ)ο δρίπίαιη άββηίβηδ 
ΙιοποΓβ ρ&Γ6ΐη, ηβίυΓβι βαάβπα ρΓ^άϋαιη, 
άθνονϋ ΜΕβθάοηίαπι ^α8^^8 (ϋΓί8 
αίςυβ βυαχ ο&ΙΙιοΗοα ρβρυΐϋ Εοοΐ68ία. 
Βγζ&ηϋί νθΓΟ ρΓ8Β8ΐι1βιη (Ιβίβ^^ϋ 
Νβοίαπαπι 1ίη£;υ& βΐ ηαοηύυβ βΐηβηΐβοα, 
01ιπ8ϋοο]&ιη ςαΐάβοα, 86(1 ηοηάυιη ίηίΐίαίαιη : 
1)&ρϋζΑπ( βΓ^ο 8ΐίηυ1 8αοΓ&η1ςυθ 6ρί8θορυηι ; 

η ςαοηίαΐΏ Ογ6^οπιι8 ΡαΙθρ ΙΙιβο1θ£[υ8 
Ιιαο 8βζη6ΐ; 86(1β 8ροηΙβ άβρο8α6Γα1. 
Ηβχ Μο Ιιβ8ρθΓϋ8 ιηοηΙυΓ Ια 1θγπ8, 
άυο1)α8 ραΓΐί6η8 1ίΙ)θΠ8 ίιηρβπυιη ; 
Ηοηοπο ςιιί(]βαι ρ&Γΐββ οοοί(1α&8 ΐΓϋ)ϋ6η8. 
Οηβηϋ ΑΓΟ&άίυιη (Ιοιηίηυχη ρρβίΐοίθηβ ; 
ρθ8ί(]υ&Εη Γθ§;η&ν6Γ&1 &ηηί8 8θρΙβΐΏ(1οοίιη 
ΟΌΐη ςυΐαςαβ ιη6η8ί1)υ8 ΓβΙίοϋβΓ βί ρίβ : 
νίΓ 8&Π6 6^Γ6^ίυ8 θ1 ρΓίηβ6ρ8 νίεΙοηο8α8, 
86(1 ρίβίΑΐβ (απιβη ιηιιΐΐο τυϋΙ&ηϋοΓ. 
Ι8 6ΐ οοΐυιηη&ιη ρο3υϋ ία Βονί8 Ιοοο, 
^Θ8ίαηΐ6χη Γ6£;ί8 βίαίοαιη &υοΙοη8 8υί. 

ΑΕΟΑΟΙϋβ ΑΝ. XIV. 

ΑΓ0&άίΌ8 ί^ΙιΐΓ ΙΐΦΓ68 ίιπρβΓϋ ΓαοΙυ8 
ζη&ΐ6 ί11υ(1 οωρϋ £[6Γ6γθ 61; 8060Γ(1ϋ6Γ ; 
η Ιΐ6ΐ)68 βηίιη, νβΓ8αΙί1ί8 βΐ Γ6ΐηί88υ8, 
βΐ ουηοΐα υχοηβ 8ίηθη8 ίη &Γΐ)ίΙηο, 
1αΓΐ)&Γυιη Οαο111)υ8 ο1)Γΐιϋ Β66ΐθ8!&ιιι, 
8ΐ1)ίς[αβ ^α8^&Iη ρβρβΓϋ ίηΓ&ιηίαπι. 
Ν&ακιαβ ιι1)ί ΝθοΙ&Γίυ8 βχρΙβνΗνίΐΦ εαηοιη, 
&αΓ6& Ηη^αα ρΓ«(ϋΙιΐ8 ^ο&ηηβ8 
Αηϋοοίιία άβοΙυοϋυΓ &(1 αΓΐ)6ΐη Γβ^ί&ιη, 
η! 11υ^α8 β&οΓ&ιη 8θίΗθ6ΐ οΓηβΙ 86ά6[η. 
θ6(1 θηίηι &η^υ8ί& οοηίρα Γαβ ΕαάοχΪΑ 

8&0Γ08, Ιΐθΰ Ι ΡΘΓ08& ϋΙ)ΘΓ08 86ηηθα68, 

βοΐβιη ϋπίπαοτυχη, 86άί8 βιρρΗοαβ (ϋ£^αΐΏ, 
βχβαίθπι ρθΙΗΐ ΰ8ςΏ6 &(1 υΓΐ)6χη €οιη&η& , 
ίρ8ίςυθ ΑΓ8&6ίαη3 ηαΐυ ^&Iη ^ρ&ικίθΐη 8υήΐ6ί(. 
Κ6Χ Ιιίο ίη ΤΙΐΓ&οία οοηάΜϋ αΓΐ)θΠ] ΠΙ&ιη, 
ςααιη ΑΓοαάίοροϋιη ▼π]£;ο νοοαί&ιη 06ΓΐιίΕηα8. 
^ Ιάοαχ 6ο1αιηη&ιη ρο8αίΙ ίη Χ6Γθ1ορ1ιο, 
οοη(1ί1οη8 βαί 8ί^ηο 8ϋρθΓρο8ϋο. 
Κβ^η&νίΐ ΑΐιΙβπι (186601 ουπι ςυλΙυοΓ 8ηηί8 ; 
νΪΓ 8&η6 ρίυ8 &ί(ΐΰ6 θΓΐ1ιθ(1οχίο ίβηαχ ; 
1βνΐ8 &1ίοςυί ίηςβηΠ, ν&Γίυ8 αο ΐΏΐι1&1)11ΐ8 ; 
ίπιρΙί6ϋα8 ίη [Ώ0Γΐ)υαι νίίβ ιηοΓίαΙί οβ88ίί. 

ΤΗΕ00Ο8Ιϋ8 αϋΝΙΟΚ ΑΝ. ΧΙ.ΙΙ. 

Εχοίρίΐ ίπιρβηηιη 61ία8Τΐ}βο(1θ8ία8, 
ιη1ϋ8 &ίΓα1)ί1ί8, ρίηβ οοσιΠΐθ(1ί8(]ΐΐ6 ιηοη1)α8, 
θηθ7θΗ(» άοοίΓίηα Ρθοίβ θχθΓ6ίΙυ8, 
(1ί86ίρ1ίη&ηιηι ςύαΙιιοΓ 1)6ηβ 8θ1θη8, 
ρΐαβϋοββ ίη8ΐιρ6Γ &1(ΐυ6 ρίοΙαΓ» £;ηαΓυ8. 

ΖοηΛΓ. XIV, 4. 99 ΒΡΗΙΙβΙΙΙΙ ΟΗΚΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 40 ]Αθα1ο 1)οηυ8, βςαααι ΓΓβη&Γβ ν&ίβηβ, 
1)1&η(1θ8, (|;Γ&ϋθ8Ώ?, βαΜίϋβ 1)βη6νο1υ8, 
αίςαβ ΟΓΐ^οάοιίβ ορίίιηυθ (1βΓ6α80Γ. 
ΙιηρθπυΕη ίβιηβη λάαιίηίβίΓ&νίΙ ιηο11ίΐ6Γ, 
ρβΓΠΐί880 •οουο1ιί8 Γθί ριι1)1ίοΦ &Γΐ)ϋπο» 
ΑηϋοοΙιο ρηιηο, άβίηάβ ΑπίΑοϋο, 
1η8αρ6Γ 6ΐ λΐΐΓί ίααΐϋΐο ^[1^^8&ρ1]^ο. 
Αίςιΐθ ίβ ΙβηβΓ» ιΐ(1!ιοβΦΐΑ(ί8 ραβρ 
^βΓΐηληλίη βοΐΌΓΟιη νιΐ» άαοβιη 1ι&1>αίΙ 
οιηηί νίΓίοΙβ ρΓβίϋΐΑΐη Ροΐοΐιβπ&ιη : 

ΙηίΟΓΘΐη νθΓΟ 80ρΓ6αΐί8 ρ&ΐΓί8 Ι8ΐ>0ΐί8 

Ι8(1ί£;βπ1βηι ΡβΓβίϋίβ Ιαηβ γθ^οιο ; 
α ςυο άαπ) (ίοαοηΐ, οπηοΐί ρ&Γβϋ&οΙ άοιηίηο, 
ηβο ΙγΓ&αηίάβζη ςαίβςααιη &ίΤβοΙ&νϋ. 
1(1βχη Α11ΐ6ηί8 ρυβίίαιη αοοβΓβΙνίΙ, 
ΙηιρβΓϋ ραηΙβΓ ο( Θ8ΐ»6ΐ Ιοηςυβ βοοία, 
ίοηολ ρΓ«β8ΐΑηΙβΐΏ άοοίηηίβςυβ βχθΓοΙΙ&ιη, 

Ιιβοηϋο ςαοάΑΐη ςβπϋααι ρΙιϋθ8ορ1ιο, 
οίλτ&ιη ίη (Ιοοϋβ 1ίΙΙβΠ8 ΕυΐΙοοί&π], 
ον^αβ β&ρίβηΐίαιη ίη ρ&ηβίη(ϋ8 1ίΙ)η8 
ΙιοοαθΓΟΟβηίΓα άοοθοί ε&ΐ6 8θπρΙ&. 
Ε&αιάθηι ίηνίβίΐ θίοηβιη υΓΐ)θΐη Οβί 
ρΓ«86α8 νβαβΓ&1αΓ& βαοοίοβ Ιοοο8, 
ιη&^&8 ορ68 ΓβΓβαβ, νίιη «αΗ ίηηιιιηβΓ&ιη 
ςαα βχοϋανίΐ Ιβαιρίλ ΟΙιπβΙο Οοιηΐηο. 
Όθίηάβ &(] υΓΐ)θΐη Γθ£[ίαΕη ρβάοιη Γ6ΐυ1Η. 
ΡοθίΓβοαυιη ΓαΙίβ ίιιηοΐο Γβ^β οοη]υ^6 
ηΐΓ8α8 αά βαηοία βόιηβΐ Γοοίρίβηβ Ιοεα: 
ιηοΓί&Ιβιη ίύίάβιη βοηοΐιιβίΐ ρβηοάυιη, 
1>βηθ &οΙ& νϋ&, αίςυβ αΙ! Όβο ρΐαοβί. 
^&Iη νθΓΟ Αρβαοίο νίνίβ βχοβάβηίβ, 
Εοοίθβίφ δβάβιη οοβαρανίΐ Α(1ίΰυ8, 
ιηοΓί1>ιΐ8 80 ΙίΙΙβηβ &1)αηά6 ίη8ΐΓυοΙυ8, 
ςυί ^υά®υIη ςιιβακίαιη ιηθΓΐ)θ Γη&οΙαιη, 
ΟΓβάβηΙβπι ίηϋί&ί 1)&ρ1ίζ&η8ςαθ γϊΙθ, 
Ι&ν&οηχηυηβΓθ 8&ηυιη θάαοϋ 8ςυ!8. 
Οθίηάο νϋαΐΏ βοηοΐαάβηΐβ Αίΐίοο, 
θρί8βορ&1αιη οοοαρ&Ι 8ί8ίηία8 : 
ςαο νϋΐΒ ρ&γΗθγ υβαραιη Γβΐίηςυβηΐβ, 
Νθ3ΐοηα8 ςαΐάαιη ρΓΟ βο 8β(1βιη οοουραΐ, 
ηθΓ&8ΐιΐ8, ιπιρΐαβ, ιη&ΐα ιηοπίβ ρΓΦ(1ΐ1α8, 
ςαί ηονιιιη άο^ιηα 8ΐα1ΐ6 ςαΓΓίθΙ)^!, 
01ιη8(αηι νίάθΗοθΙ αίθΓυιη β38θ Ιιοιηίηβιη ; 
ιη&ίΓβιη νθΓΟ νΐΓ£;ίηβπι Μαπ&ιη 
ηοηίαπι ΟβίραΓαιη β88θ ςυβιη ΟΙιηθϋρ&Γαπα. 
ΟυιΐΓβ ίιηρβΓ&ΙοΓβίΘΟίΟΓυιη α Οβο ΡαΐΓϋπι 
οοπβίΐίηιη νβηβΓ&πίΙαιη ρίβ βοη^Γ6§;αη8, 
ςαοΓΏΐΏ ΑίΘχ&ηάπηυβ άυχ βΓ&Ι Ογηΐΐαδ, 
ΝοδΙοΗααι (ΙβροδαΚ ΙιοΐΏίηΙοοΙαίΏ, 
Οθίηάβ ρΓ8βίαίί Οβί Εοοίβδί® 
Μαχίιηί8ηυ8 ΟΓίΙιοιΙοχυβ ρΓΦδυΙ : 
ςυο νϋα ίυηοΐο, ιοβηΐο ίη βθάο δίβϋΐαρ 
ΡΓθθ1υ8 Ο^ζίοί &ΓοΙιίβρί8οορα8, 
ρ&8ΐθΓ θ^Γβς^ίυδ, Ι&Γ^ίΙοΓ ίΐβχ&ηίιηυδ, 
ΡαΙπδ 01]ΐ73θ3ΐοιηί άίΐβοΐυβ άίβοίριιίαβ; 
8ϋ1) ςαο, Ηοηαηΐ ίαιρβΓ&Ιοπδ ^υ8βι1 
&1) υΓΐ)6αι ΓΘ^ίαηι οοΓριΐ8 ί11ία8 Γβάίίΐ. 
ΡΓΟοΙυδ Ιιίο βαηοΐαβ άοιη ροοαραιη 8πρρΙίοβιη 
ΐΐο ίηηααίθΓθ οοιηίΐ&ηΐβ άαοβΓθΙ; Α β05 700 705 Β 710 715 720 725 730 735 740 ϋ 745 750 Κλ^ τοξότης δριστος, Ικιηύειν Ικρος, 
Έδυς, χαρίίΐζ, εύμβνής δπηκ<$οις, 
Υπέρμαχος κράτιατος 6ρ6οδοξ(ας. 
Ηλήν μαλΟακώς ίιβϊπβ τήν αότβρχ(βν, 
Κοινών μκταχβίρισιν (ύνούχοις νέμων, 
Άντιόχψ «ρώτα μίν, εΤτ* *Αμ3ΐντ(ψ 
Προς τοΤσδι δούλφ χρυνίου Χρυσα<ρ(φ • 
Νέος κομιδη τυγχάνων ήλικ(«ν, 
*Ανήγί0• ο5τος πρ6ς κασιγνήτοιι φίλης 
Της πάντ* αρίστης ολβίας Πουλχερίας* 
Έπίτροπον σχών έν γραφαΤς φυτοσιτόρου 
Ίσδιγέρίην ίνβκτα Περσίδος τ6τε, 
05 τψ 8έε( πδίς ιύνόει τφ δεσπότη 
Κβι φευκτέχν ήγητο τήν τυραννίδα • 
ΉγάγεΟ' ούτος έξ Αθηνών και κόρην 
Κοινωνών £μα του κράτους και του λέχους 
Λάμπουσαν ώρ^ κα? μαθημάτων τέχντ^ 
ΠαΤδα Λεοντίου τινλς φιλοσόφου, 
Τήν εύδόκιμον έν λόγοις Εύδοκίαν, 
"Πς τήν σοφίαν δεικνύουσιν έν λόγοις 
Όμηρόκεντρα τα σοφώς γεγραμμένα. 
Αυτή Σ ιών Ιδλεψε τήν θεοΰ πόλιν 
ΕΙς προσκύνησιν των σεβασμίων τόπων 
Πλοΰτον βαθυν φέρουσα, χρυσών μυρίον, 
Οίσπερ νεώς έγειρε Χριστψ Δεσπότη. 
Μετά δ* έπανέζευξεν αύθις εΙς πόλιν. 
ΕΤτα θανόντος αύτάνακτος συζύγου 
Πάλιν ύποστρε'ψασα πρ6ς θείους τόπους, 
Έκεϊ τελευτ^ καταλιποΰσα βίον, 
Ζήσασα κωλώς καΐ καθά θεψ φίλον. 
Άρσακίου δΐ τον βίον λελοιπότος, 
*Εκκλησίας Ισχηκεν Άττικδς θρόνον 
Κοσμούμενος βίφ τ• καΐ λόγψ πλέον • 
Ός Ίουδαΐον παράλυτον έκ νόσου 
Πεισθέντα μυεί, γ,άϊ βαπτίσβς ώς δέον 
Αουτρου χάριτος 6γιη τόνδ' ανάγει • 
Τέλει δ' Αττικού του βίου χρησααένου, 
Σισίνιος Ιλαβε τήν προεδρίαν * 
Οδπερ τδ βιοΟν έκμετρήσαντος μόρφ, 
Νεστόριός τις άντικαθέστη Ορό'^ψ, 
*Ανήρ αποφράς, δυσσεβής καίΐ κακόφρων, 
"Ος δογματίζων άπεφλυάρει μάτην 
"Ανθρωπον εΤναι τ6ν Χρι^&ν μόνον, 
Και μητράνανδρον παρθ&νον τήν Μαρίαν 
Ου θεοτόκον μάλλον ή Χριστοτόκον. 
"Οθεν βασιλώς -ΙΙατνίρων θεοκρίτων 
Σύστημα σεπτδν εύσεβώς συναλίσα, 
Ών Κύριλλος ^ξαρχος Αλεξανδρείας 
Καθεΐλε Νεστόριον άνθρωπολάτρην. 
Είτα προέστη της θεού Εκκλησίας 
Μαξιμιανδς προστάτης όρΟοφρονών. 
Ουπερ θανόντος ενθρονίζεται Ορόνψ 
Πρόκλος Κυζίκου ποιμενάρχης άξίως, 
Ηοιμήν αγαθός καΐ νομευς ψυχοτρόπος, 
Μυστήρ φιλητδς του Πατρός Χρυσοστόμου, 
Έφ* ου κ3λεύσει του κρατούντος Αύσόνων, 
Τούτου τό σώμα πρδς πάλιν ήχΟη κράτους 
Τούτου λιτανιύοντος Ιερου Πρόκλου 
Μετά γε λάου συνδρομής άπειρίτου, 41 0Α8ΑΒΕΘ. 42 ΆρπαγΙν &<ρνω ιταιδίον ιτρ6ς αέρα 
755 Πάντων βλεπόντων καΐ λίαν θαμβουμένων, 
ΜεθΊκανήν ώραν δ^ καταχθ*ν πάλιν 
Έφη μυηθηνα( γε μή προστιΒέναι 
Τ6 Σταυρωθείς Ίζράς (5ήμα δι' ή μας λέγων 
Τφ τρισαγίψ χαΐ σεβααμίφ υμνφ* 

760 Τούτου μεταστάντος δ^ πρ6ς θείους νόας, 
ΙΙροεδρ{αν εΓληφι της Κωνσταντίνου 
Πρεσβύτερες τις Φλαβιανός άξίως, 
Πρόμαχος ορθών δογμάτων Εκκλησίας• 
ΟΙίπερ θανόντος λακτίσει Διοσκύρου 

765 Έν λ^στρικ^ τε καΐ φονική συνόδψ 
θύτης Άνατύλιος Αλεξανδρείας 
είληφεθώκον Ιερόν βασιλίδος. 
Ούτος Θεοδόσιος αύσονοκράτωρ 
Και τεΤχος ανήγειρε χερσαΐίον πύλει 

770 Έκ των Βλαχερνών εΙς πύλας τάς Χρυσέας, 
Τοΰργον περάνας έν δυαΐ μησι μύνοις, 
Σπουδή γ' έπαρχου και συνεργί^ Κύρου* 
Άγαμένου δήμου δέ Κυρον του τάχους, 
Και ταυτ' άνακράξαντει έν πα^ρησί^, 

775 Κωνσταντίνος μέν δκτισε πρΙν την πόλιν, 
ΆνανεοΤ Κΰρος δΐ νυν, προθυμί<|^ 
Ταύτΐ[^ φθονηθείς έκπεσών τήνς αξίας, 
Εκκλησίας πρόεδρος ώφθη Σμυρναίων 
Και Πουλχερίαν ούτος άδελφήν φίλην 

780 Των βασιλείων έκβαλών ώς ουκ έδει 
ΤαΤς ύποθήκαις βασκάνου Χρυσαφίου 
Έν έβδόμφ τίθησιν έγκεκλεισμένην, 
Φροντίδος αυτήν καταπαύσας πραγμάτων* 
Μόλις δι συνεις τον φθόνον Χρυσαφίου, 

785 Αυτόν μ^ν έξόριστον ένδίκως Ιδρα, 

Τήν σύγγονον δΐ προσλαβών αύθις νέμει 
Φροντίδα κοινών τ-ζδε πραγμάτων όλων 
Ούτος νοσήσας εξέλιπε τον βίον. 
"Ος φβσι, βίους πεντήκοντα που χρόνους, 

790 Καθ' ους σχεδόν κατήρχε τους χρόνους δλοος. 

ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΕΤ. ζ ς\ 
Σκήπτρα μεταββίνει δέ πρδς Πουλχερίαν 
Τρόποις άγαθοΤς χαΐ σεμνοΐς κοσμουμένην, 
Τχί δ* εύσεβεί(|^ παρθενία τ' αύ πλέον. 
•Η Μαρκιανόν άνδρα χρηστόν τοί»ς τρόπους, 

795 Σεμνόν, γεραρόν, βώφρονακαΐ πρεσβύτην 
Έκ στρατιωτών ιιρ«σκαλεΐται ταχέως, 
ΚαΙ τφδε δηλοΤ του ιφα€άρχου τόν μόρον 
Καΐ φησιν Ει μοι πίστιν άσφαλί) νέμοις 
*(2ς παρθενίας τ^ς έμης φύλαξ, 

800 'ϋνπερ καθιέρωσα Χριστφ νυμφίφ, 
Στέψω βασιλέα σε τζς 'Ρωμα?δος, 
Τού δ' αύ κατανεύσαντος ασφαλώς τόδε. 
Μετακαλείται βασιλίς άρχιθύτην. 
Τους έν τέλει, σύγκλητον, &λλο τε στίφος, 

805 ΚαΙ Μαρκιανόν ταινιοΐ κράτους στέφει, 
ΚαΙ κράτομα δείκνσσι της 'ΡωμαΥδος, 
Τφ δ* αίχμαλώτψ Χρηματίσαντι πάλαι 
θέρους ύπνούντι προς φλόγα τήν ηλίου, 
Σ^ν αίχμαλώτοις πλείοσιν Ιρκους μέσον, 

810 Έπιγαταπτάς αετός σκιάν έδρα* 

*0 γνους εθνάρχης τόνδ' 6 χατένων πέδαις 

ρατβοι. Ολ. εχι^ιη. Α. α&ΓβρΙυβ 8υΙ)ϋο ρυβΓ ίη αβΓΟΠι, 

ουηοΐίθ Λ8ρίοίβηΙίΙ)αδ ίηββηϋ βΙυροΓβ ρβΓοΗίβ, 
ρθ8ΐ ίηΙθΓναΙΙαιη ιηοάίουιη (Ιβηαο Γθάαχ 
άίχίΐ άίνίη11ϋ9 8\1)ί Γβνβίαΐϋΐη 
ηβ €ηιοίίίχη$ νοχ αάάβΓβΙαΓ 
νοοί ρτο ηοΙ>ίΛ Ιπβα^ίο ί^^ Ιιγπιηο. 
ΡγοοΙο &ά 8υρ6Γηο8 ονοΐ&ηίβ 8ρίΓϋα8 
6ρΐ8θορ&ίυΐΏ υΓΐ)ΐ8 βοηδίαηΐίηί 
ιηβηΐο οΜιπυίΙ τιγ 86α6χ ΡΙ&νίαουβ 
βααοΓυιη Εοοίθβί® άο^ιηαΐυαι άβίβη80Ρ : 
([πβιη ΰΐ3ί οοοίάϋ οα1οΙΒα8 Πίθ8θθΓΐΐ8 
Ι&ίΓΟοίηαΙί ίη βγηοάο 6ηι6ηΙ&, 
Αίθχ&ηάΓΪο ρΓΦ8υΙ Αη&ΙοΗοβ 
8&0Γ&ιη αΓΐ>ί8 Γβ^ίβΒ θβάβιη οοουρανϋ. 

ΡΟΓΓΟ ίΐηρθΓ&ΙΟΓ ίβΐβ Τ1ΐ6θάθ8ία8 

ΙβΓΓθδίΓΘ ςυοςαθ ιηυροιη 6Χθί1&νίΙ 
Β υΓΐ)ί8 & ΒΙαοΙιβΓηίβ βά ροΓίαιη Αυρβαοα, 
ορα8 ίά ΐΏβη8θ8 ίο(Γ& άαο8 ρθΓ&£;βη8 
86άυ]ί(&1β βΐ 8(υ(ϋο ρΓ»Γθοϋ Ογή ; 
ο^^υ8 (1βιηίΓ&α8 οβίθπίαΐβιη ρορπίοβ 
&1(|υο Ιιίβ ααά&οΐοτ νβΓΐ>ίΒ βιιοοί&τη&ηβ, 
Οοηβΐ&ηΐίηυβ υΓΐ)6ΐη ςυοαάαιη οοηάίάίΐ, 
03ΤΓυ8 ηαηε Γβηον&Ι ; ϋυ^α8 ε&υ8& ρίαυβοβ 
νοο&1α8 ίη ίηνίάίαιη £[Γ&άυ βχοίάϋ, 
θτη^Γηβθ φςαβ ρΓ8Β8α1 (Ιαία8 ββί ΕοοΙθθιφ. 
Ιάθπι ΤΙίθοάοβίηβ Ραΐοΐιβπ&πι δΟΓΟΓβιη 
Γβ£;&11 ρυΐ8{ΐαι οοηίΓα Γ&β ρ&ΐαϋο, 
οοη8ίΠ8 βοίΐίοθΐ ίηνίάί ΟΙίΓγθαρΙιίί, 
^α88^^ ηΐ ο1&α8α νίνβΓβΙ Ιη Ηθίχίοπιο 
οηιηί ΓθίρυΜΙε» ηβςοίίο &1)8ϋη6η8. 
Υίχ (Ιβωυιη ίηνί(ϋ& οο£[ηϋΑ 61ΐΓγ8&ρΙιίί, 
Ο Ιιυηο ςυίάβηι ιηβηΐο ΐΓυ8ίΙ ίη θχβίΠαπ) ; 
£;6ΓΠ)Αη» νβΓΟ Γ6νο6&1» (Ιβηαο 
8ϋΐηαι&πι Γθΐρ. Γβ^βηάααι ΐΓ&άίάίΙ. 
Ιρ8β οοουρ&Ιιιβ χηοΓ&ο νΐΐααι οίαυβίΐ, 
8.ηηο8, υΐ αίυηΐ, η&Ιυβ ςιιίηςυβ^^ίηία, 
ςαο8 οιηηββ Γογπιθ 6Χ6§;ίΙ ίη ίπαρβήο. 

ΜΑΕαίΑΝϋδ ΑΝ. VI ΜΕΝ8. VI. 
ΟβνβηίΙ αυΐβπι βοβρίΓαηι αά Ρυΐοΐιάί&ιη 
πιοηϋηβ β^Γβ^ίβ ίηβΙγίΑΏ, ββά ιη«£;ί8 
ρίβίαΐθ ίη Πβοηι αίςυβ νίΓ£[ίηϋαΐ6 : 
ςυ» Μ&Γοίβηαιη 1)6η6 ιηοΓ&€ηπι νίρυπι 
ρυάίουιη, ν6η6Γ&1)ί1βη), β1 ^&α1 8βηβπι 
β β&δίΓΐβ Γ68ϋηαηΙθΓ αθ 8θ νοο&(. 
6^ (1β €!898&Π8 οΙ)ίία οοΓίίοΓβαι Γ&οίΙ. 
Τααι αϋ : 81 ςηίάβηι αιίΐιί 8ροη(1θ8 ΟπηϋβΓ, 
Ο 16 0&8ϋία1ί8 ιηβΦ ουβίοάβιη ΓοΓβ, 
ςυααι β^ο ΟΙιηβΙο ^αη11)ία οοη8βοπινί, 
Αοαι&ηί ίαιρβηί άοοιίηιιαι 1β ίβοΐαοι. 
Οαί ρο8ΐςυ&αι δηη&αι θίυ8 Γβί βάβιη οΜυΙϋ, 
Γ6^ίη& ρΓΟίίηιιβ νοο&Ι &ΓθΙιγρΓβΒ8αΐ6Π), 
ΐΏ&£;ί8ΐΓΑΐυ8, 86η&1υτη, αΐίαηιςυθ 1υΓΐ)&αι 
Μ&Γοί&ηηιηςυβ τοάίοαϋ τθ^ηί 8ΐθΠ)χη8ΐ6, 
β1 Κοη&ηοΓοαι ίπιρβΓαίΟΓβπι ογθ&Ι. 
Ηυίο ο11π3 οαρίίνο αο άοΓπιίβηΙί 
οηο) &1ϋ8 οοηβ&ρϋνίθ ίη ββρίο πιβάίο, 
8β8ϋν&8 8θ1β ^&^αιιιη^θ ί1&αιπι&8, 
αάνοΐαηβ &ςοί1& υαι1)Γ&πι ρΓΦΙ)ΐ]ϋ : 
ςοοά οαιη ΓββοίββθΙ (ίΙοηι!ηο8 11α^α8 γθ£^08, 

2 13 κΡΗίυοαχ οηαονοοεαριιι 44 βυιηάοπι ΙίΒβΓϋπι Γ6ΐηί9ίΙ ίο ρΑίπ&πα 
Οαο ςαοςαβ Γγ&Ιγ63 ίνίβιη ρΓυάί^ίυιη 
ρβΓβρίουβ νίάβΓυηΙ ίη 1»γοϊΛ ρΓονίηοίλ, 
Ιιίςυβ Μ&Γοί&ηο ρΓΟβάίχθΓβ ίιηρβΓίαΐΏ. 
δίβ ίβΐθ αοοβρίΐ οαιίοα ροΐβαΐί». 
Ρα1ε!ιβπ& νοΓΟ ρυΙ^Ηοαιη τβιη ^[ΘΓβηθ, 
θ1 0111Ώ ΜβΓοί&ηο τβζηΊ ουΓ&β ρ&Γϋβηβ, 
χηίΓυιη ίη ΒΙ&οΙιβΓαίβ αίςυβ ίηοοΓηρ&Γ&1)ϋθ 
νίΓ{$ίπΙ ΜβΐΗ ΐΘΕηρΙυιη οχοίΐ&νίΐ. 
Οαιηςαβ Ηοιηβ νβΙθΗβ ρΑρ& ββθβί 1•θο 
ηονβ Αυΐβιη ρηββυΐ Αη&ΙοΙίοβ, 
ςυοά ΟίοβοοΓυβ ραΐΓ&Γ&ηΙ αίςαβ ΕιιΙ>ο!ΐθ• 
οοηίΓα ζη&£^αυΐΏ Ρ1&νίαηιιιη»ςΓανο ΓΑοίηαβ 
ηβ ίιηρυοβ ΓογθΙ, ίιηρβΓ&ΙοΓ β8ΐ ΓΟ^&Ιαβ. 
^απ1ςι16 βγηοάυιη οοπΙγ&Μ ^υ88υα1 ΓοβΓα( 
Μ&Γοίαηί βάίοΐο αο Ρυΐοΐιβπ». 
ρ!ιί1οοΗΓί8ΐοΓαπι Γβ^ιιαι ρίοΓυπ). 
Εγ^ο ίη ηΓΐ)θ 01ι&1οβ(1οηθ άίνίηϋυβ 
ΙΙίθοΙος^ ΡαΙγθθ οοηνβηβΓυηΙ 
ΒθζοβηΙί ευιη Ιτί^ίιιΙαοοηβ^Γθ^&Ιί. 
Ηίβ ρηββΓΑΐ Ηοιηη 8θηίοη• 1«βϋ 
ηον»ςαβ ΑηΑίοΙίυβ θίυβ βρίδοοραβ 
θΐ ^αν6ηΑ1^8 δίοαίβ βαποΐβ : 
ΙιΙςαθ άααιηΑΓαηΙ ιηβΓϋο Οίοβεοηιαι 
βυιη Ευίγοίιβίβ οοηίΓΑ βυυιη ηοΓηβη οαίββπ), 
ςιιί ηβςοΑςυΑίη (Ιοηβ βΗπβϋ ηΑίιίΓΑβ, 
86(1 ιιηΑΐη ίιηρίβ ίΑΐδοςαβ ΑΓΩπηΑ^ΑηΙ. 
Τοιη ςυΐΑ οοπΙγαγΙα ΙαιρυάβηΙβΓ ΓΑβϋο 
ο&ΙυοαηίΑ^ΑΐυΓ ΙβπιβΓθ ΟΓΐΙιοάοχοβ 
ςα&βί ΝββΙορϋ νίϋο 1α1)0ΓΑηΐ63, 
άηιη ΙίΑπο άβ ΟΗγιβΙο ββηΙβηΙίΑΐη (ζβΓΟΓβηΙ, 
ςυοά άϋΑδ ηαίατΑβ ρβΓΓβοΐΑΒ 1ηοοηΓυ8Α8, 
βτιΐ) υπΑ ^υη^^Α8 ΐΑΠίοη ρβηοηΑ ΙΐΑΐ)υ6Γϋ ; 
&1) οΓΐ1ιοάοχί8 ΙιβΒΓβϋοίβςαβ βίιηυΐ 
άιιρίοχ οοηΓβ88ί ρΓΟίίηυβ οοη8θπ1)ϋυΓ; 
ΙΐΑβςαβ βΐ£;ί11ο ρρούβ 00Εηιηϋηί(Α8 
ίη ΑΓΟΑ οΐλαάαηΐ βαογαπιπι ΓβΙίςυίΑΓαιη 
ρυβίΐδθ ιηΑΓ(γτΐ8 1)6Αΐη ΕυρΙιβιηίβ}. 
Ρθ8ΐ ΙβΓίίαιη άίθπα ρΓ66ίΙ)υ8 ρβΓΑοϋβ 
ουηοΙί8 ββρυΙοΓηιη ραίθηβ είΓουιη&ί8(6η1ί5ιΐ8, 
ΑεΙθίΑηΙβ θΐί&ιη οαιίι Ρ&(Γϋ)α8 βββΑΓβ, 
(ο βάηαίΓαηάυιη, 6ΐΐΓί8(θ ιηί, ρΓοάί^ϋΐη Ι) 
ΙιβΒΓβΙίεοΓυπι ςαΐάοιη 866ΐ6β.ΙυΓα[η 1Ί1)βΓ 
ιΠΑΓί^ήβ ρΓθ]βοΙα9 Β,ά ρβά68 ίαθΓαΙ ; 
Αΐ ΟΓΐΙιοάοχφ 6άθ1 ΙίϋβΙΙαιη 
{ΙΙνΑ 8018 ιη&ιιί1}α8 ΓίΓοαϋβΓ ΙβηβΙίΑΐ ; 
ίάςιιβ Γβ^η&ηΙί &ο ρΑίπΑΓοΙιββ ο1)1υ1ϋ 
άθχίΓΑ Αά 608 ρΓοΙθοβΑ. (ΡγοΙι ιηίΓΑοαΙυοι Ι) 

Ρθ8ΐ 1ΐ»6 Γθ^ίηα (ΙβΓβΗοΙίβ 16ΓΠ8 

8βάβ% Αά οοθΙβΒίββ ΐΓΑηβϋΙ ΡυΙοΙιβπΑ, 
ςυ» 1)6ηθ ΟΓΐΙιοάοχΑςυβ ουιη ρίβίΑΐβ 
τίχβΓΑΐ, βροηδο ορίίαιο 8υΙ)8θΓνίθη8 
€1ιΠ8ΐο ίη ο&δΙίαιοπίΑ Γοοϋδςυβ ορβη1)α8 
δρΙβηάίάΑΐη νίΓ^ίηϋ&Ιί8 Αΐ6η8 ΙαιηρΑάβαι• 
ΌβΊη ΜΑΓΟίΑηυδ ε[υοςυθ ζηοΓίβιη ο1)ίϋ 
ββηβζ ^Α^η ^ΓΑηάββνυβ, Γβχ ΑΠΐΑΐ)ί1ί8, 
ϋοηΑ ιηθηβ, ιηίΐίβ ΑηίπιυΒ β^^αουη(1υΒ. 
Ηίο Αυ8ρίοίο άίνίηο Αά ίιηρβπαιη γβηοΓΑί, 
9οςαθ 86Χ ΓθΓΐηθ αηηΐβ ροΓίΓαϋπβ οβί. Β Ο Άφήχιν αύτον προς πατρ{ο* άπιέναι. 
Τοΰτ' αύτο πάλιν χαι 8ι>ά< τις νυγγόνων 
Κατκΐδ» σαφώς Ιν θέματι Λι^χίχς, 

815 *Η χαΐ προ«Τπ« τψδε τήν χραταρ^ΙοΕν. 
(Κίτω προαφώριτεο τφ^ι τ^ χράτος. 
Πουλχερία δλ «ρροντίζουσα πραγμάτων, 
Και συνδιαφέρουαα τήν χραταρχίαν, 
Τον έν Βλαχέρναις άπαράμιλλον ξένον 

820 Νεών άνιστφ Μητροπαρθένψ Κόρ|^* 
ΙΙρε9βι>τέρας 'Ρώμης δλ Α&οντος πάπα 
Και ποιμενάρχου δ' Ανατολίου νέας 
Τ3^ πρ6 Διοσχ6ρου τε του τ' Εύτυχέος 
Πραχθέντα δεινώς Φλαβιανόν εΙς μέγαν 

825 Μή παραδραμεΐν ά^αχτ' έξαιτουμένων, 
"Ηδη γενε'σΟαι σύνοδος τέταχτ4 γε 
Μαρχιχνοϋ δ(^γματι χαΐ Πουλχερίας 
Των ςριλοχρίστων εύνεβών βασιλέων. 
Συνήλθον ούχουν έν Χαλχηδ<(νι π^λει 

830 Έξαχ^σιοι Πατείς θεηγ^ροι 

Προς τριάκοντα συναχθέντες έν^έως, 
'Ον ήρχε 'Ρώμης της παλαιτίρας Λέων, 
Νέας τ* Άνατ6λιος ΙνΟεος θύτης, 
Και Ίουβενάλιος Σ ιών αγίας* 

835 01 δή χαΟεΐλον Δι^σχ(ρονένδίχως 
Συν ΕύτυχεΤ τε δυστυχεί τρισαθλίψ 
Έπι Χρισ-ςοΰ λέγοντας ου δίπλας φύσεις, 
Μίαν οΐ μάλλον δυσσεβώς, χαχοφρόνως* 
'ΕπεΙ δ' άναιδώς ύπεναντίων στίφος 

840 Όρθ^φρονας ήν ένΒιαβάλλον μάτην, 
'ύς Νεστορίου τήν λύμην δεδεγμένους, 
'Βν τφ φρονειν τε χαΐ λέγειν Χριστών φέρειν 
Διπλάς τελείας τάς φύσεις άσ(>γχύτως 
Ήνωμένας αΰ έν μι^ γ' ύποστάσει. 

845 Πρ6; ύρθοδ^ξων, δυσσεβών, τ^μοι δύο 
Γεγράφαται δή συν &'λ)[^ προθυμί^* 
ΚαΙ τούσδε χαλώς σφραγίσαντες, ώς δέον, 
Έν λάρναχι χλείουσι σεπτών λειψάνων 
Ευφημίας μάρτυρος ύλβίας χύρης* 

850 Είτα μετ* εύχάς ήμέραν τε τήν τρίτην 
Πάντων παρύντων άνεψγμένου τάφου, 
Και του χρατουντος συμηαρύντος Πατράσιν 
(*ύ ^αΜμ^σίω^*^ Χριστά μου, τεραστίων), 
Τώγ δυσσεβών μ^ν αίρετιχών που τύμος 

855 Έν τοις ποσι μάρτυρος ήν έ^|3ιμμένος' 
Τόν δ' αύ γε λοιπ^^θοδοξούντων μέρους 
ίατεΤχε χβρ^^ν ασφαλώς ταΐς Ιδίαις, 
Και τφ χρατοΰντι χαι πατριάρχη νέμει 
Τήν δεξιάν τείνασα προς σφάς. (*Ω τέρας Ι) 

860 Μετά δλ ταύτα βασιλις Πουλχερία 

Γήθεν μετέστη προς μονάς ούρανίουως 
Ζήσασα χαλώς εύσεβώς ύρθοφρ($νως 
Χριστών θεραπεύσασα χαλόν νυμφίον 
Έν παρθενί^ χαι χαλών εύποιίαις, 

8β5 Κτι τήσδε φαιδράν άνάψασα Λαμπάδα. 
Είτα τελευτ^ Μαρχιανός τόν βίον 
Ζήσας έπΙ μι{χιστον έίναξ χαρίεις, 
Γνώμη ν αγαθός. Ιλαρός, πράος φύσει* 
Ούτος θεοπρύβλητος έμπρέπων χράτει. 

870 "Έξ ι«οο χβηασχών τήν Βασιλιίαν χρύνονς• 45 ^^Β3ΑΗΒ8. 46 **0ς γνωματκύων μή χινεΐν βασιλέα 
*Εφα9χβ δεΤο δ'πλα τε καΐ μάχη ν δ'λως 
"Αν "5 δυνατόν ^ρεμον βιουν βίον. 

ΑΕΘΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΠΤΟΙ Ο ΜΑΚΕΑΑΗΣ ΕΤ. ΙΠ'. 

Τούτου θανόντος καί μεταστάντος βίου, 
875 Εύθ^ς παρήλθεν εΙ< βασίλειον κράτος 

Κλησιν Αέων τις καί Μακίλλης τούπίκλην, 
Άνήρ άγαθ6ς αρετών πεπλησμένος, 
Μάλιστα φιλο(κτφ δέ χατηυγασμένος, 
Κράτωρ άριστευς και μαχητής γεννάδας, 
880 Έχθρων κλονών φάλαγγας ώσπερ τις λέων. 
Σειράν γένους ά^ω^εν Ιλκων έκ θρ^χης 
"Η καΐ Δακών, ώς φασ{ τίνες, έκ γένους, 
'Γπέρμαχος κράτιστος ορθοδοξίας, 
ΚαΙ δαψιλής τις άπορων χορηγέτης• 
885 Εξωθεν ούτος γνωματεύειν και λέγειν, 
'Ως ^'^λιος πέφυκε θερμαΐνβιν δ'λοις 
ΟΙς Αν έκαφ^ τάς φαεινάς αχτίνας, 
Τ6ν αύτον οΤμαι δεΤν βασιλέα τρ^ινον 
ΟΙς &ν έπιβλέψειεν ανθρώπων γένους, 
800 Σφάς άξιοΰν οΓκτου τε φιλοδωρίας. 

Πρύ του κατασχεΐν ούτος αρχήν κα2 κράτος 
*Άσπαρι δεινφ τώ\ μέγα δυναμένων 
*) πΟσχεσιν δέδωκε των παίδων Ινα 
ΕΓς καισαρικήν άξίαν προβιβάσαι* 
805 ΈπεΙ δ* έπιβ&βηκε της αύταρχίας 
Άσπαρ άπ^^τει τήν χάριν μετά βίας• 
Και πορφυρίδος το5δ' άναιδώς ήμμένος, 
Ψευδηγορεϊν, ίφασκεν, ου χρεών, αναξ, 
Τδν τήνδε λαμπράν πορφυρίδ' ένημμένον. 
ΘΟΟ Άλλ' ούδΐ πάλιν έκβιάζεσθαι δέον 

"βς τίνα δουλον, άντεπηγεν 6 χράτωρ, 
Τόν άρχικήν φορουντα λαμπράν χλαμύδα* 
Οβτος συνψχει γαμέτη τ^ Βηρίντ[^ 
•Η δύο τίκτει βασιλεΐ θυγατέρας, 
905 Τήν Άριάδνην, δευτέραν Λεοντίαν 
"Ων Αριάδνη Ζι5νωνι συνεζύγη 
ΆνδρΙ δυσειδεϊ χαΐ χακίστφ τους τρόπους, 
"Ελκοντι σειράν του γένους έξ Ίσαύρων, 
Μαρκιανδς δ* (γημ• τήν Αεοντίαν 
910 ΆνΟεμίου παις βασιλεύσαντος 'Ρώμης. 
Τούτου βασιλεύοντος, έν βασιλίδι 
Πυρκαϊά τις συνέβη ^^ρρικαλέα 
Έκ της πρδς &ρκτον «λμ^ρας εΙς Οατέραν, 
ΙΙυρδς διαζώσαντος έν μέσ(|ΐ -π^λιν, 
915 Κα^ πυρπολουντος τήσδε λαμπράς οΙκίας, 
Τάλλα τε πάντα χαΐ σεβασμίους δύμους 
Έπι τετραχτυν ήμερων άνενδύτω• 
Τ^ δ* *Αντι<5χου και σφοδρές γης τις κλύνος 
Συμβάς κατηρείπωσεν αυτήν εσχάτως* 
920 "Γσθη σποδός δ* μάλα πολλή τί) πύλει 
Είς έμψυχων κάχωσιν εΙς καρπών φ^ίσιν* 
Έχ τουδ' ό χρατών συσχεθεϊς άγωνί^ 
υύλιν λελοιπώς, έν βασιλείοίς δύμοις 
Ουσι πρό τειχών, ασφαλώς ήν διάγων. 
925 Έφ' ούπερ έσθής Μητρανάνδρου Παρθένου 
Έχ της Σ ιών τε καΐ Παλαιστίνης τύπου 
Προς τήν βασιλεύουσαν άχθεΤσα πύλιν Α Ηυ^α8 8θη1θηΙ& ίϋίΐ, υ( γθχ ηαηςααιη 
οοπίίηοΐίβ αηηίβ 1)6Πυιη 1&0688θΓ6ΐ, 
81 ςυίάβιη ροδββΐ νίίαιη ςαίβίαιη άβ^θΓθ. 

Ι.ΕΟ ΜΑΟΝϋδ ΟΟΟΝΟΜΕΝΤΟ ΜΑ0ΕΙΙ.Ε8 

ΑΝ. XVIII. 

ΜαΓοί&ηο νί(&ιη ά68βΓ6ηΐ6, υ Ι άίζίιηυ8, 
βΐ&ϋιη ρβΓΥϋηίΙ &ά ροΐ68ΐ&1θΐη Γ6§ί&ιη, 
ηοιηίηβ Ιιβο ςαίάαιη, οο^αοπιίηθ Μ&06ΐ1θ8, 
νΪΓ Ι)οηυ8 6ΐ νίΓΐυϋ1)υ8 Γβ(]υηά&η8, 
ιηί86ΓίοοΓάί& Ι&ιηθη ρΓΦβίρυβ 0Γηα(α8, 
ρΓίηο6ρ8 βςΓβ^ίυ8 θ1 13611&10Γ 8ΐΓ6ηυυ8, 
Ιΐ08ϋυ[η οαΙβΓν&8 ςααϋβη8 Γθ&ρ86 υ1 Ιβο. 
Ηΐο οπαηάαβ β ΤΙΐΓ&οί& ΐηϋ, 
ΥθΙ Ο&οοΓϋΐη, υΐ ςαίά&ιη ιη&ΐιιηΐ, 8βοβΓ6, 
ΓθΓϋ83ίιηιΐ8 ι1θί6η80Γ οΓΐΙιοάοχίββ, 
Β 6^6018 1&Γ^υ8 8υΙ)8ί(ϋθΓυιη ρΓ«1)ϋθΓ. 
Ηυ^υ8 ίη ογθ 8δΒρβ 8βηΐ6ηϋ& θγαΙ : 
8θ1 α(ί 8θΐ6ΐ οζηηθ8 οαΙβί&οβΓβ 
ςυί5α8 08ΐθηάϋ 8ρ1βη<1ίάυιη Ιυιηβη βαπιη : 

ΒΙΟ 8Θ &Γΐ)ϋΓαΓί, Γ68βζη ΟρΟΓίθΓβ 

ςοοβουηςιυβ Ιιοηαίηββ ίϋΐιιϋυ 1α8ΐΓ&νθη1, 
608 6ΐ6αΐθηϋ& ίη άοηί8 ίζηρβΓίίή. 
Ηίο ρηοΒ ςυααι &άίΓβ( ίιηρβΓίααι, 
Α8Ρ8Η ι11α8ΐπ ορϋιη&Ιί Ιιοιηίηί 
υηυιη 8β ρΓ0ΐΏί8βΓ&1 βχ 6^α8 1ί56η8 
&ά (]ί^ηί(&ΐ6ΐη Οφδ&ηβ ρΓοηαοΙυΓυιη. 
Μοχοαιη Ιαιρθπαιη οΙ)(ίηαί886( Ιιβο, 
ίά ϋβηββοίυιη Α8Ρ&Γ νί βχίςβύαΐ : 
ςαίη ίιηρυάθηΙβΓ ραΓρυΓ&ιη 6]υ8 1&ο^6η8, 
Η&υά ϋΐΐί ϋοβ(, ίηςυϋ, γθχ, ίιιΐβιη ΓαΙΙβΓβ, 
η οιιαι 818 Ιι&ο 8ρΐ6ηάί(ΐ8 ραΓρυπα νββίϋαβ. 
ΑΙςυί νίοί88ίιη η6Γ&8 68ΐ, υΐ ίαιηυΐο 
νίαι ιηΐΐιί ϊηΓβΓπ, Γ68ροη(ϋΙ ίαιρβΓαΙοΓ, 
ςυΐ ρΓίοοίραΙί οΐιΐ&ααγάβ ρΓθΒΓυΙμβο. 
Ηυίο 6Γ&1 3υηοΙ& ηυρίϋβ Υθπηα, 
ςυ» (3υ&8 Γβ^ί βΐίαβ θηίχ& 68ΐ : 
ηοιηβα υηί ΑΓί&άηα, Ι«6οηϋη& βΐίβη. 
Εχ Μ8 ΑπΛάηβ ^ϋη^ιΛ Ζβηοηί ΓαίΙ , 
ί(Β(1& νΪΓΟ ί&οίο θΐ οαοπΙ)υ8 ρ688ίΐΏί#, 
ςυί ββΗβηα βχ Ι8&απ8 {1υο6ΐ)&1 ^βαθΠΒ. 
Ιιβοηϋ&ιη Μ&Γθί&ηα8 &οοβρί( οοι^υ^βιη 
ΩΗυ8 ΑηΙΙΐθΐΏϋ ςυί Ηοοα» .Γ6£;η&1)&1. 
Ιιβοηβ άοιηίηβηΐθ ίηοβηιϋαιη ςαοιίά&ιη 
υΓ)3β ίη Γθ^αΙΙ οοηΐί^^ϋ ΙιΟΓΓίΟουπι 
Α 1>οΐΌ8ΐ! ιή&Η ϋ8ςυβ αά αΚοΓυαι 
ϋαιηηιίβ αΓΐ)6αι ιηβάί&ιη 6οα)ρ1θοΙθηΙίί)υ8, 
^ 8ρΐ6η(ϋ(1&8(ΐυβ 11υ^υ8 (1οιηο8 ροραΐαηϋϋυβ : 
βίςυβ ίη(6Γ οφΙογα, 8&0Γα8 θΗλιώ »άθ8 
ςυ&1π(1α&ηιΐ8 ίςηί8 ίηβ1θΏθη8 Ιι&υ8ϋ. 
Αηϋοοίιί&ζη νβΐΌ Ιθγγ» οαοΐυβ ςοίά&αι 
ν6ΐ]6Πΐ6η8 8υρΓ6οαο ρΓ08(Γ&νϋ βχίΐίο : 
ιηυΗυ8ςυθ ρΐυίΐ τβ^ϊ ίη υΓΐ>6 ριι1νί8, 
ιηοΐ68ΐθ8 αηίιηαη1ίΐ3υ8 6( ηοχίυ8 ίΓυ^1)α8. 
ΗΙ8 π)&1ΐ8 §;Γ&νίΐ6Γ &ηχ1υ8 ίηιρβΓ&ΙοΓ 
υΓΐ)6 Γβΐίοΐβ, 8(1 8υ)3υΓΐ)&ηυιη ρ&Ι&Ιίυιη 
βαΐηϋ 8υ8Β οοη8ΐι1βη8 Ββάβπι ΐΓ&η8(υ1ί(. 
8ιιΙ) 60 νβ8ϋ8 Οβίρ&ΓΦ νίΓ^ίηί8 
βχ υΓΐ)θ δίοηβ αο Ραΐββϋηα Ιογγα 
αά ρβ^ί&αι άβΙαίΑ ιηοίΓοροϋαι 47 ΒΡΗίυΒΙΙΠ ΟΗΚΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 48 &ραά Β1&β1ΐθΓηΜ ίη Ιβηαρίο Γυϋ Γβροβίΐβ, 
ςιιοά ίρβο Ρβχ Οβίρ&Γ« βχοίΙβνβρ&Ι, 
αΓ^ηΙβο ρΓβϋοΒοςαβ οΙ&α8& ίη Ιοοαίο : 
ςυ&Γβ βΐ \ά ΙβιηρΙαιη οφρϋ βρρβίΐ&ή 
&Γ€& 1ιοηοΓ&1)ϋί8 ΥίΓ^ηίβ Ιααά&ϋββίιη;». 
Ιιοοηβ άοΓπίη&ηΙθ άυχ β^Γβ^ίυβ, 
&Γΐβ 8ΐΓ&Ιβ^ίο& ορϋιηυβ Βυβϋοίαβ, 
1>6ΐΙο ρΓβροβίΙαβ νίοΙοΓϋβ οΙ&Γοϋ. 
ΑΙ Ιιοο βχβΐίηοΐο^ ίιηρβΓ&Ιηοίβ Γγ&Ιγϊ 
απηοηιιη ίιηρβπαιη Β&βϋίβοο ΙηκΙίΙΟΓ, 
ςυί Ιτ&ηβροΓί&Ιο ίη ΑΓηοαηι βχβΓοϋα, 
οαηα ββββΐ Ιοοί άοιηίηαβ ΟιζβηοΙιιιβ, 
8ΒΓαιηηοΒ&ιη ίη ρΓ»1ίο &οοίρ!ΐ οΐ&άβιη, 
οορί&τυιιιςυο αηιίβϋ ραΓίβιη ιη&χίιη&πι. 
^&Iη υΜ νί(& Αη&ΙοΙίυζη άββίΗυϋ, 
Οοπ8(&ηΙίηορο1θθ8 ρΓββυΙ άβϋςϋαΓ 
ΓβοΙοηιιη άο^ιη&Ιυζη νίηάβχ Οβηη&άίαβ : 
ροβΐ ςυοιη άβΓυηοΙαζη ίη βθάίβ ΙιοηοΓ6, 
ροββίιηαβ Ιοουιη οοουρ&Ι Αε&οίυβ. 
ΙιηρβΓ&Ιοπ ίηΙθΗΕη ηοροβ ηαβοΚυΓ 
βχ Απ&άη» 6ΐ Ζβηοηίβ εοι^τι^ίο• 
ουί ηοαίθη Ιιβοηί ΓβοΚ, οοΓοη&(}υβ 
βΐ&ΐβ ρυβπΐί οαρηΐ οίηχίΐ. 
Ηίο ρίυβ ιηοΓΐ)θ ΙοαρβΓ&ΙοΓ 1•θο 
οοΓΓθρΙυβ νίι&ΓΏ ιηοΓί&Ιβπι άβββΓυϋ, 
ΙΐΦΓθάβ ροίθπίαΐυδ ηβροΐβ άΐοίο. 
Αηηΐβ ίρβθ οοΐοάθοίιη ίπαρβήαιη γθχθγ&Ι, 
ρηηοθρβ ΙιυΓΏ&ηυβ, 8υΙ)(1ίΙί8 ΙβηΙνοΙυβ, 
&£0&ί)ίϋ8, ρ1&οίάα8, 8ΐι&νί8, βΐ αιη&1)ί1ΐ8. 

ΙΕΟ αυΝίοΒ αν. ι. 

ΙυηίοΓ ίιηρβηυπ) οοηββουΐαβ Ι/βο 
ίηΓ&ηϋΙί ρΐ&ηβ φ1&(θ βοβρίΓυαι ΙβηαίΙ. 
βθά ιηοχ νίχ υηο ΓβνοΙαΙο αηηο 
θΧ0688ϋ ΙΟΓΓίβ ΙαηιΙηβ ο&ββυβ νί(8Β. 

ΖΕΝΟ δΙΜϋΙ- ΑΝ. XVII. 

Ζβηο 6Γ&1 ΐ8&υΓυ8, υ1 άίχί ςβηθΓβ ; 
ί(Β<1ί88ΐχηυ8 ζηοΓί&Ηβ βΐ ιηβηΐβ βΐ οοΓροΓβ, 
οίη»(1υ8, ΙϋΓρΙ•, ιη&Ηϋ» οίηηυβ, 
βί ηοΓ&ηιΙοΓαπι ορβΓυη ραΙγ&Ιογ, 
ΓυηΑΗ8 Ιιοηιίηαζη ρβ8ΐί8 ορϋοα&ϋυΐΏ ; 
Ιι&ηά Γ6£;ίο ζηορβ τβιηρίλύΐίο&αι Γβςβη8, 
86(1 ΙγΓβηηίοθ οαηοΐβ 1ηΟαΐΒΐη&η8, 8υΙ>Γαθη8, 
Γββςυβ 8υΙ)άϋθΓύΐη ρΓΟ νίηίιιβ ρβββυιηάαηΒ, 
άο^ιη&ΐ6 ρΓ&νυβ, ηαοηορίιγβίΐβθ αιίββΓ. 
Ηυηο ουιη νίάβΓβΙ α8ςυ6(]υ&ςα6 Ιίζηίάυιη, 
ΥβΓίη» Β&8ίΗ8ου8 ^6Γτηαηυ8 ΓΓ&ΙβΓ, 
ΕΓΟίίθ &^(;Γ6άίΙυΓ, Υβήοϋ ίβΓβηΐΘ ορβπ). 
ΑΙςαθ ίΐΐυζη β(3 ρ&1πα8α&πι ρυΐ8υιη ΐΓυάϋ; 
άβίηάβ 8ϋ)ί (ΙΙ&άβιηα ουιη Γβΐίςαίβ 
1η8ίςηίΙ)υ8 ίπιρβηΐ οίρουιηροηϋ. 
δβά βηίπι Ιιίο οοηίυβΦ ηαΙΟΓ» ΙκΒΓββιιη, 
Εα1γοΙιβϋ8 βΐ Οίοβοοπ ίβΓοαβηΙυπι 86ςυθη8, 
ΟΓΚιοάοχοΓυιη Εοοΐ68ία8 αοθΓΜβ αΐ0(ϋ8 
οηιηίςαβ ρηΒη&ρααι ςβηβΓβ 6Χ6ΓηοίαΙ)ί&1. 
61)&1θ6(1οηί8 νβηβΓαηά&αι ςυοςηο 8γηο(1υπι 
αηϋςυ&νϋ βάίοΐο οοηΐΓ& Γ&8 ρρορο8ϋο : 
θΐ ρ&Ιη&ΓοΙι&πι ουιη 8γηβ(1ή8 ρβ8ΐθΓί5αθ 
ν1 οοηϋΓπιαηάαπι ίπιρηίϋ άο§ρΏλ βυυηι. Β Νβψ τ»0βύριστο τψ ιτρλς Βλχχέρνβι^ 
"Ον αυτός άνήγβιρ* Μητρ(>π2ρθένψ, 

930 Έν ίρ^Μρ^ σορφ χαΐ σεβασμί^, 

Δι' ή ν χατωνόμαστο χα2 θ»Το< δ<5μο< 
Σορός τι μία της πανυμνήτου Κ6ρης* 
Ούτος χραταρχων χαί ατρατηγόν γβννά^αν 
'Ρουστίχιον άριστον έν στρατηγίαις 

935 Οροβάλλεται οή χαι χατορΟοΐ τάς νίχχς* 
Τούτου θανόντος, σύγγονον βασιλίδος 
Βασιλίσχον προυχριν«ν «Ις 9τρατηγ(αν, 
"Ος έχκλευχώς εΙς Αφριχήν αυν στ^λφ 
Καταχρατουντας του τέπου Γιζ(ρ(χου, 

940 Έτταν ύπέοχε δυσχλεά χατά μ^χην, 

ΚαΙ πλείστον άπέβαλ* των στρατευμάτων 
*Ανατολ(ου 3* έχλελοιπ^ος β(ον, 
Άρχιφύτης δέ$ειχτο της Κωνσταντίνου 
Γεννάδιος πρόμαχος ορθοδοξίας 

945 Τούτου το βιουν &ν θρ^νφ λελοινότος, 
Άχάχιος χάχιστος 2σχε τον Ορ^νον. 
Έφυ βοΦίλεΤ θ'^γβχριδους τις νέο< 
Έζ *Αριάδνης χαι Ζι{νωνοσ συζύγου, 
"Ον χαλέσας Λέοντα, ταινί^ στέφει 

953 Έν ήλιχι^ τυγχάνοντα νηπίων. 
Ούτος νοσήσας ευσεβής ^αξ Λέων 
Τόν φΟαρτόν έχλέλοιπε τούτον βίίιν, 
Τφ θ^γατριδφ χαταλείψας το χράτος, 
Βεβασιλευχώς συν οχτώ δέχα χρόνους* 

955 *Άναξ Ιλαρός, ευμενής ύπηχ<$οις, 

Γαληνός, εύέντευχτος, ηδύς, χαρίεις. 

ΛΕΘΝ ΝΕΟΣ ΕΤ. Α'. 

(* Νέος δ* Ιπιβάς της βασιλείας Λέων 

Κατήρχεν αυτής νηπιάζων τψ χρ^νψ• 
Έτος δι ταύτη ν Ιν χατασχών χαι μόνον, 
960 'Λπηρεν 2νθεν χαταλείψας τόν βίον* 

ΖΗΝΩΝ ΟΜΟΓ ΒΤ. ΙΖ'. 

Ζήνων δ' ύπηρχεν έξ Ίσαύρων, ώς ϊφην, 
ΑΓσχ ιστός άνήρ χαΐ δέμας χαΐ χαρδίαν, 
Κίναιδος, αΙσχρός, συμφόρημα χαχιας, 
Έόγων πονηρών άθεμίτων εργάτης, 
965 Ανδρών έριννύς τών περιφανέστερων 
Ούχ ώς βασιλεύς διέπωι^ αύταρχίαν, 
Άλλ* ώς τύραννος έμπιπρών, χαταστρέφων. 
Και πάντα ποιών εΙς φφοράν υπηκόων* 
Σέβας χαχόφρων Οΐ^φυσίτης τάλας* 
970 Τούτφ γε δειλψ παντάπαν πεφυχύτι 
Ο Βασιλίσχος σύναιμος ών της Βηρίνης 

Άντήρε χεΤρα Βηρίνης συνεργι^, 
ΚαΙ τόνδ' έφυγάδευσεν εΙς την πατρίδα 
ΕΓτα περιτίθησιν αύτφ τό στέφος 
975 Και πάντα παράσημα της χραταρχίας 
Της συγχυτιχής χαχοδοξίας πέλων 
Της Ευτυχούς τε χαι Διοσχόρου λύμης, 
Έχχπησίας ούτος γε τάς όρθοφρόνων 
Πιχρώς έχάχου παντοδαπαΐς αΐχίαις* 
980 Καΐ σύνοδον δέ τήν χατά Χαλχηδόνα 
Σετττήν άχυροΤ γράμμασιν ώς ούχίδει* 
Κα) πατριάρχην χαι συνέδρους ποιμένας 
Ταύτα χυρούν έπειθε, χαΐ τοίίσδ* έμμένειν. 40 Ο^ΒβΙΒΒβ. 50 Άλλ' 6ρ0ο8οζΜν σον«θροΐ96&ντβ< 9τ(<ρος 
985 Βασίλίσχον βάλλουσι ταΐς δυσφημίαις* 
Τήν σύνοδον δ' αΰ άνεχήρυξαν πάλιν 
θ•οκρ<5τητον, άγίαν, σεβασμίαν 
Διά γε ταν>τα Βχσιλ(σχο< άξ(ως 
Πασιν αποτρόπαιος ήν στυγητέος• 
990 "Ομως κατά Ζήνωνος εκπέμπε» τάχος 

"Ανδρας στρατηγούς καί συν αύτοΤς δυνάμεις, 
Ηροσρυέντες τφ Ζήνων ι γνησίως 
Σπεισάμενοί τε, πρ6ς π(5λιν βασιλίδα 
Αΰθ^ί μβ^» Ζήνωνος ήκον έν τάχει* 
995 Και πάλιν άπε(ληφεν ο{>τος τ6 κράτος, 
Δήμου τε λαοΰ τ^νδε προσδεδεγμένου' 
Βασικίσκος δΐ προσφυγών έκκλησί^ 
Μετά γυναικάς Ικέτης καΐ φιλτατων, 
Έπειτ* έκεΤθεν έξελασΟεΙς όρκιΌις 

1000 ΈκεΤ λιμψ τέβνηκε φΟ«ρεΊς άΟλίως, 
"Ετη χατασχών τήν βασίλευαν δύο. 
Τούτου κρατούντος, τ^ ^ασιλίδι π<^λει 
ΙΙυρκαιά τις συνέβη φρικαλέα, 

1005 '£κ χαλκοπρατείων γε πυρός ήμμένοι». ^ 
Τφ' ής κατηθάλωτο κα2 διεφθάρη 
*Άλλα τε πλεΤστα καΐ δ^μος φύλαξ β(βλων 
'Ες μυριάδας δώδεκα ποσουμενων* 
Έν αίς χορίον και δράκοντος ώς λ^γος 
Ιν τιν: κλεισθείς πυρρίφ τ&ν τεκνίοις, 

1010 Πρ6μηκες ύπην ές πόδας τεταμίνον 
Προς τοις έκατ&ν εΓκοσι, Οαΰμα ξένον, 
Καβ' οδ χρυσοΤς γράμμασιν έγγεγραμμεναι 
"Ησαν Όμηρου του σοφού |3αψφδ(αι 
Ίλιάς, Όδύσσεια• φευ της ζημίας Ι 

1045 Άναλαβών δλ Ζήνων κραταρχίαν, 
Άρμάτιον μίν τφδε συνηργηκότα 
Προβάλλεται δή ταγμάτων στρατηγέτην, 
Γΐλν δ* Ιχ»(νου Καίσαρα πάλιν στέφει• 
Είτα τον Άρμάτιον Ιίκτεινε ξίφει• 

1020 ΠαΤδα δΐ τον Καίσαρα κληρικών δράσας 
Περιπολειν εΊβσεν ο?)τω τόν βίον 
'ας πίστιν όρΟήν ουκ έφύλα^αν φράσας, 
Οΰτοι κραταρχήσαντι τφ Βασιλίσκφ, 
Ουτ' αυ έμοι ταύτη ν γε φυλάξουσ* Ίσως, 

1025 Προς τοΤσδε πολλούς παρέπεμψε θ«νάτψ, 
Άλλους δ* έκάκου κατέτρυχεν αΐκίαις 
Των εύκλεών τεχαι περιφανέστερων 
Εις γάρ άθέσμους ίκκλίνας αίσχρουργίας 
Πράξεις μιαιφόνους τε χκι βδελυκτέας 

1030 Προς δ' αυ 6πάχθε1ς αίρέσει Διοσκ6ρου 
Μυσητός ήν άπασι καΐ τοις έν τέλει, 
Άριάδν][) δι τζ συνεύνφ καΐ πλέον 
^ΟΟεν σορφ τέΟαπτο δέξας τεθνάναι, 
ΚάκεΊ βιαίως τόν βίον καταστρέφει* 

1035 01 μέν φασι μέθαις τε χρώμενον πότοις 
Έκστασιν αυτόν των φρενών πεπονΟέναΐ' 
Δ^ζαντα δ* οίκτρώς έκλελοιπέναι βίον, 
Κατατεθηναι λάρνακι καθά νέκυν 
Και πωματισθέντος γε του τάφου λίθψ, 

10&0 Γοώμενον κάκιστα θανεΤν έν τάφφ* 

Άλλοι δΐ παΟεΤν τοΰτο δεινής έκ νόσου 
Δόντα Οβνεΐν δόκησιν άβρουσιν δλοις. Λ δβά θηίιη οΗΐιοάοζί οοαοΐο 0(β1ιι 
Βαδΐϋβουπι οααΐβάίοϋβ ρβΓουΙβΓυηΙ ; 
άβΟΓβνβΓυηΙςυβ β&ηεί&ιη Γυίβββ β^ηοάΰΐη 
(ΙίνίηίΙυβ 6οη^Γ6^αΙ&ιη β( νβηβΓ&ϋίΙβιη. 
05 1ΐ8Β0 βνββίΐ Βββίϋθοαβ ιηβΓϋο 
ουηοΐίβ αΐ3οαιίη&η(1α8 βΐ άβίοβίαΐϊΐΐίβ. 
ΟοοΙγα ΖβηοηβΓΠ Ι&πίθη ίβ οβΙθΗΙβΓ 
(1υο68 οαιη οορϋ8 οαΐβϋ ιηϋίΙ&Γίϋυβ ; 
ςυ» βά Ζθηοηβζη βροηΐβ ιΙβΓιοίθηΙθβ, 
^υη^^οςυβ βθουιη ΓφάεΓβ αά αΓΐ)6ΐη Γβ^ί&ιη 
οϊΙαΙο ^Γ&άα οαιη Ζβηοηβ Γβάβαηΐ. 
Εγ^ο Ιιίο ίοορθΓίαιη Γθοβρϋ άοηυο, 
ί&νβηΐθ ρορυΗ ουηο1& οαυίϋΐιιάΐηβ. 
ΑΙ ΒαβΠίβοαβ βαρρίβχ αά βοοίοβίαιη 
οοηΓϋ^Ι οαιη αχοΓβ &1ϋ8ςυ6 &ίΐ6θϋΙ)υ8. 

^ ΠΗηο άθίηάβ άαί& 3αΓ&ηά& Γιάβ 
βχοϋα8, ο1&υ8α8ςυ6, Ιογγο οαιη ρ&Γνίδ 1ίΚ)6Η8, 
Π)ίάβΓΠ Γ&ιηβ ΐΏΐβθΓθ 6οηΙ&1)ΐιϋ, 
ρο8ΐςιι&ιη ϋίβηηίο Γβςηυιη ΓβϋηυβΓ&Ι. 
ΑάΙιυο ΠΙο Γβ^η&ηΐ6, ίη αΓ()6 τβ^ΐα 
β&1&ιηϋ&8 ίηοοηάϋ ΙιοΓΓβοάλ οοηϋ^ϋ : 
ηαιη(}αθ 6χοίΙ&ϋ8 ία Γογο κγ&γιο β&οαιηίβ 
ρΓορ8§;&1α8 ίζη\% οαιη αΙία αΐ^βαπιρβϋ 
Ιαο) ίηϋ&ιηιη&νϋ βΐί&ιη 1)ί1)1ίο11ΐ6θ&ιη 
άίνϋθΐη ίοιηί8 οβηίααι νί^ίηϋ πιϋ1ϋ)α8. 
ιη Ιιί8 βΐ άΓ&οοηί8 ςαοςαβ Γαίβββ άίοίΙαΓ 
οοπααι ρΓβΙοη^αιη, οοηίαπι νί^αϋ ραίβηβ 
ρβάθ8, ιηίΓαο), ίη8θ1ϋαπι, ίη ςαο 80πρ1φ 
ΓθΓΐηί8 ΙϋΙβΓ&Γαιη βυΓΟ Γαϋΐαηϋϋαβ 
Ηοιηβή 8&ρίβηϋ8 ίαβΓαηΙ Γΐι&ρκοάίδθ 

ρ Πί&8 Θΐ 0(1^88θα (ρΓοΙι ρ6Γηίοί68ΐ). 
Ηβοβρίο ί^ϋαΓ Ζβηο ίιηρβηο 
Η&Γοι&ϋαιη ςυί 8ί1)ί 8πρρ6ϋ&8 ΙαΙβΓΑΐ 
χηί1ίΙ&η5υ8 οορϋβ άαοβιη ρΓβίιοΗ, 
ρΓ8Βΐ6Γβ&ςαβ Ωϋυιη 6]υ8 ογθ&Ι 0(Β8&Γθΐη. 
Οβίηάβ Η&Γΐη&Ηυιη ^Ι&άίο ρβΓοαββυΓη ηθο&Ι, 
βϋοιηςαβ θ^α8 0φ8&Γθηι οΙθγο &ά80Γί5ίΐ, 
βίοςαβίΙΗ νίΐφ νοηίΑΐη Γβϋηοηά» Γαοίΐ. 
Νβιη ςαοηίαιη ίβΐί, βίβΒαΙ, ίΓβ£;θΓαηΙ ΰάβζη 
ςα&ιη Β&8ίΙί8οο ρπηοίρί 8ροροηάθΓ&η1, 
βίο αϊ ίρ8ί πιίΐιί 86Γν6ηΙ θαάθοι νβΓβΟΓ. 
ΡγφΙθγ 1)08, α1ίθ8 ιηα11θ8 Ιβΐΐιο άβάϋ 
άβ ηαιηβΓΟ οοΜΙίαιη αίςαο ορΙιιη&Ιίαιη, 
νβΐ ίιηρο8ίΙί8 ρ1β£;ί8 βχοΓΟοί&νϋ. 
Εγ^ο 80βΐ68ϋ8 ίαάα1^η8 Γ&οίαοη1)α8 
οβάίΐιαβςαο (^ΓοββΑΟβ α&^ϋθ8ί8, 

^ ίαι1)α1α8 ίη8αρ6Γ 1ΐ6ΒΓ68ί Οίθ8θθΓί, 
ροραίο ίηνί8η8 θγαΙ βΐ ορϋπίΐ&ϋύαβ, 
^οη^α^ νοΓΟ ΑΓί&άηΦ ςα&αι ςαί πιαχίπιβ• 
Οα&οιο5Γβιη βίαιαίαίο α)οηί8 ο&βα, 
αΓ0& εοηοΙα8α8, ίΐ3ί(ΐ6ΐη ιηοπ οο^ίΙαΓ. 
ΑβΙ αΐϋ η&ΓΓαηΙ, Ιιαηο ίαάαΙ^βΓβ ΟΓ&ρυΙβ 
6( ροΐαί 8θ1ί1υιη, ιηοαίίκ ρβΓρβ88αιη βχ(&8ία) ; 
αίςαθ ίΙ& ΟΓβάίΙυΓη νίΐΑΐη Γιαί886 π)ί80Γβ, 
ο&ρ8βθ ίυί886 (Γ&άίίαιη οβυ οαάανβΓ; 
Ιαιη νβΓΟ 8&χί αάιηοΐο αά 86ραΙοΓαιη οΙ)ίοβ, 
1π8Μ88Ϊιηθ θ^α1αοιθIη οαοΓβ ορρΓθ88ί(. 
Αΐϋ άβηίςυβ η&ΓΓβηΙ \ά ίΙΗ βχ ^Γ&νί 
ιηοΓΐ}ο &οοίάί88β, νί^αιηςαβ βχβϋηοίαιη οιηηί1)α8. 51 ΕΡηΚΜΜΙ ΟΗΕΟΝΟαΚΛΓΗΙ 52 ΑΝΑΤΑδΙϋθ ΑΝ. XXVII. Ζβηοαβ Ιιαηο νίΐ» βχίΐυιη βοΓίΚο, 

ββοαίυβ θΐ ορΙίαι&ϋαιη (1β 8βη1βηϋ& 

Ρθ9ίη& ΑηΑ(1ο& βά βοοίβίβίβιη νί(» 

Ιβ^β^Μ^Βΐϊ ΐΓ&άϋυΓ ΑπΗβίΑθίο, 

ουί ΓοηΙθίη ^βηβηβ υΓΐ)8 Ερίά&υΓαβ ρΓ«ί)υϋ. 

Τϋοα 18 Ηοιη&ηυ8 ΙβςϋυΓ ΙιηρβΓ&ΙοΓ 

θοηαοΐιί ν&ΐίάίβ &ΓΐίΙ)ΐ28 υΓΐ)ίοϋ, 

λίςαβ αΐ) ΕαρΙιβιηίο οοΓοα&Ιυτ ρΓββιιΙβ. 

8ίο 651 ίιηρθπυιη η&ο(υ8 Αο&8ΐ&8ίυ8, 

οαί οο^ηοζηβηΐιιαι ΟίοοΓαβ αάΙιβΒβϋ, 

ςαοηί&ζη ρυρϋίβ Γιιϋ άί88ίιηί1ί1)υ8, 

άθχίΓαιη νίάβΐίοθΐ ηί£;ηο&ηΐ6ΐη οοαίαιη, 

^Ιαυοοιη 8ίαί8ΐΓϋΐη 1η8ί£ρ:ιΐ(6Γ |;6Γ6η8. 

ΙΙίο 1π5α1αιη ααη &ΓςθαΙί(|υθ, 

ίανίβαιη οιιαοϋβ βιιΐχΐίϋβ ιηο1θ8ϋ88ίιηυπι^ 

ιη&ίαιη ν66ϋ£;&1 ρίβ ρβπζηοηβ 8υ8ΐα1ίΙ; 

ς[ΐιο ιη&ηθηΐο, αηαιηςυβαιςυβ ορυ8 οηΐ 

ρΐΌ 8θ Κ)ηιϋ8<ιαβ βϋαιη &ηίιη&ΗΪ>ιΐ8 

αηηαυιη ηιιαιίβχηιι ραΜιΌο «γ&πο ροηάβΓβ. 

Ιάθΐη ν6η&1β8 &η1β& <ϋ£;ηϋβίθΐ« 

θΐ ριι51ίο&Γυιη Γβραιη ρΓθβιΐΓ&Ιίοηβ8, 

βαΙ)1&ΐο &1)υ8ϋ, ^Γ&ϋβ Ιηκίβ^&ΐ άί§^ηΐ8. 

0«1βπΐ8 ςυοςυβ Γ6βη&η(1! ρβΓΐβ8 Γβείο Θζρ1θ1)&1. 

8γηοΙιγ(ίοοΓυιη Ιβζηοο οο6υρβ(υ8 1)«Γ68ΐ 

Εθθ1θ8ϋ8 ΟΓ(1)0(1θΧί8 Π1θ]68ΐα8 θηΐ. 

Ηοο Γθ^η&ηΙβ Αηα8ΐβ8ίο οαίρα γθ8 βνοηϋ. 
Οαίάαζη Α^βΓβηίοβ ΐΓϋ)υ8 ρΗηοβρ8 
οαί ηοιαβο Α1αιηυηά&Γυ8, £οπ)θ Γηις;!, 
ΟΙιπβΙο 86 αου 00^608, ήΐβςυβ βάοοίυβ Οάοί 
άο£;αι&(& αΙ) οΓΐ1ιοϋοχΐ8 &Γθ1)ίρΓΦ8υ1ίΙ)υ8, 
1)αρϋ8αι&ϋ8 ροβίΓβιηο §;Γ&(ίβαι ίζηρβίΓ&Ι. 
Ηβοο^ηίία 86ΤθΓυ8 ρΓοίαιιοβ 8υο8 
ρ&8ΐθΓ68 αά Ηυοο ιηϋΐίΐ βΐοβ αΐ0Γ& 
ςυοΓαιη ορβ ηβορίιγίαιη &(1 8Θ ρβΠίοί&Ι. 
Ι8 ααίθζη Ωάβί Ιβη&χ, βΐ αΐΐΓΐ8ϋ )8ρί8 
ίιηιηοΐοβ, 1β^&Ιθ8 ί11θ8 816 οοβγ^Η : 
ΟϋΓανϋ βαίιη υΐ Γ&ιηίΠ&ήθ ϋοοαο 
αά &υΓθαι 8!1>ί αϋ^υίά αΓΟ&ηυιη άίβθΓβΙ : 
Ιυιη ίιηραή8 ρ&$(οήΙ)ΐΐ8 ίη8ρβ6ΐαη1ίϊ)υ8, 
ιηοθΓΟΓθ 86 60ΓΓ6ρ(υιιι βηχίΐ ρηη66ρ8. 
ΙΙΙί βααβ&αι το^η% ; €|υο8 6οηΐΓ& 1&1ί& ΓοΓβΚ 
ηαηϋ&Ιαζη 8ί5ί, Μί6ΐι&θ1«ιη 8αΐΏΐη&ΐ6ΐη 
&α^6ΐθΓαιηςυ6 (1ιΐ6οαι ηυρβΓ ηαοΓίυαζη. 
11118 86Γΐηοη6ΐη Ι&ίοιη Γ68ρυ6η(ίΙ)α8 ; 

Γ3.5α1& Γ6ΐ66ΐ&, 8Ϊ6 66α ΙΓ& ί&ΙϋΓ Γ6§υ1ιΐ8 : 

ΟυΓ 6Γ§;6 Υ08 Ιιυιη&ηΑ 6υιη η&1υΓ& 

(ϋνίηαζη ρ&ϋ, ααρβΓ 1υ1ί8ϋ8 (]6§;ιιια? 

Ταη6 ιΊΙί νίεϋ ραάθΓ6 άί866(ΐ6()&α1. 

θ6ΓΐίθΓ ΑηββΙ&8ία8 η686ίο ςυο &υ6(ΌΓ6 (&6ΐυ8 

Γυΐοαίουαι ^&^ιυ 8ί1>ί ίη ΓαΙίβ 6886 

υΐ \'ύίβ 6ΐ Γβ^ηο ΐ6Γΐηίαιιιη ίΐΏροα6Γ6ΐ, 

6αιιΐ6Γ8[η 8ΐηιχϋ βΓΐ6 ν6ηυρ!Αηι ΐΏίΓ& 

ουί Γα8ΐίςί&ΙβΒ ηοιηοο αρίβ ί6θίΙ ; 

ίη ςοα (}ίν6Γ8&η8 ίυ1αιίη6 6Γυιηρβη(6 

8ΐι1)ϋαιτι νίΐίβ Ωη6ΐιι η&6ΐυ8 68ΐ. 

Ι8 υΐ ΜοΒΒΟΓυιη β6ΐ1]6Γυιηςυ6, ΙβΙπ ίοΰοΙ&Γυιχ] (^ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΤ. ΚΤ. 

Τούτου χτεαστρέψαντος οΰτω τ6ν β(ον, 
Βουλ^ γερουσίας τκ χαι των έν τέλει 
1045 Συζεύγνυται δή β^σιλις *Αρι4'δνη 
Άναστασίψ προς γάυιου χο ινών (αν, 
"Ελχοντι σειρχν έξ Έπιδάμνου γένους• 
"Ον κράτορα δέδειχε της 'ΡωμαΙδος 
Ούβριχ{ου σπεύσαντος ευνούχου τόδε, 
1050 Εύφήμιος δ' ϊττεψε τ^νδ' άρχιΟύτης. 
Οΰτως Αναστάσιος Ισχε τ6 χράτος, 
"Οστις έπων^μαστο Δ(χορος θέσιν, 
ΟΤς ούχ 6μο{ας Ιίσχεν όμμαιτων κάρας, 
Άλλα μελβιντέραν μίν αυτών Οατέραν, 
4055 Γλαυχήν δΐ λαιάν ώς Ιπ{σημον φέρων 
Ούτος βδελυράν είσγιράν χυσαργύρου 
Β 'Γτιήχοον τρύχουσαν 4πβν έσχβτως 

Δασμών πονηρ6ν εύσεβ&ς παύσας £χει, 
ΚαΟ' $ν τις ήνάγιιβστο πάς συν^ισφέρειν 
ΙΟβΟ Υπέρ 6' έαυτου χαί προσόντων άλ(^γΜν, 
Ίίτήσιον νόμισμα τφ χοινφ φ^ρον 
ΚαΙ δημοσίας ούσας αρχάς ών(ους^ 
Πρ^ς δ' αδ διοιχι^σεις τε χοινών πραγμάτ««ν 
Παύσας παρεΤχεν άδοτ' τοις άξίοις• 
4065 Και τδλλα δ' αρχής ευτυχώς ήν διέπων 
Πλην Συγχυτιχών χα6υπαχ6ε^ς α\ρέσει, 
Τάς ορθοδόξων ήν χαχών έχχλησ(ας, 
Τούτου χρατοΰντος Οαυμάσιον συνέβη 
Φύλαρχος άνήρ *Αγαρηνών τών τύτε 
1070 Κλήσιν Άλαμούνδαρος άγαΟ^ς τρόπους 
Χριστφ προσελΟών χαΐ μυηΟκις ειχ^ως 
Γ* Ιΐρός 6ρ0οδ6ξων άρχυθυτών ποιμένων. 

Έπειτα βαπτίσματος αύχεΤ την χάριν. 
Ταϋ)τα μαθών Σεβήρος (20) αύτου ποιμίνας 
1075 'Ανιέρους πέπομφε πρ6ς τούτον τάχ 
Σπεύδων δ' αυτών εΙς Ιαυτον Ιλχύσαι 
Έπει δ' Ιρασθεις πίστεως Χρίστου πέτρ« 
"Ασειστος ήν, μέτεισιν αύτους ώδι πως• 
Ποιεί τινά οΐ τών 6π' αύτον Ιχχρίτων, 
1080 Ηρ^ς ούς ψιθυρίζειν τι προσχεχυφύτα, 

Και τών βδελυρών ποιμένων δεδορχ6τω^, 
Είτα φύλαρχος άλύειν δπικρίθη• 
"Ηροντο δ' οΐ μίν αίτίαν ή δ' Βς τάδε• 
Ώς μηνυθήναι Μιχαήλ πρωτοστάτην 
1085 Και ταγματάρχην αγγέλων νυν τεΟνάναι, 
Τών δ' ούχ άνεχτλν τον λογον ποιούμενων 
η Ό ί* έκκαλύψβς το δρχμα, τοΤς δ' άντέφη• 

Και πώς παρ' 6μΤν συμπαθκΐίν θείαν φύσιν 
'Ανθρωπίντ[ϊ, πίφυχε νυν δεδογμένον ; 
1090 'Εχ τουδ' άπηλλάττοντο καττ[^σχυμμένοι. 
Προγνούς βασιλεύς ούτος ούχ οίδα π6θ&ν 
*ί1ς εκ κεραυνών αστραπών αίμαρτό ο\ 
Βίου γενέσθαι και βασιλείας πέρας, 
θάλαμον δ' άνι5γειρε κάλλιστον δ(5μον 
1095 θολωτόν αύτον καλέσας φερωνύμως, 
'Εν ψ διάγων αστραπών ^ηγνυμένων 
Έξαπίνης εΰρατο τέρμα του βίου. 
Ούτος Μυσών τε και ΣκυΟών παριστρίων (20) δ6ί1ί66ΐ 86ν6Γΐΐ8 ΑηΙίοοΙιίφ ραΙίί&ΓβΙια, 1ΐΦΓ6ϋ6υ8 8γηοΙι^Ιίθϋ8 6ΐ ΤΙιββρΛ8οΙιίΙβ8. 53 ^^Ε8ΑΕΚ3. 54 Έπιδρομάς λκίας τι μάχας Ιχχλ(νων 
1100 "Έχτισβ τε'ιχος ε^ μακρόν χεχλτ|μένον* 

"Ανδρα τε φριχτών είδε νυχτός χαθ* διτνους 
Τ^μον χεροΤν φέροντα χαΐ φάσκοντά οΙ• 
"Ορα δια σήν φευχτέαν δυσπιστ(αν 
Ζωής δίς Ιπτά σης άπαλείφρ χρ6νους• 
1105 Χαλχου τ' άνιστ^ χ(ονι στήλην Τα(5ροο (21) 
Τής πρΙν πεσούσης τψ χρ^νψ τψ παμφάγψ, 

ΙΟΓΣΤΙΝΟΣ Ο ΘΡΑ3 ΕΤ. θ'. 
Οΐίτω λιπίντος Αναστασίου βίον, 
ΊουστΤνος θρ^ξ Ιξ άσημου του γένους 
Ε^ς υψος άνι{νεχτο της χραταρχίας, 

ΙΙίΟ Αυτήν 2χων ανωθβν άφωρισμένην 
Μαρτύριον δΐ, χινδυνεύων τεθνάναι 
Πρ6ς διχ(5ρου πρΙν, (5ύεται τ:ρ6ς αγγέλου• 
•Ανήρ προσηνής •ύσεβ6φρων άγχ(νους, 
ΤοΙ)ς πρΙν ©υγάδας πίστεως 6ρθής χάριν. 

1115 Αυτός χατάγων χαι τΐ{)Μάν ώσπερ δέον^ 
Στοίχων τετάρτης συν(^δοι> 6ε(ο(ς δροις 
δ($γματι πάντας τι{νδε θεσπίζει σέ&ιν, 
ΚαΙ ταΤς πρό αυτής έγχρίνειν βεοχριτοίς^ 
Κί\ τοΙ>ς έν αύτί{ Πατέρας Οεηγ^ρους 

1120 Καταγραφήναι δίπτυχοι ς έχχλησίας. 

ΙΟΓΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΕΤ. ΛΗ*. 
ΚαΙ τούδε βίον χαΐ χράτος λελοιπότος, 
Σχηιττουχίαν εΙΆηφε τί,ν των Αύσόνων 
*Ιουστινιαινός μεγαλουργός %ράτωρ, 
Ιίολλών δομήτωρ χαΐ χαλών δομημάτων. 

1125 Ναών, γεφυρών, άστέων, λαμπρών δ6μων, 
*Άλλων τε πλείστων χτισμάτων χαινουργέτής* 
""Ονπερ χορωνις απαράμιλλος πέλει 
Ναός σοφίας του θεού τε χαι Α6γου 
Των πανταχού γης θαυμάτων θ^^μβ ξένον. 

1190 Οδτος στρατηγοΤς τήν κατορΟών τάς νίκας 
Βελισαρίψ καΐ Ναρηΐ τοις γεννάδαις• 
Σωρούς απείρων χρημάτων χρυσαργύρου 
Έχ παντοδαπών ερανισμένος τρόπων, 
Τάυτ* ήν αφειδώς έχχενών Ασημέραι 

1135 Βίς Βαρβάρων 4ίμυναν, εΙς χτίσεις δ^μων 
Έφ' ου χλ6νος τής συνέβη φρικαλέος 
Εμφύλιος τε πρ^ς βυζαντίδι μάχη, 
Καθ* ήν μυριάριθμον έχτάνθη στίφος, 
Μυριάδες τέτταρες άν^ρη μίνων. 

1140 "Ηλω πολύ τε πλήθος ά^(3ενοφθ6ρων, 
'βνπερ κολαστής άαυμπαθής ευρέθη. 
ΟΟτος βραβευτής συνύδοο πέμπτης Ιφυ, 
'ΙΙτις τετάρτης έμμίνουσα τοις δ'ροις. 
'ί2ριγένην, Αίδυμον, συν βεοδώρφ 

1145 Μοψουεστίας αίρετικψ ποιμένι, 

Έκκηρύκτους τίθηνι και βδελυκτέους, 
Έν τφδε και σύνευνος ή Θεοδώρα 
ΜερΙς &γαθή και θεοΰ θεία δ^σις 
Βοηθός άνθάμιλλος ει^ς τά πρακτέα* 

1150 Ής ?ργον οίκος των σοφών αποστόλων 
Ούτος προς αύτφ τφ τέλει τφ του βίου 
Άλίσκεται φευ αίρέσει βδελυκτέ^, 
Μεθ* ής φάος λέλοιπεν ηλίου τ<$δε. Α. ΙηουΓβϋΒ, άΐΓβρΙίοηθβ, αο ρΓβΙί& νίΙαΓβί, 
ιηυρηπι Γυη(]ανϋ ιηβηΐο άίοΐυιη Ιοη^αιη. 
Μβιη νίπ ΙβΓπβοαΓΠ ρρβοΐβιη νί(3ϋ 
ρβΓ βοιηηίυιη, ρΓκΙαίο 1ίΙ)Γ0 άΐοβηΐβιη βίΜ : 
Εη θ(50 ρΓορΙβΓ ίυαιη ρβΓνβΓβαιη ΰάθΐη 
1)18 Ββρίθΐη νϋ» Ιοφ &ηηο8 άβίβο. 
Ι8 ββηβ&ιη βίαίυαιη οοΐιιιηη» Ταιιη ίιηρο8υϋ9 
υηάβ ρηοΓ 6χοί(}6Γ&ί βάαοί ιΐΏραΐ8& ΙβιηροΓΟ. 

^ϋ8ΤIΝυ8 ΤΗΚΑΧ ΑΝ. IX. 
8ίο αιηϋίβηΐβ νί(&ιη Αη&βΐ&βίο, 
0Γΐα8 οΙ)83υΓθ ΤΙΐΓ&χ ^υ8^^ηυ3 ςβηβΓβ 
αά ίπιρθΓη ΓΑβϋςίυαι 8ΐι1)1&1υ8 ββΐ, 
ςυο(1 ίρβί οοβΗΐυβ ρΓβΒάθβΙίη&Ιαιη ΓυβΓ&Ι• 
Ε^ιι8 Γβί ίηάίοίαιη ΓυίΙ, ςυοά α άίοοΓΟ 
ί&ΐΏ οβοίάβηάυβ, εΙ) αη^οΐο ββΐ θΓβρίυδ. 
Β ΥΐΓ Γυί( ιηίϋ8, βαηί άοξΓη&Ιίβ, ρβΓδρίο&χ, 
ςυΐ Γ6θ(8β Ωάβί ο&υ8& βχΙΟΓΓβδ Ιιοαιίηβθ 
ΓθάυχΚ &(<]αβ €ΐ6ΐ)Ηο ίη ΙιοηοΓθ 1ι&1)υϋ : 
ΙΐΦΓθΠδςυβ ςαοΓΐ» βγηοάί (ϋνίηίβ ρΐ&βίϋβ, 
βάίοΐο ουηοΐίθ ΐΏ&ηά&νίΙ Ιι&ηο οοΙθγθ, 
βΙ οοιη ρτίοηιιη νοίηϋ ΓβρτιίΕπ ηαιηβΓΟ ; 
Ρ&ΐΓβδςαβ 6308 ΙιυοΙθΓ68 Οβο &ίΩ&Ιθ8 
ΕοοΙβδί» (ΙίρΙγοΙιίδ ίηβοηΐ)! ηοιηίη&Ιίπι. 

αϋΗΤΙΝΐΑΝυ8 ΜΑ0Νυ8 ΑΝ. XXXVIII. 
ΡοβΙςααιη ^υ8^^ηυ8 νίΐα τβ^ηοςυβ οββδίΐ, 
ΗοιηληοΓυαι βοβρίΓυιη ιηαηυ οοΓΓΪρυϋ 
οα&^ηίΟου8 ίπαρβΓ&ΙοΓ ^υ8ι^^^&ηυ8, 
ρυΙεΙίΓΟΓυιη ραββίαι αυοΙοΓ φάίΩοίοΓυΐΏ, 
ΙβιηρΙοΓυιη, ροηϋυιη, ϋΓΐ)ίαιη, ραΙβϋοΓαπο, 
αϋοΓϋπηςυθ ιη&^ηο ηυιηβΓΟ ΰάΐβοίοπιο) ; 

Ο ςαοΓϋΐΏ ίηοοιηρ8Γ&1)ίΙί8 οοΓοηίβ 68( 

Ιβωρίαιη δαρίβηϋ® Όβι ν6Ρΐ)0(ΐϋβ βίΓϋοΙαηο, 
οιΪΓ&ουΙοΓυΐΏ ίη 0Γΐ)β οαιηίαο) πι&χίιηυιη• 
νί6ΐϋΗ&8 Ιιίο ρβΓ (1υο63 ρΗΐΓαΙ)&1 8υο8 
Ν&Γ8θΙβ αο ΒθΗβ&Γΐο νίήδ βίΓβηυίδ : 
αοβΓνο8 βηίαι αυή &ΓΚβηΙίςυθ, . 
ςαο8 ίηηυχηβπβ ιηοάίβ οοη^βΓ6ΐ)&ί, 
άθΐη 1&γ§;θ ςυοίίάίθ ρΓοίυηάβΙ)»! 
ΒίΓϋθηάίδ «(ϋ6οϋ8, ρΓοριιΐ8&η(Ιί8 Β8γ1)&Π8• 
8υΙ) εο ιηοΐοβ οοηΐί^ίΐ (οΓΓββ ΙιΟΓπβουβ, 
&1ςυθ ίη υΓΐ)β ΒγζαηΙίο οΐνϋο 1)θΙ1αιη, 
ίη ςυο ρ]υπη)& Γθγγο 0δΒ8& (Ίΐ!( 
1υΓΐ)α, ιηί1Ιί& βοίΐίοβΐ ςυοιίΐρ&^ίηία. 
Ρΐυηηιίβ ςαοςυβ άβρΓοϋβηβΙδ 8ο(}οπαίϋ8^ 
ΙιΟΓαιη ίοαροηιΐορ ίυϋ ίηοΐβπιβηδ νίηάβζ. 

υ Μβπι οοΓ&νίΙ ββΓΪ ςϋίηίαηι βγηο^ίυη, 
ςυ« ΩπηίΙβΓ ίηδίδίβηβ ςυ&Γΐ® Γ6^υϋ8 
Οπ^βηβιη αίςυβ Οίάγαιαπι ουπι ΤΙιοοάοΓΟ 
ΙΐΦΓβΙίοο ρ&θίοΓθ Μορεαθβϋφ 
άαπιη&Ιοθ βαοΓΟ δΐιϋάίάίΐ αα&ΙΙΐθΐΏ&Ιί. 
Ταηο βΐί&ιη οοη^υx 08&Π8 ΤΙιβοάοΓα 
ρΓ»ο1&Γΐιζη Οθί άοηυπι βί ρ&Γβ ορίίπαα 
^θΓθηάίβ Γ6ΐ)η8 9βΐηυ1& αυχϊΗαΙπχ βΓ&Ι. 
ίρ$& δαρίβηΙίυΐΏ 8ΐΓυχϋ αάβτη οροδΙοΙοΓαιη. 

- ^&^η νίΐφ ΐ6Γΐιιίηο ρΓοχίιηυ8 ^υ8^^η^&^α8 
ίη βχ360Γ&η(1&πι ΙΐββΓβδίιη Ιιβυ Ιηοί(]11, 
(ΐυ& ίηηβχυβ 8θ]ί8 !ιυ3υ8 Ιυββιη άβδβΓυϋ. (21) Νθΐηρβ βυ&αι βΐ&ίυ&ηι ροβαϋ ΑαββίΑβίαβ Ιοβο βίβίαββ άθοίάυ» Τΐιβοάοβίί. β5 ΒΡΗΒ^ΒΜII ΟΗΒΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 00 αϋδτίΝϋβ αϋΝίΟΒ αν. χιιι. 

ΡοβΙ Ιιααο Ιοβϋηυβ οοιηίβ αίςοβ ρίαβ 
οπι&νϋ α Οβο άβΐυιη Γβ^ίυιη βΙβπιίΕβ, 
θ( νΪΓ ρη^αι&ϋουβ βΐ 1)οηυ8 ίαιρβηΙοΓ, 
1>βηβ6οα8, 1)βαίνο1υ8, ιηοάββίο βρίπία, 
ρΓθΚ)αβ, ιη&^ηαηίοαυβ, ιηΗί ίη^βοίο. 
Ηίο νβΐυΐ &Γ0& Γβ 1)οη& Γθάυαά&ηΒ, 
νΐΓϋ1α1)α8ςαβ Γβ^^β (ϋ^ηίβ ρΓ«(1ίΙυ8, 
]α8ϋϋ& Ιαοαβη οα&^^ίβ ρΓ(ΒΓυ1^βΙ)&(, 
Ιρβί 8θοίαΐΑ Γυϋ ΓοθάβΓβ ^οη^υ^^ 
Γθΐη{η& α Ββο άοοίβ Ββίςυβ ΓβνοΓβηβ, 
βορΙιί& άίοΐα, ιηοπΙ)ΐΐ8 νβΓβ 8ορ1ι&. 
Πβο ιηί8θΓΐ8 βροιη ίθΓθηάο βΙ&Ιοιη ΙτΙνίΙ. 
Ν&ιη 6Χ8ϋα£;υβηάί8 ίβηβΓ&ηΙίυιη 80Γΐί1)α8 
ςαοίςυοΐ ίη υΓΐ)θ Γβ^α νβη&Η ηονϋ, 
λϋβηο »Ρ6 ΡΓΘ8808 βζρβάίνίΐ, 
βγας^ταρίι&β αίςυβ ρ!§;ηοΓ& &(1 8β Γβοβρϋ; 
ςαοηιιη αΙΙβΓαιη (1οιηίηί8 ΓββϋΙοί ]υ88ϋ, 
&11βΓαοι ί§αί ΐΓβάβηβ, Γβιη ιη&Ι&ιη &1)8ΐυ1ίΙ. 
^υ8^^ηα8 Ιη&τιη&ιη οορροΗΒ οΒ οοοαρ&^ιη 
Γ&Γοςυβ οΚ) ιηοΓΐ)υιη ρκχϋβηΒ ίη ραΜίοαιη, 
1ιοιηίηίΙ)α8 ίι^υ8ΐί8 βαχϋ ίιηρυάβηΙίΑΐη : 
ςα&Γβ ηιΟΒΓοΗβ ^&^α1ο οοηΟχθ8, 
οοηΒΐΙϋςυβ ίηϋρ8 οαιη Ο&νίάο &ί6ΐ)&1 : 
0αί8, ΟΓΟ, νίηάβχ 1β1α8 16§;61 ιηβυιη ? 
Ουίβ λάνβηαΗίβ πιβοαπ) βάν6Γ8&1>ϋυΓ? 
Τυιη ςαίάααι αά8ΐ&η8, οβιι ςαοηίαιη Ι88ί&8, 
νίΓ &ηϊιηο8α8, ίοίςυί(&ϋ8 08ορ, 
Ηβχ, ίηςαίί, &(ΐ8υζη ; ορβΓΑ ιη6& ρΐΌΐηρίΑ 08ΐ. 
Εγ§;ο 18 οΜίηιιϋ ιηυηαβ ρΓβΓβοΙυΓ®. 
Ηαηο Γθχ ΙιοΓίβηάο ΓβοίΙ αηίοαο8ίθΓ6ΐη 
οοηΐΓΐι Γ&Ρ&069 1ιοχηίβί(1α8ςυθ 1αρο8. 
$ίο ί8ΐβ βά Γβιη ^θΓβηά&ηα ηαιιηίΐυβ ΓαίΙ. 
Εγ§;ο άαηι ^α^^^[^οο ρΐΌ (ΗϋοηβΗ 8β(ΐ6ΐ, 
ςυιά&ιη &β0688ϋ ίς^ηοϋίΐίβ βίςαβ ρ&αρορ 
άβ νίΓΟ ηο)3ί1ί 8ρΐ6ηάί(1οςαθ Θχρ08(υ1&η8 
ρΓορΐ6Γ ^^^α^^» οηζηθη οΐ ιηαΙοΟοίυιη. 
Εγ£;ο 18 ρβοοαίί αιιοίορθίη ίη 3υθ νοο&Ι, 
ςαί ν&άίοαοηίυΐΏ ά686Γί1. ΥοοαΙ ίΙβΓοαι : 
11 1θ 8υρθΓΐ)ί8 Γβαι ρΓβΙθΓϋ αυηύοΒ. 
Ιά υΙ)ί άαΙοΗ ροΐβθΐ&ϋβ Γβ^;! 
ίπηοΐυϋ, άίοΐυιη Ιλαάβ άίξ^υιη ρΐΌίαΙϋ : 
8ι ςυίάβπι ίρ86 ρρβίβρ ]υ8 ςαίά ΓβοβΓΟ, 
ΙιογΙογ άβ Γβ^ίο άθΐΓ&Ιι&8 ιηο ΙΙίΓοηο. 
ΙςϋυΓ ρΓβΙοΓ ρ&ρί608 βχ οοηνίνίο 
Ιιοιηίηβπι ίΠυαι ίοτίβ Ιαηο ρΓ&ηάβηΙβιη, 
ρ&υρβηβ ο&αβ&Γη υ1 ρ&ρ β8ΐ οο^ηονίΐ : 
ουιηςυβ Γ&ρίηΐ' οΗπιβη 6ΐηθΓ8ί886ΐ, 
ρΐα^β ιηβΓϋο ίπιρο8ίΐί8 ο&βϋ^&Ι Γβυιη 
ρΓορΙβΓ οοηίοιηρίί ]υ(]!οϋ ίηηρυάβηΐί&ιη. 
Μυΐίαιη ρΓ8Βΐ6Γ6& ταρία ρΓΟ γ6 ρβΓβοΙνθΓβ 
Ιοη^β ^ΓανίοΓθπι οο^Ιογ ίΠβ ίηνί1υ8 : 
ςαπιςυβ ραυρβπ ργφΙογ 1ΐ8ΐ)βη(}&ιη ΐΓΐΙ)ΐ:ϋ. 

ΤΙΒΕΗΙϋδ ΑΝ. IV. 
υϋί ^υ8^ίη^8 8ββρΐΓυπι ουιη νϋ& απιΐθίΐ, 
βχβΐίϋΐ ίιηρβΓϋ 8αοο688θΓ Τίύβήυβ 
ΓοΙίκΙοηί8 βΐΏ&ηθ Ιιοχηο Ιβ^υπιςυβ ΓβνβΓβηΒ, 
ηίΐιίΐ ίο ΕβοΙβθΙφ ίηβΐίΐυΐίβ ίηηονβηβ, 
86ά ίη ρΓβ58επρϋ8 οοηςυίεβοοοθ Γβ^υΐίβ, Α ΙΟΓΣΤΙΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΕΤ. 1Γ. 

ΙΙετ' δν προ^νής, εύοεβής, ΊουστΤνβς 
4155 Κοσμιι τ^ βασίλειον έχ βιού στέφος, 
Άνήρ ΐΓ>ρι$έξιο<, αγαθός κ,^τι^ρ. 
Ευεργετικός, ευμενής, ταπειν^φρων, 
Χρηστός, μεγαλόψυχος, ήιτία φύσις* 
Ον»τος ταμείον άγαμων ιτεπλησμένον 

1160 Έν βασιλιχαΐς άρεταις διαπρεπών 
Δικαιοσύνη μάλλον ήγλαΤσμένος* 
Όπερ συνήπτο προς γάμου κοινωνίαν 
Γυνή 0ε(^φρων καΐ βεόν φοβούμενη 
Κλήσιν Σοφία, και σοφι] τις τους τρόπους* 
1165 Ές Ιργον οίκτος άπορων και χρηστότης. 
^δτη δανεισταΤς καταβαλουσα χρέα 
"Απασιν οΤς οΤκησις ήν αδτη πίλις 
η Χρεών λύσις $' 6'φλουσι καθισταμένη, 

Έγγραφάς άπε(ληφε, μνι{ μονάς δέσεις, 

1170 Όν θάτερον μ^ τοις κεκτημένο ις νέμ«ι, 
Τ6 δ' πυρ) δέδωχβν εΙς «μνηστίαν* 
Ούτος νοσώδους σαρκ(ου πλά'σιν Ιχων 
ΚαΙ μή προϊών συχνάκις έκ της νόσου 
ΆρπακτικοΤς ηυξησεν άναισ*χυντ(αν. 

1172 'Ρομφαί^ λύπης τοιγαροΰν τετρωμένος 
Μετά Δαδ^δ Ιφασκβν άπορων τάδε' 
Τ(ς &ν τιμωρόςσ ομπαραστήσαιτό μοι ; 
"Π νυν άναστήσαιτο κατ* αντιδίκων ; 
Και τΙς παρελθών, ώς Ησαΐας πάλαι, 

1180 Ανδρείος άνήρ και μισών άδικίαν, 
*Άναξ, ίδού πάρειμι, κέχρησ4 μοι. 
Έπαρχικήν εΐ^ηφεν ούκοΰν άξίαν, 
ρ Προς δ' αύ σθένος κράτιστον έκ βασιλέως 

Καθ* άρπακτόρων καΐ λύκων βροτοκτύνων 

4185 Ούτω κατωχύρατο τάνδρΐ τό σθένος. 
Έπει δΐ προύκάθητο κρίνωνώς δέον, 
Οροστ)λθβν αύτφ δυσγενής τις καΐ πένης 
Κατ' ανδρός Ιστάς ευγενούς περιβλέπτου 
Ύνδικίας Ιγκλημα και φαυλουργίας. 

1190 Μετακαλείται τόν (3έκτην της κακίας* 

Ό δ' ουκ άπαντ^* καΐ πάλιν δ^ς μην&ει* 
Και πάλιν αδτός ούδ', άκροις ώσι κΛύων. 
*ΙΙκουστο ταυδα τψ δότη της αξίας* 
Έδ'δ'ς παρευθυς άξιέπαινον λόγον 

1195 Κ21ν αυτός εΙπών άδικων έγώπελω, 
Κατάσπασύν με του βασιλείου θρόνου, 
Κάντεΰθεν ανάρπαστο ν έχ συσσιτίου 
Τον δίνδρα λαβών Ιστιώμενον τότε. 
Β Και συνδικάσας τφ πέ/ητι προς δίκην, 

1200 Και καταλαβών άρπαγξ κεχρημένον, 
ΑΊκΙζεται μάστιξιν αυτόν άξίαις 
Της εΙς δικαστήριον άναισχυντίας• 
Εισπράττεται δ^ καί δίκην αδικίας 
ΕΓσπραξιν ων ήρπασε πολλαπλβσίω* 

1205 Και ταΰτα τψ πένητι δίδωσι φέρων. 

ΤΙΒΕΡΙΟΣ ΕΤ. Δ\ 
Τούτου το βιοΰν και κράτος λελοιπότος, 
•Αρχει μετ* αυτόν Τιβέριος του κράτους 
Φιλευσεβής τις και θεοΰ τρέμων νόμους, 
Μηδέν νεοχμών των έθών Εκκλησίας, 

1210 άλλ* έξομαρτών χοίς νόμοις τοίς κειμένοις, 57 ΟββΑΚΒβ. Ός ή ν θκμί'Κ^ν Σοφ{^ βασιλίδι. 
Μείλιχος, εύέντκυχτος, ήδας τοΤς φίλοκ, 
Έχθροις $1 δεινός χζΐ τιΟε{ς σφισι δέο< 

1215 ΚαλοΤς στρατηγοίζ χαΐ στρατών εύανδρ(^. 
ΟΤς συγχαθεΐλε δυσμενών πολλάς πόλεις, 
Λε(αν μαηφάν τ' ήλασε λάφορα σκύλα * 
ΕΙς κάντα φιλότιμον αύ'χών τήν χέρα 
Εις ενδεών οΤχτόν τε χαΐ πτωχών δ^ιν * 

1220 Κτ(σεις τε ναών χαΐ δόμων γηροτρόφων. 
*0ς 3ΐχμαλώτο\>ς βαρβάρους Πέρσας πάλαι 
ΕΙς τήνδ' άχθέντας τήν βασιλίδα πόλιν 
Μετημφιαχώς έν στολαΐς σφας έντίμως 
Εις Ιδίαν πέπομφεν Ι^χειν πατρίδα * 

1225 'Εφ' ου πεπομφώς Άβάρων άρχηγέτης 
"^τησεν «Ενδρας τεχνίτας χειρωνάχτοις 
Αύτφ σταλήναι πρ^ βαλανείου χτίσιν * 
Ό δ* α^ λαβών, •^ίγΜρα}^ έν ^οαΐίς *Ίστρου 
Τεύξας, έχάχου 'ΡωμαΙδος τοΙ>ς θρους. 

ΜΑΓΡΙΚ10Σ ΕΤ. Κ\ 

1230 Τούτοο τελευτι{σαντος εύσεοώς βίον, 
Μαυρίκιος χράτιστος ^σχε τ6 χράτος, 
Άνήρ μεγαλόψυχος ανδρεία φύσις, 
*Αλλος τις 'Ιώβ αναφανείς γεννάδας, 
ΚαΙ μακαριστός του τέλους χρηματίσας • 

1235 Τίλλα μίν ούτος πασιν ^ν πεψιλμένος, 
Ήδυς, Ιλαρός, ευμενής αυτοκράτωρ. 
^Ηθος βεβηκός, έμβριθίς προδειχνύων, 
ΕΗύς τι σεμνόν άξιον τυραννίδος, 
Φρενών βάβει, σώματος άλκζ τ' έμπρέπων, 

1240 θεού συνιεις εΙς θελημάτων τέλος. 
Ι1λή>^ είχε χαί τι παραχνίζον τψ (3<5δψ, 
Έ τψ σίτψ τι χαί ζιζάνιο ν τάχα, 
Φειδωλός ύπείληπτο πβσι χαι γνίφων (22), 
"Ηττων τε χρυσού χρημάτων οδτος χράτωρ • 

4245 ΚαΙ δήλον έξ ων χατερεΤ τρέχων λύγος • 
'Βπηλθεν άρχων Άβάρων θρφαι^ τότε 
Συν αμύθητου στρατιάς όμβιχμί^, 
Ήλασι λείαν και λάίφυρα λαμβάνει. 
ΚαΙ πλήθος έζώγρησεν άλλο μυρίον 

1250 Ανδρών, γυναικών, χαΐ βρεφών, χαΐ νηπίων. 
Ές χιλιάδας ίξ δις άριΟμουμένων. 
Και τί με δεΤ γράφοντα μηκύνειν λύγον ; 
*Ιστ^ τιμήν σφών χιλιάδας Ιξ μύνας 
Ή βαρβαρική φιλύχρυσος καρδία * 

1'255 Αΐτεΐ τ( δοχθίν, προσφέρει τι και βίας * 
Ό μίν βασιλεύς φευ προτιμά χρυσίον * 
Ό Βάρβαρος δΐ (μή (^αγ^ς μοι χαρδία) 
*β θηριώδους, ώ μανικής καρδίας 
Κτείνει τοσούτον μυριάριθμον στίφος * 

1260 ΑΙματύφυρτος έλκεται |3οΰς αΙμάτων, 

'βς κατά πρανούς ϋδωρ ψυχρό ν έκτρέχον * 
"Αναξ συνήκεν Ιμμονον φέρων φρένα, 
ΑΙσθητιτήν χαρδίαν, ώς σής ύστέων 
"Βπερ κακοΰ γένοιτο τελχΤνος φθονφ. 

1265 βεόν λιπαρεΤ του μίσους τάς εύθύνας Α ιη&ΐη &άορϋνβ 1β£;τϋιηυιη οΙ>86ςαίιιιη 
ρΓφϋβηβ ρηιάοηΙβΓ δορίιίφ ρβ^ο». 
ΥΐΓ Μ&ηάαβ, οοπιίβ, ]α6υη(1α8 αιπίεΐβ, 
1ΐ08ϋ1}υ8 ΓοΓΟίίά&ηάιιβ ςυοβ 1βΓΓθΙ)&1 
β^Γβςϋβ ίοΓίί ουίΏ ιηίΐϋβ άαοίύυβ, 
ςυοΓασι νΪΓΐυΙβ οαυΙΙ&β αρΙ)β8 Ιιοβϋυιη 
άίΓοΗ, β1 ορίτη&8 ιηαηαΙ)ί&8 Γβΐιιϋΐ. 
Ιάβιη ιηοπίβοαζη ουηοϋβ ροιτθχϋ ιη&ηαιη 
οΐβαίθηβ βΓ^& ζη!8βΓ08, Ι&Γ^αβ ίηάί^^ίβ, 
βίΓυοηάίβ Ιβοαρϋβ βΐ §;βΐΌΐΡορ1ιϋ8 άοάϋαβ. 
Β&Γ13&Γ08 βϋ&τη Ρ6Γ8&8 οβρϋνοβ ςαοηά&ιη 
&(1 Ιιαηο ΐΓ&άαοΙοκ αΓΒθΐη τθ^ηί 8βά6χη, 
βίηςαΐοβ βζοπι&1θ8 άβεοΗβ ν68ϋΙ>α8 
αά 8υ&8 Γθΐηΐ8ίΙ ραΐη&β ροβίΐίπιίηίο. 
Βθββ βαΐ) 1)00, 1θ§^β1θ8 ΑΒ&Γοπιιη ρΓΐηοορβ 

ϋ ιηί8ϋ ςαί ροίβροη! ά&π βίύί ορΙΟοββ 
αΚΐβ ρβΗΙοβ αά βΐηιοΐυηιη 1)&1ηθί : 
ςυο8 αΙ)ί βοοβρϋ, ροηΐβ ]αηχϋ Ιβίταιη, 
αίςυβ Ιιίηο Ηοαιαηοβ βη68 υμΙαγθ οο8ρϋ. 

ΜΑΟΕΙΟΙϋδ ΑΝ. XX. 

Ρθ8(ςυ&ιη ΤιΙ>6πα8 ρίβ νίίαιη οΐ&υβίΐ, 
Γβ^ηυΏ οϋϋαυίΐ ΜαυΓίοίΰΒ ρΓ8Ρ8ΐαηΙί88ίιηα8 
νΪΓ ΐΏβ£;ηί 8ρ!Γϋυ8, ίπάοΐθ ΓογΙθ ρΓ{Β(1ϋιΐ8, 
αΙΙβΓ ςυοά&ζηιηοάο νί8α8 ρ&ΙίοηΗα ]ο1)υ8, 
τίΐφ βυβ ΙβΓίηΐηο 1&υ(1&ϋβ8ίΐΏυ8. 
Ηίο αηίν6Γ80 ροριιΐο ίο αχηοΓΟ Γοϋ» 
8υ&νί8, Ιιίΐβήθ, ύ6ηίνο1υ8 ίιηρβΓβΙΟΓ, 
ΧΏΟΓΟχη οοο8(&η1ίαιη ^Γ&νίΙ&ίειηςυβ £;6Γθη8, 
8ΐ&ΙυΓ& νβοβΓ&5ίΗ βΐ Γβ^ο άί^ηα, 
χΏβηϋ8 οοηδίΗο, εοΓροπ8 νί^οΓβ οίαοηβ, 

η 86α)ρβΓςυ6 αά Νυαιίηΐ8 ρ1&οϋ& ουΓ8ααι άιπ£;βη8. 
ΥβΓυΐΏΐ&αίθα ίη τοβα 8ρίη& Γαϋ, 
β1 ΐΓΐϋοο ζίζ&οίαιη 8ΐιΐ3η&1αιη ββί : 
ραΓουβ αίςυβ αναρύθ Ιιίο νίάβΙ)8ΐΙαΓ 0Εηηί1>υ8 
αίςυβ αυΗ Γ&ιηθ 1&1>θΓαο8 ίιηρβΓαΙΟΓ; 
ςυ&αα γθοι βογιώο 8βςα6α8 οοαίίΓοααΜί. 
Ηθζ Α)3ΐΓ0Γυιη ΤΙΐΓ&οί&ΐΏ Ιυηο ίηνββϋ 
ουιη οοι\]υΓ&Ιο βζβΓΟίΙα ίαηαζη6Γα1)ί1ί, 
ρΓ»ά&ιη &1)άαχϋ, αι&ηυΙ)ία8 ταραϋ. 
Ιο 1118 ίη^βοΐβιη ΙογΙμιώ οβρίΐ νίν&αοι 
νίΓΟΓυαι θ( ιηαΗβΓοαι &ο ροβΙΙοΓαιη, 
ςυοΓοιη βιιοί ουιοβΓαΙα ιηίΐΐίλ άυοάβοίιη. 
ΡοΓΓΟ αΐ ΙιίβΙοη&ΐΏ Γβί ρ&υοί βχββςα&Γ, 
1118 βίοαυΐ ουοο1ί8 οοΏοιαιη Ιιαυά ρΐυβ ββζ ιηΠΙο 
1)&Γΐ)&ηο& &ν&Γί(ί& ρΓβϋοιη βΐ&ΐυίΐ ; 
ρβΙΗ Γββροοθυαι, ο[ΐίο&8 ίοΐοοίβί ςυοςυο : 

^ &1 Γβχ 1ιοΐΏίοίΙ)υ8, ρΓΟ οθΓαβ Ι αοΓοπι ργφΓθγΙ. 
Τϋΐη Β&Γΐ)&Γυ8 (αΐι οαΐΐιΐ οβ οογ άΐβρβΓ«Αΐ 1) 
ρροΐι 1>β11αίοααι &ηίαιυαα αο ΓοΓίοβυιη 1 
Ι&ιη ^Γ&οάβιη 1υρ1>αηι οοβθ άίβΐΗοΙο οαβϋΐ : 
αΐΓ& νοΙνυπΙοΓ Ιιυιηί ΟυβοΐΑ 8Αη^υίθ)8 
ίπ^ίάαδ αΐ ΙαΙιϋοΓ ρβπ ρΓΑββρβ αςα» ΙιυιηοΓ. 
Ιά ααάϋΐ ίοααιοΐααι ιηβοΐβαι ^6Γβ08 Γβχ, 
οοΓάβ Ιαοιβη νυΙοβΓ&Ιο, οου άβρΜοϋαΓ 
088& ΙβΓβάο ίονίά! ιη&^ί Γ&8θίθΟ. 
Οβοιη {^ίΙοΓ Γθ§^1, οΗο οαΐρββ ροθο&χη (22) ΙΙβ 150(3. ΟοΛΓβ Ιιίοο βροΚβ οορ;οθ8θ{ιηυ8 01ιοοΙιι1& Ιπ1)οΙ, ςυβπι αυοΙοΓβιη οοη Γοοίβ ίηΙβΙΗ- 
οιιιο γοοαύοΐο 8€0Βυαι βαοαάβαι & ΝίοθΙ& οΐίαιη β^Ι Ο&οβίυβ ίο ΙβιΙεο. 50 ΒΡΗΚΛ!ΜΙΙ ΟΗΕΟΝΟΟΒΛΡΗΙ 60 αΐ &1> 80 ΓβρβΙϋΙ, βΐ &ηίιηαπ) βϋΓ& βοίνκΐ. 
Βγ^ νίβυβ ββΐ 8ίΙ)1 ρβρ βοιηηίυιη οβπιΟΓΟ 
πιοΐΐ&ιη υίΓοςαβ β ββχυ χηοΓίαΙίαιη 1θΓΐ>&ιη 
&(18(ΑΓΘ οοΓ&ιη ίαιας^οβ β1ιη8ΐί Οοιηίηί, 
Γ6§;βιηςυθ &άν6Γ8υ8 οΙαζηοΗ^υβ βχρο8ΐα1«Ρθ; 
ίρβο ρπΒ86ηίθ Ρβιηςαβ οαιη ιηοΐα ΑΐιάΐβηΙβ. 
Τυηο βΙ>ίΕη&^{ηο νοχβΓηί89Α βοηαίΐ; 
αΜαβιη 18 νβΐΐβΐ πιαΙοΓυπα ροβηλίη ΙυβΓβ 
ςοί 86 βΥΑπϋ» οΙ)8ΐΓίοχί( ρίαβυΐο ? 
ηαιη Ιιίο, αΒι 8ϋρρΙίο!υιη οΐ6ΐηβηϋυ8 βηΐ, 
αη ϊ\\\ο λΐίιιβ ρωοιβ βχρβηή ? 
Ι8 Ιιίο 86 πι&ΙΙο, νβΓΐ>ο ΙοΙβΗθοΙο, &ϋ. 
Τυιη 86 ΐΓ&άίΙοχη Ρΐιοοββ Γα!886 βυάϋΐ. 
δοαιηο άί86α880, ν6Γΐ88ΐιηΌΐη ν!80ΐη ραΐλΐ, 
ςυβΒ τίάίΐ ςυβςαβ απάίϋ ίο βο βρβοΐ&οιιΐο. 
ΡτοΙΙπυ8βι^ο αάνοολί ΡΙιιΙίρρίουπι 

ΟΑΤΟΟΓβ βΧ {θ]υ8ΐθ, νίη0Ι]1ί8 (1θ1Τ8θϋ8, 

ςαβ{8 βαβρίοίοηβ πιοΐαβ οοοα ^&ν&νβηιΙ; 
ρΑΟθπα ίοαρβΓϋΙ, νοηί«η νίοίηίιη 
ρρ«ΐ6ηΙ&ΓαΓη ίοαροίΓβΙ ίη]υΗ8πιιη. 
Βοηιιη §;68ΐθΓαιη ί&Η8 ΓυίΙ θχϋυ8. 
Εχίη βχβΓοϋυβ ΐΏοΙυ 86άϋίθ8θ 
Ιιηρ6Γ&ΙθΓ6Γη βοβίβιηβτϋ Ρΐιοοατη, 
ςιι{ ΓΓβ1ιΐ8 &ηηί8 Βγζ&ηϋυιη νβοΐ6η8, . 

8ΐ6ΐηΐηβ(6 ΟΓΠ&ΙυΡ ΠΙΕΟΟ Α1*6ΐ)ίρΓ«8αϋ8, 

Μοχ ρΓθϋυιη ορβΓΟ ΓλοΙιίΓυιη ββ ραΐανϋ, 
8! Μ&αΗοϋ £;6ηυ8 οιηο6 ρβηαιβΓβΙ. 
Οα8ΐηοΙ>Γβπ) άβ ιη&ηάαίο οπιβηϋ αηίιη!, 
ΡΙιο6θ ΙγΓ&ηηί, ίηςυαηι, 8εβΐ68ϋ88ίιηί, 
(π)!Ηο οηΐιη ςυίιίςιιιά ΙηΙβηηβάΐΌΐη 6Χ8ΐΗϋ) 
ρπηο!ρί8 αχοΓ 1ί]:>βη(|υθ ^Ιβ^ίο 
οβάαηΙϋΓ. ΑάθΓ&Ι 8ρ66ΐβη8 Μ&ηη6ία8 
ΟΦάβιηςαβ 1]6Γοίοο 1ο]6ΓβΙ)&1 &ηίιηο, 
^α(ί&8 ίιηο 060 ο1) 6&π)(1(ίώ &£^θη8. 
Ιρ8θ αά βχΐΓβιηυιη ηθοβ ίη]ιιβΐ8 ρβηϋ. 
Ηθχ Ιιίο ςυβά^β^η^Α 61ιΗ8ΐί πΐΑΓίγΓυιη 
ίοιηρίαιη β]:>8θ1τϋ ορηαη8 ιηιηβοβ, 
ηβηορβ ^υοά ΤίΙ)θΗυ8 8ΐΓυ6Γβ ΟΦρθΓ&Ι. 

ΡΗ00Α3 ΤΥΗΑΝΝϋδ ΑΝ. VIII. 
ΡΙιοο&8 Ι^Γ&ηηίοβ Γβ^^ηυιη οοοαρβνϋ, 
ηθΓ&Γία8 Ιιοιηο, 8βη^αίηβΓ!υ8 βηίπ)υ8, 
8βΒτυ8 ΙγΓ&ηηυ8, οηιοηβ 08ηί8 βρρ6ΐθη8, 
ιηυ1ί6Γ08υ8, οοπ)θ88&1ορ, 6ΐ)ηο8υ8, 
ίιηρβΓϋ (Ι6άβ6υ8, νβΐ ιηλ^ίβ βχίϋαχη/ 
ρΓ08ρ6Γϋ&ϋ8 Αοιηαηβ βνοΓβΟΓ, 
οβΓηίΓβχ ρορυϋ, άβαιοη, βΐ 1&1)β8 ; 
αςυλ, ϊι^ηβ, ιη&η, ^Ι&άίο, ρβΡ(ΐ608, 
&1ίθ8 ΐΓίβϋ88ίπ)β (ρΓο ιηΐ8θηβιη !) 
&Ηθ8 !πιτηίηιιΐ08 6θΓροη8 ραΓ(ίΙ)υ8 
θίηοηβ ί^οπιΐηί&ιη 8υβιη οίΓουιηΓβΓΓβ. 
Ουιη Μο ί^ηανο (1β8ίά6ΐ άοοαί 
βο&8 ίηουΓ8ΗΓυτι1 ρΓονίηοί&8 ΡβΡβ» : 
&πώ18 ραΐ8&ΓαηΙ βηβ8 Ο&ρραάοοΑβ, 
βα1&(8ΓαΐΏ ΙβΓΓαβ 6ΐ Ρβρ^ΐβ^οηαοα, 
6Χ 0(Βΐβ8γΗ& ουηοΐ&ςαβ ΑπΏ6ηί& 
ρΓΦ(1&8 β^βηιηΐ υ8ςυθ 61ια1οθάοηθΐη : 
Ιυιη Ρ8ΐ«8ϋη&ιιι β1 βηβ8 ΡΙκΒηίοίοβ Χ *βδ' (ΙσπρχχΟήναι »χ•Τν τ• χαχών τήν λύσιν. 

Έδοξι γουν τι χατ* ^ν«ρ ούτω βλέπειν, 
Πολύ τι πλήθος γηγενών π«ρεστάν«ι 
Ανδρών, γυναιχών κ!χονι τοΰ Δεσπότου, 

1270 Καταβο^ τέ σγας ανχχτος συν γόοι ς 

Αύτου συνόντος, συμπαρκβτώτος τρόμφ. 
Φωνής τ* άχούειν ^Ixόνος προΥγμένης, 
Που τών χαηςών βούλοιτο δούναι τήν δ(χην 
Τ6ν τοΰ μύσους βΤτιον έχ φ•ιδωλ(ας ; 

1275 Ένταυθ' βπου μέτριον εσται τ6 τρύχον, 
Ή ταΤς έχεΤθεν παραπεμφΟήναι δ(χαις ; 
Τδν δ' ώδε φάναι συνιΐντα του λόγου • 
Παρχδο6ήν«ι λοιπόν Φωχ$ προσχλύει. 
Ύπνου δ' άνέντος, (ίπαρ ούχ δνβρ χρίνει, 

1280 ""Ον εΤδεν, ών ί^χουσεν εΤναι τήν θέαν 
η ΜεταχαλεΤται Φιλιππιχδν ο^ τάχος 

Ειρχτής τε δεσμών τών &δ{χ««ν έχλύσας 
ΟΤς αύτ^ν έξέθλιβιν έξ 6π9ψ(ας. 
Και σπένδεταί γε χαι χομ(ζεται λύσιν 

1285 '0ν*αύτ6ν ε!ργάσατο χαχών άδ(χως. 

Κα! ταύτα μίν πέπραχτο τύνδε τον τρύπον. 
Ή δι στρατιά στασιάσασα τύτε 
Φωχ31ν άνηγύρευσαν εΙς βασιλέα * 
Μεθ* οϋ πύλιν φθάνουσι τήν βασιλίδα, 

1290 ΚαΙ ταινιοΰται παλάμαις άρχιΟύτου * 

Σπούδασμα προΰργου τφδε λοιπόν γίνεται 
Τλ Μαυρ(χιον παγγενή δούναι ξίγβι. 
"Οθεν χελεύσει, φευ φονιχής χαρδ(ας, 
Φωχα τυράννου τοΰδε χα! φαυλεργάτου 

1295 Δει γάρ έπιτρέχοντα λιπεΐν τάν μέσφ. 
Γυνή τε παίδες έχθερίζονται ξίφει, 
^ Του Μαυριχ{ου συμπαρύντος δρωμένοις, 

Κα! τάς σφαγάς φέροντος άνδρειοφρύνως, 
Κα! τώνδε χάριν τφ βεφ χατειδύτος. 

1300 Καυτές τέλος τέθνηχεν άδ{χφ χρίσει. 
Ούτος τεσσαράχοντα Χρίστου μαρτύρων 
Νεών τελειοΤ φα*δρύνας 6π1ρ λ(αν 
Πρ^ς Τιβερίου χτ(σεως πριν ήργμένης. 

ΦΩΚΑΣ Ο ΤΓΡΑΝΝΟΣ ΕΤ. Η*. 
Φωχάς τυραννεΐ του βασιλείου χράτους, 

1305 Άνήρ αποφράς αίμοχαρής χαρδία, 
Τύραννος ωμός χα! φιλαίματος χύων, 
Γυναιχομανής χα! φίλοινος χα! ΐτύτης, 
Αύταρχίας όνειδος ή μάλλον λύμη, 
Τών 'Ρωμαίκών άφανιστής πραγμάτοαν, 

1310 'Γπηχ^ων δήμιος, άλάστωρ, φθορός, 
*^ Ύδατι, πυρ!, χα! Οαλ&σσ^ χα! ξίφει 

Οιχτιστα τους μίν έχδιδους, φευ του πάθους, 
Τών δ' αύ μέλος μέρος τι σώματος τέμνων, 
Περινοστεΐν όνειδος ε'(α τψ β(φ (23). 

1315 Ου ρ<^θυμ(^ συνεχεΤ τ* οίχουρί^ 
Έώα Πέρσα ι χατέδραμον χωρία, 
ΈπηλΟον δπλοις Καππαδοκίας δροις, 
Και Γαλατίας χαΐ Ηαφλαγύνων τύποις, 
Κοίλης Συρίας, της ίίλης Αρμενίας, 

1320 Αεηλατοίίντες χα! μέχρι Χαλχηδύνος, 
Παλαιστίνην δΐ χαι τύπους της Φοινίχης (25) Ηβο Ρϋοοββ ν6ΓΊ88ίιη& νϋαρβπ&Ιίο ρΐΌηιιβ ίηβπηαΐ βά6ηι Ι&υάαΙίνΦ ίη8οΗρΙίοηί8 1ιί8 &ηηί8 ίη Βο- 61 Ο^ΘΔΒΒΘ. 62 ΤοΤς 6^' Ιαυτους νυνέτοιξαν χωρ{οις• 
Τό δ' Άβάρων στράτευμα τάλιν έν δύσ<( 
Χώρας διηιχάς κατέχειρκ χαΐ πόλεις. 

4325 Ή στρατιά δ' εφ^αρτο 'Ρωμαίων μάχαΐζ 
Λοιμός τε λιμός χατέτρεχε τάς πόλεις 
*Αμετρία χρύους τε χαι χτηνών φθίσις, 
Καχά διωλύγια ποιχίλα πάθη. 
Τ6 χατ' Άντιόχειαν δ* Εβραίων «ρυλον 

1330 Στάσιν χινουσι χαι μάχην Χριστωνύμοις, 
Κα2 δρώσι πολλούς ευσεβών Ιργον ζ(φοι>ς* 
Μεθ^ ών *Αναστάσιον αύτης ποιμένα, 
Και νεχρ6ν αύτου τφ ττυρί δεδωχότες. 
Οί»τω χαχών τις Ιλιάς πάντ' έχλόνει, 

1335 Κλ\ χυμάτων σύ|^^οια, χαθάπαξ φάναι, 
ΛαΤλάψ τε δεινή χα2 χαταιγίς χαι ζάλη 
Και τριχυμ(α πνευμάτων άντιπνόων 
*Εφιλον(χουν τ φ βυθφ χαταδύσαι 
Αύταρχίας όλχάδα της έγχοσμ(ου, 

1340 Ναύαρχον ούχ Ιχουσαν οίαχοστρόφον. 

Οΰτω χα/ώς πάσχοντος Λύσόνων κράτους 
Στρατηγός Ήράχλειος *Αφριχης τότε 
Στόλφ πεπλευχώς ε7ς βασιλίδα πόλιν 
"Ηττησε Φωχάν συμπλαχεις τψδ' είς μάχην, 

1345 ΚαΙ τόνδε χτείνας παραλαμβάνει το χράτος* 

ηράκλειος ΕΤ. ΛΑ'. 

Φωχα φΟαρέντος, ώς ίφην, αύτοχράτωρ 
Έράχλειος πέφηνεν άριστευς μέγας 
"Αλλος τις ^ντως Έραχλης χατά σθένος, 
Ου θηρίων γην έχχαθαίρων άλογων 

1350 Ούδ Εύρυσθεως προσταγαΤς εΓχων βί^, 
Άλλ' άπελαύνων έχδιώχων μαχρόθεν 
Πό^ρω τε τιθεις γης ίίλης 'Ρωμαίδος 
2ριστο3 δυνάμει οταυριχ^ι παντευχί^ 
Ί2ς θήρας άλλους άγριους φιλαιμάτους 

1355 "11 παλαμναίους καΐ θρασεΐς χύνας λύκους, 
Ηέρσας αναιδείς άρπαγαϊς κεχρη μένους• 
"Ος ών στρατηγός καρτερόψυχος μάχαις 
ΚαΙ ζηλότυπων πατρίων νόμον χάριν 
Κλέους τε του πρ?ν Αύσόνων χραταρχίας 

1360 Πολλούς άνατλάς χα2 μεγάλους χινδύνους, 
Υπέρμαχε! κάλλιστα *Ρωμαίων όρων 
Ε^ς πίστεως σ^στασιν εύσεβυφρόνων, 
Εις άντέρεισιν ευαγών Χρίστου νόμων Α ίη ρΓονΙηοίβιη ΡβΓβίοΛίη Ρβάβ^βπιηΐ• 
ΑΙ ίη οοοίάβαΐβ ΑΙ)&Γ0Ρυιη θχβΓοΗαβ 
16ΓΓ&8 αίςυο ογΙ^θθ ρορυ]αΙ)&ΙυΓ. 
Ηοιη&η» νΪΓβθ ρΓΦΐϋβ βυηί αοβίβ». 
ϋΓΐ)β8 ΜίχίΙ Γ&αΐθ8 ουιη ρθ8ΐί1θηϋ&, 
νί8 ηίαιίΛ Γπ^οπΒ βΐ 3ϋΐηβηΙθΓαιη Ιαββ, 
ηααΙοΓυιη οοΙιογθ ίιηαΐ6η8& βΐ ιηαΙΙϊΓοΓΠΐίβ. 
Τϋπο βΐίαιη ΑηϋοοΙιί» ^αάΛ^οϋ8 ροριιίαβ 
86(3ίΙίθ8& ρυ^ηα 01)η8ϋ&ηθ8 αρρβϋϋ, 
ρβΓΐηυ1ΐΛ8ςυβ ρίοΓϋΐη νίΐ88 ^ΐΕίϋο ιηβ88αΗ; 
ίη Ιιίθ ρ&βΙοΓβιη υρΜβ Αη&βΐ&βίιιιη, 
ου] 08 βϋ&ιη οβά&νβΓ ί^ηί ΐΓΑίΙίάΗ. 
δίο ιη&ΙοΓίίΓη ί1ί&8 (ΐυβΙΙοΙ>&1 οιηηία, 
ρΓ0Γ8υ8 νβίαϋ ςαΐάβηο οοηοαΓ8α8 Οαοΐιΐϋΐη, 
ΙυΓϋο, ρΐΌ06ΐ1&, ιη&Π8 οβίυ&ϋο, 

Ρ 8ρρΛνί8 ΙβιηρββΙαβ ηαίαυιη βάνβΡβαηοΓϋΐη, 
οβΓ(&1)ΑηΙ ρΓοΓυηάο ιηβΓ^ζβΓΟ 
ιηυηάαηί ίιηρβΓϋ η&νί^ίυιη 
ηαναΓοΙιο (1β8ΐί1ϋ1ϋπι ςοί οίΛναιη Γθβ;βΓ6ΐ. 
Οαιη ΓΘ8 Ηοχηαη» ίΐα Ι&ϋοΓ&Γβηΐ, 
ΑίήοΦ ρβρίά ΐ6οαρυ8 ιΐυχ ΗθΓ&οΙίαβ 
&Γηίΐ&1&ιιι οίαββθοι αρρεΗθηβ &ά υΓΐ)6ΐη Γθ§[ί&ιηι 
Ρΐιοο&ιη οοηββΓίο ρΓ£ΐίο άβΐ^βΐΐ&νϋ ; 
ςαο 000180, 8ίΙ)ί ίαιροΓίαιη νίηάίοανϋ. 

ΗΕΗΑΟΙιΙϋδ ΑΝ. XXXI. 

Ρ1ιοθ8ΐ 8υΙ)1α1ο, αΐ (Ιίχί» ίιηρθΓαΙορ 
ρΓοοβθδίΙ ΗβΓ&ο1ίυ8 ίηςβηδ ΙιβΓΟβ 
αΙΙβΓ Γββρββ Η6Γ0υΙβ8 ρΓορΙβΓ νίΓβ8 : 
ηβο νθΓΟ ΙβΓΓ&ιη ρυΓ§;&α8 'οΓυΙίβ 1)6ΐ1ιιί8, 
ηβςυθ ΒαΓγ8ΐΙΐ6ί ΐΏαηά&1& εο&οΐυβ Γ&οίοηβ, 
Ο νβΓαιη 6χρ6ΐ1βη8 Ιοηςίδβίαίθςυβ ρβΓ86(|υ6η8 
Βοιη&ηί8ςυβ Γιηίΐ3υ8 ρΓΟουΙ $υΙ)αιονθη8, 
Οΐιήδϋ νίΓίαΙθ ΟΓυοίβςαβ ραηορΗα. 
ίβΓ&8 &1ία8 8®να8 β1 8&ηςυίααπα8 
άΪΓΟβςυϋ Ιυροβ αίςυβ οαηβδ Γ&1)ίάθ8, 
ίπαρυά1οο8 ηβιηρθ Ρ6Γ8&8 αο άίΓβρΙοΓββ. 
Ηίο 0001 άαχ Θ886( ίη ρΓΦΐίί8 8ΐΓ6ηαα8 
6( ραΙη&Γαζη Ιβ^υζη ααιΟΓθ ϋ&^Γ&ηδ, 
άυΐΏ νβΙβΓβαι ίοαροπί ςΐοη&ηι γθυοο&Ι 
ηια11ΐ8 (Ώ&βηίδςυβ ίιηρίίοιιιΐ 86 ρβποαίίβ. 
Ωη68 Ηοιη&ηί 0Γΐ>ί8 ρΓοΙβχϋ δίΓβηυβ, 
ΟΓΐΙιοάοχοΓυιη άοςπι&1& οοηΟΓωανϋ, 
ρΓο βαηοϋδ ΰΙιΗδϋ Ιβςίϋαβ &Γΐη& ιηονϋ, οα&ηο ΓοΓΟ άοΐβοΐο βαΐ) οοΙιιιηη& ΙιοηοΗ θ]α8 Γθ£;η&ηίί8 αΙ) &88θη1&1θΓβ ιΐίοαία, ςυΦ ββΐ 11ι1^α8Π1οά^ : 

Ι ΟΡτΙΜΟ αΐΒΜΕΝΤΙδ, ΡΕΜείβΜΜΟΟΥΕ 

ΡΚΙΝΟΙΡΙ ΒΟΜΙΝΟ ν. ροοαε ιμρεηατοβΙ 

ΡΕΚΡΚΤνΟ Α 00 αΟΚΟΝΑΤΟ ΤΗΐνΜΡΗΑΤΟΚΙ 

8ΕΜΡΕΚ ΑϋΟνδΤΟ 

δΜΑΗΑΟονβ ΕΧ ΡΚΑΕΡ08. δΑΟΕΙ ΡΑΙ.ΑΤΙΙ 

ΑΟ ΡΑΤΚίαΐΥδ ΕΤ ΕΧΑΗΟΗΥδ ΙΤΑΙ,ΙΑΕ 

ΒΕΥΟΤΥδ ΕΙΥ8 ϋΙ,ΕΜΕΝΤΙΑΕ 

ΡΚΟ ΙΝΝνΜΕΚΑΒΙϋΙΒνδ ΡΙΕΤΑΤΙδ ΕΐΥδ 

ΒΕΝΕΡίΟΙΙΘ ΕΤ ΡΛΟ ΟνιΕΤΕ 

ΡΚΟανΚΑΤΑ ΙΤΑΙ.. ΑΟ αΟΝδΕΚνΑτΑ Ι,ΙΒΕΕΤΑΤΕ 

ΗΑΝΟ δΤΑΤΥΑΜ ΡίΕΤλΤΙδ ΕΙΥδ 

ΑΥΗΙ δΡΙΛΝϋοκΕ μιοανΤΕΜ ΗΥΙΟ 

δΥΒΙιΙΜΙ ΟΟΙ^ΥμΝαε αο ΡΕΗΕΝΝΕΜ 

ΙΡδΙΥδ ΟΙΌΚΙΑΜ ΙΜΡΟδΥΙΤ ΑΟ ΌΕϋΙΟΑΥΙΤ. 

ϋΙΕ ΡΒΙΜΑ ΜΕΝβΙδ ΑϋΟΥδΤ. ΙΝΌΙΟΤ. ΥΝΟ. 

ΟΡ. ΡΙΕΤΑΤΙδ ΕΙ8Υ ΑΝΝΟ 0Υ1ΝΤΟ ΒΡΗΕΑΜΠ ΟΗΒΟΝΟΟ&ΑΡΗΙ 64 ρΓοςιιβ άίΙαίΑοάίβ βϋαιη ίιηρβΓϋ 6οί1)α8, 
ρΓοηαβ α ι Γβαι Ηοιηβη&ιη ΓοβϋΙαβΓθΙ. 
Ταηο &υ1βιη ΡβΓδίάίβ Γβ^&ίοΓβ ΟΙϊγοβγοο 
βοέΐβ υΙ)ίςυθ ΙβΓηιβ άβρΓββάαηΙβ, 
βηοβ ςοοςυβ ίηνβάβηΐβ ΡΑΐββίίηοβ, 
ϋα αΐ ΤΙιβοροΙιιη Ιρβ&ιη θίοηβιη οβρβηΐ ; 
Οΐιηβϋοοί&ραιη ρβΗϋ ίιηοαθηβιιβ ηυΐΏ6Γα8 
ιηί1Η& Ιιοπιίηιιιη βοίϋοθΐ ηοη&βίη^& » 
ρ&τΐίιη ίη ίρβο ρΓβΙίο ^^Ιβάϋβ ο«8&, 
ρ&ρϋχη όοΐο Ηο5ρβοηιιη ρβ8&αΓη(1β1&. 
Ουίρρο 1ιί οαρϋνοβ Γρ&ΌάυΙβηΙβΡ βιηρίοβ, 
Ιθηαί Γορθηβα Βατύλτί• ρβοαοίλ, 
ρΓοϋοαβ ^Ι&άϋβ, ρΐΌ άοΙοΓ Ι οοη6οίβ5ληΙ. 
ΒαΓϋ&Η δίοηίβ ρ&βίΟΓβιη β&ΟΓαοαςαβ 1ί£;ηαιη 
ίο Ρθηίάβπι βΙ)άιιχθηιηΙ ραίπαιη βα&οα. 
Αβο ΙιηρβηιΙοΓ αυάίβηβ &ηβθ1)βΙιΐΓ, 
ηβηιρβ ιηϋϋαιη ηαιηβΓΟ ρααοίοΓΟ ια•ΐΓυο1α•, 
ίΐ6ΐη ρβοαηίβ αοιΠίο (Ιββίίΐυΐιιβ, 
ςυοοαίηαβ ΙιοβΙβιη ΐΝίΓΐΜίταιη ρΐΌροΙβατθΙ. 
Μοχ Ι&ΐΡβη ορθ8 ηυιηβΓ09θΐιιΐ|αθβζβΓ0ϋαιιι 
Απηοραιηςαθ &ρρ&πι1ιιπ) ιιρίβ ίη8ΐΓυ6η•, 
ρ6οαηίλ ο Ι6ΐηρ1ΐ8 ιηαΙααΙ& ^Γ&ϋβ, 
εοΐΐβοΐο άθ ρΓονίηοϋβ ίάοηβο ιηίΐϋβ, 
&άνβΓ8ΐΐ8 6^08Γ06ΐη Οοο νίοΐοηοβο ΓΓβΙυβ 
ουιη θχοΓοϋιι ίη ΡβΓβίάβιη ί&εϋ ίσιρθίυιη. 
Εχίη νί£;οΓβιη αηίηιίβ 8α1>άθη1β Οβο, 
νίοΙθΓί&8 ηο1}ίΐ68, 8ρ1βη(3ΐ(1& ΐΓΟρΙΐβΒβι 
Γθχ ίΐΐίο ρΓ«86η8 Γθίαΐϋ άβ Β8ρΙ)&Η8. 
Οοοίάϋ βηίιη ΙιοβΙΙοιη ο&ΙοΓνββ ρΙαΗιηΜ, 
ρΓΦά&ιη &1>βκϋ, ΐΏ&ηιι1)ί&8 &1>8ΐυ1ί1, 
Βΐηι^θ, 1^06» να8ϋ1&1θ αίΐηνϋ Β&ρ1)βΓ08. 
ΙΙΙβ ΗβΓίιοΙίυβ ρ&ΐΓ&ϋβ ίπίπα ββχβηηίαιη, 
ρο8ΐ βαηοίαιη ϋ^αοιη ουιη δίοηί8 ρΓοβυΙο 
ΗίβΓθ8θΙγιηί8 ΓαΓβαβ οοΐΐοο&ΐυιη, 
αά ΓβςίβχΏ υΓΐ)«ιη ββρϋιηο ΓβτβΓϋΙΟΓ 
πιίΓΐΟο& 1«ϋ1ί& Ρθ(1αη(1&η8 8ηηο, 
Ιιγιηηίβ ίηηοοαβηβ 0β1βΙ)Γ&Ιυ8 ρορπΗ, 
1ΐ6ΐΌ8 βΐ νίοΙΟΓ ρΓ»άίοαΙϋ8 ηο1)ίΗ8. 
Ηίο Γβχ ςαίϋαβά&ιη ρ&8ΐοηΙ)υ8 οΙ>ηοχ!ύ8 
νβΐ ροϋα5 ιη6Ρ06η&Γϋ8, ίΐΏο βΐ 1υρΐ8, 
6Χ 1ιί8 87ηο1ΐ]Τ^ίοί8 ίποριιηβςυθ Γοηϋ^αβ 
ρβΓοίοΙβιη ρβΓροΐ8νϋ 6Χ8θθΓαΙ)ί1θΐη. 
δυΐ) 60 Μαίιυιηθίαβ ρορϋΐί 8βάαοΙθΓ ίαΙίΑχ 
1υΓρ!8 ΑΐΙίθΟΓΟίη ρΗηββρβ Α^&τθηοραιη, 
η6Γ&η(1» Γβ1ί^ίοηί8 &ηΙβοβ88θΓ, 
αά Ιιοιηιηυπ) βχίΐίυιη 0Γΐ)ί ίηηοίυϋ. 
Ρβιηία» Ιιΐε (ϋϋ8 ΡβΓ8ί(ϋ8 ουιη 68861 ίαζηυΐαβ, 
ίιηρο8ΐθΓ, Ιιοηαο οΙ)86υΓυ8, 8ϋΓρ6 ί£;ηο1}ί1ί, 
Ιι&ηο 1ι&]:>αϋ (οπ 8οεί&ιη βΐ ιη8ΐί1τ«. 
ΕχΙη θνα8ϋ ρΓίη6θρ8 άοοΙοΓςαβ ηυ^αχ 
068610 ςυο ρ&6ΐο αρυά Α^βγ^θ ρ08ΐ6Γ08. 
Ιίίβιη ρΓ0^τ6(ϋ6η8 6Χ ^ΰι11Γ^^[)^ Γ6^οη15υ8 
ίίηρ6Γ&1θΓί ρο8ΐ νίοΐοή&ιη Γ6(1υοί 
060ΐΐΓ6η8, 86(ΐ6ΐη αά ίαοοΐ6η(1υιη ρβΐϋΐ ; 
(]α& ιηοχ ΙαιρβίΓΑΐα, βγη&ιη ίηοιΐΓ8&νϋ, 
6ΐ Ηοιη&ηοΓυιη 16ΓΠ8 ροΐίη εοθρϋ. 

ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ ΗΕΚΑΟΙ.ΤΙ ΡΙΠϋδ 

ΑΝ. Ι. 

Ρθ8ΐςα&ηι ΗβΓ&οΙίυβ Ωη6ζη νίίφ ίιηροβαϋ, Α ΕΓς τε ιτλ«τοσ(Α^ν του χράτοος νχοινιβμ^ων, 

1365 Έπάνοδόν τε 'Ρωμαϊχΰν ιτραγ(λάτων. 
Αεηλατουντος τηνιχαη>τα Χοσρέου 
Περσών χρατάρχου πάντα της Έω μέρη» 
Κατ9$ραμ6ντος και Παλαιστίνης 5ρ•υς, 
θεοΰ π^λιν τε τήν Σιών ήλωχ6τος, 

1370 Χριστωνύμων Ιφθαρτο πλήβος μυρίον 
Ές μυριάδων εννέα ποθούμενων* 
Τό μίν ΟκρινθΙν τώνδε προς μάχ^ ζ^Τ^^ 
Τό δ* αύ γονευΟ^ν Εβραίων χαχουργί^. 
'Ονούμενοι γαρ αΙχμαλώτους δυστρόπως 

1375 Μιχρας τιμής ουτο( γε πρλς των Βαρβάρων 
'Γπήγον εύθυς τξ τομζ φευ του ξίφους. 
Πέροαι δΐ Σιών «οιμένα θεια ξύλα 
Ές Περσίδ' άπήγαγον αυτών πατρίδα• 
η ΤαυΟ' ^ χρατών γνοΙ>ς πυρπολείται χαρδίαν. 

1380 Στράτευμα άποχρών μηδαμώς χεχτη μένος, 
Μηδ' αύ δαπάνην χρημάτων αναλόγων 
Είς άντιπαλάμηνιν έχθρων Βαρβάρων. 
*Ομως δλ χαΐ χρήματα χαΐ στρατού στίφος 
Και τά προς έξ^πλισιν εύ άπαρτίσας, 

1385 Τά μ^ν προς οΓχων Ιερών χάριν δάνοιις 
Τ^ν δ* έχ %εμάζω>» συναγείρας ώς δέον, 
Κατά Χοσρόου συν Θιφ νίχης δ^τ^ 
Μετά στρατιάς έχβάλλει τ^ Περσίδι* 
Θεού τοΛοιπ^ν εμπνέοντος τ6 σθένος 

1390 Περιφανή τρ<(παια γενναίας νίχας 

Έχει παρών δέδραχε χατά Βαρβάρων. 
"Εχτεινε χαΐ γαρ Βαρβάρων πλείστας Γλας, 
Όλασε λείαν χαΐ λαφυραγωγίαν, 
Δ^ών έρημων πυρπολώ; τά Βαρβάρων, 
^ 1396 Ταΰτ' έα χρ^νοις Ιξ Ηράκλειος άνύσας. 
Ξύλα τ• σεπτά χαΐ Σιών άρχιθύτην 
Ιερουσαλήμ έγχαταστήσας π^λει, 
Πρ^ς βασιλίδα χαθυποστρέφει π<$λει 
Έν έβδ^μφ χάλλ.στα χαίρων τφ χρ'^νφ, 

1400 Ύμνου μεν ο ς στ^μασιν αστών μυρίων, 
*0φθε1ς άριστεύς γεννάδας νιχηφ6ρος. 
Ούτος βασιλεύς έξομαρτών ποιμέσιν 
*Β μάλλον ε^πεΤν μισΟίοις τε χαι λύχοις 
*Βχ συγχυτιχών ού χαθαρών ναμάτων 

1405 Άνατροπήν ποτίζει βδελυχτέαν. 

Έφ* ου Μουχούμετ λαοπλάνος χαΐ φέναιζ 
Φύλαρχος αΙσχρος Άγβρηνών άθεων 
Καΐ μυσταγωγος άΟεμίτων δργίων 
Φβισίβροτος λύμη τις έξέφυ βίψ. 
Ο 1410 'Ός ών γυναιχος Περσίδος θής πλουσίας 
Άνήργίης άσημος άτίμοτ γένους, 
Σύνευνον έσχε τήνδε χαχοτεχνίας. 
ΕΤτα φύλαρχος χαΐ διδά'σχαλος πλάνος 
Ούχ ο!δ• δπως γένοιτο τών έχ της "Αγαρ. 

1415 Οΰτος προϊών έξ Άθρίβου χωρίον 
Ύποστρέφοντι βασιλεΐ νιχηφ^ρψ 
ΠροσηλΟεν αϊτών χώρον εΙς χατοιχίαν 
Κάί παραλαβών χατέδραμε Συρίαν, 
Και Τωμαϊχών χαταχρατεΈ χωρίων. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΓΙΟΣ ΗΡΑΚΑΕΙΟΓ ΕΤ. Α'. 
1420 Τοΰδ" Ηρα χλείου τ6ν βίον λελοιπύτος, 65 ^^Β8ΑΒΒ8• ββ ΚωνσταντΤνος παΤς 6ρθ({φρων ϊ<τγζ χράτος. 
ΜεΟ* ον συν υΐφ Έρχχλων^ Μαρτ{να (24) * 
'Ον γλώσσαν ή μίν τέμνεται μάλ' ένδ(χως, 
'Πραχλωνα< 51 του προσώπου τ^ιν ρΐνα, 
4425 Φυγήν χ«ταχρι9έντβς ένδικωτάτην 

ΚΩΝΣΤΑΣ Ο ΓΙΟΣ ΑΓΤΟΓ ΗΤΟΙ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΓ ΕΤ. ΚΖ'. 

ΕΓτα χβηάρχει του χράτουζ των Αύσόνων 
Κώνστας, διώχτης ευσεβέστερου μέρους, 
Κωνσταντίνου παις, εγγονός δ* Έραχλείοο • 
Ταλλα μίν ούχ άχρηστος όφΟε^ς τις χράτωρ, 

1430 Σέβας δ' άχρεΤος ΟΙοφυσ(της τάλας * 
*0ς Ιχδιώχων όρΟοδοζούντων μέρος, 
ΚαΙ Μάξιμον δ' ^λασε τον Οεηγ<$ρον 
Συν τοΤς μαθηταΐς, χαι ΜαρτΤνον τλν πάπαν. 
'Όμαιμον αύτοΰ κτεΐνας ούτος 6 χράτωρ 

1435 Μισητέος χέχριτο χαι βδελυχτέος, 

Κα^ μάλλον οΤς δέδραχε χαχως άγ{ους. 
Διατριβάς οϋν έχλιπών Βυζαντ(δος, 
ΙΙρός Σιχελ^αν τήν μέγιστη ν έχπλέει, 
Κα2 Συράχουσαν Ισχεν εΙς χατοιχ(αν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ ΕΤ. ΙΖ'. 

4440 Τούτου σφαγέντος χα^ μεταστάντος β(ου, 
Κωνσταντίνος παΤ^ ευσεβής Οωγωνάτος 
Παραλαβών Γ^υνβ τήν χραταρχίαν * 
Άνήρ άγαΟος, ορθοδοξίας φίλος 
"Οστις πατρφαν χαχοδοξίαν λύων 

1445 Έθροισε σεπτών πατέρων θείον στίφος, 
Συνέδριον χάλλιστον ορθοδοξίας, 
Έπί γε }[ριστοΰ δογματισάντων ά'μα 
Διττάς θελι{σεις χαΐ φύσεις ήνωμένας, 
Κα2 χαθελΟντων πάντας Ο'οφυσίτας. 

1450 Τούτου χρατοΰντος, Άγαρηνών τις στ<$λος 
Τ^ βασιλίδι προσβαλών ταύττ[^ πΟλβι (25) 
Έβύσχετο ξύμπαντα τόν πέριξ τ<5πον • 
Ήρος μεν Ιστάς χαλεπάς ναυμαχίας, 
*12ρμιστο χειμώνος δΐ τοΤς νεωρίοις 

1455 Τοις της Κυζιχου μέχρις έβδομου χρ<5νου • 
Έπει δέ τετρύχωτο μήχει του χρόνου, 
ΗλοΤά τε συντέτριπτο τούτου τα πλέω, 
Όφλισχάνων γέλωτα χαθυποστρέφει, 
Και χάτά τήν χέλευΟον άπας έφθάρη 

1460 Λαίλαπι δειν^ τ^ βεου συνεργί^. 

Προς τοις δ' Άβάρων στρατιά φρικαλέα 
Έπηλθε ταύτΐ(^ τ^ βχσιλίδι πύλει, 
Φρίσσουσα τοις δΟρασι χαι πανοπλίαις. 
ΚαΙ πάσα χατέφθαρτο Τωμαίων σθένει, 

1465 Των νεχριμαίων Βαρβάρων ποσουμένων 
Ές χιλιάδας τριάκοντα τάς 6'λας. 
Τγρύν τε πυρ εδρητο τούτοις τοις χρΟνοις 
Σύρου παρά του τέχτονος Καλλινίκου. 

ΙΟΓΣΤΙΝΙΑΝΟΣ Ο ΡΠίΟΤΜΗΤΟΣ ΕΤ. Γ. 

ΕΙτ' ^Ιουστινιανός ήρξε του κράτους 
1470 Κωνσταντίνου παΤς, εύσ4βής κατά σέβας, Α. ΟοηβΙαοΙίηαβ Ωΐίυβ Ρβ^η&νϋ οΚΐιοάοχαβ, 
ρο8ΐ ςυθοι Μ&Γϋηα ουιη ΗθΓ&οΙοηα βΐίο. 
θβά βηίιη ΐΏ&ΐΓί ιηβπίο Ηη^υ& βχείάϋυΓ, 
ΙαΓρίΙβΓ ΗβΓ&ο1οη&8 ΐΓοηο&ΙαΓ η&ΗΙΐυβ, 
υΙθΓςυβ βχβίΐίο ηαιιΙΙ&ΙυΓ ^α8^^88^ιΏο. 

00Ν8ΤΑΝ8 00Ν8ΤΑΝΤΙΝΙ ΡΙΙ,Ιϋδ, 
ΗΕΕΑΟιΙΙ ΝΕΡ09, ΑΝ. ΧΧΥΠ. (24) θοίΗοβΙ Μ&Γΐίηα ηονβΓοα 8υ8(υ]ϋ νβηβηο 
Οοηβίαηϋηαιη ρηνί^^ηυιη, ίην&βϋςαβ ΙνΓ&ηηίάβηι 
βοιη Πεπιοΐοηλ ϋϋο ; ου^α8 βοβίβηβ ^υ8^8β ρ<Β08β 
ιηοχ άβάϋ. Εχίη Ηοιη&ηοΓυιη οΐ^ϋηβΐ ίοαρβηυιη 
€οη8(αη8 ρί&Γαίη ρθΓβθουΙΟΓ ρ&Γΐίαπ), 
Οοη8(&ηϋηί ΩΗυβ, ηβροβ ΗθΓ&οΙϋ. 
θΒ(6η8 υ8Π)ΐΐ8 ηοη ιη&1α8 ίιηρβΓ&ΙοΓ, 
άο^αιαίβ ββά ρΓαναβ, ιηοηορίιγβίΐα ιηίιβΓ ; 
ςυί άυζη ηβ^οΐίαπι Γ&οθ88ϋ ΟΓΐΙιοάοχίβ, 
Μ&χίοααιη ςαοςυβ 1Ιΐϋθ1ο§;υπ) θχραΐϋ 
ουιη 8018 (ϋ8θίραΙί8, βιιιηςυθ Μ&Γΐίηο ρ&ρβ. 
Β Ουοα νβΓΟ βΐ ρΓορηυιη ΓΓ&ΐΓβιη οοοιάί88β1, 
ίηνίβυβ ρΐααθ 6ν&8ϋ β1 &1)οιηίηαΙ)ίΗ8, 
Ιιιαι ρΓ«86Γϋιη ςιιία δ&ηοΐοβ ίη3αΓ!& &0'θ6Θγ&1. 
Βγ£;ο Βγζ&ηϋί άβ^6^β^&Iη ηοη 8υ8ϋηθη8, 
αά ίη8αΙ&Γυιη ιη&χίαι&χΏ δίοίϋ&ιη νβηίΐ, 
6ΐ δ^Γ&ου8ΐ8 8ΐ&1)ί1βπι 8θάθπι Ωχϋ. 

αΟΝβΤΑΝΤΙΝϋδ ΡΟαΟΝΑΤϋδ ΑΝ. ΧΥΠ. 

Οαιη νίοίβη^α Οοη8ΐ&η8 οΙ)ϋ8β6ΐ ηβοβ, 
Οοη8(&ηΙίηη8 Ρο^οη&ίυβ ρρΰάίοϋ ίΠίυ8, 
άβίαΐηιη αά ββ ίιηρβΓίυπι οοΒρϋ ΓβςβΓθ ; 
νίΓ 1)οηυΒ, άο^αιαϋδ Γβοϋ &οα&η8 : 
ςυί υ( ρ&Ιηβ 1ιβθΓ68ίπι 8θ1ν6ΓβΙ, οοη£;Γθ£;&νΗ 
ν6ηβΓ&1)ί1ίυπι Ρ&ίΓαπι άίνίηαιη οοθΐυηο, 
ραΙοΙιβΓηιηυιη βγηθάΓίαζη ΟΓΐΙιοάοχίΰ ; 
ςαί άββηίβΓαηΙ, ίη Οΐιπβίο ίαίδβο βίαιαΐ 
Ο (1υ&3 νο1υη1&(β8 η&ΙυΓαβςιΐθ ιιηίΙ&8 άυαβ, 
οαηοϋβςυβ νβΙβάίχθΓοηΙ χηοηορΙ)γ8ίϋ8. 
Ηοο ίπιρβΓ&ηΙβ, ςα&άαπι Λ^&ΓβηοΓυιη 
οΙ&88ί8 &(1 Ιιαηο &άη&νίς&η8 ιΐΓΒβιη Γβς^ιαιη, 
ρορα1&1)&1αΓ οιηηβιη οίΓθ& Ιοοιιαι ; 
νβΓβ ςυίάθΐη &ογ68 οοιηιηίΗθηδ η&υιη&οΙιι'&Β, 
Ιιίθπΐθ 8θ 8υ1)(1υο6η8 αά ηαναΐία 
Ογζίοί ; αίςαο Ίά δβρίβηηίο ΓαεΙϋανίΙ : 
86(1 οαζη ^&Iη 1&ρ8υ ΙβοαροΓίδ &ΙΐΓϋ& ββββΐ, 
εοηΓΓ&οΙιβςαβ 1&1)0Γ&ΓθηΙ ρΙθΓβςυβ ηβνθ», 

Γΐ(ΠθυΙ& ^&α1 0ΐ&88ί8 Γ6νβΓ8& 68ΐ ; 

Ιαιη υηίνθΓβα ίη οαΓβα ρββδαπι ίνϋ 
1αΓΐ)ίηθ ^Γ&νί, νί βοηδρίΓ&ηΙβ Οβί. 
Ιη8ΐιρβΓ Α1>&Γ0Γαζη ίοηηί(1&1)ίϋ8 
6ΧθΓθίΙυ8 αά Ιι&ηο ιΐΓΐ)βαι &οοβ88ϋ Γβ^^αιη, 
Ο 1&ηο6ί8 ΙιΟΓπάαβ βΐ ο&ΙαρΙΐΓ&οΙο ααΠίΙβ. 
ΑΙίΑοαβη υηίνβΓδυβ Εοιη&ηίδ νίη1}υ8 
8ΐιοοαΐ3υϋ. (ο( οα<1βηϋ1)υ8 ίη &οίβ Β&Γΐ>&Γί8 
υΐ Ιή£;ίηΐΑ ιηίΠίηιη 8ϋζηιη& οοΠβοΙα ΓυοΗΐ. 
ΙςηβΐΏ ςαοςυβ ^[Γβουηι Ιιίδ ί6ΐηροη1)α8 
δγΓαβ ίηνβηϋ &ΓΐίΓ6Χ Οαΐΐίηίοιίδ. 

αυβΤΙΝΙΑΝϋδ ΚΚίΝΟΤΜΕΤϋδ ΑΝ. Χ. 

Οβίηάβ ]υ8ϋηί&ηιΐ8 Ρβ^η&Γβ οοθρίΐ 
Οοη8ΐ&η1ίηι 01ίυ8, ΓβΙί§;ίοηο 8ίηοθΓυ8, 

(25) Ηίηο &1(|ΐιβ βχ ιιΐϋβ Ιοοίβ 8ία]ί111)ΐΐ8 8α1ί8 &ρ• 
ρ&ΓβΙ οΙίΓοηοΙοκυαι ΒρΙΐΓβπιίυιη Γυίβββ νβΐ ρ&Ιηα 
Βγχ&ηΙΙηιιιη νβΤ δ&ϋβιη ίηοοΙ&Ια. β7 ΒΡΗΕ^Μϋ ΟΗΕΟΝΟαΚΑΡΗΙ 68 άο^ζπίΑΐβ Γβοΐαβ, ββά ορϋάβΐίβ βάιηοάαιη. 

Ηίο θ 1)λΓΐ)&Γί8 βοΐβνίθ (Ιβίβοΐυ 1ι&(ιϋο, 

ρυΚ)6Γθ8 ^^τβ^β8, 1)β11&1θΓ68 ν&1ί(1θ8 

οηιβηΐυχη Μ&τΙβιη !η ρΓ«1ϋ8 8ρίΓαηΐ68 

οοηβοπρβϋ, ΐΏϋΗ& (Η^ηΙ& 8θίΗβθ1, 

ηονυιη βζβΓοίΙυιη θ&ρυιη ρΓββοίρυβ, 

ςαβιη βρρθΗανϋ ρορυΐϋΐη βχίιηίαιη : 

ςαο άβΐ6θΙ&(υ8 οοηΟιΙβαβςυβ ιη&χίαιβ, 

1)6ΐ1υαι βυβοβρϋ αάνοΓδοβ Αγ&13Θ8, 

ρ&οβ οαιη ίρ8ί8 (ϋΓβπιρ1& ίηί(}υθ. 

Β&τΒ&ΓΟδ ίβίΙαΓ αΓωίβ β8( α^^γ^ββώβ, 

Οϋί &1)Γαρ(αχη ί(Βάθ8 8β^γ6 ί'βΓβΙ)&η1. 

ΑΓ&1)αιη οορί» ν1οί88ΐιη ρΓΟΟββββηιηΙ 

^ϋΓ&^^ ΓοβιΙθΓίθ βοπρίαω βαβρ6η8αιη 

οοηΐο £^θ8ΐ&ηΐ68 ρπζηίβ ίο 0Γ(1ίηϋ)α8. 

Μοζ ο1)8ϋηβΙο αοΗςαβ οοηββΓίο ρΓΦΐίο, 
ηονβθ ρ1ι&1&η^8 άβίββίΙ 8α5ίΙο 
ραη ιηβ^οΓ, βοίϋοοΙ νί^ηϋ οαίΙΙβ, 
ββςαβ Γ(£(1ί88ίιηθ Αά3υηχϋ1ΐ08ϋΚ)α•. 
Οα&ιηο1)Γβιη ΙυρρϋβΓ νίο(α8 ίιηρβΓαΙΟΓ 
ΜζΤΒ ρβρίουΐο 6ΐ8ρ8υ8 ΓβνβΓίίΙυΓ. 
Ύαηο &ϋ(θίη (βΐιου ΐηΐιυιη&ηυιη &ηίΓπαιη Ι 
ηον9 ρΐιαίαηςίβ ρ&Γΐβπι Γβδίάυαιη 
£;1&<ϋθΓυιη ίοϋΙ)α8 ουηοίαιη 8^ι)^β^^^. 
Β&γΙ)&π &α1βαι ρΓθΙ)ί1)οη1θ ηβοαίηβ 
θοαβ οααο1&8 ίηευΓ8&1)αηΙ ραΚθβ. 
Ιρβθ ΗίΓυβηάίβ άοΓπίύυβ άαΙ)&1 ορβΓ&ηι, 
ίη Γ6£;ϋ8 ρ&1&1ϋ8 (βιηραβ βοηΙθΓβηβ, 
§^Γανί8 ^Αα1 οιηηίΙ)υ8 βΐ ίηΙοίΘΓ&ΜΙίβ. 

Ι.Ε0ΝΤΙϋ8 ΑΝ. III. 

ΐ£;ίΙαΓ ίηνίβυθ ίαιρβήο άβ3ίοί(υΓ 
^υ&^^^^&ηιι8, ΙιβοηΙίο ΓθΙ>θΙ1&η(β 
άοίοςοβ Γαοίϋ ροΐβοϋαιη αΓΓίρίβοΙβ. 
Ν&ιηςαθ 0&Γ0βΓί5υ8 άβίβηίοβ 1ί[)6Γαα8, 
Ιιοβ βά3α(0Γβ8 1ιαΙ)αϋ ί&είηοπβ, 
αΗοβςαβ ιηαΐΐοβ Γβί ρβΓΒοΙβηάφ 8θοίθ8. 
Οαατθ ρηοΓθΐη ΙΙίΓοηο τβ^βαι άοΐΓ&Ιΐ8η8, 
βαιηςυβ ηαπΒυβ βαββ ίηΐιοηθβΐθ ΐΓυηοαοθ, 
&ά 0^βΓ8οηθΐη αΓΐ)6ΐη ου8ΐο(ϋβηάαιη ιηί8ΐΙ 
8ίο βά Ι^θοαϋαπι -άβΙαίΑ Γ6ραΙ)Ηοα, 
ο1&8θί8 ρΓθΓ6θ1& βχ ΑΓαΙ)υπι άιϋοοθ 
ροριιΙ&Η&ΙϋΓ 6η68 υΓΐ)68(ΐυ6 Αίπο». 
Υίοίββίιη ί^ίοΓ ιηίΐϋΐαρ & Οβββ&Γβ 
ε1&88ί8 ςαβ 1)08ΐίΙ>υ8 βάνβηβΙϋΓ : 
Ηβο απίβω, ρΓφΗο ουιη Β&Γΐ)&Γί8 οοηββΓίο, 
ΥίαοίΙαΓ, 6( Γβάίβηβ ΟγθΙφ ίβηβΐ ΙϋΙοΓα. 

ΑΡ8ΙΜΑΗυ8 ΑΝ. VII. 

ΐΠίε Αρβίιη&ΓυΓη, ιΙβΓββϋοηίβ βοοίυιη 
ςυβιηά&Εη, Ηοαι&ηί Βοηαίηυιη ίπ;ρ6Γϋ βΓβ&ηΙ : 
Ουίουαι αά υΓΐ)6ΐιι Γ6£;ί&ιη ρΓορ6Ρ&ηΐ68 
ϋίΓοηο Ιιβοηϋυιη ρΓοϋηυβ (ΐ6ΐυΓΐ)&α1, 
οαπιςυθ άαΓΟ ο&γοθγθ οοηοΐυάυηΐ, 
η&ΓίΙ)α8 ρπυβ άβ ίβοίβ ρΓ£θί8ί8. 
Ιυ8(ίηι&ηυ8 ίηΐθποα 01ΐ6Γ8θ:.β υτΐϊβ 
ρΓοΓυ^θπβ, νβίαΐι αοοίρϋβρ ΐΕςαβο, 

(26) ΙίΑ οοά. 

(27) Εη 1}6Πβ Ερ1ΐΓ8βιηίιΐ8 οοηΩπη&Ι νοοβύαίαιη 
^«αιν(ς^ ςυοά αϊ) &ηϋςαίοη1)υ8 1βχίοί8 &1)68ΐ, ςαοά- Α. Φρονών μάν 6ρθά, πλην δ' απηνής εις &γχν• 

Ουτού Σθλαβιχών (26) Βζρβάρων άποχρίνας 
Ήβώντας άνδρας όπλ{τχς ρωμαλέους 
Φονιχόν εκπνέοντας αρην έν μάχαις, 
4475 Ές χιλιάδας τρ'.ς δέχ' άριθμουμένους, 
Νέον συνεστήσατο σύνταγμα φ(λον, 
Λα6ν περιούσιον αύτ^ χαλένας 
Έφ'φ γβγηθω^ >^ι πεποιθώς μειζονως 
Κατ' αντιπάλων έστράτευσεν *Λ^|^άβων, 
1480 Σπονδάς λελυχώς τις προς αυτούς άδίχως. 
'ΕπηλΟε το(νυν συν στρατί^ Βαρβάροις 
Σύγχυσιν δρχων έν λύπΊ[ί ποιουμίνοις * 
Στρατός δ' Αράβων άντετη^γετ^ αύ πάλιν 
Σπονδών γραφήν Ινορχον έχχρεμασμένην 
1485 Κοντού φέρων σφών στρατιάς ηγουμένης. 
ϋ Και συ^^^αγείσης καρτεράς δειν^Ις μ^^χης 

Αποστάτησαν έχ φά'λαγγος της νέας 
Τό πλείστον αύτης, χιλιάδες δις δέχα, 
Ιΐροστίθεται χάχιστα τοΤς άντιπάλοις. 
1490 Εντεύθεν αίσχρώς βασιλεύς ηττημένος 
Μ^λις φυγών χ(νδυνον άνΟυποστρέφει. 
Και τηνιχαύτα, φευ απάνθρωπου τρόπου. 
Τους έχ νέου τάγματος έχλελειμμένους 
ΙΙάντας μαχαίρας τ^ τομ'^^χαΟυπάγει. 
4495 Και βάρβαροι μίν του χατείργοντος σπάν^ι^ 
'Εφα πάντα χατέδραμον χωρία * 
Αυτός δ' άπησχίλητο χτίσμασι δόμων 
Ένδιατρίβων τοις βασιλείοις δόμοις, 
Τοις πάσι βαρύς δυσαχΟής δεδειγ(ΐένος• 

ΑΕΟΝΤΙΟΣ ΕΤ. Γ. 

(] 1500 "Οθεν μισηθείς άπελήλαται χρβτοος 
Έπιφυέντος τψδε του Δεοντίου, 
Καΐ χράτος άρπάσαντος ευχερώς δ<^λφ, 
Ός τούςφυλαχαϊς έγχαΟ»ιργμένους λύσας, 
Μεθ' ών έθά^ι^ει δράματος συνιστόρων, 
1505 "Αλλων τε πολλών, εκτελεί ^εδογμένβ, 
Και χαθελών άναχτα τον πριν του θρόνου 
Τεμών τε ρίνα του προσώπου χαινίδι (27) 
Ε^ς Χερσώνα πέπομφεν ίμφρουρον κέλ^ιν, 
Οΰτω κρατούντος του κράτους Λεοντίου, 
1510 Στ6λος πεπλευκώς Ά^ράβων ένθαρχία^ 
"Ορους Αφρικής κατέκειρε καΐ πόλεις • 
Κα^ πέμπεται δή προς βασιλέως στόλος 
Είς άντιπαράταξιν 6πεναντίων, 
Ός συ(δραγεις ήττητο Βαρβάροις μάχ^ 

τχ 1515 Κα2 παλινοστών προς Κρητών νήσον φ^νβι. 

ΑΨΙΜΑΡΟΣ ΕΤ. Ζ', 

Ένθ' Άψίμαρόν τίνα συναποστάτην 
ΆνεΤπον ώς ανακτά της 'Ρωμαίδος • 
Μεθ' 0^ πόλιν φθάνουσι την βασιλίδα. 
Και καθελόντες τον Λεόντιον θρόνου 
1520 Φρουρά καθεφγνύουσι μεσττ) πικρίας, 

Πρόσθεν τεμόντες του προσώπου τήν ^(να, 
'Πν δ' ^Ιουστινιανός έν τ^ Χερσώνι 
Όθεν διαδράς, Ιέραξ ώς Ικ βρόχων, 

ςαβ ΗθΓοάίαηοβ ηυρβΓ βάϋυβ θρίιηβΓ. ρ. 63. οχρ]/. 
0&1 μάχαιρα. 69 0Α3ΛΒΒ8. 70 Πρ^ς Βουλγάρων άρχοντα διέπτη τάχος• 
1525 Και πε(σας αύτ^ν δωρβαΐς δαψιλέσιν 
Ύποσχέσιι χι{δους τ* καΐ χωρών δ^σει, 
Συν βαρβαρικοί στρατί^ φθάνει π6λιν. 
Και νύχτας 6λχ6ν ύπ^γειον είσδύαας 
Έντδς δι' αύτου γίγνεται ΒυζαντίΒος. 
1530 Κα2 πάλιν άπείληφε τήν χραταρχ(αν, 
Κτε(νας τ6ν Λε^ντιον συν Άψιμάρφ 
*Αμοιβαδόν πριν χεχρατηχ6τας κράτους* 

ΠΑΑίΝ Ο ΡίΝΟΤΜΗΤΟΣ ΕΤ. ζ*. 

*Αμύνεται δΐ χα{ τινας των έν τέλει. 
Ο^ος τρέφων Ιναυσμα μι^νιδος χ^λου 

1535 Π^λει Χερσώνος τκλΙ προσοίχοια Χερσώνος, 
Ζητουσιν αυτόν άνελεΐν πεφευγ^τα^ 
'Βχ τώνδ' άνήψε θυμιχήν σφοδράν φλ^γα 
ΕΙς τώνδε πυρπόλησιν, ε* ς Ιρημίχν• 
Στροκιάν ούχουν εύτρεπίσας μυρ(αν. 

1540 ΚαΙ ναυτικών στράτευμα συν βαρεΤ στ^λφ 
Έφ* ών έφίστα και στ,^ατηγών δυάδα, 
ΙΙρηστηρας έχπέπομφε χατά Χερσώνος* 
Φειδώ κελεύσας μηδενός λαβείν 6'λω ς 
ΟΓς ή π^λις πέφυχε κάτοικου μένη, 

1545 Κτεΐναι δέ πάντας ώς προβάτων άγέλην, 
Κτε(νοντας Ικτέμνοντας, (ί^ν τραγφδ{ας 
Πιμπρώντας αύτους έκθερίζοντας ζίφει, 
01 μίν πόλιν {πλησαν ούτω του φ^νου, 
Μύσους τ' εναγούς και στεναγμών και γ<$ων 

1550 Σωρούς άναστήσαντες αύηί πτωμάτων, 

Ώς σφ{σιν έντέταλτο, φευ, φεί3 του πάθους Ι 
Ούδ' άνεκτήν ομμασιν ήμέροις θέαν, 
Πάντας αφειδώς ύπάγοντες τφ ξ(φει, 
Μ($νης άωρου νηπίων ηλικίας 

{555 ΚλΙ μειρακ(σκων συμπαθώς πεφεισμένοι. 
Ό δέ κρατών γνους νηπίων σωτηρίαν, 
Φάλαρις ή "Εχετος 'ϋρώδης πλέον, 
Κύων ό φιλαίματος, έξώργιστό πως, 
ΟΤς ταΰτα μή γένοιντο πάρεργον σπάθης• 

1560 ΚαΙ μηνιών ήν, καΐ στελεϊν ά'λλον στ^λον 
Λράσοντα τήν δ^ωσιν ήπείλει τάχος• 
Ταυτ' αρα λαός Χερσώνος Λελειμμένος 
Στάλος τε παρών έκ βασιλέως τ^τε 
'Δποστατι5σας Φιλιππικόν Βαρδάνην 

1565 Εύθυς άνευφήμησαν ώς βασιλέα* 

Μεθ* ο5 καταπλεύσαντες ή[κον ι\ς π6λ(ν, 
ΚαΙ συλλαβ($ντες έκθερίζουσι ξίφει 
Κάρχν φονουργον χράτορος συν τφ γ6νφ. 

ΦΙΔ ιππικός ο και ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΕΤ. Β' ς. 
Ούτω μΙν ί(σχε Φιλ ιππικό ς τό κράτος, 

1570 Δοκών μΙν εΤναι (δητορικός έν λ^γοις, 
Έπήβολος λ^γον τε καΐ μαθημάτων, 
Και πρ6ς τι παν εύχρηστος Ιν συνουσίαις, 
Προς δ' αύ περιδέξιος έν συνττχίαις* 
Αδέξιος πάμπαν δε προς τά πρακτέα, 

1575 Τήν γλώσσαν αύχών μή συν^δουσαν λ($γο{ς (28)' 
Ούτος πεπωκώς συγχυτικών ναμάτων 
"Έσπευδε τάλας άκυρώσαι καθ άπαξ 
Σύστημα σεπτών Πατέρων θ^ηγ^^ρων. Α. &(1 ΒαΙ^&ΓΟΓαιη γθ^οπι ταρϋοα αάνοΐαΐ : 
ςυο ΐΏβ^ηίθ 8ίΙ)ί άοηίβ οοηοίΐί&ΐο 
οΜ&ϋβ βΐί&ιη ηαρίϋβ βΐ ΙοΓηβ αΐίςϋοΐ, 
ουιη 1)&Γΐ>&ρίοο βχθΓοϋα &ά υΓΐ)6ΐιι νβηίΐ, 
ΑΓΟίιηαοαςυβ αςαββάυοίαιη ηοοίυ ρβπηβΕπβ 
ίη(Γ& Βγζ&ηϋί πΐ(Βηί& ΓβοίρίΙυΓ• 
δίο βΓ^ο ΓΐΐΓ8υ8 ίιπρβΓίαοα &άίρί8θίΙαΓ. 
ΐ46οη(!ο οαιη Αρ8ίΓη&Γο ίηΙβΓΓβοϋβ, 
ςυί αΐΐβπι&ϋιη βη1θ& Γβ^ηιινβΓ&ηΙ. 

ΚΗΙΝΟΤΜΕΤϋδ ΙΤΕΒϋΜ ΑΝ. VI. 
Εχίη β1 8θη&ΙοΓθ8 ίαΙβΓΓβοϋ αϋςαοΐ. 
ΤυΐΏ αΗηοί8 !Γβθ Γοπιϋοιη βΟΓάβ κ6Γθη8 
οοηΐΓ& €ΙΐθΓ8οη6αι εοηΐΓ&ςαβ ι1ϋ^υ8 ΩαίϋιηοΒ, 
ςαί 86 θχΙοΓΓβΐΏ ρβΓάβΓθ ^ο^^ϋ^&ν6^&ηι, 
ηαηο άβζηαιη 6χοϋ&ν1( ίη^θηίβηα Ο&ιηιη&ιη 
]} ιιΙ 608 ί^ηβ Γθ(1ίςθΓ6( 1η 8θ1ί(α(ϋιΐ6ΐΏ. 
ΐ£;ϋυΓ οοηαρ&Γ&Ιο ίηιζβηΐί 6ΧβΓθίΙυ, 
ουιη οααπϋιηο οαίΐίΐβ 6ΐ ο]&88θ ^τβμΊ, 
ά\ιοϊ)\ΐΒ 6(ί&ιη ρΓβροβίϋθ άαοίΙ)υ8, 
ίαΙ^αΓαο) ϊοβΙαγ οοηΐΓβ 01ΐ6Γ8οη6ΐη ιηί8ίΙ; 
ιηαηάαηβ υ( ηβοαίηί ρΓΟΓδυβ ρβΓοβΓβηΙ, 
ςυοίςυοΐ ίη υΓΐ)θ 6ίνβ8 Ιι&Βϋ&ΓβηΙ, 
86ά οααοΐοβ ηΐα ρ6ου(1υιη ίη(6ΓΩθ6Γ6η1. 
ιη&οΐβαάο, ^υ^υ]αη(1ο (1)6υ ΐΓ&^ϋΒάίαπι Ι) 
ΟΓθηάο Οαιηιηίθ, ^Ι&άϋβ ά6ΐη6ΐ6η<1ο. 

Ι1Η 810 3*11881 0(Βά6 Γ6ρΐ6ΓυηΙ υΓΐ)βΙΏ, 

ίηί&ηάί8 6Φ(1ίΙ)υ8 βΐ ΐυοίυ 6ΐ ^θαιϋίΚ)υ8 ; 
θΧ8ΐΓαχ6Γυη1ςαθ ίη υΓΐ)θ ίη^βηΐβιη οιιηιιιίαπι 
&1Β;§;68ϋ8 0&ά&νθηΙ)υ8 (ρΓΟ οαίβοπααι Ι) 
ίηΙοΙβΓβηάυζη πιίϋΙ)υ8 8ρ6θΙ&ου1αιη, 
ρ ουηοϋβ ίηοΐ6ΐηβηΙβΓ ΐΓαο1(1&ϋ8 οίνίΙ)υ8. 
Εχ 1)18 ίηίαηΐίυιη ί&ηΐυιη &06γΙ)& 6β(88 
αο ρυοΙΙοΓυιη αιΟΓυϋ οίοιηθηϋβιη. 
ΑΙ υΙ)ί Γ6Χ οο^ηονϋ 8θΓνα1θ8 ρυοΓΟβ, 
Ρ11&1&Η8 αϋοΓ, ΕοΗθΙαβ, ΗβΓοάβΒ, 
ο&ηί8 ίαιο ΟΓΟβοΙαβ, ΐΓα βχο&ηάυϋ, 
ςυοά 1ΐ8θο α)&η(ί88Η οαάι ηοη &006886ηΙ. 
3&ιη(|υβ ΓοΓβΙ>&1, 6ΐ 8ΐβ11ιη ηονβιη οΐββββιη 
βχίΐϋ ο&υ8α πιΙβΒίίΓυτη 86 ιηίη&1)&ΙυΓ ; 
ίηΙΟΓίαι Ιαιηβη ΓθΗςυιιβ 01ΐ6Γ8οηί8 ρορυΐαβ 
ουπι ο]α88θ ι*6^ί& Ιυηο ίΙ)ί ρΓββΒβηΙβ 
οοηνβΓβίβ &πηί8 ΡΙιίϋρρίουιη Β&Γά&ηοηι 
βαϋϋο αιοΐα Οββ&Γβηα αοοΙ&πι&ΓΐιηΙ : 
ςυο άηοβ &(1 υΓΐ)6ΐη Γθ^ί&ιη η&νί^ηΐββ : 
3υ8ΐ!ηίβηο ροϋΐί, β1&(1ίο άβοαοΐυηΐ 
6^υ8 0Γ6(1υΐ6 ο&ρηί. βΐ ΑΙη ραΠίορ. 

;ΡΗΐι-ΐρριαυ8 βαηόανε8 αν. ιι. μεν8. νι. 

ΑΙςηο Η& ίηρβπυπι ο1)ίίηαίΙ ΡΙ)Πίρρ!ου8, 
νίΡ86ΓΠΐοηθ ςυίάβαι &(1αΐ0(1υπι Γΐΐ6ΐοηου8, 
άοοίπηίβ αίςυο Ιίϋοπβ βΓαάϋηβ, 
οηιηί οοη8ί1ίο &1)υη(1αη8 ίη οοΐΐοίΐυίίβ, 
ρΓ»(6Ρθ& 8&1ί8 (ΙθχΙβΓ ίη ν&πί8 οα8{1)α9 ; 
86(1 Ι&πιοη &ά §;θΓ6η(1&8 γ68 ίη6ρ1α8, 
νβηα Ηη^υα ρΓβΒάϋυβ Ιι&υά ΓαοΙιβ οοη8θηΙ&η6&. 
Οαιη Ιιίο 8γηο1ιγ(ίοο8 ίοηΐ68 βΙ^ίΒίβββΙ, 
βΙ&Ιίαι Ιιοα ιηΐββρ &1)γο^&γ6 νοίϋϋ 
ίηιρίο βΙαΙΙΟΓυιη βγηβάηο ΙιοΓθΙίοοΓαιη, Ο (28) ΙΐΑ οο^6χ ; ςα« Ιβοϋο ίιηρΓθΙ)&1)ϋΐ8 τΙάβΙιΐΓ. 71 ΒΡΗΒΑΗΠ ΟΗΒΟΝΟβΚΑΡΗΙ 72 «αβ^υβίαιη Ρ&Ιηιιη Ιΐίθοίοκοηιιη οοθΐυζη 

ςυ! (Ιίνίηαιη βθχίΑΐη βγηοθαπι ιιρρΓθ()&νβΓ&ηΙ. 

Ν&χηςαβ ίη ρ&Γΐίιιαι ΙΐΦΓΟίίοβΓυιη ιηοη&οΐιο 

ρΓοΗΙοϋ ίιηρθηί οαβΓββάθΐη ρΓ0ΐηί8θΓ&1 

ρβίοηϋ βθχΐφ βγαοάί ιιΙ)Γθ^&ϋοηθΐη. 

δυΐ) 60 Μ(ε80Γυιη Ιαηηο Τ^Γ&οίοβ Ωηββ 

&1)1&1& ίηοοΓβ&νβΓαηΙ ρΓΦάα ίηηαηΐ6Γ&, 

ίρβίυβ ΓβςαΙίβ αΓ5ί3 αβςαο &(1 ΐΏ(Βη1&. 

Ταιη θ( Λ^&Γθηΐ 16γγ&8 οπβηϋ οΙ)ν6Γ8α8 

οχηηί Γβ οοΓΓΑβα &Γΐη&ϋ άίπρυβΓυηΙ. 

Ετζο άαιη Ιιίο Οββ&Γ ρί^Γβ πα&ΐβςαβ (ζβηΐ 

ίωρθΗαοα, νβΐ ΓβιηριιΒΗο&αι ιΐυαι ροϋυβ •ιιΙ>Γαϋ, 

βί 8ίιηο1 Γ6θΙβ άοβιη&1& ρβΓνοΓίί ουΓ&Ι, 

α Ββη&ΐοηΐ^αβ οαρίυβ ία οοηνίνίο 

Ιααιίηθ οοαΙοΓαιη ζηβπίο 0Γΐ)&Ιϋ8 ίαΙΙ. 

ΑΝΑδΤΑ8ΐυ8. ΟϋΙ ΕΤ ΑΗΤΕΜΙϋδ, ΑΝ. Ι, 
ΥΕΙι ϋΤ ΑΙ-ΙΙ ΑΙϋΝΤ. ΑΝ. II. 

Βθίηάβ 8ΐιπιιη(ΐ ΓβΓυηα ΓαΙΙ οοηοΓβ(1ί(& 
ρθ^&ΐί ου αϊ Γ&8ΐίςίο β&ρίβηϋ νίΐΌ 
ρΓ0ΐα860Γ6ΐί8 άοοΙπα&Γυοι οαίο, 
ςαί αροβΙοΙοΓυαι ίΐ6αιο[υβ ΡβίΓυαι άο^πιαία. 
οοΐΐ&αάααδ, αρρηαιο ααιαΙ)&1 οΓΐΙιοάοζί&αι, 
λα ΓθΓυαι ςαοςαβ τβ^αιβη ΓβοΙβ βχβΓοϋυβ, 
αυοο Αα&8ΐ&8ίυ8 αοαιίηβ, ΑρΙβαιίυδ οΗπι. 
Ηίο ραβΙοΓβαι Ιι.τΒΡβϋοϋαι ^οβηηβα1 
8ΐ&ϋπι άβροβυϋ, ββΓΟί&αυαιςυβ αι&^αυιη 
αά Βγζ&αΙίηβαι οβηβαϋ ΐΓαηβΓβΓβοιΙυαι 
86(ΐ6θΐ θ Ο^ζίβο ουαι ρ&8ΐθΓυοι οοοδϋίο. 
Ιάθοι 6( εΐ8886αι αιίεΐΐ &άν6Γ9υ8 Ιιοβϋααι 
οίαβδβπι Ρΐκεαίοίφ δγπβςυβ ν&8ΐ&αΐ6αι 1ίΙΙθΓ& 
α&νβΓοΙιυηι ααΐβπι οΐ&ββί ρΓΦροβαϋ 
Μ&§;αοβ άί&οοηυαι Εοοίββϊφ, ςαβαι ΙιοαοΓβ 

^βαβΓ&1ί3 άβοοΓ&νϋ Ιο^οΙΙιβίΦ. 

Ι8 ΓβΙίοϋβΓ αβνί^&αδ ΚΙιοάιιαι υβ^αο, 

ίΠίο ία η&ν&1ίΙ)υ8 ροΓίαοι Ιβαυϋ. 

Ουαι βυΐβιη οοονβοί886ΐ ΓθΙ)υΓ πίΠίαπι 

οοηι ΐΓί]:>ιιαί8 ηαΐ οίαβββαι &ρ1θ ροςβΓβαΙ, 

Ιαο) άθΐηυαι υ1 ία α)&αά&ϋ8 & τβ^β Ιι&1)υ6Γ&1 

(ϋιιοοαιΐ8 άαοθ8 ΟΦρίΙ νίοΙβοΙθΓ 

ΐΓ&οαηάβςαο οο^βΓβ &ά α&νί£;&α(1υπι ; 

ςαί βίαιυΐ οαιηββ βΜίαι οοαβρίΓααΙββ 

ΟΓυάβΙϋθΓ άΙ&οοαυαι §^ΐ8άίο οφθυαί. 

Οβίαάβ &(1 Α(ΐΓ&α)γϋίυαι ρΓοΓβοίί ογΙϊθπι, 

ίΙ)ί Τΐίθοάοβίυο) ςυβακίαπι βχαοΙοΓοαι 

ραΙ)1ίοοΓυη:ι νβοΐί^αΐίυπι (ΙβρροΙιβαάβαΙββ, 

νίΓαω ίοιρβΓβαάο ρΐ&οβ ίαβρίυα), 

αίΤαΙίαι Γαάβαι, ιηβΓυαι Ιάΐοΐααι, 

6ΐ ςαίάβαι Γβΐυοί&ηίβαι αοοίααιαηΐ Οΰβ&Γθοι. 

Εβ οοΏρβΓία Αοα8ΐ&8ίυ8, άίβοβδβίΐ ρΓοΙίαυβ, 

Βίΐΐιγα&οκιαβ υΓί^βαι ΝίοΦ&αι ίαββάίΐ;. 

ΤΗΒΟΟΟδίυβ ΑΟΚΑΜΥΤΤΕΝϋδ ΑΝ. Π. 

Τ1ΐ6θάθ8ΐα8 ααίθπι Β^ζαοΙίαα) ρΓορβΓ&αβ, 
ίαΐΓ& Γ606ρ1υ8 ΟΓβαΙυΓ ίαιρβΓ&ΙοΓ. 
Τυαι νβΓΟ αβδοσιρϋβ βίβοΐίδ 86η&1οπΙ)υ8 
<]υίΙ)α8εααι ρΓ€Β8α1 (|ΐιο(]αθ ββπηαηυδ βραΐ, 
ΝίοΦ&ω βίαιυΐ οιιοοϋ &ά Γβ^βαι νβοίυοΐ, 
αϊ ί&ηΐ8 68ΐ, Γβαι αοΐαω αυη1ί&α1β8. 
Ι9 &υΐ6ΐη βίαΐίοι νββίβ ιηα1&1& οοαιβαι Α "Εχτής χυρωτ^ν συν^οου θΕθχρ(του 

1580 Ματαιι^τητος δυστββεΤ 9υνε$ρ{φ* 
ΤινΙ μοναχών αΙρετικης φρατρίας 
Αΐτοΰντι χάριν της προγνώσεως τ(νων 
Το\> χράτος 2{ειν άθέτησιν συν68ου 
Έφ' ου Μυαών στρβτευμχ Θρ^ης Χ^Ρ^' 

1585 "Ηλχσε λε(αν χαιτα^ραμόν μυρ(«ν, 

Φθάσαν ΐζρ6 τειχών ίτεεως βασιλίδος. 

01 δ' *Λγαρηνο? τά μέρη τι χαθ' Έω 

Δεηλατοΰαι χχΐ σχυλεύουσιν 6'πλοις. 

Ούτω ^^Ούμως, πλημμελώς αρχήν 9τρ4φα>ν9 

1500 Μάλλον δΐ χοινά πράγματα χαταατρέγων, 
ΕΙλιχρινή τε δήγματα διαστρέφων, 
Έν 9υ7σιτ{φ συσχεΟεις τοϊς εν τέλει, 
"Εσοεστο λίχνους άξίως ιών δμμάτων. 

Β ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΕΤ Α' ΟΙ ΔΒ 

ΕΤ Β'. 

Είτα παρηλθεν εΙς διοίχησιν £λων 
1595 Αρχήν τε βασίλειον πρωτασηχρήτις 
Σοφ(5ς τις άνήρ και μαθημάτων ιδρις, 
ΆτΓοτΓολ'.χών δογμάτων επαινετής, 
ΙΙρ^ς δ' αυ πατρικών, φ(λος ορθοδοξίας* 
*ΙΙσκη μένος πράγματα καλώς διέπειν, 
1600 Αναστάσιος Αρτέμιος πζιδόΟεν. 
*0ς 'Ιωάννην αίρετικδν ποιμένα 
ΚαθεΤλεν εύθ'ίς* Γερμανόν δε τον μέγαν 
Μετατίθήναι προς θρ^νον Βυζαντίδος 
Έκ Κυζίκου χέκρικε συν άρχιθύταις, 
4605 Ούτος στΟλον πέπομφε κατ* Ιχθρών στάλοι» 
"Οίους χακουντος Φοινίκης και Συρίοι<, 
Ο Ναύαρχον εΤναι προστεταχώς του στάλου 

θεοΰ μεγάλης λευίτην Εκκλησίας. 
Αύτον τιμή σας γενιχον Αογο0έτην• 
1610 *0ς έκπεπλευκώς ιύμαρως άχρι 'Ρόδου 
Ελλιμενίζει τοις νεωρίοις 'Ρόδου. 
*Επε{ δΐ συνήθροιστο ταγμάτων στίφος^ 
Κα2 ταγματάρχαι προς συναρσιν του στ^λοο. 
'ϋς ήν βασιλεΤ προστεταγμένον τίδε, 
1615 Βίαν έπηγε τοις στρατηγοίς λευίτης, 

Ηρός άπόπλουν σφας όργίλως ιταροξύνων. 
ΟΙ δι στασιάζουσι πάντες ευθέως, 
ΚαΙ λευίτην σφάττουσιν αφειδώς ξίοει* 
ΚαΙ προς π<5λιν φθάνουσιν Άτραμυττίοο 
1620 Ένθα θεοδ'^σιον πρακτόρων ϊνα 

Τών δημοσίων ε'σφορών είληφότες, 
υ "Ανδρα προς αρχήν μηδ' δ'λως πεφυχ($χβ 

Άγρί^ϊκον όντως Ιδιώτην παντάπαν 
"Ακοντ* άνηγόρευσαν εΙς βασιλέα• 
162'> "Ο γνους Αναστάσιος ψχετ' αύτίκα 
Και Βιθυνών Νίκαιαν καταλαμβάνει. 

Θεοδόσιος ο ατραμιτγηνος βτ β•. 

Ό δ' αΰ Θεοδόσιος φθάσας τήν πόλιν 
ΕΓσεισιν εντός, άναδείκνυται τκ,ράτωρ* 
Και παραλαβών προκρίτους γερουσίας, 
1630 ΟΤς και συνήτττο Γερμανός άρχιθύτης, 
Εις Νίκαιαν ηκουσι προς βασιλέα, 
*Ά συμβεβήκει οεικνύοντες, ώς ^πος. 
Ό δ' αΖ μιτημφίαστο χαρείς τήν χ^μην 73 0.£8ΑΕΒ8. 74 Μοναδιχψ τάγματι κατκιλεγμένος * 
1635 ΚαΙ καθαρώς ε-^ηφε τήν σκηπτουχίαν 
Νέος Θεοδόσιος Ιξω κινδύνων, 
Χρηστός μεν άνήρ ευμενής δπηκ<5οις, 
Έδυς "^ζραρίίς και σεμνον φέρων βίον * 
Εις δ* αυ μεταχείρισιν άρχικήν δ'λως 
1640 *Ι1 διέπειν πράγματα πλημμελής πάνυ • 
Ός κληρικός κέκαρτο λιπών το κράτος 
Μετά τε Ρραχί>ν της βασιλείας χρίνον. 

ΛΕΩΝ Ο ΙΣΑΓΡΟΣ ΕΤ. ΚΔ'. 
Τυραννικώς δΐ κατακρατεί του κράτους 
Ό θηρ((^δης έξ *]σαυρ(ας Λέων 
4645 Άνήρ αποφράς, δυσσεβής, κακεργάτης, 
Ανήμερος Οήρ και δαφοιν<5ς τις δράκων, 
Άσπις Ιόν τρέφουσα Ο«νατηφ^ρον, 
Τελχιν, έριννυς, κέρβερος, ψυχοφθόρος, 
Έ βασιλίσκος έμφυσήματι μ6νψ, 
1650 ΒροτοΙ>ς άναιρών καΐ παραπέμπων ς^δ^^, 
Λύσσης μαν(ας έμπεπλησμένος κύων. 
Επωνύμως λέοντι πάντα δεικνύων, 
Ηροσηγορίαν ώς δΐ θηριωδ(αν 
Και βλέμμα ααΐ νίνημχκζ^ φονουργίαν * 
1655 Ός πρώτος ήΟέτησε τιμήν ε?κ6νων. 

Και του τιμ^ν Επαυσε Χρίστου τον τύπον, 
*Ινδάλματα, φευ Ι καλέσας τάς εικόνας * 
'ϋς αΙρετικών άσεβων διδαγμάτων 
βησαυροφυλάκιον αύχών καρδίαν * 
1660 Άνήρ άγροικος σκαπσνευς όνηλάτης 
ΙΙρύσθεν β(ον βάναυσον Ιλκων έκ νέου, 
ΕΤτ' αυτοκράτωρ, ώ βεου τών κριμάτων Ι 
Και βασιλεύς δέδεικτο της Τωμα^δος 
Ου μάλλον ί) τύραννος άνθρωποκτύνος. 
1665 Τψ δ* έντυχύντες ο^Ιρις Εβραίων δύο 
Γόητες &κρως μαγικήν ήσκημένοι 
Έξ Άρ(5άβων άρχοντος έκπεφευγύτες • 
Ώφθέντες ώς φένακες αύτψ και πλάνοι, 
Διατριβάς εχοντι κατ' Ίσαυρίαν 
1670 Νέψ βαναύσψ και πένητι καθάπαξ 

ΙΙροεΧπον αύτψ το κράτος 'ΡωμαΙδος. 
Του δ' αφορώντας προς τύχη ν καΐ τήν τέχνην, 
ΙΙρο^ρήσεώς τ* 2κβασιν μή δεδεγμένου, 
01 δ* Ισχυρώς ίφασκον έκβήναι τάδε, 
1675 "'ξίτουν ιε πίστεις, ει πέρας πεφασμένοις 
"Εψοιτο, τυχιΤν τούσδε καταΟ^μίων, 
Και δή προαχθείς βμνύει σφίσιν νίος, 
'^Η μήν άμαρτεΤν ουδαμώς αΐτου μένων 
Καΐρου διδύντος τήν Ικβασιν τών λ^γων. 
1680 Έπει δ* έπιβέβηκε τών σκήπτρων Λέων, 
Δυάς Εβραίων τφ κρατουντι προστρέχει, 
Άναμιμνήσκει τών προϋπεσχη μένων, 
Αΐτεΐ σεβαστών άθέτησιν εικόνων. 
Κα) πείθεται βασιλεύς δούναι χάριν 
1685 Άχαριν δντως και λίαν ψυχοφθ(5ρον 
Ιουδαϊκή δυάδι τρισαθλίς: • 
Νέμει δό ταύτην, ώ ξένων ακουσμάτων Ι 
Καινής τραγφδίας τε δυσηχεστάτης • 
Του χριστομαχεΤν ώδε λοιπόν ήργμένος 
{βΟΟ ΙΙάντα ταραχής άναπιμπλ^^ κα2 ζάλης. 
Έπεισπεσών γάρ ώς λέων βρυχητίας 

Ρατβοι.. βΕ• ΟΧΙΛΙΙ. χ Γβάϋ, οοΒίυίςυβ ίυηςϋαΓ χηοηαβϋοο. 
βίο ΙβςίΙίπι&Γη αοοβρίΐ ροΐββίαΐβιη 
ηονυβ Τΐ)6θ(1θ8ίυ8 βχΐΓ&ςυο ρβποΗ αΐβ&ιη ; 
ίηάοΐβ νίΓ 1)οη&, βυΙ^άίΗβ 1>6ηίνο1υ8, 
βυ&νίβ, νεηβΓαη^ΙαΒ, ο&βϋβ ιηοηΙ)υ8 ; 
ββά &(3 Γβ^βηάοθ Ιαιηβη ίπιρβηο ρορυΐοβ 
βΐ Γ68 &(][ηίηί3ΐΓ&ηά&8 ρΐαηβ ΓιιϋΗ8. 
Οα&Γ6 86 βροηίβ 6ζ&αε1θΓ&η8 ΩΙ οΐθήοΰβ 
ροβΐ οαοάίοαίΏ ίο ίοαρβηο βχ&βΐυζη Ιθΐηριιβ. 

Ι.ΕΟ ΙδΑϋΕϋβ ΑΝ. XXIV. 

Εχίη ίιηροηαιη οοΓΓίρυίΙ ίγΓ&ηηίοβ 
Γβήηαβ ίΐΐβ βχ Ι8&αή& 1•θο 
Β06ΐ68ΐα8 ΙίΟΙΏΟ 1ΐΦΓ6ϋθα8 β^ πιβ1βΩοα8, 

1)β11υΑ 0Γαά6ΐί8 βΐ (Ιγ&οο θ&ο^αίη&τίιΐθ, 
&8ρί8 νοηβηΐΗΐι α1θη8 οχϋίοβαιη, 
Β ιη&^υ8, θΓΐηη^8, 06Γΐ)6Γα8, αηίιη&ηιιη 
ρββίίβ, νβΐ 1)&8ί1ί 80118 &Γί1&Ιυ βοΐο 
ιηοΓΐ&ΐ68 ρ6Γίιη6α8 αίςυβ άβζηϋΙβΠΒ ογοο, 
ρ&5ίθ αίςυβ ΓαΓΟΓβ οοηοΓβΙυβ ο&ηίβ, 
οααοΐα Ιβοαίβ ηοιηίηΐ ρΓ£ 8β ΓθΓ6η8 
οοο^ΓαΔ, Γβπηυιη ίθ£;6ηίιιιη &ηίιηί, 
!η1αί1υιη, ^β8ΐΗΐο, Ιιοαιίοίάί&Γίαιη ιηαηυχη. 
ΡΓίιηιΐ8 ΙιΙο ί[ηα^ίηί1)α8 &1)Γ0^&νίΙ 
ΙιοηοΓβα), νβΐυϋςυβ οοΐί 01ιπ8ϋ οπιοοχη, 
ίιηΑ^ίη68 1ιαΙ)6η8, Ιιβα ! ίη ίάοΙοΓυιη Ιοβο. 

ΝίΐηίΓυΐη Ιΐίο 1)8ΒΓβ8ΐΙ)α8 806ΐβ8ΐί38ίΓΠ18 

ΕΓοαιη νβίαϋ ρΓβθΙιυϋ ρβοΐυβ 8υυιη : 
Γυ8ΐίου8 νίΓ, ίθ88θΓ, α^&δο, (|υί α ρυβΓΟ 

νθθ1ϋΓ&8 ΟηβΓϋΠΙ ΟΟΓρΟΓβ 8αο ΓοοβΓβΙ, 

18 άβίηάθ ίοορβΓαΙΟΓ (ο Ώβϊ ^υ(]^^^& Ι) 
η θ1 Γοχ 0Γ6&1118 Θ8ΐ Ηοζη&π&Γυπι ΓβΓαηα, 
ίπαο ροΙίιΐ3 ΐ7Γ&πηυ8 Ιιοιηίοί(1&. 
ΗυίοοΗιη οοουΓΓβηΙθβ ^υ(]88ί άυο 
ρΓΦ8ΐί^ΐει1θΓβ8, ιη&^Ι» ρθπϋ αρρΓίιηβ, 
αΙ> ΑΓ&5υιη ρΗηοίρβ θχ1θΓΓβ8 ΓαοΙί, 
οαί ίιηρθ8ΐθΓ68 ρΐ&ηίςυο νίδΐ βΓαηΙ, 
Ιιυίο, ίηςα&αι, ίη ΐ8&αΓί& άβ^βηίϊ αάΐιυο 
&άοΐ68θθηΜ ι)&^υ1ο βΐ ρΓΟΓδοβ ρ&αρβΗ 
ΗοΐΏ&ηί ίηαρθΓίί βοορίΓπιη ρΓΦάίχβηιηΐ• 
Ι8 οαιη ΓοΓίυηαω 8υ3ΐη απΙβίΏςυβ ΙαβρΐοβΓοί, 
ναΙίοίη&Ιίοηβιη νβποΐίοαιη ηοη ρα(&1)&1; 
ίΠί νβΙιβιηβηΙβΓ τβί θχίίαιη ρΓθΐηίϋθΙ)αηΙ, 
βάβιηςυβ ρο3ίυ1&1)αηΙ, βί Γαβ1& οοη^ΓαβΓβηΙ 
(ϋοϋ8, αΐ νοϋ 8υΙ οοιηροίθβ &1) βο βθΓβηΙ. 
. Εγ^ο ρ6ΓχηοΙα8 ^υνβηίβ ^υΓ&^&Iη Μβτα 
οΐ)1αΙί(;, ίθΓ6 υ1 ίϋί ίααρβίΓ&Ιίβ §;&υ(ΐ6&ηΙ, 
8ί ν&ΐίοίηϋ βχίΙυΐΏ ΙβηαρυΒ αίΤθΓ&Ι. 
Ουιη βΓ^ο βεβρίΓϋΐΏ τβαρββ οΜίηυΚ Ιβο, 
βά ίιηρβΓαΙοΓβΓη αοοοΓΓαπΙ ^υ(]^Β^ άαο, 
αάΕηοηβηΙ ρΓ0ΐηί880Γυ[η, ρβΐυηΐςαβ αΙ) 60 
ηΐ νβηθΓβηά&β ίιη&^1η68 ΙοΙΙί ουΓβΙ. 
Αηηυίΐ ίιηρβΓαΙοΓ υ1 1)βη6Ωο!αΐΏ 
ιη&Ιθβουιη νβΓβ, &ηίιη&1)υ8 βχίϋθ8ί83ίιηυιη, 
ρ&Γ ^α(18Β0^αη^ Ιη8(ί88ίπιαΐΏ ίιηρβίΓ&ΓθΙ; 
1(3ςυ6 βοηοβάίΐ ; ο Γβιη αυ(}ϋυ &1)8υΓ(1ιιιη ! 
ο ΐΓ&^ωάί&ΐΏ αονθίΐατη βΐ ίη£Γ&ϋ88ίηιαιη Ι 
δίο βΓ^ο ρβΓββςαβικΙί ίηίΐΐυιη ίαοίβηβ 
οιηηί& ΙαιηυΙΙιι Γβρίβΐ αο 1υΓΐ)&Ιίοο6. 
Ν&ιη (αη&ΗΐβΓ &^£[Γββ8α8 οβιι Ιβο ηι^ίθοβ, 

3 ϋ 75 ΕΡΗΒ^ΜΙΙ ΟΗΕΟΝΟαΚΑΡΗΙ 7β Εοοίββί&ιη, οΙβΓαιη, ΟάβΓιυιηςυβ ονίΐβ, 
^6^601 ροΒίοπβ άίΙαεβΓ&νίΙ Οΐιηβϋ, 
βΐ Ση&ΓΐγΓβ8 6χ1ιίΙ)ΐιίΙ ίρθί ρΐυπιηοβ 
ςυί βίρβαοβ υβςιιβ &ά β&η^υίηβΐΏ οβΓί&νβτοηΙ 
ρΓΟ ν6ηθΓ&ηά& Οοιηίηί 8υί ίιη&^ίη6. 
Ιη Ιιίβ θ(Βΐυιη άαοάβοίαι β&ρίβηϋυιη 
αο άοοθοάίβ ΙΚΙθήβ ρΓΦροβίΙοΓϋΐη 
ου 01 βυο ρηΒβιιΙο βΐ νίΐβ ιηοάβΓαΙΟΓΟ, 
ςαβιη ιη&κΐβΐπ Φοοπαβηίοί 0Γη&1)αΙ άί^ίΐΑβ, 
Οΐιπβϋ οοπαίιηβίοβ οα&ΓίγΓββ βίΓβοίΙ ; 
ουαι 1)ίΙ)1ίοΙΙΐ6θ& ΗΙ)Γ0Γυιη ίηβίΓυοϋΒβίααα 
άΙΗβ Ιιηρϋ8ςαθ Οαιηοαΐβ βοβ &1)&ιιιη6η8. 
ΟθΓΐηΑηιιιη ςαοςυβ ρΓΦβαΙοιη ρΗιη&ηιιιιι 
ίη*θ1ί£ρο8θ άο{^ιη&ϋ Ιι&αά ΑββθηϋθοΙβΣη 
θζραΐϋ, βΐ ρΓΟ 60 Ιυροιη οΙ)8ΐΓα8ϋ ^τϋ^. 
ΙάοίΓΟΟ Ηοιη& 8βηίθΓ &άνβΓ8υ8 ηον&ιη 
άίββοοίΑνϋ οοιηιηαυίοηίβ νίηου1&, 
ςυυιη ρΓ»«ίά6Γ6ΐ 1ρ8ί ΟΓβ^οηυΒ (ϋναβ, 
ςαί οΙ)]υΓ^&Ιο ηβ(|ΐιίοςαΑΐιι ΙοοηοπααοΙιο 
ρ&οίΩο& ραείυβ ββΐ ουιη ΡΓβηοιβ Γφάβπΐ 
ροραίο Β&Γΐ)αΓί8 οηυηάο ϋβπη&ηίοίβ, 
1ίΙ>βΓατηςοβ αβΓΟπι ΓββρίΓ&Γβ ιη&ΐυίΐ. 
Ιιβοαβ Γβ^ηαηΙβ, Αγ&1)0ιιι 6Χ6Γθί1α8 
ίηηοιη6Γα8 ρ&Γΐίιη ιη&Γί ο1&88Θ νβοΐαβ 
ρ&Γΐίιη ρβάβδίβΓ ΒγζΑοϋο &ρρΓορίηςη&νϋ 
ρΓΦ()&ηάοςυθ ΙοΙ&πι ηο(]&νϋ νίοίηί&οι. 
' Ι8 Ιαοαβη υη1ν6Γ808 Οβί νΪΓΐυΙβ ρβπϋ. 

ΟΟΝβΤΑΝΤΙΝϋδ αΟΡΚΟΝΥΜϋδ ΑΝ. XXXIII. 

Ιιθοηθ 6Χ8ϋηοΙο, βχοβρϋ ροίβηΐ&ΐυιη 
Οοη8ΐ&ηΙίηιΐ8 Ωϋθ8 νβΐ ροϋυβ 0&1υ1ιΐ8, 
ςαί ΟορΓοηγπιΙ οο^ηοιηίηβ άί8ϋηο1θ8 ββΐ : 
νίΓ ρΓΦ8ΐί^ί&ΙθΓ πΐΑ^υβ θΐ ιη&ΐββοϋδ, 
άφΐηοηίαοοηιιη οαβ^ίδΙοΓ ΐΏ^8ΐ6Π0Γυιη, 
Ιΐ8ΒΓβ86οη ΐΏ&1α8 οίηηυ8 β( οοΐΐιινίββ, 
βΓΓΟΓίιιη οΐΏηίυαι βοαΙβ^Γα νοί ββηΐίηα ; 
ΙΐΑΰά ιηίηιΐ8 ί&ΐ8ί άο^οαλίίβ ίηΓ&α8ΐυ8 ΙΐΦΓβδ^ 
ςαβαι τβ^ίφ άί^ηϋ&ϋβ, ρ&ΐΓΐ ΓαοΙυβ ; 
δάβϋαΐΐ 6χ&ξίΙ&1θΓ, ρίοΓηΐΏ ο&γπϊΓθχ, 
ςηοίςυοΐ 01ιη8ΐΙ ΟοιηΙηί ΟΓυοβιη &(]θΓ8ΐ)&η(. 
Ηίο ο1) 8ΰ& πΐΑίθΩεία &1ςιΐ6 1]£βΓ08ίιη 
Αίςυβ οΐ) ΓθΗηυιη οΓυβηΙυοιςαβ ίη^θηίυιη 
^ι18ι11Iη 6υηο(θΓαιη (ΜϋιιΐΏ ίη ββ οοηνβΚβΓΑΐ, 
ΑΓΐΑνΑ8άί ροϋ88ίιηαιη ΟϋΓορ&ΐΑΐ» 
ιηίΙίΐΑπ οίνίϋςιΐ6 άί^ηίΐΑΐβ ίηβί^ηίβ, 

(29) Εη ΑΐΙβΓυιη Βγζβηϋη» 1)ί1)1ίο11ΐ6θΦ ίηοβηάΐηΐη 
βυΐ) 1.βοη6 ΙδΑυποο, ρο8ΐ ρπιηυΐΏ ςυοά Αοοίόϋβαΐ) 
Β&8ίϋ800 (ν. 1017). Ουο ^αω ΐΏίηυ8 ιηΪΓβιηαΓ ΧοΙ 
&υεΙθΓ68 ΒβιηρίΙβΓηο βχϋιο ρβηίβΒβ. 

(30) Ηίβ ΙβοΙίθ, ςιιο ο1) ββηη&αί ραΙπΑΓοΙίΦ οοη- 
Βΐ&ηΙίαΐΏ οιΗ^οάοχί&ιηςυθ εοΐΐ&υάαηάααι, Αΐ(|υ6 οΙ> 
Ιιβοαίδ ΙθΑυποί ίιηρ. ΟΓυάβΙίββίιηαιη ΙΐδΒΓββίιη ο1)- 
3ΐΐΓξΒηάΑΐιιάίοί1 ηο8ΐθΓ ΕρΙΐΓΦΐηίαθ ; ρυάβΓΟί,ΟΓβάο^ 
81 νινβΓθΙ, Οανθεαιη άοοϋββίιηυιη Αη^ΗοΑουιη, ςυι 
(δΟΓίρΙ. βοοί. 6(1. &η. 1720, ρ. 408) άο ΟβπηΑΟΟ 
Α^βηβ ίΐΑ 80Γίύ6Γβ Αϋδυθ 68ΐ *. ΙπίβρΓΟ ςηαάήβηηίο 
ββητιαηί ρβΓΗηαΰίαιη ραίιβηίβτ (ηίίί οίβηιβηΐίαϊτηια 
%γηΌ6ταΙθΓ (Ι^ο Ιβ&υπουβ) ; οητη νβνο ηΗΐΙί$ τηοηχΐύ^ 
ηηϊΐύ άοαιηιεηΐί$ αά ίαηατη ηιβηίβηι €ί οΰβάίεηίίαιη 
άβοτΒίχΒ €Χ$ατβί$ αο $\ιηοάχ(ή$ ρτχ$1αηάαίη αάάηά 
ροίΒβΙ, αηηο άΰτηηηι 730 ΗαδίΙα ίχ^ηοάο^ $€ά€ ρα- 
ΐΗαηΚαΙί τηοίηε β»ΐ. 8βά ιΙα ηίιηίηιπι Ιοςαί δοΐβηί 
^οιηίηθβ οοιη ρΓβΒ^αάίοΑίο ρΑΓίίααι δίαάίο ] αοΙαιιΙιιγ• Β Έχχλην^^Ε χλήρφ τ< πιστών άγέλ^ 
Ιΐοίμνην γ,Λτισιζάραζι Χρίστου ποιμένος, 
Και μάρτυρας ^δκιζβν αύτφ μυρ(ους 

1695 Α'ιματος &χρ( χαλώς ήγωνισμιΐνους 

'ΓπΙρ σββαστης κίχ^νος του Δκσπ6του ' 
ΜεΟ' ών σοφών σύστημα διπλής Ιξάδος 
Ανδρών λογάδων χα\ διδασκάλων λόγων 
Συν σφών προέδρφ πραχτέων παραινέτ^ 

4700 ΟΙχουμκνιχφ τήν τιμήν διδασχάλφ 

Χρίστου παριστ^ μάρτυρας πυριφλέχτους, 
Αύτφ δόμφ φύλαχι παντοίων βίβλων (29) 
Συγχαταφλέξας σφας άφκιδώς άοέως ' 
ΚαΙ Γ§ρμαν6ν δΐ ποιμ<νάρχην του θρόνοι> 

1705 Τφ δυσσκβκΐ δόγματι μή πιπκισμένον 

Έλάσας (30), άντέστησκ τζ πο(μν^ λύχον. 
Ταΰτ' &ρα 'Ρώμη πρ«σβύτίς τής πρ^ς νέον 
Δία^|3αγεΤσα φιλίας χοινωνίας 
Αύχουσα Γρηγόριον (31) ινθ^ον θύτην 

1710 Τήν χριστομάχον έξβλέγχοντα πλάνην 

ΕΙρηνιχίς τίΟησι σπονδζς προς Φράγγοος 
Έχ Γερμανικών Βαρβάρων χατηγμένους, 
ΈλκύΟερον θέλουσα πνκΐν τ6ν αέρα. 
Τούτου κρατούντος στρατιά τις *Α^^άβων 

4715 ΜυριάριΟμος ναυτιχής ναυαρχίας 

Πκζής τ» λοιπής «ροσβαλουσα ηί π6λ«ι 
Ακηλατουσα κατέχ<ιρι τά πέριξ, 
*Η πάσα κατέφΟοιρ^ο "(φ βιοΰ σΟένϋ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΚΟΠΡΩΝΓΜΟΣ ΕΤ. ΑΓ. 

Τεθνηκ(5τος Λέοντος, λαμβάνει κράτος 
1720 Κωνσταντίνος παΤς ή σκύμνος μάλλον «ράναι, 
ρ Έπώνυμον σχών τήν Κοπρώνυμον θέσιν • 

Άνήρ γόης μάγος τε κακών εργάτης 
Τών δαιμονικών μυσταγωγος οργίων, 
Της δυσσεβείας κυκεών ή πλημμύρα * 
1725 ΚαΙ παντοδαιτής αμάρα δυσπιστίας, 
Ούχ ήττον βφθεις χαχοδοξίας τάλας 
Κληροΰχος ήπερ πατέρων ούταρχίας. 
Πιστών έλατήρ, εύσεοών άναιρέτης, 
ΟΓς προσχυνητδς χαράκτη ρ ή ν Δεσικ^οο• 
1730 Τούτψ δι* 1 πέπραχτο κακών (32) καΐ ιτλάνιιν 
ΚαΙ θηριώδη και φονουργδν χαχίαν, 
*Οντι μισητώ πασιν ένδίχψ τρόπφ, 
Τψ δ* Άρταβάσδψ χουροπαλάττ[ϊ πλέον 
Άνδρι στρατηγψ συν τψ βουληφόρφ, 

£θ6θ 601 πι 0Ανκυ8 ί()θπι, ροηϋΩοίβ ΑυοΙοΗίΑΐίΑ,ιιΙ 
Ιαιη ίθΐΏροΓΑ θγαχιΙ, οθιο ίαι^υΐαβ, ίά ρΓοΓλϋοΜ 
υ ςυος^αθ ρ. 21 ίαδίιίβυιχι θΓΓΟΓβιη βχ ΑΐίβηΑ ΗάίηιίΑ 
Γ6ΐ&Ιιοη6 1ι&09ϋ. ΟαιΆβοίπι ίη 1)ίΙ)1ίοΐ!ιβο« Υ^ϋοι^Ββ 
ρυΙ)Η6ί8 1θ^1)υ8 ίΠυά ςυοςαβ πι&ηάΑΐαηι οβί, αίΑ 
ρθπΙί8 8οπρ1οηΙ)υ8 &ηϋςαί οοάίοββ, 8ίςοί ο&Γΐβ ^ 
βΐίο οΙίΑΓίΑΓαιηνίΙίο ν6ΐΐ60[ΐβηΙίυ8 ΐΑΐ)0ΓΑη1,()ίΗΜ|ΐ• 
(βΓ β1 βάβΗ88ίιηβ θΧ80Γϋ)&η1θΓ ; Αίςυβ ί1« ΐοιη ^θ- 
108 6Χ6ΐηρ1 ΑΓ, ΙυΐΏ ηονιιαι ]υχΐΑ ουβΙοάιΆΐυΓ; ί<| ^ρ^ 
8υο γ61αΙογ6 0Αν®α8 Α(1 ίοαρίφ ίΓ&αάία 6^9ρΊοϊ^^^^ 
οΙ)1ίςαβ οοην6Γΐϋ ; ςυ&βί ηοβ Αάβο οοΓΓυιπρ^ιι^ 
Αυ6ΐοπ1)ΐΐ8 ίηά*α1^β&ιιΐ08, υΐ 61 ρΓορπυιπ οιιαβι 
ιηυηα8 βΐ οοηάυοίοβ 8ϋρ6ηάίο Ιιοιηιιιββ άβΟΓβτο- 
Γίιηυ8. Ουο άίοΐο ηίΐιίΐ ιιηριιά6ΐιϋυ8, ηίΐιίΐ κητί 
ΑαοΙοΓθ ίηάί^ηίυ8 θ88Θ ροΐββί. 

(31) ΙηΙθΙΙι^ ΟΓβ^οήααι II. 

(32) ΜαΙϊκο χαχώς. 77 ^^Β8ΑΒΒ8. 78 1735 Τ^ 8* εύνιβείφ μάλλον ήγλαϊνμένφ. 
Κβττύβταί τις έν Ο^ματ* Όψιχίου 
Κβτ* Ά^^άβων στράτευμα κινοΰντι τότι 
Ενέδρα δεινή ιιρος στρατιάς έγχρ(των 
Πρωτουργον Άρτάβασδον έξευρηκότων • 
1740 'Βν γνους Η κρατών, έκδιδράσκει τ^ν μόρον 
"Ιπποις ταχυπτέροις τε καΐ ιιρο6υμ(^. 
Ή δλ στρατιά καΐ λοχαγοί ταγμάτων 
ΆνεΤπον Άρτάβασδον ώς βασιλέα, 
ΜεΟ' οΰΙ χατειλήφασι τήν Κωνσταντίνου * 
1745 *Ης ασμένως ίντοσθεν έλΟων ώς δέον 
Φημίζεται στ^μασιν αστών ώς αναξ 
Ανακτορικές τυγχάνων ευφημίας. 
ΕύΟυς δ' άνεστήλωσε Χρίστου τον τύπον 
ΚαΙ προσκυνεΤν δέδωκεν αύτ^ν ώς θέμις. 
4750 Έφίσταται δΐ χαΐ Κοπρώνυμος π^λει 
Τ^ πρΙν άναπαιτών &δεώς Ιχειν κράτος * 
Έπε\ δ' άπηγόρευον ίΐϊβντες τόδε, 
ΙΙρος δπλα χωρεί και μάχας εμφυλίους, 
ΚαΙ δρ^ τι κακόν αστικούς και τήν ιτΛιν^ 
4755 ΕΙσπλεΤν σιτηγο^ς κωλύσας νηας Ισω * 
Άφ' ού πολίταις βουλιμι^ συνέβη. 
Ένει δ' έπεισέφρησε συγκλονών π^λιν 
Συν στρατί^ τε μηχαναΐς τε καΐ δόλφ, 
Συνίστοιται μάχη τις έξ Ικατέρων 
1760 Άντιστατουντος αύτοχράτορος νέου. 
*Αλλά κριμάτων τήν αβυσσον Κυρίου 
Τίς &ν Ικανώς Ιξιχνιάσειέ πως ; 
Νίκην άπηνέγκατο τύραννος μίίχΐ[ϊ • 
"Ηττι^το δ' Άρτάβασδος αίσχρώς όρ6<^φρων, 
17β5 Και συσχεΟεις άσβεστο λύχνους ομμάτων 
Συν υΐέσιν αΓσχιστα διττοΤς, & δίκης Ι 
"Αλλοι τε πλείστοι των επισήμων πάλιν 
Κακού παραπέλαυσαν έχ Κοπρωνύμου. 
Ούτος βδελυρός άσεβης συναλίσας 
1770 Άνιέρων σύστημα μισθίων λύκων 

Όμορφ<^νων ^ και πλέον κακοφρύνων, 
•Ο συνόδων κέκληκεν, ω θεού νόμοι ! 
Οίχουμενικήν έβδομη ν, ώ τζς πλάνης Ι 
Έπ* άθκι{σει των σεβαστών είκόνων 
1775 Θείον Βλαχερνών καταλαμβάνει δόμον « 
Έπ' δκρίβαντος δ' άναβάς τολμητίας 
Φωνξ τορφ τε καΐ χζρ\ βδελυκτέ^ 
Ώς φατνιάρχην δεικνύει Βυζαντίδος 
Κωνσταντΐνον τάλανα Συλαίου λύκον * 
1780 Τελών δ* αύτου τήν άΟεμιτουργίαν, 
ΕΤτα μετ' αύτου ποιμένων τ* άνιέρων 
Πάντων όρώντων και κλυύντων έν φύρφ 
Τήν προσκύνησιν καΐ τιμήν τήν εικόνων 
Άπηγύρευσε δυσσεβώς, ώ μανίας Ι 
1785 Κα6υποβαλών άφρύνως 6 μαινύλης 
ΆραΤς αναθέματος ^δρας ολβίους, 
Σοφόν Γερμανόν, Γεώργιον Κυπρύθεν 
Τους ποιμενάρχας τήσδε της Κωνσταντίνου, 
Προς δ* αύ Ίωάννην τε τον Δαμασχύθεν. 
1790 Ούτος διωγμόν ασεβώς φρικαλέον 

Κατ* εύσεβούντων προσκυνητών είκύνων 
Ώς χριστομάχος άνακινήσας τάλα< 
Πάντας έχάχου, καΐ πλέον ^ενδύτας, Λ 8θά ρίθίαΐβ ιη&^ί3 βχοηι&ϋ. 
Βγ^ο νβΓβαηΙϋη ρΓονίηοί&Ορδίοϋ 
ΟορίΌογιηο, άυιη ΑΓβώββ 1)6ΐ1ο ρρθίηβΓθΙ, 
ΙαβΙάίφ ^ανββ α οορί&Γϋηι 8ΐιιηιη&ϋ1>υ8 
θίΓααηΙυΓ άυοβ ΑΓίαν&δάο ί&οίηοηβ. 
Ηθ οοαιρβΓία ίιηρ6Γ&ΙθΓ, ηβοβιη 6£Γα§;ϋ 
βςαίβ Υθ1οοί1>υ8 οΙ θχρβΓΓβοΙο αηίιηο. 
Ταιη νοΓο βχθΓοϋαβ ΟΓίΚααιηςαβ άυοθβ 
ίιηρβΓ&ΙεΓβιη ΟΓβαπί ΑΓί&ναβάαιη ; 
ςαίουιη αά υΓΐ)Θΐη ΟοηδΙαηϋηΙ νοηίαηΐ ; 
!1>6ηΐ6Γ(]αβ ία β&ιη ΓβοβρΙαβ ΑΓί&ναβάαβ 
ζηβηΐο οίνίυιη νοοί1>υ8 γθζ βΒΐυΙ&ΙαΓ^ 
βίςυβ (ααςυααι άοιηίηο βΐ αοοίαιη&ϋο. 
Ι8 αυΐβιη βχβήΐ βΐ&ϋιη ΟΙΐΓίβϋ οΓυοβιη 
οοίβηάαιηςαβ βζΐιίύιιϋ ρΓοιιΙ άθθβΚ)&(. 
β 8θά βΐ ΟορΓοηγιηυΒ υρΜ βυρβπτοηϋ 
ραοίβοβ ρο8ΐυ1&η8 ΓβοίρβΓθ ίιηρβηυιη ; 
({αοά άυιη οοΣηοαυηί νοίο οαηοϋ ρβπιβ^&ηΐ, 
18 &πη& ιηονθί οίνίΐβςυθ 1)θ11ααι : 
βίλϋοιςαβ ΐοβί^ηί βίν68 ά&ιηηο λΓΩοϋ 
ίΓααΐθηΙ&η&8 η&νββ &0ΰθ88α ρΓθΙιί1)βη8, 
βχ ςαο ί&ιηββ £;Γ&νί88ίΣη& υΓ^ί αοοίάίΐ. 
8β(1 ροβίςο&Ση αΓΐ)ί8 ιη(Βηί& βυΜίΙ ςααϋβηβ 
θΧθΓοϋυ 2η&οΙιίαί8 βΐ ΑΓϋΩοίο, 
οίπιηςυβ ρυ^ηα αοοθηάίΙιΐΓ, άυιη ΟορΓοηγιηο 
ΟΕηαί Γ68ί8ϋΙ ορβ ίιηρβΓ&ΙοΓ ηονυβ. 
δβά ^υά^^^ο^υIη Οοιηίηί ςυίβ Αΐ)γ88υιη 
80ΓαΙ&Η 8&ίί8 ροίθηί ? βυρβήοΓ 
οοιη 011380 ρΓοβΙίο άΐβοθάϋ ΙγΓ&ηυυ8, 
ΙυΓρΗθΓ νΐηοϋυΓ ΑρΙαναβάυΒ ρ]'υ8, 
η ο&ρΐυβςυβ 0Γΐ>&1υΓ ιηί8βΓηιηθ υίΓοςυβ Ιυπιίηβ 
ουιη άυοΙ)υ8 Οΐϋβ (Ιιβυ 8υρρ1ίοίυιιι Ι) 
ίυβυρβΓ β( &Ηθ8 ορϋιη&Ιβ8 ρΐυηιηοβ 
ιη&Ιίβ θυρρίίβϋβ ρβΓάίάϋ Οορρουγπαυθ, 
Ιιηρίυθ Ιιίο τη&ΐβάίοΐυβςυθ οοη^Γ6£;&η8 
1υΓΐ)&ιη άθ ιηβΓΟβυ&Γϋβ ρροΓαπίβ Ιυρίβ 
οοηοοΓάί νβΐ βχοοΓάί ροϋυ8 ιηβηΐθ ρΓΦάίϋβ, 
ςυο8 αρρβίΐ&νϋ βγηοάυιη (ο Ώβ\ 1θ§;68 Ι) 
Ββρϋοα&αι ωοαιηβηίε&ιη (ο ίιηροΒίυΓ&αΐ !) 
οΙ> «υ^υβίΑΒ ίιη&ΐζίηβθ &1)θ1βαά&8 
αά β&ηοΐυιη Β1αοΙιβΓηβη86 ρΓοοΜβίΙ Ιβηαρίυιη : 
1Κ)ίςαθ ίηβοθηΒο ίιηρυάβαίθΓ Αιηύοηβ 
θΙ&Ια νοοβ^ ίπιρία ρΓοΙβηίΑ άεχίβΓα, 
Βγζ&ηΙίη» υΓϋίδ &η(ί3ϋ(βιη άβοΙ&Γ&Ι 
ΟοηβΙιιιιϋιΐύηι ίοΓ&αβΙυιη δγΐβί Ιυρυιη : 
|. ρβΓ&οΙ&ςαβ ίΠίο ίαιρ!& 6ΦΓίιηοηί&, 
ου 01 ΠΙο αΐϋβςυθ ορίβοορίβ ρροΓαοίβ 
ευηοϋ8 ίη Γογο &υάί6ηϋ1)υ8 νίά6ηϋ1)υ8ςιΐθ 
νβηβΓαΙίοηβπ) ΙιοηοΓοηιςυβ ίοι&^ίηυαι 
αΙίΓΟ^βί Ιιίο Ιΐ8ΒΓ6ϋου8 (ο νβ8&ηί&αι Ι) 
81υ1(6 βϋ&αι 8υ]]>]θθϋ ΓυποβυΒ Ιιοαιο 
οι&ΙβάίοϋΒ &η&11ΐθαι&ϋδ 8&ηο1θ8 νίΓ08 
8&ρίθοΐ6θΐ βθΓοι&ηυαι, 060Γ§;ίυαι 0/ρπυοι, 
ςυί ΒγζαηΙϋ 1ιυ]υ8 ρ&8ΐθΓθ8 ΓυβΓ&ηΙ; 
80 ^οαηη6^1^^8υρ6^ 0&θ]&8θβαυαι. 
Ιάβοι Βοβίββίαβ ρβΐΈβουΙίοπθ 1ΐ0Γπ1)ίΗ 
εοοιηιοΙ&&άνβΓβυ8 ου1(θΓ68 ίαια^ίουαι, 
1η8ϋ88ίαιί οΙιΗβΙοαι&βΙιί ρ6Γ8οη& ίηάυΐιι, 
βαιιοΙθ8 νβχαΐ)»!, ρροββΓΪίαι β&οοορ1ιοΓθ8 79 ΒΡΗΠΑΜΠ ΟΗΕΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 8 ςυο8 ίηΐ6Γ δίβρίιαηυαι βΐ ΑηάΓβ&ιη ιηοηαοΙιΟΒ 

ΟΙΐΓίβϋ Οοιηίαί αι&ΓίγΓββ οϋβεϋ, 

&1ί&ιηςυβ ρίοηιη&ιη ουιη ιηοη&οΐιίβ οαΙθΓναΣη. 

Εο Γβςη&α(6 ΙγΓ&ηαίοβ, Ρ&ΐφβΐία&ιη 

Ιυιη θϋ&ιη δγπ&ιη βΐ ίρβΑΐη ογΙ^θιχι Γβ^ίβιη 

ιη&χίιηυβ ΙβΓΓβ παοΐυβ αςίΐβνϋ, 

ίβςαβ ΐΏΟΓίιιϋαιη ηααίθΓυιη ίη^θηΐβιη Ιιαηβϋ. 

ΡΓβΐ6Γβ& ιηοΓΐ)υ8 ρθ9ΐί1θη8 ^χίϋοβυβ 

Ι&Ιβ ρβΓ ΟΓ^βο) ^Γ&ββ&ηβ λίΟΐχϋ υΓΐ)6β : 

ηβο ροΓΓΟ ηαΓΓ&ηϋ ιηίΐιί ευρρυΙ&Γβ 

βχβϋηοΙοΓυιη Ιαβ Ιιοιηίαυαι ϋοβΐ ηαιηοΓαιη. 

θυιηιηα βΐίααι ΙιίθΣηβ βΐ (|;Γ&νί(»8ίιη&, 

ςυοίςιιοί ΓυβΓυηΙ, Γβ^Ιβ υΓΐ>1 ίη^Γυβηβ, 

ρβπηυΐίοιη Ιιυίο άβΐηαίθαίααι &ϋα1ίΙ : 

ΙΗ^ηβ βηίιη νίβ ίηΙο1θΓ&1)ϋί9 

άυηι οοηβίπηζίΐ §;1&οίθ βΐ οοηβΐίρ&τϋ 

ουιη ίρβυιη πι&γθ (α αϊ ί1ανίο& ν&9ϋ88ΐιηο8 : 

ςυ&Γ6 βΐ Ιιίο ροΚοβ βοη8ΐΑπϋηορο1θθ8 

^Γαάυ οϋίςυβ ο&ΐοαίιίϋβ βναιϋ, 

1&ηί^6Π8 ρβουάίόυβ αίςυβ οηβΓ&ΓΠΒ 

^υIη6ηι^8, οαηοϋ8ς[υβ άβαιαιη ρβάβ υ(6ηϋΙ>α8. 

Μοχ Ιβρββοβηΐβ ροΒΐ βοΐαίαιη ϊιίβιηθίη 

ΑβΓβ (1&ϋ5ιΐ8 νβΠΒ αάν6ηίβη1ί8, 

§;θΗ(1& ΟΓυβΙα άί88ί1ίΓθ οφρϋ : 

Ιαιη νβηΐυβ νβΙιβιηβηΒ βθΗάα ΓΓ&§:αΐ6ηΐ&, 

!α8υ1ί8 αοαρΗθ οο11ί1)υ8ςα6 ρ&Γί&, 

ίιηραΐίΐ ία ιηαΓ08 υΓΐ)ίςυ6 &11ί8ί( ; 

ςο&Γθ Ιαιη οοΓΓυϊΙ ιη&χίιη& ρ&Γ9 πκΒηίαιη• 

Αίςυθ 1ι&8 ΓβΓοιη νίοββ 68( 6Χρ6Γΐ& 

ιιγΙ>8 άυιη ίιηρβΓίαιη ΙβηβΓβΙ 6ορΓοηγιηυ8. 

Ι.ΕΟ ΓΙΙΙϋβ αοΡΒΟΝΥΜΙ ΒΧ ΟΗΑΖΑΚΑ ΑΝ. V. 

ΙΙΙο βΐ&υάβηΐβ βίοβ ρ<£ηϋβη1ί& νίΐΑΐη, 
ίωρθπί θοβρίΓαιη βΐίυβ βζοβρϋ 1•βο, 
ςυβαι Οΐι&ζ&Γα ρβρβηΐ ραΐη Οοαδί&αΐίηο : 
ΙαιρΓθΙ>α8 νίΓ, ίιηο 1»\ϊ}γοΛ ςυΐθ<]&αι 1>6ΐ1ο&, 
Ιΐ9ΒΓβ8 ρ&ΙβΓοί Γβ^ηί βΐ ΓαΓοΗβ βίιηυΐ. 
Ηίβ 80ϋ ρηιηοΓάϋθ ββ βίιηαΐανίΐ ρίααι, 
ίβηηυκη ίηίκβηίυιη ιηβηΐο ΓβροβΙιιαι οβ1&η8. 
Υυΐρίη&ιη θγ^ο νβδίβιη βΐ δρβοϊβια ^6Γ6η8, 
νυΐ^ο 1ι&1)βΙ)&ΙιΐΓ 1)οαυ8 ρίυδςυβ ρηηοβρδ; 
ρπΒθθΓϋιη ςυί& κπίκϋβοα ουηβΐίβ πίλπα 
βυΐΐάίίίβ Ι&Γ^θ άοη& οόιιΓ6ΓβΙ)&1, 
8ίΙ)ί οοηΟηη&ηδ Γβ^οί ίϋηά&ιηβηΙυΓη 
άίαΙαΓη&αιςυθ & 1)βαίνο1θΰ(ί&ροΐβηϋαιη. 
Οα&Γβ αΐ ξΓ&ϋΦ αιηοΓίβςυβ ίηάίοίυιη ΓαοβΓβηΙ 
ροραΐυδ ρίιηιιΐ οΙ άυοβδ βχβΓοίΙυαιη 
ΓΟ^&Γυπί υΐ 1)υ3υ9 βΐίϋβ ΟοοβΙαηϋηαβ 
ίιηρβΓ&Ιοπαιη οοηδβςιιβΓβΙοΓ ηοιηβη. 
Ιθ ααίβα) ρροοαίαβ ββΐ υΐ ]ιΐΓαΓιοιηηβδ 
Ιβ^θ δ&οοΪΓθηΙ ηβ ρρβΒίβΓ ββ ςυοιηςιι&ιη 
ρΓΦίβπςιιβ βΐίιιιη βυυιη βΐ 1]α]υ8 ροβΙβΓΟδ 
αά ίηαρβΓα^.ΟΓΪ&ιη νβΙιβΓβηΙ άί^ηϋαΐβαι ; 
ηβιηοςιιβ Γβρυ^α&νϋ δβηηοηί ίαιρΓούο. 
ΙιβχβΓ^ οοηάϋϋΓ ρίοπα )υΓ&Ιίβ ίοηηιιΐίδ. 
Τυοα Ιιβο ρίβίαΐίβ ΩοΙαιη &ι)^^^ί6^β δρβοίβιη, 
Γβπηαοα αηΐιηοιιι ΓθνβΙανϋ οιηηί1>υ8 : 
οαοΐϋδςαβ &ΗςαοΙ ουΙΙοΓββ ίΐΏ&^ίηυΓη 
νΪΓΟδ ίΙΙυβίΓββ, οοΓροΓβ &ηίιιιοςιιβ ηο1)ίΐ68, 
'βηιοί&(θ8 ρββθίιηβ ίηοΐυβϋ ο&ΓΟβΓβ. Α ΜεΘ* ου Ζτεφχνον, Άνδρέαν μονοτρ^πους 

1795 Μάρτυρας άπεφτ^νι Λριτιοΰ Δ&σΐΓ<^{ου, 

"Αλλου; τι πλείστους συν μονχνταΤς μιγά^ς. 
Τούτου τυρβννοΰντος, έν τ^ Οζλαιστ'νρ 
Κάν τ^ Συρ^^ χαΐ βαν.λίδι π^λκι 
Σκισμ^ς μέγιττος χαΐ χλόνος γτ,ς συνέβη, 
1800 Δι' ού βροτών {φθαρτό μυρίον στίφος. 
"Άλλη φθορά τι χαι φθισίβροτος νόσος 
Έπκισπεσουσα χατέτρυχκ τάς πόλεις * 
Ός μή δυνατόν έχνομίζκσθαι τάχα 
Το πλήθος άπαν των νκχριμαίων φθάνκιν « 
1805 Χ«ιμών τε πάντων βαρύτατος χ«1 μέγας 
Έπεισπεπαιχως τ^ βασιλίδι πόλει, 
Πολλήν ένειργάσστο ταύττ^ τήν λύμην,* 
'ύς χρυσταλωθήναί γε τφ πολλφ ψύχ«ι 
η Κρύει τ* άμέτρω συμπιληθήναι πάλιν 

4810 θάλατταν αυτήν χαι ποταμών άπλέτοικ * 

Ός τ6ν8ε πορθμέ τ^ν προ τής Κωνστ«ντ(νο\> 
Βατ6ν πέλκιν 5πασι τοις (ιρημένοις 
ΤαλασιουργοΤς χτήνεσιν άχθηφόροις, 
Και πασιν .απλώς τοΤς ποσ• χεχρημένοις. 
1815 θαλφθέντος άΐρος δΐ χειμώνος λύσει * 
Έπιδιδούοης εξ έαρος αλέας 
Τ6 χρυσταλώδες συνεχίς διε(&ράγη, 
ΚαΙ πνεύμα σφοΒρον τμήματα των χρυστάλβ^ν 
Πολυπλέθροις νήσοις τε χαΐ βουνοίς Ίσα 
4820 Επήγε τείχη χχι προσήρασσον τκόλει. 
Και πλεΤστα χατήρειψε τειχέων τότε. 
Ταύτα μλν ούτω συνέχυρσε τ/) πόλει 
Κοπρωνυμουντος χατέχοντος του χρ£τοι>ς• 

Ο ΑΕΟΝ Ο ΓΙΟΣ ΑΠΌΓ Ο ΕΚ ΧΑΖΑΡΑΣ ΒΓ. Κ* 

Ου περ χαταστρέψαντος ασεβώς β ίο ν 
1825 Τούτου Λέων παΤς Ισχε τήν χραταρχίαν 
Χαζάρας έχφυς τφ πατρί Κωνσταντίνφ • 
Άνήρ πονηρές, Αιβυχόν τι θ^ρίον, 
Κληρουχος αρχής χαι πατρφας μανίας • 
*0ς πρώτον αρξας εύσεβεΤν υπεχρίθη» 
1830 Τον θήρβ δ* 6πέχρυψεν {νδον χαρδίας * 
Άλωπεχής δ' Ινδυμα χαΐ σχήμα φέρ«ιΐν 
Ιΐασι δοχών ήν ευσεβής, χρηστός χράτ<ι>ρ, 
ΚαΙ μάλλον οΤσπερ φιλότιμον τήν χέρα 
ΠαρεΤχε πασι δαψιλώς ύττηχόοις, 
18^^ Αύτψ χρατύνων του χράτους τάς χρηπ(δας 
Και μνώ μένος χρόνιον ευνουν τ^ χράτος * 
"ίίνπερ χάριν τίνοντες αύτφ χαΐ σχέσιν 
^ 2όγχλυδΕς άμα χαΐ στρατηγοί ταγμάτων 

'Ι^τοΰντο παΤδα τούδε τόν ΚωνσταντΤνον 
1840 Άναχτοριχής τυγχάνειν ευφημίας. 
Ό δ' έμιτεδοΰν ά'παντας 6'ρχοις ήζίου 
Έ μήν Ιαυτοΰ παρεχτός χα^ φιλτάτοι» 
Και τούδε σειράς χαΐ γένους χατηγμένων 
Μηδ* δν Ιλέσθαι χράτορ' ά'λλον σφδς δλ<ος • 
1845 ΚαΙ πας τις εΤξε τοΤς παρανόμοις λύγοίς, 
"Οθεν τόμος γέγραπτο μεστός όρχίων. 
Τής εύσεβείας ούτος έχδυς το δράμα, 
θήρα τον εντός άπογυμνοί τοις δ'λοις • 
Καί τινας ε6ρών προσχυνητάς είχόνων 
1850 "Ανδρας τιμίους, ευγενείς ψυχήν, δέμας^ 
Αΐχίζκται χάχιστα χαι χαθειργνύει. 81 01Ε8ΑΗΒ8. 82 ΕΙΡΗΝΗ ΣΓΝ ΤΩ ΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩ . ΚΑΙ Α ΙΚΒΝΕ ΟϋΜ 00Ν8ΤΑΝΤΙΝ0 ΡΙΙ.ΙΟ. ΌΕΙΝΟΚ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ* ΜΟΝΟΣ. ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΑΙΝ 80Ι.ϋδ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ. ΙΤΕΛϋΜΙΕΙΕΝΕ801.Α. 

ΜΟΝΗ. ΕΤ. ΚΑ'. δϋΜΜΑ ΑΝΝΟΗϋΜ XXI. Τούτου καταστρέψαντος έν ^«χβι ρίον, 
Είρήνη χρατεϊ συν γ<5νψ Κωνσταντίνψ, 
Άνδρβία γυνή φύσιν, ευλογημένη, 

1855 Είρηνιχήν δίδουσα τοΤς πασι δ6σιν, 

Δώρον θεοΰ σθένος τε της χραταρχ{ας, 
Ίαήλ Δεβώρα τε σώτεφα χράτους, 
Ώς ά^^εν6<ρρων χαθελουσχ παντάπαν 
Τήν Χριστομάχον ΕΙχονομάχων πλάνην, 

1860 Έν συνοδική Πατέρων θκ^ων χρίσει. 

Και πρίν μίν αΰτη συν Κωνσταντίνψ γ4νψ 
ΤαΤς ε1χ<5σιν ίίν αποδίδουσα σέβας. 
Και τήν σχετιχήν προσχύ-ζησιν ώς δέον . 
*Ως δ' ΙγΛρατής γένοιτο της μοναρχίας 

4865 Εκκλησίας ήνωσεν άλλήλαις δλας 
Περιέλουσα σχανδάλων τάς αΓτ(ας• 
Ταράσιον γαρ των περιδ($ξων Ηνα .._ _ , 
Των δογμάτων πρ^μαχον ορθοδοξίας 
Πρωτασηχρήτις συγχΛητιχόν άξίαν 

1870 'Εν έχλογ^ τε Πατέρων θεοχρίτων 
ΚαΙ χανονιχ^ συνοδική τε χρίσει 
Είς πατριαρχών αναβιβάζει θρ6νον * 
Κάν τζ Νιχαί^ Πατέρων θεηγΟρων 
Συνηλιχυΐα συνοδον πανταχόθεν 

1875 Τους άθετουντας προσχύνησιν εΙχΟνων 
Άναθέματι παρέπεμψεν ένδίχως * 
Έχχλησί^ δ* Ινειμε ν<$μον τον πάλαι, 
Άγλαίαν χάλλος τε σεπτάς εικόνας. 
Ταύτης κρατούσης, έν μαχρφ τείχει θρ<}ηίης 

1880 Άνήρ όρύττων κατά τύχην σχαπάνος 
Έντυγχάνει λάρναχί τινι λιθίνΊ[^ 
Νεκρόν φερούστ^ γράμματ' έγγλυμμιένα, 
Αέγοντα Χριστών Μαρίας έκ παρθένου 
Μέλλειν τεχθήναι, καΐ θεόν τούτον σέβειν . 

1885 ΈπΙ δ* άνάκτων Ε1ρι5νης Κωνσταντίνου 
Ηάλιν Ιδεΐν ήλιον αύτον άκτΐσιν. 

Καΐ πυρκαϊας σύμβασης όλεθρίας 

Ανακτόρων κέκαυτο της Εκκλησίας 

θωμαίτης κάλλιστος Ικλαμπρος δύμος 

1890 Ός Ινδον είχεν έντεθησαυρισμΙ•;α 

Ώς ΜωσαΥ^άς και θεογράφους πλάκας 
Τά χρυσογλώττφ Πατέρι συγγεγραμμένα 
Σεπτά σχεδιάσματα Γραφής ένθέου, " 
Έκφανσιν, άνάπτυξιν, αύχουντα ξένη ν, 

1895 "Αντινα συμπέφλεκτο, φευ της ζημίας Ι 
ΚαΙ δράμα συνέστηκεν έκ σκευωρίας 
Της τε στρατιάς και λοχαγών ταγμάτων 
Έν βασιλίδι συναλισθέντων πύλει 
Κατά κρατούντων ΕΙρήνης Κωνσταντίνου . 

1000 Οίσπερ συνηρίθμητο καΐ Μωσηλέ τις 
Άνήρ στρατηγός δεξιός προς μάχας, 
*Άνακτ' άνειπεΤν Καίσαρα Νικηφύρον, 
Του Κωνσταντίνου πατρ^θεν θεΤον μέγαν . 
*0 φωραθίν πέπαυκε τήν τυραννίδα, 

1905 Των δραματουργών κα? συνιστύρων ά'μα 
Δίκην τισάντων σκέμμΟτος τήν άξίαν. Ιιβοηβ ρ&υΐο ροβί ΑοαΙΙΙεηίθ νΐΐ&ιη, 
Γβ^ηαΙ ΐΓοηβ οαιη Οοηβί&ηΙίηο ΩΗο, 
νίπϋ Αηίιηο ιηυΙίβΓ βΐ 1)βηθάί6ί&, 
1&Γ§ί608 υηίνβΓβο ροραίο ρ&οίθ ιηαηυβ, 
ίρβ&ιηβΐ Οθί άοιηοιη βΐ ρα^Ηο® Γβί ΓθΙ)υΓ, 
^&β1 α1ί6Γ& β1 0βΙ)0Γα 61 ίιηρθΓϋ β&ΐαβ : 
ςυο άβίονϋ ΓογΗΙθγ υΙ)ίςυβ 
ΙοοηοιηαοΙιοΓαιη ΙΐΦΓβΙίουιη βΓΓΟΓθΐη 
ρθΓ βγαοάίουιη β&ηοΙοΓοιη Ρ&^^υIη^υά^ο^υ^). 
Ιρ8& 3Ηΐηρπ(!6[η οοαι ΟοηβΙαηϋηο ΩΙίο 
ίιη&^!αίΙ)υ8 ουίΐυιη &(]1ιίΙ)6ΐ)&1, 
βαβςυβ ά6ΐ)ίΙο ΙιοηοΓθ ρΓ08βςιΐθ1)&ΙιΐΓ. 

Β Οβίηάβ νβΓΟ οοηββοαία ίιηρβπυιη 
ουηοΐαβ Εοοΐ68ΐ&8ίηΐ6Γ 8β 8θθί&ν11, 
80&αά&1ί οααβΑ ρΓοοαΙ &1)1β£;α1α 

... _Χ&Τ{^ίαοΐ βοίιη ρ6Γί11υ8ΐΓ6[η Ιιοιηίηθίη 
ΟΓΐΙιοάοχοΓυιη άο^ιη&Ιυιη άβΓβηδΟΓθΐη, 
ρΓθ(&860Γβϋ8 βΐ ^Γαάυ 86ηαΙθΓ6ΐη, 
νθηοΓΑίιάοΓαιη Ρ&ίΓυαι βυίΤΓ&^ϋβ 
ο&ηοηίοοςαβ 8γαο(ϋ 3αάίοίο 
ρ&Ιή&ΓοΙιαΙβιη βνβΐιϋ &ά εβάβιη. 
Ταιη ΝίοβΒΦ Ρ&ίΓυιη ΙΙιβοΙο^ΟΓαιη 
παίνβΓθ&Ιβ οοη^Γ6$&η8 οοηοίΐίυηι 
608 ςυί ίιηα^ίηίϋυδ ουίΐυαι ηβ^&ύαιιΐ 
ρβΓουΙίί ^α8ιο Γαίιηίηβ &α&ΙΙιβΓηαΙί8 : 
Εοοίββίφ νβ1υ8 ίηθίίΐαίαιη ΓβάάίάίΙ, 
Ιαοβιη, 8ρ1βηάθΓ6ΐη, δ&ηβίαβςυβ ίαι&ξίαββ. 

ε Ηφο ΐΐΏροΓαοίθ, ίη Ιοη^ο ΤΙΐΓ&βίββ ιηβΓΟ 
ηβββίο ςυίβ Γο880γ (Ιυιη ΙβΓΓ&ιη ΓοΓίβ 8υΙ)ηιϋ, 
ηυ&ιηάαιη οεΤβηάϋ αΓοαιη Ι&ρίάβαιιι, 
οορρΟΓθ ΐηοΐαβο, ΙίΙΙβπβςαθ ίοβοαίρίβ, 
ςϋβ &ίβΙ)ΐιηΙ:01ιη8(υ[η άβ Μ&Γίει νίΓ^ΐηθ 
η&ΙαΓοιη, ββςαο Ιιυηο υΐ Όβυιη νβαθΓ&Γί : 

8υΙ) 0οη8ΐ&η1ίηο αυΙβίΏ αίςυβ ΐΓβηβ 

ΓυΓ8α8 86 Γαάίοβ 8θ1ί8 νίδϋΓϋΐη. 

Εχία ά&ΐΏηίθ6ί8 ί1&ιηαιί8 6χοί(αΙί$ 
Εθ6ΐβ8ί£ ίη ραΐΓί&ΓοΙιίο άοΩα^ηινϋ 
ρυΙβΙιβΓΓΪιηαπι βΒάίΩοίυιη 8ρ1βηίϋάυιηςυβ 
ηοιηίηβ ΤΙ)θπι&ίΙθ8, ία ςυο ΓθροδίΙ® 
Μθ8&ίο&Γυιη ία^Ιαρ ί&ΙιαΙ&ΓυΐΏ 

ΡαΙΗβ βΙίΓγβΟδΙΟΠίί 80Γίρ1θΓ6Β 6Γ&ηΙ, 

βχίηαίβ 86ίΗοθΙ οοιηιηβηίαΙίοηΘδ 
Ο ςοβ 8αβΓ& 1)ίΙ)1ί& ιώϊγθ άβοΙ&Γ&ϋαηΙ. 
Η&8 α1)8υπιρ8Η ί^ηίβ (ρροΐι ρθΓαίοίβπι \) 
Τυπ) βίί&ιη ιηο1ιΐ8 86άϋίθ8υ8 6Χ8ΐί(ϋ 
& ιηί]ίϋΙ)υ8 ΟΓθίηυπιςυβ άυοίϋυδ 
ίη ιΐΓΐ)β Γβ^ία 6οη8ρίΓ&η1ίΒυ8. 
&(]ν6Γ8υ8 ΐΓβηβπι 6ΐ ΟοηδΙ&ηΙίηυω. 
ΗοΓυιη ίη ηυηαβΓο Μοδβΐυβ ηυίά&πι βΓ&Ι 
άυχ ηαϋίίαπδ, 1)β11ί ρβπΐυβ ; 
Ιιίςυβ &06ΐ&ηί)&1)&η( Ο^β&Γβτο ΝίοβρΙιΟΓυιη, 
ςυί Οοη8ΐ&η1ίηί πιβ^ηυδ βΓ8ΐ ρ&ΐΓαυ8. 
Εθ ά6ρΓθ1ΐ6η8α, 1γΓ&αηί8 0ρΓ688& 68ΐ, 
οηηαίηίδ αυοΙοπΙ)υ8 6ΐ εοη8θίί8 δίηηυΐ 
άβ1)ϋα8 ιηοΙΙιηίηίβ ρ(Βη&8 1οβηϋΙ)υ8. 83 Μθ9 βίαβ Αοΐβιη βΐ Οαβ&γ ΝΙοθρΙιοΓυβ 
Ιυοβιη οουΙοΓίιπι ιηβήΐο αιηίβθΓυηΙ. 
8β(1 ΟοηβΙαηϋηαβ ρΓοοβάβηΙβ ΙοοαροΓβ 
οαΓ&ιη ΓβίρυΜίοΦ υηί 8ίΙ)ί νίηάίο&ηβ, 
οοιηιηαηίοηθ ίιηρβΓϋ ιη&ΐΓβιη 8υΙ)ΐηονβΙ, 
βίςοθ ΓβΑρββ οοηίΓΑβ ί&8 ιηοη&ΓθΙι& : 
ηα» Γββ οα&ΙοΓϋΐη ιηυηάο οοΙιΟΓίβιη ρβρβΗΙ 
ίη§;ΓαΙθΕηςιΐθ ί&είηαβ ρϋβ &υηΙ)υ8, 
ςοοά ςυ^ιηνίβ ΐΓ&£;ίο&ιη νίοίΐ Ιπΐ£;(Βάί&ιη, 
Γοαιηςηο ίρβυιη οοοΗβ οαββυιη άβάϋ. 
ΐΓβηβ βηίιη άοΐοήβ ίιηρ&ϋθηϋΑ 
6ΐ Γβοίρίβηάί ίοαρβρϋ &ιηοΓ6 ρβΓοϋα 
ο&ΐίοβιη ϋΐίο ρ&Γ&ί 8&ηθ αιη&Γυιη 
ιηοΙβΟΣηςοθ ζηίδοθΐ ιηοηβ ΙβιηρθΡ&Ιαιη : 
οοηβοΐοβ 1ι&1)6η8 άοΐί αο Σηίηί8(Γ08 
ςαοά ιηαηθη1)υ8 οβρβΓ&Ι βΐ ρΓοη[ΐί88ί8 
άυοθ8 βχθΓοϋααιη βΐ βοα&ΙοΓΟβ ; 
ςιι\1)α8 &ά^ι1^& βΙίαιη ίαιρβηο ^Iθ^^^^^ 
βίςαβ βχβΐίη^υϋ 1οιηίιι& οοαίοπιιη. 
Ηβα ςαίά ηοα οο^;!» Ιιοιηίηβδ, &ιηΙ)ϋ!ο, 
ιη^ΙθϋοιΟΓαιη 8θθίοιη ρΓ£ΐ)6η8 Γ&8οίηαΣη Ι 
Ιο ηίΐιίΐ 1ι&1)6ηΙ (1»αιοηθ8 6χίϋθ8ίυ8. 
Τοηο 8θ] Ι&ηΙυιη ηοη 808ΐίη6α8 νΜβΓβ οΗιηβη, 
ηοηηί8ί 1ΐ6ΐ)6ΐθΐη Ιαοθΐη ο1)8ουΓ&ιηςυβ θΣηΐ8ϋ 
(ϋ68ςυβ βχΐιίύυϋ ηο6ϋ1)α8 ρβΓβίιηίϊθβ ; 
λίςαβ ϋα η)&η86ΓαηΙ ΐ6η6ΐ)ΓΦ αά ρΐαηββ άί68. 
8ίο θΓ^ο ίιηρβπυιη ΓυΓ8α8 αά ΐΓβηοιη 
ΓβΓίιιηςυβ αΓ^ϋπαχη, ιηβΐυ Γβηαοΐο, Γβάίϋ. 
^&Iη Η&άηαηο ρ&ρ& ΗοζηΦ ιηοΓίυο, 
νίΓνβηθΓ&1)ί1ί8Ϊιοηορ&η(1α8ςοβ Ι460 
ροαϋβο&ΐβιη ήΐβ οοουρανίί 86ά6Ση ; 
οαί 8βάίΙίθ8ί ίηνίάίςαβ Ιιοιηίηθ8 
οοαΙαίΏ 1ι&τΐ(1 ΙβΙΙι&ΗΐβΓ ναΙοβΓ&παηΙ, 
8ρ6 8υ&, νοίβηΐβ 816 Ώβο, ίΓυ8ΐΓ&ϋ. 
Ι8 νθΓΟ &ά Γβ^Ση ΡΓ&οοοΓαιη βαΓοΙοιη 
εοηΓυ§;Η, Iιο^ο8ςυβ ορο Γβοβρϋββάβιη, 
ηΐΑΐθβοί8ςαβ ιηβΓϋ&πι ίηβίχίΐ ροΒπαιη. 
Οα&Γθ 18 6&Γθ1υιη 8ΐ6ΐηιη&1θ Γβ^^&ϋ ορηανϋ, 
ουιηςυθ Εοιη® ίιηρβΓ&ΙΟΓβιη ίβοίΐ. 
Ηίηο ΙβοϋβΓυηΙ Ηοααααι Ργ&ϊοι 1)&Γΐ)&η, 
ςαί Οβπη&ηοΓηαΐ ^ηοΓβ οπαηάί ΟΓαηΙ, 
ςυοά ιηβ 8ορ6πιΐ8 πΐβιηίηί 3&ιη 80πΙ)βΓθ. 
6βη8 ΙίΦΟ οΗιη 8Ώ& Γβ1ίοΙ& ραΐΓία 
βηβ8 ΙΙ&Ηβ ρΗιηϋυβ ίη£^88& β8ί, 
β&ιηςυβ απηί8 8υ8ςοβ άβςαβ οοαουΡ8&η8, 
ίηοίγΐφ ρΓ»8βΓϋΣη Ηοζηβθ ιηοΐ68ΐ& 6Γ&1. 
δβά βηίαι ίοαροΓ&ηΙβ Ιιβοηβ ΐ8&υποο 
1ΐ8ΒΓ69ίιηςιιβ ΓονβηΙθ, ό( ^αιη άίχίηαυδ, 
Βοιη» ν6ΐθη8 ρηΐΏ88 βΐ β&οβΗοβ 
βΓΘ§;οπυ8 αϊ) 86 Γβροΐϋ (ϋνίηίΐυβ 
3υκιιχη ϊιηρβΓϋ οΐ 8&0Γ&ιη εοΐϋΐηαηίοιίθΐη, 
βΐ οαιη βχΙβΓοο ^βηβΓβ ΡΓ&ηοοΓυιη, 
0011880 1)β1Ιο, ρ&οοιη Γ(Β()ιΐ8(|υθ ίηίϋ. 
Οβηίςυβ βυΐ) ΐΓβηβ ΟοηδΙαπϋηοςαο Γ6^ίΙ)υ8, 
ίηίΓα Βοπΐ8ΐη& πΐ(Βηί& ΚΓαηεοβ Ιοο, 
Ο&ΓοΙο οοΓοηαΙο, υΐ άίχί, βχοβρϋ ; 
ςυί 810 ΙοΙίοβ ΙΙ&Ιί» 6ν&86ΓυπΙ άοιηίηί. 
0&ΐΌΐυ8 ροβί ΓβεορΙ&ιη εοΓοη&πι Γβ^ίαπι 
"ΌβιαΙοθ ιηίθϋ βά ΐΓοηβιη ρπηείρβιη ΒΡΗΕ^ΒΜΙΙ ΟΗΒΟΝΌΟΗΑΡΗΙ 

Α 84 Β Ό ΜωσηλΙ $1 χαΐ Νικηφόρος Καίσαρ 
Τήν βμμάτων ιτήρωσιν ϊσχον ί!ς δ(χην• 
Ό Κωνσταντίνος συμπροϊοντι χρόνιμ 

4910 Θα(&ρών Ιαυτφ πραγμάτων τήν φροντ{δθ[. 
Κοινωνίας Ιπαυνκ μητέρα κράτους. 
Και δκίχνυται μόναρχος, ού χαλώς δράσας, 
Ό συμφοράς τζνβγχβ τψ β{φ β^ρος, 
Καΐ δράμα πιχρ^ν άχοχΤς ευγνωμόνων 

4915 Πασαν τραγιχήν Ιχνιχών τραγφδ(αν, 

Αύτφ δίτφ δράσαντι φωτός ζημίαν * 

Αΰτη γαρ ού φέρουσα πράως τήν λύ«ην 
Φιλαργίας ΕρΦοτι χαι χράτους σχέσιι, 

Παιδί σχύφον χίρνησι μεστον πιχρ(ας 
1920 Και χυχεώνα θανάτου πεπλησμένον, 
Συνίστορας έχουσα χαΐ ^έχτας δόλου 
Ους δωρεαΤς Ενεισεν άβραΐς χαι λόγοις 
Τους ταγματάρχας στρατιδς τους τ' έν τέλλί, 
Δι' ών συνέσχβ χαθελών τόνδε χράτους, 
4925 ΚαΙ φωτ&Ι; ήμαύρωσιν αύτοΰ τάς χόρας • 
Φβ9 οία ποιείς χαΐ τυρεύεις, ώ φ6όν«, 
ΤελχΤνα συνέριθον αύχων χαχ(ας, 
*Η δαιμόνων χάχιστον άνθρωιιοχτόνον ! 
ΤόΟ' ήλιος φως μή φέρων βλέιηιν μύοτος, 
1930 Άμυδρον Ιξέλαμπε χαΐ βεβυσμένον 
Τάς ημέρας δρων νυξ^ παρειχασμένας. 
Και τούτο πολλών ήμερων παρατάσει. 
Ούτω μίν αύθις ΕΙρήνη χραταρχ(αν 
ΚαΙ πραγμάτων πρόνοιαν Ισχεν άφόβως - 
1935 Του δ' Αδριανού πάπα θανόντος 'Ρώμης, 
ΑΙδοΤος άνήρ χαι σεβάσμιος Λέων 
Προεδρ{αν εΤληφε ταύτης έννόμως * 
^ "Ον στασιαστα^ συλλαβόντες έχ φθόνου 

*Όμμα τ* έλωβήσαντο τουδ' ούχ ιΐς βά^ς 
4940 Σφήλαντος αύτοΤς του θεοΰ τάς έλπίδβκ• 
"Οβεν Καρούλφ προσφυείς ^ηγί Φράγγ»ν, 
Τούτου συνάρσει λαμβάνει πάλιν θρόνον, 
ΚαΙ τους ύβριστάς άνταμύνεται δ(χ^ * 
*Όν χαι διαδεΤ βασιλιχ^ ταινί^Ε, 
1945 Άναγορεύσας αύτοχράτερα 'Ρώμης • 

Άφ' οδ χατέσχον βάρβαροι Φράγγοι *Ρ(&α^, 
Έκ Γερμανών Ιλκοντες άνωθεν γένος, 
•βς άνόπιν ε^ρητο συγγράφοντί μοι. 
Ιταλίας μίν τοΤς δροις εΙσεφΟάρη 
1950 Πρώτον γένος σφών εκλιπόν τήν πο(τρ({α, 
ΚαΙ τήν Ιταλών τοις δπλοις χατατρέ^ον, 
Τώμην μεγαλώνυμον ηνία πλέον. 
*^ Του δ* 'Ισαύρου Λέοντος άρχοντος χράτους 

Και δυσσεβοΰντος, ώς £φη φθάσας λόγος, 
1955 'Ρώμης παλαιάς ^ πρόεδρος και θ^^« 
Άποστατ>5σας Γρηγόριος ένθέως 
Ζυγοΰ τε κράτους Ιεράς κοινωνίας 
Έξωθεν δ'ντι σπένδεται Φράγγων γένει. 
Και τήν προς αυτούς συγκαταλύει μάχην. 
1960 ΈπΊ δ' άνάκτων Ειρήνης Κωνσταντίνου 
Ί'ώμης Λέων εντοσθεν αυτούς εισάγει 
Και ταινιοΤ Κάρουλον, ώς εφην άνω, 
Κάντεΰθεν ήρξαν της δ'λης Ιταλίας. 
Κάρουλος ούτος αξιωθείς του στέφους 
1965 Έστειλε πρέσβεις προς κρατούσαν ΕΙρήνην 85 

Γάμους Ιαυτφ μνώ(Λενος βασιλίδος, 
Και τ^δε τ'^χδν τυ^ρχτέους πί<ρην<5τας. 
ΚαΙ τάχ' άν τ^κ* προς πέρας τα των γάμων, 
Ει μή μέγα τις έν βασιλείοις σπάδων 
1970 *Ω κλίίσις Άέτιος Ισχύων τότε, 

Κήδος τ6 προς Κάρουλον Γσχυσε σβέσαι, 
ϋάντα χινΐ{σας λ^Οον, ώς παροιμία, 
Τφ παρενεΤραι τχί χραταρχί^ θέλειν 
Λέοντα κασίγνητον ίνευθεν φόβου. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ (33) ΕΤ. θ. ΕΤΕΡΟΙ 

ΔΕ Ε\ 

1075 Ό6εν βασιλις χοΊς δλοις μισουμένη 
Έχπετωσιν δπέμεινε της μοναρχίας. 
•Άλλου παρεισφρήσαντος αύτ^ συν δόλψ 
Του λογοθέτου γενιχοΰ Νικηφόρου, 
*Ανδρδς μιαροΰ χαχοή§ους τοΙ>ς τρόπους. 
1980 Έρασιχρημάτου τε χαΐ φιλάργυρου, 
Ηάσης ταμείου χαχίας απληστίας 
Έφορχον, άβέβαιον αύχουντος τρόπον. 
Ούτος τεμων δρχια τ^ βασιλίδι 
Δηλον τιβείστ) χρημάτων άποχρύφων 
1985 Θησαυρόν άβρόν τ^δέ που χεχρυμμένων, 
Άχαρι μηδίν μηδαμως πεπονθέναι* 
Έπείπυρ δπέδειξεν αύτψ μυρία, 
Εις νήσον έζόριστον έχπέμπει βί^ 
Έπωνυμίαν Πριγχίπου χεχτημένην. 
1990 Είτα μετατίθησιν εΙς νήσον Δέσβον. 
*Ορχων Ιαυτου μηδένα τιθείς λόγον* 
Ένθα περαίνει τ6ν δρόμον τούτου βίου. 
Πανσπερμία δ' ών παντοδαπης χαχίας 
Απληστίας μάλιστα της όλεθρίας 
4995 Καχών ύιτηρξεν ε6ρετής τελεσμάτων, 
Καπνιχαλληλέγγυον εΓσπρβσιν νόΟον 
Έπινοήσας συντριβήν ύπηχόοις. 
ΚαΙ τούτο δεΤγμα της Ιαυτοΰ κακίας 
Ώς έχπλέου γένοιτο γεΰμα του πίθου. 
2000 Άνήρ παλιγκάτυηλος άφνειός πάνυ 

Πρ6ς τούδε κληθε^<> εκβιάζεται λέγειν 
Αριθμόν αύτφ του προσόντος χρυσίου. 
Και φάμενον τδν, ούκ άληθεύειν φάναι. 
Τοίνυν έπιθεις σήν κεφαλή μου χέρα 
2005 "Ομνυε, φησί, κατά ταύτης εΙς τόσα. 
Ό δ' Ι^ρα βληθεις δειλί? τήν καρδίαν, 
Είπών εεχάκις χρυσίου λίτρας δέκα, 
Άς καΐ κομισθηναί γε προστάττει τάχος* 
Ώνπερ δέκα δους, εΤχε λοιπάς 6 ιαράτωρ, 
1010 Ου δεΧ τοσούτου, σάμενος, σοι χρυσίου. 

Ούτος κατ* έχθρων Ικστράτεύσας Βουλγάρων 
Δεηλατούντων δυτικάττα χωρία, 
Μάχη ν συνήψε καρτεράν αντίπαλο ις* 
ΚαΙ πρώτον ευτύχησε κατά Βαρβάρων* 
2015 ΕΓτα νικάται, κτείνεται προςτ^ μάλ|)* 
Προσκτείνεται δΐ μυριάριθμον στίφος 
Ανδρών στρατηγών, ευγενών τών έν τέλει. 
Της δι στρατιάς ούδ' άριθμιίσαιτό τις. 0^Β8ΑΒΒ8. 86 Α υΐ 8ί1)ί οοηοϋίαΓθΙ 63α8(]θΐη ηυρίί&β^ 
ςαβθ Γβ9 ίρβθ Γβ^ίη® ΥΑΐάβ ρΐαουίΐ;. 
Εί ηυρίί» ςυίάβιη ΓοΓίαβββ ρβΓ&^βοάφ βΓ&ηΙ, 
ηίδί ίη &υ1& Γβ^&Η δραάο ςϋίάαιη, 
ηοιηίηβ ΑβΙίυβ, (υηο ρΓΦοίραβ ρΓΰροΙβηβ 
αΓβηίΙ&Ιβιη Ο&γοΗ ίΐΏρ6άίνί996(, 
οχηηβπ), υΐ ββί ία ρΓον6Γΐ)ίο, πιονοηβ 1&ρί(]6ΐη; 
ηβιηρβ υ1 Ιαϋυβ ΙιβοαβΣη ΓΓ&ΐΓβιη βυαιη, 
ςυοά 8ίΚ)ί 6γαΙ ϊη νοϋβ, ίηαρβπο οΜΓαάβΓθΙ. 

ΝΐαΕΡΗΟΚϋδ ΟΕΝΕΚΑΙΙδ ΑΝ. IX, ΥΕΙ- ϋΤ 
ΑΙ.ΙΙ ΑΙϋΝΤ, ΔΝ. VIII. 

Εγ^ο Γθ^ίηα ΐΓβηβ ίηνίβα οιηηίΙ)ΐΐ8 

αιηίΒΒίοηβιη ίιηρβηί ρθΓρ688& ββΐ, 

αΐιο ρβΓ ΓΓαυάβηι οοοαραηίβ 80θρ1ηιαι 
Β §;βηβΓ&Η ηβιηρθ 1θ£^οΙΙΐ6ΐ& ΝίοβρΙιΟΓΟ ; 

νίΓΟ ηοΓ&ηάο, ρΓββάίΙο ιη&1ί8 ιηοΗΙ>υ8, 

ρβουηί® ουρϊάο, &ίςυβ οραιη &ιη&8ίο, 

οαιπί ιηαϋϋα ρίβηο, αν&Γί88Ίιηο, 

{ιιβΙ&ΙΗΙΙ ρ6ΐ;]'υΓοςο6 βΐ; ιηβηΐβ οΐ ϋη^υα. 

Ηίο οΙ)]ί^&Ια ίιηρθΓ&Ιηβί Οάβ 

ορββ Γ6θοηάίΙ&8 8ίΙ)ί ΓβνβΙ&ηϋ, 

ΐέβ8&αΓυιη §;Γ&η(ΐ6ΐη ςυβιη 86ρο8υ6Γ&(, 

ηίΐιίΐ ιηο1θ8ΐυπα ίοΓβ βχρβΓίυΓαιη ; 

ρο8ΐ(|υ&ιη ϋ1& οβίβηάϋ αυη &06Γνυπι, 

ρΓθϋηα8 θχβοΙβίΏ ρβρυΐίΐ ίη ίη8υ1αιη 

ςυ&ιη νυΐ^ο ηοηαίηθ ίηάί^ίΐαηΐ ΡΗηοίρίδ : 

ίηάβ αά αΐίαιη ίηβυΐ&ιη 1ι68ΐ)υιη (Γ&η8ΐυ1ίΙ, 

ηοΐΐα 8&0Γ&ιη6ηΙί ταΐίοηβ 1ι&1)ίΙ&, 

υ1)Ι ίΐΐα νίίο 8ΐιβΒ ουΓδυιη οίαυβϋ. 
(] Ιρ8θ οοηοΓ6ΐυ8 Ιιοιηο ιη&Ιϋία οιηηί§;θη& 

86(1 &ν&Γϋί& ία ρπΕοίδ ρβθϋΓβΓα 

ηονοΓααι ΐΓίΙ)υ(0Γαπι ίηνοηΙοΓ 6Χ8ΐϋϋ, 

ΥθΙυΙ ίΙΙθ^ίΙίΐΏ» ο&ραίε» ρβαθίοηίδ 

βχοο^ίΐαΐίο 8υΜίϋ8 ιηοίθβΐίβθίαιβρ. 

Α^θ 3&Π1 ρΓοΓβΓΛΠι ίπαρΓοΙοίίαΙίβ βροοίιηβη, 

υΐ ςυΙΙα Ιοϋα8 (Ιοίίί ^υδΐυβ 8ίΙ;. 

ΥΐΓ ά&Γ(]αα&Γία8 οί αρρηχαβ άίν68 

& Γβ^β &οο6Γ8ϋυ8 θ£Γαη οο^ίΙαΓ 

ςυααΐαηι αυη νίιη ^βδΙ&ΓβΙ ία Ιοευΐίβ. 

Ι8 (ΙίοίΙ; Γ6Χ νθΓπιη άίχίβδβ αβ^α^. 

ΡοΓΓΟ Ιυαπι, ίηςαίί, οαρίΐί οαβο πι&αααι 

ίιηροηοαΒ, ^υ^& ροΓ Ιι&αο ςυ&αΐυιη 1ι&1)6α8, 

Ι8 ρ&ΓοίΙ, ααίπιυπι ςυαϋβηΐβ ιαβίυ ; 

(Ιίχϋςπβ οβηΐυιη &αή 86 Ι)&1)6Γβ 1ίΙ)Γ&8 : 
|. ςυ&8 ϋΐίοο αά ββ αίΤβΓΓί γ6χ οα&αά&νΚ ; 

άαϋδςαβ άβοβπ], Γβΐίςυαδ τβχ Γοΐίαυίΐ; 

Η&α(] ορυ8 ββΐ Ι&αίο 1ίΙ)ί, άίοβηβ, αυΐΌ. 

Ηίβ 8υ806ρΙ& ία Βυ1^&Γ08 βχρβάίΐίοηβ, 

ςαί Γβ^ίοαβ8 Ιιββρβη&β ίαουΓ8&1)&αΙ 

^Γ&νβιη ουηι Ιΐ08ΐίΙ)α8 ρυςη&πι οοπιπιίβίΐ : 

βΐ ρηιηυηι ςυίάβηι Β&Γΐ)&Γί8 δαρβηοΓ ΓοίΙ ; 

ηαοχ νίοίυδ, νίίαπι απιίΒίΙ ία ρΓ&Ηο. 

Ρβηϋ δίοαυΐ ο&ΙβΓν& ρ1αηΐΏ& 

άυοαηι, αοΜΙίυιη, βΐ δβααΙοΓαο). 

Νααι ^Γβ^&Γίοπυαι ηυοηοΓυπι αβΣηο ίηίνβπΐ. (33) Οοάβχ οαβαϋοβΘ 1ΐ8ΐ)9ΐ ία Ιϋαίο ραύποαίο ο του γενικού. 8βά βαίθαάαΙϋΓ & ΙοχΙα οαβαάαπι πιβΓ- 
£;ίηί8. 87 ΒΡΗΒ£ΜΙΙ ΟΗΕΟΝΟαΚΑΡΗΙ βΤΑϋΗΑΟϋβ ΝΙΟΕΡΗΟΚΙ ΓΙΙ-Ιϋ8 ΑΝ. Ι, ΥΕΙ- 
ϋΤ ΑΙ,ΙΙ ΑΙϋΝΤ ΜΕΝ8Ε Ι. 

€»80 ΝίοθρΙιΟΓΟ Γ6Χ ΒυΙ^&ΓΟΓίιιη 
οαρπΐ αΙ>8θίάϋ, β3υ8(|υβ οοιηρα^θΐΏ οβββ&ιη 
ΕΤ^βηΙο &ΌΓοςυβ &ίΓ&1)Γβ οχορη&ηβ 
άθίη ΙιαΙιυϋ ρΓΟ βογρίιο (Ιιβυ ρίαευΙυΣη Ι) 
ίο ΙφΙϊβ οοΒϋΚ)ΐΐ8 Αίςιιβ οοηνίνϋ8, 
ΙπίάβηΒ 8θίΗθ6ΐ ΒοοααηοΓυηι τβ^ββ 
βΐ 3098 νίοΐοηβ ρΙ&υάβπΒ πΐΑ^ηορβΓβ. 
Ταοα β1 8ΐΑαΓβείυ8 ίη ρπΒΐίο 8&αοί&Ιυ8, 
Νίοβρίιοή ίανοηυ8ΐυ8 β1 8ίιηρΐ6χ βΐίιιβ, 
ςαΐ ίιηο ίηΒίρίβηβ βΐ ίηΙοΠβεΙα ο&Γ6η8 
ύηνΐ 8ορ6Γ8ΐ68, ΐΏοχ νίΐ&ιη &ΙΙΐΐ8ϋ, 
Γ6£;ηΙ 8ροο1β, ηοη Γ6£;ηο, ροϋΙυ8. 

ΜΙΟΗΑΕΙ. ΗΗΑΝΟΑΒ^Ευδ ΑΝ. II. 

βΙααΓ&οίο βχβΰηοΐο βυβοβββϋ ίπιρβΓ&ΙΟΓ 
ί11α8ΐΓί8 Μίο1ι&β1 άίοΙθ8 ΕΙιαηο&ΚΜΒαβ, 
νΪΓ 1ιοαοΓ&Ι)ί1ί8, ίηάο1θ8 ^&ϋ88ίιηα, 
ρΓθ1)ί8 ιηοηΙ)υ8, αιίϋ8, Ιιοηβ8ΐαϋ8 &Γ&, 

βΐ Γθ1ί^ίθ8υ8 1)0η8Β Γβί ΙΙΐ68&αΓυ8, 

ΓβοΙοΓΟίη άοςοααΐυιη άθΓβηβοΓ ορΙίιηυ8. 
Ηίο ουοα νίάθΓβΙ νίΓΐυΙβ αβ ΙϋΙβΓίβ. 
11181^068 ΙιοΐΏίη68 άβ ΘΙϋάϋ οοβαοΐίο 
ΡΙ&ίοηβιη, ΤΙιβοάοΓαιη, οαιη ίη^ΐΓβ 8υο 
ΤΙΐθ88β1οηίεβη8ί ^086ρ110, ο1&υ8θ8 ο&ΓΟβΓβ, 
ςιιία ρ&ίπ&Γθ1ΐ8Β 8&ρί6ηϋ ΝίοβρΙιοΓΟ 
οοιηΣηυηίοαΓθ ρΓ0Γ8ΐΐ8 Γ6ου8&1)αηΙ 
ΒαθΓ& ίη 8γη&χί &1ςοβ πιγβίβρϋβ, 
ςαοηί&ιη 1&ίοα8 Ιιοιηο α<1 βχίιηί&αι 8βάβιη 
ρ&ΙπαΓοΙίΑΓυιη 8θΙ)ίΙο ρβΓνοηθΓ&Ι, 
αίςαβ ίη Ιιοο ρΓορο8ΐΙο ΩροιίΙβΡ 1]«ΓβΙ)&ηί; 
βυΓ&νϋ 8ΐ&ϋιη οΐ βροςοπι ρ&βίοπ &ά^αη^^θ^ 
Οαιη νβΓΟ πιαίΐί Γβηον&Ρθ ίη8&ηί&χη 
&άνβΓ8α3 8&0Γ&8 ιποΙίΓθηΙυρ ίιηΑ§;1ηθ8 ; 
ίρ8β αΐίςυοΐ 0&ρ1ί8 ρφηαςυβ εο6ΓθίΙί8, 
ευηοΙθ8 αά οοίβηάαιη αάβ^ΐΐ οηιοβιη. 
Μοη&βΐιο ΓυΓ3ΐΐ8 ςυοά&ιη άβρρβΙιβηΒΟ, 
ςοΐ ΌβΙραΓ» ΥΐΓ^αίθ ίαι&^ίηβαι 
ιηβΐβ (ΙθάοΙανβΓ&Ι (ρΓοί ν68&ηί&ιη !) 
Ιιοηο βΙ&ϋΐΒ Ιίη^α οιοπίο ρηνανϋ. 
Οβίηάθ ΜίοΙιαβΙ οοηκοηρίο βχθΓοίΙα 

Μ(Β808 &^^Γ6^1υΓ ΤΙ)Τ&0ί8Π1 ν38ΐ&η(68 *. 

ουιηςυβ ββ ΙιοΓή^ΙδΒ ρυς^ηβ ίπ)ρ1ίβυί88βΙ 
νίηοίΙιΐΓ ίρ8β, Βϋΐ^αη Ιπυιηρίι&πΐ. 
^&^1 ο&α8α ο1αάί8 Γυίί δίηβ άυΙ)ίο 1•βο, 
Αηη6ηί& οπαη(]υ8, άηχ οορΙ&Γυιη, 
βί ούϋηβηάί 80βρ1η 8υιηπΐ6 εαρίάυΒ : 
ςυί οαίβηΐβ ρΓΦΐιί άίδοπιηίηβ 
βροηΐθ ρβΓ άοΐυπι ρ&ηηυΐ&αι &ι)^β^^ι, 
Γυ^βη8 ίρ86 οορίαδςυβ &άΙΐ0Γ(&η8 
&ά 8α&ΐΏ ρρφοίρίΙβίΏ ίιηί(&η()&[η Γυ^απ). 
8ίο οοποίΐί&νϋ ίηρβπο ίπΓ&ιηΙαπι. 
Ρθ8ΐ6& ΓβΙ>β11&η9 ρυπρυΓαοι δΟΓηρδίΙ. 
ΑΙ Οΐιΐ'ίδϋ ΙΏΟΓ68 ίιηίΐαΐυδ ΜίεΗ&βΙ, 
Γ6 οο^ηΙΙα, ίιηρβπο όΗγο 86 αΐ^άίεανϋ, (34) Ιη ϋΐυΐο ΓϋΒπεαΙο 80ΓίΙ)11υΓ ρβΓ εοαιρβηάίυιη 

μή., ηίΐιίίςυβ &(1(ϋΙυΓ,ίΙα υΐ νίίΙβαΙυΓ ίηΐβΐΐΐίζθηάυδ 

εηδίδ υηυδ. ΑΙΙααιβη Ζοη&Γβδ Γβ^ηαηΙί δΙ&υΓα- Α ΣΤΑΓΡΑΚΙΟΣ Ο ΠΟΣ λίΤΟΓ ΕΤ. Α', ΟΙ 

ΜΗΝΑ (34). 

Τούτου πισίντος, Βουλγάρων βρχηγέτης 

2020 Τιμών κεφαλήν καΐ λββών τήσδ' όστέον, 
ΚαΙ τούτο καλώς σκευάσβς χρυσαφγύρψ. 

Έχρζτο λοιπόν ώς κύλικι, φευ μύσους Ι 
Έν φιλοτησίαις τε και συσσιτίοις, 
Έπεγγελών άναξι 'Ρω|^Λίων τάχα, 

2025 Κάπι κατορθώματι κομπάζιν μέγα. 

ΚαΙ Σταυράκιο; δ' έν μάχ^ τετρωμένος 
ΗαΤς τις δυσειδής, άοελής Νικη<ρ<5ρου, 
Άβέλτερ<5ς τε και φρονήσεως ατιρ, 
Βραχύ τι βίους απολείπει τον βίον, 

2030 ΦαντανΙαν νχών ούκ άλιζθειαν κράτους. §8 
ΑΕ Β Ο ΜΙΧΑΗΑ Ο ΡΑΓΚΑΒΑΙΟΣ ΕΤ. Β*. 

Το'ύτου θανόντος άναβείκνυται ιφάτωρ 
Λάμπρος Μιχαήλ τούπίκλην 'Ραγκαββιος, 
'Ανήρ τιμήεις, χαριεστάτη φύσις. 
Χρηστός τρόπους πρά<(ς τε, καλών Ιστία, 

2035 Φιλευσεβής τις αγαθών μυρμηκία (35), 
Γπέρμαχος κράτιστος δρθών δογμάτιαν. 
Ούτος λογαδας άρετης, λ^ου φ(λους 
Εύρων μοναχών τ^ μονής του Στουδ(οι> 
Πλάτωνα Θεέδωρον £μ* όμογνίφ 

2040 Θεσσαλονίκης Ιωσήφ κ9θβφγμένου^, 
Ώς ποιμενάρχτ^ τψ σοφψ Νικηφόρφ 
Μή συμμετατχεΤν άξινύντας μηδ^λως 
Κοινωνίας θ(ίβι< "^^ >^0('• μυστηρίων, 
*Ατ* Ικ λαϊκών εΙς πανύζηλον Ορένον 

2045 Τών πατριαρχών αθρόως άνηγμένψ, 
Και τοΤδε λοιπόν έμμένειν ^ρη μένους, 
Σπεύσας συνάτηει ποιμίνι και ποιμνίφ• 
*Ανδρών δΐ πολλών καιν (σαι τήν μωινίαν 
Την κατά σεπτών εΙκόνων πειρω μένων, 

2050 Συσχών τινσς αφών σωφρονίσας τ' αίχιαις, 
Έπεισε πάντας εύσεβεΤν Χριστού τύπον. 
Και νινα δ' εύρων τών μοναχών ου πάλιν 
Της μητρανάνδρου Παρθένου τήν είΛ^ναί 
Κακώς άποξέσαντα, φεύ της μανίας 

2055 Γλώθσης άπεστέρησεν εύΟύς ένδίχως* 
Και Μιχαήλ δΐ στρατιάν συναλίσας 
Κατά Μυσών εξεισι δτ^ούντων θρ^ην 
ΚαΙ συγκροτήσας τήν μάχην φρικαλέοκν, 
Έτταν άπηνέγκατο, Βούλγαροι νικην^ 

20θ0 Αέοντος ί^ττης αιτίου πεφη νότος 

Έξ Αρμενίας στρατιάς στρατηγέτου, 
"ίδρωτ' έρώντος δριμύτατον του κράτους. 
Συ|δρήξεως ούν συμπεσούσης και μάχης 
Αυθαίρετος ρίψασπις ώφθη συν δόλφ, 

2065 Αυτός τε φεύγων και στρατιάν προτρέ1^^ον 
Αυτόν μιμεΤσθζι προτροπάδην τε τρ^χειν 
Ούτω περιεβαλεν αίσχύνην κράτει. 
Έπειτ' άποστάς άναζώννυται κράτος• 
Και γνους Μιχαήλ ό φιλοχρίστου τρόπου 

2070 Εκών υπεξίστατο της κρατσρχίας 

οίο άυοδ αίΐπϋυίΐ πΐ6086δ ουιο 86χ ιΐίβΐιαβ. 
(35) ΙΙα ^0(1^x, ηοη μυρμηκιά. 89 Πέμψας τυράννφ τά ιταράσημα χράτους, 
Αύτλς δ' ύπεχστάς, γίγνβται μελαμφ<$ρος. 

ΛΕΩΝ Ο αρμένιος ΕΤ. Ζ'. 

Οΰτω μίν οΰτος σκήπτρα λαβών κατέχει 
Σκαιος λέων θήρ άλλος Ιζ Άρ/(εν(α<. 
2075 Ίεροβοάμ ^λος 6πάρξας, νέος 

Κάκιττος δντως ©ικέτης καΐ δραπέτης 
Έχ Σολομώνος δεσπότου βασιλέως 
Άποστατήσας χλ\ δ<5λον προσαρτύσας, 
Μάλλον δ' άποστάς χτΧ νοαιξοας εσχάτως 
2080 Κακήν Ιπανάστασιν ^μ* αποστάσει * 
Ύφαλος άνήρ, δργιλώτατος, φέναξ, 
Μήνιν έναύων ε?ς φροκτώρησιν πάθους, 
Και καταπυρπ^λησιν οΤς έδρα χ6λον, 
Όψις στι>γνός τις συννεφής τάς ύφρύας, 
2085 "Απιστος ήθος, ποικίλος χαμαιλέων. 

Κακόν τι τερμέριον (36) ευσεβών στίφει 
Βαρύς κοΑαστής μικρά προσχεκρουχ^σι. 
ΤοΤς προσκυνηταΐς εΙκόνος Χρίστου πλέον. 
Πλην προς μάχας ^ν γεννάδας τολμητίας^ 
2090 Θυμουργ6ς, έξύς, άρεϊκός καθάπαξ, 
Κοινών τε διο(κησιν ε3 ήσκημένος. 
ΚαΙ γαρ στρατεύσας κατά Μυσών Βαρβάρων 
Κατατρεχόντων γης !(ρους 'Ρωμαΐδος, 
Περιφανές τρόπαιον 1στ$ και ν(κην, 
2095 Λε{αν Μυσών 6κ^ς χά κατά σφας, ώς λ^γος. 
Πρ&ς δ' αύ δικαίου και νόμων ήν τις φύλαξ, 
Πράγματα δημόσια καλώς διέπων * 
Ου χρημάτων γαρ ών{ους έβναρχίας 
*Η ταγμάτων γε προύτίβει στρατηγίας, 
2100 Ή κοινάς αρχάς πραγμάτων τε φροντίδας, 
Άνδράσιν ύπην μή πεφυκόσι νέμων • 
Πάσας δΐ τιθείς συν λόγψ τε και κρίσει 
^Αρχαιρεσίας καΐ διοικήσεις 6'λων. 
Τους δ' άρπαγαΐς χαίροντας εΤργεν έννόμως 
2105 Και γάρ ποτ* άνδρδς γαμετήν πενεστάτου 
Των τίνος άρπάσαντος ευγενέστατων, 
Έπει τιμιυρος ώπτο μηδόλως κλύων 
Τπαρχος οίίτω πράγματος παρανόμου. 
Αυτός δι' αύτοΰ τόν βιαστήν εύθύνει. 
2440 Τόν δ*ί)παρχον πεπαυκε της λειτουργίας. 
Άλλ' άποδεκτέα μίν υπάρχει τάδε * 
Ή δ' αυ σεβαστών μανία κατ' εΙκόνων 
*Απαν υπερβέβηκεν εΤδος κακίας. 
"Εστεργε καΐ γάρ 91 συνεσχέθη πλάν|), 
2115 Εις ί^νπερ έμπέμτωκεν ήπατη μένος 

Προς άμονάχων δύστροπων λαοπλάνων, 
ΟΤς μυσταγωγοΧς χρώμενος παραινέταις 
Ως δήθεν απόρρητα φράσειν ειδόσιν, 
Καρπού τετου πνεύματος ήξιωμένοις. 
120 Και τών δ' άλιτήριος εΤξας τοις λόγοις 
Άνανεοϊ κάκιστα τήν έσβεσμένην 
Έκ συνοδικής αποφάσεως πλάνη ν, 
Κα? πνεΤ σφοδρόν τι και λεόντειον τάλας 
Κατ' ορθοδόξων ευσεβών Χρίστου φίλων * 
2125 Και ποιμενάρχην τον σοφόν Νικηφόρον, 
Τον δόγμ* άνατρέποντα το βδελυκτέον €.£ΘΑΕΒ3. 

Α, ιηίΒΒίβ ίγΓαηηο (ϋβαίΐβϋβ ίη8ί8ηίΙ>αβ : 
ίρββςυβ θβοβάβηβ, Ω( &ΐΓ&Ιυ8 ιηοη&οΐιυβ. 

Ι,ΕΟ ΑΚΜΕΝΐυ8 ΑΝ. VII. 

δίο ΐ8ΐθ ςυίάβιη δοβρίηιιη ϋοουρανίΐ, 
80»νπ8 Ιβο, ηονα 1)β11ϋ8 βχ Αηηβηί», 
αΙΙβΓ ΠίβΓθΙ)θΕϊη, νβΓβ ηονβ11ιΐ8 
ρ688ίτΊαα8 ΓαιηυΙαδ βΐ Γυ(ζί1ίνιΐ8 
& δαίοιηοηθ άοιηίηο 8ηο γθ^θ 
άεΩοΊβηβ 8ΐΓυοΐ!8 ΐηβυρβΓ ίηδίάϋδ ; 
ίιηο Γ6ΐ)β11βη8, ρ&Γ&η8(|υβ απιαιο 
8εβΐ68ΐΌΐη 1)6ΐ1αιιι ηβάυιη &ρθ8ί&5ί&ιη : 
8υ1)(Ιο1υ3 Ιϊοιηο, ΪΓ&ουηάυΒ, Γαΐΐαχ, 
οοηΓονθα8 ίΓ&ιη &ά οΙ)8ί(]θη(]ιιιη Γ&οίπυβ, 
αά εοηβυοαβικίιιιη ςυο8 οάίο Ιι&1)βΓβ(, 
Ιγοχ νυΐΐϋ, βάάιιοΐο Ιπβϋβ 8ϋρβΓθί1ίο, 
Β ίηβάί8 ιηοηΙ)ϋ8, ν&πυ8 οΐι&αΐφίβοη, 
ηοχίυιη ρίοηιιη ο(Βίυ1 ροΓίθηΙιιιη, 
^Γ&νί8 οαΙρ&ΓΌΐη Ιβνίαιη ρυηϋοΓ, 
ιη&χίπιβ 8ΐςυί3 €1ιπ8ϋ Ιγρυσι οοΙθγθΙ. 
Ιη ρυ^ηί8 Ι&ιηβη αηίιηοδυβ αυάβχ, 
ρΓΟίηρΙυβ, &ο1υο8υ8, ιη&νοΓΐίθ8 αίΓαϋιο, 
Γβί ςυοςυβ ρυΙ>1ί6Φ Γβ^οηάΐΒ ρΓυάβη8. 

ΗΙβ 8ΓΧΏί8 8υΐΏρϋ8 ΟΟηίΓΑ Μ(Β803 Β&γΙ)&Γ08, 

ςοίΈοΐΏ&η&Β (6γγ&8 ίηουΓ88ΐ)&ηΙ, 
ΐΓορΙΐδβυΐΏ ίηβίβηβ ρο8ΐ νίοΐοηβιη βίΓυχίΙ, 
Βρο1ϋ8 ορίιηΐ8, αϊ βίυηί, ΓβΙ&Ιίδ. 
]υ8ϋ ρΓΦίβΓθα Ιβξυιηςαβ ου8ΐθ8 
ρυΙ)Ηο&ιη γθπι ρΓβΒοΙ&Γβ άίΗ(^6ΐ)&1 : 
ηβςαβ νβηαΐβδ ρΓβΙίο ρΓ8βΓβοΙυΓ&8 
νβΐ ιηιΙίΙ&Γ68 οϊ)Ιυ1ϋ άυο&Ιυ8; 
ςι ηβςυβ οίνίΐβδ ϋθΐη ΐΏ&^ί8ΐΓ&Ια8 
νίΓΐβ βοιηιηίδϋ ιηυηθπ ίηβρίίδ ; 
8βά ουιη Γ&ϋοηβ ΓβοΙοςυβ 3ΐΐ(1ίο!ο 
οΓΟοία α11π1)υϋ βί ρΓΟουταϋοοοδ. 
Ε&ρΙθΓ63 αυΐβιη Ιβςίύυβ οοβΓουϋ : 
ηαΐΏ βΐ αχοΓθΐη νΐή ρ&υρβΓΓΪαιί 
ουιη 8υιιιιηΑ8 ςυίά&ιη 8ίΙ)ί νϊηάίο&886ΐ, 
ςυοηί&ΐΏ ρρΰΓθοΙυδ Ιι&αά αάιηίδβίδ ρΓβοϊΙ)α8 
Ιαιη 866ΐ68ΐυιη Γ&οίαυδ ηοη νίηάίοανβΓ&Ι; 
ίρ86 ίιηρ6Γ&ΙθΓ ρυοϋΐ ΓαρΙοΓθΐη, 
ρΓβΒίβοΙαπλ &υΐ6ΐη οΓΟοίο δροΙί^νΗ. 
ΑΙςυβ ία 1ιί8 ςυίάβιη 1&υ•ΐ6 άί^ηυδ 1•60. 
δθίΙ βηίιη οάίο δ&ηοΙ&Γυιη ίιη&§ίηαιη 
οιηηβιη βχοβδδϋ οα&ΐίΐί» ΗιηίΙβιη. 
Ουίρρο Ιιηηο βΓΓΟΓβαι ν&Ιάβ &Εηρ1θθ1β1)&1υΓ, 
ίη ςυθίη ίηοίάβΓ&Ι Γϋοο άβοβρίυβ 
α ρ86ΐΐ(ϋ8 ΐΏοηβοΙιίβ ίκηρϋβ ίιηροβίοηΐιυβ 
ςιιί 8ίΙ)ί ίη 8&ογ!8 αϋθΓ&αΙ οοηδϋΐαηί, 
οβυ ηβπιρβ βνοηΐηαηι &ΓοαηοΓυαι οοοδοπ, 
βί 8αηοΙί 8ρίπ1ϋ8 ηιυηβΓβ θχΟΓη&ϋ. 
Ου&ιηο1)Γβηι ίοΓαπι ίαδίίηοΐυδ 8βΓηιοηΠ>υ8 
ίαιρίυδ ρπηοβρδ ρβδδίιηβ Γβδυβοϋ&Ι 
βγηοάίοο βχδΐίηοΐααι άβΟΓβΙο ΙΐΦΓββίαι, 
^Γανβπι Ιβοηίηαηιςυβ ιγ&πι δρίπαηδ 
αάνβΓδυβ 6ΐ οΓΐΙιοάυχοδ ρίοδ ΟΗηβΙορΙιίΙοδ : 
βΐ &ΓθΙιίρΓ(£8υΐ6ΐη άοοίυπι ΝίοβρΙιοΓυπι, 
ςυί &1)θΠ[ΐίο&ηάο άο^πι&ΙΙ ΓβδίδΙβϋ&Ι, 90 Ο 36) 11α οοίΐβχ; ευ]υ8 νοθΑΐ)υ1ί ηοΐίοηβαι αϊ) αΐίίδ άίδοβΓΟ βΐυάβδ. 01 ΒΡΗΒ^ΜΙΙ ΟΗΕΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 8θ<1β άβροβϋαιη ρβΐΐϋ ίη βχΒΐΙίυιη 
«ά ΡΓΟθϋοηββαιη ίηιυΐ&ιη ΗβΙΙββροηΙίοΑίη ; 
Αά ςα&ιη άαιη ηβνί άβροΓίαΙυβ άυοίΙοΓ, 
ζηίΓααι ίη οιΐΓβυ οοηϋ^ίΐ ρΓοάί^ίυιη. 
Ν&οα 8&ηοΙί νίπ οο^ϋο βρίηί&ΙϋβΓ 
ϋίηβΓθ άίαβ ΤΙίθορϋ&ηββ, ρΓοευΙ ΙίοβΙ, 
ςυί ιηοπΑθΙβηο ρΓββΓβΙ ίη α^ηβ ροβίΐο, 
βΐ ΙοΓθ Γ&οίΙ)υ8 ίηββηβίβ ΐΏ&^υοι 
ρΓ086ςυβΙ)&1υΓ νοίυΐί β&ΐαΐ&ηβ νίΓοαι. 
ΥίοίβΒίαι άβ ηΑΤβ Ιιίο εοΓηοαβ βάθΓ8ΐ)&( 
Απιίβυιη ςαί ΐΓ&ηββυηίβπι 8β 1)οηοΓ&1)&1. 
Ι§[ϋαΓ η&αϋβ ^α^β άοηιΐΓ&η1ί1)θ8 
βΐ ςαβαιη&αι &(!ογ&γ6^ 8βί8εί!&η1ίΙ)α8, 
Ιηοΐ/Ιοαι, Ιηςοϋ ν&ΙιοίηΑηβ, Τΐιβορίι&ηβπι 
οοηίβββΟΓθΐη βΐ πιοηαοΙιΟΓοαι ρροβίάβιη, 
ςυί βΑηοΙοπι ΑβοβΙθΗυπι ίη α^γο ίηοοίοηΐ. 
Ββίηάθ 1.60 1)ΑΐΙ>αιη ΜίοΙίΑοΙοιη 
βρίβηάίάυηι νίΓυαι βχ ορΙίηίΑΐίαΣη ηηιηβΓΟ 
ςυβιη ΙΐΑΟίβηοΒ Απιίουηι ίη αοΙα 1)Αΐ)αβΓΑΐ, 
▼ίηοΐαηι οΑΓοβπ ΐΓΑάϋ ουβίοάίβηάαιη : 
ιηοχ βΙίΑΟί ίαισιίΐί Αηίπιο (ΙβοβΓηϋ ίρ8ί 
Ιαβηάυπι ί^ηο βυρΓθηυπι 8υρρ1ίβίυηι : 

βΐ βίηβ ΐηΟΓΑ ΓΘΙΏ ΐΓΑηβΑΟΐΟΓυβ 6ΓΑΙ, 

ηίβί Γ6§;ίηΑ ^οη^αx ίηΙβΓ0688ί88θ!. 
Εγ^ο Ιιίο άΙοιί88υ8 νίηουΙΙβ, οοη]υΓΑΐθ8 
ΑάνοοΑΐ, ηοΙθ8 Βί1>ί Γθΐ §;6Γβηάφ 8θθίθ8, 
ςηίΙ)υ8ουαι 1.6οηί βίΑΐίιη 8ΐΓϋϋ ίη8ί(!ίΑ8. 
Ηί 8υΙ) ΑΟΓΟΓΑΐη ίη1ΐΌ^Γ688ΐ οίΑηουΙυοι 
ίη ΑϋΐΑοι Γβ^ίΑΠί, ΡΑρίβ Γαυογο, 
βαΐ) οΙβηοΑίί νββίβ 8υοοίηοΙί ^ΐΑάϋβ, 
οβα χηΑΐυΙίηί8 θΑηϋοί8 (ΐΑΐυη ορβΓΑΐη, 
ΑΓΠΐίθ βάυοΙί8 Ιιθοηβπι οοηίοάίυηΐ 
ρβΑίΙβηΙβιη ίη θοοΙββΪΑ ίηΙβΓ οίοηοοβ : 
ςηί ΙθΓΓϋυβ Αά άίνίηααι αΙΙαγθ οοηΓυ^ίοηβ 
Ιη 60 νίοΙβηίΑΟί ρΑΗηΙίΙ ηβοθΐη Ιοοο, 
ςυβαι νίοΐΑνβΓΑΐ 1ΐΦΓβΙίοα8 ίηΓβΙίχ. 
Ουο ρπυβςυΑηι οοοίάβΓοί, Ιιοο νίβυπι Αοοίάϋ. 
ΜαΙογ 1.βοηί8 οοηβρβχίΐ ρβΓ 8θπιη1ύπι 
ίη ΒίΑοΙιβΓηβηΒΐ Ιβιηρίο Αά8ΐΑη(6πι 8ίΙ)ί 
ΓβαιίηΑΣη βχοΓη&ΐΑΟί ίη τβ^αιη πιοΓβπι, 
ςηΑΠί 6ίΓ0ΰΐη8ΐ&1)&ί ουιη άβεβηΐί οΓάίηο 
οΑηάίάΑΐοΓαηι ζηΑηίρυ)α8 νίΓΟΓυιη. 
86ά ρΑνίΣηβηΙηιη ΓβάυηάΑύΑΐ βΑη^ΐηβ. 
Ιηβαρορ Αυάίϋ άίοβηΙβΣη ηιυΙίθΓβπι ; 
η1 Γθ£;ί8 ΐΏΑΐΓίβ 8εγρ1ιη8 Αά 1)11)βηάυιη 
ΟΓηοΡβ ρΐ6ηυ8 6χΙ)ίΙ)βΓ6ΐυΓ. 
ΟΰΑ ΙαΙθοι ροίηοι ρΓοηαβ ΓββρυβηΙβ, 
ιηηΙίθΓ Γββροηάϋ, Νοηηβ ΩΗα8 1υυ8 
άίνίηηηι Ρίΐίυπι πίθυοι βΐ ιηβ οοΐοηϋύυβ 
ρΐΑ^Αβ ίηιροηίΐ ρΓ»ΙθΓ Γα8 ΟΓΟβηίΑδ ? 
ΙρβΑ ΓΟ^Ανϋ ί^ίΙηΓ Γβ^βιη ίιΐίυπι 
80θ1η8 υ1 οπιίΙΙβΓθΙ, ηβςηίά οιαΚ ΑΟοίάβΓβΙ ; 
νβΓυαι Ιιίο πΐΑ(θΓηί8 ΙίΑυά ρΑΓυίί ιηοηίΙίΒ. 

ΜΙΟΗΑΕΙ. ΒΑΙ.Βυ8 ΑΝ. IX. 
81ο ίηΙθΗβοΙο, ηΐ άίχΐπιαβ, Ιιβοηβ, 
ΜίοΙίΑοΙ 1)Αΐ1)α3 ρΐΌοοάίΙ ίηιρβΓΑΐοΓ, 
ςαί ρβάθ8 ΑάΙΐϋο ρβάίεί8 εοηο1α8θ8 
^8ΐΑη8 Αά Γβςΐυηι άβνοηίΐ ΓΑβϋ^ίυιη ; 
ΑΙίηιςυβ Αά Μα^παοι ρρο^Γβδδυδ ΕοοΙοαΙαπι Β Ο Τ(6η9ΐν έ^^ριβτον Ιχβα ών θρ^ου 

Εις Προικ^νησον νήσον Έλλησποντ(ων ' 

ΕΙ< ήν διαπ^ντιος ή ν έτταλ μένος, 

2130 Και χατά τόν πλουν, ώ τιραστίου λ^υ Ι 
Τφ ιτνκύμΜίτι γνους την χέλκυθον άγ(ου 
Θεοφάνης π6(&;^ω6«ν ίνφιος λύχνος 
Μονής προεστώς της χατ' άγρόν κλιμένης 
θυμιάμασιν ήμμέναις τε λαμπάσιν 

2135 Προυπεμπεν οίον δεζιούμενος μέγακν. 

Ό δ* έχ χ<λεύθοι> προφχύνηνιν ήν νέμββν 
Τφ τήν προπομΐ(ήν ηύτριπιχότι φ(λ(|>. 
Ός ειχ^ς ούχουν Οοι^μβ^ντιο'ν νοτυτίλων 
ΚαΙ τ{νί προσχύνησιν <1π^ντων νέμλΐ, 

2140 Έ 8' Ζς προαθρων, Γβννά{(^ θ«οφάν«ι 
'θμολογηηί χβι μοναχών προστάτη 
Άσχοομένων χάλλιστα χατ' άγρ^ Η^Υ**• 
Ούτος χατασχών Μιχαήλ τραυλόν 0ΐβιν 
Τα»ν τίνα λαμπρών χαι περιφανέστατων 

2145 Κα) πρόσθεν οΐ φίλων τε χαι τιμωμένιι>ν, 
Έν φυλαχ^ τ^θησι χαι χαΟ«ιργνύε( * 
Ε?τα χαταχέχριχ<ν αύτοΰ χαΐ μ6ρον 
Τον δια πυρ^ς ή μιαρά χαρδία * 
Και τάχ' Λν έζήνυσεν αύτ^ν ζύτ{χα, 

2150 ΒΙ μή βα7ΐλ1ς εύνέτις ήν ένβτάτις. 
ΈπεΙ δ* άφείθη, χαλένας συνωμ^τας 
Συνίστορας δέσμιος ους ^$ει τάχος, 
Συν σφ{σι τψ Αέοντι χαττύει λ^χον • 
0*1 χαΐ χατ' ορ6ρον παραβυσΟέντες λάθρα 

2155 Τοις βασιλείοις Παπίου συνεργ(^ 

Έν χληριχών σχήματι χαΐ ζιφηφ^ροι, 
Ός δήθεν άνο(σον7ες φδάς 6ρθρ(ας, 
Σφάττουαι τδν Αέοντα τοΤς ξιφιδίοις 
Έν τψ νεφ ψάλλοντα συν χληρουμένοις, 

2160 Θεί^Ε τραπέζι) προσπεφευγ(ζτα φ<(βφ, 
ΈχεΤ βιαίως τ6ν βίον λελοιποτα, 
*Ένθα περ' έξύβρισεν ασεβώς τάλας. 
ΙΙρίν ή δι ταύτα συμπεσεΤν, ώπται τάδ» • 
"Έδοξε μητρί του Αέοντος χατ' οναρ 

2165 Ναψ Βλαχερνών είσδΰσαν παρεστάναι 
ΓυναΤχα χαταθρεΤν χοσμίαν βασιλίδα 
Αευχεινοΰσιν άνδράσι τιμωμενην, 
Αορυφορουμένην τε συν εύταξι'^. 
Το δάπεδον δΐ πλήρες αΙμάτων βλέπκιν• 

2170 ΙΙρ^ς δ" αΰ άχοΰσαι τής δορυφορουμένης 
Σχεΰος λεγούσης μητρι του βασιλέως 
Νέμειν πιεΤν α'ίμανος έμπεπλησμένον. 
Π6σιν δι τήσδε παντελώς αρνούμενης, 
ΓυναΤχα φάναι. Σος δΐ παις ούχ αΙμάτων 

2175 Γ^δν Θε4ν μου προσχυνοΰντας κάμε γβ 
Τίθη^ι πλήρεις μαστιχών παραν($μως ; 
ΈδεΤτο παιδός τοιγαροΰν στεφηφ^ρου 
Αήξαι μανίας μή καχ(^ν τι χαΐ πάθ^^ • 
Άλλ' ί;ν άπειθής μητρικαΤς συμβουλίαις. 

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΤΡΑΓΛΟΣ ΕΤ. θ'. 
2180 Οΰτω σφαγέντο^ του Αέοντος, ώς εφην. 
Τραυλός Μιχαήλ άναδείχνυται χράτωρ^ 
Έτι σιδήρψ τους πόδας χαΟειργμένος 
Αναγορευθείς βασιλεύς αυτοκράτωρ * 
Είτ' εΙς μεγάλην προσδραμών έκχλησίαν 93 

2185 Παρ* άρχιΟύτο» γ(ν•ται βτιφηφ^ρος. 
*Άνωθ«ν ο{)τος εΤλχ« σκιράν του γένους 
Έχ Φρυγίας μ^ν, £στβος δ' Άμορ(ου, 
Έκφυς πενιχρών άπορων τε πατέρων^ 
Άνήρ αποφράς, δυσσεβής. πιττών λύμη 

2190 Βαρύς τιμωρός όρθοδοξούντων μέρους, 
Ηάρδαλίΰ οίον ποιχιλοχροος σέβας, 
*Άλλος χαμαιλέων τις αμείβων χρ<&ας, 
Της άίρετιχών παντοδαπης χαχίας 
Ηανσπερμία τις παμμιγής βδελυχτέα, 

2105 Άθιγγάνοις τε χα2 χριστομάχοις φίλος, 
Σαδδουχαίοις μάλιστα τοΐς τρισαθλίοις, 
*Άλλ{) τε λοιπών αίρετιχών φρατρι^, 
*Εστεργε τά Σάββατα χα2 νουμηνίας* 
ΜέΛλοντ* αγαθά χαΐ πάλιν δρόμου β (ο ν, 

2200 ΚαΙ τών προφητών* διέσυρε τό στίφος* 
Ούχ φετ* είναι δαίμοτας το παράπαν* 
Τον 'Ιούδαν Εφασχεν είναι δεχτέον- 
Μή χατά καιρόν έχτελεΐσβαι χατ* Ιθος. 
Πάτχα χ6 σωτι{ριον άπεφλυάρει* 

2205 Ηορνείαν ώνόμαζεν ούχ άμαρτίαν, 

Ουτ' ^λο χαχών, φιλ^οινος χαρδ(α* 
θεόν τ* βμνύναι τών 6'λων παρηγγύα, 
'ϋς μή τρισυπύστατον 6μνών Τριάδα. 
(Κίτος βαρύς επνευσεν ευσεβών μέρει 

2210 χαθυποβαλών αΐχίαις σφας άγρίαις 

ΚαΙ φυγαδείαις χαΐ τελευταΐον μύροις 
'ΓπΙρ σεβαστών προσχυνητών είχύνων* 
Προς τοΤσδε χαθείργνυσι φωστήρας δύο 
Εύφύμιον Σάρδεων συν ΗεΟοδίφ, 

2215 Τύπτει τ* αφειδώς μαστίγων πολλών βάρει 
^Ον Ευθύμιος εύψύχως φέρων πόνους 
Έναποθνήσχει βασάνοις λαβών στέφος* 
Καθείργνυται δί Μεθόδιος μαχρύΟεν. 
"Άναχτι τψδε Θωμάς τις αποστάτης 

2220 ΈπιφυεΙς δπλοις τε χ%\ βαρεΤ στύλψ 
ΙΙορΟών έδι(1ου τά πέριξ Βυζαντίδος• 
Και τοΰτ' ίιζΧ μήχιστον ού χαλώς Ιδρα* 
"Ομως δίχην ετισε συσχβΟεΙς τάλας 
Διπλούν 6ποστάς ών Εδρασε τόν μόρον. 

2225 Τούτου χρατοΰντος, Άγαρηνών τι γένος, 
Οιχησιν Γσχον δυτιχήν Ίβηρίαν, 
Άρχψ προσηλθεν άξϊουν άποιχίαν 
Σφίσι παρασχεΤν εΓς τίνα θέσΟαι τύπον, 
Του δή χατ* αυτούς Ιστενωμένου τύπου 

2230 ΚαΙ μή σΟένοντος σφών φέρειν συνοιχίαν. 
ΚαΙ π•(6ιται φύλαρχος αυτών τοΙς λύγοις, 
ΚαΙ τούσδε λαβών έζέπλευσε συν στύλφ, 
Λαφυραγωγών, πυρπολών νήσους Λας. 
Κλ\ πειρατιχής άναπιμπλών ναυτίας. 

2235 ΈπεΙ δΐ χαθώρμισε τριήρεις Κρήτη, 
Τό πάμφορον δ' Ιβλεψε νήσου χαί Βέσιν 
Ευ χράσεως αχούσαν &λλων 6* ώρίων. 
Φλέγει μονωθείς πάντα πυρί τον στύλον* 
ΚαΙ του χατ* αυτόν ναυτιχου πεφλεγμένου 

2240 Καρδίαν οάχ ί^χιστα χαύοεως στύλου 

ΚαΙ γαμετών χα? φιλτάτων μιμνημένου. 
Νυν ύμΤν ώδε χώρος εΐί χατοιχίαν 
Γάλα, μέλι (δέουσα γη τις, άντέφη. Ο^ΒβΑΒΒΒ. 94 Λ &1> ΑΓοΙιίρπΒβυΙο βίοιησια Γβ^ί αοοίρΚ. 
Ηίο 8ΐιΙ ΐΓαΙΐ6ΐ)&1 ^βηβΓίβ οή^ίηβιη 
ιΐΓΐ)β οχ ΑπαοΓίο ΡίίΓγςία ίη ρΓονίηοία, 
(ΐ;θοίΙυ8 ίηΟιηΊβ βίηβ γθ ρΑΓβηΙίΙ)υ8. 
Ιρββ νίΓ ηβςυ&ιη} ΙΐΦΓβΙίοαβ, βάβΐίυιη 
ροθϋβ, βΙο&ΓηιΓβχ ραΓίίδ ΟΓΐΙιοάοχ® : 
86θ(ιι Ι&ιη ΥΑΓίαβ ςααιη οοηυιη ραΓά&Ιβοβι 
αΙΙβΓ (|αίο &(160 άίβοοΙοΓ οΐιαπαββίβοη, 
ΙιβΓβϋοοΓυιη οιηηί^θηΦ ιηαΐϋίφ 
οίηηυβ αίςυβ οοΐΐανϊββ αΙ)θΐηίηΑΐ)ίΙί8, 
Λ11ιίη^&ηί8 οΙιη8ΐοιη8θΙ)ί84αβ ί&νβηβ, 
&ο 8&άάυοβ!8 ροϋδβίιηθ ΐΓί8ΐί88ίιηί8, 
&1ϋ8ςοθ ίη8υρ6Γ 86ε1ί8 Ιι»Γθϋοί8 ; 
δ&1>1>&(& οΙ)3θΓν&1)&1 θΐ η60ΐη6ηί&8, 
(ΙιΙαΓ» νϋφ 1>οη& ο( ΓββυΓΓβοΙίοηβιη 

Β βί ρΓθρΙιβ1α8 οιηιιβθ ίΓΗά6ΐ>&1 ; 

άφοαοη&β ρΓοηαβ ιιυ11θ8 Θ88θ ρυΙαΙ)&1 ; 
^α(1βIη άίοβ1)&1 Θ88Θ Ι&υάβ άί^ηοιη ; 
ρΓωΙθΓ 8υηιη Ιβααρυβ ρα8θΙιαΐ6ΐη πίοιη 
α ηοΙ>ί8 ββ1θΚ)Γ&Γί 1)ΐΑΐθΓαΙ)&1 ; 
8θθΓίΑϋοη6ΐη ηβ£;Αΐ)Αΐ ία οαΙρΪΑ ροηβΓβ 
νβΐ ςαίάςααιη βΜβ ιπαΗ ΓαΗοβυθ Ιιοιηο ; 
Οθοιη 8^ο^υ^Α^θ βαιηιηυιη 8αα(ΐ6ΐ>Α(, 
Ι&ηςυΑίη Ιηοιη 1)γρο8ΐ&86θ ηοη βίΐ Τηαθ. 
Πιο ιηοΐββίυδ θγ&( ραΓΐίΙ)υ8 ΟΓΐΙιοάοχίβ, 
ςυ&8 θΓυοίΑ(ϋ3υ8 (ϋηβ οχβΓεβΙ^&Ι, 
ηβο ηοη βχ8ί1η8 6ΐ δηρΓοηιίβ βυρρίίοϋβ 
ρΓορΙβΓ Αυ^ϋδΙ&Γηπι οπΙΙυπι ίηαα^ίηυιη. 
ΡΓΦΐθΓβα οοαιρΓβΙιβηάίΙ ίη8ί^η68 ιΐαοβ, 
βαΓάίαιη βρί8€οραη[ΐ Ε11)3ηηίϋΐη οαω ΜβΙΙιοάί 

Ο πιυΐίοςαθ βΐ βΓΑνί νθΓΐ)βΓθ οβΒΟΐάΙΙ. 
Ιη 1118 ΕαΙΙιγιηίϋδ ΓοΓίίΙβΓ άο1θΓθ8 ΓοΓβηβ 
ΒίβαιπίΑ ΙυοΓΑΐυ8 πιοπίαπ ίη ΟΓϋοίΑΐα ; 
ΜβΙΙιοάίηβ ΓβιηοΙυπι Ιη οαγοθγθοι &1)1ββΔΐυΓ• 
Ηβ^η&αϋ Ιιηίο ΤΗοιη&8 τβΙοβΠίβ ςυίάβηι 

Ιΐ08ΐί8 6Χ0Γΐυ8, ΑΓ[ηΐ8 θΐ θΙ&88β ^ΓΑΥϋ 

οηηοίαπι ΒγζΑηϋί (ϋπρίβύαΐ νίοίηίαπι ; 
ίάςϋβ ρβΓΠΐυΙΙο αίΑΐαο) άϋΓανιΙ ΙβωροΓβ : 
86(1 Α(1 βχίΓοηιυπι 0ΑρΙυ8 ίηΓϋΙίχ ΤΙιοχηΑ8 
ίΑΟΐοΓαιη 8ϋθΓϋπι άυρίαιη ρβΓβοΙνϋρωηαιη. 
δυΐ) 1)00 ίΐβιη Γβςβ, ΑςαΓθοοΓυπι ςαφάαηι 
1π1)υ8 οοοΙάαΑπι ίηοοίβηδ Κμπαοι 
ρηηοίρβιη 8υαΐΏ ρΓ6θίΙ)α8 ΙαΙϊ^αΙ)»! 
υΐ 86 ίη οοΙοηίΑΟί άυοοΓβΙ Αά αΙιαβ Ιογγαβ, 
^υοηίΑΐη ΑΓοΙίοΓΟ ηαηο 1ι&1)ϋα1)Αΐ.1οοο 
η ςα1^ΑIη ηοη οαρ6ΓβΙ ΐηοοίαρυπι ηηιηθΓυιη• 
Ραπυϋ ΐΓί1)υ1ίυηι ρπηεορδ 8βΓηιοηί1)α8, 
Ιηαροβίίοςυβ ίη ηανίΙ>η8 ροραίο 
ίη8αΐΑ8 ΟΦρίΙ άθρπΒάΑπ, ίηο6ηά6Γθ, 
ιηΑΓ6ςα6 ορρΐ6νϋ ρίΓΑϋοίβ ηΑνΐ£;ϋ8. 
Οοιηςυθ αρρη1ί88βΙ Αά 0Γ6ΐΑΐη ΐΓίΓ6ΐη6Β, 
ιηίΡΑΐυβ ίη$υ1ο υ1ΐ6Γβπι ηΑΐυΓΑπι, 

ΐ6ΠΐρβΓί6ηΐ ΦΠΑ, 6θηΐΐηθάΙΐΑΐβ8 ΟβΒίβΓ&β, 

Γβηιοϋβ ΑΓΐ)ίΙη8, ο1&85ΐ 8υι>^6^ί^ Ι^ηβπι. 
ΡορΙ ί<1, ου Γη δοοίΑ 1υΓΐ)Α (ΙοΙογθ ΑπάβιτβΙ 
ΙίΑυά πι1ηυ8 ςυΑπι ίηοοηάίο 0ΑβΓΑΐ>ΑηΙ η&ν63, 
ρρορΙβΓ αχοΓοπι Αο ρί^αοΓηπι ηιοπιοπΑΐη : 
Νυαο, ΑΐΙ ρΓίηοβρβ, νοΙ)ί8 Ιιίο 68ΐ ηαηβηάαιη 
ίη Γβςίοηβ ςαβ ΙαοΙο βΐ ηιβΙΙβ Παϋ ; 05 ΒΡΗΙΙ£ΜΙΙ ΟΗΒΟΝΟσ&ΑΡΗΙ ςα&ιη αΐ οοΰαρβίίβ, ογ6 νοβ, αιηίοί, 
άυοϋβςυβ υχοη1>α8 ρί^υοΓα ρροοΓββϋβ. 
ΤβαιροΓθ βχ ίΐΐο Ιβιη&βΐίβ ρορυΐυβ 
ίοΓίίΙβΓ ίηβυίαιη β]υ8ςυβ αΓοββ Ιβηυϋ. 

ΤΠΕΟΡΠΙΙϋδ ΜΙΟΗΑΕΙΙδ ΡΙΙΙϋβ ΑΝ. XII. 
ΜοΚαΙί Μίοΐιαβί νϋα (ϋδο^ι^οηβ 
ίιηρθΗυιη ΩΗο ΐΓ&άί(]ίΙ ΤΙιβρΙιίΙο ; 
ςοί Γβΐί^ροηβ & ρυοηβ ίΐΏΐ)υΙυ8 ρΓανα 
ρ&ίβηΐφ τίβυβ βΧ ροίθηϋ® βίοαυΐ 
^«Γβββοβςαθ ΙιβΓββ θ1 βαοοβββοΓ : 
Ιιηο οορίοβο Γβ^ίοςαβ ζηοάπίο, 
υ1 ίο ρΓθΤ6Γΐ>ίο β8(, ρ&ΐΓ6ΐη βαρβηηβ, 
ίιηρίβΐ&ΐίβ Βυ® ΓβΓνίάυιη ίυΐΌΓβιη, 
οοαίτα ουίίορββ ίιη&£;ίηυιη βρίΓ&ηβ. 
€φ(6ΓαΣη ^υ^ί8 ίηοοιταρϋ (βηαχ 
^υ8^α^υIηςυβ 1β£;ιιιη ευβίοβ 6γ&(; 
6α)θ806 Γθί ρΓοίβΓ&ηι 1θ&Ιίπιοηί& 
Ι11α8ΐπ8 νίΓ ίιηρβΓ&1ηοΐ8ίτ&1βΡ, 
ηοιηίηβ Ρ6ίΓοη&8, (]!^ηί1α1β άΓυη^&παβ, 
&(1ν6Γ8υ8 νίπο&ιη ίβααία&πι ^η^υΓ^υ8 βηΐ, 
άαιη 6Χ8ΐΓαβη(ϋ8 &1ϋυ8 ου1)ίου1ί8 
ίΙΗυβ άοηαυηα άβΐηιηβηΐο αίβεθΓβΙ. 
ΜυΙίβΓ ί^ΙοΓ Γβ^βιη ίηνοε&νϋ, 
ςυί 3α88ϋ α ΡβίΓοηΑ άαιηηυιη ΓβΩοί. 
Πίο άθ βυα ηίΐιίΐ ΓβαιίβίΙ ίη3υ8ΐί1ί&. 
Λοοβ88ϋ βτζο Λά Γθ^βιη ιηυΗβΓ ϋβΓυιη, 
οοο1γ& (ΐΓυο^απΙ νίοα 6χρο8ΐιι1&η8, 
βυαωςυβ ίθ3υιί&ιη οΙαηαίΐΑηβ ςαββία β8ΐ. 
Τυηο Γ6Χ 8αΙ>α)ί88ί8 ςαί Γβιη οο§;ηο8θ6Γθη(, 
αϊ)! ΡθίΓοηαιη οπιηίαΐ &ΓΩη6ΐη ΒοΙνίΙ, 
&&£;Γί8 ίη βυιη ηΐβ αηίιη&άνβΓίϋ, 
6ί βίο ρυηΐίαιη ρυΙ)Ηοθ ία υΓΐ>β βχροβαϋ : 
Ιϋΐη «άίΩοίαιη α Γυηά&ιηθη1ί8 8ϋ1)ΓαίΙ, 
3ΐΐ88Ηςαθ Γβιηίηο ζη&ΙβΓίθοι &ϋηΙ>υί. 
ΙαβιιρεΓ οηβΓ&η&ιη ρίβη&ιη χη6Γθί1)υ8 
η&νβιη οοη8ρίβ&1υ8 β Γ6§;ί& άοιηο^ 
ςα» ηαρβρ & ΣηβΓΟ&ηάο Γ6νβΓ8& ΓαβΓ&Ι : 
υΐ Ιι&ηο Γβ^ίη» οο^^υ^^8 ββββ αυάίϋ, 
ίρβ&ιη οαιη ιηΘΓθίΙ)υ3 ί^ηβ οοηβαοαρβϋ ; 
ςαία Γοκββ, ίηςαίΐ, Ιιααά άβεοί οαβΓΟ&η 
ηβο ά&τά&ηΑΓίοΓϋΐΏ νίίαιη 86ςυί ; 
86ά ρηναΙοΓηιη ίά οοηάίΐίοηί ΓοΙίηςαβΓθ, 
ΰΐ Ιιίηο Ιαβηά» νίΐ» οορί&αι 1ιβ1)6&η1. 
ΑΙ ςο&ηίαιη 3α8ΐί ΓβΓνίάυβ &ιη&η9 βρ&Ι, 
Ι&ηϊυΐΏ ςΓ&νί8 ^Γ&οαηάιI8^υθ βπ&Ι 

αάνθΓ8118 ν6Γ(Β Γβΐί^ΐοηίβ &88βθ1&8 : 

8&0Γ&ηιιη θίβηίιη οάίο ίοαα^ίηυιη 
1ηιΙ)αΙυ8| ςυίοιιιηςϋβ 1ιί8&άΜ5βΙ)&η11ιοηθΓ6ΐη, 
8αηο(θ8 νϋ&ςαθ αη^βϋοα νίΓοβ ρΓβάίΙοβι 
νβίαΐ 1ιθ8ΐ68,1ιηρίθ3 &1)0ΐηίηα1)ί1β8, 
οιηηί &Π1ί§;6ΐ)&1 ίαοΙββΙΙ&Γαιη {^βαοΓβ, 
ηαΐΐ&ιη οαιίϋβηβ 8®νί1ί» βρβοίβιη. 
6Γυοί&Ι)&ϋβϋαΓ, ρβΙ1βΙ)α1 ίη βχδίΐίυιη, 
υΓ6ΐ)&ί, ΟΦΟΟ νίηβίθ8 ΙβηβΙϊ&Ι ο&ΓΟβΓβ, 
χη6Γ^6ΐ)&1 &ςϋί8, 1οη^8 υΓ^βΙ)&ί ρ(6αί8, 
ί&οίβΐΏ οοιηρυη(ζ6ΐ)&1(ο δαρρίίοίυιη ηονυιη Ι) 
Οαββ ρ&ΐΓαη8 Ιιίο ίαΠοβαδ 8&Ιαηίοο1&, 
βίΐΐί νίάθΙι&ίυΓ Γθΐη θ6ο αοοβρίαπι Γ&οβΓβ 
Βίςαθ ξΓ&Ιυιη 6χΙιΐΙ)βΓβ ίαιηυΐίΐίυιη Α Ήνπιρ χχτοιχιζσατκ συσχ<5ντκ φ(λοι, 

2245 Καί φίλτατα κτήσεσ6ε γήμαντίς τάχβ. 

Έχ τ*>ΰδ€ λοιπόν Ισμαήλ Ισχορον γένος 
Νήσον χατέσχον χβί τά της νήσου χράτη 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ο ΓΙΟΣ ΑΤΤΟΤ ΕΤ. ΙΒ . 
Ό Μιχαήλ δΐ τον β(ον χαταστρέφιι 
Λιπών τό χράτος παιδί τφ θιοφίλφ 

2250 Σέβας μίν ού τρέφοντι χαλλν ^ νέου, 
*Αλλά παρφας δυσσεβείας χαΐ χράτους 
Όφ6^ντι χληρούχψ τε χαΐ διαδ<$χφ, 
Μάλλον δΙ πολλφ χα ι βασιλιχφ μέτρφ 
Νιχώντι, χαβά φασι, τδν φυτοσπίρον 

2255 Της δυσσεβείας διαπυρφ μανί^Ε, 

•Ήν προσχυνηταΤς έμπ*/έων ήν είχ^ναιν• 
Στάΐμη δΙ Β(χης ά(&($εποΰς πεφυχ^τι, 
Β ΚαΙ των νόμων φύλαχι των ευ χεΐ{Αέν<ιΐ«* 

Και τώνδε μαρτύριον α μέλλω φράσειν* 

2260 Λαμπρών τις άνήρ σύγγονος βασιλ{δος 
Κλήσιν Πετρωνας, δρουγγάριος άξ(αν, 
Έν γειτόνων γύνβιον οίχοΰν ήδ(χει 
Τφ τάς δίαιτας των δόμων ύψουν μέγα 
Τψ δωματίψ προξενεΤν τοΰδε βλάβην 

2265 Ό χα ι προσήλθε βασιλεΤ τούτου πέρι. 
Ό δ' εύ χελεύει Πετρών^ λύσαι βλάβην. 
*Αλλ* ούτος αύθις άδιχών ούχ άν(ει* 
Πρόσεισι γυνή τφ στεφηφόρψ πάλιν 
Καταβοώσα τής β(ας δρουγγαρ{ου, 

2270 Τήν άδιχ{αν έχτραγψδεΐ συν γόοις• 

Στε(λας βασιλεύς εξετάζει τήν δ(χην, 
ΚαΙ γνους Πέτρωναν ύπόδιχον α^τίαις 
(2 Αΐχ(ζεται μάστιξιν αύτ^ν έννόμως, 

Και στηλιτεύει φανερώς έν τ^ πόλκι, 

2275 Και συγχατασπ^ τάς δια(τας έχ βά^ριον 
Και ττΐ γυναιχΐ τάς ΰλας διανέμει* 
Και φορτ(δα δΐ τών άγωγ{μων πλέαν 
Ίδών προχύψας έχ βασιλείων δόμων 
Έξ εμπορίας χατάρασαν άρτίως 

2280 ΚαΙ βασιλίδος τυγχάνειν γνους φορτ{δοι 
Έμφορτον αυτήν τψ πυρ ι καταφλέγει, 
Μή δεΤν βασιλείς έμπορεύεσθαι λέγιον, 
Μήτ' οΰν παλιγχάπηλον άνύτειν β(ον• 
Μοίρ^Ε δ* Ιδιώτιδι ταύτ' άφιέναι, 

2285 'Ως &ν άφερμάς συμπορίζωνται β(ου. 
*ΑΛλ* ώς διχαίου διάπυρος ήν φ(λος. 
Ούτως έπαχθήί κα^ δύσοργός τις λίβΐν, 
ιν Τιμωρδς υπήν εύσεβεΤν ι[^ρ7)μένοις. 

Έλύττα χαι γαρ χατά σεπτών είχόνων, 

2290 Και προσκυνητάς Ιερών μορφωμάτων 
"Ανδρας αγίους, άγγελιχούς τον β(ον 
'βς δυσμενείς τε δυσσεβεΤς, στυγητέους 
Πάσαις έκάχου τών λυπηρών Ιδέαις, 
ΜηδΗ προλείπων είδος άπανΟρωπίας, 

2295 'βκίζετ', άπήλαυνε, χατεπυρπόλει, 
Είρχτχΐ ζοφώδει χατέκλειε δεσμίους 
ΒυθοΤς έδ(δου και μαχραΐς χακουχιαις, 
Έστιζεν ^ψεις, ω ξένης τιμωρίας! 
Και ταύτα ποιών έχμανώς Σατάν λάτρις 

2300 Αύτψ δοκών ήν τά θεψ πράττειν φίλα, 
"Η Χ2ΐ λατρείαν τφδε δεχτήν τ^ροσφέρειν 97 0^Β8ΑΙΙΚ8. 98 '9 ^η^^ Χριστές έν λ6γοις Βύαγγέλοις. 
Ταΰτ* άρα πλείστους ένΟέως ήνδρισμένους 
Και χριστομάχοντ οΰδ' έλέγξαντας πλάνη ν 
2305 Μ<5ρψ παραδους μάρτυρας άπειργάκει• 
"Αλλοι δ' έναπέμειναν άλεΤπται βίφ, 
ΟΙς Με6<5διος θ«νάρι6μος τυγχάνει 
Κλ\ Θεοφάνης νωφρ^νως ττιγματίας, 
ΚαΙ ζωγράφος Λάζαρος καυΟείς τάς χέρας» 
2310 ΑΓς ευχερώς ϊγραφεν είκό^ας πάλιν. 
Θεόφιλος σχβΤν σύζυγον βίου θ^λων 
Κοινωνόν ίίμα του χράτους χαΐ του λέχους, 
Χορ6ν συνήξε παρθένων πολλάχ^Οεν 
Καλών άπασών, δψιν ευπρεπέστατων 
23\5 Έν αίσπερ έξέλαμπε των άλλων πλέον 
ΟΤος σελΐ{νης πλησιφαους τις κύκλος 
σώματος ώρ(ί, λαμπρότητι του γένους 
Και μαρμαρυγαΊς των λόγων Βΐχασ(α' 
Χρυσοΰν τι μήλον άμέλει φέρων αναξ 
2320 Περιπόλων ήν τον χορδν των παρθένων 

Μνηστρον σκοπών δοΰναί τι τοΰτο φιλτάη^• 
'Ω^ οίΐν θεάται παριών Ε*κασ(αν, 
Κάλλους περιττού θαυμάσας χάρην, έφη. 
Δια γυναικάς φαΰλα πάντ' άπε^(3ύη. 
2325 "Η δ' ήριίμ' άντέφησεν εύστόχως άγαν, 
Άλλ' έκ γυναικός πηγάζει και βελτίω• 
Ό δ' αδ θ>^μάσας τήν παρΟένον, 
ΚαΙ δους τ^ μήλον παρΟένψ θεοδώρ^ρ. 
Χώραν έχούσ^ πατρίδα Παφ λαγόνων, 
2330 Πλην ευπατριδών πατέρων κατηγμέντ^ 
Καινηνον αυτήν άγεται κράτους, λέχους, 
Τήν Είκασίαν παραβλέψπς, ώς Ιφην* 
Έ μή τυχούσα κοσμικής σκηπτουχίας 
Ού νυμφίου τε γη μένους βασιλέως, 
2336 Πλουτεϊ νοτ[^τον παντάνακτα νυμφίον, 
ΚαΙ βασιλείας ουρανών κληρουχίαν. 
Μονάσασα δε καί μονήν δειμαμένη, 
ΉσκεΤτ* έν αύττΐ προσλαλοϋσα ταΤς βίβλοις, 
Ής μεστά συγγράμματα χαρίτων εφυ. 
2340 Ή δε βασιλις ή θεού θβία δόσις 

Στέργουσα χρύβδην εΙκόνας σεβασμίας 
ΚατεΤχεν ίνδον εύλαβώς κιβωτίου, 
Μανίαν έκκλίνουσα του συνευνέτου 
"Ηνπερ προσήγε προσκυνηταΤς εΙκόνων. 
2345 Και δή ποτ' αυτής προσκυνούσης εΐ/όνων, 
ΑΓσχιον άνδράριον αύτοΰ θερσίτου 
Παράφορον νουν χαΐ παρακεκομμένον, 
Άνακτόροις άθυρμα, ψυχαγωγία, 
'Ηρώτ' έπίσταν, Τί τάδ' έστ>, ώ Μάνα ; 
2350 Ούτω γαρ ώνόμαζε τήν βασιλίδα* 
Ή δ* αφελώς ειρηκε, Κα/ά νινία. 
Εκείθεν ούν Ιδραμε προς βασιλέα 
ΈκεΤνό τ* άνθρώπιον ώς ε*Οιατό οΐ. 
Ό δ* ήρετο έξ δ'του περ' Ικειν καί πόθεν 
2355 Τόδ' έκμάνας ίφησεν ήκειν Ινθάδε, 
Καίτ ήνδε καλά προσκεκτήσθαι νινία. 
Συνεις βασιλεύς εικόνας τά νινία, 
θυμού πνέων άπεισι προς βασιλίδα 
Και λοιδορεΐτζι καΐ καθικνείται λόγοις. 
2960 Ή δ' ήν σοφιστήν άπατώσα καχίας, Α υΐ &ϋ 61ιπ8ΐθ8 ίη δβΓίηοηθ βν&Ό^βΙΊοο. 
δί 6Γξο ρΙυΓίΐΏΟΒ άβοβΓί&ηΙββ ΓοΓίϋβΓ, 
δοβΙββΙαίΏςυθ 1ια3α8 αΓ^υβηΙθθ ΟΦΓββίιη, 
ιηοΓίβ άβιηηαΐοδ βΓβοίβϋ&Ι ιη&Γΐ^Γββ. 
Αΐίςυοί Ι&ιηβη ιπαΠγΗΐ 1ιογΙ&Ιογθ3 
βυρβΓνίχβηιοί, ίη ςοΐΐ^υβ ΜβΙΙιοάίαβ, 
ΤΙ)6ορΙι&η68ςα6 ΙιοηββΙο οοοαρυηοΐυβ 8ΐί£;ιη&1θ, 
6ΐ ρίοίΟΓ Ιι&ζ&Γυβ ςυί ρβΓυβΙίβ ιηαηί1>υ8, 
1)β11β Ιαοαβη τυΓβυδ ρίη^θΙ)&ί ίιη&^ίηθβ. 
^αιΏ ΤΙιβορΙιίΙυβ αρρβίβηβ νίΐ» βοβίαιη 
ίΐΏρβΓπ βίιηυΐ Ιοήςυθ ρ&ΓΗοίρβιη, 
οΙιοΓυιη υηάββυιηςυβ οοΐΐβ^ίΐ νίΓ^ίαυπι, 
ςυαΓϋΐη βίδί ουΠα ηοη θγ&Ι ίοηηο8ί88ίιιι& 
ίηΙβΓ 1ι&8 Ιαιηθη ιηβ^ίδ βιηίοαΙ^&Ι, 
ςιιαίίδ Θ8( 1υη!)β οαηαυίαΐαδ 0Γΐ)ί8, 

η νβηαδίο οορροΓβ βΐ ^βηθΡίδ βρίβηάορο 
δβηηοηίδςιιβ βΐίβιη άί^ηίΐαΐβ Ιοαδίβ. 
ΛυΓβυιη 6γ^ο ροιηυιη ιηαηυ ^βΓβπδ 
οΙιοΓυΐΏ νίΓ^ηβηι τβχ €ίΓ6υαιίΙ)ΕΐΙ, 
υΐ Ιιοηο ^π&ϋδδίιηβΒ ά&ΓβΙ αΓΓΐ]&1)οη6ΐΏ. 
υΐ αυίβπ) νίάϋ ίη ΐΓ&ηβϋυ Ιε&δί&ιη, 
ίθΓΠΐ»πι βχίαιίαπι ηιίΓ&ηβ ρυβΠβ, αίΐ : 
ΟαηοΙα ο1)ν6η6Γυηί πιαία ρβΓ πιυΙίθΓΟπι. 
ΙΠα δυύχηίδδθ, ββά ρραάβηΙβΓ αάπιοάυιη, 
Αίςυί 6Χ αιηΙίθΓβ οιβΙίοΓα πι&ηαηΐ, βίΐ. 
Ηβχ &(]ηιίΓαΙυδ νίΓ^ίηβαι, ρρΰΐβπϋ ; 
ροιηοςαβ ΐΓαάίίο νίΓ^ηίΤΙίθοάοΓΦ 
ραΐΓίαΐΏ ςαίάβαι 1ι&1)6η1ι Ρ&ρΙιίΑ^οηίαπ]^ 
86(1 άβ ρ&ΐΓίοϋδ ςβηίΐΦ ρ&Γβηϋϋυδ, 
Ιιαηο δίΐΏΐιΙ ίοαρεπί Ιοη(]υβ ρ&Γΐίοίρβηι 

ρ ίβοϋ, ρΓΦίθΗία, ηΐ 3&Π1 άίχί, Ιοαδία : 

ςυφ α1)ί ηιυπάαηυαι ηοη βδΐ &άβρί& βοβρίΓυιη, 
ΙβΓΓβηίςυβ το^δ ηυρίϋδ 6Χθί(]ϋ, 

ΒρίήΙ&Ιβπι 6( οαιηίιιπι Κβ^βπι δροηδαηι 
1υθΓα(& 08ΐ 6ΐ ΟΦίββΙίβ Γβ^ηί βοΗοσι. 
Μοηίαϋδ βηίιη οοηάίΐο ΐΏοηαβΙβΓίο, 
ίη Ιιοο 86 βχθΓουϋ Ιίϋβπθ ύαηβ ορβΓαηι ; 
6]υ8(}υ6 βχδΐ&ηΐ ρίοηί ΙβροΓβ 1ίΙ)Γί. 
ΑΙ ίιηρβΓ&Ιπχ, ίηοίγΐυαι Όβ\ άοηυιο, 
δ&ΟΓαδ ίπιας^ίηβδ οΐ&ηοηΐυπι οοΐ6Π«, 
86Γν&1)&1 ΓβνβΓβηΙβΓ ίη ΒΓοα οοηάίΐ&δ 
ίηβ&ηηιη οάΐυαι οοη3υ^ί8 άβοΐίη&ηβ, 
ςυο οαΗοΓβδ ίαια^ίηυαι ρΓ08βςυ6ΐ>&(υΓ. 
Ουαιςυβ ίΠ& αΐίςυβηθο Ιιαβ ίρβ&β οοΙθγθΙ, 
Ιιοηιαηοίο ςαίά&ιη ΤΙιβΓδϋβ άβΓοΓΠΐίοΓ 
-^ άθΐηβηΐί οιβηΐβ ρΓοάϋαδ 6ΐ ίηδίρίβηβ, 
Γβ^ϋ ραΐαϋί ΙυάίοΓυηι 1υάί1)Γίυιη, 
ΖΌ^ανϋ αάδΐ&ηδ : Ουίά 1ΐ£ ϊμπΙ, ο Μ&ηΑ? 
Ιιοβ βηίπι ηοαιίηβ Γβ^ίηααι &ρρβ11&1)&1. 
Ι11& ριΐΓθ Γβ$ροηάϋ, 8υηΙ ραΙοΙίΓΦ ρυρ®. 
ΡΓοΙίηοδ &(1 Γβ^βαι ίΠίηο ουρδυ οοηοϋο 
Ιιοιηυηοίο Πΐβ ΥθηίΙ ρρο ιηοΓβ βυο. 
Ηθχ βοίδοϋβΙοΓ υηάβηαιη ίρββ νβηίαΐ : 
νβδ&ηυδ ίΙΙΙηο δβδβ ΓβάΐΓθ ηΚ, 
6ΐ Γβ^ίηαπι ροδδίάθΓθ ρυΙοΙίΓαβ ρυρβδ. 
Ηβχ ρηρ&8 ίηΙεΙΗ^βηδ βδδβ ίπια^ίη^β, 
ίΓ& ίηΑ&πιπι&Ιυβ ρβΓ^Ι &(] Γβ^^ίηαπι, 
βαπιςυβ ο1)]υΓ^αΙ οοπιρβίΐ&ηδ ν6Γΐ)ί8 &8ρ6Γί8. 
ΙρβΑ 0&νΙ11&(0Γ6ΐη άβοΐρίβοδ ίΣηρΓθ1)αιη, 00 ΒΡΗΒ^ΒΜ1I βΗΒΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 1(Κ &ϋ 8θ ίη βρβοαίο οοηίβηαρί&ηίβηα ΒρβοίΓΑ, 

Γοηη&ιη βυ&αι &ρρβ11α886 ρυραπαιη ηοιηίοο, 

8Ίο οίοουΐλ γβ^β βχβΐίηχίΐ ιγαπι. 

Ηβχ Ιιίο Τ!)βορΙιί1α8 ββρβηυιηβΓο 

Ιαχή ρβΓ 86 ίρΒθ Ιυιη ρβΓ άαοβ8 1)6]1ί608, 

ςυο8 ιηυ11θ8 1ι&5οίΙ ΓοΓίί&ηίπιο ρΓβ<1ίΐ08, 

Μ&οαβίβπι ρΓβ86Γϋιη αο ΤΙιβορΙιοΙιυαι 

ΓβϋοίΙβΓ 1)β11&νί( οηπι Ιιοβϋυιη οβάβ. 

ΑαιΙ)θ βηίαι βΓ&ηί άβχΐπ ΓθΓΐ68ςαβ, 

ηβιηΐηίςυο 6βάοΙ)&η1 8υοΓυιη ΙβιηροΓαιη 

βντβηυΗλΙβ νβΐ &Ηθ ίπορ6Γ&1οη&. 

Ιρβο Τΐιβορίιϋαβ ΗΙ)θΓ&1θΐη ζηληηιη 

ιηαηίΟο&ιηςυβ οιηηίΙ>ιΐ8 ροΓη§;θΙ>Αΐ. 

Οα&Γθ βϋ&ΐΏ 1]08ρΗίαιη Βρίβηάίάυιη χηο^ιιαιη, 

&ά ρθΓ6^Γίηο8 οχοίβηάοβ βχ8ΐΓαβη8 

βΰίαίθΐ φάίΩοίο ηοιηβη ίοάίάίΐ, 

ςυοά ΑοΙβΑ ΓαθΓ&Ι βοογΙογοςχι Ιαβίτυιη. 

Νβο Γβ! νβηύΓΟΦ ρΓ0Γ8υ8 βΓ8ί οΙ)ηοχίυ8, 

86(1 ο&8ϋιηοηί& 8ΐθ(]οΙ>&1 ιηΙηΩοβ. 

Αίθχίο &υ1βιιι οο§;ηοχη6α1ο Μθ86ΐί 

βχ ΑπΏβαίοΓϋΐη ΟΓίηίΐΑΓοιη οΙαγο ^βηθΓβ, 

βίΓβηυο νίΓΟ 6ΐ όοβί ιη&ςη&ηίιηο, 

βΐ ν6ηυ8ΐ&1β τυΚοΒ βχοΓΟ&Ιο, 

ΜιΗλΣη Οϋ&ιη ηυρ1η8 οοροΐβνϋ, 

8(1άϋο ΗοηοΓΟ Ιϋυϋ οββΑΓβί ; 

ιηί8ίΙςυ6 οαιη ο1&886 οοηΐΓ& Ιιθοκο58Γάο8. 

86ΐ1 οηίο) ίηνί(]βη1θ οοιηϋ&ίυ, 

αίςυθ &ρυά Γ6(;βιη ΟΑΐαΓηηίλΐιΙβ 0β8&Γ6ηι 

υχοΓ άυιη νίχίΐ ο&1αιηηί&8 άί8ρυΠΐ. 

8θ(1 ρο8ΐςυ&ιη ϋ1& νίΐΑΐη άβββΓαίΙ, 

8ΐ&1ΐ3ΐ Αΐβχίυ8 ιηαοάί 86 ροιηρα 8ΐ)(]ί6&η8 

ε®8&Γ6& άίςοίΐΑΐβ, ρΓορίαςυίβ, 68η3, 

ρΓοΓ&ηίςυβ οιηηί ΙυιηυΙΙυ 8βουΗ, 

ραυρβΓθΐη 01]Π»Ιί 6Χ6ΐηρ1ο 8&οοϋηι ίηάαίΐ, 

θΦαοΙ>ιαπιςα6 Ιοη8& οοιώα ίη£;Γ688α8 ββϊ 

Αη11ΐ6ΐηϋ 8βί1ί66ΐ ςυοά ίρ8θ οοη8ΐΓυχ6Γ&1, 

ίΙ)ίςαθ ιχιοη&ο1ια8 νίΐ» οοηίβοϋ ουΓβυιη. 

Εχίη Αιηοηο ΤΗβορΙιίΙί ρ&1ή& 

Α§;&ΓβηοΓαιη ο&ρίο βχ6Γ6ΐΙίΙ)ΐΐΒ, 

!ηηυΣηθΓ&1)ίΠ8 ίυνίια ςΐ&άίο ρβπϋ, 

&1ί&8(]υβ ρ1υηιη& 86Γνϋυϋ «(ΙάίεΙα 

αά Β&γΙ)&γο8 ^υ^6 ϋβΐΐί αΙ)80(& 68ΐ : 

α(ςα6 ίη 1ιί8 6Γ&ηΙ ]6£;ίοηυιη (1υο68 

Πΐίο 1>θ11&ηΙίυΣη ςυ&άΓα^ίηΙα άυο, 

ςυί βϋ&Ση ιηΑΓΐγΓθ8 άβηίςυβ οναβοΓυαΙ. 

Ηθ8 ϋ( ΓθάίιηβΓβΙ Γ6Χ Ιβ^Αΐίοηβαι χηίεϋ 

8ί^ηίΩθΑηΐ6ΐΏ ΡβΓβίάίδ ίγΓΑπηο 

υ11ΐ08 (ΙίηιίΙΙβΓβΙ Αοοβρϋβ Γ6(1ίπιϋ8 

06ΐιΙθη&Γϋ8 ςυ&ΙυΟΓ ουιη νΐ^ίηϋ. 

ββά νβΓΐ>Α Γ68ρυθΓυηΐΑυΓ68 1)&γ1)αγφ. 

ΟυβΓβ ίπαρβΓΑΐΟΓ Ιοηςο ιη(ΒΓ0Γ6 ΑίΓβοΙυΑ. 

οοηίΓΑΟΙο ιηοΓΐ3θ ιηίββΓθ Αΐ)Γυρί( νίΐΔΟί, 

υχοΓ6ΐΏ Δίςυθ ορϋχη&ΐ68 ναΐάβ 6χοΓ&η8 

υΐ &1)θΐ6ηάθ3 οιίΓΑΓβηΙ ϊιηα^ίηβΒ ; 

Αίςπθ υΐ ^ο&η^θα1 Ιυριιοα, ηοη ρα8ΐθΓ6ΐΏ, 

Ε6θΐ68ίφ ΟΑίΙΐβάΓΑΙΙΙ ΓβΙίϋθΓβ 82η6Γ6ηΙ. Α Τάζ Ιν χατ^πτροις Ιμφάηις λ&γουσά «ως 

Μορφής έμής ΙδεΤν τ« φράσαι νίν{α. 
0'3τω θυμοΟ νβέννοσιν είποΰνα φλ^γα. 
Ούτος βκσιλευς θε'^φιλος πολλοίς 

2365 ΚαΙ δι* Ιαυτο5 χαι στροΕχηγών ταγμάτων 
*Αλλων τε πολλών ϋνδριχών. εύχαρδ(ων, 
Μαη^ουήλ δ* ούχ Ι^ιΧιστα χα ι Θεοφ^ου^ 
Μάχας χβΕτώρΟου χτιννύων άντίπάλο\κ* 
'Όστην γάρ &μγω δεζιώ, ^ωμζλέω, 

2370 Κλ\ των χατά σφ$ς ούδεν^ς λελειμμέν» 
Εύχνδρίαις τε χαΐ χαλαΐς στρατηγίαΐζ• 
Και χ>ιρα 3' εΤχε φιλ^χιμον. πλουσίαν, 
Βύεργιτιχήν, φιλόδωρον εις θλους* 
"Οθεν ξενώνα χαι φαεινών χαΐ μέγαν 

2375 Εις άνάπαυμα τών ξένων άκαρτίσα^ 
η Κλήσιν Ιζυτου τφ δομή μάτι νέμει, 

ΟΤχων γυνΑιχών 5ντα το πριν άσέμννν* 
Ήττητ^ Β' ούδεν άφροΒινίων «φόδρα 
Τ^ ΜΜρροσ^ «ρο«χ«τηΐΜΐκ έιβε^«ι*<* 

2380 *Λλεξ(φ δΐ τφ ΜωσηλΙ τούπίχλην 

'Εξ Αρμενίων Κρηνιτών λαμπρό» γέν•\*ς 
Άνδρί στρατηγψ, γεννάδ^^, (^ωμαλέφ 
Κατά χαρίτων δψιν ήγλαϊνμένφ, 
Μαρίαν οτυνφχιαε την θι>γατέρα, 

2385 Τιμΐ{9α; αυτόν άξ(^ τη Καισάρων* 

ΚαΙ συν στόλφ πέπομφε προς Αογγιβάρδοικ 
Φθονουμένου 81 τοις χατ* αύτον άνδράνι 
Και τψ βασιλεΤ γ' ένδίλβεβλημένο», 
Διαβολών σύζιιγος ήν ζώσα λύτις• 

2390 Έπει δ' Ιχείνη χατέλιπε τόν β(ον, 
ΕύΟυς περιφάνειαν έχγιπών βίου, 
^^ Καίσαρος άξίαν τε, συγγενείς, φίλοι>ς, 

Άλλα τε πάντα χαΐ πλέον τύρβην βίου, 
Τό κατά Χριστόν άμφιέννυται ράχος, 

2395 Και τρίχα χαρείς τήν μονή ν 6πεισέ$υ, 
"Ην αύτος ανήγειρε τήν *\νθεμίου' 
Έν ^ μονάζων χαταλύει τ6ν βίον. 
Του δ* Αμορίου πατρίδος Θεοφίλου 
ΤαΤς 'Αγαρηνών σνρατιαΤς ήλωχότος, 

2100 'Απειραριθμήτου δΐ χτανθέντος στίφοχ»ς 
Και πλήθος ήλω μυριάριΟμον τότε 
'ΑχθΙν δορυάλωτον σύτοΤς Βαρβάροις 
Έν οΤς στρατηγοί τών έχεΤθι ταγμάη^ 
Δεχάς τετραπλή (37) συν άπλ^ ξυνωρ£8ι^ 

2405 Οί μαρτύρων ευραντο χαΐ στέφη τ|λ^* 
"Ώνπερ πέπομφε πρέσβεις 6 αράτωρ 
Β 'Απαγγελοΰντας τψ χρατουντι Περσ(8ο< 

Αοΰναι λαβόντα λύτρα τήν λύσιν σφ{9(ν 
Κεντηνάρια προς τέτρασι δις δέχα. 

2410 'Αλλ' ού προσέσχεν άχοή φαύλη λ6γοις• 
'ΟΟεν βασιλεύς έκτ αχείς μακρ^ λύπτ(ΐ 
Νοσήσας άπέρ|5ηξε κακώς τον βίον, 
Πολλά δεηθείς συζύγου τών τ* έν τέλει 
καθαιρέσει στέργοντας τών εΙχονισμάτα>ν 
2445 Τών Ίωάννην λύκον, ούχι ποιμένα, 
Έ^ν καΟέδραν κατέχειν Εκκλησίας. (37) Οθ(]. τετραπλή. ΙΟΙ Ο^ΒβΛΚΒΘ. 102 ΜΙΧΑΗΛ Ό ΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΑΟΤ ΣΓΝ Τ9 ΜΗΤΡΙ 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΑΤΘΙΣ ΜΟΝΟΣ. ΟΜΟΓ ΕΤ.ΚΕ'. 

ΕΤτα χραιτάρχΕί του χράτους θκοδώρα 
Συν παιδί βραβεύονσα γαλήνης 8όσιν* 
*Βς πρώτον ίργον χατάγειν τους φυγάδας 

2420 Τους τ* έν φυλαχαις έχλύειν χαθειργμένους, 
ΝβΤμαί τε παύλαν του δ(ωγμο^3 χαθάπαξ * 
Μετά δ* άναστήλωσιν Ινπευδε δρασαι 
Των Ιερων τε προτχυνητών ε1χ(5νων. 
Είτα χατάγει του θρόνου 'Ιωάννην^ 

2425 Άντεισάγει δΐ Μεθ^διον άξίως. 

Ου προστατουντος ορθοδόξων του στίφους 
Κα0(δρυσ(ς γένοιτο σεπτών είχόνων, 
ΕΙς τούμφανές τε προχύνησις τοις 6'λοις. 
Τ6Θ' ή βασιλις ποιμεναρχών πληθύος, 

2430 ΙΙρός δ' α3 λογάδών Ινθέων μονοτρόπων 
Δερκαι λιπαρώς του ξυνευνέτου χάριν • 
Ώς 2^ν ύπ* αύτοΤς διαλλαχταΤς, εύχέταις 
Θε6ς βασιλεΤ Θεοφ(λφ πταισμάτων 
Και χριστομάχου της πλάνης λύσιν νέμοι 

2435 Συγγνωμονι{σας ώς συμπαθής Δεσπότης. 

Και τώνδε προσσχών τοκΓς λιταΤς εύξαμένων, 
ΟΓα Θεός φ{λοιχτος, ευσπλαχνος φύσει, 
Ός πρΚ Μανασσην άξιοι σωτηρίας (38). 
Ό δ* &νδ(χως Ιχπτωαιν ύποστάς θρόνου 

2440 Γόης 'ίαννης έν μονζ που διάγων 

Χρίστου τε μητρός τούδε λαβών ε^χόνας 
•'Ομματ' άπεμαύρωσε τώνδ* ό μαινόλης • 
"Οπερ μαθουσα βασιλις τρισολβία 
Ζήλου φλεχθεΤσα τψ πυρί τήν χαρδίαν 

2445 Τοΰδ* έχχοπηναι τάς χόρας των ομμάτων 
Είς εχτισιν Ινδιχον εόθυς ήξίου. 
Όρμης δ' άνείρχθη ταΤς τινών συμβουλ(αις * 
Πλην πέμψας ι(^χ{σατο τούτον σχυτάλη 
ΙΙληγαΤς μαχραΤς χόψασα τούδε σαρχ{ον. 

2450 Ταύτης χρατούσης Βουλγάρων άρχηγέτης 
Μαθών γυναιχι συν άπαλφ τεχν(φ 
Τήν 'Ρωμαϊχήν ήγμένην αύταρχίαν, 
Σπονδών δράσειν σύγχυσιν ήπείλει μέγα 
"Ας είχε συνθεις άναχτι των Λύσόνων, 

2455 Κα^ χαταδραμεΤν τους δρους 'ΡωμαΙδος * 
Προς τόνδε, φάναι τήν βασίλισσαν λόγος * 
θεψ δΐ χάγώ συντρ(βοντι τάς μάχας 
θα(^^ουσα πάντως άντιτάζομα( γέ σοι * 
Κ&ν μίν νιχήσω συν θεφ μάχου μένη, 

2460 Μέγαν όφλήσεις τόν χατάγελων δλοις • 
Ει δ' αδ νιχήσεις ού τό νΐχός σοι μέγα 
ΓυναΤχα νιχήσαντι θήλειαν φύσιν 
Ώς ου ν τάδ* άπηγγελτο μυ^αρχηγέτ^ 
Τφήχεν όρμης τήν όφρυν χατασπάσας, 

2465 Άνανεοί τε τήν πρ?ν εΙρήνην πάλιν. 
*Αλλά χαλόν πώς πόθεν λόγφ φράσαι 

(38) Βυηο ηαβηΐο Γβοβηββΐ ίοίθπ Ογ«οογοιχι βπΌ- 
Γβ8 ΑΙΙ&ϋυβ ίη ΐΓ&οΙαΙα Οβ 1ί1>. Εοοί. Ογφοογ. ρ. 117 
β(]ς. βίΐ&ΐςοθ ίαΙβΦ ββηίβηϋ» αυοΙΟΓββ βγη&χ&ηαιη, 
Νιοβρίιοηιιη, Ζοη&Γ&π), ΟοηβίΑΟΐίηαπι Μαη&βββιη, 
Οβηη&(ϋαΕη2&1ίθ8ςη6 Αηοηγιηοβ ; ςαίϋαβ ηαηο &οεβ• 
άίΙΕρΙΐΓββιηιυβ.ΡβΓηίοίοβιιιη βΓΓΟΓβιη ο^ο ίρββηπρβΓ 
ΓθΓαύινϋη 8άηοΙ&ϋοηίΙ>α8 αά οηιΐίοηβιη ΒΙβηιιηγάβ 4 ΜΙΟΗΑΕΙ^ ΤΗΕΟΡΗΓϋ ΡΙΙ,Ιϋβ ΟϋΜ ΤΗΒΟΟΟΚΑ 
Λ' ΜΑΤΒΒ, ΚϋΒ8ϋ80ϋΒ δ01ϋ3. 8ϋΜΜΑ ΑΝΝΟ- 
ΚϋΜ XXV. 

Ροβίβιι ουαι Οΐίο Γβ^ηαΙ ΤΙιβοάοπι 
ςιΐφ ρ&οίδ Γβίΐάίάίΐ ίαιρβΓίο άοηαηι. 
Ια ρπιηίβ βηίιη βχδυΐββ Γβάυχϋ, 
ςυίςαβ Ι6ηβ1)&ηίυρ νίαουΐίβ οιηίβίΐ 1ί5βΓ08, 
ρ6Γ86θΐιϋοηί8 οαρβοιη οιηηίηο ίιι1ιί1)βη8^ 
Μοχ ρΓορβΓανϋ ουίΐυί ρροροηβΓβ 
8&0Γ&8 αο ν6ηθΓ&1)ίΐ68 ίιη&^ίηθ8. 
Ρβίηάβ θ^6οιο άβ Β^άβ ^ο&ηηΘ 
ΠΗ ΜβίΙιοάίυιη άί^ηβ 8υΙ>8ΐ11υί(, 
ςυο ρΓΦβίάβηΙθ ΟΓΐΗοάοχίβ ραΓίίύαβ, 
βα$υ8ί&ηιιη ίιηα^ίηιιιη ίΐβτβΐ ΓββΙίΙυΙίο, 
β&8(}υ6 ρυ1)1ίοβ ροριι1α8 &(]ογ&γ61. 
Ταηο ϊιηρβΓ&Ιπχ βρίδοοροΓυιη οφΐυιη 
^ ηβο ηοη 8αρίΘηΙίυιη ΙιίβΓΟίηοη&οΙιΟΓαιη, 
βηίχίβ ρΓ6θίΙ>υ8 ρΓο άοΓυηοΙο οοη]υ§;θ 
ΟΓ&νίΙ, ίρ8ί8 υΐ ίαΙθΓοβάβηΙίϋαβ 
0608 βα^υβίο Τΐιβορίιίΐο ουΙρ&Γυηι 
βΓΓΟΓΪβςυβ ΙΐΦΓβΙίοί τβηί&ιη οοηοβάβΓβί 
ιηί86ποοηϋ& ίΐβχυβ οου ιηί1ί8 άοιηίαυβ. 

ΗΟΓΟίη Γθ&ρ8β ρΓ6θίΙ)υ8 &υΓΘ3 ρΓφ5θη8 

ΤϋθορΙιϋαπι ΐΏί86ποοΓ8 οΙβίΏβη^ςυο Οβιΐ8 

οθυ ςυοηάαιη Μ&ηα88θΐη βαΐυΐβ άί^ηα1υ3 Θ8(• 

ΙηΙβηιη 18 ςυί ββάβ ιηβπίο βχοίάβΓ&Ι 

ρΐαηυβ ^οα^η68 ίη ιηοη&8ΐ6πο άβ^βηβ 

€1ιη3ΐί ΜαΙπβςιιβ 6^υ8 ίαι&^ίηίϋυβ 

ΓοΓίβ (1βρΓβ1ιβη8ί8 οουΐοβ Γαπο8α8 βΓυίΙ. 

Ουο ααάίΐο δΟβΙβΓβ ίηοίγία Γβ^ίη& 

ζβΗ νίεί83ΐιη ϋαπιιηίδ οοτ ρβΓυδΙα 
(]| ίοαρίο ραρί11&3 οχουϋ οουίοΓαιη 

3υ8ΐο Ιαΐίοηβ ρΓοϋηυβ ίαιροΓ&νίΙ;. 

ΥθΓυιη ςιιοΓϋΐηά&Εη ρΓθΙιίΙ)ίΙα οοη8ί1ϋ8, 

ιηί11βη8 &Γαι&Ιθ8 8ουΙί€& ιηίηίβίΓΟδ, 

πααΐΐίβ νβρ^βήΐουβ οορραβ ϋϋ οοηΐιιάίΐ. 

Η&ο ίιηρθΓ&αΙβ, ΒυΙ^&ΓΟΓοιη άοιηίηυθ 

αυάίβηδ Σηυΐίβπ ΙβηβΓοςυβ ρυθΓο 

Ηοπιαοί ίιηρθΓϋ Γβ^ίιηβη οοπιιηίβδυιη, 

ποβ^ηορβΓθ ιηίηαΙ)αΙϋΓ ββ Λΐ)ΓϋρΙϋΓϋΐη 

Γ(Β(1βΓ& ςυ» 8ίΙ)ί ουιη €£β8αΓ6 ίηί6Γ06ά6ΐ)&η1, 

β1 Ηοιη&ηο8 Ωηββ ίηουΓ8α1υΓυη]. 

Τυηβ Ιιυίο Γβ^ία&ιη βίο ΓββΟΓίρβίβδβ αίυηΐ : 

Εςυίάβιη οαιη Οβο ρΓφΗοΓυιη &Γΐ)ίΐΓο 

ρΓ0Γ8υ8 αρβΓίο ιηαΓίβ ΓββίδΙαιη ΙίΙ)ί. 

Ουοά 81, ί&νβηΐβ Οβο, δυρβποΓ ίυβΓΟ, 
|. Ια ςαίάβιη 0Γΐ)ί ουαοΐο ηβυί βήβ ; 

8ίη οοηίΓΑ νίοθΓί8, Ιαυβ Ιυα Ιβνίάβηδίβ θγΙΙ 

νίοίοΓί&ΐΏ άβ ιηυΙίβΓβ Γ6ΐυΙί88β. 

Ηφο υΙ)ί Γβίαΐα βυηΐ ΜωβοΓοιη άίΐοΊ, 

18 δυυιη ίιηρβίααι 8υρ6Γΐ)ί&ιηςυβ ΓΓβ^ϋ, 

ρ&οίδςυβ ν6ΐβΠ8 ΓβηονανίΙ ΓωάβΓα. 

δθά 68ΐ ρΓβοΙ&Γυιη νθΓΐ)ί8 ^&Π1 γοΓογγο. 

α ρβ θϋίΙαίΏ ία ν&ϋο&πφ οοΐίθοίίοηίδ 8βοααάονοΙα• 
ιηΙαβ. ΕδΙ αοΐβαι Ιιοο ίη Ιοοο ίαβρίααι Μβηβ88ί8 
βχθιηρίαιη,νίτβηΐίδ 8θί1ίβ6ΐ Ιιοηαίηίβ ία ΙβΓΓβηοοβΓ• 
εοΓβ, οοαιρ&Γ&ϋο ουπι &ηίπι& οοΓροΓβ 8θ1αΙ& ίηίβΓ- 
ηίβςαβ ρ(Βαί8, ςααβ ΕνΑη^βΙίυαι βθΙβΓη&β β880 αΠΙγ• 
ιη&Ι, &(](ϋο1&• 103 ςαοιηοάο ^οηβ Μφθογοπι &(1 Ωάοιη νβηβήΐ. 

Ρ6ΐη{η& αρρηπαθ ηο^ΙΗβ βχ ΒυΙ^ΐζ&Γίβ 

η&ΙαΓ& ΒΟΓΟΓ ρηηοίρίβ ϋοϋβοΓυπι 

ΟοοΒί&αϋηοροΙίιη ε&ρϋ?& άοοία ββΐ. 

Ηφο &υΐ6ΐιι άβ^βηβ Γ6^ίο ίη ραΐ&ίίο 

&ά 8&ΙαΙ&Γ6 Ιαν&ΟΓυπι &00698ϋ 

βάοοία ΟΙΐΓΪβϋ&ηοηιπι Γβΐί^ροηβιη 

βίοαυίςυθ ΙϋΙβΓίβ ΟηΒοίβ 6ΓΌ(1ϋ&. 

Ηβο άβίηάβ άίιηΐ88&, Γος&ηΙβ Γρ&ΐΓβ, 

Αίςυβ &(1 Ιιυηο ΓβνβΓβα, ΟΙιηβϋ&οοβ, υΐ ρ&Γ οηιΐ, 

οιηηί νβΓΐ>0Γυιη ιη&βαίβο&1)βΙ Ιιοοογθ : 

&1ςυβ ΰΐ ϋ&ρΙίδίη&Ιίβ ^Γ&Ιίαιη ΓβοίρβΓβΙ, 

Γρ&ΐΓ6ΐη β^Γθ^ϋβ Ιΐ0ΓΐαΙ)&1ΰΓ ιηοηίΐΐβ : 

Ββά \Β ΙοςοθηΐΡΐη ίηαιηοΐα ηαβηΐβ &υ(1ί6ΐ>&1. 

ΥβΓοιηΙ&ιηβα οαπι ΒυΙ^&ΐΌβ εοΓηραί886^ 

ρββϋβ, ηυΙΙυπιςαθ &άβ88β1 Γβπίθάίαιη ιη&ΐί, 

η 181 0θυ8 ΩβΓ6ΐ βυπίΕηί βχίΐϋ λνβΓβΟΓ, 

€ΙΐΓί8ΐί&ηβ ρηαο6ρ8 Γβιηίο» ρΓβοί &ηηυβηβ 

Ε^ηονίΙ Όθί νίΓΐυΙβπι ίηΒυρθπαΙ^ίΙβη), 

8ίΙ>ίοιυο ιηίΐϋ ρο8ΐαΐΑνϋ βρΪΒΟορυιη : 

& ςαο ΒαρβΓνβηίβηΙβ ιηίΗ&ΙυΓ πΐβ, 

θΐ Ι&ν&ΟΓυπι ΓβοίρΗ ίηοοΓΓυρϋοηίβ. 

01) ίθ Βα1^&Γίου8 βΙίβΓ&Ιαβ ρορυΐαδ 

ρηηοίρβιη δαυιη ιηοΙί(υ8 68ΐ οοοίάβΡβ : 

ββά βηίοα ΓΓβΙυ8 ν&ϋ(]ί8 ογοοιβ &ηηί8 

ΓβΙ)θΙΐ68 οοη86Γΐ& ρΗποθρβ ρυ^η& άοιηυϋ. 

Τααβ 01X1068 νοΓα ραπΙβΓ Ωάβ ίαιΙ^υϋ 

άίυιη 111)βαΐ68 Ι3&ρ1ί8ΐη& ΓβοβρβραηΙ. 

Ι^ΗοΓ ςυοαά ρΓβΓυϋ Τ1ιβο(1θΓ&, 

Γθ^η&Γυιη ^Ιοπα ΤΙιβοθοΓα. 

Βοηααηβ γθ8 ίβΙίοΙΙβΓ δβ 1ι&1)β5&η1 : 

Ββά ροΒίςυιιη 8ΐιιηΐΏ& 0688ίΙ ροΙβηΙίΑ ίη βΐίυιη, 

8υ8 άβςυε ρβπηίβοβΓί οοβρβΓαηΙ οιηηί&. 

Ρβουηί» οραπιςαθ Μίοϋ&βΙ 8θ6Γνο8 

1οϋ8, υΐ &ίυηΙ, ρΙ&αΒίήΒ βΐΓυοάβΙ)»!, 

οοτηίββαηβ, ροίληβ, ίηΙβΓ ρ8ΐροηβ8 ^ΓΦΟ&ηβ. 

Ιάβιη βΐίαιη ρΐ&ΐ&ηασι &ίΓΗΐ)Γβ βχ &υΓ0 ΓαοΙ&ιη 

άυοΒςαβ ^τγρίιοβ βΐ Ιβοηββ ίοΐίάβιη, 

αίςαβ αΐί&ιη ρΐυηηαβηι ναπαιη βυρρβίΐβοΐίΐθΐη 

ςο8β άί^αϋ&ΐί Γβςί» ΟΓΠ&πιβηΙο θγ&Ι, 

8ΐη]ΐ6 οοηΟ&νίΙ υΐ ρβουηί& ΩβΓβΙ. 

Ηβχ Μίοΐι&βΐ, ςυοηί&πι θχ ρΐΌρηο ^οθγθ 

ηοη 8αρρβΐ6ί>&1 γθ^ι 8υοοβ88θΓ Ιιφγθβ 

Ηοοα&ηπηιαι τβ^βτη ΒειβίΙίυτη οπβαΐ, 

βιςαβ ηυρϋί8 οοραΐλί Ευθοοίλΐη 

Ιηθ6Π8 ΟΙίαπι, βοηου1)ίη&Γη βυατη. 

Ρ&ΐΗα ΒβΒίΙϋ Μ«θ6άοηί& Γυϋ, 

υΜ 6χ οΒβευπΒ ηαΙαΒ βδΐ ρ&Ρ6ηϋΙ)υ8, 

ςυί ιηηηυ ρΓορπα β^Γυιη βχεοΐεϋαηΐ : 

νίΓ ΓοΓίίβ, άβχΙβΓ, νϊηΙ)ϋ8 ρΓίΒροΠβηΒ, 

Φΐ&ΐ6 Οοηάα, 1)6ηβ οοιη&Ιυβ, ΙΐΙ&ηάυΒ, 

6ΐ 1)οηο &ηίιηο βΐ ηαβηΐβ οοηθίαηΐί ρριεάϋηθ. 

Ηυίο πιαΙΙα ίηρβΗυιη ροπΙβηιΙβΓυηΙ 

βί^ηλ ]&ιη ίηάθ &Ιθ06Π8 υηρ^υίουΙίΒ, 

βχ ςοίΙ)υΒ «ΙιοθΐΏ ο&Γΐηίηθ ραυοα α^ίπαο^αιη. 

^ϋνο ΙβιηροΓβ Γ&άϋβ 8υ5 8θ1απΙ)υ8 

άοΓίηίβηΙΙ, αϋ ιηοΒ 6β(; ΓΠΒΐίοοΓυιη 1ί1)6Π8, 

&άνο1&η8 αςυίΐα (οαίΓυιη ρΓ0(]ί^!αιη !) 

ΐλΐη1)Γ&ιη βχρ&ηΒίβ αΙΪΒ ραοΓΟ ρΓ29ΐ)αί1. ΒΡΗΕ^ΜΠ ΟΗΒΟΝΟσΚΑΡΗΙ 

Α 104 Ε!< ττίτΓΐν -ζχ£ν εύηβή Μονών Ι0νος. 
Γυνή τις όντως εύγίνής έκ Βουλγάρων, 
"Ομαιμος ούι» του Μυνών άρχηγέτου, 
2ί70 "ΗχΟη δορυάλωτος •1ς Κωνσταντίνου, 
"Η γ* ένδιατρίβουσα τοις άναχτ^ροις, 
Βζπτ(<7μτΓΐ προ'σεισι τψ σιοτηρίψ. 
Το Χριστιανών ΙχΕιδαχΟεΤσα σέβας. 
Και γνώσιν Ισχε γραμμάτων Έλληνίων. 
247 ι Αίίτη λυΟεΤνα ηαραχλήσει συγγόνου 

Και τψδ* όφΟεΤσα. Χριστιανούς, ως δέον, 
Ύπηρχε θαυμάζουσα σεμνύνουσά τε, 
Καΐ τόνδε βαπτίσματος £νΟεον χάριν 
Ιπει^ε λαοεΤν ταΐς χαλαΤς συμβουλ(αις 
2480 Ό δ* ίν τέως δτεγχτος ούδ' εΓχων λ^οι<, 
ΈπεΙ δ' έπεισέορησε λοιμός Βουλγάροις. 
ϋ Ούχ ήν δι λύσις ούδΐ φυγή τής ν6βοι> • 

θεός δε λυτήρ ώπτο λοιμού παμφάγου, 
Ηροσσχών γυναιχός ταΐς λιταΤς χρ ιστίο νύμοχι. 
2485 "Εγνω θεού δύναμιν αμαχον τέως, 

Κα( ο\ σταλήναι ποιμενάρχην ήξίου • 
Παρ" ο^ σταλέντος χαι μυεΤται χατ* Ιτος, 
ΚαΙ λαμβάνει βάπτισμα τής άφ^αροτίας * 
Ου χάριν Ιθνος έχμανίν το Βουλγάρων 
2490 Άρχητέτην σφών άνελείν τ4νδ* ήξ(ο»ν • 
άλλα πεποιθώς σταυρική παντευχί^ 
Ήττησεν αυτούς συμπλαχιις χατά χράτος. 
Και τένδε πάντες εύσεβουσι τον τρ^ηον 
Βάπτισμα βεΤον προφρόνως δεδεγμένοι, 
2495 "Εως μίν 6πην έγχρατής αύταρχ(ας 
Ή θεοδωρώνυμος άνασσών χλέος 
Βυ εΤχε τα πράγματα ηί 'ΡωμαΙδι • 
^ ΈπεΙ δ' 6πεξ{στατο παίδι του χράτους, 

"Απαντα πεπλήρωτο της άχοσμίας, 
2300 Σωρούς Μιχαήλ χρημάτων χαΐ πραγμ^^χ^ν 
"Ολαις άμάζαις Ιχχενοΰντος άφΟ^νως 
Κώμοι^, μέθαις, χόλαξιν, Εργοις άτόκοις. 
Ός έχ χρυσού πλάτανο ν ευ ε^ργασμ4νΐ|ν 
Γρύπας τε διττούς χα^ λέοντας αυ τ6οο<»ς 
2505 ΕΓδη τε πλεΤστα παντοδαπών χοσμ{ι«>νά 

ε! ς χ6σμον, ε^ς ίχπληξιν ^ντα του χρατοος 
Χωνεί^Ε παρέδωχεν έξ έμπληξίας. 
*Αναξ Μιχαήλ ούχ έχων έξ όσφύος 
Κληροΰχον αρχής χαι διάδοχον χράτοος, 
2510 "Αναχτα Βασίλειον Αύσίνων στέφει, 
Συζβύξας αύτψ προς γάμου χοινων{βιν 
Αύτοΰ παλλαχήν "Ιγχερος Εύδοχ^« 
^ Χώρας δ* ό Βασίλειος έζέφυ πάλαι 

Μακεδονίας έξ άσημων πατέρων 
2515 Αύτουργί^ τε χρωμένων γεωργί^, 
Ισχυρός άνήρ, δβξιός, ρωμαλέος, 
Εύήλιξ, ηβών, εύωρόσιτος, δασύβριξ^ 
Ψυχήν αγαθός, τάς φρένας έ^^ίωμενος . 
^^ π(5λλ' έμνατο σύμβολα κραταρχίατν 
2520 ΕύΟυς άπ' αυτής παιδικής ηλικίας 

Άφ' ών βράχιστα σημανώ ^ιχο^ργί^:. 
θ*ρους βρεφικώς τψδ' 6π* άκτΐνα πάλαι 
'Γπνουντι, χα6ά γηπονων Ιθος τέχνοι, 
Έπικαταπτάς αετός Οαυμα ξένον 
2525 Σχιάν άνεις τιτέρυγας ίδρα τφ βρέφει• 106 

ΠκρΙ βρέγουζ Ιδκισ• μήτηρ Ιχτ* πως 
Τ6ν άκτ^ν βλέψασα μή χατ' ελπίδας 
Σχιάν σχεδιάζοντα τφ βρεφυλλίψ, 
Και τ^νδβ λ(θοις άπελαύνει μαχροθβν* 
2536 ΚαΙ τησδ' απούσης, 8ρνις ώς πριν κατέπτη 
Τελών το λειτούργημα παιδ{φ πάλιν, 
ΚαΙ πάλιν άπήλαυνεν ή γειναμένη, 
Και τουτ' έδρατο πολλάκις τής ημέρας. 
'ύς δ' έφηβων ήψατο τής ήλιχ(ας. 
2535 *Αγνώς τις ών ί'πασιν εσχάτως πένης 
Βαδ(σας ^χε πρ6ς π6λιν Κωνσταντίνου, 
'ύς Αν 6πάρξας των τίνος θής εύπορων, 
Ζωήν τα συνέχοντα χρώτο πρνσφύρως* 
Π6λιν δ' 6πεισδ^ς χατέβαρθεν εσπέρας 
2546 Διομήδους μάρτυρος έν ναοΰ πύλΐ[) 
"Ως τις πενιχρές ευτελής νεανίας. 
'Όναρ δ' ό μάρτυρ εμφανίζεται νύχτωρ 
Τ ι VI να8^ ύπνους των ^σω νεωκόρων, 
Καί οΐ τ6ν έκτλς έγκελεύβται τάχος, 
2545 ΕισαγαγβΤν ίνακτα τής πύλης ^σω. 
Ό δ' 6πεζελθών καί Βασίλειον μ^νον 
£6ρών 6πνουντα κατά λιτοΰ δαπέδου, 
Πύλην 6πήλθε του νεώ καΐ τόν δ6μον, 
Δ6ξας ^ναρ φάντασμα μάταιον πέλειν, 
2550 Και πάλιν εΤχβ τον νεωκύρον κλίνη* 
ΚαΙ πάλιν δψις ταύτα ο\ παρηγγύα• 
ΚαΙ πάλιν έξέδραμε της πύλης τάχος, 
ΚαΙ Βασίλειον ευρεν 6πνοΰντα μ^νον. 
Έπε2 δ^ τρις γένοιτο ταύτα κατ' δναρ, 
2552 ΚαΙ σύνεσις ήν ούδαμοΰ νεοκ6ρφ, 

Δηλοΐ το τρίτον εμφανώς μάρτυς λέγων, 
ΕΤναιτλν έκτδς κείμε/ον βασιλέα. 
"Ον είσαγαγών ώς δέον νεωκ(5ρος 
Φιλοφροσύνης και ξενίας ήξίου' 
3560 ΕΓΓτα συνιστά τύνδε τψ τών έν τέλει, 
ΚάκεΤνος ψκείωσεν ^κνακτι πάλιν. 
Ό δ' ίίψος έβράβευσε τής κραταρχίας. 
Καί τις μοναχών άρεταΤς εστεμμένος 
Μέλλοντα τ' ειδώς Πνεύματι θείψ λέγειν, 
2565 Κρήτη ν πατρίδα καΐ μονή ν κεκτημένος 
Έκεισε τφδε πρό κράτους άφιγμένφ 
ΏροεΤπεν άνά^ρησιν ευ κραταρχίας. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ £Τ ΙΒ'. 
Ο&Γος Μιχαήλ άνελών εύεργέτην 
ΚαΙ βασιλευτήν καΐ δύτην τ6ν του στέφους, 
2570 Αυτοκράτωρ μ$ν άρχος ώφθη τών δλων. 
'ΌΟεν συνιείς αίκί^ συνειδύτος 
Φύνου δυσαχθίς χα2 μιαιφύνον μύσος 
Έξιλεουν Ισπευδε Δεσπύτην δ'λων 
Άβυσσον υπάρχοντα τής ε6σπλαγχνίας, 
2575 "Βργοις ^ιλοίκτοις καΐ καλών εύποιίαις, 
Μεθ* ών, νεών κόίλλιστον, ευπρεπή ξένον 
Πολυτελές θέαμα τέρψιν όμμ^ων 
'Εν βασιλείοις καινίσας Ηρωταγγέλφ 
Νέον άποκέκληκε τονδ' έχκλησίαν* 
2580 Και πάλιν άλλον 'Ηλί? τφ θεσβίτ^, 
"Ον εξόχως ήν και τιμών καΐ σεμνύνων 
Βομπαΐς έορταΤς δαψιλώς ταΐς δι ίτους. 
Ούτος δΓ αύτου και στρατηγών καί στύλου 

Ρδτβοι.. 6β. 6ΧΙ.ΙΙΙ. 0Λ»ΑΗΒ8. 

Α Τυηο ΩΗο ϋιηοϋ ιηιιΙθΓ νβΙιβιηθηΙβΓ 
&ςυίΙ&ιη νίάβηβ ρΓβΙβΓ βχβρββί&ϋοαθπι 
υιηΙ>Γ(ΐιη ΙβιίβΠο ίηΓ&αΙί βυρρβάϋ&ηΐβαι ; 
Ι&ρίάυιηςυθ ]&οΙυ ρΓΟουΙ &1)ίςβΙ)&1 ανοιη. 
ΜαΐΓβ ΓβοβάβηΙθ, βιςυΠα τυρβυ» βιάνοΐ&ΐ, 
αίςυβ βαυπτ ρυοΓΟ ρΓ8Βΐ)6ΐ ηαίηίβίθπυιη. 
ΗυΓβυβ Ιι&ηο ιηαΙβΓ αύί^ίΐ; Ιάςυβ θφρβ 
ρθΓ νίβθβ ί11& άίθ ΓαοΙίΙ&Ιυιη Γυϋ. 

υΐ νθΓΟ β ρυβΠβ βΧ0688ίΐ Β&8ί1ίυ8, 

0ΕηηίΙ)α8 ί^ζηοΐυβ αίςαβ β£;θη1ί88ίΐΏυ8 
&ά Οοηβίληΐίηί υΓΐ>βίη ρβ(!θ8ΐβΓ νβηϋ, 
ηθΕορβ υΐ (λΗοαί (ϋνίΐί η&ναηβ ορβΓ&ιη 
νίΐ» α(!]υιη8η(& 8υ8ΐβη1&η(1β (ΐοοΙρβΓβΙ. 
Ει^ο ίη§;Γθ88α8 αΓΐ>6ΐιι (]οηΏίβΙ)&1 νββρβΓβ 
ίη ναΐνίβ ίβιηρϋ ιηαΓίγΗβ Οιοοαβάΐβ 
Ι> Ι&ηςυαιη β^Θΐηυβ νίΐίβςαθ &(1οΐ68θ6ηΙιιΙα8. 
Εη αυΐθΐη ιη&ΓίγΓ ββ οοηβρίοίβηάπιη οΙ)1α1!1 
αηί βχ ββάίΐυίβ ηοοία ρβΓ 8θπιηίπιη; ^υι)6η8 
Όΐ Γθ8(ία&α1βΡ βυιη ςυί ουΙ)&1)&1 Γοπβ 
Γθ^βιη, Γ6θ1υ8ί8 γα1νί8, ίηίΓοάυοβΓβΙ. 
Ε§[Γβ88υ8 ίΐΐθ βϋΐη Βαβίΐίυπ) 8θ1υιη 
ουόα Ιιυιηο άοπΏίβηΙβίΏ οίΓ6η(ϋ886ΐ, 
ιη Ιβηαρίαιη Γθ^Γβ88α8 άοααυιη 88 ΓβοβρίΙ, 
ναηαιη 8Θ 80ΐηηίυιη β8ΐίιη&η8 ν1(ϋ88θ; 
ίΐ&ςαβ ίη Ιβοίο ΓυΓ5υ8 8β οοΐΏρο8υ11. 
8β(1 βοοβ οΙ)1αΙ& 8ρ6θί68 ιη&ηά&Ιαιη ΓβρβϋΙ. 
Ιρ8θ οβΙβηΙβΓ ^αηυ& 86 ρΓοπρϋ, 
θ( Β&8ίΗαιη άοΓίηίθηΙθίη 8οΙυΐΏ ΓβρβΓϋ. 
Ουιηςαθ ]αιη (βΓΐίο 80ΐηηίυΐΏ 006υΓη88θ(, 
ηβςαβ Γβαα φάϋυυβ ρΓ0Γ8υ8 ίηίθΙΙί^ζβΓβΙ, 
ιη&ΓίγΓ &ά βχΐΓβωυιη αρβΓίβ άίχϋ 
^ βαιη, ςυί Γοη8 6υΙ)&1)&(| 688Θ Γβ^βιη. 
Ταηβ ΙηίΓοάυοΙυτη; υΐ ρ&Γ θγ&Ι, 8θάί1υα8 
1)1&η(1ί8 οΓβοϋθ ΓβοΓβ&νϋ βΐ Ιιοβρϋΐο : 
Ιαιη ουίά&ιη ορίίιη&ϋ οοιηηηβη^ανίΐ, 
ςυί ΓηΓ8υ8 ίΐΐυιη τβ^ϊ ΓλίηίΙίβΓβπι Γβάάίάϋ^ 
α ςυο Β&8ί1!α8 Γθ£;ίααι Ιιοηορβιη Γβΐυΐϋ. 
Οαίη &άβο ςπίά&πι νίΓίαΙβ Γυΐ£;βη8 ιηοηα6ΐιυ8, 
ΒρίηΙα άίνιηυ ΓυΙυΓΟΓοιη ρΓ8θ8θίαρ, 
ίη 6Γβ1& ραΐηα πιοη&8ΐθπυπι ίηεοίβηβ, 
ίΐΐαο νβηίθηϋ αηΐβ ίιηρθηυηι Β&8ί1ίο 
νβΓ&οϋθΓ ρΓβΒάίχίΙ Γ6§[6ΐη ΟΓβαΙυια ίη. 

ΒΑ8ΙΙ.Ιϋ8 ΜΑΟΕΟΟ ΑΝ. XII. 
Ηίο ΜίοΙι&θΙθπι ΘΓ^& 86 1)βηββουπι 
Γββηί<)αθά&1θΓθΐη ροβίςυαιη ίηΙβΓΓβοίΙ, 
8θ1υ8 ουηοΙ&Γυπι άοΐΏίηυ8 Γ6ΓυΐΏ βχβϋϋΐ. 
]) Ου&Γβ οοη8οΐ6ηϋ8Β 8ϋΐΏυ1ί8 οοπιραηο(α8 
άυιη 86θ1υ8 ο(6άί8 Γ6ρυ1&1 ίηΓαηάο, 
ρΙ&οαΓβ &ςςΓ688υ8 68ΐ οοπιιηαηβηι Οοιηίηαιη, 
ου^α8 6ΐ6πΐ6η1ίφ ηυΙ1υ8 68ΐ 1βΓΐΏίηυ8, 
1)οηί8 ορθπΙ)υ8 θΐ ΙλΓ^ίβηάο 6^6ηΐ8. 
Τυαι θΐίαπι ίβπιρίϋΐη ηονυιη ρυΙοΙιβΓπιηιιπι 
ιπίΓυπι ^Γαΐηπιςυβ οουΐίβ 8ρβ6ΐα6ϋ1υιη 
τβ^\ο ίη ρ&Ι&ϋο &η^θ1θΓαΐΏ ρΓΐηοίρί 
οοηάίάίΐ» Νοναιηςυβ &ρρ6ΐ1&νϋ 6θοΐ68ί&πι. 
ΗυΓ8υ8ςα6 Ι6ΐηρ1απι &11υά Εΐίδβ Τ1ΐ68ΐ)ί1φ, 
ςυβιη οοΐβύαΐ ρΓ»ο1ρυ6 ρβρ αηηί ουηυπι 
ροτηρί8, (11θ1)υ8 Γθ8ϋ8, ΙιοηοΓθ 1&α(ο. 
Ηίο ρβΓ 8υο8 (1υ668 ρβρςυβ βχθΓοίΙυιη 406 Ι 407 ΒΡΗΕ£ΙϋΙ ΟΗΚΟΝΟΟΕΑΡΗΙ 1 ρθΗθϋαΙ 1ΐ08ΐ68 Ι^ηβ ^Ι&άίο νίηουΐίβ, 
αΓ^ββςαβ ίΠοΓαιη βυο &(]]υηΙ)βΙ)&1 Γβ^ηο. 
Η)β Ιβιηρίί $ορ1ιί» &1)8ί(]θΐη οοοί(]αΕΐη 
^&Iη 1&1>0Γ&η1θΐΏ ΙβΕοροπθ ίη]υη& 
αΓίίβοαιη ΓβΓβοίΙ βΙβ^&οΙβΓ τΏΑπυ : 
ιηυΐΐίβςυβ &1ϋ$ Ιογπρ ιηοία (ϋΓυϋβ 
άβ1αΙ>η8 οοη^ρυΑίη 8αρρβ(ϋΙ&νίΙ ορβοα. 
^α(18β08 ςαοςυβ ιηυ11θ8 αά γθοΙ&πι βάβιη 
ρβΐΐθχίΐ, νίΐβ &ββη(!8Β &(!3υιη6ηϋ8 ρΓβΙ)ϋί8. 
Οαίη Ηθ88θ8 1ΐ8θΐ6ηυ8 θγγοπ (!6άίΙθ8 
&ά Γ6ΐί£;ίοη6ΐη 01ιη8ΐί οαΓ&νϋ Ιγ&Ιιθγθ. 
Ε^θ£;ία8 θίβηίαι ιηί88υ8 &ά 1ΐ08 6ρί8θορυ8 
8α&8ϋ οαηείίβ αΐ βά 61ΐΓΐ8ΐαηι &0€6(1βΓθηΙ, 
01)η8(Ι θν&η^1ίο& η&ΓΓ&η8 [ηίΓ&βα1&. 
Τυιη Ηο88ί ρο8(α1&1)ΒηΙ 8ί£;ηυιη οβπιβΓθ 
ςοοά η&ΓΓ&Ιβταιη Γθρυπ) Ωάβπι Γ&οβΓβΙ. 
Εγ^ο νβΓ^ί θνΑπ^βϋοΙ (Ιίνίηυιη Ιί^ραιη 
βρίβεορυβ ουίΏ ρΓ6θίΙ>η8 ία ί^βιη ιπίβϋ ; 
Ιιαηο αυίβιη νίβ Ο&ιηαι&Γϋΐη ηοη ΙβέϋνοΓΑΖ. 
Ουα Γ6 &1(03ί1ί Οοιηίηυιη 8υηΙ 86ου11 
Ηθ88ί, βΐ 1)&ρΙί8Γηί ιηυηυ8 8α86θρβΓυηΙ. 
Εχιο Ιθοηβπι (Ιΐίυηι Β&8ίΗυ8 
8αηΙα1)&Γβηί &1)8υΓάί8 οοη8ί1ϋ8 ο1>86ςυθη8 
ίηνί(ϋ ρπανίςαβ νΐη, ίη ου8ΐοάί&ιη ΐΓ&άίάίΙ. 
ΕΙ ςαίάθΐΏ οου1θ8 ΓοΓίβ &αιί88υΓυ8 θγ&Ι 
άίΐ60ΐθ8 01ίυ8 1.60 ιηΑη(!&Ιο ρ&1η8, 
ηί ραΙή&ΓοΙια οαο οοη80Γίρϋ8 ρ&ΐΓίΙ}υ8 
ρΓ6θίΙ)α8 ΓΓβ^ίβββηΙ ρ&Γ6η(ί8 βοηβίΐίυαι. 
δβά Ιαοαβη ί&ιη άίυ ίη νίηουΐίβ ιη&ηθ5&( 1•θθ. 
Εοοβ &υΐ6ΐΏ ρΓ8Βΐ)ϋο ρυΙ>Ηθθ οοηνίνίο 
ρ9ϋΙ&6α8 &νί8 Ιοςυ&χ θί ίιηίΐ&ΐηχ 
1.6οπί8 ίηΙβΓ 6ρυΙ&8 ηοιηβη ΟΦρίΙ 
ίη^οπιΊη&Γβ οοηνίνί8(ΐυ6 ΐϊλρΓθ88ίΙ 1&0Γ^ηι&8; 
ςαί αά ςβηυ& άοαιίηί Ο&^ϋ&ηΐβρ ρΓοηί 
Γβοοηοϋί&ΓυηΙ άβοίςυβ ΟΗυηα ρ&ΐρί, 
ςυί 1.6οηί (ϋ^οϋ&ΐβιη οαιη ^^ΓϋΙία Γβ(](ϋάίΙ. 
Ββχ αΠςυ&ηάο ν6η&α8 ίη οβΓναιη ίηοίάϋ 
θχία)ί& ΐΏ&($ηίΙυάίη6 0θΐ8ΐ8ςυ6 οοΓαίΙ)υ8. 
ςυβοα βίαΐίιη ίη$ίΐΓυοΙυ8 &Γΐηί8 ουΓ8α αρρβίϋ; 
^αιηςυβ οοοίβυτυΒ βραΐ βΙαΙο ^1α(ϋο, 
οαιη ίΠβ οοοίΓα ίΓΓυβηβ 1ΐ08ΐβΐΏ 00Γαϋ>υ8 
8υΙ)1&Ιυ[η ίη Ανίθ8 ϊοοοβ ίυ£;& &1)ηρυί(• 
δθά βηίηι οοιηββ ^αν6ηί8 ρΓΦν6Γΐ6η8 βαΓ8υ 
Γ6£;βαι ρΓβΒοίθΟ 1>&111ιβο ηβοί βηραίΐ ; 
ςυΙ 8αηβ 6§;Γβξ1αιη 8βΓν&ΙθΓί ρΓΦΐηίοαι 
οοηίαΐίΐι &1>8θί8Βθ οβρϋβ. ΡγοΙι ί^^υ8(ί^ί&^^ 1 

Ι.ΕΟ 8ΑΡΙΕΝ8 ΑΝ. XXV. 

Εχ8ΐίηθ1θ Βα8ί1ίθ, 8υ066880Γ 1ι»Γ68 

Α1ίυ8 Ιηιρβπί 1ι&1>6η&8 ΐΓ&ο1&η(1&8 ββρίΐ 
I^βο ιηυηά&ηβθ 8&ρίβη1ίβθ ηυ11ίυ8 ίη8θίυ8. 
({υ&(ΐΓί§[& (ΙοοίΓΐη&Γυιη &ρρπηιβ θχβΓθίΙυ8, 
αΓοαηα (]1νίπ&υάα ρΓβΒ8θΓΐίπι &γ16, 
ςα» Γι1 ίηο&πίΑΐίοαίΙ)υ8 6υΓ8υςυ6 8ί(1βΓαηι, 
ςυφςυβ ρθΓΐΙί8 ουηε1& ίαΐηρα ρ&οάίΐ. 

(39] ΡΓοΓβεΙο Γβί (ΙίνίηαΙοπδβ αΓίίςαβ &8ΐΓθ1θ£;ο- 
Γϋπι ¥8018810)® Γηαΐθ (]6(1ϋυ8 Γαϋ 1460; 6υ]υ8 γθϊ 
ί68ΐβΐΏ ηαθ νΙάβΓθ πιβιηίηί βοάίεβιη ρβΓ&οίίςυϋΐη 
!η8ί§;η6πι, β Βγζ&α1ίη& αυΐα υΐ ρυΐο ρΓοΓβοΙααι, ία 
<|ΐιο πιβηά&οίθ ρθΓα1οίθ8®^υθ &γ(18 ρΓ»06ρΙ« οορίο- Α Εχθρούς ύτπίρχβ κτιννύων, ιΓργων, ^Λέγ^ιν 

2585 Κ«( σφών πόλεις άρπαγμα τιθεΐς τψ χρ^ΐΜ 
Νχου Σοφίας τκ,αΐ δυτιχήν άψ{$α 
Κάμνουσαν ^δη τψ χρό^ψ τψ «αμφάγφ 
Έοροΐ9β χ&ρσί τεχνιτών εύμηχάνως* 
Ναοϊς τε πολλοίς γης χλ^νφ τεθραοαμένοις 

2590 Τήν δυνατήν σύναρσιν είσηξε νφίσιν* 
Πολλούς τ* έπεσπάσατο των Ίο\>δα{ων, 
Πρλςπίστιν όρθήν χρημχτων συνεργ(φ. 
Και •Ρώς ίΟνος πρ?ν κεχρχτημένον πλάνοι 
Χριαττψ προ7ε)θεΤν εύσεβώς δράσας ΙΥΑΙ* 

2595 Σταλείς γαρ αύτοίς άρχιΟύτης των «άνο 
Έπειθε πάντας τφ Χριττοΰ προσιένβι 
Εύαγγελίφ καΐ Χριοττ^ΰ τεραστ(οις. 
0\ δΐ προς αύτο^ κατιδεΧν {τουν τίρας 
ϋ Ιΐρός πίστιν ών (φασχε Χριαττου Οαυμάταιν* 

2600 Εύαγγέλων γουν πϋχτίδα 6»ίαν Α^γων 
Εύξαμένου τε και πυρός θέντος μέαον 
Άφλεκτος ώπτο τψ πυρ' τφ παμφάγω• 
01 δ' έκπλιγέντες προστίθΐνται Κυρ{φ 
Βατιτίνματος δώρημα προσδεδεγμένοι* 

2605 ΚαΙ παϊδα τον Λέοντα πεισθείς άτ^ποις 
Σανταβαρηνου βασκάνου συμβουλ(αις, 
Γίητος ίνδρος, φυλακ^ι καθ£ΐργνύει 
Και τάχ, Λν άπέσβεστο λύχνους 6μμάχ€ι>ν 
Ό φ(λτατος παις προς φυτοσπορου Λέων, 

2610 ΒΙ μή πατριάρχης τε καΐ γερουσία 

ΛιταΤς άττεΤρξαν σκέμματας τόν πατέρα- 
Έμφρουρος ήν δ'μως δΐ μακρόν τον χρ^νον* 
Δ)5μψ δΐ κοινής ήγμένης πανδαισίας 
Πτηνών μιμηλόν ψιττακδς, ζώον λάλον, 
ϋ 2615 Λέον, Λέον, κέκρχγε συγχνώς έν π^τφ, 

ΚαΙ συσσίτους δείκν^σι πλήρεις δακρύαιν* 
ΚαΙ προσπεσ(5ντες λιπαρώς τψ δεσπ^ΤΑ 
'Εξιλεοΰνται τψ πατρί τον υΐέα• 
Και σπένδεταί οΐ και πάλιν νέμει κράτος, 

2620 θηρών έλάφψ βασιλεύς έντυγχάνει 
'ΓπερφυεΤ τε καΐ λίαν κερασφ^ρώ, 
Έφ' δν ξιφήρης κατέτεινε τον δρ6μον 
ΚαΙ φθάς έπηρ3 τδ ξίφος πληξαι θέλων, 
Ό δ' άνθυποφθας τοις κέρασι σφαγέα 

2625 Άρας άττήει κατά δύσβατων τ6πων• 

Καί τις προλαβών έξομαρτούντων νέ«•ν 
Ζώνην τεμών σέσωκε τον βασιλέα. 
*Ός σώστρα καλά τψ σεσωχ((τι νέ짫 
Τομήν κεφαλής* φευ δίκης τ^ς άΙΙκοι» { 

β ΛΕ12Ν Ο ΣΟΦΟΣ ΕΤ. ΚΒ'. 

2630 Βασιλείου δΐ τον βίον λελοιπ<$τος 
Διάδοχος παις άναδείκνυται κράτους 
Λέων σοφίας κοσμικής πάσης ίδρις. 
Της τετρακτύος τών σοφών μαθημβτηαν 
θαι μαντικής αύτης άπο(5ρι)του πλέον 

2630 Της δι' έπψδών χαΐ δρ<ίμου τών άστέρ^ο^ 

Μύσταις διδούσης τήν πρ^γνωσιν τδ>ν 6'λ«β« β 

81881016 ΐΓ&άΗΠίΟΓ. Εχ 60 ηίοίΓυΠΙ ΟΟ(1|θ0 Ιν 

πίθοία (Γί& ^υ1^Αηί Ι^οάίοθη8ΐ8 ηυρβΓ β^υ βιϋ< 
Νοία ςαοςυβ βυηί οΓαοαΙκ, ςυοβ Ι^βοαιβ ίιηρ. ηοπ» 

ρΓβΒ 86 ΓβΓϋΠΐ. 109 0Α8ΑΕΒ8. ίΙΟ Τ^ίλλβ μίν οδτος β5«•βήζ ήν, 6ρθ6φρων, Α 

Κοινών τε διο(χν^ιν ήγβν ώί δέον 
Τβτραγαμίί^ δ* ώμιιληχώς συζύγων 

2640 Και πρ&ς ν($μων χώλυμα μή φέρειν λέγων 
Κυδοιμ^ν έντίβη^ι προστάτβις νόμων 
Καί ποιμενάρχην ένστάτην δεδειγμένον 
Πο^μνης έλαύνε καταγαγών του θρόνου. 
ΙΙρώτην $1 τιμών συζύγων βασιλίδα 

2645 Τήν μαχαριστήν Θεοφανώ τήν πάνυ 

Άγχιστα ναοΰ κηρύκων αποστόλων (40) 
Νιων άνιστ^ τ^δε των έξαισίων, 
Έν φ σορόν τίθησιν αύτηζ λειψάνων. 
Καΐ πάλιν ^λλον καινίσας θείον δόμον 

2650 Χρίστου οάλιν ζωφ γε Ααζάρφ φ(λφ 
Έν τψδ' έθησαύρισε κ&χε(νου 6έμας, 
Κάί Μαγδαληνής Μαρίας της όλβ(ας. ^ 

Πρ6ς τοΐσδ' άνιστ^ χαΐ μονήν ΚωνσταντΙνφ 
Έν ταΐς νοσσιαΤς τψ Παφλαγύνι γένος 

2655 Και θηλυδρί^, πλην δ* δ'μως πεφιλμένψ, 
"Ον άποχείρας πρώτον ε?ς ρακενδύτην 
Αύγοις προαχθείς Βαμωνα τοις βασκάνοις* 
Εΐτ' έκδύσας άμφια τα μονοτρύπων 
"Αξια, τιμ$ του παρακοιμωμένου, 

2660 '9 **^ μονήν ^γ«ιρ» τήν είρημένην. 
Τ6ν δ* Ιν νεφ μάρτυρος $ντα Μωκ{ου, 
Έστώτα δ* άγχοΰ κιγκλ(δος θε(ου δύμοΰ, 
Αορυφορίας βασιλικής ήγμένης 
Κατά κάρας Ιπληξεν άνήρ τις βάκτρφ- 

2665 ΚαΙ τάχ' &ν αυτήν συνέτριψεν εσχάτως, 
ΕΙ μή προσα^&ι^άξαν γε βάχτρον λυχν(^ 
Τό πλείστον άφ^ίρητο βιαίας ρύμης• 
"Ο συμβάν είργάσατο θροΰν τοις έν τέλει• ^ 

ΠροτΙγορος δΐ χάν μονοτρύποις μέγας 

2670 Μάρχος παρών Ιφησε τψ στεφηφύρφ* 
Ό συνυφήνας τφ μεγάλψ Σαββάτφ 
Μέλος τετραφδιον εύφυεστάτως, 
'Βκ του παρόντος ές νέωτ' άραρότως, 
Αέχατον άρξων, βασιλεΰ, ί'σΟι χρόνο ν 

2675 Και σύνδρομον γένοιτο τούργον τψ λόγψ. 
ΑΑΕΕΑΝΔΡΟΣ Ο ΑΔΕΑΦΟΣ ΑΓΤΟΓ ΜΗΝ. 1Γ. 

Αέοντος αρχήν και βίον λελοιπόντος, 

'Ομαιμος Αλέξανδρος εσχε τό κράτος, 

Άνήρ ασελγής, έχδεδ{ΐ[ΐτη μένος, 

*Αθυρμ* ερώτων, ακολασίας φίλος, 
2680 Κώμοις, μέθαις χαίρουσα χοιρώδης φύσις, 

*Ρέχτης χρυφ(ων Αφροδίτης όργ{ω¥, 

Φαύλοις, άγύρταις, άνδράσιν ευτράπελοι ς Ο 

Τριωβολιμαίοις τε χειρίζωγ κράτος* 

"Οστις κατωρχήσατο της κραταρχίας 
2685 Ώς συγγόνου πρό^(5ησις Ιν γ* Ιτος μόνον, 

Μήνας δεκατρείς δυστυχεστάτους φέρων• 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΓΙΟΣ ΑΕΟΝΤΟΣ Ο ΒΟΡΦΓ- 
ΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ ΣΓΝ Τ^ ΠΕΝΘΕΡ^ ΑϊΤΟΓ 
ΡΩΜΑΝ9 Τ9 ΑΑΚΑΠΗΝ9. ΟΜΟΓ ΕΤ. Κ^. 

Τούτου καταστρέψαντος α^ςχρώς τδν βίον 

(40) 1.οοαΙίοηβιη ηηηίίίϋ αροϋοΐια^ ςαο εβί ίη 
β(1ιϋοηθ Εα86ΐ)η Μβηάίοηαίβηβί, ρ. 70, ΓθρΓβ^θο- 
άίΐ υ( ίηοΓβάί^ίΙβιη, &53ίοίθη(1&ιηςΌθ ^α(1^ο&ν^^, ίο 
βαίβ &ηίιη&άνθΓ8ίοη11)ΐιβ άοοίοβ ςαΐά«ιη υΙγ ΙΙαΙοβ. Ηίο οβΙβΓοςοίη ρίηβ βΐ οΓΐΙιοάοχαβ 
Γ6ΐη (11η§;βΐ9α1 β9(ΐαο 3αΓβ ρυ51ίο&ΐΏ ; 
86(1 Ι&πίθη ςυκΓϋβ οβΐ6ΐ)Γ&Ιί8 ηυρ1ϋ8. 
ηβε Ιβ^υιη Ιιοιβ ίη ραΓίθ ΓΓβοαιη ρΑ(1βη8, 
(αιηυΐΐα ρβΓΐυΓΐ)&νίΙ ουβίοάοβ ^υΓ^8 ; 
βΐ ραΙηαΓοΙι&αι αάνθΓβαηΙβιη 8ίΙ>ί 
£;γθ^6 ρΐΌβυΙ ρβρυΗΐ άβίΓ&οΙαιη ίΙίΓοηο. 
Τυιη υΐ 8υ&ιη ρήιη&αι ^οη^α^βIη Γ6£;ίη&ιη 
ΤΙίθορΙιαηοηθίΏ ιηοΚα&ιη Ιιοαογ&γθΙ, 
ά6ΐπΙ>Γ0 ρΐΌχίΐΏ&ιη &ρο8ΐοΙθΓυιη 
οάβΓΟ Ιιαίο βιβίΓυχϋ ίη^θη1ί8 ιηο1ΐ8 
11)Ιςο6 Γθ1ίςαί&8 β^α9 ίη &Γθβ ρο8υίΙ. 
Ηοηυβςυβ «Ιί&πι ίη8ί&αΡΑη8 β&ΟΓ&ιη (βάθπι. 
&1Ώ100 0!ιη8ϋ Γβάίνίνο 1•&ζ&ρο, 
ί1)ίάθΐη οορραβ θ^υ8 οΐ&υβίΐ Ιοουΐο, 
ηββ ηοη ϋβ&Ι» Μ&βά&ΐβη® ΜαπΦ• 
Οφηούίυιη ίηβαροΓ βίραχίΐ 0οη8ΐ&η1ίηο 
Ρ&ρΐιία^οηί ίη βο Ιοοο ςυΐ Νίάυβ άίοϋαρ, 
Ιυρρί υΙγο, 86(1 Ιαηίθη άίΐθβίο 8ίΙ)ί ; 
ςαβπι οοαια ^οη8α^α88ίι β88θ ιηοη&ο!ιυπι 
νβΓΜβ ίη8ΐίηο1υ8 8αιηοη(Β ίηνίάθηϋβ : 
ρο8ΐ6& (!βΐΓ&οΙ& οαοηαβίι&ΐί ν68ΐ6 
ευ1)!ουΙ&Γϋ ΙιοηοΓΟ οοηάθοοΓ&?ί1 
ίΐΐυιη ουί ιηοη&βΙβΓΪαιη, υ1 (Ιίχί, 8ΐΓαχ6Γ&1. 
Ειίη ίηρβΓ&ΙοΓθοι ίη Ιβπιρίο ιηαΓΐ7Γί8 
Μοοϋ νβΓβαηΙθίη, άυιη τβ^ΐί ΒαΙβΙΙίΙββ 
0&η06ΐ1ί8 ρΓορίηςυ&Γβηί άίνΐη® άοαιυβ, 
ηθ8θίο ςαί8 ΓυβΙθ ρ6Γου88ίΙ ίη οαρίΐο; 
ςυοά ςυίόβαι ίΐΐί ρΓ0Γ8υ3 οοηΓΓ6§;ί886ΐ, 
ηί8ί ρβηάβηΐί Ιγοίιηο ί11ΐ8υ8 Γυ$1ί8 
ιηυΐίαιη άβ νί ΙβΙΙι&Ιί ρβΓάίάίβββΙ. 
ΑΙςυβ ίά ρΓ006Γ68 ναΐάβ 1υΓΐ)8νϋ Γαείηα8. 
Ρ&(ίάίοα8 αυΐθΐη βΐ οίαραβ ίηΐβρ ιηυη&ο!ιθ8 
Μ&Γοη8, ςυί ραηχϋ ο&Γπαβη ΙβίΓαοάίαπι 
δ&1)1)&11 ηα&κοί ρ6Γν6ηα8ΐο πιβίΓο, 

ΓΟΓίθ ίΙ)ί ρΓ8β86η8 Γβ^θΟΙ 810 68ΐ &£Γ&Ιυ8 : 

ΤθΐηροΓβ θχ Ιιοο οβΓίυιη Ιβ 688β νο)ο. 
άβοβιη αάΐιυο αηηο8 Γογθ Γβ^ηαΙυΓυπι : 
ίυϋςυβ νβΓΐ)ί8 Γβ&ρ86 Θν6η1υ8 οοη8οηυ8. 
ΑΙ.ΕΧΑΝΟΕΕ Ι.Ε0ΝΙ8 ΡΕΑΤΕΚ ΜΕΝ8. XIII. 

Ιιθοηβ ά68θΡ6ηΐ6 βυπι νίΙ& ίπαρβΓίαχη, 
Γγ&Ιθγ οΙ)Ιιηυϋ 806ρΐΓυιη ΑΐβχαηάβΓ, 
νίρ ίπ)ροάίου8 ρθΓ^ϋΙβςυβ αιοηΙ>ο8, 
8βΓνυ8 ΙίΜάίηυιη, ίηοοηϋηβηΐί» άβάί1α8, 
οοαιβ888ίθΓ, 6ΐ)Π08υ8, ίη^βηίυπ) 1)Γα1υαι, 
&1ςυθ &Γ6&ηοΓυοι νβη6η8 οπ^ΐοΓαιη &88θθΙ&. 
ΙιηρΓθ1>ΐ8 Ιιίβ 8οαΓΓί8 οίΓοαααΓοΓ&ηβίβ 
νί1ίΙ)α8ςυ6 γθπι ^βΓ&ηάαπι ΐΓ&(]6ΐ)α1 ραύΐίο&αι. . 
Οϋί ροΒίςααπι ίη ίιηρθΗο ()βΙ)&οο1)&(α8-68ΐ 
&ηηο, αΐ ΓγαΙθρ ρΓφάίχβΓ&Ι, Ιι&υά ρΐυβ ηηο, 
ιη6η86 ιηί86Γβ ίηίβηϋ ΙθΚίο (Ιβοίιηο. 
α0Ν8ΤΑΝΤΙΝϋ8 Ι.Ε0ΝΙ8 ΡΒΑΤΕΕ ΡΟΕΡΗΥΚΟ- 

ΟΕΝΙΤϋδ ΟϋΜ 80ϋΕΚΟ δϋΟ ΗΟΜΑΝΟ Ι^ΑΟΑ- 

ΡΕΝΟ ΑΝΝ. XXVI. 

ΙΙΜ ΑΙθχ&ηάθΓ ΙυπρϋβΓ νϋ&πι 6ΐ&υ8ίΙ, 

8βά βοοο 1ίΙ)Ι κήρυξ απόστολος ηίΐηΙίιΐΒ αρο$ΙοΙηί 
&ρυ(1 ΒρΙίΓΟθΐηίυα). Οώ&γθ 8ίο Γ68ρ8θ 1β(<θΓ&( οΐίπι 
ίηΙβΓρρββ ΑΓαιβηία8 βΐί&ιη &ραά Εα86ΐ)1υΐΏ. Αϋ ΒΡΗΑ^Βΐηΐ μ:γ(• ΝΟΟΕΑΡΗΙ 142 ΟοηθΙ&ηίίηπθ ρυΓρυπΒ ^βηηβη ρηιηυχη 
Ιιθοηίβ βΐίυβ Ισιρβηυιη οΜίηυίΙ, 
«ΐΑΐβΐΏ ρΓΟΓβυβ (βηβΓ&ιη 3(]Ιιυο άβ^βηβ. 
Οαπλ 18 ουιη πι&Ιγθ Γβί ρΓββίόβΓβΙ ρυΚ)1ίο«, 
Ηοοα&ηυβ ςαίόαιη Ιι&οβρβηυβ ρΑΐηα, 
άαν θχβΓοίΙυυιη πιαηβΓβ (ΐΓπη^&πυβ, 
ίβίβίΐϋ ραθΓΟ Γθ^η&ΙΟΓί Οόβοα. 
Μοχ &ά Γβ^ηί 8θοίθ(&1βπι &(1ιηί88υ8 ΓαιΙ 
οοη βίηθ ^ανί ^υ^θ^α^&^<)ο ρ&οίοςυβ ίηϋο 
ίοΓβ αΐ οοηΓβ(ζηΕΓ6ΐ οαιη Γβ^β ραβΓΟ, 
ίκηρβπίςυβ βΐ ρυβή βίιηυΐ ίυΐβίαιη ^6γθγ61, 
Αίςοθ Ιιυίο ίηεοίαιηβχη ββΓν&ΓβΙ ροίβηίΑίαιη 
οο]υ8 Γ6&ρββ ΙιβΒΓβάθΐη ρ&ΙβΓ ΓθΟβΓ&(• 
8β(1 ηοη 8θΓν&νίΙ ΐΑΟ&ρβηυβ ΓοθάβΓΑ : 
ςοίο 8(160 ΑΗθ8 1γ68 άβ8ί^η&νϋ ΟββαΓββ ; 
8ίΙ)ίςυθ νίηάίο&νΗ ρυΜίο&Γυιη ΓβΓαιη 
ουΓ&ΐΏ υηίν6Γ8&πι ΙιηρβΓϋςυβ Γβ^ίοαβη. 
ΙηΙβΓϊιη Ι&ααβη Οοη8ΐΑηΗηυ8 ςαοςηβ 
ουιη 8606 6^α8ςυ6 Ηύβπβ ίιηρ6Γ&1)&1. 
Αίςυβ ίΐΑ Ιβαιρυβ 1&ρ8αΕη β8ΐ άίυϋηυιη ; 
ηίιηίΓυιη νίςίηϋ βΐ 86χ ΟυχβΓυηΙ αηηί• 

ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝϋδ 80Ι.υδ ΑΝ XV. 

Τυηο άβιηαιη 60ΐηρΓβΙΐ6η808 0οο8ΐ&η1ίηα8 
ϋ&υΐο ΒΓϋβοιο ί(]οοβοςυ6 ΙβοηροΓβ 
ρ&ΐΓβιη ευπ) Ω1ϋ8 ι*€^ί1)υ8 ίηβίΐΐνίβ 
(ΙοτηΙηίο 6χυϋ Βοΐυβςαβ ίιηρεΓίυπι Ιβηυϋ. 
ΙΙίιίο ρίυβ 6Γ&1 βΐ θΓΐΙ)θ(!οχο αοίπιο, 
6ΐ ηίΐιίΐ ίη Εοοίββί» ίη8ΐϋυ1ί8 ίηηον&ηβ, 
ίιηο Ιιυίο (ΙϋβοΙβ οβυ ηι&ΐπ οΙ)βάί6η8, 
6ΐ άίνίηοΓυιη (Ιο^πιβΙοπι άβΓβηβΟΓ, 
6ΐ ]υπ8 οΙ)8θΓνααΙίαιη ίη ρπιηί8 βχί^βηβ. 
Ιίΐβιη άοείηοίβ ρΓ»άίΙυ8 βαρίβηΐίΐϊυβ 
ρΓοΓαηίβςυβ 1ί11θΓί8 οχίπιίβ ίο8ΐΓυ6(υ8, 
Ιι&Γϋΐη ςαοςυβ £;β68ίΙ 86ΐηρβΓ ρ&ίΓΟβίηίααι, 
(ΐυΙΙ)υ8 ΐΓ&ά6η(1ί8 ηα&^ΙβίΓΟδ ρΓΦρθ8υί(. 
Τβιηβη ίηάί^ηβθ ίααρβπο άοΐεβ ίηβΓ^αΙ : 
η&ιη(|υ6 ΓβΓηρυύΗβαιη βοεοΓάίΙβΓ Γ6^βΙ>&1, 
ηίιηί8ίΜ«0ί3ΐ)δΐΙϋΓ άβΐίηςυβηΐώϋβ 
ροβηίβςαθ βΓβΙ δυπιβοάΐβ 1η6Χ0Γ&Ι)ί1ί8. 
Ιάβιη ιηα^ίθίΓ&Ιυθ δβηβίοποβςυβ ^Γ&άαβ 
ρΓ8βΓβΓυΓα8πυβ βί φ4ϋ(&Γ68 0Γ()ίηββ 
νίπδ ΐΓα(1θ()&( ρΓΟΓβυβ Ιι&αά ίάοηβίδ, 
ίηάίςηίβ οααηίςαθ νϋίο 1&])0Γ&ηΙί1)ϋ8, 
οΐΏοίβι ουηοίβι αυπο νβη&Ηα 6χΙ)ίΙ)θη8. 
Ηίο ουιη Βοτηβαο άυιη Γβ(;η&ΓθΙ &ά1ιυο, 
ίιη&Ι^ο εΐΐΓίδΙί Οοιηίηί Ιιαυά ιηαου Γ&οί& 
ιηίΓΟ αΓίίΟοίο ίη αιαηΐϋί ρίοΐα 
Εάβ88& υΓΐ[)6 ΒγζαηΙίυσι (Γ&οβΙ&Ια ΓυίΙ. 
Βθ88!ου8 βΐί&π) ρΙυΓίιηυβ βχβΓοίΙυδ 
ςυίη(!6θίΓη ιηίϋβ η&νβδ οηβΓαπ&δ, 
υΐ Γ&ΙΧ1& 68ΐ, (Ιαοβηβ, ουαοΐαςϋβ (Ιβροραΐαηβ 
&1> υΓίϊβπι Γ6(ζΙιιιη (ϋπεχϋ ουρδυπι. 
$6(1 βηίηα ρΓορβ ηηίν6Γ8ΐΐ8 αυχίΐίο Ώβ\ 
νίΓ^η6 ςηοίϊυθ ηααΐΓβ ΓβΓβηΙβ ορβπι 
Ηοιη&ηβθ οΐ&ββίβ ίιηρ6ΐυ (Ιοίβΐυβ Γυϋ. 

ΚΟΜΑΝϋβ αΟΝθΤΑΝΤΙΝϋβ ΡΙΙΙϋδ ΑΝ III. «Λ χίη ΡορρΙιγΓΟ^βηϋο νϋα ΓυηοΙο 
ιηαηιιβ Ωΐίυβ ίπ]ρ6Γ&1θΓ βχβϋΐίΐ, ^^ Κωνσταντίνος βλάττημα πρώτος ιτορφύρβκ 

Αέοντος υ\^ς παραλαμβάνει χράτος 

2690 Νέος κομιδή τυγχάνων ήλικίαν. 

Συν μητρί διέποντι τφδβ το χράτος 
Έπιγυβ^ς 'Ρωμανός έχ Ααχάπης 
Πέλων ατολάρχης δρουγγάριος ά{(«ν, 
Άπεοττάτησι του νέου βτεφηφ^ρου • 

2605 "Ορχοις φριχαλέοις δΐ συνΟήχαις 6* ^μΛ 
ΕΙς βασιλείας προσδεχθεις χοινωνίαν, 
'ϋς συνανάσσΐ[^ τφ νέψ στεφτ,γ6ρφ, 
Καΐ χηδεμών { του νέου κα^ του χράιους, 
ΚαΙ τφΙε τηρήαει χραταρχ(αν 

2700 'Ος χλήρον βντως ηαηρ6%ζ>» δεδκγμένφ * 
Ου πάντ' Ιφυλάξατο των συγχιιμένων, 
Άλλ' υΐέας τρεΤς εΙς βασιλέας στέφει, 
Αύτφ άπεχλήρωσε χοινών πραγμάτων 
^ Φροντίδα πασαν χαΐ διοίκησιν κράτους. 

2705 Τέως δΙ συνίθ^νε και Κωνσταντίνος 

Τφ πρεσβύττ^ κα{ τοΤς νεωτέροις κράτος, 
Κα^ μάκρος έξήνυστο τφ μέσφ χρόνος 
Πρ^ς εΓκοσιν &ξ παρα|&|3υέντών χρόνων. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΣ ΕΤ. ΙΕ*. 

ΚαΙ τηνικαΰτα συλλαβών Κωνσταντίνος 

2710 'ί2ς νουνεχώς τε και λ(αν έπηβόλως 

Φίτυν τε παΐδας ίνακτας παρεγγράφονς 
ΚαθεΤλεν άρχης καΐ μοναρχεϊ του κρ4(του(. 
Ύπηρχε δ' ούτος ευσεβής τις, 6ρ^6ψρω'^ 
ΜηδΙν νεο^μών των έθών Εκκλησίας, 

2715 ΕΓκων δΐ ταύτ^ι καΟλ μητρι φιλτάτη, 
Τπερμαχών τε δογμάτων των ένΟέων, 
^ Και πάντα ποιων προς φυλακήν των ν^μ«βν 

Έν έν μεθέξει καΐ σοφών μαθημάτων 
ΙΙαιδεύσεώς τε της θύραθεν εΙς άκρον • 

2720 Ών καί προμηθεύς ώιττο συνεΐναι βίφ, 
Της σφών επιστήμης γ ε τάξας τεχνίτας • 
Πλην εΤχεν αττα μή προσήκοντα κράτΐι. 
Αύταρχίαν γαρ μαλακώς ήν Ιθύνων • 
'12ρατο καΐ δύσοργος ήμαρτηκ6σιν, 

2725 ΙΙρός δ' ου κολαστής απαραίτητες σφι^ιν 
Άρχαιρεσιάζων δΐ βουλάς τ' έκφέρων,^ 
Άρχαϊς τε κοιναΤς και στρατηγίαις £»λ«|φ 
Άνδρας έφίστι μηδαμώς πεφυκύτβς 
Αναξίους δΐ και μοχθηρούς εισάπβν 

2730 Αρχάς άπάσας χρημάτων δρών ώνΙ^ς, 
Τούτου *Ρωμ2νψ συνανάσσοντος χάτ% 
Β Είκών άχειρίτευκτος Χρίστου δεσπ^<» 

Έν χειρομάκτρψ διαγραφεϊσα ξένως 
Έξ Έδέσης ήνεκτο πρ6ς Βυζαντιδβ • 

2735 ΚαΙ 'Ρωσιχάς τις μυριάριθμος στάλος 

Φέρων αριθμόν όλχάδων προς τοΤς ^έχαι 
"Ως φασι, πεντεχιλιοστύας 6'λας 
Αεηλατήσων κατέπλευσε πρ6ς π4λιν • 
Σχεδόν δ' ά'πας εφθαρτο τψ θεοΰ σ^ένει 

2740 Καί μητρανάνδρου Παρθένου συμμαχία 
Προς άντιπρώρου 'Ρωμαΐκου του στόλου. 

ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΓΙΟΣ ΑΓΤΟΓ ΕΤ. Π. 

Του πορφυρανθοΰς δ' άπολιπύντος βίο ν 
Ό παΤς 'Ρωμαν^ς άναδείχνυται χρά'ζωρ^ 113 

ΟΐΓβρ σονήιτΛ ηρ^ζ γάμοο κοινωνίαν 
2745 Θεοφανώ τις έκ χβμερπους του γένους, 
"Η τάνδρΐ τίκτει παΤδας δ^(5ενας δυο, 
Τ6ν Βασίλειον, ιτρ6ς δΐ τόν ΚωνσταντΤνον, 
Ο^ς βασιλική τβινί^ στέφει φ(τυς• 
Άνήρ τρυφηλές, έκδεδιΐ[ΐτη μένος, 
2750 Μέθαις τε κώμοις προστετηκώς εξόχως, 
Φιληδον{αις, άφροδισ(οις, πότοις, 
Άνδράσι λοιμοΤς συνδιάγων καΐ φθόροις. 
Κοινών δΐ διοίκησιν ήν έγχειρίσας 
Ιωσήφ τινι τήν έπίκλησιν Βρίγγ^ 
2755 Πραιποσιτφ τε και παρακί^ιμωμένψ• 

Όμως στρατηγοΤς άνδρικοϊς κεχρημένος 
Στόλφ τε βαρεΤ κατ' έχθρων αντιπάλων, 
Νίκας κατώρθου τους εναντίους τρέπων 
Φωκαν Νικηφ6ρον γαρ άνδρα γεννάδαν 
2760 Συν συγγ^νψ Αέοντι στρατηγοίκ ίχω^» 
Α\ρεΤ δι* αυτών 6πεναντίων πόλεις, 
ΚαΙ θράσος έχθρων ύποκλίνει τψ κράτει, 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ ΕΤ. ζ'. 
Τούτου καταττρέψαντος αίσχρώς τον βίον, 
Και κράτος υΙοΤς γαμέτη λελοιπ^τος, 
2765 Φωκάς Νικηφόρος τις άποστάς κράτους 
*Ανηγορεύ6η βασιλεύς αυτοκράτωρ 
Παρά στρατηγών της Έω και ταγμάτων. 
Ούτος στρ'ατεύσας κατά Σύρων Κιλίκων 
Πολλάς πόλεις σφών εΤλε της μάχης νόμφ, 
2770 "Αδαναν, 'Ρωσόν, τεΤχος Άναζαρβέων, 

Πρ^ς ταΤσδε Ταρσον και Μόψου τήν έστίαν, 
*Ων και πύλας ίγαγε προς Βυζαντίδα 
Έχουσας εΰ τέχνης τε και ποικιλίας• 
Και θείον τύπωμα Χριστού του Δεσπότου 
2775 Ε6ρών κεράμφ προστυπωθΐν άτέχνως 
Έξ 'ίεραπόλεως αστεος Σύρων, 
Και βόστρυχο ν γ' α*1ματι συμπεφυρμένον 
Έκ προδρομικής κάρας άνειλημμένον. 
Άνακομίζει πρδς πόλιν βασιλίδα. 
2780 Και φρούρια πλείστα δΐ τών εναντίων 
Κράτει καθυπέταξε της 'Ρωμαίδος. 
Κκ\ ταΰτα μεν κάλλιστα κατορθωμάτων. 
Ηλήν τοΰδε λαμπρόν έπισκιάζον εΤχέτι• 
"Ηττητο χρημάτων τε και χρυσαργύρου, 
2785 Κάντευθεν εΙς 5 μή δέον παρακλίνας 

Λασμοΐς τε καινοΐς κατατρύχων καΐ φόροις 
'Γπήκοον παν ταϊν χεροΤν τών πρακτόρων, 
Ώφθη μισητ&ς πάσι και τοις έν τέλε.ι* 
ΚαΙ μάλλον οΤς Ιθιμα της Εκκλησίας 
2790 *Ανατρέπειν έσπευδε και κακώς λύειν, 
Ψήφον προς αύτον έλκύων επισκόπων* 
ΚαΙ τφ ταμείφ ποιμένος τεθνηκότος 
Τα πτωχικά πράγματα της Εκκλησίας 
Συνεισφέρειν δεΤν Οεστιίσας παρανόμως. 
2795 Ούχ ήττον έξέμηνε πάντας πρίς μΤσος 
Τλ κατ' εκείνου τεΤχος υπερηρμένον, 
Ό κυκλόθεν τέτευχε τοΤς άνακτόροις, 
Ύψιτενές τ' δν και περίδρ(>μον λίαν. 
Κα2 δόγμα δ* εισήνεγκεν ο{>τος έν μέσφ 
2800 θεσπίζον ώς δεΐν στρατί ώτας εξίσου 

Μάρτυσι τιμ^ν καΐ γεραίρειν τοΤς ϋμνοις 0Α8Α11ΒΘ. 414 

Α οαί ιη&ίηιηοηϋ ]υΓθ οοηίυηβ1& βΡ&Ι 
Τ1ΐ6ορΙ)αηο ρΙθΙ>βίο ρΓοκη&1& ^βηβΓθ. 
ΙΙΰο νίΓΟ ρβρθΓΐΙ ιη&8οαΙο8 βΐίοβ άυοβ, 
νίάβΐίοθΐ Β&βϋίαοι βί ΟοηβίΑπϋηυιη, 
ςυο8 Γθ^ο ςυοςιυβ βΙβιηΐΏ&Ιβ ΟΓπ&νιΙ ^θαίΙΟΓ : 
νίΓ τοίαρίαπαβ β1 οοΓΓυρϋβ π]0ΓΐΙ)υ8, 
ροίβηάο, 6θΐη68&&η()ο ρΐαβ πίπαίο άβάϋαβ, 
άϋΐίεϋβςυθ βΐ νβηβΗ βΐ οοηνίνϋθ, 
9θά&1ίΙ)θ8 αίβηβ ρθ88ίιηί8 β1 00ΓΓηρΙοη5π8. 
ΕθΙ τβΓΟ ρυύΐίοβ ουΓ&ιη ^[θΓβηάαιιι ΐΓ&άίάϋ 
^08βρι10 οαΐά&ιη, ουί Βηης;» α^^οπιβη βρ&Ι, 
ρΓβΒροβίΙί ^βΓβηϋ ιηυηυβ βϊ ουύίοαίβπί. 
Ιβ ί&αίθο 8ΐΓθΐιυο8 1ι&1>6η8 ίη ΑΓίηί8 άυοββ 
ναΐίάο ουιη βχθΓοίΙα νίοΐοη&β ΓβΙυΙΗ 
ίβΙίοϋοΓ, βυοβςαβ 1ΐ08ΐβ8 ίη Γυ^Αΐη οοιηρυΐϋ. 

2 Ρΐιοο&ιη ςαίρρθ ΝίοβρΙιΟΓυιη ίοΓίβιη νίΓαιη 
Ι^βοηβιηςυβ ΓΓ&ΐΓβιη 6|Ιη8 άαοββ 1ιαΙ)υίΙ; 
ςαοΓΠΐη τίΓίαΙβ οβρίΐ 1ΐ08ϋιιπι υΓΐ)β8 
Γ&8ΐαιη(|υθ ϋΙοΓαιη ίηαρβΓϋ ^υ^ο βυ^άίοϋΐ. 
ΝΙΟΕΡΗΟΚυβ ΡΗ00Α8 ΑΝ. VI. 
ΡοβΙςυ&αα Ηθ[η8ΐοη8 ΙαΓρΗβΓ νΐΐ&ιη οίαοβΐΐ, 
Γθϋοίο ιοαρβηο οοη]υ^ί &1ςυθ ΗΙ)6Π8, 
Ρ1ιοο&8 ΝίοβρΙιΟΓαβ Γ&11βη8 ίιηρβηο βάβαα 
θΙθο1θ8 68( &(1 ΙιοοοΓθΐη Γβ^ίυιη 
&1) ΟΗθηϋβ €ΐαοίΙ>υ8 βΐ θχθΓθίΙίΙ)θ8. 
Ηίο 1)6ΐ1α[η ^ΟΓβηβ οοηΐΓ& δγΓΟβ ΟίΙίο&8 
ιηπίΐ&β ίΠοΓυιη υΓΐ)β8 νί ιη8Γϋ& οβρϋ, 
Αάαη&ΐΏ, Ηο8υιη, Αα&ζ&Γΐ)βα8ίυΐΏ ιηυΓυιη, 
ρρφΙβΓβα Τ&Γ8υιη &1ςυθ Μορ8υθθϋ&ιη, 
ςυΕΓυιη βΐίαατ ροΓίκδ Β^ζαηϋυιη ΐΓ&ηβΙυΙίΙ 

ρ ίηβί^ηί &Γ(Θ β( ν&ΠΟ ρ6Γ360ΐα8 ορβΓθ. 

Οίνΐη&ιη ςυοςυβ ΟΙιπβΙί Οοιηίηί οΓΩ^ίβιη 
1)Αυά ιη&ηα Γ&οίαιη βΐ ίη ο11& ίηνβηίαπι 
θ5Γ0Γυπι θχ υΓ5θ ΗίβΓ&ροΗ, 
ε&ρίΐΐίςηθ ραΓίβπι οοηορθίαπι ββη^ϋίηθ 
θ ΡΓβΒβαΓ80η8 οαρίΐθ άθβυηρί&ηι, 
&(1 υΓύθηι Γβ§;ίαπ) ΐΓ&ηβΙυΙϋ. 
1.0008 ςυοςαβ πιυηϋοθ Ιιοβϋυω ρ1υππιο8 
Ηοπι&ηοΓυπι Γβάθ^ϋ ίη (Ιϋίοηβηι. 
ΕΙ Ιιβο ςυίάβιη βρίβηάίάθ αΐ) βο βυηΐ Γαοΐβ, 
ΥβΡυπ) 11υ^η8 Ιυοίβ ηαϋ® ηοη βραηΐ Ι606ΐ>ηθ; 
ρθοοηί» 1&1)0Γ&1)&1 ευρίίίϋαΐβ, 
ρΓορΙβΓβ&ςυβ &1) βοςυο άθο1ίηαη8 ^υΓο 
ηονοΓοηι (ΓίΙ)υ1θΓυπι αιο1β8ΐί& ΙΐΏρο8ί(& 
ςυβθβίοηιιη ιηΑη!1)η8 8υ1)(ϋ(08 νβχ&ίχιΐ. 
Ηίηο ρΐ6ΐ)ί θ1 ορί1ίΏ&111)α8 6Χ08υ8 θγ&Ι; 
^ ρΓΦββΓίίιη ςαί οΒηοηββ Εοο1θ8ίβ 
ρβΓ 80βΙα8 τίοΙπΓβ οαοΐϋυβ ββΐ, 
βρίβοοροΓυπι αΐίςυοΐ 8αίΓΓβ^ϋ8 ο&ρϋβ. 
Νβηιρβ &ά Γβ^ίϋπι 8ΒΓ&ηυΐΏ (ίβίυηείο βρίβοορο 

θρ08 Εθθ]β8ίβ ρ8ΐυρ6πΚ)υ8 (ί6ΐ)ϋ&8 

ίηίπηα Ιθ^β άβίβΓβηό&β βαηχϋ. 
Νβο η)ίηυ8 οάϋ ρυΗΗοί ίηεβηάίΐ Ωαπιαι&ιη 
θχοϋ&1& ^α88υ 6]υ8 πιαιή πιοΐ68 
ίη8ί^ηί8 06ΐ8ί1υ(ϋηί8 βί πια^ηί &ιηΙ)ϋυ8, 
ςυβ ραΙΙ&Ιίυπι αηάίςιυβ οίΓουιην&11&ί>&(. 
Ι8 θϋ&ιη ηοναιη ρροΐαΐϋ άβΟΓβΙυπι 
ςυο πι&ΓίγΓυπα ΙιοηοΓβ ^υι)6ι)&( ιηίΐίΐβθ 
οοΐι, βαεΓΪβςυβ Ιιγα^ηίΒ ε6ΐ6ΐ)Γ&η, 145 ΒΡΗΕΑΜΠ 0ΗΒ0Ν00ΚΑΡΗ1 ϋ ςαί ίη ρρφΗο οββί νϋ&ιη &πιί8ί88θηΙ : 
θ&ιηςυβ Γβζη, α(Γ&Γΐ)ϋΓ0Γ, ρβΓΓθοίβββΙ, 
ηί ρ&ΐΓί&Γθ1ι& ουιη οβ^Ιβηθ βρίβεορίβ, 

ρΓΟΟβΓββςαβ, υΐ ρ&Γ 6Γ&1, 0ΐ>8ΐίΙΪ8860ΐ. 

Ηηίο ΙηΓβηβυθ ^ο&^^β8 ΤζίιηίβοΙιββ 
ρΐΌρΙβΓ &βοβρΙ&8 8106 ιηβΓϋο ίη]υη&8, 
&α(1α6ίΙ)υ8 οαω 8οοϋ8 ίη8ίάί&8 βίρυχίΐ, 
άίρυηα ηοιπρβ ιηοΗοαβη, ιηοΓίίθ Ι&ςαβαιη, 
ί&οίηοήβ ιηίηίΒίΓ&ιη ρβ^ίη&ιη 1ι&]>6η8. 
Οιι&Γθ οοηα βοοϋβ ίη οί8ΐ&ιη ίιηρ08ΐ(08, 

ςο&ιη Γ6^0& Α8ΐυΐ6 ρΓβρ&Γ&ΤβΓ&Ι, 

ΙιηρβΓνίαιη Ιοοαιη οοοίυ οοη8θ«ιιάθΓαηΙ| 
ΐΑίΓοηαιηςαθ ηΐα ηοοΙορηοΓαιη 
νβΐ Ι&ηςα&ιη Γθγ» βΦνβ &ο ΒΑηβαΙη&τίο 
ίη Ρβ^μαιη ΐΓπιρβΓυηΙ &πη&1ί ^Ι&άϋβ 
ϋι&Ι&ιηαιιι, ίΜςοβ Γβ^βπ! ΐΓοοίάλπιοί. 

^0ΑΝΝΕ8 ΤΖΙΜΙ80ΗΕ8 ΑΝ. VI. ΜΕΝ8. VI. 
Εχίη β§;Γ6^υ8 ΤζίιηίβεΙίθβ ^ο&οηθ8 
οοιηιηαηί νοίο Γαο1α8 ββΐ ΙιηρβΓ&Ιορ; 
ρΑυΙοςαβ ρο8ΐ Γβ^&Η βΐίαιη 8ΐ6Πΐιη&1ο 
& ρ&ΐΓίΑΓθ1ι& ε&ρυΐ 6]υ8 Θ8ΐ οίηοίπιη. 
Οαχ θΓ&ί (ιίο θχιιηίυβ, ίηοοΕηρ&Γ&1)ί1ί8, 
ςαο ηβιηο φΙ&Ιθ 6^α8 ρΓ8θ8ΐ&ηΙίθΓ &Γΐηί8, 
θΐ ιη&ηα ρΐΌρηα Γοιίίβ βΐ ΒίΓ&Ιβ^οη&Ιβ, 
&ηίιηί &α(1βοί& ρΓοάίΙυβ βαιη οοη8ί1ίο, 
ορϋιηαβ ίιηρβΓ&ΙΟΓ, βιηίοί8 1)1&ηάυ8, 
1ΐ08ϋΙ)υ8 ίηΙοΙθΓ&ηάαβ βΐ Γοπηίά&1)ϋί8. 
Ηίο ρΓΟ νί 8αί ηοΕηίηίβ ^Γ&Ιίοβυβ, 
1ιί1&η8, πιί1ί8, 8αΙ>άϋί8 1)θηίνο1υ8, 
ρ&88α8 68ΐ βϋ&ιη ο1> ρ&ΐΓ&ί&ιη ββάοιη 
οι>^α^^&Γ^ 8θ ίβιηρίοςαβ βχβίαάί 
& Ροίγβαοΐο ο&Ιο ρ8ΐ1η&Γβ1ι&, 
οβυ Ν&ΙΙι&ηθίη οι)^α^£;&^^0Π1 &αάίϋ Β&νίά. 
Εχ8αΐ68 αυΐθΐη βΙ&Ιίιη ΓβνοοΑνϋ 
ςυο8 ίη 6Χ8ίΙίααι ΐΓΟββηιΙ ΝίθθρΙιοπΐ8; 
ςυο8 ίηΙβΓ βΓαηΙ ρηΒοίραί 6ρ!8θορί, 
ςαί (1θΐΓ6θΙαΓ&η1 1ί1)6ΐ1ο 8ηΙ)8οήΙ)6Γβ, 
ςαο άβοβρηβϋαΐ ΙηιρβΓαΐοΓ ΝίοβρΙιοΓυβ 
ηθ ςαΐλ ββ ίηοοηβαΚο ρΓβΒ8υ1 ίιβΓβΙ, 
ηβο ρωίορ&Η ΙιοηοΓβ ΓΓυβΡβΙυΓ. 
ΟβοΓβίυιη Ιά βοη8βί(1ίΙ Τζ!π}!86ΐΐ68 : 
ίυπι βαοιη άνηνϋ β^ηΪΒ ρβευΗυπι : 
ςπίη 6( ο&ηοηίο&αι 8&Ιί8Γ&ο1ίοηβιη ρΓβθ8ϋ1ϋ, 
οΙ> βαΐρβ νβηί&ιη οβάίβςυβ βχρί&ϋοηβαι. 
ΒβίηάΗ οοηίΓα Κθ88θ8 ρροίβοΐαβ 6&γΙ)&ρο8 
{ζπινί οοη86Γΐο ρΓφΗο 8υρ6Π0Γ ΓυιΙ. 
Ταηο βϋ&ΐΏ ςυί(]απι νί8υ8 β8ΐ α ρ1υηΙ>α8 
βςαβ8 νίΓ ίηοο^ηϋυ8 ςυί Ηοιη&ηί8 
ί&νθ1)&(, ρα^ηαηβ βορϋβ οοηίρα Β&γΙ)&γο8. 
Ροιτο Ιιυηο ΐηηο^υίΐ 688β ΤΙιβοάοΓαπι 
ιη&£^απ), ΟΙιπίϋ ηίΗΐθΐη αίςυβ <1υοβιη. 
Οαο αηΐβπι ραοΐο ίηηοΐυϋ, ν6Γΐ)ί8 ρ&ηά&πι. 
Ρθΐηίη& ςυ8θ(!&πι θγ&Ι ρί&, ρυάίοα 
Ιοιηρίο ουί(1&πι Γβ§;ία ίη υΓΐ>θ α88ίάα&, 
({α» άιβ αη& &η1β οοηδθΓίαιη ρΓκΗυπι 
νίβα 8ίΜ 65ΐ Οθίρ&Γ&πι οβρηθΓθ 
νίΓΟΓυπι οοπιίΐαΐα ρβΓΠΐυΗοΓαιη 
ά6(1υο(&πι, νβΐυϋ Γ6§ίηααι άβοβί. 
ΙηβυρβΓ 1ΐ8βο (ϋοβηΐβπι &α(ϋΓ6 ΟΓθάίάΗ : Β Ώ Μάχαΐζ σφαγέντας χαΐ λιλοιιι^ταζ β(ον* 
Και τάχ' «ν Ιξήνυστο πρ6ς πίρας τ<$δ«, 
Εί μή πατριάρχης τ• συν άρχιΟύταις, 

2805 Πρ^ς δ' αυ λογάδες άντέτπ)9θΐν β!χ6τως. 
Τούτψ Τζιμισχης έγκοτών *Ιωάννης 
Έφ' οΓς χαχώς εδρασεν αύτ^ άδίχακ, 
Συν οΙ< έθ^Ι^ρ^ι χαττύει τούτφ λ6χον 
Και σχέμμα δβινον χαι παγίδα θανάτου, 

2810 Α^ουργόν αύχών του λ6γου βασιλίδα. 
Χρησάμενος δΐ συν Ιτα(ροις σαργάν;[^ 
"Ην ηύτρέπισε βασιλίς εύμηχάνως, 
Άνηλθον ήλίβατον ανοδον νύχτωρ, 
ΚαΙ βασιλείφ χαθάπερ νυχτιλόχο( 

2845 Έ θήρ^ζ είπκΐν ^ριοι βροτοχτ^νοι, 
Παρεισφθαρέντες θαλάμφ ξιγη<ρ^ροι 
Σφάττουσι τόνδκ τ^ βασιλέα ξίφει. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΤΖΙΜΙΣΧΗΣ ΕΤ. ζ. ς. 

Με($' δν Τζιμισχης γεννάδα Ιωάννης 
ΕύΟυς άνηγ^ρευτο πρ6ς παντλς χράτυ^ρ, 

2820 Μετά δΐ μικρόν βασιλική ταινί^ 

Παρ* άρχιΟύτου διαδεΐται τήν χάρχν. 
Άνήρ στρατηγός απαράμιλλος, ξένος, 
Των καθ* Ιαυτον Ι ν μάχαις διαφέρων 
Εύανδρ{αις τε, συνεταΤς στρ«τηγ(αις, 

2825 ^"«^χης παρασηζμασι συν εύβουλί^. 

Αυτοκράτωρ άριστος, ήδυς τοΤς φίλοις, 
ΈχθροΤς δυσαντ(βλεπτος Ι) φρικαλέος. 
Οΰτος χαριτώνυμος, ολβία χάρις, 
Πραύς, Ιλαρός, ευμενής 6πηκ6οις, 

2830 Ός ήμέρως ίίνεγκε τήν δια φ(5νον 
*Επιτιμ(αν καΐ νεώ τήν κωλόμην 
Του ποιμεναρχου καΐ σοφοΰ Πολυεύχτον, 
*Ως πρΙν ό Δαβίδ τους έλεγχους του Νά^αν' 
Τους μεν φυγάδας καταγαγών αύτ(κα• 

2835 Οίίς πριν έφυγάδευσε φθάς Νικηφόρος, 
*Εν οίσπερ ήσαν καΐ λογάδες ποιμένων 
ΚαΟυπογράψαι μή θελήσαντες τ^μψ, 
Ώ θεσπίσας ήν βασιλεύς Νικηφόρος 
Άνευ εκείνου μηδένχ προεδρίας 

2840 Ποιμαντικής τε τυγχάνειν προστασίας, 
*Όνπερ διατέτμηκεν εις λεπτά τ6μον" 
'Ον δ' είχε πλούτο ν δ ι έν ε ι μεν άπ^ροις, 
Και κανονικήν ύττέδυ λειτουργίαν 
ΕΙς αφεσιν ττταίσματος, ε^'ς λύσιν ο^νοο. 

2845 ΕΤτα κατά Τώς έκστρατεύσας Βαρβάρων 
"Ηττησεν αύτοΰς έν μάχΐ[ϊ κατακράΕτο<* 
Ήνίκα κα( τές ώπτο πολλοίς Ιππότης 
Άγνωστος άνήρ Τωμαϊκών ταγμάτων 
Τπερ μαχών άριστα κατά Βαρβάρων. 

2850 Έγνωστο δ' εΤναι θε^δωρον τον μέγαν 

Χρίστου στρατιώτην τε καΐ στρατηλάτι^ν* 
"Ίίγνωστο δ' οΰτως, ώς προϊών σοι φράσαι* 
Γυνή τις 6πήν ευλαβής και κοσμία 
Ναφ πρόσεδρεύουσα τζρ^α Βυζαντίδι, 

2855 "Ητις προ μιας ημέρας ταύτης μάχης 
Έδοξεν άθρεΤν μητράνανδρον Παρθ^ον 
Δορυφορουμένην τε και προηγμένην 
Άνδράσι πολλοΤς, καθάπερ βασιλίδα• 
ΚαΙ τα^30' ϋπαρ εδοξε φαμένης κλύειν «7 ΟΑβΑΚΒΘ. 118 2860 *Ώ Κορι6<^Βωρος, ώ βτρατηλάτα, 

*Εμ6ς τβ χαΐ σ^ς προσφιλής Ιωάννης 
Βαρβις αγώνας χαΐ δυσηνύτους Ιχβι* 
£υ δ' άλλ' έπιχούρησον αύτφ τοΕχύνας. 
Τά^' ή θεωρός τοΤς συνουσιν εκφέρει 

2805 11νήμΐ[^ διδουσι χαΐ γραφ$ τήν ήμέραν. 

ΚαΙ πάνθ* ύπηρχβ σύνδρομα ΧΡ^νφ μάχης. 
03τος στρατκύσας και κατά Κιλικίας 
Ηάμπολλ* έχβιρώσατο ταύτης φρουρίων* 
"Οσα δ' άφηνίασβ τής κραταρχ(ας, 

2870 Πρλς τήνδ* Ιπανήγαγκ ταΤς στρατηγίαις• 
Ο&Γος νιων ^γειρβ Χριστφ Δ&σπύτκ^ 
Πολυτκλη κάλλιστον Ιν Χαλκ^ ξ^νον. 

ΒΑΣϋΙΕΙΟΣ Ο ΒΟΓΑΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ ΕΤ. Ν'. 

Τούτου τ6 βιοΰν έκμκτρήσαντος μύρφ, 
Κληροΰχος άρχης της πατρφας Ιννύμως 

2875 Βασίλειος δέδεικτο και σκηπτουχίας, 

Ό ΊΡω μανού παις πορφυρ^βλαστος χ/άδος, 
Αυτοκράτωρ κράτιστος έν στρατηγίαις 
Αύταρχίας τάλαντον αύξι(σας μέγα* 
'ί2ς πιστός, ώς φρόνιμος ών υπηρέτης 

2880 Ού πρ6ς τρυφάς τβ κχ2 προς άνέσβις βλέπων, 
Ούδ' αμβλείς^ μήτκ μήν ο^κουρί^ 
"Η μαλακί^ προστετηκώς μηδύλως, 
*Αλλά στραταρχών πάντα καιρόν του βίου 
ΚαΙ ταΐς κατ' έχθρων έντρυφών άεΐ μάχαις. 

2885 *Ανήρ αγαθός, ευσεβών νύμων φύλαξ, 

Μηδϊν νεοχμών των έθών Εκκλησίας (41), 
ΤαΤς αρετών χάρισιν ήγλαΥσμένος, 
Μάλλον δ* εραστής σωφροσύνης, ανδρείας. 
Οδτος χα^Ίκρ άετοΰ λαχών φύσιν, 

2890 *Η πτηνός ών φρόνησιν ή προθυμίαν, 

Τ($ μλν προς αυτήν εκστρατεύων τήν "Εω, 
Τό δε προς αύτους τοΙ>ς δρους της ΈσπΙρας 
'ΙΙ προς μέρη βόρεια καΐ μεσημβρίας 
Χώρους έπήει Βαρβάρων αντιπάλων, 

2895 Αεηλατών σφας, πυρπολών, πορθών πόλεις 
Έρυμνά τε φρούρια της μάχης νόμψ* 
Και δεΤγμ' εναργές ή ΣκυΟών έρη μία, 
Αεία τβ Μυσών (42) κατά τήν παρ ο ι μίαν, 
Περσών τ' Άβασγών έκτριβή τών τ* *Αβά_ 

[ρων^ 

2903 'ύνπερ καθεΐλε τό θράσος κατά κράτος* 
Καθεΐλε δ* ούχ ήκιστα καί τυραννίδα 
Τήν του Σαμουήλ Βουλγάρων άρχηγέτου. 
ΚαΙ σφών δ* άνεΐλε δυσαρίθμους έν μάχ;(^* 
Συ|&($ήξεως γάρ συμπεσούσης κα2 μάχης, 

2905 Μυσών έχβιρώσατο χιλιοστύας 

Πεντάδας εις τρεις τάς ό'λας ποσουμένας, 
"Όί δμματ* έξέκοψε πάντων ένδίκως* 
Κάκ τώνδε βραχείς παραδους πομπούς σφίσι 
Και Οάτβρον σφας ομμάτων έσβεσμένους, 

2910 Πάντας άφήκεν Ιέναι προς Μυσίαν* 

Ο^ς δυστυχώς Εχοντας Ιδών σφών κράτωρ 
Τέθνηκε τρωθεις της άθυμίας βέλβι. 

44 Ηα^υ8 ΓθΗ£;ίθ8ί88ΐΐΏί ρΗοοίρίβ ιη8ί^β κει- 
μήλιον ρο88ίάβ( 1)ίΙ)ϋοΙΙ)60& ΥαΙιολοΑ; ιηβηοΐο^π 
βοίΐίοβΐ ΟγφοΙ ρίοΙϋΓ&Ιαιη οοάίοβιη ηοΙ>ί1ί88ίπιυιη, 
^α^^8 πιβοϋοηβαι Γβοί Ιη οο1ΐ6θ1ίοηί8 ηαββ ΥιιϋοαηΒ Α Ο (Ιοηαΐηβ ΤΙιβοάοΓβ, ο (Ιαχ βχοΓοϋαβ, 
ιη6υ8 ίΐβοαςηβ Ιυυβ &ΐΏίου8 ΙθΕηηθ8 
^ΓανΙ ίη &^οηβ νβΡίίΙαΓ θΐ ρβΓάίΓΩοϋί ; 
ςα&ιηοΙ)ΓθΐΏ &ά ΓβΓβη(]&[Ώ ορβιη ρΓορβΓα. 
ΙΙΙααι Γβιη νί8αιη ηαΓΓ&νίΙ ρΓ8Β86ηϋ1)υ8, 
ςυΐ άίβιη ιηβιηοη» βοπρίοςυβ εοηβίςη&ΓυηΙ. 
Ββ&ρβθ νίβίο οοη^Γϋϋ ουαα ρυ^ηβ ΙβιηροΓθ. 

1(160), 8α806ρ1θ ύβΐΐο 8άν6Γ8Π8 0ίΗβ&8, 

ρβΓίηυΙΙαθ οβρϋ Ιιοηιιη ιηαηϋ&8 &γο68. 
Οαοίςυοΐ &αΐ6ΐη η6(ζΗΐ>&α( 8υΙ)β886 ίιηρβηο, 
6&8 &ΓΠΐί8 ιηοΙί8 οοοαρυΐίΐ αά ούββςαίυιη. 
Ηίο Ιθίπρίυπι βχοίΐανίΐ ΟΐιπβΙο Ποιηίοο 
ία Οΐιαίοβ, άίνβ8 οραιη βΐ πιιγο ορβΓβ. 

ΒΑ8ΙΙ.ΐυδ Βυΐ.6ΑΒΐαΐΟΑ ΑΝ. Ε. 
^ο^^ηθ8 Γ&ϋβ Γαηοίο, ρ&Ιηυιη 806ρ(Γυιιι 

Β 1)8βΓ6άί8 ^υ^6 &ο ηοηαίηβ Ιβ^ίϋηαο 
οΙ>ϋηυϋ Β&8ίΗυ8 ουχη Γβςίο Ιϋυΐο 
Βοχη&ηί β1ίυ8, §;βηίΐα8 ίη ρυΓρυρα, 
6^Γθ£;ίυ8 βζβΓοΗυαιη ίιηρθΡ&ΙΟΓ, 
ςυί ά1ϋοηί8 βαοβ ν&Μβ αηαρίί&νίΐ. 
Ρίάθ1ί8 1)ίο βΐ ρΓ0(ΐ6α8 &(ΐΕηίοί8ΐΓ&ΙοΓ 
(1βΗοί&8 Ιιαυά 8ρθβ1&))&1 Γβςαίβιηνβ 0θΓροΓί8, 
ηβςυβ 8θβθΓ(1ί&ιη ηβο άοιηί (1θ8ίάΊ&ΐΏ, 
ηπΐίοςυθ 0&ρ1υ8 θγ&Ι νο1υρ1&ϋ8 ς^βηβΓβ, 
86ά αηίνθΓ8&ιη €ΐββ;6η8 ία &Γαιί8 ?ίΙ&τα 
ραΐ8&ηάί8 ία ρΓκΗο Ιιο8ϋΙ)υ8 §;θ8ΐί6ΐ)&(. 
Υίρ 1>οαυ8, Ιβ^ααι 8Λ6Γ&ΓυΐΏ ου8ΐθ8, 
ηίΐιίΐ ίπΐ[ηαΐ8Π8 ίη ΕοοΙβ8ί& ιηοΓίΙ)υ8, 
νίΓΐυΙαιη οΓηαιηβηΙίθ ναΐάβ Γα1ί1αη8, 
αρρηπιβ 8ΐυ(]6η8 ΓοΓίίβ β88β βί 1θΐΏρβΓαη8. 

(Ι Ηίο 80ΓΐίΙυ8 νβίαΐί η&1υΓ8Γη &(]υίΙφ, 

οθγΙθ 1ι&1)6η8 ιηβηΐβιη θΓΓιο&οίαιηςυθ νοΙυοΓβαι 
ηυηο Ια 0Γΐβη(ΐ8 Ι)6ΐ1απι ςβΓβϋαΙ ρΐα^ίβ, 
ηαηο ίη 1ΐ68ρ6πί8 ϋηί1)υ8, ηυηο 8ϋΙ) Κ)0Γ6&, 
ηυηο άβηίςυβ ρ6Γ ΐΓ&οΙυβ πΐθΠ(ίΙίοη&ΐ68 
1)θ11ο ςυ«ϋ6ΐ»&1 Β&γΙ)&γο8 8(1νβΓ8&Γίο8, 
(1βρΓΦ(1&α8, υΓοηβ, (Ιβρορυίαηβ υΓΐ)68 
Π)υαί1&8ςηβ &Γ0β8, ρΐΌϋΙ Γ&η 68ΐ 1)6ΐ1ί. 
Ηβί Ι68ϋ8 68ΐ 8θ}τ11ιί» 8θ1ίΙυ(]ο, 
ρρβθάαςυβ ΜοβδΟΓυπι, υ1 αίΐ ρΓον6Γΐ)ίυιη, 
Ρ6Γ8ΑΓαπι, Αΐ)&8ςοΓυιη οΙ&ά68, 61 ΔϋαΓΟΓαω, 

ςαοΓυιη &υ(1&οί&π) αρβΓίο ΜβΓίο Γγ6^1. 
Νθο νβΓΟ 8βοία8 οοηίυάίί Ιγρ&ηηίάβια 
Βυΐ£;αΓ0Γϋΐη ρπηοίρίβ δ&ιηηβΙί8, 
^ β^υ8ςυθ ^Θ0ΐί8 οοοίάίΐ ίηηϋΠ)6Γ08, 
Εΐβοίπι Γ&οΐο ρυ^π» οοηΟίοΙα ^Γ&νΙ, 
ΜοΒβοΓαπι Ιαηΐυιη οαρίίνανίί αυιηβΓαπι 
υΐ β& »8ΐία)&1& 8ίη1 ιηίΐΐία ςυίαάβοίαι, 
ςυβίβ ουηϋΙί8 οου1θ8 1&1& 8βη1θη1ί& βΓυίΙ. 
Ηθ8 &αΐ6ΐη ρ&οοί8 (]υοίΙ)υ8 ίη8ΐΓαο!θ8, 
ςυθ8 υηο ΙαηΙηπι οουΙο βχβΦοανβΓ&Ι, 
Γ6αιί8ίΙ ουαοΐοβ 111)θγο8 ίη ΜοΒδίαπι. 
0υο8 υΙ>ί 810 &£ΓβοΙθ8 Γβχ 8υυ8 νίάϋ, 
ιη(ΒΓοη8 ίο1υ8 ΙβΙο ιηοΓίβιη οΙ)ίίι. 

δβοηηάο νοίυηαίηβ ρΓ»Γ., ρ. 1. 

(42) Μίΐ90$ άίοίΐ ρρο Μα:$ί3 ρβΓρβΙαο ΕρΗΓδΒΐηίυ8. 
ΡΓονβΓΐ)ΐϋπι Ιαιηβη ΙοσαίΙϋΓ άβ Μγ8ί8. ΖβηοΙ) V, 
15; ϋίοί;. VI, 42. 419 ΒΡΗΒΑΜη :γ(•κι• € ΚΑΡΗΙ ί» ΑΙςυβ Ιιίηο Β&βΠίαβ Αυ^υβίυβ ιη&§;ιιυ8 
ναΐ£^ νοο&τί Βυΐ^αποίάα οοβρϋ. 
ΙίαΒβοραιη ϋοΐβιο ο&ρϋβ ΙιββρβπΊβ υΓΐ)ίΙ)αΒ 
ΑοΙίΓΐάβ, βοορϋβ, βΐ ΡΓβ8ΐΙιΙ&1)ί8 ^βιηίηίβ, 
δ&τάίββ ςυοςπβ βΐ Βί(ϋη» οαβΙβΙΗβ 
ΡθΓοίοοςΌθ, ουιη &ΓθίΙ)υ8 1η^η1& ςυίηςυβ, 
οαηοΐ&β Ηοιηληο βυΜίάϋ ίιηρβπο. 

00Ν8ΤΑΝΤ1Νϋ8 ΒΑ8ΙΙΙΙ ΡΕΑΤΕΗ 
ΑΝ. II. ΙΙΕΝ8. VI. 

Ροβίςα&ιη £;Γ&η(1»ν& βθίαΐβ Ιιίβ ιώογ161ώ ο1>ϋ1, 
Οοηβΐ&ηΐϊηαβ Γγ&Ιθγ ίιηρβπυιη ΙβηυίΙ; 
ν&βίαζη ςαίάθΐη 00Γρα8 νίΓΟΒ^υβ ]&οΐΑη8, 
βοά ΐΑτηβα οοΓάβ Ιίιηίάυβ βΐ ιηίΓ&οΙυβ, 
ηαοΙΗ ιηοΓαοι (^οθγο θΙ Ι^η&νο, 
ϋΐθ&ΐη λίςυβ &1β« βίαάίο άβάίΐαβ, 
άβΐίεϋβ^ β&ηβΦ, νΐηο, βΐ Γβί νοοβϊβο, 
νοίαρί&ΐϋιη ιη&ηοίρίαιη βίςαβ ^1», 
βχηυΐ&ηα τϋβιη ά6§;θη8 δ&πίαη&ρ&ΐο : 
Β&Γΐ)&η8 οαηοΙί8 1ιο8ϋ1)α8 1υ(]ίΙ)Π0, 
ςυοΓϋΐη ίηουΓβυιη Ιι&υά απηίΒ ΓβρβΠβΓβ, 
ηβο £;1&άϋ8 ρΓοραΙβ&Ρθ, οΐ) πιβίαιη, οβηβαΙΙ; 
νβΓΟίη ΐΓίΙ>υΙί8 8υΙ)(1ϋθ8 ΑϋβΓβη», 
ιηαΙΙαςαβ θί ν&Η& 81*06 Πηβ βχι^βηβ, 
1>&γΙ)&Γ08 άβ1βηίβΙ)&1 άοηοΓΟίη ουιηυΐο, 
βοΠαϋβ βΐίαιη 8υΐΏΠΐί8 άί^ηϋ&ίίΙ)ϋ8 : 
810 Β&Γΐ)&Γ0Γυπι ιηίϋ^αη8 ΓβΓοοίαιη. 
6&1υιηηϋ8 αυΐβιη ΓαοίΙβιη αυΓβιη ρΓΦΐ)6η8, 
ίΓ&οοηάί», ίηνίάίβ, ιη&Ηςηϋαϋ οΙ>ηοζΙα8, 
ιηα1(08 ιηοΓ(&1β8 βροΐί&νϋ νίΐα; 
οοαίοραιη &1ίθ8 ΟΓ^&νϋ Ιυααίηβ 
Βυ8ρ{ο1οηυιη παοπιβαίο ίιηρυΐβυβ Ιθνί. 
Ββιηαιη ββηββίλ βΐ ιηοΓΐ)ί8 οοηΟΐοΙ&ΐΌβ, 
^&Iηςυ6 ίηβΙ&Γβ οβΓπβπΒ νίΐβθ βηβιη, 
ΗοοααηυΐΏ ΑΓ£[γΓορυ1υπι αάορί&νϋ, 
βίςυβ &Η&ιη ρΐΌρη&ιη ηηρίυί άβάϋ, 
ρυίβα ρβΓ (!ο1υιη οοη^ϋ^6 1β^ίίίιη&. 
Εχίη ΐΕοροπί ςαοςυβ ροηάαβ ΐΓ&άίάίΙ : 
1)Γβνίςαθ &<1Ι]υο 8υρθΓ8ΐβ8, βΓΩανϋ &ηίιη&ΐΏ. 

Ε0ΜΑΝϋ8 ΑΚαΥΕ0ΡϋΙ-ϋ8 
ΑΝ. V ΕΤ ΜΕΝ8. VI. 

ΗοΐΏΑηυβ θγ^ο οοηβϋΙυϋοΓ ιιηρβΓ&ίοΓ, 
νίΓ 1)οηυ8, ρία8, ηοΜΙίΙαΙθ οΐυβηβ, 
ϋΐΙθΓ&Γαιη &Γΐίυηιςυβ Αοαίουβ οιηηίοιη, 
ραΙ)ΗοΙ Γβοϋ ^υ^^8 ρθηϋΒβίηιυβ, 
νθΓ8υΓ» ουοα ιηυ1υ& β(16^αβ8^οηβ βνβΓβΟΓ, 
βι^α β^βηοβ οηαηββ 1&Γ§^υ8 ορααα, 
6ΐ ο&ρΙίνοΓυΐΏ ΓθάθΐηρΙοΓ ρΙυΓίπιοΓαιη. 
ΜαχίιηαΐΏ Ιβιηρίι Ιιίο βορΙιίβΒ &1>8ί(!6ΐη 
ρυ1ο1)Γθ &Γϋβοίο αο βρίθηάίάο βοηορβ^ϋ, 
ιηυΗ&ιηςυθ &υπ νίιη α11π1)υί( οΙβποΐΒ, 
βΐ ρυΜίουΐΏ (]ί88θ1νϋ (Β8 αΐίβηαιη. 
Ιάθΐη οο11&ϋ8 ίη Ρΐιωηίοί&ΐΏ αηηίβ 
οοηίΓα ΓφάίΓΓ&^οβ ίιηρίθ8 Α^&Γβηοβ, 
ςαΐ 8υ1)(ϋΐ88 ίοαρβηο υΓΐ)θ8 οβροΓ&ηΙ, 
οοοββΓία ΐΏ&ηα ρυ^ανίΐ ΙοΓβΙίοϋβΓ, 
Γυ^&(]υθ βναβίΐ ίη υΓ^βπη ΑηίίοοΙιί&Π), 
βίςυβ ίΙΙίηο ββιηθΐ οοηΙυΙΗ Βγζαηϋυίπ. 
Βθίη &1ίο ίη^βηίο 86 οβίοχκϋΐ ρΓ8?ά11υΐΏ, ]^ Κάχ τούδε Βανίλιιος Α(^\>βτοζ μέγ«< 

Πασιν έπων^μαστο Βουλγαροχτόνος* 
2915 Ελών δι Μυσών τάς χαΟ* Ισικέραν π^λκις 
*Αχρίδα χαι Σκόπια, Πρβσθλάβας δύο 
Τά< έν Σαρδιχ^ χαι Βιδ(νης χωρία, 
Συν ϋ«ρν{χψ φρούρια θ' έπτα πβντάδας, 
Πάντα χα6'<>ιι^χαζε 'Ρωμα(ων χράτβι. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΓΤΟΓ ΚΤ. Β* ς 

2920 Τούτου μβταλλά^αντος Ιν γήρ^^ βίον 

Κωνσταντίνος νύναιμος δρχει του κράτους, 
*Χ)γκον μίν αύχών αωματικόν καΐ σ^^νος. 
Δειλές δΐ πάμπαν καρδίαν, άνειμένος, 
*Ήθους πεφυκώς μαλθακού και ^^^θύμοο, 
η 2925 βεατρομανών κα^ κύβοι ς τιροσανέχων, 

ΤρυφαΤς τε, χώμοις, άφροδισίοις, μέΟαις, 
Έδυπα6ε(«ις έντρυφών, συσνιτίοις, 
Β(ον βιών αντικρυς Σαρδαναπάλου* 
"Αθυρμα πανί Βαρβάροις ^ιπάλοις, 

2930 *Όν ορμάς ούχ Ικρινε δεΤν δπλοις τρέικιν, 
Ή συνελαύνειν αφας ζίφει πρ6ς δειλ(αν* 
Υπηκόους δΐ καλαμωμένος φόροις 
Είσπράξεσί τε πζντοδαπαις συχνάκις 
Έδεξιουτο δωρεαΤς σφας άφθ<^νοις, 

2935 Των αξιωμάτων τε τοΤς υπερτατοις* 
Ούτω κατεπράϋνε Βαρβάρων θράσος. 
Διαβολαΐς δ* ευεικτον ους ήν όπέχων, 
'Ηττητο θυμοΰ και φθόνου χλ\ κακ(ας* 
Ταΰτ' £ρα πολλούς έατέρητε του βίου, 

2940 "Αλλων δ' έπήρου τάς κόρας των ομμάτων 
^ 'βξ δπονο(ας χαΐ ψιλής 6ποψ{ας. 

Έπε ι δι τετρύχωτο γήρ^ και νόστ)ΐς, 
ΚαΙ καθεώρα προσδόκιμον τό μέτρον, 
Άργυρόπουλον 'Ρωμανόν προσλαμβάν&ι, 

2945 ΚαΙ τφδε συνφκισε τήν θυγατέρα, 

Δόλφ γυναικάς της νομίμου χωρίσας. 
ΕΠτα παραδίδωσι και κραταρχίαν* 
Έπιβιους δΐ τοΐσδε μικρόν, έκπν&ει. 

ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΑΡΓΓΡ0Ι10ΓΛΟΣ ΕΓ. Κ*, ς. 

Καθίσταται δΐ Το) μανός αυτοκράτωρ, 

2950 Άνήρ αγαθός, ευσεβής, ευπατρίδης, 
Λόγον έταϊρος και τέχνης εγκυκλίου, 
Των δημοσίων ευαγών ι^ρις νόμων, 
Ι) ΕΙσπράξεως όλεθρος αλληλέγγυου, 

Ευεργετικός άπορουμένοις δ'λοις, 

2955 Δο(5υαλώτων δυσα^ιθμήτων λύτης 
Ναοΰ Σοφίας της μεγίστης άψίδος 
Εύμήχανός τις φιλόκιμος συνδέτης. 
Χρυσού χορηγός άφθονου κλη^ουμένοις^ 
Κοινών χ(δεών λύτης τε και δότης ι^άλιν. 

2960 Ούτος στ(5ατεύσας κατά τών έν Φοιν(κ^ 
Σπονδάς λυσάντων Άγα^ηνών άθεων 
Πόλεις θ* έλόντων τάς ύπηκόνυς κ^άτει 
Και συμπλακεις ήττητο δυσκλεώς σφισι. 
ΚαΙ διεσώΟη π(^ός πόλιν *Λντιόχου, 

29θ5 Κάκεϊθ^ν άνέζευξεν είς Κωνσταντίνου• 

ΚαΙ λοιπόν ήλλοίωτο γνώμην τήν πάλβι^ 12ί ΟββΑ&Β8. 122 ΚαΙ πάνταζ έξέολιβε τοΙ>ς 6πηκ6ουζ 
£ΐσπράζβ9ΐ φόρων τε δασμών έχτόπων, 
Δειχνύμενος ιτράχτωρ τις, ούχ αυτοκράτωρ, 

2970 ΙΙιχρός λογια«ής εΙσφορών χαί παιπάλη, 
Ταύτα δΐ πάντα χαι μαχρφ τούτων πλέω 
Κενών 6πηρχε χαι δαπανών πλουσίως, 
Έν φ χαθιδρόσατο σεμνείφ ζένφ 
Τ^ μητρανάνδρφ χα^ περιβλέπτφ Κόρ^, 

2975 *^ι^^ρ χαθυπέταξε χτήσεις παμφόροος 
Πόλεΐζ τά πολλάς χαΐ <ρ6ρου< ετησίους, 
ΚαΙ πλέθρα γης πάμπολλα χαΐ πλείστας δόσεις. 
Πάντα μοναστών ακατάλληλα β(ψ. 
Οδτος στρατηγοΤς άνδριχοΤς βουλή φόροις 

2980 Και ταγματάρχαις συνετοΤς χεχρη μένος 
Στρατεύματ( τε ναυτιχφ ^ωμαλέφ 
Νίκας κατώρθαυ, χατεναυμάχει στόλους* 
ΚαΙ γαρ χαταχείρουσιν έν βαρεΤ στόλψ 
Τοϊς *ΑγαρηνοΤς Ιλλυρικά χωρ(α, 

2985 ΚαΙ δρώσι κακώς τάς έκεΐ κώμας πόλεις, 
'Ρωμαϊκός τις έντυχών σφίσι στόλος 
Πυριφλεκτον σφών αποδεικνύει στόλον 
Και πάλιν άλλος τις χιλιόναυς στόλος 
Έξ Αφρικής έπλευσε τάς νι(σους φλέγων. 

2990 Και πας μικρού πέφλεκτο *Ρωμα{ων στόλψ, 
*0ς α'ιχμαλώτους εΤλε πεντακόσιους 
Κλ\ δέσμιους πέπομφεν εΙς Βυζα/τ(δα. 
Τών πρ6ς δ* Ευφράτη κειμένων περ άστέων 
Στρατηγός έκράτησεν Εδέσσης μ^χτ^' 

2995 Ός αύτόγραφον και θεόγραφον πλέον 

Εύρων έπιστόλιον Χριστού Δεσπότου (43) 
Στέλλει βασιλεΓ δώρον ήγαπημένον, 
Τούτου κρατούντος, γης κλόνος τις συνέβη, 
"^ πολλά κατήρειπε τών δομημάτων. 

3000 "Απαντα λαμπρώς άνεκαίνισε κράτωρ* 
Έπεί δ^ μίτος του βίου κίκοττυό οΐ 
Νόσφ τακέντι ποικίλτρ φθισιβρότψ. 

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΙΙΑΦΑΑΓΩΝ ΕΤ. Ζ'. 

Ζωή βασιλίς δεικνύει βασιλέα 

Τόν τήσδ' έραστήν Μιχαήλ Παφλαγόνα, 

3005 'ΏραΤον $ψιν ευπρεπή κεκασμένον. 
Της φύσεως αντικρυς ^αλμα ξένον 
ΙΙρός δ* αΰ ψυχικαΤς άρεταΤς ήνθισμένον, 
Αγαθόν, εύέντευκτον, ϊλαρόν τρόπους. 
Τούτψ τό κάλλος προξενεΤ κράτους στέφος. 

3040 Γένους γαρ έχφυς ευτελών καί ξυγκλύδων 
Κάλλους δ' Ιχων ευ και μελών εύκοσμίας. 
Ερωμένος δέδεικτο της βασιλίδος, 
ΚάντεΰΟεν άνι{νεκτο, καΟάπαξ φάναι, 
ΕΙ ς δψος οίον καί θρόνον κραταρχίας. 

3015 Πλην γνους 'Ρωμανός ώς ένην πεπραγμένα 
Έτι περιών κα? κρατών εύ του κράτους, 
Πίστεις παρέξειν ίίρκίοις φρικαλέοις 
Μιχαήλ ήνάγκασε μηδίν εΐδέναι, 
Ό δ' εύπετώς δεδρακε μή δε(σας δ(κην• 

3020 "Οθεν τι δαιμόνιον, ώς Σαούλ πάλαι, 

(43) Ιη1θΙ1Ι(;θ βρίβίοΙ&ΐΏ &ά Α1)^&π]ΐη Γβ^βιη Εάθβ- 
ββηυιη; ςυ» ΓβειΙ&Ιυρ αΐ) Εα8βΙ)ίο εΦββπβηβί ΗίβΙ. 
Ι, 13, 6( α Μθ8β ΑΓίΏβηίο ΗίβΙ. Π, 29. Ου&ιηο1)Γ6(η Χ οτιηοΙΙβςυβ ^ανίβ ΟΦρΙΙ ββββ βηΐχΐΐϋθ, 

ιηβοΐίΐίβ 1ΗΚ)υΙθΓαιη οο&οϋοηΐΙ)υ8, 

βχ&οΙΟΓ νίβαβ ροϋυβ ςααιη ίαιρβΓ&ΙΟΓ, 

&οβΓΐ)Π8ςυθ ςηββΙΟΓ θΐ ρθΓβαόϋΙίβ. 

Η&Β Ι&ιηθη οιηιιβθ ιηαΐίοςυβ ρΐυρββ ορθβ 

ιη&^ηίΟοαβ 6£Γαάϋ ία ίιηρβηβαβ, 

άοιη βαηοίο&Γίιιιη βχβίΓυβΓβΙ ηονυιη 

νίρ^οί Μαίπ νβηβΓ&ηά» Οοιηίο»; 

βαί ΓΓαοΙαοβα ΑΐΐΗΙ)αί( ρΓΟΒάία, 

ιηυΙΙ&Γαπκιαθ υΓΐ)ίαιη (ΐηαυοβ Γβάϋαβι 

βθά ^υκβ^& πια11& βο άοηα ρ1απιη&, 

ςαβ Γ68 ιηοηαοΐιΐθ ηοη θΓ8η1 οοης;Γυ«. 

ΓθΓϋΙ)υ8 ίάθΐη βΐ οοη8ίΗθ8ί8 άυοίΙ)υ8 

ο&Ιί8ςαβ 8ίιηυ1 υ1βη8 βθηΙυΓίοηί1)υ8, 

ρ6άβ8ΐΓί ραΓϋβΓ ηααϋοοςαβ βχοΓοϋυ 
|. ν&ΐ6η8, ΓθΙίο68 'ΓβίυΙϋ νίο1οη&8. 

€αΒΐ βηΐιη Α^&Γβηί ίη^ηΐί οΙ&88β 

0Γ&8 Ιι&1)θΓ6ηΙ ίηίβ8ΐ&8 ΠΙγΓϋ, 

υΓΐ>θ8ςυθ άαπιηίθ βΐ ρακο8 &Γηο6Γ6η1, 

1ιί8 8υρβΓ?βηίθη8 Βοχη&ηοΓυαα οΐ888ί8 

Ιΐ08ϋ1β8 η8ν68 &88υα)ρ8ϋ ίοοβη(1ίο. 

ΙΙυΓ8υ8 ιηίΐΐβ η&νίυιη &(1νβηϋ ο1&58ί8 

βζ Αίηοβ ρβΓ ίη8α]α8 ίηο6η(1ία ]&οΙ&η8. 

8θ(1 ρβπιαι &1)ΓαΗ ςοίη οηαηβαι ίηΟ&ιηιη&ΓβηΙ 

ΗοΓΌ&ηί, ςοί οβρβΓυηΙ ςυίηςθη1θ8 ιηί1ί(θ8, 

νίηβΐίβςυβ οηΌ8ίθ8 ζηί86Γυη1 Βγζ&ηϋυιη. 

Οηίη θΐ 8(1 υΓΐ)68 Ευρ!ΐΓ&ϋ(!θ8 ιηί88υ8 

άυχ ςυίάαιη ρΓβΙίο Εά688&ΐΏ εβρϋ : 

ί^ίςυβ αυΙο^ΓβρΙιιιΐΏ, ίιηο ΙΙιβο^Γ&ρΙιυαι 

ΓβρβΓίυΐΏ 61ΐΓί8ΐί Οοιηίαΐ βρίβίοΐίυιη 

άοηυπι ^Γ&ϋββίιηυια οαίβϋ 8ά 0φ8&Ρ6ΐη. 
ΰ Ηοο ίιηρ6Γ8ηΙβ Ιθγγφ ΐΏ0ΐυ8 &03ίάϋ, 

ςυο <1οιηοΓυιη ηυιηβΓυβ ίη§;6η8 εοΓΓυίί, 

ςυ&8 οΐΏη68 1ίΙ)βΓ&1ϋ6Γ ΓβΓθοίί Οοββ&Γ. 

Βχίη 1&5ίάο ιηθΓΐ)ο ιηυΙϋΓοηηί 

Ωίοιη &1)Γυιηρί 8ί51 νϋ«Β ββηβίΐ. 

ΜΙΟΗΑΕΙ. ΡΑΡΰΐΑΟΟΝ ΑΝ VII. 

Ταιη Ζοβ ρβ^^ηβ €»8&Γ6αι άίχίΐ 
&ιη&8ίϋΐη 8υυιη Μίοΐιαβίβιη Ρ&ρΐιΐβ^οηβιη 
ίοηηοβο ναΙία νβηαβίοςϋθ ρΓ«(1ίΙυιη, 
Γ&Γηαι η&1υΓ8Β νβΐυΐί Ω^ιηβηΐυιη : 
1α8υρ6Γ Αοίοαί ΟοΓοηΙβΓη νίΓΐυϋΙ)α8, 
1)οηυιη βΙ οοιηβιη θ1 ΐΏοΗ^υΒ Ιιϋ&Γβιη. 
ΠόΙο ΓοΓίηα 8οί1ίοβΙ τβ^ίαΐΏ 8ΐβΐΏΐΏ& οοηΐηΐίΐ, 
νίΐί η&ιηςαβ βΙίΓρβ ρ1βΙ)βίαςοβ θΓβΙ : 
[) 8θά νβηυ8ΐα1β ρΓββΙ&ηβ &1ςυβ βίβ^&ηΐία 
&πΐ0Γβσι 8ίΙ)ί Γβ^ίηοΒ οοηοϋί&νϋ, 
8ΐςυθ Ιιίηο οοηβεβηόίΐ, ^Ι 8ΐΓίο(ίιη άίο&πι, 
Ι&ηΙυιη ίο Γ&8ΐ1§;ίυιη ΓΟ^ηίςυβ ίΙίΓοηυιη. 
Ουθίη βυΐΏ ΑΐηοΓβΐΏ Ηοιηαηυ8 Γβ86ίνί88βΙ, 
8ΏρθΓ8(68 αάΐιυο θΐ ΐααρβπυιη ΓβΙίηβηβ, 
β&ΟΓ&ηαβηΙο αβίηοχϋ ΜίοΙ)8βΐ6ΐη 
«ιΐ 8ΓθΓπααΓθΙ ηΐΐιϋ 8β Ιαΐβ 8βΊΓβ. 
ΙΙΙβ ^υ^&νί( ΓηοϊΙθ, Ιι&υά ν6Γ6η8 Οβυιη. 
Ου&ιηοΙ>Γβιη άβθπιοη ίΓΓυβη8 ίη ίρβαιη, 

Γβ8 ςυί(1θΐη {απιάία ηο1ί88ίιη& θγ&Ι; Ερ1)Γ«ηα!ιΐ8 
&π1βιη Ιοςαϋυρ άο ίρβο (8ί ΟΓβάθΡβ Γ&8 681) «ηΐο- 

|[Γ&ρ1ΐΟ. Ι»8 ΒΡΗΙΙβΜΙΙ ΟΗΒΟΝΟαΕΑΡΗΙ νβίαϋ 8&αΙθΐη ςαοηά&ιη ΒαίΓοο&1)&(, 
ρροΓβηβ, αϊ Γ&(η& θγ&Ι, ρ6Γ]υΓϋ ο&υ8&. 
ΡθΙίβϋβΓ 18 Ι&πίθη ίιηρβΓίυιη Γβχϋ : 
ίρββιηβΐ θαίιη, νβΐ ρβΓ (Ιβίβοΐοβ (Ιυοθβ, 

ρηΐβ&νίΐ Ηθ8ΐ68, βΐ νί 08ρ!&8 υΓΐ)β8 

άβηυο ΗοΐΏ&ηο 8υΙ)(ϋάϋ ίιηρβπο. 
Εη νβρο θχ ΑΓΗοα τυρβαβ ρΓοίβοΙβ οίΑββίβ 
1η8ηΙί8 000608 οαΑπΙίιηίβπιιβ Ιοοίβ, 
βαηβΙ& α Εοπι&η!8 ιη6Γ8& ΓυίΙ 1ίΙ>υΓηί8. 
Τάχη οΐί&ιη 8ΐΓ6ηυυ8 άαχ Μαηί&βββ 
δίοαί&ιη ΑΓίηίδ βχρυ£;η&(&ηι ίηβυΐ&χη 
Ηοοααοο νβο1ί(|;&1θοα ίπαρβηο Γθάάίάϋ. 
ββ(1 ρ&πιιη &1)ί^ϋ ςαίη ΒάθβββΟΑίη υΓΐ)βιη 
Απώααι ςαοάά«χη 81γ&16^θχώ& ε&ρβΓβΙ» 
ηίβί &τ(ίΩοΙαπι ίιτίΐααι Οβυβ ίθοίβββί. 
Ν&ιηςαβ ορ(ίιη&1θ8 Απώββ άαοάβοίιη 
&ά Εάβ88βηηιη αΓΐ)βιη λοοβββθΓαηΙ, 

άθη& 86 Γ6ΓΓ6 6»8&γ! 8ίΐΏϋ1&η(68, 

ςυίηββηίοβςαβ 6&πΐ6ΐθ8 ρΓ» 86 &96ΐ)8η1, 

οη6Γ6 α1πηςυ6 8ίης;υ1ίΒ ίπιρο8ϋο, 

ιη&χίιηίθ οΐβϋβ, ουιη ίοείυβο ιηίΐϋβ. 

Βγ(;ο άοΐοββ ρο866ΐ>8ΐιιΙ υΓΐ)6ΐη ία^Γβάί, 

οίβΐ&βςυβ 86οαιη βαΐ) νθ8ρθΓ& ίηίθΓΓβ, 

η6οαρ6 αΐ ρ6Ρ ηοοίβιη (Ιπιιη&ϋβ ϋαθίη ί&οβηηΐ. 

Αηΐ6 ςυ&χη Ι&ιηθη Β&ρΙ)&η8 Γγ&οθ 8υ606(]βΓ6ΐ, 

οοιηρβΓίΑ ΓΘ8 6θον6ΓϋΙ ίπ βχίίίυιη, 

αίςυβ ία (1ο1θ8ί ο&ρυΐ τοϋ (ΙοΙυβ : 

6ΐ6ηίίη ουηοΐοβ Ηοιηαηο8 60818 ιη688αΗ. 

Ββίοάθ Μίε1ι&6ΐ ιηοΓΐ)θ νβχα1α8 ^ρηνϊ 

βοθΐηςυ6 νϋβ ρΐΌχΐαιαιη 88ρί6ί608, 

Γ6§!» άββρίβίθοβ ροΓρϋΓ» ΓαΙ^οΓθχη 

8026^06 (ϋ^οϋ&Ιίβ ίθ8ίκηί& ΓβΠςυα, 

Γβ^&Η ιη&ΐαϋ ρ&Ι&ϋο άί^Γΰάί 

&ο 8αΙ)υΓΐ>3ΐουιη οιοη&8ΐ6ηυιη &άϋ1, 

ςαοά ίρ86 οάίβοΑνβΓ&Ι (1αο1)α8 ΓΓ&ΐΓί1>α8, 

η6πιρ6 πιίπβοί8 8&οοϋ8 Αο&Γ^ηβ : 

Ιο ςαο Ρ60βρ1α8, ρα1ο{)Γ& 0Φ8&ηθ Ιοηβ», 

ρ&υρ6Ρ6ΐη, β1ιπ8ϋ αιηοΓθ, Β&οουιη Ιηάυϋ 

$θά 6οίιη ιηοχ οϋίββίΕηβ νΐΐα 6X068811, 

βάϋΐβ ίβΓνίάΟ 81(^018 ρ(Βθίΐ6θϋβ. 

ΜΙΟΗΑΕΙ. αΑΙ,ΑΡΗΑΤΕδ ΜΕΝ8. IV. 
ΗΰΡβαιη ίιηρθΓίυιη &ά Γβ^ίο&ιη ά6νο1νί1υΓ 
ςυβ ίΓ&υάυΙθοΙίβ (ΐ6ΐ6ηίΐΕ 8βΓα9θοίΙ)α8, 
^α^&^^8 ▼6γΙ)18 6ΐ ςποΓοακΙ&ΐΏ οοο8ί1ϋ8, 
β«8&τβιη ης6ΐηςυ6 &ρρθ1ΙαΙ Μίοΐι&βΐθΐη 
βϊ Ηοιο&οοΓυπι ίαιρ6Γ&ΙθΓ6ΐη ογθ&Ι, 
ίιηρορηχη Ιιοχηίαθίΐ), ^βοβΓβ νϋί 8&ΐυιη, 
ο1) ιηθΓ68 Ιαιηβη 8αο8 ρ6^0Γ6τη αάΐιυο, 
8θΙ>άο1υιη &1ςυ6 ίο^ΓαΙαιη •Ι)6θββοί8, 
ν6θθπΐ6α), ίηνίάυιη, ΐΓ&ουοάο ίη^βηίο, 
ν6Γΐ)Α ίιηιηαΐ&ηΐβιη βΐ ν&ο6 ^Ιοηοβπιη. 
Ηίο Γθ^οί 8θ(ΐ6ΐη 8ΐ&1ίπι &ο ϋΙ)1ίηυϋ, 
(16008 οο§;οβΙοΐΏ βαυηι οοΒρϋ ρβΓββςυί, 
6% ^βηϊίΒίβτα οαοοϋ8 νίιη βηρυίΐ, 
1)&Γΐ)&ϋ8 6ΐί&ηι 6ΐ ιη&Γϋίβ ]&πΐ(]ίυ. 
Ουία 6ΐ θΧ8ί1ίαιη άβοΓβνίΙ ανυοουΐο, 
^Ό^α8 Γ&νοΓΐ οοΙιοθο (ΐ6ΐ>6ΐ)&1 Γ6£;ίυιο. Χ Έννχήψαν αύτφ, συνέπνιγιν άθλ(ΐί•<, 

'ύς ήν άχούειν, της έφορχΊας Χ^^^• 
*Ομως δκΐπιν κύτυχώς τα του χράτοος. 
Και δι' Ιαυτοΰ χαΐ στρατηγών έχχρίτων, 

3025 *Πμύν«τ' έ*/θρους χαι δορυχτήτους «^λιι< 
ΑΙρών υπηγβτφ χράτει των Αύτ^νων. 
*Εχ της δ* *Αφριχής αύθις έχπλκύαας στάλος 
Νήσους τβ χαχών χαΐ παραλίους τ^«ους^ 
'Ρωμαϊχφ πα; χατβποντώΟη στ6λφ. 

3030 Και Μανιάχης βύσΟ&νής στρατηγέτης 
Ελών Σιχιλών νήσον έν στρατηγίαις, 
Τα!^ην χαθυπέταξε τζ χραταρχ(^. 
Μιχροΰ δ* &ν εΤλεν Έδεσσηνών την «όλιν 
'Α|&|3αβιχή τις δραματουργία τ6τε, 

3035 ΕΙ μή βε<$ς γ* Εσφηλεν αυτήν αΰτ6(βι, 
η Κεγιστανες γαρ *Α|&|$άβων έΟναρ'/ίας 

ΠΑει προσήλ^ον δώδεχα της 'Εδέσης, 
Ηλασάμενοι δώρ* &ττα βασιλεΐ «ρέρειν, 
Πεντακόσιας χαμηλών ηγούμενοι, 

3040 "Αχθος «ρερουσών χαθ' έ>άτ&ρον μέρος 
θήίϊας μεγίστας αίς ένί;ν τιςόπλίτης, 
ΟΠπερ δολίως \χέτευον εΙς π6λ(ν 
Συνεισαγαγεΐν θήδας εσπέρας σφίσιν, 
'ύς νυχτος αύτοΐς το δράμα Χά^^ κέρβς. 

3045 Οΰπω δΐ τουτ* εσχηχε Βαρβάροις τέλος* 
ΚαΙ δραιια γνωσθίν, εΙς χαχόν άντιστράφη 
ΤοΤς έλλοχόσι χαι συνίστορσι δ^λου* 
ΙΙάντες γάρ άν)|1ρηντο 'Ρωμαίων αιιά^φ* 
ΈπεΙ δΐ τετρύχωτο Μιχαήλ ν6σφ. 

3050 Λύσιν δ' έώρα χαΐ τομήν Ιγγυς μόρο», 
Τήν βασιλιχήν παριδών άλουργίδα 
^ ΚαΙ βασιλείου σύμβολα πάντα χράτοικ» 

'Βχ βασιλείων &πανίσταται δ6μω^, 
Και τήν πρ6 τειχών εύαγη μονήν φΟάν«ι 

3055 *Ην αύτος ανήγειρε δυσΐ συγγόνοις 

βαυματοβρύταις άγίοις Άναργύροις (44), 
*Ενθα χαταχΟεΙς χαι χαρείς χαλήν χ6μην, 
Τ^ χατά Χριστών ένδιδύσχεται (3άχος• 
Είτα μετά βράχιστον έχλείπει βίον 

3060 θερμής δεδειχώς της μετανοίας τρ^κονς« 

ΜΙΧΑΗΛ Ο καλαφάτης ΜΗΝ. Δ. 

ΚαΙ πάλιν ηχε πρ^ς βασιλίδα χράτος 
"Ητις όπούλοις χαταβελχβεΤσα λύγοις 
"Ορχοις τε φρικτοΤς καΐ τινών συμβουλίαις 
Στέφει Μιχαήλ Καίσαρα Βασιλέα, 
II 3065 Και χράτορα δ&ίχνυσι της 'ΡωμαΙδος* 

*Ανδρα ρυπαρδν, δυσγενή, φαύλου γένοο< 
Κάχ τών τρι^πων χάχιστον δντα τ^ «λέον 
Τπουλον, άχαρι στον εις εύεργέτας^ 
Αγνώμονα, βάσκανον, βργίλον φύσιι, 
Τήν γλώτταν άντίφβογγον, αύχοΰντα λ^γοις 
"Οστις Ιπείπερ έγχατεστάθη χράτει, 
Τ6 συγγενίς μέτεισιν οΙκεΤον γένος, 
Άποστερών σφας ά^(5ενωπίας δ'λης, 
Κδν ήν 6πηνήτης τις ή γήμας πάλαι. 
3075 Καε μητράδελφον έξόριστον δειχνύει 
Δι' ου τό βασίλειον ευρατο χράτος. 3070 (44) Ιοΐ6ΐ1ί{;6 88. €θ8ΐΏαο βί Οαιηί&οοοι. 125 0ΙΒΙΑΒΒ8• 126 ΕΤτ* άπβλαύνκκ των ανακτόρων β(^ 
Αέσποιναν αύτοΰ ΧΜρΙα^^ εύβργέτιν. 
Κείρ&ι τε ταύτην χαΐ χχταχλείει τέλος 

3080 Νήσφ Πριγκ(που, συκοφαντίας πλάσεις. 
*Α $ήμον εξέμηνε μαθ6ντα τάδε* 
ΚαΙ τφ τυχ6ντι δεξιάν πας όπλίσας 
Ώς σμήνος οίον των μελισσών συνωθεί 
Των βασιλείων εύΟυ συν προΟυμί^. 

3085 Άνε|&(3άγη γουν εμφύλιας τις μάχη, 

Κα^ πλήθος ού βράχιστον έν τηδ' 1φ6ά|^ή• 
Τέως Μιχαήλ άπορηΟεΙς τοις ^Λοις 
Ιίέλαν τι τριβώνιον ένδύς άθλίως 
Μον^ Στουδίου προσπεφευγώς Ικέτης 

9000 ΊΤπεισέδυ τράπεζαν Ιλαστηρίου* 

Ές έχβαλ^ντες έχτυφλουσιν άΟλίως* 
Χειρίζεται ^Ι δυάς ή των συ^^νων 
Ζωή Θεοδώρα τ« τήν χραταρχίαν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ΕΤ. ΙΒ\ 
Ζωή δ' έρώσα τήνδε κατέχει ν μ($νη 
3005 ΙΙρός συνάωειαν γαμικήν συνεζύγη 

Τψ Κωνσταντίνψ τούπίχλην Μονομάχφ, 
Και χράτορα δείχνυσιν αύτ^ν Αυσ^νων* 
"Οντ' ευγενών τε καΐ περιδ6ξων £να 
*ί1ς ε&πατριδών έκφυέντα πατέρων, 
3100 Αόγοιςόμιλήσαντα πάνυ μετρίως, 

Ερωτικώς δ' έχοντα πλην προς τους λίγους 
•Ρί^Ουμον ήθος μαλακών τ' άνειμένον, 
Τρυφοϊς π^οσανέχοντσ γλυκυθυμίαις. 
*Ερωτοληψίαις τε συνισχημένον, 
3105 Τών άξιων νέμοντα τάς τιμάς χύδην, 
ΟΓς ού προσήκεν άγοραίοις άνδράσιν, 
Και δημοσίων χρημάτων όλβους δλους 
Όλαις άμάξαις άναλίσκοντα μάτην, 
Ούκ εΙς τ^ κο•.ν^ συμφέρον 'ΡωμαΙδι, 
3110 "Η χρή^ιμ^^* "^^ "^ψ κράτει συνεισφέρον. 
Άντήρε τψδε βασιλεΤ Μανιακής 
Αποστάτη σας και στρατιάν άλίσας, 
Άνήρ στρατηγός εύσθενής και γεννά'δας, 
Οΰπερ κλέος μέγιστον έν στρατηγίαις• 
3115 "Ος μηδοτιοΰν έν τυραννίδι δράσας 
Έξαπίνης τέθνηκεν άρτύων μάχην. 
Μεθ* ^ν τις άλλος Τορνίκιος τούπίκλην 
"Όστις επήλθε συν στρατις^ τ^ πόλει* 
Άλλα κρατηθείς έστέρητο του φάους. 
3120 Κλ\ Τωσικός πάΑΐν δΐ τ^ πδλει στάλος 
Έπεισέφρησε μυρίον στρατον φέρων, 
"Ος ναυμαχίφ πας σχεδόν διεφθάρη. 
ΚαΙ Πατζινάκαι τών Ιίαριστρίων Ιθνος 
Αεηλατουντες χατέδραμον τήν βρφ(ην* 
3125 Σπονδάς δεδρακότες δΐ 'Ρωμαίοις τέλος, 
Τάς πανοπλίας κατέθεντο χαΐ μάχας. 
Τούτου κρατούντος Ούνικ^ν Τούρκων Ιθνος 
Όρμώμενον πριν ίζ όρων Καυκασίων 
Επήλθε πρώτον Τωμαΐδος τοις δροις* 
3130 Κάκ τοΰδ' έθισθίν τή κατ' αυτής μανί^ 
*βληγεν ούδΐν τήσδ' δρους κατατρέχον, 
Έκ τών μερών δπως δΐ τών προσαρκτίων 
Οία λύμη τις ου καλώς είσεφθά^η 
ΕΙς τήν καθ* ήμδς γειτνίασιν λεχτέον Α Βθίηάθ Γβ£^ο ρβρυΐϋ ρ&Ι&ϋο 

άοιηΐη&ιη 8π&ιη 1>6ηθβο&ιη Γθ£;1ηαιη, 
β&ιηςυβ αϋοηβαχη οΐ&υβίΐ &ά βχΐΓθΐηυιη 
Ρίίηΰίρίβ ίη ίηβυίβι, ο&ΐαταηί&β άίοΐϋιιηβ. 
Ηθΐη υΐ οο£;ηονϋ ροραΐυβ, Γυπίβ αΓβίΙ, 
6ΐ ΙυοαΌΐΙπ&ηίθ οοΓΓβρΙίβ 8ΐΓΐΏί8, 
υΐ &ρυιη &1) θχ&ιηίηβ Ωθγι 8οΙθ(, 
Γ6£;ίυπι αά ρ&Ι&Ιίυιη ΓβρΙίΐΏ ουοιίΓΐϋ. 
Βγ^ο οίνίΐίθ ρυ^ηα οοηβθΓία ββΐ, 
ηβο 1)Γβνί8 Ιιοιηίηυιη ηυιηθΓυβ οοοίβαβ, 
Οοηβο βαίβ Γ6ΐ)υ8 (ΙββρβΓ&ηβ ΜίοΙίΑβΙ 
ρυ11& ιηίβθπϋϊΠϋβΓ ίηάαΐυβ Ιυηίο& 
&(1 θ(α(1ϋ ιηοο&8ΐ6ΓΪυιη βυρρίβχ Γυ^ϋ, 
λίςυο βυ1> &Γ£β &8γ1ο ββιηβΐ οοηάίάϋ : 
ηηάθ ρΓθΐΓ&οΙυ8 βχοβοαΙυΓ ιηίββΓ. Β Ου&1)Π8 &αΐ6ΐη ΐΓ&άϋαΓ βΟΓΟΓί^αβ Ζο8Β ΤΐίθοάοΓβςυβ ΙηαρβΓΠ βοβρίΓΟίη. 

αΟΝδΤΑΝΤΙΝϋδ ΜΟΝΟΜΑΟΠϋβ ΑΝ. ΧΠ. 
θθά ουιη 8θ1α 2^β Γβςη&Γβ οαρβΡθΙ, 
ΟοηβΙ&ηΐίηυιη οο§;ηοΐΏθηΙο Μοηοιη&οΙιυιη 
βίΐιί βοι^ίαηχίΐ ΓβθάθΓβ ^οη^υ^^^ 
θΐ ΗοΐΏ&ηοΓυιη ίιηρβΓ&ΙοΓβιη ίθοίΐ. 
ΡοΓΓο Ιιίο άθ βοθία οο1>)ΗυΐΏ θγ&Ι, 
αίςαβ ρ&ΐηοϋβ οΗώβ ρ&Γβηϋ1)υ8 : 
βΐ νίχ ςαίάβαι ΙϋΙβΓ&β (ΐτϋ^βΓαΙ, 
θοβάθΐη Ιαπιβη αιηοΓβ (ϋ£;η&1)&1αΓ. 
ΟφΙθΓπιη ί^η&νί8 ιηοη1>υ8 8θ1υϋ5ςυ6 θγ&Ι, 
(Ιβΐίοϋθ ά6(]ίία8 6ΐ 1ιίΙ&Γίΐ8ΐϋΙ)υ8, 
&ιηοΓί8 ςυοςυβ οΙ)ηοχίυ8 ί1ΐ606ΐ>π8. 
Τυιη (1ί£;ηϋαΐ68 οοηΓθΓθϋαΙ ΙβιηβΓβ 

Ο νιπ8 νυΐς&πύαθ αο ργφΙθγ ιηβηΐυιη. 
^ΕΓ&ηί ςυοςυβ ρυΙ)1ίο&ιη ρθβυηίαιη 
6£Γυ80 Ιυχυ αβ βιοΗάο β2ίυη(ΐ6ΐ)&1, 
ςυί ηβο Ηοιη&ηί8 Γθ5υ8 ςαίόςυ&ιη ρΓοάβΓ&Ι, 
ηβο ίπιρβΓϋ οοπιιηο(1& &ά&υςθΙ)&1. 
Α(1νόΓ808 Γβ^θΐη Ιιαηο Μαηίαοβθ &ητ)& 
Γ6ΐ)β11αη8 8Ό8ΐυΗΐ οοπ^Γβ^αΙο ιηϋΗβ, 
8ΐΓ6ηαυ8 ίιηροΓ&ΙοΓ βΐ ηα&^ηαηίιηυβ 
άαοί&ηόίθ 6Χ6ΓθΗίΙ)υ8 ^&[η(^Iυ οΙ&Γυβ; 
86(1 ρο8ΐ ΙγΓ&ηηίάβιη ηυΐΐα γθ ρλίΓαΙα 
ΓβροηΙβ ρβπϋ άυιη ρυ^^ηαιη ίηβίΓυθΓβί. 
Εχίη ΙγΓ&ηηίοΙβ ΤοΓηίοία8 ςαίά&ιη 
&ΓΓβρΐΑ, &(1 ϋΓϋθΐη Γθ^ίαιη &γπι&Ιιι8 νθηϋ« 
Ββά νίοΐυβ, οουΙοΓυιη ιηυΙΙβΙυΓ Ιυαιΐηβ. 
Ηο88ΐο& ρΓ8ΒΐβΓ6& οοηΐΓ& Βγζαηϋαοι οίαββίβ 

]) &άνβο1&νί( ρΐυηιηυιη νο^ιοηβ ιηϋϋβαι, 
ςαβ ρΐΌρβ οιηαίβ η&ν&Η ρΓ»1ίο ροπΗ. 
Ταπί Ρ&ϊζίηβοΦ, ςβηβ Ι8ΐη αοοοίβ, 
ΤΚΐΓ&οΪΑΐη ρΓ»€ΐ&ηΐ68 οοηοαηΑνβΓαηΙ : 
ςυί Ιαιηβη ΓοβάβΓβ ουιη Κοαι&ηί8 ιοίο 
απϋα Κ)θ11αα)ςηβ άβπιυιη ρο8υβΓυηΙ. 
Μοηοιη&ο1)ο τβ^η&ηΐβ ς;βη8 ΤαΓΟ&Γυιη 
Ηυηηίοβ, 0&υο&8ϋ8 οηυηάα ]υςί8, 
Ηοπιαηΐ ρΗοαυίΏ ίααρβηί βηβ8 αϋί^ί : 
ςηο ρο8ΐςυ&ΐΏ οάίο 8€ΐηθ1 68ΐ ίααΙ)υΙβ, 
ηηΐίαιη ^&Iη Γβοϋ ίηουΓ8Ϊοηηιη βηβιη• 
ΡοΓΓΟ Ιιί άθ 1)0Γ6βθ ςυοιηοάο Γβ^οηί^αβ 
οοα ρθ8ϋ8 ςαβά&ΐΏ οιηίηθ 1η8(ί &άν6ηθΓίη1, 
]αχ1&ςυ6 ηο8 &88θ(ΐ6ηηΙ, άίοβηάυιη 8υρβΓββΙ. ι^7 ΒΡΗΒ^ΒΕΜΠ 0ΗΒ01Ι0ΟΒΑΡΗΙ 128 Ρβηΐάίβ ρηηο6ρ8 Μα1ιυιηθ1υ8 ηοιηίηβ 
Μΐυιη θχβΓΟβηβ εαιη Β&ϋγΙοηϋβ 
«Ιςαβ οαιη ΙηάΙβ 1)08(ίΙ)υ8 &06γΗπι!8 
ΤαΓΟ&τυπ) ΑΌχίΙίο Γβκη 1)606 ^θββϋ. 
(§[ίΙυΓ νίοΙοΓ ουιη (ιί8 Γβ9Γθ8Βυ8 
&ά ρπηοίρ&ίυιη 8υυιη ΜαΙιυοαβίυΒ 
800108 &(1 ρΓορηαιη Γθΐηη&Γβ ρΕίΓίιίτη 
ηο1βΙ)α(, ςυοηί&ιη υϋΐββ οοιηρβΓβΓ&Ι. 
ΟολΓΟ 1ιί Γυ£;& ιηοηΙβ8 ρ6ΐίνβΓαη(, 
ίΜςυο νϋ«ιη αΐίςυ&ικϋυ ΙοΙβΓ&ΓυηΙ : 
ιηοχ ρΓβ(1&1)&ηΙαΓ νίοίη&ιη Γβ^ίοηβιη, 
β^^ΓΟΒ, αΓΐ>68, ρ&β08ςα6 Ας&ΓβηοΓαοα. 
Εγ^ο οοηΐΓβοΙοΒ Μ&1ιυιηβ1υ8 ηαίΠίββ 
νί£;1ηϋ ιηίΐΐβ οοοΙγα ΤαπΜβ ιηίΙΙΗ; 
80(1 απΑ ηοοίο οοηοΐί & ΤόγοΙβ ρβΓβαηΐ : 
ςαί ^&Iη &υά&068 Η&ο νίοίοπα Γβάάίϋ 
&ρ6Γΐο ιη&Γΐο ([θΓβΓο ϋοΠοοι ίοοιρίυαί, 
οΐ οιιιη Μ&ΗαοαοΙο οοηββΓϋβ πι&ηίΙ)α8, 
Ιρβυιη οοοίάυηΐ, ροϋυηΐυρ 0Α8ΐη8, 
&1ςαβ Ας&Γ6ηο8 βροΗ&ηΙ ίαιροΓίο, 
βυβςυο ςβηΐί ρυ1>ϋο&ιη Γβιη νίηάίο&οΐ, 
Α^Γθαο8 βυΐβιη 8ί5ί Γ&οίυηΙ βυΐχϋΐοβ. 
Μοηοιη&οΐιυβ ΜαοςαηοΓυω ιηοη&ηίοηαιη 
ραΙοΙίΓΟ ν&ποςυβ ορβΓβ ρΓβΓυΐ£;6η8 
ϊ&αίο βχοϋ&νϋ ιη&χίιηίβ ίοαροοβίβ 
νιοΙοηο8θ ηα&Γίγτί ΟβΟΓ^ίο ; 
Ι5ίςΌ6 νίηι ίη^βαΐβοα ρΓοΓυάϋ ορυΐΏ, 
1«ΐ6η1& ιηυΐΐβ νβΐ ροϋυ8 ίηηυ[ηβΓ&. 
Ουαιςαβ (ϋ1& ρυηυΒ ίαάΐ£;6ΓβΙ ρ6ουη{&, 
ρ8ηοα1θ8&ιη &1θ8ΐη Ιγ&οΙαγθ ΟΦρίΙ. 
0ο!1)υ8ά&τη βηΐιη ροραΙί8 ιάβο ίπιιηυηί1)υ8 
ςαία ίαβικϋΒ ίηνί^ί1&1)&οΐ ΩηίΙ)υ8, 
θΙ Β&γ1)&π>8 &οοθ88α ρΓθ1ιίΙ)θ1)&ηΙ 
ΙΗΙ>ο1υιη ίηάίχϋ βΐ νβοϋ£;&1 &ηηυυπι : 
οΐ §\ο ΙοοοΓοιη ρβπΐίίϋΐ ου8ΐθ(ΐ68. 
ΑΙςυο Ιιίηο Β8Γΐ)&η8 ΓαείΗβ ίο^θ88Ό8 
ίη Ηοοα&οοΓϋΐη 1βιτ&8 (Ιβίοάβ ρΑΐηίΙ. 

ΤΗΕΟΟΟΚΑ ΕΤ ΜΙΟΗΔΕΙ, ΑΝ. III. 

ΡοβΙςυ&ιη οχεβββίΐ β νίνίβ Μοηοιη&οΐιυβ, 
ραΓραΓβ ϋοβουΐυβ ΤΙιβυάοΓα νίΓ^ο 
Ηοιη&ηοΓυιη βοβρίΓυιη £^β8ΐ&Γθ οοθρίΐ, 
«ά ςααιη ροϋοΓβ ]αΓβ ρβΓϋη6ΐ>&(. 
Ηβο ιηοηαβΙθπο Ιβηοηβ αΙ> &ηηί8 
βοαίθΐ οοιιο1υάβη8, Ιοηβαςοβ ο&ρί11ο8, 
01ιη8ΐί ^ο^^α£;^υIΏ βαοπιπι ρΓβΒορΙ&νβΓ&Ι. 
Νυηο Γ6^η& 8ρΐ6η(1ίά&, ^α^ηηά^88^I^& 
νίΓίαΙυιηςυβ 0Γη&1ί1)υ8 άβοοΓ&1&, 

1ΐίΐ8Π8, ^1θΓίθ8ί88ίΐΏ&, ρβΓρβΙυΑ ΥΙΓ^Ο. 

Οαο οαιη ίαιρβηαΐΏ, υΐάίχί, αόϋββθΐ, 
οοηοΙ& ρΓΟ 800 η&νίΙβΓ ^βΓβΙ)»! ιηυηβΓβ, 
νίΓίΙβιη ρρ» 8β ίβΓθηβ νίαι αο βρίπίαοα, 
όΙ ίΙ1& ΓοΓίίβ 0θ1θΙ>Γ&1& 06ΐ)0Γ&. 
Ιη 1π6υη&Ιί ςυίρρβ 8θάβΙ>£ΐ1 τβ^ϊο 
&α1ίθΑ ροπιρ» ου8ΐοάίΙ)η8ςυβ οίοοί& 
ΓβίρπΜίοβ ^βΓβηάβ ίπιρβη(!θη8 ουρ&πι 
«ςαΐΒ ΟϋΏ 1β£;ίΙ>υ8 ^υά^^^1Βςυθ Γβο(ί8, 
οΓΏοΙα ςαοςαβ υϋΠίορ οοηΓβΓβηΒ, Α 3135 Μουχούμ<τ άνήρ ήγβμών της ΙΙκρ9((θ< 
Ήρατο μάχη ν κα«« Βαβυλωνίων 
Ίν$ών θ' Ιαυτφ δυσμινών αντιπάλων, 
Δι* ών τρο^.ο^^^ζΛι τοι>ς εχθρούς χ«τά κράτος. 
Νιχηγ6ρθζ γουν συν σφίσιν άφιγμένος 

3140 Ιΐρος τήν Ιβυτο:> Μουχούμβτ έβν«ρχ(βν, 
Βαλινδρομησαι τρός πβτρίδβ συμμάχους 
Ούχοΰν μιΟ^ιβι χρησίμους δεδβι γ μένους• 
"Οθλν φυγ^ντες ανέοραμον «Ις βρη, 
Και τ^» την δίαιτβν •Τχον έν χρ^νφ, 

3145 Και κατιόντες χατεδ)|1ουν τά ττέριξ, 

Άγρους, πόλεις, κώμας τε των (κ τ^ίς *Άγ«ρ* 
Στράτευμα το(νυν ευτρεπίσας Μουχούμβχ 
Στε'λλει κατ* αυτών μυριάδας που δύο* 
Ό νυκτός αρ^τι^ τοις Τούρκοις κατιοψάγη* 
η 3150 Κάχ τοΰδε θρασεΤς τζ νίκτ^ δεδειγμένοι, 
ΚαΙ τήν κατά πρόσωπον Ιστώσι μάχη ν 
Κα2 συμπλακέντες χατά μάχην Μουχούμβτ\ 
Κτείνουσιν αύτλν και κρατοΰσι του τόποο. 
'Αποστεροΰσι του κράτους τους έξ *Αγ«ρ, 

3155 Και τοΰτο χειρίζουσι τοις Ικ του γένους. 
Τους δ' Άγαρηνοίις έσχον εις υπηκόους. 
Ούτος βασιλεύς και μονήν των Μαγγάνι>»ν 
*Έχουσαν ευ κάλλους τε και ποικιλίας 
"Ηγειρε λαμπρώς άφθόνοις χορηγ(αις] 

3160 Γεωργ{φ μάρτυρι τφ καλλινίκφ, 
Έν { μυρ(ας ανάλωσε δαπανάς 
Πολυτάλαντους καΐ δυσαριθμουμένας• 
Έπεί δ* έδεΐτο χρημάτων άλλων πάλιν, 
Έρξατο κινεΐν 5 κινεΤν ουκ ήν δέον* 

3165 Χώραις γάρ άτέλειαν αύχούσαις τόπων, 
^ ΕΙ'ς φυλακήν δΐ συντελούσαις πάλαι 

Και κωλυούσαις Βαρβάροις τάς εξόδους, 
Δασμούς έπιθεις και ιρόρους τους δι' (τους| 
Φρουρούς καταργεί και κατοπτήρας τόκαιν. 

3170 Κάκ τοΰδε λοιπόν πάροδος τοις Βαρβάροις 
'Γπηρξε {$^στη *Ρωμαίδος πρ6ς τόπους, 

ΘΕΟΔΙΙΡΑ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΑ ΕΤ. Γ. 

Μονομάχου δΐ τον β{ον λελοιπότος, 
Τά 'Ρωμαΐκά σκήπτρα παραλαμβάνει 
Ή πορφυρανΟής παρθένος Θεοδώρα, 

3175 Ταύτΐ[^ διαφέροντα μάλλον πατρόθεν (45)* 
*Ητις μον^ τε καΐ μοναχαΤς παιδόθκν 
Έκδοΰσ* έαυτήν και τρίχα κειραμένη 
Χριστψ καθιέρωτο καλψ νυμφίψ, 
Βασιλις έκλαμπουσα ταΐς άγλαίαις, 

3180 Ταΐς αρετών χάρισιν ώραϊσμένη, 

Φαιδρά, κυδ(στη, παρθένος διά βίου. 
*Άρτι δΐ κράτος, ώς Ιφην, δεξαμενή 
"Απαντ* έπο (ει τά προσήκοντα κράτκι, 
Λήμ' ά^|3ενωπ6ν δεικνύουσα καΐ σθένος^ 

3185 Ώς ά|^ρενόφρων Αεβώρα Ορυλουμένη. 
Καθήστο και γάρ έν βασιλε(ψ Ορόνιρ 
Δορυφορίας βασιλικής ήγμένης, 
Έπιστατοΰσα τοις δ'λοις ώητερ δέον, 
Συν εύνομ(^ καΐ δικαιοκρισί^, 

3190 Άρχαιρεσιάζουσα πρ^ς τ6 συμφέρον. Β ^45} Ιβ^β ΖοηΕΓΒΐη XVII, 20. 129 

ψ1{(ρου^ τιΟβΐσα χαΐ δίκαζ κατά λύγον, 
ΚαΙ βανιλιχώς ^ρη ματ (ζούσα πάλιν 
Τοις πρέσβεσιν ήχουσιν έξ έΟναρχίας. 
Ούχουν θε^ς χύδιστον ευδαιμον κράτος 

3195 Παρέσχεν αύτ^ φυλζχής χάριν ν6μων, 
Αύτοΰ τβ σεπτών ένθέων προτυαγμάτων 
Κα^ συνδιεΐπε τ-^δε τήν χραταρχίαν, 
Ευ πάντα τιθκ1< ώς βε^ς παντοκράτωρ* 
Ού γάρ ποτ* ώτττο τησδε κρατούσης δ'λως 

3200 Αποστάτης τις -ζ τυραννίδος (δέκτης, 
Ουκ ένδρομι( τις εθνικής όμαιχμ(ας 
*Οπλα κινούσης κατά 'Ρωμα(ων κράτους, 
Ού δυσχερές τι καΐ πρ6σαντες τφ β (ψ. 
Πάντα δΐ καλά και πλέω θυμηδ(ας, 

3205 Ωρών κράσις εδκρατος, εύετηρία, 
Εύθηνία πάγκαρπος, άφθονος χύσις, 
ΚαΙ γη μέλι ρέουσα καΙ γαλ^ άφΟύνως, 
Και βίος ήσύχιος ευτυχής άγαν. 
ΈπεΙ δε β(ον έκλιπεΤν πάντως έδει, 

3210 ΙΙρ^ς τέρμα β{ου κράτορα 'Ρωμα^δος 
Τινά Μιχαήλ στρατιώτην δεικνύει 
Γηραιδν άνδρα, παντάπασι πρεσβύτην, 
Άβληχρόν, άδέξιον εΙς κραταρχιαν 
Έκ νωχελ(ας <ρυσικης γήρους θ' άμα, 

3215 "Βλκοντα σειράν έκ Βυζαντίου γένους, 
*ΒπΙ Ρράχιστον του κράτους γεγευμένον 
Και μηδοτιούν των καλών πεπραχ6τα, 
Έφ' οΰ δυάς ήκμασε των άριστεων, 
Των τε στρατηγών συνέσει τ' εύανδρί^ 

3220 Βίου τε λαμπρότητι και τ^ του γένους 
Κλ\ πάσιν εύδ($κιμος Ινδοξος πάνυ 
Ό Κατακαλώ τούπίκλην κεκασμένος (46), 
Προς τψδ' 'Ισαάκιος Κομνηνών γένους, 
Όστις άποστάς πορφυρίδα καΐ στέφος 

3225 Αύτφ περιέθηκεν αντάρας κράτει, 
Καί κράτος άδήριτον ϊίσχεν είσάπαν. 
Έξ(σταται δΐ Μιχαήλ κραταρχίας. 

ΙΣΑΑΚΙΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤ. Η' ς. 
Αυτοκράτωρ ουν Κομνηνός δεδειγμένος 
*Ισαάκιος εύσΟενής στρατηγέτης, 

3230 Ού τψ θεψ "^ί-^ρα^ε τήν εύτυχ(αν, 
Αύτφ δέ μάλλον χειρί τι ζιφη(ρ(^ρψ. 
ΚαΙ τούτο δήλον, οΐς έαυτου τ^ν τύπον 
Στατήρι τυπών δεξιάν τεταμένην 
'Εσπασμέντ^ν άγραφε γυμνών τ6 ξίφος. 

3235 "Η δ' οδτος άνήρ, έν κεφαλαίψ φαναι, 
ΈΟος σοβαρός καΐ κατώφρυωμένος, 
Όξυς πρδς ?ργα, πυρ πνέων έν ταΤς μάχαις, 
Δραστήριος μάλιστα και τολμητίας, 
Στρατηγίαν άριστο, ανδρεία φύσις, 

3240 Ούκ ώμιληκώς πλην προσανέχων λύγοις* 
Χάριτας ούτος έκτίνων άρχιθύττ|\ 
Της εΙς τδ κράτος συνδρομής συνεργίας. 
Φροντίδα πάντων πραγμάτων Εκκλησίας 
*Ένειμε τφδε, καΐ δυεΤν δφφικίων 

3245 ΟΙκον($μου τε σκευοφύλακ^ς θ* άμα 
Ηρύβλησιν άπέταξε τ/[ Έκκλησί^ί, 0^Β8ΑΕΒ8. 130 Α. ^α8 Γβοίαιη άΐοβηβ βί 8υ£ΓΓα^ίλ ΓβΓβηβ : 
ίηβορβΓ Γθ£;ί& ουαα ιη&ίβ&Ι&Ιβ βχοίρίβηβ 
ςα» οαί((β1)&ηΙαΓ ςβηϋυιη Ιβ^&Ιίοηββ. 
Εγ£;ο ^Ιοποβυιη ίρβί Οβυβ Γβςίιηθη. 
οοηοθ88ϋ ρΓορΙβΓ Ιβςυιη οΙ)86Γν8ΐη1ί&ιη : 
εΐ 4υί& (]ίνίαί8 ηοη άί800(1βΙ>&1 Γ6^υϋ8, 
ίάοίΓΟΟ 0608, ίοςυαιη, Ιιυίο ίααρβπαιη 
ρΓΟβρβΓπιη ΐΓίΙ)υϋ, υΐροΐβ οιηηίροίθηβ. 
ΝΑΐηςυθ Ιιαο Γ6^η&ο1β ηυΐΐαθ ΓβύβΙΙίβ βζβΐίΐίΐ, 
ηβιηο ΙγΓαηηίάβιη υβρί&ιη αΓΓίρυίΙ ; 
ηυ11α8 ίηουΓ8υ8 ^οα^αΓαιαΓυII1 (ζβαΐίαια 
&ΠΏί8 ΒοοααηαΐΏ ραΐ8&νϋ ίοαρβηαπ) ; 
ηϋ αιοΐ68ΐυΓη &(!ν6Γ8ΠΠΐνθ ιηυη()ο βιοοίάϋ. 
Ουίη οιηηί& Γ&α8ΐα ρίβη&ςυο Ιβϋϋβ, 
οοθΐί ΐ6ΐηρθΠ68, ΓΓϋβΙυυιη Γ6Γϋ1ίΙ&8, 

η αηηοηβθ νίϋ(&8 βΐ οορία ΓβΓοιη, 

{ΘΓΓ& α)β1ΐ6 00608 6ΐ 1&θΐ6 υΙ>ΘΓΓίΠ16, 

νίΐΦ ςοίβθ, ί6ΐί6ϋ&8 οιηοί^6η&. 
8βά ςοί& 8ορΓβιιι& ίπ8ΐαΙ)α( 06ε688ϋ&8, 
Βοτηαηοιη οιοηβοβ ίιορβΓ&ΙθΓ6ΐη ογ6&1 
Μί6ΐ3&6ΐ6ΐη ςο6αΐ(1&ιη α^οοοαίοβ 8(ΓΑϋοΙ&ΐΏ, 
Βθηβιη νβΐ ροίίο8 βνο άθ6Γ6ρϋο, 
άβ1>ί1θΐΏ, β1ςο6 ίο6ρΙυιη αά ίαιρβήοιη 
8θ^οί(ίβ ο&ΙυΓ&Ιί 8θθ]Όςο6 8ίιηαΙ, 
ςοί Βγζαηϋαα ίο αΓΐ>θ ο&Ιοβ θγ&^. 
Ηίο άθςυ8ΐ&Ιο 1)Γβνί88ίπιβ ϊίορεΗο, 
ηίΐιίΐ ιη6ΐηοπα άίβ;ουπι γ6^ο&ο8 ίβοίΐ. 
βυΐ) θο νίΓΟΓΟίη ρ&Γ ίΙοΓοϋ θ^γθ^^ϊογοπι, 
1)6ΐ1ί6& 86ίθο1ί& αίςοθ ΓοΚϋοάΐοβ, 
9ρ1βο(!θΓ6 8ίιηοΙ νίΐΦ &νίΙιςοβ §θοθπ8; 

ίΐΐθ οίπ^ίΓαΐΏ 66ΐθί>Γί8 &0 1&0(]α1ί88ίαΐ08 

^ ςοί οο^ηοΐΏβοΙο άί6ΐυ8 ββΐ 0&(&6&1ο : 

ΕΐΙβΓ ΐ88&θίυ8 ΟΟΠΙΟΘΟΟΓΟΠΙ ρ;606Γ6, 

ςοί οι&η!Γθ8ΐ6 αΙ) ίαιρβήο άβίιοίθΟΒ 
ρορροΓΗπι ίοόοϋ οοΓΟοαηιςοβ οίοχίΐ, 
6ΐ 8106 1>θΙ1ο 8ΐ&Ι>ί1β Γθ^οοαι ΐ60θϋ. 
Μΐ6ΐι&6ΐ αοΐβσι ίαιρβηο 86 &1)άί6Ηνί(. 

Ι8ΑΑ01ϋ8 αΟΜΝΕΝϋδ ΑΝ. VIII, ΜΕΝ8. VI. 

Εγ^Ο ίΠίρβΓ&ΙΟΓ ρΓΟΟΘ88ϋ 000)06009 
1)6ΐ1ί ΓθΓΐί88ίπΐ08 άοχ ΐ8&&6ίθ8, 

ΓογΙοο&οι 80&Π1 οβςο&ςοααι ϋ60 1π1)ϋ60β, 
8β(1 8ίΙ>ί ιη&£;ί8 Ι)Γ&6ΐιίοςαθ 6051Γθγο. 
Ιά άβοΙ&Γ&νϋ, 00Ο1 βοοπι ΙγροΐΏ 

81&16Γ6 0θά608, ρΓθΐ6θ1αΐΟ (ΐ6Χΐ6Γ&ΐη 

6θ86ςο6 οοάο ΑΓΟίαΙαπι ίη8θηρ9ϋ. 
ΕγαΙ Ιιίο νίΓ, ο( 800)αι&ϋαι (Ιίο&π), 

ΙΟ0Γ6 8βν6ΙΌ, &ό(]θθ1θ δΟρθΓΟίΙίΟ, 
ίπΐρί£;Γ& 0ρθΓ&, 1^0608 ίο ρΓφΙίίβ, 

&υάαοί αοίπιο, &ο1οο8αθ ιηβχίιο6, 

6ςΓ6^08 άοΧ, ΠΙ&Γΐίο ΟΟΤάβ ρΓ8θ(1ϋθ8, 
Γθάί8 Ηΐΐ6ΓαΓ0αΐ, 8θό 1&Π160 8ΐθ(1ίθ808. 

Ηίο ραΙπ&ΓοΙι» ά6ΐ)ΐΙ&αι ^Γ&ϋ&αι γ6Γθγ608 
ςοί 81 1)1 ίπιρ6ποπι &(ΐ6θοϋ Γαν6Γ&1, 
οοοοίαΓοαι ίΐΐί γθγοοι ΕοοΙββίίβ οογ&πι 
ΙπΙ)θίΙ, 6ΐ άοοΓΟΟ) 8ίαιυ1 οΓΩοιογοπι 
ωοοοοαιΐ νίά6ΐί6θΙ 6ΐ 866νορΙιγ1α6ί8 
6Γ6&η(1ί ρο(θ8ΐ&ΐ6ηι Εοοίθβί» άθάϋ ; Ώ (46) Οθ(1. κεκαυμένος. 431 ΒΡΗΚ^Βίαΐ ΟΗΕΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 12 ςυο ΓΘ8 βυίΤΓ&^^ο Γβς;ίΒ 06ΐ>&1 &η1θ«. 
Οοίηάβ 8ογϋιβ8 Ρ&ηοοηίοβςαβ «^^[Γθάίβηβ. 
1>β11ο νίοϋ ; ΐΙΙοΒ ρΓβΗο ΓΓαη§;6ηΒ, 
Ιιίβ νβΓΟ ροθΙυΙ&ΐΑΐη ίααρβΓίίθηβ ρ&οβιη. 
βτ^ο ου ω νίβ(ορ5θΙΙο ΓθνβΓίθΓθΙυτ, 
Ιοοο ΜοΒθί» ςαοάβιη ουί ηοιηβη 1•οΙ>ίΙζο 
Ιιίθχηβ άβββνίβηΐβ ίβηΙΟΓίυιη βίβΐιιίΐ. 
ΥθΓυιη οββββηΐβ ηίνβ, βυΐ) ςυθΓουιη Αΐ>ϋΙ 
ΓλχηοβίββίπίΑΐη, ς^&ηάβοα βΐ ίηβοΙίΐΑχη, 
ουιη ορίίιη&ΐιιιη οοιηϋ&ίη ϋββΑΓ 
Γ6£;ίο ρνοζτ^ϊβΏΒ ηβιηρβ 1&1)6πι&θ2ΐο, 
υΙ)ί ίη οοηβϋίο ηβ^σϋλ €αιρΜΐίν8πιΙ : 
ΟΏΐη 6006 βόΙ>!(ο Γη^οΓ οχοϋλίαβ 
Γ6£;6Πΐ θ]υ8ςυθ βοοίοβ άβ ςυβΓΟΟ «ιηονϋ, 
ίρβΑ &α(6Πΐ νυΐ8& πάΙοίΙυΒ οοιτοϋ ; 
βΐ 6φ8&ρ ηβοθιη ουιη οοοαϋλίο οΙΠι^ϋ. 
' Οα&Εηο1)Γ6ΐη £;ΓΑΐβ8 ά6ΐ>ϋιΐ8 υί Ι)60 Γ6<Ι(ΐ6ΓβΙ 
Γβςίο ίη ρ&Ι&Ιίο ΤΙιβοΙβ &ρο8ΐοΙίο«, 
(θ^υ8 6ηίαι Γ68ΐο άίο νίΐΑΓ&Ι Γ&Ιηαι) 
ρυΙοΙιβΓΓίηιυπι άβΙυϋΓυπι βχοΐΐ&νϋ. 
Ηυΐο νί8υ8 68ΐ τβη&ηΐί ίη Αη^υβϋΒ ΙοοίΒ 
&ρθΡ ιηιΐ£;ηυ8, ΙιοΓΓοηάυΒ, οχββΗίΒ άθηϋΙ>α8, 
ςηβιη Οββ&Γ βπΒΟ βΙγιοΙο άυπι ροΓββςυϋυρ, 
ί1ΐ6 86 χη&ΠΒ ΟυοϋύηΒ 8υΙ)πΐ6Γς;6η8, 
8ρ6θ(&ηΙίυαϊ 8υί)ϋο ονβηυίΐ οουΐίβ. 
Τηηο αίυηΐ ΓυΙπιίηίΒ ?β1υ1 ίοΐυ ρβΓοϋυηι 
ίιηροΓ&ΙοΓβηι Ιιυοιί οουοίάίβββ 8ΐΓ&1υαι, 
Βρυα)&8 ΟΓθ Ης^βηΙθοι, ηοο )&αι αΐίςηίά 
ίηΐ6ΐ1ί£;6ηίβπι 86η8)1>υ8 ; άοηβο ρ&υΐυΐυιη 
ιηβηΐ6 Γ606ρ1&, Ιραάίόϋ ίπιρβπυπι 
Βυο&Γυιη ΟοηΒίαηΙίηο ί&πιίΗ& η&Ιο. 
Ι8 &υΐ6αι ρ&υρ6ΓουΙ& ίηάυ1υ8 (υηίο& 
&ά ιηοη&8ΐ6Γίυαι 81υάϋ 86 οοηΐυΐίΐ, 
&1ςυ6 ΙΜ Γ6ΐίςυ&ηι βχ6£;ίΙ νίί&πι 
ρυΙοΙίΓΟ Γ606(]6η8 ρΓ&νο νίΐο £;6ηβΓβ. 
Ηίο ΙγΓ&ηηί(]ί8 οηπιβη οΙ>]ίοίθηΙΙί>υ8, 
Νοίηί, Γθβροηάϋ, οοηΒΟΓΥΟ άίυ οΙ)36ςυί, 
ςαΐ π?ί1ιί άοϋϋ&αι ^Γ&ϋ&η ηοη ιόΓαγγθΙ. 

(Χ)Ν8ΤΑΝΤ1Νϋ8 ΌυθΔ8 ΑΝ. XII. 
Οαιη Βυο&3, ιιΐί 4^^^ ίαιρ6Γϋ 1ι&1>6η&8 
οοιτίρηίβ86ΐ ί8ΐοΙΐ6 611&1>0Γ6 ηυΐΐο, 
ηοΙ)ίΐ68 ιηυ11θ8, βίπιυΐ 6ΐ ρΐθϋβίοβ, 
&(] ά:^ηί1&1θ8 6χ(α1ϋ 8υ1>1ίπΐ6β ; 
νίΓ 1)οηυ8, ρΐυΒ, ιη&ηβυβίο ίη^6ηίο, 
ιηίΙίΒ, ίηηςυίΙΙηΒ, 8υΙ)άίΙί8 1>θη6νο1υ8, 
Γ6£;υ1& ^υ^ί8, ^υάί^^ο^ηα1 ΐΑηχ ςηοά&ιη : 
Ι^η&νηβ ΟΦίοΓοςυίη &1ςυθ βοοογβ ; 
Βί ΐνη^ ςυίάοιη Ιιοηιίηββ (1ί1ί^βη8« 
86(1 1&1)0Γ(λη8 &υάί &1)8υΓ(1ο &οΐ0Γβ, 
ιηίηυΙυΒ, ΒΟΓάίάυΒ, οιίηίηιί8 1υοη8 ίηΐιί&ηβ. 
Ν6αιρθ ρΓ®ο1ρυυαι οο11οο&1)&1 8ΐυάίυαι 
ίάςυβ ςυοΙί(1ί6 86(1υ1ο ουΓ&1)&1 
η1 ρ1ηη8 άοαιίηυ8 ββΡβΙ ρβοηηί®, 
βρίβηάίάυπι αυη οοη§;6Γθη8 ΙΙιββαηΓυιη 
θΐ £^ρ&ν6 ροη(1υ8 &Γ(|;6ηϋ ίηηυιηβΓί. 
Αη£;6η(ϋ8 ί§[ίΙυΓ αηηυίβ Γ6άί(ϋ>υ8 
ίη1>αϋ8 ρυΙ>Ηοί8 &1ςυβ νβοΙί^^αΙίϋυΒ 
ίη8ΐ&1)&1 ίηιρ6η8ί88ίιηθ 6( ν6Γΐ)0 βί ορ6Γ6| 
Ίίςυβ ΓθάθΐηρΙοηΙ)υ8 νβη&1ί& (1&1)&1. χ Πρό τον> ββσιλβΐ τήνδι ^ρφ» άνκιμένην* 

Κα^ χατά Σχυθών Ιχβτρατκύσας'χαΙ 0{>γγρΜν 
"Ηττησβ* τους μλν χατχβαλών Ιν μάχαι^, 
3250 Σπονδάς 8* Ουγγροις Ιθηχλν έ(αιτον>μένοι<. 
Νιχηφ^ρος γουν άνθυποστρέιρων μ^ης 
Χώρφ Λοβιτζώ Μυσ(ας χιχλημένφ 
Χειμιώνος ώρ^^ πηγνύει νχηνήν φέριαν* 
ΎπΓ^λθκ Ιέ δρΰν, νιφιτου ««παυμένο», 
3255 Συν τοις μ<θ* αότοΰ προχρίτοις γιροι^νία^ 
Πασών μτ|^(σττ4ν χα^ πολύχλωνον (ένΐ)ν* 
Σχηνής προελθών της βα9ΐλκ(ου τ^ 
Ουιηρ συνβστώς ώμ(λ£ΐ δ«8ογμέν«* 
βρούς ^ 1(«ικ(νης χαΐ βοή τις συμββοβ 
3260 Τούτον μ^θι^τ^ ^ς ^ρυ^ς τού< τ' Ιν τέλβι* 
Ή δ* αύτ{χα «έικτωχ<ν έχ |&ιζών βλη, 
2 ΚαΙ βασιλκυς πέφ«υγβ σίιν άλλοις μ6ρ9ψ• 

Όθεν χαριστή ρ ια τφ θεφ Ούων 
Έν βασιλείοις (σαποστόλφ θέχλ^, 
3265 (Μνήμΐ[ϊ γάρ αύτης έχδιδράσχει τλν χ6ρον) 
Κάλλιστον ανήγειρε να^ν έν βάθρι^ν. 
θηρώντι τψδε πρ^ς στενού που χωρίοις 
Συς ώπτο φριχτές χαΐ μέγας χαυλι6^ι»ς, 
*Όν ήν διώχων Ιππ^ης ζιφηφ^ρος* 
3270 Συν δ' 6ποδύντα χυματούμενον σάλον 
Όρώσιν άθέατον είναι παντάπχν* 
'βς αστραπής δ* άλματι βληΟέντα λ^γος 
ΙΙεσεΐν χρατούντα προς χ6($να παροη>τ{χ«ι>^ 
Άφρ(5ν τε τοί3 στόματος έχπτύοντά «ο^ 
3275 Και συνιέντα μηδοτιουν μηδόλως 

Μιχρ^ν δ* άνχνήψαντα δούναι τ6 χράτος 
Τψ φύντι Δουχών έχ γένους Κωνστ«ντ(ν(ρ. 
Αυτόν δι τριβών ιον ήμφιεσμένον 
Μον^, προσελΟεΐν εύαγεΤ του Στουδ{οι> 
3280 Κάχεΐ τά λοιπόν του β(ου διανύσαι 
Καλώς άνχσγήλαντα της χαχεξίας. 
Τυραννίδος δ* Ιφασχεν αΐτιωμένοις 
"Οτι περ, 'ϋχνουν τψ συνοιχέτ^ τέως 
'Γπηρετών ευ είχότων μή τυγχάνβιν, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤίΝΟΣ Ο ΔΟΓΚΛΣ ΕΤ α. 
3285 Έπει δΐ Δούχας, ώς Ιφην, αύταργ{α(ς 
Άπραγμόνως δτυχε χαί χωρίς π6νου 
Πολλούς γερουσίας τε κα? των συρφ^έχ^γ 
Εις ΰψος άνήγαγεν αξιωμάτων 
Άνήρ αγαθός, ευσεβής, πράος φύσει, 
3290 Χρηστδς, γαληνός, ευμενής 6πηχ($οις, 
Γνώμων δικαίου χαι διχών ζυγοστάτης• 
[) Γνώμην δΐ νωθρός νωχελής τ* χαΟ^Ηηξ, 

"Ανδρας έραστάς άρετης στέργων πάν<» 
•Ηττων χρηαοΖ Ιϊ χρημάτων α5 έχτ^^ι^ς^ 
Ματαιολοιχός, δυσγρίπιστος χαΐ γν{^α»ν 
Άνώτερον σπούδασμα τιθείς φροντ{δος 
Σχολής τε πάσης ήμέραν έξ ημέρας 
Πώς χρημάτων γένοιτο πολλών δΐ9π4χης 
θησαυρόν άβρόν ήρανικώς χρυσίου 
3300 Άδρ6ν τε σωρόν άπλετων αργυρίων. 
Τοίνυν έπαύξειν εΙσφοράς ετησίους 
Δασμούς τε κοινούς δημοσίους δ' αδ ^ροος 
Έσπευδε χαΐ πράγμασιν άει χαί λύγο ι ς 
Σφας ώνίους δρών χρημάτων ^ρη^χένοις 3295 133 

3305 "Η χλ\ τκλώνοΗς συλλογήν τήν των φ^ρων 

Έ*^ γκ ^ητζ χατεκίστκυ' έχτ(σει* 
Έπιδρομάς 81 βαρβάροις άντιθέτοις 
Ούκ Ιχστρατείαΐζ ούδ* όπλίταις χαΐ μάχαις 
Ήγάπ' άν•(ργβιν έξ βχρας γ* δειλίας, 

3310 'Αλλά χρυσαργύρψ τε δώροις άφ6<$νοις 
Φιλοφρ»σύναι< καΐ τιμαΐς ύπερτάταις 
Σφας ήμερουν Ισκευδε πραύνειν χράτεΐ' 
Κάκ τοΰδ' ϊψα. 'ΡωμαΙδος χωρία 
Έσθαρτο πλείστα Ορ^^'^^'^ι Βαρβάρων, 

3345 "Αστη δ' 6«έσχον αυχένα σφίσι πάλιν 
Χώραί τι πολλαΐ *ΡωμαΐχαΙ χαι π($λεις. 
"Επασχεν ούχ -ζττον δΐ χαχώς συχνάχις 
Μέρη δυτικά στρατιάς άπουσί^* 
Οΰζων γάρ ίΟνος Ιχ Σχυθών παριστρίων 

3320 "Ιστρον διαβάν μυριάριθμον στίφος 
'ξί φασιν Ιξήκοντα χιλιοστύες 
θρφιης έπ^ει Μακεδονίας δρους 
Δ^ουν, λεηλατούν τε και καταστρέφον, 
"Ο καΐ προήλθε μέχρις αυτής Ελλάδος• 

3325 Πέρας £παν άφθαρτο μικρού Βουλγάροις, 
θεού συναργ{γοντο^ αύτοΐς 6ψ($θεν• 
Τέως δ' £να^ Ιξεισι κατά Βαρβάρων 
Ταΐς παρά πάντων μέμψεσιν ώρμη μένος, 
"Αγων μεθ' α&του στρατιώτας προς μάχην 

3330 Πρδς τοις Ικατ^ν πεντηκοντάδα μίαν* 
"Ος τάς φορητάς οικίας καθιδρύει 
Έν τοΙς πρό τειχών χωρίο ι ς Βυζαντίδος 
ΟΖ Βαρβάρων όλεθρος ήνώτιστ^ οΐ* 
Έφ' 0$ κλώνος γης συνέβη φρικαλέος 

3335 Δι* ο3 κατηρείπωντο ναο^ και δ((μοι, 
Ελληνικές τε βωμός έν τ^ Κυζίκφ 
Κάλλιστον Ιργον καΐ θέαμα τι ξένον 
Πέπυωκεν εΙς γήν κατασεισθείς τψ κλόνφ. 
Σεπτός δΐ ναός Πατέρων θεηγ^ρων 

3340 Έν Νικαί^ σέσειστο και διε^^άγη. 

Ούτος λ(5γους Ιστεργε των άλλων πλέον, 
"Ακρψ λιχανψ τώνδέ περ γεγευμένος, 
ΚαΙ τους λογίους ήν τιμών τε καΐ σέβων 
Κάκ των λόγων ^φασκεν ούχ ήττον θ^βιν 

3345 "Η βασιλείας γνώριμον καθεστάναι. 

Οδτος τό βιουν έκμετρών λείπει κράτος 
Τέκνοις Ιαυτου συζύγψ βασιλίδι, 
Έγγραφον 6'ρκον τήσδε πριν δεδεγμένος 
ώς ούχ όμιλήσειε δευτέροις γάμοις* 

3350 'Ον ε'ς φυλακή ν ποιμενάρχη χειρίσας 
Βίον τόν άνθρώπινον εκλείπει μ(^ρφ. 

ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΒΤ. Α' ς. 
Α&νη γε μέντοι τ6νδε #%αβουσ' άπάτ() 
Τψ Διογένει Τωμανφ συνεζύγ^ 
ΚαΙ κράτορ* αυτόν άπέφηνεν Αύσ^νων, 

3355 Άνδρα στρατηγόν άπαράμιλλον, ξένον, 
'Αρήϊον, κράτιστον έν πάσαις μάχαις^ 
Βριαρ<$χειρα καΐ μαχητήν γεννάδαν, 
*Ηθος σοβαρόν εμβριθές κεκτημένον. 
Ψυχής τε παράστημα πλουτοΰντα μέγα, 

3360 Άνδρεΐον όντως καΐ σθένος |&ωμαλέον, 
Τρ<^πους τε χρηστόν καΐ βεψ πεφιλμένον 
Προκινδυνεύειν προφρ^νως ^ρημίνον 04Β8ΑΒΒ8. 434 Χ Ουίη βϋ&ιη ρυ1)ϋο&οί8 θχαοϋοαοιη 
ρ&οΐβ ιηβΓΟθάβ, υΐ άίχίιηυβ, 1οοα5βΙ. 
^&α1 1>&Γΐ>&Γ0Γαιη ρΓοχίιηοΓυπι ίοοαΓβαιη 
ήβςα&ςυ&ιη αππίβ ηβςαβ νίΓΐυΙβ 1)6Πίο& 
&Γ0θΓβ βοΐϋυβ ίαίΐ ο1) ηίιηίαιη ιηβΐυιη, 
8βά νί ρβουηίφ βΐ άοηίβ &1)υη(1αηϋ1)υ8, 
ί>1&οάϋϋ8 &(ςιιβ Ιιοηοπύυβ βυρρθίηίβ, 
1)βηβνο1θ8 ίΐΏρβηο βίυάβίχιΐ ΓβύάβΡθ. 
Ετζο Κοιη&η& ίη οηοαίβ άίϋο 
Β&γΙ)&γο ίηοαΓβυ 1&1)0Γ&νϋ ρίαπαιυιη ; 
ίΙβΓαιη &Γεθ8 ^Ό£;αιη 8υΙ)ί6Γαη1, 
χηαΚ&ςαβ 1οο& υΓΐ>68ςυβ ίιηρθηί. 
Νοςυο ιηίοοΓ& ρ&ϋ6ΐ)&ΙυΓ <1&ΐΏη& 
0Γΐ)ί8 οεοί(]αα8 ιηϋϋαιη &1)8βιιϋ& ; 
υζί βηίχη δο^ΐβθΐ βΐή αβοοίφ, 

η Ωανίο Ιγ&]θο1ο οαιη ίιηιηβηθο ηυιηβΓΟ, 
η&ιη χιοη&^ηΙ& πήΐΐία ίαί88θ Γ&ιη& ββΐ, 
ΤΙΐΓ&οί&πι ίηοαΓ8«ΐΓυηί αβ Μ&οβάοηί&ιη, 
οοαηί θχΙβΓίιιίηϋ ^βηβΓβ 8Φνίβηΐ68, 
6ΐ ιρ8&ιη βΓ«οίαπι υ8ςυθ ρβηβΙπίΓυηΙ. 
ββά (Ιβοοαιη 6υηο1ο8 Βαΐς&η 6βοίάθΓυη(, 
Νοιηίηβ οωΗΙυβ ίρβίβ &αχί1ίληΐ6. 
ΙηΙθΗιη Οββ&Γ ιηονβηΐ ίη Β&ρ1>αΓ08 
οιηηίυηιι οοηνίοϋβ άοιηο ρΓθΐΓυ8υ8, 
ββουιη αά 1)θ11υηι οοηύοίβηάαιη άϋοβηβ 
Ιι&αά ρ1υΓθ8 οβηίαζη ςαίηςα&£;ίηΙ& ιηϋΐΐββ. 
Εγ^ο Ιβηίοηίθ ΙιηρβΓ&ΙΟΓ βχί8 
ίη 8α1)υΓΐ)&ηί8 Βγζ&ηΙϋ Ιοοί8, 
ίΙ)1 ίηίβΐΐίχϋ Β&Γ^αΓΟΓυπ) οβάθΠ). 
111ο Γβ^ηαηΐβ, Ιθγγφ πιοΐυβ ΙιΟΓΡίάυβ 
πιυ11& (1θ1υ1)Γ& ρΓΟΓυϋ αίςυβ άοιηο8 ; 

^ &Γ&ςα6 ΟΓΦβα Ογζίοβηββ υΓΐ)ί8, 
ορυ8 ρυΙεΙιβΓΓίιηυαι θΐ νί8α ιηίΓυιη, 
Ιιαπιΐ (16^6^(& ίηουϋαϋ, Ιθγγφ ΙρβοαΚυ. 
Τβιηρίαπι ςαίη βϋ&πι άίνίηοΓυπι Ρ&ίΓυπι 
Νίοκηα ίη ΰΓΐ)θ οοηοαββαηι άΐ88ί1υί1. 
Όαο&8 ρτω οβΒίβπβ 1ίΙΐ6Γ&8 0£8αΓίΙ)υ8 
άίΐβχϋ, 8υα)ηιί8 ςυαβ ΐΗΐ)Γί8 αϋί^θΓ&Ι, 
Αίςυβ βΓυ(1ίΙθ8 1ιοιηίηθ8 ίη ρΓΟίίο Ιιαϋαίΐ, 
ββςυβ άίθ6&&1 & 1ϋΐ6Π8 αι&ΙΙβ 
ςα&πι αΐ) ίπιρβΓίο Οθγϊ ^1θΓίθ8υπι. 
Ι8 ΓβΙο υρ^βηΐβ, ίΓβκΙίάίΙ ίαιρβηοιη 
1ίΚ)βη8 8υί8 Γβ^ίηκςυθ βοη3υ^ί, 
^υ^&ι&Iη ρηαβ βάβιη αΐ) !ΐ£ο βχί£^6η8 
86ουηά&8 ηυρ1ί&8 Ιιαυά ββ ρβϋΙυΓ&ιη : 
ςα& β6ΐιβά& ρ&Ιπ&ΓοΙι® β8Β8&Γ Ιπιάϋα, 

Β ϋαηι&ηο νίΐβ Ιβπιίηυπι ίπιρθ8αίΙ. 

Η0ΜΑΝϋ3 ΌΙ00ΕΝΕ8 ΑΝ. IV. ΜΕΝ8. ΥΓ 
€υιη 810 Γβ^ίηα Γβίβ11ΐ88βΙ οοη^υ^6α1, 
Βίο^οηί Ηοηι&ηο άβίηάβ ηυρ8ϋ, 
ίρβίςυβ Γβ^ααι (ϋ^ηίΐβίβοα οοηίαΐίΐ. 
ΕγαΙ 18 8απιααυ8 οΙ ίηνίϋ1υ8 άαχ, 
ΓθΓΐί88ία)α8, ίη ρΓβΙίίβ Μ&Γίβηα ι«ρίραη8, 
ιη&ζίηιΐ8 νίΓίΙ)η8 αυάλοίαςυο ροΐΐοηβ, 
8βν6η8 ιηοΓίΙ)θ3 §;Γ&νί1)υ8ςαθ ρΓ»(1ίΙυ8, 
&ηίω1 ςυοςυβ (]οΙίΙ)υ8 ρΓ8}(ϋν63, 
νίΓ νθΓβ 8ΐΓ6ηυα8 αίςυο ρ60ΐυ8 ν&ΐίάαπ), 
ορΙίαι& νίΐα οΙ Ββο ^Γ&1ίβ8ίηι& ; 
θί ςυί 1ί1)βηΙβΓ ρρο 8αι>^8οιί8 ρορυΙΙβ 135 ΒΡΗΕΑίαΐ ΟΗΒΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 435 βΐ ρΐΌ βζβΓοϋϊΒαβ ΑάίΐΝΐΙ ρβηοαία. 
Ηα]ιΐ8 άίνβηαβ οαιη ΙιοβΙβ ρυ^ααβ, 
γίο1οΗ&8, ραίιη&β, θΐ βίΓβοοϋΑΐββ, 
ο«1θΓ& ΙιοηββΙλ ΓλΟΐα νβΓΐ)!» «ϋεβΓβ 
βοιηιηΑηο ία ορβΓβ &(1ιηο(1απα άίΓββΠβ. 
Ιβ οοαΐΓ& ΙιοΙθβ ρΓοίββΙαβ ΒαγΙ>&γο8, 
Ρ6Γ8ΙΙ8 νίάθΗββΙ, ςυί Ιοοα βηί1ίιη& 
Οίϋοί&ιη βΐ ΡΙκΒοίοβιη (1βν&8ΐΑΐ)&η1, 
Οηβαϋθ αΓΐ>θ8 τ&ρίαί ρΓβάβςαβ 1ΐΑΐ)65ΑηΙ ; 
οαιη ιιΐβ, ίαςο&ιη, (|;Γ&νί οοηββΓίο ρΓβΙίο 
Ολρίαβ 08ΐ 8 Β&Γ(>&η8, Ιιοα 1 τίπ 8ΐΓθηαα8, 
νίΓ ςυί 1ΐ08ΐί1β8 1θκίοη88 ρΓ08ΐβΓη6ΐ>8ΐ» 
Κοιη8ηί ΐπιροπί ο&ραΐ βΧ (1θΓβη80Γ. 
Ει^ 8(1 Ρ6Γ88Γοαι τβ^πϊ νίαβ1ιΐ8 ΙηιΙιίΙοΓ, 

86(1 Οβρίίνο Ιίοβΐ 8ΐ8ΐθ, 080108 08ΐ 

ΐΜηονοΙβοϋ&ιη ρ1αηιη8ΐη 8ΐςαβ οαπιιη. 
Ιιηο β1 ΙιοηοΓΟ Γβ^ίο οαΐΐαςυο Θ8ΐ 1ΐ8ΜΙα8 
6£;Γ6^ίο οχοηαρίο βρυά Ρ6Γ88Γαιη άοιηίοαηι 
Αζ&ηβιη ίΐίαιη Γ&πα& οοΙοΙιβΓηιηαιη, 
8ηίπ)ο θΐ νβΓΐ)ί8 ιηί(ιΙ>α8 υϋ βοΗίαπι, 
βςαί &[η8ΐθΓ6Πΐ, ηοιηίηί8 εΙ&Γΐ ουρίάυιη. 
ΟαΙα θϋ&ιη βρίβηάίάο ηαοζ ίιηρ6ΐΓ8ΐο ΓβάΗα 
οαιη ο&ρϋνίβ άίιηϋΙϋαΓ ΙιοηοηΩοο. 
$οά οαω Εοπι&ηί ίαιροπί Οη68 &ϋί^1, 
νβίαΐί θζ 8ααΐ(η& Ι6ΐηρβ8(&ΐ6 ίηοοΙυ(ηί8 
ίη ροΓίαπι τβ^ηί 8αί Ιυίαιη νβηίβηβ, 
ίϋί η&αΓπιςίαιη, ο (1ίΓ& ίαϋ ίηνί(1ί8 1 
ίβοϋ, β1 οουΗ νίνο βυαΐ ΟΓβρϋ. 
6ίο α^θΓ θΓ^ο α^ϋΐ ία ίηβαΐ&αι 
(οαΙ οοιηβη ρΓίαι&) ρροζίιη&αι βγζ&Εϋο, 
ία (ΐα8 18 οΐίοα πιοα&8ΐβπαιη 8ΐΓαχ6Γ&1 ; 
ίϋίςαβ οιοηβηΒ Γβςυίβιη ΐ85θΓαηι 1ι&1)αίΙ. 
111ο Γββ;η&ηΐ6, ΒίαοΙιβπιΟΓαιη Ιβσιρίαιη 
ίη8ΐ^ηθ, &&αιαι& οά&οί &1>8ααιρΙαΐΏ ΓαοΓ&Ι. 

ΜΙΟΗΑΕΙ. 00Ν8ΤΑΝΤ1ΝΙ ΌϋΟΑΕ ΓΙΙ,ΐυδ 
ΡΑΕΑΡίΝΑβΕ8 ΑΝ. VI. ΜΕΝ3 ΥΙ. 

Οβίοάθ Μίεΐι&βΐ, νυΐς^ο Ρ&Γ&ρίη&οββ, 

0οο8ΐ8η1ίηί Ωΐίαβ ίιηρβηοιη &(11ϋ, 

ίπ^οηίαπι Ιονβ (ϋθ8θ1υΙυιο, ΒίοΗάυαι, 

ί(;η8νααι οΐ ίηβρίυιη &ά Ιαιροπυαι, 

({α! 06 ρΓΪν&Ι&Γη ςιυίάβαι τοιη βυ&ιη ςβΓβΓΟ, 

ηβθατα ΐπιροπί ρυϋϋο&ιη ναΐβΐ)»!. 

Ει^ο οαηι πίΐιίΐ Γγο^ 8είΓβ( &κθγο, 

&1ϋ8 1ι&1)6η&8 ίηιρβΗί οοαιιηίΙΙβηθ, 

18 80 οαηι 1ίΙΙβΗ8 ςαοΐίάίβ ο1)ΐ6θΙ&1)&1, 

ΙηορΙίΒςυο βΙοΗάβ οοοαρ&ϋοηίΐιΐιβ. 

Οα&Γθ Ρβ8 ραΙ)Ηο& ]&1)ογ&γο ΟΦρΙΙ, 

ίιηροηίςαθ αονίβ ρβΓίοΙίΙαπ, 

ηο βββνίβ αηάίβ &ο 1βπιρ68ΐ&1ί1)α8. 

ία Ααιρίιίΐπίβδ 1)&γ&11ιγο χηοΓ^^βΓοΙαρ. 

Ν&αιςαο αΐ ΓοΓΟΟββ 1)β11υ» ΓαΓοηΙββςαο 

ηοαηαΐΐί άαοβο ουρίάί ίγΓ&ηηίάίβ 

η&νοαι ΓθίραΙ)ΙίθΦ η&υΓΓ&ςααι (ΙοάβΓαοΙ. 

Νοπιρο 6( Γβοαα(]& 0&ρίΙίΙ)α9 (ιγάτα, 

810 8ρο8ΐ&Ιίοί ρι*θ(1ίΙ)&ο1 άαοβθ. 

ΡΓίηιυ8 Εα8βΗα8 ςαίά&ιη Γ6ΐ)θ11&1, 

άοίηάο 08β8&Γ, Ιυιη Νθ81ογ νθ8ΐ&Γθ1ι& : 

βνίη ΝίοβρΙιΟΓοβ α^οιηίηο Βΐ7οηηία8, 

ςαί οχ ί11α8ΐΓί5α8 οΓαΙ ορΙίιη&Ιί5α8 : 8ΐνΕ Ο Χ Ύιτηχ^ων &ρΐ9Τ« χαΐ ^ρ«τ•υμάτων' 

Ου τίς κχτ* έχθρων συμπλοχάς τ• χ«1 μ^β^» 

3905 Ν(χας, άριστβίας τ•, γιννβίους άθλους. 
Και ταλλα χαλών καριΒιδ^ναι λ^φ 
Έργφϋς έστι συντομι(^ χρωμίνοις. 
0(ηος χατ' ΙχΟρών έχντρατιύσαζ Βαρβάρων 
Οιρσών καχούντων τά πρ^σοιχα χωρία 

3370 Τά ίζρ^ζ Κιλιχί^ τ« χαί τ^ Φοινίχ^^ 

Αληλατούντων χαΐ η6λ«ις τές χαθ* *Εω, 
Και συ^^αγ«(σης χαρτκρας άμφοΤν μάχης, 
Φ«υ φ«υ ! Ιάλω Βαρβάροΐζ ό γβννά^ας, 
Ό πάντα λαμπρές, ό χλονών έχθρων Πίοις, 

3375 Ό 'ΡωμαΙδος ήγιμων χαΐ ιιροατάτης* 
*ΉχΟη τ• Οκραάναχτι δεσμώτης &ναξ* 
1Ιρ6ς {' α5 δορυάλα»το<, άπαχ6«^< Β' 6μ•κ 
1^ Φιλοφρονύνης χαΐ θ*ρ«πε(ας βσης* 

Τιμής βα7ΐλ«(ου τ• χαΐ δ((ξη< πάλιν 

3380 Έτυχ» χαλώς πρ6ς χρατουντος Π«ρσ(8ο< 
Άζχν έχ«{νου το(> περιΟρνλλουμένοι» 
Άνδρος μ«τρ(ου τό φρόνημα χα( λόγον 
*ΐ9θυ τ* έραστοΰ φιλοτ(μου τους τρόπους* 
Επανόδου δ* {π«ιτα λαμπράς τυγχάνκι 

3385 Συν α^χμαλώτοις άπολυθκις έντ(μως• 
Έπ«ιδ' έπανέζιυξβν «Ις 'ΡωμαΙδα, 
Έπανασωφλίς ώσπερ έχ τριχυμ(ας 
'ύς «Ις ΰίλυστον λιμένα χραταρχ(«ν. 
Ενταύθα ναυάγιον, ώ διινοΰ φθόνου 1 

3390 *Βτλη στερηθείς του φάους των όμμάνων. 
Οδτω δ* {χων ^εισι προς χαλουμένην 
Πρώτην γε νήσον πλησίον Βυζαντ(δος* 
*£νθα μονήν ^γειρεν οδτος έχ βάθρων, 
ϋ Κάχεΐ τελευτ^ σαββατίσας των πόνων* 

3305 Έ<ρ* ου Βλαχερνών ευπρεπής νεώς άΊτας 
Έπυρπολήθη τψ πυρί τψ παμςράγφ. 

ΙΙΙΧΑΗΑ Ο ΓΙΟΣ ΚΩΝίΤΑΝΤΙΝΌΓ ΤθΓ ΛΟΓΚΑ 
ΗΤΟΙ Ο ΠΑΡΑΠΙΝΑΚΗΣ ΒΤ. ζ ς. 

ΕΓτα Μιχαήλ ΙΙαραπινάχης θέσιν 
Κωνσταντίνου παΤς παραλαμβάνει τ6 χρ^^χις, 
Χαυνός τις ήθος, αφελής, άνειμένος, 
3400 * Απαλές, αδέξιος εΙς κραταρχ(αν, 
Τά χαθ* έαυτδν διέπειν ουκ Ισχύων, 
Μή τοί γεχράτος και διοίκησιν 6'λων. 
11ρ6ς ούδοτιοΰν προσπεφυκώς κρειττόνων 
Άλλους έφιστων ήνίαις ταΤς του χράτοικ 
3405 Αύτος προσεΤχε τοΤς λόγο ι ς όσημέρβι 

ΟΓς τ* ου προτζκεν άμαθώς χεχρημένος. 
"Οθεν κακώς ίπασχεν κοινά πραγμάτ««ν 
Όλχάς τ* έκινδύνευε της χραταρχίας 
ΔειναΤς τρικυμίαις τε κα? χαταιγ(σιν 
3410 ΕΙς Αμφιτρίτης τον βυΟδν χαταδύνβι• 
Ώς ίίγριοι γάρ χακίαι πεπνευχότες 
Άνδρες στρατηγοί βασιλειώντες τότε 
Όλκάδα κράτους χατέδυσαν εΙς β^θος* 
Ώς γαρ πολυχέφαλος άλλη τις υδρα 
3415 Ούτως άποστάτιδας ήν 6ρ^ν κάρας. 

Αφίσταται πρώτα τών 'Ρουσέλιός τις, 
Ιΐρδςτψδε Καίσαρ και Νέστωρ τις βεστ^ρ^^^ 
Νικηφόρος τε Βρυένν.ος τούπίκλην 
Ός παράσημο ις ώράίστο του κράτους* 137 €^Β8ΑΚ1£Θ. 138 3420 "Αλλος Νικηφόρος τις Βοτανβιάτης, 

*Ός και κατηρξε του κράτους των Αύσ<5νων • 
Συν οΐς λιμ<5ς τ» καΐ βροτών φθίσις 
Βαρκΐα κατέτρυχι τους υπηκόους, 
Κα{ τις φόρων βΓσπραξις άδικωτάτη. 
3425 Ταΰτα μίν οΰτω νυμβέβηκκν, ώς ίφην. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΗΣ ΕΤ. Γ. 
Φημ(ζ•ται δΐ Ηοτανβιάτης Λρά'ζωρ^ 
Και διαδεΤται βασιλική ταιν(^ * 
Και την (καυτά φιλοτιμίαν ξένην 
Τήν των χρβών ά'πασιν έκτομήν νέμει 
3430 Χρεωκοπ(αν δημόσιον ^ζτκίσας • 

Άνήρ Ιλαρός, απαλός, χρηστός τρόπους, 
Άλλως δι νωΟής. χαυνος, έκλελυμένος, 
Προς πραγμάτων πρ^ναιαν ουκ εδ πως έχων • 
Το δ' αύ ετών μήκει τε καΐ γήρως νόσοις • 
3435 "Οθεν παραδους ήν(ας άλλοις κράτους, 
Αυτός τρυφαΤς έχαιρε καΐ συσσιτίοις, 
ΑουτροΤς πανημέροις τε και πανδαισίαις. 
Ό Μιχαήλ δΐ γίνεται μελαμφόρος, 
ΕΤτ άρχιβύτης και ΊζρόζΒρός γ* Εφέσου • 
3440 Τούτου συνευνφ προς γάμου κοινωνίαν 
Βοτανε'άτης ου καλώς συνεζύγη. 
Αποστασίας δ* εΙσέτι Βρυεννίου, 
Τυραννίδος τ' αυ ού καλώς έξημμένου, 
Και μή ΟεΤναι δωρεαΤς πεπεισμένου, 
3445 Στέλλει κατ* αύτοΰ βασιλεύς τάς δυνάμεις, 
'Αλεξίψ δους Κομνηνφ ταύτας άγειν • 
Ός συμπλακε?ς ίξττησε τύραννον μάχτ[ϊ, 
Και φωτός Ιστέρησεν αυτόν ομμάτων. 
Προς δ* αδ τυρανν7}σαντα και Βασιλάκην 
3450 ΠεμφΟεις Κομνηνός, συμπλακείς οΐ προς μάχην 
Ηττς^ κράτα ιώς και στερίσκει του φάους • 
ΚαΙ Βαράγγων σύστημα του στεφηφόρου 
Κατεξαναστάν ηύτρέπιστο πρθς μάχ-ην • 
Αντιπαρατάξει δΐ χειρός δυσμάχου 
3455 Καθυπεκλίθη και συνέγνωσται πάλιν. 
Τστατον άνταίρει δε Βοτανειάτΐ[^ 
Κομνηνός *Αλέξιος τυραννοκτόνος * 
"Ος καταλαβών *Λδριανοί3 τήν πόλιν, 
Στρατό/ τ* άγείρας, άναδείκνυται αράτωρ, 
3460 Και βασιλικοΤς άναδεΤται συμβόλοις, 

Μεθ' ω^ άπάρας τήν Κωνσταντίνου Φθάνει, 
Και τήνδ' Ιλών μάχτ[ϊ τε και στρατηγί^ε 
Ε^σεισιν εντός τών βασιλείων δόμων. 
'Απεισι δ* αυτών Βοτανειάττ^ς τάχος, 
3465 Κα\ τρίχα καρε^ς άμφιέννυτα*. (&άκος 

Έν Μητρανάνδρου ττΐ μονή περιβλέπτου, 
Ένθα Βανών έτυχε τιμής εντίμου. 

ΑΛΕΞΙΟΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤ. ΛΖ'. 
Οϋτω μίν Αλέξιος ευρατο κράτος, 
*0ς και τεταινίωυο παρ* άρχι^ύτου ' 
3470 Κράτωρ αγαθός κα• στρατηγός γεννάδας, 

Φρικτός μεν έχθροΐς, ευμενής δ' υττηκόοις, 
Άνήρ περιδέξιος, όξύ; έν μάχαις, 
Ε^δος προδείκνυς άξιον τυοαννίδος, 
Κα: πραον ήθο; και φιλαγάθου; τρόπους. 
3475 Γένους έχων ευ, σώματό; τ' ευρυθμίας, 
Έργων στρατηγίας τε και μάχης ?δρις, 

Ραιβοι. Ολ. ΟΧϋΙΙ. Α. (Ιβηίςαβ ΝίοβρΙιΟΓυθ αΐΐαβ Βοί&ηί&(&, 
ςΰί βΐ ίιηρβπτιιη Βοιη&ηυιη οΜίηυϋ. 
Ρββϋβ ρΓΦίβΓβα Ιιοιηίηυιηςαθ Ιυβθ 
^Γ&νίδ αΓΩχίΙ ρορυΐοδ ίιηρθπί, 
θ1 ^η^υ8ι^88^Iη& νβοΐί^αΐίυιη βχ&οϋο. 
βίο 6Γ^ο Γ68 ϋυΐΏβπδβ Ιοηο 8β 1)&1)6ΐ)&η{. 

ΝΙΟΕΡΗΟΚϋδ ΒΟΤΛΝίΑΤΑ ΑΝ. III. 
Εγ^Ο &ρρ6ΐ1&ΙθΓ Γ6Χ Βο(&ηί&ί& 

αίςυβ θοΐβιηηί δίβιηΐΏ&Ιθ βχοΓΠ&ΙυΓ : 
ςυί 801 ηοΐΏΐηίδ 6βΐ6ΐ)Γ&ηάί ουρίάαβ 
ουηοίαιη ΦΓ&ηο άβΙ)ϋαιη ρβουηί&ιη 
Γβιηίθϋ, ηον&8 ί&1)υ]α8 ίηδίϋυβοδ : 
νΪΓ Ιββίυβ Γαοίΐίδ ΐΏοηΐ3υ8(|υβ οοιηιηοάίδ, 
ΟδΒΐθΓυιη δβ^ηίβ, Ιβνίβ, άίδδοΐυίυβ, 
ηβςιΐθ 8(1 Γθίρ. ουραπι ίάοηβυδ; 

1^ η&ιη θ1 δβηβοΐα βΐ ιηοΓϋίβ ρΓ6ΐηβΙ)&ΙαΓ : 
(ΐυαιηοϋΓβΐΏ α1ίθ8 ΓθΙρ. ρΓΦροηθηβ, 
ίρ86 άβΐίοϋδβρυϋδ αβ 1)&1ηβί8 
οοπιί88&1)τιηο1υ8 ςυοϋάίβ ίηάυ1ξβΐ3&1. 
Μ1οΙ)&6ΐ &αί6ΐΏ βίβποιίδ ΙοηάβΙυΓ, 
θχίη ύί ρηΐΏ88 ΕρΙιββί βρίδοορυβ : 
οα]αδ υχοΓΘΐη 8ίΙ)ί οοη8θθί&νϋ 
Ιιαυά 1&υ(]8ΐ)ίΙί(6Γ ΒοΙ&ηί&Ια. 
^8α1 Γ6ΐ)θ1]8η1θ ρο8ίθ8 ΒΓγβηηίο 
(^Γ&ηηί(1θΐηςυθ ρθρΩοΙβ 8£Γ6θΙ&ηΐ6, 
ηβςυβ 8θ άοηίβ ρΐ&οίάαιη ρΓΦΙ)θηΐ6. 
ιηιίΐΗ ίη ίρδϋπι οορί88 ίιηρθΓ&ίΟΓ 
1)6ΐΙίςυθ (Ιυοβιη ΟοιηηβηυΐΏ Αΐεχίααι, 
ςυί ρυ^η& 1γΓ8ηηυιη ρ&ΐΓ&ί8 νίοίΐ, 
8ΐςυθ οοϋΙοΓϋΐη Ιυπιίηβ 8ρο1ί&νϋ. 
ΙΙβιη 8άνθΓ8ϋ8 Β&δίΠοβΓη ΓβΙ)β1Ιβιη 

^ ΐΏΪδβϋδ Οοιηηβηυδ, οοηββΓϋδ πΐ8ηίΙ)υ8 
ΓοΓίίΙβΓ νίοϋ ϋΐυιηςυθ βχ03β08νϋ. 
Οαίη βΐ ΥαΓ&ηςί οοη3υΓ&1ί ίη €®8&Γθΐη 
ρυΜίοθ 8(1 8Γΐη8 ββάϋίοβα ίνθΓαηΙ : 
ββά ιηβηϋ ΓοΓίί ρΓοϋηυβ ρβΓάοιηίϋ, 
νβηί&πι ιηοΐίπιίηίβ ιηοχ ΙιηρβΐΓ8Γυη1. 
Ιρβυτη ροβίΓβιηο ΒοΙ&ηί8ΐ8ΐη 8^βΓβ(1ϋυΓ 
ΙγΓ&ηηίοί(]8 ΟοΐΏοβηυβ Αίθχίυδ : 
8ΐςυ6 οοουρ8ΐ8 Η8(ΐΓί8ηί υΓΐ)θ 
οοΙΙβοΙίΒςυβ οορίίβ, ΠΙ ίπιρβΓαΙοΓ, 
8ίςυ6 Γ638ΐίΙ)υ8 ορη&Ιυτ ίη8ίξη11)υ8. 
δίε βΓ^ο 8066ί]6η8 8(1 ΟοηβΙ&ηίίηί ιιτ1)6ΐη, 

ΟβρίΙ 1)800 ρΓφΙίο 6ΐ ρ6Γίϋ8 1)θ11ίθ&, 

θί Γ6φ8ΐΒ ίρβ&ο) οοουρ8νί( άοπιοιη ; 

ς08 Γθ8ΐίθ8θί6Γ 6X1608 Βθΐ8θί8!&, 

ο πιοο8θΙιί Ιοοίο&οι, 10088 60Π1& ίοάοϋ 

ίο Π1θη&8ΐ6Γίθ νβΩ6Γ8Π(ΐ3? ΥίΓ^ίοίβ, 

ίΙ)ίςυβ πιοΓίβοβ δβρβίίίοπ πΐ8^οίΩο6. 

Αί,ΕΧΙϋδ ΟΟΜΝΕΝϋδ ΑΝ. XXXVII. 
$16 6Γ§ο Αΐβχίυδ θ8θΙυ8θ8ίία)ρθΗοο[ΐ, 
ςοΙο 6ΐ 8 800100 ρΓβΒδοΙθ οοΓοη&Ιϋδ : 

130008 ίπΐρ6Γ8ίθΓ β1 άοχ δίΓβρΟΟδ, 
ΙΐΟβΙίδ ΐΓ6σΐ60(]08, οίνίΙ)υ8 1)6θίνθ1θ8, 
ββΓθ^ίϋδ νίΓ, ίσίρί^βΓ ίο ρΓ3Βΐϋβ, 
νοίΐοαΐ ρΓΦ 86 ΓβΓ608 ίπιρ6Γίο (ϋί^ΟΟΟ), 
ηΐϋ6αΐ ΟΟΟβΟβΙοάίΟΘΠΙ 1ΐ0068ΐθ8(]06 ηΐ0Γ63. 
31ίΓρ6 6Γ8ΐ ΟθΙ)ί1ί, €0Γρ0Γ6 ά606θίί, 

0ρ6Γί8 1)6ΐ1ίθί πΐ8χίοιο ρ6ηΐ08 

5 139 ΒΡΗΒ^ΕΜΙΙ €ΗΗΟΝΟΟΚΑΡΗΙ 140 η60 νθΓΟ ΑπΗ οηρίάίηΐ οΐιηοχίυβ, 
ηβο ηΐΓβιιβ Ίπβ β&η^υΐηίβ βίϋεηΐί ; 
ηβςιιβ 8αρ6Γΐ)ί8 ίΑβίοβίβνβ ΐΏοηϋυβ, 
▼βΐ ηαςο&τη 8υΙ)άϋί8 αάίΐυ (ϋίΓΓιοΠϋβ, 
νβΐ ρ(Βηβ βχαοΙοΓ ίηθχοΓ&1)ίΗ8 ; 
86(1 ίη 1>βηί^ηϋ&ΐ6ΐη ρΓορ6η8α8 ιη&^8, 
8α8νί8, π)0<1βΓ&1ιΐ9, ^^Ιίοβυβ, Γ&οί1ί8, 
ρΓοαιρΙο θΐ αοαίο ίη^βαίο βΓΟ&ηοςυβ 8ίαια1, 
ορϋα)α8 οΓΐΙιοάοχβ (]6Γ6η80Γ Ωάβί, 
ηβο οοηνίνίοΓΟίη &π)&η8 ηβ'ΐιΐθ Ιοχαβ : 
ΙοίΌ β1 νίΓίυϋβ άοοίπηβςυβ 8ΐυάίθ8θ8 
▼Ιγο8 ΙιοηοΓ&ηβ βΐ οΓΩοϋ8 οοίβηβ. 
Ηυίο !η ίαιρθΓϋ βύάβ οοΐΐοοαίο 
ηαηϋιιβ λάνβηϋ, Ιΐαίαιη 11οΙ)6Γΐαιη 
Οαΐοα&ΐί» αΓ]:>6Πΐ ΕρίάααΓαιη 
&ΓΠΐί8 εβρί88θ θΐ ρΙΐ]ππιί8 πΑνί^^ϋβ. 
Εγ^ο ρΓοΓθοίυβ 0φ8&γ εοηα θχβΓοίΙα 
ϋΐυο, βί ρυ^αα ουαι ΙιοβΙβ ρ&ΐΓ&Ια, 
ηο8ΐ6Γ ρΓοίυ^ϋ ρΓβ^Ιίο ίηίβοίϋΙβΓ 
ο1&€ΐ6ΐη ΗοπίΑπο τβΓβΓβηΙθ βχβΓοίΙυ, 
&1(|υβ Βγζ&αΙίυΐΏ 6908&Γ ββί ΓενβΓβυβ. 
Β&Γΐ)απ αυΙθίΏ ου πα ΕοΙβΓίο άυεβ 
ρορα1&1)&η1ΰΓ ορρίοΙα Εοηα&ηΗ, 
ο&ρϋ8 Ι.8η88& ΟαβΙΟΓίαςυβ ΐ]ΓΜΙ)υ8. 
ΟοηΐΓ& ΚοϋβΓίυιη ΓαΓ8α3 ββΙ βςΓ688υ8 
ιηοΐ7ΐθ8 €8β88Γ 011Π1 ία^βηϋ βχβΓοίΙυ, 
&1ςαβ 0&8ΐοη&ιη ΓβουρβΓ&νίΙ. 
ΚοΙ)6Γΐαιη βυίθοα ββΐυ ββΙ β^^Γββδυβ. 
οΐ]^'υ8 Γβϋοηβιη ίηΙβΓ68ΐη&ΓΓ&Γβ. 
€«8&Γ ΟΓΟΑίυιη Γβ^υιη οίΓΟίιπιροδυϋ 
^βπΏ&ηο ρρορπο, οορίλδςυθ ΐΓ&άίάίΙ; 
ουπαςαβ ^υ88ί1 βχροβίί^δ ρΓβΙ)6Γθ 
ίη αοίθ, οοΓαιη α^πιίηβ Ηοϋβρϋ ; 
ςυι 81 οορΪΒβ 8υ88 οοοΙγα οοαιτηονί88θ1, 
ιηοηιΐ6Γ&1 ίΓαΐΓβιη οβάβτβ 6ίΓυ88 Γυ^α. 
ΙηΙβπιη 69Θ8&Γ οαοάίοο ουπι ιηϋϋθ 
ρβΓ ΟΦοα Γβρ1&η8 άίΓΩοϋίλ Ιοοα 
ίοΐα (Ιίπρυϋ Β&Γΐ:>8Γ0Γυιη ο&8ΐηι, 
ςαοίςυοΐ ίΙ)ί Γβρβηΐ ε^Ββί ξΐαόίο. 
Οο^ηίΐλ Γθ 1)8Γΐ)ΑΓυ8, ιηβΐυ &11οηϋυ8 
&ηίιηο θίιηυΐ νίΓίΙ^υβςαβ οοηοίάϋ, 
ουηοΐίςιιβ βαηΐ ΓβνβΓβί ίη ραΐη&πι δυαηι 
η8υιη ΙοογαΙΙ, ίοαο βί ί^ηοπιίηίαΐΏ. 
ΡοβΙβα ΤαΓοα, οαί ηοιηβη Τζ&οΙι&8, 
Οΐιϋ ]&□! άοηιίηαδ, &άθΓπαΙ& ϋΐαβδβ, 
θαιηυιη β1 1.68ΐ)υηι &1(|ΰθ ΒΙιοάυιη οαρϋ, 
&ϋ&8ςυθ ρΓφΓοβ1ηΓ&8 ; ββά ίηάβ ρυίβυδ 
ρΓ8β1ϋ8 ΐΏ&Γίϋπιΐ8 Α Βοπι&ηίθ Γυϋ. 
Τυηο βϋ&ΐΏ Ογρρυβ άβΓβοίΙ αΒ ίπιρβηο 
οβουραΐΑ νίάβΐίοβΐ α Βΐι&ρ8οη}ΐη&1ο. 
ΡθΓΐίΙβιη ΙπδυραΙβΓ ΟΓβίβηβίυιη ίηβυίαπι 
ΓΑϋίϋυβ ςυίάαπι Ο&ργοβδ Γβΐ3β11ί8 
νί ο&ρΙ&ΐΏ, άοιηίαυδ νβΐυϋ ίη9ί(1θΙ)&1. 
υΐΓ&ιηςυΘ Ι&πιοη ίπδυΐ&αι ίΐΏρβπο 
οΐ&δδίδ ΒοΐΏ&ηα άβηυο ΓβδϋίυίΙ. 
Ηοο ίπιρΘίΓαηΙβ 0£8&Γ6, ΐ6ΓΓ6β ιηοΐυδ 
αάσιοάυαι νβΐΐθΐηβπδ βίςυβ ΙΟΓΓίΓιουδ 
δρβοίοδΒβ (ίοιηοδ Ιβιηρί&ςυβ ΐΏ&^ηίβο& 
(ΙίΓυίΙ ραδδίΐΏ, νίςυβ 8υ& οοηΐΓΪνίΙ. Α Ού χρημάτων τ^ττητο κβΐ χρυββργύρου, 

Ουτ' αύ ()υμού τί χ«ι χόλου ο0ινιβρ6το\>, 
ϋύ*/ υπερόπτη; και σοββ^^ς τις τρίπους• 
3480 Ή δυσττρόσιτος ήν υπΓ,χ'^οις 6'λω;, 
*Η προς χ'^λασιν απαραιτήτως ^/.ων • 
Επικλινής δε προς φιλάνθρωπους τρόπους. 
Μέτριος, ήδυς, ευπρόσιτος, χαρίεις, 
Πτηνός φρόνησιν, άγχίνους ή χρυψίνους, 
3485 Υπέρμαχος κάλλιστος ορθοδοξίας, 

Δίαιταν άοραν ού φιλών ούδ' αύ πότους * 
"Ανδρας λογίους βρετ/ν τ* ήαχηκότας 
Σέβων τε τιμών και προσανέχων σφίσιν. 
"ΙΙ-ρ^λτο τψδε του κράτους δεδραγμέν(|ΐ 
3490 *ϋς τις Ίτχλος 'Ρομπέρτος χεχλη μένος 
Είς Δαλματίας τήν Έπίδαμνον πόλιν 
η Συν στρατί^ κατήρεχαΐ β^Ρ'^ στόλιρ. 

"Εξεισι τοίνυν έκστρατε ύσα; ό κιάτωρ, 
Κα! ττίί* έπυτάς σ'^μπλακε•!ς τ' άντιπάλ<|ΐ, 
3495 Ιϋ^ρευγεν ούτος δυτκλεώς έκ ττ,ς μάχης, 
Τής 'Ρωμαϊκής στρατιάς ηττημένης • 
Και βασιλεύς μεν τήν Κωνσταντίνου φβάνβι 
01 Βάρβαροι δε συν στρατάρχτ, 'Ρομπέρτ(|> 
Λεηλατοΰντες 'Ρωμαϊκά χωρία 
3500 Λάρισσαν εΤλον και Καστορίαν πόλιις * 
'Κξεισι λοιπόν κατά 'Ρομπέρτου πάλιν 
*Άναξ ό κλεινός συν στρατί^ μ'^ρ{^^, 
Κλ\ Καστορίαν αναλαμβάνει πάλιν, 
Και 'Ρομπέρτον μέτεισι δ:αματουργ(^ • 
3505 "Οπως τ• δράμα συμπέπλασται ρητέον • 
Σχήμα περιτι'Οησιν άρχικον χράτίΛρ 
Αυτού τ* άδελφψ και στρατιάν προσνέμ&ι 
^ Καί ο\ κατά φάλαγγα τήνδε 'Ρομπέρτου 

Στήσαι παρηγγύησεν εύεπηβόλως • 
3510 Κδν μεν κατ' αυτού συγκιντι τάς δυνάμεις, 
Στρέψαντα νώτα προτροπάδην φυγγάνειν • 
Δι' αφανών δΐ δύσβατων τε χωρίων 
Άναξ διεκδύς συν όπλίταις βραχέσι, 
Ληίζ^ται χάρακα πάντα βαρβάρων, ί 
3515 Και τους έν αύτψ παραδίδωσι ξίφει • 
Ό Βάρβαρο; γνους συσχεΟείς οθυμία 
ΙΙαρειτο χείρας και δέμας κα: καρδίαν, 
Και πάντες άπψχοντο 7::ος σ'^ών παχρί^χ 
'ϋφληκότε; γέλωτα, προς ο' αυ α'.σν>^νην • 
3520 Και Τούρκος αύθις Τζα/άς τις κεκλιμένος 
Χίον κατασχών κα•. στόλον καταρτίσας 
ΑΙρεΤ Σάμον Λέτβον τε νήσους και 'Ρόδον 
Β "Αλλάς τε δεσ-οτείας, έξελήλαται κο^λιν 

'Ρωμαϊκψ στόλψ και ναυμαχί^ί. 
3525 Αποστατεί δΐ τηνικαύτα καί Κύπρος 
Τού 'Ραψομμάτου τήνδε κατεσχηκότος. 
Και πάλιν άμφίρρυτον εύοορον Κρήτην 
Άνήρ Καρύκης δυτμενής αποστάτης 
Βίςι κατασχών, εΤχε προς κατοικίαν • 
3530 Έπανεσώθη δ' αύθις Δύσονων κράτει 
Νήσων δυάς αυττ^ γε 'Ρωμαίων στόλψ. 
Τούτου κρατούντος κα•. κλόνος γης συνέβτ 
Σεισμός τε οεινός και λίαν φρικαλέος. 
'Γφ' ού καλοί δόμοι τε και ναοί ξένοι 
3535 Καταπεσόντες συνετρίβησαν βί^ • 141 

ΣυνηρεφεΤς τε χαΐ μαχραΐ ντοοιι πάλιν 
Πτώσιν παΟοΰσαι συνέχωσαν άπλετους. 
Και ΙΙατζινάκαι ΣχυΟιχον πάλιν έ'Ονο; 
Θράκης ^πτ(5ει, Μακεδονίας ^'ρους, 
3540 Αυτών νομάς τε καΐ τόπους λελοιπότες. 
Άλλα κατ* αυτών έκστρατεύσας ό χράτωρ 
Και συμπλακείς, τζττητο τοΤσδε Βαρβάροις, 
'ί2ς στρατιωτών τοις δ'πλοις πεποιΟότων, 
Και μή νικητΫ) τφ θεφ καλών δ6ττ[ϊ. 
3545 ΚαΙ πάλιν έστράτευσε κατ' αυτών άναξ, 
Και σώφρονος γε στρατιάς δεδειγμένης 
'Ροπης τε θείας ελπίδας έξαψάσης, 
Συμμίξας αότοΤς έκνικς^ κατά κράτος, 
Καϊ σφών τ^ πλήθος έκΟερίζουσι ξίφει * 
3550 "Αλλους δ* Ιλόντες αιχμαλώτους έν μά')(^ 
'Ρρημένοις σφάς άπίδοντ* αργυρίου, 
Ό δ' αύτοκράτίορ εκ ΣκυΟΰν άποκρίνας 
Νέους σφριγώντας εύσΟενεΐς και μαχίμους 
Έν Μογλένων φκισε τούτοις χωρίοις, 
3555 0!κεΤ<$ν ο\ σύνταγμα τούτους καλέσας, 
0*1 και μέχρι νυν άπό Μογλένου τόπου 
Ιίασι καλούνται Μογλενοπατζινάκαι. 
Και στρατιά τις Ιταλών έξ Ισπέρας 
Άνεισι βαδίσασα προς Βυζαντίδα, 
3560 "Εχουσα το πρόθυμον ως προς τήν ϊω * 
Ές συγκίνησιν Ιμφανώς προμηνύει 
Πληθυς άκρίδων εσπέρας προς τήν εω, 
Διά τε θρ^κτ,ς, Μακεδονίας δ'ρων 
Τήν άέριον πτήσιν έζεργασαμένη. 
3565 Φράγγων δ'μως στράτευμα πορθμόν διέβη, 
Έφίσταται δέ τ^ Νικαέων πόλει 
Χερσι Τούρκων αΓσχιστα τυράννου μέν^ • 
Κα2 συν χρόνψ δε χαί μάχγ^ φρικαλέ^ 
Φθορ^ τε πολλ^ προς μερών Ικατέρων 
3570 Αίρουσι Φράγγοι τήν πόλιν κατά κράτος, 
Και τω βασιλεΤ τήνδε πολλών χρημάτων 
'Απεμπολοΰσι και προχωρουσι πρόσω • 
Και προσβαλόντες 'Αντιόχου ττί πόλει 
Αίροΰσιν αυτήν μηχαναΐς τε και μάχτ[4 • 
3575 ΜεΟ' ήν άγώσιν ίσχυροϊς τε και μάχγι 
Και τήν Σ ιών αίρουσι τήν θεού πόλιν • 
Και 'Ραϊμοΰνδος, ου πατήρ ήν Ρομπέρτος, 
Των παρ' Ίταλοΐς εΙς επισήμων πέλων, 
Πίστεις ένορκους έδρα προς βασιλέα 
3580 Τήν δή προς αύτον έμπεδούσας φιλίαν 
Και δουλικήν ευνοιαν άε? και σχίσιν. 
"Οθεν λαβών χρίσματα πρ6ς βασιλέως, 
Και δωρεάς αΰ φιλοτιμίας ξένας, 
Ηρδς Συρίαν ώρμησεν και Κιλικίαν • 
3585 Της δ* 'Αντιόχου κατακρατήσας μάχ^, 
Ους 3Τχεν όρκους πρΟς βασιλέας, δράσας 
Σπονδάς τε φρικτάς ήΟετηκώς αύτίκα, 
"Ασπονδο; έχθρδς ευρέθη 'ΡωμαΙδος. 
Έκ τών Ιφων τοίγαρουν προς έσπέραν 
3590 Μέλλων άπαίρειν ή βέβηλος καρδία, 
Αύτοΰ κατεψεύσανο θάνατον φοβψ. 
'ίΐς νεκρός ούν έντεθεις έψευσμένος 
Έ νεκρός Ιμπνους λαρνακιδίψ τότε 
Άπήκτο χερσίν ο^κετών προς πατρίδα Β ^^Β84IIΒΘ. 

Α Τυιη νβΓο ορ&ο» ρΓοϋικςυθ ροΚίοαβ 
βίΓ&Ιββ ιηοΓΐ&Ιθ8 ορρρβΒΒβΓυηΙ ρ1υΓίιηο3. 
ΑΙ ΡαΙζίηαοδΒ δς/ΙΙιίοβ ββηβ άβηιιο 
ΤΙΐΓ&οί&ηι ν&8ί£ΐΙ}&η( αίςυβ Μ ιοβάοηίαιη 
8υί8 Γβ1ίοϋ8 ραΐΓϋδ &1(|υβ ραβοαίδ. 
ΟοηίΓ& 1ΐ08 οοΓΓβρΙίδ αηηίδ ίαορβΓΕίΟΓ, 
ηα&ηυ οοηββΓία, νίοΐυβ 6δΙ α Β&Γϋαπδ, 
ςυία ηοβίπ πιίΐΐϋββ οοηΓιάβΙϊ&ιιΙ απηίδ, 
ηοη Οβο νίοΙοΓθ ϋοηοΓυπιςυβ &υοΙθΓ6. 
ΗυΓ8α9 ρΓοίβοΙαβ εοηίΓ& εοδάβοα 08Β8&γ 
ιηοίΐβδίο ουιη οχοΓοίΙυ αίςυβ ρίο 
βΐ ςυί νίοΙοπθΐΏ εοΒίϋυδ 8ρ6Γ8ΐΙ)&1, 
ίηίΐο ρρορϋο (1οΐ3βΙΙανίΙ 1ιθ3ΐθ9, 
πιιηιβΓϋπιιιυΘ ρΐϋτίπιαοι β1α(ϋο ιηββθϋίΐ : 
ΓβΗ(ϊϋ2ΐιη οαρίβαι 1)θ11ί 3ϋΓβ ΙυΛηπι 
νίοίοΓ βχοΓοίΙϋδ βαΐ) οοΓοηα νβηάίάίΐ. 
ΑΙ ίηοροΓαΙοΓ 8ίΙ)ί άβ δογίΗίδ )β^1 
βχίπιίθ3 ^ΌVβηβ3 ναΐίοΐοδ, ρυςηαοββ 
ςυοδ ίυ Γβ^ίοηβ ρο8αίΙ άίοΐα Μο^ίθηο, 
βυαιη Ιι&ηο αρρβίΐαηδ ροΓουΙί&Γβοα πα&ηυιη ; 
Ιιίο ηυηο οϋααι α δίαϋοηβ Μο^ίβηί 
νυΐ^ο αρρθΙΙαηίϋΓ Μο^Ιβηορ&Ιίζίη&β». 
Εα ααΐβαι ΙΙαΙυβ βχ οβοίάβηΐθ θχβΓοϋοβ 
ρΓΟΟβββϋ, υΓΐ)6ΐη &ά Βγζαηΐίηαιη Ιβηάβηβ, 
86ά οπβηίαΐββ ουΓβαβ ρβίβαβ ρΐα^αβ. 
Ηυ3υ8 ροΓίβηάϋ ιη&ηίίββίβ ιηοίυιη 
νί8 Ιοοαδί&Γυιη ίη^βηδ βχ Ιιβδρβπίδ 
6009 ρβΐθπδ Ιοοοδ, &ο νοΙαίυΐΊΐ 
ρβΓ Μαοβάοηί&πι ΤΗΓ&οίαιη(]υθ (ϋπ^βηδ. 
ΡΓαηοοΓυιη ςιιοςυβ βχοβΓοίΙϋδ ίΓβΙυηι ΐΓΒηβϋΙ 
δΐίςαβ ΝίοδΒηαιη υΓΐ3βιη οίΓουΐΌβεάϋ 
^^ ΤϋΓΟβΓϋαι ιη&ηίΙ)υδ ΙϋΓρίΙβΓ ορρΓβββαιη ; 
ςϋαίη (ϋαΙοΓηΐδ 1ιοΓΓί«]ίδ(ΐϋβ ρυ^ηίδ 
ιηυΐΐοίΐιιο υίπηςυβ ιηίΐϋυιιι βχοίάίο 
οχρυ^παίαπι ΡΓειηοί ρβπ νίιη βυιηιηαπι, 
ΟδΟδαή ρΓΗϊΟο πΐϋΐΐο Γορβηδο ρΓβΙίο 
άίνβηάί(3βΓϋη1, ρβΓΓβχβΓυηΙςυβ υΐΐβπυβ : 
οΐβίαΐίςιαθ αά ΟΓΐ^βιη Αηϋοείιίαιη, 
Ιιαηο ΛΓΐίβοίο βΐ ρΓβεΙϋδ ο1)ΙίηυβΓΐιηΙ. 
ΡοΒίΙιίηο οθΓίΕΓπίπυιη ίαα^ηο Ια^οΓθ 
δίοηβιη ίΐυοςυβ οβρβΓυηΙ υτΐ^βηι ϋβί. 
Τυπι βΐ Ηαίιηυηάυδ ίιιΐυδ ΗοΙ)οΗ), 
ηοΙ)ί1ί8 11&1υ8 Οβεβαη ηοδίΓο ίίάθΐη 
ίυΓ&Ιαιη άθάίΐ Γογθ υΐααιίείϋ&ιη 
ρβΓρβΙα&ιη ββουιη οοΙβΓβΙ, βΐ οΙ)8θςυίυπι 
άβνοϋ αηίΐΏί ΓβνβΓβηϋαιηςυθ 13&1)ογθ1. 
Ο 01) ϊά βοοβρία α 6δΒ8&Γ6 ρβοαηία, 
άοηίβ αίΤβοΙυδ ίηδοΗΐίδςιιβ Ιιοηοηϋυβ, 
ρθΓΓθχϋ ίη Οίοϋίαιη ιηοιςυβ ίη δγπαπι. 
ΑβΙ ΑηΙίοε1ιί& ΓοΓίϋβΓ ροΐίίυβ. 
ςυαίΏ Γβ^ί οΜιιΙβΓαΙ 3υΓαΙ&ιη Ω(ΐ6ΐη 
β&ΟΓΠίηςυβ Γοβάαδ ίΙΗοο ίβίβΐΐϋ, 
ρβΓΩίΙυπι Ιιοδίβίη ββΐΏβΙ ίιηρβηο 6χ1ιίΙ}βη8. 
Μοχ 8ΐ3 ΟΓίβηίβ ΓυΓβυβ ίη Ηβδρβπαιη 
Ιιοιηο δοείβδίυδ ουιη ΓοάίΙυτυδ βδδβΐ, 
πίθίαβηδ δίΙ)ί, ιηοΓίβιη βίιηυΐ&νϋ. 
Εγ^ο ί&Π&οί, 1αη(^ιιαιη αιοΓίαυβ, ϋοΐο 
γθΐ ΐΏ0ΓίΙ)αη(]υ8 εοηάϋυρ ίη εαρεα 
αίςυβ ίΐα & ΓαιηυΗδ άθΓβΡίυΓ ίη ραΐτίαιη 142 143 ΒΡΗΒ^ΒΜΙΙ ΟΠΒΟΝΟΟΚΑΡΗΙ ί&ίβο (ϋοβηΐίϋϋβ ιηοΓίαιιιη Ιιυηο βββθ. 
Οαιη 810 ίο ραΐτίαιη βν&βίβββΐ &8ΐα, 
6«8&η ιηυΗαιη οΙ)ΐΓ6θΙ&νίΙ ΙθπίθΓβ, 
οοη^Γβ^&Ιοςυβ βζβΓείΙυ 1.&Ιίηο 
&(] Ερίά&αηιιη 0Γΐ)βιη εΐ&βδβη) &ρρυ1ϋ, 
11υ^υ8ι|υθ χη(Βηί& ιηαοΐιίηιβ ρΐ]ΐ8&1)8ΐ. 
86(1 8ρθ ίΓα8ΐΓ&Ιυ8 οιιαι ηίΐιίΐ ρΓοϋοοΓθΙ, 
0011880 Ι>θ11ο, ιηϋΐϋ Ιβ^&ΙίοηβΐΏ, 
βΧ ίιηρθίΓ&ίο ΟΦ8&η8 οοΐίοςαίο, 
Γοβάαβουιη ίρβο άβηυο ραοθοιςαθ Γβοϋ. 
ΒοςοιηΙΙ&Γαιη 8α ϋ Αΐβζίο ΙΐΦΓββίβ 

ίηνί8& ΏβΟ 6Π1βΓ6ϋ βΐ 6Ζ8βΟΓ&1)ί]ί8, 

^υ^υ8 Β&βΠίαβ ςαίάαιη βυοΙοΓ 6Γ&1, 
ιη6(1ίου8 ναΐ^ο άίοΐυβ, (ηΙηί8ΐ6Γ $&ΐΑη», 
ςιιί οίααι ρβΓΐηα1ϋ8 ρ68(6πα 8Ι1απι αίΟβΙ^&Ι, 
λίςαβ &ηίιηΑΐ>υ8 άοςιη&ΐΑ οχΗιΟΒβ. 
Ηίο ιηυΐΐοβ αηηοβ Ιιαο ϋΐαοςαβ οοΓβ&ιιβ, 
0Γΐ>ί8 ρΓονίηοίαβ αιςυβ υΓΐ)68 ρβΓα^Γαηβ, 
Ιπβϋ ροβίΓθΐηυιη οιηίηβ αάνβηΐ&νϋ 
ίη ΙιβηοίπαρβΓΠ ιηαζίοααιη οαβίΓοροΠοα. 
δβά ίοαρβΓ&ΙοΓ ΟΓΐΙιοάοχί» ΙβΟΗΖ 
Ιιοιηίηίβ ίΓ&υάβιη οαιιΐο ΗΓϋΰείο α^^ΓβάϋϋΓ. 
Ναιη 8ίααυ1αΙ& ο&ΙΙίάβ ρ6Γ5οη& 
ΟΓβάυΙαιη 8θ Ι^θοίνοίαιηςυβ βηζίΐ, 
8βρβ &ο 1)601^06 βαιη βεβίββίο νβΓβαηβ, 
&ο ΓλίηίΗ&η άβπιυΐοβηβ οοΐίοςυίο, 
ΒθΓΥ&ΙΟΓβηιςιΐθ βΓΓαηΙίαπι αρρβίΐαηβ. 
Ηίβ Ιιοιηο ίηαρίυβ (Ι6ΐ6ηϋυ& νθΓΐ)ί8 
θζίΙίθ8αιιι νοοαυϋ νβηβηυιο, 
ρθ88ίιηΦ 6ζροη6θ8 (]οςιη(ΐ1& άοοίπη®. 
Ουβ ρίυ8 Οββ&Γ 8ίΓΏθ1 &ο α^ηονϋ, 
80θΐ68ϋ ηβαιρβ βίΤαΙα ιη&^ΐΒίβΓϋ, 
ρΓοΙίητιβ νυΐ^ο ραΐβίιβπ νοίυϋ, 
ίιηροβΙΟΓθίηςυβ Ιιοωίηβιη ΟΙΐΓίβΙί 1ΐ08ΐβιη 
ΐΓ&(1ί(ϋΙ ΟΑΕηιηίδ οοιηΐΏυηί 8υ£ΓΓαςίο 
Μΰΐΐοβ ρΓΰΙβΓβα Μ&ηίοΙΐ0Βθ8 ΟβΒβ&Γ 
Ιυιη ηα&^ίβΙθΓΐο Ιυιη ο&ϋβ βυαβΐοηίϋιΐΒ 
λά Γβΐί^ίοηβιη νβΓ&ιη Γβνοο&νϋ. 
ΟΓρΙΐλοίθ ηυοςαο ρυβήθ &ϋπ5υϋ 
άοιηιιιη βΐ νίοΐυπι &88ί§η&νΗ υΙ)6Γβ(η 
Ιιίβ βΐ αίβηάίδ βΐ ουΓαη<1ί ββάυΐο. 
Ουίη θ1 ^Γ&ιηιηαΰοΦ Ιυάιιιη αρβΓυϋ 
0Γΐ)ί8 &(1οΐ68θβηΙί(>υ8, νβΐ άβ ρ&υρβρβ 
βΙίΓρθ ρΓο^θηίϋδ, ιηυΐΐοβςυβ Γ6(1(1ί1υ8 
βΐ Ι&Γ^οβ 8υπιρ1υ8 βυρρβάίΐιινϋ 
8ίαια1 άίβείραΐίβ αίςυβ ιη8βί8ίΓί8. 
Οοιηηβηο Αΐβχίο ιηοάθΓ&αίβ ίιηρβπυΐΏ, 
ίηεβηάία ςαοί^υβ ίη υτΐ^β αεοί(ΐ6Γαη(, 
ςυίϋυ8 &1)8υηιρΐ£Β ιηΰΐίδε ρ&Γΐ68 8οηΙ. 
ΥβΙΐθΐηθηΒ ςυοςυβ ΙβιηροΓβ 8υ5 νβΓηο 
8ρίΓί(υ8 ΐΏυ1ΐ& (ΙθΙπίΏβαΙα ΓβοίΙ 
Ιιυοαί άβ]6οϋ8 ρα88ίΐΏ ββάίΟοϋ» : 
ςαί5ΐ]8ευπΐ0[αθ (ΙβοίάίΙ &(1ιηίΓ<ιη(]α &1&ΙυΑ 
ίαιροΒίΙο οοΐϋΐηηθβ ροΓρΙιγΓβϋο® 
ου]υ8 ία ΡΙ&οοίο Ι^αβίΒ βΓ&Ι ροβϋα : 
ί11& ουιη ο&άβΓβΙ, ΓοΓίβ ρΓββδ^ηΙββ ίΙ)ί 
ΐΏυΗθ8 ιηοΓΐ&ΐ68 ιηοΐβ 5υΑ εοηίπνίΐ. 
ΙπαΙ)ΓίαΐΏ ςυοςαβ ηΐΓβί&νί& οοβΙο 
εοηοΙιίΐΏ βίΓυ8& ρ&βδίιηςαβ ίαυηάαηδ Α. 3595 Μάτην θρυλούντων τ^νδ» νβκρον τυγχβνιιν. 
Έπβ'. 81 λαθών άπινώΟη πζτρ(8ι, 
Πολλά χατειπών του κρατούντος άλ^γως 
ΚαΙ συναλίσας τερατιχν έχ Λατίνων 
Έπιδαμνίων προσκαταίριι τϊ) πόλβι, 

3600 ΚαΙ τήνδ* έλείν ^σπευδ» τειχομαχίαις. 
*Αλλ' ελπίδων εψευστο μηδέν άνύσας • 
Πρεσβεύεται γουν άπογνοΰς των έλπ(δων, 
Και τφ κρατοΰντι προ; λόγους άφιγμένος, 
Σπονδάς προς αύτον εκτελεί και συμβάνιις. 

3605 Τούτου κρατούντος αφεσις Βογομιλων 
θεοστυγής πέφηνε και βδελυκτέα, 
Ές μυσταγωγός Ιατρός τις τούπι'κλην 
Κλησ'.ν δΐ Βααίλειος, Σαταν εργάτης • 
"Ος λάθρα πολλούς άνεπ(μπλα της λύμγ^ς 
η 3610 Και των παρ' αύτου δογμάτων ψυχ^οςρθόριον * 
Πολλών ετών ορόμοις τε κα*. περιδρόμοις 
χώρας επιών κζι πόλεις οικουμένης, 
Έη-ολάζει και τελευταΤον ταλας 
Πόλε: μεγίστη τ^δε και βασιλίοι. 

3615 Άλλ' ό κρατάρχης ορθοδοξίας φίλος 

Μέτεισιν αύτοΟ πανσόφψ τέχντ^ πλάνην * 
Πλααάμενος γαρ υποκριΟείς τ' έντέ)^ν(«>ς 
Πίστιν βεβαίαν, ευ μένε ιχ/ οΐ τρέφειν, 
θαμά πρεσ^ιει τφ τρισαλιτηρίφ, 

3620 Άγαν προσηνώς καθομιλών συχνάχις. 
Σωτήρα καλών τόνδε πεπλανημένων. 
ΤοΤσδ' ό βδελυρός καταΟελχθείς τοΤς λ6γο*.ς 
'Ιον κακίας έξεμεΤ ψυ/οφΟόρον. 
"Εκπυστα τιθείς δόγματα πονηρίας • 

3625 Ά γνους ό κρατών φιλόχριστος καρδία 
^ Όλέθρια δο'γματα διδασκαλίας 

Γόητος ανδρός, μιαοχρίστου κα: πλάνου 
Και στηλιτεύει και θρ^ο^μβεύει πρόφρα>ν. 
Ψιίφψ τε κοιν^ τψ πυρι τόνδε φλέγ«ι. 

3630 Ούτος βασιλεύς καΐ Μανιχαίων πάλιν 
Πολλούς προς βύσέβειαν ήν έφελκύαβις. 
Διδασκαλίαις και σοφαΤς συμβουλίαις. 
Και παισι δ' άνήγ^^Ρ^^ όρφανοϊς δόμ^ν 
Τάξας σιτήσεις δαψιλείς έν τφ δόμψ 

3635 Επιμελείας και τροφή; τούτων χάριν • 
ΚαΙ γραμματικών άπέταξεν αύ πάλιν 
ΜουσεΤον ε!ς πα(δευσι\ ορφανών νέιον 
Ουκ ευπόρων τε πατέρων πεφηνότων 
Νείμας μαθηταΤ; και διδασκάλοις νέων 

3640 Ιΐλείστας σιτγ^σει;, δαπάνα;, χορτ^γίας. 
Ο Έπι χρόνων τούτου δΐ τή; χραταρν^^ς 

Και πυρκαϊαι συνέβησαν τ^ πόλει. 
Και πλεΤστα τήσδε κατανάλωσαν ριέργ) • 
Έπνευσε δ' ήρο; ανέμου τις <7φοδρόχ"|%ς 

3645 Βιαιοτάτου, προξένου γε κινδύνων, 

"12 πολλά κατήρειπε των δομημάτα>ν • 
Μεθ' ων χαμαί πέπτωκεν άγαλμα ξένον 
Άνωθεν έστω;, κίονος πορφυρέου 
Του προς ΠλαΛωτψ την βάσιν Ιδρυμ,ένου • 

3650 "Ο κατενεχθεν παρατυχόντων τόπφ 

Πολλού; άνεϊλε συντετριφός έσχάχως^ 
Κατερ:άγη δ' άνωθεν υετό; μέγας 
Χύδην κα:'.ών και κατακλύζων μέγα, 145 0Α8ΑΚΒΘ. 146 'Γφ* ο5 κατηρείπωντο πλβΤτυα δωμάτων. 

3655. Ζώων δ* υπήρξε καΐ βροτών πολλή φθίσις. 
Οΰτος στρατεύσας κατά Τούρκων βαρβάρων 
ΆφΤκτο και μέχρι γε Φολομιλίου • 
Ε6ρών δ* Ιρημον οπλιτών άστυ τ6δ», 
Άποδρασάντων τοΙ3δ& Βαρβάρων δέει^ 

3660 ΑΙρεΐ τε τοΰτο και στίφος τι φρουρίων, 
Κρησφύγετα σπήλαια τών εγχωρίων, 
Καΐ τους έν αύτοΤς προσλαβών ο(>τω κρ^νας 
Υποστρέφει κάλλιστα πρδς βυζαντίδα, 
Μετοικίσαι σφας κακά νουν άλλ^ γ* ^χων. 

3665 Τούτων πορείαν τήν πρ'ίσω ποιούμενων 
01 μίν σφριγώντες καΐ νεάζοντες χρ^νψ 
Ποσιν έχρώντο καθ* ύδον τοις Γδίοις • 
0{>σπερ λυγρδν δ* Ιτρυχε γήρας καΐ ν(5σος, 
Τούτοις υποζύγια παρείχε κράτωρ* 

3670 Ηαρει μένους πλάσιν δ\ σώματος πάλιν 
'Λσπίσι μακραΐς έντιθεις εύμηχάνως 
Νέοι; σθεναροΤς σφάς παρηγγύα φέριιν. 
Αυτός δ' άνω κάτω περ 1ππ(5της θέων 
Ώς σφών προμηθεύς και φύλαξ ευζωίας, 

3675 Ε Γ τινά που βλέψειε προσκεκμηκ($τα 

βρωτοΰ, ποτοΰ σπάνει τε και μακρφ δρ6μφ, 
Τ(5νδ' άνεκτατο χριστομιμήτψ τρ(5πψ. 
Οΰτως 6ποστρέφοντι συντεταγμένψ 
Σουλτάν προσήλθεν Ιπποτ^^ στεφηφόρψ, 

3680 ΙΙ^^ρωθεν αυτός άποβάς Ιππου δρ6μου, 
Κα^ προσκύνησιν άποδους ώσπερ θέμις, 
Σπονδάς τε δράσας φιλικάς χαΐ συμβάσεις, 
Συν φιλοτίμοις δωρεαΐς υποστρέφει. 
Ό δ* αυτοκράτωρ προς π<5λιν Κωνσταντίνου 

3685 Αύθις έπανέζευζε συν εύθυμί^ * 

Ένθα νοσών ?κειτο λοιπόν έν κλίν^ 
Σφοδρώς έπι^($εύσαντος έκ καχρξίας 
Βάθροις ποδών γεύματος ύλωδεστ'έρου • 
Παρ* ου δαμασθε^ς εσχάτως τ6 σαρκίον 

3690 Μετ' ού πολύ δέδεκτο τέρμα του βίου, 

Κατά στομάχου μύδρον (47) είσδεδεγμενος 
Άσκληπιαδών προσταγή τε και κρίσει. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤ. ΚΔ'. 
Τούτου το βιοΰν και κράτος λελοιπότ•ς, 
Χειρίζεται κάλλιστα τήν κραταρχίαν 

3695 Ιωάννης παις αρετών συστοιχία, 
"Οντως χαριτώνυμος δλβία χάρις, 
Άναξ αγαθός καΐ μαχητής γεννάδας, 
Έχθρων νικητής και παθών αυτοκράτωρ, 
Πλήρες ταμεΐον αγαθών θ£θδ(^των (48), 

3700 Ήδίις, Ιλαρός, ευμενής 6πηκ(5οις, 

Χρηστός, προσηνής, ευπρόσιτος, χαρίεις, 
θάλασσα καλών φιλοδωρίας πλέα. 
Φύσις απαράμιλλος, ευλογημένη, 
ΤαΤ; βασιλικαΤς άρεταΐς διαπρεπών, 

3705 Συν ττΐ γε λοιπξ τών καλών εύκοσμί^, 
Γνώμων δικαίου, πραότητος αΰ τύπος 
ΚαΙ της αληθείας γε της έν τοΤς λ6γοις • 
ΙΙρώτος μετά γε πρώτον εύσεβανάκτων 
Ηιστός, φρόνιμος, οικέτης υπηρέτης, ΗβθϋαΓυιη άβαίςυβ βΐ Ιιοαιίηοιη Ιυββ ΓυίΙ. 
0938δΐΓ ουίΏ ΤυΓοίδ 1)&γΙ)&π8 1)6ΐ1ί^βΓαη9 
ρβΓνβηϋ υ8ςυβ αά υΓΐ)θ[η ΡΙιίΙοΐΏβΙίυιη ; 
ςυαπι βυΐΏ άθβθΓίΑΐη ιηίΐίΐβ ίηνθηίβββΐ, 
(|ηί& τηβίιιβ ΒδΐΓΐ)δΐη8 Γυ^αιη βυ&βθΓαΙ, 
Ιι&ηο εαρϋ, βί βίιηυΐ οαβίβΐΐα αΐίςυοί 
αβγίΑ νβΐυϋ 6ΐ βρθουβ ίηεοΙ&Γυπ). 
ΑΙςυβ Ιιοθ ο&ρίοθ Οφθ&ιγ 8ΐΙ)ί νίικίίο&ηβ 
ουπ) ^Ιοηα ίη8ί^ηί Βγζ&ηϋυπ) Γβάίϋ, 
αϋο ΐΓ&ηβΙ&Ιοδ οο^ϋ&ηβ άβροηβΓθ. 
Εγ^ο ΙιΟΓυΐΏ Ιοο^πιη ο&Γρβηϋοηι ϋβρ. 
ναΐίάί ςυίάθτη βίςυβ φΙ&Ιθ νβςβίί 
ρ6(ϋΙ)υ8 ρΓορΓΠ8 ιη6ΐί6ΐ)&η1υΓ νίαιη ; 
«ΒξΓοϋδ &υίβ3ΐ νβΐ θθηίο οοηΓβοϋβ 

η οΐβτηβηβ 3ΐιιηβη1& (1&1)&1 ίιηρθΓ&ίοΓ : 
ςυί αυΙθΤΏ οορροΓβ ρΓΟΓβυβ βΓαηΙ Γγ&οΙο 
1ΐ08 Ιοη^θ βουϊίβ &{Γ&1)Γβ οοιηροβϋοθ 
ΓοΓίί Ιηνβηΐ» άβροΓί&ηάοδ ΐΓ&άίάϋ. 
Τυπ) θςυββ ίρβθ Ιι&ο ίΐΐ&οςιιβ ουΓδ&ηβ 
ί&ηςυ&π) οαΓ&ίορ θί 8&1αϋ8 ουβίοβ, 
81 ςοβοα νίάβΓθί ιηαΐβ 1&1)0Γαηΐ6ΐη 
οίΙ)ΐ ροΐυβνθ ίηορία αυΐ Ιοη^ο ευΓβυ, 
Ιιυηβ ίοαϋ&ΙοΓ Ο^πβϋ Γ6βΓ6&1)&1. 
Ηοο ίοαρθΓ&ΙΟΓ οαιη ΓβάίΓβί ΟΓάίηβ 
οοοιίΓηΙ θί βηυίΐ&ηϋ 3υ1(&ηυ8, 
ςυί βΐ θχ βςυο ρροουΐ β1 οβΙβπίβΓ 
άββοβηάβηβ, (ΐ6ΐ)ίίυιη οΙ)(υ1ί( οΙ)56(|υ1υιη : 
Ιαιη οοηνθηΙίοηίΙ)υ8 αιηίοβ ίηίΐίδ, 
βυιη ΙιοηοπΟοίδ άοηίδ Γβ0688ϋ. 
ΡοΓΓοίηορβΓβΙΟΓ ίη ιιΛβιη ΟοπβΙ&ηΙίηί 

^ ΙβΒίαηΙβ &η1(ηο ββηοβΐ Γββϋίυϋ. 

86(1 ί5ί ρο8ίΙιΙηο α^θγ ίη Ιβοίο 3&6υϋ, 
άυιη ρΓ&νυβ Ιιοιώογ ^βηβΓ&Ιπβ τηοΓΐ)θ 
&(1 ίηαο ρβ(ΐ68 ρΐυππαυδ άβδοβικΙοΓβΙ : 
α ςυο οοΓΓορίαιη όβηίςυβ οορρυδοαίυπι 
Ιιαυά ιηυΐΐο ρο8ΐ νίνβηάί Ωηβπι Γβοϋ, 
ουίΏ πίθάΐβοΓΟίη οοη8υ11ο 3υ(]Ιοίο 
&Γ(1ι-ηΐ6[η ρίΐυΐβιη δίοιηαοΐιο ΓβοβρίδδβΙ• 

^ΟΑΝΝΕδ ΟΟΜΝΕΝϋδ ΑΝ. XXIV. 
Ρθ8(|υ&αι Ιβ νϋαιη ίπιρθΗυπκϊυβ Βΐηίβίΐ;, 
ΓβΓυπι άί^ηίβδίπιυδ οοΓπρίΐ ΙιαΙ)βηΒ8 
^ο&ηη69 βΐίϋδ, νίΓΐυΙυιη οοη^βΓΪβδ, 
(Ιυΐοθ Γβ&ρβθ ηοηαβα βΐ ^Γ&Ιίοδαιη. 
Γβχ θίιηαΐ 1)00118, 1)6ΐ1&1θΓςυθ βίΓοηαιίθ, 
Ιιοβϋαιη νίοΙοΓ, ουρίιϋίηυιη άοιηϋοΓ, 

Ο ρίθηπβ ΙΙιββ&ϋΓϋδ άίνίηοΓίιιη ιηυηβΓυιη, 
βυανίδ, Ιιϋβπδ, 8οΙ)θ1ίΙΐ9 1)θηίνοΙιΐ8, 
ιηίΐίδ, 1)θη!^ηιΐ8, ]:>6η6Ωου8, οοτηίβ, 
ΙΏ&Γ6 Γβάυηά&ηβ 1ίΙ)6Γ&1ί1&1θ, 
ίπίΐοΐβδ 5θη6(ϋε(& ίηεοιΐ)ρ&Γ&1)ί1ί8| 
(]οϋΙ)ΐΐ8 Γβ^β άί^ηίβ Ιοη^β Γυϋΐαηβ, 
αίςυβ Αΐίίβ βϋαιη 1)οηίβ 0Γη&Ιί9βίΓη&, 
^υ8^ί1^£Β ηοΓίΏα, οΐβιηβηΐίφ Ιγρυβ, 
βΐ ίη 1οςυβη(1ο νβπΐ&ϋβ ίβηαχ. 
ΡπΐΏυδ Ιιίο ροδΙ ρηπαυίΏ ΟΙΐΓίδϋ&ηαοα Γβςβιη 
βάβΐίβ, ρΓαάβηβ, ωοοηοιηυβ Γαιηυΐαβ (47) αυάίοβηΙθΓαάίϋ άβ 1ιυ^ι1β νοοΑΐ)α1ί 8βη8ϋ. (48] Οοά. Οβοσδότων. 147 ΒΡΗΚιΒΜΙΙ ΟΗΚΟΝΟαΚΑΡΗΙ 148 ςιιι Ι&ΙβηΙυιη ίπιρεπί ναΐάβ αυχϋ; 
ΒθοαρθΓ ίη &ηηί8 ρπϋ βαΐυΐβ ρυΙ)1ίο&, 
&Ηθη&8 υΓΐ)68 νίηάίεαηβ ίτηρβπο, 
οοηθίΐίο, νβρί^ίβ, ορβΓβι βΐ αΚβ 1)6ΐΗε&, 
νίβίΟΓ 8βρΐ88ίπ)β ^οδϋαΐΏ ρΙυηιηοΓυηι, 
Οθα ςυοηά&ιη Ο&νίά Ιιοβίββ ρΓορυΙδ&Ι^αΙ 
ρΓβοβ ρΐΑ, (οΓίί ιηαηυ, ρβηϋαοΐυοίθ. 
Ηα308 νίο1οπ&8 άίοβΓθ νβΐ ρΓ^εΙία 
τίΓίαΙηηιςΰθ ηυχηβΓυαι βΐ ΟΓπ&Ιαιη, 
Γΐιβίοή ςυοςΰθ βυιηιηο ορβΓΟδυιη 8ί1. 
Νθ8 θχ ίη^θηϋ αεβΓνο ραυοα βυιηίιηυβ. 
Ηίο οοοαραίο ραοίβεβ ίοαρβηο 
Ι&Γ^Ιυβ θβΐ ΙιοηοΓθβ εο^ηαίο ^βηβΗ 
οιιηοϋ8(|ΐΐ6 ΐΓϋ>ΐιΗ ρρο άί^ηϋαΐβ (ηαη6Γ& : 
Ββιηρβ ^ΘΓβηάίδ πβίρ. οίΩοη8 
ρΓθρ!η(|υο8 βίΐ)! 8&η^οίηβ ρΓαροβαΙΙ. 
Η! νβΓΟ ίρβί οοι^'υΓ&ϋ ίη Γβ^βιη 
θζϋίθ888 ιηοΗυηΙυΓ ίοθίάί&β 
ρ&υΐο ροδΙ ίηίΐυιη &1) ίΐΐο ίιηρθηυπι. 
Αίςυβ 1)18 (ϋυχ 6Γ&1 ρβΓ&^βηάο ορβπ 
Γθ^ίβ ςβπηΑηα δΟΓΟΓρηπεορβ Αηηα. 
ΟυοΓϋΐη ουιη ββδβηΐ άβίβοΐφ ίοδΐάία;, 
ηιιΙΗαβ οορρυβ νίοΐ&ΐυιη (Μ, 
86(1 ρ&Ιπιηοηί& ί&ηίαπι 8ΐιη1 βΓβρία : 
αίςαβ 1ι«ο ίρβα ραυίο ροβΐ Γββίϋυί 
πιΙγα ίιηρθΓ&νϋ Οβ^βάτ οΐ6ΐη6η(ί&. 
οαηεϋβ ΓβιηίΙίθηβ οηιηίηίθ τβ&ίυιη ; 
ρ&Γ0θη8 ίη ρηΐΏίδ ρπηοίρί θογοπ, 
ίρ8!ςυβορ68 ρΓΟ άί^ίί&ΐβ Γβάάβηβ. 
Ιά ςυοοαοάο βϋ ^βδΐυιη, 1υΙ)θ1 άίοβΓβ. 
Αυιί αίςαβ αΓ^εηΙί ναβα ^βαιιη&βςυθ ηί(ί(]&$ 
βΐ ιηυΐϋ ββηβπδ νββίβιη &((]ΐΐ6 ίηβί^ηβιη, 
ΐΏ&χίιηί ρΓβΙϋ ορβ8 ίη ςυαά&οΐ άοπιο 
ΒΟΓοη'δ 8υβ ρπηοίρίδ Γβροδίίαβ 
βΦδ&Γ 8ρ6θΙ&1)αί ου πι ^ο&ηηθ Αχυοίι ; 
Ουίπθϋ&ιη Ιυηο βίβ ΓβραηΙ Ιοουίυαι : 
Ηειη υΐ ^βηβΓίδ ιηβί δΟΓδ ββΐ οοην6Γ8& ! 
υίςυθ ίηίπιίο& ηιίΐιί ηυηο θβΐ οο^η&ΐίο, 
θΐ φΐί 1)θηίνο11 οΐίιη, ηυηο βαηΐ πι&ΗνοΗ Ι 
Ρο&η)θΙ)Γβιη 3υ1)60 ρΓδΒδβηΙβδ ορβδ 
η( ϋ1)ί βυιη&δ, ΛχυοΙι (ΙυΙοίδδίΐΏΘ. 
Ιδ ϋ1)6Γ&Η Γβ^ι ^Γ&ΐβδ α^ίΐ ; 
δβά ΙίΟθΙ, ίηςυϋ, ββηβυβ ηιβοδ άίοβΓβ ! 
Εβ^β αηηυβηΐβ, βίο ΟΓθυβ οβί Ιοςυί : 
Οϋ&ηςυαιη ίη3υβ1&ηι νίιη οΐ ίηδίάίαβ 
οοηίΓΑ 1β, ΟδΒδ&Γ, 80γογ βδί ιηοΐϋβ, 
6ΐ αΙ)(1ίο&νϋ Γ&οϋδ ΓΓ&ΙβΓπϋ&ΙβίΏ, 
η&1αΓ& Ιααιβη ίαοϋ οοηδ&η^υΐηβαηα. 
νίηοβδίδ ί^ϋυΓ ΟΙιπδΙί&ηα οίβηιβηΐία 
ιηαΐυιη δΟΓοηβ αηίπιυιιι β( ^η^υΓ^υIη ; 
ίΐϋςυθ Ιιβο οιηηί& Ι&Γ^ΐΓβ 1)βηίνοΙβ 
αά ςυαιη ραίβρηο ιπα^ίβ 3υΓ6 ρβΓίίηεηΙ. 
Ηίδ ζΏΟΓβιη ^βΓθηδ ιηοηΐϋδ ΟδΒδ&Γ 
ουηοία 111)6ηΐ6Γ ΙηΙ)υί( βογογΙ. 
Είβηίιη, ίηςυϋ, τβ^ηο δίιη ΙηοΙί^ηυδ, 
βί ιηοο ^βηβπ ιηίηυδ βίιιι 1)6ηίνο1υ8, 
ςυ&οΐ Ιυ, ςυί Ιυοη ρροάί^υ» οοηΙβιηρΙοΓ 

(49) δίαιυΐΐαΐβιη δυααι α^^νβΓβυδ ίΓ&ίΓοαι, άοΐο 
ΙοΓβχηςυβ ςυοά ίβ ίοαρβήοαι βχδϋηοΐΐ ραρβηίίβ ΟΟ' Α. 3710 Κρατβρχιβς τάλβ'/τον αύξτίσβς (^^Ύ*> 

Άεί στραταρχών, ^περαΟλών τοΟ χράτους, 
ΙΙ^λκις έΟνιχχ; υποτίσΐίυν τψ κράτκι. 
Γνώσει, λ'ίγψ, πράγματι, καΐ πε(ρ^ μάχης, 
Μυρι•$νικος πλειστάκις δεζ«ιγμι1νος, 

3715 'ϋς πριν ό Δαβίδ κατ* έχθρων αντίμαχων 
ΛιταΤς, στρατηγίαις τε συν εύανδρίαις • 
Ου τους αγώνα; και ν(κας χαταλέγβιν. 
Των αρετών θ' δ'μιλον αΤς ήν έκπρέπ«ν, 
Και ρήτορι γένοιτ' δν Ιργον έξόχψ, 

3720 Μίκρ* ατττα δ' ή μ* ν έκ περιττών λεχτέον • 
Οδτος κατασχών ασφαλώς κραταρχίβτν 
Τιμάς έπεβράβευσε τοις έκ τοΰ γένους, 
Και πασιν απλώς δωρεά; άναλ<&γους, 
Κοινών προμηθείς άποτάξας πραγμάταιν 
ρ 3725 Έκ των χαφ* αΓμα χαι προτφκειωμένων - 
£ύστρεμμα τφδε βασιλεΤ νών έκ γένους 
ΚαττύβΓαι σκέμμα τε βανατηφ($ρον 
Μετά γε βραχυν της κραταρχ(ας χρ^νον, 
Ιίρωτουργον δμα και στρατηγίτιν έχον 

3730 "Ομαιμον αύτοΰ τήν Καισάρισσαν "Ανναν (49) 
Και φωραθέντων τών συνιστώντων λ•5χον, 
ΆεικΙς ούδε?ς εΙς δέμας πέπονθέ τι, 
"Οτι γε μή ψίλωσιν ουσιών μ(5νον, 
"Ας άποδουναι βασιλεύς κεκτημένοις 

3735 Μετά γε βραχύ προστέταχεν ένΟέως, 
Αίτιας άφεις πασι προσκεκρουκ(5σι, 
Σπεισάμενος πρώτιστα ττ| Καισαρ(στ() 
Και πλοΟτόν αύττ^ συνεπιδου; άξί^ • 
"Οπως δέ τοΰτο συμβέ^ηκε φραστέον • 

3740 Τήν έν χρυσαργύρψ τε λιΟομαργάροις 
^^ ΈσΟήμασί τε ποικίλοις τιμαλφέσιν 

Ούσ(αν άμύΟητον Ιν τινι δόμων 
Της κασιγνιξτου Καισαρίσσης κειμένην 
"Αναξ επισκοπών ήν συν *Αξούχ Ιωάννη • 

3745 Έν(κατ6νδε και ταδϊ φάναι λόγος • 

Ώς τάξις άντέστραπτο κάμοι τοΰ γένους! 
Και συγγενίς μεν δύστροπόν μοι τύγχανε», 
Άλλότριον δ* ευνουν τε και πεφιλμένον! 
"Οθεν κελεύω τα προκείμενα τάδε 

3750 Φίλτατον 'Δξουχ προσλαβόντα κατέ^βιν. 
Ό δ* ευχαριστεί της μεγαλοψυχίας. 
Μετά δέ γ' εΙπεΤν λιπαρεΤ δεδογμένα • 
Και τον λαβόντα τοΰ λέγειν έξουσίαν • 
Εΐ και βιαίων αδίκων τε πραγμάτ^ον 

3755 Κατήρξεν, αναξ, σή κασίγ^^ητος φάναι, 
β Έργοις τ' άπωμόσατο φιλαδελφίαν, 

Άλλ* ή φύσις σύναιμον αυτήν δεικνύει • 
Νίκησον ούκοΰν χριστομιμιξτψ τρόττψ 
Γνώμην όμαίμου δυσμενή, κακεργάτιν 

3760 Και τα κατ' 6'ψιν πάντα δος κατά χάριν 
Ταύτη διαφέροντα μάλλον πατρόθεν. 
Ταύτη γε πεισθείς βασιλεύς παραιφάσβι 
Πάντα προΟύμως Καίσαρ ίσση προσνέμβι 
Ε'ην ί^ν, ειπών, τοΰ βασιλείου κράτους 

3765 Παντάπαν ανάξιος, ει περί γένος 

Τούμόν κριΟείης ευμενέστερος συ γε, 

ουρ&νίβδβΐ, δ&ΐίβ ϋβιηοηβίΓαΙ ίρβα ΑηοΑ Οοχϋηοηα 
ίη Αίθχίαάίβ βαβ οαΐοβ. 149 

*Ανώτ«ροζ )^έρδους τε χτήφβως τ6σης. 
Ούτως άμνησίκακος ήν άναξ δ'δε, 
θερ[Χ(^ς τ* εραστής χριστομιμήτων τρόπων ! 
3770 Μήτηρ δε τούδε και βασιλίς Ειρήνη, 

ΕΙ και πρϊν άπέστεργε τόνδ* ουκ ένδ{κως 
Ουκ άξιον κρίνουσα προς κραταρχίαν, 
Ώς τ^ί βϋ^γ^ιτρί μνωμένη τα του κράτους, 
Γαμβρφ τε τφ Καίσαρ ι τφ Βρυεννίφ, 
3775 Α<5χου φονώντος ου συνίστωρ ευρέθη• 
Μάλλον δ^ γνοΰσα ε^ς έπειτα το δράμα 
Έπήβολον λόγιον έξειπεΤν λόγος, 
Γνώμην τε κεδνήν, συνετή ν μάλ' εύστ(5χως, 
Ώς ούχ 6π<$ντα χρή διφ^ν βασιλέα, 
3780 Παρόντα δΐ στέργειν τβ τούτον και σέβειν. 
Ο5τος στρατευσας κατά Περσών βαρβάρων 
Τάς πρ^ς Κομντ,νάκτα συνΟήκοις πάλαι 
Λιαλυσάντων, και πόλεις Τωμαιδος 
Τας προς Φρυγ(ς^ και Μαιάνδρψ κειμενας 
3785 Κατατρεχόντων και κακώς δρώντων δ'πλοις• 
Και συμβαλών τξττησεν αυτούς πολλάκις, 
Τρεψάμενος σφας εύκλεώς εν ταϊς μάχαις. 
Και Ααοδικέων δέ λαμβάνει πόλιν, 
Και τήνδε τειχών κατοχυρώσας κράτει, 
3790 Και πάντα Οεις ευ καΐ καθώς •ζν συμφέρον, 
ΙΙρδς βασιλίδα καθυποστρέφει πόλιν, 
ΟΤα βασιλεύς αγαθός, νικηφόρος 
ΤοΤς βασιλ.κοΤς άναδούμενος κρότοις. 
Μετά δΐ μικρόν άπανίσταται πάλιν, 
3795 Και γίνεται δή κατά τήν Παμφυλίαν, 
Αίρει τε Σωζόπολιν μηχανουργί^^ 
ΙΙόλιν έρυμνήν και κατησφαλισμένην, 
"Αλλα τε πλείστα τών έκεϊ πολιχνίων 
Στρατή γ ικαΤς τέχναις τε και μάχης νόμψ• 
3800 Έν οΤς περ ήρίβμητο καΐ κεκλημένον 
Δύσληπτον όντων 'Ιερακορυφίτου, 
Έρυμα τειχήρές τι δύσμαχον πάνυ. 
Πάλαι μίν οντά τψ κράτει 'Ρωμα^δος 
Τπήκοά τε και συνηριθμημένα, 
3805 Ζυγψ δΐ Περσών καθυπείκοντα τότε* 

Ούτος περΊ πέμπτον γε της άρχης χρόνον 
Έθνους Σκυθινοΰ κατακείροντος θρ^κην 
Κα? πάντα ταύτης Σκυθική ν έρημίαν, 
Ό φασι, δρώντας έκδρομαϊς πανημέροις, 
3810 ΚινεΤ κατ' αυτών 'Ρωμαίκάς δυνάμεις, 
Και συμπλακείς σφίσι γε τψ θεοΰ σθένει 
Κατατροποΰται Σκυθικάς πάσα; Ίλας, 
Καΐ τρισαριστευς άναδείκνυται αράτωρ 
Βουλαις στρατηγίαις τε, λιταΤς ένθέοις* 
3815 Ου γάρ άναξ σύμβουλος ήν χρηστός μόνον 
Καί γε στρατηγός έν μάχαις ^ωμολέος, 
Άλλα καΟά τις και Μωσης άλλος νέος 
ΧεΤρας άνυψών εικόνι σεβασ'μί^ 
Της μητρανάνδρου και πανυμνήτου Κόρης 
3820 Σχήμασιν οικτροΤς και σταλαγμό ίς δακρύων 
Παρεμβολάς εκρινβ τάς τών βαρβάρων 
θεού δίδοντος τήν νίκην ούρανόθεν 
Περιφανή τε καί περίπυστον λίαν. 
Και γάρ τοσούτον μυριάριΟμον στίφος 
3825 Δορυαλώτων συνελήφθη βάρβαρων, ΟΑβΑΒΕβ. 

Α ηαηο Ιοί οϋΐ&ΐ&β ΓββριιίβΙί ορββ. 
Αάβο οΐβιηβηΐβ γθζ Ιιίο θγ&Ι αηίιηο, 
αίςυβ ίΐΏϋαίοΓ ΟΙΐΓίβΙΙ βίαύΐοβαβ 1 
6£6(6Γαηι ιηαΙθΓ &ο Γ6^1η& ΐΓβηβ 
ςυβηςυ&ια ^ο&^^^ ίπιιηθΓθηΙί ίηΓβηβα, 
ςυθοι Ιΐ&υά ίπιρβηο άί^ηαιη Γ6ραΙ&1)&1, 
ίάςυβ 8ΐυάυθΓ3ί οΐίπλ οοιηιηϋίβΓθ 
βΐί® αΐηυβ (^βηβΓΟ 6«8&η ΒΓγβηηίο, 
ηυηο ίηβίάί&Γυαι ίααιβη ί^η&Γοι ίαϋ. 
Ουίη οβΓϋοΓ ροδίβα οαοΐίπιίηίβ ί&οΙ& 
ΓβΓίυΓ ά 1X1886 οοΐΏΐηοάυΐΏ βΙΓ&Ιυιη, 
&1ςυ6 ρΓα<1βη1;6ΐη αάηιοάυιη ββηίβοΐί&ιη, 
ηοη 6886 νβδΙί^&ηάυΐΏ 1αΐ6ηίθηι Γβςβιη, 
8θά Ιιαίο ρΓδΒδθπϋ &πι&ηί6Γ οΙ)8βς[υ6ηάϋΐη. 
Ιάβιη 8υ806ρϋ οοηΐΓ& Ρθγ8&8 Ι^βΠιιιη, 
Ρ ςυί ουιη Οοοααβηο Γ<£(1υ8 οϋιη ίηΐΐυιη 
ίΓβ^θΓ&ηΙ, αίςυβ υΓΐ)ίΙ)υ8 Β.ο[ηαηί8 
ίη ΡΙΐΓγ^ία β1 ηρα Μβεαικίπ ροθϋίβ 
&Γΐηα1ΐ8 ίη6αΓ8ίοηίΙ)υ8 ιηο1θ8ΐί βΓαηΙ. 
Εγ^ο ηοη 8θΐη6ΐ ιηαηίΐ^υδ οοηββΓϋβ, 
ρΓοίϋςαηάο Ιιοδίθ ^ΙοΓίαιη Γθΐυΐίΐ. 
ϋΓΐ^βιη ςυία αάβο οβρίΐ Ι&οάίοβ&ιη, 
ςυααι ιηοχ ιηαηίνίΐ ιηοβηίυιη ρΓββδίάίο, 
6υηοΙί8ςα6 1)6ηβ ΰΐ ορτΐ8 ίυϋ άί8ρο8ίΙί8, 
&ά υΓΐ)θΐιι Γ6£;ί&ιη Γβάϋυ 8β Γ666ρί( ; 
ί]3ίςυθ ν6ΐτι1ί γθζ νίοίοποδοδ 
ρ1&υ8υ 8θΐ6ηιηί ρορυΐί 68ΐ Γθεβρ1ιΐ8. 
ΒΓβνί ίηίθΓναΙΙο, όίβεββδϋ άβηυο 
βί οηιη θΧθΓοϋυ ρθΓ§;6η8 ίη ΡααιρΗγΙίαηι 
νί 8ΐΓ8ΐίθββιη8ΐΙί8 οβρϋ δοζοροΗιη 
υΓΐ)6πι βχοβίβαιη υηάίςα6 ιηυηϋαιη. 
^ Α1ί&8 ςυο()υβ ρΐυπαιαβ ιΐΓΐ^βουΙ&θ 
ρ&Γΐίιη αβίοΐία ρ&Γΐίπι νί 1)6Πίοα 
οβρϋ, ςυ&8 ίηίβρ &€ΐί1υ άίΓΩοίΙβ 
ο&8ΐΓυιη, οιιί ηοπαβη ΠίθΓαεοΓγρΙιίΙβδ, 
ιιια3ηίΐ3υ8 οθίδοπι βΐ ίηθχρυ^η&ΐιίΐβ. 
Ουββ ουηοί» &γοθ8 ίη Βοοα&ηί ίπιρβηί 
Γιηίΐουδ ροδϋ® βίάβηιςυβ ο1)ηοχ1φ 
ΡθΓβαΓυηι ^υ^υα1 ροδίβα 8ΐι]3ίβΓειηΙ. 
Αηηο ^ο&ηη^8 ίπιρβΓ&ηίίδ ςυίηίο, 
8ογ11ιίο& Οϋοι ^βηβ ΤΙίΓαοίβπι νβδίΛΓβΙ, 
6ΐ θοΐίΐυάίηβαι, υ1 ββΐ ίη ρΓονβΓΐ)ίο, 
θογίΐιίο&πι Γ&εβΓθΙ ρβΓροΙυίδ ίηοιίΓβίΙοΰθ ; 
Ηοαι&η88 οορί&δ ΟΰΒδ&Γ εοηΐΓ& βιΐυχίΐ : 
Οβίςιΐθ ορβ ρΓβΠο οοπιπιίδδο 
8ογ11ιίο&8 ουηοΐ&δ (1!836θίΙ ρ1ια1αης68, 
|ν 6ΐ νίοΐοηοδυβ ίηιρβΓ&ίοΓ βχδϋΐϋ 
οοηδίΐίο, πιαηυ, ρΓ6εί1)υδ αά Οθοπι. 
Νοη βηίσι ίαηίαηι γθχ οοηδίΐίοδαδ θγ&Ι 
αΙ(|υθ ρ6Γ ρυ^η&δ ΓοΓίίβ ίπιρβΓαΙΟΓ, 
86(1 νβΐυί αΙΙβΓ Μογδβδ ηονβϊΐυδ 
πιαηυδ &ϋο1ΐ6η8 αά αυ^ηβίαπι ίπι&^ίηθπι 
ΙααάαϋδδίηίδΒ ΥίΓ^^ίηίδ Οβίρ&Γ® 
δυρρίίοί ^6δ(υ ρΓοΓυθίβςυθ Ιαοργπιίδ 
1)αΓΐ)&Γί608 6Χ6ΓθίΙαδ δυρβΓανϋ, 
νίοίοΓί&πι εωΙΗοδ άοηαηΐβ Οθο, 
δρίβηάίάααι ρΓΟΓδϋδ βΐ εβΙβϋβΓππιαζη. 
ΕΙβαίΓη Ι&ηΐυβ Β8Γΐ)&Γ0Γυπ) ηυπ)6Γη8 
ίη ροΐβδίαίθΐη άβοΐάϋ νίείοπ», 150 151 ΒΡΗΚ^ΙΙΠ βΗΑΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 15 αΐίη Εοιη&ηίβ ΙβΓΠβ οοείάυίβ 
ρ&^ βΐ οοΙοηίβΒ Ιυηβ άβ Ηίβ ΒβΓίϊΑΓίθ 
οοηΩ&Ιβ ΓυβΓοαΙ βΐ ηυηο αάΐιυο παβηββηί, 
ςαίΙ>υ8 β1 ^βηΐίβ Ιοάϋαιη ββΐηοιοβη. 
Αΐϋ οοηβοηρϋ βυηΐ &υζί1ί&Γβ8 
&1ςαθ ΚοηααηΐΒ &(1ιηί8ϋ βχβΓοίΙΐΒυβ. 
Μ&£;α&ιη νίιη ςαοαυβ βυΐ) οοΓοη& νθηάίάϋ. 
νίοΙοΓ βχβΓοϋυβ ααΓΟ ΙίοίΙ&ηϋΙ)υ8. 
Ρλαίο ρο8ΐ Οββ&Γ ΑΓπαίβ ΓυΓ8υ8 ιηοϋβ 
οοηίΓΑ ΤΗ1)&11θ8 1>&Γΐ>αι*08 ββΐ ρΓοίββΙαβ, 
Βάβιη 3ΐΐΓ&1&ιη ρβρβάβ 1&1ΐ6η1β8; 
ςυο8 (1βΙ)6ΐ1&1θ8 νίοίβηίο ιη&Γΐβ 
άβηαο ραοβπι ΙαοβΓβ οοβ^Ι : 
οαιηςυβ ιχι&ηΌΐ>ίΜ ίΐΐίηβ «1)6^8161, 
ιηΠϋθΐη ρΓορηυιη ρΓβά» Γβρίβνιΐ» 
βροΐϋβ ίηηααίθΓίβ» ορϋ>υ8 οορίοβίβ. 
Ο&ρϋνυιη ααΐβαι νοίς^υβ πΗγα ίΓβΙααι 
ΐΓαη8ΐαΠΐ ίη ΒγΙΙιίηί&ιη, βίςαβ ββάββ 
Ιΐλαά ρΐΌουΙ αΓΐ)β Νίοοπ)6(ϋΑ &ΗηΙ)αϋ. 
Ιάβιηςιιβ ρ&Γΐίπι ιηίΐϋββ οοηβοηρΒϋ, 
ρ&τϋΐΏ Γβίρ. Γ•βίΙ νβοΙί^&1β8. 

ΙβίΓυΐη βΒ8ΐίνθ ΙβΠίρΟΓβ ΐΓ&η8^Γ688ί 

Ηαηηί οβρβΓυηΙ αΓΐ)6αι ΒΓαηϋζοΙιβη, 
οι:^'υ8 (^θ^6^^^8 ουηοΙί8 ββάΐβοϋβ, 
1&ρίάβ8 θΐί&ιη Ζοα^οαίοη ΙυΙβΓαηί : 

Ιαιχι θΐίαχη &^Γαιη ίηουη&ΓυηΙ δΑπΙίο». 
ΐ£;ϋτΐΓ Ιιίβ οοοοΓΓθηβ ίηαρβΓ&ΙΟΓ 
ίηίβΓ ρ&ΐυάθβ ναΐίάο οαιη πιίΐϋβ 
ΙίΑπά ρροουΐ ΐ8ΐΓ0 1ΐ08ΐίΙ)υ8 βοη^Γθ88υ8 
οΙ&Γ&ιη άβ Β&Γΐ)&Γί8 Γβΐυΐίΐ νίοίοπαιη ; 
6ΐ 01ΐΓ&8αιοιη οορίΐ βαοα Ρρ&αοοοίιοηο, 
ςαβ ριΐΓ8 Ρββοηίφ ρΓ68ΐαηϋθΓ βρ&ΐ. 
Ταιη θΐί&ιη Ζου^οαϋ πκΒπία βζρο^ηανϋ. 
ίΙ1ίηθ(|α6 ρΓββά&αα αΙ)8ΐυ1ί( ίηηαιηβΓ&αι, 
ζΏ&ηαΙ)ϋ8 ίρδβ ρΐυππιίβ (ϋ1&1υ8 
βίιηυίςυθ οιηηί8ΗοΐΏ&ηιΐ8 βχθΓοίΙυβ. 
Ραοθ ουιη Ηυηη!8 1)&γ1>&π8 εοπαροβίΐλ, 
ία ΟΓίβηΙθίη ΐΓΗη8ΐυ1ϋ βχοτοϋυιη ; 
ρβΓςαβ Βί11ιγηο8 ΐΓ&ηδίβηβ βΐ Ρ&ρΐι&^ΐοη&β 
οβίβή οιΐΓβυ ρθΓΥβηίΙ ΟαδΙαιηοηβπ), 
Ιιαηβςιΐθ Κοιη&ηο νίηάίεανίΐ βοβρίΓΟ, 
(ςαιιιη ΡθΓβ&Γοαβηϋ ]αΓηρη(!βΐΏ 1θη6ΐ)&ηΙ] 
80Αΐί8 βΐ ιη&ο1ιίηί8 &πβΙ&η1ίΙ)υ8 
&(1 Ιιαηο οαρίβηά&ιη ηανίΙβΓ αβαβ. 
Ρθ8ΐ 1ι»ο, ο&ρΙίνο8 ρ1υΓίιηο8 (]υο6η8 
Γ6Χ αίςοθ ρρφά&ιη ίοηαπαβΓ&ύίΙβζη, 
Γβ^ίαιη 8(1 ιΐΓΐΐβσι Γθίυΐϋ ρβάβΐΏ 
βχοθρΙυ8 ρΙ&υ8ίΙ)υ8 ςυί άβοβηί νίοίοΓβιη : 
αίςυβ οΐ) Γβοβηΐβιη βυαιη νίοίοή&ιη 
αίθάία άβάοχΗ υΓ]3θ ΙηαιηρΙιυΐΏ. 
ΑάθΓα8η8 θοίιη αρϋβοίο ίηβοΐϋο 
οοΓΓυιη ΑΓ^θοΙο αυΓοςυβ Γυίξίάυπι, 
ςαθοι ηίνβΟΓυιη ςυβάπ^α βςυοΓϋΐη 
αρίθ βί άβοβηΙθΓ ]υηε1θΓαπι ΐΓ&Ιΐ6ΐ)&1, 
Ιιαίο νβηβΓ&ηά&ιη ίιηροβαϋ Οφβ&γ 
ίηνίοΐ&ί» ΟθίραΓΟ) ίχηας^ίηθίη ; 3850 Α '^ί κβτά δυσμήν 'ΡωμαΥκοϊς έν τόποις 

Έκ τών8ε χώμαι^ καΐ συνοικίας ίλας 
Και συσταθήνα: και παραμένκιν Ιτι, 
Έπωνυμίαν έξ έθνους κεκτημένας. 

3830 Τάγμασι δ' άλλους τυμμάχους έν ταΐς {ΐάχ^αις 
Καταλεγηνχι 'Ρωμαϊκοϊς καΐ στίχαις* 
Μοφβς δέ πολλάς άποδ(576*ι χρ^'ίου 
'Γπό στρατιάς σφών πάλιν ΐ[^ρημένοις. 
Μετά δλ μικρόν δστβρον πάλιν άναξ 

3835 Έπιστρατεύσας τοις ΤριβαλοΤς βαρβάροις 
"Όρκια συγχέουσιν έκ κακουργίας 
Σφας έκνικι^σας έν μάχτ^ κατά κράτος 
Τ6 βάρβαρο ν τιθησιν Ινσπονδον πάλιν* 
Αε{αν δ' έκεΤΟβν άπελάσας μυρ(αν 

3840 Πλήσας τβ τ6 στράτευμα των σκυλευμάτων 
^ Όλβου τι ικολλοΰ χαι λαφύρων μυρ{ΐιΐν- 

Ηλ^βος δορυάλωτον εΙς έπαρχίαν 
Τήν των Βιθυνών κατά τήν Νικομήδους 
Διαβιβάσας έγκατοικίζει φέρων. 

3845 Και τώνδε τους μλν στρατί^ καταλέγει, 

Τους δ' αΰ παρήκε συντελεΐν κοινψ φόρους. 
Ούννοι τ6ν "Ιστρον έκπεράσαντες θέρους 
Κατακρατοΰσιν άστεως Βρανιτζ(5βης, 
Και τησδε πάσας κατερείψαντες βάρεις 
Μετήγαγον προς Ζε'>^μινον (50) και χους ) 

Επιθραμ(5ντες και Σαρδικής χωρ(α. 
ΟύκοΟν έπί σφας έκστρατεύσας ό χράχξΛρ 
Έν υγροχέρσψ (51) και σθεναρά δυνάμκι 
Κατά τον "Ιστρον συμπλακείς άντιπάλοις 
"Ιστησι λαμπράν κατά βαρβάρων ν{χην• 
Και Χράσμον είλε συν τψ Φρ^γγοχωρίω 
Γης Παιάνων κράτισσον υπάρχον μέρος' 
Προς δ' αυ παρεστήσατο τείχος Ζευγμ{νου 
Κάκ τοΰδε λε(αν άπιξλασι μυρ(αν, 
Και λάφυρ' έκτήσατο και πλείστα σχύλβ, 
Αύτ<$ς τε καΐ στράτευμα 'Ρωμαίων 6ί•κβ^ 
Σπεισάμενος δ' Ιπειτα βάρβαρο ις Ουννοις 
Πρ6ς τήν ίω στράτευμα διαβιβάσχς, 
Διά Βιθυνών χωρίων, ΙΙαφλαγόνων 

3865 Έφίσταται τάχιστα τ^ Κασταμο'νι 
ΚαΙ ττ5^δ* έπανέσωσε τη 'Ρωμαίδι 
Περσαρμενίοις κεκοατημενην πάλαι, 
Χρησάμενος κλίμαξι, τειχομαχίαις 
Είς τησδε τήν άλωσιν ως 3ύμηχάνως. 
Τοιαυτ« δράσας αΙχμαλώτων τε στίφος 
Β Και λείαν άμύθητον είληφώς άναξ 

Προς βασιλίδα τήν π(5λιν ύποστρέφιι 
Οία νικητής άναδού μένος κρ(5τοις• 
Κάπί τροπαίψ προσφάτψ και τη νίκη 

3875 Κατήγαγε θρίαμβον Ιν μέση π6λιι. 

Τεύξας γάρ άρμα συν τεχνουργίςι ξένον 
Χρυσαργύρψ κάλλιστα διειλημμένον 
Ό χιονώδης τετρακτύς συστοιχία 
"Ιππων τις εΤλκεν εύφυώς ζευγνυ μένων* 

3880 Έν τψδε σεπτήν αναβιβάζει χράτωρ 

Της μητρανάνδρου Παρθένου τήν εικόνα 2855 3860 3870 (50) Τη οο(1ίοί8 ιη&Γ^ίηθ γρ. Ζιύγμιον. (51) Ώβ Ιιοο νοο&]3α1ο ^α(1^^βη1 ΙΐθΠβηίβΙβ. 153 0Α8ΑΒΒ8. 154 Έν 9^ πεποιθώς χαι κβτορΟων τ ας νίκα; 
Ώς συστρατηγετιδι κατ* έχθρων μάχης 
Προσηγβ τήν πρέπουσαν εύχαριστίαν, 
3885 "Ης και προήγβ συν δ'λ^ γερουσί^ε 

ΠοσΙ βαδίζων σταυρικόν σκήτττρον ςρέρων. 
Άλλα βραχύς ^νυστο κατ' οίκον χρόνος, 
Και πάλιν έστράτευσεν αναζ χαρίεις 
Μετά στρατιοις άρεϊκής προφρόνως 
3890 Έπι Τανισμάνιον βίς Κααταμόνα 

Στρατηγών δνδρα παρά Περσαρμενίοις, 
Ταύτη ν έλέντα τειχομαχίς^ πόλιν. 
Και φύλακας κτε{ναντα Ύωμα{ους ξίφει 
ΚαΙ τιίνδ' έπανέσωσε Τωμαίων κράτει* 
3895 Προς τοϊσδ» Γάγγραν καταπορθεΐ τήν π^Αιν 
Έν ^ γ• φρουρούς άποτάξας 6πλ(τας 
Έκ 'Ρωμαϊκής στρατιάς δισχιλίους 
ΚαΙ πάντα θε^ζ ε^> *^< π6λιν 6ποστρ4φει• 
Και τ-ξίδε μικρόν ένδιατρίψας χρ^^νον 
3900 Κατακρατοΰντος Αρμενίας Λεβούνου 
Επιστρατεύει στρατιάν πλείστον άγων, 
Κατηκ^ους σίνοντος Αύσ($νων πόλεις, 
Ούκουν έπιβάς Άρμβνοκιλικίας, 
Ταρσόν παρεσττ^σατο φαεινήν πόλιν, 
3905 Και τήν Άδάνην και Βακά, στρατηγί^^• 
"Επειτ' 6χυράν Άναζάρβην συν βί^^ 
Ώερικλυτόν τε και Κολώνειαν πόλιν* 
ΚαΙ δή μετελΒων τας πέριξ ταύτας πόλεις 
Έρυμνά τε φρούρια και κώμας 6'λας, 
3910 Έφίσταται δέ τοις τόποις της Συρίας, 
Και τήν πόλιν εΓφεισι τήν Άντιόχου, 
'Ραίμούνδου πρίγκιπος άμα τοΤς δ'λοις 
Ευ χερσίν αυτόν ύτττίαις δεδεγμένου, 
Κα? πασι τιμιξσαντος αυτόν εΐκόσιν. 
3915 Έφ' ήμέραις οΰν ένδιατρίψας πόλει, 
Αύτψ τε τόν πρίγκιπα λίζιον δράσας, 
Συν τψδε Τριπόλεως κρατούντα τότε, 
"Αναξ χαριτώνυμος εξεισι πάλιν, 
Και προς παρευφράτιδ:•ς άπεισι πόλεις, 
3920 Παρ' Αγαρηνών ου καλώς κρατουμένας 
ΚτΧ τώνδε πορθεΤ τειχομαχίαις δ'πλοις 
Πεζά, Χάλεπ, Νίστριον, Καρφαρα» Φέρεπ* 
Έκ των δέ λοιπών άστέων δώρα ξένα 
Και πλείστα λαβών Χ2ΐ λίθους και μαργάρους 
3925 Πολύν τε χρυσόν και λαφυραγωγίαν, 

Καΐ λυχνίτην φέροντα σταυρού τόν τύπον 
Χρημάτι πανθαύμαστον, Ικπληκτον, ξένον 
ϋρός δ* αυ γε καΐ τράπεζαν εκλαμπρον πάνυ 
Έξ αμίμητου συντεΟειμένην τέχνης 
3930 Πολυτελή τε χρυσότευκτον, ποικίλην 
*Ά πάντα συνείληπτο τοις Πέρσαις πάλαι 
Συσχοΰσιν βύτάνακτα τόν Διογένην 
Προς τήν βασιλεύουσαν Ιρχεται πόλιν 
"Αγων μεθ* Ιαυτοϋ κασίγνητον συν γόνψ 
3935 Τόν σεβαστοκράτορα τόν πριν φυγάδα, 
Τψ τηνικαυτα προσρυέντα γνησίως 
"Ανακτι τωδβ και κασιγνήτψ φίλψ* 
"Ος εκλιπών πρΙν διατριβάς Αύσόνων 
Σχέσιν όμογνίου τε καΐ βασιλέως 
3940 Προς Περσάνακτα φυγάς έκλυπής τρέχει• ^ οηί ςπίβ οοηΠβϋθ νίοΙΟΓ βχβΙίΙθΓΒΐ. 
ηυηο οβιι ]:>6ΐ1ί βοοί» θ1 αηχίΗ&Γΐ 
οοηνθηίβηΐββ Γ6(1ά6ΐ)&1 ^Γ&ΐββ ; 
ρΓβΒΟβάθηβ ίρ96 ουιη ΙοΙο 3βη&1ο 
ρβάβδίβΓ, βοβρίΓϋΐη §β9ΐαπ8 οΓϋοίΓθΓοιη. 
8βί1 ΐ3Ρβνΐ άοπιί ΙβιηροΓβ ρβΓΓηαη8ϋ ; 
ΓυΓβαβςυθ &(1 1)6ΐ1υιη γθχ &ιη&1)ί1ί8 
ρΓοΓβοΙοβ ίπιρίβΓβ οαπι ναϋάο βχβΓοίΙυ 
νβηίΐ ΟαβΙαοιοηβαι οοηΐΓ& Ταηίβοααηίΰπΐι 
ςυί άυχ άβίβοίυβ α ΡθΓ8&ιη6ηϋ9 
ρΓ8Β(]ίοί&ιη αΓΐ)6ΐη βχρυ^η&νβΓαΙ, 
^Ιαάίο Ηοπι&ηυιη εββάβηβ ρΓββΙάίυιη. 
Ηαηο θΓ^ο ΟδΒβ&Γ ΓβοϋρβΓανϋ. 
ΙηβυρθΓ βαη^ΓΑ οοουραΐα αΓΐ)6, 
ίΙ)ίςυβ ίιηροβίϋβ ρΓβΒβίάϋ εααεα 

Ρ άβ ηοιίΓΟ βχθΓοϋα Μβ ΐΏΐΙΙβ αποαϋθ, 
ουηβΐίβ ραο&ϋθ, Βγζ&ηΙίοιη ΓβάϋΙ. 
ΑΗαιηβη 1)ΓθνϋθΓ \ίϊο οοιηιηοΓ&Ιιιβ, 
ρΓοίβοΙυβ 68ΐουιη ίη^θηΐί βχοβΓοϋυ, 
ίΐϋρβπί&ηΐβ ΑΓΐηθηί8 ί.6νυηο, 
ηοβίΓ&βςυβ υΓΐ)(;8 (Ιαιηπίβ αΓΩοίβοΙβ. 
Εγ^ο ρΓ0^Γ688υ8 ίϋ ΑπΏβοο-ΟίΙίοί&ιη 
βρΙβηάίάβΐΏ αΓΐ)€πι οοουρ&νϋ Τ&Γβΰΐη, 
Β&οαπι 6ΐ Αά&ηβιη ρβπϋα 1)θΠίβ&. 
Μοχ Αη&ζ&1)υιη βυοιπαια νί βχραςη&νϋ, 
6( Οοΐοηβ&αι βΐ Ρβηοΐ7ΐιιιη ιιγ1368. 
ΡΓΟχίιηίβ ςυοςΰθ 8αΙ)3αβ&ϋ8 ορρίάίβ, 
ουπ) ιηυηϋίβ 0&8ΐ6ΐΗ8 ουηο1ί80[υο ρα^ίβ, 
νβηίΐ ίη βγή» υβςυβ ρβ^ίοηββ 
βίςϋθ Αη1οο1ιί»πι υΓΐ)βιιι ίη^ΓβίϋΙυΓ, 
Ηαίιηυικίο ρπηοίρβ ουαι οαηοΐο ρορυΐο 

^ Ιιυηο βχοίρίβηΐβ βίϋάίο ρΓΟοΗνί 
οιηηίςυβ (ΐ6ΐ3ί1ο ουηι ΙιοηοΓβ. 
Ιη Ιι&ε ρ&αΙίβρβΓ άβιηοΓ&ίυθ υΓΐ)θ 
ουιη 8ϋ)ί οΙ)ηοχίυΐΏ βίΤβοίδββΙ ρΓΐηοίρθπι 
ουπιςυβ βο ΤΗροΙβοβ βϋ&πι άοιηίηυΐΏ, 
ΓΘΧ ^Γ&ϋοθυβ ρΓ0^Γ658υ8 υΗβπυβ 
αά Ευρ1ιηι(68ί&8 ΓβδίίηανίΙ υΓΐ)68, 
ςυαβ Α^&Γβηί βοηίΓα Γαβ ΙβηβΙ)αηΙ. 
Εχ 1)18 ρθΓάοιηυϋ ΐΏ&οΙΐίηίδ βί αηηίθ 
Ρθζαη, Οαίβρίι, ΝίβΙποη, ΟαΓρΗβΓβη, ΡΐιβΓβρ. 
Βχ αΐϋδ αιιΐβιη υΓΐ)ίΙ)υΒ άοη&ΓΪα ιηίΓα 
ιηυΐΐ&ςυβ Γβίαΐίΐ, ςβιηΐΏ&θ, ιη&Γ^&ήΙ&β, 
ιηβ^η&ιη νίιη ααπ, ρΓίΒ(ί9βςυθ ουπιοίαιη, 
ΙγοΙιηϋβιη ςυοςυβ ουί ορυχ ία)ρΓ688& θγ&Ι, 
Γβχη ιηίΓ&πι βί βίαρβηάαιη Αίςυβ ίηθοίϋ&ιη : 

Ο ίηβαρβΓ ΐΏθΟβαιη ιηιιΐΐο βρίβηάίάίββίιη&ιη 
6ΐ&1)0Γ&Ιαιη &Γΐβ ίηίιιιϋαΙ>ί1ί, 
ρΓθΙίθ8ί88ίΐΏ&η αυρβαιη ναπθ^&Ι&ιη : 
ςυββ ουηοΐβ Ρθγθφ ςιιοηά&οα (ϋήραθΓ&ηΙ, 
οαπ) ε&ρ1ίνα88θηΙ €»8&γ6Π) Οίοκβηβιη. 
Αά ιΐΓΐ)6ΐη αυίβιη ΓβάϋΙ ^ο&^η68 
1ιαΙ)608 ^βΓΐη&ηυπι ουπι ηβροΐβ δβουιη. 
86ΐ)&8ΐοοΓ8(θΓ6υα), άϊοο, ρηάβπα ρΓοΓαςυιη, 
Ιυηο νβΓΟ &ιη&ηΙβΓ ββαιβΐ ρβηηίΐίβηΐβιη 
Γβ^ί ^ο&η^^ ρβΓ&ιη&ηϋ Γγ&Ιγϊ. 
Ηίο άθΓβϋβΙίβ Ηοιη&ηί8 βη'ώΰβ, 
8ρΓ6(οςαθ &£Γβο1α ΓΓαΙπ8 αίςυβ οοΒβαηβ, 
αά ΡθΓ8&ιη Γβςβιη ΙαοΙυβ (ΙοΙογθ ΓαςβΓαΙ : 155 Βθά 86Γ0 Ι&ηάβιη ηα&ΐί βυί οοηβοΐηθ 
οοηβίΐίο 6^Γ6^ίο ΓβΗϋί &ά β«8&Γθΐη 
ΙαΙίςυβ Ωάβιη ΓοάίΙυβ ίιηρβίΓ&νίΙ. 
Ναπιςαβ ΓβνβΓβυΏ οβΓηβηβ ίιηρβΓβιΙΟΓ 
Νυπιίηί ςΓ&ϋαβ Γβάάίάϋ βυρΓοιηο 
βςαβ Γθ κ&υάβηβ υ1 ΐΓορΙΐΦίβ πιίΠβ. 
Κγ^ο οοιηρ]βχυ$ οίΩοίο άβϋίΐο 
υίπιιηςυθ, όΙ οϋπι, 1ΐΕΐ)υϋ οΙιαηββίΓπυιη. 
ΒΓβνί ιηοΓ&Ιυβ αρυά υΓΐ)6πι ΙθπαροΓβ, 
α( 8686 1ι&1)6ΐ)&1, ΐΓ&ηβϋΙ ίη ΒίΙΙιγηί&πι, 
οοηΐ6α)ρ1& οοΓροηβ ιη&1& ναΐβΐυάίηθ ; 
ΤυΓβίβ Κοοααηαβ 1βΓΓ88 ίηΓβι1&ηϋ1)υ8 ; 
ςαοΒ αΙ)ί 8θ1& ΐ6ΓΓυί( ρΓ&86ηϋ&, 
α8ςαθ αά 1•ορ6<3ίυιη ν6ηίί οίνίΐαΐβαι : 
όΙ^ι άααι ιώογ&Ιιιγ οορί&8ςα6 οοηίΓαΙιϋ, 
^&νί8 68ΐ νίβυβ τηίΐίΐί ηιΐϋθ ΟββαΓ, 
ςαοηίαιη &(1 Γογ(68 6χΙίιηυ1αΙ)Α( ρυ^ρι&β, 
^βΠίςυβ Ιοη^αβ Γ6γγθ 60^1)&1 αοοΓαβ. 
ΤςρΙιΐΓ ε&8ίΓ& οοπιιηονβηβ Ιιορλάΐο 
Γ6Ζ ουιη ίηαυιηεΓΟ ΐΓ&η8ϋ1 βχβΓοίΙα 
6θηΐΓ& Α^&Γβηο5 1)&Γΐ)αΓ08 Ροηϋ ίηοοίβθ, 
3υ^ο ρΓβαίθηΙβθ ΝβοοβΒβ&Γβαιη : 
ραηΐΓβ ςυοςοθ βίυάβοΒ ϋοηβΐ&ηΐίηυιπ 

β&1>Γ&ιη ΐ7Γ&ηηυ(η Τπ&ρθζυηϋοΓυιη. 
Εγ£^ ρΓΟ^ΓβάϋαΓ Ν6οε»8&Γθ&πι 
ςα&ιη οίΓουοαΓυβο οΙ)9ί(ΐ6ΐ βχβτείΐυ. 
ΑΙςαθ Ιιαηο οβρΙυπυΒ ίιηρβΓβΙΟΓ θΓαί, 
ηίβί ίιηρΓονί8α ίηείάθη8 0&1&ΐΏϋ&8 
βαβοβρίο ιηϋϋβιη 1)6ΐ1ο Γ6ΐ&Γ(ΐ8886ΐ. 
Ναιη ευιη ίη8ΐαΓβ1 ρυ^ηα οοπΙγα Β&γΙ)&γο8 
θ£^Γ6£ίυιη ςυβιηά&ιη βχ 11&1ί& βςυίΐβπι 
βςαο ο&Γβηίθΐη 0θΓηβη8 ίηαρβΓ&ΙοΓ, 
ίΓ8ΐη8 8υί δΐίο ^αxι& αάβςιιίΐ&ηΐί 
βςιιαιη ιη&ηά&νιΐ οβάβΓβ 1•&ϋηο. 
Ιΐϊθ 6ηίΐΏνθΓ0 Γ&οίυΓϋΐη ηβ^^ανϋ, 
νίχς[αβ 6θ&ο(υ8 6ςυίη 6β88ϋ βςυυιη. 
01) ίά άοΙοΓβ ιη&χίΓηο ρβΓουΙδυβ, 
ρΓβθοίρίΙβ βχί^υοδ ΐΏ6ηΙί8 οοη8ίΗο 
0»8&η8 Ιιίο ηβροΒ, ρΓβΙίο ΓβΓνβηίβ, 
6Χ ίιηρΓονί8θ ρβΓΓυ^ίΙ αά Β3γΙ)&γο8, 
α ςοίϊ»υ8 ΙυύβηϋδδίΓηο βχοβρίυβ &ηίΐΏο, 
ραιιΐο ρθ8ΐ 6ΐί&ιη ουίΐυί €1ιπδΙί&ηο 
ηαηϋαιη 1ΐ6α Γ6αιϋ1ϋ, &ο ιη&ίππιοηίο 
3υη£^ίΙιΐΓ ΒΗ» ρπηοίρίδ Τοοηϋ. 
Εχίη(ΐ6 ΟβΒδ&Γ ν8ΐά6 πκχΓβηΙβ &ηίιηο 
ε€βρίΙ Γ6νθΓϋ ^&()8ΐ)ΐΏ Βγζ&ηϋυΐΏ, 
ΓθάίΙυιη άίδδίιηυΐαηδ βΐ οοηβϋϋ ίηορδ. 
Ταη(ΐ6ΐη ίη υΓΐ)βΐΏ Γβ^ίαιη (^βίαΐαβ. 
ίΙ)ίςαθ 1}Γθνί ΙθΐηροΓβ βυίοδίδίβηδ : 
ιηοχ άβηηο β^Γβδβαβ ουιη ίη^βηΐί βχβΓοίΙο 
Ρΐιργ^ίαιη ρΓκΙβΓίυηβ αίςϋβ 1.γοίαΓη, 
8(1 ηοϋϋβιη ρβΓνβηϋ υΓί^βιη ΑΙΙ&Η, 
ςυαπι οΙ)ί ουηα ΩηίΙίπιίδ ΟΓάίη&νίΙ, 
ραΐυάβ ςΰοςαβ ο&ρία Ρ&8^α386&, 
ΥϋηίΙ ίη ΙδβυηβΒ ίιηβδ 6( ίη θγπαοι 
αίςυβ Δηίοοίιί&ιη νβΓδΟδ ρΓορίηςα&νί(, 
&Γά6ηΐ6 βΐυάίο ιηοΐίβηδ Ιιαηο ιΐΓΐ)6ΐη 
§;Γ&νί άβραίβο Ιι&ϋηοηιχη ^α§;ο ΒΡΗΒ^ΒΜΙΙ ΟΗΚΟΝΟσΚΑΡΗΙ 

Α 156 Μ6λις 81 συνε'.ς ο3 γε καχοϋ τυγχάνιι, 
ΜχλινδρομχΙ κίλλιστα τ,ρος βασιλέα, 
Και δεξιά; έτυχε τη; έτ:αν<5οου. 
Έπανιόντα και γαρ ιοών ό χράτωρ 

3945 θίψ χαρισττ^οιχ των Άων θύει 

Ούχ ήττον ήσΟί^; ή νίκαι; ταΐ; μυρ(αις* 
Και χαριέντω; προτπλακει; χατα δέον 
Το φίλτρον άττένειμεν άμφοίν ώς πάλαι. 
Χρονον δέ βραχυν ένοιατρίψας πολει 

3950 'ϋ; εΤχεν έξώρμητκ προ; Βιθυνίαν, 
Καταφρόνησα; σώματο; χαχιξία;. 
Τούρκων κακούντων 'Ρωμαϊκα χωρία. 
Ου; έκθροτζσα; κα^ μόν^ παρουσίφ 
Πρλ; Λοπάδιον άφικνεΤται τήν π^λιν' 

2955 Ένθα βραδύνων συνάγων τ« ουνάμιις 
η Στρατφ βαρύς {δοζεν ' πραυ; αϊναξ 

Ός διανιττών άρεικά; προ; μάχχ;^ 
Και προσβιάζων καρτερεΐν εν τη μάχτ». 
Τοίνυν άπάρα; βασιλευ; Λοπιοίου 

3960 Έπιττρατεύει συν στρατί^ ^'^Ρ'-^ 

Τοϊ; κατά ττ'ί'/τον ΆγαρηνοΤ; βάρβαρο ις 
Κατακρατοΰσιν τγ[; Νεοκαισιρέων 
Σπεύοων μετελθείν και Γαβραν Κωνβτβτντΐ- 

[νβν Κατατυραννεύοντα Τραπεζουντίων. 

3965 Εφιστάται γοΰν ττΐ Νεοκαισαρέων, 

Κα; ττ^δ' έφισττΐ τα; δυνάμει; κυκλ^Ο*ν. 
Και τάχ* δν εΤλε ττ^νδε κρατάρχη; τ6τ% 
ΕΙ μ^ί τι συμβάν άπρόοτττόν τι πάθος 
*ΑπεΤρξε το στράτευμα τη; διαμάχης• 

3970 Προ; βαρβάρου; γά:> ένσταση; μάχης τ4τε, 
'Ες Ιταλία; δεξι^ίν τιν' Ιππότην 
"Ανιππον 'δών έγκελεύεται τ/ίρόίτωρ 
Άγχοΰ συνιππεύοντα τάδελφου γ<5νον 
"Ιππον παρασχεΐν άποβάντα Λατίνψ. 

3975 Ό δ* ου νεμεΤν εφασκε μάλ* άντιλέγων 
Μ6λι; δ* ακ(ϋν δίδιοσιν Ιππότη 
Κάκ τούδε πλησΟε;; ου μικρά; άθυμ,ίας 
Μικρόψυχη σα; έκ φρενών αβλεψίας 
Άδελφόπαις ουτο; γε καιρψ τη; μά^ης 

3980 Έξ ύπογυίου προστρέχει τοΤ; βαρβά'ροις 
Και τοΤσδε δ-χΟε:; άσμενεστάτψ πόθψ. 
Μετά γε βραχύ και χριστώνυμον σέβας 
'Εξόμνυται φευ! και συνεζ^γη τάλας 
θυγατρί Περσάνακτο; Ίκον.έω;. 

3785 *ΕντευΟεν άναξ συσχεΟε•.; άν(ονί(^ 
Ο 'Γποστρέφειν ή'ρςατο προ; πόλιν βάδην 

Κλεπτών άναχώρησιν έξ αβουλίας, 
"Ομω; πεφΟακώ; τήν βασιλίδα πόλιν, 
Έν ττϊδε μικρόν ένδιατρίψα; χρονον, 

3990 Έξεισι πάλιν συν στρατί^ Ι^'^ρ'^^' 

Και παραδραμών Φρυγίαν και Λυκίαν, 
Τήν Άτταλου πέφθακεν εύκλεα π(5λιν 
Και τήσδε θεί; ευ ώ; προσήκον τά πέριξ 
Ελών τε λίμνην ΙΙασγούση κεκλημένην, 

3995 Προ; Ίσαυρία; άφικνεΤται το κλίμα, 
ΚαΙ προ; Συρίαν και π(5λιν 'Αντιύχου 
'ΕπιμελΙς σπούδασμα τιθει; κα? λ($γον, 
Έλ•ϋΟ•ρώσαι τήν 'Αντιόχου πόλιν 157 Ο^ΒΘΑΚΒβ. 158 Της Λατινικής δυσαχΒοΰς τυρανν(δος, 
4000 Καί τήνδ* Ινώναιι τ^ π^λει Κωνττοτ^τίνου, 
Έπειτα Σιών άφιχέσΟαι προς π<5λιν, 
Και φιλοτίμοις άναδήσαι χαί ξένοις 
Δώροις, άναθήμασι Δεσπ($του τάφον, 
Το δ' έν χύκλφ παν βαρβαριχόν καθάραι. 
4005 Ούχουν έπιστάς Άντιοχέων πόλει 
Ταύτη^ έδ^ου, κατέκειρ» τα πέριξ ' 
Έπει δέ οΐ πρ(5θυμον ου κατ* ελπίδας 
Συμβαίνον έσκ(5πησεν άγχίνους άναξ 
Ηρ6ς Κιλίκων άπεισι πανστρατί μέρη * 
40ί0 ΈνσκηνοβατεΤ δ* έν φαραγγώδει τόπψ. 
Ένθα Κοράκων φωλεοί κλήτις τ<5πψ, 
ΚαΙ προς κυνηγέσιον όρμ$ κατ' εβος • 
Σαΐ; δ' ύπαντςί κατά λόχμην άγρίψ, 
Και τον δε τψ δί^ρατι πλήττει καιρίαν * 
4015 Τχί δ* άντερείσβι του συ6ς καμοΰσά πως 
Δορυφόρος χε'.ρ αύτάναχτος δεσπ($του. 
Και παρενεχθεΐσά τι μικρόν ευθέως (51) 
Της παρά πλευρόν παραψαύει φαρέτρας, 
'ίοτρ<$φα βέλεμνα θηρών ε!ς φ($νον 
4020 Ένδον φερούσης * κα2 χυΟέντων ατράκτων, 
Εις τώνδε φεΰ ! έπληξε κράτορος χέρα 
ΚαΙ φθαρτική δύναμις ή του φαρμάκου 
Κατά γε μικρόν άπονεκροΤ και φθίνει 
*Ανακτα θεΤον, τρισαρι<ττέα μέγαν, 
4025 ΚαΙ (τυνελαύνει προς το του βίου πέρας. 
ΜΑΝΟΓΗΛ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΕΤ. ΛΗ'. 
Ιίριν ή' δι θανεΤν Μανουήλ βασιλέα 
Ύστατον υίόν συνομαρτοΰντα στέφει, 
Και κράτορα δείκνυσι της 'Ρωμαίδος. 
Στράτευμ' έπι τούτοις δέ Τωμαίων άπαν 
4030 Συν τοις στατηγοΤς και λοχαγοΤς ταγμάτων 
ΆνεΤπον αύτον Αύσονάρχην ασμένως. 
'Έπειτ' έπανέζευξε προς Βυζαντίδα 
Μετά στρατιάς Μανουήλ ά'ναξ νέος, 
Άνακομίζων και πατρο; ναυσι νέκυν. 
4035 Και καταλαβών τήν βασιλίδα πολιν 
Βασιλικής έτυχε της ευφημίας, 
Πρώτον σταλέντων και προηυτρεπικότων 
Την εισοδον κάλλιστα τήν εΙς τήν π(5λιν 
Άξουχ μεγάλου τήν τιμήν δομεστίκου, 
4040 Και βασίΛείου Τζιτζιλούκη τούπίκλην • 

Ηλήν ως έφην (52) φΟάς Μανουήλ π(5λιν κράτους 
Παρ' άρχιθύτου ταινιοΰται κατ* έθος, 
ΚαΙ πάσιν άστοΤς προσδέδεκτο προφρ<$νως 
ΔιαγορευΟείς βασιλεύς αυτοκράτωρ • 
4045 Νεανίας ών άρεϊκός έν μάχαις, 

Κάλλιστος, ήδυς, ευμενής υπηκόοις, 
ΤοΤς πάσιν άσπάσιος ώς μεγαλ<5φρων • 
Ηρός δ' αύ φρενήρης, χαρίεις, πεφιλμένος 
Τών δημοτικών εντριβής γε πραγμάτων, 
4050 Τ^ του προσώπου καλλονή κεκασμένος, 

ΚαΙ πασι καλοΤς έμπρέπων Οευδότοις (53), 
*Ρώμΐ[^ τ» του σώματος, εΓδει, συνέσει, 
Ψυχής παραστήματι φιλοκινδύνψ, 
Ίθυτενεϊ σχήματι της ηλικίας, 

(51; Οοά. εύθέος. 
(52) Οοά. Ιφθην. Λ ρΓΦθΙ&Γβ 111)βΓ&[Ώ, λίςυβ Οοηβίαηϋηί 
ϋΓ5ί άθνοίαιη τυρβυθ ΓββΙΙΙυβΓθ. 
Οβίη 8ίοηβΐΏ 003ΐ(α1)α1 αοοοάβΓθ 
υΐ ρΓβϋοδίΒ ρΓΟΓβυβ βί ΐοβοϋΐίθ 
ϋΐιηιΐί ββρυΙοΓϋΐϊΐ άοηίβ βχοΓπβΓβΙ, 
οιιηοΙθ8(|υθΒ&Γΐ)&Γθ3 αοοοίαβ άβΙθΓθΙ. 
ΙΙαςυθ α^^Γββδυβ ΑηϋοοΙιί&ιη αΓΐ)β[η 
Ιιυ]υ9 ν&9ΐ{ΐ1)&1 ιηίΐίΐβ νίοίηί&ΐΏ : 
Ι&αιβη οαιη νοίηιη 8ί1)1 ηοα βυοοβάβΓΟ 
Γ6Ζ ρΓϋάβηδ ββαδίΐ, ιηοΐο Ιιίαο θχθΓοϋυ 
ΐΓ&η8ΐυ1ίΐ8686θί1ίου[η ία 1θγγ&8. 
11)1 ίη 8ί1νο8θ ρΓΰΓαρΙοςπυ Ιοοο, 
ςυοά νυΐ^ο άίοϋυΓ ΟοΓνοΓοαι Ιαϋϋαΐυιη, 
άδββ&Γ νβηαΐυιη άβ ιώογθ ρΓοίβοΙυβ 
οΙ)νίυιη 1ι&1)υϋ ίη άυπιβίο &ρΓαΐΏ, 
Ι> ςυβιη 1ι&8ΐ& βΐ&ϋιη ρβΓουΙϋ ΙβίΙι&ΙίΙθΓ : 
νθΓϋΐη οΙ)36θ1ϋ Γβθΐδίβηΐίβ αρπ 
απϋαία ιη&ηιιβ Οδββαπβ ρβρΓθδβα, 
ΓβίΓοςυθ οϋο οβάθΓθ οο&οΐα 
ΙΐΦΓβηΙβπι ΙαίβΓί ΙβΙίςίί ρΙι&ΓθίΓαιη, 
ςυ® νθηβηαΐα ίη ΓοΓαραιη ρβΓηίοίβιη 
Ιθία ^68ΐ&1)&1 : 1ιί8 ΓθρθπΙβ 6ίΓυ3ΐ8, 
ηηυιη ρροΐι άοΙοΓ Ι Οβ8&Γΐ8 Οζϋ ηι&ααιη ; 
ιηοχςαθ νθοθηί νί8 βζί1ί£ώί1ί8 
86η8ΐαι άίιη&η&η8 αΐ6ΐηΙ)Γ&()υθ 00ΓΓαιηρ6η8, 
Γβςβιη (ΙΙνίητιΐΏ νίοίοΗοβυιη ιη&^ηυιη 
νίΐβθ ιηοΓΐ&1ί8 αάί^ϋ αά Ιβπηίηυιη. 

ΜΑΝϋΕΐ. 00ΜΝΕΝϋ8 ΑΝ. XXXVIII. 
Μαηυβίθΐη ιηοΓίθη8 ραΙβΓ βάίχίΐ Γ6§;β[Ώ 
ιηίηίιηϋΐη η&ΐυ Γιΐίυιη ρρδθδβηΐβιη δίύί, 
&1ςα6 Ιιιιΐο Ηοιη&αυιη ΐΓαάίάϋ ίΐΏρβηαιη. 
β Τυηο βΐίβιη οαηοΐυβ ΙΙοιπΒηυδ βχβΓοίΙυβ 
βυαι άυοίΐ3υ8 6ΐ οΓάίηυαι εβηίιΐΓίοηί1)υ8 
ίρβυιη 11ΐ36ηΙθΓ βειΙυίΑνϋ Γθ^βιη. 
Οθίη ρβΓΓβχϋ ΐΓβ ΒγζαηΙίυαι 
Μαηυβί οαιη οορίίβ ίαιρβΓαΙοΓ ηοναβ, 
ρ&ίπ8 &(1άαοθα8 ηανβ οαάανβΓ. 
Οαιηςυβ αά Γβ^αΐβιη ρβΓνβηΙβδθΙ υΓΐ)6ΐη, 
ρίαυβυ, ςαί άβεβΐ γθ^θοϊ, ββΐ θχεβρίαδ ; 
ρΓΦΐηί88ί8 δοίΐίοθίςαί ΓβοΙο 0Γ(ϋπθ 
υΓΐ)ί8 ίηβΓθ38αΐΏ ρβ^ί αρραΓαρβη!, 
ΑζαοΙιο ΐΏ&^ηο ίη ααίει άοιηββίΐοο 
θ( Β&δίΠο άίϋΐο Τζϋζίΐαοα. 
ΙηςΓ688α8 ααίθΐη Μαηυβί αιβίΓοροΙίαι 
& ραΜαΓοΙια ήίβ οοΓοηαΙατ, 
οοηοΐίβςυβ α 6ίνίΙ)α8 νοίβηίβ &ηίαιο 
Ι) Γβχ 8&1αΙαΙαΓ &1ςαβ ίιηρβΓ&ΙοΓ. 
ΕραΙ Ιιίο ]ανβηΐ8 δίΓβααυβ ία ρρΰΠίβ, 
Ε^Γβ^ΐαβ αδςαοςααςαθ, ιηίΐίδ, Ιβηίβ, 
οαηοΐίδ αοοβρίαβ, αίροΐβ ιηα^ηαηίιηαβ, 
00Γ(ία(α8 ΙηδαρθΓ, βίβ^αηβ, αοιαϋΠίβ, 
βΐ ραΙ)1ίοοΓααι ρΓα(ΐ6η8 ηβ^οΙίοΓαιη, 
ναΐΐαδ ίηδΙ^αί νβηαδίαΐθ ρΓφάϋαβ, 
αίςαβ άίνίηίβ άοηίδ ϋοΓβηΙίδδίαιαδ, 
οοΓροΓίδ Γθ1)θΓ6, ΓοΓίηα, βαρίβηΐία, 
ρΓοηιρΙο &ά ρθΓίοαΙα 8αΙ)6υη(1& αηίιηο, 
ΑΓίααιη ρροοβΓΟ ρρο βίαΐβ 1]8ΐ)ϋα, 

(53) Οοίΐ. θ»οσδ<5τοις, αΐν. 3721. 150 ΒΡΗΙΙιΚΜΠ ΟΗΕΟΝΟΟΒΑΡϋΙ 1• 1»1υ8, ίαουηάυβ, οοιηίΐΑΐβ οΙ>νί&. 

▼βΓοιη ρ&ϋβηΐία ΐΏ&ζίπ)β 6χοβΙΙβΙ)&1, 

6ΐ Ιθηί αηίιηο ρΓβ οικίβπβ Γ0§;ίΙ)υ8 ; 

ΙιβίΌβ ΗθΓουΙβυβ ίηβυρβΓ&ϋϋίβ, 

βυίηαβ γθ^^ο! ν&ΐίάυβ άβΓβηβΟΓ, 

ρββΙοΓ ϋοοακ, νί^ίΐ ονίΐίβ ουβίοβ, 

ΙυροΓπιη ΓαΒίβιη α^Γβ^β άβρβΙΙβαβ, 

αίςαβίιυΐο ΗΗογα ραβοαβ ρΓΟοοΓβηβ : 

οοιηίβ Γβ^η&ΙοΓ, ναΐίάαβ ^θΠαΙογ, 

Α]&ζ» ΑοΙιίΙΙββ, ΝββΙΟΓ οοη8ί1ίθ8ΐΐ8, 

βςιιββ νβΐ ίρβο Ρηαιηο ρβηϋοΓ, 

ΗθοΙορ ρΐι&ΐαη^&β 8ΐ6Γηβη8 &(1ν6Γ8Α8, 

ιηοηϋυβ ^|]^αη(]^8, &οιι1ο ίη^^ηίο, 

1ΐ08ΐιΊ>α8 Γοπιι!(]•α€ΐυ8, 1>οηο8 8αΙ><ϋΙί8, 

Ιιίΐ&ηβ, &οοβ88υ ΓαοιΊίβ» ^Γ&Ιίοβίββίιηοβ, 

ιηίΐΐβ Γ6]&ϋ8 Γθζ ίηοΐ7ΐα8 ραΙίπίΒ, 

βϊ βίιηαΐ οοιηίβ βΓυάϋίοηίβ ιιπιηηβ, 

ΜατοΓίί ριΐΓ άβοβΚΑπβ \ώ ρΓβΙϋβ, 

α1&06γ αά ρυβ;ηΑ8 αίςυβ ρβηουΐλ, 

8βπ)ρ6Γΐ)6ΐ1ί^βΓ&η8 1ΐ88(&ςαθ 1)08(68 ρΓβιηβηΒ, 

ββςαβ νίο(ηοιΙ)υ8ΐ&υΓβί8 6ζοΓη8η8. 

Ηίο 1>6ΐ1ο ιηοΐο οοηίπα Τυτοαβ Β&γ5&ρο8, 

6018 10018 ςυί1)υ8 ηοιηοβο ΐΏβΙβο^ΐΑ, 

1ιθ8ϋαιηίηοαΓ8υχη αηηίβ οοηρββοοϋ ; 

ίιηρο8ί1οςυβ υΓϋίΒυβ ρΓΦβίιΙίο, 

Γθ^ιΆιη &(1 πίθίΓοροΙίπ) Γβοΐυχ ββ ΓβοβρίΙ. 

Πβίηάβ Ρ6Γ8Ι18 ρβΓ86ςυ6η(1ο8 εβηβυϋ, 

ςοί &(1 ΡϋΙιβο&ιη ορρί()& ίηουΓ8&1)&η1, 

ϋιοπιαςυβ ΤΙΐΓ&οββίυω (ϋΓίρίβΙ)&ηΙ. 

Εγ£;ο (Γαη£^Γθ88υ8 Ιι7<ϋ&Εη βίςυβ ΡΙΐΓγ^ί&π), 

0&8ΐ6ΐ1ΐ8 &άΓαίΙθ8Β88Γ 1&1)0Γ&ηϋΙ)α8, 

αίςαβ 1ιΐ8 ΩΓοαιιτη αΚιιΙίΙ 8υΙ)8ΐ(ϋηίη, 

8αΙ)ΐηονϋςαθ ΡβΓ8&8 ςααιη 1οη^88ίιη6. 

Αά ΡΙιίΙοπιβΗαπ) ροβίβα ρΓ0§Γ688ΐΐ8, 

]:>αΓΐ)&η8 ΤοΓοΙβ ί5ί ςυοηυβ οοοαΓΓϋ, 

ΐωοςυβ ία ρβάβ ^&^αIο ΐΓ^ιηβΩςίΙυΓ, 

&1> Α^&Γβηο ςυί Ιαηοβα ρΓοβίΓ&Ιυβ 

ίβΐυιη ίηίθπαβ ίη 8θ1β&ΐΏ ^οη^θ^^(. 

Ιαάίάβιη αυίθΐη οβυρβΓπίχ αςοϋα 

αά Ιοοηίβη8βιη υΓΐ)βπι ΐΓ&πδνοΙανϋ, 

1ιυ3υ5ςιΐθ οιηηι άβνββίαίο α^γο 

Γ6νβΓ8ΐΐ8 Θ8( 8(1 ΐΕπρβη! οιβΙΐΌροΙίιη. 

^&Iη ςα&ΐβιη ρ&ΙβΓ οΐίιη ρΓ® 5θ ΙυΙβΓλΙ 

οαΓ&ιη ΓθίραΜίοβ, ί&ΐβιη ^βββίΐ ΩΙιυβ. 

Ιάβιη οοιΐ3υ@ϋ ]υοζί( 8ίΙ)ί Γοο^θγθ 

εζ Α1&ιη&ηηί8 ρηβΐίαιη ηοϋΐϋΒδίαι&αι, 

νίΓΐιιΙαιη ΟΓο&ιηβηΙίβ Ιιαυά ιηίηυβ ιηίΓ&ιη 

ςΰ&ιη οοΓροήβ οοοιρ&^β βΐ ρυΐοΐιπίυάίηβ. 

Ηβ^ααηΐθ Μ&ηυβίβ, θχ ογΙ)θ οοοίάαο 

^ΟΓΐηαοίοαβ ίηβΙ&Γ (αΓΐ)ίηί8 βζβΓοίΙαβ 

ΚΓ&νί8 θΐ οαηοϋ8 Γ6ΐ)υ8 βζϋίο8υ8 

Ηοοα&ηο ίιηρβπο άβΓβροηΙβ ίηευΙ)αί1, 

δίοοΊο&ιη ρΓΦίθοάβηβ βζρθάίϋοηβηα. 

Ηυ3υ8 ΟοΓ^αάϋθάυζ θΓ&ί βζθΓοϋυβ, 

Γ6Ζ ρίυ8 θΐ 61ιπ8(ο πι&ζίιηθ άονοΐιιβ; 

ςυί ά&Ια Οβββαπ ^υΓ&ι& Οάβ 

ροΓ Οη68 ηο8ΐΓθ8 &ιηίθ6 ΐΓ&η8ί(αΓαιη, 

ηβο 86 ηοο αιί1ϋ68 Γογο ιιο]3ί8 ηοουο8, 

&(1 ίρβ&ιη ΟοηβίΑοϋηί άβνοηίΐ ϋΓΐ)6ζη Α. 4055 Ήθβι ηρο9ην«Τ, χαροπψ, πκφιλμένφ * 
*Αν&ζιχα[χ{^ δι μάλίΦτ' Ιχράτει 
Κβι πραί^τητι τών χχτ* αύτον άνάχτων • 
*Ήρως Έριχλής όιταράμίΛλος φύσκι, 
'Γπ£ρμαχών κάλλιστα της χληρουχ(χ<, 

4060 Πο'.μήν άγιΟός, αγρ-^^νος ττοίμνης Τ'^^^» 
Λύχους διώχων δυσμκνεΤς του κοιμν(ου, 
Καΐ τψδί 8ι8ουςτήν νομήν έλευΟέραιν* 
"Αναξ προσΓ^νής χι? μαχητής γβννά{«<, 
Αίκ;, Άχιλλε'!>ς, χαι Νέστωρ βουληφ^ρρς, 

4065 ')ν«ρ ϋρίαμον ιύμκ'λιος Ιιπτ^ης* 

Έχτωρ φάλαγγας ρτ,γν^ων έναντίΐιΐν • 
Έπίχαρις ήβ^ς τβ, πτηνός τήν φρένβ, 
Φρίχτος μίν έχθροίς, εύμκνής δ* 6ιτηιι^οΐ(, 
Ιλαρός, βυέντευχτος, ήδεΤα χάρις, 
Β 4070 Μυρι^νιχος τρισαριττκυς αύτάναξ, 

Έρμου τε παιδείας τε παντοίας φίλος, 
Άντιχρυ; "Αρης έν μάχαις αντιπάλων, 
Όξύ^ροπός τις προς μάχας χαι χινδύνους, 
Άει στραταρχών, χατ' έχθρων χινων $6ρυ, 

4075 ΚαΊ ταΐς χατά σφών άναδού μένος νίχαις. 
Ούτος στρατεύσας χατά Τούρχων ^Λρζάρω'ί 
Κατά τα μελάγγεια της Ιω τόπους 
Τούρχους μετηλθεν άναχαιτίσας δπλοις 
Και της «υλαχής φροντισας τών άστέαιν, 

4080 Ε?ς τήν βασιλεύουσαν άνΟυποστρέφ»ι. 

ΕΤτ' εκστρατεύει χατά Περσών χαΐ «άλιν 
Τάς προς ΙΙιθηκαν χατατρεχ6ντων πόλβις, 
Λεηλατούντων χαι θρ^χησίων θέμα. 
Τοίνυν (>Ί:ιρ^Λ€ Δυδιαν χαι Φρυγ(αν 
ρ 4085 "Αναξ επέστη φρουρίοις καχουμένοις. 
Και δυνατήν σύναρσιν αύτοΤς είσφέρβι 
Και Πέρσας άπήλασεν ώς πο^|^ωτάτω * 
Και προς Φιλομίλιον άπελθών π<5λιν, 
ΚάκεΤσε Τούρχοις βαρβίροις έντυγχάνει * 

4090 Και πε(ρεται δή τον ποδός ταρσόν βέλ«ι 
Ύπ' Άγαρηνοΰ λογχοτρώτου κειμένου 
*Άνω κατά πέλματος άφέντος βέλος • 
ΚάκείΟεν ώς τις αετός ταχυπτέρυξ 
Έτττη πρόί αυτήν Ίκονιέων π(ίλιν, 

4095 Και τήσδε πάντα χατακείρων τά ιτέριξ. 
Προς βασιλίδα τήν πόλιν υποστρέφει • 
Ύπηρςε φροντις, (ί)ς πατρι τούτου ττάλαΐ. 
Και τφδε κοινών πράξεων στεφηψ^ρφ, 
"Ος και συντξφΟη προς γάμου κοινιονίοίν 

4100 Ές Αλαμανών εύγενεστάττ^ κ<5ρης, 
Ο Ταΐς αρετών χάρισιν ώραϊσμέντ[^ 

Ούχ ήττον Ι) σώματος ωρΰ/. και πλάσει. 
Τούτου κρατούντος, έχ κλιμάτων Ι9ΐκ4ρβίς 
"Αλαμανών στράτευμα χαθάπερ νέφος 

4105 Δεινόν τετριγός φθ«ρτικόν τε καΟάπβιξ 
Έπεισέφρησεν άθρόον 'ΡωμαΙδι, 
Τήν προς Σ ιών αφιξιν αύχοΰν αιτίαν • 
'ϋν ρήξ Κο^ί^άδος ήν στρατηγός ταγμάτων, 
Φιλευσεβής ρήξ και φιλόχριστος πλέον, 

4110 "Ος δ'ρκια 6*ις δίνακτι πιστευτέα, 

Έ μήν παρελθεΤν φιλ(ως 'ΡωμαΙδα 
Αύτ^ν τε καΐ στράτευμα χαΐ βλάβ^^ς δ(}^α| 
Και μέχρις αύτης της Κωνσταντίνου φ6άν<ι 161 ^^Ε8ΑΚΒ8. 162 Συν τ^ στρατί^ χβΐ λβφ κβτηκόψ 
4115 ΜηδΙν νεοχμώσας τι τών συγκειμένων • 
*Αφ* ου γε πορθμλν έκπεράσαντες τάχος 
"Ηνυτον αυτών τόν προκείμενον δρ^μον. 
Ό δ' αυτοκράτωρ, κεκρικώς εΤναι δέον 
Δι* 6γροχέρσου (54) στρατιάς ρωμαλέας 
4120 Έπιστρατευσαι τ$ Κερκυραίων ακρ<ί, 
Έκ Σικελης προσφάτως ναυαρχίας 
Υπόσταση π4ρ6η<ιιν έξ αβουλίας, 
Πρλς τουτ' άπησχ<5λητο νυκτός ημέρας • 
ΚαϊΙ συναλίσας στρατιάν πανταχ^Οδν 
412ί Φρίσσουσαν αΙχμαΤς μυριάριθμον ξένην, 
Χιλκ^ναυν στ(5λον τε προς τοις δ* άπλίτας 
Ιΐρλς νήσον έστράτευσε τήν τών Φαιάκων, 
Και τ^δ' έφιστ^ τάς δυνάμεις κυκλόθεν, 
Και κατακρατεί ττ.σδε λιμψ χαι ρΐ<^ • 
4130 ΚαίτρισαριστευςΠελαγονΙαν φΒάνει • 
Άφ* ης ΙπελΟών ΤριβαλοΤς ώσπερ λέων 
Σπονδάς διαλύσασι τάς συγκειμένας, 
Και 'Ρωμαϊκάς καταδι^οΰσι πόλεις. 
Βρυχι{ματι σφας κατέπληξε και μό^ψ ' 
4135 Λείαν θ' έλάσας και λαφυραγωγίαν 
Εκείθεν άμύθητον ά'μ* άνδραπ^δοις, 
Πρ<5ςτήν βασιλεύουσαν άνθυποστρέφει • 
Κάπι τροπαίψ προσφάτψ καί τ^ νίκΐ[^ 
Κατήγαγε Ορίαμβον έν μΐη^ πόλει. 
4140 *Άρτι δ* δπεκλάμποντος ήρος και πάλιν, 
Άναξ επέστη Ιίελαγονίας τόποις, 
ΚαΙ Τριβαλλάρχην Ουρεσιν κακεργάτην 
Μέτεισεν αύθις κατά 'Ρωμαίων δ'πλα 
Κινουντα κακώς Παιονων συμμαχί^ * 
4145 "ΰστ* άναθαρσήσαντα κατά συστάδην 

Τήν προς κρατούντα μή κατοκνήσαι μάχην. 
Τέως βασιλεύς συμπλακείς σφισι μάχ^ 
Τρ<5παιον \στ^ κατά βαρβάρων μέγα. 
"Ο τ* Άρχιζουπάνος γε κλ^σιν ΒακχΤνο; 
4150 Μόνψ βασιλεΤ κατ' έπιλέγδην μ4νος 
Μέγας τε φυήν και Βριαρ<$χεφ γίγας, 
"Αλλος Γολιάθ δπέροφρυς τους τρόπους 
"Ανακτι Δαβίδ προς μάχην συνεπλάκη • 
Και θλί παραπέτασμα σιδηρούν κράνους 
4155 Το προ προσώπου βάρβαρος πλήξας ξίφει • 
Άναξ δε διέπειρε βαρβάρου χέρα 
Τριχών τε τούτον εύφυώς δεδραγμένος, 
Ζώντι στρατί^ ταχέως παριστάνει * 
Κα: βαρβαρι/.οΰ διαλυθέντος στίφους, 
4160 Νίκην άπηνέγκαντο 'Ρωμιΐοι πάλιν, 

"Ετι δ' Ιδρώτας Μανουήλ μάχης φέρων 
Ούδ' έκτινάξας του προσώπου τήν κόνιν, 
Εκείθεν έξώρμησε κατά Παιάνων, 
"Εγκλημ' έπάγων σφίσι τήν συμμαχίαν 
4165 Τήν προς Τριβαλου; 'Ρωμαΐχών καθ* δ'ρων • 
Σάουβον ούκουκ έκπβρασας ως δέον 
Φραγγοχωρίψ και Ζευγμίνψ τ^ π^λει 
Έπεισπεσών εκειρε πάντα τά πέριξ, 
Κάκεΐθ^ν άπήλασεν λείαν μυρίαν, 
4170 Και πλοΰτον ειλε κα: λάφυρα και σκύλϊ * Χ ουιη 8ΐιΐ8 οορϋβ ρορυΐοςαβ θΐιΙ)άίΙο, 
ηββ ρΓ»ΐ6Γ Γ(Β(1υ8 ςυίάςι^&Ώ ββΐ ιηοΐϋυβ. 
ΑΙςαβ Ιιίηο ^Γ^^β^ίο βίηβ ιώογ& ίρβίο, 
βαδοβρίηοα ροΓΓΟ οοηϋαυ&ΓυηΙ ϋβρ. 
^&α1 ίιηρθΓαίΟΓ οβοθβδ&Γίαιη ]α(ϋο&η8 
βαίΕ ρρβροίθηΐβ ναΐίάοςαο βζβΓοίΙα 

ίθΓΓΘ 8υρρ6ίί&8 &Γθί ΟΟΓΟγΠΤΦ, 

φια ηυρβΓ οίαάβπα α δίουΐα ο1&88β 
οΐ) οοη8ϋϋ ίοαρΓυάβηϋ&ιη ρ&85α ίαβΓ&Ι ; 
Ιιυίο οϋΓ» άίΰ ηοοίαςυβ ίηΐ6ηίυ8 βραΐ : 
θΐ οοη^Γθ^&Ιο υηάθοαηςαβ βχθΓοίΙυ 
&ηηί8 ΙιοΓΓίΓιεο ίηηαιηβΓο ιπιγο 
β( αιϋΐβ ηανίυιη οΐ&βββ ρΐ6η& αιίΐϋθ ; 
οιιιη 1)18 αβοβδβϋ αά Ρΐιββουιη ίηδυΐααι 
βαιηςυβ ν1πΙ)υ3 υηάί()υβ οίΓουιηάθάίΙ, 
|. βΐ ί&ιηβ άβαιυιη νίςυβ άβϋβΠανϋ. 
Μοχ νίοΙοΓ νβηίΐ ίη Ρθΐ&ςοηί&αι, 
υηάβ Τπ1>&11θ8 ίαναδίΐ οβυ Ιβο, 
ςυί Γ(Β(1υ8 &η1β ίηίΐυιη ΐΓΓϋανβΓ&ηΙ, 
αίςυβ ΗοοαποίΒ υΓΐ)ί1)υ8 ιηοΐβδϋ θΓ&ηΙ. 
Βθ8 βΓ^ο ΙβΓΓυίΙ νβΐ 8θΙο Γυς^ϋυ ; 
6ΐ ρΓΦάαπι ίηάθ ρβΓβΓβοβ αο ιη&ηϋ1}ί&8 
ίηηυιη6ΓαΜΐ68 ουιη ιηαηοίρϋδ, 
ΓϋΓδυβ &ά Γθ^ίααι υΓΐ)βιη ρβάθΐη Γβΐυΐϋ ; 
&(ηυθ ο5 ΓβοθηΙβιη ηο1)ί1θΐχι νίοΙοΓί&ιη 
ΓΪΙθ ΙπαιηρΙιτιπι ιη6άί& υΓΒβ β^ϋ. 
Τυιη ΓαΓ8υ8, νβΓβ νίχ ββ ΕροΓίβηΙθ, 
αάΓυίΙ Οββδ&Γ Ρβΐ&^οαί» ΙθΓΠδ 
βΐ ΤΓίΙ)α11θΓυ[η ρηηοίρβιη ^^^υ^^υπ1 
ϋΓθδίιη ίπιρθίϋ, ςυί οαρβΓ &Γαι& 
800118 Ρ6θοηίΙ)υ8 ίη Βοπιαηοδ ιηονβΓ&Ι : 
Ο ςα&Γθ θΐ &υ(1β1)αΙ ιπαοίΓεβΙο ιη&Γΐ6 

ουιη ηοδίΓΟ ΟφβαΓβ ρυ^ηαηι ηοη ΓβδρυβΓΟ. 
ΥθΓαιη ρ&ΐΓ&Ιο βυιη Β&Γ][)&πβ ρΓβεΙιο, 
ΐΓορΙΐΦΐιηι ίη^ΘΟδ Οφ82βγ ΓβροΓίανϋ. 
86ά ΑΓοΙιίζαρ&ηυδ, νυΐ^ο ΒϋοοΙιίηυδ, 
βίο^υΙ&Γβ ο\ιια ΟβΒβείΓθ οβΓίαΐΏβη 
δαβοβρϋ, ηια^ηα ρΓ83(1ϋυ8 ΓηοΐΏΐ^ΓΟΓυπ) 
ιηοΐβ, βΐ Βπ&Γβο ρΒΓ οβηΙίαίΒηο, 
νβΐ βίββδ ΟοΗβΙΙι δυρθΓΐ)ίβηδ ίη Όανίίίβηι. 
Β&Γΐ)αΓυβ θΓ^ο ιηαηΐιηβηΐιιπι ^αΐβ®. 
ΟΓΐ ρΓ«ΙβηΙαίη ΟβΒδ&πδ, βηββ ΓΓ&η^ίΙ ; 
αί ΐΏ&ηααι 1>&Γΐ)&Γί ΟβδΗΓ οοηΩ^ίΙ, 
βυιηςαβ οοαια ΓοΓίΙΙβΓ οοΓΓβρΙυηι, 
ρβΓίΓ&Ιιϋ νίνυιη ιιά ηοδίΓυαι βχβΓοίΙυη. 
ΟυαΓβ 1)αΓΐ)αΓίοο άίδδοΐαίο &^ωίηβ, 
]) Εοιη&ηί <3βηυο ΓβΓβραηΙ νίοίοπ&α:. 
Μ&ηυβί αάΐιυο ρυ^η» δυάοΓβιη ^^Γβηδ, 
ηβεάϋΐιι άβ Γαοίβ ρυΙνβΓβ άβΙβΓβο, 
ϋϋηο ίη Ρββοηαβ ΐΓ&ηδΙυϋΙ οζβΓοίΙαιη 
οήιηθη αΐίαπηβ βοοίβΙ&Ιίβ 1)6ΐΙίο(Β 
ςαααι οαιη ΤΓϋ>&1Η8 οοηίΓα ηοδ ίηίβΓ&ηΙ. 
Εγ^ο Ιγ&]6οΙο οϋοι οορϋδ δανό, 
θ( ΡΓ&ηοοοΙιΟΓίυιιι Ζβ^παίηυακίϋθ υΓΐ)βπι 
οοουρ&ηβ, α^ίΓΟδ ςα&ςα&νβΓδυβ ναδίβηδ, 
ίΠίηοςυβ αΙ)άαοϋ8 ρΙαΓίαιίδ ιηαηυΙ)ϋ8, 
ορίΙ)υ8 &ιιο1υ8 ρΓΦά&ςυβ οηαδίυδ. (54) Οθ 1]υ3υ9 νοο&1)υ1ί ηονίΐαΐθ 6ΐ α[ηΙ)!&;υϋαΐ6 ββεαίαδ ίη ίηίβΓρΓθΙαηάο δαπα : ηυηο ΐΑΠίβη παιΜ 
^&Iη ιηοηηί 1^6ΐθΓοαι ν. 3875; υ1)ί βίγαιοωςίαιη ρΓΟΓδυβ νίϋβΙϋΓβρίΙΙιβΙυαι &<^^6^ίίνυπ) ΓοΓίϋυάίηίδ. 163 ΒΡΗΚΑΜΙΙ ΟΗΚΟΝΟαΚΑΡΗΙ 161 ΓβνοΓΒυβ 6ΐ &<1 ίιηροηί ιηείΓοροΙίιπ, 

ηο1)ϋ6ΐη α^βοθ ρβΓ ηΓΐ)6ΐη ΙπυιηρΙιυίη, 

οαρίοβ ΤηΙ)«11θ8 υυηηο8ςυ6 άυοβηβ 

βρΙβηάίάίΒ ίοςίβ (ΙβοβπΙβΓ ίηάυΐοδ, 

ίηβίςηίδ ροιηρβ οαίΓυαι ΟΓπαιυβηΙαιη. 

ΒΓβνί ίηΙθΓν&ΙΙο ΐη υΓΐ)6(]βπιοΓαΙυ8, 

ΓαΓβυβ ρ®οηΙυ[η Ιΐβΐΐυηι ββΐ βι^ΓΟββυβ 

08Β8&Γ, 6ΐ8&Γ()ίο&ιη υΓΐ)6ΐΏ ιιβςυβ νβηϋ, 

11)ΐ(ΙΌ6 ραοβηι 1ΐ08ϋΙ)α8 θβΙ Ι&πςϋυβ. 

ΙΠίηο ρΓοίβείυβ εοηΐΓ& ΤηΙ)&11υΐΏ δλίπιρ&πι, 

Ιιυηο ίη ίΙίηβΓβ Ι&αΙορβΓβ βχίβΓΓαϋ, 

αϊ οΙ>β(Ιίθηΐ6ΐη ΓβεβπΙ ίιηρβπο ; 

6ΐ 810 6}ΈΑηϋυιη Γβάυχ νβηϋ 0β8&Γ• 

3θ(1 νβΓβ εχοΓίο, !(θη]ΐη β^Γβββιιβ 

αά ΡθΙα^οηίδΒ ΙβΓΓ&β ββιηβΐ ΙπιηβΙυΙίΙ : 

11)ίςυθ ίηΐθΐΐί^εηβ ηαοΗπ ΙγΓ&ηοίάεπι, 

Ηυηηοβςυε &(1 ΙιβΙΙυιη εχ8ϋιηυΙ&Γε 

Οοιηοβηυιη ΑηάΓοπίευιη ίυηε ΓεςεηΙειη 

ΒΓεηίΙζοΙ)» ΙΙιείΏα οί ΒεΙΙβ^Γ&άί, 

οΓΓιείο βροΠηΙ, ε&ΙεηΙβςυε οηυ8ΐυπι 

ιηϋΐίΐ Β^ζαηΙίυαι, ίΙ)ί()α6 ΐΏαπάαΙ 

ςυαπ3 Ιοϋβδίαιο εβΓεβΓβ ευβΙοΓϋπ. 

ΙηΐΡΓίΓΠ ρηηοερβ Ρ®οαυπι, νίοΐαίο 

ίφάεΓε, 1εΓΓ&8 ίηειΐΓ8&1)&1 οαιηββ 

ΒΓ&ηί1ζοΙ)8! αίςυε ΒθΠερ^Γ&άί : 

86(1 08Β8&Γ ρΓΦ8θη8 ά&πιηαπι ρεΓρεβθίδ 

Ιυΐϋ βυρροΙΙαβ ευιη νίηοΐίεϋδ : 

ιηοχ αά ιηείΓοροΙίιη ρεάειη ΓΡΓθΓοΙιαΐ, 

οοιηρο8ϋί8 ευηοΐίβ ίη οεείάεηΐβ ΓεΙ)υ8. 

ΡοδΙεα ΐΓ&πΕίυΙίΙ ΜΙυιη ίη Οϋίείαιη ; 

ρεΓΥεεΙϋΒςυε Αάαη&ια Είςυε Τ&Γ3υιη, 

ϊι&Γυιη εβδίεΐΐα ίηβΙ&υΓ&νϋ γΙΙθ, 

ςυβΒ Β.οΐΏ&ηο ίιηρβΓίυ ο1)ηοχί& εΓ&ηί, 

βθά ηυρβΓ ΰΐ ΤοΓυδθ νεχ&1& ΓυβΓ&ηί ; 

βΐ ΑηίίοοΙιίαιη υ8(|υε ρΓΟ^Γβββυβ ε8ΐ, 

ίη ςυαπι ευιη βυίδ ου8ΐοάΙ1)υ8 ββΐ ΓθεβρΙαδ 

βΐ ευιη νβχϋΐίβ Γβρϋδ υΐ ΙωρβΓαΙοΓ, 

βΰΤυθίθ ο1)νί&ιιι βχίΓΑ ροΓί&β είνΐϋυδ, 

6ΐ(]υβν&1(1θ ςΙοΓίοδ&ιη ευταοϋΐ^υθ 

ίη^Γβδδυβ ροιηρϋΐη ειιιη δβευαάΐδ ρίαυδίΐίυβ. 

ϋυαιςυθ ίΐ^ί ιηαηβΐ Μαηυεί ίιηρθΓ&ΙοΓ 

ίη ΙυάοΓϋΐη α^οηβ οβίεηάίΐ οίνίύυδ 

ναΙΙάο ΐΏΕαυβ ορεπα νΐΓί1ί& 

ΙιβΓοίϋββ (Ιί^ηα ςβηεΓΟδβΒ^υβ ίηάοΐίδ, 

οοοΙΟΓϋπι οεΓί&αιίηίΙ^υδ νΐηεεηδ οςυΐΐεβ 

Ι1&ιίεο3 ΙιαβΙαΓυιη Ι&αάβ ίηείγίοδ. 

δίε ΓοΓίΙΙυάίηίβ ίηάίείίβ βάίΐίδ 

&1(|υθ ρΓυάβηϋδ ίη ρΓ»1ϋβ ροπϋ®, 

βυίςυε &(1αιίΓ&ϋοηβ εοηεΙΙαΙα, 

αά Οοηδί&ηΐίηί ΓβάϋΙυΓΒβιη ραίπαπι. 

Ιάθΐη εοηβοΗεΓη Ιογι αίςηθίπιρεπί 

άυχερ&Ι ΓοΓαια ίηείνίαιη ρυείίαιη 

Αηΐίοείιίΰ 8&ΐΓαρ& ρΓο^η&Ιαπι 

ΡεΙθ1)ίηο βςυίΐβ εχ ϋαΐία : 

ηειηρο ςαία ρπιηαιη εοη3υ^βπι απιίδθΓαΙ 

εχ Αίαηα&αηΐδ ^εηίίαπι ρπηείρίίιυδ. 

ΑΙςυε 1ΐ8θε Ηυ^υδα10(^^ βοιϋΐα ευαΐ εχίΐυιη. Α Και παλινοστεΤ προ; βαίΐλίία πίλιν, 

Κα'. χατάγκι θρίααβον ευτημον κ^λ«ι 
Δορυιλώτου; Τριββλοΰ;, Ονίννους «γων, 
Στολά; τιμαλφείς ιύφυώ; ήσθημένους 
417δ Πομτ:ϊ[ν Ο* υπεςαίροντας αυτών ττί θέ^ • 
Κιιρον οε βριχΰν ένδιατρίψας πίλβι 
Επιστρατεύει ΙΙαίοσιν αυΟις αναξ, 
Κα: προ; Ιαρδικήν άφικνεΤται πόλιν^ 
Κάκεΐ παρών τέΟεικε συμοάσει; σφίτιν. 
4180 Χωρεί δ' εκείθεν προ; Τριβαλών 9ατρά«ι;>», 
Και το'νδ' όδοΰ πάρεργον εντρομον ορχσκς, 
ΙΙειΟϊΙνιόν τε τψ κράτε•. τών Αύτένων 
Προ; τήν βασιλεύουααν εΓσεισι πι5λιν • 
Ίίρο; δ' έπιλάμποντο; έξεισι πίλιν, 
4185 Και προ; πεδία Πελβγονίβς φθάνει • 
η ΚάκιΤ διβγνους βασιλειώντα δόλψ 

Ουννου; τ' έπαλε•φοντα προ; ξ•.ίρο\>λχ{αν 
Κομνηνόν Άνδρ<ίνικον άρχοντα τ<5τ• 
Βρανιτζ'^Χη; ΟΜ^'^^ *'^ Βελλβγράδων, 
ϋΟΟ Έπαυτεν άρ/ή;, και καθείρξα; έν πέδαις 
Δ^σμιον άπέστειλεν 1ν Βυζαντίδι, 
Κ*•, (ρυλακη δέδωκεν άιφαλεστάτγ». 
Κα•. τηνικαΰτα Βαιόνων άρχτ^γέτης 
Σπονδά; λβλυκώ; κζτέδραμε χ<ορίοι 
4ί95 Βρανιτζόβη; ξύμπαντα και Βελλεγράοιον • 
Τέω; έπιστά; βασιλευ; κακουμένοις, 
"ίίμυνεν αύτο"; ώ; έν παρουσι'^, 
Και προ; βασιλεύουσαν άνΟυποττρέφιι, 
Ευ πράγματα Οεί; πάντα τα προς ΙτιτΙραν • 
4200 Και λοιπόν έττράτευσε προ; Κιλικ(αν • 
Ε'; "Λδαναν ουν και Ταραον άφιγμένος 
^ Και ταΤσδε τα πρόσοικα Οά/ψα; ώ; δέον 

'Γπϊ(κοα <ρρο^ρια Τωμαίων κράτβι 
Πάσχοντα κακώ; προ; Τορούα^ (55) τψ τ6'η 
4205 Και μένοι λααποα; *Λντιογε•!α; οΟάνΐι. 
^Η; Ινδον ειτήλασε συν δορυφόροι; 
Και παράσημο ι; βασι/ακοΤ; ώ; χράτωρ 
Διεκχυθέντων έκ πυλών οικητόρων 
Και σκευασάντων φιλότιμόν ο\ λί«ν 
4210 Ηομπαίαν ει^σέλευσιν εύφτ^μοι; κρ<5τοις. 
"Ενθα διάγων Μανουήλ αύτοκ'άτίοο 
Έν παίδια; δέδειχεν άγων. σφίσιν 
*Ανδρεία; έργα και χερό; ρωμαλέας, 
ΉρωϊκτΙ πρέποντα γενναί^ φύσει 
421 Κοντών άμίλλαι; έκνικήσα; Ιππότας 
'ίταλκότα; άγεριόχου; προ; οόρυ. 
Ο Εύανδρία; οϋτω δε δείςα; το σθένος 

Έμπειρίαν τε συνετήν τήν έν μάχαις 
Και (^α\>μΛτος ξύμπαντα; έμπλν5σας &νβ[ξ 
4220 Οι'καδ' έπανέζευξε προ; Κωνσταντίνου. 

Κοινωνον ουτο; του λέχου; και του χράτους 
"Εγημε κάλλος ευπρεπέστατη ν κόρην 
Αντιοχείας σατράπου θυγατέρα 
'Ιταλιώτου Πετεβίνου Ιππότου • 
4225 Πρώτην σύνευνον άποβαλών θανάτφ 

Έξ Αλαμανών αρχικών ουσαν γένους. 
Ταΰτα μεν ώδβ συνέκυρσεν, ώ; εφην • (55) Οε ΤοΓυβε Αηηβηίο ΝίεεΙαδ Οΐιοηίαΐα ΗίβΙ. πι, 1. 165 Ο^Β8λΒΒ8. 166 Κομνηνός Ανδρόνικος δ' έγκαβεΐ(ίγμένος 
Δι* ας περ 1στ6ρησ«ν αΙτίας λ(5γος, 
4230 Ε^.ρκτης διαδράς μηχανή πολυτρόπψ 
Εις Γάλιτζαν εδρβμε Τωτικήν πόλιν. 
Και τψ σατραπεύοντι ταύτης ασμένως 
Δεχθείς, ιταρ' αύτψ πλείστον εμμένει χρ•5νον. 
Ούτω δΐ σανέδησεν αύτου προς π($θον 
4235 Και φιλίαν σχέσιν τε σατράπην χρ^νψ, 
Ώς συνεδρεύειν σαναριστ^ σατράπτ^ 
Και τψδε συνέστιον άει τυγχάνει ν. 
"Ομως κρ(νων δνειδος οικεϊον αράτωρ 
Πρωτεξαδέλφου την φ^γήν *Δνδρον(κου 
4240 Άπ4δρασ(ν τε κάπΐ της ξένης άλην 
ΈπιμελΙς τ^βη^ιν Ιργον και λ6γον 
"Ωστ' άπολαβεΤν τίνδε πατρίδα πάλιν • 
Και μάλλον οις ηγ-^ελλε φήμχι καΐ τάδε 
"Οτι Σκυθικήν στρατιαν παροξύνει 
4245 Θράκης έπελΟε'ιν Μακεδονίας δροις. 
ΈκεΤθεν ούκουν ευμενώς αύτο/.ράτωρ 
Πίστεις παράσχων και λαβών έπανάγει 
Κομνηνόν Άνδρ($νικον προς νήν παίτρίδα * 
Καθ' δν χρόνον Παίονες ήθετηκότες 
4250 *Ας προς κρατούντα συνέθεντο ξυμβάσεις, 
Χώραις έπηλθον Αύσ(5νων παριστρίοις • 
Και 'Ρωμαϊκοΐς συμβαλόντες τάγμασι 
Νίκην άπηνέγκαντο και πλήθος σκύλων, 
Τοίνυν έπιστάς βασιλεύς τψ Ζευγμίνψ 
4255 Ήλωκότι Παίοσιν άρτι βχρβάροις, 
Έπανασώζει και πάλιν 'ΡωμαΙδι 
Εύβουλίαις νίκα•.ς τε και στρατηγίαις. 
Κα ι μην περιώνυμο ν Ιργον και τ «5 δ ε 
Άναπέφανται του καλοΰ στεφηφ<ίρου • 
4260 ΙΙ(5λεις Άσιάτιδες εύχρηστοι βίψ 

Χλιαρά και Πέργαμος αίλλαι τ' αυ πόλεις, 
''ϋν τα πέρίς πάσχοντα ϋέρσαις βαρβάοοις 
Δ^ούμενά τε, πυρπολούμενά σφισι 
Κωμηδόν ως έχοντα την συνοικίαν, 
4265 "Αναξ περιέβαλε τείχεσιν τάοε • 
Καί διαλαβών (ρρουρίοις άσφαλέσι 
Τον χώρον, άπτ5λλαςε Περσικής λύμης. 
Οικητόρων ούτω δε πλήθουσι τάδε 
Καί πασι κοτλώς τοις κατά βίον βρίθει, 
4270 ΆγροΤς τε φυτώσί τε, χάρισι ξέναις, 
Φρούρια ταΰτα και πόλεις ειρημέναι 
'ΐίς των μεγάλων κατακρατεΐν άστέων, 
Ταΰτα μεν οϋτω συμβέοηκεν, ώς εφην • 
"Ορκους δε πάλιν συγ/εάντων Παιόνων, 
4275 "Εξεισιν άναξ των βασιλείων δόμων, 

Και πρ6ς Σαρδικήν άφικνεΐται την πόλιν, 
Οδ συμβαλεΐν τέτακτπ "Ρωμαίων ιλαις. 
Έπει δε συνι5θροιατο πάν στρατευμάτων 
Κρίσει στρατηγών βασιλεύς βουληφόρων, 
4280 Κοντοστέφανον Άνδρόνικον δεικνύει, 
"Ανδρ' άρεϊκόν, άπτόητον εν μάχαις, 
Και τήν κατ' Ούγγρων άνατίΟησι μάχην • 
"Ος παρολαβών 'Ρωμαϊκάς δυνάμεις 
'ϋρμ? κατά σφών συν θεψ νίκης δότγι • 
4285 Και δή περάσας Σάουβον "Ιστρον θ' άμα 
'Γπϊΐτέδυ Ζεύγμινον Αυσόνων πόλιν, /^ 6οιηη6ηυ8 &υί6ΐη Ιι&ΜΙυβ ίη νίηοϋΐίβ 
οΐ) 3&ιη η&ΓΓ&Ιαβ ο&υβαβ ΑηάΓοηίουβ, 

νβΓβυΙΟ 89ΐϋ ΟαΓΟβΓΘ 80 ρΓΟΓίρίβηβ 

ίη Ααδβίοαιη οοηΓυ^ίΙ 6&1ί1ζ&ιη υΓΐ)βΓη, 
ίΙ}ίςυθ & Β&ίΓαρα ρΓοηο αηίΐΏο βχοβρίυβ, 
Ιοη^ο ρβΓΓΏ&ηβϋ αρυά ίρβυΐΏ ΙβαιροΓβ. 
Τ&ηΙ& αυΐθΐη 8ίΙ)ί 3υηχί1 αοαίοϋία 
β1 ςυοϋάίαηίβ β&ΐΓ&ραιη οΓΟοϋθ, 
υΐ ίΠί θθΐηρβΓ ίη οοηνίοΐυ &(ΐ6886ΐ 
θίαβςυβ ιηθηβα &88ί(1υβ υΙβΓβΙϋΓ. 
ΑΙ 6»8&Γ 8ίΙ)ί ρΓ0ΐ)Γ08αηι βχίβΐίιηαηβ 
ΑηάΓοηίοί ίυ^αιη ραίΓυβΙίΒ 
θΐ ίη λΗβηο 8θΙο ν&^αιη νίΐ&αι, 
οωρίΐ ρυΙ&Γβ ςυ& Γ&ϋοηβ ρο986ΐ 
Ιιοιηίηβιη ίη ρ&ίπαηι 8υ&ιιι τθίΓ&ΙιβΓθ : 
η ρΓ»8θΓΐίπι ςυ1& άίι^ιία Γαπίίει βΓβΙ 
βΓΐΏΑ 8ο^ΙΙι&Γϋπι αϊ) 111ο οοπιπιονβΓΐ, 
Μ'αοοάοηίδβςυβ βΐ ΤΙΐΓ&οία; βάβδββ βηί1}ϋ8. 
ΕΓβο 1)βηΙνοΐΛ οΙ)1αία ίίάβ 
098&Γ θί Γβοθρία ίηνίοοπ), ΓβάυχίΙ 
ΟοηίΓηβηυιη ΑπάΓοηίουαι αά Ι&Γββ ραίποδ. 
δυΐ) ίάβπ) ίβαιραβ Ρβοηββ θίΤΓαοΙα 
ςυαιη Μ&ηυβίί βροροηάβΓ&ηΙ Μβ, 
ηθ8ΐΓ&8 &ά ΙβίΓϋΐη ίη6υΓδ&1)&ο( (6γγ&8, 
6ΐ ουοι Κοιη&ηί8 οοη^Γβ88ί ιηίΐίϋΐουθ 
γίοίοπα βΐ 8ρο1ϋ8 ρΐυηπιίδ βυηί ροϋϋ. 
0υ&π)οΐ3Γ6θΐ ΟδββαΓ Ζβϋ^πιίηυΓη ρΓ0^Γβ98υ9, 
ςυαπι υΓΐ}θπι ηυρβΓ Ρ{Βοηβ8 οοουρανοΓβηΙ, 
τυρβυδ ΗοΓΏ&ηο νίηάίοαΐ ίαιρβΓίο 
νίοΙΟΓϋθ β1 οοηβίΐϋβ βΐ βΓΐβ Ι;β11ίϋα. 
Ιηοίγΐϋπι αΐΐαίΐ βΐ ΓαηιίβΟΓδίΙϋΓη 
ρΓ86θΐ3Γΐ Γββίβ ορυ9 ίηοΙ&Γϋϋ. 

υΓί)β8 Α3ΐ8ΐίθα9 υΐϋβ8 Γβίρϋΐ3ΐίθθ5 

Οΐ3ΐί8ΐΓαιιι ΡβΓ^ΕΟΐυπι Βΐΐαδςϋο αΐίςυοΐ, 
(ςα&Γυιη ββθΓ αιίββΡβ ΡβΓδίβ 1)αΓΐ)αΓί8 
οΙ)ηοχίιΐ8, ίβηβ βΐ Γθγγο να9ΐαΙ>8ΐΙυΓ, 
ρΓορίβΓΟδί ςϋοά ρα^βΐίιη Ιια1)ίΙ&1)αηΙϋΓ) 
ιη(Εηί6υ8 ϋβΒΒ&Γ ουηοΐίΐδ οίΓΟΚπιοΙυδίΙ : 
βΐ οοαιπίΰπίΐβιη ναΐίίϋβ ο«δΙο1Ιίδ 
ρΓονίηοίαηι, άαιηπο ΡοΓδίοο ρΓοίιΐΐ3υίΙ. 
δίο ΕϋΙβιη ΟΓβνϋ ίηοοίαηιιη ηυηΐ0Γυί?, 
βΙο βιηρϋΛΐβ 3υηΙ νίνβηάί οοΓηηιο(1& 
αβΠ8, 8Γΐ)θπΙ)ϋ8, ρβΓο^Γίηΐδ^αβ 1)οηί3, 
υΐ ΙΐδΒοο&δΙβΙΙα ρΓ£(ϋοΐ8}ςυβ υΓΐ)β8 
νθί ίρδί» ιη&^αί8 υΓϋίϋυδ ϋηϋδίβηΐ. 
Ηί8 ίΐα §68118 ; ίηίθΓίπι Ρ66οηί1)υ8 
Ο βάβπι ^υ^&^(λIη άβηυο τυηιρβηϋϋαδ, 
ΓβΠοΙα Γβ^ΐδΐ ρθΓβίΙ ίπιρβΓαΙοΓ 
δαΓιϋοαπι υδςυβ υΓΐ}6πι, ςυο οοη(ϋοΙυ8 
Κοαιαηίδ ]βκίοηί1^υ8 οοηνβηΐυβ ΟΓϋΙ. 
1351 ϋηίνοΓβΦ οοπνβηθΓϋηΙ οορίίΒ» 
άϋουοι ρΓϋάθηϋυαι €3Ρ8αΓ ά& οοπδίΐίο 
ΑηάΓοηίουιη ΟΓΟβί οοηΙοδΙβρΙ^Εηυπι, 
νίΓϋΠΐ π)ανοΓΐίυιη ρΓβΒίϋβ ΙηνίοΙυηι, 
οίςυβ 1)β11υπι οοιηπιίΙΙίΙ Ηυηβαπουιη. 
Ι8 ?βΓ0 αδδϋοιρίο οχβΓοίΙϋ Κοπιαηο 
ρβΓ^ϋ ίη ΙιοδΙθδ ουπι Οβο ρΓορίΙίο, 
ιΓα^β^^^8ςυβ 8Λνο βΐ ΙδίΓΟ ίΐανίίδ 
ίη^ΓβάίΙϋΓ Ζβυ^ιηίηαιη υΓΐ)6ΐη ηο8ΐΓ&ιη; 1β7 ΒΡΗΕ^ΙΙΙΙ ΟΗΕΟΝΟσΕΑΡΗΙ 1(Η βΐ οαιη Ρβοηίοίβ οοη^ζΓβββαβ Ιθ^ίοοίΙιυβ, 
βρίβούίάυαι 6Χ ΙιοβΙβ ΐΓορΗβυιη τβΐυΐϋ; 
Αίςυβ ίΐΐίηο νβηϋ ΟΓΟ&Ιυβ &(1ογ6& 
&(1 ΟββΑΓβΐΏ ςαί ΙβΙυβ βυιη βχοβρίΐ. 
Ρ&υΐο ρθ8ΐ ί^ΙαΓ &() Γβς&ίβω υΓΐ>6ΐη 
0β8&Γ ΓβνθΓβυβ οαιη νίοΐοηβ αυοΙΟΓβ 
άαχϋ (ηαιηρίιυπι Αρρπαΐθ ιηιι^ηίβοαπι, 
οοοΓβΓίίΒ ρΐβουπι βρεοΙ&ΙοΓυιη ΙυΓΐ>ί8 
ιηί1ΗίΙ)υ8 ο&ρΐίνίβ &ο ιη&ουΙ)ϋ8. 
Νλΐη ρΓθοβ€ΐ6ΐ>α1 &?&13Γ6 οοιηρο8ίΙ&, 
ςα&άη^Α αι^βοίο λΟΓοςαβ 6Χ0Γη&ΐΑ, 
ηίνθί ςυ&ιη <1υ66ΐ)&η1 6Αη()οη8 βςυί. 
Ι1)ί Ιοεαη ]α886ηι1 ίιηρβΓΑΐοΓ 
ΥΐΓ^ΐοίβ 8ΐα^υ8ΐ&ιη ΟβίραΓβ ίπαβ^ίηβηα, 
1>θ11ί νβΐυΐ 80€{« Ιυΐβίβςαβ. 
Ηβιηο 8βςυβΙ>8ΐη1υΓ Γβ^ϋ οο^ο&ϋ 
ραΙοΙιβΓΓίιηθ βχορη&Ιί 8υΐ8 ίη8ί^οίΙ>α8. 

Οβίοάβ 6«8ΑΓ αϊ ^^48 ΓθΓΐί89ίΐηυ8, 

νεί ροΙίυ8 οβυ 8ροο8υ8 &άν6ηί608 Ιΐι&ίληαο, 
ιηαχίιηυδ &(1ΐΏίΓ&η(1υ8 1υε6 Γυ1ί1&η8 
6(ΐαίΙ&η8 ρΓ006(ΐ6ΐ)&1 άβοβηΙβΓ αάιηοάαιη : 
ρο8ΐ (ΐυβιη 6οη1ο8ΐ6ρΙι&ου8 νίο1οπο8υ8 
Ιιγιηηίδ & οιιηοΐο βχβΓοίΙυ 06ΐ6ΐ)Γ&Ιυ8. 
Ρθ8ΐςυ&ιη &(1 Ιβπαρίυιη άβνβηβΓυαΙ ιηβιχίπιυιη, 
ίΠίε ΐη^Γ638υ8 0«8&γ 1«(ο αηίπιο 
^Γ&1ί&8 βςϋ νίοΐοηβ αυοΙοΓΐ Οβο, 
6]α8ςυ6 1&υ(ΐ68 άίνϋβ Ηη^υ& άίχϋ; 
Ιυιη 8θ &€ΐ Γβ^ίυιη οοαίαΐίΐ ρ&Ι&ϋυιη. 
111ο Μ&ηυβί γθχ αίςυβ ροΓρ^γΓθ9βηϋα8 
8υρΓβιηο ΝυΐΏΐηί ^Γ&1ί&8 ρ6Γ8θΙνϋ, 
8υ8θ6ρΙο ΩΗο (16 86ουη(1ί8 ηυρίϋβ : 
ο6 ςυθπι 1®ΐΗί& ρυύΗοί οοονίνϋ 
οίνβ8 αηίνθΓ508 ορίρΑΓθ βχοορίΐ; 
οΙκίΓυπιςυο Ωΐίυπι &ρρ6)!&νίΙ Αΐβχίαιη. 
Ηβ^η&ηΙβ Μ&ηυοίβ, ξβαϋβ ΥβηοΙ» 
οοΐοοίλ ςυβϋααι οίνίαιη ΙΙ&ΙοΓυιη 
Υθηοίϋβ νβηϋ &(1 Γβ^ίαιη ιηβίΓοροΗαι : 
ίΙ)ίςυ6 ^βηυίη!8 ΒάβοηρΙα οίνίΙ)υ8, 
οχίη ίη οτηηββ βραρβα 68ΐ ρΓθνίηοί&8 
Ηοιη&ηί ίααρβηί, Ι&υΙοβςυβ ΙΙιβ8&υΓ08 
οραιη οοο^βββϋ βΐ ροίβηΐί&η:) αίΕρΙ&ιη, 
τηαΐίοςιΐθ ιη&^ί8 ίηίθηάίΐ θυά&οίλΐη. 
Νβο βοίαιη ηο$ΐΓθ ρορυΐο (1ίΓΩ(1βΙ)&η1 
ΥβηοΙί, 86^ 6(1ίο(& βρβΓΠθΙο&ηί Γβ^ία, 
ηβςαβ ηαία&Γυιη Ι&η^βΙο&ηΙυΓ ιηβΐυ. 
ΗοΓυαι 8υρθΓΐ)ί&ΐΏ Ιι&υά άίυϋυ8 Οβοβ&Γ 
Γ&Ιυβ ί6Γ6η(1&[η υίροΐβ ίη8αη&1)ίΐ6Π), 
ΗΙΙΘΓΑ8 Γθ^Ι&β ροΓ ρΓονίηοίαβ οιηηβθ 
Ηοιη&ηί ίιηρθΓϋ οίαηουΐυιη άίηηί8ίΙ, 
ςυβ υί οθρβΓβηΙυΓ Υβηοϋ ιη&η(]&1)&η1, 
βί Γθί ^βΓβηά» Ιβηιρυβ ρΓΦ8οη1}θ1}&ηΙ. 
Εγ^ο οοηάίοΐα οβΗα άίββ ΓυίΙ, 
ςυα 8υηΙ τεαρβο ο&ρΐί Ιι&ϋηί οιηηβδ, 
ίιηρΓοΙ)! ΙΏ0Π8 ρ(Βη&8 υϋ ΙυβΓβηΙ. 
Ταιηβη ςυΙ Υβηοΐΐ υΓΐ)6ΐη Οοη8ΐ&ηΙίαί 
Ιυηο ίηοοΐ6ΐ>αηΙ, Γ68ΐίηαηΐ6Γ οΐΏπββ 
0οη806η8& η&νβ νβδρβΓίίηο ΙβαιροΓβ, 
νβΐ&ςυβ ν6ηϋ8 η&νϋβΓ ρ&ηάβηίββ 
ίη βυαιη ρ&Ιτί&αι ία£;Α άθνβηβΓυηΙ : \ Κα: Παιοινχαΐζ νυμπλαχλίς \λαρχ{αις, 

ΙΙιριγαν^ς τρόπαιον Ιστ^ χλ\ ν{χην • 
Κάχβΐθιν άνέζευςίν ώς νικηφόρος, 

4290 Καΐ βασιλκΤ δέοιχτο λίαν ασμένως. 

Μκθ* ημέρας ουν τήν βανίλβιον ιτ6λιν 
"Αναξ πιφΟαχώς συν νίκης παραιτίψ 
Κατι5γαγ« Ορίαμβ«τ> Ιχλαμπρον «άνυ, 
Στβνούμκνον πλήΟ'ΐ τβ των θιωμένων 

4295 Των τ* αιχμαλώτων χαι σχύλων Χ2ΐ λαιφύρ^ν. 
Ίίγεΐτο γαρ τέτρωρον βυ ήρμονμένον 
Άργύριόν πως, υπόχρυσον μιτρίως, 
*0 χιονώδίΐς (Ιλχον *ίπποι τήν θέαν • 
Έφ* 0^ γ• νκπτήν άναβιβάζιι χράτωρ 

4900 Της μητρανάνδρου Παρθένου τήν (Ιχ^β, 

'ΐ2ς συστρατήγου συμμάχου τ* άπρονμά^οο* 
η Μκτα δΐ λαμικροι χα: βασιλείφ γίνει 

Κυδρούμινοι χάλλιστα χαι ταϊς άξίαις • 
"ΕπιιΟ' 6 χρατών ώς γίγας Βριαρ^χειρ 

4305 *Ι1 μά>λον (Ιττεΐν νυμρίος γ' έχ παστάδος 
Κύδ ιστός ή μέγιστος άστράτττων φάει 
Όχούμενος προήλΟεν εύπρεττώς άγαν • 
Μεβ' ον Κοντοστέιρανος αίτιος νίχης, 
'Τμνούμενος ξύμπασι της στρατηγίαις • 

4310 Μέγαν δΐ ναον πεφθαχώς αύτοχράτνορ. 

Και τόνο' ύπεισους ευχαριστεί προφρ6ν«^ 
Τφ νιχοίΓοιψ παντάναχτι Δεσπότη, 
ΚαΙ τοΟδε λαμπρώς αΓνεσιν γλώσση Φράσας 
ΈχεΤΟεν ήκει προς βασιλείους δόμους. 

4315 Ούτος Μανουήλ πορφυρανθής αύτάνχξ 
θεψ χαριστι5ριατών δ'λων θύει 
ρ Γεννι5σας υΐόν έχ γάμων των δευτέρα>ν, 

Έφ* ψ Οαλίαις χα: χαλαΤς πζνδαΐ9(«ις 
Άστυπολίνας είστιαχώς πλουσίως^ 

4320 ΚέχΑηχεν Άλέξιον υΐέα φίλον. 

Τούτου χρατοΰντος και Βενετίχων γένος 
* Ανδρών 6πηρξεν 'ίταλών άποιχία 
Έχ Βενετίας εΙς βασιλίδα πόλιν, 
Και τήσδ* ένεργάφησαν άστοΐς γνηαίοις, 

4325 Κάν τήσδ* έφηπλώΟησαν εΙς πασαν χ^Ο^ 
Διασπαρέντες Αύσόνων χραταρχίβς^ 
Ένημμένοι πλουτον δε βαΟυν προιγ ρ^ ^^^ 
Αΰξην τε μακράν, αύθάδειάν τε πλέον. 
Ουκ Αΰσονας ήγηντο δυσμενείς μ.όνον, 

4330 Άλλα βασιλείων γε κα•. 7:ροσταγμ<έχ«•| 
Και των απειλών εΤ/ον άνεπιστρόφως 
Τήν σφών τολοιπον ύπεροψίαν αίναξ 
Ι) Οΰχουν φορητήν ούδ' ιάσιμον κρ{να>ν. 

Γράμματα βασίλεια κβτ' έπαρχίαν 

4335 'Ρωμαϊκήν πέπομφεν άπασαν λάθρχ 
Κατάσχεσιν δηλούντα τών Βενετίχ(κ>ν, 
Χρόνον τε καθ* ον ταΰτα πραχβηναι δέον. 
*Ί2ριστ»3 τοίνυν ήμερα προθεσμίας, 
Ές ένστασης πας συνελήφθ*») Αατίναιν 

4340 Της δυστροπίας εΙσπραχθέντες εύθύνας. 
Βενετικών δ'σοι δε τήν Κωνσταντίνου 
Γίολιν κατψκου^ άποδράσαντες τάχος 
Έπιβεβηκότες τε νηος εσπέρας • 

ΤοΤε άνέμοις λαίφη τε δόντες ώς δέον 

3445 'Λπι(1εσαν φεύγοντες ές σφών πάτρίδβ • 169 0Α3ΑΚΒ8. 170 Και σ<ρ5ς |Αΐν είχβν ή Βενετί» τ6τε• 
Μετά δι μακράν ηύτρεΐΓΐκ<5τεζ στίλον 
Νήσους έχάκουν έκπλέοντες εύδρ6(λωζ* 
Άλλ' άντίπρωρος Αύσ6νων σταλείς στάλος 
4350 Πλου σφαςΤάπεϊρξε πειρατικού και μάχης. 
Τοίνυν άποστάντες γε του διά μάχη< 
Εχθρούς κακώς Ιρφ» άμύνεσθαι τ' αυ στίλψ, 
1Ιρ6ς ^ηγα συνέΒεντο της Σικελίας 
Όρκια πιστά συμβάσεις τε φιλίας. 
4355 "Ο γνοίίς βασιλεύς 6 προμηθεύς Αύσόνων 
Κα2 τάς έπι λύμτ^^γε της 'ΡωμαΙίος 
Συμφωνίας σφων (ννοούμενος λΰσαι 
"Ας (3ηγΙ συνέπραξαν αμύνης χάριν, 
*Ανεξικάχως, ευμενώς, εύμηχάνως 
4360 Προς φιλίαν εΊλκυσεν αυτούς τήν πάλαι. 
Άμνηστίαν δούς τών σφίσι πεπραγμένων* 
ΙΙρί^ς δ' α?> 26η δίδωσιν αύτοΤς τά πάλαι• 
ΚαΙ σφών βίων εΓληφε τοπριν ούσίαν 
ΚαΙ τήνδε βασίλειος έφρούρει στέγη, 
4365 Τοις Βενετίκοις άπέδωκε προφρ(5νως 
Γενναίαν άναξ ούτοσι πλούτων φύσιν, 
Όζύ(&^οπ<$ς τ' ών έν μάχαις αντιπάλων, 
Δραστήριας τε καρτερόψυχος λίαν, 
Και διενεί,γών δ* έαυτου τάς μάχας, 
4370 Δεήσαν Ιππον άνέβαινεν αύτίκα, 

ΚαΙ τής στρατιάς ήν προμαχών εύούμως. 
"Εξεισι τοίνυν κατά σουλτάνου πάλιν 
Κατατρέχοντος Τωμαϊκά χωρΐα, 
ΚαΙ γίνεται δή πρ6ς θέμα Δορυλέου, 
4375 Έν6α χρονίζων ευ άνακτίζει τ6δε 
Τείχει τ* 6χυρφ και περιτείχφ ξένφ 
ΙΙεριβαλών ε3 κατοχυρώσας θ* £μα' 
Κλ\ δούς φυλακήν ώς ένήν τψδ* άξίαν, 
Μερών άπανίστατο τών Δορυλέου* 
4880 Έφίσταται δε φρουρίψ τψ Σοοβλέψ* 
ΚακεΤν' 6μοίως άνακτίσας ώς δέον, 
ΚαΙ πάντα θείς ευ, πρλς π6λιν υποστρέφει* 
Βραχύς εφεξής παρελήλυθε χρ<5νος' 
ΚαΙ καθ' εαυτούς βασιλεύς και σουλτάνος 
4385 Ύπέσμυχον πυρ έν σποδι^ καρδίας 
"Εναυσμα βραχύ μνησικακίας χ6λού, 
ΚαΙ τουτ* άναψα ι κατέσπευδον εΙς φλ6γα* 
*Εκάτερος γοΰν έγκαλών έκατέρφ, 
'ΓτΓήρχε σαφώς και διηπείλει μέγα* 
4390 Ό έν βασιλεύς τάς ύπούσας δυνάμεις 
Πάσας άΒροίσας ώς ένήν πανταχόθεν 
Άλλας τ' έ«? δλλαις συναγαγών ώς δέον 
'Εξ ^Ιταλών τε και ΣκυΒών παριστρίων 
Και συγκροτήσας μυριάριΟμον στίφος 
4396 *Αφανίσων Ατεισι Περσικών φυλον, 
ΚαΙ κατερείψων Ίκ6νιον είςίδος, 
ΙΙρ^ς δ' αϋ γε Περσάνακτα καθέξων βίφ 
Και συμπατήσων, ώς Ιθος, κατ' αύχένος• 
Άπάρας ούκουν έκ Βυζαντίου τάχος 
4400 Μετά στρατιάς διά Φρυγίας μέσης, 

Είς Χώνας ήλθεν εύ π^λιν φκισμένην* 
ΚάκεΤΟεν έξώρμησεν εΙς ίρ^μά τι 
*ί^ Μυριοκέφαλον ^ν κλήσις πάλαι, 
Άφ' ουπερ εΐσήλαυνεν ευθύ Περσίδος 

Ρατιοι.• Οβ. ΟΧίΙΙΙ. Α 8ί€ςα6 ΥβηοΙϋβ ίοΙβΓίιη πι&ηββΓυαΙ. 
ΜαΚο ρο8( Ι&ΐΏβη 0Γ(1ίο&(& ο1&886, 
ί&οίϋ οοΓβα ίηΓβ8(&1)&η( ίθ8θ1&8 : 
ν6Γυιη ορροβϋα ΗοΐΏ&ηοΓοιη οίαββίβ 
οοΙιίΙ>6ΐ)&( ]Ί1θ8 & 8υο 1&(Γθοίηίο. 
Οα&Γθ άίιηί880 άβοβΓί&ηάί βΐυάίο 
ηβςυβ ^&Iη ΙιοβΙί η&νίΙ)υ8 ηοοβηΐββ, 
οαιη τβ^β δίοαίο οοηνβηΐίοηβ ΓαοΙα 
Οάθΐη ^(1^&(ΑIη ρ&η^ϋηΐ αιηίοιϋ». 
Οο^αϋα γθ, 0γβ8&γ ίιηροπί ΙιιΙογ, 
&ά ΗοΐΏβηοΓαιη €ΐ&ΐΏη& εοη3αΓ&1αιη 

<ΐ6ΓΐΙ>βΓ&νίΙ ΒΟΐνβΓβ ΑΕΟίοϋΐΑ 

ςα&ιη βίαάίο υ1ϋοηί8 οαιη τβ^β ρ6ρί^6Γ&ο(. 
Νβιηρβ ρλϋβηΙΟΓ, ε&ΙΗάβ, 1)6η6νοΐ6 
ί11θ8 λά νβΙβΓβιη ΙγοχΗ &τηίοϋί&ηι, 
ί&οΐΊ ου^υ8V^8 ίιηρ6Γ(ίΙ& νβηίβ. 
Β ΙηβυρβΓ ρπΒΜ ρηνίΙβ^ι^ίΑ ίη(1υΐ8ίΙ : 
6ΐ ςυίάςυίά ΥβηβΙβ Γ6ί ο&ρΐυιη ΓυβΓ&( 
βΐ ίη ςυβδίοηο 86ΓναΙ)&1υΓ Γβ^το, 
Γβάάίίΐϋ ίρβίβ ληίιηο ΗΙ>6θΙβ. 
Η ίο (αΐΏ β^Γβ^ο ρΓΦ()ίΙυ8 ίη^βηίο 
€«8ΑΓ, Α<1 ρυ^αββ αΙ&οβΓ ρ&η^6η<1&8, 
οΓβοβζ, Αηίιηο βάιηοάυιη οοη8ΐ&ηΐ6, 
βΐ ρβΓ 86 ίρ80 1)6]Ι& οοηΩοίβη8, 
α1)ί ορυ8 ογαΙ, 8ΐβ(ίιη βςαο ίοΒΟβηβο 
ρηιηα8 Ιο βοίβ 8ΐΓ6ηαβ ρ6Γ8(&1>:ι(. 
ΙΙβΓαιη 6Γ£;ο ρβΓς;ϋ ίη 8υ1ίιιητιπι 
& ςυο Βοιη&ηβΒ ίηουΓ88ΐΙ>&η1υΓ Ιογγ», 
θ1 ιΐδςυβ 8(1 ΙΙιβπίΑ ρβΓνβηϋ ΟοΓγΙβί• 
ΙΚ)ί 8αΙ>8ί8ΐ6η8 ίηίΙαυΓ&νΚ υΓΐ)6ΐη 
ν&Η(]ί8 ιη(ΒηίΙ>υ8 ηιίΓοςυβ ν&ΙΙο 
€ βί οίι*οαα]ρο8ί1ο, ουπι ρΓθρυ^η&ου]ί8; 
ίπιροΒίΙοςυβ ίάοηβο ρΓΦβίάίο 
βχ β^ΓΟ ΟοΓγΙβί ο&8ΐΓ& πιονϋ, 
Αίςυβ δυ1)1βο &(1(υίΙ θ88ΐβΙΙο : 
ίρ8οςυβ ρ8Γίΐ6Γ αρίβ οοπιπιυηϋο, 
6ΐ Γβ1ίςυί8 άί8ρο8ί(ί8, 8(1 αΓΐ)βιη Γβάϋ. 
δβά 1>Γ6νί Γβςαίβ8 ίηΙΟΓνβΙΙο ίαίΐ : 
ίηνίοβπι ςοίρρο €«8&γ β1 8υϋ&ηυ8 
ί^ηβπι Γον6ΐ>&η1 8υΙ) οοΓάί8 οίαθηΙ)υ8, 
ίοιηΐΐβπι ρΓΟΠίρΙυπι πΐ6άίΙ&(« υΐΐίοηίβ, 
βίςαβ θΓυρΙυΓυπι ρΐΌΐίηοβ ίη ίΙ&ιηπίΑΐη. 
υΐβΓςυο 8θΙΗθ6ΐ &οου8&1>&ηΙ ίηνίοβιη 
ςυβΓ6ΐί8 ιηληίΓοβΙίβ ιηίηίδςαβ £;Γ&νίΙ>α8• 
Ου&ιηο1)Γβιη 0β8βΓ νίΓβ8 υη1νθΓ8β8 
αηάΐςαο οοηίΓλΙιβηβ, 1ιΐ8ςαθ 8αρρ1βηα6ηΙ« 
Ο 8ΐίιι αίςαβ βΐία, α( ρ8Γ θγβΙ, &(1()βη8 
6χ Ι1α1ί8 βίςηβ δογ(Ιιί8 βά ΐ8(Γυιη ρο8ϋί8, 
οοηκΓ6§;&(οςυβ ίηηαπίθΓΟ βζβΓοίΙα, 
Ρ6Γ8ίθ8ΐη ροΓ^ϋ οβα άβΙοΙοΓοβ ^βηίθη), 
Ιοοηίυιηςυβ Ιιοιηί ρΓ08(Γβ(υΓυ8, 
6]α5ςαβ Γβ^βηα ίη8αρβΓ ο&ρίαηιβ, 
υ( ρβάθ οοΐίαιη, άβ ιηοΓβ, ο&Ιο&Γβΐ. 
Ι§;ί1αΓ ΓβρΙίαι ρΓθΓβο1α8 Βγζληϋο 
οοιη 8αί8 οοριΐ8 Ρ1ΐΓγ^ί&πι ρ6ΓΐΓ&ηβίβη8, 
61)οη&8 (ΙβνθηίΙ οΐβ^^&ηΐβιη υΓΐ>6πι. 
ΙΙΙίηο βά 0Α8(Γαιη ςυο<1(]βιη ββΐ ρΓο^ΓββΒΟβ, 
ουί ηοιηοη νβ1υ8 θγ&Ι ΜγΗοοβρΙι&Ιοη : 
υηάβ ροΓΥΑβϋ ίη άίϋοηβιη Ρ6Γ8ίθ8ηι 

β 171 ΒΡΗΚ^ΒΜII εΗΟΝΟΟΕΑΡΗΙ ΙΤ 16X1(1608 βά ΐΏ0Βηί& ίηοΐ^ΐί Ιοοηϋ, 
οαιη 6Χ6Γθϋυ νβιΐίάο, ίοΓίίββΙιηο 
6ΐ ουιη βζρβΓϋβ ρΓβΙίαηάί άυοί^υβ, 

ίΙίη6Γί8 8ίΑϋθα68 ρΓϋάθΟίθΓ 01611608 

ρΐΌρΙθΓ ^αα1β^(8 οι&ο1ιιοί8 οοα8ΐα 

€001 &ΓϋΩθί1)08 8018 ίθ6ΓΟΐί1}08 

η6ςο6 £;6Γ6οάί ΚιβΗί ρ6η(ί8. 

Νβο ν6Γ0 8υ11ααο8 οοο οο^βύ&Ι οορί&β. 

Ιιηο £;6θΙϋ68 &606Γ861>αΙ 8υρρ6ϋ&8, 

6ΐ (ΐ6Γ608ίθ06αΐ 8ΐΓ6006 &ρρ&Γ&1)&1• 

Τλοιβο 16^&108 αιί8ϋ αά (]1α&ΕΓ6αι 
^α^&ιοο1 Γοθάοβ ςαΐ αΐ6αιοπΐΓ6οΙ, 

ί)(ΐ6αΐς06 ηΐΑΟΙ 6886 ρ08ΐαΐ8Γ60ΐ. 

86ά 60101 ι'γΗΙα Γ(Βά6ηι 6θΓα60• 
8ο11«οο8» 1οοο8 οοοαρΑΐ άίίΏοίΙβ• 
&1ςα6 νΐΑΓΟΟ) οΙ>8ί(ΐ6ΐ 80£;υ8ΐία89 
οΐΑθ8υΓ&αι οΗοι άίοΐΑΟί ΤζίΙ)ηΙζ60, 
Ρ6Γ ςαααι Εοαι&ιιθ8 6οαι 0«5αγ6 6Χ6ΐοΗθ8 

2ΓβΒ80Γ08 6ΓαΙ ¥601608 ΜΤΤίΟΟβρΙίαΙΟ. 

ΙΠοο βυϋ&ουβ 8088 οορίλβ οοι^ίβϋ 

010Γ6 1)8γ1>&Π60 Ι8ΐ608 ίο 1081(1118, 

οΐ αιοζ (1οΙο8θ Ηοαι&οο8 ίον8(ΐ6ΓθΙ. 
Εβί &οΐ6πι 1οοο8 αο(ϋςοβ ρΓβΓορ(α8, 
Αο(<θ8ΐθ8 να1ά6 6ΐ ρΓ0Γ8υ8 ίαιρ6Γνίθ8, 

Τ8Β0αΓυ8 ίοΓβΓΟΟβ, (Ι1ΐ&ΓΟθΙί8 0&ΙΏρθ8| 

ναΐΐίβ (ϋΓΩ6ίΐ68 (1α(ϊβ08 ίο αοΓγαοΙοβ• 

ΙΙΙ&ρβΟ ί^ΗοΓ ίο αθβ08ΐί88 6Χ6Γθί(υ, 

ν6)ϋ68 ςυί(ΐ6πι 6( οπϋουαι ρΓβΓβοϋ, 
ςο6ί8 ρΓ«06(ΐ6θ(]ί ο»ϊ6ήη ουπι άλΙ», 

ρΓ8θΐ6Γ60θΐ68 8106 ά&ΟΙΟΟ ΙΟΟΟΟΙ 

&(1 8ρ&1ίθ8& ΙοΙί άθΥθοβηιοΙ. 

ΑΙ ίαΐρ6Γ8ΐ0Γ ίο 6ΧΙΓ6010 8£;Πΐίθ6, 
ρ08ΐ ^&^1 βΧ0Γΐ08 ίθ8ί(1ίί8 Β8γ1)8Γ08 

(6ΐ&(ΐοβ ίο ίρδυιη 8&ζ&ςυ6 ^&^ί6ο^65, 
υΙροΐ6 αεοΗνί θχ υΐΓ(>ςυ6 1&16Γ6, 
066 ίΙθΓ ρβΓββςυί ί&€ίΐ6 ροΐ6Γ&1, 

066 ρΓ0ραΐ8&Γ6 Α 860161 ρ6Ηθθ1θΠ1 : 

060 ςοίβςυαπι &Ιίςο1ά Ε^βη ίο 6Χ6ΓοίΙο 
ιοϋίΐ6 (Ιί^ουιη 8ΐΓβοοοαιςυ6 ροΙβΓ&Ι, 
0θΓΗ1)υθ, 1301308, ηιαοΐιί 018(106 1>6ΐ1ίοί8, 
β^β^πβ 1ο8ΐ&Γ νίλπι ία3ρ6(ϋ6οϋΙ)α8• 

Α ϊβνζΟ &0ΐ6ΐη Ρ6Γ8ίθ08 6Χ6Γθϋυ8 
ΟίΠίΚίΟΓΟΠΙ ίθ8ΐ8Γ ^&^υ18 ^ΟΟ^ίοί608 
8Γ(1θΟΠ1 ΡΓ0Γ808 Γ6(1(ΐ6ΐ)&1 Γ6^Γβ880Π1. 
6βά6ΐ>&1 6Γ£;0 1)08 ΟΟΠΙ 1)θΙ}θ1θΟ 800, 
60Π1 6ςθΟ 6(1068 6Χ8ρίΓΑΐ)&1 Χηί86Γ6 

Ρ6Γ8αΓοαι Ι6ΐί8 60Ω&Χ08 ιηοΓΐίΓ6η8; 
&Ιςο6 ΙοΓΠΐ&Ιίαι 0β(ΐ6ΐ)8ο1θΓ οηαο68, 
Ι&οςυ&οι 1)Γυ(&Γθπι ^γ6χ 1)6ΐ1θ8ηιαι, 
6ΐ οΐΓεοαιο1θ8ί ί6ηθΙ)8θΙαΓ οοοοϋ 
ίαιρ6Γνίί8 Ια ΓοΓοίβ 6ΐ 8ίοθ θχίΐο : 

θ( ρΙβΟΰ ν&1ΐ68 βΓβΟί 0&ά&ν6ΗΙ>Ο8 

ί&υο68ςο6 Ιιί&οΐ68 πιοοϋοπι 6ΐ ο&νβπια : 

Γίνί 0Γυ0Π8 ά60ΟΓΓ6])&θ1, 1ΐ60 Ι 

πιί8ΐο 1)Γθ1θΓοαι 1ιοιηίοοιηςα6 8Αος[θίθ6, 
οοοοΙ& 6Γ8ο( ρΐβοοι ιηίβθπ» 6ΐ ^ηιίΐηοπΐ• 

Α(ςυ6 ΙίΦΟ ίί6ΐ)&0ΐ 68β8&Γ6 8ρ6θΙ&Πΐ6 

ςυί 8θΐ8 οοΐΐ&αι Γ6γγ6 ορβπι ροΐ6Γ&1. 
Οοίο 8010010 ίρ86 οΓλΙ ίο όίβοΗοιίαθ ; χ 4405 Τίΐχών *Ιχον{ου τι του πιριχλντον 
Μ&τά στρατιάς εύο^κνοΰς ^ωμαΧίοζ• 
Και ταγματαρχών άρβΥχών έν μέχαις. 
Σταθμούς άπάρσιις νουνιχώς χαΐ αυν λ^γφ 
Τάς χαθ* όδ^ν δρών χάριν 6ποζυγίων 

4410 *Ά μηχανές &ν είχε χα ι 9<ρών τεχν(τα( 
"Οντας άοπλους αδαείς τ ε τής μάχης* 
Πλην ούδ' 6 90\>λταν ή μέλει στρατευμάτι»ν, 
Συμμαχιχον δ* {θροισεν έχ τιΐΐιν αυμφύλβνν 
Ιΐρ^ς άντιπαράτα^ιν Τ|ύτρεπΐ9μένον• 

4415 Πρέσβεις δ' 6'μως πέπομφε προς βανιλίβ. 
Αιτών έν^ρχους φιλίας χαι αυμβίίαικ, 
Έξάνυαίν τε βααιλεΤ βουλητίων. 
'ΚπεΙ δ' Ιώρα συμβααεις άνηνύτοικ, 
ΑΙρεΤ προφθάτας σουλτάνος δυσχωρία^ 
£ 4420 ΚαΙ τους στενιβιιους ατραπών πορευνίμΑΜ. 
Κλεισούρας ή χ4χλητο Τζιβρίτζη πάλαι• 
Δι'ής στρατιά *Ρωμα'ιχή χαιχράτΜρ 
Έτπευδον έλΟεΐν έχ Μυριοχε<ράλοι>* 
Ου παραβύει σουλτάνος τάς δυνάμαις, 

4425 Α^χον χαΟισας ώς {θος τοις Βαρβάροις, 
Ώς αν Ιπεισπέσωσι 'Ρωμα(οις δ^λφ. 
Έ^τι δ' ό χώρος άπ^χρημνοΓ είσάιηκν 
Στενός χομιδή δυσστίβευτ^ς τε πλέον, 
Ταίναρο ν ^δου χα2 Χαρώνεια πέ(«, 

4430 Αυλών προήχων δυσπ^ριυτον εΙς τρίβον. 
*Αψαμένης ουν στρατιάς δυσχωρ(ας. 
Στρατεύματα μλν χαΐ λοχαγοί τοΕγμ^ρτ^^^ 
ΟΤς ήν προάγειν στρατιάς τεταγμένον 
Διεχδραμ^ντες απαθείς χαχών τ6κον, 
Ρ 4435 Εις πλάτυς ηύλίσθησαν έ'ξω χινδύνοι»• 
Άγχοΰ δέ χρϋτω^ παριών ούραγ(«< 
Έπεΐ9πεσ($ντων Ι( Ινένδρας Β«ρ€άρ«9ν 
Βέλη τ* έπ* αυτόν άφΐέντων καΐ λίβους 
'ϋς χατά πρανούς έξ έχατέρου μέρο^κ 

4440 Ούχ ίχει |5$στ« τήν όδόν παριέναι, 
"Ηγουν Ιαυτψ χινδυνεύοντ* άμύνειν* 
Άλλ' ούδ^ πάλιν έχ στρατιάς τις €ρ8ϋ^ 
Γενναϊον ήδύνατο μαχητή πρέπον. 
Βοών, αμαξών, τειχομάχων δργάν»ν, 

4445 'ΰς άντίγραγμα τ9!ς όδοΰ προχειμέγΜγ• 
ΚαΙ χατά νώτου Περσιχή φάλαγξ ΐ(άλιν 
Βελών νκράδας άφιεΤσα μυρίων 
Παλινδρ4μησιν χαλεπήν Ιδρα πάνυ. 
Έπιπτε τοίνυν βοΰς άμα βοηλάτη, 

4450 Ίππευς συν "ίππψ συναπέψυχον βίφ 
" *Β>ν Περσ«χφ βλήματι θανατηφ^ρφ^ 

ΚαΙ πάντες έσφάττοντο χατά πληθύ«< 
Ώς αγέλη τις θρεμμάτ«ι>ν, φεδ Ι άλι(γ«ι>ν 
ΚαΙ πάντες έφθείροντο συγχεχλεισμένοι 

4455 Έν δυσπορεύτψ δυσβάτφ τε χωρίφ* 
Τών νεχριμαίων σωμάτων αί χοιλάδκς 
Τέμπη τε καΐ σϊ|ρβγγες υπήρχαν ^λίαι• 
Προυβαινον, οΓμοι, (ίύαχες λύθρων δλβι 
Έξ άλ(5γων αίματος, έχ βροχών άμβ^ 

4460 Και πάντα μεστά συμφορ3ς 9[ν καί γ^ουγ. 
Και ταΰτ' έδρατο χράτορος δεδορχ(^ος 
Και συμπαρ^ντος, μή σθένοντος δ* άμύνβιν 
Έν χρφ δ^ μάλλον χινδύνοο πεφοχ^τος 113 0Α8ΑΕΕ8. ί74 Μόλις μετά τραύμοίτα τφ θδο\> αβένβ^ 
4465 "Ομως διαδρλ; τάς λαδχς τών Βαρβάρων 
θεοΰ αυνάρ9(( χαΐ χραται^ δυνάμει 
Σκιάν ύπβλθών ό κρβτ•ρχή< άχράδος, 
'Ισχυν χβμοΰσαν άνεχτατο μετρίως, 
ϋρός δ' αΰ Ιαυτλν ώς ένην άναψύχων 
4470 Μή σώματος φύλβχβ, μή δορυφ^ρον 
Έχων 7\ΐν«9τωτά γι τφ τηνιχάδε, 
Οί^ δ* ίχοντα χβ^ιδών τι Ικπίων 
'Ρωμαϊχης φάλίΐγγί>ς άσημου γένους 
Τηι συμφοράς ψχίτιφβν αυτόν της τ<1τ« • 
4475 *06•ν κροσιλΒών ασμένως στίψηγ^ρφ 
ΛιαχονεΤν ήρ<Ιτο τα κατά σθένος» 
ΚαΙ τ$ κ»φαλ{ χυνέην ««νηρμ^ι 
Της έν κ§ψαλχ! ιιαραιιλ(νασαν Ιδ^, 
Καΐ σύμμαχος δ' ήν τ^ς 1ν•στώση« τύχη4. 
4480 Τούτου ^ασιλενς εΙς χείρα λαβ•1>>* δ^^ρυ 
Πέρσας έπ' αυτόν εισρέοντας άκλέτους 
Καΐ τ^νδ* 1λ»ιν *ιι•ύδοντα< ή καί χυιννΑίΙΙι 
'Λ«ώσ«το σφας τ^ θ«ου συμμαχία, 
Και διαιη^ρει των ένι^ντων Κνα. 
4485 Άλλον τε ιιάλιν ϊκπΑτηζ χτε^νει (£^ι. 
Μετ' ού «ολυ δέ των 6ιιλιτων Λύσ^νων 
Π$ρΙ χρατοΰντα συναλιαθέντων δέχα, 
Συν τοίσδε τήν Ιμπροβθνν ήνυχβ τρίβοιτ 
ΤοΙς ^ρθάσασι τάγμασι 9υμμ{ζα4 φέλων * ^ 
4490 ΙΙρΙν ^ δΐ ταΰτα συμΜσεΤν, 6π' έχρ^α 
Έοηηόν άνέψυχιν (ΐκ ειχ$ ηράχ^ύρ * 
Πέρσης δ' έιαλ^ν (Ιλχιν αυτόν ήνίας, 
Ό δ* αδ χιφαλ^{ς χ^ττΜτριών χαφίαν 
Δοραι(ο<» τμι^ματι τφ μβ*β^ Χ^Ρ'< 
4495 Τούτον θάνατοι ΧΜταβαλων εΙς χθ^. 
"Βιιασχ• δό τέγμντα χαιρ^νως λίαν 
"Οσίΐγ• σ>ιγ«έχλ«ιατο «ή δυσχωρΙ^, 
Και ΐτλήν δλίγων πάντα χαχως έ^ρθάρΐ) ' 
Εΐ γαρ «αρίίλθον χαΐ «ράραγγα τήν μίαν, 
4500 Άλλα γε λοι«ας ουκ ένήν διεχδύναι 

Άχινδύνως ^ξ τές τα<ρρώδεις χοΐΑάδας, 
Περσών έγεσ<ιώτ(ιΐν γι ταΐς διεξ^δοις • 
Προς τοίσδβ χαΊ «ν^ύσαντος άνεμου τ^ 
Και §1να βαθεΐάν γι «αραχΕίμένην 
4505 'Βχ γιΐς ψαμμώδους άναχυχώντος ^Ιβ/. 
Δεινώς τ^ αναφερόντα (Ις (»ψος μέγα 
Κα\ νύχτα δρωντος άτεχνώς τί;ν ήμέραν, 
*ΡωμαΐχαΙ φάλαγγες ώς δλ ^ρβάρων 
Φύρδην άναμιξ συμπλαχεΐσαι προς μάχην 
4510 Έν νυκτομαχί^ χα^ά χαΐ τψ αιι^τιε^ 
"ΐχαινον, άκίσφαττον άλλιΐ(λοος ξ{φτ«, 
ΜηδΙν διαχρ(τοντκ έ( άβλιφίας « 
Έπηγι φίλ•( ^ ξίφος χατά φέλαυ, 
Καΐ Βά(>βαρ•ς δ' Ισφατ«< τόν αιιμφυλέιτην 
4515 *(2ς άντίμαχον δυσμ<νή, «αχιργάτην * 
"Οστ* έτεχνώς φάραγγα ιεακλήαβαι τάχα» 
*0ς τις βλίκονν Ιφησε χατ* &λλον λ^γον (56), 
Των ν<χριμαίων «τωμάτων χαΐ σωμάτ«ον 
Των 'Ρωμβλ'χων άναμιξ χαΐ Βαρβάρων, \ ηαηα ροβΐ αοοβρία νυΙηβΓλ, Οβο Γανβαΐβ, 
νίχ Β&Γΐ)&Γ0Γυιη ιηΑαίΚ)υ8 οίαρβαβ, 
06ΐ ρΓοΓβοΙο Αυχίΐίο οΙ ιη&^η& ορβ, 
ρΐή βίΙνβδίΓίβ υΐΏΐ>ΓΑΐη ϊιηρβΓ&ΙΟΓ 
8αΙ)ΐϋ, Γθ98&8 Γβίβοϋςυβ νίΓββ, 
βοΐυβ, υΐ ροΙβΓ&Ι ββΐΏβΙ ΓοΓοοϋΙαοΒ, 
ογΙ)&Ιιι8 οιηηί οοΓροηβ οιΐ8ΐθ€ΐ6, 
ηαΐΐο οιιιη ΑΓΐΏί8 οϋΐΐίΐβ ρΓΦ•βηΐ6« 
8ίο ΒοΙϋ&Γίοιη βοοβριοαίαβ ςυίά&ιη 
θΧ6Γθϋα8 Εοιη&ηΙ £;Γθ^βηυ8 6ςιΐθ8, 
&06Γΐ)ί ο&8υ8 χηίββηβΟΓάία ΙθοΙαβ 

&(1 6(Β8&Γ6ΐη &00688ϋ ρΓΟΙΏρΙύ ΕΟίΐΏΟ, 

ορβοηςοΘ ΓβΓΓθ ρΓΟ νίη1>υ• οαρϋ : 
αίςυβ ϋΐί Ιη οαρίΐβ £;αΐ6Αΐη οοιηροιαίΐ 
ςα» ο&ρΗ&Ιία ρΓθ1ιΙ5θΤ6ΐ τοΙηβΓβ, 
|. ρΓ«8θηϋ8ςαβ βοοίυβ ΓοΗαηα «άβΓΟ^• 
^ Ηυ]α8 οοΓίβρίΑ ίοαρβΓΑΐΟΓ Ι&ηοβιι 
ρΐαηιηοβ ΡβΓΜ• οοηΐτβ 80 ηιοοίββ, 
υ Ι; νβΐ ο&ρϋνυιη άυεβΓβηΙ τβΐ οοοί<ΐ6Γβη1, 
ΓβρυΙίΙ οιηηβδ Ναιηίηίβ &οζί1ίο : 
(ΐ1(]α6 υηυπι ςυίάβιη ίρβο ίρπιοηΐβιη &(1ίΙ, 
λϋαιη βίαιίΙίΙβΓ β<ια68 βηββ οοβίίϋίΐ. 
Ρ&αίο ρο8ΐ οίΓοα Οαιβρβιη βΓΐηλϋ 
άθΰβχη άο ηο8ΐΓθ βχβΓοΗο &<ΐ9ϋ1βπιηέ, 
ουιη (]υί1)υ8 ιίύτ Γ««]ίςυαιη οοβρϋ ρΓοββηυί, 
ρΓΦνϋβ οοη]ιΐΒ9ί οαρίθΟΒ θΓάίοίΙ)ΐΐ8. 
86(1 Ιμβο ρπυεςα&οα ίϊβτβηΐ, αίςυβ 0«8&τ 
βοΐυβ 8υΙ> ρίΓο αιΠιυβ ββ ΓβΩοβΓβΙ, 
Ρ6Γ8β8 ΑεοαΓΓβηβ Ιιυαο Ιτ^ΙιβίΜΐΙ Ιοτο; 

86(1 ίπΐρ6Γ€ΐΐ0Γ ΡβΓββ Οβροί ίοΐα 

ιηοΓίαΙΙ νυΙη6Γ&νί( Ιιβκΐφ ίΓβ^ιηίιια, 
ϋ βυαίί^υθ βζ&ηίιη&Ιυιη 8ΐΓΑνί( Ιιυιηι, 
Εγ^ο τηίββΓΓίηι• Ιαηο 1&1)οπιτί( 
ιη ΠΗ8 ΓαΓ€ΐ8 οΐβαλαβ «χβΓοί^αβ, 
Ρ&υ6ΐ8ςυ6 βχοβρίίβ, ρβηβΓυηΙ ουηοΐί. 
Ναιη βίδί &ηΓΓ8οΙΐ2πι αηυιη ΐΓΑη8ί6Γ&η1, 
&(11ιαο 8αρ6ΓβηιηΙ &<1 «νβκΙβικΙαΕη 
οαιηθ ρ6ήου1αιη 8βχ ρΓθΓυη<Ι« ναΠββ, 
ςαβρυΐΏ Ρ6Γ8Ιβ ο1)8ίά6[>&η1 βχίΐοβ. 
ΡρβΒΐ6Γβα νβΗ(1ϋβ βρίΓ&1)Εΐ νβηίαβ, 
(ϊϋί ^^Γ^υπ)^6^^υIΏ ρυ1ν6Γ6ΐη παοΐίαιη 

6Χ &Γ6Ο08Ο 8θ)θ 8υ8ΐθ]1βη8 

1&(6 8ρ&ΓΚθΙ)&1 οϋΐη ζηοΐ6•1ο ΙυΓ^ίηο 
(1ί6ΐΏςα6 ηοεϋβ ίη8ΐΑΓ 6ΓΩΰί6ΐΐ8ΐ. 
Ου&Γ6 Βοιη&οαβ ιηίΐθβ ουιη 1)ατ1μιτο 
Ιυιηυΐΐαηο βοοΟίοΙα ιηίβΐυβ 
Ο (αηςιιβιη ίη ηοοίβ ρυ^^αιη 60ΐι•βΡβ1>αΙ : 
ο«(]6Κ)&η1 ίοτί66Πΐι 6ΐ ^υ9υIβ1>λη^, 
ηαΐΐυιη (1ί8οηπΐ6α ρβϋϋοίβ Ιβσιροτ•. 
8ί6 6Γ^ο αΐΒίοϋβ βιηίουιη ΓβΗ6ΐ>β1, 
Β&Γΐ)&ηΐ8 οοοίάο1>Αΐ ^αϋΐβιη βοοιη 
ςϋ&8ΐ δίΐή «άτ6Γ8Αηαχη βΐ πιβΙθΩοαιη. 
δίο ΥΑΠίβ ίηάίβΟΓθϋιη οοιηρΐ6ΐ>ΑΐυΓ, 
αΐ (]υί(]ααι άίοΐΐ 060ΐ&(υ8 1β8ϋ8 
8θπρ1θΓ ΙιίβΙυήφ, ιηοΗοί8 οοΓροηΒν• 
ΗοιηαηοΓαιη ρλτίΙΟΓ αο ΒΑΓΐ)αΓ0Γυιη, (56) 81ηβ άαΙ>ίο (ΐ68!£[ο&1 ΒρΙΐΓβπιία• ΝίββΙβΒ Οΐιο- 
ηΐαΐβ Ιιί8ΐοΗαιη 1ίΙ>. νι, 3^ ιιΙν 1ι«ο ίρ8& ρ&ιΊιιη 
ν6Γΐ>Α ΙβςιαηΙαΓ• 86 Αοΐβιη ιηΙβΓίαίββο Γ6ΐ)α8 ^68ΐί8 Μ&ηα6Η8 Οφβαηβ, «ϋ ίρββ ΝίοϋΙλβ ίο ΗίβΙοηβ 
ρΓΟΟβίηίο• 175 ΕΡΗΒ^ΕΜ^I ΟΗΚΟΝΟΟΠΑΡΗΙ ουιη ΙηΙθΓΓβοϋβ ν&πίβ &ηίιη&1ίΙ)υ8, 
βςυίβ Αο 1)θ1)υ8, αβίοίβ, ιηυΐΑΐ)υ8, 
ςα&β! ίο εοιηιηαηΐ οοηάίΐίβ ββρυΙείΌ. 
ΙΐΏο 6ΓαΙ Ιιοπαίηυιη εοΒπιβΙβηαιη, 
81 Γ&8 ί1& Ιοςυί, αθιηίβΐί» 1)6ΐ1υί8. 
Ηοοη&ηί 8&ηβ ρβηΑΓοηΙ ρΐυηιηί, 
ςυο8 ίηΐ6Γ ίη^ηβ γ6^ιβ 8ΐΐΓρί8 ηυιηβΓυ8. 
ΑΙςαβ ΙίΦΟ Ιϋΐβιη ΙιαΙ)υβΓυηΙ βχίΐυπι. 
Ιιη|>6Γ8(θΓ αοΐβοα (Ιυτη οοη&ΙυΓ Μδοςυί 

]β^ίθη68 8083, α( ίΐΐχί, ρΓΙΒ06()θηΐ68, 

8 ΤυΓθί8 ν6(&1>&(υΓ υΙΐ6ηυ8 ρΓΟ^Γβάί, 
ηβο αο6Γν8ϋ8 ιηίηυ8 0ΑϋανβπΙ)α8. 
Τασιβη άίΓΩοϋββ 8ΐοο1&1α8 1οοο8, 
ηβο ΙΟΓΓβηΙθ 8υρ€Γ8ΐο Ουνίο, 
&Ηο βΐ 8(1^υη^1ο Ηοιη&ηοΓααι ^ΙοΚκι, 
νί&ιη, αΐ ροΙβΓΑΐ, Αΐ>8θ1νβ1>&( Γβ11ςο«ιιι• 
Οαοιη ΐΓ8086υηΐ6ΐη εοη8ρίθΑ(Α ρΙ)8ΐ&ηζ 
ΑπιΙ)οΐΏ βςαίΐυιη 8ρΐ60(1ί€ΐ8 οπίΑίοπιιη, 
ΓϋΙΙ {η ίρ8υιη νίοίβηΐο ουηα 
υ1 (]υ88ί ρΓβάα ροΙίΓβΙοΓ ιΙΗοο. 
Ιβ νβΓΟ Ιΐ0ΓίΑΐυ8 &ηίιηο8 8υϋΓαιη 
1>&Γΐ)&Γίουπι ΐΏαηίρυΙυιη νίοίΐ Γαοίΐβ. 
Ραυίλϋαι «αΐβαι ΙβοΙβςαβ ρΓ0^Γ6(]ίβη8 
ιηοάο ΟΓυβηΙα ρυ^πΑ άβοβΓί&ηβ, 
ηαοάο βϋ8ΐη 1ΐ08ΐβ ]ί1>βΓ, &ά βχΐΓβΐΏυιη 
πι&^αο ουω ς^Ααάίο Λά 8αο8 ρβΓνοηϋ : 
ςυΐ ςαίάβιη ηίΐιίΐ ^Γ&ν!υ8 <1ο1β1)&η(, 
ςα&αι ςαία εαιη ίρ8ί8 ηοη &€ΐ6886ΐ ββ8βΓ9 
8αιηιηοςυ8 βηηΐ ιη6(α 8θ11ίοϋί. 
Αηΐ6 ςυαιη 8αΐ6ΐη ιηίβοβΓβΙοΓ 81118 
Μ&ηυθΙ ηνο8 (]θ6αΓΓ€ηΐ68 ηαοΙα8 
8ςα& Ιον&Γθ ()βρορο8θϋ βϋίιο : 
ουιηςαθ βί ςυί8ρίΑΐη 8ςυ&ιη ο51υΐί88βΙ, 
Ιιαο 8υΐΏΐηί8 Ι&ύηβ ΙβνϋβΓ £;υ8(&1«, 
βΐ&ϋιη 6Ζ ΟΓθ ΓβΗςυ&ιη ρΓθ)6θϋ, 
οβυ 81 ροΙυ8 ίΠθ οοη (ΐ6806η(ΐ6Γβ( 
8(1 ίιηυιη βίοπαποΐιυιη Γβηϋβηΐβ (Β8ορ1ΐ8£;ο. 
Μοχ υ1}ί Α^αονϋ ϋηοίαιη αςπΑΐη Ι&ϋο, 
ιη£;6α)υίΙ, θίΐ^ί Ιιαυά ρ1&ουΊ886 άΐ06α8 
Αςυαιη ΟΙιπΒΐίαηο 8&ο£;υίο6 ίωάαΐ&ιη. 
Τυηα ςαίάβιη ρΓΦβθηβ ίιηροΓ(υηα89 αυά&χ; 
ίχηρυά6η8 1)1&ΐ6Γ0 6ΐ 1ίη£;υ& ίηΐ6ΐηρ6Γ&η8, 
δβΐΏθΙ ηον6ΐΙυ8 οοονίοί&ΓΪ εοΗΐυβ, 
81*0 ο1ιη8(ο Οοιηίηί ο<ΒρίΙ πΐ8ΐβ()ίο6Γβ : 
Ηλυά ηυοο ρηιηααι, ββά αηΐεα 8»ρο, 
ρίβηυιη ογ&16γ& ΟΙιηβΙίαηοΓαιη 8&0£;υίηθ 
1}ί5ί5ΐί, δυΙ)(1ϋθ8 άινβχαη8 ρορυΙθ8, 
χΏαΙΟΓυβ νβίαΐί Γαο6ΐηυ8 οοιηρπιηϋαΓ, 
ρβΓ (ΓίύυΙοΓυιη ^Γ&νίαιη βχαοΐίοηββ 
ροΐαηβ ΠΙοΓυιη &1)αη(1&ηΐ6Γ β&η^υίαβηι. 
Τυΐίΐ ραΙίβηΙβΓ ΟβΒ8&Γ Ιι&ηο ν68&ηι&ιη, 
αβε οοηίΓΑ ςυΜβίΏ ςυίάςυ&ιη ΐΏυ88ΐ(&νϋ 
ιηίΙί8 ηαοη&ΓβΙια, ηββ ίηΓΓβηάυίΙ (]θοϋΙ>υ8. 
ΚβΓυιη Οπβ&Γ άύοα νίάβΓβΙ 8&εουΙθ8 
ρυ1)1ίοι ηυΐΏΐηί ου8ΐοά68 άίπρί 
& ρβΓββςυβηϋυιη Β8Γΐ)αΓ0ΓυΕη ίιηρβίυ, 
αίςαβ &ά Ιυΐοΐ&πι ΙιογΙ&γθΙογ 8υο8, 
ηβιηρβ υΐ βϋοπΑ ρυΐ8α νί 8θΓν&Γ6η1 
ΓυΙοΓαπ) ίρ8ί8 αΐίίβιη ρβοαηί&ιη : 4525 4530 Β 4535 4540 4545 Ο Α 4520 Κοί θνη9ΐμαίο)ν παντοδβπών άλογων, 
"Ιππων, βοών, δνων τι τη ήμι^νοις, 
Τάφον τβ χοινόν τοις ί^λοις χρημβΕτίσαι^ 
λΙάλλον πολυάνδριον, (Ι χριών φάνοΕί, 
Έχ γηγινών πάμμιχτον άλ^γΐιΐν β* £μα. 
Π^πτώχανι πλκίους $1 'Ρωμα((ύν μάχη 
ΚαΙ τώνδ« πλε(ους του β29ΐλε(ου γέν<»ος• 
Και ΊΛ^α μέν πέπραχτο τ^νδε τ^ τρ^(«ον * 
Ό δ* α,ηοχράτωρ, ως ίφην, άπειγμένος 
"Ιλαις συνελΟεΐν τβΤς προηγη9αιμένβΐ(, 
Τούρχοις πορε(ας εΓργεται τΨ^ς ε^ς τφΐο^^ 
ΟύδΙν δι μείον χαι χολωνοΤς πτωμάπΜ 
*Ομως διελοών δυ9π6ρους μ6λις τ6«ο«( 
Κ€εΙ τ^ π«ρ«^|3εοντα ^(ειμά^^υ ^^ον 
ΚαΙ 9τ(φος £λλο 'ΡωμαΥχδν άλίσας 
Ώς εΓχε, διήνντε τήν προχειμένην • 
*Ονπαρ(((ντα βαρβαριχή τις φάλαγξ 
"Ίπποις 4πλισμοΐς έχπρεπής *Α^|$αβ(οις 
'Ιδο^', έπ' αύτ^ εμμόνως πως συνέβ^ι, 
'ϋς θ^ρ^μα σττεύδου^χ τ^νδ* ΙλεΤν τάνβ. 
Ό δ* ά^^ενώσας των συν^ντων τ&ς Φρένας 
Όδοστάτας ί^ττησε |5^στα Βαρβάρους. 
Κατά ^ροίχ^ί δε συμπροΥών χαΐ βάδην 
Νυν μίν ν6μφ μάχης τε χαι μεθ' α1μάτ«β¥ 
Ένιαχοΰ δΐ χαι μάχης πάλιν δ{χβ 
Τρινάσμενος μέμιχτο τοις ποθούμενο ις 
Ού μάλλον αάτών δυνχεραίνουσι χάριν 
"Ηττερ δι' αυτόν μη παρ6ντα ταΤς Γλαις 
Άγωνιώσι χαι δεδοιχ^τι σφόδρα. 
Μήπω δΐ τοις τάγμανι συμμ(ξας χράτωρ, 
Άλλ' έν παρα^^έοντι χειμά^|!φ ιεέλιαν 
Πιεϊν ΰδωρ ι(ίτησε διψήσας μέγα • 
Κ«{ τις ΰδωρ ^νεγχεν αύτψ πρλς πόνιν • 
Σπάαβς δΐ τοΰδε χαι περιχλύσας .ττ^μα 
Τδ λοιπόν έχ στάματος έχχεΐ συν τάγει 
'βς του ποθέντος μή χατώλισθηχι^ος 
Δι* οισοφάγου πρ6ς τα χάτω χοιλίας. 
ΕΤτα ποτόν γνούς συμπεφυρμένον λύ^ρ• 
'Ωμωξεν, εΙπών ού χαλώς γεγευχέν«ι 
Τδατοφύρτων Χριστιχνών αΙμάτων, 
Κα ί τις παρεστώς ιταμός θρασυς τότη, 
Την γλώτταν ακόλαστος, αναιδής, λ^Χο< 
Κατά ΣεμεεΙ λοιδορεΤν είθι^^μένος, 
Χριστψ Κυρίου λοιδορούμενος λέγβι • 
Ούχ &ρτι πρώτως, αλλά πολλάκις^ 5νβ|ί 
Πλήρη κρατήρα Χριστιανών αΙμάτων 
Ύπήκοον παν καλαμωμένο; πίνεις • 
*Η και πεπε(ρους καθά συνθλίβων β^τρος 
ΕΙσπράξεσι φ^ρων τε και τελών βάρκι 
ΚΊματοζ αυτών έμφορ^ κατακ^ρως. 
Ό δ' ήμέρως ηνεγκε τήν παροινίαν, 
^Ανεξικάκως τονΟορύσας μ7]δ($λως, 
Μηδ' 6π' οδόντα γρύξας 6 πραυς ότναΚ 
Και πάλιν αύτοΰ καΟορώντος θ^λάχοος 
Τους του χρυσού φύλακας έκρηγνυμένους 
Έκ θρασύτητας και βίας της Βαρβάραιν 
Και τους έαυτοΰ [^ωννύοντος ώς δέον 
ΈπεισπεσεΤν τέ σφισι και κτάσθαι τάδ» 
"Αμεινον αυτών, αυμφερώτερον πάνυ^ 4550 4555 4560 4565 4570 4575 177 0^Β8ΑΒ£8. 178 Αυθίζ έπιδιάζ ό Θρ9ΐ^< μ.ωμοσχ6ιεο< 

4580 Έλοι$ορεΤτο τφ χρατάρχτ) καΐ πάλιν, 
* Αν άχτι Δαβίδ Σι^ιλιΧ χαθά πάλαι* 
Έχων πριν έχρην ταΰτα 'Ρωμαίοΐζ νέμιιν, 
Οΰχουν γε νυνι, δυσχερής χτησις δτε• 
ΕΙ δ' αύτδς άνήρ τι>γχάνεις ών Ισχύος 

4585 Έρπαγμέν* άνάσωσον Αυσοσι πάλιν* 

Ό δ* αυ προσηνώς χερτ6μου φέρει λίγους 
'(2ς χωφ^ς αυτόχρημα μή χλύων δλως. 
Έπε2 δΐ παύει νυξ έιηλθουσα μάχην, 
Καθηστο πάς ίμφροντις άσχάλλων μέγα 

4590 Έν νφ προαθρών τον προχε(μενον μύρον. 

Ό δ* αύτοχ^τωρ της φρενός χα ι του χράτους 
Άναξ(αν εφρασ< βουλήν {ν μέσψ, 
ΟΓς εΤχε θα^βεΤν άνδράσι βουληφύροις* 
Έ δ' ήν λαθραία δυσχλεής φυγή νύχτωρ, 

4505 Ψυχών δΐ λοιπών επαγωγή προς μύρον, 
Προς αίχμαλωσίαν τε δυστυχεστάτην, 
"Ην πας διωλύγιον φμώξε χλύων, 
Κα2 βαρίως ^νεγχε τα δεδογμένα, 
Παραφρονοΰντος ούχ ύγιοΰς δεσπύτου 

4600 Τό σχέμμα χρίνας χαι χατχχρ{νας πλέον. 
Τούτοις μαλαχθεις Μανουήλ τήν χαρδ(αν 
ΚαΙ σχών λογισμον ποιμένος χαΐ προστάτου, 
Πάντ' ώπτο χαι δρών χαΐ λέγων προς συμ- 

[φέρον. 
θεός δ' & ποιών πάντα χαΐ μετατρέπων, 

4605 Ό μαστιγών τε χαΐ θεραπεύων πάλιν, 
Ό θ^χνατών τε χα2 πνοήν αύθις νέμων, 
Ό ^άβδον άφείς ασεβών ούχ εις τέλος 
Κλήρφ διχα(ων, χαι λάχει Χριστωνύμων, 
Ό πριν λεόντων ήμερώσας το θράσος, 

4610 "Ιν' άσινής γένοιτο δίχαιος πάλαι, 

ΚάχεΤνος οδτος ήμεροι του Βαρβάρου 
Τήν θηρι^^'^) *^^ φονώσχν χαρδ(σν• 
Ιίρεσβείαν ούχουν έχπεπομφώς σουλτάνο, 
Σπονδάς απαιτεί χαθαράς χα2 φιλ(αν* 

4615 Καΐ σπένδεται δΐ βασιλεύς τψ σουλτάνφ* 
ΕΤτ* άπαναστάς τών στυγητών χωρίων, 
Δι' ής προηχεν ασμένως όποστρέφων, 
ΟΙχτρόν βλέιηι θέαμα μεστόν δαχρύων, 
Κλ\ συμφοράν οΓχτιστον άζίαν γύων, 

4620 Τραγψδίαν τ' &|$(3ητον ώμοι τοίΐ πάθους 
Ιερεμίου της φιλοίχτου χαρδίας 
Τ^δ' &ν άποχρήσοντος ει^ ορηνψδιαν 
Ός έξισούν κάτοιδε πάθεσι γύους• 
•Ωρώντο γαρ φάραγγες, αλφη, χοιλ^ες, 

4652 ΙΙεδία, τέμπη, χαΐ νάπαι, χαΐ χαράδραι 
Τών νεχριμαίων σωμ^ων πεπλησμέναι 
'Ος ε!ς χολωνόν ύπερανφχισμέναι. 
ΚάΙ χειμένων πας ήν σεσειμϊνος δέρας 
Τό τής χορυφης, χαι φαλους τετμημένΟς* 

4630 Ώς ήν άχούειν βαρί)άροις ιηπραγμένον, 
*βς αν το νιχών άμφίδοξον τυγχάν^, 
*Εχατέρωθεν μυρίων πεπτωχύτων* 
•Ομως βασιλεύς έφθαχώς Χώνας π^λιν, 
ΈχεΤσ' ένηυλίσατο συν πάσαις Ιλαις, 

4635 Αύτ^ν τε στρατό ν άναπαύων 2χ πύνων* 
Εν εις Φιλαδελφείαν ήχε τήν πύλιν, Α άβηοο &8(αη8 ϋΐβ &υ(3ιιχ ιιβϋυΐο 
ηονο οοηνίοίο Γβςβιη νβΓΐ)6Γ&1)&1» 
νβΐυΐ ϋΐβ 860161 ςαοηάαιη Ο&νίάοιη : 
8ροη(6 οροΓΐβ5&1 Ιιυηο ηοΙ)ί8 &ηΐ6& ηυιηιηυια 
(Ι&Γβ, ηοη ηυηο 2Β£;γ6 Γθοίρίβαάυιη. 
Ουοά 81 Ιυ ν&Ιίάαβ νίρ 68 βί ΓΓϋ^, 
ΓαρΙαίΏ Γ66υρ6Γ& ηοΙ)ί8 ρ66υηί&αι. 
0»8&Γ ΐΓ&ηςυιΙΙθ οοηνίοΐΒοΙεαι ρθΓίυΙίΙ, 
ρΓΦίβπϋςυβ ν6Γΐ)& βυτάίθ αυΓίΙ)υ8. 
δθά ρο8ΐςυ&αι ρο^η&ιη ηοχ άΐΓβιηίΙ, 
8β(1θ5αΙ υηα8(ΐυί8ςιΐ6 ναΐάβ ΓηοΒΓβπΒ, 
ιηβηΐθ ρπθ8βη1βιη Γ&Ιί νίαι Γβνοΐνβηε. 
Τυιη 0Φ8&Γ &αία)0 αο (1ί£;ηί(α1β 8υ& 
ίηάί^ηααι ρΓ0Γ8υ8 ρΐΌΐυΙϋ ββηίβηΐί&ιη 
ίηΙθΓ Α(ΐ8ΐ&ηΐ68 νίΓ08 οοη8ί1ί&Γίθ8 : 

τ^ ηβιηρβ ηοοίορο» &αο1θΓ βραΐ Γυ^;», 
Γ&Ιο ρ6Γαι!88α ΓθΗςυα ιηυΐϋΐαάίιιβ 
οαίΒβΓΠΐηβςυθ ο&ρϋνιΙ&Ιί : 

ςιι&ιη ςυΐΒςαβ &αάί6η8 ΐΏ&^αορ6Γ6 ίης^θΐηαϋ 
β^^Γοςαβ Ιαΐίΐ αηίιηο βθηίθηϋ&αι ; 
ίάςο6 οοοβίΗυαι νβΐυϋ ίηβ&ηίβηΐίβ 
6«6ΑΓί8 ^υ^[^^&η8, υΙίΓΟ Γ6ρΓθ1>&νϋ. 
Ει^ο ^βIη ηαθηΐβιη Μ&ουβί ίΕηπ]υ(&η8 
8βςυ6 ρ&8ΐθΓ6αι αίςαβ άαοβηα ρΓβΙιβηβ 
6χίη 8&1υϋ 6οη&ιιΐ6ΐ)α( ρυ1)Η6Φ. 

86ά Οβυ8 ααοΙοΓ ιηυΙ&ΙΟΓςυβ Γ6Γυιη, 
ρ1&§^8 ίΕηροηβη8 νίοίββίιηςαβ οογ&οβ, 
ιηοΓίίΩοαηβ βΐ νϋαιη ΓυΓ8υ8 1π1}υ6η8; 
ςαί νίΓ^αιη ίπαρϋ ηοη βίηίΐ ρβρρθίυ&ιη 
οοηΐΓ&ίυβΙΟΓυω δΟΓίθΐη 01ιπ8ϋ&οοΓαιη ; 

^ οΙίΐΏ ΐ6οηυιη ςυί ίηΙιίΙ)υϋ ίιηρβίυπι, 
υΐ 308108 ίΐΐθ ιη&ηβΓθΙ ίηοοΙοΐΏΪΒ; 
ιάβιη ηαηο 1>&γ1)&π Γβηη&ΐΏ Γ6ςί8 
βΐ 88η^υίηαπ&ίη πιίΐι^&νίΐ ίηάοίθΐη. 
Ιΐαςυβ ιηί88ί8 8υ11&ηα8 Ι6^&ϋ8 
ΒΐηοθΓααι ΐωάιΐΒ αταίοιίιω οΙ)Ιο1ιΙ. 
8ί6 ίηΙθΓ ϋ»8&ΓβΕη ραχ 8υΙΙ&ηυιη(|υ6 εοηνΰηϋ. 
Ιηάβ €ΐί^Γ68808, ρθΓ ίηΓ&υ8ΐθ8 Ιοεοβ 
ςυίΙ>α8 ρΓ066886Γ&(, ηυηο 1υΙ)βηθ ΓβνβΓίίΙυΓ 
Μαηυβί, 6( οβΓηίΙ 1υςυΙ)^6 8ρ6θΙ&ου1υιη, 
(Ιί^η&ιη ίηΩηί(ί8 8ΐΓ8^6αι ΙαοΓγιηι», 
ιη&ΙοΓυιη ίη6ίΓ&1)ίΐ6ΐη ΐΓα^οοάίαιη, 
εαί ^θΐη6ΐ)υη()υπι ^6^6Iη^& ρβοΐυβ 
ρΓΟ ιηοΠίο άθΟβηά» ορυ8 ΓογθΙ, 
&1ςυβ βx«ς•^•^η(1ο ΙαοΓγιηίβ ΙβηΙο ηι&Ιο. 

Ο ΝαΓη νίά6Γ6 6Γ&1 Γον6&8, Ιυοοβ, ν&1ΐ68, 
ο&ηαροβ, 8&11υ8, νοΓα^ίη68, Γ&υοβ8 ιηοηϋϋΐη, 
ίηΐ6ΓΓβ6ΐί8 0θΓροηΙ)υ8 ορρίβίαβ, 
ςυοΓΟΠι &6θΓνί ρ&88ίιη 6οη8υΓ^6ΐ)8η1. 
^α^6η^^υIη &υΐ6ΐη 6υϋ8 άβίΓαοία θΓαΙ 
ο&ρίΓώυβ, βί νίπΗλ ςυοςυβ βχ8β6ΐ&; 
1)&Γΐ)αΓ0Γυιη ορυβ, ηβ οΪΓΟιιιηοίβυδ νίοΐοΓ 
Α νίοΐο ΐηοίΓουπαοίΒο ^&Iη (ϋίίβΓΓθΙ, 
ςυοηί&ιη υίπηςυβ ίηηυηηβΓί ο^οϊάβταηί. 
Οβηίςυθ 0«8&γ 6ΐιοη&8 υΓΐ)6ΐΏ ΙβηυίΙ, 
ί1}ίςυβ Γβςυίβνϋ οαιη οπαηί θχβΓοϋυ, 
860161 6ΐ π)Πϋβαι Γ6ΐ&χ&η8 1&1)θπ1)α8. 
ΡΙιϋλάβΙρΜ&ιη ροβίβα ρΓο^88α8, 179 ίΙ)ί ρβΓίΏυΚίβ ρβΓβΙίΙϋ (1ίθΙ>α9. 
ΙΙΗηο ρΓ&οαίβθίβ ηαηϋίδ Βγζ&ηΙίυιη, 
οιηηβιη γθϊ ςββίβ οπϋηβιη βχροηϋ, 
β( (ϋΓοιη ο&βυζη ν6Γΐ)ί8 ηοη ίωιηίηαϋ. 

Ταιη ςαία Οοπίβυαι ηοη άΐΓϋβΓ&Ι, 
^υ^υ5 βνβΓβίο ταΐα βΓ&Ι ΓοΒάβΓβ, 
ηαίβίΐ 1β£;&Ιθ8 βυΐΐ&ηιιβ &(1 Οββ&Γθπη, 
ςαί άβ ^^^α1Α αάιηοηβΓβηΙ Ωάβ. 
ΟββαΓ οο&οϋβ ηοη βΐ&αάυαι άίεβηβ, 

Ιβς&Ιοβ Γθ ίηΓβοία αά βοαι τβιηίβίΙ. 
ΡθΓ8& Γυτβηβ, ίΙΟΓΟίη οοΐΐββίο 6X^Γ^^ιυ, 
νίςίηϋ ςυαΙαοΓ Απη^ΙΟΓαιη α)ίΙ1ίΙ)α8 
οχ ν&ΙίάίοΓΟ (ΙβΙθοΙΟΓοιη ηυηΐθΓΟ, 
ρΓΟΒροηβηβ ίρ8ί8 1>θ11ο ^βΓοηάο άαοβιη 
άβ βυίβ ηοΙ>ίΗ1)υ8 βλίΓαρίβ ηηοοι, 
ιηϋϋΐ ίη ηο8ΐΓΦ άίΐίοηίβ αΓΐ>β8 
ςαβ βά Μβ&ηάΓαΐΏ Οηιηβα βυηΐ ροβίΐβ. 
Ι8 <1αχ Τγ&Πμ υΓίιβηι βΙΙ)! νίοάΙβ&(, 
Ι.υΐΏ& 6ΐ ΑηϋοοΙιίαιη ίη Ρ1)Γγ(;ι& 8ί(&Εη» 
ίίοιιι Ρ6ηΐΑ('.ΙιίΓ& ουιη ο&8(6ΐϋθ αΐίςαοί, 
αίςυβ ηι&ΓίΙίιηο8 ρορυΙαΙοΓ ρ&£;ο8. 

δβά 0Φ8&Γ 11118818 8013 6Χ6ΓθΙΙίΙ)υ8, 

ιηαΗίβ 1β^ίοηί1)υ8 ουιη 6£;Γ6^ϋ8 (1αοί1}υ8, 
ΙιοβΙθβ ρΓΦνα1ί(1& ιη&ηα οβοίάϋ; 
(]αοΓαιη βχ ΙαηΙο ηυιηβΓΟ ραυοί88ίΐΏί 
ηθθί8 εΓυβηΙβ Γ&Ιυπα νίΙ&ΓυηΙ : 
πιαίίαιηςαβ βϋυΐϋ ΓβΟΓβ&Ιίοηθίη 
Γ61>Π8 Εοηααηίβ Γαοίηαβ ρΓ«8θη8, 
ςηοηί&ιη ΡβΓβ&Γαιη ίνβ^ί &υ€ΐ&ο!&α3. 
86(1 β1 ΟΙ&υάίοροΠβ 8ΐι5 ίάβιη ΐ6ΧΏρυ8 
&5 Αςρ&Γθηί» ΙθηίΑΐα Θ8ΐ Β&γΙ)&π8. 
Οο^ηϋα γθ, Μ&ηυοΐ οχρθάίΐβ αάτηοάυπι 
αίςαο β 76811^10 ίΐίηβη 8β οοΐΏΐηί8Η, 
θίηβ Γθ^αΐί ΙβοΙο, 8ίη6 ουίείΐα, 
ηβ ρτορπυιη ςυίάβαι ίθΓβη8 (βηίοπαιη, 

άυΐη θΚ)86880Γ68 8&1&^ΐ1 ρΓβνθΓΐβΓβ• 

ΙΙαςαβ ηοοίββ α§6ΐ>&( ίη8οαιη68, 
βΐ νίββ άυοββ &(11ιίΙ)6ΐ)&1 ]αα)ρ&(1&8 
ρβΓ ΒϋΙιγηοΓυιη &3ρθΓα8 Γ6ςίοη68 
ν&Μθ ί68ΐίηαη9 (ΙβδΙίη&Ιυηα ϊΙθγ. 
8ίου1>ί οοΓροπ ςαίββ ΙπΙ)υ6η(]& βγαΙ, 
δοαιηηυιη ρΓ«8ΐ&1)&ί αά τβδίάβηάυιη ΙβΠυβ, 
βίΓ&πιίηθαηιςαθ 8υρροα6]ο&1 ΙβοΙυίη. 
Εγ^ο ςυαηάοςυβ Γυβηΐβ ρΐανία, 

8ίθα5ί Γ6Χ (ΐ60Γ6ν6Γ&1 (ΙΟΓΠΐίΓβ, 

ιηοΐ68ΐ» (ΙββαρβΓ ρβΓίυθΒαηί ςυΐί» 
βΐ 8υΙ>ΐ6Γ Γίνυ8 αςυ» (ΐ6ουΓΓθΙ}α(. 
ΑΚ&ιηθη 08β8&Γ α)α^ί8 1ιΐ8 ^&υ(]θΙ)8ΐ(, 
ςυ&ιη εί Γβ^αΐί βίΓΟίηαΙβ 8αρίηυ8 
ουπβςυβ 1ίΙ)6Γ βοπιπίβ ίηάαΙ^βΓβΙ. 
Ταηάβιη ρΓΟ^Γθβδυδ ρΓορβ ΟΙ&υάίοροϋιη 
ΒαΓΐ)&Γ08 Ρ6Γ6&8 ^οη^6^^^ ίη Γυ^αΐΏ» 
δίιηυΙςυΘ οίνίΙ)υ8 β( α^Γΐ ίηοοΗδ 
ΩοΙυοί&πι αϋυΐϋ 6ΐ Ιυαιβη Ι8β1ί1ί8&. 
Ηίο ίπιρβΓ&ΙοΓ 5ΐΓυχΙΙ ίη Ο&Ιαδοορβ 
&ά ίρ8& Ροηϋ 08ΐί& πιοηβδίβηυιη 
(Ιαοί ΩάβΙίυΐΏ Μΐοΐι&βΐί αΓοΙιαη^ξβΙο 
αίςαβ τηίΐίϋ® δρίπίαΐίδ ρπηοΐρί : ΒΡΗΒ^ΒΜII 0ΗΒ0Ν0ΟΗΑΡΗ1 

Α 190 ΚάχκΙ διατέτριφι νυχνάς ήμέρβζ* 
Άγ* ου πικομφωζ Αγγέλους Βυζβντ(οις 
Τχ συμβεβηχ^τχ γ» «άντα μηνύ^ι^ 
4640 Κα( γ* έχτραγφβκΤ συμφοράς βγχον λόγφ• 
Έπ£( 81 Δορύλαιον ού κα'τεσχά^η, 
Καταστροφείς γε κειμένης εν Αρχ(οις, 
Πρεσβεύεται δή πρ^ς χρατουντα σουλτάνος 
Κα! των πρ^ς αύτ&ν άνέμνηαεν βρχίων. 

4645 Ό δ' ού προαίσχειν τοΤς χατ* άνάγχι^ν ^ρά- 

Πρέσβεις άπράχτους έξαποστέλλει ιιάλιν. 
ΙΙανε^ς V 6 Πέρσης στρατιαν άτκοχρί^^χς 
Πρ&ς εΓχοσι τέτταρας άριΟμουμΙνην 
Ές χιλιάδας εύσθενή ^ωμαλέαν, 

4650 Και ταγμβτάρχι^ν τ^ί* έπιστήσας «να 
^ Τ»ν &(ρ' ααυτόν έχκρεπών μεγιστάνων. 

Κατ* άστέων ιιέπομφε της Τωμαΐδος 
Των προς Μαιάνδρφ τφ ποταμφ χ<ιμίν««ν• 
"Ος χαΐ παρεστι^σατο Τράλλεις τήν ιτ^λιν, 

4655 Αουμα τ' Άντιόχειαν τήν προς Φρογίφ, 
Και Πεντάχιιρα συν Ιρύμασιν ΒΊΟκς^ 
Κώμας σχυλεύσας χα! παραΟαλαττίοος. 
Άλλα βασιλεύς έχπεπομφώς βυνάμ<ι< 
Ίλας τε συχνάς χαΐ χαλους στρατηγέ^ίβις, 

4660 *Ημύνατ' εχθρούς άνελών χατ α χράτος* 
Ώς έχ τοσούτων ίσχυσα ι ^ραχυτάτους 
Τον έχ ξίφους θάνατον έχπεφευγέναι* 
Πολλήν $1 τουτ! τήν άνά^^ωσιν γέρ(ΐ 
ΤοΤς Αύσ^νων πράγμσσι τοΰργον τφ %Λχ%^ 

4665 Φρόνημα Περσών χαταβα)6ν χαΐ θράσος. 
ΑΙ Γούτου χρατοΰντος χαι π^λις ή Κλợ(ο» 

Έπασχε χαχώς Βαρβάροις τοΤς Ιζ "ΆγοΑ* 
*Ό γ νους Μανουήλ, εύσταλώς μάλ* αΐτίχαι 
Ώς εΤχεν έξώρμησεν εύθΙ> φρουρίου, 

4670 'Αναχτοριχήν ού κλίνην, ού στοιβά^β^ 
'Λλλ' ούδλ βασίλειον αύλαίαν φέρ€ον 
Έν τψ προφθάσαι τειχόμαχοΰντος ΟέλίΜι 
Ούχουν ιαυων άύττνους και τάς νύχτας 
Έχρήτο φωτ! πρ&ς πορείαν λαμπάδαιν 

4675 Δια Βιθ'^νών δυσστιβήτων χωρίων 

Σφοδρώς έλαύνων τ^ν προχείμενον δρ4μ«νβ 
Όπου δ' έχρίίν γε διαναπαυσαι δέμας, 
*Πν καθέδρα τουδαφος αύτψ χαι χλίσις 
Πάλιν φορυτδς ύπεβέβλητο κλίνη. 

4680 Καταρραγέντος ύετοΰ ποτ* ούν λάβροι^ 
Έν φπερ ύπνουν ηύτρέπιστο χωρίψ 
ΤαΤς σταγ($σιν άνωθεν ώχλεΐτο σφόδρα. 
Και χατΐ(5ντι ^εύματι κάτω κλίνης• 
Ό δ* ύπερήσθη συμβεβηκότι πλέον 

4685 *Η βασιλικών στρωμάτων οΐ κειμέν««ν 
'Ανακλιθεις ϋπνωττεν ^(ω φροντίδων* 
"Ομως έφθακώς πλησίον της Κλαυδίοιι 
Φυγάδας είργάσατο^έρσας Βαρβάρους, 
'Αστυπολίταις και προσοίκοις δ' (Λ πάλιν 

4690 θαρσος παρέσχε και φαος 0^μ^δίας« 
Οΰτος μονήν ή'γειρεν έν Κατασχέπ^ 
Κατ' αύτο πόντου χειμένην που τό ατ^|Α« 
Τφ των άόλων στρατιών άρχηγέτ^ 
Πιστών δ* όδηγψ Μιχαήλ πρωταγγέλφ. Ο 181 

4695 Καθ' {{ν τι χτηνιίδιον οδδΐν θύδ6λω< 

Οΰτε πλέθρα γης ούδ' αγρούς ού χωρία• 
Μονοτρ($πων δΐ συναγαγών προκρίτους. 
Έν τ^δε προύν^ησεν αύτο6ς άνύτειν 
Άπράγμονά τε κβΐ φιλτ5^χον βίον, 
4700 Τάς σφών σιτήσεις χα ι διαίτας δι' ίτους 
Κοινού ταμείου 6ε9πίσας προαλαμβάνειν. 
Παρά δι 'Ρωμαίοις γε θερμού χειμένου 
Κρατούντος, οΤμαι, τούδε χάπί Βαρβάροις 
Τοις στρατιώταις τάς δ(^σεις βψωνίων 
4705 Έχ του ταμείου παρέχεσθαι δι* ϊτους 

ΚλΙ τούαδ* άχριβούν ε( πεπείρανται μάχι;ς, 
Ε^ τ6ξον εδ οΓδασιν έντείνειν μάλα, 
Δ6ρυ τε χινεΤν καΐ χραδαίνειν έντέχνως, 
Ει σώματος φέρουσι ^ώμην χαι «0ένος, 
4710 Ψυχής τε παράστημα πρ6ς τους χινδύνονς, 
Κ5τ' έγγράφεσΒαι συν λ($γψ καταλύγοις* 
Ούτος σιτηρέσια των στρατευμάτων 
Κατέσχε λαβών ώς λίαν άσ^μψάρως* 
Επινοεί δέ τάς παροίχων τάς δέσεις. 
4715 ΚλΙ ταΤσδε δίψος σφών θβραπεεειν §έλει. 
Εντεύθεν ούκούν ουκ Ιπιλέγδην άπας 
Τάγμασι κατείλεκτο των στρατευμάτων, 
*Αλλά Οελΐ'^σας εγκριθείς ήν αύτίκα• 
Ταύτ* άρ' άναχέτραπτο τά των Αύσ^νων, 
4720 Και χεφόνως πάσχουσιν, ώς Ιστι βλίπειν• 
Έμφυτο ν όίναξ ευτυχών χάριν λ^γων 
Εύγλωττίας κλέος τε καί φρενών βάθοςι 
Ού )αμπρώς ήν συντιθεις γράφων μύνον. 
Επιστολών χάριτας οΓς δέδοκτί οΐ, 
4725 Άλλ* ώδίνων γε χα2 κατηχητηρίους 
'9 ΐίαΤδας άπέτικτεν ευγενείς λίγους, 
Ους φασι σελέντια, συνετούς £γαν. 
Όδφ προϊών ήμμένος καΐ δογμάτων 
ϋερι θεού λέγειν τε καΐ κλύειν θέλει• 
4730 Νουν γυσεφίκτοις δίίγμασι δ* έφιστάνων 
Πεύσεις προσηγε και λύσεις τούτων πέρι, 
Ώς άν μυηθείς προς Χριστού τούτων πέρι» 
Ζητήσεως ούν τηνικαύτα σύμβασης (57) 
Δι εξ ιόντων γραφικού |^ητού πέρι 
4735 'Ως προσδέχεσΟαι προσφέρειν τε συνάμα 
2άρκα λαβύντα τόν Θε6ν τε και Λόγον, 
Και των τύτ' ανδρών έν λ<$γοις τεθραμμένων 
'Λπΐ3κριθέντων εΙς εναντία μέρη, 
Αύγοι προηλθον έζ έκατέρου μέρους 
4740 Άντιφατικώς άντερίζοντος λόγοΐ(• 
τ^ κρείττονι δ^ξ^ δΐ προοτεθειμένου 
Και πατρική κάλλιστα τού βασιλέως, 
Καθΐ[)ρέθη9αν Ιεράς λιιτουργε(α< 
Άνδρες λογάδες λευϊτών Εκκλησίας, 
4745 *Αντίφρονες μείναντες άνεπιστρ^ως, 
Σωτήριχός τις Παντεύγενος τούπίκλην 
Τελών υποψήφιος Αντιοχείας (58) Ο^ΒΘΑΕΒβ. 

Α. ηίΐ ί&ωθη ρΓΟΓ&υβ ραββίάβοάυπι ΐΓ'ώαίΙ, 
ηοη &ςπ ρΓ®άί&, ηοη νίΠ&Γϋπι Γ6(]ϋυ8 ; 
8θά ωοη&οΙιοΓυιη 8β1βοϋθΓ69 οοη^ΓΟ^&ηβ 
ίΐϋο βοβνοΐαίΐ ίη εο)αο1)1ο άβ^θΓβ 
ουηβ βχρβΓίβιη βΐ ςυίβΐ&ιη νίΐ&ιη : 
&ηηυί ροΓΓονΙοΙυβ 8αΙ)8ί(1ί& 
ρυΙ>1ίοο 3υ88ίΙ βχ φγ&πο &οεΊρ6Γ6. 
ϊαιη ουοα Εοιηαηίδ «ςυο 6&Γΐ)&π8ςυβ 
οβςυβ &ά Ιιαηο Οΰδ&Γβιη Ωπηβ Ιβχ Γυί886ΐ 
υΐ οϋ)&ΓίθΓυιη άβΓηβηδα ιηίΗΐΙΙ)α3 
6χΗίΐ3βΓβηΙυΓ βχ δΒίαΓίο απηυ» ; 
αίςυβ ΙιΟΓυιη ρβπΐία βχρΙοΐ'ΛΓβΙϋΓ, 
ηυιη αΓουαι αρίβ ία ρΓΐιηίδ 8θίΓθΐιί ΙβηάβΓΟ, 
ΐΏονβΓθ Ιι&δΙαίΏ θΐ νί5Γ&Γ6 6Χ ιιγΙο ; 
παπα 00Γρυ3 Γιηηαιη ναΗθϋοκιυβ 1ιαΙ)βΓβη1, 

|χ ηβο ηοη &υ(1ειοβιη αά ροπουΐ^ Ααίιηυιη, 
αίςαβϋϋ ίη αΙΙ)ο $ε11β 8θπΙ)6Γβη1υΓ ; 
Ιιίο ίιηρβΓαΙΟΓ ιηΙΓιΙαηι βίΐ^αήα 
δυδίυΐίΐ, ΙυοΓΟ Γβίρ. (ΙαΐΏηοβο ; 
Ιιίδςαβ ίηοοΙ&Γϋΐη ρβηβίοηββ βυΐΐβΐίΐαϋ, 
ςυίϋαδ ίηςίηνίβαι ΓηίΙίΙυιη δαϋ&ΓβΙ. 
Ηίηο ηβιηο τϋο ]αιη ηαΐΐββ οοηδοηρίυβ 
&1Ιβ£;6ΐ)&ΙυΓ ίη οορί&Γαπι ΟΓάίηββ ; 
86ά νοίυηίαπυβ ςηίβιιοβ ββϋαΐ ιηίΐβδ : 
βΐ8ίοΗοαι&η& ρβδδαιη γ68 ββΐ άαΐα, 
βίςηαιη νίάβπιυβ ραϋΙυΓ ηιία&αι. 
0»8&Γ άοοίηηίδ & ρυβπΐία ίαι^υΐαβ, 
νβΓΐ)0Γϋπι ^Ιοπβ, δβηδϋϋΐη αΐΐϋαάίηβ, 
ηοη δοΐυαι δρίβηάίάο δίγΐο οοΐΏροη6ΐ)&<; 
βρίδΙοΙ&Γυπι ρΓΟ 1ί1}ίΙο ^ΓαΙίααι, 
ββά οαίβοΐιβίίεοδ βΐί&πι βοηηοηββ 

^ οθυ ςοηυίηαοι ρ&ΓίαηβΙιαΙ δοϋοΐβπΐ) 
νυ1§ο 8ί1βη(1& άίοΐα, ο&Ιβ &άιηο(1απι. 
Ηίηο δοαιρία αυά&οία, βΐίαηι άβ άθ£;ηι&ϋΙ}ΐΐ8 
άίνίηίθ νοίυϋ άίεβι-β 6ΐ αυάΐΓβ : 
πιβηίβηιςυβ &1)δΐΓυδΐ8 ίηδβΓβηβ οαγδίβπίβ 
ΙιΟΓυαι ςυβΒδΙίοηββ απ]1}ί6ΐ}&1 δοΙνβΓβ 
Ι&ηςυ&ιη βάοοίϋδ 68861 & ΟΙιπδΙο ίηΐ6ΓρΓ68. 
Εγ^ο Ιυηο ΟΓία ςα&άαιη οοηίΓονθΓβία 
δυρβΓ βοΓίρΙυτίβ Ιοοο (ϋδρυΐαηΐΐυπι, 
ίη ςυο 6ΐ αοοίρβΓββίηιυΙ 6ΐ οίΓβΓΓθ 
(ΙίοίΙυΓ ίηο&ΓηαΙυιη ΥβΓί^υπι 06ί ; 
ουαι Θ^υ8 (6ηιροπ8 βΓυάίΙί ΙιοηιίοβΒ 
άίβ60Γ(ΐ68 Γ6ΓΓ6ηΙ Ιι&ο άβ Γθ 8θηΙβηΙί«8, 

νβΓΐ>& ί)6ΐ)&ηΙ θχ αίΓβςυο ρ&Γΐβ 
άυπι δουπι ςυίδςυο ορρυ^ηαΐ αάνβΓδ&Γίυοι. 
Ι) ΟυπιςυβηιβΙίοΓί ο&ΐουΐυαι Α(1]ί6βΓ6ΐ 
ΡαίΓοπι 86ηΐ6ηϋφ, υΐ ρ&Γ 6Γ&1, ΟαβαΓ : 
δ&ΟΓΟ (ίβρυΐδί δυηΐ ηιίϋίδίβηο 
τίή ρΓ8ΒθΙρυί ίη Εοοίοδί» οΓβοίίθ, 
ςυί ρ6Γϋη&668 ίη ββηίβηΐία ΐΏ&η86ΓΑηΙ. 
δοΐβπβΐιαδ ςυίάαπι, νυΐ^ο ΡαηΙβυςβηυδ, 
Αηΐίοοίιβηυδ βΐ60ΐυ3 βρίδεορυδ : 182 (57) Εχ Ιιοο νβΓδο αβςαβ βά ν. 4764, βχβίβΐ Ιο* 
ουβ αραά ΑΙΙ&Ιίιιπι οοηΐΓβ Ορβγ^ΐι. ρ. 52β, 

(58) ννοΙΩυβ ίηΙθΓρρθδ ΝίοοΙο ΟΙιοηίΑΐβ» Ιιίδΐ. 
VII, 5, 1)&α(1 8010 &η 8ί£[ηίβο&Ιυιη ίηΐβΐΐβχβηΐ νο- 
οαΒυΙί υποψήφιος, ςυοά Ιαπιβη βχρίίοαΐ Οαη^ιίαβ, οΙ- 
ΙαΙο ίρδο ηοδίΓΟ ΕρΙΐΓβπιίο, ^υ^υ8 ίΓ&^οαβηΙα ΐό^^β- γαΙ βρα<1 ΑΙΙβιϋυιη. ΕοΓβυβ ίάοπι ηββοίνίδδβ νίάβ- 
ΙΟΓ, Τΐΐ6ορο1ίαΐ6886 ΑηΙΙοοΙιί&ηι ίρβαιη.ΟυαΓβ νθΓΐ)& 
4 6ποψήφιος χΨ^ζ θεού πόλεως μεγάλης ^Αντιοχείας 
Σωτηριχος 6 Παντεύγενος, νβΓίίί Ηρρορ8βρΗίν$ ίΚ^ο* 
ροΐίΐαη. 8ο1^ϋΗη$ Ραηί^ηρύηια ΑηίιοΰΗ^η, ; ςυ&δί 
ίϊΙ^ρορίβρΜίΐί ρΓορπϋοι ηοηιοη βδδοί νίπ Ιΐιβοροΐί- 183 ΕΡΗΕΑΜΠ ΟΗΒΟΝΟΟΕΑΡΗΙ 184 ϋβαα ΕαβίΑίΙιίυβ Ερίάλαπ ρΓββυΙ, 
βΐ ΤΙιββΜίοΓυιη Μίοΐιαβί (υηο γΙιθΙογ, 
ΑΟ Β&βίΙ&οββ ΒΑρίβοΙίαιη Ραυίί 
ίηΐ6ΓρΓ68 ΙίΙΙβΓΑΓυιη ΗΟ ΙβνίΙα. 
Ρθ8ΐ &ηηο8 &ΙίςαοΙ ίάβιη ιηοηαΓοΙια 
&ϋαά ρΓοροβυϋ βχρίίο&ηάαιη 11ιβπ]& : 
Οοιηίηαβ ΗίχίΙ ρ&ββίοηίδ ΙβιηροΓβ, 
Μαίοκ ΐΜ ραΐ&τ αί *. Ταιη ρ&Γυαι ουηιηβ 
ΟβΜΓ ^ΑΕη οο^ηΙίΑβ Ρ&Ιτυιη ββοίβηϋ&β, 
ρΓορπΑΐη ρΐΌουάϋ ϊηΙβΓρΓβΙ&ϋοηβιη, 
6ΐ ΙβιηροβΙ&Ιβιη οοηοίΐΑνϋ ιη&χίπ\&ιη 
Εοοΐ68ί» βΐιηαΐ βΐ άοοϋβ ρηΒ8υΗ1>08, 
Ει^ο οοβοΐΑ άβΙβοΙΟΓΟίη βγηοόο 
ίπαραϋΐ Οββλτ, ν; ςαοςαο βάΐιΐΐ)!!»» 
οιηοββ 1ίΙ)6Ηο υΐ ίΐ4 όα1>8θΗΚ>«Γθΐι1 : 
ΑβββηϋοΓ β£[ο ΡβίΓοιη ββηίβηΐϋβ, 
ςτίΑβ ΙοβρίΓΑΐί (1θ νβΗ>ο βοηρββΓοηΙ, 
όΐιΗβΙο ιηι^0Γ6ΐη ββΠίοβΙ ββββ Ρ&ΐΓβιη, 
Ιά 8θΐ6ΐη &ίο άίοίαιη, ςοΐΑ οΓβαΐΑΐη 
ρ&88ί5ί1βΕηςυ6 ο&Γοβιη ΥβΓϋυιη 8ΐ}Π]ρ8ί(• 
8ίο ροΓΓΟ 8υρροη6ΐ)8ΐ Ρϋίαιη ΡαΙΗ 
ρο8ΐςυ8Εη ποβΙΚ ^Γλϋλ εΑΓοβοα 8υιηρ8βΓ8(. 
Ηφο οοη8ί£;η&ίΑ ΙϋΙβηβ ρυΓρυρβίβ 
Ιλρίάβίβςυβ 1&1)υ1ί8ία8ευ1ρ1α 
ραΙοΙίΓΟ ΑΓίίΩοίο, ίο Ιβχηρίο δορίιί» 
ίη8ΐ8Γ 8ρ1ΐί^Γ&ρ1ΐ68 8ρβοΐ8η€ΐ& 6χρο8υίΙ. 
Αϋ&ηα ΓαΓ8υ8 οοηίΓονβηίλοι σιονϋ, 
ηβιηρβ υ1 λη8ΐ1ΐ6ΐη8 Μο1ι&ιηβ11ιί8 Οβο 
βχίιηβΓβΙαΓ άγρϋοΐιίβ 8υ&ά6ΐ)αΙ, 
06 ΓοΓίθ οοοΙαιηβΗιι ΟβΓβΙΝυαιίηί 
οαιοίααι Οοιηίοο 8ΐςα6 Γβ^ο&Ιοη. 
Η6Iη^αά^^&^ά8IΏ οΜυΙίΙ 6ρί80ορί8, 
ςυΐ Γ€^θοβΓυη( οαιηββ α( Μ&βρίιβιηί&αι, 
ΐΓ8(α8 0«88Γ Γβοον&1ΗΙ)β11ααι 
ίλίββ Μο1ΐΑΐηθ(1ιί8 ίατβοΐβιη βάβί, 
80 8υρθηοΓβ8 6&8ΐί§;8θ(βαι ΟββλΓββ 
Ι&οςαβιη ίοβοίΐβ αΐ8ΐ6(ϋχί886οΙ Οβο ; 
αίςαβ Ιιυοο Η1)6ΐ1υπι βάίάϋ Ιβςβηάαπι. 
δβά ρ8ΐη&Γΰ1ΐ8 ΓββΙϋϋ αυά&οΙβΓ, 
οΐ ουιη ρ&8ΐθΓβ οοη8ρίΓ&Γυυ( οτηο68 ; 

Τ1ΐθ88&1θθίθΟ ρΓ«81ΐ1 ίοΙθΓ ρΠΙΟΟβ 

νίΓ οο1βΙ>Γ&1α8 νίΓίαΙθ &ο 1ί(1βη8 ; 

α(ςα6 ρββΙΟΓαιη ^Ιοπβ Ευ8ΐ&(1)ίυ8 

ζβίο (Ιίνίηο νΐ80βΓ8 ρβΓυβΙυβ 

ηονυιη 80 8ρυΗυΐΏ 1ιηρΓοΙ)&νι1 άο^ροοα, 

ά!ο6θ8 : ΕοίαινβΓΟ ΓοΓβηα β^ο ίη^ΐί^ουβ 

6ρί8θορ8Η 8ΐο]8 αίςοθ βοΗο, 

ρΓΟΓβυβςυβ ίο^αουβ ιηορϋο 8β8ΐία)8Γ6Γ. • 

81 & ρβ(ΐ6Γ&8ΐ8 ν&ίΐΌ ΙΟοΗοΟβ 

ιη&^ί8ΐΓ0 οπαοίβ αοΐοβ θχββοΓ&ηάί 
θ1 άοοΙποΒΓοιη 80θ1β8ΐαΓυ[η ιηγ8ΐ&, 
ςυί ιοοο8ΐΓααι (]υο€ΐά&ιη ΟοχίΙ ΙιοΙοβρΙιγΓοη 
' ^ο&^. XIV, 28. 

Ιαοί, βΐ ςυίάβοι άίνβΓβί & $οΐ6πο1ιο ΑοϋοοΙιβοο. 
ΑΙΙ&Ιίυβ Ι&ιηβο €Οο1γ& Ογθ^^^Ιι. ρ. 526, οΓΟοί οο- 
ΒΟθο ΓβϋοοΙ : ΛηϋοΰΜβί Ηι^ρορ$€ρΜη$^ βίουΐ 8ΐίΙ>ί 
υποιτος νθΓΐϋαΓ 8ΐ) βοάβιη Ηι^ραίη$, Εχ8ΐ&1 βαΐβιη 
ία οοά. ΥλΙ. 2146, ρ. 124, βοπρίηιη ΟβαιβΙηί Οβ- 
ΐηίβϋ 6πωζ ό 6ποψήφιος εΙς το άγιον «Ινέρνιται Βήμα. 
(59) Εγ^οοο ίη ογ^θ Β^τζαοΙίο ϋ&ΙΙίθΟΤΑ Γαίΐ ίο- Β Ευστάθιος πρ6(δρο< Έπιδβμνίων, 
Ό των Θιηαλών ΜιχχήΛ ^ήτωρ τ6τ•, 
4750 Κλ\ Βχσιλάχης των σοφών Ηαύλου λ<γ(ΐ#ν (59) 
Διδάσκαλος τις τυγχάνων χχι λιυίτης. 
Μκτα δλ λυχάβαντας οΰτος & χράτωρ 
•Ρητδν προτιθκίς *1ς άνάπνυξιν πάλιν, 
Ό Δ<σκ6της εΓρηχ* χαιρψ του «άΟους, 
4755 ΙΙλίζων έμου πέφυχ» Πατήρ μου, λέγων (60). 
ΙΙιχρΟν τε «ροσσχών άναιττύξβι 1ΐ8τέρ<Αν (β1) 
Οιχ§(αν έξήγησιν άντειηισφέρκι, 
Και τρικυμίας άναπιμκλ^ καΐ ζβ^λης 
Έχκλησίχν τβ κ»ί σογους άρχιθύτας• 
4760 Όμήγυριν ο^ν Ικ λογάδων άλίσας 
'Ενήγκν &ναξ «ροστι6«(ς τι και §(«< 
*Γκογράφ<ιν {καστον ο6τως έν τΟμιρ* 
Χτιχώ μίν αύτ&ς ^ήσεσι χαΐ Πατέρων 
"Ας εΤκον έκ Πνεύματος ε'ίνεχα Α^υ 
476 Του μείζον* εΤναι του Χρίστου τ&ν Ποκέρβ. 
Αέγω $1 τοΰτο χαΐ λελέχθ«ι καθότι 
Κτιστήν παθητήν σάρκα λαμβάνει Α^γος. 
Τουθ' Οφε^ιν φέρει δΐ προς τ^ν Πατέρα 
ΊΤΙψ λαβΟντι σάρκα των βροτών χάριν. 
4770 ΈρυΟροσημάντφ δΐ δους γραφ^ τάίβ 
Και πλαξ^ καλώς έγΧαράξας λιθίναις 
'ΕιιΙ Σοφίας του νεω Θεού Λ^γου 
*Ανάγρ2φα τίθησιν ώς ίστι βλέπειν. 
Έτι κινεϊ ζήτημα καΐ πάλιν τ6δε• 
4775 *Ανάθεμ* βΓη τψ Θεψ του Μωάμεθ, 
Τάδ' άπαλεΤψαι πυκτίων παρηγγύα, 
Ώς μή καθυβρίζοιτο, φησί, τών (?λων 
Ό παμβασιλευς και θεός και Δεσπότης. 
^ Τίθη^ι δηλον ποιμέσι σκέμμα τ6δ«• 

4780 Απαγορεύει πας κλύων βλαφημίαν. 
ΙΙάνεΙς ό κρατών καινοποιεί δή τύμ,ον 
Συνηγοροΰντα λαοπλάνφ Μωάμεθ, 
Τών πρΝ δ' άνάκνων καΟικνούμενον μ^α 
Ός λοιδορούντων άμαθώς θεφ Λύγφ• 
4785 Βίς άκρΟάσιν Ικδίδωσι τον τ($μον. 
Ό πατριάρχης άντέβη Ο^ρσαλέως, 
ΚαΙ πάς συν ιών συνομαρτεΐ ποιμένι^ 
Και μάλλον 6 πρόεδρος θεσσαλονίκης 
Περιβόητος άρετήν τε κχΐ λ($γον, 
4790 Τών ποιμεναρχών Ευστάθιος το κλέος 
Ζήλφ θεΐκφ χαταφλεχθεις καρδίαν 
"Ηλεγξε δόγμα καινοφανίς και νύθον. 
ΕΓην αν ανάξιος, ειπών, παντάπαν 
Ο Της ποιμεναρχών και στολής και του Ορ^νοο, 

4795 Ηλίθιος δΐ κα) νομιζοίμην πλάνον 

ΕΙ παιδεραστήν κα2 καμηλώδη πλάνον 
Μύστην τε πάσης πράξεως βδελυχτέας 
ΚαΙ μυσταγωγόν ασεβών διδαγμάτων 
Όλόσφυρόν τι και πεπλασμένον τέρας ΐ6ΓρΓ6ΐ&ο€ΐο Ρ&υΐο οοβυραΐα ? Ηίοο νί(]β1ίοβ( ΙοΙ 
Ρ&υΙίο&Γυιη ΕρΪΒίοΙ&Γυιη 6Γ£βΐ οοιηαιβαΐΑΓίί ίη 
1>ίΙ)Ηο11ΐ6θί8 ιη88. ηο1)ί8 οοοοΓΓυοΙ. 

(60) Ηυ^α8 Γβί ο&υ88 06ΐ6ΐ3ΓαΙυΕη οοηοίΐίυιη Οηκ- 
εασι, Ιι&οΐβουβ ίοβάίΐυιη, βΓ^ο ρΓβΙο ^&Iη βυΜβοί. 

(61) Ηα8 86θΐ6θϋ&8 16^6818 ίοΙθΗοι βραά ώο• 
ηΐβίαιη νιι, 5. 185 

4800 Ψιλής έπινο{*ςγε καΐ στυγητέας 

θ86ν χαλο(ην άτρεκή κτίστην 6'λων. 
Ό δ' ώς πεπονθώς έσχάτην πβροινιαν 
Όνείδεσιν έπλυνε τους άρχιθύτας 
Κόσμου τά μωρά τούσδε καλών &λ6γως * 

4805 ΚάπΙ μεγάλης δικάσασθαι συνόδου 

ΙΙρος τούσδ* απειλών έμμανώς έχικράγει 
Πάπα παρόντος τών προκειμένων χάριν. 
"• *Όμως θυμοΰ λήξαντος, ό πραυς βναξ 
Σπουδξ προέδρου τήσδε της Κωνσταντίνου, 

4810 Τφ βετταλίας άρχιΒυτ^ συνέβη, 

Ένδους τά οΐ δ<$ζαντα φάναι προφρ^νως. 
Τέλος δ* έπειπών καΐ βασιλεύς τοιάδε 
Ώς δεΤ σοφ6ν τε συνετών πεφυκότα 
ΜηδΙν παρακαίρια λαλειν θρασέως 

4815 ΙΙηδΙ προβάλλειν ^ήματ' αΙσχρά κα^απαξ. 
Του μηνιφ' έπαυσε πρ6ς τον ποιμένα • 
Ούτω μίν έξήνυστο τάδ' ώς δν Ιφην • 
Τά δόγματα δ' ώριστο τ^δε συν6δφ 
'ϋς τών βιβλίων απάλειφα παντάπαν, 

4820 « *Ανάθεμ' εΓη τφ θεφ του Μωάμεθ • • 
*Αντεγγραφ$ δ', « Άνάθε,υα τψ Μωάμεθ 
ΚαΙ τ^ διδαχή τούδε καΐ πάη» πλάνη. • 
Και τοΰτο κυρώσαντες οΐ της συνόδου 
Τών συνοδών λήγουσι καΐ τών συλλόγων. 

4825 ΙΙεριπεσών δΐ βασιλεύς δεινζ νόσφ 
Κα^ γνούς Ιαυτδν πλησιάζοντα μόρφ, 
Σκήπτρα παριδών τμΛ τά λαμπρά του βίου, 
Έλθών τε κακών ε!ς στ>ναίσθησιν δλων, 
Το τών μοναχών άμφιέννυται [3άχος * 

4830 ΕΓτ* απολείπει τόν βίον καΐ τδ κράτος, 
Όκτώ κατάρζας χα2 τριάκοντα χρόνους, 
Ταφείς πατρφ^ πρ6ς μον^ σεβασμί^ 
Κλήσιν φερούσι;^ παντοχράτορος Λόγου, 
Έσπερ δομήτωρ βασιλεύς Ιωάννης, 

4835 Γυναικί λιπών συν άώρψ τεκνίψ 

Κραταρχίαν τε χα\ διοίκησιν δλων. 

Ανδρόνικος ο κομνηνος ςγν ααβειω τω 
πω μλνογηα ετ. α', και μονοσ βτ. β'. 

Έπιβεβηκότος δΐ της αυταρχίας 
Παίδες Μανουήλ συν τεκούση φιλτάτη 
Ήλικίαν ατγοντος άπαλήν Ιτι, 

4840 *Ακοσμ(ας πέπληστο Τωμαίων πράγη, 

ΚαΙ πλημμελώς Επασχε καΐ σφόδρ' ατάκτως, 
ΚαΙ χείρον ήπερ Φαέθων παΤς Ηλίου 
"Οτ' ήν έπιβάς χρυσοκολλήτου δίφρου, 
Ώς μύθος αΙρεΐ, κα^ τ& παν έφΟαρχότος 

4845 *Απαλότητι καΐ πλέον γ* άπειρί^, 
Οδτος γάρ ^Αλέξιος απαλές χράχωρ 
Κυνηγεσίοις προστιτηκώς έκτόπως. 
*Ιππηλασίαι> καΐ μίμοις και παιγνίοις 
Κοινών ολίγα φροντίδων γε προύνόει. 

4850 Μήτηρ δι πάλιν και βασιλίς Μαρία 
Φροντίδα κοινών άναθεΤσα πραγμάτων 
Πρωτοσεβαστφ πρωτοβεστιαρίφ 
*Άφροντις έξήνυεν αυτή τ^ν βίον. 
Τοίνυν άπεπνίγοντο τοΤς τελουμένοις 

4855 01 της γερουσίας τε και τών έν τέλει. 0Α8ΑΒΒ8. 186 Α,. νίΠ ιηβηΐίθ ραΗυ οΐ άβίββί&ηάο, 
Οβυιη άίοθΓβιη οιηηίυιη 0Γ6&ΐ0Γβιη. 
Αί 0β8&Γ (ΒβίΓΟ ρβΓοίΙαβ ίηβ&ηο 

ρΓθΙ)Γ08ί$ ν6Γΐ>ί8 ΟΐφΓϋϋ 6ρΐ800ρ08» 

χηυηάί ςυί8ςαί1ία8 βΙοΗάβ αρρβίΐ&ηβ ; 
Ββςαβ (Βθοιηθηίο& ιη!η&1>&1αΓ 8γηο€ΐο 
άίβοβρΙλΙυΓαΐΏ, Γυήοββ ίοοίααι&αβ, 
ρ&ρ» ίηΙΟΓροβίΙο άβ Ιιίβ ^αίΐίοίο• 
Μοχ ΪΓΑ οιηί88&, ΐΏαη8υβ1υ8 0»8&ρ, 

ρΓβ8υ1ί8 ΟρβΓιΙ Β)ΤΖΕα(ίθ£ υΓΐ3ί8 

οοω ΤΙιβ88&1ο ραβΙΟΓβ ραοβιη Γβοϋ, 

ίΐΐΐ οοηοθάβηβ 1ίΙ)6Γ&ιη 8θηΐ6η1ί&ιη. 

Ρθ8ΐΓ6ΐηο ίά ςαοςυβ άίχϋ ίιηρβΓ&ΙΟΓ, 

Γρυςί 6ΐ ρΓα(ΐ6ηΐ6ΐιι νίΓυαι ηοη άβοβτβ 

αβρθΓθ ςαί(1ςυ&ιη ίηΐιοηββίυιηςυο Ιοςαί, 
|. 060 ΙυΓρίλ ν6Γΐ>8 ρΓ0Γ8υΒ βίΤυΐΐΓβ : 

αίςυο ίη ρΑβΙοΓβιη ΓοΓβΓβ (]68ίνί(. 

Ηίο Γυϋ άίοϋ βχϋαβ ηβ^οΐϋ. 

ΤΑΐΏβη ίη βγηοάο άβίΐηίΐυιη Γαϋ 

ιιΐ β 1ίΙ)β1Η8 ρΓ0Γ8υ8 (ΙβΙβΓθοΙυΓ 

ν6Γΐ)&, • δϋ &α8ΐ1ΐ6αι& Μο1ι&ιχί6ΐ1ιί8 Οβο, 

86(1 8θΗ1)θΓ6ΐυΓ, « ΜοΙίΑΐΏθΙΙιί &η&11)6ΐη& 

θ]υ8ςυθ ιη8£ρ8ΐ6ηο 6ΐ οοιηί 6γγοπ. « 

Α1ςυ6 Ιιοο ρβηοΗρΙο (ΐ6θΓβ!ο Ρ&Ιγ68 

ί606Γυη( ο(Βΐ(ΐυΐΏ 8γηο(1ίςυ6 Ωθ6ΐη. 

Ρθ8ΐ6& 0«8βΓ ς;Γ&νί ιηοΓ5ο ίιηρΗοϋϋ8 

86ςυθ ^&xη αιοΚί ρΓΟχίιηοιη οοςοοβοβηβ, 

ΒΟβρίΓπω οοηΐ6ΐηηβη8 8ρΙθηάθΓ6ΐη(ΐυ6 ιηυηάί 

ρΓ8Β(θΓίΙ«ςυ6 νίΐ» ^αιη ρ(ΒθίΙθη89 

ρ&υρ6Γ6ΐη ίη(1υί( ιηοη86ΐ)ί (υηίουΐ&ο); 

ΐΏοχςαβ οοιη 806ρΐΓ0 νίΐ&αι άβββΓυίΙ 
^ ρο8ΐ &ηηο8 Γθ£;ηί οοΐο βΐ Ιη^ηία, 

86ρυ)1α8 8&0ΓΟ ρ&ΐΓί8 ιηοη88(6ηο, 

οιηηίροΐ6ηΙθ ουί ηοιηβη α νθΓΐ>ο, 

0«88Γ6 «αοΙΟΓβ 8?(1ίΩοϋ ^ο&ηηβ. 

ΗβΗςυΗ αυΐβιη Μ&ηυβί ίιηρθπυιη 

ιιχοΗ 6ΐ «νί ΙβαβΗ Ωΐίοΐο. 

ΑΝΌΗΟΝίαϋδ ΰΟΜΝΕΝϋδ ΟϋΜ ΑΙ.ΕΧΙΟ 
ΜΑΝϋΕΙ,Ιδ ΡΙΙ.ΙΟ ΑΝ. Ι, ΕΤ δΟΙ,ϋδ ΑΝ. II. 

Ουιη Μ&ηυβίίβ 01ίυ8 &(1 ίιηρβπυιη 
ουιη 808 (ϋΐ66ΐ& ιηα(Γ6 ρβΓνθαίβββΙ 
ΐ6ηθΓβιη αάΐιαο θχί^βη8 «Ι&Ιβιη, 
ΕοΕηλπα γ68 808 άβςυβ ρ6ΓΐαΓΐ>&1& 
ρ688ίιηβ I1Α1)6ι)8^ Υλίάβςαβ ίηοοιηροΒϋβ, 
ιηΑ^ΐ8 ςπΑΐη οααι Ρί]86ΐΙιοη 8θ1ί8 β1ίιΐ8 
" ααΓβαΐΏ Γβ^6η8, νβΐυΐί ββΐ ίη ί&1)αΙί8, 
οοΓΓΟοι α3ηη(1αη& ουηοΐα θχυΓ6ΐ)8(, 
οΙ) ρυβπίθΐη βυ&αι ίηιρβπΐίαπι. 
Αΐ6χίιΐ8 Ιιίο (βηθΓ ίιηρβΓ&ΙοΓ 
&88ίάυί8 ναο&ηβ ρβΓάίΙβ νβηα(ίΙ)α8, 
6ςυί(&(ίοηί, π)ίπιί8, βΐ αΠίβ ΙυάΙοπΒ, 
Ιβηυβιη ΓβίρυΙ)1ί6» ουΓ&ιη ^6Γ6ΐ>αΙ. 
Μ&Π8 ί(6Γη ^βηϋπχ Γβ^ίηα 
ηβ^οΙίοΓυιη οοιηπαίβδο ΓΟ^ΊωΊοβ 
ρΓ0ΐ086ΐ)88(ο ρΓθΙον65ΐίαηο, 
6χρβΓΐ6αι 6υη8 νίΐΑΐη 8^ίΙ&1)8(. 
δυ1Γοεα1}&η(υΓ ίη(6Γ!οι ΙηΙ)υ(ί8 
οαηοϋ ορΙίιη&ΙβΒ αο 8θη&ΙθΓ68; 197 ΒΡΗΕΛΜΠ ΟΗΒΟΜΟΟΕΑΡΗΙ 188 αίςυβ βαβρβοΐυιη ιηβ^^ορβΓβ 1ΐΑΐ>βΙ>&ηΙ 
ρΐΌΐθ8βΙ>&8ΐαιη νβΐιιΐί 1}τηηηυΕη. 
βοιηηβηαδ αυΐβιη ΑοάΐΌοΐουΒ 1ΐΑΐ)ϋ8η8 
Ιοη^α ]αΕη ηΐ0Γ& ίο (Εηβο ορρίάο, 
ρο8(ςα&Εη Γββοίτϋ άβ ιηοηΑΓοΙιβ οΜΙα, 
ίΙΗηο Β^ζ&ηΙίυιη οοΒρΙΙ ΑοοβάβΓθ, 
οιηη68 ^βοίρίβηβ ΓΕίΙβηβςιιβ 86Γΐηοη11)α8, 

ρΓ«8βη(68 ν6Γΐ)ί8, 1ίΙ(6Π8 1οο^ίη(]υθ8, 
ΒΒ^ΧΪ^ ρΓΟ 09Β8&η8 8&1υ1β α(ΐ688β, 

βίςαβ ϋ1 ρβπουΐυιη 1&(6η8 βΟΌ^βΓβΙ 
ηοναβ ιηοη&ΓοΙια ρβτ 8ουιη «υχϋΐυιη : 
άβοίςυβ υΐ Ωάβιη 1α6Γθ1αΓ Ί&(8τη 
Γβ^β (Ιοιηιιί, 8βθΓΑπΐ6α1ο &(11ιίΙ>Ηο, 
οοιη β 01)&1(ΐ68 Γβάυχ &ά 8αΐ8ΐιι νβηϋ. 
Ηααο ΑοάΓοηίουιη βηΐιη ςη! 6Ζ8ΐιΙ ίύοηιΐ 
ιηυΙίΜςυβ ^βηϋιιιη 86(168 ρ6ηηαΐ8νβΓ8(, 
8ίςυβ λρυά ΑΗυοΙιυιη ΟΙι&Ιάβα ρΗηοΙρβιη 
ρο8ΐΓβιηο ν6Γ88ΐ)8ΐυΓ, ίΙ)ίςυθ (ΐ6ΐΏυιη 
βηβιη ιηοΐ68ϋ 6γγοΗ8 6υΓ8υΐ}Π)ςα6 Γ666Γ&1, 
Μαηυβί ία)ρ6Γ8(0Γ Γβνοοανϋ, 
άοηίβςαβ θχοθρίυηα ρβπΙιυιη&ηίΙβΓ 
ίη ΟΕη» υΓΐ)6 ΙιοβρίΙ&π ^υ88^^, 
^υ^8(αIη Ιαηιβη αηίβα ρΓΟίΏίββυιη ΰχίςβηβ 
ΓθΓ6 ίη οΓΩοίο &ο Ωάβ ρ6ηΏ&η8υΓυιη. 
ΟΕη» €ϋβ0688ϋ ροβΙΙιίηο, υΐ άίχί, 
6οιηηβηα8 Αη(ΐΓοηίευ8 8ίθ}^ρ1ιϋ ιηορίβ, 
αίςυβ ΡαρΙιΙ&βοηυιη οεουρ&ϋβ Ιοοίβ, 
ιηαΙΙοΓυιη 8ίΙ)ί 8υρρ6ΐί&^ &ά^υηx^^ 
8υ«ςυ6 ίΕηρΓθΙ)ί(&Ιί8 8θοίθ8 Γβοϋ : 
ςυίΙ)08 8ΐιρ8(υ8 οοηοΐα ρ6ΓΐυΓΐ)&1)αΙ, 
ί11& ρΓ«86Γΐίιιι &1)υΐ6η8 ΓΓ&υάβ, 

ςΟΟά 86 ρΓΟ ηονί 0(Β8αΓί8 8&Ιυΐ6 

οαηοΐα Ωη^6ΐ)&1 &ς;6Γ6 αίςυβ άίοβΓβ. 
8αη6 ρΓθΙθ8θΙ)&8ΐυ8 ία ο<1ίο βΓ&Ι 
νυΐ£;ο(]υθ ά6ΐθ8ΐ&1)ί1ί8 οΐ) αοΐυβ 8υο8, 
ςυοηίαιη ΐΏ0Γΐαΐ68 οαη6ΐθ8 (]68ρίοί6ΐ)&1, 
8ί1>ίςυβ υηί ΓβηιρυΙ>1ίο&[η νίη(1ίο&1)αΙ : 
ηίΐ 6θίιη 6Γ&1 ίη υοίνβΓ8θ ίπαρβηο, 
ςϋοά 1ιυ]υ& ροΐ68ΐ&Ιί ηοη ρΗΓβΓβΙ. 
ΟααΓβ ουηοία ιηβίΓοροΙίβ δρβιη δ&ΐυΐίβ 
ίη ΑηάΓοηίοο ΓοροηοΙ)α1 υηο, 
αίςιιβ Ιΐϋηο ΙγΓΕπηΙοΙίβ βρρβίΐα^αΐ νίηάίοοηο, 
βΐ 6ΐ&ηά68ΐΙαί3 ίηνϋ&1)&( ΙίΙΙΟΓίβ 
υΐ &ά Γ6^&ΐ6ΐη αάνθηί&Γβ υΓ][)6πι 
οαιηί 86ρο8ί(ο Γε8ΐίηαΓ6ΐ πΐοΐυ; 
η&ιη 86 ρΓΟΓηρΙο 6ίν68 άί66ΐ)&η( 8ΐυ(]ίο 
υΓΐ}αη&8 ίΙΙΙ ροΚαβ αρ6ΓίυΓ08. 
Ηθ8 ίΙΐ6 &υ(1ίβΙ)&1 ρθΓΐίΙ)6ηΐ6Γ πυηΙίθ5, 
3&ιηςαβ &ίΓβοΙ&1)&1 ιη&ηίΓββΙβ ΙγΓαηυΊ(]6(η 
εα8ΐ6ΐ1ί8 οοουραηάίδ αο ρΓονίηοίίδ. 
ΑοοοβδΙΙ 6ΐί&αι Νίοββ&ηι ϋΐΐΐιγηίββ, 
6α[ηςαβ ύΐ&ηάίδ ίβηΐ&νϋ 56ηηοηίΙ)υ8; 
86ά ίΐΐα νβΓ^ίδ ηαίηίοαβ §683ίΙ ιηοΓβιη, 
6^α8ςυθ ίΓ&υάίϋυβ ίυίΐ ίηδυρβΓθΜΠδ. 
86(1 οαΐΏ οοουρανίθδβΐ Νίοοιηβάί&ΐΏ, 
βααιςυβ δυίβ ίαιη ρ&Γΐίύυδ 8(ί3υηχί886ΐ; 
ιηίβδυβ 68ΐ ουιη 3υ8ΐο οορίαΓυιη ηυιηβΓΟ 
(Ιυχ ΛηάΓοηίουδ οο^ποιηβηίο Αη^βΐυβ 
υί 5ο11ο αρβΓίο Ι)08ΐίΙ)υ8 Γ68ί8ΐ6Γ6ΐ : λ Πρωτοσιβαιτον όφορώμινοι λίβν Κομνηνός 2* Ανδρόνικος οΙχήσ•ις |χ< 
ΚχΙ διχτριββς χατέ Χ^Ρ<>^ ΟΙν«{ον, 

4860 Έπκΐ κύθοιτο του χρατοΟντος τ^ Κ^ρο'ν, 
ΈχεΤθεν τ,βι ιτρλς ιτ4λιν Κωναταντ(νου, 
Πάντα άπττών χχΐ «ριναχίζων λ^γοις 
Οι; έντύχο•. γ' ίν, τοις δ' βπουσι μι! γρ^^ριβν, 
Ύπερ χρατοΰντυς τήν Ιλευοιν τιΜνοΕί^ 

4865 Και του φυγιΐν χ(νδυνον ιρκοντβ θέλιιν 
"Αναχτι τίΰδβ τοΰδε τζ νυμμιχίφ • 
Κα'. του φυλάξει βιβλίον των όρχίιον, 
Ό προς βι^ιλβΤς ήν βμωμοχώ; ηάλαι, 
"Οτε προίήλ^βν α^αχτ* έχ τ^,ς Χχλ8ία( • 

4870 τούτον γβρ Άνδρόνίχον θ'/τι φυγάδα 
Έ^ών τι πολλών δ'.ϊμείψχντι τόκους, 
" Πβρι δ* Άλτούχψ τφ χρατουντι Χβλβίβ^ 

Τέλος χατχλυΜντ» χι? πεπαυμένον 
*Άλη; τε πιχρχ; Χ2ΐ μαχρών ι:ιριδρο|Α&ν, 

4875 ΜεταχαλεΤτχι Μανουήλ αύτοχράτωρ 
Καΐ δεξιουται δωρεαΤς φιλοφρόνως, 
Καί ποδ; πόλιν ΟΓνεον στέλλει διάγιιν, 
"Ορκους προ; βύτοΰ πρ'ν γε προνδιδιγιχένος 
Όρθη; π,: δ; χύτδν αγάπη; χα ι φιλίας • 

4880 Έπειτ* άπηρεν, ω; ίφην, έξ Ο;να[ου 

Κομνηνό; Άνδρ<^νιχο; Σίσυφος τρωικούς 
Χώρας έπιστά; τοΤς Βροις Παφλαγόνα>ν 
ΙΙολλους έπεαπάσατο προ; συμμα^(αν 
ΚαΙ συνερίΟους τή; Ιαυτου χαχίχς • 

4885 ΜεΟ' ών επιών πάντα χυχών έατρόβιι. 
Και μ3λλον ίρπερ προύτίΟει δελητίψ, 
ΰ Ώς υπίρ αύτου του νέου βααιλέως 

"Απαντα χαι δρ^ν μηχανωτο χαί λίγκιν. 
Ηρωτοαεβαατδς δ* 7,ν πάλιν μισητ4ος 

4890 Καί πασιν άπόστοργος έχ δυσπραξίβς. 
'ϋς των χαθ' αύτδν υπερόπτης τυγνα^Μίν 
ΚαΙ βασιλείας άνέχων τα; φροντ(δα€ • 
ΟύδΙν γαρ 6πην της 6'λης χραταρχ^Ι^ς 
"Ο μή διεξήνυστο τοΰδε τψ χράτιι • 

4895 Τψ τοιπρδς *Ανδρόνικον απασα πόλις 
Ελπίδα; άνέτεινε τη; σωτηρία;, 
Και τόνδ' έχάλει τη; τυραννίδο; λύτήν 
Και παρεχάλει γράμμασι λ αΟρ ιδίοις 
Τήν εΐ; βασιλεύουσαν εΓσοδον πόλιν 

4900 Καταταχησαι μηδένα δεδοικότα, 

Άλλ' ύπτίαι;, δ' φασι, χερσιν ασμένως 
Ο Άναπετασόντων γε τψδε τα; πύλας. 

Ό δ' ασμένως μίν και τάδ* ήν δεδεγμένος 
ΆεΙ δ' έχώρει πρδ; σαφή τυραννίδα, 

4905 Χώραι; επιών φρουρίοι; τε και τόποις. 
Έπει δ* επέστη κα> Βιθυνών Νιχαί^Ε, 
Καΐ τήνδ' έλεΤν εσπευδεν αίμύλοι; λόγοις 
Ουκ εσχεν αύτου τοις λόγοις πειθηνίαν, 
Άλλ' εμφανώς 9; ν άτίναχτο; άπάταις. 

4910 Άλλ' ώς έπιβέβηχε της Νιχομήδους, 
Και τήνδ' έπισπάσατο προς συμμαχίχν, 
Μεθ' Ικανής εσταλτο ταξιαρχίας 
Στρατηγός Ανδρόνικος "Αγγελος θέσιν 
Πρδς άντιπαράταξιν άμα καΐ μάχην • 189 ^^ΒβΑΒΒβ. 190 4915 *0ς έχτομί^ συμπλαχβΐς Άνδρονίχου 
Έχ ΙΙαφλαγόνων στρατιάς ήγουμένφ 
Κλ\ γηπονούντων αδαών δλως μάχης, 
Ήττητό χαχώς χαί ^Ρ^χβι '^Ρ^^ "^^ ιτίλιν, 
Έττημένον γονίν είσδραμ^ντβ τήν πόλιν, 

4920 Χρήματ' απατούν χαταθένθκ νυν τάχα 
*Όσα πρΙν ανάλωσε «ρ&ς μάχοίζ φθάσας* 
"Οθεν λυπηθείς προς φογήν εύΟυς βλέπει 
ΜεΟ' υΐέων Ιξ οπλιτών (Ρωμαλέων, 
Και τζς προς Άνδρονίχου δτττεται τρ(βου• 

4925 "Ος Οάραος δρας Αγγέλου παρουν^^ 
ΙΙορθεΐν έάαας χαΐ χατατρέχειν χι^πους 
ΕύΟυ μετ' αυτοΰ τής Κωνσταντίνου τρέχει* 
Και δή πεφθαχώς πλησ(ον Χαλχηί^νος 
Σχηνήν έχεΤ πήγνυσι καΐ παραμένει* 
4930 ΙΙρωτοσεβαστ&ς δ* Αλέξιος ούχ Ιχων 
ΙΙεζ-ζ στρατί^ χαθελεΤν άποστάτην, 
Τ6νΒ* απελασαι δεΤν χρ(νει ναυμαχ{^* 
Ηλείστας τριτζρεις τοιγαρουν Ιξαρτύσας, 
Και ταΤσδε χαλύψας γε τήν Προποντίδα, 

4935 Και τον μέγιστον Κοντοστέφανον Δοΰχαν 

Δε(ξας στολάρχην του στ<$λου χαΐ προστάτην, 
Ιΐρός τήν χατ* έχΟρου δυαμενους πέμπει μά• 

"Η καί φυλαχήν τήσδε της Κωνσταντίνου* 
Μετά βραχύ δΐ πρέσβυς έχ βασιλέως 
4940 Σταλείς προς Άνδρίνιχον ό ΕιφιλΤνος 
Είς των αρίστων έντρ<5φων Έχχλησίας 
Επαγγελίας άφ6($νων δωρημάτων 
Αύτψ προσηγίν άξιων τε μειζ($νων 
Εΐ σχεμμ' άφειχώς τ4 προχβίμενον τάχος 

4945 Παλίνδρομος γένοιτο χωρίς α\μάτων. 
Ό δ* ου προσέσχει* έμβριΟώς δΐ μηνύει 
Παραιφάσει δ*, ώς φασι, του Ξιφιλίνου, 
*Ως, £? περ *Ανδρ<5νικον αΟρήσαι θέλεις 
Π4'λιν έπανι5*ιοντα συν ήσυχί^, 

4950 Πρωτοσεβαστον άπέλασον έχ μέσου, 
Και πλημμελείας εύθύνας έχτιννύτω. 
Σε ο' ή τεχουσα βασιΛις, αναξ, πάλιν 
Κατά μονάχους τήν τρίχα χειραμένη, 
Βίον βιούτω χαΟ' έαυτήν ώς δέον. 

4955 Συ δ' ώς πατρψα διαθτζχη βούλεται^ 
Κλ η ρούχο ς ών αν άσσε τής χραταρχίας. 
Ουπω παρήλΟον ήμέραι τυχναι πάνυ, 
Κ«1 παραλαβών τάς τριήρεις δουξ μέγας 
Χωρεί προς Άνδρ^νιχον άπτέρφ "^άχει* 

4960 χαι τουτ' επήρε του τυράννου το θράσος, 
Πραιτοσεβαστδν δ* ή<ράνισε χαΟάπαζ. 
Τοίνυν άποστάς τουδ' άπας των έν π^λει 
Βαλών τε τούτον τοΤς σχώμμασιν άνέδην, 
Προστίθεται δή φανερώς άποστάτ][), 

4965 Και τοΰδε γήρας χαΐ φυήν ήν^σεμνύνων. 

Προς τοΤς δ' άνεΐντο παΤδες είρχτης ώς τάχος 
Αύτου τυράννου χαί χαταχλείστων στίφος* 
ΚαΟείργνυται δΐ, φευ τύχης τη€ άστατου 1 
Πρωτοσεβαστος έν μέσοις άνακτ($ροις, 

4970 ΚαΙ σβέννυται δή τάς χύρας των ομμάτων ^^ 
Άνδρονίχου χρίναντος ώδ' άποστάτου, 
Μετά φαεινών προκρίτων γερουσίας* Α. ςαί ουπι βαηϋοΐιο ΑηάΐΌηίο! οοηρρτβββυβ 
(Ιαοθ οορί&Γϋΐη Ρ&ρΙιΙ&^οηί&Γαιη, 
Γαάίαιη ςυ&ιηνίβ ^θΠί α^ιΗοοΙαγοιΏ) 
(υρρίΙθΓ ρΓθΩΙ^&1υ8 Βγζαηϋυιη Γυ^ϋ. 
Εγ^ο ουιη νίοΐοβ ΓβάΐΒββΙ &ά αΓΐ)θΠ), 
&5 60 ρβουηί&ιη βΙ&Ιίιη ΓβρβίβΒαηΙ 
οίτθ3,ςυ&ΐΏ 1)θ11ο §6Γ60(1ο ίηβυιηρβθΓΑί : 
ςϋοά 8β^Γ6 Γ6Γ009 ιηαΙυΓ&νίΙ Γυ^&ιη 
οαΐΏ 86Χ απηαΐΐβ ίοΓΐίΙ)α8(]υβ 1ί56Π8, 
θΐ θβιηθΙ; ΓθοΙα αά ΛηάΓοηΙβυπι οοηΐϋΐϋ : 
ςυί ΓθΙ)θΓαΙυ8 Αη^βΐί ρΓΦδβηϋο, 
αΐίοβςαβ οιηίΙΙβηδ οβουραρβ Ιοοοβ, 
Οϋοι Αη^θΐο Βγζαηϋυιη (ΙίΓθχΗ ιΙθγ : 
6ΐ ουιη ΟΗαΐ66€ΐοηί8 ββββΐ Ια νίοΐπία, 
ίΙ)1 ΙθηΙοηυΐΏ ΩχίΙ 8υ58ΐ11ί1ςυ6. 

η ΡΓθ(θ865ιΐ8ΐα8 Ιι&ϋά ροΙΐ8 ΑΙβζίυ3 
βχβΓβϋυ ρ6(ΐ68ΐΓί ΓβΙ)βΠβιη ορρΗαιβΓθ, 
η&υΐίοίβ οορ1!8 Γ69ί8ΐθηάυπι 06η8υΗ. 
Οιιηι 6Γ^ο ρΙυπιη&8 ιηβίΓΗχίβδβΙ ίπΓβιηββ 
ίΐα υΐ ΙοΙ&ο) ίιηρΙβΓοηΙ ΡΓοροηΙΙάβηα, 
βΐ ΟοηΙθ8ΐβρ1ι&ηιιιη ιη&χίιηυπι Οαο&ιη 
8θΙιο1αΓθιΐαιη ΟΓβ&νίβββί βυιηΐΌαιηςϋΘ άαοβοΐι 

^υ88^ι βυιη ΙιοβΙβ ίηνί80 (ΙβοβΓίβ, 
νβΐ οθΓΐβ Βγζ&ηϋα&ιη (αίαη υρΐ^βιη. 
ΡαυΙο ρο8ΐ ιηί88υ8 1β^&1α8 α 0φ8&γ6 
&(1 ΑηάΓοαίβυιη ίνϋ Χ1ρ1ιί1ίηυ8, 
υηυβ ί11α8ΐΓίαιη ΕοοΙθθιφ αΙυαιηοΓαιη, 
ίρβί οΙ)1&ΙυΓυ8 ρΐυπιη&ιιι ρβοαηί&αι 
6ΐ (ϋ^ηϋαίυηι Ιίΐυΐοβ 8υιηιη<9ΐΓυιη, 

ρ 81, ςυοά 8ϋ806ρθΓ&1, οΐΏί88θ ΐΏοΙίιηΙηβ 
8ΐα1ίιη ίηοΓα6ηΙυ8 ΓβίΓΟ οθοΙβΓβΙ. 
Κθηυΐΐ, &0 8υρθΓΐ)θ ΓββροηάίΙ ίΠβ, 
υΐ Γ&ιηα ββΐ ΙιοΓί&ηΙβ ΧίρΗίΙίηο : 
8ΐ ςιιίάβιη, ΟϋΒβαΓ, Απάτοπίουτη &νβ8. 
ΓβίΓΟ ραοίίΐοο εβάβηίοαι οβΓηβΓο, 
ρΓ0(086ΐ)α8ΐαιη Ιοοο άβρβίΐβ, 
οποαίηυιηςυβ ρωηαβ &5 βο Γοροβοθ. 
Ργφ16Γ6& Γβ^ίπΗ ραΓ6η8 ίυα 
ιηοη&οΙιαΓίιιη Ιη8ΐ&Γ &ΙΙοη8& οοαι&ηι. 
τϋαιη^ υΐ ραΓ 08(, βοΠίαπαιη (ΙβςαΙ : 
1υ νθΓΟ, υ( 68ΐ ίη ραίΓΐβ δυρρβιηίδ 1&1>αΗ8, 
1ιβΓ68 ίααρθπί Γβ^ααΙο Ιβ^ΊΐίΓηυβ. 
Ρ&υοί8 άθίη(ΐ6 οίαρδίβ (]ί6ΐ)υ8 
άαχ ιηα^ηαβ βιΐίηρϋδ δοοαιη ΙηΓβιη!1>α8 
αά ΑηάΓοηίουιη οβίβπ οαΓ8υ ΓυςίΙ; : 

Ο ςιιβ Γβ8 ΙγΓ&ηηΙ βχΐυΐϋ αυά&οί&ΐΏ» 
ρΐΌΐθδ6588ΐυΐΏ &υΐ6ΐη ρΓ0Γ8α8 ΓΓβ^ϋ : 
ρα88ίιηςυθ ρορϋΐυβ ίη υΓΐ)θ ΓβΙΐβΠ&ηβ 
Ιιυηο ΐΓΏρυάβηΙβΓ αρρβίβΐ)^! βοηνίοϋ8, 
αροδΙαΙβΒςυβ ραΓϋΙ)08 αάΙ)α3Γ6ΐ»α1, 
6^ϋ8 (ΙβιηίΓαηβ Γοηπαιη βΐ βοηεοίαιη. 
ΙηβυρβΓ Ωΐϋ 1ίΙ)6ΓαηΙυΓ οαΓΟβΓβ 
ίγΓ&ηηί 6^υ8(I6α1, αΐϋςυβ ρΐυπιηί : 
οΙαυάίΙυΓ &υ(6πι. ο ΓοΓίυηοΒ ίηοοαδί&ηΐίαΐ 
ρΓο1θ86ΐ[>α3(υ8 Γ6ρ;ίο ίη ρ&ΐαΐίο, 
βίςυβ Ιυπιβη οουΙοΓυΓπ 6Χ8ΐΙη^υίΙυΓ, 
810 άβεεΓηεηΙβ ΑηάΓοηίεο Γ6ΐ)ε11β 
οαηίδρΙβηάίάοΓϋΐη ρΓΟοβΓυη) οοΓοηα. 191 Ταιη ίρββ λά υΓΐ)6ΐη λάνβηίιιτίΐΓβρΐ&α), 
Γβςίςοθ Ιιυαιίΐθ οΙιΙυΙΗ οΙ)86ςυίυιη, 
Ιιοιηί ρΓοβίΓϋΙαβ, Ι&οι^αΐΑβ ρΓοΓυηάθοβ. 
Εχίη οοΓΓβρϋβ ΓβίραΙ>1ίθθ9 1ι&1)βηί8, 
οαβρΗ &<1 &Γΐ>ίΐΓΐυΐΏ ουηοΐα βυυαι ^βΓβΓβ. 
ΕΙ Γ6ς;θΐη ςυίάβηι οοουραΙ>&1 νβα&ϋΙ>α8 
Αβίοΐυβ Ιιοιηο βΐ 1α8ϋ>υ8 ί()οη6!8 
οαβίοάία ββρίαιη νί^ϋί βΐ ηιαίβγοία : 
ίρβθ Γβ^η<1ί ίιηρβΓϋ βαβοβρϋ ουΓ&ιη ; 
ιηοΓίιιΙίαιη άίΓα εΓίοηγ8, ΟΓΟβοΙαβ οααΐβ, 
πιβίθϋοαβ ΑοάΓοηίουβ, ρΐΌΐι ολί&ζηίΐλβ ! 
ΑΟ σιαηΙΓθβΙ&ιη ιηναβΚ ΙγΓ&αηίάβπι. 
ΕΙ ρΓ«αιϋ8 ςηί()θζιι οηίΑνίΙ βχίιηϋβ 
οαιη &1ίθ8 ιηαΐΐοβ ίαιη «ρρΗαιβ Ρβρίιΐβ^ηιβ 
ςαί Γβ1>β11αο(ί 8ίΙ>ί &οχίΙΐαιη ΙυΙβΓ&ηΙ : 
&ο €ΐί£;ιιι1ιι1β8 Βρ1βο<1ίά&8 8αΙ)1ίη[ΐθ8 
βιηίβίΒ 8018 α11ηΙ>αϋ βΐ οοχιβ 8θθϋ8• 
Ι11α8ΐΓβ3 Αοίβηα νίΓΟβ βΐ ΒϋΓρ68 αοΙ>Πβ8• 
ρ&Γΐίιη ^η^α8^ο ο&ΓοβΓβ οοοο1υ8ϋ, 
ρΑΓϋιη (Ιοαιο, οο£;οαϋ8, ρ&ΙπΑ ρροοαΐ 
ηα1Ηα8 ρβρυΐϋ οπαιίηί• οοονίβίο», 
&1ίθ8 άϋοίςυβ οουΗ8 ρπν&νίΐ. 
ΕΓβ;ο υ1)ίςυ6 ΐΏί86πα,αΙ>ίςα6 (!ο1ογ, 
8α8ρ{π& υΙ>!ςαβ, ΙαβΓγαι», θ]υΐΑΐα8. 

Ν&ιη ρΓορθΓ&Ι>αΙ ΑαάΓοοίουβ Ιΐ0Εηίη68 

(1>Γβνίί6Γ υΐ (Ιίο&ιη) ΙοΙΙβΓβ άβ ιηβάΐο 

νβΐ ^[βηβΓθ εοη8ρίουο8, νβΐ οοηδίΐίο» 

νβΐ ΓοΓίί ιη&ηυ ρΓ«(]ίΙθ8 νβΐ ρΓυάβοΙίλ ; 

νίάβΗοβΙ αΐ ΙυΙβ, Γβιηοΐο οΙ)ίοβ, 

ρβ^υιη £;βαυ8 ίυιΐ(1ϋυ& βχΙβΓβΓβΙ. 

Α( Μ&ηαβίίβ 8α11&οα8 οιογΙθ οο^ηϋ&, 

8οζοροΙίΐΏ οοουρ&νϋ &1ί&8ςϋ6 υΓΐ)68, 

6ΐ ΟοΙγφ&αχ αΓΟβίΏ &ηΏ&ΐΑ ιη&ηυ : 

ίηβυρβΓ (ΘΓΓ&8 Ηοηα&ηοΓυιη ρΓθχίίη&8 

ρΙαΗω&β 8ίΙ>ί νίηάίοανϋ 1)6ΐ1&η8. 

Νβο νβΐΌ ίη(6Γ6& Εηίηυ8 1&1)0Γ&1)&ηΙ 

ρβΓ Αβί&αι ρ&^ ΓυβΙίοί ιηαΙΙβςαο 0Γΐ)β8 

οίνίΐί 86(1ϋίοηβ ουιη ν&Γϋ8 οβάίΙ>υ8. 

ΑΙ βαίιη οαΙΠάαβ ΑηάΓοηίοαβ νοίβηβ 

βΐυάΐοβυβ τβ^β αο ρθΓ(ΐιη&η8 νΐάβΓΐ, 

Α ρΑΐπ&ΓεΙι& οαοχ οογοπ&γϊ ^υ88^^ 

ίιηρβπιΙΟΓβιη ΗοιηαηοΓαιη ΑΐβχίυΐΏ, 

ςαβιη ίρββ ρΓορπίβ ΙιυχΏβΗδ ιιΐ Γβ^βιη βχΙαΙΗ 

βα5Ηιηβιη ία βυ^ςββίυιη οαιη Ωοϋβ Ι&0Γ^ιηί8 : 

ςα&ιηοΙ)Γθΐη ναΐ^ο ββι ΟΓβάϋυβ ρ&ΐρβ ιηβΙίοΓ, 

Γβ^ιβςαο &άο1β8θ6ηΙ!8 ΐΕοςα&ιη ίυΙΟΓ : 

86ά βηίιη Ιιυαο ρΓΟ^βοίΙ τηοχ ία 1)&ΓαΙΙΐΓυοι, 

υΐ Οανίά &Η &ΗουΙ)ί τβχ Γ&1ί(]ίου8. 

^&α1 ροδίςυαιη οοιηββ βιιβίυΐϋ β ιηβάιο, 

ιηβηΐβ &§ϋ&1)&1 8θ(1α1& ςυοίίάίβ 

ςαο ραοΐο ΙοΙυπι Γ&ρβΓβΙ ίσιρβπυαι 

ρΓοςυ6 800 νοίο ^βΡβΓβΙ &β ΗΙ>ίΙο. 

Ιο ρπαιίβ ί£;ϋθΓ, ο άίραο] βοαίβαΐίαιο : 

αιΟΓίθ Γβξίαααι (]&π)πα( ^ο^υ8^^88^ωΑ 

οπαιίοίΐιυβ οοοβεΐίβ, βαιηςοθίαςυβο 

ΟΓοθβϋ 8υ1Γοο&1απι, νίΐα βροΐί&ΐ : 

αίςοβ, ο ρβΙίθηΙίαΐΏ, ΟΙιπβΙθ 1)οηβ (οαηι ! 

αΓ6ηα]υΙ)οΙ οΙ)Γθί ο&ά&νοΓ 

χη&τίηο &ΐ3]6εΙοιη ΙίΙΙΟΓβ 8ίη6 ΙιοηοΓβ• ΚΡΗΚ^ΒΜΙΙ ΟΗΒΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 

^ *Όστΐζ άπηρβ πρ&ς πόλιν βχσιλίδα 102 Κ,αΙ τ(5> ρασιλεΤ προσκύνησιν τζροτΛμχι 

4975 Βαθ^ΐαν, εΙς γτ,ν τχνυθεις και δακρύων»• 
Κοινών Ιπειτα πρζγμάτων Βιδρχγμένος 
Έχρήτο τοίσδε καΟά οΐ δεδογμ^νον. 
Κυνηγενίοι; βασιλβΐ προσανέχειν 
Ένδους & δεινδζ πχιδιαΐς τε προσψ^ροις 

4980 Μετχ φυλάκων δυσμενών κατασκ6«α•ν* 
Έπειτ* άνεζώσχτο κοινών φροντ(δ2 
Βροτών έριννυς κχι φιλαίματος κ'^οιν, 
'Ρέκτης τε καχών Ανδρόνικος, ώ πάθους 
Κα) φοινερώς "ίίψλτο τής τυραννίδος. 

4965 Αμείβεται μίν δωρεαΐς άβραις ικάνυ 

"Αλλοικ τε πολλούς και πλέον Πχφλπγ^νοξ 
Ιούς τψδε νυμπράξβντχς άπο9τχσ(αν* 
η Τιμ^ δΐ λαμπραΐς και μεγάλχις όξίαις 

Ους εΤχε πιστούς και συνεργούς καχίας- 

4990 *Ανδρών έπιτ(μων δΐ και λαμπρών γέν»ι, 
01 μΚ φυλχκαΐς ^γ^9^^ι^ργ^ντ* άλ6γως, 
01 δ* ο:κ(ας τε συγγινών και ποΕτρίδος 
Μακράν άπηλχύνοντο χωρίς αίτιας, 
*Άλλοι δ' άπεσβέννυντο λύχνους δμμάτΜν, 

4995 ΚαΙ πάντα μεστά συμφοράς ήν χαΐ πά^υς 
Ιΐλήρη δακρύων και στεναγμών καΐ γύαιν* 
Έσπευδε και γαρ Ανδρόνικος Ικ μέσου, 
'ϋς συν ελών εΓποιμι, ΟεΤναι ταχέως 
Προύχοντας ^δρας ευγενείς, βουληφ^ρους, 

5000 'Ρώμ^ διαφέροντας ή καΐ συνέσει, 

*(2ς δ* άδεως τε κωλύμης πάσης δ{χα 
*Άρδην τ6 βασίλειον έκτρ{ψ^ γένος. 
^ Ό δ* αυ σουλτάνος, Μανουι^λ γνους τον μ^^ρον. 

^ Κατέσχε Σωζίπολιν, αλλάς τ* αύ π^λκις, 

5005 ΚαΙ το Κοτυάειον £στυ τ^ μάχκΐ' 
'Ρωμαΐκά δΐ καΐ πρ^σοικα χωρία 
ΙΙλεΤστα παρεστήσατο τψ μάχης νόμ^ρ. 
Έπασχον ούχ ήττον δΐ δυστυχεστάτως 
Άσιαναι κώμα( τε κα^ πολλαΐ πύλεις, 

5010 *£ξ εμφυλίου στάσεως φ0ισι6ρ6του* 

Ευνους βασιλεΐ και φιλόστοργος Βέλαιν 
ΔοκεΤν πανούργος Ανδρόνικος τυγχάνιιν, 
Χερσι στεφθήναι ποιμένος σπεύδει τάχα 
Τον Άλέξιον αύτοκράτορ' Αύσόνων, 

5015 *Όντιν* έπ* ώμων ώς αναχτα βαστάνας 
Έπ* όκρίβαντος ανάγει δακρυχέων 
Όθεν τισιν ?δοξε πατρός βελτίων, 
Κα• κηδεμών εΤναί τις άνακτος νέου• 
"Αράς δΐ τόνδε κατέ^δ^βαξεν εις χάος, 

5020 "βς που μελψδεΤ Λαβιδ 6 προφητάναξ. 
Μετά δΐ τδ ξύμπαντας εκ μέσου δράσαι^ 
Ώς κυριεύων της δ'λης κραταρχίας 
Και τήνδε καθώς έσκ^πει διεξάγων, 
Άναπολών ήν κατά νουν όσημέραι, 

5025 Και πρώτα μίν, φευ της απάνθρωπου δίχης | 
Μ^ραν κατακέκρικεν αδικον πάνυ 
Της βασιλίσσης αΙτίας άναπλάσας, 
Ήν άπαγαγών πνιγμονή πικρ^ βί^^» 
Σης ανοχής, εΰσπλαγχνε Χριστέ μου Α^γ«! 

5030 Ψάμμψ κρυβήναι τήσδε νεκρδν άτίμως 
*ΑκταΤς κελεύει της θαλάσσης ώς τύχοι Ο 193 ΓϊϋΜΙΑΙ^ΙΜ^ 194 Σπουδή δ* Ιπειτα φρατρίαϊ; *Ανδρον(χου, 
Συμβανιλκύκιν Ανδρόνικος προύχρίΟη 
Νέφ βασιλεΤ χαΐ χρά'τος συνδέπκιν. 
5035 ΚαΙ χατβιλαβών τ6ν Θεοΰ μέγνν δ^μον . 
ΚαΙ τχινιωθεκ, ώς εθος 9τ£φηφ<$ροι<, 
*Αρτον δβήσαν ούράνιον λαμβάνιι* 
Κλ\ χατά φριχτών ομνύει μοστηρ{α»ν 
Έ μήν φολάξειν τφ νέφ στεφηφ^ρφ 

5040 Η{στιν άχραιφνη, χχΐ νεμειν τούδε χράτει 
τήν δυνατήν νύναρνιν, ώ< κατήρ φ(λος• 
ΈπεΙ δ' Κσω γένοιτο των άναχτ^ρων 
*Λναγορε\>θεΙς βασιλεύς αύτοχρατωρ 
Έφορχος Άνδρ^νιχος αίμύλος φύσει, 

5045 Μνήμην φ^ρων (ναυλον 6ρχ{ων {τι, 
'ύς θήρ ίγορ[ΐθί, τψ νέφ στεφηφύρφ, 
Και τύνδ' Ιθοινήσατο, φεΰ οίχτρου πάγους Ι 
Τύξου γάρ αύτον ιτνιγμονί^ νευράς νύχτωρ 
Β(ου παρύντος δυαττυχώς ύιηζάγεί, 

5050 Έπεισπεσύντων τφδέ τίνων άδ(χως. 
Και σώμα μλν δ^δωσι Οβκλάττης βζθει, 
Τήν δ' αυ κεφαλήν σώματος τετμημένην 
Έν παραβύστφ χαταττοντ^ζει (62) τοπφ. 
Ούτως *ΑΑεζ(ου δέ λιπ^ντος β{ον 

5055 Ανδρόνικος μ^ναρχος ώφθη του χρέους, 
Πολιάς άνήρ, αποφράς κακών (δέκτης, 
Ανδρών έριννυς και φιλαίματος κύων, » 
Δράκων δαφοινος, σχορπ(ος βροτοχτ^νος, 
Κακύν τι τερμέριον, $δης παμφάγος, 

5060 Στυξ συμφορών γέμουσα δακρύων, γ^ων, 
Φέναξ, σοβαρός, αγέρωχος τόν τρόπον, 
*Απατεών, θώψ, ποικίλος, χαμαιλέων. 
Των χαβ' Ιαυτδν δργιλιότατος γέρων, 
Κλ\ μισοφαής, δυσμενής 6πηκ^ο(ς, 

5065 Δήμιοθ ανδρών ευγενών άριστέων, 
Κα? βασιλείου του γένους άνιιρέτης 
*0ς παραλαβών τήν δλων ούταρχίαν, 
Μνηστχί συνήφθη πρ^ς γάμους *Αλεξίου 
Αίαν άθέσμως φιλ(5πορνος ών γέρων. 

5070 Εκλιπαρεί δΐ πατριαρχών ποιμένας 

Του πρυς Μανουήλ όρκίου λαβείν λύσιν 
01 δ* ώς τά πάντα πρ^ς χάριν και φιλίαν 
ΔεσμεΤν τε λύειν πρ6ς Θεού δεδεγμένοι, 
*Αμνηστίαν ίνειμαν ήνομημένων, 

5075 Και λύσιν Κίρκων δυσλύτων τφ πεμπέλφ* 
ΚαΙ φαΰλον Ισχον άντιμισθίαν γέρας, 
Σφάς συνεδρεύειν, ει τύχοι, καθημένφ. 
Τούτου τυραννιξσαντος, ώς 2φη λ(5γος, 
ΆποστατοΟσι του κράτους τών Αύσ^νων, 

50β0 ΕΓκιιν τυράννφ μή Ο^λουσαι πρ&ς β(αν, 
Προυσά τε χαΐ Ν(χαια Βιθυνών πάλεις. 
Στρατιάν ούχουν *Ανδρύνικος όπλίσας, 
Εύβυ Νικαίας ίιται θυμού πνέων, 
Κα2 τήνδ' Ιλειν Ισπεοδε τειχομακ(αις 

5085 Και μηχαναις γε %α\ μάχαις πολυτρ^ποις. 
ΟύδΙν πλέον δ' Ι(νοεν Ίστάς τήν μάχην, 
Άλλ* ήν άσινής άτίνακτος ή πύλις, 
ΤαΤς μηχαναΤς τε και βελών ταΤς νιφάσιν. Β Μοχ βοΕ^ΟΓ&Ιβθ βυββ ΓαοΙίοηίβ βίιιάίο 
8θοίθ8 ίαιρθΓϋ ΑηάΓοηίουβ άίοίΙιΐΓ, 
υ1 ^αν6η6 οαιη τβ^β Γβιη βαηαιη&ιη ςρβΓθΓβΙ. 
Ιβ;Ι1αΓ ρΓο^Γβάίοηβ ίη Ιβιηρίυιη ιηαχίιηυιη, 
ηαοΓΟ 8ο1βιηηί, ΓβάίιηίϋυΓθΙβαιιη&Ιβ, 
αίςυβ οφίββϋ γιΙθ ρ&ηβ νοβοϋαρ 
ί1)Ιςαθ Γοηηίά&ηάίβ ίη ιηγ8ΐ6πί8 
^υπι( 86 Μβχη 8(]ο1β8θ6η1ί γθ^ι 
ίιηιηοΙ&ιη ββΓναΙιίΓαΐΏ, 6^υ8ςαβ ίιηρβηο 
ρπ) νίπΙ}α8 ίαυΙΟΓΟίη υΐ ρ&ΐΓβιη άβο^Χ. 
ϋβίοάθ Γβ^υιη !η§;Γ6δ8υ8 ρ&Ι&ϋυιη 
Αοοί&ιη&ΐαβςυβ γθχ βί ίιηρβρ&ΙΟΓ 
ρορβάΐβ ΑηάΓοηίουβ 1>1&α()ϋϋ8 υβαβ, 
ΓθοβηΙϋΐη 8αθΓ8ΐΏ6ΐι(ί ΐΏβιηοηΑΐη ςοΓΟοβ, 
ϋΐίοο Γθ£;6χη ^ανβη6Iη 8ς;^Γβάί(υΓ, 
η βυιηςαβ ιη&οΙ&Ι, ρΓοΙι 1αςαΙ)Γβ Γαοίηαβ 1 
Είθοιιη ΑΓουβ ηθΓνο ηοβία βίραη^υΐαΐ, 
βίοςαβ ίηΓβΙίοβαι νϋββ ίιηροηϋ ϋηβχη, 
υβυβ Α(] 1ά (|αοΓυιη(1&ιη ίηί(ΐαο οίϋοίο. 
ΕΙ οοΓρυ8 ςυίάβιη ιηβΓ^ϋ ρΓοΓυηάο ιη&Γί, 
βναίβυιη απίβαι θ6ΓνίοίΙ>α8 οαρυΐ 
Β66Γ6ΐο Ιοοο Ββρβίίβηάϋΐη ουΓ&(. 
Ηίβ βΓ^ο Αΐβχίο (]68βΡβη(β νίΐαχη, 
βο1υ9 ίιηροηυχη ΙβηαϋΑηιΙΐΌηίβαβ, 
νίΓ ο&ηαβ, (ΙϋΙββίΑηάαβ βΐ ιηαΐββοαβ, 
οίνίαιη Εηηογβ, οβάίςαβ «ηΐιβί&αβ ο&ηίβ, 
(Ιγ&οο ΟΓαβηΙαβ, βοοΓρίυδςυβ ΙθΙΙιιΓθγ, 
1}0ΓΓβη(1υιη χηοηβίΓυαι, οΓοαβ ίη8&ϋ&1>ί)ί8, 
ΘΙγχ ρίβηα ιηίββηΐΒ, ^6ΐηίϋΙ)α8, Ι&βΓγιηίθ, 
<1οΙθ8υ8, ΙθΙηουβ, ιηοηΙ)υ8 βυρβΓΜβ, 
άβοβρΙΟΓ, &886η(8(0Γ, νθΓβίρβΙΗδ, ναη'υβ, 
Ο 8βη6Χ βυοΓυιη ίβιηροΓυιη Γυηοβίθβίιηυθ, 
ΙαοίΓυ^αβ, βΐ ίη 8υΙ)(]ίΙθ3 ίΓ& ρίβηυβ, 
ηλΙοΓίιιη Ιοοο ηοΜΠ νίΓΟΓυτη ε&Γπϋβχ, 
άβηίςυο Γβ^ίι» βχβΙίοοΙΟΓ ρΓοβαρί». 
Ουί βυιηιηο ΓβΓυιη οεευρ&ίο ίπαρβηο 
Αΐβχϋ 5ροη8&Γη 8ίΜ ηυρίϋβ ^α^x^(, 
δΟβΙβΓβ ΐΏ&ηίΓβ8(ο βοοΓίαΙΟΓ ββηοχ. 
Ουίη 8&0Γ&ιη6η1ί Μ&ουβίί ρΓΦβΙϋί 
Α ρα1η&ΓθΙ]& ρβίϋΐ αίςυο βρίβεορίβ 
&1>8θΙοΙίοηβιη : ςυί ββΓνίεηίββ ^ΓαΙί® 
ρΐΌ 8υο Ιί^αηΊΙ βοΐνβηάίςυβ &Γΐ)ίΙπο 
άίνίηίΐϋδ οοηεβθθο, (ΙβθβΓυηΙ νβηί&πι, 
Ι&ιη ^Γ&νί 8&0Γ«ιιη6η1ο 3θ1νβηΐ68 δβηβιη : 
ηιΐίοοίυιηςυβ ΓβΙυΙβΓοηΙ ρΓβιηίαιη, 
ηβιηρβ αϊ οαιη ίρδο ίηίοΓάηιη οοηδΙάβΓβηί. 
]) Ηοο βχβΓΟβηΙβ, ιιΐ άίχίιηυβ, ΙγρΕηηίιΙθίη, 
α Βοιη&ηοΓυιη (ΙβΓβοβΓβ ΙιηρβΗο, 
ρΓορΙβΓβΑ ςυο(] (γΓ&ηηο ρβΓΟΓθ ηοΐΐοοΐ, 
υΓΐ>68 Β^ΙΙιίηίβ Ρπαβα βΐ Νίοβα. 
ΙςίΙοΓ ΑηάΓοηίευδ ίηδίΓυοΙο θχβΓοίΙυ 
δίαϋιη Νιεχαιη ρβΓ^ίΙ ίΓ&ιη δρίΓ&πδ, 
ςα&ιη ηί(6ΐ)&ΙυΓ οβρβΓβ πκΒοία ςυ&ϋβοβ, 
βΐ ηΐΑοΙιίηίβ βΐ ν&Ηο ρυ^ηβ ^βηβΓβ. 
Νοο Ιαηαβα 1>6η6 βνβηίΐ ορρυ^η&Ιίο 
δθά &ηη& <ιγ1)8 ρθΓ8ΐαΙ>Ηΐ αίςυβ ίηοοίυαιίβ 
ιη&οΙιίο&8 οοαίΓΑ ΙβΙοΓαιηςαβ ηΐΕηΙ)08. (62) ΟηΙι χαταχοντιζει• 1^ ΒΡΗΕΚΜΙΙ ΟΗΒΟΜΟΟΒΛΡΗΙ Ββά Γβ^ί άθΐηαιη, ΜΟβρϋβ βοηάίϋοοί^α•, 
οβ38ϋ &ά ρηβΐίουηι ΟΓάίηθίη ΓβτοΓίθΐι• 
Νίοβα ριιΙοΙίΓΪΒ άοιηίϋυβ (υΓπϋαβηαβ ίηιίταοί•. 
Ταιιο ΡίΟΜΟι ληάΓΟοΙουβ ο&ιΙγα Ιηηιίαΐϋ 
βχβΓοίΙα οαιη νλΐίιΐο, βίΓυοΙίιςαβ νίοβί•, 
οΐ ναΐΐο οίΓοαα^βοΙο» ν&Γϋβςαβ πι&β1ιίη!ι, 
υΓΐ)6ΐη βαιηιηίβ νίΓΐΚ)ΐΐ8 οοη&Ι)&ΙαΓ 04ρβΓθ. 
ββά Ιαιηβη ϋΐα Γ08ί8ΐ6ΐ>&1 ΓοιΊίΙβΓ, 
ρΐΌραΙβ&ΐΜΐΙςαβ ιηαοΐιΐηαβ βΐ Α§;βΓΜ8ίοαΜ• 
διο ρα9η&1>ΑΐιΐΓ αΙ) οίΓοςαβ βχβΓοίΙο 
Ββρβ Γβροϋϋβ ρβΓ (Ιΐβιη ρΓβΙϋβ, 
1>β11αιηςαβ Ιοη^ ΙηΙιβΚΜίΙαΓ ΙβιηροΝ• 
Ρθ8ΐΓ6ΐηο 1α1>φγμ86Ι οοιη ιηυπΐ8 ϊβνϋβΓ, 
8υΙ>Γα(αχη βίτββ ρΐΌΓβο• ΟΜάΙάβηιηΙ, 
θΐ ιηοχ Γαίηαιη Ιηοίαπιιη βχίτβααιιιι : 
ςαβ Γββ Ι)θ1ΐΑηϋιιιη ίηίαι ηβοίτΐΐ ηιηΐϋ, 
ιηοΓίΑΐίςαβ ιηΐιηοβ ραίβλτϋ ιη•1α• 
Τυηο οΙ>688θΓβ8, Γοραβρκιηΐβ ηβιηΐηβι 
ία υΓΐ)6ΐη ίΓηιοιρ€ΐ>Αη1 βίαιίίο αΙαογΙ 
8αρβΓ&1)&ηΙςα6 λρροβϋίβ ηιοΒοΙα βϋ&ΐίβ. 
ΡοΓΓΟ ΑηάΓοηίουβ 1ρ8β ίη υΓΐ)6ΐη ίιηιϋ 
οβα νίοΐβοΐλ ΓβΓΑ Ιβοςυβ Γυ^ίβηβ, 
8α8Βςυ6 ΐΓββ βΐ £;ΐΑά{ο, ρΓοΙι άοΙοΓ ! ο{τ68 
οαηοϊθ3.ρΓθρ6ΐιιοάυιη οοηΒαιηβηάοΒ ΐΓ&(Ιίθϋ• 

ΑΙςαβ &Ηθ8 ςα{(ΐ6ΐη άΐπ) βαρρΠοΙο βηβοαϋ, 
&1ϋ8 6Ζ8ΐ!ηχϋ Ιυπιβη οοοΙογοιώ, 
αΐϋβ υΐΓϋίηςαθ ρβ(ΐ6ΐη αΙ)8θί(ϋ ^υ88^(| 
&1 ιηαηυβ αΐϋβ, Ιιβα 8&η^ίηΑπαιη &ηίίηυιη Ι 
Ηθ8 οοαΗ8 (1Ι^Ιΐ8ςαθ ρπνανΗ βΙιπώ}, 
Π1θ8 γίοί88ίιη ρβάίΙ)α3 &ίςυβ οουΐΐβ, 
ΑΙ ΤΙιβοάοΓαιη Αη^βΐυη), Ιιβα άΪΓ&πι ροΒΟ&ιηΙ 
&άοΐ686θηΐ6ΐη ηοΜΙβιη 6ΐ ρυΙοΙιβΓππααιη 
6£Γθ88ί8 οβα1ί8 Ββηβχ 0Γυάβ1ί88ίιηυ8 
&8ίηο νίΐί ίιηρο8αίΙ &1)8ςυθ ^ασβ, 
ΙΙοιη&ηίβςαβ Ωοί1)υ8 ρΓΟουΙ βχροΐϋ : 
ςοβιη 6ΓΓ&1)υη(1υηι ίηνβοίβηΙβΒ ΤαΓΟ® 
8αί8 ΓβοθρβΓυηΙ (1οιηίΙ)υ8 βΐ Ιιοβρϋίο, 
βΐ ςαα ρ&Γ θγ&Ι οοηΓοτβΓυηΙ ουΓα. 
Ιιβοηβιη ϋθΐη οο^οιηίηθ δγηββίυιη 
βΐ Μαηυβίβιη 1•&ο!ι&η&ιη ^^τ^^'χοβ νίΓΟβ, 
ουιη ςυ&(ΐΓ&§ΙηΙ& οίΓοίΙβΓ 0ΓηαΙί88ίζηί8 
άβςυβ ρπιη&η& ηοϋίΐίΐαΐβ 1ιοΐΏίηί1)α8, 
ιη!8βπιΙ)ί1ϋ6Γ Γ&ΐΏί8 8υ8ρβη(1ϋ &Γΐ)0Γυιη 
ςαβ οίΓοα αΓΐ)6ΐη ΡΓαδαιη ^βΓΠ)ίη&1)&η(. 
8Ιο ρο8ΐ ίηίΐιοΐιιβ ςααιηρίυπαιίβ ραβα&Β, 
ίΠίηο &ά ιΐΓύθζη ΐΓ&αβϋΙ Ι,ορ&άίυΐΏ, 
ίϋίςυβ ρ&ρί ^Γ&88&1α8 8βνί1ί8, 
βχοΦΟ&Ιοςαβ βϋλΐη ηηο βρίβοορο, 
ηοη ςΌ&8ί ΙβιηβΓβ, ββά οοηΓιοΙα 0Αυ8& ; 
αά ρπηοίρ&ΐβιη αΓΐ)6ΐη ρβάβοα ΓβίαΙίΙ, 
ς^ααάβηδ (]!&άιηβ& ιηίβθΓθ νίοίοπα^ 
αίςυβ οίνίΗ 8&η£;υίη6 ίυβο ΐΕ^ββϋβηΒ. 
Η&1)βΙ)&ιί Αη^Γοηίοαβ αυάβοβιη ίαιηυΐυιη 
8ίιη11θπι ρΓΟΓβυβ, αΐ αίυηΐ, βαο 8ίπιί]ί| 
&0Γβιη, ααάαοβιη, ΙυΓρβαι, 8&η£;αίη8ηιιι, 
8θςαθ 3ΐα(1ίο8β οοηίοπηαηΐ^αι (Ιοιηίηο, 
ηιαΙοΓυπι ίηβίΓαιηβηΙαιη, ΟΓαβηΙβιη νίΓαιη 
ρίβηαιη ιη&1ί(ί& αοβρϋϋ&ΐβ, ϋίΐβ, 
ίιηιηϋί η^άαςυβ ηαΙαΓα ρΓΦάϋιιιη Χ "ΟμίΜ 6μ(χιι ^σιλ8Ϊ σνμφ«ιν(φ, 

5090 ΚαΙ τήν «ρίν ά«4λαβ» τέξιν ένν4|ΜΚ, 
Ν(χαια χαλλ(ιτ»ργ•ς ι6 ψχισμένη. 
Έ^ίντβτο 81 χαΐ ΙΙρουνβέωγ «6λ<ι 
Μιτέ τίρτίΐοζ βανιλκυς (^ωμ«λέα<* 
ΚαΙ Χάραηΐ« |»ις τ»ιχομαχ(αις (»λ«ι< 

5055 Και μηχαν«Ι< Ισιηαβ• χαθ«λ•Τν ιι^λιν' 
ΆλΧ* ή ιι^λκ ήν έντέχο.>9* έ^^μένΜζ, 
Κ«1 μηχ«νά< λύον^ ^^ατα κλΧ μέ:χ^^ 
ΚλΧ «υμπλθχαΐ 3* αυ έ( Ιχατέρου μέροο< 
Πολλάκις ή9«ν ήμέ^ς π»πραγμέν«ι* 

5100 ΚαΙ τουτ' Μ μέγΐ9Τ«ν έβράτο χρ^νοιι. 

Τέλο< λ«ιιι«6&ντος 81 ΤΒ(χονζ ^ρβχ^ 1Ι 

Και του «ΐΜΤνΟβι 8^ξαν άστοΤ< •!9άΐΝηι 

Κλέσιν τ« ««0•1ν έμβαλ^ος έ^χάτην, 

ϋ ΗΧ< τις μνχητής Ιν8ον άνι(6η χέρβς, 

5405 Έναιτοθανών ιτβρί ^ροίχ-» τφ 8έει 
ΈντεΟθιν κ^νι^λασαν Ινδον βΙ< ιτ^λιν 
01 τήνδ* ΙλιΤν σπιύδοντις ανίυ χωΧύμ>|<, 
Χρησάμενοι χλ(μα(ι πρ^ς συν&ργίχν. 
Ό 8* *Αν8ρ<$νιχος ιίσπκιταιχώζ βΙ< κ^λΐ¥ 

5110 Ός άγριος θήρ, ώς λέων βρυχητίας, 
Πάντα; παρανάλωμα Ουμοΰ χαΐ ζίφοτ^ 
Μιχρου χατειργάνατο, <ριυ του ιη(θον< Ι 
Τους μίν παρα8ο{>ς πιχροτάτφ θανάτ€|>. 
Τους 81 9τιρι(σας του φάους των 6μμάτ«φν* 

5115 ^<2ν 8* αυ π^8ας τέτμηχεν ϋίμφω ιτρ^ς Ρ^>>> 
Κλ\ χιΤρας &λλων, α\μοχαρής χορεία* 
ΟΟς 81 στεριι φάους τε χαΐ τ&ν β«χττ$λ«^, 
Πο8ών ιιάλιν &λλους τε χαι των Αμριάτων. 
ρ θε68ωρον 8' "Αγγελον, οίχτίστου κάφονς | 

5120 ΊΚΘεον, χάλλιστον, Ιν8ρα γ4ννά$αν 

Έξ ομμάτων ΟεΙς 8υσανάλγητος γέρων, 
"Ονψ τ'έπιθε^ς εύτελεΤ «ομποΰ δ{χα. 
Γης 'Ρωμαΐχης άπελαύνει μαχρ^Οκν. 
Άλώμενον Τοΰρχοι οε τ($νδ' εύρηχι^κς 

5125 Άπαγαγ^ντες ε!ς Ιαυτών οΐχίας 
Επιμελείας άζιούσιν αξίας. 
Λέοντα δ* αύθις Συνέσιον τουπίχλην, 
ΚαΙ τον Ααχαναν Μανουήλ αν8ρας ξέν«9| 
Μετά δεχάδος τετραπλής ποσουμίνι^ς 

5130 *Ανδρών αρίστων, εύγενώ;, άριστέΐιιΐν^ 

Οίχτρώς άπΐ[^ώρησε δένδρων τοις χλα^οι< 
Παραπεφυχ^των γε Προυσαίων π<^λιι, 
ΠοιναΤς δ* άπηνώς έποβαλών μυρίους, 
ΈκεΤΟεν ήχε πρλς Αοπάδιον π6λιν, 
^ 5135 ΚάχεΤ παραπλιίσια τοΤς πρώην 8ρ(1αα4• 
Επισκόπων Ινα τεΟβ^ς έζ δμμάτων 
Ούχ «ύαφορμως, άλλα συνθβις αΙτ£οιν, 
Προς τήν βασιλ»ύουσαν ίρχεται ιτ^λιν, 
Γαυρούμενος Καδμεί^ δυσχλεως ν(χ|^^ 

5140 Γαννύμεν^ς θ* α*ίμασι τοις έμφυλ(οις« 
*Πν Άνδρονίχφ χαΐ θρασυς ύπθρέτης, 
"Ομοιος -ζ λέγουσι παραπλησιψ, 
θερ μούργος, αΙσχρος, αποφράς, μιαιφ^νσς, 
Προαιρέσει^ύμμορφος αύτου δεσπ<^^ 

5145 Των συμφορών όργανον, άνήρ αΙματων^ 
Πλήρης χαχ{ας χαΐ χ6λου χαι πιχρίας, 
Άχαμπές, άμείλιχτον 'ζΒος εισ^έρων, 197 0^Β8ΛΒΒΘ. 108 Καλούμενος ΣνΙφχνος Ιζ,ίτι νέου^ 
Της ν^βριως στέφοΕνος αΙσχύνης ά'μα, 
51 50 'Ειιώνυμον 8' άγιοχριστοφορίτης, 

Έ μάλλον (1π$ΐν έντιχριντο^ορίτης. 
Τούτφ βασιλεύς όργάνφ χεχρη μένος 
Πλείστους άν^ρει, χατέλευεν, ι^δίχει* 
Δι' οϋ γε χατέλευσεν άδίχψ χρίσει, 
5455 ΚαΙ Δούχαν Άνδρύνιχον σν>ν Μαχροδούχφ, 
"Ανδρας αρίστους, εύγενεΤς στρβτηγέτας• 
Τειχ&ν γάρ έχτ&ς έλ βασιλείοις δ^μοις 
Άναχτος βντος Μοίγχάνη χεχλημένοι^, 
ΌρμΤ^ς τ• πλείστης συνδρομΙ^ς πβτντος γέ- 

[νους 
5160 ΈχεΤσ• «ροστάγμβτι συνηΟροισμένου, 
Εξάγεται δή των (χεΙ «ου 9ωμΑτ<«ν 
*Ανδρών λεχΟεΤσα δοάς &ς θανουμένη, 
ΚαΙ πορλ ττάντων λιΟολευστεΤτβι τάχος, 
Στεφάνον χατάρχοντος άν<(μου ^νου, 
5165 Και πάντβ θ«[^(^ύνοντος ε?ς φονουργίβν, 

ΕΤτα νεχρους σφών, & μ(σαν0ρώπου τρ^ιτου 
Ξύλο (ς άπδώρησβίν &στεος ιάραε^, 
Τοιοϊσδ' ένησμένιζεν Ιργοις άτ^ποις 
Ιίοιναΐς άπανθρώποις, πράξεσιν όσημέρσι 
5170 ΚαΙ ΟβΕ^ασίμοις τε χαΐ στυγητέαις 

Φονοοργ^ς ΆνΙρύνιχος, ή φαύλη φύσις 
Τούτου χρατουντος Θεσσαλονίχη πύλις, 
ΙΙύλις περιώνυμος αρίστη χλέο< 
Πρύεδρος οδσα βετταλιχων άστέων 
5175 Φευ φευ Ι Ιάλω Σιχελιχών6μαιχμ{<|ρ, 
Κα2 βαρβαριχίμ χατεδουλώ§η χράτει* 
Αλέξιος γάρ έχ Κομνηνών τις γένους 
Κάχιστ^ς άνήρ χαΐ φΟορείίς Τωμαΐδος 
Παρ Άνδρονίχου φυγαδευτείς ε!ς ΣχύΟας, 
5180 Φυγάς άπαίρει ττρ^ς Σιχελίαν τρέχων, 
ΚαΙ χψ τυραννεύοντι τησδε Αατί /ψ 
ΕΙς δψιν έλβών εΙς δμιλίαν λύγων 
*^^ εΤχεν έξέμηνε χατ' Άνδρονίχου• 
"Οθεν στρατιάν εύτρεπίσας μυρίαν 
5185 Πεζήν τε ναυτικι{ν τε ^ήξ Σικελίας 

Έπι πύλεις ιτέπομφε χώρας τ' Αύσύνων 
Έπί μΚ Έπίδαμνον στρατόν Ιππέων, 
Τόν ναυτιχδν δΐ κατά θεσσαλονίκης. 
ΚαΙ τήν μίν Έπίδαμνον, ώς νύμος μάχης, 
5190 Στρατής κατέσχε, καΐ συν αότ^ τά πέριξ• 
Και διαδραμών κα^ σκυλεύσας τάν μέσψ, 
ΤαΤς ναυτικαΤς μίμικτο ταξιαρχίαις, 
θεσσαλονίκης προσμενούσαις τοΤς 6'ροις* 
Κα! συνδραμούσης στρατιάς Ιχατέρας 
5195 ΚαΟ' ίίλα, κατ' ήπειρον ε!ς όμχιχμίαν, 
Και προσβαλούσης τ^ πύλει πανταχύΟεν, 
Φευ φευ] έάλω θεσσαλονίκη π(!λις, 
Πύλις προεδρεύουσα των Μακεδύνων, 
Και ΣικελοΤς Ικλινε πρ6ς βίαν χάραν* 
5200 ΚαΙ λοιπόν ο?ας των κακών Ιλιάδας, 
ΚαΙ συμφορών πέλαγος ^ τραγψδίας 
Πέπονθεν, εΤδεν άολίως αδτη πύλις, 
Ουκ 1κτραγφδι{σειεν 8ν τις άξίως. 
Τών Σικελών γάρ είσρυέντων εΙς πύλιν, 
5205 Έβηδδν Ισφαττοντο πάντες τφ ξίφει* ^ δίβρΙιβηυΐΌ, ίά Θ8ΐ ΟοΓοη&η, & ρυθΓΟ άίοίαζη, 
οοΓοηαιη ηβιηρβ ίηΓΑΐηί» βΐ οοηΙαιηβΙίΐΒ ; 
ιη&Γίγιίβ ςυίάβαι ηοιηβη ρροβ βο ΓθΓβηΙβιη, 
ββά Αηϋοΐιπβΐί οροΓΑ ρΑίΓΑοΙθίη. 
Ηοο Αη(ΐΓοηίοα8 ίοβίΓαΐΏβηΙο υΙβπΒ 
ρΙυπίΏοβ 1»8ί1, ιηαοΐ&νϋ, Ιαρίά&νϋ. 
ΡβΓ Ιιυηο 1^^υ8ιθ Ι&ρΙά&νϋ βϋ&πι 
Αη(ΐΓοηίουιη ΟυβΑΐη ουιη ΜαοΓοάυοα, 
νίΓΟΒ β^Γβ^οΒ ηοΙ)ί1θ8ςιιβ άυο60. 
Ναιη εαιη ίη Γ6£;ί& βχίΓα ιηιίΓΟΒ άοιηο 
Μ&η£;&ιΐ6 (ϋοΙ& ίπιρθΓ&ΙΟΓ άβς^βΓθΙ, 
αίςυβ ίΠυο ρ1ιιηιη& ρ1β1)ΐ• ίηβηϋβ 

ίρβίιΐΒ 3υ•8α ΙαΓϋα οο&οΐα ΒΒ»βΧ^ 
ρΓοάαοϋ ΒαηΙ ραΙ)ϋ6αιη βχ ϋβ άοιηίΙ)ΐΐΒ 

η άαο ρΓββάίοϋ νίη &ά βαρρΗοίοχη, 
ρβΓςυβ οηαηίυιη ιη&ηαΒ ΒοηΙ Ι&ρίάαϋ, 
Οφάίθ ί&οίθηίθ ίηϋΐυιη ίηίςαβ βίβρίι&ηο, 
αίςυβ &(1 οπαβοίαιη Γ&οίηαβ βχΙιοΓί&ηίβ. 
Οβίηάβ βχβϋηοΙΟΒ, ο ΟΓοάθΙβ ί&οίηυβ 1 
1ί§;ηί8 ΒοβρεηάθΓαηΙ β Γββ;ίοηθ αΓϋίβ. 
Ηίβ 86 οΙ)ΐ6θΙαΙ)&( ίιηιη&ο{1)υ8 ορβπΙ>υ8, 
8υρρΗοη8 ίη1ιυα)&ηί8 θ( 6Χ8βθΓ&ηάί8 
βΐ βχϋίοΒίβ &ο(ίΙ)η8 ςυοϋ^ίβ 
ΟΓοάθΙίΒ ΑηάΐΌηίοΙ ίη^βηίυιη ρββΒίηηαιη. 
Ηοο ίηηρβηιηΐθ ιιγΙ)8 Τ1ιβε8&1οηίο&, 
ηοϋΙΗο ΠΙ&, ^ΙοΗοΒΑ οίνίΙβΒ, 
ΤΙΐθΒΒ&ϋο&Γυοι οΓΜυιη Γβ^ΐηλ, 
Ιιοα Ι θίοαΙοΓϋΐη ΟΗρΙα θβΙ βχβΓοίΙυ, 
6ΐ ίη 1)&Γΐ)&πουιη οοββΗ άοιηίη&ίυη). 

ρ Εΐοηίιη ςυ1(]&ιη ΟοιηηβηυΒ ΑΙβχίυΒ 
ρβΒΒίιηυβ ϊϊοτηο ρΒίπΦςαβ οχίΐίαιη 
&1) ΑηάΓοηίοο ΓβΙβ^Ιαβ ίη 8ογ11ιί&πι, 
ρΓοΓυ^υΒ βΧ8θ1 νβηϋ ίη 8ίοί1ί&ιη, 
&1(|υβ Ιι&ϋηυηι Ιηβυΐββ ΙγΓ&ηηυιη 
οοηνβηίβηβ, αίςαο &<]π]ί88υ8 αά οοΐΐοφίίυχη 
Ιιυηο ΑηάΓοηίοί ί&ηΐο ίηΩ&ιηιη&νϋ οάίο, 
αί οοη^Γ6£;&ΐί8 οορΙΐΒ ίηηαιηβηΒ 
η&υΐίοί8 βΐ ρβάββΙηϋαΒ τβτ θίοίΙίδΒ 
οοηΐΓ&ι Ηοιη&η&8 βχρβάίΓβΙ ΙβΓΓαβ ; 
βςαβ&ΐΓβΒ ςαίάβιη βά Ερίά&αΓηαι οορί&Β, 
ηαυϋο&Β αυΐβπ) αά ΤΙιβ88&1οη1ο&ιη. 
Ει Ερί^&αΓϋΐη ςαίοίοιη νίρίαΐβ 1)6ΐ1ίο& 
οθρϋ ίβΓΓβΒίήΒ ιηίΙβΒ οαιη νίοίηία ; 
ρορυΙαίυΒςιιβ Ιθγγ&β ίηΙβΓροΒίΙ&Β 
οαρβα ρβΓνβηίί ίΠίαο αά οίαββοιη βυαιη 

^ Τ1ιβ38ΐι1οηίθ8Β ίη Ωηί1)υ8 οχβρβοί&ηΐβιη* 
ϋίΓοςαβ ί£;ί1αΓ οοηοαΓΓβηΙβ βχοΓοίία 
α οοηϋηβηίθ Ιθγγ& ηβαιρβ &ο ιη&η, 
βί ςη&ςα&νβΓΒηβ ΌΓΐ)6ηίΐ οίρουιτκΐ&ηΐθ, 
Ιιβα Ιιβα Ι ο&ρ1& βδΐ ΤΙιβΒδ&Ιοηίοα οίνϋΑβ, 
ίΠα, ίηςοαηι, Μ&οβάοηαιη ιηβίΓοροΙίΒ, 
βί 8ίοαΙί8 οο&οΐα οβΓνίοβιη Οβχϋ. 
Οβίηοβρβ ςα&ηΙ&Β ιώκΙογοιώ Πί&άαβ 
οαίαιηϋ&ΐηιη ΐΓα^οβάί^ςυο ρ6ΐβ§;υ8 
ροΓρθΒβα 8ί1 &ο τί^βΓϋ ίηίθΐίχ οίνίΐαβ, 
ηβοαο ρΓΟ χηβηϋβ β&ηο η&ΓΓ&Γβ ςαβαΐ. 
δίοαΙΪΒ οηίιη ίη αΓΐ)6ΐη ΐΓΓυαιρβηΙίϋαΒ, 
ρ\ι1)θ?6Β οηηοϋ 0«ά6ΐ)&ηΙαΓ ς^Ι&άίο, 199 ΕΡΒΛΛίηΐ ΟΗΟΟΝΟΟΒΑΡΗΙ Γβΐίςυί Ι)οηί9 ηιιάΑΐ>&ηΙυΓ ιηίββΓβ, 
οα&ίΓοηβ γιι^ίηββςαβ (1θ1ιοηβ8ΐαΚ)&η(θΓ : 
'οοαηίΑ ίβοαρίΑ βΐ ρ&Κΐΐ6ηορ8& 
(ΐ€8ρο1ίΑΐ)ΑαΙαΓ νίο1βη1& ιη&ηα : 
ρΐαΐβ» οιηηββ, αη^ίροΓίαβ, νΐβ, 
ιηοΓίίοίηίβ οοΓροΓΪϋαβ ρίβηβ βΓ&ηΙ, 
ΟΓΐιβηϋςιΐθ ΙαΙ)! ηνίβ ΓβάιιηάΑ^&ηΙ. 
Βγ^ο Ι&ΟΓγιηβ ο5ίςαβ, ΙαοΙυβ, οΙαιηοΓ, 
υΙαίΑΐαβ) βΐ 1ΐ0ΓΗ1:>ί1ί8 ΐΓο^αθάίΑ : 
510 βηίιη ρ&υοίβ άίοβΓβ Γβιη νθΓΐ>ί8 ^ανΑ^; 
ιηΐ8ΐο8ααο ΓβΓβ1>&1υΓ αά ε€Βΐοιη εΙιηιΟΓ• 
ΑΙςυβ Ιιίβ οίνϋΜ &11βΓβΐΜΐΙαΓ πίλΐΐ•. 
ΑΙ ΑηάΓοηίοαβ η&Ηϋ&ιη βιιαιη ηοα άΜίο•ο•, 
ςαία λάεο οβα ΓαπΑπιαι ςοίά&ιη ί&ιηιιΐιι•• 
Βί ΙγιηρΙι&ΙΟΓαιη άβιηοηοιη ιηΙηιιΙΟΓ, 
οηιάβ1ί8 αβιηρθ ΒβΙίθΙαΒ νβΐ β«ιηΙ>7§β•, 
νβΐ ΡΙιαΙαπβ ίοηαα• ν•1 8θ]τϋι& Τλοηοα• 
8αΚ)(ϋΙθ8 οαηοΐοβ ιηίβΟΓ άβνοηώιΐ. 
Είβηίαα ΓΓ&ΐΓββ 8«5&8(ί&οο• άαο• 
(ϋΐΌ βυβρβηβο• ΙηΙβΓίβοϋ Π^αο. 
Αΐβζίαιη ΜαπόθΗβ ηοΐΐιυιη ΟΠυηο, 
ου! 8ραπ&ιη ΩΙίΑΐη βυ&ιη ^υ^&^Α^ ηαρϋίβ, 
οοοΗβ ο&88υιη ίβοϋ ββηΙβηϋΑ ίηίςαα, 
6^α8<Iυβ ρο(ίθΓβ8 «836θ1&8 βχοβο&νϋ. 
δοπ5&ιη &υ(6ΐη ςυβιηά&ιη (Ιίοίαιη Μαοαλίοιη 
ί1&ιηιη!8 βχυΓβηάαιη ίη 8ΐιιάΙο ΐΓ&άίάίΙ• 

Τπρβγοίιιιιη ςυοςυβ, ο ^υ8(υIη Ώβ'ι ^αά^^^11Iη ! 
Ιηίςυβ ιηυΐΐίι ρ688ίΐΏ& ςαί ΓβοβΓΑΐ, 
Ο'νουιη 8θΗ8ςαβ Γ&(1ϋ8 ο&ΓβηΙβιη Γβοϋ. 
ΑΙςυο αΐ Βοιηιη&ϋπι ϋΓθνίΐβΓςυβ άίοαιη, 
11υ^α8 ηονβΙΗ ΙβιηροΓβ ΤίαιοηίΒ, 
ροΒΠΦ, ΙηβΙίΙΐα, ο&Ι&ιηϋυιη ουπιυΐυβ 
ουηο(θ8 ΐβιΐ6ΐ)ΑηΙ, Ι&οιγπίΦςυβ ^υ£;68, 
βΐ ηα&ΐοηιιη ςυίάαιη ΙοΓΓβηβ αο 1βιηρ68ΐ&8. 
Ου& ά\ο βηίιη ηβιηίηί πιαΙθ ΓβοβηΙ, 
ηοΙ)ίΙίυ[η ηβιηρο ΙιοιηίηαΐΏ αίςαο ρροοβΓοα:, 
1)&0 86 νίχΐ886 ποο ρυΙ&1}&1 άίθ. 
Ρβοαίηβ βΓμο βΐ νίη Γβρϋ (1οιηίΙ)α8 
νίηείίβ, Γ&πΐθ, ιηοΓϋΙ)υ8, νβχ&ΙΙοηίϋαβ. 
οοαίοηιιη ογΙοιΙ&Ιθ θΙ θΓυοί&ϋΙ)υ8, 
&1ϋ8ςυ6 ροΒηίβ ρΙβοΙβϋλοΙυΓ ίηηοουί. 
Ηί8 86 οΙ)1β6ΐ&1)&1 &οϋ1)υ8 ίοαρβΓβΙοΓ. 
8οά 1>οηί ςαί(!()&Γη «ςαίςαβ βίΕηΌΐ ίη6Γ&1 : 
χίΑΐη 1>βηβΠ6ϋ8 ΓβΟΓβ&Ι^αΙ ρΙυηζηίΒ 
ρααρβΓβΒ 8Όΐ>(1ί(08 Ιβηαββςυβ, βίςυΐάθΐη 
νβΓβ 8ίΙ)ί 1)6ηβνο1θ8 οοιηρβηΓ6ΐ : 
86 ρΓβροΐ6ηϋυιη ίη]υ8ΐ&8 άίΓ6ρΙίοη68, 
οπιηίηυιηςαθ Γοηίβηα &ν&π1ί&ιη 
οηηοΐο Βοιη&ηο 8υΙ)ΐηον6η8 ίζηρβπο, 
ΐΏβΙίοπ οοηάίΐίοηί ρΓονΙηοιΈβ Γ6ά(1ίί]ί1. 

Ταηο ηυβςα&ιη θχ&είοηβ αυάίβθββ ιηίη&8, 
ςαί ΙβηυΐοΓυηι ρ&Ιπιηοηί& ςυ&ίβΓβΙ 
(]υ&ιη1ίΙ)θί 081611(1608 ζη&Ηΐί® ο&υΒ&ιη ; 
ηβςυβ νβηαϋα βχρο8ίΙ& νίά 1*8868 
Ιαηο ν60ΐί^&1ί& ρυϋΜοα ?6ά6ΐΏρΙθΓίΙ)α8 : 
Υ6Γυιη ςαί 6θΒ8&π ρβιη ά6(1ί886ί ββΡΒ&ηβ, 
άβ Γβΐίςυο βεουΓ&ιη &£;6ΐ)&1 νίί&ιη. 
^&Iη ςαί ΐΓίϋυΙα ρυΜίοα 6χί£;6ΐ)&1 
βϋρβηάϋΒ ίρ86 ίη8ΐΓα6ΐυ8 ίά ^α8^6 &^1)&1 : Α "Αλλοι ^ πάλιν ένχυλλύοντ' ά%λΙως' 

ΓυνβΤχες 6βρ(ζοντο ηαρβίνοΐζ £μά. 
ΚαΙ παΙ< νιώς τις παρ6ένω¥ τ€ χαΐ Μμος 
Των Ινδον ήρήμωτο πάντ«ι»ν «ρ^ βίοίν* 
5210 Πααα δ* αγυιά χαΐ στβνωκ^ς χαΐ τρ(βος 
Αίμχτοφύρτοις ήν χΐ)(ραμένη λύΐροις, 
Κλ\ νκχριμαίων σωμάτων πικληνμ&νΐ)* 
Ποιντχχ^Οκν γουν δάχρυα, θρήνος, χ^ος| 
ΚαΙ χώ%\ϊχ6ζ τις, και τρβιγφβία ζέν||, 
5215 *Ιν9ΐ χαθάπβξ συνβλών τ6 καν φράσΜ, 

Και αυμμιγής Ορους άνΒ«ίμιητ' Μρ^ον. 
ΤοιοΤαδ* έτιτρύχωτο χαχοις ή ιτ^λις. 
Ό δ* Ανδρών ιχος των χαχων ο^ ^.μίΑΐΐ' 
Άλλ' οΤα δούλος άτβχνώς έριννύ«βν 
5220 *Η τιλχ(νιβν Αν δαιμόνων ύιτηρέτης^ 
η Έγουν άιτηνής Έχβτος ή Καμβύνης, 

Ή Φάλαρις £γριος ή Ταυροσχύθης 
6ιη]χοον πάν έχρβοη»όμ«ι τάλας* 
Όμα(μονας μ^ Σιβαατιανους δυο 
5225 Καχώς άναρτ^ χαΐ θάνατοι τψ ξύλιρ* 
Άλέξιον δΐ Μανουήλ παΧδα ν66ον, 
'Ον Είχε γαμβρόν βίς θυγατέρα ν^Οην, 
Έξ ομμάτων τίΟησιν άδΙλφ δ{χ^. 
Και των 6π* αυτόν έχτυφλοΤ τους βιλτίοος 
5230 Ένα δΐ τ6ν ΜάμαΛον 6πογραφίων 
Πυ^Ι παραδέδωχβν έν τφ σταδίφ* 
Και Τρ(ψυχον δ* αυ, ώς επαινώ σ\ ώ £{χη ! 
"Ος (δρασιν χκίριστα πολλούς άδίικος, 
ΈΟηχβ τυφλόν μή βλέποντα γ«οοιρ^ρον. 
5335 Ός έν χ€φαλα(φ δΐ χαΐ βραχβΤ φάνβι^ 

Έφ' ήμ«ρών τούτου γε Τ(μωνος τρ^ιτον, 
^ θλ(ψις, οδύνη, συμφορών μυρμηχ{οι 

Πάντας χατεΤχκ, συνοχή τε δαχρύων. 
Και χαλεπών σύ^|$οια χαι τριχυμ(αις• 
5240 Καθ* ήν γάρ ούχ (δράσε χαχώς ήμέραν 
Τών τίνα λαμπρών τιμ{ων τών έν τέλιι, 
Παντάπαν ά6(ωτον ήγεΐθ* ήμέραν* 
Όθ•ν γυναϊχες, άνδρες ήγμένοι β£β 
Φρουρά τε λοιμψ χαι χαλάσει χαι α^ρ•, 
5Μ5 'ϋπών σβέσει τε σωματιχαιΤς αΐχίακς, 

"Αλλαις τε ποινβΤς παριδίδοντ' άδ(χβικ• 
Τοιαίσδ* ένησμένιζε πράξεων αναξ- 
"Ομως μετεΤχεν αγαθών και μετρίων 
"Εθαλπε χαι γάρ δωρεαΐς ύπηχ<$α)ν 
5250 Τους ένδεεΤς τε και πένητας πλουσ(«ας. 
Έν εύνοοΰντας ^'σΟετο σφας άδύλως* 
Β Και τών δυνατώς άρπαγας τάς ά$(χοι>ς 

Και καχιών πίδακα πλειονεξίαν 
Έχ 'ΡωμαΙδος άπελάσας χωρίων 
5255 Επαρχίας ^γαγεν εις έπιδύσεις• 

Ουκ ί!ν άπειλήν πράκτορος κλύειν τ^τ» 
Κα? τά πενήτων πάντα καλαμωμένου, 
Έν τψ μόνον πρόφασιν εύρεΤν χαχίας 
Ου δημοσίων ώνίους τάς εκτίσεις 
5260 Όρίν τελουμένας γε τοις ήρημένοις, 
*Αλλ' άποδούς τις Καίσαρ ι τά Καισάρων 
Ύττηρχε λοιπόν απαθής κακών ϊτι• 
*Ως δημόσια πας τις εΓσπράττων τότ« 
Όψωνίοις ή ν τάδ* άπαιτών έν δίχ^. 201 
5205 ^^Β8ΑΕΒ8. 202 5^0 5275 5280 5285 5290 5295 5300 5303 5310 5315 5320 Αρχαιρεσιών προΤχα παρκσχημένων 
Κασών άριστ{νδην τβχαΐ χατ' άξ(αν. 
ΟύδΙν δΐ πλουτ(νδην γε τοΤς έχ τριάδων. 
^^ Δαβίδ ούκουν έμμελώς ψάλλων λέγει, 
Δικαιοσύνης, ττρδς δέ γ* είρήντις χάρκ 
Σννηλθον, ήσπάσαντο φιλ(ω< χ6τι• 
Έθος δ* έναγίς και παράνομον λίαν 
ΚαΙ πραξιν άπάνθρωπον άδιχ(ι>τάτην 
Των ναυαγουσών φορτίδων χατά τόπους 
Έχ πνευμάτων βίας τε χαΐ χαταιγίδος 
ΚαΙ συντριβεισών, εΤτ' άχταΤς έ^^ιμμένων 
Άγωγίμων σχύλευσιν, αρπαγή ν, λύσιν 
Ορ6< των προσοίχων ασεβώς τελουμένας. 
Έστησιν ούτος ^τιπνεύσοίς ώς τ^ράτωρ 
ΣφοδραΤς άπειλαΐς, προσταγα^ς 1μβρι0έσιν 
ΆσυμπαΟώς θάνατον εξειν ζημίαν, 
Πάντα παραβαίνοντα προστεταγμένα, 
ΙΙαρεγγυώσαις και χυρούσαις εισάπαν • 
ΕΧ τις γαρ, είπε, χωρίων παραλίων 
Κύριας Ιστιν εύγενώχ, έριτίμων, 
Ή παρ' έμοΰ ττέφοχεν άρχην δ ι έπων 
Πρώτισθ* Ιαυτδν, εΤβ' υπηχ<5ων στίφος 
Καταρτισάτω πρ6ς θεού Οδ^ον φίβον 
Υποστολή ν τε τής έμής χραταρχίας • 
*Η δεσίΓ^ης πας χτήματος παραλίου 
Επαρχίας άρχων τε, χ8ν ζ τιμίων, 
Ό παρά νηών ναυαγουσών λαμβάνων 
Άγωγίμων τι φανερώς γινωσχέτω 
Πρ6στιμον ϋξων τον θάνατον Ινδίχώς. 
Κ^ ^ μίν αύτος χαθ^ρ^ς τζ χαρδί^, 
ΧερσΙ δ' αθώος άμέθυχτος τ* εΙσάπαν, 
01 δ* 6πδ χειρ* χάτοχοι ταΤς αιτίαις • 
"Αρχοντι χαι γάρ έξινουσΟαι προστάτη 
ΕΓωθεν άπαν δποχείριον θέλειν. 
Τίσει δΐ π<5τμον εντολών παραβάτης. 
Φρικαλέο ν τε και δυσήκουστον τάχα, 
Παθών κρεμάθραν, άνάτασίν τ' άθλίαν, 
Νεώς έφ' Ιστοΰ συντριβείσης τψ σάλφ. 
Τοιόνδ* έπισείσας γε σύμπχσι δέος, 
θεοστυγίς πέπαυκε κράτησαν εΟος • 
Κλ\ λοιπόν ουκ ήν καθορ$ν τάς φορτίδας 
Περιπεσούσας Ικ σάλου ναυαγίψ, 
Άγωγίμων σκύλευσιν ύφισταμένας • 
Άλλ' ήν γαλήνην έκ τρικυμίας βλέπειν 
Διαγελώσαν ναυαγούσαις όλκάσιν • 
Έν και κολαστής χειροδίχαις άνδράσι, 
Ποινήν τε τιθείς άδικούσι καΐ δί/ην, 
Κ^ ήν άδικων ευγενών, λαμπρών γένει, 
*^ζ μή κατ' βψιν, άλλα δικαίως κρίνων, 
Κλ\ χατά μικ|^όν ^ φασι και τόν μέγαν. 
ΚαΙ τών τεσσαράκοντα Χρίστου μαρτύρων 
Ναδν περιώνυμον ήγλαΥσμένον 
Χρ^νφ παλαιωΟέντα και κεκμηκ^τα 
Άνανεοΐ κάλλιστα πλείσταις δαπάνβις • 
Ου καΐ δ<5μους ήγειρε προς κατοιχίαν, 
Δεησαν έλθεΤν προς νεών τών μαρτύρων 
Πολυτελείς καΐ ποικίλους τέχντ(ϊ ξένους. 
ΚαΙ πατέρας δε τών λ(5γων χαΐ τους λόγους 
Ούτος βασιλεύς άξίους τιθεις λόγου 

Ραγβοι. βΒ. εΧΙ.111. Α <ΐηί& Β^αϋβ ηβπιρθ (1ϋΙ)αηΙαΓ άί^ηίΐΑΐββ 
οαηοΐβ οαίςιιβ ορίίιηο &ο ιηβΓβηΙί, 
ηβιηίιιί ίιιά!(ζηο ςυί ρβοαηία βιηβΓβΙ. 
Ει^ο, αΐ ο&ΓΐηίηιΙ)υ8 ρβαΐΐθβ Οανίά οβείηϋ, 
3υ8ϋ(ί& βίιηαΐ θ1 νβηυβία ρ&χ 
Ιυηο ^ο^^α^&^Φ απιΙοθ θ8θυ1&1)Αη1αΓ. 
ΙηβυρβΓ ιηοΓβιη ίιηρίοιη, βοβίββϋββίιηαηι, 
Γ&οίηυβ !ο!ιυιη&ηαιη ^η^α8ϋ98^Iηαη^, 
ηβοαρβ Όΐί ηανββ &ΗουΙ)ί ο&υΓΓ&ς^βΒ 
νβηίοηιιη τίοίβηϋα 6ΐ ΐ6ΐΏρ68ΐ&ϋ8 
οοπΓγεοΙφ, 6ΐ ιηοχ αά ΗΗογα ρ^ο^β^1« 
8&Γθίη8 (ΙίΓβρϋοηθίη κο ρβΓοίοίβιη 
οοηΐΓΒ Γ&8 οπιηβ &1) 800θ1ί8 ραΙβΓβηίιΐΓ, 
8υ8ΐιι1ί( ΑηάΓοηίουβ Γ6£;ίο ηυία : 
ςαί {ζΓ&νΙ ^υ88υ αο ιη!η!8 ν6!ιβιη6ηϋΙ)α8 

β οβΓίΑΐη βοη8ϋ1α!1 ιηοΓίβιη &ε 8υρρΠοιαιη 
1118 ςυΐ άβοΓβΙαιη νίοΙ&ΓοηΙ 8υαιη, 
ίάςυβ οαιη ροΒηκ «Ιβπιυιη Γλίιιιηςιιβ νο1υι(. 
8ίςαΐ8 ΙοοοΓΌΐη, ίηςυϋ, πίΑπΙίιηοΓαιη 
ρο88688θΓ 68ΐ άβ ^βοθΓθ ορϋοαβϋαιπ, 
860 ιη&^ί9ίΓ&1αιη Ιρβάϋαιη α οαβ ^βΓβη8, 
ρηιηο 86 ιρ8υιη άβίη 8αΙ>(1ιΙθΓαιη, ΟΓίΠηβιη 
&ά 06!'8&η6ΐυιη (ίαιΟΓβιη )η8ϋ1α&ί« 
&1ςα6 αά ίοαρβη! ηο8ΐΗ ΓβνβΓβηϋαΐΏ. 
Τυιη ρΓβάϋ 8ίςυβηι άοιηίηηηι ιη&πΐίιηί 
ρΓονίηοΙβνο ρηΒ8ίάβιη« ςαΑΐηνί8 ηοΜΙβιη, 
ά6 η&ιιίΓαβΒΓαιη ηανίαιη ςαΙάρίΑΏ 8&Γ6ίηί8 
ρ6Γ6βρί886 ο6γ1ο οοηβΙ&Ι)!! ίηάίοίο, 
ΐιυηο οα&ηβΐ άίΓΟίη ζηβηΐο Βυρρϋοίυιη : 
6ϋ&η)8ί ΓοΓίβ 1ρ86ΐη6ί ιηβηίβ ροΓα8 

Γ ιη&ηαςυβ ρΓ0Γ8α8 ίηοοαΙ&ηιια&{υ8 ίυβηΐ, 
8ί Ιαιιίθη β]υ8 8ΐ]1)(1ί1ί 86 γ608 ίβοβηηΐ; 
(ΐυ&ηάοςιιίά6ΐη ΓβοΙοπ ρΓΦ8ίά6ηΙίςαθ 
8υΙ)(1ϋΙ ουηοϋ οοηΓοηη&Γί 8θ1βη1. 

ΤΓ&η8£ρΓΘ880Γ &Όΐ6ΙΏ )6^8 ρ6Γρθ1ίβ(υΓ 

ίη&υάϋαιη ίΠίοο ΙιοΓΓβη^αιη ιηοΓίβοα, 
ΐΓί8(6 ηβιηρθ 8α8ρ6ηάίυιη 6χ(6η8ίοηβΐΏςυ6 
ίη ιη&ΐο η&νί8 η&αίΓ&^Φ βχρβΓίβΙαΓ. 
Ουιη Ιαίθΐη οαηεϋβ ίη6ΐΐ88ί886ΐ ιηβίαιη, 

!ην6(6Γ&ϋ ΐηθΓί8 6688&νϋ 86θ1α8. 

Εχίη ^&Iη ηοΙΗ 6οηΙίη£;6ΐ)&( η&νί 
υ! 8ροΗ&Γ6ΐιΐΓ οηβΓθ & ρΓ8βάοηί1)α8, 
81 ΓοΓίβ ίη ιη&η ΓαοβΓβΙ η&υίΓ&£;ίυιη : 

86^ Ι6ΐηρ68ΐΐΐϋ 8βΓ6ηϋΑ8 8υ60β886ΠΐΙ 

ρ6Γί6ΗΐΑηϋΙ>υ8 Γ&νβη8 οα6Γαηί8• 
β Ιθ8αρβΓ ΑηάΐΌχιΙοαβ !ι^α8ΐθ8 Ιιοιηίηββ 
ροθηα &ίβ6ΐ6ΐ)&1 άβΜίΑςυβ αΐϋοηβ, 
ςααηίαιηνίι Γ6υ8 ηο1)ί1ί8 6]&Γυ8φΐ6 ίοΓβΙ : 
8ο!Η66ΐ 1ι&υ(1 ρΓο ρ6Γ8οη&, 86ά ^υ8^6 ^I1ά^^αο8, 
6ΐ Ι6ηιΐ6ΐη &(ςυβ ιη&£;ηαιη ρβΓίηάθ 88ϋιηΒ08. 
Ι8 βϋαπι 0Ηπ8ΐί ςοΕάΓ&^ηΙα ιη&ΓίγΓαιη 
06ΐ6ΐ)Γ6 ν&Μβ Ιθΐηρίαιη βΐ 0Γα&ϋ88ΐιηυαι, 
(αηο 1&1>0ΓΑη8 ΐ6ΐΏροη8 ^η^^π&, 
ίη8ΐαυΓ&νΐ1 ορϋιηβ ιιηρ6η8α ρΙυΗααα : 
ίϋίςυβ 8Βά68 8^ 1]&1)ίΙ&0(1υιη 8ΐΓΌχϋ, 
8!(ΐυ&ηάο λα άίοίοιη Ιβιηρίαιη !ρ86 αοοοβάθΓβΙ, 
ν&Γΐο &Γΐίηοίο 8ΌΐηρΙοο8θςα6 ιηίΓ&8, 

1η8Ιΐρ€Γ Ιϋΐ6Γ&8 0001 8018 ρΓθΓ688θη5α8 

!ι1ο ίπαρβΓ&ΙοΓ ρΙυΓίιηί Φ8ϋη)&νί(, 203 ΒΡΗΒ^ΒΜII ΟΗΕΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 204 Ιλί^βςαβ ΓονίΙ άοηίβ ρρουΐ Γββ εηιΐ. 

^&τ^ οααι Ιιίο ββββΐ ρΓΟΡβυβ 1αηίυ8 ΙιοιηίηυΏ, 

Ιααο ΥβΓΟ 8&1ιιη &116Γ 1ιοΐΏΪοί(]&, 

αΙ>ί οοηοθρίΐ, α( αίΐ Βανίά, άοΙοΓβιη» 

ΙηίςιιΙΙϋΙββ ρβρβπΐ! βΐιβα, αιΟΓίβαι. 

ΟβΟΓβΙυιη 01, ρΓοΙι ίηΙιυηίΑηιιιχι ΓαοΙαυβΙ 

αϊ ευηοΐί ΐηοΐαβί ο&γοογθ νβΐ βχβαΐββ 

ιη&η, νβΐ ^Ι&^ίο, νβΐ αΗο πιογΗ$ £;θηοΓ6, 

ηβιηΐηβ βχοβρίο, νίΐ» Ωηβοα οβΓη&ιιΙ, 

Ιρ5( οΐ ^ο^^υ^^^^ οιηηββ ^ιι^β ^^οηοήβ. 

βα? βηίιη, αϋ, ιιηο ΓββοοΙο εαρίίβι 

αΐία οοη•θΓ£;βηΙ ρΐυηι βΐ ρβ^ο^&? 

Ιιβιη βχβββηηάα, 1ΐ0ΓΓίΙ>ίΙί8 ββηίβηΐΐα! 

Ιιβπα ιη&ΐθάιοίαιη 8&1&η{οαιη άβΟΓβΙυοα, 

& ςαο ΙοΙ Ιβΐΐιο άββϋη&ΐΜηΙυΓ ΙιοιηίηβΒ Ι 

ΑΙςοβ !ΐ0€ ίηβοηρίιιιη 1ί1>β11ι• άοοΓθΙιιιη 

&1> ΙηίςιιίββίιηΙβ Αοεβρίυπι ^α(1ί^^ι)α8 

ΑηάΓοαΙοοβ ϊιηρθΓΑΐοΓ οα8ΐοάί6ΐ)&1 : 

Ιάςυβ 1)611 ςααηίοοίιιβ 0Χ860αΙαΓυ8 θγ&(, 

ρβοιιάυιη ΙηβΙβΓ ΙοΙ 1ιοΐΏίηθ8 ^110υI&η8, 

ςυοίςαοί ρβΓ ίιηρ«ηΌΐη ίη νΐηοΓιβ βηηΐ 

ειιιη εοη8&η£;αΊη6ί8 ουηείίβ βΐ &ΓΩηίΙ)ΐΐ8. 

η!8ί €γ6&Ιογ ^βηβηβ Ιιαιη&ηί &ο Οοπιίηυ8 

ρΓ8θ€ουρ&88βΙ ρβΓάθΓβ ΑπάΓΟοίουπι, 

ΐΑΐΐαςαβ ία ΟΑββυιη νβΓίβΓβ οοηΒίΓια. 

Ιαίβηιη ΑηάΓοηΙοαβ οαηοΐα εβΓηβη8 

αάνθηα 8ΐΙ)ί ΩβΗ βΐ άίΓηοίΠλ 

ρΓορίβΓ ψίεΙοΓεδ 8!ου1θ3 βχβΓοίΙοβ, 

ςαΐ Τ1ιβ88&1οαίε&πι οοευρινεΓ&ηΙ. 

ρΓοαΙ 8ΐιρ6ηοΓ η&ιτΕνϋ ΙιΙβΙοηι. 

βΐ ηαηο ^&I^ δβιτΜ ΒοΙβΓαιηςυθ &(1νβηβΓ8ηΙ ; 

ΙηβιιρβΓ £^&Γα8 8θ1>ά{Ιί8 ββ ΙανίΒυιη, 

8(1 (ΙΜη&ηάυιη 1βιηροΗ8 ίϋΐαπ ο&8υ8 

ρβΓ 1ιοιηίη68 1ι&Γίο1θ8 οοηγβΓϋΙ &ηίιηαιη 

&1)0ΐηίη&η(1& υΐ6η8 Ι^γίίΓΟοα&ηΙία. 

ΕΙ {ηΐ6Γ688β ςαίάβιη οπιη !ι&ποΗ8 

ηοΐιιϋ ίρ86, (ΙβΗβίοηβιη ε8ν6η8; 

νβΓυιη Ιιβε ιηίηΙβΙΐΌ οοιηιηΐ8ίΙ 81βρΙ)&ηο 

8&εΓ& ηοεΙοΓοο ΙβιηροΓβ ρεη^βΓβ : 

ςυΙ 8(1 86 νοε&ηβ δείΐιαιη (]Ό6ΐηά&ιη ηοιηίηβ 

εβοαχη, ββά 8Γΐ6 Ιχ&ΗοΙυιη, οΐ) 1(1ςα6 οΗιη 

]ιΐ8ΐ& 8θΐιΐ6ηϋΑ οοα1ί8 ρΗν&ίυιη 

& Μ&ηαοίε ροΓραΓ» γ6^{φ ηο8εα1ο ; 

ΙηΙβιτο^αΓθ ε(Βρϋ ιη&1ο8 άβπιοη&8 

ρ6Γ ηβΓ&Ηβ &Γϋ8 Ιηε&ηΙαΙίοηεβ, 

ςιιί8η&ιη ρο8ΐ ΑηάΓοηΐοιιιη Οο8αγ ίθΓβ1? 

νβΐ 11α^υ8 ςυ!8η&ιη Γ&ρ6Γ6ΐ ίιηρβΗακηΤ 

ΒοθΐΏοη θχ ρβίνί Γ6ΐα1ϋ 8ΐηΙ)ί^&, 

6ΐ ρ6ΓθΙ)8εΌΓθ άοοι ρβΓ &(ΐυ&ιη ΙοςυίΙΟΓ 

(Ιεΐίηβ&τϋ 1ϋ1βΗ8 ί8Π&οί1)α8, 

ςυ&ηίαιη εοη^^ε6^θ Ιίεοϋι Ιβ&λείυιη. 

Νεε ΥβΓΟ ηοιηΙηί8 ουηεία 6ΐ6Πΐ6η1& 8επρ8ίΙ, 

8θά 8θΐηίρ1θηη οΜυΙϋ Ιαηςυαηι Ιαη» 

Ωξ^υΓαοι άίζηίάίαΐαηι, 8(ςυ6 &[ηΙ)Ι^6 

βΐ Ιυηβ ίοΐα ϋϋβΓ&ιη ρΓΦρο8ΐιϋ. ^ Σ^χ; ^ωρίΛκζ I',^^ν1ν άβραΐς ώς |ίμις * 

5325 'ϋν ο' άτιχνώς μάγκιρο; ανθρώπων 5^8, 
Μχλλον δι Σχτχν άλλος άνΟρωποχτόνος, 
^ν φη9ΐ ΛζβΙδ, ώ$ινιζ9χς δή π6νον, 
ΙΙαρχνομίας άποτίχτει, φιν ! μ^ρον * 
Όριτζο τοίνυν, ώ μιτχνΟρώπον τρόπον, 

5336 ΚχΟκ>ργμ&>ους ξύμπαντας ιΓτι φΐτγάδας 
"Αρδην ^υΟφ τι χαι ξίφιι χαΐ Οχγάτφ 
ΗαφαδοΟέντζς τον β{ον χχτατερέφιιν, 
Αύτού( τι πάντβς χαΐ προσ/ιχοντας γ(ν8ΐ• 
Τ{ γχ^ χιφχλήζ ιΐ μιχς τβτμη μέντας 

5335 ^ιΊσιται χάρηνχ χιίρω χαΐ πλέω ; 
*ϋ παμμιάρον χαΐ Οκοττνγούς δίχι^ς. 
Και βατανιχοΰ σχέμματοζ μινητέον^ 
ΚατοΜρίνοντος «οτ^ο< άνθρωπου μάρψψ Ι 
η Σχέμμα πονηρόν έγγρα<^(ν τ($μοις τ^δι 

5340 υρος τών χριν^ντων ανομχ οιχασπ^λων,*) 
Ε^ηφιν Άνορ^νιχοζ φυλάττειν χράτωρ * 
Ό τάχ' δν έξιζνυτο, φ«ν> ! φι« ί προς ιτέρΑς, 
Κχι πάντες ένφάττοντο θριμμ^ων δ(χΐ|¥ 
0\ πανταχού γης Αύτ^νων χαθιιργμένοι 

5345 Συν τοις χαΟ' αΤμαχαι προσιζχουσκ γένιι. 
Ει μή βροτον»ργ6ς τών 6'λων χαΐ Δ89ΐτ({χΤ|ζ 
ΈΟηχιν Ανδρών (χον έχποδών γΟά««ς, 
Σχέμματα δ' άπέδειξ&ν χχυρα τάδι * 
Ούτος τεενά ο1 χζθορών παντ«χ^^ν 

5350 Πράγματα συμβαίνοντα δύσχολα «4νυ 
Έχ Σιλιχβών δυνμάχων 9τρατενμ^«»ν, 
"Λπερ παρεντι^σατο θε^σαλονίχην, 
'ϋς άνόπιν ειρηχεν Ιττορεΐν φΟάταν, 
ρ ΚαΙ μέχρι Σερρών χαι Βολερου π&φΟ^χβκ • 

5355 ΙΙ^6ς δ* αυ λαυτφ δυσμενούς ύπηχ^οο 

*Απεΐδ« προς πρ^γνωσιν ών μέλλων γρ^ν» 
Την ^χβανιν δίδωσιν ήρωτηχ^σι 
Την δια πλυνοΰ μαντιχής τε φευχτέας. 
Άλλα παρεΐναι τοΙς τελούμενο ις χάτ% 

5360 Αύτος μλν άπε'πατο, μώμον έχχλΝιβν 
Υπηρέτη δ' άγιοχριστοφορίττ^ 
Φέρων άνατίΟησι νυχτεργασ(αν * 
Ός παραλαβών τίνα ΣήΟ χεχλημένον 
1Ιηρ6ν μίν δψεις, μαντιχήν δ* ήσχημίνον, 

5305 Ου χάριν έγχέχοπτο τάς χ<$ρας πάλιν 

Πρ6ς πορφυρανθοΰς Μανουήλ μάλ' Ιν26ηκ ' 
ΠυνΟάνεται δη τών πονηρών πνβυμΑτΜν 
Φαύλης έπψδής μαντιχζ ^(^ραγμένι^ς, 
"Οστις μετ* 'Ανδρόνιχον αρ^ω^ί "^νγν^^νεκ, 
^ 5370 *11 παραλύσων τίνδε τής κραταρχίας. 

Πνεύμα δ^ άνεΤλεν έχ πλυνοΰ βεβυνμένα 
Μάλλον δ' άμυδρώς ώς έν υδασι λέγον 
ΣχιαγραφεΤ γράμμασι πεπλανημίνοις 
Ίσαάχιον, ώς ένήν άπειχάσαι * 

5375 Ου χλήσεως γράμματα σύνταξαν 5λβ, 

"ύσπερ σελιΐνης δ* άμφικύρτου φαντάσβιν 

Ήμίτονον νχ^Ιμά τι χαι πεπλασμένον. 

Και τοΰδ* Ιώτα προγράφει λοξώς τύπον (63) (03) θείΗοεΙ &ηϋςιια8 1γρα8 0Γ«ει 8ίςπ)&1ί8 68ΐ ταιη Ι ηοη ρΓβροβϋαηα, 86ά 8ΐιΙ)]υηοΙ«ιη Αιίβββ, 
Ο. ευί ρΓΦρο8ϋ8 Ι 8&ϋ8 ροΓίβηάθ^Αΐ αοχηβη ΐ88Αεϋ ο1) αυ^^εαάαιη &ιη1)ίβαϋ8ΐ6ΐη. 
ΙΟ. ΥθΓυΐΏ ΝίεοΙαβ Οΐιοηί&ΐββ 1ιί8(. π, Ο, 8ϋ Ιίϋβ- 205 

"ΙΙκουσίν Ανδρόνικος πεύσβως λίγους, 

5380 Κα\ καιρόν είπβϊν άξιοΤ κβθ' δν τάδβ. 
Πκυσις τολοιπδν γ(γν»ται δή δβιιτέρα, 
Καΐ ιινβυμ' άνβΤλβ δι' έπασμάτων τάδβ • 
Ώς ημέρας Ιντοσθιν όπάρξιι τάδβ, 
Κα0' ήν το τρισ4λβιον 6ψοδται ξύλον • 

5385 Μίαν δ' & Σεπτέμβριος ήγι πρλς δέκα, 
Έπαν έδρατο ιτραξις ά^^ητουργίας 
•Α λήρον ήγήσατο γνους ταΰτα κράτωρ • 
Πώς ά ποτ' Ιαχύσιιβν βΐπών Κυπρ^θβν 
Πλεύσας 'ίσαάκιος έν βραχεί χρ<5νψ 

5390 ϋδτω καταστρέψαι με τής κραταρχίας ; 
Τλν Κ«πρ(«ν τόραννον οΙηΟ<^< πέλιιν 
Τδν χαΟεχεΤν μέλλοντα τ^νδ• του χράτοιχ, 
"Ανδρα Κομνηνών έκ γένους κβτηγμίνον, 
Άποστάτην δΐ του κράτους δεδειγμένον, 

5395 Αρχήν τε τήν Ι^παρχον, εΙς άναρχίαν 
Τυραννίδα τε δυσμενώς τεθεικ^τα, 
Τήν Ίαάκου κλήσιν δ^ πεπλθ'Ληκ<5τα • 
Οΰτω νομίσας Ανδρόνικος καΐ γράαας, 
Είς αρχικά δώματα τά «ρλς Άνάπλψ 

5400 ΙΙρός διατριβήν καΐ ίιάχυσιν ϊβη. 

Ό δ' α3 κακούργος άντιχριβτοίρορ(της 
Τρέχων άιρίκτο συν ολίγοις οΐκέταις 
Πρλς οΙκ(αν είίκτιστον 'Ισαακίου, 
Και τ6νδ' έ<ρώνει τών 96μΜν κατιέναι * 

5405 ΚαΙ τφδ* 6μαρτεΤν ο^ δοκεΧ πορευτέον. 
Ό μίν δεδιώς τήν 6μοκλήν αύτίκα 
θεοκλυτών ύπηρχε ($υσ6ήναι μ6ρου ' 
Ό δ' άγρίφ βλέμματι καΐ βο^ πάλιν 
Αυτόν κατελθεΤν έγχελεύεται τάχος. 

5410 *Λλλ' ώς έώρα βραδύνοντα καΐ πάλιν, 
ΤοΤς οικέταις ήν έγκραγών μετά χάλου 
Σύροντας αυτόν κατάγειν οΙκημάτων • 
Μόλις κατελθεΤν εκβιασθείς τ^ βίί^ 
Ίππον τ' άναβάς ηύτρεπισμένον τότε 

5415 Έξ Αγγέλων "Ισακος άνδρειοφρ<5νως 
Σπασάμενος ιράσγανον ήκονημένον, 
Έφάλλεται δή άντιχριστοφορίτη, 
Κλ\ κατενεγκών τούδε πληγήν καιρίαν, 
Διχή κεφαλήν διέκοψε τ^ σπάΟτ^ • 

5420 "Ον καΐ προκεΤσΟαι τοΤς κυσΐ λιπών Ιλωρ, 
"ϋλψ ^υτήρι προς νεών τρέχει μέγαν 
Δι' άγυράς τε καΐ λεωφόρου μέσης • 
Και χειριγυμνόν τό ξ(φος φέρων Ιτι 
Πάσιν τορόν κέκραγε, τφδε τψ ξ(φει 

5425 ΤεμεΤν κεφαλήν άντιχριστοφορίτου. 
ΈπεΙ δΐ ναόν εΙσέδραμε τόν μέγαν, 
Τόν τών φονουργών Ι^χεν ε^ς στάσιν τόκον 
Είτα συνε^^ίΐ κατά χιλιοβτύας 
Άπειρα πλήθη προς 6έαν *Ισααχ(ου, 

5430 Ο&ς και καθικέτευσε τφδ' έπαμύνειν 
Και τήν δυνατήν είσφέρειν συμμαχίαν, 
'Οντι πρό< αύταΤς του 0ανάτου ταΐς ιιύλα(< (1ββΑΕΒ3. 

Α Ογ&οιιΗ ΑηάΓοηίουβ νοΓί^ίβ οο^Ιϋβ, 
Ιβιηραβ ροροβοϋ βοΪΓβ ςαο Ιιββ ββρβηΐ• 
ΙΙοΓαιη 6γ§;ο Γθ£;&ΙαΓ οΓ&οιιΙιιιη. 
Τυιη 810 οοιηροβίΐο ο&πΏΐηβ άφΐηοη λϋ : 
Ηφο ίηΐΓ& άίβιη βζϋιιιη βυηΐ Ιχ&5ϋαΓα 
ςαο νθηοΓ&ηάυχη 8θ1θΙ βζ&ΙΙαΗ Ιί^υιη : 
ροΓΓο 8βρ(βιηΙ)η8 3&Εη βΡ&Ι άίββ ιιη(ΐ6θΙιη& 
άυιη Ιΐ8Β6 &Γ0&η& άΐνΐη&ϋο ΟθγθΙ. 
Ηαβ ίιηρβΓ&ιΙοΓ ηιΐ£;&8 688Θ οΓβάίάϋ. 
ΟαοΐΏοάο βϋίζη, ίηςυϋ, ΟγρΓΟ ροίθήΐ 
Ιιαο α&νί^&Γβ Ιβα&οίυβ Ι&ιη 1)Γονί (βιηροΓβ• 
πιβαοαςυβ Γβ£;ηί βοϋαιη ονβΓίβΓβ 7 
εχί8ΐίιη&1)&ί βοίιη ΙγΓ&ηηιιιη Ογρήοιη 
βΐ 6ν6Γ8ίοηοιη 8α1 νβηΐιιηιιη ΙΙίΓοηί, 
νίΓαιη ϋοιηηθη& άθ ^βιιΐβ ρΐΌ^βαΙΙυιη, 

^ ςαί ρβΓάϋθΠβπι ββΐΏβΙ ίχηρβηο Θχ1ιί1>βα8 
ίη8υ1« ρΓβίβοΙαΓ&ιη ιιά 8θ Γ&ρ\ΐ6Γ&1« 
ίΙ)ίςυ6 88Βν&ιη βζβΓ06ΐ)&1 ΙγΓ&ηηΙάθΐη, 
αίςαβ Ιβαοαβ ηοιηίηο &ρρθ11&1)&ΙυΓ, 
δίο Αη^Γοηίοα8 (1ίοθη8 αίςυβ 6ζί8ΐίιη&η8| 
&(1 ΓβςΙβδ 8βάβ8 ίνϋ ςιιβ βυηΐ ία Αη&ρίο 

υΐ 8686 ίη ίΠο θΙ)1β6ΐ&Γ6ΐ 1ΐ08ρίΙίθ. 

ΙηΙθπχη ίαιηβη χη&ΐ6βοο8 δίβρίι&ηυβ 
οαιη ρααοίδ ταρϋζη νβηίΐ Γ&ιηί1ί&Γϋ3α8 
αά ρα1ο!ΐΓ88 (Β(ΐ68 ΐ8&8θϋ Αη^βΗ, 
βυιηςαβ νοοβ |α88ϋ ρροάίΓβ άοΐΏΟ, 
8βςυθ (Ιυοθΐη 8θςυί ςυθΓ8υιη ΙοηάβΓβΙ. 
ΙΠβ ιηίη&οί οοη8ΐ6Γη&1υ8 νοοβ, 
αΐ 3θ ζηοΓίί 8αΙ)(1αοβΓβ1 Οβιιιη Γ0£;&1>αΙ. 
8ΐ6ρ!ιαηυ8 1οΓνί8 06αΗ8 ίηο1&ηι&η8 ϋβρυαι 

η υΐ 8ίη6 ΓΏΟΓΑ 86ςιιβΓ6ΐυΓ ^α1)61. 
ΥβΓυιη υΐ ν'ιάϋ άβιηοΓ&ηΙβιη αάΐιαο, 
ίηίβηάϋ νοοοιη αά 8&ΐ6ΐΗ(β8 8υθ8, 
υ1 βυιη οοΓΓβρΙαιη 8βάίΙ)α8 ρροίΓ&ΙιβΓβηί. 
Τυιη άθΐηυιη Ι&Η ν1 οο&οΐυβ βς[υαιη, 
ςαί 1)6116 ίη8ΐΓα6ΐα8 αάβΓ&ί, οοηδοβηάϋ 
Αη^βίαδ 18880108, 8αιηρ1οςαβ ααίιηο 
ΒοαΙυιη ^Ι&οΐιυιη άβ νλ^ηα ρΓοΐΏβη8 
ίιηρθία οοηΐΓ& δίβρίι&ηαιη ίοαρίαιη τηιί, 
αίςυβ βυπι χηοΓίλΙί οοη8θου1α8 ίοΐα, 
οαραΐ ΜΓ&π&ιη 60818 αοίβ 86ουϋ; 
θί ρΓφάαιη ο&ηίΙ)ϋ8 Ιιοαιίηβιιι Γβΐίηςαβηδ, 
6£Γυ80 6υΓ8α ζηα^οαιη αά ίβιηρίυιη νοηϋ 
ρβΓ νίαιη ρΌΐ)Πο&ιη ρβΓςυβ Γοηιιη ιηβάίααι; 
ηυάυιηςοβ αάΐιυο χη&ηυ §;1&άίαιη £;6Γβη8 

ϋ οαηοϋ8 ίη6ΐαιη&1>&1, Ηοο ο^ο ^Ιαάίο 
εαρΗθ ο1)1πιηο&ν1 86θΐ68ΐαιη δΙβρΙίΑηαιη. 
Αί Όΐ)ί ία ιη&^ηαιη ρβΓτβηίΙ Ιβιηρίαιη, 
(64). Ιιοαιίοίά&πιιη ραΐρίΐυιη ίηββάϋ. 

06ίιΐ06ρ8 οοηΟαβηΙβ 1αΓΐ)& ιη8χίιη& 
ιηηαιηβΓοςυβ ροραίο «ά ΐ8&&οίυιη, 

1)1θ θΙ)860Γ&1)&ί Όΐ 8ί5ί 8ΐιρρ6ΐία8 

ί6ΓΓ6η1 6( ν&ϋ(1&ιη άθΓβη8ίοη6ΐΏ, 

ίη ίρ8ί8 0601 ρβ ρθ8ϋθ ΙΟΟΓϋδ ^ 800 18. 300 (64) ΝΙοβΙα8 αΐιοηί8ΐβ8 1!!). π, 10 : Ιόν θβΤον είσ- 
ιών ναόν, άνεισι τόν άνάσταθμον, όν οΐ φονεΤς 
ανερχόμενοι, τό οίκεΐον άνακεκαλυ»μένώς διατρα- 
νουσι πλημμελή υ.α, τήν έκ τών είσ^^ντων τε καΐ 
έξι^ντων τό ίερωίατον τέμενος αιτούντες συγχώ- ρησιν : {βτηρίητη ίηρηαη» βατή $βά€τη οοη^ϋβηΛϋ ίη 
αηα Ηο^ηιοιάχ $ηητη [αοίηη» ρΜίνβ οοη/ίΐ^ηία, αΒ 
ιηςΓβάίβηΙίΙίηί ίαη€ίί9Ηηιηιη (οαιηι βρηάίΰηΙίΙ^ΐΜςαό 
νβηίαηι ρβΐηηί. 207 ΕΡΗΚ^ΕΜI1 ΟΗΒΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 2( Εβ&ρβθ &(1 Ιιοο ίΑα(0Γ68 ρβΓίΏυΙΙί 6Γ&ηΙ, 
ηΐΑχίαιβ ςυίάβιη ^βηβΓβ ρΓορίηςυί. 
Ουαιςυβ & Γβ^β ηβαιο βυρβΓνβηΐΓθΙ 
ςυί εοΒρίΑ ιΙΙα πιίηίβ ()ί8(υΓΐ>&Γβ(, 
ρΓβάίοΙΐ Γ(ΐυ(0Γ68 8υιηρΙ& &α(]&οί& 
1ίι)6Γί8^&^η 8αοοι&ΐΏαΙ)&ηΙ νοοίΙ)υ8, 
αίςαβ Ιβααοίο Πηηαπ] 8ροηϋ6ΐ)&ηΙ οροαι. 
Εγ^ο υ1 ίΠα ρπφίβπϋ ρΓίιη& άί69, 
]8ΐηςαο &ϋ& αάνβηοΓαΙ, βυηιιηο ιηβηβ 
ρορο1α8 ουηο1υ8 Βγζ&ηΙίηβ! ΟΓ^ίβ 
ΟυιηίηΙβ ίοβΙ&Γ οοίΙβΓ Γα6η1ΐ8 
Α(1 ρΓΟΒοίρααιη οοηΟαχίΙ ΙοιηρΙυιη Οβΐ. 
6αΓ ααΐβιη β^ Ιοη^β ιβΓπαοηββ ηοοί&ιη ? 
ΐηο688αηΙ πιαίβάίοϋβ ΑοάΐΌοίοαιη, 
Ι8&&είυιηςιΐ6 άί^ηαιη βάίοαηΐ 5ΐ6ΐηιη&1β. 
ΙοβυρβΓ οιηηβ8 οβΓθοΗΙ)α8 ο1αα8θ8 
βααίΙΙαηΙ, Αίςυβ ΙαΓίιαιη οοηΩοίυηΙ ιτ&χίιη&αι. 
Τυηε υογο ίοηΌΐηβΓθ8 νίάί88β8 6η8ίΓβΐΌ8, 
11ιοπιοίΙ>υ8 βΐ 8ου1ί8 &Γΐηί8ςαθ αοοίηο1θ8, 
&1ίθ8 άβαίςιιβ 1ΐ^η)8 εΐ&νίβςιιο ίο8ΐηιο1ο8, 
δίο βΓ^ο &ά8ΐαη(6 οοηοίοηβ οΐΏηιςοηα 
Γ6Χ βίςυβ ίιηρβΓ&ΙοΓ ΐ8&αοία8 
οοαοοΓάί 1&1)ίο β ουηοΙί8 &οο1&ιη&ΙαΓ, 
άαιη βί ςυί^αιη ίη ε&ρυΐ ίπαροηβΓβΙ 
ίιηροΓ&Ιοηβ ιηαχίπιί ΟοηβΙ&ηΙΐηί 
οοΓοηαιη ςυ® άβ 8&ογ& ρβηάβΙ>&1 ιη6η8Α. 
Οαιη ΑηάΓοηίεαιη Ι&ιηβη &(11ιυε ϋιηθη8 
εοΓοηαιη Ι8(ΐ&εία8 φ^γθ αάιηίΙΙβΓβΙ, 
ρ&1ηιιΐ8 β^υ8άβπι ρΓ8!86ηβ ^ο&ηηθ8 Οαε&8, 
νίΓ ο&ηυ8, ίιηο 6( ο&1νιΐ8 βΐ βθηβείο, 
ά6ηυά&η8 ε&ραΐ ρίίβο, ο[)8βεΓ&1)α1 
ιι1 βααιη ίΓοηΙβιη ΓβάίιηίΓβηΙ 8ΐθΐηΕη&Ιβ. 
Ρορυΐαβ Γ6ε&1ν&8ΐπιιη εαρυΐ ε6Γη6η8, 
ηβ{;&νϋ !ια!ε εοΓοη«ιη 86 άοηαΙαΓυσ) ; 
λϋςαβ Γβ^οιη 86η6ΐη ββ ί&πι αοΗβ, 
ΑηάΓοηίεΙ ηβπιρβ 0Αα8Α α ςυο ιηαΙοΓυιη 
ίαηΐ&πι ηυροΓ εοη^βπβιη ρ6Γρ688ί βΓ&οΙ. 
Ταηο 6Γ§ο α ροριιΐο 6ΐ6θ1υ8 ίιηρβηιΙΟΓ 

Ι8&&είυ8, υΐ ηαβυπι 1ι&ε1βηυ8 εαηηβη (ΙίχΙΙ, 
&ά Γβ^ί&ιη ρβάβίβηϋιη ίϋαΐ άοιηυιη 
ουαι ρ&ΐΓί&ΓεΙι& ροριιίοςαβ ρΐυηιηο. 
ΑΙ Λη(ΐΓοαΐεα8 ίο Μβίαάϋ Γβ£;ί& 
νοΓβΑΟΒ, υ( ^β8ΐαιη γ6Π) ίηαυάίϋ, 
νοο!( ΐΓΪΓβιηο &ά ρ&ΐαϋυηη ιη&^ηιιαι, 
νοίιιεη ηβιηρβ ουίΈυ ΓΓβΙυιη ρθπηβ&οβ. 
δυρβητβηίβηΐβ Ιυηο ηονβΐΐο €Φ8αΓ6, 
Γορυ£;η&Γ6 εοβρίΐ &πηί8 8βηβχ άοζΏίηα8, 
Ιβΐλ οαιη ρααοίδ (]β8υρ6Γ εο^^ίε^6η8 
οοηίΓΑ &(1νβοΙαη(03 οιηηββ αίςαβ θ!Β8&Γ6ΐη. 

8βά ευ πι 8θ ΓΓυ$ΐΓ& 1&1}0ΓαΓθ βοηοχ 
860811, ραΓρυΓ6&8 0Γβρίά&8 βί οοΓοη&ιη 
&ι)^βε^^, οΓοοβιηςαθ ιηί8βΓ οοΠο &1)8ΐυΗ( : 
1)&Γΐ)&ΓίουΐΏςυβ εαρίΐί ία)ροηβο8 ρίίβυιη, 
ΙπΓβαΐθ ίη8οβη8& αά Τ&αη'άβιη Γυ^ΙβΙ)^!. 
Ιη^Γβ88υ8 αυίβιη ραΐαΐίυιη Ιδ&αείυβ, 
8(αΙίιη ΚοίΏ&ηί υηίνβΓδί ίκΏρβπί 
(1οΐΏίπίυ8 &οε]&ιη&Ιυ8 αίςυβ ίιηρβΓαΙΟΓ 
ιηίβίΐ ςυί Αη(]Γοη!ευιη αά 86 ΓβίΓαΗβπβηΙ; 
ςυοιη ρΓορο υΓΐ)6Πΐ εΐιβίβη εοιηρΓ6ΐΐ6η8υιη^ Α ^ϋ χαι χχτανιύοντχς &ΤχΓ/ ΐις τ^8β 

"Αλλους τκ πο)λους χαΐ προσήχοντχς γένκι. 

5435 Έπ(( δΐ π«ρην ου τις έχ βασιλέως 

Έπζγβναχτών ού8* 6'λως τοις δρωμένοις, 
01 συλλεγέντις Ο^ρ^ος άνειλτιφ^τκς 
Έ/ρώντο γλώτττι ιταντάπαιγιν άπύλφ, 
Κβι τψδ* έπτ,γγέλλοντο σύναρνιν ζένην. 

5ϋ0 'ϋς ουν έχείνη παρέβραμιν ήμερα. 
Άλλη δ' επήλθε, πρωίας ούσης ίτι, 
"Ομιλος άπας άστιχος Βυζαντί^ος 
Κατά ποταμών ρεύματα ταχυ^ρ^ιαν 
Είς ναον εΙσέ(^ρευσΕ του θεοΰ μέγαιν. 

5445 ΚαΙ τ{ μβ δει γράφοντα μηχύν«ιν λ^γ••; 
Βάλλονσιν 'Ανδρ^νιχον ταΤς δυσφημ^ης, 
Κρ(νο*^σι 8' Ίσάχιον άξιον στέφοι>ς. 
Β Πρ^ τοΤσδε πίντας φ^ιλαχαΤς χαΟιιργμΙνονς 

'Ανέντες είρχτής, πλεΤστον ηθροιανν «τ{^ς. 

5450 Έν λοιπόν ι8εΐν μυρίους ξΐΦηφ^ρο3ς 

Πε<ρραγμένους Οώραζιν, άσπίσιν, 5«λο(ς, 
Άλλους ^οπάλοις χαι ξύλοις ώπλιαμένοος ' 
Κα^ σνναγωγης παμμιγοΰς ήθροΐ9|Α4νΐ|ς 
Ίσαάχιος βασιλεύς αύτοχράτωρ 

5455 Φημίζεται 8ή παρά πάντων χειλέ««ν, 
'Εφαρμ^σαντ^ς τίνος αύτου τ^ κά^ 
Στέφος μεγ(στου χράτορος Κων9ταΓ«τ{νοιι 
Άνω τραπέζης μυστικής ήρτημένον. 
Τούτου τ6 πρώτον *Ανδρον(χοιι τφ ^£«1 

5400 Στεφηφορίαν (3^στα μή δεδεγμένου, 
θείος συνεστώς οΐ Δούχας Ίωάννν^ς 
Άνήρ πολιός, φαλαχρός, β^ιθιτγέρ^^ν^ 
Γ Κάλυμμα χάρας έχβαλών έλιπάρκε 

5465 Έπι χεφαλήν ιδίαν Οε'ϊναι στέφος 

Δήμος δ' ιδ^ντες έψιλωμένην χάρβτν. 
Λαβείν άπηγ^ρευσχν αύτψ τό ατΐοος, 
Γέροντ' δ' έπ* αυτούς βασιλεύκιν μι^^* 
Δι* Άνδρονιχον μή Οέλειν κίρηχότκς, 

5470 Πολλά παρ" αύτου των χαχών ηζα ^ Μη ζ . 
Τέως δ' 6πάρξας δημοπρ^βλητος χβέΐϋρ 
*Ίσαχος, ώς άνωθεν ΙστορεΤν Ιφν)^ 
^'^ει προς ο!χους τους βασιλε(ους β«ϋν 
Συν πατριαρχτ) χαΐ λεώ πλείστοι» 9τ(μι• 

5475 Άνδρ^νιχος δ* ών έν Μηλουδίου δ^αοις, 
Έπείπερ ήνώτιστο τά πεπραγμένα, 
"ΙΙχε τριήρει προς παλάτιον μέγα 
Έν άπτέρφ δή τινι πεπλευχώς τέΐΕΥ»ι. 
Ώς ουν άφΤχτο και ν εό χριστός χρίτ^ρ 
^ 5480 Άντιμαχεϊν ηρξατο χρατάρχης γέρ<αν 
Ιστούς άφιεις υψ6θ(ν συν βρα)^έσιν 
Ιΐασιν έπιουσί τε χαΐ στεφηφ^ριρ. 
Ώς τηνάλως δ' ^γνωκε μοχΟεΐν τριγέρβ^ν 
Πέδιλα ρίψας χοχχοβαφή χα^. στίφος 

5485 Και του τραχήλου σταυρόν έχβαλών τάλΐ^ 
ΈνΟε2ς δέ χρατι βαρβαριχόν τι πΤλον, 
Έμβάς τριήρει προς Ταυροσχύ09(ς (ι^Ιιι * 
ΕΓσω δ' Ίσαάχιος άρχιχών δ6μων. 
Ευθύς παρελθών βασιλεύς τ* αύτοχρ^χΜ 
5490 Αναγορευθείς 'Ρωμαίδος τής δλης 

Έστειλεν Άνδρ($νιχον αξοντας τάχος • 
'Ον χατά Χηλήν αίστυ συν*:ληφ<$τις. 209 'ϋ; φθχς εφην φκύγοντα ιτρος Ταυροσχύθ9(( 
"Αναχτι παρέστησαν ^Ισααχίψ. 

5495 Και λοιπόν οίαις έξέτριψεν αιχ{αις 
'Οσαις τι ποιναΐς Ίσαάχιος χράτωρ 
Τ6ν άίθλιον γέροντα τ^νδε χαι βίαις 
Ούχ ^ τις ^σχύσκιεν εΙπεΤν (3ςιδ{ως* 
"Ομως φράσαιμ' &ν συνελών χατα σθένος* 

5500 Καθείργνυται πρώτα μεν ούτος εις π^λιν 
Δισμοΐς σιδηροΐς ένδεΟε^ς δειρήν πόδας* 
εΤτ* εμφανισθείς άθλ(ως ο{>τως Ιχων 
Τψ βασιλεΐ, σχώμμασι βάλλεται τάλας 
ΚαΙ λοιδορησμών νιφάσιν άπειρ{των, 

5505 'Ραπ(ζεται μάστιξι γλουτούς χαι ^χιν, 

Κάραν ψι*νθΰται των τριχών χαι τήν γένυν, 
Και τους δδόντας ΙξεκρούσΟη πρ6ς βίαν•^ 
Έχδίδοται παίγνιον ^Βυρμα, γέλως 
Μισοΰσιν αύτον χαΐ χαχοΰν ι[^ρημ4νοις. 

5510 Φέρει παροινίας τε, μάστιγας, ύβρεις, 
Πυγμάς χατα στόματος, αλλάς α1χ(σεις, 
Καχών 'Ιλιάδα τε χαι τραγφδίαν, 
Και συμφορών πέλαγος ου μετρούμενον' 
Κα2 προς γυναιχών βμπαροινεΤται πλέον, 

5515 Πρ6ς τούδε φάος ομμάτων Ισβεσμένων, 
"Η χαι παΟουσών ζημ(αν των συζύγων, 
Τυχόν δΐ χαΐ σφών έχτύφλωσιν ομμάτων, 
Πρ6ς μισοφαους τούδε φαύλης χαρδ(ας, 
Τέλος χαθεσΟεις, ω ξένων άχουσμάτων ! 

5520 ΈπΙ χαμι]λου ψωριώσης άολίως 

Ό πρΙν βασιλεύς αύτοχράτωρ Αύσόνων, 
Ό βασιλιχοΤς άν^δούμινος χρότοις. 
Δι* άγορας τε χαι μέσης λεωφόρου 
Πομπεύεται χάχιστα συνελεγμένοις, 

5525 Σώμα χαλύπτων εύτελει τφ ($αχ{φ, 
Άχαλυφές τε δεικνύων το χραν(ον, 
Οικτρά τις οψις, ακοή φρικαλέα, 
Πηγάς δακρύων έκκαλούμεναι τάχα 
ΟΓς ήμέροις ομμασι προζ χακουμένους 
5530 ΚχΙ συγγενίς πέφυκεν άθρεΤν ένθέως. 

Ό ξυγκλύδων όχλος δΐ %λ\ τών συρφάχων 
*Αλλαντοπώλαι, βυρσοδέψαι χα\ (^άπται 
Παλιγχαπήλων αλόγιστος φρατρία 
ΙΙομπ^ παρόντες κπι θριάμβψ τψ τότε, 
5535 Άτιμοποιφ κΐ'. γελοιώδει πλέον, 
Ούδεν παρηκαν αικιας, τιμωρίας 
Είδος τι λοιπής κακίας, βζελυρίας, 
Ό μή προσήγον ασεβώς ^Ανδρονίκψ! 
01 μεν γαρ αυτών, π περιττής μανίας Ι 
5540 Έτυπτον, έσπάραττον αύτου κρανίο ν 

Και νώτ* αφειδώς ταΤς χρούναις τε /.αϊ ξύλοις* 
01 δ* αυ γε πλευράς χα» νεφρούς πρωχτον 

[πάλιν 

Ξιφιδίοις επειρον ή και ραφίσιν* 
"Αλλοι δ' έμίνΟουν τήν ρΤνα τοίς βολβίτοις, 
5545 Τών δ* όψεων λύματα τα τών γαστέρων 
Σπόγγρις κατηκοντιζον αύτου συχνάκις* 
01 δε θροΕ^όΤς τε και πλέον τολμητίαι 
Έλιθολεύστουν άποκαλούντες κύνα 
Και Κέρβερον Οήρά τε και μιαιφόνον 
5550 Και τοΤσδΐ τα σύστοιχα, φευ τή; μανία; ! 0ΛΘΛΗΕ8. 210 

\ άαιη ΓαςβΓβί, υΐ άίχίιηυδ, αά δογίΐιαβ Ταυποοδ, 

ίιηρβΓ&Ιοπ οϋΐυΙβΓυηΙ Ιβααοίο. 

Ου&ηϋδ άβίηάθ &ΙΐΓΐν6ΓίΙ θΓυοι&ιϋ1)α8 

ςυοΙ(ΐτΐθ βαρρίίοϋβ Ιβααοίαβ ίηαρβΓ&ΙοΓ 

ίηΓθΗοβιη Ιιυηο βθηβιη ςαοίςυβ ροΒοίβ, 

νίχ βΐ Ιιυιηαηο β£Γ&1)ίΐ6 βίοςυίο, 

αΚαιηβη άίο&ιη 1)Γθνϋ6Γ ρΓΟ νίΗΙ)υ3. 

υΓΐ)&ηο ρΓΪιηιιιη οοηοΙυάίΙυΓ ο&γο6Γ6, 

οοΐίοιη εαίβηίβ νΐηοίαβ &1<|αβ ρβάββ ; 

αίςαβ Ιιαο ΙΗβϋ βχΐιίϋίΐυβ ίη βρβοίβ 

Γβ§;ί, οοηνίοϋβ &ρρβΙίΙυΓ ιηΐβθΓ 

ιη&Ιοάίεϋβςυβ οΙ^ΓυίΙοΓ ίηαυιηβηβ : 

ν6Γΐ)6πΙ>υ8 1ααα1)08 ΙβπΙοΓ οΙ ηαίΘβ, 

1)&γ1)& 6( οαρΠΙο ο&Γρϋιη ηαά&ΙυΓ ο&ρηΐ, 

βχουϋυηΙιΐΓ άβηΐββ ιηϋίοΐίβ ίοϋΙ)α8, 
η 1υάίΙ}Γϋςυβ ^Γ&ϋ& αο τίβαβ ΐΓ&άίΙυρ 

8υί8ΐΏ6ΐ 1ιιίιηιο!8 6( ο&Γη!(1οϋ)υ8. 

ΡογΙ ρβΐυΐ&ηϋ&θ, εοη(υιη6ϋ&8, ν6Γΐ)6Γα, 

(υηάϋυρ 03 &1&ρί8, ναπ6 &Γί1ί^ίΙαΓ, 

ζη&ΙοΓϋΐη Ιϋ&άθΐη ΐΓα^φάί&ιηςυβ ραϋΙϋΓ 

βΐ ποίββΓίαηιιη ίηΟηίΙαιη ρβΐ&^υβ : 

ρΓ8Β8θΓϋ[η νβΐΌ ΥβχαΙαΓ & ΓβΐΏίηίβ, 

ςυ 11)08 οουΐοηιιη Ιααιβιι βηρυβΓ&Ι, 

νβΐ ΐΏ&ηΙθ8 ρ&Γΐίιη ηβοβ &1)8(υ1βΓ8ί, 

ρ8Γΐίΐη β1Γθ8818 ΟΟυΙίβ βΧ08ΘΟ&νβΓΑί 
ρΓΟ 8α& 88νίϋ& ΐηΟΓίλΗδ Ιιίο ρβ88ίΐΏυ8. 

Ρθ8ΐΓ6ΐηο ίιηρο8ϋα8, Ιιθιώ &υάϋυ ΙιοΓπύίΙβ Ι 
8οαΙ>ίθ8θ ΙηΓθΠοϋβΓ οαιηβίο, 
ςαί Κοιη&ηοΓυιη ηυρβρ ίιηρβΓ&ΙοΓ, 
ςυβιη οΙγοα πβ^ϋ Γ68οη&1)&ηΙ ρ1&α8α8, 
ρ ρβΓ ΓοΓυιη άυοϋυρ ρβΓςυο νία8 ρυΜίοαβ 
(ρίαιηρίιυιη 1υΓΐ)& βρβοΐ&ηΐβ ΙυΓρί88!ΐΏυΐΏ, 
ίρ9θ νίχ Ιβοίυβ νϋί 1αηιου1& 
Ιβ^ηαίηβ ηαάυπι ΟΓ&ηίαιη 08ΐ6η1αη8; 
Ιυςΐ]1)Γ6 νίβυ ηαΡΓαΙυςυβ ΙιΟΓΓίΙιίΙβ 
υΙ)6Γ08 1&0ΓγΐΏ&3 8106 άυΜο 6Ηϋί6η8 
ΐΏίΙίΙ)υ8 βχ οουΠ8, ςυί 8θΐ6η( ΐΏί86Γ08 
η&ΙυΓ&ςυβ 8θθίθ8, ρρουΐ ία8 ββΐ, &8ρίθ6Γ6. 
ΑΙ ρΙβϋθίοΓυιη νϋί88ίΐΏ& εο11υνί68, 
Γ&γ(ογ68 6ΐ εοπαπί αο 8υ1θΓ68, 
ϋ&Γά&η&ΓίοΓυιη 8ΐοΙί(1& εοΠβ^ία. 

ροιηραιη (1υθ6ηΐ68 ΙπυοιρΙιαίΏςαβ Ιιιι]α8Εηοάί, 
νβΐ ροΙίυ8 ίά ]υ(ϋΙ)Γίυ[η βΐ άθπάίεαίυηι, 
ηυΐΐυηι ρΓΟίΙβηΏίΚοΙ^αηΙ ροΐΟΦ ^βηιΐ8 
ορρΓοϋπί, ιη&Ιββοϋ, οοηίυαιοΐίφ, 
ςυίη Αηάροηίεο ρβΓ ηοΓαβ ίαιρίηςβΓεηΙ. 
ΑΙϋ 8!ςυί(]6ΐη, ο ν68&ηυιη ΓυΓΟΓΟίη Ι 
ροΓθυ88υιη (1ί8εοΓρ6ΐ)αηΙ ίρ3ίυ8 εΓ&ηίαιη 
άθΓ8υιηςϋβ Ηί^ηβΐβ ίηεΙοιηεηΙβΓ ο1ανί8 : 
&1ίί ΙαΙυβ, Γεπε9 αίςιιο ροάΐεοιη βυίΤυάίιώαηί ευ11η'8 αΐ^υβ 8υΙ)υ1ίΗ, 
αΐϋ ίη(]υίθϋΙ)αηΙ Ωιηο η&Γββ 1)υΙ)υΙο, 
αΐϋ 8ρυΓθίΙί&8 ευΓρυΓυιη ίη ναΐΐυιη 6^υ8 
βροοβϋβ οχρΓθ88α8 ίίβρο εοη]ίοίοΙ)ηηΙ : 
αυ(]αε69 αυ'.οαι ςυίϋαιυ αο ΓοΓοείθΓε8 
]αρί^ίΙ)ΐΐ8 αρρ6ΐοΙ)αυ(, (1ίεθη(68 εαηβιη 
εΐ 06Γΐ)εΓυιιι αίςπο Γεραιη δαη^υΙοαπαιη, 
αΐίΐυο 1ιΐ3 βίπιίϋα ροΓ δυΐϋΐηυηι ΓυτοΓοαι. βϋ ΥβΓΟζη υ( νθΓΐ>& λά οοιηρβηάΊαιη οοηίίίΓ&η]* 
ηοτηο ία ίοαιηβηβο ϋΙο ίυ!( βροοίιιοαίο, 
ςυία Γηοΐββϋβ ίοΙΙΙ)υ8 θΐ οοονίοϋβ 
Ιυηο ίοΓβΙίοβαι ββηβιη ηοη ν6Γΐ>6Γ&Γ6ΐ. 
8οοΓΐυιη άβαΐςαβ ςαοάάβχη ίιηρικίβηϋβιιιηοιη 
οοιτβρίαιη άβ οαΙΙηα ίη νΐΑΐη άθΓβηηβ 
οΠαιη ΓβΓνοηΙβ αάιηοάιιιη «ςαα ρΐβαιιη 
ίη ΑηάΓοηΙοΙ βΙΓαάίΙ ΓυΗοββ ^βη&β. 
Αίςαο Ιιοο ρβΓρβϋβηβ ιηαΐίοςυβ ρΙιίΓΑ, 
οοηΐτιι ΙοΙ ιη&1& (ΙαΓλοβ νίΓ ιη&£;οΑηί3ΐιι• 
Ιη ΙοΙ άοΐοηιτη αιιο(ίΙ)α8 βΐ ρΓΟΟβΙΙί•, 
Ι&ηΙοςαβ ιηίΜΗιταιη οΙ)1αο(&η8 ρβίλβ^» 
ιη&ΙοΓαιη ίηςολίη οΙιιιΙ>ο <ιαιιηγ!ι ρρο§8Π•, 
ίοΓίίΙβΓ (αιηβη Οοιηΐηο &ββ1>Αΐ ^αΙΙμ, 
οοηιίαηΐβιη ίη ιορρίΐοϋβ ιηβηΐβιη ΓβΙΙηοη•. 
βίο βΓβ;ο ία βΐλάίοιη άυοίο• οαιη Ι^οιηΙηΙι 
ρ&ΓυαιρβΓ αάΐιαο ιρίΓ&αβ αά οοΙαηβΙΐΜ 
ρΓ08ΐ&ηΐ68 ΠΗο ρβ<1ί1>υ8 θβΐ 8α•ρθη•ο•. 
ΡαΗοβαβ Ιααιβη ροραΐαβ η6€(1ααι μΙογ 
νοΓ&ηάίβ β^Π8 οαηι11)ΐΐ8, 8υ8ρ6ηΒί ιπΙεογΙ. 
ιη6πιΙ)Π8 βΙίΑΟλ Κ6αϋ8ΐ11>υβ ΙοβιιΙΐΔνΙ!, 
ίαηίουΐα ΓβάυοΙβ, Ιιβαι ραάοΓβιη Ι 
ΟυΜαηι αουίοιη ^Ι&άΙαιη ρθΓ ^αΚοΓ β^^Ι, 
&1ία8 Ιι&ϋαυΒ ρο(1{θ6χη οηββ ίοάΚ : 
Ιι&Ιίαί νβΐΌ οίΓοαιηβίΑαΙβΒ Γβΐιςιιί 
ςίαάίίβ 0Βά6ΐ)&ηί ιηΐ8βΓυιη 6θΓριΐ8θο1υηι 
ίθ£;6αιΙη&Ιΐ8 οοηΙΙηβοίβΓ ίοΙίΙ)ΐΐ8, 
8ροη8Ϊοαθ νβίαΐ ιηοΐυα αΐΗ αοαίίαβ 
αοίη&οβ8 ίβπΓβηΙ βχρβΗβηίββ. 
8ίο ΑηάΓοηίοαΒ Ιη βαρρίίοϋβ ΙυοΙαηβ 
ίη (αηίοςηθ οΓαοίβΙααηι ηιαΠ ηαυΓΓ&^^ηβ, 
βρίπίαοι 9ΐ1)ί νίοΙβηΙβΓ Γ&ρΙυοι 
ίη οο1υπιβ11ί8 ίΙΗβ βίΤυίΙίΙ ΙυΓρίΙβΓ. 
Αίςαβ Ιιυηο ίπιρβΗΙ νίΐβςαθ Ωηβαι Ιι&))θϋ 
Ιιοηιο ΚΓο 0100808, ρο8ΐςϋ&οι ίαιρύΓ&νβΓ&Ι 
1)ί6οοίο ΓβΓβ 8(θηα)&1ο τονίοοίοδ, 
ηηο ρΓ»ΐ6Γ6& άοηίη&Ιυβ αηαο 
&1)8ςοθ οοΓοηα, βΐ ροΓροΓΦ ^βεοΓβ. 
Εγ&Ι ίη β^Γθ^ία ΓοΓΟία εοΓροηβ, 

ρΓΟΟθΗΐ&ΙΟ ρΓ8β(ίΙ1θ8 ΙΐΒΤΟΐΟΛ, 

αη^οβίΑ Γ&οίθ βΐ ρΓοηοβ &(1α)ίΓ&1)ί1ί, 
ρΓονλΙίάΑςηβ αΐ608 ναΐβίαάίηβ. 
Ρθ8( λΐίςαοί ααίβηι άίββ άβ Βοβρβοάίο 
άβΙτΑεΙοπι 6^η8 οα^ανοΓ ίη ςυοά&πι βίικίίΐ 
ΓοΓοίοβ 8106 00Γ& ρ^ο^66^υα1 ^&^α^1; 
άοηβο &(1 ΕρΙιοη Ιαοάβαι πιοοαβίβηοαι 
οοοιροβαβΓοοΙ ςηίά&πι ίο ΙΐΓβνί ΙοοοΙο ; 
υΜ α^ΐιοο 00Γρη8 8ρ6ο(ιιΙθΓ η ευρίάΐΒ, 

ίοΐβ^ηίαίβηΐ 80&01 ρΓ0Γ8ϋ8 Γ6ϋθ608. 

Ι8 αυΐβαι ΙοΙο (1βρ6ΓίΙ)α1 &ο1ηιο 

αροβίοΐί άίνίη&β Ραυίί βρίβίοΐαβ ; 

α ςαίϋϋβ, &(][ΏΐΓ&ο(1α νοίυί 8οαΐ6ΐ)Γα 

ίο θΓ&Ιίοαβ8 8υ&8 οΐ βοΗρία (ίυοβϋαΐ ηναΙο8, 

ςοφ εοαιροοβΙ)&1 οοΐιίΐί &Γΐ1Ωοίο. 

Ρυίη 8&0Γ&ηι Ρ&αΐι θ(Βΐί8ρίοί8 ίηια^ίοβοι 

αοΓΟ &Γ£;βη(οςυ6 ίη8ί£;ο6αι ΑοάΓΟοίοοΒ 

ίη οια&'ίΓα^ίηΙα Μ&ΗγΓυαι (ί6ΐαΙ)Γο 

α 560161 άβ^ΐοαί&αι οοΐοϋαΐ αύωοάυοι. 

ΙΙ(Β0 αυΐοηι ΑοάΓοοίοί ίηβίαηΐο ΓαΙο ΒΡΗΚ^ΒΜII ΟΠΕΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 

Α 'Οζ &ν δι φ«(ΐ}ν έν Ρραχ<( το «αν λ^γφ, 
Ούδε'.ς ^^ήρχ< 9ν»«λ(96»(9η< θέβκ 
"Ος ού κβχοί; Εβ«λλι βλήμανι λύγοκς 
Τον δυστυχή γέροντβ τψ τηνιχΛί•• 

5555 Μία δ^ γ*<^ή «ορνιχή λαγνιντάτη 
Έξ 6πταν•(ου σχκϋος άρπάσασά τι 
Σ^ο^ρωζ γ• χαχλάζοντος (»3«τος «λέον 
Τούτου ιιαρβιών έμμβνώς χαταχέ8ΐ• 
Τ69α Ιϊ ΐΜΐ6ων χαΐ πολν τούτο»ν «λΑ•• 

5560 Και τηλιχβντβ δυ^χ&ρων 6 γιννέ^βς 
ΙΙρ^ «υμφορών χύμοττ« χα) χατ«ιγ(9«( 
ΚαΙ χ«λ€ΐηβν «έλοΕγος, ά>ττΙχοιν βμϋζ 
Κ«{ νιφΜας φέριβν τι χαχ&ν β&ψύ^βκ» 
Έν ιι59«ν •ύχάριοτος ήν ηρ^ς Αινιτ^η^ν, 

56β5 Έ^^ωμένον φρόνημα χέν ^ιινοΤζ ΙχΜν. 
^ Ον»τω 8' άπαχ6(^ς άτ(μωζ έν 9τα9(«|ΐ 

Ποδών άπηώρητο βρ^ιχύ τι ιτνέων 
Έν τοΤς έχιΤ ιτου xαθιδρυμ^νοι^ οτύλοις* 
Μιτέ δ' άιταιώρηνιν δφρονις πάλιν 

5570 Ός μή λαβ^ντις τοΰδι τα»ν σαρχων χ^ρον, 
Α(δώ τι χαχώς παι8ιχού< τε διδύμους 
Χιτών' άναστέλλοντκ Ιδρων, £^ πάθους ! 
Κχ^ χβτ^ του φάρυγγος ώτέ τι< ((φος* 
Κα{ τις Λατίνων χαθ* Ιδρας άχινάχην* 

5575 ΑοιποΙ ιτβριστάντις δΐ τ^νδι Αατίνων 
ΤοΤ< ξ(φισιν Ιπαιον αύτου σαρχίον 
Συχνά χχταφέροντβς αύτοΰ συντόνιος, 
Πκφαν δοχίμήν προσλαββΤν ι(ίρημΙνοι 
Όποιον αύτων τμητιχώτιρον πέλ(κ. 

5580 Ουτωζ έναΟλών έν το^αύταΐζ βασάνοις 
η ΚαΛ τηλιχαύτ^ συμφορών τριχυμΓ^ 

Ψυχήν ένβπέ^ρηξιν αύτου πρδς βίαν 
Έπί στυλ(σκων άτίμω; ηττημένος• 
Τοιούτο τέρμα του χράτους χαι τοο βίου 

5585 ΙΙολύτλας *Ανδρ(5νιχος ιυρεν έν β(φ, 

Χρ^νοις μίν αρξας δυσί που στεφηφ^ρο^ 
Κοινών δ* Ινι γ.'^ρι(^ς ών των ^ραγμ^ηη 
"Ανιυ χλαμύδος καΐ πολυτίμου στέβους. 
Έν ουν φυήν σώματος ευφυής π:ένυ, 

5590 Ήρωϊχ•5ν τ* ορΟιον ευ φέρων δέμας^ 
Άγητος είδος χαΐ γεγαρος είσάπαν 
Σώμα προδειχνυς υγιές τ' έ^^ωμένον. 
Μεθ* ημέρας δΐ κατενε/Οε•ς υψ($Οκν 
Ό τοΰδε νεκρός έν μι^ των αψίδων 

5595 Άττ^μελήτως Ιορί^τ^ του σταδίου* 

ΕΤτα περί που τήν μονήν την Εφόρου 
Β "Εν τινι κατέΟιντ^ τίνες '/ωρΙψ' 

Όπτάνεται δΐ σώμα τουδ* τ^ρημένοις 
'ΑχραιφνΙς, ίλώβητον εΙσέτι μένον. 

5600 Ψυχήν δι παντάπασιν ή ν έκλιμπάνων, 

Είς τους Οεαυγείς κγ{ρυκος ΙΙαύλου λίγους 
*Αφ* ών άπαντλών έκ πίδακος ώς ξένης 
Έπιστολάς -ζρδευεν αύτοΰ και λίγους, 
"Α συντιΟε?ς ήν εύφυώς και συγγραφών 

5605 Ού και Οι^ιττου Παύλου σεπτήν είχ^νν 
Καλλύνας ^Ανδρόνικος έν χρυσαργύριρ 
Νεψ τεσσαράκοντα Χριστού μαρτύρων 
Άνατιθεικώς, προσκυνών ήν και σέβων. 
"Ητις άπεστάλαττβν ομμάτων δάκρυ 213 

5610 Άνδρονίκου φβ»νοντος οΤχτιστον μ(5ρον• 
"Ο γνου; άκριβώσο^τας έχπήμπει τάχος 
Τήν άχοήν τε καί τά τήσδβ καθάπαξ. 
Τον πιστών ο\ Στέφβνον άλλοις σύνιμα. 
ΈπεΙ δ' άπηλΟεν, άντιχριστοφορίτης 

5615 Σποϋδήν έτίΟει πάντα σαφώς εΐδέναι, 
ϋς πάντ' αληθώς μηνύηι πεπομφ^τι. 
Ύφάαματι γουν άθιγεΐ Παύλου κ^ρας 
Σεπτώς Ιναπέψησεν αΐ δ* ώσπιρ πίδαξ 
Δάκροον άπέλειέον ώς ψυχρον νάμα• 

5620 Ά πρδς θεατών Άδρ^νιχος γνωρίσας, 
Μέγα στενάζας θαυμάσας τε πλει^νως, 
Κάραν ταλαντεόσας τε ηίδε χάν^άδε 
Λύτοΰ χάριν ε^'ρηκε Παυλον δακρύειν 
Κακόν προσημαίνοντα τφ δΐ ιχο\> τάχα. 

5625 ΦιλεΤν γαρ αύτδν ΙκΟύμως δγαν Ιφη, 
Και ο\ τιμαλφών έξέχεσΟαι βημάτων, 
Προς τοΰδε λοιπδν άντιφιλεΤσΟαι δέον 
Ό τι δΐ κακόν προΰλεγον τά δακρύων, 
Εφηκε σαφώς άν^πιν πεφρασμένα. 

ΙΣΑΑΚΙΟΣ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΤ. θ', ς. 

5630 Ί2ς ουν έπιβέβηκεν οΰτω ^^δ(ως 
Ίσάκιος Αύσ(νων κραταρχίας, 
Ιλαρός, εύέντευκτος ^ν ύπηχύοιτς, 
Ήδυς, προσηνής χαΐ φιλοιχτ(ρμων δλοις* 
Παρ* Άνδρον(κου τους κακώς πεπονθύτας, 

5635 Ή των έν<$ντων ύκεησύντας άδίχως, 

'Π σώματύς τι των μελών τετμη μένους, 
Έδεξιουτο δωρεαΤς σφας άφθόνως» 
ΆφαιρεΟεΤσιν άποτιννυς ούσ(ας. 
"Αναξ γαρ οδτος, Ίνα συλλήβδην φράσω, 

5640 Ύπηρχεν έκφυι ευγενούς λαμπρού γένους 
Κομνηνιαδών Αγγέλων υμνουμένων 
Νεανίας κάλλιστος, ευπρεπής λ(αν, 
Άκμαΐίος, εύμήκης τε και ρωμαλέος, 
Εύρωστος Ισχυν και σθεναρός τάς χέρας, 

5045 Μείλιχος, εύπίίσιτος, ευσεβής άγαν, 

Ές μητράνανδρον Παρθένον πίστιν τρέφων 
"Δ^ρητνν ειπείν και τιμήν σέβας σχέσιν 
Λ(5γων έταϊρος, έρμαικός, χαρίεις, 
Τιμών λ<5γους ευ και λ<5γων τους πατέρας* 

5650 Ο'ίκτψ πενήτων και φιλεσπλάγχνοις τρύπος, 
Εύποιίί^ τε τήν ψυχήν κεκασμένος. 
Μεταδοτικός, συμπαθής στερουμένοις, 
Ευεργετών απαντάς άπορουμένους, 
Πτωχούς πένητας, αρφανούς, χι{ρας, ξένους• 

5655 Ήν και χορηγών παρΟένοις τά προς γάμους, 
Και πανδοχεία και κχχεκτούντων δύμους 
Άνανεών τε φιλοτίμως καλλύνων, 
Εις άνάπαυσιν, εις Γασιν τζς νόσου, 
Τών συν ιόντων ασθενών, πτωχών ξένων, 

5660 Τά προς δαπάνην προσνέμων μάλα σφίσιν 
'Πθος μαλακός, νωχελής, άν ει μένος. 
Πολυτελής δίαιταν, έσθήτας άμα, 
Τράπεζαν άει Σολομώντειον φέρων, 
Και καινοφανείς στολάς καΟημέραν 

5665 Μεταδοτικός βρωμάτων διακόνοις. 

Έχρήχο ΑουτροΤς Ιδδομάδο; πολλάκις, 01&3ΑΚΒ8. 214 Α οουϋβ Ι&ΟΓγιη&ΓΟίη ρΓοΓαάϋ ^αϋαβ. 
ΑαάΐΙα Γβ, ΑϋάΓΟπίβΏβ βΙ&ΙΙιη ιηΐβϋ 
&(! βχρΙοΓαηάαχη Γ&πι&ίΏ βίαάΐο ββάαίο 
βάβΐθΐη 8ίΙ)ί δίθρίιαηαιη οαιη οοιη!Ιί1)υ8. 
Εγ^ο ρροΓβοΙαβ ίιηρίιιβ ίΠθ 81θρ1ι&ηθ8 
ουΓ&ιη ίοαρθηάϋ ρΓθΙ>6 α( τβιη οο£;ηο8θβΓ6ΐ, 
νβηάίοοςαο ογ6 ιηΙΙΙθηϋ άίοβΓβΙ. 
Οα&ιηο1)Γβιη Ρ&υΐί οοαίαβ ϋηΐβοΐο ροΓΟ 
αϋβίβηϋ Γ6Υ6Γ6η1βΓ; ίβ &ιιΐ6ΐη υθΙοΙΙ 
ίοηβ, ΙαοΓγηι&Γαιη Γη^ΐάαπλ Γυάίΐ ητιιχη. 
Ιά ςαοά υΙ)ί ΙηΙβΙΙβχΊΙ α 8ρββΙ&1οή1)η8, 
ίη£;6ΐηυί( ΑηάΓοηίουβ, ιηΐΓ&ηβςαο ρΙοΗιηαιη, 
οαρυΐ 1]&ο ί1)&ο ςα&ββ&ηβ, Ρλαΐυιη αϋ 
1&0Γγιη&8 ίΐΐαδ ο&υβα 8τι1 ρΓοΓυηάβΓθ, 
&1ί(|Ώί<1 ίόΗβ ιη&Η ροΓίβηάοηΙβιη : 

3 ηαιη ββ Ρ&υΐυαι αιη&Γβ βίϋΙοΗιη άΙχΙΙ, 
6]υ8ςυβ βαπιαίθ νθΓΐ)& ρΓθϋθ8& οοΙβΓβ; 
ςυαΓβ 86 αιη&η αΙ) 111ο νίοί88!χη, βςαυιη. 
Οαίά ααΐβιη ιη&ΐί ΙαοργοαΦ ρΓβάίοθΓοηίι 
α 1Ώ6 βυρβηαβ (Ποία ρθηρίουθ άοοβηΐ. 

ΙδΑΑΟϋθ ΑΝ0ΒΙ.υ8 ΑΝ. IX. ΜΒΝ8. VI. 

Ι^ϋϋΓ ρο8ΐςα&ιη Ι&ιη ΓαοΠο οΜίηηϋ 
Εοιη&ηί ίιηρβΗί Ιΐιροηϋΐη ΙβΕΜίαβ, 
1ιί1&π8 βΓοΙι 8α1)(ϋϋ8 &οο688α Γ&οΠίβ, 
8υ&νΐ8, ιηϋί8, βΓ^α οπιηββ οίβηιβηβ. 
Ι3 αϊ) ΑηάΓοηίοο ιη&ΐθ ρα8808, 
νβΐ ίηίυβίθ 1)0018 ραΐβοβ ρΓορπίβ, 
νβΐ χηβ[ηΙ)Γ0 αΐίςυο οορροήβ πιαΙοΙαΙθ8, 
ρΓθΗχί8 ϋβηθΩοϋβ ΓβΟΓβ&ϋαΙ, 

Ο Γ6ά(ΐ6η8 &1)1&1& οαοοϋβ ρ&Ιηιηοηία. 
Πιο 6ηίιη 0φ8αΓ; υΐ βυιηιη&ϋιη άίοαίΏ, 
ςβαϋυβ οΓαΙ ηοΙ)ί1ί, ϋΐυβίπ ^βηοΓΟ 
6 Οοιηηβηίιιάίβ &βποιη6αΙο Αο^οΗδ, 
βροοίοδϋθ να1(ΐ6 ^ανθ^^8 βΐ ρυΙοΙιβΓπαιιιβ, 
ίΙοΗϋυβ, ναΠάυβ, οορροΓΟ ρΓΟΟβΓΟ, 
νίπϋϋδ ρΓΦροΠβηδ ίοΓίΙςυβ οααηυ, 
οοιηίβ, ϋοηβγοίυβ, αρρηκηοςυβ ρΐυβ : 
ΘΓ^α Οβίρ&Γ&ιη ιπίΓαιη βάϋοίαιη £;6Γ6α8. 
6&ΐΏςυο 8ΐΐ[ηΐΏα Γβ1ί§;ίοη6 οοΐ6η8 : 
ΙϋΙβΓαΓυαι &ιη&η8• ςΓαΙίοβυβ, (1οο1ιΐ8, 
1ϋΙθΓα8 &ο ΙίΙΙβΓαΙοβ ΙιοηοΓ&αβ 8ί[ηιι1 : 
ιηίββποοΓάί αηίωο βΓ^α βββηοβ, 
αά 1)6η6θοία οοηΓβΓεαάα ρΓοηυβ, 
Ι&Γ^υβ ορυιη, ίη(Πςο8 ο1)απΙ&(β Γον6η8, 

Ι) ουηοΐίβ άβιηαιη 8υΙ>Υβηί6η8 η60688ίΙ&ΙίΙ)α8, 
!ηορίΙ)υ8, ιηβηάίοΐβ, γί^αίβ, ρυρίΐϋβ, αάγβηίβ, 
γίΓ£;Ίη68 ςιιοςοβ (]οί&1)&! αά ηυρ1ί&8 : 
ρυϋΐίοα 1)03ρί1ί& αίςυβ ηοβοοοίΏία 
ίη8ΐαυΓ&1)2ΐΙ βΐυιΐΐοββςαβ ΟΓη&ϋαΙ, 
αά ΓβςαΙειη οοΓροπιαι ζηοΓϋοΓαοαςαθ ουΓαοα, 
ςυίοαηςυβ οοαγβηίββοηΐ ίηΓιηηί, ρ&αρ6Γθ8, 
οΐΏοία &(1 γίοΐυιη αΓίΙυθοΙΟΓ 1π1)υ6η8, 
ΟφΙβΓαπι οαοΠίβ ιηοΓίΙ)υ8, ί^ο&γυβ, βοοοΓβ, 
β1 8ααιρ1αο3υ8 γ&ΐάβ γίοΐυ αο ΥββΙίϋαβι 
οοηγϊγίΌΐη ββιηρβΓ βοίοιηοηίβυιη αρραρβαβ, 
86ΐΏβ1ςυβ ηονίβ βίοΐίβ ςαοΐί^ίο βχοΓη&ηβ, 
1&α1&8ςαθ βυίδ ιηίηίδίΓΐβ ΙαΓ£;ίβη8 βρυΐαβ. 
δβρο Ό(β1:>&ΙυΓ 1)α1ηοί8 ίη ΗοΙ)Γΐοιη&(ίΙα, 215 ΒΡΗΕΛΜΠ ΟΗΕΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 21 αη§;αθηΙοηιιη ββιηρβΓ οάοτΒ ΓΓΑ^Γ&ηβ, 
•χοΓοαΙυβςαο ό1 βροηβυβ νβΐ υΐ ρλνο 

ρΓΟΟΟάβΓβ άβ Γβ£^ί8 ΒΟΐβϋ&Ι Φ(ϋ5ΐ18. 

Ιάβιη ρΓοααρΙιιβ αά ιγαπι βίςυβ ίοάυΐ^θηβ, 
ιηΙββηοοΓάίΑΐη Ιαιηβα ίπβ &άΐΏί80βα8. 
Νβο ν6Γ0 ίααρβηιιτη Αάιηίηί8ΐΓ8η8 ορίίιηβ, 
•βά ίηοοη8α11α8 ροΙία8 ηονλΙοΓ γογοιπ : 
θ0Βη8οιι1&« 1>&1οβ8, (1οιηο8 8ρ1βη(]ίά88 
ίυαάληβ, βάΐΩο&οΒ 8υΐΏρΙυο86ςυβ ιοβΙαοΓλαδ ; 
8ΐ&1οΙα Εοο1θ8!8 !αηον&η8» ρ«ΓΐαΓΐΜϋ[ΐ8 ; 

ρ&βΙΟΓΜ &ϋθ8 ίη Λβάβ 00081110608, 

&Ηθ8 ροΓ 8θ1αηι άβΙοΗίΑηο &Γΐ>ΙΐΓίυαΐ• 
λά Ιιαιιβ Γθ^^ο&ηΙθίη οοηγοηβΓΟοΙ υοάίςοο 
ίοΓίίαιη νίτοηιιη ΙοοαοαβηΒ οΑίβητβ 
βχ αΓΐ>ι1)08 Κοχη&ηί8 ΑΗί8ςαο ΙθγΗο 
Ιαιη οΗ6ηΙ&ϋ8 οΜ$ Ιαιη οοοίάο! : 
θ ςαίΚ)α8 ^α8^αIη οοη8θΗ1)οη8 οζβΓοϋυιη, 
«(Ιηαιηβηνϋ Βοιη&ηί8 ]β^οηί5Ό8. 
ΜϋΐϋΚ>α8 ςιιίη βϋλΐη οχΐηι ιηβίΓοροΙίιη, 
υΐ ρΓοραΐ8ΐιοάί8 1ΐ08ΐίΙ)α8 ρροααρίΟΒ ΓαοογοΙ, 
νΐοΐυιη 8αΙ>ιηΐ8Η Ι&ιιίΑςυβ βϋρβηάία, 
Ααη ηίιηΐιτιιη οααιιη&ιη ον^υΒ ροηάο 
ροΙ οβη1οο&Ηθ8 ςιι&άι^οΐΑ αρροηάβΓβΙ. 
^8Iη νβΓΟ, οΐ ΓβίΐΌ άΙχΙιηα8, ιηϋβ8 8ίοο1α8 
ΚοιΟΑΟΜ όγΙ>Θ8 ν•χ&1>&1 εοηουηΑηβ : 
8οιΤΜ θΓ88(]οο δΐιτιποοίβ άοΥΜίανοΓΑΐ : 
αΓΐ>6ΐη Αιηρίιίροΐία), 6χρο§^8ϋ8 οαοβοΙΚιυβ, 
οβρβΓ&Ι ουρβΓ οαιη ρΐΌρΙοςυί8 ΙοοΙβ; 
ΒοΙβίΌπ οοοορανβηΐ οαιη Μθ8γηοροϋ : 
Ιρβ&ααςιιο υΓΐ>βηι 86 οβρΙοΓοιη Γβ^ίβαι 
οβα οΐάυοα άοΓοϋοΙυιη &υ1ιιαι&1)Α(, 
οορϋβ 8018 ιοοΒοία οίΓοοηιά&οβ. 
^8α1(106 οΐίαηι ο1«88ί8 δίοαία 8ΐ&ϋοο6αι 

ίο 8θΙ>ΟΓΚ)8θί8 ίθ8υΙί8 ίθ86(ίθΓ&ί. 

ΥθΓοαι Εοοα&οί άυοΙΟΓ 6Χ6ΓθίΙθ8 

ΒΓ&0&8 νίΓ ΐη8^0%θίαΐ08 6ΐ 0008Ηίθ808 

ΙΙεΙο ουαι ΙιαβΙο οοο86Γϋ8 ηι&ο!1)θ8, 
ΝοΐΏΐοί8 ργφΗα ίηοΐίααοϋβ ορο, 
ηι&^οοιη άβ ΒαΓϋαπβ ΓΟΐυΙίΙ ΐΓορΙκευαι, 
6ΐ δίοοΙοΓΟΟλ ρΐυπιη&ιη βΙγα^οοι βάίάίΐ. 
Υίνοβ ςυίο οΙί&Ώ Ιβ^οοοοα άυοβο 
Βίο&Γ(1οπι οορίΐ Βαΐάαίοοιηςαο οοηιϋοιη, 
ςαο8 ίο ζηβίΓοροϋιη οίΐίδϋ &ά ΟβθαΓβηι. 
Ο&ρϋνυαι ΓβοίΙ ουπι ρΓίε(]ίοΙί8 ()υοίΙ)α8 
βχϋίηαι ρ&Ιπ» ΟοΓηιηβηυιη ΑΙοχίυο], 
ηίλΙοΓυπι οαυ8&ηι βΐ ργοοθΠφ Ο&ϋηιπ), 
αίςυο οουΙοΓοπι Ιϋοιίπβ ρΗνανϋ. 
ΟοοΙςοοΙ αυΐβαι ΙΙαΗ 6ίΓακ6Γαο( οΰ^άβτΩ, 

Τΐ3β888ΐθηΐθααΐ ρΓ0ρ0ΓΑΠΐ68 υΓΐ)6η3, 

ηανίΙ)υ8 αΙιίβΓυαΙ ίη ραίπαιη 8υαΐΏ. 
Ουί νβΐΌ ία ίΙΙα βυΙΐδΙίΙβΓυηΙ υΓΐ)β, 
ιη&1θ8 ηιαίβ ^α81υ8 βοβίβ ρθΓάίάίΙ, 
δυροΓνβηίβοΙβ βχθΓοΙΙυ Ηοιη&ηο. 
Εγ£;ο 010068 δίουΐί ρθΓίΙ>&οΙ £;Ια^ίο 
ηΐ8£;ο&ηίαιθΓοηι άοααίΐί νίροΓυπι α)&οίΙ)υ8, 
ρΓ»86Γϋιη &1) Αίαηίθ Ιυηο &υχί1ίαΓί1)υ8. 
Τ&ΐίοηβπι βίποίάοηι Γβά^βηΙββ Ι^&Ιίοΐ8, 
88θνίΙί£ςυ6 ηιβηαοΓββ Γβοβο1ί8 
Τ1ΐ688&Ιοοίοα οαρία ςοαηι 6χρΓοα)ρ86Γ&ο( Και φιλόχχλος ώς τχών χχι νυμφίος 
Άει ιτρον^ιΚ'. των βασιλείων 8<5μων* 
5670 Όργίλο; 7«ν τις χχι θυμψ πλέον νίμων* 
ΙΙλήν (ΤχκΟυμόν νυμπαθκΤχεχραμένον* 
Ού διίπων χχλλ'.ντα τήν χρατζρχίαν* 
Καινουργο; ύπην τραγμάτων παραλ^γΜν. 
Λουτρά^ διαιτήηις τκ χβι λάμπρους δόμους 
5675 Δομούμενος, χτ(ζων τβ χαινίζων ζ4ν«κ* 
Έχχλησ(ας έθιμα χαινουργών, φύρ««ν, 
"Ον μίν χαΟι^β^ζ ποιμενχρχών εις βρ^νον, 
"Ον δ* έ(άγων αυ χχι μον^ προχιρέαιι. 
Τούτφ προνιζΑθε τοϊ> χράτους ιιτευ^^ 
5680 *Ανδρών άπειράριΐμον εύσ^ενών στιφ«ς 
Έχ 'Ρωμχϊχ&ν άστέων πχνταχ^Οεν 
2 Χώρων τε λοιπών της εω της Ισπέρας, 

Ους ε^< στρατιαν άποτάξας ώς δέον, 
'ΡωμχϊχοΙζ τάγμανιν έγχαταλέγει* 
5685 ΚαΙ τοις Ο'^ρβιθεν ου9ΐ ταγμάτων ιήλιν 
Όψώνια πέπομφε χαι πλείντας ^69%ις^ 
Ηρος τήν χατ' έχθρων παραφα^^ύνων μάνην, 
Κεντηνάρια χρυσίου στείλας 9φ{9ΐ 
Πονούμενα ξύμπαντα τετράχις δίχα. 
5600 "Ην δ', ώ; Ιφην, στράτευμα Σιχιλων 5ν« 
Πόλεις έπιον 'Ρωμαϊχι^ς χαι τρύχον. 
Σέ^|3ας μίν ήμαύρωτε Στρυμμόνος τρίτους, 
Άμφίπολιν δΐ τειχομ7χ(^ πόλιν 
"Πδη παρεστήσβντο συν τοϊς έν χύχλιμ. 
5605 ΕΤλον Βολερον Μοσυν<$πολιν π^λιν 
Και τήν βασιλεύουσαν αίρήσειν π^λιν 
ΓΙ Ός νοσσιάν ^ρημον φοντ* αυτ(χα, 

Κύχλφ περιστήσοντε; αυτών δυνάμεις• 
Καΐ σφών στ^Αος δΐ νησισιν ^μφι^|!ύτοις 
5700 Ελλιμενίζει ταΤς περί π(^λιν φΟάσας. 

Άλλα στρατηγό; στρατιάς της Αύσ^ν^ν 
Βρανά; άνϊ5ρ τις γεννάδας, βουληφ^ρος 
ΈχΟροΐς 'Ιταλοΐς συμπλακεις χατα μάντν 
θεού συνάρσει συντρίβοντος τάς [Αάγας 
5705 Τρόπαιον Ιστ^ χα'^ά βαρβάρων μέ•γ% 

ΚαΙ πλείστον είργάσατο Σικελών φ^νον* 
ΖωγρεΤ τε χαί ΒαλδουΤνον κίντον. 
Τον Τιχάρδον τε και Βαλδουϊνον χ^γτι^ 
Ους βασιλεΤ πέπομφε προς πολιν χράτ•)ος* 
5710 Ζωγρει δΐ συν οις έρ^ίέΟη <π:ρατηγ£χβις 
Κομνηνον Άλέξιον πατοίδο; φΟόρον 
β 'Ρέκτην τε κακών κυκεώνα τε ζάλης 

Κλ\ φίΛτός έστέρησεν αύτον δμμάταιν. 
Όσοι δ' Ιταλών έζέφυγον τον φ^νον 
5715 θεσσαλον(κην χαταλαβόντες π(5Αιν, 

Ναυσίν άπηλλάττοντο προ; τήν πχτρ{$2* 
"Οσοι δ* έναλύοντε; ήσαν τή π<$λκι 
Καχοι κακώς ώλλυντο δικαίως ζ(φκι 
ΈπιφΟ^ίτάοτης στρατιά; σφα; Αύσ^νων* 
5720 Ηαντε; δ* άπεσφάττοντο Σικελοί ^ιτάθη 
Άλλοι; τε πολλοί; άνδράσιν εύχαρξ^οις 
ΤοΤ; δ* ΆλανοΤ; μάλ'.στα σύμμαχο ις χ^• 
Αντίρροπα δ,:ώντε; γαρ ούτοι Λατίνους 
'ϋν πριν καΟυπέστησχν ασπλάγχνιμ τρόποι 
5725 Έπί κατασχέσει γ ε θεσσαλονίκης, 217 Έττήγον εύΟυς τ6 ξίφος κατά xάρα^, 
ΙΙοΰ σύγγονος, φζσκοντες, ή συμφυλέτης ; 
Ους πριν άνεΐλον δηλαδή χατά π^λιν. 
Τούτων δε ναοϊς προσπιφ»υγ<5•:«ς πάλιν 
Σφάττοντες άνέ/ραζον έν πα^|^ησ{^, 

5730 Που, που πάπας πέφυχεν άν^ρη μένος ; 
Ους έν νεψς Ιχτκιναν οΐ μιακρ^νοι * 
Έπάν 67Γηρχ6 χαθορ^ τι χαι ξένον 
Τους χύνας ου θίγοντας άντών σωμάτων 
Των νιχριμαίων αμφ^δοις έ|^^ιμμένων * 

5735 Τοις δ' Ιταλών πτώμασι τψ τηνιχάδε 
Έπιμανέντας ένβίειν χατά χ6ρον 
Και τυμβορυχτεΤν εΐ δεήσει πολλάκις * 
ΟΟτως άπηλάθη μίν έχ Θεσσαλίας 
Ή Σιχελιχή στρατιά συν «1σχύν|| • 

5740 Α\ δΐ τριήρεις α\ κατά Βυζαντ(δος 

Έκπλεύσασι σγών, ώς Ιγαμεν άνόπιν, 
Κακώς παΟουσαι πρ6ς στρατιάς Αύσ^νων 
Πλείστους τε ναυτών άποβάλλουσαι μ6ρψ 
Ουσαι περί που δις Ιχατ^ν χαι πλέον 

5745 "Ωχοντ* άγεννώς, άχλεώς προς πατρίδα * 
^Ων, φασ^, πολλαΐ χατέδυσαν είς βάθος 
Κατά γε τον πλουν πνευμάτων χαταιγίσι 
Περιπεσοΰσαι και χλύδωνι και σάλφ * 
'ίΐ άπολέσθαι κατά τάσδε τά< μάχας 

5750 *Ανδρών Ιταλών μαχίμων προς Αύσ($νων 
Ηλείους σχεδόν που χιλιοστύων δέκα• 
Και συσχεθζναι κατά διπλή ν τήν μάχη ν 
Άνδρας Σικελούς τέτταρας χιλιάδας * 
0*1 δημοσίαις φυλακαΤς καΟειργμένοι 

5755 "Ολοντο λιμψ κα2 κρύλι καΐ τ^ ν^σφ. 
Έγάγεθ' ούτος και σύνευνον δευτέραν, 
Πρώτης θανούσης, παΐδα ^ηγ^ς Ούγγρίας • 
Ές ου Οελήσας νυμφικήν δαΤτα γάμους 
Έκ δημοσίων χρημάτων Ιστιάσαι, 

5760 ΦειδοΤ τε τούτων και φιλοχρύσψ τρ<5πψ 
Έκ τών ύπ' αυτόν άστέων υπηκόων 
Χωρών τε λοιπών ή ν τάδ' ήρανισμένος • 
^Ων χάριν Μυσών έκταραχθέν πως έθνος 
Καβ' Αίμον οΙκουν, 0*2 κικλήσκονται Βλάχοι, 

5765 'Απεστάτησεν Αύσ^νων κραταρχίας, 

'Α^αίρεσιν σφών θρεμμάτων εόρηκ^τες, 

Τήν Πατρ*5•/λους (65) Γρ($φασΐΛ , 9ί φησιν 

[λ(5γος. 
Και συνεπαλείφουσαν αυτούς προς τ(5δε 
Λυάδ' αδελφών 'Ασάνην τε κα^ Πέτρον • 

5770 ΚαΙ τούσδε Μυσους καί γένο^ κα? τον τρ4πον • 
07 πρ?ν όκνοΰντας βαρβάρους συμφυλέτας 
'Αποστασίαν και τλ ^αγήναι κράτους, 
Σφας παραΟα^^ύνουσι δραματουργίςι, 
'Π μάλλον είπεϊν δχιμονιώδει πλάντ[^. 

5775 Περιφανή κτίζουσιν Ιερόν δ4μον 

Μυροβλύτ^ (66) μάρτυρι τψ Δημητρίφ, 

(65) Οο^. Πάτροκλος. Ββ ϋβ ^ίοί ρΓονβΓϋίαπι Βίο- 
({βηίβηυβ νιι, 47, &ϋ, ςυί ουιη ρΓορπαβ ο&ΙβίΏίΐ&Ιββ 
ο\) (ηοΐυιη ϋθρΙοΓαΓβ ηοη αυβΐηΐ, 8υΙ> αΠοηο ρΓβ- 
ΙβχΙυ 6»8 ^ρΟβηΙ. Όβ ΡαίΓΟοΙο βοΓϋίάί^ΰίιηο ΑπβΙο- 
ρΙ)αηθ8 ίη ΡΙυΙο ι, 28. 

(06) Οο£;ιιοιη6ηΙαιη Ιιοο 8. ΟοηιοΙηο αΙΙπίΙιυίΙυΓ ΟΑβΑΒΒΘ. 

Α. ΓβοΙα βαρίΐ'ώυβ βηβββ ίη[ΐρίηκ6ΐ)αηΙ, 
ΓΓ&ίΓυιη βαοΓαιη ςβηϋΙΊιιιηςαβ νίηάίεββ 
ςαο8 ΠΙί ηβοαρβ ρβΓ ιΐΓΐ)6ΐη ιη&εΙανβΓαηΙ 
όυοά 81 ςυί αά 8&ογ& &8γ1& οοηΓυ£;ίβΙ)αηΙ, 
1ΐ08 3υβυ1&η(68 οΙλίηαϋΑΐϋ ΓβΓΟοίΙβΓ, 
υϋίηαπι 681 οοοίβαβ ρβρ νοβ βλοβΓάοβ ? 
ηαιη βΐ ββ 8&εη3 οββάίύυβ ΐοαρίανβΓαηΙ. 
Τυιη β1 αιΐΓ&η(1αιη ςαΐάάαιη νίάθΓβ ϋοαϋ, 
οαηββ ρ&Γ0θηΙθ8 οίνίυχη οοΓροπΙ)υ8| 
βΐ ςαφ ρΓθ]βοΙ& 3α66ΐ)&ηΙ ίη νίοί8; 
18! ΙΙ&ΙοΓΟίη οβΓίαΙίιη οαά&νβΓα 
&νί(ί& Γαοαβ ιΙ)Ι(ΐ6ΐη άβνοΓ&ηίοβ, 

ηοίη βΐ 86ρυ1θΓί8 8Φρθ ρΓθΐΓ&1ΐθθ(68. 

810 β ΤΙΐ688&1ίοί8 ραΐ808 Γυΐΐ 0ηί1)υ8 
οαιη ίβ;ιιοιηίηί& 8ίου1υ8 θχθΓοίΙαβ. 

1^ ΤΓίΓ6ηιβ8 αιιΐβιη, ηΐ 8αρ6ηυ8 άίχ1ηια8, 
Β^ζΑηΙίηα αΓΐ)6 Γυ£;ίβηΐ68 ρΓΟουΙ, 
ιη&Ιβ & Ηοιη&ηο ιηΠίΙβ 8υη1 ηιαίοΐαΐφ, 
αίςαο λΐηίβθΓυηί ρΐυποοαιη ΙαΓϋαιη η&ιιΐίεαιη : 
ουιηςαθ άυοβηΐβ θβββηΐ νβΐ βϋαιη ρΙυΓββ, 
ΙϋΡρίΙβΓ νίοΐβ Γυ^ί6ΐ)&ηΙ ίη ραίπιιηι : 
ςυ&Γυηι ρβΓΠΐυΙΙαβ Γ&πια β8ΐ ίη οαΓ8ΐι 
γβηΙοΓυπι νιοι ρβΓρθ88ΐΐ8 6( ΙβκηρββίαΙίβ, 
η&υΓΓ&0&8 ιηβάίο ρβηί88β πϋΗ. 
ΟααΓθ ίη 1ιΐ8 ρτβΛϊϊβ 1)6Π&1θΓβ8 ΙΙ&Η 
οοηίΓΑ Κοοααηυχη άβοοΓί&ηΙββ ιηίΐίΐβιη 
οοοα1)υβΓυηΙ άβοβιη Γβπηβ ΐϋΠΙθ : 
ΙβΓΓββΙηςαβ 8ΐιηυΙ βΐ σι&Γίϋιηο 
ύθΗο βαηΐ οαρϋ ςυαΙβΓ ιηίΠβ δίουΐί, 
ςυί 0&Γ0βΓί1)υ8 ρυΐιΐίοίβ οοηοΐυβί 

^ Γγϊ^οΗ 8αη( βηβοΐί 6( ζηοΓΐ}θ βΐ Γαοαβ. 

^ ΑΙΙθΓ&ιη άυχϋ Ιβααοίυβ ^οη^υ^θΓη, 
ιηοΓΐυ& ρποΓβ, υη^&ποί Γ6κί8 βΗαηι : 
ςυ&ΓοίΏ ηυρϋαρυΐΏ 8ροη8&1ί8ςιΐ6 ροοαρφ 
ηοΐοηβ άθ Οβοο Γββίο ίιηρθηδΜ ΓαεβΓβ, 
άυηι Ιιυίο ρ&ΓοίΙ νίοίυβ αναπ1ί&, 
εοθρίΐ ρβουηίαηι 8υΙ)άίΙί8 βχ υΓΐ)11)υ8 
6ΐ Γβϋςυΐβ εαβΙβΠίβ εοαοβΓν&Γβ : 
υηάθ εοΐΏΐηοΙί ροραΐί Μ(Β80ΓυΐΏ, 
ίηοοίβ ΗβΒοαί, ςυί άίουηΐυρ ΒΙβεΙιί, 
βάβιη ΒοΓΠΕηο ηβ^&ΓυηΙ ίιηρβπο, 
ρΓορΙβΓββ, ςυοά βυίβ ^Γβ^ί^υβ 8ρο1ίΛΐ)ΕηΙυΓ, 
ΡαίΓΟοΙίβ οεεΕβίο, υΐ ββΐ ίη ρΓονβΛΙο. 218 Αϋ ίά ρΓαϊΙβΓΟα Γαοίηϋβ δυηΐ εοΓηρυΐ8ί 
& ΓΓα1ήί)υ3 (1υοΙ)υ8 Αβειηθ βΐ ΡθΙγο 
Ο Μ(Β8ί8 β( ίρβίβ ^βηβΓβ βΐ ίη^βηίο. 
Ηί ρορυ1αΓ68 βαοβ, ςυί ϋοΩεβΓβ 
& ρ&Γΐϋ)υ8 ίίηρβΓίί 8υΙ)ϋιηβΙ)&ηΙ, 
θχαουβΓϋηΙ οαΐΐί^ο ^Κίβοίο, 
8βϋ (ΙίΒΐηοηίΕοα ΓρΒϋίΙβ, υΐ ΓβοΙίυβ (ίίεαιη. 
δρίβηάίάυιη ίβΐί εοικϋάβΓϋπΙ Γαηυαν 
ΒβσιβΙπο ΗΐοΓίγπ υηρυβηΐιίΐϋο, 

εΐίαπι ίη απββηίοα ΙβϋοΙΙα ευπι Ιιίβ 1ίΙΙβΓΐ8 ίη ΟΙιπ- 
Βΐίαπίβ ίη8θΓίρΙίοηίΙ)υ8. Αϋτη ή στάμνος αέρει μύ- 
ρον αγιον έκτου φρέατος άντλήσασα, έν ψ 'το σώμα 
του μυροϋλύτου θείου ΔΓ,μητρίου τούτο άναβλύζον κείται 219 ίϋίςυβ (|αο8(1&ιη ΓαιηίΠ&Γββ ()»ιηοηυηι 
ΙγιηρΙιαΙοβ Ιιοοαίηεβ (Ιοίοββ οοΐΐοε&ραηΐ, 
οοαίοβ (ϋβΙΟΓςυβηΙββ, βίΤυβίβ εοοοίβ : 
αίςαβ Ιιίβ ιη&ηάιΐΓΏηΙ αί Ι&ηςαβιη ΙηβρΙηϋ 
810 ΙοςυβΓθοΙυΓ ΙηΙβΓ ιηυΐΐίΐυάΐιιβιη : 
ηβιηρβ ςαοά Ββαβ ΒυΙ^&ΓΟβ &1ςαβ Μ(Γ80• 
ίη ΗΙ)6Γΐ&ΐ6Πΐ νίηάίο&Γβ νβΠβΙ : 
ρΓορΙβΓβΑ ΟβχηβΙΗοιη ςυοςιΐθ ιηα^ηυιη 
Τ1ΐ688&1οηίθΑΐη οιιιη 8αο|ΐ6η)ρ1ο Ιηβί^ί 
&1ςιιβ ΗοοαληΜ ά686Γβηΐ6ΐη ββάοβ, 
Ιιιιο ά6ΐη!£;η88β ορβιη αΐΐαίαπιοα. 
ΟυΑΓβ 3&ιη οιορε ρΐΌΐΙοπβ &1>ΓαρίΕ 
&πηί8 Εοιη&ηοβ οοκηκηοΠβ λρρθίβτβηί, 
608ςυθ ίη ρΓβϋο βΐηβ νοηίλ οοβίάβΓβηΙ, 
ηβιηΙηθχη νίναιη ρΓβΙΙο άΙιηϋΙβΓβηΙ. 
Ηφο ιηοίαζηιηΐββ 1)8θθ1ιίοΙ άΐνίοΐ 
ρ6ηυ&8βΓαυ1 1)&Γΐ)&Γΐβ υΐ απη» οιρβΓθηΙρ 
ςαί Εοαα&η&ιη άίΐίοηβιη &ά Ηοηαιη βϋαιη 
οοηουΓβανβηιιιΙ ΙοΙ&ιη άίΗρΙβηΙββ. 
ΡβΙτυβ ςαΙη βΐί&ιη &υΓ6& οογοοα ΟΑρυΙ 
νίηχϋ, 6ΐ ρβάοβ ο&Ιθ6ΐ8 ροΓρυρβίβ. 

Ηθ8 6Γςθ 8ΚςΓ688υ8 ΑΓΓΏΐδ !ΐΏρβΓ&1θΓ. 

ρΓΦΐίο νίοίοδ εοηαρυΐίΐ ίη Γυ£;&ηι. 
Αβαη νβΓΟ Ρθίρυβςυβ αυοΙοΓθβ βοείβηβ 
Ιβίρο ΐΓαη8ΐηί880 ουιη 8υί8 Γ6ΐ)6ΐΗΙ)υ8, 
&ά^υηζ6^6 ββοαβί 1)ΑΓΐ)απ8 Ιοοί &εοο1ί8. 
θ£8&Γ ουιη ρο886ΐ υηίνβΓ8&ιη Μοββί&ηι 
ρβΓοαΓΓβΓθ ΓθοΙβςυβ βαιη οοιηροηβΓβ, 
ςηοηίααι ηυβρίαιη ςιιί&ςυαπι Γβ8!5ΐ6ΐ)αΙ, 
ί&ΐθ ηίΐιίΐ &ά ίυΐεΐαηι ρΓΦβΙίΙίΙ. 
ίηίΐ&ιηιη&ΐίβ ί^ίΙυΓ ΓΓαιηβηΙΐ ουιηυΐίβ, 
βίιηυΐ Βΐ&οΙιΟΓίιιη ίΓ&ΰ()ί1)υ8 άβοβρίυβ, 
&ά υΓΐ)6ΐη Γβ^ί&ιη τβΐυΐίΐ ίηθβ ρε^οιη, 
Γθ1ίοΙί8 ίΜ Γθ1}υ8 ίη άίβοπίΏΐηβ. 
Τυηι Αβ&η αίςαβ ΡθΙπαδ &88αιηρ(ί8 δο^τίΐιίβ 
ίη ρ&Ιηαοι τβ^βαηΐ, ρΐΌΐ)ί1)θηΐ6 ηβηιίηβ, 
ΓυΓ8υ8({υβ ίη^Γβ88ί ΗθΕη&ηα8 Γθκίοηβ8 
Μ<Β8ί8 βχ6Γ06ηΙ (Ιίςηιιηι 1&(Γθθίηίυηι. 
βοηίΓΑ 1ΐ08 νβηϋ οαιη ίηηυηιβΓΟ θζβΓοίΙυ 
Αΐβχίηβ άυχ οο^ηοιηβηΐο ΒΓ&η&8, 
ςυί Γβςί» ]&π](1ία ίη1ιίαη8 οογοπφ, 
ηαηο οοηβρίΓαηΙβδ Ιε^ίοηβδ ηαείυβ, 
α 6β8&Γβ (ίθΩοίβηβ 8υπιρ8ϋ ρυΓραΓ&πι, 
&1(]ηθ Βγζ&ηϋυπι εοηείΐο ευτβυ νεηί6η8 
6οη8ΐίΙί1 ίΐΏρΓθνί8υ8 αηΐβ ιηφηία; 
ίΙ>ίςυβ είνίυπ), ν6Γΐ)ί3 βΐ &Γ[ηί8 αια^ίβ, 
8οΠίεϋ&1)α( ν&ΐάβ ςυοίίάίβ εηίπιο8. 
86(1 ίαιρβΓ&ίοΓ εοη§Γ6§;αΙο εχερεϋυ 
6χ νίηβ ηιίΙίΙαΓίΙ)υ8 βχΙβΓηί §6η6Π8, 
Ι(α1ί8 ηεΐΏρβ, δεγίΐιίδ, ΙΙϋεπδ, Τυτείδ, 
ΙΙαΙίεί βοΓΓ&άί εοηβϋίο ίπιρυΐδυβ 
αυ5υ3 68ΐ ρυ<^ήα ίγΓ&ηηο Γβ8ί8ΐ6Γθ. 
ΝοΙ)ί1ί £;6ηί(υ8 ΓυεπαΙ άβ ^επεπο 
ΙίαϋεοΓαοι ρπηείρυιη ΟοΓΓοάυβ, 
νίΓ ο1αΓυ8, οηηί Κυάε ΗοΓεηΙίββΙιηυδ 
ηαΙυΓο (!οΙίΙ)α8 ρΓφάίΙηβ εχίπιϋ8, 
χηβηίί8 8&ρί6ηϋα, νίηΙ)υ8 εοπροΓείβ, 
βίΓβηαυδ ραΐΓ&ηάίβ ρρίεΐϋβ εΐ ρΓ&ίναϋάυβ, 
0»8&Γί8 δΟΓοιεπι ίη εοη]ιι^ίο ΙιαΙ)εη9, ΒΡΗΕ^ΒIIυ ΟΗΒΟΝΟΟΕΑΡΗΙ 

\ Ε?ς ^ν ΒΐϊΛαταίς γέ τινϊς δαιμόνων 220 ΈνΒουσιίϋντί; έμβιβί^ιντες δύλφ] 
Διαστρ<5φου; κόρας τ•, χβίτας ανέτοτκ, 

5780 Τοιάδι ^ζίις έξ έπινοίβς τάχβ 

Λέγιιν ϋΐτηγόρευον αύτοΐζ β!ς βλους, 
"Οτι θι^ς Μυτών τβ Βουλγάρων γίνονς 
Έλευθιρ(«ν βύδοκιΐ ζυγοΰ λύσιν. 
Ταυτ' &ρβι λιπιΤν κβΐ Δημι{τριον μέγαν 

5785 θ•»σβλον(κην και νβώ κάλλος ξένου 
Διβτριδάς τε ΤωμοίΥκάς καθάπαξ 
'ΕλθεΙν «ρδς βύτους βυμμβχι{βοντβι 9φ(9ΐ • 
Μέλλειν τολοιπδν ούδΐ βραδιίνειν Ινι, 
Χρεών δΐ κινεΤν χατά 'Ρωμα(ων 9κλ«, 

5790 *Ανηλεώς κτι(ν8ΐν τ• τούτους Ιν μέχ^. 

ΖωγρεΤν δλ μηδ^ν, μηδ' έπΙ λ•5τροι< λόειν. 
]Β Τοιαυτ* άνβκράζοντες οΐ (^ιο-ηράηαχ^ 

"Οπλων γενέσθαι κατέπειταν βαρβάροος^ 
Κι\ τά κα^' ΑΤμον 'ΡωμβΥκά χωρ(9ΐ 

5795 Κχτέδραμον ξύμπαντα κείροντες βί^ * 

ΙΙέτρος δ' άναδεΐ καΐ χρυσψ στέφει χάραν 
Και φοινικουν ιιέδιλον είλίσσει ι:6^ας * 
"Οθεν κατ* αυτών έκστρατεύσας 6 αράχί^ρ 
Έτρέψατο σφας και τίΟησι φυγάδας. 

5800 Άσάν δε, Πέτρος, κακίας άρχηγέτβι, 
^'Ιστρον διαβαίνουσι συν άποστάταις^ 
Και συνέμιξαν βαρβάροις παριστρίοις. 
Άναξ δ' έπελΟεΐν Μυσίας πάσης 5ρους 
ΚαΙ τά κατ* αυτήν ευ διαθέσΟαι πάν\> 

5805 Ττί κωλυσόντων ισχύων έρημί^, 

Τοιούτον ούδΐν ώπτο κατειργασμένος * 
Λ ΙΙυρΙ δι καρπών παραδους θημωνίας, 

Και ταΤς άπάταις ύπνχθεις ταΤς των Βλάχων, 
ΙΙαλινδρομεΤ δήπρός πόλιν βασιλίδα, 

5810 ΤάκεΤ λελοιπώς ώδίνοντα πραγμάτων, 
*Ασάν δΐ Πέτρος συν ΣκύΟαις εις πατρίδα 
Αύθις έπανέδραμον άνυποστύλως * 
Έτηζεσαν ουν 'ΡωμαϊκοΤς χωρίοις 
Αείαν Μυσών άπαντα δρώντες, ώς λ<^γος ' 

5815 Καθ' ών άφΐχτο συν στρατί^ (^^Ρ^? 

Στρατηγός Αλέξιος Βρανάς τούπίκλΐ)ν • 
'Ος δή τρέφων Ιρωτα πάλαι του στέοους 
Και τηνικαΰτα συνδρομήν σχών ταγμ^αιν, 
'Αποστατήσας, σύμβολα τά του κράτους 

5820 Αύτψ περιΟεις, προς Βυζαντίδα τρε'χβι • 
Και δή προ τειχών ηύλίσατ($ που φΟάαας, 
•. ϋειρώμενος λόγοις τε τοΤς οπλοις πλέον 

Άστυπολιτών ώς ένον καΟ' ήμέραν • 
Και βασιλεύς δε στρατιάν συναλίσας 

5825 *Ανδρών δπλιτών έκ φύλων άλλοΟρύων 
ΣκυΟών, Ιταλών, Άγαρηνών, Ιβήρων, 
*Ιταλιώτου Κο^ράοου συμβουλίςι, 
Άντικατέστη τψ τυράννψ προς μάχην. 
Υπήρχε δ* έκφυς ευπατριδών πατέρων 

5830 Των παρ* Ιταλοΐς αρχικών ό Κο^^άδος, 
*Ανήρ περιώνυμος έν χαλοΐς 6'λοις, 
Ααχών φυσική ν εΓ γέ τις εύκληρίαν, 
Φρενών τε βαθύτητα, σώματος σθένος. 
Δραστήριος μά^^ας τε και ^ωμαλέος • 

5835 Γαμβρός κρατούντος εις σύναιμον τυγχά 221 θε67$οτον δώρημα φανβις τφ τ^τε 
"Αναχτι τψδι χατ^ τι^νδι την μάχην 
*Ός εχ Λατίνων νυναγείρας Ιππίας 
Αρειμάνιους δις Ιχατ^ν χαΐ πλέον, 

5840 Πεζούς χαταφράχτους δΐ πενταχοοίους 
ΉγεΤτο τώνδε χαι χατορθοΤ τήν ν(χην• 
Παρήν δΙ χατάφροΜτος θπλοις χαΐ χράτωρ 
Μετέ στρατηγών εδνΟενών τε ταγμάτων. 
ΕπεΙ δ' 6π7ρχε «υμπλοχ^ς χαιρ6ς μάχης, 

5845 Εύώνυμον μλν εΤχε Καμμύτζης χέρας 

Πρωτοστράτωρ ών, εύγεγής, βουληφ^ρος* 
Τ6 δεξι^ δι βασιλεύς ^ν διέπων 
Ζυν ΙταλοΤς β* {"Οηνε Κο^^δος μέσον. 
ΚαΙ βρανας δ' έξήταζεν αύτου δυνάμεις 

5850 Μέσον μίν αύτλς χατέχων των ταγμάτων 
Τά δ* α^ ΙκατέρωΟιν Ιλάρχαι πάλιν 
Και συ^^αγείσης παρ' Ιχατέρων μάχης, 
"Ιν' ώς έπος φράσαιμι συνελών λ(5γψ, 
Πίπτει Βρανάς α^σχιστα Κο^|5άδου ζίφει, 

5855 ΚαΙ τήν χεφαλήν τέμνεται παραυτίχα, 
ΚαΙ τέρμα μάχη χαΐ τυραννίς λαμβάνει. 
Έπει δ' έπρεσβεύσαντο πρδς βασιλέα 
ΟΓς ιτερ μετήν σθένους τε λαμπρού χα^ 

[γένους 
Έχλιπαρουντες λύσιν εύρεΤν πταισμάτων, 

5860 "Αναξ βραβεύει πασι τήν άμνηστίαν• 

Κα) προσδραμ^ντας ευμενώς δεδεγμένος 
Πασι χεχρήσΟαι γνησίφ μεταμέλφ 
Έπ{ παραβάσει γε φριχτών δρχ(ων 
Των πριν πρδς αύτδν δπετίθει συν λ4γψ• 

5865 Αύσιν δ* αναθέματος αΙτεΤν αί> πάλιν 

Παρ' άρχιθύτου τησδε τής Κωνσταντίνου, 
'9 ^β< χαθυπέβαλον αστοί πρ(5 τρίτης 
'Εστώτες δνω τειχέων πυργωμάτων, 
ΚαΙ δρώμενα βλέποντες αύτοΤς άν<5αως. 

5870 Καί τώνδε πολλοί των κακών ΤιΦΟημένοι, 
θερμώς πηοσήλΟον τψ μεγάλψ ποιμένι* 

*' Αλλοι δι δ^ξαν εΙσδοχής δεδωχοτες 
Τ^ της χεφχλής κατανεύσει κα? μδν](^, 
•Ως ληρον ήγτ5σαντο τήν συμβουλίαν 

5875 Κατά Μυσών ίξεισιν χαΐ πάλΐΛ αναξ, 

ΚαΙ τάς κατ* αυτούς έκδρομάς τάς άσχετους 
Πάνυ τι μικρόν άναχαιτίσας 6'πλοις, 
Τήν *Αδριανο3 καταλαμβάνει π6λιν. 
ΜυσοΙ δΐ κώμας κατέκειρον και πάλιν 

5880 Τάς πρ6ς Φιλιππούπολιν κατοιχουμένας* 
Άφιγμένου δ' αναχτος εΙς πάσχον μέρος 
Άφ' ων άπανίστατο χωρίων άτναζ, 
ΈκεΤσ' έπ^ει δύστροπον Μυσών Ιθνος. 
Ούτος θέλων ούν άμύνασθαι βαρβάρους 

5885 Έφίσταται δή^εοΐς δ'ροις Τριαδίτζης 
ΚαΙ μηδοτιουν έχ κρύους διανύσας, 
Εύζωνος αύτδς τήν Κωνσταντίνου φθάνει, 
Στρατον παρειχως αύτύΟι παραμένειν^ 
"Ιππων άμίλλαις έντρυφών και παιγνίοις, 

5890 *Ηρος δ' άπαίρει της Κωνσταντίνου πάλιν, 

ΚαΙ τους Μυσου; μέτεισιν, αύθις τοις βπλοις• 
Περί δι παράττασιν ιδρώσας πάνυ 
Τίνος Λυβιτζοΰ φρουρίου τών αύτύθι, ^ Φ Α. νβΓβ οφίββίθ ρβΓ ίά Ιβαιρυβ άοηαιη 
Γ6^•9οηεβ38υχΏ οΐ) Ιιηιηΐηβηθ άΐδοπαίθη. 
ΓΙβΒ^ρβ.ΙιΊο 1.&ϋα!8 εοΠοοΙίβ 6ςαϋι1>ιΐ8 
ΜβττΙβχή 8ρίΓ&ηϋΙ>υ8 ρ^υΐο ρΐαβ άαοβαΐΐβ, 
ο&1&ρΙΐΓ&οΰ8ΐ]ϋ^ ρ6(1ί(11)α8 ςυ!θ£θΐιΙί8, 
άυοθΐη 8β 'ρτ8ς{>\;ΐΓ ΥίοΙοηαιηςαβ Γβΐυΐϋ. 

6Φ8&Γ ςαιη βϋ&ιη ίρ^^ς&Ιιις αάΓαϋ 
ουιη άυοίϋαβ αο ΓθΓΐί1η]Β^^Γ^ίη11)ΐΐ8. 
Οαχηςυβ ^αIη αοίββ Θ88βη(1α ρΓβΠΐίηοΙιι, 
8ίηί8ΐΓ0 οορηα ρΓβΒίαίΙ ΟαιηιηγΙίβίμ"/.*; 
ρΓοΙοβΙ&ΙΟΓ θΐ ηοΜΙίδ εοη8ΐ1ί&ηυ8; '*-'; 
άβχΙβΓυιη ίρ86 03&Γ εοπιο Γβχϋ; 
ιηοάίαιη Ιβηαϋ ΟοΓΓ&οΙαβ βχθΓοϋυιη. 
Λοίβιη Θΐ ΒΓ&η&8 ΟΓ^Ιηανϋ βα&ιη, 
πιβάίαιη ίρββ οοβαρ&ηβ ρΙι&1αη§;οΓη, 
Β &1&8 ΐΓΐΙ)υηί8 Γβ^βηάαβ αΙΐΓίΙ)ΐΐ6η8. 
Μοχ οοιιουΓΓ6ηΙιΙ)υ8 αΐΗηςυο &εί6ΐ)08, 
υΐ ρ&υοίβ ν6Γΐ)ί8 ί&ηίαχη γθιώ οοιηρΙβοΙαΓ, 
βοΓΓ&άΙ ΒΓ&η&8 οαιίίΐ βηββ ΙιίΓρίίβΓ 
βίςυβ ε&ρυΐ βίαΐίιη ααιρϋΙ&ΙαΓ, 
Ωίςυβ 8ίιηα1 ρυςη® βαΐ8 οΐ 1γΓ&ηηίάί« 
Πβίηάβ ηο1)Π68, ςυΐ Γ6ΐ)6ΐΐ68 ίυβΓ&ηΙ, 
1β£;&ϋοηβζη αά 0»8&Γβιη 8υ1)πιί8θΓθηΙ, 222 • • εηιηίαίβ νβηί&ιη 8ί1)ί άθρο8θβηΙβ8. 
ΟφβαΓ 86 ρΓ8Βΐ)αΗ ουηοΐΐβ ίη(1ιιΐ£;6η1βιη, 
αίςυβ Αοεβ^βηΙββ 1)βη6νοΐ6 βχείρίβηβ, 
ουηοϋβ ρΓυά6ΐιΐ6Γ νθΓ&ιη ροβηίίβηΐίαιη 
νίοΙαΙΟΓΟίη Ιοβ^ίορυαι βηαάβΐ^&ΐ : 
αίςαβ υΐ 8&οή νίηοΗ8 αηαίΐιβιηαϋδ 

(] α ρ&ΐΗ8ΓθΙ)& Β^ζαηϋη» υΓΐ)ί8 
ρβΙθΓβηΙ βοΐνΐ, ςυίΙ}α8 αηΐβ Ιπιΐηαιη 
α οίνίΙ}υ8 οΙ)8ίποΙί πΙο ΓαβΓ&ηΙ, 
(Ιαιη βαιητηίβ ιη(Βηϋ8 βίαηΐββ αίςυο ίϋΓΓίΙ)υ8 
ιηαΐα Γ6ΐ)β11ίυτη βρβοΙ&ΓβηΙ ΓαοίηοΓα. 
ΑίΓ^υβ ιη Ιιίβ ιηυΐΐί Ιαοϋ ρ(Βηϋ6η(ί& 
αά ιη8{;πυιη ρΓΦ8υ1οιη Γορνΐάβ &εο6(]6ΐ)&ηΙ : 
881 αΐϋ ν&ηαιη 8ρβοί8αι οοηδ6η8υ8 
ο&ρϋί8 ηυΐιι Ι6ηυ8 8ίιηυ1αηί63, 
βχΙιΟΓίαϋοηβιη 0φ8&π8 Γίά6ΐ)αοΙ. 
Ιρ86~ρΓθΓβοΙυ8 ίΙβΓαιη ίη Μοοδίααι 
Ιΐ08ΐίυηί) βίΓυ5&8 ραββίιη 6χουΓ8ίοη68 
8806 ραΓυιηροΓ &Γΐηί8 εοιηροβουίΐ, 
ρΓ0^Γ688υ8 υ8(]υ6 αά υρϋοιη ΗαάΓίαηί. 
ΙηΙβπσι Μ(Β8ΐ (!6ν&8(αΙ)αα( ΓυΓ&υ8 

β οίΓοα ΡΙιίΠρρί οίνΐΐαΐβπι ρα^08. 
Ουοα ]&1)0Γ&ηϋ γοχ ραΚί 8ϋ66υΓΓ6Γθ(, 
Ιοουιη ςυειη ν&ουυπι &1)ίθη8 ΓβΗςυβπιΙ, 
εοηΙυΐΏΒχ 8ΐα(1ηί) Μφβα ^6η8 Ι6η6ΐ)α(. 
ΒαΓΐ)&Γ08 6Γ^ο (ΐ6ΐ)&1ΙαΓβ 8ΐυά6η8 
αά ΤηαάιΙζΦ εοηΐυΐϋ 86 Ωηβδ : 
8βά εαηι η§;6η1β 1ιί6πΐ6 ηΠ ρΓοΩεβΓοΙ, 
6χρ6άί(υ8 ίρ86 Βγζ&ηΙίυιη νβηϋ : 
(ΙυΓηςαβ ίΙΗε πιίΐ68 ιη&ηβΐ 8υ5 Ιονβ Γή^Ιάο, 
οίΓεί 8ρ6εΙ&1)&1 Ιυ^ϋεπα 06Η&ιηίη&. 
ΑίΙαηιεη νβΓΟΟ ΙβηαροΓβ Βγζ&ηΐίο 
ΓυΓ8υ8 (ϋβεβόβπδ Μοο8θ8 &ηΏί8 ρβΐϋΐ : 
ευΐΏςπ6 οΐ) εαρίοηάυιη Ι&ϋοΓαβββΙ άίυ 
ΙιθΙ)ί1ζυπι Γΐιιοάά&ιη Μοββίδβ εβδίεΐΐυιη. 2^ ΒΡΗΒ^ΕΙίΙΙ ΟΗΒΟΝΟΟΚΑΡΗΙ η4 ΐηοοηβυΐΏΐη&Ιαιη ορθραπι οοαίΚβηβ, 
ίΙθΓυΏ Γβ^απι τβά'ύί ίη υΓϋβοα. 
8οΠ!θ6ΐ ρυ1οΙ)Γθ £;ΓΑΐί& ΡΐΌροηΙίάοβ, 
«(ΙίΑοίοΓυιη οοιηιηο(1& β( ΟΓΟ&Ιιιβ, . '\ 
νβη&ϋο (Ιαΐοΐβ βΐ βίιηυΐ βςϋίΐαΐίο, ^ λ Ι*;•. * 
ρίβοίαιη ρΓ»(Ι&, ουαι 1ιΠ&πΐΑΐϋΜΐ»^*•^\*' 
άια 1οη£;{ηςυιιηι ηοη 8ίη6|Μΐον€(Β8«η9ΐη, 
Ββά &<1 ίΓυβηάαιη βββο-βςΒ^ΉώαηΙ. 
Αβαηίβ ςυο^αβ υ%>Γ6ΐή.ΟΒ^Γ ββρϋ 
1βηίυιηςαβ,€τ'^υ8Γ/Γ&Ιπ5α8 ^οαηη6I^ 
οΙ)8ίάί8 1ονΐ]Γ:ΡΓ^^ί{(ΐαι αοοβρϋ. 
Νι^ίΐσ^ίι^ {«οαθη ιηίηαβ ρο8ΐβ& ηοουϋ 
'ρ>θ'^6& ΐη&1ίϋ& ρβ8•ίιη& Εοιη&οί8^αΓΐ>ϋ>α8. 
*^^(ηιυο ΙβοβαΙβ ίιηροΗαιη ΙβΜοίο 
άεΓβϋίΙ ςυίιίΑΠί Μαοο&ρΙιμ οο^ριοιηιηβ 
ΡΙιίΐΑάβΙρΙιβηβίβ οΐνίβ ΤΙιβοάοΓαβ 
1.γ(ϋ(Βςοβ 6ΐ ρ&Ιη» ίοΥΜϋ 1/Γ&οηί<)βιη 
αίςυβ αΓ568 ρΐυηιηίβ ιηαΙίΕνϋ άαιηοί• 
οααι Ιι&τϋΐη ρα^β, οίΓβυιη απη» ΓθΓβηβ. 
ΡΙιΠ&άθΙρΙιΙ» €β8&Γ αά Ωηββ νβηίβηΒ 
ίη βυα ρ&Ιγϊα οοηεία^ΐΐ ΓοΐΜΐΙβηα, 
ςαΙ Ιαοο ίάοηβοιη η&οΐυβ ββΐ α^ηοιηβα 
άίβίαβ αΙ) αοΐίβ Γ&Ιυαβ ΤΙιβοάοΓυβ. 
Ουιη Ρ1ιί1&(ΐ6ΐρ1ιί (&ιηθη Ιι&υά ροΒββΙ υΓϋβιη 
ο&ρβΓβ €β8αΓ νί ρβηϋαςυθ 1)6ΐ1ίο&, 
ςαοά ΓυίΙ Γ6Π<ιιιυιη, οοηάίΐίοηββ οΜυΙϋ : 
ηβιηρβ αϊ άβροβίΐίβ ίιορβπί ίη8ί£;η11>α8 
ρητβίΑζη νίΐαχη Μ&ηοαρίιω βχΙ^βΓβΙ ; 
υΓΐ)ΐ &α1βιη νβΙβΓβιη ΟΓάίηβχη ΓβοίρβΓβΙ, 
ββςιιβ ρηοιί (Ιοιηΐηο 8αΚ>ιηϋΙβΓ6ΐ. 
Μ&ηοαρΙι&8 Ιαπίθη ρΓοΓυςΐβοΒ &ά 8υ11&ηυιη, 
ΤοΓοίδ &38υιηρϋ8 ββοαιη &αχι1ί&π1)η8, Βοιη&ηί ίιηρβπί βαβδ ίηοαΓ3&1)&1. 
Μί88υ8 ευΐΏ άοηίβ Ιβ£;α1υ8 Λά βυΐΐ&ηυοα, 
ΜαηοβρΙι&ΐΏ &ηηυ6η(β ΓβάυχίΙ 8ΐι11&ηο 
Γ6£;ίαιη &(1 αΓΐ)6η], ί1)Ιςπθ Οβρβ&Γ νΐηοΗβ 
ρβΓρβΙυοςυβ ίΐΐυιη &(1άΊχϋ ε&ΓοβΓί. 
Οο^αϋα Γββ βυΐΐαηί βχαουίΐ ίΓ&(Γ68 
&(1 ΐΓ&ουαάί&ιη ρΐυπιη&πι &Ιςυο &(1 αππα, 
ρβΓβάίαιη οηιηίηαηΐΘδ ςαοά ρποάΐάοΓαΙ 
ιηαηβΓαηι ^ραΐία ΐΓαηβΓυς&ιη 8ί1>ί 8υρρΓΐ06πι. 
^ιιIηςοθ &ΓίΏί8 βυΚαηυιη α^^^ΓβδδΐΐΓί θγ&οΙ, 
ιιίδί Ιιίο βρβοίοδίδ Γ6ΐη ρυτ^αβδβΐ νβΓΐ)ί8 : 
αίΐ βηίιη Ιιυιηίηβιη α 56 ραΐήο! ΓβθϋίΙυπι 
0(16 ίηΐ6Γροβϋ&, ηβ νοί ΐΏΟΓβπβΙυΓ, 
ηβνθ ςιιί() ΐΏ&ϋ ραίβΓβΙαΓ οοΓροΓβ. 
ΡβΓ ϋΐυά Ιοααρυδ Γβχ ςυοςυβ Αίαιηαηοίφ 
ΕοΙδΗ Ιβς&Ιοδ ςαί ΓοςαρβηΙ Οοβδ&Γβιη 
ϋΐ δίϋΐ αίςυβ βχοΓοΊΙυί ραοίίΐουπι 
ΚοπιαηαΓη ροΓ άΐΐίοηβιη αηηυβΓβΙ (ΓαηδίΙυπι 
ρΓοΩοίβοβοϋ α(1 Ραίοδίίη» Ιοοοβ. 
Αά Γοςβιχι αυΐβπι ευτϋυβ Ιο^οΙΙιοΙα 
Οββδ&Γ ρΓ«ΒΕηΐδ50, ίφάθΓα εοαιροδαίΐ. 
ΑοεορΙα νίοίδδίιηςυΘ οΜαΙα αάο 
Βΐ&1>ίΙοιη ίθΓ6 ουπα γο^θ αιηίοίΐί&ιιη, 
Ιο^οϋΐθία &ά 66Βδ&Γ6ΐΏ βδΐ ΓΰΥθΓδυβ. 
ΙΙβχ ααΐβιη Ωηβδ ίαιροπί ίο£;Γ6δ8υδ 
ιΐ8ςυο«ΐ(1 Ρΐιϋίρρΐ υΓΐ)ϋΐη ρΓοιηονίί εα^^ίΓα. ••• • • Α. Κα'. τοΟργον άνιΐνυτον άφϋκώζ «άλιν 

5895 ΙΙρο; τήν βχσιλεύουσαν ιΓσιισι κ^λιν* 
ΑΙ Χχριτις γέρ της χαλης Κροιηντ(2ος 
Αϊ χαλλοναί τι τησδι ικ.λ\ χχλλη δ^μων, 
Τιρπνχ χυνηγέσια συν Ιπκαν^^, 
Σών Ιχθύων αγρχ τβ νυν εύΟυμ^^Ρ 

5900 λΐχχρ^ν Ο^ροίΐον τυγχάνειν ούχ ήφίιι» 

Άλλα τρέχειν ^πβιγον αυτόν «ρός τά)•, 
Κζτέσχεν άναξ γαμετήν Άνάν χάτζ^ 
Κλ\ Ο^βρον $1 συγγενών *Ιωάννην 
ΒΓληφε, δ^ντων ε*ς όμηρείας λ^γον* 

5905 *Ός δντιρύν δέδραχε 'Ρωμα(ων π<{λ«(ς 

Κάχιοτα κάντων, φευ μισανΙρώκον %ρΛηΛ\ 
Τοιίτου χρβηοΰντος του βασιλείου χράτοος, 
'ΑΐΕοστατήαας χαι Μαγχαφας τούιτίχλην 
Β Θεόδωρος τις Φιλαδελφευς τφ γένει, 

5910 Κατατυραννει πατρίδος χαι Λυδ(βί<, 

Κα^ πλείστα δεινών είργάσατο τά< «^λ<ις, 
Κώμας τε λοιπάς αΤς έπ^ει συν δπλοις. 
'Αναξ δ* έπιστάς Φιλαδέλφειας δροις 
Έμφρουρον αυτόν Ιγχαθιστ^ πατρ($κ, 

5915 Ένίχ' έπων^μαστο χαι μάλ* ένδ(χακ 
Ό Μωροθε^δωρος Ιχ των πραγμάτβϋν. 
Πλην μή δυνηθείς τήν Φιλαδέλφου ικ^λιν 
"Λναξ ΙλεΤν δπλοις τε χαΐ στρατηγίβις. 
Προς συμβιβάσεις δεύτερον πλουν έτράιτη 

5920 Ός &ν Μαγχαφας, παράσημα του κράτους 
Τίψας, χαΟ* αυτόν τόν β{ον διανύτι;^, 
*Ηθη δΐ τα πρΝ ή π^λις άναλάβ^, 
Και πάλιν Ίθύνοιτο παρ* ου χαι πάλαι. 
(]{ Μαγχαφάς ο^ος πάοσρυείς τφ σουλτσνφ 

5925 Τούρχους τε λαβών συμμάχους χ«χ' Λ»* 

Χώρας έπ^ιει 'Ρωμαϊχάς έχτρίβων. 
Σταλείς δΐ συν χρήμασι πρέσβυς σουλτίνφ 
Και τ^νδε λαβών χατανεύσει σουλτάνου, 
Προς βασιλίδα τήν π<^λιν αναφέρει, 

5930 Και δεσμά χαΐ χάθειρξιν άληχτα φέρκι. 
Και τοΰτο παρώξυνε σουλτάν συγγενούς 
Προς τήν χατ' αύτοΰ χαι μάχη ν χα^ μοινίαν. 
Έγχλημά ο1 φε'ροντας άδίχου δίχης 
Καταπροδ^ντι πρόσφυγα δώρων χάριν. 

5935 Καί τάχ' αν ήμύναντο τούτον τοις ^πλοι^ι 
Ει μή τιΟείς πρ''ίφασιν εΰλογον τάχα• 
"Έφασκεν αυτόν άποδουναι πατρίδι 
η Έπ* άτφαλείί^ μήτε ΟανεΤν μηδόλως, 

Μήτ* εΙς δέμας τι των χαχών πεπονΟέναι. 

5940 Τψ τηνιχαΰτα χαι ρήξ *Λλαμαν(ας 
Έστειλε πρέσβεις άξιων βασιλέα 
Αύτφ παρασχεΤν συν στρατί^ φιλίως 
Γης παραδραμεΐν 'Ρωμαίοος τους ^ρους 
Προς Παλαιστίνης τους τ<$πους ώρμημίνψ• 

5945 Προς ^ήγα τοίν-»ν, του δρίίμου λογοθέτην 
*Άναξ πεπομφώς, συμβιβάσεις ορτύει" 
Λαβών τε πίστεις χαι δεδωχώς αυ πάλιν 
*Ως ίμπεδα κέοιτο τα της φιλίας, 
Αύθις έπανέδραμε προς βασιλέα* 

5950 Και ^ήξ έπιστάς τοϊς δ'ροις Τωμαΐδος, 
ΚαΙ προς Φιλίππου τήν πόλιν έπεφΟάκει, 225 0^Β8ΑΒΒ8. 220 Και δή μετά γε ι«; προς αλλήλους σχέσεις 
Και φιλονείχους διενέξεις χαι μάχας, 
Βίσιλιχών τε ρηγιχών τε ταγμάτων 
5955 'Λχαμανών στράτευμα πορθμών διέβη, 
ΚαΙ πρυς Φιλαδέλφειαν ήχε τήν π^λιν 
Διά δι Φρυγ(ας τε Ααοδιχε(ας 
Έφ(σταται τάχιστα Φιλομιλ(φ 
Έν φ μάχην ιστησι ^ήξ πρ^ς σούλτανον 
5960 ΚαΙ χ^νδε νιχ^ χαι χρατεΐ πολιχν(ου, 
*Όπκρ σχυλκύσας έμπιμπρ^ μετά τ^ε• 
ΚΙτα τηγθαχώς Ίχονι^ων π^λιν, 
ΚτΙ τήνδ' Ιλών δπλοις τε καΐ μάχης νίμψ 
"Ωδευσε λοιπόν τήν προχειμένην τρίβον 
5^5 Ε*ς δ' •Αντι<5χου τήν υίλιν ήπειγμένος 
Έναπεπνίγη, φευ θεού των χριμάτων Ι 
ΈναποληφΟεΊς τα'ΐζ δίναις των 6δάτων 
Γΐ6ς δ* εκείνου τ6 κράτος δεδεγμένος 
ΚαΙ μέχρις αυτής Αντιοχείας φβάνει, 
5970 ΚάχεΐΟεν ήχων Συριαχάς προς π<^Λεις 

Ελεύθεροι ταύτας γε των έχ τής "Αγαρ• 
Πολλά δέ χαμών χΛέσεως Χρίστου χάριν, 
,ΕχεΤ χαταλέλυχε χαύτός τ6ν β(ον• 
01 δ' Αλαμανοί ναυσι πρ* ς τήν πατρίδα• 
5975 Αύθις έπανήχθησαν ευ σεσωσμένοι* 

Κλ\ Φραγγίας ^ήξ Γερμανών (67) τ* ^χων 

[πάλιν 
ΝαυσΙν ΙπηλΟον όπλΤται τοΤς έξ Άγαρ• 
Ούχ ίσχυσαν βμως δΐ £ιών αγίας 
Σγας έξελασαι χαι νέμειν χροιτωνύμοις* 
5980 *ϋχοντο δΐ πλφ χα^ πάλιν έξ πατρίδα• 

Ό δ' Ίγχλίνων ^ήζ κατάρας έξ τήν Κύπρον 
Ταύτης τε κρατεί τοις δπλοις κατά κράτος* 
ΑεσμεΤ δΐ συσχών χα\ τύραννον τής Κύπρου 
Κομνηνέ 'Ισάκιον (68) Έχετον τρύπους• 
5985 Καϊ καταπλεύσας πρ6ς Παλαιστίνης τύπους 
Στράτευμα κατέλιπεν οΙχεΤον Κύπρψ 
Ό Γερμανών ρήξ δηλαδή των Ίγκλίνων 
ΚαΙ τήσδ' Ικυρίευσεν ως υιτηκύου, 
Ζωής δ^ άφορμάς αύτύΟεν κεκτημένος. 
5990 Έν τψ μΑλειν δΐ προς πατρίδ'άπιέναι 
'Ρηγι Κύπρον δέδωκε τής Παλαιστίνης 
ΟίκεΤν τε ταύτην, εί σχολήν δγει μάχης. 
Καί κυριεύειν χαι κρατεΤν τής Κυπρίων, 
Ώς 6π' εκείνου προσνεμηΟβ(^< πύΟφ 
5995 Ζωηφύρψ μνήματι τψ του Κυρίου, 

ΚαΙ συναφθείσης τοΤς δροις Παλαιστίνης. 
"Αγων. μετάγων, συγχέων, μετατρέπων 
Ανθρώπινα θεΤά τε πράγματα χράχωρ 
Κα\ δραματουργών, ώς δέδοκτύ οΐ μύνφ, 
6000 Εύθυςέρκίσας τ6ν πύδχ χροκταρχί^, 

Τ^ πατριάρχη ν του θρύνου παραλύει, 
Τ^ν Καματηρ6ν Βασίλκιον αδίκως* 
Τόν Μουντάνην δλ Νικήταν άντεισάγει, 
Τριπέμπελύν τε και χρονψ παρειμένον* Α. Εχία αΙΐ6Γη&1)&η1 ν&πο αίΤϋΟΐυ, 
ϊοβυρβΓ εοηΐ6η(ΐ6ΐ)&ηΙ (ϋιηίο&1)&ηΙςιΐθ 
Γ6^8 ρΓΦάίοϋ 0»8&π8(]αθ ιηΐΐίΐββ, 
άοηβο Αίαιη&ηηαιη &§;ιηβη ίΓβΙυιη ΐΓ&ηβϋΙ, 
θΐ ΡΐιΠ&άβΙρΙιί ΏΗςηθ &ά αΓΐ)θΐη νβηίΐ : 
ρΓΦίβηβηβςηβ Ρΐιιγ^αιη β1 ΐ4«οάίοβ&ιη, 
οβΙβΗ οοΓβα ρβΓΥβιιίΙ Ρΐιίίοιηβΐίαιη, 
υΐιί Γβχ ρη^Αΐη οοιη βοΐΐ&ηο οίβΐ, 
θοςυβ ν!οΙο, ροΙίΙαΓ ορρίάοΐο, 
ίάςοβ (ϋΓορΙιιιη οοηβυιηίΐ ίηοβικίίο. 
ΡθΓ§;ϋ άβίηάβ &(1 Ιοοοίοιη αΓΐ)6ΐη, 
ςτι&ιη ροβίςυ&ιη βχρη^η&νϋ νΙΚηΙβ Μΐίολ, 
ρΓοροβίΙαιη 8Π>1 ρΓθ8β(ΐοβΙ)&ΙυΓ ίΐβρ : 
Ιαιηςηο &ά Αηΐΐοοίιί ΐ]Γΐ>θΐη ρΓορ6Γ&1>&(, 
ουιη ΒοβΤοο&Ιυβ 68ΐ, ο Οβί ^1](1^^^ιι Ι 
3 ΓΑρί(1ί8 Όη(1ί8 0αιηίηί8 &1>Γ6ρΙΐ]8. 
Γρ8ία8 ααΐβαι ίΠία8 8υ80θρ1ο ίιηρθηο 
υβςυβ λα ΑηΙΙοοΙιί ρΓο§;ΓθάϋυΓ ηΓΐ)βιη : 
υηάθ αά δγπ&ο&8 ρβΓ^6η8 είνίΙ&ΐ68, 
Α^&ΓβηοΓοιη ^υς^Iη αΙ) ίΠίβ άβροΗΐ : 
ΟΙιη8ϋςυβ ο&α8& ρΐυηηιυιη Ι&^οπιηβ, 
58 ςυοςυβ νιΐβ Ιβπηίηααι ίΠίο 1ι&1)αϋ. 
Ταπί ΑΙ&ηα&ηοί πλνίΐιαβ ίη86βη8ίΒ 
Γβνβηί βαηΐ ίη ρ&Ιηαιη ίηβοΙυηΐθΒ. Εβχ ςυοςυβ 6&11ί« βΐ ΒπΙαηηίβ (1οπιίηυ8 
ουιη ο1&88ί1)υ8 αηη&Ιίβ 8υρβΓνβηθΓυηΙ; 
ουιηςυθ Α§;&Γθηο8 ρβΠθΓβ θχ αΓΐ>β 8&ηοΙ& 
ΓΓυ8(Γ& Ιθηίαββθοί, υΐ 01ΐΓί8ΐ1&ηί9 ΐΓ&άβΓβηΙ, 
(^ ιηαπηο ΓυΓβυιη οαρβα ίη ρ&^η'&ιη Γ6(ΐ6υηΙ. 
ΑηΙβα Ιβαίθη ίη βγρρυηι βχβοβηάθΓ&Ι 
ΑηςΙθΓ*αιη γθχ, βΐ ία8υ1& ροΐϋυβ ΓαβΓβΙ, 
Θ^υ8ςα6 νίαβΙΐΒ ΙγΓληηυηι ΐΓ&άίάβΓαΙ 
Οοιηηβηαιη Ιβ&ιιοΐυηι, ηονβΠυιη ΕοΙιβΙυηι. 
Ταιη Ρ&ΐ68ϋη&8 ηΑνί^&η8 αά Ιθγγμ, 
ρπεβΐάίοαι βηυηι ίη Ογρρο ΓβΙΙςυβΓ&Ι 
ΟβΓοι&ηΙοοΓυηι, ίηςυ&ηι, γθχ Απ^Ιογοπο, 
€^υ8ςηθ άοιηΐηυοι 8β 9βΓ6ΐ)ΐιΙ ίηβυΐφ, 
βΐ οοιηηΐ6&1απι πιίΐίΐί Ιιίηο 8υΙ>ν6ΐΐθΙ)&1. 
ΥθΓααι ίη ρ&ΙΐΊ&ηι ΓονοηοΓαΒ ροβίβα 
ΟγρΓοαι (Ιοη&νίΙ Ρ&ΙββΙίηο Γβ£;ί, 
υΐ ίΠίο ρ&οίβ ΙβηαροΓβ νίίαιη §;βΓβΓ6ΐ, 
ςαοά ίρβί Γθ^ηυηι ΐΓίΙιυίΙ αΙΓθοΙιι ρίο 
ρρορΙβΓ νίνίΩουαι Οοαιίηί ββρυΙβΓαιη, 
ςυίιι ρΓορβ ΡαΙββϋη» ίίηββ βηιΐ. 
ΙαΙβΓίηι ΙηαρβΓαΙοΓ 808 άβςαβ &^65&1 
εαηοίΕ 1ιυη)ΐιη& βΐ άίνίηα ΓβΡβηβ, ηρίβηβ, 
οοιηιηη1αη8, υΐ ΩΙ ίη Βεβηίβ, ρΐΌ 8αο ιΐΓΐ)ίΙπο, 

80010)11 νί(]6ΐί66ΐ Γγ6108 ρθ1β8ΐ&Ιβ. 

δβάβ άθ^θ^ί^ ίο]θ8ΐα ββηίβηΐία 
Ο&οι&ΙβΓοπι Β&8Πίοαι ραΙπ&ΓβΙι&πι : 
8θΙ)8ΐίΙοίΙςοθ Νίοθΐλοι ΜοπΙαοοοι 
τβΐ ροΐίοβ (ΙθροηΙαηαοι, οοοΓβοΙοοι ββοίο; (67) ΙΙ& οοάθχ. ΕΙ ςοίάβαι ϊηΐτΒ, Ερ!ΐΓΦΐηίθ8 άβ- 
οΙ&Γ&Ι θ6Γθΐ&ηο9 Ιιοβ Ιοοο 86 ίηΙβΙΙι^βΓΟ Αη^1ο8, 
ςοί οΠπι 8θί1ίθ6ΐ ίο ΒπΙ&ηηίιιοι β ΟβΓΠΐιηΐα οοπι- 
οιί^Γ&νβηηΙ. (68) Οοά. Άλέξιον, οιαηίΓβΒίο θγγογο, ςοοαι οο&γ- 

5;ο11 Νίοοΐ88, Ιαιο ίρββαιβΐ ΕρΙΐΓΦΟίίοβ, αοί άβ 
βαβοίο Ογρη ΙγΓ&ηηο ίη 8ορβποπΙ)θ8 νοΓίΜ Γθ• 
οί(• 227 ΒΡΗΒ^ΒΙΙΠ ΟΗΗΟΝΟΟΒΑΡΗΙ 238 ςυβιη ιηοχ άεβρίοΐοηβ οΐ) ίηορίίΐαάίηβιη 
ροηϋΩο&Η ίανίΐυιη Ιιοοογθ οχυίΐ. 
ΡοΓΓο ΙιβοαΙίυιη ςηβιηάαιη ίη ββάβ ςοΒυΚ 
χηοηαοΐιυιη β1 νίΓΐυϋ ηαναηΐβιη ορβΓΑχη» 
ςυβπι 8ί1)ί άβιηοαβίηίαιη & β&ηοΐΑ Υιγι^οθ 
ηοείυ, αΓΟηη&νϋ ίο ρυΙ)Πο& οοηοίοηο : 
811)1906 οοιηβο, β^08 νίΓίοΙβαι, ίοΓΠΐ&ιη 
άββοηρίΑΐη ββββ 0<βΗΙο8 οβο ίο 1&1>αΙ»• 
ΥβΓααιίΑηίθο Ιιυοο βΐί&ηι 8θΗο ροροΐίΐ» 
ροοβί 000 1ι&1)608 ςοί<1ςο1ά ΒοΙβ άΐζβπιΐ. 
Οοίοε6ρ8 νβπ) ρ&βΙοΓβιη (πιοβΓβιτθ οαλίαίΐ : 
ςοίρρβ ΒΑΟΟϋΒ 8ίοηί• »Γ€ΐιΙρΓβ8υΐ6ΐη 
ηοχοίοθ Τΐιβοάοβίοιη, Ι«Αΐίηαηι β^ηβΓβ, 
8151 Γ&ιηίΙίαΓβπι λίςοβ Ιιηρβιϋ νΑΐβοι» 
8(1 ρλΙπΑΓοΙίΦ βυαιπιοιη ^οοογοοι ΙηοβΙυΙΙΙ. 
δοά οίΐιίΐ 1>οίο ρΓοΓοίΙ ίαοϋ οοτίΐ88 ; 
αίΓοςυβ βοίιη βχοίάίΐ 8806Γ(1οΙίο, 
810018 οβιηρθ βο Γβ^ίβ ηΐ6ΐΓοροΐ6θ89 

0(10118808 ίθ0005θ11β, €()6θΙθ8 ΙθΓρίΐ6Γ. 

Α(1 βχΐΓβαιοαι ββθΓ$ίθ8 ΧίρΙιίΙίοα8 
ΟοοβΙαηϋοί ρ&8ΐθΓ ββί (!&Ιθ8 ογΙ)!. 
βα!8&Γί ο&ΙβΒ ΓυβΓ&οΙ βχ ρππιί8 οορίϋι 
νίι^ίοβ8 ροΙοΙίΓΐ α8ρ60ΐθ8 Ωϋββ άη» ; 

ςΟΒΓΟαΐ ρΓίΟΓΘΙΤ Πΐβ 000188 10088Π1 

1θ8ΐ8Γ α§;οΦ Οοαιίοο β&ΟΓαΙ&πι οΙ)Ιο1ίΙ : 
ρΓΟίθΓβ&ςοο νοΓίίΙ ίο οιοη&8ΐ6Γΐππι 
ρ&ΓΐΙιβοοοβηκίηθ πΐ8χίαιΐ8 ίαιρ608ί8 
ρ8ΐΑΐίοαι (ΙίοΙοιη «οίβΑ ^ο»^οίx« : 
Ιιοο, ίοςολπι, 8ΐΐΓί1>οίΙ ο&Ιο άίνθΓβοΗοοι. 
ΑΙΙθΓΑοι λοίβαι ΐΓ8άί(1Η οορίαπι βϋο 

Γ6^8 θΐοίΐί» ΟΟηΐίΟΘ Τ&Ο0Γ6€ΐί. 

Αρο(1 86 νβΓΟ ίοαρβηί ραΙΟΓοί 1ΐ26Γ0<1βπι 

&ΐ6ΐ)&1 Αΐβχίαηι ϋΐίααι οαΙο πιίοίαιοοι, 

ςοΐ ρ&Ιη&πι 80801 ορρΓβ88ίΙ ηιαΙοΓοαι οοοαοΐο. 

Νοο 8θ1ί ΒΓ&0Α8 Τ1ΐ6θ(1θΓθ8(ΐοθ Ι^γάο• 

οαΙοΒοοοαι βχΙοΙοΓοοΙ 6οο1γ& ΟβΜΒΓΟίη* 

νβΓοαι ρο8ΐ ί11θ8 βϋλΐη Αΐβχί άαο, 

ςοί 86 ^&^^&ι)&^^ Ιίΐοΐο βοϋΐίο 

ά6 Μ800616 ίΐηρθΓ&ΙΟΓβ ββοϋθ8. 
ΑΐΐθΓ 6Χ Ιΐίβ 1θ8ΐΓα6ΐ08 8 8θ11&00 

ιηϋίΐοαι Ρ6Γ8ί60Γ0πι ίο§;6οϋ ουχηβΓΟ 
ρΓββά&αι &^6ΐ)&( οχ Ηοαΐ8θί8 ορρίάίβ : 
οϋί οοοίο οοοβορίΐο ρΓορο Η&Γηΐ8ΐ& 
8&θ6Γάθ8 ςοίάβηι ο&ροί ασιροΐ&νίΐ, 
οβ88Γβ!ςοθ 6χοροϋθ8 άοοί οΙ)(ο1ίΙ. 

ΑΙΙβΓ αοΙθΟΙ ίο ρΓβΙίΟ 006ί808 ΓοίΙ 

α Β88ί1ίο ο1ι&Γΐυΐ8Γίο Οΐιοπιοο. 
Β&8ί1ίθ8 βΐίααι ςαίά&ιο, γοίςο €1ιοΙηΐ8, 
8 68β88το ά6θείοο8 ίο ογΙ)θ Τοηία 

ΗΟΠΙΒΟΒΒ (ΙίΙίοοί αΐθ]θ8ΐθ8 6Γ&1 : 

86ά άθοιυαι οαρίοβ βχοαο&ΙΟΓ πιΙβθγ, 
ΒθΓ8θ8ςοθ 8ΐίθ8, 6ΐ ροβίΐιίοο α1ίυ8 άβοοο, 

ΙΟΠΟΓΘ 000 ^^&0ΐΑ8 βάοοίΐ ί&1)θΐ8, 

ίιηο ρβΓΟίοΙΙί οΙ)8ΐί(6ηιοΙ ΐ8Α&οίο : 

86(1 001068, Οβο νοίβπίβ, ρβΗΟΓΟΟΐ* 

Ηίο ρΓίοο6ρ8 ςοία 8θί οίαιίοαι αοι&οθ θΓα(, 

ίΓ&ΟΟθάθ8, Ιονί άβ 08088 δΟβρίΟΑΧ, 
ίονίάΐΑ ς00(]06 ίΐΑ8ΓΑ08 &(1ν6Γ808 8υΙ)(ϋ1θ8. 

πιο11ο8 πιυίοι&νίΐ πιβπιΙ)η8 ορΙίπι&ΐ68 : Α 0005 Ούιηρ χαταγνοΰς άφέλβιαν αύτ(χβι 
'Λκοντ» κβτήγίτγιν Ιβρου θρήνου* 
Και τίνα Αε^ντινον εγκαθιδρύει* 
"Λνδρβ μοναττήν, άρ•τή€ δντ' Ιργάτην* 
"Ον τψδ» δκΐξχι τήν άιη{ρχνδρον Κ^ρην 
6010 'Έφατχε νύχτας 9ολλ^γων ήΙροΐ9μέν«τ», 
ΕΤδος τι χλήσιν, άρετήν. τουί' ιύ9τ^«•< 
Μάλχ €(αγράι)/ασαν ώζ έν «!χ^νι* 
Άλλα γ« Χ8{ τ^νδ* άιτιλχύνιι του θρλνότ», 
Πχντα καριδών τ1 προηγορεομίνα 
0015 ΜετάΟΐ9ΐν δλ {ραμττουργεΐ ΐΓ0(μ&νο<* 
Άρχιθύτην γάρ τής Σιών τής έγ(ας 
Κλησιν Θεοδ^νιον, φΰντα Λχτ(νΐιιν, 
Έθ^« τφδε χα) κροιζγορον χρίτους, 
Ε^ς ιητριαρχΰν ενάγει προι$ρ(αν. 

Β 6020 'Αλλ* ού^εν άπώνατοτης καινουργ(βς• 
'Αμ^οΤν γλρ έχπίιττωχεν ΙεραρχΝιν, 
Σιών τε τή< ^ριν χαΐ βανίλιδος κάλι^, 
Κχ) τώνδ* άτ{μω< ό προβληΟε)< άχρΙτΜς. 
Έπειτα Γεώργιος ^ ΞιφιλΤνος 

6025 ΙΙοιμήν άναδίδειχτο τΨ^ς Κωνσταντίνου. 

*£χ των πρ^ν (Τ'/Εν αύτοχράτωρ 9ΐτ•ρμ4τΜν 
ΙΙαΤδας φυτεύσας χζλλιπαρΟενους ί*ϊο, 
'ϋν άποχι{ριι κιτ' ίθος πρισβυτέραν 
ΚαΟ'.ερώτας ώς άμνάδα Κυρίψ* 
6030 Μεταβεβληχώς $* κις μονήν άτχουμένων 
Κα) παρθενωνα δαπ^ναις ώς ίφΙ^νοις 
Ίωαννίτζη τλν χεχλημίνον δ^μον^ 
ΈνταΰΟ' ένατχεΐν χα) κττοικεΤν ιτροφνέμκι. 
'Ρτϊγ^; δΐ ^νέζευζεν υΐψ δεύτερον 
β 0035 Τής Σικελίας του ΤαγγρΙ χικλημένου. 
ΚληροΰΧον άρΧης πατρικής άνατρέφων 
Τλν υ\?ίν 'Αλέξιον δττατον χρ^ν(|>, 
•Ό; συμφοράς ζνεγκε πατρίίι βάρος• 
Ου Αυδ^ς Θεόδωρος, ου Βρανάς μ6νον 
5040 Πτερνισμ^ν ^ραν κατά του στεφηφ6ρου, 
'Αλλά συν αύτοΤς κχ) δυάς *ΑλεξΓων, 
Οι σφασ έπωνόμασαν αυτούς υΐέας 
Του πορφυρανθους ΜανουήΑ βασιλέως- 
"Αφ* ων δ μίν γε προσλαβών εκ σουλτάνο*^ 
60-45 Συμμαχικ<5ν τι Περσικδν πλεΤστον στίφος 
Πάλεις επιών κατέκειρεν Αύσ^νων* 
"Ον νυκτός δπο(»>ττοντα καθ' 'Αρμαλά ιτοο 
Κτείνας θύτης τις κα? τεμών αύτοΰ χάραιν 
Ένεγκεν αυτήν ταγμάτων στρατηγέτ^, 
Λ 6050 Και ίίτερος δε κτείνεται κατά μάχην 

Ιΐρος Βασιλείου χαρτουλαρίου Χούμνου. 
Κα) τις δΐ Βασίλειος Χότζας τού πίκλην 
'Αποστατήσας κατά Ταρσίαν π^Αΐν 
Χώρας έκάκου 'ΡωμαΤκάς και πόλεις, 
6055 "Ος συσχεθε)ς 2ίμμχτα πηροΰται τάλα* 
Κα) πάλιν άλλος, κάπ) τφδ* άλλος πάλκν 
Ώς έκ χθονδς γίγαντας αίρει τις μύθος, 
Και πλήθος άντέστησαν Ίσαακίψ• 
Κα) πάντες άπώλοντο τη θεοΰ κρισει. 
6060 Όργίλως «λν φίλαυτος οΰτος ό %ράτωρ 
Κάξ 6πονοίας και λαβής μικράς μόνης. 
Και ζηλότυπων κα) φθόνων όπηκόοις, 
Πολλούς άρίστο3ν τταρέβλαψεν ε*ς δέμας* 229 

Φάους μεν έστέρησβ τον> των ομμάτων 

6065 Κομνηνον *Ανδρόνικον άνευ αΙτίας, 

Και Κωνσταντινον Άσπιέτην τούπίκλην. 
"Αλλοι>ς δ' έναΐϊέκειρε φροντιστηρίοις. 
Αεηλατούντων συν Κομάνοις των Βλάχων 
Τά χατά δύσιν 'Ρωμαϊχά χωρία, 

6070 "Οπλα κατ* αυτών βασιλεύς αίρει πάλιν. 
Άγχ(αλον οΰν παραμε(ψας την πόλιν 
ΕΓσεισιν ΑΙμον τήν Βλάχων «αροικίαν 
Πάντα 81 τάχεΧ φρουρίων, πολιχνίων 
Ε6ρών έρυμνήν Ισχυν ένδεδυμένα, 

6075 Κλ\ τείχεσι πύργοις τε διειλημμένα* 
Μυσους δλ βλέψας αγρίων αΙγών δίχην 
Τους απόκρημνους χαταλαβ<(ντας τ<{πους 
Ώς 'Ρωμαϊκήν συμπλοχήν δεδιίτας' 
Πρ^ς δ' α{ί Σχυθικον ύφορώμενος στίφος 

6080 Τποστροφής ί\ψατο της προς τήν πάλιν 
^ι3ι δΐ τεμπών δύσβατων τε χωρίων 
Και τρυμαλιάς οίον εΙπεΤν δυσπάρου 
Αύλώνι σαφώς πάντα παρειχασμένης 
Τήν ές Β€^ρ6ψ έκδρομήν τεΟειμένοβ, 

6085 Απώλεσε πλείστον τι τών στρατευμάτων* 
Κάχιΐνος &ν ϊγ^αρτο παρά βραχύ τι, 
ΕΙ μή βοηθού του Θεού τέτευχΙ πωις. 
'ϋς γαρ Ιαυτο^ς παρέβυσαν ε!ς μέσον 
"Αναξ τε χαΐ στράτευμα δυσπ6ρου πάρου, 

6090 Ήγούμενα μίν διέβη στρατευμάτων 
Κακών άπαΟή χινδ<ίν^υ τε χαΐ μάχης* 
Μέσον δλ τής φάλαγγος & κρατών Ιχων, 
Έπίθεσιν εΟρατο πρ^ τών βαρβάρων 
Οίστοις βαλ^ντων χα\ δ($ρασι χαΐ λίΟοις 

6895 Εκατέρωθεν α^^ν όπλίταις άμα, 

Ός παραμικρά Τ^νδε φυγείν τ^ν μάρον, 
ΙΙεσεΤν δΐ πολλούς στρατιώτας γεννάίδας. 
Όμως διεκδύς δυσστίβητον χωρίον 
Και πρ6ς Βε^^ύην άποσωθε^ς σύν βί^ 

6100 Έμφροντιν εύρε στρατιά^ τούτου χάριν 
Φήμΐϊ δυσήχψ μάλα τεθροημένην 
Τψ τοι βασιλεύς τήν Κωνσταντίνου φΟάει, 
'Εχ τούδε φήμη ν συ καλή ν άνατρέπων* 
Μικρόν δ' οφρύος καΟυφήκε και τύφου 

6105 'Επαναδραμων ε^ς πύλιν τήν του κράτους, 
*Αθυμίας δύρασιν έμπεπαρμένην 
Έφ' οίς κακώς πέπονθε τήν ψυχήν Ιχων 
ΙΙρ6 τοδδ' άνασπών τάς ύφρΰς έπηρμένως 
Μετά σοβαρας κα^ φρενός και καρδίας, 

6110 Έπεστράτευσε κατά Μυσών βαρβάρων 

Όμφάς προφητών κατά νουν περιστρέφων, 
Ώς Ιξοδον μϊν 6<«ΐο «^ Ουμηδί^ 
Έπάνοδον δΐ μάλλον αγαλλιάσει* 
Βουνοί τε προσδέξαιντο χαίροντες μάλα 

6115 ΚαΙ πάντα χαρήσαιντο τά δρυμού (ύλα, 
Του δ' έξι^ντος, έίσιύντος αύ π^λιν. 
(Λχ6ζ γε, δύξαις άπ^δούσαις εμμένων, 
Χάριν Ιαυτοΰ γνωματεύων ή ν τάδΓ 
Ώς ου δι' & πέπραχτο πλημμελημάτων 

6120 "Απασι χοινη τη Θεού Οεί^ κρίσει 
θεψ δίκην τίννυμεν αμαρτημάτων* 
Ααψ παραδοθέντες άφρονι τέως ΟϋΒΜΑΒΒβ. 230 Χ οουΙοΓαΐΏ ςαίάβιη βηρυίΐ Ιυιηβα 
ΑηάΓοαίοο Οοπχηβηο ΐιηιηθΓθΐιΙί, 
βΐ ΟοηβΙαοϋηο οο^ηοσιβηΐο ΑβρίβΙο. 
Αΐίο3 &(1άίχί( (οηβοβ ιηοη&βΙβΓϋβ. 
Ουιη ρΓ8βά&ΓβαΙυΓ Βίαείιί ουπ) Οοιη&ηίβ 
Εοιη&η&3 16ΓΓ&8 αά οοοίάβηΐβπα ροβϋαβ, 
Γαηυβ Ιιοβ οοπΙγα βαρϋ &ηηα Οββ&Γ. 
Ου&ιηο1)Γ6ΐη υΓΐ)θ ΑηοΙιί&Ιο ρΓΦίβηΙα, 
Ηφΐηυαι ίη(;Γ6(ϋΙαΓ ΒΙαοΙιοΓααι ββάβαι : 
8βά ουίΏ οαβίθΐΐα ίΙ)ί(ΐ6ίη οααοΐαβςυβ αΓΐ)6θο1&8 
ρΓΦδίάϋβ ιηΥ6ηί886ΐ ιηυηίΙ&8 ναΐίάιβ, 
ΐΏ(Βΐιί1)Ό3 αίςαβ ΙυΓΓί1)υ8 οοηνβ8ΐίΙα8 ; 
Μ(Β808 ίΐθΐη οθΓηβΓθΙ, ίαιιςοαιη ο&ρΓβ&β» 
ρΓ&ΒΓυρ(& αίςαβ ία&οοθ88& ΙβηβηΙβδ Ιοοα, 
ηβ ουιη ΕθΕη&ηί8 ρυ^ηαιη 8ΐ&1&Γ]αιη §;οΓ6Γ6η( : 

£ δογΙΙι&Γαιη ςυοςαβ ίαοαΓ8υιη ρβΓίίιηββοβΓΟΙ; 
ΓθάίΙυΕΠ αά υΓΐ)βιη Γ6£;ί&ιη ΐη8ΪΓυ6Γθ οωρϋ 
&η^υ8(θ8 ρβΓ 8ηΓΓ&οΙυ8 Ιοοοβςαβ ίιηρ6Γνίθ8 : 
ηίπιΊΓυπι ρβΓ οοηναΐΐβιη ρροΓΒΟβ βίιηϋθΐη 
ίοΓ&ιηίηί, υ ι ϋα άίοΑοι, ίιηρθηβίΓ&ΜΙί, 
ΒβΓΓΟοη νθΓ8α8 ιηίϋΐιιιπ (ΙίΓβχϋ; ιΙθγ, 
ςυοΓοιη λΐηίβϋ βοϋΐοβΐ ρ&Γίβηι οααζίΐΏβιη : 
αίςυβ ίρ8θ βαιηχηο Ιι&υά &1)6γ&1 βχίϋο» 
ηί 8θ8ρίΙ&ΙθΓ Οβαβ Ιαΐίθββΐ ορβιη. 
Ν&σι ουιη ββ ίη οαοάί&β οοη^βοίβββηί Γ&υοθ8 
0»8ΑΓ θχβΓοϋυ8ςυθ ίβκη βίΓίοΙί ΙταιηίΙίθ, 
ρρίαι» ςαίάβιη ΙπιηΒϋΙ ίΓοηβ θχβΓοΙΙυβ 
8ίαθ ιηο1θ8ΐϋ8 ρΓοΙίί αίςυβ ίιιοο1υιηί8 : 
δοά ιηοάία ρΐι&ΐαηχ, ίη ςο& 0(Β8&γ 6γ&1, 
ίηουΓβηαι 1)&Γΐ)&Γ0Γϋπι ΟΦρϋ ρβΓρβΙί, 

η ςιιί 1βϋ8, Ι&ηοβίβ, βαχΐβ αΐΓ0Γ{υθ βχ ΙαΙθγο 
ίρ8αιη β^υ8(Iυβ βςαίθη ίαιρθΙθΙ)&η(• 
ΟυαΓθ νίχ 18 8ηρΓβαιυοι νϋΑνίΙ ΓαΙυαι, 
ιηαΗί8 &πιί88ΐ8 8ΐΓθηιιί8 ηιί1ϋί1>Ό8. 
δθά Ιαιηβα Ιααι (ΊΓΩοϋ^πι βαιβηβυβ Ιοοηαι, 
ιη&ςηο οοςηαΐυ 1ηβο1υηιί8 ΒβΓΓοβη νβηϋ, 
υΙ)ί 8υί οαυθα ίηνοηίΐ &ηχ1υπι πιϋϋβπι 
ΙπβΙί ΓυαιΟΓθ ν&Μβ ρ6ΐυΓΐ)&Ιυιη. 
ΙςίΙϋΓ :πιρ6Γ&ΙοΓ ΒγζαηΙίαπι ρΐΌρβΓαΙ 
βχρβάίΐίοαίδ Γαπιαπι ηοη ρυΙοΙίΓβιη ΓθΓβΓοηβ : 
β1 810 Γ6αιί88ο 8αρ6Γΐ)ίβ βαρθΓοίΙίο, 
ίη^Γ688υ8 68ΐ ίαιροΓΗ ηΐ6ΐΓορο1ίηι ; 
πΐ(ΒΓ0Γί8 ηβαιρβ αβαΐβίβ (Γ&η8ν6Γΐ>βηι1υιη 
ρΓορΙβΓ αοεβρίβαι οίαάθπι ^6Γθη8 αηιπιοπι• 
Αηΐβΐι&ο βηίαι θΐ&ΐο 8υρβΓθί1ίο, 

ϋ 8υρ6Γΐ)ία ίηΠ&Ιαβ αο ΙυαίθηΙβ αηίπιο 
ιιάνβηοβ Μ08808 1)&γΚ)&γο8 ρΓοοοβββηιΙ ; 
άίοΐα ρρορίΐθΐΐεα πιβηΐβ Γβτοΐνβηβ, 
ςυοά οαηι ΙβΙίϋα 8θί1ίοοΙ ΓοΓβί 6χϋα8, 
Γ6(ϋΙυ8 αυΐοαι πια£;Ϊ8 ικΐΐϊυο 1«1υ8 : 
ςυοάςαβ 6Χ8υ]1&ηΐ68 οοΐΐββ 86 ΓβοίρβΓβηΙ, 
ΙρβΟΒςυβ ΙφΙ&ΓβηΙοΓ 8ΑΗυ8 &γΙ)0Γ68, 
86 ρΓοοβάβηΙο βχ υΓΐ)6 Τ6ΐ ΓβάβυηΙο. 
Ιη 1ιί8 86 οΙ)Ιθ6ΐΑη8 οαηϋοίβ ρΐΌρΙιβΙίοίβ, 
8ίΙ)ίςυβ 1)1λη<1ίβηβ Ιιβο 86ουπι Γ6ραΐΕΐ)&1 : 
ηβςυ&ςη&πι οΙ> οοπιιηυηί& ςυ» ΩυηΙ ρβοοαίΑ 
ίηΙβΓ ηΐ0Γΐ&ΐ68, οβΐ8θ Οβί ^α(1^^^ο 
ρ6Γ8θ1Υ6Γ6 ηο8 ά6ΐ)ίΙ&8 πι&ΐΐΐί» ρ(Βηα8, 

ευιη ΐΓ&(ϋιπυΓ Ι^αΓύ&Ηεο ίη8Αηο ρορηίο 231 £ΡΗ!1£ΜΙΙ ΟΗΕΟΝΟΟΕΑΡΗΙ 23 Λά ρηηΐϋοηθίη ]υ8ΐ&ιη οοΓΓβοΙίοηθίΏςοβ, 
ςηι Ώβ'ι ιηί8βπεοΓάί8 ιώο8 6880 8θ1βΙ; 
86(1 ςυία ΒΓ&ηββ ΙγΓ&ηηίάβιη 86ουΙυ8 θγαΙ 
01ιπ8ϋ&ηα8 ρορυϊυβ ίαιροηο άθΑοίβηβ, 
ίάοίΓΟΟ 1ιί8 0*586 ίιηρΗείΙυιη οΐ6ΐ)α1 ιηβΐίβ. 
Ο 808Βν& ίη^βηίΑ δΐυΐίλςυβ οοηδίΐία 
81 ςυίβ Ιιαοο ιη6ηΐ6πι ςοηΐ βΐ 86ηΙοη(ί&Π), 
ρίοηιιη οβαιρβ ίηηυιηθΓα8 α Οβο οαΙοΓν&β 
5&Γ5&Γβ ^βηΐί &ά ίηΐ6η1υη[ΐ ΐΓ&άί 
ςααηιΗΐΜΐ ρΓορΐ6Γ 6ΓΓ0Γί8 ίηβληί&ιη, 
ςαα ΐ£8υ8 •ί( ΓθΓΐ8886 ιηοΓίοϋβ άοηιίηυ8 1 
Ουία Αά6ο υηίνβΓβ&Ιβιη Iηοη&^^^ίιιIη 8ίΙ)ί 
ν&ϋοίιιαηβ ΒροοάβΙ)α1, βί Ρλίβλϋοαιη 
^^βο 8ΐ]1)1πΐ6ΐ&ιη Γ6<1(1ι(υΓηιη 86 ίιηρβηο ^ 
6ΐ 86 1&0 ρορυΙοΓοιη 6ΐ)11)ίΙυΓαπ), 
άίνίΐί&8 ΥΟΓ&ΙοΓυιη, 6ΐ ρ!η§;υ6όίη6ΐη 
ιη6(Ιυ11ίβ 6ζ1ι&α8ΐυΓααι, υΐ &ί1 ρΓορΙΐ6ΐ«• 
Ε!ΓυΙίν!ΐ 6ΐ{&ιη ρ&ίαιη ίη οοη6ΐοη6 
άΐ86Γΐί8 ν6Γΐ)ίβ, ΓΟΕηαηο ΑηάΐΌοίοοχη 
ρΓβΓαΙυπιιη &ηηΐ8 ίηιρβηο ηονβιη; 
ηΙ Γ6<!6^886ΐ 0608 &ά ΐΓίβηοίαιη, 
6Χ ςυο Αη(3Γοηίου8 £(:6ρΐΓ0 &1)υϋ 0(Βρ6ΓΑΐ : 
8υΙ)ΐΓ&εΙαιη ααΐβιη ΑηάΓοηΙοο 86χβηη!αιχ). 
060 ρυΓροΓ» β6£;ιη6ηΐυχη νί άΐΓβρΙαιη, 
αά 8111 Γαί886 &<3^6^ιυIη Γβ§;οί 8ρΑΐΐυιη : 
Ββςοβ ρΓορΐ6Γβ& ρβΓ ϊά 86Χθηηίυινΐ 
ίθΓΐΑ886 ΙιαυάςαιςυλΏ Γορβ ρΓ0Γ8α8 ορϋαααπι. 
ΥβΓυιη 06 θίαρβίβ 9υίά6ΐη ρρβΒίΙίοϋβ &οηί8 

¥1808 68( ΐηθΓ68 8008 00ηΓ6ΓΓ6 10 αΐ6ϋθ8. 

ΒΙαοΙιρΓοιη ^608 ^&α1 6Γ&1 ίοΙοΐ6ΓαΙ)ί1ΐ8, 
Ηοηι&οί8 8ροΙϋ8 α)&οοΙ>ϋ5ςα6 (ΙίνβΒ 
6χίαιϋ8ςο6 ορ11>θ8 ίθ8ΐΓθοΙ& βά 1)6ΐ1οιη : 
ςα&Γ6 Εοπι&ο&ιη ίοεοΓ8ΐιθ8 ρΓονίηοί&χη 
ορριάοιη Υ&Γη&ιη οβρϋ οοιη Αοοίιί&ΐο, 
6ΐ ΤηαάίΙζ» ςοοςοβ ΙονωίΙ α^οιώ, 
Ν&ί88οαι άβίβνϋ άβηίςοβ εοιη βίοαιρίο, 
&1>()οοΙί8 ίηάβ ίοοοιη6Γί8 ιη&οοΙ)ϋ8» 
\\τ\β οοιη Γ6ΐηίο!8, 6ΐ βΓ6§;ίΙ)08 οπ)ηί£;6ηί8. 

0θηθ1θ808 6Γςθ (ΐα&(ΙΟ&?ΘΓ808 Ιΐ08ϋΙ)08 

066 ^&Π1 Ιυβπ νίο1θ8 ν&ΐβοβ €«8&Γ, 
θχ6ΓθΙΙιιηι 1)ΐΓ&π&αι (1ίνί8ίΙ (1οείΙ)θ8, 

ρ&Γΐίΐη &ά 1θ608 ^οι)βη3 &1)ίΓ6 1ΐ68ρ6Π08, 
ρβΓϋΐη &(! 16ΓΓ&8 ΟΟρβΓΟ &Γ0ί6ΐ&8 1)6ΐ1θ : 

ν&ΓΟ&αιςοβ ίηβΙ&ΟΓ&νϋ υυπι Λοοίιί&ΐο, 
ί(1οο6θΐηςα6 ίιηρο8αΊ( 1)18 ρΓχβίάίυιη. 
Ιρ86 ρΓθΓ60ΐθ8 άβοοο Ρΐιίΐίρροροΐίιη 
Μ(Β80Γυαι αο δογΙΙίΕΓοιη ΓθρΓ688ίΙ ίιηρβίαιη 

6ΐ 80& ρΓ(Β86θ1ί& 6ΐ (1θ6ίΙ)03 ρθ^Ο&6ί1)08. 

Οοιηςαβ ΤΓίΙ)&11θ8 ρρίποβρ» θοορίοΓοπι αΓΐ)6πι 

οοιη 00]'ν6Γ80 Λ^Ο ρθρθΐ8Γ6ΐθΓ, 

Ιαιρβίυιη ίβοίΐ 08Β8&γ οοιη 6Χ6ΓθίΙα 
ί11οοΐ(ΐθ6 ΙηαπιρΙι&Η ρΓ08ΐΓ&νϋ ρΓ®1ίο. 
Εχίο ρΓ(Βΐ6ή6θ8 οοοοίοιο Ν&ί88ί α^ΓΟΕΟ, 
ρΓ09Γ688υ8ςοβ &(1 ΑΐηρΗ Οοβοία 8&νί, 
ίΙ)ί ίο 60θ8Γβ88αιη ν6οϋ ευιη οαγο 8066ιό, 
οοί Ββΐ» οοιηβο βΓ&Ι, υη^&πβ γ6§;6; 
01:^08 οοΐίοςυίο ΓρυίΙυβ, αίςυβ υΐ (ΙοοοίΙ 
ιηνίοβηι ίτηρβΓίίΙίβ &ηΐ0Γί8 βί^οίβ, 
ϋΐίοο Γβν6Γ808 08(, νοε&οΐθ οΓΩοίο, Α Προς 9ω<ρρονΐ9μον μχντίγωνιν μ•τρ{«ν, 

*^περ φ(λο{χτου, τ^μ'κα(^ο^ίς β»ου ν^μος* 

0125 "Οτι δ* 6π(9ω της Ερανα τυρβιννίος 

Τπηρξκ λα6ς, τουδ' άπο9τά< του χράτοτ^ς, 
ΤοιοΪ9θε χζχοΐς έχο&δόσΟαι σννέβη. 
"ϋ των πονηρού νχιμμάτων χα) νιηρμ^Μν ! 
ΕΙ τχΰτά τινές ιΐνιν ύτηιληφ^τβς, 

6130 'ίΐζ μυριάδας κύ9:.βών έχδοΰς Ιχιι 
θκός προς άπώλβιαν εΟνκι βαρβάρ«ρ, 
Ούτινονοόν άντ{ψυχον πχροινίας 
"Οντος χαΟ* ή μας του χαχώς ι»«ον6^ο<• 
Προς τοί^δε «ρούγοίβαζιν ώς μον«ρχ(αν 

6135 ΠκριβαλεΤται, χαΐ Παλαιατίνην πάλιγ 
Έλκυθιρώνας ιτροτνεμεΤ χραταρχίφ. 
Κλ\ γάίλα $' Ι^ών θηλάσει χατά χ^ρον, 
^ Καΐ πλοΰτον αυτών φάγεται χαι τά ικίχη 

ΈχμυελεΤ χατά τήν Οεοπτ(αν. 

6140 Και τουτ* άμαΟώς συλλόγων ήλΐ9μέν«•ν 

Έφασχε λαμπρώς, ώς '\νδρόνιχος ]^ρ4γ«»« 
"Εμελλεν αρξειν έννάδα 'ΡωμαΙδος* 
θεός δέ νυνέττειλεν εΙς τήν τριάδα, 
Καχου φανέντος Άνδρον(χου τφ χράτ»ΐ• 

6145 Έ δ' έ{άς αΟτη τών χρόνων Άνδρονίχου 
'ϋς πορφυρή |^άχος τι διε^^ηγμένον 
Έπιβέβληται τοΰδε τ^ χραχαρχί^^' 
Και χατά τούτους ούχ αγαθός τους )Γρ6νοι>ς 
Γένοιτ* αν 'ίσως ούδλ βελτίων «άνυ. 

β 150 Έπει δε παρέοραμεν έ^άςτών χρ^νίον. 
Αυτός πάλιν ην ούχ έαυτοΰ βελτ(«ν• 
Βλάχων ύπήρξεν άνυπόστατον φυλον 
η Ηλησ0έν λαφύρων 'Ρωμλΐχών χα) σχύλΜν 

Κλ\ πλοΰτον άβρόν ένδυθίν πρ^ της μάνης- 

6155 Το^νυν έπι^ει 'ΡωμαϊχοΤς χωρ{οις, 

ΚαΙ Βάρναν εΤ/.ε συν *Αγχιάλψ πόλκις 
Καΐ Τριαδίτζης χατέδραμε τους 5ρο\>ς, 
Κα*. Νίσον ήφάνισε συν τψ Στουμπίιρ, 
Λε{αν έχεΤΟεν άπαγαγόν μυρίαν 

6160 'Λνδρών, γυναιχών, παντοδαπών άλόγΜν. 
Κυχλούμενος γουν τοις έχθροΤς πανταχόθεν, 
Κα) μή σθένων πάσχουσιν άμύνειν 5ναζ, 
Βίς τους στρατηγούς στρατιάν χερμαχ(οαζ9 
Τήν μίν μέρει πέπομφε προς έσπέραν, 

6165 *Αλλτ^ δι τήνδε προς πονούν πάντως αέρος 
ΚαΙ Βάρναν άνέχτισε συν Άγχιάλφ, 
ΚαΙ ταΤσδε φρουράν ιχανήν ύπεισάγκι• 
Λ Αυτός δ' έπιστάς τζ Φιλίππου χαΐ πάλιν 

Μυσών τε Σχυθών άνεχαίτιζε στίχας 

6170 Και δι' έαυτοΰ χαι στρατηγών εύόπλων* 
Και τριβαλάρχου χοτταδ^οΰντος πόλιν 
Συν τοις πέριξ ά'πασι τήν τών ΣχοπΙων 
Όρμ$ χατ* αύτου βασιλεύς συν δυνάμιι, 
Συμπλαχείς ηττησεν αυτόν εσχάτως, 

6175 Χώρον παραλλάξας δέ πάντα του Ν{βι»«ι 
Και προς Σάουβον πεφθακώς βαθυδίνην 
Έχεΐσε συνέμιζε χηδεστί^ ίρίλφ 
Ούγγρίας ρηγί τψ Βελ^ί κεχλημένφ, 
Καί οΐ προσαγ<5ρευσιν άποτιννύει 

6180 Και τήν πρεπώδη δεζίωσιν καΐ σχέσιν 
Έπειτ* έκεΤθεν άπαναστάς ώς δέον. 233 

Μ»θ' ^^μ^ρΛζ »Γσεΐ9ΐ Φιλ(ππου π($λιν, 
Κάχ&ιΟεν άνέζευξκν βίς Κωνσταντίνου. 
ΈπεΙ 81 Μυσών χαΐ Σχυβών δκινον φΰλον 

6185 Έπεστράτευσε χαι πάλιν 'ΡωμαΙδι, 
Δ^ουν $1 φθάνει μέχρι της Άρχαδίου, 
ΚβΙ στρβτιάν ήττησεν αίσχρώς Αύσ^νων 
Προς άντιπαράταζιν έχτετιγμένην, 
Έγνω $1* αύτοΰ σφας μετελθεΤν ό χράτωρ, 

6190 'Απογρβφήν ουν, συλλογήν χαΟημέραν 
Όρ$ν ύπήρχβ 'ΡώμαΤχών ταγμάτων 
Προς δι ξενιχον συμμαχιχ6ν μυρ(ον 
Μΐ96ου συνιόν έξ $λης έΟναρχ(ας. 
'ϋς ούν άιτειράριΟμον ήθροίατθη στίφος, 

6195 Έξβισιν ήρος της ΚωνστοτντΙνου γ,ράτωρ^ 
Χρυσού χεντηνάρια πέντε πρ6ς Βέχα, 
Αργυρίου δ' αυ Ιξήχοντ' έττηγ μένος• 
ΚαΙ ιιρος 'Ραιίεστλν τήν πόλιν άφιγμένος, 
ΈχεΤ φύσας Ιφαγε μυστιχδν Πάσχα, 

6200 Έορτάσας Ιγερσιν ημών ^εσηότοΜ 

Πρώτην χυριώνυμον, ώς πιστοΤς εθος. 
Ευγγ(νεται δ' ενταύθα Βασιλαχίφ 
Άνδρι βιοΰντι β(ον έξηλλαγμένον 
ΚαΙ διαγωγήν ασυνήθη τοις 6'λοις 

6205 "Οστις τά πρόσΟεν προβλέπειν εΐχβ χλέος, 
Εις δν συνέ^ρει πάς τις ώς εΙς Αοξ(ατ/. 
ΟύδΙν διεξι([ει δΐ τρανλς συν^λως, 
Ούδ' ύγιες τε καΐ διηυκρινημ^νον, 
Άλλα γριφώδη πάντα, πεπλανημένα* 

6210 Έν δ* αυ γε πολλοίς άπεφλυάρει λίγους 
Ευτραπελίας αα\ γέλωτος άξίους. 
Μαστούς γυναικών άναδιφών παλάμαις, 
Περιαθρών τε χαι σφυρά τούτων πάλιν, 
Έφ* οίσ συνεΤρε χαΐ μαχράς ληρωδίας. 

6215 *Ομως έπεισπάσατο συρφάχων δχλον, 
Κχ\ οΐ προσεΐχον οΤα καΐ προηγόρψ. 
Συνείπετ' αύτψ χαι τίνα γραϊδίων 
Οίστρηλατουμένων τε χαΐ παράφορων 
Τα δρώμενα οΐ πάντα χαΐ λελεγμένα 

6220 Διατρανούντων άφιχνουμένοις 6'λοις. 
Τοις πλείοσι δ' Ιδοξε τούτον ε!δ^των 
Προφητικός τις χα2 θεφ πεφιλμένος* 
ΟΓς συνεσις δ' ήν χαι φρένες κρίνειν δέον, 
Γελοίος ύπείληπτο ληρώδης γέρων 

6225 Έδοξε δ' άλλοις πνεύμα Πύθωνος φέρειν* 
Όστις έπιστάντι γε τψ στεφηφόρψ 
Και τόνδ' Ιλαρώς εύλογήσαντι τότε 
ΟύδΙν χατξίωσε προσσχεΤν συνόλως* 
*Άνω δέ κάτω βαχχιχώς πως ήγμένος 

6230 Όνείδεσιν ίβαλλε συνειλεγμένους. 

Τους δ* έν τέλει μάλιστα χαΐ γερουσίας* 
Και χράτορα δ' ούχ ή^ττον ή^ν χακώς λέγων 
ΚαΙ οΐ κρατός δ* ώρμησεν ά'ρπάσαι πΐλον. 
Μόλις δι λήξας πωλικών κινημάτων, 

6235 Τ^ δια χειρός εύτελεΤ βακτηρί^ 

Όμματ* άμαυροι βασιλικής εΙκόνος 
ΒπΙ πίναχος αύτόΟ* εγγεγραμμένης• 
Του δ' ώς μεμηνοτος χαταγυους άναξ. 
Άλλαις Ιαυτδν φροντίσιν ένησχόλει. 

6240 Έχβΐθκν εΙς Κύψελλα φρούριον φΟάσας, 

ρατιοιι. οβ• οχυιι. αΒ8ΑΒΒ8. 234 Α 1)Γβνίςυθ ροΒΐ ρβΓνβηϋ ΡΜΗρροροΗιη, 
αίςαβ Ιιίηο εοηοβββίΐ ΟοηΒΐ&ηϋηοροΙίιη. 
δβά ςυοηίαιη Μοββί βΐ δογΙΙΐ8Β ςβαΐββ οΙΓθγφ 
ΓϋΓβυβ οαοΐββϋβ βΓ&ηΙ ΗοΐΏ&αί8 ΙβΓηβ 
ρΓ8Βά&ηΐ63ςυ6 ροΓνβηβΓ&ηΙ ΑΓΟϋάίοροΗοα, 
βχβΓοίΙυ Ηοιη&ηο νίοΐο ΙυρρϋβΓ 
({υί οοηΐΓ& 6X11*6 ίη &6ίθΐη &α8υ8 ΓαβΓ&Ι; 
1}6Πυπι οοηβϋΐαϋ Οφθαγ ρβΓ βο ς6Γ6Γβ. 
Οοη8θΓϋ>βΙ)&ΙυΓ ϋ&ςυβ ςυοίίάίβ βχβΓοΗυβ, 
Εοοα&ηίςαβ ΟΓάίηββ 66η1αΓί&1)&ηΙυΓ : 
ρΐυιίιηιιβ βϋαηι αάγβηα θ1 &υχϋί&Γί8 
6οα(1υ66ΐ)&ΙυΓ ιηίΐθβ ίη ουηβίο ίωρβπο. 
^&Iη(1υθ οοΠοοϋβ οορϋβ ρΐΌρβ ίηηαιηθΓΐ8, 
ΥθΓβ ίηβαηΐβ Οα8&ΓΒγζ8ηΙίο οχίνϋ, 
αϋΓΐ ςυίάβηα οβη1βη&Γίθ8 ςυίοάβοίιη, 
&Γς6ηϋ 86χ&§ίαΙ& 866υηι ίβΓ6η8. 

" ΕΙ αά Ι11ι»(ΐ68ΐαοι υ8ςα6 ρΓ0^Γ688ϋ8 υΓΐ)θΐη 
πιγθΐίουιη ί1)ί ιηαηάυο&νίΐ ρ&8θΙΐΑ, 

Γ68ϋΓΓβθϋθηβΐη 01ΐΓί8ΐί 8θΐ6ΙΏη6Π1 ρ6ΓΙΙβ6η8, 

ρΓίπααΐΏ ηβιηρβ Οοιηίηίο&πι, ΟΙιπβΙί&ηο χηοΓβ. 

Ι1)ί ία οοΠοςαίυιη νβηϋ ουιη Β&8ί1&οίο 

νίΐΌ νί?6ηΐ6 ίη8θ1]Ιαιΐι νίΐβ ς;θθΐ28, 

ηυΠί 806^08 ρΓθβΐ6ηΙθ ηαοΓββ, 

ςυί ΓυΙΟΓΑ ο&αβηάί 6ΐυ65Ηΐ ^Ιοηβ, 

ουηοΙΪΒ &ά βυπι ν6ηί6ηϋΙ)ϋβ οβα &ά I^οxίαIη. 

Νθο ΐΑΐηβα 18 ()ίβ6ΐ)&1 ρθΓ8ρίου6 ςυίάςυαιη, 

ηβνβ ςυί 8&ηυιη ρΓθΙ)6(ΐυβ άβΓιηίΙοιη, 

νβΓαΐΌ Γ&Παοί& οαηοΐΑ βΐ ρ6Γο1)8ουΓα. 

ΡγοΓθοΙο θ^υ8 86ηηοη68 ρ1βΓυΐΏςυ6 βΓ&ηΙ 

80αΓΓί1ϋθΓ β£Ρα8ί ηβυςαθ άί^ηί. 

ΡαρίΠ&8 ίθπαίο&Γυιη οοηΐΓ6θΙ&η8 ΐΏ&ηί1)α3 

Ο ίηΒρίβίβηβςυβ ραήίβΓ ί1ΐ8.ΓυΕΏ ίαΐοβ, 
1οη§&8 Ιυιη (Ιβηαυιη ηθοΐ6ΐ)&1 ο&ηΙί1βιι&8. 
Ρ1βΙ)θί&ιη Ι&ααβη 1υΓΐ)&[η 18 ί11βχβΓ&( 
ρΓβ9ΐ)6πΐ6ΐη αυΓ68 8ίΙ)ί Ι&ηςυ&ηα ν&Ιι. 
6θ]ΏίΙ&1)&ηΙυΓ ίΐΐυιη βΐ ςυδθάαιη νβίυΐββ 
νβοοΓάί ΦβίΓΟ ρ6Γθϋ» αίςυ» ίηβ&η», 
ςυβ £[68ΐυ8 6^υ8 ραηΙβΓ οΙ άίοΐα οΐ]αηί& 
θ(ϋ88θΓ6ΐ)αηΙ ρορυΐί οοΓοηβ. 
νϋ]ς&Γ68 6Γ$ο Ιιοπιίηβ8 ({οΐ Ιιυοο ηονβΓ&ηΙ, 
ρΓορΙίθΙββ Ιοοο 1ι&1)6ΐ)&ηΙ Οβοςυβ οΐιαη : 
νβΓϋΐη οοΓά&Ιί 6ΐ 8&ηο ^υ(^^^^ο ρΓ&άίϋ 
πάίουΐαοα ηυ^&ε6ΐΏςυθ ρυΙ&1)&ηΙ 86ηθΐη : 
&1ϋ ρο8ΐΓθΐηο ργΐΐιοηίουιη 0Γ6(ΐ6ΐ)&ιιΙ. 
Ιβ αοϋθάθηίθηα ρβΓ ί(1 ΙβιηρυΒ ρηηοΐρβιη 
6ΐ βαΐυΐ&αίθΐη οοιώιΙθγ αβ 1)βη6νο1θ 

Ο οιιΠο €ΐίκη&1υ8 68( τβΒρβοΙυ, &υάί1υ : 
ίιηο 1ι&6 ίΠ&ο <ϋ86αΓ6η8 Ι&ηςυ&ιη 1)&06ΐιιι 
6οη?ί6ϋ8 είΓουιχΐ8ΐ&η1β8 οη6Γ&1)&1, 
ρΓ»Γ6οΙθ8 ρΓββθΓϋιη αο 8θη&ΙθΓθ8 ; 
ηββ ιηίηυβ ίρ8ί €8β8&η ιη&1β(]ίοβ1)&1 : 
ςυίη 6ΐ ά6ΐΓ&ΙιβΓ6 ο&ρϋβ ΙβηΙ&νϋ αρίοβιη. 
ύθπαυιη ά68ί8ΐ6η8 βςαίηίβ 8α11&ϋοηί1)υ8, 
νίΐί ςυοιη ΓογΙθ ιη&ηυ ^βΓ6ΐ)&1 1)&ου1ο 
οβυΐολ νίοΐανϋ γθ^ι» ίπι&£[ίηί8 
ςυββ ρΓ0•1&1)&1 ίΐιίάβιη ρίο1& ίη 1&1)|]1&. 
Τυηο Ιιοιηίηβ υΐ ίη8αηί οοηίβιηρίο 6θΓ6ΐ)π 
€φ8&γ αά •ι1ί&8 αηίπιυιη οοην6Γΐϋ ουΓΑ8. 
ΙΠΙηο ρΓοζηοΙιβ &ά €γρ86Π& 6&5ΐΓί8, 

Β 235 ΒΡΗΙΙΒΙΙΙΙ ΟΗΒΟΜΟαΚΑΡΗΙ 236 Βηίιηί 0&128& νβα&Ιυιη ββΐ ρΓοΓβοΙυβ, 
ίηνϋιινίςυβ Γγ&Ιγ6ιώ υΐ ββοαιη ϊτβί. 
Ηίο &αΐ6ΐΏ νβηΐΒ βίιηυΐ&ηβ ββοϋοηβαι 
νβη&ΙοΓΪυιη βχευΓβυιη (Ιβοΐίηανίΐ : 
ςυ&Γβ ΙαιρβΓ&ΙοΓ βοΐυβ ββΐ ρΓοΓβεΙυβ. 
Ταηο οοι^υΓ&Ιί ίάοηβυαι ηαοΐί Ιβιηρυβ 
§;βπηαηυιη 6^α8 Αΐβχίυιη Γ&ρΙίιη άυευοΐ 
ίηίΓα ΙβαΙΟΓίυιη Γβ^ίαιη ΙΙιτοηοςυβ εοΙΙοοΑηΙ, 
β( Εοιη&ηυιη β&ΐοΐαηΐ ίαιρβΓ&ΙΟΓθΐη, 
ρ1&ϋ8ίΙ)Ό8, αΐ ηΐ Γβ^ϋιυβ, οοηοΓβρ&ηΙββ. 
Ααάϋ& Γβ Ιβ&Αοίυβ Οβυοη γο§;&1)&1 
οΐ 86 ρΓ£86ηϋ άί^ΟΓίιηίηΙ θΗρβΓβΙ. 
Τυοα αι!8808 0θΓη6η8 βςαϋββ ςυί 86 €&ρ6Γ6οΙ 
οβΙβΗ ουΓβυ ]η8ΐ&αΐ68, 1ΐΑΐ)6ΏίΒ 1&χΙ• 
οοΒρϋ βί !ρ8θ ίη ίυ£;&ιη 86 οοι^Ί66Γ6 : 
ορρο8ίΙίςα6 Οηνϋ ΙηηβΙΪΒ Οα6ΐ!1)αβ, 
0Αΐ6&ηΙ>υ8 ϋΓ§;6ΐ)&1 οαΓβηηα βςυί• 
ββά 1ααΐ6η 6&ρ1υ8 ίη ορρίάο δίβ^η 
0Γΐ)&1α8 68ΐ οουΙοΓΟίη 1οιηίηί1>α8 
ιηνβηβΓ&ηάο ιηοη&βίβπο Βθγ», 
^υ^η8 ΓυικΙαΙΟΓ ΓαβΓαΙ 86ΐ)&8ΐοοΓ&1θΓ 
ΙιηρβΓ&Ιοήβ ΑηάΓοηίοί ^βηϋοΓ. 
βίο ΐ88&ο1υ8 1υπιίηίΙ)υ8 6&88υ8 
Γθ^ο ίη ρ&Ι&ϋο οΙ&αάίΙυΓ οθυ ο&γοθγθ, 

ϋΙ)ί ρΓ0ρΐ6Γ Οθ1θΠ8 &06Γΐ)ίΙ&ΐ6ΐη 

ηαΐΐηιη ρβΓ άί68 οοηιρ1υΓ68 ^υβΐ&νϋ οίϋιιηι. 
Βχίη 8(1 άα&8 6θ1αηιη88 (θίε Ιοουβ άίοϋοΓ) 
άοιηυ8 ίρβί &88ί§;η&ΙθΓ ίη ΡΓοροηΙίάβ. 
ρο8ΐςυ&ηι Εοω&ηυπι άοπιίηυθ ίαιρβπηηι 
Γ6ΧΘΓ&1 αηηίβ ηονβοι ουιη 8βρΙβοι ιη6η8ίΙ)υ8, 

ΑΙ.ΕΧΐυ8 ΑΝαΕΙ-ϋ8 ΔΝ. VIII, ΜΕΝ8. VI. 
Αίςαβ ϋ& Αΐ6χΙυ8 ίοαρβηο ροϋΐαβ 
Γ6Γααιςυ6 8υπιπι&ηι βοΐυβ &(ΙαιίΏίθΐΓ&η8, 
ηοη Ιαπιβη ίββίίη&νϋ Βγζ&ηΙίαω 8ΐ&ϋαι, 
86ά 006ίάυί8 ρ&ΓΐίΙ)α8 1&Ι:ιθΓ&ηΙί1)υ8, 

ρΓΟρΙθΓ ΐηθΐ68ΐθ8 ρηη6ίρ68 ΜφδΟΓϋΟΙ 

Α8ΐιηθπι αίςαβ ΡβίΓυπι ΙηΓαυδΙοβ ίΓ&ΐΓββ, 

ορβαι ουΓΑτηςαο οβηβαίΐ Ιιηρβηάθηάααι. 

δί^ηίΟοΒνίΙ Ιαιηβη ^οη^ϋ^ (ϋ^ηϋαίβηι βϋΕΓη 

Βοη&ΙυΒςυβ ρ&Γΐί ςυβθ ίη υΓΐ)θ θγ&Ι, 

οΙθΓοςυβ ΙοΙί, οίνίΙ)υ8ςυ6 βίαιυΐ. 

ΑΙςαβ Ιι&ηο ηον&Γϋπι ηοΐίΐΐαο) τβΓϋπι 

ηβηο ηοη 1ί1)6ηΐ6Γ Ιι&υδίΙ αυτίΐϊυβ. 

Οαοα ΐΑΟΐβη ΕηρΙίΓοβγηβ άυεοΒοα 

8(1 ηι&^ηυπι (θπιρίυοι Γβ^ίηα ρΓΟΟβόβΓθΙ, 

ρΐ6ΐ)6ί8θ ΙϋΓΐ)» οοη8ρίΓ8ΐ8 πι&ηυβ 

νίΓϋπι εο^ηοιηίηβ Οοηίοβίβρίι&ηυπι, 

Αΐβχίυιη &υ1βη3 ηοιηίηβ, (Ιθ(]υοθη8 

ίη ΐΏ&^ηηιη Ώβ\ νβηοΓ&ηάυπι Ιβωρίαπι, 

ίπιροΓ&ΙοΓθοι Ηοιηαπυπι 8&1υΙ&νίΙ. 

νβρυηι 13 οαρίυβ 8ΐ&ϋΓη &1) ορϋπΐ8ΐΙΙ)υ8 

η^βπί&ιη ΙιαΙ)υϋ ο&Γεβπ8 ουβίοάίαη). 

Οβίηάβ οηηοίυβ ρορυΙυ8 8(1 Ιβιηρίυπι ουΓΓβη8 

ίπιρθΓ&ΐΓίθ6πι 8α1υ!Ηΐ)8ΐ ΕαρΙίΓΟδνηβη. 

(69) Αΐ€[υί ΕρΙΐΓ8ΒΐΏίυ8 ίη Ιϋυΐο 8εΓίρ8θΓ&ΙηοΙ&πι 
ζ'\ αυ® ιη ΟΓΦοοΓυιη βοπρίίβ βί^ηιΟοβΙ ρ8Γ(θηι 
άΙηιιάΙ&Γη. Ου&πιοΙ)Γ6πι βύ βςο ρβΓρβΙυο 8θπρ8ί 
171^5. VI, ςυ» αηηί ρ&Γβ 68ΐ (1ίπιί(3ί8. δβά Ι&πιβη 
(αηι 6χ ^00 Ιοοο, Ιαηι οΐίιιο) βΗυηάο ηθ068•ιιΗο Α Πρ6ς Ο^Ιραν έξώρμηνβ τέρψεως χάριν 

ΚαΙ συνβχάλβι χλ\ σύναιμον πρ^ τό^κ* 
Σχιψάμινος δέ τήν γλ(βό; σχάσιν βδ» 
Του προς χυνηγέτιον έχχρούβι δρ^μον* 

6245 Έξεΐ7ΐ δ' ούτως αύτοχράτωρ χαΐ μ^νος, 
Συνίστορις $< προ9λαβ<ίντ«ς 9χ&μμάτα»ν 
Σύναιμον *ΑΛέ{(ον 5γου9ΐ τάχος 
Σχηνή προς αυτήν χζΐ βααίλ&ιον Ορ^νον, 
Και τ($νδ* άνιιπον αύτοχράτοφ'* Αύ«^«•ν 

6250 ΤοΤς βζνιλιχοΤς άλαλάζοντις χρ^τοις. 
Κα) γνους Ίσαάχιος τα πεπραγμένα, 
Θλοχλυτών ^ν χΝ^υνον πι<ρ»υγέναι« 
Έπ»2 δλ «υνέξοντοίς αυτόν \'κκά%9^ς 
'Εώρα συντρέχοντας άπτέρφ τάχκι, 

6255 Άνβίς χαχινά πρ6ς φυγήν μετβτρδιτ^• 
1^ ΚαΙ |3οΟν ποταμού διαβάς προχειμένοι», 

Έλαυνεν Ιππον φυγβδεύων ^ σθένος. 
Πλην συσχεθεις γε χατά Στάγειραν κ^λιν, 
Έχχ<^πτετα( δ ή τάς χ6ρας των &μμμ^«ον 

6260 Κατά σεμνείον εύαγίς τό της Βι^ροκ, 
Ουπερ δομήτωρ σεβαστοχράτωρ Ιφυ 
Τουδ' Άνδρονιχου χαΐ τοχευς στεφηφ^ρου. 
Ούτω δ* *Ισαάχιος έχχοπε^ς χ((ρας, 
Έν βασιλε(θ'.ς έγχαθείργνυται δ^μοις 

6265 ΟύχΙ μετάσχων οίασοΰν έδητύος, 
Διά τό πάθος ήμερων συχνών πάνυ. 
Έπειτ* έχείθ^ν ίσχεν αυτόν οΙχ(α 
Ή χατά διπλούν χ(ονα Προποντίδος, 
Συν μη σι ν επτά (69) λυχάβαντας εννέα 

6270 Κραταρχ(ας &ρξαντα της των Αύσ((να>ν• 

^ ΑΑΕΞΙΟΣ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΤ. Η*, ς". 

Οΰτω δ' έπιβάς Αλέξιος του χράτους 
Και των 6'λων σχών χαθαρώς αύταρχ{αιν, 
Ούχ εύΟυς είσέδραμε προς Βυζαντ(δα, 
Άλλα χαχώς πάσχουσι τοις χατά δύσιν 

6275 Παρά Μυσαρχών χασιγνήτων δυστρ^πίΑν 
'Ασάν τε Πέτρου τήσ χαχής ξυνωρ{$ος 
Προστρέχει πράγμασι χαΐ τοΐσδε άμύνϋ. 
ΔηλοΤ δ' έπ' αύτφ το πραχθίν ττ^ νυζύτΜ• 
Γερουσίας μέρει τε τψ χατά πόλιν, 

6280 Κλήρφ τε παντί χαΐ πολιτεί^ πάλιν* 
Κλ\ πας τις ώσΐν άχοήν πεπραγμένίκΐν 
Άγαν Ιλαρώς ήδέως ήχηχ6ει. 
Της δ' Ευφροσύνης Δουχαίνης βαςιλ{^ος 
Ηρός τλν μέγιστον ναον άφιχνουμένης,] 
1^ 6285 Στ(φος βάναυσων φρατρίαν δεδραχ<{τ«^ 
Άνδρα Κπντοστέφαν(^ν τίνα τούπ{χλην, 
Άλέξιον χλήσει δε, συνειληφ^τες 
Έν τφ μεγ(στφ του θεού θε(φ δ^ρκρ 

6290 Άνεϊπον ώς ότναχτα τής 'ΡωμαΙδος, 

Ααμπρων δ' ένίοις συσχεθεις παραυτ^κα 
Φρουράν υπέστη χαΐ χάθειρζιν ένδ(χ<ας, 
Καΐ λοιπόν ^πας προστρέχων ^ζίψ ^6μψ 
Τήν Εύφροσύνην άνύμνει βασιλίδα. 

00Π81&1, ρΓΰάίοΙαιη ηοίαπι ΗΙ)θΓίθΓ6 Ββ&•ιι •^ 
ΕρΙΐΓβΒπιΙο υδυΓραη αά βΙ^ηίΩοαπάαπι ({αβαιΗΝΐ 
βηηί 6χοβ88υιη. Ουίβ βηίιη Ιοί β»8&Γ68 ιιαηΐβ Ν• 
οηοι ηΐ6η8ίΙ)η8 &ά&ΐΏυ88ίιη 8θχ Γβ^ηΑνίβιβ οτβάλΐΐ 237 
6295 ΟββΑΒΒΘ. 238 6300 6305 6310 6315 6320 6325 6330 6335 6340 6345 6350 Μεθ' ημέρας δ* εΓσεινι χα^ χράτωρ πόλιν, 
Ού πασιν άσπάσιος ών χάριν Ιδρβ 
Είς σύγγονον φίλον τβ χαι βασιλέα, 
01 χαΐ παριφθέγγοντο δήπουθεν τάδε, 
"Αν οΐδεν ΰδωρ τοίις πεπωκότας πνίγειν, 
Τί λοιπόν βλλο χαΐ π ιών ζήσαιτ^ τις ; 
ΕΙ δ' ού λοτρουται τ6ν σύναιμον κινδύνου 
Ό φίλος αύτάδελφος, οΓχεται φύσις. 
*Ομως παρελθών εΙς νεών Θεού μέγαν 
Και ταινιωθε^ς ταΤν χεροιν άρχιΟύτου, 
"Έξεισιν αύθις ώς Εθος στεφήφύροις* 
"Ιππος προσήχθη γαύρος ε!ς Ιππασίαν 
Φατνιβτ^ Ά^άβιος, ευ ήσχη μένος* 
Ός ούν έπηλθεν έγχαθιζήα«ι δίφρφ, 
"Ιππος φριμάσσων, γαυριών ήν έχτύπως, 
Έμπρο<τ6(ους δ* δνωθεν άνυψών πύδας 
Καΐ βλοσσυρύν τι χα^ μανιώδες βλέπων. 
Τ^ δάπεδον δ* δνυξι χύπτων συχνάχις, 
Τον αναβάτη ν άπεσείετ* έ|(5χως• 
Έπει δέ λαθών έμβεβγ(χει τφ δ{φρψ 
Ή ν (α λαβών έν χεροιν αυτοκράτωρ, 
Ούχ ήτνον Ιππος αγέρωχος ήτάκτει 
Πύδας άνυψών και κροαίνων άγρίως 
Μετ' έξακούστων χρεμμετισμών καΐ κρύτων 
ΚαΙ ταΰτα ποιών ούκ Ιληξε παράπαν, 
"Εως κεφαλής του κρατούντος τύ στέφος 
ΧαμαΙ πεσεΤν δέδρακε, και τούτου μέρη 
Θραύσίν τε παΟεΐν, δυσκλεα τ* άκοσμίαν, 
Αυτός δ' άπεσφαίριστο (70) μάλ' έφεστρίδι 
Ίππον δ' άναβάς £λλον 6 στεφηφύρος 
ΙΙομπήν έπεισύδιον εΤχεν άνύσας 
Συν τφ πεσύντι κάΙ τεΟραυσμένφ στέφε) * 
Απαίσιος δ' ίδοξεν οΙωνος τύδε• 
'Γπηρχεν οδτος αγαθός τρ<ίπους χράτωρ, 
Μείλιχος, ήσύχιος, ήπια φύίτις, 
Ιλαρών, εύέντευκτον ήθος ευ φέρων, 
Μεταδοτικός χαΐ φιλο'χτίρμων πλέον, 
Πασι προσιτός, ευμενής ύττηκύοις, 
Ήδυς, χαρίεις, ευπρεπής 8ψιν 5γαν, 
Όρθιος, εύήλίξ τε, Νιρεύς τις νέος, 
Ουτινα βλάψας εΙς δέμας, ε{ς ούσίαν, 
Ουτ* αύ νεοχμώσας τι της Εκκλησίας 
Ού καινίσας εβιμα της χραταρχίας• 
Μισών διαβόλους τε Οώπας χαθάπαξ* 
Αίσθητιχή τις καρδία σης όστέων. 
Της εΙς άδελφόν αδίκου παροινίας 
Έν συντριβτί πνεύματος εύ ^α6η)4νος 
Και κατανύξει καρδίχς βαχρυχέων* 
Έφ' 0^ γυνή τις ούκ έφάνη γαμέτου 
Έκ τοΰδι κακώς ε^ς δέμας πεπονθύτος, 
Ηαρειάς άμφίδρυφος ή καΐ λυσίθριξ, 
Ούδ' απελαθείς ώπτύ τις πατρίδος* 
Πλην νωχελής ή ν καΐ μαλακός τήν φύσιν, 
Ούδ' ευ πεφυχώς προς διοίχησιν δλων, 
Έκ της φυσικής νωθρύτητος συντρόφου 
Καί της τρυχούσης τους πόδας καχεξίας. 
Ούτος γε τοίνυν ασφαλώς σχών τό κράτος, Α. Ρθ8ΐ <3ΐ63 αΐίςυοΐ Οφθαγ ςυοςϋθ ίη υΓΐ)6ΐη 
Ιιαυά οαηΓίίβ νβηίΐ οΐ) βυυιη ίαοίηυβ 
οοη(Γ& ^ΘΓ ηαηοιη Γρ&ΐΓβιη βαυπιςυβ (ΙοιηίηΌΐη. 
ΑΙςυβ οοηνίοίαηβ αΐίςαΐβ βίο ίοΓίβ &ί6ΐ)&1 : 
δί 1)ί1)6ηΐ68 ςυίάθΐη ρΓββΓοο&Ι &ςυ&, 
'ςαίθ }&ιη αΠο ροΐυ νί(&ιη 1οΐ6Γ6ΐ? 
βΐ 81 Γρ&ΐΓβιη ηοη Γβάίιηϋ α άΐβοηιηΐηβ 
§;βπηαηυ8 ίΓ&ΙβΓ, ρβΓϋΙ η&(υΓ&, 
ΑΙΙ&ΐΏβη ρΓ0βΓ688ϋ8 &ά ίβιηρίυιη χη&^ααιιΐι 
βΐ ραΙΠΑΓοΙιο οοΓοη&Ιυδ ιηαηΙΙ)υ8, 
βχϋΐ &ά ροιηραιη 0βΒ8&ΓίΙ)υ8 βοΐϋ&πι : 
α^ ςυβιη 8υΙ)ΗΐΏί8, υΐ ίη8ίάθΓθΙ, ^υοΙΙυΓ 
θςαΐ28 Αγ&1>8 άβ ρΓ»8θρ11>α8 βΙ 1>θηθ οχβΓοίΙυβ : 
νβηΐΕη <1ηιη 0«8&γ !η βρίιίρρίυιη ίηβΠϋ, 
8αΙ)8υ11&η8 βςαυβ ν&ΐάβςαβ ίβΓΟβίβηβ, 

£ ββςαβ &ρΐ6ηοΓ68 αΓη^οηβ ία ρβάββ, 
ΙοΓνίβ ίη ίΓ&ουηάία 8υ1Γα8ΐ8 οοοΗβ, 
βΐ ρ&νίηιβηΐυιη υηςιι1ί8 $®ρθ ςυ&1ίβα8, 
ιηίΓΟ 8θ880Γθΐη Γβου8&1)&1 0180 : 
86(1 οαιη ΓβρβηΙθ βρίιίρρίυιη οοοΌρ&886ΐ 
ρΓβΙιβηάίβββΙςυθ ΓΓοηαιη ίαιρβΓ&ΙοΓ, 
ηίΐιίΐο Ιαιηθη ΓβΓΟοίθϋαΙ ιηίηιΐθ 
βςυαβ θίαΐίβ ρβάίϋυβ ΙΟΓΓ&ιηςϋβ νβΓ^θΓ&ηβ, 
βοηοηβςυβ 1ιίηηί1ί1>υ8 &βΓ6ΐη οοηαρίβηβ ; 
ηβςυβ & ΓαΐΌΓο 11υ^α8Iηο(1^ ρηυβ (Ιββίίΐίΐ, 
ςιι&ιη ο&ρίΐθ οοΓοη&ιη βχβυ88ίΙ ΟβΒβ&Γί 
Ιιιιιηί ρΓαίίβοΙαιη, βυ]υ8 θϋααι ρ&Γΐο$ 
οοηΓΓ&οΙβ βυηΐ ίηίαυβίβ οιίςυβ ίηάβοοΓβ : 
86880Γ &υΐ6ΐη 8ΐΓΑΐο βΟΓΓυίΙ ρυΓρυρβο. 
Οα&ιποΙ)Γθΐη &1ίο ίηβοβηδο €8Β8&γ βςαο 
ςυ&ΐθΐηουιηςυβ άβιηυιη &1)8θΙνϋ ροιηραΕΏ 

^ οαιη 8ΐ6ΐηιη&ΐ6 οοηίΓαοΙο βΐ άβοίάυο ; 
ςυοά Ιβναιη οπαβη νί8υη[ΐ ββΐ 8ρθοΙ&η1ίΙ)αθ. 
Εγ&Ι Ιιίο ΟδΒβαρ ίηάοΐβ 1>οηα ρΓββάίΙυβ, 
οοιηίβ, ΐΓαπςυίΙΙαβ, ηι&αβυθίο ίηςβηίο, 
Ιιίΐ&ήβ, &00Θ811 αίΓαΙαί^υβ Γ&οίΐίβ, 
οΐβιηβηΐβ βηίιηο, ιη&ηυ 1ίΙ)θΓ&1ί, 
ουηοΙοΓϋοι ρΓ6θί1)υ8 ρ&ΐ8η8, βΐ 1)βθ6νο1ΐ]8 : 
1)1&ηάυ8, §;Γαίίθ8υ8, ίθΓΐηο8υ8ςυ6 &(1η30(1υαι, 
ρΓΟΟθΓυΒ, νίΓβηΙβ ββίαΐβ, αΙΙβΓ ΝίΓ6υ8. 
ΝβιηίηΙβ 1)ίο οορροή τβίνβ ηοουίΐ, 
ηβςαβ ίη Εεο1θ8ία ςυίάαιη ίηηονανϋ, 
ηθο οΙ)Γθ^&νίΙ ϋβπι ίααρβΓϋ 1β£;ί1>υ8 ; 
&886αΙαϋοηί8 φςαο βΐ ο&ΙυηιηίΐΒ οιορ. 
Ουαιςοθ β8βθΙ ΙβηβΓο ίηιϋιιΐυβ αηίηιο 
ΟΓίαιβη &(1νθΓ8Ό8 ΓΓΑΐΓβιη, αϊ ο&πθηι οβΒίυηι, 

Ο βχυΙοθΓΑΐα ίίχυπ) ^θγ61)&1 πιβαΐβ, 
§;ραιϋί1)υ8ςυθ βΐ Ι&οργπιίΒ 6χρί&1)&1. 
Ιρ80 Γθ(|;η&ηΐ6 ηαΠα υηςυ&ιη αιαΙίοΓ 
ρΓορΙβΓ πιαΓίΙί ιηυΐίΐαΐυπι οοΓρυβ 
νβΐ ]&06Γ&νϋ £;6η&8 νβΐ 8θ1νΊ( οοιηοιη, 
ηθο ςυίβςυ&αι ρ&Ιπα ρυΐ8υ8 ία βχβϋίυπι. 
€«ΐΘΓαιη 800ογ8 Γ6ΐΏί88οςυθ ίη^βηίο, 
ηβςυβ αά Γ6ΐηραΙ)1ίο&[η Γβ^^βηά&ηι ίάοηβυβ 
ρΓορΙθΓ η&ΙυΓΑ ίηβίΐ&ία ββ^ηϋίβπα, 
6ΐ ςυί& ρβάί1)υ8 βΐί&ιη 1&1)0ΓαΙ)&1. 
ΟαίθΙαβ βΓ£[θ ιηο(1θΓ&η8 ίιηρβπο (70) Οοά. έπεσφαίριστο. 239 ΒΡΗΕΑΜΙ1 ΟΗΕΟΝΟΟΚΑΡΗΙ αίςαβ ίη γθ^&Ιι άββΐάβηθ ρ&ΐαΐίο 
ρΐαηιηοβ (Ιοοίβ 1&Γ£;ϋθΓ (ϋΙαϋΑΐ 
βχίχηϋβςϋβ &υ£[θ1)&1 άί£;ηϋ&1ί1)υ9. 
Ιη οπθοίβιη ροβίβα βυιη οορϋβ ΐΓ&ηδίϋ : 
αυάίνίΐ θαίαι, άβαυο Γ6ΐ)6ΐ1βΐΏ 
Αΐβχίυχη ςυβιηά&ιη ία ρΓ(•νίηβί& ΟίΙίοιίΕη, 
(ίΐϋαβ ηοιηιηθ βοίϋοβΐ &88υΐΏρΙο 
ΑΙοχϋ Οββ&Γβ Μ&ηυβίθ η&Ιί) 
ρ&£;ο8 ίηοαηα αΓΐ)ββςυ6 ρ6ΓΐαΓΐ)&Γθ, 
Αά ΜβΙαηβΐοΓΰΐη 6Γ£;ο ρΓββ8ί<]ί& ρθΡ^θηβ, 
αίςυβ ϋΐίο οΐί&ιη 8&1οΐΑΐυ8 άοιηίηυβ 
ρβνβηιΐθ 681 ίη ιιΗ>βιη ΙιηρβΓ&ΙοΓ. 
01)0Γΐαιη ββΐ άβίηάβ Αοηοηο ΙαιρβΗο 
ηιοίθβΐυηι ιηοηβίτυαι αίςαβ ίοθζβρβοΐλίαιη 
ΙγΓ&ηηυ8 ίΠβ ΟγρηοΓυηι Ιβαοίυβ ; 
ςη! Αά 8ΐι11&ηυηι ΓορβηΙβ ρΓοΓο^οηβ 
αίςαβ ΐΐ)! η&οΐϋβ &οχίϋΑΓβ8 οορί&8, 
Ηοιη&η&8 ΙβΓΓ&β υΓΐ)β8(ΐιΐθ (1ιν6ΧΑΐ)&1. 
θθϋ οηίπι &ιη1)08 ιηοη ορρΓβββϋ άβαιαηι. 
0&8&Γ άβ ΐ6ΓΓί8 οοοίάυίβ 8θ11ίθίΙυ8 
ρβΓίΙαολ άαοοιη οο^οοαιβαίο Α8ρί6ΐ&χη 
ευιη ηϋΐΏθΓ080 ν&ΐΐάοςυβ βχοΓοίΙα 
αάνβΓ8υ8 11(8808 Ι)ΐιτ5αΓ08 ΙιοβΙββ πιί8ϋ 
νοΓυηι ίηίβΐίοί οοπιοιί88θ ρΓβΒίίο, 

ΟβρΙυ8 68ΐ 1)&Γΐ)&Γί8 Α8ρίβΙ& Μ(Β8ί8. 

Ρΐυήιηυαι ΓαΓ808 0ββ8&Γ ^βΓβηβ οαΓ&ιη 
οοοίάα&ΓΌΐη ϋΓΜυηι αΓίΙίοΙαΓυηι, 
Ιβ&οίυπ), οηΐ ΐΓ&άίάβΓαΙ βΐΐ&ιη ηαρίυί, 
86ΐ)&8ΐοοΓ&1βπι άίςηίΐαΐβ, Π)ί8ϋ 
άβηυο ουιη ρΓβναΙίάο ίη§;6η1θ βχοΓΟίΙυ : 

86ά &1) Α8&Π6 ο&ρΙυ8 6ΐ Ιιίο 1)&γ][)&Γ0, 

νίηο1& άίυ1πΓη& θΐ ο&γοθγθιπ ρ6Γρ688α8, 
ίΙ)ίάβηι ν1ο1θηί& πιογΙθ ο1)ϋ1. 
ΥβΓυαι βΐ ΐρ8β 1)&Γΐ)ΑΓυ3 Αβ&η ρβπΊΐ 
ΐΏ&ηα ^υ^υ8^^&IΏ Μ(Β8ί Ι1)&ηοί άοιηϋυ8; 
ΡβΐΓΐ8ςυθ οΙ)ϋαυίΙ Μυ8ί» ρπηείρ&ΐηιη. 

8βά ουιη Ιιίο βϋ&ιη ςΐβάίο Γυί886ΐ οΦβυβ, 
ρηηο6ρ8 ΜοεβοΓυπι εχβΐίΐίΐ ^ο&ηη68 
ΡθίΓΐ Α8&ηί8ςυβ Γγ&16γ, ίοςβαίο ρ688ΐΕηο, 
βΐ Βοιηαπ&ΓυΐΏ ιΐΓΐ)ίοχη ρβΓηίείββ. 
Ι1)&ηου8 λυΐβιη &(1 6β8&Γ6ΐη οοηΓυ^ίβηβ 
&1ςυθ Ιίϋβηΐθ &ηίηιο ΓβοβρΙυβ 
Ηοαι&ηί8 ρ&ΓΐιΙ>08 αΐίΐβιιι ββ ρΓ3ϊΙ)υίΐ, 
ί1οη1)υ8 ηβιηρβ ^αν6η^8, ίοΓίι ιη&ηα, 
ββά &ά 8αΐΏθη(3&ιη ιγ&ιώ ρ&Γ&ϋ88ίιηυ8. 
Ηαίύ οοΠοο&νϋ Οφθ&γ ίη ιη&ίπιηοηίυαι 
ίη αυίαπι &(3νβηί6ηϋ ηβρίβιη βυαιη. 
βΐ ρΓΰΓβοΙϋΓ&αι ΐΓ&άίάϋ Ρ(ιίΗρροροΐ6θ8. 
Ι8 &ϋίθαι οοηίΓΑ ΜοΒβοδ βΐ οοηίΓ& δογΙΙι&8 
βΓΟίυπι Ηοπι&ηί ίηιρβηί ιηηηίΐΏβη βραΐ. 
^&Iη ουίΏ δίοίΐία αΐ) Αίαπι&ηηίβ 1)&Γΐ)&η8 
ΙτίΓρϋβΓ 68861 άοπιϋ&, Ιυηο ίη ΙΙαΙίβπι 
νί (ΙβροΓίΑΐα Θ8ΐ οβυ ρΓβΒ(1& 1)6]1ί 
ΩΙία ςαοςυβ 0888αΓί8 Ι8&&6ίί ; 
6ΐ Γθς!8 ΑΪαπι&ηηΙβ £;6Γα]&ηο Γγ&ΙγΙ 
ΡΙιίΙΙρρο ]υηοΙ& β8ΐ ηαρίί&ΐί ΓοβάβΓβ, Χ ΚαΙ βα9ΐλι(ο(ς ένδ(«τρ(ψα< δ6μοι<. 

Και δωρκαΤς τους πλβ (ντους χατχκιένας 
ΚαΙ φιλοτίμοις άξίκις χαθτ;δύνχς, 

6355 Μβτά στρατιάς ίχπιρ^ ^Ρ^< "^^ ΐω' 

'Ηχουττο χχΐ γάρ ώς άποττιάτης πάλιν 
Άλέξκίς τις Κιλίχων επαρχίας 
Προσηγορίαν υπο^υς Αλεξίου 
Ουπερ τοχευς ήν Μανουήλ αύτοχράτΜρ, 

0360 Κώμας επιών άνέσκιε τάς πάλεις• 

Τοίνυν έπιηάς φρουρίοις ΙΙελ9Εγγ«(«βν, • 
Και τοις έχεΐσε βασιλεύς αύτοχράτιορ 
Αναγορευθείς πρ6ς π6λιν ύποατρέφ•!* 
ΕΤτ' ανεφύη *Ρωμα18ος τφ ιφάτκι 

6365 Κα»<!ν τι τερμέριον &£λιιτον πάλιν. 
*1βάχιος τύρβννος αισχρές Κυπρίων, 
ϋ *0ς έξαπίνης προσρυεις τφ σουλτάν^ 

Κάχεΐθεν ε6ρών συ{χμαχιχ(>ν τι στιφο< 
Χώρας Ιχάχου χαι π(^λεις 'ΡωμαΙδος. 

6370 "ϋλλυντο δ' αμφω παραπεμφθέντ•ς μ6μψ. 
Φροντίδα τι θ ει ς δυτιχών χωρών βδαξ. 
Μετά στρατιάς Ιχανης εύχαρδίου 
"Ανδρα στρατηγών τούπίχλην Άσπιέτην 
Κατά Μυσών πέπομφεν έχθρων βοφ6άρ«αν* 

6375 Χρησάμενος δέ μή δεόντως τ^ Κ^Χφ. 
Αύτοΐς Ιάλω βαρβάροις άντιμάχοις^ 
Ποιούμενος λ6γον δΐ πλείονα πάλιν 
Κράτωρ δυτιχών άστέων χαχουμέν«ύν, 
'Ισαάχιον γαμβρον εΙς θυγατέρα 

6380 Τ6ν σεβαστοχράτορα πέμπει δευτέρ<Μς 
Συν δυσαρίθμφ στρατί^ |&ωμαλέ^. 
Κάχεΐνος Άσάν συσχεΟεις τψ βαρβάρ€|ΐ 
^ Χρόνια δεσμά χαΐ χάθειρξιν υπέδυ, 

Έν οΤς έναπέψυξε βιαίφ μ6ρψ, 

6385 Πλην άλλα χαι βάρβαρος Άσάν έφΟάρ^ 
Κλήσιν Ίβαγχφ τινι Μυσών έχ γένους" 
Κλ\ Πέτρος αρχήν τήν Μυσών λαβών (71 

ΚαΙ τοΰδε χαχώς άποχτανθέντος ξίφ•ι, 
Ιωάννης δέδειχτο μυσαρχηγέτης, 

6390 Άσάν Πέτρου σύναιμος, αΓσχιστος τρ^ποικ 
Τών 'Ρωμαι'χών άστέων καΟιιρέτης, 
Ό δ' οΰν Ίβαγχός προσρυείς στεφηφ^ρΜ 
Και παρά τούδε προσδεχθείς μάλ' άσμένβ^. 
Χρήσιμος ώτττο τψ μέρει τών Δύσδνα>ν, 

6395 ΆκμαΤος ών τις και χέρας (Ρωμαλέος, 

Όξύρι^οπος δ' ούν προς θυμον χαι μαν{αν• 
Β Τούτψ χατΓ^γγύησε προς συνοιχίαν 

Τήν θυγατριδήν βασιλεύς άφιγμένφ. 
Υπάρχον αρχήν της Φιλίππου χ»ρ(σας, 

6400 •0ς ήν έπιτείχισμα ΜυσοΤς χαΐ ΣχύΟαις 
Τειχήρες Λύσόνων δΐ χωρίων μέρει. 
Τοις ΆλαμανοΤς βαρβάροις Σικελίας 
Αίσχρώς άλούσης, έν Ίταλί^^^ τότε 
Δορυάλωτος συναπήχΟη προς βίαν, 

6405 Και θυγάτηρ άνακτος Ίσαακίου, 
Κΐίΐ χασιγνήτψ ρηγός Άλαμανίας 
Φιλιππψ συνέζευκτο προς γάμου σχένιν (71) Οοά. λαβήν. 241 ΟϋΒβΑΚΒβ. 242 Π^σιν Ιαυτής άποβαλουσα μ^ρψ 

Του Σικελών άρξβντος ϋ\6ν πρ6 χρόνων • 

6410 *Η κυκεώνα πικρίας αψινθίου 

Ποτήριον δ' ούχ ^ττον βργης Κυρίου 
Όλέθριον κίρνησι τ^ Βυζαντίδι. 
Πάσχων τά του σώματος βρΟρα και βάθρα 
Ού συνεχώς μίν καΐ δια βίου κράτωρ, 

6415 Κατά δΐ κ\^λους κα( τινας περιόδους 
"Εκ τίνος 8λης σώματος καχεξίας, 
Όδύνας εΤχε χτΧ δυσυπο ίσιους πόνους, 
Έπεισρυλντος του κακοΰ και του πάθους, 
Έαρος ούκουν τηνικαυτ* άφιγ μενού 

2420 Πόνοις νικηθείς και περιωδυνίαις, 

Τολμ$ τϊ πρα-γμα κινδυνώδες και ξένον, 
"Ολεθρον αύτψ προξενούν παραβόλως * 
Σιδήρια γαρ πυρακτωθέντα σφόδρα 
ΣκελοΤν Ιπιτίθησιν άμφοΤν κα^ βάθροιν, 

6425 Και πρ^ς βάθος δέδρακε καυτηρα μάλα. 

Και πρ6ς βραχιι μίν (3αΐσάντων των πόνων, 
Μεθ* ΰβρεων άπαντες Άσκληπιάδαι 
Μακράν άπηλαύνοντο κράτορος λόγψ * 
Μετά δέ τούτο φλεγμονα^ καυτηρίας 

6430 Κατέτρυχον κρατούντα χα\ ποδαλγίαι, 
Καΐ πας ιατρός είσκέκλητο συν τάχει • 
ΚαΙ πάντας ύπέθραττεν ού ψαυλον δέος, 
Μήπως άνειρχθίν καθόδου της πρ^ς πόδας 
ΕιωΟ^ς αίμα συν ΰλ^ κατα^(3έειν, 

6435 Ένσκήψαν ε!ς καίρια σώματος μέλη 
ΟΓσει κρατάρχ^ θάνατον παραυτίκα, 
ΜεταττεσεΤται δ* άλλαχου κραταρχία. 
Τούτων λόγος μάλιστα τξ βασιλίδι, 
Κληροΰχον υΐόν ούκ έχούσ^ του κράτους, 

6410 Μόνην ξυνωρίδα δΐ των θυγατέρων, 

Χήτιν (72) παθουσών τών συνευνών πρ& χρό< 

[νων • 
Ών Είρήνη μ^ν ή χρόνψ πρεσβυτέρα 
Συνήπτο καλώς προς γάμου κοινωνίαν 
Κοντοστεφάνων έχ γένους Άνδρονικψ, 

6445 Μόρψ μαλακφ καταλύσαντι βίον * 

Έ δευτέρα δ' Άνναγε συνφκει πάλιν 
*ίσαακίφ Κομνην.άδ^ νέφ 
Μυσών καΟιίρξει τον βίον λελοιπότι, 
'ϋς Ιστορών εφρασεν άνόπιν λόγος. 

64 Ο Ταύτα μίν οΰτω τψ βασιλεΤ συνέβη. 
"Ομως (5αΤσας, άπάρας Βυζαντίδος, 
Έφίσταταί γε θεσσαλονίκη πόλει, 
ΚάκεΤΟεν όρμ^ κατά Χρύσου τού Βλάχου, 
Ός παριλαβών Στρούμμιτζοιν συν τοις πέριξ, 

6455 Καί τι κατασχών ι!ς τυραννείου λόγον 
'ΓπερφυΙς, τειχήρες, αίπεινον λίαν 
*Ερυμα, δεινών, ΙΙρόσακον κεκλημένον, 
*0 συγδραμούσαι φύσις ά'μα καί τέχνη 
Άπρόσμαχόν τ* άμαχον είργάσαντό πως, 

6460 *ΙΙν 'Ρωμαϊκοΐς γειτνιάζ•υσιν 6'ροις 
Μέγα τι κακόν άφανί ζούσα λύμτ^. 
Τοίνυν έπιστάς βασιλεύς τψ ΙΙροσάκφ 
Μετά στρατιάς άξιαγάστου λίαν, Χ ςυοηί&ιη ρΓίοΓβιη Ιρβί ιηοΓβ ιιΙ)8ΐαΐ6Γ&1 
Βροηβαιη δίοϋί» ςυοηά&ιη ΓβςΙβ βΐΐαιη. 
Ηβββ ίβτηίηα οοηάίΐυσι αοιαγο &()8ίη11ιίο 
Οοοαίηίβαςαθ Ι&ηςυ&ιη ιγα ρίβηαιη 
οαΐίοβιη ρΓορίη&νϋ ραΙΗ» βυ». 
Ρβ1ϋΙ)υ8 β1 &ΓΐΙ)ηϋ(1β 1&1)0Γ&η9 Οφβ&γ 
Ιιααά ςΌΐάβιη δίηβ Γβςυίβ νβ) ίηΙθΓΥ&Πο, 
86(1 ΙβοαροΗύυβ οβΚΙδ αο ρβποάίβ, 
ρρορΙβΓ νίϋοβαιη βΟΓροπβ ΙιυιηοΓθΐη 
άο1θΓθ8 ρ&(ίθΙ)&ΙυΓ ΙηΙοΙθΓαΜΙββ, 
όυτη 8β ρβΓ 00Γρυ8 ιηοΓΐ)υ8 βίΓοαιη&£;βΓβ1. 
1^\ί*λτ νβΓηο Ιυηο ίηβΐ&αίβ Ιθΐηρορθ, 
οαιη βη^ΓβΙαι^ βοΙΗιβ άο1οΗ1)υ8, 
ηοναιη ΒαάαοΙβΓ ΙβαΙ^νϋ τβαίθάίαιη, 
ςυοά ίρβί βιιιηιηααι αϋαϋΐ (3ί8θΗιηβη : 

Ρ ίβΓν1ά&8 βηίιη &άηιθ(1υιη Γθγγϊ Ι&ιηΐηαβ 
^Ιηηυβ ΟΓυΗ βΐ ρ6(ϋΙ)υ8 Ιιηροηβηθ 
ίηο88ϋ ^Γΐινθ ο&ΓηίΙ)υ8 ο&υΙβΓίυιη. 
ΕΙ 9βΊα(ί9 ςαιάβη ραηιπιρβΓ άοΙοηΙ)υ8 
ι^οα θίηβ οοηνίοϋβ οπιαββ ΑθοΙβρΙαά&β 

ΡρΟΟαΙ & 8Θ Γ81ββ88βΓ θ ^υι)6ι)&ι β»8ΑΓ : 

νβΓυαι β&αίβηί ροβΐ Ιιίηο ίηΟ&ιηχη8ΐΙο 
άοΙοΓςαβ ρθάαηι Οφβ&Γβιη ΟΓΟοίαΙ)»! ; 
Γβνοβ&ϋςαβ ιη6(1ίοΙ βααΐ ββΙβηΙθΓ, 
ςαο8 οαιηθ8 Ιιαυά ταηοβ ίαν&βϋ ϋαιΟΓ, 
Ώθ ρΓθΙιίΙ)Ηη8 ςαοιηιηυβ ίη ρθ(ΐ68 ΟυβΓθΙ 
βοΐϋαβ ΙιασιοΓ 8&η§;υίηΐ8 6( δβηίθί , 
Ιη 00ΓροΓΐ8 ρΓ«οίρυί8 θΙ&κι^αΓβΙ ραΓΐί1)ΐΐ8, 
(Β^Γυαιςυβ 8υΙ)ίΙ&ηθα ιώογΙθ ορρΓίηαβΓβΙ, 
&1ςιΐθ αά 6χ(Γ&η6&8 80θρΐΓυιη &1)ίΓ6ΐ Γπ&ηυβ. 
δβΓίηο \λιο Ωβύ&Ιαρυά Γβ^ίηαιη ιη&χίιηβ, 
^ ςυββ ΐΏ&$ουΙυπι ΙιββΓβάοιη Ιιααά ρβρβΓβΓ&Ι, 
86(1 Γθΐηίη&Γυπι Ι&ηΙυιη ραΓ ίι1ί8Γυιη, 
ςυ&ΓϋΐΏ 3&ιη βΓβΙ υΐΓ&(|υθ 8ροα8θ νίάα&. 

ΐΓβηβ ηαΐυ Iηα^0Γ^υ^^1α ίυβΓ&Ι 
8ρ1βη(1ί(1ί8 8&ηβ ζιυρίϋβ ΑηάΓοηίεο, 
ρΓΟ^βηίβιη 80801 ΐΓ&ΙιβηΙί άβ 6οη1θ3ΐ6ρΙι&ηί8 ; 
86(1 18 αΙ)ΓυρίΙ νί(απι ο1) 8υ&ιη ιηοΐΐίΐίβιη. 
^υη^ΟΓ 8ρςυ6 ηυρία ΓυβΓ&Ι Αηηα 
€οπιη6ηοΓυιη βυτουΐο Ιβ&αοίο, 
(]υί αρυά Μφ808 οΙ)ϋΙ ίη νίαοαίίδ, 
υΐ 008ΐΓ& 1ιί8ΐοη& (ΙββυρθΓ η&ΡΓ&νϋ. 
Αίςυβ ϋ& €φ9&η'8 8β γθθ ΙιαΙ)6ΐ)&ηΙ : 
()υ1 ιηαΐβ Οηηαβ αάΐιυο Β)τζ&η1ίο 6X06^608 
Τ1}688&]οο!θΑΐη οοηΐυΐίί ββ 1η υΓΐ)6ΐη : 
Ο ίη(ΐ6 ρβΓΓβχϋ οοηίΓα ΟΙιτγβαιη Βΐ&οΐιυπι 
(|υι 8ΐΓϋίΏΐηϋζ& οοοηραΐΑ ουτη νίείηί&, 
Ιβηβηβςυβ ςυο^ιίαπ), νβΐυϋ Γβ^ίαιη βυ&ιη, 
ρβη(1οη6υιη, ιηυηίϋβθίιηυιΐ) 6ΐ 8υ()1ίΐΏ6 
ίο^θηβ 6&8ΐ6]1υ[η ουί ηοηοβη ΡΓΟδβοοη, 
(|υο(1 &Γ3 ΓβΓί&ϋηα ουιη ηαΙυΓ& βΐΓεοβραΙ 
1)6ΐ1&ηΙϋ)α8 ίη&οοβββυπι ΐηβχρυ^α&ύϋβ, 
Εοιη&η» ίΙΗβ ρΓοχίιηίβ (ϋΐίοηίβ ΩοίΙ)υ8 
(ζΓ&νβ ίπ)[ηία6ΐ)&1 ΐΏ&Ιυηα βΐ βχίΐίυηη. 
ΑοοβάβΐϊΒ 6ΓΚ0 ΡΓθ8&οοη ίπιρβΓ&ΙΟΓ 
ουιη ί1θΓ6ηΙο βχβΓοίΙα οΐ ροπηίΓο, (72) Ια ιη&Γ^ηβ ^]θ88& στέρησιν . £43 ΒΡΗΒ^ΒΜ11 ΟΗΒΟΝΟα&ΛΡΗΙ Μ4 οοηβθΓίΑςαβ ^&νί οαιη Μαββίβ ρυ^η&, 
νί ηίΐ6ΐ)&ΙυΓ (161)611&Γ6 ΟΙίΓγθαπ), 
β]υ8ςυ6 &γο6ιώ &Γχηί8 θ€βυρ&Γβ. 
ΡοβΙ ιηυΐΐ&ιη &υ1θΐη οβόβαι &γ 1αΙ)0Γ6ΐη 
αά ρλοΐβ εοαάίΐίοηβδ τββρβχϋ ΟΙίΓγβυβ, 
06 0«8&γ1 ηίιηίΓυιη ΓοΓβ 8υΙ)άίΐυα3, 
81 ΓθΙίηβΓθ 1ΐ(ΐηο 8ϋ)ί ΠοβΓβΙ αποβοι, 
θ( 81 (ΙαΓβΙυΓ Γ6ςΐ& άβ βϋΓρθ υχοΓ. 
βίο Γβ οοοΓβοΙα Οββ&Γ άί806(1βη8 Ργο8&οο, 
Γ6(;Γβ88α8 68( αά υΓΐ)θΐΏ ΟοηβΙ&ηΙίαΙ. 
Βχίη ΕοαίΑίιο ίαιρβηο Οάβιη ίΓβςίΙ 
ρ6ΓΓυ§;α ΙΗ&ηου8 ίη ΡΙιίΗρρί υΓΐ>6, 
άβΐηιηβηΐΐβςυθ &ίΓθοϋ ηο8ΐΐΌ8 ρΐαηιηίβ : 
ηααι βΐ αοίβ 8«ρ6 (ϋβββββΐΐ τΙοΙοΓ, 
ϋαιηΐΏγΙζο ςαοςαβ ο&ρίο ρροΙθ8ΐΓ&ΙθΓ6, 
βΐ ίηβυΓ8&νϋ ηο8ΐτ« (ϋϋοηί8 υΓΐ)β8 
ςα» 8υιιΙ ΒοΙθΓοη νβηηβ αβςυβ Χ&α11ιίιια)9 
0Γηαί& ΙαΙθ ()ίΓίρίβη8, &^6η8, ΓθΓ6η8 : 
νίΓ 8ίηβ'άα1)ίο ρΓα(Ιϋυ8 Γβπηο βοπίβ, 
Γ&1>ί(1ί 0Ηηί8 ίηβΙαΓ ΗοπίΑηοΒ &11&1Γ&08 ; 
(|υϊ 60 νθβαηίβ ίαΐΌΠ8ςυ6 6ν&5ϋ, 
υ( π)ίΓιΐ03 Βοπι&ηο8 ΐη ρτοΐΗο οαρίοβ 
ΓΓυ8ΐ&Ιίιη 6886 οοά6Γ6ΐ ίη εοανίνίο. 
Ου&Γ6 ίιηρ6Γ&ΙθΓ 61)1608 Βγζ&πϋο 
860161 0Γ68ϋ8 οοηΙϋΠΐ 6(1 υΓΐ)6ΐη : 
οα[ηςα6 Γ6ΐ>6ΐΐ6ΐη 66Γη6Γ6ΐ ίοΓίβιη ΑάΐΏ0(1υιη, 
Ηοιη&ηο8 Αυΐ6ΐη 86ΐη6ΐ οοιηίΙ&η(68 
ρΓ»Ηο &1)1ΐ0ΓΓ6Γ6 &1(ΐυ6 ιη6ΐα 6χ&ηίιη68, 
ϊηορ8 οοαβίΐϋ οογιβ «8ΐα8ΐ>αΙ. 
ΙςϋιΐΓ οοηάιϋοηββ Γ6ΐ)6ΐ1ί οϋΙυΙΗ, 
ΒΓοαοΓυαι ρυςηβ(]υ6 ίηίβητη ηοη ίππηβιιιΟΓ; 
6Χ6Γ6ί1υιηςυ6 οααηβηι Ββουω ΐΓ&Ιΐ6η8 
οοηίαΐίΐ ββ ία ρΓονίηοί&αι ΡΙιϋίρροροΙοοβ. 
ί1)ίςα6 εοΒίΓυχη οβρίΐ νί δΙβηίηααοΙιυΐΏ, 
ιιΙ)ΐ Β&Γΐ)&Γ0Γαα3 6Γ&1 ίη£[6η8 ηυιη6Γυ8, 
()υο8 υΓΐ)6ΐΏ ρορυΐ6ΐυ8 68ρ1ίνιινΐΙ. 
06ίηά6 ε&ρΐυ ΓαΙβιβ ρΓθΐΏί88ίοηί1>υ8 
οΓαάϋΗ Ιύααοο, ρ688ίιηο &(1ν6Γ88ηο, 
νίοΙοΓ Γ6νβΓ8υ8 68ΐ ΟοπΒΐ&ηΙίηοροΙίηα. 
Ε6§;η&ηΙβ Λίβχίο ά6 Οοηαηβηίβ Αη^6ΐί8, 
ϋο&ηη6 &υ1βιη Οαιη&ΙβΓΟ Εοοίββίο) 
βαοΓίιτη ΙθηβηΙθ βοΐίυιη ΒγζαηΙίη», 
ηονυιη 6[η6Γ8ϋ βρυπυιΏςυβ (1οκ[η&, 
6υ^υ8 ιη&£;ί8ΐ6Γ βπ&Ι βΐ ογθ&Ιογ 
ιηοη&οΙιαΒ ςυίά&ιη άίοΐυβ 8ίοί(ϋΐ68, 
ίηΩπια ν6Γθ 1)1αί6Γ&η8 βΐ ν6ηΐΓί1οςυυ8. 
Ναιη οοηΐΓθν6Γ9ί& 6Χ0Γ(α υΐΓϋΐη άίοβΓβ 
ίωο θΐ (3ΐ8θΚ6 ΟΓβάβΓβ ηοθ οροΓίβαΙ, 
εοΓρυβ ΟοΓηίηΙεαίΏ ία π^γβίβρϋβ 8υαιρΙυΐΏ 
ίαοοΓΓυρΙίνυιη 6856, υΐ ροδΙ ρα88ίοηβιη 
ϋάαιίΓ&αιΙααιςαβ αα&θΐ&θίπι ; αα εοΓΓυρΙίνυιη 
ςα&ΐ6 ααΐθ αιοΓίβιη Γυ6Γ&1 αο ρα88ίοη6αι ; 
α1ΐ6Γ& μ&Γ» αϊβΐιαΐ ίαοοΓΓυρΙίνυιη, 
ΓΓβΙ» άοϋίπηίδ »1ί|ηβ ΙβδΙίπιοπίίβ 
εαΐί ΟγπΙΙί βΐ ΡαΙτίβ ϋΐιο'δοβίοηιί, 
ΕυΙ^εϊιϋςαϋ Β)^ζαη1ία1 ρΓο^βυΙίβ, 
βΐ ΝγβθβηοΓυαι ρΐΐοβρίΐϋή ϋτβμοτν^ 
ςαί βεηρίο 8ΐ)0 βυαΓίβηΙ σιπί^ίδΙοπο, 
ίβΐϋά & ηο1)ί8 βυαιρίϋπι Ιη πιγδΙβΓϋβ Ι^ Και τ^γχροτι^σας χαρτκρήν ||υ9θΐ< |ΐάχην 

β4β5 Σπουδήν 1τ(θβι τοΰ Χρύνου Μττισ^^ύναι, 
Έλιΐν τκ χαι φρούριον αύτου τοις βπλοις. 
Μκτχ φ^νον γοΰν χιι χάμτεον μυρ(ον 
ΕΙζ συμβάακις βλέψχντος αύτφ του Χρύ€Ου 
Τοΐ> χαθυχε(χ•ιν βασιλ&ΐ διχ βίου, 
<;470 *Έρυμαι χατέχκιν βασιλιΤ $ιά βίου, 

Και σύζυγον νχβΐν έχ βασιλιίου γένους. 
"Ανχξ μβταστας των μ«ρα»ν του ϋροβάχοο• 
ΒΓσιισιν αυΟις τήν π^λιν Κωνστβντίνοο. 
Αφίσταται δΐ του χράτους Τωμαΐδος 
6475 Ι1ρ<ί9φυξ 'ΐβαγχός ών έν Φιλίιτπου ικ^λβίρ 
ΚβτΙ πλεΐοτα δβινών Αυνονας ιητιιργΑΐΒΐ, 
Και οτρατιβν Ι^ττηνιν αυτών πολλάιά^. 
Ελών ιτρωτοστράτωρα Καμμύτζην μάχ||' 
η Έπιδραμών δΐ χαι η^λιις 'ΡωμαΙδος 

6480 Τας προς Βολβρον μέχρις αυτής 3βΕνΟ•(α«, 
Κλ\ πάντα μυσών, /[ φασι, λ&{αν δράββς * 
Άνήρ άτβχνώς αίμοχαρής χαρδία, 
Κύων μανιχός χαθυλαχτών Λύα^νων * 
*0ς ές τονοΰτο μανίας έληλάχβι, 

0485 *ϋς συοχκΟέντας Λύνόνων χατά μάχην, 
Τέμν(ΐν μεληοον έν ηότψ ξΐ(ρ«ιδί<|»• 
*Όθεν βασιλιύς άπάρας Βυζαντ(δος 
Όρΐ9τιά3α χαταλαμβάνκι ιτόλιν * 
Όρων άττΌττάτην δΐ δύνμαχον πάνυ, 

6490 Και συνον αύτφ 'Ρωμαϊχ^ν τι 9τ{γος 

Προς συμπλοχήν φρίσσον τι χχι βνν^νχον δέ«ι, 
Έξηπορεϊτο φροντίσι προσανέχων, 
Ιΐλήν προύχαλκΐτο προς φιλίαν ένστάτην 
Γ• Μ«]δΙ στρατιάς αμελών χα ι τής μά'χγ^ς • 

6495 Και παραλαβών τάς δυνάμεις τάς 6'λας 
Κα'ι της Φιλίππου τήν έπαρχίαν φ6άσας 
Στενίμαχον φρούριον είλεν έχ μιάχ^ης, 
"Ενθα συνηχτο βαρβάρων πλείστον στίφος 
Ους χατεδουλώσατο, πορΟήσας π<$λιν * 

6500 Έπειτα συσχών άπαττ[ϊ, ψευοορχίοις 

Ίβαγχον ώμ^ν, δύσμαχον, χαχεργάτην, 
ΕΓσεισι χαλλίνιχος τήν Κωνσταντίνου, 
Τούτου χρατοαντος Κομνηναγγελωνύμου, 
Ιωάννου δε Καμχτηροΰ τ6ν θρ<^>Όν 

6505 Βυζαντιάδος ΙΟύνβιν ειληχότος, 

Δ(5γμ' ανεφύη χαινοφανίς χαι νόΟον, 
Γεννήτορα τε χαι διοάσχαλον φέρον 
Τινά μοναχον Σιχιδίτην τούπίχλην, 
Λαλοΰντ' αληθώς άπο γης χαι χοιλίας. 

6510 Ζητήσεως ου ση ς γαρ εΐ χρή χαι λέγ<(ν 
Νοεΐν τε σαφώς σώμα Χρίστου Δεσπ^ου 
*0 ληπτόν έστιν ήμΐν έν μυστηρίοις 
ΆφΟαρτον εΤναι, χαθάπερ μετά πάθος 
Και Οείαν άνάστασιν, Ι] φΟαρτόν λέγιιν 

0515 Όποιον ήν προ θανάτου /.αϊ τί>ΰ πάγους 
ΆφΟαρτον οΐ μίν απεδείκνυαν τ4δ•, 
Διδασ^χλιχαΐς γ^ρωμί'ίοι μαρτυρίαις 
Σοφοΰ Κυρίλλου και πατ^οος Χρυσοστόμου 
Ευτυχίου τε ποιμένος Βυζαντίδος, 

6520 Και Γρηγορίου φωσφόρου Νυσσαέων • 
ΟΙ'ττερ π3ΐρ•στάνου7ΐ διδ^τσκαλίαις 
Έχεϊνο σώμα Δεσπύτου πεφυκέναι. ο 245 

Τό ναν πράς έστίανιν ήμΤν τυγχάνον 
"Ο χρκΐττον 6φθ1ν θχνάτου μετά πάθος 
6525 Ζωής κβτήρξεν άφθίτου βροχών χάριν 
Ου κ&ν μέροσ τις τυγχάν^ δε8εγμένος, 
"Απαν λαβών άπεΐ9ΐ σώμα Κυρίου, 
ΚαΙ προνθεουργει τους μετασχ($ντας ξένως. 
01 δ' έχ μβρίδος της εναντίας πάλιν 
6530 Έφασχον αύτ6 μηδΐ τύπον παρ&χειν 
Σεπτές μακάριας τε παλινζωίας* 
Τελούμενον 81 Ουαίοιν μ^νην φέρειν. 
ΚάντευΟεν άνουν, φθβρτόν, ^υχον πέλειν, 
ΚαΙ τόν μετάσχοντα δΐ λαμβάνειν μ^ρος, 
6535 Ούχ Απαν τό σώμα του Xριστο^3 Δεσπ^του* 
ΕΙ γάρ, φασ^ν, ^θαρτον 6πήν καθόλου, 
Ήν ϋν άναφλς, ά^έατον τοις ^λοκ. 
Τοιαύτα συνε(ροντες οΐίε ίυστρόπως, 
Απλούστερους ϊπειθον υπείκειν σφ{σι. 
6540 Τ^ χρείττονι δόξ^ δε προστεθείς ^ναξ 
Ε Γα φΟι^'ύθειν τηνάλλως τους θατέρας. 
Μυσών γένος χάκιστον εΙς συμμαχίαν 
Στίφος Κομάνων προσλαβόν παριστρίων 
Χώρας έπ^ει Τωμαϊχάς έχτρ(βον 
6545 Και λείαν άμύθητον αΐ'χμαλωσίαν 

ΚαΧ σχΰλα πλεΤστα χερδάνοκν υποστρέφει. 
Και τουτ' &ν εΤχεν είσαεί δρςρν έξ Ιθους, 
Ει μή τ6 Χριστώνυμον εύσεβίς φυλον 
Τών *Ρώς άπεΤρξέ σφας χαχης προθυμίας• 
6550 Ό γάρ Γαλίτζης ήγεμών παραινέσει 
Του ποιμσνάρχου 'Ρωσικης Έχχλησίας 
Στίφος στρατιάς ήλιχώς ώς μυρίον 
Έιτηλθε τ^ γη τών Κομάνων άθρόον, 
Καί χώραν ήφάνισεν αυτών εσχάτως• 
6555 Και τούτο δράσας πλειστάχις φιλοφρόνως 
ΕΙς ευσεβών χαύχημα τών Χριστωνύμων, 
Σφάς συμμάχεΤν έπαυσε Μυσοΐς βάρβαροι ς. 
Και τις Κομνών έχφυεις ^Ιωάννης 
'Ανήρ πιθώδης σωματικήν τήν πλάσιν 
6560 ΙΙροκβ(λΐ(5ς τε και λιπόκρεως λίαν 
ΙΙαχυς έπίκλην έκ θέας φερωνύμου 
'Λ'^τάρας ώιττο βασιλεΐ κατά π<5λιν• 
Νεώ^ γάρ είσδυς τ6ν θεού θείον μέγαν 
Και τών περί τράπεζαν ι(ίωρη μένων 
6565 Στέφανον ένθείς τχΐ κρατί παρανόμως, 
Στεφανίτης έ'ξεισι του θείου δόμου* 
Κα•, συν φρατρί^ και συνιστόρων στίφει 
Όντων επισήμων τε λαμπρών έκ γένους, 
ΕΓσεισιν εύθυς εις παλάτιον μέγα, 
6570 Τοις βασιλικοΤς άν^δούμενος χρότοις* 
ΚαΙ βασιλείου καθ ίσος Ι-κΙ θρόνου 
Τινάς έδωρήσατο λαμπραις άξίαις. 
Ό συρφάκων δχλος δΐ και τών ξυγκλύδων 
Άνά στενωπούς άμφόδους Βυζαντίδος 
6575 Πρλς δ' «υ αγυιάς έκτρέχοντες, λιμένας 
Άνηγόρευον Αύσόνων βασιλέα 
Έλευθέρφ σσόματι τόνδ' 'Ιωάννην, 
Τιθέντες εΙς ίίρπαγμα λαμπράς οικίας. 
Νυκτός δΐ χανδόν εμφορηθείς άκρατου 
6580 Παχύς φρένας κλησίν τε τύραννος νέος, 
Άνείς τε πύλας άνετους ανακτόρων 0Λ»ΑΑΒ8. 246 ^ Οοιηίοί οοΓρυβ ρΓΟΓβυθ β88θ θ^υ8Εηοά^, 
(ΐυ&1β.(1βνΐοΐ& αιΟΓίθ ροβΐ ραβδίοηοιη 
£θΙβΓη&ιη αοοβρϋ νίΐ&ιη ποθΙγι ^γαΙϊα : 
ηβςυβ &Ηςυ&ηΙ&ιη ρΑΓίβιη ηοβ ρβΓοίρβΓβ, 
8βά υηίνβΓβυιη Οΐιπβϋ οοΓρυβ Οοιηΐηί, 
& ςαο βυπίθηΐββ 8&ηο1ίβο&πιυΓ πιιγθ. 
ΥθΓυιη οοαίΓΑΠθθ ρ&Γΐίβ άθΓβηβοΓββ 
άιοβϋ&αΐ ίρΒαιη Ιι&αά ρρ&ΓβΓΓβ Ιγρυχη 
8&0ΓΦ &ο 1)6&(β ΟοπαίηΙ &ηα8ΐ&360Η, 
8θά β&ΟΓίΩβίυιη υηίοβ οογβίβηο Ωθγι ; 
Ιιΐηο οοΓΓαρϋνιιιη, βίηβ 8βη8α, βχαηΐιηθ• 
Α ηο1)ί8 αυΐβιη βυιηΐ ρ&Γΐβιη Ι&αΐυιη, 
ηοη υηίτ6Γ8ΐ2αι οοΓρυβ ΟΙΐΓΐβϋ Οοπίίαϊ : 
η&Ώ 31 Ιιοο ρΓ0Γβυ8 ίηοοΓΓυρϋνυιη, 
ηβο ρ&1ρ&1>ί1β ΓοΓβ ηοβ νί8ί1)ίΐ6. Β Ο ΗδθΟ ίβϋ Γ&ίβο 1))αΙβΓ&ηΙθ8 ογθ 
ίιηρβΓίΙίοπ ΙυρΙ)» Γ&οί6ΐ)&ηΙ Γυοαιη : 
86ά ίιηρβΓ&ΙοΓ ο1)8βςα6ΐΐ8 ιηβΙίοΓΐ (1ο§;Εη&ϋ 
βίνϋ οοηΐΓ&ποβ ΓΓαβίΓα ΙαύοΓ&Γβ. 
Ρβ88ίιη& ^θηβ ΜοθδΟΓϋχη οαιη βοοία ιη&αυ 
αοοοΙ&ΓαΐΏ ΟαηαΜί ΟοοααηοΓυιη 
ΙθΓΓ» Ηοιηαηαβ ίίιουΓββώαΙ να8ΐ&η8, 
ρΓ»(]&ιηςυθ &^βΙ)&1 ρΙυΓΪιη&ιη βΐ 0&ρΙίνο8, 
(ΐυίΙ)α8 (1ϋ&(& ίη ρ&ΐΓί&ιη ββ Γβοίρίβϋ&Ι. 
ΑΙςυβ ίά (Ιθίηοβρβ ββηαρβΓ αοΙογα ίυβΓ&Ι, 
ηίβί Κθ88θΓυιιι ρί&ς^βηβ 01ιη8ϋ&η& 
οοΙιίΙ)υί886ΐ ΒαΓΐ)&Γ08 & ιη&ΙθΩοίο. 
Ο&ΐϋζφ ςυίρρβ ρπηοβρβ, αοΙΙιΟΓί&ηΙθ 
ΕοοΙββΙ» βυιηιηο Κθ88ίο» ραβΙοΓβ, 
ρΙαΓίοαα πιίΐίΐαπ οο&οΙα ιη&ηυ, 
ία Οοαι&ηοΓυιη α^Γυιη Γβρβηίβ ΐΓΓυϋ 
θυιηςαβ 6χΙγ6ΙΏ& ΑίΓβοΗ να8ϋΙ&(β : 
ςυοά οαπι θ§ίΒ3βΙ 8»ρβ αιηίοο &ηίΐΏ0 
ϋά βοΐαΐίαιη ρΐοΓαοα ΟΙιπβΙί&ηοΓυπ], 
ΟυΣηαηίβυηα &υχί1ίυΐΏ Μωβίβ &1)3ΐα1ίΙ. 
^ο&ηI16Β ςαίά&ιη άβ Οοιηηβηίβ §;θηϋυ8, 
οοΓροπδ ιηοΐβ άοϋ Γοηηαιη ΓβΓβΓβηβ, 
ρ^ο^θ^ιο νβηΐΓθ, οβΓοίϋαβ ρίηςαί38ίιηί8, 
ηυιηίηθ ίάοηβο άίοΐυβ νυΐ^ο 0Γ&88υ8, 

08β8&Γί 86 ΓθΙ)6ΐ1θΐη ίη υΓΐ)6 ρΓ83ΐ)υίΙ. 

1η§Γ688υ8βηίιη (βιηρίαιη Οβί ΐΏ8χίπιυιη, 
οοΓοηαιη βχ ϋβ ςυ® ιηβηβα ρθηά6ΐ)&η( 8&0Γ& 
ααβυ βοβίθβίο ίιηροβυίΐ ίη οαρυΐ δυυιη, 
αίςυθ ϋα οοΓοη&Ιυβ (βπαρίο βχϋ : 
βΐ ουπι ίανβηΐθ οοηβρίΓ&Ιο ^1οΙ)ο 
ΙιοΐΏίηηιη 3ρΙθη(1ίάθΓυπι άβ οΐ&βββ ηοΜΙί, 
Γ601& ρΓθ0683ϋ &(1 ρ&Ι&Ιίυπι ιη&§;αϋαι, 
ρ1&υ3ίΙ)υ8 οοηοΓ6ραη(ίΐ3υ8 Ιη οαοΓβιη Γβ^υιη ; 
οαοχ ευιη Γβ^&Η οοηδβάίββθΐ ΙΙίΓοηο, 
8ρ1βη4ί(1ί8 ςαοδά&ω άοη&νϋ άί^ηϋαΐίϋυβ. 
Μί806)1& νβΓΟ ρορυϋ οοΐΐυνίθδ 
ρβΓ &η^ίροΓΐυ8, νί&8 νίοοβςυο αΓΐ)ί8 
ρβΓςυβ ρ1&ΐ6&8 οαΓΓθΟδ αίςυβ ροΓίυβ 
ΗοωαηϋΓη ρροοίαπι&νίΐ ίηιρθΓαΙοΓβπι 
1ίΙ)6Ρ& Ηη^υα εΐ&αιίί&ηβ Ιιυηο ^ο&ηηβIη; 
βΐ Βΐιηυΐ οριιίβηίαβ 8ρο1ί&1)&1 άοωοβ. 
ΥοΓυαι ββςυβηΐθ ηοοίβ ιηβΓΟ ορρΓ688ΐΐ8 
0Γ&88119 Ιιίο ΐΏβηΙβ βΐ ηοπιίηβ ΙγΓΑηηυβ, 
ΓβςΙφ ρ&ΐβη 111)08 ρ6Γ 8θ0θΓ(11&πι 3&ηιιί8, 247 ΚΡΗΒ^Β1III ΟΗΚΟΝΟσΚΑΡΗΙ 248 άυπι 6^β8 ρβΓ ΟΓϋθαι ββββΐ άΙΙαρβα οοΙ]ογ8, 
& βφβαηβ ιηΊϋΙίΙ)υ9 ΓβρβηΙθ ε&ρίαβ 
0&1&ιηίΙο8υ(Ώ οαρυΐ βηθί οΙ)Ια1ί(. 
0&πιιη7ΐζ68 ςυοςυβ ρΓοΙοβίΓ&Ιυρ, ίβοίαιη 
ςυβιη 8υρΓ& άίχΐ ίη νίηειιΗ8 αρυά Μ(Β808, 
βίίΓ&οΙο 8ϋ)ί ΟΙίΓγβί ιη&ηα ο&γοθγ6, 
οαιη Ιιοο οοηβρίΓ&ηβ (ΙβΓθείΙ α Οβθβ&ρο, 
θΐ ΡβΙλ^οηί&π) ευηοίΑπι οοουρ&νίΐ : 
ΐΌΐη βΐί&ιη οθρίΐ Ρπΐ&ρααι Ιβνί ηί8υ, 
Βίςυβ Τ1ΐ688&1ί» άοιηίηυαι 8Θ ^βββίΐ : 
ηυΐΐο οΙ)8Ϊ8ΐ6η1β (Ιβπιυιη εοαισιονϋ ΗβΙΙ&άβπα, 
Γ6ΐ)βΙΐ6ΐΏςα6 ΓβοίΙ Ρβ1οροηη68υιη. 
Τϋΐη 6ΐ ΓθΙ)β1Η8 &1!υ• ΓβρβηΙο αρρ&ηιΗ 
(Ι&ηςυααι ϋΐί ςυοηά&ιη β!§[ληΐ6Β Βρ&Γϋ) 
ΐοαηηθβ Ογρπυβ νυΐ^ο δργηάοη&οββ, 
1)00 1ΐΑΐ)βη8 οο^ηοαιβηΐυιη ραίβροα βχ άοπαο, 
ίοοάππι ςυίά νίβυ, ιηοΓ!1)α3 οΙ βοΓροΓβ, 
οουΐίβ Ιιοιηο 8ΐΓ&1)ί8, αγΙθ ορ»Γβχ, 
ΙιαιηΠί 80γΙθ §;6ηί1υ8 βΐ (θγγ® Ωΐίαβ, 
6«8&Π8 οΗιη ρ&Ι&Ιίηυβ ΓβηαυΙυΒ, 
ίηΙβποΓΐ8 Ω8θΙ ευβίοάΐ® ίιηρθ8ί(υ8 : 
6χίη δαιοΙβη&Γπ ρΓΟΒίβοΙατατη ηαείυ», 
ίοβχβρθοίαΐα (1ί§;αϋ&1β βΐ&ΐυβ 
8(1 αρο8ΐ&9ί» ρΓΟΓϋϋ νββαηίαιη. 
ΤβΓίί&ιη }ι&1)6^&1 Οβββ&Γ Ιυηε παΊβοπΑΐη, 

8ΌβΙθ8 8ί1>ί ρθ(1&§;Γ8Β (]θΙθΓ69. 

ΒιΓαηαιη ί^ίΐαρ (ΙίβΙηύυΙο βχβΓοίΙιι, 
ρ&Γΐ6ΐΌ (ΙυοθηάαΐΏ εοοΐΓ& δρίηάοηαοβιη 
^ηβΓΟ Αΐβχίο (Γβίΐίάϋ Ρ&ΙφοΙο^ο : 
&1ΐ6Γ&[η νοΓΟ ΐΓ&άϋ&ΐΏ 0£ηορο1ϋ» 
αά (1βΙ>6]1&ηάαηι ιηίβϋ Οααιοαγίζβπι ΚοθΙοπα. 
ΡγφΙιο οοηββΓίο υΐΓυτη(]υβ Γ6ΐ)βΙ1βΐΏ νίοίί, 
ρ]βοίΙςυ6 ΐΓηρβηο βυιη ϋβί ορβ : 
θΐ ΟΙίΓγβυτη ςυοςυβ ρβραΐϋ δίΓυιηιηίίζα. 
Αάΐιυο Αίοχίο Γβΐίηβηΐθ ίπιρθπυιη, 
Αβ&ηίβ Αίςυβ ΡβΙπ ΜαβοΓυιη Γγ&Ιογ 
ίη ρπηοίρ&ίυ ραΐπ» 8αοοβθ8θΓ 
^ο&^η63 &ηη& βχΐυΐϋ οοοΙγα ίιηρβηυιη : 
8(&1ίιηςα6 ο^^ΓΟβδαβ ευπι ρΐυππιο θχβΓοϋα 
ίη ΗΙιοάορβϋβ 3αςί8 ΟοηβΙ&ηϋαιη υΓΐ36ηίΐ 
1)βηο τηυηίίαπι ΓαδΙί^ϋβςυο ίπιρο9ίΙ&ιη 
ΓαοίΠ ρΓΟβΠο 8ίΙ)ί νίηΓίίοανίΙ. 
ΙΙΐ]]υ8 (3β^β^^^3 Π3(ΒηίΙ)υ9, δοβίββίυβ Ιιοπ\ο 
νΒΓΠ&ιη ρβΓΓθχϋ υΓΐ)6πι &(1 γπ&γθ βϋ&ηα, 
ςαααι βοηΐίηβηΐβπ ίηΐΐυθ ιϋβΐ^υβ ηυαϋεπΒ, 
(Ιβηίςυβ εαρίΑΐη βχβΒςα&νίΙ 9ο1ο, 
β]υ8ςυ6 οίνβδ ίη 8υΙ).)6θΙ& Γο898 
Ιιίο (ίφηαοη οΙίΓυίΙ νίνοβ, Ηβα άυΙοΓβιη! 
δαΙ)ΐ3&ϋ πι&^ηί βΐ 1)6ηθ(ϋοΙί όϊβ, 
Οϊιπθΐί 3&0Γ&πα ρ&8δίοη6Γη ηίΐ ΓβνβπΙυδ : 
Ιαπι άβπιασι ίη 8υαηι ραίπαπι ββΐ ΓβνβΓδαδ. 
Ναηο ορυ8 Ηβυίί ιηβρίο ΐΓ8{?α;(!ο ΓοΓβΙ, 
ςυαιη 8υπι β^^ο, υΐ εαηοΓοΙιιτ άί^ηο 
ο&ΐ&αιίΐαΐυπι ρβία^ϋδ οί αϋγβδίϋ^, 
ηααΙοΓυπι ίηςιΐΰη) Ιΐίαΐ) οΐ ΐΓ&^οϋ(1ί&, 
ςα» ΟοηβΐΊηϋηί βίΓπυΙ υρϋί οοπίί^^ίΐ : 
ίιηο οραβ ΓοΓβΙ εοηίπα βυαιπιο ναΐο Β Ο Ο Όηλιτκχης φάλαγγος Ι9χι9α9μ&νης 
Έλα6(ν άλο^ς όπλίταις βχνιλέωζ, 
Κχ'. τήν χκφχλήν ίχχοπι^ζ παη»αΙλ(ω(* 

6585 Και δέσμιο; δΐ πρωτοττράτωρ Καμμ^ζης 
*0ν φΟί'χ; ιΤπον τοις Μυσοις ήλ(ι»χ&νβη 
Είρχτη; τβ δινμών έκλυΟκ'.ζ «αρ^ Χρύνοο, 
Συν τψδ* άιηττάτησεν Αύτ^^νων χράτονς» 
Κλ\ χχτχχρατιΤ ϋιλχγονίας 5λης* 

6500 Συνέτχ* χχ: Πρίλχπον 2ττ> |ί^δ(ακ, 
ΚατατυραννίΤ θετταλιχών χωρίων, 
ΙΙαροΜίνιΐ τ» ^^ττχ χαΊ τήν Έλλά^, 
Παλίμβολον τιΟη^ι Πέλοκος χλ(μα. 
ΙΙρός τφδ* άποττχτης γ« δβ•>Εΐρος «έλη, 

6605 Σπαρτούς χττχ γίγαντας, α^ρνης άνέ^ 
Ιωάννης Κύπριος Σπυριδωνϊχτις, 
Τούπώνυμον νχών έχ πατρψας Ιατίας• 
ΑΙσχρ^ς τις είδος ήλιχ(αν χαι τρ^οχ>ς, 
Χηρωνάχτης τέχνην τκ, τχς όψεις στρά&«•ν 

6600 Τυχην χαμερπής χχ• χθόνιος παντά•καν, 
^Ττη^ρετών άτ/αχτι τλ χατά δ'^μους, 
Φ^λαζ ταμείων των Ινω τεταγμένος* 
Ε?τα Σμολένων χλίμχ λαχών διέπιιν* 
"Ος χατεπαρ6ε•.ς άξίαις παράλογοι ς 
"Πρβη προς άπ^^νοιαν άπο9τα9ΐα<. 

6605 'Γπην βασιλεΤ χχΐ χαχον τρίτον τότ» 
Βΐω6'ίς ο\ νόνημα της ποδαλδίας. 
Στρατευμάτων τοίνυν διελών παν κΐς $\^ο. 
Το μΚ ΊΐΟίρίτ/ζ χατά Σπυριδωνίχου 
Γαμβρφ Παλαιολ^γφ τψ Άλε^ίφ* 

6610 Τ^ δ* είχε πέμψα; Ίνοπολίτκ^ (73) ιτάλιν 
ΕΙς άντίμαχον χατά Καμμύτζη μ^Υην. 
Και συμβχλών ί^ττησε τους άποττάτας 
Και φυγάδας τίΟη^ι τψ Θεού σΟένκι. 
ΚαΙ Χρύσον άπήλατε χώρας Σ'^ροομμίτζης. 

6615 Έφ' ήμερων τούτου γε της ^^ρβτχρχίαις 
Ιωάννης ίξεισι μυσαρχηγέτης 
Σύναιμος Άτάν χαι ΙΙέτρου της Μυσ(ας 
Μετά στρατιάς χατά 'Ρωμαίων 6'ριον, 
Και δ'.αβών οπλιτών πολλών Ίλαις 

6620 Κατά 'Ροδ4πην τήν Κωνατάντιαν ιτ^Χΐγ 
Ι^χισμένην ευ χαι χολώνειαν π^λιν. 
Ταύτη ν παρεστήσατο ρ$στα ττΐ μάν•^• 
Και χατερείψας τον περίβολον τάλας 
ΕΙς Βάρναν ήκε τήν παράλιον πόλιν 

6625 Και τήνδε τρυι χατασείσας ήμεραις 
Παραλαβών χ• χατεοαφίσας άμα. 
Και τους εν αύττί χαταχώτας φευ πάθους ! 
Ζωους αΧάττωρ παρακείμενη^ τίγρψ 
Κατά μέγα Σάοβατον εύλογη μένυν, 

6630 ΜηδΙν σεβασθείς τά Χρίστου θεΤβ ττάΟη 
ΈκεΤθεν άνέζευξεν εις τήν πατρίδα. 
ΦιΟλον τραγφδόν ούχ έδει παο'.έναι 
Τοιούτον οίος ών εγωγε τυγχάνω, 
Ε?ς συμ^'ίρών πέλαγος εις τόσον βάθος 

6035 Τραγφοδίας τε κιι κακών Ίλιάδος 

"Α πάντα συμ^^έβηκε τή Κωνστανχίνον»• 
Άλλ* 6'στις δν ήμελλεν έκ διαμέτρου (73) Οινουπολίτης ^08ηηθ8 Ηίο (ΙίοίΙϋΓ & Νίοβίβ 1ί1). πι, 7, ηβαιρβ υΓΐ)ΐ8 ΟΕπβί οίνίβ. 249 

"Απαντα νικ^ν τραγικών προς τ6 χλα(ειν 
Καΐ δραματουργών συμφορών ανθρωπίνων, 

6640 ΟΓοί πβρ οντες τυγχάνουσιν έχτ6πως 

ΣοφοκλεΤς, ΑΙσχύλοι τε συν Εύριπίδαις • 
Πίσυνος δ>ν δ'μως δΐ κάγώ τψ λόγψ, 
Αύτου δίδοντος, έξερώ τι προς σθένος. 
ΚαθεΤλεν Αλέξιος Κομνηνός ¥.ρόηωρ 

6645 Σύναιμον 'Ισάκιον αρχικού θρήνου • 

Και τάχ' 8ν 6τπ1ν συμφέρον χραταρχί^, 
ΕΙ τούδε μηδίν φυλακής κατή μέλει. ' 
Νυνί δΐ διάγοντι τψδ* 'Ισακίψ 
Κατά γε διπλούν κίονα Ηροποντίδος, 

6650 Άνεύθυνον (ύμπασιν ήν προσιέναι 

ΚαΙ καθομιλεΤν, πάντα τ ε δρς^ άνέδην. 
^ Διάκονο ις ουν 'ΙταλοΤς κεχρη μένος, 

Άνδράσι φίλοις, γράμματ* εκπέμπει λάθρα 
Φ(λΐ(^ θυγατρ^ τ^ συνεύνψ Φιλίππου 

6655 *Αλαμανών άρχοντος ευτυχώς τ<5τε 

Δηλουν τά οΐ ξύμπαντα συμβεβηκ($τα • 
Κάκεΐθβν αντίγραφα προσδεδεγμένος. 
Πέμπει προς αυτήν Άλέξιον υΐέα, 
*0ν και λιπειν ήλπιζε κληροίϊχον στέφους, 

6660 Λ«θ<5ντα τήν α^σΒησιν οΐς τούτου λίγος. 
'Όπως δΐ λαθών διέδρασε, λεκτέον - 
Ουτ($ς γε συνέξεισι τψ στεφηφίρψ 
Στράτευμα κινήσαντι κατά Καμμύτζη * 
ΕΙς δ* ουν Δαμοκράνειαν έσκηνημένου 

6665 Άπφχετ' αυτός άποδράς προς ΆΟύραν. 
'£φ({λκιον δλ νηός ευρείας πάνυ 
Έλλησποντίαις πηγαΤς καθωρμισμένης 
Ές ήγεμών ήν Ικ Λατίνων Ηισσαΐος 
Προευτρεπισθ^ν εΙς δοχήν του δραπέτου, 

6670 Έκεΐ κατάραν έξεπίτηδες τότε, 
Ήρπακος έξέπλευσε τον νεανίαν, 
Και πρδς μέγ* άπήνεγχε πλοΐον ΑατΙνου. 
Έπει δΐ δρασμός διε'γνωστο του νέου, 
Στείλας έρευν$ βασιλευί πλοΤον μίγα * 

6675 Ούδλν δι και δράσαντες απεσταλμένοι. 
Παλίνδρομοι φθάνουσι προς βασιλέα. 
Κειράμενος γαρ βύφυώς ούτος κόμην, 
ΈσΒτίμασί τε σχηματισθείς Λατίνων, 
Είλούμενός τ' αΟ άναμιξ αυτών οχλψ, 

6680 "Αγνωστος ήν ίίπασι καΐ τοις εΐδίσιν. 
Οΰτως άποδράς Αλέξιος, ώς Ιφην, 
Προς κασιγνήτην έν Σικελί^ πλέει, 
Και τχΐδ* έποφθείς έκτραγψδεϊ τά πάθη • 
Έ δ' εκλιπαρεί τον σύνευνον άμυναι 

6685 Φίλψ τε πατρί δυστυχώς πβπραγ6τι 

Κα\ συγγόνψ πλάνητι γυμνψ τ* άστέγφ. 
Ταΰτα μεν οδτω συνέκυρσε τφ τ6τε * 
Τπην δ* έριννυς φΟαρτική και πρ?ν πόλει, 
Έρίκος τις Δανδουλος δουξ Βενετίας, 

6690 Άνήρ αγύρτης καί παλαιός κακίαν, 
"Αδερ άλιτήριος, Λύσ(5νων λύμη, 
\)ς ύποτύφων ζώπυρον βασκανίας 
Έναύσματ' αυ μγ{νιδος ενδοθεν φέρων 
'ϋς έν σποδι^ της εαυτού καρδίας 

6695 Της δήθεν, ώς εφασκεν, είς συμφυλέτας 
Παρ' Αύσύνων πριν ζημίας παροινίας, ^^I8ΑΗΒΘ. 250 Χ ςαί ςυβιηνίβ βυρθΓΑΓΟί ρΙοΓ&ηάο ΐΓΟ^οαιη 
Ιιυαι&η&Γϋίηςυβ αοΙοΓβιη ιηΊββη&ΓαΐΏ ; 
ςυ&Ιββ ΓαβΓϋηί βοϋΐοβΐ ίΙΗ βχΊιηϋ 
8ορϋθβΐ63 ^δοΐιγίυβςυβ αίςυο Ευπρίάββ. 
ΥβΓααι &1 6^0 ΓΓβΙυβ Γαουικϋβ νίΓί1)υ8, 
1)&Γυπι ορβ αΐίςυίά εοη&1)θΓ Γαπ. 
Οοιηηοηυβ ΟβΒβ&Γ βχραΙβΓ&Ι ΑΙβχίυβ 
§;6ΓΠΐ&ηυιη Ιβ&αοίυιη Γβ^αΐί ΙΗγοοο ; 
ίάςυθ ΓθΓΐαε86 ΓυθΓ&( ΐηρθηο υϋΐβ, 
ηΐβί ευβΙοάί&ΐΏ ρυΐβί ηε^ΐβχίβθβΐ. 
Νυηο ουιη Ιβα&οίαβ (Ιοιηυιη Ιι&1)ίΙ&Γ6ΐ 
&(1 άυαβ οο1υιηη&3 βΙΙαιη ίη ΡΓοροηϋάβ, 
βΓ&Ι ουίςυβ 1ί1)6Γυιη αοοβάοΓβ, 
οοΠοςυία αίςυβ ηβςοίία αυάαοΐβρ &^θγ6. 
Εγ^ ΐ8&&οίυ8 υβυβ [ηίηί8ΐΓί3 ΙΙαΙίβ 

]2 αιη1οί8 8ί1)ί νίπβ, &Γ0&η&8 ΗΐΙβΓαδ 
ζηϋΐίΐ &ά (ιΐί&ιη βυαιη ΡΙιίΙίρρί αχοΓβιη 
ίυηε ΑΙααι&ηηίβ ίοαρβΓ&ηίίβ ΓθΙΙοΗθγ. 
Ιη Ιιίβ 8ίςηιΤιοα1)α1 ΓοΓίυααιη βυαιη : 
ΓβοβρΙίβςυθ ίΠίηο νίοί89ίηι ΙίΙΙθπβ 
ΐΏΐΙΙβΓβ Αΐβχιυιη Ωΐίυιη αά )ρ8α[η βΙ&ΙυίΙ, 
((]υ6πι βΐ βρβΓ&ύαΙ Γβ§αί 1ι»Γ6άβιη Πη(]υβΓ9) 
οί&ηα ι11ί8 βοίΐίοβΐ ςυί ο1>86Γν&1)&ηΙ ίυνβηβαι. 
8β(1 υΐ ΙαΙυοηΙ Γυ^α, ^υν&ι61οςα^. 
ΡΓθΓ6θΙυ8 Ιιίο εαιη 0φ8&γ6 ααρβΓ ΓυβΓ&Ι 
ΙΐβΙΙυιη Ο&κηιηγΙζ», υΐ (1ίχ![ηυ8, ΙηΓβΓβαΙί : 
ουιη &αΙθΐΏ Ο&ιηοοΓ&ηίο ιηοΓ& ββΓβΙ, 
ία^& αάοΐ68θθη8 οοηΐυΐϋ ββ ΑίΙιγΓαπα. 
Ουοαςυβ ί&αιυΐυβ 1βΐΏΐ)υ8 ίηςβηϋβ η&νίβ 
^υ^υ8 ηαναΓθ1ιυ8 βραΐ Ρίβαηυβ οίνίβ, 

Ρ &ά Ηθΐΐβδροηΐί οαρυΐ ρΓ0^Γ688υ5^6886ΐ, 
ραπαΐαβ ηβαιρο &ά βχοίρίβηάυαι ρΓοΓυ^υοα ; 
Γ6ρ6ηΐ6 &(1οαο1υ8 ΑΙΙιγΓ» ΙίΙΙοπΒυΒ 
ΓβοβρΙο αάοΐββοβηΐθ αΚυαι ίβηαίΐ, 
αίςυβ &(! Ρίβαηί η&νβιη βαιηάβιη ΐΓ&αδΙαΙίΙ. 
8θά ΐΏοχ αΐ Γυ^α ίηαοΐαίΐ'&άοΐββοβηΐίβ, 
ηανί^ίαιη ιη&^ηυιη €δβ8&Γ 80ΓυΙιιπ 3α88ίΙ 
ιηίηί8ΐΓ08 & 8θ ΐΏί8808 ; Ββά ίβΐί Ιαοαβη 
αϋ βυοα ΓθνβΓβί 8υηΙ ηβ^οΐίο ίηίβοΐο. 
Είβηίαι αρίο (οη8θ εαρϋΐο ^υν6η^8 
νβ8ΐί[Ώ{^η1οςυβ 8ίιηυ1&η8 δθ ίαϋουαι, 
οαιη 86 ρθΓΐηί8ουί88β( ΙυτΙ)® η&υΐίοβ. 
ουηοΐίδτβΐ Γ&ΐ]αί1ί&η1)υ9 ΓϋΗ ίηοοςηίΐυδ. 
8ίο ίυ^α βίαρδυδ, υΐ άίοΐαοα βδΐ, Αΐβχίυβ 
αά 80Γ0Γ6ΐη οοπΓθγΙ 86 ίη 8ί6ί1ί&η[ΐ, 
αίςυο &ρυά ίΠ&ιη οΑδαβ ΩβΙ άοιηβδϋοοδ ; 
ςυο δροηβυιη βχοΓατίΙ υΐ νίηάβχ ββΓβΙ 
ρ&Γβηϋ 8υο Ι&ιη ^Γ&νί1)υ8 ορρΓ688θ ιηαΐίβ, 
ΓΓ&1ηςυ6 ηυάο,βχδυΐί βΐ δίη6 1&πΙ)α8. 
Βαιη 1]£0 ρ6Γ&κβΐ3ααΙυΓ, Εηαηγδ &1ΐ& 
6χίΙίθ8& ΒγζαηΙία® υτΐ^ί 
άυχ ΥβηβΙί&Γυοα θγ&Ι Εγϊοοβ Οαηάυΐϋδ, 
νίΓ ΓΓΑυάυΙβαΙϋδ, νβΙβΓ&ΙοΓ ρββδίοαυδ, 
Αρ6Γ 6Χ860Γαη(1υ8. ίωρβπί ρββϋβ, 
ςαί αΓΟ&η&αα Οαιπηβαι ηυΐΓίβαδ Ιίτοπδ 
αίςυβ οάϋ 1ο(ΐ)ίΐ6ΐΏ.)α[η(1ίυ ςβΓβοβ 
Ι&ηςυατη βιιΐ) πιβοϋβ είηοΓβ Γβροδϋυαι, 
06 βυίδ ίΙΙαΙα, υΐ &ί6ΐ)αΙ, είνίΙ)υ8 
& ηοΙ)ί8 άοΐΓίιη6ηΙ& &(ςυθ ^^^υ^^&9, Ο 251 ααπΒ 8θ6αη(]φ 0&1)Γαιη βχβρβεΙ&ΙχιΙ 
υΐ βα» ιη&ΐίΐίβ Γ&εβιη ίαΟ&ιηιηαΓβΙ 
ιη&ζίιη&ΐΏ, Ιαουΐβοΐαω βΙββρΙβιηρΙίοοίΏ 
οοηΐΓ& Εοιηαηί οοΐυιηβη ίπηρβΓϋ. 
Ταηο βΓ^ο ίάοηβαιη ηαοΐαβ οοο&βίυηβιη, 
Λοβιη ίη^βηΐίαηι βαβίϋϋΐ ίΓβΓϋίο, 
βηρρβίϋίΛηΙβ ΙβπιροΓβ ιη&Ιβπ&πι ί8ηί1)α8. 
Ιβ οοαβρίΓ&Ιοβ 1ια1)υίΙ &(] Γ&οίηυβ 
νίΓΟβ (ορ8ΓθΙ]&8 ηοΙ)ί1θ8 1.&(ίηα8 
ίη Ρ&1β8ΐίααιη ιηοχ η&νί^&Ιυροβ' 
ο1> ΗΙ)6ΓΑηάυιη Οοιηίηί 8βρυ1οΓυ[η. 
€αιη Ιιίβ &ά ηο8(Γ&ιη ^οη^υ^&ν^1 Ιαβιη. 
ΕΓ&ηΙ Ιιί 1)θ1ϋοα νίΚαΙβ ίη8ίβη68 
ΜοηϋβΓβΓΓ&Ιί άΐ^αίΐ&ΐθ ιη&ροΐιίο 
ηοιηίηβΒοοίΓαβ!υ8, νΪΓ ΓοΓίίββίαιυβ, 
Βλίάαίηυβςυβ οοιηββ ρΓονίηοίβΒ ΡΙ&ηάΓΐφ, 
Ιη8ορβΓ 8ααε1ί Ραυίί Εη6υ8 οοιη68, 
ρΓαΙβΓθ&ςυβ ΡΙθφ Οο1ο!ου8 οοαΐθ8, 
Οϋΐη &α(1&οί1)υ8 &1ϋ8 τίΗβ ρ1απιηί3. 
Αο η&ν!^ί& αηΙνβΐΈΦ ρρορβ οΙ&88Ϊ8 
οοοβίηιοΐα 8αη( Υοηοΐϋβ ρβΓ Ιπβηηίϋΐη : 
0θΐ6Γβ8 η&ν68 (Ιβεβιη βαρΓα οβηΐυπι, 
βςυίβ νβΐιοηάίβ, ορίίαΐθ εοιηραοΐΦ : 
86χ&£;ίαί& ρΓΦίβΓθΑ 1ηΓβιη68. 
Ταιη βΐ ΓοΙαηά» βυηΐ οοΙΙθοΙφ ο&νθ8 
υηάίςυβ νβΓβυιη 6χ Κ&ΐί® οπ8 
ροΓ&ιηρΙβ ιηοΗβ αά 86ρΙυ&^ΊηΙ& : 
ςυ!Κ)υ8ουιη θγ&Ι ρΓοάί^ίοβυιη ςαοάάαιη 
ιη&ζίαιυΐΏ ςυοίςυοΐ υιηςυ&οα νίβα ΓυβΓ&ηΙ 
ηανί^αιη, οιιί ιηυαάί ηοπιβη ΓβοβΓαηΙ. 
ΙχηρΙθΓυηΙ &υΐ6ΐη ο]&88θΐη ιηίΗθ 6ςαϋ68 
&Γΐη&Ιί οιηηβ8, ίιηο οαΙαρΗΓ&οϋ : 
βουΐαΐΐ αυΐβιη ιηίΐϋββ οβηΐυιη ιηίΐΐο 
ία ν&Ηθ8 ΑΓίηαΙυΓΦ άίβϋηοΐ! 0Γ(1ίηβ8; 
ρΙβΗςυθ Ι&ιηοη βρ&ηΐ Ι>&11ί8ΐαΓϋ. 
^αIη οιιΐΏ ρ&γεΙα Θ886ΐ &(} ουΓβαπι οΐΑ8βί8, 

Ιυοο άίΐαΐ&νϋ Γαεβ8 &1)γ88υ8 αιαία, 
ΐηΙιΟΓΓαίΙ ρΓοεβΙΙοβυπι {επυιηηφ πιεγο, 
ίηοϋΙ)ΌίΙςυθ υτΐ^ί ηιαΙοΓυπι ουπαυίυβ. 
ΙπΓ&υβΙυβ Αΐβχίυδ ΐ8&οϋ β1ίυ8 
ίιηρβΓ&1θΓί8 ςυοηάαιη ΒγζΑηίίπί, 
18 ςαΐ οίαπι &ηΐ6& Γυ^βραΙ βχ αΓΐ)ο, 
1ίΙ(6η8 ρ&ρβΒ ββηίυπβ Βοιη» 
Λίςαβ ΑΙαιΠΛηηίβΒ Γβ^ίβ 0ϋΓηιηυηίΙϋ8, 
η&νΐ§;&(υη8 &άΓοίΙ ΙηΡ&Ι&^βΙίη&πι, 
ρβ1βη8 ΓβνβΓίί ίη ρ&ΐπ&ηα ουιη ίρ8ί8, 
8υ£ΓΓα§[ίο αΐ]3υ1υ8, ίηςααπΐ, βΐ ραρ» βΐ Γ6^8, 
ςαΐ 86 ρΓ£άίο1ί8 νίπ8 Ιι&1)ίΙαΓ08 
β^Γ&ϋ&ιη &ί6ΐ)&ηΙ, 8ίςυί(ΐ6ΐη ΓβροηβΓβηΙ 
αάοίθβοβηΐθΐη ίη ραίβΓηο ίίηρβπο : 
ρΓΦίβΓ ςυ&Γη ςυοά ίηηαιηθΓ& ρβεηηία 
ίάβΐΏΐΏβΙ βΙοΓΩοίο £[Γ8ΐαθ ΓογθΙ, 
81 ΠΙοΓϋΠΐ ορβ ίαιρβΓίυιη ΓβείρβΓβΙ. 
0&11ί(ϋ Ιιοηαίαβδ ν&πίβί^υβ α^βπίΐίδ 
βχβΓοϋί ηβξοίϋβ Ιαηβ βχοβρίυαι 
βίιηρΙίεβίΏ ρυβΓυηα, ΓΓ&ΐ]€ΐί1)υ8 βχροβϋυιη, ΒΡΗΕ^ΒΙΙΠ ΟΗΕΟΝΟσΚΑΡΗΙ Εύχα(ρ{3τν ιιν»ύματο< ήν άναμένιβν 
*ΐ2ς πυρσον άνάψκιεν αύτοΰ χικίας 
Πκριφανή, μέγιστον λπτχπλασιως 

6700 Κ«ά κρατ2ΐ/(ας τβ κα» 'Ρωμβΐδοζ. 
Δ,^αξαίμενος γοΰν ττ,νικαιΟτ' εύχβιρίας 
Τήν πν»ρκαϊ»ν ήρβν ιΐς μέγβ φ04νο«• 
"Τλην χορηγοΰντος 5^ κβιροΰ τ»{> φΟόν«|ΐ 
Συνωμ((τ2< ^χών ε'; σ^νιρσιν χαχίας 

6705 "Ανδρας τοπάρ/α; βύγενιΐ; έκ Λατίναιν 
ΈχπλίΤν Ιτοίμου; •1ς Παλαιστίνης βρους 
Προ; έχδιχίαν μνήματος ζωηφ(^ρο« • 
Βουλβύκται δ& χατά ' Ρω μα (ων σφ(νιν. 
Οδτοι δ* υπηρχον άρΙιχοΊ γβννάδαι 

6710 Μάντης Φ*ράντης μαρχέσιος άξ(βν 
Κλήνιν Βονιφχτιος, άχμαΤος σθένος, 
3 Βαλδουίνος κίμης τβ χώρας της Φλάντρβς' • 

Προς δ' x^ ΈρΤκος άγ(ου Παύλου χ^μης • 
Και Δολ(5ίκος κόμης της χώρας Πλέης • 

6715 Πλίίστοις συν α).λοις άνδράσι τολμητ{«ις. 
ΠλοΤα δ' έτύ/Οη παντός ως είπιϊν στόλου 
Εις ϋινβτίαν εν τρισίν 6'λοις χρ4νοις • 
Δρόμωνες "ίττπων εΙσδοχεΤς προς τοις ^έχαι 
Εκατόν ευ πως η1 "έχν^ πεπηγμένοι, 

6720 Έξήκοντα νήές τε τριτ^ρεις πάλιγ. 
"Ετι δι συνήλιστο πλοΤα στρογγυλά 
Πανταχόθεν μέγιστα της Ιταλίας 
Πληρο•3ντ* αριθμόν υπέρ έπτάκις δέχα • 
Οισπερ συνηρίΟμητο πλοΤόν τι τέρας 

6725 Πελώριον, μέγιστον ων ποτ* εΤδέ τι^, 
Κόσμος σφίσιν ούτω γ* έπικεκλημένον • 
ρ ΕΓσεισι τοίνυν "ίππος αυτά χιλΙα, 

"Οπλοις γε κατάφρακτος ευ ώπλισμένη • 
*Ασπις δ' ομοίως μυριάδες που δέχα (74) • 

0730 ΕΙς παντοδαπους όπλίτας τετ μη μένη • 
Εις τζαγρατοξότας δε των άλλων πλέον, 
'ϋς δ' ήν προς έκπλουν ηύτρεπισμένος στό- 

[λος, 
Ένταΰθα βυθός άνε^ράγη κακίας 
Και συμφορών θάλασσα κυματουμένη 

6735 Έπί κακψ κακόν τι προσβίίλλον πολκι • 
Δαλός γαρ Αλέξιος της Κωνσταντίνου 
Ίσακίου παΤς του βεβασιλευκότος 
Ό πριν άπεδρας λάθρα της Βυζαντίδος, 
Γράμμασι πάπα της παλαιτέρας 'Ρώμης 

6740 Αλαμανών τε ρηγός ώχυρωμένος, 

Τους έν στόλψ πλέοντας ε•ς Παλαιστ(νην, 
^ ΈκπλεΤν συν αύτοΤς ή ς (ου προς πατρίδα, 

Συναξιούντων τψδε ρηγός και πάπα, 
0*1 χάριτας Ιφασκον όφλήσειν σφίσίν, 

6745 ΒΙ τουτί μειράκιον εις κραταρχίαν 
Αύθις έπανάξουσι τήν φυτοσπόρου • 
Προς τοΤσδ* 6μάς και τοΰτο σωροΤς ^ρημ^^αιι* 
^Αμείψει γε και θεραπεύσει τάχα, 
Ει'περ δι' 6μών άπολήψεται κράτος • 

6750 "Ανδρες πανούργοι λοιπόν εισδεδεγμίνοι, 
Πολυτρόποις πράγμασιν έντεθρχμμένοι, 
Παΐδά τιν' άπλοΰν, εΰκολον προς άπάτην (74} Η6εϋυ8 βίηβ (1υ1)ίο Νίοβί&δ πι, 9, 8εΓίΚ)ί( άσπΙς τρισμυρία 5€ηΙαΙί ηιίΙίΙβ$ ίήρίηία ηιΙΙΙδ, 253 02Β8ΑΒΒβ. 254 Σύμπλουν, όμοτράπβζον, άλήτην ξένον, 
*Ορκοις άναπι^Οουσι συνΟέσΟαι σφίσιν, 
6755 "Α μηδαμως πέφυκε δέξασΟαι πέρας* 
Ου γαρ θάλασσας κατένευσε χρημάτων 
Τούτοις παρασχβΤν, άλλα και συμ[ΐΛχ(δας 
Νήας τριήρεις πεντήκονθ' άμ' 6πλ(ταις 
Κατ* Άγαρηνών άπόπλουν ποιουμένοις* 
6760 ΙΙρ6ς τοΤσδ' έπηγγείλατο, φευ άμαΟίας (85) ! 
ΈΟων άναχα(νΐ9ΐν αρχαίων πάπα, 
Έθη νβοχμώσαί τε της Εκκλησίας, 
ΚαΙ πίστεως δ^ παραποίησιν δρασαι 
"Ην στερκτέαν κρίνουσι παΤδες Λατίνων. 
6765 Άλλα τά πρυμνι^σια Αύσας ό στ(5λος 
Πρλς Ίάδχρα τήν πολίχνην κατάρας, 
Έμάχετ' αύτοΤς, τοΰτο δ(5ξαν Δανδούλψ, 
Ώς δ' ουν παρέστη σατο φρούριον, στάλος 
ΈπιδαμνΙων ίγχαθώρμ'.σται πάλει• 
6770 ΚαΙ τοΤσδ' άνηγάρευτο 'Ρωμαίων αναξ 
Αλέξιος παις Ίτιλοϊς ό συμπλέων. 
Ταΰτα σαφώς γνους ό κρατάρχης Αύσάνων 
"Ηρξατο σαθράς και παλαιάς τψ χρ<5νψ 
Νηας τριιξρεις άνακαινίζειν τέχν^, 
6775 ΕΙς ε*κοσιν μάλις άναριΟμουμένας* 

•Όρμου δ' αναχθείς έξ Έπιδάμνου στάλος 
Τυχών έπιφόρου τε πνεύματος λίαν 
ΑΠρας τε λαμπρας έκ πρύμνης ποντιάδος. 
Έφίσταται τάχιστα τη Κωνσταντίνου 
6780 ΆστυπολιτΛν μήτινος κατειδάτος 
Σχεδόν κατάπλου *Ιταλών εναντίων 
ΚαΙ τί με δει γράφοντα μηχύνειν λάγον ; 
Γνάντες ΛατΤνοι δειλίαν των Αύσάνων 
0?ς σφας Ιώρων τψ δέει τεΟνηκάτας 
6785 ΙΙιτνουσιν άκταΤς ευχερώς Ιξω φάβου• 

Στράτευμα δ* έζάγουσιν εΙς γήν Ιππέων 
Νηες δΐ πλοΤα και δράμωνες αυ πάλιν 
Ηρ6ς κάλπον εύθυς είσπλέουσι τ^ν πράσω. 
Άλύσεως δ^ προσβαλόντες φρουρίψ 
6790 Ενάλιοι τε και χΟάνιοι κυκλάθεν, 

Οΰς μΚ φυλάκων είρράσαντο φυγάδας 
Ο'^ς δ* αύ θαλάσσης παρέπεμψαν τψ βάθει, 
Κατά μάχην κτείναντες άνΟισταμένους. 
Άλύσεως δ' Ιπειτα ραγείσηί μέσον 
67^ ΕΙσρύεται πας ευχερώς ένδον στάλος, 
Και κακ^ν άνύποιστον ήν άργαλέον 
Στοάτευμα λοιπόν Ιππικών πεζάν θ* άμα 
Καί πας προσέσχον τψ Κοσμιδιψ στάλος. 
Στράτος δ' έκεΤ χάρακα πεζ^ς πηγνύει, 
6800 Έπϊ πεφυκάτος γε χώρψ γηλάφου• 
Τάφρψ περιδράμψ τε διειλημμένον 
Σταβρώμασί τε ξυλίνοις έν τψ μέρει* 
Άφ' ου 6εβτά τά βασίλεια πέλει* 
ΤαΤς ι^άσι δ* αύ ναυλοχεί πάλιν στάλος. 
6805 Έν ούν τολοιπόν καρτεράς μάχας βλέπειν 
Εκατέρωθεν πολλάκις της ημέρας. 
"Ανδρες δ' όπλϊται γεννάδαι στρατηγέται 
Εύτοι βασιλεΐ και προσήκοντες γένει, 
Μετά στρατιάς Ιππικής πεζής θ' άμα ^ η&νίβ ιηβηβφςαβ βοοιυιη, βΓΓ&ηΙβιη, &άνβα&ιη, 
ίαΓ&ίίβ ν6Γΐ)ί8 αάί^αηΐ βροηάθΓβ 
ςα» ηαηςυαιη ροίβραηΐ βχίίαιη ΒΟΓί