Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| V;. V 'Μ'^' 
α. 


-ν |α. οεοονόμιοα, 

ΙΐΙΕ8ΙΑ8ΤΙ€0ΚΙ)Μ, ■ 816) ΡΠΟ Ι.ΛΤΙΝΙ3 

Β ηοηυεαϋλ'τ .■ ι ΟυίΝΟΕΟΙΗ ΡΗΙΟΚΑ ϋΗΒΟΝΟΙ,ΙίαΐαΑ 
Α1Ι0Β ΒΟΙΤΟΚΒ βυΟΟΕδδΟΗΕδ, ΡΑΤΚΟΙ.ΟΟΜ; 

0ϋΚ8υ8 ΟΟΜΡΙΕΤϋδ 

8Εϋ ΒΙΒΙ,ΙΟΤΗΕΟΑ υΝΙΥΕΚδλϋδ, ΙΝΤΕ6ΚΑ, ϋΜΡΟΒΜΙδ, εΟΜΗΟΠΑ, ΟΕΠΟΝΌΜίελ. 

ΜΚυίΙΙΙΙ $8. ΡΛΤΒΙΙΙΙΙ, ΟΟΟΌΚυν ΜΙΡΤηυΐΗΟΙίΕ ΕΟϋΙΕδΙΑδΤΙϋΟΚΟΜ, 

8ΙΤΒ Ι^ΑΤΙΝΟΚϋΜ, βΙΥΒ ΟΒΑΟΟΚυΜ, 

ΟϋΙ ΑΒ Αίνο ΑΡΟδΤΟΙίαΟ ΑΠ ^ΕΎΑΤΕΜ ΙΝΝΟΟΕΝΊΠ III (ΑΝΝΟ 1216) ΡΠΟ Ι.ΑΤΙΝΙ8 
ΕΤ Αϋ αΟΝαίΙΠ ΡΙΟΗΕΝΊΊΝΙ ΤΕΜΡΟΒΑ (ΑΝΝΟ\\^) ΡΒ00Η^£€Ι8ΕΙ.0ηυΕΗϋΛΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΒΟΚΟΙΌβΙΟΑ 

ΟΜΝίυΜ ϋΌΜ ΕΧδΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝϋΜΗΝΤΟΚυΜ ^ΑΤIIΟίI^^Ε ΤΚΛΠΙΤΙ0ΝΙ5 ΡΕΚ ΟυίΝΟΚείΜ ΡΙΙΙΟΚΑ 

ΚϋαίΚ8ΐΛ: 8^αϋίΑ κτ ΑΜΡυυδ, 

41ΙΖΤΑ ΒΟΓΓΙ0ΝΚ8 Α€βυΒΑΤΙ8ΒΙΜΑ8, ΙΝΤΕΒ 8Ε ΰυκςυκ ΝΟΝΝυΐ.1.19 ϋΟΠΙΟΙΙΐυΑ ΗΑΝυίϊΟηίΡΤΙβ €ΟίΙ.ΑΤΑ(«, ΡΚΠΟϋΑΜ 

ΟΐυακΝΤΒΐι αΑβτιβΑΤΑ; οΐΒβκητΑΤίΟΝίιιυ», οοημκνταβικ*, ΥΑΗΐίΗςυκ ι.κ<:τιοΝΐΐ}υΗ (:ονίίνκντκη ΐίΐ.υ^ιηΛΤΑ ; 

ΟΜΝΙβυβ ΟΡΕΒΙβυβ Ρ08Τ ΑΧΡΙ.Ι85ΙΜΑ9 ΚΗΙΤΙΟΝΚΑ ϋΙΙΛ ΤΙΙΙΙΐυ» ΝΟΥΙ.^ΑΙΜΙΡ ΒΛίιΐυΐ.Ιβ ΠΚΙίΚΝΤυΚ ΑΙΜιιΙ^υΤΑβ 
ΟΒΓΕΟηβ ΑυΟΤΛ; ΙΝΠΙΠΙΟυβ ΡΑΗΤ1ΐ:υΐ.ΑΗΙΙΐυη ΑΝΑΐ.ΥΤΙ(:ΐ9,ΗΙΝθυΐ.ΟΜ Πίνκ ΊΟΜΟΗ ΗΐνΚ ΑΓ«:ΤΟΙΙΚ>« Αΐ.Ι(:ΐ:4υ9 

ΜΟΜΚΝΤΙ βυΒΒΒουΒΝΤίηυβ, οονατα; ΟΑΡίτυίΐβ ιντηα ιρ^υιι τκχΓυιι ιητκ υϋ^ροπιπ», μχνον κτ 

ΤΙΤυΐ.18 81Ν0υΐ.ΑΒυΐΙ ΡΑΟΙΝΑΒυΐΙ ΜΑΙΚΙΙΝΕΜ ΒυΡΚΗΙΟηΚΙΙ [)1$ϋΊΝ0υΚΝΤ1Ιΐυ:> }ίυϋ4Ε(:ΐΛΜ^υΕ ΜΑΓΕ- 

ΒίΑΜ ΒίοΝίΡίΟΑΝΤιουβ, ΑΐιυπΝΛΤΑ; ορκΗΐιιυ» (:υΜ υυιιιίΑ, τι;ιι αρι)ι:ηυριιιη, ΑΚί^υΑ νκΒΟ 

ΑυοτοΒίΤΑΤί: ΙΝ υΒΟΐΝΒ ΑΟ τηλοιτιονκμ κ(;(Χι.!«ιλητι<:αμ Ρθΐ.υ:ΝΓΐιιυ8, αμιί,ικιοατα; 

ϋυοκΝΤίΒ ΒΤ ΑΗΡίΐυ8 ι.οουρι.ΕΤΑΤΑ ΐΝΐιΐΓΐϋυβ; ΑυϋτοιαίΜ κΐ(:υτ κτ ορί.ηυΜ, αμήληκίκ:!.•*, (ΊΐηοΝθΐ.οβΐ€ΐ8« 

ΒΤΑΤΙβΤΙβΜ, βΥΝΤΙΙΕΤίΟΙΒ, ΑΝΑΙ.ΥΤΙ0Ι9, ΑΝΑίϋ'ϋΟΙΗ, ΙΝ ^υΟΙΙ^υΚ ΗΚΜΟΐυΜ:* Ι'ϋ'Ν(:Τΐ;ΐΙ, Π0«1ΜΑ ΓΐυϋΙΙ, ΜΟΒΛΙ^Β, 

υτυηοιουΜ, βΑΝΟΝίουιι, οιβοιρι,ιναβκ, ιπΑτοκκιυΜ, κτ ουΝΓ,ΤΛ αι,ια 8ιμ: ιη.ι.α ι:χι:κι'τιονκ ; ι^κΐι ΡΗ^Β- 

8ΒΒΤΙΜ ουοΒίΐΒ ΐΝ0ΐ€ΐΒυ8 ΙΙΙΗΚΝΗΙ8 ΚΤ Γ.ΕΝκηΑΐ.ιιιυΗ, ΑΙ.ΤΚΗΟ 8(:ΐΜ<:κτ ΚΚΚΙ.-Μ, ουυ (:0Ν*^υΐ.Τ0, 

ουιΐκιυιο ΝΟΝ 80ΐ.υιι ΤΑΐ,ιβ τΑΐ,ΐ)«νκ ρλτκη, νκηυΜ κτιαμ υΝυ^^^υι^^υι: ΐΆτιιυΜ, νκ υΝο οτιιι>κμ 

0ΙΙΙ88Ο, ΙΝ ουοοι.ΧΒΕΤ ΤΙ1ΕΜΑ 8ϋηΐΡ9κηιτ, υΝο ίΝτυιτυ 00ΝΗΡΐ4:ΐΑτυιι; Αΐ.τκιιυ ^(«ΜΙΡΤυΚ Κ 

8Α0Β^ϋ, ΒΖ ςυο ι^ΕστοΒΐ ΰοΜΡκηΐΗκ βιτ οηνιυχ ουι\ΑΜ ρατηκ» κτ ιν ηυΐΗυ9 ορκκυΜ 

βυοΒίΐΜ ι«οοΐ8 8ΐΝβυι.08 βΐΝ('.υι.οηυΜ ι^ιηποπυκ 8. 9ϋΕ(ΐρτυΗ^« νκΐϋ^υί^, α ρβιμο 

• 4ΕΝΕβΕ08 υβΟυβ Αϋ Νθνΐ9ϋΙΙ|μΜ ΑΡϋ0Αΐ.ΥΡ8Ι8, ΟΟΙΙΜΚΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ. 

ΒΙΗΤΙΟ Α(ΧυηΑΤΧ8βΙΜΑ, ^^■ΤΚΗI9^υΚ ΟΜΝΙΠυΗ ΚΛ(:ΐΙ.Κ ΑΝΤΚΡϋΝΚΝΟΑ, 81 ΡΚΚΡΚΝΠΑΝ ΐυκ 01ΐΑΒΑ(:ΤΚΒυΐΙ ΝΙΤίυίΤΑ• 

ΟΛΑΧΤΜ ^υΑ1.IΤΑ8, 1ΝΤΕΟΒΙΤΑ8 ΤΕΧΤυβ, ΡΚΠΡΚΟΤΙΟ 60Ι(ΗΚΟΤΙΟΝ18, ΟΡΚΚυΜ ΠΚΙΧ'ΒΟΗυΐΙ ΤυΐΙ ΥΑΒΙΚΤΑβ, ΤΙ/Μ 

ΙΠΙΜΒΗυβ, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ,υΧΙΝυΐΙ ΡΚΒςυΑΜ ΟΟΜΜΟΠΑ 9ΙΗΐςυΚ ΙΝ ΤΟΊΟ ΡΑΤηθΙ.ΟΓ•Ι^« 0ΚϋυΒ9υ εΟΝΗΤΑΝΤΒΒ 

ΒΙΜίυΒ, ΡΒΒΤΙΙ ΒΧΐυυΐΤΑ8, ΡΒ^Β9ΚΒΤΙΜνίυκ 18 1 Α ΟΟΙ.Ι.ΚΟΤΙΟ, ϋΝΑ. ΜΚΤΙΐυϋΙϋΑ ΕΤ (:ΗΗ0Νυΐ.ΟΟΐαΑ 

ΒΒΖΟΒΝΤΟΒυΜ ΡΒΑΟΜΕΝτοΒυιι 0Ρυ8(:υι.υιπIΜ^ιIΡ. ιΐΛΓ.τκΝυβ πιο ιι.ι.ιο θΡΑΒί^οκυ», ΡΒίχυχ αοτεμ 

ΙΝ Ν08ΤΙΙΑ ΒΙΒίΙΟΤΗΕΟΑ, ΕΖ ΟΡΚΒίηυίΙ ΚΤ Μ!«9. ΑΠ ϋΜΝΚ% ^ΒΤΑΤΕ9, 1.00θβ, Ι.ΙΝθυΑ8 ΡυΗΜΑ8^υΒ 

ΡΕΗΤίΝΚΝΤΙΟυβ ΟΟΑΟυΝΑΙΟΒυΧ. 

δΕΗΙΕ8 βΚτΕΓΛ 

ΙΝ ΟΟΑ ΡΒοοΒυητ ΡλΤβΕδ, οοοτοκβδ δοηίΡτοπΒδουΒ ΕοεΐΕδΐ.« ακΜϋχ 

λ δ. ΒΑΚΝΑΒΑ υ$θυΕ ΑΟ εΟΝΈΙΙ.11 ΡίΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΚΑ; 

ΑοαυκΑΝΤΕ σ.-ρ. μιονε, 

ΒΙΜΙο1Ιιβ«« ΟβΓΐ ■■1ν«η«Β, 

δΐΥΒ ευιίΒυηι ο>ιΐΡΐ.ΒτοκυΗ ιν 8ΐΝ6υΐΛ>5 βείΕΝτυι Εεει,ΕΒίλΒτκι^Β ηαμοβ εοιτοββ ΡΑΤΗΟίοα^Ε ^η^Ε^£ τομοβ οχχι. βΕΟΗΟΙϋδ ΟΕΟΚΕΝϋδ. ΡΑΒΙ8Ι1$ 

ΑΡυΟ ΟΑΒΝΙΕΗ ΡΒΑΤΗΕ8, Ε0ΙΤ0ΗΕ8 ΕΤ ^.•Ρ. λΩΟΝΕ βυΟβΕδβΟΗΕβ, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙβΤΑ ; ΛΥΕΝΌΒ Βσ ΜΑΙΝΕ, 90». 

1891 »ίίβ^ ;• ^• ^ >^*ν^ν•ρ^^^^>Μ•<νην-νην*^Ν»«νΗ•*Μ^<ν• €1ί3ΐΐ7. «^ £ζ Ι5ρί& ΡΑυί. Ουί^ΟΝΤ, Μ, ?ϋ «βΐ4 Βμ^ΑμΙφγμ. 1Μ.•.Μ. ■^••«^••■ίΐ*"^^»"^^••^••••••^*•^*^ ν,ιζΐ ^ < ΤΙΑΟΙΤΤα ΟΑΤΗΟΙΚίΑ; ^ΛΟϋΙΛΜ XI. ΑΙ&β» *ν». ΓΕΩΡΓΙΟΙ ^ ΤΟΓ ΚΕΔΡΗΝΟΥ 

2ΥΝ0ΨΙ2 ΙΣΤΟΡΙΩΝ. ι*ΜΜΜΜΜΜΜ*Ι^ ΟΕΟΚΟΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 

εΟΜΡΕΤωΠΙΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚυΗ, 601 8ϋΒη6ΐυΗΤϋ» ΕΧαΕΕΡΤΑ ΕΧ ΒΒΕΥΙΑΗΙΟ ^0ΑΝΝI8 ΒΟΥΙΙΤΖ^Ε ^υΒΟΡΑιΑΤ^Ε. ΑεκίΙΤΚΑΝΤΒ ΕΤ Ι>Ε3Νυθ ΙΙΕσΟΟΝΟβαΕΝΤΕ σ.-ρ. ΜίσΐΤΕ «▼κ οκη«πηι εοιίρυπΌκιηι η« 8ΐΝ6υι.ο8 8^1Εητ1^ε καχΕβίΑηιβ^Β ΕΑΜΟβ βμτοιιβ ί ΤΟΜϋδ ΡΚΙΟΚ. Ι 

ι 


. - ; •• • Γ • • 

*•• ••••• • 

»'••• ••• • ΡΑΚΙδΙΙδ 

ΑΡΌΟ βΑΒΝΙΕΗ ΡΗΑΤΒΕ8, Ε0ΙΤ0ΗΕ3 ΕΤ ^.•Ρ. ΙΟΟΝΕ βυΟΟΕβδΟΒΕβ, 

η ΤΙΑ ΟΚπΑ : ΑΥΕΝΟΕ ΟΟ ΜΑΙΚΒ, «Μ. 

1894 
/ . ^ & ΤΕΑΒΙΤίΟ €ΑΤΗΟΙ.Ι€Α. 8ΜαυΐϋΜ XI. ΑΝΝϋ8 1058. ΕΙΕΝΟΙΙϋδ ■ν•• ^ ΑυοτοηυΐΝ ετ ορεβομ ουι ιν ηοο τόμο οχχι οοΝΤίΝΕΝτυπ ι • ΟΕΟΚΟΐυδ ΟΕϋΚΕΝυδ. 

Μωήίηηί ΕάΗοτητη ΡαίτοΙορίω. οοΐ. 9 

ΝοΗΟα ίη ββάνεπητη^ €χ ΙβοηΪ8 ΑΙΙαίη ΒίαίΓϋα άβ ββονρΟε. ίΜά. 

ϋανοΚ Ληηί}>αΙί$ ¥α\>τοίΙ% Ερ'ΐΒίοΙα ηηηοηραΙοΗα αά οαΓάίηαΙβηι ^ηι^η^η Μαζαήηητη. 13 

Εΐπίά^Μ ΡτωβΗο αά ΙβοίοΓβιη, 15 

ΟίΗΐΜίηί Α|(αΐΜίπ Ρτχ(αΙίο. 17 
β^Γ^ίΧθάΓβϊϋί Οοακρβηίϋαιη Ιιί$ίοη&ηιιη & πιυηάο βοικϋΐο ιΐ8φΐ6 &ά &αηαιη 1067, 
>;^ οαί δαΙήίοίαηίαΓ Εχ66Γρ(ιι βχ ΒΓενίαηο ΙιίδΙοποο Ιο&απΙβ δογΗΐζ», Οατβρ&Ι&ΐ», 
6χοίρί6ΐιΙί& αΙ>ί ββάΓβηαδ άβδίιιίΐ βΐ &ά οιηπαιη αβςαβ 1080 ρ6Γ(βηά6ηΙί&, ςαο, 

(ΐ6]60(ο ΜίοΙι&βΙβ ΒοΐοηίαΙα, Αΐεχίαδ Οοιηαβηαδ ΙιηρθΓίαιη &(ΐ6ρ1ιΐ9 63ΐ. 2<{ ( : . ι / ' 


••••ι , ;•ΐίί•>;; ■ . ΜΟΝΙΤϋΜ ΕΟΙΤΟηϋΜ. • , ΟβΟΓ^ΐοβ 0β(ΐΓ6ηα8 ϋβ 8θήρΙθΓίΙ)α8 αοοθοίθη^ηβ οβΙ/ <(υίΛήο;| ^ρΓΟ[>^^ιι οο^ίΐΑΐα ΒοηϋϋΐιΙ, 
ββϋ ]ϋ)Γ08 αΠοΓυαι ουιη αϋηοα 8ΐι§;&οΐΙαΙο έΧ8θπ5οηΙ. Ιϋύο' ^ρ&3;^πιν1ΐ08 νβρυΐ&νϋ, ηα»•! 
ΏίΙϊίΙ βΆϊ ρΓορηυαι ιιίΓθΓΓβΙ, 8β(1 βχ πίθΗβ. 1ιιΐΓ06Ϊηϋ8 νίχίι!8βΙ. 5γ Ιαύαέιτν/^!^ Μ<]υί ρβΓρβα- 
άΛίαν, νί(]β1>11 βΓοάίΙυ:) ΐ66(θΓ 06(ΐΓ6ηυαι ΐη θΧ86ΓίΙ)60(]ί8 ιιΙη8 &υοΙοπ1[)θ< Α1]<ΐαο{ί ιρβάίαιη 
8ί1)ί 0ΟΠ1Ρ&ΠΙ886, βΐ 8ΐυ(1ϋ8 (1θ6(ίθΓαιη θΐί&ιη Ηοάίβ ρο886 ίη86ΓνίΓθ, (υπα ηυία ιιοη>ί{{ηί -βχ 
ϋβ &ηϋςοί8 &ο€(οπΙ>υβ ρβπβΓϋοΙ, βΐ &ρα(1 8θΙαιη Ο^άΓβηυιη βχβΐιιηΐ ; Ιυηι βϋ&πι' ήπ!ιί^•'εέ-/ 
άΓβηυβ οίΙιιΙοΓ α ιηυ11ΐ8 8εηρΙοη()08 Ββηαβαϋβ α-Ι&Ιίβ, ηυί ΗΙ>Π8 α 66(ΐΓβηο βχρϋιιΐίβ ΟΒίΐβ^' 
1>&η(. ϋικίθ βΐ ηΐ οοη γιιγο 8(1 βΟΓυπα ιηβηΐβιη &886ςυβη(1&α] 06(ΐΓ6ηα8 οοη8ϋ1βηάυ8 8ϋ. 
1ά &1ΐ6η(1&η(, ρηοαιηοΓ, άοοϋ 1βοΙθΓθ8 ηυΐ ΒθνβΗυβ ]υ€ΐίοίυιιι ΛΙΙβϋΐ ιηοχ Ιβ^^βηΙ, βΐ Γογ- 
1&880 πιίηιΙ)αη1οΓ ΟβάΓβηί Ηί8ΐθΓΐ&αι ίη ΡαίνοΙορϊα ηθ8ΐΓ& ίαίβδβ ιΐ(Ιπιί88ΐιιιι. νΐ(ΐ6ΐ)υηΙ θΙίΑΐη 
ΟβάΓβηοιη ηβςυιιηοιιιη 6Χ8οηρΙαιη Γαί886 & Ιοϋοαβ δο^ΐίΐζα οοΦίβηβο 8υο, υΐ &886ηΙ Ρα- 
1>π>11, 8θά βαιη 6Χ8οηρ8Ϊ886. 

Ν0Τ1ΤΙΑ δΟΒΙΡΤΟΚϋΜ αΕΟΚΟΙΙ ΟΕϋΚΕΝΙ. 

(Ιβο Α1ΐ8ϋα8 {η ΏίαΙηΰα ά$ θ€θί(ΐα$9 αριιά Ρ&Ι>η6. ΒίΙ^ΙιοίΗ. ρτ. Ιοιη. Χ.) 

βθθΓρα8 ΟβάΓβηαϋ, & (ΐυίΚ>ο8οΙ&ιη βΐίιιιη ιηοη&οΗοΒ νβΐ 8&^6^^08 6χί8ΐίιηιι1α8, Ιαιη ςαοά 
8ίιηίΙί8 80Γϋ8 1ΐ0Εΐιίηί5α8 ^βηοΒ άίοβικίί Γ&ηαίΠαΓβ ββςα&ΙπΓ, Ιυπι ηυοά άβ Γβΐίηοηβ, βΐ 
08ΒΓ6ΐηοηϋ8, 6( νϋ<4 ιηοη&8ΐίο& ρΓθ1ίχα8 (ΙίβρυΙ&ϋοηββ βφρβ 88θρίυ8 ϊαΙβΓββΓαΙ, α ηυι5θ8 ίρ80 
ηοα €ΐί886α8βήηι, (Ιαπιιηοοίο ΗΙ>Γί Ιίΐυΐαβ, (|αβιη ίρβί οΐίααι ρΓοάυουηΙ, ΒϋβρβεΙαβ ηοη 8ίΙ. Αϋ 
0Γΐ)β ίρ80 οοαάϋο εοπιρβηίϋαπι 8ΐΐ8β ΙιίβΙοπ» βχοΓβυβ, &(1 δίΓ&Ιίοΐίεί αΜίο&Ιιοαοιη (α) (ΙβίΙυχΗ : 
ορυ9 ο ν&Γϋ8 1ιί8ΐθΓϋ8 ηοη 86π1βπ1η<« δοΐυαι, §6(1 υογΙ^ο Ιθου5 0ύη8:ΐΓείη&Ιαηι &1)8θ1ν11• 
ΟϋΦ 81 &1) &υοΙοπΚ>α8 ΓβρβΙβΓβηΙυτ, ηυοίυβ ίρββ, 8β(]υθ αο εοΓπίουΙα ίΐΐβ Γβαι&πβΓβΙ. Ρηαιαπι 
εηίπι Μβίοή» ρ&Γίβηα α ΟβΟΓ^^ίο 8]τοεο11ο, βΐ ββοΓ^ίο &Ηο Η^ιπιαΓίοΙο, &(1 Μ&χΊαιίαηυιη βΐ 
Μαχίιηιηυαι ; οβΙβΓα α<1 ΝίοβρΗοΓαπι 6χ Οβηίοο α ΤΗβορΙιαηβ δ^'ηοβίϋ οοοΙίηυαΙοΓβ, (1θ 
ϋα8ίΙίο Μ&ο6άοηβ βχ ^οη3^&ηι11ι^ ΡοιρΗ^τΓο^βηηβΙοβ ΙίΙ)Γο άβ νί(α βΐ Γ65υ8 £;β8ΐί8 ΒαβΙΙϋ 
Μαϋ6(1οηΐ8; α ΝίοθρΙιΟΓο {δ) &(1 δίΓ&ϋοΙίουιη ίρ^υηι, ίη (|ΐιο Ιιί8ΐοπαπι βηίΐ, & ^ο&ηοβ 8οχ- 
Ηΐζα θχβεπρβΚ (ο), βΐ ηβ8€ΐο ςυα ίΓοηΙβ ρρο βυίβ ^ίνβη(11(ϋ(, α(1βο υΐ νίχ αηαη αΚθΓ&αινβ 
ρβποάυαι ίη Ιαπι ν&8ΐο νοίαπιίηθ Οβ(ΐΓϋηί ρρορπαη) αο 1θ§;ί11πι&πι Γ6ρ6π&8. ΟγαιΙ» ΐΑοαβα 
ΙΠΙ &£^6η(1» 8υη(, ςυο<1 &06ΐ0Γ68 ποΙ)Ϊ8 ρΓΦοίραο^ βΐ γ&γο8 8υο ίρ8β ΓϋΓΐο (Όη86ΓνιινίΙ, ςυιιοάο 
ίΐϋ ηοη Η&1>θΓ6ηΙαΓ ; 8βά ουαι ]&ιη ποϋίβ Οεοπ^ϋ δγηοβΙΗ, Η&πι&ΓίοΙί, Τ1ιβορ1ι&ηί^, 0οη8ΐαα- 
ΙίηΙ, δογίαοίβ (</)• αϋοπαπιςτιβ 80πρ1α, &οοαΓαΐί88ίΐΏθΓϋΓη Ιιοιηίπυη) 5θοθΩείο αο (ϋϋ^βηϋΑ 
οΚ>Ιίη6αιυ8, ΓηιβίΓα ί&οίβΐ, ηαΙ ΟβίΐΓβηυπι ρβΓςυΐΓβΙ : ηίβί α^ααροπι πνυΐί, ({υαηι ίοηΙβ8, υη(1β 
βη&ηαηΐ, ρυΓίθΓβ8 λο άίΙαοίίΙίοΓββ, πιη^Ιβ αοοβρίί ίυβπηί. Ε(Ηΐυ^ 63ΐ Ηίϋ ααοΙοΓ Ογκοο θ1 
ΙιαΓιηβ βχ ίηΙβΓρΓβΙ&Ιίοηβ ΟυΗβΙηί Χ}Μαπ(ΐΓί, (]υί &ηηοΙαΙΙοηο8 βΙ ΙαΚ>υ1α8 β!ΐΓοηο1θ£;Ιο&• 
βΐίαπι αάίΙίΗΐ, Β&βίΙββΒ 1566, ιη-Γοϋο ; ίΙ& Ιαηιβη οΐ ρα^ΐηαΓυπι ίπ(β£;ΓαΓυπι (ΙβΓβοΙοιη ρΙυΗ- 
1)08 ίη 10018 ββηΙί&Ι, ςαί βχ αι&ηα8βΓίρΙί8 ίη Αΐ1θπιρ8ί8η& β( Υ&Ιίοαηα 1)ϋ)Ι1ο11ιβοΐ8 οοη8βΓ- 
ν&1ί8 8υρρΐ6η ροΙβΓοηΙ (β). Εγ&Ι ςυοι^υβ ίη Β151ίοΙΙιβο& ρ2ι(γ1&γο1ϊ8β ΟοηβΙ&ηϋηοροΗΐ&ηί, οΐ 
ΐΓαάϋ νβΓ(1βιίυ8, βΐ ίη έΐ1>Ιίο11ι. ΑηΙοηϋ Αυ^αβΙίηί οο(ί 431. Ηυηβ &Ιί(|υιιη(1ο ^οΙρΜαβ* 
8β(1 ςυ&Ώ 8&ηο ^α(1^^^ο Ι ρΓ8ΒΐαΙβΓ&1 Ζοη&Γ». ΖοηαΓ&8 βηΐηι, ΙίββΙ ίη 1)ί8ΐοΗ& ρο8ΐ ΟοηβίΑηΙί• 
ηυπι Μ8£^ηιιαι ]6]υηίθΓ 8ΐΙ, βΐ ηοηηίδΐ οΙ)νί«λ <]υ88ςυ6 ρβΓβυτΓβπΙ, ίη 1)18 νβρο, ({υ» αηΐβ 
ΟοηβΙαπϋαυπι &(ί αιαη(ϋ βζθΓ(ϋ& (1ί1ί§;βϋ1ία8 αο οορίοβίαβ νβΓβαΙυΓ. 8θ(! ςυο(1 1&υ(1β (Ιίςηαιη» 
β&ςϋβ 5υιρπια ββΐ, Ζοη&Γ&β Γβ8 (1β βπο οοπιροπίΐ βΐ η&ΓΓαΙ, ηοη αΙΙβηοΓααι ΓαΓίΙβ ρ1&α8υαι 
ο&ρ(&1, ηβ(]υβ ΐΓ&ε1&Ιυ8 ίπΙβ^Γ08 6Χ8θπ1)ίΙ. 

^086ρI1α8 δο&Η^οΓ ηοΐίβ ίη ΟΗΓοηίοοη Εα8β1)ί1 άβ 66(ΐΓβηο ΠΙα 1ι&Ι)6ΐ : θ€θτα\α$ ϋ^άτ^ηη» 
(οίατη οΗνοηορναιΗίαηι δί^ηαεΙΗ νβΓδαίίτη άβ$€ηρ$€Γαΐ^ αΙ ('Χ βο αίςνβ αΙίοΓητη ΰΗνοηοΙοροηηΛ 
$οΗρΙί$ χη(ί€η8 νοίατηβη οοηΐΒΧίητη Σύνοψιν Ιττοριών υοοαυΐί» 8€(ί ηβ ΙΙΙνίά ςηορηβ όΓβΌίαίονΗίΛ 
τηαηιιιν, ^ι6^ο^α^η ρΓΧ8βηα$»ίηίΗτη νβηβηΗπι, β^αρβΓβ ροίαϋ, Ρ1η$ άίοο, ηοη ύηυίαίον^Μ χίΙΙ, 
9€ά τηηΙίΙαίοΓβΜ /ικτΓαηΛ Ναηί ^χι» Ηαύατηπί, ηοη ^ιι$ιη^η ^///^ι5 Συν^ψιως δτΒΌΐαΗίΑηι €<<, $€ά 

(α) Α. 0. 1057. ταοί Ρ&Γί8ίβη8β8 Α. 1647, Γοΐ., αϊ)! ΒΒ8ί1ββα8!8 βάί- 

φ) ΝϊοβρΗυΓο Κ&η^&1}θ. ϋοοί8 Ι&ευηο θζρίβΐβ, οαβϋραΐα Ιη ρΐβπίβςυβ & 

{<'}0οηΓ6Γ ({α» 8υρΓ&, νοίααι. IV, ρ&^. 587. ΟαΓοΙο Αηοί()αΙθ ΓβΙίΓοΚο Χγ1&η(1η νβΓ8ίο, οοΐ• 

\ά) 8ογ1ίΙ»ε. ρββΙβποΓββ ^α^οΚ)^ Οο&γϊ αάοΐΐΐβ, 01θ88&ηυιη 6^υ8- 

{β) Ρθ8( 1ι»6 Λ. 1644 λΐ) ΑΐΙ&ϋο 8€πρ1&,ββθΓ§;ίααι άβαι Ρ&1)γο(Ιι ρΓ»(ηΪ88υιη,6ΐ &ρρο8ί(α δο>'1ί(ζβ βά 

Οθ(ΐΓβηαΐΏ υη(ΐ6(ΐα&(ΐαβΓβρ8Γ&Ιυηι βΐ αϋβοΐυΐυπι βχ 06(ΐΓ6η1 ΙιίθΙοπαηι οοηΐΐηυαίίο. 

Ββ^ία 1)ί1)1ίοΙΙ). 1νρΐ9 ρ^ηΙβΓ Γβ^ηβ ρυ1)1ίεο (Ιβάβ- 

Ρατβοι. Οβ. ΟΧΧΙ. 1 11 ΝΟΤΙΤΙΑ 1Ν ΟΕΌΚΕΝϋΜ. 12 

ρ(ιΙϊη$ ΰαάαυβτ, βΐ άΐ$ίβ€ΐί τηβτηύΓα 8€ηρ(ο?Ί8 ιιαρεχβολαί, €( €ΧϋβνρΙα €Χ βο ίηςβηϋ υοίηιηχηβ δίηβ 
αΐίο ΟΓάχηβ (βτηρονατη, αηί ρΡδίυΐΊΛΐη, αηΐ άβίβαη βοηχηι ^ηχ ααΐ οηιίΙΙβηάα αηί βχε'φίβηάα 
€ταηΙ. ΙάίοΙατη ηηϊάβπί Ηαηο ϋβάνεπητη /ΐϋ/«β, ί//ιΪ45 8€τίρΙα οίαηίαηί, $6ά ρ6)η$ βΐ άβ ϊίΐο βί άβ 
ίοΐα οίίΓοηοΙορία τηβιαβπίηί^ ςηί ίκΛί*. ίωη οηιάβΐί ρβηβΓβ ΙαοβναηΑηί, Ββηίρνβ (οίητη Οϋάηηί 
ορη8 6$ί ΒΐαύηΙηπί ςνίήςιαΙίαηι/η,''^1 ^ςΐΐ/ο €Χ σιηΐη'ϊ ραηηϊ$ $0Γώ'(ίί$, ρηρρνΓβίβ, ηιαΙί$, ύοηϊ$^ 
(ηί6ρτί$, Ια€€η'8 €οη$ηίίΛ8^ φ^ ^^/άτταρίηβ ηηιΐία Εη^αύιαηα θγηϊπίμ, ρυχ €Χ Οβονρίο 8^η€^Ιίο 
χΐίβ €Χϋ€τρ$€Γαί^ 6ί^•^ΓΛβύά.'ϋη8βδη ηοτηιηβ ρΓοάηοϋ: ηιηΚα βΐίατη ςυχ, (ΐηαηρηαηι ίαείίο 
~ - - - .. ϋί^ηΰ^Ιίο, Ιηηί βχ αΟοηυη /Γαρηΐ€η' 

ιιιιη 8ηρ€Γ8ηηί ορίίηιχ ηοίχ αηα- 
άιι6ί(αηιη8^ 8βά βα, ρηοά^ (^ηίόια 
:• όρί^^ίφΛί '*ηο8£τα βά&η /αοβΓβτηια ανρχιτηβηία ηούί8 (/β^ιιη/, τηαίηιηΐία ίηίαοία νβΙίηριιΐΓβ^ 
\*\ : '-^αα^η ιηοβπα ρνο οβνίίβ αΙΙβΓΤ€. νβώβηί υ€Γ0 8ί/ηορ8Ϊιη ανύίΐναηιην ηοη τηαΐΐο ρο$1 6/ιΐ5 οδν- 
:*-* ίυ,τη ηίΐΑΐϋαΙαηι ίιιί$8β, αίρηβ \1α αύ ι//ΐ5 ΗδΓοπίηί οαΓηίβοί6η&^ ηί Ηοάίβ βάίία €8(, ρΜΐβνχίαϋ 
(ναη8ηιί88ωη ; ραίη ηβ βα ραίοίβΜ^ ρηχ δ?'€νίαΙθί'€8 οοΙΙβρεναηΙ ίηίβρτα οηιηίηο αά ηο8 ρβΓνβ' 
911886, Ναηι ί,€αη€ΐαυΐη8 υΐτ άθ€α88ίηιη8 χη ηοα'8 αά Αηηαΐ€8 Τητοίοο^ 8εηδίι αΐιρηοΐ Οβάνβηί 
/οΐία ρβη€8 86 βιαΰΗί886^ ρηχ χη €Χ€η8Χ8 ά68ίά€ταν6ηΙ'αν. Νο8 ν6Γ0 αρηά ί^ι/ηη6ΐίατη ραριηατη 
ίηΙβρΓατη τΰρβΗίηαΒ, 6ΐ ρηχάαηι αΐία ριια χη εάϋι'οηβ νχΛίραΙα ηοη 6Χ8ΐω'β 8ηο ίοϋο ά6ηιοη8ΐτα' 
ύίίητ. Νβο (ϋδβίιηίΐία δυηΐ, ςυδ6 αρυιΐ Υοδδίυσι ϋβ Ηί8ΐθΓΧ€ΐ8 0Γχεί8 ϋΐ). ιι, οαρ. 26, Ιβ^υαΙυΓ. 
ΑοΓβ ηίΙιίΙοΐΏίαυβ βδΐ 86&1ί£^βπ άβ ΟβάΓβηο ίικίίοίυιη, βΐ ίη]απ8ΐη, ηυ& ίρδβ ίάίοΐ&ιη, υΐ 
βυρροηίΐ, αί6οΙΙ, βυααιηίδ, ϋοοίίδβίιηίδ βΐ ίο [ιίβΙοπ& 66θΐ6δίαδΙί6& ρΓΟΟβπϋυβ ίαοίΐ: ΑΓπο&ηο 
ΒοίΙίοβΙ, Επδ6ΐ)ΐο, δγοοβίΐο, ΤΙιβορΙιαηί, Ηαω&ΓίοΙο, ϋοηβΐ&ηΐίηο ΡοΓρΗ^ΓΟ^βοηβΙδε, δο^- 
ϋΐζ» 6ΐ αΐϋβ, ςαοδ νβΓ5&Ιίιη (ΐ68οπΙ)ΐΙ ϋβείτβηαδ : ΓαΙβΙαΓςυβ ίρδβ 8ο&ίί^βΓ άβ ςυίΙ)υδ(]δΐιη, 
άθ ιιΐϋδ, &1ϋ &άηοΙ&ΓυηΙ, βΐ ροΐίδδΐίηυιη άβ Τ^)6ορΙι&οΙβ &ηα&1ί6υ8 ϋ1οη)Τ8ίαδ ΡβΙανΐαβ ηοΐ. 
ίη ΝίοβρΗοπ ραίπαροΐΐδβ ΒΓβνί8πυ[η ΗίδΙοποϋΐη : ηβι^υβ εηίιη άβ δυο ςαίάρί&ηι, ςυο(1 ίΐΐί 
ρπυδ δοπρίο ηοη ΐΓαάίϋβπηΙ, δβπΙ)ϋ. Ευ86ΐ)ίυδ Αίποαηυηι (Ιβδοπρδίΐ ; Ευδ6ΐ)ίυπ[ΐ βίηβ υΐΐα 
νβΓΐ)υΓυηι ηιυΐαΐίοηβ ίη βυυπι ΟΙίΓοηΙοοη ΐΓαηδΙυΙίΙ δ}τηοβΙ1υβ ; ν6Γΐ)& βυηΐ δο&Ιί^βπ : 
ροδίββ ΤΙιβορΙιαηβηι βΐ Ηαπι&ΓίοΙυιη, ουηι ηηοΓίβ ρΓδΒΓβρΙυδ δ^ηοβΠυδ οραδ πϋο &1)δο1νίβδβΙ, 
ΡορρΗγΓο^βηηβΙα (Ιβίηεβρδ δυρρβάίΐ&ηΐβ ηηαΐβπ&ηι ΤΗβορΙιαηίδ αίϋηίδ, εΐ οοηΐίιιυβΙοΓ, ΤΙίβο- 
ρΐιαηβηι βχοίρίΐ, εΐ ΓβΓυηι δβπβπι ρΓΟδβςυίΙυΓ : & πιΟΓίβ ΝίεβρΙιοιΐ 8(1 Ιδ&8είυηι (.οπιυβ- 
ηυηι ΙοΙυβ δθ}'1ί(ζ8 ρροροηίΙϋΓ. Ουοιηοοίο ΙοΙ (αηΐίςυβ νίιί, βΐ άβ Ιιίδίοπα €[ΐΓΪ8(ίΗΐι8 1}βηθ 
ιηβηΐί, δΐ8ΐ)υ1υπι βΓυηΙ ςυίδςυίϋαΓυηι, βΐ ρ8ηηί βοΓ(ϋ(ϋ &ο 1806Π ? Αη ςυία άβ ήΐ'ώυδ εΐ 
οκΓβηιοηϋδ Εεείβδίδθ οα11)θ1ίθ9Β βιίβπϋδβίαιβ αο νβπδδίιηβ ΐΓ&οΙαηΙ, βΐ&ύυΐυιη οίβηΐ δο&ϋ- 
£6Γ0 βΐ 8&ρίυηΙ? Ρπίαιοδ Ι&Ηυιη τβΓυιη αυοΙΟΓββ, ηοη οοΙΙοεΙοΓβηο, ηβςυβ ΓβδΟπρΙΟΓβαι 
ΓβρΓβΙιβηάβΓβ ()εΙ)υβΓ8ΐ. Αηηοη βαΐ) ρβΓδοηα Όανί ν8ρυ1αΙ ΑΙβχαηάβΓ Μ&οβόΐο, εΐ ρΓο 1ίΙ)ί- 
(Ιίηυ δίΙ)ί βπ^Ίΐ Ιιοωίηβηα δε8ΐί^βΓ, ςαεηι ορρπηι&Ι ? Ι,ενίοΓβδ βΓοηΙ Εοείοδί® ήΐυδ, εοη- 
ΙβηιρΙίΙ^ίΙίοΓβδ ΐΓ&άίΙίοηβδ, ί8θί1ίυδΐ]υ6 ΓερΓθί»8Γί ροΐεπυηΐ, δί β8Γυα] αδββΓίοΓ ηυΐϋυδ β«δβ 
άί^ηαΐΐοηίδ &δδεΓ&ΙυΓ ? δβά νείΐβαι ίη ηηίνβΓδα ΟεάΓβηΐ 1ιίδΙθΓί& 8ϋςυΙ(Ι, ςυοά ρεπυϋ8Γ6 
ΟβάΓβηί βίΐ, α δοαΙί^βΓο (ΙβπιοηδίΓαΙυπι ΓυίδδβΙ, (|υο<1 ηϋδ(]α8ΐη ρεπίβοϋδ (ϋοΐίδ &υοΙοπΙ)υδ 
άβαιοηβΐΓ&1)ίΙϋΓ : αΙ Ιιίηβ ροβίβα (ϋ^ηυαιηθ ϋΐυά Ιαυάβ δίΐ &η τερΓβΙιβηδίοηβ, (ϋ3υ(1ίε8Γβ 
ροδδβαιυδ. ϋίεβΐ ϋΐυά βδββ βαρβΓβ, (]υί υ5ίευη(]υθ ορυδ βίΐ, ϋο^υπαι ροδδίΐ ΟβεΙεΓε ; δβίΐ 
ιά, ςυϋ>υδ ίη ρβοΙοΓβ &οεΙυαι ββΐ, 1ΐ8υ(1 ρΓούαουηΙ. ΙπιπιεπΙο ρΓΦίβΓβα βεβΗ^εΓ (ειεροΓυιη 
0Γ(1ίη6Πΐ ίη ΟβάΓβυίοίδ })ίδϋβ, ςυββ βυρεΓδυηΙ, (1εδί(1εΓ&1. Οεϋιβηυδ βηίηι Ηί8ΐοηαΓηηι ^γτϊο- 
ρ8ΐηι^ ηοη Ο^ΓοηορναρΗίατη, ουί ϋίδΐίηοΐίο ΙβαιροΓϋοι ηι&^ίδ οοπιρβίίΐ, δεηρδίΐ δ&Ιίβ ίΐΐί 
ίυίΐ Γβ£^11)υ8, Γββ ι^υοςαβ δυΐ) εοΓυπι ρπηείραΐυ $εδΐ88, ηαΐΐο ϋηηοΓαω ορϋίηβ (ϋδοπηιίηαΐ88 
•υρροηβΓβ. ΑΙ βνοΐνβ, βοϋεδ, ΟβάΓβηυαι, ςυαιη ίΐΐβ άίβΐίηείβ ρΙβΓ&ςυβ, ςπ&πι 8εουΓ8(β, βΐ 
68 ροΐίβδίωυπι, ηυ® βχ Τ1ιεορΗ8ηβ πιυΙυ&ΙυΓ βυο Ιοοο ϋίδίΓί^υίΙ. ΕΙ ίη βχβεηρίίοηβ δεγΗΐζββ 
8θ}ΓΐίΙζ& ίρδβ Ββςυβηϋϋδ βΓ&Ι, ςυί &ο1ίοηβδ ηοη 8(1 αηηοβ, %βά 8(1 ίη[ΐρ6Γί8 τβΓεΓί. Νβςυβ 
ρΓϋίΙθηΙίοΓί οοηδίΐίο ορυβ ΟβάΓβηί υηίουαι ίη (ίιιο ρ&ΓΐίΙυΓ ; αϋεπαοι ίη^βηβ, ()υο(1 ίρδβ 
06(ΐΓ6ηυδ εχ ν8Γίί8 8υο1οπ1)υ8 οοαιρίΐ8ΐυιη οοη8θΓΐρ86Γ8(, αΙΙβΓοηι α ]υηίοπΙ)υ8, ηοη ηαυΚο 
ρθ8( β)υ8 οΚ>ίΙυαι Π)υ1ίΐ8ΐυπι, 8(1βο υΐ ηβο ρποπδ νοίυπιίηίδ 1)Γβνί8πυπι δίΐ, 8ε(1 ροΐίυδ οα- 
άανβΓ, βδίςηβ ίΐΐυά ίρβαηι, ςυθ(1 6(1ί1πη) ΟΓΦΟβ βΐ Ι.8ΐίηβ ρΐ£β Π)8ηί1)υδ οπιηίυπι β^^ι. 
ΟβίΐΓβηΙ βίβηίω οραδ, ςϋθ(1 Ιΐ8ΐ)βπιυ8 ηοη βδΐ ρππιί ορβπδ 8 (]ε(ΐΓβηο εοπιροδίΐί, ςπο(1 
ηαΙΙυπι ίοίΐ, 1)Γβνί8Γίυπι, δεά ί11υ(1 ίρδυπι 8ΐ) εο(1βιη εοΐΐεοΐυηι, εΐ ςυοοΐ ίρδβ ηυηουρ8νίΙ 
Σύνοψιν, βΓ6υίηΓίαίη, ςηοά Ι)Γενί νβΓίιοΓϋπι οίΓΟϋίΙί, εΐ νβίαΐί ίη εοπ[ΐρβη(]ίο Γββ ρΓοίίχΗβ, 
&((ΐυβ ίηιαιεη-δΒ δοπρίίοηίβ Ιβ^βηΙίΙ)υ8 ΐΓ8(]εΓβηΙυΓ : 8Γ^ιιηίΐεπΙο βιυηΐ βυοΙοΓυπι δβηΐεηΐίφ, 
εΐ η8ΓΓ8ΐίυηί•δ, ςυαδ ίΙΙβ, ϋΐ βρυά εοδ Ιε^υηΙϋΓ, ηεςυε ίΐΏΠ)ϋΐ8ηβ, δεά Πάβ νεΓΐ)0Ρϋπι οοη- 
11ηυ8ΐίοηε, ΓεΙ)Π8 πιίηυδ ορροπίυηίδ ηβ^ζίβοΐί.•^, (ΙίδρυηίΙ. ΕΙ ΒΓενί8πί βδΐ, τεαι Ιοη^8 νερίίο- 
Γυαι δβήβ οίΓΟίιηι.^ΐΊ'ΙρΙαοι [>ΓβνίθΓΐ ββπίβηΐία, εΐ ραυοίθΓϋ)υδ νερϋΐδ ουηο1υ(1εΓβ : 4"^^ &^' 
οαδ 8β Η&1)βΙ Ιη Οβ(ΐΓεηο. 

ΜοηβΙ ΐ8Π[ΐ6η Υοβδΐϋβ βχ ΟβδηβΓΟ, Ηί8ΐοπ8ίη Οβοίρεηί 8 ηιΟΓίε ΝίοβρΗοΓΐ υβίϊυβ αίΐ ίπιρε- 
τίυπι 188801 Οοπαηβηί βΐί&ηι Ιβ^ί δυΐ) ηοιηίηβ ^08ηηίδ ΟυΓοραΙ&Ι» ((|αί ίϋεπι εδί ευπι 
8ογ1ίΙΖ8) ρ8ηοί8 βχββρίίδ ; (α) βΐ 088&υ1)οηαιη ηοΐίβ ία 1ίΙ>. χνπ δΐΓ8ΐ)οηί8 τεΓεΓΓβ, ου αϊ 8 

(α) Ώβ 8ίαιϋίΙ)ΰδ οοάΙοίΙ)υδ ιπδδ. δβ£;ιιί6Γΐ&ηο βίνβ Οοίβΐιηί&η» 1)ίΙ)1ίο11ΐ60®, νίάβ βΓυάλΙίββ. ΜοηΙΓ&υοο* 
ηυοι ρ. 200. II ΡΑΒΚαΤΙ ΟΕΟΙΟΑΤΙΟ 14 

6Γ8Βθα1ο ΜβΙοτίλΐη ΟοΓορΜ^βΙ» βΐΌΐΜβΙ, βαιηηαβ οοοίαΐίβββΐ 6αιη ΟβίΐΓθοο, άβρΓβΙιβηάιβιβ 

βλάβιη ΰβάβιη νβΓύίβ α1> ϋβ «ϋοί, αϊ ΑΐΙβΓαΙβΓ ηβθ65ΜΐΓίο ρΐΑ{$ίβΓία» βΐΐ. Αάάϋ β&Μα1κ>ηΐΜ : 

Αί 0ΙΙΙΙ1 ίΜ αΑ ϋΙο Ογλ€μΙο άβάβρίαηί^ ^ιιί ηιαρνια ηα ρβΰαηία β/ηΗηί^ταί^ ήιι^ιι^ Ι^γι^μ^ Αοο 

ιηβ ίανηβη Γ6€Τ€αύαί^ ραοά €χ ΐΑ/Γΐιανν^ €θΙΐ€αιοη€ ηπΐέα μο$9€ ίη ηίΓΟ^αΦ €9Λ€ηάαη' ψιάβόαη^. 

ί€€ίτ€ηαηι αώη ίΐα η$€ €άίίαιη »€ί€ύα»η, ηέ ηιαίία ρα$$ιΊη ίη ς/ια $€ημ(ί$ ίΗΓρίΜίηα τύΐκία 

$ύίί ηιβηάα, δοηβ 0&5βυΙ>οηα8 ηοη & βΓΦουΙο, ηυί ίϋ ςυοϋ βΓ&Ι, <)ϋ&ιη ρΐυηπιι νβοάί•ϋΙ, 

86(ί 6ΓΓ0Γ6 800, ςοί ^ο^Ηΐιαιη ϊη ΟβάΓβηιιαι ΐΓαηδΙ&Ιυιη 069€ίνίΙ, (!606ρ(υ8 ββΙ. ΡγοβΙγα βΓ^ο 

ςυβΓίΙϋΓ (]θ ΟπΒουΙο ΐΙΙο, (|υί ΟαΓοριιΙ&Ι» ΙιΐβΙοηβιη, ηυ&ιη νβΓβ ρροΟίβΙ^βΙαΓ 86 Ιι&1)θΓβ, 

νβΓοαΙβιη βχροβοϋ : &1 ίρββ ^Γ&οάι ρβουηίλ ιηβΓ0&Ιυ8 68ΐ ; ο&οΙίυβΓοιη 8θΐιιη |(6Γ6Γβ άβόυϋ; 

ΓβΓυιη ηβιηι^υβ ρΓβΙΐϋΕη ν^^ηιΐβοϋβ Γβϋίαιοηϋδ^ίΐαθ ββΐίαΐλΐΐοηο βοογοηοιΙ. Υο•8ίυ8 Ι>€ Αιι/α- 

τΐΰίί Ο㻀%» 1ϊ1>. 111 ίη Ιοβηηο ΑηϋοοΙιβηο νίϋβΙυΓ Ιΐϋαο ΑηΙίοοΙιβηυιη ΙοΛοηοιη οοιη ΟαΐΌ- 

ραΙ&Ια οοηίαοάθΓβ, ςυβαι (ΙίοίΙ 8χηθ6ΐ1υιη, ι^υοιΐ Ιαιώθιι ί&ΐ8υιη 68ΐ, 6Χ8€πρ8ί88θ. Οαοά 

πιαΚΐβ ΐη ΗΙ)Π8 1ιΐ:»Ιοπ6υαι ΟβάΓϋΐιί (οηαρβοιϋυιη Ιπ5α6ΐυΓ Ιοαηηί ΟυΓορΑΐ<Α(». ΟβΓίυιη 

Ιααιβη ββΐ, ηοα υοίνβΓ8&ιη Οβ(ΐΓβηί ΙιίβΙοή&ιη, $βι1 6Αΐη ΙαηΙυιη ςαφ & Νίοβρ(ιθΓο Βλο^&Ιιβ 

βχοΓάίυιη άαοϋ, ^08η^^8 βυΓορ&Ι&Ι» β8$6. Ρυβπίο άβηίςυβ 68(, άυΙ)ΐΙ&Γθ \α) αα Γβάπβααβ α 

ΟαΓοραΐΑΐα, δίνβ 18(6 α ββ^Γβηο λθ€6ρ6πΙ. Οβ 0β(ΐΓ6ηο νίάβ 06η6ΐ)ηΐΓ€ΐυιη ίη ΟΗγοοΙοο, 6ΐ 

Β6ΐ1&ηηίηυιη Οβ $€ηρίστίύα$ ^€€Ιβ$, 88Β6α1. χι, αηιιο 4070. 

(α) ^οβ^^βIη ΤΙ]Γ80β$!υιη (ςαί ί<ΐ6Εη 68ΐ ουαι ΟβάΓοηί βγηορβίιη άβιηυαι Ιη ιηβηυβ Ιιοιηίϋΐκη ?6- 
δεγίίΐζρ) ββςυί ββ οοη (ΙίΓΓιΙβΙυΓΟβάΓβηυβ βίρηο- ηίΐ. ΟβοΓ^ίυιη 0β(ΐΓ6ηα(η βρίβίοΐα 84, 8<1 ΕαΙΙΐγ- 
Γβιη Ιχ^οσιν ίΠΐαβ υϋςαβ Ιη βγηορβίοα βυλίη ΐΓβηβ- ιηΐυίηοίΙβίΝίο. €οαιηβηυ8 Ρλρ&'ίοροΐί ϊνίΡτχηο- 
ΙαΙΗ : 8Θ(1 αΙΙθΓα 8ογΙΐ1ζβ β(ϋϋο αά Αΐβχίυιη /ιοιιι6ικ ηΐ2^5/α^ο^ΐΓΐ>, ρ. 361. 
€οα)αΐ6ηαΕη α8ςυ6, 1ι.6.&(1 Α. ΙΟβΙ,εοηϋηυ&Ια,ροβΙ ■Μ«ϋ^>^ ΡΑΒΚΟτι ογ;βι(:λτιο. 

ΕΜΙΝΕΝΤΙ881Μ0 ΡΚ/ΝΟΙΡΙ ^υιIΟ ΜΑΖΑΗΙΝΟ 

5. Α. Ε, €ΑΗΏ\ΜΙΙ. 

9€ΐΐ6 ΟΓΦΟαβ αυοΙοΓ αϋ, ΕαιίηβηΗβδίιηβ Ο&ΓΐΙίηιιΗβ, (ΙβΟΓαιη (6η[ΐρΗ8 άοη&ηλ άιοαηάα 
6286, νίη8 &αΐ6Π[ΐ ιΙΙα8(Γί1>ϋ8 ίη^βηίί πιοηυαιβηία ηυηουραηοΐβ. Ουθΐηα(1πιθ(]απι 6ηίπι ιηα- 
ηβΓΊΐΕ>α8 111866 Γ6ΐι^ΐοη6ΐη ηοβίΓβπι 6γ^& Όβππι, ί(& 6( Ιιοο απίπαοΓαπι ΓβΙα €υ1(απι λο ο686Γ• 
ΥΑηΙίαηι ηο^ίπιαι 6Γ£^8ι νίΓ08 δοηοπίφ €ΐί^ηΊΐ&(ί8 νβΐ (1ο6ΐπη» ρΓββοίρυβθ 1(;8ΐιιιηαΓ. Ιηΐ6Γ 060ΐιι 
&οΐ6πι 6( 1)01111068 Ιοπ^ ίιιΐ6Γ68ΐ, ςυοά ϋ6ϋ8, ν6ΐυΙ οηαηίυαι ΟοοοΙίΙΟΓ 6( Οοιη1πα8, ΓθΙ)υ8 
ςυ&Γαηι ρΓ66&ηί ρο89688θΓβ8 βυαιυβ ηοη β^βαΐ, ίΐΐυβίπυαι βυΐ6ηι νίΓΟΓϋΐη ^68ΐ& ρ6ηϋυ8 
ίηΐ6Γ6Ϊ(1&ηΙ, ηί8ί 811 ςυί 6& ΓιΙΙβπ» ηιαηάβΐ ϋΐ ρο8ΐβπ3 ΙηαίΙ&Ι. δ6ά 6ΐ ηυβηι&άηιοιίυαι ΙιυαιίΗ 
ουίςυβ &(ί ()60Γϋηι Ιβπιρία αοββάβΓβ βΐ ίΙ)ί νοίη 5υ& ηυπουρ&Γ6 Γ&9 68ΐ, ϋιι η6€ ί11α8(Γ68 &ηίιη&8 
6& ςυφ (6ηϋίοΓ68 1ιοιηίη68 618 (ϋοαηΐ &9ρ6Γη&π νΙ(ΐ6ηιυ8. Α1(» βοϋίοβΐ πιβη(ί8 Ιιοαι!η69 86- 
Οϋή 8υηΙ ηι&^ηί(υ(1ίηί8 8υ2Β, αοΙβο υΐ Οβυηι ΓβΓβΓΓο ςποά&ηι ^βη6Γ6 νίάβαηΙυΓ. ΗβΒΟ οαπι 
ίρ86 ηιβουπι Γ6ροΙ&Γ6ΐη, &υ8α8 8ααι, ΕηιίηβηΙίβΒίηιβ 6&Γ(ϋη&1ίβ, Γ6ΐί^ίθ86 (6 ιιϋίΓΟ 6ΐ 1ίΙ)Γαιη 
ορ6Γ& Π16& ρ6Γρο1ίΙαΕη ίίοβηΙιΟΓβ ίοΓίβ Ηβο βρίβίοΐα 1ίΙ)ί ίη8θπΙ)θΓ6, (|υο €ΐ6νοΙίοη6Πΐ 6Γ^& 16 
ηαβαπι ροΙ)1ίθ6 (68(&γ6γ, 86ΐΓ6ηΙςη6 οηιηββ α(Ι νβηβΓαΙίοηβηι (υί βΐιαπι 608 ςυί 1οη§[ΐη(]α6 
Α^υηΙ ΐυ[)Γ03 ϋΙ)ί άβάίο&Γΰ, η( βχ 8&6γο βΐ ίηιπιοΓίαΙί ηοηιίη^ί Ιυο Γ8η)8πι 6ΐ β;1οη&ηι 8ΐ1)ί ςυΐΒ• 
ΓαηΙ &ο ίπιπιοΓί&ΙίΙ&Ιβ (ΙοηβηΙυπ. Ηοο (αηιβη νβΓ60Γ, η6 (6 ίη βχ06ΐ8θ Ηυηι&η&Γοηι Γ6Γυαι 
ί&8υ^ίο ρο8ίΙααι 6( ηηηηυ&ιη τ&ουυπι β^ο υηυβ 6 ΙυΓΐ)& βυοΙ&είυβ ίηοοηάίΐο &ο τυάί 86Γ- 
ιηοηβ ίη(0Γρ6ΐΐ6αι, Ι6(]α6 ηαοΓβΓ, ου]υ8 &π)ρΠ88ίιηί8 εο^ί(αΙίοηίΙ)υ8 αο €οη8Πϋ8 ίιηρβπυαι 
Οαΐΐίοαηι £^αΙ)βΓη&(αΓ, εαπι ρο(ία8 οο6υ|)8ΐίοηίΙ)ϋ8 (υί8 Ι[)οηο ραΙ)Η€θ ραΓΟβηοΙυιη 689οΙ. 86ά 
ιη&^η» ηηοςα6 &ηίαΐ8Β ΙίΙΙβΓ&Γία ΗβΒΐ*. Ανοο&η)6η(& ηοη Γ66υ82ΐηΙ. Ηίο &υ(6Πΐ αϋπιίΓ&Γί 8ϋΙ)ϋ 
ςο&πι 8&§;ιιοί οοη8ίιίο ορ(ίιιιθ8 πι&χίηιυ9(]υθ ρπηεβρδ, ουηι βχθ6(]βΓβΙ ν6ΐ ροΐίυβ ίηΐ6Γ6ίρ^ 
ΓβΙϋΓ 6( ίη οοΒίυπι Γ6(1ίΓ6(, ϋΙ>ί, (ν&ΗίηαΙίβ Εη)ΐηβη1ί88ίσΐ6, ρ6η6 άίχβπαι, οηηοΐα Γ6£;6ηά1 
οηυ8 ίηιρο5ϋ6πΙ, οοπι ]υν6ηίΙί8 8υεοβ88θή8 &ηίπιυ8 ηοη(1υπι ρβΓ 68861 ίηιρθΓίο. δίο ΑΙΙα• 
ουηι εοβίί οπβπ 86 8υ6^υο6Γ6(, ΗβΓΟϋΙβπι 8υΙ)ηιί8ί886 Γ^γΙογ, νβΐυΐ ΙαηΙ» ιηο1ί8 ο&ρ&οβπι : αΙ 
()ϋαΐ6σι νίΓυαι ? οα&ίοΓβπι 1ιαπΐ8ΐη& η^Ιυτα, Όβο ρΓοχίαιαπι, (Ι6ηίς(ΐ6 Ιονίβ, ηοη ΑιηρΙιϋΓγο• 
ηΐ8 6Γιααι. ββΓίβ ηοη &1ία8 ηααπι η.ι(υ8 ϋβο οωίαηι (ίβοΓύΟΐ 8β(ΐ6πι Γ6γγ6 ρο(6Γ&1, βίοαΐ η60 
&1ίη8 ^α&ιη ιΐίνίη» πΐ6ηΐί8 Ηοπιο οηυ8 ίπαρβίϋ β^ΙΙίοί 8υ(;ΙίηβΓΰ. Τυ, ίηςα&πι, Ιι'.πιίθ6η(ί8• 
&1πΐ6 0αΓ(ϋιι&1ΐ8, νοο&Ια Γβ£^ΐ9 ρΓυ(]6ηΙί88ίΓηί &(1 τβ^^ηί ΑΓΟβη» Ιραοΐαηάα ηοη 8ΐηθ ηυηιΐηβ 
&(1πιΐ88υ8 68 ; 1(1 ςυθ(1 6Χ Γ6ΐ)ϋ8 ΐρβίβ Γ6ΐ1οΙΐ6Γ 6ΐ βχ νοίο ί1ϋ6ηΙίΙ)υ8 ηο(ίυ8 68ΐ αα&αι αΐ 
ς[ϋίβ<)α8ΐαι ρΓΦίβΓ ιηαΐί^ηοδ ΐηΓιοιβΙατ. ΟαβηοΙο βηίπι ΙΟΓΓαπαπι Ηίο ρ^88^ο, ςυ&ηαο 0Γΐ)ί8 
ιιη1ν:3Γ8ΐ ο&ηάΐιίαΐαβ οβπΐίϋβ ίηΐβΐΐβχίΐ 5β ΓϋΓαηι 8ο1ααι ροΐίά ηοη ρο.^86, ββςαβ &1ί6η& Γβ^^ηα 
ίππία 8ρθ ίηναάβΓβ ? ςα&η(1ο Γβΐίοίΐβπ 8βουπι αοΐυπι ριιίανίΐ 81 Οη68 βυοβ ηοη ρΓορ&^^&ΓοΙ 86/1 
ΙυβΓβΙοΓ, ηί8ί βχ ςαο ρήηοίρβπι ηοβίηιπι ίιινίοΐίϋβίηιαπι απίαια Γβϋι^πίΐΤ ϋυίά 8ίϋ9υ1α οοηι- 
ηιβηιΟΓβιη ? Ργο91γαΙο ρππίϋηι δΐυρβηοΐα ΓβΙίβΙΙηΙβ βχβροίΐα ναΐίάί^βίηιο, Ιυπι ιηυηίΙίΜ» 
ορρί(ϋ8 (|ΐ]α ΙοοοΓίιπι ηαΐϋτα Γ[αΑ πιίΐϋβ ηοη ί£;ΐ)&νο, οααι ίηΐβπηι ίηο1ίηΑ(48 αοίβΑ ν( Ι' 
168, Ιαηι ηιίΐίΐββ 8α68 νβίαΐ &ΙΙοηί(ο8 6( ρανοΓβ (1βίιχο8 οβηιβΓβΙ, ίηΐΓβιηαϋ ΡΙαηάπΑ. .^ 
βιιιηρ•6Γ&ηΙ Οαΐΐίοί Κΐ08ΐ6• ηοιηίαίβ, ςαοηίΑοι Ιο οοηίΓαΗοιη 066ΐ<1ί§86 τΜβίΝΐιϋαΓ ύ' 15 ΡΑΒΚΟΤΙ ΡIι^£ΡΑΤIΟ 16 

Ιάιρβίυ» ββιηρθΓ Ιΐ09(ίΙ>π9 ιηβΐυβηάί, ςαοά βοϋίοβΐ οχΙβΓαα τΐ9 οοηίΓα Γ&9 ρίυηκιαβ βίβ αιΙΓυίβ- 
Β6ΐ νβΐυΐ Οβαβ ο ιηα6(ιίη&, ςυοάςοο βοβ οΙ)8ΐ<ϋο ϋΙ)βΓ&1θ9 νίάβΓβηΙ ςαί ^αIη ίη^^ΐοη&ιη (Ιβάί- 
ϋοηβιη ρ&Γ&1)αηΙ : 5βά &1&1ίιη 6&1Η ίη^βηϋ &ά ρυ^&ιη &νί(1ί νιοίη&9 υΓ5β9 αηίιηο9ίυ8 
&^^Γ689ί βυηΐ; ςυίΙ[)υ8 ο&ρϋδ βχΐίιηαίΐ ΙΙαΙία ηοη 8β6α8 βο ςυοηάαιη ρορυ1υ8 ^βηΐίυιη νίοΙοΓ 
Οαΐΐίβ ίη8ΐαηΙίΙ>ϋ8 8»ρία8 βχρανίΐ, Ιη Ηίδρ&ηία 1>β1Ιο ςυίάβιη ιιαοίρϋί ρυ£;ηιι1αιη 68ΐ : ββά 
(1α6ί8 ίοΓΐί88ίαιί ηοΐΏβα Ηίβραηο ιηίΐίΐί νΐηοβηίΐο 3&ΐΏ(ϋα ί^ΐαΐβ 63ΐ. Οβηη&ηία 1)β11ο (Ιία- 
ΙαΓηο νβχαΐα, β^ΓΟΓυιη ροραΐαϋοπι^αδ, ιΐΓ()ίυπι ν&8ΐα1ίοηίΙ)υ8 οοη6υ88α, ίιαρ'^Γ&ΙϋΓβπι αιίβεπβ 
ιΐυάυπι ιηαρβΓ&Γβ οοβμίδββ οοη (ΙίίΙιΙβΙαΓ. Ηδβο 1&1ία9 βχββΓίαθοΙυΓ ΙιοΓααι ΙβηιροΓϋπι ϋί86Γΐί. 
Ε(^ο %{γ\ο ΓθΠΐί88ίθΓβ &ί1ί£^ι ΙαπΙοοι, 6ΐ (]υο(1 Ιοη^^αιη 6886( βα ρροββηιιί, βΐ ςυοά νβΓβ^βΓ ηβ 
ί&8ΐίϋίυιη π&βοβΓβΙϋΓ βχ ρΙοΓίιηίβ. όοβ^ΏΠΐ ί^ίΙυΓ απι^ίΐίοϋο αΠ'οοΙβηΙ βχΐβπ (ςα&ηςυ&ιη οχ- 
ρί1β(ίοηί1)υ8 ε<Βΐυιη ηοη ρθΙίΙαΓ, 86ά ΓεΙΐ^ίοηβ βΐ ρίβίαΐβ, ςυ» γ6^(;8 ΟΗΓίβϋβηίδβίηιοδ α5ΐπ8 
ίηβθΓυηΙ), αΗοηα Γ6ς;η& &νΐ(]ο &ηίηιο ρβΓναϋαηΙ : ςιΐΗηΓίία 8ΐ&ϋϋ 6ΑΐΙί& ν&1ί(ϋ88ίπ)& (βΠΓαΓυηι 
Ρ&Γ8 (ςυαπι ρβΓβιιηάί Ι6ς;ί()υ8 αΐίίβ ηυασι ηαεΒ 0Γΐ)ί (βΓΓ&Γυαι ίηρθ8ΐ(8Β βυηΐ, ί&ΙοΓυιη νίβ 
£Βΐ6Γη& νβΐ ροΙίυ8 Οβαβ ΙβΙΟΓυιη αιΜίοΓ βΐ (1ί8ρ6η8&(0Γ βχβαιίΐ), οοβρία βίβ ηϋηςυαηι 6Χ νο(ο 
βοοοβϋβηΐ. Ουαι αυίβηι 86Γθηί^8ίηιυ8 ρπηοβρ8 ηο8ΐβΓ 8ρ68 Ιοϋυβ {[βηβΓΗ 1ιυη3πί αϋοΐβδοΐΐ, 
οαιη ααίπαί θ]υδ νίδ αυ^βδοϋ, ΙίΙ>1, Ο&Γάίη&Ηδ Επιΐηβηΐΐδ^ιιηβ, βυα^πια Γοτυιη ρ6ΓΠΐί88& εδί, 
ου]υ8 Γιάϋβ ίη ΓθΙ)α8 (ϋίΙίείΙΗπιίβ βρβεΙ&Ια. ου]υ8 άβνοΐίο βπ^α ρπυοίρβηι οηαηβ νίηοβηΐ βχβπΐ' 
ρΐυπ). Νβηιο ίη ροδΙβΓαιη Ιβ ΓβΓαπι ωοαβΓ&ΙΟΓβ Ιαιη ββοπΓυδ ροΐεηϋββ βπΐ υΐ βαΐΐοδ ρβηβ 
ιηΐ6Γ ίβΓΓϋΐη βΐ απηια η&Ιοδ ρΓονοοαΓβ νβΐ οίΓβηοΙβΓβ ααοΐβ&ΐ, ςυοδ ίηΙβΠί^βΙ ηυΐϋυδ ΑΓοιίδ 
6886 8υρβΓ&1)ίΐ68. Νβπιο Ο&ΙΙίδΒ 8θΐ'ίθ8 αυΐ ΓοΒΓίβΓαΙοδ 181068861; ηβηιο απαίοοδ ΐ8Β(]6ΐ, ςαί Ιιοο 
Ο&ΙΗφ άβΙ^βηΙ, ιιΐ ηυί δαοιαια ουιη ίη')ϋΓία βΐ ϋοηοΓϋΐη οπιηίαπι ίη(1ί£;η&Ιίοη6 ΓοΓίυηίδ βυίβ 
6χαΙί νβΐυΐ ηυϋί 6χ8α1&1)&ηΙ, ρΐ6ηί88ίιη6 Γ68ΐί1υΐί δίηΐ : Ι&ηΙα βδΐ οπη» δ&οΗ ηοηιίηίδ <υί νβ- 
Β6ΓΒΐίο, Ιυω ίαιρθπί ΟαΙΗοί ΓεϋοΊΐαπ 86αιρ6Γ ίηνίο(&. Υ6Γαπι ςϋο ίπιρεΙΙοΓ 6£;ο Γαηϋί ίηιρο* 
Ι6η8 ? Νοη εηίαι ιηυΙΙααι ίαΐ6Γ688β ρυΐο 8ίν6 ςαίδ Γέίαι&αι &Η6υ]υ9 Ιφϋ&Ι, βίνβ ίηίΓ& άί^πϋα* 
ΐ6ΐη 6ααι ΙααϋεΙ. Νοη ρο^βαπι Ιαοαβη 1ΐ8βο οίίΓα οπαίθη ίπ^ΓαΙί ρΓ8β(6ΠΓ6 ({υοιΐ οιηπίυιη 
οοηιααβηάαΓιοηβ (Ιί^ηίδ^ίιηιιιη 6^1 : 1)ΊΙ)ΙίοΙ(ΐ66αΓΏ 9θϋίοθΙ ηιαΙΙίδ ϋΙ^ΓΟΓαω ηιϋΐιΐ^αδ οοπδίαη- 
Ιβαι ίηδίίΐυίδΐί, ({ΐιαπι 6^α^^ι^δ υ;ηηί1)α3 ραΙβΓ6 νίδ. Ιη (|ϋ& (:]αίι1(ΐαί(1 ΟϋΐΙϋα ()ϋηαΓαω ατϋπηι 
ί6Γ&οί88ίαΐ£ΐ, ςαίάςυίιΐ Ιΐ&ΐία Υϋΐ Οβρηιαηία εΓαίΙίΙαηι ρροΐυϋΐ, ίπνοηΐΓβ ίη ΓαοίΙί ββΐ. ΟηαίΐΙο 
ρΓΦοΙαΓα ίΙΙα ηκίΓοιοΓα, ρπηοίρυω 6ΐ νίΓΟΓυηι ςηΐ ΙίΙΙθΠδ οΙαπϋβΓαηΙ δίαΐααβ, ςααβ οποί 
νί(ΐ6&8 6ΐ ίη^βηϋ ηιοηυηΐ6ηΙ& 16£^&8, ραΐβδ ηοη αιαία πι?ΐΓπΐ0Γα, 8β(1 απίπιαία, βΐ βΟΓϋοι ηοη 
ίηΐβπίδβο οοΓροΓα, 86(1 Ούπι αηίαιοΓαπι ΓεΙα (16 ρ6Γβηη11&ΐ6 οβΓίαπε. Οαο ςαίιΐβπι ε^Γβςίο 
ίαείο 1Ιΐΐ6Γ&ΙΙθΓ68 ςυο90|υ6 ΙίΙ)ί ο5ηοχίθ3 ΓβοίδΙί, 6ΐ ηοη ηαίπυδ ίη ογθ ΚοηοΙηαηι 8^1:) (^αϋπι 
ρΓορΙβΓ αΙίαΒ ιΐ66ΓΓΐπ)(β ιηεηίίδ (ΙοΙββ ; 6Χ <)υίΙ)υ8 ύοηί οωηββ 1ηΐ6ΐ1ί§;ϋηΙ ΙαηΙο 16 εδβΐϋήδ 
πΐ0Γΐα1ίΙ)υ3 δαρεποΓβηι 6886, ςυϋηΐο ίοΓίαηα Ιυα εχοβΙδίοΓ 6ΐ ρρδβ^ΙαηΐίοΓ ββΐ. Υίνβ ΐ^ίΙυΓ, 
ΕπιίηβηΙίδδίηιβ Ο&ΓάίηαΙίδ, ΟαΙ1ί8β ίεΙίοΙίΗΐί, ςυφ, 16 808ρίΐ6, οαίπιβη αοΙίρίδΟθΙύΓ εΐ (ϋυτηα- 
1)ί( Ι Υίνο, ΓεΙ ΟαΙΙίοΦ τεοΙοΓ εΐ ρΓορ&^βΙοΓ, 6υ]α8 νί^ίΐαηΐίδβ Ιιοο άεΙ)βΙαΓ, αΐ ΟαΙϋ ρ&οεπι 
φςϋίββίαιίβ οοη(1ί1ίοηί6α9 δρεπαπε άεύβαηΐ, ααΐ εχίεη ϋβΙΙααι ίηΙεΓηεοΙηααι ΙίιηβΡβ ? Υίνβ 
άίϋ, Ο&ΙΠφ ίβΐίχ Ιαΐεΐα δαίαβηαε Ι 

ΕαιΐηεηΙί» (αΦ 

ύενοϋδήαιαδ 

6ΑΒ0ΐ.υ8 Αννιβαι. ΡΑΒΕΟΤϋδ. Ι^ΕΟΤΟΚΙ 

06 βοηρίοηόυδ ΙιίδΙοπ» Β>'Ζ8ηϋη£ε ρυΜίβ&ηϋίδ δρεσι ίεοίαιυΒ εάίΐο Ιοαηηε ΟαηΙ&ουζεηο. 
Ε666 βιΐθπι ρΓδθδΙ&ηυδ Γ6ΐίοίθΓίΙ)υ8 ααβρίοίίδ αηηίχί, ]υ88υ ηβηιρβ ίΐΐυδίπβδίπιί ΡΓαηεί» ο&η- 
οβΙΙλίϋ ΡεΙπ δθ^υίεηί, ηυΙ αΐ οραβ ηοε ε^Γβ^ίππι βάβΓβΙυΓ βυ» οαπ» ΓεοίΙ. Οιιίϋ απίεπι 
ΙιυΙε Οεάρεηί εϋίΐίοηί αοοεδβεπί, ΐ6€ΐθΓ, πιοηεηάαδ βδ. Ρίαπεδ 68ει]υ6 ίη^βηΐεδ ΙαουπδΒ ι ταηΐ 
ιη εάίΐίοηε ρποΓε, ςυιο Οεάπεηοπι άείοΓωα^&ηΙ. Αΐί» ηιίηοΓεβ ρΐηιεδ ρ&^ίηβδ οεουρ&νε- 
Γ&η(. Εαδ οηιηεδ εχ βΐίίδ 8θπρΙθΓί6υδ οαΐαηιο εχ&Γ&Ιίβ δυρρίενίπιυδ, ηιυΙΙ& οοΓΓβχίπιιΐδ εχ 
Ιο&ηηε δθ3'1ΙΙΖ6 ΟυΓορΑΐ&Ιε, ςυί ΟεοίΓεηυπι αύτολεξβξ (ΙεβοπρδεΓαΙ υηοΙε πιίΓβή 8αΙ)ίΙ ςιιαηία 
ββεαΗίαΙε 8«οαΙί 8υί βιίΓορ&ΙβΙεδ αΐίβηιιαι ορυβ 8ΐΙ>ί νίηίϋο&πΐ. Ιΐ&ςαε δί ςυί» ΟοΓορ&Ια- 
Ι6ΐη €ΐ68ί(ΐ6ΓεΙ, δοί&Ι ευπι (]ε<ΐΓεηί δΐϋΐ&πι εδδε : η&πι Ιοίίοΐεηι νεΓ^ίβ Οαποραΐαΐεδ οοη^ΙηΙ. 
Ουϊ Ιαηιεη ηοη ρεΓ οηιαία ηο^ίδ ίουΐίΐΐδ ΓυΚ, δεά δυρρίεηάο, ηΐ (^ίχί, ε( βηιεηίΐαηάο Οε- 
άΓεηο πιυΐΐϋπι ρΓοΓυίΙ. Ουοηίαηι αυΐβπι ΙοΙο ρβηε ΟβοΙπεηο εχδοπρίο ΟυΓορ&ΙαΙεδ εχείρίΐ 
οΜ βεθΓεηαβ (Ιεδίηΐΐ, ίάεο ηοη ίη^Γ&Ιυπι ΓοΓε (Ιαχί δί οαηι Οεάρεηο εοΙεηεΙηΓ. ^ο^ηη^8 
ΒΑρΙΙδΙα Ο&Μυβ ίηΐεπρρεδ ε3υδ πιαίΐίδ ίη Ιοοίδ &1) ααοΐοηδ δεηΐεηΐία ιιϋεΓΓ&νεΓ&Ι. Κί ςπαη- 
Ιαιη βεη ροΐαίΐ οοηδυΐΐυηι εδί ίηίερροΐαίιι ε]υδ νβΓδίοηε. Χ}τΙ&η(ΐΓί ςυοςυε νεΓδίοηβΓπ ίη- 
ΐ6Γάαιη 6ΐη6η(1&νίπ)α8 ; ηεο Ι&ηιβη νεΙεΓεηι Ιοοο δαο (ΐ6ΐυΓΐ)&νίη)α8, δεά ηοδίΓ&πι 8(1 οΓαηι 
1ϋ>Η Γβίεοίηιαδ. ΡΓΦίεΓεα ΓαΙεΙϋΓ ίηΙεπρΓεδ ίη£;εηυε βε ία ηυίϋηδά&αι ϊΐ8ΒΓεΓ6. Νοβ βίηε α1ΐ8 
ίη866ΐ&Ιιοα• δεηίβηϋ^ιη ηοδίΓαιη ρΐΌροδοίιηυβ, βΐ ηοΐββ ςα&9(]αηι βάάίάίπιυδ εί βΓοηαηιΙθβ. π XΤI^ΑΝ^ΗI ΡΗ^ΕΡΑΤΙΟ 18 

Οβηΐςαο ΟΙο&Μηαιη &ά]οάαια8, ααο νοοο» αιίχυ1)ίλΓΐ)&Γ<Β» ςύίϋαβ ΟοάΓβηυβ υΙίΙοΓ, 6χρ1ί« 

οαπΙοΓ, άί£;ηϋ8ΐ68 6θθΙβ9ί&8(ίθ8Β ρ&ι&^ίη» βΐ ιηιΙίΙ&Γββ οχροηυηΙυΓ. Οαο ιη οοηβίηα&ηάο υβαι 

ηοη Βαπι ορβΓΑ Μβαη»!!, ςΊβπι ρΐβπςαβ &1η ςηί ταρίο νίνοηΐ βοίβηΐ 6Χ80ΓίΙ)6Γθ, ββά νβΐ 

&Ό€ΐοΓ68 ηοηάαίη βάΚοβ νβΐ αΙιοβ οπαηίηο ιιυ6(0Γ68 &(Ι ΙββΙίπιοηίυιιι οίΐο (α). ΑοββάυηΙ βΐίαιη 

Ε. Ρ. Ιαεοΐιί Οο&γ ν&πη ίη Οβ^Γβηαιη &ηίπι&€ΐν6Γ8ίοηβ8 βΓυίϋϋββίπιβθ, (|υ88 ηοη πλοάίοαια 

Οβ^Γβαο Ιυοβηι &1ΓβΓ6ηκ. ΡοβίΓβαιο ηυιηβΓ08& ορβΓ&Γααι ιηθπ(1& βιιβΙαίΗηοδ, ςυο Ι&ιη αυοΙίοΓ 

βάΙΐΊο (|ϋ&[η θΐηβηά&ΙίϋΓ ορβΓ& οοβίΓα ρΓοάΐΓβΙ. ΟβϋΓβηο ί^ίΐατ ΓρύβΓβ, ςυβιη ααίβα, ρβηβ 

(ίίχρπαι, λΟΓΟ οοηΐΓΛ νϋηϋβ80 ηοιι ί^ηοΓ&β. ΟβιΐΓβηυπι 8βΐ|αθΙυΓ Τ(ι»ΌρΗ&η68 ηιυΙΙοΓυαι 

▼οΙί:ί 6χρβ1ίιυ8, (]υβιιι οχ 16^18 6(ιι ίΑΐίαηίΑ^ίίΐΏί Ι[>ίΙ>1ίοΙ[)βοα ίη Ιοο^ηι 6(1βπΐϋ8, υηα οααι 

ΑηΗ8ΐ&8ϋ ΒίΙ)Ιΐο(ΙιβΓΑΓϋ Ιή^Ιοπα 060ΐ68ΐΐ8ΐί6α Η&οΙβηα8 ίηβάίΐΑ, ςυ» 1)βηβίΙοίο (^&Γϋίπ&1ί• 

ΕΐΏίηβηΐί8»ίπιΙ ΡΓ8ηοΐ86ί Β&Γ^βπηί &(1 ηο8 ρβΓΥ^ηίΙ. 8βςπ6ηΙαΓ βΐ αΐϋ €Χ ν&ηί8 1)ί^ΙίοΙΙιβ€ί§ 

6ΓυΙί, ςυοβ οοη ίηΙβΠΓΟ «ιυβηΐυπι Γβ!ρυΙ)1ιο« ΙίΚβΓ&πβθ ΙοΙϋΓ^ίΙ Μ ΙααΙυαι ίηΐβΐϋ^υηΐ ςαί 

ΙίΙΐ6Γ&8 ΐΓ&οΙ&ηΙ Υϋΐ ίονοπί. Υβίβ. 

(α) Νοο ροββαιηαβ οίΐηι οηοιβη ίη^ΓβΙί ρΓβΙβπΓθ ο1&Π88ΐιηί βΐ βΓυάίΐίβ^^ίααί ^«οοι)^ ΜοαΙβΙΗ αιβάίοΐ 
ΑυεΙθΓβ9 Ογφοο 1)βΓΐ)8Γ08, ςαί()υ5 υβί βυοαυβ ίη Ιιοβ Ρ8Γί8ΐβη8ί8. ΚλΒΕίοτυβ ιη ζαΐΰβ Νια^ί». 

ςΙοββΙΙΓίο, ηοϋίβ 0ΐβ0(ΐ08 ()&108 βΧ 5ίΙ)ΗθΙΙΐ608 νίΗ 

β111.Ι1<Ι.Ι\1Ι ΧΥΙ,λΛΟΚΙ 

ΑΟβΟδΤΑΝΙ 

ΙΝΟΕΟΚαΐΙ Γ.ΕΒΗΕΝΙ ΛΝΝΑΙ,Εδ Ρι\^ΕΡΑΤIΟ. 

Αά ηιαρηί/Ιϋοί €έ ρ€ηβτο»θί ΛοΜίηοί Ο. ΜαΓΟίτη βί Ο, ^οαηη€ηι ΡαρρβΓ0$, Αηίοηη //. Εταίτ€$ 

6€ηηαηο$^ ΚιτύρΙπ^ρί «/ ΐν^Μβη/ιοσηί άοηίϊηο$^ γ/γ•, ορίίιηαπίΐη ΙιίίβΓαπίτη αΙασιποΒ ρνα- 

α$$νηο$. 

66θΓ§;ϋ βοάΓβηί ληηΑΐθ8, ςυι &α5ρίοίΐ9 αο ίιηρθη8ί8 νββίπβ, νίπ βπιρίίβδίηι, α αιβ ηοη 
βίηβ πι&^ηΐβ 8θΓαπ)ηΐ8 ίη Ι.&ΐίηβπι ΙίηκυΑίη οοηνβΓβί ίη ρυ1)1ί6ΐιη) ίιοάίβ βχβυηΐ, ρΓο ΠΕίοΓβ 
άβίΙίο&ΙαΓοβ άία π)ο11υπΐι|υ6 οο^ίΐΑνί ςυ&η&πι θβ γο ρο(ίί>8ΐ^ηυίη Αρπα νο8 άί98βΓ6Γβηίΐ. δίνβ 
βηίαι Ιιί^Ιοπ» οΙΐ11(&Ιβ8 βχρίίο&ηιίη 6''8γπΙ, ςπο Ηίο Ιϊ56γ ρΓ0(ϋΓ6( οοπιηιβηά&ΙίοΓ αΐηαβ ^γα• 
ϋοΓ, ]&αιρη€ΐβηι ϊά ρΓοροΒίΙυηι ίΐα οορίοββ ΟΓπβΙβηυβ ποΓαπι α 8υπ)πιί8 νίΓΐ8 ΐΓ&οΙ&Ιυσι, υΐ 
οίΐΓβ &ΓΓυ^&πΙί8θ οππιβη ηοη ρο886πι οοηαπ ίβία νβΐ βπορΙίίΙο&Γβ νβΙ βΐίβαι ίη6αΙο&Γθ. δίνο ίη 
ν68ΐΓί8 1&υ(1ίΚ>α8 ρΓ8Β(1ίθΑθ(1ί8 οοουρ&η(]& οΓ&'ίο, &ι1 ςυ&8 ριοΓοοΙο ίΙΙύ8ΐΓβηϋ&8 ααςβηά&βςηβ 
1ι»6 ΟβϋΓβηί νβηίυ βϋί1ιο<)υ6 οοηϋυοβΓ» άβ^βΐ, ςυΙ<ΐ ϋβ οΓη&πιβηΙί ροΙβΓ&Ι ηΐ6& οοηίβΓΓβ 
ίπίαηϋα ? ΑυΙ ηαο1η8ςϋί8<)η6, υΐ ηυυο 8υηΙ π)0Γ68 Ιιοηιίηυο), ηοη ροΙΙυ8 ιΐ886ηΙ&η€ΐο πιβ ιηα• 
ηη8 οαρΙαΓθ ςυ&πι §[ΓβΙί αηίηιί 8ί^ηίΠο»Ιίοηβπι γ&π8 νίΓΐυΙυαι βχβηηρίίβ ()6ηιοη8ΐΓ&η(ϋ8 οοηι- 
ιηθηθ&ηάΐβςυο βάβΓθ ογ&Ι ]υάί6&(ιιηΐ8 ? ΙΙαοιοθ Ηοπιπι β^ο ηίΓυηιςυβ ρΓα(1ρη8 8€ί6η8ςοο 
011)181, ρΓ«86Γΐίπι οππι Γ600Γ(18Γ6Γ (1ρ ρποΓθ &ϋΙ>ί η)θ ηοηπίΐιίΐ βΐίαπι (Πχί88β. δβά βΐ Αΐίβηυηι 
αΙίςυΙ(1 ρ6Γ8οηί8 νβΒίΓίβ &υΙ ρπβββηΐβ ίϋ8ΐί1υΙο^ ςααΐία &(1 βηίπιαηι αοΰίοίθύιιηΐ πιυΙίΑ αίςαβ 
ν&Γία, ίη πΐϋάίαιη ι&ίΓεΓΓβ ίηΐ6α)ρ68ΐίνυπι νίϋ6ΐ)&ΙϋΓ αίςαβ ίη8ο1βη8, ηβςυο βηίη Ιαοάλή 
8θηΙΐθ1>&πι βυηι (]οι άβΙρΜηηηι 8ΐ1νί8 αρρίηχίΐ, ΩαοΙίΙ)ΐΐ8 λρΓυπι. ΙΙβηυβ ίη ρΓ8Β8θηΙί8 βαΙίΒ 
ΗαΙ>υ1 ρλϋοα άβ ίρβο Ηοο Ηΐ8ΐθΓΐ6θ ορεΓβ βΐ πιβΑ ςυαπι νοΙ)ί• αο ΓβίρυύΐίΰβΒ ίη 60 οοηβοίβηιΐο 
ηανανί ορβΓΑ (ϋοβπβ ; ίΐ^ιίαβ ΙβοΙΟΓβ ηοη ίιιαϋΙίΙβΓ, υΐ ςυίάβηι 6§ο ραίο, άβ <)ϋίΚ>υ8€ΐαπι ρΓβηιο- 
ηίΐο, (ΐ6(ϋ€&Ιίοηί8 ηιυηβΓβ άβίαη^ί. 

^απ1 ρΓίηιιιο), ςυίβ ίυβήΐ Οβ€ΐΓ6ηα8, οθγΙο άβρΓβΗβηάβΓβ ηαΐΐο ίη(ϋοίο ροΐαί, οοη άβ 86 
ίρ$ο ηιΗίΙ, Ηο6 ςυΐίίβηι ίη ορβΓ^, ηιβπιοπ» ρΓ0(1ί(1βπΙ, ηβ(]ΐιο οΗ αΙίί8 8ίΙ, ςαοά βζο 8βί&πΐ| 
1&α(1&1α8 &υΙ ηοαιίηλΙα8 8θπρ1οΓί1)ϋ8. Εο Ιαηοη ίηοΐίπαΐ αηΙπ)υ8 αΐ 8αοθγ(1ο16Πι ίυί88β 8ϋ8ρίοβΓ 
αυΐ βϋαιη πιοηαοΐιυαι ; ΙιιπιβΙδί νΙ(1βΙυΓ Ιιοο ηοη Γυί88β (1ί88ΐη)υΙ&(υΓυ8. Μβ^βκ οοη]βϋΙαπΒ 
&η8&ηι ρΓ»1)6ϋΙ ουω ^βηυβ (1ίοβη(1ί ςυο ββΐ ϋ8υ8, Ιαηι ςυα8 άβ Γυΐί^ιοηβ βΐ βΦΓΰπιοπίί8 1ι&- 
1)θΙ (ίί8ραΙ&Ιίοηβ8. Ώϋ ΐ|αίΙ)α8 ηοη ίαιρβάίο ςαίη ςαί8()υθ 8αο οβρία οΐ ββηβα ]αάίθ6ΐ: ςυίά 
6^0 ίυάΐοβαι, λ&Ιίβ οΓβάο Μββ 6οηί8 ηοίπη) ; η^ςυο 68ΐ ουρ ηιαίβαι 86ηΐ6ηϋ&ηι αΙΙα ίάοηβΑ 
οαα8&. Οα&ηάο τίχθή^ ηίΚίΙο πι&^ί8 οοηβίαΐ Γ|υ»ηι (|α& οοηιίιΐίοηθ νίχβηΐ ; ηί8ί <|υο€ΐ ρΓθΙ>ιι- 
1)110 68ΐ ΓΟΓυηι ροΐϋο ΐ8«λεο Οοπιηοηο ((^υί ίηϋΐ ίηιρβπαπι βοϋβπη Γογο ςαο Ηβίηηοαβ 1Υ 
&ηηο, ςαί ίαίΐ & ηαίο ΟΐΓί8ΐο 59 8υρΓΑ πιίΠββίπιαη)) ουπι 8θπρ8ί88θ 8υο8 ΑηηΑΐ68 : Κιί οηΐηι 
Ιη ί8ΐαπι άβδίηυηΐ. 18 ςαί οοίΐίοβιη νι^βίΓαπι 80Γίρ8ΐΙ 1ίΙ)ΓΑπυβ, Ιβ&αοί Αη^οΙί αΗο|αι>ΐιθ8 ωοη- 
Ιίοηβπι ίβοϋ Ιη αίΑΓ^ΐηο. ΡυΙΙ (ιΐο Ιβ^αοαβ Ρπάοποί Λ^οηοΙ)ΑΓΐ)ί ίαιρθΓ€ΐΙοπ8 ΟϋΓΟί&οί »0|υΑ- 
Ιΐ8• βΐ ιιοοορϋ ΟροΙΙιιιηϋΐη τβ^^ηαιη οιγοά αηηαπι 1185, αΐ ββηίαιη Γογο &ηηί8 οο(]βχ ίβίο 
αυοΙοΓθ 8αο ΓοοοηΙίοΓ ίυί»8θ νίάο&Ιυρ. Νοη (Ιί^ίαιαί&νϋ 1ί5ΓΑΓίυ8 ΑΐίςαοΙίββ βο ίη οχοαι- 
ρΐβπ, ςαο(1 άθ8θΓίρ8ίΙ, &ΙίςαοΙ ρ&ς;ίηΑΓϋηι (ΙβΓβοΙαπι 8βη8ί890. 8β(1 υΐΓϋΠίΐ ΓβΗςα& οαιηί& ίΐα 
ίϋβππΐ αΙ) ααοΙοΓΟ οοαιρο8ίΙ& (]ΐ]οπιθ(Ιο Αά ηο^ 8θπ6» ίϋΐϊπβ ορβΓ& ρορνοηοΓαπΙ, (1υΚ>ί(&η 
ΙΐΑοά ίη]ϋπ& ροΐοβΐ: ηοη βηίαι π)οη<1θ8& ιηοάο ςαβι^ίΐίίπι, 8θι1 ρΙιίΓΑ οΐίαιη Κιί8 πιυ1ί1&1& το' 
εοαιροπ νβΐ 8α8ρίθΑΐο8 ιαοι, ςαοά ΑΐίςυοΙίββ ίη &ηηοΙ&ΙίοηίΚ>α8 08ΐθηάί. Ρογγο «αίοαι ίλοί 
θΓθ(1ιάοηαι 1θθ1θΓβ8 Ιη ΐΜ>ηΐ• 8οηρΙθΓί1>α8 γοηαΐοβ οΐ ίαάίοίο αϋςαΑηΙαιιι ςα&ηι τοίβ^ 19 ΧΥίΛΝΟΗΙ ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ 20 

ιιοηοπ ρΓ»άί1θ3, ιιΙ)ί ΙβοΙΙοηβιη Ηυίυβ ορβηβ ίη^ΙίΙυοπηΙ, ποοίβδίί® ρπηοίρίο αΐί^υίά αυΐ 
βΐίβηι ο&υ868Β οοαίΓΑΟΐοΓΟ». Ροΐΐίοίΐυβ βηίπι βυοίοπ βΐ) ίηίΐίο αιυηάί α^^ςαβ &ά 8α& (ηπιροΓ£ΐ 
ΙιιβΙοΓίοΒ 86 6θΠί)ρβη(ϋο ΓβοίΙ&ΙυΓοπί), υΝ &(1 Γβοι νβηΐυηι ββΐ, ηβςυβ ορίίαιο 0Γ(ϋη6 βα ρπο- 
ροηίΐ ΐ|α» ία 8&0Γί9 ΙιίΙΙβπβ β1 ΡΙ&νϋ ^08βρI1^ &η1ί(|ϋΐ(&1ί8 ^υ(1&^^8β άββοπρϋοηβ αίςαβ αΐί^ί 
οορίοβθ (ΐ686ΓΐΙ)υπ(αΓ ; βΐ ιοβθπΙ πιυΐΐα ηββοιο ςααπι ΓβΙ&Ιυ αϋΐ ΟΓβϋίΙυ (Ιί^ηα : ρΐ ίηΙβΓροΙαΙίβ 
ηΑΓΓ&ϋοηϋ)υ8 ββρθ, Βββρβ ιηυϋΐαΐίβ, αΐίςοαπάο ίϋβιη ηοη δίηβ ΐ8&(1ίο βΐ ο(ϋο ίηουΐοαί. Ιη 
βυοαιηίβ ΐΏυη(ϋ ίΐϋρθΓΠβ βΐ βΟΓυπι 8ποοβ88ίοηθ ιιο πί)υΙαΙίοηΙΙ)υ3 βχροηβπΓϋ» ]β]υηυ8 ρΐαηβ 
68ΐ. Ιΐ68 ΙΙοσι&η&Β ί(Α &1(ίη^ιΙ ηΐ νΐάβαΐατ β&Γυαι ίυπββ αάιηοάαίΏ ί^ηαπαΒ. ΕΙ ία ίρβίβ ίαι- 
ρβΓΑΐθΓϋ)ϋ8 0Γ(ϋα6 Γβΰ6αδ6Π(1ί8 60Γυιηςιιβ ία 9ΐ]Π)πια βχροαβαοϋβ ΓβΙ)υ8 ^βδΐίδ ΓβΓβ &(1 (]οη9- 
1&η(ίαυη υ8(]ΐ]6 Μ8ς;ααιη ηΐΐιίΐ ρΓ»ο1&π &ιιΙ 6ΐίβαι ορβΓβθ ρΓβΙΐί 68ΐ οοπββοαίυβ, υΐ 8ϋΙ)νβ- 
Γβ&Γ ηβ ςυί8 ίβία Ιβ^βπδ βχεί&σιβΐ : ^ιΑ^ά Ιαηΐο άίρηηηί άβάϋ Ηΐο ρνοηιΐ8$ον ΜαΙη ? Όί^Γββ- 
8ΐοηθ8 ηυοςυθ Ια άΪ8ρυΙ&Ιίοαβ8 άβ νίΐβ πιοη&8ΐίο&^ βοπίπα ^υ(1»08, 6ΐ πΐία 1(1 ^βηϋβ, Ι&ϋα 
βυαΐ ςυ8Β &πα&1ί1)υ8 ραΓυπι οιηαίαο οοανβηίβηΐ βΐ αοη ροδβίαΐ α ςυονίβ νβαίπουΐο οοαοο- 
ηυί. Ουβθ β^ο & ααβ (Ιίοΐα ιΙ& νθΐίπι αοείρί υΐ &1) βο <)υί αοη νίΙυρβΓβΙ 86(1 βχουββΐ 06(ΐΓβ- 
ηυσι, δΟπρΙοΓβαι ηυ&Ιβαι 6& ΙβαιροΓΑ 6ΐ ΓοΓί&δδίβ βΐίααι νίΐφ ίαδίίΐϋΐυαι ΙαΙίΙ, υΐ υηο ν6Γΐ)θ 
(ϋοΑίη, Ιαΐ6Γ€ΐοαι ιύιίθη. ΟβΓίβ 81 <)υί(1 α5 βο ρβοοαίαπι βδΐ, οοα ηι&^αο ΓβΓυαι άί8ρβη(1ίο 
ρθοο&ΐοαι β8(, ουαι &1)υα(1θ ΗΙ>Γ0Γυιη 8ϋ βχ ςυίΙ>ιΐ8 ΙιίβΙοήαΓασι &1) ίρ8θ ρΓεβΙβπΙ&Γυιη αυΐ 
011008 οοηοιοιίβ ΐΓβοΙβΙοΓυοι οο^ηίΐιο ΓβρβΙί ρο88ίΙ. Ηοο &υ(60) νβΓβ ροββυπι &ΓβΓαΐ8Γβ, ρΐα- 
Ηηι& 6886 ία 06()Γ6αι Ιιοο ορβΓβ, ςα» οαηι αΙΙΜ αοα ίανβαίααΙοΓ, πιαχίιη&Γη εΐ αραοί οηαηββ 
τθήΐαΐίδ 6( Ηίδίοπφ ιιπιιιΙογ68 οοηοιΗ&Γβ ροδδίηΐ (ΐ6ΐ>βααΙο|υθ ^ΓΑΐίααι. Ια ^υ8ι^η^^ιαο ρΓδθδβΓίίιη 
Μ8{πΐ)0, ία ΗβΓ&οΙίο 6ΐ &1ϋ8 (Ιβίαοθρβ βροΐίΐαηΐβ ία)ρθΓαΙοη1)υ8 ιηοΐΐο ββΐ ςυ&ηι ίρββ ΖοααΓ&β 
ίαβπΐ άίΐί^βοΐίυδ &β οορίοδίοδ νβΓδ&Ιπδ (]680ΓίΙ)6θ(1ί8ϊ ααηίδ βΐίαπι δίη^υΐίδ γθβ ^ββίαβ (Ιίνί- 
άοα8. Ναοί ςαη &οΙθ ηον» Εοαιβθ ογΙπο) 1)&1>βΙ, βΑ νίείβίατ α1οαα(]υ6 βχ ν&πίδ 1ί()η8 ηοη 
πα&ρίΑ οαΓΑ λο ]α•1ιοίο ρβΓβχί^^υο οοηδαΓοίηαδδβ : ίο ϋροΐίβ αυΐβαι Γ65υ8 βΐ βχβΓοίΙαΙίοΓ ίαϋ, 
οΙ ιιρρ&ΓθΙ, 6ΐ πι&]οΓθ βδΐ οδϋδ ίη(1α8ΐΓία ; βΐ βί ςυίιΐ β^ο ]υ(ϋβο, Ιιοο ίΐΐί Ιργον ΓαίΙ, ε»ΐ6Γ& 
πάρκργα. ^υ^ βααι €ααι Ζοα&Γ& οοαίβΓΓβαΙ, ϋβ άβρηβΙιβαιΙβΓθ βπΐ ρΓΟοΗνθ νβΓβ πιβ ί8(& άί- 
06Γ6. Ν&ΐΒ οιοίβϋ Ζοα&Γ&<} ηιαίΐα €|υ8β ηοδΙβΓ Ιι&Ι)6ΐ, βοίΐα ρ6Γςα&αι άί£;η&, βΐ ςυίΙ)α8 οαιί88ί3 
ΙιίΒίοή&ιη ποαίΐΐ&ή οΙ)8€υΓ&πηαθ ΓυιΙ ηβοβδδβ. Μαΐΐα ΠΙβ Ι)Γβνίΐ6Γ &(1αιο(Ιοπι ίηάίθ8νίΙ, ςυ» 
βυοΐ β ηοδίΓΟ οίΓουαίΗΐ&ηΙίίδ οηιηίΙ>υ8 βχρίίϋ&ΐίδ ίΙ1υ8(Γ&1&. Νοίΐαβ β^ο ρππιυβ Ιιοβ άβρΓΟ- 
ίβα<)1: 86(1 \νο1βυ8 αο8!6Γ, ηυβηι Ιιοηοπδ ο&υ88 οοπιίαο, νίΓ 1ΐ8Γϋαι ΓβΓυπι (ςηο(1, ςυίΙ)α8 
Ι^οοΙαβ ίρ86 68ΐ, 1αουΙ>Γ8(ίοα68 6]α8 6νί(ΐ6η1ί88ίσΐ6 άβα)οα8ΐΓβο1) 1οας;6 ρβπΐίδβίπιυβ, &1ίςυ8η1ο 
βηΐβ 60(1ί€ί νββίΓΟ 86Η6ά&ηι ρΓ8ΒβχβΓ8( ςα8 8Γ£^ααιβαΙααι 6308 Ια ίίφο νθΓ58 βχρππιίΙαΓ 
« Ιηοΐαΐ ί(ΐ6πι ΑΓ^απαβαΙασι ςυο(1 Ζοο8Γ88, 86ά ωαΐΐα Η&1>61 & Ζοα&Γ& (1β ίθ(1υ8ΐιία ρΓ8Β- 
ΐ6ΓηΑί88&, ^Γβνίΐλΐίδ, υΐ ορίαοΓ, 8ΐα(]ίο, 8Θ(1 66Γΐ6 οοα ρΓ8θΙβΓπιίΙΐ6α(ΐ8. Οαοά 81 πιίΗί ορίίο 
^Αία ίϋί886ΐ λΐ) ίοίΐίο, Ιιααο ΖοοαΓβΒ ρπβΐυΐίδββπι. Νυοο οιιιη ΖοηβΓα (Ιβυηο 6(ΐ6η(]υ8 6Πΐ, 
βοηβυΐΐαηι ίθΓ6 νί(ΐ6ΐ)ίΙαΓ υΐ Ηοο ΙοΙυηι ορυβ ρβΓίβ^&ΙοΓ, βί ςυί(1(ΐαί(1 η)6ΐηοΓ&1)1ΐ6 νίδαιη 
ίαβηΐ, Ζοη&Γ» βυί• ίοοίβ οβΓίβι οοΙα αρροδίΐα ΙοδβΓβηάυαι. » Ηοβο \νοΙβυ8 ; ηαί, 1ι&υ(1 (1υΙ)ίβ, ουπι 
Ιιοο ίβΓΓβΙ (16 66(ΐΓ6αο ]ΰ(1ί6ίααι, &(1 βα Γβδρβχϋ ρΓΦοίρυββ ςυ» &1ίυη(ΐ6 ηυ&αι βχ βο &οΙ 
ΖοαΑΓΑ ΓβρβΙί οοαιαιοάβ οοη ροδβυαί. Ναοί (Ιυο ρήοΓββ Ζοα&Γ», Ιοηί Ιοη^β &Ιίοςυί δυηΐ 
πΐ6ΐΐ0Γ68 λο 1&α€ΐ6 (Ιί^ηίοΓβδ ςαααι βα ςυβο &(1 ΟοοβίΕοϋαυαι υβςυβ Μ&(^αυπι οοδΙβΓ οοΙΙβ^Ι. 
Ει 180160 ία Ιιίβοθ ίρδίβ δυηΐ ηοααυΙΙα <)α» οο^αίΐο (Ιίναα 8ΐ(|α6 αΐίΐα ΐ8ηιβα αβςιιβ &ρυ(1 
ΖοοΑΓ&η θ6θαΓΓ8θΙ οβςαβ &1ί5ί βίαΐ 8(ΐ60 οΚ>νί&. Εηίπι νβΓΟ ί(1 &ίβΓα)8Γβ βαδίο), βχ Ιιοβ αοδίΓΟ 
ιβηρΙΟΓβ &1> Ιιοαιίϋβ ίη<Ιυ8ΐΓίο αιυΙίΑ ροδδβ (Ιββϋοιί ςυίΙ)υ8 Ζοα&Γ» ΡΓΟΟορίί Όί8θοαί αΐίο- 
Γοπιςαβ ίά ^^ηυβ ββΓίρΙοΓασι, ΓβοβαΙίοΓυηι ςυο<)υ6, ιιΙ βα8ρίηί8αί, Ε^οΑίΐί Ραανίαϋ, ίιηρβ- 
Γ&10Γ68 βί 1ιΪ8ΐοπ8θ ρ&Γΐίοι οοΓπ^Ί ρ&Γΐίοι ίΙΙυδίΓΑΓί βο ροΙίΓί ροδδίοΐ. Ου» υΙί1ίΙ&8 νβΐ 8θ1& 
6]υ8 6(1ί1ίοηοπι &|φπαΐ6 8ρυ(1 βθςαοβ ΙβεΙοΓβδ ^Γ&Ιίοδ&σι Γ&οβΓ6 (ΐ6ΐ)6ΐ. Νβ(γυ6 ηπαο ρΓοροη&πι 
6Χ6Πΐρί8 : ΐΗΠίβΙδΐ βηίω τβί ^αβίααι &Ηςυβιη &ηηοΙ&1ίοη68 ηθ3ΐΓ£β ρΓΦ^β^υηΙ, Ι&αιβη οιβΙο 
1^806 8οΐ6Γίί ΙββΙΟΓΪ οί)δθΓν&η^& ΓβΗη(|υβΓ6 ςυ8πι ίίδ οοπιαιβαιοΓΕηθίβ ιηβ ]&βΐ8Γ6. Αά(1&ΙαΓ 
6ΐ Ιιοο: ουοι 60Γααι•(|υηβ δπηΐ οιγοα 1^}'ζ&η(ίυπι βΐ ίη ίρ8& υΓΐ)β ΙοοοΓααι, Ιυιη &1ί8Γυαι ηαυί- 
ΐΑΓυαι υΓ5ίυαι Οαηιίουοι ιηοηΐίαακίύβ ηο(ίΙί&π) ρβΓϊηυΙΙίδ 1ια]α8 δβπρίοπδ Ιοοίδ ροδ^β βχρΗ- 
οαΗ 8ΐςυ6 ί11α8ΐΓ8η ; ηΐ πίλ^αο ΓβΓυω ^βύ^Γ8ρΗίο&Γαη[ΐ ίαβΓβοιβηΙο 6ΐ 8θ(ίςπίΐ8ΐί8 Γβοο- 
ΐ6οά» &(1^υα16ο^ο (ϋΐί^βηΐίΐ^υδ βίΐ ΓυΙοΓοβ. 

ΥβΓααι (16 ΟβϋΓβαο 88ΐί8, 8α1 ίθΓΐ&886 αίηίοαι : Ιβ^^ΙαΓ, ίρδυδ ββ ρΓθΙ)&1)ίΙ, βΐ οδίβηάβΐ 
▼6η(1ίΙ)ίΙί νίηο αοα οροβ 6886 Κΐ6(ΐ6Γ8, Υβαίο αυαο αά ηιβ&ηι ορβΓ&αι, οοα ρΓοΓββΙο υΐ β&πι νβΐ 
^ιι^^6^ι νβΐ 6(ί8ηι άχχισμώ βχΐβαυβπι, ςαοΓυαι οβυίΓυπι 6§;ο ίο^^αυί Ιιοηιίηίδ &Γΐ)ίΐΓ0Γ ; ηβ- 
ςθ6 6ΐίααι υ1 ηυί νβδίηδ βΐ αϋοΓυαι 5οηοΓ0ΐη (β»ΐ6Γθ8 βοίαι οίΐιίί οιογογ) ]υάίοίί8 (ϋΓΩ(1&ιη, 
ΙάβοςΜβ €«α8Απι ηιίΗί (ΙίοβοιίΑοι ρπΙλΥβήο) : δβά ςυο(), βυαι ίρδο ίη Ηοβ οροΓβ Γαρυδ &1ί- 
6υ1>1 8110, οοΗαι βΐίοδ ςϋο<)υβ βΓΓ&Γβ. Ρπηιο οαιοίυαι αβ οοοΑίυδ ςυί(ΐ6θΐ βαοι ίιΐ βοοδβςυί, 
οΐ Ζοα&Γ8Β, Νίθ6(33 αο 6γ6^γ% Γ8θαο(1ί&πι 1.8ΐίηαπι ρ&Γβαι ΟβιΐΓβηο βοηοϋίαΓβπι. Ναπι ρΓο1)β 
οιίΗί πκ^φ οοηδοίαδ 1•^ηαίΐΑΐί8, ηβπιίηβ βΙίΑΟί ηιοηβηΐβ, 1ΐ8ΐ>βΙ)8Π) βχρΙοΓ&Ιοιη πιβ ηιοΗπ Κοο 
ηοη (Ι6ΐ>βΐ6 <)υθ(1 βΙβ^^ΑΟδ ρΑδΙΟΓ ηαβπίο 0(1ί886 &ί1, Ινον ο^κυς χορυφ^ τελ&^αι δόμον ώρομέοοντος. 
Ει €|ϋί(ΐ6πι Ογ8Β(^» Ηη^πφ αβα Ο^Γβηυπι ίίδ (^αοδ ηοπαίοΑνί πιαΓίο ίηΓβηοΓβπη ββββ, ιηυΐΐο- 
ςηβ ηαίηαδ ίη 8ΐιο Γοη> (Ιίβ'^Γΐιιηι, ηοη (ΙιΓββιιΙΙβΓ ]α(1'6«1>οηΙ ΙβοΙΟΓββ ; (|υο8 π^ίηυδ ΗβΙ>βΙ 
βΙίαΐΏ ςϋο^Ι 6οη<|υ6πιΙυΓ, μ Ι,&ιίαβ ρυπυδ ίί ηί1ί(1ίιΐδ()αβ ίρδο ΙοςαυηΙαΓ. Αο ηβδ^ίο ()υο- 
ιηο(Ιο πιϊΐιί 8€βί(1ϋ ιιΐ ίηΐβπίοαι ιηνϋαδ, πΐ8$ί8 Ι&αιβη δοΐίΐο, 1)8ΐΐέαΙίΓβπι ίρββ βΐίαπι, (Ιοιη 
ΟΓΦβαηΐίδ νβΓίΜΐ βϋΙ)δο«)υοΓ 6ΐ βχϋΓίαιβΓβ οοηοΓ. 86(1 Ιιοο <)αί(1(|αί(1 βδΐ οα&ϋ, φςυΑοίπιίΙιιβ 
ΙβοΙΟΓααι νι^Ι <1ί88ίΐ]ΐϋΐ8ΐ«ϋ τβ' 

Ρθ5(<|υιπι νοδ, Ηφϋοη» ταίδ^ίαιί ΙιβΓοβδ. οΙΙγο ρΓΟ νβ<5ΐΓ8 1)6ηί^ηίΙ&ΐβ οΐβ οιβ 21 ΧΥΙΛΝΟΚΙ ΡΒ^ΕΡΑΤΙΟ 12 

ΙιοηββΙβ §6ηϋβηΐ69, ιαιροΐβορβ ιη&χίιπϋ Ο. ίαϋονίοο (.βΐΊπο, ββηβ Ιοη^β (ΙοοΙίββίπιο νθΓθι]ΐιο 
οΓβοίθ8» Ιη οο11θΓ68 1)θηοΓϋίη αΓίίιιιη, Ηυπιαηίΐ8ΐΐ8 οχοτηρίο, νο1)ΐ(;ςυ6 ηοιι &1)8(|υο £^Γ&νίΗ8ί• 
ιηί8 0&α8ί8 6ΐ α)βπϋ8 ο(ΐΑη88ίιηο βΐ ιιοο6ρΐί88ίηιο, «Ιβ ιηβ &υ(βπι ]&πΐ(1ία ίΐα ηαβπίο υ( £^Γ&Ιί&- 
Γυαι &6ΐίοο6ΐη (<{α&8 βηίηι ρο8$ίιη ρπο ΙοΙ 1)6ηοη€ίΐ8 Ιιαο πιβα οοπίϋΐίοηβ τβΓβΓΓβ ?) (ιΐο Ιοοα» 
(ϋ)ξο&ιη ηοη ο&ρί&Ι, ιηβιηοΓΪ&ιη ααίθπι &Κ> βο ιη πιθ ρΓθΓι^6ΐιΐΓυπι 6θ[ηίηο(ϋΙ&Ιϋίη αιβ νίνο οίΐιιΐ 
βΐΐ ο51ίΐ6Γβ(υΓυιιι ; 8α&€ΐβηΙίΙ)υβ Μβιη ουηι αΐϋβ ρππιαΓϋϋ νίπ8 Ιαηι ίρ80 βΐί&ιη >νο1βο, ςυΐ 
(πιΊιϋ ^Α^η (Ιο ίρ8ίυ8 1&υ(ΙίΙ>α8 ϋιβααι, ουηι ρροΒίϋο&Ιίοοβιη αιο&ιη βχοβϋ&ηΐ, ηβι^υβ Ηοβ 8ί1>ί 
Γβροηί ιηυπ6Π8 ρΐΌ 8υί8 ιη6π1ί8 ΐρββ ουρίΑΐ) &()αηο1&η1ί& ςιίΑϋ&πι βιηοΓίβ 86π1(ι6γ οιθ ρΓοββ- 
00(08 ΐ|υ&!$ί Ι&ιορ&άβιη Ιιαπο ίη (1θ€αΓ5ίοη6 νβΓίβηάεβ 6Γ8β083 (ιί^ΙοΓίβθ ΓβοΙβ 86 ΐΓ&(ϋΙυΓυιη 
ιηϋιί βχϊΗίαι&νϋ ; ρο8(ςυ&ιη 6Γ^ο (!6(ΐΓ6ηί οοηνβΓίβηιΙί ρΓονίηαβπι πιίΐη 0Γβ(ϋ(1ί8ϋ8 (ίιΙ ςαοά 
ιηϋιί ΓαίΙ, ιιΐ άβ^αιΐ, |Β^Γΐιΐί88ίιηϋπι), βςυίιΐβιη ίη Ηοο ίηουύυί υΐ 6Ζ8(|βοΙ:ιϋοηι νββίΓβο ιηβίβςαΘ 
ρΓ0ΐηΐ88ί8 αίλΙυΓΟ β1 β(ΐ6ΐίΐ0Γ 8αΙΐ»Ι(ΐΐ'θΓ6ΐη. Οιηηί& βζρβϋίΐα ίλοϋίλ Γογθ αηΐιηο ρΓΦΟ^ρβΓλίη, 
ίυΓΐ&88β ηοο αίολΗ αγγο^οΙθρ, υΐ ςυί ηοη ηαηο ρΗπιυπι Ιιοο £^θηα8 Γβί ΐΓ&οΙ&ηάυαι, 80- 
ΒοΐρβΓβαι. δβιΙ ία ρΓ0βΐ688α ΐΑοιβιι ί<1 βχρθΓΐα8 8ααι ςαο<1 ΑΙε»α8 οϋαι βΙβς^αοΙοΓ οβοί- ηϋ : Ώ0ΐα1α ίη αΐίητη ΰητη »6τη€ΐ €$1 ιιιιιγ», 
ΟηοονηςίΛβ ΐ€τηρ€»1αί υοΰαδίΐ, 
νΐ ΙΜ ηανί$ βοΛ ηβοείΒΒ €$(. αιυΙΙα βρβιη πιβΑΐη ίείθΙΙβΓαηΙ. ΙηοΜί ίη Ιοοα νβΐ οϋβουηι νβΐ πΐΌΐίΙα 8£βρθ ; αΙ>1 ευηι ηοηηΐ8ί 
οηυβ οοαβχ ηαΙΗι Θ880ΐ &υΙ &1ιΜ β&άβπα &υ1 8ί[ηίΗ& ρ6Γ8επρΙ& ίη ρροαιρίυ ηοη ()&1>βΓ0ΐη, 
οροΓίυίΙ ηΐ6 ΙιβΒΓβΓβ. 0οη]β€ΐϋΓβ8 8610 Αϋ()υί(1 ρο8!'β, 86(1 68β ηβι^υβ 8&1ί8 ΙυΙββ αΐΐςο.'ΐηάο 
8υηΙ, 6ΐ ηοη γαγο ηαοά 6οη]ίοβΓβπι &υΙ ςαο αιβ ΓβΓβΓΓβηι ηοη 8α60υΓΓθΙ)&1. Νβ (αη^ρπ νεί 
&αοΙοπ νβΐ ΙοοΙοΗ πιβ& ί§^θΓ&ϋο ίΓαοιΙΊ ('886(, υΙ)ί τίβαω β8ΐ τβη Η8ΐΙ>βΓβ λΐίςαίά α10ι^ιυη^^, 
&ηηο1&11οη11>α8 αιβί8 ρΓΟ νίΗΗ Γβαι 6χρο8αί &υΙ β&ΙΙβπι &1η8 βηο(1&η(!&πι ρΓορο8υι. Μαχίηιβ 
1)&Γΐ)&Γίο& 006 νβχ&νβΓϋηΙ Υ06ΐιΙ)υ1&, ςιιοΓυαι ηια^^ηησι οορί&πι ΙβοΙοΓ ίηνβηίβΐ, ρ&Γΐίαι Ιϊγ- 
1)πά&Γααι λβ μιξοβαρβάρων &αΙ (81 ιΐα νβΗΐ &Πςϋ!8 μιξιλλι{νων, ρ&Γΐίπι ρΓ0Γ5υ8 6ΐ &ρυ(1 1.&Ιιηο8 
6( &ρυ€ΐ Ογ89€08 ρβΓβ^ΓΐηοΓυαι. ΟυοΓαηι αΙία Γβηιιη 8υηΙ, υΐ 86&Γ&[ηαη§[ίααι, Ιυΐάυπι, ουαι* 
ρ&Γί&, 1)&Γ(Ιοοίϋαι, 1»5α, βΐ &1ί& ρΐυτ» ; &Ηα οΓΩοίοΓϋίη αρρβ1ΐ8ΐϋοηβ8, υΐ ύ&Γ&π^ί, ρΓοΙονβ- 
8ΐίαΓυ8, Ιο^ΐΙ)θΙ& <ΐΓθπηί, ο&ηίοϋϋηι, ρΓθΙο8ρ&ΐΗ&Γίϋ8, άΓυη^αηοβ, βιηβΓα8. ΚβρβΓίβΙ βΐί&πι 

Πΐυ11& 1.1ΐ1ίη& 0γ8Β6Ο ()βΙ)ίΙυ νβΙ&Ιβ, χιν9τέ9>'αν, τχάμνον, λκγάτοί, 8ί1βη1ίυΐη, &8βΟΓ6ΐί&, 5€&1&ηΐ, 

χρύρσον, ββχεβηίΑ ιιΠ&. Ιη ςϋίΚ>υ8 αηιπι&οΙνβΓίβηίϋβ βΐ ν6Γΐθηι)ί8 ςυβπι ίυβππη ΓβΗχ, η686ίο : 
ίαί 06Γΐθ ιηοΐ68ΐθ Ο6ουρ&1α8. Ουοοΐ α(1 &πηο(&ϋοηβ8 πιβ&8 &1(ίη6ΐ, ροΙβΓ&πι 6&8 βχΙβηάβΓβ 
βΐ λοιρΙίβο&Γβ ιηάίο&Ιίουο βΐ οοηιρβΓαϋοηβ βορυπι ηυ» &ρυί1 &1ΐο8 8θπρ1θΓβ8 ϋδάβιη άβ 
Γ6ΐ>α8 ΙιαΙιβηΙαΓ ; ςαοά ί£;α&νο ίθΓ(α88ί8 αυΐ 1ί1)Γ0Γύΐη οορία άοόΐϋυΐο ΙβεΙοπ ΓυίδδβΙ ηοη 
ίη^Γ&Ιυπι. ΥοΓοαι 6^ Κ)ΓβνιΙ&Ιί 8ΐυ€ΐυ1 ; βΐ εαπο ρο8ΐΓ6ηιο 6&8 ΓβΙβ^βΓβηι, ρ6Γπια11& Αοιρα- 
ίιινί ςυβΒ αϋο Ιοοο 60Πΐαΐ0(ϋυ8 πηβ ρβι*86εαΙυΓυαι νί(ΐ6ΐ>&ηι, ουηι Ιιίο νβί ΒΓ6νίυ8 ςυααι υΐ 
8&1ί3 ΙηΙβΙΠ^βΓβηΙϋΓ ίηάίο&Γβ β& οροΓίβΓβΙ, νβί οθίηπ)βπΙ&η(]ο βχΐΓ& Ωηββ &ηηοΐ8η(ϋ ρΓΟ^Γβάί. 
Ηα8 &ο(βιη ΐρ8&8 ιιηηοΙηΙιοηβϊ» ΙεοΙοπ ιπα^πιιπι ιηοπιβηΐυηη ηΙ1ο(ιΐΓα8 &(1 ίηΐβΐΐί^βηιίαπι 6θ• 
(ΐΓβηοσι, &υΙ 8&1ΐ6σι ηυηά&πι (ΙίΙί^ρηΙΐυβ 5εΓυ(8η(]υΓη, οοηΠάο. ΜίΙη ςιιί(]βηι ιηοΓβίϋ^ίΙΙ Ια- 
1)0Γθ εοη8ϋΐ6ΓοηΙ. ΡοηβΙΟΓ ίη ΙαοΓΟ α ^ηιΐίβ, 8ί &(1 αΐίοβ ςαοςυβ ίηΙβΠί^βηάοβ βεπρΙοΓββ 
ίηϋβ αΐίςυίά ροΙβΓυηΙ ρβΙβΓβ β()]υπΐ6η1ί : ςυοά ε^ο βρβπο ΓοΓβ. Νυωβπ εοΓαηι ηυη)6Π8 οιαΓ- 
^ίηί 06(ΐΓ6ηίαηο βρρο8ί(ί8 Γβ8ροη(]6ηΙ ; πΐβί ςηυϋ εφρβ ρΐυτα υηίου 8υηίΐϋ8 οοσιρίβχί 1οο&. 
Α(1 Ωηβη (Αΐ)υΙ&8 οΗΓοηο1θ£^ίοιΐ8 (α) 8Η]ρ€ί, ί&πιρπΗβπι οα» α παο €οπιρο8ίΐ88, βΐ οϋοι &(1 &1ί& 
(υ πι &(1 σ'^γχρονι9μου< ρποοιρίο ίηνβηίρη(]ο8 80 ίιιΙ^ίΐνΑΐΐΗ ΙβπιροΓϋοι 8υρρϋΙ&η(]α υ1ίΐ68. Ιη 
Ιιίβ ΓβΓθ 8ϋηι Ρυηοΐιίυπι 86ου1α8, ςυ&ηςυ&ιη ίρββ ηυοςυβ (1β ςυί1)υ8(1απι ςαο(1 πιοηβ&πι βΐ 
(ΙίδρυΙβπι νΙάβΟΓ ηιίΗί Ι)&Ι>6Γ6 ; ςυοϋ ίρβηιη ςιιβΚΐ βίΐ, βΠο Ιοοο^ 8ί ϋβυ8 νοίβΐ, ρΓοΓβΓβΙοΓ. 
(τΓ£Βευ8 ^οά^x βάιίϋτ ()ί1ί^η1ί8λίηηθ βΐ 8ϋπιπ)Α ίιάβ αο 1αΙ)0ΓΘ ηοη βχί^ηο ϋββοπρίυ», οοΙΙα- 
Ιυδςυβ οααι νβ8ΐΓο οχβσιρίο. Εχ βοροΐβιίΐ βπαβη^Αΐίο θογοπι 8υπ)ί ίη (|υίΙ>υ8 β8ΐ α παβ ρβο- 
οαΐυηι, ΙΙΙ βηίαι ηυ8ςαΑαι πειο ΗΑίΙοοίηΑΐυπι ρροΡίβΑΓ, ηοη ΓΑοίΙβ πιΙΙιί ςυί8ςυΑηι ρ6Γ8α&86- 
ιίΐ. ΟυηΩ(]ο (Απαβη 88ςυο8 ρβΗίοίςυβ ΓβΓοπι βΐ ε6^υηηΑΓ^Π1 ςυ88 ίη Ιιυ]υ&ηαοάί ορβπ^αβ 
8υηΙ 6Χ8η11αη(ΐ8Β 16€(0Γ68 ηοη ΙΙα ηιυΙίΑ (ΙβδίάβΓΑΐυΓΟβ, αΐ ηοη βίπΐ ποίΗί ρηο 1ϋΙ)οπ5υ8 Ιιίβοο 
^γαιΙαπι 1)Δΐ>ίΙϋη. Υο^ίβ ΑυΙβπι, Υΐτί ΑίηρΙίδΒΪπιί, νοΙ>ί8 αεεβρίυπι ΓϋΓΓβ άβϋβηΐ, ςυΑΠί Ιιοε 
υρβΓθ Ιβ(;βηάο υΙίΙίΐΑΐβαι άβΙβοΐΑΐίοηβπιςϋΟ οΑρίβηΙ : νο1)ί8, ίηςυΑΠί, ηοη ιηίΐιί. ΤΑΠίΐβΐ8ΐ 
βηίηι 8ΐυ(1ίο Γ6ίραΙ)Ιίθφ ΙίιΙβΓΑΗββ ]ανΑη(]» &1()ΐ]6 ΙοουρΙβίΑηιίφ ΙβηβΑΓ νβί πΐΑχίπιο, ρΑυ- 
οίδςυβ ίςαοί νβίίπη ηβηαο (ΙίεΙαπι ΑΓΓΟ^ΑηΙίυβ ρυΐβΐ) νοΙυηίΑΐβ 1)6η6 πιβΓβηθί άβ ρΑίπΑ οθΊο, 
ΑαΙ Γογ1α88θ ηβηιίηί, ΐΑπαβη θα 68ΐ ΓΡΓυπίΐ ηιβΑΓοπ) ΐρηπΙΐΑ8, υΐ ηί8ί Αΐϋβ ΙοοαΙα πιθα ορβΓΑ, 
ςιιΐ ίυΓίυηΑΓυαι πιβΑΓυαι ΗΑΐ)βΑη1 αο ΐΑ^οιπηι βΐ 8υ» ΙίΗβΓΑΗίΑΐί^ ΓΑΐίοηβπι, 8επΙ)6η(ϋ ίΑοαΙ- 
ΙβΙβω ΙιαΙ)6αηι ΑαΙΙ&ηι. ΕΙ (]αΑα)νΐ8 πιιιΐΐο 68ΐ ςαΑηι ίηαρβπΐί ΟΓβάβΓΟ ρο88ίϋΙ »Γυαιοο8ία8, 
ίβία, ςοΑίΐΑ ηο8 ΓβΓβ βάίϋίαΐϋ^ ΑΐΙΙιπε, εοπ8επΙ)6Γβ; π( ηοη (ΙοπιΙηο ΐΑηΙυπι Γυαόί σίΑχίαίΑΠί, 
86(1 6ΐ οοΐοηο ΑΐίςυΑηι ^γ&Ιιαπι €ΐβΙ)6Γθ νί(1ρπ ρο88ίηΙ ςυί ίΓϋ^ίΙ)α8 νββουηΙυΓ ; ^§;ο ίηίβηιη 
ςϋθ(1 αΙ) α!ϋ8 βχί^ΑΠί ηοη ΙιαΙ>6ο. ουί (Ιυ^ίαπι ηοη 8ϋ ςοίη αιβο» ίη Ιιοο ορ6Γο 1&Ι>0Γβ8 ρΓΟ 
ν(:'5ΐΓΑ Ιί1)βΓΑΐίΐΑΐο 81(^06 πιπηίίΙοβηΙίΑ ίΐΑ 81118 6οπ)ρβη8Αΐυπ, ηΐ ίη^^ί9η^ νο()ί8 θΙ)ί(ΙΠ6ΐυ8 
1)6ηβΓιοίο ρβΓρβΙυΑ» 8ίπι (1β5ί1υπΐ8 Αΐςη*' ΗΑΐ)ί(ιΐΓυ8 ^γαΙια». ΑΙςηβ β^ο 8Ηη() ηβςυο νοίο ηβ^^υβ 
(Ιβύβο βΙίΑΠ) (ΙίίβΙθη, ΗΑηο ηαίΙιΙ ροΙίββίαΐΑηη Γηίδδβ ωβ» νυΙ)ί9 οροΓδΒ οίΤβΓβο Ιββ 81(^06 πα- 
ΥΑηΗββ ΟΑυβΑΠί), υΐ €οη866α(ο ςποά νοίυί, ηβπιο αΙΙο» ροΓΓΟ 8ίΙ Αρρ6ΐΐΑη<1α8. ΑΙ ν68ΐ>'~ 
ΒίΑ^ηίΟοβηΐίδβ ςυίβ, ηΐ8ΐ αηίιηί ρΓ0Γ8α8 ο1)ηοχίί, ηβ^^ΑΤβήΙ ρΐαηαιαιη α Γ6ρυ1>1ί6& ΙίΚβη 

(α) Ηοο οΙίΓοαοΙο^ίΑ, ςαΪΑτίΓοηιιΐλ άοοίοπαιη ]α(1ίοίο ηοη 8&ΐΐ8 ΑθοαΓ&1>ι Θ8(» 1π Ιιαο βάίϋοηβ ρηΒ(β' 

Μ Μ^. ΡΑΒΚΟΤϋ•. η 6ΕΟΗ0ΙΙ ΟΕΟΗΕΝΙ 24 

6Ι οιιιιιϋ>αβ ίο β& ίη^βοαβ νβΓβαηΙώυβ (Ι6ΐ36π ? Ναηι πιβ ςυίοΐβιη, ηβ ςαίά άίββίααηΐθΐιι, 
ρλαρβΓίΜ, αΐ ίΠβ &ιΙ, ίιηροΐίΐ Αυά&χ υΐ ΗΚ)γο8 ΓαοεΓεαι. Οαοά ίρβυιη Ιαωβη αοΐΐΐϋο ίΐα Ιοιη- 
ρ0ηιτί, 6ΐ ίο ρο•ΙθΓϋΐη ςαοςοο Γβΐ9ϋ9 ιηβιβ βίο ροβοβηΐίΐιυβ ίΐα ίηβΐΐΐα&ηι, αΐ ηοη αιίηοΓα &<1 
οοηϋΓοιη ΗϋβΓ&Γπαι β1ο€ίίθ8θ8 ςυ&ω βά πιο ιηβίβ θ 1&Κ)οη&)υ8 τβάβ&υΐ οιηο1αιη6η(8. Υοβ 
%«ΐ€πι ςυί(1« ρΓ«ΐ6Γ ρυ1)1ίοΐΒ υΐίΐίΐ&ΐίβ ιαΐίοηθβ βΐ νοΙυη(&(6ηι άβ ιηβ ςυοςυβ ρπναΐίτη 1>6ηβ 
πι•Γ6η<ϋ, ιά Ιιοο ΟβάΓβηί άΑηάυιη ιηαηυβ &ϋ(1αχ6πΙ, ηβ οο^ίΐβπ ηυίϋβπι ροΙβΒΐ ; πΐβί βί 
ςοίβ ιΐΑ ββΐ 10 ΕθΓθρ& Ιιοβρββ 6ΐ Γ&ω» ί^ηηΓυβ, αΐ νο8 βΐ ανΚ» 6ΐ Υί^βΙπδ ιηβΓίΐίδ ρ&ΓίδΒ ^Ιο- 
ηβ ϊοορββ 8υβρίθ6ΐθΓ νοίοΐβδο 1ιυ]α8 Η1)6Γ&1ίΙ&Ιί8 0{φ0ΓΐυηίΙ}λ(β ηοππηί νβδίΓΟ Ι&υάβπι άβ- 
€ΐΐΜ|υ6 οιιοοϋΐΑΓθ. ΕαίιηνβΓΟ ςυοά ν68ΐΓθ βυιηρίυ ίη 1υο<ΐπι θ (θί)θΙ)ΐΪ8 βΓϋβηάίβ &ο ρα- 
Ηιοαο(Ιμ Ιιοοςϋθ ραοΐο &1> ίηίβηία νίηάίοαηϋΐβ Ιιοιήβ 1ΙΙ)Π8 βΐ ιΐ)&£[ηίβοβηΐ]&ιη νβί^ΐΓ&η 

Ε Ιηβ <Ι•ηιοη8ΐΓ<λϋ8 βΐ Γεωρυ^Ηοαιη &η§^6ϋ8 &1ςυβ βχοηι&ϋβ, ηοη ίά §1οη», ςαα &1)υη« 
ΙΜ, ςυ8ΒΓβη<1» βΐυάίο, 8βά 1&α.^&ι^8Β^πι^ ρΐ» ίηοΐ^ΐθβςυβ ηΐ6Π)0Π8β (ΐΰΓοίβ ΑηΙοηϋ Ρυ^^β- 
71, ρ«ΐΓ» τΜΐη, Ιβ^ϋίαΐϋ (^υαάαπι βΐ Κΐ8θΓ6(ϋ(ϋΓί& βυοοβββιοηβ αίςοβ ίηιίΐ8ϋοηβ Γ&οίΙίβ ; ηβ- 
<|θβ €θΐηιιιιΙΙβη•1υπι νοΙ[>ί8 ρυΐβΐίβ υ1 ουπι &1ϋ8 ίη ιβΚ>υ8 βυτη ρ&ΐπ» ΓβρΓΰΒβεπΙβΙιβ, Ιιοο 
οοίΓΟ ΙΟ Ιιιπι 1ιυ(ΐΑΚ>ί1ί ιη8ΐίΙυΙο αΚ) βο νο8 (ΐ6^6η6Γ888β ορΐη^η ςαί80|α8ηι ρο88ίΙ. ν&ΙβΙβ, 
Υιη ϋΐηρΗββιπιι «ο νβΓΪ Μ8θ06η8ΐβ8, ηοβςοβ ίη γββίΓΟΓυΐΏ οΗβηΙυιη πυαιβΓοιη ββπιβΐ ΓβοβρΙοβ 
Γο^Ιθ, βθ(1ο1ο 6οπιΙοΐΌ8 ηβ ςυίά νοΚ)ΐ8 ίη ηο9 οοΙΙβΙοΓυιη 1)6ηβΩοίθΓθπι ρβΓβ&Ι. Ηβίάβΐ- 
1ΐθ7:ρΒ« Νοοίβ ^ι^οα&^ϋ, Αηηο α Ν&ΙαΗ βΙΐΓίδΙί 1566. ΣΪΝΟΨΙΣ ΙΣΤΟΡΙΩΝ 

ΑΡΧΟΜΕΝΗ 
ΑΗΟ ΚΤΙΣΕαΣ ΚΟΣΜΟΓ Κ4Ι ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΣΑΑΚΙΟΓ ΤΟΓ ΚΟΜΝΙΙΝΟΓ 

ΣΤΑΛΕΓΕΙΣΑ 

ΗΑΡΑ ΚΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΔΡΗΝΟΥ 

ΕΚ ΛΙΑΦΟΡΟΝ ΒΙΒΛΙΩΝ- 

αΟΜΡΕΝΒΙϋΜ ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ 

Α ΜϋΝΟΟ αΟΝΟΙΤΟ ϋΒΟϋΕ ΑΟ ΙδΑΑΟΐϋΜ ΟΟΜΝΕΝυΜ 1ΜΡΕΗΑΊ0ΛΕΜ 

Κ ΟΝ. ΟΕΟΚΟΙΟ ΟΕϋΚΕΝΟ 

Εχ ηΐΥΒΒΒίβ ιΐΒκιβ εοϋκετΌΜ, 
ΟίίϋΜίΜ Σ}ΐΙαηάτο Ανου$ίαηο ίηίβτμτβίβ, οιι;ιιι νβηιοΜτη αά ίηοηάβϊη νευσοανϋ ΟανοΙια ΛηηιΙαΙ ΡαΙ)το(ΐί$. 

1-• ΜαΙΙί &ηΐ6 ηοβ Γβΐΐ^οβί &1φΐβ οο^ίΐίοηίβ ^ [Ρ. 1.] Πολλοί των προ ημών φιλόθεων άντρων 
Γ6Πΐαιβ68ΐ&Γυπΐ8ΐυ(ϋθ8ί τίπΐη 6οπιρ6η(1ίαπι1ιί8ΐο- χαΐ φιλιστόρων τήν έπ(τομήν τής Ιστορίας Ιτζοα- 
ΠΑΙ ΟΟηΙταίΐβΓβ β^^Γβββί βυηΐ. Ναΐη βΐ ΟβΟΓ^ίαβ πιο• γματεύσχντο* θ τ% γάρ μοναχές Γεώργιος χαι σύγχελ- 
ηλοΐιαβ ίάβοιςιιβ βγηοβΙΙαβ,&Κ) ίηίΐίο ιηηαάί ΟΓδυβ, λος (1) άπ6 καταβολής άρξάμβνος χ6σμου εΙς Μάξι- 

ΧΥΙΛΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΜΙ. 

(Ι) 5νη«β'^<ϋ§;ηίΙ&Ιί9 ββΙββιιοίΩοϋ ηοπιβη. ΙΙα Ι,βοηίβ 5ΐΓα1)θ3ροηά7ΐβΒ, Γςπί Ιαιη ίη ΓβρηΜίοίΐ 

Α«ρβ11&Ι)&η( βαιη ςαί ραΙπαΓϋΙιΐΒ (βίο 6Γ61)γο ηαη- ρππιαπαβίαβΓίΙ ςβΓβηάα. Ιά νίάβίαρ αΐίςαίά αΙ)&1ίί8 

αιρ&ηΐ ΟροΗΐ&ο» Εοοίββίιη βαπιπιυπι απίίβΐϋβπι) ηα1)6Γ6 άίνβΓβί. Ε§ο ίη 1ιί3 &άηοΙ&ΙίοηίΙ>υ8 β& 

ΜΐιΐλοΙο 8ΐιε€β8δυηΐ8 βΓαΙ, ςυαβί βυίίΓ&^αηβυβ ΙαηΙπιη δίαίιιί τβΓβΓΓβ ςα» πιαχίπιβ ηβββββ&ΓΪΑ 

ςαίίΐΑΐη. ΑαοΙοΓ ηο$ΐ6Γ ίη νίΐα Οοηβίαηΐίηί Μοηο- νί(ΐ6ΐ)αηΙυΓ. Ουαπι ^ΓβνίίαΙβιη ρρο βχΰαδαΐίοηβ 

ηΐ8ΓθΙιί« <1β 1)β1Ιο δυΙίΑηίοο βΐϋραπία οαρίο α^βη^ ; αΰείρίβηΐ α>ςυί ΙβοΙΟΓβδ, 5ί ηοη υ1)ίςαθ βοβ &(1^αν3• 

6ΐβ$Ιί(1«πιαρα(ΙΖοηαΓαπι. ΛΙ^αοίη Ι,βοιιβ Ιοοηο- 1)ίιηα8. Ζνι.. — δ^ηοθΐΐαδ ρππιίδ ΐ6ΐηροη1)α9, ηοη 

ηιιοΐιο ηοΗΐ*^!• Αιια^Ιαδίαπι Οεπηίιπί 5>ηοοΙΙυΓη ΓαοΙΙ, αϋη-ϊ οΐϋαπι οοηΙαΙ)θΓΐηί δοοίβίαΐΐδ αο οοηνίοΐυδ ρΕΓ- 

ίη • 6006 Ηα•ϊ11ϋ ΠΙίο 8ΐβρ1ιηπιΐίη βΐαβ ίπίΓοιη Ιίοορδ, δη^^^5^0Γ ηυδςυαπι βν&Ι, νίΓΐηΙίδ δί(]αί(1οηι 

ΡΙιοΙίί, ίη Βοιη.'ΐηο ϊ.αο?ιρβηο ΤΙΐΡορΙιγΙ,ιοΙυιη Ιΐϋ]ϋ3 οΐ ΡΓϋ(1ίΙίοιιΙί> ηιβπίο, ΟΡ ΐΗΓοηί, δϋΙ)1αΙο β νίνίδ 

ϋΐιααι $ΐ6ρΙιαηί Λπιβ^βηί ; αΐίοδ ιιΐίΐ^ί. Υοχ υηάο Ταρα^ίο, δοϋοβδδίοηβπι αιίβρίαδ ΘδΙ ΝίοβρΙιοΓυδ 

»ίΙι1βάυοΙ&. υΙβίΓπυΙΙιο α1ί(6 1(1 ^βηαδ.οοηίβοΐα 6η( οοηίβ^δΟΓ. Ρίαπα (Ιθ δγποβίΐο βχρβίϋα βαίδ Ιοοίδ 

4ίίίΙαΐ6ης•<|αβηΐίΐ($ηορβΓβηο•οοί>}>ίΐπϋΐη. Οαίιΐ 91 ίδ θχροηβηΙπΓ ; ςαβ?ςιιβ άΰ ίΐΐο, ηοη ρΐαηα ΙίοβΙ βΐ 

'Λ Ι(|αί ίη β<ι<ΐ6αι ο«ΙΙλ οαιη βο άβμαΐ οιιί δίΐ «αΰ- ίηΙο^τΛ. ρΐΌΐ)αηά£ΐ Ιαωβη ΧχΙαη^βΓ τβίοΐϋ, αΙί1)ί 

€^%αΓΜ§1ίη Μίοΐΐϋβίο δίΓίΐΐίοΙίοο πιοπίιο ΩΙ ογο- οοηιωοώαε ίηδβΓβηΙαΓ. βολκ. 
(οκχαοβίΐί, ςαΑΜ ρήοείρβιη δγηοβΙΙοΓαηι άιοαβ, 

• Ρτοΐο^υοι ί•Ιο ρΓΟΙίχίοΓβαα βζ οοά. Οοίιΐίο. 13β α Μοι,ΐΤβυοοϋίο ^<^^ιϋIη οαΐϊββ &ά ο&ΐΰβιη (οιηί 11. ΕιιΙτ.ρατα. Μ ΒΙδΤΟΗΙΑΕυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙΟΜ. Μ μίαναν χαΐ Μαξιμΐνον (2) τους τυράννους κατέληξε, ^ υβςαβ&ά Μαχίιηί&ηυιη 6ΐ Μαχίηαίηαπι ΙγΓΔπηοβ Γοιη 

ρβΓάαχίΙ : βΐ ςαο ίδ Ιοοο (Ιβ^ϋΙ, 4 ^η^6 ρπηοίρίαιη 

βαιηβηδ ΤΙιβορΙιαηθΒ εοηίβδδΟΓ οΙ)ίΙυ ΝίοβρΙιΟΓί.Γΐυί 

άβ ^βηβΓαΙί Ιο^ξοΙΙιβΙα ίιηρβΓαΙΟΓ ίυίΐ ίαοΐυβ, ΙιίδΙο- 

παπί 8ααιη ΩηϋΙ. Ρθ8ΐ Ιιαηο βΐίαιη αΐϋ ίιΐβιιι ορυ3 

ίη ιηαηιΐ8 δυπιρββΓυιιΙ, υΐ δίοιιΐυβ, \ιΙ ΙιοηοΓαΙίδδί- 

ιηαβ ΡδβΙΙυβ,αο ρρφΙβΓ 1ΐ03 2ΐ1ϋ.€{6ΐ6ηιπι ίδΐίαοοα- 

ΓαΙ&ιη αίςυβ βχαοίαιη ΙβπιροΓαιη ΓαΙίοηβιη ηοη 

ΙβαυβΓαηΙ,ηβςαβ &1ίυ(1 ρΐίΡδϋΐοΓβ ςυαιη φιοά ηαάα 

Γΐ'^υπι βηυιηβΓαΙίοηβ βχροβίΐα,ςυίδ εαί ία ίπιρβηο 

8η€0695ίΒ8θΙ άοϋΐιβπιπί. Ν&οι ΤΗθοάοΐΌβ Οαρίιηο 

ρ&1β8, ΝίοβΙαί^ ΡαρΙιΙοβοη &ο Γβϋςυί ΒχζαπΙϋ, Ιυιη 

ΝίεβρΙιοηΐδ άίαεοηυβ ΡΙΐΓ^χ, 1.βο β Οαπα, Τΐιοοάο- 

ηΐ3 δίίΐα 0Γίυη(1υ8, αΐβι-ςυβ ΤΙιβοίΙοΓΰδΑυ^υ^Ιαηυβ, 

ΟβιηβΙπυβ ϋ6ΐη Οχζίεβηυβ αο ^ο&ηη65 ιηοηαοΐιυδ, 

Ιιοπιιη ςυί νίβ ρβεαΙί&Γί 8ί1)ί ρΓοροδϋο 5 αΓ^ΰΐη6ΐι1ο 

(ν6Γΐ)ί ^ΓαΙΐα, Ι&υάαΙίοηβιη αΠιΐ8 Γββί8, αΐίαβ ραΐή- 

&ΓθΙι» νϋυρβΓ&Ιίοηβπι,αΗυδ &ιηίοί ρΓαίΙίοαΙίοηβπι), 

ρΓΟοαΙ & ηοηιίη&ΙΟΓυιη νίΓΟΓαιη δβαίβηΐία &1)6ΓΓα- 

ΧΥ1ΛΝ0Η1 ΕΤ 60ΑΒΙ ΝΟΤ^£. 

στκα Αιΐ|^α8ΐΑ, α Σεβαστός Αυ^αδΙαβ. ΙΙΙςυβ Αυ• 
βυβίβθ ιηυΐΐ» ίαβπιηΐ ιιγ1)68 ίο Γβ^ίοαϋ)α8 οοοίάβη- 
Ια1ί1)υ9, ίΐα βηοοο ηοιηίηβ §6ΐ)α8ΐβΦ ίη ΟπβηΙβ 
ΓαβΓαηΙ. Ν&ιη βΐ δαιη&Γίαιη ΗβΓοάββ 86ΐ)α8ΐβ&ιη 
&ςρ6ΐΙ&νίΙ. υΐ $(Γα1>ο ΙβδΙ&ΙιΐΓ, βΐ §6ΐ>α5ΐ6&ιη €αρ• 
ρ&αοοίο) οοπιιηβιηοΓαΙ Ρ1ίηίυ8 6 ^,\νι,,Αηρυ$(αηΗ$ 
ηυβςααιη άίοβηάυβ (ηί^ί ίοΓίβ ΧγίαικίΓο Αηρα^ίαηο, 
Ι.α1ίηβ ςυίάβιη.νβηίΓηίΓΏρΓορΓίβ Ι.Ί(|υ6ϋΙί] (]ΐιί ηοη 
Λΐίρη$1αί η&Ιιιβ, νβΓυπι βοϋΐβδίφ ςυηί 65ΐ ίη Βοίαβίβ 
ρΓα*8ΐιΙ&Ιαπι ι^βββΜΐ. Οοαη. 
(10) Ηίε ΙηΙο Ιοςιιβηάί πιογα Ογζίεί βρίβεορυ» χ»1 6 όμολογητής ββο<ράνης (3) το εκείνου τέλος 
ίργήν ποιησάμενος ο!χε(αν δχρι του τέλους Νικη- 
φόρου του άπο γενικού (4) κατάντησε. Μετά δε τού- 
τον κχΐ βίλλοι έπεχείρησχν, οίον & Σικελιώτης (5) 
και 6 Μρτιμοζ Ψελλός (6) κβΐ έτεροι συν τούτοις. 
Άλλα της ακριβείας άποπειτεώκασιν, άπαρίθμησιν 
μόνην ποιησάμενοι των κασιλέων και διδάςχντίς τ(ς 
μετά τ(να γέγονεν εγκρατής, και πλέον ουδέν. Ό 
γάρ Λαφνοπάτης [Ρ. 2] Θεόδωρος, Νικι{τας ό Ι1α• 
φλαγών, καΐ οΐ λο'.ποί Βυζάντ-.οι (7), Νΐ4(ηφόρος τε 
διάκονος ό Φρυξ, Αέων ό Καρ{ας (8), Θεόδωρος ό 
Σίδης, και 6 τούτου ομώνυμος Σεβάστειας (9), και ό 
Κυζίκου Δημήτριος (10}, και ό μονάχος Ιωάννης (11), 
οίκείαν Ικαστος 6πό6εσιν ιτροστησάμενοι, ό μίν 
ίπαινον φέρε εΙπεΤν βασιλέως, & δΐ ψογον πατριάρ- 
χου, άτερος δΙ φίλου έγκώμιον, τιάρρω της των 
εΓρημένων ανδρών διανοίας άποπεπτώκασι και προς 
αλλήλους διηνέχ^σαν. Ό δλ πρωτοβεστιάριος (12) 

ΧΥ1ΛΝ0 

(2) ΜαχίτηίαηηΜ βΙ ¥ααηι?ιίηιιιιι.Ηοηιπι ρηοΓ €θ1- 
16^& ΓυίΙ Οΐοοίβϋ&ηί,οο^οιηβηΐο Η6Γθΰ1βα3,ρο8ΐβ• 
ήοΓ &ϋ βοάβιη ΟΙοοΙβΙί&ηο ίαιρβΓαΙοΓβ ςβηβΓ αο 
0£Θ8ΕΓ 68ΐ α8€ϋιΐ8. Οβάρβηιιβ Μαχίπιίαηυπι νοοαΐ 
ίη ίρβίιιβ ΙιιβΙοπΑ. Οαίιίαιιι Μαχιηιίαηΐίη 80Γί1)ΐιηΙ. 
Νοπιβη βί ίυίΐ (Ιί&ΙΙβηο. Τγτ&ηηοβ νοε&Ι, ςυοά 
ΟΙΐΓίδΙί&ηί» ίαβΓαηΙ ίηίςηΐ. Χυι.. 

(3; ΕΊο ββοΓ^ί δτηοβίϋ ΟΙίαπι 86οαΙυ8 αϊ) β)α8 
Ωηβ ρηηοίρίαπι Ιιΐδίοηο 8ΐιο άβάϋ, ΤΙιβορΗίΙί βΐ 
ΜΙοΙιαβΙίδ ηΐϋ ΙβσιροΓβ, ςαο πιοηαβίβηί Α^η ρρ»- 

ρθδίΙτΐ8 ά60683ϋ. υΟΑΒ. 

(4) δίο βΐί&ηι Ζοη&Γ&8 βηπι νοο&Ι ίη ίη8θΓίρΙίοηβ ρ οβηββΓβΙϋΓ. Ναπι ίΠβ Ογζίοί, ϋβιιϊβίπυβ 'άβ ςαο 
ίπιρβπί 6ίυ3,Ιοπιο Ιβιΐίο ί. 99, ρ&αίο αηΐβ βα τβΓβ- ^ ηαπΓ&Ι ααεΙΟΓ ρ 723 βΐ 740, αυίρρ^ ίη ΑΓπΐ6ηο8 
Γβη8 ςιιβθ 6^0 1ιυ6 ρ6Γ8ρίεηίΐΑΐΐ3 ^αΐία ΐΓ&η5ΐα1Ι. ""* ' "* ' *•.••. .. 
£8( αΐ)υ(1 5υίά&πλ ίη *Αρτέμιος, γενικόν νοε&Γΐ βυπι 
ςαί 1π1>ηΙοπιπι τβΐ ΓβάίΙηαπι ταΐίοηββ ραΐαΐ, τών 
φόρων λογιττήν. ΕΙ ίη Βα8ί1ίο Μ&οβάοηβ ηο^Ιβρ 
β)η3 ιηβηΙΙοηβπι ίαοίΐ,&ο ίΜάβπι ηοη ρΓοουΙ ίηίΐίο 
γενικόν Ιοοί ηοπιβη Γυΐ886 οβίβηάϋ, υ1)ί άβύΙΙβ 
ρτι1)1ίοο 56α ΐΓί1)ΐιΙί 3βιι ▼60ΐΐ9&1ί8 ηοπιίηβ ρ6£ΐιηί2Β 
βχί^βΓβηΙΠΓ. Αΐίοσαί οΓβάίΙιΐΓ νοοβ λογοθέτης οαη- 
06ΐΙβηιΐ3 απί ΙίΒβΠοηιπι πι&]^8ΐβΓ &ηΙ αΐίςηίά ΙαΙβ, 
(Ιβδί^&Γί : οΓίΙοϋ ηοπιβη ιι1ί(}πβ β8ΐ. ΡιιίΙ Νίοβρίιο- 
Π13 18(6 »({α&1ί3 ΟαΓοΙί Μ&βηι. Χνχ.. 

(5) Οβ διοηΐο ΐ3ΐο η11ιίΓ& ηιβ ΙβπιβΓβ άίοίηπι 
τοίο : ςηοά Ροβββνίηαβ Η6ί(ΐ6ΐβ6Γ^βη8ί8 ηίΙ)1ίο- 
Ιΐιβο» οοά. 394 8οη1)ί(, ΟάβΠίβΓ 6Χδ0ΓίΙ)ο : ]οαηη\% 
ΒίοηΗ ϋΗτοηίαοη α5 ογ6« οωίάίίΐο ηο^ηβ αά νηρ, 
ΜχΰΗαβΙβτη ΤΗβσρΜΗ Ρ. ρΓωοίρηοΒ ΗΪΒίοΗαί οοτη^ 
ρΐβΰί^ηί. Μβτηίηύηαιί β)η$ ΖοηβΓΟί βί ΟβάτβηιΐΒ, 
Ηεβο ίΐΐβ. 6οαΗ. 

(β) ραΐ8 1ιίοΡ8β11θ8? Νοη ηηηβ 8ίΓ|υ!άβπι οο- Ο 
^ηοιηίηβ Ρ8β11α8.56(1 ρ1αΓβ3, ίίάθηιςαβ τών φιλοσό- 
φων ί)πατοι, ηοη οοηηιίβΒ, υ( φΐοηίαπι ΓβηΙυΓ, 8βά 
8ΐιρΓ6Πΐί, (]η&3ί Οπέρτατοι. Ρπαιαβ ΜίοΙιαβΙ Ι^6οηί3 
ρΙιί1θ3ορΜ ρΓΦΟβρΙΟΓ 6πιάί1ί58ίηιη3 β( υπίρτιμος, 
ςαο ο6ΐ6ΐ)ΗθΓ6πι 6( &η(ίςαίθΓ6πι, ΒαΓοηίο ]υάίοβ 
ηοη ΓβρβΓίαβ, άβ ςηο ΓβΙβΓΐ ΛαοΙΟΓ ρ. 550. ΑΚθγ 
ΟοηδΙ&ηΙίηυδ. άβ ςηο ρ. 803. Ρηοή ςυφά&πι 1ιί- 
δίοποα &3επ1)ίΙ Ροβδβνιηπδ.Αο οηιη 8α& Ιβπιηβ^ΙαΙβ 
ΡδβΠιιιη δοηρίδ8β ΙβδΙβΙαΓ ΟαΓορέΐΙαΙβδ, πη ρο8- 
(6Π0Τ6 ^ΓΠλοηβπι &1) αυοΙϋΓθ Γΐ6π ρβηίΐαβ βδΐ 
ίηάαΙ)Ιηπι. 6θΑλ 

(7) 0ηο8 άβ ηοηιίηβ οίΐαΐ €ιΐΓορα1&ΐ63, ^086ρ11ιι8 
ββηβδίϋδ βΐ Μ&η\ΐ6ΐ Βτζ&ηΙίαβ. ϋΟΑΚ. 

(8; βΓαιηπιαϋοηδ οο^ηοπιίηβ, Ηοπιβη® εΐαβδίβ 
άηχ, ηονβπι ίπιρβΓαΙοπιπι ρο5( ΤΙιβορΙιαηβηι |;β8ΐΑ 
οοηδΟΓίρδίι. ΐΑΐβΐ &ά1ηιο ία Ηοςία ΒίΜίοΙαθεα. 

6θΑΐΙ. 

(9) Ληοιαίαηια, Μ1>Μΐ6» ηϋο•. Ββΐ «αΐβη Ζιβ<« ΒίοδοοΓί άίδοίρυΐοδ ΓβΙίοίΙβΓ δΐιίαπι 6χαευί(? ηπΐΐο 
3€ΓίρΙοηιπι 11α^^ιο δΟΓπιοηβ Γβΐίςαίΐ ίηοβιίαηι. 

6θΑΒ. 

(11) Ιοαηηί3 πιοηαοΐιί ηοπιίηβ Ζοπαπαπι αΐίαβ 
ίηΙβΠίβί ηοΐυπι βδΐ. Χνι.. — Ιδ πιίΐιί ηοηηαΗί8(ΐα6 
αΐίίδ βΐ ΖοηαΓαΒ. Νοπιβη, ρροΓβδδίο, βοπρία ίά 
βτίηευηΐ. Α( Γβρυ^ηαηΙ ίΐΐί ααί Οβιίτβηο ΖοηαΓαπι 
1ια1)βηΙ ροδΙβηοΓβπι. ϋη^ΙβΥ ςαοά υΐίβηαβ Ιιίο 
άβάυχβΓίΙ η&ΓΓαΙίοηίδ Ωίαπι. 1.6νίϋ8 αΓίί^υπιβηΙαπι 
βδΐ: €β(ΐΓβηη3 βίβηίπι ορβΓβ ηαηάαπι α1)3θ1αΙο 
86π1)βηάο άβδίίΐίΐ. 6θΑλ. 

Οβ ΝίοβΙα Ρ&ρ1ιΐ8κοη6 ηοη }ι&1)βο ςαοά άίοαπι : 
η&πι όΐιοηί&Ιβδ ιΐΐβ ΡΗγ^χ ίαίΐ, νβΐ δβίρδο (ΡδΙβ. 
Χνι.. Ηαηο οο^ηοπιοηΐο Οανί^βπι νίΐο) ΙβΠΑΐίί 
ραΙπαΓεΙιβ δαηοΐίδδίπιί β( ΓβΓυηι δυί (βηιροπδ (νίνβ* 
οαΐ αυΐβπι ηοηο δδοειιΐο) Ωάβΐίδδίπιηπι δΟΓίρίοΐ'βπι 
1αυ(]α(Β&Γοηία3.Ειιπΐ(ΐ6πι Ραρίιία^οπβπι εθ|;ηοπ)ίηβ 
είΐαΐ ΜβϋΓδίυβ ίη Ι,βχίοο 6οαβ. 

(12) Ι.ίΙΐ6Γ&πι Β ραίο ρρο V οοπΒοηαηΙβ βαιη 
υδυρραδδβ, ηΐ ουπι Αάρρων, Βιργίλιος δοπΗυηΙ 
βΓΦοί, βΐ δίηιίΐία. Ναπι πιίηα» τβοίαπι οδδβ Ού:^'ρ- 
όων Ούιργ(λιος νΗ Ιιοο (ΙοοβΙ, ααοά ηιιπιβΓϋδ δ^ΙΙα- 
ηαΓυπι &υ^ΡΐιΐΓ. Νβςηβ άοοίοδ ηοπιίηβδ ρπίο πιοηβ 
βδδβ ^β8(ίί8 ρΓίοίΙοί ; ηβςυβ 8αηβ βηκίίΐί ίπιρβπο ίη 
1)βΗϋ£ΐ8 ααΙ ΙιοηοΓαηΙυρ αιιΐ 4]βΐ6€ΐαιιΙυΓ. Παςαβ 
δυδρίοοΓ πρωτοδΐτϋΐάριον ηοηιβη (]ηΐ^ίΜη οδδβ 
οΓΩοίί, 8Ρ^ ουηι ποΙαΓβ ηαί Γβμίο νβ>1ί1υί ρΓω- 
β»5ί^1, ΓίϋΟίΙ €ΐι1)ίοϋ1ίΐποΓαηι νίί1οΙιΐΓΐιο(ϋ»' οΓΩοίιηη 
0880. Νοςιιβ οδΐ αΐΐβιπιιη (Ιί^'πΐΙαΙβ αο οοηιιηοάο 
Γβκίδ 603 ΗαΙ)βΓ6 αδδΐάυο δϋ)ί (κΐ (|ϋοδουη(|α6 υ<»υδ 
ρΓίη<6ηΙθδ ςιιί δΐηΐ ΙίΠβΓαΙί. Vρ^ι^αΓ^ο^υIη ςαί(1οπι 
ιηΓΓα πιβηΐίο Ωΐ ίη 2*^ ^ι1δι^11ίαη^ αηηο, ^ι-τΐΊ 
τών. ςαοηιπι ίποαΓία ίπιροΓαίοπδ οοΓοηα 
&πιίδ>&.Εΐ ί»Η?ρο α(1 Γβδ δαπιπιαδ αούβδΙΙαιϊοηοςπα- 
ςαλπι οοπιηιί11οηά&8 ρΓθίο1>68ΐίαή Ιβ^υηΙυΓ (1ο5ΐί• 
η&ϋ, αΐ ίη ηηρίίίδ ηβρίίβ ΐΑΟΑρβηί ίη^ΌβΓαΙοη• 
οιυα ΡβίΓΟ Βαΐ^ατίβ^ ρηηοΐρβ ββΙ τΙ<1βΓ§. Νοηποη*^ 12ρΐ• 

ΓυοΓίΙ πτϊηηατι ΓΕϋΚΚΝΐ '■ Ιιχί'ΐ"" Ι'ΐΐ'•- ' .Ιί* "ΜΙΙΐΙ. Ι:<1 ^^>!|| η ΐΐιι Γ-ιι- ίνίιΐίνιι χιτίλγ,ψιν 

η^ΐΐς, τι; -ί'ιν 5ν■^ β»ϊλ*χΟίντΐϋν <ΓίνγροοΙων Ιττο- 
ΙιιιιιιιιΙιΙΐίΐιιι Ιι;ιι1γιι μν1ιι«, «ιι|ι[<ι (■"ΐιιικιτιιιιπι• ρι'«Ε Βνιλίξ^μινοί κ»1 ΐγκιτάτκιυον ΐϊοιτ,οίμ,ινϊΐ ττ,κ 

ι|ιι•ι Ιιι βιιΐ'•: ιιτιι ηι•'Τ,Ιπ Γ κιί ι|ιΐίΐ' π>| Γΐ'ΐιι ΓιΐΓΐ'ΜΊΐΙ χ>,γ''ρον, κιϊ τι έμτΓίΟώ; ί] κϊί τιροζ χίρΐϊ /Ε^βί•""» 
>ιιΙΐΜίΐ4. ιιΙ> >'«ίΙιι ,\ϊ•''Ίΐ|ΐ(>ιί. ΓΐιίιΐΗ |ιιιιι|ιι πιιΙ'- ιιιη- «πιϊ'.'ίΓίμτίι,σΕ, γ^μντ,ν ΐΐ,ν Ιιτοιίϊν ι:βρ»Μοω«Εν, 

ιιτΜ Ιί ' ηιιΙ ίιι μΐίΐΐίϋΐιι ιιΙίηιίΐΜ ί"ΊΊ|ΐΙ;ι Γικ•- β'Λίλίξβμιν, ττρίίΟέντκ καΙ Κι» άγρί^οις ίχ ττβ- 

ιιιιιΙ, ΐΜΐιΙητη Ιιι•>Ι»ι ιιιιιι ΙιικΙιιΙΪΙ, ΛΊ>* ιιιιΐι-ιιι ι•νοΙιι- λβιίιν ίνϊρίο* (5ιοί/_0ι•,μ!ν. Άλλί μήν κιϊ άπό τί;; 

ΙΙ< Ι Ηΐι ΙιΙχι». ιιιιΙΐ'.ιιΐΓ ΙΙ» •|ΐιι<> ΊΐΙιιΐρ|<ΓΐΙ Γΐ>1• ΛιηττΙΐ ΓϊΜίηβΐωί (13) ούκ όλίγι συλλέ£αντ£ΐ χ«1 

Ιι-ι'Ιία. ιι•Ι|γι Ιιι |Ι ιΊίϋΐη <|ΐΐη<, ηιιιι ιιοιι ι<<ΐ!ίρ|ι1 αηό ϊκχλτ,νιαιττιχίϋν Ιπορ.ών χαί άα' Ιτίρων βι- 

■ιίΙ)ιΙ[ι,πΙι ιιηΙι<|ιιιι Ιι«ιηιιιίΙ>ιι« Ιΐ'ΐιιΙιΙϋιΙίιΙίι-^ΓΠΜίΗΚ, βλίιυν, χαί &^' ΐν ϊΐΓΐΐρομί£τ,ν α^ιΰίμίνιι, τοις 

Ιι»Ιι |<!ΐι|ι'π •Ίίηιιι ΓΧ (ι/ιπη ϋι-ικ-ϋί, Γΐι•1ι•ιιί;ΐ!ΐ1ίΓΪ!ί μιτβγινιιιτίροις χβτβλίλοίττϊμΐϊ -ροφήν άπβλήν χι! 

■(■"■■ΙΜΙ* ιιΙίί«ι|ΐι•< ΙΐΙ'Ι'Ι ι- ι•!"!!, ι'ΐιΐ'ΐίΐιι ιιιιΙΙΐίίΐίΐΙ άληλΜμίνην, ">, οι μίν τΐΐ τών ρτ,Οίνΐιυν Ιπορι- 

ιιιιιιιιι ιι>ιιΐ|ιιι•ιιίΐ)ΐιι<ι νιΊιιηΐΓΐι. 0>ΐ"ιΙ "Ι^ιΐ!* |•0!<ΙβΓί> η χών ρίΕλου; ίκιλθιΐντίΐ ΐχοιίν !π:αμνι{μ3τι («Το* γίρ 

Ι•'ΗΜ<)ΐΐίη)Ι1>Ι;η)ι|Μ^ΐηΐηΙίη)'>ΙΙΙΙΙΙΙ)ΐΓηι>Πΐηΐ ηι' Ιΐΐοΐη ή βνίγνΐϋΐιι< όνίμνηϊΐ^ ίμποιεΤν, #, οι* άϊάμντ,ίις 

)>ιι<Ί>ηΐΐΐΙ)ΐιιι. ιιΙ ρ1 ι|ΐιί ιΙίιΊοπίηι 11^«^ι1Γ^ι•ι1ΓυIIι τρί^ιιν χ»! μίγϊλύνϋν τΐ,ν μ•ι^,μτ,ι, ώϊττιρ τούνβν- 

•ιτί|>Ιη )•Ί:ΐ'ΜηιΙ. ι'<>ιηιιι<>ηΙ»Γίιΐ!ΐ ΙΐίΐΙι^ηηΙ {ι<Ιοπίιη ^Ιον ή σμίλϋ» κβΙ ιί^πώντ, ίπ-βέιτιν αμνηστία-^, 

|ρ.•Ιίο η•| ΚΊ .<τ<ΙιιΙί«ιΐί>ιιι •>χιΊΐηιιι).-)ΐιι ηΙ ρΓΟΐ.ιχ, ϊϊτι*ι ιι«τωϊ »«τ»ι λ^β',. άμI-^=ο5!Iϊ χ^ΐ »Μγ- 

ι•Ί'•ΐΐι(ηΙίι>ιιι .ΐι).ιΙι>ΙιιΙηΐηηΐΐ)(ι•π<Ιαιιΐι)ηρπΐΡΐηοιΊηιΙ1 χίνΜ* ΐτ,ν μν^μτ,ν ΐίϊη πΐΐτΐβγμίνιυν], οΙ μ^,-κα 

»ί" *"<,ι1ιιι'•".Ί<ΙηΐιΐιΙιιιιι ι•ιΐιιΙιη ίηΐΊΐηιιιΊ ιι•>):Ιί):<>ιΙ- («ιτοχϊ,χΐτίϊ ταΤς ίττο»!*:; ίοηγον Εχοιι•» -,τ/,ιί» 

\\λ ιηιΙΙΙ•Ί1ι«ΐΓΜ ιι•,Ιι1ιΙ ; ιιιΐι1ι< |ΐι•.ιΐ!ΐιιιι ι^Μίιί» 1•ι>Ι1ίι«- Μ.ν ϊητίμιίϊ. 

ι|ΐιίηΐΓ.ιιΐ'-ιιΐιιη,ιιΐ4 ΐ'π-ιιι» μι*«Ι;ΐΓΐιιιι ιΐΙινρηΓηη» βΐι^υβ (οιιΓηιχΙοηΐ).»! ςηι ΙιϊβΙοη» ηοηύιιιη ςο^ηοτβηιηΐ , 
Ιι•>ι- ■■ιΐΐΜ)ΐπι|ι1ΐΛ ιΙιΐι'Ιιΐιϊτ Ιι>ι->« ηΙηηΙιΐΓ. 

1'ηΐ>.Ί|ΐι<' Γρ.ιΙ Ι»(•η» ι•ιΐ•Ιιιιη'•Μι»ι•Γηιη,0οηΛΐΜ11!ΐ "Κν ά:)^ή έττί'τ,τη 6 βιΐΐ ϊί* ίύΐϊ-.ον κι- τί.ν 

ίη *■• ι οιιΙιηΐΊ)[, ιΙϊ'Ίιηι Ιιη« ι1ι•ίυΓΡ|ΐ* ΐΐτηΙίι<ιιί-ι 1• χιίιυν, μιτϊ ΐιΐΐι λΕ'κΐ6μΕ:(ϋΐ ίςϊ,γίΤΐϊΐ ττ,μ ά;- 
ΝΥΙ.ΛΜίΙΙΙ ΓΤ βΟΑΠΙ ΝΟΤ.ϋ. 
II «ίΡπΊΐι^ιηι, <ιιι•νΙ η Ιιΐ.'ίκ ιιΐηηιηίλ μΙ Ρ3ι1(>ιη η&ιταΐίο τ^Γ^ί*. ίί ραηςα ιί^ο][,£, ϋί^ίΜα 

" ' " - ι-οηΐ(>χΐ3. ίιυη<- ίΐ ηϋο ίυΐ ιηνιΐυαιί ίυίι η^ςΡΕίβ. 

ΜριηοΓ.ΐ'.ϊί αυίοιη ίη ηίππΐςιι^ ρΓο»πιίο ϋαΊβαι 
λίΜΟΓϊβηιιη »ι)^ιοΓ^^I1£. Ιοαηηί< ΤΙΐΓ£ιι-ρίϋ ηοπιρη 
ΓΪ ρχρίο- *1 ορΡΓα »>ιΐΓ*ηι« ριρηϋΐϊΐ, ^ο^υϊ νί:1ιιΐ ίρ<,ϊϋί 
ΐ'.'ηι>1.«^ ιιΐ 111 ι <^>>ΗΡ ΐί'ΐ>-ιΙίΐ ΐΜι«> ηνιο.1*!- (ΐ>ΐι<ηιΙϊΙ. ΕΙ ΟΜινηί αι^υύ ι'.ηΓορΐΐ3ΐ3ΐη οιιΐΐα ιη^ηίίο : ηυοϊ 
ΪΙ4 <ΊΝΐιτΐηιιΐιιι•> Η.>ιη.ηιϊ [ί1ι>ι ρίΜίΛνο^ΐΐΑΐί) ιΙίι:ηί(Α* «Γ^ηηιρηίο Ρ»! ^ι}3ηI1ΡII1 ίΐΐιιπ). ςιιί$3ΐιϊί ΓιΐίηΙ, 
ρι-ΛΜΐιιη ,Ί >1.ΐΐΥΐι'<•ΐΐΓ•^ !ί.Ίι>ιΐΑΜΐιη (■) ηιΊΊΐΙιίΐιΊΓΡ, ΐ>(ΐΓίηιΐ.ιΐι'ΐη ΐ-αΓΟρ&Ι&ίΒ ρηΟΓΡηι : α.]-, ΐ φιοταοΛο 
Ι^ι^Ι.ΐ' •!ιιιηι.')ΐι:•' μι^οιμμ οιΊοη.ΙίΐιΐΓ. 0)ΐ>ι•1 «ι ^-ιI^Λ ΟιΐΓ).'>ρ3Ϊ&ΐα>ίι.-ηοΐιΐΐ.ϊίρΓΑ>»«ΐϊ«Ηΐ?ΐΐ]^ιΐΒΠΐίυιι• 
Μ».ΐΗιι .Ιρ.^ιι. Ιιιιιι 1ι<ν η•<ηΐι~:ι ιι.ί;ιιι< ρΙ,ιοι>ι. ί» > Οιιι-ορΑΐΑίΑρΓίΓΐίοΐ Ιιίίΐοη» ίίΓΐρ!'3Γ» ίοηιηβ- 

•,•ί:ιΙ νι-τ < 'ν ,ΙίΜΙ.Ι (Ί1..Τ11..• -..τ' τιμιι,Γ,ο ΓΛΤΙΙΡ Ιΐΐηΐ ^>'<ΗI1η» ϊϋ«. &ί ίοΓβΙ &1ΪΙ1Ι>. ΙΠΟΙ Οάτβ• 

^ιΐιιι. • ιΛ ο.ιΙν< γΙ,ν ιιι::-,ΐΓηΐΐΐ . ^..'ΐιΐ .]ϊχι. |1Α^'' ηιΐί' ίρί'ί &:1<'Γ(-ΙιΐΓ. Μ ΰίίΐΓίαϊ τ^I^& κφϊΐΐχΐίιιι 

■ΙΙΙΛ [Η ι.,ΐι. «ρ ϋιΙιι».•Ίηιη;.Ιι.ν'- ϊηΛΊι'ΊΙΙ'ΜίνιΙΐηη «Ρ.~ιιΐυ» ι-ΗΠίΙιΐί βϋΡί ίυΐΚ-ΐΓΡ« (Τιϋηί ΓΜβΒΜΓβΙ, 

■1. «11.. 11 \.1 '■■ ' ι ■ 1 ιίΓΡ-ι. ι^ρΐΊΐ.Ί. ι>Λΐΐΐιΐ|ΐΐΗΐιι. Ιΐίτηπι Πιίπιίηα ΜίρρΓρω» Γί^ίΊ ίΐ ϊηηιΐϊλ «1 βι 
ιιΐΐ'.ιί '- ■<■-. ■ιιν^ »ιιΐ ".ιιηιΐι' \ιι., ίίι,ιιιιι^ιιιΐίΐιιηι κτίΛνίκ ? ■<:)ΐίιΐΐ ίΐΑ^ηρ <ϋ«ηιίπιη.0"•1τβηιιιη»1β1β .]η;ιι« ,ΐι• ΐιΊΐι «ίΡηΊχ^ΐΐιι, .ιιι.νΐ ι•χ 1.ι.•ίϋ ρΐηηιηίλ 
..ΜίΜ ιΐ .11111)1-11.1111 III η.ΐνΐΙιο ΙΐΛπι.ιηϊ Ιΐΐιο ρΓ.>- 

,-ιν.-.ιιιΙ ...ιιΐΓ.ι' <ι1ι•ιιιηι, Μϊ.]η.ιιι.Ι^.\ι>ΐΛ,1 γ 


ΙιΊ.Ί . . . πΙ. . ϋΐ.Ί.>Γ ιρ>Ρ Ι Ρι1ι-ριιιι>. η.^η 


Ι'ηΓίιρκίΛίΛΙΥΙΤΡΓ.Ι ηΙΐρΓίι:- ; 
ηοιι .-ιΐιΐίΐ ρίΜΓ.ι Λΐι^φίί Ιί - ■ 


•Λ..1-;. η Μι.•::.1Γ•:ι« <ί.ί.-;;.•Μ 


Β Ιι.ιηίϋ Μν!.--. ΐΓι *ιιηιη *νιι -. 


ιϋ^ιί•,].•*. Μ1111.1 ί-χ,ΐΓ.Ι-.ηηι 


(Ί ρΐΛ£ί.ιηί• ΐΓΛΠίΙηΙίίίί. 
):< Ιιίρηι !1^ρ: Αρο,-β - • - 


Μ)< .■..η..η.;ιΐιιι._;5'•• ■"' ^η- 


111 ρηιιΐί• ρΛ^1 Γ,ίίΪΓ'-ηπ» ι 
ιηίηΡΓι- ΤΙ)ρ.>ι1λπ» ΝρΙογ: - 


«νΐ ι-.ΐιηη)ί•η.!.-.η.1..ηι ι;Π.ί7* 


ίνη.•ί>11ιι*, Γ*1 «ϋίοπι η 


ΐ.' ίη...1;.1 ηι.ιηιιηΐ Λιΐ *.!■! 


πϊπΐηΛ ΓίΊίρ'οη*ί•ΐ Ιιιιργ 


Γί•ν«:,ι; Λ.ίνΓΐ•»-ιΜ-.;Γ.!ί!.'- 


ίηΐΡΓίι^βρ ιιηη ίΟΐη Ειιγ 


•'• ...-.η .ΐ^ιΜ-ΡΐΐιΤ.ΐΛ!. ί^,ν. 


ριιι^ιΙλιϊι 'ίπηίτ .■•ι>πΐίη'•Ε ■ 


ί•.^• ,•ι-,ν.-.:ΐΜ:^ '^ΤΙΐ:•Γ..νί:ι 


ίίιίΓ !-. *;.!;* ΓΧ ι:* ι^ιηγ τ 


.ν Ι,.. ΓΛ, ηΐΛ.ί.,-.•. ^Γ.«!.Λ 


7οηί<Γ.ι* ^^^η.-^ρ>ρ Λπη -τ :. ιηι 


■.-. ^.ί.^. ^;,η• ι.•; .^.'.Π'.ιγ!, η.: 


(«ηηι έ-ί-ίΓΓ-α^-ΤΒ.. ^. . - τηι 
τη«τιιιιη 1.Μ-,ΐι.-ι:ιη. ί-τ.-.. ΙιβΙιββι 


.Ι.νΛ:•^:;ηΎ:η Ιν-η ηιιιη 


υΐΙΜ* Οί!"•! ^■" ΟΐϊΠΙΜΙΙ/ι ββ^τ 


■' . ':ρτ ΐϊ '.^ΐΊτ. ΐ•:- η•ί• .ν.••!•- 


ττΛ.ί•.^! Γί; ηιιΐ'-ΐΓ. ^Γορβ Ικ < 


^,ΐιιιη «ί'.ΐϊΓΐ'. -.ηιι•» η.; ιι-ί-- 


ΤΛ|-|ιΐΓ ΓΪΙΐΙιίίί-Ι,ίΓ ΐρίΚϋϊ ρΓ«β 
ιτΐι."•[•Γ!τ. .■ηιηηίτΐ(3ΐ(ΐ ηιηηπι* 
1;•Λ.1ί-ιιΙίΊη Ιτι (ΐιιπ Ιβπιρπ ρϊ 


;ι..•. .-11 ."ι. .■:.'■ Ι-Ί-,ΤΓ. . Γ- 


ηιΐΓ,ΓΤ. Γ.ΓΒ•..1;ιΓί ροίορηΐ, Λ- 


,-ιοΐιΐΓ \Λ(η .-1106 ιιίπιιί^α» 


ηη*. ντ. 
η ΟΕοηση οεόκενι 58 γρβφην . ΐΐη'. ί^«I•ϊπ<^ ίηί»Γ ϊ• (ϋΐϊΐπϊ^πΐηΐ. ϋιιπι Ιοίΐηηββ \ Ιωίννηί 
ΡτΐΛ'ΖΤΐ'ί'τ&Ηα*. €θΐηαηΐΡηΐο ΤΙΐΓ&»$ίιΐ9, εοπιρΒη- ένδιίόνα 
ΐ;-•ί;:Γ»Πί ίοπίΐη 1511» ίΙϊϊΡΓ*ϊί βνρπβπιηΙΐΡπιροπ- χιιροΐϊ, 
Ιαί :.' 1.;;ΐιη Ιγϊ<]γγρ οη3ΐυ$. βυρΓα ςηπιπιβιηοΓα- ρ'-ας άνι 
ΙυΓ•;πι ΐ.πρΐοπιιη 1ιίϊΙοπί& αΓΰΐΐΓϋΙβ ρΡΓίβιΊίί" ίηάβ- 
';>!•' ίη *ιιθΐ οι^'ΐηπι^ι.ΐβπυΐ ΐ]υ(η 3(1 Γΐ>ιη Γαο>Γ«ηΙ 
ΐ'/.Ιίΐίί. λΙ 'ΐίΐα ΝίοίρΙιοπ. ΰυ]υ5 ρβυΐο αηΐ^ πΐ(ΐ• 
ιοϊηίΐΒΊ* 'χοΓΐυ'» ίΐΙ.Γβρυ<]ί3ΐί<'ςυβ φικ εζ βηίίηί 
ΐοπ>•.:ιο\ίοΏΐ αιιΐ ίη Εΐ-ίΐΪΜΐη 3ΐκυ]υ5 ίοηρία Γυβ- 
ηηι. ΐιυΊαιη ΙιϊϊΙΟΓίβπι (Γβιΐίάίΐ. Νο^ αιιίεπι ενοΙιι- 
Ιη ίιοΓΟίΒ )ί)>π(, ίΐΐ(1β(ΐ>ιβ "^ Ί^'^ αΙΙίπβΙιαΙ ΰοΐ- 
ΐΛ€ΐί>. α<]]Ε•;Ιϊΐ • «ΙΪ3Π1 ςαΐτ, εαπι ηοη ββκεπί 
ΚΓΪρίΒ.αΙι 3ΐι(ί(](ΐΪ4 1ιαιπίιυΊ)ΐΐϊ ΙταιίίΙα (ΙίιΙίϋίΓαιιιιΐΒ, 
ηοη ρΛΐιι-.Λ ^Ιίαιη «ι ραΓνα (^βαεβί, βοοΙίβίαβΙίΓΪβ 
ίϊιίοιΊΊί 3)ϋ«ΐ)ΐΐΐ ΙίΙΐΓϊ οοΐαιΛιΧί. ουτΒίπι οιηηία ίη 
ηοιιηι τοηιροίΐιίπιυϊ τοίυιηεπ. Οιιο(] οριΐ5 ροίΐβπβ 
Γ'Ιϊπ'τυίιηυϊΐαηιυαιηαΙίαιβηΙυιηΙ^ηβπιιιιβσ ιηοΐα 
ρΓ^ρβηΙοα). 11) βΐ ςτιί (ΙίοΙοηιπι ΗίβΙοποοΓυπι 
•ττίρΐϊ Ι^ΒΐπιηΙ, ϋοιηιπβηΐ&ηοβ ΙιαίιβΒηΙ (Βίεπίαι 
Ιβΐΐίο β•1 Γ«θΓ<ΐ3ΐί•Ί0βπι ι^χεϊΐιιηάαιιι βιΐ βΓηοΒΐ, 
Γκοκίαΐίοηί 3(1 αϊ «π (Ι3 πι &ιι^η(1αιηςιΐΕ πιβιηοΓί3ΐη 
τϊϊ «ΐΐ.']•]^-π3ΐ]ιιιο•]υιη (οπΙγ^ ίηΰαΗαΐΙ ηββίίβεη- 
τίϊιίπικ'-ηιΟΓ'^Γΐ-ΙιΙίΐ; ιΐ[ΐι1βρΓθΓίυ3οΙ)1ίνίθΕοη»6- ; χιτίληψιν τών ίν 8ιιοό.:οΐΐ αυμ€[6τ,χότων 

τίς τ?ΤΐΜ δν» θίνλιχθίντιβν «τίγγροβίων !πο- 
;λ(ξίμ6νοΐ Χϊ' ίγΚΐτΐτχΕΜΟν πθ!Τ,Ιβιιίν•)ϊ τή« 
ί-ό το5 τίλ-ι,-ί ίρΪΒτο μ3 άκΐ γ*νιχών Ν•.- 
, κϊΐ τί έμίΓΐΟώΐ {, κβ'. τ.ρίί χίρ!ν ίΐγΙ^ίνΐ* 
άτΓΟΟ-.Οπόμτϊτ,βΕ, ν■^μντ,ν ιτ,ν Ιττορίβν Κ3ρ«εί2Μκΐν. 
ΊΙμ»ϊ; 31, τίί τοότων ίιτίλΟίντί! ρ!6λο!ΐ<, τϊ »1χίιι 
ο-Λίλίξομιν, τφοιΟέντος χοΐ ϊσα «γρά^ωί ϊχ κβ- 
λιιών άϊϊρϋν έ3'.3ά/Ι)τ,μΕν. "Αλλά μί,Μ κ«! άπδ τί,ς 
Λ(πττ,; Γινί«βιωί (13) ούχ ΐλίγι συλλΙξιντΕί κβΐ 
άκ& έχχλτ,9ΐ((9τιχων Ιστοβΐών χιΐ ίο' 1-ίρ<ιιν βι• 
βλίΐιιν, χοιΐ ύν' ϊν ΙπιΕρομίίτ,ν συνΟέμίνοι, τοϊ; 
μιταγενιπίρο^ΐ χαταλιλοίπαμιν τροφήν (ίπαλήν χαί 
άλΐίλΐ9μίν7;ν, Ίν, οΐ μΐν τάΐ τών ρηΟίντων Ιντορι- 
χών ρίβλου; ίΐΓ»λθίντ« ΕχοΐΕν Ιπομνιίματβ (οΐδί γϊρ 
+1 άνάγνωσις Ινάμνηβιν ίμποιεϊν, ή Ει' άνάμνηης 
τρίβιιν κβΐ μΐγ«λύνΐιν ιήν μνήμην, ώοιτίρ τούνβΐ- 
τίοϊ ή ίμίλιια χβΐ (ί^ττώντ, Ιιτιφίρίΐν αμντ^ηίαν, 
^ινι πάντωΐ ϊπίτοι Χι^βη. άμί'ΐροΰτϊ χιί βνγ- 
χέ^Μβα ττ,ν μν/μτ,ν τίϊιν πιπραγμένιαν], οΐ μι^πιυ 
έντπϋχτ,χΐτΐί τ«ΐ( Ιιτορίαΐΐ βδηγον ίχοκ» ΐϊΐν!! φΐί{υΓ.π)«πΐ4Γί8ηι ΓϋΓΐιππ ρρϊΐαηιπι ο1ΐ9οιιπιιΐ9 αΙ(]υ6 οοπίυηάβη9),θ1 (]αί ΙιϊβΙοΓίαβ ιιοη(1αιη ϋοβηοτβπιηΐ, 
];■>: ΐοιηρ^αΊϊο (ΙιιςΙοΓίϊ Ιοΰο υΙαηΙιΐΓ. 

ΡηΓΐ';ίρί•> ί«-:ίΙ [)βα> 0(£ΐιΐβΐβΠ6ΓΓαιη.εοοηΐίία! *Εν άρχ^ Ε.τΓοί/,«ν 4 βίος τον ούρινδν χιί τη* 

ϊί•; ηκιηΊί ρ:ιτΐίΙιαίΐιοαιίηαΙίί(ΐυ&πΐ3χίπιεΓ(!ΐίςαα! γτ,ν. Οαχ,ιμΐρϋΐΐ (Ιπάιν τά βυνιχτιχίΐιτιιτχ τών νη-~ 
■ίι ί•: ':7ΐι'.ίη«π'.. ι1ίΐ1ίη<:1ίυ5 (1^ίη^βρ9 0Γ6α1ίοηϊί Ι• χ«ίυιν, μηα -(ΐΰτα λιηταμιρώΐ ίξηγίϊται τήν ΐΐ- 

χγίΑλοηι ΕΤ βΟΑΠί νοτλ:. 

•^ααα ^1 Γ*ηι ϋ«Γ*ο(ΐ3ΐη, ςυο(] εχ Ιοοί» ρΐιιπσιίί »{ εαίΐβιη παΓΓαΙίο νεΓίίβ, 5ί ραηοα ιΙβιηαΒ, ϋΐΐίβηι 

ΐοΐι^'.-Λ : '\ιιια•-Χί-Λαι ίη Β^^ίΐίο Ποιηαηϊ ίΙΙίο ρΓο- οοπΙειίΑ, Ιιιιηο βχ βΐίο $ιια πιυΐυ&π ΓιιίΙ οεεββϊβ. 

ΐονίτί'ΐΐιπ'^- ί'ο ΊίΐίαΙοΓ ίιιιρβΓ3ΐθΓί3 ροΐ^βίαΐθ ϋβοκίΓαΐίί αιιίεηι ίη ιιΐηιιβηυβ ρροιρπιϊο ϋ3(ίειη 

•:ΐ'-α•νί ι.'.ΐιΐι-Ί ^•'|^ι<ιη. Λ1ί(ΐα3ΐι<1η, ([αο(1 65ΐ ίηΐί- ΙιίΒίοπαπιπι αυΰίοπίιυβ, Ιο&ηηίβ ΤΗΓαεββϋ ηοιηεη 

ιυοηιΐΛ. ϋ'ΐ ίΐι:ί-1ίϋΐΐρϊί5ΐΓυι:Ια!«ίιηρ•!Γ&1οπβχρ1ο- βΐ ορ6Γ3 06(ΐΓεηιΐ8 βχρπηιίΐ, ^υ^υ5 νβΐιιΐ ίρ»ίυ3 

ΐΜΐΊ^ΐ ΐϊΐ ίη 1.•-οιι« Ι)3Μΐίί ηΐίο πΟϋΐβΓ ΟίΙβηΊίΙ. ΕΙ ΟβιίΓεηί αρϋ(1 ΟϋΓορΒίΒίαιη ηυΙΙα ιαβοΐίο: ςυοά 

'ΐΗ'^ιιΐϋΐιί ΙΙΙίθ|)ΓθΙ«νβ3(ίαΓίί ιΐΐ^ίΐαϊ κΓβΐιιηβηΙο εβί ^0I1ηπ^I11 Πΐιιιη, ςιιί$(]ΐιί5 ΓιιβπΙ, Ετοιιιοΐΐ α άΐΜΐ-Λίκο ίτΐιοΐϋπιαι ε( αοουΙιίΙοΓε, 
ι-^Ια: (Ιηιηί'ΒΓΪιι κιιρ'^ι-ίοΓοι(βη(1ίΐιΐΓ. Οαοά ϊί οιιί & 
ν«ΐ1ί'.ΐΐ Ίΐ^Ί'^Ιαιυ Ιιοο ιιοπί'Π ιιιΐιιυ!• ρΐαοεί, ίβ 

Κίϊΐ ?(« «'••,ϊ Λραά ΟίοιιίΐιΙ <ϋΐ άντ! ■ϊϊμιεΙ'υ 

ρ'νΐιΙ. ;.ίθ ^'1>^^'^>ι1'ι ηίΕπΪΓΐιηι ι.'. -^ίΰΐιΐ (Ιίχί, Ιιαο 
(1116 |ΐι : ι.ι1ί''ΐι« ίηΐΐιποηιιιι ϋϋ^ικιο ίκΙιιιίηίϊίΓΟίιιπι 
■ΐ'-ίι^ΐι'τ-. ΛΊ Ί••.•Μιτ. άΊ^^Ι. ορίηοΓ, ραι-ΐίαρίνιη, 
υΐρΐι'- 'ί:-/}Λιχ*ι•α αιιΐϊίιηίΐΐ Χη..— ^01ηII6ιη^Βιι1η1 
«υΓπΊ^πι «^-ϊο ΐ'ΐί ιαίρη «:αΓθρη1αΐΒ ρΓοΙιαΙ αοπΐ(>ιι, 
ΓΊΐιΙίι ιιιιηΐ κϋπρίβ. βυΠιιΓ ίρϋβ Οβιΐι-βπιιβ ηοη 
«1»0ΐΐι•: ί•ί;ίίί«-ΓίΙ- ΝοΗΐίη ίη πιηιιίΓβ'^Ιο ρ^Ι : β]ϋβ €βΒΓβιια.[ΐοη ΟυροραΙαία ρπΟΓβηι : αΙΙϋ'ί ςηοπιθ(1(ί 
ΟιίΓοραΙαΙίΒ ίμηοΙιΐ3,ΒίρΓθ!(:695ί39βΙ?νίΙςιια ΓΒΐίυαβ 
3 ΟυΓοραΙαΙα ρηενίοβ Ιιί9ΐθΓΪα 30ΓίρΙοΓ69 εηυιιιβ- 
Γαπίβ Ιιιηι ]οΒηηΒ9 ΙΙΙβ, βί ΓοΓβΙ Εΐ1ίιΐ9, Ιιιαι Ορ(ΐΓβ- 
ηιΐ9 ίρϋβ βίΙβΓβΙιΐΓ, κϊ ΟβιΐΓβπί νΕΓία βί^ίΐΐαΐϊιη 
ΒβαυΙαβ ειιπεΙοβ 3ΐϊο9 αιιαΙοΓεβ οΜίηε Γ60βηί>βι-βΙ, 
Ιιηηιπι ηοηιίπ3 £ΐιρρΓβ593 τβΙΙβΙ βχ ίηνίάίβ γβΙ βχ 
ί(;ηανίΒ ? δαΙϊιΐΒ ϊΙαςιΐΒ ιΙίΕβηϋιιαι.ΟΒίΐΓβηιιπι εβΙ&1« 
όαΓοραΙ αΙΐΒ ϊυρρβΓβηι ηοπάιιΐΏ ηΐι^οΐνίβββ Ι) ίαίοπαοι, 
ϋιΐΓθρ8ΐ8ΐΒΠΐ Τ6Γ0 υΙΙβΓία9 (ΙεάιιχΙβΒΒ.βΙ βζ %ο ηεο• 
ηοη [ί1ίί9 ρΙιίΓα &1ΐ9(]ΐΐ6 ΙαΙιΟΓΒ εΐ ίηιτηιιΐβίο ηαπα• . _.^^ . .... . .^η Λΐιΐ9 ρΙιΐΓΛ 8 

:■ αΐι Ίχίΐο ΜϋττρΙιοΓί, 8 ΜίοΙιαΗϊΑ νίιΙηΙίηΒΐ Ο Ιίοηί9 «ΙγΓο, ίπ 9υ8ήι 9^η(>ρ9ίπι ΟείίΓεηιιι 

Οίΐίΐίιΐιΐϋΐίίΐι Κ-ιηΐ'ίΐΙιί-ί ίπιρβΓΪα, ιυπι!! ι>χοπ1Ιιιπι βί ρΙβοίΒηο (ΓοπΒΐυΙίΒββ. 6ο*β. 

Π'-ό Ι";! <ΐΓί|ΐΙοΐ'ηιη 1ιί<: ιηεΓΠπΓαΙοπιιη ιιΐΐαβ β ηηο (13; Ιάβπι ΙίϋεΓ ΑροοΒί^ρβίϊ Ηο9ί9 ηοπιίηΒΐιΐΓ, 

ρΜΐΊίοϋιηι. 11111 βΓα(1ίΐ(ΐΓ ί11ΐ!. νί&ιπ βοουΐυι βιΐ ; ραίηβΓβ Ταβοιίοπιβ ΗβίοεΙιίΙβΒ, ΖοηΒΓ89, άΐ^τΕΒΕ εΐ 
ηκι: 3<Ι 'ΐΒΐηηαηΐΙιιηι νεί οοτηπίΒηίΙαηάΒπι αΙΙίπΒ δ^ηοοΠη•. ΕβΙ ααΐβιη &ρΓοαΐ7ρ1ιαι ; ηιιβπι ηοη 
πιβιΐϊΟΓίηπι, πυιιΙ ι« ίΙΙο Ι.ιιιιΙ,ίΙ. ηίΒηιιιη ιι<1 90ΓΪ- πιαιτηο ΓβΗβίοηϊβ ρΙ ΗΐΙεΓβΐϋηι οβίιϊπιρπίο ρΓΟΓβαΒ 
1>βη#(ΐιη Μ! αϋηιονίιιιΐι• (ε»ΙαΐυΓ. ΛιΙνίΠΒΐυΓ ηΙΙιίΙο• ίηΙαΓΪί••β> ϋπα εαιη Εηοΰΐιί Α|>0ΓαΙ}'ρ8Ϊ ΒΐΐΪ9[)αβ 
πιίηυ•. ιιτιοιΙ η^πιο ίιοΙΙβ ηοη <1ερΓΑΐι«η<1«ν^«^^ηΒΐΜ^ί|ΗΜβ ΕοιηπιεηΙίΒ. ΒΐΙ)ίΐΓ0Γ. ΟιιβΙϊβ επίιη 
I^I(ί)".■^I1:ηοιπΑη ι>[ οΓΠοίιιηι αΒΓβρΒίΜβΑ^^ΜΗ^^^^^^ΒΗΒ^ν-^* Ι»* ϊι^^^ ρΓοΓηηιιιΙιΐΓ ΙίηιιβΙ. 
^1 [ΐΓοίϋν^ΊΐίαιίΙ ποίΒΐίι ))1ο Β^^ΟΒΗ^^^^^^^^^^^^^^^Ο Βΰοπιτη αηηΒϋιιιη ρι-ηάβηΐβΓ 
ιΙί^Μΐη ραΐΓΐο! Ιιίο, β1|ΜΑ^^^^^^^^^^^^^^^^^Ηβ^^«- ^1I(13'^ ηιη^αΒηι ββαΡΒίοι, 

ορροΒίΐΙοα•αΐ^η^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ηη|ιι,'Βΐο., 1ιαί)ετιΐ, ίΐΒΐινΒ ιηίΓω *βΓΟ 

ηηη α 
ΐΙΐΊ'ΠΠ |10•(«Ι ^ ,βαίο β<-(|υϋυΓ, &α τβΓ&απι 

ρΓΟρβ Ίΐοα ς]ϋΟ(1 νΐΐΐ0&1θ ρΓΟ- 

1ΙΙ39Ϊ ρΓΐι>ιιιαα3ΐιπι ίη ΟΒ ηο1>ΪΒ 

ΟΙΠηί\ΙΙΠ Κΐηΐυτη ΙΐΪ9ΐθΓίΒβ 

ιβα ρΙυτί! ιηιιΐΐο ρΓοιηϊΙΙΐΙ 
αΐ ίο ρηείαΐίοι» <1οοτιί- 
29 ΗΙδΤΟΗΙλΚυΜ βΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 30 χήν της χτίσεωζ, λέγων « Κβΐ εΤπεν ό θεο^, Γινη- Α. ρπηοίρίιιιη βηβιΤΑΐ, άίοβηβ : « ΕΙ άίχίΐ Ο^υδ, Ρίαΐ Οήτω <ρώς. >» 'Ιστέον ουν 6τι παν £ ήν προ τής τοΟ 
χόσμου τούτου συτπ5«ως, έν φωτι ή ν οΰτι γ»ρ βΐ 
των αγγέλων χοριΤβι Ιν σχ^τκι διήγον, ουτ» πβσβι 
β\ επουράνιοι στρβτια(• άλλ' έν τφ φωτ? καΐ πάσρ 
ιύφροσύνρ πνευμχτιχτί τήν πρέπουσχν αύτχΐ; λειτ- 
ουργί'βν εχπλτ,ρουσχι. Τ6 γάρ σκέτος ϊκ τζς του 
ουρανού έφαπλώσβως χοι τ» 6πο τούτου σχεπόμινβ 
γέγονιν. Έπ^ τούτων τοίνυν ιΤπεν 6 θιάς' « ΓβνηΟ^ί'ω 
φως* » χαΐ Ιγένιτο (ρώς* έχωρίνβη γάρ από του 
σ^άτοΜζ, χαι ήμερα ώνομάσΟη παζά του Δημιουρ- 
γού. Ή πρώτη έοτΐ το» παρ' Έβραίοις λεγομένου 
Νισβν του πρώτου μην<$ς, [Ρ. 3] εΙκοστή Λ πέμπτη 
του παρά 'Ρωμαίοις Μαρτίου μηνός, παρά δΐ Αΐ- Ιιιχ. Μ δϋίοηάαιη οδΐ, ςιιίιΐΓίαίιΙ αηΐβ 1ΐϋ)ΐΐ3 ιηιιηάί 
οοηδίίΐαΐίοηβιη <»χ8ΐίΙίΙ, ί(1 ίη Ιιιεβ Γυ^^^8β. Ναπι ηβ- 
ςαβ αημβΙοΓαιη οΙιοΓβΦίη Ιβηβ1)Π5 (1ο^οΙ)αηΙ ηβηαβ 
υηίνβΓβί οοκίοδίβδ βχβπ'ίΐϋδ, 80(1 ίη Ιϋοβ, βΐ οπιηί 
8ρίπΙίΙ)υ9 οοημιυ^'ηΐβ ΙιτΙίΙία 5αυιη *^]υ^ν^«^ ιτιιιηυδ 
οΚί1)(ΐη1. Τρηβ1)ΓΓΒ αυΐβιη οχίβηδίοπο οίτΐί, ςαιι Ιβρβ- 
1)&ηΙυΓ βα ηαηϊ ίιιίΓα οορίαιη βαηΐ, οχ^ϋΐβιυηΐ. Πβ 
Ιιίβ 6Γμο άίχίΐ Πβα» <« ΚίαΙ Ιιιχ, *> &γ, βχδΐίΐίΐ Ιυχ. 
Ναιη α ΐ6ηβ1)Π5 5βραΓ&1& Ρ8ΐ, 6ΐ αϊ) ΟρίΩο^ Ιοί ηο- 
ιηβη άίβί ίιηροβίΐυπι. Ε^Ι ιΐυΐβιη ρπιηα άίο» ρπιηί 
Η6ΐ)Γα}0Γυιη ιηβηβίβ.ςυί ιηβιΐδίβ α() ϋ3 Νί$αη άίεΐΙαΓ; 
βαάβπίΓΐυβςιιίηΙαροδΙ νίεβδίιηαιη β]υ» ιιΐ6η9ί8(]αβπι 
Ηοιη&ηί ΜαΓίίαπι νοεαηΐ ; αρυ(1 .ΐμγρίίο» «( δβρίί- 
ιηα ιηβηδίδ, ςιιβπι ϋ ΡΙι&ιηβηο(1ι αρροΐΐαηΐ, 68(ηιΐ6 γυπτίοις ζ* Φαμενώ του χ6* (14) καλουμένου παρ* 
αύτοΤς μην($ς. Έν ταύττ[ϊ και Γαβριήλ τον άαπααμον η ϋβ ίη 0Γ(1ίηβ νίοβ^ίιηηδ ηοηιΐδ. Εα άίβ (Ιίνίη&πι Ι)βί 
έπι τίί θεί^ί συλλιζψει του Σωτηρος ήμων θεού τή ηοβίιί δθΓναΙοη» ϋοηοβρίίοηοηη ^α<«ιί8^^^η1α) ΥίΓμίιιί 
παναχράντφ θεοτ^κφ έφ6έγξατο. 'Εν ταύτ(^ και 6 Οβί ΟβηίΙηοί 0&1)πβΙα3 5α1αΙ<ιΙίοηβ (Ιΐ'ηυηϋ&νϊΙ.Εα- μονογενής Πος του 11ατρ6ς μετά τήν έξ αυτής &^ί5η" 
τον γέννηφίν παααν πληρώαας ο^κονομίαν έκ νεκρών 
άνέττη* ήνπερ κα^ Κυριαχόν Πάσχα οΐ άγιοι ΙΙατέρες 
ώνοματαν, αρχήν λαβ^ντες κατά τήν αυτήν άγ{αν της 
ζωηφόρου άναττάαεως ήμέραν του πεντακισχιλιο- 
στου πεντακοαιοστου τριακοαυτο έννάτου ίτους (15) 
άπό χτίσβως κόσμου. Κα( τίνες δλ των αγίων 6*ο-- 
φόρων Πατέρων έν ττί αύττί {φασαν ττί ήμέρ^, δηλον- 
ότι του Μαρτίου μηνός, και τήν έπΙ γης δευτέραν 
του Γ\οΰ χαι του θεού και Σωτήρος ημών γενήσε- 
σΒαι παρουσίαν, έν ίί κρίνει πασαν πνοήν, ώς του 
μέλλοντος α*ώνος απ* αύτης πάλιν τήν αρχήν λαμ- 
βάνοντος. "Οτι (16) έν αύτ^ ττΐ πρώττ^ ήμέρ^, ήτις 
ήν Κυριακή, ήγουν ττί μι^ των Σαββάτων (17) έποίη- 
σεν ό θεός τον ούρανόν και τήν γήν, πνεύμα και 
φως και νυΧθιζμερον (18) (χαι έκ του συμβεβηκότος) άβτη άίβ αηίμβηίΐιιβ ΡαΙπβ Γϋίαβ εαπι εχ βα ίηβίΤα- 
1)ίΗ ιηοάο ηαΐαβ οπιηί 8ΐιο ίη εαπιβ (ΙβΓηηεΙυβ 6:^36 Κ 
οΓΩείο,βπιΟΓίυίβ δαιτβχίΙ.Ουαπι (Ιίβπ) οΙίαπιΡαβοΙια 
Οοπιίηίοαπι Ι)βαΙί ΡαΐΓ<ΐ8 ηοπιίηαηιηΐ ΓαεΙο ρ^υ8 Γβί 
ίηίϋο αϊ) βα ίρβα 8αεΓα (Ιίβ νίνίΩεεο ΓοβυΓΓβεϋπηίβ, 
ςυοθ ίαίΐ αηηο αϊ) ΟΓίμίηβ ιηιιηάί ςυίη(]αΐ63 ιηίΐΐβδί- 
ιηο ςαίημβηΐβδίπιο Ιπμβΐ^ίιηο. ΡΓαΊεροα ςυίϋαπι 
]!)βα1οπ]ΐη βΐ (Ιίνίηο ίπδΐίηοΐυ ρΓΐράίοαΙοιππ) ΡαίΓηιη 
βα(ΐ6ΐη άίβ (ηίιηίΓυπι 25 ΜαρΙϋ] αΚβι-υπι Γίΐϋ Ορι βΐ 
δβΓνΑΐΟΓΪδ ηο8ΐΓί ϋβδΰ ϋΙΐΓίδΙί αιΐνβηΐυπι ίοΓβ ρΐΌ- 
ηαηΐίανβηιηΐ, ςυο άβ οπιηί αηίπια ββΐ ^υ(1^^ίυπ1 
αείπρυβ, ςυίρρβ ίυΙιΐΓϋπι βΐΰευΐϋπι ηΐΓ8ππι αΐ) Ηαε 
ίρβα άίβ ίηοΐιοαηάϋπι βχίδΙίπιαη(θ8.Νο(α : ριίπιαίδία 
άίβ, ςυο) ίϋίΐ Οοηιίπίΰα δίνβ ρητή» ροδΙ §α1)1)α1ιιπι, 
ίβοίΙ Ι)βυδ εορίιιπι βΐ (βΓΓαπι, δρίπΐυηι βΐ Ιαοβπι, 
άίβπι ηαΙϋΓαΙβιη,ςιιΐΒάίβ αε ηοοΙ<}εοπ8ΐαΙ,αε((]ΐιοά ΧΥΙΑλΟΗί ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ.€. 

(14) Μίΐιί Γβΐί^ίο ΓαίΙ φΐίάςα&πι πιιιΙαΓβ,οαιη ηηίοο ίη ρπηείρίο ρβποάοΓαπι ΐαΓπαΙΙιιαπο οοη^β«^ΐαπιπι 
ΙαηΙαπι πΙβΡβΓ εοάίεβ,βίβο δαΙίδηβςϋ^βηΙβΓηιιιΙΙί» ρ δβπιρβρ ρΓ<Γηχο,8βπ)Ρΐ νβΐ ρΐυπβδαΐΐυά νοεα1)π1ιιηι 

Ιβείπι Πΐ6η8ί1)α8 1ι&• ^ σημείωσαι (υΐ βχ βυ. ςυα ΙβοΙο ςαα δαϋΙηΙ^ΙΙβοΙο, 

εαπια1ίοαοδβςυβηΙίΙ)υβ5βηδυδίηΐβμοΓΐιαΙ)βαΙιΐΓ:7η• 
μείωται &'τι. βΙε.) Ιη ηΐΒΓμίηβ οοΓΓβϋροηιΙβΓβ. Νυπι 
ίηΙβ^Γβ ΠάρΙίΙΡΓςιιβ Ιο! ραπϋουΐαδ οχρυηχβπΙίηΙβΓ- 
ρΓβδ, ηςΰυδ ΙβοΙΟΓ ]υ(1ΐ(*ίΐΙ)ί!. βοχη. 

(17) Ο. ΑυμυδΙΙηυδ αά (ΜϋΗίαηΐίτη, βρίπΐ 86, εί- 
ΙαΙο Ιοεο άο υηα 8α))1)αΐί.ΑεΙυιυιιι χχ :. « υηιι §αη• 
1)αΙί,ίηςυίΙΛιιπε αρρβΙΙαΙιαΙαΓάΙβδ Γΐηί ηυηο Ουιιιΐ- 
ηίου<; αρρβΙΙαΙιΐΓ, (]αυ(1 Ιη Εναημβίϋί^ αρβνΐίυδ 
ίηνβηίίυΓ. Ναπι άΐ«^δ ιΟϊ^ιίΓΓβεΙίυηί^ Οοπιϊηί ρηπια 
δαΙ)1)α)ί α Μ•ίΙΙ1ι{γο, α ΓίΐΊριίδ ααΐβπι (η'1)υδ υηα 
8α1)1)α(ί άίοίΙιΐΓ ; ςηβηιοοηδίαΐ βυπι β:»3ο ϋΐηί ροδίοα 
Οοηιίηίειίδ αρρρΗαΙυδ ΡδΙ. » Η(Τε ίΠβ. ΑηΙϋ ρυηι 
^ι18ιίηϋ8 ΜαΓί^τ Διαλόγψ προς Τρ^ρωνα ίΙ<ι γρπι 
βχρ1ίε«ΐΓαΙ : Μ (α γαρ των Σ&οοατιυν πρώτη μένουσα 
των πασών ημερών, κατά τον αριθμόν πάλ:ν των 
πασών ήμεώον τήν κυκλοοορίαν όγοόη καλείται, κιι 
πρώτη ουσχ μέν£ΐ. Ηυε 'ίαείαηΐ βΐίαηι ςηίυ ΚιΐδΙα- 
ΐϊιίυβ αηηοΐανίΐαά ν6Γδαπι//ί^^ Π 173. Ιοείδ βεηρίο. Ν&πι ρΙιΐΓβ» άιιοάβείπι 
1)αίδδ6 Αί1^γψίΊο& ηβπιο, ςηοά δείαπι, ΐΓ&άίάίΙ. Αη- 
ηαπι αΐίςααηάο ϋβ πιβπδίπιαπι, αΐίςυαηάο ςηαάπ- 
πιβδίΓβη ίηίδδβ ΡΙαΙαΓοΙια» ίη Ιίαηια α1ίί(}η6, βΐ 
Αιι^ηδΙίηοδ βΐίαπι άβ €ίυ. /)βί Ι. !▼ πιβπιίηιΐ. δβά 
ΙιβΒΟ αηΐίςαϋυβ : ροβΐ άαοάβοίπι πιβηδί^αδ βαιη 
άβΠηίνίδδβ εοηβΙ&Ι. ΟβΙβηιηι ΜαΓίίΰπι πιβηββπι &5 
^£|ξγρ1^^δ Ρΐιαπιβηοϋι &ρρβ11&1υπι άίδβΓίβ ΙβδΙαΙιΐΓ 
ίη ΑΓβΐ€ί$ ΤΙιβοη, ςαο Ιοεο ροβία βρ^ΦΓβθ ρππιαηοδ 
είΓειιΙοδ άβ8εΓίΚ)ίί.Εΐ ΡΙαΙβΓεΙιυδ ηονίΐυηιαπι πιβη- 
818 Ρΐιαπιβηοϋι β88β ρηηείρίιιιη νβιίδ ρβΓδρίεηβ 
άοοβΐ, υερ2 Ίσιδος χ*1 Όσίριϊος. Χχι.. 

(15) ΐνίοβρΙιοΓα» ςυο^αβ ίη βυα €ΗνοηοΙοςία αϊ) 
οη^ίηβ πιτιηάί ςιιίπφΐίββ ιηίΐΐβ ςαίη^ρηίοδ αηηοδ 
τΐδςαβ αά €1ιη8ΐοιη ηιιαιβΓαΙ.ΥβήοΓααΙβπι βίδαεπβ 
ϋΙΙβπ» άβαιοηβΙτΑΐα Γ&ΐίοείη&Ιΐο άοεβΐ ΟΙιπδΙαπι 
&ηηο &1> ίοίϋο ιηιιηάί 5963, αηηο α1> α. ε. 51 βδδβ 
ηαΐηιιι, ίηίΐίο ^&Π1 &ηηο ίαιρβπί Αα^βΙίηί 41 ; 
ΐά φΐοά ϊη Αα^βΙο ΟβάΓβηιιβ ςαοςυβ βχρΓββδϋ. 
Χη. Ο 

(16) 8•ιη6ΐ ίΐΐαά δτι ▼οΐπί ίηάίε&Γβ ίη πιβ& νβΓ- 
βίοηβ» άβϊιΐϋβρ• οπήΜΟΓΟΒ. δοΐβηΐ ΰΓβεί ΓοοβηΙίο- 
Γ68 οαρίΐίΐιιΐλ βοηιηι φΐο Αΐίυηάβ εοΐίβεΐα Ιαπιυΐ- 
Ιη&ηβ ίη $οο• οοιηηιβηίΑηοβ ΙταηβίβπιηΙ, βαιη 
ηοΐ&ιη ρΓββΩ^ΓΟ, βίοηΐ ηο» ντιΙ^ο ϋβτη νοοαί)α1αιη 
*>•ιΐΓρΑπια9. Αραά $αίάαιη ίά ββΐ ίρβςυβηΐίδδίπιυπι 

«ραά ΕαβίΑΐΐιίυπι.Χτι.-^ΡΙυΓα άβίηεβρδ δβ οπιΐδ- 

1101 ροΠίοϋοδ 8Γΐιοϋ&8ΐΜ,1ιοοςηοστΐ6 ρΓββείριιηπι 

Ιϋ Ιη ο1>8βΓν&ϋοηίύα8, τοΜΐ>ηΤο οτι, εοηίΓα- 

ίΗΜΜίΟΓβ ιη Π18Β. 6Χθπιρ1&ι1])Π8 βχρτβββο αο Της μεν :ζς στίχος ήρλε Μ νίσΟ-ος α'ολοΟώρηξ. 

Οηοϊ αηηοΐανί ηιάίππι ε^υδα, βΐ η•^ εαί 1βηηΡΓαΓίϋ<& 
νίάβΓβΓ. Χυι- 

(18; Νυθ/ττ^μερον νβΓίΐ Ηίηη παίπναΐοη, ςαί 
ίηΙβ^Γα (ΒςιιίποεΙίι'ΐΙίδ τηνοίπΐίοηβ α[)δοΙνίΐηΓ. 
Χυι.. — Πθ(:Ιβ ΗΐΒμίί* ρΙ εΙαΓβ ΙίΠβπιΙπδ ΑΙΙαίία^ ιΐΐί 
πίΡηδϋΓα Ιθπιροπιπι εορ. Η : 8ν}ήΙβ %ραΙηαη ί'$( νυ/.0• 
τ^μερον, 7*^^^^ 5ί•//ι>ρ^ (Ίαί)ί(ητ ΐηΙβπΊη (Ιιυη ^ο! ^χο- 
ηβπΒ νβΐ ο6ι>»?ί νΜ ίη ψηοΓΜβ βχήίβηα ΐίβηιιη αη 
ΟΓ^ητη ν$1 ηί9τ%άί€τη νβΐ ο^οοΜητη ΓβνΦτϋίυτ.. Οοα> $1 βΙΟΗΟΙΙ (ΧΟΗΕΝΙ 31 6ΓαΙ ί8ΐθΓηιη εοηδβοΐ&πααι) («ηθΙ)Γ2ΐ8 : δορίβιη ηα- Λ 
ιηβΓΟ ορβΓα βίίβοΙβ.Αίηοαηαδ αυΐβιη ρηιηιιιη άίβιη 
ίηΐθΐϋ^βηΐία ΐΑηΙυιη εοη$ί(ΐ6Γ&η αϋ, ςυΐιά βαίβηαβ 
Ιαχ ςυο) &ηΐ6 οαιηία οΓβαΙα ΓαίΙ, ίηΙβΓποδοί ηοη 
ροΐαβπί αο άΐίΤαβα ΓυβΓίΙ. δβουηάα ηαΙυΓαΙί άίβ 8 
ΠηηαπίθηΙαπι 63ΐ ΓαοΙαιη: ορυβ υηιιιη. Ηοο αυΐβιη 
ηοιηβη 1ια1)β(.ρΓορΐ6Γθαςυοάί6ηυί3 65( βΐ ταραβο- 
Γαιη ς[ΐΐ8β βυρρα ί(1 αίςυβ ίηίΐ'α 5υηΙ ηαΙυΓα.ΟοβΙαιη 
αυΐβχη (6γφο6 ούρζνό;) άίοΐΙαΓ, ςαοά ρ6ΐ1ί8 ίηΒΐ&Γ 
νίίΙβΙαΓ βυρΓα οαρυί εχρ&ηδαιη. Τ6Γΐί& (Ιίβ Ιθγγιβ 
&ρραπΙίο &ο βίοοαίϊο, ραΓ&άίδαδ, οιηηίδ ςβηβπΒ αΓ- 
1)0Γβ8,1ΐ6Γΐ)» 6ΐ 86πιίη& .* ςυαΙΰΟΓ ορ6Γ&. Απ(1α βυ- 
Ιβιη δβα οίοοα αρρβίΐ&ΐα ΓαίΙ ΙβΓΓα, ςυοά ηοιηβη 
ηαΙιίΓΟί β|α8 ρΓορηυιη 68ΐ : ρΓορπβ βηίπι Βίοουπί' 
ςιιοίΐ δΗ, ΙβΓτα ββΐ. Ηοΐο ιι1)ί 86 ^^^6^ι^8 ά68υρβΓ 
αςαίδ βχοηβΓανίΙ, 3α58α ροΓΓΟ ββΐ ^βηηίη&Γβ ^α88α ^ 
6δ( ααΐβιη ρΓοάαοβΓβ αηίηιαπι νίνβηΐβπι, τιΐ ίηάβ 
οο^θ8θ6Γ6ΐυΓ 1)πι1ί &0 Ιιοπιίηίβ&ηίπιβθ (ΙίΒοηπιβη : 
ηαιη 1)Γυ(οπιιη αηίπιβ βχ Ιβιτα ββΐ ηαΐα, Ιιοπιίηίβ 
αιιίβηι 6χ (ϋνίηα ίηβρΪΓαΙίοη^ ΟΓία ββΐ. Ε88β αυΐβιη 
1>ηιΙθΓΐιιη &ηίη[ΐ&ιη ΙβΓΓβηαπι Γΰηηπιβχ ίρβ&ροΐββΐ 
ίηΐβΐΐίςί δοηρίητα : άίοϊί βηίπι : « Αϋίπια οπιηίΒ ρθ« 
οοΓίδ 68ΐ βαη^υίδ θ3η8. » Ρογγο δ&ηςιιίβ οοηοΓβΙυβ 
ίη ε&Γηβπι πιυΙαΙαΓ, οαΐΌ βαο ίηΙβΓϋυ ίη Ιβιταπι 
άί88θ1νίΙυΓ• ΙΙ&ςαβ οοηββηίαηβηηι β8ΐ 1)ΓυΙοηιπι 
&ηίπιαιη 6886 Ιβιτβη&αι.ΟααΓία άίβ δοΐβπι,ίαη&η βΐ 
8ΐ6ΐ1α8 Οβαβ ίβοίΐ : Ιηα ορ6Γ&, Ι.ηπιίη&ηαπΐ: 0Γ(υ8 
πιηΐΐίρΐίοβπι οηίνβΓΒο υΐίΐίΐαΐβπι αΐΐαΐίΐ, οηπι 1υ- 
οβηίΐο βηοςαβ δρΙβηάοΓβ πιυηάαπι &£ΓαΙίπι ί11υ8ΐΓ&η- 
θο, Ιυιη ΟΓία οΜίαςαβ 8αο ΙβπιροΓα (Ιίδϋη^ιιβηάο. 
Ταπί ςα&Ηα 8ί^ηα ριββίιβαηΐ, Ιυηα άβοΙ&Γ&Ι ; ου)ΰ8 
οοΓπυα &οιιΙα αο ραρα 8ί 8ίη(, οοπδΐ&ηΐβπι ά'ιβϊ 86- Ο 
Γ6ηίΙ&ΐ6πι 9 ρροπιίΙΙϋ, βίη ο1)Ιυ8ί8 60Γηί1)ΰ8 αο 8α1)- 
πι1)6η8 ϋρραΓβαΙ, &ΰΙ Ι&γ^οβ ίπι1)Γ68 &ιι( Ιβπι- 
ρβδίαΐβπι ΓθΓ6 ίηάίοαί. Εοάβπι πιοάο 8θΙ ςαοςυβ, δί 
ρΓαηβθ ίπδΙαΓ ο&ηάβαΐ &ο δαπ^ίηίβ οοΙοΓβ 1ιηο1θ3 
Γ&(1ίθ8 δρΙβηάοΓβπιςυβ βάαΐ, ηιοΐυπι νίοίβηΐυπι ίπι• 
πιίηβΓ6 οδΙβηάίΙ.ΤβδΙθβ Η&Γαπι γογμιπ δΐιηΐ ηααίο, 
&^ΓίοοΙ»,γίαΙθΓβδ. ΟιιίηΙ& (Ιίβ τβροηΐία, ςιίΦοηηςυβ 
ηαίβηΐ, οβίοδιρίδοβδ, βΐ (|η£θουηςΰ6ίη&ςαί8νίνιιηΙ. 

ΧΥΐΑΝϋΚΙ ΕΤ 

(19) ΑΓποαηαδ βοπρΙοΓ ίαίΐβοοίβδί&δΐίοιίδ π)α£[ηί 
ηοπιίηίδ. ΕαδβΒίυδ οιίαΐ (1β ββηβαΐο^ία ΟΙιπδΙί &<! 
ΑηδΙί(]6πι βρίδίοίαπι 6)υ8 Ηο. ι Ηίίίον. €θ€ΐβ$. 6, βΐ [) 
Αΰ^Βΐίηαδίι Αβ^ι-αο^βί νιι,βΐ &1ϋ. ΟοΙβίπάαδ ΥίΙβΓ• 
Μβη^ίδ, ςαί ΙιίδΙοπαδ οοοδοηρδίΐ οίΓοα &ηηαηι Οο- 
ηιίηί ΙβΟΟ^αΙϋ Αίποαηί 6ΐΐΓοηιε& 8ϋ1)Μ Ογοα^ο δεη- 
ρΐα 56 ΐι&1)6Γ6 ΑίΩΓΠίαΙ. Οαοά β^σαΐ) ίηβρίο Ιιοπιίηβ 
ρΓοίβοΙαπι ρυΐο,ςαί εηπι Ιβ^βΓβΙ Μαρεαπι, ΟΓαβδίιπι 
αδοηρδβπΐ θΓ&8δο βΓΓΟΓβ, ςηί ρΓ»ΐ6Γ Μ. €Γ&58απι 
ηυΙΙηηι ΜαΓουιη δοΐΓβΙ Ουίδ βηίιη ηοη νί(1βΙ Ιιοο &ά 
ΑηΙοηίππι (1β1)βΓβ ΓβΓβΓΠ ίδαηβ δαί) Οοπιπιοίΐο Ωο- 
Γυίδ56 ΟεάΓβηυδ ηοδΙβΓ &Ηεα1)ί ΐΓέκΙϊΙ. Εαδ6ΐ))αδ 
Ηίδί. €€€ΐ€$ VI, 31 δαΙ) Μαχίπιίηο ραιη ίηηοΐυίδδβ 
ρειΙιίΐ3βΙ. ΛΓπεβηί 1ί1)Γ0δ χ-ονογραφιχών. Ι.ηδ6ΐ)ίϋ8 
άβ /ν2;/}ιΐΓί/ίίθ72β ιναηραΐΐϋα Ι. χ είΐάΐ, βΐ ίΐΗ1)ί. 0®- 
ΙβΓαιη Ιοειίδ β§1 οΙίδπίΓυδ, ευπι ΟβάΓβηαδ νοη- 
τόν πιο(1ο ίά (ΙίεαΙ ςαυ^ ιηβηΐθ δοΐα ρβΓείρίΙυΓ, 
ηιοάο ΐά ςυοά >ιιΙ) ιιϋο ίικϋοαΙπΓ. Μίΐιί αβ Ιιίί^ ρΐιί- 
1ο8θ][)1ΐ(ΐπ ηοη 1ί1)6ΐ,ευηι Βαδίΐϋ, ΑΐΏΐ)Γθδϋ, Λιψαδ- 
ΐ,ΐίηι (ΐ1ίϋΓαηΐ(]υ6 ^6 τβ Ιιαε βχδίοηΐ άοείίδδίπι® (ϋδ- 
ρυΐαΐίοηβδ. Χτι.. 

(20) Υοχ βΓΥηαγηβηΙηηί Ογοθοο νοεί ντερέω- τδ σκέτος, όμου ε-γα ίπτά, Ό δΐ Αφρικανός (19) 
τήνιτρώτην ήμέραν νοητήν λέγει, διά τ^ άδιάγν»• 
στον λΤναι τέως το πρωτέχτιστον φως χαι χεχ^υμένον, 
Έν τψ δευτέρψ δε νυχΟημέρψ έγένετο στερέωμα (2ΐ(| 
Ιργον εν. Στερέωμα δε έχλι^Οη το δημιούργημα λ4 
το τήν φύσιν των υπερκειμένων ή ύποχΕ^μένιβι 
λεπτήν εΤναι και άραιάν, ουρανός δ^ διά το χαθορα- 
σΟαι τρόπον δί^ρεως ύπίρ κεφαλής ήπλωμ1νος« Έν 
τψ τρίψ νυχΟημέρψ φανέρωσις γης καΐ άναξιζρχν. 
9ΐς, παράδεισος, δένδρα παντοία, βοτάναι ικλ\ σπέρ• 
ματα, ϊρ^α τέσσαρα. Εηρά δε έπεκλήθη ή γί • »πιιδή 
και ^διον αυτής έστι κατά φύσιν το πρόσρημα* το γιρ 
κυρίως ξηρον γή έστιν. Επειδή ώσπκρ τι βάρος άπέ• 
θετό τά επικείμενα αύτ^ ΰδατα, λοιπόν βλαστάνε» 
προσετάΧθη. Ψυχή ν δΐ ζώσαν έξαγαγεΤν έχκλεύσθη, Ιν' 
έκ τούτου γινώσκηται τής τε άλ'^γου ψυχής ή διαφορχ 
κα^ τής ανθρωπείας* έκ γάρ γης έφύη τών άλάγοί 
ή ψυχή, ή δΐ του άνθρωπου έκ του θείου εμφυσή- 
ματος συνέστη. Καΐ 6τι γεηρά έστι των άλογων ή 
ψ^χή> ^ αύτ^ς {στ ι γνώναι πάλιν τ^^ Γραφής• 
είρηται γάρ• « ΨυΧή παντός κτήνους (21), τό «Γμα αυ- 
τού έστιν. » Αίμα δλ πηγνύμενον κ^ς σάρϊΐχ μεταβάλ- 
λεται* σαρξ δΐ φθ&ιρομ^νη εΙς γήν αναλύεται. Ε^κέ• 
τω; ουν γεώδης ή των άλογων ψυχή• Τξ τετβφτ^ 
ήμέρ^ έποίησεν ό θεός τόν ήλιον, τήν σελήνην χει 
τους αστέρας, Ιργα τρία. Των φωστήρων [Ρ. 4] ρ. 
νομενων πολυμερές τφ παντί παρεσχέθτ^ ογ€Χος, & 
τε του φαίνειν και ταΐς Ι^ΐκείαις λαμπηδ^ι χατκ)- 
γάζειν τόν κ^σμον πλουσίως, εκ τε του άνίσ]^!» ναΙ 
καταδύεσθαϊ τήν των χρ($νων άπαρίθμηο^ν γί«8^ι. 
Άλλα και των σημείων, οΙα έστι διά της σελήνι^ς 
φαίνεσθαι. Λετυτή γάρ ούσα ταΤς χερα(αις καΐ χι- 
θαρά περί τήν ήμέραν, σταθηράν εύδίαν χατεπα^Κ^^* 
λεται, παΧεΤα δέ ταΤς κεραίαις καΐ υπέρυθρος φει- 
νομένη ή δδωρ λάβρον άπό νεφών Ι) χειμώνα έβι• 
σθαι μηνύει, 'ίίσαύτως και ό ήλιος άνθραχώ^ης 
γενόμενος καΐ υφαιμος ταΤς άκτΤσιν ή τ^ απαύγασμα 
βιαίαν κίνησιν δήλοι έπιγενέσθαι. Και μά^ρϊς 
τούτων πλωτηρες, κσ^ γεωργοί, καΐ Οδοιπόροι• Τ{ ι' 
ήμίρ^ τά ερπετά, τά νηκτά πάντα, κήτη, Ιχθύες χεΙ 

60ΑΗΙ ΝΟΤ^ε. 

μα τίάβΙυΓ ηοη ρβββίπΐθ ΓβδροηάβΓθ. ΟβάΓβηα• ά% 
ο(β1ο ΐηΙβΓρΓβίΑίΠΓ : αΐϋ αβΓβπι ίη1θ11ί£[αηΙ, εοιιι 
ςιιί1)ΐΐ5 ί&ειΐ ΑΙ)η6ΖΓα Ιαά»οηιπι, η( αίαηΐ, άοοΙή- 
δίπιαβ, Ι6δΐ6 Κίπιείιί ίη Ρδ. χιχ. Ε( ΤΙιαΓ^απι Βίε- 
ΓΟδοΙγπιϋαηηπι ρρο νοεβ εαί στερέωμα ΓββροηάβΙ, 
66ηβ8. Ι ροδυίδδθ αβτβπι, ΙβδΙίδ βδΐ Ε1ί&3 ΤΙμ- 
8ΐ)ίΐ8Β δυο. 8βά πιεηπι ηοη ίυίΐ ςηίάςα&πι πιαίΑτβ. 
Αήάατη ροΓΓΟ 6ΐ Βίο^ατη ΙβΓΓαπι οο^οπαίη&η τ. Ι 
υδϋαίαπι βδΐ. ΕρΗΙιβΙοη Ιοεο 3υ1}8ΐ&ηϋνί ροδίΐιηι 
ηβδοίο &η ίηνβηί&Ιυρ αρηά 1.αΙίηο8, ηίδί ςαίλ Υύ^ 
^ίΠ&η&Ιι&βε δίε αεείρί&Ι, άοη€€ νοβίνα ίβηβηί βίβααι, 
^ηβίά, χ, 6ΐ α1ϋ)ί βχΒΐΙϋ ίη Βκοηηι. ΗοπιβΓαβ φΐί- 
ίΐβπι έπι τραφερήν τε κα'. 6γρήν άίχίΐ ΙΙίίκΙ. Ξ, 30β, 
ΙβΓΓΕΠί 6ΐ πι'αΓθ ηοίαπδ 1ΐΰΠ)ί(1ί βΐ δίοεί νοοα^ηΐο : 
6δΙ βηίπι τραφεοόν τό συμπαγίς και στερβόν χα) 
ούτω τοΰ ύγροΰ οιεσταλμένον, δοΐίάαπί &ο *€0Πΐρ&• 
είαπι ρΓθ1)6. ^&η1 εοβίηπι παρϊ τό όρ^ α νίάβηιΐο 
άίείαπι βδδβ ορίηίο 6$1 ρβεβρίΔ : βΐ αρυά ροβίΑΐ 
Οοηε& (Ιίαίβείο 6ρα^6ζ ροδίΐυπι ίρδί &ηίοι&α?βΓϋ- 
πιπδ. Χτί. 

(21) Οπιηίδ ε&Γπίδ, ββΐ ίη Ι^νϋ. χνησαρχ^ς, ηοη, 
αΐ Νθ8ΐ6Γ Κια1>6ΐ, κτήνους. Χυι.. 33 ΗΙδΤΟΗΙΑΗϋΜ ϋΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 34 ^σα έι τοις ν^δασιν, Ιτι τι Χ2ΐ πιτιινά, Ιργα τρία. Α &^ ρΓβΙθΓβα νοΙαοΓβΒ Οβυβ ΰΓβανΐΙ : ορβΓα Ιπα. ΤχΙ ς ήμί?? τα τιτράποοα, τα έρ«£τά γής» τα 
θηρία και τον ανθρωχον, ίργα τέσσαρα. Ό μου 
πάντα τα {ργα Είχοσιδύο, Ιαάριθμα τοις 'ΚβραΐχοΤς 
γράμμασι, χαΣ ταΤς είχοσιούο αυτών βί6λοι< (22), χαι 
ταΤς α2ί6 Ά8άμ Ι^ς Ίαχώβ λ'χοσιδύο γινεαρχιαις, 
ώς βν Λιπτ^ φέρ&ται Γινέσιι, Ι;ν χα: ΙΙωσία^ς (ΐνα( 
ο^^7( τινε; άπο/άλυψιν . Αϋτη τάς ούραν{ους 8υνά- 
μ%ΐζ τη πρώτη ήμέρ^^ λέγ&ι έχτίσθαι. Τίνος Ολ '/άριν 
την ζ* ήμε'ραν «ύλ(^γησ«ν 6 θεός, χαΐ ού πάσας ; 
φασ( τίνες. Λέγομιν ουν &α έχάστη των άλλων έχ 
της εν αύτ^ γενομένης δημιουργίας Ισχβ την εύλο- 
γίαν* έπειβή δ^ £μελλεν αυτή μ6νη μένειν αγέρα- 
στος, μηοεμιας έν αύτζ γενομένης δημιουργίας, 
τούτου χάριν ηύλογήθη χαι αί>τη υπο του θεού χαι δβχία (Ιίβ (]ααάΓυρβ(ΐΛ ; βα <ιιιιη ϋαηιί 96Γριιη1, 
Ι)ο&ϋα3 6ΐ Ιιοιηίηβιη : ορβτα ςιιαΙαοΓ. Ναπιοια^ 
οιηηίαηι ορβπίΓη βίιηυΐ νί^ίηΐί ιΐαο ; ςα;υ :>υπ)πια 
φ^υαΐ ηυιηβΓαιη ΙίΙΙβΓΑΓυηι Ηο|»πιίϋαΓυιη,6ΐΓυΓΰα5 
ΗΚ)ΓυΓυπι ςϋίΙ)ΐΐ9 ^υ^α*^ ιιΙυηΙτίΓ, ίΙβηΐΓΐυβ νί^ΜπΙί 
<1υυ (ΖΓαϋυηπι μβπθπ^ αΗ ΑοΙαπιου^^Γΐηβαά ^α^ο1)υιη, 
υΐ 111 ραινα βρηθ!>ί ΙβμίΙυι*, (ριηπι ^^Ιίαηι ποηιιυΙΗ 
&ίιιαΙ Ρ9»6 Μυ$ί8 ρηΐρΓηοΙίυηοιη. Ιιίοιη ΙίΗβΓ ΐΓα(ΙίΙ 
οαΙοΛίρ» (ΐιιοςιιο ροίβηΐίαδ ριίπίΑοΙίβ οΓοαΙαδ ο^^β. 
(ΙΠΓ ααίβηι,ίηςιιίυηΐ (|υΊι]<ιηι,ηοη οηιηβ8,9θ(1 ^ερίΐ- 
ιηαιη (ΙυηΙαχαΙ (Ιΐβιη ϋοιιβ ί<ιιΐ5ΐιιιη 6550 3υδ5ίΙ ? 
Η6!^ροη(1βπιυ3,Γ6ΐίςυαΓυηοαηαΐΏΓΐυ£ίηΐΐ|υ6 6χορίΠοίο 
ψίοά βα άίθ ροΓαεΙυπι β»1, βυαιη 1ια[)βΓβ ρΓ03,)6ηΙα- 
ϋβ άθπαηΐίαΐίοηβπι : οαιη αυΐβπι δοΐα δορίίιηα 60 ήγιάσΟη, χαι Σάββατον ώς χαταπαύσιμος προσ• η ΗοηοΓθ 63»βΙ οαπΙυΓα ηαΐΐο βα άίβ ορβΓβ οοιιϋΊΐο, 
ηγορευθη, χαι ώς τύπος της έβδομης χιλιοετηρίδος ίιίβο ίρβα ςαο(]υ6 α Πβο Γαυβία 6380 31185α ('3ΐ αο 
χζι της των αμαρτωλών συντελείας, ώς *1ώσΓ|ΐτος 
μα^^τ^ρ9X χαΐ ή Λεπτή Γένεσις. Τα θηρία χαΐ τ^ τετράποδα χαΐ τά ερπετά 
&μ09ωνα ήσαν πρ6 της παραβάσεως τφ άνΟρώπφ, 
διύτι, φησίν, ό δφις άνβρωχίν^ φο^τί έλάληνε τνί 
Ε'^^, ΙΙασα δε λογ:χή φύσις (23) χατ' είχ^να βεου' 
ταύτα δε ούχ ιΐσΐ χατά ειχδνα θεοΰ* τον γάρ 5φιν 
όμολογούμεν λελαληχέναι τζ Εύ?, στ^μα γενίμενον 
τίΰ νοητψ δφει, έν φ ένεργιζσας ώς συνήβει δντι τφ 
άν^ρώπφ πάρα τα λοιπά 6ηρία δι' αυτού λ^πάτήσε 
τους προπάτορας, 6 μετά τούτο χαι έν άψύχοις ε% οοηββοΓαΙα βΐ 8αΙ)1)α(υϊη βρροΐΐαΐα ; αίςιιο) Γ6(]υί6• 
Ιβπα αίΤβΓαΙ, εΐ ΓβρΓΦββηΙοΙ ββρϋιηυιη αηποΓυηι 
ιηίΐίβη&παιη, Ωιιβιηςαβ ρβεοαηΐίαιη Ιιοπιίηαπι, υΐ 
^08<;ρ1ιυ3 (ββΙαΙυΓ βΐ Ραπνα 66ηβ3ί3. 

Ββ5ΐίφ αο ςααάΓυρβάα βΐ Γ6ρ1ί1ί;ι βηΐ'ΐ άβΐίεΐυπι 
οοηαιηαηί ουιη Ιιοηιίιιί&α:^ 10 νοεβηβα βιιπΙ. Ναιη 
(ίηςυίΐ) βερρεη:) (ιιιηιηηα νοοε Εναηο εδί 3ΐ1οου1υ9. 
Οπιηίβ αυΐεπι παΙηΓαταϋοπρ ρΓα?άίΙα 63ΐ «ιεουπίΐαηι 
ίιηα^ίηειη Οβί. ΑΙ υργο ί^Ια ηοη 3υπΙ ΓαοΙα δβοαη- 
άυιη ίιηαςίη^πι Ι)εί. Εΐεηίιη 3βΓρ<^ηΙί?πι ΓαΙβΠΊΠΓ 
Ενα» νβΓΐ)α Γεοίβ^ε,ίΙα ({ΐιίϋβηι υΙί:»οη3 Ιοοο Γπβπι 
«ρρρρηίί. ςαειπ εΐ βϊ^ιπΩοαΙαΓη ίηΙβ11ί:;εη(ία(1ερΓε- 
Ιιεηιίίτηαβ. Ηίο ίΐΐυ. υΐ οαπτι Ιιοιηίηβ ρΐββ ςααιη τε- δώλοις λαλιξσας τοις ύπ* αυτού οελεχσΒεΙσι πολυτρ<(• η 1ίςυί3 3ίΙ αηίιηαηΙίΗυ5 οοη^υείυιΐίηίβ ίΐ3ΐ>εη1β, υ5υ5 πως ε'δωλολάτραις. Τ6 δΐ είναι τ^ν δγΐν τετράπουν 

το πί:ν χλΙ μετά την πονηράν ε1τι5γησιν έρπυστι- 

)τον, χαι Ιόν αύτφ ίπ\ τήν γλώσσαν έντβθηναι, [Ρ. 5] 

ούχ άπιστούμεν* Φρόνιμος δε δ δφις έχλι[θη• ^< τ^ 

λογιχον ζώον τον £νθρωπον, χαι των ^ίλλων ^γχι- 

νοίφ διαφέρον, έξαπτφν Ιμελλεν. Άλλοι δέ «ρασιν 

^τι ού τφ χατά προφοράν λδγφ 6 δφίς έχρήσατο, 

άλλ' οΐ πρωτ<$πλαστοι, είτε χαχίας &ντες άμιγεΤς, 

άχριβεστάτας ειχ^ον τάς α^σ^ήσεις χαι πολύ των 

ήμΓτέρων διαλλαττούσας, ώστε τήν άχοήν αυτών 

πάσης ύπάρχειν φωνής άχουστιχιζν. Επειδή γάρ 

βασιλεύς ώσπερ πρντζχΟη έν τφ χ^σμφ 6 άνθρωπος, 

είκύτως χατ' είχ^ θεού γεγέννητα•.• Ιδει γάρ τον 

μέλλοντα αρχειν των άλλων ώσπερ τινά βΐχ^να εΤναι 

έμψυγον της τού παμβασιλέως δμοιδτητος, ούχ έν τιορ- η ΐηιιηϋίπ 

ψί»ρί8ι χαΐ σχτ^πτρφ χαι οιαδήματι τήν άξίαν έμφαί- ηίβύαΐ ι 

νο'Φτα, έτΓίί μηδέ τύ άρχέτυπον έν τούτοις εστίν, αλλ* 

έν τφ χεχοσμήσθαι τζ άφ6αρσί^ χαι ά^ανασί^, χαι 

αρετή* τούτοις γάρ τιμηθείς & άνθρωπος τήν προς 

τ^ πρωτύτυπον %λ%6^ί. χαι ομοιότητα διασώζει. "^Ετι 

δι χαι ή αύτεζουσι^της τδ βασιλιχδν χαι έπτ,ρμένον 

της φύσεως τού ανθρώπου χαι προς τήν Ο&ίαν είχ^να ΐοβίΓϋπιεπΙο, (ζεηεπδ ηοδίΓΐ αϋοίοτε» (ΙοοερίΙ.ΙΙειη 
ρο3ΐιηο(1ο β(ί«'ΐηι ίη 3ίπιιι1αεπ3 ΐηαηίιτ)Ϊ5 1ύευΐυ$ ^5ΐ 
αά ναπίδ ιηοϋί^ α 5ε ΐηε^οαίοβ ««ίπιυΙαΰΓΟΓίιιη εαΐ- 
ΙΟΓεβ. Νεςυε Ιαηιεη ηοη ΟΓεϋίπιυ*; 5εΓρεη(ειηίηί1ϊο 
Γαί83ε ςηηάΓυρείΙεηι, αε ρο5ΐ ιηαΐίΐίοδαιη ^^^}βIη ίη- 
άαοΐίοηειη Ιίΐιηιί ι^εΓροπιΙί ιι*»€(»δ^ίΙαΙο αβίΓϋοΙϋηι, 
1ίη^πα>ί]υε ε]ιΐ3 νίΐϋ:) ίιηρο3ίΙαηι. νΌοαΙαδ εδί 5ί»Γ- 
ρεη3οα11ίι1ιΐδ,({ΐΐϋ(Ι Ιιοιηίηί,αηΐπιαίί ταϋοηβ ρηεάίΐο 
βΐ Γβ1ί(]ϋί8 αουπιΐη** ηιεηΐίδ ρΓα*3ΐαηΙί 06»εΙίιηρο<ίΐ- 
ΙαΓϋδ. ΑΙϋ ιΐϊοιιηΐ ηοη εxρΓε5^^5 νεπίΜϋ ιΐδαιη δοι- 
ρεηΐεηι, δεά ρπιηο ΟΓβηΙοδ Ηοιηίηεδ, υΐροίε α[) 
οιηηϊ πιαίίΐία ριποδ, αΓΐι{ί<ί:«ίιηυδ )ια1)αΐ!>δβ δεηβιΐδ 
ιηυΐίοςϋβ ηοί^ΐΓΐδ ρπι>Η!αηΙίϋΓΡδ ; ίΙαΓ]ηε δαο αυοίίΐα 
οιηηία νοείδ ι^'ί^πετα ρ»*Γΰερίδδε Οααηιΐο εηίιη ίπ 
ηι Ιιοηαο Ιαηςυίίπι γρχ ρΐΌ(1ϋοΙϋδΓαΐ1.εοηνβ- 
οαηι αιΐ ίηι.Ί::ΐη»Ίη 0οί ίίΐοΐιιπ: εδ>ε : Γ|ΐιίρρβ 
οροΓι»»^ηι ριιηι γ^ιη αΐϋδ (*§Νί'ΐ ίηιρεΓαΙηιυ5?, νβίαΐί 
ίπιαμίηειη ι^ααπίιίαπι αηίηκιΐνΐιη « δδε δϊπιϊΐίΐϋιΐίηίδ 
ε]η•ίΐ|ηΐ Κ^^χ ρ^Ιοηιηίυιη: ί|υί ηοηίίΐΐΓμιιΐίΐ,«;<»ρΐΓο 
αο ϋίαάοΓηαΙε ϋί^ηίΐαΐεπι «^υ.ιιη πΐϋΐι>ΙΐϋηΊ,•{ΐιαιι•Ιο 
εΐ ρχρπιρΙ.ΐΓ α<1 (ΐυοιΐ ίΐΐο ΓαοΙϋ"> ΡδΙ ιιΐΐιίΐ Ιιοηιιη 
Ιια1)ο!, δοιΐ ♦^ο ςαοϋ ίιιΐ(?ΓίΙυί ναοηίΐαΐε. ίπιπιοΓίαΙί- ΧΥΙΑΝΟΒΙ ΕΤ ϋΟΑΚΙ ΝΟΤ.Κ. (22) Β6οερϋ\ΐ3 βδΐ, Ιιοάίβςιιβ ιΐ3ί(α(απι, ΙίΙ)Γ03 
ΥβΙβπβ ΤβδΙαιηβηϋ ζζιτ ΓβορηββΗ ; υικίβ εΐίαπι 
ΥβΙαβ ΤβδΙατηβηΙτιιη, ςα» βιιηΐ ^α<^»οπ1Iη 1)ί1>1ία, 
0ητ72Π ν^^Η, ίΑ 631, νϊ^ηϋ ςααΙαοΓ, ίη8οηΚ)αηΙαΓ 
ΑΟ ηοπιίηαηΙαΓ.Ρε ιιίΓαφίβ «εηΐεηϋα ΜΐίβΓ&οΐεΐ ηοη 
ιιίπιί§ οαηοβο ΙβοΙοτέ ρΓοΙο^λ Ο. ΗίβΓοηχιηί ίη ΒίΜΐα, ςιιί μαίθίΐϋ ϋΐηΐυ οχ^ΙαΙ. ΧΥί. 

(23) Ηα(ίοιΐ€ ρπΒ'Ιίία αιιΐ >';•/;. '*7ϊ ί» ; υ1ΐϋίη']α6 
«ηίπι λογό;, δϊμηϋΐοαΐ ; η•*ίμΐί; ε>1 1]θο ιιηί]ΐιαιιι 
δίηο ίΐΐο,οαιη οΓαΙΙο δίΐ ςααδΐ :>ειι^ί1ί5 ςαχϋαιη τα- 

ΙΪΟ. Χ ΥΓ.. II 0ΒΟΗΟΙΙ ΟΕΟΚΕΝΙ 31 Ι&Ιβ &0 νίΓΐιιΙβ βχοΓηαΙιΐ5 ββββΐ : Ιιίβ βηίιη Γ6ΐ)ΐΐ9 Α. ίμφερές προφανέσιατα διίχνυσι. Κατά τοΐηον τλ» άβοοΓαΙιιβ Ιιοιηο βίιηίΗΐυάίηβιη ίιη&^ίηβιηςυβ βχβιη- 
ρίαπβαά 11 ςηο ^' βίΤβοΙαδ 65(, οοη$βΓνα(. ί&ια ϋ- 
1)6Γΐ&5 ςαοςαβ ροΐβδίαΐίδ βα», ηαΙηΓβθ ΙΐΏπιαπ» 
Γβ^ίαιη ρΓ£Β5ΐαηϋ&πιίηςυβ6α (ΙίνίυΐΒίιηαβίηίδΒίιηί- 
ϋίικίίηβιη ιηαηίΓββΙίδδίιηβ (ΙβιηοηδίΓ&Ι.ΑΙςιιβ δβευη- 
άυιη Ιιαηο Γ&Ιίοη6ΐη1ιοιηο πιαηααιη 1)6ί οριΐδ άίείΙαΓ 
ο1) (Ιί^ηίΙαΙβιη δΙιιιοΙιΐΓ» : οιηηβ βηίιη Ιιοο 68( οοη- 
βίΐϋ βίίβοΐίο. ΡοΓΓΟ Ιι»ο : « Ραοί&πιηβ βί α(^^υιοΓ6η1 
&εοοπιο(1βΙιιιη ίρ8ί ; « ρΓορΙβΓ ΓυΙϋΓαπι ρροϋβ ρΓο- 
ΟΓβαΙιοηβπι άίοϋ : &(1]ιιναΙ βηίπι Γβπιίηα πι&Γβιη ίη 
ρΓορα^αηάο οοηββΓν&ηάοςαβ ^βηβΓβ. ΕίΤβοΙ&αυΙβπι 
ιηηϊίβΓβ,οαπι β&πι οοηδρίοαίυβ ββββΐ Αάαπιαδ, ηοη 
11&;&(Τ<Όΐαδ αηίπιο ββΐ ηΐ ςυί πιηΙίβΓβπι οβρηβΓβΙ. 
86ά ρβηηοΐβ αο 86 ίρβυπι €οηΙβπιρ1&η8 ΙβΒίΑΐηδδρί λόγον και χειρών θεού ϊργον ό 2νθρα>πος διέ τί^ι 
τιμήν της χατασχευης* και γάρ βουλής ενέργεια 9 
τταν. Τό. « Ηοιήσωμεν βύτψ βοηβ^ κατ' αύτον, ^ι^ 
τδ μέλλον της παιδογον(ας λέγει* συνβργεΤ γβφ^ 
θήλυ τψ άνδρι ιτρός την του γένου< αί^ζτ^σίν τι « Ι 
διαμονών. Πλασθε(σης δέ της γυναιχός, ώς \ύμ 
αυτήν ό Αδάμ, ούχ ώς γυναΤκα ©εώμενος ειηνρ, 
άλλ' ίί.ς Ιαυτον όρων τ^νευματιχώς ηύ^ρβίνετο, ττ,ι 
όμο{αν βλέπων κβί ταύτην Ιχουσαν χατασχκιψ. 
Ωσαύτως και ή γυνή όρώσα τον ^$ρα μεγάλκς 
ήγάλλετο, κατ* αύτδν ούσαν Ιαυτήν έννοΰσα. Το 2^ 
« θανάτφ άποθανείσθε, » θνητοί Ισεσθ« σημα(νει, ό; 
και 6 Σύμμαχος ήρμήνευσεν. Έργάζίσ^ι καΐ ^ 
λ άσσε IV σημαίνει, έργάζεσθαι μίν τιί^ν βύχαριτ(άι ηΐυ 68ΐ, νίάβηδ βαοι βίπΐίΐί πιοάο βΓΩοΙαπι. 86ά 6ί «ν και τήν α^νεσιν τφ τοσούτων και τηλιχούτων έγα ιηυΙίβΓ νίΓηπι οοηΐυβηβ πια^ηο ςααάίο βδΐ ρβρΓυδα, 
ίηΐβΐΐί^θηδ δβ βί βδδβ &€ΐ]ιιη6ΐαπι. ΟββΙβηιπι ϊιββο 
ν6Γΐ)α, «ΜοΓίβ πιΟΓΪβπιίηί, >» ίά δί^ηίΟοαηΙ, ΜοΓίαΙβδ 
βπΐίδ ; ςυοοιο(1ο βΐίαπι δγπιπιαοΐιαδ ίηΙβΓρΓβΙαίυδ 
βδΐ. ΟρβΓαπ 6( οιΐδΙοάΐΓβ δί^ηίΩοαηΙ, ί11υ(1 ^γαΙΙ&' 
ΠΙΠΙ αοΐίοηβιη βί Ι&υάαϋοηβπι Ιοί ΙαηΙοΓππιςιιβ 1)ο• 
ηοπιπι ρΓ®1)ίΐ0Γΐ ΓβρβηάβΓβ, Ιιοο οανβΓβηβ ςυαηάο 
ρβΓ ν&Β0θΓ(1ίαπι δΐιί 1>βηβΓαοΙοπδ οΙ)1ίΙυ8 ρΓοοδβηίβ 
ίβΐίοίΐαΐβ αε νίΐβ οοιηπιοάϋαΐβ βχοϋαΐ. Α(1απιί νό- θων παροχεϊ, φυλάσσειν δε και τττ)ρ»ϊν, μι(η§ς 
άπονοηθείς και λήθην του βύεργέτοο λαβών τής &ν 
χερσιν άποπέσ^ μαχαριότητος και (ύζα>\ας. Άδαμ ^ 
ερμηνεύεται γήΙνος, Κΰα δΐ ζωή* και γάρ αύτοι ττ,ς 
γηΙνης και σαρκικής ζωής αρχηγοί χ«ι πατέρες τφ 
βντι χρηματίζουσιν, ώσπερ τής ούρανίας και «ιο 
ματικής 'Ιησους Χριστός ό νέος Ά^άμ, χαΐ ή ίηφ• 
άνδρως αύτδν τεκοΰσα, απαρχή χαΐ αιτία τοις ιααι 
του θεοΰ τέκνοις ε-^σίν. 0&1>α1απι ίβττβηηηι δί^ηίΩΐ, Εαν» υϋαηι. Νειιη ϋ Γβίρδα ηοπιίηίύηδ, φίδθ βοδ ΙβΓΓβηβθ αο ^9τια1^$ψ^ί» 
ρηηοίρβδ αο ραΓβηΙβδ άβηοΐ&ηί, τβδροηάβηΐ» δίοαΐ ^68αδ ΟΙιπδΙυδ ηοναδ Αάαπιαϋ, βΐ άβ φα ϋαΖ/σαι 
βχρβΓία νίΓαπι ίρδβ ηαΐυδ βδΙ,εοΒίβδϋδ αο δρίηίααΐίδ νίΐ® ρπηιοράίαπι βί οαυβα δοηΐ οηιηίΐηι» Οβί&ΐίίβ 
19 ΝοΙαηάαηι βδΐ ςαοδάαπι, ίΐα αϊ ΐΓαάΚιιπι &η- (} *Οτι τινίς έκ παραδύσεως Ικατόν ΐτη τν* 'λ^^ ϋςυίΐαδ βδΐ, τβίβΓΓβ. Αάαπιυπι εβηΐυπι αηηοδ ίη 
ΡαΓαάίδο βχβ^ίδδβ. Αΐϋ Ιβρίία ΙιοΓα ίΐεΐυπι δβχία 
ρβοοαδδβ, ηοη& 6]βοΙϋΠΐ ρβΓΐιί1)6ηΙ, βο αΓ^υπιβηΙο 
ιιΐ6υΙβ9,ςαο(1 1ιογ& δβχία Οοιηίηυδ οηιεί αίΟχυδ, 
ηοηα ρΓΟ ηο1)ίδ πιΟΓίηαδ βδΐ, ίοΓίαδδίδ βο ςυοςηβ 
Ιη ΙΐΕηο αίΜυοΙί ορίηίοηβπι ςηοά δαί) νβδρβΓ&πι αά 
βΟδ νβηίΐ Ούπιίηαδ. 5β(1 (παπί ΙιοΓ&Γαπι δραΐίαπι 
φΐοία ραΓα(]ίδο Αάαηιαδ πιοΓαΙαδ δίΐ, 1)Γβνβ αάπιο' 
άαιη βΐ ηίηιίδ ίηοΓ6(1ί1)ίΐ6 βδΐ αο ιηα^ηίΐΐοβηϋα 6]α9 
ςαί αηίν6Γ3αίπιρ6Γν68ΐί^αΙ)ίΙί1)αδ δ^ιρ^6ηιίφ^α(1^^^ί8 
οίδρθπδαΐ, ίπάΐςπαιη. Οαί βηίπι ίη 1π1)ΐΐδ ίδϋδ ΙιοΓίδ 
Αάαπιυδ αά ίπιροηβηάαπι οπιηϋ)αδ ΙβΓΓβ8ΐπ1)α3 αο 
νο1αθΓίΙ)ϋδ ηοηιίηα Ιβπιραδ 1ιαΙ)αίδδβΙ? ΟαΓΠοΙο Γβ- 
Ιίςαίδ ίη ραΓαάίδο ΓΓαοΙί1)α8 νβδοβηίΐο, αά βοΓαπι έν τφ Παραδείσψ φασί πεκοιηκ^ναι. '^λλοι !λ τρί- 
τη ν μεν ώραν πεπλάσθαι, έ'κτην [Ρ. β^ Λ ι»ιρα&τ,νεΐ| 
έννάτην δ^ έκβεβλήσθαι, τό έν Ιχτ|) μ.^ν &ρ^ ένηη- 
ρώσθαι τον 'Ιησοΰν, έννάτ^ δε τυυτον όπίρ ή|ΐβ» 
αποθανεϊν τεκμήριον τιθέμενοι. Ίσως 81, ^ι ταά ύ 
δειλινον ήλθεν 6 Κύριος προς αύτους, •ΐς ταύτην 
ύπενεχθήναι τήν ύπόνοιαν. Στενών δέ κομιδ^ τό 
τρ(ωρον τής έν παραδείσφ διατριβής του προνίτο- 
ρος διάστημα, και λ(αν άπίθανον ώς της μεγιλο- 
πρεπείας του τα πάντα δυσθεωρήτοις τοφίας χρ^μΛ» 
σιν οικονομοΰντος άνάξιον, Π6τε γάρ έν τρισΝ »μ'Α 
χερσαίοις τε και πτηνοΤς πασιν όνόριΟΕτα χαλεΐν ε?χι 
καιρύν ; Π6τε δε των &λλων έν τψ παραδείσφ χαρ- 
πών μετάσχων, καΐ τής αυτών (χεταλήψ^οις χέ• ^Γα^ι^οη^9 δαίίβίαΐβπι ρροίαρδαβ οαρίίΐίΐαΐβπι ^^α- ^. ρον λαβών, εις έπιθυμίαν τής του άπηγορευμέ^•- 

Μ*η η <^1 η'^ ηηΚ.-.»• α ^«ιιη Λι ίηλΑη/^ ί/νΐι-τη Γΐΐ ■ ί ΐ Γ» αηΐπΠΙΙ ΙΎ% ί> 'Λ ^ . ' ._ 1^./ Α . «Ι λ ^1 ^5 Ι ί δ(αη(1α3 αΓϋοπδ ςαα βί ίηΙβΓάίοΙϋπι ΓαίΙ, ίη αηίπιαπι 
ίηάϋχίδδβΐ ? υΐ ηοχίαπι ίηνίάβηΐίδβ ίΓαάβπι βΙδβΓ- 
ροηΐίδ αά πιαΙίβΓβπι &^(^Γβδ5αδ αίςαβ εοηδαΐΐαΐίο- 
ηβιη ηοη οοπιπϊβπιοΓβπι, ςαα; ίρδααπιρίίαδ ββίβηι- 
ραδ Γ0(:ιαίΓ6ΐ)αηΙ. ΟααρΓορΙβΓ ρΓθΙ)αΙ)ίΐ6 α(1πιοάαπι 
αο εΓ6(ϋΙ)ίΐ6 βδΐ δβχΙα άίβ βΐ δβχΙα Ιιορα άβϋείαπι 
ίΠαά αϊ) ϋ3α(1ιηίδ§απι, ηοηαςαβ β]αδ(1βπι (Ιίβί Ιιογ& 
ΡαΓαάί^ο αβ νίΐα οΐ) νίοΐαΐυπι Οβί πιαηάαίαπι βχεί- 
<ϋδδβ '. δβά αηπο άβηιαπι δβρίίπιο ίά ίαοίαπι, δίοαΐ 
βχ αη(ί(}αί5 οιαίάαπι ρΓοηαηΙίαιαηΙ. Αίςυί ^οαηηβδ 
ΟίΐΓ^δΟδΙοηιαδ νίτ πια^ηί ϊηΙβΓ άοεΙοΓβδ ηοπιίηίδ, 
ίη βχροδίΐίοηβ βαεΓΐ Εναη^βΠί ςαοά α ΜαΙΙΙιβο οοη- 
βεηρίαπι ίαίΐ, δβχΙα άίβ ρππΐ8θ 13 δβρίίπι&ηβθ, Ιιοο 
βδ( άίβ βίΟοΙίοηίβ Αάαπιί, Ιιαηο βΐ Εναπι Ραπαάίδο 
€)ίβο(θ8 αίΐ. Οαί βΙηοδΠάβηι 1ια1)βπιυ8, ηβςαβ αΚβ- ξύλου γεύσεως έλήκυθεν ; "Ινα μή λέγω ττ,ν έπι^ρει» 
τής βασκανίας και τής του βφεως πρ6ς τήν γττααι 
προσβολής και συμβουλίας* και γάρ αυτή πλε(Μ( 
έδεΐτο τής του χρ(^νου τριβής. Δια ταυτο μίν έν ία^ 
ήμέρ7 κα( έν 11χτ)[) ώρ^ τετολμήσθαι τήν τταράβχδη, 
έννάτ^ δέ &ρΰ[. τής αυτής ημέρας του Παρα8ε£σοο Λ\ 
τής έν ούτψ ζωής τους άθετήσαντας έκπεσεΤν σ^• 
δρα πιθανόν και πιστον, δι* ετών δέ επτά τούτο γι 
νέσθϊΐ, ώς χών πρεσβυτέρων τινές άπεφιζνοιντο. Ό 
δέ γε μέγας έν διδάσκαλοι; Ιωάννης 6 Χρυσόστομο; 
ένττ| έομηνεί^Ε του κβτά ΜατθαΤον αγίου Ευαγγελία 
ττΐ έκτ^ ήμέρ? τής πρώτης εβδομάδος, τουτέστι τ^ 
αύτ^ ήμ^Ρ? τής πλάσεως αύτου, λέγ«ι τόν Άδέμ 
έχβληθήναι του Παραδείσου και τήν Ευαν' φ και 
ήμεΐς πε.Ούμεθα. Και ου χρή ζητεΤν περαιτέρω τέ 37 ΗΙ8Τ0ΚΙΑΒυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 38 ^5 θίοπνιύστψ Γραφ^ δπλ του άγιου Πνεύματος 
σεσιγημίνβ, Ίνβ μή άντι χέροους μικρού μβγάλτ,ν 
έπισπαφώμίθχ ζημ^αν. 

Το δΐ είρημένον βτι « Άδαμ γέγονβν ώς εΤς έξ 
ημών, » ούχ ώ^ $ι* άηειθλίας &'ΐ χχχί^ν προκύψαντος, 
άλλα ^να τ6 ειρηχέναι, μ Κατ* είχόνα θβου εποίησεν 
αύτ<5ν. »» Άλλα μή τις υπολάβ^ δτι το ξύλον τοιαύτης 
^ν φύσεως ώ; γνώσιν παρέ^ειν χαλον» χαι χαχοΰ. Ου 
γαρ ιζν τι βλαβερον έν Ι]αρα8ε{σφ, βρος $^ ετέθη έπΙ 
τψ φυτψ ττρος γυμααίαν της νλετΟερ•.<5τητος. Και δτι 
ου τ6 ξύλον α*τιον γνώςεως τψ Ά2αμ γέγονε, δ7,λον• 
ή γαρ εντολή ώς προς ε1δ<ίτα £μφω έ8ύθη, τ^ τε κα- 
λόν και πονηρόν, την τε ύπαχοήν και τήν παραχοήν, 
ωατε ή γνώαις προυλαβε τήν Εντολήν. Δέδοται 81 
αυτή 8ιά το, ώς εΓρηται, αύτεξουαίφ βουλήματι νι• 
νούμενον τον ανθρωπον, έπ* άδε(ας τι Εχοντα από 
πάντων μεταλαμβάνειν τών 5λλων δένδρων, Ινός δΐ 
μόνου νόμφ προσταττόμενον άπ^χεοΒαι, χαΐ γινώ- 
σκειν ώς υπό δεσπότη ν έστι τον χα) τήν Ιντολήν δεδω- 
χότα . Τό δέ , μ Λιηνοίχβησβν αυτών οΐ άφΟαλ- 
μοί, Μ ούχ ώς τότε βλεψάντων [Ρ• 7] τών πρα»το• 
πλαστών εΓρηται (δ&{χνυνται γαρ χαΐ πρό τής βρώ- 
σεως όρώντες ^χ του λέγισβαι* « Καΐ εΤδιν ή γυνή 
ό'τι καλόν τό ξύλον εΙς βρώσιν και δτι άρεστόν έστι 
τοΤς όφθαλμοΐς ΙδιΤν »)' αλλ* ώς τό άπιιρόχαχον άπο-> 
θεμένων δια παραβάσεως, ο και τήν γύμνωσιν άδιά- 
φορον παρέτχεν, έρριζΟη δτι διηνοιχβησαν αυτών ο\ 
ό(ρΟχλμο(. Πέφυχε γαρ ό ό«ρθαλμός £πας υπό του λο- 
γισμού διεγείρεσΟαι προς α βλέπει • σύνεσιν γάρ 
καθ* Ιαυτόν αυτός ουκ Ι/ει. 'ϋστε πολλάκις προς 
Ιτερα της διανοΙα; ασχολούμενης τυφλού δ(κην παρ- 
ερχόμεθα Ιν{οτε χτί τόν πάνυ γνώριμον, και Ιπειδαν 
έγκληθώμ-ν, ττί ασχολία του λογισμού τό αΤτίον άνα- 
τιθέντες άπολογούμεθα. Ούτως οΰν ό Αδάμ κα? ή 
Ευβ τή αίσθτζσει του νου προς τήν δψιν διηγέρθη- 
σαν. Τό γαρ, « έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν, • άποκάλυ- 
ψιν σημαίνει τήν ίγγενομένην τφ λογισμφ, ουχ άνά- 
βλεψιν όφθαΛμών. Λεχθιξσεται δΐ κάκεΐνο, ^ι πρό 
της απείθειας, επειδή καιρόν ουκ εΤχε τα τής παιδο- 
ποιίας, ουχ έδέδοτο παρά θεοΰ ή παρατήρησις τής 
γυμνώσεως, άλλα διετέλουν ώς άσαρκοι, σαρκικής 
διαθέσεως ουπω καιρόν ϊχοντες. Επειδή δΐ ή απεί- 
θεια έπισυμοάσα τό θνητόν έπηγάγετο, εΐκότως λοι- 
πόν ένεοόθη τούτοις ή προς αλλήλους αΙδώς* κα2 
νενοήχασιν ύστερον τών σχημάτων τήν διαφοράν, 
προΟεωρηΟεΙσαν τψ πλάσματι προς τό άναγχαΤον της 
του γένους διαδοχής. Έχ <ρύλλων δλ ταχής έπο.'ησχν 
έβυτοΤς πιρ'.ζώμβτα, αΐνιττο μένων δ -.α του ξύλο α τόν 
τρόποι τής χακοπραγίας* ώς γάρ ήδΰς ό καρπός τής 
συκής, ^{>α^^^ δλ και π'.κρότατον τό «ρύλλον, ούτω 
πά.α διμαρτία έν μέν τ^ πράξει δείκνυτβι ήδεϊα, 
μετζ δΐ ταύτα όδύνην παρέχει τψ πεπραχότι. ΙΙερΙ 
δε τών δερματίνων χιτώνων φησ-ν 6 θεολόγος Γρηγό- 
ριος δτι θνητόν αυτόν άπεφήνατο 6 θεός νεκρότητι 
περιοάλλων. Τούτο γάρ οΐ δερμάτινοι χιτώνες σημαί• 
νει άπό του λόγου τής τών ζώων νεκρότητος, δπως 
οι α της λύσεως τοΰ σώματος και τής Οψεως ή αμαρ- 
τία πβσβ βυτόπρεμνος διαφθαρτ^. Λιά γάρ τούτο καΐ 
του Ιίαοαδείσου έχβάλλεται, 1/α μή τή αύτεξουσιό- X Γϊυβ ίηςαίΓοηάα βυηΐ ςυ» δριΠίαβ βαηείυ» ίη άίνΐ- 
ηίΐαβ ίηδρίι&Ιίδ ϋΙΙβηβ ΓβΙίουίΙ, ηβ Ιοοο βχί^'ΐιί 1υ- 
επ πι&^ηαιη ηοΙ)ί8 αοεβΓβαΐΏυβ άαπιηυιη. 

Οαοά αυΐβαι άίοίαιη β3ΐ, « ΑοΙαιηυβ ΓαεΙαδ 65ΐ 
Ιαηςιιαιη υηυ5 6χ ηοΚ)», » ηοη βο ΓβΓεΓβηάυιη εδί 
φΐοά ρ6Γ ίηοΙ)β(ϋ6ηΙίαιη ίη νίΐϊυιη εχείάίΐ, 56(1 α(1 
ίά ςϋοά (ΙίοΙυιη ίυίΐ : « Α(1 ίιηα^ίικΊη ϋβί οοηάίιΐίΐ 
6αιη. κ Νβςαβ ορίπατί ςυίβρίαηι άρ!)6ΐ Η^ηιιιη ρ^α9 
ίαίβδβ ηαΙυΓΦ υ( [>οηί πιαϋί^υο ηοΐίΐίαιη ρΓα}Κ)6Γ6ΐ: 
ηίΐιίΐ οηίπι ίη ΡαΓ&άίβο 6ΓαΙηυχίιιηπι.86(11ια;οαι1>θΓ 
ΙβΓίηίηί Ιοοο δίαΐαα 65ΐ,αΙ 658β11ί1)θΓΐαΙί8 βχβΓοβικΙΰβ 
ιη&ΐ6Γί69. ΛοΙίςαβ(αΓΐ)θΓ6ΐη Α(1αΊ οηοηΓι1^^5β^αυ8α^π 
οο^ηίΐίοηίβςυαηάο ρΓ ΐ'οβρίαπ βί ΙααςυαπιυΙπαβςαβ 
οο^ηίΐίοηβ ρΓα;(1ίΙο (ΙαΙυιη β9ΐ,1)οηί,ίιιςηαιη,βΙιηαΙί, 
ο1)6άί6ηΙίΐΒ 6( £οη(υιηαείφ. Ιίαςυβ οοςηίϋο ρΓ»- 

Ρ οβρίιιιη αηΙβ^Γ688& 69ΐ. Ηοο αυΐβιη άαίαιη 65ΐ, υΐ, 
ςιιβπι&άπιοοίαιη (Ιίχίιηυδ, νοίυηίαΐβ, ^υ^υ5 ΐρίίβ ρο- 
ΙββΙαΙβιη ο1)Ιΐη6Γ6ΐ, ιηοΐιιβ Ιιοπιο, ρβΓπυΒβο οί υΐ 
ίΓΐιο1ί1)α9 οηαηίυιη ΓβϋςυαΓαιη &Γΐ)0ΓαΐΑ νεβοεροΙαΓ, 
αηαςηβ ΐΑηΙυιη υΐ α1)5ϋη6ΓβΙ ιιηρβΓαΙυ,ίηΙβΙΙί^βΓθΙ 
ηβ βαΐ) Οοιηίηο ίδΐίυβ ιη&ηάαϋ &ιιεΙοΓ6 68$6. Ηιτε 
ααΐβιη, « ΑρβΡίί 8υηΙ οογοπι οοαϋ, » ηοηάίεαηΙυΓ 
ςα&λϋαηκίοιηαιη νί(ΐ6Γθθ(Βρβηη1(ηαιη νίδυρΓΦ^ίΙί 
βΐί&πι αηΐθ ββαιη άβιηοηδίΓαΙαΓ βχ Ιιίβ ν6Γ[>ί3, « Υί - 
(ϋΐςαβ ιηαΙίθΓ αΓΐ)0Γ6ΐη β1 α(1 €8υιη οοηαιηοάαιη β1 
αβρβεΐα ^αίαιη »), 96(1 6ο ρβΓίίπβηΙ, ςυοά βο (1β- 
ΙίεΙο 001019 πι;ι1ί ί^ηοΓαΙίοηβιη, ςιΐΦ πα(1ί(αΐ6ΐη 
14 ςαοςαβ 613 ^η^ίίΤ6Γ^ηιβIη Γ6(ΐ6β6ΓαΙ,απιί96Γυη(. 
Οιηηίβ βηίιη οοαία», ουιη ϊρδβ α 3686 ίηΐβΐΐβϋίαιη 
ηοη 1ια1)6(ΐΙ, βα 68ΐ ηαίαρα αΐ α ταϋοηβ α(1 οΙ)460ΐυηι 
φΐοά νίάβΐ βχοίΙβΙιΐΓ. Ιΐα(]α6 8Φρ6ηιιπΐ6Γ0 ίηΐβΐΐβοΐπ 

^ &1ϋ8 Γ6ΐ)α9 οε€ϋραΙο βΐίαπι ηοΙί89ίπιο9 Ιιοπιίηβ9 Ιαη- 
ςη&πι 08861 ρρηϊΐβπιπυδ, βοί^υβ ηοπιίηβ ΓβρΓβΙιβηδί 
Γβ]6εΙα ίη Πΐ6η1ί8 οεουραΐίοηβπι ε&υ8α ηο8 ρυρςα- 
ιηη3. §ίο θΓ^ο Α(1αοιυ9 βΐ Εναβ^ηβα ηιβηΐΐδ α(1 νί8ίο• 
ηβπι 6χείΙα1)αηΙαΓ. Ναπι Ιιαοε, « ΰο^ηονβηιηΐ 5β 
ηιιάθ5 6586. » ραΐβίαείίοηβπι δΐςηϊΩοαηΐ, ςυ» ίη τα- 
ϋοηβνοηίΐ, ηοη οευΙοΓαπι αρβΓίίοηβπι. Ιά (ΐαο(]αβ 
άίε6η(1ιιπι ηο1)ί5. ΑηΙβ (ΙβΓβεΙίοηβπι, ευπι ϋΙ)6Π3 
άαΓβ ορ6ΓΛπι ποηϋαηι ίίβ βδ^^βΐ (6πιρ65ΐίνυπι, ηοη 
(ΙβάβΓαΙ Ιιοο ίΙΗδ Οουβ υΐ ηυ(1αϋοη6Πΐ οορροηδ εα- 
νβΓβηΙ, 8βι1 (Ιβ^ρ^αηΙ νβΐυΐί ε&Γηί8 βχρβΓίββ, ηοη• 
(ίυπι ορροΓίυηο αίΤοοΙίοηίδ εϋπιαίίβ ΙεπιροΓβ. Ββά 
ρο8ΐ(ΐααηι εοηΐυιηαοία ϋαρεινβηίβηδ πιΟΓίαΙίΙαΙβπι 
ίηίΓοάαχίΙ,εοηνοηίβηίβΓίηροδΙβΓυπι βίδ ίη(1ί1α βδΐ 
πια1ααν6Γ6εαη(1ία; αο ροδΙπιθ(1ο αηίηια(1νβΓΐ6ΓαηΙ 

Ο Ω^Γϋπιπι (1^ν6Γ^^ιαι6Π1,^απ1 αηΐ6ρΓον1δαπι ίη ίρβο 
Ω(;ηΐ6ηΙο υ1) ςβηβπδ ρΓορα^αη(1ί ηβεβδδίΐαίβηι §αΙ)- 
Ιί^αεηία αυΐβπι δί[)ί Γβε6ΐ-υηΙ 6χ Πευΐηίδ ίοΐϋδ, Γβί 
πιαίβ ^ΡδΙϋ^ πιοίΐυπι βχ 6]ϋδ αΓΐ)0Γί5 ηαΐυπα ςυβδί 
ρβΓ &ηιΙ)αβΡ5 ίηί1ίοαηΙί1)υδ : ςυβηιαϋπιοιίαιη οηίιη 
ίηιείϋδ Ωεϋ9 (1αI^^δθ^ι, Γυΐίυπι αδρί^ηιιη (Ί αιηαιίδ- 
δίηιηηι. ϊ>ίε οηιηβ ρβεεαίυπι αοϋοηβηι (]υίι1βπι 1ια- 
1)6Γβ ^υευη<1υπ1 05ΐβη(1ίΙαΓ, ροδίβα νβΓο (ΙοΙοΓβπιβί 
ςυί ρβοεανίΐ αίΤβΓί. Οβ ρβΠίεοίδ ροιτο Ιυηίοίδ 6Γβ- 
^ΟΓίϋδ ΤΙιεοΙο^υδ δβηΐίΐ, Οβυηι ϋα ηιΟΓίαΙίΙαΙβηι (ιο- 
πιίηί9 (ΙβεΙαΓαδδβ, ηιΟΓίαΙίδ βχυνίο βαηα αηιίείοηδ. 
Ηοο 16 βηίπι ρβΐΐίΰβφ Ιυηίε» (1β»ίμηαηΙ, ιαΐίοηβ 
αΙ) αηίηι&ΐΐυπι πιοΓίαΙίΙαΙβ ιΐαοΐα, αΐ (Ιίδδοΐυΐίουβ 0£0ΗβΙ1 010ΕΙ£ΝΙ 40 ΰΟΓροΗβ &6 τίβπδ α1)θ1ίϋοη6 οιηηβ ρβοοαίαιη ίαηάί- ^ τητι χ&χρημένο< λββ^ τού ξύλου της ζωής χαί γένη- 

Ιιΐ8 &1)θΐ6αΙηΓ. Λίςυβ ο1) Ιιαηο οαυδ&ιη βΐίαιη ΡαΓα- ται τ^ χακ6ν άθάνατον. 

άίδο 6ζρ6ΐΗΐαΓ,η6 1ί1)6Γΐ€ΐΙβ νοίαηίαΐίβ ιιίβηβ ιηαηαιη Ιίςηο νίΐφ ίη|ί66Γ6ΐ,ιη&Ιαπΐ(]ΐΐ6ϋ& ίιηιηοΓί&Ιβ ϋβκΐ. 5αΙαηα9 Ηβ1)Γ£θθΓαηι Ηη^α άβδβΓίΟΓβιη δίςαίίΐο&ΐ 
βΐ αίΙνβΓβαηαιη. Οί&1)θ1α3 α οαίαπιπία αρρβΙΙαΙιΐΓ 
ΰΓΦοίβ, ςιια Οβαιη αΐ) 1ιοιηίιιίΙ)α9 α1)&1ί6η&νίΙ. 

Ο&ίηαβ ρΓίιηαβ ίηΙβΓ Ιιοιηίηβδ 1ιοιιιίοί(1& βζβΐίΐίΐ, 
Ι<αιη6εΙια85βουη(1ιΐ3: (^ιιίάιιαΒ υχοΓβδ άαχίΐ θΐ άαο 
]ιοιηίεί(ϋ& ΓβείΙ. Υιγ ααΐβιη βΐ αάοίοδΰβπδ ςαο3 ίηΙβΓ- 
ίβ€ί(, Εηοοίιί ίαθΓϋηΙ ΓΓαΐΓ68, ςαί εβΓία ίιηρβίΓαικΙί 
ϋάαοία. Πβααι ρΓβοαΙυβ ηβ Ιαΐβιη ροΓΓο νίάθΓβ ηβ- 
οβιη οοςβΓθΙτίΓ, βχαιιάϋαβ βΐ β ΙβΓΓα ΐΓαπδΙαΙυ» 65(. 

Λ1)6ιη9^α5ι^ι^αIη^ο1α^ι : ίάβοαίαηΙοαάανβΓ 63υ8 
6 οοπϊίρβΰΐα Ιιοιηίηυιη δΐώΐαΐυιη ίαίδββ, ςαο ροβΐ 
ΐρβαιη ^υ8ιβ νίείαπίη 1)οηαιη βρθίη νοο&ΓβηΙιΐΓ. 
Οαίηαδ ρηηιυ3 αταΐηιιη ίηνβηίΐ, ιΐΓΐ)6ΐηςαβ Εηοη 
Π1ίθ8ΐιο 6ο^ιιοιηίη6ΐηοοηάί(1ί(. Ιάβια ρο8ΐ άαιηηα- "Οτι 6 Σατανάς κο'τα τήν των Έβρα(ων φωνήν απο- 
στάτης λέγεται χαι αντικείμενος- διάβολος δΐ ώς το» 
θεον προς τους ανθρώπους συκοφαντ^^σ2ς «Γρηται. 

Ότι 6 Κάιν έν άνθρωπο ι ς πρώτος φονιυς έγένβτο, 
δεύτερος δΐ 6 Λάμεχ, δύο γυναίκας λαβών, και ο,ίθ 
φίνους έτέλεσε. Ους δΐ άνεΤλεν, άνδρα και νεανίσκοι, 
άοελφοι ι^σαν του Ένώχ, δς και πίστ»ι ιτροσ«ι»ζί- 
μενος του μη ΙδεΤν ϊτί τοιούτον θάνατον, άχουοΟεΙς 
μετετέθη. 

[Ρ. 8] "Οτι "Αβελ δικαιοσύνης έφρόντιζε* διδ χαΐ 
τδ σώμα αύτοΰ φασιν άφανίς γεγονέναι τοϊς μετέ- 
πειτα δικα{οις άγαθάς Ιλπίδας ύποφαΤνον. Ό δ^ Κάϊ» 
πρώτος αροτρον έυρε, και π<5λιν εκτισβ έπΙ τψ δνό- 
ματι του υΐοΰ αύτοΰ Ενών. Και δ'τι μβτβ τήν κβτα- ϋοηβιη Γ&ρΙθΓίυίΐ6ΐαΙί6ηί8ΐ)οηί3 ίηΐιίανϋ; ρπιηα8- β δίκην ίίρπαζ και πλεονέκτης έγένετο, μέτρα χα! ςαβ ιηβηβηΓαδ βΐ ροηάβΓα βΐ 1ίιηΐΐ68 βχοο^ίΐανίΐι 
βυοβφΐβ ίη υηυιη οοη(1αοΙθ3 ϋβΐΐο ορβΓ&ιη (Ι&Γβ (Ιο- 
οιιίΐ. Ιάβιη αϊ) βο ΙβιηροΓβ ςαο βυιη Οβυβ 6Χ8β0ΓαΙυ8 
69ΐ, ΙιαίΏΪΙίβ ίαϋ, οιηηβδςτιβ α1> βο ρΓο^&Ιί. Τβιτ&πι 
&υΐ6ΐΏ ίηοοίηίΐ ςαββ ΐΓβιηβηβ 68ΐ βΐ Ιιαιηίΐίδ, Αάαιηί 
ιη&ηϋ&Ιο α δβΐΐιί ρΓο^βηίβ δβρ&ΓαΙυδ. Οαίηιιιη Ιιααο 
ΡαΓνα 66X16318, ςυο) Μαβί ίη3οηΙ)ί(υΓ, πχίηα άοιηιΐδ 
βυοθ ορρΓ638ηΓη νίίαιη Γιηίνίδδβ ΐΓαάϋ. 1.3ρί(1ϋ)α8 
βηίιη ίΓαΐΓ6ΐη δπαιη Αϋβΐυιη ηβεανβΓαΙ : ί1α(ΐαθ 
ίρδβ ςαοςαβ 1αρί(ϋ1)α8 βδΐ ίηΙβΓίβεΙηιη. 

1β36ΐϊιυ8Αάαιηί ΐ6Γΐία8 ΟΗαδ Γ606η36ΐαΓ, ςαί 
£6Γΐηαηα δΟΓΟΓβ δυα, ουί ηοιηβη Αδααιηα, ία ιηαΐη• 
ιηοηίααι (ΙυοΙα Εηοδυιη ρΓοοΓβανίΙ. 5θ11ιί ηοηαβη 
ΓβδϋΙυΙίοηβιη αοΙ&Ι. ϋ6α8 ςαοςηβ ίοΐβοι αρρβΠαΙυδ σταθμά καΐ δ'ρους γης πρώτος έπινοιζσας, και τβ1»ς 
βίκείους εΙς εν συναγαγών έν πολέμοις άσχΰλεισθ» 
έδίδασκεν. Ούτος χθαμαλος ήΐν άπο της χατάρας τ•5 
θεοΰ, %α\ πάντες οΐ έξ αύτοΰ γεν^^μενοι. •'ίξΙκει ϋ 
τήν γην, ήτις έστΙ τρέμουσα, χθαμαλήν ουσαν χι• 
χωρισμένος δπάρχων άπδ της του Σήθ γενεάς κβτέ 
πρύσταξιν του Αδάμ. Ούτος & Κάιν, ώς ή Αίετή 
Μωσέως Γένεσις φησιν, της οΙκείας ιιεσούσι^ Ιπ, 
αύτον τελευτ^• λίθοις γαρ τον άδελφόν Άοά απ- 
έκτεινε, και λίθοις ομοίως και αύτος άπεχτάνΙη. 

Ότι 6 Σήθ τρίτος υΙός άναγέγραται *1^ά^• 
δς τήν ιδίαν άδελφήν ^Ασουάμ χαλο-^με^ν 
γιίμας έγέννησε τον Ένώς. Σημαίνει δε ΙηΙ 
έξανάστασιν. Ώνομάσθη δΐ και θευς δια την 63(, ο1)3ρΙβηάθΓ6ΐηίαα6ί,(ΐα(^ιη ρβΓ οιηιιβιη νίΙαιη ρ λάμψιν του προσώπου αύτοΰ, ήν Ισγεν έν (λ^ 

ΙιδώαίΙ. Ουα ^ΓαΙίει βΐίαιη Μθ368ρΓ8ΒάίΙα3 Υβίαΐαία- αύτοΰ τ^ ζω^. Ταύτην δέ τήν χάριν χαΐ Μ•»- 

016 οαιη ]τΐ(ΐ83ί8 ΙοςηβΙιαΙιΐΓ** * ςυαάΓα^ξίηΙα αηαί8. σης Ιχων, το κάλυμμα τιθεις ώμίλεΐ 

Ιάβιη 86ΐΙια8 δθρίθΐη βΓΓαηΙί1>α8 δίβΐϋδ, Ογββοϊ ρΐα- 

ηβ(α8 νοοαηΐ,ηοιηίηα ίιηροβυίΐ; οοΒίβδΙίαιηςυβοοη• 

▼βΓδίοηαιη δοίβηΐίαιη βχοοςίΐανίΐ, (]υαπΐ(1ααΙ)αδεο- 

Ιαιηιιίδ, ΙαρίάβίΒΐιηί,&ΙΙβΓϋαΙβηΙία), ίοδοπρδίΙ.ΡΓΦ- 

δ€ί6ΐ)αΙ 6πίιηαηίν6Γδϋιιΐ6πΙαιη,(ΐτΐ6ΐη δίαςαααίΤθΓ- 

ΓβΙ, Ι&ρίάβαιη δαρ>6Γ&ΙαΓαιη, δίη 1^013, ΙαΙβπΐίαιη ; 

αΙςιιβ^αηοβΙίαιηηιιιηβχδΙαΓβίηδίπάο ιηοηΐβ Ιοδβ- 

ρ1]α8ΐ65ΐα1αΓ.[(ΐ6ίη86ΐ1ιυ8Η6ΐ}Γαίΰα8ΐίΙ(βΓα3€οη8θΓί 

ρβίΙ.ΝαηΐίΙϋεβηΙβδίπιοΙπββδϊιηοΑά&ιηί αηηο ηαίιΐδ 

βδΐ: ευηιςαβ βδδβίαοηοηιπι (Ιιιοάβοίιη, αΚ)Ια6ΐαΙα8 ; 

αηηοςαβ Αάαιηί 8υρΓα (Ιυοοηίβδίιηαιη 8βρ1υα£[65ί' 

ηιο Γαρ1α5 αΙ) αη^βίο ίπιΙ)υΙυ3 ββΐ εο^ηίΐίοοβ Γη- 

ΙαΓΟ) δαοπιιη ρο3ΐβΓθΓυΐΏ Ϊπιρί6ΐα1ί5, ςηί ϋάβιη σης Ιχων, το καΛυμμα τιοεις ΐϋμίΑει τοις 
Ίουδαίοις . Έπι χρ(5νοις τεσσαράχοντα ί24), 
τοις τε έπτα πλανήταις δνόματα τεθειχώς, και τη» 
των οδρανίων κινήσεων σοφίαν έπενόησε. Και στν,- 
λας δύο, λιθίνην τε καΐ πλινθίνην, χατασκευάβας 
έκεΤ ταΰτα Ιγραψεν, είδώς τήν του παντός ^θοριν 
καΐ ώς εΐ μεν έξ δδατος γένηται, τήν λεθίνην σώζε- 
σθαι, εΐ δΐ δια πυρός, τήν πλινθίνην •ζτις σώζεται, 
ώς Ίώσηπος μαρτυρεΤ, εις τό Σίριδον δρος, εΐι»ς κει 
νΰν. Οΰτος καΐ τα Εβραϊκά γράμματα συνεγρά- 
ψατο. Τψ γαρ διακοσιοστφ τριακοστψ ίτει του 
Αδάμ έγεννήθη ό Σήθ, και γεν<^μενος έτων δώδέχβ' 
άπεγαλακνίσθη • και τψ διακοσιοστψ έβδομηκοατγ 
ίτει τοΰ Αδάμ 6 Σήθ άραπαγείς δπό αγγέλου έμυάΟη 
ΕβΓββΟΓβδ αρρβΙΙαηΙαΓ βΐ ΓιΙϋ ϋβί, αο (ϋΐανϋ βΐ Β τά περί της παραβάσεως μέλλοντα Ιίσεσθαι τών υΐβιν ΧΥΙΑΛΌΚΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. (ϋ) Χρύνους ΓΓβςαβπΙβΓ Ιοοο ενιαυτών ροπίΐ, 
ςιιοίΐ ίαοίΐβ βδΐ οαΐνίβ οΙ)ίίβΓναΓβ. δβά αηΐβ 1ι®ο 
νβΓ^α (Ιββ^Ι αΐίςίυά : ίΐ^κ^ηβ αβίβηδοιιηι αρρίηχί. 
Αραά ^086ρ11υIη ηοη 65ΐ 51Γ^(1υ^4 ιηοη3, δβά κατά 
την Συριαδα, ίη, δγπβ. Ε^Γβ^οΓβδ ςυί(1 νο6&1)υΗ 
βϋ, ηοη αβδςςυοΓ. Όβ εοηίδοαηΐβ Μθ3ί8 Γαοίβ Γ68 
68ΐ 6χ δ&οηβ Ι.ί1(βη8 ποία, Εχοά. χχχνι, II ΟοηηΙΙι. 
III, 6ΐο. Χγσ. Ρίϋοδ δβΐΐι Οβο άίΐ60ΐ03, ρίοβ, ρρο- οβΓΟδ, ΓοΓπιοδΟδ, δαοβπάοΐβδ, ηαΐαηιπι Οαίη οαρί- 
άϊηβ οαρίοδ. ηβοηοη 6χογΙο8 βχ ρΓοίαηο οαιη ιή 
ήσαν. ΟοΑΑ. ι 41 ΗΙδΤΟΗνΑΚυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. Λ2 αύτου (ήτοι των Έγρηγ^ρων, οίτινες χαι υΙοΙ θεού Α αιΐνβηΐυ» ββΓναΙοήβ. Οαιη ααΐβπι ςιι&άΓΟβββίιηα άίβ έλέγοντο) κ«ι τλ περί του χχτακλυσμοΰ χβΐ τζς 
παρουσίας του Σωτηρος. Έμέρ^ δε τεσααραχοσττΐ 
άφαντος γεγονώς, έλθών διτ,γήσατο το'ις πρωτοπλά- 
στοις Βαχ έμυι{θη δια του αγγέλου. Εύειδής δε ήν χαΐ 
εύδιάπλαστο; σο δρα βύτ4ς τ* και οΐ έξ αύτοΰ γεν• 
νώμενοι, Έγρηγορες χαι υΙοΙ θεού δια τήν λάμψιν 
του προσώπου του Σήθ λεγ<5μενοι• χαι τήν δψηλο- 
τέραν γήν της ΈδΙμ φχουν, πλησίον του παραδεί- 
σου άγγελικως βιουντες, εως του χιλιοστού χοσμι- 
χοΰ ϊτους. Τούτων την Ινάρετον πολιτείαν μή φέ- 
ρων ό άοχΙκακος βλέπειν, εις τήν ώρακ^τητα των β«γ«- 
τέρων των Ιχ-^Ορώπων ήτοι τ^Ζ Καϊν αυτούς Ιτρωσεν. 
[Α. 9.] "Οτι το, « 'Βνώς ήλπισεν Ιπιχαλεΐσθαι τλ 
δνομα Κυρίου του θεού πρώτος » προσαγορεύισθχι ΓυΓ9υπι ίη Ιιοηιίηυπι εοηβρβοΐυιη ΓβάϋδββΙ, ρατβη- 
ΙίΙ)υ9 βα (|υ)1)α3 αΐ) αηςβίοίηίΐίαίαιη άίχίπιαδ Γ6θίΙ&- 
νίΐ. 17 ΡοΓηιοδϋδ ααίθΐη αάιηοιίαιη ίαίΐ, βΙριιΙοΙίΓβ 
ΩοΙο οορροΓβεαιη ίρβο Ιιιιη 6ΐ ρΓΟ^ηαΙί, Ε^γφ^ο- 
Γ09 βΐ Πβί Ωΐϋ ο1) δβΐΐιί ίααβί ΗρΙβηάοΓβιη άϊού ; 
Ιβιτ&ιη(|αθ Εάβηίδ 5α1)ΗιηίοΓ6χη ίηοοίαβηιηΐ, νίοί- 
ηίςαβ ραΓα(1ί30 νίίαπι ααςβίοπιοι νϋο βίιηϋοπι 
€$€ΓαηΙ υ»ςιιο αά ιηϋΐββίπιμιη ιηαηάί αηηαηι.Οαο- 
ΓυΐΏ ΙιοηββΙ&ιη νϋ» οοη8υ6ΐυ(1ίη6πι &αοΙθΓ ρηηιιΐ8 
ιη&ΙοΓυιη ίηίαβπ ηοη βυβϋηβηϋ, ίοηαοβίΙ&Ιθ 111ί&- 
Γοιη Ιιοιηίηυιη, ίά 65( Οαίηί, βοβ βααοίατϋ• 

Ηιρο ν6Γΐ)α « Εηοβυβ ρΓΪπαυβ ηρβΓανϋ αρροΐΐατί 
αοιηβη Οοιηίηί Οβί, • Ιιοο βί^ηίΟο&αΙ, ηοπαίηβ Πβί όν<$ματι θεοΰ, ^στιν (25). Ένώς γ^ρ ερμηνεύεται ^- η νοο&π : ηαιη Η6ΐ)Γαίε& 1ίη^α& Εηοβιιβ Ηοηιο ββΐ. δίο 

λν Έβοαΐχον νουν* ούτως 6 £ωτήρ 56Γν&(οΓΚϋίιΐ9 νβΓβ Ιιοιηίηίδ,αΙ Αίηοαηυβ ίη ιι&Ια- θρωπος κατά τ^ν 
Πος δντως άνθρωπου, κατά τλ; φυσικών λ4γον Άφρι- 
χανου. Ένώς δΐ γενν^ τ6ν Μαλελεήλ, 6 δλ τον "Ιάρεδ, 
έξ ου Ένώχ. Ούτος πρώτος γράμματα μανθάνει χα} 
διδάσκει, χαί θείων μυστηρίων άποκαλύψεως άξιου- 
ται. Κα* πρώτη περίοδος τών πεντακοσίων τριάκον- 
τα δύο ετών πληρούται* ήν δΐ χρίνος του μίν Σήθ 
τριακί^σιοί δύο, του δΙ Ένώχ έννενηκονταοκτώ. 

Ότι Αδάμ τψ Ιξακοσιοστψ ίτει μετανοήσβς Ιγνω 
δι' άποκαλύψλως τά -κιρΧ τών Έγρηγ^ρων χαι του 
κατακλυσμού, και τά περί μετανοίας χαι της θείας 
σαρκώσεως, και περί τών καθ* έκάστην &ραν ήμε- »..- ρινηΜ καΐ νυκτεριντ,ν αναπεμπομίΑνων ευχών τφ Γ&ΐί οΓ&Ιίοηβ ΑΐιοΙοΓ Ρ9ΐ. Εηο8α!$ .Μ&ΐβίβοΐβαι ^βηαίΐ, 
18 ^&Γ6(^αIη. Ηοε ΕηοοΗΰβ η&βοίΙυΓ. Εηοείιαβ ρπ- 
ιηιΐ8 (Ιίιΐίείΐ αε (ΙοοαίΙ 1ίΙΐ6Γ&8, λο (ϋνίϋοπιιη αροα- 
ηοηιιη ρ&ΙβΓ&εΙίοηβ άίςητιβ 63ΐ ΙιαΙ)ίΙιΐ8. Τυιη ρηιηβι 
ςαίη^βηΙΟΓυιη Ιπ^ίαΙα (ΙαοΓοιη ααηοπιηι Γβτοΐα- 
Ιίο ρβΓίβεΐα 69ΐ, αηηιιιη αμβηΐβ §βΐΚιο ββουηάαιη 
& ΐΓβοβαΙβδίαιο, Εαοοίιο ηοη&^βΒίιηυιη οεΐα- 
ταιη. 

Α(1απιπ9 96Χ06ηΐ68ίιηο αηηο ευιη Γβδίραίδββί, 
ρ&ΙβΓαοΙίοηβ άίνίηα άβ £^ΓββοπΙ)ΐΐ9 οΐ άϋηνίο βάο- 
εΙιΐ9 68ΐ, αο ιΐβ ρφΐιίίβηΐία βΐ ίηοΑΓηαΙίοηβ Οβί, 
Αίςαβ (Ιβ ρΓ6είΙ)ΐΐ9 ({οιβ &<! Οβαιη αϊ) αηί?6Γ8ί8 
6Γβ&Ιαη9 (Ιίεί αο ηο€ϋ9 9ίηβα1ί3 Ιωπ9 ρβΓίβπιηΙαΓ 
&1) υήβίο, ςυί αηςβΙοΓυιη ρπαΰ6ρ9 (αΓοΙιαη^βΙαπι θεψ 5ίπο πάντων τών κτισμάτων δι' Ούριήλ του Ιπ^ βο ϋΓ 

της μετανοίας αρχαγγέλου, ούτως• *0ρ^ πρώτφ ήμε- ^ βΓβοί νοοαηΐ) ροκηίΐθΐιΐία} ρΓΐΒρθ8ίΙα9 βδΐ. Πββ ϋα τη 

ριντΙ πρώτη ευχή επιτελείται έν τφ ούρανφ, δευτέρα 

ευχή αγγέλων, τρίττρ ευχή πτΐ)νών, τετάρηυ ευχή 

κτηνών, πέμπη^ *'^χή θηρίων, Ικτη αγγέλων παρά• 

στασις και διάκρ'σις πάσης κτίσεως, 1βδ^μ|} ^ΤΥ^ 

λων εΓσοδος προς θεον καΐ ^οδος αγγέλων, 6γδ^^ 

α'ινεσις καΐ θυσίαι αγγέλων, έννάττ^ δέησις και λα- 
τρεία άνθρωπου, δεκάτη έπισχοπαι υδάτων και δεή- 
σεις ουρανίων κα^ επιγείων, Ινδεκάττ^ άνθομολ^γησις 
χαι άγαλλίασις πάντων, δωδεχάτ^^ Ιντευξις ανθρώπων 
εΙς ευδοκίας. Τφδ^ Ιννακοσιοστφτριαχοστψ Ιτει *Δδάμ 
Ιχοιμήθη χβΕτ' αυτήν της παραβάσεως ήμέραν, χαΐ 
ε^ς τήν γης έξ ής ελήφθη άπηλθε, χαταλείψας &^* 
ρένας υΙους λγ* κα2 θυγατέρας κζ*. Ούτος ηγεμόνευσε 
του γίνους τών ανθρώπων δι* δλης αύτοΰ της ζωής. 

*Η δέ ταφή αύτοΰ χατά τήν τών "Ιεροσολύμων γ^• Ο ηβπ ροΓ ΙοΙ&ιη 8υ&ιη νίίαιη. δβρυΐΐαδ 69ΐ ίη 16ΓΓ& 
γονε γην, ώς 'ίώσηπος Ιστορεί. Τφ αύτφ χρ<$νφ χαΐ Ηί6Γθ9θ1>'ΠΐίΙαη&, υυο96ρΙια9 ηαΓΓ&Ι. Εοάβιη Ιβιη- 
Κάιν απέθανε, πεσόντος Ιπ* αύτον τοΰ οΙκήματος, μετ* ρθΓ6 0αΙηυ9 ςυοςυβ ο1)ίίΙ, υηο ρο9ΐ Αά&ιηί 
ένιαυτον Ινα της τοΰ Αδάμ τελευτής. ιηοΓίβιπ αηηο, οοιτυβπΐβ 9αρΓ& βαπι ιίοπιο 9αα. 

ΧΥΙΑΚΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ.Ε. 
(25) Ηοο νιι1(, Εηοβαοα Οβί ηοηιΐηβ αρρβίΐαΐυιη βυπιςοβ Ωααείββ ρΐ6ηυ9 ίηνοε&νίΐ. Ρογγο Ιοοαβ ΙΐΑ&βΙ : 1 8 Ρπ πια (Ιίβί ΙιθΓαρΓοε69 ρβΓΟ^υηΙαΓ ρππιο 
ίη (ΗβΙο, 96ουηάα ρΓ6ϋΓ9 αη^βΙοΓυηι, ΙβΓίία τοίυ- 
οηαπι,(ΐααΓΐα]υπΐ6ηΙθΓυιη, (]υίη1α[>69ΐίαηιαι: 96χ1ι 
αη^βΐί α99ί9ΐυηΙ, οπιηβδ'ΐυβ (ΙίοβπιυηΙυΓ ερβαίαποθ ; 
96ρΙίπια αά Οβυπι αη^βΐί ίηΐΓ&ηΙ βίεχβαηΐ ; οοΐανα 
ΙααάαΙίο βΐ βαεπΩεία αη^βίοηιπι. ηοηα ρΓβελΙίο 6( 
οα11υ9 αϊ) 1ιοιηΙηί1)α9, ^6^^η1α αςααπιηι ίηΑρβοϋο 
ρΓβοβ9ςπβ ε(Γΐβ9ΐίυιη 6Π6ΓΓ69ΐΓίυηι,υη(ΐ6θίπια ιηη- 
Ιαα οοηΓβ99ίο βΐ βχυΐΐαϋο οπιηίαιη, (1αοάβοίηι& 
ίηΙβΓροΙΙαΙίο Ιιοπιίηιιπι Οβο αοο6ρΙα.Α(1απιιΐ9 ηοηίη- 
β6ηΐ69ίπιο Ιπεϋ9ίηιο αηηο νίΐα (1βίυηε(υ8 69ΐ, 
εαάβηι ςαα οΐίπι άβΙίςαβΓαΙ ιΐίβ ; 6ΐ ίη Ιβιτ&ιη* 
ιιηθβ ΓαβΓαΙ ά69απιρ1υ9, Γ6ν6Γ9υ9 ββΐ, τβΐίοΐίφ βΐίίβ 
33, ί1Ιία1)ΐΐ9 27. ΙπιρβπινίΙ αηίβηι Ιιίο Ιιαηι&ηο ^β- ίαί996. §6ά ίηβρίβθ 8ΐιηΙ 1ι» ηιικ®« βΐ φΐο (ηβ άβ 
Ηβ1)Γαίεα νβτίΐαΐβ άΐεαπιοβ) ιΐ8υ Ογ£θοφ Ιίη^ιΚΒ Γβ- 
ί6ΐ1αηΙυΓ.Ε9ΐ6ηίηι πΐ6<1ίιιηι, υΐ νοοαηΐ, νβΓΐ)υπι έπι- 
χαλέομαι, ίηυοοο, αηοά ηβηιο η69οίΙ ηίδΐ ςαί 1)ί1)1ί& 
ΟτβΒοα ηοη ΙββΙΙ. Εηο8ΐΐ8 βΓβο, αηί & νίΐφ Ιιαπιαηο 
ιιιί36Γϋ9 Ιιοο ηοοιβη 1ι&1>βΙ (ςαοα Η6ΐ)Γαίεβ βΓυιΙϋί 
ηοηιηΐ, βΐ Ιιοο Ιοοο άβηοηλΙτ&Γβ ίηΐβιηρβδίίνυιη 
63ΐ) ίηΙβΓ 6α9 ρΓίιη!ΐ8 Ιη Οθο βρβιη «ααπι Γβροβαϋ 

Ρδτβοι. αΒ. βχζι. νίάβΙΟΓ εοΓΓυρΙυ9 : πιαηίΓβ^Ιο (ΐυίάβπι Γαίδυηι 68ΐ 
Μαίιαίαΐββίθπι Γυί39β Εηοδί ΠΗιιπι, ^α^υ9 ίαίΐ βχ 
Οβηαηο ηβρο9. Οηο(1 ββςυίΙϋΓ (Ιβ ΙΐΓίβΙο, &ιη1)ί- 
Κηιιπΐ65ΐ ΐ9η6 Αάαπιαπι ίΐυεηοπΐ αη ρΓβ€69 αά 
όβυπι (ΙβίβΓαΙ ; ςιιαπι βαο απι1)ίβυί1αΐ6πι Γβΐίςαί. 
ΡΓία9 ρΓθΙ)θ, ςυία υπβια9 ί<ΐ6ηι ροδΙ Εηοείιυηι 
<|αοςυβ ςυφάαπι άοουί98β ΐΓ&άίΙαΓ. Χτί. 43 ΟΒΟΕΙβΠ ΟΕΒΒΕΝΙ 44 ΡοδΙ Α(1αιηαιη δβ11ιυ3 ΙιαιΠΕΠΟ ββηβΓί ρΓδΒίαίΙ. ^ Σήθ μετά Αδάμ ήγβμ<5νευσ$ των ανθρώπων. 01 ΑηηοαΙ)οη8ίηβηιυη(ϋ1200, ί^υί Γυϋ Ι&Γβάο νίΙΐΒ 
αηηιΐδ (]υα(ΐΓ&§β8ίιηυ9, δβΐΐιο δβρ1ίηββη1βδίιηιΐ3 

86ρΙη245θ8ίπΐΠ8, Ε^Γβ^ΟΓβδ δβΐΐΐί ρΓ0β«'ηίβ8 βΓΓΟΓβ 

(ΙυοΙί άβδοβηάβηιηΐ, αο δί1)ί ιηυΙίβΓβδ άβ ΓιΗα1)αδ 
ΙιοιηίιιυΐΏ δίνβ Ο&ϊηί (ΙβδίιιηρδβΓίιηΙ, αίςυβ βί^αηΐβδ 
ΠΙοδ οβΙβΙ)Γβδ §βηβΓανβηιηΙ. Οί^αηΙβδ 1ιϊ ρΓορΙβΓ 
3υδΙυηι δβίΐιαιη Γαβπιηί Γθ1)υ8ΐί αοναδίίδδίιηίδ οογ^ 
ροπ1)υδ, ΐΏοηδίΓΟδίςαβ 19 ο1) ίά εΐ αΙ)οιηίο&ηάί^ 
ϋηΛβ βΐ ηοιηβη ϋδ ίιηροδίΐηιη, ρΓορΙβΓ ίπιρίτιπι 
νβΓΟ Οαίηαιη ναΐΐάί, ΓοΓίίδδίιηί βΐ Πηηίδδίιηο γο- 
ϋοΓβ,νίΙαΙιοπιίοίάϋδ βΐ ίπιρίβΐίΐΐί αο Ιαδοίνί» άβάι- 
Ιίδδίπια. Οαί(1αιη Ιιοδ αη^αίρ βάβδ οο^ηοιηίηαηιηΐι 
δίνβ ςαοά νβηβηαΙδΒ 1)6δ1ίδθ ίη ιηοΓβιη βϋβΓ&Ιιΐδ βο- 
ηιιη αηίπιαδ ηα11α(ΐαβ 1)οηα βΓαΙ οο^ϊΐαϋο, δίνβ 
ςαοά, αΐ αοηηαΐΐί ιηβιηοπίβ ρΓοάίάβΓαηΙ, 1)β11ΰΐη 81 έκ γένους «ύτού Εγριίγορε; διακοσιοστψ χ'.λιοττψ 
τζς χοσμογενείας ετει, τεσσαραχοστοΟ δΐ οντος του 
*Ιάρ&δ, αύτοΰ δΐ του Σήθ Ιτττακοσιοστου εβδομηκο- 
στού, πλαντ^θέντες κατέβησβν, και ελαβον Ιαυτοϊ; 
γυναίκας έκ τών θυγατέρων των υΙών τών άνθρώ« 
Ίτων ήγουν του Κάϊν, και έγέννησαν τους γίγαντας 
τους ονομαστούς. 01 δε γίγαντες ούτοι διά μεν τον 
δίκαιον Σήθ έγένοντο Ισχυροί και μέγιστοι χαι το 
μέγεθος του σώματος ύπερμήκεις, τερατώδεις τε 
και άπευκτοί (δθεν και τήν ιτροσωνυμίαν έσχήκασι 
[26]), διά δΐ τον βέβηλον Κάϊν αλκιμοι και κρά- 
τα ι<5τατο ι και στε|5ροί και τήν αλκή ν, τον δε τρόπον 
φονικώτατοι και ασεβέστατοι και ασελγέστατοι• 
[Ρ. ίΟ\ ους και δρακοντόποδάς τίνες προσηγ^ρευσιν, 
ή ώ; τεθηριωμένους ταΐς γνώμιαις και μηδίν αγαθόν οαιη ςυίΙ)αδ(1αΓΏ ίη βχοβίδο Ιια1)ίΙαηϋΙ)υ9 ββΓβηΙβδ " λογιζόμενους, ή ώς τίνες Ίστοροΰσιν, 6'τι πόλεμον ιηαηί1)υδ, ρ6(1ίΙ)αδ αο ίη νβηΐΓβπι ρΓοηί αηςυίυπι ίη 
πιοάηπι δαΓ^ηπι ΓβρΙαβδβηΙ, α ςυί1)ΰδ βΐίαπι δΐΰρβ 
ιηυΐΐί άβδίιρβΓ Ιβΐίδ οοη]6θ1ίδ ίηΙβΓίβοΙί δαηΐ. Ηο- 
Γΐιπι πιτιΐΐοδ βύβΐίΐιΐδ Οβαδ ί@;ηβίδ ^1ο1)ί5 δίνβ ΓαΙπιί- 
ηί1)αδ ίοΐοδ &1)δαπιρδϋ : ουπι ΕΰΙβπι ΓβΙίςυί ηαΐΐο 
ροβηδθ δβηδίι πιονβΓβηΙαΓ ηβςυβ ςυίάά&πι άβ Ωει^ί- 
Ιίοέα νίΐβ άβδοίδΟβΓβηΙ, ροδίβα άΐΐανίο αηίνβΓδΟδ 
δΰδίαΐίΐ. Ηί ίη πιοηΐβ Ηβπηιοηίπι οοη^αΓανβπιηΙ δβ 
υχοΓβδ βζ Οΐίεώΰδΐιοπιίηιιπι δβα ρΓο^βηίβΟαίηίδίΙ)! 
(ΙθΙβοΙΰΓΟδ ; πιοηΙί()υ6 ί(1 ηοηιβη ίηάίάβΓβ, ςαοά 
ίη βο οοη]αΓ&5δ6ηΙ δβςυβ άίπδ ηιηΐηο οΙ)δΐΓίηχίδ- 
δβηΐ. Ηί δυαδ αχοΓβδ νβηβΩοία βΐ ίηοαηΙ&Ιίοηβδ 
άοευβΓυηΙ ; ρππιυδςυβ Αζαβίϋδ, άβείηιαδ ίρδΟΓϋπι 
ρπηοβρδ (ηαπι βοραπι ςυί (ΙβδεβηάβΓυηΙ ρπηοίρβδ έχοντες μετά τίνων οίκούντων έν 6φηλοΤς, εΤτα χερσι 
χα: ποσί και κοιλίαις ώς δράκοντες άνρποντες κατ* 
αυτών, υφ' ών και πολλοί πολλάκις άνωθεν άντ^ρούντο 
βαλλόμενοι, δρακοντέποδες έκέκληντο. Τούτων ούχ 
6λίγους μεν σφαίραις πυρ6ς ήτοι κεραυνοΤς ουρανό- 
θεν 6 Τψιστος έξανάλωσε βαλών* ανεπαίσθητους δλ 
τους περιλοίπους και αδιόρθωτους επιμένοντας κατα- 
κλυσμφ μετά ταΰτα τους πάντας έξανάλωσεν ό θεός. 
Ούτοι ώμοσαν έν τφ ορει τψ Έρμονιειμ ΙχλΙξισβαι 
γυναίκας άπο τών υ\ών τών ανθρώπων ήγουν τής 
του Κάϊν γενεάς, και έκάλεσαν το δρος Έρμων (27). 
καθότι ώμοσαν και άνεθεμάτισαν αλλήλους έν α^τφ. 
ϋυτοι διδάσ/.ουσι τάς γυναίκας αυτών οαρμακεΐας 
και έπαοιδίας. Και πρώτος Άζαήλ 6 δέκατος άρχων (ΙυεβηΙί βΓβηΙ), (ΙοοηίΙ βοδ §1εΐ(1ίθδ αο ΙΙιΟΓαοβδ Ο αυτών (χαι γαρ ο1 άρχοντες τών κατελθόντων δια- ίαΙ)Π€αΓί οπιηία()ΐιβ ίηδίραπιβηία 1)6ΐΙίο&, (υηι βχ 
νίδοβπ1)ηδ ΙβΓΓβΒ ααηιπι,αΓρβηΙυΓη βίτβΐίςαα ηιβίβΐΐα 
βπιβΓβ. δίπιίΙίΙβΓ ςαίνίδ ρπηοίρυηι αΐίςιιίά (Ιοουϋ : 
αΐίυδ οοΓροΓίδ βχορηαΐίοηβπι, &1ίυδ ρΓβΙίοδΟδ Ιαρί- 
(Ιβδ θΐ (ΐηοίαραδ, αΐίιΐδ Γαάίεβδ Ιΐ6Γΐ)&ηιπι, αΐίυδ 
δ&ρίβηΐί&πι 6( βα ςαβο ίηεαηΙαΙίοηβδίηβΠίοαεβδΓβά- 
άβΓβηΙ, βΐίαδ ^Ο ΛδίΓοηοπίαπι βΐ δίάβρυηι ο1)8βΓ- 
ναΐίοηβηι, αΐίαδ αδίΓοΙο^ί&πι, αΐίυδ αβπδ οοηδίάβΓα- 
Ιίοηβπι, αΐίυδ ΙβντίΒ δίςηα, αΐίοδ δοΐίδ βΐ Ιυηεο. Ιΐα- 
ςηβ Ιαπι ηβςηβ Β&1)γΙοηίθΓηπι βπαΐ ηθ(}υο ί:ΐιαΙ- 
άβθΟΓαπι Γθβηυηι, υΐ ΒβΓΟδδο οΐ βυπι δβοιιΐίδ οοη- 
ΐΓα δαοΓ&δ ίίΙΙβΓίΐδ ρΐαουίΐ ; ηβςαο ^Ε^γρΙοΐ'υηι 
ρηηοίρ&Ιπδ, υΐ ΜαηβΙΙιο ΐΓαάίάίΙ, ^£^γρΙίθΓαπι 
ββηΐβιη θχΙοΗβηάί δίαοΐίο ηιβηΐίβηβ. Είβηίηι ρπη- κόσιοι ήσαν) έδίδαξεν αύτους ποιεϊν μαχαίρα; χι•. 
θώρακας και παν σκεύος πολεμικον, και τά έκ τών 
μετάλλων τής γής, οΐον χρυσίον, άργύριον και τι 
λοιπά. Και ϊκαστος ομοίως, 6 μεν καλλωπισμον σώ- 
ματος, ό δΐ εκλεκτούς λίθους και τά βαφικά, ό δε 
ρίζας βοτάνων, 6 δΐ σοφίαν και έπαοιδών λυτήρία, δ 
δε άστρονομίαν και άστροσκοπίαν, άλλος άστρο- 
λογίαν, 6 δε άεροσκοπίαν, ό δε σημεία γης, άλλος 
ηλίου και σελήνης. *Ί2στε ούδΐ Βαβυλωνίων ήν ούδε 
Χαλδαίων βασιλεία, ώς τψ Βηροσσώ και τοΤς ϊπομέ- 
νυις δοκεΤ προς άνατροπήν τών θείων Γραφών, ούτε 
Αίγυπτίων δυναστεία, ώς τφ Μανέθφ ψευδομένψ και 
μεγαλύνοντί το τών Αιγυπτίων έθνος• ή γαρ αρχή 
της τών Βαβυλωνίων βασιλείας ήτοι Χαλδαίων άπο οίρίυπι Γβςηί Β&1)γ1οηίθΓαπι δίνβ ΟΙιαΙάβΒΟΡαπι β Νεβρώδ του μετά τον κατακλυσμον εις εξακόσια 
α ΝβπίΓοάο (ΙυοίΙΰΓ, ςαί αά αηηοδ 630 ροδΙ άίΐα- τριάκοντα άκμάσαντος γέγονεν. Ο'ιτινες δε άλλως 
νίηπι ΩοΓυίΙ. Ουίοιιηςαβ νβΓΟ άβ Ιιί^ ία1)υ1θδίυ8 περί τούτων μυθικώτε(:ον γεγράφασιν, ^πδ τών θεο- 
δΟΓίρδθΓαηΙ; ίί ςα» βχ άίνίηίΐιΐδ ίηβρίραΐα ηοδίΓα πνεύστο»ν ημών Γραφών κλέψαντες γεγράφασιν ?διο- 
δοπρίυπα δηίΤαΓαΙί 6Γ&ηΙ, δί1)ί νίηάίοαραηΐ; ρΓΟ- ποιησάμενοι* δι' ών οΐ απλούστεροι και τοις λοιποΐς 

ΧΥΙΑΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. (26) δαηβ Γίγας ϋΓΦουηι νίάβΙϋΓ νοο£ΐΙ)υ1απι ; 
ρ1αθ6ΐ(|υβ ΕαδΙαΙΙιίο ί(1βπι δί^ηίΠοαΓβ ςυοά γηγε- 
νής, ΙβΓΓα ηαΐϋδ, ηοη ίηβρίο ςαίάβπι βίγτηο α 
δίνεσθαι βΐ γα. Εχβηιρίίδ ίά ρΓθ1)αΙ, ίη ϋΙγδδββΒ Λ 
&(1ν.159. ΗθΙ)Γαίοβ^3ί^ία νοο&ηίαρ, ςαοοΙ υΐ άοοίίδ- 
βίπιί ΙϋίΙβθΟΓυπι δοηρδβΓαηΙ, οογ ΙιΟΓαηι ςυί βοδ 
γίάβηΐ ρρ» ΙβΓΓΟΓβ οοηοΐοΐαΐ. ί;1ι&1<Ια?ιΐ8 Λ1Ί\νι α Γθΐ3θΓβ ΐΓ&ηδΙαΙίΙ. δβά βΐ β. ΙβΓΓΟΓβ ίίάβαι ΠΐΏ^κ 
ηοπιίηαηΙαΓ, ΙβΓΓίΙ)ίΙβ8, ϋβυΐ. π βΐ α1ί1)ί Χτι.. 

(27) αΐπ αηαΐΐιβπια δίβηίΓιοαΙ, ^αά^^απ1 νιι βΐ Να- 
ηιβΓ. χνιιι βΐ α1ί4)ί, τβηι (ΙβνοΙαπι. ΙΙαςυβ Ιιοο βίγ- 
πιοη οοΙοΓβ ηοη οαΓβΙ. Εΐ Ιια^υβ η&ΓΓ&Ιίοηίβ ρβΓδΐ• 
ηιίίβηι ίηνβηίβδ αραά Ηίίαπυπι ίη Ρβ. 132, ςα&πι 
ΓβΓβΓΓβ δυρβΓδβάβο. Χυι-. 45 ΗΙδΤΟΑΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΙΜΒίυΜ. 46 το'ίτων ληρι(ίμοισι ιτροβέχοντες κύχβρώς βλάπτον- Α. ρΙβΓ ςαβθ βίιηρΗοίοΓββ βΐί&ιη Γθΐίςηί» βοπιιη 
τα ι. ηα^ίβ &ηίιηιιιη αΐίβηάβηΐββ ί&οίΐο (ΙεβίρίυηΙιΐΓ. 

Αηηο ιηαηάί 1488 ΕηοεΙιιιβ ίη ρ&Γ&άίβυιη ββΐ 
ΐΓ&πδΙαΙαβ,αηηοβ ηαίαβ 365 : 6Γ&1 βηίχη Οβο αοοβ- 
ρΐυδ ; (« Ε( ηοη ίην6Εΐί6ΐ)&ΙαΓ,ςυί& Οβυβ βαιη Ιτ&η»- 
Ιηΐίΐ. » 

ββοιηβίΓΦ ΐΓ&άαηΙ «Ιίιηίάίαιη ρ&ιΊβχη ίβιτ» ςαο 
ίηΙίΕϋίΙαΙυΓ, ΐΏίΙΗ&π& ίη Ιοη^ιη άηοάοοίββ ιηίΐΐία 
ραΙβΓβ, ίη ΙαΙιιπι πιίΐΐίαηα άβοίββ αο ββχίββ οιίΐ- 
Ιία. 

ΜοηΙβδ Αγ&γ&Ι βοίηιυβ ίη Ρ&Γ(Ιιί& Απηβηίβθ βδββ. 
Οαίάαπι αίηηΐ αρικί ΟβΙβηαβ Ρ1ιτ7βί£θ ορρίάαπι. "Οτι τψ αυπη' βτϋ τυυ χ^σμου Ένώχ μετετέθη έν 
τφ παρ3$ε(σ«|», τρ!2χοσ{ων Ιξήχοντ» πέντε χρόνων 
■γ&ν«^ μένος. Εύΐ]ρεστηατε τφ θεφ* • Και ούχ ηύρ(σχετο 
διότι μετίβτ^χεν αύτον ό ββός. • 

"Οτι χβτά του< λεγομένου^ γεωμέτρας, έβτι τό 
1ιμιτ^ της χχτοιχουμένης της εΙς τό μηχος μίλια χι- 
λιάδες 8ώ$<χα , βίς δΐ τό πλάτος μίλια χιλιάδες 
δέχαεξ. 

"Οτι τα δρη Άραραχ Γαμέν έν Βαρθίά τής *Αρ- 
μεν (ας (28) βιναι* τινίς δέ φασιν, έν ΚελαιναΤς της 
Φριτγίας. 

[Ρ. Ι1']*0τι έπι Ιχατον χρόνοις Ινχευάζετο ή χι- 
βωτ^ς, Ιτλτ^ρώ^η δ^ τφ φςθ* 8τει της ζωής του Νώε, Αροα Νθ2θ εβηΐυπι &ηηί8 οοηδίπιοία οβί,εώβοΐαΐα 
&ηηο νϋο) Νοββ ηηο άβ ββχοβηΙθΒίπιο, πιβηδβ Μαίο, μηνί τινι Μαΐφ χς', ήμέρ^ πρώτ^ (29/ ^ πηχυς δέ ρ νίθ63ίπι& 8βχΙ& άϊβ, ρππια δβρϋπι&ηοθ άίβ. 0υ1>ί1α3 
της χιβωτου όργυιά μεγίστη έ«τι χατ' Αιγυπτίους• 
μ' δέ Ψ^μίρας χατήρχετο 6 δετλς χα^ μ' νύχτας. 
*Απριλλ(ψ δέ^ην:, ήμερα ι:ρώτ][| της εβδομάδος, εξήλθε 
Νώ* έχ της χιβωτοΰ . ΤινΙς δλ, χαΟ' "^ν ήμέραν 
έχλε(96η πρώτον ή χι^ωτ^ς, χατ* αυτήν τψ έπιόντι 
χαιρφ άνοιγήναί φανιν, έν τφ δισχιλιοστψ διαχοσιο- 
βτφ τεασαραχοστφ τρίτψ ίτει της του χόσμου γενέ- 
σεως• ΚαΙ 6»σ(ας προαάγων τφ θεφε ιχετεύει μηχέτι 
ποιεΤν χαταχοσμόν. Άποδεξάμενος οδν ό θεός τήν 
του ανδρός άρβτήν 6πέσχετο τούτο, ση μείον Ιπιθεις 
το τόξον της Γριδος• 
*Οτι ό Ν»! είσουθρος παρά Χαλδαίοις έλέγετο. 
Όχι πρό τοΟ χαταχλυσμου οΰτε 2θνος ήν ούτε βα• 

9ΐλ<1ϊ* έτων δλ περίοδος ήν. Περιέχεται δέ έν τφ 

βιβλίφ των Άποχρ^^ν Ένώχ δτι Ούριήλ δ δγγελος αυίβπι ςαο βαπι πιβηβαβ ββΐ, πιαχίπι& 6δΙ ^ΰ^γρίϋδ 
ιιΙη&. 91 Οΰ&(ΐΓ£ΐ^ίηΙ& άίβδ Ιοϋάβπιςαβηοοίβδρία- 
νία άβοίάίΐ. Ρηηια άίβ ββρΙίπιβιηβΒ πιβη^ίβ Αρηίίβ 
Νοα β^Γββδα» βδΐ βχ αποα. Ουί(1απι βαάβηι (Ιίβ ςυα 
αηΐβ αηηαηι οίαυβα ίαβΓ&Ι, αρβρί&ηι αγο&πι αβββ- 
πιηΐ,αηηο αϊ) οη^ίηβ πιυηάί ^43.Ταιη Νο& Οβαηι 
Γ6 3&6Γα ίαοΐα άβρΓβεαΙηδ β8ΐ ηβ ροβίΐι&ο άϋηνίππι 
Ιβιτ» ίηιηιίΙΐ6Γ6ΐ.ΡΓθ1)αη3 αηΐβπι ΟβυδΙιοηιίηίδβίιΐδ 
νίΓΐυΐ6πι,ίΙ& ΓοΓβ ροΐϋοϋιΐδ ββΐ,ΐβδδβρβθ Ιοοο &Γουηι 
ςαί Ιπδ άίοίΙαΓ οοηδίίΐυβηδ. 

Νοα €1ι&1(ΐ8θίδ ΧίβυΙΙιβΓ άίοΐαβ ίαίΐ. 

Αη(6 (Ιϋανίιιαι ηβςυβ ςβηδ υ11& ίαίΐ ηβςαβ Γβ- 
^υπι,αηηοΓαηο αυΐβπι οίΓουϋίο 6γ&(. Ιη 1ί1)Γ0 Οο- 
οηΐΐοηιπι Εηοοίιι οοηΐίηβίαρ δοηρΙαιη,υηβΙαηιαη- ίμ'/,νυη τψ Ένώχ , τί έστι μίν χαΐ τροπή χαΐ ^ ^βίαπι ΕηοοΙιο ίηάίο&βδβ ςηίά πιβηδίδ δϋ, ςαίά ένια'^τδς, χαι τον ένιαυτόν έχειν νβ' εβδομάδας. 

Ότι ή Αίγυπτος &πδ του Μεστρλμ, του δευτέρου 
υ\οΰ Χαμ χβη& την Γραφην, θείου δΐ του Νεβρώδ, 
ν\ου ΧοΟς, υΙου Χάμ 'Εου πρώτου, οιχισθεΤσα χαι 
Ρΐ9ΐλ«χ>^Τσα Ιως τούδε παρ' *Ββραίοις χαΐ Σύροις 
χα'. *Αραψι Ν^στραία χαλεΐται. 

*Οτι τψ δισχιλιοστφ διαχοσιστψ πεντηχοστφ πρώ- 
τψ Ιτ«( Νώε έφύτευσεν αμπελώνα έν ορει Λουβάν 
τΤ|ς Αρμενίας, %ύ90ίς τε τφ θεφ χαι πιών οΤνον έγυ- 
|ΐ.νώ6η. 

"Οτι ηγεμονεύοντος Νεβρώδ έχτίσθη ή Βαβυλών δοΐδίίΐίυηι,ςαίά αηηαβ ; &6 αηηυηι ςαίάβπι 52 εοη- 
δΙ&Γβ δβρϋπιαηίδ. 

^Ε^γρ^\18 α ΜβζΓοπιο,δεουηάο €1ι&πιί ΩΗο (ααοΙοΓβ 
§οπρ(αΓ&),ραΐΓυοαυΐ6ηιΝ6ηΐΓθ(1ί (ηαπι ίδ Οΐΐΰδυηι, 
ςαί ρηπιηδ ΟΙιαηιί Γιΐίυδ ίηίΙ,ρ&ΐΓβπι 1ι&1)υϋ) οαΐΐα 
αο Γεςη&Ια &(1 Ικβο ηδςηβ ΙβηιροΓ& αά Η6ΐ)Γ®ί8,57η9 
βΐ ΑΓ&1)ί1)υδ ΜβζΓΦα ηοπιίηαίΠΓ. 

Νοα 1)ίδ πιίΠθδίπιο άυοβηΐβδίηιο ςηίηςαα^^βδίπιο 
ρηηιο αηηο νίηβαηι ρΐαηίανίΐ ίη 1.ιι1)αηο ΑΓπιβηί» 
πιοηΐβ ; οαπιςαβ Οβο τβπι βαοΓΟπι ΓβοίδδβΙ αο τίηυιη 
1)ί1)ί89βΙ, ηυάαδ 3α6ηίΙ. 

ΝβπίΓοάο ίπιρβΓαηΙβ ΒαΙ)7ΐοη ωάΚίο^ία βδΐ βΐ ΙαΓ- ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (28) Αΐϋ§ &ροοΐ7ρ1ιί9 ααοΙΟΓβ τβίαΐίδ Υβηία Ο βάτήριον δ^ τον τι^πον χαλεΤσΟαι τοις Άρμενίοις 
ιΐΑ, ϋσ•α( Ιιοο βχ ΑπηβηοΓαπι βοπρϋβ ^ίδίοηίβ φησίν 6 Ίώα άΛΐΛ 

6( ρΑΐβΓηί» ΐΓα<1ί(ίοηί1)α8 α<ΐ3αη^βΓβ. ^αοοΐ) Μουδ 
ροοοβ οΑίΙιοΙίονηι (ίΐα νοοαηΙραΙη&ΓοΙιαπι) ίπιρηίϋ 
ιί1>ί<1ο λα δϋρΓβηιαπι πιοηΐίαπι ΑΓαΓαΙ νβρίίοβπι, 
Μαιβίβ άΐοίαπι, ρΓθί)6ί9θί. α( ουηοδίυδ ίηδρβοΐο 
Ιοΰο βΐ ^βηβηβ ηαπιαηί Οβο ΓβραΓαΙοΓβ αάοραίο, 
βχ ιϋΐατιί Γβΐίςηίίβ (αποαπι βηίπι Νοβαπι ίηΐβρ ηί- 
τίαπι &^βΓαΐ09 οαιηαΐοβ ίΜ βυρβρββδβ ΟΓβάαηΙ 
4€θοΙ») ΐΓ&|(ηΐ6η(ιιπι Π(^ηί, βί θαΓβΙυΓ, αδροΗαΓβΙ. 
]16Γ Α^Ι^βββυβ, α Μαββίβ νβδίίοίδ αοοβδβα δβοΓβΙα 
τίΓίαΙβ Γβρα1»α9, ρΓβαΙιαβ ίπδίδ, ίπααπιβηίαπι 
^μοά ορΙ&τβΓ&Ι Οβί (Ιοηο ΓβοβρίΙ, ςηοα ίη ορ- 
ρί4ΐο Αςαΐη αά πιοηΐίβ τ&άίοβδ βιΐο ΓβροδίΙηπι Αγ- 
Ββιιί ίΓβααβηΙίιιβ ίηνίβτιηΐ, βΐ ρβηββ δβ, αΐ αίηηΐ, 
ϋΐβπτΑίιΙηκηοηι ςαο ΟβαβΙιιιαι&ηί^βηβηδΓβΗςιιίαβ 
'-- " φΐοΟαιη &1> βχίϋορΓβββηταη. Ζοη^τΛβ : άπο- ώσηππος , Χ2ΐ λείψανα δείχνυσθαι τής 
Χόρνακος έχεΤ. Οοαη. 

(29)ΝίπιίΓαπιτήςΙβδομάδος,συοάίηΓΓαβχρΓβδδαπι, 
Ιιίο οπιίδβΓαΙ.ΡοΓΓΟ αηηαπι άί(ηνίίαΐ) ίηίΐΐο ηιυηάί, 
βΰπκΐβπι 1ιαΙ)βΙ ΝίοβρΙιοΓυδ. §β(1 ΗβΙ^Γαίοαδ οαΐουΐυδ 
^αΙ)βΙ ί656,ςυ6πι άοοίί δβαηαηΙαρ.ΟΙβηιβηδ Αΐβχαη - 
άήηΰδ αηηοδ αϊ) Αάαπιο ταείο αβςαβ αά (Ιϋυνίιιπι 
2142 βΐ 4 άίβδ ηαπιβΓαΙ, Ι. ι §Ιγοπι. Ουοά ραηΐο 
ροδΙ δβςυίΙηΓ. Νοαπι α Οΐιαίάφϊδ ίυίδδβ ΧίδτιΙηπιπι 
αρρβΠαΙυηι, Εαδ6ΐ)ίαδ Ρτοκρατ, Εναηρ. ιχ Α1)γάβηί 
Α8δγπαπ).1ιίδΙοπαπι οίΐαΐ, ίη ςηα δβίδίΐΐιβρ άίοίΙυΓ, 
Ζείσιθοος, Γοΐ. ΟΓδΒΟΟ 243 1). €«Βΐ6Γυπι ρΓΟ στ ίη 
ΜβδίΓοπι βΐ ΜβδίΓβΒα, ί(1 ςηοά ρβΓβρίουβ νβΓϋΠΐ βδΐ 
ΒβοηΙυδ, ζ ροδίιί ; ηίδί ςαίδ σ πιαίίΐ, αΐ βδΐ αριιά 
Ζοηαραπι. Χνι.. 47 ΟΕΟΗΟΙΙ ΟΒΟΗΒΝΙ 48 ηβ &ηηί8 41 ΝβηίΓοάαβ Οΐι&πιί ίΐΐίιΐδ ΓαίΙ, βΐ αϊ) ^^ και 6 πύργος έπ? χρ4νοις τεσσαράχοντα τρισίν. Ήν Εηοβίιο ςβηαβ άαχίΐ. ΕΐοΙβπι ΝβπίΓΟίΙο βΐίατη %% 
ΕυβοΙιίαβ ηοιηβη ίιιίΐ. Οαί ΙϋΓπιτι «(ΙίΟΰανβΓαιιΙ, 
6χ ΒβρΙυα^ίηΙα οιηηίηο η&ϋοηϋ)υ$ ίυβΓυηΙ οοΐΐββϋ : 
οτηηβδ αυΐβιη βοάβπι ββΓίΏοηβ ιιΐ6ΐ)&οΙαΓ. Οιιϋ)α9 
ΝβηίΓοάυβ §ίκ&5, ΟΙιιΐδί Μί\ι\ογΪ5 ίΐΐίαβ, ίη α1)ΐιιη 
ίθΓα9 νβηαηάο 5αρρ6(ϋΙ&1)αΐΧ2θΐ6Γϋΐη Ηβ1)βΓα8 5&1β 
Α1ίυ8 «(ΙίΩοαϋοηί ρΓββίβοΙαβ ίαϋ αηηοίβηηίΐΐβδίιηο. 
ΡοδΙβα ουιη Οβτιβ ββηηοηβπι οοηίυάί886ΐ 1ιοπιίη63'- 
ςαε (Ιίδδίραϋ βδδβηΐ, ίρδβ ΝβηίΓΟίΙυδ ί1)ί ΙΐΕΗίΙανϋ, α 
ΙυΓΓί ηοη άί^βδβαδ, &ο ιηαΗίΙικΙίηί, ςτιεθ ρηοπδ 
ίδΐίυδ Ρ&Γ8 αΐίςτια βΓ&Ι,ίιηρβΓ&νϋ. Τυπίβ νί νβηϋ, α( 
ουιη αϊϋ Ιαιη ίρδβ βΐίαιη ^0δ6ρι1υδ η£ΐΓΓαηΙ,(1β]6θ(α 
αο οοιηιηιιηϋ2ΐ άίνίηο ]υ(1ίοίο ΝβηίΓοάυιιι ρβροαδδίΐ. 
Ιά ρππιαπι &1) Αάαιηο εοη(ϋΙο Γβ^ηυιη ίη 16γγ& ΓαίΙ; δε Νεβρώδ υΙός μεν τοΰ Χάμ, εκγονος δε 'Κνώχ. 
Έκαλεϊχο δΐ ό Νεβρώδ κβι Βόήχιος. Έσαν δε τα 
Ίτάντα των ο ικοδο μουντών έθνη έβδομη κοντά, φωνή 
δε αύτοΐς πασιν ύπηρχε μία. Νεβρώδ δε αύτοίς 6 
γίγας, ό τοΰ Λίβίοπος Χους υΐδς, εις βρώσιν αγρεϋων 
έχορήγει ζώα. Ό δέ του Σάλα υιός Έβερ έγκεχεί- 
ριατο τήν οίκοδομήν ετει γ'. Είτα των γλωσσών συγ- 
χυθεισών 6τ:6 τοΰ θεοϋ και πάντων διασκορττιτΟέν- 
των, αυτός ό Νεορώδ έκεϊ κατψκει μή &οιστάμ»νος 
του πύργου, μερικού τίνος πλιί^ους βασιλεύων έφ* 
6'ν 6 πύργος άνέμφ ?ιαίφ, ώς Ιττοροΰσί τίνες και αυ- 
τός Ιώσηπος, καταπεσών συνΐτρίβη, και θεί? χρίσει 
τούτον έπάταξεν. Αΰτη πρώτη βασιλεία έπι της γης, 
άφ' ου έπλάσθη ό Αδάμ, γέγονεν οΐ δΐ λέγοντες καΐ αο ιηβηΙίΰηΙυΓ ςυί ρΙπΓα Γυίβββ ΓβίβηιηΙ.ΝβπίΓοάο |ν άλλα γεγονεναι ψεύδονται. Έχ τούτου γεννάται Άσ- 
ΑδβαΓ ^βηίΐιΐδ βδΐ,ςυί Νίηίνβη, Η1ιο1)θΙ&πι βΙΟΚιαΙα- σοΰρ, δ'ς οικοδομεί τήν Νινευι καΐ τήν 'ΡοβώΟ κ&•. την 
οΐιαιη ιΐΓί)βδ οοηίΙίάίΙ.ΜαηίίβδΙαιη νβΓΟ βδΐ αηηίδ & Χβλάχ τάς πό>εις. Και φανερ«5ν έστιν 6'τι μετά */λ' 
άίΐανίο 630 α ΝβηίΓοάβ €1ι&1(1(Β0Γυιη δίνβ Βα1)γ1ο• ετη του κατακλυσμού (30) γέγονεν ή αρχή της βασι- 

ΧΥίΑΝϋΚΙ ΕΤ βΟΑΗΙ ΝΟΤΛ). (30) ΝηιηβΓυδ Ιιίο ]α8ΐο πια]θΓ βδΐ ; βΐ βαηβ ραοβιη 
οοηνβηίΐ ίηΙβΓ δοηρΙοΓβδ άβ αηηοΓυιη ηαιηβΓΟ & 
άίΐανίο υδςαβ αά ηαΐαΐβδ ΑΙ)ΓαΙι&ιηί.ΗβΙ)Γδβί ΐΓ&άαηΙ 
4 ααηίδ (ΙβιηρΙίδ 1)ίδ ιηίΠβ αηηοδ υηίοαιη δβηηο- 
ηίδ μβαυδ ίη ΙβΓΓα ίυίδββ, οοηΓαδίοηβπι Ηη^ηαπιαι 
αηηΐδ ροδΙ άίΐανίαπι 340 βχδΐίίίδδο. ν6Γΐ)& βοπιιη 

δϋηΐ ηπΜ Ίΐυ'ί α'ίΐνπ .τπ π:χ? τ πιπΰ α^3Ν 3 (ΐβ 

ΙβπιροΓβ άίΐηνϋ οΐ οοηίυδίοηίδ ΗηβυαΓίιπι,τ^ ϋ"ΤΝΌ 

Π3υ αυ πΛεΠ τν 'ίηαπ ]Ό ΊΛΊΠΊ ν '^^ίΌΠ.ΡυηοΚίαδ 

αηηοδ ηοη ρΙηΓβδ 132 ίη δυα εΙίΓοηοΙο^ία ροηίΐ α 
άίΐυνίο ηδ(}α6 &(1 βαπι οοηΓυδίοηεπι. ΡαυΙο &ηΐ6 
ΗβύβΓαδ,ΙυΓΓίδαΓοΙιίΙβοΙυδ,ΙιίορΙαηβ&ϋβ&ΓβαΙίβηιΐδ §6(1 (1β Ιιαηιηι ηοΙ&Γυπι οη^ίηβ άίνβΓδ» δυηΐ ^οη^β* 
ϋίαρφ. Ιϋυ(1 ρππιο οπιηίυπι ΙίςαβΙ, τβοΐβ ίηΐια ςαί' 
ηαπηηι αο άβϋΕηαηι ηυηιβΓΟδ τβΐίςαοδ Ιαηςααηι ίη 
6αΓ(1ίηί1)υδ νερδαπ, ουπι ηιαηυδ ηίΓαςηβ άίμίΐοδ 
Ιια1)β£ΐ1 ({υίηςαο, ςυί δυηΐ άβεβιη οπιηβδ, ςυα άβ Γβ 
βΙίαηιΑηδΙοΙβΙβδΡΓοό/^ηι. δβεΐ. ΙβιηβπΙίοηβηι ί&οίί; 
6ΐ(1ί^ίΙοδρΓίηΐϋηι αοδίηιρίίοίβδίπιυπι βδδβ ηυιηβΓαη- 
(ϋ ίηδίΓαπιβηΙαπι, ιίδυδ νίΐβθ εοπιιηαηίδ άβωοα^ίΓαί 
αοδίπιρΝοίυπι ιαΐίοοίηαΐίοηβδ, ίηάεςαβ &(ΐ6θ(Ιηο(α 
ρΓονβΓοία. ^£ιπ1 1 υηίΐαΐίδ ηοΐα ηοη βδΐ, ρυΐο, ϊίΙΙβΓα, 
δβ(1 Ιίηβοΐα ; ίάβηιςυβ άβ ιι, πι, ιιιι ,Ιηάίοο : δίη^^Ιαδ 
πηίΐαΐβδ βίη^υΐίδ Ιίηβοΐίδ βΐίαηι αϊ) ι1ΐί(6ΓαΙίδ ίάϊοΐίδ, 
αΐ νοεαηΐ, ηοίαπ ηοΐίδδίηιηηι βδΐ. Ριοίηάβ αηίηαΓΐο ίύβπι ροηίΙτίΓ. £1 ιηοηδ Ι.υ1)αηα8, ίη ςυο άβίηιΐβ (] νβΐιιΐί εαΓάίηί ρππιο ςηΰΒΓβηάυδίαίΙ δυιΐδ οΙιαΓαοΙεΓ Νοα ρΐαηΐαδδθ νίΐβπι δοπ1)ΙΙαΓ, 1.υ1)£ΐΓυδ ροδίβα 
Ιβ^ίΙϋΓ : οα]αδ ναπβίαΐίδ δίιηίΐία βΐίαηι αΐίύί αηηο- 
Ιανίπιυδ. Οαΐαΐο^απι ΙιίδΙοποοΓυπι νίάοΙυΓ βχ Ιοδβ- 
ρΐιί ρτίηοίρίο οοίΐββίδβ. 

ΟβθΙβΓϋπι αά ηοΐαδ ηαηΐθΓοπιπι ςυοά αΙΙίηβΙ, 
ααΐίςαίδ υδυδ ΙίύβηΙθΓ δαπι ; οΐ ςυί ίη υδαπι Ιαΐία 
Γ6(1αοαηΙ, πιίηίπιβ ΓβρΓβΙιοηθβηίΙοδ (Ιυοο. ΙηΙβππι 
ηοη ηβδείο άβ Ιιίδ ίρδίδ αϋυά αΐίίδ νίιΙβΓο. Ε§ο ίά 
δβουΐυδ δππι ςυοά ρηίανί δίπιρΗοίδδίπιυηι αο νεπδ- 
δίπιαηο. Νοςηβ ρί^'βΙ)ίΙ ροδΙ Ρπδοίαηυιη οΐ Μαηυ- 
Ιίαπι, ^ηί ΙιίΒΟ ίη (ΙοοΙίδδίπιο αΛ βρίδίοΐβδ Τυϊΐίί 
αά ΑΙΙιοηπι οοπιπιβηΙβΓίο οχρίίοανιΐ πιο (]αο(ΐυβ 
ηιάίοΓαπι θδΐαδαβχροη6Γ6(]υίαδ6ηΙί&.πι.1ηιί(ιαΓί6Γ^ο 
ϊι&δ ηοΐαδ ρηΐο ταίιοηεπι 1ιη6αΓυηι,ςαίΙ[)ΐΐδίηαΙ)αοο 
άυνΗίδ ο&ΙουΙοΓυηι α(1]αηΐ6ηΙο ΓαΙίοοίηαπιυΓ. Οαοά 
η1 πιβίίυδ ίηΙθΙΙίμαΙαΓ, βχβπιρίο αηΐβ οευΐοδ οοη- 
δΐίΐυΐα αρβηαπι. 

100000 οεοΐ333• 00130 1030 50000 133 5000 10000 013- 10000 10 500 —100 50 10 νίάββ αΐ οαίοιιΐιΐδ ίη Ιίηβ& δϋρβηοπ ροδίΐιΐδ ίη 
ρΓΟχίπιβ ίηίβηοΓβ οοΙΙοοαΙί βίΐ άβουρίϋδ, βΐ ςυί ίη 
δραΙίο86αίηΐ6Γνα11ο ροηίΙυΓ.βυπι ρΓοχίπιβ δαρβπο- 
Γ18 αίπιίϋίυιη Γιικ'α» ρροχΐπιοίμιο ίηΓθΓΐοΓίδ οΙ) ίίΐ 
ίρδπιη 1ΐηο{ΐΜΐιιίιιοη|.ΐυηι ρ..- ; '.Οοπφοί>ί1ΐοηί:5ΓαΙίο 
β8ΐ ηοΐα, βί 1.x ίίδ»ο Οο, ^ι χι, βδϋβ 40, ΐιχ νβΐ νπι 
8, IV »ϋΙ ΙΙΙΙ 4, χο υο, χγο 80, βίο.,ηβιηο ηοη νίοβί. ΐ}ϋο οιιιη Γβΐίςυίδ εοη]υηο1ο υδςαε α(1 άβηαπυιη 
ρβΓ^Ί ροδδβΐ. Ιδ βδΐ ν, ηοη δοηβ ΙίΙΙβι α : ουρ βηίιη 
ηοη Ο ροΐίαδ βδδβΙ? δβά (Ιυο) Ιίηοβ; αά αηςηίυιη 
«ιευΐυιη εοηοίάβηΐβδ ; ςηα ηοΐβ ηΙηηΙαΓ ίΐίάβιη οιη• 
ηίαπι ίβηαπ ΙίΙΙβΓίίπιπι, αΐίςυί ϊηνβΓδα δίο α. Εχ Ιιαο 
^ειηίηαΐα, αηΙαΙΙθΓα ροΐίυδ αΐΐεηυδ νβΓίίοί^ηδ ^ϋη- 
οΐίδ αάάίΐα, ϋί χ, ςυ&δί Χ : ςυί βηίπι ϋαΐ α( 1ίΙΐ6ΐ-3 ξ 
(Ιβοβιη δίμηίΓιοβί, ταΐίο οδββ ηιιΠα νίάθΙυΓ. υηάβ 
ααΐβπι Ι- ηοΐα δίΐ ςϋίηςπα^οηαπί, δυ1)1ί1βηι αίίβΓΐ 
Ρπδοίαηυδ οαηδαπι, βΐ ςυ» ιηβο ^υ(1^^ίο πιυΐΐο βδΐ 
δηΙ)ΙίΙίθΓ ί]υαπι υΐ ίη γθ ναΐ^απ Ιοεαιη 1ΐ£ΐΙ)βΓ6 ροβ- 
δίΐ. Ε^Ό άιιαδ Ιίηβοΐαδ ρυΐο βδδβ αά ΓβεΙαπι αη^ηΐυιη 
οοιηπήδδαδ,ςυβθ κατά συνΟήκην, ηΙΙοςυίΙαΓάβ Γβηιιη 
νοοαϋυΠδ Λτίδίοΐοδ, υδαιρηία βΐ ΓβοβρΙα οΟάβηοΙα- 
ΓβΙ, ηΐ ν 5. ΑΙ) Ιιοο Πδςιιβ αά οβηΐηπι ηοη ίηίΐ ηονα 
οραδ ηοΐα, ουιη ρΓίθΓί1)υδ ουπι Ιιαο οοηιροδίΐίδ οηιηία 
8θπΙ)ί ροδδίηΐ : ρΐαουίΐ Ιαπιεη 90 ηοη ι,χχχχ,δβά οοηι - 
ρβηάίί οαΰδα άβηαπο αοβηίβηαηο δυ^ΙταοΙο βχρρί- 
ιηί, υΐ 9 ηοη ιχ, δβάι α χ άβίραοΐο ; ςαοά ΠΙ, οαιη 
ηιίηοΓ ^ι1αΓα^ι6ΓIηα^0Γ^ ρΓδβροηίΙαΓ, υΐ ιχ 9, χο 90; 
αΙ(|αθο1ίαιη χι. υδίΐαΐίηβ ςηαιη χχχχ ο1) οοπιρβηάίυπι 
40 δί^αΐ. Ηΐηο βΐίαιη ίΐΐα χχο ρΓο ίχχχ, ιν ρρο ιπι, 
βΐ 10 ρΓΟ χο:χ, αΐίαςαβ ίά ρβηπδ. ΝοΙα οεηίβη&τϋ 
βδΐ ο, ςυοά ΓβοορΙυπι βδΐ ραΐαπ ΙίΙΙβΓαπι ο ίη ογ- 
άίηβ ΙβΓίίαπι βδδβ, υΐ ςαο) νοοαΙ)α1ί οβηΐΐίη δίΐ οα- 
ρυΐ ; ίάβπιςυβ δβηΐίυηΐ άβ ΙίΙΙβΓα μ, ςαί» πιίΐίβηαηί 
δίΐ ηοΐα, ςαοά νοχ τηίΙΙβ αϊ) βα ΙίΙΙβΓα ίηοίρίΐ. ΕΙ 
ΗαΙ)οΙ Ιιοο αΐίςααιη δρβοίβιη : δβά ΰ[)ί αά Γβιη νβηί- 
ΙυΓ, αΐίυά αρραΓβΙ. Οηρ βηίπι ηοη ο βΐίαιη νοί ςιιί• 
ηαηίί νοί (ΐυίηςηαββηαΓίί ηοΐα βδΐ,αηΐ ο άβηαηί? Οογ 
χ βΐ ν βΐ I. ΙίΙΙβΓΟϊΙιυο ίΓΓβρδβηιηΙ, δί ςυίάβηι οαρίΐα 
νοοαηι ρΓο ηοΐίδ δϋπιβ1)αηΙϋΓ ? ηαιη βΐ ίΠηάρβηη- 
ίΐΓπιιιηι 0ί>1, Ό δίριΩοαρβ 500, αυία α ο ρι-οχίπια 
δίΐ ϋΙΙοια : δίο εηπη κ άβοβπι ηυραΜπιυΓ δί^ίΙΙοαΓβ 
οΐι. 9"»ηςυ8ί^ίηΙα, ηΐ κ ο1) δίπιίΐίΐυάίηβπι αίςηβ -Ιί 
αίίΐηίΐαίβηι ίη χ άβββηβΓαηΙ. Ναπι υ νβΐ ζ, ηΐ ηοΑ 49 ΗΙ8Τ«)ΗΐΑΚυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 80 λεία; [Ρ. II 6] Χϊλδαίων τ.τοι Βαβυλωνίων διά Νε- ^ ηίθΓΐιιηΓ6^ηιιυπη9ΐίΙαΐΛΐπιΓϋίκ5θ.Αίυηΐ8θ1αηιΗβ1)6- βρώδ. Φατ' 0£ δτι μόνο; ό "Κδερ ό του Φάλεχ πατήρ 

ου συνίήετο ττ, ττράςει τή; :νυργοποια;• διο κα?, τής 

των άλλων &ων7»; συγ/εΟείτΓ^;, ή του "Εβερ ούκ 

άπώλετο. Λυτή δί έτ:•.ν ^ και Αδάμ έλαλει' /λ\ 

ταύττν ο: τούτον δ'.αδεςάαενοι απόγονο•, πατρωνυμι- 

χώς έαυιοΰ; Έοραίου; προαηγόρευααν και Έβρα'ιδα 

την βων/ν έκάλεσαν. Τεκμηριον οε ταύτη ν εΤναι 

την τζρο τή; σ•^γγύσεω; φωνήν τα των παλαιών δνό- 

ματα* έφ* ων γαρ κατ* ούδεμίαν γλώσσάν έττι το στ,μαι- 

ν^μϊνον ΙτΓ'.λύσα^αι, κατ' αυτήν το ζητούμενον Ιρμτ,- 

νεύεται* οίον *Αδάμ καθ' ετέ^^αν μεν ούδεμίαν ςρωνήν το 

δηλούμενον ευρίσκεται, κατά δε ταύτην άνθρωπος 

Ιρμηνεύεται• κα: ή το3 Νώε προσηγορία δικαιο- ταιη,ΡΙιαΙβοί ραΐΓβιη,ίη ΗαΚίΒίταοΙίυηβιη Ιιιιτίδ ηοη 
εοη8Θη5ί586:ίΙα(|α66ΐίΗΐη,Γβ1ί(]αοΓαιη1ίηκιιί8οοηΓιι• 
5ί8,Π6ΐ)ΡΠ96ηΏοίηΙο^6ΓροΓΠΐαη5ί1.Κα68ΐ1ίη^ιι&(|α& 
Αϋαηιιΐϊ» υδα8 ίυίΐ ; 6ΐ αϊ) Ιΐϋο ροδίβπ ΗβΙιβη 5β ςβη- 
Ιίΐίΐί ο 1101111116 Η6ΐ)ηΐΡ09 αοϋη^αϋοι Η6ΐ)Γαίοαιη ηο- 
ιηίιΐίΐνβΓυηΙ. Γαίϋδβ Ιιαηο Ιίημααιη αηΐβ οοηΓαβίοηβιη 
οβΓίο ίηάίοαιιΐ ν<?ΙΰΓαιη ιιοιηίιια, ςαικ ςαίιΐ δϊςηίίΐ- 
εοηίοαηιηυΐΐα αΐία 1ίιΐ($ιια οχρϋοαπ ρο85ίΙ,Ηβ1)Γ&ί€& 
Ιίιι^^αΑ ίηΐΗΓρΓβΙαΙίοηβια Βυ^μθπΙ. Υ6Γΐ)ί ^ΓαΙία, 
Α(1απια5 ηαΐΐο αΐίο 96ηηοχΐ0(ΐαί(1ςα&πι,Π6ΐ)Γ«ιίο&&α- 
Ιοηι Ιιυιηίηβιη Ι^Ζ ηοΐαΐ. §ίϋ Νοα ^υ3ι^ι^απ1, ΟΙιαβ 
/ΕΙΙιίορίΜη, ΜοκΓύΐηυ» .Ε};>'ρ1αηι, ΡίιαΙβοα» (ϋνί^ίο- 
Ι16Π1, ΠαΙ)γ1οιι εοιιΓα»ίοιΐί>ηι. σημαίνει, καΐ Χου; ΑΊθίοψ » κ»'ι ΜιττρΙμ Αίγυπτο;, και Φαλ&χ μερισμό;, και Βαβυλών σύγ συνην 

"Οτι μετά τον κατακλυσμον εω; τή; διασπορά; β 
μ<$νο( οι τρεΤ; ήγήσαντο τών πολλών εύσεβώ;, Νώε, 
Σήμ και Άρφαξαδ 6 υ'ιο; του Σήμ, έτη φλδ'. Του δλ 
χ4σμου ετο; ήν βψος'* τψ γάρ βο'-β' ετει και Νώε 6 
δίκαιο; έκοιμτ,Οη, ων ετών έννακοαίων πεντήκοντα. 
Τών δε ολδ' γοόνΓον ό άο'.Βαό; ούτο;* Νώε τα μετά 
τον κατακλυσμον ετη τν', Σήμ έτη ρν', και Άρ^αςάο 
Ιτη λγ • ομού ετη φλγ', τή; άρ/ή; τών άλλων έν 
τψ τετχρτω χρόνψ λαμβανομένη;. Συγγραφεί; δε 
τών Αΐγυπτί(υν κα• Χαλοαίίυν ούτοι* Μάνεθο; ό τήν 
τών Αιγυτττίων ποιησάμενο; συγγρα^-ήν . Βη :οσσος 
ό τα ΧζλδαΤκά συναγαγών, Μώ/^ό; τε και Έστια'ιο;, 
χαι προς τούτοις Αιγύπτιο; Ιερώνυμο;. Οι δε τα 
Φοίνικα συγγραψάμενοι Έσίοδο; τι και Εκα- 
ταίος, Ελλάνικος και Ακουσίλαος, Εφορος τε και 
Νικόλαος. γι 

Τψ βφοβ' ?τει του κόσμου, ένακοιιοατψ τρ'.ακοστψ 
Ιτει του Νώε, κατά 6είον δηλονότι χρησμον εμέρισε 
Νώε τοις τρισιν υιοΤς αύτοϋ τήν γήν ούτω, Σ/,μ τψ 
πρωτοτόκψ αυτού υ\ώ, ίγοντι ετο; τιτρακοσιοστον 
τριακοστδν πρώτον, έδωκαν οΓ.ύ ΙΙερσίδο; και ϋάκ- 
τρων εω; Ινδική; μήκο;, πλάτο; δε άπο Ινδικής 
(ως 'Ρινοκουρούρων της. Αιγύπτου, ήτοι τα άπο ανα- 
τολής εω; μέρου; τή; μεσημβρίας, πήν τε Ιυρίαν, 
ή καΐ Ιουδαία λέγεται (και γάρ και οι παλα-.οι Σύ- 
ρους τους Ιίαλαιστηνούς ώνόμαζον) , και Μηδίαν, 
χαι ποταμον διορίζοντα αυτού τά όρια τον Εύφρά- 
την. Χάμ δε τψ δευτέρψ αυτού υ\ψ, ά'γοντι έτος υζ', 
Κωχε τήν προς νότον χαι λίβαν και μέρος της δύ- Α (Ιίΐανίο ιΐί»(]ΐΐ6 α(1 (ΙίβρΟΓβίοιίθπι ΙαηΙιιηι Ιιΐ Ιγ69 
ηιαίΐίΐαάίϋί ρί" ρΓ8.'ίαβΓαιιΙ, Νοα, δβπιιΐϋ βΐ 11α^αβ 
ΑΙΐυ5ΑΓρΗαχ2ΐ(1α:«,αιιιιΪ5ο!<4,α<1αιιηαιηιηαη<1 12776. 
ΜοΓΐαιΐ8 6ηίιιι 6ί(1 Νοα] α^Ιαβαιιηο 2592, αιιιιο» ηα• 
Ιυ8 9;>0. Ρογγο .'>34 ςαο8 ιΙίχίιηαΒ, αιιιιί δίο ηιιιηβ- 
ΓαιιΙιΐΓ : Νοα ρη»! (Ιϋυνίαπι αηηο8 3.'>0, 86ΐηιΐ9 &η• 
1108 150, ΑΓρΙιαχ&ί1ιΐ8 αηιιο» 33 : ϋαιοιηα &ιιηί 533> 
ίηίΐίο ΓβΙί(ΐαοπιιη ΐη 4 πυρΓΕ 530 αιιηο βυιηρίο. 
^}υί ΠΪ8 .ΊΟ^γρΙί&ΰα^ βΐ (ΙΙιαΙιΙαίοα^ οοηβεΓίρββηιιιΙ, 
Ιιΐ ϊαηΐ : Μαηοΐΐιιιβ 8θπρ8ίΙ .Ε^γρΙί&οα, Βθγο85119 
Οΐιαίιίαίοα οοΐίομΐΐ, (απι ΜοοΗαβ οΐ Η65^1ίΗ*υβ, αο 
ρηΐ'ΙβΓ Ηο8 ΗίβΓοιινιηιι» .4-^μ>'ρ(ίιΐϋ. ΙΜιιΐίΐυοαιη Γ68 
οοιΐ5θΐΊρ8θΓΐιιιΙ Ηοβίοιίϋ», ΠοεαΙο^ιι», ΗρΗαηίοιι», 
Αουϊ^ϋπα», Ερίιοτϋί» (^Ι ΝίοοΙαυΐ». Αηηο αΙ) οημΐηο ιιιιιπ«1ί 2572 Νοα αηηαιη βΒΐ&Ιί» 
&^6ΐΐί>030,οι-αοιι1ο ηίιηϊπιπι (Ιίνίηί1ιΐ8 αοοβρίο, ΙπΙιυβ 
81Π5 1ί1ϋ8 ΙοΓΓαιη ιϋ»ΐΓΪΐ>αίΙ, Ιιοο πιοθο : Ββιτο ρπ• 
πιομβιιιΐο 8υο ί\\ϊο, αιιηπιη «νΐαΐί^ <]υα(1ΐΊΐι^βη1^9ί- 
ηιιιιιι ΐΓΪ0('8Ϊιηαιη ρπιιιυιη α^ΰΐιΐΐ, ιΐβιΐίΐ (|ΐιί(1(](ΐί<1 
ίοΓίιν Ϊη Ιοημυιιι α ΐνΓ^ίιΙβ οΐ Ηαο(π8 α8(]υ6 αιΐ 1η- 
(ϋαιτι ροιτίμίΙπΓ,ίιι ΙηΙαιιι αΐ) Ιηιΐία α8(|α6 αά ΒΙιίηο- 
εοΓυπα .ΈμνρΙϊ, ^ίνο γιο^μ αϊ) ογΙιι ^^ο1^8 βυηΐ αβςυβ 
αϋ ρΐαμαιη ιιΐΘΠ(1ίοιιαΐ6ΐη, 5>τί&ιη ιιβιηρβ, ςα» βΐ 
^ιι(1ιΒα (ΙίΓίΙυΓ (ικιηι αηΐΐιΐιιϊ 8χΓ05 νοοαίιαηΐ ΡαΙβΒ- 
8(ίχιο8), βΐ ΜΡίϋαιη,οΙ ΕυρΙίΓαΙοιη ίΐανίιιπι άββί^ηα- 
νίΐ, (ΐυί ΙΐηιΐΙοδ 8οιηί 24 (ΙυΩιπΓθΙ. ΟΚαιαο ααΐ6ΐη 
86€ΐιιιι1οδυοηΐίο,αηιιιιπια^6η1ί(ΐααάπηςοηΙθ8ίηιιιιιι σκως Από 'Ρινοχοαρούρων τής Αίγύπτου, Αιθιοπίαν ^ 8βρ(ίιιιαιιι,ΐ6ΓΓαιιι &(1(1ίχί1ςϋα) Αιΐ5ΐΐ0 βΐ Αίποο θλί 

ΧΥΙΑΝΟΒΙ ΕΤ Γ.0ΑΒ1 ΝϋΤ.€. ΐΛϋη&8 ΙϋΙβΓα», Ιιιιο Ωημαιηυδ Γβοίρί ίιίβο ηοιι πιβ• 
Γοΐδββ : ααίά ααίοιη ΩοΙ ϋΙΙθΠ8 κ, ρ, ν, ο, βΐ «ι1ϋ9 ? 
ΜίΙιί φΓιαβπι Ιιϊβο οοτηηιρηία ηοη ρΙαορηί. Γ.ιβίΐο 
ιιάΙιί1)ϊΙί5 ρπα9 ΓβοΙίδ 1ίηβί9 οΐίαιη οαΓνα» ηοη ίη- 
οοπιιηοάβ 119 α(1]6ϋ1α8• ρΓ{Ρ9βΓΐίιη ,ϊαιη οΓβΜοηΐβ 
ηαιηβΓοηιιη α^ΐΏΪηβ. δίΐΡΓ^ο 8(ΜηίΓ.ίιηι1(ΐ:> ΠΐΙοπι* 
α &9δίιηίΓΐ8 ηοΐα οοηΙοηαΓϋ ; (|ΐιη(1 οο ΓαιήΙίπΗ ο(ΐΐ 
ΟΓοάίΙη, αηία τβΓιςυί ο1ι&ΓηοΙβΓΡ8, ^Ιίαπι πιί11ρη«ι- 
ΓΪοηιπι, &ΐ) Ιιοο. ιι(οβΙβη(ΐ6ΐη 118, οηαηΙιΐΓ. Ναηι Ιιηίο 
οοηΙπίΓΐηβ ο αάάίΐα ΗηβοΙα 9ίο ίο, αυίη^οηία^ηηί- 
|Α168 ΓβΓϋΓ,, δβιηίδ&ςπι ηίσιίΓαιη ΕηίΙΙβηαπί, «μη ϊ'ίϋ 
Αη(1ςΐαί(α8 6χρήιηοϊ>&ΙτΐΓ, εΐ3, Ηηβοΐα ίηΙοΓρποΓ09 
είΙΐΐΐπιοΐ6Γ69 ίηΐ6Γί6ε^&. ηβ €0α1β9εβΓ6πΙ,η1 ορΐηορ; 
'ΙΜί ϋιι•οΐΑ •1 ΐη ι«, φΐο41οιι^α8€ΐλ1&ριη§βΓ6ΐιΐΓ θΐ ΙίΙΙΟΓη Ι ρτιΙαΓοΙιΐΓ, (ΙβίοππΑΐα βδΐ α 1ίΙ)Γ&ΓΊί9.ΗάΡΐη 
υ! υηο ΓίΐΙίπηί ίΐυοίπ ηιίΐΐο 8θΓίΙ>θΓοηΙ, >'/: βιαΓανβ- 
ιηηΙ. 8ίΓηΙ ρΐ ιη ίη π 1ίΙΙ<>Γ«Ίΐη πιη^ιπιπΙίίι1οιη.Γ|αα) 
Μ:ίη••ϋιι?, ρΓίΐίΓΐϋΓΡ ηοΐίΐνίί. μ |)γο ιηίΙΙβηιΐηί ιιοΐα 
ηΜΐΓ/ηΓί(ί 1ιο(1ί(> ιΐοίηπι οδΐ.οΐ τοιηιηβπιοΐ'αΐα οααδα. 
Π:Ίί«{ΐι:ι ηΙ Ιιίικ: ικι^^('€ι11Iιπ^ ίη ρροιηρίη Ρ8(νί(1οΓ6. 
Νο8(Γη8 ίηΙοΓίιη πμΙ.ίη ηΙίΙίιαΙί8Μ«^ Γοηιροηιΐϋ οαιΐ9α 
ρΐυηηιί ΓπΓίΐί,πΙ .'ίίΚ). 075, ρ|«•. ^Ρ(1 ιηα]ΐΐ8εα1&9 1ι&8 
ΐη ϋ1)ΓΪ8 η?>ηΓραπ β (ϋμιιϊΐαΐρ νΐιΙβΙΠΓ.Ροιτο ηονβιη 
(νρι1>ϊ ^^ιαΐϊα) ηιίΙΙΐαομπ οοηιρβπιΐίοδβ ρηίακιη βίο 
δΐ'π1>ί IX (:;:) «'ιΐιΙ ΐχ*:!:». ^"(1 ϋ•' Ιιϊη Ηοο Ιοοο ΒΑΐίβ : 
ςυίδ']!!" ίίΓί]ηίΐ»ιΐΓ φίοιΐ νπΙοί (ΐυηιπιοάο α1ϊο• ■*■ 
νίΙαρρΓβΙ. Χυκ 51 ΟΕΟΒαΐΙ ( ΕΌΕΕΝΙ » βχροβίΐΑ, 6( ρ&Γΐβτη 060ί(ΐ6ηϋ8, α ΒΗίηοοοπιπδ χ 
^ε^ρ^^, ^^^ιι^ορ^αIη, ^€§7ρ^αIη, Ι.γ1)ί&ιη, ΑΓηοαιη, 
Μ&αΓί1βηί£ΐπι,ιΐ5({!ΐ6 &(1 οοίηιηη&β ΗβΓουϋβ,ββΰ υβ- 
ςιΐ6 &(1 οοοίάηαιη αο ΑΓηοαιη οοβαηηιη,Ωηνίτιιη ςηί 
63118 (ΙίΙίοηί Ιβπηίηηβ 68861, ΝΊΙαιη βοηδϋΐαίΐ, ςαί 
ίάβπι ββοη βΐ β1ιΐ78θΓΓΐιο&8 (ςηαδί αυπΑΰΰ8) αρ- 
ρ6ΐ1&(αΓ. ^αρ61ο ΙβΓίίο 61ίο αηηαιη α^βηΐί 425, &1- 
ΙηΙιυϋ ςηίάςιιίά α Μβάία &<! 86ρΐ6ηΙηοη6Πΐ βΐ δοΐίδ 
οοοΑ8!ΐιη ρ6Γϋη6ΐ, υ8({υ6 αά 6&(ΐ68 ίιΐδαΐ&δςηβ Βη- 
1&ηηίο&8, ΑΓΐη6ηίαιη,Ι1)βη&ιη,Ροη(υιη, 6ο1ο1ιθ8 αΐ- 
ςπθ αΙΐ6ΐίθΓ6δ Γβ^οηβδ &(ςη6 ίηδίιΐ&δ υβςαβ αά 
ΙΙ&Η&ιη, 6α11ί&8, Ηίδραηίαπι, β6ΐΙίΙ)βη3ΐη βΐ Ι.ιΐδίΙα- 
ηοδ. Οηιη αά Ιιηηο ιηοάαιη άίνίδίδδβΐ δΟΓίρΙοςχιβ 
δΐιαιη τοίαηίαΐβιη ΙβδΙαΙαβ 6δδ6(, αί ρ6ΓΐιίΙ)6ηΙ, ίά 
ίΙΗδ Γ6θίΙ&νϋ, &1ςΰ6 ρο8ΐ οΐΐδί^ηαΐηιη ρβηβδ δβ άβ- 
ϋηηίΐ ιΐδςηβ Αά απητιπι αϊ) Αάαιηο 2592, ςιιο νίίαιη .. 
ΟηίτίΙ. ΜοηΙηηΐδ 1η1)ΐΐ8 Ωΐϋβ δΐιίδ ιη&ηά&νϋ ηβ ςηίδ 
6θπιιη ίΓ&Ιπδ Γβ^ίοηβιη ίην&<ΐ6Γ6( 6αιην6 ίη]υΓία 
&1ίςιι& &ΓΩθ6Γ6ΐ : αΐίοςαΐη Ιιοο βίδ (ΙίδοοΓάίαηιιη βΐ 
1)6ΐΙοπιιη ίηΐ6δΙίηοηιιη οααδ&ιη αΙΙ&ΙιίΓυιη. ΤβδΙα- 
ιη6η(ιιπι δβιηο, ςιιίρρβ ωΐ^ίβ αο ρίβίαΐβ ρΓΦδΙ&ηΙί, 
ΐΓ&άίάϋ : ίδ 61 ίη ίιηρβηο δΰοοβδδίΐ, &ί({!ΐ6 βχίιηίαδ 
ρΓΟδρβηΙ&Ιβδ,ςιιαδ βί ρΓ60&Ιιΐδ ίυβΓαΙ ρ&ΐ6Γ, Ιι8θγ6- 
άίΙ&ΐ6 οοηδ6ου(ιΐδ 6δΙ, ςυοά 6ϋ&πι ίη ββηβδί δοΗ* 
ρίαιη 6ΧδΙαΙ. Ηηιη&ίαδ 68ΐ ίη ηιοηΐβ 1.υ1)αΓ0. 

Αηηο ιηηηάι 2791, αηηίδ &1) οΐιίΐυ Νο» (1υο6η- 
ϋδ, €1ιαιηί ΩΙίυδ ΟΚαηα&η !Ι5 ηον&δ τβδ ιηοϋΐιΐδ 
δβπιί βηβδ ίη^Γβδδΐΐδ ββΐ οοπΙγδ. Νο» ρΓδθοβρΙυηι, 
οαιη δβρίβιη 6χ δ6 οΓΐίδ ^6ηϋΙ)ΐΤ5 Απιοιτ1ΐδθίδ,61ιβΙ~ 

ΙΐΒίδ, Ρ1ΐ6Γ6Ζ8θίδ, ΕνβΒΙδ, 66Γ§68Φίδ, ^61)υδδθ^β βΐ 

£1ι&ηαηβθίδ : ςααδ ^6ηΐ6δ Ββιΐδ ρβΓ Μοδ6πι βυβδίιπι 
Ναν» βΐίυιη βχοίάίΐ, αο βιιο ά6ίη(ΐ6 ΙβιηροΓβ ^α(1^- ^ 
6αηιορ6Γ&Α1ϋδΙδΓ&β1ί&νϋδΐιηΐ6ΓΓαιηΓ6(1άί(1ίΙ,6ΐί&ιη 
ιηΐιοο 8ΐΐ9Πΐ3αδΙίΙίΕπι (ΙβοΙ&Γ&ηδ.ΝαηιΙδΓαβΙϋ» ρβΓ 
^&άυδ ρΓορα^αΙ» ^βηΐίδ 38 α δβιηο ΟΓΐί βΓαηΙ,^ιη- 
ηίδ 1087... υδς!ΐ6 αά Μ&δΙιΐδίαπι Ιϋο ορροδίίαιη. 
Βθ§;ίοη6δ αυΐβπι βοηιπι δαηΐ, Μβάία, Αΐ1)αηία, Αγ- 
ιηβηία ιηα]θΓ βΐ πιίηοΓ, Απιαζοηαηι Γβ^ίο, ΡαρΗΙα- 
^οηί&, €&ρραάοοί&, Οβίαΐία, Οοΐοΐιίδ, ΒοδροΓβηί, 
ΜβθοΙίδ, ΟβΓπδ, 8αΓΐηαΙία, Ταυπαπί, ΒαοΙπαηί, 
δογίΐιία, ΤΗΓβοίδι, Μαοβάοηία, ΟτωοχΒί^ Τ1ΐ68$&ϋα, 
ΒοΒΟΙΐα, 1.οοΓί5, ^εΐοΗεΐ, ΑοΙιαία, Ρβίορροππβδυ^, 
ΑοαΓη^ηία, Ερίηΐδ, ΙΙΙ^ποηπι, Ι^γοΙιηίΙίδ, Αάηα, 
ιιηά6 ιηαη ΑάπαΙΐοο ηοπιβη ΓαεΙαιη : €αΙ&1)Γία,ΙΙα- 
1ί&, 6α1Η&, ΕίΓαπα, 1.υδίΙαηίΕ, 66ΐΙίο&, Μ&δδϋία, 
ΟβΙΙο^αΙΗα, Ηίδρ&ηία πι3.]ογ βΐ πιίηοΓ. Ι1)ί Ωηβδ ^α- 
ρβΐί ΐ6ΓΠΐίηαπΙυΓ,ςιΐΕ δβρίβηίποηβδ Γβδρίοΐαηΐυδ- Ο 
ςηβ αά ΒπΙαηηίοαδ Ιηδίιΐαδ. ΗαΙ)6ΐ αυΐβιη ΙηδαΙαδ, 
ΒπΙαηηίαπι, δίοίΐίαπι, Ετι))0Βαπι, Βΐιοάτιιη, ΟΙιίιιπι, 
1.β8ΐ)υπι,Χ7ΐΙιβΓα, Ζαο^ηΙΙιαιη, ΟβρΗαΙβηίαπι» ΗΗα• 
οαιη, αο Ογοίαάβδ, βΐ Αδί&3 ραΓίβπι ςυβο Ιοηία αρ- 
ρβΙΙαΙιΐΓ.ΡΓΟ ΙβΓΠΐίηο βδΐ Τίβπδ Ωυνίυδ,φΐί Μοάίαιη καί ΑΓγυπτον χαΐ Αιβύην, 'Α^ριχή'ν κβι Μ«ίρκι 
νίαν, Ιως 'υραχλβ{ων στηλών {[τοι ϊως τοΰ δνχτΐχ)$ 
και Αιβυχού ώχεανου, [Ρ. 12] ποταμών $1 διοριζον^ 
τλν ΝίΤλον, 6'; και Γεών χβι Χροσο($ρ6ας λ^γη( 
Ίάφεθ δΐ τψ τρίτφ αύτου υΐψ, ίγοντι %χος υκ«', ίτ 
Μηδ^νς τα πρ6ς &ρχτον χαι δυσμάς €ακ Γα^ιίρι• 
κβι Βρεττανικών νήσων, *Αρμεν(αν, *ΐ6ηρναν, Π^νη», 
Κ6λχους κβι τάς κβτ' Ίίπην χώρας (34) χαΐ νι[«ις 
Ιως Ιτβλίας καΐ Γαλλίων, Ί σπανίας τκ χαΐ Κιλτι&ς. 
ρ{αζ και Αυσιτανών. Ο^τω μερίσαζ χαΐ εγγράφως Ι». 
6έ;Λενος, ως φασιν, έπαναγνους τε αύτοΐς τήν 2ια|ι[. 
κην αύτοΰ έσφρσγίσατο, παρ* Ιαυτψ κατασχών ι^ 
του 'ΡφΙβ' ϊτους άπο Αδάμ, έν φ χβι έκοιμι;•ι;. 
Μέλλων δι τελευτ^ ένετε(λατο τοις τρισίν υν:; 
αύτοΰ μηδένβ έπελθεΐν τοΤς του αδελφού 6ρίοις «κ 
ατάκτως ένεχΟηναι προς τον Ετερον, ώς τούτου ^ 
νησονένου αιτίου στάσως αύτοίς χαι πολέμων τμ 
προς αλλήλους. Τήν δΐ διαθήχην αύτοΰ δέδωχίτφ 
Σήμ ώς πρωτοτ^κφ υΐφ και ΟΕοφιλεστέρφ, ος χκ 
τήν ήγεμονίαν διεδέξκτο μετ' αυτόν κ«ι τάς έξαιρέ* 
τους των ιζαρ* αύτοΰ ευλογιών έχληρώσατο, ώ< χει 
έν τ^ Γενέσει φέρεται. ΚαΙ έκοιμ'ήβ-η έν 6ρει Λνί- 
βαρ. Έν δΐ τφ ,βψΐ^β ετει του χ6σμοι>« -]ζτοι μηι ίΐΛ- 
κ((σια ετη της τελευτής Νώε , νζ,ωτερίηζ ί τή 
Χαμ υ^ς Χαναάν έπέβη τοΤς όρίοις τ«9 Ιήμ χι: 
κατψκησεν έκεΤ. παρχβάς τήν έντολΤ|ν ϋΚκ,νη τ^ί; 
εξ αύτοΰ γενομένοις ίθνεσιν Ιπτά, ΆμορραΙ»ς,^ΐΜ- 
ζα(οις, Εύαίοις, Γεργεσαίοις, Ίββουζαίοις «αι \λ• 
ναναίοις* ους δια Μωσέως και 'Ιν^σου του Ννιη έζ••• 
λ^θρευσεν 6 θεός, και μετά τινας χαιρους διι τη* 
Κριτών άπέδωκε τοις υΙοΤς Ίσραιήλ τήν πατρφχ» 
γή ν, δίκαιος και έν τούτφ φάνεις 6 θεός, ώςνχηί 
Σήμ κατασομένοις δια γενεών λη', ετών χιλίον Ι^ 
κοσίων ύγδοήκοντα Ιπτά (32)... Ιως [Ρ. 14] Μιτη> 
σ(ας (33) τήΓ κατά *Ίλιον. ΑΙ χώραι δέ αυτών Μΐ)1ί>, 
*Αλβανία, Αρμενία μικρά και μεγάλη, 'Αμαζον'-ςι 
Παφλαγονία, Καππαδοκία, Γαλατία, Κολχις, Βοετο- 
ρηνοί, Μαιώτις, Δέ^|3ις, Σαρματία Ταυρκανοι, Βαχ- 
τριανοί, ΣκυΟία, θρ^κη, Μακεδονία, Ελλάς, βεττι- 
λίβ, Βοιωτις, Λοκρίβ, ΑΙτωλίβ, Αχαΐα, Ηελοχ^^• 
σος , Άκαρνία , Έπειρώται , ΊλλυρΙς , ΛυχνΗει, 
^Αδριβκή, άφ' ^ς τ6 Άδριατικόν πέλαγος Ιχλι(^, 
Καλαβρία, ^Ιταλία, Γαλλία, θουσχηνή , Αυσιτανίχ, 
Κελτική, Μασσαλία, Κελτογβλλία, Ιβηρία, '1ση«ι 
ή μεγάλη και μικρά. Ένταΰθα καταλήγει τά ο» 
του 'Ιάορεθ, ειος Βρεττανικών νήσων τά ττρός βορ^ 
βλέποντα. "Εχει δΐ νήσους Βρεττανίαν , Σικελίο, 
Ευβοιαν, *Ρ<5δον, Χίον, Δέσλον. Κύθηρβν, Ζάχυνβον, 
Κεφαλήν ίαν, Ίβάκην, [Ρ. 14 6] και τάς Κυκλάδα;, ΧΥΙΑΝΌΒΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤΛ:. (31) Ηοο ςϋαίο δίΐ, αΐϋ νίάβΓπηΙ. κατ' Κύρώπην 
ρυΐο Ιβςβηάυιη, κιτίίπιν ροΐΐυδ : ^ορρΰ^ βηίιη Ηίο 
ηίΐιίΐ. δβά ^'θο^ΓαρΙιίοα αίΐ[)ί βχρϋεαηΙυΓ. Χνι.. 

(32) Οαο) Ιιαηο βχοίάοΓαηΙ, άαιη αΐΐβπαδ οοάίοίδ 
ορβ ΓβδΙίΙααιιΙαΓ, βχ ^ϋίϊ6ριιο βΐ αΐιίά δθΓίρΙοπΙ)υδ 
ρβίί άβΙ>θηΫ. ί^αΐίδ πρρ^ΓίΐΙ άΡί^οηρίπϋ ίηί^δβ ηαΐίο- ηοδ, Γ|ϋίΒ α Γιΐϋδ Νοα* ογΙοο θΙ οοοηραΐφ ΓυβηηΙ. Χτι. 
(33) ΜαδΙϋδΙα ΤΙίΓαοίο) ΟΙιβΓδοηβδί ρΓΟίηοηΙοπίϋη 
ϋδΐ ο Γθβίοηο Πϋ, Ηθΐΐθδροηίο ίηΙβΓίΙιιβιιΙβ. Ββιτίδ. 
4110; Ιιίο οιιιη Μα3θΙίάϋ βΐ δαρπιαΙΙαοοιηιιιβηιοΓαΙιΐΓ 
ί^ηοΐα ιηίΐιί ΟδΙ. Ργο £υοια Ειι1)φαπι Ιβ^ί, ςικκΐ 
οΓβΙ ίη ρΓοπιρΙυ. ΟβΡίβΓα 1ια]!ΐδ Ιοοί ηοη 9ΐιο1. Χτι.. ΗΙ8ΤϋΗΙΑΗυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. 54 μέρος της Ασίας τήν Ίων(αν χαλουμένην, ^ & ΒαΙ)γΙοηί&άίνί(ϋΙ.Ηί8 βΓ^ο ίιηρΙβαΙιΐΓ Γιηβ5 ^αρβι^, ΐίοταμον δΐ Τίγριν, διορίζονται μεταξύ Μηδίας 

χαι Βαβυλωνίας. Έν τούτοις ουν πληρούται τα 

του Ίάφεθ 6'ρια διά τ^ ειρηχέναι τήν Γραφήν 

• Ιΐλατύναι ό θεός τψ Ίάφ&Ο* » τήν πασαν γαρ Ευρώ- 

. ^ην καί μέρος ου μικρόν της μεγάλης *Ασ(ας άπη- 

νέγχατο' διό και είρητιι, • και κατασκήνωσα ι έν 

τοις σκΓ,νώμασι του Σήμ. » Ου μ<^νΓ>ν δλ, αλλά καΐ 

χατά άναγωγικόν τρόπον, ίίτι πάσα ή μερί ς του Ί«• 

ψ€% σχεδόν τφ βαπρίσματι και ττ^ εις Χριστόν πίστει 

ιτροσετέθη, ατινά έστι σκηνώματα του Ζήμ, έπεί 

χαι έξ αύτοΰ ό Άβραχμ και οΐ ποτριάρχαι, έξ 

€θν και αΐ λοιπαι γενεαρχίαι Εως Χρίστου ηγουμένου 

σαφώς γενεαλογοΰνται. Του δΐ Χαμ πλείστα μέχρι 

χαι νυν Ιθνη έστιν έν άποστασίφ, κατυά γε τάς Ίν- ηαία 65ΐ ίη §οπρΙαΓ& : << Απιρίίίίοοΐ 26 Οβυβ ^&ρ6- 
Ιυηι. « υηίν6Γ$αιη Γ}τιίρρβ ΕιίΓοραιη,θΙ πια^όφ ΑδίβΒ 
1ιαα(1 βλί^αατη ραΓίβπι &1)9ΐυ1ίΙ ; ίάβοςυο αιΐίϋΐυιη 
68ΐ, « βΐ 1ΐ3ΐ)ίΙοΙ ίη Ια1>βΓηαευΙί5 δβηιί. » Νβηυβ ί<1 
ιηοάο, 56(1 βΐίαιη ΓΟΟοηϋίϋοΓβιη ββηδίιιη ΟΓαβιιάο 
ίηΙοΠί^ίιηιΐδ,ΓΐυοίΙ ^αρ6ι^ Γθγθ ΙοΙα ροΓίΐο 1)αρΙΪ5ΐηαιη 
αο ϋ<ΐΘΐη ίη ϋΙΐΓίδΙυπι 65ΐ απιρίβχα, Γ|υο(1 ρβΓ δβιηί 
ι&^6^η&^α1α ηοΙ&ΙιΐΓ, ςιι&η(1ο βΐίαπι Αΐ)Γα1ι&ηιιΐΒ α 
δειηο |^6ηα9 άαχίΐ αίςαβ ραΙπαΓοΙίδθ,α ςιιί1)ΐΐ9 ρβΓ- 
δρίοαβ (^βηβπδ ρΓορα^αΙίο ρ6Γ 0Γ<1ίη6πι ηδΓ[αθ αά 
βΐιπδίαπι (1β(1υεί(υΓ. ΑΙ €1ι&πιί ρβηΐβ» ρΙ'Τ.τςυβ 
βϋααιηυα) ί η (ΙοΓβοΙίοηβ α Γι ^β^11Γ^5ι^£ιηα ρθπηαηβ&ηΐ, 
ίη Ιηιΐϋδ, /ΕΐΗίορϋδ,ΜααπΙαηίίβ, ίηηυίΗυΒ^βηΙϋ^α^ 
βΐίαηι Αταΐ)!® ηυπιβΓίΐηΙιΐΓ αοΙάυπχΒα, ςυί ροραΐί (ίας και Αιθιοπίας και Μαυριτανίας" έν οΤς και αΐ |. οπιηββ αάνοΓ^ιΐδ Οΰΐιπι 6ΐ βαηοΐοδ 63α5 ίοΓΟοίαηΙ, 
Ά^ραβίαι χαι Ίδουμαία χατα θεού και των αγίων βχββΟΓαϋοηί ευί Οΐιαηιαπι 6ΐ Οΐιαηααηβπι ϋβαβ ο1)- ' _ •» αΰτου θρασύνονται, ττ^ του Χαμ και του Χαναάν 
χατά^^ χαθυποβεβλημένοι* διο και παΤδα οΐκέτην 
τον Χαμ του Σήμ καί του Ίάφεθ ή Γραφή άπεφιζνα- 
το, δια του Χαναάν του υΙου και αυτόν σημαίνου* 
σα. 

"Οτι δύο κατακλυσμοί κατά τήν Ελλάδα γην διι- 
βεβοημένοι γεγόνασι, πρώτος μεν έπ2 'ϋγύγου έν τή 
Άττιχη, χρ(5νοις δΐ ύστερον σμη' έν θετταλί^ ΙπΙ 
Δευκαλίωνος βασιλεύοντος 'Αθήνησι, δευτέρου Κρα- 
ναού αυτόχθονος. Τούτου του χαταχλυσμου, του έπΙ 
Δευκαλίωνος δηλονότι, δοχοΰσι μεμνήσθαι και Αΐ• » — ηοχίαπι ΓβοβΓϋΙ αιΐάίΰΐί. ΙΙ&^υοδοΓίρΙιίΓα ΟΗαπιυπι 
86Πΐί βΐ ^αρ6ι^ 56Γνυηι ρΓοηυηΙίανίΙ, ρβΓ 6Η&• 
ηα&ηβπι Ωΐίαηι ίρβο βΐίαπι ραίι-ο ΟΙιαπιο ηοΐαΐο. Οηο άίΐυνία ίη Ορφοία 06ΐ6ί1)Γί Γ&πι& ΓυβΓαηΙ,ρπαβ 
ίη ΑΙΙίοα, Ο^γρ <ρΙα1θ, ροβΙβΓίιι» αηηίπ &1) 60 248 
ίηΤ1ιβ5δαΙία,Π6ΐιο&1ίοηβΑ11ιβηί8Γ6βηαηΙβ, 86ουη(1ο 
α ΟΓαηαο ίηιϋ^βηα. Ηυμι» δαί) Οβιιεαίίοηβ Γ&οΙί 
άίΐανίί νί(1οηΙιΐΓβΙΙ&ηι ^Ι^ζγρΙϋ πιβπιίηίδδο,ιϋεβηΐββ 
9ΐΐΛηι Ιβιταπι ίηιπκίαΐίοηί» οχρβι-Ιβπι ίυί55β.Εΐ ςαί< 
άβαι Γ6€ΐβ εοηίβηϋυηΐ ^4^1^>'ρ1ηιη (ηηο <1ί1υν1ιιπι ηοη 
6896 ρα»8&ιη, ουπι ίιΐ (ΙίΙανίυη) εοΓίο (αηίαοι Ιοεο 
5Τΐ1)8ΐί(οηΙ. ΡΓίιΐ8ΑυΙβπΐ(1Ι1ϋνίιιπι, ηαοά αηίν6Γ$&πι γυπτιοι, φασχοντες την χωράν αυτών μη κατακε• 
κλύσ^χι. Και δικαίως φιΛονεικοΰσι μή καταχεχλ'>- 

σθαι τότε τήν Αιγυπτον τοπικός γαρ γ•%γονεν οΰτος ^ 

6 κατακλυσμός. Τόν γαρ πρότερον {[τοι τόν χαθολι- ^ ΐβΓΓΑπι ίηιιηιίΛνίΙ, ρΐαηβ ίμηοΓαηΙ : ηοηάυπι 91 
κόν κοτακλυσμόν ούδε γινώσκουσιν. ουπω "^αρ ήν ό 
κατριάρχης αυτών γεννηθείς. Χαμ δέ 6 υίός του 
Νώε πατήρ ήν Μεστρλμ, αφ* ου Αιγύπτιοι. 

"Οτι τόν Νεβρώδ άποθεώσαντες οΐ *Ασσύριοι έν 
αοϊς αιτροις του ουρανού έταζαν, και καλουσιν 
•βρίωνα. Ούτος κατέδειξε τήν κυνηγετιχήν διό καΐ 
τόν χιλούμενον κύνα άστρον τφ 'ϋρίωνι συνήψαν* 
Τούτον καλουσιν και Κρόνον εις τήν έπωνυμίαν του 
πλάνητος. 

'Οτι διαμιερισθέντων των εθνών άνεφάνη τις άνήρ 
*Ινδός, έχ του γένους Άρφαξάδ, τουνομα Άνδουβά- 
ριος, ός πσρέδωκε τοις Ίνδοίς άστρονομίαν. 

[Ρ. 15] *Οτι τψ δισχιλιοστψ πενταχοσιοστψ όγδοη• 
χοστφ ε ετει διοδεύων Καϊνόιν έν τψ πεδίψ εύρε βηίσι Ιυπι η&ΙιΐδίαβΓ&Ι εοηάίΙοΓ ςβηΐίδ βοηιπιΟΙια- 
ιη«ΐ8, ΩΙίιΐδ Νοβθ, ραΙβΓ Μ6ΖΓϋπιί, α ςαο ^Ε^ρΙϋ 
βοηΙοΓίί. 

Ν6πΐΓθ(Ιο ΑβδΥΓίί (Ιίνίηαπι α^^εΓ^ι)I1ηι ηαΙυΓ&πι, 
ίηΙβΓ δίάοΓα εοίΐβδίία εοΐΐοεβηΐββ βΐ Οηοηοπι νο- 
0Αη(68. Ηίε νβπαηιΐί αΗ^πι ρπηιαβ ρΓοΙαΙίΙ. 11αςυ6 
Οηοηί 8ί(1α8,^{ϋο^ Οαηίβ νοεαΙυΓ, &(^^υηςαηι. Οιιίη 
6ΐ §α(αΓηί,8ΐ6ΐΐΑ3 ί11ία5 ΟΓΓβΙίεΦ,ηοπιβη βί ΙπύυΰηΙ. 

0ί88ίραΙί8 ^6η1ί1>α5 Ιηιίαβ (|ΐιί(1απι &1) Αρρίι&χέκίο 
^βηυβ (Ιυεοηδ ι*Χ2>ΙίΙίΙ,ηοπιίη6 ΑηάαΙιαηυδ ; ί5ς[α6 
Ιηάίβ αβίΓοηοηιίαπι (Γϋΐΐίίΐίΐ. 

Αηηο αϊ) οη^ίη6 πιαηιΐί 3585 0&ίηαηιι$ εαπιρηιη 
ρβΓΟ^Γ&ηδ δερίρΙαΓΑΐη ^ϊ^αηΐιιπι ΓβρβιίΙ, βΐ ευπι τήν γραφήν των γιγάντων χαΐ Ικρυψε παρ* Ιαυτψ, Ο ίρ86 βα ΐΓαεΙαηάα (Ιοίίηυίΐ, Ιηπι αΐίοβ αΙ)8ΐΐΓ(1& ίδΙα χαι αυτός μεν έν αύτοΐς έξημάρτανβ, καί τους άλλους 
τήν αυτήν άτοπίαν έζεπαίδευσιν. 01 δΐ τόν Σάλα 
φασι ταύτην εύρηχέναι. 

"Οτι έν τψ ορει του Αιβάνου Ιχθύες θαλάσσης εκ- 
ρίθησαν, έν χοίλοις τόποις υδάτων, τήν του κατά• 
χλυσμου πιστούμενοι πανωλεθρίαν. 

"Οτι πρώτος Αάμεχ πρό του Ιδίου πατρός τελευτ^, 
{γουν του ΙΙαθουσαλα. 

"Οτι άπό του 'λδ^μ Ιί»ς του κατακλυσμού, κατά 
τοι>ς Έβδομήκοντα, Ιτη βσμβ, οίς κα) ή άκήθεια 
έπιμχρτυρεΤ και αΐ ανέκαθεν πάσαις ταΐς Έκχλη- 
σίαις έπιχραττζσασαι παραδόσεις, έπι δε τό πρώτον άοοαίΐ. ΑΙίί α §&!& Γαίδ^β βαηι βεηρΙιίΓαπι Γ6ρ6Γ(απι 
&986ΓαηΙ. 

Ιη ηιοηΐ6 1.ίΗαηο ρίβεβδ πιαπηί ίηνβηΐί δυηΐ, ίη 
εανίδ €|ΐΐ£Ρ αςα&δ Γ6ε6ρβΓαη(,ίηΐ6πΐ6είοη6πι οπιηίυπι 
&ηίπ]&1ίυηι, ςαίη (ΙίΙηνίο αεεί(ϋί, ίβδΙίΠεαηΙβδ. 

ΡΓίπιυδ Ι.απΐ6ε1ιιΐδ δυο ραΐΓβ Μ&11ιτΐ8α1& ρΓίοΓ 
πιοΓίαιίδ 68ΐ. 

ΑΝ Αιίαπιο υδ^υβ α(1 (Ιίΐηνίυηι «Ιο δβηίβηϋα 
δΐ'ρΐυπμίηία ίηΐΡΓρΓΡίιιιη ηηηί ηυπιοΓαηΙϋΓ 2242• 
0«ί1)ΐϋ* βΐ νοΓϋη•> ;ΐδϋρυΐ6ΐτΐΓ6ΐ ΐΓα(1ί11οη6δ, ςα&Γαηι 
βυεΙοπίΑδ αΙ) &η(ίςαο ρβΓ οπιηββ ίηνηΙηίΙΕεεΙβδίβδ. 55 ΟΕΟΠαΐΙ ΟΕΒΗΕΝΙ 56 Αά &ηηηιη !1β ΛΙ)Γα1ι&ιηί ρπιηαιη ηαιηβΓβυιΙαΓ αη- Α ^"^ος 'λ^ραοίμ (34) ίτη γτιβ*. Καΐ μετά Ιτερα οε' 

Ιτη έξήλθεν έκ Χαρράν, παροικήσας εις γήν Χχναζν 
τήν νυν Ιίαλαιστίνην λεγομένην. ηί &1> οΓΐ^ίηβ ιηιιηάί 3313. Ρθ5ΐ 75 άβίηάβ αηηο$ 
6χ €1ι&ΓΓ&η6 6^69808 ίη ΙβΓΓΑ Οΐι&ηα&η ίηςηίΐίητιιη 
6^ϋ, ςυο ηιιηο Ραίοδϋηα τοο&Ιιιγ. 

Ρ1ι&ΐ6ου8 &ηΐ6 ραΐΓβιη βηιιιη Η6ΐ)βΓαπι ο1)ίϋ.ΤΓία 
ϋΐίΐΐία αηηοηιιη αά ΡΙίΕίβοί ιηοΓίβιη αΐ) Αά&ιηο 
οοιηραΙ&ηΙιΐΓ. Ηίχιο ηοιηΐη& 6Γ»οοπιτη άβοηιιη ίηί' 
ϋυιη βΰΐηιιηί. 

ΝαΙϋ9 6$1 β1)&ιηί βΙίΓρβ τιγ ηοιηίηβ ΟΙιυδυβ, 
^εΐ1ιίορ9.ΐ8 ΝβιηΓοάηιη ββηιιίΐ, ςιιί βί Οηοη &ρρθ1• 
Ι&ΙηΓ, οοηάίΙοΓβιη Βαΐ^γίοηίδ ; &1({ΰβ Ιιίο αυοίηβ 
ροίβηϋα ρηπίΌΒ Ιιοιηίηυιη Γβ^&νίΐ;, ΑδδγπίΒίιηρβ- 
τ&ηβ. Ιάθΐη δαΙυΓπηδ άίοΐυβ β8ΐ, οοςηοιηβηΐο α 
ρΐαηβία άηείο. υχοΓβιη βζ β&άβιη βϋρρβ 1ια1)ΐ]ί(, 
ηοιηίηβ δβαιίΓ&αιίη. Ηοο ίΓβηα ΓβρβηΙ 6ΐ ργΓ&ιηί- 'Ότ•. 6 Φάλεκ πρδ του πατρίς αύτοΰ "Εβερ τελευ- 
τ^, συνάγεται οΙ τά πάντα ετη άπό του Αδάμ Ι^ί 
τήν του Φάλεκ τελευτήν ?τη τριαχίλια. Ένθεν αρχήν 
των Ελληνικών θεών λαμβάνουσι τά βν^ματα. 

Έγεννήθη δΐ έκ τή< ςρυλής του Σήμ άνήρ 6'νομβ 
Χοΰ; ΑΫΘ^οψ, δ'ς έγέννησε τδν Νεβρώδ τον τήν Βι• 
βυλώνα κτίιαντα, τον και Ώρ'ωνα έπικλθέντι. 
Οΰτος δυνατός γενόμενος έδασίλευσε πρώτος ίπι της 
γης έν τοΤς *Αασυρίοις. δς και ώνομάσθη Κρ<5νος 
β-ς τήν έπωνυμίαν του πλάνητος. Οδτος ?σχε γυ- 
ναΤκα έκ της αυτής φυλής, καλουμένην Σεμιραμιν. άβ8 ςαα8 νοοαηΐ βΧδίΓΠΧϋ. Ηαηο βΙίΕΐη ΚΙιβαηι ^ ΑΟτη τοΤς ποταμοΤς περιέβαλε στόμια, καΐ τάς ηοηιίη&ΓοηΙ, πΐ ςιι® )ιοπιίηί[)α8 ιηο^ηα ουπι ροΐβ• 
βίαΐβ βΐ ίηςβηϋ ΙβιτοΓβ ιπιρβΓαρβΙ. Ηβο δβπιίΓαπιίδ 
ϋΗυπι 1ι&1)ΐιϊΙ ηοιηίηβ Ρίουπι, εο^οπιβηΐο ^ον6η1, 
&ο ρΓβθΙβΓ Ιιαηο Ββΐυηι αο Νίηιηπι βίΡίΙί&πι ^αηοη6η1. 
Νίηπ8, ({ηί Νίηίνβπι ηι&^ηαπι οοηάίάίΐ, πιαίΓβπι 
βη&πι δβηιίρΑπιίη ιιχοπδ Ιοοο Ιι&1)αίΙ. ΑΓπο&ηιΐδ 
δ&Ιαπιο ρΐΦίβΓβα ΑΓπυηΩΙίαπια8εηΙ)ί(,α ςηο ΑΓη 
άίοϋ βυηΙ.Ιδ ΑίβΓ άυοία ΑδΙγηοπια ηχοΓβ ΥβηβΓβπι 
^βηηίί,ςυίβ ΟΓββοίδ ΑίΓοάίΙα άίοίΙΰΓ.δ&Ιηπιυδ Γβ^ο 
βχρηίδΐΐδ α ΩΗο δαο ^ονβ ίη οοοί<1υ&δ Ιθγγφ ρ&Γΐβδ 
άβτβηίΐαο ΙΙαΙί&ηι οΙ)(ίηυίΙ. Οβίη ^ΰρ^ι6Γ Αδδγπίδ 
άβοβδδίΐ,αο &(1 ραΐΓβπι δβ οοη1ιι]ί(,({ΐιί6ί Γβςηηηι 90 
ΙΙ&Ιίβθ άίηιίδίΐ : ιι1)ί οηηι ρβΓ πιυΐΐοδ αηηοδ Γβςη&δδβΙ, 
τίίβπι βΰπι πιΟΓίβ εοπιπιηΐ&νίΐ, βΐ ίη ΟΓβΙα δβρυΐΐιΐδ καλουμένας πυραμίδας ανήγειρε. Ταύτην κβί 'Ρέβν 
ών<$μασαν ώς έν δυνάμει και έξουσ(^ και ύπερ- 
βάλλοντι φ6βψ τών ανθρώπων Ιέρχουσαν. Αυτή ή 
Σεμίραμις ?σχεν υΙός ου το δνομα ϋΐκος, δς και 
μετωνομάσθη Ζευς• και ίίλλους δΐ Ισχεν υΙους Βήλ<$ν 
τε και ΝΤνον, και θυγατέρα τήν "^ρα^^, ΚαΙ δ μεν 
ΝΤνος, δς και τήν Νινευί τήν μεγάλην Ικτιαε, τήν 
Ιδ(αν μητέρα Σεμ(ραμιν έ'σχε γυναίκα, 'ϋς δε Αφρι- 
κανός φησι, καΐ Ετερον υ'ιδν Ισχεν δ Κρόνος τον 
"Λφρον, έξ ου "Αφροί* δ'ς γήμας *Αστυνόμην έποίησι 
θυγατέρα τήν Άφροδίτην. Ό δ^ Κρόνος ίξωσΒίΐς 
της βασιλείας 6πδ του ιδίου υΐοΰ Διδς, χβτελθών εν 
τ^ δύσει κρατεί της Ιταλίας. ΕΤτα ό Ζενς δπογωρή- 
σβς τών Άσσυρίων παραγίνεται πρδς τον ιεατέρα* βδΐ. ΡοδΙ Νίηυπι Αδδγπίδ Τΐιαπίδ ίηιρβΓανίΙ, ςυί βΐ « δ δΐ παραχωρεί αύτψ βπσιλεύειν της *Ιταλ(ας. Κ»*ι 

«« ιι_Α Α^ ^4_ Ι- _ιι; __ • •____ »» Α •• νΐ _^^_-_ ν ο > _7 _γ „ ^ * » Μ&Γ5 αρρβΙΙαΙιΐΓ αίροΐβ Ι)β]1ίοοδίδδίπιηδ. Ηαηο Αδδ^ηί 
Βα&ΙυηΐδίνθΒβΙηηιάβαπι&ρρβΙΙ&ΓυηΙ, δΙ&Ιυ&ςυβ' βί 
βχοίΐβία άίνίηίδ Ιιοηοπ1)υ8 οοΙιιβΓπηΙ. Απ)ο^^β^ον^δ 
Ρ&υηνίδ, βο η&Ιΰδ,Γβ^ιιηι Ιβηυϋ.Ηίο ΜβΓοιιηυδίΙβ- 
ηοηιίη&Ιυδ ίιιίΐ, ςηοά ίαοιιηιΐηδ &άπιο<1υπι βδδβΐ &ο 
πιαίΗβπιαΙίοαπιπι τβηιιη δοίβηδ. Ιάβπι Ιιοπιίηίύιΐδ 
δοτί βχ ΙβΓΓίΒ νίδθβΓί1)υδ βηιβηάί &Γΐβπι ίηνβηίΙ.Υβ- 
ηηδ βΓαάίΙβ&άπιοάηηιίιιίΙ βΐ ναηίδΓβΙ)υδ ΟΓηΜα ηιι- 
ρδϋΑάοηίάί ΟίηγΓδβ ΩΙίο ρΐιίίοδορίιοίρδί ςυοςιιβ. 
Ν&ΓΓαηΙ β08 αά πιΟΓίβιη ιΐδςυβ ηηα ρΐιίίοδορίιί» 
τ&ο&δδβ. Ρίοϋδ, ςαί Ιάβπι βδυηρίΙβΓ, οαπι Ιπ^ίηΙα 
αηηοδ Αδδγτίίδ ίηιρβΓ&δδβΙ, τβ^ο ίη πΐ3ηιΐδ (Ηϋ 
βαί Ββΐί βΐ ^ηηοη^δ, ςιιο δΟΓΟΓ β]ΰδ βαίΙβπιςτιβ 
οοη]υχ 6Γ&1,ΐΓ2ΐ(1ίΙο,&(1 ρ&ΐΓβπι βαηπι δ&Ιυτηηπι δβ 
οοηΐΰΐίΐ, ρΓονβοΙαπι ^&Π1 «ΙαΙβπι ηιίδβΓβ ΙοΙβΓ&η- πολλοϊς Ιτεσι βασιλεύσας, είτα τελευτήσας κατατί- 
θεται έν ττΐ Κρήτ^. Μετά δε ΝΤνον έβασίλευσε τών 
Άσσυρίων θουρος δ υλ\ Άρης κληθείς ώς πολεμι• 
κώτχτος. Τούτον οΐ Άσσύριοι [Ρ. ίβ] Βάαλ βεδν ήτοι 
Βήλ μετονομισαντες καΐ άναστηλώσαντες σέβονται. 
Μετά δ^ τήν του Διδς τελευτήν Φαυ/ος δ οίος αύτοΰ 
έβασίλευσεν, δς μετωνομάσθη Έρμης* ήν γαρ λο- 
γικώτατος πάνυ και μαθηματικός* δ'ς και του χρυ- 
σού τήν φύσιν έξεΰρεν έκ μετάλλων άνθρωποι ς. 
υ μέντο' Αφροδίτη λογική και ποικίλη λεγομένη 
έγαμήθη "^φ Άδώνιδι τψ \Λψ του Κινύρου, φίλο- 
σόφψ δντι και αύτφ* ους και δχρι θανάτου φιλοσο- 
Φοΰντας συν άλλήλοις βιώσαι Ιστορουσι. Μετά δΐ το 
βασίλευσα ι Άσσυρίων ΙΠκον τον και Δία ίτη τριά* 
κοντά, τδν υΐδν αύτου Βήλον δνομαζόμενον και Ιβιη. ΡαΙβΓ βί δΐ&ίίπκ Γβ^ηυπι <]ίπκίδί( ; βΐ Ρίοιίδ ^ Ίΐραν τήν γυνοΤκα τήν καΐ άδελφήν έπι της αρχής 
ροίβηΐία αβίυβ ρβΓ 62 αΐίοδ αηηοδ ΙΙ&Ιίαηι Γβχίβδβ καταλιπών προς τδν αύτοΰ πατέρα Κρόνον παραγί ΧΥΙΑιΝΒΒΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. (34) Αηιιίδ άυοάβοίπι ρ1ϋΓ08 ΙΐίΐΙ)βΙ ΝίοβρΙιοΓΠδ. 
Εχ Βίύΐϋδ αΐ) οπ^ίηβ πιαη(1ί αιΐ ηαΐαΐβδ ΑΙ)Γαϊιαη)ί 
(βχοΐπδίνβ)ηοη ρίπηβ 1949 αηηίδ οοπιραΙαηΙτίΓ.ΟηΓη 
(|ΐι&ΓεΐΙίοοίη&ΙίοηβοοηνβηίΐΗβΙ>ΓηοοΓαηΐδυρραΙ&Ιίο, 
ςαϊ α Ιίη^ααΓαπι οοη!α8ίοιΐβ αηηοδρΓΦίβΓβαυδςιυβ 
&άηαΙαΐ68[5α&οϋο2 ηυπιβΓοηΙ.ΕΓ^ο ί» ηαΐαδ ίυίΐ αη- 
ηο 2048 νβΐ 2049, αηηααι α^βηΐβ ΑΙ)ΓαΗο οβη- 
Ιβδίπιιιηι. ΡαιιΙο ροδί ν. 8 ηΗί δΟΓίρβί €χ €Ηαι*τη% 
ίίιτρ^. 8βπιί θδΐ ιη 6γ«γό, δβά ρβΓδρίοηβ ίαΐδπηι. 
Μοχ (Ιβ δβηιΐΓ&οιίάβ, ίτοίηα ν&ρρετίί. Ιη Ογφοο β8ΐ 
ποταμό Ις περιέβαλε στόμι, ςηοα ηιβηάο ηοη ναοαί. 
Ε^Ο δαδρίοοΓ ποταμοΤς βδδβ νΐΐίοδυπί ; δίνβ "ιπποις δίνβ ςηίιΐ αΐίικί δοηρδβπΐ ααοΙΟΓ, υΐ βςαβϋΐΓίδ Γβ• 
ίηνβηϋο 1)βΙΗοοδ09 νίΓίΐ8ίηίΙη1)ααΙιΐΓνίΓ^ί1ίϋ5ςπί(1οαϊ 
Μτβίά. νιι Ρίοαηι 1ιιι]η8 Γιΐίηηι, δί Οβίίρρηηδ νβΓ» 
ΓβΙαΙΐΙ. 6(}αοηιπι (ΙοπιίΙΟΓβπι ηοπιίηαΐ, ίοΓίαδδίδ βο 
ίηνβηΐο ίηδί^ηβπι, α( ίύίάβηι αΐΐαβ ρβΓίκίΙιβΙιΐΓ νίϋ- 
δ&ΙοΓ. Στόμια ίρββηοδ δί^'ηιΩοΕΓβ ηοΐαηι βδΐ. §ί(μιίβ- 
οαηΐ οϋαπι οπΠοί» δβα ΟΓίΐ. υΐ ναδΟΓππι, νβηαΓαιη.' 
Πβ ΩηηιίηίΙ)ΐΐδ, βορυπι οδΐία ιιΐ 3ί§ηί0οβη1, ηοη Ιβΰί, 
ηβςηβ νίάβΙαΓ φΐ&άΓαΓβ. ΙηΓΓα ({αίοΐβπι ίη ΗβπιοΙιο 
στόμια έρημου ίααοβδ Υ00&1 δίνβ &η^α8ΐί&9, ρβΓ ({ΐιαβ 
ίη δοΐίΐυάίηβηι ρβηβίΓ&ίαΓ. Χτι.. 57 ΗΙδΤΟΕΙΑΕυΜ βΟΜΡΒΝΟΙΠΗ. Μ νιται, 1[&η Ύβγήροκσ» χαΐ ταλαιπωρήνοιντα* φ χαΤ ]^ ίβιΊιΐΓ. ΒοΙπδ ΩΗα9 63ΰ8 Ιιοο ηοιηβη οΙ> ιά ςυοά καραχ^ωρεΤ τν^ς βασ^λι^ας βύθ^<, χ«2 ούτος Βυνατο< 

ών αλλαίτη Ιξι(χοντα δύο χατά τήν *Ιταλ(αν βατι- 

λεύναι λ^γ^Γβ^. ΒηΑος βέ 6 υΙος ίιά το όξυχίνητος 

κΤναι οττως έχλι{6η, χαι δύο ίτη βεβασιλευχώς 

*Α9συρί»ν τ«Αβυτ$. Νίνος δκ 6 τούτου Οβίος έγχρα- 

ττ,ζ γβν^μινος της ^ρχήπ νβ' 2τη των Άσσυρίων 

Ι^2ν/Α«ν9•ν. Έχ του γένους ούν αύτοΰ χαι Ζωροά- 

«τρΓ^ς ό π(ρι6<&Τ|τος άστρονι^μος έν Πέρσαις γ(ν6(χ«- 

νος ηυζατο &πό «υρος αερίου χεραυνωβηναι χαι άνα- 

λωΟηναι, έντιιλάμενος τοις ϋέρσαις τα όντα αύτοΰ 

μετά τήν χαδσιν άναλαββΤν χχΐ φυλάττειν αύτους 

χαΐ τιμ^' χαι 1ΐι>ς οδ, φησί, νώσεσΟ^ ταύτα, τ6 

βαβίλειον της υμών χώρας ούχ έχλείφει. Οίίτω^ 

οΰν τούτου «υρ) ούραν(φ τεφθωθέντος τα λε(ψανα οβΙβήίβΓ ιηονβΓβΙιΐΓ Ιι&Ι)ΐιίΙ. Ι8 οηιη ρβΓ 1)ίβηηίτιιη 
Γβ^ηαπι ΑδβγΓίοηιιη ^βββίδδβΐ, ίο Γαία εοηεβδδίΐ. 
ΡαίΓααδ βίαβ Νίηαδ τβ^οο ροΐϋαβ, 57 &ηηο8 Α8δγ• 
Γϋ8 ίιηρβΓανίΙ. £χ 1ιιι]υ8 ^βηβΓβ βΐϊαιη ΖοΓοαδίΓββ 
ηοΙ)ί1ί8 ίΠβ αριιά ΡβΓδ&δ αδίΓοηοιηαδ βζδΐΐΐίΐ ; ςαί 
86 Γτιίπιΐηβ ίοΐιιιη αο οοηδίιαιρίαιη ίπ ρΓβθάίχΚ, ΖΟ 
ιη&ηάανίΐςαβ ΡβΓδίβ υΐ θδ8&5ΐι&βχίηο6η(ϋοΐ6§6ΓβηΙ 
αο οαδΙοάΐΓβηΙ αίςηβ νβηβΓβΓβηΙαΓ, ρΓοιηίΙΙβηδ Γβ• 
^υιη θχ ίρδΟΓυαι ηαΐίοηβ &1)1&(πιη ηοη ίη (|ΐιαη- 
άία 6& οοΙβΓβηί. £ο ίΐαςυβ ίιιΐιηίηβ ίη οίηβΓβδ γθ- 
άαοΐο Γβϋςιιί&δ β]αδ ΡβΓδβΡ οοΙιιβΓπηΙ, άοηβο ϋδ 
ηβ^ΐβοΐίδ Γβςηαιη βΐίαιη αιηίδβπιηΐ. εϋβΙβΓυιη Νίηο 
^ον^8 ίραΐη Τΐιυπίδ ίη Γβ^ηαπι Αδδ^ηαηι |δ!ΐ06βδδϋ. 
Ηαηο Ζααιίδ ραΙβΓ, Γγ&Ιθγ ΗΙιββθ, Μ&Γίβηι ηοπιίηβ αύτοΰ δια τιμής κίχον οΐ Πέρααι, Ιως τούτου χατα• η ρΐαηβΐ» αρρβίΐανϋ. ΕραΙ αιιίβπι αοβΓ ν&Ιάβ βίδηρβ ^ρονι{σαντες χα2 της βασιλείας έξέττεσον. Τοινυν 
μετά Νΐνον τον του Διός άδελφον βοΰρος των Άανυ- 
ρίων βασιλεύει. Τούτον 6 νβχ-ί^ρ αύτοΰ Ζάμις, ος ήν 
της 'Ρέας άδελγ^, Ιτζί τφ ύνύματι του πλάνητος 
αστέρος *Αρεα Ιχάλεσεν. ^ΊΙν δΐ ό "Αρης ούτος πι- 
χρος χαι άγαν δυσχαταγών ιστός πολεμιστής, ό'ς Καυ- 
χέσι^ρ τιν* άν$ρι γιγαντογενεϊ δυνατφ, έχ της φυλής 
*ΙάφΕ6 ώρμημένφ, έπελΟων χαΐ χαταπαλεμήσας χα^ 
άνελών παρέλαβε τήν χώραν αύτοΰ, χαΐ έπΙ τήν 
θρφιην έλθών χαι τελευτήσας έχει θάπτεται. Τούτψ 
τφ *Αρεΐ πρώτην στήλην άνέστησαν οΐ *Ασσύριοι» 
χαΐ ώς βε^ προσχυνοΰσι, Βάαλ ύνομάζοντες, 6' ΓαΙιι άίΓΩοΙΙΙίηιυδ ϋβΙΙαΙοΓ. Ιδ Οαηβ&δυπι, ροίβηΐβπι 
Ιιοπιίηβιη βΐ ςί^αηΐΐββη&πι βχ ^αρβι^ (111ίοηί1)«ΐδ 
ρΓοίβοΙηπι Ε^^Γβδδαδ Ι)θΠο νίοίΐβΐ οοοίάίΐ, βίυδςηβ 
άίΐίοηβηι οοουρανίΙ.ΡοδΙίη ΤΙίΓαοίαπι νβηίΐ, ί[)ί(]πβ 
γίΐα ίύηοΐαδ βΐ (ιιπιαίαΐυδ βδΐ. Ηηίο ΜαΓίί ρηοοο 
Βΐ&Ιηαπι ροδίιβΓοηΙ Αδβγπί, αίςυβ υΐ άβηπι αάοΓα- 
νβΓϋηΙ, Β&αίιιηιηοηιίηαηΐβδ; ηαοά δοηαΐ ΜαΓίβπι 
1>6ΐ1οηιιηάβαηι.Ροδ11ιυηο1.αηιΐδΑδδγηίδίαιρ6ΓανίΙ. 
Εί §αΓάαη&ρ&Ιαδ οο^ηοπιβηΐο Μα^ηηδ βτιοοβδδϋ, 
ςαβπι ΡβΓδβιΐδ ^ον^δ βχ Οαηαβ Ω Ι ία» ίηΙβΓίβοίΙ ; τβ- 
§ηθ€|!ΐ6 Αδδ^τίίδ αάβηιρίο βοδ α δβ ΡβΓδ&δ άβηοπιί- 
ηανϋ, ϋδ(]ΐΐ6 ρβΓ 53 αηηοδ ίηαρβΓανϋ. ερμηνεύεται *Αρης πολέμων θε^• Μετά τούτον Λάμις των Άσσυρίων έβασ(λευ(ΐεν, είτα Σαρδανά- 
πάλες ^ μ^Ύ^ν δν χαΐ 6 Δ'.ος χαι Δανάης υιός Περσεύς άποχτείνας, και άπο *Ασσυρ(ων τήν βασίλευαν 
^^^ρελύμενος, εΙς τ^ Γδιον δνομα Πέ^ σας μετων<(μασεν αύτους, χαι έβασ(λευσεν αυτών ετη νγ\ 
Μή λχνΙΙανέτω Λ μηδένα ανθρώπων των αληθείας Ο Νβςιιβ νβΓΟ ςαίδςααηι νβηίαϋδ δίαάίοδαδ ί^ηοΓβΙ ^ντ^1^ο^ουμένων. 6τι ΠΙχος ούτος & Ζευς πάντων 

ανφρώιηνν τ6ν άπ' αΙώνος [Ρ. 17] έξεγηγερμένων 

πλβν«^, γοήτιβν, φαντασιαστών, μάγων δεινών, μυ- 

σαρ&ν, τελεστών έχτύπων, αύοός ήν μυσαρώτερος χαΐ 

δραστιχώτσρος χαι βδελυρώτερος, μοιχείαις χαι άν- 

δρομανίαις χαΐ ά^ρητοποιίαις τε πάσαις χαι μιαρίαις 

χαι άχαθαρσίαις χαΐ πόισαις άθεμιτουργίαις χαΐ αι- 

σχροοργ{ας έναγεστάταις έχ νηπίου εως έχατόν ε'ιχοσι 

χρΐ&νων της ζωής αύτοΰ (τοσαΰτα γαρ φασιν αύτδν ζή> 

σαι) έσ^ολαχως. πάντας τους πρό αύτοΰ χαι μετ' αύτδν 

έ6<μ{τους ύπερβαλών. Πνεύμα γαρ θεμάχον χαΐ 

«χαΟαρτ^τατον πύίντων πνευμάτων πονηρών ήν έπ 

«ύτφ, 5ς έπι πλείους χρόνους της Ιταλίας βασιλεύ•* 

τας δι' ύπερβολήν τοΰ υψίστου χαι μόνου θεού μα- Ρίουπι ίδίαιη, ςηί βΐ ΙαρίΙβΓ άίοίΙαΓ, οηιηίυπι 
ςαοςυοΐ αΙ) οαιηί βθνο βχδΐίίβηιηΐ ίηιροδΙοΓυηι, 
ρΓβθδΙί^ίαΙΟΓααι, ίαΐδίδ ίπι&§ίηί1)ΐΐ8 ΙηάβηΙίαπι, (Ιίπδ 
αίηηβ αϋοπιίη&ηάίδ 91 &Γΐί5αδ πια^ίοίδ υίβηΐίαπι, 
δαοπΓιοία α1)α8υ Ιιοηιίηηηι &1}1ΐ0ΓΓβηΙία ο1)6υηΙίαΐΏ, 
ΙαΓρϋαάίηβηι, αΙΐΌείΙαΙβπι ίπιρυπίαίβηκ^ηβ δΐιρβ- 
Γ&δδβ : ςυ^ρρβ^απ1 ίηάβ α ρηβπΙία&άιιΙΙβπίδ,πι&Γβδ 
άβρβΓβαηάο, άίοΐα ίοΒοΙίδ ΙίΙ)ί(1ίηί1)ΐΐδ αο ΓαοΙίδ, 
οπιηΐδ ςβηβπδ ο1)δθβηίΙα(β αίςαβ ίπιριιπΙ&Ιβ αο 
ςαίΙ)«ΐδνίδ Ωβ^ίΙϋδ ίπιρϋδς[ΐΐ6 δπρΓα ςιιαιη άίοί ρο- 
ΙβδΙ δ06ΐ6Γί1)υδ άβ(1ί(υ8, υδ<]ΐιβ αιΐ αηηυπι 120 (ίοί 
βηίιη νίχίδδβ ίβΓίιΐΓ) ΙυΓρίδδίπι&πι νίίαπι ρΓοάαχίΙ, 
ρΓίθΓί1)υδ ροδΙβΓΪδηυβ οηιηίύαδ ςυί δοβΙβΓ&Ιβ νίχο- 
ΓαηΙ α δβ βα τβ δΐιρβΓ&Ιίδ. Ν&πι δρίπΐπ Οβο αάνβΓ- χροΦυμίας, χαΐ πάσας χόρας ωραίας, 6σας λίχνοις ^x β&ηΐβοηιηίαπιςαθ δρίπΙααπιηι&Ιοηιηιίπιραπδδίηιο ειίδεν δ^αλμοΤς, διαφθείρας, εις ο' ποσουμένας, χαΐ 
τιΤς «ολλαΤς αυτών μετά φαντασιών άρ(3ήτων χαι 
μυστιχών συναπτόμενος, ού μην δέ άλλα χαι ταΐς 
«λείοσι των αύτοΰ θυγατέρων, θ^όν φημίζεσϋαι 
τούτον χαι άναχηρύττεσθαι τοίς πολλοίς όνέπεισε. 
Κι^ το οή Υ*ΐρ^^ ^^ τούτου χαΐ άτοπώτερον, ^ι χαΐ 
μιτα τήν αύτοΰ τελευτήν χαΐ ταφή ν τήν έν τζ Κρή- 
τ^, χατά πρόσταξιν αύτοΰ, οΐ οιχεΤον αύτοΰ ναόν 
%Ίΐ μνημείο ν οίχοδομήσαντες χατέθ^ψσν, φ χαΐ 
ο^ως έπέγραψαν- « 'Ενθάδε χεΤται θανών Πΐχος & 
κιΐ Ζευς. » ΚαΙ μετά ταύτα ή τοΰ θ^ομισούς αύτοΰ 
Ηΐ ύπερηφένην πνεύματος ύσμή τήν οίχουμένην α§βΙ)αΙιΐΓ. Ιδ Ρίοιίδ βαπι ρβΓ Ιαπι πιιιΐΐοδ αηηοβ, Οβο 
Ιοη^αηίπιίΙαΙβ δυπιηια Ηοο δΐΐδΐίηβηΐβ, Ιΐαΐίαιη γθ- 
χίδδβΐ, οηιη6δ(|ΐιβ ΓοΓΟίοδαδ ραβίΐ&δ, ςηαδοιιηςηβ 
ιηο11ί1)αδ δαίδ οευΐίδ νίάβΓ&Ι, οοΓΠίρίδδβΙ, (|υ&Γυπι 
ηαπιβραδ αά 70 οοΠί^ίΙυΓ, ςααδάαπι βΐίαπι ίηίαηάίδ 
αο πιγδϋείδ αρραΓίΙίοηί&αδ άβΐιΐδαδ, εαπιςυδ αάβο 
ρΐύραδίΐιιβ δα&δ 61ίαδ νίΐίαδδβΐ, ηιαίιΐδ ίΐΐο δρίπίαβ 
ηιηΐϋΐηάίηί Ιαπιβη ρβΓδίι&δίΙ αΐ βαπι άβαπι ρΓοηαη• 
ΙίαΓβηΙ. Ιά νβΓΟ (ΙβΙβήιΐδ α^11α^ βδΐ οΐ αΙ)δαΓ(1ίυ8. 
ςαοά οηπι πιοΓίηαδ βΐ (ςυοά ιηαη(1αν6Γ&1) Ηι ΟρβΙα 
δβραΚαδ βδδβΐ, α1)ί ηβΰβδδαπί βί ΙιυπιαΙο ίαηυιη αο 
πιοηαιηβηΐιιπι βχδίπιχβπιηΐ ς\ιτ(λ νντν^<\\ι%^\:ν^ΝΛ^\ι^\ •• (-Ι'ΟΐΚίΙΙ ΓιΙΕΟΗΚΝΙ 60 Μμ*• 3|Ιιι.• • .^I Γι• ιι> •|ΐιΐ • 1 4ιΙ|ι11γι , ιΐϋΐι 1ιιιι»| >• Α ^"τρ^/^'^99, βανιλίων τ£ κχ'. 29'//$ντων χα*. )3«ϊιν Γιι.^Ι|))ι/•Ι•ι *ι•|ιΐ| ιΐι κ )))1ΐ)4)• Ι ΐΠΐιΐ:• <ι• Μίρη Ι•Ι <1ΙΙΙ ΓΙΙ1ΙΙ 
1 1- λι )•|Ι :ΐ|ΐ)ιΙΙΐ|α. ι))1*ϋΐΙ) 1<Μ Ι•η ΙΙΜ) ι Μ Ι ΜΙ |Μ*η4ψιΐ1ΐΐΜ, 
^ι^I^ΜI |ΐΐ|Ι)• )|ΙΙ|ΙΜ. |••Ί•Μΐ••ΙΐηΜ |^ι<IΗIII1IIι|I1^• «ΙιιΙιιΙα 
• )|| •1μ ΙΙΜ|»1> νΐΙ,Μΐ «ιΙιΙιιιίΑ )ΐι»• Ι1Ι•ι •ιΙ•|ΐιι 1ΙΙΙ|ΐΙι>1ιΐ1(• ι•Γ 

ι •Ι|<.|1|• ΙΐΗϋ• 1•|1.ΐ•Ι||ιι||ΙΐΜ«ΐΙΐΐΙΙΙιΙιΊΙΙπΙιΐ\( ΙΙΙ,ΙΐΙϊ«>Μ|11ΐ4 

Ιμι|μ•' -Ιιΐιΐΐ»•» ι ι • •ΐ(ιΐΐιΐ1••> •1«ι>ΐιΐιΐΗ( >, β1Ι (Ιΐνιιια 

ι μΙΙιΙ ••(•|Μ• •Ι•Ι»ΙΙ•«Ι1•ι||ι III ΙΙ--«•|ΙΙΓ ΙΐιΐΙΐΚίΑΙ Ι*Ιΐ1. ιΙΐΙΙΙΙ 

^ • • Ι-Μ•Μ ίΐ• ι • •Μ ΐΜΜίι ΙιμΙμΙΙ 1•1•|ΐΐΓ ^ι ιιΙϊΙ«ιια ΙιοαΙι^• 
II• •Μ •«! • »Ι•Ί»ι» ιΐιΐι .•• ••••«ι Ι\ ι ιΐΐΐι IΗI|||^I^ II•• ΙΙΐΙΐιΐΙΐΙΐΙ. 
ιΝ•η ι••μΗ•«•*ι• Ι•ι«ι**ι.ι• ΐιΐιΐΐΐι III «'ϊΐι--• ><'ηιΙι.ιιΙΐΙ«1<*ΠΙ 

ι ι |Ι•|ΜΙΙ•ΙΙ•|•Ι> •)!•■:> ^• ΜΙ!.*• ^Ιμ ιΙ Ιΐ.ΜΙΙ Ι <«•Ι ;1 1 Γ Ι*\>1|Ι|>Μ^. 

ι ιΐ«ι • ιιΐ• |-.«Ι • Μΐϋ« ιιΐ •|•«.ιΐη ι• Ι.ιΙι III ι|ι;ιΙ*ο1ΐΐ> .ΐι1 
|•Μιΐ•Ι•ι•« ΐΜΜίϋ•-» ι•!!•!•! ιιι«ϊΜ>ΜΐιιΙ I^Iηι^ ^ο\1* 
ί 1 1 *ι• ΐι•Ι.Μ)« ιΙ• Ι• ^• ι •«( 1 <••!• ΜΙ • ΐι••ΐιΐ « ι ι II» Ππι* ΙΐΑ τοί Λόγο α βιονι 72ρχι07£ωζ κι•. έ^ι τι έθνη οι* 
«πΜτ^ιλίΜν άγ'ΐΰν κ»•, μαρτύρων τ/αοείξεατς •Κ25χ# 
ψ'^//.ν άγνο'^ •αλ\ ά^εζείχ χρχτουμΓ/η εΙς λβτρείΐν 
υ*» ττρ'ιΐκύντ, ϊίν τοϋ ψευΟί^νύμου θεοΰ οούτου το3 
Λι^ι£ Ίί^'ίΐτ'ΛΊΖιχη χβ: των όμοιων αυτοϋ 53?μόν<«ν 
κ•* ϊυγνινίιΐν. Είναι ίε τήν τούτον μητέρα ΣεμΙ^ζ- 
μν χα' βύτον τόν Λίζ χαι τήν γενεαν αύτοΰ χατϊ 
τί#1ι< γρ'ΊνΓ/υ; ιτϊοροΰσ: του Άοραζμ* εχρεττε •;;2; 
ΥΑ-ι 6!ΑΓ>ό)ου ι?; λύμην ι:οΛλών τήν χατζ τόν ι'/^^ - 
βϊον Τίΐ^Τ'ίν Λ:2 •"Ενεαν Εχλε;αίΐένου, τότε χβ• το* 
Λιήν τιΊν 3λ7,ίιτ, £:; τ^λλω Γ•ϋττ,:'αν τόν οτ-/.ι•λ< 
ϊίΛΑ4ΐΛί *ΑΓ*.•54μ. Ο^το; ό Ζε'^; τρο; τοι; α#./'-; 
ιιΙλ'γ; ίϊχβ χ3: Φαϋν ν Χ3: Ιίερτέα χα: Άττο/.λωνί• Ιμιι. ιμκΙ ϋ»..ι«•^.ι |««ΜιΐΜΐ ϋ^ι.ιΙι.ιΐιΐΐΗιι >ινηι«1. ϋ «λλ.% ΤΛν α£ν φβΐίνον έττ' όνόματ: το^ τ/α»ιτ•. 

Ιμ| II• ι • ΜΙΙΙ .•Ι(•^ ΠΙΙ•<> ΙιΙΙΙΙ ^ΑΜΜΙΙΙΙΙ, Ρι^ΐ»ιΛΐΐ11 «^Ι Α|•1ΗΐΙ'•Μ Ιι•«Ι ΙΙΐΙ \• ν '%ΜΙ•««ΙΜ •|ΙΙΙ•Ι• ΙΙΙ ι1ΐ'»ιιπΐρΙο 
<ι1 ιΐ•.«ιι«• ^4τ Μ ι «ι>•ιιιι•μ Μι ι • III ΙΙΙΙΙΙ .ιρρρΙΙ.Ί^ιΙ « 

1 •|•ι. ι ι(• Ι.•« ι> ι •■]» Μΐΐιΐι Ιΐ.ιΙιη• ;ΐΜηΛ*> .Ο Ιηιιηΐ , 

|ι• «η• ΙηΐΙ «<ι>μ(<ι> ηι/«Μ<•ιιιλΙ•• ιι^ «Ιι^«ί Ιι^λιΙΙΙΐΙ^ 
Ι ιη•ι «•ι• ι«1^••(1ι>' ι • Ιι•|ΐι•>ι «ιιιΙ ΓιΑίιΐΐΜΐ |«γΙΓΓΓΙ||Γ 
,ιιΙΐΜ ι«ιι•«ι Μ-••*!•!!»• οιιιΐιοι ι» •>ι.ιΙ «|ΙΙΜΙΙΙ ιΐι ΙΙαΙιΑ 
1 «ϊιιΐΊ••! Ιι ιΙ ΜΐΙ ν«ν*•••-ι•ι Ι«||μΙ«ι Ιιι |«Λ^Ι ΡΑ II) \ Ιΐ * 
Ι•ι• ••• •ιι Ι Ιι. 1'-««•η•η ι(Ι«•« ••■ Ι•ι« ••*■ ]*ηΓΐΐ|Ιΐ II•Ί^1(I^^Α 
Ι • Ι ι ι• III 1^ «ι 1 «ι Ίΐ•ι ι »ΙιΛίι ι ΙΙΙΜΙ ΙΙ^ ΙΙΙ ^ ϊ^^ |•! (1111 
ι . (1,1 II ι ■■! •Μ•ι « , |ΐ•* Ι••ι-% ιΙΙ'•Μ.•ΙΙ•'ΙΙΐ ('Ιι Ι|ΙΙ«{ΐΗΙΙΐ ιΙλ . 
«■ ι•, ι , ;• •. ι • «ιι• ι ι ι•ι ι. ΙιΙ'ι «•ι •»Ι|ι•^Ι1» ί.Ίι {Ι1* Μ, Μ IV 

.|. ι, ιΓιΜι Μ••-! «ΐΜ. Ι Ιι••ιι•• Ιιΐ!•» 4:ΐι> ιΊΗ^ηιιΙΐ' 1\ν 

ι Ιι Ιΐιΐι !• •.■•(<-ιΙ Μιι•! •|1ι ' •ΐ1•ι-««••<| Ιΐ • ϊ )> 1*1111: Πΐ^Ίΐ 

.1 , . . \. •,->• !ΐι(||,ι• •ι••ι •(.*ΐι« ^■«•^«^Η,Ήι»-•. ηΛ, 

ι•'ϊ..• ΐι• .Ι,•,_ι•ι.Ιι•ιι••»ιΐ Ί '. .»»«''♦'•»■ ♦Α'^χ.»! ♦ τΙγ- 
.<••«. \» Κι. •ΐΜ, •ϊΙ ••.■ Μ•••. ι»« •ί^ Μ»ι.••ι. Γ*χ'ϊΙ»4• 

■ 

«•ι Γιϊ:-• . ϊ ιΐίΐ. ,»♦»•' •'*ιΐ•. *|ΐ»• ••»ιΧ Ο ΟΛ. «ΜΙ*• 

Ι , ι• . -Ι-ιΙΙι "ι•Ι»••*• . • 1•. ■!•.» •'•1. ^Μ•«•*ΛΙΙ IV.- .Χ4ΪΤ 

.ΐι<• «.ίΐ• ^.Ι••» * » •'.' ■• .'•••' Μ^^ϊιιι- •1 ■• • 

», ι Ι •',. *•|| ■• 1 ι•».• >ι«. ■ »ί• Ν| ΙΙ««ΐΤϊ- ι^ 4 .■η ■• 
< Ι . ..!■ » . • ^ .>....•» •».^ •.■*•■, ^•ι% \•« ι»\,» Ίι••Μ 

• ι . • ο••^ ι«•ι•^« \ .||«« 'Ν!» ■\ 41Ι•| 1» . « ι ;• ■ ι.- , . . , . ι II^ ■»• ϊ»- •« • ■%■ Ι 

■ ..1•••»>•* •»• -ΐχ Ι .Ν «• • • 

.••••Μ •« • •■ ιμ\%\ι: \,\ -. ., •Ι., 

■^«•1 '»«11 1 Ν ««&.'■ Α••«Μν Λ.ΎτίΛί.^ ϊνάν£7Εν Ερμτν. ίζ χα" μετά ττ ν Λ•.-.; 
•5*^:1•", ί", ν ίίι-.Γ-./ΐυΓΕ ττς Ίτα^!!; έττ τ; χ«.'-.τχ 
ΐ!*>τι. ίν Γι ^5ν: 1*2• Γ•ί βντ ; κι*, ααί^τ αστικό; χί. 

^^-«|ίτ ΑύτΓΐ^ -ΐ: 1Ι&.30:: -υνα-.κϊ*: Ϋν ,,'λζ, ί. 
τ.• . • ■> » ίΓγΓ\ Γ 7ί^ί Γχ ';τΛνΛ. Αλχ,ϋτντν "Ρ. ;*" 

ίί ι\ 1;.•.•./. *:2\ τ- "ι .•\ ^ΓϋΓΓν Γ-ΐΐτιηττοΛ^ιΐΕ•/: : ι.: 
Α'-οττ-ί» ί /|*?. ΧΛ ττ τ: .ΤΓ.. γτ ντι. χ£ τά 1 1-^ 
νΐ' *ΐ ϋ•.»^•»- 5 ν2 τ:".• η Γαα«ί τ ^ϊΤΓ•.•. ^"ΓΤ^Ίζ 
\\' : τ. Λ; •ην• ίτ•. Η^υιΗ: . ΛίΓΓτζϋ. τ' - . . Σ:^. 
^, . %νΓ ^ί1- ". : ' -Γ^ Γτ"Γ»•Γ ' τ•.; :-.♦•-. γ γ - 
Λ ». ;) ν:. <"• .τ::, ".ι- Γ : γζ "ίά ι^• ' "•*• 

^"τ ■ Ν:». ^ ν. • ν" ^ Μ ,- τ: •^^ τ .Γ -« ΐί^^τ Γ ^*•Λ *• ; 

^ ( • • ^- •. ■!« • ρ. - - ••. «ι -^• Λ- _ ••• 

Α ■" - Ι ^ ".' , • « «^ '^^ ΐΜ ι ^^^^ ^ί*^^ ^ 

«.,. ■.»;".,ι*' ■• ■-■-•. ■ '^ΰ — υ"-'• "τ: ϋ. "ΐ-' χ ϋ* 1 

• ■ "■ 1 ^ . "^ - . • • ■^ -^ ■ • ■ ■•* !ΐ^ > Ν \« »» ^• 


•ι-^ 


•«•» 61 ΗΙ8Τ011ΙΑΑυΜ βΟΜΡΕΝΟΐυϋ. β^ Διί), άν&χώρησ<ν «1< ΑΓγυιττον κρ^ς τήν φυλήν του χ Μ^ζγρίπτη &1)ίϋ &(1 βΙίΓρβτη Οιαιηί^ ςιιί 6Γ&1 Ωΐίιιβ Χάμ υ\ού Νώβ, οίτινες έδέξαντο βύτλν έν τιμτί• δς 
χαΐ Βιέτριββν έχβΐ 6ιπ}ρηφανών ιεάντας χαΐ φορών 
χρυαην στολι(ν. ΚβΙ έφιλοσ^φλί ιτβρ^ τοις ΑΙγυπ- 
τίοις,λέγων βύτοϊς μβντβίας• λογικός γαρ ήν φύσει. 
Και ιτρονιχύνουν αότόν Έρμήν ώς λέγοντα τά μέλ- 
λοντα χα( διαχονοοντα αύτοΤς τήν των μελλόντων 
2χ τοΟ β<οΰ δήβκν άπ^χρισιν χα2 ιτνρέχοντα αύτοίς 
χώιζματα* &^ χαΐ κλοιιτο^^ην έχ^λουν ώ< του χρυ• 
σου θεον νομίζοντας. 

Έν τοις μβτβ ταΰτα δΐ χρ^νοις, έκι τής ρ«σιλί{«ς 
Φοίνικος, ίν Ηρακλής 6 φιλόσοφος 6 λκγ^μκνος Τύ- 
ριος, δστις έφ&υρκ τήν [Ρ. 19] χογχύλην. Μβτιωρι- 
ζέμ€ν<^ς γάρ κΐς τ^ παράλιον μέρος τής Τύρου «!$€ 
κοιμ&νικον κύνα έσθίοντα τήν λεγομένην χογχύλτ,ν, Νθ6 ΑΙ) ϋβ 68ΐ οαιη ΙιοηοΓβ αοοβρίνδ, ίΙ)ί(ΐιιβ ρβΓ- 
ιηαηβίΐ οιηηβδ ρτω ββ (Ιθβρίοίβηβ βΐ ΑαΓοαιη νβδίειη 
^61*6115. Ρ1ιί1θ5ορϊι&Ια8 68( ααΐβπι αρυά «ΰ^ρΐίο» 
ταΐίοίηαηβ, ηΐ θγ&Ι παΐηπα άίδβΓίαΒ. ΑάθΓ2ΐΙ)&ΙιΐΓ αΙ> 
ϋδ, &€ ΜβΓεαηαβ Ζ4 άβαβ αρρθ11α1)αΙυΓ. ςηοιΐ Γα- 
ΙϋΓα ρΓ»άίο6Γ6ΐ, &ο (ΙίνίηίΙαβ ηίιηίΓυιη άβ ϋδ ({ΐιπ> 
ρθ8ΐ ββιβηΐ βνβηΙηΓΑ Γ68ροη»& &άιηίηί8(ΓαΓβΙ, ρβοη- 
ηί&πκιαβ 8αρρθ(1ίΙ&Γ6ΐ ; ίΐ&ςηβ βΐίαιη (ΙίνίΗαπιτη 
ά&ΙΟΓθΐη νο^&^Αηι, ρβοηηίη άβυιη ραΙ&ηΙβ8. 

Ιηί6ηοη1)ΐΐ8 ΐ6ΐηροπΙ)ΐι• ΡΗοθηίοβ τβ^ηβηΐβ, ΗβΓ- 
οηΐββ Γαϋ ρ1ιί1θ8ορ1ια8 οο^ηοπιβηΐο ΤγΓίτι». Ι», ρυΓ- 
ροΓ&πι ίητβηίΐ. €υιη βηίιη ίη 6&ιη Τγπ ρ^Γΐβιη 
&8€Αη(1ί886ΐ ςαα αά αι&Γβ ρβΓίίηοΙ, ραβΙοΓίβ ο.αηοιη 
▼ίάϋ εοηείι&ιη νοπ&Γβ, ρ&8ΐθΓβιηςαθ & οαηβ δλη^ί- και ποιμένα, νομ(ζοντα α1μάσσ<ιν τον χύνα, άκ6 των β ηβιη βιηίΐΐί ρηΐ&ηΐβπι, Ιαηα αΐ) ονβ αεεβρία ςαοά βχ 
ηρο^άτω^^ π^κον ΙρίΛζ λαβ^ντα χαταμάσσκιν τά χα- - - - _ 

ταφβρ<$μβνα έχ του στάματος του χυνύς. Ό δΐ Η- 
ρακλής προσκσχηκώς και ΙΒών αΜ βάμμα τι έξα(- 
σιον έθαύμασ<* καΐ γνους δτι έκ τής κογχύλης 
έστιν, βίληφώς τ6ν πύχον ώς μέγα ^ώρον προσ- 
ήνεγκκ τφ βασιλβι τϊ\ς Τύρου Φοινίκι, (^ καΐ εκπλα- 
γείς έπι τζ 6έ? του βάμματος έκέλευσιν Ιξ αύτου 
βαφήναι έρεαν καΐ γενέσθαι αύτφ βασιλικά ιηρΐ•* 
β^Ααιον, Β περιβαλ^μενος αύτ&ς πρώτος έΟαυμάζετο 
ύπό πάντων* πρό τούτου γάρ ουκ ^δεισαν οΐ άνθρω- 
ποι βάπτειν χροιάς. Μετά γουν χρύνους πολλούς οΐ 
'ΡωμαΤοι τήν Φοινίκων χώραν κατασχύντες τ^ έξ 
αρχής αληθινών έκ τής κογχύλης σχήμα βασιλικών 
έφύρεσαν. Μετά (Ι 'Ρέμου κα^. 'Ρωμύλον Νουμας 
βασιλεύσας 'ΡωμαΙων, κιΐ (εζάμενος πρεσ€ευτάς 0Γ6 εαηΐ8 ^[βηα6^&ι&I)8ι6Γςβ^6.Αι ΗβΓοαΙββ,ςυί Γβιη 
ο1>86ΓΤ&Γ6ΐ, ΙίηοΙιΐΓ&πι β] 118 ΙαπΦ β^ΓΡ^ΐΑΐη εηπι 
Αάηιίπιϋοηθ τί<1ϋ ; αηίιη&άνβΓδοςηβ ]ίςιιοΓ6ΐη ρτιπι 
6χ οοηοΙίΑ ΪΗία ΩαχΪ88β, Ι&ηαιη ίβίΑπι ιη&^ηί άοηι 
Ιοϋο &ά Γβςβιη Τγη ΡΙιοΒηίοβιη αΙΙιιΗΐ. ΐ8,8ρβεΙ&ουΙο 
ϋηοΙαΓβθ ίδΐίιΐδ ΑΐΙοηίΙαβ, ^υ88^( Ιιοο τηοάο Ι&ηαιη 
ϋη^ αίςιΐθ 6χ βα 8ίΙ)ί Γβ^αιη τβδίβσι ρ&Γαη ; ηιια 
ρηπκιΐδ Ιιοιηίηηιη ίπάπίαβ οιηηίΙ)α8 Α()ιηίΓ&Ιίοηί 
ίύίΐ. Ν&ιη αηίβα Ιβπιροηδ οοΐοηιπι ΙίηοΙιΐΓ&ιη ί^ηο- 
ΓΑνβΓ&ηΙ Κοιηίηββ. Κοη^ο ρο8ΐ ΙβπιροΓ(^ Βοπιαπί, 
ΡΗ(Βηίοί& 8ΐιΙ)&οΙ&, νβΓ&ιη οΐ απϋςαοθ ΓθβροηάβηΙβιη 
ραΓραΓ&ιη &(1 Γβ§[ίαιη απιίείαιη α(]ΗίΙ)ΐιβΓηηΙ. Ναπια, 
({αϊ ρο8ΐ ΗοιηιιΙαιη βΐ Ββηιυιη Ηοιη» Γβ^ηανίΙ, ουιη 
&<1 βαιη ΡβΙ&δ^οΓαπκ ΙβςαΙί νβηίδδβη! εΙιΙαίΏγάββ 
§6δ1&ηΐ68 ρΓ€ΒΐΡχΙβ8 οοοοίπο, ηυ&1Ρ8 εϋαιη Ι8&ιιπ ^^ τής χώρας τών λεγομένων Πελασγών φορουντας ^ βββίΑηΙ, ββ Γοπη& (Ιβίβοΐαίιΐδ ρππιυδ ίηΒΐίΙυίΙ αΐ α χλαμύδας έχουσας τχολία (31) ρούσια καφάπερ οΐ 
άπό τής Ίσαυρίας γ^ώραζ, χλΙ τ%ρψ^%νς τφ αχ«{ματι, 
έπεν<$ησε πρώτος έν τ$ 'Ρώμρ χλαμύ^ς φορεΐσφαι 
τάς μίν βχσιλικάς πορφύρας, έχουσας τάβλια χρύ- 
σεα, τάς 8^ τών συγκλητικών και τάς τών {ν άξίαις 
και στρατείαις χλαμύδας έχουσας σήμαντρα της 
βασιλικής φορεσίας, τάβλια πορφυρά δηλούντα άξίαν Ηοιη&ηίδ ϋΜαιηγάβδ ^ββίαΓβιιΙιΐΓ, α 95 Γβ^ΐ^αβ 
ρυΓρυΓββθ, ρπΒίβχΙ» ΑαΓΟ, & 86η&ΙοπΙ)ΰ& βΐ ϋδ ςυί 
οαιη πι&(^ί8(ΓαΙιι αυΐ ίιηρβηο βδδβηΐ αΐί» ςαββ ρΐΌ 
ίηάίοίο Γβ^ίί §6δΙ&ιιιίπίδ ρυΓρυπα 6δδβηΙ ρΓ&θΙβχΙπ*; 
(Ϊ110 δί^ρϊΩε&ΓβΙυΓ Ηοιηαη.Ί; ρβΐ ραΙ)ΙίθίΡ άί^'ηίΐοδ ^Ί 
•οι)^6^^^ο. Ε(1ίχίΐΓ[αο ηβ ςυίδ δίηβ ιλ11^υδ^ηο(1ί οΐιία- 
ιηγ(ΐ6 ίη ραΐ&ΐίαπι δΐιτιπι ιηίΓοιηίΙΙβΓβΙαΓ. "Ρώμαϊκήν πολιτείας καΐ ύποταγήν ίιαγωγήν, χελεύσας μηδλνα εις το ούτοΰ παλάτιον εΙσελθεΤν συγχωρεΤσθαι 
ϋ^ευ του σχήματος τής τοιαύτης χλαμύδος. 

ΦοΤνιξ δΐ ό υΐλς του Άγήνορος άνήρ έγένετο σο- ΡΙκρηίχ Αροηοπβ ΠΠιΐδ νίΓ ΓαίΙ δ&ρίβοδ, ςαί ρΗΓ 

φ6ς, δ'ς συνεγράψατο ΦοινικοΤς γράμμασι τήν άρι- Ιοδορίιίαπι άο ηυιηβη^ οοηδΟΓΪρδίΙ ΙίΙΙβπδ Ρυηίοίδ. 
6μητικήν φιλοσοφίαν, ύπεξέθετο δΐ και ασωμάτους ΕχροδαϊΙ βΐίαπι ρπηοίρία ίηοοΓροΓβΕ βΐ οοΓροηιιη 
αρχάς, καΐ σώματα δΐ μιταβάλλεσθαι, καΐ τάς ψυ- ιηιιΙ&Ιίοιιβδ αηίιη&ηιπκιαβ ίη αΐΐβπαδ ξβηβπδ αηί- 
χάς εΙς άλλογεννή ζώα είσιέναι. Οδτος πρώτος έξ- ^ ηι&ΐία πιί^^ΓΛίίοηβδ. Ρππιιΐδ Ιιίο ίδΙα βχροδΰίΐ, αΐ 
έ0ετο ταύτα, ώς Κλήμης συνεγράψατο ό σοφώ- Οΐβπιβηδ Ιιοπιο άοείίδδίπιυδ δοηρίαπι Γβ1ί(ίΐι11. 
τατος. 

Μετά δ^ τήν Έρμου τελευτήν & "Ηφαιστος έπΙ Α πιΟΓίβ ΜβΓΟίΐΓίί Υυΐοαηαδ Γβ^ηαπι .€ρ7ρϋ ρβΓ 

τέσσαρα *μ•συ ϊτη τής Λίγύπτου έβασίλευσεν. Έν &ηηοδ ςιιαΙαοΓ οιιπι «6Πΐίδδ6 ΙβηυίΙ. ΓβΓβηΙ Ιιαηο 

ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ 00ΑΚ1 ΝΟΤ^€. \3ο) Νοη οΙ)δβΓν&τί &1ί1>ί τάβλια. ΥίϋβηΙαΓ ΑαΙβηι 
δίο αρρ^ΙΙαΠ ρ&ηηίοτιΗ, ςιιί1>αΙ οπβ Ιαηβ» ρπΒίβχβ- 
Γβη1αΓ,€{ίβ δΓαηι. Νίδί ςαίδ οίανοδ πι&Η(,<1β ςαο αϋαδ. 
ρούσιον τβΓίί εοοΰίηαιπ. Κπδδαίοπιηι αϋπ^αταπι ίαϋ 
^οηαδ, (|ηοά ίη ΝβΓοηβ ΧίρΙιίϋηοδ βχ Οιοηβ πυ^ρ$ 
σκευ^ αρρβίΐαΐ. ΜβαιιηίΙ Ρΐιη. νιι, 53. Ρίβηςαβ γο- 
δβαηι νοοαηΐ Ιιαηο οοΙοΓβιη, ηβςαβ βαηβ & πιΙιογθ 
δ&η^υίυβο οοΙοΓβ ρΓφάίΙ&ηιπι ΓΟδ&πυη οοΙογ βδΐ 
Εΐίβηαδ βοοοίηαηι Ι&Ιβιη αηπβααι &ρρ6ΐ1&1 &1ίοαΙ>ί Μ&ΓΐίαΙίδ. Χυι.. — ΝίΙ (1υ^^αIη φΐίη νοοί* ταβλίων Κο- 
πιαηοΓαπι Ιαίηχ ϋΐανια βΐ Ιίτηΰη^ ρηηρανβηβ νβδίοπι 
ίιΐδί^ηίΙοΓ ρΓίΕίβχοιίϋ δίΐ ίπΙοΙΙΙ§οιΐ(1α5. ροότιον οηίπι 
γρώμα ΓΟΒαηα ο»1 ϋΐνο ρηνρηπΊΐ^ €θΙοι\ αίςαο ιιηιΐ8 
βχ ίΐ8 ςαοβ ίηΙβΓ απηί^αποίαιη ΓαοΙίοηβδ οδίβηΐ&δδβ 
δεηΙ)ίΙ &αεΐ0Γ ίη ΜίοΗββΙβ ΤΗβορΙιίϋ Γιΐίο. ΡΓαβίηο 
ροΓΓΟ, νβηβΐυ βΐ Οαιιιΐίιΐο (ίούσιον Λ(1]αηβίΙ, ςιιβπι 
νο$€ΐίΐη ίηΙβΓρΓβΙαηΙαΓ. (Ιοαε. 6ΕΟΒ0ΙΙ ΟΕΟΗΕΝΙ 64 ΜΙαΙογμα Ι^Ι155«, «ο οααΐ βςαο εοιταβίΐΐβΐη ροάθΐη \ δΙ, οαν", πολεμιστής, δν συμπενόντα τφ ιππψ ττλη- £γ6^»$^, αα^« 4^ ιηοΓίθΐιι αβςαβ οίααάοδ ρβηηαηδβ• 
ιϋ« 1η «Ι^ΟΓοηι ιιιιπιθπιιιι βυιη «ΐ^γρίϋ ΓβΙαΙβηιηΙ, 
<|ΐϋΗΐ 1«^ ΙαΙα ΐρβοηιαι ιιχογ65 ιιηο νίΓο οοηίβηίαβ 
^$«^ <ίΙ ρα«ϋο« τίνβΓβ ^α59^586ι, δυρρίίοίαιηςαθ ίη 
Α4ν1(ι?Γ^ οοα5ΐϋαί$56ΐ ; ααΐ υθγο, οΐ ΡΙαΙο τχιϋ, 
ςιΚΗΐ ιίΐ$ 1>β1ϋ€θπιπι βΐ πΐ5ΐίεοΓαιη ίηδίηιπίθηίοηιιη 
«χ ί«ΓΓ0 Γ&1>ηοΑϋοη6ΐη άβπιοηδίΓ&δδβΙ : αηΐβ ίρδίιιη 
^ηΐιη 1&ρ^<ϋ^α$ βΐ Γα5ΐί1>ιΐ8 ρΓ»ϋαΙ)&ηΙΠΓ. Ηιιηο ιηγ- 
5ΐΐΓ« φΐΑ<1&ιη ρΓβ€&ϋοη6 αίηηΐ 6χ αβΓβ ίοΓοίρβιη 

Ζ% ΥυΙο^ηο άβίαηοΐο β1ιιΐ5 ηοιηίηβ 5ο1 δτιοοββδϋ 
Αΰ Γ6Χ .ε^ζ^ΓρΙίοΓίιιη &ηηί3 τι^ΐηϋ 56ΐηί& ΓαίΙ. Ρθ5ΐ 
1ιιιη€ 8ο$ί5, ίη<1β ΟδίΓΐβ, ρο5ΐ6& Ογο», Ιαιη Τΐιηΐβδ 
.£^ρ(αιη, &1ία8 ρθ8ΐ αΐίυιη ΓβχβΓαηΙ. ΤΙιυΙβδ οιη- β με6' δν 'ΐίρος, χα: μετ* αύτον θούλης, 6'ς χα( εως τοϋ γήναι τον π(5δα και χωλεύοντα 5χρι τέλους διαρ- 
χέααι. ΆπεθεώΟη δε 6 "Ηφαιστος ύπ^ Αίγυπτίωυ 
δια το νομοβετήσαι μονβνδρεϊν κβι σωφρ^νως βιΟ'Λ 
τάς γυναϊκχς των Αίγυπτίων, τάς δΐ μοιχευομένι; 
τιμωοεΐβθαι, άλλα μήν και ώς 6 Πλάτων, τεολεμιχώ» 
χαΐ γεωργικών εργαλείων την έχ σιδήρου χβτι- 
σχευήν αύτοις 6ποδε(ξαντα• λίθοις γλρ και οοπάλοι; 
Ιπολεμουν προ αύτου, τούτον δΐ φασι δια μυστιχτ,; 
ευχής τήν όξυλάβην δεζάμενον έκ του &έρος, ουτ» 
τήν χαλκευτικήν Αιγυπτίοις παραδοΰναι. 

ΙΙετα δε "Ηφαιστον 6 υΐδς αύτου "Ηλιος καλού- 
μενος έπι ε•κοσι (Ρ. 20] κβί ^ίμισυ Ιτη της ΑΊγύπτο•^ 
Ιβασίλευσε, καΐ μετ* αύτδν Σωσις, εΤτα *Οσφις, ιΐ€ΐη («ΓΓΑΐη πδςαβ &<! Οεβ&ηαιη οοουρανίΐ : ίηάβ 

ίη Αίηε&ιη Γβτθηαβ οΓ&οαΙαιη οοηδίιίαϋ, ςαίδηαιη 

5Α ρηοΓ ΙααΙαιη ρο(68ΐ&Ιί$ 1ι&1)ΐιίδ56ΐ, αο ςηίδ ρο5ΐ 

ΐρβαιη ΐΔϋΙαιηάθΐιι 1ι&1>ί1απΐ8 βδδβΙ.Κα βΐ Γβδροηδααι 

ρβΓίιίΙιβΙαΓ : ( « Ρτΐαείριο άβαδ, Ιιίηο δβπηο, αίςυβ 

1ιΪ8 δρίήΐιΐδ 3ΐιηοΙτΐ8. Ηβο (η& οο^&1& : βδΐ ίΠίδ 

»ΐ6Γηα ροΙβδίΑδ. ΜοΓί&Ιίδ* οβίβπ §Γβδδΐι Ιο Κιίηο 

ρΓΟίίηαδ &αΓ6Γ, ίηοβΓίαιη «Ιβ^βπδ άιι1>ίο οοη&ιηίηθ 

τίΐΑΐη. ») ΡβΓαηΙ Ιιαηο, !ΐΙ)ί ρηηαηιη ιβάβ ογ&οπΗ 

β^δδαβ 68ΐ, & δαίδ βδδβ ίη ίρδ& ΑΓΓίΰα 3υ^ιι1&1οιη. 

5ηΰε688ί( 61 δβδΟδΙτίδ, αο 20 αηηίδ Γβ^ηαπι ίη 

.£^ρΙίθ3 ^βδδίΐ. Ηίΰ ΑδδγΓίΟδ» ΟΙι&Μββοδ βΐ ΡβΓδ&δ 

ιΐ8φΐ6 &ά Β&1)7ΐοηβαι δαϋβ^ίΐ, Λδίαπιςυβ βΐ ΕηΓο- 

ρ&πι, Μ^δί&πι 6( 5ογϋιί&πι. ΚβνβΓδΠδ ςυίηάβοίιη 

ηιίΐΐία δοχΙΙι&Γΐιιη ]υν6ηυπι (Ιβίβοΐοδ, ςηί 1)β11&ΙθΓβδ 

θδδβηΐ ορίίιηί, ίη Ρβηίίΐβ οο11οο&νί(.§α1> Ιιοο ίβηιηΐ 

ΜβΓουηηιη ίη Μμ^ψίο ίηηοίηίβββ, &(1πιίΓ&1>ίΙβηι νί- 

ΓΠΐη θΐβαρίθηΐίφ ο&ιΐδ&δίηρβηάηπι. Ι9 ΟβίηηίνβΓδί 

1ιι:^ιΐ8 Οοη(ϋΙοΗ9 ΐΓβδ ββδβ πι&χίπι&δ ΓαοαΙΙθΙβδ, αηί- 

ε&πι νβΓΟ €[ίτίη£αη η&Ιιιτ&πι (Ιίχίΐ. ΙΙαςηβ βΐίαηι 

Τηβηιβ^ΐδΙοδ Η6Γ11Ι68, ςυοά (^^Ι ΜβΓοηΗη^ ίβτ- 

οιαχιιηια, (ΙβηοπιίηαΙυδ ββΐ. Η1I^α5 α(1 <£δοιι1&ρίιιπι 

ςηθπκίαπι Ιιφο δΐιηΐ ν6Γΐ)&: « Εγ&Ι Ιαχ ίηΐβΐΐί^βηβ 

&ηΐ6 Ιαοβπι ίηΐβΐΐίι^βηΐβπι *, βρ&ίςιιβ δβαιρβΓ πιβηδ 

ςαο) πιβηΐίδ ο{ΐ!ΐδ& οδδοΐ,ηβςιι^ ςηϊάςυαπι θγ&Ι Αΐίυά 

ςααπι 1ια|ιΐ8 πκηΐίβ ηηϋαδ. Εα ηιβηδ οαηι δβπιρβΓ 

ίη 8686 ίρ8& δίΐ, δβπιρβΓ δαα ίρδίαδ πΐ6ηΐ6 Ιαοβ 

αίςυβ δρίηία ηηίνβΓ8& οοηΐίηβΐ. Ζ1 ΕχΙγα βααι 

πιβηΐβπι ηβςαβ άβυδΟδΙ ηβςαβ αηββίαδ,ηβςυβ άβ^• 

πιοη, η6(ΐηθ αΐία ηΙΙα η&Ιπη.Οπιηίαπι βαίπι Οοπιί- Ώχεανοΰ πδσβΜ τήν γήν παρείληφεν. Έιτι δΐ ττ,>» 
Άφριχήν 6ποστρέφων ε!ς το μαντεΧον έπυνβάνετο 
τ(ς προ αύτου και τίς μετ* αύτδν οιίτοι δυνήσεχαι* 
άκοΰσαι δε του χρησμού οϋτως* α Πρώτα Θεδς (36), 
μ:τί-ειτα λόγος, και πνεύμα συν αύτοΤς* συμουτα 
δέ ιΐιι τάδε, ών κράτος αιώνιον. 'ύκέσι ιτοσι βάδιζε, 
θνητέ, Α'δηλον διανύων βίον. η Τούτον «ύΟυς του μαν- 
τείου έξεληλυθότα ο\ Γδιοι έν αύτζ ττ^ Άφριχζ χβτ- 
έσφαξαν. Μετά δε τουτοο Σέσωστρις χών Αΐγν«τίων 
έπι εΓχοσιν ετη Ιβασίλευσεν. Οδτος Άοα^ρίντζ χαι 
Χαλδαίους και Πέρσας εως Βαβυλώνος υιέη^, χλι 
τήν *Ασίαν, Εύρώπην, και Μυσίζν χα\ Ι^Λ-Λν. 
Ύποστρέφων δΐ δεκαπέντε χιλιάδας άνδρδι» ηηΐ- 
σκων, Σκυθων μαχιμωτάτων έπιλέκτα>ν, έν τ^Βϊ^- 
σιχιί γζ χατψκισεν. Έπ\ τούτου Έρμη ν ^σιν έ« 
Αίγ'ίπτψ θαυμαστον άνδρα γνωσθήναι καΐ φοβερν» 
έπι σοφί^' ος ίφρασε τρεις μεγίστας εΤναι δυνάμεις 
του Δημιουργού των δ'λων θεού, μίαν θ•^τητα εΤνβι 
εΤπε* διδ και Τρισμέγιστος Έρμης κατων<5μαστβ!. 
"Ος οίϊτω προς τινβ Άσκληπιδν αύτοις ρήμασιν εφη* 
« ^Πν φώ; νοερδν προ φωτδς νοερού, χαΐ 95ν άεί νους 
νου αίτιον, και ουδέν έτερον ήν ή ή τούτου ένίτης. 
Άει έν αύτψ ών άει τφ έαυτΟυ νο\ χαι φοιτί χιι 
πνεύματι πάντα περιέχει. 'Εκτδς τούτου ού βεος, 
ουκ άγγελος, ού δαίμων, ουκ ουσία τις «λλη' πάντων 
γαρ Κύριος και θεδς καΐ Πατήρ* και πάντα 6χ 
αυτού και έν αύτψ έστιν. Ό γαρ λύγος αυτού προ- 
ελΟών παν τέλειος και γόνιμος χαι δημιουργός, έν 
γονιμφ φύσει πεσών (37), έν γονίμφ υδβτι, εγχΜν 
τδ ύδωρ έποίησεν. ■ Ούτως ειπών 6 Έρμης ηυξατο* , — , ^ , — _ - ,»,..-, 

ηυβ Οβαΐ €ΐ ΡλΙβΓ 6«1• 5ΐΐ1> ΐρβο βΐ ίη ίρβο οπίηία " « Όρχίξω σε, ουρανού μεγάλου έργάτα, αρχίζω σει ΒοηΙ. 8βπηο βηίπι ίρ•1η•, ςαί ρβΓίβοΙιΐδ οηιηίΐιυδ 

ιηο<Π• ββΐ 6ΐ ίβοαηάιι» «ο ορίίβχ, &1> ίρδα ρΓο^βδ- 

•η• πιβηΐβ ίηςαο «φίΑπι* βι^^β ^^^ ίβηίΐίδ η&ΐαΓ&, 

έηοίάοη•, ίβίΑπι αςίΜΐη τβάάίάϋ. » Ηφο ίαΐΰδ ΗβΓ- 

ΊΜ §έο ρΓ0€•1ηβ 0•!: « Αή{αΓ0 16, 0€β1ί ηα&ςηί ορί- 

«νο Ιβ, ?Μ ΜΗ•, ςιι«ιη ρηηι&πι βάίάίΙ, 

Ι Μ 9ΜΙ, ρΜ|4ϋΐ1Β 68ΐο. » ΒβαΙαδ φωνή Πατρδς ήν έφβέγξατο πρώτην, τον μονογενή 
λ^γον αύτου, *1λεως ίσο. >» Των φωνών τούτων χαϊ 
δ Ιερδς Κύριλλος έμνήσθη ειπών δτι και ό Τρισμέγι- 
στος Έρμης Τριάδα ώμολ^γει. Ό δε Σέσωστρις μετί 
τήν νίκην τήν ΑΓγυπτον καταλαβών τελευτ^. Αν- 
έστη δέ μετ' αύτδν βασιλεύς έπ' Αίγυτιτον Φαραώ 
δ καΐ Ναρεχώ καλούμενος, κρατήσας ίτη, ως φασι. χτυΐΝοηι ετ οοαηι ΝΟτ^^^:. «ι (ΒΠΜΟν ααοΓαηι δβη- 
1 1§||1βτ ίίΛΐς ών χαί «>ί€η1 οοηΐΓ& ηοδ νϋίοδβ έαυτφ ρ&αίο αηΐβ ρΓΟ 
αύτ^ 1ι&1>6ΐ)&πιυδ. 86(1 βΐ ρΓβεαϋο &ραά8ιιίάαπι ηοη- 
ηίΐιιΐ ν&Γί&Ι. Χτι.. 65 ΗΙδΤΟϋΙλΙΐυΐΙ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. ββ πεντι{χοντα* έχ τούτου οΐ άκ6 του γένους αυτού ^ ςαοςαβ €γη11α8 1)&πΐΐη νοοηιη ιηβηΐίοηβιη ΓοεΐΙ, 
καταγόμενοι βασιλείς Φαραώ προααγορύονται. "Εως (1ίθ6ηβ(|αοά βΐίαιη Ηβπηθ3 ΤπβιηβςίδΙαδΤΓίαίΙ&Ιβπι 
ώ^ε αΐ των ΑΙγυιιτίων βααιλειαι. •ϋ οοηίβΒβαβ. ΟβοΙβηιηι 86808ΐη» ραιίΑ νίοΙΟΓίΑ 

ΑΙβγρΙαιη &<1βρ(ιΐ5 άβοββιϋ νίΐβ. ΡοβΙ βαιη Γβχ ΡΙιεγλο βχβΐίΐίΐ, ιιαί βΐ Ν&τβοΐιο (ΙίοίΙιΐΓ. Ββ^^ηανίΙ 
αηηοΐ, ηΐ αίιιηΐ, ςιιιιΐ(ΐυ&^ηΙ&. ΑΙ) Ιιοο ^οηαδ <1ιΐ€€ηΐ68 γ6£;68 Ρΐι&τ&οηββ αρρβίΐαΐί βαηΐ. Ηαοΐοϋηβ τβ- 'Κν δι τοϊ; χρόνο ις ΙΙίχου του χαΐ Διλ; άνεφάνη 
τι; έχ τζς φυλής του 'Ιάφεθ Ιν χώρ^ των Άργείων, 
Ίναχος λεγόμενος. [Ρ, 21] Ός χαϊ εν αύτζ βασί- 
λευσα; χτ(ζει πόλιν Ίώ χαΐ Ίώπολιν έχάλεσε ταύ• 
την ε!ς όνομα της σελήνης• οΐ γαρ ΆργιΤοι τήν 
σέλιζνην Ίώ χαλουσιν. *βσχε Λ χαΙ 6^>γ«νέρα Ίώ• 
εχ ταύτης 6 Ζευς θυγατέρα Ισχε την Λιβύη ν. Αΐντη 
ή Ίώ έπε•. έμ(γη τψ ΔιΙ, α*σχυνΟεΧσα τ6ν «ατέ:β 
φεύγε». εΙς Αιγυπτον, έχείσε Λ τ6ν Έρμήν βασιλέα 
εύρούσα έπεί το Σ{λπιον ορός της £υρ(α; μεταβαίνει, ΤθΐηροΓβ Ρίοί, ςαί βΐ ^αρ^(6^ α8αΓρ&Ια8 68(, ία 
ΑΓβίτοηιιηΓβ|{ίοηβ ςιιί(1αιη άβ ^&ρ6^^ βΙΪΓρβ 6Χ3ΐίΙϋ, 
ηοιαίηβ Ιη&6ΐια8. Ηΐο Γβ^ηο ΑΓ^^ίνοηιιη ροΐίΐαβ αΓ' 
1)6111 ΙοοοηάίάίΙ, βΐ ΙοροΗια ϋΐΑΐη νοοανίΐ & Ιαο» 
ηοιηίηβ ; Ιαηα βίιη Ιο &!> ΑΓ^ίνΐβ ηοιηίηαΙιΐΓ. Ηα- 
1)ϋϋ 6ΐ ΑΙίαιη Ιο ηοιηίηβ, βχ ςοα ^υρ^ιβΓ ΩΙί&ιη 
Ιϋ)7&ιη βαβΙαίΗ» Ιρ8& Ιο νβΓβοαηάία ραΐηβ, ςυοά 
οιιιη ^ον6 οοηοαΙ)αί88βΙ, ίη «'Κ^ρΙαιη Γα((ίΙ ; αΙ)ί 
οηιη ΜθΓϋϋηαιη Γβ^βιη ^^ν6^^88^ι, ίη 8ί1ρ1ιίυιη §χ• 
ηβ ιηοαίβιη &1)ϋΙ, α1)ί ροδίβα 9β ΐ6ΐηροΓί8 δβίβυ- 6'που Σίλιυχος & Μαχεδών ύστερον ε!ς βνομα του " οαβ Μ&06<1ο ηι&^αιη ΑηΙίοοΙιίαιη άβ ίϊΐϊι ιιοιηίηθ ίοίου υΙου την μεγάλην Άντιόχειαν ψχοδόμησεν. 
'Εχεϊ ουν ή Ίώ τελευτ$. "Ιναχος ΪΙ 6 ταύτης πατήρ 
πολλούς εΙς άναζήτησιν αύτίζς ιτεπομφώς, άλλ3^ μήν 
χαι τους αυτής αδελφούς, παρήγγειλεν, εΐ μή αδτήν 
άγάγο'.εν, μηδέ αυτούς έπανελφεΤν. 01 δΐ τήν Αϊγυ- 
πτον διαβάντες χαΐ προς Συρ{αν έλοόντες βναρ Οεω- 
ροΰσι δάμαλιν ανθρωπινή φωνξ χρηματίζουσαν ού- 
τω;* Η Ένθάδε ε1μ{ έγώ ή Ίώ. » Αιτιτνιοβέντες ονίν 
έχει Ιερόν χαί πόλιγ , ή χχΐ Ίώπλιν ώνόμβσαν, 
οΐΛοδομήτ^ντες {μειναν, μή τολμώντες πρ^ς *Ιναχον 
έπανελθείν Λιβύη δε ή θ'-^γ^^ηρ βιύτης, ήν έχ Δι&ς 
εσχεν, έγαμήΟη Ηοσειδώνι τφ Κρόνου μίν υΐψ, άδελ- 
φφ δι Λιός. Τούτοις τ^^εις παίδες, *Αγήνωρ χαΐ Βέ• 
λος χαΐ Ένυαλιο; ένέχΒησαν. ""ϋν 6 Βέλος μίν τήν 810 άίοίΑπι οοηάίάίΐ. Ι1)ί ιηοΓίυα 68ΐ Ιο. ΡαΙβΓ νβΓΟ 
Ιπαείκαβ παιιΐΐοδ οαιη ιηί8Ϊ88β1 ςυί οαπι Γ6€|υίΓ6Γ6ηΙ, 
0Ηο• ςαοςαβ 8ϋ08 βα οοηάίϋοηβ &5ΐ6^ανίΙ αΐ ιιοη• 
ηί8ί β&ιη ΓβάαοβηΙβΒ άοηαυιη ΓβάίΓβηΙ. Ηί οαιη 

^ε^ρΙΟ ρβΓ8^Γ&1& &(1 8χπαΠ1 &00688ί83βηΙ, ρβΓ ίη- 

8θπιηίυιη τίάβηιηΐ 1)ΐΐΰυΙ&ιη, ςηι» Ιιηηιαηα το6β 
Ιιοο βάοΓβΙ : « Ηίο 811Π1 β^ο Ιο. » δοηιηο βοΐαΐί Γαηο 
ί1)ί 6ΐ ιιγ1)6 ΙοροΙί φάίΩε&Ιίβ •ο Ιοοο πιαη86ηιηΙ, 
οαιη &(1 ΙηαοΗαηι ΓονβΓίί ηοη ααιΙοΓβηΙ. Α( Ι.ί1)χα 
Ι«ΐ8 βυονί» ηΐία ΝβρΙηηο ηαρβίΐ, δαίαπηί ΩΙίο, ^ον^9 
ίΓ&ΐΓί. Κχ Ιιοο €οη]α(^ο η&Ιί ΐΓβ» Ωίϋ, ΑμοηοΓ, Βο- 
1ιΐ8 βΐ Εηχ&ΐίυβ. ΟυοΓαηι ΒβΙαβ (ΙαοΙα ίη πιαίηπιο- 
ηίαπι 8ί(1β ^^ςγρια^η, αηάβ .ΐ§[}φ(ο Γβ§ίοηί ηο- 
πιβη, €( ΟΑηαυαι ΩΙίοβ μοηαίΐ. Α^βηορ ίη Ρΐκκηί- Σΐοα γεγάμηχεν, άφ' ή; Αιγυπτον χαι Αανα^ν ίσχεν Ο 06ΠΙ ρΓοΓβοΙυβ Τ>το αχοΓβπι <1αχί(;βχ Γΐυα 61 ηαΐί υίοΰς, Ιξ ου χαι ή χώρα Αίγυπτος χέχλητβι• δ Ά- 
γήνωρ δέ έπι τήν Φοινίχη, έλθών ήγαγετο τήν Τυρώ, 
εξ ή; Κάδμος έγεννι{θη χαι Φοίνιξ χα2 Σύρος χα^ 
Κ(λιξ χα*, θυγάτηρ Ευρώπη xαλουμ^νη. Κτίζει δΙ 
Άγήνωρ τήν Τύρον, έπ' ονόματι Τύρους της αύτου 
γαμέτης, βασιλεύει δΐ των μερών έχε(νων Ετη ξγ'. 
ΦασΙ δε τον Ταυρον τοις χρόνοις έχε(νθ'.ς τής Κρήτης 
βασιλεύοντα, ναυμαχ(^ χατά της Τύρου έπιθέμενον 
του Άγήνορος άλλαχου μετέ της οΙχε(ας δυνάμεως 
πόλεμον ποιούμενου, προς λσπέραν τήν Τόρον λλεΐν, 
άλλους τε πολλούς αΙχμαλώτους χαΐ δή χαΐ τήν Εύ- 
ρώπην 6^γβτέρα Άγήνορος, ήν χαΐ γυναΐχα ποίη- 
σα μένος πασαν τήν γήν Ίάφε0 Βύρώπην ώνόμασεν, 
ώσπερ Λιβύην 6 Ποσειδών τήν τού Χάμ γη ν δια Αι• βαηΐ €&(1πια3, ΡΗα*ηίχ, 8γΓυ5 ΟίΙίχ, βίΩϋα Εύπορα. 
ΑςβηοΓ ΤγΓηπι βχβίρϋχίΐ, αϊ) αχοΓβ ίΐα ηοαιίηαΐ&πί), 
Γβ^υπκιαβ ίη ϋβ Γ6^ίοηί1)α8 ρβΓ αηηο8, η( αίαηΐ, 
63 οϋϋηυϋ. Εα ΙβπιρβδΙαΙβ ΐΓ&(1ίΙαΓ Τ&ιίΓαπι Οηβΐ» 
Γβ^βπι ο1α986 ΤγΓαπι (6ηΙ&896, Λ^ζβηοΓβ οαηι 8αί8 
οορίΐΒ &1ί1)ί ^οι1υπ) ^οΓβηΙβ ; &ε 8αΙ> νββρβΓαπι 
ο&ρΙαΤγΓΟ ουιη α1ίο8 ηιυΐΐοβ €&ρΙίνο8 Ιηπι ΕαΓοραπι 
ςαοςηβ Α^βηοι-ίβ ΩΙίαπι &1)(1υχί8886. Η&ηο (Ιβίηάθ 
Ζ9 ηχοΓβπι Ιια1)υίΙ, αϊ) β&ςιιβ Ευτορφ ηοιηβη Ιοϋ 
ςιι» ^&ρ6ιο εβδδβΓ&Ι ΙβΓηο ίβοίΐ, 8ίοαΙί ΝβρΙαηαβ 
οσιηβπι Οΐιαοιί Ιογγαπι α Ι,ίΙ)^» ηχοΓβ βιια Ι.ί[)χ&πι 
άβηοπιίη&νίΐ. Ηίηε ρορί» ρβΓίιίΗαβΓαηΙ ^ον«^π1 8η1) 
ΙαηΗβ 8ρ6θί6 ΕαΓοραπι Γ&ραί88ο. Ηίο Τ&υΓυββΙίαπι 
6θΓΐ>Ί[ΐ&πκ ηΓΐ)6Πΐ πιαίΓί 8α£Β οο^ηοηιίηβπι ίη €γ61& βύην τήν αύτου γαμετήν. Εντεύθεν ώμολόγησαν οΐ ]) οοηάίάϋ,ΩΙίαπιςαβ 6Χ ΕηΓορα1)&1)αίΙ,ςα6Πΐ Μίοοβηι ποιηταί ώ; 6 Ζευς ταύρφ ομοιωθείς Εύρώπην ήρπα* 
σεν. Ούτος ό Ταύρος χαι Γόρτυναν «όλιν έπ* ονό- 
ματι της άύτου μητέρος ψχοδόμησεν έν Κρήτ^, χαΐ 
υΐον Εσχεν άπδ της Ευρώπης δν Μίνω προσηγόρευ• 
σεν. Ό*Αγήνωρ δέ τελευτ|ν μέλλων χρήματα πολλά 
έν Κρήτΐ[^ διά του υΙου Κάδμου προς τήν θυγατέρα 
Εύρώπην αποστέλλει. Τοις υΙοΓς δέ αύτου τήν υπο- 
τεταγμένην αύτφ γην χαταμερίζων, Φο(νιχι μεν Τύ- 
ρον και τα πέριξ αύτης απόνειμα; Φοινίχην τήν ύπ' αρρβίΐανίΐ. 6»ΙβΓαπι Α^βηοΓ πιοπΙιίΓυβ ηαςηαπι 
ρβουηίΐΒ νίπι ρβΓ Οαϋηιαπι ΩΙίηηι βιιαπιαά ΕοΓοραπι 
ίη βΓβίΔπι ΐΓαη8πιί8ί(γ βυαπι νβπο (ΙίΙίοηβπι ίηΙβΓ 
ΩΙίθ8 ίΐα άί8ΐΓίΙ)υίΙ, υΐ ΡΗορηίοί Τχπίί» αο ςοίρ οιγ- 
οαπι β8ΐ Γβ^ίο ο1)Ιίη96ΓβΙ, Γ|α&πι οΐ ΡΙκρπίοθΐη ηο- 
πιίηανίΐ, κίουΐ οΙ δγι-ίαιη αο Οίΐίοίαπι, ({υακ δχΓοβΙ 
ΟίΙίεί Ω1ίί8 8018 &ΙΐΓί[)υ6ΐ)αΙ. ΙΙα]υ$ Ρΐιιρηίοί^ α^ΙαΙβ 
ίβΓηηΙ ΗβΓοαΙαηι ρ1ιί1θ8ορΙιαα],οο^ηοπιβηΙοΤγΓίαίη, 
ρηΓραΓαπι ςιιο βχροδίΐυαι οβί πιοάο Γορβπδδβ. αυτόν ώνόμασε γην. Όμοιω; δ^ )ιαι Συρ(αν χα5 Κιλιχ^αν τχς επιλαχούσα; τοϊ; υίοΤ; Σύρψ και Κίλιχι 
χώ^α; ΐΓ|:οσωνόμασεν. Έν το'•ς χρόνοις τούτου του Φοί^ιχο; και Ίΐρακλτ,ν οϊτι τον οι/.όσο^ον, ί Ρ. 22 ] 
τον λεγόμ•νον Τύριον, την οϋτηι χαλουμέν^,ν κογχύλην έξευρεΤν, ώ; εφηται. β7 ΟΒΟΗΟυ ΟΙΟϋΕΝΙ ΑυαρίίβΓ ρη^ΙβΓίηηΙΙβί» Οαηαβπι ({Ποςαβ Αεήβϋ, χ Ό μέντοι Ζευ< πρό< ταΤς &λλαις χαΐ του ίζ Άρ• ςαί&Ι^ΑΓ^ίτί• (1«»οβη(ΐ65&1, Ωΐί&πι, ίηβί^ηί Γοπηα, 
€ΐ ίΐαα ίη οιι1>ίοιι1ο αά πΐΑΓβ βχ»1πιο1ο &5»βΓτ&1>&ΙθΓ, 
€θΓΓαρΙί»πιυ11ο&υΓθΰα§Ιο<1ίΙ>α9ΓαροίΙ αο τίοΐανΐΐ, 
Αΐί|α6 βχ 6Α ίϋίαιη ηοτηίηβ Ρβηβοιη βαβίαΐϋ. Ηίηο 
ί&1)υ1&1ί βοΓίρΙοΓβ» ^ον6^η βεΐίιίβηιηΐ ίη αυπιιη οοη- 
τβΓβαιη ρβΓ ΙβοΙιιιη ίη οηϋίΐβ ίηϋυχίβββ, αο Ο&ηα» 
▼ΐΓ^ίηίΙαΙβπι βπραίβββ. Ηηηο (ΐιιθ(ΐιιβ ΡβΓΜυιη &1α• 
Ιηπι Γαί996 (ΙίχβΓυηΙ,ςαοά &5 ίηβαηΐβ βίαΐβ οβΙβΓπ- 
ιηαβίαίΐ ίη^βηίοςηβίθΓοοί88ίαιο&1(]α6 ε&ΙΗάίδβίπιο; 
ςα&ΓΟ βΐίαπι βυπι ^11ρ^^6^ ρ&ΙβΓ &Γ0&η&9 αο πι^βϋοΑβ 
ίβάΑ(|α6 40οη)ηββ ίηο&ηΙ«Ιίοη65βΙτβη6βοί& (Ιοοαϋ 
Ιιοπιιη ορβ νίοΐοηαπι βί αϊ) 1ιοβ(ίΙ)τΐ9 ΓβροΓίαηά&πι 
ροΠίοβηβ.ΙίΑςηβ τιγ ί&οΙιΐ9 ΡβΓίβα• Νίηί ραΐηιί βϋοβ 
ίυ^Ιβηβ αά Α&βγηοβ τβηϋ. Ιηάβ ίη Αίηε&πι βηηϋ γβίων καταγόμενου Ακρισίου θυγατέρα Δανάην, 
κύπρϊπή πά^^ ουσαν χα2 έν χουβουχλεάρ ιτρος θά- 
λασσαν γυλαττομένΐ}ν, πολλφ χρ^>σφ τους τηροΰντβ; 
Ίτείσας τκαΐ ταύτην άρκάσας χαΐ ^^είροίς ^^^ ^ 
αυτής παΐ3χ Περσέα ονόματι. *Εν6εν οΐ μοΟολ^γοι 
τον Δία φασί χρυσόν γεν^μενον ^υήναι δια του στ<- 
γους εΙς τον θάλαμον χαΐ Δανάην διαοθ<Ιραι . Τούτον 
τον ΙΙερσέα χαΐ ιετερα»τόν είναι £ςρασχον ώς 6ξύτάτο> 
δντα παιδ^θβν ιω\ τ$ φύσει γοργ^τατον καΐ έντρι- 
χ&στατον. 'ί^ χαι Ζευς 6 πζτήρ αύτοΰ τζς χρυφίο•^; 
χα ι μυστιχάς χαΐ μυσαρός πάσας μαγείας χαΐ μαγ- 
γανίας έδίδαξε , νικ$ν τους πολεμίους έν τούτοι; 
«αρεγγυών. Τοίνυν είς ήλιλίαν άνδρας 1λθ«αν φεύγει 
τους υΙους Νίνου του θ*ίου αυτού, και προς Άσσν- τίΓ§ο οοοαΓΓΪΙ ίηάί^βηα, οεηΐίβ ο&ρϋΐίβςυβ ίβΓ» ίη- ^ ρίους (ρχεται. Ορ&ς δε Λιβύην διαβαίνοντι παρθένο; •Ι&Γ ΙΐΟΓΓβηβ. (}|1&Π1 ίρ56 ΟυίΏ •α1)5ί9ΐ€Γ6 006015961, 

ςοοιίηοπιβη 06Γ6Γ61 ίηΐβιτο^&τίΐ• ΡγοΓ€998θ ηοπΐ6η 
Μ6(1υ9ΐΒ 9ΐα1ίπι οαρηΙ&πιραΐΑνίΙ; ί(1ςυ6, ηΐ ίηί&ηάοβ 
&1<|αβ αύοιηίη&ηάο ^ον^9 ραΐΓί9 ρΓβΒθβρ(ίοη69 ^υ1)6- 
1>&ηΙ,οοηι1ίΙϋπι ΙιαΙ)6η9, αιαηηαπι γοΙ)ογ6 6ΐ ιηα^ί• 
ΟΑΠιπι &Γΐίαπι Ωίΐαοία ίΓ6ΐα9, &(1ν6Γκααι 1ιο9ΐβ9 9αο• 
ρ6ΓΓ6χίΙ; ο&ρίϋ ηοπΐ6η 6θΓ($οηί9 ίαιρο9θίΙ οΙ> βίΓι- 
οαοίΙαΐ6αι 6ΐ νίηί ν6η6Αοίί. Ιηά6 ίη ^£Ιιίορί&πι Ιπιη»- 
ίνίΐ, ςααπι Ιηηο €6ρ1ΐ6α9 γ6^ο Ι6η6ΐ>α1 ; 6^05 Ω- 
1ί&π].Αη(ΐΓοπΐ6ά&ηι 6&πιά6πΐ€|«ΐ6 9αο6Γάοΐ6ΠΐΓ&ραί(, 
&ο ρβΓ δγηαηι αά Ι.γο&οηίαπι ηανί^&νίΐ. 1.70&οη69 
ουπι 96 Ρ6Γ960 ορρο9αί996η(,ρηπιο 6θΓ0οηί9 αιιχί- 
Ιίο ά^νϊοίϊ 9αηΙ. ΙΙ^ί ιΐΓΐ)βηι Ρ6Γ9608 οοηάίίϋΐ αο άβ 
9110 ηοπιίηβ Ρβηίάβπι &ρρ6ΐ1ανίΙ. ΕχΙγδ υΓΐ)6πι 
•Ι&Ιυαηι ρο9αίΙ, αίςυβ αΐ) 60 9ίπιυΙ&0Γο Ιοοηίυπα κ4ρη χωριτ'.κή, άπηγριωμένους έχουσα τους οφθαλ- 
μούς και τάς τρί')ΐ(ας, κατ» πρ<5σωπον συναντ^. "Ην 
καΐ στήσας το αύτης όνομα ήρώτα. Έ δέ, « Μέδουσι, 
?φη, λέγομρι. • ΚαΙ αύτίκα τήν καραν αύτης ίκο- 
τέμνει* και ταύτην ταριΧεύσας κατά τάς άρρητο»*; 
καΐ μιαράς υποθήκας Δι6ς του πατέρος αύτοΰ, τβΐς 
χερσί κρατών καΐ ταΐς μαγείαις θα^ρα>ν ιυηα τών 
έχθρων έχώρει. Γοργόνα δέ τήν κάραν έχάλει δια το 
της γοητείας ένερκές καΐ δ{ύ. Εκείθεν προς ΑίΟίο- 
πίαν διαβάς &πό Κηοέως τότε βασιλκυομέν^ν, χζι 
τήν αύτοΰ θυγατέρα *Λνδρομέδαν χαλοορένιςν χλι 
Ιέρειαν ούσαν άρπάσας, κατέπλευσε διά Σιιρίΐν; «ρο; 
Λυκαονίαν. 01 δΐ Λυκάονες τούτψ έναντι«Ακν^ή; 
της Γοργόνος πρών^ βοηΟεί^ κατενιχι{Οηβ«ν. 'Ιιιιλ 
και πόλιν κτίσας Περσίδα τψ ιδιψ χέχληχβν 6νύματι. ηοηιίηανίΐ. Ιη€ΐ6 Ι9&αηαπι βΐ Οίΐίοίαπι ρ6Γ&^αη9, ^ Στήλην δέ εξω της πόλεως στιίσβς, χαΙ τδ άπεικέ αοοβρίο ΟΓαοηΙο α( ςαο Ιο€ο άβ βςιαο ά6506η(ΐ6η9 ίη 
ρΐαηία ρβάίη άοΙοΓβπι 96ηΙίΓ6ΐ, ί1)ί νίείοπαπι ο1)Ιί• 
ηθΓβΙ αίςαβ αΓΐ)6ηι »ι1ΙΩοαΓβΙ, ΤαΓ9ΐιπι, α ρΐαηία 
ρβάί» άίοίαπι υΓΐ)6πι, οοηιΐίάίΐ. Αο οοηίΓα Α95γηο9 
ρΓθί6οΙα9 60:1 9υρ6Γ&?ίΙ, 5αΓ(ΐ3ηαρ&1ορ6 οηπι 9ΐια 
§[6ηΐ6 η66αΙο Α99γΐ'ίο5 ρΓ0Γ9υ9 9υ1)60ί(, Γ6^ηοςα6 
119 (Μΐ6ΠΐρΙο, Ρ6Γ9α9 άβ 9αο ηοπιίη6 αρρβίΐανίΐ, γ6- 
βηυιη(]υ6 ίη 41 609 ρ6Γ 53 &ηηο9 ο1)ΙίηαίΙ. 1ά6ηι 
αΓΐ)0Γ6πι ςυοΓΐα6 α 96 ΡβΓβίοααι (ΙίοΙαηι ρβρ οηιηβηι 
βηαπι άίΐίοηβπι ρ1αη(&νίΙ; Γ(Βΐοςη6 Μβάη»® 907- 
ρΐιο άβ Ρ6Γ9ί9 ςαο• πι&χίπιβ (ϋ1ί|;6ΐ)α(, αΓ0&ηί9 πια« 

01019 9&0Π9 ίηί1ί&η9, Μ6(1θ9 609 6 1 16ΓΓ&Π1 60Γ11Π1 

Μβάίαηι ηοπιίηανίΐ. Ιηάβ αά δϋρΐιίαπι πιοηΐ6πι ρΓο- νισμα τής Γοργόνας έπιθβις, Εΐκόνιον ταύτην έπ»νό> 
μασεν. ΈκεΤθεν έπΙ 'Ισαυρίαν και Κιλιχίαν διζβέ;, 

χρησμδν λαβών δ'τι μ Ένθα έκ τοΰ 'ιπποι» άποβάς το» 
ταρσ^^ δδυνηθ^ς τοΰ ποδός, νίκην λάβγ^ς και πόλΐ)> 
οικοδομεί ση ς, » τήν Ταρσδν κτίζει και κατά τών Άσ- 
συρίων δρμ^, τούτους τε νικήσας και τόν Σαρδανά- 
παλον και τους τοΰ γένους αύτοΰ άπεχτονοα>ς εις ή- 
λος αυτούς υποτάσσει. ΚαΙ Άσσυρίων τήν βασιλείβη 
άσιρελομενος έπΙ τφ Ιδίφ δνόματι ΙΙέρσας αύτους έχ2- 
λεσε, βασιλεύσας έπ* αύτους ?τη νγ'. Ούτος χαί τη* 
κάλου μένη ν ΙΙερσέαν έν τψ Ιδίψ ονόματι εΙς πάβαν 
τήν ύποκειμένην αύτψ κατεφύτευσε γην, χαι τήι τοΰ μυσαρού σκύγου της Μεδούσης ους ήγάπα τήν 
ίβοΐΐΐβ ^οη^ια9, ςαί &1> Αγ^9 60 0θη06956Γ&ηΙ, ί1)ί Περσών έν μυστηρίφ μυσταγωγήσας μαγείοις Μ^ 
Γ6ρ6πΙ, &[)ίί9(ΐυ6,αΐ63Ι19<ΐ6ηΐ9ΐίΓρί9, 65ΐ &006ρΙΐΐ9. ^ δους αύτοΰς και Μηδίαν τήν χώραν αυτών μετίι^ Ιϊ)ϊ οητη ίη96η9 Ι6πιρ69ΐβ9 ίπιΙ)Γ69 6Π'υάί556(, αο 0- 
Γοηΐ69 Πανίυ9 ςαί Ιοροΐίη αΐΐηίΐ 9ΐιρΓα πιοάαπι 6χ- 
ιιη(1&Γ6ΐ, Ρ6Γ9βο ρρβοαίο ΓαΙπιβη νβίαΐί β1ο1)α8 ί^ηί9 
9υ1)ϋο άβΙαίίΐΐΏ 69ΐ ; ίΐαςιιβ 6ΐ ίηΙιίΒΙΙα Ι6π)ρ68ΐα5 
ίηίΐ, βΐ ίΐανίυ» 9υο 96 &1ν60 οοηοΙα9ίΙ, Εχ 6ο ί^ηβ 
Ρ6Γ96τΐ9 ί^ηβπι αοοοηίΐίΐ, 960ϋπΐ(]ΐιβ Ιαΐίΐ ; βΐ ίη 
9ϋ&πι Γβ^ίαιη αρροΓίαη» Φΐΐβπι ί^ηί 6Χ8ΐηιχίΙ)5αο6Γ- 
άοϋθ(|α6 ρίο» νίΓ03 ρηοΐβοΐΐ. Ιά6πΐ€|υ6 6ΐ ΙοροΙί βΐ 
ίη ΙοΙα 9υα (Ιίΐίοηβ ιη9ΐϋυί(; πιαηιίαΐοηυβ ηΐ άβ 
ο(β1ο <1θ1&1α9 (Ιβυβ ί^ί9 οοΙβΓβΙυΓ, ί(^ηί9 οοίβηάί τί- 
Ιηιη (ίοοιιΚ,ιηβ^οηιπι ηοπιίη6 8αοβΓΐ1οΙίΙ)α3 ίβηί3 

αίΤ60(ί9 ΡΟΓΓΟ 1)6ΐΙΐ1ΠΐΡ6Γ960 €6ρ1ΐ6119 ΑηιίΓΟΠίβά» χώραν αύτϊύν μετΐιΛ»έ- 

μασεν. £7τα εΙς τό Σίλπιον 5ρος έλθών εύρε τοιι; 
άπό 'Αργου-- Ίωνίτας όφ' ών και έδέ/θη ώς ομό- 
φυλος. [Ρ 23] Χειμώνας δέ πολλού πεσόντος χαΐ τοό 
προσπαρακειμένου ποταμού τοις Ιωπολίναις Όρ^ 
του καθ' υπερβολήν πλημμυροΰντος,έπει ηΰξατο, αονν 
x^,ρα\^>ίΟζ ώς σςραϊρα πυρός ούρανόθεν χατηνέχθ'ο 
καΐ οΟτως δ' τε χειμών έπεσχέθη και τα (Ρείθρα τββ 
ποναμοΰ άνείθη. Και γοΰν τοΰ πυρός έχείνου «ΰρ 
άνάψας ό Περσεύς εΤχε μεθ* εαυτού βαστάζων, ε'ς 
τε τά "ίδια βασίλεια άγαγών και Ιερόν του πυρός 
κατασκευάσας καΐ ιερείς ευλαβείς άνδρας έπιστίζσά- 
μενος• άλλα μήν καί έν Ίωπόλει και έν πάσ^ τξ €9 ΗΙβΤΟΒΙΑΠπΜ εΟΜΡΕΝΟΙΠΜ. ΊΟ ύπ' βύτλν γτΐ χαι ως έξ ουρανού χατίνιχθέντα θεόν χ ραΐβΓ ίηΐηΐίΐ. ΟαΙ οαηι ίηίββίο βςιιοοοοαΓΓβηδΡοΓ- 9βϋ8 οαραΐ βοΓ^οιιίβ ο^ΐοοία^βοί, Οβρίιβϋδ αυΐβιη 
ρΓορΙθΓ ββυβοΐααι ίθίαΐβιη €α3οαϋΓ6ΐ, ηβδοίβη» Ρϋτ- 
86α9 6βρ1ιβιιπι οβθοαΙίΓΟ, ραΐανίΐ εαραΐ ΟοΓ^οηί:» 
ςαοά ρΓ»Ιβιιάβ1)αΙ νίΓββ δΐιαβ 3αιη ηοιι οχββΓβΓο ; 
ίΐαςαβ 9ί1)ί ί(1 ο1)ν6Γΐί1, ίηςαβ ϊά οουϋ^ ίηίβηΐίδ ίπ- 
Ιαί(Π9, 6χΐ6ΐηρ1ο 49 εχΰοοεαίαβ ίΐαςαβ ίηΙβΓίθεΙαδ 
69ΐ. ▲ Οβρίιβο ρΓοίηιΙο τβ^ηο Ρβι-δαΓαπι ΜβΓΟβ, Γι• 
1ίϋ• ΡβΓ5βί βΐ ΑηάΓΟίυβάα), ριοθΓβοΙαδ 65ΐ ; βΐ ίρδβ 
•Γβιηαίο ΟοΓ^οηίβ οαρϋβ ίη δΐιαιη Γβ^ίοηοιη ΓβάϋΙ. σέβεσθαι το ιΛρ ΙχεΤνο θεσπ(σας έδ(δαξε πυρσολα- 
τρεΤν, μάγους τους του «υρλς Ιερείς χαλένας. Έρ- 
χεται οΰν πρλς βύτον έν πολέ)^ιψ 6 της Ανδρομέδας 
Ίΐατήρ ό Κηφεύς. Και ίπεί 6 Περσεύς έξελβών τήν 
^^. Γοργόνος κεφιλήν Ιπεδε^χνυε, Κηφευς 51 υ«λ 
το•3 γτίρως άμβλυωπών, ώς ϊφιππος χβτ* αύτοΰ έπ- 
έβαινεν 6 Περσεύς, έγνοών άμβλυωπειν τ^ν Κηφέα, 
Ιλογί<τατο μή ένεργεϊν Ιτι ήν χατεΤχε της Γοργ^νος 
χεφαλήν, χαι στρέψας τβυτην πρ^ λαυτ^ν χαΐ έμ- 

βλέφας άτενώς ικαρχυτά τυφλωθείς άνήρέθη. Κ«ι λοιπόν προβ^λλεται υπο Κηφέως βασιλεύς Περσών 
Μέοω; ό Περσέως χαΐ Ανδρομέδας υΙος. Κη^ευς δ^ τήν της Γοργ(^νος χεφαλήν χαύσας άνεχιορησεν εΐ; τήν 
χώραν αύτου. 

*Αγήνορχ δι (38) τον ά«6 Φοιν(χης 6 κατήρ εΙς Α^βηοΓθΐη ααΐβιη α ΡΙιοΒηίΰία ρ&ΙβΓ αά ίηςιιΐΓβη- 
άναζήτησιν της αύτου θ^γατρ&ς Εύρώττης άποστε(- άαπο ΩΙί&ιη βααιη ΕοΓοραιη εαιη ιηί5ί8δβΙ, ϋαύαια», 
λας, μαθών & Κάδμος ώς αυτήν συν Ταυρφ τφ άρπα- οιιπι β&ιη ίηΐβΐΐβχίβδβΐ οαιη ΤαιίΓΟ, α ^υα Γ&ρΙα 
σαντι ταύτην της Κρήτης βασιλεύει, ώρμησεν ε!ς ^ Γιι€γ&(, 0γ61» Γβ^ηαΓβ, ίη ΒοροΙί&ιη &1)ϋΙ, ΒϋΒθΙθ8- 
Βοιωτ(αν χαΐ αύτους άγνοουντας τά Φοιν(χων γράμ- ςαβ ΙίΚβΓ&Γυπι ίςηαΓ08 ΡΙίΦηίοίαδ ΙίΙΙβΓαϋ (ΙοοαΐΙ, 
μστα έδίδαξε, χαι έβασίλευσεν έπ* αύτοΤς Ιτη ξβ'. 
Και γυναΤχα ήγάτγετο τήν Άρμονίαν χαλουμένην, 
ήτις αύτψ ϊξ τίχτει θυγατέρας, Ίνω, Άγαύην, Σεμέ- 
λην, Εύρυνύμην, Κλεανθώ χαΐ Βύρυδίχην. Αί^αι έλέ- 
γοντο ΚαδμΙδες. Ούτος 6 Κάδμος χιί ιείλιν τήν με- 
γάλην τήν Καδμε(αν έχει κτίζει. *0ς χαΐ τ6ν Τειρε- 
σίαν Βοιωτών οντά φιλ^σοφον, τ^ν αυτομάτως <ρΙ- 
ρεσθαι τά πάντα χαι άπρονίητον εΤναι τ6ν χ6σμον 
δογματίσαντα χαι εΙς το του Δαφνα(ου Απόλλωνος 
Ιερόν δια ταύτα έξόριστον γενίμενον, ϋνεχαλέσατο. 
Τούτον τον Τειρεσίαν μυθολογούσιν, ώς έωραχ6τα 
Παλλάδα λουομένην, εΙς γυναιχλς αύτ(χα μεταβλη- 
Βήναι φύσιν, χα\ πολύπραγμονεΤν αύτ$ πώς γυνή 
μετά ανδρός συλλαμβάνει, χαι πώς ή μΙα φύσις του 

αίματος εΐζ οίχλ χαι φλέβας χα) σάρχας χαΐ τά ϋ Ιογ, 6ΐ ςαοπιοιίο Γ<Βΐα3 νίναβ ^ί§η&ΙαΓ;ΰΐιη[ΐςυβδα 
λοιπά μερίζεται, χαι (ίρέφος {ωογονούμενον τίχτι- 
ται, και τού Δημιουργού τήν σοφίαν ρή δυνη^ντα 
χαταλαοεΐν εΙς αύτοματισμόν έζολισθησαι* διό χαΐ 
παίζοντες αυτόν εις γυναιχών φύσιν εφρασαν μετα- 
βληβήναι. Ούτος ό Κ^μος ό της Βοιωτίας βασιλεύς 
Άγαύην τήν αύτου θυγατέρα Έχίονι δούς γυναΤχα 
εΙς Χίον αποστέλλει. Γεννάται ούν έξ αυτής άνήρ 
φρόνιμος χαι συνετός ό ΠενΟεύς* [Ρ. 24.] φ χαι τήν 
διο{χησιν την βασιλείας ύστερον παρεχώρησε Κά- 
δμος, ώς αυτού μετά Τειρεσίου έπΙ τό Κιθαιρώνειον 
όρος τόν β(ον διατελέσαντος. Τήν δΐ Σεμέλην Πολυ- 
μήδων ό υΙός τού Αιθερίωνος γήμας, έχ τού γένους 
ών τού Διός, από Σεμέλης έπταμηνιαιον γενν$ βρέ. 
φος δια τό αστραπών χαι βροντών έξαισίων τήν Γβ^ηπιςυθ Αριιά βο» ρ^Γ 62 &ηηο3 ο1>ϋιιηΐΙ. υχο- 
Γβιη άαχίΐ Η&ηηοηίαπι, ςιιαβ βί ββχ Ωΐίαδ ρβρβΓίΙ ; 
ςααΓυιη ηοιηίη& Ιηο, Α^γ&υθ, δβιηβίο, Εαρχηοιηο, 
€1βΑηΐΗο βΐ ΕυΓγ<1ίοβ : ΙΐΦβΙίαιη Ο&ιΐηιίιΐββηοιηίιια• 
1>&ηΙυΓ.ΐ8 Οαάιηαβ βΐίαιη Οαάπιβ&πι ιη&^ααιη αρίιβιη 
ϋ)ίΰθΐΐ(ϋ(1ίΙ, (ΊΤίΓ68ίαπι Β(£θΙοπιιη ρΗί1θ8ορΙιαιη, 
ςυί ςικχίοιηηία ΓοΓίαίΙο Γογπ ηαΠαςυβ ιηαηάαιη 
ρΓ0Υίιΐ6ΐιΙί& ^αΙιβΓπαπ ι1οοαΪ886ΐ, ίη Οαρίιηβί Αροΐ- 
Ιίηίβ Ιβιηρίαπ] Γβίβ^αΐα^ ίαβΓαΙ,αΙ) ϋΧ8ί1ίο ΓβνοϋανίΙ. 
ΡαύαΙαηΙαΓ Ιιυηε ΤΪΓβ8ίαιη,εαιη ΙαναηΙβιη ΜίηβΓΥ&ιη 
νί(ϋ886ΐ, 8α1)ίΙο 111 ιηυΙίβΓίϊΐη οοηνβΓδυηι Γυί^δβ ; 
ίηςυβ βα η&ΙαΓ& ουποΗβ βχρΙοΓ&νίβδβ ({υοιηοιίο 
ιηυΙίβΓ 6Χ νίΓο οοηοίρίαΐ, ςυοηιοάο υπίοΑ 8αα^ΐηΪ8 
ηαΙαΓα ίη 088&, ν6η&8, ο&Γη6<; βΐ οωίβτΒ. (1ί8ΐΓί[)ΐι&η- ρίβηΐίαπι ΟρίΩοί8 αδδβςυί οοςίΐαηάο πβςυΐΓβΙ, βο 
ρροΐ&ρβηπι αΐ οπιηία ίοΓίυίΙο ίΐβή (ΙίεοΓβΙ. ΙΙ&ηαβ 
^ο^ο άίοίαπι 6§1 εαιη ίη π)υΙίοπ8 ηαΙυΓ&ηι 
ΐΓ&η8ίνί886. Ι8 Οα(1ιηα8 ΒοΒοΙίοΰ τβχ Α^ανβη ίίϋαηι 
βυαιη ΕοΙιίοηί ίη ιη&Ιππιυηίαπι ά^ιΐίΐ, αΰ ίη 49 
ΟΙιίυπιέΐΐΏαηίΙανϋ. ΡβρβπΙ Ιιβθο νίηιιη ρΓαιΙβηΙβπι 
&ο ίη^6ηΐθ8υιη, ηοπιίηβ ΡβπΐΗβυιη ; οαί ρο8ΐο& 
1•ιηροπ8ϋα(1ηίΐιΐ8Γ6^ηί&(1πιίηί8ΐΓ2ΐΙίοη6Πΐοοπιπιί8ίΙ, 
ευιη ίρ86 οαπι ΤίΓβδία ϊΐαΐαίδδβΐ ίη ΟίΙΙιοθΓοηβ 
ιηοοίβ νίίαπι ΩηΐΓβ. δβπιοΐοη Ροίγιηβάοη -ΕΙΙιβπο• 
ηί8 ΩΙίαιη ιΐαχίΐ, βχ ^οηΐβ ^ον^8 ; αΐ^αο βχ βα ρΓΟ- 
Ιβιη 86ρΙίιη6δΐΓ6Πΐ δϋδίαΐίΐ, πιαίΓβ Γυ1§ιΐΓίΙ)α8 β( 
ΙοηίΙπύαδ ίηδοΐίΐίδ ηβε&Ια. 6α(1πια8 ίηΓαηΙβπι ίη 
Ν^δίαιη Γβ^ίοηοπι, ςυοθ θΙ Νγδβίαπι άίοίΙυΓ, αίβη- μτ,τίρα άποθανεΐν. Τούτο τό βρέφος είς Νυσίαν τήν £) (Ιαπι ηιίδίΙ. ΡαύηΙαηΙαΓ ίηίαηΐβπι α ^ονβ ίη δίηιι βυο ΧΊΡ^"^ ό Κάδμος έχτραφήναι επεμψεν, δ χχΐ Νύσειον 
ώνομάσΟη. Ιΐυθολογούσι δΐ δτι τούτο ό Ζευς έν τφ 
Ιδ(ψ χόλπφ έπι δευτέρφ μηνι έφύλασσε, δκ^τι μέρος 
ζωής ϊσχε προς τού θεού παρά τόν ώρισμένον χρ6- 
νον έχτρωΟείς. "Αλλοι δΐ τούτον ώς έξ ήλ ιαχών ευχών 
μυστιχά τίνα χαι θαυμαστά ^ρω^^τα χαι ώς περί 
άμπελιχήν γεωργίαν έχτιθάμενον άπεθέωσάν τε χαί 
Δκίνυσον μετεχάλεσαν, ώς έχ γένους δντα Διός. (1ιΐ08 Γβϋςαοδ πιοηδεδ αδδβΓναΙαηι Γαίδδβ ; οιυοά 
βοίΐίοβΐ αϋβο ραΓίβπι ςααπκίαπι νίΐο) Ιια1)αίΙ, 3ΐ)0Γΐα 
&η(β 16ςίι^Iηυ[^(6Iηρι13 6^ίιτ1δ. Αΐϋ Ιιυηο, ςυο(1 βχ 
8θ1&π[)α8 ρΓ6εϋ)(ΐ3 πιγδίίοα ςαίβϋαπι βΐ πιίΓαεαΙο^α 
ίδίοβΓβΙ βΐ νίΐίδ οαΐΐαηι (1ο«:αίδ5ΐ»1, ίη ιΐουδ Γβίαΐβ- 
ΓυηΙ 30 ϋίοη^δίαιη ηοιηίηαΓαηΙ, αΐ ^ον^δ δΐίτρβ 
ΟΓίαιη. Πίοη}'δίαηι Ιιαηο ίβραηΐ α^ ΡβΓδ&δ νεηίδδβ, 
&ο ηιίΓαΙ)ί1οδ ςααδάαιη ίπια^ίηαΐίοηβδ ορβηιιη αο ΧΥΙ.ΑΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΠΙ ΝΟΤ*:. 
(98) 1.00115 ρβΓδρίβοιιβ οοΓΓορΙαδ, ία1)αΙ& νβΐ βχ Ονίιΐίο ηοΐα. \υι.. Ίί αβοκαιι (ιεοηενι 71 1)β1ΙθΓαιη &ρα(1 β08α»1βη1&9»6. 8βοαιι<Ιαιη Ιιββο οαω Α Τούτον •1ς ϋέρσας ψασίν άπελθεϊν, χαΐ φαντασίας ϋϊα^Λ Ιιοιηίηαιη 1αΓΐ)α αάνβΓβηβ ΡβηΙΙιβαιη νβηιΐ : 
νίΓΟβ & β&11&υ(1ο 5οίΓΐθ5, ιηαΙίβΓββ Β&οο1ι&5 &ρρ«Ί- 
Ι&νίΙ. ευιη &ιιΐ6ΐη ΒβοΙίβθ Γβ^ηιιιη »ϋ)ί νίηάίο&ΓβΙ, 
1)6ΐΙο οιιιη Ρβηΐΐιβο οοη§Γ688«ΐ5 8αοοιι1)αίΙ. Ο&ρΙαιη 
θχ νίηοαίίβ Ιί1>6Γ&νίΙ Α§(ατ6 πια(6Γΐ6Γ&, ΡβηΙΙιβί 
πιαίβΓ. Ιη<1β ρβΓ ίη8ί(1ί&8 ΡβηΙΙιβαιη ηβοανίΐ, οτιαι- 
ςυβ ΒβοΙί βαιη Γβ^ηο ηοη άί^η&ΓβηΙηΓ, 06ΐρΙιο8 
ρΓοίβοΙαδ ιηοΓΐυα8 &ο 8βρτι11α8 ββΐ. 6&<1ιηο ίη Γβ^ο 
ΒθοΙίβΒ 8αοεβ88ί( ΝγοΙβυδ. 44 βαιη 1ιιι3ιΐ8 ΑΗα 
Απϋορα, 8&θ6Γάο(6 5ο1ί8,ΤΗβοΙ)οβυ8 ΒΓ&Ιοηίβ Ω1ίιΐ8 
α ^0Υ6 §;6ηιΐ8 άαοβηβ αο ίΓ&ΙβΓ ΝγοΙβί, οοΓραβ η]ί8- 
εηίΐ, ίηάβςιιβ ^βιηίηοβ βα β8ΐ βηίχα, ΑιηρΙιίαοιΐ6πι 
θΙΖθΙΙιυιη ;ςαί ^υ88η ΓΓαΙηβ 6ζρθ8ίΙί βαηΐ ρΓορβ 
ιηοηΐβιη ΟίΙΙιβΒΓοηβιη. δβ<1 ςαίάαιη Γα8ϋουδ ΟΓάίο τ(νά< 6αυμασ(ων έργων χαΐ «ολέμων έν αύτοίς 
έπ(δε{ξασ6αι. Μετά ταΰτα έπΙ ΙΙεν^έα συν οχλφ 
βαρεί έρχεται, χχι τους μίν οΝ^ρας σχιρτους έχά- 
λεσε δια το αλλεσθαι χαΐ πηδ^, τά< $¥ γυναιχα; 
βάχχας. Τήν τε των Βοιωτών βανιλείαν σφετεριζό- 
μενοζ μετά Πενθέως πόλεμον συμβαλών χ^αιρουνται, 
&π6 δΐ Άγαύη< της ΙΙεν^έως μητρός ώς θαέχς ουπ^ 
Διονύσου λυτρουται των δεσμών. Μετά τσΰτά έν• 
ι^ρι^σαζ άποχτείνει Ηεν6έα. Των δε Βοιωτών αύτον 
βασιλέα μή παραδεχόμενων εΙς Δελφούς απέρχεται 
χαΐ θανών θάπτεται. Μετά Κάδμον έβασίλευσε τ^[( 
Βοιωτ(αΓ Νυχτεύς. Τούτου την θυγατέρα Άντιόχην, 
Ηρειαν ούσαν του Έλίου, θε6βθ(ος 6 υΙος Βράτωνος, 
έχ του γένους του Διός χαταγ<$ μένος, αδελφός δε το9 ηοιηίιιβ, οαιη ρΓοΙβ οαΓβΓίΙ, Βηβΐηΐϋ 608 αίςαβ βάα- ρ Νυχτέως, μιγεις γενν^Ι δίδυμα, Άμφ(ωνά τε χαι 
οανϋ. Οαπι αυΐβιη ΑηΙίορα αρυά ΟίΓΟβη αδββΓναΓβ- Ζζθον, οΰς τζ χελεύσει του άδελφόυ ρ(πτουσι πλι;- 
ΙΠΓ, π ι ρρορΙβΓ ίΐα^ίϋαιη οοιηιηίδβηπι 8αο ΙβηαροΓβ ρ(Βη&8 ΙαβΓβΙ, οαπι ίη ΑΓ^ίνοΓυιη τβ^ίοηβ 1)6ΐ1ιιπι 
6Χ3ΐίΙί386ΐ ί1)ί((αβ Ι.γουδ ιηοΓ&ΓθΙυΓ, Πιγοθ ΝγοΙβυιη 
Μαικίβ 8θ1Ηοί1&νί( άβ ΙίΙ)6Γαη(1α ΑηΙίορα. Ι8 νβρο 
ΐΑΐίΓΟ βαιη ροϋαβίβΓο 3ΐ1ί^αη()&ιη ϋαςυβ ηβοαηϋ&ιη 
ρΓοΓαηαΙβ νίΓ($ίηίΙαϋ8 οααβα ίιηρβΓ&νίΙ. Ηοο οαπι 
ίη&α(ϋνί886ηί ΑιηρΙιίοη βΙΖβίΚϋδ, &1> βο ςηί ίρ808 
βάαο&τβΓ&Ι βάοοίί Αη(ίορίβΒ86 6886Γιϋο8, ουιη ιηαηα 
ΓΟδϋοοπιπι ΐΓπιβΓυηΙ, ηβε&1ίδ({υβ ιηΠίϋ1>ιΐ8, ΟίΓΟβη 
ΙααΓο αΠί^αΙαιη ιηΙβΓΓβοβΓαηΙ. Ιρβί οηιη ιηαΐΓβ 
ΑηΙίορΑ ίη ΒίΒοϋ&ιη ρΓοΓβοΙί, οαπι 3αηι ΝγοΙβυβ 
νίΐΑ (1β0688ίδ5βΙ, ίΙ& πιηβίϋί ΑτηρίιΙοη 6ΐ ΖβΐΗαβ 
Β(εοΙί8 ηιυΙΙθ8 ρβΓ βηηοδ τβ^ία ροΐβδίβΐβ ίπιρβΓανβ- σίον του Κιθχιρωνείου ορου^. Όρδίιον δέ τις γείιφ- 
γος απαις ών ανελάβετο χαι άνεθρέή^ατο αυτά. Της 
δΐ Άντιέπης παρά ττί Δ(ρχ^ φυλαττομίνης έπι τ^ 
τιμωρηθήναι διά το παράνομη σαι, έπει πόλεμο; έν 
τ^ Αργεί ων έχινήθ<} χώρ^ε» του Αύχου χρονίζοντος 
έχεΤσε, ή Δίρχη τον Νυχτέα Οωπκυτιχώς ήρώη 
άπολυσαι Άντιέπην. Ό δε μάλλον προνέταξε ταύρφ 
άγρίψ ταύτην προσδεθηναι χαΐ άποθανεΤν, ώς ττ^ψ 
παρθενίαν βεβηλώσασαν. Άχούσαντες δέ τοίϊΤ9 Ζί^- 
θος χαι *Αμφίων, χαι παρά του άναΟρεψα/</Μν τού- 
τους μαθ^ντες ώς αΰτη εστίν ή μήχηρ αύτην Άν- 
τΐ($πη, άμα πλείοσιν άγροίχοις έπε ισιτεσ^ητις 'τους 
μίν στρατιώτας χαταχτείνουσι, Δίρχην 8^ τφτιν»^ ΓυηΙ. Ηίη)α^ηαπιυΓΐ)6Πΐ €οη(1ί(ΐ6ΓυηΙ, βΐ α ραίπβ ρ προσδεσμοΰσι χαι φονεύουσι. Συν τζ μητριδ^Άν• Τ1ΐ6θ1)(Βί ηοπιίηβ Τ1ΐ6ΐ>&5 ηιιηουρ^αΓυηΙ. Ευπρΐάββ 
Π10Γ6 ροβΙ&Γυπι ίαΙ)ΐι1&πι ηαΓΓβηδ, ^ον6Π1 αίΐ δυπιρία 
δαίγη Ω§!ΐΓα ΑηΙίορδθ νίΐίυπι οΙ)Ια1ίδ8β : οο βχ οοη- 
6ηΙ)ίΙα ηαΙοδΛηιρΙιίοηβηι 6ΐ ΖβΙΙιυπι πιπδίεοδ. Ηοο 
βαπι Ίάβο (11x1886 ρυΐαηΐ, ςαοά Τΐιβοίχευδ α Ρίεο, 
(|ΐιί ιάβπι ^υρ^^6^ ΓυίΙ, (1β8ε6η()6ΓίΙ ρβΓ αηίπΐίθ ίη 
αΙία ροδΙ αΐία εοΓροπα οοπιιηί^Γ&Ιίοηβιη. Ναπι Β(Βο- 
Ιοηιπι 86Γηιοηβ δαίγηΐδ &ηίπια3 ίη αΐίαά νίΐίιΐδ 
00Γρα<) πιί^ΓαΙίοηβπι 45 δί^ηίΟοαΙ. ΡοδΙ Ιΐ08 πιυδί- 
οοδ, ίί ςυί βχ 60Γαπι δΐίρρβ ρροορβαΐί δΐιηΐ ίη Τΐιβ- 
1)&ηο8 Γβςηυπι οΙ)Ιίηιΐ6ηιηΙ υ8ςιΐ6 &(1 ΟΕάίρηπι, 
^ο^α8ιι^ βΐ ί.αΙί Ωΐίυπι. Είβηίπι Ι^&ίηβ τβχ Τΐιβϋαηο- 
ΠΙΠΙ ρηπίϋπι βχ ^ο^&8ια ιιχοΓβ ΩΙίηπι ^ο^απι δΟδΙα- 
ΙβΓαΙ ; άβ ηυο ουηι ογ&οιιΙο πιοηίΐυδ βδδβΐ, ΓοΓβ αΐ 
18 οαπα ρΓορπα ηιαίΓβ οοηουπι[)βΓβ(, Ιί^ηβίδ οοπι- τιότπι εις τήν Βοιωτίαν έλθόντες, έπβί 6 Νυχτευς 
τέθνηχεν, ο\ μουσιχοι Ζήθος χαι Άμφίβυν των Βοιω- 
τών Ιτη πολλά βασιλεύουσι. Κτίζουσι δ^ πόλιν μ»• 
γάλην εΙς όνομα [Ρ. 25] του πατέρος, ήν χαι [αζο] 
θεοβοίου Θήβας ών(^μασαν. Ό μεν Ευριπίδης τφέΟει 
των ποιητών μυθολογών τον Δία φησίν ε'ς Σοττυρον 
μεθαβληθέντα τήν 'Δντΐ(5πην φθείρα ι, έξ ής Αμ- 
φίων χαι Ζήθος οΐ μουσιχοί. Τούτο δΐ, φασιν, εΤπεν 
ώς χαταχθέντος θεοβοίου έχ του Βίχου του λλι Ζη• 
νος χατά μετεμψυχώσεως μετάστασιν τούτο γάρ 
σημαίνει τ6 Σάτυρος δνομα χατά τήν τών Βοιωτών 
γλώσσαν, το εΙς άλλο σώμα χωρήσειν εύτελέστερον. 
Μετά τούτους τους μουσιχους οΐ έχ του γένους αυτών 
έβασίλευον Θηβαίων Ιως Οίδίποδος υΙου Ίοχάστης 
χα{ Ααίου. Ο^τος γάρ 6 Αάϊος βασιλεύς ών Θηβαίων ρβάϋ)ΐΐδ ίπιρβ(1ί1απι ίη πιοηίαηίδ &1))βθίΙ, ηΐ ί1)ί Ο μετά Ίοχάστης ίσχεν υΐον πρώτον Ίοχαν χρησμον ρβΠΓβΙ. ΑΙ ΓυδΙΙοαδ ςαίίίαπι, Μο1ϋ)ίυ8 ηοπιίηβ, βυπι 
8ϋ1)1&1υηι βάαοανίΐ, ΟΕάίραοιςαβ &ρρβ11ανίΙ α 
ΙυπιοΓβ ρ6(1απι ςυβπι ίη οοπιρ6(1Ι1>!ΐ8 οοηίΓαχβΓ&Ι. 
56ουη(1υπι Ιιωο ηιυΙΙβΓ ςιιβχίαπι ίηιϋ^βηα ηοπιίηβ 
δρΐιίηχ, (ΙβΓοηηίδ αο πιαπιπιοδΑ, οαπι α^τβ^Ιίαπι 
ηι&ηα νβΓίίοβηι ςυβπκίαπι ο1>δ6(1ίΙ, Η(1 ςαβπι ηοηπΐδί 
ιιηο βοί|υβ αη^^αδίί^δίιηο&ϋίΐα ροΙβΓ&Ι ρβηβίΓαη, αο 
ΙαΐΓύοίυαηϋο βα ρβΓ($βηΐ68 ίηΙβΓΓβοίΙ, βοΓυπιςαβ Γ&- 
ουΙΙαίβδίΙορΓΦΐΙαΙαββΙ. 1(1 ΙαίΓΟοίηίυπι Γβδ ΤΙιβΙ)α- 
ηοΓαηι ίη αΓουπι τβιΐβ^ϋ, οϋπι ηβςαβ βχβΓοϊΙυβ 
η6(|αβ ίρββ Γβχ ΐΑίαδ πιοηΐο ίΐα ίηαοοβδδο βΐ ηα• 
ΙυΓα Ιοοί ιηαηϋο (ΐαΊ(ΐ€[αειηι αάνβΓβυδ βαηι ρυβδβΐ. δΐ λαβών περί αύτου ώς ττί Ιδί^Ε μητρί συναφθήνβ- 
ται, έν ξύλψ τους πόδας χαθηλώσας, δ' δή χαι χοίί- 
σπος λέγεται, εις άπώλειαν έν τοΤς ορεσιν ^ρριψεν. 
Άγροιχος δε τις ονόματι Μελίβιος τούτον ε6ρών 
άνεΟρέψατο, Οιδίποδα μετονομάσας διά το τους πόδας 
αύτου έν τψ ξύλψ διψδηκότας ογχωθηναι. Μετά 
ταϋτα γυνή τις ονόματι Σφίγξ, δυσειδής, χατάμαστος, 
χωριτιχή, μετά πλήθους άγροίχων εΙς χορυφήν μίαν 
μόνην εΙΌοδον και ταύτην στενωτάτην εχουσαν χαθ- 
ίσασα, λ^στριχώς τους παράγοντας Οι' εκείνης άν^ιρε^ 
χαι τάς αυτών υπάρξεις άφτ^ρεΐτο, ώς άποστενου. 
σθαι τάς Θήβας δι' αυτής μήτε στρατού, μήτ' αύτου 73 ΗΙ8Τ0ΗΙΑΒυΜ ΟΟΜΡΒΝΟΐυΜ. 74 του βασιλέως Λα\ου Ισχύοντος χατ* αύτΐ^ς δι^ τό ^ (Εάίραβ νβΓΟ Γβ &α(ϋΙ& ρπΐάβηβ &ο ^βηθίΌβαιη δύσβατον του ^ρους ιμΙ 6χυρ<(ν. Ταυτ* οδν ΟΙδίπους 
άχούσ«(ς σοφ6ν τι χαί γενναΐον ποκΐ* χαΐ ολίγους 
έπιλεξάμενος και τήν Σφίγγα έλθων ι(^τεΐτο συν «ύτζ 
βΤναι χα ι συλλ^στρεύλΐν αύτ^. Ή δΐ τ^ ώρ^ χαΐ 
γενναιότητι τούτου τερφΟ«Ισα αυτόν είσδέχεται. Ό 
δέ χαφόν έσχηχώς αυτήν μίν λύγχη αναιρεί γα\ 
πολλούς των μετ* αυτής* λαβών 8^ χαι τό σώμα χαΐ 
έισα χρήματα εύρε πρ^ς Λάίον εΙς θιξβας ήνεγχε, 
μισθόν της άν$ραγαθ(ας χομιούμενος. Θηβαίοι δΐ 
τούτον ώς βασιλέα ανυμνούν. Άλλ' ούχ ήρεσβ ταύτα 
τφ Λαΐφ, άλλα στρατών £ςρο«λ(σας χατ' αυτού έξ^κι, 
χαι πληγείς τελευτ^. Ή τοίνυν Ίοχάστη της βασι- 
λείας έχπεσεΐν ού 6έλ^υσα, χα) ώς υΐ^ς αυτής Ιστιν ό 
Οιδίπους ούχ εΙδυΤα, £μα δΐ χαι προς θεραπ^(αν τής Γ&οίαα5 αμ^Γβάί, οαιη ρ&αοίβ ςυοδ 9ί1)ί »οοίοβ &•οί- 
νθΓΑΐ, α(1 §ρ1ιίη§6ΐη ββ οοηίθΓΓβ, β)α8 οοηβηβίαάί- 
ηβιη βΐ Ι&ίΓοοίη&ηάί βοοίβίαίοιη οχρβΙβΓβ. Ρογιιια 

βΐ 96ηβΓ08ϋ&8 ({Ιΐαΐη ρΡββ 86 ί6Γ6ΐ)&(, αΐ ΓβοίρβΓβ- 

ΙαΓ α πιαϋβΓβ ϋβ Γβ1>ιΐ8 ε&ρ1& ίπιρβίΓ&πιηΙ. ΑΙ τβτο 
(£<ϋρα8 οαρία οοο&ιίοηβ ίρβαηι ΙαηοβΑ ΐΓ&ηΜ(ϋ- 
^βΓΟ, ηιαΙΙθ8 ςυί δρΐιίη^ΐ ρΓβά&ικϋ 8θοϋ ίαβΓ&ηΙ 
Ιηιοίά&Γβ ; ο&ά&νβπ β^ηβ,αο ({ΐιαβ ί1)ί ΓβρβΓβΓ&Ι ορβ• 

&<1 1.8ίαΠΙ Τ1ΐ6ΐ)Α8 &(Τ6ΓΓβ,α1) 60 νΪΓίαϋβ 811Φ αο θί 

1)βηβ ^681» ρΓΟΒίηίαιη βρβΓ&Γβ. Αο Τΐΐθύ&ηί 4Λ 
ςτιίάθΐη βπιη Γβ^ίβ 1ατι<1ί1)ΐΐ8 &ο ϋΐαΐίβ €6ΐ6ΐ>Γ&1)αηΙ. 
Ι^&ίο ίά αάβο (Ιίβρίίοαίΐ υ( &(1ν6Γ8ΐΐ8 βαιη οηιη αΓ- 
ιη&Ιο βΧ6Γεϋιι βχίτβπΐ : εοπιπιί98θ &ιιΐ6ηιι ρΓββΙίο 

ίοΙϋΒ ρβπϋ. ΡΓθίη(ΐ6 4θ€α8ΐ{| ΟΙΙΐη 6Χ€ί(ΐ6Γ6 Γ6§ηο πόλεως σπουδάζουσα, προσχαλεΤται τούτον* έ( ού χαι ρ ιιοΠβΙ 6ΐ ΟΕάίραιη ΙΙΙίυιη &ααιη 6886 ί^ΟΓ&ΓβΙ, 
ποιεί δύο υΙούς, τον Έτεοχλέα χα) τόν ϋολυνείχην, βίηιιιΐ αΐ 6ίνϋ)!ΐ3 Γ6ΐη ^Γ&Ι&ιη ίαεβΓβΙ, ^οη^ι1|ζβIη χαι θυγατέρας δύο, *ίσμήνην χαΐ Άντιγ<5νην. ΚαΙ 
ούτως έπι £τη ιθ* τών Θηβών έβασίλευσαν, αγνοούν• 
τες Ιαυτο^ς. Μετά ταύτα τής Ίοχάσνης τήν πατρίδα 
χαι το γένος πυΟομένης, Ιπει Μελ(βιος αύτ^ άν- 
εθρέψατο Ι{χουσε, παρ' αυτού τε Ιμαθε τ^ τρόπον 
τής αυτού ανευρέσεως [Ρ. 26 ] χα) βεβαιωθεΐσα 
άνεβ^ησε. Οιδίπους δ^ πληροφορηθείς ώς χαΐ μήτηρ 
Ίοχάστη και γυνή τυγχάνει, τοις μλν υΙοΤς Έτεο- 
χλεΤ και Πολανείκει ένιαυτόν παρ* ένιαυτ&ν βασι- 
λεύειν έχέλευσε τών Θηβών, αυτός δΐ πάραυτα δύο 
ήλους χατα τών ιδίων Ιμπιζξας δφ^βλμών τελευτ^. 
0\ δε υ\οΙ αυτού Ιχάτερος της βασιλείας άντιποιού• 
μενοι εΙς πόλεμον ήλΟον μονομαχήσαντες, χαί ύπ 
άλλήλιων &μφω χατελύΟησαν. Και οΰτως ή τών Θη- •ί1)ί (£(1ίραιη αβοΐτίΐ, αίςαβ βχ 6ο (1αο8 Ωϋο», 
Εΐβοοίβηι &6 ΡοΙχιιίο6ΐη,Ιο(ίά6ΐη(]α6 ΑΗαι ΐ8ηΐ€η&ιη 
6ΐ Αηϋ^οη&ιη ρβρβηΙ.ΙΙα ρ6Γ 10 &ηηο8 Γ6βηιιιιι ίη 
Τ1ΐ6ΐ)&ηο8 0β886ΓΐιηΙ,α1ΐ6Γ α1ΐ6Γυιη ί§ηοΓααΐ68. Ηί8 
βχ&οΐίβ ^ο^&8ιβ, εαιη ΟΕιΙίρί ς6ΐιιΐ8 6ΐ ραΐτί&ιη ίη- 
ςιιΐΓ6Γ6ΐ»6χ Μ6ΐί1)ΐθ€|υ6ΐη 6(1αοαΙθΓ6ΐη ίαί98β €Εάίρί 
&066Ρ6Γ&1 ίηΙβΙΐ6χίΙ ςυοιηοάο 18 €Ε(ϋριιιη Γβρβ- 
η886ΐ ; 0ϋηηηηα1&ςυ6]αιη &ραά&οίιηυιη Γβί 8ίουΙ 
1ι&][)6ΐ>&1 ορίηίοηβ 6χο1απι&νίΙ. ΑΙ 6ηίπι (£<1ίρα8 
οβιϋοΓ ί&6ΐα8 ^ο^&8^&α1 οοη]α^6[ΐι 6&ιη(1θΐηιη&ΐΓβηι 
8α&ιη 6886, Ω1ϋ8 ΕΐβοεΙί βΐ Ροίχηϊοί Γ69ΐιαιη 1116- 
1>&ηαιη &11θΓηί8 ιιηηίβ 1ιαΙ)6η(1\ιιη πι&η<1&νίΙ, ίρ86 
ίΐΐίοο άαοΙ)υ8 ο1ανΐ8 ίη ι1ηο8 8αο8 οεα1θ8 άβϋχίδ 
οΜίΙ. Ρίΐϋ, οαπι ηΙβΓςηβ Γβμηυπι αά 86 Ιπι1>βΓθΙ, βών 7|[το( Βοιωτών χατελύθη βασιλεία, διαρχέσασα '< 1>€ΐ1απι ηιον6ΓαηΙ : ίη ςιιο δίη^αί&Γί ρα^ηα εοη- 
Ιτη τριχχοσια Ιζηχονταεννέα. βΤΜβί ηια1αί8 &ηιΙ)ο τη1η6η1)α8 0€0ΐι1>α6ηιη1. Ι8 

Γβ^ί ΤΙΐ6ΐ)Αηί 86η ΒοΒοΙΟΓηπι Αηίι ίηίΐ, οηηι ίά 

369 &ηηο8 άηΓ&88θΙ. 'ΑναγχαΤον ούν έστι λοιπ^ άναδραμεΤν έπ) τό 
προχείμενον. Καταλήξαντες δλ Επι τήν έχ Φαλ^χ το» 
*Ραγά6 γέννησιν, άρξώμεθα άπ* αυτού. 

*Ραγάβ γενόμενος Ιχατόν τριαχονταδύο ετών 
έγέννησι τον Σερούχ. Έπι τούτου οΐ άνθρωποι τόν 
χατ* αλλήλων αύζήσαντες τύφον στρατηγούς τε 
έαυτοΤς χατεστήσαντο χαι βασιλείς. Κα) τ^ε πρώτως 
πολεμικά χατασχευάσαντες βργανα πολεμείν άλλη- 
λοις ενήρξαντο. Κα) ευθύς οΐ άπό Χαναάν ηττώνται 
χαι πρώτοι τής δουλείας ύποχύπτουσι τψ ζ^γψ, [) 
κατά τήν του Νώε χατάραν. 

Σερούχ γενόμενος Ιχατον τριάκοντα ετών έγέννήσέ 
τον Ναχώρ. *^ει δε 6 Σερούχ Ιν τ/{ Χαλδαίων, έν 
πόλει 'ϋρ. Αύξηθέντα δε τον Ναχώρ έδίδαξεν ό πα• 
τήρ πάντων έπίλυσιν οιωνών, τών τε έν ουράνιοι 
σημείων διακρίσεις χαι τών έπι γής απάντων, χα) 
πασαν Χαλδαϊχήν μαντείαν. Ναχώρ δΐ γενόμενος 
οθ' ετών έγέννησε τ6ν Θάρρα. Νίνου δε του πρώτου 
Βασιλέως τών *Ασσυρίων τεσσαρακοστών τρίτον άγον- 
τος ^τος τής βασιλείας γεννάται Αβραάμ. Κατά δΐ 
τους αυτούς χρόνου; πβρ' Α^γυπτίοις έξχαιδεκάτη 
δυναστεία, καθ* ήν έβασίλευον Θηβαίοι. Θάρ|$α δΐ γενό• 

Ρατβοι.. Οι. ΟΧΧΙ. ΡοΓΓο αηΐβπκ η606836 681 ηο8 αά ίηβΐίΐηΐηπι 
ηο8ΐπιηι Γ6ν6Γΐί. Αε ςυοηίαπι ίη Ηα^αΙ)! Ρ1ιαΐ600 
ρΓο^βηίΙί ηΐ6ηϋοη6 5α1)8ϋΐ6Γ&πιιΐ8, πΐΓβηπι &1> 
60(ΐ6πι ΒαςαΙ)ο οπάίβηιηΓ. 

47 Β&9&1)υ8 6Γ§ο αηηο8 ηαΐυβ 132 §6ΠΐεΙιηπι ^6- 
ηαίΐ. Βη^η8 £θ1αΐ6 άβηιηηι Ιιοπιίη68 &1ΐ6Γ α1ΐ6Γί ία8ΐη 
8686 ρΓφΓ6Γ6υΐ68, ίιηροΓΑίοπιηι α1ςιΐ6 Γ6^πι ηο- 
πιίηα 8ί1»ί 5υπ]ρ86ΓυηΙ, αε Ιυιη ρηπιηηι απηα 1)6ΐ- 
ϋεα ΓαΙ)Γίε&Ιί, ύβΐίαπι ίηνίεβπι Γαε6Γ6 εοΒρ6πιη1. 
δίαϋπι ν6Γο 8ΐίΓρ8 61ι&ηααηί8 8αοοα[)αϋ,3α^πιςηβ 
86Γνϋυ(ί8 8η1)ϋΙ,(ΐη6ηΐ£ΐ(1ηιο(1απι 6ί Νο» ίη6Γ&Ιίπι- 
ρΓ6θαΙη8. 

δ6Γηοίιη8 &ηηο8 η&1υ8 130 Ν&ε)ΐ0Γ6πι ρΓος6ηαϋ. 
Η&1)ϋ&1)&1 &ηΐ6πι δ6πιεΗα8 ίη ηΓΐ)6 ΟΙιαΙάφοπιηι, οαί 
ΙΙγ ηοηΐ6η. Ιβ αιίαΐΐαηι Ναε1ΐ0Γ6πι (ΙοεαίΙ οπιηίαηι 
&η^ποΓηπι,ε(εΐ65ΐίυπι ΙβιτββΙπαπιςηβ οβΙβηΙοΓαηι 
ίηΐ6ΓρΓ6ΐ&Ιίοη6πι,οπιη6Πΐςα6 61ι&1(1®οπιηι (1ίνίη&- 
Ιίοηβπι. Ν&ε)ΐ0Γ αηηο5 ηαΐηβ 79 ΤΚ&Γαηι β6ηαί(. 
ΑΙ)Γα1ι&πιυ8 ηαΐυβ 65(, ευπι Νίηυ3 ρΓίπιη8 Α88γηο- 
Γυπι Γ6Χ8.ηηαηι 8αί τβ^ηί 43 α^6Γ6ΐ.Εθ(1βιη (6Πΐρθ' 
Γβ &ρυ(1 ^γρύο» (Ιβείιηαδ 86χ1υ3 Γβχ α§6ΐ)£ΐΙ; ςαα 
Ι6πιρθ9ΐαΐ6 Τ1ΐ6ΐ)&ηί Γ6^η3][)&ηΙ. Τ1ι&γ&6γ^ο &ηηο3 
ηαΐαι 70 βαβίοΐϋ 6χ οχογο 8α& Ε(1ηα,(ΐα» Ωϋ&ίαί^ 75 βΕΟΚΰΐαΐΙ Γ.ΕΟΚΕΝΙ 7β ΑΙ>Γ&1ιαιηί, ^υβιη ρ&ΐτααιη Τ1ι&γ& 1ι&1»αϋ, Α1>Γ&1ια- Α μινος ετών ο' έγ£ννησιν έχ γυναιχ^< (39) "ΒΙνβ^, ιηαιη : ίΐα βιιίιη βιιιη ιη&ΙβΓ άβ βαί ρβίΓΐβ ηοηαίηβ 
&ρρ6ΐΙανϋ, ςαί ίΐηΐβ ηβροϋ» ηαΐαΐββ νίί^ άβίαηοΐυδ 
ίαβΓαΙ. ΡΓ»(6Γθ& οΐίαιη ΤΙι&τα Αηιιηιιιη βΐ ΝαοΙιο- 
Γ6ΐη ρΓ0€Γβ&νϊΙ.Α1)ΓαΙιαιηιΐ8 αχοΓ6ΐη άιιχϋδαΓ&ιη,»!- 
1>ί & ραΐΓβ οοη]αηοΙ«ιιη. Ηϊο βοΐαδ, οηιηί1)υ9 υ1)ί€[αβ 
]ιοιηϊηί1)α9 οαΐΐα 8ίπιυ1αεΓ0Γαιη ίη ΟΓΓΟΓβιη &1>άυ- 
οΐίβ, νβηιιη Οβαιη α^ηοτίΐ ιιηίν6Γ9ί(ΐα6 Ορίβββιη 
ρΓβ(ϋοανίΙ,ρπιηη9ςα6 αΙΙ&ΓΟ ίΓοη€ΐί1)α9 ρ&1ιη&ηιιη 
θΐ οΙβ&Γϋΐη 48 είηχίΐ ; αο βυΐ) βο ρηιηαιη ίη 5<ιεΓ& 
4^πρΙαΓ2ΐ &η§β1υ5 ποιηίη&ΙηΓ ; βΐ α5 ίρβο ^£^ρι^^ 
ροβίΐυιη δΙβΙϊαΓυιη βΐ βϋθοίίοιιβπι ηαπίθηιαιςαβ 
βοίβοΐίαιη (ϋ(ϋοβΓαηΙ. 

Αηηαιη οΒίαΙί^ νίοβδίιηαπι ({υαιίαιη Αςβηβ ΑΙ)Γ&1ια- Ουγατρ^ς Αβραάμ πχτρα^έλφου αύτου, τον *Αοραέ(ς 
βντινα ή μι^τηρ έχάλεσκν έπ' άν^μγει του ^Λ^^^ 
'ΐΐατρ6ς' εφβη γβρ έχεΐνος πρ^ της τουτΐ:>υ γηι^ 
σεως τετελευτηχέναι. Έγέννηνε δ^ ίτι 6 θάρρα ιι 
Άράμ και τον Ναχώρ. Ό δΐ *Αβραάμ λαμβήι 
πχρά τοΰ πατρίς γυναίκα τήν Σάρραν. Ούτος μ^βς 
των απανταχού τήν έπ•. τα β^8ωλα πλάνη ν νοην*- 
των, τ6ν αληθή θεον έπέγνω κα! Δηιχιουργοντ» 
6'λων άνεχήρυξε. Και πρώτος το Βυσιασττίξριον και. 
δοις ςροινίκων και έλχ'.ών έκύχλου, καΐ έπι οώτιί 
πρώτως ώνόμασται άγγελος έν ττ} θ(^? ^Ρ^?^• ^' 
τζαρ* αύτου Αιγύπτιοι τήν των άστέραιν βέσιν η 
ποίηαιν καΐ τήν άριθμητικήν (πιβτήμην ^μαΒον. 
^Οτι τφ κ^' ετει της ηλικίας αύτου 6 Αβρή πια5 &^ί1υιιι υηίτβΓ^ί Ορίβοβιη αάονανϋ. Αη^βίαβ ο έπιγνοΰς τον τών 6'λων θεόν προσεχύνει. ^Αγγιΐις 

δε Κυρ (ου έδίδαξεν αυτόν τήν Τ.βραΐδ» γλώτη», 
καθώς αυτός ό άγγελος τφ Μωοϋσ^ εΤπβν, ώς [Ρ. 27] 
έπι τζ λεττετζ κείται Γενέαει. ΚαΙ 6 Άράμ δ^ αγόμε- 
νος γυναίκα έγέννηαε τόν Αώτ, θυγατέρα δΐ Μιλχέν. 
Ταύτην ό Ναχώρ λαμβάνει γυναΐχα. 

'Ήδη δι Ιζηκοστυν Ιτος £γων ό ^Αβραι^μ, ώς ούχ 
έδόκει τόν πατέρα πείθειν και τους άλλους οιχείοχ 
της περί τα εΓδωδα άποσχέσθαι δεισιδαιμονία;, λ»• 
Οάνει νυκτός τών ειδώλων έμπρήσας τόν οιχον Α> 
τών δι Ιζαναλου μένων οΐ αδελφοί νοτ^σαντες 2ν2:π;- 
δώοι, βουλόμενοι έχ μέσου του ττυρ^ς ίξε^ίετϋαι τχ 
εΓδωλα Φιλοτιμ(5τερον δε ό Άράμ. τφ πριγμιτι 
προσφερόμενο; έν μέα(μ διαφΟείρ^'^α^ν "^^ '^^ρό:. 
Κλ\ Οάψας αυτόν 6 άγαλματοποιός ιιατήρ ΐ** *\1^ ττ^ α&Ιβιη ϋβί (ΙοοαίΙ βαιη Η6][)Γ3.ίοαιη &€ηιιοηριη,&ίου1ί 
ίάβιη αη^βΐιΐδ Μοβί (ΙίχίΙ, αΐ β3ΐ ία ραητα ΰβηβ^ί. 
5βά βΐ ΑΓ&ιηαδ αχοΓβ άαοΐα 1.οΙιιιη ^βηαίΐαο βΐίαιη 
Μβίοΐιαιη, ςυ» Ν&οΙιοΓί ηαρ»ίΙ. 

ΑΙ)Γα1ι&ιηα5 ]&ιη 86χα§6α8Γίιΐ3, οαιη νίιΙβΓβΙ 56 
&ιιαι1θη(1ο ραΐΓβιη οΐΒίβΓοβςαβ (1οπΐ69ϋεο5 & δυρβρ- 
9ΐίϋθ8θ δίηιιιΙ&ΟΓΟΓαιη οηΐία άοίΙαββΓβ ηοη ρο996, 
υοοία οίατη οπιη11)ΐΐ9ίαηαπΐ9ίιηα]αΰΓοηιιηίηο6η(1ϋ. 
ΟαΐΡ οαηι οοηίΙβί^ΓαΓβηΙ,ίΓαΐΓβδ τβ ίοΙβΠβοΙα ρΓ08ί- 
ΙυβΓυηΙ,ιιΙ 6χ ιηβάίο ί^ηβ 5ί[ηα1&εΓ& βπρβΓβηΙ ; β1 
ΑΓαιηυ9 εαιη βαιη Γβιη ιηοίοπ οοηαΐα τηοΙίΓβΙιΐΓ,ίη 
ιηεάίο ίηεοηάίο ρβπΚ.Ηιιηε ουηι ρ&ΙβΓ βίηιιιΙαοΓΟ- 
ταπί ορΐίβχ ίη ΙΐΓβ 61ι&1ιΐ6α) Γβ^ίοηίδ αΓΐ>6 1ιαιηα$- 9βΙ,ίη(ΐ6ϋΙι&ιτα8Μ68οροΙαιηίϋΒυΓΐ)6ΐη€θΐιιιηί^ΓανίΙ. ρ '^όλει Χαλδαίων μενανίτταται καϊ €ίς Χά^ραν τη; Εο Ιοοί ΑΙ)Γ<λΙιαιηο, ουιη ρβΓ (ΐαίηάβοΐιη &ηηο5 ίη 

ίαηιίϋίΐ ρ&Ιπδ νίχίβδβΐ, ηοείβ ηιιαιίαιη 9αΙ)ίίΙ 6Χ 9ΐ- 

άβηιιη ιιιοΐιι ίηββςαβηΙίδΙβπιροΓίδδίΑΐαηιεοηΒίάβ- 

ΓαΓΟ,ςαίρρβηοη πιβάίοεπΙΟΓ οπιηβπιβ&ιη 9θίβηΙί&ηι 

ραΙπ5(1οο(Γίαβαΐ€[υο βχθΓοίΙαΙίοηβ ΙβηβηΙί.ΕΓ^ο 9ίπ- 

@α1Ϊ5 άβ (|υί1)α8 (]ΐια3Γ6ΐ)αΙ οοπδίάβΓαΙίδ,δυρβΓναοα- 

ηβ&ηι 6556 υηίνβΓδαπι ίδίαπι οτίΓίοδίΙαΙβια (ΙορΓβΙιβη- 

άίΐ, 49 ςαοά Οβυδ ρΓο βυα νοίαηΐβΐβ οιηηία ςυοβ (1ί- 

νίηαΙίορΓ6Β(1ίχί896ΐηΓ]υΙαΓ6ρο<^56ΐ.ΙΙα(ΐα6ΐΐ£Βε6ΐαΙία5 

ία ^6αα5 Γ09 δβΓΪο αίςιιβ ΙοΙο εοΓάβ Γβραάίαη», 

ρβΓΓβεΙαπιςυβ Ββυπι εοίβηάί ρίβίαΐβπι άβαιοηδίΓαη), 

ΐΐα 65ΐ α Οβο εοηιρβΠαΙαδ : <« Κ^γ6(16Γ6 6Χ 1(^ΓΓα Ιαα οΐ 

$6ηΐ6 Ιυα βίβχ ίαπιίΐία Ιαα.» Ι1ας[α6 εαπι αχοΓβ δαπα 

6ΐ ίΓαΙπδ ΩΙίο 1.010 ίη ροΓίίοηβιη ρΓο^βηίΙοπδ δαί Αγ- 

ρΗαχα(ϋ εοπιπιί^ΓανίΙ,(]ααροΙΙΙί (αηι €1ιαπαιΐ£Βί βαπι 

ΙθΓΓαηιΟΙιαηαη8ΒθΓαπιάβηοπιΙη&νβΓαηΙ,αηηθ9ααΙα9 Ι) άδελίρ:δψ μετο'.κ'ζεται είς τήν 'Αρφαξάδ του πβτρΐ; 

75, αηηο ηιαηάί 3387. Αΐ)Γα1ίαιηαδ βρμο δίεΐιοηιαηι αύτοΟ μερ-δα, ^;ν οΊ Χαναναϊοι κατασχόντες γηνΧ«•• 

υΐ ΥβηίΙ, ιηοηίΐαδ οραεαίο, αΙΙαΓβ ίηΙθΓ Βο11ΐ6ΐαπι ναίων προσηγόρευσαν, ών ετών οε'* του οβ κ^σ^ιη 

6ΐ Αη^ΰβαπι 6Χί»ΐΓαχίΙ. Ιη(1θ ΕαρΙίΓαΙβ ΐΓ&αδΠΐίδθο ήν έτος τριτ/ιλιοστόν τριακοαιοστόν δγδοηχοβτ•* 

Η6ΐ>Γα)θΓαηιεο^αοπΐ6ηΙααι εαηι 9αί9ίην6ηίΙ(ηαπι& εβδομον. Έλθών δε Αβραάμ εις ΣυχΙμ χατά θεΐ» 

Χ\ΧΑΝΒΗΙ ΕΤ βΟΑΚΙ ΝΟΤΛ:. 
(39) Ιη ηοδίΓο οοάΊοβ 9οπ1>ίΙαΓ θυγατρύς, βΐ αηηοΙαΙαΓ δαρβίΌβ γυναικός ; ({αοιΐ 96εα1α3 δαηι, οοηΐ6ΧΙ« 
αρρΓ0ΐ)βηΐ6. ΝαεΙιΟΓ Α1)Γαπιαδ Μεσοποταμίας άρχεται. Ένθα ό Αβραάμ δεχι^ένα 
Ι'τη νφ πχτρι συνοιχήσας εννοεί πόνε νυκτός έκτη; τών 
οίστρων χινι^σεως του έπιόντο; χαι^οΰ κατϊΛΐέψι• 
σβαι τήν ποιότητα* ήν '^σρ ου μετρ(ως ύπό του ητρο; 
άπασαν τήν τοιαύτην εξασκηθείς έΐΓίσττξμην . Κι: 
δή μετά τήν έκαστου τών ζητουμένων ^ιάγ»^ΤΛ^ 
συν {η σι περιττοί ν άπασαν είναι τήν τοιαύτην περιερ- 
γίαν δυνασ^αι γάρ αδ^ις τόν θεόν, εΐ βούλοιτο, 
μετασκευάσει προ; το οίκεΤον βούλημα τά προερ»- 
σμένα. Πάσιν οΰν τούτοις καί τοις τοιούτοις έ{ ίλι; 
άποταξάμενο; ψυχής και σπουδής, και τελ&ίαν τί|; 
περί το θεΤον εύσεβεία; δου; τήν άπόδειζιν, άχούιι 
πα,^ά του θεοΰ• « Έξελθε έκ τής γης :του και έχ τ^ς 
συγγενείας σου καί έκ του ο•'κου του 'παχρός σου. » 
Καί έξελθών ά'μα ττ^ γυναικί Σάρρ^ και Αώτ ^ ΤΙίαΓΛ! Ι 
Εάηα ΑΙ)Γα1ι&ηια9 ΤΙιαΓΟ βΐ 
ραίπιαβ βΐ 9Ο06γ. Αΐ)Γαπιαδ, <4αί(1 άβίαάβ Α1)ΓαΙιαπια9 ; 
ςααιη άίτβΓδίΙαΙβηι νβΐ ϋϋάΓβααδ νβΐ Ιϋιραπαβ ηβ^ΙβχΚ, άίΙί^βηΙβΓ α Μο3θ {οιαοΐαΐ&ηι. Χυι<. ΗΙδΤΟηίΑΚυΜ «οκρενοιομ. 78 μόν φχο$6μη9ΐθ»^«^ήρ(<»^ ^να μέσον βαιθήλ Λ (Γ&ηιβυηάο Η6ΐ>Γφί άίοαη1αΓ),ςιι&ηςα&ιη &ά Ηβ1)βΓ0 

νγγαί, Λιαπβράσβ; δέ τον Εύφράτην τήν προσ- 

ι•!αν ϊλαβεν* *£βρα?οι γάρ πβρατβι λέγονται. 01 δΐ 

Έβερ λέγουν IV αυτούς χαλεΤσΟχι Εβραίους. ΚαΙ 

«α' ετει βύτοΰ, ήτοι τψ ζ* ϊτει (40) της βύτου 

οικίας, κατηλθεν εΐζ ΑΓγυπτον μετά Σάρκας. 

«ύτοΐέ* τοις χρ($νοις ήκμαζε ΜελχισεδΙκ, παρθένος 

ς άγβνεαλόγητος, έν λρτψ και οΓνψ τροτυπών 

άναΓμακτον θυσ(αν Χρίστου του βεοΰ ημών. 

δέ ιί^ν 6 ΜελΧισεδλκ Σίδου βασιλέως, υΙου ΑΙ- 

ου, ος καΐ κτίζει Σιδώνα π6λιν. *Απάτωρ δλ κα' 

ωρ κα• άγενεαλ^γητος λέγεται δια τ^ μή έξ 

αϊκτ,ς γενεάς κατάγεσβαι κα^ δ ιά τό τους γονείς 

ΐ πονηρούς $ντας μή άριθμεΤσ^αι μετά &σ(ων 

τι των Χανανα(ων !^ρχων της 'ίερουσαλήμ έβα- &1ϋ ίά ηοπιβη άβθυείυιη 8βη1ί&η1. Αηηο αΐβϋβ ία» 81 
8611 ρθΓβ^ΓίπΑΐίοηίβ 36ρΙίιηο, ίη /ϋ^ρίαιη ουιη §&- 
Γ& άβ906ηάίΙ. 

Ρίοπίϋ 60 ΐ6ΐηρθΓ6 Μ6ΐ6Ηί86ά66Ο5,0ηΐ6ΐ>8, 8β06Γ- 

άο5βϋβηοΐ£Β9ΐίΓρί9,ςαϋηοπΐ6ηΙιιιηνίοΙίιη(ΐ!η61ιη•ϋ 
Όβι ηο9ΐπ ρ3η6 βΐ ▼ίαο3&ιη Ιηιη Γ6ρΓΐΒ9βηΙ&1)&1.δ&ηβ 
ίδΩΗα9ΓαίΙ§ίά8ΒΓ6^ί9, Ω1^^^ε^ρ1^, ςηίδίάοηβιη 6χ- 

8ΐηΐζίΙ; 96<1 ρ&ΐΓ6&0ΐη&ΐΓ6 6&Γ6Γ6ίη06Γΐθ([α6 9ϋΓρί8 

άίοίΙιΐΓ, ςυοά ^6ηα9 9απιη α ^α(1η^9 ηοη άαχϋ, βΐ 
ςιιία ρ&Γθηΐ69 6)τΐ8,)ιοιηίη69 ιη&ΐί,οηιη ρϋ9 ηοη Γβ- 
ε6η8βηΙυΓ;Ιαιη ςηοά 6Η&η&η»ί8 ίιηρβτ&ηβ ΐ6Πΐ8Λΐθω 
Γ6(^ο Ι6η6ΐ>α1 : πιβίοΐιί βηίιη Γ696Πΐ,86<ΐ6θ]η8(ίϋ&πι 
8ί^ηίηε&1 ^6Π19&ι6Iη ηΓ^^9 ηοπιβη 68ΐ, ειιπι ΒΦ &ηΐ6 ιε* μιλχ^ γάρ βασιλεύς ερμηνεύεται, σεδίς δλ η ^6ι)«19 αρρ6ΐ]&ΓβΙηΓ αϊ) ίηοο]6ηΙΐΙ)α9 6&πι ^61>!180^9. οσ*^νη. *ΐ£|)ουσαλήμ δε και ή π^λις ώνομάσΒη» 

;ν Ίεβους [Ρ. 28], λεγομένη δια τλ Ίεβουσαίους 

φ έν αύτζ. Τλ γάρ Ίεβους κατά τροπήν του β εΙς 

εται 'Ιερου' τ^ δΐ σαλήμ προστιθέμενον 'ίερου- 

μ όνομα αποτελεί. Σαλήμ γάρ είρήνην σημαίνει. 

ο δι ώνομάσΟη ^ διά το τ6ν ΜελχισεδΙκ Ιερα- 

ν θίψ έν αύτ^ι, η διά το Ιερόν είναι τ^υ θεοΰ 

τ^πον. Τούτο δλ και έπι του Ιορδανού γέγονε• 

^άρ ποταμοί δ τε Ίόρ κα{ 6 Δάν μιγνύμενοι και 

οταμόν αποτελούντες κα? τάς επωνυμίας ήνω- 

Έπεί δέ άπό αλλότριου {θνους κα^ ούκ άπό του 

ιάμ 6 ΜελχισεδΙκ κατάγεται, ούκ Ιγράφη δΐ 

Ιγεννήθη καΐ άπό ποίου πατρός και μητρο; ή 

απέθανε, δικαίως &ν λέγοιτο μήτε αρχήν ήμε- Νηπι Β ίο Β πιηίαίο 6χ ^6ι)ΰ ΩΙ ^6Π1 ; εοί αθάϋππι 
9α16πι Ι6ηΐ9&ΐ6πι &1)9θ1νίΙ. Ε8( αυΐβπι 9θΐ6Πΐ ρ&χ ; 
ίά(|υ6 ηοιη6η Ιοοο οΐιΐϊ^ΐ, ν6ΐ ςυοθ Μ6ΐοΙιί86(ΐ66η8 
Οβο ί1>ί 9&^Γ^Ω^&^α^, ν6ΐ ({υοά ίΙ)ΐ ί&ηιιιη 06ί βΓ&(. 
Εοάβσι σιοάο ^0Γ^[&η^ ηοπιβη β8ΐ ί&οίαπκ : άηο βηίπι 
&πιηβ8 ΙοΓ βΐ Ο&η εοηί1α6ηΐ69 ηηαπΐ(ΐη6 Ιίητίαπι 
Γ6()θ6ηΐ68 ηοπΐ€η,(|αοςη6 βί 8ηί9 ίη υηηπι οοηιρο* 
81(18 (Ι6<ΐ6ηιη1. Οαοηίαπι ν6Γ0 Μ6ΐοΙιί96άβειΐ9 ηοη 
Α1)Γ&1ι&ηιί,86(1 Αΐίβηα Γαπιίΐία 0Γΐα9 ίηίΐ,ηβςηβ 8οη- 
ρΐηπι 69ΐ Γ|α2ΐη(1ο,(|αο ραΐΓβ, ςαα πιαίΓβ η&1η9, &ηΙ 
ςυ&ηάο πΐ0Γ(αυ9 9ί(, τβοΐβ άίοί ρο99ίΙ 6ηπι η6ςηβ 
ίηίΐίαηι (ϋβηιπι η6(|α6 ί1η6πι νίΐ» 1ι&1)6Γ6, οαπι οχ 
ηοη εοηιπΐ6ηιοΓαΙί9 ^6η(ίΙ)α9 ογΙι §6ηη8 Γ606η86η 
η6(|αίν6η1. 

μήτε ζωής τέλος Ιγειν αύτ^ν ου γάρ ήδύνατο γενεαλογηθήναι, έκ των παραλε.φθέντων εθνών κατ2γ((μ€νος. 
ί δι πς' ίτει του Αβραάμ Ιτεκεν Άγαρ τδν (]; Αηηο ΑΙ)Γ&1ι&πιί 86, πιηηιΐΐ 3308, Α^&γ Ι8ηι&6ΐηαι 
:ϊίλ• του δέ χόσμοο ήν Ιτος ,γτΐ^η'. Και πυρ κατά ρβρβηΐ. Τυηο ί^ηβαπι ίπιΙ)Γ6Πΐ ΡβηΐΛροΙί Οβα8 ίπι- 

ηιί9ίΙ, ιιπ1ν6Γ9οςιΐ6 ϊ][)ί (ΐ6ΐ6(ο Ιιοηιίηηπι §;6η€Γ6 
ίρ8&9 6(ί3η) υ^^β9 9θΙ& εοπιρίαη&γιΐ,&ο πι&η8 νίοί- 
ηί αςα39 οηβε&νίΙ.Ιηϋβ α ςιΐ6Γοα ςυ» Β,ά Μ&πι1>Γ6ΐη 
6Γ&Ι άί§Γ655υ8 Αΐ)Γ&Ιι&ηια5 αά ριι(6απι3αη9]αΓ&η<1ί 
(3ΐ)6Γη&ευ1αηι Ωχίί ; ειιπκιυβ 960Γ9ίη) 9ί1)ί, 9βθΓ- 
8ίπι 96Γνίϋ ρΡΓ Γαπιί1ί&8 6Χ9ΐΓαχί89Ρΐ 0&9&8, (ΰηο 

ρΠΠΙΙΙΠΙ δΡρΙϊΉΙ (1ί68 οΐ) 1&1)6Γη&01ΐ1& Ωχα Γ68ΐ086^Ι, 

ςαοιΐ αάΐιυε ^ιι<1£Β^δ 09ΐ 9θΐ6Πΐη6. ΑΙ) ΐ9Πΐ&β1ο Ι9πι&β- 
ΙίΙο) άίεηηΙυΓ, ϋάβπιςυβ 8&Γαε6ηί. Ηοο ηοπΐ6η 8ίΙ)1 
9απ)ρ96Γυπ1,ευπι αΐ) αηεϋΙαΑ^αΓ6ηί αρρβΙΙαη ίηάί- 
^η&ΓβηΙιΐΓ. Αΐϋ (ΙίουηΙ,ηαοοΙ §αΓα Α^&Γ&πι ΑΙ &1>8φΐ€ 
υΐΐα 1)ΦΓ6<1ί(&(6 απιαη(1αν6π(. Ρθ9(6& Α1)γ&1ι&πιιι8 
6βΓ&Γί9,ςα8β ηαηε Αδο&ΐοη (ΙίείΙιΐΓ,ίηςαίΙίηαπκ 6^(, 
. 6Ι Λ π)0Γΐ6 8λγιε €ΙιβΙιΐΓ&πι υχοΓβπι 96η6Χ άαοίΐ, 

Γίράψοίζ (41), τήν νυν Άσκάλωνα λεγομένην, " βχ ςαα β1ίθ9 1ΐΛΐ)υίΙ (]αΙηςη9,Ζ6πι1)ηαπι, Ιβχ&ηυπι, 
τήν της Σαύρας τελευτήν ΪΑαδε τήν Χεττούραν Μαά&ηιαπ), Μαίΐίαπιιιπι Λε ΐ69ΐ)οη6πι. • 
ναΤκα, έν τω γήρ^ αύτοΰ* άφ' ^ς ίσχεν υΙους πέντε, Ζεμβρίαν, Ίεξάν, Μαδάμ, Μαδιάμ, Ίεσβών. 
:ι 6 Αώτ χωρισθείς του *Αβοαάμ κατφκησεν 1,ο(α9 αΐ) ΛΙ)Γα1ι&[ηο 96 ευπι 9βραΓβ99βΙ, 8ο<1ο- 

όδομα δι* άρετήν υλ\ κάλλος της γης, έχούσης ηιβπι ο1) Ιβ11ϋΠ9 ρΓ8θ9ΐ8ηϋαπι αίςυβ 6ΐ6^&ηϋ&πι ίη• 
δ πύλεις, Σόδομα, Γ^μορρα, *Άδαμα, ΣεβΛν καί εοΐυίΐ ; ίη φΐα αΓΐ)β9 6ΓΕηΙ (ϊυίηςηβ, δθ(1οπι&, 

ΧΥίΑΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. Ίενταπόλεως υετίζει βεδς, και αναλίσκει μ^ν ί{ 
; άπαν τδ γένος των ανθρώπων, διαφθείρει δ^ 
ύτδ το ανάστημα της γης, κα? της προκειμένης 
ίσης νεκροΰται τά ΰδατβ. Μετά ταύτα της κατά 
>ρή δρυδς άπαναστάς 6 *Αβραάμ έπι τδ φρέαρ 
τκηνοΤ του δρκου. Έαυτ«ϊ> δΐ Ιδίφ χσΐ τοις οίκέ- 
βύτου κατά συγγενείας πηζάμενος σκηνάς, τίτε 
:ον Αβραάμ της σκηνοπηγίας έπι Ιπτά ήμέ- 
ίπιτελεϊ τή>ί Ιορτήν, ήν εΙσέτι καί νυν 6 'Ιου- 
; εορτάζει σκηνο«ηγών. 'Κκ γουν του Ισμαήλ 
ιηλΐται οΐ Σαρακηνοί ύνομάζονται. Σαρακηνούς 
Ιαυιους μετων^μασαν, άπαζιϋυντες καλεΤσθαι 
ικώς Άγαρηνοί• οΐ δέ φασιν δτι Σα^^% τήν 
ρ κενήν έξαπέστειλε κληρονομιάς. Παροικήσας )) Νΐπιίπιαίι ίηϋο, ηοη οοπιρίβίο, υΐ ίη1β11ί^&- 
^6η9 αηηαπι 75 πιΐ^&986. λτι.. 
) ββη. ΧΧ| &ηΐ6αιι&πι Ιβ&&εα9 ηα9ε6Γ6ΐυΓ ; (Ιβ 
αΓ& ββη. χχγ. ΜηΓιΙ&Ιβ Ιιββε 06(]Γ6ηα9 εϋαΙ.Ιη 
:ίη6 68ΐ 6896 6χ Αίτίο&ηο ρ6ϋ1& : ίηο6Γ(οπι, Ιιορεηβ αη ςιΐΦ 9βςηιιη(αΓ άβ 1.ο(ο 6ΐ ηι&Η ΜογΙιιο. 
Ρθ9ΐβπυ9 ρϋΐυ νβηιπι 689β ; ηβςαβ βίαβ αιίΓαοαΐ8 
06(ΐΓ6υιιηι,96(1 Αίποαπαπ) δϊΜ νίδ&Γθίβιτβ.Ουοά άβ 
ΓΓυεΙα 6ΐ Γαπιο άίείΐ, ηοη &996(ΐυοΓ. 79 ΟΕΟηΟΙΙ ΟΕΌΚΕΝΙ 80 αοιηοΓΓΐια,Α(1απι&,δβ1)θίπιβΙ δβ^ΟΓ,ΙοΙίάθίηςυβ Γβ- ^ Σηγώρ, κα? τοσούτοος βασιλιΤς. Τούτοις οΐ «ληβιί- 8βδίιηρβΓ£ίΙ)αηΙ.Ηί8ςυίηίΐυβΓβ§ίΙ)υ8(ϊααΙυοΓί1ηίΙίηαί 
δγΓΟΓϋΐη Γβ^βδ 1)β11υιη ΓβοβρυηΙ,οΙαοΙΟΓβ ΟΙιοάοΙΙο- 
^ΟΓποΓθ ΙΙαίΉΪ Γβί5β.ΡΓ®Ηαπι οοιπΓηίδδυΓη βδΐ: &ραά 
δαίδΐιιη ιηαΓβ, ςαοοΙ ηιιηο ΜοΓίααιη νοοαΙπΓ ; ςιιο 
ίη ιη&π ρβπηαΙίΕ δυηΐ αάΓηίΓαΙ)ί1ΐα, (ΐυω ίριβ βρβ- 
οΙανί.Ναπι ηβςαβ βηίιηαΐ αΐΐυηι βα αιιΐδΐ ρΓοΓβΓί,βΙ 
οαάανβΓΑ δαί) αςιιαβ άβ€ί<1αηΙ, νίνυβ αυΐβιη αΐίςαίβ 
ηοη ίβαύΐβ οοΓριΐδ δΐιιιιη δΐιΐ) αςυαιη ιηβΓββΓβ ροδδϋ ; 
βΐ ΙυοβΓΠ» αΓ(ΐ6ΐιΙβδ ςηίάβιη ίηηαίβηΐ, 6Χ3ΐίηοΙα 
αυΐβιη δαΙ)ΐη6Γ§ϋηΙαΓ. Ι1)ί Ι)ί1απιίηίδ δυηΐ ίοηΐβδ. 
ΡβΓΐ θΐίαιη αΐυιηβη αο δ&ΐβιη ιηοάίοο αϊ) αΐϋδ άίδεη- 
ιηίηβ : ηαιη βΐ αιηαΓα δυηΐ,ρβίΐαοίάδΐ. ϋ1)ί νβΓο ίρυ- 
0ΐυδΓβρβπ1ιΐΓ,ηί1ιίΙ(ΐαί(1(ΐααΓΏρΓίΐίΙβΓΓαπιαιηρΓ«ϊ1)βΙ. 
Αςυα δαηίΐαίθΐη υΐ6η1ί1)υδ οοηΓβΓΐ, ρροΓδαδςυβ χώροι τέσσαρις βασιλείς Σύρων έπολέμησαν, δν 
ήγβϊτο Χοδολλογομλρ βασιλείς 6 Ί\άμ. ΣυνέβαλονίΙ 
παρά τήν θάλασσαν τήν άλιχήν. Και χαλειται ιϊν 
θάλασσα Νεκρά, πλείστα θαυμάσια £χουσ«, α έ^ι 
έθεασάμην. 2ώ<$ν τε γάρ ούδΐν έχεΤνο φέρει το δδ»ρ, 
και νεκρά μίν σώματα υποβρύχια γίνεται, ζών ίί 
τις όύδ* αν ρ^δ(ως βατυτίσαιτο. Και λύχνοι μ^ν χαι^ 
μενοι επιφέρονται , σβεννύμενοι δΐ χαταδύουην. 
Ένταυθά είσιν σΐ της ασφάλτου πηγα(. Φέρει Α 
στυπτηρίαν και ίίλας δλίγον τι των αλλ(ον οιαφέρονττ 
πικρά τε γάρ είσι και διαυγή, "Κνθα δ' 5ν χΛού; 
[Ρ. 29] εύρεθτΐ, καπνού πλέον ευρίσκεται ουδέν. 1^ 
δέ ΰδωρ Ιαται τους χρωμένους αύτψ, λϊ5γ«ζ τε τβηί 
υδατι πάσχον τα εναντία. Ε? δέ μή Ίορδ^ην εΤ» οιπηία βοΓίιιη ςαβΒ αΐϋβ αοοίάαηΐ Λςυίδ οοηίΓαηα .^ δ τ(5πος τροφήν ώς πορφύραν διατρέχοντα χαΐ ΐιί 

1^ 1^ . • Λ .• ^ν •• • • • 1 ΐ-_:ι Ο ^.\ ^..-1 1'Λ --*•_.. »(,. Λ- ΛΤ ι — 1ι&Ι)6ΐ αοοίάεηΙία.Οαοά ηίδί ίδ Ιοοαδ ^ο^(1αηβIη ρΐΌ 
ηιιίπιηβηίο 1ι&1)βΓβΙ,€[υί ρπΓριίΓδθ ίηδίΛΓ ρβΓΐ8ΐ1)ίΙυΓ 
&6 ρΐυπιηαπι ΓβδίδΙϋ,ορίηίοηβ βΐίαιη είΐίιΐδ άβδϋβ- 
δβυαχία Ι)2ΐ1δ&πιαιη ιιΙ)βιτίιηβ ρΓονβηίΙ. 01) ίιηρίβ- 
ΙαΙβοιαοεοΐΕΓαιη δυ)}ν6ΓδΕ εΟθο βα Ιοοα βχίδΐίιηαηΐ. 

5ί Ιδδίαοί νοο&1)υ1ιιιηΓίδυιη ίΐνοΙυρΙβΙβρΓοΓβοίιιιη 
ηοΙ&Ι. Η6ΐ)Γαίο& βηίπι Ηη^υα \ά βί ηοιηβη ίαοΐυιη 
βδΐ, ρΓορΙβΓοα <|αο(1 δ&Γα ΕαάίΙα άίνίηα ρροΐίδ δί1)ί 
ίη δβηβοΐΰΐβ ΓαΙτίΓβθ ρροιηίδδίοηβ δτι1)ηδβΓ&Ι.Ν&Ιυδ 
6δΙ Ιβααοαδ απηο ιηυηάί 3413. 

ΕοάβΐΏ ΙβιηροΓβ ίη ϋΓβΙδί δαΙαΓηυπι βΐ ΚΙιβίίπι 
Γβμηαδδβ θΓ8Βθί η&ΓΓαηΙ. Οαί νοΓο αά Αίΐαηΐίουπι 
Οοββηί δίηππι ίηοοίιιηΐ βοδ ρππιαπι Γβ§βπι Ηδΐΐ^αίδ- 
δβ €(£ΐυπι, ςυί υχοΓβπι ΤίΙβη Ιια1)υ6ΓίΙ υηάβ 
ΤίΙαηβδ αρρβΠαΙί. Ηυηο ίβΓπηΙ αοευραΐβ &5ΐΓ0Γυπι πολύ αντέχοντα, έ'ληξεν αν θαττον ή φαίνεται. 'Ββπ 
δΐ παρ* αύτ^ πάμπόλυ τό βάλσαμου φυτ6ν. Υπονοεί- 
ται δΙ άνατετράφθζι 6πό του βεου δια τήν των »- 
ριοικούντων άσέβειαν. 

Όη 6 Ισαάκ γέλως μεθ' ηδονής Ιρμηνεύετη* 
δια γάρ το έπιμειδιασαι τήν Σάρ^αν τξ Οείφ του έ» 
γήρα τοκετού έπαγγελί^ κέκληται οδτω κατά τήι 
Έβραϊκήν διάλεκτον. Γεννηθέντος 'Ισαάχ Ιτος τ^ν κόσ- 
μου γυιγ'. 

Κατά τούτους δε τους χρύνους έν οίς Ισβάχ εγεν- 
νήθη, έν Κρήττ^ αρξαι Κρ6νον κα? Τίαν "Ελληνες 
Ιστορουσι. ΤοΤς δέ τον 'Λτλάντιον χ^^λπον οίκο^σι του 
ωκεανού πρώτον Ούρανον τουνομα βασιλεΰσαι,γήααντα 
Τιτάν, αφ* ου Τιτάνας 6νομασθήναι. Τούτον λέγουσι οπΓδηδ οΙ)δβΓναδδβ, αο πιυΐΐίδ ςαβθ ίη πιυηάο Ο γεν(5μενον επιμελή παρατηρητήν των &στρων πολλοίς 

πρόλεγε IV τά κχτά κοσμον. 

Τψ δε πε' ετει *Αβραάμ λιμοΰ γενομένου χατέβ^ 
αύτ6ς εις ΑΓγυπτον. Έν τούτψ τψ Ιτει της Κρι[τη€ . 
βασιλεύει Ζευς 6 του Κρύνου υΐδς κα• "ΐίρα, Γίνίτιι 
δε και ό Τιτάνων προς Δία πύλεμος. Και Δι^νυσοςι. ι 
ούχ ό τής Σεμέλης άλλ* άλλος τούτου πολύ αρχαία- -ί 
τερος, τον οΤνον έξεΰρε και έν τοις ληνοΤς άπέθλιψη,, 
άφ' ων και Ληναϊος ώνομάσθη. *12ς και Δΐ[μητρβ-^ 
λέγεται έφευρεΐν τον σΤτον και τήν κριθήν. Αυτή β 
έστιν ή παρ* Αίγυπτίοις τιμώμενη 'ίσίς. Ό δέ Διί^^ 
νυσος παρ' Λίγυπτίοις "Οσιρις λέγεται. Ένταυ|α 
και ή Μαρσύου του Φρυγος Ιρις κατά τους μί! 
προς Απόλλωνα διά τήν κιθάραν. έλθεΤν προς 
νυσον εΙς Νύσσαν, κάκεϊ τον Μαρσύαν ήττη|έ»«ί 
ΓαΙο ΑροΠΰ ρθΓ ίΓαπι ρβΠβηι νίνο άβίΓαχίΙ, τα- Ο έκδαρήναι ζώντα παρά του "Απόλλωνος διά τήν ίρτΐι^Ι 
ρΐίδςαβ Γιά11)αδ ίηνβηίαηι οοηοβηίαπι 58 αίοΐβνίΐ. τάς τε χορδάς έκρήξαι και τήν εύρημένην 4^^βΛί Γ 

"^ "^ άφανίσαι. Τστερον δΐ Μούσας και 'Ορφεα «5η»! 

άνευρεΐν Λίνψ. 

Τότε και τους παΐδας του Ουρανού άχμάφβι, 
τον μΙν "Ατλαντα έπιφανέστατον γενομενον λ«3 
τους παρά τον 'ϋκεανον τύπους. Και πρώτύν φβσι 
άστρολογίαν έξακριβώσαι και τον σφαιρικον λ^ 
έξενεγκεΐν, άφ* ής αιτίας δ<5ξαι τον χύσμον έπί 
"Δτλανος ώμων ύχεΤσθαι. 

*Εν τξ λεπτ^ Γενέσει κείται δ'τι Μαστιφάτ 6 ή^ί- 
χιον τών δαιμονίων προσελθών τψ θεψ εΤπεν • 
άγαπ^ σε Αβραάμ, θ^νάτω σοι τον υΐόν αύτου. » βνβηΙαΓα βραηί ρΓΟΒίϋχίδδβ. 

Αΐ)Γ3ΐιαηιυδ αηηυπι α^βηδ 85 Γαπιβ οϋοΗα ίη 
^Ε^γρΙυπι άβδοβηάίΐ. ΕοοΙβπι βηηο ΙιιρίίβΓ δ&ίυΓηί 
ΠΙίϋδ ουπι ^ηηοηβ ΟΓβίβΒ Γββηυηι ίβηαϋ. Ταηο βΐ 
ΤίΙαηβδ 1)β11ο ^ονβπι ΙοηΙ&ΓυηΙ : βΐ Βαοοίιυδ, ηοη 
δβπιβίβδ ίΐΐβ Γιΐίαδ, δβά αΐίιΐδ πιυΐΐο νοΙυ^ΙίοΓ, νί- 
ηυπι ΓβρβΓίΙ, ίηςιιβ ΙοΓουΙ&πϋαδ (Ιβη^θ ΟΓδΒοί νο- 
οαηΐ) βχρΓβδδίΙ,ιιηάβ βί 1.6ηαΐί εοςηοπιβη.ΚαοΙίαπι 
ΟβΓβδ ίΓυπιβηΙηπι ίβΓίιΐρ βΐ ΙιοΓάβυπι ίηνβηίδδβ. 
Ηββε βδΐ ςυΦ Ιδίιΐίδ ηοηιίηβ αΐ) ^ΟςγρΙίδ εοΙίΙυΓ. 
Ιίδάβπι Βαεείιαδ βδΐ Οδίπδ.ΕΛ ΙβπιρβδΙαΙβ, αΐ ί£ΐΙ)υ- 
Ιίδ ρβΓίιί1)β1υΓ, ΜαΓδγαδ ΡΙιγ^χ βΐ ΑροΠο ευπι βίδ 
ίηείάίδδβΐ άβ είΙΙι&Γα εοηίβηΐίο, αά Ν^δαπι, η1)ί 
ΒαοεΙιαδ βΓαΙ, αεεβδδβΓυηΙ, αίίΐιιβ ί1)ί ΜαΓδγβ δυρβ- ΡοδΙβα ΙβπιροΓίδ αίαηΙΜιΐδ&δ εΐ ΟρρΙιβυπι τυΓδαδ ίη- 
νβηίαηι ϋηο ΐΓαιΙίιΙίδδβ. 

Τυηε βΐίαπι β(£ΐί ίίΐίοδ ίίορυίδδβ ΐΓαάίΙηπι ββΐ , 
βχ Ιιίδ ΑΙΙαηΙβπΐ ηιαχίιης εβΐ6ΐ)Γ6ηι Γαίδδβ, αίςιιβ 
Ιιυίο ο1)Ιί8ίδδβ Ιοεα (ία® δπηΐ αώ Οεβαηυπι.ΕαηΐΓΐβπι 
ρηπιαπι αδΐΓθ1θ(ίίαιη αοουπαΐβ εοηάίάίδδβ βΐιΐβ^ΐο- 
1)0 άοείηπδίηι ρΓοΙηΙίδδβ ; (ΐαβΒ εααδα ίιιοπΐ ουΓ 
πιηηάυδ ΑΙΙαηΙίδ ΙιηηιΟΓίδ ββδίαή ραΙαΓβΙυΓ. 

5εΓίρΙϋηι βδΐ ίη ραρνα ϋβηβδί Μ&δΙίρΙιαΙβη ά®- 
ιηοηίοΓαηι ρηηοίρβπι λ(1 Όβυπι αεεβδδίβδβ, αο ^ί- 
χίδδβ : •δί Ιβ (ϋΗ^ίΙ ΑΙ)ΓαΙιαπιιΐδ,ίηιηιοΐ6ΐ 1ί1)ί ϋΐίυηι *Ι ΗΙδΤϋΚΙΑΚυΜ αΟΜΡΕΝΟΐυΜ. Ζ2 χβ* ϊτει του *{σαΛ% προβιίνεγκιν αύτον *Αβραάμ ιΐς Χ 8ΐιυιη. » ΐ!«ααευπι νίεβδίιηυιη (]υΐη1ιιιη π'ΐΛΐί» αη -Φυσίαν έν τψ δρ«ι Σιών ί\ζ έκβΤνον γάρ τ^ν τ(5πον 
[Ρ. 30] το θυσιαστϊ[ριον φχο$6μησ«ν Αβραάμ, Ενθα 
ΒσχΕΟον ό Λαοιδ το Ηρόν Ιδρύσβτο. Τύπος δΐ της μίν 
θεότητος ό Ισαάκ, της δε άνθρωπ<5τητος ό κρΐ(5ς. 
Και αύτος δέ 6 χρ<5νος Ισάριθμος* τρεΤς γάρ ήμκραι 
και τρεΤς νύκτες ένταΰ^α χάκεΤ. 

"Οτ•. προ των προφητών τψ Αβραάμ 6 του θεοΰ 
Αό-γοζ φανείς έν άνθρωπου σγ^/^μΛΧί την των εθνών 
κλήσιν θεσπίζει, ήν καθ* ήμας ό του θίοΰ Λίγος εΙς 
πέρας ήγαγεν δια τζς εις πάντα τά ίθ>'Τ| εύιγγελικης 
διδασκαλίας. Κατώς δΐ φησιν 6 'Ιώσηπος, πρώτος 
Αβραάμ Δημιουργών τον θε^ν έκιίρυζε, και πρώτος 
κατέλθών ε•.ς Α^γυπτον άριθμητιχήν και άστρονομίαν 
ΑΙγυπτίους έδίδαξε• κάντεΰθεν έπέραστος και παγ- ηυπι Λ^βηΙβιη ϋβο υΐ δαοηΟοίυηι οΜαϋΙ Α1)γ&1ιλ- 
ηια» ίη πιοηΐβ 8ίοη : ί1)ί οηΐιη Α^^βιΊαπ1ϋ5 αΙίΕΓβ 
ιθ(1ίΓιοανίΙ, ρο^Ιβα Οανίά Ιβιηρίυπι ΓυηάανίΜδααεαδ 
άίνίπφ, &πβ8 Ιιυιηαηα) ηαΙυΓΟ) οχβιηρίιιπι ίαίΐ.δρά 
βΐ Ιβηιροπβ (ΐυαάΓ&Ι ηυηιβηΐ9 : Ιγθβ θηίιη (Ιίβδ αο 
1οΙί(Ιβιη ηοείβδ οΐ Ιιίο βΐ ιΜ δυηΐ. 

ΑηΙθ ρΓορΙιβΙ&ΐ) Αϊ)ΓαΙι&πιο ^β^VβΓ^υΓη^η Ιιαιηα- 
η& ΓοΓίΏΑ αρρ&ΓαίΙ αο άβ νοεαικίί» &ά 8&Ιυΐ6ΐη ςβη- 
ΙίΙ)α8 νϋϋείηαΐυιη β8ΐ ; (^υ&πι Γβιη α(1 Ωηβιη ηο8ΐΓα 
ΒίίΛίβ νβΓϋυπι Οβί ρβΓάαχίΙ, Εν&η^βΐϋ (ΙοεΙπηβ ρβΓ 
οπιη68 ηαΐίοηβδ (ΙβάίΙα. ^086ρΗυ8 ηυοίορ (»5ΐ ρπηοί- 
ρβιη Α1)ΓαΙι<ιπιυιη ΟβοαηίνβΓβίορίΓιείαιηαδεΓίρδίδΒβ 
ρΓίιηυιηςιΐ6.4ϋ|^γρΙϋ8, ειΐίη&(ΐ6θ8 86εοηΙυ1ί88βΙ, ηα• 
ιηβΓΟΓΌΐη&εεφΙθβΙίιιηηιηοΙηιίΓη^είβηΙί&ΏίΓαάίάίδδβ. γΙραστος γενόμενος, ήξίωσεν ό βασιλεύς ύπ' αύτου |. ΙΙ)ί ευιη εΙιαΓαδ δαίηιηο(]υ6ίη ΙιοηοΓοΙιαύοΓβΙυΓ, 6Χ γυμνασθήναι τά περί άστρολογίαν και μαγείαν άτε 
ιτολυπείρου και Χαλδα{ου τυγχάνοντας. Αστρολογία 
γάρ και μχγεία άπο Μαγουσαίων ήτοι Περσών ήρ- 
(ατο' ο1 γάρ τοι ΙΙέρσαι Μαγώγ 6π^ τών Ι-^γωρΙω^ 
βνομάζονται. Και δη τών αστρολόγων και μά|^ων 
συναθ^^οισΟέντων & βασιλεύς αμα τψ ^ΑβροΜίμ και 
τοΤς συνήβεσιν έκαθέσθη, καΐ ησυχίας γενομένης 
6 ^Αβραάμ εφη. « ΜαθεΤν βούλομαι παρ* υμών τών 
σοΦών, ει δύναται γένεσις και μαγεία βλάψαι τινά 
•ξ ωφέλησα ι κατά την ομΛ,τίρΛ^ δόξαν, » *Αφ* ών 
αποκριθείς αστρολόγος εΤπεν αδύνατον εΤναι άνθρω- 
πο ν παρά γένεσιν τελευτησαι. Ύπό δΐ του Αβραάμ 
κραταιώς έξελεγχομένων τών αστρολόγων κελεύει 6 
βασιλεύς άχθηναί τίνα δίσμιον υποβαλόντος Αβραάμ, &1) 60, αίροΐβ ιηαΐΐίρΐίοί 54 ρβπΐία ίπδίΓαεΙο αο 
€ΙιαΙ(1ιοο,εοηΐρη<1ίΙιιΙί αδίΓοΙο^ίαπι αε ηια^ί&ιηρ&Ιβ- 
ίβεβΓΟί. Α8ΐΓο1ο^ί& οηίιη οΐ ιηα^ία α Μαι^δίθίδ ββα 
ΡβΓδίβ ΟΓία 68( οΐ (]αί(1οηι ΡοΓδίο αϊ) ίικίί^'βηίδ Μα• 
βθ({ αρρβΙΙαηίαΓ. Εγ^ο εοΐίβεΐίδ αδίΓοΙο^ίδ αε ιη&- 
^19 Γβχ ευπα ΑΙ)Γα1ιαιηο οΐ Γαιηί1ίαΓίΙ>ιΐ8 εοη8•άϋ, 
ί&είοςαβ βίΐοηϋο, <« Κχ νοΜ^^, ο δαρίβηΐβδ, ίη(]υϋ 
Α1)Γ&Ιιαπια<(,ίηΐρ11ίκβΓ6 οιιρίο αη δβεαη(]αιη νβδίΓαιη 
ορίηίοηοιη ηαϋνίΐΑδ ίΐεπΐ(ψίαρΐΌ'ΙΡΗδ6 Ιιοιηίηί αυΐ 
ηοεβΓβ ροδΗΪΙ. » Α(1 Ιιο)γ ΑδίΓοΙοςαβ ΓβδροικΙίΙηπΙ- 
1ο ιηο(1ο <ί6Γί ρυδδο υΐ Ιιοιηο δοοαδ ιηοπαΙυΓ ςυαπι 
ηαΙαϋδΙιΟΓαβίροΓίβικΙϋΙ. Ι1)ί ουιη αδίτοΙο^Όδ Α1)γ&- 
Ιιαιηηδ ναΐίιΐβ οοηνίπΓΟΓβΙ Ρίτοπδ, Γ;ιρ1ίνππι ςυοηι- 
(ΙαιηιΊΐΙιΙυΓί ΓθΧ]α88ί(,ίΙαπιοηοπΐρ Α1)Γα1ιαΐΏο, <|υβηι ιιροκιτσδικασθεντα ττυρόκαυστον γενέσθαι. Άχθέν- ρ ]α(Ιίοίδ δβη(ρηΙία]απιαηΙβ ί^ηί εοIη1)υΓ^η^11^η (18|Π1- τοζ δε προσεταξεν 6 βασιλεύς ττ,ν αυτού γένεσιν 
άχ.ρίβώς έζερευνησαμένους τον τρόπον ζήτησα ι του 
βοτνάτου. Τών δέ συνεχώς διασχεψαμένων, και εΐ- 
πόντων δ'τι « Πυρποληθείς πάντως άποθανεΤτχι, της 
γενέσεω; μάλα σαφώς τοΰτο διαγορευούσης, αλλ* ου 
νυν έχει γάρ έτι χρόνους ζωής, και ουπω έληλύθει 
ή ώρα της τελευτής αύτοΰ• » καΐ 6 βασιλεύς, « Έγώ 
σήμερον τούτον, φήσας, απαλλάξω τού διά πυρ^ς θα- 
νάτου, τψ ΰδατι άνελών, » και ούτω πάραυτα ποιή- 
σας, εργψ παρέστησεν Χτι δύναται τι παρά γένεσιν 
γενέσθαι » Ή συχασάντων δλ πάντων φησιν ό Αβραάμ* 
κ Ου μόνον οΐ άνθρωποι άλλα και τά άλογα ζώα 
υπόκεινται γενέσει. Άλλα καΐ οΐ άνθρωποι μΙν έχουσι 
τ6 έλευθέριον Ιν έαυτοΐς, μή υποκείμενοι γενέσει, 
καθότι της γενέσεως ΙκεΤνο πρεσβύτερον. δπερ έστιν ΠΑνβπιΙ; ιηαη(1&νΐ1<]υρ αΙ ηα(α1ο9 υ]υδ αοουΓαΙορχα- 
ιηίηαΓβηΙ, &γ ςαο ιηοΓίΐδ μοηοΓβ ρβπΙυΓαδ βδδβΐ 
ρΓοηυηϋ&ΓΡπΙ. Ββδροη(]βηΙί1)αδ ϋδ ροδΙ ιηαΐΐαηι 
εοηδίιΙβΓΛίίοπ'τη οηιηίηο Ηοιηίηβπίΐ ίηοβηάίο ρβπ- 
ΙπΓυιη, ί(ΐΓΐυβ ροΓ8(»ΐουο ηαΐίνίΐαΐβπι Λ]υδ άίείαρβ, 
ηοςαβ Ιαπιρπ ίιΐ δίαΐίπι, (]υί& Ιοηιρυδ πιογΙϊη 6]υδ 
ηοπίΐϋΐη αρροΐϋδδοί, 8Ρ(1 νίΙίβαίΙΙιυΓ α1ί(|αί(1 ΓβδίΗ- 
ΓβΙ, « ΑδΙ θβο, ίιΐί]ϋίΙ Γβχ, Ηοίΐίο βυιη Λ^ ϊ^ιπδρβΓηί- 
είβ νίπ(1ΐο&1)ο^η α(ΐυΛ δαίΤοΓαΙηπι. >» δίπιυΐςαβ ίΐα 
αΐί άίχβΓαΙβιιιη η6οαηδ,Γβίρδα(1οιηοη8(Γ&νίΙ &1ί(]υ& 
εοηίΓα ηα1α1ί1ί& ιΙΡΓΓβίΛ ΓιβΓΐ ροδδβ. Τα^(*ηι^^υδ 
ίηιΐβ οηιηί1)υδ Α1)Γα1ιαπιυδ ίΐα ΓαΙυΓ : « Νοη Ιιοπιίηβδ 
ηαοάο, 80(1 βΐ 1)ΓυΙα αηίιηαιιϋα ΓαΙο ηαΐαΐίΐίο δΐιΐ)- 
3βεΙα δαηΐ. Ειιίπινί*Γο Ηοιηίηβδ ίη δβδβ ίρδίϋ Η1)βΓΐ»- 
ΐ6ΐη ίαίο ίδΐί ηβςιι&^υαιη οΙ)ηοχίαιη ΙΐεώοηΙ : βδΐ ίννοια και αύτε{ουσιότης, έκ Θεού δηλαδή δεδωρη- Ο βηίιηηαΙίνϋ&Ιί^^ββΓίΐΙοςυίιΙρίαπίΐ&ηΙίΓΐυίυδ,ίηΙβΠβ- μέν)}. Όθεν τών αλόγων κρείττους οντες ήμεις μεν 
κατ' έξουσίαν άναιρεΐν αυτά πεφύκσμεν. *Ημών δΐ 
ώς κρειττόνων τών αλόγων συ πάλιν ώς βασιλεύς 
κρείττων ημών δπάρχεις, κατ' έξουσίαν υπερέχων. 
[Ρ. 31] 'ϋς ούν ήμεΤί κατά το λογικόν τών αλόγων 
ζώων, ούτω σύ, ω βασιλεύ, κατά τον της αρχής λόγον 
•ξουσιάζεις ημών, ώσπερ δή και σού πάλιν κρείττων 
ανθρώπων μΙν ουδείς, Θεός δΐ αόρατος κα? πάντων 
Δεσπότης και Ποιητής, παρ* ο5 κα^. το συμφέρον αΐ- 
τεΤσθαι και προσεύχεσθαι δβϊ. » Φασί δε και τούσδε 
τους λόγους τον Άβριαμ ε'πεϊν, πολλήν εΤναι μεταξύ 
αληθείας και συνηθείας τήν διαφοράν. Και γάρ ή εΙυδηβιηρβΡΐ1ί1)ΡΓαροΙθ9ία8δαί,Πβί(1οηο εοηεβδδα. 
Ιΐαίΐαο ηοδΙ)πιΙίδδΐιρβΓίθΓθδ ροΐβδίαΐβ ηοδίΓΛ ίη ϋδ 
ηρεαπιΐίδ πΐί δοΐίίπια^. Νο1)ίδ ΛΐιΙβπι, Γΐυί 1)0δ1ϋδ 
ρΓίΤδΙαιηιΐδ, Ιιι ΓΟΓί^ϋηι Γομίοο Ιπη» ροΐβπΐίη» ταϋοηβ 
&ηΐΡ0β11ί."* ; οΐ οιηοπιοίΐο ηο8 ρΓυρΙ'Τ ΓΛίίοηβπι ίη 
1)Γυΐ3, ϊΐαίυίη ηοδ πιαίίίδίπιΐιι^ οΛΠί^α ροΐβδίαίοπι 

θ1)Ιΐηθδ. ΙΙΟΓΙΙΠΙ Ιβ (|ΠΟΓΐηβ ρθ!»ΊΐΙΐθΓ β8ΐ Ηοπιο ςϋΐ 

(Ιοπι ηοιηο, δοιΐ 1)ριΐδ ίηνί>ί1)Ι1ΐΝ, οηιηίηιη Ποηιίηυδ 
αΙ(|υβ ^οη^^ιοΓ, α <ιυο νυΐΐδ ρ»•Ιοη<1υπι βδΐ ςηοά 
υΐίΐρ δίΙ. • ΡβΓίιηΙ οΐ 1ΐίί»ε Αΐ»Γ&1ιαηιιιηι (ΙϊχίδδΡ : 
<' Μιιμηηπι «^δΐ ίιιΙ(τ ν«Μ•ίΙαΙ•^ιπ βίουπδΐιβίυιΐίηβπι άίδ- 
επιηβη : νβπΐ&δ δίςϋί<1βπι, βΐϊ&πι ειιπι ρΓο1)β ίητββ- 83 ΟΒΟΚΘΙΙ ΟΙΟΙΙΕΝΙ α ϋ|ξ&1αΓ, βθ^Γβ ίηγβηϋαΓ, οοπδΐιβίαάο, ςα^ϋβοαικιαβ 
β&,βΐ βίνβ Τ6Γ&Χ, βίνβ δϋί&ΙΙ&χ, υΙίΓο δίηβ βζ&ιηίηβ 
8686 οίΤβΓί. Τιιιηη6€[υθ6Χ6οη8ΐΐ6ΐιΐ(ϋη6 α Iηα^0Γ^1)118 
8ί1>ί ΐΓ&άίΐΑ, δί ΓβοΙα 8ϋ, νο1υρΙ&ΐ6ΐη, ηβςυβ δί ίαΐ- 
1&Χ 8ϋ, ιηοΐβδίίαιη Ιιοιηο ρ6Γθίρϋ. Νοη βηίιη ρΓΟ- 
ρήο &ηίιηί δαί 3ΐιάίοίο» δβά ρΓ8θ3α(1ίοίο βΐ πι&)0Γΐιιη 
86ηΐ6ΐι(ία 6Γ6άί(;(ΐυο ΟΐυΙοαιη δρβιη 8α&πι ίη ίη- 
£6γ1ο ίοιΊιιηδθ Γ6ροδα6ηΙ, ηοη Γ&αΐβ ραΙβΓηιιιη ρθ8- 
βίΙβχαβΓθ αιηίοίαιη ;(ΐυ&ηςα&ιη ί(1 ςιιοά α Iηα^0Γ^I)α8 
&006ρϋ 61 ρΐαηβ δίαΐΐιιιη βδΐ ηάίοαίαπι βδ56 Ηςαί- 
άο ά6ΐηοη8ΐΓβΙαΓ. ^^^η ςιιί ιηηΐΐοδ βΐ οιηηίδ ^βηβ- 
Ηδ &£ΓβοΙίοη68 ρ6Γρ6δ80$ άβοδ δ1αΙυυηΙ,βοδ(ΐα6 ίιηί- 
Ι&ηΙαΓ, Ιιοδ ηβ ρυάβΐ (^αίάβιη βχβιηρί&π ρΓανίΙ&Ιίδ 
βυα ίηηίϋ. Οαί ν6Γ0 ίαΐυιη 6ΐ ηαΐ&ΐβδ οοιηιηίηί• 
δουηΙιΐΓ &6 ρΓοάί^ιίοββ ηα^^αηΙαΓ, οοηίΓα Ιιφο ηϋιίΐ 
ΙιοΐΒΐηβιη ηβςυβ ο^βΓβ ηο(ΐιΐ6 56 ρβΓρβΙί ροβδβ, ϋ 
8βοαΓ6ρ66θ&ιιΙ,&1)5<|αβ ιηβία, υΐροΐβ (^τιοδ δυα ηαΐί- 
νίΐ&δ ίΐα &β6Γ6 οο^αΐ : ί&Ιαιη(ΐιιίρρ6νίιηοο&οΙπο6ΐη 
6886, ςιΐδθ ιηαίθπφ ιηοΐυιη α£ΓβΓ&(. ΗυΓδαιη ςυί δ1• 
116 ρΓονίάβηΙία 06ί ίοΓίυίΙο οιηηία ίβΓη ο&δυςα6 
ιιηίν6Γ8υιη Ιιοο Ε^ί ρβΐ'1ιί1)6ηΙ (βδδβ 6ηίιιιίθΓΐυηαιη 
οαιΐ8&ιη ρ6Γ αοοίάβπδ, αο ςτιίάάαιη ηαΙυΓ» α1ίιιηά6 
&οοίά6η8 αηΐ εοηδίϋο), 1ιί βοιίβηι ίηοίάβηΐβδ ίη 
6χΐΓ6[η&8 ρΓθί'τιιιάϋ&ΐ68 ρβιηϊοίβί αο νοΓ2ΐβίη6δ ίη- 
ί6Γ0Γαιη άβνοΙναηΙυΓ. >» Α. άλι(θ(ΐα μίν γνησίως χ«} ζητούμενη μ^λ'.ς εύρίβα. 
τα ι* το εθος $1, όποιον αν ^, κΓτβ άληθίς ε?τΕ ψη^ 
άχρίτως υφ* Ιαυτου χρατύνκται. Κλ\ οΰτβ άλτ^* 
£ντι "^δεται 6 πατρ<$θεν αύτο παρα^&ξάμενος , ι^ 
ψευδεΤ αχθκτα'., 6'τι ού χρίσιι ψυχής κδί? άλλα 3ΐ 
λήψει πιστεύει χαι γνώμ^^ των τζρο αύτοϋ. Έι' 
άδήλφ 2ε τύχ{) τήν 1δ{αν έπιδεδωχώς έλπίοα, ού οψ 
δίως Ιχει τήν πάτριον άποδύνασΟαι «εριβολήν, Α 
πάνυ μωρά τούτφ χαι χαταγέλαστος ο^τχ η^ 
άποδε(χνυται. 0\ μίν ουν πολλούς χαι παντοπ^^ 
«Ισηγούμενοι θεο'^ς, τα δμοια δΐ αύτοΐς χατηρο. 
τ^μενοι, ούδΐ αιδούνται τφ της χαχίας τζζζ,Λΐιίτζ]/^ 
έπερειδιίμενοι. 01 ιΐμαρμένην δ^ άνα'πλάττοντκκ 
γένβσιν, μηδέν οδτε ποιειν ούτε πάσχε ιν δυΆ^ 
παρά ταύτας τερατολογοΟντες, άδεα>ς άμαρτάνοΜ, 

η ού/. εύλαβούμενοι, ώς 6πο γενέσεως ταύτα ιηΑ 
άναγχχζόμενοι• είμαρμένην γαρ άναγχαστιχήν ννΐϊ 
τίνα δύναμιν χαι της δλης φησι Χινητιχιξν. (Κΐΐ 
πάλιν άπρον^ητον φοράν χαΐ αθεον Ι) τυχα{χν ι!•• 
ηγούμενοι ώς αυτομάτως των πάντων οεοομίνιιι 
(τύχη ν γάρ αΐτίαν χατά συμβεβ-ηχ^ς χαι σύμπτνμι 
φύσεως Ι[ προαιρέσεως εΤναι λ&γουσι), χαι ούτ» 
πάλιν τοις Γσοις περιπίπτοντες εΙ< Ισχάτοιις βυ0θ3ς 
απώλειας χαι βάραθρα ^δου χαταντωσιν. νίάβιΐδ 6Γ90 άίοΐαδ 66Γ&Γ0Γυιη τβχ Α1)ίιη6ΐ6ο1ιιΐδ 
Α1)Γα1ιαιη ίη οηιηίϋυδ Γ6ΐ)ΐΐδ ρΓΟδρβπΙαΙβαι, αδδπιη• 
ρΐίδ ΟοΙιοζαάο ^ηΦοβί ρηχίίβοϊο οΐ ΡΙιΐΙοοΙιο δυπκηο 
6Χ6ΓθίΙαδ δυί (1υο6, αά ΑύΓαΙιαπιυπι νβηίΐ, αροϋονίδ 
απιίείΐί» )αη^6η(1δΒςΓ&Ιί&;ρ6ΐίίΙ(ΐη6 αϊ) 60 αΙ]υΓ&• 

ΠΙβηΙΟ ίηΐ6ΓρθδίΙθ δΙίρΐΐΐ£ΙΓ6ΐΠΓ δ6 &0 ρΟδΙβΓΟδ Αΐ)ί- 

πιβΐ66ΐιιιπ)6ΐροδΐ6Γθδ ηυΐΐα Ιη3υΓία&ίΓ6οΙπΓθ5, δβά 
υ1)ί Γβ^ηηοι ίη ίδΙα5Γ6^ίοη6δο1)ΐ6ηΙυπΐδ βδδβΐ, Ιυπι 
6&IηΑI)ί^Ώ61β^ι10 6^ι^δςη6 ροδΐ6Πδ»ςηίΙαΐ6πι εχΗί- 
1)ίΙαΓαηι ςυααι ίρδβΰβΓΟτίδί ηςαίΐίηυπι β^βηδ Α1)ί- 
ιηβίβοΐιί 6χρ6Γΐιΐ8 βδδβΐΧβθΙβΓοςαί ααΐ6ηι τβ^ββ οαΐ- 
ΙβηΙ δίΜ δαοοθδδΠΓΟδ οηιηίπιοιίίδ ίηάΐοϋδ ρΓβΒποδ- 
εβΓ6 ; 6(6Γ&1 δ&ηβ Α1)Γ&Ιι&πιί ροδ(6π(&δ ίη β&δ Γβ^ίο• 
η6δ άίΐίοηβηι οοηδβοαΙαΓα. ΑΙοΓοΙιαπιαδ ροΓΓΟ Α1)ί- 
πιβίβοΐιο 6χρΓα1)&νίΙ ρυΐοοδ, ςηοδ 63118 ίαπιαίί δΐιίδ 
6πρυίδδ6ηΙ. 1\)ϊ 6γ^ο αά ρτιΐβαπι οοηςρβδδί, ηι^ιοΐβ.• 
ϋδ ονίϋιΐδ 6( νί(πΙί3,ία;(Ιιΐ3 ραοίδ ίηνίοβπι δ&ηχβΓυπΙ. 
Αΐίίδ ροΓΓΟ αςηαϋαδ δβρΐ6πι ]ΐΐΓ&ηιβηΙιιιη τίΐβ ρβΓβ- 
ςβΓυηΙ, αά άβπιοηδίΓαηάαηι (|αοάίρδβ ίοάβπΐ ; ίΐα- 
ςαβ βΐίαηι Ριί^€η$^η^^8^Η^αηά^^7 ^ρρβϊΐΆίιιτ. ΙΙαΙυπι 
ίΜ ραΰ6 δαηείΐα ΑΙ)ίπΐ6ΐ66Ηυ5 ουπι δΐιί5 άοπιυηι τβ- 
άϋΐ. Α1)ΓαΙιαπιτΐδν6Γ0 Ιεπα δβα ρΓ&Ιο ςυοά αά ρΓΟ)- 
(ϋεΐυπι 65ΐ ραΐβαπι, ρ1αη(ί3 οοηβίΐο ηοπιοπ Ποπιίηί 
Οοί 2Β(6Γηί ίηνοεανίΐ. €υπι ααΐβπι Εάπιοάυιη δβηοχ 
ίαοΙιΐ5 αηηοδ 176 νίχί^δβΐ, αά ϋβυπι βχ Ιιαο νίΐα οοη- 
068δϋ. Ευπι ΙϋΟϋοαδ εΐ Ιδηιαβίιΐδ Πΐϋ ίη άιιρίίεί 
δρβίιιηοα 3υχΙ& 5αΓ&πι δβρβΙίνβΓαηΙ. 

δβειιηάαηι Ιΐϋρε, οαηι 3αηι νίπίβπι ίυΐαίβηι ίδαα• 
ουδ αΙΙί^ίδδβΙ, ίαηιβδ ίίδ ίη 1οοΐ3 βχδΐίΐίΐ. ΑΙι^ηο ίδ α 
1)60 ίη ^ε^γρίαπι ίΓβ ρΓθ1ιί1)ίΙυ8 ουπι (ο1^ ΓαηιίΙίΕΐ 
(ι6Γ&Γα&<1 Αΐ)ίηΐ6ΐοοΙιιιηι Ρ1ιίΙί3ΐα30Γυηι π'^οπι δβεοη- 
Ιιι1ίΙ.Β6ΐ)6οε&ιη ΙαιααχοΓβπι δααπι,ςαοά βραΐ ίηδί^ηί 
ρ\ιΙεΙιηΙη(1ίη6,Αΐ>Γα1ιαιηί(1('§αΓ&8ίηιυΙαίίοη(•πιίηιί 'Ιδών οδν 6 προειρημένος βασιλεύς Γιρ^Μ^ν 'Λ^ί- 
μέλεχϊν παντιεργψ εύοδούμενον τον *Α^ι&\ι,Όγοζάο 
τον νυμφαγωγον χαι Φίλοχ τον άρχιστράχτιγ^ ώ- 
τοΰ παραλαβών ήχε προ; Αβραάμ., φιλ(α« 1«ιτ>^ϋτ4 
χραταιοτέραν, χαι 6'ρχον άπαιτών μ,ή άδιχήη•.ν (ΐή*;* 

VI αυτόν μήτε το σπέρμα αύτου. « Κα^ώζ ίγώ εποίη» 
μετά σου διχαιοσύνην εν ταύτ^ τξ γζ { πχρφχηβχς, 
ούτω καΐ συ μετ* έμοΰ χαΐ του σπέρ μικτός μου, δταν 
βαυιλεύσεις ταύτης της γη;. ■ Δεινό! γάρ οι βασιλκΐ; 
τον μέλλοντα τούτους διαδέχεσθαι παντοδαχοΐ: 
τεκμαίρεσΒαι συμβ(5λοις• χαι γάρ έμελλε διά τύι 
έξ αύτου γεννωμένων εκείνης της γης βασιλιΰιη 
Αβραάμ. Προσωνείδισε δ^ τον Άβιμέλε^ περιτν» 
άφτ^ρη μένων φρεάτο^ν ύπο των αύτου παίδων. ΈχιΙ 
ουν παρά το φρέαρ γενόμενοι, χαι πρόβατα χει 
μύσχους τεθυχοτες, διαΟηχη είριίνης άμφότιρν. 
διέβεντο, έν Ιπτά [Ρ. 32] δΐ άμνάσιν έτέραις «« 
όρχισμόν χατ' εθος ποιήσαντες ε'ς άπόδειξιν 5η 
ώρυξεν αυτός, διό χαι Φρέαρ δρχου ώνόμαστχι. 
Και ούτως έχεΤσε ε* ρη νικάς διαθεμένοι. Άβιμέλη 

Β μΙν μετά των οίχείων οΓχαδε έπανήλΟεν. *Αβρ«ι 
δι ά'ρουραν •ζ λειμώνα έπι τψ του 6'ρχου φρέκ 
φυτεύσας το όνομα έπικέκληκε Κυρίου, Θεός α!ώνιο(. 
ΕΙς βαθύ ουν γήρας έλάσας Αβραάμ, χαι γενόμεΑ' 
ετών ρος', μετέστη προς τον βε^^ιν. Τούτον 'ίσαάχ «1 
Ισμαήλ οι υΙοι αύτου έν τώ διπλφ σπηλαίω μΐή 
£ά^|$ας χατέθεντο. 

Μετά ταύτα άνδρωθέντος Ισαάκ έγένετο λιμός ί» 
τ^ γί αυτών Κωλύεται δε παρά του θεού εις ΑΓγ^• 
πτον χατελθεΤν, πανοικι δε ε•ς Γέ:αρα προς Άβιμκ- 
λε/ άρχεται τόν βασιλέα Φιλυτιείμ. Φησι δε κλ\ 
αυτός περί 'Ρεβέκκας ο>ς Αβραάμ περί Σάόρας, 5τι 
Άδελφτ; μου έστ(ν* ήν γάρ ωραία σφόδρα. Έχ δΐ τ^ς ^ 85 ΗΙ^ΤΟΑΙλΚυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ 8» •Ν ιια•.8ια; γνους Άβΐ(λέλεχ γυναΤχα «ύτου ε?ναι, αύτ^ν Α ΙαΙυβ, ^ΟΓΟΓΟπι 658β βααιη (ΙίχίΙ. 8θ(1 ΑΙ)ίιη«ΐ6θΗυ» μλν μεμΦΕται ως τάλΐ)6ε( άποχρυψάμενον, άι?οφκ(• 
νεται δ^ πάντ« τον άπτόμενον Ίταάχ χαι 'Ρεβέχχας 
ένέ/εσθαι 0«ν«'ϊψ• ί^3"ϊως εύλ<5γησε Κύριος τον 
'Ισααχ εως τέλους ώστε ζηλώσαι τούτον το;*ς Φιλι- 
στιειμ, χα: πίντχ τχ «ρρέχτα & ώρυζεν ^Αβρβάμ 
έμορά^αί. Μετά τοΰτο έν τ^Ι φαράγγι Γεράρων μετβ- 
βεέ>;χώς άνεχάθηρ• τ» πατριχχ' φρέατβ. *ϋρυξε $λ 
Χ22 αυτός φρέατα τρία, ών το μεν ά$ιχ(αν, τό δι 
Ιχθραν, το δΐ τρίτον ε6ρυγωρ(αν ώνέμασεν. 'Κν• 
τεΰθεν άνέβη έπ: τό Φρέαρ τον» δρχου Ίσαάχ, xα^ 
ώφΟ^^ αύτα> Κύριος έν 6ράματι της νυχτός λέγων 
« Έγώ ε!μι ό θεοί του πατρός σου *Αβραάμ, χβί έγώ 
ειμί μετά αοΰ, χα*, ευλογήσω νε, χα; πλτ,θ*<>νώ τ& 
σπέρμα σου ώς τα άστρα του ουρανού, δι* *Αβραάμ οιιιη βχ Ιαβυ ίηΐβΐΐβχίίϊβθΐ οαιη ιιχογ<>πι ββββ, Ιβα&οο 
ο1)]υΓ{ΐ;&Ιο ί|υο(] τρΓυπι (1ί98ίιηυΙβ55οΙ, οαρίίβ 8&ηχϋ 
ηβ (]ηί9 Ιδααοϋπι β]αΒνβ αχοΓβιη (ιΐιΐββΓεΙ. Οοαβ 
8.υΐ6ηι Ιηαα* ιιηι ρΐΌπροΓϋαΙο ρορρβίαα ϊ)ρανΐΙ, αάβο 
υΐ ΡΗϊΗβΙινί ίπνίάβιιΐβ» ίρκί οπιηβΒ &Β Α^I*&ι1Αη1ο 
6ΠΌ5908 ριιΐοο» οΒίιίΓανβηηΙ. ΡοδΙ Ιιβοο Ι5ααευ$ ία 
ν&Πβιη (ΐΡΓιΊΓβηικΐΐη <ϋ^Γ66;^!ΐ» ρ&Ιηβ ραίβο» ΓβραΓ- 
ςατίΐ, Αίςαβ ίρββ οΐίαπι Ιγρ» &Ηο9 β^ϋ, ηυοΓαοι 
ρππιο ίη3αη», ββοαυάο ίηΐηιίοίΐίβ), ΙβΓϋο &ιηρ1ί- 
Ιικίίηίβ ηοιηβη ίηάΐιΐίΐ. Ιικίβ &4 Ρηίβυηι ΐυταίη€ηΗ 
α9€6η(ϋΙ;ηοοΙυ(ΐυ6βίΠθΓηΐιΐϋ9 αρρ&πιίΐ, ίΙ«ςυβ β•^ 
&ΙΤ&Ιυ9 * : « Ε§ο δϋπι ϋβυ:» ΑΙ>ΓΕΐιαιιιΐ ρα'ιίη (υΐ : 1ί1>ί 
β^οβκίθυιη, Ιβ1>6α1)ο, (υηιηηιιορΓο^βηίηιηδκΙ ΜβΠ&* 
Γοηι οα*1ΐ ηηιηβΓϋΐη αιίαυ^οΐιο ρρορΙ^Γ 51Ϊ ΑΙιι-λ- τον πατέρα σου. ν ΈχεΙ ουν ό Ίσαάχ θ'<>7ΐβν^ήριον η Ιιαιιιιιιη ρ&ΐΓβιη Ιαυπι. μ Εο ί1α<]αβ Ιοοο ΙβΑΛοαβ δειμάμενος θυσίαν τψ Κυρίφ ανέπεμψε, χαΐ τήν 
σχηνήν αύτοΰ έν αύτφ τψ τι^πψ χατέπηζεν. "ϋσπβρ 
δι προς * Αβραάμ πρότερον, ούτω χαί προς Ίσαάχ 
μετά ταύτα αυτός τε *Αβ(μέλεχ 6 Γεράρων βασιλεύς 
χαι Όχοζάδ 6 νυμφαγωγος αύτοΰ χα? Φιλόχ ό αρχι- 
στράτηγος της δυνάμεως αύτου, είδότες δτι Κύριος 
ήν με-' αύτου, προς αυτόν έλθόντις διαθ/^χην ε?ρι5- 
νης προς αλλήλους έποιτ^σαντο, χβ•. πρωί ^στάντες 
χβί όμόσαντες άπφχοντο μετά σωτηρίας απ* αύτου. 
Γίνονται 51 από του διαμερισμού της συγ/ύσεως, 
ίως ου ήλΟεν Άραάμ έχ Μεσοί«)ταμ{ας έχ πόλεως 
Χα^5άν χαι του οΓχου του πατρός αυτού κατά χέ- 
λευσιν θεοΰ εΙς γην Χαναάν, ή έστι ΙΙαλαιστίνη, 
ίτη χις'. Ύπηργε δΐ τότε ετών οε\ Αιατρίψας δΐ 
εΙς Χαναάν Ιτη χε\ έγέννησε τον Ίσαάχ, χα*, μετά αΙίΑΠ οχίΓαοΙο Γβιη ϋοο β&οΓαιη ί^^οϋ, α((]υβ φο ίο 
ΙοοοΐΑΐ)οπιαουΙυηι «αηιηεοΗοΓατϋ.Ουοπίΐοάο &υΐ6ΐη 
ςαοηά&ιη &(1 ΑΒΓ&Ιι&ιηαπι, ίΐα βΐ &(1 Ιια&οιιιη ροβί- 
ιηο<1ο ΑΙ)ίιηβΐ6Γΐιυ8 Ογαγίιπ νβχ, ΟοΗοζαιΙο 
^'ηβΒΟβί 5\ιί ρπτΓβΰΙο ρΙ Ρ1ιίΙθ€ΐιο βαιηΐΏο ιηίΐίΐίβ 
ρΓβΒίβϋΙο εοιηίΐβΐυ», νβηϋ. Οηοιΐ Ρΐιίιη Οβαιη Ι8&&• 
00 &άβ990 βοηϋΓοηΙ, ί<1οο αά βαπι 2ΐ60β39θΓαιι1 
ιηαΐαβφΐβ ραοί<« ίε(ο ΓοΒ(1βτβ. ιηαηβ ίΙΙΐ 3αΓ€)αΓ&η- 
(1ο ίπνίοριη (ΙαΙο Απίιηίί^ ραοαϋ» (1ίΜ:β9<<()ΓυηΙ. 

Λ ΒαΙ)γΙοηίΓΐΡ οοηΓυίίοηί» ΙβιηροΓΡ ιΐ8({αβ αά 
ΑΐίΓλΙιαιηί ιηίμΓΑΐίοιίΡΐη, οαιη ^οίΙΪΓβΙ ^ϋ^βIιιβ Ι)«ο 
Οαγγϊ» Μ*•5οροΐΛΐηίβί ρηίοπια^αβ Ηοιτιο ΓβΠοΙίδ ίη 
ΙΟΓΓ&ηι ΟΙιαιίίΐΐϋΐνιηι, ςιιιρ οβί ΡιιΙβΡβΙϊηα, αΐϊϋΐ, 
Απηί βΠΙιιχοΓίιιΗ β46. ΕΓαΙ (υηι απιιοβ ηαΐυβ 71. 
Ουιη ίη ΟΗαπΛπηρβ Ιογγα ιιηηοβ βχβ^ίδδβΐ 25, ιββιι- τούτο ίζησεν έτη [Ρ. 33] οε , χαι απέθανε ζήσας τά ^ οιιιη ^βηιιίΙ, τίχίΐΓΐηΐ'ρΓΟ'ΐΡΓβα βηηοβ, 76. ΜοΓίααβ 

πάντα έτη ρος. "Ος χαί τάς εύλογίις του Μελχισε- 

δέχ του ββ^πεσίου βασιλέως Σαλήμ έδέξατο, άρτους 

χαι οΤνον ήν γαρ Ιερεύς του βεοΰ του ύψιστου, ως 

προείρηται. 

Του Ίσαάχ οντος χρόνων λβ' τελευτ^ Σά^ρα, ετών 
οδσα Ιχατόν οχτώ. Κα? θάπτεται έν Χιβρών, ήτις 
νυν Έλευθερόπολις χαλεΤται, έν τψ σπηλαίφ ^ ώνΐ]- 
σατο ό *Αβραάμ παρά 'Βφρών του ΧετταΙου τετ'.α- 
χοσίων δραχμών, έπΙ μαρτυρί^ τών υΐώ•^ Χέτ' βφ* 
ου χαι τά διά γραμμάτων συμβόλαια οΐ "Ελληνες 
όμολογοΰσι παρειληφέναι. Ίσαάχ δΐ τεσσαράκοντα 
ετών γενόμενος έλαβε ιήν 'Ρεβέχχαν, θυγατέρα 
Βαθουήλ, δς υΙός Ναχφρ ιζν όγδοος χαι τελευταίος* 
οχτώ γαρ ήσαν από Μελχάς αύτφ «βίδες. Ναχώρ δΐ 
6 πατήρ Βαθουήλ ήν αδελφός Αβραάμ. Τούτου έσχα- 
τος υ:ός Βαθουήλ πατήρ ίζν 'Ρεβέχχας χαι Λαβαν 
του πενθεροΰ Ίαχώβ. Τούτου νέμει τά πρόβατα έφ' 
δλοις ετεσιν εΓχοσι. 'Ρεβέχχα δλ στείρα ούσα μετά 
•Τχοσιν Ιτη έγέννησε δύο έπι το αυτό υϊους, τόν 
Ίαχώβ χαι τόν ΊΙσαΰ, έν τψ ξ' 2τει Ισαάκ. Ίου δέ 
χόσμου ήν έτος χυοβ\ 

"Οτι κολλυρ(δ« (42) ποιήσασα 'Ρεβέχκα δέδωχε 

^ ββη. χχτι. 

ΧΥΙΑΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ.Ε. ΡΓμο ^9ΐ αηηίβ νΐΐΛ» 176 ιοίί». Αίςπβ Ηίο «ι ΜβΙοΗϊ• 
βΜί'οο (ϋνίηο ί^Αίοπιί Γβ^^'ί» ίΛα^ΐΛ» οοιηρΓβοΛίΐοηββ 
βοορρίΐ, ραηβιη λο νίηιιιη, αΙροΐΛ α βαπιαιί Οβί 
»β<'*»Γ(1θΙβ, 9ΪοιιΙ ρΛΐιΙο ίΐπίί* ΓοπιηιβπιοΓ&νί. 

Ιί^Ηίΐοο αηηο»ηβΙο :-ί2 ί>ΛΓα ιηοπΙυΓ, βηηο «ρΐαϋβ 
δϋίϋ 108, ιΐ0 9βρυΙΐΛ ί>«»ΐΗρ1)Γοηβ(ιιαιΐϋ ΕΙβηΐΗβΓορο 
1ί ηοηι«ιι οδί) ίη ί»ρ»•1ιιηο&, ςϋΗΐη Λ1)πι1ιιιιηα9 αΙ> 
ΕρΙίΓοπβ ΟΙΐΛΐΙίΓΟ ίίϋίκίπημίίηΐΐ» (Ιοπαπίβ βαιβι^αΐ, 
αΚβ ΐΑπΙίΗαϋ ΟΙΐΛΐί ΠΙϋ», υη<1β βΐ βοηρίβ» οοπΙγλ- 
οίαϋΐη ΓϋΓηιιιΙίΐ;5(ίΓίΤ!ΐΰί 8θΓϋΙί*ηΙυΓαΓϋβρίίί9Ρ.ΐ9αΛου8 
ίΐηηυιηαμί*η8ί|υίΐ(1ι•ίΐββίίίηιιιιηΙΙβ1)βοοίΐίΓ(1πχίΙ,ΩΙίβπι 
59 ΒαίΚυυΙΐ!* ; ((υί Ναοΐιοπδ ιιΐΐίιηυδ ίαίΐ οοΙ&- 
νϋ9 ΙΙΠαδ. ΝαοΙιΟΓ «ηίΐΏ Λ^Γ^!1ΛΓη^ ΓγεΙργ βχ Μβΐ- 
οΐια ιιχοΓΓί ϋοΐο Πΐίοδ δΠδΙαΙίΙ,ίηΙβΓίΐαβ Ηο» ροδίΓβ- 
Π10 ΙοοοΒοΙΙιιιβΙβπι ραΐΓβιη Ηρ1)βοο»β1ΐΛΐ)€ΐηί,β]ιΖ8 
ςυί ά».Μη(1β δοοβΓ ^α^ο1)^ ΓαίΙ. Ναπι ^α^οι>υ9 ρβΓ 1ο- 
(08 νίρΐηΐΐ αιιηπδ ρΓο^βδ βίαβ ρΛνϋ. ΟβΙ^Γαηι Ηβ- 
1)6ϋθ&, ϋϋπι βδδβΐ δίοπίίδ, ροδΙ νί^ίοΐο ύοπιυιηβΛ• 
ηοδ υπο ρίΐΓΐυ άαοδ βάίάΐΐ ΓιΠθ9,ΐΛϋυ1)ΐιπι.βΙ Εβαυπι, 
ΙδΛαί'Ο Ιαιη ββχαί^θηαηο, Απηο πίίαιχίί 3472. 

Ηβϋβοοα ρ&ΓαΙο βιίαΐίο Ιαοούο ίά άβάίΐ, ^απακιαβ βυιη (42) '^βηβηδτοοΑΒιιΐΌΠΐίηίηΐΡΓρπΐΙαΙίοηρ ΓοΙΐηυί, δΛΓοτϊ»..ί»χ Απ»ίορΙιαηΐ Ρ«γ<^ νβΓδοιη οίΙαΙ(1»;οο11νΓΛ, 
ιη {^ιιαΙι.^ι β896( ίοπηβ χολλυοίδος ηοη ΛδδβαπΡΓΟι•. (ΐιΐϋηι ΐικίβ οηΙθιηΙιΙ οχ ραιιί1>ι ^„^„^ ,,„„ , ,_„ ραιιί1)υδ1'πί>-^β. ΡοϋΙβϊΐιιΙβΓ- 

ΑΙΗβΠΦα» 9&ηβ 1. πι άβ ρ«ηί9 ναπίδ 9βηβη1)α9 <1ίδ- ρΓβδ ραίιίβ νβΙ 6χί|{αιιπι ίΓυδίαιη νβΙ αΙϊςαίάβχρΛ- •τ ΟΕΟΕΟΙΙ εεΟΗΕΝΙ ΐΐη& οαΐη &1ϋ9 άοηίβ Ι8&&€ί ορβΓ& Αά Α^Γ&Ιι&ιηαιη /^ τψ Ί«χωβ, καΐ κΐνήγαγβ μβΟ' Ιτέρων δώρ€ον (υ^ ίηΙΐΌΐηίβϋ, &ιιηο8 »1&ϋ8 βα» άβοίιηο φΐίηΙο.Ομβιη 
ίη ^Γβιηίο βαο Α1>Γα1ι&ιηυ5 Ιβηβηβ ιητιΙΙίρΗοίΙβΓ 
ίααβϋδ οοιηρΓ66&ϋοηί1)ΐΐ8 1>β&νίΙ, βοιηηοςαβ 5θ1α- 
^^5 τϋ&ιη βηϋΐ. 

Ι&6θ1>ο &ηηο8 η&Ιο 45, Ε8&υ5 (οϋάβιη ηαΐαδ άυαβ 
άαχϋ υχοΓ68, ΙηάίΙ^αιη Βββηβ ΟΙιβΙΙβί βΐ Μ&86πι&- 
ϋι&ιη Εΐοηίβ Ε}»α\ ΩΗ&8. Ι&6οΙ)υ8 αηηο «Ι&Ιίβ βυ» 
63 ηοηάυιη ιηιιΗβπ8 ηοΐίϋαιη 1ια1)ΐιϋ, βίοαίί ιη&Ιη 
«α» Κθ1>β068θ ίρβθ Γ6(ιι1ϋ. Ιάβιη αηηοδ ιι&1ιΐδ 73, 
Αηηο ιηαηάί 866υη<1υιη αοοπΓ&Ι&ιη δυρρυΐαϋοηβιη 
3545. 1&<χ)1>υ8 ίΓ&ΐΓβιη βΐ&ιη ίυ^ίβηβ 8βΓνίΙίο 86ρΐ6η- 
η&ΐί Ιιβ&ηι αχοΓθΐη ΐΒβηιίΙ, τυΓβαβςαβ δβρίβηηίαιη 
βθΓνϋαΙβ ίυηοΐυβ Κ&οΐιβίβιη. Εχ Ιβα Ηυύβηυιη, δί- 
ηιβοηβιη, ι.6ν^Iη,^αά&Iη,I88&^ι1&^6ιη Ζα1>υ1οη6ΐη€[α6 *ΐ9αάχ προς Άβρχάμ* $ν κατέχων έν τφ χ6λ«ψ 
αύτοΰ, ιύλογών πολυτρόπων, έτβλβύτησβν άφυπνώ• 
σας 6 *Αβρααμ, τψ (ΐ' ϊτ%ι της ζωής Ίαχώβ. 

Τφ δΐ μβ' (43) ετβ'. της ζωής 'Ιαχώβ ό Ήσαΰ «• 
αυτός όμόχρονος &ν αύτφ {λαβε δύο γυναίκας, *Ιο> 
διθ τήν θυγατέρα Βκήρ του Χκτταίου χαΐ την ΙΙμκ• 
μάθ θυγατέρα Ελών Έβαίου. Ίαχώβ δΐ έτΜ 
υπάρχων έξι5κοντα τριών ούκ 2γνω 6'λως γυναΐΛ, 
ώς αυτός έξεϊπε ττΐ μητρι 'Ρεβέχχ^. Τψ δε ογ' ΐπι 
αύτοΰ, του δΐ χόσμου ϊτιι γφμε' χατα τον άχρι^ 
λ6γον, άπέδρασεν Ίαχωβ άτζο προσώπου Ήααΰ τή 
άδελφοΰ αύτοΰ, χαι δουλεύσας Ετη ζ* Ιλαβε τήι 
ΑεΤαν, χαΐ μετά έτερα Ιπτα Ελαβε τήν 'Ρχήλ. 'Ει β1ίθ8 βΐ βΐίαιη Οίη&ιη 8υ8ΐυ1ίΙ, βχ Καοΐιβίβ ;ο8β- η μ^^ ο^ν τής Λείας έγέννησε τον 'Ρομβειμ, τόν Σ,ι 
ρΐιαπι, θχ ΛηοίΠα βΟ Β&1& Ο&ηαιη &ο ΝβρΙιΙΙιαΗ- μ«ών, -- *-^ -- "-'^- -^ - •' ^^ -^ ιηαιη, βχ Οθΐρΐια 6&(Ιυιη αίςαβ ΑβδβΓβιη. Α 1.&1)&ηο 
ΑΐιΙβπι ρΓοίπ^ίΙ, οαιη αρυά βπιη νί^ίηϋ &ηηο8 ίυίβ- 
86ΐ, Ιτίιηαίο (αιη Ιθ8βρ1ιο ; (Γ&ηβπιίδδοςυβ Ιυριΐ&ηβ 
& Οβο ίβΐίχ 6886 ]αΙ)6ΐαΓ, αίςπβ ΙβΓ&βΙί ηοιηβη &1> 
θοάθΐη αοοίρϋ. ΡΓοίηάβ ΓβοοΓάαΙυβ νίδίοηίδ ςυ&ηι 
8110 ίη ΜβδοροΙαιηί&ιη αάνβηΐυ νίάβΓαΙ, ΒβΙΙιβΙαιη 
&8ΰβη(1ϋ,ιιΙ)ί ρβΓφΐίβΙβίΏ νίδίοίδΙαβί&ρρ&ηιβΓαΙ. ΙΙ)ί 
ουιη οιηηί&8υ&ϊ)οη&(1β6ίιη&856(, αά βχΐΓβιηυπι β- 
ΙίοΓυιη Γ[υο(]ΐιβ ίπδΐϋυΐα δΟΓίίϋοηβ, Ι,βνίιη αηηυιη 
ββίαΐίδ άβοίιηυιη οοΐατιιαι α^βηΐβιη ϋβο οοαββοΓα- 
τϋ, &6 βυιη β&οβΓάοΙβιη οοηδίίΐυίΐ : 6ΓαΙ ί^ άβοίιηυδ 
&1)ΐι11ί]χιο,96ουηάυιη&8ΐΓο1ο§ί8θ *. Ηα1>6ηυ8 βηίιη ο1> 
τίΙί&Ιαιηρ&ΙπδρβΙΗοβιη,ςα&ηΙιιιηνίδ ρήιηο οιηηίαιη 
η&Ιυβ 658βΙ, 6( Γβ^ηο βΐ δαοβΓάοΙίο βροϋαΐη» ίαίΐ. τον Αευϊ, τόν Ίούδαν, τόν *Ισσ»χάρ, τ» 
Ζαβουλών χαί τήν Δίναν έχ δΐ τής '^ή^ ^•» 
*Ιωσή(ρ, έχ δΐ τής παιδ(σχης Βάλας τόν Δάν χαι τ9> 
ΝεςρθβλΙμ, έχ δΐ τής Δελφάς τόν Γάδ χαι τόν Ά«7|ρ. 
ΕΙχοστόν το(νυν Ετος διατρίψας μ^τά του Ααβ» 
άπέδρα έξ αυτού, δντος του Ιωσήφ χ^ρύνων τρι«η. 
Διάβα(νων δΐ τόν Ίορδάνην έπευλογήθη χαι μετ• 
εχλήθη Ίαρα/^λ. Ό δΐ Ίαχώβ τής όράαιως ύπομνη- 
σθε^ς ήν έθεάαατϋ χατά τήν αφιζιν τήν εΙς Μενοχο• 
ταμ{αν, ανέρχεται εΙς Βαιθήλ. *Έν6α ταηβχοιμηΒεΙζ 
είδε τό ό'ραμα. ΚαΙ πάντα άποδεχατώσας Ιέχέχπ^το, 
τελευταΐ9ν υποβάλλει χλήρφ τους πνήΚι;, χλΙ τ»ν 
Αευ{ τφ θεφ άφιεροϊ, ετών ύπάρ)ΐ«τηί ιη, κα•. 
[Ρ. 34] αρχιερέα άναδείχνυσι, δέχατον νηα ατή 
έσχατου χατά τόν τής αστρολογίας (44). 'ΡνΛν.^ €υιη Ι&6θ1>η8ρΓθρ6§ίο1ιβιηαιη ίη υΓΐ)6ΐη δαίβπι&πι ^ γαρ διά τήν παλλαχήν του πατρός Ιστιρήθη ττ^ς χι νβηίδδβΐ, δίοΐιβπιαδ Οίη» ρβΓ νίαι δίαρπιπι ίηΐυΐΐΐ, 
ςηαιηηΐΐί δηηΐδίπιβοη β1 1.6νί8, ίηΐβπιβοίοηβ οεοΐ- 
βίδ €ΐαη δίεΐιβπιο οίνίϋαδ. Κ&οΙιβΙ ροΓΓΟ &1ίυπι 
^&^ο1)ο Ωϋηπι ρβρθΓϋ,66η]&πιίηαπι ηοιηίηβ ;κο ηιΟΓ- 
Ιηα &ρΰ(1 Εαρ1ΐΓ&(&πι δβρβΙίΙυΓ, υ1}ί ηηηε βδΐ ΒβΙΙι- 
ΙθΗβαια : βίβηίπι νβΓδίΐδ ΗίβΓθδθΐ7Πΐ& α Ββΐΐιΐβΐιβ• 
ιηα, (:|ΐι& βφΐί άβοαΓΓυηΙ, βηρΓΕ (βιταιη βχδίαΐ 
οίρρυδ Η&εΙιβΙίδ. ΕΙ ςυοηί&ιη Ι^βγί ^βηαβ &(1 Ααγο- 
πβιη &1({α6 Μοδβη υδςηβ ρβΓίίηβΙ, ςηοΓαπι αΙΙβΓ Ρασιλε{7ς και τής Ιερωσύνης, πρωτ6τοχο< άτ*. 'Κλ- 
θύντος δΐ του *[αχώβ πλησίον Σιχίμων «*ς πόλιχ 
Σαλήμ, υφίσταται 6πό Σιχεμ τήν βίαν ή Δίνα* χιι 
έχδιχεΤται παρά Συμεών και Αευί, παντι τρόιιφ 
διαχρησαμένων τους περί τόν Σιχεμ. "βτι δ^ τίχτϊΐ 
ή 'Ρβχήλ Χψ Ιακώβ τόν Βενισμιν, και τβλευτήβαη 
ράπτεται έν τψ Ευφρανθώ, Ενθα νυν έστιν ή Βηθ- 
λεέμ• μεταξύ γάρ τής Βηθλεέμ κα2 της 'Ιερουη• 
λήμ, εΙς τόν Ιππ<5δρομον, ή λάρναξ έστΙ τής 'Ρβχήλ, ΧΎΙΑΝΒΚΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. 
ηυπι ^βηβΓβ ίαίδδβ πιοηβΐ, ηυ&ΐβ ρηβπδ (ΙαΓβΙαΓ ;ιιΙ άαοίηπι, βΐ ϋΐ ί(α (Ιίβ&πι, εοΓάίαΙβ αΐίςυίά δί^ίβεΑκ 
ηοη ηα&ΐβ νίιΙββΙϋΓ (οΓίΑραηίδ νβΓίϋη Ιβχίοίδ. Ιάβηι ίη δ&ηοΐΓ Ιίη^α νί(1θΙαΓ. δβά \ι8βο αΐϋ νίάβήηΐ 
ροδΙ €08 κολλάβουςαρρβΠαή Ιπκϋΐ, ίη β&οίβηι εοπκΒ- ϊαπιρπάβπι δΟΓίρδβραηι ΙιεϋΟ, εαπι ΑάνβΓβαηα 6(ίί1ι 
αίανβΓδαηδ, ςυ&δί πιαίίΐαΐοδ, ί(1 βί^Ι βχί^αοδ ραηβδ η νίάί, ΙίΙϊΓΟδ Ιοηςβ υΐίΐίδβίιηοδ, Αάη&ιιί ΤυπιβΒί, 
άίοθΓβδ. 0{β(6πιπι κολλυρίδος βΐ νβΓ^ί α^παΐί πιβηΐίο ςυβπι ηυρβΓ Γβί ρυΙ)Η€{Β ϋΙΙβΓ&Γίοθ άί^ίρβηάίο &ιηί» βχδΐιιΐ Π δαπιηβΐ, χπι, ίη ΤΗαπιαπδ ΗίδΙοπα. ΕΙ αηΐβ 
ο. θκολλυρίς άρτου ηοπιίηαΐυΐ'. δβάΐιοο ίη Ιΐ6ΐ)Γ»α 

ϋη^ηβ απί η^Π, ϋίικί πη^4 αρρβΙΐΛΐυρ, Γ[αο(1 ρο- 

δΙβΓίυδ 8θΓΐ)ίΙίοπΡπι Β. ΗίοΓοηγπιυδ νβΓίίΙ, οηπι ίη 
ρηοΓβ νοοβπι (■Γ8Θ0&Π1 ΓθΙίηΡΓβΙ. Εί βαηΐ δαηβ νοοα- 
ϋιιία (ΙίνβΓδα. (^ϋο<1 ο. 6 ηοιηίηαΙΟΓ, ία ραηίδ ρΐαεβη- 
Ιβπι Γϋίϋδβ νί(1βΙυΓ βχ Ι,βνίΙ. π βΐ νιιι οαρίΐβ, αΙ(|ϋβ 
βΐίαδ ροδδβΐ άβηιοηδίΓΕίί. ΡοδΙβποι Ιυοαδ νίιΙϋΐαΓ 
ΟδΙβηάβΓΟ ΐ36«ηα ίηίίϊδβ, νο| αΙίςιπ(1 βχ ρβδία Γαπ- 
η&εβα οοοίυπι ςυπουηςαβ ταϋοηβ. οίΙ)υπι ςαί(1βηι 
ροΐΐαδ (|ααηιροΙαηι.Ν3Π) ρΓθΓ«>οΙοΛηιηοη τβηυβ^αΐ 
βάοΐ'β, ηοη 1)ΐ1)βι•6. αΙ ςυϊάέηι ν*ίΓΐ)α δΙπιρΙίοίΙβΓ 
δοηαηΐ. Νβ{|ϋβ ββο Ιΐίβο αηηοΐ^ΐδδβπι. ηίδί Β. Ηίοτο- 
ηγιηί αιιοίοπίίΐδ πιβ, υί ίΙβΜιίΙ, ΛάπιοηυίδίοΙ ; βΐ 
ραίο, 8θΓΐ)ίΙίοη6δ βί ςαίδ β<ϋ βΐίασι άίοίΐΐ, πιβηΐο 
ΓβρΓβΙιβηάί ηοηροδδβ. νοε&1)α1αηι&οοΓ(1β τβΟΓβαηάο πιιΐδ, τίπυη άοοίηηβ βΐ δοΙβΓίίβ; ίη€θΐηρ&Γ&})ί1ί9. 
ε^υδ 1ίΙ)Γί 4 ίηϋίυπι οαπι ηοδίπδ οοη]αηέαΙ ΙβεΙοΓ 
(Ιιΐί^βηδ. Χτι.. 

(43) δ&εΓδΒ 1.ίΙΙβΓδθ ΙαηΙαηι 40 ρβΓίιίΙ^βηΙ, ά 
ηοπιίηα ραίΐΐο αΐίΐβρ Ιβ^ηΙΠΓ. ΥίίΐΘ (ίβη. χχλί 1β 
Ωηβ. Χυι.. 

(44) Κοευδ ρβΓδρίεαβ ηιυΐίΐιΐδ. Ιάβο αβΙβΓ.ειιηι 
&()3βεί, ςηία αΐίαιΐ ίη ρι-δΒδβηΙία νίχ ροδ8απι.?Ρθ5ΐ 

ί^αυίο, ^Μα β^αί άεουιηιηΐ : ίη Οτββοο β8ΐ ες τον 
ππόδρομον. Ιη νια ςυίΓΐβπι δβρυΐίαπι δοπΙιίΙαΓ Οβη. 
XXXV. ΛΗοαπί Οπίβεαηι νοεβηι 8είο βίΓουπι βί^οίβ- 
εαΓβ : δβ(1 ίιπε ηοη ({υδκίΓαΙ. Οαοά εύφρανθα β8ΐ ίη 
ηοδίΓΟ εοάίεβ, ί(1 αραιΐ ^0δ6ρι1αη1 δυΐ) ϋηβπι ι ^κ- 
ίί//. 1ΐ1)η κατά τήν έφραΟάνην Ιβ^ίΙαΓ. Ηβ1>ΓαίθΑ νοχ 
ΓβεΙβ 6γ8306 ΓβάάίΙυΓ εύφρτιθα, δίεςαβ β1 Ιιίο βί &1ίΜ 
1β{Β;ίί ΟοιηρΙυΙβηδίδ βάίϋο. β(: βαπκίβηι ίβΓβ 1^&^6( 
Ζοη&Γ&8 ΙβοΙιοηβηα. Χτι.. Μ ΗΙδΤΟΕΙΑΒΠΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ 90 ύπβρκιιμένη της γής. ΚβΙ έπίΐίή το έκ Λιυί γένος Α 9&6βΓ(1θ9, ΛΐΙβΓ άϋΟΐΟΓ ροραΐΐ ίυί*, ΓοηββηΙαηβυιη 

έιτί 'λαρών κατατρέχει και Μωϋσήν, ών 4 μίν \ιρβ• '•"» »^ '— *^- "—•' '— η^Κο,.ο « 

τεύει 6 δε (ττρβτηγεΐ τψ λαφ οίκ^τως έζ αυτών 
λαμβάνεται ή έκ του 'ϊακωβ γενεαλογία. 'Ρεβέκκα 
ΕΙ, ως Φησιν 'ίώση«ος έν τ^ * Αρχαιολογία, ήξί(ΐ>αε 
τόν Ίσαί^κ άγαγεϊν Ήσαΰ και Ιακώβ καΐ διαλλά- 
(αι αυτούς. Ό δή και ποιήαας, καΐ «αρακαλέσας 
αυτού; άμα, και Ινορκίοαζ ειρήνην ί]^•.ν προ; αλλή- 
λους κα: της πνευματικής οικειίτητος άαπάζε«6«ι "^ήν 
διάΟε^ιν, προειπε τψ 'ΙΙσαύ δτι έάν έπβναστχίς τψ 
*Ιακώ6, έμπεσϊΐ εις τές χείρας αύτοΰ. 

Μετά την τελευτήν Ίσαακ οΐ οίοι Έααϋ παρ- 

ώζυναν τον πατέρα αυτών κβτά Ιακώβ και των υΙών 

«ύτοΰ. Και καθοπλισβε•ς μετά Ιθνών ήλθε προς 

πόλεμον. *ΐ2κώβ δΐ άποκλείσας τής πόλεως τάς πύ• 

λας παρεκάλ ίυίΐ βοΓίιπι ι|ζβηα5 α1> ΙαΰοΙ)θ ΓβροΙί. ^απι Ι\6ΐ)βοΓΑ α 
Ιθ9βρ1ιο ίη ορβΓβ Οβ αηίίί^ηααίβ ^ί^άα^^α ρβΓίιί^οΙαΓ 
Α ιη&πίο Ηοο οοηίβηάί&ββ, υΐ ίη αηυπι εοηάαοΐοβ 
Ε»αιιπι 6ΐ ^α^ο1)αIη ίη ^αΙΙ&πι ηιαίααιη ΓβροηβΓβΙ. 
Γ66ί§3θ Ϊ100 61 Ιβααουηι, βΙυίΓαπιςαβ ίηΙβΓροδίΙα 
αάΚιοΓί&ϋοηβ &ο 3υΓίϋ3υΓ&η(1ί Γβΐί^ίοηθ &(1 ραεβπι 
τθάβ^ΐΜβ, ηιοηίΐοβ υΐ ΓΓαΙβΓηο η6€β83ί1α(1ίηί9 1ι&- 
ΙιβΓβηΙ Γ&Ιίοηβπι ; βίιηυΐ Ε^αυο ρΓ®άΐχί856 ίοΓβ ΰΐ 
Βί &(1ν6Γ»η}« ϋ&οοΙ)ΐιιιι Ιη^αΓμβΓβΙ, ίη β]»» ιη&ηυβ 
ίηοίά6Γ6ΐ. 

Ιβ&Αοο ιηοΓίαο Εβ&υί Αΐϋ ραΐΓβπι αάνβΓβυδ 4λοΟ' 

1)αιη ^α&ςυβ ρΓοΙβπι βχοίΐ&ηιηΐ, ίΐα υΐ ΑδοίΙί» ηα* 

ϋοηαιη αυχίΐϋβ αρπι&Ιυ» ^α^ο^ο 1)6ΐ1ιιπι ΓβϋΟΓϋ. ΑΙ 

^&^ο1>υ9 ιΐΓΐ)ί8 ροΓίίβ οΐ&υβί» Εβαυαπι πιοηβΓβ αΐί 

ίάλει τ6ν Ήααυ μνηα$ήναι των προγόνι- ρ ρ&ΓβηΙίβ ρηηοβρΙΟΓαηι αίςαο εοηείΐϋ ηιβπιοπ&πι 

χών εντολών και παραινέσεων. ΤοΟ δΐ μή άνεχομέ- ΓβοοΙβΓβΙ. Εβααο ηοη ιιιοάο άίεΐα Γγ&Ιγϊ» αβρβΓ- 

ΔοηΙβ, 8β<1 ίβΓοοία8 βϋαηι ςααηι &.η1θα 5β36 α^ί- 
1&ηΐ6, ^α(1α 8α&8υ ^«^οι)α9 &Γοαιη Ιβΐ6ηάίΙ,Ε9Αααηι- 
ςιιβ ]αχ1α άβχίΓαπι πιαιηίΐΐαηι ίεΐαηι 3ΐΓ&νϋ. Εο 
€&άβηΙβ ^&^ο^)^ ηΐϋ ροΓίί» €ΐΤα9ί βοβ ςαί αΐ) £&&αο 
•Ιαίχαηΐ ΓβΓβ αηίνβΐ'&ο» άβίβνβπιηΐ. ΜοΓίβπι ΒβΙ)βο- 
ο» ρ&αίο ρο5ΐ ιιϋ)9βεαΐ2ΐ 69ΐ πιο» Ιβ&αοί, ουπι 
ιιΙβΓςαβ ρΓβΓθ^Ιίν& ρπιηο ηαΐί ΩΙϋ ^&^οι)αη1 άι- 

^η&ΙαΒ 68861. 

ΐΗΑ&οα» οβηΙβη&Γίαβ ίυίΐ, ςαο ΙβιηροΓβ ^&^οι)υ9 
Ε8Αυο ά6ΐ>ί(&υι ίβϋοΐΐΕΐί» ίπαρΓβεαΙίοηβιη 8υ(ίαΓ&- 
1α8 ίαίΐ. 

^ε^^ρΐϋ ΐΓ&άαηΙ ΑΙ)ΓαΙι&ιηί βΐ Ιδ&αεί βΙ&Ιβ Ιιο- 
οιίηβ8 Γυί886 ηιαΙΙίεοΓροΓβδ, «ιαί α (ϊΓβθείβ (ιί^&ηΐβδ 
ϋάβπιςαβ &η^υίρ6<ΐ6?% ηοιηΐπαηΙυΓ. Ταηο βΐίαπι Ου- 
Γβ(&8 ίαίδββ &.ίυηΙ, αΐϋ ααίβηι ΙάβοΓαοι ρο8ΐβΓθ8 ςαί 
#9 (ΙίελπΙαΓ &ρυά βΓβθεο» ίυίδε^ ; 6ΐ ΗβιευΙβΒ,αηαβ 
ΙϋκοΓαιη (Ι&οίγίοηιπι. νου άλλα και μάλλον υβρίζοντος, του Ιούδα παρα- 
χαλέσαντος ενέτεινε τ6 τίξον Ιακώβ, καΐ πλήξα< 
κ«τά του δεξιού μαζου τυν Ήσαΰ κατέβαλε* και 
τούτου τεΑευτήααντος έζήλΟον της πόλεως ο\ υΙοι 
Ιακώβ, και πάντας σχεδόν άνεΐλον. Τελευτώαι δΐ 
πρ6τερον μίν ή 'Ρεβέκκα, μετ* ού πολύ δε καΐ ό 

Ισαάκ, τψ Ιακώβ της πρωτοτοκίας χαταλιπ^ες τά 

γέρα. 

"Οτι 6 Ισαάκ εκατόν ετών ή ν, βτε τάς ευλογίας του 
Ησαΰ Ιακώβ εκλεψεν. 

*Οτι έν τοις χρ^νοις *Αβραάμ καϊ Ισαάκ πολυσω- 
μάτους ανθρώπους Αίγύπτιοι Ιστοροΰσι γενέσθαι, τους 
6πο Ελλήνων Γίγαντοις δνομαζομένους, τους και 
δρακοντόποδας. Τ^τ• δΐ καΐ τους Κουρήτας λέγουσι ^ 
γενέσθαι. 0*1 δέ απογόνους τών Ίδαίαΐν (45), ο1 έλέ- 
γοντο παρ* Έλλησιν είναι* και Ηρακλής εΤς τών 
Ίδαίων δακτύλων. 

"Οτι οΐ ΧαλδαΤοι άινό του Σήμ κατάγονται, έξ ών 6 
*Αβραάμ. 

"Οτι δεκαεπτά ετών ^ 6 Ιωσήφ ύπ6 τών αδελφών 
Ιπράθη, μετά πέμπτον Ιτος της τελευτής 'Ραχήλ, 
Χρυσών δκτώ. 

[Ρ. 35] "Οτι τφ ρκ' Ετει του "Ιακώβ Ιωσήφ ιζρξε 
της βασιλείας Αιγύπτου, τριακονταετής ών. Και τφ 
αύτψ Ιτει τελευτ^^ 'Ι^^ ^ πατήρ αύτοΰ, ζήσας 
ετη ρ' δγδοή κοντά• καΐ ετάφη ύπο *Ιακώβ και Ήσαΰ Οΐιαίόβθί 2 Ββηιο ^βηιιβ ΐΓαΙιαηΙ, βχ (ΐαίΙ)α8 ίηϋ 
Λ1)Γ&Ιιαπια8 ρΓο^ηαΙυ». 

^0δ6ρι1α8 αηηο «^υβο {ΒίαΙί^ 17 α ΓΓαΐΓίΙ>α5 ροβΐ 
ςιιίηΐυπι β Β&ε1ιο1Ϊ8 ο1)ϋα &ηηιιηι νβηάίΐαβ 68ΐ αυ- 
Γβί8 οοΐο. 

Α^βηΙβ &ηηαηι (βΙ&Ιι» εβηΙβΒίιηηιη νΙεβΜπιιιπι 1&- 
οο1>ο, ^086ρ11118 &ηηο8 ηβ1ιΐ3 (πςίηία ^ε^γ^^ο ρΓδθ • 
ίβεΙιΐΒ ίυίΐ. ΕοάβηΐΓΐ«β ίΐηηο ανιΐδ β3αδ, εαιη αηηο8 

_--, ^ -»"-, - γ-, — . „„*^ _^ 180 νίχί8ί»ί»1, πιοΓΐαα8β8ΐ, αΐίΐϋβ α Ωΐϋδ δπίδ ^3ιεο^)ο 

τών υΙών αύτοΰ. Τψ δΐ λη' ίτει Γχοΰ "Ιωσήφ ήρξατο 6ΐ Εβ&αο δβραΐΐαδ. Αηηο νίΐ» 4θδ6ρ1ι1 ΐΓίεβδίπιο 

ΧΥΙ.ΑΝΟΗΙ ΕΤ €ΟΑΚΙ ΝΟΤΛΙ. 

(45] υΐ)Γ&πα8, οαί ^ι1<1οοπ1Π1 ηοιηβη ηίηιίηιιη 

ηοΐιαβ βΓΑ(, αΐΓθΚ>ίςιΐ6 Ιουδαίων ρρο Ίδαίων δεΓί- 

ρδίΐ ; ςαθίη τβΐ δακτύλοιν τοχ ροΙβΓ&Ι & Ι&ρβο Γβνο- 

0ΑΓ6. 1)6 €ϋΓ6ΐίΚ>υ8 6( Ι(!«ί8 (ΙοεΙ^ίίδ ιηυΚί ιηοΙίΑ : 

ορ1ίπΐ6 Οίοάοηΐδ 5ίοα1α8 Ι. V, ίοΐ. βΓωεο 230, βΐ 

ρτ»οΙ&Γ6 βχ &ηϋ(ΐηίΐΑΐβ ίηΙθΓρρβδ ΛΓ^οη&αΙίοοΓυπι 

ΑροΙΙοηπ βηΒοαβ, &ηηο1&Ιίοηαιη Ιη 1. ι. ηαπι. 42, 

ηβ β1ίθ8 οίΐθπι. Οιι&η(|ΐι&ιη ηβΐιίε (|αί(ΐ6ΐη ^Γ&ν&1>0Γ 

&8εή1)6Γ6 τ6γ1>& βίβηίθοίίδ Αΐ6χ&ηάπηί ά^ ρηπιο 

δίΓΟίη&Ιβοη Ιϋ>Γ0, Ιιαηο Ιοεαιη θχρΙίοΑηΙΙ& : Τινϊς 

δέ μυ^ικώτερον τών Ίδαίων καλουμένων δακτύλων 

σοφούς τινας πρώτους γενέσθαι λέγουσιν, εΙς ους ή 

τε τών ΈφεσΙων λεγομένων γραμμάτων καΐ ή τών 

γραμμάτων καΐ ή των κατά μουσική ν εΰρεσις ^υ- 

θμών αναφέρεται. Λι^ ήν αΐτίαν οΐ παρά τοΤς μοοσι• κοΤς δάκτ Γυλοι τήν ποοσηγορίαν είλήφασι. Φρύγεν 
δέ ήσαν κι•, βάρβαροι ο\ ΊδαΤοι δάκτυλοι. Έρόδωρον 
δε τον Ήραχλέχ ιάντιν και φυσικον γενόμενον 
Ιστορεί, τζιρτ "Ατλαντο; του 3αρβά;^ου του Φρυγος 
διαδέχεσθαι τους του κόσμου κ'ονα;, ϊ'ν.ττόμενον 
του μύθου τήν τών ουρανίων έτ'ττίί,αην ααΟήσει 
διιδέ/εσΟαι. Ι^ο(^ιιίΙυΓ ι1)ί «Ιο ίπνοηίοπΙ)α8 αιΐίυιη 
ν&ηϋπιυι Η ρΙιιΙονορΙιίΗ'. 1)6 («ιιπΗίΗπδ οΐί&ηι ίη 
0ΓρΚ6Ϊ ΙίγιηηίΗ ίπν^^πΐρηΐ αη(ί(]ϋί1ϋ1ί<) ρι-οίβη;» 
δΐιιάίοδί Α)ίΓ|αΐ(1. ΡααΙο πηΙο τηυΙΙΐεοΓροΓβδ λ<1 νβΓ- 
1)υπι Γβ<Ι(1ί(1ι ι|υϋ•ί λποΙογ 'πο).υσο>αάτους ηοΓπίηαΙ : 
ηοη 6η1πι ν&δίΗ ηιο<1ο οοιροπι Ιιαί^αίδδο ίϋοπηΙυΓ, 
86(1 6ΐ πΐ6ΠΐΙ)Γθηιιπ ιυαίΐίςΐίϋί οορία ιαυηδίΓυδα, 
/Ε^ροοη (]υΑΐί8, νβρΜ βΓΛίίη ΝοΙα δπηΐ νΐφΐϋ οατ- 
ιηιηα. Χτι.. 91 ΓιΒΟΚαΐΙ ΟΙΟΗΒΝΙ Μ οοΐ&το ίβιηββ οοβρϋ : η&ιη, ιιΙ ^086ρ11Ό& ΙββΙ&ΙαΓ, Α ^ λιμ^ς* ού γάρ άνέβη 6 Νείλος έν όλοις τοις Ινςβ Ιοϋ$ βορίβιτι &ηηί8 β)α8 ρβουη» Νίΐαβ ηοη βχυηάα• 
τβΓ&(. ΒίβηηΙο ροβΐ ^&^ο1)υ8 ίη Μ^ρίηιη άβαιί^Γα* 
τίΐ, οαιη 75 αηίιη&1)α8 αηηοβ 1ι&1)βη8 130. ΙοδβρΙιο 
40 α^βηΐβ &ηηΏΐη πιοπΙοΓ ^&^οI)α8 αηηο νί(β9 βαβΒ 
147, αο ίη Ηθ1>Γοη6 α ^05βρ11ο ββρβϋΐατ. |6β8βθΐη& 
ΑΓ&1)ί& 68ΐ Μ^ζτρίο ί1η1ιηϋ&.) Ναοί ^08βρ11α8 αηηίβ 
ρο8ΐ ^α^ο1>^ ίη ^ϋ^ριαπ1 πιίβπιΐίοηβιη 70 πιοΓίιιαβ 
β8ΐ, οαπι οβηίαπι αηηοβ 6ΐ άβοβιη τίχί886ΐ. 

▲ πιοΓίβ ^08θρι1^ ββΓνίΙηΙβαι ^£^ρ1ίί8 ΗβΙ)Γ89ί 
ββρνίβΓαηΙ ρβΓ αηηοδ 144. Εγ^ο ΙοΙαπι 1βπιρυ8, ςτιοά 
ίη Μ^γι^ίο Η6ΐ>Γ8Βί β^θηιηΐ, &ηηοηιπι ίυίΐ 215. 
Ουοά αά ρΓίτίΐ6ςί& (ηΐ βίο Ιοςα&Γ) ρηηιο^βηϋπΓβΒ, 
ίη Ιοοαπι Βιι1>βηί ρροΐββ ^086ρι1^ οΐ) ρ&Γβηϋβ ραάί- 
οίΐίαπι 3αο6θ8&ίΙ, ςαοά Κυύβηαβ ουπι ρ&ΐΓί8 ρβΐΐίϋβ {τ(9( τον λιμού, ώς *Ιώσηπο< μαρτυρβΤ. Μ<τά Α 
δύο ετη χατέβη *1αχώ6 εΙς Α*γυπτον έν οε ψ^χ»^;, 
Ιχαττον τριάκοντα ετών ών, ό δε 'ίωσήφ χεσσβρά. 
κοντβ. Τελει>τ$ δέ Ίαχώβ ^κντον τεοσ«ροαοοντβ•«ιι 
Ιτών, χαΐ θάπτεται 6πο 'Ιωαήφ Ιν Χεβρών. ΤιοΛίρ. 
δι ή προς Α'γυπτον Αραβία ίστίν. Μετά γβο ο' χρά- 
νοικ της έν Αίγύπτφ χαθ^δου *1αχώβ, λτβλβυτηηι 
Ιωσήφ Ιχατον δέχα ετών. 

Μετά γουν τον θάνατον 'ΐωνήφ δουλεύοοσιν Εβραίο*. 
τοις Αίγυπτίοις ετη ρμδ\ Τα «όντα τοίνυν της τνν 
Εβραίων έν ΑΓγύπτφ διατριβής £τη σκε'. Ααμ£ι• 
νουσι δι τήν εύλογίαν τών πρωτοτοχιατν άντΙ τη 
'ΡουβεΙμ οΐ υΙοι Ίωσήγ διά το του πατρός βινΤΜ 
σώφρον, χτθ6 ό μίν 'Ρουβε^μ τ^ ιιαλλαχ^ βννηλ|ι οοίνί886ΐ, ^03βρI1α8 αυΐβπι ίη ^4ϋ^ρ1ίφ πιυΐίβηδ #9 η του πατρός, ό δΐ Ίψσήφ τζ Αίγυπτί^ ού «υνεφΟάρτ. 1ί1>ί(1ίηβπι ϋ6ςιι&(ΐυαπι οοηββηβίδββί. Οη&ηινίδ βΐί&ιη 
ίΓ&ΐΓβ8 ηηπιβΓο άβοβιη αο Ιγ68 ίυβηιηΐ, Ιαπιβη ΙβΓΓ& 
ίηΙβΓ άαοάβαπι άίνίβα β5ί, βο φχοά α οβθίβηβ οπιηί- 
1)118 ίβνί ά66ίπι&8 αοοίρβΓβΙ. 

Αάο1θ80θηΙα1υ8 βΐίαηιηαπι Ιοββρίιηβ ονββ ρ&Ιπβ 
ρ&80θ1)αΙ; οιιπιςαβ θηπι ρ&ΙβΓ Γβΐίςυίβ ίπιρ6η8ίιΐ8 άίΐί- 
^βΓοΙ,ίΓ&ΐΓββ ίηνίάία ρβΓΟίΙί αάνθΓβηββηπι 8ίπιυ11&1β8 
6χβΓοιΐθΓυηΙ.ΛΰχίΙοάίαπι ίηβοπιηίοΓαπι&ιιάίϋο. Ηβ- 
οίΙανβΓ&Ι βηίπι βίβ νίβαπι 5ΐ5ί, ίρδίβ πιαηίριιΐοβ οοΠί* 
^&ηΙίΙ)ΰ88υιιιηποαηίρυ1ηπΐ8686βΓβχί83β,Γβ1ί(]τιθ8Γ[υβ 
6]α8ΐιοηοΓ&ηάίοαα8ΑΠ)αηίρη1θ8ρΓοηο8ρΓθουΙ)υί8δ6. 
υηάθ ΓγεΙγ68 ί(1 (ΐυο(1 γο5 ΓιιίΙ οοη]ίοί6πΐ6δ, ίΠαπι ίη 
ίρ$08 ίπιρβΓίαπι &1ί(ΐυ&ηάο 1ια1)ίΙυΓυπι, ηιηΗο νβΐιβ- 
πΐ6ηϋα3 οάίυπι αάνθΓβα;^ βυπι οοηοβρβΓυηΙ. Α<1(1ί(1ϋ 
Ιιοο ρποΓί ^086ρι1υ8, δβ ρβΓ ςυίβίβιη ίαια^η&ΐυηι Αλλά χαι δεχχτριών αδελφών δντ«ι>ν <1ς δώδηβ 
Ιμερίσθη ή γη διά το τον Λευ\ άποδεχατουν τοικ 
λοιπούς πάντχς. 

'\)τι Ιωσήφ χομιδ^ νέος ών Ιτι ιτρ^βατα του ι»• 
τρός ποιμα{νων ήν, χαΐ μάλλον τών &λλων ήγβιητο 
τψ πχτρί. Δι^ χαΐ οΐ αδελφοί δκα^βονούμενοι ουδέν 
προς αυτόν είρηνιχ^ έλάλουν. Προ<ι«τ{6ουν δε χβ' 
μίσος τών ενυπνίων αύτοΰ άχούοντες. Κα: γαρ Ι^τ/ 
« Αράγματα δεσμευ^ντων ημών Ιν τψ ιαζίψ ψμτ,ν 
μΙν άνορθωθήναι τ6 έμόν, τα δε 5μιέτερι κκρίττρι- 
φέντα προσχυνεΤν αύτφ. η Τούτου γο5» ^χθ-ίβηης, 
χαΐ ώς βασιλεύσει έπ* αυτούς ^ρθως \κ«^νηηις, 
λίαν επέτειναν το μίσος. ΠροσΟεις δ^, « Α^ςίΜνηι- 
σαμην, » εφη, « κα' γε φμην τον ήλιον χαι τί^ν «- ίαΐδ5βα8θΙβ,1υη&υη(!β€ίαιςιΐ6 8ΐ6ΐΙί88€&άθΓ&Γί.νβΓ- ^ λι{νην χαΐ Ινδεχα ^στίρας προσχυνοίίντάς με χβ^- 

ορ^ν. » Διαπαίζων δέ το δ'ραμα *ίαχωβ εφη* « *Α(>α 
έγώ δ πατήρ σου χσι ή μήτηρ σου χαΙ οΐ άδίλφο! σου 
ήξομεν προσχυνήσαί σοι έπι τής γης ; »» χαι επίτι- 
μη σας παρήνει σιγ^. Οϋτω μΙν ο?>ν τά όραμιτι 
αμυδρά της αληθείας προτύπωσις ήν* χαι γάρ τοοτο 
προφητείας εΤδος, χαι έν πολλοίς έθεωρήθη πολλήι; 
δι' δνείρων ή του μέλλοντος προδήλωνις, έν οΤς διι 
χρείττονος γίνεται χατολής, ώσπερ έν τψ Φαραώ χι: 
τψ Ναβουχοδονοσορ χαι 2[λλοις πλέίστοις. 

* Αξιον δι εΐδέναι τάς διαφοράς των ιτροφητεινν. 
Ή μΙν γάρ έστι πνευματιχή χαι αληθής πβντη, ώς 
ή του βεου χαΐ τών αγίων, έν χαιρφ τψ 1δ(φ τό 
πέρας τών προφητευο μένων έπιφέρουσα. *Άλλη Γι 
δαιμονιχή, έν τοις τών δαιμόνων θεραπευταις ένιρ- Ιϋ 1ΐ0€ ίη ^ο^α1η ρ&ΐ6ΐ% (ΙίοΙοςιιβ « Ναιηη&ιη β^οίρββ 
βΐ ιηαΙοΓ Ιαα ίραΐΓβδςαβ Ιαί Ιβ ρΓ08ΐΓ&Ιί9 ίη Ιβιτ&πι 
εύΓροηΙ)αϋ αάοιαίαπι ν6ηίβπιυδ?» ο1)ίαΓς&Ιυπι βίΙβΓβ 
^υδ3^^. ΙΙα 6Γ^ο νίϋίίοηβδ ίδΐφ οΐ^ι ι.ταςαφά&πι βΓαηΙ 
νβπίαΐοηι ίΐΐίςυαηΐο αηΐβ (ΙοΒί^καηδ ίηΓοΓπι&ϋο. 
Ναπι βΐΐιοο ναΐίοίηίί βδΐ^βηιΐδ, ιηυΐϋδςπβ ρΓβθπιοη- 
βΙγα(& 63ΐ ίηδοιηηϋβ ίυΙπΓΟΓαπι δίςιιίΩοαϋο, ςαΐΒ 
ίηδοπιηία Ναπιίηί3 ίηΐ^ΙίηοΙα αοοίάυηΐ, ιιΙ ΡΙι&γ&ο- 
ηί, υΐ Να!)υε1ιοάοηυ8θΓί βΐ ρβπιιυΐΐίδ &1ίί3. 

ΟρβΓβθ ρρβίίυπι 63ΐν&ΙίοίηίθΓππι (ΙίίΓβΓβηΙίαδ οβτ- 
ηβΓβ. Οαβθά&πι βρίπίααΐία βαηΐ βΐ νβΓ&βία ρΓΟΓβυβ, 
ηΐ Οβί βΐ βαηοΙοΓυπι, δυο ΙβπιροΓβ βχίΐυ 64 ναΐίοί- 
ηίυηι εοηΩΓΠΐ&ηΙβ. ΑΙία & άΐΒπιοηί1>ιΐ3 ρΓοΩοίβευη- 
ΙυΓ, ίηςαθ ΙιοΓυπι ου11οπΙ>ιΐδ βΓΩοαοίΙ&ΙβπιβχδβΓαηΙ. ΕδΙςυβ ί(1 μβηιΐδ πιιιΐΐίρίβχ ; 3υ1) ςυο δαηΐναϋείηία Ο γουμένη• [Ρ. 36] πολύτροπος δΐ αυτη« οία ή τ&ι βχ ίαπηη βΐ 1ιοΓ<ΐ6ο, Ρ7ΐ1ιί&, ηα^βο βχ Οο(1οηΦ& 
ςαβΓου, οχΐίδρίοίαπλ, ΑπβρίεΙυπι, αυςαπαπι, Ιηπι 
οοη]βο(αΙϊοπβδ ιΐο δΙβΓηυΙ&Ιΐοηί1)υδ, ΙοηίΙηύυδ, πια. 
Γίιιτη ίοΗυηΐΓΐιιβ δίπάοΓθ, ΙΙ^ηοΓαιη, &υπιιπι ϋηηί- 
Ιυ, εοΓροπδ ΐΓβιυοΓβ βυπιρίβ). Ουο(1 ^'οηαδ βΐίαιη 
αα^απα ποιηίηαηΙυΓ ; οα3α8 ραΓ3 νορβαΙαΓ ίη ανί1)α8, 
ρ&Γδ ίη ΙΐΌΐηοπΚ)α3 ραΓίίαπι εοΓροπδ βίνβ 8αΙ>3υ11&• 
ϋοηί1)α3 οοηΙοη)ρ1αη(Ιί3, ραρκ ίη αυ^ηο, ραΓ8 ίη άλευρομαντών χαι χριθομαντών λεγομένγ], οία ή 
Πυθία χαι ή διά της Δωοωναίας ληρουσα δρυ^, ή 
δια τών σπλάγχνων μαντεία και ή δι' όρ'^ίων πτή- 
σεως, χαι ή διά χλαγγών χαι πταρμών συμβολιχι{* 
οΓα ή διά βροντής, μυών, γαλής, τρισμοΰ ζύλι», 
ώτος ήχ(»ν, παλμών σώματος, συμβολιχ^^ β: 
οιωνιστιχή λεγομένη. 'Ής τδ μέν έστιν δρνεοσχοπιχδν, 
τδ δε παλμωτιχύν (46), το δΐ οιωνοσχοπιχον, το δε ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ 00ΑΚ1 ΝΟΤ^ε. (4Θ) Ιη ίνί^ιηονϋηιη. ΙίΙ Ηαηε Ιοεαπι δίο νοΓίβ- ςαβ Ι&ηάβιη αποίορβ (πιίΐιί βηίηι ηοη Ιίοριβί), πάλ- 
ω, 0(1111 νοοίβ π»λμωτιχ<5ν πιονίΐ βίγπιοη, Ιυπι μιχδν οΐώνισμα βχρίΐεαΐ, εαπι ρΓβΒδΟ^Ιυτ φΐΙ(1 
ιίάΐθ ιηβ ρβηηονίΐ Ιββίίπιοηίαπ), (|αί βχ ςαοεαη- ρΓβιηοηλΙτβΙ 8α1>8&11&1ίο τβΐ Ιγθπιογ, υθγ^ι ^γαΙια, Γβω 
δαίάΐθ 93 ΗΙδΤΟηίΑΕίυΜ 0ΟΜΡ£Ν0ΐυΜ. •4 νβιροσκοπικον, το δε έν<^διον ή κλ τ, δον ι στίχων, οίον \ άίτίηαΐίοηβ βχ ιηαηυιιιη ίη»ρβοίίοηβ, ρβΓπ ίη οΐίνϋβ 
οτα^ Ικ του πιρβτυχόντο; βίρημένου τεκμαίρηταΐ τις τ•^ έιόμ»νον, και ίταν δι* ίνομάτιον νικρών »πι- 

χλτΌεως και Βτη δι* Λτζρω^ και υδάτων ή όνβίρων 

μζταίων, οΓοι κι6' Ικάστην πϊσι προσπ*. 

σπάνιοι γαρ λίαν οΐ ^νωΒεν ήκοντες. Ούτοι δι 

αιμον.ώοείζ οΐ τρόπο•, της προφητείας κα• στοχα- 

ηκοι, οΐ κατά συμβεβτ,χος άλΓ,θεύοντε; εν τ.τιν έν πτουσι' 
πάντες τοις πλϊίτϋοις άμαρτάν ουσιν. *Αλλη δΐ προφητεία 

φυσική, ως ή δια των αλόγων χελιδο'νες γαρ /«•. 

μύρμηκες και γερανοί έχϊνοι τε και αλκυόνες χει- 

μώνος έπιόντος φυσιχως έπαυβάνονται. "Αλλη δΐ 

τεχνητή, ως ή παρ' ΙατροΤς και κυδερνήτα-ς όοω^χένη, 

ί^τις στοχσαμός μάλλον ή προφητεία μετωνόμασται. 

Και πάρα ταύτας ή δημώδης τε χαι κοινή, ως δταν 

ε•πτ| τις δτι μετά τρεις ημέρας ίσται /ειμών, δτι έκ β ςιιαιη άίνίηβΐίο ηρροΠδίΛ. 1>γ«Ιογ Ιιαδ ναΐ^απδ (ΐπο- 

φιλονεικίας ψυχής πολλάκις μίσος εγείρεται, έκ τοΰ ςαβ ί!»1α βΐ ΓΟίηηιαηί». ϋΐ οιιιη (ΐϋί* άχοϊί ροβΐ Ιή- ΓυιηοΓίΐΗΐ8, ιιπίΐβ οηιηΐα οαρΙίΐηΙιΐΓ, ηιοι ο1ινίιΐ5 
ςυίβςαβ ίηΙβΓΓΟ^^&Ιυβ άϊοϋ αηιΐΰ ΓυΙαΓαιη ^υη^^^^α- 
ΙυΓ. Τυιη ιηοΓίποΓυπι ηοιηίιι&Ηπι ίπνοεαπίΙοΓαπι 
Γ&Ιίο, βχ »ί(1βπ1)υί>, α(|υΊΗ ααΐ ίιιαηί^ιΐδ !>οιτΐϋϋ9 
ρηεάίοΐίο, ({ααΐί&οηιηί ηοοίβ (|ϋί^ιι^^'ϊ^ α€θί(1ιιηΙ : 
Γ&Γα αάιηοιίαιη βαηΐ (^ηίιη 8ηιηηί& (ΙίνίηίΙα^ οΜ&Ια. 
Ηφο οιηιιί& να1ίοίη&η(ϋ ςοηβΓΛ α (ΐ2Γηιοηϋ)α5 8αηΙ 
€οη]βοΙυπ»ςυ6 ίηηίΙιιηΙ&Γ, ίΐα υ1 ρβΓ αεείιίβηβ ίη 
ςυί1)ΐΐ9(1αιη νβΓαιη αΙΙίη^ίΐηΙ, πι ρ1οπ5ςυ(* &1)6ΓΓβη(. 
Ε^Ι β1 &1ί£ΐ ηαΙαΓ&ϋί» (ϋνίηαΐίο 1)ΓαΙθΓΐιπι. Είρηίιη 
1ΐίΓυπ(1ίη69, ΓοηηίεβΒ, βηιβϊ*, οεΗίηί αίςαο αΐεγ^ηο» 
1βιηρβ8ΐ&ΐ6ΐη &ρρ6ΐ6ηΙοιη ηαΙιΐΓΐΒ ιηοηϋα ρΓη)86η- 
ϋαηΐ. ΑΙία αΓίίίΙοίοδΛ, ςααΐβπι πι•'(1ίοί βΐ μαΙχίΓΠίΐ- 
ΙοΓΟΗ οβίοηάαοί; ςα» Ι&ηιοη οοη]€ε1α1ίο ροϋυ» οκΐ ? μίσους δΐ έριδος άνισταμένης χα•! χρατυνομένης ζήλο< 
έγένετο πικρός, έχ δΐ του φθόνος ενέσκηψε κρυπτός, εκ 
δε του ό 6*'>μδζ άνήπται δεινός, έχ του θυμού δε θάνα- 
τος ανακύπτει πονηρός, εΐ μή χρείττοσι δηλονότι προ- 
νοίαις ανακόπτοιτο. Έν τψ πραθήναι τδν Ιωσήφ ^ Αίγύπτψ Πετε- 
φρτί εύνούχφ τφ άρχιμαγεφφ Φαραώ, και έν δεσμω- 
τηρίψ έγκλεισθήναι, συνέβη τΑν άρχισιτοποιδν και 
τον άρχιοινοχόον, ιους ευνούχους Φαραώ, έγκλεισθή- 
ναι έν τφ αύτψ δεσμϋ>τηρίφ ϊνθα και 'Ιωσηφ. 
Ήμερων δΐ διελθουσών αμφότεροι εΤδον ενύπνια. Ό όααπι ΓοΓβ Ιβιηρβί^ΙαΙοπι. 65 ^Ιυιΐΐιιιη εοιιίβηιίβηάί 
6χί|{αυιιι βη^ρβ οιΐίο οεο&ΐ^ίοηθίη ρηρΙ>6ΐ ; βχ ηαο 
ΟΓία ηχα βΐ ίιιν&ΐββοβηΐβ ίΐοοΓΐ)& βχ5ίί^1ί1 α)ΐηιιΙ&(ίο. 
Η&ηο οεοιιΚα 9ΐι1)8β(]ΐιϋαΓ ίητίιϋα ; βίβχ Ιιαο Γυηιιιη 
αηίιηί 6χ&η1β>€ίΙ αεπ!^ ίτα, φΐΒ^ ΙιοιηίείοΙίΐΒ Γ«^ί8 
ε&αβαιη 6χ1ιί1)6ΐ, ηί$ί ρΓηΒ5ΐ&η1ίοΓί5 ηίιηίΓηιη ρρο- 
άβηΐίπθ οοηβίΙϋΑ βα ανβΓίιΐηΙΰΓ. 

Οαιη ίη .-ΙΙ^χρΙηπι νΐΜκΙίΙαβ ]09ορΙιιΐ5 ΡαΙίρΙι&π 
Γο^ίο) ΡΗαπαοηίδ ΓπΙίη.τ ρπι»ΓβοΙυ (>ππυ<*Ιιο ο^δβΐ 
Λΐ(1ιΐθ Ιη οαΓοοΓβιη Ιι-ίκϋΙαχ, βννπίΙ ηΐ ρίί^ίοιυηι 
Γ|αο({ΐιο Ρΐ ρίηοβπΐϋπιηι ΡΙι&ΓΑυηίβ ρρΐηοίροβ βαηιι- 
οΐιί ίη βαπκΐβιη εαποοπΐπι εοιιοΙαϋβιβηΙαΓ. Ιη(1β α1ί(]αοΙ οΐ&ρβίδ (ι^^^α9 αίοημιο ΗοΓυπι ίπ^οπιηίιιιη 
μίν ορ/ιοινοχόος αμπελον εΤδε θάλλουσαν βλαστοΤς 1κ&1>αίΙ. ΡΓίηΐ'βρ» ρ1ηε»ϊΓΐΐίΐΓαιη ΓοΙαΙίΙ νΐίαηι δίΙ)ί 
και πεπείρους β6τρ^^ας σταφυλής προβάλλουσαν, ίη 50ΐηηί9 Γυ^^^^ νίΐΐίΐη ΙπΊαιη ρϋ1ιηί1ϊ))υ9 πιαίαια^- τρεΤς δβ ταύτην υπέχουσαν κάτωθεν πυθμένας. 
ν Έγώ δέ, φησιν, ψμην τψ ποτηρίψ τήν σταφυλήν 
έχθλίοων εΙς τήν χεΤρσ διδόνχι Φαραώ. >* ΚαΊ & 
*Ιωσήφ τους τρεις πυθμένας έτι τρεις ημέρας εσεσθαί 
φησι, και τής αρχής σου μεμνήσεται 6 Φαραώ, και 
άποκατατςήσει σε ε!ς τήν προτέοαν άρχ•ο•νοχοΊαν. 
*Αλλά μνήσθητι χάμου, δ'τον ευ σοι γένηται, δτι 
μάτην διαβληθεις τφ όΧ.υρώματι τούτφ χατχχέκρι- 
παι. 'Βπϊ τούτοις και 6 άρχισιτοποιος [Ρ. 37] έφη• 
« Τρία κάνα χονδριτών σιτοποιο>. έξ ών έργων 6 
βασιλεύς έσθίει, έπι τής κεφαλής μου έχειν υπελάμ- 
βανον* και τα πετεινά του ουρανού ^πιόντα χατ- 
ήσθιεν αυτά. » Και ό *Ιωσήφ, « Έτι τρεις ήμέραι,ίφη. <ΐα6 αναδ ροΓΠ^(^ηΐ6Πΐ, Ηΐί^αβ ίηΓοΓπο ΐΓίΙ)α9 ^ιι1> - 
ηίχαπι ρ&1ιιιί1ί1>η», >^ νβΓΟ ηναπι ίη ροοαίυπι ρχ- 
ρΓΪιη(^Γϋ, ίι1(|αϋ ΡΙιαΓαοηί ίη πιαηυηι άαΓβ. Τυιη ^ο- 
{»6ρ1ιυ3 ΙπΙβιρΓΟίαΙΠ!) ■ »1 (Γί1)ΐΐ5 ρα1II1^(^^α5 ΐΓΐάααιη 
9ί(;ηίΓ]ε«ιπ : ^ο οχαείο Ρ1ι•ΊΓ3οηΐ ιηίηί$(«παηι β|ιΐ8 
ίη ιηβπιοπαπι Γο«ΙίΙυΓϋπι. ί|»5αηίΐςαβ α τβ^β ίη ρΓΪ- 
δΐίηαπι (ΙΙμηίΙαίβηι Γβ>^1ΐ1η1αιη Ιπ. Ρρΐίίΐ^υβ υΐ Γβ- 
1)0^^ ρΐΌΐ>ρβΠ5 Γ6(1(1ϋϋΗ ί^ηί ρ^Γ εαΐϋπιπΐαπι εαΓεεη 
ίηοΐα&ί Γα11οηοηι1ι&ΙΐΡΓθΙ.Οϋίπ(ΐ6Πΐα{ζί3(εΓρί»Ιοηιιη 
Μ Ιιηα^ίη&Ιυδ δυιη, αίΐ, ρη* ^^ί^ΐϋπι εαρΐϋ πιβο ίιη• 
ροδίΐαβ (Γ03 <>(ΐοΓΐ<λ9 ΠΙΟ ^ΟΓΟΓΟ, ραηί1>α:% (Ιβΐίεαίίβ 
ρίοηαί», ςιια1ίΙ)ΐΐδ γοχ νρίΐεί 8ο1βΙ: οαΊβηιηι ανβδ ίη- 
^Γυ€Γβ αΙ(]υβ οο.•> ι1βνοΓ«ιην » Η6!>ροη<1ΙΙ ^υ5^ρι1ι18 και άφελεΤται Φαραώ τήν κεφαλήν σου άπο σου, χζ'. Ο ΓοΓβ α( ρο^Ι Ιγο8 άίβδ ΡΙιαΓ&ο οαπι οαρίΐβ πιιιΐΐ&ΐηαι 

ΧΥΙΑΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ.ΐ:. οεαίί (ΙβχΙη ; βΐ &ίΙ Ρθ59Ϊ<1οηίυπι β& <1β γθ &1ίϋ[τιίά 
6886 οοπιιη6η(αΙπιη.5&η6 αραά Τ1ιβο6ΓίΙιιηι ηαοαυβ 
άβ &ιηοΓβ 8αο 1>6ηβοπιίη&ηΗ (]αί<1αηιίΙ& &ϋ:*Άλ'.ε- 
ται οφθαλμός μοι ό δεξιός, ίά β8ΐ, Οειιία» <ΐ6χΐ6Γ 
ιηΐΙιΊ 8αΙ>5ΐίΙϋ.€«ρ!6ηιπι ςαίά άίνίηα1ίοπίΙ»α8 1ιυ]ιΐ8- 
πιοάί ΙήΙ>η6η<1υπι βϋ, ορίίπιβ ίηΐ6ΐ1ί^69 ρζ Ο. 
Αα^ηβΙίηο ιηαΐϋβ 1οοί8.6ΐ ρποείρυβί. ιι ϋβ (Ιοείηηα 
€1ΐΓί9ΐί2αι&, 6. 30 6ΐ Ιηΐιαβ 86ςιιβηΙίΙ)α8. Α(ςιΐ6 ί^ί 
ςιιίάβιη 6ΐι&ιη ββΐίβηΐίααι ηιβπιΙ)Γοηιπι ρΓα>8&^ι& 
οοπιηιβιηοηηΙιΐΓ. ΙΙ&ςηβ ηοη ορίίοιο ]ιιγ6 ε&Γρί 
ρο$ ριιΐο φΐί •χ ΕρίρΙι&ηϋ Ρ&ηαηο παλμόν ΐΓβπιο- 
Γβπι 8611 6οηοπ88ΐοη6ΐη οοηνθΓΐ6πιη(, ρτβββΡΓίίιη 
ευιη 60 ς^αθφΐ6 Ιο6θ «αλμός ίη(6Γ 6& ροη&ΙυΓ 
(ΙίνίηαΙίοηιβ β6η6η,<{αο εητη ρχ1ΐ»ρίαιπι <ιο?!ηη& 6ΐ ρχίοιιιηι ραΙρΙΐΗΐίοπρ ηοη πιαΗυπι νί<1β&πΙιΐΓ 
ΗαΙίΡΓο Γοιπηηιηρ. Ρογγο ΡαΙίρΙιηΓβηι εαΙΙηβθ ααΐδί 
πιανίΗ Γ.ΟΓΪΙΙ0Π1Π1 ρΓΛ»ΓΡΓΐηπι ηιιππίηανί, 860ΐι1ιΐ8 
βπροΗΠΐ άρ/'.)ΐάγίΐρο; νοί'ριη. Υιιη ΗθΙ)Γάϊεηηι 
!»ρε«ΐΗ ^οπΛί νΰοαίιϋΐιιιη. ρΓΛ»•*ρΓηηι ϊΐί ΟγΙρΙο ΟΙιλΙ• 
(Ιίΐϊΰ ραΓαηΙπίΐδΙ;»• γπμΙϊιπιι*» γ. >9 : ουί 3(1ιηο(Ιιιιη 
βυη'ΓΒ^αη νίιΐβίαι• ^ΛΓθIη^ο?<, Ιιο•• ΐρδο ΙίΙυΙυ Ν6ΐ>ιι• 
ΖΛΐιίΛηΡίιι ηρροιιαπ^4. ί]πί α Γ'•ί:ρ ΒαΙ)νΙοηίο πη$5ΐΐ8 
ΓαίΙ αιΐ ΗίίτοβοΙνηι.ι ίΙίπρίοηιΐΛ. Νλπι ΡιΊ γο9 ηοη, 
η! ορΐηύΐ', ναΙ(Ι<' Αρρο:«ϋ<ι ρ»! οΙΩοίο ηι&|;ί3ΐπ 
εΑι^υοΓίιπ). ΟοιΥο Β. ΗΐΡΓοηνιηα^ ΓΚίμίϋίΓυιη ηιίΐΐ- 
Ιυιη νβΙ ««χοΓΓΪΐιΐί; χτίίΐ. «Ι ιηαοΙίΐΓΡ βί^τηϋ!- 
οίΐΐ. ί]ηο ηΓΐϋϊΓΐο ^ΛΓι).^Γο< ηιΐΙίΙ**« ^λπΗογρ ρίί«πι- 
ηυπι 9ϋίπιιΐ8* Χνΐ-. ΟΕΟΗΟΙΙ βΙΟΙΙΒΝί 96 ΐη οπιοβπι β§Λΐ, υ^^ το1αοπ1)α9 ββοΛ βϋ ίαίαπιβ. Α έ«ί ίύλον κρεμάμβνον τά ορνεά σε καταθοινήσοντα•.. • 66 Οποιηοάο &υΐ6ΐη ^ο$βρι1ι1β ΑοΙπιη ίπ ρΓβΐάίχβ- 
Γ&(, ίΐα ρΐαηβ αοίηπι ββΐ. Ομο1)ΐΐ9 αΙ) βο ΙβιηροΓβ 
&ηηί3 οΪΓουιη&οΙίβ ΐρβί ΡΗαΓ&οηί ίηβοιηηίπιη ββΐ 
οΙ)1α(αιη Ιαΐβ. Υίάϋ ββρίβτη ναεοβδ ίθΓΐηο9&9 βΐ 
ο&Γηβ ηίΐίά&δ άβ Ωυνίο οδοβηάβΓβ αίςυβ ίη ραΐαδίπ 
ςΓΑΐηίηβ ραβεβΓβ : Ιιίβ ΒυοοβάβΓβ ΙοΙίάβιη άβΓοπηββ 
Αίφΐβ ΓηαοίΙβηΙιιβ, α ςυί^υβ ρυΙοΙίΓββ ίΐΐβθ οΐ ρίη^βδ 
άβνοΓ&Γ6η(υΓ. ΕχρβΓ^βίαοΙυβ Γβχ ουπι άβητιο οΐ)- 
(ΙοΓπαίτίδββΙ, ίη βοπιηο 8ίΙ)ί νίδοδ βδΐ νίάβΡβ 8βρΐ6ΐη 
Βρίεαβ αϊ) ιιηο ουίιηο βηοβοί ρυΙοΙίΓ&δ αίςαβ 6χί• 
ιηίαβ : ρο9ΐ 1ι&9 αΐίαϋ ββρίβιη τίΗο &6η8 ίηαηββ &ο 
Ιβηιιβδ, βΐ αΙ) Ιιίβ ρΓ8θοΙαΓ&5 ίβίαβ αίςυβ ρίβηαβ οοη- 
βαιηί. Ηίδ νίδί» ρβΓίαΓϋαΙυβ βδΐ Γβχ, η6<|ΐιβ ίβιηβη 
ίυίΐ ςιιί βί β«)ΐηηϊυΐΏ Ιιοο ίηΙβΓρΓβΙαπ ροδββί. ΙΙ)ί Κατά τήν κρίσιν ούν του Ιωσήφ οδτω κβί έγένβτβ. 
Μετά ταύτα δύο Ιτών παρψχη μένων αύτ&ς ένύπνιον 
εΤδε Φαραώ. Επτά ρ<5ας καλάς τψ εΓδβι και τα ι; 
σαρξΐ λιπαράς, άναβαινούσας έκ του ποταμού χαΐ Ι^ 
τψ άΧιν (47) νεμομ^νας φετο 6ρ^ν, ^λας δ^ Ιπτί 
Ρ<5ας έπομένας ταΤς πρώταΐζ, αία'^ρας τψ β*δει χι! 
λετττάς, τίΐ καΙ κατέφαγον τάς λιπαράζ κα( έχλβχτα;. 
Είτα έγερθε:< κα• αυβις δεύτερον ενυπνισββίς 6 βι- 
σιλευς 6ρφί έδ<5κει Ιπτά στάΧυας έν ΙνΙ πυθμέν•. 
άνιέναί, κάλους και εκλεκτούς, και μετ' βύτους α).• 
λους επτά άναφύεσθαι άνεμοφ6<$ρους καΐ λκπτοο;, 
0*1 του; εκλεκτούς και πλτ({ρεις κατέπιον. Ταύτα έ$«η 
Φαραώ έταράχΟη, και 6 άπαγ έλλων αύτφ τήν σύγ- 
κρίσιν ο6κ ή ν. Άναμιμνι{σκεται ούν ό άρχιοινοχ^ο; 1αιηΓβοθΓά&1«9ΐθ8βρΙιίβ8ΐρίηοβΓηαΓαπιρΓ8ΒίβοΙαβ. ρχου Ιωσήφ, δς και παραστάς τάς μίν Ιπτά ^ι^ ^086ρι1118 βΓ^ο νοοαίαβ ββρίβιη ταοοίδ ίοηποδίβ 
ϋβιηςυβ 8βρΐ6πι βρίοίβ ρΓ8θοΙ&η8 δβρίβτη &ηηο8 
ίβΓίίΙίΙ&ϋδ άββί^&τί βχροηίΐ, δβρίβιη ιηαοηβ ναοείβ 
αίςαβ ίηαηίΙ)α8 βρίοίδ αηηο8 δβρίβιη ρβηυπ» ίηββ- 
ουΙτίΓβθ, ςαί οιηηβδ ίβΓίίΙίαιη αηηοΓυιη ορβδ βδδβηΐ 
&1)8ΐιιηρ1υπ. Ιιιβοιηηϋ νβπίαΐβιη ςβπιίηαΐίοηβ οοη- 
0Γπιαη, βΐ ςυοά Ββοιιηάο βρίο» νίββθ βδδβηΐ, βο ίη- 
(Ιίοίαιη άβ ΓΓα§ίΙ)υ8 ΙβΓΓββ ρβΓΐιίΙ)βπ, αο Οβαιη Γβιη 
&066ΐ6Γ&Ιαπ]ΐη. Τη^ΐηΙα βηηοδ ηαΐαβ ίϋίΐίοδβρίιυδ, 
ουιη ΡΙι&Γαοηί ρΓββδΙο ΓυίΙ; ίδςαβ βί ΑββηβΙΙι&πι 
Ραΐίρΐιαη'δ δαοβΗοΙίδ ΩΙΙ&ιη IηαιπIηοη^ο^υηxίι, βχ 
ςιια βί άιιο Αΐϋ βιιηΐ ηαΐί, Μαηαδβββ &ΐΓ[ΐιβ ΕρΙΐΓ&ί- 
ιητίδ. ΕηίιηνβΓο Γαιηβ δβρίβηηαΐί ΟΓία ^0δβρ11υ8 
οιηηβ αυηιιη, 67 οιηηία ^μιηβηίΑ, οιηηββ α^ΓΟδ» 
(]ΐιίη βΐίαηι ιη&ηοίρία (Ιοιηαί ΡΙι&Γαοηίδ αοςηίδίνίί. τάς καλάς και τους επτά στάχυας τους χαλους Ιττί 
Ιτη εύθηνίας εΤναί φησι, τάς δΐ Ιπτά β^^ας τις 
Ισχνάς και τους επτά στάχυας τους λεπτούς και χε- 
νους, ϊπτα 2τη λιμοΰ Ισχυρού ΙπακολουΟιζσει, &ερ 
έξίννλώσει πάντα τά αγαθά των έτα>ν της εύθηνίβς. 
Το Γ' δευτερώσαι το ένύπνιον, αληθές έστι δηλοΤ. 
Το δι κοΓ•. διά των άτταχύων δευτεριοβηναι το δΐ2 
των γεωργημάτων της γζς σημα(νει• δπερ χαι 
ταχυνεΐ του ποιήσαι ό Θε4ς. *Ην μίν οΰν έτώ» τριά- 
κοντα 6 *ίωσήφ, δτε παρέστη τψ ΦαρβΜβ* φ Χ2'. 
γυναίκα τήν ΆσενΙΘ έδίδου, θυγατέρα τ^^ Ιερίωζ 
Πετεφρή, μεθ* ής και δύο υ'ΐους έτετ6χει, Μανα^σην 
και Έφρα\μ. Του λιμοΰ δΐ έπι 1πτακτ(^ "ρ^'^ο!» 
πάντα μίν χρυσόν και κτ^Ινη και γην, άλλι |ΐτ^>» 
και έξ ανθρώπων άνδράποδα τψ οΓκψ Φχρα» ν.ν οοπδβΓβηάαΐΏ ρΓ»»1)βηδ ίπδΐίΐυΐΐ ιιΐ ίΓυοΙαυπι ςιιίηία 
Ρ&Γ3 Γβςί ρβηάβΓθΙαΓ. Ουοιΐ βΐίαιηηυιη ίη ^ε^γρ^ο 
ο1)Ιίη6ΐ, δοΐίδ 5α€6Γ(1οΙί1)υδ ίπιπι\ιηίΙ)α9, ςηοά βο- 
τιιιη α^ΓΟδ ΙαηΙυπι ΙοδβρΙιυδ βο οη^Γβ 1ί1)βΓ&88βΙ. 
ββθΙβΓΟ ςηι δαίυίβιη Ηοο δυαπι βΐ ^ιπηπιηπι ύβηβΩ- 
οίυιη /Ε^^Ιϋ ραΐ&ηΐβδ, Ιιοάίβςυβ πιΟΓβπι τβΐίηβηΐ 
ςιιίηίαπι οπιηίαπι ΙβΓΓ» ίηι^απι ρ&Γΐβιη ΡΙι&Γ&οηί 
1πΙ)ΐιβιιάί. 

1&6θ1)α3 ίη £^γρίο αρυά ^0δβρι1ϋΠ1 &ηηο9 τίχίΐ 
17, νίχίΐ οπιηίηο αηηοδ 147. υΐ Αηβπι νΐΐ» 8ΐια 
λρρβίϋδδ• ίηΙβΠβχίδδβΙ, Ιοδβρίιαπι &(1 δβ βγοολ- 
Ιηηι ΓβιηοΓί δυο, ιιΙ βΓδίΙ πιοηβ, πι&ηαπι 8ϋΙ)]ίοβΓβ 
3υ88ίΙ, ]αΓαιιιβπΙθ(}υβ ο1)δΐΓίηχίΙ ηβ δβ ίη Μ^ρίο δβρίίπιο Ληηο δβπιίηααά (οίαπι ^Ε^ριιιπι ΓΓϋΠίβηΙο Ο εποιήσατο• έν δΐ τψ έβδ6μψ ένιαυτψ σπέρματα δο^ς 

πάσ^ τ^ γ^ Αιγύπτου, το πέμπτον μέρος άποχλη- 

ροΰν έποίησε τοΤς βασιλείοις. *Οπερ κα» Κ^ΧΡ^ "^^^ 

νυν κρατεΤ έν Αίγύτττψ, μ6νων τίον 1ερέα>ν δχεξ- 

^ρη μένων* τήν Ιερατικήν γάρ γήν άτελη καταλέλοιτ* 

μ^νην. 01 δι Αίγύπτιοι σωτηρίαν μβγίστην χβ! 

εύεργεσίαν τούτο ήγησάμενοι, άχρι του δευρο άποπίμ- 

πτουν παρειλι{φασι τψ Φαραώ πάντας τους καρπού; 

της γης αότών. 

'Βπτακαίδεκα μίν ?τη 6 *Ιακώβ έπέζησεν έν 

Αιγύπτψ τψ 'ίωσή©, της ζωίίς δΐ αύτψ α\ π5σβ•. 

ήμέραι εΙς ρμζ' ?τη έζε μετρ ήθη σαν. "ΙΤγγιζε |ΐ1ν 

ουν ή ήμερα της αύτοΰ τελευτής, αύτος δΐ τδν Ίωσήο 

προσκαλούμενος θεΤναι τήν χεΤρα 6π6 τον μηρον, 

ΧΥΙ.ΑΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ.Ε. 

δ&Ιίδ νίάβΙαΓ (ΙβπιοηδίΓΑΓβ βδδβ 1ι6γ1)&πι άβ β&ηιιη 
^βηβΓβ ςυβθ βΐ ίη Ιιιυηίάίδ αίςιιβ αάβο &(}υο5]9ΐοεί$ 
ρΓοτβηίαηΙ, βΐ δίηβ ΙίςαοΓβ δίαΐίπι δαα βροηΐβ 
εοηοί(1αηΙ, ιι( ο&Γβχ βδδβ ηοη ροδδίΐ, αααηιΐο Οοΐα- 
πιβΠα οαποβπι βΐίοί δοςααΐ, βΐ α( υηαβςαβααβ ηα- 
δοβηΐβπι δϋο ΙβΓηροΓβ ΓβοΙβ βχδΐίτραπ άοοβίΐ. π,ο. 
2 ; ςαο(1 ίη Αοΐιυ ίΐΐιιά ηοη νίάβίιΐΓ οοιηρβΙβΓβ. 
ΚίπιοΙιί ΗβύΓβθοηιηι ίαοίΐβάοοίίδδίπιυδ ηοη 8.1)Κιογγ61 
αϊ) ϋδ ςα] ρΓο Ιοοο (ηίαιίταπι ΙιηηιβϋΙο βΐ Ιΐ6Γΐ>ί(1ο) 
αοοίρίυηΐ Ηοο αηηοΐΑνί, υ( πιβββ νβΓδίοηίδ Γ&Ιίο• 
ηβπι βίίβΓΓβπι : ηβσυβ βηίπι ΟΓβάο νοοβηι αχιν Ρδββ 
70 ίηΙβΓρΓβΙηπι. Ραυίο δυρβπτίδ άρτους χονδρί- 
τας νβΓίί ρΑηβδ άβΐίεαίοδ, ςυοά βα νοχ ηοη 8Αϋ5 
α ιηβ ϊηΙβΙΙί^βΓβΙυΓ.Εΐ νβρο ουπι άβ ΗβΙ^ΓοΙοα 
Ηβ1)Γ£θί,1ιιπι άβ 6γφο& βτεβΟϊ ^Γαπιπι&ϋοί ηοη τ&ΐάβ 
οοηδβηϋαηΐ. 8ί ίαιτβοδ νίδ &αΙ αΐίεβοβ &αΙ ςαοτίβ 
ηιοάο ίηΙβΓρΓβΙ&τί, ηοη ίιηρβάίο. Χτίι. (4β^ Οαοά νοο&1)υ]ππι βδΐ βίι&πι ίη £οπιρ1αΙβη9ί 
βάιΐίοηβ ίη ΙΐΛο ^ίδίοπα, ββη. χι-ΐ. Αΐίί, ίηΐβπςυβ 
Ιιοδ ΑΓμβηΙοΓαΙβπδίδ (η&πι 'άά πιαηυηι Αΐάίηυβ 
ηοη βΓαΙ), έν ττί δχθτ* Ιβ^ζβηιηΙ. 1.ί1)ΓΛπυδ ^β- 
άΓβηί ίη πι&Γμίηβ αηηοΐανίΐ ίΐα δβ ίη βχβπιρία- 
π ΓβρθΓΐί^δβ. ηϊδί ίηβαηα ρβοεαίαπι δίΐ. Ουτο)ς 
είίρηται το άΧ.ιν έντψ άντιγράφψ, πλην λάθος 
ήν'. ΗίβΓοηγπΐϋδ γβΓίί» ί/ι Ιοοίϋ ραΙη$ίηΙιΐ8, υΐ ςυί- 
άβιη ηαπο ^ϋαπι ίη (^οπιρίαίβηδί 1ί1)Γ0 ΙβρΙαρ. Ναπι 
ίη β)α<ά«'Πΐ νοΓδίοηο ίοί\ ο. νιιι, ςυο ιοου Ιιγρο- 
ΟΓίΙίο ίυηοίδ οΐ ίά ίζβηιΐδ ίη Ιιυηιίάο νίνβηΐίέιιβ 
ρΐαηϋδ βίβρ&ηΐίδδίηιβ οοηιρβΓ&ηΙυΓ, ίάβηι ςυοά Ιιίο 
νοο&1)υ1υιη εαΓβϋΙυιυ Ι^μίΙυΓ ίηΙβΓρΓβΙαΙαπι. 

Οαο φΐίάβπι Ιοοο βούτομον, άβ (^ηα νοοβ ηίΗίΙ Ηίο 
α£;<ιηι, ί*α1)<ΙΙΙιΐ0Γβ 70 ίπίριριβίβδ. Ρίβηςυο ρΓΛίβη- 
ΜΟλ ΙλβΓΐ>&ιη ίη1θ11ΐ($αηΙ. Εΐ 4ο]()ί ιηοάο οϋ&(ι 1οοα§ 97 ΗΙδΤΟΚίΑΚυΜ αΟΜΡΕΝΟΐυΚ. 9( ώς Ιθος. [Ρ. 38] χα'. 6μ69Λ% α6τφ χβτιδυσώπ&ι μή 
Οάψαι αυτόν έν Αιγύπτψ, άλλ' εν τψ τάβψ των πα- 
ιέρων αύτοΰ άναγβγκίν. Αυτού δέ χαταΟεμένου χαι 
όμωμοχότοζ ιυθϋ< προ9ΐΐυνή9«( τον Ισραήλ έπι τ6 
&χρον τήζ ^άβοου Ίωσή^ρ. Μετά ταίίτα αχούσαν 
ό Ίωσή^ 6'τί ένοχλβΤται Α κατήρ, του( 3ύο υιούς 
Μανασσήν χα ι Έφραΐμ ανάλαβα μενοζ ήχεν εΙ< έπί- 
σχεψιν. Ισραήλ 81 άνεχάθισι^ χαι άνο(ξας το στ^μχ 
των ευλογιών του θεού χαι των επαγγελιών, ών αύτφ 
έν γξ Χαναάν χρηματ{ζων έπήγγεΑται, 6ικομιμνή• 
σχει. Ιδιοποιείται 31 τους δύο υΙους «ύτού, τους 
γενομένους αύτφ Ιν γη Αιγύπτου, Έγραίμ λέγω χαΐ 
Μανασσήν, εΙπών, ως « 'Ρουβειμ χαΐ Συμεών ούτο( 
μοι {σονται, τα δέ γε (χγονα τούτων σοι Ισονται. » 
*Οτι γαρ Ιμελλεν ώσπερ τίλλα ούτω χ%ί τους υΙούς 
τφ βεφ άποδεχατούν 6 Ισραήλ (χαι γαρ ό Λιυ\ εΙς 
χλήρον άγώρισται μετά ταύτα τφ ββφ), Ίνα μή 4 
τών δώδεχα φυλών Αριθμός Ιλαττωθ^, τούτου χάριν 
οΤμαι 6 *Ισραήλ τόν *Ιωσήρ άντΙ δύο υ\ων ήγησάμε• 
νος τους ο\ους αυτού εΙς φυλάς διετάξοιτο δύο, 
Έφραΐμ δηλαδή χαΐ λίανασσήν. Και οΐ μέν ^φθαλ• 
μοΙ του * Ισραήλ βαρυωπούντες άπό του γήρως ήααν, 
αμυδρά δΐ όρώντες όρώσι τους υΙούς Ιωσήφ, χαΐ 
έπυνθάνετο τίνες &>* είεν. Ους χα^ τροσεγγ^σαντας 
περιέλαβε χαι χατεφ(λησεν, χα( φησι προς *Ιωσι{φ• 
« Ιδού τού προσώπου σου ούχ έστέρησέ με ό Θεός, 
άλλ' έδειξα μοι χαι το ντ^ίρμα σου. » 'Βξαγαγών 
δε Ιωσήφ αυτούς άπδ τών γονάτων Ισραήλ τού 
προσχυνήσαι αύτφ, εΤτα τον Μανασσην μίν έν τζ 
δεζι^, εξ αριστερών δΐ τον Έφραΐμ, αυτός τάς χείρας 
αμείβων τήν μεν διζιάν έπι τού νεωτέρου, τήν άρι- 
στεράν δέ έπι τού πρεσβυτέρου τήν χεφχλήν τιΟεις, 
εις μυστ^ίριον σταυριχού τύπου, ούτως εύλ^γησιν 
αυτούς ώστε πληθυνθήναι αυτούς έπι της γης χα* 
ώστε αυτούς έπιχληθηναι το όνομα αυτού χαι τών 
πατέρων αυτού. Βαρύ δέ χατεφάνη τούτο δφ Ιωσήφ, 
χαι της πατριχής δεξιάς άννελάβετο, άφελεΐν βου- 
λεμένος άπό της χεφχλής Έφραΐμ χαι έπιθεΐναι έπι 
τήν χεοαλήν ΙΙανασση, « Ούτ^ς έστι, πάτερ, ε^πών, 
ό πρεσβύτερος, χαι το^φ έπ(θες, ώς χαθήχει, τήν 
δεξιάν. >» Αυτός δΐ, κ ΟΤδα, τέχνον, οίδα, » άπεχρίθη- 
« αυτός ίσται εΙς λαόν χιΐ ύψωθήσεται, άλλ* ό αδελφός 
αυτού 6 νεώτερος μείζων αυτού Ισται, μ χαθάπερ 6 
νέος χαι έν πνεύματι Ισραήλ τού πρεσβυτέρου χαι 
χατά σάρκα Ισραήλ ομολογουμένως μείζων έστ(. 
Μντά ταύτα τους πάντας υΙούς ό *1σρατ}< συγχαλού- 
μένος διετίθετο αύτοΐς άπό τού πρώτου 2ως τού 
έσχατου, οίς μεν έπι τοΤς πεπραγμένοις διέλεγξιν 
χα{ μέμψιν, οΤς δΐ προφητείαν τού μέλλοντος χαι τών 
έσο μένων δήλιασιν, οίς δΐ εύλογ(αν χα2 ^παινον* χαι 
χαΒώς έδ(δου τό Πνεύμα, έχάστφ τό δέον έπίφ^^γξά- 
μενος ό μακάριος [Ρ. 39] ούτως έτελεύτα. ΚαΙ πρώ- 
τη ν μίν ρήσιν, ούχ ευλογίας, άλλα μέμψεως χαί 
έλέγξείι^ς, τφ πρωτοτ^χφ 'Ρουβειμ έπιφωνεΐ, Ισχύν 
μεν αυτόν χαΐ τών τέκνων αρχήν άποχαλών, σχληρώς 
δέ χα\ αύθαδώς φερόμενον ύβρίζειν £ν τε άλλοις 
πλείστοις χαΐ έν τφ έπι τήν κοίτη ν άναβχίνειν χαΐ 
μιαίνειν τού πατρός τήν στρωμήν μετά Βάλας της 
αυτού παλλαχης. Οαραγγέλλει τοίνυν μηχέτι ώς ^ 1ιυπ)&Γ6ΐ, 5β(1 αά πια)0Γαπι ιαοΓαιη δβρυΙεΓυπι 
ι*6ροΓΐ&Γ6ΐ. Οτιιιι ^086ρ11υ3 ίΐα αΐί ραΙβΓ3 αβββΓ&Ι,ιηαηιι 
6^υ9 ίύΐηοΓί βαρροβίΐα ]υΓα956ΐ, ίΐΐίοο ΙβΓαβΙα» αά 
βζίΓβιηαιη ΎΪτ^α ^056ρ11^ αάοΓ&νίΙ. Ρθ8ΐ Ιιφο ^086- 
ρΐιαβ,&υάΐΐο ραΐΓβιη &(1ν6Γδ&ναΐ6ΐαάίηθ οοπΠίοΙαπ, 
56ουιη άαείίδ Μαιια^βα βΐ ΕρΙΐΓ&ίιηο Ωΐϋβ αά ουιη 
νί8βη(1ί ^Γ&Ιία ρβΓΓβχίΙ.ΤαΓπ Ιβραβί αδ^ίίβάΐΐ,ίαοΐοοιαβ 
άίοβηάί ίηϋίο,ςιιί 1)113 βαπι ρΓΟδρβπΙαΙαιη ίίβηαηΐία- 
ΙίοηίΙ)ΐΐ8 Οβυβ ίιηρβΓίίνίβιβΙ, αο ςυβ) βί ίη ΙβΓΓ& 
€1ΐΑη&ηβρ& ρΓοπιίδβπΙ, γοΓθγΙ. Ταηι ^086ρ11^ Ωΐίοβ, 
61 ίη ^ΕμγρΙο ο&1θ8. 68 ΕρΗΓ&ίιηυκα (Ιίεο βΐ Μ&- 
η&85βιη, αιίορίαΐ, ρο11ίαΙυ8 βο8 8ί1)ί 60(1θΐη 4^^ 
Κιι1>6ηα8 685βΙ αίςαβ δίιηοοιι Ιοεο ΓαΙιιι α8, βοΓυιη 
Ιαηιβη ρΓοββηίβιη ^086ρι1^ ΓυΙαραιη.ΕΙβηίιη ΙβΓαβΙυ» 
€αιη 68861 υΐ ΓβΙίςαοΓαιη, ίΙ& Ωΐίοπιοι ςυοςαβ άβ- 

η οίΐΏ&Γη ρ&Γΐ6ΐη 060 €0η860ΓϋΙυΓΐΐ8 (ηαιη ροβίπιο^ΐο 
ίβνί 80Γΐ6 060 βδΐ &(1(1ίοΙυδ), ηβ άαοάβοίοι Ιγι- 
1>υυιη ηιιιηβηιβ άίπιίϋαβΓ6ΐαΓ,β3υ5 ορίηοΓ γοι οαα8& 
^086ρIιαIη άαοπιιη ΩΙίοΓαιη Ιοεο άαχίΐ, βΐϋβςιιβ 
63118 άα&8 1ηΙ)υ8 Αββί^η&νίΙ, ΕρΙΐΓ&ίπιο ηίιηίΓΐιιιι 
ηη&ηι, αΙΙβΓ&ιη Μαηα•3(Β. ^&η1 βοηβεΐαβ οειιΐοβ 
ΙβΓαβΙί 1ια1>6(αν6Γ&( : ί1αςιΐ6 οαπι ο1)8εαΓ6 ϋ11θ8 ^ο- 
86ρΙιί ε6Γη6Γ6ΐ, ςυίηαιτι 6886η( ρ6ΓθοηΙαΙϋΓ, αοοβ- 
ά6ηΐ69ςαβ &ιηρ1θζα8 βΐ ά663ευΙ&(ιΐ3 68ΐ, ί(& ^086- 
ρΐιυιη &Ι1θ(]α6η8,« Εεεβ εοηβρβοΐα Ιαο Οβαβ ιη6 ιιοη 
ρπνανίΐ : ςιιίη 6ΐ 3θ1>ο1οιη Ιααηι νίίΐβικίαιη άβάϋ.• 

^086ρ11ι18 ίΗίθ8 & ^61111)08 ρα1π8 6(1αχίΙ, ιιΐί ρΓΟ- 

οιιιη56ΓβηΙ ίπ ^βηηα εοραιη βο : ίηάβ Μαηαβββηι 
ΐ8Γ&6ΐί α<1 (ΙθχΙβΓαιη,ΕρΙΐΓ&ίιηαιη αά 8ίηί8ΐΓ&ιη 8ΐϋ• 
Ιτιϋ. ΑΙ ΐ8Γα6ΐιΐ8 ιη&ηίΗυ8 ίη άίνβΓ^αβ ρ&Γΐ68 
άίί1ϋοΙΪ8, ίΐΑ υΐί (ΐ6χΐΓ&ιη 3υηίθΓί8, Ιο^ναοι η[ΐ8.30Π8 

^ ε&ρίΐί ϊποροηβΓβΙ (ςαο ίαείο οΓαεί» πι^δίβπαιη άββί- 
^ηανϋ), ίΐΑ ί)1ί8 ρΓΟΗρβπι ββΐ ρΓβεαΙιΐδ αΐί ΙβΓΓαπι 
ϊπιρΙβΓβηΙ ρΓο^ζβηίβ αε 3ΐιρβΓ ίί8 ΐ3Γα6ΐί, ΙδΑαοί 6ΐ 
ΑΙ)ΓαΗ&πιί ηοιηϊηΑ ε61βι>Γ&^6η(υ^.^086ρι10 &ιιΐ6ηι 6& 
Γ68 ίηάΙ^ηαγίδα ; άβζίΓαπιςυβ ραΐηβ &ρρΓ6ΐΐ6ηδ&πι 
&1) ΕρΙΐΓ&ίπιί εαρίΐβ ίη εηριιΐ Μαηα$8(Β ΐΓ&ηδΓβΓΓβ 
εοηαίιΐδ βδΐ,ΐιυηε πια30Γ6πι ηαΐυ β88θ ραΐΓβπι ηιο- 
ιιβη8,βΟ 6ί(]υο άο πιοΓβ (ΙβχΐΓ&ιη ίπιροπβηά&ιη.Αά 
Ηαε ΙδΓαβΙαδ, « Νονί,» ίηςυίΐ, » ίδΙα, ηονί,ηαΐβ. Μ&• 
η&886δ ροραΐυπι ρΓοεΓ6αΙ>ίΙ 6ΐ 6χα11&1)ίΙυΓ,ε8θΐ6Γαιη 
πιίηοΓ ηηΐυ Ωΐίυδ οαπι πι&^ηϋυάίηβ ρΓ839ΐ&1)ϋ, » 
(ΐαρπιαάΓηοάυηίΐ Η ροδΙοποΓ αε δρίπίααΐίδ ΙδΓαοΙαβ 
&η(ί(]ηίθΓβ βΐ εαΓηαΙί ΙδΓαβΙο Ιιαηά <1ιι1)ί6 ιηα]θΓ 68(. 
δβευηάυιη Η&ρε ΙδΓβΰΙυδ Ωΐϋδ οιηηί1)αδ αιΐ δβ εοηνο- 
εαΐίδ, α ρπιηο αά υΐΐίπιπιη οιηηβδ βχίτβπιαπι αΐΐο • 

Ο ευΐοδ, αϋοΓϋπι ίαεία ΓβρΓβΙιβηάίΙ αΐΓ{αβ ευΐρανϋ, 
αΐϋδ ΓαΙιίΓα ρΓβάίχϋ,αΙϋδ εοΠαυάαΙίδ ίααβία άβηιιη• 
ΙίανίΙ. Ουπκ^αβ ρΓο βο αΐιιαβ 8ρίπ1υ9 δυ@^6Γβ1)αΙ, 
αηίευί(]α6 βα ςαβΒ ίη τβπι βραηΐ άίχίδδβΐ,ίΐα βχ 1)&ο 
τϋα (Ι6ε63δϋ. Αε ρήπιαπι (|αί<1ριη άίείαπι Πιι^βηί 
ΓιιίΙ ηοη ΓααδΙα οοπιρΓεοαΙΐυ, βοά Γβρρβίίθηδίο 
αΐί^ηβ οΙ)]ϋΓί^ηΙίο. Ναηι Γοίηιι• (|υίά6ΐη βαηι οΐ ΓιΙίο- 
Γϋπι ρηηείρίιιπι ηοπιίηαΐ, ββά ^Γοεβπι ίυχία ηΙ(ΐιιβ 
ίηδοίβηΐβπι, 6( ςηί ουπι αΐία ρβΓ 1ί1)ί<1ίηθηι αε δο- 
ρ6Γΐ)ίαπι πιυΗα(1οΙί(|υίδδ6ΐ,Ιυπι ραίπδ βΐίαιη ΙβεΙαηι 
εοηδεβηάίδδβΐ ηίςυβ ρυΐΐαίδδβΐ ίηορδίο ευηι ΒαΙα 
6]α8 ρβΐΐίεβ οοηειι1)ίΙυ.ΙΙοΓ(αΙαΓ θγ^ο ουπι ηβ ροΓΓο 
αςυβΒ ίηβίΑΓ οΙ)906η& ΗΜάίηβ βΕΓβΓνββοαΙ Ωα^ί 99 ΟΕΟΚΟΙΙ ΟΒΟΑΕΝΙ 100 ά&^Ιίαιη αάά&Ι. 8βο\ιη(1ο Ιοοο ίΓ&ιη αο ίιίΓΟΓβιη 
^Ττηβοπίδ βΐ ίβγι άΰΙββΙαίτΐΓ, ΙπιουϊβηΙ&πΐϊ^α^- ίη 
δίοΗβιηίΙαβ βάίΐατη οηάβτη'νπηςυβίηησχϋδίΙΙ&Ι&ιη 
οβΓρίΙ,ίρ^οΓυτηςυβ ίιΐ)Π5ΐαιη νοΙυηΙαΐ6ΐη,ςϋ8ΐ άοείί 
ρΓορΙβΓ 50Γ0Γβηι δπαιη Όίηαηι ίηηοεβηΐββ Ιγποι- 
άαδββηΙ.Αο ^ΙοπαΙΠΓ δβ ηβςυβ βοπιιη ίηεβρϋ οοη- 
βοίαιη ηβφΐθ ίηβΐϋαί &ρρΓθ1)αΙθΓ6πι ίιιί98β. ΑΙ νβΓο 
Ιαά», ρΓορΐ6Γ ΟΙιηβΙατη 70 ίρβίυβ βχ »1ίΓρβ οη- 
ΙπΓαπι, ρβΓβρίοαβ Ιφίβιη Ιαυάίβ, αάοΓ&Ιίοηίβ &1(]αθ 
άβ οιηη\1)\χ3 1ΐ08(ίΙ)α3 νίοΙοπίΒ άβηιιηΐίαίίοηβιη 6κ- 
ροηϋ ; ςυβιη βΐ οαΐυΐηιη Ιβοηίδ ο1> υηί^βηίΐί ΟΕΐα* 
ΓΑοι Γβςί&ιη, βΐ ^Γπιβιι 6Ζ ίρ30 ρυΙΙιιΙ&ΙαΓΒΐιι ο1) 
ϋΑΓπί» άβ νίΓ^ίηβ&βδυιηρϋοηβιη 6ΐ Ιιυιηαηο» ηαΐαΐββ 
&ρρ6Ηα1.ειιιηάβΐ]ΐ ςαο<ια6 ιηοηίαπιηι οίνϋοτββϋ* 
ΙυΙυτη ίπ, οΙ) ιηοΓίίδ ρΓορβηδίοηβπι βΐ ΓββηΓΓβεϋο* 
ηβιη βνϊάβηΙβΓ ίΙ)ί ρπιηυ» οιηηίιιιη άίνίηυβ ρΓβάί» 
οϋ Ι»Γ&β1υ9. ΑίΙ νβΓΟ ηυηςααπι ρηηείρβιη ββιι 
(ΙαοΙοΓβιη βχ βϋΓρβ ^αάβθ (ΙείαΙαΓαιη. άοηβο ίβ 
νβηίαΐ εαί Γββ ΓβροδίΙο) 8τιη(,η6ΐηρβ ΟΗπδΙιιβ, ({ΐιί 
νβΓβ (^θηϋαιη βχβρβοΐ&ϋο ββΐ : ({ΐιί ^11<18Β^9 ί&βίαιη 
βίαϋοηβηοςαβ οιηηβπι, υ( ϋ ο1) Γβ^ηαιη, ίιηρθπαιη 
ϋηίτβΓβαιηςυβ ροίβ&Ι&Ιβιη $1οη&1)αηΙυΓ, Α(]ίιηβη3, 
8ίΙ)ί αΐ οηαηίροίβηΐί οπιιιβιη ιιηίτβΓΜίΓηιη Γβηιπι 
άοιηίηαϋοηριη τίη<]ίο«ιΐ5, (^υί^υβ νηΐΐ •& ίρββ ]8γ- 
§ϋιΐΓ. Ι» &(1 νίΐβιη βυαιη, Ιιοο ««Ι βΑηοΙοηιιη βχ 
οίΓευιηείβίοηβ Εοείββί&ιη, ρυΙΙυΐΏ ιι«ιι», ίά 6β1 
εοΐΐβοΐαδ βχ ^6ηιί^α3 Εεε1β8ία8,εαρΓ6ο1ύ νί1ί5, φΐ<κΙ 
68ΐ βρίηΐυβ (Ιίίβεΐίοηίβ, αΐΐί^τανίΐ. Ιδ δίοίαιη βιΐΗΐη, 
οαΓπίδ νίάβϋεβΐ αιηίείαιη, υΐ ίιι νίηο ίη βαημυίηβ 
νίΐίδ (ίηβίαπι, ίη δυο ρΐΌρπο δ&η^αίηβ Ιαν&Μΐ, ίά 
βδΐ, 6χ ίηΐβπία ηαΙυΓαΙί αά εοηάίϋοηβπι ίηΙβΓίΙυδ 
βχρβΓίβηι ΐΓαηδίβΓβΙ,ίΐυαηάοςηίάβπι ίη επιεβερυβη* 
Ιαΐοδ, α πιοΓίαίδ ριίΓαδ αο ίηίβηίαί ηβςααςυαπι 
ροΓΓΟ οϋηοχίαδ εχίδΐίΐ. Ηιι]αδ βΐί&πι ΙιίΙ&τβδ δυηΐ 
οεαίί, 1αη(|η&πι α νίηο, δρίπΐυ ηίηιίηιπι βαηείο 
Γβρίβϋ. 0(^η1β8 ίαείβ οαηάίάίοΓβδ βχοοΠρηΙίβδίπιαηι 
86Γπιοηιιιη β]υ8 ρβΓδρίειιίΙαΙβπι αίςυβ ρυηΙ&Ιβιη 
ηοΐαηΐ. Ζαύυΐοη πι&ηϋπιαπι αά η&νίαηι βΙ&Ιίοηβπι 
71 (ΙβΙί/ΐζβηδ, Ιια1)ίΙ&Ιίοη6πι υδςυβ &ά δίάοηβπι 
υαύβηι ίηεοΐβΐ. ΙδδαεΙι&ρ οοηίΓα Ιογγαπι ίη πΐ6(1ίο 
οοηδρίεαίυδ ρίη^αοηι 6836, ΓβΓίίΙΰΠΐ αΙ({υβ ϋοηαπι, 
&(1 1α1)0Γ63 8ΐα(ϋηπι δυαπι οοηί6Γ6ΐ,ί)6ΐ(ΐιΐ6&^Γίεο1&. 
Οαη, ίηςυίΐ, ροραΐυπι δυυπι 3υάίεαΙ)ίΙ, δίουΐ βΐ αΐία 
(ηΐιυδ ΙδΓαβΙίΙίοα, ηβπιρβ υΐ τβ^ία ^ηά8) ίααιί1ί&, 
8ίοη1ί οΐίηι δαπίδοπι. ΕΙ άβίηάβ ίΐΐίαδ ίηίςαίΐαΐίδ 
1&η(]α&πι εοΙυ1)6Γ αΐίςυίδ ίη νία 1ιυ3α8 νίΐιε οεεηΚβ 
ίηδίάίαΐαδ, οαίεβηι οςιιί (ηίπιίΓυπι ΙΙογ β3υ8 ςυί 
ί0)ρηι<ΐ6ηΐ6Γ Ιιαηο νίΐαηι (Ιβ^ίΙ, α Γ6ε1ο ανβΓίβηδ), 
πΐ0Γ(ΐ6ΐ,&ε ΐΑηάβπι αβίαίε α Οοο ανεΓδίιαι 8α1)Τ6Γ- 
1ϋ. ΟοηείάβΙ Ιιυηιί βςηβδ ίά 68ΐ Ιιοηιο Ωάβΐίβ αε 
ρίπδ, ΓαΓδίΐδςυβ Γβδίρίδοβηδ 6ΐ αυχίΐίυπι Οβί ίηι- 
ρΙοΓαηδ. ϋαάαιη, αίΐ, ρΓ»(1οη68 (ΐ6ρΓ(Β(1α1)υηΙυΓ : 
ςιιαίβδ πιυ11&9 (ΙίνβΓβίδ ΙβηιροηΙιιβ Οαάυδ α Ωηίϋ- 
^18 1ΐ08ΐί5ιΐ8 ρΓΦίΙαΙοηαδ ίηευρδίοηβδ ρΓΟΙυΙίΙ : 
ρ86 γίείδδίπι 6α<1α8 βοδ β νβδίί^ίο ΙαίΓοείηίί δυΐΐαδ 
68ΐ. ΑδβΓυιη Α<160 ίΓυεΙϊ1)υ8 &1)ΐιο<]αΙαΓυηι υΐ βΐίαπι 
ρπηοίρί1)υ8 αΙίηιβηίΑ 8ΐιρρβ<1ι(ιι(υΓυ8 δίΙ.ΝβρΗίαΙί- 
πιαπι Ιταηεο ρΐ&ηΐφ ββδβ 8υι)^ίε^βηϋ δίπιίΙβηιίοΓθ, 
ιηυΐΐίΐαάίηβ 6ΐ βίβ^&ηΐία ροίβηΐί» αυείαω νβίαΐί \ 'ϋοωρ έχζέσαι τούτον άσκλγεΤ π^θφ χαι έπ' άνομί^ 

Λ 9τρο90β'(ναι άνομ^οτν. Αιύτερον ^ τόν ^μ&ν Σσμεών 
χα 2 Λβυΐ χ«Ί τήν μήνιν Ιπιχαταραται, ώ< α^άθη τ€ 
χαΐ σχληράν τήν εΙς τους Σιχιμίτας μιαι<ρον(α*/ χαΐ 
ικαναν αύτων τήν χατα^ άΟώΐϋν ββρ<ν Βιανύρων, χαΐ 
τήν ά8!Χ•αν τή< αυτών προαιρέσεως, ωσιιερ χαΐ {ν 
ίιά τήν άδελφήν αύτ&ν Αίνβν άνα(τ{οις έιτήγβγον, 
μήποτε έπερβΤσαι τ« «ττλάγχνα '^ζτοι συναινέσαι τ$ 
βουλή αυτών Ιπ8υχ($μβνος. Τψ Ιούδα ξ^λ «αφα>ς, διέ 
τ^ έζ αόνου μέλλοντα βλαστάνειν Χριστον, α?νε«ιν 
χαΐ προσχύνηαιν χαΐ ν(κην κατά των ΙχΟρώ^ αντοι 
ιτάντων ευαγγελίζεται* 6'ν χαΐ ως σχύμ^ον λέοντος 
€ιά τ6 φύσει βασιλιχον του Μονογενούς, ως έχ βλαβτον 
δι αυτοΰ άναβήναι δια τήν έχ παρθένου γέννησιν^! 
«άρχωσιν, χα) αύτ^ν δέ τούτον αναπεσ^ντα χοιμη• 

η Οήναι χα) έγερθήναι δια το Ίτ^θημα '^ου θανάτου 
χα) τήν άνάστασιν, άριδν,λως ό θεΤος έχει ηοώτος 
«ροΤιγ6ρ«υ7εν Ισραήλ* μή έχλε'!ψειν δΐ άρχοντα έ( 
Ιούδα ή ήγουμεεος, έως αν, φησϊν, ^λθγ^ ο άιιόχει* 
ται, τουτέστιν 6 Χριστός, δ'ς έστιν βντως ιτροσδοχίβ 
των εθνών $ς το έπι τ^ βασιλεία χα ι ήγεμονί^ χαι 
άρχιχ^ έξουσί^ ιύσι^ γαυρ(αμα άφκλύμ^νος τώ^ 
Ιουδαίων, χαι εΙς εαυτόν παν τό χράτος των 5λ«•ν 
ώς παντοχράτωρ άναρτησάμενος, οΤς βούλεται τουτθ 
χα( χαρίζεται. Ούτος πρΰς τήν άμπβλον αύτον, ^ 
έστιν έχ περιτομής των αγίου Έχχλησιών, τ^ν 
πώλον της όνου, τα; έξ εθνών έκχλησίας, έν τ^ Ιαιχι 
τής αμπέλου ήτοι τψ πνεύμβτι της άγέχης «ρβσ- 
εδέσμευσν». Ούτος τήν αύτου στολήν χα ι του αίματος 
τήν περιβολήν, ώς έν ο'ίνψ τψ αΐματι της σταφυλής 
βεβαμμένην, έν τφ οΙχ•(<ρ αιματι πλυνκΤ, 6 έβτιν, έχ 

^ της φυσικής φθοράς εΙς άφθαρσίαν μιταβαλίΐ, έν 
' σταυρφ αίματούμενος χαι έχ νεκρών αμίαντος χαι 
&Φθαρτος άνιστάμενος. Τούτου και ο^ 4ψΙ«λμο) 
χαροπο), ώς από οίνου του ίΐνεύματος πβιελί}- 
ρωμένοι του αγίου, ο\ ^δ^ντες δέ 6π1ρ τ^ γάλα 
λευκοί, το ύπερφυώς φωτοειδέστατον τών αύ• 
του λ<$γων χαι καθαρώτατον έμφαίνοντες* Ζα- 
^ουλών παράλιον προς ό'ρμον πλοίων ηροελύμε- 
νος χατοιχεΤν Εως Σιδώνος της πύλεως τήν αύτοΰ χατ- 
οίχησιν παρανενεΐ. Ό Ίσσαχάρ δε τήν έν μέσφ τ»« 
κλήρων Ιδών γήν, δτι πίων, ίίτι εΰχαρπος χαΐ χολή, 
φιλοπονεΐν αίρετίσεται και άνήρ γεωργός νσται. 
[Ρ. 40] Κα• Δαν μέν τόν λαόν αυτού, φησ), κρίνει, 
ώσει και μία φυλή έν Ισραήλ, ώς ή βασιλική τον 
*1ούδα φυλή, καθάπερ πάλαι ό Σαμψώτν καΐ ΰστερον 

Ι) ό της ανομίας υΙός, ώσπερ τις όφις έφ* οδού τούδε 
λανθανύντως τού βίου λοχών, και πτέρναν ίππο», 
του άπερισκέπτως τόν βίον τουτονί τρέχοντος τήν 
όδον, διαστρέψας. Τούτον γαρ δάχνων κ«ι λοιπόν 
πανούργως υπό ^ τού Θεού ύποσκελίσας, πεσεΐται 
χαμαι ό Ιππεύς, πιστός και ευσεβής άνθρωπος, με- 
τανοών και τήν έχ Θεού σωτηρίαν αύθις άναχαλού• 
μβνος. Τόν Γάδ δε πειρατήριον, φησί, πειρατεύει, 
οΤα πολλά κατά τους πολλούς καιρούς π&ιρατήρια 
τφ Γάδ μίν από τών πλησιοχώρων συνέπεσεν έχθρων, 
αύτοΤς δε αύθις ό Γάδ πειρατήριον κατά π^δας έπ- 
ενήνεκται. Και Άσήρ μεν ούτως τφ &ρτφ πε3ΐσσεύβι 
ώς και τοις &ρχουσι διδ^ναι τροφήν, Νεφ6αλ«2μ δΐ ΜΜ ΗΙδΤΟΗΙΑΕϋϋ ΟΟΜΡΒΝΒΙϋΜ. 101 α^^λέ'^^^^ φυτού άνβιμένφ «αριιχβΕσθήηται, έπι^ι* 
δους εις πλήβ^ζ *β» κάλλος δυνάμβως ώς γβννήματα 
Ίτληθύϊ χαρπών. ΤοΤς μάν ο5ν τά τοιαύτα προφη- 
τεύων έπέλεγχν ό Ισραήλ. Σ^ά^ρα Μ τ6ν Ίωαήγ 
ώς λίαν ήγαιτημένον κύλογών, « Ιΐός ηύξημένος καΐ 
^»$οξ29μένος, ώς ζηλωα^ ή έιτ{ζν)λθζ χαι μακάριας 
μου ό υ{ός 6 νεώτερος. Ίωοήφ, πρ^ς με άνίστριψον, 
ΐΐρόζ με τ^ ινατέρα τ^ α^ν. "Ορα λοιπόν μή προς 
Φ2ρα(α, μή πρ^ Ανγυπτ^ους άσελεις, άλλα προς 
έμΙ, φηοι, χαι τήν εύαέβειαν των πατέρ«ιν έπιατρέ• 
^υ των αων. Και γαρ χατά σου ^ιαβουλευύμενοι 
Ιλο'.δορουντο χαΐ ένεΐχον τοξ^ται, τρώοαι θέλοντες 
χαι άποχτεΐναι. ή ΰτπερ οΐ αδελφοί διαφΟονούμενοι 
ττρότερον, χαι άλλοι τούτο δράσουσι μετέπειτα εις 
έχγόνουΓ τους σους. Άλλα 2ιά χβιρ^ς (υνάστου του 
Ιμου θεού του χατισχύσαντος Ισραήλ συνετρ{βη τα 
τόζα αυτών, χα) τά νεύρα τύν Βρβχΐ'^νων αυτοΜ^ 
ίζκλύΟη. Κα! ευλ^^γησέ σε 6 βεός 6 έμος «ύλογίαν 
ουρανού χαι γης, ουρανίοις χαρ(σμασιν αγαθών 
αρετών χαι έπιγείοις χαταπλουτίσας άγαΟοΐς πασι. 
Και διά τάς άπό μαστών χα^ μή'κρΧ 'ή< μητρός 
σου εύλογ(ας χαΐ δια τάς του πατρός σοο έχ νΐ)π(ου 
^πιθ'^μ(ας χα( αγαπήσεις ιίπερ(σχυσας χαΐ Ιδυνά- 
σθης 6περ ευλογίας δσίων μονίμων, ήτοι βασιλέων 
πολυχρονίων, χα! επιθυμίας ^ινών αΙωνίων, ήτοι 
βουνών χαι αρχόντων μαχροβιοτητι διευΟηνουμένων 
πάντων ύπερέτ/ες. η Αύται γουν, φτ,σΐν, αΐ εύλογ(αι 
ε^.ησαν έπι χεφαλήν *Ιωσήφ χαι έπι χορυφή ών αύ- 
τ^ς ηγείται αδελφών. Βενιαμίν δΐ λύχος αρπαξ* τ& 
προϊχόν αύτλς βδεται, χα\ εις τ^ Ισπέρας διαδώσει 
τροφήν. Τοιούτον γούν τι πέπονΟεν ή το'/του φυλή. 

εΐο^ναι δΙ δει δτι έάν τις έχ παρατάσεως άμαρ- 
τάνει πειράζων τον βεόν ώς μή έπε(ι<(ντα τοις πονη- 
ροΤς, ό το'.ουτος ούτε μετά /οίας ά^ιοΰται ούτε αφ- 
έσεως, ώσπερ γε χαι άλλοι πλείους χαι [Ρ. 41] ούτος 
Φαραώ' χ^ λέγν^ τις παρ* έαυτφ, *Οσιά μοι γένοιτο, 
^τι πορεύσομαι έν ττΐ ανάστροφοι της χαρδίας μου 
της πονηρας, χαι δψέ ποτέ μετανοήσω, ώσπερ 
'Αμώς 6 του Μανασσή. Δι^ χαι το τάχος έξωλό- 
Ορευσεν αύτον & Θεός. 

Ότι γεωμετρίχν μίν ΑΙγύπτιοι πρώτοι έξεΰρον, 
οστρολογίίν δε χαι γενεθλιαλ(>γίαν ΧαλδαΤοι, Άρα- 
βες χαι Φρύγκς οίωνοσχοπίαν, θεοΤς δΐ θύειν Χαλ• 
δαΤοι εΓτ' οΰν Κύπριοι (διφορουνται γαρ, ί^νος 
Περσιχον δντες), άστρονομίαν δ% Βαβυλώνιοι δια 
Ζωρο^στρου, έξ ών παρέλαβον Αίγύπτιοι, μαγείαν 
δε χα* γοητείαν χα! φαρμαχείαν Μήδοι χαι ϋέρσαι. 
Έστι δ^ μαγεία μίν έπίχλησις δαιμόνων άγαθο. 
ποιών δήθεν πρ^ς άγαθοΰ τίνος σ•5στασιν, ώσπερ 
τά του ΤυανΙως Άπολλωνίου* γοητεία δΐ χαλεΤται 
άπ^ τών γόων χαΐ θρήνων τών περί τοΙ)ς τάφους τοις 
τα τοιαύτα έπιτηδεύουσι γινομένων* φαρμαχεία δε, 
δταν συσχευασία θανατηφόρος ^ προς φίλτρον 
δοθείσα τινι διά του στόματος. 

Ίστέον δτι το Φαραώ χοινόν ύνομα πάντων τών 
Αιγύπτου βασιλέων εστίν, άπο του πρώτου Φαραώ, 
ωσπερ χα: Πτολεμαίοι ύστερον, και Αύγουστοι οΐ Α. ΓΑΠίί• &<1ιηοάυπι Γηι^ίΓβΗβ. Ηφο ςυίιΐβιη π» 
ν&ϋοίοαιιβ ρπΒίϋχίΙ ΙβΓαοΙαβ. Ιοββρίιαιπ νβΐ'ο 
ίπίρθηβίαβ ά'ιΐβοίαιη Θχο6ΐΐ6η1ίοπ1)υ!} ίβΐίοΐΐαΐΐβ 
άβηαηϋ&ϋοηί1>α8 68ΐ ρΓθ9•ουΙυ8, « ^ϋ.^6ρ11119, αίΐ, 
ΟΙία» ΐηϋΓ6ΐηβη1& ίθοϋ ^ΙοπΑςαβ ι^»1 ρΓβΐ<1ίΙιΐ3 : 
ςιι&ηη βοβοίρίβηάυ» ββί ϋ1ία9 ιη(;υ> ,μιηίοΓ. ^ο• 
ββρλβ, &<1 πίθ ΓβνβΓίβΓθ, &ά ιηβ ρα1ι-6ΐη Ιυαπι. 0• 
οα^βΓΟ 0Αν6 &(1 Ρ1ιαΓ&οη6ΐη ααΐ αά ίπιρίοβ 7% 
ΜμγρίϊοΒ ΓβνβΓΐαπ9,9β(1 &(1 ιηβ αο ΐϋ8]οΓοιη Ιυοπιαι 
ρίβίαΐβπα 1θ ΓβίβΓ. Ναιη δίμζϋΐαηί €υη(Γα Ιβ οοηβί- 
Ηαιη ίηίνβηιηΐ, ορρΓο[)η{ΐ ]€€βΓαηΙ αο ίηβίιΐίαβ 
ΙβΙβικΙβΓυηΙ, νιι1ηβΓ&Γβ ςυκΓβηΙββ οΐ ίηΙοΓίΙοβΓβ, 
τθΐ Μοηϋ ίΓΕίΓθβ ςιιοηιίαιη ίηνίάία ρΡΓπιοΗ, νβΐ 
&1ϋ Ιιθ€ (Ιβίηεβρβ αιΙνοΓβαβ ρύβΙβΓοβ Ιαυβ αα(1βΙ>αιιΙ. 
5μΙ ΒΑοιι ροίβηΐίβ ιηβί Οβί, ({υί ΙδΓ&βΙαιη γο1)ογ&1, 

II απευβ βοπιιη οοηΓηοϋ βαιιΐ ηβηνίςαβ 1)Γ&οΗΐοΓυηι 
•οηιιη ΙαζΑΐί. Τ« αυΐβιη Οβυβ ιηοιι» οα?Κ'8ϋΙ)ΐΐ8 αο 
ΙβΓΓβ8ΐΓί1)ΐΐ8 Ιιοηί» 1>6&νϊΙ, ϋα^ΐ68ΐίΙ>υ8 τίΓίαΙιιηι 1>ο- 
η&πιπι άοηί», ΙθΓΓ69(π1>υ8 οιηηί^οηίβ ορίΐιιιβ ; αο 
1ιι ρΓορΙθΓ ίαα8(α8 ^αη1 ϊηάα α\) υΙβΓο 6ΐ υ1)6π5υ8 
ΐη«1π§ Ιιι» οοιηρΓβ€&ϋοη68, ρΐΌρΙβιηιιβ ρ&Ιηβ (αί 
&1) ίηβυηΐβ Ιυα οίΐαΐβ άβΒΪάβπα αΐΓ[ΐΐ6 (Ιίίβεΐίοηθπι, 
ρΓ»?α1υί8ΐί ί&ϋ1υ9(|αβ 68 ροίβηβ 8υρΓα ρΓοβρβπΙα- 
Ι^ιη ηιοηΐίαιη ρβηηαηβηΐίαιη (ιιοιηρβ ιβςπιη Ιοιι^^ύ 
ΙβηαροΓβ ϊιηρβΓαηΙίιιιη), βΐ 8υρΓα εαρίιΐίΐαΐββ οοΐ- 
Ιίυηι «ϊΙβΓαοηιιη (Ιΐυο ο^Ι ρηιιοίραιη ρΓο^ρβΓβ 
Ιοη^ζαπι «ΙαΙ^ιη αβοηΐίαηι) οπιπρ8 εζοοίΐαίβΐι. 
ΑΙςαβ Ιιβΐϋ, ίηςιιΐΐ, ίαυί^Ια Γοιίυιΐιΐβιιΐ ίιι οαραΐ 
]θ8βρΙιί βϋη νβΓίίοοιη ΓΓαίρυπι ςιιΟΓαιιι ίρ80 ιΙαϋΙοΓ 
68ΐ. Β6ΐ\)αιηίηυ8 ααίβηα Ιυραβ β8ΐ τβρΙοΓ : ιηαΐυΐί - 
ηαπι ίρ86 νοΓαΙ)ϋ6ΐνρ8ρ6Γ(ΐη£ΒρΓΦ(1αιη ιϋβΐπϋαβί, 

€ Αο ΙαΙθ ςυίάρί&ιη ΐΓί1>ιιί Β6η]αΕηίιΐ6α) ονοηΐΐ. 

8οίβη(1υιη αϋΐβπι β8ΐ, 81 ςυί8 οΙ)8ϋηαΙο &ιιίιηο 
ρβοοαΐ, Οβυιυ ΙβηίΑπβ νβΐυΐί πι&1θ8 βαρρίίοϋ» ηυη 
&(Τ6θΙαπιιτι, ουτη ηβςυο Γβ9ίρί80βηϋαιη ιιβςαβ 
τθηί&ιη οοΠ8βςυΐ,(]υο(1 αΐ ίη &1ΐί8 πιυΐΐίβ βΙ ίη Ιιοο 
αρραηιίΐ ΡΙίΑΓαοηβ ; ίΐβπκιυβ 81 ςαίβ αραά ιιπίιηυτη 
9ΐιυπι (ΙίοαΙ : « 01(*η)•ηΐΡΓ ιηβοαιυ &<^αΙυΓ,78 νίναιη 
86οαιι<1αιη αιπιηΐ πιβΐ ρΓ&νί ί1ϊοΐ3ΐΙ&, βΐ ιηυΐΐο ροδΙ 
1«πιροΓ6 Ιαιιιΐβπι Γ68ίρί8οαιη, » ςιιαίΐβ ίαίΐ Αηΐ08 
Μαηα88α) Ωΐίαβ, ςαβιη ρπορΙβΓβα οΐίαπι ϋΑα8 οβίβ- 
πΙβΓ ρ6Γάί(1ϋ. 

Οβοπκ^Ιπαιη ρπιηί Αίμγρίιϊ ϊιινβηβΓυηΙ, α8ΐΓθ1ο- 
^ίαπι 6ΐ ηαΐΑΗΐίοπιιη ]α(ϋϋίθΓαπι &Γΐ6Πΐ ΟΙιαΙάοί, 
αυδρίοΐοΓαιη ΑΓαΗβδ βΐ ΡΙιγ>'^68. Ι)ϋ8 δΟΓίΠοαπί 
ΟΙιαΙάβΡί ΐπδΐϊΐαϋηιη), 8ΐνβ ϋγρπϋ, ^6η8 ΡβΓδίοΑ ; 
Ο &8(Γθηοιηίαπι Βα1>>Ίοιιϋ αυοΙΟΓβ ΖηΓοα8ΐΓ6: αΐ) Ηίβ 
^€^γρϋί αοοβρβπιηΐ. Μ&μίαπι, ^οοΐί&ιη αί νβηβίΐ- 
οίαιη Μβάί βΐ Ρ€Γ8(ο. Ε8ΐ αοίοιη ιηαμία ίηνοο&Ιίο 
(ΙβΒίηοηιιιη 1)ρηβ0οοηιτη, 1)οηί αΙίοϋ]υ8 οοηοίΐίαηάί 
^&1ίβ,ςυ&1ί8 Αροΐοηϋ Τ>'αη6ί ; βοβίία αΙ> (\)ΰ1α1ίΙ)ΐΐ8 
βΐ ΙυοΙίΙ>υ• ηοηιβη 1ι&1)βη8, ςαο8 αά 8<'ρυ1οΓα 
«χβΓΟβηΙ (]υί Ιδία ΐΓαοΙαηΙ. Υοη^^Γιοίαιη οκΐ, οαηι 
ρβΓ 08 αϋοαΐ ίιιμβπΙαΓ ΙβπιρβΓ^Ια 1β(α1ί8 &υΙ απι&- 
Ιοηβ. ροϋο. 

ΡΗαηιοηΊδ ηοπιβη οιηηίυπι .ΐ^γρίί γρ^ιηιι οοιιι- 
ιηυηβ βδΐ,α ρηιηο Ρ1ιαΓαοη»ί.ί»Κ:αΙ οΜαΐΌ ΡΙοΙβπίΦί 
&ο Αα^α•1ί Ποπα&ιιοηιιη Γβ^ββ &1) Λιι§^8ΐο <1« 103 βΕΟΚΟΙΙ ΟΒΟβΒΝΐ »Μ πιίη&ϋ βηηΙ.Η&Βιιϋ ααίβτη βΐί&ιη ρΓορπΰΐη ηοιηβιι Α βασιλκΤς 'Ρωμα(ων άκ& του Αύγουστου Ιχαλονη%. ςυίνίβ : αίςυβ Ιιηίο οΙ)βΙίη&Ιο ΡΙι&Γ&οηί ηοιηβη 
Γυί896 Ρθϋβϋοπιο αηΐίςαο ρ6ΓΐιίΙ)6η(.0υί οαπα άίνΐ• 
ηϋαβ ίιηπιίββίβ 0&1&ιηίΐΑϋΙ)υ9 ββδβΐ οίΓουιηνβιιΙυδ, 
βά ηοΙ)ί1β ΟΓ&οαΙυιη ({αοά Μβιηρίιί θγ&Ι ββ οοηίαΐίΐ : 
8&6Π5(]ΐιβ οροΓ&ΙΠΒ & 74 Ργΐΐιία οοηίβηάίΐ ιιΐί βιΜ 
βζροηβΓβΙ ({1118 ρηπιυ8, 8ϋ αΙ(|αθ ιηα^αβ Οβυδ 
ΙβΓα^Ιί. λο 8ΐα(ίιη βί Ιιοο ββΐ οΓ&ουΙο Γββροαδαιη : 
Α ηιαί)ηο χ(€ΐΊίΐη/η (ίβίοβπΊϋ Νηηι^η ΟΙι^τηρο, 
Μοτίβ €αηη8 ίοηί$^ βαηιηια «ρίβηάβηϋοτ οτηηί. 
Ηιαίΰ ΰωΐηηι ί€ΐΙη$^Ηβ ΐΓβνηϋ ρ€ΐαρη$^ιΐ€ ρνο^ηάπηι^ 
θΗο$^ηβ Οτειιβ ^ηηάο οοτηρβΒοϋ άχηιοηαΒ νηο. 
Ηΐϋ ρβηίίοτβ €αΓ€η$ Οβη» €$ί, Ραία ιιιιιΐθ βΐ ίά&τη 
Ρι7ίιιχ, αί<ιη€ «ιιιιΐ5 ίτίρΐίοί 5κ6 ηοτηίηβ ^βΐίχ, 
Εχιρνα αηρβίίοχ νο8 ρατ$ (^ηοία παίαταί ? 
Ηί$ ίη ρβτ€βρίί8 (ααίϋΒ άύοβάβ, 
Ηβθο ουιη &ιιάίνί»8βΙ ΡΙι&Γαο, 8ΐ&ϋπι Ιαρίιΐ» 1αΙ>α1« 
6β ν6Γΐ)α ]αδ8ίΙ ίηβοπΐ)! ; βχβΐ&ηίςιιβ βοαίρία ίη 
ΜβηιρΗίϋοο Ιβιηρίο,ΐηάβ ι1ίςΓ688α3 8ΐ&1ίιη ροραίιιιη 
^11(1&^^I1Iη άίιηίδίΐ. 

Αϊ) Αάατηο υδςαβ αά ιηοΓίβιη ^08βρ11^ ΦΐΑΐβδ δΐιηί 
23, &ηοί 3672. 

Μθ568 6ΐίαιη Αάιηοδίδ αίςαβ Τβΐΐιιηοδίδ αρρβΠαΙαδ 
ίιιϋ,Αΐ>ΓαΙιαπιΐ Ωϋυδ ηρροδ ΟαςαΙΙιί (|ΰί Ι.βνίδ ΠΙίυβ 
ίαίΙ.ΕΙβηίιη Ι.6νίδ ρΓο^βηιιίΙ ΟαςαΐΗαΙΙιαιιι, ίδ ΑΙ)γ&• 
Ιΐϋΐηυπι. Ηίο ^ο^I1αI)βάαI11 ρ&Ιπ δΐιί ΩΙίαιη άυχίΐ, αΙ• 
ςυβ 6Χ β& ρηιηαιη ΑαΓοηβπα,άβίικΙβ Μοδβιη, ΙθγΙιο 
ΙιΟΓυηι δΟΓΟΓβιη Μαηαιη ρΓΟΟΓοανίΙ.ΡυίΙ ααΐβπι άβ 
δΙΪΓρβ 1.6νί1ίε& Μοδβδ,ίΙαςπβ ίη ροδίβπΐ&ΐβ ^Οδβρ^]^ 
ηοη ΓβοβπδβίϋΓ. Α1> ^0δβρι1^ ροΓΓΟ ιηοΓίβ ιΐδςαβ αά Ί^Ιψ δκ όν^μοΕτι ΙικΛ9χος Ιχρτ^το, ωσνιρ χα ι 6 9χλΐ). 
ροχάρδιος οΰτος Φχραώ ϋκτιστώνιος, ώ< Ιστοροΰσΐτ 
οΐ παλαιοί, ιδίφ ών^μαστι βν^ματι, Βς 6π6 των ||. 
ηλάτων πληγών τηριττατούμλνος, ζΐς τ6 ιηρι66ητ* 
^ν Μέμφει μαντεΐον γ^ν^μενος χαΐ βυσιάσας, ΙιτίΟΐΐ 
παρά της Πυθίας ο'^τω φάαχων « Σαφήνισ^ν μ« 
τ(ς έ(ττι πρώτος 6μα»ν χαΐ (χέγας θκος (48) τή 
'ίσραιζλ. ι> Και εύθυς άπεφθέγξατο ^ηνμολογαον 
ούτω τ^ πνεύμα* κ 'Εττι χατ' ουρανού μεγάλο'.ι 
βεβηχος, φλογός υπερβάλλον, αΙΒριον, άέναον, ά|»χ• 
νατον πυρ,δ' τρέμει παν, ουρανός, γαΤά τε χαι θ^ληβι, 
ταρτάριοι βύθιοί τε δαίμονες Ι^ρίγηααν. Ο^τος β{0( 
άπάτωρ, αύτοπάτωρ, τζαητ,ρ υΙός αυτός δαύτου τρ'ΜΧ. 
βίος. Είς μικρόν δε μέρος αγγέλων υμεΤς ^. ||α9«ι 
β απιθι αιγών. » Οί>τως ίχούαας Φαραώ αύτίχα πληί 
λιθίν^ γραφήναι ταΰτα χελεύει τα ρήματα* χαι ίνΐη 
*£χε7 γεγλυμμένα Ιν τψ Ιερφ ^ν ΙΙέμφει. 'Εχεΐθεν μ. 
ταβάς απέλυσε παραχρήμα τόν λα<$ν. 

"Οτι από "Αδάμ ίως της τελευτης τον» 'Ιωαήφ γινΕβ 

'Οτι Μωϋσης χαι "Αδμωαις χα ι Τ^βμωαις άνο• 
μάζετο, υΙός Αβραάμ, εγγονός Καγ^θ υΙου ΑλΊ,! 
γάρ Λ ευ ι 'εγέννησε τόν ΚαγαθάΟ, 6 δ^ τόν 'ΐββημ• 
Ό δι τήν Ίοχαβέδ του αδελφού του πατρός τ}τοΟ λαβα ων γυνα ικα Μ ννησε πρώτον τβψ 'λχρ^, εΤτα [Ρ. 42] Μωϋσήν •μ\ τήν άδελφήν α^νν Μα- 
ριάμ. Έχ φυλής δΐ Λευΐ ήν Μωϋσής^ χαι ^Λ τν>» 
ού γενεαλογεΤται μετά Ίωσιζφ. Ξε' δλ ίτη ιΐανι ηη ηαΐ&ΐβδ Μοδίδ αηηί δυηΐ 65 : ιιιιηίςιιβ ίδΐί 430 αϊ) ρ τής τελευτής Ιωσήφ Ιως γεννι{σεο>ς Μιμμια»;. αηηο 75 ΑΙ)Γ&Ιιαιηί υδςαβ <ΐ(1 ρΓίπιυιη αηηυιη Μοδίδ 
οοπιρΐ6ηΙυΓ.§ί νοΓΟ φΐαοίΓίηςβηΙοδ ΙαηΙαιη ςπβΒΓί», 
βοδ 75 ίηνοηίοδ πυπιβΓαΙίοπβ ο εβηΐβδίπιο Αΐ)Γα- 
Ιιαπιί αηηο ίηίΐα. Αηηοδ βηίιη δβη'ίΐιιΐίδ ςυίά&πι 
45 δΐιρραΐαηΐ α ιηοΓίβ ^086ρ11^ αδςυβ αά 81 Μοδίδ. 
ΑίυηΙ ΜοδΠ), ουιη οδδβΐ ίη Ιυοβπι βάίΐπδ, α ραΐΓβ 
Γαίδδβ Μβίοΐιίαηι ηοηιίηαίαπι ; ({ηδθ νοχ Γβ^ΡΠ) δί- 
^ηίΠοαΙ. Μοδίδ νβΓΟ ηοπιοη ροδίβα οί ίηάίΐυιη αϊ) 
αςιιίδ, οοίΐαβ πιΪΓαοιιΙα ίη Ηιι1)Γοπι&Γί ροδΙπ)θ(1ο αϊ) 
ίρδο β(1ί(α Γαίδδβ ρΓα'ΐηοη^ΙιαΙα.ΕΙ ραΐπ ίρδίυβ, αΐ 
6Γ&1 Ιιοπιο Ποο αοο6ρ(υδ,(]υα) άο ρηβΓΟ ΓαΙιίΓα βδ- 
δθπΐ οηιηία δΐιηΐ (ΙίνίηίΙυδ ρΑΐβΓαοΙα. ΕηίπινβΓΟ οπι- 
η6ΐηΗ6ΐ)Γ:ΐΌΓυηιπιαδ6α1αηιρΓθΐ6πιίηΐ6ΓΩοί3υδδ6Γ&1 
ΡΙι&Γαο,ςαοιΙ (Ιβ ίηδί^ηί (]ΐιο(]2ΐιη δίΐοΓαιυηι ϋΙΙβια- 
Γυηι ρβπίο ααάίνίδδβΐ Ιογο υΐ ίδΙο ΙβηιροΓβ ηαΐυδ Και πληρούται τά τετραχ^σια τριάχοντα Ιτη άτο 
του οε' Ετους *Αβραάμ Ιως του προυτου £τους Μω^ϊ- 
σέως. ΕΙ δΐ τετραχ6σια μ(&να ζητείς; άτεο του Ιχα- 
τοστοΰ Ετους Αβραάμ άριθμήσας εύριξσεις. Αρι- 
θμούνται γάρ παρά τίνων τά της δουλείας ετη 
ρμλ' άπό τής τελευτής Ιωσήφ 2ως τα Ετο.κ 
ΙΙωϋσέως. Λέγουσι δέ ώς του Μωϋσέως γεννηθέντος 
Μελχίαν παρά του πατρός χΛηθήναι, ό'ιτερ έατι βε- 
σιλεύς. Τό δε χαλεΐσΟαι Μωϋσέα, έζ 68άτων τοΰτο 
^τέθη ίίστερον, ποοϊστοροΰν τά Ιεπι τής *£ρυθρας δι' 
αύτοΰ γενόμενα θαύματα. Θεοφιλής δ^ α>ν ό πβττρ 
αυτού έχρηματίσθη τά κατ' αυτόν ά'ιταντα. Άνκ- 
ρεΐσθαι δε προσέταξε Φαραώ τά τα>ν Έβραίοη 
δρρενα δεινού τίνος Ιερογραμματέως άκουσας πρό^ 
^ησιν, είπ^ντος δ'τι τό γενόμενον παιδίον τούτφτ^ ρυβΓ .ΐ1§νρ(ίθΓυηι Γβ^'ηαιη αΙ)θ1θΓβΙ.ΜαΙΙιί(1ίδ ααΐβιη Ο χαιρψ τήν τών Αίγυτηίων αρχήν χαταλ^αει. ΙΙούΙι• ΡΙιαΓαοηίδ 111ί&, ςυ» βί ΡΙιαΓβίδ (ΙίοίΙαΓ, ΰΐιπ) βδδβΐ 
Γ0|^ίη&,1ιαηΰ Μοδβπι βχ αςυα βχίΓαοΙυπι ΰοηιίΐΑηΙί- 
1)υ3 πιυΙίβπΗυδ ΙαοΙίΐηάαηι ρΓ»ϊ1)ϋίΙ.Ρα6Γθπιηβδβαδ 
ανβΓδαΙΠϊΐ βδΐ. Ι1)ί Μ&πα ραβπ δΟΓΟΓ, (|υα) οππι 
Μιι(1η(1β αμο1)ίΐί, ρηβΓοςαβ ίη αςυ&δ Η^^β^ιο βνβη- 
Ιιιηι !ΐροοα1α1)ιΐΙαΓ,π)α(Γ6ΐη δπ&ηι Ιο€ΐΐ3ΐ)β(]&ηι νβΐυΐί 
αΐίροαηι νυοΛί, βϊ(|αο ρΓΛ»ηιίο ρροιηίδδο ραβρυιτι 
(«ιΙιίΓαηιΙιηη ηιαηιΐϋΐ. Ουοπι ΜυΙΙιίιϋδ Αίΐηΐίαιη Μο- 
δίδ ηοπιϊηο αίΤοοίΙ, <|αΰι1 βυιη βχ α(|υα δυδίυΐίδδβΐ : δις δι ή θ^γάτηρ Φαραώ, ή και Φαρηις, βασιλί; 
ούσα, τούτον άνελομένη τού ΰδατος, ταΤς ουμπορεΜ- 
μέναις γυναιξί τούτον θηλάζειν έπέτρεψεν. Αύτί( 
δι πάσας άπεστράφη. Μαρία δε ή τούτου αδελφή τ^ 
Μούθιδι συνούσα, ήτις χαι ριφέντος Μουϋαέως έαχέ- 
πει τό έχβησί5μενον, τήν ιδίαν μητέρα Ίοχαβέτι^ν 
λεγομένην χαλεΤ ώς άλλοτρίαν, χαι μισθούς όπ•- 
σχεθέντος αύτ^ τής τιτθείας άνατρέφειν δοΰβε, 
μετάτήν πρώτην ήλιχίαν άνδρωθέντα Μωυσέα 6νο• ΧΙΧΑΝΠΗΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ιΝΟΤΛ:. (48) Ηβχαπιβ!ήδ ν6Γ8ίΙ)αδ οραοαΓι δβηίβηΐίαπι «^χρΓβδδί. Ιη 6Γ8θϋο οοηΓαδα οπιηία δαηΐ, βΐ Ι&ιηοιι ηοη 
νί(1βη(υΓ Γαίδδβ άμετρα. Χυι.. 109 ΗΙδΤΐίΜΑίΙϋΜ ι ΟΜμίΝΟΤΙ'Μ. 110 ΊΤακιδευθώνι μη βλχνψημβΤν. » Ίνβι γίρ μή νομίίθώ- Χ 
σιν ο\ δα(μον£ς δτι τάντα χβτ' αύφιντίαν ζράττουσ•., 
κελεύονται χαι ίχοντες ποίεϊν τα π,3θτ:αττόμενα. 
Και τοίζ μεν χγίοΐζ άποατελλει 6 Θεός διακόνους 
«γιους αγγέλους ε*ς αωτηοιχ*, τοις δε άμαρτωλοίς 
έ7:ιτρέ:Γει δαίμονας εις τιμω:(βν. Και γαο δτε χατα 
του Ά/αάβ Η βεός άπεφήνατο λέγΐι»ν• ■ Τις πορεύ- 
σεται και απατήσει τον *Αχααβ, κβι πεσίΤται ; » 
άπεκρ^Οη ιτνεΰμα πονηρον , « Ίδου έγω, » πάντως 
γινώνκον ώς ε:ς τούτο τέτακτζι. Και άίΓοστέλλονται 
μίν ειδικώς είαπράξααθαι τιμωρ{αν «αρα των πο- 
νηρών, αποατίλλονται δΐ και προς δικβίους, ουκ 'ίνα 
τιμωρήσωνται, άλλ*1να πειράσωαιν- Ιπειδή γαρ άγ- 
γελος όίγιος υπουργίσαι τζ πείρ^ ού κελεύεται 
(ουδέ γαρ ό θεός κελεύει το απρεπές βγγίλψ βίίψ). 
δια τούτο δαίμονες ταύττ,ν επιτρέπονται την πεϊραν. || 
Και μή θαυμάτν^ς ει προς δικαίους διίμονες άποατέλ- 
λονταΐ' ανιζχΟη γαρ ό πάντων Δεαπ^τη ς βπο του Ιορ- 
δανού ε'.ς τήν ερημον πειρασθήναι Οπο του διαβόλου. 
Ει το (νυν τον του παντός Κύριον ό διάβολος [Ρ. 45] 
έπείραιε, τ»! Β^^μάζεις εΐ καΐ τοις δικαίοις εις γυμνά- 
σιου υπομονής δαίμων όποατέλλεται ; αποστέλλεται δε 
ού θεού κελεύοντος αύτφ, άλλα παραχωρουντ σκη- 
ματίζει γαρ τον λ<5γον ή Γραςρη ώς έν πρόσωπο ποι'ί^, 
ώ; όταν λέγει* « Τφ δΐ άμαρτωλψ εΤπεν & βίος. » 
Κα: 6 μίγας δΐ Κύριλλος εοη* « Μετρούνται δε τών 
άν2 πασαν τήν γην ανθρώπων τα κατά καιρούς 
•πλημμελήματα, α και μίχί^^ ποσότητος τίνος εκδι^- 
λ'>υ της αμαρτίας ημών ήκούσης, Ιπάγει δ/; τηνι- 
καύτα λοιπόν τας δίκας λελυπημένος 6 νομοθέτης 
και Κύριος, διακαρτερε'ϊ δε ές έμ^ρύτου φιλτνθρω- _ 
π ία ς εσθ* δτε, καί πλημμελούντων άνε'χεται, ούκ 
ε'^^άπαν άγανβκτών και γαρ ϊφη προς τον Αβραάμ* 
Οϋπω άναπεπλιζρωται αΐ άμαρτίαι τών Άμοραιων 
εω; του νυν, προς δέ γε τους Φαρισαίους άκαβέχτως 
λιλυπηκότας ©ησί* Και υμείς άνεπληρώσατε το μέ- 
τρον τών πατέρων 6μών. » Ούχούν εΐ βούλοιτό τις 
διαβώναι μεν όρ6ώς, εύβουλοτάτας δΐ και επιεικέ- 
στατος έν τφδε τω βίφ πο'.ειιΟαι τάς διατριβάς, 6ρ- 
θο-οδίσαι τε και διανήζασΟαι τα δεινά γνώμης έχό- 
μενος δρθης κιι άδιαστρ6φου, καρπούται το μή 
έναλώναι κακοΤς. Και άτρεκής δ λόγος. Έφ* ήμΤν 
γάς έττι το έπ* αμφω βλέπε ιν, προς τε τάγαΟον, 
φημι, και τουναντίον. Και οΐ μεν εν λόγψ πεποιη- 
μένοι τ6 θζυμάζεσΟαι πεφυκάς έν καλψ γενήσονται 
της άρετης' οΐ δ* άποκλίναντες εις τουναντίον και 
τών άμεινόνων προΟέντες το άδιχούν τήν οίκείαν 
κατα^θείραντες ζωή ν όλοΤεν &ν, αύΟένται και δ'λε• 
τήρες δεινό: κατά της σφών αυτών κεφαλής έξελη- 
λεγμένοι. Ταύτ^ τοι και 6 Ιιρος Ίσ-δωρός φησιν Ή 
τών αμαρτημάτων έπίτασις αναγκάζει ώσπερ τήν 
6είαν και άπαθζ φύσιν έκ της κατά φύσιν άγαΟ^τη- 
τος εΙς τήν παρά φύσ^ν δργήν χωρείν. "Οθεν και 
Ίουδαίοις εφη Χριστός- « Ιίοσάκις ηθέλησα έπυυν- 
αγαγεΤν ύμας, κιΐ ουκ ήΟελτξσατε ; • Επειδή γαρ, 
φησίν, ού δέχιι^ τήν γΐλαν6ρωπίαν, έπιγ'.ώσ.σθε 
τήν έξουσίαν της τιμωρίας. "Οταν γαρ ιο^ ό «εος εΙαΓαΙ, άβ ΰοηηΐΐιϋ» 9θπΙ>ρη9 • : « 0αο3 ΐΓηάίάΐ 
δαίαη», αΙ ρ(ρηί!^ 6Γυ<ϋαηΙυΓ ίπιρίο ηοη ρ556 1ο- 
ςα^πιΐυπι. » Είβηίιη ηβ (|υί> ραίαιτί ηια1ο$ βοηίο» 
οπιιιί2ΐ !»αο &Γΐ)ί(πο α^6Γ6, 3ΐιΙ)6η(υΓ βΗαιη ίηνίϋ 
ιηαη(1αΙα βχι^ρι^ιιί. ΡγοιικΙο 5αηοϋ8 Οβα» ηιίηί^ίΓοβ 
ιηίΙΙίΙ αά δαίαΐβπι αημοΙο$ ^ππγΙο^, ρο€οα(θΓθ3 απ- 
Ιβηι (ϋα1)οΙί9 ρυπίβη(1θ5 οοηοοιίίΐ. Ναιη ουιη (Ιβ 
Αε1ια1)ο Πβυδ ίΐα ρΓοηυηΙϊαΙ * : « Οαί?4 ναιίοΐ υΐ ΑοΙια- 
1>αηι (ΙβοίρίαΙ, ίδ^αβ ρβιπ^αΐ ? » ΓΟβροπάβΙ ιηαΙα5 
βρΪΓϋυ»: « Ε{;ο ναιίαηι, >» υΐίιίαο ίηΐβΐϋ^βη» Ιιοε 8υί 
6550 ιηαηβπδ. ΜίΚυηΙαΓΟΓ^ο ροοιιΠαηΙοΓ αά ροΐ• 
ηα5 άβ 5οηΙίΙ>υ5 οχί^βικίαπι : ιηίϋυηΙυΓ οΐίαπι ικΐ 
ρίθ5, ηοη υΐ οο» ρυηΪΑηΙ, 50ΐ1 ιι( ΙβηΙεηΙ Ουαη(1ο 
βηίπι 5αηοΙί αη^βΠ (οηΙπΙίηηΡΝ οΗίΓ? ηοη 3πΙ)οηΙαΓ 
(ηβςαβ βηίπι 1)605 1)οηο αη^ζοΚ) ι'ηιΙοευΓυπι αΙί(]ηίι1 
ιηαπάαΓβΙ), ΠΙ αΐ πιαίί*^ ^'οηϋπ ο.π εοιηπιίΐΙαηΙιΐΓ. 
Νβ(|α6 651 (|υοι1 ηιίΓβΓΐ^, ^α<<ι^5 80 ίιηπυΙΙί βοδ, 
€θπι Γ6Γαηι ηηίνοΓ5αΓυιη Ι)ϋη[ΐίπυ;« α 4οη1αηβ αΐ)- 
άυεΙυ5 5ϋ ίη 5θ1ί(υ(1ίηβπ), υΐ α(1ία1ιυ1ο ΙοηΙαΓοΙυΓ. 
Ουοιίβί 6Γ^ο 18 Οοηιίηυπι πιυηιΐί Ιοηίανίΐ, (|ΐη(1]αηι 
πιίΓαπ5 πι&ΐυηι ςβηίιιπι α(1^υ51απ1 αΐίςυοπι πιίΙΙί,ιΗ 
(Ιβ 6]α9 ΙοΙθΓαηΙΪΕΐ ρβπουίαιη ίαείαΙ*? ιηίΙΙίΙαΓ ααΐβπι 
ηοη ^αι)6ηιβ, 5(^(1 ρβΓπιϋΙοπΙβ Πβο. .Ναιη 5οπρΙυΓα 
οΓ&Ιίοηβηι ΓοΓπιαΙ 1αη(]ηαπι ροΓ5οηί5 οοηΓιοΙί5, υΐ 
ουπι (ΙίείΙ'^ : « Ροεεαίοπ αυίειη ι)ίε6ΐ)αΙ Οουβ. » 
Ουη ββςυαηΙαΓ, πια^πί ίΙ1ίιΐ5 ϋ)'ΓΪΙϋ ί^υηΐ : <« Α(1 
ηΐ6η5υΓαπι βχί^υηΙυΓ Ιιοπιίηιιηι ροΓ ογ1)6πι Ιογ- 
ταΓυπι (|αϋνί5 ΙοπιροΓο οοηιιηί>>;ι ροοοαία ; Γΐιιη«]υο 
α(1 ιπαηίΓ65ΐαπι βΐ 3υ5ΐ4ΐπι Γ|ΐκιηΙίΙαΙοηιρ6ΓνοηοΓυηΙ 
Ιυηι (Ιοηιιιπι (ίιΐ (ΐηοιΐ Γ08ΐαΙ»αΙ} οίΤοηί^η^ ΙρμίδΙαΙοΓ 
αίςαβ Ποιηίηυδ 5υρρ1ίεία ΐηίΐίμίΐ. Νοηηαηιιυαπι ηα- 
ΙιΐΓϋΒ 5αοΒ 1)ΰηί^ίΙαΙί ο1)56(ΐη6η5 ΙοΙοΓαΙ, ρ6οοαηΐ65- 
ςυο 5υ?^1ίηρ1, ηοη πβ^^^Π^'^Ί^^ ίη(1ΐ^'ηα1υ5. Ναπι ο( 
Α1)Γ&Ιιαηιο (ϋχίΐ 6ΐίαπιπαπι ρ^οοαία Αηΐ0ΓΓα>0ΓϋΠΊ 
ηοη 0550 ίηιρίοΐα. ΡΙιαΓί^ίΡΪδ αϋΐοηι, (ΐυοΓυιη ίη]α- 
ΠΠ3 η)α]θΓ65 βηηΐ ςυαπι υ( Ιοίβραιί ρο556η( 
αίΐ • : « Αε νο5 πια]θΓαπι νοδίΓΟίηπι πιβπδΐίΓαπι ίπι- 
ρίονί^^ΐί». )» ΟααρΓορίΓΓ 51 ο|αί5 νοίοΐ νιίαιη ΓβοΙο 
ΐΓαηδίί^βΓβ, θαπΐΓ|ΐιο ΓαΙίοηοίη νίνοηάί εοΙΡΓβ ςυ&πι 
8βςυί εοη8υ11ί55ίιηυπι 65ΐ αΙ(]α6 εοιηιηοάίδδίηιυηι, 
&ηίηιθ(|αβ ΓβεΙο βΐ ηβπΐίςυαπι ροΓνβΓδυ ΓγθΙιι^, νο- 
ηπη ϊΙβΓ ΙΡΠΟΓΟ ρβΓίοιιΙο5θ5Γ]ΐιο Ιιυίϋδ ^:ίΓ^υ1^ 
ίΙπΓΐπδ ϋηαΙΠΓΟ, ίδ οηηι Γι-υοίηπι ΓβΓοΙ υΐ ηυΐΐΐδ 
πιαίίδ ΓαρίαΙϋΓ. Λ1<|α6 νοιηδ 05ΐ Ιιίε 5Θγπιο. Ιη ηο- 
1)ίδ οηίπι βδΐ ροδΐΐυπι υΐ υΙπ!ΓΤΊΓ[υο (Ιίδρίείαπιυδ, 
ϋοηαπι. ίη(ΐυαπι, αΐίΐυεηιαίππι. ΕΓμοςυΐΙ)υ5ίάευΐ'η9 
βπΐ (ΐποιΐ δϋαρίβ ηαΙαΓααιΙΐΏίΓίΐΙίοπβηι πιοΓβΙυΓ, ϋ 
νίΓΐυΐΡΠΐ η55Ρ(]ϋβηΙϋΓ. Η Ι Ουί νοΓΟ ίη (ΙίνβΓδαηι 
ραΓίοιιι <1β€ΐΙπαί)ϋηΙ πιβ1ίθΓίΙ)α*;(ριο ίηΐιΐ5ΐίΙ'αηι ρΓΟί- 
ΓβΓβηΙ, Ιί δϋαπι ίρροπιπι νίίαιη ρβδδαπκΐίώιιηΐ, δίΙ>ί- 
ςυο ίρ5ί5Γαί550ΡχίΙϋ ααοΙοΓβδ ίΐο ρρΓπίοίοπι οοηδοί- 
νίδδβ εαρίΐί δυο εοηνίηοβηΐυρ. Ιη Ηαπο δοηίοηΐίαπι 
βΙίαιη5αηοΙυδ1δί(1θΓυ5αίΙ:ΟρΙΪΓΐθΓΐιπιΙηοΓβιηβηΙατι 
^ίνίηαπι βίαΐ) οηιηί ροΓΐιΐΓΐ>αΙίοηο αΐίβηαηι ηαΙυΓαπι 
νβΐυΐί εο^ίΐ α δπα ηαΙυΓπΙί 1»οιήΙίΐΙβ αά ίταπι δϋΓθ 
ηαΙυΓΠΒ ηοη ρΓοριίηπι ι1ΡΓ«'ϋ«'Γί* ΙΙηςυβ ^ι1(]οΌ5 
ΟΙΐΓίδΙϋδ δίε αΠ'α1)αΙυΓ^: « ΟαοΙίββ νοίυί νοδ • 1 ΟοΓ. τ, 5. • ΠΙ Αββ» χχπ, 20. ^ Ρ8λ1 χι,ιχ, 16. • ΜαΐΛ. χχιιι, 32. • Ι1)ίά. 37. 107 ΟΒΟΕΟΙΙ ΟΕΟΑΒΝΙ 108 οΗ 1119 ν6Γΐ)ί8: Α1)Γα1ιαιηυ8ΐ3ααευπι ^6ηυϋ,[ΐ5&&οα9 Α *Η^>^> καθω; ή Γραφή τεέμπτον αύτον απο Εδαυπι, Κδαιίδ ΠαςυΐΏ βΐ ΖαΓαπι, ΖαΓ» ^ο1)υ^η. ίδ 
Ιοίιυδ νίΓ ίαίΐ ΙιοηβδΙυδ αο ^πανίδ, ί(α άβ 56 άίεβηδ : 
« Οαοά 51 οουΐυδ πιου8α1ίβηαιη πιαΗβΓΡίη €οη566ΐ&• 
105 65ΐ, ραοΐϋΐη οαιη οοαίίδ ιηείδ ίβεί '. >* Ουίη βΐ 
ρΓΟ 1ίΙ)6Π5 5015 Οβο (]θοΙί(ϋβ δαοπΩο&νίΙ, ^[οο^ (Ιί- 
οβΓβΙ ηιοΙοβΓβ 56 ηβ ϋ αΐίηοίά α(1ν6Γ^θ8 Οβοιη 
&ηίπιο Δ^ίΙαδδβηΙ. ΚβεΙβ ίΙα(]θ6 δεπρΙοΓα αίΐ': 
Ν ΕΙ 6Γα( Ιιοιηο ί1ΐ6 ^ηι6;^;6Γ, ]05ΐ05, ρίθ5 6Γ{;α 
Οβοιη, • 6(0. Ν&ιηρΓοίαηί ρΙπ1θ5ορ1ιί Ιιοηιίηβιη άθ• 
ΩηίοηΙ, αηίπιαΐ ταϋοηβ ρΓββοΙίΙοηι ιηοΓίαΙβ. δαοΓΟ) 
78 αοΐ6αι Ι,ίΙΙβΓα) ηοη ϊΐΕ,νβΓΟίη Ιιοο ιηθ(1ο : Ηοπιο 
65ΐ ({οί Οθοηι ρίβ οοϋΐ, ^ΟΓ^υ5 βδΐ,βΐ αΐ) οιηηί ηααίο 
ίαείηοΓβ α1)5ΐίη6ΐ. Ναιη ςοί Ιιαροπι νίΓίαΙαιη ΙοδΙί- 
ιηοηίο άβδΙίΙοίΙοΓ,ηοη Ιιοιηο ίΐΐβ, δβά 1)6ΐ1οα βδΐ. §ί 
βιιΊιη ηαΙτίΓβΒ Ιιαιηαηα) ηοίαιη Ιιαύβηβ ίιιιρΓ655ίΐιη, 
βαΐΏ νοίοηίαΐίδ ρρανϋαΐβ εοηίαπαίηαΐ, αο(1ί6ΐ ρΓΟ- 
ρ1ΐ6(α) 86αΐ6η1ίαπι^ : « Ηοιηο οοιη ίη ρρβίίο 
65861, ηοη αηίπιαιΙνοΓίίΙ 5β(1 οοπιραΓ&Ιοδ βδϊ ρ6- 
€οάΐ1)05 1)ΓθΙί5', δίπιίΐίδςοβ βουαπι ίαοίοδ. » Οοο 
ίΐαςαβ πιοάο ηο5, οοπι α(1 α1ί(ΐοαπι τβπι α^βηιίαπι 
Ωΐίοπι αοΐίαπιοίοιη πιϋΐίπιοδ, βοιη οΐ 1ιοπιίηβΓη56 
ίη Γβ βα ^6Γ6Γ6 301)60105, αΙ(ΐθ6 ϋα οοπιαιοηβ ηο- 
πιβη ρβεοΐίαη Γαϋοη6 οδΟΓρϋπιΟδ ; ίΐα6ΐί&πΐ5ί οπι- 
ηβδ Ιιοπιίηβδ ηοπιβη Ιιοηιίηίδ ςβροηΐ, ίδ Ιαπιοη 50- 
Ιοδ Ιιοωο ν6Γ6 65ΐ, ςοί ίπια^ίη6πι 56Γνα( ρΓίπιίςο6 
6Χ6ηιρ1αΓίδ ρο1ο1ΐΓίΙυ(ϋηβπι ηοη (ΙθΓοΓΠΐϋΙ. ^ο^)οηι 
6Γ^ο 6ΐ Ιιοηιίηβπι αρρβίΐανϋβΐ δοΐο ΛοδίΙίάβ ηαΐοαι 
αΐ α (6ΓΠΙ ίπιρίβ1αΐ6πι ^6Γπιίηαηΐ6 ίΓοοίοπι Ιαΐβπι 
6άί(οπι ε6ΐ6ΐ)Γ65. Οθ6Πΐ ρπηε6ρ5 οπιηίδ ηιαίί νί- 
ά6η5, ίηνίάία ηιοΐοδ, α 060 ρβΐϋΐ οΐ δί1)ί νβχ2ΐΓ6 Άβροάμ λέγει. Ά^ρα^μ γάί, φτ,ί'.ν, έγ'έννηβι 
τον Ίσββκ, Ισαάκ 81 τον *Ησαΰ, 'Πσαΰ δΐ τον "Ρα. 
γου/,λ και τον Ζά:α, Ζάζα δε τον Ίώβ, δς έγένετο 
£νΟρ(ι*ΐΓος σώφρων και σεμνό;, λέγων ούτως* « ΕΙ οε 
και έπηκολούΟησεν 6 βφΟβλμός μου γυνβιχ,Ι άλλο- 
τρ•^, και διαΟ^Ικην διεΟέμην τοΤς βφθαλμοΐς μου. • 
Ού μήν δέ άλλα και υπίρ των οΙκείων τέκνων 
θυσίας προσή/ε καΟ' ήμέραν, φάσκων* « Μτ^ιεοτι 
κακά ένενόησαν ιτρος τον β&6ν. » Κίκ^τως ούν {ρη* 
« Και ήν ό αν9,ί:ωπος εκείνος £μεμπτος, δίκαιοζ, 
Οεοσεβήν, » και τα έξης. 01 μίν γάρ Ιξω φιλόσοφοι 
τον δ'ρον δηλούντες του άνθρωπου φασ(ν* "Ανθρωχό; 
έστι ζώον λογιχον Ονητ<5ν• ή δΐ θεία Γραφή ούχ 6»• 
τω ς, άλλ' • "Ανθρωπος έστι θεοσεοής, αμεμκτος, 
δίκαιος, άπεχόμενος από παντός πονηρού πρζγμι• 
τος, ώς δγε τούτοις μή μεμαρτυρη μένος ούδΙ άν- 
θρωπος, άλλα κτζνός έστιν. Έάν γαρ 2χ|^ τον χαρα- 
κτήρα της φύσεως ύβρίζ^ δε αυτόν τ$ χχκί^ της 
προαιρέσεως, άκούσεται παρά του προφι{του λέ- 
γοντος* « "Ανθρωπος έν τιμξ ών ού συντ^ιιε, παρι- 
συνεβλήθη τοΤς κτ^Ινεσι ϋοΤς άνοτξτοις, χαι ώμοιώθτ^ 
αύτοΤς. >> "Ωσπερ τοίνυν και ήυεΤς άποστέλλοντΕς 
υ^όν ή οΙκέτην [Ρ. 44] έπί τίνα πρβξιν λέγομεν, 
'βς άνθρωπος άψαι ττ.ς πράζεως, χβϊ το κοινον 
ποιούμεθα 'ιδιον ούτω; εΐ και πάντες άνθρωποι 
λέγονται, μόνος εκείνο; αληθώς έστιν ό την εΓχο'νζ 
σώζων και το πρωτότυπον μή άφανίζων. ΕΙπεν ςυν 
τόν Ίώβ ανθρωπον και από της Αύσίτιδος χώρας, 
δπως έκ της κομώσης γης την άσέβειαν τόν καρπον 
άνυμνιίσεις. *0ν 6 άρχέκαχος όρων, και φθόνφ ^αλ- ^οδ^οη[1 ρβΓΠίΐίΙΐ6ΓβΙ, οΐ Ιο ςοοςοβ Ιιίιιε αηίπιο Ο λόμενος, αΓτεΤται παρά θεοΰ τόν κατά του δικαίου βά6ηδ Γιαδ, δβηΐίβηδ άία1)ο1ο ηίΐιίΐ 6δ56 α(1ν6Γ508 
ρίοπι ν6Γ6ςοβ ΟΗπδΙίαηοοι 6ΐθ6ίΙίηιθΓ6 ρΓβάίΙοπι 
ροΐ65ΐα1ί5, ηίδί βί (Ιίνΐηΐΐοδ δίΐ ρ6Γπιί55οαι, ίίΐςοβ 
νβΐ εαδίίςαηάί εαοδα ν6ΐ εοηε6δδίοη6. Οοπι 6ηίπι 
οα5ΐί^αΙίοη6Πΐ αίΤβΓΐ Οβοδ, αοΐ ρ6οοαΙθΓυπι 6α τα- 
Ιίοη6 ροΒη&δ δοηιίΐ, αυΐ άίνίηαπι νίΓΐοΐ6πι 6Χ6Γε6ΐ 
&(1 νίείοηαπι Γβ 1)βηβ ρβδία ριιραηίίαπι. Νοη βηίπι 
ίη3θδδθ5 άίαίιοΐοδ ροΐοίδδβΐ ^οι)οη1 α^§Γ6άί. Ν6ςο6 
ίά ΙίΙ)ί πιίροπι δίΐ : ηαιη ίη Εναηςβίϋδ αο(ϋ(οοι 65ΐ 
ηβ ίη ροΓΟΟδ ςοίάβπι ηίδί 70 ρβηηίδδοΟβί ςοί(1• 
(]οαπι 61 ΙίεβΓβ.ΕηίπινβΓΟ άίνίηί αηςβίί ρίοποπι δα- 
ΙοΙί ίηδβΓνίοηΙ.Οηιηβδ βηίηι, αίΐ δεηρΙοΓα, δρίτϋοδ 
9οηΙ αά ηιίηίδίβποπι ραραΐί, πιίΙΙοηΙοΓςυβ αιΐ 
ΙηδβΓνίβηάοπι ρΓορΙβτ βοδ ςοί δαίοΐβοι 5οηΙ ΙιβΓβ- πειρασμόν, Ινα συ θάρσος λάβ^ς, και μά^ζ ΗζΜζ 
ουκ ϊγιι έξουσίαν δαίμων κατά θεοσεβους και δντως 
Χριστιανού καΐ φοβούμενου τόν Θεόν, έάν μή επι- 
τροπή άνωθεν γένηται ή διά παιδείαν ή διά συγχώ- 
ρησιν. "Οταν γαρ άπάγτϊ ό θεός παιδευττ^ριβ, ή δίχας 
απαιτεί των αμαρτημάτων ή τήν άρετήν γυμνάζει 
των θείων κατορθωμάτων. Ού γάρ ήδυνιζΟη πολ$- 
μήσαι τψ Ίώβ, ϊως επετράπη •. Και μή θαυμίηι:, 
ούδε γαο κατά χοίρων έξουσίαν Ιχει, καθώς έν τοΤί 
Εύαγγελίο'.ς ήκουσας. 01 μεν ουν θεΤοι ^γελοι δΐ2- 
κονοΟσι ταϊς των αγαθών ανθρώπων σωτηρίίΐ;• 
Πάντες γάρ, φησί, λειτουργικά πνεύματα εισιν ιΐζ \ διακον.'αν αποστελλόμενα διά τους μέλλοντας κλτ,ρο- 
νομίΤς σωτηρίαν οΐ δΐ πονηροί δαίμονες ταϊ; χ«4 άίίαπο αεεβρΙΟΓί. Μαΐί αοΐβπι ί^βηίί αά δορρίίεία Ο των αμαρτωλών τιμωρίαις. « Έξαπεστειλε γάρ.ςηβ'ν, ρβοεαΙθΓί1)θ9 (ΐ6ΐ>ί(α οδΟΓραηΙΟΓ.Κα βηίπι δεΓίρΙοηι 
65ΐ, Μ ΕιηίδίΙ ίη ίρδοδ ίΓαπι αηίπιί δοί, » ίταπι, Γογο- 
Γβηι βΐ εαίαπιίΐαίβηι νοεαηδβπιίδδα ρβΓ ιηαΐοδ μβ- 
ηίοδ. Ηί βηίπ) ςοαηςοαιη άβάίΐα ορβτα Ιιαϋβηαδάί- 
νίηοΒ νοίοοίαΐίδ βζεοδδβροηΐ, 1απΐ6η]οςο δβι-νίΐοΐίδ 
8οηΙ δο1)άίΙί,εο^οη(θΓ()θ6 νβίοΐί εαΓηίΓιεββ ςοίάαιη 
α Οβο βΐ δαηείίδ ίπιρβΓαΙα εαρβδδβΡβ.Ιά Ραοΐοδ άβ- εΙς αύτους όργήν θυμού αύτου, » θυμόν κα• όργην χϊι 
Ολΐψιν, άποστολήν δι' αγγέλων πονηρών. 0\ τοίν/» 
δαί Αονες, ε* και αφήνιασαν ττί προθέσει, αλλ* 6«ο 
ζυγόν κείνται της δουλείας, κβί κελεύονται πρ5{»» 
ώς δήμιοί τίνες τά προσταττόμενα παρά του θεοΰ 
καΐ τών αγίων. ΚαΙ δηλοϊ Παύλος περί των Κοριν- 
θίων (50) λέγων ι Ους παρέδωκα τψ Σαταν^, ΐν» • ;ο1). XXXI, 1. ' Ιοί) Ι, 1. * Ρβαΐ. χι.νπι, 13. 

ΧΥΙ.ΑΝΠΠΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 
(50^ ίαρ5θδ θδΐ πιβπιοπα> : ηοη βηίπι (Ιβ Οοπη- ΓβεβΓαΙ. βαίαποβ ΐΓαάβηάοπι 3θάΙοανίΙ ίάβπι Ραοΐαδ, 
ΐηιΐ8,8βάί1β Η3Γπιβηβ50 βΐ Αΐβχαη(ΐΓοαρο>^ΙαΙίδ 1ΐΗ3ε II ϋοπηΙΙι. νι. ςοοδ Ιοοοδ οοηίοίϋΐ άμαρτ^ίματι 
(ΙιοοηΙΟΓ, 1 ΤιπιοΙΙι. 1. ΟοπηΙΙιίοπι ςοίάβπι βϋαπι μνημονικψ δεπρΙΟΓ ηοδΙβΓ. Χυι,. 
ιΠοπι, ςοι ΙηοβδΙαπι εαπι ηονβΓεα εοη^ο^ίοπ1 Ι 109 ΗΙ8Τ0ΜΑί\ϋΜ ιΟΜΡΚΝΠΤΓ'Μ. ΗΟ καιδ&υθώ<η μη βλασφημιΐν. » *1να γάρ μή νομΐ96ώ- Χ οΙαΓαΙ, (Ιβ Οοηηΐΐιϋδ 8θπ1)6η9 • : « Οαοβ ΐΓΛάίάί σιν ο\ οαίμονις δτι ττάντβ κβτ' αύ^ιντίαν πρίττουσ•., 
κελεύονται καί αχοντες πο'.εΐν τά προττβττόμενβ. 
Και τοΤ; μεν άγίοις αποστέλλει 6 θεός διακόνους 
άγιους άγγίλους ε:ς σωτηρίχν, τοις δΐ άμαρτωλοίς 
έτΓίτρέ^ι δαίμονας εις τιμω:(αν. ΚλΙ γχί δτε κβτχ 
του Ά/ίάβ ό θεός άπε^ήνχτο λέγα>ν• ■ Τίς πορεύ- 
9<ται Χ2( απατήσει τον *Αχχχβ, και πινεΤται ; » 
Απεχρ^Οη πνεύμα πονηρον , μ Ίδου έγω, » πάντως 
γινώσκον ώς ε^ς τούτο τ&τακτχι. Και αποστέλλονται 
μίν ειδικώς είσπράζασθαι τιμωρ(χν παρά των πο> 
νηρών, αποστέλλονται δΐ χα: προς δικα(ους, ουκ *ίνα 
τιμωρήσωνται, άλλ*1να πειράσωσιν* Ιπειδή γάρ άγ- 
γελος άγιος ύπουργησαι τζ πείρ^ ού κελεύεται 
(ουδί γχρ 6 θεός κελεύει το άπρεπλς άγγέλφ Ο'^ψ)* 5αΙαη»ι αΐ ρορηίβ βρυάίαπίαπ ίπιρίο ηοη βδββ 1ο- 
ςιιοηιίαπι. » Εΐεηίιη ηβ ςαί» ρυίαρβί ηια1ο3 ββηίοβ 
οιηηία »υο αΓΐ)ίΙπο α^βρβ, 3αΙ)βη1υΓ βΐίαιη ίηνίΐί 
ιηαηιίαΐα 6χ^β(]αί. Ρροίηιΐβ δαηΰΐίβ Οεαβ ιηίηί^ίΓΟδ 
ιηίΙΙίΙ αά βαίιιΐβπι αη^βίοδ 8αιΐΓΐθ5, ροοΰαΐθΓ68 αιι- 
Ιβιη (1ία1)ο1ί8 ραηίβηοΙοΒ οοπεοόΐΐ. Ναιη ειιιη άβ 
Αο1ια1)θ 1)6113 ϋαρροηυηΐίαΐ^ : η Οιιί3να(1βΙυΙ Αϋΐια- 
Ι)αιη άβοίρίαΐ, ίβςαβ ρβΓ6αΙ?» Γββροικίβΐ πιαίο» 
8ρίΐ'11α9 : <« Ε|;ο ναάαιη, » υΐίςαβ ίηΙβΠί^βηδ Ιιοο βυί 
6550 ιηυη6η5. ΜίΜαηΙαΓ ογ^ο ροοιιΙίαηΙβΓ αά ρα3• 
ηα5 (Ιβ 8θηΐΊΙ)α5 βζίςβτκίαπι : πιίΙΙυηΙυΓ οΐίαπι &(1 
ρίο5, ηοη αΐ οο5 ρυηίαηΐ, 3βι1 ιιΐ (βηίβηΐ. Ουαηάο 
6ηίπι 8αηοΙί αηςβΠ Ιβηίαΐίοηβ^ οΙ>ίΓ'» ηοη ]η1)οηΙαΓ 
(ηβςαβ ρηίπι 1)6α5 1)οηο αη^'βΐυ ίηιΐοουΐ'ϋηι αΐί^υίά II ζ τούτο δαίμονες ταύτην επιτρέπονται τήν πεΐραν. || ιηαηάαΓβΙ), ΩΙ αΐ ηιαίί» ^'βηϋπ β.ΐ) οοπιπιίΚαηΙυΓ. Κα\ μή θαυμάτγ^ς ει προς δικαίους δαίμονες αποστέλ- 
λονται* βνϊζχΟη γάρ 6 πάντων Δεσπότης άπο του Ιορ- 
δανού ε*ς τήν ερημον πειρασθήναι 6πο του διαβόλου. 
Ε*, τοίνυν τον του παντός Κύριον 6 διάβολος [Ρ. 45] 
έπείρασε, τί θζυμάζεις εΐ χα^ τοις δικα(οις εις γυμνά- 
σιου 6πομονης δαίμων αποστέλλεται ; αποστέλλεται δε 
ού θεοΰ κελεύοντος αύτφ, αλλά παραχωρουντος* σκη- 
ματίζει γάρ τον λ^γον ή Γραφή ώς έν προσωποποιώ^;, 
ώ; οτζν λέγει* « Τφ δΐ ΛμαρτωΧψ εΤπεν 6 θ&ός. » 
Κα*. 6 μίγας δΐ Κύριλλος ίφη* « Μετρούνται δΐ των 
άνα πάσαν τήν γήν ανθρώπων τά κατά καιρούς 
πλημμελήματα, ά καΐ μέχ^ΐΊ ποσότητος τίνος έκδή- 
λ'/υ της αμαρτίας ημών ήκούσης, απάγει δ ή τηνι- 
κιυτα λοιπόν τάς δίκας λελυπημένος ό νομοθέτης Νβςυβ 65ΐ ςαοίΐ ιηίΓβπΑ, ]ιΐΗΐί5 βΟ ίπιπιίΐΐί β05, 
οαπι ΓΟΓυηι ηηίνθΓ^αιυιη Οοπιίπυ» α ^0Γ(1^ηβ αϊ)- 
άυοΙυ3 βίΐ ίη 5θ1ίΙυ(1ίη6Πΐ, αΐ α (Ιίαίιυΐο ΙοηΙαρεΙΰΓ. 
Οαοίΐδί βΓ^ο 15 Οοιηίηυπι πιυηιΠ ΙοηΙανίΐ, (ΐϋίι1]αιη 
ιπίΓαπ5 ιηαΐαηι ςβηίαπι α(1]α5(απιαΙίςαοπι πιίΐϋ,αΐ 
άθ β]υ5 Ιοίθΐ'&ηΐία ρβπουίαπι ΓαεϊαΙ? ιηίΙΙίΙαΓ αυΐβπι 
ηοη 3αΙ)6ηΙβ, 56(1 ρβρπιίΐΐοηΐβ Οβο. Ναπι 5οπρΙϋΓίΐ 
ΟΓαΙίοηβηι ΓοΓπιαΙ Ιαηςυαηι ροΓδοηίβ εοηίΐεΐί», υΐ 
εαηι «ΙίεΐΙ '' : « ΡβεεαΙοπ αυΐβιη (]ί€6ΐ)αΙ Οοαδ. » 
Ουη 56ςυυηΙαΓ, πια^ηί ίΐΐίυ» ϋ)τπ1Ιί δυηΐ : « Αά 
ηΐ6η5αΓαπι βζί^^αηΙϋΓ Ιιοηιίηυπι ρορ ογΙ)6πι (ογ- 
ΓαΓοπι (|ϋονίδ ΙοηιροΓ(? εοππηί'^Να ροοοαία ; Γϋπΐ(]υ6 
&(1 η)αηίΓ65ΐ&πι 6ΐ 3υ5ΐ<ιηι (]υαηΙίΙαΙοηιροη'6ηοπιηΙ 
ίαηι (Ιβηιαπ) (ί(1 (|ΐιθ(1 τοδίαίιαΐ) οίΤβη^υδ ΙβμίδΙαΙοΓ και Κύριος, διβκαρτερεΊ δΐ έξ έμφυτου φιλζνΟρω- αίςυβ Βοπιίηυδ 5υρρ1ίοία ίηί1ί{ίίΙ. Νοηηυηοίυαιη ηα- 
πίας εσθ* 5τε, κα? πλημμελούντων ανέχεται, ουκ ΙυΓΟϊ ί ε!^ί7ά7Γαν άγανβκτών και γάρ ϊφη πρδς τλν Άβραάμ' 
0'^7:ω άναπεπλτζρωται αΐ άμαρτίαι των Άμορα^ων 
έ'ίϋί του νυν, προς δ< γε τους Φαρισζίους άχαθέχτως 
λίλυπηκότας φησί* Και υμεΤς άνεπληρώσατε τ<^ μέ- 
τρον των πατέρων υμών. » Ούχουν εΐ βούλοιτό τις 
διαοώναι μεν ορθώς, εύβουλοτάτας δε και επιεικέ- 
στατος έν τψδε τω βίφ κοιεΐζΟαι τάς διατριβά;, 6ρ• 
6θ7:οδ(σαι τε και διανήξασΟαι τά δεινά γνώμης έχό- 
μενος όρΟ^^ς κιΐ άδιαστρόφου, καρπούται το μή 
ένιλώνβι κακοις. Κα• άτρεκής ό λόγος. Έφ' ήμΤν 
γάς έστι το έπ* αμιρω βλέπε ιν, ποός τε τάγιΟον, 
φημι. και τουναντίον. Και οΐ μίν έν λόγψ πεποιη- 
μένοι το θζυμάζεσθαι πεφυκος έν καλψ γεντ^σονται 
της αρετής• οΐ δ* άποκλίναντες εις τουναντίον και 
τών άμεινόνων προθέντες το άδΐ)Όυν τήν οίκείαν 
καταφθείραντες ζωή ν άλοΤεν δν, αύΟένται κα: 6'λε• 
τηρες δεινοί κατά της σφών αυτών κεφαλής έξελη- 
λεγμένοι. Ταύτ^ τοι και 6 Ιιρός *1σ{δωρός «ησιν Ή 
τών αμαρτημάτων έπίτασις αναγκάζει ώσπερ τήν 
θείαν και άπαθ^ ςρύσιν έχ της κατά φύσιν άγαθότη- 
τος εΐ; τήν παρά φύσ.ν όργήν χωρεΤν. "ϋθϊν και 
Ίουδαίοις εφη Χριστός- « Ιίοσάκις ηθέλησα έπισυν- 
αγαγεΤν ύμας, καΐ ουκ ήΟελήσατε ; » Επειδή γάρ, 
φησί ν, ού δέχεσθε τήν φιλανθρωπίαν, έζιγ'.ώσ:σθε 
τήν εξουσίαν της τιμωρίας. Όταν γάρ ςοΐ[^ ό «ιός 8ϋ(Β 1)βηίμηΊΐαΙί ο1)56(]ηβη3 ΙοΙοραΙ, ρβοοαηΐββ- 
ςυο 5α^^^^ηο^, ηοη υ5ΐ|υ6(]αα(]ϋ6 ίη(1ί^'ηα1υ5. Ναπι οΐ 
Α1)Γίΐ1ιαηιο ά'ιι'ιί οΐίαηιηυηι ροεοαία ΑηιοΓΓίβΟΓαπι 
ηοη 0856 ίηιρίοΐα. Ρ1ιαΓί<)ΐ6ί5 αυίβηι, (ΐυοΓϋπι ίη]υ• 
πο) ηια]θΓ65 6Γαη( ({ηαπι υΐ (οίβραπ ρο556η( 
αίΐ • : « Αϋ νοδ πια30Γαπι νοδίΓΟίιιπι ηιβηδίίΓαπι ίπι• 
ρΐβνίιΐίδ. » ΟααρρορίΡΓ δί (ΐυίδ νοίβΐ νιίαιη ρβοΐο 
ΐΓ&η3ί;^6Γ6, 62ΐπΐ(ΐιιβ ραΐίοηοπι νίνεηιΐί οοίρρβ ςυ&πι 
56(|ϋί 6οη5υ1(ίδδίιηυηι 6δΙ αίοιυβ 6θπιιηο(1ίδ5ίη]υπι, 
ιιηίπΐ0(|α6 ΡβοΙο βΐηβαϋςυαπι ρορνβΓδο ΓρβΙιΐδ, νο• 
ηιηι ίΙοΓ Ιρπβρβ ρερίουΙοδΟδΓίαο Ιιυίαδ «α?ευΗ 
ίΐηοίπδ υηαΐίίρο, ίδ ουπι ΓΓϋοΙυπι Γβροί υΐ ηυΐΐΐδ 
πιαΙίδ οαρίαΙϋΓ. Αΐί|αο νοραδ βδΐ Ιιίο δβρπιο. Ιη ηο• 
1)15 οηίπι βδΐ μοδΐΐυπι υΐ υΙρυιηΓ[υ6 (Ιίδρίείαπιυδ, 
η 1>οηυηι.ΐη(ΐϋαπ), αίςυβπιαίιιπι. £Γ^οςϋί1)ϋ5ί(ΐ6υΐ'2& 
6πΙ ςαο(1 δυαρίβ ηαΙαΓααίΙΐΏίραΙίοηεπι πΐ6Γ6ΐηΓ, ίί 
νίΓΐυίβίη πδδΡίϊϋβηΙϋΓ. Η1 Ουί νορο ίη (ΙίνβΡδαηι 
ραρίοιη (!βο1ίηαϊ)υηΙ ηιβίίοι ίΙ)αίΐίΐιΐ6 ίη]αδΙίΙ'απι ρΓΟο- 
Γ6Γ6ηΙ, ϋδυαπι ίρ^ορυπι νίίαιη ροδδαπκίαύυηΐ, 5ί1)ί- 
ςαο ίρδίδ Γιιίδδβ 6χί1ϋ αυοίοροδ ίΐο ρβρηίοίρπι οοηδοί- 
νΐ556 οαρίΐί δυο οοηνίηεβηΙυΓ. Ιη Ιιαυο 56ηΐ6η1ίαπι 
6ΐίαηΐ5αηοΙυ5ΐ5ί(1θΓυδαίΙ:Β6ΠοΙοΓΐιηιΐποΡ6ηΊβηΙϋΤί) 
(Ιίτίηαηι βίαΐ) οηιηί ρ6Γ(υρ1>αΙίοηο αΐίβηαηι ηαΐυραηι 
νβΐιιϋ €0{;ί1 α δηα ηαΐυραϋ ^οη^ιηιβ αά ϊραηι δυο; 
ηαΙυΡΓθ ηοη ρρορΓίηπι (1ρι•«'ϋ<τ6. Παςυβ ]π(]αΌ8 
ΟΙΐΓίδΙαδ δίο α(Τα1)αΙιΐΡ ^ : « ΟαοΙίββ νοίαί νοδ » 1 ΟοΓ. ▼, δ. «ΠΙ Κββ, XXII, 20. ^ ΡδαΙ χι,ιχ, 16. • ΜαΙΙΙΐ. χχηι, 32. • 11)ί(1. 37. 111 ΟΕΟΗβΙΙ βΕΟΒΒΝΙ ια &ά ιηβ οο1Ιί£;6Γβ, βΐ ηοΐαίβΐίβ ? » Οααηάο ί^ίΙυΓ, ίη- Α *^> «χρον χχχίας βχχλίναντι τ^ν ανΟ^ιοπον, έΐηιφκ ςαίΙ,1ιαιηαηίΙ&ΐ6πι ιηβαιη ηοη αιηρίβοΐίπιίηί, παβαιη 
ραηίβη(]ί ροΐββίαΐβπι βχρβηβιηίηί. €υπι βηίιητίάθΐ 
Οβιΐ3 Ιιοιηίηβιη αά βχΐΓβπΐόΐιη ηηαΐίΐίαπι άβοΙίηαΓβ, 
βυαιη αΐ) βο ^παΐίαπι αυΓβΓΐ : βα βχαΐα» Ιιοιηο ιηα^ίδ 
ιηα^ί5(|υ6 α άίαΙ)οΙο βχα^ρβΓαΙυρ, βυηιςαβ ίρα Οβί 
ςυβιη ίη 5β ηοη Ιια!)βΙ, οοεαραΐ. 

Ιί» ΐ6πιροπ1)υ5 ςαοθ «αρεπαβ βαηΐ βηαΓΓαΙα, βχ 
βΙίΓρβ ^αρ6ι^ 86Γαε1ιυ5 ςυί(1αηιβχ3ΐίΙίΙ,αυοΙθΓ 6Γ»οί 
1110Π5, βΐ δίιηαΙαοΓοηιιη ευΐΐυπι ίηδίίΐαίΐ, υΐ Ηυδβ- 
1)ίη3 Ραιηρίιίΐί βοηρίαπι Γβΐίςυίΐ. Ι» βηίπι 86Πΐ• 
ο!ια3, αο ςαί εαιη ίρδο βραηΐ, πιαίοΓβ^ βαοδ ςηί 
τβ11>6ΐ1&ΙθΓ63 νβΐ ίπιρ6Γαΐ0Γ63 Γαοίηαβ &Ηςυο<1 ΓογΙθ 
&ο πιβπΐ0Γα1)ίΙβ ίβ6ί336ηΐ3ΐαΙυί3ΐιοηοΓ&Υ6πιηΙ(1ίνί- 
ηίβςυβ 1ιοηοπ1)α3 βΐ β&οπΑοϋβ οοΙυβΓυηΙ. ΑΙ ρο- τήν Ιχυτού Χάριν έχ βύτου* ής 6 χνβ^πος στ6ρο> 
μβνος έπι πλιΤον τρ^χύνιται έχ του οιχβ^λου, Χ2 
μή ϊ)Των τον θίον έν έαυτφ, χαταλαμλάνιι βύτον ί 
βργή του θεού. Έν ο\ τοΤζ ανωτέρω ΐϋρογιγραμμιένοις χρονβιςβ 
της φυλζ; του Ίά^δΟ έγβνντ56η Σκρο•>/. δτει; ^ρύ 
τος ^ίρξϊτο του Ίίιλληνισμνυ χβί του δ^γματρος ττ^ 
κ18ωλολατρε(ας, χαΟώς ΐ!.ύσββιος 6 Ι1ομγ(λου τη- 
εγράψατο • αοτοζ γάρ 6 Σιρουχ καΐ οΐ συν αχί 
τους πάλαι γενομένους Ι) πολεμιντάς ή ήγεμ»»»; 
χβί τι πράξαντας άνδριας ^ αρετής αζιον έν τφ ρ« 
του μνημονεύεσβαι, κβι ώς οντάς αυτών [Ρ. ϋ> 
προπάτορας , άνδριατι στηλών έτέμησαν , χβι ί; 5ΐ6η,ουπιίςηοΓαΓ6ηΙρποηιπι Ιιοο ίαίβδβ οοηβίΐίυηι η θ^ου 

Α • • • . » • ■' ...^Α υΐ βΟΓαπι ςιιί ^βηβπβ βυί ααοΙΟΓββ αο 1)οηοΓυπι ίη- 
νβηΙΟΓββ ίυί836ηΙ πιβπιοΓίααι (ΙαηΙαχαΙ οοΙβΓβηΙ, 
18103 ΐΑηςααπι 89 οοΒίββΙββ (Ιβοβ ΙιοηοπΙιυβ βΐ βα* 
0Π3 βυηΐ τβηβΓαΙί. ΡοΓπια &αΐ6πι ίηΙβΓ (1603 αΐί- 
ςαβπι Γ('ίβΓ6η(1ί Ιαΐίβ 65ΐ : Ιη ΰοηιηιβηίαποδ 5αεΓ0- 
Π1Π1 ηοηιβη άβίαηείί ίη36Γί1)6ΐ)ηΙαΓ, βΙ&Ιοςυβ Ι^πι- 
ροΓβ άίβηι βι Γ63ΐαπι οβΙβ&Γα&αηΙ, άίοβηΐββ αηίπιαπι 
β^α3 ίη 1)6&Ιοιαπι ίη3α1ί3 635β, ^υ(^^^^ο 6ΐ Οαπιπηίβ 
ροΓΓΟ ηοη ο1)ηοχίαπι. Αίςυβ Ιιφο ούΐίηυβπιηΐ υβ- 
ςυβ αά ΤΙιαΓ® εθίαΐβπι, ςηί Αΐ)Γα1ιαηίΐί ραΐβπ ΓυΙΙ. 
Ουίη βΐ 3αρί6η1ί33ίπιη3 8ορ1ιοοΐ68 ίη 3αί3 βοηρίίβ 
Ιιοθο ροβυίΐ : 

ΟβΗΒ ηηιΐ8 β$( νβνβτα^ *€$ί ηηί€η$ ϋβη$, 

ΟΰΒίαπι βί $οΙί Ιοηρο$ ηηί ΙναοΙη$ ϋοηάίάϋ, 

Μ(ΐχιθΓ %ηατί$^ηβ να$ίηηι νβηίοπίηι^ηβ νίτη. (*^ 

Εττοτβ άποία ρβη$ ίατηβη ίηονίαΐίηηι 

ΒίηιηΙαΰΓα άίνητη^ ςτκϊ (ηβαηΐην α τηαΙίΒ^ 

Ροηί€Τ6 $αχβα^ Ιχρηβα, ς[ΐιίη βί αητβα 

ΕΙ οχ βΙβρΗαηίοιηιτη (οτιηαΐα άβηΐχΐη» ; 

Οηεή νβτη Ββοτατη (αοΊβηΙβΒ εΐ (€$Ιο$ άί€$ 

ΛρεηίβΒ $€ ρίβίαίβ άβ^αηρχ ρηίαηΐ, 

Ιρ8β βηίπι 5ορ1ιοοΐ68 νίάβΙυΓ δβηβίβββ αηαπι β830 

αηίνβΓβί ΙπιρβΓαΙΟΓβπι. 

Ιοηββ ααίθπ), ςαοΓοπι β6η6Π3 ρπηοβρβ Ιο ΓαίΙ, 

6ΓαϊθθΓαηι (1αΰ63, βίαιπΙαΰΓα α(1θΓανβΓυηΙ, ςαο3 

01ιβΓΓοη68ία3 Ρ1υΙαΓε1ιυ3 ΓβρΓβΙιβηάίΙ ιιΐ βΡΓΟΓβηι 

8ίπιυ1αοΓθΓαπι ίηνβΐιβηΐβδ, ΰ(£ΐ63ΐίΙ)ΐΐ3 1υιηίιιί1)υ3 

8θ1ί αο Ιυηο) Οβί ΗΖ ηοπιβη Ιπ1)αοηΙβ3, αΐ ^^^ΤΡ* 

ΙίοΓυπι ίΐιβο^οηία Ιια1)βΙ. ΟίοίΙ βηίπι αϊ) 1ιί5 ΙοΙαιη 

πιαηάαπι ςαϋβρηαπ αΐ^αβ αΐί, οπιηίύα^ ίηοΓβπιβη - 

Ιαηι 1αΓ(;ί6ηΙίΙ)υ3 Ιπρίίοί •αο ιιιοΐα ςαίη^ιυβ ρΐαηβ προσοχυνουν 


αυτούς χαι έθυσίαζον. 0{ 
μετχ ταύτα άν6ρ(ύπο: άγνοουντες τήν τέάν «ρογήΜ 
γνώμην , 6'τι ώς προπάτορας χβΐ άγβτ6ών ε6ρη>( 
έτ(μηααν μνιζμαις μ^ναις, ώς Οκους επουρανίους 
έτιμων καΐ έΟυαιέαζον αύτοϊς. Ήν 8^ το τη; «> 
θ&ώαεως σχήμα τοιούτον Έν τβϊς ΙερατιχαΤ; βντΜ 
βίολοις έτβασοντο τα «ονόματα αυτών μετά τελΓπητ 
χα: χατ* έχεΤνον τον χαιρόν εορτή ν αύτφ έζετίλονν, 
λέγοντες τα; αυτών ψυχά; εις τχς τών μιη:^ 
νήσους εΤναι χαι μηχέτι χρ(νε9θ3( ^ χαίεβ^αι γρ;/. 
Και οιέμειναν εως των χρ<^νων θά^ρα τ»5 ειτίβ; 
Άβραάμ ταΰτα. Άλλα χαι 6 σοφώτατο; Σλ^,^; 
έν τοις αύτου συγγράμμασιν έξέΟετΙ» τι ΕΤς ταΤς άληΟειασιν (ο Ι), εΤς έστιν Θεό;. 
"Ο; ούρανόν τέτευχε χαι γαΤαν μαχραν, 
υ<^ντου τε χαροτιόν οΤ^α χάνέμων β{ας. 
θνητοί §1 πολλοί χαρδί^^ πλανώμενοι 
'ΙδρυσάμεσΟα πημάτιυν παραψυχήν 
θεών άγάλματ* έχ λίθιον τε και ξύλων, 
Ί1 νρυσοτεύκτων ή έλεοαντίναιν τύλους, 
θυσίας τε τούτοις και καλάς πανηγύρεις 
Τεύχοντες ήμεΤ; εύσεβειν νομίζομβν. 

Μοναρχίαν γάρ Ιδοξε δοξάζειν ό αυτός Σο^ροχλής. 

'Ιωνες δε ο1 έκ της Ίου;, τών Ελλήνων άρχηγο! 
γεγον^τε;, τοις ξοάνοις προσικύνουν, οΤατισι μέμ- 
φεται ό Χερρονήσιος ΠλούταρΧος ώς πλάνην άγι),. 
μάτων τινών εισάγουσι, τους κατ* ούρανόν βωπτ- 
ρα; θεοποιούμενοι τόν ήλιον καί τήν σελήνη ν, ώ;ή 
τών Αιγυπτίων θεογονία περιέχει. Αυτούς γαρ λί^ί 
τον σύμπαντα κοσμον διοικεΤν και τρέΐρ&ιν, αυξάνον- 
τας τα πάντα τη τριμερεΐ κινήσει τών πέντε π)«- Ιαηιπι Γείίςαοςαβ βίάβπιιη ρο«ίΙα, 5βοαη(1απι ρβ- ^ νήτων καΐ τής λοιπή; άστροΟεσίας κατά γενέπι; ηϋαΓβπιπι βΐ αβηβ βίΤβοΙίοοββ 

Μοβίβ £Βΐαΐ6 ΑββγποΓυπι Γβχ ίαίΐ ΕΓβοΙιΙΙιβαβ, 
^£^γρΙίθΓαπι ΡβΙίββοηίαβ, ςυί βΐ ΡΙιαραο. Ηίο 36ουπι 
ΙιαύϋίΙ π)&β03 Ιαηηβπι βΐ ΙαηιΙΐΓβίη. Ηοο Γβ^ιιαηΙβ 
αάπίίοιίαπι ααοΐα 6$1 ρβΓ ^€^)τρ1αιη ^οη» ΙΙβ1)ΓαΊοα. 
Μθ363 απίβίη ίηβΐΐΐυΐα» ΓαίΙ οπιηί ^Ε^χρΙίοΓυαι 
βοίβπΐία. ^Ε^γρΙίίδ νβΓΟ Ιΐ6ΐ)Γα3ί ο1) πια11ί1α(11η6ΐη καΐ αστέρας. 

Έν τοΤς χρ(5νοις δε του Μωϋσέως έβασ{λΓ>πι 
'Ασσυριων Έρεχ^ευς , Αίγυπτίων δ^ έβασιλε^η 
Πετισώνιος ό και Φαραώ, δ'στις εΤχ» μάγους τ« 
Ίαννήν και 'Χαμ^^Ύ^Ί, Έπι τής βασιλείας δε τοντ* 
έπληθύνΟη έν Αίγύπτψ το τών Έβρα(ων γένος. Ό « 
Μωυσής ήν πεπαιδευμένο; πάστι σο9(φ Λίγυπτίαττ ΧΥΙ.ΑΝϋηΐ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝοΤ.4ί:. (ϋΙ) δορίιοοίίβ νβΓδΐΐ8 ίη ηοδίΓΟ ϋθ(1ίϋθ ΙιίΓρΙΙβΓ 
πιαίΐΐιΐο:» ϊιιΙί'.'Γο» !•?;( •πΙ ι|ΐιί νοίϋΐΐ '<ι ιΐ3 ααΐ^ίπι 
δαιια3 ιΐ'ΊίΙ ?; αρα^ί ^ιι^!.1IιαIα ιη.ιιΐνιοιη \\ι;Λ 
μοναρχία;, (|•νΐυ.\θδΙβΓ αΐΐαάίΐ, ϊΐ6ΠΙ(|αθ ίπ Ραποιίθ- 
Ιίοο, 6ΐ αραά ^16Π1βηιαπ1 Προτριπτ.κφ, &ΰ. Ι. ν. 8ΐΓθτηα(, Μαΐίΐυδ ββίβΐ δβςυβπδ ΙοβΟδ, (]αο(1 &5(«- 
ΓΪδοο αρρο^ίΐο Γποηηΐ. ^αηπβ8 βΐ ^αη[11)Γβ3 (νβΐω 
ίιίΓΟΓρΓΟδ 1θί,ΜΐΜαΓη1)Γθ8, II ΤίηιοΙΙι. ιιΐ) ιηα^ί Ρΐΐα- 
ιαοηΐϊ^ βΐίαηι α Β. Αυ;ζα:»Ιίηο (ϋοαηίαπ» θρίβίοΐα 
119 αά ^ίιηυα^^υπ1. Χυι.. ΗΙδΤΟΚΙΑ&ΟΜ εΟΝΡΕΝΟΐυϋΙ. 114 [γύπτιοι Ιφοβουντο τους Εβραίους ως γ»νο- 
ττολλους, κ«ι Ιχάκουν βύτους ττί πλινθεί^^ χα•. 
λ.ψ, έπίτ:τ{ίβντβς βύτοϊς έπιττάτας ^χρε"•;, 
Γτένβζον Ολιβ^^μινοι. Και ττροσέσχ» Ρ^ρι^ς, 
ιρών τψ στεναγμιφ αυτών, και τ,ΰςαντο τψ 
ς χα•, έχέλκυαι τφ Μωϋ7&ΐ είνελοείν προς 
. χα: εΤπεΤν αύτφ άπολΟααι τ^ν λαον του 
, λατρεΰαχι ΚυρΊψ τψ θεψ αυτών. Κα•, είσ- 
ίίοϋτζ; και *Ααρων προς Φαραώ άνήγγειλεν 
ην του Θεού κέλευσιν. Ό δε Φαραώ λέγει 
(( ΕΙ αληθεύεις {ίτι 6 θ%6ς σου ταύτα έχέλευ- 
!), ε*σ•.ν Αΐγ•ύπτ•.οι συν εμοι ποιουντες Οβύ- 
ζν νικΊ{9Ί[^ς αυτούς οια του θεού σου, παρέςω 
) έχέλευσε. » [Ρ. 47] Και Ισττ,σεν εναντίον 
IV τον 'Ιχννήν και τον Μαμβρήν και τον 
; καΐ Άα^ών. Και εποίησαν οΐ μάγοι δι^ 
ς τάς (Ράβδους αυτών οφεις* και (^ίψχς 
; τήν ράβοον αύτου εΙς την γήν, έγένετο όφις 
αι κατέπιε το•υς ύπ6 τών μάγων γενομένους 
[αι κατίσχυσεν ή καρδία Φαραώ, καΐ ο•^χ ε!σ 

αυτών, καθάπιρ έλάλησεν αύτοΤς Κύριος ό 
αι εΤπε Κύριος προς Μωϋσην « Βζδισον πρ6ς 

και Ιξελεύσετιι μετά σου εΙς τον ποτιμον, 
•ον τ^ ράβδψ οου τα Οδατα του ποταμού, και 
(εΤς αυτά ε!ς αίμα. » Και τούτου γενομένου 
(ζθη πάντα τα ΰδατα ιίς αΤμα, και άτέΟχνον 
φ ποταμψ ΐ'/Ούες, κα? ουκ ήδύναντο «ιιΐν 
, Αιγύπτιοι, δτι πάντα τα ύδατα μετεστράφη 
ι. Εποίησαν δΐ καΐ οί έπαοιδοι τών Αίγυ- 
ςαΐς <^αρμαχείαις αύτων ωσαύτως* έσκλη- 
Ιε ή κάρδια Φαραώ, και ουκ είσν,κουτεν αύ- 
χ{ μετά έ^τά ημέρας παρακληθεις Μωΰσης 
υ Φα,^αώ προσηύξατο, και πάλιν έγένκτο τά 
καθαρά. Και λέγει Μωϋσης τφ Φαρχώ* 

εΤδες τήν του θιου Ισραήλ δ'^ναμιν* άπ^λυ• 

λαον ίνα λατρεύσωμεν τφ βεφ. » Ό δΐ 
συντασσόμενος άνεβαλλετο Και ηυξατο Μωϋ- 
ς τον θεδν πέμψαι πληγάς τοΤς ΑΙγυπτίοις, 
ιγχασβ^ Φαραώ άπολυσαι τον Ισραήλ. Και 

Κύριος 6 θεός τοις Αίγυπτίοις τήν δεκά- 
6ργήν, ώστε παρακαλέσαι τον Μωυσέα και 
ύτψ* Μ Ευξαι τψ θιψ σου, 7να ρυσΟ^ ή χώρα 
ών τοσούτων κακών* και ζ-(ί Κύριος ό Θε6ς 
κωλύσω σε λαβείν τον λαό ν σου τον Ισραήλ 
^ατρεΰσαι υμάς αύΐ'ΐ». » Ό δΐ Φαραώ άπελ- 
Μέμοει ε! ς τ6 περιβ^ητεν μαντείου, και λα- 

προ;3/^η6έντα χρησμον και όποστρέψας εύ• 
έλυσε τδν * Ισραήλ μετά Μωϋσε'ως και *Αα- 
λ,αδε δΐ ό λαός έν χρήσει άπ6 τών Αιγυπτίων 
ρυσα και άργυρα καΐ Ιματισμδν πολ'^ν. ΚαΙ 

ν^ελθείν αύτοΰς μετεμελή^η Φαρ9ώ, καΐ 
ξεν δπίσω αυτών μετά τών αρμάτων αύτου, 
Ιλαβεν αύτους Έαρ^ τήν Έρυθράν θάλασσαν, 
σάμενοι οΐ Ίσ:βηλ1ται άνίβ^ησαν προς τδν 
χι \χτείνας ττ,ν χεϊρα αυτού Μωϋση; Ιπληξε 
χασσαν ^άοδψ, και δι^ιρέΟη τα •!ίδατϊ, και 
ας όλαδς ώς δια ξηράς. "Οπισθεν δε το'υτου 
ν καΐ οΐ Λΐγ«πτ(οι πάντες ά'μα τψ Φαραώ 

0<1. ΠΙ. Α ίοΓΠΐίάοΙοβί 6Γ&ηΙ. ΙΙ&ςαβ βοβ ;€§;>'ρ1ϋ αΓΩίς6ΐ)αηΙ 
1α(6πΙ)α» Γαείαηάίδ υΓ^βηΙβδ αο ΙαΙο οοιηροΓίαικΙο, 
ρΓα»Π€ίβηΙί»δ οοΓϋΐη ορρπ βχαοΙΟΓβδ ίιηροΓΐιιηο9. 
^α^1αΜ ορρΓββ.πί β6ΐη6ΐ)αηΙ ; βορυπιςαβ ςβιηίίαιη Μο- 
969 αε ΑαΓϋΠ αηίπια(]ν6ΓΐβΙ)αηΙ, ααζίΐίυπιςαβ Οβί 
ίηιρ1θΓα1>αηΙ. Όβαδ Μθ9ίρΓ8β€βρίΙυ( αά ΡΙιαΓαοηβιη 
ίηίΓοίΓβΙ, βυιηςαβ 9υο ηοπιιηβ 3υ1)6Γ6ΐ ροριιΐυιη 
ΐ9Γα6ΐίΙιιπι άίιηίΙΙθΓβ 3(1 οηΐίαιη Οβο 9αο ρΓ8Β9ΐ&η- 
()αιη. Α^ςΓ<»99ί Γ6^6ΐη Μθ969 6ΐ ΑαΓΟίι Οβί ιη&ηάα- 
Ιαιη 6ζρο9αβπιηΙ. Β69ροη(1ί( ΡΙι&γ&ο : « δί νβΓβ άί- 
019 Οβαιη Ιααιη Ικβο ιηαη(1α996, βοεβ ιηβεαιη βαηΐ 
^ϋ^ρΐίί ιοίπΩοί : 609 91 Ιυ ορβ Ιτιί Οβί νΙθ6η9, Γα- 
οίαιη ςαο(1ΐΗ]α99ίΙ<^.• 5ίιηυ1 &(1ν6Γ909 οοη9ΐίΙα6ΠΐηΙ 
&1) υηα ραπίβ ^αηη6Iη βΐ Ι&ΐΏΐ)Γ6ΐη, αϊ) οΙΙβΓα Μο- 
96ΐη αίςαβ Α&Γοηβιη. Μη^ ρΓΦ8(ί^ίί8 βαϊβ νίΓ^ββ 

β 8υα9 ίο αη^α69 οοηνβπίαηΐ : ΥΐΓ^α νβΓο Μθ8ί9, βΐ) 
80 ίη ΐ6ΓΓ&ιη ρΓΟ^β^ια, ία (;Γ&η(1βιη 68ΐ αααΐαΐα 84 
αηςαβηη, ςαί α ιη&|;ί9 ίαοΐο» αηβαβ9 άβ^ΐαΐίτίΐ Οο- 
(6Γαηι Ρ1ιαΓαοηί9 οογ οΙχΙαΓ&Ιαιη ίυίΐ, ηβςτιβ ιηαη- 
(ΙαΙο Οβί οΙ)ΐβη[ΐρβΓ&νίΙ. Οβίηάβ αά Μοββιη 0οιηίηυ9 
άίχίΐ : «( Αβοβάβ ΡΙιαΓ&οηβπι, ί9(ΐιιβ (βοαιη αά ιιιηηβιη 
β^ΓβάίβΙαΓ, Ια &ςαα9 Ωαη)ίηί9 Ι)α€α1ο Ιαο ίβΓίβ9, βΐ 
9ΐα11ηι ίη 9&πςαίπβηλ νβΓίβηΙαΓ. • Ε^ίΙ Ιιοο Μθ8β9, 
αηίνίΓ9αςυ6 αςα& ίη 9αο§αίη6(η ΓβάαοΐΑ, πιΟΓίαί 
9αηΙ Ιη Ωανίο ρί90β9 ; αίςαβ οΐ) ιηαΐαίαπι ίη 9Αη£;αί- 
ιιβπι α(|α&πι 1>ί1)βΓ6 βαπι ^£^ριίί ηοςαίτβΓαηΙ. Αά 
βαηκίβπι ηιοάαπ) ςαοςαβ ίηοαηΙοΓββ Ρ1)&Γαοηί9 
βαο νβηβΩεΐο β^βπαηΐ Οοτ ααΐβπι Ρΐιαπ&οηίβ ίηάα- 
ΓαίΙ, ηβςαβ &α(ϋ6η9 άΐοΐο Μθ9ί9 βΐ Α&Γοηί9 ΓαίΙ. 
Ε1αρ9ί9 96ρ1βηι (1ί6ΐ)α9, Μθ9β5 Ρ1ι&Γαοηί9 Γο^αΙα α 

^ Οβο ρΓβεί1)α9 ο1)ΙίηαΙΙαΙα(ΐα8Β Γβραη^αΓβηΙαΓ. Ταπί 
1Ιο9(^$ ΡΙιαι αοηβιη ιηοηβΓβ, ςα&ηάο Οβί αΐ) ΐ9ΓαβΙίοί9 
οαΐΐί ροΐβπΐίβιη γί(1ί99βΙ, αΐί ρορυΐαπι βαιη αά Οβο 
βαο βχΗίΙχ'ηοΙαπ) οαΐΐαηι (ΙίπιίΙΙβΓβΙ. ΡΙιαραο ρα- 
οΐίοηβ ίηΙβ'ρο9ΐΙα Γβηη βχΐΓ&νίΙ. ΡΐΌίηάο Μθ869 α 
Οβο ρΓ6ε11)α9 εοηΙβηάΙΙ αΐ οαίαιηίΐ&ΐββ ^£^ρ^^^β 
ίπιπιίΙΙαΙ, 1ιί9ςαβ Ρΐιαραοαβιη αά άίιηίΙΙβηάαιη ^α- 
(18Θ09 οοηιρβϋαΐ. ΙιηιηίδίΙ 0βα9 ^ε9χρ1ϋ9 άβοβηιρίί- 
οβαι ιτ)ί9βηαΐΏ, ςαα 9ααπι ίταπ) 1β9ΐ9ΓβΙηΓ; β&ςαβ 
Γβχ ρβΓηιο(α9 α Μθ9β ρβΐϋΐ αΐ ^Ε^^τρΙϋβ & ΙοΙ Ιαη- 
1ί9ςαβ ιη&1ί9 ΙίύβΓ&Ιίοαβπι α Οβο ίπιρβίΓαρβΙ : «ΙΙ& 
γίγ11,ίηςαΙοη9,θ6α9ΐαα9,α11ββθΙαηιηοηίπ[ΐρβ(]ί3πι 
ςαίη αοεβρίο Ιβεαπι ΙδΓαβΙίΙίοο ροραίο Οβο οαΐίαιη 
ρΓα;ϋΙβ9. » Ρογγο αυΐεπι ΡΙιαραο ΜβιηρΙιίπι ρΓοΓβ- 
οΙα<;, €θη9πΙ(ο ίΙ)ί οβίβΐ^βιτίαιο ί$Ιο οΓ&οαΙο ιιοεβ- 
ρΙΟΓίαβ ςαοιΐ Γβ(α1ίπια9 Γβ9ροπ9ο, Γ6ΥβΓ9α9 ίΐΐίοο 

Ο Μθ9Ρπι &1(]αβ ΑαΓοηβιη εαιη ροραίο 85 ^α(12ιί^ο 
(ΙίιηίδίΙ. Μυ1υα1α9 ααΐβπι ββΐ ροραΐαβ αϊ) ^ΐ^ρ^^^9 
γα9α ααΓβα βΐ αΓ^βπΙβα ΥβδΙβιηςαβ πιαίίαιη. Εη (ϋ- 
ςΓβ590 ΓαοΙαπι ΡΙι&παο πιαί&γίΐ, ίη5βεα1α9ςαθ βοβ 
69ΐ οαπι εαΓπΙ)α9 9αί9, αίςαβ &99ΡεαΙα9 αραά Ηα- 
1)ΓαΓηπιαΓβ.ΐ9Γαβ1ίοί,γί9ί9>4ϋ^^ρΙϋ9,9α1)1αΙοο1απιθΓ6 
Οβί ααχίΐίαιη ΐΓηρΙοΓ&ΓαηΙ. ΙΙ^ί Ιαπι Μθ9β9 πιαηα ροΓ- 
Γβ€ΐ& πιαΓβ 1)&οα1ορ(«Γεα^9ίΙ: 9ΐαΙίΓΏ &(ΐα()βίΐ&9αηΙ(1ί• 
γιβδρ, αΐ αηιΎβΓδα» ρορϋ1α9 Ιαη(|υαηι ρβΓβίΰοαπι Ιγαπ- 
βίνοΓίΙ. Ευιη 8υΙ)96οαΙί 8υηΙ .4-Λ'νρΙϋ οιηηο9 οαιη 
Ρ1ιαΓ&οηββΐ€αΓΓί1)α9 9υί.'«.Οαο9οα[ην1(1βΓβηΙΐ8Γαβ1ί- 
οί ρ6ΓΐΓ&η9ίΓ6, ίη£;βη5 αρα(1 1ΐ09 ΙβΓΓΟι* 66ΐοΙ)θΓΐα8. ΑΙ 115 ΟΕΟΚΟΤΙ 6ΕΒΒΒΝΙ III Μθ565, νίΓβα 5αα ΓβίΓΟΓδαιη ροιτβοΐα, αςιιαιη αΐνβο /^ μνζχ των αρμάτων βύτών. Ί$^ντ<ς Λ αύτο'α; ο> Γ65ΐϋυϋ, βαςυβ οιηηβδ >ε§γρ1ϋ 5αηΙο1)ΓυΙί, ηαΐΐο 

5αρβΓ5ΐίΙβ. Ηοϋ νίδο, ΙδΓαεΙίΰί Οβί ςιιί ίρδΟδ 8βΓνα5- 

&6ΐΙααάβ5ρΓΦ(ϋεαν6Γαη(, ρΓα?6αηΙί1)υδίηΙια}6νΓΓΐ)& 

ΜοδβαΙςαβΑαΓοηβ : «βαηαίΏυδϋοηηίηυιη, ηαιη (ζΐο- 

Γίθ5ββ1οπαπΐ8υ3ϊηΙβ8ΐΛΐαϊηΓβοίυ',»>βΙο.δα1)Ιβ(ΐιιβη- 

ϋ1)α5 Μάπα βΐ ιηα1ί6π1)ΐΐδ,&ο Ιγαιραηαιη ριι1δαη1ί1}αδ• 

ηγουμένων του Μωϋτέως και του Ααρών κ»», γεγόντων 

έφεπομένης της αδελφή; αυτών Μαρίας μετά των γυναικών, και άνακρουομένης τ6 τόμπανον. Ίσραηλίται ο ιερχο μένους οό^ψ συνκσ^^βη^χν άτηΐρ^ 
Ό δε υοϋαης ^κτείνας την ^άβδον σύτου έχιτι^ 
πτικώς [Ρ. 48] αποκατέστησε τό ΰδωρ βίς τοίί τί«• 
αύτοΰ. Και εςρυγον πάντες οΐ Αίγύπτιοι υπο τό δδ»:, 
μηδενός υπολειφθέντος. "Οπερ θεασάμενοι οΐ Ίσρ«τ- 
λΐται τον (^υσάμενον αυτούς θεόν ^οοξολόγουν, «ρ». 
« "^σωμεν τψ Κυρίψ* έν$6ξως γάρ δε^^ζαστβι,ΐ Ιη ΡαΓνα ββηβδί δοπρίαπι βδΐ βοΐοδ (Ιβοβιη ιηβη- 
865 α1)ί6ΰΙθδ ίαΐβδβ ίη αιηηβιη ραβΓΟδ ΙδΓαβΙίοοΓΟίη 
άοηβο α Γ6§ίηα Μοδβδ Ίηάβ βχβιηρίυδ ίαΐΐ. Μβο 
βΐίαιη άβεβιη ςβηβΓα οαίαιηίΐαΐυιη ρβΓ άβοΒτη πιβη- 
δβδ ^ε^γρίϋδ ίιιΩίοΙα, βοδ ςαβ άβηααηι ίη ιηαπ ρβ- 
ηίδδβ,ςαοπιοάο Ηβ1)ΓβΒ0ΓαΐΏ ραβΓΟδ ίη Ωιινίο δΐιίίο- Ότι Ιν ττί Λεπτή Γενέσει χεΤται μένους οεχα μξ. 
νας ^ιφήναι τά βρέφη των *ίσ:αη λιτών έν τφ ι», 
ταμψ, εως ου άνελήφΟη Μωοϋσης 6πο της βασιλΙ». 
σης• δια τούτο δέκα πληγαι έδ66ησαν ¥ν δέκα μτχ 
τοΤς Ανγυπτίοις, καΐ τέλος έν^ τ^ 0«λάαστ^ χατεβ;^ 
φησαν δν τρόπον τά βρ'φΐ ^ων Έ6ρ«(ων έν -^^ οανοΓαηΙ.ίΙαςυίόβιη,υΙΙοοουηΙαδ ιηΓαηΙΙδΙδΓαβϋοί Β ^^"εαμψ άπέπνιγον , χιλίων ανδρών άποπνιγέν:» πιίΐΐβ 86 γαΐίίΐί νΐπί ;£(^νρ1ϋ ίηΐβπβπηί. ΟϋθΙβΓυπι 
Μυδθπι Ρΐιαπαοηίδ ΩΙία ίη Γ6βίυιη ςβηαδ αάορίανίΐ, 
ηβςαβ Ιαπιεη ΙδΓαβΙίοίδ άβ ίηαρβΓαΙο ορβΓβ ςαίά- 
ςααπι τβηιίδίΐ. Ουπι Μοδβδ νίπίεπι βθίαΐβπι αΙΙι^ίδ- 
86ΐ, ^ϋΐΐιΐορβδ Ιη<1ο ίΐανΐο (Γοίβείο ςΓανίΙ)ΐΐδ ίηουΓ- 
5ίοηίΙ)αδ ^£^')φΙυΓη ρορυΐαΐί δυηΐ, ίΐα ςηίοΐβπι υΐ 
ιΐΓΐ)βδρΓορβοηιηθ8 ονβΓίοίΙηΙ,βχβΓοίΙιιπι^ΕρχρΙίαπι 
άβίονοπηΐ, ί1ϋοΙθΓθ8 0308 ΙηιοίάανβπηΙ. Βαπανί! ΐ(1 
1)6ΐΙυ[η αηηοδ ςαίηηαβ. .ΐΐ^νρΐϋ αυίβηι ίη δαπιηιαδ 
ΓβιΙαεΙί &η^ιΐ8ΐία5 οπιειιΐο ]αΙ)βηΙυΓίηιρ6πιιπι Μοδί 
άβΓοΓΓβ, ίΐαίΐϋβ βΐ α ΤΗθΓΠΐιιΙΙιί Ιιοο εοηίβηιΐιιηΐ. 
Εα αεΓΪΙϋΓ ίη ίρ.^οδ ίηνοοία ςαοά βοδ ρ6Γ ϋοΐαηι 
(ΙίοβΓβΙ Γβ οϋπι «οπ1)ίδ Γί^πΐΏ δαοΓ&Γϋπι εοπιροδίΐα 
ί(1 οοηδίΐίυηι Γιΐϋ ^αί ίηΐβιίιοίβηίΐί εαυδα (ραείαδδβ. Ισχυρών Αιγυπτίων άνθ* Ινος βρέφους Ίσραηλττί. 
κοΟ. Αυτόν δε τον Μωυσην ε*ς το βασιλικον γεη; 
ε'σεποιήσατο ή θ^γ^τηρ Φαραώ, ού μέντοι βντ^ 
της έττιταγείσης εργασίας τους Ίσρ«ηλ{τας. *Αιβ:». 
θέντος δι το•3 Μωϋσέως υπερβάντες Α:βίί>«2? •« 
Ινδον τΓοταμόν δεινώς τήν ΑΓγυτττον ¥λη"(ζ<Λτ3, έ; 
τά; πόλεις σχεδόν πάσα; άνατρέψαι χαΐ τον στρτ:9* 
αύτη; άφανίσαι και τους στρατηγούς β«ι?ά{ι;. 
"Κμειναν ουν Ανγυπτίοις πολεμοΟντες έπι ετς ζς\ζϊ. 
Έν άπορί^Ε γοϊ3ν πολλτί καταστάντες Αΐγ•ΛΓΓίβ.' χρτ^- 
σμεύόνται ως τψ ΜωϋσΓ^ τήν στρατηγίβ» ί^ειριη:^ 
και τταρακαλουσι τήν θέρμουθιν έπιτρΙ^ι «ύτ^ττ,γ 

ώνείδιζεν αύτους «ί•. υχν^; στΰαττγ'.αν γι: δ' άπίφαινε συν τοις *ίερογραμματβυσιν ε:ς ^ττκνι Ιαιηεη Μοδβη ϋιπιίδίΐ υΐροΐβ ρτο ραίιία ρΓορυ^;ηα- (][ έπιβουλεΰσαι τψ ποιδι βουληΟέντας• 5μ»; άς'ίτ^ρ ΙυΓϋηι. £1 ςιΐ'άοπιΜο^βδίίΙ πΐιιηάαΐαηι 1ΙΙ)6ηΙίδδίπΐ6 
ία δβ ΓβοβρίΙ, ηοί^υβ οιιιηίηο (ΐαί(1ί}ααπΐΓβ1θΓηιίι1α- 
νίΐ. Ουίρρβ οηιηί λΪΓΐυΙβ ααοΐαβ αίΙοΙβνεΓαΙ, οιηηΙ- 
1)υϋ(ΐυβ ^Ει^'γρΙίοΓϋπϊ αΓΐί1)υδ νβΐϋΐί Γβ^ξΙδ Γιΐίϋδ ίη• 
έΐίΐαΐαδ ΓυβΓΛΐ : αοΐ Ιΐίρο ίηί^βηίο βπαΐ ρΓΟπιρΙο βΐ 
αιΐ Γ6ΐη 1)6ΐϋΰαπι ίοιίί. 1δ £τ§ο αηηυιη α^βηβ Ιη- 
Οϋ^ίιηαιη β^αδ Ι)6ΐ11 ^βι οηϋΐ πιυηϋδ δΐώίίΐ. Οαο οιιπι 
ρ6Γ(ΐ606ηηίαπι ^οδίο ^£ΐ1ήοραδίη βχΐΓβηιυηι (Ιίδοπ- 
ΜΡη €οπιρυ1ΐδδο1,1οΐαπΐ(ΐυβ(1ον2ΐδ1αδδβ1.4::ΐ1ιίορίαηι, 
δα1)αη)(ίϋθ ρΓα?οίρυηπι υΓΐ)6πι &ο οαραΙβ]αδ Γββηί ίη 
δυαιηροΙβδΙαΙβπΐΓοά6§1δ5θΙ, αϊ) οηιηί ΗοδΙίαπι ηιβίυ 
-^47Ρ^^™ 1ί1)βΓίΐνίΐ. Ιηϋο ο<1ία -Λϋίί^ρΙίοπίΓη αάνβΓ- 
δυπ βαπι ϋορροΓυηΙ, ριοροίρυβ αυΙβηι ΟΙιβηβρΙΐΓΪδ. 
Ναηι ίηΙΟΓοα ΙοηιροΓίϊ; ΡαΙίποηυΙΙιοδ αο ΤΗοιπιυΙΙιίδ 
ίηίαΙαοοηοθδ>βΓίΠΐ1.11αίΐιιοθΓ(ίθΟΙιβηορΙΐΓθ5ναΓίί8ΐ) ποικίλω; βατκαίνων , ΧαναΟώΟ^ δΐ επιτρέπει ττ,> πατρίδος πολεμησαντα έζατιέστειλεν, άσμετρίτητα 
του παιδος δίξαμένου τήν έπιταγήν κβ: μηδΐν αγω- 
νιάσαντος. ΠύξτίΟη γάρ πάσγι άρεττ^ χοσμη6ε'; μ! 
παιδευΟε•ς πα^αν σοφίαν Λιγυ-πτίων, ώς βαιι^Κ; 
υιός και ούσιν έχων δίςίαν, ανδρείος τε έν τοΤ; γο• 
λέμοις. "Ος τριακοντούτης τυγχάναΐν τοιούτον τ^Ιι• 
μον άνίδέξατο* και έπί δέκα ετη έσχατους του; Λ•- 
θίοττας πολεμι{σα; και ΑιΟιοπίαν 'ΐτασαν άφανί;:;, 
ττίν τε Σαβά μητρότιολιν βατιλεύουσαν. Αιθ^^*^ 
παραλαβών, τήν ΑΓγυπτον έλευΟεροΙ ιτάσης πολ£|χ> 
κής επιβουλής. Εντεύθεν άρχεται αύτφ ό 9^ί; 
παρ* Αιγυπτίοις, έζαιρέτω; δε αύτφ παρέ τ^ 
Χενεφρτί έν τούτοις γάρ τετελευτιζχει 6 ΙΙαλμι^ 
0ης και ή θέρμουΟις. Και το (νυν έπιβουλεύται β-ίτί 87 Μοδοη ίηδίάϋδ ροΐίνίΐ, ίηνίϋίαοοηοίΐϋδ; αο (>1ια- 
ηαΐΐιοΐΐιο) Μοδΐδ ηβοοπι πιαηϋανΐΐ.Μοδβδεο^ηίΙίδ ϊη- 
δίίΐϋδ, 60 ίηίειίοοίο, Γυ^α ρβΓ δοΐϊΐυίΐίηβηι ίη Αγε- 
ϋίαπι ροτνοηίΐ α(1 ^οιι10Γ6η1, ςυί ίίίθηι Ηα^'υβίϋδ άί- 
οίιιΐΓ, ^α^ϋδ ΠΙία ύαοΐα βθΓδαπιαηι εΙ ΕΙβαζαπιπι 
ρΓοοΓεανίΙ. ϋαιη ίη .Ε§>'ρΙο βδδβΐ, άααβ υΓΐ)βδ Γβ- 
βίποϊ πιαίπ 800) οο^ηοιηίηβδ οοηάίϋίΐ. 

ΕιιροΙϋΐτιαδ αδϊοιίΐ Μοδβπι ρρίηιυηι βαρίβηίοπι 
ίιιίδ ο, ριίηιιιυΐΓίικί ΙΐΙΙβί'α:» ι^α^1^^^δδβ ^α(^;υ^^ ; αϊ) 
Ιιίδ Ρ1ια•ιηϋί'8, η;ινιι.ιΐ.|ΐιο α Ρ1ια'ηΐοίΙ)ΐΐ8 ϋπίχοδ 
οαδ αοοορίϋϊο. Ριίιηιΐϊ» Μυ^βδ ^ϋ^α^^δ Ιβ^βδ ροδυίΐ. 
Ι(1οηι Ιιοιηίηαηι ίη /Κ^}'ρΙο οοηδίιβίαίΐίηβ Γοΐίοΐαίη 

** Εχοά. XV, 1. του Μωϋαεω; σφαγγ;• ήν γνούς Μιοϋσης άνβι^Λ: 
αύτον, και οϋτω φεύγει δια της έρτ^μου ει; ττ,τ 
Ά^ραβίαν προ; ΊοΟόρι τον και 'Ραγουήλ, κα' Ώλ- 
βεν αυτού τήν 0•-»γατέρα προς γάμον, έξ ή; έπαι^• 
ποίησε τον Ίηρσάμ και τον Ελεάζαρ. [Ρ. 49] Μι*^ 
δε ων Λιγύπτψ κτίζει πόλεις δ^ο έπ* ονόματι ττ; 
μητρός αυτού της βασιλίσσης. 

"Οτι εύπό/εμό; οησι τον Μωϋσέα ιτρώτον σοβο» 
γεν:σΟαι, και γράμματα παραδούνσι '1ο;>δαίοις «2ί>- 
τόν, πιρά δε Ίου-.αίίον Φοίνκα; παραλαδεΤν, 'Κλλν 
να; δε παρά Φοιν'!κ(υν• νόμου; δε πρώτον ΜωυσΙξ; 
γράφει το'ις Ίουδαίοις. Καταλιπών δε Μωϋνης τι; 117 Η18Τ0ΙΙΙΑΑυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. ϋ8 χβτ* Λ'ίγυΓ.τον διατριβι; εΙς τήν Ιρημον έφιλοσ^φει, Χ 5οΙί1υ(ϋη6ΐη. υΐ δαρίβηΙίΰΒ 8ΐιΐ(1ίο ναοαΓβΙ, δβ οοη- δ-.οασκ'ιιεν.; ιτχοχ του αρχαγγέλου Γαβρ(ήλ τα περί 

ττ,; γε-ίίσίωί του Χ'^σμου χα» του ιτρώτου «νθρώτου 

χα ι των μ»τ' εκείνον, χαΐ του χατχχλυνμοΰ, χα ι ττ,ς 

συγνυσεω; χϊί ποίχιλίβς ταιν γλωσσών, χβΐ των 

^ερί τον πρώτον άνΟρωπον, χαι των μέχρις αύτου 

χρ^νοίν, Χ2ί ι»ρι της νομοθεσίας τζς μελλούσης 

τταρ' αυτοΰ δίζοσΟα'. τψ Ίου?α{ων εΟνει, χαι τά; των 

άστρων 0^'ε•ς χαι τα στοιχεία χαι άριθμητιχήν χαι 

γεωμετρίαν χαι πασαν σοφ(αν, ώς έν τζ λεπττ^ 

Γενέσει χείται. Και δτι έν ρμο' ετει της έν Αιγύπτψ 

δουλεία; ήρςαντο Αιγύπτιοι $£χκσ0αι τήν δεχάπλη- 

γον. Έν μηνΐ Ίουνίψ τα ύδατα εις β'''μα μετελλι{Οη, 

*Ιο\ιλίψ βάτραχοι, Αύγούστψ σχνΤπες. Σ»πτεμβρ(φ 

χυνόμυια, Όχτωβρίψ χτηνών ιτυώσ(.•, Νοκμβρ(φ 

φλυχτίδες χαι Ελχη, Δεχεμβρίψ χάλσξα, Ίανουαρίφ |^ πο 

κχρ!ς, Φεβρουαρίφ σχ^τος ημέρας τρ«Τς, Μαρτίφ ρΓΪ τα πρώτόχα. Τΐ(ί ιδ* το•ύτου του μηνός σχυλιύσαν- 

τίς τους Αίγυπτίους έξηλθον, προστάξει θεού τούτο 

ΐΓεποιηχ<ίτες, Μετά δΐ τήν εξοδον Ίοθ6ρ 6 πενΟιρος 

Μωϋσέως, λαβών Σεπφ4ραν τήν γυναΤχα ΜωϋσΙως 

χαΐ τους δυο υΙους αύτου, χατέλαβι πρ^ς ΙΙωϋσην 

έν ττΐ έρήμφ Υτι πολεμουντα τ6ν 'Αμαλήχ. ΚαΙ έν 

τψ τρίτψ μηνι της έξοδου των υΙών ^ϊσρατ,Χ τα έν τφ 

Σιναιψ δρει νομοθετείται, χαΐ ή Δεχάλογος δίδοται 

Μωϋστί χα: Ααρών και παντι τφ λαψ. Και μετά 

τοΰτο πάλιν κελεύεται 6π6 του Θεού Μωϋσης μετά 

Μησου άνελθεΤν έν τφ ορει χαΐ λαβείν τά πυξ(α 

γεγραμμ»%α, α προενομοθέτησεν ό Θε6ς. Τότε καί 

το 4 τύπον της σκηνής θεωρεί χαΐ τά πκρι αυτήν 

ΊΖΛ'/ζΛ. Μοσχοποιεΐ δε ό λαός, χαι συντρίβει Μωϋσης ΙιιϋΙ 11)1 (ιΐα (|αίάβιη Ραπνα βρπββίβ γθΓογΙ) α 6α• 
^Γ^ίΊο αημι^ΙοΓυπι ρΓΪηοίρβ 6(1οεΙιΐ3 ΓυίΙ (Ιβ οη^ίηβ 
ηιυηιΐ•, άβ ρπηοο Ιιοιηίηβ βΐ βαπι 5υΙ)5βοαΙί5, (Ιβ 
άϋανίο, (Ιβ οοηΓϋδίοηβ βΐ (ΙίνβΓβίΙαΙβ 1ίη^υαπιιη,(1β 
9(αΙιι ρπιηί 1ιοπιίηί8, (Ιβ Ιβιηροπύαδ ιΐ9(|αβ &(1 ίρ- 
5υιη β1αρ$ΐ8. (Ιβ 1β|^β ςα&ιη ^ι1(1αϊ^9 βΓ&Ι ΐΓα(ϋΙυηΐ8, 
άβ δ'κΙβΓυιη ροβίΐα,βΐΐ'πιβηΐίδ, απίΐιιηβΐίοα,^βοιηβ- 
Ιπα. βΐ οιηηίύαβ ^οίβηΐϋ», υ( ί1)ί(1βιη ρβΓΟπρΙηιη 
68ΐ. Ληηο ^βΓνίΐαΐΐΗΐη ^Ε^χρίο ]ϋ(1αίοβθ εβηΐββίηιο 
ςυα(ΐΓα^β8ίιηο (]ααΓΐο «ΙβεβίΏ ρΐα^ίβ ^Ε^νρΙυβ αΠΙί^ί 
(ϋνίηίΙιΐ8ε(£ρίΙ. Μβιΐδβ ^αI1^ο 8({υα) ίη δαη^'αίηβιη 
8αηΙοοηνβΓ8αϊ^(;1ίοΓαηα), ΑαςαβΙοδ 8οηίρ1ιβ3, δβρ- 
Ιβη[ΐΙ)π ιηαδοαοαιιίιια,ΟοΙοΙ)π ρβδίίβ ρβΰοπ8,Νονβιη- 
1>πρυ8ΐιι1ΐΒ Ρΐυΐ6βΓα,Οβοβπι1)ΓίΜ ^Γαη(1ο, ^αηυα- 
ΙοευβΙα», ΡβΙ)Γυαπο ΙηιΙιιαπΰΒ Ιβηβ1)Γβθ, Μαπϋο 
ρπιηυ^βηίΙοΓαιη ίη1βη1α3 ΟίβΜαΓίϋ (Ιβοίιηο ςααΓίο (1βρΓ<Ρ(1αΙί ]α85υ Οβί Α^μγρίϊο% }\ιάαίϊ βχ]νβΓυηΙ. 
Ρθ8ΐ βχίίαιη βχ ^ΐ^χρίο ^οι110^ Μθ8ί8 βοοβΓ, α^βυιη- 
ρΐα 8βρΙΐ0Γ& Μοδί8 αχοπβ β]υ8(|αβ (1αο1)υδ Αΐϋδ, α(1 
Μθ8^πι ίη 8θ1ίΙυ(ϋηβη[ΐ ρβΓνβηϋ, αοΐΐιυο οαηι Αιηα- 
Ιβεο Ι)β11υιιι ^βΓβηΙβπι. ΤβΓίίο αΙ) βχίΐιι ιηβηββ Ιβχ 
ίη πιοηΐβ δίηαί ΙαΙα, (Ιβοβπιςυβ ρΓΦ0βρ1& Μοβί, Α&- 
Γοηί &1(|υβ υηίΥβΓ80 ρορυΐο (1α(α βαηΐ. δβουηάαηι 
Ιιοο ηΐΓ8α8 Μθδ68.ίυΙ)βΙυΓ, ϋ8ΐ>αιηρΙο ^08αα,Π1οηιβIη 
οοη3οβη(1βΓβ,Ιιι1)α1&8(}ΐΐ6 βοοίρβΓβ ίη (|ΐιί1)ΐΐ8 Ιβχ ϋβί 
ρβΓβείρΙα βπαΐ. Εο(1βηι (βπιροΓβ βχβπιρΙαΓ ςυο(ΐαβ 
1&1)βΓη&οηΙί νί(1ίΙ, Γβΐίςυαουβ ίΐβπι οπιηία (|ιιιβ αά ίά 
ρβΓΐίη6ΐ)αηΙ. ΙηΙβππι ροραΐυβ νίΐιιίαπι ΓβοβΓβΙ. Μο- 
868 α Οβο Γα€ΐ&3 ΙαύαΙαδ οοηΓπη^ίΙ, ]υΙ)βΙςυθ αΐί&β 
βχ Ιαρί(1β βχεΙ(1βΓβ, βΐ πιοηΐβιη εοηδοβηάβΓβ.ΑΙςαβ τάς Οεουργηθε?σας πλάκας. Είτα πΛιν χελεύετα* ^ 0€€6, ΙΟΓίίυπι Οβεαίοςοδ α Οβο ΐΓ&άίΙυΓ, ρππιαπι ίη λαζεΰσαι πλάκας κα: άνελΟεΐν έν τφ δρει. Και !δοι> 
ή δεκάλογος παρά ββοΰ τρίτον ιτβραδέδοται* πρώ• 
τον έπ^ του ορο^ς Σίνα, ήνέχα αΐ σάλπιογβς χαΐ ό 
γν«5ςρος• δεύτερον ήν{χα το παράδοξον τής σκηνής 
και τα περί τήν σκηνι^ν* τρίτον μετά τήν μοσχο- 
ποιίαν. Και τ6τε γάρ τεσσαράκοντα ημέρας διέτρι- 
ψεν έν τφ δρει, αρτον μή φαγών μηδΐ ζ>δωρ ιτιών* ηιοηΐβ 8ίηαί, υ1)ί ΙυΙ)» βΐ εαΐί^ο ; ββειιηιΐο» ουπι 
&(ΐΓηίΓαΙ)ίΙί8 8εβη<Β βΐ αά ϊά ρβΓίίηβηΙίηπι νίδππι 
Μοδί βδΐ οΜαΙαπι ; ΙβΓίίο ροδ( βίίΐοΐυπι γίΐυΐυπι : 
ηαπι βΐ Ιυηο Μοδβδ ςα&(ΐΓ3(0[ίηΙα (Ιίβδ ίη πιοηΐβ 
οοιηπιΟΓαΙΟδ βδΐ, ϋα αΐ η6(|αβ ρ&ηβπιβ(1βΓβΙηβ(|ΐΐ6 
ιιςυιιπ) 1)ί1)βΓβΙ. 8β(1 βΐ βρΙβηάοΓ Γαοίβί 6]α8 Ιυηο 
βά ροραΐαηι βίΤυΙδίΙ. άλλα και ή δ^ξα του προσώπου αυτού τ6τ< έξέλαμψιν εις τον λα^ν. ΚαΙ έν τφ ένδεκάτφ ίτει τής έξοδου των υ^ών 
^ΙσρζΎ^Χ κελευσθεις Μωϋσής έξαριθμήσαι τόν λα^ 
άπο ε'.κοσαετους και επάνω [Ρ. 50 1 τους έςελθ^ντας 
έξ Αίγύπτου, χωρ?ς γυναικών παιδίων και της Αευΐ- 
τ.κής φυλής, εύρε μυριάδας Ιξήκοντα και τρισχι- 
λίους πεντακόσιους πεντήκοντα, από των εισελθόν• υη(1βείπιο αηηο &!) βχίΐα (Ιβ Αί(ξγ^ίο, Μθ8β8 ^α3- 
8υ8 ηααιβιηπι ροραΐί ίηίτβ, α νίςίηΐί αηηοδη&ΙοβΙ 
Απιρίίαδςπί β^ΓβδδίβδδβηΙβχ ^£^γρΙο, β9 αύδςυβ 
ιηα1ίβη()υδ βΐ Ιίύβπδ αίςαβ Ι.βνί1ίεα ΐΓί1)υ, ίηνβηίΐ 
βυπιιηαπι δβχεβηίοπιηίΐ ηιίΙΙίυπι, &ε Ιπαπι ηιίΐΐίυπι 
ςυίη^βηίοιαπ) (|αίηΓ|ΐΐΑμίηΙα. Αά Ηαηο ηηπιβπιπι των εις Αϊγυπτον οε* ψυχών, εΙς Ιτη σιε'. Πάντες δΐ 1) ρορυΐιΐδ δρ.ιΐίο ^15 &ηηοΓυπι βχ 7οε&ρίΙΙΙ)υδ βχεπβ- ουτοι έν τ(ί έρήμφ διεφθάρησαν ποικίλως, οΐ μεν διά 
βλάστη μίαν, οΐ δλ δι* είδωλολατρείαν, οΐ δΐ δι' άπι- 
στ(αν, έκτος Ίησου και Χάλεβ. Έζησε δλ Ίησνυς 6 
του Ναυή ίτη εκατόν δέκα, ό δΐ του Ί(φοή Χάλεβ 
ετη Ικατόν έξήκοντα. 

'Ουι έν ττ^ δευτέρα έξαριθμήσει, ήνίκα Μωϋτής 
και Ελεάζαρ ήρίθμησαν τον λαον, ούχ ευρέθη άν- 
θρωπος έχ τή^ πρώτης αριθμήσεως, ήνίκα ΙΙωΰσής 
χαι Ααρών ήρίθμησαν τον λα6ν. Γέγονε δε ή πρώτη 
^ρίΟμηνις περί τό Σίναιον, ή δέ δευτέρα παρά τόν 
Ιορδάνην, νβΓ&Ι, (]α» ίη ^^ρΐυπι ά6δεβη(1βΓαηΙ. ΥβΓυπι Ιΐΰθο 
οπιηίδ πιυ1ιίΙϋ(1ο ίη 8θ1ίΙα(ϋηβ (ΙίνβΓδίδ πιο(1ί8 οπιηβδ 
ρβΓίβπιηΙ, αΐίί, ςαο(1 (Ιο Οβο ίηιρίβ βδδβηΐ Ιοευΐί,αΐίί 
ο1) ϊΐίπιυΙαεΓΟΓυηι ευΐΐυπι, αΐίί ο1) ίηεΓβ(1α1ίΙαΐβπι. 
δοΐί ^οδυα^&υιΒ ίϋιαδ βΐϋαΐβύυδ ^βρΗϋηβΒ ΩΙίϋδδαρβΓ 
δΙίΙβδΓυβπυαΙ: ςηοΓυπι ίΠβ 1 10, Ηϊο 160 αηηοδ τίχίΐ. 
Ιη δ6ουη(Ια ρορυΐί Γβοβπδίοηβ α Μοδβ Εΐβαζαπο 
ίηδίίΐυΐα η(*ιιηαδ (|υί(1(;ΐη βοΓυπι ιηοΓίαΙίϋοι δίψίτ- 
ΓαίΙ ςιιί ίιι ρΓΪΟΓβ ίιΐΡΓπηΙ πίερΠΜοηο. ςυαιηΜο:>68 
βΐ Ααΐ'οη υ1)ϊνερ&ηΙ.Εα 3υχΙα ιηοηΐβιη ^ίηαί,ροδίβ- 
ηοΓ ροηβ ^ο^^ιαηβα1 αεία ίυίΐ. 119 Ο £011011 (;βόιιενι 1Μ Μθ865ειιιηα ϋβοιηα11ί8ρΓ6α1)αϋ3τιρρΐ6Χθοηΐ6η- Α "υ τ ι δεν; σε ι ς μίγάλας ιτοι-ζ-σάμενος «ρ&ς τον βιο• (1ί£56ΐυΙδί1)ί ^ο^άαη^η1 Ιταηδίτβ ΙβΓΓαιηςαβρΓΟίΏΐδ• 
βαιη θ6Γη6Γ6ά8Γ6(αΓ,ηοηο1)Ιίηαί1.56ά(ϋζίΐ6ί Οειίδ : 
• Ηοο Ιί1)ί 5ιιΓΩ^^αι.Α^^6η(16 ίηνεΓίίεειηπιοηΙίδ, οοα- 
Ιίϋ Ιαίδ βιηίη\ΐ5 ΙβπΌΐη ί^Ιαιη 5ρεευΙ&Γβ: ηοη εηίιη 
^Γαη5^^^5 ^0Γ(1αη6η1 '^.» ΜθΓΐυυ3 βδΐ ααΐβιη Μθ563 βο 
ίη ιηοηΐβ, αηηοδ ιιαίυβ 110. Οιιείορροριιΐί ροδΙ ευιη 
ίϋίυοβυα ρβΓαηηοδ 27, νίχίΙ(]αβαηηο3 οιηηίηο 110. 
ΕιιίιηνβΓο ορβί'ΰΒ ΓοΓβ άαχί Γβδ 1)β3ΐί Μοδίδ ρΐα- 
ηΐϋ3 βχρΙίο&Γο, 15 ^Γζο αεοβρίυραδ δβουηάβηο 1β- 
ΐ;6ΐη ίη ιηοηΐβπι αδοοικίϋ. Οβδοεηιΐίΐ εο ίη 90 ηα1)6 
Οοαιίηυδ,βίςαβ Μοδβδ ίιάδΙίΙίΙρβΓ άίβδ 40 ηοοίβδςιιβ 
ΙοΙίάεηι, ίΐα ιιΐ ηοςυβ ρβηβ νβδοβΓβΙαρ ηβςυβ 
α^ηαπι 1)ίΙ)8ΓβΙ. ΕΙ δοιίρδίΐ ίη Ια1)ηΗ5 νβΓΐ)α ΤβδΙα- 
ηιβηΐί, άβοβπι ίδΙα υθγΙ)». Οηηιςυβ βρΙβηάοΓβ οΓηα- είς το διαοτ^ναι τον Ίοροάντ^ν και ίδχίΐν τήν -νΙ^ι 
της επαγγελίας ούχ ύπηχούσΟη, βλλ* *Ιι:εν βύτ^ 
ό θεός. « Ίχανούσθω σοι* άνάβτ^Οι ίιζι ττν χορν^τι 
του δ-ους, κ«ι 'Ιδι τοΤς ^^θχλμοΐς σου, δ'τι ού διχβτ:| 
τον Ίοροάντ,ν. » Και έτελεύτησ» Μίοϋτζς έν τφ ς^ 
έκείνψ ετών Ιχατόν δίχα. Και ήγκίται του λάου 1ΐ|. 
σους έτη κζ', ζήσας τά πάντχ ετη Ικβτον 8έχα. 

*Αλλά δέον ήγησβμην σαφέστερον τά ττερ: του ρ. 
χΐρίου Μωϋτέως διεξελθεΤν. Μίλλιον γάρ 6 ^ιηΐ. 
σιος ούτος τον δεύτερον νόμον δέχβσΟ^ι άνέοη εΙς ή 
δρτς, Χ2( χατέοη Κύριος έν νεφέλη, χχΐ ^^ρίκ^ 
αύτώ ΙχεΤνος ημέρας τεσσζράχοντζ χαΐ νύχτας τ». 
σαράχοντα' αρτον ού/. έφαγε χαΐ ΰοωρ ούχ έ2ΐ 
ΚαΙ εγραψεν έπι τών πλακών τά ρ/μχτ2 της «> Ιϋδ. δοπιρίίδ (&1)υ1ίδ, άβ πιοηΐβ άβδΟβηάβΓβΙ, νίάίΐ ο 0>1χ>;;, τους δέκα λόγους. Και λαβών τάς τλάχΑ; ιί ΑαΐΌη υηίνβΓδϋδςαβ ρορυΐυβ ίαείβιη Μοδίβ οοηι 
βοαηΐβιη, πιβίαβιαϋΐςαβ αά βυηι αοοβάβΓβ. ΙΙαςιιο 
νβίαπιίηβ οαρίΐίδ υβαδ βδΙ, ςυοΙΙβδ ουπι ίρδίδ βρθΓβΙ. 
Είβηίπι ροδΙ 40 (Ιίβδ οιιηι άβδοβηϋίδδβΐ, ιγλ ο1) νίΐιι- 
Ιϋπι βΓΠοΙϋπι ρβΓοίΙϋδ. ίΙΙίοο ΙαΙιιΙαδ οοαιπιίηιιίΐ,βΐ 
(ΐυί€ΐιηςϋθΩ<ΐβίΙίοβΓαηΙοΙ)ηοχίί,ίηΙβΓηβ€ίοηβ(ίοΙβπ 
^υδδίι. Τυηι νίΐυΐο β ηκάίο δυ1)ΙαΙο, υηοςαβ (Ιίβ Ιπ- 
1)ϋδνίΓθΓϋηιρβ5δίπιθΓϋπΐϊηί1ΙίΙ)ΐΐ8ίΐιΙβΓΓεοΙίδ.ρο$Ιπ- 
ίΐίβ οβΙθπΙβΓ &(1 Οοπιίπϋΐη ίη ηαοηίβηι δβ οοηΐυΐίΐ, 
ςααδί ραάοΓβηι βί, ηίδί ϋβρΓβΰ&ηΙί αηηιιβΓβΙ, ίη- 
εαδδαΓϋδ. ΑΙςυβ αυάί ^αίίΐ δοΓίρΙαπα άίοαΐ : « Ροδ- 
Ιΐ'ίάίβ Μθ56δ ΐΐα ρορυΐυιη βδΐ αΐΐοουΐυδ : Ιη^εηδ 
Ωβ^ίΙίυπι εοπιπιίδίδΐίδ. Νυηο ίΐ&ηυβ αδοβηάαιη 
αά ϋβυιη, υΐ νοδ, ςαί ρβοοβίο βυηι ΐΓπΙ&δΙίδ, ίη 
Ι^ΓαΙΙαπι 6|υδ τεδίίΐυαηι. ΠβνεΓβαδςιιβ αά Οοηιίηυπι καταβάς άπδ του δρους δεδοξασμένος, εΤδκν *Αα:οηΐ£ 
πάντες ο\ υΙοι Ισραήλ το πρόσωπον Μωϋ^; 
χαι ήν δεδοξασμένον, και έφυβήθΐ) αύτφ τροίε*• 
γίααι* καΐ διά τούτο κάλυμμα (πετίΟ^'• ήνίχχ ζ^Ι; 
αύτους ώμίλει. Μετά γαρ ημέρας τεσναρήοτι 
κιτελοών, και διά τήν μοσχοτ:οι(αν ΟυμιβΟεις, ι> 
Οέως τάς πλάκας συν έτριψε χαι αύτ{χα προτήαςεν 
ήβηδδν πάντας τους παρατυχόντας άναιριΟηνιι. Κς! 
τον μόσχον έξαφα^ίσας, χαι τρισ^ιλ(ους 2*7^/970:1; 
άνδρας έςοΛοΟρεύσας έν μι$ ήμέρ^, τζ Ιτιο:!^ βτ;- 
τον άνήλΟεν εΤς το 6'ρος προς Κύριον, 0'^αί:π[3α^ψ 
αυτόν. ΚαΙ άκουσον τί φησιν ή Γρα^"// • ΚιΙ έγίνιτο 
μετά έήν αυριον, είπε Μωϋσης ι^ρος τοι Χιν** 
'Γμεΐς ήμαρτι5χατε άμαρτίαν μεγάλην• χαι τλ τ«- 
βήσομαι προς τον Θεδν, 'ινα έξιλάσαιμαι ?:ε^\ ττ,ς Μθ569 (ΙίχίΙ : ΟβρΓοεοΓ, ρορυΐαδ ίδΙο ^Γαηάίδ δβ ^ αμαρτίας υμών. Κα\ έπέστ::εψε Μα#ϋσης ζρος Κί• 

ριον, ^χαί εΤπε• Δέομαι, ήμάρττ,κεν ό λβΐς οττο; ίαοίηοίίδ ο1)1ίςανίΙ (Ιοοδ δί1)ί βη^βη^ο. Ναηο βΓβο, 
δίςαίάβηι βίδ Ιιοο δαυπι δοβίιΐδ ίςηοδοίδ, ί^ηοδοβ : 
δίη ΥΟΓΟ, ηιβ βχ 1ί1)Γ0 ςηεηι δοηρδίδΐί άείοΐο. Β«- 
βροηϋίΐ &υΐ6Π] Όβιΐδ: 5ί ςυίδ αίΙνβΓδυιη πιβ άΜ- 
ςυβί'ίΐ, βυηι ϋβ ϊώνο ηιβο άβ\βϊ>ο. Λαηε αυίβηι Ιη 
ταϋβ, ρορυ1αη)(]α6 ιΐυο αά Ιοουπι ηηβιη 1ί1)ί ίηάί- 
οανί. ΑΙίΐυβ βοοβ, αη^οΐιΐδ ηιοπδ ρΓβΡΟθίΙβΙ Ιβ. Οοα 
αυΐοηι (Ιίβ βοδ νίϋί1αΙ)ο, οα ρα>ηαηι ρρο Ιιοο 91 
(Ιοίίείο ίρδίδ ΐηΠίκοπ) *'. λ ΡΓοίηίίβ βχίΓα οοηίΓονβΓ- 
δίαπ) 6δ(, 80 εοηΐίηηοδ (Ιίβδ ΙβαΙαπι Μοδβηι ιΐίνίηο 
ίηβΐίηοΐα αίίοείιιηι ο\\}ο α1}8ΐίπαίδδ6, αΐίίαπι Οβί 
δβιηιοηβ δ6ευη<]υηι Οοπιίηί άίεΐυηι. Ροπο ουιη 
ΗοδΟδ ίη Ια1)^Γηαεϋ1ΐ!ΐη ΙοδΙιηιοπίί ίηΐΓα1)θΙ,ρορϋ1α9 
υηίνβΓδυδ δΙα1)αΙ εοηΙοπιρΙαηδ.Μυββςαβ ίηίΓυ^'ΓβδδΟ άμαρτίαν μεγάλην, [Ρ. 51] καΐ έττοίησαν Ιϊ•/:!»Τ; 
θεούς. Και νυν, ει μεν άφτ,ς αύτοΤς την άμαρτ•37 
αυτών, άφες εΐ δε μή, έζάλειψόν με Ιχ της βιβλο-^ 
ής εγραψας. Και εΤπε Κύριος προς Μαιϋσήν* Ε* *::; 
ήμαρτεν ενώπιον μου, εξαλείψω αυτόν έχ της ^ΙίΪΜ 
μου. Νυν», δε βάδιζε, και όοιίγησον τον λσδν τοντιν 
ε*ς τον τόπον δ'ν ε^ρηκά σοι, και Ιδου 6 δγγελός μ» 
προπορεύσετοι ϊμπροσΗέν σου* ^ δ* οτν ήμέρ^ ίπ' 
σκέπτωμαι, έπάςω έπ' αύτους τήν άμαρτίαν αυτών. ι 
"ϋστε λοιπόν άναμφιίριστόν έστιν ώς όγ8οηχον0τ|μ{- 
ρον εφεξής άπόσιτος ε'^υ Ο^ο^ορούμενος 6 0*^^•^ 
Μωϋσης, θίίψ λόγψ τρεφόμενος χατά τήν του Κυ- 
ρίου φωνϊ^. 'ΙΙνίκα δ' αν ε*σεπορενετο Μωϋσης ι» ηηΙ)ίδεο1υηιηαβΙΟοηδα(1 (αΙ)6Γπαευ1υπι (^6^^^θη(^6- Ο ττί σχηντί τού μαρτυρίου, ειστήκει πάς ό λβί^ 1>αη(. Ροραΐαδ &ιιΐ6ηι οοΐαηιηαπι ηυύίδ εβπιβηΐβδ 
αάύΓαύαηΙ ςηίδΐιαβ α δυο Ια()6ΐ'ηαεα1ο. ΑΙςυβ Ιιοο 
πιοίίϋ ϋουδ ουηι Μοδβ ίη οοηδρβοΐυ ρορυΐί ΙυςαβΙα- 
ΙϋΓ. ΜοδΟδ ροΓΓύ αΐ ρορηίυηι αϊ) ίΓα Οεί ΙίΙιβιαΓβΙ, 
Ιαη(ο οοηαΐα ηίΐοΐιαίυι* α(1οοΐ]υ6 Μΐ£β ίρ^ίυδ ^αΐυΐίβ 
επΓ.ιιη ηοη μοΓοϋαΙ, α( (Ίίαηι ίπ οίαιίβΐ^βί δβουηάυπι 
])α\ί<Ιοπι ^1»*ΐοΓϊΐ. Αΐ νοίΌ ^υί1α*^ υΐ ειαϋΐ ίηβίαΐί, 
ιηαμίδ ιηημιι^ιιΐΗ» αιΐνοίδυδ ρΓορΙιβΙαηι $.αυηι ίηδϋΓ- 
Γοχιτυηΐ. υ^ίί^'^Ί'**-•^ ϋαΙ»•ιη Ιιοο οί^οηιπ!, ίί ρατϋπι σχοπεύοντες. 'ΐΐς δ' αν εΙσήλθε Μωϋιης έν τζ σκην^ 
χατέβ»ινεν ό στύλος της νεφέλης, χαι 6 β»; 
έπι τήν σκηνήν. Ό δε λαός έώρα τον σευλοτ 
της νεφέλης, και προσεκυνουν έκαστος έχ της σ»,• 
νής αύτοΰ. Και ούτως έλάλει Κύριος μετά ΙΙωϋσέ&ς 
ενώπιον του λαού. Κα'ι τόν μεν λαόν έχ της οργή; 
Κυρίου διαφόρως έπαγωνιζό μένος έξελέσΟαι, τοσού- 
τον ήλόγησε της οικείας σωτηηίας ώς χαι έν τ^ 
θραύσει του θεού χατά τόν Δΐβ'.δ (52) στήνζι. ΟΙ & «* ϋοιιΙ XXXI, 2. '•» Εχυϋ. χχχιι. 

ΧΥΙΑΝϋΚΙ Ε Γ ΟΟΑΠΙ ΝΟΊ-*:. 
(52} 1.οοαδ ροΓ»ρΙ<.Ίΐο ηιαίΐΐαδ. ϋανίϋίοα 1η:)Ιοπα δυο Ιοεο δ6(ΐυίΙαΓ. §β(1 ηβδοίο ςυίά Μο^βί οΐιια Μΐ 


1>1 ΗΙδΤΟΒΙΑΒϋΜ ΟΟΜΡΕΝΠΐυΜ. ίη αχάριστοι ίΐντβς ^λ5λλον κβτεξβνίττχντο του 7:ρ->'^/5- α νίνί ΙβΓΠϋ ΙιίαΙϋ ί>ϋπΙαΙ>50ΓρΙί, α1^ϋ^ίοαΊ^ιιι!> ίηιηιί»- 
του. "Ο^ο•. Γε κατ ϊ; αν 1 571^18/ ςιύτοΰ, οΐ μίν κατ- ίυ.ι οοηϋϋΐιιρί?ίΙ ί^^ϋί^•. ΐίοΓίρΙϋηι οϋΐ οηίια ίΐα : 
^τττώοησαν ι ζ ^^ύ,^ ζώντίί, ο1 δέ 0•'ου πυρός γ€- « ΜοΓίυί ϋαιιΐ ίη οϊαάα ροραΐί πιίΙΙία 14 &ο δβρίίη- 
γονϊσι παρανάλωμα. Φτ^α' γί/' « Και έγένοντο ο\ τε- ββπΐί, 1ιί9(1οηιρΙίί>(|αίρΓορΙί'ΓθθΓαϋΐ ρβιίβΓυηΙ *^ >» 
Ονηκότΐς έν τίί θραύσε•, χιλιάοες οεκατέτσχρ-ς και επτακόσιοι, χωρ•; των τϊΟ'η/.υτων ένεκεν Κορέ. >» 

Κα: αετ 2 ταύτα ουκ ήν ΰ^ωρ τ(Ί σ•^ναγωγΓ|, και §(?οαιιϋυιιι 1ια3ε ρυραίαιη α^ΗΛ (1(*ΓβοίΙ : ί5(|α6 

Ιλοιο^^'ρ^ι ό λαός τφ &1ωϋτΓ| και Ααρών. Και κατά*- Μοδί βΐ ΑαΓυηί οοηνίοία Γβΰϋ. Ι1)ί Που» Μοδί 3αί>5ίΙ βο>ίσαντες, είπε Κύριος πρύς Μωϋαην «* Λάβι τήν 
ράβοον ταύτην, και έκκληση ασαι τήν σ•^νβγωγήν συ 
χαι *Α7:ών 6 άδελφ^^ς σου, και λαλιζσατε προς τήν 
τκέτραν εναντίον αυτών, και δώσει τα ύδατα αυτής. » 
Και έλαβε Μωυτής τήν απέναντι Κυρίου ράβδον, 
χαι έξεκλησίασε τήν συναγωγήν απέναντι της πέ- 
τρας. Κα( είπε Κύριος προς αυτούς* Ακούσατε υΐ δαηιρία νΐτί^Λ ροριιΗ οοϊΐαΐϋ αύνοοαΓΟΙ, αάΙιίΙ)ίΙο 
8ί1)ί Λαροηβ, αΙ(ΐυ6 &(1 αρροδίίαιη βαχιπη νοΓΐ)α Γα- 
οβΓβπΙ : 1(1 α(]ΐιαιη βπιίδδυΓυΐΏ. Μθ568 1)α€υΙο& Ου- 
ιηίηο βαιηρίο β τβ^ίουβ βαχί ροραΐυαι 99 ίη ευη- 
οίοηβιη &(1νο€&νίΙ. Ταιπ Οβα» οοϋ ίΐα 65ΐ αίΤαΙιι^ : 
« Ααιίίΐβ Π16, ο ίηεΓβιΙαΙί : ηοηηο οχ Ιιοο 9αχο νοΙ)ί8 
αςυαπι βΐίοίβιιιυβ ? >» δίιηυΐ Μοδβ» ί>υ1)Ιαϋι ηιαηα μου οΐ άττειΟεΐς* μή έκ τής πέτρας τα*>της έςάξομαι βαχαιη Ι)αευ1ο 1)18 ρ6Γοα88ί(, οΐ οορίοβα ίηιΐβ αςαα υ μΤν ύδωρ ; Και έπάρας Μωϋτής τήν γ9•1ρα αύτου ^ βιηαηανίΐ, 1>ί1)ίΙ(|υβ ρορυΐυβ βΐ 3υιηβηΐ£ΐ. ϋοαβ αυ- καί πατάξας τήν πε'τραν δ•ς ττ^ ρ::β$φ, έξήλ^εν ΰδωρ 
τνολυ, και ^πιεν ή συναγωγή και τα κτήνη αυτών. 
Και είπε Κύριος προς Μωύσήν και *Ααρών. 'Λνθ* 
£ν ουκ έπιττεύσατε άγιάσαι με έναντ(ον του λάου, 
δια τούτο ουκ εΐαίξετε 6μεΤς ττ,ν συναγωγήν τα-ίτην 
«'ς τήν γήν ην Ιδωκα αύτοϊς. ΔιόπροστεΟι^τω Άαρω^ί 
προς τον λαόν αύτου, καί αποθανέτω, δι<5τι παρωξύ• 
νατέ με έπι του ύδατος τής άντιλογ{ας. μ Κα{ άνεβιβασ* 
Μωϋαής τον "Ααρών εις το δ'ρος, χαι έξέδυσεν αυτόν τά 
ιερατικά Ιμάτια, και ένέδυσεν αυτά Ελεάζαρ τον υΐόν 
αύτου. Κα'! ά^έΟανιν Ααρών Ιν τφ τεσσαρακοστφ 
ετιι ττ,ς εξόδου των υΙών 'Ισραήλ, ζιζσας Ιτη ρκγ'. 
Και εκλαυσεν αυτόν ό λαός [Ρ. 52] ημέρας τριά- 
κνηα. Και μετά ταΰτα εΤπε Κύριος προς ΙΙωϋσήν* Ι6ΐη Μθ36θΐ 6ΐΑ&Γ4)η6Πΐ8ίοευιηρβ1ΐ8,νίΙ:«ΡΓορΙοΓ('α 
ςυο<1 ηοη ^Γ6^ι^(1^^%ι^8 ιηίίιί •α1βηα5 υΐ ιηβαιη οοιαιη 
ρορυΐϋ ί^αηείΐΐαΐοηι (1βί^'ηιΐ6ΓβΙί8, ϊάβο νοί> εα;1αιιι 
Ιιυηε ηοη ίικίαοβίίδ ίη ΙοΓΓαπι ίρβίϋ α ιυβ ιΐβ^ΐίηα- 
Ιαιη ΡΓοΙηιΙο ΑαΓοη βεεβίΐιιΐ ρορυΐο 5ΐιο 6( ιιιοπα- 
ΙαΓ, ςαΐα πιβ ίιτίΙαΗΐίΒ αραά αςυαπι πχο). » ΙΙαςυβ 
Μο$08 ΑαΓοηβπιίη ιηοηΐβπι ίκίϋαχίΐ.οαπιςυο νβ^Ιί- 
1)υ8 8αοβΓ(1οΙίΐ1ί1)υ8 οχηϊΐ, Ιιαδ^αβ ϋΐίο Ιρ^ΐυβ ΕΙοα- 
ζαΐΌ ΙηίίαίΙ. Ιΐα ΑαΓυη νίΐα ϋοο('5ί>ίΙ αηπο αϊ) οχϋυ 
ρορυΐί ςυαιίιαμοί^ίπιο, αηηο8 ηαΐαβ 123 ; βυιη(}ΐιβ 
(οραΐυδ (1168 30 1α\ίΙ. ϋβίηίΐβ Μο^^Iη Οθαδίηηιοη• 
Ιρηι Νίΐ1)αη αδεβικΙβΓβ 3α58ϋ, ίηοΐβςαβ Ιβπαπι Ιδίαε- 
Ιίοο ρορυΐο ρο38ί(ΐ6η(1&ιπ ρΓΟϋ^ρίεεΓβ, ί1)Ι({ΐΐ6 πιογι, 
(ΐαοπιο(1ο 6ΐ ΓγοΙογ 6]υ8 ΑβΓοη οΐ^ϋ^δβΐ, ίιΐοίιχο,ιΐί- α Άνάοηθι ε- ς τό όρος Ναβαν, και Ίδε τήν γην ήν Ο εβ1)αΙ, ςιΠΛ υργΙιο ηιβο (1^ίΩ^»^ βδΙΙδ 8ρυ(1 Οαιίοδ, δίδωμι τοις υΙοΤς Ισραήλ, και τελεύτα Ικει δν τρό- 
πον απέΟχνεν *Ααρών ό αδελφός σου, διότι ήπει0ΐ[- 
σατε τψ ρ•/,μΛτ'. μου έπ: του ΰδατος της άντ:λογίας 
Κάδδης. » Του δΐ Μωϋαέως πολλά κα2 πολλάκις δεη• 
Ο^ντο^ του θεού περί τούτου, και λέγοντος. « Διαοάς 
ουν, ώ Κύρισ, τόν 'Ιορδάνην ό!/ομαι, τήν άγαΟήν γην 
έ/.είνην ; » εΤπε Κύριος προς αυτόν. « Ίκανούσθω τοι• 
Όρα μή προσέλθτ,ς μοι ϊτι περί τούτου λάλησα», άλλ' 
Ιδώ • τήν άγαΟήν γην τοΤς όβΟαλμοις σου τελεύτα » 
Και γράψας έκ προστάγματος Κυρίου τήν μεγάλην 
φδήν, και έπιθε'ς τάς χείρας έπ: Ίησοΰν του Ναυή 
6ΐς τό δ'.αδέξααΟαι αυτόν, έιελεύτησεν έκεϊ δια ριξ- 
ματος Κυ:ίου, ζιίσας ετη ρκ'. Και Οάψας αυτόν 6 
λαός κα'. κλαύσας ήμέρα^ μ', ούδε•ς εΤδε τήν τα- &€ΐ αοιυαηι τίχίυ. ΟυίΏ αυΐβαι Μο868 8{ρροηυηΐ6ΐΌ 
ιηοΙίίδ ρΓ6ϋ1)υ8 α Οοιηίηο (1αμί1α886ΐ υΐί 8ί1)ί ^ο^• 
ά&ηβιη ΐΓαη8Πΐί(ΐ6Γ6 ρΓΦ8ΐαη1βπΐΓ|α6 ΊΙΙαιη ΙβΓΓαιη 
οοηΐυβπ ΙίοβΓβΙ : 0βα8 βυιη οοηίβηΐιιιη 68<6 3υδ5ίΙ 
ηβςυβ 86 ροδίΐιαε 1ιιι]ιΐ8 Γβί εατιβα ίηΙβΓρεΙΙαΓβ, δοιΐ 
6Π)ίηυ8 οοη8ρ6εΙα ίδΙα τβ^ίοηβ νίΐα εηιη ιώογΙο 
εοπιπια(&Γ6.ΕΓ({θΜοδ6δΟβίηΐϋη(1αΙο πιαι^ηυπι ^1Iι1^ 
ΟΑΓΟίρη εοη<%ΓΐΊρ8ίΙ, ιηαηί1)ΐΐ8(|αο ^οδα» Νανβ Γιϋο 
ίσιροδίΐίδ (60 τίΐα 98 Ιιιιηε )*ί1)ί 8ΐιοο6δ8θΓ6ηι άβ:»!- 
^αΙ)οΙ) ίΐιί δβεαιιάαηι Οοπιίηί νβΓ^α Γιη6πι νίΐο) 
ί6οίΙ ςααπ) ρβΓ αηιιοβ 120 Ιοΐ6Γαν6ΓαΙ. Ροριιΐυδ 
61ΙΠ1 86ρ6ΐίνί1αε 40 (Ιίοδ ΙυχίΙ. Νβπαίϋί αυΐ^ιη δβρυΐ- 
οπιιη 6^υϋ ΓυίΙ εο^ηίΐιιπι. Νοςαβ ίη βο ροραΐοναΐοδ Μοδί ραΓ(ΐ6ίηε6ρ8 6Χ8ΐΙΙίΙ. ^^^^η ίηιΐβ αΐ) οο Ι6ηι- 
φήν αύτου. ΚαΙ ουκ ανέστη ετι π.^οφιίτης έν Ισραήλ [) ροΓβ ίη Ιΐϋπε ηβςαβ άίβηι ίΠυβΙηδ ηϋ1)βδ Ιοευιη 
ώς Μωϋσής. "Κκτοτε ούν καΤ μέχρι του νυν φωτοει- ίβίαω ο1)υπι1)ΓαΙ, εβΓίΐ6ηΙίϋπιςαβ νίδϋί οΠίείΙ, ηοίη 
δής νεφέλη επισκιάζει τον τόπον εκείνον, άμαυρουσα ββπιρίΙβΓηαπιηδςαβοοηδρίείδβραΙεΓϋΠΐ ΜοδίδςϋβαΙ 
και άποτειχίζουσα τάς^όψεις των όρώντων, ϊνα μή γινώσκοιεν αυτού τόν τάφον εις τόν αΙώνα. 

Μετά δε Μωυσεα διεδέξατο τήν αρχήν Ιησούς 6 Μοδί ;οδαα 8ϋεο6δδίΙ, Ναυα ΩΙίυδ. Ιδ, ΐΓα3βεΙο 

τού Ναυή, και περάσας τόν 'ίορδανην, κα^ ποιήσας έν ;οΓ(1&ηί», ίη ΙβΓΓα ρΓοωίδδα αηηοδ 32 1)θ11α ^'βΓοηιΙο 
'^ίΐ ϊ^*"*^ επαγγελίας ϊτη λβ' πολέμων και κατά- ΙβΓΓαπιςα6 6απι ίδΓΛβΙίεο ροραίο άίνί(1εη(Ιο 6χβ6ίΙ. 
κληροδοτών αύττ.ν τοις υΐοϊς Ισραήλ, απέθανε ζιίσας ΟβεοδκίΙ αηηοδ ηαΐαδ 1 10. Αε Μθδ63 ςϋίϋβπι δβοιιο 

«* Ναω. χτι, 49. 

ΧΥίΑΝΟηΐ ΕΤ βΟΑΚΙ ΝΟΤ;€. 

ίηβήί, ηίδί ΓοΓίβ ΡαητβββηοδίβαΗςαία ΙιαΙϊβΙ.θραυ- γοπι βπίΝϋπιβΓίδ χνι αιΐ Πηοπι. Οείπίΐβ (ΐυοα βϊ>1 

σιν, (ΐαα νοχ πιρΙαΓΛίη βϋΐ (ϊοωπηηιιΐίοηβπι ίη πιοηΐβπι ^η^^η ΙορίίυΓ ίη Οοιηρίπϋ^ΐδΐ Ναβαϋ. 

ροΐιυδ 6ΐ εοηΐΓΐΙιοηβιη ««ηιΟοβΙ, ρβΓδρίεαίΙβΙίδ Να1)Λη, ϋβυΐ. χχχη βΐ χχχιν,ίη Η6ΐ)Γαίεϋΐ\β1)0.1(ί60 

οααδανβΓϋ οΐιιάβιη ϋ>οιι•άβ οΐβάο 14700 Η6ΐ>Γ»ο. ίη ιηΑτβίηο Ναβαΰ αηηοΐανί. Χτο. 113 ακοΕίαιι οΕυκΕ.Νΐ 1» ΑαιΟΓβθΟΓαιη βΐ Οςο Βα^αηίβ Γ6ςίΙ)α8ρ6Γβα98ί9 0ΐη- Α ^'^^ Ρ^*• Κατ) 6 μίν Μωυνης πατάξαί^ τον £η»ν Ρμ!]4 ηβιη βοπιιη (ΙίΙίοηβΐΏ 5υ1)6^6Γα(. Ηίο Ο^υβ άβ ^ί- 
|ξ&υϋΙ)Ό3 ΓαβΓαΙ ΓβϋϋΙυι», ίη ηαρίιαίηίδ 1ιαΙ)ίΐ3η9 
ΑδΙαΓοΙΙιι, ($61111$ α ηαρίιαίιιίδ (Ιαοοηβ; οα)υδΰα1εί- 
ΐΓα ΓαίΙ Γ6γγ6&, ηονβιη Ιοηςα ουύίΐοδ, ςυαΙυοΓ ΙαΙα. 
ΙοδαανβΓο, ΟΙιαηαπδΒίδ,ΡίιβΓβζαίίδ,ΟβΓββδερίβ, ΟΙιβΙ- 
(α?ί5, Ι6ΐ)α5φί9, ΑιηοΓφίδ βΐ ΕνοΒίδ άοιηίΐίδ, αο Ιπ- 
§ίηΙα (1αο1)α8 εοΓϋΐΏ Γββί1)υ9, υηίνβΓδ&ιη βοΓΌΐη 
(βΓΓαιη ΙδΓαβΙίοο ρορυΐο ΐΓαϋίάίΙ. Ουιη ααΐβιη, ίη- 
(ΙϋίΙ *^ ΙδΓαβϋεο ροραίο ΙβΓ§α ο1)νβΓΐ6ΓοηΙ, ρραιιάί- 
ηίδ ΙαρίάβδεοΒίϋυδ ίη ^ρδοδ^^α^α1αιαδ οδΐ ϋοπιίηαδ, 
ρΙαΓβδίΐαβ ϋδ (|υαιη ^ΙαοΙίο ΙδΓαβϋεοΓυπι άιιεβ ^οδα& 
οοείδί δΐιηΐ. 

ρ ίψεν αυτοϊς λίθους χβλάζης έκ του ουρανού, και έγένοντο πλ»(ους οΐ άποθθΕν6ντες δια χους λ{θον;ΐξ; 
χαλάζτ^ς Ιϊ ους άπέκτειναν ο\ υιο: Ισραήλ μτΧαΙρ^ στρατηγοΰντος Μησοΰ. 
94 νβΓυιη βηίπινβΓΟ ιηα^υδ ίδΐβ ^οδυα, οΐ ςαί Β "Ο γε μήν μέγας και τερατουργλς νάί Οεοφιλήςχήι των Άμοραίων χαι τον 'ί2ν βανιλί^ τΙ^«ς Βαβαν, (ς 
^ΐΓελείφΟη εκ των γιγάντων χατοιχων έν τφ 'Ρτγ/^ 
έν *Ασταρώθ, άπ<5γονον οντά τοΟ 'Ραγ«1ν, ον »^^ 
κλίνη σιδτ^ρβ, το μηχος {χουσα "ίεήχιις έννώ, τι 
ττλάτος τέσααρας, άφκίλβτο πάναν την γην ο&ιμ. 
Ό δέ 'Ιησοΰς χειρωσάμβνος ιταναν την γξν βϋο» 
και τους Χαναναίους και Φιρεζαίους χβι Γ^ργίΜίκ*; 
και Χετταίους και Ίεβουναίους χαΐ Άμοραί^ι»; η 
Εύα(ους και πάντας αυτών τους ρασιλεΤς, δντα; ιβι 
αριθμόν τριακονταδύο, πασχν τήν γην αυτών {{Μα 
τοΤς υΙοΤς Ίσραι^λ. Έν δ^ τφ φεύγε ιν αύτους, ρ^ιϊϊ^ 
άπο προσώπου τών υΙών Ίαραήλ χαι Κύριος ί& ιηίΓαοιιΙα βΐίαπι βάβικίο δοΟβο οαηιπκΙβιοοηδίΓ&ΓβΙ, 
ηοη Ιαπιβη (Ιοίοπδ ναπαΓατηςαβ ίυίΐ ΙθηΙαΙίοηηπι 
βχρβΓδ. Οβ Γ|υο βΐίαο) Ιιοΐο (Ιίνίηα 6ΐοςα6ηΙίαηοΙ)ίΙί9 
ΟΙΐΓ^δοδΙοηαυδ άίείΐ : ΟοηδίϋβΓϋ ηιίΐιί ςυίά Γβί δίΐ 
]ιΐδΙαδ Ιιοηιο. ^υδδ^ι ^οδυα Νανβ ϋΐίιΐδ δοΐβιη δαί)- 
δίδΐ6Γβ 3υχΙα 6αΙ)αοΙΙι Ιιιηαιηηιιβ αοΙ ναΐΐβτη Είοιηοη ; 
αίΓίαβ ίΐα ΓαεΙππα βδΐ. ΙΙα βηίιη 6δΙ δοηρίυιη : « Αε 
8υ1)δΙίΙίΙ δοΐ ίη ηιβϋίο εο^ΐι υδςαβ αά Γιηβιη υηίυδ 
άίβί. ΟααηΙαδ άίβδηβηυβ αηΐβ ΓιιίΙ ηβηυβ ροδίβα, 
ίΐα Ιυο) Οευδ Ιιοπιίηί ο1)ΐ6ΐΏρ6ΓανίΙ *^, » Ηοο Μοδίδ 
ΓαεΙα δΰροΓαΙ. ΑΙ βηίιη ηια^ηυδ ίδΐβ αίςαβ ιηίηΩ- 
εαδ βΐ &άπιίΓ&1)ί1ίδ ΜοδΙδ δαεεθδδΟΓ, οηιηίιιιη ςυφ 
ΙδΙί πιοΐβδία αεβΓΐ)αςυ6 βνβηεραηΐ ραπίβο) ί ρδβ ςιιοςυβ 
δβπδίΐ. Νοη βηίπι ηιοάο νίνβηΐβ βΐίαπιηυπι Μοδβ ούτος αναδειχθείς ουκ Αμοιρος λύπης Χ2ΐ ΐϋειρβτμϋι 
διαο<5ρων έγ^νετο. Περί ου καΐ ό βεο^ρι^μίβν Χρ- 
σί^στομος Εφη• κ Έννόησον δσον έστ'. δίχαιοςανθ^ο»»;. 
ΕΓπεν Ίησοΰς του Ναυτ/ ΣτιΙτω ό -ζλιος χβτ» ΓζϋΧΜ 
καί ή σελήνη κατά φαραγγα Έλώμ" χαι έγΙΐΡΠβ• 
φησι γάρ• « Και εστη ό ήλιος χατά μέσον του ούρβ- 
νοΰ ε*ς τέλος ημέρας μιας, [Ρ. 53] χβΐ ούκ έγε»Κ9 
ήμερα τοιαύτη πρ($τερον καΐ Ιμτεροσβεν, ώστε νζ- 
ακούσαι θεον ανθρώπου. • Τούτο του Μωϋσέως μεί- 
ζον. Άλλα γε δή και ούτος 6 Ο'^μ^^^ος χβί μίγΐζ 
και τερατουργος, διαδεξάμενος τβν Μωοτίζ», ην- 
απήλαυσεν αύτφ πάντων, ώ; έπος εΙπειν, τΜνΜβράίν. 
Ου γαρ έτι μίνον 6'τε Ιζη Μωϋστ,ς, τα Ι^ΐν Ι'ί^- ρηξε καΙ σποδόν κατεπάσατο, άλλα χαι τύϋΤίτί,βα*- 
νβδίβιη ΙαεβΓανίΙ δυαιη δβςυβ εΙηβΓΟ εοηδρβΓ^ίΙ *^, ρ τος πάλιν εί^ μείζονα ταύτης κατέστη άνβγυ.Μ Ιι' 
δβ(1 βο (ΙρΓαηεΙο ίη πιαίοπ ηίΓδυβ εοηδίίΐυΐαδ ΓηίΙ δλης ημέρας πρηνής κείμενος δΤά τήν άμΐίπ•.» πια)( 
ηβεβδδίΐυάίηβ, ρΓοηυδ Ιιαπιί ΙοΙυπι όίβηι ρροδίΓαΙυδ 
ο1) Αείιαηί ρβεοαίηπι ρορ\ιΙί(]αβ είαιίβπι. §ίο βηίιη 
1ιαΙ)βΙ δοΓίρΙυπα **, « ΕΙ ΙαεβΓανϋ ^οδυ£^ νβ^Ιβδ δοβδ» 
δβςπβ εοΓαπι Οοπιίηο ίη Ιαείβπι ροδίΓανίΙυδςηβαά 
ν^^ρβ^απι, εαπιςυβ ίρδο δβηίοΓβδ ρορηίί, ρυΙνβΓβπι- 
ςαβ €&ρί1ί1)ΐΐδ δυίδ ίη|3[6δ8βΓΐιη(. ΟίχίΙςυβ ^οδυα : 
01)δβεΓθ, Οοηαίηβ, ευΓ ΓαιηαΙυδ Ιυυδ ροριιΐυπι Ιιυηο 
(Γαηβ ^0Γάαη6η1 άηχίΐ ? αη υΐ βυπι Απιορβίδ άβίβη- 
άυπι ρραίΙ)βΓβΙ? ςυί(1 βηίπι άίεαιη, ροδίηηαπι ΙδΓ&β- 
Ιίοϋδ ρορυΐυδ Ιβρρα ΙιοδΙί νβπΐίΐ ? ΑυάίβηΙ Ιιοε 
ΟΙιαηαηαΜ αε ΓβΙί(|αί ΙβΓΓί» ι1υ^ϋδ ίηεοΐφ, ηο^(|αβ 
είΓειιπιοίη^βηΙ βΐ βχδειηίίβηΐ. » Υίάβδηβ Ιιιιηε ηοη 
πιίηοΓί (]ααπι Μοδβπι Γαίδδβ ίη αηχίβίαΐβ αίςαβ 95 
ρβΓΐυΓΐ)αΙίοηβ; ςα& ρρϋΐίαΐϋΐβ βδ? εϋπι βο Γαίδδβ Γβ- 


Άγαν κα'. τήν του λαού ήττον. ΦησΙ γάρ' « ΚαιΟι^ 
(5ηξεν Ιησούς τα Ιμάτια αύτοί>, χαΐ ίπεσεν εζΐ 
πρ<^7ω7;ον εναντίον Κυρίου Ιως έαιτέρας, αύτος χιι 
οΐ πρεσβύτεροι Ισραήλ. Και έπέβαλον χοΟν έπι τήι» 
κεφαλήν αυτών, και ειπεν Ιησούς- Δέομαι, Κ'^ριε, 
'ίνα τί διεοίβασεν ό παϊ; σου το ν λαό ν τούτον τον Ίορ- 
δάνην, παραδούναι αυτόν τφ Άμοραί€μ άπολέναι 
ήμας ; και έρώ, έπεί μετέβαλεν Ισμαήλ τον αυ- 
χένα απέναντι τού εχθρού αυτού ; Κα! άχούσας έ 
ΧαναναΤος και πάντες οΐ κατοικοΰντες τήν γην περί• 
κυκλώσουσιν ημάς και έκτρίψουσιν άπό της γης. ■ 
Όρ^ς δπως και ούτος ούχ ήττον Μωϋσέως αδημονεί 
και 0'>Ρ'<>^ε^ται ; καί που τάχα και αυτός ομοίως τήν 
ζωήν εξ απορίας άπελέγετο. 'Κώ λέγειν τους δΐ3γ^ 
(ΙαεΙηηι πΐίρδβ Γΐϋθί|ΐιβ νίίαπι αδρβΓηαι-βΙΠΓ. δαρβΓ- Ο ρους πολέμους και τάς μάχας καί τάς φροντίδας κβι δβοίβο ΓοΓβΓβηίΙίδ ΙοΙ 1)6ΐ1ίδ, ριι^ηίδ αε δοΐΐίείΐαάίηί- 
1)η8, Γιαυίβςαβ 6αΙ)αοηίΙίεα. δαηβ βΐ α^^ΓΟΡυπ) 
(Ιίνίδίο ηια^ηαιηβί 1α1)θΓβπ)(ϋΓΓιευ11αΙβ8ηα6ροΓΓθ6ΐ 
νβχαΐίοηβδ πιυΐΐίρΐίεβδ αΐΐαΐίΐ. Α(1 Ιιυηο πιοάαηι 
οπιηβδ ίί (]ΐιί Οβοιηα^ορβΓβ ρΙαευβΓϋηΙ, βΒΓυπιηίδ 
ρήυδ ΙοηΙαΐίοηίΙ)υδ(ΐ«β δροείαΐα βΟΓΟπι ρΓθ1)ί(αΙβ, 
άίνίηο απιΟΓβίνηοηάί ΙίΗβΓαιη Γαεαίΐαΐβπι εοηδβοιιΐί 
δυηΐ : ηο«|ΐΐ6 (ΐιιί^ςυαπι βοιυπι ({ΐιί ίη αΐίςυο αρα(1 
Οοαιη ρΐ'βΐίο 1ια1)οηΙυΓ, α^Γαιπηίδ εαραίΐ, βΐίαιηδί 
ηο8 ϊά βΐ ϋβί άβ ίρδίδ ^α(^^ε^υπ1 ΙαΙβαΙ. 

« ^08. χ. »• 4ο». χ, 43. *ι ιΝαιη. χιν. *• ;ο•. υπ. τών Γαυαωνιτών τήν άπάτην. Και μένςοι χαι ή τώ» 
κλήρων διανομή πολύν μεν τον πονον ιτολλάς οι 
παρεΐ/εν αύτψ τάς δυτκολίας και θλίψεις. Ούτω 
τοίνυν άπαντες δ'σοι τφ θείϊ» μεγάλως εύη ρέστη σαν, 
δια θλίψεων καΐ πειρασμών δοκ'.μασθέντες χαι δό- 
κιμοι άναφανέντες της προς θεόν αγάπης χαι παρ- 
ρησίας έπέτυχον, και ούκ Ιστ'.ν ουδείς, ών πολύς 
παρά τψ θεφ λ<5γος, θλίψεων έκτος, καν ήμιϊς 
άγν^ώμεν τούτο και τά τού θεού περί αυτών χρί- 
ματα. ι«ι ΗΙδΤΟΙΙΙΑϋυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 126 Μετά $$ γβ Ίησουν διά τών χριτών ό Θεός ϊσωζζ χ Ρθ8ΐ ^09ααIη Οβαβ ]υ(ϋοαπι ορι^Γα ροραΐυηι δοι• χον λαον, θλιοόμενον 6ιι<) των περ'.λειφΟεντων ΐλλο- 

«ρύλων. Έν οΤ; υπήρξε πρώτιστος *1ού82ς χζλούμκ- 

νος, και Ιχρινε τον λαον βτη ζ', χειρωνάμενος κχι 

τον *Α$ω^ιζ£βεχ β27•.λέα των αλλοφύλων, χαΊ άχρω- 

τηριάσας αύτοΰ ^τεΤρα; και π6δας. Ε^πε δέ Άδωνι- 

ζ«βέχ' « Έβδομι^χοντα βασιλείς τά £χρα των χειρών 

χαΐ των ποδών αυτών άποχεχομμένοι ήσαν, συλλέ• 

γοντες τα ύποκάτω της τραπέζης μου. Καθώς ουν 

έπο^ησα, ούτω και άνταπέδωχέ μοι 6 Κύριος. » 

Μετά δε *Ιούδαν γέγονε χριτής Γοθονιήλ χβΐ μετά 

τούτον Άώδ. Μετά δέ γε Άώδ γέγονε χριτής Σβ- 

(χέγαρ Ετη Ιπτά, πατάξας χαΐ έχ τών αλλοφύλων έν 

'ίϊμέρ^ μι^ έν τφ του ά νίτρου πο^ι τών βοών άνδρας ν&τίΐ,α Γβΐίςυϋβ ^βηΐίυιη αϋοπαπαιη τβζαίαπι. ΙηΙβΓ 
]α(ϋθ65 β05 ρηπιαβ Γαϋ οΓΐΙίηβ ^α(1ίι8, (ΐπί ρορυΐο 
&ηηο» δΡρΙοΐΏ ρΓίκΓαίΙ. Ι» Α(1οηι1)6Ζ6οιιιη 1)αι1)αΓ0- 
ΓΠΐη Γβββιη ίη βϋαπι ροΐοβίαίθΐη Γβόί^^^ίΙ,βίίΐιιο ιτια- 
ηαυιη αο ρριΐυπι βχίΓΟππίΙαΙβδ ρΓ«οί(1ίΙ. Τυιη Αϋο- 
ηίύβζροαβ : « δβρίυα^ηία,» ίηςαίΐ*•, «Γβ^θ8ΐι<ι1)αί, 
ςιιί ρρίΒοίβίβ α ιηβ πιαηααπι βΐ ρβάαπι βζίΓβιηίΙαΙί• 
1)119 9α1) ηιβη»α ιηβα οίύοπιιη Γθ1ί(ΐιιία$ οο11ί$β1)αηΙ. 
δίοιιΐ θΓ£;ο ίοϋί, »ίο ηηΐιί Οοιιιίηιΐ8ΓβΐΓίΙ)αίΙ. >» δυο- 
069511 ^υ(^{^ ΟοΙΙιοηίβΙ, Ηυίο Αοάιΐ:^. Ρθ8ΐ Αοάαιη 
δ&ΐΏβ^ΟΓ δβρίβηηίιιηι 3ϋΐ1ίΰί9θΓηοίο ΓυικΊα9 βδΐ. Ι5 
άρ 1>αΓΐ)&Π8 υηο άιβ 600 νίΓ09 9ΐΐνα αιαίπ οεο'κΐίΐ. 
8υ€0699ίΙ Ηυίο Ηαπαου», οοϋο^^α Οβ^οπα ΓαΙίιϋεα. 
ΗοΓϋΐη (Β(α1ρ ΡΓΟιηβΙΙιβπββΙ ΟΓρΙιβιΐδΤΙίΓαχ, ΟτεΒ• Ιξακοσ^ους. Μετά Σαμέγαρ γέγονε χριτής Βαράκ, 

μεθ' ού και Δ£β<$ρρα ή προοήτις. *Εο' ών ΙΙ^ομηΟευς |. 0θΓαιη5αρί6ΐιΙί58Ϊπιί 06 Ιαηι .£5ουΙαρίυ8 ιηοιίίϋαδ 
ι Όρ^ευς ό θρφ; οΐ αοφώτατοι παρ' "Κλλησι, ϊ-.>•ουΓ«ϋδ4αβ 8ρ»•ιι•1αιιυ"ί ςαί (ίπαϊοίϊ^ ΙβμβΛ οοη(1ί(ϋΙ, καΐ Ασκληπιός ό Ιχτρ^ς, χα•. [Ρ, 54] Λυκούργος 
6 Σπαρτιάτη^ κβ• νομοθέτης τών Έλλιζνων Ιγνωρί- 
ζοντο. Μετά δε Βαράκ γέγονε χριτής Γεδεών, 6 χαι 
'ίεροοάχλ, έτη μ'. Ιΐατάςας τον Μαδιάμ μετά τών 
λαψάντων τριζκοσίων, ώς λελέξεται, καΐ τους άρ- 
χοντας αυτών ήλ<5ησίν έν ταΐς ά/.άνθ2ΐς. Μιτά Γεδεών 
γέγονε κριτής Άβιμέλεχ Άοζ αύτου ίτη τρία, πάτα- 
ξα; δέ και τους άδελοοΰς αύτου έκ τών ελευθέρων 
αίνδρϊς ο' έι:ί λίΟον ενα, εξ ών ουκ άπελείφΟη πλην 
ΊωάΟαν του νεωτέρου. Ός χαι άνελθών έν τψ ορει 
εΤπί τοΤ; Σικιμίταις την παραβολήν τών δένδρων, 
τ Γ,; τε έλαΐας και τζς τυχής και της αμπέλου και 
τ^^; ράμνου, καθ' ην και τ^νέβη αύτοΐς. Καί τά λοιπά 
τών κριτών εύρησεις έμπροσθεν. 

Ίττίον ου/, φησί/ 6 άο(διμος Χρυσ«5στομος, ώς ιεο- 
λυττ^μαντόν έστι το όνομα της παραβολής. Έστι γαρ 
πχραοολή λάλημα χαι υπόδειγμα χαί όνειδισμος, ώς 
δταν λέγει Δαυίδ• « "Εθου ήμας εις παραβολήν έν τοΤς 
εΟνεσι, κ(/ησιν κεφαλής έν τοΤ; λαοΤς. • "Εστι δε πα- 
ραβολή αΐνιγματώδη ς λόγος, δ' πολλοί λέγουσι ζήτημα, 
έκφαϊνον »χ£ντοι, ουκ αύτόθεν δΐ πάντως δήλον δν 
οπο τών βημάτων, άλλ' έχον έντος κεκρυμμένην διά- 
νοιαν, ώς δταν ό Σαμψών ελεγεν* « Έςήλθεν άπδ στό- 
ματος έ'τθοντος βρώσις και άπδ ΙσΧυρου γλυκύ. » Κα2 
Σολομών εφη•«Τότε νοήσει; πα-αβολήν καί σκοτεινδν 
λόγον. «Λέγεται δ^ παραβολή και όμοίωσις. «Άλλην 
γάρ;©ησί, παραδολήν παρέΟηχεν αύτοις λέγων. Όμοία 
έστΙν ή βασιλεία τών ουρανών άνθρώπφ σπ&ιροντι κα- 
λόν απέ,: μα έν τφ άγρψ βύτου.» Και παραβολή λέγε- ίιιηο(ϋθΓΐιη(. Ρθί$1 ΠαΓαοαιη 3αι1ίοίδ ιηιιηυδ ροταπ- 
ηο9 40 ο1)ίνίΙ ββ(1βοη,(]αί βΐ ^^^ο])α^IαΗ ιι^υιραΙαΓ, 
({υί Μα(1ίαηί ^βηΐβπι ΐΓβεβηΙοηιπι νίτοΓυπι, Γΐαί, αΙ 
(ΙίοθΙυΓ, αςϋαιη 1αηι1)6η(1ο «ΙοΙοοΙί ΓαοιαηΙ, οχοιχίΐα 
ΓΓβΙα» ΓυιΙίΙ,βίυΗςυβ ρπηεΐρο9 9ρίηΐ9 ΙπΙαίΜπϋ^ ίιι 
ιηοΓβιη οοηοί(1ί(. ΙΙαίο ΠΙία>Λΐ)ϊιη?1?ΓΐιΐΗ ^^υ^^θ8$^ι 
&ο (Γίβπηίυιη ρΓη»ΓυίΙ. Ι?* ίΓαΙτο» §ιιο•ί. 1ϊΙ)0ΐΌδ Ηο- 
ιηίηο9, ηαπιοΓΟ 70, βαμοΓ ιιηο 8αχο οηοηοβ ιπΙογΓο- 
οίΐ ; ηβ(ΐιιβ ίι*αΐΓϋΐη (|αίδίΐιιαίη δαροΓΓαίΙ ρπιΊοΓ 
υηαπι ^0€1ι11αηυIη ηαΐα Γηίιιίπΐϋπι, ςαί εοπδοοηδο 
ιποηΐβ §ίϋ6ΐηί1ί9 ραΓα!)ο1αιη (Ιο αΓΐ)0ΓΪΙ)ΐΐ9 οίοα, Ποα, 
τίΐβ βΐ Ηιαιιιηο ηαΡΓανίΙ ; οα]αδ 1'α()ϋΙπ) τ^ιη βα (μια; 
ίρ9ί9βν6ηβπιηΙοοίηρΓθ1)ανβΡβ. 1{β1ί((ϋα (Ιο ]α(ϋοί• 
ρ 1)υ9, ίη ρΓΟ^Γβί^δυ ίπνοηίοβ. 

ΡοΓΓΟ βοίβηιΙαίΏ β^^ι, αίΐ ορΙβΗπ» ίΐΐβ ΟΙιτγδΟίίΙο- 
ιηυ9,ρα^α1)ο1I6νο^α^αιο ρΙοΓΟϋ γ68 (ΙβηοΙίΐΓΐ. Ναπι 
βΐ δ^ΓηιοηβΐΏ δίςηίΩοαΙ βΐ οχοπιρίαοι οΐ ορρΓοΗπαιη, 
6ΐουιηΙ)ανί(1 αίΙ•®:ΜΓ(*Γ.ί:>ΐί ηο5ραΓαΙ)οΙαπι^ΌηΙίΙ)Πί;, 
υΐροραΐί οαρίΐα ιηονοαπί ηοΙ)ί8 νί<>ίδ. • Ε^Ι οϋαηι 
ραΓαΙ)θ1α οραΐίο ^αα α1ί(]υί<1 ροΓαπιΙ)ηςο8ίηηυίΙΠΓ, 
(|υο(1 ^βιΐϋ8 ηιυΐΐί (]α8η8ΐίοηβΐΏ βρρείΐαηΐ ; οαιη νοΓ• 
1>ί ^ΓαΙίαδίι^^πίηΰαΙυΓ αΐίςα'κΐ, ηοπδίαϋιη ααίοιη οχ 
νβΓΐ)ίδ ονίάβπδ ο«•1, 8Ρ(1 ίηίαδ Γ^οοϊκίίΐαηι 1ιαϊ)θΙ 
δβηδυηι. ΓΙ ουπι §αιιΐδοη (ΙίχίΙ•* : <* ΑΙ) ογο νοΓατίδ 
οί1)α9 υχϋΐ 6ΐ ιΐπίοοάύ α ναΐίίΐο »•ί)ο οοϋβη) Ηα»ο ί^υΐο- 
ιηοηίδ 9αιιΙ νοΓΐ:)α** : « Τϋηο ραΓο1)θΙαπιίηΙί;11ί^Όδ οΐ 
ο1)δουΓϋΐη9βΓίηοηοπι.)»Οίεί(ιΐΓΑυΐ6ΐη ραΓαΙ)θ1α οΐίαιη 
8]ιηί1ίΙιΐ(1ο. Γηιΐβ 97 !ι<τε « ΑΙιαπι ροπΌ οίδ ρατα- 
1)ο1αΐΏρΐΌρο8υίΙ, ίΐα (Ιίοοηδ*^ : Ηο^^ηαπι οορΙογιιγπ ται ή τροπολογία, οΓόν ^στι το, '< ίΐε ανθρώπου, ε-πον Β δίπιίΐβ βδΐ Ιιοιυίηί 1)θΐιο δοπιίηο α^^Γϋπι δυαιη οοπδο- 
α^τοίς τ/,ν πζραβολην ταύτην, Ό άετδς ό μεγαλοπτέ- 
ρυγος• « άετδν λέγων τον βασιλέα. Παραβολή λέγε- 
ται και δ τύπος χαι ή ε!χών, ώς και δ μέγας Ιίαυ- 
λος ειρη• ■ ΙΙίστει προσενήνοΧεν δ Ά^ραοίμ τον Ισαάκ 
πειραζόμενος, και τον μονογενή προσέφερεν δ τάς 
επαγγελίας δεξάμενος. "Οθεν και έν παραβολή 
τούτον Ικομίσατο, » τουτέστιν έν τύπφ και εΐ- 
κόνι. Καί παραβολή ίστι λόγος παραβάλλων τά 
νοητά τοΤς αισθητοϊς, χαί παριστών έκ τών εγκό- 
σμιων χαί δρατών τά δπερχόσμια καί αόρατα. ΓοηΙί. Μ ΤΓϋροΙυμΊίΐ βΐίαπι, ουιη νοΓΐ)ί8 ίΐϋϋίΐ δίρηί- 
ΩεαηΙίΙιυδ γ68 οχρΓΪιιιίΙυΓ, ρ€ΐΓαΙ)ο1<τ ηοιηοη ^οιίΐ. 
υΐΐιίε ** : Μ Κίΐί Ιιοιηίηίδ, άίο βίδΐιαηε ραιαίοίαπι : 
Α(]ΐιίΙα ιηα^ηίδ αΐίδ, >» βΙο. Αοιαίΐίο ηοιηίπβ γο^οπι 
ηοΐαΐ Ιηια^ο βΐΐαιη δβα βχοιηρΙαΓ ραΓα1)οΙ»> νοοα- 
1)υ1ο ίαάίοαΙαΓ, υΐ ουιη ϋ. Ρααΐυδ (ΙίοίΙ'^:* ΓΊιΙβ 
Ιδιίαουιη ΙβηΙαΙαδ Α1)ΓαΙι<'ΐΐΏΐΐ9 ούΐιιΐίΐ, ιιιιί^6ΐΓιΙαιη 
δυυπι αοοβρία 3αηι ρΓυηπδ^ίοηο ; αηϋβ οΐ ρβπ ραΓα- 
1>οΙαπΐ6υπι Ι ιΐίΐ,» ί(1 οςί,υΐ ίιιια^ίπϋΐηβΙοχοπιρΙαΓ. 
ΕδΙ οϋαιη ραΓα1)θ1& οπηϋο (]η<Έ ιηβηΐβ ρβΓοίρΐβηϋα *» ίηάϊο. Ι, 7. «• Ριαί. χυιι. 15. «» ααάίο. χιν, 14. «« ΡΓονβΓΐ). ι, 6. «» ΜαΙΙΙι. χιπ, " Εζβοΐι. χνιι. 3 
•• Ηβ1)Γ. XI, 17. 127 βΕΟίΙβη ϋΐ!:0ΗΕΝ1 3θηβίΙ)ί1ίΙ)α5 εοπιρ&ΓαΙ, 6ΐ ιηαη(1αηί9 &ο νί8ί1)ί1ίΙ)υ8 Α Πρ<^βλημα $έ έστι λ^γος συν<σχιασμένος χαΐ ιχη- ΓβΒοδ ίην»ί1>ίΙία αίςαβ 8ΐ]ρΓ& Ιιυηο ηαυυάαιη 5ΐ1& 
ίη(1ίοαΙ. ΡΓοΜβιηα ν6Γο;ςιΐΦ5ΐιΌηβιη ίαΙίηβάίοβΓβ 
ρο53ί8) οΓα(Ίοβ5ΐο1)υπι1>ΓαΙα6ΐ(ϋνίιιαΙίουοιη Γοςιιί- 
Γ6η5, ]υχ1α Ιιοο '* : <« ΙηεΙίηαΙ>ο ηιΐΓβηι ιηεαπι αά ρα- 
Γ!ΐΙ)ο1απι« ορβπαιη ΐη ρ^αΐίβηο ςυα^ϋΐίοηβιη ιηβ&ιη.» 
ΡΓοΜβιηα βΐίαιη ββΐ οοπίβπιρίαΐίο αά εο^ηίϋοηβιη 
ίαείβοδ. Εχβιηρίαιη 6δΙ, ςιιοά α 5ίη^1&π &ά υηί- 
νβΓ5αΐ6 αάάυείΐ ; &υΙ εαιη δίύ^υΐαπ ρβΓ δίη^υίαι-β 
31 νβ δίιηΐΐβ Γκίβιη Γαείιηυβ. ΡαΓσ^ιτιία βοηηο 65ΐ οο• 
εαΐΐυβ,ςιιί αΐίο ιηαιιίίβδίο ίηοΙίοαΙυΓ. ΑΙΙβμοηα 65ΐ 
({ΐια} άβ ίη.Ίηΐιηίδ δυηιίΙαΓ.ιιΙ πιοιιΙΐ1)ϋ8χο11ί1)\ΐ5, αρ- 
1}0Γί1>τΐ8 6ΐ οα>ΐ€Γα ΤΓοροΙοςία, ςαοΒ α ηο3ΐπ8 ιηβιη- 
1)115 άυείΐιΐΓ, υΐ οαρίΐβ, υΐ οειιΐίβ, υ( Γ6ΐίςαί8 ; αϊ) 
ΙιΏΓηαίαϋοηβ ν6ΐ1)0Γυπι ηοιηβη 1ι&1)6ΐ. γματώοης, χβτά το «ιρημένον- « Κλίνω ^ τηρββ•• 
βολήν το ους μου, ^νοίζω έν ψ«λτΐ2ρί<|» Χ^ «ρόβλτ^μ^ 
μου. » Πο^βλημά έττι θεώρημα συντΕί^»» τ^ 
Οεωρίαν χτ} γνώσιν. ΙΙαράοιιγμ« οέ έοτιν άκο τ» 
χαΟ* εκχστον βίγον έπι το χα66λου, Ι( ^είξις ζι* 
στουμένη το μβριχον διά μιριχοι» 3(2ΐ ^μοίοι. 
Παροιμία $' έατι λ<^γος άπ^χρυοος $ι* Ιτέρον ι:ρο2ι(1ιι 
σημαιν^μκνος. *Αλληγορ(α δ* έατίν -§1 έπι τί•ν «ψ'^^ 
οΤον 6ρέ(υν χα ι βουνών, [Ρ. 55] δένδραιν χαΐ λοιη•ί 
Τροπολογία δ' έστιν ή έπι των ήμετέ^αιν μβλώ», «» 
χκφα'.ης έοθαλμώνκαΐ των λοιπών τροιτολογ(α 2ΐα^ 
του τρέπεσΟαι λέγκται. *£ντ(υ0εν 6'ρα μοι τάς πρί^ 
των κοιτών. Οβ ΝβοβδδΛΓίαιη άυχί Ιιοο Ιοεο (Ιβ 3ϋ(1ίοιιιη ^ •ΑναγκαΤον δΐ ήγησάμιθ» χβ? «*ρ: της τΰνιρκ. Ι:>Γα6ϋοοπιοι Γβ1)αδ (;β3ΐί8 1)Γ6νίΐ6Γ εοιηπιβιΏΟΓαΓβ, 
υ( βΐ ςτιί1)υ3 68β εο^ηίΐο) βαηΐ, ίη ηΐθπιΟΓίαιη γ6υο- 
εοηΙαΓ, βΐ ςυί1)ϋ5 ί^ηοΐφ, ΐΠίβ νβΐ ραπταιη βαπιιη 
ηοϋΐίαπι ρΓΐρ1)οαιηα3. 

ΜοΓίυο ^03ηα, ςαοε^απι ^βηΐθβ &(1 ΙεηΙαηάυπι 
ΙδΓαβΙβηι ΓοΙίΓΐίΒ ίϋβιυηΐ ΡΓ8?ηϋνβΓαΙ βηίιη Οβαβ 
ΓοΓβ αΐ α δβ άβΠεβΓβηΙ αε ίαΐδοδ άβοί απιρίβείβ- 
ΓθηΙϋΓ : ίΐαςαβ βοδίη ΙιοδΙίυηίδυοΓυπι δΐιρβΡδΙίΙιιηι 
ιηαηαδ άβάίάίΐ, ^υί βοδ ορρπβδδθΓυηΙ αε δΐίρβη- 
άίαποδ ΓβεβΓαηΙ. Τυπι*' αη^είοδ Ββί ίη εοηναΐ- 
Ιβιη, ίη ςυαηι υηίνβΓδϋδ ρορυΐαδ εοηνβηβραΐ, 
άβδεβηθίΐ, βΐςυβ ρ;υαπι άβΓβεΙίοηβπι 6χρΓοΙ)Γαν11, 
ίη(1Ίεαηδ βαπτι ΓυΙδδβ εαυδαιη επΓ 1>αΓΐ)απδ άβάβ^ 
ΓβηΙαΓ. ΓΙβΙυπι ίΙ)ί υπίνβΓδαδ ρορυΐαδ δϋδΐυΐϋ, των του Ισραήλ πράξεως έν βρ'χε^ Ιιειντ,μτ/^ιτίΛίί^ 
Γνα τους μ^ν ειδ^τας εΙς άνάμνησιν βναγτρΐ{ΐο, 
τοις δε άγνοουσι μικράν τίνα ει^δησιν Ιντεΰθεν ηρχ. 
σγωμίν. 

Μετά τελευτήν ΊησοΟ χατελείφΟησΐτν ε|>η «ρος 
το πειράσαι τον Ίσραιί,Χ' 6ε£^ γαρ προγνώτιι ί 
θεός ήδ/) τήν άποστασίαν αυτών, 6τι ιεροστεφι^βοη» 
τοις ειοώλοις, και έξέδοτο αύτ<»υς βίς χείρας τν» 
έχθρων αυτών τών καταλειφθέντίον, χαΐ Ι?»ι.^ 
σαν και έφορολ^γουν αυτούς. Καττ.λβε £< ίγγάοζ 
Κυρίου εις τήν κοιλάδα ναι πας *Ισρβπί2•ιι: Ιξλεγ- 
ξεν αυτούς 6 άγγελος περί της αποβτΜη; α'η«η 
χα ι δ'τι δια τούτο πζρεδόθτ.σχν τοις 1%ιΐ8ΐ. ΤΙαΙ 
ε/λαυσε πας ό λοός, μνησΟέντε^ τα>ν εοερη^.νν Οοπιίηί 1)βηοίίοίθΓϋΐη βΐ ρΓΟίί^βηΙίδ πιίδβΠβΡ πιβηιο- β Κυρίου κα•. τής ένισταμένης κακώσειος αύτ«•ν. ΌΙ^ 

έκλϊΙΟη δ τίπος εκείνος κοιλας κλαυΟμβόν^* ίβ γιρ 
το μή έξολοΟρεΰσαι τδν *ίσ:αήλ τά έθνη & εΤχι Κύ- 
ριος αύτοΤς, άλλα κα" μοΟεΙίν τα Ιργα αύτων και μι- 
γήναι αύτοϊς και δουλευσαι τοϊς γλυιττοϊς ρ/τύ», 
δια τούτο παρεδόθησαν εις χείρας τίΕιν αλλο«ύλΜν. 
Τ^ οίκε'^ δΙ ΦίλανΟρωπί^ κινούμενος 6 θιδς ψχτεί- 
ρήσε τον 'Ισρατ^Χ, κα: άνέστησεν αύτ^ρ ιζρώτον χρ*.• 
τήν τον ΓοΟονιήλ, γαμβρδν οντι του Χάλεβ, δ-τις 
Χάλεβ ζήσας ετη ρζ* έν δυνάμει ώς νβχνίας ε!σι5:- 
χετο και έςήρχετο έν τψ πολέμφ. Και ένίσΧυσε Ε^ 
ριος τον ΓοΟονιήλ, και τον βασιλέα Σι>ρ{ας έπατηξι. 
Καί ειρ-ι^νευσεν ή γη Ϊμ; της ζωής αύτου ίττ μ. 
Και πάλιν άπέστη *[σραί,\ άπδ Κυρ'ου, χαΐ έπι[γιιί 
ρεν αύ'.οΤς Κύριος τον Έκλώμ βασιλέα ΙΙωαβ, πα. Ιΐαςαβ β'ι Ιοεο ηοπιβη ΥαΙΙίδ ίΐβΐιΐδ ίηάίίαιη. 
Ουοά βηίιη Ιδραβίίευδ ρορηίαδ (ξβηΐβδ ςυαδ όβίβή 
3αίϊίεΓαΙ ϋβυδ ηοη βχείιΙβΓαΙ, 5Π(1 ορβΓα βοπιιη (ϋ- 
(1ίοίδδ6ΐ,ίί3 δβ ρβΓ/ηίδεηίδδθΙ αίςυβ δειιΐρία βΟΓυηι 
δίπιυΙαεΓα ευΐΐυ (Ιί^ηαΙυδ βδδβΐ, ϊάβο ίη ροΐβδίαίβηι 
1)αΓΐ)αΓ0ΐΉΐη βΓαΙ (Ιβοΐίΐυδ. Οβυ^ Ιαιηβη 8αα πιοΐαδ 
ΙιυπιαηίΙαΙβ βαπι ιηίδβΓαΙυδ βδΐ, βχείΐανίίςυβ βί 
ρππιαπι 3υά1εβπι 6οΙΙιοηί6ΐαηι €1ιαΙβ1)ί ξβηβ- 
Γΐιπι ". Ιδ €1ια1βΙ)ΐΐδ ευπι αηηοδ 107 νίχίδδβΐ, νί- 
ΐ'11)υδ νβΐυΐί αάοΐβδεβηδ ίηΐβ^πδ ίη ϋβΐΐο νβΓδαΙ)α- 
ΙαΓ. Οοΐΐιοηίβΐϋδ αηΐβπι ΓοΒοΓβ (ϋνίηίΐυδ ρΓίτϋίΙυδ 
Γβββιη δνπΐΒ εΐαίΐβ αίΤβείΙ. ραεβηκίυβ δαίδ ΓβδΙίΙαίΙ, 
(|η2Β αηηοδ 40 ϋαρανίΐ, υ^ςιιβ αά βοίΗοηίβΙί ιηοΓ- 
ΙοΓΏ. ΗϋΓδίιπι ίηιίβ α Οοπιίηο (ΙβΓβεβραηΙ 99 
ΙδΓαβΙίεί ; ίδ^υβ βΐ3 Ε^ΐοηβπι ΜοαΙ)ίευπι Γβββπι β έδουλώσατο τον Ισραήλ ετη ιη\ Και έβ($ησεν πάλιν ό ίπιπιίδίΐ, ςυΐ ρβΓ αηηοδ 18 ροριιίαπι ΙδΓαβΙίεαπι 
δβΓΥΐΙυΙβ ρΓβδδίΙ Οβηαο ίΐαςυβ αυχίΐίυπι Οβί ορ• 
ρΓβδδί ίιηρΙοΓαπιηΙ ; ςαί β^3^υ(1^ε6η1 ά^άϊί Αοάιιηι, 
νΐηιπι αηιΙ)ί(ΐ6χΐΓυπι.ΐ9 ρΓίρεΙαρηι αιίδυδ ίαείηυβ 
Εςίοηβπι άοτηί δυοΒ (Ιοίο ίηΙβρΓβείΙ, ία^αςυβ βία- 
ρ^^ιΐδ, εοϋΓβδΙίηι ΙδραρΠεο βχβΓοίΙυ αδδυπιρίο, 
πια^ηα ΜοαΜίαδ εΐαίΐβ αΓΓβείΙ. ΡοδΙβα αηηίδ 80 
^υ(^α•ίδ Γ]αίβΙαοιηηία ΓαβΓυηΙ. §υΙ> β^(1δ ηιοιΊβιη 
ευπι ροριιΐυδ Ιδραβϋουδ τυρβυδ α Οβο (ΙββείνίδββΙ, 
ρβΓ αηηοδ 20 βυιη δίδβρα ^α1)αηί τβ^ίπ εορίαΓαιη άηι λαδς π;.δς Κύριον, και έδωκεν αύτοϊς χριτήν «» 
Άώδ άνδρα άμςροτεροδέξιον, δς τολμιίσας άνεΤλ» 
Έκλώα έν τψ οΓκφ αύτοΰ δόλψ, και φυγών διεσώΐη. 
Και παρ^υΒυς λαμβάνει τον 'Ιιραήλ, καΐ πατάσβτη 
τήν Μωάβ παταγμον μέγαν, και ησυχάζει ή γη ίτ^ 
δγδοϊ^κοντα. Και μετά τελευτήν τήν σύτου άπέστ;| 
πάλιν δ λαός, καί έταπείνωσεν αύτους 6 Σιβά5:β 
6 δυνάστης, βασιλεύς Ίοβ'ιν, έτη η'. Και ιεροσχαλεΤ- 
ται Δεβ(5(5ρα ή προφήτ-ς τον Β^ράκ (ήν γάρ α(»τΐ) 
τ6τε κρίνουσα τον λαδν), και συμπορεύεται μκτ* β^• *•Ρ8αΙ. χι-νιιι, ϋ. ''^α(^^ε. ιΐ " ]α(!ίε. πι. 1X9 ΗΙδΤΟΒΙΑΚϋΜ εΟΜΡΚΝΌΙϋΜ. 130 του έπι Θαβώρ, χ«1 ίίδαυιν αυτφ ο/^λου; (ο3\ οτ; Α ορρΓ0<>ίΙ. Τιιηι ϋοΙ;θΓα να1ϋ5, ^ιι/υ οο Ι-ιηροΓβ Αδτη ήμέρ« έν ί[ σώ»ί•. Κύ;:ΐος τον Ίσιβήλ έκ χβφο; 
Μβδιάμ. Κ«τεδ(ωξί δ» Ββρακ τον Σισάίο», κ«ί συν- 
έτριψί τι α:μχτ3ΐ αύτοΰ. Κατέβη δΐ Σισά'^χ έχ 
χοΰ αρμτ:ο; αύτου, κχι ί^υγε μόνος, [Ρ. 56] ίο; 
βΤδεν αύτδν Ία/,λ γυνή άττ&Ία, και προσικαλίσ^το 
βύτδν λέγουτα• « "Κκκλινον, κ•»ρΐΕ, ττρός ιιι, μή φό- 
βου ». Και ε•στ,λθε προς αυτήν, κχί έπίτισεν αύτδν 
γ«λα δια το δίψος, χαΐ κοιμίαανα πισσάλψ άπέκτιι- 
νβν αυτόν. Και ήτ^χασεν ή γη έπΙ Βαράκ ετη μ*. 
ΑύΟ'.ς δΐ 'ίαραήλ έπέΟετο τοΤ; ε-.δώλοις, κα•. γεγόνβ- 
σιν έν χε•.ρ; Μαδιαμ ετη ζ'. Τ<5τε ώ<ρΒη άγγελος Κυ- 
ρίου τφ Γεδεών, λέγΐιιν* « Έν ττΐ χ*'•ρί ^'^ Κύριος 
ιοραδ'.δωαι τήν Μαδνάμ. » "Ρττ,σε δε Γεδεών γενέ- 
«Οχι Ουσίαν τψ Κυριφ, και ιζψατο ό άγγελος τφ £χοφ τής ράβδου αύτοΰ της θυσίας, και έξή>θε κυρ η ηιίΐ, ςαί βί ίη(1ΐοαΓ6ΐ ίυτβ υΐ ίη ίρϋίιι 

χαι χατέχαυσεν αυτιών. Καΐ άπηλθεν απ* αύτου 6 Οβοβ ΜαιϋαιιίΙη» ΐΓαιΙοΓΟΙ. Ι1)ί οαιη 0( 

δγγελο<. Τ<5τε ϊγνω Γεδεών δτι άγγελος συνελάλει, 

ΐιαι έφοβήθη. ΕΤτβ αΐτεϊ τήν δ:σ»ήν β'ιτησιν ιτερ: του 

κι^χου, και τυγχάνει της αΐτι^αεως. ΚΤτβ χιταστρέ- 

ο«ι τον βωμδν έν φ έΟεράχευσ^ν 6 πατήρ α•^τοΰ τον 

Βααλ, και ποιεί έκεΐ Β'^'ΐα^ήρον, χαι θύει τφ θιφ 
ξάμαλιν. ΚΤτα π,:οχαλεΤται τον λαδν χαι όποατρένει 
τους διδιότας, ε^οαι χαι δύο χιλ'.άδας. ΖΊχΛ παρα- 
λαμβάνει τάς άπολειφθείσας δέκα χιλιάδας, και προα• 
τάζει βεοΰ χάτειαιν έν τφ ποταμφ, και τους λάψαν- 
τας ττί γλώσσ^ τριακόσιους κατέχει, άποπίμπει δ*ε 
τους λοιπούς, 'ΐίς δΐ εναγώνιος έγένετο τζ βραχύ - 
τητι των συμμάχων, επιτρέπεται πάρα βεοΰ τ-ζ νυ- 
χτι έχείνΐ[^ χατελΟεΤν έν τη παρεμβολή Μαδιάα μό- 
νος μετά παιδαρίου. Κντελθών δλ ήχουσεν έν τξ 
παρεμβολή λεγόντων μαγ(δα χριΟΐνην ^54} έν υπνφ Ο ηοείβ οαιη ρυίϊΓΟ ίη οα»(Γα Μ.ιιϋαηϊοα ιΙί^Μ'οηίΙίΙ. ρορυΐο ρπο6ΓαΙ ^, αά^οίΐο Ηαπι•Ό υπα ηοΐ ιηοη- 
1<»ιιι Τ1ια()0Γ6πι ρΓοβϋίδοίΙιΐΓ, ΙίϋΙαΙα οιιιη Οδδο 
άίοιη ςαο Οοα^ ΙδΓϋοΙυπι β^^οΐ α Μκΐίαηίΐίδ 
1ί()6πιΙυΓΐΐ8. ΡοΓΓο ΗίίΓΑΟΐι» δίτίΟΓαιη ίη Γαμ«αίη 
βϋΐιιιη ίπι^βοαίαπ οί;1, αΐ<|αβ ίΐίυ» ιΐιηαί» οοιηππ- 
ηυίΐ. Ιρ^Ρ (ΐιη(1*Μη ί>ί5βπι άα ί^υο οαηα ιΙ.?5θοιΐιΙίΙ 
βοΐυ^οιυο ΓαμίΙ. Οπβηι οοη^ρίοαίη ^αρ1α, ιηαΙίοΓ 
β^Γομία, αιΐ βο νοοανίΐ, ΙιοιΙαΙα ιιί πιοΙυ.«4 8θουπΐί$ 
αά δο ϋΐνοΓίοΓβΙ. ΙημΓ68>ϊθ δίΐίδ ηϊδίίημοικίίυ μια- 
Ιία Ιαο 1)ίΙ»βη(1απι οχΙη1)υίΙ, ^ορίΐυιηηαο οίανο ΐΓα- 
οί(1ανί(. §υ() ΩαΓαΓΟ ίπ(1β ρορπίο ραχ 40 αιιπο3 
ΓιιίΙ. Ρθ5ΐ, εαιη ίίβηιιο α(1 δίιηυΙαοΓυηιιη ευΐΐιιιη 5Θ 
ά6ι1ί!»5βΙ, ίιι ΜαϋίαηίΙαιυιιι ιηαηα ροΓ δορίοππίιιιη 
ίαϋ Εα Ιβιπρββίαΐβ ^ αημοΐοδ (ιοάοοιιί αρρα• 

8 ιυαηαηι 
0θ(]6οη ρο- 
ΙϋδδΡί ηΐ 8ί1)ί γοπι δαεΓααι ϋβο Γαοοιβ ρριτηίΙΙβ- 
ΓβΙυΓ, αηςβίαδ ϊ«αιηιηί(αΐ6 \ιτμω δαοπηοίυιη ΙοΙίμϋ, 
ίμηί5(]υ(ϊ ίηιΐβ 6xαΓ^^^ι ί(1(|ΐΐ6 ΓοτίΗπηφβίΙ, αο 100 
(1ΐ806δ^ίΙ αιιμοΐιΐδ. ^ΐΜΐϋίΙ βπμο 0(^(1*^00 ηη.ιιβίυιη 
86011111 ίιιίδδβ ΙοουΙαιη, αε ΙΐπιιιίΙ. Ιηιΐβ ι1ιΐ|»1:οί:ί ιΐβ 
νοΙΙβΓβ νοίί ιΐίνίηίΐϋδ ουπιροδ ΓαοΙα;*. αΐΐ.ικ» <μΐΰ(1 
α(1 ΠηαΙί ευΐΐιιπι ραΙ'»Γ ϋ^υΓ])αί)αΙ 8υ1)νοι1ΐι, οομιο 
Ιοοο αιβ οχ8ΐπιοΙα ϋβο 1)αειι1αηι ίιηηιοΐίΐΐ. Τιιιιι, 
εοηνοοαίο ρορυΐο, 22 ΓηίΙΙίαίϊΟΓαπι (|ΐιί 5ίΙ)ί ηκΐυο- 
1)αηΙ (ϋ9Γβ(ΐ6Γβ (Ιοιηαηι ]υΙ)βΙ, οΙ π•1ίί]υα 10 ηιιΐϋ.ι 
νίΓΟΠίιη 311880 Ββί α(1 απιικ^ηι (1ο<1υοί1, υΙ)ί ΓθΙί<|ΐυ3 
0Iηη^^I18 ιβραίΐίαΐίδ ΐΓβοβηΙο» 1;ιη!ππ[ΐ, ίμιί Ιίημιια 
αςυαιη εαηυιη πΙα Ιαιηρεη(1ο 1)ί1)ί85οηΙ, ΓοΙίποΐ.Κα 
Ι&ιη ρ&Γνα ιηαηιι ίη^ΙιαΰΙαδ ηιαικίαίο Ορι δοΐαβ βα τεθεάσθαι τον λέγοντα έν τ^ παρεμβολή ΙΙαδιάμ, 
ήτις άνακυλιομένη έν παντι τφ λαφ ε^θασεν εως 
της σκηνής του βασιλέως, και έπάταξεν ή μαγις τήν 
σκηνήν^ χαι ίπεσε. Και εΤπον οΐ άκούοντε;* « Ούχ 
{στι τοΰτο, αλλ* ή ή |5ομ<ρα(α του Γεδεών* παραδώ- 
σει γαρ 6 Κύριος τήν παρεμβολήν ταύτη έν χειρί 
αύτου. η Και ήχουσ£ Γεδεών χαι ενίσχυσε. Κα) 
άνήλθεν έν ττί έχείνι^ νυκτι προς τήν παρεμβολήν, 
χαΐ ενίσχυσε τους τριακόσιους £νδρας τους μετ* αύ- 
τοΰ, δέδωνε δΐ αυτοΐς αμφοριΐς και Λαμπάδας χαΐ 
σάλπιγγϊς. Και κατελθών πεπο{ηκεν ώς γέγραπται. 
*Ην δε Μαδιαμ μυριάδες τριακόσιαι δώδεκα, ώσεί 
άχρις έν πεδίφ χεχυμένη, και ουκ ήν άριθμδς του 
λαοΰ αυτών ή των καμήλων αυτών. Καΐ έπεί έξέστη- 11)1 αιιιΐίνίΐ ίπδοπιηίυιη >ίΙ)ί ίηνίοριη ιΐίΗΓίίπΙοίί, 
ίιη&μίηαΐοδ «ο ρβΓ ίΐϋίοίοιη νΐΗορβ ραί^Ιϋΐη Ιιογ- 
άοαοβαηι νοίηίαπ ρΡΓ Μίκϋαηίεα εα^ίτα. ρβι-ίμιρ Ιυΐα 
ο&ϊ>ΐΓα νοίυΐηίαιη αιΐ Γρμίδ (αιιϋοηι (οηίοηπιη ρηρ• 
ΙαΙαιη ίιυριιϋδδβ ί(1 αΙ(]ΐιο <1β3οείίΐ50. ΙίΙαικΙΐΙοΓΟί; ϋα 
ιηΙβΓρΓοΙαη, ηΐΐιίΐ αΐίαά ίίμηίΠεαΙυιη βο ίπϋπηιηίο 
ςααιη βοάβοηίδ ρίαιίίιΐίπ, ίη εη]ϋδ ηιαηαηι ^οι1^^ οα 
οαδίΓα ΓδδοΙ ΐΓΛίΙΙΙυπι^ί. Ποο ίηααιίίΐηπι Οαοοπίδ 
αηίπιηηι εοηίΐτηιανίΐ ; ραςιιο ηοοίο Ιη «-υα ιβνοι^αδ 
εαδίτα, Ω(1ηι ίαοΟΠνίΓΟδδϋΟδ ίιηρίενίί, ηΓίπ^ίΓυοΙοδ 
απιρίιοπδ, 1ίΐιηρα(1ϋ)ΐΐδ ηΙί|ϋο ιυ^^3 αιΐ Ιιο<Ιίιΐ!ΐι 
εαδίΓα ϋοϋαχίΐ : 11)1 (αηι γρ8 μβ^Ια ο>1 ςιιοιιιοίΐο 
δεπρΙιίΓα βχροηίΐ Γ.ι-αηΙ ίη εαπίτίδ ΙιοδΙΙαιη Ιογ 
οαίΐίβηα 0ΡηΙυιηΐ|ΐΐΡ αε νίμίηΐί πιίΙΙία Ηοηιίηυιη, σεν αυτούς 6 θεδς, χατεδίωξε Γεδ&ών οπίσω αυτών, β νβίαΐί ΙοοπδΙαΓϋπι ηιηΐΐΐίικίο ρορ αμιυδ (ΙίίΤαδί ; 
Γνόντες δέ οΐ επίλοιποι προχατέλαβον τάς διαβάσεις ηβςαβ ηαπιεπαδ εαπιβΙοΓϋΐηίηίπ ροΙβΓαΙ.ΡοιίΙιΙϋβιη »• ^α<1^^. ιν, ^ Ιυθίο νι. ΧΥΙΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ.*:. (33) Νββείο αη βίβ ΙοοαΙυβ 8ϋ ΟοάΓβηυδ. Ηββ 68( 
πιαηΊΓ68ΐ&, 6ΐ ρΓΟ 'Κλιθαβώρ ΙιίδΙοηα ίροΐαβ Γβροηο 
έπι Θαβώρ. Χτί. 

(.'>4) Οαοά ςαιά βϋ, ηοη ρΐΌπαοϋο. 5αηβ ηβςαβ 

α ϋΓα?εο ηβςιιβ αΙ> ίρδο Η(ϊ1)Γαίοο ππ^ ν63? Π^ΤΤΤσ 
ρροουΙ ρυΙοα1)6δ36 τηριιιη ϊηΙβΓρΓβΙαΗοηοπι. Ζοηα- 
ταδ ΙιαυβΙ μάζαν κ^ιθίνην. ^ο8βρ11α8 αάΗίΙ ύπ* 
εύτΕ/ε:ας άνΟρώπο'.ς βίβρωτον, ςαη) οΐ) γϋιίαΐβπι β\} 
|10Iη^I1^^υδ ρΓο οί1)ο ηόη ιΐδατρΑΓβΙυΓ, Ι. ν, ο. 8. ΡοΓΓο ςαί δβοιιιίΙαΓ Μαιίίαηίίαπιπι ηαπιβρη*», ουπι 
βχρΓβδδί ϋΐ ΓορΡΓΪ, 312000. ΥοΓαιη ίπ οηιιιριη ηοη 
Πιΐβπι πιοάο ίβίΐ βΐ νοΓΪΐιιΙοιη οχοοίΐίΐ : ί|ΐιίη ίιπο 
6ΐιαιη 81 ριο πι>'Γία<1ί1)ϋ8 (•1ιίΙία<1βδ 1βμίΐ?^, αΐ δίΐ 
3!200<\ Ιβπιβη αηιρΙίοΓ ^π8ιο νί(1βπ ρο^δίΐ. ίη 
δεπρίαια ^Πίτα ρχρπίΐα» ηηπιβΓίΐΙπΓ, ίίΐηιοΐδί 
πιαχϊιπαιη ίαί8>β ΙοεπδΙηπιιη εοηιραπιϋο ίπι1ΐί•.Ίΐ. 
^οδορι1υδ (ΐηί(1οπι ίΐιΐί•!οΓ ο^Ι οοου1ίϋί•>δθ Ιιι ριι^^ηα 
Μαιίιαηίΐαΐ'βιη 120 πιϋΐία Χτυ. 1.31 ΓιΕΟΠαΐΙ ΟΕΟΙΙΕΝ! ϋβυδ ίη Γυ^'αιη οοδ ^οη^^^^ι, ίηδβουΐϋδ 6δΙ(ίβ(1βοη. Α. "^ων υδάτων εως τον Ιορδανού, χβΐ σ^ινέλββον ^ 101 ΕΙ Γβϋίϊΐιί Γβ οοβηίΐα ΐΓ3]βοΙιΐ9 αιηηίαιη 

υδςαβ &<1 ^υΓ^^αη^^η οοουρανβηιηΐ. Ρπηοίρβδςαβ 

Μαάίαηίοοδ 0Γβ1)ϋΐη βΐ ΖβΙ)ΐιπι ίη Γυ^ξα οοιηρΓθ- 

ΙιοπδΟδ οαρίΐί1)ΐΐδ ΐΓυηοανβιτιηΙ, βαςιιβ αά Οβάβο- 

ηβηι αΜυΙβηιηΙ Ιδ Ιπιηδίηίδδο ^ο^άαηβ οαδίΓα Μα- 

όίαπίοα οβρίΐ; Γα^αίΐιιβ βχ ϋδβΙαρδθδΐ•βρβδΖβ1)6αιη 

βΐ δδΐιηαηαιη ρβΡδβουΙαδ ίηΙβΓΓθοίΙ. Εχ ρΓΐυάα 

ααΐβπι ίηαοΓβδ ααπβαδ αοοβρίΐ Οβάβοη, οοηΓβοίΙςαβ 

ΕρΙιοάυιη, ςιιού ίη υΓΐ)θ βαα ΕρΙίΓα οοΐΐοοανίΐ, ίη 

όίΐίοηβ ΜαηαδδδΒα. Αά ίΐΐαά Ερίιοίΐυπι ΙοΙυδ ροραΐϋδ 

ΙδΓββΙίου:^ ίπιρβ^ίΐ, ίΠίϋίΙοδ ουίΐυδ βί βχΙιί1)οη(1ο. 

διιΐ) Ιιοο Οβάβοηβ, ςαί βΐ ]βΓθΙ)Λα1αδ (ΙίοίΙυΓ, ςαα- 

άΐ'αίίίηία αηηοδ οοηςυίβνίΐ ρορυΐυδ. Οβίΐβοηίδ (ΒίαΙβ 

ίαίΐ Ορρίιβπδ ΤΙΐΓίΐχ Ιχποαδ, ΒΓ^οβίιΐδ, δαρίβηΐίδδί 

ηιυδ 

οΓβαϋοηριη 

ορβΓίδ ρΓα•Γ&Ιυδ ηίΐιίΐ δβ ίδΙ&Γϋπι Γβιιιαι άβ δυα 
δβηίβηΐία δοπρδίδδβ, νβηιπι δβ βχ Ρ1ιοβ1)ο ΤίΙαηο 
δοΐβ ςιιοϊδίνίδδβ ^βηυβ άβοπιπι ςαοά βδδβΐ, αο ςαΐβ 
ιηυηάαπι οοηιΐίίΐίδδβ. ΕχδΙαηΙ ίη β3αδ ίδΙο ορβΓβ 
1ιί ΥΟΓδαδ : γοντας τους δυνάττας Μχδιάμ 'Ορήβ χα^ Ζήβ, χαΐ 
τβμόντις τ%ς χεφαλάς αυτών κροσήνιγχαν τφ Γ(- 
δεών. Διαβζς δέ τ6ν Ίορδάνην ό Γβδβών Ιπάταιςε τ^ 
παρεμβολήν Μαδιχμ, κ«^ Ιςέφνιγον οΐ βχσιλλΤς Μι- 
διάμ Ζεβεε χβ^. Σαλμχνα έχ της πβ^ρεμβολης. ΚιΙ 
[Ρ. 57] χατεδίωξε Γεδεών οπισ6εν α^^τών, χχι «- 
έχτεινεν αυτούς. Έλαβε δΐ τχ Ινώτια τά γρυβα εχ 
τών 9χύλω/, χακ έποίηνεν Έφουδ (55), χαι Ιβτηβε» 
αυτό έν τ^ πίλει αύτοΰ έν ΈφραΟ^, ζΐς τήν χληρο- 
νομίαν Μανασση. Και έξεπόρνευιβ πας Ισραήλ έχ' 
αύτψ, και γέγονε σχάνδαλον τψ λαξ». Και ήτύχακν 
ή γη έπί Γεδεών, δς καΐ Ίεροβάαλ έλέγετο, έπι η^ 
μ'. Έν τούτοις τοις χρ^νοις του Γε䣫ι>ν ίζν '0α$ύζ 
6 θ:(]ί; ό λυρικός ό Βρυώαιος, ό νοφώτατος ταΛ ηιι- 00 06ΐθΙ)ΡΓΓίηιυδ ροβία. Ιδ Ιΐιβοβοηίαπι ηιαηάί ρ βόητος ποιητής, δ'ατις έςέΟετο θεογονίας χαΐ χ^^μ» 
ίοηριη, ΙιΟΓπίηίδ βΓΠοΙίοηβιη βχροδίιίΐ, ίηίΐίο χτίσιν και ανθρώπων πλαστουργίαν, ειρηχώς έν τι ΙΙβχ ΡΗαΊβ, αΓοϋβηβιΐΒ, Σαΐοηχ νχνίάα ρτοΙε$ 
Σιΐ€ίρο(€η$, ο ςτιιι ναάϋΒ ^αοηΙατχ$ α6 αΐΐο 

ϋηπϋΐα ίηί8, ςιηί ΰΐιηοία 0€η1ί$ ρΐίή8$ίηιβ Ιη$ΐΓα$, 
ΚοΒ Ηοτηνηΐίϊη ιΐχχ^υ,ίηφιβ νίάβη$ €ΐ ηιηοία ρηΰβτηαπΒ : 
109 Ο 8θΙ, (ΐιιΐ'αϋ^ ςηί βυν^ηπι αΙίοΙΐ€τί$ αΙί$ 

Εί Ιί^ηίάιυη \ηίαοΐΊ$ νβίοχ ρβίί$ αβτα ρβηηχΒ, 
1$16 άν.οιΐ€θ\πϊη$, τηχΚι ίβ ηυηο 8βι•τηο Ιο^ηεηΐβ 
Λυάίίην : τηβα Ιβ βηηα €8ί οι^αϋο ΐ€8(€. ΑΙί^υβ ραάβιη άβ Γβ πιυΐΐί βΐίαπι νβίδϋδ δυηΐ Ογ- 
ρΐιβί : δβά βΐ ίη Ιιίδ ςυοδ ΓβΙιιΙίαιυδ ίηάίοαΐ, ςη» 
νοίί οοπιροδ ΓαοΙυδ, ςαβΒ άβ άβοπιπι ββηβΓβ βΐ 
ιηυηάί οη^ίηβ αυιΙίνίδδιΊ οοηδοπρδβπΐ ; Γβΐίςαί ο1) 
πιυΚίΙιιάίηϋπι δαηΐ οπιίδδί. ΙηΙβΓ αϋα Ιιοο βΐίαιη 
άίοίΐ, ρΓΪηείρίο α>11ΐ6Γ6ηι (δίνβ ίιΐ εοΒίυπι (ΙίεβΓβ 
νοίβδ) ί(1 πιυπάο βχδΐΐΐίδδβ α Όβο ΓαύποαΙιιπι. ΑΙ) 
ηίΓαςιιβ αυΐβιη οβίΐιβπδ ραΓίβ ίυίβδβ οΐιαοδ βΐ εαΐί- 
^ίηοδαπι ηοοίβπι, ςαα (]ΐιί(1(|υί(1 βδΐ ίηίπα α^ΙιβΓβιη 
ίαβΓϋ οοευΙΙαΙαίΏ, βο ίηοΐίοαηδ, ηοοίβπι ρπβοβδ• 
δίδδβ. Ιη βοιΙβίΏ ορβΓβ άίχβΓΠΐ βδδβ ςαβηκίαηι ίη- 
οοηιρΓοΙΐΡηδίΙ)ίΙβηι οπιηί1)αδςα6 ΓβΙ)αδ ρποΓοπι αο άρχτί του συντάγματος αύτοΰ 6'τι έξ ιδίας ένθυμι^σενς 
ουκ εξέθετα τι περί θεού ή της κοσμικής χτ(3εως, έλλ' 
αΐτησάμένου αύτοΰ μαΟεΙν πάρα του Φοίβου Τκτανος 
ήλιου τήν Οεογονι'ανκαι τήν του χβσμου χτισιν, χα! τΙς 
έποίησεν αύττιίν. Εκφέρεται γαρ έν τ^ αύτοΰ έχθέ^ιι 
δια ποιητικών σχίγων ούτως* 

Ώ ανα Αητοΰς υΙΙ, Ικατηβόλε, Φοιδβ, κραταιέ* 

'ϋ δέσποτα ημέρας υΙε, ό τα πάντα 'κ6ρ^ω^ έν ταϊς 

[άχτισί 0οο 
Τοξεύων, αμίαντε και δυνατέ* 

Πάνδερκες, θνητοΐσι και άθανάτοισιν άνάνβναν, 

Ό τά πά'/τα επιβλέπων, θνητών χ» αβανατων 

[|^σιλεύ(0ν* 
ΊΙέλιε χρυσέοισιν άειρ^μενε ιττε-ύγεσσιν, 
*1]λιε τιμίβις εΙς τον αέρα υψούμενε ιττέρυξι. 
Ο Δωδέκατη ν δή ττ^νδε περί σοΰ εκλυον ύμοήν, 

Σειο ςραμένου• σ\ δ αύτον^ έκηβ^λε, μάρτυρα 

[θε(ην. 

Και άλλους δε πολλούς περί τούτων εΤπ» χτίχους 6 
αυτός Όρφεύς. Έφρασε δε έκ τών προειρημένΐΜ 
στίχων δ'τι ως έκ της εύχης άκουσας περί θεογονίβ( 
και κτίσεως κύσμου συνεγράψατο. ΙΙαρείθησαν δε ίιβ 
το πλήθος. Λέγει δε προς τοις ^λοις και ταΰτα, δη 
έξ άρΧής ανεδείχθη τΓο κίσμψ ό αίθήρ ύπο του θιβδ 
δημιουργηθείς, έντεΰθεν δε και εντεύθεν τοΰ αιθέρος 
ήν χάος και νυξ ζοφερά, πάντα δ' έκάλυπτε τά 6ιτ* | 
τον αΙθέρα, σημαίνων τήν νύκτα προτερεύειν, ιίρη* / 
κώ; έν τ/1 αύτοΰ εκθέσει ακατάληπτων τίνα και ««• 
των υπέρτατον είναι, προγενέστερων τε χαι δημιοϋρ- 
γόν απάντων, και αύτοΰ τοΰ αιθέρος και πάντων τβΛ δυρβΓίοΓβπι, αΙςιιβοηιηίαπιεοηιΙίΙοΓβπι,οαηι ίρδίυδ ρ. 6π' αύτον τον αιθέρα. Τήν δέ γην εΤπεν υκο τοδ 
ΟϊΙΙΐθΠδ Ιαπι υηίνβΓδΟΓαω ςηο) ιηΓΓα δαηΐ. ΤβΓΓβπι σκέτους ίΐ(5ρατον οΰσαν. 'Έφρασε δί δτι το φως ^ν ΧΥΙΑΝΟηΐ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ.Ε (5!ί) ΕρΙ)0(1 Γ|ΐιί ΓΡΙ δίΐ βΐ ςυβπι υδαπι δρβΰΐβΐ, Ιιίο 
βχρΙίοαΓβ οπιίΙΙο, οηηι ίίδ ςαί δαοταδ 1.ίΙΙβΓαδ (Ιίΐί- 
βοηΙβΓ ΙρρβηιηΙ ηοη δίΐ ο^δοαΓυηι, βΐ ηοη πιυΐΐο 
ροδΙ ίη Μιο1}αβ1 ΙιίδΙοηα νοεβπι ΟβάΓβηπδ ιιΐ€ΐιη(|αβ 
ιηΙθΓρΓβΙβΙϋΓ. ΡοδΙ ΟΓρΗβϋδ ΥοεαΙυΓ ΒΓγοδίτΐδ, 
ιηίΐιί, ρΓΟΓδίΐδ ίμηοΐα βρρβΠαΙίοηβ ; ςυαηι Ιαηιβη 
πιιιΙίΐΓβ ηοη άβΙ)υί. ΕΙ νβΓδίΐδ ΗβχαπιβΙπ ςαί βχ βο 
οίΐαηΙηΓ π)ΙδθΓαΙ)ίΙί1βΓ δυηΐ εοηΓυδί, ηβο^αβ άίΩείΙβ 
βδΐ ρππιυηι δΙο δΓπ1)βΓβ : 

ωνϊξ Λητούς υΓ έκατηβόλε, ΦοΤβε κραταιέ 
ΡοδΙ α πανδ-ρκέ; ίηΙβμΡΓ ίηοίρίΐ. Ιΐβπι αΐ) ήλιε, βί 
χρυσείοισιν δθΓίΙ)&δ. ΕδΙ βΐ ηιβίΓυηι & δωδέκα- 
τη ν ηΐουηςαβ οοη&ΐαηβ, β Ι ουί ρΓοοΙίνβ δίΐ δηοοπΓ- ΓβΓβ. ΡοδίΓβπίαπί βΓίΙ σοΰ φαμένοιο, σΐ δ', βΐ€. 
νβΓϋπι Γβΐίςαα Ιαη^πιβηΙ. ΟιιβΒ βχ ίη^βηίο βπιβη(1βΓί 
νβΐΐβ ηοη νίάβ1)αΙαΓ ίη ρρββίβηΐια εοιηπιοάυιη• 
ΕχδΙαηΙ, δαηβ ηιυΐΐα Ιιίηο ίηάβ αραά 0ΐ6πιβη(€Φ« 
;ηδΙίηαπι, ΕυδβΙ)ίυπι βΙ αΐίοδ ΟΓρΙιίοα. δί ςαίδ ίβ 
1ΐ8Β0 ςυοςυβ 2ΐ!ίουΙ)ί ίηοΐάβΐ, βχ πιβίίοηΐ^υδ (ΙβΙβ* 
ΓίοΓα οοΓΓίβαΙ. Εβο, ηίδί ΙιβιΙΙαοίηοΓ,δβηΙβηΙίίΒηοΙ• 
Ιυπι βΙΙυΙίαρΙππιβηΙιιπι.Οιι© ροδΙ νβΓδίΐδ ί»βςυϋηΙοΓ 
ΟΓρΙιίΓΒ. βΙίΕπι βρϋά δυίιίβηι ΙβμυηΙϋΓ ίη Όρ• 
φευ<•, ραηΐο ΗοβΙ αΙίΙβΓ δβά βΐ ςηί άβ Ιιαιηβη» 
ωίδβηα ίηίρΓίυδ οίΙαηΙαΓ β]υδ(1βπι νβΓδίΐδ. ραΓίίϊϊΐ 
ίηΙββΓί ραΓίίπι πιιιΐίΐί ρΛΓίίπι θβρΓΛναΙι δηηΙ- 
Χυι.. :ί- κΐ8ΤθηΐΑκυΜ εοΜΡΕΝΌΐυΜ. 134 »ν (χ*0£ρα έφώτινν π5«ιν τήν κτίσιν, ίΐ^ών \ (ΐιιΐοηι ρπο Ιοηο1)ΠΗ οοηδρίοί ηοη ροΙυί&80, (Ιοηβο ιΤνβι τ^ φώζ το ρτ,;«ν τον αιΟέρχ τό προΕίρη- 
το ύπίρτατον ιτχντων. Ου ονο;^ι« ό αυτό; Όρ- 
ιχούσχ; έκ τη; μαντιίατς έξεΐπε Μτ,τις, όπ»ρ 
ϊύιται βουλή, ©ώς, ζωοοοτι5?. ΚΤττεν έν τ(1 
έκθίσει ταύτβς τις τρ»•ς θείας των ονομάτων 
ν.ς μίίν εΐνβι δύναμιν, κβι κρ«το; τούτων 
δν ούδί»; όρ^' ^ττινο; δυνάμεως ούδε•ς ού- 
ρτών2ΐ ιδίαν ί5 φύί.ν. Έξ αύτη ς δε τής δυνα- 
τά πά/τβ γεγενησ&βι, «ρχ»; ασωμάτους καΐ 
και σίλιίνην και έξουνίαν καΐ «ιτρα ττάντ^, 
•. θάλασσαν, [Ρ. 58] και τα όρώμενα έν βύτοΤς 
και τ* άκρατα. Το δΙ των α^^ρώ-κω^ γένος 
[>π' αύτου του Θείου πλαι0ΐν Ικ γή< καΐ ψυ- 
::* αύτοΰ λιβεΤν λογική ν, καθώς Μωϋσής έξ£Οε- Ιϋχ ίοΙΙιβΓβ ροΓΓυρΙο οιηιιία εοικίίΐα ίΙΙα^ίΓανίΐ. 
Εαιη Ιαεβιη Ίά 6^86 (]ι1ο^ οπιιη}>ιΐ8 ΓΡΐ)υ8 δΐιρβιίαβ 
οηΐβ (ΙΐχβΓαΙ. ΡβΓίι'ώαΙΙ βΐίαιη ηοιηοη 1ΐϋ3υ5 1ιιοί<;, 
οιαουΐο ί^ίΙ»ί Γβνθίαΐυιη Ιΐίρο βπίιη ροηίΐ : οοιίδί - 
Ιίυιη, Ιυχ, νίΐπ; «ΙαΙοΓ. ΑΙιμιβ αίΐ, Ιια^ Ιγο5 άίνίπαβ 
ηοιηίιιυηη ίαεαΚαΙο» ιιηαιη βδ^ο νίιη αυ ροΐοηΐίαηι, 
ςυίρρο Οβυιη ίπνί»ϊ1)ίΐ6ηι, ου]υδ ΓαοαΙΙαΙίδ ί^ρεοίοιη 
αΙ(|ΐιβ ηαΙιίΓαιη ηβπιο ρο5«)ΐ( οομηο^οβΓβ. 6α?ΙθΓαΓη 
βχ βα οιηηία ΟΓία 6»56 ρπηοίρία ίηοοΓροΓοα, 108 
δοΐβιη, Ιιιηαιη, ροΙθ5(αΙβ9, 5ί(1βΓ&, ΙβΓΓαπι, ιηαΓβαο 
ςυβευηςυβ ίη Ιιίδ νβΐ νίίΙβηΙυΓ νβΐ οοηδρβεΐυπι 
ίϋ^ίυηΐ. Ηηπιαηϋΐη ροΓΓο (^βηιιβ αϊ) ίρ5ϊθ Οοο αί( 
βίΩεΙαιη. αιιίπιαηιςιιβ αϊ) εο αϋΰβρίβ^β ταϋοηο ρΓΦ- άίίαιη, δίευΐί βΐ Μϋ368 βχροί^αίΐ. Ιάβιη ΟΓρΙιοαβ 
δι αύτος Όροευς έν τ^Ι ^ύτου βίβλφ τηίτα- |. βοιίειη 1ί1)Γ0 δοπρίαηι Γ6ΐί(|ΐιίΙ, α ιπ1)υ5 11^5I1ϋIη^I1^- 
:ι δια των αυτών δνομάτων μιας θι^ττ.τος 1)08 ιιηα άίνίηα παΙαΓα ΓαοΙα βδ$ο οπιηία, θ6ΐιιη(|ΐιο 
ιτα Ιγένετο κβ? βύτος έστι τα πάντα. Ιίερι δΐ 
Λαιπώρου γίνους τών ανθρώπων ό αυτός Όρ- 
ίξέθ^το ποιοτικώς στίχους πολλούς, άβ* 6ν ίρ»απι 6956 οιηηία. ΜίββπαΒαυΙβιη ςοηοη*» Ιιιιηιαηί 
ί(ΐ6πι ιηυΐΐί:) νοΓ&ίύα» άε^οπρδϋ, (ΐ€ςυίΙ»τΐ5 δυπί β( 
ςαί ββςαυπΙαΓ : υτοΐ' τ' οΙωνοί τε βροτών τ* άλητώσια φυλά, 
, ορν£α, των ανθρώπων τα χατανβλισκ^ 

[μένα έθνη, 

α γης, είδωλα τιτνγμένα, 

;ς ούτε κακοΤο προσερχολένοιο νοήσαι* 

ιονες οΰτε πσϊον μάλ* άποστρέψαι κακ4τη- 

[τος, 
ιγαΟου π«ρε<5ντος έπιττρίψαι και ερξ^ι* 
μάτην άοαή μονές, απρονόητοι. Βνηία' ί€Τ€Β, νοΙη€Τ€$^ Ηοιηίηηιη<]η€ ηιϋίύίτιηια ΙηνΙα 
(ΓοΓαβ 6 1 νοΙαοΓβ» νοοαΐ ηΐ0Γΐτΐ09) 

Ροηάβτα ί€ΐΙηή$ $ίτηηΙα€ταςχί^ Ιαηΐίηβ €α$$α^ 
Ιρηατί νβΐ'ητη : ηοη ^ηα ΓαΟοηβ ηιαίοτητη 
Ε|Γα^^αη^ νηρεηΊβηίί*» ηονβνβ ρνοϋ€ίΙα$^ 

Λ>ο αηο ώ*€ΐίη(*ηΙ $ιια (Ιοΐτίιη^ηία ΙαΙονβ^ 
Λ>ϋ Ιοηα φιο ρο^ίηί ΒίαίΙίυ ρτχαβηΙΙα α$ρκί. 
1>η/ϊΐι ίηφηίΐΐ€ηΐ€ί α^χίαΐ Ιί^τηβΐ'ατίοΒ €ιύοτ. λλους δι πολλούς περί του ανθρωπίνου γένους ΜυΙΙΟΗςυβ αϋο» ίη Ηαηο γρπι ρπίτίβροα νβΓ>ϋίί δα- 
ο στίχους 6 αυτός σοφώτατος Όρφεύς. Ταΰτα Ο ρίβηΐί^^ίιηαβ ΟπρΙιβϋδ β(1ίι1ίΙ. Ηίτο οχ ΤίτηοΙΙιβο 
εος συνεγράψβτο ό χρονογράφος, λέγων τον 
ι προ τοσούτων χρόνων «Ιπ^ντα τριάδα όμοού- 
ημιουργήσβι τά πάντα. 

τούτοις τοΤς χρ^νοις έκτ{σΟη τό *]λ!θν 6πό του 
μετά δΐ λδ' Ιτη του κτισθήναι τό *Ιλιον έκτί- 
^ζικος, μητρο'ποΑις *Κλλησπίντου και Ασίας 
υζίχου, Έκτίσθη δΐ και Τ4ρος (56) πρό του έν 
^λύμοις ναού ίτεσι τριαχοσίοις χτΧ πεντήκοντα 
;φ ένί. 

τοις χρ^νοις τών κριτών έγνωρίζετο και 'ϋρα- 
^ ^^ρ^^ και οΐ Άργοναυται οΐ περί τόν Ίασονα 
ίετταλόν, οΐτινες ανιόντες τόν άνάπλουν της αηηαΐίαπι ϋοπρΙοΓβ, ςαί ΓοΓβΓΐ Ιαιη πιυ!ΐί3 γοΙγο 
8ΦοηΙί9 ΟιρΙίΡυπίΐ ρΓΟπυιιΙίαδδβ ΙπηίΙαΙβηι εοπ5υΙ>- 
βίαηΐίαίβηι υπίνορδα ΟΓβαδδβ. 

Εοάβηι (βπφΟΓΟ Ιΐυδ ΙΙίαπι εοηοΐίθίΐ, 6ΐ 3ν αηηίδ 
ροδΙ Ο^ζίευ^ ϋγζίεηπι 104 ΗθΙΙβδροηΙί οΐ Αί^ίΐϋ 
οαρηί. ΟοηϋίΙα βδΐ βΐίαπι ΤχΓυβ αηηίδ αηΐο ΙΙίοΓο- 
δοΐχιηίΐαηιιπ) Ιοηιρίαπι 351. ]ϋ(ϋ€αιη δοΐαΐβ βΐίαπι ΗβΓουΙβδ ΙΐΡΓΟδ ίηηοΐυίΐ, γΙ 
ΑΓ^οηαυΙσ) ^α^^οη^δ ΤΗββδηΙί ^οοίΐ. Πί3, οητη ρβτ 
ιηαΓβ ΡοηΙί•*ιιπι ^^υΓ^»11Iη ηανΐ^αροπΐ, ^βI1ι1η1 5υΙ)ίΙο ςής θαλάσσης έπολεμήΟη<72ν 6πό Κυζίκον του Ο ίβείΐ 0}'ζίϋυ• Πο11ο<ροη1ί Γ6χ ; βδίςιιβ αϊ) ίίδ οοπι- έως της Έλλησ;:όντου εξαίφνης. ΚαΙ συμβα- 
: άλλήλοις ναυμαχί^; άπέκτειναν τόν Κύζικον, 
εριλαβον την π6λιν αύτου την Κύζικον. Μεμα• 
ις δέ έίτι Κύζικος & σφαγείς υπ* αυτών τυγγε- 
►τών ύπηρχεν, ξτουν συγγνώμη ν της άγνοιας 
, καΐ άποΟεραπλύοντες τό ΟεΤον έκτισαν έν Π)ίδδθ ηαναϋ ρπηίίο ίηΙβΓίοοΙυδ, βΐ υΓΐ>δ Γ^ζίοιι» 
εαρία. ΡοδΙ ΑτμοπαυΙοϊ εο^ηϊΐο Γ.^ζίουπι ίρδίδ 
ρβηοΓο ίυίδδβ ]ϋηο1ιιηι, βΓοπί» νβηίαιη Ωη§ϋανβ- 
ΓϋηΙ, αο ηηηιΐπβ ρΐαοαίο, Γαηιιπι ίη ΠΓΒβ Ονζίοο 
θΧδίΓπχβΓυηΙ, (1« ςιιο ροδίεα (ϋοβπιιΐδ, ηΐ βΐ ιΐβ 
ΟΓαεαΙβ ίρδίδ α Ργΐΐιίίδ ΙΙιβοιηίδ αΐΐαίο βΐ αΐίίδ. 

.•^ Κυζίκφ Ιερόν, καθώς έμπροσθεν λέξομεν, περί τε του δοΟ-ντος αύτοΐς χρηταοΰ σπό τών ΙΙυ- 

)&ρμών και περί τών &λλων. 

Ερίιοιίαπι ββάβοη ηοη αϋίδ άίίδ δοθ νβΓΟ Οβο 
οοη•^βθΓανίΙ : δβίΐ ίη Ιοοο αΐίβηο, βΐ οοηίπα Ιορβπι 
ίιΐ ΓοοίΙ, ςαίΌ Γβδ βΐ ΙδΓαοΙΐΓί-ι οΓΓοηάεηάί αηδαπι 
ρΓα»Ιιαί(, οΐ ΓαιηίΙίίΒ Οοιίοοιιίδ ίηΐΡΐηβοίοηο δίοΐίΐ. 

ΧΥΙ-ΑΝΟΒΪ ΕΤ ΟΟΑΠΙ ΝΟΤ.Ε. 

Ιη πι&Γ^ηβ ΙίΙ>ηϋπιΐ8 ρρο Τ]ΤΓ0 ΤαΓβιιπι αηηοΐανί), δΐο : ι«•5« τό Ίλιον έκτι^θη* ή Κύζ•κος >-' 
70ς' (\\\οά πιοηηιΑΗΐι 2ΐηχί. Χυι.. ι ουκ έν θεοϊς έτέροις άνέΟηκε Γεδεών το 
' άλλ«τφ δντι βεφ. Άλλ* έπε? του νενομ σμέ- 
όπου καΐ του ν<(μου αλλότριον πίπ:α•/ε και 
ιλον γέγονι τφ 'ΙαρτΎ^Κ, συνέλη γενέσθαι έξ- 135 βΚΟΚ'^Π ΟΕΟΠΕΝΙ ΙΝ Ηα1)ΐιίΙ οηίπι Ιιίϋ Οβάβοιι βχ ηιαΗίβ ιιχοιί1)α5 αο Α. λόθρευσιν του οΊκου αυτού. Οδτος γ»ρ 6 Γεδκών •' ρβ1Ηοί1)α5 70 ΠΠοδ. Εχ Ιιαιηπι αηα βΐίαιη Α1)ίιηβ- 
ΙροΙιαηι ί^υδίυΐϋ, ςαί ΓβΙΐΓΐυοδ βυοδ ίπαίΕβδ αά υηαιη 
οιηηο8 ίίΐιρβΓ υηο 1αρί(1β ηβοανίΐ, δοΐο ^ο&I11αιηο 
οίαρ^ο 0ίΡ(ϋ. ΡοριιΙαιη βηίπι αάυΐαΐίοηβ Α1)ίιιιβ- 
ΙβοΗιΐδ (ΙοοβρίΙ ΓΡ^ηυπΊΓ|αβ ο1)ΙίηαίΙ. ^οαι^1αIηα5 
βυίβηι ΓιαΙβΓ β]υδ οοηβοβπδο ο^ιιοιίαπι ιηοιιΐβ δίοβ- 
ιηίΐίδ ραίπδ δϋί 1)βηθΠοία βχρι•ο1)ΓΛνίΙ, αο Γ2ΐΙ)υΐΛΐη 
πδ άα οίρα, (Ιου, νίΐβ βΐ τΙιαπιηοηαΓΓανΠ. Ουί 104 
βνβηΐιΐδ ΡΟΓϋΐη ΓβδροηάίΙ : Γβ{?θδ βηίπι ίρδΟΓυιη 
δρίπΐιΐδ Οοιηίηί οοηΙαΓΐ)ανίΙ, ΓαίΙςαβ ίη ίρδΟδ 
εΓΠοαχ Α1)ίηιβΙβοΙιί §1α(1ία.•ί, βΐ ^Ίαάίαδ ίρβοπη οοη- 
ΐΓα βαηι. Τ>Γαιιηίάβιη Α1)ίπιβ1οο!ιιΐδ Ιηβηηίαιη 
ΙοηυίΙ, ιΐΓΐ)β>(ΐπβ δίοθηιίΐαηιηι ονβΓίίΙ. ϋηαιη νβΓΟ 
αάΐιυο οοΓϋΐη υΓΐ)θπι ορριι^η&ηΙβίΏ ιηυΓοηαβ δυΐ)- υΐους 2ιχε, πολλαΤς γυνβ'.ξι και παλλχκαις μιγνύμι» 
νος• Έκ [Λ'.δς δΐ τούτων έτέχΟη «ύτψ Άβιμέλεχ, (< 
άπέσφαξε τους λοιπού; αδελφούς αύτου Ιττι λ•!6ον 
ξνα, Ινος και (Α<$νου διαφυγ<(ντοζ ΊωάΟαμ, Οωι:ε(| 
δε άπεπλάνησε τον λιον και έβασ'λευσεν ούτ»«, 
ΊωάΟαμ δε ό αδελφός αύτου έφ* εν τα>ν όρέίυν βνελ- 
0ών προΦΕοώνει [Ρ• 59] τοΤς Σ'.κιμ'ταις τας εύεργι• 
σία: τ'ιύ ττϊτρος αυτού, ειπών αύτοΤς ττερ: της έλχία; 
και τής συκής και της αμπέλου και της ράμνου «χ- 
ραβολήν. Και κατά ταύτην την παραβολήν αννέί^ 
αύτοΤς• πνεύμα γαρ Κυρίου συνετά,^αξε τους βββι• 
λεύφίςντας αυτών, και ή ρομ'^α{α Άοιμέλκχ («φ• 
γούτχ κατ* αυτών, κα• ή ρομββία αυτών κατ* οΜ• 
Και έτυράννησεν ^Αβιμέλεγ £τη τρ(α, και χαΗιΙΐ βαηΐβιη άββαρβΓ ΓηίδΙο πιοΙ&β €θη]βοΙο ιηυΙίβΓ ρΡΓ- ρ πόλεις Σικιμιτών. "Κτι δΙ μίαν τών πόλεων «ολιο^ ουβδϋ, αο ο&Ιναπαπι βί οοηΓΓβ(^ϋ. δυοοβδδίΐ Αΐ)ίιηβ1βΰ1ιο ΤΙιοΙαδ^υάβχςυβ Ιδραβϋοίβ 
ΓαίΙ 23 ίΐηηοδ. ΡοδΙ Ιιιιηο ^ηί^αδ Οαΐααάίΐβδ αηηοδ 
22. Ηυίο Ωΐϋ ΓαβΓαηΙ 30. ΜοιΙιιο βο τυΓδϋδ Οβυιη 
ροριιΐιΐδ ρβοοαίίδ οΠβηάϋ, 1)αΓΐ)αΓ0Γϋΐη δίπιυΙ&ΟΓα 
οο1'»ηϋο. 11αί|υβ ρθΓ αηηοδ 1δ Γβχ Μοαϋίουδ, Δηι• 
Γηοιιίοϋδ, οΐ ςυα3 ^^Γ^ι1Π1^α^βι)αη^ {ζβηΐβδ, βυιη 
(ϋνοχανβηιηΐ Ιηάβ οαηι αΐίβηίδ άϋδ δυΙιΐΏοϋδ αά 
ϋοιιηηηιη δ«δβ οοηνβΓίίδδβΙ, ίδ βίδ ]υάίοβπιοχ€ίΐΛ- 
νίΙΙβρΗίΗαιη ΟαΙααάίΙβιη ϊοογΙο ηαΐυπι. Ηίο βαοΐϋδ 
ΓθΙ)θΓβ ΜοαΙ^ίοο ρορϋΐο βΐ Γββί (5'Γανβηι οίαάβιη ίη- 
ΙυΙίΙ. Ιι1βηίΐ((αβ νοίαπι δαυιη ρ&Γαιη ρίβ ρΓορπα ΠΙία κών πλησιάσας τφ τείχει, βλάνματι μύλου ιίχλΐ• 
αύτος άνωθεν γυνή, χα? αυνέτριφε το χρα^Ινί «ύ• 
του. 

Μετά δε *Λβ'μέλε*/ ανέστη θόλα. χα ι έκρινε τ«ν 
Ισραήλ ει'/.οσι τρία ϊτη. Και μετ' αύτον Ίαείρ Ι 
Γαλααδίτης έτη εαοσι δύο. δ'ς ε^γι τριάκοντα [δύο] 
υΙούς. ΚσΙ μετά τούτον έξήμαρτεν *1σραήλ τφ Κο• 
ρ'φ, και έδούλευσε το'.ς γλυπτοίς τών έβνών. ΚαΙ 
έταΓ.είνωσεν &ύτόν βασιλεύς Μωάδ και *Αμι»ν τλΙ 
πάντα τα πεοι κύκλφ αυτού έθνη Ιτη ιη'. ΕΓτ» Ιιρ- 
έστράψε προς τον θεόν, και περιτ ρε τοι>ς βεβύς τΰυς 
αλλοτρ'ους. ΚαΙ ανέστη σεν αύτοΤς χρ•.γήν τον 'ίεφθαι 
τον Γαλβαδίτην, υΐδν γυνα•.κός πόρνης, (ς ^ν επηρ- 
μένος εν δυνάμει, κα^ έπάταςε τον βασιλέα Μωχο ίηιηιο1αΙαρβΓδθ1νίΙ.Εχ€β8δίΙ,ουιηδθχοηηίυιηρορυΙο ρ καί τον λαον αυτού κραταιώς. Ούτος έπλιζρωη τΤ|ν ρπίοΐαίί^δβΐ. ΡοδΙ Ιιιιηο ΕδδβΙ)οη 7, Εβίοη Ζα1)α1ο- 
ηίαδ 10, Α1)(1οη ΡΙιαΓαΙοηίϋδ 8 αηηοδ ρορυΐί (Ιυοβδ 
ΓϋΟΓυηΙ, ςιιίδςυβ βΟΓυπι ρποΓΐ ιπογΙιιο δυίΤβοΙαδ. 
Α1)ΐ1οη ΠΙίοδ ΙιαΙ)ΐιίΙ 40, ηβροΐβδ 30. δβοαη<1ιιηι 
\ϊχο ρορυΐο ΓϋΓδϋΐη αά ίιηρίοδ δίπιυΐΒΟΓΟΓυιηοαΗυδ 
δο άαηΐβ, Βευδ ^υIη ΡΗϋίί^Ιαϊίδ ροΓβΟ αηηοδορρπ- 
ιηβηάυιη ρβηηίΙΙίΙ.ΙΟβΕο ΙοπιροΓοαηρβΙυδϋοιηίηί 
ιηιιΙίοΓΐ δΙβπΗ. (ΐαπί Μαηοδο βΓαΙ υχΟΓ, αρραρβί, 
βίανίίίαιτκϊαβ ίοΓβ οίδαπίδοηίδ ιηαΐΓβιη ροΙΙίοβΙιΐΓ. 
ΑάιιΙΙυδ δαπίδοη αά άαοβηάυιη δί1}ί αΐίβηίςβηαιη 
ιιχοΓβπι αηίωιιπι αά]οοίΙ, ραΓβηΙίΙιαδ τβΙαοΙαιιΓώυδ, 
ςιιοά ηβδοίΓβηΙ οοπδίΐίο Ββί Ιιαηο βί ουρίάίΐαΐβιη 
ίη]€θΙαιη, ςαίυ ίπΙβΓηοοίοηί 1)ηρ1)αΓ0Γαηι απδαπι 
ρΓαΦοΓβΙ. δαοοοδδπ Ιβιτιροπδ ϋΐιΐδηδ αΐ) ιιχοΓβ δοιη - 
δοη (ουπι ςαίΡδΙίοηβ ε ιηαπίο δϊ1)ί ρΓοροδίΙα.ςαίά- ιόιαν ευχην ουκ ευαγως επί ττ) β*^γ«τρι αυτού. 
Έκρ'.νΕ δε τον Ίιραήλ έπι ετη ϊζ και άπέΟβην. 
Είτα κοίνει αυτόν Έσσεβών έτη επτά και άπέθανίν 
Είτα κρίνει αυτόν Έλγών ό Ζαβουλωνίτης ετη δέκα 
κα: άπέθζνεν ΕΤτα κρίνει αυτόν Άβδών ό Φαραφ^- 
νίτης εττ^ οκτώ* δ'ς ^αχεν υ\ούς τεσσαράκοντα, χβ? 
τριάκοντα υ\ους τών υ\ών αυτού. ΕΓτα έκπορν::^ΐι ί 
λαός έν τοις είδώλοις, κα^ παραδίδωσιν αυτούς Κύ- 
ριος έν χε'.ρι Φιλιστίειμ ετη τεσσαράχοντα. Τότι 
ώφΟη άγγίλος Κυρίου στείρευούο^ι^ τ^ γυναικά Μβ- 
νωε, και επαγγέλλεται αύτζ τήν σύλληψιν Σαμψών. 
Άνο:ωΟίντος δε Σαμψών, έ'θετο τήν καρδίαν αύτο3 
έν έπιΟυμί^ γυναικός σλλοούλου. *Ηκώλυε δΐ αυτό» 
Μανωε καί ή μ/τηρ αυτού, μή εΙδότες ώς γνώμρ 
θεού γίγονεν «ύτώ τούτο επί άφαν.σμψ τών άλλθ5> ηαιη δϋ)ί Ιιοο νοίΐβΐ: « Εχ ΟΓβ νοταηΐίδ €ίΙ>αδ βχϋΐ Ο λων. ΧλευααΟε'.ς δε Σαμψών υπό της γυναικός αύτοδ αίςιιβ άϋΐοβίΐο α ΓϋΙ)ϋδΙο, » βα ΓΟδροπίΙίδδβΙ : 
α Νυιηηαπι αΐίςαίά Ιβοοβ Γθ1}υδΙίαδ, αυΐ ιηείΐβ 
άϋΙοΪΏδ ? » εοηδίιβίυθίηβ 6]υ9 δβ α1)δ(ίηυί( ; βαιη- 
ςαβ δοοβΓ &1ϋ τιγο ίη πιαίππιοηίαπι ΐΓαάίάίΙ. Ουα 
Γ6 ίη 1)αΓΐ)&Γ0δ βχαδρβΓαΙϋδ δαπίδοη, πιίΐΐβ νυ1ρί1)υδ 
αιΙοΓηαΙίδ βΟΓοηι ββ^βίβδ ίηεβηάίΐ. ΙΙαςαβ 1>&Γΐ)αΓί 
δαπίδοηίδ αχοΓβιη }ια)αδ(|αβραΓ6ηΐ6δ ϋ( υηίνβΓδαη 
ίαιηίΐιαιη ίςηί €οπιΙ)αδδ6ΓυηΙ, ςαοά ρβηβδ βοδ αοοβ • 
ρΐί άαπιπί οαυδα ΓαΙδδβΙ. ΡοδΙβα δαπίδοηί αΐία βνβ- 
ηοΓίιηΙ ρτηρίΡΓ ιιχοΓβ/η ςϋΠ5 ίη απίιβ αΐίβηΐ^βηαραηι 
(^ο^ούαΐ ; ουπι Γΐυίάβηι ροιίαδ υΓΐ)ίδ Ιιυηΐθπδ δαίδ 
8α1)1αΙ&δ ίη πιοηΐβπι βχίαΐίΐ. δίπιίΙϋβΓ 6ΐ Οαΐίΐ® έν τίξ) προβλ/^ματι δ εΤπεν, « Έκ στόματος εσΟοντος 
εξήλθε βρώσις και από Ισχυρού γλυκύ, » άπέστη 
άπ' αυτής ι'πούστ,ς• « Τι Ισχυρότε^ον λέοντος, και τί 
γλυκύτερον μέλιτος ; » Και ό πατήρ αυτής έξέδοτ• 
αυτήν άνδρι ετέρφ. Και διά τούτο οργίζεται Σαμ- 
ψών μάλλον τοΤς άλλοφύλοις, και έμπιπρ^ τάς χώ- 
ρας αυτών δ.ά τών χ.λίωε αλωπεκών. 01 δκ άλλόφυ* 
λοι κατέκαυσαν τήν γυναίκα Σαμψών καΐ τους γονείς 
αυτή Γ, και πάντα τδν οΤκον αυτών έξωλόθρευσαν Ι» 
πυρ ι, ό'τι δι' αυτούς τοιαύτα συνέβη αύτοΐς, ΕΤτι 
σ'>νέ6η αύτφ τά περί τήν γυναίκα τήν ο-σαν έν τίΐ 
κόλει τών αλλοφύλων, 6'τε και τάς πύλας ττίς πόλ&ως ΗΚΤΟΗΙΑΙίυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 1% ν [Ρ, 60] 4π? τδιν ώμων έν τψ δρει. Ώσβύ- χ Γβ8. ΡΓίΡίαίΙ ρορυΐο &ηηθ9 20. ΡοδΙφί&πι τβΓΟ ϋ »ι τδ[ ιηρ? τήν Δαλιδβίν. Κρίνει δΙ τδν λβον 
τι. Κβί μβτά το ξυρηθζνβι υπο των άλλοφύ- 
; έϊτ^φλωθηνίι, άναφυ^ισών βύΟις των τρι- 
οΟ, χττίηισι τήν των άλλοούλων τ:«5λ•.ν, κα- 
ΐζ βύτήν, έν ^ χαι αύτος συναπέΟανε, τ(5τ6 
: πλι'ο•>ς αλλοφύλους Ιξ Ιτι ζών. Κβΐ μιτΛ 
ί'.χϊ ό έχ της ^υλής Έφρα^μ τους ρλ' άργυ- 
)μους οέ^ωχ! τ ζ μτ,τρι «•)του. Έ δΐ ήγίασε 
ριον τφ Κυρ^φ, χ«? Επο(η9£ γλυτττδν, χαι 
% Χ3ΐ ετέθη έν τφ οΓχφ Ι1ιχ>, χ^Ι 6 οΤχος 

οΤχος θεοΟ. Έποίηνε δλ χ«ι Έφουβ χχι Σε- 
κ«ι προνεχαλένχτο Λευιτην ε!ς Ιερέβ, υ,τΧ ήν 

έπ' βνομβτι του θεού χ«τι το ιτρίτϋαγμχ 
δύ γάρ ήν τ^τε βασιλεύς έν 'Ισρχήλ, άλλ* βαΓΐ)&πβ άθίοηβη» βΐ 6χθ€οοα1ιΐ9 Γπίΐ, τυρβαπι εηαΐίβ 
0ΓίηίΙ)ϋ9 υΓΐ)οιη ΒαΓΗαΓοπιπι εοηεα<^9αιη βνθΓΐϋ, 
ίηςυβ βα ηηα ιηοΓίυυδ ββΐ, ρ1ιιΓ^^υ9 Ιαιη ηυ&πι 
€[1108 νίνϋβοοοίιΙβΓαΙ.ηοοαΙίβ δβοϋΐη Β&Γΐ)απ5. ΡοδΙ 
1ιιιηολΠο1ια8(ΐ6 ΐΓί1)ΐι Γ)ρ1ΐΓαίηιίοα, ΠΟαΓ^βηΙί ροη(1ο 
πιαίπ 8α(Β άαάιί : ϋΐα αΓί^βηΙηπι Οοο οοηδβοΓανίΙ 
ΓβϋίΙ 107 δοαίρΐίΐβ οΐ οοηΩαΙϋρ, ίώιυο ίη άοηο 
Μίΰΐιπθ ρο8αί(. ΡυίΙ ααίοπι οζίηάο (Ιοιηαβ ΜίοΗβ) 
Ιηηςιΐίΐηι <Γ(1β8θβί, €0πΓί»ΓίίΓ|ΐιβ ΕρΙιοάϋπι οΐ δβπα- 
ρΐιίπιοβ, βΐ Ι^βνίΙαιη αοΰ6Γ8ίνίΐ ηαί $ίΙ)ί βδββΐ 8αο6Γ- 
(1ο8 ; ΓβοίΙςυο ίη ηοιηίπβ Οβί δβουικίαηη 6^α3 ιτιαη- 
άαΐυιη. Νοη βηΐηη αο ΙβιηροΓΟ ΐ8Γαο1ίοα9 ρορυΐαβ 
Γ6|ζθΐη 1ι&1)6ΐ)αΙ : 86ά (|ηίτί8, ((ηοά 5ί1)ί νίβαιη 65861 ιις6ΐ)αΙ. Ε8ΐ ααίοιη ΕρΙιοιΙυιη νβ8(ί9 ^βηπδ, 6ΐ δβρα- 
τό άρεττδν έν ^ΐρθχλμοΤς αύτου έποίει. Έστι *^ ρΐιίιηί 9ίιηυ1α6Γ0Πΐιη. ΟίουηΙπΓ ογ^ο α ΜίοΙια Γιιί98θ 
3οουδ χαι τ6 Σεραφιμ (νδυμα χα? μορφώ• ίαοΐα ν68ΐί8 1ιυιη6Γα1ί8, αε ίαοί68 8ίν6 ν {γει δΐ πεποιησθαι 6πδ του Μιχά έπωμιδα 
τωτΓον, ίνδυμχ Γεροηιχον χαι εΤδωλ». Κατ^ 
^ν χχιρόν συνέβη τ3ι «ερι τ<^ν Αευΐ χ»ι τήν 
ν αύτου, χα• ώς έξετρ'.βη ή φυλή Βενιβμίν 
^Ι Σαμψών ήγήαχτο του λαού Σαμζνή έτος 
ούτοις τοΤ; )τρ<5νοις της ιεραρχίας είρτ^νην 
λαός πρ&ς τους αλλοφύλους £τη λ'. Και μετέ 
»ζε του λαού Έλει 6 Ιερεύς {τη χ\ Λιμού 
ένου πολλοί των Εβραίων μετανάαται γε- 
ιεΟ* ώ»; χαί Έλιμέλιχ έχ της φυλής Ιούδα 
μιν ή γυνή αυτού χα» ο* δύο υ'ιοί αύτων. 
ήλΟον εΙς τέ< πόλεις Μωαβ, χα ι £λαοον 
!; αύτων γυναΤχας Μωαβίτιδας αλλοφύλους, 
ησε δΐ έχει Έλιμέλεχ χαι ο\ δύο υΙοι αυτού, νβδίίδ ροη- 

ΙίΩοαϋδ, οΐ δίιηυΙαοΓα. Εοάβιη ΐ6ΐηροΓ6 Ι.6νίΐΑ 
ρ6ΐΐ6Χ οοηδΙυρΓαΙα βΐ βοη3.'ΐτηίη6& δΐίπρδ άέΙβίΛ 

65ΐ. 

ΡοδΙ δαπίδοηθπι Ι^αιηαηβδ αηηυιη τιηηιη ροραίο 
ρΓφΓιιίΙ. ΑΙςηβ βα Ιβπι ρ68ΐαΙο δαοοράοΐίΐιαδ δαηιιηαιη 
Γθία(1ιηίιπ8(Γαηΐί1)υ8,30ρβΓ απηοδ ρορυΐοευιη Β&γ- 
Ιιαηβραχ ίαίΐ. ΡοδΙβα βιιιη ροπ 20 αηηοδ ΕΗ» δαοβΓ- 
(ΙοδΓβχϋ. 0Γΐα&αΐ6Γη ίαιηο, ηιιιΐΐί Η6ΐ>Γ(Β0Γαπ) δο- 
Ιυηι νβΓίβπιηΙ: αίςαο ίηΙβΓ 1ΐ03 Εϋπιρίβοΐιαδ 1η1)α 
^α(1^οα8 οηιη Νοβηιί υχοΓβ δΐια 6ΐ (1αο1)υ9 ΩΙϋδ ίη 
111*1)68 Μοα1)ίοα8 οοηιιηίμΓανίΐ, (Ι6(|α6 οαμοηΐβ ΠΠίβ 
δΐιίδ 1)αΓΐ)αΓίΰιΐ8 ιιχοΓΟδ πιαίπηιοηίο ]ιιηχίΙ, ίΜςιιο 
ΐρ86 οηπι ηΐίίδ πιοΓίβπι ο1)ϋΙ. δοΐα ΓοΙίϋΐΑ Νοβπιί -, — — , ^ — - -- , . 

ελείφΟη Νοεμ'ν αυν ταΤς νύμφαις αυτής. ^ οαιη (1αΛΐ)υδ ηϋπΙ)ΐΐ8. Ρθ5ΐ(ΐυαπι Ββυδ ίαπιβπι α ^ έζήρε Κύριος τον λιμδν έ{ Μαραήλ, ανήλθε 
τρ6ς τήν φυλήν αυτής, ού χατέλιττε δΐ αύ- 
>6 ή νύμφη αυτής* χα2 συνεργί^ί θιοϋ χαι 
II Ν'>έμ•.ν συν^πτεται 'Ρου0 τψ Βοοζ ώς 
οντι τψ Έλιμέλεχ. Έξ ής ίσχεν νΐδν τδν 
ύ υ*δς ΊεσααΙ 6 πατήρ Λαυιδ. Κατάγιται 
Ι; Ιούδα χαι Θάμαρ τής αλλοφύλου, έζ ών 
1 χαΟεξής, ώς ή γενεαλογία φέρει, 
ν τψ ετει Σαμψών ίβδομος (57) άρχιερευς 
ό '11λε?, δς χαΐ Εχρινε τον Ίαραήλ πιντή- 
ων γεν<( μένος Ετερα {τη μ'. *£ν δΐ τψ τηάρ» 
τής Ιερατείας 'ϋλει Ιγεννήθη ό προφήτης 
., χαί τψ δγδόψ ίτει Ιδ(/θη έν τψ ναψ, χαΐ 
{τει ήρζατο χρ(>ειν τον ^Ιαραήλ, χαι τψ ο* 
ην, Ιερατεύαας λε' ετη. ΙαάΦΛ δΐΐδΐυΐϋ, Γβ(1ϋΙ Νοβπιίδ αιΐ ΐΓΐ1)αιη 9ααπι, 
€0Πΐί(&ηΐ6 βίίπι ΒαΐΗαηαΓυ. 11)ί Οεί ηυχίΐίο αϋ ηιο- 
ηίΐα Νορπιίδ οίΤβεΙυπι οδΐ αΙ Βοοζτΐ9, ηΐροίβ ςαί 
δαηςυίηβ Εϋπιβίβεΐιο ρΓΟχίπιαδΟδδβΙ, ΠαΐΗαπι άα- 
06Γ61, 6Χ 6α(|υ6 ΟΙιβάαηι ραΐΓβπι Ιοδβα), αναπι Οανίάι 
ρΓοςβηβΓ&ΓβΙ Βοοζαδ α ^ι1^I& βΐ Τ1ι&π[ΐαΓ6&Ιί6ηίβ<>ηα 
πιυ1ΐ6Γ6 108 ^βηαδ ΓβρβΙίΙ; ςυίΐιυδ ηαΐυδ ΓαίίΡΙια- 
Γ6ζυ8, &ο (]6ίηοβρ8 υΐί (^βηβπδ ΓβεβηδίοθβπιοηδίΓαΙ. 
Αηηο δαπίδοηΐδ * δβρίΊπιυδ ροηΙίΓβχ (Ιβείαπαΐοδ 
ΓιιίΙ Εΐίδ. ΗΙο ςαίηςυα^οηαΓίϋδ ρπηοίρ&Ιυπι ροραΐί 
οοεφρϋ, ςβδδίίςυβ αηηοδ 40. ΟαατΙο αηηο Ιΐύ3αδ 
ροηΙίΩϋαΙηδ ^απιυβίηδ ναΐβδ βδΐ ηαΐυδ, οεΐανοηυβ 
ίη.ΐβπιρίαπ) (Ιβιΐίοαίαδ (Γί^65ίπιο οο(ανο ειτρΙΙ 3α3 
ροριιΐο (ΙίϋΟΓβ πΐ0Γΐυαδςη6 βδΐ αηηο δβρΙυα^'Οδίπιο, 
Ο 5α66Γ(1οΙίο 3ο αηηοδ ΓυηοΙαδ. ύτα μΙν άπ^ τής των Κριτών βίβλου, ώς εν ΑΙςυβ Ιιφο ςαίάοπι άβ 1^^Γ0 Ιαάίειιπι 1)Γ6νίΙθΓ 

χατ* έπιτομήν [Ρ. 61] έαημειωαάμεθα. αίςυβ ο1)ί(6Γ αηηοΐανίπιυβ. Οοηδαΐΐηπι ααΐβπι Γογθ 
; μοι χαί τας άναγχαιοτέρας υποθέτεις των εβηδυί αΐ βΐίαπι ρΓΦοίραα ΒβςηοΓϋπι 1ίΙ)Γ0ΓΰΠΐ, 

ΧΥΙΛΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΠΙ ^ΌΤ^Ε. ^βρίϋηυ», Νίδί ίοΓίβ έβδ($μψ ρΓο έβδομος 
ιη 8*11, φΐοά ηοη ρηίο. δβά βΐ υ( δηρρα 
ί8 φΐίάαιη 8&ηΐ9οηί9 βηοοββδΟΓ ηοπιίηαΙαΓ, 
]αχΙ& &ο δοΓίρίαΓ» ί^οΐυδ. Εΐίπι α 5&πι- 
0Γΐ6 €(Βρί956 ^αΙ»6ΓηαΓ6 ΐ8Γαβ11οο9 Γ6εβρ1υπι 
Ιθ96ρ1ια5 φΗΜ|ΐΐ6 1(1 οοπΟγπι&Ι ι. ν. ο. 2. 
>(1 πιοχ Η1>6Γ ρηπιαβ Η^μηοΓηπι ΐ'ίΙαΙαΓ. 19 
οιΐίβ ρΗιηιιιιι διιιηαβίίουπι ηοηιίηααιαβ, ή 
;ών Βασιλειών, Ιά βοβρβΰΐιυη βδδβ ΙβοΙΟΓΐ 

Ρατκοι. 6ι. ΟΧΧΙ. ηοη (ΐ6ΐ)6ΐ. ΥοεαύαηΙαΓ βηίπι 1ιί 1ίΙ)Γί Β^^ηοΓηπι, 
ςαοίΐ (νβΓΐ)ί ^παΐία) Γ6^ΐ]ηι 8Λα11. Γορηυπι ΠΛνίιΙί, 
Γομηιιπι δοΐοπιοηίδ, βΙο., οπϋηο ϋο^οιΙΙιβΓβηΙ. Οαα 
ταΙΙοηβ βΐ Ηρ^πι 1ίΙ)π αρροΙΙαη'ηΓ. ί^ίο 1ιΙ)ΓυΓη 
Η6&;ιιπι ΐ6Γΐίηηι ^υδι^ηυ8 ΜαΓίντ ίη ΕχΗοΓίηΙίοηο 
αΙΙ'^^αΙ ν^^'Λ Βααιλε•.ών ιττο^'α•*, ρΙ δοπρίυηιπα 
Β6>,'ηοΓυιη 5βαΙαΑ Αη^υ^Ιίπυ^ αΐΐιίαοΐίοβ, υΐ η Βΰ- 

ίναααΐ, ι 6ΐ ΐ-τ, ΙΙ^ηιςαϋ Πβ;;ηοιαιη 1ί1)Γ08, α(ί ίΛ- 
ηαανίΰΐη 6ρί•Ιο1α 110 βΐ αΐϋ. Χγί. 139 βΕΟΒβΙΙ ΟΕΟηΚΝΙ 1« Αίςυβ «οπιιη ςαι ΑηηαΙββ αρρβΙΙ&ηΙΟΓ, &Γ^τη6ηΙ& Α. '^* Βασιλβιων χαΐ των Πα;;αλ«ιπομ&νων (ν Ικιτ^μφ οοηιρβηάίο ΓβίβΓαιη, υ1 βα ηοδίρο ΙβοΙοπ ίη ιηβ- 
ιηοπαιη ίδΙα ΓαΙίοηβ ΓβάίςαηΙαΓ. 

εΐΰαηα» οαπι υχοπΙ)αδ δυίδ Αηηα βΐ Ρΐιβηαηηα 
Βίΐοηβιη αβοβηϋϋ, Οβο δαοπΩοαΙαΓυδ. Αηιια ϋαΐβπι 
οατη ρΓοΙβπι ηοη Ιΐ3ΐΙ)θΓβΙ, α Οβο ίηΙίιηΊδ ρΓθοίΙ}ΐΐ8 
οοηΐθπίΐίΐ αΐ 8β δίβπΐίίαΐβ 1ίΙ)βΓαΓβΙ. ροΐΐίΰβιΐδ ίρδί 
86 ρΓοΙβπι ςυ&ιη άβάίβδβΐ εοπδ^^ΟΓ&ΙαΓαιη. ΙΙα 5α- 
ιηιιοΐί ιηαΐβρ ίαοΙ& βδΐ, βαιτιςιιβ ΐ&1>6Γηϋ6υ1ο0βί ο1)- 
ΙαϋΙ. Οαιη^ιαβ ΕΙίδ ίρδί οοιηρΓβοαΙαδ βδπβΐ α ϋβο 
&Ιίθ5 1ίΙ)βΓ08 άαπ Ιοοο δαιηιιβίί, βαροδίιηοιίο Ω1ίο:3 
ΐΓβδ αο ΑΙίαδ άααδ ρρρβπΐ. Ο^ι^Ιβηιιη Ορίιηίδ αο Ρΐιί- 
ηβαδ, ΕΙίδ δ&εβΗοΙίδ ΩΙϋ, ηοη δαεπΩοία ιηοάο άβ- 
ΥιοίϊΒ δπίδ ροΙΙα6ΐ)αηΙ, δβά βΐ ουηι Π1ι11^6Π^ιIδ ΙβηιρΗ 
06ί3ΛηίΙπ€ίΙ)αδ δίπρπ οοηβαβίαιίίηβιη Ιια1)6ΐ>αηΙ. 
ΝαΓΓαΙ 
ΙδΓαβΙ 

εαπιΟβί ΙδΓδβΙίοί αΗίΙυΠδδβ: ΚΗπι, βοαικίίΐο, οογ- 
Γϋίδδβ αίςαβ βχδρίΓ&δδβ. ΒαΓΐ)αΓ0δ αροαηι ΑζοΙυπι 
&ιια1^8^^β, άοηαηυηι Οαςοηί άβο δΐιο, αίςαβ αά δι- 
πιυΐαοπ ρβάβδ οοηδϋΙυίδΒβ Ιά δίπιιιΙΐιΰΓαιη ηοοία 
οοηοί(1ί5δ6, πιαηβςυβ αϊ) ϋδ ίηνβηΐυιη αηΐο ατοαηι 
ρΓθ:)ΐΓαΙυηι. ΠυΓδαδ βΓβϋΙιιπι, ίηδβςαβηΐί ηοοίβ άβ- 
ηαο (Ιβνοΐυΐαηι βδδβ αίςαβ οοηΐναοΐυαι : ίΐαςαβ ία- 
ηαπι 63αδ βδϋβ ίη ΙιοηοΓβ ιΐβδϋδδβ. 86(1 6ΐ ίη αηα 
ιηοΓΐ)υηι ίηίΤίοΙυπι Βαΐ'1)απ δ6ηδ6ΓυηΙ, βϊ ρβΓ Ιοίαπι 
Ρβπίαροΐΐη (γο^ιο βδΐ α (ΐαίππ^β υΓΐ)ίΙ)ΐΐδ Ηοο ηοπιοη 
1]αΙ)οηδ, ΑζοΙο, Παζα, Αδ€ηΙοη6, 66ΐ1ια. ΑοοαΓοηο) 
ΙιαΙ)ίΙαηΐ6δ : ϋδςυ6 ίη υΓΐ)ί1)αδ πια^'ηα (ηίΐ ρβδίίΐβη 
ϋα. ΤβΓΓαςποςαβ 6ογιιπι πιυτβδ βάίΗίΙ. ΡοβΙ ίβ- 
ρΐ6πι ιη6ηδ6δ (Ιοϊ^βρίιπ^^ άυοδ ΙαηΙηπι ρ6ΓΐιίΙ)6ΐ) Βαρ άνατάςαι κΐς άνάμντ,σιν των έντυγχχνέντων τχύτ) 
τ^ β.βλφ. 

Ό Έλχονϊς χβί Άννα κα». Φενάννα αϊ γ*^ν2ΐχΐ( 
βύτου άν/^ρχοντο έν Σηλώμ Ονειν ΚαρΓφ. Κα*. τ| 
Άν.γι ουκ ήν τέκ/ΰν Κα: ^τϊ{σατο Άνν« Χ3τ»2^ 
νω; Κυρίψ του άνοιγηναι αύτης τήν μιζτραν χ«( τ^ 
τε/θβν δοτον γενέσθαι αύτψ. Και ετεκε τον Σαμουήλ, 
και προσι^νεγκεν βύτον τη σκηντ^ του θεον. ΚιΙ 
ιτάλιν ηΰςατο ΉλεΙ ύπ^ρ αύτης βοθήναι βύτ^ β»τΙ 
Σαμουήλ τέκνα, και ετεκεν υΐοος τρ%ις χαΐ 6ΐ>γβ^ 
ρα; δυο 'Οφνει δε κα" ΦινεΙς οΐ υΙοΙ Ήλ<1 ο&ιίν 
τ&Τ; Ουσ.Λ ς μόνον έξτ,μάρτανον, άλλα κχ• {νηΐ^ 
γυνβ ξ'ν έςεπόρνευον ταΤς «αρ£στ/,κυ(α:ς έν «Ις τύλαις του ναού Κυρ{ου. *ΐ7τορ•ΐ το'νυν ή «ρ•^ 
ΙροΓΓορπηιαδΒθίϊηοΓϋΠΐ Η1)Ρΐ•ΒαΓΐ)αΓ0δ109 Λ των Βνσιλε'.ών πόλεμον συαττ,νχι τοϊς άλλοψύλκς 
Ιοίδ 1)β11υπι ίηίαΐίδδβ, νίοίοιίαςυβ ροϋΐοδ αΓ- ^^ρο; τον Ισραήλ. Και ν:μι;σ«ντες οΐ αλλόφυλοι 

α'ρουτι τήν κ•.βωτ6ν του Ισραήλ. ΚαΙ άκουσας 
'υλε'. 6 Ιερευζ πεσων απέθανε. Ιΐροσφκρουσι δλοί 
αλλόφυλοι τήν κιβωτον δώρον τφ Οεφ αυτών Αβγιιν 
ε''ς "Αζωτον, και :στώσιν αυτήν παρά τους ι:^δ2ς 
του ειοώλου. 'Κν δΐ ττί νυκτι πίπτει ό θεός αύτδν 
Δβγών, κα• Ιρ^ρΙνοΐ^τίζ ευρον αυτόν πεπτωκοτι 
ϊμ^ιρ^)7(^^^ της κ'βωτού. 'Ανέσττ,σάν τι αύτον, κι) 
τ(1 1τ^-ρ<|^ νυκτι πάλι^ ^πεσε ^λαγών χα! συνετρ'βΓ,, 
και ού<έτι ό ναο; αύτου έσεδάτΒη. Καί Ικαταχθ7.σνν 
οι αλλόφυλοι εις τα; ίορα; αυτών ηι ο{ έν παντι 
όρίψ τη; Ιίενταπόλεω; Αζώτου, Γβζης, Άβχί- 
λωνο;, Γεβ, Άκκάρ«υν• κάΙ έγεν^το σύγχυιι; ^γάλη 
θανάτου έν αύτοϊς, και ή γη αυτών έξέοραζε μΰ;. Ιί.α1 
μετλ Ιπτά υήνα; (ώ; δέ Ίώσηπος, μήνα; δύο μύ- 
1)αΓΐ, ςηοδηαηο Ρα1π?δΙίηοδ αρρβΙΙαπιυδ, ατεαπι οϋΐη Ε νου; ^58) ποιήσαι τήν κιβωτον π^ρατοΤς άλλοούλοις,οΧ άοηΐδ 6ΐ 1ΐ0δ1ϋ<) βηιίδΟΓοηΙ ηονί^ςυαάπ^ίδ ίιηροδί- 
Ιαη), οαί ναοοαδάβίβοΐαδ 6ΐίηΙαοΙα8 3πηχ6ΓαηΙ. Εα;, 
η6Π)ίη6 (1ίΓί§6ηΙβ. νίαπι οοηΓβοβΓηηΙ ΓυΐΐΓ|υ6 Ιιοο 
ΙδΓαβΙΙεο ρορυΐο Ιιοηοπ,οπηιΒαΓί)αΓί, γ6 νίβα. ηια• 
^ηο πιβία ρβΓε6ΐΐ6ΓοηΙιΐΓ. Μαη^ίΙ αυΐ6ΐη απεα ίη 
άοηιο Απιίηαάα1)ί. ΡΓίαδςυίιΙβηι βα ίη (Ιοηιυπ) Οδβο) 
ίη υΓΐ)βπι Β6ΐ1ΐδεΙΐ6Π)(^δαιη ρϋΓνβηβιαΙ ; ςυί, ςυαίΐτί 
ςίδ δείδδίδ βΐ αεε6η«ί8 ναεοαδ ί^ηί ίιηροδϋαδ ϋο- 
ηιίηο 06ο αάοΐβνίΐ. ΑΙ υογο ίΙΙϋ ΙρεΙιοηίο) ευιη αιΐ 
&Γεαπι πιΐηυδ Γ6ΐΙ(5ίθ86 αεεβδδίδδβπΐ, 70 ά6 ϋ* ιηοΓ- 
Ιυί δυηΐ; βΓαηΙ βηίπι ίηιρϋ 6( ίαΙδΟΓαηι ηυπιίηυΓη 
οαϋοΓβδ, δίειιΐ 6ΐρΐ6ΠΓΐυ6 110 οηιη65 Β6ΐ1ΐ8ε1ΐ6- 
ιηβδαηί είν6δ ; ςυαρΓορΙβπ 6ΐ(απι 50 πιίΙΙία υΙγοιήπι 
άβ ίΐΐο ρορυΐο ρ6Π6ΓυηΙ. ΙΙαςυβ 1ιί αποαπι α 86 €α- και ίίαλαιστινοι νυν καλούνται) έξέτεμψζν τήν χίτ 
βωτόν μιτά δώρων κα• θυσιών. έπιΟήσαντες αυτήν έφ' 
αμαξαν καινήν, ζεύξαντε; ^ό-τς εκλεκτούς, ά^χυ^ 
του;, και ηΰουναν οΐ βίε; σφ' εαυτών. Κα! ήλφε* 
'ί-ραήλείς τιμήν. Ίδ<5ντ£; δε οι αλλόφυλοι έ<^οβή^• 
σαν οόοον μέγαν. Και εμεινεν ή κιβωτός ει; βΤχΛ 
'Αμιναδάμ ετη κ'. Προ τούτου δ< κατήντησιν \ 
κιοωτο; έν Βεθ;αμοΤ; ε^; ©"'κον 'ίίστ,ε, $ς ττν μι« 
άμαξαν δ.ασχ^ισας και άνάψας έν πυρι, τους Λ 
βόα; έν σύτίί άνινεγκώ^ προσηνεγκε Ουσίαν Κυρ!ψ 
τφ θίψ. Ο: δε υ'οι Ίε/οινίου άναξίως π^οσήγγίΛ» 
τ Γι κ'.βωτψ, και άττώλοντο έξ αυτών ο άνδρες, οΐτί• 
νί; ΰπήρχον δυσσεβεϊ; και είδωλολάτραι, άλλα «■{ 
σ/εδόν ά'.ταντε; οΐ έν ΒεΟσαμοΤ; ώστε και πνιγή>•« παΙίαΓβίπιαπι (ΙίηιίΙΙυηΙ; ευ]υδ είνβδ βαπι αΙαοΓΡδ |) έκ του λαού αύτου πεντήκοντα χιλιάδα;. Α{»6ι; Α 6ζε6ρ6ηιηΙ, ίηο|α6 άοπιο Αη1^ηα(1α^ί δί α ίη εοΐΐβ 
ΓβροδυβΓοηΙ; ΕΙβαζαΓαπιςαβ ίδ Ωΐίυπι δυαηι εοη^β- 
ερανίΐ, ςυί απεαπι Γοβάβπδ (Ιίνίηί ευ^Ιοϋϋρρί. Ι(ά 
αΓεααηηοδ 20 βδΐ εοπιπιοναΐα. Τυηε ρορυΐπδ άβηυο 
Ββί ρΓΟϊεβρΙίδ ο1)Ιβπιρ6Γα!)αΙ ; ςαοδ Μαδίρΐιαπι εοη • 
νοεαίοδ δαΓηα6ΐ βχΙιοΓίαΙυδ βδίηΐί δίπιπίαεια οηιηία 
αΙ)οΐ6Γ6ηΙ. Ε3υ3ςη6 ιηοηίΐυί ρορυΐιΐδ οΙ)ΐ6ηιρ6ΓανίΙ. πάλιν άποπέμπουσι κ5? ούτοι [Ρ. 62] τήν κιβωτον 
ε'; ΚαριαΟ-αρε'μ- οΐ δε έν ούττί ά^μενοι άπεδέξαντ• 
τήν κιοωτον, κχι κατέστησαν αυτήν ει; τον ο'χί» 
Άμινϊδχμ τον έν τώ βουνί^», και ήγ'οσεν Έίεϊζ'.' 
τον υιον αυτού φύλασσε ιν τήν κιβωτον τή; δ χβί• 
κη; Κυρίου. 'Κποιησε δε ή κιβωτό; έκεΤσε εκη χ'. 
και 6 λαό; ά^τι έπορεύθη δπισθεν Κυρίου. Κ** ΧΥΙΑΝΟΠΙ ΕΤ 60ΛΠΙ ΝΟΤ^Ε. 

(58) Υβΐ ΙιΙο Ιοευδ βδΐ εοΓΓυρΙηβ, ςηο(1 ρηΐο, νβΐ ναπ6ΐαίβ πιβηδβδ 7, ε. νι ; 96(1 βΐ ΟΙίί ΙβοΙιοηίβΐ• 

^0δ6ρΗ^ οοάβχ. ςυί 4 η)6ηδ6δ ηα()θΙ, ποιήσοισα πάρα Ιιίΐ^Ιοηα ηοη ηοπιίηπηΙΟΓ : Ιαηίαπι άίοίΙαΓ ΒβΙ^* ^ 

τοΤ; Παλαιστίνοι; μήνσ; τέσσαρα;• υΐ)6Γ 0(111(1601 8ε1ΐ6Π1βη86δ ίαίδδβ. ΧΥΙ.. ,Ι 

^I1(1ί^ι1η1 ρΡΓ^ρίεηβ 1ια1)6ΐ βί πΗδςαβ αΙΙα ΙβεΙίοηΙδ . 143 ΟΕΟΒαΐΙ ΟΒΟΑΒΝΙ 144 Οιιιη τβΓΟ βΐίαιη &ιιιρ1ίυ8 Β&γ1)&π ίη οαδίηβ Ιαπιαΐ- ^ δ^ Ιερεύς έκεΤ Άχίβς ΑεοΤτης, αιρωι^» 4φοΙ»4, χαΐ Ιυαηΐββ ιηαΐαο δβδβ β^ΓεάβΓβηΙιΐΓ (ηαιη &(1ν6ηο 6ΐ 
ββΓΥί ςιιί ίη ΒαΓΐ)&Γ0Γυιη ο&βίΓΐδ 6ΓαηΙ» αάνβΓβυβ 8β 
ίηνίοβπι ίηΓββϋδ αΓπιίβ Γβηα ^βν^\>Ληί), δααΐτΐδ §&- 
ο^ΓάοΙί 308811 τιΐ ιηαηυ8 οοιηροίΙβΓβΙ, αίςαο ίρββ 
οαιη 86Χ66ηΙί8 ΒαΓ])&Γ08 αάοΓίαβ βδΐ. €οη]υιιχ6ΓαηΙ 
86 οατη 60 βΐίϋΐη Η6])Γα;ί, ςαί ίη δρ6ΐηηοί8 6ΐππιί8 
πιοηΐίυπι 1&ΐ6ΐ)αηΙ, ίΐα ηΐ οίναα 5&α1υηι βδββηΐ αοί 
(Ιοοβπι νίΓΟΓυπι πιίΐΐία. Ι1)ί Ιαιη δαυίυβ ί^ηοΓαΙίοηβ 
(Ιΰοΐαδ πιΟΓίβιη γονβΓαΙ βί, ςυίουηςυβ άο ρορυΐο 
οϋ)υπι ρΓΪηδ ςαδίαδ^βΐ ηηβυΏ ΙιοδΙβδ βδδβηΐ άβίβΐί. 
* Οηιηίδ &αΐ6Πΐ 16γγ& ρΓ&η(ΐ6ΐ)&1. Ταηο βν6ηίΙ ηΐ 
Ιοηαΐΐιαδ βάίοΐί ίδϋυδ ί^ηαηΐδ πιβΐ §αδΙαΓ6ΐ; ςαβπι 
Ιαπιβη ροραΐαδ ηβοί οχβπιίΐ. Ρογγο §αυ1α8 οηιηβδ 
ΟηίΙίπιαδ ίη ογ1)6πι ^βηΐβδ <ΐ6ΐ)6ΐ1ανί(. ΠαΓδίιπι 
οίβίηάβ δαηιιιβίιΐδ ναΐβδ αά βηηι νβηίΐ, αο ςαοά εΤπεν αύτφ Σαούλ έπερωτησβι έν Κυρ{φ• 'Ος 41 Ιτι 
χαΐ μχλλον νυνεχόκτετο ή παρεμβολή των αλλοφύ- 
λων ύφ' εαυτών (έπανέντησαν γαρ οι έκίμιχτοι χαΐ 
δούλοι οΐ μετά των αλλοφύλων χαθ* Ιαυ.τοιν, χαΐ 
έπάτα77ον αυτούς (3ομφα(ας [60], εΤπι Σαούλ τφ 
Άχ'4 συ^τεΐλαι τάς χε^ρβ^ (61), και έπέΟετο ούτος 
τοις άλλοφύλοις συν τοις έζαχοαίοις.'βξήλΟον δ^ χαιοί 
έν τοΤς αιτηλαίοις χαΐ ταΤς βπαΤς χρυπτ^μενοι τ«ν 
Εβραίων, χαι γεγ<ίνα9ΐ μετά Σαούλ ώσκι χιλιάδες δ(- 
χα. Τ^τε ήγν<ίη9εν έίγνοιαν Σαούλ, χ«ι ήράσατο μή 
άπογεύσασθαι βρώσεως τον λα6ν Ιως συντελέσει «ϋ^ 
εχθρούς αύτου. Πασχ δΐ ή γ<) ήρίστα (62). 1?η 
συμβαίνει τα περί *ίωνά6αν έν τη έν άγνο(^ βΐΜ'^ 
του μέλιτος. 'ΕξαιρεΤται δ^ αύτον & λαός του 0χνάτ«•« 
Και Σαούλ χατεπολέμησε πάντα τα ίθνη τ^ χύχλφ α Οθο αοοβρβΓαΙ πιαηοίαίαπι, ίρδί 6χροηϋ (1β " αύτοΰ, Ισχ^ύων χατ' αυτών. Πάλιν δΐ ανέρχεται «ρ^ ίηίβΓηβοίοηβ βχείάβηϋα Ασιαίβοί ^βηΐβ, ίΐα ςαί- 
(ΐ6πι αΐ 6ΐ Ιιοπιίηοδ βί ρβοιίδ αϊ) ΙαοΙβηΙβ υδςαβ 
αά δβηβπι οηιηβδ, α(ΐ6οςυ6 (οΐυπι βΐίβϋη ηιηΐίβ- 
1)Γ6 ςβηυδ οαπι 3υπιβη(ίδ 6Χ8ΐίη^6Γ6 βί οπιηία 
ίρδΟΓϋπι ίιηρ6(1ίηΐ6ηΙ& ρ6Γά6Γ6 3υ]^6Γ6ΐ. Οατιβα ίη- 
ΙβΓηβοίοηίδ Απιαίβείϋδ ίΰίΙ« ςυοά βχ Μ^γρίο &8- 
οβηάβηΐβπι ΙδΓ&οΗουπι ρορυΐυπι πιαΙβΠοϋδ ίηίβδ- 
ΙαδδβηΙ. δααΐαδ νβΓΟ νίοΙοΓίαπι ςυίά6ΐη άβίβΐίδ 
Απιαίβοί οορϋδ ο1)ΙίηυίΙ« θ£Βάί 1»πΐ6η Α^α^υηι γ6- 
ςβηι 6Χ6πιίΙ, αο ρορυΐαδ βΐίαπι άβ ^Γθ^ίϋιΐδ, αΓΟίβη- 
ϋδ ίπ]ρ6(1ίιηβη1ίδ(ΐυθ ΙιοδΙίυαι ηι&^ηαηι ρπβάαπι 
6^ί(. Εοο6 ααΐβπι δαπιυβίιΐδ αά 5αυ1υπι βαΙ^αΙΙδ 
&^6ηΐ6ηι Γ6ν6ΓΐίΙαΓ,]αδδυςα6 ϋβΐ βί ίηάίοαΐ ίοΓβ ηΐ 
Γβ^ηο βχοΐάαΐ 113 8&α1αδ, ροραίαπιςυβ ϊία αϊ) βο αύτον Σαμουήλ 6 προφήτης, χαι λέγει αύτφ τήν 
άπώλειαν Άμαλήχ, χχ2 δίδωσιν αύτφ έντολήν, Ι$ν 
Ιλαβεν έχ θεού, του μή περιποιιζσασΟακ έξ αύτη 
άπό ανθρώπου Εως χτιζνους, άπο νηπίου και 9ηλέ• 
ζοντο; Ιως πρεσβύτου, άλλα χαΐ αύτο όλον τ4 Οήλ• 
γένος ύλέσ^(ι χαΐ πάντα τα χτήνη αυτών, χαι ιησιν 
τήν άπυσχευήν αυτών διαφθεΤραι, βτι χαχά ένεδε^ 
ξαντο τοΤς υίοις *Ισραήλ έν τ^ί έξ Αίγύπτοο ΙΐΓβν<^ 
οφ. Σαούλ δΐ της μεν ν{χης επιτυχών χα2 έχτρί^^ις 
τον Άμϊλήκ περιεποΐϊ5σατο *Αγαγ τ^ βασιλέα 
αυτών, 6 δΐ λαός διήρπασε ποίμνια χιΐ βουχ^λια χαι 
άποσχευήν Ικανή . Και Ιδου παραγίνεται Χα^ουήλ 
έν Γαλγάλοις, και λέγει προς Σαούλ & εΤπεν αύτφ 
ό θεός, τήν τε της βασιλείας εχπωσιν χα^. ττιν α1)ΓυρΙυπι ίπ ςιιοπιοάο Γβχ Ιαοίηίαιη άβ Ιοϊηα δα- ^ διαίρεσιν του λαού, δς " διέ|^ρηξε το πτερύγιον της πιαβϋ αΙ)ηιρίδδ6ΐ. ΕΙ δαηιαβίυδ α τβςβ ίΐα οοαοΐιΐδ 
υηα οηηι 60 ΓβνβΓίΐΙ, Αςα^υπιςαβ Γβ^βπι δυα ηι&ηυ 
ναΐβδ 3υ^υ1ανίΙ. Ηοΐο άίνίηί πιαοϋαϋ ηε^ίβεΐίο ίΐα 
Οβαπι οΠ'βηάίΙ α( δαηαυβίο άίββΓβΙ, ςυοιΐ ίηυηχίδί>6ΐ 
ΐϋ^ηο δαυίααι, 6]α3 δβ ριβηίΙβΓβ, ςυαηιΐο ίδ α δβ 
άβίβοίδδβΐ αο ηιαηιίαΐα δυα ροδ11ια1)υίδ86(. Αο οιιπι 
δααΐαδ α δαιηυβίο 1ια3αδ ρΓβθν&ποαΙίοηίδ εαηδα 
^ανίΙβΓ ο])3υΓς&Ιαδ ροραΐί ουίραπι δΐυάίαηιςαβ ρβ- 
οαάβδ Οβο 8&0ΓίΩεαη(1ί ο&ηβαΓβΙυΓ, « ΡυΙ&δηβ » 
ίηηυϋ ναΐβδ '*, 1ιο>.Ιίαδ αε βαοηΠοία Όβο Ιαπι ρΓο- 
1)αΓί ςηαπι (Ιίείο 63ΐΐδ αικίίβηΐβπι 6δδ6? δΙο 1ιαΙ)θ': 
ρΓΦδΙαΙ ο1)6άί6ηϋα δαεπΩοίο, βί ούΙβπιρβΓ&Ιίο αάίρί 
&π6ΐίηο 6οηΐΓ&ρ6εο&Ιαπ)Π)αςίθ8θδυρ6Γ8ΐίΙίοηί ραΓ 
βδΐ ίηο1)β<1ί6ηΐί&, ρ(Βηαηΐ(]α6 ουπι ουίΐαδ ίαΐδί ηιι- διπλοΐδος αύτοΰ. Παραβιάζεται δΐ Σαούλ τον Σα- 
μουήλ υπρστρέψαι μετ' αυτού, καΐ χερσιν Ιδίιις έ 
προφήτης αποσφάζει "Αγαγ τον βασιλέα *Αμαλήχ. 
Δια ταύτην τήν παρακοήν Σαοι»λ εΤπεν 6 θεός υρ^ς 
Σαμουήλ* « Μεταμεμέλημαι 6'τι Ιχρτσα τον ΣαονΚ ; 
εις βασιλέα, δκ^τι άπέστη άπύ όπισθεν μου χ«1 ο^ | 
έφύλαξε τα ρήματα μου. » Πολλά δε χατωνε(δισε το» ^ 
Σαούλ Σαμουήλ έπι τζ παρακοή ταύττι. Ό δέ τ^ :. 
αΐτίαν έπΙ τον λαον και [Ρ. 64] του θύσαι τα τρέ/ΐ- ^ 
ματα τψ θεψ έπήνεγκε . Και εΤπε Σαμουήλ «ρβς 
Σαούλ* « ΕΙ Οελητον τψ Κυριψ ύλοκαυτώμχτε χβ| 
Ουσ(αι ώς το άκούσαι φωνής Κυρ(ου ; 'ίδού αχοή -^^ 
ύπίρ Ουσίαν αγαθή, και ή έπακ^^^χσις ύπίρ στίιρ 
κριών. "Οτι αμαρτία οΐώνισμά έστι , όδίνην «κ πιίηίδ δαρρΠείο βαπιάβπι εοηοίΐίαΐ. Τα ςαία Οβί ε\ π6νον Οεραφιμ έπάγουσιν. *Οτι έςουΟένωσζς ^ 

ρήμα Κυρίου, και έςουθενώτει σε Κύριος, μή είνει 
βασιλέα έπί Ισραήλ. » Και άπέστη άπ' αυτού Σε• 
μουήλ, και είδεν αύτον ούκέτι Γνώμ^ δΐ θεού ε*• 
τακολουΟήσας Σαμοήλ απεισιν εις ΒηΟλεΙμ, χ» πιαηάαίαπι ρρο ηίΐιίΐο 1ια1)αίδ1ί, ίΐαηυβ Οβυδ βϋαπι 
(β ηίΐιίΐί ίαείβΐ, τβ^ηοςαβ ΙδΓ&βΙίοο ρηνα1)ί(. » Ηίδ 
άίεΐίδ α Γβ^6 άίδεοδδίΐ, ηβςηβ 6ί ρορΓΟ δ6 νίάβη- 
άϋπι ρΓφ1)ΐιί(. Ιάβπι ν&ΐ6δ Οβί ]αδδΐι Ββΐΐιΐββηιαηι 
« Ι Βββ. XV, 22, 23. 

ΧΥΙΑΝΒΒΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. (60) Πβ ΙΙιοηιρΙιβΒΗ άίδρυΐαΐ ΟβιΐΓβηαδ ρααίο ίιι- 
ίΓα, ςυο Ιοεο Ιιβρο&δ Οανίοϋεοδ τβεβη^βΐ. Χνι.. 

(61) Μαηια οοτηροηβνβί, Βοΐίςυί υο1)Γ«Ίΐδπιυπι, ηβ 
ευι νίίΙβΓβΓ αυάαευΐαδ. δβηδίΐδ β^Ι : ΙαδΜΐ βιιπι 
οπιίΙΙοΓβ ΟΓΟίΒ βΐ βρίιοάί ΐΓαεΙαΙΙοπθπι, ναΐίείηαηάί 
ε&αδα ίπδΐίΐυΐ&αι, εαπι ]&ιη άβ βνβηΐιι ριι^ηο) άα- 
1)ίΙ&η^ιιπι ηοη νίάβΓβΙαί' αηιρίίαδ. Χυι<. (02) ΑδΙβπδοιιηι αρροδαί οεο βί ρΓανο βΐ ηβ* 
Ιίΐο. Η6ΐ)Γ&ιεα 1]αΙ)6ηΙ υηίνβΓδβπι 6ΐ βχ οπιηί]1)0* 
ΙιΙηο ίη(ΐ6 ραΓΐίΙ)α8 εοΠβοΙ&πι &(1 δααΐυαι πιιιΙΙίΐΑ' 
(Ιίηβσ) ίηΐΓ&δδβ βίΐν&πι, ίη ςαα πιβΐ ρ6Γ8θ1απι Οιΐ6' 
1)&1. Α ςυο Ιαπιβη οιηηβδ ο1) νοίιιπι Γβ^ίβ α1)δ1ί* 
ηιιβήηΐ, άβηιρίο ^ρηα^11&, ςαί €^ιι& ίηδοίυβ £ΐι$1&' 
ΓίΙ» βΙε. ΧΥί. ΗΙδΤΟΚΙΑΕϋΜ ΟΟΜΡΕΝΌΙϋΜ. 146 195 τον ογ3οον υ16ν Ίιν^αι Δαβ•.8 εΙς βα^•.- Α α1)ΐϋ, ίΙ))(ΐιιβ 0&νί(1αιη ^^ί>800 ΑΗαιη η&Ια ΟΰΙα- (.9 

ιαΐ δίδοτβι ττνευμβ θϊου. Και τ'5τε έπήλθεν 

χουλ πνευμί τιονηρον, κχι εττνιγίν αυτόν. Και 

ο\ γνωστοί αύτοΰ τι περί Λαβ•δ προ; αυτόν, 
»ε»μα θεού έν αύτψ, και δτι §δει ψάλλων εν 
Μ[ και ψαλτηρίψ και ναύλτ^ (03). Και άπέ- 
ϊ Σαοι>λ προς Ίεσσα•, και έ'λαοβ τον υ ιόν αύτοΰ 
:ίν και διώκειν πνεύμα το πνΤγον αυτόν. ΚαΙ 
Ι] το πνεύμα από Σαούλ, και πεποίηκεν αυτόν 
λ σΓρειν τα σκεύη αύτοΰ τα πολεμικά. *Αγα- 

δε γέγονε Δαβίδ τψ Σαούλ. Τότε έζτ,λΟον οΐ 
ιϋλοι έν δυνάμει ββρεί^, και γέγονε τα περϊ 
καΐ Γολιάθ, ό'ν άνεΐλβ μονομάχησα; υψο; 
α πόδας οκτώ, ων ετών λγ'. 'ΙΙ ύπι^ντησαν 
ρλύουσαι λέγουσαι* « Έπάταξε Σαούλ έν χιλιά- 
ίτου κβ! Δαβίδ έν μυριάαιν αύτνΰ. » Και γίνε- 
Ιόνος Σαούλ έπί Δαδιδ δια τό αΰτφ μεν δοθτναι 
ιλιάδας, έκείνψ δλ τα; μυριάδας. Και έπέπεσε 

Θεού πνεύμα πονηρόν έπί Σαούλ, κάί προ- 
Μτεν έν μέοψ του οΤκου αυτού. Και Δ ιοί δ 
εν έν τ^ χειρι αύτου ώς καθ* έκάστην ήμέ:<ϊν, 
► δόρυ έν τή χειρΙ Σαοΰλ, καί ε^πε πατάςαι εν 
, καΐ έκκλίνας Δαβίδ, έπάταξεν έν τώ τοι'χψ. 
δις πκπο(ηκε Σαούλ. Γνου; δε Σαούλ συμμα- 
ββ&ν τφ Δαβίδ, έποίησεν αυτόν χιλίαρχον, 
ττείλας βύτόν από προαιόπου αύτοΰ είσέρχε- 
ιαΐ έξέρχεαθαι έν τψ πολέμψ, εΙπών « "Έστω ή 
Μν αλλοφύλων κατ' αύτοΰ ηπερ ή χειρ μου, » και 
IV αΐιτψ Μβλχόλ τήν θυγατέρα αυτού είς γυναΤ- 
^ποδράς δΐ Δαβίδ από προσώπου Σαούλ άιτηλθβ 

Σαμουήλ έν κόλει Άρμαθ^^μ, καΐ εύρι χορόν 
ςτων μιτά Σσμουιΐλ. ΚαΙ άπέστειλι Σαοΰλ 

χα2 δ{ς και τρις αγγέλους ν^λλαβέαθαι τόν 
* χαΐ προφητεύοντες διέμενον. θυμωθείς δέ 
^ αυτός δι' εαυτού έποριύ^η αυλλάβέαθαι αυτόν* 
ζέστη, χλ\ ήν προφητεύων κα^ αυτός, και 
«το τα Ιμάτια αυτού, και εκείτο δι' $λης 
ς και νυκτός γυμνός. Και μετά ταύτα τελείως 
κται. [Ρ. 65] Δαβίδ άπό Σαοΰλ, κτησάμεν^ς 

τετρακοσίων ανδρών πολεμιστών. ΚαΙ μετά 

0νι{9κει Σαμουήλ, και θάπτεται έν τψ οΓχψ 

έν Άρμαθαίμ. Σαοΰλ δε Ιτι διώκων ή ν τόν 

, *Αβεσ^ δΐ και Ίωάβ καχήλΟον έν τΐ{! πα- 

•λ^ Σαούλ νυκτός μετά Δαβίδ, και ίλαβον το 

καΐ τόν φακόν τού ύδατος. Άποδιδράσκει 
β{δ προς Άγχους βασιλέα Πθ, χαΐ δ{3ωσιν Β νυιη αηρ;οη5 Γβ^ηο <1β8ΐίηανϋ ; •&1ςιΐθ Ιιυίο 
δρίηΐυβ ϋ(•ί (ΙαΙυ» 03ΐ. Α( εοιιίρα ίη 8&υ1αιη 
δρίπΐυ» ιηαΐί^ηα» ίιτυίΐ, βαιηςυβ νβχανίΐ. Ρα- 
ιηίΙίαΓββ ίΐαςαβ βί ίικίίοανοηιηΐ β89β Οανίάυιη 
^^ρ^Γ^ια 1)61 ρΓοχϋΙιιηι αο ναηίβ ίηβΙπιΐΒβηΙίβ ηιαβί- 
€18 ΙυάβΓβ ρεηΐυιη. ΙΙαηα6§αυ1α8α(υ685&ιη ιηίββίβ 
ίαΐΏαΙίβ Όανί(1αιη 114 άοιηαηι 9ΐι&ιη &9θίνί(, υΐ 
Ω(ϋ1)α9 ΙαϋοΓβΙ βρίπίαιηςαβ α ςαο Γβχ τ6Χ&1>&1αΓ 
αΙ)ί3ϋΓ6ΐ ; ^αί βΐ Γ60699ίΙ α Γβ($6. ΡΓοίηάβ Ο&τίάαιη 
Γρχ άίΐβχΐΐ αΓπιί^βΓαηαςαβ βααιη οοηβΐίΐαϋ. 8α1) 
ίιΐβιη Ιβιηραβ ΒαΓ^αή 1)6ΐ1αιη Η6ΐ)Γα)ί8 ίβοβπιηΐ. ηαα- 
{$ηί8 ίΓβΙί οορϋ». (ίαο ίη 1)6ΐ1ο Οανίάυβ βοΐί&ίΐιαιη 
οΰΐο ρ6(ΐ68 αΐΐαπ), αηηοβ ηα1υ8 33, 8ίη§;α1&Γί ρΓβΙίο 
οοη9Γ658α8 ΐΓυοίίίανίΙ. Α ςαα τίοΙΟΓία ΓβάβιιηΙί, 
ύαηι οοαιτβηΐο8 ΰΙιΟΓβαιη άαοβηΐββ ιηυΙίβΓββ οβοΐ- 
ηί886ηΙ « α 8αα1ο πιίΐΐία, α Ο&νίιΐο άβηα ιηί11ί& 6886 
(ΙβνίοΙα, ■ ίηνίϋίΐ γ6χ Οανΐ(1ο 8ί1)ί 60 οαηηίηβ ρΓβ- 
ΙαΙο ; βχα^ίΐανίΐςαβ 6αιη άβηυο ηααΐί^π^υβ Οβο ίπι- 
ιηίΐίβηΐβ 8ρΪΓίΙυ8, αο ίη πιβίΐίο βιιβθ (1οηιιΐ8 ναΐίοίηα- 
Ιϋ8 Ρ8ΐ. ϋοΓαπι 60 Οανί(1α8 ςαοΐΐάίθ βι1ί1>α8 οβοίηίΐ. 
8αα1α9 ααΐβπι Ιια^Ια ςυαπι πιαηα ΙβηβΙαΙ, Οανίάαιη 
ι^α^ί^6Γ6 νοίαίΐ : 8β(1 Ιιίο ίηοΐίηαίο €θΓροΓβ ίοίαιη 

ονΐΐανίΐ, 6ΐ 1ια8ΐα ραΓίβΙί ίηΩχα 68ΐ. Βί8 Ιιοο 8αη1ιι• 
68ΐ εοηαΐαβ. Ιηά6 οο^ίΐο Οβαπι Οανίάο α<1β886, 
Ιπ1)υηιιιη πιίΐίίαπι 6απι Γ6€ί( ίηΓ[υ6 1>6ΐΙαπι 6ΐηί8ί(, 
αΐ πιίΐίΐί»; νβΓδαΓθΙυΓ : αί6ΐ)αΙ βηίπι πια1ΐ6 86 6υπι 
ΒαΓΐ)αΓθΐαπι ςυαιη 8αί8 πιαηί!>υ8 ρβΠΓβ. ΝυρΙυπι 
ςαοςαβ βί ιΐβϋίΐ Μιγ.ΙιοΙ ΩΙίαπι δααπι. ΕηίιηνβΓΟ Πα- 
νί (1α8 8αΰ1υπι ίιψίβηβ αά 8&πιαβΙαπι ίη υΓ!>6ΐη 
ΠαπιαΙΙια 8ϋ οοηΐυΐίΐ, ί1)ίςα6 ευπι 8απιυ6ΐο εΐιοηιιη 
να1υπΐΓ6ρ6η(.Τ6Γΐίαπιδαυ1υ8 6οπιίδίΙ(|αίΟανί(Ιιιιη 
αιΐ 86 α1)ΐ1αε6Γ6ηΙ : νεΓαιη ίί ταΐίοίηαηιΐί 8ρίΓϋα 
οοΓΓ6ρΙί ί1)ίιΐ6πι ιηαηδβηιηΐ. Οαα γ6 ΐΓα ρ6ΓθίΙυ8 
8αυΙιΐ8, ευιη ίρ$6 οοπιρΓ6Ηοη(1βη(1ί Οατίάΐ εαηβα 
6οά6ΐη α!>ί 15561, άίνίηο ίη5(ίηοΙααίΤ6εΙυ8 ίρ86 111^ 
ί]υο(|α6 ευπι Γθ1ί(ΐυί8 γαΐίοίηαπ οφςϋ ; άείΓαοΙίδ- 
ςυ6 8ίΙ>ί νΡ5ΐί1)α8 ηα(1ΐ]8 (1ί6πι αο ηοοΐ6πι ^αοη^ι. Ρθ5ΐ 
1ια*ο Οανί(1υ5 α 8αα1υ ρρορβαβ Γ606δ8ίΙ, ραΓαΙα ςπα• 
(ΐΓίη§;6η(0Γυιη νίΓΟΓυπι 1>6ΐΙίοο8θΓυηι ιηαηυ. Ηφο 
οοη8βουΙα ββΐ π)0Γ8 δαπιη6ΐί, ίδςαβ άοιηί βυ» Κα- 
πιαίΐια) ΙιυπιαΙαβ 65ΐ. Ουπι α Οανίιΐο ρ6Γ86ςα6η(1ο 
8αα1α8 ηοη (1θ5ί5ΐ6ΓβΙ, Αΐ>688αιΐ3 6ΐ Ιοα1)υ8 ουπι Οα- 
νιάο ίη οαδίΓα ί11ίυ8 ηοοία ρβΓνβηβπυηΙ, ΙιαβΙαιηςαβ 
Γ6^ί5 βΐ ΙβπΙίυαΙαπι αςυΦ 56οαπι α1)5ΐαΐ6ηιηΙ. Ργο- ίυςίΐ άβίηάβ αιΐ Γθςβιη ββΐΐι» Ληοΐιίδυπι Οανίοίυβ, 
κόλκν Σιχελάκ, και παροικεί έκεΤ μήνας τέσ- Ο ί3ςα6 61 ηι1)6ηι 8ίο1α|ζαηι οοηο6(1ίΙ« ίη ςαα Οανίάηδ 
* έτίΓο» στήλην (64) ^ πατραλοίας 'Αβεσαλώμ ρ6Γ ςααΙαοΓ πΐ6η569 ίηςυίΐίηυβ ίαί(, υΙ>ί 8ΐα1ηαηι 
όματι αυτού ίστησε, παρανομήσας καν τούτψ. (]ΐιο<)η6 9ί1)ί ραΓΠοίιΙα Αΐ>5α1οιηα8 6Γ6χί(, 6ϋαηι1ιοο 

ΧΥΙΑΝΟΠΙ ΕΤ ϋΟΑΚΙ ΝΟΤΛ). 

Οαία ηοΙ>ί3 ΐ^οΐα βηηΐ ϊιβ^ο ίηδίηιηιβηία, ιηηΐίΐαΐυιη : ηαπι ({υα) πιοχ δοπιιαηΙυΓ άβ ΙιβΓοι- 
.. • . ^. _.•^ — :ι. ^^^^ Πανίιΐί, δϋπΐ (16 β3ΐΐ5(ΐ6ΐη 1ίΙ)Γί. ο. χχιπ, νβΐ ι 

ΡαΓαΙίρ. 11, β5ΐ(^αο βΐίαπι ^η πιαρμίηβ Ιιοο απηοΐα- 
Ιαπι : 01 δυνιτοι τού Δαβ!δ, ροΙοηΙβ8, ίϋ βδΐ ίοΓίβδ, 
6ΐ ςιιί ρΓίΡοίραα νίιίαΐΐδ οαη^α οΓΠοία αάΓηίπί9ΐΓα- 
^αI1ι αηυιΐ ΟανίιΙυπι. ϋικίορυιη Ιοοα (ΙίοΙα ουπι άο- 
(Ιγοιιο 1(ΌΐυΓ εοιιΓ(ΐΐα( ΐρ5β. αιΐ.ϊυηείίδ ίί» Γ|υα; αρικί 
^05^ρ11ι1Iη 1ιαΙ)6ΐιΙαΓ 1. νπ, ο. 10; (^^νβ^^^ιαι61η 6πίπι 
0Π1Π6ΠΙ αυηοίαρβ ηοη βδΐ ηοδίΓΦ 1)Γ6ν1(α(ί8, η6ςα6 
ϋ& άίίΟείΙβ αϊ 6ρ6Γα ηοδίΓα πια^ηοροΓβ άβύβαΐ γ6- 
ςυίΓΪ. Χτί. ιπίο ^βη6η8 ηΐί πιαίαί. Οίηητταπι (ΐιιίά6πι άβ- 
1<1ί1>ιΐ8 οοη5ΐί1ί9ί»β ρΐ6ϋΐΓ0(|υβ ίοί δοΐίίαπι ; ηα• 
άαοάβοίπι Ιιαύαίδδβ τοε65 6( άίμΐϋβ ρυίδαίαιη 
1, 3θ8βρΙια8 πΐ6πΐ0Γία) ρΓ0(1ί(1ί( ζ' Άρ/αιολ. ι\ 
109 ο^ίΐ6Γ, 8Φρ6 Π16 ηοπιϊπα ρΓορπα υοη ιιΙ 
ηθ6(ΐΓ6ηο ααΐ6ΐίαπι ΙΛΧ νοΓδίοηβ,δΡίΙ υίβηπΐ 
1>Γ«ο βίΓβοβρΙα, ρο8υίδδ6, ηί ΜίοΙιοΙ,ΙΙαπιαΙΙια 

ΤΙι. 

Ηβθο 8ΐιηΙ άβ ροβΙβήοΓίδ 1ί!>ή 8ααια6ΐί ο. 
ηί Γαοίΐβ αρρατβαΐ Ιοοηπι Ιιιιηο 6856 πιίΓϊΩοβ 447 ΟΕΟΚΟΙΙ ΟΕΌΚΕΝΙ 1« 

•αίβ &(1(!6η5 506ΐ6πΙ)υ5 : βοϋβιη ίη Ιοοο 1αρί(ϋ1)υ8 ^ Έν φ τόπψ καΐ λίΟ^λΒυστος γέγονιν Ί&οοβθ^ 

ο1)ηι1α3 €8ΐ. ΡαίΙ ^β1)ο^ι1ι63 (^1ιαηαιΐ(Βα$, σαι βνα- ό Χαν^ναΤο:, 6'; έπί έννακ^^ίοι^ τρχ•^μ»τί«;ς έτπβχ• ςαι 

§ίηαΐο £;1α(1ίο υηα ριι$η& 600 νίροδ ταΙιιβΓανΐΙ. 1β 
ηοη ίιιίΐ ιιιιυ5 άβ ΐιίϋαβ, ββά βυρρα Ιΐ'65 ροίβηβ. 
Ο^ίικίβ Αάίηοη, ςηί δίποΐο ^α<ϋο 800 νυΙηβΓανίΙ;, 
ΕΙβ&ζαΓ, ΐ6Γϋιΐΐ>ςιιβ δαιηβαδ. ίϋ ΐΓββ §!ο1)τιιη 1ιο- 
δΐίαιη ΒαΓ^αΓΟΓϋΐΏ ρβηυρβπιηΐ, 6ΐ ρβίβπΐί Οανίοίο 
αςιιαιη βχ Ββΐΐιΐββιηα 1)ί1)βϋ(1αιη αΐΐυΐβπιηΐ;. Α1)69• 
8βιΐ8 ίΓ3ΐ€Γ ^οαι)^ 6ΐ Αβ&βΐίδ, ίη οη56 ηυοίαίο 1γ6- 
εβηίοδ δ&υοίανίΐ. Ρπΐ'1α1υ5>υΐ6ΐη ίυίΐ ίηΙβΓ Ιγ69, 
ηοιι ςαοά γο1η)γ6 60δ α?(}ΐΐϋΓ6ΐ, ηβάυιη αηΐβίι-βΐ, 56(1 
υΐ οο^ηαίιιβ ΓΡ§ί5 : ηαιη ροΐβιιϋα Ιγ65 ίδίοβ ηοη &(- 
ΙίμΐΙ.ΰυίη 6ΐίαηι Βαη^ΐϋβ ^οα^(1α*Ω1^υ5ίΓθ1^^5 Ο&νίάί, 
(}υαη(ΐιιαπι ο6 νίΓΐιιΙβιη 1π1)υ5 ίδΐί:» οοπιραΓαΓβΙυΓ, 
ηοηίαπιβιι βοιυιη νΪΓΐυΙεπ) ΐρςυ&νίΙ.ΚυβΓαηΙ ροΓΓΟ (5ομγβ{αν ιΐσαπαξ. Ούτοζ νόχ ήν τών τριών, αλλ* 
ϋΐτΊ^ τους τρεις δυν«τ4ς. ι,Ττα *Λδίνων, χαΐ ο•!»τος 
έπΓχτο ($ομ'5β{αν έπ: όκτακ'>σίοις τεαυμιτίβις. 
Έλιάζαρ, και τρίτος Σομίις• οΰτοι ο\ τρβίς δίέρ- 
ρτ,ξαν το βύστημα τών αλλοφύλων, και ήνεγχβν έχ 
Βηθλεέμ πιείν τψ Ααβίδ α^ττ^σαντι υοιορ. ΆβεοΜ 
δε ό αδελφός 'Ιωάδ χαί Άασαήλ έσπάσαντο τήι» 
^ο;Αίραίβν αυτών Ιπί τψ τραυματί^;. 'ϋρχ» ^ «« 
τριών ούχ ώς 6π1ρ αυτονις ^ ώς αυ:οι 1«χύ«ν, 
όλλ' ώς σ•Λγγενής του βασιλέως* ή γαρ 3ύναμις 
αύτοΰ προς τους τρεις ουκ ήλθεν. Άλλα χαΐ ΒτΛη 
υΙος *1ωάβ, αδελφού του Δχβιδ, δυνατός &ν τι^ 
βάλλετο τοΤς τ,:ισ•ν, ου μέντ•/ΐ γέγον» τί[ς Ιβ^&^ς βΐίαπι αΐϋ ό7 οθΐβΐιββ 116 αο ροίβηΐββ, ςυοραπι |. αυτών. ^Η^χν δΐ δνοματτοι καΐ δυνχτοί (τεροιλ^, 
ρπηΰβρΒ ΓϋίΙ Αδίΐΐίΐϋδ. ΟβΒίβηιαι ΓΐιοπιρΗκα ηοη ών ήρχεν Άσσαήλ. 'Ρομφχία δ^ ή σπάθη (65) έτ«, Ι&ηεβαπι,αΙ ςυίϋαιιι ρυΙαηΙ»8βά ^Ιαάίιιηι 8ί^Όίβ€&1. 
Ουοιηοάο βΐΐίΐηι Όανΐάϋδ &(1 6οϋαπι : « Τη, ίη- 
ςυίΐ, οοηίΓα πΐ6 νρηίβ τΐιοηιρίίφα 1ια8ΐαςη6 βΐ 
ε1>*ρ60 ίι-β1υ8 : 6^ο ϋυΐεαι Ιβ α^(;Γ6(ϋθΓ άυοίυ Όο- 
ιηίηί Όθί βχβΓοίΙυηπι ^\ » ϋανί(1υ8 βηβηι νίΐββ 
ίβοίΐ αηηο8 ηαΐυβ 70 ευ πι ίη ^υ(^απ1 τβ^απι ο!)Ιί- 
ηαί836ΐ 7 αηηοδαο δβηήδ, 32αο δβιηίδδβηι ίη ΙοΙηπι 
ρορυΐηιιι.ΐΐθ^ηαιηαιίβρίυδβϊίΐαηηοαΐΐαΐίδίπςβδΐηιο. 

δοΐοηιοη βΐίαηι,αηΐβςυαηι ΙβηιρΙιιπι βχδίΓυχίδββΙ, 
ίη 8αηιπιί1&1ί1>υ& α(1ο1βνίΙ αΐίαιία, οηπιςαβ βο ηηί- 
ν6Γ5η8 ρορυΐυβ. 

Μαχίηια αηίοηι άβΐίοΐαδηα α οοηϋίΐο Ιβιηρίο εοπι• 
ηιίβίΐ.ςηοίΐ δοΐίαηι Γβ^ίυπι δίΗί ΓβείΙ βϋηπιβηπι, ίη 
( η^υί« ροδίίΰα ραι Ιβ ^χείδί αϊ) πίπαι^αβ 8θ1ίί ραΓίβ κα: ου το δόρυ, ώς τίνες ο^οντχι, καθώς Αχβιδ ι:ρ(< 
τον άλλόφυλον λέγει* « Συ ερχτ) προς μ< έν ρο[ΐθ9(| 
καΐ έν δορατι και έν άσπίδι, κάγώ ιιορβύσομαι προς 
σέ έν δνόματι Κυρίου θεού Σ^βαώΟ. » Ό δ( ετών 
ο' τιλευτα Δαοΐδ, επτά {τη βασιλεύσας του Ίούδβ 
και μήνας έξ, τριάκοντα δύο δΐ χαΐ μήνβςίζέπΐ 
πασαν φυλήν. "Ην δέ, 6'τε έβασ(λευσ(ν, ετών τριά- 
κοντα. 

*Ότι Σολομών και πρό του Οίχοδομήσαι βύτο# τ^ 
ναδν έν τοις ύψηλοΤς έθυμία, χαΐ πάς ό Ιβόζ, 

Τα δέ μέγιστα τών παραπτωμάτων α^τοό μ«έ την 
οίκοδο λήν του ναού γέγονεν. *Ότι έπο(ησε τον ^«(λειον 
θ:6νον αύτου έλεφαντινον, έκ μέν τών ^'πισθιν κ^ον^α 6Χ5ΐα1)αηΙ άαο νίΐυΐί αηΐβιίοπύυβ δαί ραΓΐίΙ)υδ οΐ ^ προτομχς δύο μόσχων, και δύο λεόντων ε :ς τα παρ Ιχά- (Ιηο ΙαΙο8 Ιβοηεδ. ΓβοίΙ 6ΐ ^ιαάηδ δβχ, ςαί1)υδ αΐΐί- 
Ιη(1ϋ δοΐίι αυ^βΓίΐΐηΓ, ίηςηο ςυονίδ §Γα<1α ίΐίίΐβπι 
ΙΐΌηβδ βχδοηΐρίοδ ΙΙα ϋυοιίθοίηι Ιβοηβδ ίη ^Γ6(1ίΙ)η8 
ρυηβ δοΐΐηηι ιΐηο ίαβι-υηΐ, ίη βυηιπια, Αΐί^υβ Ιιαο 
ίρ!>α 6 1 ία Μ) ίη ιβ βυιη ρ6εεαδδ6ΐ6^€Πΐςηβ α ϋ^ο Μοδί 
αο ροραΐϋώιίαηι νίοία8ί»β ^0δ6ρ11υ8 ϋδδβιίΐ. Νβςηβ 
βηίιη ρβΓηιίδϋαηι Γυί2>δ6ΐηΙραδε6η(1θΓηαι οεηΙοΓϋΐη 
οααδα αηίηιαίΐα Πη^οΓβηΙ αυΐ ρίεΐηπδ ίΐΙαιΙβΓβηΙ. 
δαηβ ρΓυρΐ6Γ 5ο1οηιοηίδ ίπιρίβ ίαεία ^6^ο1>ο&Iηα9 
ίη (ΐ€ε6ηιΐΓί1)ηδηαεΐαδ6δΙΐ'6κηηηι, άιι&1)ΐΐ8 άηηία- 
ζαΐ Ηο1)ο&ιηο 117 δοΐοπιοηίδ βΐίο Γβΐΐοΐίδ, ^η- 
άαίεα βΐ Β6η^αIηίη6α. Ν&πΐ ΗίβΓΟδοΙ^πια ίη άίΐίοηο 
Β6η^«ια1^η6β^ Ιΐ'ί1>υδ δίΐα δοηΐ,ίάβοςηββα 1π1)α9 ^α- 
(Ι&ίειυ αηηεχα. 

ΡππιαδοΙοΓηοηίδάβΙίοΙα δαοΓΦ ϋΙΙβΓΦΟοπιπηβιηβ- 
ΓοηΙ, δίουΐ 6ΐ ρρο^εΙαΓα 6^υ8 ΓαεΙα. ςυαηΓίη&πι Ιιφο 
πιίηηδ. Ουοιΐ ϋ(1 άβΐίοΐα αΙΙίηβΙ, αρρ&ΓβΙ 6υιη βΐ 
αηΐβ βΐ ροδΙ ΐΡ(1ίί1οαΙιιπι Ιβπιρίυπι ίη βχεβίδίδ Ιοοίβ 
δαεπΠεαδδβ βΐ αΓα» αοΐοΐβνίδδβ ΗαΗηίΙβΙ αΐίβηί^βη&δ 
υχοΓ68, Ιβ^β νβίαιιΐβ. ΤϋηΐίδρβΓ Ιαηιεη βαπι 8θΓίρ- 
ΙοΓα ηοη ευΐραΐ, ηοη ςηίιίριη ίη Ιιυηε Ωηβπι ίαεΙα 
ο3υ8 Γ6Γ6Γ6Πδ,<|η.'ΐ^ί οα νίΐίο οαι-βΓβηΐ. ΚηΓ^υδ ςυφ 
ίη Ιβιηρίί αάυΓηαΙίοηο ηοη οοιηία ρίβ βίΐίηχίΐ. τερχ πλησίον του Ορ^^νου. Έποίήσε δέ και βαθμούς 1^{ι 
εις ΰψος εξαίροντας τον 0/^^^»^, καΐ έν Ικάττψ βι- 
θμφ ωσαύτως λέοντζς έττηλωμένους, ώστε εΤναι τους 
πάντας λέοντας τών μέν άν^ιβάΟμων δώδεκα, το(»ς 
δΐ πλησίον του θρόνου δύο. Λέγει δέ Ίώσηπος χαί 
'υν τούτφ άνομη σα ι αύτδν και παραβηναι τους Μ 
θεοΰ [Ρ. 66] δοθέντας τφ Μωϋστ} χαΐ τφ λαφ νό- 
μους, ουδέ γαρ όψεως ένεκεν έπετράπησχν ζωο• 
πλαστεΤν -ζ σκιαγραφίχις προσέ^ειν. Δια το ά«• 
βΓ,σαι δε Σολομώντα λαμβάνει Ίε,^οβοάμ τάς δέχ• 
Φυλάς. 'Γβοάμ δε τφ υΓφ Σολομώντος καταλιμ- 
πάνονται φυλαί δύο, ή του *1ούδα καί ή του Βενιχ. 
μίν ή γαρ Ιερουσαλήμ έν τ^ κληρουχί^^ της Βιν 
ισμίτιδος ουλής κείται, και διά τούτο συνηφθη ^ 
Ο φυλτ^ Ίονδα. 

*ϋτι τα πρώτα παραπτώματα ΙστορεΤ ή Γρ^ί^ή 
Σολομώντος χαι τα κατορθώματα, άλλ' ούχ ώς ι:«• 
ραπτώματα, έπει φαίνεται και πρό της κτίσεως 
του ναού καΐ μετά την κτίσιν, έτι νέος ών έν τοί; 
ύψηλοϊς θ'^ων και 0'<>μιώνκα( γυναίκας άλλοφύλοϋί 
έχων παρανόμως. Τέως δέ έν πρώτοις ή ιστορί* 
της Γραφής ουκ έγκαλεΤ αύτφ, ούχ ώς μή πράξ«>• 
τος κακώς τα πράγματα διηγουμένη. Καί αύθις ο4 
πχντα τά έν τψ ναψ εύαγώς έπλασεν. " 1 Πβρ. XVII, 45. 

χγίΑΝΒκι ΕΤ οοΑπι νοτλ:. 

(6ο) Οο Γΐιοηιρίίφα, 8ρ&ΐ1ι& βΐ ίΓααιβα Τΐιοιηαδ 06ΐηρ8ΐθηΐ8 ίη Βοτηαηχί Αηίίς[, 6οαα. ΙΙΙδΤΟΗίΑΗϋΒΙ ϋΟΜΡΒΝΟΐυΜ. 150 ( ωρ^η & θ(%ς τγ Σολομώντι, χατ* έπίτα- χ 
λ'ζόμϊνος α^τον ακίχλ^θχι ^<<ί»' πχρ'.νίμων. 
7/,:;ος χ&ι 0'.2 τοϋτο άχλ&ώς τεθνάνχ'. α^- 
ι, δΐ2 τ^ χαι λέοντας χζΐ β^α; μιχλ των 
άνομημάτων κ:ς 6ψ^|λήν 6(ω;:(αν άνάπλάσαι 
3 γά^ θβο; ούοε όψεως Ινεχ&ν χαΐ θεωρίας 
9εΐ ταν»τα δια του νέμου γίνεσΟαι. 

Ιθι'ϊς 6 £ιλων{της προίρήτης ών, συναντή- 
βθ2μ τφ δούλψ Σολομώντος, δ' έ%6ρει χαι- 
Εΐον δια^ρήξχς εΙς &ά,39ΐ) οώδεχχ οέδω^εν 
«χ ρήγματχ, εΙπών* « Σλ\ ^ίδωαιν 6 θ»ος 
Φυλάς του *1σραήλ δ'.ά τχς ανομίας Σόλο- 
(ίμως μετι Οχνχτον αύτοΰ λέψν^ αύτάς. μ 
;ολομών Ιζιζτησε τον Ίεροβοαμ άποχτεΐναι Βί» δοΐοιηοηΐ Οβυβ &ρρ&ΓυίΙ,α( βο ίηίβηΐίαβ βαιη 
οοηΟΓπιαίΎΐ αοαΐ) ΐιηρϋβί&οΙί8&Ι>5ΐίηβη(1αιη 6836 αά- 
ιαοιΐ6Γβυο:>6ρ1ιιΐ9 8αΐ6ΐη ρΓορΙβΓ6αςαοςιΐ6 6αηι ίη- 
μΙοη(ΐαιθΓΐ6 9υ1>Ι&ΙυΓη ρ6ΓΐιίΚ)β(,ςυο(1 ρΓ®ΐ6Γ οβΒίβπα 
ρβοϋΑΐα Ιβοηβδ ςυοςαβ βΐ 1)ο?69 ίη «υΗΙίιηί Ιοεο 
εοα9ρ]6ί6ϋϋθ5 βΠΙιιχβηΙ. Οίνίηα βιιίπι Ιβ^β βαηοί- 
Ιυιη 69ΐ η6 1αΐ6 ςυίά νβΐ νί^υβ 6ΐ εοη9ρίϋί6η<ϋ ^γα- 
1ια ΠαΙ. 

Αοΐιίαβ 8ί1οηίΐ68 ναΐβ3 ^6Γοι)οαπ1ο οΙ>νίαιη Γαοίυ» 
»θΓνο 5οΙοιηοηί?«, ηοναπι ςυ» ίπΊαΙαβ 6Γα1; νβδίοιη 
ίη άαο(ΐ6υίιη ΓηιβίΑ €ϋ906ΐ'ρΗίΙ.(ΐ6Γ|Π6 Ηίβ 61 άβϋβιη 
(1^^^ι.^ι&ίαιυ9:«•ΡΓ^φιρ^ρ6^^αια5ο1οIηοη^8^6ακϋ1>^ 
(ΙαΙ (1606111 1π1)υ9 ΐ9Γ&6ΐίοί ροραΐί ; ηυα9 Ιααιβο ηοη 
11191 ιηοΓίαο 8ο1οιηοη6 ο1)Ιΐη6ΐ)ί9 '\ 

118 8ο1οιηοη ^βΓοI>οαο1υπ1 9ίΙ)ί 9ΐΐ9ρβ6ΐυιη ίη- 
ις βύτόν. '() δΐ γνους «νεχώρτ,σε προς Σου- |^ ΐ6Γβθ6Γ6 εορίΐανίΐ. ΑΙ 19 εομηίΙί9 ίη9ί(1ϋ9 αά δα•&- ϊζνιλέα Αιγύπτου, χ«1 ήν έχει ίως τής τε- 
του χυρίου αύτοΰ Σολομώντος. "Ελαοε δέ 
ιτέρχ Σου9αχ»:μ Ιχυτφ γυνχΐχα* 
• έν Ίεροτολόμοις νχος τεστχρχς εΤ/ε πε• 
;, χαί ε*ς μίν τον ιξωτχτω ειαελ^εΐν έπ- 
ο τΛ9\ XXI τοΤ; άλλοφύλοις, γυνβι^Ι ολ έμ- 
μ<(νχις άπείρτ,το πχριένχι. Ε*ς δΐ τον δεύ- 
ονδζίοι πάντες ε^β^ετχν, χ«ι αΐ τούτων 

χαΟχρχΙ άπό παντός μιάαματος. Εις δΐ τον 
ι «ι^^ενες των 'Ιουδχίιον, εΙς δΐ τον τέτχρτοα 

μόνοι. Εις δι τον νχόν χχΐ έπι τον βωμόν 
ίοι Ιερείς, ατολχς Ίε,:;ατιχχς ένδεδυμίνοι. Είς 
Λον ό άρττ,^'Ρ**"^^ μ^*'ο<» 'ρήν οίχείαν ατολτ^ν 
Ατ, μένος, απχξ του ένιαυτού. 

IV γήρ7 αύτο^ Σολομών έζώχειλεν άπό του δοηοοία (τϋιΐβ 5ο1οιηοη α Οβο 6Χ0Γΐ>ίΙανϋ, υζο- 

Εών γυναιχών αυτού ε*.δωλα άνατιΟουαών ό ^ Γϋ)α9 6^υ5 9ίιΐια1αοΓα εοιΐ960ΓαηΙϋ)υ8. Ναιιι ςυί αΙ- 

Ιβιί ρυΐθ^ΐαΐϋΐη οοη9θθΓαη(1ί Ι&ΐία ρβΓπιίΐΐίΐ, 19 
ςιιαηΐυιυ ίπ ίρ^ο 69ΐ,6α (1θ(ϋεα1.1(ΐ6οςυ6 6ί §αΐ&ηα9 

ΑΐΙβΓ 111111118809 69ΐ. 

Ι(^Γθ1ιοαιιιυ8 §ο1οπιοιιί9 δ6ΐ'να9. Ω1ίυ9 ιη6Γ6ΐπ€ί9, 
δαπίίΐπΐΰ ΓΡμίαιη ΙιαΙ)αίΙ,Γυχ ρορυΐί ΐ9Γα6ΐίοί. Ι(ΐ6ΐη 
ρποΐίο ευημΓ€9>α^ ι-αιη Α1)ίίΐ 9αεου1)υΐΙ,€Φ9ί9 Ι5Γ&6- 
ΙίεοΓυιιι (ΐυίημϋπΐίβ ιιιίΙΙί1)α9. 

ΤβΓίίο αηηο γθ^ιιϊ ΟοΙΙΐύΙίίΒ ^ϋι1α9 ^0Γ&IηιλΠ1 6ΐ 
Οεΐιοζίαιη 6ΐ Αο1ια1)ί ϋ1ίθ9 βΐ Ι6ζ&1)6ΐαιη ίηΐ6ΓΓ6εί(. είιηυιη Μμγρύ Γβ^6ΐη εοηε6<«5ί1. αΐΓ[υ6 αρυ(1 Ιιαηε 
εοιηιηοΓ&Ιιΐ9Ρ9(α9(|ΐι<' αά πιοΓίβπκΙοπιίηί 9υί δοΐο- 
πιοηΐβ. 8('(1 ρΙ διΐ9αοίπ[ΐί ΠΙίαιη ιιζογ6Πι άαχϋ. 

ΤβιηρΙυιη Ηί6ΓθΗθ1γπιίΙαιηιιη (|υαΙαοΓ Ιι&ϋυίΙ απι• 
1ιίΙιΐ9.1η βχίΓοιηυπι ίπίπαρβ οπιηίΗιΐΗ.βϋαιη &1ί6ηί- 
μ6ΐη9, ρβΓπιί59αιη ΓαίΙ ; 9ο1(η ιηρη9ΐπιο 1αΙ)0Γ&ηΙβ9 
ιηαϋ('Γ69 &Γε6ΐ>αϋΐαΓ.ΙιιΐΓα 96ευη(1ιιιη οιηηβ8 ^αάι^^ 
ίηΐΓΰΙιαηΙ, βοΓυιηςαβ ίβιηΐικΒ ροΙ1ιι(ίοηί9 οιηηί9 
ρυΐ'β.Ιη (βΓΐίυιη ιη&Γ69 ^ιι«I»^. Ιη (]υαΓΐαιη 9θΙί 9α- 
οβΓίΙοΙβ». ]ιι βαεΓ&πυπι 6ΐ α<1 αΐ'&ιη νΚίο 0ΔΓ6ηΙβ9 
9ίΐεΡΓ(1οΙ<»9,9ΐυ1ί9 9αεβΓι1οΐΑΐϋ^υ9 απαίοϋ. Ιη α(1>*1υιη 
ςαοΙαηπί:4 ΙαηΙαπΐ9ο1α9 9αιηιηα9 ροηΐΐίβζ ίη|;Γβάί6« 
ΙιαίυΓ, 9υο νβ^ιϋα 0ΓηαΙα9. ;ρων άνχτιθέντων έ^ιεις αυτός Ιδρύεται δυ- 
Ρ• 67] Και δ:ά τούτο έδόΟη αΰτφ Σχτάν 6 

ίεροβοχμ δούλος ήν Σολομώντος, υΙός γυνχι- 

#ης, έόχαιλευαε δέ του 'Ιιρχήλ έν Σαμχ- 

ι σωμβαλών πόλεμον τφ Άβι^ ήττν,θη, χα^ 

ου Ισραήλ χιλιάδες φ\ 

έν τφ τρ'!τφ έτει της βχαιλεία; ΓοΟολΙας 

είλε τυυ Ίωραμ χαι τόν Όχοζ(αν χαΐ τους 

.χααδ χαι ττ,ν Ίεζάβελ. 

Άχχζ υ\ός Όζίου, πατήρ δι Έζεχίου, βα- 

Ίούδα, συνέχοψε τα αυγχλείσμχτχ των με- 

Έ^αν δι λέοντ&ς, χχι βόες, χζί Χε,οουβίμ. 

»1 6 μεχονώΟ λουτήρ. Τους βόας χχλκοϋς 1 19 ΛΰΙιαζα5θζί(ρηΐίη9Εζ6ε1ιί(Βραΐ6Γ.Γβχ ^α<1βΒ, 
Μ6εΙιοηο11ιίοα>1αΙαΓα9ίθηεί(ϋΙ:6ΓαιιΙαυΐ6ΐη1βοη69, 
1)ον69 οΐ 01ι<Ί*υ1)ίηιί. Μοείιοηοΐΐιυπι δί^ηίΩεαΙΙαψα- 
ΟΓυπι : Ιυπι 1)ον€9βΓαηΙ ιυηβί,ςυί πιαΓεαβηβυπι ροΓ- χατάζοντας τήν θάλασσαν τήν χαλχήν , ους [) Ια1)αηΙ. ςαο^ Ι^ΰνββ γοπΙγα Ιο^οιη 5α1οπιυη 6Γ0ηχ6- ΓΔΐ. Αε ιηαΓθ ΓυηάΛπαβηΙο Ιαρίάοο ίιηρο9υίΙ. ΠβΙί- 
ςυα ρο9ΐ 5αο Ιοοο 96(ΐααη(αΓ.ΐΑαι ςαοίάααι άβ Αη• 
ηαΙίύα9. 

ΑηπαΙβ9 Ραι-αΙίροχηβηα ΟΓΟΐεβ τοεαηΙαΓ, φιοά 
ρΙρΓαπίΓίαβ οπιίϋ&α ΓβΓβΓαηΙ, 1απΐ6ΐ9ί 6ΐ οιηίΙΙαηΙ 
Γ65 ^68ΐα9, 6ΐ $<ρρ6 ρΓ0Γ9α9 άίν6ΐ'8απι 96ηΙ<'ηΙίαιη 
ροηαηΙ.Ουοά βηίιη ίη ϋ9 (ΙίείΙυΓ, Α9&ιη 1)60 τίίαιη ιω; άνεπλ^αατο Σολομών. Και έθΓ«χε τήν 
ν έπι βάσει λιθίν|^. Τα δΐ λοιπά έγραφη- 
ροσΟεν. Και έχ τών Ιίαραλειπομίνων τινά* 
(ραλειπόμεναι τχ λε:ποντα πολλάκις λ*γουσι 
ιντα παρχλιμπάνουσι, πυλλάχις δε χι: ό'λην 

άλλοιουσιν. Έν γχρ τφ Λέγειν δτι Άσα ιββ) 

το εύθες ενώπιον Κυ:ιου ώς Δαβ'.δχα': Σολομών 

: Ηφ^. XI. 31. 

ΧνΧΑΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛ:. 

ΡβΓίΐρίεαβ ίΑΐβαπι : ηοη ΑΜα9 ίβΓθ1>οΕπιυπι Α9ΛΠΐ.διιηΙ βΐ Γβΐίιίαα πιίΓαΙ)ίΙίΙ*»Γ εοηΓϋ^α : <|ΐιΙ1)υ9 
Χ ραϋΐο βηΐβ 6Χ II ΡαΓ»1ίρ. χοηι ΓβΙιιΙίΙ, ηβ• ίΙ1α>ΐΓαηι1ίί* ηοΐαί νιοαΓΟ, οαπι οχ^Ι^^ηΐ ίη Β1!)1ίί3 βΐ 
ι ϋ>ί 9οπρΙαιιι £«ι1οΐιΐοχι1» ίαιίΐαΐοϊςχη 1αΐ99θ αριι^ ^056ρ11αιη| δίηΙ<ια6 ϋθϋ5λίιη&. Χνχ*. 151 βΒΟΗβΙΙ βΕΟΗΒΝΤ ιη βη&ιη ρΓο1)&886 βχβιηρίο Βατίάΐ βΐ δοΐοιηοηίβ ιη&]ο• 
ηιιη βαοΓυπι,Ιιοο ςαίιΐβιη (ϋνβΓβαιη ββηίβηϋαιη 1ι&- 
1)6ΐ, αΐ δοΐοιηοηίδ ςβδία α ηοΙ>ί$ βχροδίΐΑ οβίβηάαηΐ. 
6£Β(βΓΐιιη Αδα οαιη ^υ(]^Β^β βΐ Ββη]&ιτιίηβ8) Ιπύαδ 
βυρρβίϋβ &ϋ3υ1υ8, ΙδΓ&βΗοί ρορυΐί ςαί ουπι ^6Γ0- 
1>οαιηο βΓαΙ ςυίη^βηία ιηίΙΙίαύβΙΙαΙΟΓαπι οβοίάίΙ.Νβ- 
(]ΐΐ6 ρο8(1ι&6 οοηίΓα Ιαάαιη οαραΐ 8ααιη ^6^ο1)ο&Iηα8 
Να1)&ϋ αΐίαβ βχΙιιΗΐ. 

50Γ0Γ68 Οανίάί ίυβΓαηΙ §βΓνί& βΐ ΑΙ>ί^ΐΒ&. 
δβΓνίβθ ΟΙϋ ίαβΓαηΙ Α1)688α8, ^0Αι)α8 βΐ Α88θ1α8 
Α\)Ί^βα Ω1ία8 ίυίΐ Αιηο85α8 : 18 ηοη ρβΓνβηΐΙ αά 
(ϋ^ηίΐαΐβιη Ιηαιη Οανίά ρηηοίραιη. 
. Βυύβηαβ ρππιοςθηίΐαδ ^α^ο1)^ δα& βζοίάίΐ άί§η&- 
Ιίοη6,ςυοάΙΙι&1αιηιιιηρ&ΐΓί8ίηο68ΐ&886ΐ. ΟβάίΙ αα- 
Ιβιη ^&^οι)α8 ραΙβΓ Ιοββρίιο βΐ ρΓβθΓοςαΙίναιη ρή- 
ιηο^βηίΙαΓΦ άβά'ιί ίχιάω, 

190 δ6οαη(]α§ Αηηαΐίαιη 1ί1)6Γ 1ι&!>6ΐ ίη 1α1)6Γ- 
ηαοαίο ηίΐιίΐ ίαίδδβ ργοβΙθγ 1α1)α1α3. 

^οα(168 ροηΐίίβχ ιη&χίηαυδ δαρίβηβ, ευιη βοΐΐιοΐία 
βΙίΓρβιη Οανί(ϋ62ΐιη οΐΏπβηι βχδείηάβΓβΙ.δυίΤαΓαΙτίδ 
68ΐ ^οαδυIη, ιηίηίιηυιη ηαΐα ΩΙίαπι Οοΐιοζίφ, Ωΐϋ 
6ο11ιο1ί£ο. Ι8 ^οαδα8 αηηο3 ηαΐυδ δβρίβιη Γβ^ηυιη 
ίη ^υ(1φ08 ούΙίυυίΙ,ίηΙβΓΓβοίΙςαβ 6ο11ιο1ί&ιη ίιηρίαιΐ], 
Α€ΐια1)0 ρΓο^παΙαίΏ. ΥίχίΙ ^ο&(168 αηηοδ 130, βΐ δβ- 
ραΐΐυδ βδΐίη τβ^αιη δβρυΙοΓίβρΓορΙβΓοοηδβΓν&Ιαιη 
&1ςυθ Γ6δ1ί1υ1απι ϋανίίΙίοΕπι ρΓοςβηίβιη. βοΐΐιοΐία 
ββρίβηηίυπι Γβ^ηανίΙ. ^ο&δυIη ηοβαδειη ηαίαπι Ιο• 
αάβδ α1)8θοη(1ίΙ. 

1.6^αΙί ρπηοίριιιη ΒαΙ)}τΙοηί8 αά ΕζβοΙιί&ιη νβηβ- 
ΓυηΙ ρβΓοοηΙαΙυιη άβ ιηίΓαοιιΙο, ςυοά ίη οοβΙο Γα- 
οΐυπα 6Γα1 βοΐβ γθΙγο ανβΓδο. Εζ6θ1ι]&3 60 ρΓΦίβπΙο 
(Ιιβδ&υΐΌδ 618 δυοδ (ϋνίΐί&δςυβ βΐ Γβςααιη άβιηοη- 
8ΐΓανϋ. δυοεβηδίιίΐ Οβυδ, ΕζβεΙϋ'φςυβ ιτιαίαιη ιηί- 
ηαΐαδ 6δΙ,ςαοάΙαιηβη,1ιαΙ)ίΙα νίΓίαΙίδ 63αδ ταϋοηβ, 
αϊ) ίρδο ίη ροδΙβΓΟδ (ΓαπδΙαΙίΙ. 

Μαηαδδβδ οϊ) ίπιρίβίαΐβιη δααπι αΙ) Αδδγπο Γβ@6 
ο&ρΐαδ,οηπι 6χ αηίιηο ΓβδΙρίδοβΓβΙ &ο ρβοοαία δυα 
οοηΩΐβΓβΙυΓ,α Οβο ίη τβ^ηυηι ΓβδΙίΙαΙαδβδΙ 63α8ςυβ 
άβίηεβρδ πι&ηάαΐίδ ραηιίΐ. 

Ιη ΙβδΙαπίθηΙο Εζβεΐιία) τθ^ίδ ΙυάΐΒ, αίΐ Ιβαί&δ 
ρΓορίΙιβΙα, ΑηϋεΙιπδΙυπι Ιπβηηίυιη αο πιεηδβδ 36- 
ρΐ6πΐΓ6ΓυηιροΙίΙυΓυιη.ςυα3 6δΙδυιηηια(1ί6Γαπι4290: 
191 Ιαιη βο ίη ΤαΓίαρυπι α1).)6ο(ο νεηΙιίΓυιη υηί- 
νβΓδί Οοπιίηυπι ϋΐιιίδΐυηι Οβυιη ηοδίΓυπι ; ίοΓβ 
Ιυπι ΓβδαΓΓβοΙίοηβηι αο 1>6η6 πιαίβςυε ίαείοηιπι 
οοπιρ6ηδ&1ίοη6πι. Ώα Ιιίδ ίρβίδ Οαηίεΐαδ ςαο^ηβ 
ν&ΐ68 ρ6Γΐιί1)6ΐ ίη νίδίοηβ δυα Ιιίδ νβΓΐ)ίδ •* : 
« Οίχί τίΓΟ Υ6δΐ6 Ιίηβα ίηάυίο,ςυί δυρ6Γ αςα&πι Ωα- 
▼ίί 8ΐα1)α(:0υαη<1θ6πΐΩηί5 πιίΓα1)ί1ίαπι ίδΙΟΓυπιςυ® 
ϋαΓΓαδΙί ? Ιδ πιαηιΐδ δυαδ αά οοΒίυιη 8υδΙα1ίΙ, ^υ^α• 
νίίςηβ ρβΓ εηπι Γ[υί 8βπιρίΐ6Γηυπι νίνίΙ,ΓοΓβ ίά ροδΙ 
Ιθπιρυδ,ΙεπιροΓα.αε άίιιπιΐίυπι Ιεηιροπδ. Αυάίνί β^ο 
βΐ ίπΙβΙΙβχίαοάΙχί ; ίΐςϋΐίΐ 6πΙβχΐΓβιηαπι 1ΐ0Γυπι? 
Γ6δροιΐ(1ίΙ : Α (6πιροΓ6 ίηιηιιιίαΐί οοηΐίηαί βαοΓίΩοϋ ^ ό πατήρ βύτοΰ, άλλοιοΤ τ^ν νοϊιν• τά γ«ρ περί το« 
Σολομώντος πεγθΕνέρωται. Έπάταξε $1 Ιν Ίσρχήλ 
χαΐ Ίβροβοαμ *Α92 μετά φυλής Βενιαμίν χαι Ίού2« 
πενταχοσ(α< χιλιάδας άνδρ&ν πολεμιστών. Και ού• 
χέτι ^ρε χεφαλήν χατα Ηούδα 'ίεροβοάμ υΙος Να- 
βάτ. *Ότι άδελφαΐ Δαβίδ Σαροΐα χαι Άβιγα(α , «οι 
τ^ μίν έαρουΐ^ υΙοΙ Άβεαα, χαΐ *1(οαβ, χαι Ά»- 
ααήλ , ττί δέ Άβιγα(φ υ16ς Άμεσα- ο^ος ο4χ 
έφθασε προς τους τρεις δυνά^τας του Δαβ(δ• 

*Ότι 6 'Ρουβειμ πρωτ<^τοχος ών ίζέπεσε της ε^ 

λογ(ας χαί του άριθμεΐσΟαι ώς πριοτόχος, ένηΙ^ΐ 

άνέβη εΙς χο(την πατρός αύτου, χαι *Ιαχα>β 6 η• 

τήρ αύτου δέδωχε τψ Ιωσήφ, τά δΐ πρωτοτ&α 

^ δέδωχε τψ *Ιούδ^. 

Ότι λέγει ή δευτέρα των Παραλειπομένων μή 
εΤναι έν τ^ »χην^ εΐ μή τάς πλάχας μ^ον. 

Ότι Ιωδχ^ 6 άρχιερεύς 6 συνετός, του Ααβιδι• 
χοΰ σπέρματος όλλυ μενού Οπό Γο^ολίας^ χατέχρο^ 
τον εσχατον υΐόν Όχοζίου του υΙού αύτης τόν *Ι»ζς, 
ός χαΐ έβα^ίλευσεν έπι Ιούδα, &τών δντα Ιπχέ, 
χαι άπέκτεινε Γοθολ(αν τήν άνομον τήν Ιχ γένους 
Άχαάβ. Σ^ δΐ 6 αυτός Ίωδαέ Ιτη ρ\\ χαι έκάνΐ} 
έν τάφοις των βασιλέων, δι^τι άνεχτι^Μίτο το Δμ• 
βεδικόν γένος. Βασιλεύει δε Γο6ολ(α ετη ζ*, χα2 χζ• 
ταχρύπτεται 'Ιωάς υπό *1ωδζΙ μηνιαίος. 

"Οτι οΐ πρεσβύτεροι των άργ^ντον Βα6υλ&νο< 
ήλΟον προς Έζεχίαν του πυΒέσΟαι περί του τέρατος 
Ο του γεγονότος έ'ν τώ ού^ι^ανψ έν τΤ| αναστροφή του 
ήλ{ου. Ό δΐ τούτο περαλιπών θησαυρούς [Ρ. 68] 
χαί πλουτον χαί βασιλε(αν αύτοΤς υπεδείκνυαν. 
'ϋργ(σΟη δέ Κύριος 6 θεός, χαί ήπειλησε τφ Έζε- 
γ,ί^' ό'μως μετήνεγχε τήν όργήν οιά τήν άρετήν 
αύτου έπί τους απογόνους αύτου. 

Ότι διά τάς ασεβείας αύτου Μανασσης αΙχρι* 
άλωτος γίνεται υπό 'Ασσυρ, χαί εξομολογείται τφ 
Κυρίψ έν μετανοίφ χαρδίας αύτου, χαί έπιστρέ^κ 
αυτόν ό Θεός έπι τήν βασιλείαν αύτου, χαί έποίει 'Λ 
εύθίς ενώπιον Κυρίου. 

Ότι έν τ{1 διαΟιί^χτ^ Έζεχίου βασιλέως Ιούδα λέ- 
γει Ήσαίας ό προφήτης χρατήσαι τόν *Αναίχ:ι• ϊ^ 
στον ετη γ' χαί μήνας επτά, γινόμενα ήμέ,^ας ΌβΙ' 
Και μετά τό τόν 'Αντίχρισνον βληΟήναι έν τφ 
η Ταρτάρψ έλθεΤν τόν Δ&σπότην των όλων, Χρίστο» 
τόν θεόν ημών, γενέσθαι δλ χαί άνάστασιν χαί άντ- 
απύδοσιν χαλών τε χαί χαχών. Ηερί των αύτων 
δι χαί ό προφήτης Δανιήλ έν τ^ όπτασί^^ λέγει 
έωραχέναι, χαί φησίν. « ΕΤπον τφ άνδρί τφ ένοι* 
δυμένψ τό βαδδίν, ός ήν επάνω του ί>δατος τοϋ 
ποταμού* "Εως πότε τό πέρας των Οαυμασίων ών 
ε^ρηχας ; Και ΰψωσ τάς χεΤρας αύτου ε'ς τον ού• 
ρανόν, χαί ώμοσεν έν τώ ζώντι εις τους αΙώνα; 
ότι είς χαιρόν χαί καιρούς χαί ήμισου χαιρού. Και 
έγώ ήχουσα χαί συνήχα χαί εΤπον. Καί ιί τά Ισχατα •* Ο&η. XI, XII, ΗΙδΤΟΗΙΑΙίυΜ ΰΟΜΡΒΝΟΙϋΜ. 154 »υ ; Κα^ ιΤπ«/ *Απ& χχιρου παραλλάξεων του \ ρί&οαίατη &1)οιηίη&1)ίΐ6 να$ϋ1α(ΐ8 (1&1)ϋαΓ, ρβΓ (1ί65 

1290, 6ΐ Γβΐίχ ςυί ρβΓάιιπιΜί &ο ρβΓνεηίβΙ αά 
άίββ 133ο. 

Αιηοβο ΙτκΙοθυιη Γβ/ίζηοιη ςβΓβηΙθ, βνβηβΓυηΙ ςηοο 
άβ Νίιιίνβ ρπΒάίεΙα ΓαβΓΑηΙ. Ν&ΓΓα( ααΐβιη ^05β- 
ρΐιυβ ΗΙ>Γ0 ΑηαςηϋαΙίί Ιηάαίοχ ηοηο, ^οηαη1 & 
€6ΐο άβ^ΐιιΐιίααι ρθ8ΐ(Γ69 (Ιίββ ΙοΙίάβοιςαθ ηοοΐ6& 
▼ίναιη 6]6θ1αοι ίυί856 ία Εαχίηο ιηαη. ,εχισαου, χαι βοΟζνβι Ρ$£λι>γμ3 έ()ημώ9Εως 
ιας ασί** χαι μακάριος 6 υπομένων χαΐ φΟά- 
^^μίρΛζ βτΚι, 

ιτι έπΙ των χρ^νοιν Άμως βισιλέως Ίού8α τ^ 
τηζ Νινβί προφητ•υθέντβ κβτλ τους */ρ6νους 
ους «έρβς ί»χεν. Ίστορεϊ ί^ Ιώσηπος έντψθ' 
Αρχαιολογίας τον *Ιωναν χαταποΟέντα ύπ& του 
υς μ»τα τρεις ημέρας καΐ τρεΤς νύκτας έκβρα- 
κ ζώντα έν τφ Εύξείνφ π^φ. 
Λο του γ* βιβλίου ττ,ς Αρχαιολογίας Ίωαήπου, 
,άν τις υττονοή^τ^ των Εβραίων μεμοιχευν^αι 
5 τήν γυναίκα, κομίζει κριθών αλεύρου άανά- 
ι, καΐ μίαν αύτης δράκα έπιβαλ6ντες τφ Θεφ τ6 
:ον τοΤς Ιερευαι διδ^ααιν εΙς τροφήν. Τήν δΐ γυ« Οβ ΙβΓίίο ϋ1>Γ0 63α5(ΐ6ΐη ορβΓίβ : 8ί ςυίβ ΗβΙ)Γα}υϋ 
υχοΓβπι βιι&ιη αίΙαΙΙβΓαΙ&ιη δΠδρίεαΙαΓ,ί.ΗΓαπηΦίιοΓ• 
άβ&οβο&η&αΓοηβιη Αά 9αο6Γ(1οΙβπι &ΠβΓΐ ; ^α^α9 υηα9 
ραςίΐΐαβ ίη αραπιΟβί εοη]ίοίΙαΓ, Γβΐίςααηι 9α€6Γ(1οΙί- 
1)118 ά&ΙυΓ &(1 νίοΙαπι.ΜυϋθΓβιτι αυΐΡΐη 5&ο6Γ(Ιο5 εοη- 
ι στι^σας 6 Ιερεύς κατά τας πύλας πρ^ς τδν ^ «ΙίΙαίΙ α(1 ροΓί&ιη,ΙβιηρΙί. ηαιίαίο 63118 οαρϋβ. Ταπί 
, κα2 τήν κεφαλήν αυτής γυμνώαας, λπιγράφει ηοιηβη 06ϋηπΐ6ΐη!>Γ&η&πι ίη8θπ1)ίΙ,3ΐιΙ>β(ςη6 1Μ 
προαηγορίαν διφοέρ^. Κελεύει δΐ ιηαϋβΓβπι 3αΓΑΓ6 86 Ωάθΐη (ηαηΐο 86Γνα85β, ηβςυβ 

ρυάίοίΐί&ιη πβ^ΙίμβηΙβΓ 1ι&1)αί88β : 8ί 86ου9 ίβεβηΐ, 
ίιηρΓ6οαη 8ίΙ>ί αΐ οηΐ8 8ααιη άβχ(Γαιη ΙαχβΙαΓ νοη- 
ΐΓ6ςα6 6Γβραηΐ6 πιοηηΙιΐΓ. Ουοά βί τϊγ ηίαιίο απιορβ 
αά Ιιαηο ΐ6ΐη6Γ&ηαιη οΙ)ΐΓβοΙ&ϋοη6πι ίαβηΙρΓοΙαρ- 
8α8, ]ρ8&άβοίιηο ρο8ΐ ιηβηβθ ιη&5οα1αιη ρ&π&(. ^υ• 
Γ&ιηβηΙο ρ6ΓΑ€ΐο ηοιηβη Οβί α ιη6ΐη1)Γαηα άβίβΐ, 
6&ιη€[α6ίη ρ&ΐ6Γ&ιη βχρπιηίΐ, ρυ1ν6Γ6ΐηςυ6 ΙβιηρΙί, 
ίη ςααηα ΓογΙθ ίηοίάίΐ, ίηβρβΓ^^ϋ, 1>ϋ)6η(1υιηςιιβ 
ιηαΙίβΗ 6χ1ιίΙ)6(. Ε&, 8ί(|αί(ΐ6ΐη ίη^οηβ 68ΐ, ίβίαπι 
οοηοίρίΐ &ο 8110 ΙβηαροΓβ ρ&ηΐ : ςαοά 8ί τιγο Ωάβπι 

Γ6ί6ΐΠ( &0 060 ρ6]6Γ&τίΙ, (αΓρί ηθΟΓΐ6 6αρ6Πΐ,€ΓΠΓ6 

6Χ€ί(ΐ6α1β 6ΐ νβηΐΓβ &ςυ& ίηΐ6Γεαΐ6 <1ί8(6ηΙο. 
α Ιπι τοΙς γάμοις και τον θιον έπι τοΤς βρκοις μετ* αίαχύνης καταστρέφει τον βίον, του τε σκελου; 
α^ντος αυτής κα^ τήν κοιλίαν υδέρου καταλαβ^τος. 

κ6 βιβλίου τεζάρτου του αύτου, δτι άπ^ άμυγδα- (| Οβ ςυαΓίο 1ϋ>Γ0 β3α8ΐΐ6ΐη : οίβ &γ1>0Γ6 αιηγ^ά&Ιο 
3υαης της |3^βδου \\αράί/^ αμύγδαλα κα^ οΐ καρποί ίοίΐ τίΓ^α Α&Γοηί8, ίάβοςαβ 6ΐ &ιη^β(1α1&8 ρΓοίβΓΓβ 

γί8& ίαίΐ. 

Οαί νοίο οοηοβρίο 86ίρ808 06ο οοη86εΓ&πΙ, Ναζί- 
ΓϋΒΪ &ρρ6ΐ1&ηΙαΓ ; Ιιίςυβ εοτηαπι &1ιιηΙ 6ΐ τίηο αΐ)- 
8ΐίιΐ6η(. Ηί ευπιεοιηαιη ΙοηάεηΙ, δαεπΩείο αά}ιί1)ί• 
Ιο 6Αΐη Οβο οΙΤβηιηΙ, δαεβΓάοίαπι ορβρα. ΕΙ ςαί 56 
06ο άοηαυιη {ϋονίαη \ά Η6ΐ)Γ&ίε6 άίεϋυΓ) ηαηου- 
ραηΐ, ϋ 81 1ίΙ)6Γαη οΓΩείο τοίίηΐ, ρεειιηίαιη 8α- 
06Γ(1οϋΚ)η8 (ΙβρβηάιιηΙ, ιηαΙίβΓ 8ίε1θ8 30, υίγ οΟ. Θεού τΤ|ν 

ειν μηδέν ήδιχέναι περί τον £νδρα. Παραβα- 
δΐ τ^ αωφρον, του δεξιού σκέλους το £ρ0ρον 
)ρον γενέσθαι, και τήν γαστέρα πρισΟεΤσαν ο(^ 
αποθανεΤν. *£αν ύε 6π^ πολλού ίρωτος και της 
ου ζηλοτυπίας προπετώς δ άνήρ διά τήν υπί- 
* εΓη κ«κινημένος, μηνι δεκάτφ γενέσθαι παι- 
£{$ρεν αύτ^. Των δέ δρκων τελειωΟέντων, της 
Ιρας άπαλείψας τουνομα, ε!ς ^ιάλΐ^ν έκπιέζει. 
τΜμίσας δΐ έκ της του Ιερου γής εΓ τι προστύ- 
καΐ καταπόίσας, έκπιεΤν δίδωσιν. Ή δΐ εΐ μίν 
ι>ς ΙνεκλήΟη, Ιγκύμων τε γίνεται καΐ τελεσφο- 
ίΐ κατά τήν γαστέρα. [Ρ. 69] ΨευσαμΙνη δ^ τον Ιησαν. 

71 δσοι Αν Ιαυτου; καθιερωσιν ευχή πεποιη- 
ι, Ναζιραΐοι ο^τοι καλούνται, κομωντες καΐ οΤνον 
ιτροσφερ($μενοι. Τούτους δ), δταν τάς τρίχας 
ιώσιν επί Ουσίφ τε δρωσι τας κουράς, νέμεσΟαι 
τους Ιερέας. Και οΐ κορβ^ν αύτους δνομάσαν- 
φ βεψ (δώρον δε τούτο σημαίνει) βουλεμένοι 
Γθαι της λειτουργίας, τοΤς Ιερεϋσι καταβαλεΤν τ6 
3ΐον, γυνΐ,ικδς μΙν τρ -.άκοντα σίγλους, άνδρος 
ι^τήκοντα. 

τι Βαλαακ πεσών έπΙ στ^μα τα πάθη προυλεγεν, 
εε βασιλεΰσιν Ισται κα^ δσα π^λεσι ταΤς ίξιολο. 
;ταις, ων ένίαις ούδ^ ο!κεΧσ6αί πως συνέβαινε 6α1α&εα8 ίη Γαεί6πι ρΓοηαπι 86 8(6Γη6η8 ρΓκάίχίΙ 
ςυβθ 0&1&πιί1α1β8 Γ6^ίΙ)α8 6ΐ αΓΐ)ί1)α8 ρΓβΡοίριιίβ, 
ςααραπι ςαβοά&ιη Ιυπι η6 1ι&1)ίΙαΓί ςαίάβιη 191 αρχι{ν. 'Γπέθετο δΐ κα^ τον των ΙΙαδιανιτών και β εοηΙί£;ίΙ, 68δ6η( 6ν6η(υΓ».Α(Ι(1ί<1ίΐ6ΐΜ&(ϋαηίΙ&Γΐιηι 
ων Μωαβιτίδων γυναικών δ^λον. ' — -ι^!-•^ 

το βιβλίου ε* του αύτ6υ, δτι ούχ ώς ή Γραοή 

ούτω; εξηγείται 'Ιώσηπος τά περί Σαμψών. 'Οτι 
(άρ Ονου σιαγόνι χιλίους άπέκτεινε, λέγει, δτι 
; αυτής {>δωρ Ιβλυσεν, ού λέγει, άλλ' δ'τι μάλλον 
τύπου ανωνύμου δντος, 2κ του συμβάντος έπι- 
Ιζναι δ σιαγών. Έξ αΰτου δΐ πηγήν άναοοΟεΤταν 

τίνος πέτρας, ήδεΐαν καΐ πολλήν π^σιν διδού• 
ιορέσαι τδν Ζαμψωνι και ούτω μέχρι του δευρο 
Γσθαι το χωρίον.• 
ίλίον ζ* του α&««ο, Ιη ΑββΙδ έχλαφ^μενος των 6( Μο&1)ίΙίάαπι πιυΙίβΓαπι άοΐυαι. 
Π6 ςηίηΐο 63ΰ3(1βπι ΗΗγο : 8απίΐ5οηί8 ΙιίδΙοπαπι 

αΙίΐ6Γ η&ΓΓ&υ086ρ1ΐυ8 ςα&ΠΙ 8αθΓ2θ 1.ίΙΐ6Γ», ΓβΓβΓΐ 

6ηίπιαΙ)60 ιηαχίΠα αβίηί ιηίΙΙβ νίροβ εαΐ503 : 86ά 
ίά ηοη Γ6ίβΓΐ, 6Χ 6α αςυ^ιη οΓυρίδδο. 56(1 Ιοευπι 
αί( εηιη &η(6 ηοπιίηβ εαπβΓβΙ, ΜαχίΙΙαπι αΙ> 6ο 
ίαείο αρρβΠαΙααι, 60(ΐυ6 Ιοεο 6χ 8&χο ςυοιίαιη 
ίοηίβηι&ςυ» εορίοδία* αε άαΐείβ 6Χ8ΐίΙί>86, υη(ΐ6 
8ίΙίπι 5&πΐ8οη Γ68ΐίηχ6η!, Ιοεο ηοπιβη Ιιοάίβςαβ 
πι&ηβΓβ. 
9•ρΙίΐΒΐι• •^^•(^βπι 1ί1>•Γ. Ολτίάιιβ 1β§ί• ρβΓ Μο• 155 6ΕΟΗ0Ι1 010ΒΕΝ1 156 5ΐιιη άαΐίο ίπιπι^ιηοΓ, ςιία δ&ηοίΐυιη βΓίΐΙ υΐ βί ρο- Α Μωϋτέω; ένΐνλ•.υν, ο; προεΐπιν, Ιχν Ιξιριθμηθζ τ^ ρυ1υ<ΐ ηαιηοΓαΓβΙιΐΓ. ίπδίιι^υΐα εαρίΐο ί^βηιΐδ^ίδ δίΰΐί 
1«βο οΠ'ΡΓΓβΙπΓ, ^οα1)υ^η οϊγολιπι υΓΐ)β9 βΐ ορρίϋα 
Γβ^ιιΐ ρΓοΩϋίδϋί &»αΓηΐΏαπΐ(|α6 υηιηίβ ΐ8ΓαοΙίοα? ιηαΐ- 
Ιίΐυοίίηίδ οοη8θπ1)βΓβ ^ιιδ5^ι. Ιίίβο 70 ιηϋΐία Ιιοιηί- 
ηυιη άβ ρορυΐο ρβπβΓϋπΙ, άοηβο Ιιοδίϋδτβχ Οοαιη 
ρΐαοανίΐ. Οααδ βνβηίΐ βοϋβιη ίη Ιοοο οίΤβΓΠ (^υο 
ΙοΓο Α1)Γα1ιαπ[]υ3 ΩΗαιη δΐιαιη Ιδααοαιη Οβο ίαιιηο- 
ΙαΓβ ίοΐ6η(ΐ6Γα(. 

Α 0}(ϋΠ€&η(Ιυιη ΙβΓηρΙυπι ΟανίϋαΒ οιηηία ραπα- 
νβΓίΐΙ : 1(1 ΐΕπιβη «(ΙίΩοαΓβ ρροΙηΜίυβ βδΙ, (]αοι1 
άβχίΓα β]αδ ΟΓβϋρα ΙιοδΙίυιη οχάβ βδδοί ροΐΐιιία• 
8ο1οιτ]οηΐ αιιΐβιη αά δΙηιοΙιίΓαιη Ιβιηρϋ ρβϋςαΐΐ Ιηα 
ΙαΙβηΙοηιπ) αιιπ ιηίΐΐία. 

ΟαηηίηαΐΌ βΙοαηϋοοΓαιη Ιί1)Γθδ§ο1οΐΏθ οοπιροδαϋ πλήΟο;, (»η\ρ έχάττης χιφαλτ,ς αύτφ τφ θιω τελέ• 
α$ΐ(ν ήμΙσιχλον, προνέτ^ςΐν Ίωαβ πορ£ΐ>θ1ντι ι:»ηα 
τον οχλον «ξαριΟΐ^ήσαι, χχι διχ τούτο άνωλοντο χι• 
λιάοβς Ιβοομΐζχοντα του λαοΰ, £ω< ου 6ι>σ(α< κίρτ^νιχίς 
έπ&νέγχλί Δαβι^ χατιπράυνι το θκΤον. Συν&βη οέ 
έΐ7* εκείνον τον τ<>πον τ&λεσΟηννι τά< θυσίας, Ιν φ 
χ«1 Αβραάμ τόν υΐον αύτου Ίσχάχ άνι^νκγην ε^ς 
όλοχάρπώαιν* 

"Οτι τά περί τον να^ν Δ«6•δ ήτο(μαατν ίπαντβ, 
έχωλίΟη δΐ χτίσαι αυτόν διχ τό μεμ'άνΟχι τζ δεξιί 
χιιρί τφ αυχνοτέρω των έχθρων φ6νφ. Τρισ^ίλια & 
τάλαντα χρύσίνυ χατέλιπεν ε!ς τήν του ναού χτ(•» 
τφ Σολομώντι. 

*Οτι αυνετάξατο Σολομών βιβλ'Ια περί φδών ηϋ 5000, Ιγι 1)113 πιίΙΙίϋαδροΓΓο ΠΙ)Γ0Γυηι οοιηραΓ&Ιίο• α μ^^<^ν πενταχιαχίλια, χαι παραβολών υ,λ\ «*χ^«ιν 

^^^ „»4. >:.^:ι:ι ι: » ι .. ^ «^ ^ • ο'^Λ^. %/ λ» β *_ _*■> *ι *.- ηβδ βΐ δίίΏΐΗΐυϋίηοδ βδΐ οοιηρίβχυδ. Ναηα 194 άβ 
ςαανίδ αΓΐ)0Π8 δρβοίβ οοιηραΓαΙίοηβιη ίβοϋ, ίΐβιη 
ςαβ ΙβΓΓβ5ΐπΙ)υ5, νοίαηΐίΐιΐδ βΐ αοΓϋ8αηίαιαηΙίΙ)ϋδ. 
Οοηοβδδϋ βί ρΐίαιη Οβιΐδ αΐ (ΙίδοβΓβΙ αΓίβιη οοπΙγλ 
ιηαΐοδ άα?ιηοηβ5 αά υϋϋΐαΐβιη Ιιοιηίηαιη : βχοαιιία- 
Ιΐοηοδ πιοΓΐ)οιιιηι εοπϋβηιΐί δοίβηΐίαιη Γβΐΐςαίΐ, βΐ 
ίοΓυ^αδα(^^υΓα^^οηυ^η, (^αί^αδ ηια1ίίζΡηϋβ]ΐοίαηΙυΓ 
ηαικιυαιη ΓβιΗΐυπ. Ουοιΐ τβιηβίΐϋ (^βηαδ αραά ηο8 
ηιιηϋ ρΐυπιηυιη ναΐβΐ. Υΐϋί βηίπι, αίΐ ^0δ6ρ|1ι1δ, 
Εΐβ&ζαηιπι ςαβιηάαιη ρορυΙαΓβπι πιβαπι, Υ^βρα- 
δίαηο, 6]υ5 Γιΐϋδ, άιιοίύαδ βΙβχοΓοίΙα ρΓα}36ηϋ1)α3, 
οοδ ςυΐ α <1α?ιηοιη1)υδ βΓαηΙ ο!)δ6δδί 1111^υδIηο(^^ βχ• 
οαηίαΐίοηβ ΙίΙβΓ&Γβ. Μοάαδ ίδΐιιΐδ ουΓαϋοηίδ Ιαϋδ 
βΓαΙ : .Ναπύαδ άχιηοηα 0€ειιρα1ί αυηαΐυπα &(1ηιο- 
νβΐίαΐ ίη ^υ^ϋδ ραΐα Γαάίχ α δοΐοιηοηβ (1βιηοηδΐΓ&- 
Ιίΐ ίηβΓαΙ: βο οάοΓβ ρβΓοβρΙορβΓ ηαρβδ βχί1)αΙ ϋω- 
ιηοη : Ιαιη Ιιοιηίηβ δίαΐίηι οοηοίιίβηΐβ, (Ιαίιηοηί 
ιηαη(1α1)αΙ ηβ ίη Ιιυηο ροδίβα ΓονβΓίβΓβΙυρ, α(1^α- 
ΓαΙίοηίδ δοΙοΓηοηίεο! βιιπι αάΐΏοηβηδ ίηοαυίαΐίο- 
ηοβςαο αΐ) βο εοιηροδίΐαδ ΓθοίίΛηδ. Ιάβιη ^οδ6ρ1ιαδ 
δοΐϋΐηοηβιη αηηοδ νίχί3ί>6 04, τβςηαδδβ 80 δϋη- 
1)ίΙ. 

ϋβ ΙίΙ)Γο (Ιβοίιηο β)αδ<1βιη : Ιδαίαβ ρρορίιβία τθΐ^ξί 
ΕζβοΙιία» ρΓίτάίχίΙ οηιηββ β^ι18 άίνίΐίαδ ΒαΙ)^1οη6ΐα 
ΐΓαιίδΙϋΙιιια ίπ, ρο^^ΙβΓΟδςυβ β^α5 νίπΐιίαΐβ βx^;β^ια 
Βα1)>Ίοηίο Γβ^ί δΟΓνίΐυΓΟδ ; βα Οβαιη ναϋοίχλαή. ϋ1>Γαιη ςυοςαβ άβ 1)6αΙο ^ο1)ο ίη οοπιρρηάίιιιη 
Γβάρ^ίιηπδ αΓ^αιπιβηΙα 6^αδ ροΙίΗδίηια 1)ΓβνίΐβΓ Ιιαο βίβλους τρινχιλίας, χα θ* Κχαστον γαρ εΤδος δίνδρβ» 
ιταραβολήν εΤττε, χαι περί χτηνών χα2 τών έΐΕΐγεί««« 
ζώων άιτάντων χαι τών πτηνών χα( των άερί«Μ• 
Ιίαρέσχε δε αύτώ μχΟεΐν ό Θιός χαΐ ττ,ν χατά τνν 
δαιμ'^νων τέχνην εΙς ώφέλειαν τών άνΟραιίτων, έχ• 
ψδάς δι τ^ντάξαι ^ν αΤ< παρηγορείται τα νοσιζματα. 
[Ρ. 70] ΚαΙ τρ((που; έξορχώαεων χατέλιιτεν, οΤς 
ένδούμενα τ3( δα'.μ^νια, ώς μηχέτι έπανελΟεΐν, Ιχδιώ- 
χονται. Καΐ αύτη πα,^* ήμΐν νυν ή 0<ρβπε{α κλειί• 
στον Ισχύει. Ίστόρησχ γάρ, «ρησιν ^Ιώσηιτο^ '£λ<^• 
ζαρ^ν τίνα, τών ομοφύλων Ούεσπχσιανοο, «αρ^«ιν 
κα'. τών υΙών αύτου χαΙ χ•.λιάρχων χαι αλΙου ατρα- 
τιωτ'χου πλίνθους, τους υπο δαιμόνων λα|ΐ£ανο)ΐΙ• 
νου; άπολύοντα τούτυ'.ς Ό δΐ τρόπος της |ερα«ε:ας 
τοιούτος ην* Προσφέ^ων ταΤς ρισι του δαιμονιζομΙ• 
νου τό^ δαχτύλιον, Ιχοντα έπΙ τήν σφραγίδα ^ίζβΡ» 
έζ ων ύιτέδε:ξε Σολομ'υν, έπειτα ΙζήλΟεν ^σφρβιν^- 
μενον δια τών {3ινών το δαιμόνιον. ΚαΙ πεσόντος Γ^Βυς 
του ανθρώπου μτ,χίτι εις αύτον ύποστρέ^ειν, άρχους 
Σολομώντος μεμνημένον χαι τας έ.τφδας ας συνέθς• 
χεν έχαΤνος έπιλίγων. Λέγει δΐ Ίώτηπος δτι Ι^δ* ϊτη 
Ιζησεν ό Σολομών, ^βασίλευσε δΐ ίτη π\ 

Άπό βιβλίου δεχάτου του αύτου, 6'τι Έσα'ίας έ 
προφήτθς προλέγει τψ βασιλεΤ Έζεχί^ πάντα τέν 
πλουτον αυτού εΙς Βαβυλώνα μ&τατεθιζσεσΟαι, χα2 
τους έγγι^νους εύνουχισΟησομΙνους, χαι άπολέσαντας 
τό άνδρας εΤναι 'ζ•^ Βαβυλωνίων δουλεύσαι βασιλεΐ* 
χαι ταύτα προλέγειν τδν θεον. 

ΕπεσΓ,μηνάμεθα δΐ χαι τήν του μΐχαρίτου Ίώδ 
β(ολ•)ν έν έτ:ιτ(5μψ, τις πραγματεία; αυτής ώς οΤ^ οοΠί^^ρηιΙο; ςυφϋδςαί1)ΐΐδ ί>(6 Π^ΡΓ οομηΚϋδ 1!Ι5 "^ε ^'ά βραχέων έγχαταλ εξάντες εΙς άνάμνησ:ν τών βδΐ, Γβιη ίη πιβηιοπαιπ ΓβνοοβηΙ ϋΙ)βΓ ίΙΙβ ίη πιο- 
ΓΘΠ1 δΰβηίΰφ ΓϋΙ)υ1α9 δβχ ρΡΓδοηίδ εοηδίαΐ, ]ϋ8ΐο 
^οι)ο, ΕΠρΙιαζο Τΐιβηιαπϋα, Βαΐάαάο 5αυε1ιί1α, 8ο- 
ρΙιαΓβ ΜίηΦο, Εΐίο Βαζίΐα, αεΟβο. €οΠοςηί&Ιια1)ίΙα 
8ΐιηΙ ίηΙβΓβοδ 23. ΟράίΙοΓ ϋο1)ϋδ, βίη^ιιΐίδ Ιηυπι 
απιίεοΓυηι δΐιοΓυπι άίΰοηδ, δβ Ιβίο Γο^ι13ι^ ϋβί νυΐ- 
ηβΓϋΙυιη βδδβ : ϋ α Οβο Γο1)ΠδΙο αΐΓ|αβ φίβρηο 
ηβπιίηρπι ίιΐ4α8ΐρ νυΙηβΓαπ α$:*ΡΓυη(. Πίτο ςυΦδΙίο 
δβχ οοΙ1οί]ϋίβ α^'ίΐαΐαΓ. Όβίηιΐβ ταΓ^ηπι ^ϋ1)ι1δ ρπη- 
άρίιιηι (ΙίδδβΓβηίΙί ίαοίΐ οαπι ϋ•?, ρριΐιΐϋρπδ δβ δίΙ)ί 
ΰχιΐΐίηββδδβ δροηίαηβί (ΙβΗεϋ εοηδείυπι : ίρδί οαπι 
ίη»(αιιΙί« &ηΌ0&ηϋ»<1αιηη&ηΐ.Η(βο δοοαικία <ιαθ8ϋο είδ^των ταύτης τον νουν. *ϋς έν δραματι ή β!βλος 
του μχχχρίου Ίώβ περιέχει πρ<ίσωπα Ιξ, πρώτον 
αύτον τον δίκαιον Ίώβ, δεύτερον Έλιφάζ τον βαιμα- 
νίτην, τρίτο/ Βζλδΐδ τόν Σαυχίτην, τέταρτον Σοιρβρ 
τ6ν ΜιναΤον, πέμπον Έλιούς τον Βουζίτην, Ιχτον 
τον Δεσπίίτην θεόν.' Γίνονται δε μεταξύ αυτών δάλο* 
γοι χγ'. Πρωτολογεϊ δΐ Ίώβ, προς έχαστον τών τριών 
Φίλων αυτού λέγων δ'τ•., "Κτρο^σε με ό ισχνρός β&λει* ο\ 
δε ούχ αδίκως τον Ισχυρόν χα! αιώνιον τιτρώσχειν 
εΤπον. Και έν ταύτ^ ττ^ ζητ/^σει γίνονται διάλογοι 
{;. Είτα πάλιν πρωτολογεϊ Ίώβ προς αύτους, λέγων 
λχούσια παραπτώματχ λαυτφ μή γινώσχειν* ο\ δΐ Βΐ$τυκΐΑηυΜ οοΜΡΕχοιυΜ. 15β Ι£ ίαν βύτου καταψηφίζονται. Και γίνονται έν 
)•:£ο^ ζττχτ^^ΐΐ οιάλ'#γοι ϊξ ίτίρο'.. Κχ' πάλιν 
>λ'*νΕϊ Ιώβ λίγων τ.ολλου; τών ά7εβών ιΟΟη* 
# τ•Τ> 3'φ• και ούχ υπέττΓ,σαν «ύτφ ο^. ^ίλοι έν 
1, άλλ' έσίγτ,σαν, ώστε γίνεσΟαί εω; ώοϊ διαλ<{- 
ιζ*. 0^ γα3 ά-κιίνιτα•. 6 Σο^χρ, άλλε σιγ?. 
Έαιο-3 6 υο'^ζιττ^ς ίργ'ζΐται προς Ίώβ και 
;ρ£Τ<; οίλους αύτονί, 6'τι ού χατεοίχασαν αύτον 
αρτίαις, χιι ποίΕίτα*. ο.άλογον οχτωχα.διχχ- 
Ττα ιΟ' 6 θιος. δια λα(Α9πος χα• νέφους λίγων 
β. « Τ(; ουτο; 6 χούπτων μι βουλι{ν ; ι» χα» τλ 
ξτ,ί και "(Γ/ύος και μιγ»λω^^ν^,ς αυτού. ΕΤτα 
>ν πάλιν *1ώ6, λέγων τ6' « 'Αποξ έλάλησα, έπ^ 
)»ίτίρον 0^ προβθ/^σω. » [Ρ. 7ΐ] ΒΓτα πρώτον 
ί'>τ:ον κχλιν 6 θιος ^πιτιμ^ τφ Ίώβ λέγί•:ν• 

άλλα ζ'Λΐ^αι ώτη^ρ άνή^ τήν ^τφΊν 9ου. » Και 
ααινιι αύτώ τήν οίησιν της δυνάμεως του 
>υ, χαι ώ; βοι^Οβια αύτον έχνιχ^ Οιία, κα• ίίτι 
{©αντίς δίκαιο;. Ε'Ι'τα δίυτιοον ιΐκοντον πάλιν 
ίγων δτ•. « 1\'Α•:%ρο^ μίν άχοΤ| ώτος -^χουίΣν σου, 

μάλλον 6νοι>τΐ9θκ(ς σου τους λόγους τζγτ,μαι 
IV γήν XII σποδών, » ΚΤτα τρ'τον χαι ιίχοατον, 
ίχ του Λΐ9π<^του Ηεου πιο; τους τριΤς φίλους 
κΐλεύουσα αύτοΰς Οΰαχι τφ Θβφ ύπλρ άνομ'ας 

και έςχιτ/Ισα^Οαι περί τζς ανομία; αυτών 
χαι συγχώρηαιν παρά *\ώο, Έν δΙ Ίώβ πέμ- 
πό *Α(*ρΛ%μ^ έχ γέννυς 'ϋσαΰ, συγγενής Ίοθ^ρ 
ου Μωυσέως* ή δε πέμπτη γενεαλογία λαμοά• 
>υτως, Άβρααμ, Έσαϋ, Ί'αγουήλ, ΖαρΙ, Ίώβ, 
τοις 7ρύνοι; τω•* ^ατιλέων Αιγίπτου τ'ον προ- 
ϋΐμένων ε^άνη τις έν τ/ί Καρί^ Χ.^?? Ίί'"ί*^" 
,ς φιλ<!σοοος, έχ τής φυλής του Ίάφιθ, δνό- 
[ΐΐνδυμιων, 6τ:ις μυστικά; εύχας λέγων έν τξ 
Ι ^τδΐ αυτήν μαθιΐν τ,αρ' αυτής το θιΐον ^νομα 
μχτι. Και έν τψ αύ:όν ευχεσΟχι ύπνωσε, χαΐ 

το ΟεΓον όνομα έν δ,:άματ:. Κα'. ούκέτι 

, άλλχ (ττι το λείψανον αύτου {ως του νυν 

Καρί^ νεκ:&ν δονούμενον* χτ\ χατ' ϊτος 

^ι τήν αύτοΰ σορον έν τή χώρ^ Ιχείνν^. χαΐ 

αυτού το λειψανον δονούμενον νεκρών, ώζ 
(V. Οερι ου γα7ΐ ττ^ν Σελι{νην φιλεΤν τον 
.ίωνα. 

έν *Ασιρώ9 χιταγογγύζει 'Δαρών και Μαριάμ 
Νωϋτίω.'. Έχει δλ αύ-αις λέξεσιν ώδε* ΚαΙ 
α Μαριάμ χαΐ Ααρών κατά Μωϋτη Ινεχεν 
ναιχος της Δΐβίθπ!σσης, ^ν Ιλαοε Μωΰσής, δτι 
α ΑιΟιόπισσαν ελαοε. Και εΤπον* Μή Μωϋτ^ 
Ιλάλησεν ό Κύριος ; Ουχί και ήμίν έλάληιε ; 
χουσε Κύριος. Κα^. ό άνθρωπος Μωϋτής 
σφόδρα παρά πάντας ανθρώπου; τους οντάς 
•,ς γής. Κ«1 εΤπε Κύριος παραχρήμα πρλς 
,ν και *Ααρών και Μαριάμ* *£ζελθετε Ομείς 
ς ε'ς τήν σκτ,νήν του μαρτυρίου. ΚαΙ έξήλ- 

τρεΤ< Ι^εΤσε. Και κατεβη Κύριος έν στύλφ 
',, και Ιστη έπι τής θύ,:α; τής σκηνής του 
»ίου, χαι έχλήθη Μωϋτή; χ>ι Ααρών, και 
» άμφ«^τ<ροι« κα: εΤπε π^^ο; αυτούς• Άκού- 
ον λόγον μο\•• Έάν γενηται προφήτης Ομιν 

υη• χηρ€τ ΜιβΛ, Α &1ϋ8 56Χ οοΙΙο.ιυϋ:» ιΙίϋρυΙαΙπΓ.ΤοΓίίο Ιοί^υβ ιΐίί^ραΐα• 
Ιίοηοπι ίηΰΐιοηΐ, ιηηΙΐο>^ ίηιρίοβ ρΐΌ«ΐ|>ΡΐίΙαΙβ 1ιυ]Μ3 
νίΐα* Γΐ'ϋί (1ίν*6ΐι•(. Ιιι Ιι.ιο ςικρβίίοηβ ςαίη^υο ΙαηΙαηι 
^οI1ο^|υ^ιι 8αιιΙ, απποί^ΙοΗοΓθάβηΙϋιΐΐ:}, βΐ5ορΗαΓβ 
ηίΗίΙ οοηΙι*α Γββροικίοηΐβ. Ρθ5ΐ Ιϋρο Εΐίυβ ΒιιζίΙα 
Ιυ1)0 8αεοοη36ΐΐ9 ΐΓίΙ)α<κ(ΐαβ 6]α3 αιηίεί^, ηυοιΙ ουπι 
ρβοϋαΐοηιαι Γβαιηηοη ρβΓβ^ί^ββηΙ, άία1ο§;απι (Ιοοί* 
ιηυιη οοΐανυιη εοηΩοίΙ. υπ(1βν^^'β^'^1ηαπ1 Πβα<, ρβΓ 
νοηΐί ΙυΓΐ)ΐηοιη βΐ ηυΙ)0Γη ΙοΙ)θ άί^βη^ : « Ουίϋ 65( ίδΐβ 
ςαί ιηβ βυαηι οοηβΐΓιαιη εβίαΐ, μίοπαπι ίΙ>ί ροΐβιι- 
Ιίαίηιηυ3^5ΐοΐ6ΐηςα65ααπι άΡοΙ&Γαιιβ ? » νί<ί[Ρ5ίηιυιη 
ηΐΓ3α5 ΙοΙ)υ9, οα (Ιίεβη» : • δοιηοΐ Iο^αιυ^^ πιιιη. ηο- 
ςαβ αάάαιη αΙίαιη ^^βηηοηιιηι. »νί^θϋΊπιυιηρ:ίιηαιη 
ι:ιΐΓ5α9 Οου», ΙυΙιυιη οΗ.ιαΓμαηϋ. αίςυβ Ηιεο ρπο- 
ιίαηΙίαιι&: «Νοη ίΐα, ββιΙ 1υιη1)Π9 1υη5 υΐ νίτ αοΓίη- 

II ^βΓ6. » δΐηιυΙ βί ά(ΜI10Iι^«ιΓαι ηοιι 6>ικ6, 56(1 ρυΐϋπ 
ιηαΐι ροίθΐιΐίαια ; οΐ ({αοά βιιπι Ι9β άίνΐηο αιιχίΐίο 
νίηοαΐ, αίςιιβ 5ίΰ ββ ^υ:>ιι1Iη ρΓαΦβαΙ. νί/;63ί;Γιυιη 
96ειιη(1απι ^ο1)υ9 ταΓ^ιπη Ιιί^ νοΓΐ)ί:> : μ Ρπα^ ηυοΓ|ΐιβ 
ααπΗυ» Ιυιη νοεβιη ρβΓοβρΙί : ι•υη€ αυΐοηι ιιιη;!ί«) 
αιΐΐιαο ριι ίηααιίϋα, ΙβΓΠλίη αο είηοΓβπι ηιο ίρδίιιη 
άϋραΐανί. » Υί^βϊ^ίηιυη: ΙβΓίίαιη β^«ι, α^ί 1)^ιιβ Ιγο9 
^ο^)^ αιηίοοδ οΙ)ΐαΓμαΙ, οΐ 5ΐιαπι ίπιρίΡίΑίοιη δαοπίΠ- 
0119 ]α1)6ΐ θχρίαΓβ «ιΙ(]α6 νβηίαιιι 6ΐ (ΙορΓοεαΙίοηοπι 
ρΓΟ »ιιο ρβοεαίο α ^ο^)ο ρΓ6οίΙιΐ9 οΗΐίηοπ:. ΡιιίΙ απ* 
ίβιη ^οι)α9 αΐ) Αΐ)ΐ*α1ι&ιηο δβπΰ §[6ηβπ9 (|υίηΐυ9, 
Εδαυο οπυη(1υ9, αο ^οιι1υΓ^9. ςυί Μθ9ί3 5θ06Γίιιί(, 
εο^ηαΐαβ. §βπβ9 ^οηβπδ ί(α 1ια1)6( : Α1)Γα1ιαιηυ8, 
Ε3ααα8, ηα^6ΐυ9« Ζαπ^», ^υI)υ9. 
Οαο ΐοιηροΓβ Μ^γρίι Γ0ββ9 ϋ ΓαοπιηΙ ςυο9 «αρΓ.ι 

ρ ΓθΙπΙί, βο ίιι €απα ρ1ιΐ1ο8ορ{ια9 ςαίιίαπι α (;ί{^αη1ί- 
1)υ9 ρΓ0^ηαΙιΐ9 βχ9ΐίιίΙ, άβ 8ΐίΓρβ ^αρβι^, ηοιηίιιο 
Εηι1>Ίΐιίοιι. Ι9 Ιυηαπι ιηγ9ΐιοί9 {|αίΙ>α9(1απι ρΓ6ΰί1)υ8 
ίΐα^ίΐανίΐ ,ηΐ !>ί1)ί ρθΓτ'^ίοιιοαι πυηιριι <ϋνίηαιη αρβ- 
πη-Ι ;ίιιΐ6Γί|αο ρΓϋ^4ιη^υπ1 5ορίΙα:ί ιΐίνίηιιιιι ηοηαβη 
ίιι νί^ίοηβ αυιΐίνίΐ. Ν6(|πβ αΐ) 60 9θίηηο »\ιγγ6χϊΙ : 
96ι1 Γ6I^(1α^α3β^α:4βι^α^ηηηπ1 ίη Γαηα βχκίαηΐ, εα(1η- 
νβΓ ίϋβπΙίιΙοιηα^ΊίαΙυπι ; αΐι^υβ ίη ΟαΓίαςαοΐαηηί» 
ΙηιηΙΐΛΐη β,ιΐ9 αρβπαηΐ, υΐ ΓβΓίϋπ, οοπίορπίαιςϋβ 
Γ6ΐΐ(|πία9 ίρϋίιΐδ ιηοΐα &^ί1α1α9. Ιικίβ Γα1)υ1α ΐΓαεΙα 
691 αά&οααΐυηι ίαίδ^β α ίαηα Ειιϋ^ηιίοηβτη. Αριιά ΑϋίΓοίΗα (Ιοεί Ιιοο ηοπιβη 69Υ) ΑαΓοη 6( Μάπα 
Μθ9ίοΙ)ΐΓ66ΐ&ηΐ.Ηβ$ίη 9α6Γα δοηρίαρα Ιιίίοβ τοΓ!>ί9 
ΓοΓειΙαΓ*^ :*01)1οοαΐί δυηΐ.λαποη 1*1 βΙΜίιπίΐΜοδί 
ρΓορΐ6Γ υχθΓ6ΐη «4:11ιιορί95&πι,(]ααπίΐ Μο9β5(1υχ6Γ&(. 
Αο ϋίζβΓϋΐιΙ : Ληηβ ί^οΐί 06119. αη ηοη 6ΐίαιπ ηοΐιίδ- 
ευιη 1θ6ΐιΙα:« 65(? ΑαιΙίνίΐ 1ια>ο Οοηιίηο9. Λε Μο869 
ςυΐ(ΐ6πι βα 6ΓαΙ αηίιπί ιιι.Ίη9αβΙα(ϋηβ, ιιΐ ίη (βιτα 
ρ6πηά6 πιαη5αβΐη9 ηοη 6χ^ΙαΓ6( α1ία9. 1Ηίοο9 3\ι- 
Ιβιη Β6119 Μοδβπι, Α&Γοηβιη, 6( ΜαΓίαπι 309911 βχΪΓβ 
α(1 (αΙ)6ΓηαΰαΙηΓη ΐ69ϋπιοηίί. Εο ί&οΐο άβ906Π(ϋΙ 
Όοαβ ίη ουίιιπιηα ηαΙ)ί9, α^ΊίΐΙηπο ίιι ΓοπΙ)α3 ΙαΙ)6Γ' 
ηαοαίί ί9ΐία9, βΐ ΑαΓοη6Πίΐ αε Μαπααι βνοοατϋ. 1ί9 
6^Γ099ί9 ίΐα 09ΐ ίίΐ1ιΐ9 .' Αυ^εαίΐοΐβ Ββπηοηί ιηβο. 5^ί 
ςυίδ νβδΙίΊΐηι ταΐ69 α πιρ υϊ^ιίΓρα^ίΙαπ, 6ί ιηβ ρβΓ 
τί>ίοη6ηι εομηθ9εβηι1ϋηι ι1ίΐΙ)ο ίηςαβ «οιηπίβ εί Ιο- 
ςααι*. δβοαΒ γ68 1ι&1>€ΐ εαπι ΓαπιαΙο ιηβο ϋΙο56, ςιιί Ο 159 αΕΟΚβΙΙ ΟΕΌΚΕΝΙ 160 ϊη ΙοίΔ ιηβ& «Ιοιηο ιηίΐιί Ωάβΐί^ 65ΐ, 6αιη 60 ▼6γ1>&- Α Κυρίφ, έν όράματι αύτφ γνωσΙΗ^σομβίΐ »«ι Ιν ύπνφ ϋιη αε (ϋδβιΊβ ΙοςυαΓ, αρβΓίβ βΐ ηοα ρβΓ ΐηνοΙαεΓΑ 
5βΓπιοηί5; βΐ ^Ιοηαιη ϋοιηΐηί τί(1ίΙ. ΟαΓίΙαςυβ ηοη 
ΓβνθΓΐΐί β2>ϋ$ ΓαιηιιΙο ιηβο Μοβί οΚ)1οςιιΐ? Α1(ΐυ6 ΐΓα 
Οβί α(1ν^Γ>α$ ιρ$ο$ βχοαηιίαϊΐ, ϋ^ςαβ (1βρτ^5^ί5 ΐια- 
^(?^> α 1&1>«ηιαουΙο αΙ>ϋΙ. Α1ι]υβ βοοβ Μϋήαιη Ιβρρα 
ίΐα ο5ι1αιίΙ υΐ πίτίβ ίοδίαρ α11>α «5:^1. Οα&ιη ίηίαί• 
Ια$ ΛαΐΌΠ, οαιη Ι^ρΓα ίαΓ«ο(&Βΐ €θπΐ6Γβ^ ίΐΑ 65ΐ 
Μο$^αι ϋΐΐοοΰΐα^ : Οοιαίηβ, ρΓβοοΓ αβ Ιιοο ηοδίηιαι 
ροοοαίααι ία αο$ ααίιηα«1τ«ΓΐαΙυΓ• «ιαο*! ρ^Γ ί^ιιοΓα- 
Ιΐοαοαι 0011)1X115110119, ηβ $ί( Ματϊα $ίιηΐ1ί$ οΑιΙατ^ή 
ααΐ ϋΙκ>Γ(ϊνο ραΐ'Ιαΐ : <|αίρρ« (Ιίαιί^ίΑ ραΓ5 ε&Γοίιιολ 
<'^α$ αΙ)$αιιιρΙα ^»Κ. νοοϋν*πι1υ$ «γ^ «5ΐ Μο««5 &«Ι 
Οοαιίααια, Ιΐα^ίΐανϋ^αβ αΐΐ ^αιη 1>«α5 ΜπαπίΙ. Οι^^ 
ι>ί$ροανϋ( Ο^ο;» : Λη ^α, $ί ί&οΐ^Μΐι ΐρ^α5 ραΙι^Γ 1!Μ λαλϊ^νω αύτφ. Ούχ οΟτω< ώς θχράπων μου ΙΙωϋτής 
έν 5λφ τφ οΤκψ μου Ίζιττος Ιστι. ΣτόμΛ πρ&ς στ^μα 
λαλιζσω άύτφ, έν ε'ίδει χαΐ ού δΓ αΐνιγμχταιν, χι1 
τήν δ<$ξ2ν Κυρίου εΙ8&. [Ρ. 72] Και οιατί ούχ έ^- 
βήΟητε χατχλαληναι χατά του ^Έ,ράΊζοντοζ μοο 
Μωϋτη ; χαι 6ργή Ουμου Κυρίου Ιπ' αυτούς. Και 
ά::τ.λθον, χαΐ ή νεφέλη άπέοτη άπ& τής σχηνης, »( 
Ιδου ΙΙαρια λεχρώσ» ώσεί χιών. Κ«1 έπέβλφν 
Ααρών ΐτρος Μαριάμ, χαι !$ού λεπρα»σα• ΚαΙ εΤβν 
'ΛαρΜν κρος Μηϋτ^ν* Δέομαι, Κύριε, μή σννειι- 
τεθ^ ήμΐν ή ^ίμαρτίΛ^ ^ι6τι ήγνοήσαμεν χαΟ^ι ή|^^ 
τομ&ν. Μή γένηται ώς *9θν θανάτου, ώοΕκ έχτρ•ΐ|« 
έχτορΓλόμενον Ιχ μι^τρας μητρός, χαΐ χχεεβθ^ ^ 
ήμ(Τ^ τών βαρχαιν αυτής. » Και έβόησε ΜοΜίνξς οοα!^ραΐ»:ί^(« ΐχοα ρανίοηί &Ωις«ι:«ΙυΓ ? 5«ρ(«αι «Ιΐ«« Β ^^ Κύριον, λέγων Ό Θεός, δέομαι νου, εΜίι (»χΐΓ<λ οα^Ιπι $^^1^01 ^<^;ε(. (αοι ίαίΓοαιΐΙΙαΙιΐΓ. §ϊο 
Μ^Γΐ^ ρ^Γ »ιίρΐ^αι ύί^:» ο^λ^ί'Ιπ:^ <ίχν^1α$α Γ\ιίΙ• Ν«<ιιι« 
ροραΐνι» ν\ιι»(Γ<)( ρΗα;^ ηιοχϋ» <|ΐααι Μιη^ηιοα^ΐΑΐν- 
1\ιι\ Κα ι^χνρίΑ ϋι^ Λ;Μ^Γν(Ιιί5 ιυο\«^ηιΒI. «( ίη9θΙΐΐα< 

Μαιι<«» οΐΜίκλνΙ 2ΐΜΑκ;λ») ?^^Ιλ(α^αιοιιι (κεραία» ροι^ 
νι>ιιΐ!ΐ|ΐο|, ^^ι(|(ηιι ρο»Ι«^ ροριιΚί ΐη\ϋ^ΐ)ϋι1ι«> ρΓ>>ρΙοΓ 
•«((ιιη οΙμ^ιΙα γΜ ; ΐΓηΙιινοπιηΙνίυο Μθΐ^«> «Ι Α«ιοιι 
ΙΗμιιιι ϋΐιροΓ Α^ιαα ,μιιμπ. Λ1ι]αο ΐΓϋΙα» ϋοα^ ιϋοϋ : 
■ υ<ι<^Η(1ο ιιιΐ'Αίιι μΙοΓίαηι οοιηιη ρορυΐο ΙοβΙαΙί ηοιι 
η^ΙΙϋ, νο(ΐ ροριιίαηι ιπ Γ<»|{ΐοη6ΐιι ρη)ΐπί55αηι ηοα 
ΙιιΙπηΙιιγγΙΙιι '^ *> Γοην Λαιοη α^^οοηϋίΐ ία ιαοηΐβαι 
Οι,Ι)ι|(μιη ιποΓίαα» η»!; (]υιυοίρα)πα9ρΓορΐ6Γαςυ&ιη 
^ιι^ΜΗ (^«Ι ΐΓΓομΑΐα. 8οοαη(1αιη Ιιοοο ιη Ιάυπιβθαιη αύτιζν. ΚχΙ εΤιη Κύριος ζρός Μωϋσην* « £ι & χι- 
ττ.ρ νιτης «τύαιν ένέχαυκν εΙς το πρ<(«ωκον αύτης, 
ούχ έντραηζηται ; Επτά ^^μ^ρας άφοριοθι(τω (ξ•• 
της ηιρεμοολής, χαι μετά ταύτα είνελεύατεται. 
ΚαΙ αφββρίβθη Μαριάμ εςω της «αρεμβολής έζτέ 
ήμέρχς, χαι ό λαός ούχ έξήρεν εως έχα0αρίσ6η Μα- 
ριάμ. Και μετά ταύτα Ιεξήρεν & λαός έξ ^Ασιρώβ, χαι 
ιηιρενέόαλεν έν τ^ έ.^ι[μφ Φα,/άν. Έν£χα δε ^^λ9εν 
ό λαός εΙς τό Σίνα (67) ορός, τελευτ^ ΜαρίΛμ ή 
αδελφή Μωϋτέως. ι Είτα ιιαρευθυ γίνεται ργγυσμός 
του λαού δια τό δίψος, χαι καρώξιιιε Μΐβϋτης χα! 
Ααρών τον θεόν έπι τού ύδατος της άντιλο^Ιας. ΚαΙ 
όργιαθ&ις Κύριος εΤπεν* « Άνθ* ών ούχ ίδοξέβατε )ΐι 
ενώπιον Ισραήλ, ούχ ε'σάξετε τον λαόν ϋμεις εις |Μΐ|ΜΐΙΐΐ!ΐ ροΓνηιϋ. (<ϋΐιΐ(]ηο ΓϋΓ8ϋ& Οβο 6ΐ Μο$ί οΙ>- ρ τήν γζν της επαγγελίας. > Τελευτ^ δΐ Άαρων ανιλ- 
ιιιηΐΐιπίιηιτίι Ιΐηΐηίιιϋ Ι)ηυ« αη^αο» ςυί ροραίαιη θών εΙς τό ζρος "ύρ, έπιτιμίαν θανάτου δεξάμΕνο; 
ιι0ομι'«ίΗ Τ^1ηο^αιιΜα Ι)οί ιιβΓρυη» ίΐΐο ιυαβαβ οοη- δια τό Οδωρ της όντιλογίας. Μετά δΐ τό (Ιδωρ της 
ΠιΙΐΜΐ'. άντιλογίας χατέρχεται ό λαός εΙς Έδώμ, χαι χατα- 

^(*^^ί(•ι Η•4υ καΐ ΜωΟσέως. Κα^ άπέατειλεν ό θεός τους οφεις, χαΐ έθανάτουν τόν λαόν. ΚαΙ λοιπόν γίνεται τό 
/4λρ»Ί'Ίργί,μ« Τ'*ΰ ^φεως προστάξει θεού, Ιιι ιιιιγιιιμΙμ ροραΐί ΓβοβιίΑίοηβ, οαιη Μθ968 αίςαβ 
Ι;Ι«*ιΐλΐ«ηΐι ρΜριιΙικπ ΐιυιηοΓ&ΓοηΙ, πθΐηοοηιηίηοβο- 
ΗΜίι ΑΐιρριΓαΙΙ (|ΐ)ο§ ίιι ρπιηα Γβοϋηδίοηβ Μθ8β2» 
ϋΙ Αηΐυη 1ιινιιΐι«'ΠΐηΙ, νιιιη α νί^ίαΐί απιΐ08 ηαίο βΐ 
«ιιιΐ|ιΙΙΐΜ ΐιΐιιΐιί^η ιιιιηΐίϊΓ&ΗΗ^ηΙ. ΕϋίχυραΙ ειπια Οβα» 
|ΗιριιΙο ΓοΐΜ ιΗ ρΓορΙΐ)Γ ιιααια ο1)ΐΓϋθΙαΙίοη6ΐη ρβΓΐ• 
Ιϋΐ. ΑΓ' Μηηηη φΜηιη λΙ ΕΙοαζαΓϋβ, ςιιίρρβ ίβνίΐ», 
Ιιϋ «ΐιΝι /|ΐιΙ4«ιΐηίιι(#!η<ϊΙί'{υαβΐΓίϋυΒΓ666η86ΐ)αη(αΓ. '^Οτι έν τζ δευτέρα έξαριθμήσει, ήνίχα Μωϋτζ^ 
χαι Ελεάζαρ ήρίθμησαν τόν λαόν, ούχ ευρέθη ανΟρβ#- 
πος έχ της πρώτης αριθμήσεως, ήνίχα Μωϋσης χαΐ 
Ααρών ήρίθμησαν τους από εΓχοσιν Ιτών χαι έχέ- 
χεινα, Βτι είπε Κύριος αύτοις* « θανατφ άποθανεΐβ|ι 
δια τους γογγυ^μους υμών. » 01 γαρ περί τόν Ι1ω{>- 
σέα χαΐ Ελεάζαρ, ώς ΛευΤται, ούδΐ τό παλαιόν «υν• 
ηριΟμιζθηναν ταΐς λοιπαΐς φυλαΤς, ό δλ Ιησούς Βινιβ- ίΐιηΐΙΛ ΙΐΜθΑίηίΐι1'''ΐι• Ιιί^^ 1^^ ^"ί^ ΟΙιαΙβ^υβ ^α- «> μίτης ήν, ό δΐ Χάλεβ έχ της του Ιούδα. ΣημΕίΐι»^^! 
ΛφΗη» ΟΙι«Μΐ ^11 ΛΗίίιίίΐ, Ηα% ςιιί 20 αηηίβ ιηϊηοΓβδ δε ό'τι χαι οΊ χατα υφεσιν των εΓχοσιν ετών ούχ 1^<' ΚΜΙι^ιιΙ Ι^νιίΑΐι ί\ηί \'ϊ\Λΐί\ ρΓ0(1αχ6ΓαηΙ βο αδςυβ, 
ΐίΜΙι^ΐΐΜΑρΜ'ίΐιΐΜΐιΙ^ιταρπναΙο». ΙΙ)ί Μθ869 3αΙ>6ΐαΓ 
Μι<#I»^Λ|«.^ΛI»ΛI•Μ7ιΜιι^»^βπ(1β^β,ο1)^αΓβαιαΓ(^αβ,8^^ϋι 
«ΙιΜι ίΜΜιΐ ΐ|Ηΐιιι•,ρΓορΐ4;Γ &(]αασι 3αΐ{$ϋ ; αίςαβΐάβο 

4Μ•ε<ΐ* /^**^^'* Μ/ϊλ'^β ιηοηΐβπι οοηβεβικΙβΓβ &1ηαβ 
ΐΜνί^ΙΜ ί)»ΐί*«^«οΐιίβ ΑιαοΓίΦΟΓυιη 6ΐ Ο^ί Βαδαηίί» 
ΐΜΜίΝ ΜΙ^'^ /Φ$αη9ίίΆ(\^^ ίΐίϋοηθπι άαοΓαιη ΐ6($ααι 

ΧΥΟΑΝΟΗΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤ>Ε. 
ΜΙ ψβΨ^*^ ρ«ηρί€αο. Χη.. ριζΟησαν της γης της επαγγελίας, ουδέ οι φθάσανχί^ 
ζτίν των ΛευΤτών. *£νταύΟα δέ χελεύεται Μω'^ντ^ 
άνελΟεΙν εις τό ορός Ναβάν, χαι ελέγχεται χαι αύτο;, 
ώς αδελφός αυτού, δια τό ϋδωρ της άντιλογίας. Α^^ 
και της γης της επαγγελίας έιτέρηται, χαι τελευ^ί 
έχει ετών έχατόν ει'χοσιν. 

"Οτι του Σηών βασιλέως τών Ά μοιραίων χα^ τον 
'ΐΐγ βασιλέως [Ρ. 73] τ/,ς Βασάν τάς πόλεις χαι τΛ' 
σαν τήν χώραν τών δύο βασιλέων πέραν του *1ορδί• ΗΙβΤΟΚΙΛΙΐυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 163 οέδωκε Μωϋσ^< κις χατάυχκ^ιν τφ 'ΡουβιΙμ και χ 013 ^0^(1Δη6ΠI ΒαΒβηο, Οΐΐηί &6 άίπΐίάίαΒ Μ&η&836α3 
Δ3(ν Χ9ί'. τφ ήμί^ει φυλή; Μζναντή, μετχ το λαβείν 1π1)υί Α5$ί^αΙ. ' βύτον άττόίραιιν άνελΟεΤν έν τφ ορβι και τελβυτήσαι. 
* 
"Οτι παρε3χ<5μ2νοι οΐ υ\ο? Ισραήλ δ•ά τοϋ δρους 

* Σιήρ π'>οστΊσ7ΊΊτζι υ::ο του θ3θΰ βρτον κ«1 υοωρ 
^^ κρ{χσθαι ττίρι των Ίοουμαίων των υΙών 'Πσαυ, 

διότι εΤπεν αύτοΐ; ό θεό;" « Ου κληρονομι5«τε έχ 

χ^ς γη; τών 'ΙΙσαΰ ούοε βήμχ ποοο;, 6'τι άοελφο^ 

" ύαών είσιν. • Άποτρεττονται δε υπό θεού εκ της 

* Τί^ "^^^ Μω»β:υών καί^τών ^πόλεων αυτών διβ Λώτ 
τ&ν προπάτορα αυτών. 

"Οτι έν τ^ δευτέρ^ε νομοΟεσί^ λέγει Μωϋσής• « Τά 
δγια δέκα ρήματα ταύτα υμεΤς ήκούσατε έκ μέαου του 
πυρός, » ώ^τε κ»• ιτρό του γραςήναι αυτά έν πλαςίν 
έξϊδύθησαν υπό της θείας φωνής. Ου γαρ φωνήν άαη- Ουιη ροΓ ιηοηΐβπι Ββίρυπι ίΙβΓ ΙδΓαβΙίΐΦ ίαοβρβηΐ, 
πι&ηιίΑΐυιη βίβ α Πβο βδΐ αΐ ραηειη αςαααιςαο αΐ) 
Ιι1υιηα!Ϊ8 τηοΓεαΓοηΙαΓ, Ε^αυο ρΓοςιΐΛΐίβ. ΙάθοβΙ 
άίχίΐ 615 Π6υ9 : « Νοη ροβ^ίιΐβύίΐίδ ιΐβ (6ΐτ& Εβαπί- 
ΓθΓαπι,η6νο3ΐί^ίυπΐ(|υί(1οιη ρβιϋδίαίαιη ροΓίίοπβιη: 
δΐιηΐ οηίιη νο^Ιπ ΓΓαΐΓβ». » Οαίη οΐ α ΜοαΙ>ΐΙιΐΓυιη 
ΙβΓΓα &1(|ϋβ υΓΐ)ίΙ>α3 Βοαβ 1ΐ6ΐ)Γα>03 ανβΓίίΙ, ςαοά ϋ 
Ι^οΙο 6536111 ρΓΟ^ηαϋ '*. 

Ιη ΓβρβΙίΙίοηβ 16^13 Μθ368 ϊ»&η€(α άεοειη ν6Γΐ)α 
Γ6οίΙανϋ,&(1(ΐ6η8 ροραΐυιη βα οίβ πΐ6(1ίο ίςηβ 6(ϋ αα• 
(Ιΐνίίΐ^ο. ΙΙαςιιβ ρπυ5(|υαιτι.ίη80πΙ)6Γ6ηΙαΓ Ια1)αΗ5, 
^αIη Ιιιιη α (Ιίτίηα τοεο ΓαεηιηΙ ρΓΟπιυΙ^&Ια. Νυιι μον, άλλ' ΙναρΟρον ήκουσεν 6 λαός έκ μέσον του πυ- η οηίηι νοοβπι βίηβ νβΓΐ)ίδ, 36ά αΓίίοαΙαΙαιη &α(1ίνϋ 
ρός έν Σιν$, καβώς γέγραπται• « Και τα ρήματα αύτου βχ ιη6(1ίο ίρηίδ ίη δίιιαί ρορυΐυ». 110 δβά «*€Π- 

ρΐηιη 63ΐ : • ν6Γΐ)α 03υ3 αυάίνίΐΰχ ιηβιΐίο ί^ηβ ^.»>Εα 
ροΓΓο 5υηΙ 3αη€ΐα 16^15 νβΓΐ)α, ςυο) ά6^η^€ ΐΔΐ>α1ί8 
ίηί>οιι1ρ3ίΙ. 
Μο868 &ηηοδ ηαΐυβ 80 Ηβ^Γαιιιη ροραίαπι βζ ^Ε- Ί{χουσεν έχ μέαου του πυρ($ς. » Ταύτα δέ ε!σι τα άγια 
βήματα του ν6μου, α Οστερον ένιχάραζεν έν τλα- 

*Οτι Μωυτης ίζ' ετών ών ήγεΤται τής έξ ΑΙγύπτου 
πορείας του Έοραίων έθνους, συνήν τε αύτοΤς νο- 
μοθετών έϊΐΐ τής έρημου ?τη μ'. 

Άπδ Ρ' βιβλίου Ίωαήπου τής Αρχαιολογία;, ότι 
Φαραώ ύπό την αυτήν ωρζ^ έθεάσχτο καΐ τάς τών 
ενυπνίων όψεις χαΐ τάς εξηγήσεις αυτών. Άλλα τών 
εξηγήσεων έπιλαΟ«$μενος τον ταύτας άναμνήσοντα 
έζήτει. "Οτι έν τοις επτά τής εύθηνίας ϊτεσιν ού 
προψσθοντο Αίγ'^πτιοι τον επταετή λιμ6ν. *Οτι τών 
\ερογραμματέων τις αναγγέλλει τφ βασιλεΤ Φαραώ 
τεχθήτεσθΛΐ ρίνα κατ* έκεΤνεν τον καιρόν τοΤς Ίσραη- μγρίο 6άιιχίΙ, αο ίη ϊ^οΗΐυιΙίηβ ΐ6ςο8 618 ρο3αϋ, αά- 
ΓαίΙί{α6 ρ6Γ &ιιηο5 40. 

Εχ Ιί1)Γ0 ^086ρ11^ Οβ αηΐί^ηϋαίβ δοοηπάο. ΡΙιαΓαο 
6ΐ ίη^οιηηίΓ οΐ 60Γυιη ίηΐ6ΓρΓ6ΐα(ίοη68 6α(ΐ6ΐη Ιιογ& 
αΰε6ρΐ1.56<1 ίηΐ6ΓρΓ6ΐα11οπυπι ο1)Ηΐυδ. ςυοϊδίνίΐ ςυί 
6α8 ίρδί ίη ηιβιηοπαπι Γ6νυεαΓ6ΐ. 56ρΐ6Πΐ ί6ΓΐΙϋΙ)α3 
αηηίδ ^^^ρΐίί 56ρΐ6ηηαΐ6ηι Γαπίΰΐη ηοη ρπφδβηδβ- 
ΓυηΙ. Ουίάαιη 6οηιιπ ηαί 8αεΓα8 ϋΙΙβΓαβ ΐΓαοΙαηΙ, 
Ρ1ιαΓ&οηίίηοϋοανίΐ6οΐ6ΐΏρθΓβο|ΐΐ6Π)(1απιίηΐ6Γΐ8Γα6- 
1008 ηαδοίΙαΓυπι, ςυίαάαΐΐιΐδ «ΈμγρΙίοΓυιη Γοςηιιηι λίταις, ίΤς ταπεινώσει μίν την Αίγυπτίων ήγεμονίαν, β (ΙερΓεδδαιιΐδ δυυπιςηβ ρορυΐαπι βνοοίαηΐδ Γοΐ'βΙ. αυξήσει δέ τους Ίσραηλίτας τραφείς. Διό χαΐ γνώμ^) 
αύτου κελεύει παν τό γεννηθέν αρσν» υπό τών Ισ- 
ραηλιτών εΙς τόν ποταμόν ρίπτεσθαι. 'Λλλά χρατή- 
σείε δ' αν ούδεις τής του θεοΟ γνώμης, ούδ' 6 μΜρίΛς 
τίγνας έπΙ τούτψ μηχανησάμενος. *Οτι 6 πατήρ Μωϋ- 
σέως κατά τους ύπνους πάντα τα κατά Μωϋσέα τααΧ 
* Ααρών συμβησόμενα έκ θεού ^ροδ^δάσκετβι και τζ 
αύτοΰ γυναικί Ίοχάβεδ φανεροί. "Οτι θέρμουθις ή 
Ουγάτηρ Φαραώ άνελομένη Μωϋσέθ κελεύει γύναιον 
^χ^ή^'** ^ θηλήν τώ παιδίφ παρασχειν πολλών δΐ 
άχθ^ισών μή προσιεμένου Μωϋσεως παρεστώσα 
Μαριάμ εΤπεν* « Ει τών δμοφύλων αύτψ γυναικών 
Έβραιδων ποιήσειας άχ6ήναι, τάχα 8ν προσίεται 
θηλήν. » Διό και χελευσθείσα δγει την αύτου μητέρα, ΙΙαςυ6 Γ6χ 11υ^ι13 εοηβίΐίο ^ΰ1)6ι οπιη68 ΙδΡαβΗοοΓϋοι 
ηια8εα1θ8 ραιΊαδ ίη (Ιανίυιη αΙ)3ίοί. ΑΙεηίιη 06ί 
36ηΐ6η(ίαιη ηβπιη Ιιοιηίϋαπι ίηΓπημβΓβ ροΐβδί, ηο 
8ί πιίΠβ ςηίιΐβιη &ΓΐίΙ)α3 Ιιοο ιηοΙΙαΙαΓ. Μθ8ί3 ρα(6Γ 
α 060 ρ6Γ ίηδοπιηίυπι άβ οιηηίΐιαβ ςααι Μοδί 6ΐ 
ΑαΓοηι ενβηίαπα 65δ6ηΙ βάοοίυδ, ηχοπ βΟΦ ^υ^I)α- 
1)6ΐΙΐΦ 8ίβηίηοανίΙ. Τ1ΐ6ηηυ11ιί8 ΩΙία ΡΙιαΓαοηίβ ουιη 
Μοδοηι 6χ αςιΐϋΐ δυδ1α1ίδδ6ΐ, πιαΗ6Γ6ΐη ({αη;π ]αΚ)6ΐ 
ςιιΠΒ 6απι ΙαεΙοΐ. Μυ11ί9 αάάαείίβ οιιιη ηυΐΐαηι Μο- 
868 &ι1ιηίΙΐ6Γ6ΐ, ΔδΙαπβ Μάπα: « δί,ίηιριίΐ, αΙΙ(|ΐιαιη 
(16 ρορυιαπ^αδ 0305 Π6ΐ)ΓΠ}ί9 πιΐ]11θΓί1)υδευΓαΓ6δ αά- 
άυεί, ίοΓίϋδδίδ πιαιηπιαηι α^ίπιίΙΙβΓβΙ. » ^α88α Ιιοε 
&ς6Γ6 ιηαΐΓβπι 111 α(1ίΙαχίΙ, β|αδςαβ υ1)6Γα ϋΙ)6η- 
ΙβΓ ίηΓαηδ αιΙιηίϋίΙ.ΡΙιαΓαο βΐίιο δυικ; Ιιίαπϋίειίδ Μοδί χαι τό παιδίον ασμένως προσούιται τζ θηλτί. *Ότι (]| (ϋαϋβπια ίηιρυηίΐ : ίηΓαηδ α'ΐίειη οΐΐαΐίδ δίιηρϋεί(αΐ6 φιλοφρονούμινος Φαραώ τζ Ιδί^ρ θυγατρ^ έπιτίθησι 
Μωϋττί το διάδημα, ο δΐ διά νηπι^ητα καταφέρει αυτό 
εΙς γην και τοΤς ποσιν επιβαίνει. [Ρ. 74] Του δλ προ• 
δηλωθέντος Ιερογραγμματέως τοΰτο θ^β^^μένου χαι 
άνελεΤν έπιχειρήσ^χντος ή θέρμουθις έξαρπάσασα 
διεσώσατο. "Οτι χειροήθιις ουσαι αΐ Ιβεις προς μ'^νον 
τό τών δφεων γένος άγρίως Ιχουσι, χα? δεινώς άναρ- 
παζ<$•Λεναι κατεσθίουσιν έλάφών μάλλον. "Οτι φθει- 
2ών Λτζζιρ6^ί τι πλήθος τοις Αογυπτίοις έξήνθησιν, 
ίν^οΟεν άναδιδόμενον και κακώς διαφθεΤρον αυτούς 
και 6πό μηδενός διαφθειρ^μενον φαρμάκου. "Οτι ίά ίη ΐ6ΓΓαπι αι»^^ε^ι αε ρ6(1ίΙ)αδ εαΐεαί. Ιϋ ευιη τί- 
<ΐ6Γ6ΐ 18 ςα6πι ρααίο αηΐβ (Ιίχίπιυδ δαεΓ&Γυηι ϋΙΙβ- 
ΓΑΓΟΠΙ ιηα^ζίδΙβΓ,ίηΙβΓΩεί ρυβηιιη 3υΚ)6ΐ : δ6«1 Τΐιβιν 
ιητιΐΗίδ βΓβρΙαιη ηβεί δυΙ>ΐΓ&χίΙ. 1!>ίδ ιηαηδυβίΔ βδΐ 
&τί8,8θΙίδίηΓβ3ΐΑ αηςαίΙ)υ8;Γ[αο9 6ΐ εΓ6ΐ)Γ0, απιρίίυδ 
βΐίαιη ε6Γνί8, ταρίΐ αΐηυβ νοΓαΙ. Ιη^βηβ ρβιϋοαίο• 
Γΐ:πι νίδ .ΐ^^γρίίοδ ίηναδίΐ, 6χ ίρβίβ εοΓροπ1)αδ 
βπιιηρβηΐίυπι.αο ιηαΐ6 60δ πιη11αηΙίαιη,η6Γ[ΐ]6 υΙΙί 
Γ6πιβ(1ίοε6(1οη1ίυπι. Ιΐ6ΐ)Γφί 6χ ^Ε^'ρΙο ββΓΟδδί 1β• 
ηυϋβΓ δ6 δαδίοηίαρυηΐ ρεπ 30 <1Ι65. ρα>(α δα1)αε(α• 
ςοΑίη 86εαπι οχΙηΙβΓαηΙ. Ιη ευ^υ8 ρβηαηω ιηβιηο• ιβι βΕοηαπ ϋΕοκΕΐπ 164 Γί»Γη βοΐβιηηβιη οοΐίάπί ΓβίΗνίΙαΙβπ» ηβηηΐ,ςη» αϊ) χ έζϊλβίντε* οΐ Έβιβΐοι ά«4 Αΐγΰπτ4υ κβιρορμίνοι; ίηΓβΓΠίΡηΙαΙίδ ραηίΗιιβ Αζγιηοπιπι ηοιηίηαΙυΓ. €ο- 
Ιυπίίοθδ ηιπμηα ηηυΐϋίικίΐηβ αυοίοϊ η<1 Αηώίουιη 
δίπυίη, ΐΓαιι^ιηίίϊίίΟ τηππ ςιιθ(1 ίιι ηιβ(1ίο οδΐ. αάνο- 
1}αηΙ ; νοίαηάοιιιΐί^ ΓαΙίμίιΙίη οηπι 8Ρδβ ιτιημίδ πΐ3ί?ί3- 
ςυβ αιΐ ΙβΓΓαιη (ΙαΓβηΙ ίΐ(1 Ηβ1)ΓΠ?ο8 (ΙβνοΙαιιΙ.Μαηηα 
ίιΐίίδί δαηΐ ΗρΙ)Γα?ί ςποΙίίΠβ ί^ΐη^Ιί α^β&Γοιίρηιίιηθη- 
δΐΐΓίϋ ίά ηοιτιβη βδΐ' οοΙΙίρβΓβ : ηοςυβ βηίίπ ίΐα οαί- 
ςααιη οιΊ[)υ!η ^^Γϋιαπ1η1.1ά Γ&οΙυιη ορ.Ι, ηβ ναΐίοΐίο- 
Γβδ ρΐαδ ΙρββΓβ δΛία^βηΙβδ ίιηΙ)βοί1ϋοπ1)υδ (ϊΐΓΩοαΙ• 
Ιαίρηι οίΙ)ί οοΐΐίββικίί αίΤθΓΓβηΙ. άλεύτοις χϊΪ τ»επηγί5σ'.ν ϊνλ λ* ήμέρα'.ζ οιβτρήη- 
σον σπχ/(ωζ* δ'Οεν χα! εΐ; μν/μην της τ^τβ έν^ςίχς 
Ιορτήν άίγουσιν έ^' ήμέραζ ^χτώ τήν των Άζύμω^ 
λίγομένγ/ έξηλΟον δι μετά Ιτη τετρακόσια τριά- 
κοντα. *Ότι το των ορτυγωκ γένος ττεφόμεναν 
ι^λτ,Οοί *'ζ τον Άραίβιον κολπον έφίττΓϊτα•., τί.ν 
μιταξυ θάλασσαν ύπερελθον, χαι ύπο χ^που τε οίμα 
τν^ί πττ5σεως (68) κα•. «ρ^σγε^ον μάλλον των ^λων 
δν χατέφε'ριτο εΙς του; Ίιβραίους, "Οτι το μχννι 
ταρνίγγελτο εξ !'σου ιτασιν άσσχρωνα (τούτο δ£ έττι - — ν ι••ι » ι 1 

μέτρον) ε?ς Ι/άσττ,ν ήμέραν συλλέγε•ν, ώ; ούκ έπιλείψοντος βύτηϊς βρώματος, 1ν» μή τοις ά8;ινΜ!( 
^πορον ^ το λαμβάνειν δι* άλχήν των δυνβτωτέ,'ων περ•. τήν άναίρεσίν. 

ΙδίϊδβΓΡηο ηιβπίϋβ0βϋηπι1)θ8ρραπ1ίοηβ θί- "Οτι έπι σταΟτ^ρΙ μεσημβο'ςρ ττ,ς έπΙ ττ,ς ρ«« 

βηαΙιΐ:^β8ΐΜθδβδ,δυοΓ[υβ ροριΊοβΙίαιηηοΙοηδ ργγθ• βεο'^βνείσς άς•.ουται Μωϋστ,ς, και των όμο^ύλοιν τ^» 
ΓβοΙϋδ&ο ΓαΓυΙΙαΙο ιπίΓαοπΙοπίπι οάβπάοΓϋΐη ίηδίΓα- ήγ•μον(αν και μή Οίλων έγχε•.ρ{ζετα!, σημε(οι, τ• μ! 
ριιίηβ οίΓοιιιηοίδί Ωΐϋ ρΐαοανίΐ. ΟΙ^νίαπι ΓαοΙιι& βδΐ 
βΓΐίίπι Μο?ί ΑαΓοη ιηίδδυ ϋβί, ίαϋυΐΐαίβηιςυβ ρΐΌ- 
άί^ίοΓϋΐη οοηΩπηανίι Ρροΐηϋο ΡΙιαΓαοηβ 5ί1)ί οιιιη 
χηΊί^ίδ .Γί^ΤΓρΙϋδ ΓβϋίδίρηΙβ Μο^βδ ρπηιαπι ρΙα|;;απι 
ίηΙαΙϋ.οιηηίροΓυπι αςααίη δαημυίηοιη ιηιιίαΐα,ευιη 
ίρδο ίηΐβπιη \αΓοη αίςυβ Ηβ1)ΓΕ;ί ρυραιη βΐ ροΙαΙ)ί- 
Ιβπι Ιια!)6Γ6ηΙ αοιυαηι Ιηάβ εηίιη οΐίαιη ρΓβΒδΙίςία- 
ΙοΓΡδδΐιηιρΙα αΓίπαβΙΤοοΡΓαηΙ υΐ βα δοιιςαίδ νίάβ- 
ΓβΙοΓ θδδΡ.δίο βΐίαπι δ6ΰυη<]α ρΐα^α Γ&ηίδ ^ΰ^γρίο 
ίπιπιίδδΊ;^. ειΐΓΤΐ 6£Β ΙοΙαιη ^6ηΐ6πι νοχαι-ρηΐ δοΐα αΐ) 
ϋδ ίηίΐπιυηί3ίυίΐΗβ1>Γ{εοΓυιη ΙβΓρα.ΤβΓίία ρΙα^αΓαίΙ 
ουϋοβδ.ΓΐυαΓία ιηαδοηο Γπηΐηδΐ, ςιιΊηΙα 3υιτιβηΙθΓαπι αγγίΑος 
ήπιίλγ,σεν (70). ΆΛά τούτον Ιλεώτατο χαίπερ 2ίΑλό• 
(ρυίοςουσα ήγυνή τψ ττ,ς ττεριτομης του ιταιδυς α'ματι. 
Συναντ^ δι βύτφ και Ααρών θεόθεν σταλιάς, χαι 
τήν των στ,μεΓων Ιπιβεβαιουται δύναμιν. *ΌΟβν 
κ:(! τφ Φαραώ μετά και των Αιγυπτ(ων Ι«2:οθών 
ονΟιατβμένοις πρώτην πηγήν (ιπΐ^νεγχι, «τν δδ»ρ 
εις αίμα ποιι^σας* Μωϋσεΐ δε και *Α«^4« και τοις 
Έορα{οις καΟα:ον τ,ν και πινόμενον, ΈΛϊ* γι? 
και τοις γοησιν (71) άντεσοφίσΟη το ι»ρι τοις 
Εβραίοι; εύρισ^όμενον υδωο αίμα δοχείν ^'.νιβθαι. 
Το δε αύτο νοεΤτβι και έπι της διυτέ,^ας τληγης 
ών βατράχων, Αιγυπτίους μεν πάντσς τψ «άΒ?ι ΐηοΓδ, δθχία ραΐνΐδ Γαϋμίηοδίΐδ, δρρίίηια ρϋδίαΐοί ς; μαατίζεσβα•., μόνην δέ τήν των Εβραίων χαβα- 
θΐ βΓαη(1ο,ο€ΐαναΙυοιΐδΙα?,ηοηα Ιβη6ΐ)Γίυ ραΙραΙ)ί1βδ, ρεύειν του πάθους. Τρίτη ι:λτ,γή ή των σχινιπών, 
(ΙβοΪΓηα ρππιοροηίΙΟΓϋΐη ίηίβηΐπδ. τετάρτη ή της κτνομυίας, πέμπτη θάνατος κτηνών, 

έκτη 6 αΙΟαλώοης κονιορτος, έοδ(5μη τλ «ρλυκτίδες της χαλάζης, ογδόη ή άκρ:ς, έννάτη το ψηλαφητον 
σκότος, δεκάτη θάνατος των ττρωτοτόκων. ΟβΓβτη ρπροβρία. 1. Εβο δυιη Οβυβ ίυιΐδ, ςαί 
Ιβ οχ Λ:ΐι>φΙο ράηχι, 2. Νβ δίηΐ 1ί1)ί αΐϋ ρΓαίοΓ 
πΐ(ΐ άίί. Νο ίοο•'Π8 ΙίΙ)ί δίιηυ1<ιοηιιη αυΐυΐΐίυδ Γβί 
βίΠμίοηη 3Λ'β αΐϊϋΐηπδ ηοιηίηε Οβί : ηοη βηίιη αϊ)• 
8θ1 νρίΟουδ βηιη 133 ςιιί ίρδίϋδ ηοηιίηβ αΙ)υδυ5 ΓυβηΙ 
4. ΜριηβπΙο (Ιίβιη δα1)1)α1ί ΙίΙή δοηοΐρ α^^^ηιΐϋηι βδ- 
86. 5. ΡϋΐΓβιη ιΐΐ ΓηαίΓΟίη Ιυαπι ίη Ιιοηοι β 1ια1)ο, υΐ 
ρΓθί»ρ€Γβ ϋΙίβλβηίαΙϋίιΐΓίαρ νίν&δ ίη Ιβπα. 6. Νβ 
βΙαρΓϋΐη Γβοβπδ. 7. Νβνβ ΙιοιηίαίΙίυιη. 8. ΝβνβΓαΓ- [Ρ. 25] Ή δεκάλογος, α'. Έγώ ειμί Κύριος Α 
θεός σου, ό έξ?γαγών σε εκ γης Α^γύπτνυ. β'. Ούχ 
έ'σονταί σοι θεοί ϊτεοοι πλην έ;ιοϋ• ου ποιιίσεις 
ς-αυτψ ε^δω)ον. ούδε παντο; ομοίωμα, γ'. Ου λ/ψ|ϊ 
το όνομα του θεοΰ έπ• κενω* ου γαρ μή καθαρίσει 
Κύριος τον λιμβάνοντα το όνομα αύτοΰ έπι ματσιφ. 
δ. Μνησθητι την ήμεραν των Σοββατων άγιάζβιν 
αυτήν ε'. Τίμ^: τον πατέρα σο•^ καΐ τήν μητέρβ 
σου, "ϊνα ευ σοι γένηται και 7να μακροχρόνιγς γέν^ι ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ΝΟΤ^Ε. 
(68) 1.0011$ Ιιίΰ ίη Ογικοο ιηυϋΐυδ βΐ άβρΓ&ναΙυδ Ο δίαΐΐιίιΐδ ίάβπ) άοοβΐ αά ΙΙχαά, Ε. 474: οΤς βνν βδΐ, Ρΐ νβχ&νϋ ηιρ, άοηβο βιιπι, οο|^ϋαηδ βχ ^οδβ- 
ρΐιο β^^δβ άβδυηιρίαηι, ίΙ)ί ίηΙβ^Γυιη Γβρβη Αηϋίΐ, 

πι, 1 Χυι*. 

(69) Οβάΐ'βηυδ πιοηβΐ βΐίαηι γβμβρόν Μοδίβ βυπι 
(ΙίΰΙυπι Γϋίδίΐβ, ρΙ υριό ΙίςυβΙ υχοιρπι Γυίδδβ ^οιι10• 
'τίδ Ιιυ,ιυδ δίνρ ^βιι1ιΌηί8 Ωϋ&πι. ΙΙενθερός ηοη ηιοάο 
βοοΡΓϋηη ί^ί^ηίΠΰαΙ, δβ(1 βΐ ΗβΓοάοΙυδ γαμβρόν 
€>Ί•ί 0γ(ϊϊ8ιιπι ηίΐ ίοίδδΡ. Ρ3α8 δΟΓΟπ ΑΓγρη1(1ί ιη&- 
ΙΐΊπιοηίουοριιΙαΙιιιπ. (]υο ρηοΐοβΐ Ευδίαΐΐιίπδ Εη- 
Γ>ΊθΓΐιιιιη 8ι:ι-ίΙ)ΙΙ γ^ιμο όν {ιιίδ^β υΐ>'8δί, πιαγΙΙιιπι 
δρΐΐίορί ΗοΐΌΠϊ* Ρ|ΐΐδ ϋΗιπ'ηΛ». ΈΧ αρυά δυρΗοοίΡπι 
€Ε(1ίριΐδ Ι^Γαηηύδ Κρέονθ* έαυ-.οΰ γαμβρόν <1ΐ€ϋ. 
οαπι ΟΓβοη ^οοββΙβΒ ίραΙ^Γ ίυβπΐ, (Εοίρί β( θειος ε( 
γυναικάδελφος. ΙΙθ8 ρΓορη• κηδεστάς τοΰΑΠ Ειΐ* γαιιβροΐιι. Ιΐ^ίίίβηιςυβ βχ 1ΐδψ:(Ε<1ία οιΙλΙ Κηδεύσβς 
κοΑοΤς γαμβροίς. ςαο Ιοοο γομβρόν βοεβπιπι δίβτ»ί• 
Αορί. Ε^ο (ΐαί(]6ηι αΐίυά Ιαΐβ βχβιηρίιιιη ηπιΐϋπι 
ιηβπιίηί οΗδβρναΓβ. ΕΙ γαμβρός ηοη Ιβπι λ άαρίί* 
ςυαπι α ϋαοβηάα υχοΓβ νίϊΐβΙιΐΓ άίοί ; υηοΐβ νβΓΐ>ηιη 
έπιγαμβρεύειν, ςηοιΐ βΐίαπι ίη ΕναηςβΙίο βδΐ, Μ&ΐύ^• 
χχπ. Χυι*. 

(70) Ηφο Ηη1)βηΙηΓ &(1 πι&Γ^ίηβπΐ : Σημιίωσαι δ^. 
έν τή λεπττ» Γενέσει κείται τον συναντιίσσντα τ^ 
Μωαεϊ μ^, ιΓ^αι αγγελον. άλλα τολυώνυμόν τ: *« 
Σαμαήλ και ϋελίαρ και Μαστελμάν δς ε3τιν 6 Σχ• 
τανάς. Χτ!.. 

(71) 81ο 6( Αυ^ΐλδΙίηιΐδ α<1 ΜαΓεοΠίηυαι βρίδΐ. 
▼π. Χυι-. ιβ:( ΗΙδΤΟΚΙΑΚϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙΠΜ. 160 έπι τΤ,ς γ^,<, ς'. Ού μοιχϊύσιις. ζ*. Ού φον•ύ«!ς η\ Α. ^0™• •• Νβ ρβΓΐιί1)ΠβΓ!9 ίβΐ^απι οοπΙγλ (ΐηβΓπςπίΐιη 
Ού χλίψί•.;. Ο'. Ού ψί•^ίομ«^τυ^ήσε'.ς κιτ» τονί πλη- ΙβδΙίιηοηίιιηι, 10. Ν'ί αρρθϋνβπ!* ηχοΓβίπ, (Ιοηιηπι, 
σ•ον του. ι'. 0^κ^'::'.(^'^'x\ηιζ ΤΓ,ν γ-^νιϊχχτοΰ πΧύ^ιΙίί α^παιη, ηοη ««τναίπ, ηοη ηηοιΙΙαιη, Ηουλιπ. μπηοη- 
σου. ^ την οιχίιν ^ τον άγρον. ή τον ηΤοϊ «ύτου, Τ, Ιπιιι ηιιΐ (|ΐΓκΙ(|ΐι ιιη οιηιηπο ^ ί }»ϋηί« ρΓοχίιηί Ιαί. 
τήν παιοίκην. Ι; τον βοΟν, 1} το υποζυγιον «ύτου, ή π5ν χττ,νο; αύ:ου, οϋτι δ'τα τοΟ πλησ'ον σοί έηιν Αυτή οΊ ή δδκίλογοί τών γινιχών ίντολων έστ'.ν 
ή διίτΛςΐ;. Τχυτα τχ Οιϊαι διδ«γμ»τι <ροβιρφ Χ'.νι 
χαΐ ένάρΟ/ψ ΫΟ'^ϊί δ'.ιτέταχτχι, όρώντο^ του λαοΰ 
χα: άχούοντος, ή; το χ«τ««ληχτιχόν χαΐ άχοαΤς δυβ- 
άντητον μή γ£ροντ»ς ^τηβχν 2.ά Μωϋνέως χϊ λοιπ3ί 
τών έ^ίζά^ ιιο'.χώς αύτοίς έν πλνττ^χοντα χ^ριλχίοις 
νομοθΐττ/ίέντβ λβλ/,βΐ,νβι• ιί|[«τν 8ι πβιί τ» οΙχτΕαϊν 
χα*, φόνΐυν εχουφ^'ον χαΐ αχουριών, χτιμίας γονέων 
χαι χ7χολογ•β;, χ'Όπτ.ς, ικχτάςΐω; έν μίχακ ττροζ -^ Ιίβ, 
Βχναΐ'.ν { ζω ν, ιλιυΟερο; ιτ/ό; έλεύο&ρον %λ\ δεν- Ιο. 
π'ντης π,:.ο; οοΰλον,κα: άν$ρ6< προς ϊγχ;>ον γυναΤχϊ, 
{χοολη; 6β$2λμών $οίλου χιΐ δούλης, χιρχτισμου 
τβύρου προς τβΰρον, χλοπήζ μίσχου, χαι Λανης 
χλίπτου έν τφ δ'.ορύγμιτι, χατχ εμπρησμού πο- 
σχημάτων χαι νλωνο;, χατα ιταραχχταθϊ'^χης άρ• 
γυρ(ου ή χρυσίου, χαι ύιεοζυγιων χχι παντοίων 
χττ,νών χρν,σεως πάρα του πλησίον, »6ορας παρθέ- 
νων χαι θανάτου οαρμάχων, χτηνυβασίας χαι θυσί- 
ας Κ'.οώλων, χιχώαδως προσηλύτου , χαι ορφανών 
χχ'. Χηρών οανλ'.ζομένων, χαχολογίας κΐς Θιον χαΐ 
αρΛοντα τ'ιύ λαού , απαρχών αλω*/θζ χα*, ληνού, 
πρωτοτοχων υιών μ'^σχων τδ χαΐ προβάτων χα*. 
υι:'«ζυγί(ον, του β\αι αύτοϋς άνδρας άγ{οι>ς τφ 
裕υ, χρία; Οηριάλωτον μή έαθίιιν άλλα χυσιν Η;Ρ0 βαπί (Ιοορηι ρπϋοηρίΑ, κ<)η(»Γα1ίαπι πιιη.ΙαίΓ• 
Γαπι ΟΓίΙίπαΙίο. Α1<]αβ Ιιιηο (Ιίνίιια ρπβϋβρία 1<ΤΓίΙ)ΐϋ 
({ΐιαιίαιη βΐ απίίοαίίΐΐιι νοοο β(1ίΐ«ι 9ΐιηΙ. οριηβιιΐβ αΐ- 
ςϋβ αα<1ΐριι1β ρορπίο; ^α^α8 νοοίβ ΙβΓπ1)ίΙβιη βυ(ϋ- 
Ιαηυβ (ΙίΓΠοϋβιη βοιπιπι ιιου ΓβΓβηΙββ ρβΐίνβρυηΐιιΐ 
βί1)ί ΓΡΐί(]υΛ 0ϋΐΐ5 »<»ηηοη6 Μαβί» ρροροηβΓβΙ. δαπί 
ιιυΐβπι Γβϋςαα ςυίηςιιαμίιιία ρβοαίίαιία οαρίΐα άο 
8θΓ?ίβ, ϋβ οιριΐϋια'^ ώ'ϋίΐαορΑΓαααΙ ΰαα»& ρβΓρΑ|,Γ{|. 
οοηΐυιηβΐί» ραρ^ΊΐΙίΙια^ίΙΙιαα, απΙιη!ΐ1ρϋί(>ΐο.ΓαΓ- 
νυ1ηβπΙ>υΗίηΙβΓριΐβηηιιϋιΐΓη 1βΙΙιαΙί5υΑηυΐ ηοη 
]β^11&1ιI)118^π1ρο:«^ιίϋ;^^(^|[)11^«ςυο^(I^ιι<»^I^Η6^ο.(1υη)^- 
ηιΐδ ββΓΥΟ, νίΐ' ρΓβμηαηΙί ιπαΐΐ^η ίηίρΠ; οοϋΐΐ βΐί- 
βίοηβ ββητί αυΐ αικ.'ί Ι Ιιρ, ΐαυΓΟ Ιαηι-υιη οοι-ηα Γ*- 
ηβηΐβ, ΓϋΓΐο νίΐαΐί, οοοίιΐίοη^ Γυηβ ίη Γυρ&ιηίηρ, ίη- 
οβιιιΐίο ραϋηΐί ιιαΐ αγρφ, (Ιβροκίΐο αυη τοί αΓ^ΡπΙί, 
οοιηιιιοΗαίο οιηιη» β:οηβπ8 3αιηρη1ί »!> αιηίϋο, νίΐίο 
νίΓμΐπί οΜαΙο. εοη^ρρίΐί^ιι οαιη ΙϊπιΙγ». βαοΓίΩοίο 8ί- 
πιυΙαΓπβϋΜαΙο, ορρΓΡβδίοηβ ίΐ)(]ΐιί1ίηί ρυρίΙΙΐ » Ι νί- 
ιΙυαΓϋΐη,ρρειιηϋβ 1 14 ιπηίιιαίίκ, ηιαίβιϋοΐο ίη Βριιπι 
ααΐ ροραΐΐ ρπιιοίρθπι. ρΓΐιηίΙϋβαΓβ.ρ Ρΐ ΙοΓοιιΐΗΐίίΐ, 

ρππιομ6ΐιίΙοηιπι,ΠϋοΓΐιπι.νίΙ(ΐΙθΓυιη,ηνίιΐ(η.]υιιΐΡη• 
(οΓυιη; αΐ 0ί»!»ί»η1 νίπ Πνο ^βοιί. «ΐΑΡΠΡηι α Γρια γο- 
ΐ'ορίηιη ιπΛηϋίΐνίΙ ηυη β(1ΐ. 50(1 6αηί(>υ8 ο!»]ίοί, να- 
ηιιιη Γυιηοιβπι ηοη αιΙιηίϋβΓΡ, !»οιιΐθίη Ιβϊ^ϋιηοιπο άπίΟρ-Γ-τιν, μη πχ:α^έ/.ισΟαι άχοήν ματαίζν, € ηοη βαϋΙβναΓΡ, ιηαΐΐίβ 8β δορίρπί μή συμ Αχρτυρδΐν άδίχφ, μή τυνλΐναι πολλοίς έπΙ 
χχχι^, μή έχχλΤναι μιτ^^ πολλών χρίσιν, μή έλ<- 
ησζ( πτωχόν έν χρ{σ&ι, άποατρέ^ειν χαΐ άποδιδ<(- 
ναι τον βούν χαι το υποζυγιον του έχθρου πλα- 
νώμενον τον ευρίσχοντα, χαι πεπτωχος 6π& τον 
γόμον συνεγείρε: ν, μή διχστρί^ειν χρίσιν πένη• 
τος δ'.χχίαν, [Ρ. 76] άκο παντός ρι{ματος άδίχου 
άφίστασΟαι, μή άναιρεΤν άθώον χαι δ{χαιον, μή 
δ:χα•.ουν τον άσ»β/^, δώρα μή λαμοάνειν ώς ίχτ»• 
γλοΰντα τους βλέποντα; χαΐ το δίχαιον λυμαινίμε«α, 
προα/^λυτον ευ ζοιιιν, εξ Ιτη σπείρειν την γί^ν, τφ 
δλ Ιοδόμφ αοεσιν παρέχειν αύτζ ες άπόλχυσιν πτι«>- 'ΐυν ή Οηρ( ίυν, ομο.ως χαι τον αμ::εΑω#α χαι τον δοοιυιη ηοη 
ρπρ^ΡΓβ ηβί|ϋβ α γροΙο 0^>π1υIι^ιηϋ^ηΡΠI^πί1^^^υη1 
()6ΐ1βϋΐ6Γ6, ίη 3υ(1ίοίο ραηρρρβπι ηοη ιηίβΡΓαη ; 
1)0νρπ) αιιΐ 3απΐρηΙηηι ίηίηιίΓΐ αΐ) βΓΓορβ ίη νΙαιη 
ΓβίΙϋΟθΓΡ αΙί)ΐιο Γθ»ΙίΙϋΡΓΡ ίηνρηίϋπι. ίη 6Π||;οη<Ιο 
δυΐ) οηβΓβ εο11αρ5ΐιηι 3υπιβη1αιη ρί ορβηι Γβιτ«\ 
ρ<ηαρβη8 ]υ:4ΐυιπ.ιυ<ϋοίαπι ηοη ρρπνριΐβΓΡ, αΐ) οιηιιί 
^η^α9^α Γβ »1)*ΐίηΡΓο, ϊη^οηΐΡΐη βΐ ^υ8ιαπι ηοη οοοΙ- 
άβΓΡ, ηβςαβ /»})3οΙνβΓβ «οηΐβιη; (Ιοηα ηοηηοοίρρΓο, 
(|ηία ρχο«»ϋαπΙτίϋρηΙβ8 Ρΐ,μίΗΐΙιίίρ οίίΙΐΊυηΙ ; ίηίίπΙ- 
Ηηο 1)6ηβΓαΓ6Γθ ; ββχ αηηο» ββπιρηίβιη ΓηοβΓβ, 
δρρίίπιο ΙοΓίίπη ρρρηί» Γρυοη Ιαπι (ΙίηιϋΙβιβ οί 1)β- 
6ΐϋ»;«ίπηΙίΐΡΓΡΐνίηΡίΐιη ρ! οίοαηι. Ποο Ηαπι ϊπίΐ.ιΐί•^ 
ίΐ^οβηιΐο) Οίΐυβα ίπΗίίΙιιίΙ. Εο αηηο ρΜαπίΦίίαΙίΡπυηίΐ 

ίλα.ώνα, φ•λανθ,3«υπ•!αν έχτταιδεύιιν αυτούς. Κατχ (ΙίηιίΙΙί ^ϋί^^^ι (•1 βρινοβ ΗρΗπρϋ» ΙίΙιΡΓίηΙο (Ιοηαπ ; 

τοΟτο δε το Ιτος χαι αβεσις ί^λημάτοίν έγίνετο, [) ^υ1)ίIιυ^ι^πο αηηί οΐίηηι βηηχίΐ. ΙαΜΙίτιΐδ αηηαβ 

χ-«\ τών δουλευόντων Εβραίων ελευθερία, χχΐ τον 

ΙΐυβηλαΤον άργεΤν ένομοθέτΓ,σεν. Έλευθε. {αν δε χαι 

α^ε7'.ν σημαίνει το όνομα. Ίωβηλαΐον δέ το πιν- 

τηχοττόν προσαγορεύουσιν έτος. Έν ψ χελεύει 

χαι τον άγρον άναλαμβάνειν τόν πεττραχότα χα*. 

τας εν αύτφ οιχίας, χαΐ χρεών αποχοπας χαι 

παίδων ώνητών ελευθερίας. *Ές ήμίρ^ς έργάζι- 

σΟαι τήν εβδομάδα, τ{ί δέ έοδ6μ^ άναπαύεσθαΐ• 

Όνόματι θεού άλλοτρίου μή ^μνύειν, μήτε προ^έρε.ν 

δα ατ''μ<τος. Τριΐς χζιροΰς του ?τους έορτάζειν, τ^,ν 

Ιο :τήν τών Άζίμων πρώτην επτά ήμέ,:ας τφ μηνΐ 

τί]» νί<|ί ήτοι χχτα τήν πρώτην πανσεληνον του εχρος, 

ευτί'Ζν έορτήν θερισμοϋ πραιτογεννημάτων, χαι ςπιη(]ΐ]αμΡ!^Ιηιυ9 ^ϊιιίϋςα«^ ϋίοίΙϋΓ, Ιιίςϋο ηοηιβη 
1ϋ)ΡΓΐαΙβηι αο ϋίπιΐ8ί»Ιοπρηι ηοΐίΐΐ. Κο αηηο αι^τί 
(Ιοππίί^ςυβ νοη(1ίΙα; α(1 ρπ•*Ιίηο8 Γ•.νΙοιιηΙ ιΐοηιίηοδ, 
βΙ(1ρΙ)ΐΙ&αΙ)ϋΙβηΙαΓ. οΐ α•ί β οηιρία ιηαηοίρία !ίΙ)0Γίΐη- 
Ιυρ. 8βχ ϋΐοδ 8ορΙίπιαηίϋ ΙαΙίΟΓαπο ίιηρβΡίΐνϋ,δβρΙί- 
η1υ^η(]υ^Ρϋ^^Γ^.ΡρΓηοη)ρηαI^ρη^(^^ίη^(ρ1β^υΓαΓ<^η^• 
^(ϋβ^^1οIηη^ηορΓοηυηι^α^β.Τι^^ί]ϋϋιαηη^8 135 Γβ- 
δΙίνίΙαΙβ8ϋΡΐρ1)ΐ'αΓθ,Αζγη)οπιηιροΓ δορΙιάυΜπι ηονο 
ιηοηδΡ. ί(1 βΐ^Ι. οίΓοηρηηιηπι νβπδρΐ 'ηίίπηίηιη. λΙΙο- 
Γίΐιη ρι ίηιίΐίίίπι Ι. ιηο»ν^^^,^»^ι^ηπ1 ίϋΐ) Πηοπι ηηπί.ιυΐ- 
ΙγοΙϊη αμΓΐιιιΙΐηΓα' ίιαΓίιΙ ϋί*. Α»ίπιοη<•1)ηΙαιιΙβηι β05 
Ραί><:1ια ιβα εηΐηι θ>1 ρι ίιηϋ Γβ!»1ίνίΐα>*) ρχίΐπδ ιΐβ Α^- 
•β>ρΙο, ΡβηΙεοοδΙβ (ςυοά β»! αΙΙοπ Γβδίο ηοακ 167 0ΒΟΒ6ΙΙ ΟεΟΚΕΟΙ ΙΑβ ίηίΓοίΙαβ ίη ΙβΓΓαιη ρΓΟπαίδ^Αΐη, Τ&1)βπΐ&οιιΙθΓυΐ]ΐ Α '^ρ^την συναγωγήν ίργων του άγρου νονΓκλεία^ &ΐ(& οοΠοοαΙίο (516 ΙβΓϋα αρρβΙΙαΙυΓ) νί!» ίη βοΐίΐαάίηβ 
ίη Ια1)6ΓΐιαοηΠ8 ρβΓ (ΐαα(ΐΓα§ίηΙα &ηηο3 ΙοΙβΓαΙβΒ. 
ΜαηάανίΙ βΐίαπι Ιιφο, οοΓ&ηι Οοπιίηο βίηβ πιυηβΓβ 
ηοη αρραΓβΓβ, 1π5α5 (Ιίεϋ^ ίβηίδ οηιηβηι ηι&Γβαι 
οοΓαπι Οβο δί5ΐί, ΓβΓπιβηΙυηι $αεηΓιαο Οοηιίηί ηοη 
•€ΐάΗίΚ)βΓβ, 86(1 ίηί6ΓΠΐ6ηΙβΐ09ρ&η69, αάίρβπι 8&€πΓιοϋ 
ηοη ΓθΙίηςυβΓβ ίη άίβηι οΓ&βΙίηυπι, οιηηίυηι Ιθγγφ 
ίΓυ^υπιρηπιΚίαβΙη ΐ6πιρ1οθ6ίο£ΓβΓΓ6,ηοηοοςα6Γ6 
&ςηυπιίη 1&οΐ6Πΐα(π88αΦ. Ηα86οη8ΐίΙα(ίοηβ8 Μθ569 
Λ Οβονβηίβηβρορηίο 6χρο5α11,&(1(1ϋί8 6ΐί&αια1ϋ3 άί- 
νίηίβ βχΙιθΓΐ&ΙίοηίΙ)α8. Ηββροηάβηδ ααΐβπι υηα νοεβ 
ΙοΙιΐδ ρορυΐαδ ρΓοπιίβϋ 86 οπιηίΚ)υ8 Οοπιίηι άίοΐίδ 
οΙ>ΐ6Π)ρΡΓ&ΙιΐΓαπι. ΑΙςιαβ οπιηίαί5ΐ&6οη86ηρΙ& 3αηΙ. εξάδων ένιαυτου, άναμιμντ^σχων αυτούς διβ^ του μίν 
Πάσχα της έξ Αίγύτττου Ιξ(5δου, 8ιά δ• της Πεντη- 
χοστης της ιις την γήν της επαγγελίας εισόδου, διά 
δΙτή; Σκηνοπηγίας της έν ττ^ έριζμφ διοίγωγης• Ιν 
σκηναϊ; γιρ οΊκοΰντες τεσσαρά/.οντβ δι&τέλκσαν 
Ιτη. Μή όφΒηναι χενον εναντίον Κυρ(ου, κβι πίν αρ. 
σχνικδν δπτάνεσΟαι ενώπιον Κυρίου κατά τάς τρβίς 
Ιοτρα; ταύτας. Μή Ο'^ίΐν έπι ζύμΐ(^ αΤμα Ουσιίσ^α- 
τος Κυρίου, άλλ'έπ* άζύμβις. Μή μένιιν ϊωζ πρ«•1 
στέαρ της Ιορτής. Και τάς άπαρχάς των πρώτιίν 
γεννημάτων της γης είσάγειν εις τ^ν οΤχον τσ3 βιοδ 
έφ' &'πασι. Μή βψειν αρνα έν γάλβχτι μητρός αύι•& 
Ταύτα τα δικαιώματα του θεού Μω'^σης ΙλΟών Μτ- γειλε τψ λαφ μετά και &λλων τίνων θείων παραινέσεων. Και άπεκρίΟη μι^ φωνζ πας 6 λαός, και εΤπε* « ΙΙάττ«( 
τους λόγους Κυρίου ποΐ'/|σομεν και άκουσόμεΟα. » Και, ^γράφη τά^τΛ πάντα. 

Μθ863 α 060 8ρΐ6η(1θΓ6 ί&οί6ί ΟΓηαΙυδ νβίαίο Β *Ότι Μωυσης λαβών παρά θεού δόξαν, έντφ προν^ νυΐΐα ρ6Γ αηηοδ ςηαάΓ&ςίηΙα οηπι ^υ(1α)ί8 68ΐ Ιο- 
€ΐιΙυ8, οοη5ρ66ΐαπι ίαοίβί 6308 ηοηί6Γ6ηΙί1)ΐΐ8:οηπι 
αυίβηι αά Οοιηίηπιη ίη£;Γ6ά6ΓβΙυΓ, νβΐυπι Γοπιον6ΐ)&( 
α ί&οίβ 8υ&. ϋα 5&ηβ ίίβ ςηί οαπήβ άΐ6(&1& δβςαβη- 
168 Ι6§6πι Ι6^αη1, νοίηπι οΙ)(ΙαΓ&Ιί αηίπιί οΙχΙαείίυΓ, 
ηβ ςΙοΗαηιΟΙίΓίδΙί ροδ8ίη(6θβηοδ6βΓβ.Α( ςαίδρίηία 
136 (1υο6 ίηΐΓ&ηΙ, ϋδ νβίαπι ί^ΟΓαΙίοηίδ αιιίβΓίαΓ. 
08βΐ6Γαπι Μοδβδ ίη ΤΗαΙίΟΓβ ιηοηΐβ Γ6ν6Γ& ροδίίοαηι 
Όβί ΎΪάϊί, ηβπιρβ ίηεαΓηαΙίοηβηι ϋηί^βηίΐί, ευιη 
ίη δαχο ροδίΐαδ βοςαβ (βοίτΐδ, ηίαιίΓυπι ΟΙιπδΙο, 
ρΓ£Βΐ6ΓίΓ6 εαπι Π1&^6δ^α(6 ηοη ηηάυπι δβά ίηο&Γ- 
ηαΐυηι νΐάίΐ Οβυσι. 

ΡππιΐΒ 1&1)υ1βθ πιαηα 06ί βχείβ» ίαβπιηΐ 6ΐ ίη- 
δοπρίιο ; ρβΓηιίδδπηιςυβ 6δΙ ηΐββθ οοηΓπη^βΓβηΙπΓ. ώπψ κάλυμμα τιθε:ς 1π? τεσσαράχοντα χρόνοις 
διελέγετο τοις Ίουδαί^ις• ού γάρ ήδύναντο άτενίζεη 
εΙς αυτόν, Β'σιόντος δΐ προς Κύριον περι^^ρείτο Η 
κάλυμμα, ΰσπερ και τοΤς κατά σάρκα μίν τον νό• 
μον άναγικώσκουσι κάλυμμα πωρώσεως Ιπίχειτη 
του μή έπιγνώναι την δόξαν του Χρ'.στου, τοις δΙ διά 
του πνεύματος ε'σιουαι [Ρ, 77] τ^ κάλυμμα τ%ζ 
αγνοίας άοαιρεΤται. *Αλη6ώς δέ τά οπίσθια του βεοΰ, 
τήν σάρκωσιν του Μονογενούς, έπι του βαβββρ/οο $19$ 
Μωϋσης ώς έπίπέτρ^ τεθι'ςκαι σκεπκσθι^ςτφΧριστφ* 
παρερχόμενον δΐ έν δόξ^ρ εΤδεν ού "ρνι^^^ι ^^^ 
σεσαρκωμένον θεόν. 

*Οτι αΐ μίν πρώται πλάκες χειρ? θεού λελάξευνται 
και γεγράφαται, αϊ συντριβήναι συγκεχώρηνται, δτι ΕΓ&ηΙ 6ηίπι Ιχραδ ρηηΐ£θ αο 1ίΙΐ6Γ&1ί• Ιβςίδ, δίουϋ (^ τύπος ήσαν αύται του πρώτου καΐ κατά το γράμμα νό• ροδ(6πθΓ68 ςπαδ Μοδβδ 6χοίι1ΐΙ &1(}υ6 ίηδοηρβίΐ, 
η3&ηίΓ6δΙυπι βΓ&ηΙ 6Χ6ηιρ1απι ροδΙβΓΐοπδ αο δρίπ- 
Ιααΐίδ ΐ6^ίδ δίεαΐ 6ΐ ρηοΓ ρορυΐαβ, ςαί νίΐαΐυηι 
ϋοηίΐ&νίΐ, ρππιί ΙδΓαβΙί Ω£;αΓ&αι ς6Γ6ΐ)&1 : ίΐαςυβ ίδ 
ΐΓα Οβί υηα ουπι &η1ίςα& 16^6 &1>ο1ίΙαδ 68ΐ. Α( 
ροραΐαδ ροδΙβποΓ ηονυπι αο €1ιπδ1ίαηηπι ΙδΓαβΙαπι 
άβπί^η&νίΐ : ίΐΕ(ΐα6 βΐ α Μοδβ Γαοίβί δρΙβηάοΓβ ί11υ• 
δίΓ&Ιο ρορυΐυδ ροδ(6ΓίθΓ6δ Γβν6Γ6ηΐ6Γ ααοβρίΐ 1α1)α- 
Ιαδ, 6&δ(]αθ ίη &Γοα Γ(Βά6Γίδ Γβροδϋαδ ίη(6ςΓαδ οοη• 
86Γν&νϋ. 

Οβ 1)βδ(ϋδ ίη Ιβ^θ αά δαοΓίΩοί& δοϋάα &1(]τΐ6 αά 
αΐία βαεπΩοία ΙαηΙυπι 1)08, ονίδ 6ΐ Ιιββάυδ &(1ηιϋ- 
(ηη(αΓ, αΐ &ηίπια1ί& πιαηδυ6ΐ&, ρηι:*& 6ΐ 0Τ6δ€1ιηδ1ί 
ΓβρΓΦδβηΙαηΐία. Εχ νο1αεη1>αδ ΙαηΙυπι ΙοΚυπ 6ΐ μου, ώσπερ α ι δεύτερα ι 5ς Μωυσης έλάζευσε χαι (ργι- 
ψε, τύπος ήσαν σαφής του δευτέρου και χατα πνεύμα 
νόμου. *ύσπερ και λα^ς 6 πρώτος 6 μοαγοποιήσις 
τον πρώτον έτύπου Ισραήλ, δι^ καΐ έν όργι(ί βεου χαΐ 
αύτος καΐ 6 προς αυτόν παλαιός διεσχεδάσΟη ν^• 
μος. Ό λαός δΐ 6 δεύτερος τόν νέον και χατά Χριστά 
εΐκόνιζεν Ισραήλ, διό καΐ έν δόξ^ του προσώποο 
Μωϋσέως τάς δευτέρας εύλαβώς ύπεδε'δεκτο πλάχαςι 
και ταύτας άφθαρτους έν τ{ί του μαρτυρίου αποθεμένος 
έ(ρύλαξε κιβωτφ. 

"Οτι άπό μεν τών κτηνών ό βούς, καΐ το πρόβατον, 
καΐ τό αίγίδιον, ώς ήμερα καΐ καθαρά, και εικόνα 
τών του Χριστού τυποΰνταπροβχτων, εΙς θ'<>^>ν κβΐ 
όλοκαύτωσιν τψνόμφ παρείληπται,άπό δΐτώνπτηνώ* 6θ1απιΙ)α αά δ&οΗΠοίηπι βί Ιιοΐοε&υδίοπια αάπιίΐ- |^ μόνα τρύγων και περιστερά, τό μεν ώς φίλαγνον χ«1 
ΙαηΙυΓ, αΙΙβΓυπι η1 ο&δΐίΐαΐίβ αο ςυίβϋβ, αΙΙβΓυπι αϊ Φίλήσυχον, τό δλ ώς φιλάλληλον και φιλάνθρωπον, 8υί οοπιραπδ 6ΐ Ηοπιίηαπι &πι&ηδ, ιιΐΓαηιςυ6 υ1 
ρυπιπι βΐ ίιηροΐΐηίαπι, αο ρΓορηβίαΙβδ δαηοίαπηπι 
αηίηιαηιπι βηΙ) ίπιαςίηβ ΓβΓβΓβηδ. 

117 Ματβ Βυ1>πιηι αΐίί ίη άυοάβείπι ραΓΐ68 άίνίδαο) 
ίυί88β ΙταάαηΙ, «ίουΐ βΐ πια^ηηβ ίΠβ 61ιΐ78θδΙοηιηδ 
οαίνίδ 1πΙ)υί αίΐ ρβοαίίατβπι (ΓαηβίΙυπι ρΓβθΙ>ίΙαηι. 
Αΐϋ αηαπι Ιαηΐυπι β3η8 Οδδίοηβπι α^οδοαηΐ, βο 
ςυοά Μοδ6δ ηηίουηι ίοΐυιη ηιαη άβάβπΐ. ΙδΓοβ- 
ΙίΙίδ άβ πιαπ 6^Γ6δδίδ ηιαΓβ ειιηι ίηαρβίη ίη αΐνβυπι 
Γβάίβηδ ^£9γρι^03 ηβοαίοδ ίρβί• ο1)Ιιι1ίΙ ; ςυοηιπι 
Μ(Ιατ•Γ^ •ρο1ίαΐ% ρπυ•, οοβΓταΙίηι €οη§6ΜθΓ# ; καΐ ^μψύ ώς καθαρά και ακέραια χαΐ αγίων ψυχ»ν 
Ιδιότητας χαράκτη ρ ίζοντα, εΙς θυσίαν χαι όλοχαύτ»9ΐ« 
τψ νόμ^ρ έξείλεκται και παρείληπται. 

"Οτι τήν Έρυθράν οΐ μίν ε!ς δώδεκα τομάς λέ- 
γουσι κοπηναι, καθώς καΐ 6 μέγας Χρυσόστομος 
έκάοηϊ φυλ^ λέγει δίοδον Ιδίαν παρεχομένην, οΐ ϊλ 
εΙς μίαν, δια τό μίαν πληγή ν τόν Μωϊ^σήν τζ θ«λάσηι 
δεδωχέναι. "Οτι τών Ισραηλιτών της θαλάσσης εξελ- 
θόντων τους Αΐρπτίου€ ή θάλασσα έκβράσασι 
νεκρούς αύτοΤς παραδίδωσιν ους και σκυλεύσαντες 
βουνούς πεποιιζχασιν, χα^ ή γη χάνασα τούτους κατ• ΗΙδΤΟΗΙΑΚϋΜ ΟΟΜΡΕΝϋΙϋΜ. 470 ϊίατα το είρημενβν « Έξέτβινβς την δεξιάν σου, 
ιεν αύτοΰς γη. » Έλθόνχες δΐ •*; Έλήμ 

δεκαδύο πηγβς υδάτων και έβδομτίκβντβ τ:β- 

φοιν{χων, οΤτινες ήσα•* τύποι τών Χρίστου μα- 
^, αϊ μεν δώδεχα ιτη-^Ι τών δεχαδύο κορυ- 
>, οΐ δ^ έβδομτ[κοντα φοίν.χε; τών τούτων φοι- 
ί, μεΟ' ων την οιχουμένην ποτίσαντε; τήν γλυ• 
χαι στε,νεάν τροβήν της θεογνωσίας τψ χύσμφ 
'ρηιαν. Το δΐ μάννα αύτοΤς δοθΐν πβσιν Γσον 
ετο, χβ' δυνατω καί άσΒενεΤ• όιτοσβν γάρ τψ 
ΐ» προεΟυμήθη συνβχθήναι, γομορ συνήγετο, 
έττίν ούγγίαι τριακονταδύο ήμισυ, και τψ 
ραΟ'^μ'^ι^Λντι γομδρ συνιζγετο. ΚαΙ βΐ εις την 
# (72) έφυλάχθη, [Ρ. 78] δ•.α σκωλήχων έφθεί- 

έχτο; τών σαββάτων το γαρ τη παρασχευτί 
ομενον καΐ τψ σαββάτψ διεφυλάττετο άβλαβες. 
: δΐ ή ν τούτο το «διάφθορον δηλών του Δεσπο- 
σώματος χατά τον χαιρον της ταφής, σταυρψ 
ι\ ήλοις και λ<$γχ^ φυσικώς πεπονθδς όμοιο- 

ήμΤν, διαφθοράς δΐ και διάλυσιν μηδ' 6'λως 
μενηχός. ΠροτυποΙ δΐ το μάννα καΐ τήν πάν- 
βεομήτορα και τον κατ* άρετήν βίον. Τούτο 
Ιίννα Ιφαγον Εβραίοι έν τ-ζί έρήμψ τεσσαρά- 
ϊτη• καΐ γάρ ή ιτασβ όδδς της άπδ Αίγύτττου 
σεως τών Έ^ραίω^^ άπδ Κάδδης βαρνή ΐως 
γος Σαρέθ, μη ούσα πλέον τών «εντήκοντα 
IV, αύτοΐς χαταρεμβομενοις 6πδ θεού, έν λη* 
ις διήνυσται. ι πολεμούντων τώ^ Ισραηλιτών τον *Αμαλήκ 
!ησου το•3 Ναυζ, δς προ τούτου Ναύσης (73) 
το, Μωϋσής τάς χεΤρας σταυροειδώς έξέτεινε, 
ίοάτησεν 6 Ισραήλ του Άμαλήχ. Έπάν δΐ 
Γας καθήχεν αύτάς, Ιχ,ράτιΙ 6 Άμαλήχ. Τ^τε 
ί καΐ 'ΐΐρ ύποΟίντες ταΤς χερσιν αύτοΰ πέτρας 
•αν ούτδν Εως δύσεως ηλίου. *Οθεν και κατ- 
υσατο Ίησοΰς τον *Αμαλήκ, άποκτε(νας αΰιδν 

Φορωνευς ό παΤς Ίνάχου και Νιόβης πρώτος 
:ι παρ' *Ελλησι ν($μους και κριτήρια θέσΟαι. 

Κρήτη άπδ Κρητ<$ς τίνος δρξαντος έκιΤσε 
στα ι. 
; ή ΣχυΟ^πολις (74) Βασάν έλέγετο πρ({τερον. 

ίχοά. χγ, 12. 

ΧΥΙ-ΑΝΒΠΙ ΕΤ 

)Όβ πι&ηηα Ιιφο 8αηΙ αά ιη&Γ^ίηβιη : Τδ μάννα 

ων έρμηνεύων τοιβύτην φησιν αΰτοΰ εΤναι τήν 
)τα, ώστε χατά τήν οχντασίαν του έσΟίοντος 
ρνασθαι, χαι εΤναι μεν καθ* έαυτδ οΙονει 
»ν Ιψημένον έν μέλιτι, 7:αρίγεί>* δε νυν μεν 
νυν δε χρέας, και κιέας τοιούδε ή πετεινού ή 
ζεσθαι. (ΙφΙβΓίιιη α5επ][>αιη νβρίια Ο. Αυμα- 
βχ ϋ8 αά Ιαηααηυιη βρίδίοΐα : « ΥαΙεΙ οΐίαιη, 
ι, 8(1 Ιιαηο ΜΐηίΗΐυάίηβιη, ςαοϋ ίη ρπιηο ρο- 
ιηίουίςαβ ιη&ηηα 56€ΐιη(1υπι ρΓορηαιη νοίιιη- 
ίη 0Γ6 δ&ρίβΒ&Ι, » βΐΰ., ςαφ υ6γ1)£ι $αα ίρβα 
>6ΐΐ5 II ΙίβΙηκί. XX, « Νοη, αίΐ, ηαίΐιί οεεαΓπΙ 
Ιιοο ρΓθ]>&π ροβιϋ Δίβί 6Χ 1ϋ)Γ0 δαρίβηΐί», 

Ρατβοι.. Οι. ΟΧΧΙ• Α 80 ΙβΓΓΟΒ €α Ιιίαΐα α1>Η0ΓρΙα ί>υηΙ, βιεαίβοηρίυπιβδί. 
• δίπαυΐ αίςπθ οχίοχκΐίϊ^ϋ ιηαηαιη Ιυαιη, ί11θ5 ΙβΓΓα 
άβ^Ιυϋνϋ ^^. » ϋυιη &(1 ΕΙίιηα νβηΐβΒβηΙ, ίονοηβΓυηΙ 
12 ίοηΐ6^ αςυ^Γϋπι &ο 70 Ιγοποο» ραίιηαηιιη. 
ΕΓαηΙ 1ιί 1)'ρί ϋίδεΐρηΙοΓυπι ϋΐιπβΐί. Αο ϋυοάοοίιη 
ςαί(ΐ6πι ΓοιιΐΡ3 (1αο(1ΰοίπι αροΒίοΙοδ, βι^ρίααςίηία 
ραίπΐφ βΟΓυιη άί>οίρυ1θ8 ί^ί^ηίίΐεαίιαηΐ : ρβΓ ([υο9 
ΟΓ^0Iη (θΓΓαηιια ίΓΓί(^αηΐ05, άυΐεί αο $ο1ί(Ιο οίΙ)ο 
(ϋνίπφ εο^ηίΐίοηίϋ ιηιιικίιιηι ΙιυιχιβεΙαιιιηΙ. Μαηηα 
&υΐ6ηα, ςαοιΐ ίρ:>ί8 (ΙαΙυπι Γαϋ, αϊ) οιηηί1)υ9 «(|η8ΐί 
οοΙΙίμ6ΐ)αΙιΐΓ πΐ6η5ΐΐΓα, ΙαηΙυιη α ναΙί(]ο ςπαηίπιη 
αΙ) ίιη1)θϋί1Η. Ναηι η6(|ΐΐ6 να1ί(1υ$ ^οιώογο (οα οβί 
ιηβηϊΗΓα !:ιιείαπιπι 32 οιιηι 8βιιιί83θ) αιηρίίαβ 6ϊ 
Ιαη(ιιπΐ(1οηι ίμπαπιε ^ο1I^^β^Α(. (}αο(1 ίη εΓαβΙίηιιιη 
αάδβΠ'αΙχιΙιΐΓ, ίά νοηηββ εοΓΓυηιρ6ΐ)αηΙ, (ΙβηιρΙο 
η 8α1)ΙΐΑΐο : (|υο^ οηίηι ρπίϋο &ϋ1>1)α1ί ου1Ηβ6])&(ιΐΓ, ^^ 
βΐίαηι ρβΓ δαίιΐ^αΐυιη ίπίβ^πίαΐί βυ^π εοη5ΐαΙ)αΙ. Εο 
αάαπι1)Γα1)α*ιΐΓ οορρυβ ^ΟΓναΙοη^; ηοδίπ, ςαο Ιοιη- 
ροΓθ ίη ΒοςηΙοΓο οΓαΙ ΓυΙΟΓυιη, οιηηίβ οοΓΠίρΙίοηίβ 
6χρ6Γ9 ΓοΓΟ. Ναπι ίη εηιοβ βα ςυο) Ιιηηιαηα ΓογΙ 
ηαΙιΐΓ8αο ηοδίΓΟ) 8ίπιίΙί9,α οίανίδ ΟΓαΙ αίςηβ Ιαηοβα 
ρ6Γρ659υ[η : βοά η6(|α6 αΐΐαηι ν•1 οοΓπιρΙίοηβπι νβΐ 
(ίίβδοΐαΐΐοηβιη βοπδΟΓαΙ. Οα^Ιίβ^ίπιαπι ({υοοιυβ Πβί 
ββηΙίΓίεβπι 138 ιηαηηα ρΓφΩ^ιίΓαΙ, βΐ νίίαιη 
ββουηάυιη νίΓΐυΙοιη ίηβΐίΐαίαιη. ΕάβηιηΙ Η6ΐ)Γ3!ί 
ιηαηηα ίπίπά ίη βοΐίίικίίηβ ρ^Γ αηηοβ ςυαιίΓΟί^ίηΙα. 
ΙΙβΓ οηίιη ΙΙρ1)Γαΐοηιπι αϊ) .Ε^^ρΐί ο^Γ683υ, α Οαάββ- 
Ι)8Γη6α υδι^υβ α(1 ναΙΙβιη ΖαπθΙΙιαιη, οππι ηοη βίΐ 
ρΐυπιηαηι οΟ άίβηιπι, αϊ) ίρ^ίβ (1ίνίηί1υ3 Ιιίηο ίηάβ 
οΙίθ8β ταμαή εοαείίβ αηηίβ ΙοΙί3 38 ββΐ εοηΓβεΙαιη. 
^ Ιοδηα Ναπίβ (Ιΐίαβ αιΙνοΓδίι» Αηιαίβευιη ρπηίίαηΐβ 
^ (60 ςυί αηΐβ Οδοα ΓυίΙ άίεΐυβ), Γ[ΐιαπΐ(1ία Μο$θ3 ίη 
ΟΓαείδ ΓοΓπιαπι ιηαηιΐδ ίηίβηιΐίΐ, νίείοπα ρεηββ 
ΙδΓαβΗεοδ ΓυίΙ, Γοηιί(1(ΐηΙο πιαηα3 Μθ86 Αηια1οευ5 
ρΓΦναΙιιίΙ. Ηαιμιπ Λαιοη βΐ Ογ ηιαηί1)υ3 6]ιΐ9 3αχα 
8υρρο3ΐΐ6ΓαηΙ, υΐ ϋδςαε α(1 οεεαβαπι βοΐίβ ίΐα ρΓβ- 
εαηάο (ΙιίΓαΓβΙ. Αε Ιθ3υα ΑπιαΙβεαιη Γθγγο εοηεί<1ίΙ 
αίςαβ νίρεβ ο^υ5 αΙΙπνίΙ. 

Ρ1ιθΓοη6Π3 Ιηαοΐιί εΐ ΝίοΙ)α3 (11ία3 ρππιιΐ5 ΓβΓίυΓ 
(■ΓϋΒείβ Ιοβ65 άε(]ΐ89() αε]α(1ίεία εύη8(ί1υί986. €Γ6(α 
ααΐβπι α ϋπβίε Γΐαοίΐααι, ((υί ί1)ί ίη)ρ6πυιηο1)(ίηυί(, 
ηοοιίηαΐα ε^Ι. 

8Γ>Ίΐιορο1ί3 αηίοα Βαβαηίδ ηοιηβη ςβββίΐ. 

ΟΟΑΒΙ νοτλ:. 

Β (|υ6ΐη Ιικίιπί ηοη ΓθείρίυηΙ ίη αηείοπίαΐβιη εαηο- 
ηίεαπι ; (]ηοι1 Ιαηιβη ί1(ΐ6ΐίΙ)υ5 ροΐυίΐ ρΓονβηΐΓβ. 
ηοη ίΐΐίδ α(1νβΓ5ΐΐ8 Βευιη ιηιΐΓΠΐυΓαΐ0Γϋ)υ9, (]αίρΓ0- 
ίϋοΐο αΐία^ Ο5οα3 ηηΐι άο^ίιΙοΓαΓθΐιΙ, ί^ί Ιιοο Θί3 ϋα- 
ροΓβΙ ιηαηηα ςιιοά νείΐοηΐ » Ι.οοιΐ:^ 1ί1)π δαρίβηΐίφ 
65ΐ ε. χνί, οΐ ΗΙ)Γυηι ΡΙιίΙοηΙδ ΠρΙ^γο-'Ϊ εΓβάίΙυπι 
0536 ν6ΐ 6Χ ϋ. 1ϋΰΓοη)'ηιί ρΓα'ίαΙίυηοηΙα ηοΐυπι 
βί>1. Χυι.. 
(Τ3)νβΐΑύση. Υίιΐβ Νυπι. χιιι 6ΐ Εα36ΐ). /ίί4ΐ(• 

€€€ΐί$. Ι, 4. \Υί. 

(74) ΣκυΟόπολις Ιο^ί. ευιη ΑοπρΙΠΓα νίάοαΙυΓ 
συ'^Οόπολ'.ς ΙιαΙ»6Γ0. Οι»α νοιο οεοαδίυηβ 1ια]υ8 
αΓΐ)ί3 ιηοΜίΙΙϋ ΙιΙο ΙίαΙ, ηοη Ιι<ι1)60 βχεο^ίΙίΐΓΰ. ^εγ- 
Ιΐιοροΐίιη αΓΐ)6ΐη Γυ^^^^^ ίη ηηίΙ>αΐ^ βαΐίΐπ;»} (ΙοεβΙ 
δΐιαύο 1. XVI, υΙ)ί γοΓογΙ αιιοιηοάο 4α(1^Φ Ροκά• 
ρ6ία8 Μαςηα9 9ϋ ροΙίΙα3. Βίβρίιαηί ν6Γΐ)α5υη( οοι 

β πι ΟΕΟΚαΐΙ ΰΕΒΗΕΝΙ 111 Ηαοίβηυδ φΐίηςαβ Μοβίβ 1ί1)π οοιηρΙβοΙιιηΙαΓ Α Έως ώδβ ή πβντάβιβλος πβριέχβι Ιστορίαν τε χβ• ΙιίδΙοΓίαιη αίςυβ Γβ5 ^65ΐ&8 &1) Αάαιηο !βΓ πιϋΐβ 
οοϋηςβηίοηιχη δβχα^ίηία δβρίβιη &ηηοΓαπι. 

Ιη άίνίηί ιηγδίβπί οβΐ6ΐ)Γ&Ιίοαβ, ιιγ1)3 8&ηο1α άβ 
ηονο ραηβ βαοοίαιη ρ&8θ1ι& οίΤβΓί. 

Ιη ιηοηΐθ 5ίηαί ΜοδββαηΙβοοαΙοδ νίάϋαηίνβΓβυιη 
οιο£β αρραραίαιη, αιηίοΐυιηροηϋηοίδ, αίςιιβ οηαηία 
αά 6Ι2Π1 ρβΓίίηβηΙία, 01)ΐιΙ&ιη,Ι39 1&1}β11αΐΏ0Γ&€ηΙί, 
φχΒΰ ρ6η(ΐ6ΐ)&1 &(1 ρβοΐιΐδ ροηΙίΩοίδ ιηαχίιηί (Ιαοάβοίιη 
ΟΓΐιαΙα ςβιηιηίΒ, ςα&Γαιη ίαΙ^οΓβ ςαίά βχρβάΐΓβΙ, 
ο1)Β0ΐΐΓα11οηβ ςαίά άαιηηο ΓοΓβΙ 8ί^ιιί(1ο&1>&ΙαΓ. Αά 
βΟΓααι ίιηίΐαΐίοηβπι οοηίβοίΐ αΓοαιη οαιη οιηοί ίη- 
δίΓΐιιηβηΙο. Ταηο βΐ ρποΓβ8&οοβρϋ1α1)αΐΛ8, Οβυιη- 
ςυβ αιιάίνίΐ ρεΓ ΐΓαιη Ιιφο (ΙίεβηΙβιη : « ΡβΓίηίΚβ ιιΐ; πραξιν άπο του Αδάμ ετών τρισχιλίων όχταχοϊίι•* 
Ιξηκονταεπτά. 

Ότι άπο του νέου σίτου προφέρει ή άγ(α ΐίάΧΐζ 
τ6 αγιον Πάσχα, τήν προσφοράν έν τζ (εί^ μυσχ- 
αγωγ((|;. 

"Οτι τήν χατχσχευήν της χιβωτοΰ πασαν υλ\ τ^ 
στολήν του Ιερέως χαι των ίν αύτ^ πάντων, της τε 
πόρπης, ήτις έστι φ{βλα ή περόνη, χαι του λογε&Μ, 
6περ Ικειτο έπι του στήθους του άρχιερέως διά Κ• 
δέκα λίθων, σημαινόντων 8ιά μεν της αύγηςτάχρΐ|- 
στά, δια δΐ της έπισχοτώσεως τά δ'•;ινά, κΐς τ^ ΣνΛ 
δρος όφθαλμοφανώς έθεάσατο Μωϋσης, χαι χπέ 
ταΰτα φχοδόμησεν τήν χιβωτόν χαι τά έν αύτ^ Τέν 
χαι τάς πλάχας τάς πρώτας Ιλαβε, χαΐ τον θ«• 603 άβίβαιη, αίςυβ βχ Ιβ άβίηάβ ςβηΐβπι ιη&^η&ιη » ήχουσεν όργιζομένου χλ\ λέγοντος. « 'Έασόν μβέχτρΐ• 
αίςυβ ροίβηΐβιη ρΓορ&^βιη **. ■ δβά Μοδββ δαίβ (Ιβ- ψχι αυτούς, χαΐ ποιήσω σε εις Εθνος μέγα και '.ηρ- ρΓβθ£ΐ(ίοηί1)αδ ιγ&πι Ρβί Ιβηίϋ. Ουιη α ηιοιιΐβ άβ- 
806η(ϋ38βΙ, νί1α1αηιί§η6 00ΐη1)υδδί1ίηςα6 ραΙνβΓθΐη 
Γβάβ^ίΙ: ΙιιιηοαςιιαίπδρβΓδίΙ, βϋΐη ροριιΐο 1)ίΙ)6η(1απι 
βχ1ιί1)υίΙ. Οαπαςαβ ][>β11ο ίηΐβδίίηο Οβυιη ρΐαοαδδβΐ, 
ΓϋΓδαδ ίηβάία ηααάΓ&ςίηΙα (ΙίβΓαιη Ιοίβραΐα ίη ιηοηίθαα 
βναδίΐ αο ρο8ΐ6ΓίθΓ6δ ΙαΙ)ΐιΙα8 αοοβρϋ. Τυηο βΐίαιη 
Οοιηίηί ιηα)6δ1αΐ6ΐη νί(1ίΙ τίπιο) δ&χί αδδίάβηδ, βΐ 
ίαοίβδ ίρδίιΐδ ϋΙαδίΓαΙα βδΐ. Ρθγ ροδΙβΓίΟΓα αυΐβιη 
Ώβι ίηΙβΙΙί^βΓβ άβύβδ άίνίηαδ άίδρβηδαΐίοηβδ αίο^υβ 
βίΤβοΙίοηβδ. ΡβΓ δ&χιισι βάβί ΓιηηίΙαΙβιη ίηεοηουδ- 
δαιη. ΡβΓ δοχί πιηαιη ϋάβί οουίαιη : βο βοίιη Μοδββ, 
βΐ ςαί βαιη ίιηίΙαηΙαΓ, ίηαοοββδαβί ίηνίδί1)ί1ί6ΐ αΙΙίη- 
{^υηΐ. ΡβΓ νβίαιηβη ]ηοΓβ(1ιιϋΙαΙβπι : ({υαηάο βιιίιη 
Όβο ονβά'ιί Ιιοιηο, Ιαηο αιιίβΓίαΓ, Ιβ&Ιβ ΑροδΙοΙο *^. ρόν. » Αυτός δΐ δεηθείς έζελάσατο τόν θεόν, χαι χατελ- 
0ών τον μίν μόσχον χατέχαυσε πυρί, χαΐ χζ<• 
ήλεσεν αυτόν λεπτά χαι ^σπειρεν έπΙ του ύδατος, ιαϋ 
έπότισε τους υΙους Ισραήλ. ΚαΙ έμφυλ(φ πολέμγ 
τόν θεόν Ιλεωσάμενος, [Ρ. 79] πάλιν ετέρας τεσβα- 
ράχοντα ημέρας νηστεύσας, ανεισιν εις το δρος ηι 
τάς δευτέρας πλάκας λαμβάνει. Τότε εΤδε χαι τή* 
δόξαν Κυρίου πάρα τ^ όττ^ της πέτρας χα6/σ«ς, χβΙ 
έδοξάσθη τό πρόσωπον αύτου. ΌπίσΟια ^έ βεοΰ χρι^ 
νοεΤν τάς θείας οίχονομίας χαι έν^γε/ας, πέτραν 
δε τής πίστεως τό στε(^ρόν χαι άχράδανκον, όπήν δΙ 
της πέτρας τόν τής πίστεως όφθαλμόν (δια τοΰτο 
γάρ οι χατά Μωϋσέα θεωροΰσι τά άνέφιχχα χαΐ 
αθέατα), χάλυμμα δΐ τήν άπιστίαν* ήνίχα γάρ δν- Ταηο βΐίαιη αΓΟίη ίαύποαΙυΓ ορβΓα Ββδβίββίίδ, ΩΙϋ ^ θρωπος πιστευσΐ[) προς Κύριον, περιαιρείται τό χέ- δΟΓΟΓίδ δα» Μαριβ), βΐ Οπδ β]ιΐ3 ςυί ουιη Α&Γοηβ 
ιηαηιΐδ Μοδίδ οοηίΓα Αιηαΐβοαιη ΟΓ&ηϋδ δαδίβηίανίΐ. 
ΟρβΓα Ια1)βΓη&οαϋ α1)δθ1αΙ& δυηΐ δβρΙβιη ιηβηδίΙ)αδ ; 
ίάςιιβ βΓβοΙαιη δίβΐίΐ 140 ρπιηβκϋβ ρπιηί ιηβπδίδ 
86ουη(ϋ &1) βχίΐα ^^γρίΐΛοο αοηί, ιιΐ ςυίάβιη δοή- 
ρΙυΓαΙβΓίίο ϋ1)Γ0,(]υί βδΐ Ι^βνίΗοαδ, ΙβδΙαΙαΓ.δβοιιηάο 
&ηΐ6ΐη τηβπδβ ίπίΐαδ βδΐ ρορυΐί ηυηιβΓυδ, οβηδίςηβ 
α τίςίηΐί αηηοδ ηαίο βΐ δπρΓα, ιιΐ βδΐ ίη ΝυπιβΓΟΓυπι 
1ί1)Γ0 ςυ&Γΐο, ηιίΐϋα 603 αο 550 νίη, &1)δΓΐαβ Ι,βνίΙίδ, 
ςαί δβοΓδίηι ηιιηιβΓαϋ άβρΓβΙιβηδί δαηΐ 22 ηιίΙΗα. 
ΟααάΓαςβδίηιο αϊ) βχίΐιι αηηο πιΟΓίαυδ βδΐ ΑαΓοη, 
παΐαδ αηηοδ 123. Ιη β^ι1δ Ιοοιιπι δυ1)5ϋ1αϋ Μοδβδ 
ΕΙβαζαΓαπι ΑαΓοηίδ ίΐϋυιη. Ιρδβ Μοδβδ υηάβείπιο 
πιβηδβ (ΐααοίΓο^βδίπιί αϊ) βχίΐα αηηί, οβίαΐίδ δαοθ λυμμα, ώς φησιν ό ^Απόστολος. Τότε κατασκευάζει 
και τήν κιβωτόν διά Βεζελεήλ υΐοΰ Μαρίας της αδελ- 
φής Μωϋσέως, και 'ϋρ του συνόντος χαι Άαρ^^ 
δ'τε τάς χεφας άνεϊχον Μωϋσέως κατά του *Αμαλι{ι. 
*£τελειώθη δΐ τά 2ργα τής σκηνής έν έτιτά μησι, χβΐ . 
τ^ πρώτ)[) ήμ^Ρ? "^^^ πρώτου μηνός του δευτ^οο :{ 
Ιτους τής εξόδου εστη* όπερ και ή Γραοή μαρΓ^ρεΐ | 
έν τ^ τρίττ[^ των Λευϊτικων (75). Τψ δε δευτέρφ μηνΐ ' 
έγένετο ή έξαρίθμησις του λάου, χαι ευρέθη Μ 
εικοσαετούς καΐ επάνω, καθώς ή τετάρτη βίβλος τ»« 
αριθμών λέγει, μυριάδες Ιξήκοντα και γφν*, χ«ρί< 
των Δευϊτών* ο\ δΐ ΛευΤται άρίΟμηθ^ντες εύρέθτ,σχν 
χιλιάδες κβ'. Τψ τεσσαρακοστψ έ'τει τής έξόδβ» 
Ααρών έτελεύτησεν ρκγ' ετών, καί Μωϋσής αρο• νίοβδίηιΟδαρΓ&οβηΙβδίπιαΓη,ί&αδΙαρΓβο&ΙαδίιηίνβΓδο Ο χειρίζεται Ελεάζαρ τόν υΐόν Ααρών. Μωϋσης δΙτγ 
ροραίο, ίηπιοηΐ6ΠΐΝ&1)αηιιιη(&Ηα3 Α1)2ΐΓίπ]α)δίΙιιαι ια' μηνι του μ Ετους τής εξόδου, Ικατοστψ δέ είχο- 
ίη Μο&1)ίοο 8θΙο, οίδ 4θΓάαη6Πΐ, β τβ^ίοηβ Ιβποΐιαη- στφ Ιτει τής ζωής αυτού, εύλογήσχς πάντα τόν 

♦« Εχοά. χχχιι, 10. ♦> II Οογ. ιιι, 16. 

ΧΥΙΑΝΟΒΙ ΕΤ ΟΟΑΗΙ ΝΟΤΛΙ. ΓηρΙίδδίιηα; αρη(1 οίϋβπι Ιαπιβη ββΐ βαπι οΗπι Βαίσων 
(ίοΓίβ Βάσων αυΐ Βάσαν) α ΒαΓΐ)&Γίδ νοοαίαπι. ΡΙί- 
ηίαδ ν, 18 βαπι ϊη Ββεαροΐί ^ιιάφο) νίοίηα ροηίΐ, 
αίΐςαβ Ν^-βαπι ρπιΐδ Γηίϋδο (ΙίοΙαηι & ΒαοοΙιι ηυ• 
Ιποβ.1.ί1}. II Μαοΐιαΐ). χιι πιβηΐίο ΩΙ δο^ΙΙιαΓαηι αΓΗδ, 
1ιη]υδ ίρδίυδ ηίπιίπιπι, (1ίδδίΙ(Β αϊ) ΗιβΓοβοΙγπιίδ αά 
8ΐα(1ί& 600. Εα 6γ^ο Β&δ&η ί\ι\ί οΐίπι Γβ^ία Οαι, 
Υίοο Ιοδβρίιηιη» ληϋςηχΐ. ιν, 5, βΐ οοηίβΓ οαιη Ιαβ : ίαοίΐβ ίηΐβΐΐί^βδ δογΙΙιοροΓιπι βδδβ Βαβ&ηβπι. €&ρθ( 
(ιΕΐαίϋπδθ νβΐ Οααΐοηίΐίάίδ. 6αΗ1»8θ ίπιπιίηβηΐβιη• 
νί^β βΐ ςαβΒ άβ Ιιαο αΓΐ}β ίηΓΓα ΟβάΓβηυβ ίη Οηβδίΐ• 
ία1)ΐιΐ2ΐ ΓβΓβΓί. δβά Ιιφο ίη β«θ(/ΓαρΑίο{$ ηοδίήδ ϋ1)β• 
ηυδ, Ββο νοίβηΐβ. Χυι.. 

(75) Αίφΐί ΗβΒο ηοη ίη 1.6νϋίοο, ββά βηβ ΕχοΛ 
Ιβ^ηηΙυΓ. Χυι«. ΗΙ8Τ0Β1ΑΗυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 174 έναβις •1< τ^ Ιρος Ναβ^ ^τοι *Αμβρβ?(Α, χ•(- Α Ιίβ, 8αΙ>ίνί(, βρβοαΙαΙαβςαΘ ίπιΐβ ΙβΓΓ&ιη ΙβΓ&θΙίοο Ιν τη Μ(χ>αβ{τ(δι πέρχν του Ιορδανού χατά 
>πον Ήριγω , χϊΪ κ«τβπτϊύσ«ς τήν γην τήν 
ιλμένη αύτψ τψ Ισραήλ, έτελ^ύττ,αε, κβ? ουκ 
ούέ•!ς τάν τά^ον αύτοΰ, και ούκ ήμ«υρώΟη»«ν 
)αλμο2 αύτου, ούδκ έςρΒ^ρησ^ν τά χ•(λη «ύτοΰ. 
33τζ8 δ* «ύτόν 6 διάβολος ώς ήματηκ^τβ τψ 
υνίλκύσβι μ»τά των αμαρτωλών. *Αλλ' ίρχα•>(' 
\ δικκρούνθη χβιρί ώς προιτβτής χτί θραιυς 
ϊν του θ<ου φίλων δυσμβνής. Έγένκτο δΐ ν•- 
λΙ σκί^τος κατά τ^ν τόιΛν, ώς μή 1δ»ϊν τίνα 
ά<ρη Μωϋτης, καθώς Ίώσηπος ιστορεί. 
Ιον €τ*. τα πέντ• βιβλία της αρχαιολογίας 6 
ιώτατος έν άγ(φ Πν&ύματι Μωϋσής άνετάζατο ρορυΙο ρΓοιηίΑϋίαιη Ωηοιη νίνβηάίΓβοίΙ.Νοιηο 96ραΙ• 
0Π1Π1 6^09 ηονίΐ : βοά βΐ νίνβηΐίδ ηο(ΐυ6 οαΙίι^ανβΓαηΙ 
οοϋΐί ηβςυο 1α1)ίαιηαΓοτΐ6ηιηΙ.Τ6ηΙανίΙαιιΙβπΐ6υιη 
άί&1)θΙυ9,ν6ΐαΙί βυιη ςυία(1τβΓ5α9 Οβυιη (1β1ί(|αί996ΐ, 
βοςυβ ΐραΙιΟΓβ οοο&1υ9 ο«ι( ςυο Γ6Η(ΐυο9 ρ6θοαΙθΓβ9. 
86(1 19, υΐ ΙβπιβΓαηα9 αυάαχςυθ Οβί αιηίοοπιιη 
1ΐ06ΐί9,ρπηείρί9 2ΐη^6ΐοΓΐιπι ιηαηυ ρΓοηίμ&Ια9 αϊ) βο 
Γιιΐ1.Ν6ΐ)α1& αυ(βπι βΐ οαΐίςο οίΓοα βυιη Ιοοιιιη 69ΐ 
οΙ)θΓΐα, ηβ ςιιί9 νί(1βΓ6 ρο99(ΐΙ υ1)ί Μθ969 ΙβιτίΒ 
69961 €θη(1ί(υ9. ΙΙα Ιθ86ρΙια9 ηαΓΓ&Ι. 

δοΐΓβ €οην6ηίΙ ςυίηςυβ αηΙί(ΐιιίΙ&Ιί9 Ιί])Γ09 & 
Ι>6αΙί99ίιηο Μοκβ 5>ρίηΐα9 9αηο(ί ία9ΐία6(ιι ίαί99θ 
96Γΐηοιιβεοπιρο9ίΙο9 Η6ΐ)Γαίεο ;ςιιί 96ςα6η1ί Ιβιηρο- # απ άρχή< τήν κοαμογένειαν τήν τ• του άν- 
υ πλάτιν, [Ρ 80] τίν χατακλυσμόν, τήν των 
ιτών άιεώλιιαν τήν Έβραΐδα γλώασαν ^τΐζ μετά ταδτα, 

Ι αΐ λοιπαί, •1ς Έλληνικήν μετεβλήθη διάλε• η γ6 ϋυπι ΓβΗςυίβ ίη (■ΓΦοαιη Πη§|[υαιη 9υη(εοην6Γ9ί 
ύπο των Ιβδομήκοντα ΐρμηνευ6εΙσα έπΙ α 96ρ1α&^ίη1α 141 Ιηΐ6ΓρΓ6ΐϋ)α9 9η1) ΡΙοΙεπαβΒΟ 
μα{ου του Φιλαδελφου. ΚαΙ ή μίν Γένεσις ΡΙιίΙ&άοΙρΙιο. ΕΠί1)6Γ ί{ηί(ΐ6Πΐ ϋ6η696θ9εοηιρΐ6θϋ• 

(ΟΓ &Ι)ίηίΙίο ΓβρβΙίΙαιη πιυηάί 6Γ6αΙίοηβιη,Ιιοπιίηί9 
6ΓηοΙίοη6ΐη, <ϋ1τινίυτη, δοάοιηΐΒοηιιη ίηΙβΓϋαπι ; 
Ιιιιη η&1&ΐ69,νί1αιη αΙ(ΐυ6 ο1)ίΙαπι Α1)Γα}ιαιηί, Ι9&αεί, 
4&€θ()ί,θΓ&εα1α, τβ^ιιιη ^09βριη ία Λϋ^ρΙο. Εχο- 
άα9 1ι&])6ΐ ΐ8Γαβ1ίοί ρορυΐί αίίΐίοΐίοηβιη, 6ΐ β3υ9<ΐ6ΐη 
Μθ96 «Ιυεβ ρ6Γ Ηα1)Γυπι ιηαΓβ ΐΓαη9ίΙαπι, νίίαιη ίη 
9θ1ίΙα(1ίη6 αοΐ&πι, ιιίςυβ ροραΐαβ Ιο^ο αοοβρία 06αιη 
(βηΐ&ηΐ, ηοο ηοη (&()6ΓηαευΗ αρρ&ΓΑΐηιη. ί^βνίΐίοο 
ίη9υηΙ ναπο) άβ 9Α€Γίηοίί9 ρΓα?ε6ρΙίοη69 6ΐ 9αοβΓ- 
άοΐυπι α(1πιίιιί9ίΓαΙίο. Νυπιβπ άυρΗοβιη ρορυΐί γ6- 
εο^ίΐίοηοηη βίνο Γοεοη9ίοηοιη εοηΐίηβηΐ, ({υαπιπι 
ρΓίθΓ8ΐαΙίπι αΐ) ρχίΐα αρυ(1 §ίηαίιη ιηοηίβηι 1ΐ2ΐ1)ίΙ& 
ΓαίΙ α Μο90 βΐ ΑαΓοηβ ; ροδΙβποΓβηι οβηδυιη, ρηο τήν έξ «ρχή; μ^ΧΡ' "βέλους 
ιατίρων Αβραάμ, "[ααάκ καΐ Ιακώβ β(ωσιν 
ελείωσιν, τους χρηματισμούς κα? τήν του 
ρ έν Λίγύπτφ βασιλείαν περιέχει. *Ι1 δΐ "Έξοδος 
ου Ίσοαήλ περιέχει κάκωσιν, καΐ τήν διά 
Λύζ ίπΐ της Ερυθράς διάβασιν, και τήν έν 
διατριβήν, και δσα νομοθετούμενος έπε(ρασε 
Λν, και τήν τάς σκηνής κοτεασκευήν. Τ& Λευϊ- 
ςήν των Β'^σιών ποικίλην παράδοσιν καΐ τήν 
ερέων διακόσμησιν . 0\ Αριθμοί τήν διττήν 
ψιν ε*τ' ουν άπαρίθμησιν των υ\ών *1σραήλ ;ει, τήν μέν πρώτην υπι Μωϋσ^ως κα^ Ααρών ^ ιίΐ)»!^ ροΓ ςααάΓαμίηΙα αηηυ9 δυ® ίηοΓεάαΙίΙαΙίβ ή ε Ιςοδον εύθΰς έν τφ (ρει Σιν^ γενομένην, 
; δευτέραν έπι Μωϋ7έως και 'Βλεάζαρ, μετά 
τετσαράχοντα ετεσιν πανωλεφρίαν των πρώ- 
ά τήν άπιστίαν αυτών, γενομένην έν Άραβαώθ 
ΙκΙ του Ιορδανού κατά τήν Ιεριχώ. Το δΐ 
ονομι«ν πάσας τάς έξ αρχής μεγαλουργιας 
εοΰ μεχ(Κ κα^ της του ΙΙωυσέως τελευτής 
νας εΙς αύ«%υς περιέχει, άλλα μήν καΐ τήν 
ίΊ κατακληρονομίΛν τήν της επαγγελίας γην. 
Β(^ντος δΐ του Ισραήλ τ6ν Ιορδάνη ν, περι- 
ό *Ιησους πάντα τ^ λαόν μαχαίραις πετρ(- 
ά γάρ έν ττί έριζμφ τεσσαράκοντα ετη ούδεΤς 
μιήθη, και ο\ πλείστοι τών μαχίμων άπερί- 
ι ήσαν* τδ δΐ αΓτιον, δτι παντδς αλλογενούς 
μένο: γρ^^^'* της περιτομής ούκ είχον. Καλώς 
ρηται τψ θείφ 'Λποστ^λψ δτι οΰιε περιτομή τι 
ούτε άχροβυστία, άλλα τιζρησις εντολών. Και 
;ος έκ του νέου σίτου του λάου τ^ αύττί ήμερ^ 
ί τ^ μάννα. Τ<5τε καΐ τ^ άρχιστράτηγον Μι- 
ιΤδεν Ίησους 6 του Ναυή εΙς Ιεριχώ, δι" ου καΐ 
&θη αύτφ ή Ιεριχώ* μετά γάρ ημέρας ς' 
Γοιχιαάντων αυτήν μετά της κιβωτού , έπει 
'.σαν και έβ^ησαν 6 λαός, ίπεσον αυτόματα τά 
χαί εισήλθεν έν αύτζ *Ισραήλ, κα'. έσφάγη 
λαός της Ιεριχώ καΐ πάν ζώον, πλην *Ράαβ Ο ουΙρΑ ;ι Ι)οο οεοί<1ίοηο (ΙοΙοΙίβ, 3ΐιχ(<'ΐ ΑΓαΙιαοΙΙιαιη 
ΜοαΜεο) Γβ^ίοηίΝ Α(ί ^ο^(1αη6Iη ρρορβ ^0Γ^^I1υηι6αι 
Μθ8β8 οΙ ΕΙθαζϋΓπ^ ο^ίοπιπί. ΟβυΙοΓοηοιηίαιιι οιη- 
ηΐΛ ιηα^ηίΗοα Πβί ΓαοΙα οΐ ίη Ηβ^^8)09 1)6ΐΐ6ηοί& &1) 
ίηίΐίο ιΐδφΐβ &(] ιηοΓίβπι Μθ9ί9 Γ606η96ΐ, ίΐβιηςυβ 
ΙοΙυιη 9βοαη(1ιιιη οαηΐίευιη, αε 1π1)ΐιυιη ρποοίρ69, 
ςυί Ιβιταιη ρΓ0ΐηί99αιη βΓαηΙ άί8ΐπ1)αΙιΐΓί. 
δευτέραν φδήν πασαν, κα? τους φυλάρχους 0*1 καΐ 

Ουιη ροριιΙυ9 ΐ8ΓαβΗευ9 ^0Γ(1&η6Iη Ωυνίαπι ΐΓ&η9- 
ίνί596ΐ, Ιθ8αα ειιηιειιΙ1π9 9αχ6ί9 είΓειιιτιείάίΙ. Ναιη 
ρβΓ ςα&<ΐΓα^ίη(α αηηο», ςυο9 ίη βοΐίΐυάίηβ 6X6^6- 
ΓαηΙ, ηβιηο είΓευπαεί9ΐΐ9 ίυβΓ&Ι ; αε ρΐ6Γί(ΐιιβ 60Γυιη 
({αί α(1 1 49 1)6ΐ1υιη αρίί 6Γαη(, ίηείΓεαιηεί9ί ιηαη- 
96ΓαηΙ. €αα9α ίυϋ γ[ιιο(1 αϊ) οιηηί1)α3 αΓΐ6ηίς6ηί9 
96ρ&Γ&Ιί ηίΐιίΐ οίΓευπιεί8ίοη6 ίη(1ίμ6ΐ)αηΙ. ΡΓκεΙαρβ 
ΐΐΑςαβα <ϋνίηοΑρο9(ο1ο*' «ΙίεΙυιηβδΙηβςιιβΓίΓευιη- 
εί9ίοη6ΐη ςαίάρίαιη ναΙβΓβ ηβηυβ ρηηραΐίυιη, 96(1 
ρΓΟΒεβρΙΟΓαιη ϋ6ίο1)96ΓναΙίοη6Πΐ.Ουο άίβηονίδίΓα- 
εΙίΙ>υ5 ρορτι1α9 νοδοί εα>ρί(,ροΐΏαηιια(ΐ6ΓβείΙ.Τιιηε 6ΐ 
(Ιίνίηί οχ6ΓείΙτΐ9 ρπηείρβιη Μίεΐιαρίυιη 4θ8υ& Ιβή- 
εΐιαηΐβ γιείίΐ, υρΐιβςαο ίρ^ί αϊ) 60 ΐΓα<ϋΙ& 69ΐ. Ουιη 
βηίιη ροριι1υ«> βαηι ρΡΓ 8θχ (ϋθ9είΓΓυιηίνί996ΐ, 91- 
ιηυΐ ^69ΐ&(α ί(£ΐΐ6Γί9 αροα, ροδίεαςυαπι 1ΐ2ΐ)ί9 06εί- 
ηϋ αε εΙαιηοΓβιη 5ΐΐ5ΐτιΗ(, πιοοηία ιΐΓΐ)ί9 εοΓΓαβραηΙ ΟοΓ. VII, 19. 175 ΟΕΟΑβΠ 0ΙΟΑΕΝ1 η ροραΙα8(|ΐΐθΐη6&ιη ίηΐΓ&νίΙ. ΟρριάαηϋηΙθΓηβοιοηο Α. 'ή< ^'^ρν^ς χα^ του ό?χου αύτ^ίς. 'Βχεΐ χαι ^Αχ« άβίβϋ βιιαΐ οηιη 1)69ΐη8 5ηί8,9θΙ& Η&1ι&1)6ΐ ιηβΓβΙποθ 
€ΐ 63119 ί&ιηί1ί& 8ΐιρ6Γ9ΐίΙβ. Τιιηο βί Αο1ι&ηιΐ9 Ιαρίάί- 
Βυβουιη ΓαιηΠία 8υαοοορ6Γΐυ8 β8(,(ΐυοάά6 ρΓ8θ<1& β•- 
86ΐ ρβουΐαΐαβ. Ταηο βΐίαιη 6α1)αοηίΐ£θ, Ενββί ρο8ΐβή 
&ο ΓβΠςαί,δίιηαΙαΙο 86 1οη^ίηςΰαιηΐ6ΓΓ&ιηίηοοΐ6Γ69 
οαιη Ιο8ααΓφ(1α8ρ6ρίββΓαηί.0ηο80ΐιιη <ΐ6ίη(ΐ6ΐθ8η& 
ίηΐ6ΐΐ6χί886ΐ βαίΙίιηο8 β88β^ €&ρίϋΙ)υ8 ςαίάβιη 60- 
Γυιη ρβρβΓοϋ,ρορυΙί Ιαιηβη ΙδΓα6ΐίοί 1ίχ&8 ο&1οη68ςαθ 
θ88β3υδδίΐΧυπιΑιηοΓΓ(Βί8 ροΓΓΟ ρα^ηαη8 8θΐ6ΐη&ριΐ(1 
6&1)£ίοη6πι1αηαιη(]τιβ&άνα11βιη Είοιη&ιη 8τι1)8ίδΐ6Γ6 
3α3δ11, άαιη ΙιοδΙβδ βχδοίικΙβΓβΙ. Ββ^η& ίη δτιαιη 
ροΐβδίαΐβιη Γ6(ΐ6^ίυο8ΐι& ηυιηβΓΟ 29, ρήηείραΐυδ 7, 
6X^βρια^6Γ^^11I1ηι6 βΐ Οβίΐια. υΓΐ)6ΐη Ιβήοΐιαηΐβιη 
βΐίαιη ΡΙκΒηίεαχη ιΐΓΐ)6ΐη αρρβΙΙ&Ι,ΟίηηβΒΟδ ροδίβπ• έλιθοβολήΟη ύιι^ του *Ισραήλ <1)ν πασι τοΤς αύτΜ 
διί τ6 άποχρύψαι χρήματ'χ. Τ^τβ χαΐ ΓαβακιΐνΤτΜ 
χαΐ ο\ του Εύα{ου χβι οΐ λοιποί, ώς μαχρ^θιν οΐ- 
χουντβς, πρ&ς 'ίησουν σπονδάς ποιούνται* ους Ιχιγνοος 
ΰστβρον πλησιοχώρους υπάρχειν χής μ^ ^Χΐι^ 
λωσιας συνβχώρησβ, διαχονκιν 81 χαι [Ρ. 81] ζυλοφ§• 
ρκΤν τφ λαφ προσέταξε. Τους 81 *Αμορρα{ους πολ^ 
μών ίστην» τον {{λιον χχτά Γαβαώ, χαΐ κατά ^ 
ραγγα Έλώμ τήν σβλήνην, Χως έξβπολέμησι το^^ 
έχΒρούς. Πασαι 81 &ς παρέλαββν Ίησοΰς του Νά^ 
βα9ΐλ&{<χς κίχοσιεννέβ ήταν, έπαρχίαι 8» λ«τά,«^ 
ρεξ των της Ιεριχώ χαι της Γέθ. Τήν 81 Ίι^ 
πόλιν χαι Φοιν(χων π^λιν ονομάζει, Κιννα(βκ Α 
τους απογόνους Ίο6<5ρ. Ούτος τήν γην τής έΐ»Π^ ΐΑΐ6ΐη Ιοίΐιοπδ. ^0δα2ι 6Γ^ο Ιβιταιη ρΓΟίηίδδ&ιη ^ΰ• η λ(ας των *Ιου8α{ων ίθνει 8ιανέμει εΙς χληρον. ή- ά&ίοο ρορυΐο ΐΓί1)ΐιΙίπι <1ίδ1π1)αϋ. ΜοΓίαιίδ βδΐ αη- 
ηο8 η&Ιιΐδ 110, οαιη 148 ΙδΓ^ιβΙίοιιιη ρορΰΐυιη 
αηηοδ 27 ΓβχίδδβΙ. ΗαιηαΙιΐδ 6δ1 Τ1ιαιηη&11ΐ8αΓ&ο1ΐ6 
ίη πιοηϋύυδΕρΙίΓαίπιίοίδ,οτιπκιηβ βοίαρίθβί οιιΐΐτί. 
Ιη ΑΓβίνοδ ροδΙ Ιηαοΐιιιπι ΡΙιοΓΟηβιΐδ Γβ^ηηη) ο1>- 
ϋηυίΐ, αο ροδίΐιυηβ ρΙυΓβδ αΐϋ ηδςπβ αά Ι.γηε6υαι, 
ςυί Οαηαο γ6^ 1)6ΐ1απι ίηΐηΐϋ, βαοι οοείάίΐ, Γβ^ηο- 
ςηβ ροϋϋδ Γιϋαπι 6]ΰδ ΟΙχΙιηπιηβδίΓαηι ηχοΓβηι 
άαχίΐ. ΡοδΙ Ιιιιηο Ηβηοραβ οαηι ςαίηςαβ &ηηο9 
Ι&ηΙυαι Γ6^η&88βΙ, ίπιρ6ηο βχοίάίΐ : Αίςηβ δίο Γβ• 
§αυπι Αρςίνοπιπι, οηηι 549 αηηοδ άαΓ&δδβΙ, αά 
δίογοηίοδ 6Γ8Θ0Ο8 ΐΓ&ηδΙαΙυαι 68ΐ. 

Μοδίδ βθίαΐβ ςτιΜαπι πι&^ηδ νίρ ϋγβ^δ ηοπιίηβ, λευτ^ 81 ζήσας Ιτη Ιχατόν 8έχα, χρατι{σας η• 
^Ισραήλ ετη ε•χο9ΐ επτά. Και £θαψ«ν αύτον έν ββ- 
μναβσαράχ, έν τψ δρει Έφραίμ, συνθάψαντες β&νφ 
χαι τάς πετρ(νας μαχαίρας. 

"Ότι των Άργείων μετά "ίναχον έβ«σ(λευαε Φ•• 
ρωνευς, χαι άλλοι 81 πλείους μετ* αυτόν £ως τοο 
Αυγχέως, δς Δαναψ πολεμι!αας τψ βασιλει, χαΐ το»• 
τον άποχτε{νας, τήν τε βασιλείαν αύτου χαι τήν 
θυγατέρα Κλυταιμνιζστραν (76) <^ς γυναιχα ιαφ• 
έλαβε. Μετά τούτον Μεριόπας πέντε μ^ος χράψίηζ 
βεβασιλευχώς αυτός χαταλύεται , »! ή βασιλέα 
των Άργείων έπί φμβ' Ιτη 8ιαρχέααο« εις ΣιχυΜ- 
νίτας τους Έλλα8ιχους μεταπεπτώχει. 

Έν 81 τοΤς χρ(5νοις Μωΰσέως γλγονί τις &νΙ^ 
μέγας, έχ της ουλής 'ίάφεθ, δς αύτ<(χ6ων &ν έβ»- άβ ΙαροΙί δΙίΓρβ, ΑΙΙίοΛΠΐ ίηάίββηα ίρδο Γβ^ηο 1β- ρ Ι^^ϊ*^» ^^ "^^^^ ?'^^^<ί ^*?«^» <>« αυτόχθων <^ έδοΗ 
ηυίΐ ρβΓ βηηοδ 32. Εο ΓββηαηΙβ (ϋΐανίαηι ίη δοΐα ^'ίλευσε της 'Αχτιχής ϊτη λβ\ "Ονομα τφ άνδρΐ Γυ- 

γης. Έπ' αύτου γέγονε χαταχυσμός έν τξ *Αττιχ|| 
μ<5ν^• αύτ6ς τε άπώλετο χαι ή χώρα ταίια^ χχ2 
^ς ετών 8ΐ2Χ09(ων Ερημος ίμεινεν. ΑΚίεα 6ΧδΙίΓι(, ςαο βΐ Γβχ ρβηίΐ 6ΐ ΙοΙα βα Γβ^ίο, 
ςη» βΐίααι ρβΓ 200 ιΐβίηοβρδ αηηοδ ίηοηΐΐα 3αοαί(. 3 Οαο ΙθπιροΓ6 ΙδΓ&θΙίοαδ ροραΐυδ 6χ ^Ε^ρΙο 68( 
61^^688119, ΜοΙοδδίβ ίηάί^βηα ({ΐιίά&πι^ Αί(]68 Βθπιίη6 
(ΡΙαΙοηβπι 1.&ϋηί νοοαηΐ) οηπι ηχοΓβ δμα Μβΐίηίϋα 
ίιηρβΓανίΐ. Εί Γβςί ΩΙία Γυϋ, ηοπιίηβ ΡΓΟδβΓρίηα, 
Οηαπι εηπι ΡίρίΙΙιουδ τβ^Ίδ οοηδίΐίαηπδ απιαρβί, βΐ 
οηπι νίΓ^ίηβ οοπιροδίΐα ηοοία βαπι Γαρ6Γ6 ίηδίίΐηίΐ. 
06ρΓ6ΐΐ6ηδ0 Ιιοο οοηαΐη ΡίηΙο οαη6πι, ςυβπι ναδίο 
εθΓροΓ6 6ΐ δφγαηι 1ια1)6ΐ)&1, Τπε6Γΐ)βΓυπι ηοπιίηβ, 
ίοΓίδ &(1 3&ηυ&πι ΡΓΟδβΓρίηο) ίρβα τβί ίηιρΓυίΙβηΙβ 
οοηδίίΐηίΐ. 11α Ρίπΐΐιοηπι ηοείυ 86 αά ϋΐαηι εοπΓβ• 
Γ6ηΐ6πι αάοΓίπδ εαηίδ ίηΙβΓίβείΙ ; αίςαβ ίρδ&ηι ςυο• 
({ηβΡΓΟδβΓρίηαπι, 144 6ηπι &ά (υπιαίΐυπι αχοητ- Ό ^^"^οΙρΛΑται χτΧ αυτή τφ χυν{. Εντεύθεν έρρι^Η Έν 8έ τοΤ; χαιροις της έξ<58ου των υΙών Ισραήλ ] 
της των Μολοσαών χώρας αυτόχθων τις, 'Α^ΐ|€ } 
δνομα, βεβασιλευχως μετά Μελιν8(ας της αντίΐ 
γυναιχος εσχε θυγατέρα τήν Περσεφ^νην, ής Πειρ{- 
θους 6 αύτου συγχλητιχός έ,οασθείς χατά 9υντα{0 
αυτής άρπάσαι ταύτη ν νυχτός έβουλήθη. Τβδϋ / 
γνους ΆΤδης, δν εΤχε χύνα μέγιστον χαι δχριβ», {- 
Τριχίρβερον επονομαζόμενον, εξω της θύρας ίατ^• ί " 
Περαείρόνης αγνοούσης. Του 8ε Πειρίθου προς βδτϊξ» ' 
παραγόνομένου νυχτός, έφορμήσας ό χύων άνείλο "^ 
αυτόν. Έξελθοΰσα 8έ προς τήν ταραχήν ή χύρη ^ δτι 6 υλούτων, το του άν8ρός ευπορον 9ημα(ν«Μ| 
τήν χόρην ΙΙερσεφόνην άρπάσας ές $8ην φχετο. 

Ότι 6 Αίγιαλευς πρώτος Σιχυωνιτών πεντήχοΛ• 
8ύο ετη ήρξε* μεθ* 8ν ^λοι χς' ϊως του χαλου|ΐέ• 
νου Ζευξίππου, δς ετός ?ν χαι τριάχοντα έβασίλι»• 
σεν έν αύτοΤς. ΚαΙ χατέσχεν αυτών ή βασιλεία ί» 
ένναχόσία όγ8οήχοντα. 

ΧΥΙΑΝΒΠΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤΛΙ. 

(76) ΜαΙίπι ΗγρβΓπιηοδίΓαπι. δεά Ιιωε οηιηία ρβΓ- Ιίαπι ραΓ&ηάαπι δοπρίίβ ΓβρβΙβηάα ίηααβ δεΙιοΗ* 
δβςαί ηοΐο,θχροβϋδ βΐ Ιίϋπδ αά βοΓαηι ίηΙβΙΗ^βη- ίάβο ηοΐα. Χτι.. ΓβΓβΙ, (ϋδοβΓρδίΙ. Ιηάβ ηαΐα βδΐ ία1)αΙα, ςυο(1 ΡΙυΙο 
(βα νοχ άίνίΐίαδ νίπ β]αδ άβδί^ηαΐ) νίΓ^ίηβ ΡΓΟδβΓ- 
ρίηα ταρία αά ίηίβΓΟδ (ίά βδΐ αά Αίάβπι) οοηεβδδβπΐ. 
^Ε^ίαίβυδ ρηπιυδ Γβ^ηηπι ίη §ίεχοηίθ9 ^βδδίΐ, 
αηηοδ 52.Ρθδί Ιιηηεαίίί Γβ^βδ νίρ[ίη1ί δβχ ίηβΓαηΙ 
ηβςηβ αά Ζβαχίρρηπι. Ηίε δίο^οηϋδ αηηοδ Ιπ^ίηΙα 
αηαπι ίπιρβΓανΐΙ. ΟαΓανίΙ Ιιοε Γβςηυιη αηηοδ 980. ΗΙδΤΟΚΙΑΗϋΜ εΟΜΡΕΝΟΐυΜ 478 0^ δυτικοί χ«1 τά χατέ *Ιτ9λ(αν μέρη 6π6 των 
Κκου του χβΐ Διδ< έτοιτχρχουντο, Έν δΐ τοις 
,σιν ό ΙΙρομηθευς [Ρ. 82) χαΐ ΈπιμηΟευς 
ς τε χ«? ό ΐΓαν<$πτης Άργος έγνωρίζοντο, δν 
βτοντ($φθαλμον διά τλ ^ξυωπέντατον και πέρ(- 
ον βΤνίΐ την διάνοιαν έχάλουν. Κα\ ό μίν Ά- 
άστρονομιχήν μετήει έπισττξμην, διό χαί τόν 
»ν βαττάζιιν αυτόν έμυΟεύσαντο, Προμηθεύς 
:μμ«τιχήν, ώς φασιν, έξιΰρεν. 01 Λ 'Ανβξβ- 
ι έρμηνεύουσι νουν μίν τον Δία, την δΐ 'ΛΟη- 
χνην. "Οθεν χαΐ το. 

* όλλυμένων (77) ε^ρει πολύμητιν Άθ^ίνην Α Ηβ§ίοηί1)ΐΐ9 &υ1αιη &ά βοΐίβ οοο&8υιη τβι^βηϋΐυβ 
6ΐ ΚαΙίβΒ ροδ(6Γϋ&9 Ρίοί ^ον^8 ρβΓ ρΓονίηοίαβ ρΓ&3- 
ίΰΐΐ. Ιηΐ6Γθη)Β0θ9 αηΐβπι ίηηοΐυβπιηΐ ΡΓΟίηβΙΙιβυδ, 
Ερίιηβΐΐιβιιβ, ΛΙΙαβ βΐ &ευΙί58ίιηο νίδΐι ρΓΐράίΙυβ Αι^ 
^9, ({υί ο1) ρβηρίοαείΐαίοιη οουΙοΓυιη αίςηο ίη- 
^βηϋ Οθη1υιηοου1υ9 69ΐ ρ6Γΐιί1)ίΙυ5. ΑΙΙ&9 αδίΓοηο* 
τηίοαιη ΐΓ&οΙανίΙϊ^οίοηΙίαπι : ί1α(]ΐιβ Γ&1)α1αΙί 9αηΙ&1) 
60 οφΐυιη ^β8ΐΑΓί.ΡΓ0ΐη6ΐΙΐ6υιη ^ΓαχητηαΙίΰΦ ίηνβη- 
ΙΟΓβιη ίυί99β ΐΓ&άυηΙ Αη&χα^οΓβί ρορρο ρ1ιί1θ9θρ}ιί 
Ιονί9 ηοπιίηβ ιηβηΐβιη, Μίηβρνβθ νοοαΙ)ϋ1ο &Γΐ6Πΐ 
ίηΐβΐϋ^υηΐ. ΙΤοιΙβ β9ΐ ί1Ιυ(1 ! 

ΕΙ ίηαηίΙη$ €α$$ΐί$ $αρί€ηί€τη ΡαΙΙαάα ςηχΗΐ. Προμηθέα νουν ϊλβγον προμήθεια γάρ έστιν ΡΐΌΠίθΙΙιοηπι αΰΐβΐη ιηβηΐβπι ιηΙβΓρρβΙαηΙυΓ : β9ΐ 
κοις ό νους. Λιό χαι μυθεύονται τους ανθρώπους βηίπι Ιιοιηίηί1)υ9 & τηοηΐβ ρηκίβηΐία, ({υλίη ρΓΟίηβ- 
επλάαθαι, δηλον<$τι από Ιδιωτείας εΙς γνώαιν. ^ (ΙιβίαπκϋοαηΙ.ΙάοίΓΟΟβΙίαιη Γα1)υ1αηιυΓ&ι)οο110Iη^• 
;θ8'^^ δέ την μουαιχήν έζεύρε, χα Ι Δευχαλίων τα 
ίυ χτταχλυσμου της Άττιχής άνετάξατο. Ό Κέ- 
1 διφυής ώνομάσθη, ^ διά μηχος 9ώματος,Ι| δτι 
Είος ων τάς δύο γλώασας ήπίστατο. Οΰτος 
όν χατακλυσμόν της Άττιχης Αθηνών έβα- 
ι χρόνους ν', και άπό της Άθηνας την πό- 
.θήνας ώνόμισεν. Έπι αύτου έν ττ} αχρο- 
έλαία πρώτως έφύη. Άπό τούτου Κεκροπία 
α πρώτον έχλι{θη. Ούτος πρώτος βουν έθαύ- 
121 Ζίνα προσηγίρευσεν. ΈπΙ τούτου τό έν 
Ιερόν Απόλλωνος Δηλίου 6πό Έριχθονίου 
έκροπος ιδρύνθη. Ούτος νομοθετεί τάς γυναΤ- 
. παρθένους ουαας ΙνΙ άνδρΐ τφ βουλομένφ 
^αι, γοΛ μηδενι δλλψ Ιως θανάτου προα• 

ν Ιω; γαρ αύτου άδιαφόρως ίζων, προς χαι- ^ ,... ,^^- ._ 

ρ/ύμενοι χαι αδθις δτε βούλονται διαχωριζό- ^ 1ΐΛΐ)θΓθηΙ. ΗαοΙοηαβ βηίπι ρΓΟίηίδΟϋο εοηετι1)ίΙυ ιΐ8ί η69 ίαί99β ΐΓαη9η^αΓαΙθ9, ηίιηίπιπι ({ΐιοά Γυ(]θ9 αά 
9θί6ηϋ>ιη αάάαχοΓϋ. Μυ9ίο&ιη ίην6ηίΙΕρίιη6ΐ1ΐ6ΐΐ9: 
ΟβαοαΗοη Ηί9ΐ0Γίαιη (ϋΐυνϋ ΑΙΙίοί οοη8ΰΓίρ8ίΙ. Οβ- 
ΟΓορβιη άυρίίεβιη 96υ (]ιια1)υ9 ηα1απ9 εοη8(&ηΐ6ΐη 
145 (ϋζοΓυη^9Ϊν6 ο\) εοΓροΓΐ» ρΓΟΟβπΙ&Ιβιη, βίνβ 
ςυοά .€μ7ρΙία9 ραΙπαιιΐΓηπΐ(]ΐιβ ϋημυαιη ο&ΙΙβΓβΙ.Ιθ 
ρο9ΐ άΐΐανίυπι ΑΐΗουιη ΑΐΙιβηί» Γβ^ηανίΙ &αηθ9 50, 
υΓίϊβπκιυο ΑϊΗβηαβ & Μίη6ΓΤ8θ Ογιβοο ηοπιίηβ ηαη- 
οηρατίΐ. Εο Γβ^^ηαηΙβ ρηπιυπι ίη αροβ οίβα β9ΐ 
6ηαΙ&. Αϊί ίρ90 Γβςίο ΟβεΓορία β9ΐ ηρ[»β11αΙ&. Ι9 
ρππια9 1)ονβπι αάπιίΓαΙπ» ββΐ Ρΐ ^ονβπ1 οο^ηοπιίηα- 
τίΐ. Ε]υ9 1βπιρβ9(α(β Γαηιιηι Αρο1Ιίηί9 Οβίίί ίη 
ίπδηία Οβίο ροδίΐυιη β9ΐ αΐ) ΕΓίοΙιΙΙιοηίο ΟβθΓθρί9 
ΑΗο. Ιβ Ιββοπι (αΐίΐ υΐί νίΓ|;Ιηο9 υηί αΐίοιιί τΙγο 
▼οίβηΐί ηη1)6ΓβηΙ,ηβ(]υ6 οο νίνο Γβπι ουπι αΐΐοαίίο ώς βδηλον εΤναι τίς δν εΓη τούτου πατήρ, 
' τρόπον νοθευομίνου του γένους ηί έπιμιξί^. 
γαρ αυτό αΓτιον είναι του χαταχλυγμου. ΚαΙ 
τόν Κραναός έβασι'λευσεν ίτη εννέα. Βτι χα? 
ή καΐ πρώτη Μουσών ανηγόρευτο. ΕΤτα Φορ- 
II άλλοι μετ* αυτόν Ιως Κόδρου βανιλεύσαν- 
»τών ϊτη χα\ Έχράτει οδν ή Αθηναίων 
ία ϊτη υ!^ρ\ Κάντεΰθεν βρχοντας δώδεκα προ- 
ντο, δι' ών ή χατ* αύτους διφχονομιΤτο πολι- 
Εν τούτοις τοΤς δρχουσιν ένομοθέτει 'Αθη- 
κρώτος Δράχων ονόματι. Μετ* αυτόν δε Σό« 
5 Δράκοντος τους νόμους ήθέτει. ΕΓτα θάλης 
ίσιος έθεσμοθέτει, χαι πάλιν Αίσχύλος τυραν- 
ίτος 2ν χαΙ μτνας ζ*. ΙΙεθ* δν Αλκιβιάδης ΙύβΓαηΙ, α^^ίI^^ο 9υο ίηΙΟΓ 56 3υηε1ί πίΓδπβςαβ 
δβραπιΐί ; (ΐιιο ΓαεΙυπι β5ΐ υΐ ηβπιο ραΐΓβηι 9αιιπι 
9είΓβ ρο95βΙ, ρβε<τί9 ίηδίαι 9ρυπο9 ρΓ00ΓβαπΙί1)ΐΐ9 
1ιοπιίηί1)ΐΐ9.Εαηι γοπι ίΐΐβ Γ&ιΐδαηι (Ιίΐανίο ρΓα*1)αί!)9β 
<1ίε6ΐ)α1. ΡοδίΗηηο Γ.Γαηαυδ ΓβμηανίΙ &ηηο8 9; Γ[υο 
ΙβπιροΓβ8ίΐρρΗο νίχϋ, Γ]αα) ρηπια Μυ^απιπι <1ίε1α 
ΓϋίΙ. δαοοβδδίΐ ϋπίΐηαο ΡΙιοΓπβιΐδ, αΐίίςηβ άβίηοβρβ 
η9(ΐιιβ &(1 €θ(ΐΓυπι,ητιί Γβ^ηιιπι ρβρ αηηο9 21 ^βδδίΐ. 
ΟηΓΑτίΙ Γθ{ζηυπι ΑΙΗβηίβπδβ αηηο9 492. Ιηιΐβ Γβπι 
ρυΙϊΗο&πι 9ΐιαηι (Ιυοάβηίδ ρπηοίρίΙ)ΐΐ9 αιΙπιίηίδίΓαη- 
ά&πι ΐΓ&άίάοΓυηΙ. Εχ Ιιίδ ρππιυ3 Ογαοο ]6ββ9 
Αι11βη^6η5^^α9 ρο9πί^ (]ΐια9 β]»» £ιι€06•90γ δοΐοη 
α1)Γ0^ανίΙ. ΡοδΙ Ιιηηε α1ία*$ Τ1ια1β9 Μίίοδίιΐδ ΙιιΙίΙ ; πίΓδαπι^αο .*]δο!ιν1αδ, οιιπι ίη γρπι ριι1)11οαπι Ιγ- 
ί, εΤτα δλλοι ιη', χαΐ αύθις ή τούτων κατ- Β Γ&ηηί(ΐ6Πΐ οΜίηβΓΟΙ ροΓ αηηαπι λο 7 πιοηδ69. Ρθ9ΐ 
ΡασιΑεία. Έν έκείνοις τοΤς χαιροΤς και οΐ κρι- Ιιυηο Αίοϋϋαάοδ 1)ίοηηίιιπι, άθίη(1βα1ίί 18, ΓαΓδίΐδ- 
^ον έν υΙοΤς *Ισραήλ. ςιιβ ΗοΓαπι Γββπιιηι α1)θΙίΙυπι 146 βδΐ. Εο ΙβτηροΓβ 

ι ρορυΐο ΙβΓαβΗοο ρπΒίαβηιηΙ, ςυο9 ρΓορΙβΓ βΓΦοοΓυπι ΜδΙοπαί» άβηαο οοπιηιοηιοΓίΐΓβ ρΐαευίΐ. 
κριτών του *Ισραήλ έπαναληψις δια τάς τών ^ι1άί^I1Π1II^^^^το^υ^1ι6Π)ρο^α ευπιΟΓΟοοίδεοΙΙαΙα. 

ΜοΓ(υο^Οδυα^υ(1φ βΐδίπιοοηίδ 1π1)υδπιιι1υα αυχί- 
1ία]αηχβΓαηΙ. Ρππιυδ ρορυΐο (3αχ Γιιίδβο η&ΓΓαΙαΓ 
€αΐ6!)ΐΐ9, αηηοδ 30. Ιηάβ ρορυΐαδ δίπιιιίαοπδ άίνί- 
ηαπι 6χΙιί1)βη(1ο γπΙΙιιπι ηιβπιίΐ, ιιΐ ΟΙιυδβΓίΙιοπιο 
δγΓίίκ,(ΐυα) οδΐ ΜοϋοροΙαπιίίΐ, τορί δΟΓνίΙυΙβπι δβΓ- 

χγυυνοπι Ετ οοΑΒί νοτλ:. 

!>ίί1ιί1 [ΐ3ΐ)βο, ηΙ η6φΐ6 άβ 1)ονβ, ^ονβ, (|αί δβςΰίΙιΐΓ. Χυι.. ων Ιστορίας. Μετά Ίησοΰν του ΝαυτΙ έκ της 
και Συμεών φυλής [Ρ. 83] τοις αλλήλων σ/οι- 
IV άνά μέρος βοηθούντων πρώτος α.^ξαι τού 
έγεται Χάλεβ ετη λ'. Μετά τούτο ό λαό; ε?δώ- 
Ετρεύσας έκδίδοται δουλεύε•.ν τψ Χουσαρθώμ 179 ΟΕΟΚ&ΙΙ ΟΒΟΒΕΝΙ 1Μ 

▼ΐΓβΙ &ηηθ8 οοΐοάβοίιη. Οαιη βαΐβιη ββ αά Ββαιη Λ Ρ«<^ιλβΙ Σχ^ρΙας της Μεσοποταμίας Ιτη ιη'• Έιη• ρορηίυβ οοηνοΓϋδββΙ,ίδ βίβ ρΗοιαιη 3υ(1ίθ6ΐη βχοί- 
ΙανίΙ βοΐΐιοηίβΐθΐη, Ο&ΐβΐ)! ίΓ&ΐΓβιη, ηαΐα ιηίαοΓβιη. 
Ιβ ρορυΐαιη 40 &ηηο3 ςηύβπιανϋ. Ηιΐ3αβ ΙβιηροΓβ 
(ϋΐηνίαιη Οοηοαίίοηβηηι ίη βΓβθοία ίαίΐ. ΒυΓδαιη 
ρβοοαίίδ ρορυΐυδ Οβυιη ίΓΠΙαηδαΙ) βο ίη ροΐβδία- 
Ι6ΐη Ε^Ιοηί Μο&1)ίοο Γβ^ί (Γ&άίΙαδ 65ΐ, αηαο πΐΰηάί 
3942,61(1116 86Γνίνί( αηηοΒ 48. ΗβδίρίδοβηΙβιη ρο- 
ρυΐυαι Οβαδ ροδίβαίη 1ί1)6Γΐαΐ6πι αδββΓαίΙ αιη1)ΐ(ΐ6χ- 
Ιπ Αοιίί ορβΓα. Ιδ 80 αηηοδ ροραίαιη §;α1)6ΓηατίΙ. 
Αηηο β^α8 27 ΑΙΙίο» Γβχ 060Γορ8 βχδΐίΐίΐ. Αηηο 
δβρίααςβδίιηο δβρίίιηο (ΙίΙιινίυιη Γαϋ ίη Τΐιβδδαΐία 6ΐ 
^ΕΙΙιίορία. ΗϋΓδυδ ίΙοΙίΙίοΓϋπι άβοπυη ουίΐυ ίηδα- 
ηίβηΐβ ρορυΐο, οοηοβδδϋ Οβαβ ηΐ ίδ ρβΓ νί^η(ί αη- 
ηοδ & Ιαϋίπιο Γβςβ Οΐιαηααηίοο ορρΓίηΐ6Γ6ΐιΐΓ. ΡοδΙ 
06ΐ)0Γ& ΓαΙίάίοα πιυΙίβΓ, υχοΓ Αρίιβίάοΐΐιί (Ιβ ΐΓί1)η η έδωκε Κύριος έν χβιρί Ίαβε2μ βασιλέως Χανιέι στέψαντος το(νυν του λβο5 προς θε^ν άν^στησι τβν 
Γοθονιήλ πρώτον χριτήν, άδελφον νεώτερον τ<η 
Χάλεβ, δ'ς έκρινε τον λαον Ετη μ\ έπΙ τούτου γεγο- 
νεν 6 έπΙ ΔΕυκχλίωνος κατακλυσμός έν τ^ ^Ελλάδι. 
Και πάλιν το πονηρον ποιήσχς 6 Ισραήλ παρε2ό|ΐ) 
Εγλών βασιλεΐ Μωαβιτών έν τφ 'γ^μβ' Ιτει, τκμΙ 
έ8ούλευσ&ν ετη ιτ/. Οάλιν δΐ αυτούς έπιστρέψαντας 
εξαιρείται δια του άμ^οτεροδεξιου Άώδ, Ες ίσχε τλ 
έπώνυμον τούτο δια το ομοίως έν παντι πράγματι 
τ^ εύωνύμψ γρήσθαι χειρί χαΟ^τ^ερ χβΐ τ^ ^ΐ|. 
Ούτος ήγήσατο του λάου ϊτη π\ Τούτου τφ ϊζ' 
ϊτει έβασίλευσε της Άττιχής 6 Κέχροψ* έν β 
τφ οζ* ετει γέγονε κατακλυσμός έν Θεσσαλίγ «ιΑ 
Α\{^ίθΐίΙ^, Πάλ(ν είδωλομανουντα τον Ισραήλ ΕρΙΐΓ&ίπιίοα, ΙδΓ&βΙίοο ροραίο ρΓφΓαίΙ. Ηαο άαοβ 
Βαραοΐιυδ ΑΙ)ίηο6ηιί Ωϋαδ ΙπΙ>α Ν6ρ1ι11ι&1ί ηιίουβ οηπι 
14Τ 5ίδ6Γα οορίαπιπι Ια1)ίπιί ίπιρβΓαΙοΓβ ρυ^ηαπι 
οοπιιηίδίΐ, ΙοΙυηιςαβ 6]αδ 6χ6Γθϋιιπι ίαάίΐ. Ιρδ6 
δίδβΓα ρβάβδ ίυςίβηδ α ^α61α υχοΓβ €οδθ1ι&ηΐ6Γί 
Οίηηφί ίηΙβΓίβοΙιΐδ βδΐ, πιαία εΐανο ΐΓβηδαά&εΙα. Εα 
ΙβπιρβδΙαΙβ Οαάηιυδ Τ1ΐ6ΐ)ίδ ΓββηανίΙ. δβουηοίηιη 
061)0γ;β πιΟΓίβπι ΓαΓδίΐδ (Ιβΐίςιιίΐ ρορηίιΐδ, Μαάία- 
ηίΐίδητιβ νοχαηάυδ ρβΓ δβρίβηι αηηοδ άίνίηίΐιΐδ β^Ι 
βχΙιίΜΐιΐδ. Εθ8 ββάθοη 1π1)α Μαηαδδβεαδ, νίοΙΟΓίβΒ 
ίΐάαοία βί^ηίδ α Οβο άαΐίδ οοηΩΓηιαΙβ, οαπι πιαηη 
νίΓΟΓίιπι ςηί εαηυπιπιοΓβ βςααπι 1&πιΙ)6η€ΐο Ιιαιίδίδ- 
δβηΐ αάοΓίαδ 6δΙ, αο βχδΐίηοΐΐδ βοηιπι 120 πιίΙΙί1)αδ, 
ροραΐί ρ6Γ ςααάΓ&^ίηΙα αηηοδ (Ιαχ ίηίΐ. ΡοδΙ Ιιαηο 
Αϋίπιβίίοαδ βΐίαδ β3α8, αηηοδ 3, ΤΙιοΙοδ 23, ΙαίΓαδ 
6α1α&άίΐ6δ 22. Ιηάβ οϋ δαα ρβοοαία ρορυΐιΐδ Αηι- 
πιοηίΐίδ (Ι6(1ί1η3 βδΐ,αΐ) βοςιιβ 18 αηηοδ (ΙίνβχαΙηδ. 
Ουπι ΑαΙβαι α(1 Ββυπι ΓβνβΓίΙδδβΙ, ρβΓ ^6ρ11ι11αη1 
βαΐααάίΐαηι ίδ βοδ 1ί1)βΓ£ΐνίΙ. Ριίηοβρδ ροραΐί ΓαίΙ 
Ιιίο αηηοδ 6. Ροδίΐιιιηο Εδδβύοη 7. Εο Γ6Γ6 Ιβηι- 
ροΓβ Τγο3& βΐ Ιΐίυηι εοηάιιηΙαΓ, βΐ .Εδοαί&ρίοδ αΓ• 
(6Π1 πΐ6(1ίεαηι οοη5ΐίΙιιΙ(.Εβ1οηΖ&1)ΐιΙοηίυδαυηοδ 10. 
ΑΙ)(1οη δβίβηιί Γιΐίαδ ΡΙιαπαΙΙιοηίΙβδ, ευί ςηαάΓα^ΙηΙα 
ίαβηιπί βΐίί,ηβροΐβδ Ιπ^'ιηΙα, ΙδΓαβΙίοιιπι ροραίαπι 
Γ6χίΙ αηηοδ 8. Ηοο ΙβπιροΓβ αραά ΟίΓΟΒΟοδ ίηηοΐαίΐ 
ΟΓρΙιβαδ Τ&Γαχ, Ιγποαδ οπιηίαπκιαβ ροβίαραπι οβ- 
ΐ6ΐ)βιππιηδ. Ιδ ίη ρο6αι&ΙίΙ)υδ δαίδ ρίαπηιοδ νβΡδυδ 
ροδαίΐ άβ βΙβπιβηΙοΓυηι οΓίαίΙθπκιιίθΙιοπιίοίδηαΙί• 
νίΙ&Ιβ, Ιαοίδ 6χ ΦΐΙιβΓβ βίίαΐδίοηβ ρΐιίίοδορίιαίαδ : 
148 ίΐθπι άβ ρπηοίρίίδ ίηεοΓροΓθΙδ, (Ιβ ροΐβδίαΐί- Ιτη χ*. Μετά ταύτα Δεβ^ρρα προφήτις, γυνή 'Λ^ 
δώθ φυλής Έφραιμ, έκρινε τον *Ισραήλ. Δια χαύ- 
'^^ι^ ήγήσατο Βαράκ, υΐ&ς Άβινοειμ έχ φυλής Ν•• 
φθαλείμ, της κατά Σισά^ρα μάχης του άρχιστρβν- 
ήγου *Ιαβειμ, και έκράτησε πάσης της δυνάμεως αέ- 
του. Αύτος δέ ό Σισά^ρα τοΤς ποσΐ διαουνων 6κ^ 
Ίαήλ γυναικός Χάμερ του Κινναίου αναιρείται, 
πασσάλφ κατά της γνάθου διαπαρε(ς. Κατ& τού- 
τους τους χρόνους Κάδμος έν θήβαις έβασίλευσε. 
Μετά δε την Δεβό(^;^2ς τελευτήν έζήμβ^ε πάλιν 6 
λαός, και παρεδόθη τοις Μαδιηναίοις Ιτΐ) ζ*. Γεδεων 
δι αύτοΐς έκ φυλής Μανασσή, θείοις «η^αίεις της 
νίκης κομισάμενος την πίστιν, έπανίσταται, χ*\ Ι» 
τοΤς άνδράσι τοΤς λάψασι καθώς κύων των ιβ' μυριάδας 
διαχειρισάμενος ήρξε του λαοΰ έτη μ'. *Αβιμέλΐχ 
τούτου υΙος Ιτη γ', θύλα ίτη χγ\ ΊοΛίρ ό Γαλβα• 
δ (της ετη κβ'. Μετά τοΰτο έξήμαρτεν 6 λα^, χβ2 
παρεδόθη τοις Άμανίτρις έτη ιη\ *Επειτα τήν πρβς 
θεον ποιησάμενος έπάνοδον σώζονται διά του Ίεφ^άε' 
του Γαλααδίτου έτη ς'. Μετά τούτον Έσσεβών ϊτη ζ. 
Κατά τούτους τους χρόνους το "Ιλιον έκτ(σθη χαΐ ή 
Τροία, και Ασκληπιός τήν 'ατρικήν έπιστήμην μεη(ιι. 
Εγλών (78) ό Βαβυλωνίτης έτη ι'. Άβδών υΙός Σελείμ 
6 ΜαραΟωνίτης, δς ήν πατήρ πα(δων μ' και έχγέ- 
νων λ', έκρινε τον Ίφραήλ έτη η'. Κατά τούτοος 
τους χρόνους Όρφευς 6 θρφξ 6 λυρικός και ποιΐ}• 
των απάντων επισημότατος παρ* Έλλησιν έγοωρί• 
ζετο, [Ρ. 84] δς έν ποιητιχοΤς στίχοις περί στοιχεί••» 
ποιήσεως και άνθρωπου γενέσεως, χαι φωτός 2( 
αΙθέρος έλλαμψιν φιλοσόφων, αρχάς τε άσωμάτοΚ 1)118, (Ιβ δοΐο βΐ Ιαηα δί(1βΓί1)ΐΐδί|ϋβ υηίνβι-δίδ, Ιβιτα Β και εξουσίας, ήλιον και σελήνην καΐ άστρα πάντα, γ?» πιατί &1(]ΐΐ6 οηιηίΙ)υδ (|ΰα) ίη ίίδ δαη(, δίνβΐ νίάβπ 
βα ςυβαηΐ δβυ τίδαπι ΓαςίαηΙ, οηιηία Ιιοΐΰ αϊ) ηηί- 
νβΓδί ΟοηοΙίΙοΓββΓΟεΙαίΙοΰβη.ΐ.ΑΙ) 60(ΐ6ηι Ιιοπιίηαηι 
^βηυδ βχ (βιταβΓΩοΙαηιαηίηιαίΐαβΓαΙίοηίδ οοηιροΐβ 
ρΓ{6(1ί(ϋΐη ; Ιαπι οηιηία αιΐ υηηηι άίνίηοϊ ηαΙαΓδβ 
ίπιρβπαπι αΙ(ΐαβ νίπι Γβίβιτί, ηβηιρβ α^ νβΓυηι 
Βοηιη, ({αοπι ηοηιο νίάβΐ : εαί Ιιία δαηΐ ηοηιίηα, 
οοηδίΐίαπι,ΐτιπιβη βΐ νίΐαίηίρδο. Κα δαρίβηΐίδδίηιηδ 
ΟπρΙιοα» ρΓορβπιοιΙαηι τβπίαΐί, (]ΐιαπι ηοδ ρΓοΟίβ- και θάλασσαν χαΐ τά ^ν αύτοίς όράτέ^ τε και άόρε^ε 
πάντα ύτ.ο του Δημιουργού των δλΜν γενέσθαι, ιλ\ 
το των ανθρώπων γένος 6π* αύτοϋ του θεοΰ πλββθή- 
ναι έκ γης και ψυχήν 6π' αύτου λογικήν λαβιιν, 
εις μίαν δέ δύναμιν και Ιν κράτος θεότητο; άνάγι- 
σΟαι τά πάντα θεολογεϊν, 6'ς έστιν 6 ων θεός, δν βδ• 
δε'.ς όρ$. Τρία δε, φησιν, ονόματα, βουλή, φως, ζω^, 
έν αύτφ, ολίγου δειν συμφώνως ττί άληΟεί^ι τ^ χι^* 
ημάς περί τ« θεού και άνθρώπω; 6 σοφώτατος ΧΥΙ,ΑίίΒΒΙ ΕΤ ΟΟΑΒΙ ^ΌΤ^Ε, 

(78) ΕΙοιη Ειηοηιίανί ίη ίηΙβΓρΓβΙαΙίοηβ, βΐ δορρίβνί ΙιβΒο βχ δΐιρβηοη άβ Ιαάίοίϋηβ ηαιταΐΐοηβ, βΐ 
Ιυάί€. XII. Χυι.. ΗΙδΤΟΚΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 189 εγγίμενο; Όρφβύς. Αυρφδλς 51 χχΐ χιθχρφδός 
αι, τϊασοΕν χβτβηιηλδτν κβι θέλγών ψυχή ν. Και 
.πα προεγράφησβν. 

:« τούτους τους χρόνους κβι Μαρνύαν <ριλ4σο- 
ίγουσι γενέσθαι, ος εξεΰρε διά μουν.χής αύ- 
έπ6 καλάμων, χα ι άπκνοεΐτο άπο θεών ^υτον 
γων άνθρώποις εύρηχέναι $ι1 του μέλους των 
ων τροοήν. Τούτον παραφρονήααντα ^Τψαι λέ- 
^αυτον εΙς τ^ν ποταμών, οΟεν χαΐ 6 ποταμός 
ας ώνομάσθη* άιτο Κολ/ί^ος 51 ούτος ωρμητο. 
IV ό λα^ς κροτττταίαας έχδέ3οται αλλόφυλο ι ς 
χ\ Έπιστρέψαντος δε αύτοΰ προς θεον άν- 
. τον Σαμψών τον του ΜανωΙ υΗν, έχ φυλής 
ϋτυις χαταπολεμήνας τους αλλοφύλους άρχει 
. Κατά τούτους τους χρόνους *11ραχλής έγνω- 
6 τους δεχαδύο άθλους διανύσας. Σαμαν/{ 
το του λαοΰ ϊτος α'. * Αναρχίας γεγονυίας 
Γας Έβραϊχάς παραδύαεις, χαΐ επραττεν Ιχα- 
περ ήβούλετο, ο?α είχός έν άναρχί^ γίνεσθαι, 
, είριζνην εαχεν 6 λα^ς πρ&ς τους αλλοφύλους 
Σαμανή ηγουμένου. ΚαΙ *ΗλεΙ 6 \ιρεί>ς ήρξε 
χοΰετη χ'. Κατά τούτους τους χρόνους 6 'Ιλια- 
ίλεμος έγένετο ετη δέχα, χαΐ τ6 *Ιλιον ήλω. Σα- 
ι διαδεζάμενος του *Ηλε? τήν 1ερατε(αν χα? τήν 
νίαν χρατεί του Ααου. Φααι δΐ αύτ&ν δεχαδύο 
Τναι* 6'τε πρώτον αύτφ έφάνη λαλήαας & θεός* 
χι6ωτ6ς (79) έν τφ *Αμιναδάμ ο?χφ διέτριψε. 
βασιλέως χριαΒέντος ήν άντιΧαμβανύμενος 6 
Ιττ, ο'. Γίνεται το (νυν άπδ της τελευτζς 'Ιηαοΰ 
\ν τελευτήν Σαμουήλ έτη χ*, άπλ δ^ Νώε χαΐτοΰ 
λυαμου ετη βρχ', άπο Αδάμ ίτη ,δτπρ*. Ό μλν 
>ήλ η δη γεγηραχώς χαι του λάου όχνηροτέρως 
ϋίενος τήν [Ρ. 85] έκοψίαν, των τε παίδων α^ΰ 
ς άει το δι'χαιον προΥεμενων, χρίχ βασιλέα, του 
ϋΐΐν χαταναγχάζοντος, του βεου δΐ συγχωρήσβν- 
3ν Σαούλ υ16ν Κις, έχ φυλής [Βενιαμίν. Οτ^ος 
αχύοντος του] Σαμουήλ βααιλεύει Ετη χ', έφ' 
» δε ετη χ'. Προεφήτευαε δ^ έπ' αύτου ϋμα χαι 
υσε Σαμουήλ. *Αβεννήρ δΐ 6 του Νήρ τζς στρα- 
φηγεΤτο. Του δΐ Σαούλ προαπταίβαντος τψ θεφ 
Χ'.ς, μειζύνως δβ διά τήν παράβααιν τής αύτοΰ 
αξεως, περιποιηααμένου τ^ Άγαγ βασιλέα Ά- 
ιιτών, ήχουσε παρά του προφήτου* α ΒΙεματαίω- 
>ι, δτι ούχ έφύλαξας τήν Ιντολήν ήν ένετείλατύ 
κύριος* Ήτοίμασε γαρ &ν τήν βασιλείαν σου 
ιΓώνος έπί Τσραήλ. ΚαΙ νυν ου στήσεται ή 
εία σοτ, άλλα ζητήσει Κύριος άνθρωπον χατά 
ιρδίαν αύτοΰ εις Ιρχοντα έπι τ^ν λαον αύτοΰ. » 
δέ ταΰτα γρίσαντος τλν Δαβίδ του Σαμουήλ, 
ηράσαντος χαι τελ^^τήσαντος, προσέ6«το μαλ- 
Σαουλ πβροργίζειν τον Κύριον. "Οθεν χα? 
\Λ Κυρίου άπέστη άπ* αύτοΰ, χαΐ Κπνιγεν αύ- 
#εΰμα πονηρών. Ου χάριν χαι ό Δαβίδ άγεται 
αυτόν, εΙς παρηγορίαν ψάλλων διά της χιννύ- Α. πιηΓ, οοηββηίαηβα άβ Ώβο βΐ 110Iη^η^^α9 ρΓοηπηΐί&- 
νί(. Ι,γποαδ 6( οίΙΙιαΓΟΒάοβ ίαΐΒδβ ρΓφάίοαΙυΓ, ςυί 
βαανίΐαΐβ βίτπιοηίδ ^υαηνίβ ο1)ΐ60ΐ6ΐ αίςαβ (Ιβιηυΐ- 
068ΐ αηίιηατη. Ηβΐίςαα βυρΓΑ Γβΐυΐίιηιιβ. 

Εοάβιη ΙβπιροΓβ ΜαΓβγατη Γ[υοΓ|υ6 ρΐιίΐοβορίιαιη 
ίαί89β η&ΓΓαη(, ςαί αΓίβ πιυι^ΐο&ίηνβηϋ Π^ΙαΙαπιπι 
6χ οαίαιηί» οοηΓεηΙίοηβιη, αίςυβ αά ίηδαηίηπι ρΓο- 
Ιαρβυβ 0οί 3ί1)ί ηοιηοη αΓΓΟ^ανίΙ, άίεοη^ ββ &1ίιη6η(& 
Ηοπιίηί1)ΐΐ8 εαηηίηβ ΩβΙυΙαΓυιη Γβρβπ^δβ ; ΓθγΙιιγ• 
({αβ ιηβηΐ^ΐ οαρίυβ ββκβ ίη ίΐονίυιη &1)|(?οί•<3β, ουί 
Μ&Γβγη ηοιηοη ίηάβ ίαείυιη : ίβ 6χ Οοΐοίπάβ νβηίΐ. 
€(Βΐβηιπι ροραΐαβ ουιη ηίΓδαβ Πβιιιη οίΤβηάίΑδβΙ, 
αϊ) 60 Β&Γΐ)απ9 ροΓ 40 &ηηο3 άοίΐίΐυ» ββΐ. ΟοηνβΓβίβ 
αά 56 06118 δαηδοηβπι Μαηοο) ΩΓιυπ) ρΓα;Γβ€ίΙ,Ιη1)υ 
Ο&ηίουιη. Ι8 άβνίεΐίβ βΑΓΐ)απ5 ροραίο αηηο8 20 

ρ ρΓ89ΓαίΙ.Ε2ΐ14• ΐ6Γηρ65(αΙβΗ6Γουΐ68ίιιηοΙιιίΙ,ί8 (ΐηί 
άιιοϋ6θίιη »βηιτηηα8 ΙοΙοΓανίί. δαπ]αιΐ69 ρορηίιιιη 
Γ6χίΙ &ηηιιιη ηηυιη. Οαιη, ιι( 68ΐ αΐ) II6^Γαϊ^8 ΐΓαάί- 
Ιαιη, ηα&ςίδίΓ&Ιυ ρορυΐυβ ναοαΓοΙ, αο 8υο ({υίνίβ βγ- 
1)ίΙηο α^6Γ6ΐ, 8ίειιΙ ΐη ίηΙβΓΓβ^ηο Ωργι α88θΐ6ΐ, ρ6Γ 
&ηηο8 40, ραοαία α ΠαΓίιαπβ ρορυΐο οπιηί& ίαβ- 
ηιηΐ ρ6Γ &ιιηο8 30, δαπιαηο (Ιιιοο. Εΐίβ 5αοβΓ<1θ8 20 
&ηηο8 ροραΐυιη ςυΐιβπιανίΐ. Ηυ]υ8 φΙ&Ιθ 1)6ΐ1υπι 
ΤΓθ]αηυιη άβεβηηαίο §^6<«1υπι 65ΐ απ Ιΐίυπι εαρίυιη. 
Κ1ι §&πιυ6ΐυ8 Μΐεορ^5ίΙ ίη 3αΓ(1οΙίο 6ΐ ρορυΐί ^- 
Ι)βΓηαΙίοηβ.ΙΙυηε ΙπιάυπΙ (1υο(1ρείπι αηηοπιπι Γιιΐ53β 
οαηι ρΗιηατη 6ί Οΐ'αδ αρραπιίΐ αΙ(]υο ιρβαιη &ίΤαΙυ3 
68ΐ : ςιιί1)09 αΓοα ίη ϋοιηο Αιηίηαίίαιηί εοιηπιΟΓαΙα 
ίαίΐ. ΕΙ ν€^(^ υπΓΐο ηρρΓοΗρπάοΙϊαΙ Ε1ί3 &ηηο8 70. 
ΡΓοίηάβϋαχθΓΐιηΙ &Ι)θΙ)ίΙυ Ιο!>υη3 υβ^αβ αά δαιηαβίί 
πιΟΓίοιη αηιιίθΙΟ, αΝοα οΐ (ϋΐυνίο 21 20, αϊ) Αάαιηο 

^ 4382. Εηίιη ν6Γ0 δαηιυβίυδ, οαιη ίρ3β ο1),3βη6ε(αιη 
«Ι&ΙβίΏ 86|;ηίυ5 ροριιΐί ηβ^οΐία ο1)ίΓβΙ, 6ΐ Ωΐίί ρ]ιΐ3 
άοηί^ 86 οοΓΓυιηρί ραδ^ί αϊ) π>(]υί(αΐ6ί(ΐ6η1ί(ΐ6ΐη άο- 
η6εΐ6Γ6ηΙ, ροραίο οο^βηΐβ αε ρ6ηηί88α 06ί Γβ^6ΐη 
ρορυΐο τιηοΐίοηβ (1θ8ίρ[ηα( δαυίυιη Κί8ί ΠΙίυιη ΐΓί1)α 
Β6η]απιίηίεαιη. Ι3 8ατηιΐ6ΐο αυχί1ίαη(6 Γβ^ηυιη ρβΓ 
τίςΐηΐί 2ΐηηο8 1ο(ί(1οπΐιΐτιθ8θ1ϋ8 ρ633ί(. δαπιυ6ΐυ9 6ο 
Γβ^ηααΙβ βΐ να1ίείηη1ιΐ8 οηΙ ο! βαεβπίοΐίο ΓυηεΙιιβ. 
Α1)η6ηΐ8Ν6π Γι1ίυ8 6Χ(τείΙυί ρΓο^ΓυίΙ.ΟαπιουΙοιηδ&ιι 
Ιυ8 Οβυιη 83!ρ6ηαπιιτο οίΤβη(1ί886ΐ, αε πι&χίηΐ6 ςυοά 
εοηίΓα 6303 ρποοορίαπι Ατη&ΙβείΙαΓαιη 15θΓ6β6ΐη 
Α|θ(&βιιιη ίηεοΙαιηοΓη 36Γνα886ΐ, ί(α 68ΐ α να(6 εοιη- 
ρ6ΐ1&1υ8 ♦* : « ΑοΙαιτι οδΐ άβ Ιβ, ρΓορΐ6Γ6α ςαοά 
ιηαηιίαΐυιη 0οί νίυΐαδϋ. Α1)8ςιΐ6 βηίιη Ιιοο 68961, 
Γβι^ηυπι Ιαιιηι ίη ΐ8Γα6ΐίεαηι ^6ηΐ6Πΐ ία6Γα( Οβηβ 

Ο ρ6Γ6ηη6 ίαείυπίδ. Νυηε ί(1 ηοη εοηδί8ΐ6ΐ : 86(1 
ςαα!Γ6ΐ Οοηπ Ιιοπιίη^πι 6χ αηίπιί 5αί δ6ηΐ6η1ί& 
ίαείαιη, (ΐαβπι 8υο ρορυΐο ρητροηίΐί. » δβεαηάαπι 
ΙίΦε εαπι ^.ιπιαοΐαδ ιιηεΙίοη6 ΠΗνίάυπι Γβςηο (Ιβ- 
8ΐίη&886ΐ 86ηίο(|υβ εοηΓβεΥιΐδ (Ιίβπι δυαπι ο1)ίτί336(, 
ρ6ΓΓ6χίΙ§αιιΙαδ6ΐίαπιαπ)ρΐ!υδΠοαιηίΓΓίΙαΓ6. ΙΙαςαβ 
οΙαΠβί 5ρίπ(α (ΐ6;ί6Γΐυδ βδΐ βΐ α πιαίίςηο δρίΠΙα 
ρΓβπιί εοΕ'ρΙΙ. Εαηι ο1) Γβπι Οανίιίιΐδ &(1 6υιη &(1(1α> 
Ιιΐδ 69ΐ, ςυί ΩάίΙ)υδ 1α(ΐ6η5 αΙ) βο πι&ΐυπι ^«ηίαιη ΧΥίΑΝΟΠΙ ΕΤ ΟΟΑΒΪ ΝΟΤ.*). 
1*0008 οοΓταρϋιιίιηηι. ΗίδΙοπα 6ΧδΙ&1 1 Ηβ^πι 1ί1)Γί ρππιίδ νιι ε&ρϋί1)Π9. Χτι.. 183 βΕΟΕβΙΙ εεοκΕΜ 1Η οΒί^βΓβΙ ίρβααΐςαβ ΓβΟΓβΔΓβΙ. Ιάβΐη 0&ν]άιΐ5 \ ρα;, χχ• άφίβτχται ά«' αύτοΰ το ιιογηρ^ν «ΐιϋρι. 6ο1ί&ΙΙιαπι Ιιατί^αηιιη ίοΙβΓίβοίΙ, αΐίαιη εαΙ>ΐΙθ8 

ςυαΙαοΓ αο «ρίΐΐι&ιηαπι, ε&δ&ίάβ ΰαραΐ απηαίιιιο, 

εοΓραδ Ιοπεα Ιι^ιη&Ια, ευ]α9 ®5 οΐ ίοΓΓαιη αρρβη- 

άβ\}Βΐ 2 5. αηείαηιιη ιηίΐΐία, οηίΓα 0€ΓβΪ9 α?Γβί5 

ΙβοΙαπι, ^69ΐαηΙβιη ΙιαβΙϋο ίηβΙαΓ ΙίααΙΟΓίί ΙβχΙοπδ 

ΟΜ^ηα εαβρί^ υηοΐαΓυαι ΐΓβεεηΙαί'αιη ΓβΓΓβα, Ιιυιηε- 

Γί»(ΐυ6 ατοαιη αβρΐάοιη Γ6Γ6ΐιΐ6ΐα. 01> ί(1 ίαείηυδ 

α 5αα1ο ςβηβΓ αϊΐδοίΙιΐΒ, ο1)θΓΐα ρΓ»ΐ6χΙα εΐιο- 

Γβ&8 άαεβηΐίαπι ιηαΙίβΓεαΙαΓαιη εαηΐίΐβη» ίηνί<1ία, 

α ιοεοΓο ρΓοΓα^ίΙ. Εα Ιβπιρββίαΐβ βΐ ραηβδ δαειο» 

εοοιβιΐϋ αί 358 5&ε6Γ(1οΐ63 δαυίαβ ΐΓαεί(1ανίΙ, υπ- 

Ιιβιηςαο ΝοΗαιη ίοιτο ν&5ΐανί(, οιηηίΙ)ΰ5 βΐ Ιιοπαίηί- 

1)α9 β1 ρ6εα(1ί1ιυ5 ίηΙβΓίβεΙίβ, 8θΙο ΑΙ)ίαΙαΓο Α1>ίπιβ• 

ΙβεΙιΊ ηΐίο 151 5αρβΓ9ΐίΙβ, ςαί Γα^α α(] ΠανίίΙυιη 

εγα5βΓαΙ. υραΓπείάίαιη 8αα1ίοιηηία ΩαςίΙίαίπιρίο η χχ'* ούχ ΟτΓϊλεί^θη έ; αύτ&ν, ι 

ΙαΙβ 5υρθΓανίΙ. Οαίρρβ ςαί λ^Λ^ο βΐ ΐ6ΐ)α5 οιηηί1)υί> Άβιμέλ•-/, φυγών προς Δαβίδ. 

ρΓοΙίοβίβ ρβρ6Γεί956(, 15 ΐΓα ρίΐΓπιοΙοδ 3ϋΟ δαεοπίοΐ^"» 

υιΊ^βπκιαβ οοΓαηι ευιη οιηιιί1)α<> ιηοΓΐαΙί1>α5(1ϋΐ6νίΙ. 

ΕηίιηνβΓο ίηΐιυιηαηίβδίιηυδδαιιίαβ Ιβηίδδίπιυπι ϋα• 

τίάαιη €Τ^\)το ρ6Γ5οςηβη5 δβπιεί αίςαβ ίΙοΓυιη ίιι 

β'^ηα ιηαηα8 ίηείίΐίΐ. ΤαηΙαιη ααΐβπι α Γοροηβικίο 

πι&ΐβίΐείο α(>ίαίΙ ϋανί(1υ9, υΐ ΓΟ^'βιη ροΐίυ» ίΐα α11ο• 

ί]αεΓβΙϋΓ ; " ΟαΓ, ο γοχ νιΐ» πιβ® ΐηϋί(1ίαπ5 ? (Ιίδ- 

ερρίοΐ Ββα» οαπβαπι ηοδίΓαηι •*. >» Αε Οανίίΐί (ΐυί- 

άοιη ^οπ1α5 ρίΐυΙαΙίΐΏ εΓβνίΙ, δαυίί Γαιηίϋα ιηαΓβδ- 

εβηΐβ. Ταη<1"πι 5αυ1υ5 ίη δυί» ίιιί(]υϋαΙίΙ)ΐΐ5 ίηιπιοΓ- 

Ιαυβ βϋΐ, α ΒαΓΐ)απ9 βα^ίΙΙαίη ίΐία εοηΠχιΐδ; ςηοά κος ΔαβΙο "Αλλ' ουν γβ χχτάςβ; ό Διβίο τον άλλ^Λ^ Ι», 
λιαή, ό; τ; ν ήλικ;2 ϊτη-χών τεσσάρων χχί βχιξίμτ^ 
το υψοί, κιί ιτεριχΕοχλαίΤ» εχαιν έΐϊΐ της χϊτιλτ; 
ίύτο^, κι: Ο'υρζχχ ά).υσιθϊοτό•^ ιιέντε χ^ιλιι&η »!. 
χ).ϋίν χβλκου χα: σιοιζιου, χχ: χντ,ριΐδβς χιλχΐ; ί^ 
τά σχέλτ, αΰτοΰ, χλι το ξύλον του οόρατος 9υι?95«; 
άντίον ύ^αινόντων, χα», ή έπ' αύτοΰ λόγχτ, Ιζη»* 
σίχλων 7:οι(ρου, χχΐ ίτηις }^αλχΤ| άνα μέτ/»:» 
ώ;χϋ>ν αύτου. Κ*; δ•.α τοΰτο έτ:ιγ«μβ:ϊ?ΛιΙ; :^ 
Σαοΰ), χαΐ Φθονηθείς «ρο^άτιι των )το^?:ρ:^ 
άίτοοιοράσχει άπ* ατύτου, δτβ χα ι τους άρτο»; 3; 
τροτΟέτεως εοιγι, χα*, τους τριαη^09{ους ικντιβ^ 
'ορεΐς άνεΤΛε Σαούλ, χ«1 τταταν ττ^ν κόλιν 1ι^ 
Νομβάν έν ^ομφαί^ άπο ανθρώπου Ιως χ:](ιο^ 

εΐ μή ΆοιϊΟαρ, ,η; 
Αυτή τοϋ Σ«Α^ 
μ•α'.;^ον:α πάντων τών άλλων άμαρτ'ημζηαν ΙτίΛ- 
στέρα. Και τον μεν 'Αγαγ οιένωσβ, χαι π8ντχόη{> 
άξ'.όκτητα• το3 δε Ου μου χεχιντ,χ6τος τους τρίΊΜοβ-τ»: 
πεντήκοντα ιερείς και πασαν ττ.ν πέλιν βνη^χ• 
οεέφΟειρε. Πολλάκις δε χζταδικόχων τον τρκ9ητβ« 
Δαδ'.δ ό άπανθρωπότβτος Σ2θΐ>λ £*ς 'ι}^'^ Δ»:ί 
ά'ττας και δις Ιμπέπτωκε. Μη άνταποδ:δβχ θ£ ^ Λι- 
βιδ αύτψ κακΰν άντι κάκου» μάλλον ϊ^κγι τροζ ΐίζίψ, 
«"Ινα τ( καταοιώκεις, βασιλεΰ, λαβεΤν, ^'^/Ϊ'/<5β; 
Δ'.κάται Κύρ'.ος μέ^ον ημών. » [Ρ βί/£β!Ομ»ρ> επορευετο και ναΐηυβ εαια ιηοΓίοιη ηοη αεε^ΐΙβΓαδδΟί, ίρ^β δίϋί η Σαούλ έπορεύετο καΐ ήσΟένει. Κχ( έΐίλνι ΐηί>. πΰεβιη εοη»είνί( βίαάίο βυο ίηευπι1)6ΐΐ5, ηβ α ΒαΓ- 
Ι)αΓί3 ρβΓ 1υ(1ίΙ)παπι ΙιαΙ>6ΓείυΓ. έν ταΤς άνομίαι; αύτου, τοξβν»θ8:ς 6κο τ«« ϊύ^ν 
φύλίϋν ε!ς τα ύπο/^νδρια• και μ,ή άπο^νήηβη ϊτ,ϊ; γέγννεν αύτοοονευτής, έπιπεαών έπι τήν ρομφαίαν α^τοΰ, μη πως έμπαίξωτιν αυτόν οΐ αλλόφυλοι. ΡοβΙδαυΙαπι Βανίίΐϋδ Γβ^ηο ροΓ 40 αηηοβ ΓαηεΙυδ 
βδΐ, οΐίη οηιηίΐίαδ ΓαεΙϊδ Ποί νοίαηίαΐί ραπιίΐ, δίευΐί 
βεπρίαιη ΟδΙ: « Ιηνεαί Ωΐΐαιη Ιδαί Οανίιίαιη, νίΓυιΐ) 
6χ αιιίπιί ιηβί δοηίοπίία : ίδ νοίαηΐϋΐβπι πιοαιη ΐη 
οοπιίΐ^ιΐδ ΛΧί*θ(|ϋοΙυΓ. » ΑίΤαιΙ βΓρο οπιηίροΐοηδ 
βανί(]ο, ϊδςαο ΓοΙ^αδ ^οαιιη^ΐίδ αυείιΐδ βδΐ. Η»))ΐιίΙ 
ροίοιιΐοδ νίΓϋ."» ΐΓί|;$ίιιΙα ^ορΙΟΓΠ, ςυοΓυιη ιηίηπηιΐδ 
ΓοηΙαιη νίπδ, πιαχίιηυδ ηιίΙΙβ νίπδ εοπιραΓανοΙαΓ. 
Κχ Ιπδ ΓαίΙ 8<Ί)οε1ιαδ, (|αΊ δορίιιιιη Παρίια; Πΐίιιιη 
ροΓοιίδδίΙ (Ιο μίμ<ιιι1ί1)υδ ρΓο^ηαΙυιη ; Εΐοαηα^, ({υί 
ΟΙιοΙΙίηυιη νίιαιη Γυ}>αδ1ιιηι δίΓανίΙ, ειΐ]αδ ΙιαδΙϋο 
βΓαΙ ΙίααΙϋπί 152 ΙοχΙοπδ π.>({υα1ο ; Ιυηαΐΐι.ΐδ, ςαί 
νίΓαπι ίηίίβηΙίΓϋ1)θΓβαεπιο1ο εοΓροηβ ι1ο]οοίΙ,5οηί8 
ροιίιιιη αε ιηαηαοιη (ΙίμίΙίδ ρπηιΐίΐυπι ; Αίΐίηοη, Γ]αί 
πηο ρΓαΊίο (|[Ια(1ίαιιι οοιιίΓα οοΐίπί^οηΐυδ νίΓϋδ ^ και τοις ποσίν άνά δακτύλους εξ, Άδι'νων- οικ 

.•••«11 • 1 ^ *' «( # 9 ^ ί ί 9 Ψ Μετά δε Σαούλ έβασίλευσε Λαβιδ ετη τισηρί• 
κοντά, ος έποίησε τά θελιΐματα τοί> θεού «χντι,ιη 
τύ ειρημένον « Ευοον τον του *Ιε9σχϊ Δαβίδ χιμ 
κατά τήν καροίαν μου, δς ποιιξσει ιμάντα τι Ιδιώ- 
ματα μου. » Και έπορεύετο Δαοιδ πορευόαινο; χκ 
μεγαλυνομενος, και Κύριος παντοχράτιορ μετ' »κϊλ 
ΕΓχε δε και δυνατούς άνδρες τριαχονταεπτά "ΛΰΓί• 
τους ώττε τον μικρόν αυτών ποιείν προς ΙχιΑ, 
τον δέ μέγαν προς χίλιους. Έξ ών ΙστΙ τά ονόϊ» 
ταύτα• Σεβοχα* ούτος έπάταξε τον Σ1γ τόν του'Ρβ», 
άπόγονον τών γιγά';των. Έλεανζν. ούτος «£^ 
άνδα δυνατόν ΧετταΤον, ου ήν το ξύλον τοδ δοραης 
ως άντ(ον 6φαινόντων, *ΙωνάΟαν* ούτος έοννεΑ 
άνδρα δυνατόν και παμμ»γέΟη, έ'χ^οντα έν ταϊς */« δίπηχίΐ ; ^οί%^^α(1αδρ (]αί υηα ρυ^ιια ΐΓΟϋοιιΙοδ δαιι- 
είανίΐ, Μαΐ'αδ (|ηί ΙιαΓίκιπδ ΐιταί?π1ί1)υδ αί^[Γ^ί1υο ροι- 
(ίοιιρπι 1βη(ο οοπδΐίαιη (ΙίπροΓο εϋηίαι1ΐ1)υ<), οπιη 
ίυ^θΓθ( ροραΐϋδ, 8θ1ιΐδ ίρ^^ο 8υΙ)δΙίΙίΙ ΒαΓΐ)αΐΊ.ΗΓ|ΐΐϋ 
ίη ίιι^αιη αοΐίδ αμιιιιη ϋεΓβικΙίΙ; ΚΙοαζαΓα^^, Γΐυί 
ιπί'.ΝκοΙιοΓίΙοϋιιίΙίαευπι ϋαιΙΐΛΓοΓυιη α(1γοη1υροριι- 
Ια» ίη^ίϊ>5ί.Ί, αιιίοαδ δαίδΐίΐίΐ ο( 110^^^α1η (ιιίαΐαδ οδΐ 
ρΐΌίΙί^αΙίδ Βατύαηδ, ({αοΓαιη ΙαηΙαιη βάίιϋΐ δίρα^οιη 
υΐ ιπαηιι•» ο]ιΐ5 ιΙοΓαΙί^αΙα μίαιίίο αάΙΐίυδΟΓίΙ, Γβνορ- 
8α8•ιπ<• ί^ίΐ ροριιίαδ &(1 Ιο^^οικία δροΐία; Ηαηαίαδ, 
^ιι^υ^^ ιυπΙΙαΓιιβΓαιιΙίαοίηοΓα. Κίΐίοδ ΑποΗγ» Μοα- 

*• Ι Ηγ^. XXIV, 10. έσπάσατο τήν ρομφαίαν αύτου έπ( δχταχοσ{€ΐιν κ» 
τιο^τών εις μίαν παρεμβολκ^ν. 'Ιεσεβαδα- ούτος ιηί• 
σατο τήν μάχαιραν αυτού έν καιρψ ένι Ιπι τρι^ 
τ ιών τριακοσίων. Μαρα* ούτος τώΐ αλλοφύλων Μι* 
Οόντων χαι βουλομένων άρπάσαι ττ,ν μερίδα τό 
αγρού πλι^ση ούσαν οακης, και του λαοΰ οΐτ^όνηβ, 
μόνος εστη, κα: τους μεν αλλοφύλους έδιωξε, τήι& 
μι^'\Ζ(χ τού αγρού έφύλαξεν. Έλεάζνρ- ούτος μι^^ 
δος ούσης κριθών, και τών άλχοφύλων έπίλΦόντΗΐ, 
και τού λαού φυγόντος, μ(5νος έστηλώθη, »«« "< 
μεν ά^λοούλους έτρεψε, τήν δ^ ^^ριθήν ΗΙ8Τ0ΠΙΑΗϋΜ ΟΟΜΡΙΝΟΙϋΜ 186 τους γάρ έπίταξιν Ιν τοΤς άλλοφύλοις, ίως ή Α. 1>ί<55 >**β ρβΓοαββίΙ, βΐ ςοΛοΙαπι ά\α ουιη ηίχ3αοβΓθΙ, αϋτου χοπιάσανα προσεκολλτζΟη ττί μαχαίρα, 
λαός Ιπέστρεψεν δττίσω αύτοΰ εΙς το σχυλεύειν. 
ίας **• ούτος πολλά μίν έποίησΓ/ ?ργ«ι έπά- 
δΙ κίΐ τοος υιούς Άριήλ του Μωάβ, και κχ- 
ς έν ήμέραις χιόνος εις λάκκον έ:ρ((νευ9ε λέοντα. 
λ• δε και άνδρα Α'γύπτ'.ον επτάπηχυν, ίχοντα 
• διχβάΟρας ώς δόρυ• άρπάνας γαρ άτι' «ύτου 
(ον έν αύτφ άπέχτεινεν αυτόν. *Αβε7α ό άδελ- 
Ιωάο* ούτος κπάταξ&ν άνδρας Ιξακονίους και 
[εσοάν Οέλοντα οονεΰσαι τδν Δαβίδ (ήν δε 6 
?* εκγονος του 'Ραφάν), δ'ίρυ ιχοντβ σταθμού 
>ν τριαχοαίων. 'ΙΙνίκα δε ετρεΧεν 6 *Αβεαα, 
: δορκάς έν τοΤς δρενι. Τρεις δε άπδ των λοι- 
δυνατοί, ιτερ'.κυκλωσάντων ποτέ των αλλοφύλων ίη Γονβαιη (Ιβδοβηιΐίΐ, ίιιςυβ βα Ιοοηβηι ]ϋ^Ίΐ1ανϋ. 
Ιάβπι Λϋ^νρΙίαηι ςυβηκίαπιββρίοιη ου1)ί1ο5 Ιοημαιη, 
ςαΐ Ιίςηο ηαυίίοο ΙιαβΙη) Ιοοο υΐοΐιαίυρ α|{^Γβ58υ5, 
ΙίμηυΐΏ 1(1 οί οπρυίΐ,ίρδυιηοίαο οοηοοανίΐ ΑΜδζιίυδ, 
Λοίίϊ)Ί ΓΓαΙΟΓ, 600 νίΓοβ ρβΓΟίΐδδίΙ, βΐ ^^3^^Π1, ςαί 
Όανίίΐο οοίίίοιη ίηΙοηΙαΙ>αΙ. ΡυίΙ ίδ Ι6δ1)αδ οχ ροδίβ- 
πδ ΒαρΙιω, €α]αδ ουδρίδ 1Γ»0 αηοίαδ αρρβη(1β1)αΙ. 
Οοιη Α1)ίδαία8 οιίΓΓΟΓβΙ, δίπιίΐίδ βΓαΙ οαρΓβΦ ιηοη- 
Ιαηω.Οϋΐη αυίοπι (Iυο^αιη(6Iηρο^6β&Γι)αΓ^Π^Π)I6- 
Ηβπιαιη ο1)δί(ϋοη6€ίηχίδδοηΙ,αο1530ανί(1υ8ροΙιιηι 
αςα2Β(ΐ6Γοηΐ6β6ΐ1ιΐ6Ηβη[ΐβηδί(ΐ6δί(]6ΓαΓ6ΐ,ΐΓ6δνίΐΊ(Ιο 
^61^(1α^8ροι6ηι^^)αδ^αδι^&Πα^^α^ο^ι1Π1ρ6Π11ρ6Γιιπ(, 
Γββί(ΐυ6 900 αςααιη άα ίΐΐο ΓοηΙοαΙΙυΙβηιηΙ Οανίάαδ 
οοΓυιη ΓοΓΐίΙα(1ίαοπι α(1πιίΓαΙυδ ηοη 1)ίΙ)ίΙ α(ΐυΑΐη, ηθλεεμ κα'. του Δαβ^δ έπιθυμιζσαντος πιεΐν έκ ^, 96<1 Οοιηπιο βαιη 1ίΙ)ανίΙ,ίΙα Γαΐοδ ^"^ι ΡΓορίΙίιΐδ ηιίΐιί * Βηθλεέμ φρέατος, διερρηξαν οΐ τρεις τήν ταρ" 
^ήν των άλλοούλων [Ρ. 87] κβι -ζνεγκαν τψ 
ΰδωρ άπό του φρέατος. Ό δέ ^ιι^μάΊΟίζ την 
κν αυτών ουκ Ιπιε το ύδωρ, άλλ' ένπε'.νιν αύτο 
^ρ[ψ, λέγων* « *Ίλεώς μοι, Κύριε, εΐ αΤμα άν- 
ων πορευΟέντων έν ταΤς ψυχαΤς αυτών πίωμαι. » 
!ως δι και ο\ λοιποί αυτών ύπήρχον άνδρες 
ιγώνιατοι και οοβερώτατοι τοις έναντ(οις, θυ• 
έχοντες και δόρατα μέγιστα, και κουφοί τοΤς 
ώς δορκάδες έπι τών ορέων, και τά πρόσωπα 
; ώς πρόσωπα λεόντων. Τών δέ γε πολεμιστών 
οίνου λαοΰ ους εΤχεν 6 Δαβίδ, ην άριθμδς μυ- 
ς σλδ* (80), καθώς ήριθμτζθησαν υπο Ίωάβ του 
Γτρατήγου. ΦηαΙ γάρ• « ΚαΙ προσέθετο δργξ Κύ- 
έκκαήναι έν * Ισραήλ, καΐ έπέτεισε τον Δαβ:δ δίδ,Ποχηίηβ : ηοη 1>]])απι δαη^ίηβπι νίΓοπιαι, ({υί 
νίΐο) δϋΦ ρβΓίευΙοβαπι αΚαΙβΓβαςααιη. » ΙΙί(1βπι οΐ 
ΓθΓκίϋί βοηιπι ίη9αρ6Γα1)ίΙθδ βραηΐ, δΐιηιπιο(ΐηβ1ιθ' 
9ΐί1)α9 ΙβΓΓΟπ, δευΐίδ ιΐΓπιαΙί βΐ ΗαδΙίδ ρΓΦ^ταηιΙί* 
1)αδ, οαρδυςυβ ίηδΙαΓ πιοηίαηαρυιη οαρπαΐΛίπι νο- 
Ιοοβδ, αο νιιΐΐα Ιοοηίηο ρΓαΜίίΙί. ϋαΐ(6Γυιη ηυηιοηΐδ 
ιηίΠίαπι (]υοδ άβ ροριιΐο Οανίάυδ ΙιαΙ)ο()&1, ίαί12340 
πιίΙΠα, ({αεπι ςυίίΐβπι ΙοαΙ^υδ οχβΓοίΙυδ ρπηοορδ 
οοηεβρΊΐ. ΙΙ,ιοηίπίδΟΓίρΙαηι οδΐ^^ : Ροιτο αιιΐ6ΐη ΪΓα 
Οοηιίηί αάνβΓδϋδ ΙδΓαβΙίουιη ρορυΐαηι οχαΓδίΙ ; ίδ- 
ςαβ Οανίίΐυπι ίηοίΐανίΐαΐ πιίΚΡΓθΙςαί ΙδΡαοΠεπηι αο 
)υάαίευπι ροραΙυηιηηπιΟΓαΓΟπΙ.ΜαηιΙανίΐ βρςο γοχ 
Ιϋα1)0 δααΓυπι οορίαΓϋηι δυηιιηο (Ιαεί, ιΛ ροριιΐυιη 
ρβΓίαδίΓαΓβΙ ίΐίΙ>ίΓ|ηο ρ]ιΐδ ηυπιοπιπι ίη(1ίεαΓ6(. ^οα- 
]1)αδΙαπιο!δί,ίηεΓ6ΐη6ηΙαπιρορυΗΓθ(;ί ριβοαίυδ,οηιι- ϊοΤς λέγων Πορεύθητι καιάρίθμη^ον τον Ισραήλ β βαΓβΙαΓ δίΙ)ί πιίΓαπι ν^^0Γ^ οϋΓ Γβχ Ιιοο Ποπ νβΙΙίΊ, ον 'Ιούδαν. ΚαΙ εΤπεν 6 βασιλεύς προς 'Ιωάβ 
ρχοντα τής ίσχύο; τον μετ' αύτοΰ. *?£πίσκεψχι 
^αον, καΐ γνώσομαι τον αριθμόν αύτου. Κα! 
*ίωάβ• Προσθΐίη Κύριος ό θεδς προς τον λαόν 
«ι ινα τι ό Κύριος μου βούλετιι έν τφ λόγψ 
ι ; Και υπερισχυσεν ό λόγο; του βασιλέως, κα? 
)εν 'Ιωάβ και έπεσκέψατο τον λαόν. Και ήν 
Ισραήλ Χίλιαι χιλιάδες και Ικατον χιλιάδες 
)ν έσπασμένων ρομφαίαν, καΐ Ιούδας χιλιάδες 
/.όσια ι όγδοήκοντα ά*/δρών έσπασμένων μά- 
ν. Τον δέ Αευ\ και τον Βενιαμίν όύκ ήρίθμησεν, 
3οσώχ0ισεν 6 λόγος του βασιλέως τον Ίωάβ, 
:ονηρ6ν έφάντ, έναντ(ον του θεού. Και έπάταξε 
α Δζβιδ αυτόν έν τ(}) άριθμησαι τον λαόν* κιι Ι&ηιοη Γο^'ίδ ηιαη(1αΙο ρΓΟίναΙοηΙβ αΙ)ϋΙ ροριιΐυπκριο 
ρβΓίιΐδίΓανίΙ ΙηνοηΙα δπηΐ ΙδΓαοΙίοί ροραΐί 1100 
πιίΐΐία νίΓΟΓυΐΏ ^^Ιαοϋαηι δίπηςοηΐίυπι, οΐ ^υ(1α^^^ 
480 ιηίΐΐία. Ι.ονίδ οΐ Πβη^απ1ίη^ ΙπΗιιβ νβοοηδη; ηοα 
βαηΐ : οίΤοηάοΓαΙ οηίπι Γο^ί^δβΓπιο ^οαιίϋIη. Βίδρίί- 
οϋίίαυίθπι Ι5•ΙΙ)ποίι1Γηο(υπι, οΙεοΓΟανίάίΐΓθππιϋ 
ίηδΙίΙα(α βα ιΙίηυπιοΓαΐίοηο. Βοηιίηιΐδ θγ^ο ταΙ•^πι 
Οαάυπι εκί Οανίιίαπι ηιί^ίΐ, ςτιί γι δυίδ νοΓΐ)ίδ ίπίΐί- 
οαΓΟί ορίίοηβπι ίρδί (Ιαπί 1ί[)βΓαπι : νοί ροηυΓίίΐιη 
ΙποηηαΙθπι Γο^ί^ί, νοί ΐΓΪυπι πιβηδίαπι ίαμαιη ίπϋο- 
({υοηΐίϋυδ ΙιθδΙί))υδ, νοί ρβδίβιπ Ιπιιπι (ϋβιυηι ίη 
Γβ^ηο 8110 (ΙοΙίςοΓβΙ. ΗβδροηάίΙ γοχ δβ ίη (αηΐίδ 
αηςυδίϋδ νοΓδαηΙοπι ιηαΐΐΰ ίη 0οί, ^υ^αδ ιηυΚίρΙοχ 
βδδβΐ ηιίδθΓίοοΓάΙα,Γ{παηι ίη Ιιοπιΐηυπι πιαηιΐδίηοί- :ειλε Κύριος Γάδ τδν προφιξτην προς Δαβίδ, και β άοΓβ : ρΓοίηιΙο ροδίίΐΐ'ηΐίαπι ρΐίΐίΓοΓΓβ. Ερμο οιιπι 

ΙπΙίοβα πιοδ^ίδ βδίϊΟΐ, Ιϋβηι Βοϋδ ΙδΓαβΙίοο ρο- 
ρυΐο ίηαπιίΝίΙ; αε ροηβΓαηΙ αΙ> ααροΓα υδΓ|αο αά 
ρΓαηάίί ΙιΟΓαηι 70 Ιιοηιίηππι ηιίΙΙία. Ιαπιςαβ οΐίαιη 
&(1 ΙβΓαδαΙοπι αηββίπδ πιαηυπι οχΙοηϋο1)αΙ, υί ίη 
βα δίΓαςβπι 0(1<^Γ0ΐ. Π)ί Πανί<1υδ ϋοηιίηυπι ίηΙοΓ- Τάδε λέγει Κύριος* Έκλεξαι σεαυτφ γενέσθαι σοι 
χ ετη λιμδν έν ττ5 γή σου, ή μήνας τρεις φεύ- 
τε έκ τών έχθρων σου έμπροσθεν, ή τρεΤς ήμέ- 
)χνατον έν τζ γτΐ σου. Και εΤπε Δαβίδ προς 
Στενά μοι σφόδρα πάντοΟέν έστι* πλην έμπε- 
.1 Ηβς. χχιιι, 17. ^^ II Βββ. χχιν. ) Ηίο ηαιηβΓαβ ηβςαβοαιη ϋβ αα» δίαΐίπι,ηβ- 
ΰΐηϋδςιΐΦ ηοη πιυΙΙοίηίβπυδάίουηΙυΓ,ηβοιαβ 
ηο οαπι τβήΙ&Ιβ ^οη^η1^ι.^οδβρ11ηδ,^4ι1(ίς^. νιι, 
ϊ)βί ηυπιβπΐιιι ΐ9Γ&β1ιΙίοοΓυπι ένενή κοντά μυριά- 
(^00000, ^αάαοη1Iη τεσσαράκοντα μυριάοας, 
Ο ΖοηβΓαβ Ιιοπιιη 500000, ϋίοραιη 800000 ΧΥίΑΝΟΒΙ ΕΤ ΠΟΑΒΙ ΝΟΤ.Ε. 

πηηιβΓυπι οοηοίρίΐ ; ({υη[ί οδΐ ΒΐΜί&οα δυηιπια. Οο- 
άΓβηϋδ δίρρβ ναπίαΐ, Ιί^ιαπί, ρυΐο, οιιΐρα. Ρ(μτο 
Ηβ1)Γ^^9Π1αηπιοηο^^ίι'ϋΓϋ'ηΓΡι1ηυί,(ϊαονίΓ^ί5Iα(1^ϋίη 
δίπηςβπίβδ ^^^ηι^^οι11 ίη ^οπρίοια (Ιίουαίυιν "'** 
βθίαΐβ βίΓοϋοΓβ δαηΐ ηιίΐίίαπ. Χυι.. 187 ΟΕΟΗαΐΙ ΟΕΟΒΕΝΙ 188 ρβΠατΚ, βοΛίη θβββ οαΐραπα, βο ρα8ΐ0Γβιη ρορυΐί Α σοΰμβι ιΐς χβΤρβς Κυρίου, ίίτι πολλοί οΐ οίκτιρμοί 

άβϋίίαίδδβ, ηιιΐΐϋΐη βδδβονίαιηιηα1βΠοί\ιιη:δβ βΓ§ο αύτοΰ. Εις δ• χείρας ανθρώπων ου μή έμιτέτω. Και 

Οβπδ β1 ραΙβΓηαιη Οανίάί ίαιηΙΙίαιη ροΗαδαΓΟί^βΓβΙ. 

ΕχοΓαΙαδ Οβυδ αηςβίο ιηαικΙανίΙαΙηι&ηυιηδυαιηΓβ- 

ΐΓαΗ6Γ6ΐ.Ι1)ί(]α6 Οατίάυδ είΓαπι βχδίΓαχίΙ 6ΐ δοΐίάυιη 

Οβο δαοπΩοίαΐΏ ο1)ΙαΗΐ ; αίςυβ Οβο ρΓ6€ί1)αδ αη- 

ηιιβηΐβ οβδδανίΐ οίαάοδ ροραΐί. Ηωο, ίηςυίΐ ΤΙιβο- 

άοΓβΙϋδ,ηοη α1)δ τβ ίΐα βνβηβΓαηΙ : νοΓυιη βα οοοα- 

βίοηβ ροραΐυδ δπί ρβεοαίί ρυεοαδ (Ιβάϋ, ςιιοά, 

ρίο Β,β άίνίηίΐαδ εοπδΐίΐαίο τβ^β (ΙβΓβϋοΙο, οαβίΓα 

Ι^αηηί αο ραΐη δΐιο ηβοβιη δίΓυβηΙίδ δβεηίαδ 6Γ&1. 

5ί€ βΐίαπι α ιηοΓίβ δααΐί ίαιηβδ βοδ οαδίί^ανίΐ οϊ) 

ΐηΙβΓίβοΙοδ α δαυίο ΟϋώαοηίΙαδ. ΕΙβηίιη βΐ Ιοβαα 

βΐ ηηίνβΓδίΐδ ροραΐαδ ραοίαπι ίΙβΓ&ηΙ οιιιη 155 

6α!)αοηίΙί3 , ου3υδ ]αΓΕπΐ6ηΙί βϋαιη ρ&Γΐίοβρδ 

ίαίΐ Εΐβαζαηΐδ ροηΐίίοχ. Νοη (ΙβύαβπιαΙ βΓ^ο ροδ- ρ Ταϋτα δΐ, <ρησΙ θεοδώρητος, ούκ άπειχ^ς συμβέβτ|Χεν, έξελέξατο Δαβίδ τον θάνατον. Καί ήμερα %ίροΜς 
«υρών, καΐ Ιδωκε Κύριος βάνατον έν Ισραήλ ά-6 
πρω^Οεν ϊως αρίστου, και άπέθανον έκ του λαοΰ 
χιλιάδες Ιδδομι{χοντα. Και έξέτεινεν 6 ίγγελος θεοΰ 
τήν χεΤρα αύτου εΙς Ιερουσαλήμ του δια^Οεΐραι έν 
αύτ^. Και εΤπεν Δαβίδ προς τον θε($ν• Ίδου έγώήμάρ- 
τηκα, κα? έγώ είμι 6 ποιμήν 6 κακοποιήσας, και τϊ 
πρ(5βατα τ( εποίησαν ; γενέσθω δΐ ή χείρ σου έν έμο?, 
Κύριε, και έν τψ ο'ικψ του πατρ(5ς μου. Και παραιό^η- 
θεις ό Κύριο; εΤπε προς τον δγγελον. "Ανες τήν χειρά 
σου. Κα? ψκοδ($μησεν έκεΤ Δαβίδ θυσιαστεί ρ ιον, κα> 
άνι{γαγεν εύθυς όλοκαυτώσεις. ΚαΙ έπιζκουσεν αύτο5 
Κύριος, και συνεσχέΟη ή θραΰσις του λάου. » [Ρ. 88] Ιβη βΟΓαιη ςυί ]υΓ&ν6ΓαηΙ, ^υδ^αΓ&η(1αIη νίοΙαΓβ. 
ΡοδΙ άβίβοΐαηι βηίιη ίΓαα(ΐ6ΐη6&1)&οηί(αηιιη,ί(&Ιο- 
δυα 60δ αίΤαΙιΐδ ίαίΐ ^ : « Ιαιηηαηο βΓ^ο βχδβοΓαΙίοηί 
ο1)ηοχϋ βδΐίδ. Νιιης[τιαπι βπΐ ηΐ ηοη άβ νο])ί8 δϋ 
ββΓναδ^ Ιί^ηοΓΟίη δβοΙοΓ βΐ αςα® 1)α]α1αΙθΓ, ςηί 
ιηίΐΗ βΐ Οθο ιηβο δβΓνίαΙ. ΡΓορΙβΓβα άβδϋηαΐί δΐιηΐ 
αά Γιη(ΐ6ηάυηο Ιί^ηα βΐ ροΓίαηάαιη αςιιαιηαά&ΙΙαΓβ 
Πβί οί ΙοΙί €(Βΐαί ιΐδςαβ ίη Ιιτιηο (Ιίβπι. » Οηοηίαπι 
βΓ^ο ο&ίαιηηία ιά ΓοΒάυδ Ιδραβϋοί (ϋδοίάβπιηΐ, Ίάβο 
βΐίαπι ροδΙ β^αδ ιηοΓίβοι Γαιηβ οαδίί^αΐί δυηΐ. Ηφο 
ηοδ οι-αΐίο άοοβί,ςαδο ίηΙβΓροδίΙο ^α^αIη6οιο ραοΐα 
ΒΐιοΙ Ι6δΐ6 Οβο ίηίΐα, νίοΐααάα ηοη βδδβ, αίουηςαβ 
βα νίοΐαΐίο &1ϋδ βχρβάίαΐ. Οανίάαδ αυΐβπι οααδαπι 
(ΙίνίηίΙαδ ίπιιηίδδ® ρβηαηο) ί^ηοποηδ Οβαπι οοηβη- 
ΙιιίΙ : αϊ) βοςαβ βάοοίυδ ρυηίη ροραΐυαι ο1) ίη]υδΐ6 ρ άλλ* οικείας παρανομίας ίτισε δίκας ό λα&ς δια προ- 
τάσεως- καταλιπών γάρ τον ευσεβή καί θείον βασιλέι 
τυράννψ και πατραλοί^ παίδι συνεστράτευσεν. Ούτω 
δι καΐ δια τήν του Σαούλ εΙς τους Γαβαωνίτας άναί- 
ρεσιν έπαιδεύθησαν δια Αίμου μετά τήν εκείνου τε- 
λευτήν. Ό μίν γαρ λαδς άπας και Ίησους ^ του 
Ναυή πεποίηκε τάς προς τους Γαβαωνίτας συνθι^κας» 
έκοινώνησε δΐ των δ'ρκων και Ελεάζαρ 6 άρχιερεύς* 
Έδει τοίνυν τους απογ(5νους των όμωμοκ6των μτ 
παραβήναι τ&ν δρκον. Φησί γαρ προς αυτούς Ίι^σοΰς 
μετά τήν φανέρωσιν της πανουργίας αυτών* «Κζ?νΰν 
Ιπικατάρατοι έστέ. Ου μή έκλείψ;[ϊ έξ 6μων δούλος, 
ου δι ξυλοχ($πος και υδροφόρος έμοί και τφ βεφ μου. 
Δια τοΰτο έγένοντο ξυλοκόποι και υδροφόροι τψ θυ- 
σιαστή ρ ίφ του θεού και πάη^ ττΐ συναγωγή Ιως ττ,ς 
ηβοαίοδ βα1)αοηίΙα8, βΟδ ίρδΟδ ςιιί ^η^υΓί& ίυβΓαηΙ ^ ημέρας ταύτης. » Έπει ούν ταύτα παρελ ογίσαντο, δια 

τούτο καΐ μετά τήν εκείνου τελευτήν υπέστησχ^ τήν 
διάτου λιμοΰ παιδείαν. Διδάσκει γούν ήμας ό λόγος 
μή παρίβαίνειν τάς μεΟ* δ'ρκων συνΟ^ίκας έπί θεού 
γινομένας, καν εις άλλων ώφέλειαν ή παράδασις 
γίνΐ^ται. Άγνοών δΐ τήν αΐτίαν 6 Δαβίδ τής Ο^ηλά- 
του πληγής του λιμού τον θεδν άνηρώτα. Και μα- 
θών ως ίνεκα τής των Γαβαωνιτών αδίκου αναιρέ- 
σεως εύθύνας εισπράττονται, αύτοΤς έκείνοις έχρ^!- 
σατο κριταΤς τοΤςήδικημένοις, λέγων •Τί ποιήσω υμιν, 
και έν τίνι έξιλάσομαι ; » Καί φασιν • Ούκ ίστινήμΤν 
άργύριον ούδΐ χρυσίον μετά Σαούλ, και ούκ Εστίν 
ήμίν Οχνατώσαι δνδρα έκ παντός Ίσρα-ί^Χ- άλλ' 6 
άνήρ ό διώξας και σ^ντελέσας ήμας, ώσπερ έλο- 
γίσατο ήμας έξολοθρευσαι, άφανίσωμεν αύτάν του 
ϋ μή άντικαθίστασθαι παντι όρίψ Ισραήλ. Και δοθή- αίίοοίί, αΓΐ)ίΐΓ0δ οοηδίίΐυίΐ, αο ρβΓοοηΙαΙυβ βδΐ ςιι& 
δβ ρΙαοΑΓί Γ&Ιίοηβ νβΙΙβηΙ.ΚοδροηάβΓαηΙ 6&Ι>αοηϋ» 
δβ ηβΓίυβ αυραπι δαυίί ηβςαβ &Γ§6ηΙυπι 6]αδ ηβςιιβ 
υΐΐυπι βχ ΙδΓ&βϋοο ροραίο Ιιοοιίηβπι αά ηβοβπι 
άβροδΟθΓβ : β]υδ νίη ςυί ίρδοβ ρβηββαΐυδ ίαίδδβΐ 
80 βχβοίηάβΓβ ιηοΐϋαδ, ουρβΓβ δ6 ιηβιηοηαο) 6χ 
ΙδΓαβΠεα ^βηΐβ άβΙβΓθ ; ίΐαςιΐθ δβρίβπι 6)αδ δΙίΓρβ 
ηαΐοδ δθ (ΐ6ροδθ(>Γ6,1ιΐδ δβ ίΐα^ΐίαηι οογ&πι Οοπιίηο 
6χρί&ΙιΐΓ0δ ίη οοΐΐβ 5&α1ί. Εο ί^ίΙαΓ ίη ίοοο νίτοδ 
60δ ίη 0Γ1100Π1 6£;6ΓαηΙ, ίη ςηο ίη3αδΙ&δ ίΐΐβ οβοάβδ 
ααδϋδ ίυοΓϋΙ. ΕπαηΙ αυΐβπι, 15β.ςυί εΓποίϋηδ 
&ίΓιχί δοηΐ, άυο Ωΐίί 5αα1ί βρηπί βΐ ςηίηςηβ βχ 
ροδΙθηοπΙ)ηδ Ωΐίίδ 63αδ. Εο δαρρίίοίο ρβΓαοΙο 
ρΐαεαίαδ βδΐ Οοηιίηηδι αο ΙβΓΓα δοΐϋαδ ίΓη^βδ βχΐιί- 
1)αίΙ. τωσαν ήμιν άνδρες Ιπτά έκ των υ'ιών αύτου, και έξιλασόμεθα έν αύτοϊς Κυρίψ έν τψ βουνψ Σαούλ. » 'Εν έκείνψ 
τοίνυν τψ χωρίψ άνεσκολόπισαν τους άνδρας, Ιν φ τάς παρανόμους έτολμησεν έκεϊνος μιαιφονίας. Οδτοι δε 
ήσαν του Σαούλ δύο μεν υΙοι νόθοι, πέντε δΐ των υστέρων υΙών αύτοΰ. Της ούν τιμωρίας γεγενημέντς ίλεως ό 
Δεσπότης έγένετο, και ή γή τον έξ Εθους έδωκε καρπόν. 
δβοπηάυπι 1ΐ8βο, (ΐυ&ά&πινβδρ6Γ& Πανίάιΐδοηπι άβ 
ΙοοΙο δαο δϋΓΓβχίδδβΙ, (1β&πι1)ΐι1&νίΙ ίη ΙβοΙο Γ6§;ί8θ, 
ίηάβςιιβ πιαΙίβΓβπι Ιαν&ηΙβπι ρΓΟδρβχίΙ ίοΓπια ίηδί- 
ςηί. Ν6(]ηβ νβΓο δβ &1)βο δρβοΙαοαΙοδυϋίΓαχίΙ, δβά 
ίοΓΟκί) ριιΙοΙίΓίΐυάίηβ ίηβδοαίυδ Ιιαηυιη ρβοοαίί 
Ί ^ίΐϋΐίνίΐ Οαοά οί αϋβπιΐδ, ηίπιίΓυιη άβΙβηοΗδ, 
.-ιίΤοεΙοδ ΓαίΙ Γβηιβάίαιη, νίάβΐίοβΐ αηίιηί βίαΐίοηίδ, 
ί•Ι ςηοά ίρδο ίηηηίΐ Ιιί» νβΛίδ: « Ε^;© βηπιΓηίδδβιη 
'•. IX, 22, 23, 27. Έγένετο δΐ μετά ταϋτα, και έν καιρψ δείληί 
ανέστη Δαβίδ άπδ της κοίτης αύτοΰ, καί περιεπάτει 
έπΙ τοΰ δώματος τοΰ ο*κου των βασιλέων, καί εΤδε 
γυναΤκα λουομένην άπδ τοΰ δώματος, καί ή γ•^νή 
καλή ττί 8ψε•. σφόδρα. Καί Ιδών τδ γύναιον λουόμε- 
νον ούκ ίφυγε τήν θέαν ώς όλεθρίαν, άλλα χβταθελ- 
χθείς τψ της ώρας δελέατι τλ τής αμαρτίας χατ- 
έπαν ίγκιστρον. Καί Ιτέρου τάχα «άθον^ χ»ίρονος, 189 ΗΙδΤΟηΤΑίΐυΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 190 τξς 1«άρν8(ικ δηλον^τι^ γέγονεν Γαρα. "Οπερ [Ρ. 89] Α βίαΐαβ, <1βρΓ688ΐ]$ βυιη 6ΐ ίη 5ηΐηιη&9 αη^δΐίαβ (ή χαι ούτος ύποφαΊνων ελεγεν* « 'ΓψωΟεΙς δ^ Ιτα- 

«»(νώθΐ|ν χχΐ έξηπορι{θην. Και έγώ μίν εΤπον έν 

ν| εύθΓ^νί^ μοο' Ού μή σαλευθώ εις τον αΙώνα, άπ* 

ΙτΕ^εψας δΐ το πρόσωπον σου, χα\ Ιγεννήθην τετα- 

ρτ|^μένος. Άλλ* άγ2θ(^ν μοι, 6'τι Ιταπε^νωσάς με, 

$ιη»ς ΟΕν μάθω τα δικαιώματα σου. » Δια γαρ της 

το'ΐ υΙου επαναστάσεως δίκις ένα;:γεΤς Ιτισε του τε 

•όνου κχι της μοιχε{ας κατά την ΐ^ζίαΊ πρόρ;5ησιν. 

Φτ,σ: γάρ• « Τάδε λέγει Κύριος• Ίδου έγώ Ιγεφω κακά 

έπι σέ έχ του οΓχου σου, » και τα Ιζής. "Οσον τοίνυν 

θλιψις όνίνησι χαι συμφορά και μέριμνα, χαΐ έχ 

ταύτης της Ιστορίας μανΟάνομεν. Διωκόμενος γάρ 

&Κ0 του ϋαουλ 6 θεός Δαβίδ πασαν κατώρθου φι- 

Αοσοφ(ζν, χαι παραταττό μένος και ταΤς φροντ(σι Γ0€[α6ΐη3. ΑΙςτιβ ρ^ο ςιιίάειη Γ6ΐ)α9 πιβίδ ββοαικϋβ 
άίχί, ηαΐΐο ηιις[ΐι&ιη (βιηροΓβ Ι&1)6ί&εΙα1)0Γ : ηΐ ρη• 
ιηιιιη νβΓΟ Ιυαιη ίαοΐβπι ανβΓίίδϋ, €οηΙιΐΓΐ)3(α3 Γιιί. 
Μίΐιί νβΓΟ εοικίαοίϋίΐβ ΓυίΙ α1)8 (β άβρηιηί, υΐ βίο 
Ιυα 3αΓα (ϋβεβΓβιη. » ΕΙεηίπι Γ6ΐ)ο1Ηοπ6 ΓιΙϋ &ρ6Γ(θ 
ρ(£ηα5ουοι αάυΐΐβπί Ιυιη Ηοιηίοίάϋ ρβΓδοΙνϋ, (^υο- 
ιηοάο 61 άίνίηίΐαδ ρΓα?(]ίεΙυιη ΓηοΓαΙ : « Εοοβ β^ο 
Ιί1)ί βχ (ΙοιηοΙυα οαΐαηαίΐαΐεδ ίπιιηίΚαιη,ηβΙεΦίβΓα. 
Ι&Π1 1ΐ8Β6 ςαο(]ΐΐ6 ηο8 ΙιίδΙοηα (ΙοεβΙ Γβ8 &(1ν6Γδ3δ, 
0&1αιηίΙ&ΐ68&Ιςα6 80ΐΙίείΙιΐ(1ίηβ8 βχρβάΐΓβ.Οαο βηίιη 
ίβηαροΓβ 1)6&1ιΐ8 0ανί(1ιΐ8 ίηΓβδΙπτη 5αυ1απι Γα^ίΙ;, 
60 ίη οιηηί1)α8 δαρίβηϋβθ 8ΐιΐ(1ϋδ ρΓβΒεΙαΓβ 8β §68- 
δίΐ :ίοΙβΓςαβ ])6ΐΙί ρ6ποιι1α βϊ ΙιοδΙίΙίυιη οοπαΐυιιιη 
οο6αρ&ΙίοηίΙ)ϋ8 αηίπιο ίηίβηΐο, βχ ρΓα^δοπρΙο 
των πολέμων ένασχολών τήν διάνοιαν κατά τους β δβΟΓαηιπι Ιβ^υπι νίχϋ. Ιάβπι ραϋχίϋυπ) Γβςαίβΐίδ Ιερούς έπολιτεύετο νόμους. Άνακωχ/^ς δΐ τυχών 
όλΓρ!2ς τον ολισθον Ικεινον 6πέμεινε. Του δΐ προφή- 
του προς αυτ^ν είσελθόντος, και τόν ελεγΧον αύτου 
όπομε^ναντος, χαι την έξομολόγησιν ποιησαμένου 
κα', « 'ΙΙμάρτηχα τψ Κυρίψ μου, » φήσαντος, φησινό 
«ροφιξτης* « Ού μή απόθανες, πλην παροργίζων πατ- 
ώργισας έν τοΤς ύπεναντίοις τον Κύριον.» Και πρώ- 
τον μέντο'. το μοιχαλίδιον παιδίον έπάταζεν 6 θεός, 
επειτχ κχι την του υΙου αύτοΰ έπανάστασ'.ν κατ* 
βύτοΰ παρβδηλών οησί* « Και νυν ούκ έξαρθήσεται 
ρομφχ*!^ έχ του ο^^ου σου. «ΕΙκότως ούν {λεγε.νΐίαι- 
Βεύ^ν έπαίδευσέ με ό Κύριος, τψ δΐ Οανάτψ ού παρέ- 
Ιϋβχέ μ%.» ΚαΙγάρπαντοδαπαΤς αυτόν, οΤα δήπάνσοφο< 
ιατρός, πκιλίαις υπέδαλεν ό θεός μετά την όμολο- 15Τ ηαοΐΰδ ίη ίδίαπι βδΐ ρΓοΙαρβιΐδ ίωάίΐαΐβιη. 
Ια^ββδο αά 86 ναΐβ, βΐάβΐίεΐί βχρΓθΙ)ΓαΙίοη6πι δΐΐδ- 
ϋηιιίΐ 6ΐ οοαίβδδΐΐδ Ωα^ίΙίηιη βδΐ, ρβοεαδδβ εοηίΓα 
Οοιηίηιιιη δβδβ ρ6Γΐιί1)6ηδ. Καςιιβ ναΐβδ βαιηιηοΓίβ 
ηοη ρΐβοίβηάαπι 1103113 οιιίρο) εαυδα ρΓοηαηΙίανίΙ» 
({ΐιαικιιιαιτι νβΙιβιηβηΙβΓ Οβαιη βχ&δρβΓ^δδβΙ. Ιδ 
ρηιηυιη ρΓοΙβιη βχ βο αάυΐίβηο ηαΐαηι ηβοανίΐ, 
άβίηάβ βΐϋ Γ6ΐ)6ΐ1ίοηβιη βί δί^οίΟεανίΙ, οαιη ίη 
ί&ιηίΐία ίρ5ίιΐδ ηαηςηαπι α ^Ιαάίίδ ΓοΓβ ναοαίίοηβπι 
άβηυηΙί&ΓβΙ. ΟοηνβηίβηΙβΓ βΓ^ο Οανίάαδ άίχίί δβ & 
Οβο νβΙιβιηβηΙβΓ ^υίάβπι εαδίίςαΐυιη, ηοη Ιαηιβη 
ηβοί ΐΓα(1ίΙυπι ίαίδδβ. Ναπι Οβαδ, ηΐδ&ρίβηϋδδίπιιΐδ 
ιηβάίουδ, οιηηίβ ^βηβπδ οαδίίςαϋοηίύαδ βαπι βχβΓ- 
ουίΐ, ροδίβαςηαπι ρβοοαίαιη δηαπι οοηΓβδδαδ ίηίΐ. 
γιαν της αμαρτίας. Ό ουν μακάριος Δαβίδ προ της ρ Ι3 βΓ^ο 1)6α1υδ 1)ανί<1α8, αηΐ6ς[ααηι βχ Ιιαο νίΐα τ^/£»τη^ οηίτου καλέσας τόν υΐόν αύτου Σολομώντα 

{Ιπεψ αύτ^* « Σολομών τέχνον μου, έμοι έγένετο έπΙ 

ψυχήν του οίκοδομησαι οίκον Κυρ{φ τφ θίφ (81) Κα) 

έγένετο λόγος Κυρ(ου έπ' έμοΙ, λέγων* ΑΤμα εΙς πλήθος 

έςέχεας και πολέμους έποίησας μεγάλους. Ούκ οικο- 

δοιιήσεις οίκον τψ όνόματ{ μου. 'Ιδου υΙός τίκτετα( 

σοι, και αναπαύσω αυτόν άπό πάντων των έχθρων 

αύτοΰ, £τι Σολομών όνομα αύτφ. Ούτος οίχοδομήσει 

οίκον τφ ύνόματί μου. Και νυν άνδρίζου χαί Γσχυε. 

Και ιδοΰ έγώ κατά . την πτωΧειαν μου (82) ήτοίμασα 

ιΐς οίκον Κυρ{ου χρυσίου τάλαντα χιλιάδας Ικατόν 

χα: άργυρ{ου τάλαντα χιλίας χιλιάδας, και χαλκόν 

χΐ'. σίδηρον ού ούκ ϊστιν αριθμός* χαι προς ταύτα 

χρόβθες εΙς οικοδομήν ναού Κυρίου. » Κα) Δα• οοπιπιί^Γ&ΓβΙ, ΑάνοεαΙηπι αά δβ ΟΙίαπι δοΐοηιοηβιη 
ίη Ιι&ΒΟ 8βη1βη1ί&ηι βδΐ αΐΐοεηΐυδ : ■ Γίΐί πιί δοΐο- 
πιοη, ίηάηχβΓ&πι β^ο ίη αηίπιηπι πιβαιη Οοπιίηο 
Οβο Ιβηιρίαπι ββάίΟε&Γβ : δβά πιβ ϋβιΐδ ίΐα πιοηυίΐ, 
ηΐ δί^ηίΩο&ΓβΙ πιβ, ςηία πιυΐΐιιπι δ&η^ίηίδ ίαάίδ- 
δβπι αο πια^ηα 1)6ΐ1α ςβδδίδδβπι, ίρδίυδ ηοπιίπί 
βάβιη εοηάίΐιιηιπι ηοη βδδβ : ΠΙίαπι ηιίΐιί ηαδοί, α 
φΐο(ί(1 (ΐαοά βΐ δοΐοπιοηίδ ηοσιβη άβηοΐαΐ) οπιηβπι 
ΙιοδΙίΰπι ίπιρβίαπι βδδβΐ ίρδβ ρΓθΙιί1)ίΙαΓηδ : βυπι 
ηοπιίηί Οβί (βπιρίιιπι βχδίΓαοΙυηιπι. Τα ίΙαςηβ,ΓιΙί, 
γίΓ βδίο. βΐ νίΓβδ δΐιηιβ. ΑΙςαβ βεοβ βςο, ςυαηίαπι 
ιηβα ραυρβΓίαδ Ιαΐίΐ, αά α?(1ίύοαη(1&πι ϋοπιίηο 
άοπιηπι,οοηίβεί (αίβηία ααη 100000, αΓ^βηΙί Ια- 
1•ηΙα 1000000, ρΓ«ΙβΓβα οοΓίδ αίςαβ Γβιτί ίηηυπιο- β'ο (83) πρεσβύτης καΐ πλήρης ήμερων, και βασι- •> Γ&1)ίΐ6αι νίπι. Τα ίίδ αάάβ ςαβο &ά βοάίΩοαηάαπι 
λιύβας τόν υΐόν αυτού Σολομώντα πάλιν εΤπεν αύτφ Οβο Ιβπιρίααι ίαείβηΐ. » 158 ΕΓαΙ ααΐβπι Οανίάυδ 
1>ώνιθν του λαού* Ιδού ήτο{μασα εΙς οΤκον τού θεού 
μου/.ρυσίον, άργΰριον, χαλχον, [Ρ. 90] σίδηρον και 
^τα λ(8ον τ{μιον και λίθους τιμίους πολυτελείς και 

ΧΥΙΑΝΟΚΙ ΕΤ ΟΟΑΚΙ ΝΟΤ^Ε. 

(8Μ Ιη πιαΓ^ίηθ ηοΙαΙαΓ αΐία ΙβοΙίο, τψ ονόματι 
Ινρίου τού θεού, ηοτηνιί Οοτηίηΐ Ώή^ ςα» βοαβπι 
ΓεαάίΙ. ΟβδαπιρΙα δαηΐ Ιιβθο βχ Ι ΡαΓαΙ. χχνιπ. Ο»- Ιβηιρίααι ίαείβηΐ. » 158 ΕΓαΙ ααΐβπι ϋανΐ(ΐυδ 
&άηιοάαπι ρΓονβοΙα (ΒίαΙβ β( δ&ΙυΓ αηηοΓαηι. ϋαπι- 
ςαβ Ωΐίααι δηαπι δοΐοπιοηβπι Γβμηο ίη&αςαΓ&δδβΙ, 
ΐΌΓδαδ οοΓ&ηι ροραίο ίΐα βαπι βδΐ αΐΐοοαίαδ : • Εοεβ Ιβπιιη δοΐοαιοηίδ ηοπιβη Ρ&οί παρώνυμον βδΐ. Χυ^. 
(82) Ιη πιαΓ^ίηβ &11βτβΓ&1 ι^^^α^ίυ8, ηίδί ΓοΓίβ 
ΟβθΓβηαδ Ιαπι ΓαίΙ ί&οβΙαδ,Τοιαύτη και έ^Λοι πτωχεία 
γένοιτο, θβΤε Δαβίδ, Ιβρίάβ ρΓοΓβοΙο βΐ Ιιΐδίοη» οοη- 
τβαίβηΙβΓ έπιφων/σχς. Τ&1ΐ8 βΓαΙ βΐί&αι δαρπι, ίοΗο 
38, λα Μβη&δβίδ βΐΕρΙιπιίιιιίΐΜηβάίοΙίοηθηι&ηηο1&- 
ϋο : ΟΙμχι δι& τούτο και έμοΙ ώς τφ Μανασν^ τό δυστυχείς άποκεκλήρωται. δαηΐβΐ αΐία ραδδίιη ΙδΙία, 
(|ηα3 εοηδαΐΐο οπιίδί, ηίΐιίΐ δαηβ ΙβεΙΟΓβπι ίίδ ρΓ<ρ• 
ΙβΓίΙί^ (1βΓΓ&α(1&ηδ (|ϋί, δί νοίβΐ, αΐίΐίαδ αΐίςαίά 
πιαΓ^^ηί ίαοίΐβ αΐΐίηβΐ ΧΥί. 

(83) Ιη πι&Γ^ίηβ, Έλιπεν έκ τοΟ αντιγράφου. ΜίΙιί 
ααίβηι ρροίβοΐο ηοη νίάβίαρ (ιίο &1ί(]αίά άββδδβ, ίΐα 
ϋΐ πιΐΓβΓ ΙίΙ)ΓαΓίί Γβΐίρίοηβπι, ςαί, Ι&ηι πιαίΐα Ιοεα 
πιαίίΐαΐα ρρο ίηΙβςπδάβδεΗύβπδ,Ιιίοάβαιαπίδβηδβ- 
ιίΐ αΐίςαί^ βχοίάίδββ. ΧΥί. 191 6Ε0Ιΐαη ΟΕΟΕΕΝΙ ΙΜ ρ &Γ&Τ1 αά 8ΐΓαοΙυΓ&ιη ΐ)Β(1ί9 Οβο ίηβο οοηδβοΓοηά® 
ααΓαιη, ατ^θηΙαπι,βθδ,ΓοΓηιπι,Ιαρίάββ, οτηηίβ^βηβ- 
Γίδ ρΓ6ΐίθ9α3 ^βιηπια9 : Ηίδ αάάο αυή ΟρΙιίΓβί ΙαΙβηΙα 
ΙβΓ ιηΐΠβ,αο ββρίβιη ιηίΐΐία Ιαίβηίοηιιη αΓςβηΙί ρΓ0• 
ϊ>αΙϊ αά ιηαΓΟδ Ιβιηρίί ίηοΓΐΐ8ΐαηάθ5. » Ρπηείρβ» 
αυΐβιη ρορυΐί Ιδραβϋεί α(1 ΐάβπι ορα8 ίαοίβικίαιη 
οοηΙαΙβΓίιηΙ ΙαΙβηίοηιιη αυη ιηίΐΐία 7, αΓ^βηΙαιη, 
1αρί(ΐ63 ρΓ6ΐ.ίθ5θ3 βΐ ΐΐΏΓαβαδαιη νιοι βθΠ3. Οανίάαβ 
οαιη ροραΐυιη,ίβΐίοία βίοιηηία ρπαβ εοχηρΓβοαΙαβ, 
(ϋιηί5ί83βΙ, ηΐΓ5ΐΐ5 ίΐα βΐίαπι δυαιη οοιηρβίΐανίΐ : 
« ΡΓοίηάβ, ο δοΐοιηοη, Οβαιη ιηα30Γυιη ΙαοΓαιη 
α@ηο3θ6, βαπιςαβ ΙοΙο 00Γ(ΐ6 αίςαβ αηίιηο νοίβηΐβ 
οοΐο. Οιηηί&βηίιη οοΓάα 3οηιΙαΙαΓ 0βιΐ8)θΐηη6 9ςΰβ 
οο§ϋαϋοα63 νίάβΐ. 5ί ςα(ΒΓΕ8 6ΐιπι, ίητβηίβδ : 8ί 
(1βΓθΙίηςυα3, ρΓ0Γ8α3 άβ8ΐί(αβΙ Ιβ. » Οβάϋ λαΐβιη 
Οατί(1ιΐ9 8οΙοιηοηί βΗο 8αο βχβπιρΙ&Γ ΙοΙίαδΙβιηρΙί 
6 1 €Ιΐ6Γυ1)ίπιοηιπ] (ΐιιί ραδ8ΐ8 αϋβ &γοαπι ίοΒάβήβ 
(Ιίνίηί οΙ)ΐιιη1)ΓαηΙ. Οηα οιηηία αιαηιι Οβί άθρίοΐα 
Οανίάαβ ΩΗο ρΓ£Βΐ)6η3, ΙιΟΓίαΙαβ β8ΐ υΐ ρΓβθδίάίο 
Οβί, ςαβιη ραΙβΓ οοίηίβδβΐ, ίρβίαδ, νίπιιη 8β ργ<β1)6- 
ΓβΙ αο ΓΟΓίίΙβΓ Γβιη ςβΓβΓβΙ. 

Ηίο αοϋδ Οανίάα3 ^Γ&ηάίβ ηβΐυ, ρίβίαΐβ, ορίϋαβ 
βΐ ^Ιοπα ίη8ί(;ηίδ, Ωηβιη 1ιυ3υ3 νϋ» ίβοίΐ;, βαΙαΓ 
αηηοΓαιη, 86ρΙη&^6ηαΓίαδ. ΙΙα βηίιη ΙιαΙιβΙ βαοΓα 
δοηρΙαΓΕ*• : « ΜοΓίηο δαυίο 4υά8θί 01ΐ6ΐ)Γοηθΐη νβηβ- 
τυηΐ, αο Οανίάιιιη 159 αηηο δη® ωΐαϋδ Ιηοββίιηο 
ίοΐίαδ ΙδΓαβϋοί ροραΐί Γβςβιη αηοΐίοηβ ίηαυι^Γατβ- 
ΓοηΙ. ΟβδδίΙ άβίηοβρβ Γβ^αιη &ηηο8 40. »» Εΐ νβΓΟ 
Γβ^ηο ιιηοΐίοηβ ίηαα^ΓαΙαδ ίιΐ6Γ&1 Οατίάιΐδ α 
δαιηαοΐο : ςηοά ααΐβοι ροραΐαβ ουιη Γβ^βιη άβεΐα- 
τανϋ, ίά δοΓίρΙαρα ρροιηίδευα νοοα1)ΐιϋ ΰβιίΓρ&'- 
ϋοηβ υηοΐίοιιβιη ηοιηίη&νίΐ;. δβρτιΐΐπδ 68ΐ Ιβπίδα- 
ΙβΐΏΦ ίη ιηαχίπιο ββρυΙοΓΟ, ςαοά βχδίΓυχβραΙ 
δαρίβηΐίδδίιηϋδ ΩΗαδ δοΐοιηοη &(1 δί1οαιη&ιη.Κ6^&- 
νίΐ Οανίάαδ αηηοβ δαυίο δαρβΓδΙίΙβ Ί, έ\) 6]ιΐ9 
βχίΐυ αηηοδ 33. ν&ΙίοιηαΙιΐδ βδΐ βΐ ίρδθ, βΐ βοάβιη 
ΙθΐιιροΓβ 6&άη8 Ναΐΐιαηαδ Αδαρίιυδ αίςυβ Ιιΐίΐΐιυ- 
ιηα3. ΕχβΓεϋυιη Γβ^ΐβ άιιχϋ Ιο&1)υδ; ςαί ουιη 
ροραΐυιη 06η5υΐ886(, ΙδΓ&6Ηοοηιπι ίητβηία δΐιηΐ 
1000 ιηΐΙΗα, ΙαάββΦ ΐΓίΙ)υ8 470 ΐΏίΙΙία, 1.6νί8 βΐ 
β6η3£ΐπιίηί €6η5α3 αοΐαδ ηοη βδΐ : βΐ ({αίάβιη ΐΓαΙο 
06ο, ΙπατΏ ΙιοΓ&Γαιη δραΐίο ιηοΓίαα δηηΐ Ιιοιηίηαπι 
70 χηίΐΐία ά& ρορτιΐο. 

Νοίατκίαιη βδΐ, οαπι ρβοο&ΙοΓβδ βΐ οοηΙβιηρΙοΓβΒ 
Οβί φτανίδ &1ί^υα βΐ ίηδοΐβπδ ιηαηβΐ οαΙ&ιηίΐΑδ, 
({ααπι οιηηία οβ(ΐυ& άίδρβπδ&ηδΙαηοβΟβυδίιηπιίδδα- 
Γαδ 6δΙ, Ιιιπι ροραΐί ρηηοίρί1)υδ Ιιοο ρβηηίΙΙί υΐί 
αΐίςυοά πιαίυπι ίαοίηιΐδ ρβΓρβίΓβηΙ. Ιά βο ΩΙ, ηβ 
ΙβιηβΓβ αυΐ ΓοΓίαίΙο,δβά 3ΐΐ9ΐο ^α(1^^^ο πιαία ίηΩί§ί 
ραΙβηΙυΓ. Νβςαβ βχίδΐίιη&ηάυιη βδΐ ρΓορΙβΓ δθ1& 
ρπηείρυαι (ΙβΙίοΙα ρββίβδ » ίη^βηΐββ οαίαπιϋαΐβδ 
εοπιαιτιηβδςαβ ρορυΐί ίηΙβΓηβοίοηβδ αοοίοΙβΓβ. Ιιηο 

♦• II Κββ. II. 

ΧΥΙΑΝΟΒΙ ΕΤ 

• (84) Έκ Σωφβίρ πιβηάοδβ δοηρδίΐ ρρο εξ Όφείρ.άα• 
ρΗοίΙίΙΙβΓΛ ηοητβοΐθ άίδοβΓρΙα,Ι Ραπαϋρ. χχιχ.Χυι.. 
(85) Αά ηιαΓ^ίηβπι αηηοΐαΐυιη β3( : Σημ&(ωσαι, 
Οαυμβστον προς τήν νυν μωράν χαι άν((ητον των 
κοινότερων ανθρώπων γνώμης. Κα? Ηρ% τΐ λέγει. 

δβηδαδ 65(, Ιιαηο Ιοοαιη βδδβ ούδβΓΥ&ηάηοι, ςαία Α ποικίλους. Και προς τούτοις δίίωμι, έχτλς ων ήτοί- 
μασβ εΙς οίκον τον ίίγιον, χρυνίου του έξ Όφβιρ (84) 
τάλαντα τρισχίλια, χαΐ Ιπτακισχίλια τάλαντα αργυ- 
ρίου δοκίμου, του έξαλειοθήναι έν αύτοϊς τοις τοί* 
χοις του Ιερού. > 01 δε άρχοντες των υΙών Ισραήλ 
Ιδωκαν εις τα Ι'ργα του ο•'κου τοί3 θεοΰ χρυτίου 
τάλαντα Ιπτακισχίλια καΐ άργύριον και λίθους τι- 
μίους κα? Χαλκον άπειρον. ΚαΙ εύλογήσας τον λα^ 
6 Δαβι3 και άποττείλας εΤπεν β{>θ(ς τφ υΐφ αύτοΰ* 
« Κ(χ\ νυν, Σολομών, γνώθι τον θεον των πατέρων 
σου, και δούλευσον αύτψ έν καρδί^ι τελείς και ψυχή 
θελούσ^, δ'τι χαροίας πάσας ετάζει Κύριος κα? παν 
ενθύμημα γινώσκει. Και έάν ζητήστ^ς αύτον, ευ;ε- 
θήσεταί σοι• και έάν καταλε^ψης αύτον, καταλείψει 
σε εΙς τέλος. » ΚαΙ έδωκε Δαβίδ Σολομώντι τψ υΐφ 

Ρ αύτου τ6 παράδειγμα του ναοΰ παντός και των Χβ- 
ρουβιμτών διαπεπβτασμένων ταΤς -πτέρυξι χαΐ σ^ια- 
ζ»$ντων έπί της κιβωτού διαθήκης Κυρίου. Ώάντα έν 
γραφτί Χειρός Κυρίου δέδωκε Δαβ^δ Σολομώντι ιφ 
υΐφ αύτοΰ, λέγων. « *1σχυε και άνδρίζου, δτι Κύριος 
6 βε6ς μου μετά σου. » 

Και μετά ταΰτα έτελεύτησ» Δαβίδ πλούτψ καΙ 
δύξτ[^ και ευσεβείς έν γήρει καλψ καΐ τλήρης ήμε- 
ρων, ετών ο\ Φησι γάρ• « Και έγένετο μετά το άπο- 
θανεΤν τ6ν Σαούλ, και έρχονται οΐ άνδρες της 7οο- 
δαίας έν Χεβρών, και χρίουσιν αύτον εΙς βασίλέα 
έπί ττάντα Ίσρατίλ. Τριάκον:α ετών Δαβίδ έν τφ 
βασιλεύειν αυτόν. Και έβασίλευσεν ίτη τεσσαρά- 
κοντα. » Άλλα της μίν βασιλικής χρίσεως δια Σα- 
μουήλ ήξιώθη, τάς δέ γε του λαο^3 αναγορεύσεις ή 
Ιστορία χρίσεις άδιαφύρως ώνύμασε. Τελευτήσας τοί- 

νυν ετάφη Ιν τζ πύλει Ιερουσαλήμ εΙς τλ μέγιστον 
μνήμα, δ φκοδομησεν 6 σοφώτατος υΙός αύτου Σόλο• 
μών παρά τήν Σιλωάμ. Βασιλεύει δέ 6 Δββίδ Ιπτά 
μεν Ιτη περιύντος του Σαούλ, μετά δΐ τήν τελε-^τήν 
τούτου λγ. ΙΙροεφήτευσε δΐ αύτύς τε Δαβίδ και Γάδ 
καΐ Νάθαν και 'Ασάφ καΐ Ίδιθούμ• Έστρατηλάτει 
δΐ αύτψ Ίωάβ, δ'ς ή|^ίθμησε τον λαδν, χα\ εύρίθη 
χίλιβι Ικατδν χιλιάδες, του δΐ Ιούδα υο' Χιλιάδες. 
Τδν δΐ Αευΐ καΙ τδν Βενιαμίν ούκ ή ρ (6 μη σαν. Ηε- 
πτώκασι δΐ κατ* οργή ν θεοΰ έκ του λαού έν τρισιν 
ώραις χιλιάδες ο'. 

Σημειωτέον ώς ήνίκα τις απόκειται τοις άνομούσι 
καΐ καταφρονουσιν έξαισία πληγή και «^ργή παρά 
τφ δικαίοις τά πάντα διευΟετοΰντι ζυγοΤς, συγχω- 
Ι) ρεΤταί τις ένεργεθήναι πονηροπραξία τοις του λαοΰ 
ήγουμένοις, ώς ά'ν μή άλόγως μηδΐ ώς έξ αυτομάτου, 
άλλ* έκ δικαίας κρίσεως έπάγεσθαι πιστεύοιτο τά 
κακά. Ου δεΤ δΙ (85) ο'ιεσθαι ώς διά μόνην τών αρ- 
χόντων τήν άπροσεξίαν εξαίσιοι θάνατοι [Ρ. 91] κα: 
συμφορών ύπερβολαΐ τοΤς λαοΤς χαϊ κοιναι τοΤς οχλοις 

60ΛΗ1 ΝΟΤ^Ε. 

ί&οΐαΐαάηιάίιιιη ίπαρβΗίοηιιης^ιιβΙιοιηιηαπι, αυοπιπα 
ιηαχίιη&βδίΕηιιΙΙίΙιιαο, δβηίβηΐιαπκΐβΐι&ο ΓβΓαΙυαπι 
6ΐ ίιηρΓυάβηΙβιη ΓβίβΠβηά&πι. ΗβΒΟ αηηοΐαϋρ α ιηβ 
ρΓΦίβηΙα ηοη βδΐ» ευπι δίΐ; ν6Γ& : η&ιη ρροΓβοΙο, δί 
ςηίά β^ο^ηά^^ο, Ιοοαβ άί^ηυβ ββΐ αηίοι&άνβΓδίοηβ, 
αίοοηςΰθ ^φο ιι1]αηά6θ6(ΐΓ6ηα9ά6δΐιιιιρ86ηΙ.Χη.. ιη ΗΙδΤΟΒΙΑΚϋΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. 194 ΙτισυμβαΙνουσι ΐΓ»νωλεθρ(αι, πάντες δ^ τψ ν<5μψ ή ^ αυΐβιηοιηηβδίββίδ αη(ηαΙυΓ&1ί3&αΙδ€πρ(8θ νίοΐαίιο τψ φ'^Φίχφ ^, τψ γραπτψ ή και άμφοΤν υπ6$ιχοι 
καθιστάμενοι τοις άξ(οις κατά καιρόν τυγχάνουτιν 
Ιχιτ(μ(οις. Φεύγουσβ δε το τα καθ' ϊχασζΛ των άν- 
Φρώπαιν άμαρτιζματα δια το άπειρον άπαρ ιθμεΤν ή 
Γρα<ρι^ το του βασιλέως άν($μημα ώς αΓτιον τιμωρίας 
γενόμενον τοις βασιλευομένοις ύφηγεΐται, οΤον δή 
και έπι του Δαβίδ γεγονός ώπται. *Απέκειτο μίν γαρ 
ίργτι Κυρίου κατά Ισραήλ διά τάς πολυτρόπους 
«ύτιυν άθετι^σεις δηλαδή έπέσεισε δΐ πνεύμα τον 
Δαβίδ άριΟμήναι τον Ίσρχήλ. Και τούτου γενομένου 
«αρεστή αύτφ πρωί Γάδ ό προφήτης Οε($Οεν αποστα- 
λείς καΐ νρ{α έκλέξασΟοιι αύτφ παρεγγυών, *Η τρ(α 
ϊτη λιμόν έπι τήν γήν σου, !■ τρεΤς μήνας διώκαμε- 
νον φεύγειν έκ προσώπου των έχθρων σου, ή τρεΤς Γβί 8110 ΙβιηροΓβ άί^ηίδ αίΩείιιηΙιΐΓ δΐιρρίίεϋβ. Αο 
δαοΓα 8ΰπρΙ\ΐΓα, οιιιη ο1) 160 ίηΓιηίΙαΙβιη ροοεα- 
(οηιπι ({ΟΦ α δίη^αΐίδ 1ιοιηίηί1)υ5 οοιηιηίΙΙυηΙυΓ, αϊ) 
θΟΓϋΐη βηιιιηβΓαΙίοηβ α1)5ϋηβα1;, Γβςίδ (Ιεΐίείαιη 
Ιαηςιιαπι ροεη» οαυδαιη 8α1)άί1ίδ οοιηιηβπιΟΓαΙ. 
611303 Γβί βχβιηρίαιη ΙιίδΙοΓία Οανίάίοα δυ^^επί. 
Νίιηίπιιη βηίιη ΐΓα Οβί ιηαίαπι Ιδίαβίίεο ρορηίο 
ραΓα1)αΙ ρΓορΙβΓ ιηαΐΐίρΐίεβδ Ιβ^ίδ νίοΙαΙίοηο9, 5ρί- 
ηΙιΐ9 ααΐβιη ΟανίάηιηαάΓβεβηδίοποηί) ρορυΐϋπιρυ- 
ΙίΙ. Οιια ρβΓαεΙα ιηαηβ βαάυδ α Οβο ιηί85\ΐ3 ναΐβδ 
βαπι εοηνβηίΐ, ορίίοηβηκιηβ τβΐ Ιπβηηβΐίδ ρβηιιπφ 
ρβΓ Γβςηαιη νβΐ ΐΓίπΐ6δ(π3 ίιιςεβ ίη86ςιΐ6ηΙιΙ)ΐΐ3 
1ΐ0δΙί])υ8 νβΐ ΐΓίάη&η2Β ρβΓ Γβςηαιη ρεδίίδ 1ίΙ)βΓαιη 
ρΓοροδαίΙ. Οανίάαβ είρειιπίδβρίααι δβ πιίδβπίδ ίαβ- ήμέρας θάνατον γενέσθαι έν ττί γ^ σου. Ό δΐ, « Στε- -^ 3113, ία Ββί ιτιιιΙΙίρΗείΙβΓ ιηίδβπεοΓάίδ ςυαιη ίη ναγμο: πάντοΟεν' πλην έμπεσοΰμαι δή εΙς τάς χει 
ρας του Κυρ{ου, Βτι πολλοί οΐ οΓκτιρμοι αύτοΰ, εΙς 
οε χείρας ανθρώπων μή έμπέσοιμι, 6τι άνελεήμονες. » 
Κλ\ ιζελίξμτο Ιαυτφ τον θάνατον. ^Οσαν δε ήμέραι 
φερισμοΰ πυρών , και εδωχε Κύρ'.ος θάνατον άπό 
πρωίοκ'ν Ιως αρίστου, και άπέθανον Ιβδομήκοντα 
χιλιάοες ανδρών. Ή ν δΐ ό άγγελος του βεου Ιστηκώς 
ηρά ττ^ν £λωνα *Ορνά του Γεβουσσαίου. Δαβίδ δΐ ΙιοιηίηαιηεΓυάβΙίαιηιηαηϋδ 36 ίηείιΙοΓβ ιηαΐΐβ άίχίΐ, 
5ί1)ίςυ6 πιΟΓίβιη άβίβ^ίΐ. Η6ΐ6ΐ)α(ιΐΓ Ιιιιη ΙπΙίειιαι ; 
6ΐ άίνίηί1υ3 ί[ηπ)ί3δα ρ63ΐ6 α άϋαειιΐο υδ(|α6 αά 
ρΓαηάϋ ΙιΟΓαιη ίηΙβπβΓαηΙ 70 Ιιοιηίηυιη ιηίΙΙία. 
δΙα1)αΙαη^6ΐα3θ6ί&(1αΓ6αιηθΓηα3 ΙβύαδΟ}!. Οανί(1ιΐ3 
ααΐβιη νοείί6Γα1)αΙαΓ : « Εεεβ ββο 8ΐιιη ςαί ροεεανί, 
ίη ιηβ 6ΐ ραΙπ3Πΐ6ί ίαιηΐΐίαιη ΐΌαηυδΙαα δίονίαΐ ^. » 
Τιιιη ρΐαεαίιΐδ 06α3, ε1α(1ί ΐ3ΐ'£ΐβΗεα3 Ωηβιη βίαΐαϋ. εβόι• η Ίδου έγώ ήδίκησα* γετέσΟω ή χείρ σου έν έμυί καΐ έν τψ οΓκψ του πατρός μου. » Και παρακληθεις 
4 Κύριος σννέσχβ τήν θραΰσιν τήν κατά Ισραήλ. "Οτι «εσβύτερος γενόμενος ό Δαβίδ τοις Ιματίοις 
ουκ έθνρμαίνετο , καΐ ήνεγκαν νεανίδα παρθένον 
*λβ«.9άχ τήν Σωμαν Ττιν, υλ\ ήν αυτόν περιθάλπουσα 
«Λ ττ^ς κοίτης , και ό βασιλεύς ουκ 2γνω αυτήν. Μβ^ο 3&ιη ηαΐα Οανίάαιη ν63ΐβ3 ηοη αιηρίίιιβ 
οαΐβίαείβϋαηΐ. ΙΙαο^αβ αάάιιεία 63ΐ αιΐ βαιη ρυ6ΐ1& 
νίΓ^ο Α1)ί3&εα δαιηαηί1ί3, ςη» βυιη ίη ΙβεΙο εοηεα- 
ΙβίαεοΓβΙ : αβςηβ Ιβιηβη βαπίΓβζ εο^ηονίΐ. ΟοθΙβηιιη *λνι»1ας ^ υ^.ός Δαβίδ έπαιρόμενος έκράτει της ^ Αάοηί&3 βΗα3 Οανίάί 3636 βχΙιιΙίΐΓβ^ααιηςαβ οεειι- βζσιλβίας. Κι3 ειφήλθεν ΒηρσαβεΙ πρες Δαβίδ, και 
τροσχ:»ηΐ9Λ9Ί εΤπε* α Κύριε βασιλευ, ώμοσάς μοι έν 
Κ'^?ίψ βεψ σου 5τι Σολομών ό υΙος μου βασιλεύσει 
μετ έμέ. Και Ιδου νυν Άδωνίας εβασίλευσε, και συ 
ούχ εγνως. η Ταύτα άκουσας Δαβίδ, άθροίσας τους 
«ρογήτβς και Ιερείς, χρίει Σολομώντα και καθίζει 
έ«ι του θρ6νου αύτου. 'Οκογόμησε δε Δαβίδ έν ταΐς 
ήμέραις αύτοΰ έπι της άκρωρείας 'ίε,οουσαλήμ τήν 
Σιών, σκηνήν έν αύτ(ί τ ψ θεψ πηξά μένος, Ιν ^ τήν 
χιοωτόν άπε'θετο, Έπι τούτου τιαρ* Έλλησιν *Όμη- 

ρο; και *Ησ{οδος έγνωρ{ζοντο* 

Τφ δε ,δυο' ίτει Σολομών έβασίλευσε δωδεκαετής 
«ν, κα; κρατεί ετη μ'. ΕΤχε δΐ γυναίκας 'Ισραηλί- ρανίΐ. Ι1αςα6 Β6Γ3α1)6α αά Οανίάυπι 161 ίπίΓανίΙ, 
6ίςιΐ6 3ηρρΐ6χ ίΐα άίχίΐ : « Οβυιη Οοιηίηιιπι (ααΐΏ, 
ο Γ6Χ, 3ΐΐΓα8ΐί, ίη Γβ^ηο ϋ1)ί δοΐοπιοηβιη ΩΙίαπλ 
ιη6ΐιιη 5αεε633αΓυιη. ΑΙςαί 6εε6 Ιίύί, ηιιηε Αάο- 
η1α3, Ιβ ίςηοΓαηΙβ, ΓββΠϋπι οεεβρίΐ**. Ηί8 αηάίΐίβ 
0ανί(1ιΐ3, εοηνοεαΙΐ3 να1ί])υ3 αε δαεβΓάοΙίϋιΐδ §ο1ο« 
ιηοηβιη ίηυη^ίΐ, ίΐαςαβτβ^ηο ίηατιςαΓ&Ιυιη ίη 3θΙίο 
3αο εοΐΐοεαί. Οαπι οδββΐ ίη νίνί3 Οανί(1υ3, δίοηβιη, 
ςα8Β 631 αΓΧ ΗίβΓΟδοΙγιηοηιιη, οβάίΩεανίΙ, ίηςη6 6& 
1αΙ)6ΓηαευΙαηι 060 ΩχίΙ, &1ςαβ ίη Ιιοε αΓβαπι τβρο- 
3ΐιϋ. Οανίάί 8θ1αΐ6 αρυά 6Γ2Βεο3 Ηοπι6γιι3 βΐ Η63ίο- 
άηβ ίηηοΙιΐ6ηιηΙ. 

Αηηο α ηιυηάο εοηάίΐο 4470, δοΐοπιοη αηηαιη 
α^βηδ ΦίαΙίδ (1ιιο(ΐ6είηιαπ[ΐ, Γβ^ηυιη ίηϋΐ : ί€ΐ(|αβ 
τιδζς και έθνικάς έιτεακοσίας και παλλακάς τρια/.ο- Ο ρβΓ αηηθ3 40 ΙβηαίΙ. Ηα1)ΐιίΙαχοΓ63ΐ3Γα6ΐίεα3αΙ(ΐα6 ν'χ;. Ένα δε μόνον αρζνΦα υ'ιόν Ισχε τον 'Ροβοάμ, 
χι•. τούτον έξ άλλοούλης Ναάβας της 'Λμανίτιδος, 
έ^άςίον [Ρ. 92] της αρχής. Αυτός τον Ιερουσαλήμ 
>ιν# ψκοδόμησεν, ίΤνθα Δαβίδ ό πατήρ αύτοΰ ττ,ν 
Ι'.ατ/ έπήξατο, άρζάμενος άπ6 του δευτέρου έτους 
^»,; αύτοΰ βασιλείας. Έν Ιτεσιν ουν Ιπτά τέλειοι 
ί'ΐτόν. Ε-σιν ουν άπό Αδάμ Ιως εικοστού χρόνου της 
ζ^.; Σολομώντος Ιτη ,δφι'. Ουτοσ ό Σολομών δεύτε- 
ρες υ•6ς του Δαβίδ έκ της ΒηρσαβεΙ γέγονεν 6 γαρ 
χρωτός, ό άπό μοιχείας, τέθνηχε. ΚαΙ γάρ ά^ρω- 
ν^^ντος αύτου έκακοπάθει Δ^βιδ έν άγρυπνί^, κα! 
»2χχφ καΐ σποδψ προσευχόμενος τφ θεψ έπ•. τψ 

*• II Βββ. ιχιν, 17. «^» III Ηββ. ι, 13. &Ιί6ηί^6ηα8 ηαπιβΓΟ 700, ρβ11ίε63 300, ιιηιιιη Ιαη- 
Ιαιη ΩΙίηαι Βούοαιηιιπ), Γβςηο ίηάί^ηαπι, 6ΐ Ιιιιηε 
ςαο(ΐυβ βχ αΐίβηί^βηα υχοΓβ, Ναα1)α ηίηιίηιιη Αοια- 
ηίΙί(ΐ6.ΐ8 5ο1οαιοηΐ6ΠΐρΙαηιΗί6Γθ3θ1γπιίδ9?(1ίΓιεανίΙ, 

ςαο Ιοεο Βανίά, ρα(6Γ 6]α3 δίοηβπι ηΐ6ΐα1υ3 ία6Γα1;. 
0Γ3ΐΐ3 63ΐ3ΐΓαεΙαΓαηιαΐΗΐ0Γβ5ηί δΐϊί αΙΙΟΓο, η1)δο1νϋ 
36ρΐ6πι &ηηί3. Αϊ) Αάαπιο υδςαβ αά νίεβδίαιιιιη 
αηηαιη βΒίαΙίδ δοΐοηιοηίδ αηηί 1ιαΙ)6ηΙαΓ4ο10. Ραϋ 
13 8ο1οηιοη 36ευη(1α3 Οανίάί βχ Β6Γ5αΙ)6α Ω1ίη8 : 
ρΓίαιη3 6ηίπι, (]α6πι βχαάυΙΙβηοεοηοβρβΓαΙ, πιογ- 
Ιιια3 63ΐ. Εο 8Β§Γθίαηΐ6 0ανί(1α3 νί^ίΙίί3 363β αΓΠί- 
εΐανίΐ, βαεΓΠΐη ίηάαΙιΐ3 βΙείηβΓβ 3ραΓ5υ3, Οεαηκιαβ 1¥1 ϋΚΟΚ^ΚϋΙ < ΕυΚΕΝΙ ΜΙ 

,- .!.. ιΐΓ.ιΙΐΙιί άι•^»Iί:•:α1^^. ί^αΐΐι «;1 ρΓ7Ιί•ί•ίϋΙ*ίΠΙ ]^ \\^%\ ΐί ΤΛΛ'Λ*. Εζ: ίΨ/^ ϊςί^ί^*ί ώ; εΤ-:; ι'-, 

• . 1.1 <*ι»ιι ι. •ι ι. '. ■ιιαΐί αη-^υ»; '1•ί Ϊηίαιι1ί5 ότι έτιλί^•:τ,«», εύ^ι'^ς ά^οβ»νε"τϊί ιλο;. Τε*»ν 

..1... ' .ι;. -Μ•• Λίνΐΐϋ'. ϋΐ?αΐι(•τ α'.'.«.•5&''ΐίΐιιΙ ι*"^*ιτη κότος οε το"^ "κν.Ιίζ ε'τ/Αΐίον κ^ος Λχζ'ο ο\ Λ#τν. 

:.. ι.;:...ι ι - ΙΙί^ΐι.Γίί \υίΐυ. Ι.ϋ'Ι*: ι<'Χ 'ΐυί'] 1'ϋ :ΙΐΗη ^τντοο: κα: κτττ^εΤί. Ό « -^^ους β?ϊθ το^ σ-/τ'.ιτ- 

ι "Ι • < 'ί.^ι ΐι.•^ " Μ"ΐ ^«^ι^^ «^Ι, ΐίΐί|υί1. ριΐιτ. » Ηβ- ε:^ί• « Τέθντ,κι το «ιι οίον. » 01 δε ε'^ιτον ■ Σ^ιϊϊϊ;. , 

^^ ■ ι.•; ι «III» : Ι ϋ Ιϊ<λ ιΐιιι •1ι ** ΑΙ »•••χ ϋΐ.'ΐΐΐιιι ί-ϋΓ- Κϊ' εύΟ'^ί /-ΐτελ^ών {λουνζτο κχ•. ή«•-ί?ι:ι χχ! 

^ιιι. ί.:ν.ΐΜ ι•^ιρα- VI <-<Ιΐ(•, 1Ι•-ο μι.-ι(ι;Α^ ;^ρΗI(^, •:ί• τ, ^/ϊρίττητε τψ θε'υ κ»• μετέλιδΐ τρο^τς. Έ:^:^. 

1 (ΐΐϋ .-υιΐΜ ι• . Ιΐιΐ•ΊΐΜμ•.ιΐιι& ΐϋΐΐη.'ΐϋΐ I1I1^ι^') ιυαΙ-ιΠο- /^ενο; οε ττ,ν αιτίαν τζζ ιναλλβγτ,ς εΤ^ενοτικ^ 

ιΐι.^ Ι'ΐιιιι ιυι|Μΐΐ, ιΙΐΊ ιιιιιΐϋΐΐΐΐΐ ιΐιΙ.'ϋι•), α Ι)ι-ο ρπ;- νο'3-^το; 2^το^ ϊζ■^^•^Λ7:ζ•. τον θεον άναττνιζ: :> 

• ιΙ.υ- ί.ϋΐιΐιΊΐι ΐ]ΐι> ΐ1ΐΐμιΐ<ι\ι : ιιΐι;ΐ1ιι<> «•ο «ιιΐιιΐ^αιη τ.ί'Ζί, ίτ,ζΐ οε τετελεύττ,κε, τίς ■?; χ,ίείι τ^''Τ.»1:Μ 

•ιΐΐιιιιϋΊ ϋΐΓ ιιΐΐΐΐι Ι.ιιΐ, ιιιιιιι| ιιιπ ιΉ^Γίαι αιιι υ( με ; Μτ, ονντ,Οώ άνζτιρέψαι τή^ ψ-'Χν ^^"^ ^::< 

ιΐιιΐϋΐιΐ 111 ιΊιI|ιι1^ ιπΙγ,ιΙ ? εν κύτφ ; 

>ιιΙι>ϋΐ•ΐΐΜΊΐι ΙΙ(Ίΐ:> |ΐΐιΐιΙιΊιΙΐ•ι ϊΐΓ. η;ι))|ι ΊιΙί«ιιιι•'ΐχίιιια "Οτ: έοωκε Κύρ(ος τφ Σολοιχωντι ορό>τ,?-•£ 

•1•ΊΜ\ΙΙ. |>ι:ι ΙιίΜμκ! Ιοί ΐΊ)μιιιΙΐ(ΐΐιι1)ΐΐ:ι ΜΊΊ1Ι11 ίΐιΐ)ΐΙθ' σο'νίιν πολλήν σφ^θ:χ κζ: ττλάτος κ3ροί2;. ^ 

ηΐ .|ΐΐ•)| 1ΙΙΙΙ1ΙΓΜ1111 .11 ιΊΐιΐ* 111.11 ίΐηΐϋΐ' ηΊ|ΐΐίΐΓΐ•ΐι1. 11«ν άμιχο; ή ιτζρζ τήν 03ΐ).Α772ν* Κα^. έτιλτ^^νι. 

•|ΐι•- >.ΐ|ΐΐι ΐιΜιΐ γ1 |ιιιμιι:« ιι|ιιιιι>ν Μΐΐ|Μ•ΐΐΐ\ίΙ γΙ υιιί- Π αύτώ ή ^ρόντ^τι; υπέρ ΐτάντζς άρ/^3•ου; /ζ• 1:^ 

)ιΊ»ΐ» .Ι.|^^|ΐ|ι Μΐ|•ΐιΊΐ1ΐ1ιΐΐ:ι (ΐΐιΙΐ'ΓιΊΙιηΙ. \ ιΊΐίπιιΙ ϋΐΐ πχντζ; 'γρονίμου; Αίγύΐτεου. "Ερχ^οντζ*. τ.^ί; 1/:^ 

ι ιΐηι ιΙιι.Γ ιιιΐιΐΜηια ιΙιμ ΐ'ρίαιίιΐιη ΙιΙι.μ • ϊιιιη;ι. ΙΊίπγ γυνζΐ/.£ς ούο Οικ^τΟτ,νζι, κζ*. εΤ-πεν -^, *^ι''ζ' »^: Ε-"!» α 

ηΐιΐΐ >• • ιιιΐι III ΙΙΙΙ.1 ϋΐιιΙΐΝ• ιΐιΐΐιΐιι (1('μι*ΐ<ΊΐΙ, ]ιο- ή γυνή νυττ, οίκοΰμεν έν ν^χ€}> Ιν•!. Κζ: γίΪ ρ 

|ι•ιΐ-:<. .ιΙι|ΐΐι' ιΐΐΐι'ΐ.ιιιι ιΐηιι Ιι ΐιίιΐι» }ΐο>1. ΐ!|ιΐΝ ΐη- ετεκον, κζ' μετζ τρίτην α^ίττ^. Τα^ττ,; *4 γζ.::)ι 

Ι.ιΐιΙ.ιΐι. • ΙΙ1ΙΙ |•Γΐ ιΐιΐι Ιγιιι ι ιηιι πΐαΐκ* >ιι.ι Γιι^α^&^*(, τΙΟντ,κεν, έττε: τήν νύκτζ έτιεχο'.μι[θΓ :>:^. Κιΐ 

« \Μΐΐ), Κιηι ΙίΐΐΝ-,»• , ,ιΐ.|ΐΐιΜΜΐιι ^ι^πι'V^^Μ^ μΙιΪιιπ^ ιοοΰ ζνζυτβσζ έλϊβε το έμον -κα-οίον έζ ττ; γή- 

.1.-1 ιι«ι. ι•1ι Μΐιιιιι ιΐϋ.ιΐιΐ.'ΐιΐ ««ιηΐιριΠΝχ- Γλ η1ιπ>, ϊΐΐ λτ^ μ•ΐ* Ίπνούττ,^, κζ: τέΟεΐχε το Ιζ'^ττ; τε^,μ:,- 

.ι•ι. Ι. . Μΐη . )ΐι> ΐιι,>ιΙ\ιπιιι Μί|«ρι»>ιιΐ>Μ» ?^ι\ ι'πΐη εμοΰ δέ το «ρίΜΪ ζ•.3τ:ζζτ,ς Οτ,λχτζ: 3ΐζ\ ι^μ^^ 

^. .».» Ι ι, ι.ΐΜ.Ιιπα "«ηιαιι -αΐ ι ι•\ι•»>γ!, ιιιογΙπιιπι το τ-Ον,-,χ'^;. Κζ: κϊτζμζήοΰσχ εΓοον ώ; ζΐι Ιττιζί 

•. ι .ιΜ. ..ι .'.'.. »\.Iι*^,' .1,- ι.• .'\|Ίι>ι.ιΙ.ι ιΙγ|»ι γΙιι'ΠιΙ ι>«»ι* "- ^ί V ;ι.ου. •ι Κζ- εΐπεν ή Ιτερα* « Ού/•.:λ'ΖΓ:>ίΤ:; 

..».»» >.,... 11 44.•. ι . '»^*' 1 .ι.νΐ .ΐίϊ.Ί.Ι Ικ».• ΠιχΛΙ ι*1. ΙΙιΜ) τ!/ ΤϊΟντχ•;, έμόν 0£ το ζ'Ον « Κ»* «ϊΧίΙ.-'Γ^ί.-Ι•- 

"...,.ι • ■« ι»\ΐ.*ιΐί/!.» πκι:.•ι\\ ,•1•ϊι>'ί• ι'οηΐίη Ί τ;μτ'ητ£ ζ•-ΐϊίίτ£:ζ τζ Β-έϊτ, '<λ\ \^ χδζ'.ζϊζί- 

- ** •.» ΐιϊ. ..ι. !.,.:« ϋκ,ι.*.:ΐη >;\ ;«ι . ίΐίϊ.πι'.πη Τ3^; "-.νϊ-.ς'ν ζττό τίΐν 0^0 ττχ.οιίον. ^ί ί^ϊ^\ 

..'• ■ ',;. ,• .•. . . . .-..•ι.: .«..ϊΪ\.!•ι;ν /:..! ί. 11•ΐ ν'''- ^. "1"^." "-- ζ•^•"•ί* ■ Μτ. κ'ριε, ζΐ^ιΐν.ηιν^ 

* ^ * . •■-Ι.••!»• • ^"**•. "* ν5 ■•■▼ 1^* ■♦^Γ'^ΤΓ ■ !Ι •ϊ ϊ"^*^ 

• - ^ ■ * ■ ■■ 

« • .,.,«.1 ^ ^..•-.ι •>...> •• •».• •«.»*«» «ρ^•• >•^ » ^ '-ν•^ .•Α.^■«••^^^'•'| 

|€»^ » *,^ . ... ^ .1.::• - ■;:"'•- γχγτ * -χ χ" ϊτ'•Γ-.•Τ. χίτί. ίζ: ζΐττ; ΐη 

. . , • . "^ »*,..■: 1 λ: τ.•. :« . 

* *. ••« ■■>>.• •*••* *•.-_■ -.• «». ^*« .• «. _ «^ • 

^ . • ..'« ,.:-. .-- -.. 1- .Λ• Ζ- * ■^» Τη- / 1Τ) 

■ ' . ■ * * . \ . " . . . ,". * ■ , V . . - Τ . ■ Γ - : . τ-Ξ ε—Γ τ^ί -τ ^τ: - ΐτ; 

. . ..> .• : .: -, :•. τ:Ι τ- ':-.-. »^ — ϊ:' τϊ» ιτ- 

, χ ... χ ■ 'ί ". ^ " ;■ ϊ ^. "■ ;. ϋ Τ ^ • "ΐΤΐ • *_ • Χϊ. "ϊϊ 

_ - Τ . - " * • 

• . , •- ■ » ■. " ~ « .. * " ~. .* Ι .• > _■ .'. • • 2 7^ ΐΤ- 

»--•■ .----. -..^-^ «5 . . ' .ϊ•. ϊ.. 


Χ ■ ι*-"^ Γ-ΤΙ \• •» 191 ΗΙ8Τ0ΕΙΑΙΐαΜ ΟΟΜΡΕΝΟΐυΜ. 108 »ου, χαί ήγΐβχα τον οΤ/ον τούτον δ'ν φχοδ(${Χ7|σα<, Α. δίΓϋχίδΙΐ, οοπδβΟΓανί, υΐ ίη βο ηοιηοη ιηβαιη οοΐ- τοΰ 6έ96αι ^^ ύνομά μου ΙχεΤ εΙς τον αΙώνα* και 
ίτοντχ οΐ οφθαλμοί μου έχει και ή καρδία μου πά- 
«ας τάς ημέρας. Και σΰ ^ν πορευθί^ς ενώπιον μου 
χαθώς έπορευθη Δαβίδ 6 πατήρ σου έν όσιότητι και 
εύ^ύτητι καρδίας, νου ποιεΤν κατά πάντα & ένετει- 
λάμην αύτφ, καΐ τά προστάγματα μου και τας έντο- 
λάς μου ουλί^εις, αναστήσω τδν Ορ<5νον της βασι- 
λείας σου έπΙ *ίσραήλ εΙς τον αιώνα, καθώς έλάλησα 
τφ π«τρί σου λέγων Ουκ έξαρΒήσεται άνήρ ηγούμε- 
νος β ν Ισραήλ* • Έαν δε άποστρ-αοέντες άποστρά- 
«ητε όμεΐς και τά τέκνα υμών ίιτ' έμοΰ, και μη 
ουλάξητε τάς έντολάς μου, και πορευΟητε κατ δαα- 
λεύσητε θεοίς έτέροις κϊΐ προσκυνήσητε αύτοΤς, 
Ι^τρω τον Ισραήλ άπλ τής γης ής έδωκα αύτψ, Ιοοβιη ίη δβιηρίΙβΓηυιη ;ί1)ί(ΐαβ ρβΓρβΙιιο βΓαηΙοοιιΗ 
πίθί βΐ οοΓ ιηβυηι. Τη €[ηο(ΐη6, δί αά βχβπιρίηαι ρα- 
1π8 Ιηί Οανίάί Ιβ ίη οοηδρβεΐη ηιβο ςβΓαβ δαηείβ 61 
δΙηοβΓΟ 164 οοΓάβ, αΙ(ΐυ6 οηιηία ρΓΦΟβρΙα ηιαη• 
(1αΙα6ΐ3ηδ5απΐ6αο1)6α5, δοΐίυπι τβ^ηί Ιυί ίη Ιδραβ- 
1ίεο3 οοηΩΓπια(1ο, αΐ δίΐ ρβΓρβΙυυηι, ςηοπΐοάο ραΐΗ 
Ιαο άίχί ηυηςυαπι άβΓοΓβ ςαί ΙδΓαβΙίβηπι Γβ^'ηααι 
ββΓαΙ. δίη αηΐβπι νοδ βΐ νβδίπ ροδίβπ α πιβ νοδ ρΓΟ- 
Ιίηαδ ανεΓίβΙίδ, ηιβίδςηο ρΓΦοερϋδ ροδ11ιαΙ)ί(ίδ αΐίο- 
ηοδ άβοδ δβςυβηιίηί αίςυβ οοΐβΐίδ, βχδοίηοίαπι Ιδραβ- 
Ιίεαπι ρορηίηηι άβ ΙβΓίει ςηαηι βί άβάί, οΒίΙβηκιηβ 
Ιιαηο ςηαπι ηοπιίηί ηιβο εοηδεοΓανί, α Γαείβ ηιβα 
ρΓθ]ίείαπι. ΑΙςηβ ΓδπιβΓπδ (|ΐιίάθΐιι ρβτϋιίΙ,ΐΛκϋύΓίο- 
ςηβ 6Γί( 6ΐ ΓαΙ)α1αοπιηί1)ηδηαΙίοηί1)α3: «^άβδαυίβπι καΐ τ^ οΤχον τούτον 6ν ήγίασα τψ βν($ματί μου ]^ Ιιβθο δαΙ)Ιίηιίδ 6ΐπΐ3^ηα&1)0Πΐηί1)ηδ ςυί ρΓα)ΙθΓίΙ)ΐιηΙ 
άζορρίψω έχ προσώπου μου* καΐ ίσται Ισραήλ εΙς δη1)δ&ηηα1)ίΙαΓ. ΙΙαο^αβ •1ίθ6ηΙ πιΟΓίαΙβδ : Οηία Οο- 
ίφανισμόν χαι ε^ς λάλημα εις τά έθνη πάντα. Και ό ηιίηαηι Οβηπι δηηπι άβδβΓαβΓυηΙ ΙδΓαβΙίοί βίαΐίβηο 
οίκος ούτος 6 υψηλός και μέγας, Ισται πας ό διαπο- άβοδ αδοίνβΓηηΙ δί1)ί, ίίίβο Οοηιΐηαδ Ιιαηο οαΙαιηίΐΕ- 
ρε:>όμ£νος δι' αύτοΰ και συριεΤ. ΚαΧ έρο3σιν. *Ανθ* Ιβπι ίρδίδ ίηΐηΐίΐ. » 

δν έγχβτέλιπον Κύριον τον θεον αυτών και άντελάβοντο θεόν άλλότριον, διά τούτο έπήγαγε Κύριος 
τήν χαχίβν ταότην. » Την δι χ!$λιν μεγίστην και περίναλλή καταρτίσας, 

μ: τλ -περίμετρον «ύτης ποιήσας στάδια τεσσαρά- 

χ^ντα, γιν<$μίν« μίλια ^ ήμια^ϊ δυσάλωτον πάντο- 

0εν τ«ύτην χατεσχεύασε. Περικλείσας γαρ αυτήν 

τρισ*. τεί^^εσ». χαϊ φάραγξιν άπε^ρωγυίαις, κατά(^- 

^•Λον τ»^9ΐν δλην έποίησεν, ώστε έκ της άπο(3^οίας 

τν^ς χ:#,ι»βς αυτών άρδεύεσΟαι. Συν τούτοις έποίησε 

<^>ρ•οπ*ς γρτΜοΰς ελατούς δκτακοσίους μεγάλους και 

Ηρατα χριαάηα χαι ϊτερα δπλα χρυσά πλείστα. ΡοΓΓο υΓΐ)βπι δοΐοηιοη ηιαχίπιαπι ραΙοΙιβΓπηιαπι 
ςηβ ίβοίΐ, ίΐα αΐ &πι1)ί1η3 ρ]ηδ βδδβΐ δίαάίοηιπι 40, 
ςιΚΒ εοηΩοίηηΙ πιίΠαπα 6 δ., ΓβάάίάίΙςυβ βαοιρΓΟΓ- 
δηδ ίη6χρη§ηα1)ί1οηι. Ναηι βΐ ΙηΙηδ πιηπδ βαιη οίη- 
χϋ 6ί Γοδδίδ αϋΓηρΙίδ, ίοΐαηιςηβ αςαίδ ρβΓΩυί ίβοίΐ, 
ςηαΓηπι άβουρδη ΙιογΙι ηςαΓβηΙΰΓ. Αά Ιιφο δβηία 6χ 
αηρο άαοΐίΐί πιαςηα 800 ίβοίΐ, Ιι&δΙαδ 300,α1ίαπΐ(ΐηβ 
ΔΓΠίαΙαΓαπι αηΓβαπι ρΐυπηιαπι : ςηίη βΐ ναδα ίρδίηδ 
βΐ ΙαναοΓα οηιηία αηρεα βραηΐ, ηβο^αβ ίρδίηδ ΟΒίαΙβ £ΐί μέντΦΕ χαΐ τά σκεύη αύτοΰ και οΐ λουτήρες ^ ίη ρπβΐίο αΐίςηο αΓ^^εηΙηπι Ιια1)6ΐ)αΙηΓ. Νανβηιοιηο- 

χρίτΛ τεχτΧΛ δπήρχον, χαΐ ουκ ήν άργύρ ιον λογιζ<5- 

{ΐενον ίν ταΤς ήμέραις αύτοΰ. "Οτι ναΰς αύτοΰ έπο- 

ριύετο εΙ< Θαρσεΐς καί διά χρ4νων τριών ήρχετο, 

οΐρουτα ^ρυσίν» -πολύ και άργύρ ιον και λίθους το- 

ρτΛους χαι 6δ<5ντας ελεφάντων κάι [Ρ. 94] πιθήκους. 

Εαι έδωκε Σολομών το χρυσίον και το άργύριον έν 

Ιερουσαλήμ ώς λίθους, και τάς κέδρους ώς συκα- 

μίνους εΙς -πλήθος. Το δ$ γε ίίριστον αύτοΰ ήν καθ' 

♦,μέραν χ<ύροι σεμιδάλεως λ' (ό δε κ(5ρος έποίει μο- 

5ί« λ') χβί χ6ροι άλούρου κεκοπανισμένου ξ', μ'^σχοι 

(χλεκτοί δέκα, β6ες νομάδες δκτώ και πρόβατα έκα- 

•.τ», εκτός έΛαφων και δρνίΟων εκλεκτών κχί σιτευ- 

:ί«. ΙΙερ: δέ γε της πολλής φρονήσεως αύτοΰ και 

η^ίας, ής ειληφε παρά θεοΰ του ύίρθ»ντος αυτίρ δ;ς, ςηβ 1ια1)6ΐ)αΙ, ςηφ Ταρδβδ ρείβίβΐ, αο Ιπβηηίο ςηο- 
^ηβ ΓβΥβΓδα 165 πιηΐΐηηι αηπ αΓ^βηΙί^ηβ αρροΓ- 
ίαϊ)αί, βί 1αρί(]βδ Ιορηαΐοδ, 6ΐ)υΓ αε δίηιίαδ.ΚβροδηίΙ 
αηΐεπι 8ο1οηιοη ΙβΓϋδαΙεηΐίο αηΓυηι εΐ αρςβηΐηπιίη 
ΙαηΙαπιηΙΙίΙη(1ίηβςααηΙαδοΙεΐ65δε1αρί(1ηπι,εε(ΐΓθδ• 
({ηε εα εορίαςυο) εδί εδί δ^εαηιίηοΓηηα. Οηο1ί(1ίε ίη 
ρΓαηάίηηι ε^ηδ ίηδηπΐ6ΐ)αηΙαΓ δίπιίΐφ εοπ 30 (εοηΐδ 
30 πιοάίοδ εοηΐίηεΐ), ί&Γΐηδθ εΓί1)ΓαΙα3 εοη 60, νίΐηΐΐ 
εΐεείί 40, 1)ονεδ Γΐηί ίη ρβδευίδ αΐηηίαρ 8, ονεδ 100, 
ρΓΟΒίβΓ εεηοδ αίςηε ανεδ εΐεείαβ εΐ αΐΐίΐεδ. Ώβ ίη- 
^εηΐί αηΐεηι ίρδίηδ δαρίεηΐία. ςηαπι α Οεο 1)ίδ ίρδί 
νίδο αεεερίΐ, αηιΐί ςαί(1 τηρδηδ αά ίρδηπι Οοηιίηαδ 
(ΙίεαΙ : « Εεεε ^εύί 1ί1)ί εοΓ ρπιάεηδ αε δαρίεηδ : Ιηί 
δίηιίΐίδ ηεςυε αηΐε Ιε ΓυίΙ ηε(ΐϋε επί ροδΙ Ιε.Οίνί- >'^ Λίυιον τί -πάλιν ό βε4ς φησι προς αύτ($ν• ι Ίδου, Ο Ιίαδ ςηος[ηε, ρίοπαπι εΐ ορεδ ΙίΜ (1α1)0 ". » Ιάςηε 

άεεΙαΓαηδ δερίρΐηρα δίε ίηΓερΙ ^* : « ΟεόίΙ Οοπιί- 
ηιΐδ δοΐοηιοηί ίηΐεΐΐίςεηΐίαηι δαρίεηΐίαπκ^ηε δηηι- 
πιαηι, οοΓςηε ΙοΙ τερηπι ρερίΐία ίηδίρηείηιη ςηαηΐηδ 
εδΙ 2ΐΓεη8Β ίη ΙίΙΙοΓε ιηαπβ ηυπιΟΓϋδ. » ΟοηδοηΙαηεηπι 
ίίηςηε εδΙ, ςηοά εοπιραραΐηρ αίςηε ρΓίτΓεΓίηΓ εΐ ίίδ 
(^ηί αραά ρπδεοδ ίαεραηΐ δ&ρίεηΐεδ 1ια1)ί1ί αε ρΓ83- 
δίαηΐίδδίπιί, εΐ ίρδίδ ^ΰ^^ρΐίίδ, ({υί αρη(1 οηιηεδ ηο- 
πιεη δαρίεηΐυπι ΙιαϋεηΙ. Νβπι δίεηΐί Οτίτεί ηαΡΓαηΙ. 
ΡΙιεΓεε^ίΙβδ δγηηδ, ΡγΙΙια^οΓαδ δαπιίηδ, Αηαχαβοραδ 
ΟΙαζοηιεηίηδ,ΡΙαΙοςηε ΑΙΙιβηίεηδίδ αά ^£^γριί οδ ρΓΟ 
ίβοϋ δοηΐ βρο ΓβΓααι (ϋνίη&Γηχη αο η&Ιητω οο^ηί Ιίοηβιη ίοϊοχά σοι καρδίαν φρονίμην καΐ σοφήν* ώς συ, ού 
^ΐγονεν έμπροσθεν σου, καΐ μετά σέ ούκ άναστή- 
ηται 5μοΐ(^ς σοι. ΚαΙ πλοΰτον χαι δ6ξαν χαί χρή- 
]ΐτ:α δώσω σοι. » ΚαΙ τοΰτο δηλοΰσα ή Γραφή 
^χγει λέγουσα• « Έδωκε Κύριος φρ6νησιν τψ Σολο- 
ΐώντι, χαι σοφίαν πολλήν σφ-ίδρα, καΐ χύμα 
<3ρο•2ς ώς ή άμμος ή παρά τήν θάλασσαν. » Εικό- 
'<β; ούν Ιχ -παραλλήλου χαι τών πάλαι γεγεντ^ μένων 
•ρίπων σοφών έμνήσΟη, χαΐ τους ΑΙγυπτίους προσ- 
•ί^ίίχεν ώς οοχοΰντας «αρά «ασιν είναι σοφούς τε 
^ φρονίμους. ΚαΙ γάρ ώ< Έλληνες Ιστοροΰσι, χαι 

*• ΠΙ Ηθβ. ηι, 14. >«ηΐλθ(.τ,12;πτ, 12. 199 6Ε0ΚαΐΙ 0Β0ΗΒΝ1 200 6Χ ίρδίδαοοιίΓαΙίοΓβιη άί30βηάί ΕΙ ςυίοίοιη θβ Μοδβ Α. Φερεκύδης ό Κύριο; (86) και 11υβαιγ<5ρας ό Σάμ•.<κ δαοπυ υΐΐΡΓΠϊ ΙβδΙαηΙιΐΓ.Γαίδδβ βυιη ίηδίίΐαίαιη οπι- 
ηί1)ΐΐδ ^Ε«γρι^ΟΓυIη δοίβηΐϋδ. ΠοΓϋΐΏ ΙΟΟβΓροβιη- 
ηίηπι, ίηί|ΐιίΙ δοιίρΙϋΓα, 1απιίηίΙ)ΐΐδ οίΤοοίΙ δοΐοιηοη 
ηΐροΐβ (ϋνίηίΐιΐδδαρίβηΐίαίΐοηαΐυδ.ΐΐ&οιαβ αιΙάΐΙαΓ: 
« ΕΙ δαρίοηΐί» αηΙβ€β11ο1)αΙ οηιιιβδ Ιιοιηίηβδ : ΟίχίΙ 
Ιπα ιηΊΙΙία ραΓα1)ϋΐ£ΐΓϋΐιι, οαππίηα οοιηροδϋίΐ 600. 
ϋίδδβιαίΐ <1β αΓΐ)οη1)ϋδ α οβάπο ϋΙ)αηί, υδςυβ αά 
Ιι^δδοριΐίπ ςαί άβ ραπείο οηαδοΊΐυΓ. Ι^οοηΙαδ βδΐ <1β 
ροου(1ί1)ΐΐδ, (1β Γβρβη1ί1)ΐΐδ, άβ νο1ϋθπΙ)αδ, άβ ρίδοί- 
ί)υδ ^'. » Εχ δοιίρΐίδ β3υδ Ογοβοι ςιιί ιαΐΓ080ρΙιίδΙα3 νο- 
οαηΙπΓ, Γβί ιηβάίοίο δοπρΙΟΓβδ, ιηαίβηαηαι βΐ αΓ^α- 
πίθηία δΐιίΤαΓίΐϋ αΓίβδ βυαδ οοηδοηρδβΓαηΙ. 1.ί1)Γ08 
δοΙοπιοηίδΓβχ ΕζβοΙιίαδάβ ιηβίΐίο δυδίυΐϋ,ουιη ιηοΓ- 
Βοπιιη ΓοΐΏβάία βχ Ιιίδ ροριιίαδ ροίβηβ α ϋβο δαηα- και Αναξαγόρας δ Κλαζομέν:ος καί Πλατιών 6 ΆΟη- 
ναΤο; προ; τούτους έξεδτζμησχν, Οεολογίαν καΐ 9>. 
σιολογίαν άκριβεστέραν μαΟ^αεαθαι παρ* αύοών έλ- 
π(7αντε;. Και δή και περί του ΙΙωϋσΙως οιεξιών & 
Οεϊο; λ<5γο; Ιοη οτι έπαιδεύθη Ιν πάστ^ σο^Ι^ Αΐ- 
γν>πτ(ων. Τούτους, φησιν, απτι/τας ό Σολομών άπ- 
έκρυψεν δ'τε ΟεόΟεν της σοφίας το δώρον δεξάμενος. 
"Οθεν έπήγαγε « Και έσοφίσατο υτάρ πάντας αν- 
θρώπους, κα2 έλάλησε τριαχιλίας παραβολάς, καΐ 
ήσαν α\ φδαι αύτου πεντακισχίλιαι, και έλάλησε περ^. 
των ξύλων των άπδ της κέδρου της έν τφ Λιβανφ 
κα^ εως της ύσώπου της έκπορευομένης δια το9 
τοίχου, και έλάλησε περί των κτηνών και των Ιρια• 
τών και τών πετεινών και περί των Ιχθύων. » Άβ ϋοηοιη ΩαβίΙαΓβ ηββΙίββΓβΙ. δοΐοιηοη πιαςηίΐαάίηβ ο ων οΐ τών Έλλτζνων Ιβτροσοφισται σφετερισάμενοι (ϋνίΐίαηιπι αο δαρίβηΐίο) δυρρα οηιηββ τβ^βδ ΙβΓΓβο 
βίαίιΐδ ΓϋίΙ ; οπιηβδςαβ Γβββδ Γαοίοιη β]αδ νίάβΓβ αο 
νοοοιη ααίΙίΓΟ ουρίβ1)αηΙ ; νβηίο^αηΐςαβ ίβΓβηΙβδ 
δίη^ίαΐί (|ηοΙαηηίδ ιηιιηβΓα δΐια, ναδα αυΓβα,νβδΙοιη, 
&ΓοηιαΙα, βςυοδ, τηυΐβδ. Ηα1)βΙ)&1 οαΓπΐδ ϋΟΟ,βςυβδ 
Γβοηπίΐα^ 40000, οςηοΓϋοι αά ουιτϋδ 12000. Ργ®- 
βΓιΐΙ ααίοιη οιηηί1)ηδΓθ^ίΙ>υδ&ΩυνίοΕαρ1ΐΓαΙβαδίΐυβ 
αά ΙβΓΓαιη ΒαΓΐ)αΓ0Γυιη βΐ Ωηοδ ^ΕργρΙί. και τάς άφορμάς ειληφέτες τάς οικείας συνεστησαντο 
τέχνας. Ταύτας ά(ρανεϊς έποίησεν 'ίζίκίας ό βασι- 
λεύς επειδή τάς θεραπείας τών νοσημάτων ενΟεν 
κομιζ<$μενος ό λαδς περιώρα τάς Ιάσεις αιτεΐν παρά 
θεού. Και έμεγαλύνθη Σολομών ύπίρ πάνχας τους 
βασιλείς της γης πλούτφ και φρονι^αει* και πάντες 
ο\ βασ:λεΤς έζήτουν ΙδεΤν το πρόσωπον αύτου και 
άπου σα ι της φωνής αύτου, καΐ παρεγίνοντο φέροντες έκαστος κατ' ένιαυτδν τα δώρα αύνών, σκεύηχρυσα και ιμχτισμδν και ήδύσματα >λ\ Ίππους κα: ήμι- 
<5νους. Και ήσαν αύτου χίλια τετρακ(^σια άρματα, καΐ Γπποι Ο^ζλειαι τοκάδες χιλιάδες τεσσαράχοντα, 
και 'ίπποι εις άρματα χιλιάδες δώδεκα, ΚαΙ ήν ηγούμενος τών βασιλέων πάντων άπδ του ποταμού 
[Ρ. 9ο] Εύφράτου ?ως γης αλλοφύλων και Ιως τών δρίων Αίγύπτου. 

Λο Γβ^ίηα δα1)(Β, ςυο) α 6Γα}θίδ δί1)γ11α άίοΐα ίιιίΐ, Ο Και βασίλισσα Σαβα, ήτις έλ{γ»το Σίβυλλα παρ* 
αιιάίΐα 6]ιΐδ Γαιηα ΗίβΓΟδοΙγιηα αάνβηίΐ, υΐ ρΐΌρο- "βλλησιν, άκούσασα τδ δ'νομβ αύτου, ήλ^εν ε\ς δίΐΛ ηυΦδΙίοπ'ϊ άβ δαρίβηΐία β3αδρβηοα1υη[ΐ ίαοβΓβΙ. 
Μαΐΐα οαπιβίί αΐΌΐηαΙα ροΓίαΙαηΙ αο βχίιηίαιιιυΐΐιιιη- 
ςυο 107 ααιί οΐ ςβπιπιαηιιη, αο ηια^ηο αάπιοάαηι 
οηπι αρραΓαΙα αοοβάο1)αΙ. ΡοδΙςααιη οοΓαιη ουιη 
δοΐοιηοηββδί (ΐηα^ νοίαίΐΐοοαία, ίδ(ΐαβ οί οιηηίαδβΓ- 
ιηοηβ οοιηροδϋο βΐ βΐθ^αηΐίδδίπια ίηΙβΓρΓβΙαΙίοηβ 
άίδδοΐνίΐ, άβηαο βηιη δίο ΙβηΙανίΙ. ΡοΓΠίοδΟδ ρηβ- 
ΓΟδ βΐ ΓοΓΠίΟδαδ ραβίΐαδ βοάβιη νβδίίΐα βΐ ΟΓπαΙιι 
ίηδίΓΐιυΙϋ^ οοΓαιη οο οοηδΙίΙηΊΐ;, ρβίϋίςυβ υΐ ίηΐβρ 
δβχιιιη ίιιΙβΓποδοβΓοΙ : ηααι αί ίρβα δίΙ)>'11αο1) ίηςβηϋ 
ρΓΟίηρΙίΙυάίηβιη δαρίβηΐΊαιηςιιο βΐ γογοπι ιηιιΙΙαΓαηι 
ρβπΐίαιη ιηαςηί 6ΓαΙ ηοιηίηίδ. Ηεχ οιηηβδ ΙαναΓβ 
ίαοίβιη ]αδδίΙ, ϋαΓ|ΐιβάίδθππΐ6η δβχαδ άβρΓβΙιβηάϋ, *1ερο'υσαλήμ πειράσαι αύτδν έν βίνίγματι, και κά- 
μηλοι αφουσαι ήδύσματα πολλά και εξαίρετα καΐ 
χρυσδν πολύν καΐ λίθους τιμίους, και έν δυνάμει 
βαρείς σφόδρα. Και εισελθούσα προς αύτδν, και 
λαλι^σασα αύτψ πάντα δ'σα ήν έν τ^ καρδία αύτης, 
και πάντα διέλυσεν αύτ^ έν συντάξει λίγων καΐ 
Ιρμηνεί^Ε λεπτοτάττ[ϊ **. Ή δΐ προσέβ'το το^ ^^«1• 
ράσαι αύτδν και έν τούτφ. Βύόπτους γαρ παΤδας 
^^ρενάς τε και Ο^λείας 6μοιοτρ<$π(|ΐ στολτί και κουρ$ 
τ^ αύτ^ περικαλλωπίσατα παρέστη σεν αύτψ, ζη- 
τούσα έκατέρου γένους διάκρισιν ποίϊζσασΟαι* ήν 
γαρ και αυτή ή Σίβυλλα πάνυ έπ' άγΧινοί^ τε καΐ 
σοφί^ και πολυπειρί^ διαβίτ^τος. 'ϋς δΐ 6 βασιλεύς οιιιη ηιαί'βδ ΓοιΊίΙβΓ αΐ^ιιβ ναϋάβ Γαοίοδ ΙΟΓβΟΓβηΙ, η νίψασθαι τούτοις προσέταξε τδ πρόσωπον, τήν φύσιν ΓβιηοΙΙίΌ ΙοηβπΙοΓ βΐ Ιίιηίάβ. Ι1α(]α6 ΓΟ^ίηα οιηηίηο 
δΙαροΓαοΙα ρΓορΙβΓ 6α ({υα; αΐ) ίρβο βΐ ^^υδ ίαπιϋία 
βΙα δοίρβα 6ΓαηΐΓαοΙα,άίχΐΙ : •• ΥοΓαδ οδί δβπΏΟ ςτιοιη 
ίη Ιβπα ηιοα ααάίνί, (αιηοΐδί ΐΏΐΙιί ηο άίιηίάία ςιιί- 
άβΐΏ ραΓδ ΓβηαπΙίαΙα ίυίΐ : ηιηΐΐο οϋίιη ρΙαΓα νίάί Ικατέρων διέγνωκε, τών μίν αρρένων εύτίνως και 
άνδρικώς τα; δψεις καταψυχ<5ντων, τών δε θηλειών 
άπαλώ; και άπειρη μένως. Ώς τήν βασίλισσιν κατβ- 
πλαγεΤσαν πάνυ έ'κ τε τών αύτου και τών περί αύτδ^ 
και έξ Ιαυτής γενομένων ειπείν « Αληθής δ λόγο; »» III Ποβ. IV, 30, 32, 33. 

ΧΥίΛΝΌηΐ ΕΤ Γ,ΟΑΗΙ ΝΟΤ^Ε. 

ίΐηβιη άβοίιηί. Ι1)ί ΡΙιβΓοογάβδδ Βάβιος άίείΙυΓ,ηΙβΙ 
αριιά δυίάαιη : αρυά ΕαδΙ&Ιϋίυπι ίη Ηοπιθπ Ιοοόπι 
οιίαΐηιη Βαβυλώνιος, αρηά'Ι,αθΓΗιιιη 1 ίη ΥίΙα β]ΰ8 
Βάδυος, υΐ αρρατβαΐ Βαάγη ραΐΓβηι β)υδ ίυίδδε, β* 
βπιβηάαηάοδ βχ Ιιοο τβΐίςυοδ. Υπίρ^ο οΜίηαΙΙ βηιη (80) Ό Τύριο; πίθπάοδβ ρΓΟ δ Κύριος : ηαηι δίβ- 
ρΗαηίΐδ ΐΡδΙαΙϋΓ (ίοηΐίΐο αΐ) δ^το βοπ Σύρ'.ος, ηίδί 
οοάοχ ίαΙΙίΐ; ςυοά ιηίηίπιβ ραίο, οιιηι δίο βΐ αρυά 

πίθηΐδ Ο Οώμ8. νρΓδα 401 δγΓίαηι αρρβίΐβΐ, δίΓα- 
1)οηίΗ ορίηίοηοπι ίΙ)ί ΕηδΙαΙΙιίο βΐ ίη Βίοηγδίυπι 
αρρΐΌΪ)αηΙβ. ϊ.αΐίπί δγρυαι νοοαηΐ ΡΙιβΓθογάοπι, ηΐ 
Οίο. Ι Ύη$ο, ΜΪΛ ουιη Γβ^ηαηΙβ δοΓνίο Τυΐίίο Γιιίδδβ 
&ί(, αηηίδ ηίπιίΐ'αιη ρο&Ι δοΐοηιοηοηι Ιιαυά ρατιείο • 
Γϋ)ΐΐδ 400. $>τιΐδ ίηδυΐα βδΐ ηηα €>χ1αάαπι, Ββίο, 
Η1ΐ6η«& ο( Μ7θοηο οίηοΐα. Υίάβ δΐΓ&1>οηβιη %ηί βχ δγπα οΓίυηάυπι Γαίδδβ. ηο1)ί1ί ίΠααάΕυρΙίΓαΙβχη 
Αδίω Γορίοηβ.Οιιαηι ορίηίοηβπιααχίΐΟ. ΑαρπδΙίηιΐΒ, 
ΑδδγΓίηπι βαπι ηοηιίηαηδ, 3 αά Υβΐηδίαηιιπι βρίδίοΐα, 
6( ςηίάβπι Αδδγτίαπι ΥίΓφΙίί βχΡοΠίοηβ&ιηοιιιαιιι, 
αά 63ΐΐδ άβ ίπιιηοΓίαΙίΙαΙβ άίδραΐ^ϋοηβιη Ιοιχ^αβοδ. 
Ν&ιη Ι. ΠΙ Γβιιίτβ ΑόοΛ. βηηιάβιη 87111111 ^οόιι^. Χτι.. »1 ΗΙ8Τ0Α1ΑΚΒΜ ΟΟΜΡΕΝΟΙϋΜ. ^ 5ν ηχούσα (ν τ^ί γτί μου, χοιι ούχ ίστι τ^ ^μισυ χαθ- Α φ12ΐιη ίη&αάίνβΓαιη. Ρβΐίοββ ρΓοΓβοΙο ιηυΙίβΓββ 6^1ι «Κ άπτ,γγέλη μοι* πλείονα γάρ έώραχα υπίρ & 
{χου«2. Μζχάριαι γουν α\ γυναΤχες χβΐ οΐ παίδες 
•Οί, ο\ παρεστηχότες ούτοι ενώπιον σου και άκούον- 
τις τους λ'ίγους ττ,ς ορονήσεώς σου. » Και δοΰσα 
ιύτ»ρ χρυσίου τάλαντα Ικατον ε^-οσι και ήδύσματα 
«ολλά και λίθους τιμίους και οή και τήν του όπο- 
βαλνάμου ρίζαν, άφ' ου ή ϋαλαιττίνη τοΰτο γεώο- 
γιον εσχεν, ως φησιν 'Ιώστ,πος, υπέντρεψεν εΙς τήν 
γξν αύτης υπερεκπληττομένη λίαν. Περί ^,ς και ό 
Κύριος Εφη• « Βασίλισσα Νότου ήλβεν έκ των περά- 
τ»»ν της γης ϊδεΤν τήν σοφίαν Σολομώντος. « ϋρός 
λ μέντοι και Σιράχ 6 σοφώτατος έλεγε* « Σολομών, 
έσοφίσθης έν νείτητί σου, και ένεπλήσθης ώς ποτα- 
μός συνέσεως. Γην έπεκάλυψεν ή σοφία σου, καΐ ραβΓΐ ςαί οοΓαιη Ιβ αδίαηΐ Ιαο8^ιΐθ βαρίβηΐββ 56Γ- 
πιοη68 αυάίαηΐ^^. » ΡΓθίη(1β οιιπι5α1οιποη6[η1201&- 
ΙβπΙίδ αυΓΐ, ιηαΐΐίδ αΓθπια(ί1)ΐΐ5 αίςιιβ ^βιηιηί», ηβο- 
ηοηορούαΙδαΐΏί Γαάίοβ (ΙοηαδδβΙ, υηάβ βαιη δΙίΓρβιη 
ιη ΡαΙ.ΐδϋΏα ρΓορα^&Γΐ εοτρίαιη ϋοδβρίιιΐδ ΓβίβΓΐ* 
ίηςβηΐί αύιηίΓαΙίοηβ ρβΓεαΙδα (Ιοιηιιπι ΓοάϋΙ.Οο Ιιαο 
βΐίαπι Οοιηίηαδ (ΙίχίΙ ^^ &1) βχΐΐ'βιηί» 16γγ£β βηίύυβ 
αυδίπηαιχι νβηίδδβ Γβ^ίηαπι, α( δαρίβηίίαιη δοΐο- 
ΐΏΟϋίδ 06Γη6ΓβΙ. ΕΙ §ίΓαο1ιιΐ3 δαρίβηϋδδίπια ίΐα. 
βηιη αΙΙοςιιίΙαΓ *^ : << Ο 8ο1οιηοη, ίη ]υν6η1ιι1β Ιγια 
βαρίβηδ ΓαοΙαβ 68, αίςαβ απιοίδ ίηδΙαΓ 8οίβηΙία ίαι- 
ρΐβΐαδ. §αρί6η1ί& (αα ΙβιταΐΏ (οχίΐ,βαπκιαβ ρατβώο- 
Ιίδ 61 8ΐι1)1ί1ϋ)ΐΐ8 ςιιβθ8ϋοηίΙ)α8 Γ6ρΐ6νί8(ί. ίοηςβ ίη 
ίηδυΐαδ βΐ τβπιοΐαδ («ΓΓαβ Ιυα ΐΏ6ΐηοπ£ΐ ρβΓνβηϋ : ΙνίπΛηνας έν παραβολαΐς αινιγμάτων. ΕΙς νήσους Β οΙι&Γυδςιΐθ ΓιιίδΐΊ ίη (}ΐιί6ΐ6 Ιηα, (ϋνίηίΐαβ ραΓαΙίβ %6^ρω και μακράς χώρας άοίκετό σου το μνημόσυ- 
νων, χαΐ ήγαπήθης έν τξ ^^ρήν^ σου, ήν κατέπαυσεν 
ι θβ^ς χυχλόΟεν. Και φοαΤς και παροιμίαις και πα- 
ραβολαΤς έθαυμαστώθης. Και συνήγαγες ώς κασσί- 
τερον τ& χρι>σ{ον, και ώς μόλιβδον έπλήθ^νας άργυ- 
ρον. *Αλλ^ Ήαρέκλινας τάς λαγόνας σου γυναιξί, 
τα• ένεξουσιάσΟης έ^ τψ σώματί συυ, και Ιδωκας 
ρ&ριον Ιν τζ ^^ζΐ) ν<>^» )(^'ι έοεβήλωσας τ6 σπέρμα 
•η, έπβγαγβΤν ^ργήν έπι τα τέκνα σου. » Ου μήν 
οΐ βλλα ΐΛΛί αύτος δι' έαυτου σαφέστατα περί [Ρ. 96] 
της ιδίας σοφίας χαΐ του πλούτου φησίν* α Έμοι δε 
Εφη & βεος κατά γνώμην εΙπεΤν και ένθυμηΟήνα^ 
ίξίνς χ«β« λεγομένων, 6'τι αύτος 6 Κύριος και της 
Μ^Ιας ^τ;^ς έστι και των σοφών διορθωτής. Έν οίΓοιιηι 16 Γββίοηίϋπδ. (]Ι&Γπιίη& Ιυα, άίοΙθΓία βΐ ρα- 
Γ&1)οΐ89 αάπιίΓ&Ιίοηβπι Ιιιί 6Χ6ί(αηιη(. Ααηιηι οτιρη 
ίηδΙαΓ οο1ΐ6§ίδ11, αο αΓ^βοΙηπι βα οορία &0 8ί ρΐηαι- 
1)υαη βδδβΐ. ΕηίηινβΓΟ 1απι1)ί (αί ιηα1ί6Γί1)α8 άβάίϋ 
ΓαβηιηΙ» (ιιοςαβ 68 αύαδίΐδ οοΓροΓβ. ΟιιαΓβ ^βήω 
Ια» πιαοαίαιη ίηηαδδίδΐί, Ιιιαηιςυβ ρΐΌββηίβπι οοη- 
Ιαιηίηαδϋ, ΐΓαΙηπιςαβ ρροΐί ΙαΦ Οβααι Γ6ά(ϋ(ϋδ11. » 
Αο ίρδ6 ςαίάβηι δυίδ ν6Γΐ)ί8 &ρ6Γΐίδ8ίπ)β 82ΐρί6η1ί&αλ 
άίνίΐίαδςιιβ δα&8 ρΓ»άίοα(. « Μίΐιί, οίΙ,Οβαδ Ι&τ^ίαΙατ 
ηΐ Γ6€ΐ6 οο^ίΐβιη α1ςιΐ6 βΙοςυαΓ ςα» άίοηηΙαΓ. Ιρδθ 
6ηίπι Οοιηίηιΐδ 6ΐ 8αοί6ηΙί& άηχ 63ΐ 8ΐ 8&ρί6ηΐ65 
(ΙίπςίΙ : (]υίρρ6 ίη πιαηα 6303 6ΐ ηο8 3υαιιΐ3 βΐ ταϋο- 
ηβδ ηοδίΓΦ. Ιρ86 βηίιη ιηίΐιί νβΓοπι Γ6ηιιηοο£;ηί(ίο-. 
ηβπι, (Ιβάϋ, α( 8θίΓ6ΐΏ πιηηάί βχοΓάίαιη, 6ΐ6ΐη6ηΙο- γαο )[«ι^\ αν^*» χαΐ ήμεΤς και οΐ λόγοι ημών. Αύτος ^ ηιαι αοϋοηββ, ρΓίηοίρίιιπι, ϋηβιη 6ΐ ιηοάίαπι Ιβηΐ- γάρ μοι δέ^ώχι των βντων τήν γνώσιν άψευδώς» 
ειοένβί σ•^τ:α9νν του κόσμου καΐ ενεργείας στοι- 
χείων, β^χήν χαΐ τέλος και με