Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οου§ΐ£ Τϊιίί; ί^ ίΐιΐί^ίΐϋ] £θργ οΓϋ γχχ)Κ Ιηιιΐ ννίΐ»; ρπ.'^ίτνί'ίΙ Γογ ίΐίΊΐί'πιΐίοιι^ οη ΗΙιπιγυ ^ΙΐίΊνί'^ ΙχΊΌπ.- ίΐ ννίβ ιΛΓΓί'ΓυΙΙν ^ιΛίηηί'ίΙ Ιιν (Γίοο<ιΙι: ί.ικ ραΛ οΓίΐ ρπ)|ΐ:ι;1 

[ο ηΐϋΐχ [ηο \νι>ΓΐίΓ^ Ιτοο^ υί^ονϋΓϋΜο οηΐίηο. 

Ιΐ Ιΐϋί> κυτνίνί-ί! Ιοη^ι ί-ηου<ι1ϊ Γογ ΐΐΐί- α>ρνπ<ι1ϊΐ Ιο ι:χρίΓ0 ϋΠί! [ηο γχ>ο^ [ο οπιογ [γιο ρυΜίο άΌηΐϋίη. Α ρυΜίο ιΐοηΐϋίη ποοΚ ίκ οηο Ιηϋΐ \ν^ ΓΐϋνϋΓ κιΐΓφι:! 

Ιι> α>ρνπ<ι1ϊΐ ογ ννηΐΜΐ; Ιί-<ι;ιΙ α>ρνπ<ι1ϊΐ Ιί'πιι ηίΐκ ί'χρίΐί'ίΙ. \¥πι:ΐηοΓ ;ι ποοΚ ίκ ίη ΐηο ρυηΐίο ίΐοηΐϋίπ ηαιγ \αιγ ιχ>υηΐΓγ ΐοοουηίΓγ. ΡυΜίο ιΐοηΐϋίη οοο^κ 

ϋΓϋ ου γ £ϋΙϋ*-ϋ>'κ Ιο Ιηι: ρ^κΐ. π;ρπ;κι;πΐίπ£ ιι^ΐίΐΐΐη οΓ1ϊί^ΙθΓ}'. υιιΐΐιιπ: ίίπιΙ ΚγιολΙιχΙ^ι: ΐπίΐΓκ οΙΊϋη ίΙίΓΙίίαιΙΐ Ιο ιϋκυονϋΓ. 

ΜϋΓ^κ. ηοΐ&ΐίοηκ ιιηιΐ οιΙίογ πΐίΐι-»ίηίΐΙκι ρπ;κι;πΐ ίη ιηι: οπ^ίηϋΐ νοίυηιο \νί]1 ϋρροϋΓ ίη [ηίκ Ιίΐο - ύ ΓΟΓηίηάΌΓ οΓ ώίκ (χ)οΚ'κ Ιοη^ ίουπιι:γ Γγοιπ Ιηο 

ρυΜί^ήί'Γ Ιο ίί ΙίΒηιη,' ίίπίΐ ΙίηίίΙΙγ Ιο γου. 

1]ίΐ3§6 ςπκίεΐΐικβ 

(ΓΙοο^Ιι; ίκ ρπ)υίΙ Ιο ρίαίπίτ \νίΐή ΙίΙιπιπι:^ Ιο υ"ί»ίΐί/ι; ρυΐιΐκ- ίΙοηκιίη ηκιΐίτκιΐ^ ίΐηϋ ιιιιιΚι; Ιήί'ΐιι ννίυΐΐν ίΐίχχκκίΜι:. ΡυΒΙίι; ίΐοηΐίΐίη ηοοΚκ Ηϋ1οη§ Ιο ΙγιΟ 
ρυηΐίο ϋηίΐ \νο ϋΓΟ ιϊκ:γι:Ιυ ιΙίιίγ ιτι^Ιουκιη^. Νί'νί'Γΐήι:Ιι:^. Ιήί^ ννι>ΐ"Κ ίί ί'χρί'η^ίνι:. κο ίη ογι.Ιι:γ Ιο Κ ι; ι; ρ ρΓονίίΙίη^ι Ιήί^ ΐΐκουπχ. \νι: πιινι: 1;ιΚι:η κίορκ Ιο 
ρΓονοηΐ βγηικι: \ιγ α>πιιιιι;ινκιΙ ρ;ηΐκ'ν ιιΐίΊυϋιιι,υ ρΐααιι,υ ΐιχίιηκ-ιιΐ ΐΐκΐπί:ΐίοηκ οη ϋυΙοηΊϋΐα:] αυθΓγίη£. 
\Υϋ ϋΐκο ϋκΐι (π3( γου: 

+ ΜαΙιβ ηοη-ϋοηΐϊηβΓϋίαΙ ικβ ο/ώα βΐΐ'χ \\ ! ν. ιΙί'Μμικ'ιΙ (.~1οο<ιΙι: Βοοΐ^ 5θϋΓ0Γΐ Γογ υ 8 υ \ιγ ίηίΐίνίίΐιιΐίΐκ. ιιπίΙ \νι: π:υυι:;,1 ΐηϋΐ γου υκο Ιηοκο Γιΐοκ Γογ 
ροΓκοηδΙ, ηοη-οοιηιηοΓαϋ] ρυΓροκοκ. 

+ Κε/ηιϊη β-οιιι ωιίυιηαίνιΐ φιαη•ίπχ ΟοηοΙ κι;πίΙ ίΐυΐοηΐίΐΐιχΐ υυιτίι:;, οΓίΐηγ' κοη Ιο Ποο^Ιϋ'ί; κ>'κΙι;ηι: ΙΓγου ιιπ; ί:οηίΙιΐίΐίη^ π^ίίΓΟΓΐ οη ηΐϋΟΓίίηο 
[Γ3ηκΐ3ΐίοη. ορίίίτ^ιΙ ί:ηίΐηΐί;Ιι:Γ η:ί:ο^ηίΐίοη ογ οΐηι;Γ ίΐπ;ίίκ \νηι:η: ίίίχΐκκ Ιο ίί Ιιιγ^ι; ίίηιοιιηΐ οΓ Ιι;χΐ ίκ ηι;ΙρΙϊιΙ. ρΐιΐίΐκι: υοηΐ^υΐ υκ. λΥΌ ϋηΰθυΓΛ§ο Ιηο 
υκοοΓρυοΙίο ι3οηΐ3ίη ηϋΐΐι;πίίΙκ Γογ ΐΐΐί'^ί' ριΐφοκι;κ αηά τα•άγ οο ^Νο [ο ηοΐρ. 

+ Μιάηίιάη αίίτ'ώΐίύοη Τηο Οοο§1ϋ *'^ίίΙι;πιΐίίΓΚ" γου κ ι; ι; οη ι;ΐίί:η Ιϋι; ίκ ι;κκι;ηΐίίίΙ Γογ ίηΓοπιιίη^ ρι;ορΙι; ίίΗουΙ Ιηίκ ρπ)ίι:ί:1 ίΐηιΐ Ιΐϋ]ρίη§ Ιηοπι ίϊηίί 
3ΐ3ι3ί[ίοη3] ηϋΐΐΰΐΊίίΙί; ΐΐιπηίίΐΐι ίΊοοιιΙί' ΒοοΚ Λί\ίΐνΐΊ. ΡΙιΐίΐκι; ίΐο ηοΐ Γοηιονο ίί. 

+ Κββρ ίί ΙβχαΙ \ντι3ΐονθΓ γουτ υκο. ΓοηιοηιοοΓ [πω γου ίΐη: ΓϋκροηκίΜο Γογ εηκυπη^ ΐη&ΐ ννΐΐϋΐ γου ίΐη; ίΐοίη^ ίκ Ιϋ^ϋΐ. Οο ηοΐ ίΐκκυηιο Ιη^ΐίυκί 
Γ)(Χ)3υκο \νο οεΐίϋνι; α γκκ>Κ ι κ ίη ΐΐιο ρυΗΙίο ιΐοηΐϋίη Γογ υκϋΓΚ ίη ΐΐιο ϋηίΐα;! δΐ&ΐοκ. ΐη&ΐ ΐΐιο »ογ^ ίκ ϋΐκο ίη ΐΐιο ρυ^ΐίο ιΙοΓΟ^ίη Γογ υκοΓΚ ίη οΙπογ 

ι-ουηΐπί'^. \νΐΐίΊΐΐίτ ίί Ιιοοί, ίί ^ΐίΙΙ ίη α>ρνπι:1ι1 νίίΐΊί^ Γγοιίι ι-οιιηΐΓν Ιο ι-οιιηίΓν. ίΐηϋ ννί- ι-;ίπ'ι οΠΙτ ^υίίΐίίΐκ'ί' οη ννΐΐί'ΐΐΐίτ ΐίην φΐχ'ίΓκ' υ^ί' οΓ 
3ηγ κροοϋΐο οοοΚ ίκ ίίΙΙο\νΐίΙ. Ρΐΐϋΐκι; ίΐο ηοΐ ϋκκυηΊϋ ΐπϋΐ α γ«χ)Κ'κ ίίρριΐίΐηιπίχ ίη (Ποο^ΐι; Βοοΐ^ 5ϋϋΓθΗ Γοο^ηκ ίί ο^η γιο υκοι3 ίη ^ηγ ηι^ηηοΓ 
3ηγ\νΙΐ0Γ0 ίη Ιΐιι; «όγΜ. Οορντίιιΐιΐ ίιιΓιίιΐίΐίΊΊΐίΊΐΐ ΙίίίΗίΙίΐγ οϋη γ>ο αυίΐο κονοΓΟ. 

Λΐιοιιί Οοο£ΐ« ΒοοΙί *ίΐ';ιπ•]ι 

Οοοίΐΐϋ'κ ΓΐΊίκκίοΓ] 18 ίο θΓ§3ηίζο [ηο ινοΗίί'κ ίηΓοΓΓΟ^ΐίοη 3ηι3 [ο ηι^ο ίί υηίνι;ΓΚίίΙΙ>' ί^ί^^^ίΗΙι: ΐίπίΙ ιικϋΓυΙ. Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο&γι;π πϋΐρκ ΓϋϋΐΙϋΓκ 

ίΐί^ί'ονίτΐΐΐί' ννοΓίίΓ;; ΙιοοΚϊ; ννΐιίΐί• ΙκΊριπΰ ίΐιιίΙκίΓίί ίίΐκΙ ρυΙι|ι•.Ιΐί'Γ•. ιν^ΐίΊι ιΐί'νν ;ίίΐίΙίί'ΐκ'ί'8. Υοιι οαιι •.ί'αινίι Ιΐιηηι,υΐι ίΐΐί' ΓυΙΙ ίί-χΐ υ|' Ιΐιι•. Ιιοοί, οη ίΐΐί' νν^Ιι 
;ιΐ |--.:. :.•■-: / / ::;-;.. -;.. ..<.ξ . ^οο^ΐθ . αοτα./\ 
■Μ ' .* ΡΑΤΚΟίΟΟΙ^ 

' ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤϋδ, 

8Εϋ ΒΙΒΜΟΊΉΕΟΑ υΝΙΥΕΚδΑΙΒ, ΙΝΤΕΟΚΑ, ϋΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΠΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΐΟΑ, 

ΟΙΜΜ 88. ΡΑΤΒΙΙ, Ο00Τ0Κ11 80ΒΙΡΤ0ΒΙΙ01ΙΕ Ε(Ί( Ι,Κ8ΙΑ8ΤΙ€0ΒΙ«. 

8ΙΥΕ Ι,ΑΤΙΝΟΒυΜ, 81 ΥΕ ΟΒ,ΕΟΟΒυΜ, 

00/ ΑΒ Λ£ΥΟ ΑΡ08ΤΟΙΚΟ ΑΌ /ΕΤΑΤΕΜ 1ΝΝΟΟΕΝΤΙΙ III (ΑΝΝ. 1216) ΡΒΟ ΙΑΤΙΝΙ8, 
ΕΤ ΑΌ €ΟΝ€ΙΙΙΙ ΓΙΟΒΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΗΑ (ΑΝΝ. 1439) ΡΗΟ 0ΒΑ0Ι8 ΓΙΟΒϋΕΒϋΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΒΟΝΟΙ,ΟΟΙΟΑ 

ΟΜΝίυΜ {}ΌΜ ΕΧδΤΙΤΕΒΒ ΜΟΝϋΜΕΝΤΟΒϋΜ ΟΑΤΗΟΙΛΟΛ: ΤΒΑϋΓΠΟΝΙδ ΡΕΒ ΟϋΙΝϋΕΟΙΜ ΡΚΙΟΒΑ 

ΕϋβΙΕ8Ι£ δ^ΟϋΙΑ, 

ίυΧΤΑ Ε0ΙΤΙ0ΝΕ8 Α00υΒΑΤΙ88ΙΜΑ8, ΙΝΤΕΒ 8Ε ΟυΜΟυΕ ΝΟΝΝυΐ*Ι.Ι8 ΟΟΌΙΟΙΒϋΒ ΜΑΝυβΟΒΙΡΤΙβ ΟΟΙΧΑΤΑΒ, ΡΕΒΟϋΑΜ ΟΙΙ40ΒΝ- 

ΤΕΒ 0Α8ΤΙΟΑΤΑ ; ΟΙΒβΕΒΤΑΤΙΟΝΙΒυβ, 00ΜΜΕΝΤΑΒΙΙ8, ΥΑΒΙΙ*θυΕ ΙΕΟΤΙΟΝΙΒυβ ΟΟΝΤΙΝΒΝΤΕΒ ΙΙΙΌ8ΤΒΑΤΑ *, ΟΙΙΝΙΒΌ8 

ΟΡΒΒΙΒυβ Ρ08Τ ΑΜΡΙΙ88ΙΜΑ8 ΚΠΙΤΙ0ΝΕ8 0υ« ΤΒΙΒΙΙ3 ΝΟΥΙ88ΙΜΙ3 ΒΛΟυίΛΒ ΟΕΒΒΝΤυΒ ΑΒβΟΐυΤΑΒ, ΟΕΤΕΟΤΙΒ. 

ΑϋοτΑ ; ΐΝΌίοιβυβ οκυίΝΑΒίΐδ νχι. ετιαμ αναιυτιοιβ, ΡίΝβυιοβ βινκ τοκοβ, βιυβ ΑυοτοΒΕβ Αΐιουαυβ 

ΜΟΜΕΝΤΙ βυΒβΕΟυΕΝΤΙΒυβ, ΌΟΝΑΤΑ ; ΟΑΡΓΠ71Ι8 1ΝΤΒΑ ΙΡβυΐΙ ΤΕΧΤϋΜ Β1ΤΒ 0Ι8Ρ0ΒΓΠ8, ΝΕΟΝΟΝ ΕΤ ΤΙΤΙ7ΜΒ 

ΒΙΝβϋΙ,ΑΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΗϋΜ ΜΑΒΟΙΝΕΜ 8Ι7ΡΕΒ10ΒΕΜ ΏΙβΤΙΝΟυΕΝΤΙΒυβ θυΒίΕΟΤΑΜΟΛίΒ ΜΑΤΕΒΙΑΜ 8ΙΟΝΙΡΙ- 

ΟΑΝΤΙΒΙΙβ, ΑΠΟΒΝΑΤΑ \ ΟΡΚΒΙΒϋβ ΟυΜ ϋϋΒΙΙβ, ΤϋΜ ΑΡΟΟΒΥΡΗΙΒ, ΑίΙΟϋΑ ΥΕΒΟ ΑΙΤΟΤΟΒΙΤΑΤΕ ΙΝ 

ΟΒϋΙΝΚ ΑΟ ΤΒΑϋΙΤΙΟΝΕΜ ΕΟΟΙΕ8ΙΑ8ΤΙΟΑΜ ΡΟΙΧΕΝΤΙΒυβ, ΑΜΡΙΛΡΙΟΑΤΑ ,* 

ΟϋΟΕΝΤΙβ ΕΤ ΟϋΑϋΚΑΟΙΝΤΑ ΙΝΌΙΟΙΒϋδ 8ϋΒ ΟΜΝΙ ΒΕβΡΕΟΤυ, 80ΙΙΙΟΕΤ. ΑΙΡΗΑΒΕΤΙΟΟ, ΟΗΒΟΝΟΙ,ΟΟΙΟΟ, ΑΝΑΙΥΤΙΟΌ, 

ΑΝΑΙΟΟΙΟΟ, 8ΤΑΤΙ8ΤΙΟΟ, 8ΥΝΤΗΕΤΙΟΟ, ΕΤΟ., ΟΡΕΚΑ, ΑΕ5 ΕΤ ΑΙΙΟΤΟΗΕδ ΕΧΗΙΒΕΝΤΙΒυβ, ΓΓΑ ΌΤ ΝΟΝ ΒΟΙ,υΜ 

8ΤυϋΙ080, 8ΕΟ ΝΕΟΟΤΙΙ8 ΙΜΡΙΙΟΑΤΟ, ΚΤ 81 ΡΟΠΤΕ 8ΙΝΤ, ΡΙΟΒΙ8 ΕΤΙΑΜ ΕΤ ΙΜΡΕΒ1ΤΙΒ ΡΑΤΕΑΝΤ 0ΜΝΕ8 88. ΡΑΤΒΕΒ, 

ΙΟΟΙ'ΡΙΈΤΑΤΑ ; 3ΕΟ ΡΒΑ8ΚΒΤΙΜ ΟυΟΒϋβ 1ΜΜΒΝ818 ΕΤ ΟΕΝΕΒΑΙΙΒυβ ΙΝϋΙΟΙΒυβ, ΑΙΤΒΒΟ ΒΟΙΙΙΟΒΤ 

ΗΕΚΙΙΜ, αυο οοΝβυι/το, ουιοουιη νον βοι.υΜ ται.ιβ ταιιβυε ρατεβ, υεβόμ ετιαμ υΝυβουιβουΕ 

ΡΑΤΒΌΜ, ΑΒ80υΕ υΐΙΑ ΕΧΟΕΡΤΙΟΝΕ, ΙΝ ΟυΟϋΙΛΒΕΤ ΤΗΕΜΑ 80ΒΙΡ8ΕΒΙΤ, Γ Ν Ο ΙΝΤυίΤϋ ΟΟΝΒ- 

ριοιατόβ ; αμέ β ο 80ΗΙΡΤϋΚ^ 8Α0Β/Ε, εχ ουο χ,βοτοβι οομρββιββ 8ΐτ 

ΟΒΥΐυΜ ΟυίΝΑΜ ΡΑΤΒΕ8 ΕΤ ΙΝ ΟΙΠΒϋβ ΟΡΕΒΌΜ βυΟΒϋΜ 1,0018 ΘΙΝΟυΐΟβ 

«ΝΟϋίΟΒυΜ ΜΒΒΟΒυΜ ΒΟΒΙΡΤϋΒΛ ΥΕΒ3υβ, Α ΡΒΙΜΟ ΟΕΝΕ8Β08 

υβΟυΕ ΑΌ Ν0ΥΙ88ΙΜΙΙΜ ΑΡΟΟΑΧ,ΥΡβΙβ, ΟΟΜΜΒΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ .' 

Ε01ΤΙ0 ΑΟΟυΒΑΤΙββΙΜΑ, ΟΛΤΕΒΙβΟϋΕ ΟΜΝΙΒυβ ΡΑΟΙΙΕ ΑΝΤΚΡΟΝΕΝΌΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΏΑΝΤϋΒ ΟΗΑΒΑΟΤΒΒΙΙΜ ΝΙΤΙΟΙΤΑβ, 

ΟΗΑΒΤΛ ΟυΑίΙΤΑδ, ΙΝΤΕ0ΒΙΤΑ8 ΤΕΧΤυβ, 00ΒΒΕ0ΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΗΡΕΟΤΙΟ, ΟΡΒΒυΜ ΒΕΟυβΟΒϋΜ ΤΌΜ ΥΑΒ1ΒΤΑ8 

Τ17Μ ΝυΜΕΒϋβ, ΡΟΒΜΑ ΥΟίυΜΙΝϋΜ ΡΕΒΟΫΑΜ ΟΟΜΜΟΟΑ 8ΙΠΙ0υΕ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ.ΟΟΙΛ ΟΕΟϋΗβυ Ο0Ν8ΤΑΝΤΒΒ 

8ΙΜΙΜ8, ΡΒΕΤΙ1 ΕΧ10ϋΙΤΑ8, ΡΒ^ΒΒΕΒΤΙΜΟϋΕ Ι8ΤΑ ΟΟΙ,Ι,ΕΟΤΙΟ ϋΝΑ, ΜΚΤΗΟΟΙΟΑ ΕΤ ΟΗΒΟΝΟΙ.ΟΟΙΟΑ, 

βΕΧΟΕΝΤΟΒϋΜ ΡΒΑβΜΕΝΤΟΒυΜ ΟΡυδΟυίΟΒΌΜΟυΕ ΗΑΟΤΕΝυβ ΗΙΟ 11,1.10 ΒΡΑΒδΟΒΌΜ, ΥΕί ΕΤΙΑΜ 

ΙΝΕΟΓΤΟΒΙΙΜ, ΡΒΙΜΌΜ ΑυΤΕΜ ΙΝ Ν09ΤΒΑ ΒΙΒίΙΟΤΗΕΟΑ, ΕΧ ΟΡΒΒΙΒυβ ΕΤ ΜΒ8. ΑΟ 0ΜΝΒ8 

ΛΤΑΤΕΒ, Ι.ΟΟΟΒ, ίΙΝΟυΑΘ ΡΟΒΜΑβςυβ ΡΚΒΤΙΝΕΝΤΙΒυβ, ΠΟΑΟυΝΑΤΟΒϋΜ, 

ΒΤ ΒΧ ΙΝΝυΜΕΒΙβ ΟΡΒΒΙΒυβ ΤΒΑΌΙΤΙΟΝΕΜ 0ΑΤΗ01.Ι0ΑΜ ΟΟΝΡΙ,ΑΝΤΙΒυβ, ΟΡυβ υΝΙΟυΜ ΜΙΒΑΒΙίΙΤΒΒ ΕΡΡΙΟΙΕΝΤΙϋΜ. 

8ΕΚΙΕ8 αΚΛΙΟΑ Ρ08ΤΕΚΙ0Κ 

ΙΝ ΟϋΑ Ι'ΚΟΟΚϋΝΤ ΡΑΤΗΚ8, ΠΟ0ΤΟΒΚ8 80ΒΙΡΤΟΒΙΪί?0ϋΚ ΚΠΓ.Ι.ΚίϊΙΛ; βΐΐ£0.£ ΑΒ ΛνΟ ΡΗΟΤΙΑΝΟ Αϋ 
εΟΝΟΙίΙΙ ϋδΟϋΚ ΡίΟΒΕΝΤΙΝΙ ΤΕΜΡΟΗΑ, ΕΤ ΑΜΡίΙΌδ, ΝΕΗΡΕ ΜΟΚΤΕΜ ΟΑΚΟΙΝΑΙ,Ιδ ΒΕ88ΑΒΙΟΝΙ8. 

ΑΟΟυΗΑΝΤΕ α. -Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΜΙοΙΙιβΓββ €1βΓΐ ηηΙγ«Γβ•6 9 

3ΙΥΒ Ου&βϋϋΜ ΟΟΜΡίΒΤΟΗϋΜ ΙΝ 8ϊΝΓ,υΐ.08 80ΙΒΝΤυβ Β001.Β81Α8ΤΙ0Λ βαμοβ βοιτοηβ. ΡΑΤΒΟΙ.ΟΟΙΑ, ΑΌ ΙΝ8ΤΑΚ ΙΡ8ΐυ8 Ε00Ι.Ε8ΙΛ, ΙΝ Τ)υΑΡ ΡΑΒΤΡ8 ϋΐνίΟΙΤϋΒ, ΑΙ,ΙΑΜ ΝΕΜΡΕ ΙΑΤΙΝΑΜ, ΑΜΑΜ ΟΒΛΟΟ-Ι.ΑΤΙΝΑΙΙ. 
ΑΜΒΛ ΡΑΒΤΕ8 4ΑΜ ΙΝΤΕΓ,ΠΕ ΚΧΑΒΑΤ^Κ .βΤ'ΝΤ. ΓΑΤ1ΝΑ, 222 νΟΙΛ'ΜΙΝΙΒυδ ΜΟΙ.Ε 81ΤΑ 8ΤΑΝ8, 1110 ΡΒΑΝ0Ι8 ΥΒΜΓΤ : ΟΒ^ΒΟΑ 
ΌυΡίΙΟΙ ΕϋΙΤΙΟΝΕ ΤΥΡΙ» Μ ΑΝ ΠΑΤΑ Β8Τ. ΡΗΙΟΗ ΟΒΛΟΙΜ ΤΕΧΤυΜ ΙΝΑ ΟΓΜ ΥΚΒ8Ι0ΝΚ ίΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΒΒΑ1.Ι ΟΟΜΡΙΛ* 
ΟΤΙΤυΗ, ΕΤ 104 ΥΟίυΜΙΝΑ ΙΝ 109 Τ0ΜΙ8, ΡΒΟ ΡΒΙΜΑ ΒΕΙΠΕ, ΝΟΝ ΕΧΟΕΌΙΤ. Ρ08ΤΕΒΙ0Β ΥΕΚ8Ι0ΝΕ1Ι Ι.ΑΤΙΝΑΜ ΤΑΝΤΙΠΙ 
ΕΧΗΙΒΕΤ, ΙΠΕΟΟυΕ ΙΝΤΒΑ 55 ΥΟ^υΜΙΝΑ ΒΕΤΙΝΕΤΙΉ. 8Ε0υΝΠΑ 8ΕΒΙΕ8 ΟΚΛΓ.Ο-ίΑΤΙΝΑ ΑΟ Γ>8 ΥΟΐ,υΜΙΝΑ ΤΑΝΤυΜ ΑΤΤΠ•- 

οιτ; ΌυΜ* Ηυαυβ νΕΗβιο μεβρ. ζ,ατινα 29 υοιλ'μινιπγ8 εντ ΑΒβοι,υτΑ. υΝυΜΟΓΟΰοικ νοι,υΜΕΝ ακ^ΕΟΟ-ΐΑΤίκυΐ! 8, 
υΝυΜουοοουβ μεβε λατίνι μ 5 ρβανοι8 βυι,υΜΜοηο κμιτόβ : υτΒΟΒίουκ νεκο, υτ ρβετιι κυαυβ ββνβριοιο 

ΡΒΙΙΑΤυΚ ΕΜΡΤΟΒ. ΟΟίΙ.ΕΟΤΙΟΝΕΜ ΙΝΤΚΟΠΑΜ, 5.ΙΥΕ ίΑΤΙΝΑΜ, 8ΙΥΒ ΟΒΛΟΑΜ ΟΟΜΡΑΒΕΤ ΝΕ0Ε88Ε ΒΗΓΤ ', βΙΟυβ ΙΝΙΜ 
ϋυίυδΟυΕ νΟΙ,Ι.-ΜΙΝΙβ ΑΜΓίΙΤΙΌΙΝΚΜ ΝΚΟΝΟΝ ΕΤ ΟΙΡΡΙΟΙΊ,ΤΑΤΕΒ ΥΑΗΙΑ ΡηΕΤΙΑ ΛΟϋΑΒυΝΤ ΙΌΕΟ, 81 0υΐ8 ΤΑΝΤϋΜ ΧΜΑΤ 
ίΙΟΕΤ ΙΝΤΕΟΒΕ, 8Εϋ 8Ε0Β8ΙΜ, ΟΟΙ.Ι,ΕΓ.ΤΙΟΝΕΜ ΟΒΛΟΟ-Ι. ΑΤΙΝΑΜ, ΥΕί ΕΑΜΌΓ.Μ ΒΧ βΒΑΟΟ ΛΑΤΙΝΕ ΥΕΒ8ΑΜ, ΤϋΜ ΟΌΟΟΟυΒ 
ΥΟίυΜΕΝ ΡΒΟ 9 ΥΕί ΡΒΟ 6 ΡΠΑΝ0Ι5 30ΙΧΜ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. Ι ΚΤΛ 00ΝΠΙΤΙ0ΝΕ8 Ρ08ΤΕΒΙ0ΒΙ ΡΑΤΒΟΙ.ΟΟΙΛ Ι-ΑΤΙΝ4Ι ΒΒΒ1Β1, 
ΡΑΤΒΕ8 ΑΒ ΙΝΝ00ΕΝΤ10 III ΑΌ ΠΟΝΟΙΙ,ΐυΜ ΤΒ1ΠΚΝΤΙΝΓΜ ΕΧΗ1ΒΒΝΤΙ, ΑΡΡΜΟΑΒυΝΤΤΒ. ΡΑΤΒΟΙ.ΟΟΙΑ (&Λ ΜΑΝυβΟΒΙΡΤΤ• 
ΙΝ ΒΙΒΜ0ΤΙ1Ε0Ι8 0ΒΒΙ8 υΝΙΥΕΠ81 (^υ]Ε80ΚΝΤΙΒΤ'8 ΟΟΝΒΤΑΒΙΤ, ΝΕΟΝΟΝ ΡΑΤΒΟίΟΟΙΑ ΟΒΙΕΝΤΑίΙβ, ΟΟΝΟΙΤΙΟΝΙΒυβ •Κ- 
ΟΙΑΙ,ΙΒυβ ΒυΜίαΕΝΤίη, ΕΤ ΙΝ ΤΚΜΡΟΒΒ 8υθ ΑΝΝΌΝΤΙΑΒΙΤΝΤυΒ, 81 ΤΕΜΡυβ ΒΑ8 ΤΥΡΙ8 ΜΑΝϋΑΝΌΙ Ν0ΒΙ8 ΝΟΝ ΟΕΠ7ΒΒ1Τ. 

ΡΑτηοιοο νΕακΜΟΑ ΤΟΜΜ €11. 

ΟΗΕΟΟΚΙϋδ ΡΑΙΑΜΑ3. 6ΚΕ60ΚΠ78 ΑΟΙΝϋΥΝϋδ. ΒΑΚΙΑΑΜ. 

ΕΧΟϋΟΕΒΑΤϋΚ ΕΤ νΕΝΙΤ ΑΡϋΠ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΟΙΤΟΚΕΜ, 

ΙΝ ΥΙΑ ΠΙΟΤΑ ΤΗΙΒΑϋϋ, ΟίΙΜ ΟΆΜΒ0Ι8Ε, ΡΒΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ ίϋΤΕΤΙΛ ΡΑΗΙδΙΟΚϋΜ ΥϋΜΚ) 

&ΕΝΕΈΗ Ν0Μ1ΝΑΤΑΜ, δΕϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΗΟϋΟΕ, ΝϋΝΟ ΥΕΚΟ ΓΝΤΚΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΚΙ3ΙΝΑ. 

1865 • *!* % \ •• • •*• ••• • •• • • • • ••• ••. • 

ΤΚΑΜϊϊΦ γ£αϊ&0ΕΙ0ΑΚ Α •• • • 

• • • &ΒΟ01ΟΜ XIV. ΑΝΝ08 1310. ΓΡΗΓΟΡΙΟΪ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

ΤΟΓ ΠΑΛΑΜΑ, 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. 6ΚΕ60ΚΙΙ ραιλμα:, 

ΤΗΕ88Α10ΝΙΟΕΝ8Ι8 ΑΚΟΗΕΡΙ800ΡΙ, 

Ο Ρ Ε β Α Ο Μ ΝΙΑ 

ΤΗΕΟΙΟαίΟΑ, ΗΟΜΙΙΕΤΙΟΑ, ΗΑ0ΙΟ0ΟΑΡΗΙ0Α, ΡΟΙΕΜΙΟΑ, Α30ΕΤΚΑ. 

ΑΟΟΒουητ 

οηεαοηιι αοινουνι, βαβιλαμι οε βεμιναβια 

ΟΡϋ8€ϋ1Α, κριβτουΐ• 

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕ00ΟΝ080ΕΝΤΕ Ι.-Ρ. ΜΟΝΕ, 

ΒΙΒΗΟΤ1ΙΜΜΕ ΟΙΕΚΙ ΙΙΝίνΒΒ&Ε, 

8ΙΥΒ 
ΟυΚβϋϋΜ €0ΜΡΙΒΤ0Κ01Ι ΠΙ δΕΗΟϋίΟδ δΟΚΪΠΊΑ ΚΟΕ8ΙΛ3ΤΙ&Ε ΑΑΜ08 ΕΜΤΟΒΒ. ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΤΟΜϋ8 Ρ08ΤΕΚΙΟΚ, (^ΕΤΕΚΟΚϋΜ Τ0Μϋ8 ϋΝΙΟϋδ, ▼ΕΝΕΌΝΤ 8 ΥΟΙ,υΐΙΠΙΑ 22 ΡΚΑΚΟΒ ΟΛΙΧΚ3Β. ΕΧαίΒΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝΓΓ ΑΡϋϋ λ-Ρ. ΜΙβΝΕ ΕϋΓΓΟΚΕΜ, 

ΙΝ ΥΙΑ ΟΚΤΑ ΤΠΙΒΑϋΟ, ΟΠΜ ΡΑΜΒ0!5Ε 9 ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ ΙϋΤΕΤΪ.Ε ΡΑΚΙ8ΙΟΚϋΜ ΥϋΙΟΟ 
ΟΈΜΕΚ ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, δΕϋ ΡΕΤΓΓ-ΜΟίπΚΟυϋΕ, ΝϋΝΟ νΕΚΟ 1ΝΤΗΑ Μ0ΚΝ1Α ΡΑΚ18ΙΝΑ. 

1865 ••••••••••• • •••••. # • # •• •• • ,• 8ΜϋυΐϋΜ XIV. ΑΝΝΌ8 1380. ΕΙΕΝεΗϋδ 

ΑυοτορυΜ ετ οΡΕΒυΜ ουι ιν ηοο τόμο ου οοΝτίΝΕΝτυη ΟΗΕΟΟΜϋδ ΡΑΙΑΜΑδ ΤΗΕδδΑωΝΙΟΕΝδΙδ 
ΜΕΤΒΟΡΟΙΛΤΑ. (ΟροΓυπι βοηΐίηιιβίίο). 

ΗοιηίΠθΒ ςα&άΓ&^ίηία Ιγθβ, βχ βάίϋοηβ Ηίβ- 
Γθ3θ1γαιίΙ&η& αηηί 1857, ίη Ιγρθ£Γ&ρΗί& 
δ&ηβΐί-δβρυΐβη. 9 

ΜοκυΜΕΝΤΑ ην<Β αά 6Γβ§οηί ΡαΙατηα νί- 
Ιατη βί ρΐαοϋα 8ρβοίαηί ψιίύιιχ ρτατηϋ- 
Ιίίνχ βάϋοή* ΡαΐΓθΙθ()ί(Β ΜοηίΙηηι. 551 

Ρ&ΗοΙίιβι ΟροΙίΙ&ηί ραίπκΓΟίΐίΡ Εηοοοιίαιη 
Ρ&Ι&πικ, βάίΐ. ΗοππΗ&ηιπι ΗίβΐΌδοΙ. 
ρΓ86ηιίδ3απι. 5Κ1 

Νίϋ ίίβιη ΟροϋΙ&ηΐ ρ&ΐη&ΓοΙκυ ρβηορνποαδ 
Οβ£οηί Ρ&Ι&πικ, βχ β&ϋοηι βάιΐ. ΗίβΐΌ- 
βοΐ. 655 

Τομι δττίοπια Ιγ*$ ίη ο*η$& Ρ*Ι&ιηίΙ&ηιιη, βχ 

ΙΐΙίΓΟ 0111 ΙίΙηΙΐΐδ : Τόμος αγά-η-, συλλιγιΐς 
κα\ τυπωθιΐς πάρα ΛοσιΟίου πατριάρχου 
Ίιροσολδμων, έπ\ της ήγιμονίας του ιυσι- 
βιστατου καΐ ίχλααπροτάτου αύΟέντου καΐ 
ήγι μονός χυρίου Ιωάννου Άντιοχου Κων- 
σταντίνου, βοιδβοδι πάσης Μολδοβλα/ίας. 
Ιη Αηβ Ιβ^ΓΐΐΟΓ : Έτυπώσαμιν τον παρόντα 
τομον έν Γιασίω της Μολδοβλαχίας χαλκο- 
τυπία κα\ αναλωμασι τοϋ Αγίου Τάφου δια 
Διονυσίου μοναχοί», ίντος διωρθωτ υ του 
λογιωτάτου διδασκάλου Ιιριμΐα του Καχκα- 
βέλα. ΕΙ δέ χαΐ ι!σΙ σφάλματα ζ\ς τίνα 
γράμματα έλίχιισ, τούτο συμέι&κι δια το 
ιΤναι τον χαλκογράφον έτιρογλωσσον και 
μή βιδοτα Ελληνικά γράαματα' και λοιπόν 
Ιστω συγγνώμη. Έν Ιτιι τω σωτηρίφ 
$χζή ( 1 698) μηνί Μαρτίψ . 679 

Ι. Τσι&υδ οοηΐΓίΐ Β&Ηα&πι βί Αβίη<1γηιΐΓη. 679 
Π. — οοιιίΓδί Ργοο&οπιπι Ογάοπιυιη. 693 
ΠΙ. — βοηΐτα Β&Γία&ιηϋ&δ βί Αβίη<1γ- 

ηΐ&ηοβ. 717 

ΟΓβ^οπί Ρ&Ι&μφ οοηΓβββΚ* Πάβί . 763 

Κβίαιίο ροηΐίϋβυπι &ά Αηηβηι Ρ&ΙγοοΙο^ϊ- 

ηαιη. 767 

Ιο&ηηίβ Ο&ηΙ&βυζβηί ΓβδβπρΙαιη βοηβι•- 
αι&ηβ 8γηο48ΐβπι δβηίβηΐί.-ιπ) οοπΙγβ Ιολ- 
ηβπι Ο^ΙβΟΑΓη Ι&ΐ&πι. 769 

Ρΐιίΐοΐΐιβί ϋροΐϋαηί ραΙπ&Γοίΐδκ οοηίπι Ογθ- 
βοΐΐΐη βηΐίΓΓΗβΙίοί Ιί&π XII. (1\ βυηΐ φΐοβ 
Βοίνίηιΐδ ίη ηοιίδ αά ΟΓβμοπε ΗίβΙ. Βγ« 
ζβηΐ. ηοη ββπιβΙ πιβΓηοπιΙ ιιΐ ίηβίΐίΐοδ ; 
βάίΐίοηβαι βιιίπι Οίββδβηδβπι αηηί 1698, 
ςυ& ιιΙίπιαΓ, ί^ηοΓ&νίΐ.) 773 δβπηοηβδ άαο σαίΚΗΐβ οΜίιοάοχοβ ίπιρπ- 
$η&ηΐ ϋ ςυί Αβίη(1γηί ρ&Γΐββ ρβςυυηίϋΓ 
ςαοηιπι ρππιιΐδ ββΐ άβ άϊαο ςιιοά&ηι 
δ. Β&δΠϋ, &1ΐβΓ νβΓΟ (1β Ιιιπιίηβ ΤΗβΙ)απο. 1139 

ΕρΗο^ϋδ. ΐιβ9 

ΟΚΕΟΟΚΙϋδ ΑΟΙΝϋΥΝϋδ ΜΟΝΑΟΗϋδ ΕΤ 

ΤΗΕΟΙΟΟϋδ. 

1)β β88βη1ία οι ορβΓβΐίοηβ ϋβί ΙΗ)γϊ άυο, βαιιι 
ίηΐβΓρΓβίδΙίοηβ ηοβν. ε. ΡΓ»οβ(1ίΙ ^8^ο^)^ 

ΟΓβΙδΟΓί βίϋίοπβ ΡΓδΒ^ΐίο. 1191 

ϋβ Ιι«Γ08ί5ιιβ Ογ6£ογπ Ρ&1&πι«. 1243 

ΕρίδΙοΙίΕ 61 ι&ϊιιΙη βά^ΟΓίβΙοπΐ 8(1 ΝίοβρΙιο- 
ταιη 0Γβ£θΓ&πι. 1243 

ΒΑΚίΑΑΜϋδ ϋΕ δΕΜΙΝΑΒΙΑ ΟΥΒΑΟΕΝδΙδ 

ΕΡΙδΟΟΡϋδ. 

ΝοΚΙία βχ Αηρ. Ζαναττοηί ΒΛΗοίΗββα 
ϋαΐαΐη-α. 1243 

Νοίίϋα αΙΙετα βχ ΡαΙηήβϋ ΒΛΙίοΙΗβνα 
Οναβα. — 0(. ίη ίοτηο ποβΙγο ΟΧΙΙΧ, 
βοΐ. 643, Νη-βρΗοη Οηςοτα ΌίαΙοςητη 
αιί ΙΗηΙητη ίβήΐ Ρι^ΑΕΤτηυ», ίη φω 
ηιηΗα άβ ΒαΑηαιηί άοβίήηιε βί ίηΊοΙβ. 1247 

ΕρίδίοΙβ Β&Γία&πιί άβ υηίοηβ Κοπιαικε 
Εοοίβδί» 6( ρΓΟΟβδδίοηβ δρίηΐϋδ 8βηο(ί, 

ΡΓΟ ΐΑΐίηίδ, 5ϋ1)]601ί8, «Ι ΥβΓδ&ΙίΙβ β]ΐ18 

Ηΐ£6ηίυιη ίηηοΐβδοβΐ, ϋ& ςυδΒ ία ΗΙ>γο Οβ 
ρπηίδΐΐυ Ρ&ρ98 οοηίπι βοδάβηι δοπρδΟΓδίΐ. 1255 

Ερίδίοΐ» ϋβπιβίΓϋ 0γάοηπ&<1 ΒβΓίααΓηυιη. 
Α5 60 ρβΐίΐ ςυίϋυδ Γ&(ίοηίΙ)ϋ8 &ά(1υοΐυδ 
8ί( υ 1 0Γ6(1βΓβΙδρίπΐϋΐη δβηοίαιη βδΐ Ρϋίο 
ρΓοοβίΙβΓβ. 1283 

ΒίΐΓΐ&αιτι &1 Ογ(1οπϋ ρβΐϋα Γβδροηδΐο. 1301 

ΒαΓίωσιί βρίδίοΐβ αά Αΐβχίαηι Οίΐΐοοίιο- 
(ιιπι : θΓ8?οοδ βδδβ ηοη δοΐαηι βοΐιίδηιαίί- 

008, 86(1 &<ΤΓ6ΐΐΌθδ. ΡτίφοίΙίΟρβΓ δοκταιη δοηρίΟΓαπι φ\οά δρί- 
Γϋβδ δίΐιιοΐυβ βί βχ Ρϋίο οδΐ ςιΐθαΐ3(1ιηο- 
(Ιυιτι βχ Ρ&ΐΓβ. 

Β&Γΐβαπιί ΟγθΙιο ργο υηίοηβ ΕοοΙβδί&Γυηι, 
Ανβηίοηο 1ιβΙ)ίΐ3 οογ&πι ΒβηβάίβΙο XII 
ΡοηΙίΠοβ Μαχίιηο. 

ΕίΜοα δβοαηίΐυπι δίοίβοβ. 1309 

1313 

1331 
1341 
7 ΡΛΓίιϋβ. — Εχ ίχρίβ Ι. Ρ. ΜΙΟΙΙΒ. ΤΟΥ ΕΝ ΑΠΟΙΣ ΠΑΤΡΟΪ ΗΜΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ 

ΟΜΙΛΙΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΙΑ 

ΝΥΝ ΤΟ' ΠΡΩΤΟΝ ΤΥΠΟΙΣ ΒΚΔΙΑΟΜΕΝΑΙ ΚΕΛΕΥΣΕΙ ΤΟΥ 

ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΟΤΑΤΟΤ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΚΥΡΙΛΛΟΥ. 

(Έ« Ί(μαβ1ύμ*>( ίχ γ^( τνηογραφίβΐ •Μ Βίνιγίου ΤάψΜ. — 1857.) 

δ. Ρ. Ν. ΟΚΕΟΟΚ1Ι ΡΑΙ,ΑΜλΕ 

ΤΗΒ88ΑΙΛΝΙ0ΒΝ515 ΑΚ0ΗΙΕΡ1800ΡΙ| 

ΗΟΜΙίΙΑ ΟϋΑΟΚΑΟΙΝΤΑ ϋΝΑ* 

Νίκί: ρκΐΗυκ- ττριβ εμτλ Γυκίϋ βεατιβ5ιηι ετ 8ΑΝατΐ5δΐΗΐ ρλτκιλικιχϊ' 

1 1 ΙΕ 110 501. Υ ΜΟΒ 11Μ ΟΟΪΙΙΝΙ ϋΟΜΙΜ 0ΤΓΒΙ1ΧΙ. 
(ΒΐβΓΟΜίίοΓι*, Μ Τγροίτ»ρΙι» 3»«ι1 δβραΐετ). — 1Η37 ) ^ Ι της χρύς άΛΛήΛους βίρήπις. 'Ρπθβϊιτα, 
}ΐβτΑ ΐρίτιρ- ήμίραν της αρύς ΘΐσσαΛοΐίηίΐΐ' 

έχιΰημίας. 

\ Άϊϊλφ<ΛμΙν(|ΐίίΙίΐϊίνΓϊί,ώς ίνος ίίαπβτο» χβΐ 
«ΐΜίροΰ, ίν χαλ Πατέρα, χατά τούτα Χίχτήμεθα χοι- 
νΐν ' Αλλβ τήν Αίίλφίτητβ «ι/την κοινήν έχομι ν χαΐ 
πρίς τήν Αλογον χαΐ Αναίίβητον φύαιν. Ήμίϊ< 5ί 
Αλλήλων Ισμιν Α&λφοΐ, ώς ίξ Ινος γηγινοϋς τοϋ 
Άϊάμ 6ν«; ΑκανΜΐ, χα\ χβτ' »!χ4να μονοί γιγο- 
νίτις β»οδ ' Αλλ! «Ι τοΰτο, »ιινον ήμΐν τε χαι «3- 
βί•; { πι τοί; Ιβνίβιν. Ώμιΐΐ « Αλλήλων Ιβμίν Α&Ο- 
φοί, κα/ι ώ; ίμΐιγ;νίίς Ετι μάλλον χαΛ τήν αυτήν «Ε- 
χουν*»; ' μάλιστα ίϊ ΤίΑντι; ώ; χοινήν τιλο«τού«ΐ£ 
μητΐρβ τήτι ΙιρΑν Έχχλι)«ίβν χβΐ *Τ)ν (ύτίίί.αν, ής 
*ΡΧΊ7*ί "Λ «λίίωτίΐ; Χριοιος ί ιού βϊοΰ γνήαιοΐ Β ύβηιηικ; ρϊοΐιιίβι 
ΥΕ&ΐ, 8; ημών οϋ βίος μόνον. Αλλά χαΐ αϊιλφοί 
■ύΐακιΐην *Ινβι, χ«\ Πα*ήρ. ΚαΙ ο6 ταύτα μόνον, 
άλλα καλ χιφαλή, βννίγων ίί; ϊν βώμα πάντα; 
ήμΑς. χαΐ «οιών Αλλήλων ϊΐναι μίλη χαΐ ίαυτοΰ. 
ΜκΑ γΑρ τϊ|» 1» νιχρών «Οτοί τριήμβρον Ιτ«Ρ«ν. ΡινΙΓΜ ήιιίιΐκιπ ιιοι οΠιΐιβ*, ΐ|ΐιι(ι:ιιιΐί β 
Οοιιιϊηο «ΙΓΓΟΙιΐΓί, <|ιιβιιι Πϊίιιι ρΐΌ|>1<-Γ6:ι 
πιιιπριη ΡϊΙτβηι ΐοηκίΉΐΓΪ *ιιιηιΐ8, ιβι) <:οη»ηιΐιιοι>• 
ΙΜΜ ΓιηΐίΓηϊΙιΙβη) ΙΐΐΙπϋηυ» ϊιιγπ ηικιη ηϋοιιί* 
ίβιιΐιιίιμιβ πρβΠβ. Νοι μγο ίικηιιι =■ 1 ■ ϊ πΐίοηιιιι 
ϊητΪΕβσι Γπιγ«, ςυχβιιηι ΑιΙιη>ί ιιηΐιι* οιηίιβι ΙΙΙιϊ, 

Ο »|ϊ »ίΙ ίι»*|ίΙ!ΐΠϋ Οβ1ίΐΓΐί;ί,ϊιΙ οίηπι ίιΚιι! οοπί- 
ιιιιιηβ ηη1)Ϊ!> β* ι π (ΐ(ηηί[»ιι ςβηΐίουΐ. Νοι ιιιιβιιι 
»ηιρΙίυιβυπιυ•(πνϊ«βιη Γηΐη> ςηιΠη μ ϋβη τ«£ΐο- 
ηβ ηιιί, Μηΐίΐοηιΐιιβ ΐίΓηιιι ίηεοΐοηίει, μ<Ι ργχκγ- 
Ιίπι ί]'ΐί» ηπιΠΜ οοιιι ίΐιιιιιί ιιι (ΙιΙαιιιιιε ιιι,ιιγππ εΐιο- 

Ι-Ιΐμΐϊ ΙιΠΙΙΓίΙιί (Ί [ΚΤίβΟΟΓ ΟΙΐΓί- 

ι'ιΐί ΗΗηΙΙ• Πΐί ΓιΙίιιι, ηαί ποιιβΓ ηοη ΙΉ-ιυ ι*η- 
Ιιιιη κά αϊ Γγ»Ι6Γ β!8β ιΙί(η*Ιιιι ββι ει ΡϊΙβγ. φιι.ιι 
ΙΙΙί ηοιι βοΐΐ οαπιρκίυιιΐ. 5Ε(Ι ΧπρΜιΐϋ «κι ορυι γπιι- 
ΙΓβρπΐ ίιι υηιιιη ϊηηιιιι αοι οιιιιιμ, μΜη 
ϊί5ε•»ιιι ιιοίΐι-ιΐιιι ϊπνκοη ςιιιιιι βυί•ρκί<ι» ιπβιηϋιτι. * ΙηιπηΙ )ριι<1 ηοι ςαιάπ^ηυ 1ρί«. ηοίι «ι ιίβΕΐηι φΐιι ΐά\ύεη\ ΜιΙΐΙικπιιι (Μοιο,ιι* Ι ""6), <!ιι», ριίπιι κίΐί^ΐ *1 

ιιιΐι, ύββΟΒίία βιϋΐιοηβΗίβΓΟϋοΙτηιίΐιηι, βι ηιιπίίηιιιΐιΐΓ οηοϊ ()ΐιιίΓ»ββ«ίπυ «βΐυηιϋ βΐ ηυιύηκΒϋϊπιΐ Ιβηΐι. 

4ΐπιιπι ςι.«η»ηι ϋ*ιη» Ιπταιίπιι αυίιι1ι)ιπι *<1ιυ*Γ•ι Οοη1ι«11ιίσι ίη ΛικΙβτΜ. Εβιτ. 

Ρατηοι-. Οκ. 01.1 1 


. • . • η 0ΠΕ00Π11 

Τ^4ΐΝ€ΐιιη Ιογηα ιΙΊο η II υΠίΓϋ Γ06Ι1ΓΓβΧίωθΙ,*?ρ- Α 
.ριη-η* ίΐϋ» ςι« Μρυΐεηιηι •<Ιίν6ΓΜΐ^ο1ΐ£Η}>ιιβ, 
<ϋχίΙ Οοηιίηηι : ι Ιιβ, ηυηΐηίβ .Γ^ΜχϋίιιΑ-.ΡΛί** οι 

6•ηΐ ίη ΟαΙίΙ**™ ; ιοί ιη* νΙ&οι'αιίτΟ' *> Υί&Γκηο 

» • • • • 

φΙΟΟΗΜίΟ ηο»(€Γ ϋίβΛ^«#\Λ^ίΓίΐβτ «ρρβΙΐΛΓίΙ ΜβΟ 
ΑροβίοΙα» 4ο ί&ο ώχ'ά : ιΝιιβφΜΐη ιη^βίοβ *ρρΓ6- 
Ιοη«{ίί # *βο'°'*6ΐΐ&ο ΑΙ>γ»Ηλ αρρκίιβιιιΐϋ ; ο«ι!β ιΐβ- 
^1'4 φά ββοίβ ίηΐηϋιι• «ΙοιοΙαΓί '•. ι δο*1 φιί• 
«4ί*αι ΡιΐβΓ ηοιΙβΓ 6>ι ΟΙιπ&Ιπβ, οιιιη ηοβ Γ6£61ΐ6- 
Γ*?6ΐτΙ ροΓΜοηυπι Ικριίβιη* ϋίνίπιπιςυβ βμιβ ςι*»• 
Μ*», ρΓορίβΓΜ βυϋρβίιιβ ΓιΙίοβ βοο» ηοηιίιιηΐ ϋΙ&οί— 
ροΐο*, οι μ βο§ ηοο ΡόΓιοιιιτηηι θΓρΗ«ιο$ »4 8*1<ι • 
ιίί<;πιιιι ροδίάοηβΐΗ 6ΐ(6η* ρο!Ιίθ6ΐιιιν ϋικί€ ιηιγηι» 
αίι ΑροβίοΙιιβ : ιΟα!» βι^ο ραβπ οοηιπιυΊΓιοανβπΐιιΙ 
οηιί 61 βαηςιΓιιιί, €1 ίρβο «ίιιιϋίΐΟΓ ρΛΓί'ιαρανίΙ 
6&ΐ6ΐη;ιιΙ ρβΓ οιοΛβαι «ΙβϋταβΜΐ βηηκμΓι ΙκΙκυαΐ 
ιηοηί» ίωρβΓίαηι, ίά ββΐ, ϋίιοοίαιιι λ • ι Ο»ιοά 8ΐι- 
!6ΐηοηιιηι οοιρηλ οηιθ68 βυηιοβ ίο ΟΙιΗβιο, ΡαιιΙο8 
«ΐοοςυβ Ιιοο βϋβι 6οαιηΐ6ΐι<Ι»νΐι ϋίοβηδ : •ν<»8 τβι-ο 
-6*Γΐ8 6θΓρο3 ΟίϋπίΓι 61 ιηβιηυη ά& ηκιιιυΐΌ \ > 
Ν*ιη ςηβπιικίηιοιίοιη €0Γρυ$ υιιυιιι 681 61 ιιιοιιιΙ»!** 
Καΐκι ιιιιι1ΐ&, οπιιιία «οίβηι ιηβηιΙΐΓ* υηία* οομοήβ, 
ϋο*ι 8ίηΙ ιηΗΐΐΛ,οοΓρυβ ιιηιιηι βιιηΐ, )1α 61 ΟΙιΗϋιι*; 
οιη»68 βηίιη ηοβ ίιι ιμιο δρίπία ίη οιιιιιη οοιρη» 

1κψΐ{ΐ*Γΐ 8ΙΙΙΙΙΙΙ8• 

ΙςίΙιΐΓ υηιιιτι ηοΙ>1& 681, Τγ»Ιγ*8, Ιανϋοηιιη Γβ^βικν 
Λΐΐίοηΐ8 (ϋνίη,τςυβ ιΐλΐίνίιιΐίβ, ιιιια Οάββ, υιια 8μ<ϊ*, 

ΙΙΠΝ8 1)608 βΟμβΓ 0111068,61 ρϋΓ 0011168 61 ίη ΟΐΙΠίί- 

ηιι• ηουί», 60ιι)οο£608 ηοβ οϋ 86ΐρ$ιιη ϋίνίιι» νίιι- 
€ΐι1ο 608Γίΐ»ΐΐ8, 61 ίαείβηβ ηοβ ίιινίοβκ» βοίςοβ Ίρβίκϋ ζ 
ηι6ΐη^Γπ. ?6Πΐ0ΐ ιοιιίαοηι βπρβητβηίβηβ οάίυηι οριν 

ΙΝΙ ΙΒ&Ιί|Ιΐ( 9 61 €ΐΐΑΓΐΐ:ΐΐ6ΙΙΙ 6]ίθίβη8 ν 1160 8611161 Ι*Ι>- 
ΙΟΜ, 86(1 61*1*111 ρΙ(ΙΙΊ68 80061**61116118. 01 0081 Πι ΙΜ 
ΠΝΜ ηΐίίβ Ι>604|116 110*10110111 ρ6Γ 6ΐΐ&ΙΊΐ*ΐ60Ι 606€Ι.ΙΠ1 

<1ΐ»8θΙν6ηβ, Μία «1> *Ιϋ* 6]η8ιΐ6ΐιι 6ίνίΐ*1ί» ιιιβιιιηπι 
ηοιι 8οΙοιη ιΙί8]υο{ίΙ, 61 ίρι•«ι φ»**! Γ6ΐιΓΐ88ηιη ΐάάΐ, 
νηΙ ^Ιίιηο ίΗΐβ βίοι ίονίοβιη ίο Ιιοβΐο$ ορροβίιίβ, 

ΓΪνϋ68 010ν6ΐ ρΑΓΜίΒ^ 86ΐϋΐΙθη68, 10γΙ>.*18 1ΙΙ88ΙΙ08(|«Ιϋ 
Ι«ΟΙθΙΐυ8 ν ηθ€ΜΟΟ 6 €Ι\'4ΐΗΙ5 8ΐΙν6Γ83Γΐ08 ΟΟΠίΙΪΙΙΐίΐ, 
»ρ6€ί601 0Γ0Ι8 80 ΐηίΐΙΗ04* 0€ϋθρ:ΐΐ9Ρ ΠΟϋΐΓΠΒ ρΓ3>1>6ΐ 
Ηνίΐαΐί, Η18Ι0 €0ηΙΠΙ 8ϋΙΙΙ«Ιΐρ»»ΙΙ1 ηΐί$6Γ<Ι0ίΙίΐ6Γ 6Χ- 

€4ϋη• 9 ιιβοιιόιι «Ίοί «ρβί ί"*ΊιΙίο$&ιιι Ιιιίιιιίε^ιιιςπβ 
6Α6Ι608, ΙΐΟ 01 8ϋ1> Ιιοο ρ6Γΐΐίθίθ80 • 1 21 Ια ίο «ιπ#«ιι;ι 
;θ!ΐν0Γΐ8ΐϋΓ. 0^1 '6ΐΓπ•Ι 8υ»Ι 0ΐ?ίΐ3ΐ6Π1 ίθ60ΓΓ60ΐ68 Ο 
61 (|Ιΐίθ«Ιθ<106 ΐΙθΟΚ166|[60ΐί6ηΐ65 9 61 (ΙοΠΐΟΠΙΠΙ 1>0Ιί2Ι 
6ΓΪρΪ64ΐΐ68 ν 61 ΟΙϋΙΐΟ ΓΐΙΓΟΓβ ϋομίΟΓΟΟΙ 4ΐθ1ΙΐίΐΙ08 ρ6Γ- 
8€Π!ΐθηΐ68, 61 80Υ6Γ8ΙΙ8 Ϊ&Ι08 ΙΐΙΐμίΰ ίθΙΐΙΗ1Ι»ΟΙΜ)1Ι6 
€006ΐΑ018Ιΐΐ68 ? ΝθΟ!16 6]ΐΙ86Ϊ?ίΐ«Μ8 !θ6θΗΐ• ? (}<10ηΐ!ΙΙ 
100108 ίϋΓΟΓ, 61 ΓΗ$ΐΙ05 61 Ϊ0ΐρ6ΐ08 61 ' ΙΙ160Γ808Υ 

Νοιιηο Ϊ16Γ00Ι ιρ&οηι.η €ίνίΐ:ιΐ«ηι ΊιιΙιΐΙ>ιΐ;ιΐιΐίυιιι, 61 
ηη.ηιι<1ο<(«6 «οτιιιιι ηιιοΓυιιι ορ« ιιιιιΚί* ροΐίι» εβί 1)0- 
ΙΗ8 ? ΡιόΙι (ΙοΙογ ! Ιιοιι Ι -ίηιηυιηβ ΐιιΓοΠιιιιίυηι 1 Ηλ?ι: 

860Ι6ΐίρ80!θΙ>6ΐΙθ1»Γΰ$ϋίΐ, ΙκΚΟϋβίμ»» Ι»6658ΙΙυΓ 9 $.1113 

ι-αΙοϋΙΟΓ ρ6ϋίϋθ8, Μΐίβ ρΓθ»ϋτυίΐθΓ ηιαιιίϋυ», βυίκ 
ΓοηΠςίΐυΓ ορρΓοϋπΐβ, βυ< χυιηΙ>€ηιΐΙ>ϋ8 γ]ιι» ργογ6γι- 
•ϋθ8,6ΐ νίΠ ρο]οηΐ|ΐΐ6 ρ^ΓΐβιιιΙββΗ ίπιρβπιιικο• Νοπ- 
112 ιυοΗιο ίΙΙοΓοιο <ιμο« Γβίβη Ετ3η^6ϋυιη ρ*Γ»!)ΐΐΓ0- ΓΑΙΑΜ,Έ Ώ ύφΟβ\; ταϊί πρσελΟοϋ ίΐ.; τω τάφ : > γυναίων, 6>.£- 
γβν 6 Κύριβ; • ι Ύπάγίτβ, απαγγείλατε τοϊς άδελ- 
φοϊς μου ίνα άκέλθωσιν β?ςτήν Γαλιλαίαν, χάκεϊ μβ 
ίψον^*ι• > ΌρΛτε δ πως αδελφό; ημών άξιοι χαλε!- 
σ6αι; Λώχα\« *Απ<53τολος «ερ\ αύτοΟ φηνιν* ι Ουκ 
αγγέλων επιλαμβάνεται, άλλα σπέρματος Αβραάμ 
επιλαμβάνεται * 66εν ώφειλ* «ατά πάντζ τοί; ά^λ- 
φοΓ; όμοιωΟήναι. » "Οτι ό^ χ«\ Πατήρ ήμων έστιν 6 
Χρίστος, αναγέννησα ς ημάς διά τοΰ αγίου βαπίσμα- 
νος χα\ της αυτού θείας χάριτος, διά τούτο τεχνία 
έυτοΟ τους οίχείου; μαθητάς ονομάζει, χα\ μή άφή- 
σειν αυτούς ορφανούς επί τ* <τωτήρ•.ον πάθος έρ/*5— 
μένος απαγγέλλεται * Οθεν πάλιν φτ,σίν ό *Απ6ατολος 
τδ, ι ΈπεΙ ουν τά παιδία χ:κοινών^χ£ σαφκος χα\ 
αίματος, κα\ «6τος τταραπλησίω; μετ^σχε τών αυ- 
τών, Γνα διά τοΰ θανάτου χαταργήι^ τον το κράτος 
Ιχοντα του θανάτου, τουτέστι τδν διάβολον. ι *Οτι 
δέ χαι Ιν σώμα πάντες 2έσ|ΐενεν Χριστφ, Παύλος 
χα\ τούτο έπιατώαατο λέγων * < ΎμεΙς δέ ίττε σώμα 
Χρίστου χαΐ μέλη έχ μέρους. » Κ~θάπερ γάρ τ6 σώμα 
Ιν έστι χαΐ μέλη ίχει πολλά, πάντα δέ τά μέλη ιού 
ένδς σώματος πολλά 6ντα σώμα έστιν 2ν, ούτω χαΐ ό 
Χριστός - χαΐ γάρ έν ένΐ Πνεύματι πάντες ημείς είς 
Ιν σώμα εβαπιίσθημεν* 

Έν οδν ήμΤν έστιν, άδελφο\, τ6 της παλιγγενε- 
σίας χα\ θεογενεσίας λουτρδν * μία πίστι , μία έλ- 
π\ς, εΓς θεδς έπ\ πάντας, χαΐ διά πάντας, χα\ έν 
3&σιν ήμίν' ουνάγων ημάς ε ίς εαυτόν δι* αγάπης 
ένθέου, χα\ μέλη ποιών ά/^ήλων χαΐ έαυτοΰ. 'Αλλά 
το πρδς αλλήλους μίσος έπεισελθον τή συνεργεία τοΰ 
πονηρού , χαι την άγάπην έζωσαν, μάλλον δέ ούχ 
&παξ, άλλα κα\ πολλάκις έπεισερχόμενον, χα\ τήν 
οι* αγάπης πρδς αλλήλους τε χα\ πρδς τδν ^ε" ν 
Ινωσιν ημών διαλυον, ού μόνον άπ 1 αλλήλων παρα- 
λύει τά χοινά της πόλεως μέλη, χαΐ οίον παρέχον 
αυτήν απεργάζεται, άλλα χα\<είς πολεμίους αντικα- 
τάστησαν ταύτα μερίδας εμφυλίους στάσεις κίνα, 
κα\ συγχνσ5ΐς χα\ ταραχάς άνηχί στους, χαΐ τους 
ομοφύλους αντιπάλους κατασκεύασαν, σχήμα πόλεως 
ύπ* έχθρ^ίν άλούσης τ|) χαθ' ημάς ταύτη περιτίθησ& 
πόλε ι, αυτήν έφ' έαυτήν έλεεινώς έγεϊρον, και αύτε- 
πίβουλον χαΐ πολεμίαν έαυτοίς έργαζόμενον ώς 
ύπδ της άλιτηριώδους στάσεως ταύτης είς αίνιγμα 
τά χατ' αυτήν περιίστασθαι. Τίνες γάρ οί τήν π^λιν 
έπιτρίχοντες, Ισθ* ότε χαΐ τους οΓχους χατα στρέφον- 
τες, χα\ τά έν τοίς οΓχοις διαρπά^οντες, χα\ ουν 
πολλζ μανία τους τών οίκων δεστκοτας ^ινηλατουν- 
τις, χαι χατ' αυτών φονώντες ανηλεώς τε καΐ άπαν- 
Ορώπω; ; άρ* ούχ οί τήν πόλιν οίκοΰντες ταύτην ; 
Τίνες χαΟ' ων ή τηλιχαύτη μανία χαΐ ^οή καΐ ορμή 
χαι χατ^δρο,Λή ; ούχ\ χαΐ οδτοι πάλιν οί τήν πόλιν 
οίχουντες ταύτην, έστι δ* δτε χαΐ ι&ρ' ων άπήλαυσε 
πολλών αγαθών ; "Ώ του πάθους ! βα6α;τοΰ μεγέθους 
της άθλιοτητος! Αυτή έαυτήν πολιμεϊ, αυτή ύφ' 
εαυτής πολεμείται, ποσιν οίχείο•.ς έλαύνεται, χερσ(ν 
οίχείαις κατεδαφίζεται, ^ρωναί; οίχ*ίαις χαταχροτεϊ- * ΜιΐιΙι. χιυιπ, 10. λ Ιΐ6ΐΐΓ.ιι, Μ. • ΙΙβΪΝΓ. (ί. Η. Μ €ογ. χιι, £7. Η0ΜΙ1.1Α Ι. Μ >.>\ % '• Λ Γ1 ""< ί*1«νο1ιί5ί€ι:ϊιΙβίβ5θΙΪΙΙΙί !Ι11ΐ!ΐϋ|>ί•]θΓ«Ι. ΗΟΧ 

«ί >^ιΐι«ιιι οιίο ιιοΐίΐ'ϊ ηικίιο \•φτ «Ιοί ϋϊ•ηί)υ*>"Γ ϊ ται, τών Ιν βίτί, χρειτιόνων Ι&ΛίαίΛη 

ββναύβΜ κοϊ χι'.ραψ»; ΧϊΧ">ς χατάρχοντος μϊρους. 

*4ρ" οίιχΐ χαΐ τή; νΐαοι» τών άναγεγρίμμίνων εν τώ Εύαγγελίιμ παριλύτων ίχείνων ή βυμδαίνειν δμίν 

«ϊβιτμίνη νΐαος αϋιη κολλώ χε!ρ«ιν ίττΐ,χαϊ !αον αργίας ή χαχονργία παλλψ χ:ϊρ"ν χα\ βΐαδερώτίρον; Άλλα μή δκίχεράνητϊ τούτων αχούοντ;; ' αδ γ>ρ 
ίνα όν;ιϊ!ϊω ταντα κρο; ύμ4; λίγω, άλλ" ίνα ίκι- 
γνδντε; τήν νδιον, ν3ν δ:ί νήφετε ταύτης άκέχον- 
ιι;, ζητήβητε τήν αίϋ'αν, 4φ' τ,; ταύτη τιιριιτίπτω- 
χατ(, χαι Τίοβηο-ητ* τήν Ι«ρ*ίβΐί, χ«1 σκεύοαντις 
χιήοηοθί χαΐ βιαφυλαςητε ταύτην, τού θ;ού χιλ βι- 
Μντο; τήν ίατρείαν, χαΐ «ρο; ταύτην ένβυναμούντος 
δμίς, ώς χαΐ Ι κι τών καραλυτιχών εχΐίνων ΒΒΙ^• 
χ» ■ αϊ γαρ μίνον »Β<ραιε;ί>κν αύτοϋς, δ,λλϊ χαι 5εϋ ηοΐίιβ Ιι.γο τ$η Γβιτβ ιιυαΊ'Ί 
ιιΐ ΐοιινίϊίΡΓ Ιιϋι νυΐιίβ ιΐίια, ϊ>ίΙ ιιι, ιιιίιιΊίΟ 3(ΐιίΙιι, 
ΒΒΒΒ ΜΒ <)ΐΙ| ΙΡΟΐΜΐΙί ϊιΐΙιΙβϊΛΐί καρίΐίΐ, ψιχπιΐίϊ 

ουϋΐιι |ΐΓορΐι;Γ ςιΐΐΐιι ίιι ίΙΙϋ.ιι υβι,-ιιιΐίϊΐϊβ, ει ιΙμϊ- 
ιΙβΓβΙΙι ίίΐΐίΐιοιιβι», «ι ίιίοιη <•<ιιιΐ|ΐ5ΓΓΐίί ηεο>ο« 
Εΐιίίοιΐ ίίΐίί, Γ)<:ο ϊοΙιϊϊ !ΐΓ£Ϊεη16 ιαηίιιΐβιιι ει !π 
Ί\1λ ϊοϊοοηΠπιιαιιΐί,ιΐΓύυι ίιι ίΙΙίί Γετίι ριηΙτιΚ-ϊϊ ; 

ιι»γπ ιιυιί 808 ϊοΙυιιιιιιοϋιιοιίΓΐϊίΙ, ετα Μ ΙϊηΙίιιι Ιπ- 

Ικιϊΐεϊ» νίπιιιβιιι υ; ιιΐϋπμβ, ιιΙιίΜα ΙεοΐιιΙο ϊυ αυο βύναμιν αύχοϊς «ιρεοΥίν, ώς χαΐ τον χρα65αιον β ]ιεε1>ιΙ, ίυυΟοηιιι ροιίβ ρΓ<χ%<ΙεΓβΙ. ν«πιι» φΐϊΐβ ίΙΙί 

ίχάΐΐρβν άν*6ίμίΜ0ϊ. εφ' φ χατίχειτο, ριϊ^ίΐν 

ακροσχίκως. Άλλα τί το αΕτιον ν,Ιϊ τεθερατιινμί- 

νοις παρίλυτιχοίς εκείνοι; ; ίύω γ4ρ ηααν, ί μεν ίν 

Ίερονβαλήμ κάρα τβ τοΰ ϊιΐωίμ Χ0Λΐιμ6ήίρβ1 χιϊ- 

μενοί, 6 ΐέ εν Κβηΐρναοϋμ, ύκί. τεββάρων ιριρΐμε- 

ΐβί- Τί ο&ν ΐϊ]ς ν4»οι> τούτοις τ4 αίτιον ; ή Αμαρτία • 

χαΛ τούτα ΐείχνυ^ιν & Κύριος - τψ μίν γαρ, ίβών 

αυτού τ >) ν «ίβτι* ηρβ της αωματιχ^ς ί&αεως, 'ίΊ''-' 

■ Τέχνον, ΟφέωνταΙ οοι αϊ αμβρτΐιι βιυ * ι τον 11 

μ«4 τηνΓααιν εδρών, ι "Ι!:, φτ,βΐν, υγιής γίγονας ■ 

μηκέτι Αμαρτανε, (να μή χ*1ρ4ν τί βοι γίνεται. » 

"Οαπερ ο6ν έπ' έχε£νων3*ιί» ίιΐ *Ρ 0Ι ' βμβρτί* φυγά- 

βϊύιβϊατίιν ύγείαν κιρίΐους Ιποίηοιν, οίτω χαΐ 

ΐ ν • ύμεΐιν, ή χοι/ή βμβρτί* φϋγαΪΕύίασβ τήν αγβ- * 

«η» κολεμίο»; ύμ3( άϊλήΧοΐί κ»τίντΐ)« ' «οβεν γαρ 

ϋϊοβεν τον χοινον χαΐ κρ>ις βεον χα\ προς αλλήλους 

ούνοεαμο» ομείς άυωλΐβατ*, την αγίκην, *1 μή &τΛ 

τη, φιλαμαρτήμονοί γνώμη: ; ■ Έν γαρ τψ ηληΟυν- 

βήναι ίήν Λμαρτίαν, ψϋγήοεται ή 4γά7θ) τών κο)^ 

λ£ιν, » Ιντοίς ΕύαγγβλΙοις φτ,β\νί Κύριος• ψ^είοης 

Μ τηίίγΛπης «λίίου,τήν τού θεού χάριν «Μ 

χηΐεμονίαν καραμίνειν άΐύνατον. 

ΚαΙ Ινα ίι" ύποβείγματος ύμϊν τ4 «αβος καρβατή- 
οω, λύχνψ ϊοιχεν ημών ή Ικβατοο ψ^ν,ή, ώς ΐλαιον 
μεν Ιχουαα την άγαβαίργίαν, αντί 5ϊ βρυαλλίοος ?έ- 
ροι>;ατήν αγίηην, ^ ί καν α παύεται, αντί φωτός, ή 
χάρι; τού βείοι» Ονιύματος. Τού τοίν^ν ίλαίου ΐ»ύ- 
τβκ, ίηλονύ:ι ϊή; άγαίοερτίας »κ>ίΐΓ.ούαης, ή *ν χ|Γ0[>ΙιιηΙ ρ»Γ»Ινιίει ΐ|ΐιο*!ϋ«ιι:ινιι7 .Ιιιυ βιιίιιι β»πΐ : 
αΙιοΓ ί) υ κ! ι* ιη ιιι ^Γυ&*1ι'ΐη κΐ ρίΜίαΐεα δϋοβ, ιΙιεγ 
νβΓΟ ΟρΙιαπιιιιιη α ηιιαίιιΠΓ νίτίβ (ίϊΐιιΐιι». Ουχπαιιι 
ί^ίιιΐΓ ίιιΐι «ιΐ53 ιιιοιΙιΠ ΡμοιιΙιιιιι. Οικιϋ Οίίεικίίΐ 
Οομϊμ»; ιυιιι ίΙΚ ςιιίϋνιη, νίιΐΐπε γ]κϊ (ΙιΙ^ιη πίϊΐι» 
ριίιΐίφιιιιιι (κκϊΓΟίϋΓ Οΰίριΐί, ιϋκίΐ : ι ΡϊΜ, ιΐίηιϊι- 
ιυιιΐιΐΓ ιίΐιί ρβοι'ϊυ ιιι.» •. ι ΛΙιβη νβΓΟ ρσι! ιαπα- 
ΙΙομμ (ΜΜηβηΐΙ : « Ε«β, ίιιςιιϊι, ειιιιιΐί ιΉΐα• 

ΕΛ ; |*η |»1( μοιοΐη;, Ιι• ιΙπίΓίιιϊ (ΙΙιϊ .ιϋηιιίιΙ οοιι- 
(Μ>3»1\ ι ΙρΠιΐΓ ηιιβιηχΐιηοιίιιιη ί!ίθ5 ιιΙγΪι*«<]ιιο 

Ϊιι['|1>ί1ίϊ, ΙΐΙζΛΐΛ ΜΙΐίΙβΙΐ, ΙΐΙΙ^ΙΐίιΙοϊ ίΐΤΜίΙ, III «Ι 

νοε (οαΐΜΐιιιιίβ ίπϊοιιϊίβι, (νςχΐ» εΐιαποιβ, νοΙ>Ϊ4 
Ηΐ«1βοα ίιιίιιικο*οοιι*ΐίιιιίΐ. Ειεηίιηβι ηυα ιΐυ ρ^ Γ ΐϋ 
ΰοιιιιΐιυιιε νωΐηιπι *ά Ιίϋιιιιι οι ηιΐ ναι ιιιτίιοηι νϊιι- 
«ιιΐυηι αβίΐηιι>»Ιίι. ίΙιΛπίϊίβηι, κίείσι ΒβεΜβΙβαΙΙι 

μ:«ϊΙϋ ιΙ*ιΐ!ΐ:ι ? ι 0'ΐψ|'« '|ιιΟιιίαιι> λϋϋιιιΙ»ί( πιί,μιι- 

ι*Β, Γβίΐ(ί<ϋθ(>1 οΐιίιίίϊί ηιυΙιοΓυιιι *, ■ .ιϋ ΙβΚηΗ- 

ΚβΙϋί Οοπιΐιχΐ! ; ι•|ι.ιπι.ιιρ ΤΕΓΟΟπιιιίπο η.•ΓΓΪ(βί«ηΚ;, 
ΟΐΊ ΒΓϊΙΐϋιιι ρίΙβΓηιιιικιιιβ ρ(«11ββ [ΐοπηΜΐι«Γβ 
ηβ1οβ(|ΐι»ηι βι! ρο^ίίιίΐο. ϋΐ *οΙ)ί> εχβπιρίο ιιιΐΜΠπι ηϊιιυ οοιιιΐίΐϊηιιεπι ρΓΟ- 
ροηιιη, 1ί>ιπρΐ'ϋ«ίηιΐΙϊε<ΜΐπθίΐΓΐιΐιι]ιιΙΕΐιπΐ|αε»πίιιι• 

οΐϋυηι ςυΐϋβιη ΗϊΙ«ιΐΐ ορογ» Ιιοιι», ίΙΙϊιΊιιιϊιιιιι »ι•ι β 
ΙυΓϋριϋΓΐιίΓίυΐηιι, ίιι .]■(» ρΓΟ ΙΐΝ» Γε•|ΐικιι:ι1 {Η| 

ιΐίνίιιί δρϊηΐΒΐ. Ι1ο>: >βίιυΓ οίβο, ει ίϋα-ΐ Ιηιιίι ορβ- 
ΓΐΙ»υβ, ΛβΙΙΐ'ίϊΐιιο, ηιιχ μια βΙΙν,Ι,υίο ιιιμΙ ικίη-Μ βροαλλιίοί *νοΟα* τβ ψυχί αγάπη ιξ &«άγ«η« ψί- Ο οηίπΐΜ Ν<!Μ»ιηοίι>β•(ιΐΓ, «ι «β Ινι Ο^ϊ 


γ*ται• χαΐ οατιο τ6 φώς τη; τού θεοδ χηΐεμονίας 
χαι χβριτο; 4«}(ι«βται, τών φυγίντων τήν αρετή/ 
χα\ τήν Λγίκην φιιγαίευοάντων αύιών • χαΐ ο κρό; 
άλλήλαΐίί βύτοΓς τβρα/ο; ίκιγίνετβι, τού θεού το 
βροοωκον άκ' αυτών ακοβιρέψα ντο;, ιερίς δν φηϊΐν 
δ Αββίί ■ « Άκοτιρίψαντο; ϊέ βού τί ττρΐαωβίν τβ- 
ραχβήαονται. ι ΟΟτως 1* τη: αμαρτία; ίμιρύλιος 
βτάαις χαΛ αύγχναις ήμϊν Ικιγίνετίι, χαχ/ας 4«αν 
εΐδο; ίκαγομίνη, χαϊ τΊ* αρχηΤ** τήϊ «β«ί*ί »<>'ί 
ατΜίάρχαις χαϊ ατααιααταΐ; *'Ό•χ(ΐονβα, β;- εις 
θηρία μεταβχιυαΐει - ού «ολά ΐ; είκΐΐν, δτι χα\ δαι- 
μόνων ήΊΙΟί χεχτήαβαι «ϊρ^βχευαϊει.τούςΐν οϊςιίαοι- 
χίζεται• και ούτ«κανΟρωκαί<ΐνον τίιν ανβρωκον δ 

Μ^ίΙ>. ιι, 2. Νοϊιι.*, (δ. ' ΜίΐιΙ>. βΐ 8Ι»ΙΪ« ΒϊΟΐϊΙ, (((II 1)11 1 Γϋϋ'ΐίίΐιΙίΙιιι» Γιι^. 

1ιι« 6ε Ηΐ*Γίΐ«Β, 61 1Ι11ιιμ!ΙιΙ«, ιμίΟίβ ίΐινΚΟΙ) ρίΓ3ί- 

ψιιιηΙιΐΓ, ίΐιροηβ«ϊ(, Ι»ι:ο (αοίβιιι >ΐι ίρίίι κεηοιία 

-" 1 <|««ιβ ιί'ίΙΙ Ο.ινίιΙ ; ι Λϊριΐι-ιιΐο ηιιΐϋΐιι Ιβ (,,τ,ϊαιΐ 
Ιιυυι, ιιιγ1•ι!)ηπιιιγ '. ι Ιυ « ίειίςηλκίο ττϊτϊΐί• &«- 
ιΙίΐ1θ»υμβΓ*«ιιίι, «βοιιιι αιΐάικβηι οιηοβιη ιηϊΙοΓϋΐιι 
ίμβί'ίβιιι, ει Β»ΙΙΙεΒ ρτηίερβεπ 1•μ «ΙϊιΐΐοηΙϊιίΓυευ 

ι-υιιοϊΐϊΐοηΐ^ι-ί φΐϊιιι ΓιιιΙυΓΪΙ,ιΐί ϊπΙημΙιιΐΈΐιι []υϊ βοι 

ίη Ικιιήλ οοηνβπίι, ε»ι, ιιο ηυυ ρΐυπ* ε)ϊ€3η>, ,ι^- 
ιιιοιιιιηι ιιι ιιι ίΐιιΐί εβοιριτηοΐεΐ Ϊ03 μΓχρεηΐ ίιι <]αί• 

ί»πϋ ιπΙΐίΙιίΓιΐ , ιιι).:..• !)οηιϊηιΐ3ΐιι τίηιιιι ίΙΙε αιιΐ ΐ!) 
ίιιίΐίο Ιιοοιίιΐϋπι ϋ*βΓ Γιιίΐ οι ίπίβιΤβίΐΟΓ γΙΒ(•'1 τΐεχ. 
(|ΐιβ Ι«Γρ;ίΐΜΝ ΟιπβΙο αι)ν«ΓΗπ<ιιιι, ηυΐιιιο ιΐ)ΐ;ι» 

, 13. ' ΡηΙ. οιιι, 211. 
15 0ΗΈ0ΟΗΙ1 ΡΑ1ΑΗΪΒ 15 

νβιτβιιίβ το{(ίΙ>π* # δβιι 8βΓοη<Ηιιη βρηίαιο• ρ8ϊπ €1 Α &ξ αρχής άνθρωποκτόνος χα\ μισάνθρωποςάπε^γα;ε- 

ται, χα\ τψ ζωοδοτβ Χριστψ άντικείμενον, πόσω μάλ- ρ»ΐθΓί οοεοοα ο\κ ΐοπ ίιιοΚιιϋίβιίΐβιη 61 οοιιίπι- 

ΓΪΟΟΙ. 

Ι^ίΙιΐΓ οοιινβηίιιιίιιι ΐ(Ινΐ30ΐ Εναη^βΓή €!ιιί$ ί, «Ι 
Ιρεί ΠπΐιίΐοΓ βιΙΙϋΡΓβΐβ, οι νοείηι Μΐιφυι- βοΊτ^Ι 
«οιιιρβΓήυο ρ6ΓΛΐ306λ1 *ά ν08 ίιινίοβιιι οοηουΓϋτι, 
61 ΓΗΓΒυβΑϋ νοβ οοονοιΐαΐοΓ ΟοΟιίοαε, ΐιβτοοηιο- 
ρβΓ νθ8 Γβςοίβ*ο*1 είιιιοί οάιο ρβ€6 (Γ31Ϊ3 «ΙίνίηΙ 
8ρίΓΪΐόβ• 1116 ςιιίϋβω 11ί6π>8θΙναι& ρ3Γ3ΐ)Ίί6οβ ]30*> 
1ι*ι Ιο ρΐβοίοβ&ϋοο αο3 5>η»Ι>»ηιαΓΦ£τοϋ ; ϋ« 61 νο$ 
ιηΐιιίοιο (Ιίβϋββειίαίβ ιΚ) 6» φΛ ραχ ρπΜίαΐυτ ΟΙιπβιΙ 
Εοείβ*!*. Ηΐοοι βιΐβιηι ϋΪ6 νίταοι οοη Ιιΐϋοΐκΐ ςαο ι ϋ]α• 
Υ;ΐΓ©ΙϋΓ •ύ Γβείρ&οώαι 3& Ηΐα ρίβοίήα £π)ίί3οι, Ηλ 61 
νοοί8 ραβίΟΓ οοο δυρβΓίαίι ρΓ&ιΙιοααβ ρϊκχ οι, «ι ^ι-ο- λον τοϊς επί γης βασιλεΰσιν, ή τφχατάπνεΰμα πατρ\ 
χαΐ ποιμενικά! διδασχ&ω, άνήχοον χα\ αντίθετο ν ; 
Επιστρέψατε ούν β£ς την δδδν τοΟ Ευαγγελίου 
τον» Χρίστου, χα\ ταύτης άντέχεσθ* βεβαίως, Γν' 
υμών Αειθαλή; εΓη χαΐ διηνεκής ή προς αλλήλους 
ομόνοια, χα\ επιστραφώ πάλιν πρδ; υμάς ό Κύριος, 
χα\ έπαναπαύσηται έφ' ^μά*; μετά της εΙρήνης κα\ 
ή χάρις τοΰ θείου Πνεύματος. Άλλ' ό επί τη; Ιε- 
ρουσαλήμ παραλυτικός έ κείνος πόρέχΐιτο τή τους 
νοσοΰνιας Ιωμένη τοΰ Σιλωάμ κολυμβήθρα, ούδε 
ύμείς τελείως άπε* στητέ τής βραβευούσης τήν είρή. 
νην Εκκλησίας Χρίστου. Λ Αλλ' ώς εκείνος άνθρω- 
πον ούκ είχε τόν συνεργήσοντα πρδς τήν άπδ της 
^12 εοη]υιΐ£θΐΐ8 ιιιβιηυΓ», 624116 ιοίβΓ 86 οοόοοιόιό- * κολυμπήθρας εκείνης χάριν, ούτως ούδε ύμίν ένταΰ- 41)118, 0660011 0Ι0Γ0ΙΙ01 61 36£η1πσϊΐ1601 Λΐι ο«Ιίο ρΓΟ- 
Αθ60Ι60) 6]ΊθίβΠ8 6Χ ΟΟΓροΓΟ ΟϋΠΪΙΙ Κτ6ΐ68!26• 
$006 6Γ|0 1108 80061" Υ08 Ρ ΠΙ €01ΐΛΐΐαΐί 8011108, 61 

νσΉεχόη βοίοοβ ίο Ώιηβίο, οι ρτο ΟΙιπβίο 1β&3- 
ΐιοοβ Γαό£ΐοιοΓ, Ιαάσ,οβαι ίρβο οχ!ιθΓΐ»ιιΐβ ρβι• οο8• 

ΚΟ ΪΓ11180Ι ϋβί ΓβϋίΙβ. Μϋ(0•ΙΟ 3£008ΐΗ6 Υ681Γ80Ι 

οοχιιαιίοοοΗΐ, ({υΒοιοόο Ιαοίοιιι βοοϋηοΌαι βρίπιοοι, 
Κ6«1 6ΐΙ>ιο ββαίΟιΙυπι 6ΪΓ06Ι0 8 ρΜΗυυ» ^οβρίβϋβ. 
Μ60ΙΟΓ68 681016 ϋΐοίσίο ρτίοΓίβ ρ86Ϊ8 άΊέτοο), ςυ*οΐϊ8 
ρβΓ ϊΙΙίΐη 1>οιΓΐ3 ροΐΙΓι ββΐίδ ςοι!ι^8 ουοεφτίΥΜί βδΐίβ. 
Ι^οΙίΐβ ηιοΐιϊιιι ϋο^ίίοτβ, ιιβςυβ πι^Γαοι |ιγο οΐλίο Γ6ι!- 

(1θΓ6, 86(1 §81 1)0110 νΠίΟίΐΟ ΟΙϋΙυΐΙΙ. Μϋ 109101 οοηίίΓ- 
•ΙΙΙ»Ι6ΧΙ»8ΓΪΙ316Ι11, 01 8 ΟβΟ 8ΙΝ0Γ601 60086<|α*ΙθίΐΓΐ, θα ποιμήν υπήρχε χηρύχτων ε^ρήνην, χα\ συνάγων 
τά οιισχορπισμένα μέλη, χα\ συναπτών προς έαυτά, 
χα\ τήν άπο του μίσους νοσονχιΐ χαχεζίαν έχβάλλων 
του σώματος της του Χρίστου Έχχλησία;. Νυν ουν 
ήμεϊς έπέστί^μεν ήβη, χα\ σύνεσμεν ύμιν έν Χριστφ, 
χαΐ υπέρ Χρίστου πρεσΰεύομεν, ώς αύτου παραχα- 
λοΰντος V ημών. Κ*ταλλάγητε τψ βεφ. Έπίγνωτε 
τήν προς αλλήλους συγγένειαν, ού χατά ψ^χήν μό- 
νον, άλλα χα\ χατά σώμα προσοΟσαν Ιχ προγόνων 
ύ/ών. Άναμνήσθητε τών πρύτερον της είρήνης 
ήμερων εκείνων, πόσων ΟΊ' αύτης άπελαύετε χολών, 
ων πάντων έστερήθητε νυν• Μή λογίζεσθε τ6 χαχόν* 
μηδ' άντιδιδόναι χακδν άντ\ χαχου θελήσηρεέ, άλλ* έν *68ΐ*Μ<ιιφΐ6 3(1 ναιη 081600*3118 εΐι^ίίίβίβίη. ΝβηιιΐίΙ- ς τφ άγοίσφ νιχήσάτε το κακόν, τήν προς αλλήλους 4|ΙΙ8'ΙΙ 6ΠΪΙ0 Ιΐ^ΓΙ ρ0ΐ68ΐ 01 6ΐΐ»Γΐΐ»8 *ά Ο 60 10 ΙϊϊΙχΛ 
40Γ, νοίφ* {ΠΙ118 ρ!6ΐ8Ϊ8<|ΐΙ6 ΟΟΙΟρβΓΟίΟΓ 8ΐ> 6<8 ςθ! 

μιο8 ΓπΐΐΓ68 ιιοιι ί1ίΙϊ(0ΐίΐ• Ναοϋ αιϋιΐ, Γγο1γ68, ο5β- 
41818 ετ%* νοβ ϋΰοβνοΐο, αιϋιΐ οιΐιπι ριοβοι 6θΓ*ίο 

ΟΙΟθΙ1ΐ08 61 6Γ{8 010068 6?*0£6ΐίΧ10ΐ1 86000(1001 Οο- 

ιοιιΓι ιο8ο4»ΐοιο, 61 αιβΰοαι Ιο ιΙΙα 8α1ΐΗί60(1ΐ 1*4— 
€0ΐΐι1)ίΐ6, νοΙ>ΐ8 ίονίοοια άΊπιίηβοιοε, ιί ςυίδ ΙμιΙμ»! 
«Ιίςοία 8<1ν6Γδ08 Γγ81γοοι 8θθΐο, δίοοι Οΐιιίείοβ α*ϊ• 

ΚΙ18Ϊ1 νθΙ)18, 01 8ί1ίβ ΔΙίί ρ>618, 1(1 681, Οβί. Ιρβ6 60101 

681 ραι ιιοϋίΓα, (|αί ίβοίΐ οΐπςοο οιιυιιι,ςοί ιοβαΐοοι 
ιοιΐ66Γΐΐ6ρι»π>^»»» δοΐνϋ, 61 ίιιΙΟΓίβοΙίίοίιοΙοΗίιιο ίο 

6Γ066 ίρβίό•• Ιρ56 61^10 ίΐίβοίροΐίδ 8018, 61 ρ6Γ 608 

οουΪ8 ύΊχίΐ, Ιο ςΟε>ιιιο\ιηι|αβ οίνίΐ^ίβυι ν6ΐ όόοιοιο 

&Ο1Πΐν6Γΐθΐ08, ρ866ΙΟΐΠΙ»ΪΙΙ100θΙί»Γ6, 610010(8 ΓγΟ- άγάπην ένστερνισάμενοι, ώς &ν πά\ τήν πάρα τοΰ 
βεου άγάττην χτήσησσε, κα\τήν *^6ς αύτον άγάπην 
έν&ίξησον ούόέ γάρ 1«ιν άγάπην προς^ον 1/>ιν, 
ή τήν παρ* αύτου χάριν καί\ χηόεμονίαν ^α^ποΰσθατ 
4 τους μή αγαπώντας τους Ιίίους αδελφούς. Υπα- 
κούσατε μοι νυν έλΜντι ιήΛς υμάς, ά9ελφο\, χα\ τήν 
είρή^ην πρδ πάντων τε κά\ προς πάντάς εύαγγελι- 
ζομένφ κατά το του Κυρίου παράγγελμα* χα\ συν- 
εργάσασθέ μοι τιύτην, χαρισμένοι άλλήλοις, «Γ τις 
προς τίνα Ιχει μομφήν, ώ; χα\ 6 Χρίστος έχαρίσατο 
6μΐν, Ινα γένησθβ υΙοΙ της βίρήνης, ταυτό ό" είπείν 
του θ*ού. Αυτός γάρ εστίν ή εΙρήνη υμών, δ ποιή* 
σας τά αμφότερα Ιν, χα\ τδ μεσότοιχον τοΰ φρα- 
γμού λύσας , χαΐ χαταργήσας τήν ΐχθραν έν τψ €108 ί1!ίθ8 ρΓ*»βϋΐί* ρβχ 681 ρ.0Γ ςο8θΐ ΟΟΒίοβ ίιιοΐί- ° σταυρψ αύτου. Αΰτδς κοΛ προς τους Ιδίους μαθητάς 03108 10 Ι6ΓΓ801 (168060011. 1(Ιθν.ϋ8νίϋ <>6 ΗΙθ 811 : 
«0Γ1610Γ III (116008 β]θ8 ]θ8ΐΗί• α ΟώοοϋίΟΐί* 
ρ«€ί8 9 .»Εΐ 10 ηΙΪΟ Ρ881Ι00 ΓΟΓ808 0*6ΐΙ1θ 811: Ι ΟθΟ- 
ΙΜ8Ι0 ΙΟ^ΟΟΙΟΓ ρ8060Ι III ρ1β0601 80801 61 80ρβΓ 880* 
0108 8008 61 ΙΟ €08 (]θ1 6θθνβΠθθ10Γ 8(1 ΟΟΓ ,# . • 
0»Ι60(1ί1 611801 Ιϊγιιιιιιΐ8 Ιο ΟίΐίνΐίαΙβ ίρ8θΐ8 80 80(6- 
)ί» 03018108 60 III ρ»('60Ι Οθθΐ8 οΙΓοΓΟΟ 1601 8(1 004 06 

οαάο ν6ΐΗ686 : «0ΐυπ3, ίΟ,|θίοΙ>αοΐ, ίο 6Χ06ΐ8!8 ϋβο, 

61 10 16ΓΓ8 ρ8Χ ΙΐΟΙΙΐίθίθ08 1)011» ?θ1θ013ΐί8 π .» Εΐ 

Ιρεο 3ύ , 1οΐρΐ6ο8 8<•1οΙί8 οεϋυηυιιιίϋοι ρ3€6ΐιι 'ρΓο ΙιΛΓο- 

4ΐΐΙ»16 8018 Γβΐίοςοίΐ, 3(1 608 0166118 : 1^36610 016310 

«Ιο νοίοβ, ρΐ€6ΐο ιηββιη Γ&Ιίιΐ(|(ΐο νοϋί8 "•» Εΐ γογ- κα\ δ^ εκείνων είπε προς ημάς • Είς ή ν άν κόλιν ή 
οίχιαν είσε/.θωμεν, τήν είρήνην π^ροχαταγγέλλβιν 
εώτοίς, κα\ τδ Ιργον 4παν της αύτοΰ παρουσίας ή 
*1ρήνιι ^^^ χα\ν αυτήν χλίνας ουρανούς ε'π\τήν 
γην κατήλθε • Μ χαΐ ό Δα61δ περ\ αύτου προεϋκν « 
ι *Ανατελε1 έν ταΐς ήμέραι; αύτοΰ δικαιοσύνη χα\ 
πλήθ>ς βίρήνης• > καΐ έν έτέριρ ψαλμψ πάλιν ηερ\ 
αύτου φησιν • ι "Οτι λαλήσβι είρήνην επί τον λαδν 
αύτοΰ, Χα\ έπι τους οσίους αύτοΰ, καΐέπΐ τους έπι- 
στρίφοντας χαρδίαν'έπ* αυτόν, ι άείκνυ?» δε χά\ ό 
2π\ τ{ γεννήσει τούτου καρά τών άγγϊλων δμνος, 
6τι τήν είρήνην ήμίν χομί^ον ούρανόθον ξλθ«ν ίψ' • Ρ•ϋΙ. ι-χ^ι, 1. " ΡβαΙ. ιλχχιτ, 9. >( ίικ. π, 14. ,β ^ο ο. χιτ, 37. βύ- 

ι Π ΗϋΜαΐΑΪΙ• 18 

ήμ4ς • « 4ίξβ, λιγΐνιων, Ιν ύψίβτοις βιψ χ«\ 1*1 α βιι«: ιΡηοαη ϊιιΙκγ ιοί ίβιτηΐί ".. Ει : ιΐη Ιιοο <•ο- 
ΤΊί «Ιρ^νη Ιν 4νβρώτϊθΐς ινίοχία. ι ΚαΙ «ϋτος Η «;ιιθίοβιιΙοιιιιΐΜ (μιοηΐΒΐιι ϋίκίριιΐί βιβί ίίΐίι, βί τηι 
κληρών ^ία ϊήν βωΐΓ,ρκιν οίχονομ'ι.•, την είρή,ην ιΙίΙΙχ^ΐίι ίιινίοβιιι ".ι ΕΐυΙΐίιιΐί <|.ι:ιιιι ιίοιϋΐιιοΐ.ΐί 0(- 
4ντ\ ίληρονομίας τοί; οΙχ«ίαι; ά^χί, λίγων πρίς παΓιοΐίο, β.Ι ΡβΙγοιιι βιιιιιιι ΛβοηιιΙϊΐιί, ιιιιιιιιηηι ΙΜΗ 
αυτούς• .ΕΙρήνην φ Ιμί)ν Ϊί5ωμι ύμίν, είρηνην β&ιήΙΜΜΙ ; η'ιΐ μιϊιιι :< Ι>:ιοΪ!> ΜΜΜΜ ιιηυ»ι>ϊηΙ ".» 
Ιμήν άφίημι ύμίν. ι Κβΐ πάλιν- « ΕΙρηνίύίτί Ιν 4'Ο.ήλοις- ι χ«1, ι Έν τούτς. γνώιονΐβι π4ντ»ς 
*μο\ μαβηταί Ι™, 14ν 4γα*2ΐϊ 41λήλθ»{. ρ ΚΑ ή «λίυταία Ι) ν Ηο)χ«ν ημΓν «δ**, πρνς τον οΙ- 
*« Πατίρβ άναοαίνων, τηνπρο; ίλλη^θυ;άγά;Γην ϊπιατηρίζ*ι- « 4ο; γΐρ ο,υτοί;, φηΛν, Γνα κί"«ί Μ») οίν Ιχπίβωμί•» της ιτατριχης ίύχη; ■ μη την 
χληρβνομίον 4πο6ιλώμ*6« τοΰ ουρανίου Ηατρο;, 
μη» τ*|ν αφραγϊίβ χ«\το «ημιϊον τη; «ρΙς αντον 
ο!χ(ι4τί|το;, Γν* μη χβ\ την υίββίβ-ίβν χά\ τ4)ν ιίλο- 
γΐαν κβΐ την *μΐς βυτβν μαυητΐίαν ακοβαλώμιΟα, 
χ*1 τη; έπηγγίλμίνη; ΙκκΙοωμχν ζω^ς, κΑ άκβ- 
χ>ιΐ3σώμιν τοΰ ϊινυματιχοϋ νυμφών*; , κα\ καρ' 
βύτου του ίΙρηνάρνου,Παϊρο; άχοΰιωμιν < 05χ οΐϊ* 
ύμΐς• αποχωρώ, βκ* ίμοΰ «Ι Μ υ μίβΌυ; χ*1 τής 
ίχβρας χαΐ τών οχανίίλων αΓτ 16( > ϊ;, Γνα μή τούτο 
7ΐ4βωμ«ν . |>4 τών Α^ίων αύτοΟ μαδητών χα\ 4*6- 
βτίλων «αντί τώ χΐσμω φ ϊΐρήνην άκίατίΛ» • ΙΑ 

Λ »ότο> χι\ ίν τπί; οίκΐίαι; ίμιλίαις χαΐ τοΓς βογ- 

ιάμμβτι ταύτην προ *4ντων τιβίϊβι των λΰγιαν. 

ίρ>( 6μΙν *ίΧ (Ιρήνη 4κ& θ»-,ϋ. κροοιμυ^μίνοι. 
Τβύτην χαΐ ήμ*!;. 4- ύτιηοίτιι ιή; ίχίΐνων ίιιιχο- 
>ί»ί, βμϊν ήχομιν 4ρΐίω; χομίζον:*;. χ*1 μ«τ4 Πβι>- 
π Ρ°ί ύ Ι*3; λίγομίν • ΕΙρί,νην (ιώχιπ μ*τ^ 
ιτ4ντων «V τον άγιαβμΐν )|ί χωρϊς ούίΐΐ; βψ»ιαι 
ιον Κυριον. ι ΕΙ Μ χωρίς τής μ*τά ιιάντων ιΐρήνι-.ί 
ού&Ι; δψβτβι τον Η:ον, β μτ,« μ;τ4 ιών ιτατριωτών 
(Ιρηνιέων ηώς βψίτβι τον Θεοί Ιν αΐώνι Τψ μίΐ- 
Χοντι ; Πώ; 61 ονχ 4χονηται τικ ■ ι Άρβήτω ο 
4«% [να μή Βοι «ήν ίοςαν Κυρίου ; ι ΆΧΧ' 4μών 
μηίίνβ γίνοιτο τούτης 4κοϋθ4ΐ τή; ίιαυχιιιίας ι(»ο- 
ν^;, άλ)4 χβΐαλλίγίντβϊ. χβΐ ουνίχβίνΐβς Ϊι4 τήί 
«'ρή'Λΐί ΧβΙ Αγάπης χβΐ ομανοΐβ; «Ις ίν, *ν μίίψ 
|χ«ιν βύιίν, χατ4 τήν ο&τοΟ γλϋκ»!»^ ΙΐΜγγϊλΙϊν, 
τον Κϋριον ημών Ί])οι»ϋν Χριατβν, ίξίυμβρίζοντβ 
μίν ήμίν την τοΰ παρΐντος βίου ΐ^νχΙρΐΜν, χ«ρ;- 
;ομ«νον βί Ιν χαιρψ *5βίτψ 5 τ*ιν οΙώνΐ0> ίιοην χαΐ 
«ξ**, χαΐ ΡΛΟΐλίϊαν - ^ς γένοιτο κίντβς ήμί; ίβ'- 
τνχίΐν νέριτι χα\ φιλβνβρκιιυί^ τοΰ ϊίρηνοίώρι 
βιοΰ χα\ Κυρίου ημών 'ίηοού Χριοτου ■ ψ ιιρΐπ • 


/Ψ αΰτοϋ Πατρϊ χ*\ τώ ζωοια>•& Πνί 
ΟΜΙΛΙΑ ΓΓ. 

Ίϊ ιΐιν χαιά τύ^ Τι.Ιΰ» η>- καΐ τΰι* ΦαρισαΐοΓ 
τον Κνρίον χαραδοΑήγ. 
Ε0ι»ρ4( ΐΜίν ιίς χαχίιν ΐ νοητός της χβχίβς 
ϋρο*τ4της , χβΐ ποΧνί ηδη Χ3τα€αλ>«μίνου; ιΙ; 
ψυχήν Μΐις τής βρε-.η; 0»μ*λίου; τήν 4ρχτ)ν ί&Ούς 
ύποαΰρ•!, ϊι' 4νΕλπιβτΙας χοΐ απιστία; - τιΆνς Ιϊ 
χαΐ το!; τοίχ'.ι; οϊον 4νιγίΐ(»μένοι; τής κβτ" 4(.*- 
τήν οΐχίβ;, μϊτβξυ πάλιν ΙπιΰίοΟαι ίι' άχηϊίας χοΛ 
ί^βυμίβς • Ι« £1 χβΛ *υϊ6ν 1κψχο5ομημίνον ήϊη 
τον ίροφον τών άγιΟών ίργοιν ϊι' ύπίρηφανία; χβΐ 
άπονοίιι; χοτίν»γχ;Γν. Άλλα στητϊ, μη ϊ^τοην^ΐε • ΓΐϊΒ.Λ'ΜΙΙΙ θΓ(Ι> Πβ «Χηΐΐ|»1)1||« » |1Ι[ιγΠ1:Ι Ικιικ- 

ϋίίΐΐιιιιί. Πβ Ι].ΤΓΡιΙί[.1ΐΡιιι ;ι-ιιϊΙΙ.ιιΐ(ΐΐί ι.Ί»-ΙίΐΙΪ)ι Ρ»ΙΓί«, 
ηκηιιβ ιίςιιιιηι βί Ιηϋοί-ιπι ηο*ΙΓχ ϊΊ Ιριαιπ ΐοκιιι• 
Ιίοηίί, ιιι ηοιι Γιίίιΐΐοοβπ) βί ΙιβηιιιΙίοΙηιιβιη βΐιΐίιβϊ- 
ριιΐηηιιιι β Γ:ι1 ' 3,η ■■"■Ί" ■»>■>. πββιιοπ ■ |ΐΓοηιίΗ* 
εΐίίιΐιιηιιι γί|», εΐ φΐΐίίοατ » βρΪΓΪΙιιηΙΪ »|><>ιιΐο, βί 
Β »1) ϊρ»ο ριοί» ρΓΪηρίρβ ΡιΐΓβ ιικίϊιιηιΐί : «Νοη πονί 
τηι; (ϋί,ίβιϋιβ ;ι ιιιβηαί οοΊαπι «[ ίηίιιιίΓ.ίιίχιπ «ι 
ϊΟϊιι<1»Ι:ι ομβΓίΐηίιιϊ "> ; ηιιί, ηβ ίΐΙ« ρίΐί,ιιιιϋΓ, ["Τ 
ΜΐιΟΙϋϊΜΐιίί (ΙίίοίριιΙοί βί ιρΜΙυΙοβ ίη ιιιιιηβιιι ιιιιιη- 
ϋιιηι ικΐϋβιιι ιηίίίΐ; υ™ ιΠ ϊ*Γι ίη ΰιιΙ!ο-|ΐιίΐϊ βι:γΪ|>Ιϊϊ- 
[(ιιβ βιιϊί ΗΙ»ιπ υΐ ρΓΚιηίιιιιι οιιιηϋιιιι ηίιΚ-ροιιιιιιΙ 
-ι:πι].ίιιϊΙ)ιιϊ ιΐϊι-οιιΐίϊ: ΟγϊιΙ» νοίιίί « ρηχ ■ Οιό. 11- 
Ιϊιιι ΐ! οοϊ Ϊ4(οι υιη ιιιίηϊϊΙβΓΪί οϊτϊο'μ ΒιΙ τοβ ιιιηιΐο 

ΒιΙΐΚΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΒββΓΙ•ηΙ•ϋ, 61 ΡΟΒΙ ΡβμΙιΙΙΙΙ νιιυϊϊ ιΙί'ΌΙΙ• 
Ιβ«: [Ι'-ιι-ϋπι «βςιιίιιιίιιϊ ηιοι Οι1ιιιϊΙ>Ι)1 Η ΜΙιΠί- 
ιιιοπϊ,υυ •ΐιιβ ΐ[υ^ ηβιιιο νϊιίεϋϊΐ 0«ιι•)ΐ ".» νεπια) »ί. 
ιιϊ&ί ρι\ ουιιι ϋιιιιιί!ΐ'ΐί>βΓνβ1<ΐΓ, ηβιΐ}<> «ιΊΙβΙιιι Οευπι ; 
ςιιϊ οιιη ίί*Ί1ιιΐί βυίι ηοη ρΒ^ίΓιεβ τιτιΐ, φίοιηοοΊι 
[)«ιηι νίιΙιΊιίι ίη ι%χπιΙο ΓιιΙ<ιγο? Οιιητηοιίυ Ιιιιιο ιιηιι 
ϊ'ΐιΐίεΐ : < Πίί|ΐΐ!ΓΡίιΙ ίιιηιϊιΐί ηβ νΐιΙβ»1 βΙοΓίΒίτι ΠΊι- 
ιιηηί "? δΒΐ! ιιΐίπαιιι νι'ϊΐηιηι η.ιΙ1»« 1,»μ ηΜΜΝ• 
«Ιιιπ τοΐβιη 30ι!πΙ, Ββι! ΚΜικΗΙιΐΙ βί οιη^ρρρηιί Ιιι 
ιιιιιιιη ρ«?Γ μ;ιει-ιη «Ι οΙιβΗΜΙειπ 6( ΟΟιιϋ'<ΓιΙίΒ<η Ιιι 
ιιιειΙιΟ ϊμιιιιιι ΙΐϊΙιβϊΙίί , βητοπιϊιΐιη ίυηιριιι μπιτιί,- 
»ϊιιιιίι|-ι,Ι*οιιιϊηΐιι»ι πο$ΐΓυτπ ΐθιυιπΟΙίΓίίΙιιιι, ςιιΐ ΜΗ 
ϋ•κ βκμΙιιυΙ)Κ1ιιιίιι^ |ΊΜ ιΙΐΟίβυΙίΒΙΜ, πΐΟηΟΒ ΗΜ- 
|Μ>Γ6 ΟρραΠΙΙΙΙΟ Ι^Γ^ίΓΐΙΙΓ ΧΙβηιϊιη νίΙ»|ΙΙ «1 ρΙίΙΓΪΒΙΙΙ 
ΕΙ ίΐιφΟΓίίΜιι, (|ΙΙ* ΠΟβ ιιΙΙΙΙψ^ Γ•>Ι>5Γ•ι|ίΙΪ Γ ΙΛΓ. Γ:.^ Ι 1 1 

^υιϊπ οι 1κ?ηΐ8ηίΙΐΐ ριοίβ ΙΐΓςίΐοηΐ Π.•Ι ϋΙ Ουιηΐηί 
ΚΟίίτΙ λα•< (ΊΐΓϊϊΐί. οιιί ρ,'ογΪβ, ροΐοΐΐ:ι«, Ικίιογ η 
αιΐυηϋοοικιι κίντικι ο]ιιϊ Ρ^I^ρ ο! νϊϊϊΐίοίΐιΐβ ϋ 
ΓΪ1ΙΙ, ιιίιιγ ίΐ ΜΐπμΟΓ «Ι Ιιι ΚΚιίιΙ.ι. &4ΙΜΗ, 

ίΐςβ, κράίος, τιμή χα\ πριιχύνΓ,οι;, σϊ,ν : 

ϊι\, χβ\ ιΐ,τοϊι; βίωνα;. 'Λ,ιί,ν. 

Ο 110Μ1ΜΛ II. 

Ιη ίίοιιίιιίιηΐΗ άί ΓιιΙΊίίαηα Π ΙΊιίτίιβια (<αχ- 

ίθ/|1«Ι ". 

ΛΐΙιΚίΙΒΜΙ ΪΠ ηυΙΪΙίχ» βρίοίΙιΙΒίίΐ ΜΐΗΐΙ* ριίιι- 
οορΐ, ιιιυΐίοςιιβ «ΙΙίιΙιΐϊ ιΐιιΐο ιι(]»ιιιίη βιιϊιιιβ Ιικρη• 

ΐΐΐΐ νίΐΊΙΙΐίί Γ(|[^3ΙΙ16ΙΙΙί ΒΐϊΙΪΠΙ Β ρΓΪΙΙοίμΐο 51ίΙιΠΙ.ιΙ 

ριτ ι!ι>ροι•:αϊοιιβιι) «Ι Ϊη0ι1β)ίΐ11«ιιι, ΗΜίΙηΜ οΐί^ιι) 
νβι&ιιΙιι« ι» ].ιΐη «ΤΒΕΙΟΒ νΪΓΐυΙίβ ιίοιπιι» ιιιιίΓΟί ίιιΐυ- 
ι-ίιιι μίτ ί^ηινίΒΐκ 61 πβ^ϋ^ΠΙ ίιιη ϊιι*βιΙ»Ι, «ι Βιη ■ 

ρΐίιϋ ιϋ ϊμϊΒΐιι ]ϋΐι ΒΙΐροηοιΙίΠοΐΙϋΠΙ Ιιίιτίιΐι» ΓμιιΟ 
ΠΙ II ορβΓΟΙ» μβΓ 8ΐΙρ6Γΐ)ΜΙΙΙ 01 ΙΰΙΙΙ.ΊΐίΐιΙίιιι (Ι^ίίΜΐ. 

5ι;ι) ίΐίΐβ, ιιοΐίΐβ ΙογγογΙ; οαΙΙ (ΙίιΐΓ νιιίιη»((]ΐιί Ιμιιιο 1 Η•η 


χιν, (Ο με, [..τι " 1.10. ϊΐιΐι, 10 *«ΐ'[. • ίοιη. «Ι. ' «απίι. , 25. ΙΙι-ϋΐ'. ιι•. " 19 βΚΕβΟΙΙΙΙ ΡΛΙΛΜΑ 20 

ΙηΟΜίΜΐ. ΕΙ αΐ8]0Γ6η! τ!μ ηοηοΐνίϋιιο 8(1 οοίΐιι- Α εύπορώτερος γάρ εστίν Ιν άγαθοΤς δ σπουδαίος. Κι\ €ΐη<!υιη π)ΛΠ(1«/<ϊθ6ΐ«ΐ16ο•<ϋΐβ$οβη8 6ΐιοΗ86ΐ8ΐΙ]η• 
Ιοηΐχι* &(> 6ο ίρ•ο ηηΐ οηιη!• ροΐοβι, οηιη68ςα6 νΐι•- 
Ιαϋ8 ιιηϋΟΓβ• ρβΓ οοηιΐοΐοαι 6οηΩηη8ΐ, \ι* ηΐ ιιοη 
Ιοηΐηιη ΙηοοηοηΐΜ ηηηο&ΐ νΙΐΊοβ ?ιγμ§ ρηινίιςοβ 
•ότβΓβιΗί ιηοΐίβοϋε βΓΐίηαίβ, 864 βιίιιη 1»ρ*ο» ίη 
»!ΐί(ο<ϋηοιη ιηιΐοηιπι 6Χ6ΐΐ8ΐοβ βι-ί^ΐ, ηοβηοη ρβΓ 
ρΟΒηίΙβηΐί&πι 64 ηατηΗιΙαίβπι 8(1 Οβηιη ϋβηί^ηβι ρβΓ- 
ϋαοιί. Αά βχβιηρίιΐίη βοΓΟοιΐ ρΓ*8βη5 ρβπιΐίοΐβ. Εΐβ- 
ϊΐΐιη ρυϋΓι&ηιΐδ Η661 Ι8ΐίχ 61 ςαι•Ι Ιη &υτ$βο ρ66- 
€•11 6οητ6η«(ιι», βοΙ» 61 ςυΐϋβιη ητβνΐ οηϋοηβ 
©1$ φι'ι Μοηηάηιη ▼ίπυΐβπΐΎίηιηι οοηβοοίαΐι», 8ΐΙβ- 
*ιιιιγ, βηβίιυΓ, οηιηβιηφιβ ρβϋίχιι οβίαιΐ πι»ΙίιΙ»ιν» # 
61 |ιΐ8ΐοηιηι οηοΓθ ικΗϋΗιΐΓ 8& !ρ»ο Ιηϋοιτηριο 
}α<Ιί€6 ]αβΐ16αιΐ!9• ΡΙι•Η•»η9 «ηίβηι βοΐο ?6γοο 6οη- π)είω τήν Ισχΰν Ιχει πρδς άντιπαράταξιν της χαχίας 
ή αρετή, τήν άνωθεν πλουτουσα χορηγία ν και σομμα- 
χίαν παρ* αύτου του τα πάντα Ισχύοντο;, χα\ πάντας 
τους τής αρετής Ιραστάς Ινδυναμουντος δι* αγα- 
θότητα* ώς μή μόνη Λ σειστός διαμένειν τοίς συν- 
εσχβυασμένοις ύπδ τοδ αντικειμένου ποιχίλοις χα\ 
κονηροίς μηχανή μα σιν, άλλα χα\ τους είς βάθος 
έμπεσόντας κακών άνεγείρειν Ιχειν καΐ έπανάγειν, 
κα\ διά μετανοίας χα\ ταπεινώσεως τφ θεφ προσ- 
άγε ι ν μετ* ευκολίας. Δεΐγμα δε χα\ παράστασις 
διαρκής* χα\ γάρ ό Τελώνης, τελώνης ών, χα\ οίον 
τφ πυθμίνι της Αμαρτίας Ινδιαιτώμβνος, λόγω μδνψ 
χοινωνήσας τοίς κατ* άρετήν ζώσι, χα\ τούτψ βρα- 
χεί, χουφίζετακ χαΐ ύψουται χα\ υπερβαίνει πάσαν ύοπίΜίοΓ, 11661 ΡΙμΗμμ, οι βίΙ>ίιη6ΐιρ»Ι νίβυβ 66*6 ** χαχίαν, κα\ τψ χορφ των δικαίων Ιγχαταλέγεται, •Π(]ΐΓι<Ι, »βϋ ηοη ]ιΐ8(08 ίη νβτίΐΑΐβ, 61 αιΐιΙιβίβΓ 
ηοη ραοοα 8θαΐο$ {η φιίηαβ (οι 6Γ8ηΐ Οβηπι 84 ίηπι 
οοηοΙίΛπίί•, φιοί ?6γΙ>*• ΥβΓΌΐη ςυ*Γβ ΙιηπιΗ'ιΜ 8(1 
«ρί€6Πΐ ]ιΐ8ΐίΓΐ36 6ΐιΙΐ*1, ρι•*8υιηρϋο ηυΐβιη ίη ι!ιγ»- 
<αηι ροοοοίΐ €ΐβ|ΙοΗ ? (}ηΙ* ίΐΐβ €|αίι!βιη ηααβ 86 αυβπι• 
48ΐη 6$μ ηΐΑ^ηηπι # 61 ΐίϋΐβΓ •6 ορίηιίαβ βοπιιη 

1)60, ]ϋΓβ 8 1)60 ΐΙβΓβΙΙΐΙφίίΐϋΓ, φΐΐβΐ ΠΙΐΙΙΟ 0!0(Ιθ ▼!- 

8ΐιβ ϋΓιυβ ίη(ίί§[6Γθ »υχίΙίο ; ίΐΐβ αυΐβιη ςοί ηίΙιΠατη 

86 ρΓ8Β8αθΐί( ν 61 ί(ΙβΟ 0€θ1θβ 16Τ81 8(1 8υρ6ΓΠ8 80x1- 

1Ϊ8, ϊθ€τ\ίο οοηβοςαΙΙυΓ 8 ϋβο ιηί86Π6οη'ΐ8ΐη 9 61 λ«- 
χΐΐίοιη 61 βηΐίίΐη; ιΟοηιίηιιβ βη'πη Γ68ΐ8(1ΐ 8»ρ6Γ- 
!>!*, ηαηιϋίΐΜΐ8 8ΐιΐ6πι ώιΐ^ηιίβπι *••ι παρ* αύτοΰ Μιχαιωμένος του αδέκαστου χριτου• 
ΕΙ δε χα\ 6 Φαρισαίος λόγψ χαταδιχάζεται, άλλα 
ΨαριιαΓος ών, χα\ δοκών εΓναί τις έαυτω, άλλ* 
ούκ ών δίκαιο; (π* αληθείας , χα\ θράαυατομων 
οδχ ολίγα, Ιν οίς ούχ έλάττω των «υλλαβων τά τδν 
θεδν παροργίζοντα. Διατί δε ή μεν ταπείνωαις πρδς 
υψος ανάγει δικαιοσύνης, ή δε οΓησις πρδς βυθον 
κατάγει τής αμαρτίας ; Διότι ό μεν οΐόμβνος Ιαυτον 
ε!ναί τίνα μέγαν, χα\ ταύτα ενώπιον του θεού, 
βγχαταλιμπάνεται δικαίως ύπο θεού, ώς μή της 
παρ* εκείνου δοκών χρήζ<«ν επικουρίας• ό δε μηδβν 
ο-δμινος Ιαυτον, χα\ διά τοΟτο βλέπων είς τοΟς άνωθεν ο'.χτιρμους , τυγχάνει δικαίως της πα ρ λ τοδ θεού συμπαθείας κα\ βοηθείας χα\ χάριτος * 
« Κύριος γάρ» φηιΐν , ύπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωαι χάριν• » 

Ονοά 08ΐ6ΐιϋ6η8 ρ6Γρ8Γ8ΐιοΐ8ΐιι ϋοοιίπιΐδ, < Πύο, Ο Κα\ τούτο δεικνυς διά παραβολής δ Κύριος, Ιιιςαίι, 1ιοιηιη68 8866ΐιά6Πΐηΐ 2η ΐβηψίαιη αι ογ»- 
Τ6»Ι ; αηιΐδ Ρ1)8τίβ»α8, ο& 81Ι6Γ ΡιΐυΙίοαπυβ "• ι ΟΙβΓβ 
|οιη νβΙΙβΐ ρΓοροοβΓβ 1ιαπιίΙίΐ8ΐΐ8υΐί1ίΐ8ΐ6ΐιΐ6ΐβαρ6Γ- 
Ιιί» (ΐ8ηιηυιιι, ίη <Ιβο8 οο1ΐ6|1ι οωη68 ίη ΙβηιρΙηηι 

Ρ6Γ£6ΙΙΙ68, 8611 ρΟΐΙΐϋ 8(1 Ιρ»«ΙΙΙ1 ΜΟβηάβΠίβδ. Ϊ8Ι68 

βηίπι 8βηΐ ςυί οηΐίοπι» €8ΐΐ88 »ά Ιβιιιρίυηι Οβί ρβΓ- 
εριηΐ; ηιιη η«ο 681 οπιΐίοηίβ η8ΐυΓ8. Α 16ΓΓ8 ίη οαβ- 
Ιηιη Ιιοιηίηβπι ηιιβπι οιιιηί ιαύββίΊυιη εορβΓίΙο ιιο- 
ιιι!η6 6ΐ 8ΐιίΐιιιΙίιΐ6 61 0Ί(ηΗ3ΐ6, Ίρ8ΐ 8ΐιρ6Γ οηααίΑ 
1>*•ο οΕΓβΓί. Εηι βυηηΛ ιβηιρίυιη ίΠικ! «ηΐίηιιιιτη ιη 
8ΐϋΐιΐι!ίιΐ6 ροδί ιιηιι» ίη 8ΐιπιπΐ8 είνίΐαΐβ, Ιη ςαο οΓιιη 
οΐϊΐιηίηο, ιηοηο ΙβΓαβοΙ^ιιι (ΙβροριιΙ^ηΐβ, ΙβΐυίΓβΓηιη 
9ΐΐ{6ΐυιη νΜβηδ 0»νί(Ι 8ΐιρβΤ ιΐΓΐ>6ηΐ{ΐ8ΐ1ίυπι βπ^βη- 
Ι6ΐη, 8»ε6η<!6η8 «ιΙίΟθ8νίΐ Ηιί ηΐΐατβ Οοηιίηο, βΐ 
οΐιΐυϋΐ Ιη 60 886ΓίΓιείιιιιι Οβο, 6ΐ8ΐ6ΐίΐ «οιΗτίΐίο; 
€|ιιγβ ίαείι βοηΐ ίιι ΙΙ^ίΓαιη βαΐηΐίπ» §ρίΓΪΐαι1ί$<]06 

|>6Γ ΟΓ8ΐίθΙ!6ηΐ «81)013111 880βΙ)δίθηΊβ, €1 ρβΓ 68 ΙΠ 

οϋιβηΐ» 88ιμ ΙϋΙοϋΐΙοηίβ ; Ο^υΓβΐίνΒ οηίιιι «γλπι )Ιΐ8 

ΟΙΜΙΜ8 ρΓΟρΙΟΓ 88ΐΐΙΐ611Ι Ι10&ΙΓ3Π1 ; ¥61, 81 νθ1υ6ΓΪ8, 

06υ8ΐα (η β&ιιηιη ηοχίιχ ίεΐίιιβ ΕοοΙγ8ϊ3β 88ΐιοΐ« 
Φΐχ νβΓβ ίη 8«ιιιηιη Μ>1 9 οηιη ηη^Ιίοιιβ ηΓιυβ 61 

€69168(18 Ιθ€ΙΙ8, Ίϋ ψΚ> 8(1 88η6ΐίθ€8ΐ!ΟΙΙ€ΠΙ ΙΟίίΐΙβ 

ιιιηικΓι ηιοηΐ84|υο Γοιιίπιίοηβιιι βΐ νίΙ« ιηιπιοΓΙηΐίη 
λϋηηα&ηΐΐ8πι, ίηοηιβηίοηι 61 ηηφινπι 61 νβΓβ 8666* 

|)18ϋίΐ£ 060 Ο&νηΐΙΓ ΚΜΜΤίΠΥΐΟίη. Ϊ^ΙΟΓ ρΓθρΐ6Τ63 ι Άνθρωποι, φηοΛ, δύο άνέβησαν βίς τοίερδνπροο• 
εύξασθαι • δ είς ♦αριααιος» χα\ δ Ιτερος Τελώνης.» 
θέλων έναργώς παραοτήααι τ6 έχ τής ταπεινώσεως 
χέρδος, χα\ τίιν έχ της ύπερηφανίας ζημίαν, είς 
δύο διείλε πάντες τους τφ Ιερψ προσιόντας, μάλλον 
δ^ τους •1ς αύτο ανιόντος. Ούτοι δέ είσιν οΐ προσ- 
ευχής ΙηχΑ τφ του θεού ναφ προσιόντες* τοιαύτη 
γάρ ή *ής προσευχής φύσις/Απδ γής είς ούρανδν 
ανάγει τον άνθρωκον, και πάν έπουράνιον υπερ- 
βάσα κα\ δνομα χα\ Οψωμα χα\ αξίωμα, αύτφ 
παρίστησι τούτον τφ Ιπ\ πάντων θεφ. Τ Ην δε χα\ 
το Ιερδν εκείνο τδ παλαιδν έφ' υψηλού χείμενον, 
έν μετεώρφ τής πόλεως• 4φ % ο5 ποτβ λόφου, θανάτου 
τήν Ιερουσαλήμ άναλίσχοντος , τδν θανατηφόρον 
άγγελον ίδών ό Δαβ\δ έσπασμένον ^ομφαίαν χατά 
τ^ς πόλεως, άραβας φχοδόμησβν έκβΐ θυσιαητήριον 
«φ Κυρίω, χα\ άνήνεγκεν 4*•' ά^τοδ τφ θ»ψ θο- 
«ίαν, χα\ έπεσχέθη ή θραΰσι;• είς τύπον χα\ ταύ- 
τα τής χατά τήν Ιερά ν προσιυχήν σωτηρίου χα\ 
πνευματικής αναβάσεως , χα\ του δι' αυτής Ιλα 
•μου• τυπιχά γάρ ήν εκείνα πάντα πρδς σο>τηρί«ν 
ημών εΐ δε βούλει, χα\ είς τύπον τής χαθ' ημάς 
ταύτης Ιεράς Έχχλη^Ιας, ήτις δντως εφ' υψηλοί 
κείται, αγγλικός τις άλλος ούσα χα\ ύπερχόσμιος 
χώρος, έν φ πρδς Ιξιλασμον του χλομού πανχο,-, «•Ργοτ. ιιι, Μ. §1 Ι.ΗΓ. χνι.ι, 10 
«Ιςί 
4 ϋ ΠΟΜΙίΙΑ Π. 
«Λ θάνατοι» Οραίιαιν, χα\ ζωή; &βανά:οιι «ίριον• \ ιιοιι ιΐϊιίΐ : ΒομΙ— ϋιιο ρεΓςβΙιιαΐ 

, τ6 άνα!μαχτ<.ν χαΐ μέγα χ«1 όντως εύπρίϊ- ιΛιοριιιΚ'υίιιΙ ίι> ΙκιιιρΙιιηι.• 
Ιίχτβν τψ βίψ 4ναφέρεΐ*ι θύμα. Λιΐ ταδτβ τοίνιιν ούχ εΙ«ιν, Άνθρωποι ίνο προσηλθον 
βλλ' άνίβηοαν ει; το Ιιρίν. 

ΕΙοΙ ΐϊ χοΛ νΰν οΐ, τιρο; την ΙερΛν Έχχληαίαν 
ϊρχΐμενοι, ούκ αυτοί Αναβαίνοοβιν, Αλλα υτα- 
αιιώβι μάλλον την τον ούρ«ν6ν *Εχον(ς<ιιιβαν Έχ- 
ΧΛηαίαν, οΤτινί; ιϊαιν ο! βυντυχία; χάριν χαΐ ίμι- 
λίας τή; ττρΐς Αλλήλους παραγινΐμινοι, χαΐ οΐ τΑ 
£>νια προτιθίντις κα! ΑγορΑζοντες - ίοΐχαβι γίρ 
αλλήλοις * οί μϊν γΑρ ώνήν, οΐ Ει λίγου; ίιϋντε; 
Αντιλιμβίνουίι τ± χατϋληλα, Οδ; , ώαπχρ τοδ 
Ιιροΰ ίχιίνου κανΐϊλώς 4 Κύριο; Ιξωϊί ποτέ, προ; 
αότοΐις είχών ■ ι Ό ο[χ4ς μου ο!χο; προαχυχής χλη- 
•ήτεται, ομιϊΐ 41 ίπ&ιήααιϊ βϋΐίν απήλαιον λη- 
στών• ι οΐ,ω χαΐ ιών οΐχίίων τούτων λίγων εξε- 
6βλεν, ώ; μτ] Ανιβαίνοντα; ε!; το 1(ρ6ν ίλως, χΑν 
ίχίατη; ήμ;ρα; ϊρχ«ντβ(. Ό ΕΙ ♦αριοαΓος καΛ β 
Τε/ώνη; 4νί6ηο«ν ι [ς «6 Ιιρΐν ' Αμφότεροι; γΑρ 
ιΐς ήν βχοπ&ς τ4 προοε'.ίξιιΐαι, £ΐ χαΐ 4 Φαριιβϊο; 
:Α τ+,ν Ανοβον χατήνεγχεν Ιαυταν. ύπΛ τοδ τρί- 
ριτραπείς• σχοτΛ; μϊν γ4ρ αυτοί; τής 
ιω; 4 αυτί; ■ τιροΐίύξαβΟαι γΑρ Αν£6ηΒαν, 
4 ΕΙ τρίπο; ΑντΕββτος' 4 μίν γ4ρ βυντΕτριμμΐνος 
τε ταπεινωμένος Ανήρχετο, πιρί τοΰ ψαλμω- 
ΪίΟ Προφήτου μαθών, δτι χαρϊίον αυντειριμμίνην 

χβΐ τεταπεινωμίνηνόθι&ςούκ έςουίενώο-ίΐ- ίτ•1 χοΐ 
*0χο( περί ΒντοΟ φηβ;ν 4 Προφήτη; , πίντω; βιΑ 
■πείρα; είίώ; ' ι Έτακιινώοην, χτΛ ίσιυιί με 4 Κύ- 
ριος, ι Κα'ι τϊ λέγω τίιν Προφήτην ; 4 γΐρ τών 

προφητών θεο; χαβ' ήμ4ί βι* ήμΑ; γινόμενος Ιτα• 

«ιΐνωην ίαυτίν, χβΘ& φηιιν 4 Άπ4βτολθΓ ΐιο χοΛ 

4 θ«ο; βδτίν ύπερύψοιαιν. Ό 'ύί Φαριοαΐα; μέγα 

φυοών χα\ άλαζονίυΐμενο: ίνειβιν , Γ»; χαί βτχΐκίι- 
ίαιιτίν ■ χα\ ταΟτα. Ιν(«πιον τβΰ βιού, ιιβρ' ψ 

πίβα (ιχαιοβύ'/η ημών •ι; ρΊΐχ'>; άποχαΟημέντ,; - 
γϊμ τΙχομοϊ τοΞ ϋγοντο; ■ ι Άχΐβορτος ηαρί 

Κυρίψ πά; Ο-ψηλοχΑρδιο;- » χβΐ - « Κύριο; ύ^ερ- 

ηφβνοι;4ντιχάϊΐι«αι• ► «βί" < ΟΙιΛ οί ίίχαιοϋνΐι; 

Ιαυτοδ; χαΐ ενώπιον αυτών ίττιττήμον-;. » 

Ού μόνον 44 -Λ ήβο; και ί τρόπος αυτοί; ΒίΕΐϊε 

ίκΐνοροΐ ών, 4λ14 χαϊ τ4 τη; προοευχή; εΙ!ος ■ ίι- 

«λ««ι γαρ χα* τοίτο • τιροσευχτι γάρ ίβΐΐν ο6 βκή- <«1 

πιω; μόνον, 41λί χα\ ευχαριστία; «ροβλημα - Ν•\ |> ρ<ι 

4 μλν ιών ττροβϊυξομίνων ίνειοι ιιρϊί τον τοδ βίου 

να^ν, βοξΑίο'ν χαΐ ιδχαριίττίαων τώ βεώ, δπερ ίιν 

Ελκβ* παρ* αΐτον - 4 41 αΗήτων άπιρ ο&πω (λαβιν, 

ίιν χοΐ μίλιβτα τή; ίχα *τη; ώρα; χϊβ" ήμά; ίμαρ- 

τίνουοιν ίτι Χ*ϊ ή τών αμαρτημάτων *?***? *-, γ4ρ 

δπίαχίίι; των ιιιρ* ημών τώ θ;ώ χβτ" εΊισΐΕειαν 

7 «ροβφιρομίνων ού «ροηνχήν, 4ΑΧ* ιΟχ^ν ίχει 

την £««>ν\ιμΙαν • χαΐ τοΰτ' ΐ ίήλωβε ν 4 εΙ*ών ■ ι Ε&- 

ξααβ«, χ«1 4πίίοτ* Κυρίΐ;) τψ βκ> ημών- ι χαι 4 

λέγων, ( Κρείβοον μή (ΟςααΒαι τΐ ίδςίίβαι »ίΐ μη 

άπ•Α)Οναι. » Άλλα τ6 ίιπλοΟν Ιχε?νο τή; προαιυ- 

χή; ϊϊβο; Ληλήν ίχει καλ *ήν 4χ;-ε[ω<ην τοίς μή; 
ι 

λίγων. (Κρείβοον μ 
άιπΛοΟναί. > Άλλα ι 
χή; είβο; «.πλζν Ι) 

«*Μ»ΙΛ. XII, ίί. 
■Γ«| ιην.ΙΙ. ' 8ιΐ(ΐΙ «υ»™ ιιιιηϋ ΛίΙ ϊϊηοΐΜοι ε«ΙβΜίιη νηιίοιίη 
ηιιί ηοη ϊρ»ί ιηγρικΙιιπΙ, «,ι-Ί ρηϋιΐΕ ΊΙΙιηι Φ» ϋκ"- 
γ:ιιιιγ οαΊυηι (ΙεΙπιΙιιιιιΙ Κι ι•Ι•^ιιηι, «Ι Ιιί :ιιιιΙ ηιιί 

Ε1ΐ1ΙθΙ(Ιΐϋ Εΐ (Μ-ΟΙΓ&1Ι* Γ3ΙΚ» ΙΐΙνθΙΐϊΐΙΙΐΙ, \βΙ ΪΚ5.)ιΙΙΐ( 

οιιιιΐίΐινβ ιιΐϊΓΓΓί; ιΙΙγ (ίιϊιιι ϊιιΐΐΓββ ίϋπΙ «ΊηιίΙπ, 

Ι1»ΙΠ ηΐίί ηιιίιίοι) ιιιβΓΓβΙ, .ιΐιί Ϊ6Ν «ι.•πηθιιβ!ί ΐΓβιΙίΐι- 
ΐι•5 νΪΕί-ίίιιι *^^^μ^ιIιι■. (ίοιι•,, μοΓίιιιΙκ χε »1ι ίΙΙι» 

1»1•ι|ι1ι> μτ-ιΐΓίΗΪ (|ΙΜΙΙ1<Ι»ΠΙ ί']•Μ-ίΐ |>(»ιι ίιιιι». ;<ι| ιπι* 
(ΙίΓΙΊΓι '. ■Ι'ΟΙΙΙΗϊ ΙΙίίΙ ΐΙ.ΗΙιΙϋ Ι>Γ)|ί|ΙΙΐϊ* \ι«λ||ΙΙ ΙΙΓ, «<Μ 

ϊΐιιειιι Γΐ'ί-ϊϋΐίϋ ρϊιο ι>ρκΙυιι»]ιι Γηιηιηη* " ; > μο Μ» 
9 ■.υίί ίϊΐϊι ιβΓίιιοοίΙιιιβ βχΐηιβϊΐ, \1* ιιί ηίι|»»(]ΐιιι» 
4Μ ρΜΜηΙ ίη Γαΐυπι ΒκΡϊηιΙβηΙκβ, ίΐϊί ίίι^υΐί» 
ιΐίβίχιβ ιΙΙιι.Ι :ιι1ο.ιιιΐ. ΑΙ Ι-Ίΐϊπϊίιΐϊ ιΊ ΡιιΜίςιιιαϊ 

ΙΐΊΙΊ-ΙιιΙιΓΙΐηΙ ΊΙΙ ΐΓΙ1Ι|ιΙΐ)ΙΙΙ, ι|ΙΙΙ|ι|ΙΛ 3ΐ|ΐ1)0 οΓΜΙΙιΙΙΙΠΙΙ 

βϊιπίΙϊΙβΓ ίιιΐ<ΐΐιιΐι-1ιιιιΐ, Ιίκι-ι ΓΙιϊπΐ^'ΐιί ροκίψιιιιι 
β$ι:ΐ'ηι]ϊ£!ΐι:ι Μ'πιβΓιμβιιιιΐιΙ^ίΐ'ΟΓίι ιηικίο (τβΓϊΐΐϊ, πιηι 

ΩιιΊί ΪΚΐβΙΙΐϊΟΠΪ* ίιίΕΙΙΙ βΓίΙΪ[Ιίϊϋ, ΙΙΐβΙΗΐβΙΐΙΙΙΙ βιιϊιιι 

υΐοηιΐΐπΐ, ιιιηϋιικ βιιιβπι ΜΒίπΗο»: «Ιίιΐί ςιιίϋβ»• 

ΕΟΙ>ΐΓ>ΙΐΙ5 61 ΜΐΙΙΙΙΪΙΪΙΙΙΙί ΒΗΜΗΜΙΜΙ, 3 ΡίίΙΐΙΜ*".!. 

(>Γορ1ιίΐ:ι ιβκβΗ, ι|ηοιιί*ιη ογ ι:οιιΐηΙιιιιι β( Ιιιιιιιϊ- 

Ιϊιιΐιιπ) Ο,-ιιί ιιοιι ύ«-ρίθΜ Ι, ροΕ(ι|υ*ιι) ίρβϋ ι(6 !»: ιΙ<- 
ΐί( ί'πφΐΐΐΐα, οιιιιιίιιο [Η' Γ ^1ρ^Γ^ΓI1|^^IΜ < Γ ι> 1•»ι 1 
(Μιΐιιιίΐΐ.ΐΐιιΐ 811111 ίΐ ΜίνίτίΙ III ι: [ΙΟΙΜΙΙΚΟ " » ΛιιΙ 
(]Ί;ΙΓβΡΐ«|ΐΙΐ0ΐίΙΙιι ιΐΐΰΐΐί ΙΙΙΙ» ρΓορΙκ-ΙπΓΙΙΙΙΙ ΙΙι'ΙΙιΧιΙ 

ρ ιιυ* [.Γιΐ|ΐΐίτ ιιο« ιΙ-'ΜίιΐιΙίΐι* ι ΙιιιιιιίΙϊινίΐ •ΓΠΙ«Ι>μ>Ι1ιη, 
(ιγιι|ι|ιτ ,|ΐΐίιΊ κι Οβιιβ βι;ιΙΙ:.νιΙ ίΐΐιιιΐι , Ιιί .<ίι λ|Ηΐ9ΐι>- 

1(Ι> " ; > ΡΐΐΙΓΪϋΙ-ΙΙΪ »"1ΛΙ11 ΙΙΙ'ΐΙΐ» [**|ΜΙ 0[ Ι»Ι»(!1>Κ 
ΙίΜΙμΙΪ', ψΙΙϋί Μ-ιιΙι-Ιφ,ιιιίΙ ί«ΐ1ΐ(1.1ΐΐ!1ΓΙΙΪ, ίείφΜ 

θύται» ΙΊ'Ο, ;:μιι.[ ηαβιη οαίπΐι ϊ<»(ίιίι ιιοϊιγ» ιμιιιί 
ριπιιικ ιη«ιιΜΓυιΙΚ. Ν•ιιι οι.ιη» ιΙίΐΐΐιΐΗΐιι χΐιΐϊνιΐ : 
ι ΛΙιΐ)ΐιιΐιι[ιΙιιι (Ιήιπιμ οηιΐιίϊ «ΓΓΟΙΙΙΜ ",' 
ηΐΗΜ ϊιΐ(Μτί1ιϊι ΐΓϋίϋΐϊι "» οι ■ Υϊ; ΐ|ιιϊ Μ|ημΜβ υ 

Β1(« III ΟΐΙΐΓί* νΟΙΠ&', ΙίΙ (ΟΓΜΜ *υΙ>ί»11Η*ίρ$ί* ρ 
(ΙβιιΙΟί '*.» Πβ« ΙαιιΐΗΐη ιιιιιγγ» ι•1 ιιιοιίιιβ βοκ, £ιιπ> κϋ•ϊ 

βΟΙΙΜ-ΙΙΙΪΓΙ'ΙΐΙ. βΙ•ρϊΓΪ*ι•ΠΙΙΐΙ, κΛΛ»«» ΟΓΜίίΟΙίίί ί«Γ- 
Ι.-.Ι;ι βΙΙΝΙΙ ιΐΐΐρΐιΐ. Οΐΐίρρβ ΟΠίίο ί-,ί ιιοιι ίΐιρ- 

Ιϊοηίκ »ιΙιιιι)ιιιιμ)<ι, >ι.'.ι1 κι '^ηΙίιΐΓΐιιιι ΐοιϊυιιΊί 
βιρ'αιιηΐία; 'ΐιίβα Ιιιιιιϊ <|ΐιϊ<Ι''ΐιι ιηιπιιιι (|ΐιί αιΐΈΐιϋβ' 

Γ11Ι11 II! ΙΙΛ1ΓΠΙΙ, Ι'.'ΜίρΙΐΙΙΠ ί>< ί κΐίνί! III ΙΐΙ)|]«1 ΒΓ|. 
ΐί>ϊ(]||ι•. ΌΐΟ ΙίίΓΕΙ ρίϋρΙΕΙ' Ε1Ι 1)11* »1) ΪΙΙΐ» ίΐϊι')»- 

ΠΙ ; 3ΐίυβ ιιιίοιιι υΙ κερακι-βοΊ <\•ιι- ιι Ιυιιι Η€β- 

ρΐϊίϊΐ (ιιιιίοιιι ιιυιιε (|ΐιι>ί|ΐιο ιιί ο 1 Π ΜΙΜΟΙ ιρυιΐ ηυ«), 
ιι-ΐιιιιιι |•β«3ΐυηιιιι Γβιιιι»ϊ'•ιιυιιι. Ργοιηημο ηΐίΗΐιι 

Ι1ΙΙΧ»'»«Ι>Ι5 ΒΐΐΟ ρί«ΙΑΙί»£Γ;1Μ4 βΐΙΐίΙκίίΜΙΓ, ΙΙΙΙΙΙ •ΙΓ>- 

ιίοα*ΜΗΑ*ΜΐΐΜΜα !ι»ΐκι, ΐ|ηιχ1 4ϋΙιπΐϊί 4\ΐίΐ\η ; 

<Υιΐ¥ΐ:ΐοΊ ΓϋΟιϋιο 1><πηί»ιυ 1>οο ιΐύ»ΙΓϋ";>ρ1 : «Με. 

Η•Ι ΜΙ ΙΙΟΙΙ ΪΟϊΟΙ-β ιρίϊΐιι ΤΙ.νιΓΟ ΚΙ ιιιιιι Γϊιί,ΙίΙ ί ■*. ( 

5οΙ (ΙιιμΙκι: ίίΐ.ι οιϊΐίοηί* ίοιιιυ >1<ιρΙι:ι ΐΊΐίΐιιι γι™ 
ςιιί ηοη 31Ιι:ιΐι<ιιιιΙ »βίΠ ίιιοιιιιιιιυΟιιιιι : ιιιιυι ιιγ.ιΙιιι. • Ρίιϋίρρ. η, 8. ■ Ργοϊ. . ί. Ργο». π. Ϊ4. » »«».• ,^Χ. 13 ΟίΙΕΟΟΠΙΙ ΡΑΙΛΜΛ5 Μβηΐ η>ιΐι1βπι <|1Ι) ΓίΊπίΐΙΛΙιΐΓ ρβεΟΙΙ 6! ίίφρίί 

ιΐοηβπι ιΙΐίΐίηι-ηιΊίιΐϊ α ηιαίο βΠΪΜεβιιι ΓίιΙιΙίΙ ϊρΐ'ί 
ρι οοιιιριιηιΊίο, βηιοΓίιΐίΐη ϊβιό ίκρβηΙΙα βι ίιιπί»» 

Γθι-([ϊί. Οαΐίηπιπι ίίεΙϊηηΜΤ] ρηι Ιχιηίί » Γΐηο Η« ικιΐιίβ 
■βββρίΐΐ ί«βρΐιι1ιίΙ*ιιι ηιιίιΐβιιι «Γΐ]«:ίΐ ΙιιιπίίΙΚα», •Μ 

ιιηιι ϊΐφιτΙιΪΓβ ιιίητβιι» εοϊ ςιιί οη ιιοη ϊοερρβπιιιΐ, 
Ιη^Γϊΐίΐη τβγοιΙ* οι* ίιιΟαίίη υηφίϊηι ρΓορΗιι βίικίίο 
61 ηικιιΐο 1>*1>ίΙίί, ε! ρογιιιπ φι! ιιηιι III, ι ιιιηί »5- 
ΜΜΪιιΙΐ Γθΐ>ιΙ(;ιιιιι.ιι.η. φιο ιιίΓΟΟιιι! !Β|;ιόΙι•* ΟΙΦΤί» 

Ρ!ι»π(.ιιιί, υ βρίηΝ ίρϊίΐ βιιίβηιι* μτπίοιιϊοιι* γοπ- 
.Ιεγπιιβιιιγ. Νβιιι εαη (ΜΜιΗμβΙ Ιιι ΙβιιψΙυπι ιιΐ 

ΗΓΪΐί»ί, 11011 ρΓβ*•», ΓΙ^ΙΤΡΙ, *1)ρ6Γ!]ϊ;ΐΓ1Ι ρι εοπ Ιπιι- 

■ιαιϊοη^ι» βιπε:ιιΙ ΐνιιιη ιηιΙιηΐΗΐ «ειίοηΐ ιιιιΐιβ «ι 
πιίΐβΓ3[ιϊ!!<ι;Γ ίιιιιιιϊϊΐΜίΙ. ιδίϊηβ Βηϊηι , αΐΙ Ιβιη*, 
Ιΐ3Ό οριιιί Ββ ΟΓΐίΜΙ: ΙΙίΟί, ΒΓ»ΙΪ»ί ΙίΙιί «Β 1 * Ι" 1 * 
ηοη ι-ιΐιη βίοι» ΐΧΙ'-τ'ι ΙοιιιΙιιμιπ, ηρίΟΓΜ, ίη]ιι•ΙΙ, 
βϋυΙΙβΗ.ι ΡΙιιπβκί ίΐίΐυβ ιιηιι βίΓϊϊ ιυίι]β<;Ιΐοι>ίΙίΐ, 

ίβΐ] ΙΜΙΪΓΜΊΙΙΙΐΙίΙΜΙ άΜιΙΤΜ ϋφβΓίιίβιιΙ, ΙΟΠΙΓΛΐί»Π» 
«ί *|0Ϊ ΙΚΙιΙο» 3ιΙ ΓΙΒίιιηι ρΓορΙβΓ ΙιιΙπιΙΙίΙΙΙβΠΙ 6ιβ- 
ΐηη ηοη «υιΐβΐιηΐ. Υπη ιρυά ββ ΡηΒΓΪΕΧίιβοηΙ»!, 

ΠΟΠ ΓίΓΐιι) 3 «Ι Γ'ί'ΙΙΙΙΙ :ιί£βηιίίΙ, βίβϊ ΠΟΠ ΙΐιΙβΙΈΙ υιΐιιι 

ψιΐ **ιΙ*1 ίΐιρβΓ Οιιτ'ΊιΙιη, φι] Ι^ΜΟΠΗΚ ίηια ρη ■ 
βρκϋ, ΐΙΙΪ'ΐι ογβιϊο. Οιιίρμβ («ι» ιΗηκΐ: Ογ»ιΙ»ϊ 

»|ι> Ιί1)ϊ, ιιοη ι[ϊ'•ίίΐ. φΐίΐ ^Γλίίϊ, 1:>ιιι|ΐι:ιιιι ιπϊηιΐ) 

»Λ ι-6ίϊϊΙΐηα*ιι:η ηλαιΙΦ, ηιίαί ιοίίεηΐιι* ι!β«ΙΙι|Ι » 
Ιίψ-ΜΪϊ ιηιιΙΪΒΐιί ΙΊιβπ.ιΐοη» ; ιΐϊΐη ιόΊιιοιΙιιιη αηίιηχ 
■πΐιιιχη, ΓηΙτβ•, Ιιΐ)ΐκ•ί5 ίηίιιιίπ Ιγγ^ιΙκιμι Α γ«Ιϊ- 

Ι'ΙΙΙ ρΐΓείΙί ΪΙΙίψϊΙΙΙΙΙ ρηβ*Β ρ(!Γ ρΚΠίΐιΊΙΙΪΙΙΠ ΪΙΐ/Ίι 

Κ-ίρ. ΤιΙίο ηΐϊμιτί ρΓονϊιΙβηΙϊι ηο&ΐΓ» £»Ι>βΓηηπιιΐΓ, 

ίΐρίΐ18(|Ι1β ΠΙΠΙ ΠΗΐΙΟ ΙΙΚΚΙΟ [ΛΒΟΓανί'ΓΪ Γ1Ι 115, ηιιΐ'Ιίί βι 
>ιι.ΐ£ηίί τηΐΙΪΒ ίΐιριτίοΓΜ Γΐιηι ϋ«0 ρβπιικιίίιιίιΐ3. 
πιϊΜτίοΟΓίΙΙΙβΓίΙΙβνϊΐϋ ρΓορίιτ ιιοϊΐΓϊηι ϊιιΙΙπιιϊΐϊίριη. 
β! οροι-ίβι ηοβ ργο ιίοιιο ^ηιο^ εκ&β, βΐ ΙιιιπιϊΙϊαπ οβηιη 
>ιΙ]ιιΐ0Γβ ηοϊίΓΟ, ϊβιΐ ιιοη ΙπΒμγΙ. ΡΙΐΒΓίίζυβ ιιιίειη : 
(ϊηιιίΐϊ,ϊϊι,»ι;ο ιϋ)ί Οβυβ,'ηοο'ςιιίϊ βκβρί ιΙϊϊιιϊϊ- 
Ιίιιιπ, Μΐ!(|ηιι ποη εππι βίηιΙ εκιβη Ιιππιϊαυιη, ΐ)υι*»ϊ 
ιι 3ββι βν 6ΐΐ3 ΗτΙκΙβ Ιι,ιοβηί ηιρίοΓβιη ποη βι*β ηβε 

α.ΙιιΙΚΠίιιι, ΠβΟ ίη^ΐΐΐιιιιι, ίϊ ΓθΓ!β Ιίΐίβ ΠΟΠ Μ»βΙ ; 

ηοπ '/ιιίι» ίη ρ)ιΐί ροΐΜΐιΙβ £ΓβΙ ιι( ]ιι•,Ιιιϊ εγ«ιΙ«γ••ιιγ 
<1ο ίβιιιβίϊρϊβ ΙειιίΙΙοΙιι», ΒβιΙ οσιπβϊ ρΜΐιιι η\ΐϊΐιι 
»κ »»ρϊ(ί(.Ί»ϊΐ, βΐ οηιιιίί, ο ((«πιεπίΊι Ι εοιιιβιηηκιι» 
ΙΙΙΐηη ιοίιιπι «βιιβεΐιιιΐ β(£Ε ]υ3ΐυηιεΙ ιβρίςηίβπι, ιε- 
ηιβίίριΐη. Νηπι <1ίιίι : < Ποη κιιιιι ίϊαιιΐ οχΐβΓί οο- 

III ί II II III, ΓΜμΙΟΓΙί, Ιΐ)]<ΙΙΐΙ, «(ΙΐΐΙΙβΓΙ, ϊίΙΐΙΙ εΙΝΝΙ Ιι ι ο 

|ΐΜΐιΙΐί»ιι«ι.»1ηΜΐΐ6, (ΙϊεβΓβΛ 0.1115 »ι| βιιηι: ιί ρπΒΐκ 
ίο αηιΐΜΐ ίπ]ιι»1ί βι Γ»ριοη?ι, φΐί« Γιιπυηι βΙ Λ*ηι• 
ιι ιιηι ϊΐιΙΤθτΕΐΐί ? ΟιιιιΙ ιϊ»1β ριιΙιΜο»ιιΐι» ?ι ι|υίΓβ ρβειι- 
Ιίίΐί* ϊιΐ» κΜΙΙίο Τ Νοηηβ ιιηιι ββΐ οιηιιίιιιη «ι ιτιιπι 
(ΕΐΐΓΪί ι ΙΗΐ εοιιιπιιιηί «ι, ιιΙ ίΐι ιΐίοίπι, κοϊϊβπίΐί 
• οπιΐβιηπιΐίπιιβ τοιιιρίϊΐιβηϊΐιι ίιιίΐΤ νε! ιιυπιηιιϊ<< 
(ΙιιρΙϊα Ίηιΐϊβϊίϋΐ ίυ-Ιίαο, ηυίι ιιιο' ΐιιϊί Μΐ| ΡΙιι- 

ΓΪί»ϊί•ί» ΟΓΙίΕΪΚ , ΙίεβΙ 1 Ι0Ι1Β6 »13Γβΐ! ΙηϊΙφΓΓ βΐϊί 

ηιιί• ιρ«πε ρυΐιΐϊεΐπυι, ίιιιΐ^ ΙιφίίΙυπι Ιιιιηο ηο^εη- 
1ι3». υιιιίο «ιΙυΙΙβηιΠΊ ? Νοιιπβ ίιπριιιιβ ΐιΐιι Ιϊο,?ι Ιιιιιιο 
Ι.ΕΐΙβΓί, ηυίί ΐΐίιιβ Ινβΐΐΐ >οη Ιΐϋ β.ιηε, ποη ίΙ3, ιγιΙ 
ίιΐβ ςυίιΐβη) ίη ΙιαιηίΙϊιρΐΓΐΐιι Ιιοίι Γεγηπϊ ιιιρβΓίιιιπ 
πιιιι1(ΐηη»ιίοηίΐ«, Οβοςιιο ρΓβ«8 ΐυιιι ΐ'ΐϊίρίϊυιοί)- 

]ιιΐμ [ίοΐιί ι.ΠιΤΙ'115, ίΐΙΓβ 10 β<1 ιΙΪΠΐίΙΙϊΐΜΓ (Ι £Ιβ 

ιι 1 > .]ΐι.ΐ5 <Τ*ηιιιιίίοιιοη πιβΓυίι ΗψηΊΗΚι , ιιι υογο ]ΐΐΓβ . 
Α κροαίχνναι • τ\•ι μίν γ2ρ ύπΐρ ίφΐιεω; άμαρτη- 
μίτιυν -πρββΐυχήν ΐ( κ*1 βίηίιν άνύοιαον μίν ΐίΐκ.1 
μιτ4 ΐήΜ 4τΜχ}]Κ των χβχων ή «Ιιττι: χ«\ ή χπτά- 
νυξι;, 4νήνυ»ν ϊϊ ή άκΐγϊωίΐ; χα 1 , ή πώρω3ΐ(. 
Τήν Μ ύηίρ ών Λ ϋαρ4 ΘεοΟ ιτιπΐνβ»μ»ν ιΰχαρι• 
οιίΐϊ (ίπρίσ&χτον μίν ή ιαπιΕναιβι; πβιιΐ, χ»1 το 
μ*1 χατιιταΙρΐβΟαι «ών οίχ Ιχίντων, άπρίαίεχΐον 
ΐί ή Ιηΐ ΐϋύτβι; Ιιτβρβίΐ, ώ; οίχεία σπουβή χα\ 
γ-ίώιβι ΛροογινομΙνοΐί, χϊ\ ή πρ^ί τοϋί μί) χεχτη- 
μίνοιι; χϊτάχρυι;. "Απιρ ϋμφωνοιιΤιν, ίΦαριιταΐβΐ, 
πιρ' Ιβιιιοϋ χι\ τών οΐχίίων λίγων ϊλίγχιΐοι * 4να- 
βί{ γάρ ε!( τΐ> !;ρΐί, ίϋχπριοτήίων, ού ΪΕΤ,βΙμινο;, 
Ιπαρβιν χα\ χα:4χριβιν 4?ρ£νωΐ τ: χϊϊ 4β•.ίως τή 
■κρλς β(4ν »ΰ•/ϊριοτίϊ χαιέμι;Ε. « ΙτιΟίΙ; γ4ρ , 
φηί'.ν, οδιος ηρός έικιδν τβϋτβ κροβηύχιιο ■ Ό 

Β Θί6;, ι6)[«ριβτί1 σοι, ίτι οΟχ ε!μ\ ώσιτίρ οΐ λοιποί 
τών ΑνΟρώπΜν, ϊρπαγίς, ίβικο ι, μοιχοί, ι Το οΐί,- 
νϊΐ τίν Φβριαβϊον οΊ τήν βοολιχήν ηαρίιπαβιν, 
άλλ4 ΐί]ν 4πηρυβριοβμΐνη« 4ν4-Μ3ΐν βηϊοΐ, *)]* 
βν;ιχί•.μίνην Έω μηίϊ Τους όφίαίμοΰ; Οπ/ιρ'.ϋντι 
ϊΐρΐί ο&ρανίιν 0-6 τϊτκινίιιαιωί ά,-υι. Ε!χ4τωΐ ϋ 
κρίί Ιίοτίν 4 ♦βριβιΤος κροβηΟχϊτο' ο£ι γάρ 4νέ- 
βαινι κρο,' ιονθιαν, ε! χι\ ■&> ίϋνίβνι τίν χιΐή' 
μινον ϊιΛ ιών Χί ροοδίμ , χβ\ Ικιβλΐκοντα τλ 
ΙϊχΛΤΒ ϊών Αβύβνκιν. Ή αυτοί τοίαιίτη «ροβϊοχή ■ 
Ευχαριστώ «οι γίρ, ιΐτών, ούχ Ιπήνιγχιν, οτι δω- 
ρεάν, ώ{ Λββϊνη τίρ*ί 4ντΐ7τ*ρ4τβξιν , Ιλιήνα; 
Εΐωχάΐ μοι τ»|ν 4πο τών τοδ «ονηροΰ «αγίϊων 
Ιλ*ι*θ«ρΙβν 4νβρ«Ιβν γάρ Ιβτ* χ«4 ψυχΊ'Ί 4ί«λφβΙ, 

€ το χρ»τηβΐνϊΒ «Ις τοΰ Ιχθροό βάγκς, ν«1 *«ρΐ• 
ΐϊϊΐίντ» τοΕς βρόχοΐΐ τήί αμαρτίας, ίι>νΓ,θήναι *11 
μϊτβνοία διαφμγ»ίν. Αι4 τούτο ιτρονοΓ^ μιίζονι τ4 
ν*0' ήμδ; βι»υβύν*τ»ι, χβ\ «ολλάχις μιχρον ^ μη" 
ϋν «τουβίββντις , ΐϊολλών χαΐ μιγάλων πβϊών 
άνώΐΐραι βίιν θ(ώ βιιμιίναμϊν, βυμηαθώς χοοφί- 
αΟίντις Ει4 τ*;ν ήμ«τίραν άπβένιιαν χαΐ ί»Ι της 
6ωρ*Ις Ιπιγνώμονις ήμΐς ίΐνο», χβΐ ταΐΜίνοϋββαι 
τοί «αρανχίντος 1νώ«ιον, 4λλ4 μ.*) ίτΜίριβββι. Ό 
όϊ ♦αριοαίο;. Ευχαριστώ αοι, ψηβϊν, 4 θ:ί;' ονχ 
8τι Ελ&βον βοηβίΐάν «να «αρά οοΰ, άλλ' ϊτι οΐ-χ 
ΐίμΐ (Τ>β-ιρ ο! λοιποΥ των Ανθρώπων * ώ; &ν οΓχοβιν 
χα\ πβρ' Ιαυτβΰ, χ*'ι *5 οίχιίος Ιχων ΐυνάμίω; το 
μή (ϊνβΐ &ρκ«ξ, χβΐ μοιχβς χκ'ι άβιχοΐ, «Γ«ρ ίρα 
οίχ ην ίϊ) γάρ κροιιΐχίν ίαυτφ , Ινα ίίχάιβΐ «Γη 

Ρ «ΐί«0(»β« «βρί Ιιι*ϊοό λίγων, 41λά π4ντ«; μ4λ- 
λον Ιβλΐΐην *1 Ιίοτον, χαΐ «άντας, ώ τής 4πονοί?; ! 
Ιςουίενών, !να μ4νθν ίιίτο ΐίχαιον ιΤναι χα\ βώ- 
φρονα, Ιαυτον ■ « ΟΟχ είμΐ γάρ, φηβϊν, ώσιτ;ρ οΐ 
λοιτιο\ των ανθρώπων, άρπαγες, ά&χοι, μοιχοί, ί) 
χα\ ώς ουτο; 4 Τελώνης.» Της 4νβ!«ς, είικν Αν τις 
τιρΐς αίιτον ■ χα\ «Ι πλην ϊβΟ «άντε; Αΐιχοί τ* χ*1 
4ρχ«γ«ς, τις 4 την άρπαγήν χαΐ την χάχωιιν ί/φι• 
ατάμινος ; τί 81 χα\ 4 Τελώνη; ο&το; ; χαΐ ή τούτου 
νατ' εξοχήν πρ^ιΟήχη ; ο£χ ιΓς ών άπάντιιπ μετά 
των λοιπών χβΛ οϋτος τή παρά οοΰ χοιν^, *β\ ώί 
εΙ^ιίν οΙκοομενιχ^Ι χβταχρίβει αυμπεριείληιπαι ; 
η ίιπλαιίας Ιίει τοίτω τ!)ς χαταίίχηί, ώς ύπο τοίι; 
Φαρτονϊχαυς «οϋς 4φβαλμους, «Ι χα\ μαχράν Ιβτώ- 
τι ; ίλλω>* « χαΐ τελώνην μίν οπιίρχονΛα φανιρώ;-. 
ΗΟΜΙΠΑ II. 26 

* ϊ,δϊΐς 6νχο, μοιχϊν ίέ ιιάΠεν ; ή βΐ τούτον Α ΓΡίκΙεηιιυΙΐΒΓίβ ίιιροΓίιβ ΙίΙΙιιιη οηιηεβφΐβ ΙιοπιΙηβ* 
Αΐικείν ΑνεΰίΚινον, Ιπίΐίήικρ οδτος Αλλου; ηίίχιι ; βΓίΐΐΜΐικ, Ιβςυβ οιηπϊυιπ ίοΙικη ]π>ΐ)ηο:>ιιβ. Νοη 
Οίχ Ιηι ιοίτο, ούχ Ιττιν, 4*λ' ο'το; μϊν φέρων ϊν ■ιιπιβΙΐΐιιΐΕίΕΓΐΙίοιηίηικη, ηρίπΓΟϊ, ίΐι]«>11, »4ΊιΙίβΗ. 
τατκινψ τψ ^ρονήμβτι ττ,ν 8 οί 1 ν ύηίρήφβνον χαΐηγορίον, κβΥ τώ θίώ Λροβφιρων «ίιν βύτομίμψί^ι 
την ίχιβίαν, Αφιβήοΐται "*?' βύτνΰ ϊιχ«!<«ί της ύπίρ ών αύτΊς ήβΐχψη χαταβίκης • οϊι ΕΙ καταίι- 
χβιβήηι ίικβίω;, υπερηφάνως έχίίνοι» τ* *α\ πάντων άνίρώττων χβτηγορών , χι\ μόνον Απάντων 
«αυτόν (ιχαιών. Ούχ ιίμι ώιιπιρ οΐ λοιποί τών Ανθρώπων, Αρπαγϊς, Μιχοι. μοιχοί. 

Τβίτα τ4 ρέματα χι\ την προς τΐιν θείοι χα\ 0<ι* *ηΑ• Ρΐιιπβκϊ *ιιρ*ιΊιίηπ» Ιιισι ρι^ι Οίυιη 

ι'γ,•ι προς κάντας ανθρώπους ύπίροψίαν ιοΟ Φϊρι- Ιιιιη βΓ^ι οιιιηΜ ΙιοΓηιΠΜ ι»Γοίβπ»ηι, ηβι-ποη ήιΐί 
β«!οο παρίστησι- κρίις 61 χί\ το χβτϊψείίΟ'μίνον οοπβΕίβπΙί* ΓκΙΙ»οί»ιπ; οιιιηβ* βηϊηι Ιιππιίιιβι οοπι- > οκν*ιΜ[0«ιΚ * «ύς « γ4ρ ΑνΟρώίΛυς 
χοιν$ «Αντβς ίξονίινεϊ φβνίρώς, χο\ τί]ν ιών χα- 
χών 4*οχήν ού τβ τοί θιοϋ, άϊλά τ)) χββ' ίβντίν 
ϊιινάμίΐ τιροϊμαρΐυρίΓ. ΕΙ ίε ιϋχαρ-.β-Μν (ρι-,αιν, 
Αλλά τάχα ϊι4 τούτο, χ*Λ κλήν αϊτοί) ηίνια; Αν- 
βρώπους ΑχολΑβτους είναι νομίζιι χα\ Αϋχοί); χα\ 
Αρπαγας, ώς μηϊεν\, πλ1)ν αύτψ , Αξιοϋντος τοδ 
β(Γ>ΰ την Αρετών παρασχείν. 'ΛλΧ' ;! πάντες <,[ λοι- 
ποί τοιούτοι, :Α τού Φαριβαίτϋ τούτου κροχεΐαβαι 
τούτοις πΑαι πρδς βιαρπϊγξν Ιχρηυ. Ού φαΐνιτιι 
Ει οΕτως• ΙπΑγιι γΐρ »&τος , 'ΐτι < Νηοτιύω ΐ'ις 
τού Σαββάτου, Αποβ«χατώ πάντα ΐβα χτώμαι. ι 
Ούχ όββ χίχτηται φηί\ν άπΐιίϊχβτο',ν , 41λ' δαα 
χτβτα*, τΑς προίθήχο; χαΐ τ&ς ΐπου^αιι,- τής οΐ- 
χ*ίβ; πιριουαία; (ι<ι τούτο» βηλών ■ ούχοόν ιΐχί 
μίν ΐτπρ ίχέχτητο, προ«λ4μ6ανι 61 άνιπηριά- 
βτως &τ»ρ ίίύν«το - πώς οίν χωρίς βίτ^Ο πίντβς 
ζρ-α^ον χαΐ τ,ϋχουν ; Οΰιως βντιίλίγχτίν έίΐ•. χιϊ 
α ύτ επίβουλο ν ή χιχία ! οΰτως ΙβτΙ οϊγχίχραμίι 
ά;\ ΐΐ ψίϊίος τί άιτονοί^ι! Τί)ν μιίν οίν άποίίχΐ- 
τωσιν ε(; «βράτταβιν ίχ τ:£ριουβ!βς ττ,ς £ι!χ(Ιβς !ι- 
χαιαρύνης «ροήγιιγ* • πώς γ4ρ ϊρπιξ ίβτιι των 4λ- 
λοτρ(ων ( 4ποϋχατών τ4 ο!χιία;Τί]ν Ε4 νηιιτιΐβν 
■Ες τήν *ΐί βωφροϊύνης Ιηΐίίίξιν Ββι^τιχί) γ4ρ 
4γν((*ς ί) νηβΜί* ίστίν. "Εοτω τοίνμν, βώφρων 
ύιι4ρχ*ΐί χ»\ ίίχιιο;, «Ι ίϊ ρν;λ*ι, χβ\ βοιρος. χ»\ 
νθΜνίϊτ)ίΧβ\4νίρίΙθίχη\ιίτι τ 01 ούτιινϊΐ*ρον•«ί μέν 
«ιρ4 οιουτοΟ Ιββών Ιχιι;, χβ\ μ*) ι>αρ4 ιοί ΘϊοΟ, 
τί χβτβψίύίη χβ\ τοϋ τΐ,ς προβϊυχϊίς οϊήμβτο; , 
χβ\ «Ι; τ&Ιιρον 4να6οίν(ΐί χ*ν ιύχβριβτίβς μάτην 

*ίγ*ις ; (ί ί> *«ρ4 βεού Ιαβών ϊχΐις, ούχ Ιλβδίς ορθΠβΙ»( !β «ι» ΗιιιιιΙΙίΙηΙβ ριιΊινβ, βΐ ((Γϊΐίΐϊ Ιϊΐν 
ϊν* χομτιόίτ,ί, *** Ινβ «ίΑς οίχοβομν* -10 ^• 4^-°'ί £ίιοΗ Γ<ιο<1εγβ ρΓορΙβΓ βοϊ ι|ι»γιιιιι βΓίΐΐίι «ΕΓβμίιιΐ, 
ΰκάρχης ιίς ϊύξαν ταϋ τίαρααχΐντος. Χα'ριιν ούν ΙΙΙΙΠ Ι10Π ^,,, ρ ΓΟ ρ(υΓ »β ηιΐϊηι ρΓορίΒΓ ηβρίοίοιίββ 
ώς ϋηβώς Ιί*( β*ν τοΜίνώβκ, χϊΙ ιύχζριατιΐν Β ι,,^ρ», | 0<;β [η ϊορίρΐι. ΚλΙιΙιμιιπι (ϋτίΐ ΡΙυΓΐί*κι, 
χβ\ τώ βίντι. χαΧ ίι' ούς ελοδιν ού γάρ ύπίρ ΐαν- Π0Π ,]!,.,„ β«ρ[ίιιΐ3ΐη, ϊ*ιΙ ιϋβπιπι Ιιβ1ιιΙππι»(Ιΐπ) <|ΐιο- 
τήΐ μ2ϋον <| ΙΛ τους ορώντας ή 1αμ«4ς »ομ6ίν:ι Γ|ιιιι ,}|, οϊ ]<μιηακ »<•■ β£Ϊ*$« ρ<Η»ι, ηβΐΐίεηβ ι)πα- 
τ>> φώς. Χβίβατιν 5ί φηβιν 4 Φαριβαίος οίτήν ΙΜ4- , Μΐη , ΗηνΜ ι|ΐ)ίι1β•ιι ΙιηιηΙηιιπι ίΐιιιΐ, βιιρβΓΐ)•* ιιι- 
μηνήμίρβν, 45ιλά ττ|ν ΪΜομάοα ιών ήμίρών,ων ΐ*ς (ΐπ1 ,] 3 >ιικιπηιτι ; ίιίεο ϋΙ;ι» ίιτίΐίυ Γιο'ιΙ οι ΙιιιπιιίΙί 
ί^ο νηβτίμηυς (των μ*γβϊ<ιμχεΐ. Αγνοώ» δτι αδτβι ,ΐβιυι-ϋιιΙ ϊϊ νβΓϊϊβίιιΙ, η<ιηιιΙοΐη3);ί« βϊ ί»1**. 
μιν άνΟρώπνβι ΙριΧο^ΐ κ ' ύχ»Ρ<ψ*νί» βίνμονιώίηί- 

9Α Χ<Α Αχριιοί ϊιύτβ; χαΐ «υγχίτ**^ βϋ^γίίβ* , χίν Αϊ.ηίίΐς ω», πΐίΐμ μ311ον (Ι χίχιβίηλίομίνβ. ; 

'ΑΙλ* 4 μίν Ψβριββϊο; τοιαύτ*. « "Ο ίϊ Τελώνης ]|χ ))ΐιί»Ι*πι ΡΙηΗμΜ. « ΡνΜιΜΜΙ ΜΜΜ » 

μαχρίβ*ν Ικτώ;, ο4χ ήβ«Χ«ν ούϊΐ τοί.ς 6<ρΙ3βλμοΟς Ιοπβθ β(ιηι, ηοΙούΛΐ ιικε οοιΙοϊ ί ( Ι οβΙιιμ Ιν•Μ : Πΐιιιιί Λίίροοίιι ρπΐ.ιιιΐ ΓοπΙριπιιϊΙ. «Ι ϊΐιίιιι Η ηιιιΐϊχ 
Λΐ>ϊΐ}ιι>'πΐί»ιη ηοη 1>ει •β<ι ίίΓιΐρίΐιΐϊ γ«Ι>Οπ ΜΙγΙ- 
Ι•ιιϊΙ. 8β ΒΓ»Ιϊί• »β^ μ Λ«|1, ιβιΐ »Ι*ΐΗι 1ΐ30 τί* 
οτβηεβ, ββ βΐί-'ρΐ". ΙιππιίιΐΜ ιΙϊ»οΙιιιηβ οοβίιιι βι 
Γ.ιρΙΟΓΡϊ Η ίιιΐϋ-ΐο'ί, ι]ιι;ι* ι ί! 1)(>ιιί πηιηίοΐ ηίίΠΙΙΙ 
νϊπϋΐηη ρΓίίΙιβΓΡ ι1ΐρι«ΙιΐΓ. - 8β<1 >1 οηιιιβι ΐχΙβΗ 
Ιι1β8«βϊβηι. ΓΙΐίΓΪϊΐκί Ιιοιιβ οπιιιϊΐιιΐϊ *Λ Γηρ)βηι}υιη 
Οίΐβ οΙ>ηθιίί ορΛΓίρΙι-ιΐ. ΙΙΟ| ' Ιηπί'η »οη νίι1«ΐιΐΓ, 
πιπ ϊρββ Λΐΐιΐϊΐ : ι^ΐιιιιο Ιιϊι Ιη 5»1)1ιϊ!λ, ιΙβοίηΊΜ <Ιο 
οηΊΐιιιιηι <\ηχ•. ρΛΗίίιΙρο. ι Νοιι ΜηΙαα ςπ.τ ρηιβπΙΙι, 
Ίϊιίΐββ ιΐηΰίιηιι ιΐί-ιϋ-ΐίΐ-, μΛ οπιηίιπιι ηιιχ'ρο»ϊ<Ιβ[ 
ιααηιπι ίηεη;ηι«π<> οΐίΐίιηιιιι «ι *η|;πιβηΐ» 1ιϋ$ 
νβΓΐ>ίί ΛβιΊϊγϊιι'ϊ. ΙβΪΙιιγ βι ιιπί ρίΠ.-ριηπηη Ιιηΐιβ- 
Ιι»1 β* <|«:β (ΐ<ΐ5;ηι!κΓΛΙ, β! βι »Ίί «Ιπβ ο(Ιι*π«ι ΐιΐ]!• 
ϋΙΙΙΙΙ Ι|ΐ1ί»Βΐ|ΐΐΙ ροιβηι; φιοηιοιίι» βτ(Λ οπιπβι 
ρΓΦίβΓ βιιιιι ΓυηΙιιηΐιΐΓ «ι ίιι](ΐι(ίιϊ.ιι «οπιιιιΐΙιβΙχιιΐΤ 

Τ9Π11ΙΠ1 δίπιιΊΐμίητιι ιΐΐηιιιηΐ, ΙιιηΙϋιιι 'ίϋί ίηϊϊιΐίϋ- 

ιηγ ιηιΙΐΓιιΙ ιιηιιιιιι βαιηρβΓ ιηιβπΐίκ (•οιηιπΙϋΜΐιΐΓ' 

Ο ηΚπΊΐοίΚΓπΙ ΒβΑμΧΜ «Οΐπΐίηηοΐ) ΪΠ ΙοίΙίπιοιιΊιιη» 

ίπρίΓ.ι1ιι1Ι1.1:ΐ!ΙΙ!ϊ Ϊ»3Ι ΙΙΙΙΙϋίτ ρΓΟιΙΐΐτίΐ ; ΙΙ1ΙΙΙ (|ι«1- 

ιηοιΙοηρ^ύΓ .ιΙϊίΐιΟΓίιπ) ι1ε<-ϊιιιΐϊ$ηΐγ«η« ιιπιρπαπιιηϊ 
1ί']ιιηίυιη νκΓΐ» ϊη ικ.1βιΐ8ίο«ι«ιιι ΐΡΐιΐ]ιτΓίΐΐ)ΐί;6 ιΙΙιιΜί, 
ριΙβΓ ιιιιίηι οιιΐίΐ3ΐί« Β*ι ίβ]ιιιιίιιΐ)ΐ. Είΐιι. Ιβιηρβηη* 
Μ ει ]ιΐίΙιΐί, «Ι βί νοΙιικΓΪ», «.-ιρίβηι, ρπι.ΐίη*. Κβηβ- 
ηιβιιί, ηβτποπ Βΐία βίηιίϋι. δι Ιιχι- ηιιίιΐϊιΐ) » Ια Μ• 
ΙβρΙι1ΐ3ΐ)6ΝβΙ ιιοπ α 0•ίη, φυτό Πι>([ΐ•ί ηηΐίοηϊι Γογ- 
ιιικη. εΐ ϊπ ΙβιηρΙιιιη ϊϊγοιιιΙι*, 61 βΓ3|ί:ιπι•ιι πείίοιίΜ 

ΓπΐίΐΓ» 3|ί»Τ δΐ νβΓΟ Β 0(0 •£«Ρ1Ϊ8 ([»ΙΙ|!ί1, ΓΙΟ Ι 

3ΐΓ«-ρίιΐί ίι %\ατΊβτ'\β, »«ι[ ιη !«1 »1ίηοιΐοιι<.Ίπ «ΙΙΙί 
ϊί» ίπ {ΙοΓίιιη π1μΙιι<ιιιϊ$. Ιμϊΐιι γ ιμικιτι ΗΗΐΐΙιηβ κρος τον ούρβνον Αρ*ι, βλλ' Ιιυτικν *Ι{ τ6 1««τ',ϋ 
βτηβος, λέγων- "Ο β§4ς, ΙλΑββητΕ μοι τω Αμβρτω- 
λψ. > *0ρΑτ« την ται^ίνωιιν όβη, χβ\ την πίβτιν 
χα\ την βύτομεμψίκν; "ϋρί(« φ ίχρβν ουϊτολην 
τή; τ« βιβνοίι; χϊΙ τών βίοβήίίων, 5μα ϊϊ Χϊ\ ϊηκ 
βυντριβήν της «ραΊοί τ?1 προβιυχϊί τοϋ Τιλώνοιί βκιΙ ρβηυΐΐβΐ») ρβοΐϋϊ βυητη, 4ί«η> : ϋβιιι, ρπι- 

ρΐΙΙΙΙΪ 6610 ΙΠΪΙΐί ρβΟΚΒΙιιΜ. > Υϊ.!«ΐίΐΙΙ)β ί]Ίϊπ[-| 
ϋι«ι«ιΐϋΐε»ϋ β» ΓκΙββ 01 ρτηρπ'ί οΙι^ιΐΓ(ζ:ιΐίοί ν'ι,Ι,πϊ,ιιβ 

ΙΙΚΤΙΠΙ^Π) ΓΟΚίΙίΙΪΟηΟΟ» ΙΒΐΙίΙΙ111Ι1Ι]ΙΙί ρΓΡΪίΙΙΓΙΙΙΙΙ , 

ϊϊιιιιιΙΐ|»ϋ ίΟΓίΙίϊ Ροηΐίίΐίι>π<•"> "Γϊΐίϋΐιί Ιιι)•ιϊ Ριι- 
ΙιΙίοηί «ο]ΐιηι;ν»ιιι Τ Ρίι«ι<*ιη «μηΛλ»*. χϋ^Μκ 31 ΟΚΕβΟΑΠ ΡΑΙΑΜΛ » 

Ιβιη. Ει ηοη •οαιο1 Ιοηίανη οαΐ 1ιί• οοηνίοιιίαα , Α του βασιλέως ΰπ* 6ψιν Αγοντα. ΚαΙ ούδΙ Αααξ ή &ς ΙορΜίΙκίδψιβ βΐ ρΓουΗ• ρπβ Ι»ρΙόΊοα• τιΐιΐβ |πι- 
τίοΗοιι» Ι•€6Μβη• ρΓοτοοονΚ; βοΑ οΐϋΐηιΐοοιί, ιιΐ 
•οΗρίαη οβί, γοχ οι οηιηοο •οοϋ φβ ροι• τίοιη 
€ηπι οο, 61 δοπιοΙ ρβΓ ]υ£ΐκη ηιοηϋβ οχ Ιαιογο 
οοηΐηι ΙΙΙοτη ροάίοοιίαι•, ηοΙοοΊοοη• βι ηιΊΐοηβ 
ίηΗοΙΐρ'ύοβιο'νοτβυββυιη, οοογτο γο^οοι ορρηπιοη»• 
ΥΙηοΊοοηΐΙϋα» οαΐοαι γοχ ηοη ο»γο1)»(• ΑΙ>ί8θ! ογ*;ο 
ρπηββρ• ιηιΙΙιί», οοιη ϋϋι Γοιτο ηοη ροοβοί, ιϋχίΐ 
»<Ι ΟανΙά : • ΟαβΓΟ πιιΙοοΊηΙ οοηΐβ η'ιο ηιοηηη• 
ΟοπιΙιιο ιηοο Γβ^Π Υ*<Ι*αι βΐ »ηιροΐ*Ι>ο οορυΐ 
β|08 ". ι Ββχ ιυΐβιη ΓβρΓοοβίΙ βαπι οι ρηοΐΌ» φ* 9 
•«Ι «ο• αΊοοη• : ι 8ιηίΐβ οα», *Ι ΓοΠβ ΓοβρΙοίοι 
ϋοηι'ηΐΜ Ιη ΙιοηιϋΙιΐΙοηο ιηβ• βί γοοΜοΙ ιηίΙιΙ 5ο- 
ηοηι ρΐΌ 1812 ηοΙοιΙΙοΐΙοηο ". ι 

Ουοϋ Ιιιηο ο,αΜοη ροΗοοίαι» «ι βι !η ορη» ονβ- 
«Ιΐ, οβίοηιΙΙίστ απίβιη οΐΐοη ροτ οοηο ϋβ ΡηΙ>Ιιοηο 
•Ι Ρΐαηββο ροηοοίοαι, βοιηροι» ίη ΙαβίΙϋλΐη οόΊιη- 
ρΐβΐιινη• Ν 3 πι φι| &ο τογο ραΐ^ι «ΐβΓηα οΌηιηοΓιοηΙ• 
ιΐίβηιιηι, ςυοπκχίο ηοη (ρηοΐΌβο βυβίίηβυίΐ ηοη 
(Ιοβροοίαι» οοΐιιπι, βοΑ οι αΌιηηυιη οι ιηοΗιυη «Ι 
οιηηβπι, οι Κ» οΊοοιη, οηΊιοΐιοηοαι βΙ οοίαπιίΐοίοιη ? 
ΟιιΙ ΙίΙβηι οχηίοοβΓίΙ ριϋοηΐΜπι, οιιπι βΐΐ τβΓο <1ο- 
ΙιίΐοΓ οι Γβιιβ, ΙβτίοΗ 4*αιη8ΐίοηο ηοοηοιι ορροΠηιι» 
61 06Μ3ΙΟΓ» Ι'οοηίοτ »ο ΗΙ2 νβΓΟ κητί οι ηβςοΑ- 
φιοιη Ιοίβηηι!» ροβη» ; ηοη οχ Ιιίβ ηηηο αηροί!!»** 
πι*Μ& οαρίππιβ ρβΓ ρ8ΐΙοη!ΐ»ιιι ιιοϋι* οΊν'ιηιιη οοη- 
οιΠαγο οοηίΐο',οιη. ΙιΙοο αηυβ οχ οοΜί^οΐΕβ ο Οοο 
άΊχίΐ : Ο'βοίρΙίηοπι Οοιηίηί ιιιβϋηβοο, φιοιιΐοηι Β Ιπαρασάμενος, χα\ λίθοι* χα\ λίθων πληχτιχωτέροφ- 
^ήμασι βαλαν Απήλλαξεν • Αλλ* Ιπσρβύοτο, φηοΛν, $ 
βασιλεύς χα\ πάντες οΙ Ανδρες αοτου μβτ 1 αΟτοΟ» χαΙ 
ΣβμβΛ Ιπορβυβτο Ιχ *λ•υρΑς του Ιρους•, έχάμινος αυ- 
τού, χαταρώμβνος χα\ λίβοις βάλλων Ιχ «λογίου^ 
χαΐ τφ */όΐ πάσσων τον βασιλέα. Ούχ \κΑρ*ι ΑΙ *&* 
χωλυσόντων 6 βασιλιάς. *Αβ$σσΑ γοΰν Α •τραττιγ6ς 
μή άνασχ^μινος προ^ τον ΑαΑΙΑ •Τιαν• ι "Ινα τ| 
χαταρΑται ό χύων 6 τιθνηχώς ο5τος τον ΚόριΑν μοιι 
τ>>ν βασιλέα ; Διαβήοομαι Αή, χα\ Αφ•λϋ τ!}ν χ«φαλήν 
αυτού, ι Ό δΙ βασιλιάς Μσχκν αύτον, χα\ το&ς 
πάΐ&ας αύτοΰ, κρος αύτους •!πών* ι'Αφτη α5τον 9 
δπως Γ5οι Κύριος Ιν τ|| τανχινώσιι μου, χα\ Ιβιατρέ» 
ψοι μοι Αγαθά Αντ\ τής χατάρας αύτοδ. ι 

"Ο χα\ τοτ« μ&ν ΙηλέαΟη χα\ •!ς Ιργον Αξενη, 
δβίχνυται δΙ χα\ διΑ της χατΑ τον Τ•λώνην τούτον 
χα\ τον ΦαριααΓον παραβολής, ύχο τής Αιχαιοτύνης 
Αο\ τιλούμινον* 6 γΑρ ύπιύθυνον Ιαυτον Αλη•ώς 
αιωνίου χολάσ*ως λογιζ<5μ<νο; πώς ούχ&ν ύικομαΙν^ 
γενναίως, οΰχ Ατψίαν μ4νον ν ΑλλΑ χα\ ζημίαν ««V 
νοσον, χα\ π&σαν, ώς •ίπ«Γν, δυσπραγίαν χ%\ χάχω- 
σιν ; Ό Λ τοιαύτην ύπομονήν ΙνΑιιχνύμχνος, ώς 
χρεώστης ούτω χα\ Ακιύθυνος ων, δι* ελαφρότερος 
χαταδίχης χα\ «ροσχαίροο χα\ λυομένης λυτρουταν 
της δντως βαρείας Ιχιίνης 11 χα\ Αφόρητου χολά- 
9€ως* Ιστι δ* δτβ χα\ των νυν έπιχιιμένων δνινων» 
Αρχήν ΙντβυΟβν λαμβανοΰσης της δΐ' ύχομονήν οίον 
Ιποφιιλομένης θίίας χρηοτοτητος • 9ώ χαί τις τΑ• ροο^ν! οοηίΓΟ €ΐιιη. υΐιιιιι» ηο• οιιιη ιηΐλοηοοιχϋο, (* Οπδ θεού τταιδβυομένων Ιφη * ΠαιδβΙαν Κυρίου ηοη ουίεηι ίη ίη οι Γηγογο Οοπιίιιί ο»•ιί^ΐθ8» ίϋ» 
0οι ϋίβοΐρϋιιο ηοη ΙηΙοΓΟοίιιηιιΐ 1 , •ο<1 βοτιιηϋηηι 
Ρβοΐιηίοιοιη Ιη Πηοηι οήριηιιΐΓ, $ηι\ζ οΐ οοιιί^η^ΐο 
ϋοηιίη! ηοβίΓΐ Ιθ8« ΟΗπβύ , οαί οιηηίβ %\οή* , 
ΙιοηΟΓοί 3<ΙοΓαΐΐο οιιιη φιοπιο β{ο• Ροιγο, οι ιλπ- 
«ϋΜΐυιο, οοηοςαο οΐ νίνίαοοηΐο δρίΓίΙη, ιιιιηο οι 
οονιροΓ οι Ιη οχουΐο ιβοαίοηιηι. Αηιβιι. ΗΟΜΙΙΙΛ ΙΠ. 
Ιη ριταύοίαιη ΟομΜ ί* $αΙ*1$ Ρϋϋ ρτοάψ Μ . 4 ΕΗΙ ί&ηιοβ 9 5ΐΙ ρΓορηκ^Ι ύποΐσω, δτι ήμαρτον αύτφ. Γένοιτο Λ χα\ ήμΑς μιτ* 
ελέους, ΑλλΑ μή Ιν δργ{| χα\ δυμψ Κυρ(ου χαιδουο• 
μένους, τ|| παι&Ια του βεου μή χατβνιχίηναι, ΑλλΑ 
χατΑ τον Ψαλμωδον ΑνορΟωθηναι *1ς τέλος * χάρνη 
χα\ φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου • 
φ πρέπιι ικΑσα δόξα, τιμή χα\ προσχύνηοκ &* «Φ 
Ανάρχω αοτου Πατρ\, χα\τψ •χαναγ(ω χα\ Αγαφφ χαί 
ζωοποιψ Πνβύματι, νυν χα\ Α<\ χα\ ι(ς το!κ αΙώνας 
των α Ιώνων• Αμήν• 

ΟΜΙΛΙΑ Γ. 

ΕΙς τ^γ χαζά τόγ σισωσμίτον Άσωτοτ Γβν 

Κυρίου χαραβοΛήν. βΓΌβαΙβηι Ιυ^ρηβ 9 ι "Εσται ππϊ λιμός, τήν Ίβρουσαλήμ Αποχλαιό*- «τοιι Γβιοββ ρ3πί8 οΙ «ς Η33, βθ(Ι ΓΐΒ^ ιιιϋίβηιΐί νβΓ- π μ«νο; •ΐπβν ό Προφήτης, ού λιμός Αρτου χα\ ύδα- 
τος, ΑλλΑ λιμός του Αχουααι λέγον Κυρίου. » Αιμδς 1>ιιιπ Οοπιίηί >τ • > Ραπιββ «51 ρπνιΐί» βίιηιιΙ βι (1β- 
•ΙΑβηυπι €ίϋί ηθ€θθ$ΐΓΗ. Ε$1 βΐ»»ηι ιΐίςηίιΐ ίϋΐηα 
Ι•ΐο ρβ]ιΐ8 οι οοοΓοίαδ , φίοιιύο ςυιβ ρηνηΐιιβ τοϋηβ 

«ίΙ 8ΐ1υΙΟΠΙ ΙΙΟ€088λΓ*Η8, 50801 η 00 ΑΟΠίίΐ η)Ι80Π0ΐη 

•ΜΟ 8θΙυΙΪ8 (Ιβ8Ί<ίβΓίϋΐη ρβΓοΙριΙ. Ναπι ο$υηβο$ οι 
ιιοη Ιιοϋβηβ οίΓουίι «ιυ^Γοη» «ΙΐοοΙ»! οίοιιπ» ρ»ΐΗ$, 
ο! 8*ι ηιυοΙ<ΐο ΓγοβΙο] οοουΓτοΙ νοί οχ ηιΗίο οοιηρο- 
8*ι Ια ιη, οίηοΓΟΟοηιηνο ραηβιιι &υ! ςιιίϋ οΗμ«1 οχ Ι«ιι• 
ΙίοΓίυιιβ οβοοηιηι βρβίΊβΙκιε οΐίςιιίβ οί ρΓ^Φβαΐ, 
ϋιιΐυηι |8υ<1βΙ ςηλίιΐυιη ρΗυο οητειι» (ΙοΙοϋαΙ. Ι(οιή 
(]πί βρίΓΐιΐοϋ Γ$πιο ΙοοογοΙ, \ά οιΙ,φΗνοΐίοηο βίιιιυΐ 
οί ϋθ5ίΑοΓίο (Ιβρυηι ηβοββΜΠβΓυοι, ατοαίι «ιυ^Γοηβ 
Ιιαοοηίοιιι ο Οοο «Ιοοίηιια) ΒΓβΐΊαη); οι *ί Ίηνοηοηΐ, Αέ Ιαχι στέρησις Αμα χα*ι δριξις τροφής αναγκαίας• 
"Εστίν οΚν χαλ του λιμοΰ τούτου χ•Ιρον^χα*ΐ άθλιώ* 
τβρον, δταν τις στέρηοιν Ιχων «βν Αναγκαίων 
προς σωτηρία ν, ανεπαισθήτως Ιχη της συμφορές, 
δρεξιν ούκ Ιχων προς σωτηρίαν. Ό γΑρ ποινών χαί 
ουκ εύπορων περιέρχεται ζητών που τρύφος Αρτου * 
χΑν εύρωτιώσης Ιπιτύχη μΑζης, ή χογχρίαν τούτω 
τις Αρτον, ή πιτυρίαν, ή τι Αλλο τών της τροφής 
ευτελέστερων ε Ιδώ ν παρΑσχβ, χαίροι τοσούτον, δ- 
σον Αποτυγχάνων ώδυνΑτο προτερον. Κα\ 6 πνευμα- 
τιχδν τοίνυν Ιχων λιμον, τουτέστι, στέρηβί^ τι Αμα 
χα\ δρεξιν πνευματικών βρωμάτων, περιέρχεται λ— *ΜΙ Ηο|. χνι, 9. Μ ΙΜαΜΟ. »• Ι,ιιο. χτ, 1 1 »οςα• * 7 Αιηοο νιιι,ΙΙ. (ητών ι&ν Εχοντα πιρΐ βεοϋ ΜΟΝΙΜΑ 1Π. 
6ΊβαϊχαλΙα( ίο Α ε»" 1 Β•'"<1'<> «ΜϊΙιιιι ριηα ίρΙι-Τΐι»!!» νϊΐχ ςυί μι »*Ιυιίι νβτίΜΐιη η«<«1 ιιοιι ροκιι ποη ϊπνβηίΓβ ρ«τ• 
ί«νεΓ*ιιΙεΓ (]η<νκΐΗ. < Οηιηϊί ειιίηι Ι)υί ροιίι ιεεί- 
ρΐι, Μ η ο Ι ιμιιεηι Ιιινεηίι, 61 ρυΐβιηιϊ 3ρεπεΐιΐΓ ", • 

311 01|Γ)*|ΙΙ1, 8μ1 ϊΐιηι ηϋί άΊοΙηπιι ηιεηϋι ίιιβαΊι βίοιηιηι 
*ρρ«ΐβιιϋ«ιη ηηιΐΜΓοηΐ ; Μκη πβε ειϋϋ ι 

ίΙρΓΓΪΙΙΙΐΙΐΙΓ, ίΙΡΙΙΒίΙΙ.ίί (ΙοΠΟΓΡΠΙ ΙιπΙΚΊΙΙΙ, ιΙοτίΗιιοε 

■υιΙΙΙιιηι χ$'η ρϊίπιηιηι ; ει *ϊ ιιοιι ΙιιΙιολνι ιΙογ.ιο- 
γοιπ. ηοη ψιχπιηΐ, ρπιτίουΐ ηυίπι ρΓ0(Ιί(ΐΐϊ (ΙΙίιιι 
ρεεΓΙΙΪΒ ΟΙιίΓίΙ*Π] ϊϋίιιΐι;» νίΐηιιι. ΙΙΙβ βιιίιη ίηιι'ι - 

ιΙροι ϊηι]ΐ(ο1)•ι κτηοιοβ β ιοπιτηυιιΙ ιιιιΐΓϊΐοη βΙ 
ραΙΓβ εί (Ιοπιίιιο , (βιΐ ίιι τείιειηειιίπη 
ίιιΈκϋΐ, «Ι ρπναΐίοηειπ ιεηιϊβη*, ρα>ιιίΐηίι, η πτ- 
τΕΠίιβ ςιικϋϊνϊΐ, οι πιιιυβ ϊηνοιιϊί ύΊνίιιιιη ρικιιιι• 
ηιιε «1> οπιηϊ η:Ϊ!ΐ''τ3 ββεβπι, ει Ιαπίηπι |α*ίιυ• ηΐ 
!^γ ρκιιϊιοιιΐΐίΐη (τγϊΓιι• *ρϊ»•Ηιιι1ΐ1χιι ηΐ άΊνβκ «ιϊιιηι 
ίΙΙί ιηίϊιΙβΓεΙ. Μεΐϊιι* τβπι ίΐιίϋί ΓΡϊΐιϊΐφΐυΐη ϊιΐ 
ο1ι»Γϊιβΐ6ΐη τΜΙΓίΐη βιρίιηοπιιιι ίιιιιιι ίο Ε*»η|β- 
Ιιίί Οοιιιίηί ριηοοίβιη, ειιπι Ι» ιοΙεαΐ ίιι βοείβ- 
Ιίί5 οιΙ ηΐϋηιοπϊΐο ΙιοιΙϊβ Γβ»Οο»ΓΪ. χΛρινμ* ' «*" ϊβρϊ. Ρ«' ε&<ρροβίντ|ς τρί^ίΜΐ τον 
ίρτον »ή< *νίυματιχΐ|( ζωΤ|ς, 8ί ίοτιν 4 «βτήριος 
ΙΛγος. Λ μηϋ άποτνχι-Ιν Ιιπι τον ε!ς τ£1ο; ί*ι«ίν- 
τ« • < [Η; γ«ρ 4 βΐϊών ΙαμΕάνιι, χβ\ 4 ίητών *ϋ- 
ρήσει, χαΐ ϊώ χροϋοντι 4νοιγήϊ«ιι, ι ίίικνο Χρι- 
«4;. 

Άλλ' ϊΙτί τινι;, οί τί «οΧυι,μέρψ χβτβ νοον β- 
τροφίαχιί τ!)ν τοί τρί?•Ο-0αι βρεξιν απεβάλοντο • 
ίΛ ο6ί! τ1)ϊ ϋημίας ΙβμΕανουυιν «Ιίβηιχν, χΐν ί- 
χωϊΐ ιϊν (ιΕάακοντο, χβΐ «ρ6; αύϊήν τήν της βι- 
4ϊοχ*λίι; αχρΐαοιν ίυο-χερβίνονβι ■ χ5ν μή Ιχωοιν, 
»0 νηχοδιι ΐϊν ώίάςινΐ», ΐθ« «ϋΐότου πολίί βμκρτω- 
λοίίροΜ *γ'.τ«ϊ ρίβν. ΈχιΝβί γ*ρ β! χ«ΐ Ιβχερί,θη 
μοχρυκΟεΊ( «ω χ«νοϋ τροιρίΜί; χ«\ κ*ιρο< χ»* 
βίβκίϊΟϋ, 4λΧ4 1ιμο> «ίριίϊΐβϊΓν \αχνρφ, χβΙ της 
βτ«ρ',«ύ>ς Ιπαιββίμίνοΐ, μιτϊνοηβι χοΐ Ιτ(βνήΑβ« 
χ«•; *ιτ*ϊήττ,«, χ*\ κπλιν 1τ«χι τής βίίβς *«1 βκτ,- 
ρβτου ΐροιρήί, ΧαΙ ΐο««ΰτον βιτήλβυΒ* ίιά »% μ•- 
τανοία,- των ταϋ ΙΝίώμβΐίς χιριαμάτοιν, ώ; χι\ 
έκίφθσνον >Μν γενίαΟβί τού πλβύτου. Μίλλον ΕΙ 
αναλιΕ^νι^ς Λνωβίν 6•.ΐϊρ*νώβωμ*ν προς τήν ύμι- 

ρίοι> παρββοΐήν ■ ϊιπί χο^ βήμερον Μο( Λναγ^ώ- 
βχΐββαι τιύ-.ϊ-,ν ΐττ 1χχληβ(ας. 

12 ι "Λνβρωκΐ; ϊκ. φηβ\ν, ίΐχ< ίώο υΐοό;. » 
Έουίίιν άνΟρωπον «οριβοϊιχώί ίνίβίβί φηβι» 4 
Κ ώριο , χβΙ Οβυμββτον ούίίν. ΕΙ τ«Ρ «ληβ ώ ί **" 
βρωποί ίγΐΜτο ίι* τήν ήμίΐίρβν βιοτηρίΛν, τί 
βίκμβίΓίΐν, ιΙ ώ; 4νβρώπο>ν Ινα τφοτίβιιβιν ΐαυτον 
ί>α τί)ν ίιμιτίριν «ίκρίϊηαν, 4 χαΐ ιης ψιιχήί χβΐ 
το« βώμαιβΐ α«1 χηβίμών, ώς αμφοτέρων ί*9ί4:ι;ί 
χ*\ ι»ιητήϊ ; ί< μβνβ; *γατπ)ί *1; ήμ9ΐ ϊργ" *»1 
χ.,ί^ο^'βί οιΛρδαλλοιΙβηίχβΙ «ρΑ «οβ γίνίβ9*ι V 
μ*ί ακείεΐΐατο - Λρο ημών γαρ (ΙβαιΧείας ήμίν 
ι,τοίμα» χληρΟΜμίαν αίώνιον , ώ; αύιίς φηαιν, 
β-πο Χίϊβεολής 'ΐί£«μου. Ορΐ ημών νκίρ ημών τοϋ; 
*γγ«ιοος *ΐΜΐΐ)β«•β(«χίνονς «πβτΜλλομίνονς, ώς 4 
ΙΐΒϋιος φτ(Λ, ΐι« τοίίς μίλλοντβς χληρβνομείν οωτη- 
ρίβν. ΙΙρο ν ών Δι ' ΐί* 3 * * βντ1 'Ψ π1ββ 1 τώ ϊοίτ ν 
χίβμψ τον ούρβ*ίνΐΐίρΐ<«:ν*ν ο!*< «νβ οχηνήν 4- 
ηΒβι χοινίρ χαΐ 4μίτ<μον ίνιγξίραί ήμΓν Ιν τβ κα- 
ροίι*3 ;ο>6 τβντι;, ΐ4ν αύτΐν άβιχίνητον χβ\ ΤΜλν- 
χΙνητον, ώί Λ« βντιρ'ρ'ίκΐϋ; χινούμενοί αύτ6ί ία«• 
τον Χατά /ώρβν Ικίχδ ' 4ίΐ όί χινούμίνον Ιν ίαντώ Γββ ί | Ίβ Γβ [ίηΕ8ΐ ; βΐίηρβΓ » χ«\ Τ)]ν *1ΐ]βΙίν τών ίοιρων βυμίΓίρι^ίροντι, Εν' 
*,ίμΙς 4μοϋ ■:* βιίααχώμιββ τ6 παροίιχον ϊής ήμε- 
ΐΐρβΐ ί^Ί;, *»Χ τιάνϊων βπολαώωμιν τών χατ' βύ- 
ιδ,,αλλο;* ίλλων ύτ.(ρ χεφαλήί ημών γινομένων. 
4>' ήμας Κρ6 ημών τον μίγβν έποίιιβϊ φωττηρα *1; 
Λρϊί>ττ|ί ή^'Ρ 1 !. "^ τον Ι 1 ** 8 » *'ί Β Ρ/*ΐ *ΐί 
ννχτβΐ ' *«> (Οκτο αυτούς τι χαΐ τους «Χ,λουΐ αβτί- 
ρβς ιν τφ •τ*Ρ»ώματ«, «υγχΛοΐίμίνου; χβ'ι άνιιχι- 
νουμίνονί *ότώ, βκνι4ντβί ΐί χα 1 . παρα*λαββ•οντας 
Μβλυίΐβώ;, Γν" ώκν ήμίν ι|{ βιιμιΐ», χαΐ ιΐί χαιροϋς 
χαΐ εΕ» ίνιβυτοιί; " ών οϋίίνόί χρ^ϊβι ο^τι ή νοιρα 
φνβι; ύ«(ρΒ,Γοβι)3ηι οΟο*. οΟ« ή τών αίίγωνίώων ( [Ιυιιιο ηυί<Ι>ιη Μηιϊι ιΐυοι ΙίΙϊοι, » ιϋΐϊΙ Βιιηιί- 
η•ι». δίΐρϊϋΐιι Ιιαιιιίπίπι ρβΓ ρβηΐιοΐιηι !ιίο »ί[ ϋο- 
κιίπιιβ, π πϋιίΙ φ,οά ϊΐιιρβ»» : ιί βιιϊτιι ηη ΙιιιηιΟ 
ί«1»ϊ 681 ρΓορίβΓ ηυίΐΓ,ιηι ■«ΙιιΙβιιι, <|(ΐίιΙ ιτιίπιιιι 
1Ϊ 01 ιιηιιιιι Ιιοπιϊιιίπΐ Μίμϊΐιιιι ριορυιιίΙ |ΙΓΟρΙ(Τ 
ιιι>ίΐΓ;ιηι ιιΐίΐϊΐπίβιιι, •;ιιί ιειηρβΓ <Ιε ιιιίηιη «ι ιΐβ γ.ιιγ- 

ρΟΓβ ΙΙΙΓ3Ι, [3!!1{1Ι:ΙΙ1Ι ΒΙΓΪΙΙΙΟ,ΙΙΟ ϋ(Ι|ΙΙ<ΙΙΙΙΙ ΓΙ ΕΟΠ- 

ΛίβΤ, ςιιί ϊοΙιιι ίΊΐΛΓΪΙιιίι (ΐ•«ι ιιιη ορβι-α 11 *ίΐι- 
(ΐιΐβπ» ίοΙΙίΓΪΐυιϋιιί!, βιίαπ) ρΓϊιι»|ιιβηι γιιοιιιιι» 
«ίΐιίΐίΐίίΐ! Ν»πι λγιΙε ηοι Γβ^π) τιοϋίί ριηνΛ ΧΙι-Γ- 
ιιιιιι ΙιΛ-ιριΙΪΙϋΙι'ΐιι , υ[ ίρ-β ιΐίιίι, ι πιιιϋίΐιιιίηιι.'. 
ιιιυηιΐϊ. Αηΐο οο» ρΓΟ ιιοΜο βηκείοι <«αΐ ίιι ιιιί- 
ιιΐίΐβπαιιι ηιίίίοϊ, ίηηιιϊΐ ΡαιιΙυι, ρΓοριβΓ μλ ηιιί 
(ΐϋ•Γ(•(ϋΐ»ΐβηι ΓυρίιιιιΙ ι»ΙιιΙί* ". ΑιιΙβ ιιοι ρη> ιιοΐιιι 
ι-ϊπ'» ΙΟΙυηι ϊϋηΒΪΙιϊΙβιιι ίιΐυυι ιιιυιιιΐϋΐη ΓΧΚιιιΙίΐ 
ΐοβίυηι Ι•ιΐ()ΙΗπ) Ιίΐιειτϊιιιΐιιιιι οπιιιίΐκιι οοπιιιιιιπι•, 
οι μ»Γΐ ρΓβιϊο οΙηΐΊΐιιι ϊΙΙιιιΙ ηοΐιίκ ίιι Ηιβ (ηιιιβυιιΐί 
(1Μ ιπββιιι εοιιΐίιιιιυ ν.ιιιοιμιβ ηιοΐιι ρΜΐϋι , Ιΐκ 

ιιΐ ΜΙΐηΐΟ ϋιαηιίηΕ ΙΠΟΙΙΙΟΙ ί«»ιοίϊ|ΐίιιιιι ίιι ρίορΓΙπ 
11(11 ΪΙΙ Ιβ ίριΐι 

εΐ ρίβηίίικϋηεπι ϋκοπιβι »«ευιη εΪΓϊααιΓεΓεπι, ίιι 
ιιο& «ϊπχιΐ ιΐι^ϊΐιΐϋδ ίυ^ίιϊνιηι Ιιαηε εϋ« *1ιι«ι, ει 

οηιηίΐιιι* ι]ιΙ3β ίη\> εο έυιιΐ υΙϋιιιιΐΓ. ΐΙίίβΓ ίίιί» 0»- 

ρίιίΐκΐί ιιοίίπι ιυρ«ΓροΜΐ)«. Αιιιβ ηοι ρτο ηοΐιίκ 
ιιιι^ηιιπι ΓΓεα•ίτ Ιυιηεη υΐ ρΓχει&εΙ ιΙΙεΙ, ει Ιιιιιιειι 
ιιιίηιιβ ιιι ρηεε»ε! ιιοείΐ, ει ρο»ιιϊι ϋΙ.ι ιϊευΐ <ι ^Ιυ 
•ίιίεη ϊιι ΗηΜαΜα», ιηοιυ ιιτη ιΙιηΙΙΙ ιυιιι οιιι- 
ιγϊπο ϊΙΙί κά, εΙ ιιιυΙΐιΓοπιιίιεΓ ι ιιιιι εο νβΙ εοιιΐη 
βιιηι νυΐιιΐϊΐί. ιιΐ βϊηΐ ιιυΐιίί ίπ ιί^πι ει ίη ΐυιιιροη 
ΕΙ ίη ΐΒΜρβΚαΗα, (]ιιογιιιιι ηιιΙΙο ίικϋςι-ι Βοβ ϊμίπ- 
ιιυΐίί Π31ΙΙΜ «η ΒίΙ «ιιρη ιειιβυιη, ιιεε ηηΜΑ 
ι.ιϋοιιί.• ϋχρεΓίίιιιιι εϋΐιι ηυιι ηϊ&ί αεειιηιΐιιι» «οηίοι * Ιυε. : . 10. • ΙΙϊΙιγ. ι, Η. ! 85 (ΪΚΕΟΟΚΙΙ ΡΑΙ.ΑΜΛ ?β 

*ίν»1. ΡίβρΙοΓ «08 βΓ^ο ίαοί» βιιη* ςιιί 86η8ΐΊ>ιΐ8 Α κατ" αίσΟησιν μόνην ζύσί. Δι' ημάς ούχούν γέγονε. φιίιΐβαι ΓγιΓιιιιιιγ α οοαιηιοϋίδ 2ΐϋδ 61 ρυΐοΐιπίοιίίηβ 
οοΓϋΐη ςυ« νίίΐβιηοδ, ιηοηΐβ νβΓΟ ρ6Γ βΰθ*αιη ίδΐ* 
ιίςη» ι>6Γθΐρίιιιαβ. ΑηΙβ ηοε ρπο ηοΙ)ί& Ιβιτιαι 8Ιλ- 

ΙΐΗίνίΐ, ΙΊ18Γ6 6Χ(6ΐΙθΊΐ, ΟΟρίΟββ «ΙΐρβΓ ϋ1α<1 86Γ60Ι 

οΊίΓυιΙίΐ, 61 βυρβΓ 36Γ6ΠΙ δαρ'ιβηΐίδβίπιβ βιιβρβηαΊΐ 
ί§ηίβ ηαίιίΓαπϊ υΐ ηίιηΊιιιη πιΓβιϊοπιηι Γη^υβ €ϊγ- 
αιπκίαηύο οοβΓΟββΐ, βΐ βαυιη οαΙοΓΟίη ΙαιηκκΙίευηι 
Ιιι βυρβηιίβ Γ6£'ιοηίοιΐ8 ιηίπβηδ Γ6ρηαΐ3ΐ ; §Ί νβΓΟ 
2ΐιίπ»»Κ* 0161116 ογοαι* Ιιΐβ 'ιηιϋ^ηΐ ρΓορίβΓ ηοΐιιηΒ 
ΐ6ΐηρ6Γ<ηΐ6η(υιιι , βι ίρβ» ίη •βΓ?Ίΐιιΐ6ΐη ΙιοηΓιηίβ 
»»16 ηο$ Γαοΐα βιιιιι, ρτοιιΐ ρδ&Ιηι)δΐα οβοίηίΐ 03νΙϋ• 

Ιεΐιιι» βΓ^ο υιιΊνβΓβιιιη ιηοηοΊιιίι ρΓορίβΓ 6θΓροΗο 
ηοβιή 6οη$ιίιιιΓιοη6ΐη 6γ681ογ ιίο816γ, ρηυβφιαπι τους αίσθήσει μεν απολαύοντας τής τ* άλλη; χρείας 
χα\ του «άλλους των δρωμένων, νω δε δι* αίαθήσεως 
των τοιούτων σημείων Εχοντας. Δι* ημάς *ρδ ημών 
γην Ιθεμελίωσεν, έφήπλωσε θάλασσαν, πλουσίως Επ* 
αυτά τον αέρα Ιξέχεε, κσΛ ύπερ τούτον άνηψε πε- 
ραιτέρω πανσδφως τήν πυρός φύσιν, Γνα κα\ τον 
ψύχους τών χάτωθραύη την άμετρίαν περιημμένον, 
χα\τήν οίχείαν άμετρίαν έπι χώραν μένη κατέχον 
«Ι δε χα\ τά άλογα των ζώων τούτων χρήζει *ρ&ς 
σύστασιν, άλλα χαίταϋτα είς δουλείαν των ανθρώ- 
πων Ιγένετο προ ημών, ώς χα\ ό προφήτης ψάλλει 
Δαβίδ. 

Τούτον μεν βδν τον σύμπαντα κόσμον διά τήν τοδ 
σώματος ημών σύστασιν δ πλάσας ημάς προ της ηοβ ΗΜίϋΉιΊδβ*!, 6 ιΓιηϋο οϋιιχ'ϋ. δβά ρΓοριβΓ 6αΐ6η- " ημών πλάσεως Ιχ του μι) δντος παρήγαγε. Προς 

* - - * * Φ Λ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..Β * Α ύαΐίοηοι» ηιοπιιη βι νίβω »ά β»1οΐ6πι ηοιά ηοη ίβοίΐ 
οαικΙιΐοΓ υοηί αιιιαιογ Τ Ιρβααι οιηηβπι ιιιαηαΊιπι 86η- 
•ϋιίΐ6πι ςιι»8ΐ βρ6θυΙυιη βοπιηι ηιιχ ευρΓα ιιιαικίααι 
ειιηΐ, ορ6Γ9ΐο8 6»ι, «Ι ρβΓ βρίπΐιηΐβιη 6]ιΐ8 οοηΐβιη- 
ρΐΐΐίοηβιιι ηυαβί ρβΓ ςυβιικίιιη πιίΓλΙ)Η6ΐη βοίΐβιη 

Α4ΐ ί§(3 ρ6Γ?6Ιΐί•Π1Η»• Ιΐ1<ϋϋίΐ 1Ι€)1>Ϊ3 ΙβίζβΠΙ ίΐΙΠΑίΑΠΙ 

ηα^βί Ιίιΐ6»ιιι ίη0βχίΐ>ί1βη>, 61 ]ι»(ϋοβηι ογγογι» ίιιι- 
ιιιιιηβηι (ΙοοΙΟΓβηιηυο οϋ οπιηί ηιβηόαείο νιοιιιιιη, 
ρΓορπδηι 5θιΓιοβι οιιίηυβ εοη&ε'ΐ6ΐιΓΐ3ΐιι, ίΐα υΐ »ί Ίιι 
ηουίε ίρδίδ οοβ'αβίίοηβ νοΓββιιιυΓ,ηιιΙΙο ϋοοιοΓβ &<1 
ΐιιΙβΙΓίζβιιΓιαιιι Χκ>ιΓι Ιιιι1Ί86<ι»υ& , &ί ™ι*ο δβηβα οριΐιιιβ 
«ά 6ΧΙ6ΓΪΟΓ9 ηΐ6ΐιΐ6ΐιι 2ρρΓΐΓ6πκι& , Ιητί»ίΙ>ίϋα Οβί 
οροΗηυβ ίηΐ6Η«οί* οοιιερΊοίαηΐϋΓ , Ιη<|ΐιίΐ Αρπβιυ- βέ βελτίωσιν 4;6ών χα\ όδηγίαν προς άρετήν %1 ο6« 
έποίησβν δ φιλάγαΟος οεσπότης ; αυτόν τόν Αίσθητον 
πάντα χίσμον, οΓ4ν τι χάτοπτρον άπειργάσατο ιών 
ύπβρχοσμίων, Γνα διά της χατ' αύτ6ν πνευματικής 
θεωρίας, ώς δΊά τίνος θαυμάσιας κλίμακος προς 
εκείνα φΟάνωμβν. Ένέθηχεν ήμίν Ιμφυτον νόμον, 
οΤόν τίνα στάθμην άπαρέγχλιτον, κα\ χριτήν άντξα- 
πάτητον, χα\ ίιδάσκαλον άπαραλόγιστον τήν οίχείαν 
έν έχάιτψ συνείδησιν, «ν έν ήμίν αύτοίς γενώμεβα 
τ{ διανοία, διδασκάλου έτερου προς τ))ν του αγαθού χατανόησιν ου δεησομεθα * άν Εξω τ!) αίσθήσει κα- 
λώς διαπορθμεύσωμεν τ6ν νουν, τά αόρατα του βεοΰ 
τοΖς ποιήμασι νοούμενα καθοράται, φησ\ν δ *Απο'- 
ΐύε , ••.νίΠΐη«ιι» ΙεριυΓ (Ιοοίπη* ρ6Γ η^ΐιίΓλίιι 61 0Γ6Λ- ^ στο χ ς. Τ^ φύσει οδν χα\ τ{| χτίσει τδ διδασχαλείον 
Γιοηοιιι ««ΙβρβΓίη, βιιε^Ιοδ ίβιίι αιβΐο«ΐ6•: !**ΐΓββ *•1 &ηΐξρ ς των αρετών, άγγ&*Κ Μ™ ρΓορΙΐ6ΐ»5 ϋυ€68 δυ^Ίυιτίι, οείοηάίι 8 {[112 61 ρΓΟίΙί- 

£12 <\ΗΧ *ά 0(16111 3<)ύΐΙΟΙΐΙ, ϋΟΐΙΪΙ ΙΙθΙΓΐ8 ΙβββΙΙΙ 6(Ί'ί- 

ρΐΛαι •υχίΓΐ3ΐιΐβιη Ιοιη Ιθ£ΐ βρίηΙη&Ιί ιιοδίΓ» ιιαίιΐΓΛ 
ΙηιϋΐΦ, ίιι•»» (1θ6ΐΓΪη« φιηιιι λ 0Γ6;ιΐίοι»« ΛΟϋΓρίηιιΐδ. 

ΤΐΙΙΐΙϋΙΙΙ, ΟΙΙΗΙ 01111112 60ΙΙ(βΐηρ8Ϊ8861Ιΐυ». Ο Ι1081Γ2 

φι»ΐ)1α ιιβ^Ιίββιιΐίη ! ο ιιοβ βχ α<]τ6Γ•ο ϋΐΐΐςβιιΐίδ ^6- 
ιιοπίδίΐλβ 8ίιιιυ1 61 βοΐϋοίΐϋΐΐυΐ ^οίρδϋΐη ηοΙ>ί$ ρΓ0• 

\)16Γ 1108 ϋ€<1ίΐ, 61 ϋίτίΐΐίΐ^ΐίβ (Ιίνίΐϋβ Ι II Π081Γ2ΙΙ1 

ΗιυηϋιίαΙβηι 6ίΓυ8ΐ8, ευβο^ρΐ* ιι08(γα ιι^ΐυπι, 61 ρπ> 
ηουί§ Γϋεΐυβ Ιιοηιο, ύοαοτ ηοΙ)ίδ «όΓιιίΐ ; 61 ίρδ6 ιιοδ 
ϋο€6ΐ ιη«βΜί(ιιάίιΐ6ΐη βιιαε 1>βηί|$ιιιΐ3ΐΐ!» Ι υ πι ορ6Γ6 
ΐιιιιι ?βΓΐ)»δ 6»ι» £»ΐ6Γ»α6ΐΐ8, δίωυίςυβ &(Ι ίιηίΐίη- 
(Ιαηι ιιήββποοΓίΙίααΐ 61. «ϋ Γυ|ί60<1&ιιι οοπϋ• άυπ- 
ΙΪ6ΙΙΙ οΙ>6(Ιί6ΐι168 ίϋϋϋΓβη». ΑΜ €«ιω βιηοΓ οοι» 80- Ο ^ ο,^^^νί,ς, &μα καΐ πρδς μίμησιν ενάγων τής επέστησε φύλακας, 
Πατέρας καΛ πρσφήτας •1ς ποδηγίαιτ άνήγειρεν. Ε- 
δειξε σημεία κα\ τέρατα προς π (στιν ενάγοντα, Ιδω- 
κεν ήμίν τδν γραπτόν νδμον, 13 -Ροηθουντα τφ 
παρά της λογιχής ημών φύσεως νδμω καν τζ «αρά 
τήςχτίσζως διδασκαλία. Τέλος, έπε\ πάντων ήλο- 
γήσαμεν, ώ κα\ της ημών (&αθυμ(ας Ι χα\ της του 
διαφερδντως ημάς φιλουντος μακροθυμίας άμοΰ χα\ 
κηδεμονίας ! έαυτδν ήμίν Εδωχεν υπέρ ημών, κα\ 
τδν της θεύτητος χενώσας πλοΰτον εις τήν ήμετέραν 
Ισχατιάν, τήν ήμετέραν προσλα6άμενος φύσιν, χαί 
χαθ* ημάς γεγονως άνθρωπος, διδάσκαλος ημών 
εχρημάτισε * χαί αυτδς ημάς διδάσκει περ\ του με- 
γέθους τής Ιδίας φιλανθρωπίας, Εργω χα\ λδγφ ταύ- |Γ•1 III 6ΙΙΓ210ΓΪΙΐυ8 (ϋνίΐίίΓυΐϊ), •6€Π0η Ιη ρ88ΐΟΓΪϋ»8 

υιτΚΐιιιί, 80 ρΓορΓΐ8Γΐιηι ορυΐΜ ρο•8688θΐίΙ>αβ Ιαιιΐιΐδ 
|ιιΐΐ886 φίαιιΐιιβ €οη]αιιοΐΐβ ββευηάυιιι οαγοοοι 61 ηιι- 

Ι^υΐΐΙΓΙΙΙ, ρΓΦββΓίίΐΙΙ 6Χ Ι8ΙΙ8, ρΐίΓΙυΐΙβ 6Γ§* 81108 Η- 

ΙκίΓθί>, Ιιίιιο υΐ δηαιη πϊ3ινΓ<*13Γ61 1)οηί£ηΊΐ8ΐβιη , 
ΜϊΠίβιίρδηιιι (Ιίχίΐ οιΐιΐιίαιη ηοείίαπι Ρ*Ιγ€ιιι, 61 οιιιιι 
|ιγο ηουίβ Ιΐυιηο Γβοιυβ Γαβήΐ, ηοβ ρ6Γ (ϋνίουιη Ια- 
ρΓίδΐιιη Γ66θρΐ8ηΐ(|αϋ ίιι 60 οΊνίηί δρίπιυδ £πιί2ΐη 

»>υδ Γβ^0Ι1βΓ8?ίΐ συμπαθείας, χα\ τής άσυμπαθοΰς γνώμης άπάγων 
τους οπαχούοντας. ΈπεΙ δέ φίλτρον έγγίνεται μεν 
χα\ τοίς έπιμεληταΐς των πραγμάτων, ώς χα\ τοΤς 
τών προβάτων ποτμέσιν, Ετι δε καν-τοίς δεσποταις 
ούσι τών Ιδίων κτημάτων, ου τοσούτον δε δσον της 
καθ* αίμα κα\ συγγένειαν προσωχειωμένοις χαί τού- 
των μάλλον πατράσι πρδς παΐδας τους εαυτών, άπο 
τούτων ποιείται της οίχείας φιλανθρωπίας τήν Εν- 
δειξιν, άνθρωπον λέγων έαυτδν χα\ ΙΙατέρα πάντων 

ημών έπε\ χαί δι' ήμά; έγένετο άνθρωπος, χα\ διά του θείου βαπτίσματος χαί της Ιν αύτφ του θεί^ 

Πνεύματος χάριτος ήμ&ς άνεγέννησεν. 
11<*!ΐΐ0 6Γ£0 ςυΙ03Πΐ, »Ί( 1θ5ΐια 9 Ιίαυυίΐ ϋιιοε ΟΙΐο» ; ^Ανθρωπος οΟν τις, φησ\ν, είχε δύο υΙούς* την 

"' ηοιιι. ι, 20. τι 


γΐρ μίαν φύβιν ιίς βύο ίιείλεν ή της 
φορά, χα\ τβ&ς πολλού; *1ς ίύο βυνηξίν ή της αρε- 
τή; χαΐ της χαχιας βιαιτολή ■ χαΐ ήμεϊ; γ-Λρ Ιατιν 
μι χα\ τον χοβ' ύκόατααιν ί-.α βιπλούν φαμίν. ϊταν 
ΙχΤ)τήντοϋ ήβους ίιπλΐην, χα\ του; πολλές Ενα 
■πάλιν, ήνίχα προς άλλή/ους συνάίαυσι. ι ΠρΊαιλβών 
*5ν ο νεώτερο; υϋ; είπε τψ ττοιρΙ * ι εΙχοΊω; νίύ- 
τίρος ' νεωτεριχήν γάρ χαί άφροβύνης γίμοοσαν 
προζάγει τήν ϊήτηβιν. ΚοΙ ή αμαρτία ίΐ, ήν Η*• 
νίει τήν ά-πηη-.ααίαν ώίίνων, νεωτέρα ΙατΙν, ύοτε- 
ρογενες «Χρήμα γενομίνη τη; χαχής ημών ι:ροαιρέ- 
βΐΌ{' ή ΐΐ αρετή παλαιγενή; εβτιν, ές 4Κίου μεν 
(ν τω βεψ οΰαα, τζ 61 ημετέρα τήν αρχήν παρ4 
θεοϋ χατ4 χάριν ίντεθείβα ψυχή. Κβ\ «ροιελβών, 
φηαιν, 4 νεώτερος ιιίϊς είπε τφ πβτρί• ι 44; μοι 
τΜπιβάλλον μέρος της οϋαίας. > Βιβαι τη; ό^ ρο- 
οννης 1 ού προοίπΐΐΐν, ούχ ίχέτιιιβιν, άλλ' άπλώ; 
εΐπΐ ' χαΐ ού τούτο μόνον, άλλΐ χα'ι ώ; ιφεκήν 
απαιτεί παρά τοϋ πααι χατά χάριν ίιϋντος. 4ύς 
μοι τα επιβάλλον μέρος τής ούοΐας, τ6 χατά νίμονς 
ίμοί προοήχον, τήν χατά το βίκαιον ήμετΐραν μι- 
ρίοα. Και τίς νάμα;, χαΐ πίθεν ίίχαιον άφειλέτας 
ιΐναι τοί; τ.α:β\ του; πατέρας; Τουναντίον μεν 
ί&ν μάλλον τοις πατράίιν οφιίλίιν τους παϊϊας 
χι 1 , ή φιϊιις αύτη παρίϊτηβιν, Ις Ιχείνω-. 

ΤΙ «υν ο ?ρί/ων Μ ίιχαίονς χαί άΕίχους. ο 
ανατέλλων τον ήλιον ίπ\ ποιηροϋς χα\ αγαθούς ; 
Αιιίΐίν αί»!ς, φηαΐ, τίν ρΐι•ι. Όρ3ς !τι όνενβεής 
έστιν 6 άνθρωπο; χαί πατήρ οίτος; 04 γάρ άν 
τοίς βναί μόνοι; ίιίϊλίν, ούβΐ ε;; ί^α μόνον, άλλα 
χαί τρίτην άν Ιιυτφ τοϋ βίου παραχατέοχι μερίβα. 
Ό6Μ, ώ; θεός, χι&απερ χαί 4 προφήτης φησί 
ΔαβΛί, μή νριίαν ίνων των παρ' ήμίν άγαβών, ικΐς 
βυαι παιοί τούτοις μόνοις βιιΐλε, φηβ*, τον ρίον. 
τουτέατι τίν κίίμον άπαντα ' βιαιρείται γάρ, όιβ- 
πιρ ή μίαφϋοις τη Ειαφάρΐιι γνώμ^, ονίτο; Α ιΐ; 
χΐβμΐϊς τ)) ίια(ρί ; φ χρήαεί ■ ό μέν φησι προς τίν 
βίΐν, ι "υλην τ#,ν ημέραν ΐιεπέτααα προ; αϊ τάς 
χείρας μον» χαΐ, ι Έπτάχι; της ήμίρας /|νϊίάθϊ•» 
χα\, ιΜειονύχτιονΕςηγειρ^ηνι χαΐ. ι Έχίχραΐαέν 
άωρια - » καΙ, ι Έπηλπιαα έπΙτοϊιςλώ)Όνς σου - » χαΐ, 
ι Ει; τάς 14 ^ρΐ'-'Ί 1 ; άπίχιεινον πάνιας τοίςάμορ- 
τωλοΊς της γης,» τοίίϊίκι τάς πρίς ήίυπάίίΐβν Χι- 
νουμένας ορέξε-.; της βαρά; άπέτεμνον ' Α Η βιη- 
μερειίιι έν οίνψ, χαΐ οχοπεί πού πάτος γίνεται, χα\ 
ο-υνΐιανν)χτερ:ύει ταί; ίαέμνοις χ»Ί άβέΐμοις πρά' 
Εεοι, χαΐ ταχύν•ι πρύ; αφανείς &)λου;, ή φανερά; 
Ιπιβουλάς χα 1 • χρημάιενν άρπαγας, χιι μ«λέ:α. 
«ν^άς. Άρ' ού ΪΜίλον οίΐτοι την μία* ννχτι, 
χα\ τον Ινα ί,λιον, Χ»'- πρ4 τούτων τήν ιοίίν φύαιν, 

άινμίώνως άλλή<Λΐς χατα χ ρη αάμενοι ; *1) ίΐ *»ιί<ς 
όίιαιρίτως Ιιΐΐλί πάβϊ πάβαν τήν χτίοιν, πρ^Οίΐς 
(Ις χρήβιν την χατά βονληαιν. 

ι Κ*\ μετ* ού πολ>.4; ήμερα;, φηα\, βϋνίγαγι-ν 
άπαντα 6 νεώτερος ιΛος, άπ«ίήμηοεν είςχώραν μα- 
χράν. ι Βώς οόχ ευθύς, άλλ' ού μετ4 πολλάς, ήτοι 
ρ*τ' δϋγ»ί άπείήμησιν ημέρας; Ό π-,νηρΐς ύπ•,- 

" ΡμΙ. χ», ϊ. " ΡυΙ- Ι•νή*βι Ό- " |1 =• , '• 
ςιϊΐιι, 44. »* Ρ»»1. (.. 8, ΗΟΗΙίΙλ III. 
μη; βία- Α «ιιιηι ηΊ" 1 μΙιιμβι Ι» '!»<» ^^ί^ιιη»^ι βν«Μ »».ί• 

ιιι&ΐιιι, «1 ι [Γκ:(ί|ΐιι• ίιι ιΐιιοΐικ <ΌΙΐ]ΐΙΙΙΙΪ1 ΥΙΓίΐΙΐί* £1 

νίιϋ ιϋίϋΐΗίϋο, Ιη ηοΐιίι ΐίοΐιίΐι μ ημμι ρ•ηηΗΜ 

ΑΜΜΙΜ ΑίρϋβΜΜ ρΓορίίΐ' ιιιυΓιιιιι ιΙιιρΙίΓΪΙ ιιριιι . π 
ηιΐΜΐί ιΐιΐΊκις ιιιιιιιιι, ςυβιιιΐο ιίΐιί ίηνιιτοιιι εοηιιπ- 
Ιίυηΐ. ι Α(•γ<*ι1ρ<ιΚ γγεΟ κΙοΜηβηβΜ Ιίΐ'"> <1'«ίΐ ρ»- 

■ Γ| ; ι ίι'ΓΙΒ 1ΐ1θ[«ί£«ΙΙΐίθΓ, ΓϋΙΗ ρΐΙΓΓίΙΐΊΙΙ γ[ Βΐ||1(ίΐ1| 

ηΙοτΙΜΙ ρπηΙίΗτίΐ |ιοϋίιιΙ:ι[ί«ηι-ιιι. ΡκηΜη ηιιηβιιβ 
ΐ|ΐιΟιΙ οη;;ΐ!**ιΙ ί]ηϊ ϊμοϋ.ιιικίΐΐ ΝΒΐίΐΜΓ, ηΚΜΙΙΗη 
Μ, ρβ8•ΪΠΙ*-<|Π6 ρπΐΐΐίΐΐϊοΐΐίϊ ΙΙΟΒΙΙ* ΙΡΙΊΊιΙϊϋι (II- 

ηΜηι ; νίπΐ'» ΒΐιΐίΊ» ρΓίιιιη(;βιιίι» Β5ΐ, ηΐι η«ηα 
ηιιίιίβηι ίιι 0<•η ιΠλΜίη, ιιοϊΙγχ »|τ> βιιίιιι* [η ρπη- 

ΐί]ΐΐθ * 1>ιΌ [)«Γ ΒΓ:ι1Ϊ.1ΓΙΙ ίΐΐΓ|Ι53. ΑίΓΡίΙίίΙ», ίϋ, οιΐο- 

Ιΐ'*(;ι•ηΐίθΓ (ΙίιίΙ ρΙ1Τ| : ι 1>;ι ιιΐίΐΐί ροτϋΟιι«ιιι μι&- 

■ ΐϋ"Ι ί' <\ηχ ιιιι• οοικίιιρίΐ . > Ο ϋιιΙΙίϋιι ! ιιοιι αηι\Ι, 
ιιιιιι ΙΙ.ι^ΐΜίνιΙ, ϊκ'ίΐ ιη•τν ιΐιιίΐ, ΒΜ Ιιιπ• 1:)ιριιιιη, ΒΟιΙ 
((ΐιαβί ιΙιΊιίΙΜηι αί^ίΐ ίΐι «Ο ||ΐιί οηιηίΐιιιϊ ε;η1ί« ι!ο• 
«ΜΙ. Β:ι ιιιΐΐι! ροιΊίοηειιι οιΙ^Ιαικΐ» |)Μ ι»« ί-οι,ιιο^ί'. 
ηιιχ ιιιίΐιί ρβΓ Ιι-ρρ» ΐΗΜΜΤ, ΐη* βι ]|ΙΜ ιιοΙ.ϊ> 
|ΙΒΠίΐΙ1Γ. Ει (|ΐι:ι Ιι-ί-Τ (|1Κ> ]»Γβ ρβΙΓι-* ΙΙΙΪΟΓΙΙ1Ι1 .Ιβ- 
ίιίΙ*ΓΒί ίιιηΐ ΐοιιϊΐίΐιιΐι! Νοηιιο βΐιιηΐΓ* [υΐιιιιιι ιΙ<•- 
ΙιϊΐοΐΜ «με ΙίΐΗ-ΓΟΐ ιιαίιιη ίμϊ3 οϊΐεηιΐίι, βυιιι βι 
ο'« νϊΐϊιπ ΜΒβρΗίκΐΙ Κΐϋ ίιΐϊ αιΐΓ,ηιικ ηιεηίβιιι ]υνε- 
ιιϋβπι πκ>ιι1Γβ3ΐ8ηΙ. λαβίντας. Άλλα χαΐ τοϋτοτοΰ νεωτερικοϋ φρονήματος. 

Ουϊά «Γ£θ ϊΙΙβ ςιιϊ (αείι ρΐανίαι» αΛιη ειι|ι«γ ,«- 

*Ιθ1 1-1 ΙΠ;ΐΙΜΟ(, «Ι ίοΙϊΓΙΙ ΟΓΪΓΪ ΪΙίρΡΓ πιαΙοι βι 1 ιο— 

υΐ)ϋ? ί)ϊ\ϊΐϊι ΪΙΙΙ.ϊ ϊπ]>ίΐ.ιπιί^ιιι. "ΙιΙβιμ ιμυιιΐιιικ 
ιιυΙΙϊ η ΊικΙίυε»! Ιιοπιο α ρ;ιΐβΓ ί 9 |β? Αΐϋιτ κιιιιι 
ΠΟΠ ιΐϋυΐιιιι ΒίιΙιϊ, 1Μ Ιιι ι!υα* ΙΜΙΜΒΙ ψΉίΜ ιΐινι- 
ίί»5ΕΙ, 8β(! ίΙ'ΠΪΛία βίΐΐίπΐΐΐίρβϊ ίΐιΐιΐΐϊϋΐιτ; |)ΟΠΙΟΙΙ()ι)» 

η:ΐ6ΓΥ>Μ«ι. ΙΜΰ αυιβπι, ηυιιβυιιβ Οευι, ρπιιιι ρι,.- 
** ριιβΙ»0Λ»ίιί<Ιίι11", Ιοιιυιυιιι ΜΜΙπιπηβ ιιοιι ι•^ιι„ 
βοΐί* ίιΐίΐ ιΐιιοΐιιΐί Λΐϋ» ιΐϊνίιίΐ, ίιιΐ)»ί|, ι,οΐκ! ιίιιυιιι , 
ίιΙ ιίι ι.ιϋ[)ι1υιιι υιιϊνοίιιιιι; ιιμιμ ικυΐ Ηΐνη ■«« 
ιϋϊϋΓϋΙ ιϊ^ι.ΐ) ιΙϊνι.ϋΐΗΓ, ίϋ ε| υΐϋ ιιιιιιιιΐΐϋ ιιιι, ,Μ. 
ι.-Γ.ο.ι. ΛΙίιιϋ ιΐ'.ιΐιΐκιιι 3(1 Ιι,.'ΐιηι (Ιιιϋ : , "Γ „ ι , ,|ί„ 
•ηοΗΗΐΙ ιιιϊιιιιϊ ιηίϊί Λά Ιβ "; ι .1 : < &>ρϋιί* ίιι 
ιΐίβ !:ιιιι!ειιι ιϋ.ιί ΐιΐιϊ *';(> 61 : ι Μοιίυ ιιοείβ ο Ιιι• ι ο 
ΒΐΐΓίβΙιϊιιι '*; > α ; ί Οιηΐΐνΐ ϊιι γλΗχ^Λ "; . 
ει : « 5ρ«Γ8τΙ Ία «βΗια κι» "; «ι : ι ]ι, ηΜΙυι ,.. 
ίιιΙϋΓΐίϋίϋΙιιπι οηιιιο* ρΐϋ-ϊ-ι ΐ»Γβί ιογγι; ", ι Μ ι*ι , 
»<Ι ΥθΙιψι•Ι«ιι> ιηυΙΛ$ Γΐιρίϋααΐβι ■ιιιροΐ.ιΐιιιι. ΑΜιι» 
ί•ιιΐ«ιη ιΜίΐιι >|ϊ[ ίη ιΐιιο, «οιιιϊιΐοηΐ υιιαβ τ-ιι.;.ι 

ροΐΐΐΐ, ]Η'Π10('1»Ι ίΐΐ [βΚίτίΐ ίΙΙ|Γίΐί*(|ί|< ΟρΐΓίΙΐΙΙΒ, (<1 

ρΓορβΜίχΙ ΐιςοιίΐϋ Ι.ϊΐιϋΐ'ί »ιί! »,[ εφβτΐΐ! ιηιιϊιΙϊ.ί-, 
*<Ι ΓΜρίιυιιι ηρΐιηιηι, α<ΐ ρΓ»¥ίί βκιΐϋΐοη^. Νοηιιβ 

ΪΜϊ ιιοη ιΙίνίίι-ΜΐιιΙ ΜΙΙΙΐΙίΙΙΙ ΙΙΟΠΕΓΠ, ΙΙΙΙΓκΙβΙΙΙ 10)«(|Ι, 

ι-ι >ι>ΐί ΙϊΜ ρΐΌρη»ηι ηιιαηη, ίηηι ηυη ίηΐιτ 6<: 

Ιιι ιι^ιι ΟΟΙΤΝΙΜβίΙΐΙΙ Τ Οβιιί ϊβΙΌ ρβΙΊΙ.'Γ οιιι ιιϋιιΐΒ ιΐϊ- 
νΐΐϊΐ ΟΓΕΒΙΙιοί, Ιι»& ίϋ ιιϊιιιιι ρτυυΐ νμΙυυΓΪίιΙ, ΙΓ3- 

■ Ιι.ΊΙΪ. 

■ Ει ιιοιι ρο*Ι ιηαίιοί (1^9. .ίϋ, Μθρβ{α1ί* 

Ρ!|||)ί|)115. ΙιΙοΙι-ίΚ'ΐΙΙΙΪΟΓ 1ΪΜΙΙ5 (ΧΓ.'ρηί ρπι(ϊ(.Ί^1|ΙΙΓ > 

Οιιγ ιιοπ Ιΐϊίίιτι, 5(?ιΙ ιιιυι ροϋ ηβϊΐΜ ιϋβ5, Η»Β («-Ι 
ριιιτιιι ϋιο ρΓοίι-οιίϊ ΡϋΤ Γιτϊΐ-ηπί ϊοϋυιΊοι ιΐϋΐ- ,161. 1 ΐΐιΐϋ. 6ί. 11 ΡμΙ. ειικ, 1. " ΓμΙ. 39 ΟΚΕΟΟΪΙΠ ΡΑΙΑΜ Ε 40 

ηοΐιι• ηοη βΐιηιιΐ ιηοιίυιη »£6ηαΊ ρΓΛρπηιη βΐ ροοο.ν Α φήτης^ διάβολος ούχ άμα τήν ίδιο/>£υθμίαν χα\ τήν Ιιιηι ΜίρροΐιίΙ, 864 9ΐίςιι»ηι1ίϋ ηιηΐΐ* «τΐβ Γ.»1Ιαοί«(Τ 
8118(161, ΜΐεΟΓΓβΠβ ΟΙ άκ6»ιβ ηοΜ• : Τα 61ι*ι» ρΓΟ Ιιιο 
|οϋΐ€Ϊο νίνβηβ, ηβο ουσΙοΜ ΕεοΙββ"ΐ8ΐη 0•Ί, ηβε »υ- 
ν*8 ρηκϋβα» άοείΗη* ΕοεΙοβκ*• ροΐβπβ λ ιοιιιτΐψλο 
οΟοία ευηβρ'ιεβΓδ, ηβ6 α υοηο ιιηονβπ. φι»ι>0Λ> βιι- 
Ιβαι ςικηιύαπι * βοεΗβ ητοιηίβ ιτβΠβπΐ• ειιιιι βιια- 
•βτϋ η6 μογο8 άοείοπ* 6«(1ί*1, Ιοιίβίη^ιιοιιι *<11ιηε 
60ΐη Γοείΐ « άίνΐη» τΙκι1«ηΐϊ»» ρηνί* βοω οροήϋτι• 
ΐηάοηβ; Ββοβ βηίιη υύίςοβ ρηΒβοηβ 6•ι ; «ηηπι β*1 
Α οοηο οΊδεηιιιβη , ιιιαίιιηι ίη ηαο π*γ ρβ^οΑίιιιτι 

Ρ6Τ6£Τ6 λ ΟβΟ ρΓΟΟοίβύΠΜΙΓ : «ΝθΠ 611111) ρ6ΓΠ1•- 

οοουηΐ Ιη]ιι•ΐ1 •ο!6 οευΐο* ΐαοβ », ύίχΐι 6(1 Ββιιιιι 
Οατκΐ. 8 Ε1οη£αΐιιβ 6Γ$ο Ιΐα, 61 Ι* ι^ίοηβιη Ιοηβ'ιηςα»!* 
ρΓοΓοεΙαβ ΐ(Ιοΐ6«66ΐιϋθΓ ηΊίαι : ι Ιοί, &ίι, <ϋ•ιίρ2τίΐ 
βυυβίοιιΐίιιη $ιι»ηι νίνβηβΌ 1υχυτίο$6. • ΟιιβπκκΙο 
ϊ%ιίητ <Η&&Ιρ»νίΐ βιιη&ίαιιΐΐιοι βυ»ηι? Αηΐβ υηιηίΑ 
■νηοίαιιϋ* 61 (ΙίτίΓι* ιιοβίπτ ηιΐιιηίοδ 6ΙΙΪΙ0» ΠΟβίΓΑ 
βαηΐ• 4}ιμιι<)Ιι> ίιι κιΙιιΙιπΙμιο «ογΗμμ ρβτιπαοβηιΐΐί, 

Γ66θ1ΐ6εΐ6ΠΙ 6»Π) Ιΐ*Ι>6ηΐυ8 1(1 861 ρβ» III, 6(1 ρΐΊΝΙΙΙΐη 

61 οχεοΐβίββίιηυηι δρίπΐυιη , Βεοιη ; 8«ΐ1 «αιη ίθΓ6• 
ειιρίιΙίΙ»ιί1>υβ οροταίηιαβ, βίβΐΐηι άίββίραΐυτ «ιτ»ηι 
οιηιιΊ Χΐ0Γ6 είτε» ε*Γη»ΙΪ8 βΐ ιειτβη•, είπ* νιι»ΙιιΓογ- 
αΐ6• τοΙιιρΐ6ΐβ8 ΙαΓΐ>υΐ6ηΐ6Μ|ΐΐ6 άβ \%ι\* εο§'ιΙ*Ιίο~ 
ιΐ68• εο£ίι*Γ!θ 8υηΙ δ111ο5 οΊνίΐί» ςυ» (η ίρβ» 86* 
ϋ6ΐη Ιι*ο6ΐ, 61 άΊ]υοΊε*ΐ ηιείίυ• 6 ρ6]οΓβ ςιιιηαΊα 
ΙΙΙ6Π611 ίρ8Α ρΓδεοβρϋβ οοηβίΐίϊβςυβ υΐιεϋιβη* Ι^ΐπ* ^ ^ κρεϊττον άπδ του χείρονος, μέχρις άν χα\ αύτδς αμαρτία ν υποτίθεται, αλλά χατά μιχρδν ύποχλέπτη 
πανούργως, ύποψιθυρίζων ήμίν χα\ λέγων * Κα\ συ 
κατά σεαυτδν ζών, χα\ μή σχολάζων ν]) του Θεού 
Εκκλησία, μηδέ τδ ους υπέχων τφ διδασχάλω της 
Εκκλησίας, δύνασαι κα\ παρά σιαυτοΰ συνορφν το 
δέον, κα\ μή μαχρυνθήναι του άγαθου. "Οταν δέ 
τίνα της Ιεράς ύμνψδίας άποσχοινίη|, χα\ της πρλς 
τους Ειρους διδασκάλους υπακοής, μακράν αύτον 
ποιεί κα\ της θείας επισκοπής, τοίς Εργοις αύτον 
τυϊς πονηροί ς παραδούς • 6 γάρ βεος πανταχού- πά* 
ρεστιν • ίν έστι τδ μακράν του άγαθου, τδ κακόν, Ιν 
φ διά της αμαρτίας γινόμενοι μακράν άπΟδημονμεν 
βεου * ι Ου γάρ διαμενουσι παράνομοι «ατέναντι 
των οφθαλμών αου , • δ Δαβίδ πρδς τδν ββόν 
φηοι. 

Μακρυνθε\ς ουν οΟτω, χα\ •1ς χώραν απόδημη• 
σας μακράν οϋσαν δ υΐδς δ νεώτερος, ι Έχβί δΐ6- 
σκ'ίρπισε, φηα\, νήν ουσίαν αύτου, ζών άοώτως• > 
Πώς ουν διεσκ^ρπισι τήν ούσίαν αύτου ; Πρδ χάντων 
•ουσία χα\ περιουσία ημών Ιμφυτος δ νους Ιστιν δ 
ημέτερος. Έως μίν ουν τοίς της σωτηρίας τρδποις 
έμμένομεν, συνηγμένον αύτδν Ιχομβν πρδς έαυτδν, 
χα\ τδν πρώτον κα\ άνωτάτω νουν τδν βεόν • ήνίκα 
δ* άν τοΓς πάθεσι θύραν άνοίξωμεν, -ευθύς σκορπί- 
ζ•ται, πλανώμενος πάσαν ώραν περ\ τά σαρκικά τ• 
κα\ γήΙνα, περ\ τάς πολυμόρφους ήδονάς, χαΐ τους 
επί ταύταις ΙμπαθεΙς λογισμούς• Αύτου έστιν ή φρδ- 
νησις πλούτος, παραμένουσα τούτφ καΛ διακρίνουσα 0ΐΒΐ68ΐί8 ; βι ?6γο Ιη&ιιιίβΐ, ίΙΙα ςοοςαβ ϋια^ίραΐοΓ ίη 
ίοΓηΙοαίίοηβιη 61 Ιηΐ6ΐηρ6ΠΐηΐΐΑΐη, Ιη οΐΓ*ιη<|ΐΐ6 ιυι- 
ΙίΙί« ρίΓίβηι (ΙίτΙβι. (ίαοά τίϋβΓβ 681 ά6 οηηί οοβίη 
Υίηυΐο 61 ροίβηϋ», ο,ϋ* νβηβ 8οηΙ ύ\ιιύ& ηο%ιτχ 6Χ 
αυΐΐίιικχΐι η•1ΗΙ«, »Ί Ιο ίρ$ιιη ίηοϋηοΙαΓ, ϋί$5*φ&- 
186. Μβηβ 6«1ιη ?Ι 80» η&ΐυηβ ϋββ'κΐβπι ϋίπ^ίΐ »(1 
<ιιιαι» 61 νβΓϋΐη 06υιη, δοΐαηι ϋοιιυηι, βοΐυιη ϋβίί- 
46Γ8ΐ)ϋ6 , 8θΙααι νοίυρίϊΐβοι αϋ οιηιιΙ οΌΙοΓβ ίιιιιο- 
λί«ΐ)ΐ Ι»Γ{ί6ΐιΐ6πι• Μβηΐ6 ?6γο Ιιχβΐ», αηίηΐ3β νίηιηι 

6ΐ1 Υ6Γ»ΙΙΙ €ΐΐ*ηΙ*ΐ6ηΐ 6ΐαΟίΙ 6 1>0ΙΙ0 \6Γ6 βρρβίίΐΐιΐο, 
61 9«Ι ?αη68 τοίυρι&ΐΐ• οοηευρίδΟΡίιΙίΜ ρβι ΐΓαΙιϊΐιη•, 
υιΐιΐ6 <1ΐί^Ιρ•ΐ*Γ 8ΐ1 <Ιβ8ΐι1«Γ6ΐΐ(1*8 ϋαρββ ιιοιι ιιοϋυβ • 

66ΓΙ&8, ΙλΪΜΟ ΙαΐΜ6468ΐ3 ΟΟΐρΟΓΙ, ΙΙϋιΙβ ΙΙΟΠ 1)01123 
0ρ68 86υ ΙΙΙΑΙ16ΙΙ1 61 ΙΙ»!****!) {ΙΟΓΙΑΙΙΙ άΪ8ΐΓ30ΐ8 ΟΟΙ» • 
€ΙΐρΊ»€}1• ΕΙ 610 6ΐΐ6ηϋ2ΐυ8 0Η66Γ ΟΟΠΙΟ, ΙΙ66ΙΙ0ΙΙ ϋιΐ 

ν»Γί•β ύβ 18118 εο{ΊΐΑΐΙοη68 (Ιίν^βυ», ηοο ίοΐβιη 
Ιρβυιιι οβο 66Γ6ΐη, οοιηιηυηβδ οιιιαΙΙιαβ (ΙίνΙιίΰβ )η- 
ει^ικίβ 68ρΐΓ$ι ηβε οοπβρίείι. παραμένη ταΐς Ιντολαϊς χα\ συμδουλαΐς ύπιίκων 
του ανωτάτου Πατρδς • τούτου δ» άφηνιάσαντος, κα- 
«8ίνη σπορ^εται ιΐς πορν«ίαν χα\ άφροσύνην, τάς 
παρ* Ικάτερον .μέρος καχΧας μεριζομένη. Τούτο δ* 
4ν Γδοις «α\ 1π\ πάσης αρετής ημών χαΐ δυνάμεως, 
αί είσιν ημέτερος δντως πλούτος, δς της χαχίας 
οΟσης πολυσχεδοϋς, δτ' αν πρδς αυτήν άχχλίνφ, 
σκορπίζεται * αύτδς γάρ δ νους τείνει τήν έπιθυμίαν 
πρδς τδν Ινα κα\ δντως δντα ββον, τδν μόνον αγα- 
θόν, τδν μόνον Ιφιτδν, τδν μόνον άμιγη πάσης οδύνης 
τήν ήδονήν παρέχοντα. Του νου δδ μαλαχισ&έντος, 
ή πρδς τήν δντως^γάπην της ψυχής Ιύναμις εκπί- 
πτει του δντως όρβχτού, χα\ πρδς τάς ποικίλος ίρί- 
ξαις της ήδυπαθβίας διασπωμένη, σκορπίζεται εν- 
τεύθεν πρδς έπιθυμίαν βρωμάτων ούχ αναγκαίων, 
εκείθεν πρδς έπιθυ μίαν 15 σωμάτων ουκ ευ σχη μόνων, 
έτέρωθεν πρδς 1πι6υμ(αν ούχ εύχρηστων χρημάτων, βλλοθεν πρδς Ιπιδυμίαν της κενής χα\ άδοξου δ^ξης 
μβθελχομένη. Και ούτω χαταχβρματιζόμενος δ άθλιος άνθρωπος, κ*Λ ταΐς π^κίλαις περί ταΰ?α ^ροντία^ 
χατατεινόμενος, ούδΐν τδν ήλιον αύτδν ούδδ τδν άίρα, τδν χοινδν π4 ιι πλούτον, ήδέως άναπνεΓ τε χα*. θεω_ 
ρ€ΐ. ΙρΜ αηοηβ ιιοβίη 3 Οοο ηοη »ηηοΐ& δίικίιαΐ ίταιη 
Ιο ηοοίο 66ηΐΓ6 εοΐυηι ιΙμΙιοΙκιιι, 61 υΐίΐιιτ «ιιίιιι» 
< 6η6Γ08&ΐαΐ6 οοηίΓΕ ηΐηία^ ευρί(1ίΐΛΐ66 , εοηΐΓϋ ρΓίιι» 
€ΐρ68 Ιοηβήηηιιή, βοηΐ» βρΊπΐυ• ηιιιΐίΐΐ». δί τβΓΟ 
ιιοη 3ΐηρΐ6€ΐ8ΐθΓ <1ίν(η• ηΐ2ΐΐ(1αΙ> 6]ιΐ8 ε»]η» ηΓιΙΐΐί« 
ΐιοηΐ6ΐι (Ι^ίΐ* ύίιιιίεαΐ 6(ΙνβΓ8υ8 ρΓοχίηιοε ; Μβ?ί1 
4<Ιν«:Γ8ΐΐ8 ε!?68, οϋεύΙίΑίιΐΓ ««Ιτεηαβ 608 ςιιΐ 8ΐΐΐ1ΐΪ8 
)•ΐ8 οοηευρΐ866ηΐΙΐ8 ηοη εοη•6ΐιΐίηιιΐ , 61 ΙιοιηίοΙεΙ* Αύτδς δ νους δ ημέτερος μή άποστάς του βεου, 
διεγείρει τδν Ιν ήμίν θυμδν χατά μόνου του διαβό- 
λου, κα\ χρήται τ{ της ψυχής ά»1>ρΙη. χατά των πο- 
νηρών παθών , χατά των αρχόντων τοΟ σκότους, 
χατά των πνευμάτων της πονηρίας. "Αν δ* μή προο• 
έχη ταΓς θείαις ΙντολαΙς του χαθοπλίααντος αύτδν 
δεσπότου, μάχεται τοίς πλησίον, μαίνεται χατά τών 
ομοφύλων } άποθηριουται χατά τών μή συναινούντων 
Ι10ΜΙΙΙΑ ι π. 

, χβΛ βνΟρωποχτίνος Α Ιιβιι! Γι Ιιοιπο, ιιηπ ιαοΙιιιιι («ηβηΐϊΐ !ιι*(|>Ιοι>ΐίΙ>ιΐί 

μ-ίνβν νΧί 5£ΐή«Ιΐ« ΜΜιρίΙΠίΐΙ', Μ<| εΐίίΠΙ 1Γρθ!ι1ίΙ>Ν3 ΕΙ ΪΡΗΓξΙϊΙΙί ί>"'* 

ιη.ιΐϋιιιϊ, ϊ€θΓρίο, »ίτρ«η•, ((Ρηίιιΐϊη νίρΟΓ.ιπίίΐ) ϊιι- 
«Ιιΐΐ , ηιιί ίϋκτ Πϋοι Ρβϊ ηιπίίίηΙιΛίιΐΓ. ΥίαΊΜΜβ 
ιμιιιπκιιΐη <1Ϊ5ΐίρ:ινΙΐ ο Ι ρίπΐΐιΐίΐ κιιΐιιίηιιΐίϋπι ιιΐιιι» ϊ 
« Ει ρη<!ηιι;ιιη οιιιηί) Β»ΒΜΠηβ•»Γ* ΜΪΜ6Κ6π1Ι*γ 
Ιϊΐϊιιι, Γ<τοί1 ΓβΐίΓβ. » Ιο Γ;ιιιιπ« ί.ΐΰίιϋΐ, ίίιΙ ιιοηιΐιιιο 

»ιΐ Γβιΐϊοιιιι Γηρηϋ; βηΐ *β1μ (ΙίηοΙαη*: Μββι 

ι ΛΙιϊίηϋ η.ΙΙι.τίϊι ηιιί οίνΐιιηι ί11ί»$ ιι>ι;ίηιιί$. Κι 
ιιιίίίΙ ίΙΙιιιιι ίιι νίΙΙϋη ίΐηιιι ιιι ρηςΕΕίιΊ ρθιτ<>3. ι *«ΐς βϋτον παράλογοι; ορίςι 
φϊϋ ! ίνβρωπος γίνίϊαι, ο 
«Ι; ανόητοι; ίμοιωΒε 1 .;, Αλλα χιλ τοις ΙρπηοΙ; 
χαλ σβόλοι; τώ* ^ώων, οχορπίε•;, 6?ις, γέννημα 
Ιχ-.Ινών γιγβνώς, 4 ίν Άο'ς θιοϋ τίΜγιιίνο;. ϊ,ΐοίϊ 
πώς 5'.ίϊ*4ρπι« χαΐ άχώλί« τήν οναίαν αίτοΰ ; 
ι Κα 1 , (ικβνίιίβί, φΐ) β\, πάντα 4 νιώτίρος υϋς, 
^ρξιτα ύβΐίριϊίθαι. ι Ει; λ-.μ',ν ίμπίίών, 4λλ' <Λ• 
πω πρ>.ς ίπι^τροφην έελίψί * χβΛ γάρ ϊ|ν 4ϊΐι>ΐθ; ■ 
ΐι* < Και πορίυβιΐς Ιχολλήίη ίνλτών «-.λιτών τϊ,( 
χ•'ορα, ί«ίνι)ί, χαΐ ϊπεμψιν α&ΐΐν «Ι; τοίις αγρούς 
βύταΰ (ΜίΜίν χοίραο;, » 

ΤΙνι; ϋ οι τη( μακράν οδιης ϊιΰ θεού χώρα; πο- 
λΐηι χαλ πυλιτάρχαι ; Παντω; β! δαίμονες - ύφ' ων 
^ορνοβοαχΐς, χα\ αρχιτίΐώνης, χβΐ ίρχιϊϋ'τήί» κβλ 

α-ααιάρ/η; χατίντη ί υίος τοϋ ουρανίου Πα:ρί; * Β ,ϋιΐοηίβ (οηίΐίΐιιΐιιί ι-ϊΐ ηκ1«*ΐΐ» Γ.πΐ 
π4ν μϊν γαρ τ.ΑΊο; ίιί την ίκραν ΑχαθαραΙαν 9 
χοιρώίης αίνίττεται• χοΓριι ϊί ίϊβιν (.1 τω Βορ<5;ρω 
τών παθών «βύτων έγχυϊινΐοιϊμηοι, ών ίχεΓνος 
κρο9:α;, ώς χαθ' ήΐυπάθϊιαν ΰ-χρίχων αυτών, οΟχ 
ήβΰνατο χορΐοΟήναι άχ4 των κερατίων ών ^ιΒιον 
'.Ι χοίροι, τουτίοτι χίρον της οίκιία; επιθυμία; λα- 
βείν ούχ ί,ίϋνατο. Πώς ή τοΰ ϊώμιτο; φίβι; οϋχ 
«ρχιΐ τιϋ Ακοΐαατοί) ύ«ηρ«εΤν ταΐ; όρμο"; ; Ό 
ΪΡΜ 3'•ί ή 4 Κργνρος, τψ φιλοχρϋβφ ΧλΙ φιλαργύρφ 
*ρβαγ*νο*ω;• Τ Ίν Ινΐιιαν η^ξηη, χα'ι χαβ* Εοον Ιν 
ιιολύς ίηιρ&ΐύβιι, χτχ& τοβοϋτο πλίίονο; ίπβυμΕΪν 
καρΐβχ*ύζβιν * 4 χίσμι;; ά^ας μίλι;, τάχα δί ηύίί 
μίλι; αρχέβϊι ηλΐονίχτη κα\ φ:λίρχω ίν!. Έγ.-Λ 3βιΙ ηοΐΜΜ ΓΡΕϊοηϊ» ιι Ι>νο Ιοπςΐιιηηκ ι 
ρ:ίπϋϊρ«(Τ Οιιιιιίιιο ιΙϋτιιοηΜ, ρηι ηιιϊ1>ιιΙ ϋΐιϊιϋιι 

ΐΓΐΐΟΓ, |•Ι1Ι:ΐ:ι•.ΐηϋΠ1Ι11 ΓΐΙΠΙΙΙΐηΐΙΓ (•Ϊ[„ΙΙ (Μ ιΐιιι (ο- 

ΒΙΓ»; ιι»ιιι 
οηιιιίβ ί]ΐ]ίιΐΕΐιι ιτιιρ'κΐϊΐηβ ϊπγ* ρΓορΙβΓ ϊΐιιιιηυιη ιι|>- 
ϊοι-ηίΐαίοι» ροΓαΙιι» »ρρο!!«ΙιΐΓ ; ροιχι αιιΐΐηι ϋΐ,,ι 
ίιι Ιιιΐο ίΐιρίίΙΙΐιΐιιιιι ίο το'ιιΐΛπιω, ηιιΠΓυιη |)1τ 
ρΓΐηεαρΐ, ςιιϊ» ?πΙιιρ!>|ηιη «ηαιρϊίεβηΐίϊ πιιιιιμ 
5ΐιρΕΓ»1ι»ι, ηοη ροΐβΓαΐ ίΐιίίπ Λα «ίΙΙςιιί» ψηι ρ»Γ£( 
ιιΐίΐ»ι]ιιω^ηι , ϋ βϊ! , βαΐΐπίαΐβπι ρη>ρηη> «»• ιιρί• 
ίαΕηιίαί ΚΜΊρττβ ίΐοη*ρηΐΡΓ.η. ΟυπηιοιΙπ Γοφοί•» 
πηΐιιτβ ηοη βιΐίϊ ροιβηι ςΐιιεηηι» ίιιιροίΐιιιχ ιιιίιιί- 

ΪΙΓ3Γ6Τ ΑΐΙΓΙΙΠΙ ΤβΙ ΛΓβιΐηΐτιιιι ίίπιι.ί) ηΐΙΓΙ 01 ιγ£ι•ι>ιι 
ίΐιρρΓΤβπϊβηί , ίηο|ιί.ιιιι β]η> «ιΐιηνίι. Π <)ΐι.ιιιιιιπι 
ΐιιίβίί αΠΙβιογΙ), Ιαηΐιιιιι αεί ^ι.λ^ύΓ* ΐΜΜ•ρΙιβΝ4<αΐ 
(Ιΐ(.ρ«ϊΐιίΐ; ηιπιΐίΙ-ί.ΐ πιιινΟΓΚίΙϊ *ίι, κ» ροϋΐΗΐ ηο 
ψιαηηιπι ιιιιί οταπι «Ι ειιρϊϋΐ) »ιιΙΤΐ<:ίεΐ. Ι([ΪΙιιγ γημ 
ι. ΐ)ηοι»ο-Ιπ 
η%ο ροΐβΓΪΐ ηοίί βοηιιη ιιιιτη βιΐίΐΓβ οοηΕίψίΐΐΐ-η• 
ΙϊιπιΤ ϋηϋβ ίΙΙβ ι ϋεο ργοοοΙ βγποΙιιϊ ηοη ]>οΙεγ»ι 
ϋιΐΐίπ ; ιιοιιο ριιίιη, ίηςηίΐ, <1ι1»ΐ Η ηυο 5>ιίΐΓβΐυΓ 
Νιιτι ι|υί» «Ι ιΙίιϋϋβιΤ Οβϋΐ ϊΙ«Γ31, ν:ιι]ιΐϋ ιοία ϊιι- 
Ιυϊΐίοιιβ }οοιιηά* νίϋ«ηιϊ ίορβίίβιιιΐ Μΐϊρίιι , ρι-οιιΐ 
Ρϊνί.1 ιΐίιίι : < διϋιοοΓ αιπ) ιρριπιβΓίΐ ηιϋιί ^\οίΛ 
1«κ ". ι ϋΊ.ιΙιοΙίϋ ηοΐβΐιϊΐ Ιυψϊιιιη ρ]ηι «ητιιρί- 

Κβιΐΐίβπιιι» ρΓΧίκΓΟ «ΜίβΙΐΙ'ΜΠ, ΟΙΙΙΙ 1*1!» ϊιιΐΐ,'31 11111- 

ΙιϊΙϋί >ιιίηιβ5 3 ΚΙ13 ιιΐ ιΙΙϊ μηκϋτίκΐβ αιιινπΐιτε. 
ΜοπΙο Ιρίυτ ιιβιιιο οί »]ιιο ΐ3(ί3Γ«ΙυΓ ϋϋΙ);ι[. οΐν το/Ιοί μέν οϊιοι, κ6αμοί Ά *!;, κ&ζ αρα Ευν^- ™ ίίΐί ΐ|»ί(]βιι» ϊϊηΐ ιηιιΐιί, ιηιιηοΊιι νβΓΟ ιι 

■ϊΐβ! τι; ζϋτΰν της οίχιίαΐ έΐΓ(Βυμΐα{ χίραν εύ- 

ρεΕν ; Ούτοι τοίνυν χα\ ύ τον Θεού βηοΐτατήβας εκεί- 
νο; οΰχ ή5ύνατο χορταβΟήναι * οόϋ γάρ ΙΕΙβου 

τΐί , ι;ηβΙ, Χ&ν χΐρον βϋτω * τί; γάρ αν χα\ Ιΐωχιν , 

Α Θι&( ί^ϊην, Λ %α\ τ} θία μίνι] χίρο; ανΕίτχχβήΐ 

Χ'ο Αρώντι προβγΕκτβι, χατα τόν ιϊπίντα - ι Χορ• 

ταα4ήβομαι 4ν ιφ οφβ)|ν3ΐ μ•ι τί-,ν Μξαν αοο. » "Ο 

ΙιίβοΛβ; οΰχ ίΟέλει χίρον «ιρασχ;ϊν τών αίαχρών 

Ικι&νμιιϋν, ΙττεΙ μιταΒολί-,ν της προ( αυτί •χίαεω{ 

Ιν τοΙς τρίΐϊτοίς 6 χίρος Ιργαζιοΐαι κίφυχ*ν - ιί- 

κίτως ο&ν οίίΊλς Ιίίδου τίιν χΐρον *ΰτψ. 

Μόλις «τί τοίνυν ίφ' ίαιιτοΟ γενίμ^νο; ό Αηοιχ'.ρ- 

τήοας τοϋ.ιΐα.τρΟΐ ίχιίνοΐ, χαΐ οΤ κ*χών Ι^θαΐιν ϊν- 

νοήτβΐ, ίηιχλαιίαατο ίαυταν, λίγων ■ ι Πό»ι μ(- 

οΚιοι ιοί «ιτρΐ( μοο πιριοιτΐύουαιν 4ρ-.ων, ίγώ 11 Ο ιίοιιιο ρ»ΙΓΪ5 ιποί οουηϋλΐιΐ ριηιΚιιβ, <^ο βιιΐβιιι !ιίι 
(ιιηο ρβΓβο. > ΟιιίηΛβΊ πιΕΓΜηαΓίί Τ ςιιΙ ρβΓ ρο-ιιί- 
ιβηιϋβ Ι»εΓνιη*5 α ηοηήΐίοΐβιιι •ι ιιιιί ιηβτη•>ηι 
ΓϋΐΙβ«ΕΓΐιηι Μίαΐβιιι. ΓίΙϊ'ι »«ιβιιι «ηΐ ιιιιί ικγεβ»• 
πίνίβπι ογ([ο ΜΙιιιη ηΐϊηοΊιίϊ ρ]ιι> [ΐιΙιΊϋί ΓιιβτυιιΙ, 
ρΓΟίιΙ ά'ιτ'Λ [)οΗΐΐηαι : < (}ιιί «ΙΝί^ίΐ ιην, ηιιηιΐπΐι η»ΐ3 
βεηΜΟίΙ ". > ΑοΌΙ«!Μη1ίθΓ βΓ(το ΟΙίυι > ιΐ^ηιΐηΐβ 

ΙΪΙίί <ΪΓ,ϊι!ρηϊ, ΕΙ 1 μΐΙΓΪϊ Ι3Π0Ι3 Γ^ΓΟΜΠί ηβπιοιι 
ίβΒΜ <:0π*ρΐι1ί, ί6ΠΐΟ(ίρ5ΐιιιι τι'ΙιιρΟΓβΙ ι; ι Ιιιιιιιιίιιΐ, 
οιιπι ρΓΕηίΙβιιΙία {Ικβηΐ : ■ 5ιΐΓ£ΐηι ει ϋιο -τ! ρϋκιη 
ιηοιιιιι, π ριοοϊιίβηκ ιϋαϊιη οι : Ρ^ιογ, ρβε«ινί Ιο 
ίΜίοηι ρι Εοηιπ Ιβ ι. Ιιιγβ βγ^ιι α ρπηοίρίο ιΐι»- 

1)3111115 ι|)ΐ(ΐιιί;»ιιι ρΐΙΕΓ ίϋβ Ιίίυδ [",[ ; ιι;ιιιι ΐ}ΐιθιιιιιι1<) ΤϊΙΙιίί'11 ΕΓ(,Ί> *ιΙ Μ η 

ρηιΤΐΟυβ, βίο,ιιο »Ιαιη<ΐ-ιΐΙ> ρβΓνοιιβΓ^ι ιηοιίίΐβΐυ) 
ίίηΐίΐϊρϊϊΐηι άεΟεοιι ιΐίοειιι : < (>ηοΐ ρκηχηνϋ ίΐ λιμώ Αϋίλΐΐίμαι, ι Τίνες οΐ μίιΟιοι ; οΐ ϊιΑ 1 
μιιονοίϋς Κρώτων χαΐ της ταπτινώιιω; ο'ά τίνα 
μιβίίον Ικαναχαλούρκνοε την αιοτηρίαν, ΊΠοΙ ί: ίΐ- 
τιν οί ίιι την προ; •1*4ν αγάττην χαΙ( βοτοΰ ίντο• 
λαΐς ύποταουΰμινοι • χαΟάκΐρ χα\ ο Κϋριος εΐπΐν • 
ι Ό αγαπών μί τάς Ιντολα,- μου τηρήσει. * Της ουν 
υΐ.βιίίας 4 νίώτιρος απηττιιών οίος, χ»\ τή; Ιιρδ; 
κατρίοος Ικτιεσών Ιχών, χ«Ί λιμώ Γ.Εριπΐσών, χζ:λ- 
γινώαχΐΐ Ιβυτοδ χβι ταπίΐνοΰτχι, χοι μιτβνο*ϊ λί- 
γοι• ■ ι 'Ανβυτλί ποριΰοομαι, χαΐ «ροσπιιιοδμϊ! τφ 
Κατρί, χαϊ ερώ ■ Πίτερ, ημηρτον ιΐς τ6ν ούρινίιν 
*.<χ\ Ινώχκΐν βοο. > Καλώς άρα την αρχήν Ιβ ίλί- ■ ΡμΙ. ΐνι, 13. " 1«ι 
ΙΆτηοι.. Οη. (.;!.! 


43 ΟΒΕβΟΗΙΙ ΡΑ1ΑΜΛ Ά 

ί.υ οοβΙμια ρθοοανίΐ βίοη^Ιιΐδ α ριΐΓβηΊίη*, ηί&ΐλγαμεν» δτι δ" πατήρ οίτος δ θ•ός Ιστί * πω; γάρ εαΐββίΐβ 68861 Ρα16γ.? Λίΐ «ι^ο : Ρβοοανί ίιι οοβίαηι, 
βείϋϋβΐ ίη β&ηοιοβ <|ΐιί !η οοβΙο δϋ»ΐ, βΐ ηυοπιηι οί- 
▼1ι*8 Ιη ο<β1ο τβΓβηΐμΓ ; βι οογβιτϊ 16 φιί οιιπι βαηοΐίδ 
Κ•Ι» ιη οορΙο ΙιλΙ)Ϊιλ3. ι Ει ρ πι ηοη βυιη άΊβηιιβ νο- 
αιη αΐίυβ Ιυυ» ; Γ»6 ιηβ ιίοιιΐ υηυιη ιΐ6 πΐ6Γ66η»τϋ8 
1οί$, ι ΡιιΙοΙίΓβίη ηηΜίΠίαΐβαύάΊαΊΐ: Γ&6 αιβ : ηβηιο 
βιιίιη ι 86 Ιρβο δϋδοίρίΐ ίζΓβϋαδ βϋ νίηυ(6ΐη, βίβι 
ηοη »ιιιβ 6] υ β εοηββηβυ 3δδ6φΐ»ΐαΓ. ι Ει ΜίΓ^βηβ, 
Ιιϊςυίι, νβηίΐ *ά ρπίΓβιη βυιιπι : οηηι απιβιη ϋ^Ιιαο 
ίοιι$β οβκΐ•.• » ΥβΓυηι ςηοηιοϋο νβηιΐ «ι οιΙΙιικ 
1οη&β 6Γ»1 ; ςιιαΓβ ππιβηοοιΆ» ιηοΐυδ ριΐβΓ β]α• 
Μι ίη οοευΓδίιιτι ίΐϋυβ ? ΡοΒηίιβηβ Ιιοπιο βχ »ιιιηι& 
Ιυιη Ιιοηα δίυί ρΓοροη'ιΐ βι α ρ666*Ιο 6Χ8ΐιι•($ίι, αά 
Οοοιη ρβιφΐ ; 86α* ρηνίβ οοηβυβίιιάπΓιΐΜΐδ 61 ρπε- ήμαρτεν είς τόν ουρανό ν, δ άποστατήσας του %λ• 
τρδς «Ιός,• »1 μή ουράνιος ^ν4 Πατήρ ; "Ημαρτον οίν, 
φησίν, είς. τόν ούρανόν, τουτέστιν •1ς τους 4ν τφ 
ούρανψ αγίους, χα\ ων τδ πολίτευμα έν ουρανοί ς 
υπάρχει, κα\ ενώπιον σου, δς. μετά των σων αγίων 
έν τψ ούρανψ κατοικείς. € Κα\ ούχέτι ε!μ\ άξιος 
χληθήναι υ Ιός σου * ποίησαν μ* ώς Ινα των μισθίων 
σου. • Καλώς τ£ νύ ν ταπείνωση συνετίσθε\ς, Ποίη- 
σόν μι, -φησίν ού γάρ παρ* εαυτού τις λαμβάνει 
τους κατ* άρετήν βαθμούς» ε Ι κα\ μή χωρ\ς της αυ- 
τού προαιρέσεως, ε Άνχστάς ούν, φησίν, ^λθεν *1ς 
τον ΐζΛτίρα αύτοΰ * ίτι δέ αύτοΰ μακράν απέχον- 
τος. » Πώς δ* ήλθ*. κατ μακράν απείχε, δώ χα\ 
σπλαγχνισθείς δ πατήρ αύτοΰ. έξήλθεν *Ις.συνάντη- βιίιηρίίοηΐυα» ΐ£π>ηηΐ(*.6 νβχαΐηβ, ιάηυο ρπΜΉΐ βηοΛ Β σιν αύτου ; Ό μιτανοών Ανθρωπος έκ ψυχτ\ς τ| 
α 0«ο, τ&Μοφιο €$61 βορβΓη» πήββΗοοπΙίΑ 61 ίοχί- μέν άγαθ{} προΟέσει καΙ τψ τής αμαρτίας Ιχστηναι 
\\ύ 9 »Ι Μΐ?«η(1υ8 681. φθάνει προς τδν Ηβδν * δπό δλ της χαχής συνηθβία^ 

κα\ των πρόλήψιων λογιστικώς τυράννου μένος, ίτι μακράν απέχι* β€ου Φ χα\ πολλής διίται. της ίνωθιν 
•υστϊλαγχνίας κα\ βοηθείας, β Ι μέλλει σώζεσΟαι* 1(ΐ60•ρ.ιΐ6Γ ιηίββποοΓίΙίΗΐ υιη (Ιβδοβηιΐβη» οοευΓΓίΙ* 
61 &ιηρΐ6Χ»8 ιΐίΐβχίΐ, βυίβίμιβ &6Γνί$, ββιι δ^οοηίοΐΐϋϋΐ 

|ΐΙ8δίΙ 6ΐθΐΑΐΙ1 ρΓίηΐβΐη ρΓΟίβΓΓβ δΟίΙίοβΙ Γΐ 1 14 4ϋ£1ΐίΐ3- 

ΐ6ΐιι ςιιαηι ρηιοϋΐιι ρβΓ Μΐιςίυιη 1><ρΐίβιη& ίη<1α6Γηΐ, 
βι ιΙιγ• αηιιαίυπι Ιη βι^ηυιη 6]ιιβ,1(1 6δΙ βοΐίοιη «ηιηι» 
ςρ» ρ6Γ ιηαηυαι ηκαιίββίαΐυΓ ιηαβΓβ βΐ£ΐϋυπι 
€00ΐ6ΐηρ1»ιίν» νίηυιί* • «ΓΗιαβ ΓιαυίΛ ϋ»Γ6ϋίΐΑ- 
Ιί§; 61 ιιι&υμ6Γίυ«8ΐΐ ά&ή ΟΒίϋβηηΐϋΐιίΑ ιη ρβύββ 6|υ8 9 
Αι νί ιιαηι νΐ|Ίΐ3ηΓΐ3ΐιη 61 ΗπηίΐΑΐβιη , ςυϊυοβ Γο1)0Γϋϋδ 
ίιιιϋιιΙαΓβ ςΐΗ»1 βιιρ#Γ 86Γρ60ΐ6Π) 61 δΟΟΓρίοηδη), Διό χα\ δ πατήρ των. οίχτιρμών συγκιτα^ς 
ύπήντησβ, και πβριπλαχβΐς χατεφίλησβ, χαΐ τοις 
αύτοΰ. ίούλοις, ήτοι τοις Ιερευσ'.ν έχέλευσε τήν στο- 
λήν αυτόν τήν πρώτηδ ένδΰιαι, ήτοι τήν υΙο6«9(^ιν 9 
ή ν χα\ πρώην διά του, αγίου βαπτίσματος ήμφια- 
σατο, κα\ δαχτΰλιον δούναι είς τήν χείρα αύτου, τ*υ- 
τέστι τψ πραχτιχψ της ψυχής» δ δηλουται δ>ά 5ης 
χειρός ένθ.εΐναι. σφραγίδα θεωρητικής αρετής ά£• 
^αδώνα τής. μελλούσης χληρονομίας, αλλά χαΐ υπο- 
δήματα είς τους πόδας, £*(αν φυλαχήν χαΐ άσφα• ο^οηοΐι βυρ6Γ οηιιβπι ίηιηιίοι ροιοηΐιααι. Οοίικίο ** λειανένδυναμοδσαν*ύτόν.«ατεϊν επάνω δφεων χα\ νΐ\υΙααι ]αΙ>βΐ 8»£ΐη2ΐοιη βιΤβΓΓί βι οθ€ΐ<ϋ οι ίη 
6§€αιη »ρροηί. νίΐιιΐυδ ίδΐβ ίρββ ΟοηιΊιιυβ οιΐ φΐί 

β^ΓβδδΜδ 6Χ 8(1^10 (Ιίτίοΐΐμΐίΐ 61 46 »Ιΐρ6ΓΙΙλ ΟΙΟΠΙΟΙΠ 

•<η!6, ηβοϋοη ιι ( οοαιο ιιι ιβΓπι νι&υδ, ΐΑίιρυΑηι »ί• 
ΐιιΙρ84>Γ0 ηοϋίβ ροοοβιοπϋυδ οοοιύΐιΟΓ ; 61 Ι*ιι<]ΐι*ιιι 
δι^ίηαΐυβ ρ»ηί8 ριοΓΟ ιη 6§6.»ηι ηοϋΐβ βρροιιίΐοΓ. 
€οιηιηαη6ΐη ίϋοίΐ ροβίβι Ββυβ Ιβιίιίαηι» εοηιηιυ- 
Λ ικςαβ εοητινίυηιχιιιιι δαηοΐίδ »υί$, ηο&ΐη βχ δυιηιυΑ 
λΐιβηΐζπϊΐαίο αδδυιηβηδ βΐιΐίοβυδ : Εαηι», πιαιιϋυοβ- 
ϊηυβ 61 ερυΙεηιυΓ. 5βηίθΓ ηυΐβπι Γιΐίυβ ΐΓ»8άΐυΓ. 
Κβί6Π ΐ8ΐβ ΓηίΙιι ίυιί3Β0δ ρΓορίβΓ νοοϊΐίοηβαι *6Π- 
Γιιιαι Ιιαιοβ , ^οπυ»8 61 ΡΙΐΛΓίδχοβ δ08ΐΐ(1*1ίχί- 
108 ςυοηΐιιη Ώ^ιηίηαδ ρβοοίΙΟΓββ δϋδοιριΐ 61 €ΐιηι σκορπιών, χα* έπ\ «2σαν τήν δυναμιν του ^χ.θρου• 
ΕΤταχάϋ τόν μόσχο ν κελεύει τόν σιτιυτόν ένεγχ€ΐ*ν 
χα\ θύσαΐ χαΐ προθεΐναι. βίς βρώσιν. *& μόσχος δέ 
ιστιν ούτος, αυτός δ Κύριος, δς εξάγεται μέν τ>« 
χρυφίου τής.θεότητος, χαΐ,αύτηςτης ύπεράνο) κα- 
μένης του παντό; Ιδρας, χ*\ ώς Ανθρωπος έπ\ γζς 
δφθε^ ώς μόσχος υπέρ ημών των αμαρτωλών θύι* 
ται, χα\ ώς σιτευτός , τουτέστιν άρτος είς βρώσιν 
ημών προτίθεται. Κοινήν'όέ ποιείται τήν επί τού- 
τοις εύιοοοσύνην χα\ τήν εύωχίαν δ Θεός μετά τών 
αύτοΰ αγίων, τά ημών υπ* άκρας οίχειουμενος φι- 
λανθρωπίας, χα\ λέ^ων * Δεύτε φαγόντες σύφραν 
θώμεν. 'Άλλ' δ πρεσβύτερος υ!ός οργίζεται, Νόει ίρδίδ ριαηάιιοαΐ, $^-^6Γ0 0*0 ϋβ ]ϋϋΙΐδ ΐϋΐβΙΙΐ- «^ μοι πάλιν τους ιουδαίους όργ^ομένους έπίτφ χλ^- £6Γ6 νΟίυβΙΊδ» ςΐΓΐ(1 ΙΠίΓΟίρΙ β! ]υ«ΙΙΙ8 ίβΠ0Γ4ΐ ίη- 

εοιίφΓβΐιβηδίυιΙΰ» ϋϊ?ΐη» Ι^ϊιαίίδ ϋίνίιί»δ? 1<1οο 
ΙιριΙλΙυΓ βιυη εοπιηιιιηΓβ Ρ*Ιυι> ]ιΐδΐα<ιυ6 ύοο ι, 
ιΙιΛιιβ 2(1 ΊΙΙιιαι : Γα ββηιρβΓ ωβουηι 6», ίιιιιρυ- 
ωηιϋδ Ιχΐίΐί* ρΗΠίοβρδ; ερυΐαπ «ιιίβηι βι κ 2 Μ- 

ΐΙ<ίΤ6 ΟρΟΠϋΟΒΐ ςΐΐίΑ (ΓΛίβΓ Ιμ^δ ΙΐΑΟ Π10Γ111ΙΙ8 
6ΓΛΙ, 61 ΓβνίΧΪΙ ', ρβΓΪβΓΟί, 61 Ι1ΐν61ΐ1ϋδ 03 1 ; Π10Γ- 

ιυυβ 6γ•ι ρ«Γ ρ6ΐΧ2ΐυιη, βΐ' Γ6\ίχίι Π6Γ ροβιιίίβη- 
Ο»» ; ρβηεΓΑΐ ςιιί» ίη 06ό ηοη ίηνβηιβυ&ιηΓ, ίηνεη- 
ιυδ 6Γ£0 εαΊιιηι Γ6ρΐ6ΐ £&υ<ϋυ, βΐουι δοπρίιιιη 6$ ι : 
ι Οίϋϋίυιιι 6ΓΪΙ Ιιι €Φΐυ δϋρβπ υηο ρβοο^ΐΟΓβ ρο&ηί- 

;6ηΙΐαΐΙ1 2£60ΐ6. Ουία 6*( <|α»Γ6 ρΓ36•6ΓΐΠΙΙ 111812- 

η*ί 86Α*κ)Γ Οϋιιβ Τ (Ιϋϋ, ίηςηίι, ηυη(|ΐΐ8ηι (Ιβϋίδά 
ιηϋϋ ΐΜ6<1απι 9 ιιι οηηι »ηιί€ί8 ιη6ΐ8 ^ραΙ»Γ6Γ, «64 σει τών έ^νών, τους Γραμματείς χα\ Φαρισαίους 
σχανδα^ιζομίνους, δτχ ό Κύριος αμαρτωλούς, προσ-' 
δ^χεταν χαι συνεσθίει αύτοϊ;. Ει δέ χα\ περ\ τώνΑ• 
χαίων τοΟτο .νοςϊν έθέλεις, τί θαυμ^σ;όν # ύ χα\ ό 
δίκαιος αγνοεί τόν υπέρ πάντα νουν πλοΰτον της 
του θεού χρηστότητος'; Διό χαί παρακαλείται παρά 
του κοινού Πατρός, και τά ε ί κότα -διδάσκεται, λέ- 
γοντος προς αυτόν * Συ πάντςιε με.τ* εμού εΤ, σης 
αναλλοίωτου εύφρςσύνης κοινωνών * εύφρανθήνα^ δέ 
χα\ χαρήναι Ιδεί, ότι δ αδελφός σου ούτος νεκρές |^ν 
χα\ άνέζησεν, άπολωλώς ήν και εύρίθη ' νεκρός ήν 
%% άμοφτία, χα\ άνέζησε τ( μ•τανοία, καΙ άπολια• 
λώς ήν; ώς μή ευρισκόμενος έν τψ θεψ * ευρεθείς 
ούν χαράς πληροί τόν ούρανόν. κλ^λ γέγραπται • Ιί 

. γ». ΗΟΜΙΙΙΑΗΕ. ίβ 

ΧορΑ γίνεται 1 ν όϋρινώ- ίτΛ ί•Λ άμαρπυλώ μκα- Λ ροϋφυιη ΓιΐΜΐί-ιΙιιιΙ* ■Ιιίί, α,ιιί ιΐίτοηΐνίΐ *ιιυί1:ιπΐϋιιι ν^,ϋνιι. ι Τι Ιί Ιβΐι, 4ι' 4 μάϊιβιπ λυτίΐται ί «ρε- 
αβϋτερο; υΙό; ; ότι έμ'Λ, β#ια\ν, οϋίέκοτΕ Ιοωχας 

Ιριφον, Ενα μίτά τών φίλων μ'.υ «Γιίρρανβώ, ΐϊε 5ΐ 4 
υίί; σου οο:ο;, ο χαταφαγών αον ιον #!<;ν με:* 
πόρνων, ί]»9ιν, ίΟυιβς αύιώ τίν μϊαχον τον αιτ = υ- 
τίν ' τοαοϋτο γαρ το υπερβάλλον των είς ήμίς χαρι- 
σμάτων τού Θεού , 17 '' χι **' °' ϊγγ*λο« ίπίβϋμΐ]οαν 
ηαραχΰψοι ίΐς. τα χαριαβέντα οΊΑ της αύτοϋ εναν- 
Ορωπήσιως ήμΕν, χαβΑ φηβιν 6 χορϋφαΕος τών 
Ά κοβτίλων Πέτρα;. Άλλα χαΐ '.ί ϊίχαιοι ίπββϋμηίαν 
χ*\ προ χαιροϋ δι' βϋτά Ιλβείν τον Χριατον, ώς χαΐ 
ΆβραΑμέπεβύμηιεν ίβϊϊν τήν ήμέραν αυ:οΰ* 4 ΐΐτί- 
τι ΊίιΧ ήλθε, χαΐδτε ήλθε ν. ούχ Ϊ|Ϊ.0ε χαλΕ0-αιίΊχαίσυ,•ι 
άλλα αμαρτωλού; ε'.ςμετάνοιαν, χαΐ ύπερ αυτών μ£λι- 
ατα αταυροΰται ο τήν Αμαρτΐαν «Γρων τού χίβμοο • 
ύπ*ρεικρ(βθΕΜ3ί γάρ ή χάρ'ί. Βίου (τάεΐναίεν ή 
Αμαρτία, Ότι ί£ τών Ιιχαίων αιτούντων οίοι ίν 
ιών Ιρίδων ίίϊωβι, τουτίστι ιών Αμαρτωλών, αα- 
φίς ήμΐ- γίγονεν Εχ τ* Αλλων ούχ ΐλίγων, χαΐ 4τι• 
τής χατά τον Ιιρ&ν χα\ μαχάριον Κάρπο^ ίκταϊίας 
μΑλιοτα. Ούτος γΑρ ού μόνον βϋχ ήχούάβη πονηρών 
τίνων Ανορών ίπιρώμενος, χ»1 ίϊχαιον οΰχ είναι 
λίγων, «( (ώσιν άνΐρε; άθεοι, χα\ ίιααιρίφοντες τΑς 
4βοϋς Κυρίου τα; εϋβιίας, αλί* χα\ θείας άγανα- 
χτή>εως ΙπειραΟη, χα'ι φρι χωβιβτ Ατών τινών ίπίι- 
6>το λίγων, προ; επΕγνωαιν ττι; Αψητου χαΐ ύ-!ρ 
νουν βεία; ανοχή,- έναγίνίων, χαΐ μή μίνον βύκ 
ΙκαρΙαΟαι πειβίντων, Αλλα χαΐ των Ιν πονηρή ί'^ν- ΒΙιαιιι ειιιΙΙ ιιΐίϊβίΓΪιϊΙίίΚ, νίβιΐ, οεο.ίί1ίϊΐηΙΙί νκυΚίτι* 
ί96»Ι1!ΐΙ«ηι. Ν3ΙΙ1 1>ι>Ι:ι «ιπΐ, Ιαιικμιϋ εχίιιιίι γΙιϊγϊϊ- 

ιιιΐιι 3 ϋεο πουίϊ τχΓιίΙ>ίΐχ, ιιΐ αηβεΐί Ιρκί (ΙβιίιΙβΓβιιΐ 
ρπ>&ρίοβΓβ ϊη ΕΓΑΐίυ μίΤ «]υ& Ιποπί,ιιίοηβιΐι ιι|1ι!ϊ 

(1-ιΐΗβ, ρΓουΙιΙϊιϊΙ ΰΟΓνρΙιχιιι αριιΐΐϋΐοηιιι) ίΜπι»". 
ίΐΐΐΐί ίΐϊίιη ΡΓΟΡΙ6Γ ίΙΙ.' 1)ί•ιιι:ϋιί:ι (Ιββίιίτίνβηιαΐ ίιι 
£110 ΙΚΓΙΙριιΓΰ ΟιΓΪβΙΙΙΙΙΙ V 6(1110. ίΙΓΙΙΙ ΑίιΓΛ ΙίΛΙΙΙ ΐ|θίϊ- 

ίβτβτΐΐ ιΐίι'ΐιι ρ]ιι-, νϊιίΕΓβ ; ί(1β αιιΐϋηι Ιιιικ ηηη Τίιιιΐ, 
€1 ςιιαιι.ΐο Γβοΐΐ η"» τρηίΐ ΤΟΜϊβ |ΐι>.Ιο^ -"ι! ρ«<ϊί- 
ιιττί αιΐ ρ(ΕΐιίΙβιιιί;ιιιι, ει ρρορΙβΓ Ιιοίίπ ικιιιιιϊ εηι. 
οιΓιμκ (•;ι φιί ΙοΙΙίΙ ρβΕβιιι ηιιιιΐιΐϊ ; η.ιιιι ιιΐί 
ίίοιιιΐΐϊίί ιΐβΐίοικηι, Ιιι ειψεΓαΙιυ<ΐί!:ιτιι ΒνχιΙί. Οιιοιΐ 
ΰΐβίΝιιΐίΐΗΐϊ )ΐΐίΐΙϊ ιΐ6Ε υηυηι ιΐαΐ Ιι.πΐιιηι, ί>1 Η| 
ρεεοιιΐοΐΊΊ» ιιι.Ίΐιιί-^ΐιιιιι ηοΐιϊβ ιλοιιιιιι <.•5ΐ ιμ; •1ϋι 
ηοη |ΐ:ιικ:ϊϋ 6ί ρΓ.τκοπιπ• «ι γϊϊιιι|)Ιο ωηι*ιί ει 1>&ιϋ 

ϋίΓρι. Μ*ΠΙ Ϊ!ΐ6 ιιοιι 8010(1) 008 ΒΜΒίΠίβΙ ΒΜ ρΓΙ- 

*ίβ ι|ΐιϋιιΐ3ΐ^ηι τΙΜί ιιαΙοΊίοΐΐι», ί! μιϋπηι ηοη «)Κ 
ά'ιαη» ίί νίνιηΐ Ιοιιιίπβΐ ίΐ»« 1'ικί, εοητεΠοιΐ» 
νίϊ3 Ι'οιηΙιιί ΓβΓίί», ιβιΙ ίΐΐίϋΐ ιΐΐνίιιιπ) «\ρί!Γΐυ» «81 
ίηϋϊ|}ΐΐϊϋοιιβιιι, «ΙαΓϋΐ^ιι» ηιιϋίνίΐ κΑηηοκ ςιιΙΓιιι» 
οοϊιητβΙυΓ 3(1 (£ηθ$ε•Μ)ιΐιιιι ιιι«1ΓΐΙ.>ιΐ£ΐη <ΐΙ Ιηοίηι• 
μκΊΐΕηΐίΙιίΙβηι ΟβΊ ΗρΙβΒίΙΐηΐ, ιιβειιοη κιιαύβΓβΓιιΓ 
ηοιι ηι-ιΐΐιϋι.ϊΓ'; τΒήι ϊπ ηβηιιΐΐίι νίνειιΐιΐιικ, ι.κ•ο 

ίΐιί.ΐΐΐ ίΙΙίβ 1ί|-(}ίι•ίιΙΟ ΙιΜιφιΙΙ ρΚϋίΙΟΠΙ \&. ^ΙϋΤ ιιΐ 
οϋβηιΙβΓεΙ Οΐΐϋ ροβιιιΐϋΐιΐίυιπ, ΡίΙβΓ ιηίββΓίΟΟΓιΐίη- 

Γ1ΙΙ1), ΕΙ III ;..1ι1ιτι•1 Π"Π"1>Π1 Οι.ΙΙΪίΓίΙί |)0Γ ραίιιίι.Ίΐ- 

ι;.ίι|] υ黣ΐι» ;ι;ιικΐΜΐίοι.(.'(]ΐιι; ϋιρίϊ Ιπϋιιϊι 1>βιι«|1<.'(3, 
ΟΓιΙίιιβϊίι ρ.ΐΓ^ΙιυΙιπι. των. τού βεοί χαιρον Ιτι μιτανοίαί παρέχοντο; Ιχιίνοι,'. Ινα τοίνυν τούτο β'-ίίβ ο θ<ος των μίΐβ. 
νοο^ντων, 6 Πατήρ των οΙχτιρμών, χαΐ Ενα πρίβπαραβτήαη, 1-\ τοΕς £ιά μετανοίας :πιατρα•;ί Τζι μιγάλχ 
κι\ (πίφβονα ίώρα ΐίίωαιν, οΟτω ίιίβηχϊ τήν ιταρα6ολήν. 

Έχιλαβώμιβι οδν χα\ ήμιΕ;, 45•λφο\, βι' Ιργοο β Νοβ <]υοΐ|ΐιβ, ΓΓ.ιΙΓβί, βιηβιιϋειηιΐϊ ηο» ρίΓ οιιγγβ 
τί,ί μ«τανθΙα(, αποταξώμεθα τω ηονΐ]ρφ χιΐ ιΑς |)<£ΐιίΐΕΐιΙΪ«, ίΙίΓβιιιιιιΐίρηιυ* ιιι;•1ί|:πο £1 ρ«Μ||Ι| «|υΐ ; Τ Ριβχ<ιμαα(ν αύτοϋ- αίΓοσχώμιβα ιών χοίρων, χα\ 
των αυτοί; τρε^άντων χιρατίων, οΓ,λονίιι τών ββε• 
λυρών ηαΐΐών, χαΐ τών τούτοις «ροαχίιμένων • Απρ- 
βτώμ:ν της τονηρίς νομί,ί, τουτΐβτι τϊ,ς χα,χ^ς 
βυνηβίίις• φύγωμβν τήν τών τι»Οώϊ χωράν, ήτι; 
Ιστΐν ά-ιιτίι χαΛ άπλτ,τΈία χα 1 . Ακρχτία, έν αίς 
λιμί{ Ιαχυρος ιών Αγαθών γίνεται, χα! λιμού χείρω 
τιά'ίτι ' βρΑμωμιν ιιρο; τΐν Πατέρα τί,ς άφβϊραίαί, 
τίν {οιϊ^ρα τήί (ωής, τ!]ν ύίον τήί ίΊκής ίι4 τών 
αρετών ^ιίίί ανιε; ' ΙχιΙ γΑρ αύτον (ΑρήοΌμΐν ηρο; 
ύπαντήν ύ«ο φίλανβρωπίαΐ έςελβίντα, χαΐ χαριζέ- 
μ.^ον ΐ|μίν τήν άφεαιν τών αμαρτιών ημών, τι βύν- 
Οημβτΐ,ί Αϊβαροίας, τον Αρραβώνα τή; μϊλλούίι;; 
χλΐ|ρονομίαΐ. ΈτιεΙ χα\ ά ίσωτο; Μ-, 
παρΑ ιού Σωτήρο; ΙόιβΑχΟημεν, μίχρις 
*ί χώρα ιών παθών, ίί Χϊ' ίιιναείτο χ*1 Ιλ»γ* τΑ 
βήματα τήί μετανοίας, άλλ" ούϊίνος ίτυχε χρηατοϋ, 
*ως ύΐ ΑφεΙς άπαντα ΙχεΕνα τΑ Ιργα τής αμαρτ^α^, 
ορχυ.ών ί,ϊ,Οϊ πρΊί τον ΤΕατίρα, χαΐ τών ύπίρ ίλπίοα 
τυχών, έμεινε πάντω; τοϋ λβιηοί) αίν τακέΐνώβετ, 
αω^ρονών χα\ ϊιχαιοιιραγών χα\ ανντηρών ίαυτψ 
τίΐν,ΐγχαινιβίίίϊΐαν ύπο τοϋ ϋεού χάριν άαινη ■ ή; 
γένοιτο χαΐ ημάς πάΛας επιτυχϊΐν χαΐ οίαϊηριΐν 
Αμείωτον, ώ; .άν χα'ι εν τώ μέλλοντι αϊώνι «υ•ερ- 
» ΙΡκίΓ. ι, 1!. ■ΟΜΪΙΜΜΒΜ ροιείϊ £1 ίί1ία.ιιίβ ηιιίΐιΐι* νειεϋιιΙιΐΓ, ι 
Ε1Ι ΙιιιμίΙίΐ:* (υρίιΐίΐΐίίΐηΐϊ «ίηβςιιβ ίΐΐί* ίιΐιΙιιΙ^η 

ΙΪ1)ΙΙΪ,»ηΐι»ν(!3ηΐ11Γ3.ΙΙΟϊΊϊίρΐ1»Ιΐ1ί8,ίΓί1ίΓβΐ3ρβΓΪ(Τ» 

ςοιικιιοΙιιϋίιΓιυΐΐΒ ; Γυ«Ϊ3ΐηιιϊ Ιϊΐίιΐίιιιιιη Γβ;ϊοιιειιι ηιι: 
011 Ιη&ΐΜΪΟΙΐ ^ιιΐί 61 ίιιΙ:ιιφΟΓ3ΐιύ.1 ίπ ι]ιι;1ηι ■ ίιι νριι 
Ιυι [ίΐηΐί ναϋ ϋ.ι Γαιιΐ6ΐ|ΐ1β ρβ]οΓ6« ΙΙϋΜιιιικ ; Ειιγγιιπιι 
λΑ ΡϋΓβιιι ιηεοΓΓυρΙίΙιίΙίίιΙίί, κΐ [ιΐΓ^ΐοΓΟίνι «ίΐχ, 
3ί1 τίίΐιΐ τίΐχ ριτ νίΓΐιιΙββ ίΝίε,Ιϋΐιΐί-ί ; ΙΙ,ί ϊιιμιι 
νϊιΐοΐιίιηΐϋ 3)1 οεευτΐΐιιη ϋί-πϊ^ιιε είΜίηΙεηι, «ι ιΐο- 
ηιιιίβηΐ ηοΐιϊί τειηΐί&ιοιιει» ροοίίΐυτιιιιι ηιιιΐιηηιιιι, 
Νΐ€0ΓΓΐιριϊΙ)ίΙίΙβΙϊϊ ρίςπυ*. ιιγγΙιι* ΓϋΙιΐΓ.τ Ιι*ΓειΙίΐι- 
ΐΐί. 5ιϊ Ιί1ιιι« ρΓοϋίζΟί, ρκιιιΐ α 8»Ιν»ΙθΓβ ιΐίυΐΐίιηαι, 
<\\ι»Όάιν \π Γΐ^ίαηθ ουρϊιΐίΐαίιιπι ι'«ηι:φίίΐ, ϋ««| «χ 
Βάπερ ^ ϊο(>ΐΐΓβι 61 ι(ί<ΊτίΙ νβΓΐ>^ι ρο-ιιίιοιιΐΊα• ηϋιϋ Ιιοπϊ 
ήν Ιν ουίίιιιιΐι, ιι«ςιιβι1ιιη> ΑΙιηΙαίΙι ίΙΙϊι ρ«εοϋ ορι;πΙ>ιι>, 
εητταη μμΙιμΙ ρϋναΜ., Ι>οι» ςιι» ηοη ερ«ΓίΐΓΕ 

Βΐιΐΐιββηΐ ϋίίκι-ϋΐϋϊ, ροίΐι-.ι οιιιιιίιιο ΓυιινβΓ»(υι 
«ΕΙΪΙΙ Ιΐΐΐιιΐίΐίΐΐΐβ Οϊίΐί ^ίΐυα.μ<; «ίηηι ει Γβπσνιι- 

Ιίΐιη β [ιιϊο ^γϊιϊιιιι ηκ^εχΗ••) ϊιικ-^ηιιι, ηιυιΐ) ποι 
οιοηβΐ εο»ι«ι|ΐιί ιΙυηεΙιΐΓ «Ι ίιιίαοΐιηι ϊιιϊΙοιΙϊγρ μι 
ίιι ΓιιΙιιγο ί^ι-υΐίι, Ιπ «ιιρβπιι ΙμμιιΙιΙιιΙι. ηιιιι ρια- 
<ϋ((<>]ίΐιη ϋΐΐτο εοιΐ((ίΐυ*ϋΐΐΗΐ4 ΙίΙιο, ιιι ιΙΙι ι,.ΧΓβ 

νίνβΠΐίΐΙΙΙ) ΚΐΊ'ΙίίΙ,Ι ρΓΡΙ1Ι03ΪΙΐίΐΟΠΙΙΙΙ, ίιι ίρίοΟΙιΓίίΙπ 

ϋοιιιίιιο ιι<ιίΐΓ"ΐ,^Ίι:ιιι ιΐι.-ι;- 1 υΐυπΐ ίιι μτιιΙ*. Ααιειι. 

47 ΌΗΕΟΟηΐ ( ΤΑΙΑΜ Α 48 

φρανθώμεν τψ σεσωσμε^ άσάτφ 1π\ τής άνω 'Ιερουβαλήμ, της μητρός *Φ* ζ«ν«*ν» *% ΈιφφΙας 
«ων πρωτοτόχων, έναύτψ Χριστψτψ 'Κυρίω ημών, φ πρέπει δύςα ε?ς τ^υς αιώνας• Μμήν. 

ΗΟΜ1ΜΑ IV. Α }£ ΟΜΙΛΙΑ Δ\ τ\α>τ4ία Η Ϊ€η€(ίαηι{α **• 

Ρτ«!θΗϋ φικίϋΐη ΟοωίοΙοι πκτηοΗοπι Γ»ο1βΙ>ηΐ 
^οείοβί* ιΐβ ιΐίτίηα ηβο ρηΒβιιπκηιΙ» 1)€ΐι{£ηίι»Ιο |>λγ 
ρ*Τ8ΐκ>ΐ8ΐη ΑΙϋ ρι-οϋί*;! ««Ιοίβιη 8$8€€αΐί• Ηοϋίο νοπ> 
ηοη 4*«€1 4ο ϋοπ11>ΗΙ Οοι ]υϋιϋο, Γ€€ΐ€ «δ» οπϋηβ 
«ι ρΐΌρΙΐ€ΐΙθ88 νοοοβ 8€Ηΐΐ8• ΑιΙ βιιΐηη : ε Μϊ*€ποογ- 
«Ιιιιιι €1 ίηϋΐοίαιη οοηκίιο ΐΜ>ί, Οοπήηβ 9> > βΙ ι 8β• 
ιροί ΙοβοΙικ «81 Οοαβ,4ιιο Ιι&ο 8ΐι4ίνΙ, ψιί» ροΐ€8ΐ88 
ΟοΙ €*ι, «ι ιϊΙμ, ΟοιηΙηο, ηπββποοπϋβ, ςυΐ* Ια κ44€8 
«ηΐοηΐςαο ]οχΐ» ορβπι βυ**\ ι Ις'ιΐϋΓ ηιίβοποοτίΙίΛ οι 
ι»8|η8η1ιηΐΐ88 ρηΒ0€4ιιηΙ αΊνΙηυαι )υ(ϋ€ΐαιη ; οιη.ιβιη 
«ηΐηι νίπηίοη }*πι ρΗοβ 1>8ΐ>ϋ8ΐη θ€ηβ 1η ββ Ιρβο 
ροββίάβΐ, «Ι ^ΓΟίπόβ ]α•ΐοβ «81 βΐιηοΐ €1 ηιΙβοηοοΓΟ, 
8*1 Ιη^ικϋϋαιη ηοη οοηνοηΗ πηβοι-Ιοοπϋα, ρΓΟπι **γϊ- 
ρΐηπι €81: < ΡουροΗο ηοη οΓιβΟΓοηοΗβΙη ίικίίοΜ)".• 
ΟεκΙο €0ηχιιΐ€ηΐ0Γ ροΓΠΜηοΐ θ€νβ Ιη ΝίΓοςηο ιβιη- 
Ι•0Γβ» Ιβίο <|αί4οιη ρηκοηΐί ίη ιη8£ηί1Ιθ€ηΐΙ*ιη ; ίβιιιτο 
οηίβα» Ιη γοίτίοοϋοηοαι θΓϋ!η*ιο. ΡΐΌρίΟΓοη ^η» 
Ιη •:ιηοΙ* Ε€εΐ€8ΐ* ροι-Γοοίι 8ηιιΐ 118 <ϋ*ρο*«4ΐ $>!- 
ήιαβ §τ8ΐΙ», η4 ηοβ 4ΐ8€θΐιΐ€8 «ιιιοηίοηι ρβΓ Ιβία ΙιΙο 
ρΌΟΟίοτοιη τοπιΐΜίοηοιη ιοείρίιηοβ, 8ΐιι4€8ΐην8, 
4*ιαι 841)ΐιο Ιο 18!» νΙΙι οοηνβινιιηυτ, ιιΐ «ΐ€Γη*ηι 
ηΙοβΗοοηΙΙηηι οοηβοςαΛίηοΓ, βΐ ηοβ 4Μηο οβηΐ- 
|ΐιΐ!8ΐο 4)|ΐκ» οΟοΙοπημ ; ΙΜθ€ΐ οηίπι }ηαΊαιιιη βΐηο 

ΛΗβΟΗοΟηΝ* €81 €ΐ <1»Ι 000 ΙδΟΐΐ ΠήδβΓΚΟΓίΠίΙΙΙ. Β Εϊς τ£ ΕΰαγγέΛιοτ της δευτέρας τον Χριΐηον 
παρουσίας • χαϊ χβρϊ ιύσχΛαγχνΙας %λΙ *ϋ- 
ποιίας. 

Τ{ μέν παρελθούσα Κυριβχ] μνήμην έποιείτο ή 
Έχκλησία της του θεού πεβ\ ημάς άνειχάττου φιλ- 
ανθρωπίας δια ΤΓ,ςτου σε σωσμένου άσωτου παραβο- 
λή;. Τ«, (Ι παρούσα διδάσκει περ\ τής χοΰ βοοδ 
φοιχωδβστάτης χρίσβιος, χαλώς τ.5 τάζβι χρωμένη, 
χα\ τα?ς προφητιχαΤς άχο)ουθουσα φωναΐς * ι "Κ^βον 
γαρ, φφΧ, χα\. χρίσιν ^Ισομαί σοι, Κύρ«8• » ΚαΙ * 
< "Απαξ έλάλησιν 6 βεος, δύο ταύτα ήχουαα, οτι τ6 
χράτος του θιου, χα\ σου, Κύριο, το Ιλιος, δτι συ 
άποδώσιις Ιχάστφ χατα τ& Ιργα αυτοΰ. ι Το Ιλβος 
ουν χα\ ή μαχροθυμία προηγιίται της θιία; χρί- 
ο•ως β π&σαν γάρ άρβτ^ν 6 β«6; Ιν Ιαυτψ προέχων 
χα\ πιριέ^ων, χα\ δίκαιος έν ταυτψ χα\ ΟΛ^μω* 
ων, Ιπ«ιδή τ] χρίσβι τό Ιλ<ος •ύ συνέρχεται* χατΑ 
ι το γιγραμμένον • Πτωχον έν χρίσει μ!) έλιήσ^ς * § 
ιίχοτως διένειμεν δ βίος έχάτερα τους χαιρούς * τον 
μίν παρόντα μαχροθυμίας τάξας χαιρον, ανταποΜ• 
σεω; δ« τον μέλλοντα• Κα\ δια τούτο τα έπ> της 
Ιεράς Έχχλησίας τελούμενα οδτω διίθηχεν ή του 
Πνεύματος χάρις, Γνα τούτο μαΟ^ντες ημείς, δτι τήν 
Ιπ\ τοίς άμαρτήμασι συγγνώμην άπο των ενταύθα 
λαμδάνομεν, σπεύσωμεν Ιτι τψ βίφ περ^ντες τού- 
τφ, του α Ιωνίου τυχείν ελέους, χα\ της δε Ια; άξίοος 
δαύτους ποιήσαι φιλανθρωπίας* έχείνη γαρ ή χρί- 
οις ανήλεος έστι τψ μή ποιήσαντι !λεος. 

Περ\ μεν οΟν της ανειχάστου του θεού πιρ\ ή μας 
ευσπλαγχνίας , Λρολα64ντες Ιναγχος προεΟέμιθα* 
σήμερον δ> περ\ της Ζί^τίρας του Χρίστου παρου- 
σίας ήμ?ν δ λύγος, χα\ της χατ' αυτήν φρικωδέστα- 
της χρίσεω;, κα\ των χατ* αυτήν άπο^ήτω: τελε- 
σθησομένων , & οφθαλμός ούχ είδε, χα\ ους ουκ 
ήχουσε χα\ έπ\ χαρδίαν άνθρώττου ούχ αν{6η, Οε?«υ 
Πνεύματος Λμοιρον, μή μίνον τήν άνθρ<ι>πίνην 
αίσθησιν, άλλα χα\ νουν χα\ λύγον ύ περβαίνοντα τον 
ανθρώπινο ν • εί γάρ χα\ αύτ4ς έστιν ό πάντα είδως, 
χα\ χρίνειν μέλλων πάίσαν τήν γην, δ διδάσκων κ*ρ\ 
τούτων ήμόίς, άλλα συγκαταβαίνει τ 7; δυνάμει των 
δ^ασχομένων, συμμέτρους τους λύγου; άποδιδ»ύς* 
δ-.ά τούτο χα\ αστραπή, χαϊ νζφέλαι, χα\ σάλπιγξ, 
χαϊ θρύνος, χα\ τά δμοια τούτοις είσάγεται, καίτοι 
%ιΗ€ΐ:ι €1 βίε ιιιοιίο ηοΐιίβ οοη&βηΟΙΚΏ βιιιιιιΐΪ3ΐ3 Η ο γ- [) χαινους ουρανούς χαϊ χαινήν γην κατά το έπάγγελ• ΡΟΓΓΟ 40 ΙΙΙθ 8βρΓ8 ΟΟΙΠΟΟΙ 8ρ«ΠΙ ΰβ! €Γ|8 Π08 £ 

«ιΊμΗοοΗΙο, ρπΜ>€€θρ8ηΐ€$ ηοροΓ «ΙΙ^ηο ρηειηΙ- 
8ίιιιι»; 1ι•4Ιθ νβΓΟ άββοαιηιία ΟΙιΓίβιΙ ουτοπία 
Μπηο ηοΚιΙβ €$1, η^ηοη 4ο ρηηβηΐίβ ο'ιγγο ΗΙηηι 
ρ«Γ^€{€η4ί% ηβ» 0€η1α8 ηοη νίιΐίι, ηβο 8«γ!& 80<Η- 
τίΐ, η€€ ίη οογ Ηοιηίηίε βοοβηίίβπιηΐ 4Ιτίηο δρίΓίΐο 
\ Γ|Τϋηηπι, (\ηχ ηοη Οηιιιηη Ιιηπιβηοβ βοηδοβ, ββι! 
ηΐ€ηΐ(Μΐι νοο^ηιηηο Ηιιηιηηοιη ΐηηβοβικίυηΐ ; η8Πΐ 
γ€Υ€γ* φΐί οιηιπ.Ί τίιΐβΐ, ]<ι4ίθ8(υιυ8(|υ6 ΙΟΙΊΜΜ ηιιί- 

νΐ!Γ88ΙΙ1 Ίρ$€€8ΐ» 8 φΙΟ (1θ ί$Γΐ$ (ΙΟΟβΟΙΟΓ, 8€(1 8(1 08- 

ρ8€»ΐΛΐ€Μ~Ιϋ5ΓβηΓΜΐηι όβδοβηίΐίΐ Ιϋοηβίδ 3(!1Γι1>ίΐΙ& 
8ϋΓηιοοΗ>ιΐ8 ; Ί4τβ ΓπΙ^ΐΓβ, ηυΙ>€$, ΙυΙ)8, ΙΙίΓοηυ», 
Ιβΐίεηοο Μιιιί1ί.ι ρΓΟίοηιιιΐιΐΓ, ΠοβΙ ηονοβ οοοίοβ ηο- 
Τ8ΐηηιΐ€ ΐ€ΓΓ8ηη δβουηίΐυπιφβ Εν«η^1ίιΐίη, ρΓ»$€ΐι- 
Γιΐια» Οθ!ΐπΐ!ΐιΐ»ιι4ί3, βχΗρβοΐΒπΛδ. Ει <ϊΐ ιαιιΐυιηηιοιίο γογο εΗ ΐΓοηιοΓβ τορΙοηι 8ηίιη8ΐιι βΟΓυιη «|ηΙ βο'ιΐο 
»ιι4}ηηΙ ν (|ΐΓΐ5» €ΐιιη ίιυρΙβΙίοηΐϋΓ, δΐιΟβΓβΙ ?(}π3ΐιΐιιιη 
οροηοΐ ηοβ Ιη 8ΐιι4Ίί» Μηοΐίδ €1 ρίβΐϋΐίδ ορβπΐ^υδ 
«ΙΙβί Οβί €Χ&ρ€0ΐ8Γ0 βιΐνβηΐηη) ? (ητ φιοιη, υΐ ιΐι νυβ (1ι- 
ιίΐ Ρβΐηιβ: ι Οοίϋ 8Γΐΐ€ΐιΙι»8 8θ!νοηΙιΐΓ,€ΐβηιβιιΐΜ νβιο 
αηΐ0Γ€ ί(ηΙ$ 1:ιϋ«3€βηΐ 9 €1 φ\& Ιη ίρβα δαπίορβια, 
οτιΐΓβιιΙιΐΓ •• ».ΑηΙ€ 181.1 (ΙιΐΓϊβδίηιπδ ΑηίοοΙίΓΐδΠ οοιι- 
»Γη Α4βπ» ΙίβΙ ηϋνβηΐυβ €1 ίβ^ΓΟΒδίο, ηιιηβ ιιίδί 1>Γβ- 
>ΐ»ΐ8 Γιιίβεοί 84 ϋΓβνβ ΐυιιιραβ οοιιο^δδα, ηοιι βαΐνα μα αΟτου προσδοχώμεν, των νυν δντων άλλοιοο(ιΙ- 
νων. ΕΙ δε χα\ λεγόμενα μδνον, χαϊ σογχαταβατιχώς 
ούτω λεγόμενα, φρίκης χα\ δέους τήν ψυχή ν των 
βυνετώ; άχουύντων πληροΓ, τίς ύποίσει τότε τΛν 
πραγμάτων αυτών τελουμένων ; Ποταπούς δε Μ 
ημάς είναι έν άγίαις άναστροφαίς χι\ εύσεβείαις, 
τροσδοχώντας τήν παρουσίαν της του ΘϊοΟ ημέρας; 
δι* ήν, ώ; δ θε!ος Πέτρο; φησ\ν, < Ούρανο\ μέν πυ* 
ρούμενοι λυθήσονται. στοιχεί χ δέ χαυ σου μένα τήχε- 99 Μ^ιιΐι. χχτ, 31-δβ. 4Ι ΡλΙ. €,Ί. «• Ρεο». ιλι, 1 1. Μ Ργο?. ϊχιυ, 23. •* Η ΡβίΓ. ιιι % 12. ** Η0ΜΪΙΙΑ.4ν. 50 

«ι • τϊ Η «ιΐ *1 έν αδι$ ϊργβ χαταχ&ήΜϊΐι. ι^ ΓαΙίΜ* οηηίι «γ», |ΙΜ Ποηιϊηϋί ίη ΚναιιςβΗ» ί>- 
1Ι(Α 81 τούτων ή ρΊρυτίτη 1β Άντ, χρίσου κι-* χΐι. ΐ,|, ί0 »,,„, βϋ,,ιοηβι Λΐοβιι• : « νΐ(ίΐίΐβ ΐ(Λη»« 
■τή; π'βτιω,- ϊβτ<κ «ηρβανΐα μ χ 9 \ Ιπήρπα, ήτις (Γ οιιιιιί ιβιηρ»Γβ οηηΐ», »1 ι1ΐ{»( Ιι*ϋΜτηΙηϊ ίϊΐββΓβ 
μη Ιχολοβώβη χρονον ολίγο» «υτνωρηβιΕοι, "ΰχ 3ν Εβι» οηηίι, βΙ «ιιι-β ηηιβ ΓίΙϊιιιη ηοιιιίιιίί. . 
Η<«•η *4«*19β*ρξ, ώ;ί Κύρ•.οςΙντοΕς Είβγγ*λίοιςφη 1 |[•!ιοχ*Λ το!; *Ιχ«ίο : ς ΐΓαρβττίλλιι, ϋγι*»- 
ι ΆγρυιΜΙη οδν 1ν ηβντΐ χαιρφ ββίμινοι, ίνα χατβΐιωβητϊ »χιρνγ•ί» κάντ» τ4 μίλίοντβ γί«ο*ιι, 
»\ οτιιβήναι ϊμττρι»6ιν το3 Ώού τοί άνθρωπου, ι 

♦ρίκηί μ«ν ο&ν $*;ρ6ιλλούυη; πάντα ΙχιΕνβ 
γίμί», 4λλ4τοΓς 1ν 4*ιβτί* και άίιχίο; χβι ρ? 9υμ(* 
τον Ιαντών ρΈον έναλΕικονκ, χαΐ των (Ι ρημώνω ν 
4*ιΐλΐΓτ«ι9«ινο'ίιρι, χϊβάιϋρ χ«ι β 5τ1ς β Κύριο; 

ϋγ»Ι, 2ϊ) • ί Τίΐϊ χλαύσονΤΜ κ£η• «1 φυλϊΛ ΐης 

Λϊ. » •ιιλβ\ δ: ϊ!»ι τ},- γης β! μη τψ ίξ ούρβναΟ 
Ιλβί-χι ικιβορχί,ββνχίί, μηίϊ τον ούρίνιον ίϋόΊες 
χχ\ ΙΚΐχ>λ(>ύμ*νθι ΙΙιτίρι. μηίι ιφος τοΓίΓΟν Βι4 [|Κητ ίΙΙ• φιηΐι-ιη οιιιπΐί ίίι>|[(ΐ1ηΓι ηοιτΟΓβ ρΐκη» 
ιιιηΐ, κβϋ ϋβ ιμιί ϊη ΐηΠιΙαΙΙΐιΙβ βΙ ίιψιιιίιϊϊ «1 1(Μ- 
τϊΐίΐΐβ νΙΐΒπι ρρΠΓαΙιιιηΙ,ί|υίΙιυβ ρΓ^ιϋεΙ» ΙΓΪΚίοΐΐΠΙ 
ϊοΠίΓϊΓιηΐιΐί γιιογ, ίΐϋβιιΐϊιίαιοιίιιπι [ρββ Οοηίουΐ «1ί— 
ΓΪΙ : ι Τυηι: Ιυ;«Ι)»π[ οιιιιιμ ΙπΙιηβ ίΡΓίκ ι. ΤγϊΙμιι 
ΙβΓΓ» μιιιι (]ΐιΐ τβιιϊεπίί Ε οβίο ηοη οΙΐΐιΐίτΐΓυηΙ ; 
<|υϊ ςοιίβίΐκιη Ριΐκιη ηβ; εοβίιονβπιηΐ ηκ ίητο»•- 
νρΓυιιι, ηββ ί]ϋ3 ^ϊιιιι« ρβΓ ορβηιπι «ΊιηϊΙΙΐυ^ίΜηι 
τη; τών ίργων ίμοιέτητος 4νβψίροντ<; τι τίνος. ΒπιΓοιϋηΙ. Ει πιγϊπι : * ΤιηηιΐλΠΙ Ι»Ίΐιβοι βορβτ- τβηίοι οΊμ ίΙΙ* ϊα οιικιβι φι Ι κιίβηΐ *ιιρ£Γ Γ*<ϊ«ηι 
ΐϊτπβ". > ΙιΙ 051, ίη εο* α,υΕ ι?Γ»ρη1η•, Ηιπβιιιϊ, 
05019, *ίΐχα.0β *ΐ)Ι Γιοι 111(1 ίοίΐΐ'11, ιβγμ οι ΐβΤΓβηίι 
ηαϊίί ίΓΓίϊΙ κιϋιίΕΓί ιιΐ ; ηιιϊ ίπι1ΐ]Ι|βπΙ οιιιιιϊιιο βϊί ηιικ 
ΜιίΜΙΙ ιηυΐοοηΐ, ιΐίνίιίίι, ^ΙαΓίκεινοΙιιρίιϋΙχι•; ιυιιι 
ρ<!Γ Ταοβπι ΙβΓΓΒ ορρίΓΒιιΙβιιι «οιιιιιι ΙχΐΙΙίϋιι ίιιοιιΙ- 
ςϊτίΐ;<ϋςβΊ(ίο 3«ΐ6ΐιι ίο» »«(1ι;Γΐ, Εοηιΐ*ηΙίΐη 51 η»- 
ΙιιηΙοτη ρΕΓΒβτβΓ&ιαϊαπι ιΙ|ΐιί0θ3νϊ(. βιιίϋιΐι τβΓΐ>Ί> 
οιιη ίιιιρϋϊ ιοιιΓογι ρβ«Μ0ΓΜ ιϊιιί ρινοΐΐεηϋΐ ίη 
0ιι«ιη ιΐβΐίηςυβιιΐββ, ίίοιιΐ Ιιιίαι ρηιΐίιίι ιΐίιβιι» : 
ι Οοιη&ιίΓεηΐιιι |η]υιΐϊ βΐ ρ«/;ο•ΐοΓβ3 «ίηιιιΙ, ίΐ οοη 
εγιΙ ηιι'\ βΐίΐϊη£<ια( ". » ΗμΙΓ* ιηίοα ΐί?ϋΗ Ιη 
ΐΟβϋι «ι. αη^ ειϊϊπι δβΙτιιοΓβιη βιερβουιηιιι. ιϊι 
Αροιίοΐυΐ " ; «(, < Υμ ϋβ Ιη>0 ιιιβιιιΐυ ποη βΜΪΙ,ι.ιΙίιιΙ 
Οοιηίηαΐ ιΐΐιοίριιΐί» >ιιί• ; ςυϋιιιι ιΐ«ηιαι άίιίι : ι ΙΙί» 

ϊιιΐβιιι 0«ΓΪ Ιιιΐϊρίβΐιΐϊΐιιΐϊ, Γβίρίοϊΐβ, «Ι ΙίνΐΙβ 0»ρί1ϋ 
νιίΐίί : ΐ|ΐιϋ»ί)ίιι ΰρμΓορίιι(|ηί1 ΓκΙεπιμΙίο υβ- 

Γ4ς κβφβϋ; υμών, άτι 4π'ϊ•' 


Κβ\ «ίλιν ι "Ο; κβγΐ; 1«λιύ«τιι ή ήμίρβ ίχ Ε Ινη 

1τι\ ΐ^νϊβίΐονί χαβημίνους ΙκΙ κρΐιω^ον πΐοης 

*ϊί Τηϊ. ► *Μτέ*τι, τίϊις 1ν χραιπίΐη χοΐ μΐβτι χι\ 

τρυ?αΤς χτ.\ μερίμνβις βιωϊΐχβ?ί, τ{ γή ΧΒ ν τοΙς 

ϊηΐνοι; «ρΜηλωμίνους, χαΐ κρββχνΐχοντβς 4λθ3χ»- 

ρώς τοΤ; φαινο.ιίνοις χβτ' αίαβηβιν ιΐιπριιτίοι, 

«λούτψ χ»\ ί(ί5 χβ\ ήΐο,ζ • ϊι4 μ*ν ϊ4ρ το5 *ροβ- 

ώηιχί της γής τΐ φαινβμ«νβν ΙκΕχαρι ταύτης ^ν^ 

ξ«β, βιά α τβΰ χιβηαβαι βΙτοΕις «ίταΐν, την ίιιί- 

μονον βύτων χιΐ Ινίίίθιτον προΐΐίρίαν. Συνάκτ»» 

ϋ ίιΛ τών ϊοηνΐων λίγων τους Λμβτανοητω; ■',- 

τίΐο; αμαρτΐντας τοις 4«$/βιν, ώ; χαΐ Ήααίις 

τ.ροηγΐ.Μυαιν, 5:ι * ■ 'ΚχχαυΒήβοντ» οΐ Ινομοι 

χαΐ ο! Αμαρτωλοί βμ>, χ*1 οοχ Ιοται 6 οδίαων. ι - 

ι Ημών ί* το «ολίκυμ* 1ν ουρανοί; ύτιάρ/Ιι, όφ* 

ων χ»\ Σώτηρα απιχβίχίμιθα, • φηβΐν Α Άπύσιο- 

λος* χα\, ι Ί'μΕΓ; Ιχ τού χίσμου τούτου ούχέβτϊ, » 

προ; τους (δίονς μαβητά; Ελεγεν ί Κύριος- πρίς 

•0; *4λιν φη^\ν, ίτι • Τούτων πάντων τιλοομίνων Ανβχύψβτ* χβ\ Ιτιίρβ' 

ή άιιολύτρωο;; υμών. ι 

'Ορίτ; ώ: οι χατ4Χριβΐί>νΐώνττ; 1π\ τ«ΐ; ιίιΟϋ; 
μ«τ' ίΧίΖνιι Τ'νομίν&ϊ; χαρίςχαΐ πβρρηαίας 4φάτθι> 
«ληροϋνται, οι £1 κατά ?4ρχχ ζώνη;, αΐβχύνης χα\ 
όΐύνη; χβΐ χατη^βίβ;; χ»ί* χαΐ 4 Πανλο; ρι>3 ϊί- 
νων- « Ό θιος άτ(οϊίΙ)3!ί ίχ-ίατφ χ*τ1 τί Ιρτα 
αϋτβ'ΐ * Τ'.Ε; μλν κιβ' ύχομινήν ί ργβυ ύγαβού Μ;αν 
χ»1 τιμήν χβΐ &γθαραίαν (ητοΟΐΐ ζωήν αΐώνιβν, 
τοΤ; Μ ππΕίβοίσι μίν τ(] 4ληβ<{«, ιπιβομίνοι; (Ι τή 

4!ιχΙα βυμί; χαί οργή 1 βλίψ'; χα\ απνοχωρία ίπι η Ίί» ιιιιβιιι ΐ)ΐιί εμιιι «ι οοηΐβιιΐϊηιιι-, 
*3υ«ν ψυχην άνθρώηου, τοϋ χατιργαζομίνον το 
χβ/ον. * Έπ\ μίν γίρ χοίΝώί ποτ* τήί 4μορ:1«ί 
αύξηο([β<]{, χα\ ικιντο; τοϋ ανβρωπΕνου α/ιίΐν 
γίνου; Ιπιχρατηαάση;, χατιχλνβμί; γίγονεν ύπο 
Θι-Λ, ικ:ρίΟων κ3β*ν *νοήν, ιού δίκαιον μί>ο« 
τυνοιιΐ φ->λοχβέντο; κρο; όευτίρου χίβμου γίνιαιν. 
Κ>ν μίτ' αϋτον πάλιν τη•ι χχχίαν ύίομανοΐαιν κατά 
μίροςί βίο; Δητΐμνιτο, ιτνιρν μίν τβϋί ^οΐομίτις 
άποιιφρώο»;, ΘαλΛίίη Α τώ; Φαριω.Ετας ί;αι- 
βίω; χατακοντΕβΊΐ;, Ίουΐαίων ΐΐ το πάντολμον γέ- 
νο; Ιψψ χαλ Οτ4αει χαΐ νοοβ:; χα'ι ΐηιναί; ίξανα- 
λώΐίί Λίχριϊ;. (Κι μην ΙβΙ; «ύχηροίς φαρμάχοι; ΤίιΙτιϊίΐι* ςιιοωοιίο νίτΕΠίβΕ ικεικιιΐιιιιι ΟίΐΓίιΙυιιι 
ρτορίβΓ ΒΙ ηιι* β<1 ιΐχΐΐη ροΜ ΪΙΙΐ Οΐιν-ΙΙΙΙΙΓ» «Ι1ΠΙ 
^ιιιΐίοεί ΐαοΐΐϋβοιίϊ Ϊπβ(ΐχ1(ί1ί ΓΒρΙβιιΐιΐΓ τίτοΜΜ 
βιιίΕίο ββευιιιΐυηι ίΛηι&α, ρυιΙοΓβ, άοΐοπ ει ιόιιΕιι- 
βίβιιο Τ βϋ* Ρ•υΙι» <τΙ»γπ»ι ΛΊαα» ζ ι Οευ» γειΜ-' 
«ίΐίοιιί([θϊ ίβοπηιΐυπι «ρ«π ρ;ιγϊ ; ίη ψι'ι•Ιαη ς 
*''θΐιιιΙυιιι ριΐϊοιίί.ιιιι ϋοηί ορβτΐι (1θΓί;ιιιι ΐ 
Γ«τη «Ι ίι^ΟΓΓυριίοιιβιο ηηκηιηι, νίΐιι» κιβΓηαηι ; 

110 II »ί• 

(|ΐιίε«ιιιιΙ νβήΐϋΐί, ^Γ^^α»I ΐυίβι» ίηϊ'|ΐιίι;ιιί. Εν «1 
ίηιΐί^ΐι3ΐίο ! ΤΗΙιιι'ϊΐΐο «ι ιη^ιιΐίίιι ίιι οιιιιιβιη ιπί- 
ηΐΐπι ΙιηηιΙπΙβ βρβηηϋΐ ιιιιΐιΐιη **. ι Ιη «Ιίβίιοι ΐ|υί- 
«]εοι Νοβ, ΙιΙΕί'Ιΐίϊεηΐβ ΊηίιιιιϊΙϊΙβ, βΙ ΓβΓβ Ιοίί Ιιβ- 
ΙΠ3ΙΙ0 ^ΒΙΙΕΠ ϊηιμϊΝΐιιβ, ιϋΐυνίϋΐιι ■ Οϋυ τηιίΙ, 

«ι,•ιιΐι:ΐ-(;ιΐ5 οιηιιπη ακίιιιαιη, ]«Βΐβ ιιηο υ-.ηΐιιιο ί«ηι 
■Ιοιίιο 311.1 ηΐϊΐιχίίιο, βτ ςαο ηοιυ» ΐΜβεεκΙιΐΓ ηιιιη- 

Λθ6. ΙΙιιι•μιι ρ03( βιιπι πιιιΐΐίρίκϋΐιιτ) ίιιϊι]ιιίΙιΙΕηι 
ΡυΓ ρϊΠΜ ϋβΐΐϊ ΓΚ5βι?1ϊίί, ί[[Πβ Ι|ΙΐίβΒΙ1Ι 5θ>Ιθ<•ι 

ουϋΐ Ι)ΐι Γβ ιΐ3, πμγϊ αυΐβπι ΡΙιΐΓΰοπϊί βΙβΓιίιιιιι) ρ 
ιΙΪΕΪη'β ίιιιιιιβπ|«ιιβ, ιυιΙ») τργο ίιιϋΛΟΓυιιι £θιιιι 
Ιαιίιβ, ιοιΙίιϊυΐιΕ, ιπογΙιΙι α ραηϊ* ύβρορυΐαιυ» λ ίικ. ιϊι, 36. "ίΜ.ι.31. " ΠιϊΙίρρ. ιιι, Ιβ.' « Ι,ιιγ. ι»ι, 58. " ΙΙοιιι. ιι, 6-9. 51 ΟΗΕΟΟΠΠ ΡΑΙΛΜΛ 55 

Μ*, Ναη ηηιΗβιη ρΓΟ 3*ρ6ΐ\ίι ιηβυΊοίηίδ 61 €ΐιπιιίο- Α καΛ ίατρ^ίαις 6 κοιγδς ιατρός ύπίρ του γένους τ^μών 

ΐιοβίΓα £γλΓι3 ςβηβηβ χρησάμενος, τά Ιλαρλ •κα\ ρ^θ* ήδονης ωφελούνται ιιΐΐιΐι* οοτηκηιιιΐδ ηιειίιπι* 

Κ»**!* ]|ΐηιη(ΐ6φΐ6 ιιΐίϋη οιυΐκίΐ, 86(1 Μΐ8Γίΐ»νίΐ Ρ*ιγ6*, 
οβιβηΙΪΙ ρΓορ!)6ΐ*β, ρβΓΓβοίΐ δί^η», 1β$$βηι άβ(ϊίΙ, »η- 
Ι&Ιόζ ιηίδίί. ΥβΓίιηι οιιηι ίδΐ3 ίιιΠπη& 6*861 »ό νβ- 
Ιιβΐϊ)βιι(€ΐη ηοβίπι» μαΙϊΓοβ Ιηιρβίιιη), ηΐ3£ηιιηι ιρ$υιη 
τ6ι!ι«<Ιίιιιη ήαο ηΐλ^ηα 8β<Ι*ηΐιΐΓ ρβοοηιι, ίρβπηι Οβί 
ΥβτυΐΗη, οβίοδ ίηοϋηηιΐΒ, ίιι (βιταηι άβδοβη<1ίΐ ; 61 
ιιηοηι» ρΓΟρί^Γ ηοβ Ιαοΐιιβ ρπ«ΐβΓ ρβ^&ΐιιιη, ίηΐβΓ- 
ΙΜΐ ρβ66•ιΙυηι ίη ββαιβΓφδο, ηο<$φΐβ 6θΠΌυθτ*η8 
λ€θ!βιιπι ίίϋπδ ΓΡίιηΙίΐ, ει ρπηοίρββ 61 ροΐθδΐ3ΐβ$ 
«]ιιβ ρβΐΙ&ΠΓ» ργρρΠ^πγλυΚ ίη ογοοο, ίηΙβΓΓβοΐο ρβΓ 
ιηοΠβιη 6ο «§ιιΙ ηαοβυαΐ ηιΟΓίίβ Ιιηρβπυηι. 

Ει βίβ οπηι, ιβηιρόΓβ Νοβ, ρβοεβίηΓββ ρβΓ «φιβηι, παρήκεν, άλλ* ήγειρε Πατέρας, Εδειξε προ^τας, 
έτέλεσε σημεία, νόμον ίδωκεν» αγγέλους επέστηαιν- 
Έπε\ δε κα\ ταύτα ήσθένει πρδς,τήν άσχβτοντής 
ημετέρας κακίας φοράν, αύτδ το μέγα Γάμα το κ*- 
ταπαΰον αμαρτίας μεγάλας, αύτος δ του βεου Λόγος 
κλίνας ουρανούς ΙπΙ τήν γήν κατήλθε • κα\ 20 **> 
πάντα καθ* ημάς γεγονώς, χωρ\ς αμαρτία;, κατήρ- 
γησε τήν άμαρτίαν έν έαυτφ, χα\ ημάς ένισχύτα^ 
τδ κέντρο» εκείνης ήμβλυνε, χα\ τους άρχηγο-ις κιΙ 
συνεργούς αύτίς παρεδειγμάτισεν Ιν τφ σταυρώ, 
διά του θανάτου καταργήσας τον. τδ κράτος έχοντα 
του θανάτου. 

Κα\ ως επ\ Νώε τους αμαρτωλούς δι* . δδατοΓ, 
ίΐ3 ρο9ΐβΗΐ!8 ροϋοαίιιιιι ρβΓ ρΓορπαηι ]ιΐ8ΐΗί3Πίΐ 61 Β £ τω τ ^ ν 4μ α ρ τ [ αν χατζκλύσας ύστερον διά τής *Γ»ιί»ιη ΐυΐιιϊεδβΐ, ββπιβίΓρδίίιιι Γβδίΐδοίΐανίΐ Ιηιιιιατ- 
ιάίβηι, ΐ3!ΐ(|ΐΐ:ΐηΓ£6ΐηβη ρηιΐΓίρ'Μίπινβ ιτιιίικϋ 3βΐβΓηί, 
61 βιβιηρΥιιηι ηβοιιοη Ιι>ι8£ΐηβιη ΟπηΙΐβΓ α ηουίβ δρβ- 
«ιΐ* τβδίΐΓΐΌοΗοηίδ. Ροδίςιιαην ιιιίβηι ΓβδυττοχίδδβΙ 
Α Ιη οοείπηι ίϊηδ*βι 3*8υηιρ(ι*β, ΑροβΙοΙοβ Ιη οηιηβιι» 
Ιβηαιη ίιιιήι1$ιΐ, ηΐΛΓίνπιιη οορίΑβ ρΓο|βαΙ ίηηΐίηιβ• 
Η%, αΌβΛϊίΓηιιι ηιιιΗίΐυϋίηβηι ρΓοροΜίίΙ, βΟΓίββίίβ 
ώηΜοηιιη ιηοικΐΓ»*!!. $6(1 ήιηυπ) οπηι οιηιιία Γο- 
€ΐι•4Ί, ι*ο η*ιΜι|ΐι»ιη ΙηιρΙβη<)ιιπη ηοη οοηβοηιηιηΐϋπι 
ιφϋφιίεςβΐ, ιΐΓδ«ΐδ ίηίί|ΐιιΙίΐβιη νί<)ί( νί ΙίυβΓΧ ηοδίΓ* 
|ή*όρο5ΐΗοιιΐδ ιιυη ιτιίιιυβ Γ6^ίϊ»ηΐ^ιη, νβΓϋπι ηΐθ^Ίβ 
^!ηικτόΓ68Γ,βηΐβϊίΐ θοηδρίρ>βΐ, ϋα ίιι ηοιη'ιη68 ββιιϊΙ>ιιδ 
ΑηιΓ(*ηΗ^Ι ρΓ'ονοΙοΐόβ, εΐφιί ρλΓβηΐββ, νοιααι 9ΐΗβιη ο'.κείας δικαιοσύνης κα\ χάριτος, έαυτδν άνέστησβϊ 
άθάνατον, οΐόν τι σπέρμα κα\ απαρχών του αΙωνίου 
κόσμου, κα\ δεΓγμα κα\ παράστασιν της άψευδ^ς 
Ιλπιζόμένης ή μΤν Αναστάσεως. Άναστάς δε, *α\ ^ι^. 
ουρανούς άναληφθε\ς, αποστόλους εΐ; πα*σαν έξαπέ- 
στειλε την οίκουμένην,, μαρτύρων στίφος οδκ ευάριθ- 
μη το ν προεζάλετο, ' διδασκάλων προεστήσατο «λη- 
θυν, εκκλησίας δσίων Ιδείξεν. Έπε\ δε ιτάντα πάλιν 
ποιήσας, κα\ μηδέν καταλείψας των δεόντων γενέ- 
σθαι, τήν κακίαν είδε πάλιν τφ αύτεξουσίψ ττ•^ 
ημών προαιρέσεως Ιπ\ τοσούτον κορυφουμένην , 
μάλλον δε τότε άρθητομένην θεάσεται, ώς κα\ το» 
*Αντιχρίστίρ προσκυνησαχ τους ανθρώπους τηνι- ί>* ιίΓη,Γίιυηιιβ ν^ΤΟιη ίβΐίηςιιρηίβ» ΟηπδΙιιαι νίιΙβΓβ ^ καυτακα\ ύπακοΰσαι, αύτδν τδν αληθή βεδν κα\ τδν Μι ; Γιιηο 1ρββ ΙΐΒΤηηι νβιίϊβΐ β οοβ'ο οπιτϊ ροΐ68ΐ»ιβ 

41 11Ι2>]£3!ΑΙ6 Π)λ^η3, }4Π1 ΊΠΟη £Ρη0ΓΟ9&ηΐ Ι3Γ^ΪΙ!ΙΠΙ8 
νβΐΐίοΐη, 86(1 03811^3 1» Γϋ β 608 <)άΐ ρβΓ ρΓ8?4 006Γ2 

ι1ί«8»ι»Γ•ην(Π!ηΐ ιί!)Ι ιΙιββΜίΓυηί ίη6 ίη ΙβηιροΓ6 
ιηίβί'ΗοοΓ.ϋ». Ιιΐ8αη»Ι>ϋ68 ςιιίόβιη ςιιββΙ πιβιηυΓ» 

ρηΙΠίίβ 8 8.ΊΠΙ8 ^ΐ!•8(Η8808 ί^ΐΐί ΙΓ8^6Γ: 81108 ?6Γ0 θ!) 

•^βΓ688ίο>ιβ 61 ίιηρβίη ρΓ8νοΓΐιιη Ιιοιηιηιιιπ Γβίΐβιη- 

\ ρ•»8, ϋ^ΟΠΠΗ Γ^η! Π*Γ6(ί6ΐ 6φύΐ6(. αύτοΟ αληθή καταλιπόντας Χριστδν. αύτδς αδθις^ έ^ 
ουρανών έπελευσεται μετά. δυνάμεως κα\ δόξης πολ-. 
λής, ούκέτι μακροθυμήσων, άλλα τιμωρή^σων τους 
διά τών πονηρών Εργων θησαυρίσαντας έαυτοΤς τήν 
όργήν έν τφ καιρώ τής' μακροθυμίας αυτού * κα\ 
τους μεν άνιάτω; Εχοντας, ώς μέλη σεσηπότα τών 
ύγιαινόντων άποτεμούμενος, κα\ τψ πυρ\ παραδώ-' 
σων, τοΟς δε οίκείου; αύτφ τής επηρείας κα\ συναυ- ^•^ίας τών πονηρών άνθρΛπων Ικλυτρ6>'σό μένος, κα\ της τών ουρανών βαιιλείας κληρονόμους άπιργασό^ Ι^Ίιιιγ ροκί 3ΐ1ν6ήΐιιηΐ ΑϊιιΙοΙίΓίδυ' οοηοιιΐίβΐ οηιηί* 
<|η| οηιίΤϊ» 8ΐΐδΐίιιβΙ, ρΓΟίιΙ ρβΓ ρΓορΙΐ6ΐ.ιηι (Ιίχίΐ : 

€ ΑΗΐΐΙΙΓ. ΙΠΑΐΗϋΐΗΟ, 61 6|Τ0 ΠΙΟΛΤβΐΗ) ΙΙΟΙΙ ΙβΓΓίΙΪΙ ΐ3θΐΗΠ1 
ΙβΛ 61 ΓφΙΐΙΙΙΙ ". Ι 9ΐΰϋΐη 61°£0 ΟΟΙΙΟαίϊΙ ΪΏΙΙΠίίΟΓΠ, 

«οίτίι ιιΐΐίδδίιηύιη υηίνβΓ8ΐ ν ΙίιΐΜΐθΐτι, ο&Ι^βΐβ Γοηιρϋ- Εύθυς ου ν μετά τήν του *Αντιχρίστου ^δΓλυράν 
πα^όησίαν κλονήσει τά πάντα ό συστήσαςτά πάν- 
τα* κατά τδ διά του προφήτου βίρημένον. Οτι 
ε "Ετι άπαξ έγώ σείω ού μόνον τήν γήν, ά\λά κΐΐ 
τδν όυρανόν. » Εύθυς οδν κλονεΤ τδν κόσμον; κα\ 6»Τ Ι*1>6Τη3ΓυΙιιιΐγ, 1βΓΓ*ι»ι Ίριί ίπιιτιίδοβΐ, βι ουπίίΐ λύει τδνάνωτάτω τον παντδς δρόν, κα\ συμπτύσσει " ιιηιν6Γ8ΐιΐη. 8ιιρθπιβ νβΓΟ έδίΓΟπιιη ηιιιΙιίϋΜΐίηβμι, 
<μΐ88ί Ϊ3068 1ϊΐ6ΐίΝυί)68 ίη εβρυΐ ίιηιηίιιΐι βΟΓηηι ςιι) 
ίηβΙΙ^ηο ιΤίνΐη^ϋ ΙιοηοΓΡδ ΡχΙιΗιιιβηιηΐ, ίιι ρβΓ 63 <Ιθ- 
ίβΓΓβιιΜϋΓ Αηίιίΐιπϋΐί «ΗδοίραΙί ΑοίΙΗδ (ΐιιίοιιβ ηιοηρ 
86*^υε1α Ιαϊ^ βι βΓορ(6ΐ φι& ηί Οβο 0Γ0<ϋ(ΙρΓυιιΐ Αιι- 
ΛολμβΙο. ΐ^ίηββ' ουιη ^Ιοπ» Ίρββ βρρβΓβηβ ίηοηηΓ- 
Ι'ίιοίΙ^ ρ6Γ οΙηγΌιπ ιυΙ)% βοιιΚιιιη, 8ίοοί οΐίπι ρορ 
Ιρη>ίιυιΐΓρΓοιορ«Γ6η(6ηΐ;οηιη68 νίνίΠοΚΐΙ, βΐ γογηιπ 
ΛβρΓούυΰβΙ νίνοδ 1 83?ευ1ο (ΙβΠιηοΙοβ. Ιηιρίοβ ςιιΜ^ιη 
•όη «ιΙιΙηΓ6ΐ ίη ]ιΐ(1ίειαη1, ββά'ιιβε υηο (Ιοηαυίΐ νβΗ>ο ; 
ηι>η βηΐηι ΓβδυΓ^Βηΐ ΙιηρΚ ίΰ ]οοΊ<ίο, ηί εοηρίαιη τδ ούράνιον κύτος, καΛ τήν γήν πΰρ\ μίγνυσι'» καί 
βυγχϊ 7 τ>, πίν•. "Ανωθεν δε τών άστρων τδ ιΛ^θος, 
οΤόν τινας αμύθητους πρηστηρι^ΓΐιΗ τίς κεφάλας 
πέμπων τών θεοποιησάντων τδν πονηρδν, ίνα δι* αυ- 
τών πρώτον τιμωρηθώσιν οΓ τφ *Αντιχρίστψ* πι- 
στεύσαντες, οΓς τ^ννοΰν προσηλώθησαν, τια\ δι* ά 
ώς βεφ τφ άντιθέφ επείσθησάν* έπειτα μετά δόξη» 
αύτδς ΙπιφανεΥς άφατου, δΟ έύσήμου βάλπιγγος, ώς 
δι Λ εμφυσήματος ποτέ τδν προπάτορα, πάντας: ζωον> 
σιΓ, κα\ ενώπιον αύτου παραστήσει ζώντας το•>ς •ά& 
άίώνίς νεκρούς. ΚαντΌυ< μεν ασεβείς ούκ άξεί εΙ^ «» Α{(. π,*!. 
ΗΠΜΠ.ΙΛ IV. 

Λίγο•, άξιώίΕΙ τίνίί ' οίίΐ γ4ρ βναβτή- Α 6», 50(1 ίιΐ ΟΟηαΌΐΙΐηΐΙίηηβ. ΡγοιΙ1Ι£?ι χιΙΚΠΙ ίιι )ΙΙ.11- 4«ε(ί(ς Ιν κρ|«ι χ«4 το γίγρϊμμίνον, 
«Χ'ίν χβτβχρίΜ». Πρ«βήβ*ι « ι!; χρίβιν τ4 ήμΙ- 
«ρβ «άντβ, χβχ4 την βήμιρον 4να* ινωβχομίνην 
ιοί ΕοαγγΕλΙοιι φωνήν • « "ΟτΐΥ γ4ρ, φησίν, Ιλβτ) 6 
ϊϋί το3 άνθρωπου ίν τ|5 βόξη αϋτοϋ. χιΐ ϊιάν-Γίς 
οΐ 5υιοι 4γγ«Χοι μετ' ούτοϋ. ι ΈπΙ μέν γ4ρ τη"ς 
«ροτερΛς- βϋτοΟ ΤΜίροΥοίο; ίχρύτττετο ή βίς* της 
σίτου Βείτητο.; ίιιο τηνοάρχι, 1\ν έξ ί,μύν ύκίρ 
ημών ανΟ,ο&ε • υ5υ Εί κρύπτεται ττρίς ήτ Πατέρα 
Ιν ΐώ οϋρανω μ;•:! τή; όμίθίου οΊρχος, ΐ4τϊ 51 
πΐϊαν έϋκαλΰψί ι την 64ξαν ■ ΙτιΛ γ4ρ Ινβτόλών Ιως 
Κνιμών φανεϊτάι λίμιτων, άχτΓαι βϊίτητο; τιιριαν- 
γίΓων τ4 «(ρητά, Μγχοβμίνΐ) χιΐ ζωοποιοί σ4λ- 
«ίγΤΟί τκριη/οϋίη;, και βΟγ,Χβΐούίης 5μι πρ4ς 
αύτβν *« κάντα. ΚβΙ ΐΛ'ς αργίλου; Ιττίίγετο μ'ιν Β οΙκιΙίβΓοηΙ. 
χ«1 «ρΐτίρον, 4λλ' ίψανώς, ΙτίέχωΛΐ τον α&τών ζήλο ν χβϊλ τών ΟΕομαχού' ΧβΙ ο& «βρββιωΐϊήκτβ'*, 21 4λ*4 χ*\ ελέγξει χι\ ϊ 

< "Ότβν οΰν ίλβη ί ΥΙος ιού 4ν0ρώποΐ) Ιν τ$ δνξτ) 
αϋτοΰ, καλ πάντες ο( άγιοι ηγγίϊοι μετ* βύτον, 
τίτε, φηίΐ, χϊβίβίι ίπΐ βρΐνου ϊίξης β&τοΐ- ι οΟτώ 
γάρ χα\ 4 Δανιήλ χο'ι προείβε χι\ προίΊπεν ι Ί6θν 
γάρ, φηοΛ, 6ρ4νοι ΙτέΟηπαν, χαΐ π».1αιο; ήμϊρών 
Ικάβιββ* χα\ «ΐοΌνώιυΙ'.ν 4νβρώΐίον Ιρ/ϊμ-ν.•; 1*\ 
τών νεψίλών τ',Ζ ούοανοΰ, χι 1 , εω; το3 πκλαιοΰ τών 
ήμερων ϊφθα«, κα\ αύτώ !ο"ίβη *4μ χ»1 τ) τιμή 
χα\ ή ιξουοία * χίλιοι χιλιοΐε; ίΧειτοϋργΊυ» αύτψ', 
χ«\ μύριαι μυριάΐι; ηαριιν:ήχί<να> βίτιί, ■ ι ιΤι 
ο^μφώνω; χ'βΐ ϊ4 Ιερΐν Εύιγγίϊ'.ον, Τΐίε-,- φηοΐ, 
■ ΖυναχΟήβανται ιΜΙνΐΐ ΐ4 Εθνη Ιμιϊροαβιν ά'Λοΐ ■ 
χιΐ άϊίριιΐ αΐτοϊ>ΐ 4-' άλϊ.ήΊ.ων, ώτπίρ ( τιο'.μ(|ν 
Αφορίζει τ! πρίβιια ΑιΑ ιβί ίρί^ων. ι ΠρΐΕΐΐα 
ιο[ι; Ει/ιΙο•;; χβΧϊΙ ώς ιτραιΐ; χα 1 . ΙΐϋίΐχίΙ,', χαΐ- 
ραίΐΜ'ΐτα; ττ;ν λιίαν χίΐ ϋπίρ λ-ΙλίΖ «τριμμίνην 
ό!4ν τών 4ρίτών, χχΐ ώ; βφωμοιΐιΐμέ';ου; βί'τψ. 
Έι»1 χ* 1 , χύτδ; 4'Μ; ίχλήΟη πβρά'τβϋ προφήτου 
χ«\ Βϊίπιιτο^ ■ « *1ίι ΐ 4'ΐν'.; ιοί βοο", λίρνι*;, 
4 αΐρΐιΐν τήν 4μβ?;!ϊν τοϋ χΐϊμου. ι Έρίφίυ; βϊ 
«λεΐ τοίις Αμβρΐιολούς ώ; Ορβοείς κ»1 4ΐ4«ους', 
Χ4Ϊ χβτ* κρημνών φ; ρο^ένου; τήί 4μβρι1β;' κοί 
■ζρΐις μίν, φηίι, ογγ,ιϊι έκ 8εξ;ών', ώί'χ«\ βεξιών 
ίργάτα; ίργιον ' τοίις 51 μή τοιούτους ΪΧ ϊών (νηινύ- 
μων. »Τίτ« ίριΐί ΒυίΛίϋί, ι φηαΐ, χ»1 ού πρΊβίβηκί 
τ!ς_, ή τίνων "ρβϊιλεύ;, ώί οίιίίνο; ίντοί (τίρου, 
«Μ)ν «ύτοί * «ί χάρ χα\ ίχ:Ε τιο),λο\ κύριοι Χίή ρ*- οίϋΐη πΟϋΙη οιπιιι», ΜΟίικΙυηΐ ΙίΟιΙίκ ιει:ο|ιιίΙΒΐΤΐ 
Ενι磫1ϋ ϊογοιι; αΗ βηϊιηιιΟαιη «ηίτ'ιΐ Ϊ"ί11ιι> 

Ιιοιηίιιίδ ίη εΙογιϊ ρ)ιιϊ, βΐ ΟΜΙ105 ΐίηΛϊ «ηββίί οιιη 
βο. > Ργϊογε ςιιίιίβι» »ιΐ«ηΐιι ^κ-ίικ- ^ΙοΗ» φι <ϋ- 

»!ΤΐίΙ3Ιί»(ιι!ι ΓίΓΙΚιμίϋ» Μ ηοΐίΐ ρΓΟ ιιοΐιίί «51ιιη|>• 

ιίΐ; ιιιιηο νβΓΟ )»ΐβι ϊη »πη Ριίπι ίη ί<(Ιο οαιη Ίϊτίιιι 
ιήαι ειιτπβ ; ιιιηε ίΐαβηι ιοΙ.ίμι ιιιιηί^ιΐιΐιΐι |Ιοπιιιι. 
ΝίΓτι» ίοΙϊίΡΓίυ ιΐίηιΐΕ ϋ(Ι οΓο.Ίίΐιιη «ΙϋΐΙιίΙιΐΓ ιρίβη- 
ιίίΐΐί, Γϊιΐιίί ϋίτϊιιΐΐιΐϊϊ 1ιιρ& ΧΙιιηιΙπιηι, ιιιιϊ*ϋ-*-ιΙΙ 
61 ϊΐνίίΐο» ρβΓϋΐιυιιΐί ιιιίη, ίηηιιΐιμιβ »<Ι γπιπ Ββη- 
ΥοεηηιβοπιηΊβ. ΓΓΐιΐϊήιιίιΙνπι ^ιι^ίΙοί β\οϊι»ΐιϊι.ιιιθι1ι> 
αιιΐβιη ϊιινίίίίΓιΙΙ, τερΓ6»η ΜΠϋΜ ιΗο ΐιίτβηυβ »<)- 
ν^πίΓίοΐ Ββί; ροϋοίίιΐί ντο ριΐιπι τίπίϊΐ, ιι« 
Ι8ίβ1>ϋ, '■*<! Εοηνίείοί ρίΓπίί ΙηκΙβΙ Β05 ψι\ ι τερον βΐ ίμφινώί ί,ΐ-; ιρϊίώκι τβΐς τίοΐϊϊΐί 7ΐ^;*Λ£ΐΟ(Ιΐ. 

ι Οιιηι (Γ§ο νριΐΡΓίι ΠΙίΐϋ Ιιοιηϊιιίΐ ίη (Ιοηι Η»". 
61 Οιιιιη-5 5311011 ϋιΐΒίΙί οιιιη «Ο, ΐυηε, ΐηηυϊΐ, (*<1*1ικ 
■ιιρβΓ ιΙίΓοιιιιηι %\αηχ ϊικβ. ι Ιιι εηίιη ΟιιιϊεΙ μι-*- 
νίιΙϊΐΜ ρΓκίΐιϊΐ; ιΐίΐιι ϊίι; ( ιμ,-μ ΐΐίτοηί ροβίΐίίηηι, 
«1 Απΐϊ(|υα« (ΙϊβΓυιπ ιβιϋι, ει νι.ϋ φΐϊί! 1'ιΙίιιηι ηοιιιϊ- 
ηί* Υβηϊϊΐιΐβιιι ϊη ηπ1)11ιιΐϊ πβΐΐ, «ι ιι$ηυβ κϋ Αηΐί- 
φΐιιηι ά'ΐΐΐαι» ρΟΓνβιιίι, βι ΐρκί ι!*(η βΜ <ιαπ!> (Ιηπι 
βι ροΐββι**; ηιίΙΙίλ ηίΙΙίικη ηίπίιΙηιΟβΜ βί, αϊ 
«Ιβοοιη ιιιϋΐί» ιΐιϋϋιιιη βΗΪιιεΙιιηΐ οι ". > 0οί εοπ• 
ϋΐτιπί ΜΚΜΠ ΚταπββΙϊυπί ιΐίοοη* : • €"|]£Γ0βΐ1(1>η• 
ΙΙΙΓ 0ΙΙ11Ι65 ^Εΐιΐβί Ι6ΓΓΚ 1(1 61111), οι λΙιλλ αϊ> >1ίΐ• 
(ΙίίΟίπιει, ΐΙΟΒΙ ]>ιβΐι>Γ ιΙίκοΓίιίι ονο ηΙι ΙινιΙίι, ι 
Ονβϊ ]ιιϊΙοϊ Υίο.»ι, 'ηιι'υ ϋοο'ιΐβϊ βι ιηβηβοβίί βιιιιι- 
1>η!ΐηΐη ρΐιηηπι ηΙ) ίρ$ο ΙΗΙιιβ ιΐτΐιιΐυηι »ΐιιιι. «ι 
ο,υίι ίρίί ο«ηΒ8<ιι-»ΐι, οιιηι ϊρββ ιιιιοηυε »{ηιιι «μι. 
ιιιϊ Γιιβπΐ 3 ΓΓορΙιβία ει Βιρίίκι ιΐΐεβπΐβ: ι Εοοβ 
ιιριιιιι Οιί. οοεβ ςιιί ιοΙΙΊι ρεοοαιι ηιπιηΐί *'. > Η.ιίΙι»* 
ΥίΓο Υοοϊΐ ρεοοιιοΓ», ηιιίι ΐπιεβι ει ρκιΙείΥΐ Μ μι 
ίί[κτ3 ρεοοαιί ηΐίΐιΐοί; αΐίο) (]ΐιί(1ειη, ΐηηιΓιι, π,Ιΐο- 
ολΙ.ϊΙ 3 (ΙβιΙΓίί, νϊΐιιΐ ίΙοιίΓΟπιιη ορειυιιι Γμιογμ, 
3 1 ιο8 ϊΐιικιΐ) ηοη (ιΐεβ > κίηίΐΐΓΪβ. « Τυιιο ιΐίοει γ», • 
ϊϊι, «ι ηοη »ι.)(|ϋΐίι ςυίίΐιαιη νεί ςυοπιιιι ιίι πχ ΊΗ/•, 
οιιι» ηοιηο αΐιια βίι ρΓβΙβίίβιο; ηιηι ει»ί ίΙ•ί ηιιΐΐ! 
(Ιοηιϊΐΐΐ οι τε$ΐ$, υηιιι Ιϊιπριι κη Οοηίβπι, ι 

II II 115, ηιιί ιι:ιιιιγ;ι ΚΙ ιιιιιιιϊιιη) ΚβΓυβ . Τβηίΐε, ΟΟΙΜ 

ιϋοιί Ρ»ιγιε ιηβί, ρειοίρΐΐβ ίΕβ""" 1 ρ>γαΐιιιπ «ιιΐίιι 
οοπίΙιίιιΓιοηο ιι 
παντο; ίεαπ&:ηί. Έρε! τοίνκν τΐτε τοΙς Ιχ ι οιλϊΤς, 41Χ' εΓς βνιω; Κύριο,-, εΙς ρ»βιλεϋς, 4 φίβίΊ τ 

ζίώ*ιύτο£ 6 μΐνο; Ρα&ιλΕύς• < Δ:0;ε η! εΐιλογημένβι τοΟ Πβΐρί; μιι, χληρονομήτατ* την ίΐτοιμββμί 

νην ίμίν ραιιλείαν άπο ΛΤ.χεΜ^ χίσμου. > 

"Οντως τιρΊς τούτο Ιβλίπιν ή βπ" ΐρχήι χβτββοΐή Ό ν $'* 1 < 1 ι,οί »Ρ««1»1»( » ρΜηοίρΐο ιιιιιρ(1Ι Εοηιιί• 
«Ο χόβμου- χβ\Ει4ΐοΰτο ϋ.ιίλο;ή Ϊ»#ρ4νιβ( ίιιΐ'ιη, βί ρίορΙΟΓ Ιιιιιιο Ιίιιβπι ΧΙΟΠΙΙιιιι ίη μοβΙχΙϊ- 
ίχιίνη *β\ ίρχβιοτάτη τον Ηατροί βουλ1],-χ»ί' ή» 9»&Λ ίοιιιϊίΪΗΗΐ, ΚΜΙΠΙ<Ιοη ΐιιιιιΐ »η|β|ι« κίΒ^κΙ 


* τη; μεγάλης βουλής τη; τοΰ Πιτρος 4γγ(Χος, 
Χ>τ'ε1χ4.α μίνϊν, βλλά χβΐ χΐθ' ίμοΐώβιν οίκΐίαν 
άτίίΐργίβϊτΟ ξώον τίν βνίρϋΛον. Ινι 8«νη0ή πβτί 
χίιίρήσαι τήν μιγβ),«[ί:ητιι -.η; θϊ(»; ρβοιίί!»;, τί,ν 
μαχοριόιηιβ τής βιίαί χΊηρονομίϊς, τήν ΐελϋίϊητϊ 
•&[ί τοί βνωχάϊω Πατρός' ίύΐογίις, ϊι' ήν πί-ιτί εοιιιϊΙΗ Ρ»ιπ» ιιηο Ιΐΐιιυιη ιι) ΊιιιΐΒίηοιη ιυιιη 
εΐίΐΙΗ ϊΐ) ίίιηϊΐϊΐιιιΐίηοιίι ΥΪνυπι ΓβοΙΙ Ιιοιπίηβηι, «ιι 
<μι»ιιίοι1«<! ίθηββ<|ΐΓι ροίϊίΐ ιηηριίΗιιηιιειη π-ρηϊ <1ί- 
ΥΪιίί, «ΙίΥΊηα ΙικΜίΙίΙιΐίί ίεΙιεϊΐΒίοΐΒ, ρβΓΓβπιιιιηιιβ 
ϋπρ'τηΊ ΡιιΙηι ηοηβιϋοΙίοηβΓη ρ6Γ 4>ι»ιη οηιηίι ίηΜί» 
ίΐιήΐ νΊϊ ; 1)ϊΓια «Ι ίαγ!ιί1)Πίι ; τυηι ηοη Ίιιϊι : » < 1 ϋηη. υιι, 


Κ 0ΚΕ60ΚΙΙ ΡΛΙΑΝ£ 56 

γ $ ιηΙΙﻀ ιβμιιιΙι β€η*ιΙ>ιΚβ 9 •ϋά •1ιηρ1ΐ€ΐ1βη•ιυη€ϋ« Ιιιηι Α έγένετο τά ορατά χα\ τά αόρατα* ου γ*ρ •!π« τον 

αίσθητοΰ κόσμου, άλλ* άπροσδιορίστως του κόσμου, μΙοοιΙ*, Ιαηι Ιβιτβηι. Νβ6 Ιβΐβ ιβοΐιιαι 86<Ι βΓιβιη ιΗ* 
Λίιι» €1 Ιικί&υΐϋε βχΐηιηΐΐΐο, Ου! ΗοαΓιηΙβΟΜΟηοιιύ», 
ΜΐιιΐΙΓβΓΦ ραεείοαο*, ιηνείβηο οι»ηΐ3, ςυ* ρπψΐβΓ 
ηαηε Οαβιη β»ρ*€«ΐβΓ8αιηιιι*<|ΐΐ6ρηι<ΐ€ηΐ!9ΐ (ΙΙίρβιιβαΐ* 
βιιιιΐ, ιιΐ Ιιι ρπΗβαΐϊϋα* (Μβϋβ ρβΓ βα 0ΐΑηΙί68ΐ8ΐιΐ8 « 
&ιΙ?»Ι0Γ6 ιαιίΙ^ΐ : ε Εη|6, *6Γνβ οοηο, φιία βορβΓ 
ρ3ΐιτ* ίιιιβίΐ ϋ•ΐ6ΐΙ*, «ιιρβΓ ηιαίΐβ Ιο εοη&ΐίΐιιααι ; Ιηίπι 
Ιιι φΜΐιΙίιιη» Οοπ..ιιί Ιυί ••. » ΑίΙ 6ΐγο : ΥβιιίΙβ, ροι•- 
6ΐρίΐβ Ι&6.ρΐ6ΐι(6ΐο βΙ ροηοαηοαίαιιι μιμμΙοοι 60*16- 
8ΐ6ΐη,φιι Ιβητβηο βΐ εοη-υρϋοίΠ οι ρ^ΓβΑΙυβηΐΙ αιαικίο 
8β€θο<1ιιηι ακι 60Α6ΊΚ» ιΐ8ί β«ϋ• : ε Ναια 6*ιιηνι, 61 
ιΜ'αίΙβ αιϋιΐ Η>804ΐϋ€*Γ6;&.ύνί,6ΐ ύβύί&ΐίβ ηι'ιΐΓι ϋί- 
1*γ* ; *Ιί6οιΐ8ίιΓι, 61 6ΐ66ρ°ι*ΐ<8 οίο; ιιαϋιΐ8»6ΐ ίοάαί• 
8ΐΐ6 ηΐ6 ; ίοβπηαβ 6Γ8βϊ, 61 νί8ΐΙ*8ΐΐ8 ιοο ; ία €*Κ6Γ6 

6Γ8ΙΜ, 01 Τ6ΐΐί*ΐί* «4 «16. Ι 

Ιϋι• φΐΦΓίΙιΐΓ 0«}ιΐ8 (βιιΐ8 βοΗηβ ηιβιηΐιιΐΐ 6166- 
ι»ο«£ίι;*,6ο}η8 ςίΐϋα ΐΜΐιβοΊιώοιιβίΜ 61 η&Γ6<ϋ(αΐβιιι 
« πίβιίιΐίίι Ιήικί <Ι6(ΚΙ• $β(! ηοη Ηΐιαβ υβΐυιιι ι»6ηι{- 
ν!ι οίι ήυί «υιΐϊΐι ίηΐβΙΙί^υοΙ. Ν*ιη αιιαηιΓο βιιρη 

θ)«8 0ρ6Γ8(0Γ68 ΤΟ&ΐΙΙ 0768, ρβΙ* Ιΐ3ϋθ βρρβίΐαΐΐό- 

ηοηι Ι6»ι»ΐυ8 681 βοβ οαιήΙ νίηυΐβ ρτ&ίΐΐο* *Ιϋ. 
«Μ>ιιΠ$ιιπιηιΙθ!* 61 εοιηροι* ραηαοβ ΓοΓβ *ά ίηοπβιη ρΓΟ 
Ιχ>ηο ρ;ιΐίβιι<ΐ8ΐη• ςυβιιυΐϋΊιΚχΙϋηι ίρ86 Ιαοηιιηιίι οτίι 
αιΐ θ6ΐ•ί8ίοη6Ηΐ άαοΐυ* 681, βι οίιιη «βηιιβ οοΐ^ηι 
Ι.ιιΐίίοηΐβ 86 ιιοη βρβΗβηε 08 βυιιιιΐ, ρτ€Μ!Ι β€Γ{ρΐι»ΐϋ 

Γ81• {8118 6*80, €11111 1*1*8 6886»ί, 00111016001 ν|| 0606» Β δσος ουράνιος, χα\ δσος επίγειος. Ούχοίτος Λ μό- 
νον, αλλά χα\ ή θεία χαΐ άπό^ητος χένωσις, 4 
θεανδρική πολιτεία, τά σωτήρια πάθη, τά μυστήρια 
πάντα ' διά τούτο το τέλος προμηθώς χα\ πανσόφως 
προωχονόμηται, ώς άν ό διά τούτων έν τοΤ; παρουσι 
πιστός αναφανείς άχουση «αρά του Σωτήρος * ι Ευ, 
δούλε αγαθέ, έπ\ ολίγα τ\ς πιοτος, έπ\ πολλών σ• 
χαταστήσω• εϊσιλθ* «Ες τήν χαράντοΟ Κυρίου «ου.» 
ΔιΟτε ουν, φησ\, χληρονομήσατ* χα\ τον ενεστώτα 
χα\ μένοντα χα\ έπουράνιον χόσμον, οΐ τφ Ιπιγείφ 
χα\ φθαρτφ χα\ «αρα^έοντι χ^αμω χαλώς χατ* 
έμήν χρησάμενοι γνώμην. ι Έ«(ναία γάρ, χλ\ 
έδώχατέ μοι φαγιΤν, έδίψηβα, χα\ έποτίσατί μα, 
ξένος ήμην, χα\ αυνι^γάγΛέ μ», γυμνδς, χα\ **ρι- 
•βάλιτέ μα, ήοθένηαα, χα\ Ιπισχέψασθέ μι, Ιν φυ- 
λακή 1μψ % χχ^ ήλθ«τ• προς μ8. ι 

Ένταυβα ζητείται τ(νος Ινεχα τής ελεημοσύνης 
έμνήσθη μόνης, χα\ ταύτης Ινεχα τήν εύλογίαν χα\ 
την κληρονόμων χα\ τήν βασιλείαν Εοωχεν Ικείνην • 
άλλ* ου ταύτης έμνήσθη μόνης τοϊ; μετά συνέσεως 
άκούουσιν έπε\ γάρ ανωτέρα τους αυτής Ιργάτας 
πρόβατα έχάλβσεν,άπδτής χλήσεω; ταύτης 22 τ4* 
τ» «ρ^ς αύτον όμοίωσιν, κα\ πίσαν άρετήν εμαρτύ- 
ρησιν αύτοίς, κα\ ώς έτοιμοι διηνεκώ; ήσαν εις τ6ν 
υπέρ. τού χαλοΰ Θάνατον * καΛάιηρ κα\ αύτδς ε^ς 
πρόβατον επί οφαγήν ήχθη, χαΐ ώς άμνδς εναντίον 
του χείροντος αύτον άφωνος, χατά τδ γεγραμμένον Ι-Λί^ιίαπι, ιΐ8η οροΠβ! »ΐ8ΐιι, 6ηιιι »Γβιιιιΐ6θΐυοι βίΐ β Τοιβύτοις ^ Μ χ βντοΣ - ο& σι «ροσβπιφημίζιι τήν Λ 61 (ΠΙΓΙΠ8 ΰΙίβΗΐβΐίβ, <1«88Ι Οαραΐ ρΠΒό(8ηΐ6ΙΝ οιιιιιί 
|ΗΙ8 Τ<Γΐ«(ίΙ)08 ΙΙ806Γ6 6ΜΙ0 φΐ! (1βΙ)6ΐ ίΗίΙΜ Ιβ|ϋΙ 
«ΙβΓίΓΐ ρ6ΙΊ'ίρ6Γ6 Ιΐ3*Γ6(ϋΐ8ΐ6ΙΙΙ ; ςθΟ(Ι ρ6Γ ρ*Ι**Ι>ό1&ΐΙΙ 

ϋοββπι νί^ίΐιυιιι 08ΐ6ίιιϋΐ Οοιοίηιιβ. Νοη βιιιοι οιιιηββ 
ο6€ογτκ|)1£8 *(Ι άΐ\ΐΜ* ηυρΐι*•8 8ϋθΙ !ΐΐΐΓΟ^υ€ΐ», 
ψΛ ΐιιΗαη νίΓαΙιιίΐαΐβ οπίαΐ» ςα» ιιοη Γβ€!6 ρΓΟ- 

|ΤΡ6ΠΙΓ6( 8ΙΜ6 6Χ6Γ6ΪΙΙ0 61 Ιθΐηρ6Γ8ηΐί«, 61 ΙΒϋΙΐΙβ ?8- 

ήί^ιιο ▼ίηιιΐυιιι εβΠαιιιΙιιιυαβ. Ε4|υΙιΙβιιι ρ8ηιιιι 6βΙ 
^08 Ι8ΐηραϋ68 ίυ ω»ιΓώυ8 ΐοιΐ6Γ6, \Λ 681, ββαιιι 

ΐάπΗΟΠΙ €ΐ 811X1» 8 6}ΐΙ8 ΙΙΟΙΐΐΙ»8 20110116 81ΐ!ηΐ98 ςυ« 

ρ«Γ ΐ4)αηιΐ5 υιαηίΓΰείαΙιΐΓ, 8η8ΐ6ΐι(αιη 61 Ιιιιιίιοηι, 

1)60 ρ6Γ νίίΟΙΙΙ (ΙονΟΐΙΠΙ, 61 111Ϊ8 Ι811ΐραι(ίυ08 600860- 
Ι;ιΙΚ»3ΐιι, 0|)0ΓΙ6Ι 6ΐίαΐ11 οΐβί 6<1>11ΐη, ΟΙ 30Ο6Ο8Φ Ια• 

οιτνίαηΐ. ΟΙβυιιι νβΓΟ 661 < ΙιαπΙεβ, 6ΐιιη δίΐ ρΗιιβ^ρ» βύποιίαν * δεΓ γάρ χα\ ταύτην, δείγμα χαΐ χαρπδν 
οδσαν της αγάπης, ώσπιρ τινά κεφαλήν ύπερχει- 
μένην Ιχειν των άλλων άπασών άρετων τδν μέλλοντα 
χληρονομιΓντήν άΐδιον Ρχσιλείαν έκείνην δ χα\ δια 
τής παραβολής των δέχα παρθένων Ιδειξεν δ Κύ - 
ριος* ουδέ γάρ αϊ τνχουσαι είς τον θείον εισάγονται 
νυμφώνα, άλλ* αϊ παρθενία χεχοσμημέναι, ήτις 
οδχάν κατορθοΛείη χωρ\ς ασκήσεως χαΐ έγχρατε(α;, 
χα\ πολλών χα\ ποικίλων των χατ"άρετήν άγώνώΥ. 
ΊΕτι γε μήν χα\ λαμπάδας ταΖν χεροΐν κατέχονται, 
τδν οτχείον νουν χα\ την έν αύτψ έμμέριμνον γνώ- 
σιν, τφ πραχτιχφ τής ψυχής» δ δηλοΰται διά των 
χειρών, έποχουμένην χα\ ύπανεχομένην, χα\ τψ 4Ηφ 
άναχειμένην διά β(ο^, χα\ συνημμένην τα!ς έχβίθεν νίΓΐιιΙιιιη, 0»6ΐιΐ8ΐΐΗΐοϋυηι θι^ο, 8ί Γυη(ΐ8Πΐ60ΐ8 ου»~ Β λάμψεσι^Δεί Ιέ δμως χα\ του ελαίου δαψιλους, ωατα 

«. • _ . ΙίΛ ^κ •__....„ . ^._« ^.^... _ » «... _ . • )ίΓ/ΐ&8, 61 8Ιΐρ6Π«<Κθ663 ΙΙΙΙΙΠϋ, 160111111 8ΙΙΙ6Ι0 0011 

ειιρ6Γροη»8• ϋΐχ οιιιοία Γ«ϋ•|πΐ8868 ΐΐΜΐΐΊΙία,εΜ 61 δ ι 
οιιιηβιη Οίΐηιρα^νβπβ νίίΊυίειη, 6Γΐ8ήΐ8ΐ6πι νοΓΟ 
ιι'ιεί Γθη*6ί]»ηπν οιοιιβί ΠΙ β ^ιηαιιοοΐ ίιιυΐΊΙβϋ 61 
«ιιιοιίυ^, (Ιυΐοιΐ8 αιιίεϊιι ΐοοίιπιι βίιιιϋίΐΟΓ ηοο ρηίοβ! 
8Μΐβ ωιιήο «μιιΐιαε ίηιιΙβωΐυΓ 6ΐιρ6Γΐπ»ροιιί. Ι^ίΐαΓ Ια1ί1)»8 ϋιΐιιιίιΐϋβ Ι;ιγ§ιΊιιγ ΙιαίίΓβιΜϋΐβιιι οιι! 

6ΐία8 νίηΐΐί08 ρβΓ ϋΐ3ΓΐΐαΙΙ8 ΟρβΓΛ (|ΐ|:ι8Ι 328ΪΙΙΟ 81- 

ΚΟίνβΓαιιΐ, οι νβΐ ρβΓ νίιαη) ίΓΓβρη•1ΐ€ΐι$ίΜΙοιιι 8(1 
ο η πιοϋΐΎϋΐ-υη!, νβΐ ρβΓ ηαηίΙβηΐΜΒΐ »<Ι 63ΐκ οοιι- διαρκείν ή μ μένος. ν Ελαιον δέ έστιν ή αγάπη, χορυφή 
των αρετών ούσα• "ύσπιρ ουν άν χα\ θεμ:^οος 
^«•θϊς• χ•* έποικοδομήσης τους τοίχους, ούκ *πιθ*,ς 
δέ τδν δροφον, άχρηστα πάντα . αφί^χας έχβίνα, τδν 
αύτον τρόπον λν πάσαν άρετήν κτήηι, μή προσχτήση 
δέ τήν άγάπην, πάσαι ΙκιΤναι άχρηστοι κα\ άνόνη- 
τοι * χα\ δ τής οΐχίας δέ δροφος χωρ\ς των άύτδν 
ύπανεχόντων έποιχοδομηθήναε ού δύναται» 

Το?ς τοιούτοις τοίνυν χαϊ δ Κύριο; παρέχει χλη- 
ρονομίαν, οίτινις τάς άλλας άρετάς διά των τής 
αγάπης έργων έπεσφραγίσαντο• κα\ ή δι* άνβπιλή- 
πτου βίου πρδς αυτήν άνέδραμον, ή διά μετανοίας " ΜμιΗ. χχυ,ΒΙ. 
Η0Μ1Ι.ΙΑ IV. 

ψυγον ■ ώ ι «ή; μίν „1ώς (γώ χαλώ, Α ΓιικοΓυιιΙ : ιιιοπκιι .ιΐίοί αιιίιΐοηι ηρρβΙΙο Β""» ΗΜηνι Μ ι» 
ι* 

* ' της- (χ Θεοϊ μυρτινης άναγιννήίίω; γΰλβι 
ί ϊΐ μιλίου;, ω; ίιϊ των τη; μιτανοία; βίλνιι- 
ι Ιΐρώτων χαΐ τ)|ς τβΜΐνώβίωί, β!β μιββίν τήν 
Ετιανακαλουμίνου;. Αιο χβΛ ποΐ,Μίοω; τ* τή; 
«ωςπρΐτερον ΙντηΙς βιίοΐί ΕναγγΓΛίοι; ιξηϊη- 
βάμινο;, ύστερον κροήγβγ» τά τής 3Τ«"ηί, ώς τά; 
(χεΤ κροκαΐηριβ-μημίνα; άριτάς (] τΕλιιούϊη; »1 
ί^ανϊΐΐύβιΐί. Άλλ' οΐ ίίϊαιοι άτΜχρ^Οήιιονται Άΐγον- 
τ€; • ι Κϋριί, ΐιίτι βί ιίβομΕν ι»ινώνΐα, χζΐ ίβρέ- 
' ιμ«ν ; * βιψώΜΜ, χαΐ ιποτί,τβ,μϊν ; «ΐτι 5ί μ 
(Κομιν ξένον, χοΐ τυνηγάγομιν ; || γυμνον, χοΛ ϊμ- 
(«βάϊομιν ; «ΐτ£ Βΐ κ *ίϊομινί(»βϊνή.1ί1ν»ι»*β)(ΐ;, 
«Ί ήΐΟομϊ* προς σί ; » *Ορ3ϊΐ χοΛ ((χαί-ιυ; χβλού- 

μίνο'ΐ; «Α; έχ ίιξιών ; ι-,ΰχοΰν άτΛ ϊΐΜΚΟϊίΜΐ; χ*1 
μετΛ ί.χαι&ι^νη; αίιτοί; ο ίϊ,ίο;. Όρ3=: Κ χβΛ Ιϊΐ- 
ρβν 4ρι:)]ν ίήν τίττείνωτιν προϊμβρτυρουμί'.τ,ν »!ς 
ίιχχίιΐ; τψ Γ.ίηρώ-χβΐι τής ογάκι;;. οΤίν τι τιιρι- 
ϊίίχΐϊμα χοιρίω; άνίτΊΉΡ-Λνον. Ανάξιοι γάρ «Ινβι 
ιί^Μ»; χα\ τών ίπ^ίνων Ισχυρίζονται, ώ; 

,31ν άγο,βον ιτρίξ)*-»;, βί μτ,Ών 5;. ρΐ χτον ίφΕίνβι. 

ρτυρούμίνο-.. Δ,4 τοϊτο, βϊμαι, ναι χρτ,μττίζ.ι 

ίίηβ!» τούτοις β Κύριο;, Γν» τοιούτοι Ανα?ανώ*ι, 
;ϋ ταπίινίΒίίΐ. βιιυι^βιβοι , χ*Λ χΐριν ιϋρωιι 
ί:χαΕω; τυρ' βΰτβί ϊβψι*η ταύτην τοϊς ταπιινοϊς 

[ρίχοντος • Κύριο; γάρ ύχιρηφάνοκ άϊτιτάβιΚΜΐ, 
τατίίΐνοί; 61 ίίοοιβι χάριν" ίς χαΐ νΰν π-,Ας αυτούς 
Αμήν λΐγ» ϋμΓν, Ιφ' 6«ον »*οιή»ατ» ίνΐ 
ών άίίλφών μου ίων 1>.3/!ιτων, ίμοί Ιποιή- 
Ελάχιοτον χαλί» &Ί4 τξν Ινββιαν χβ,ί είτί- 
Ιϊΐβν άίίλ'ίΐν ίε, ώί χβΙβϋϊίςβΒτοι χβτά σάρκα 
{ί^ιοί ΙϊεΙ γη;. 

Άχοίίΐΐί χαΐ *ϋ-;ράνβητι όιαι *ΐΐιΐ|ο( τι χαΐ 
33 ί''ίί£'ί * άΐί'.φο; γάρ Ι«κ χχτί τούτο τοΰ θιοϋ* 
χΐν άχοΜΒΐω; ζϊί πιω);»! « χι\ [Ιτίλίϊ;. ϊ:ί τή; 
ΰιομινής χαΐ τήί εύχιρυτίβ; Ιχοΰσιον ίιυτοί; 
τΕΟΐή^αββ: %1 άγοΟΊν Άχοϋιιτι οί Τϊϊ,ούϊιοι, χιΐ 
τήν μαχαριατίΐ' πιι.ιχε!ιν ποβήίΐΐί, ίνι χληρονάμηι 
χα\ άί>λφο\ Χριβτοϋ γίνηββΐ , χλ': τών άκ^υΐίω; 
τπϋιχινάντων γνηαιώτιρκ' χάχΕΪνος γίρ ίχώυ ΙτΕ:ώ- 
χ(υτ( βι' 1]μ3". 'ΛχαύΜτ* καΐ βτΐνάξιΤΕ οί π:ρι- 
Πίΐ^οντιι; τοϊκ ώμΕτίροιίς άίίλΐθ!ις, 
ιν Η τβί; τοϋ θίβί, και μή μΕΐαοι&ντι; Ιξ ύν 
ίύβορ<Ι« Τίί; ένίίίϊΐ τρ^ϊ^ς, οχίιιηϊ, πΕριβολήί, 
Ε7(ΐμίλ»ί«ί; ίήΐ ττρβιιιχούϊης, μηϋ τΐ * ( μών ΐΕίρίβ- 
ο;νμβ χ«τβνιΧίτχ6ντ(ϊ »!<; το ίχιίνων ύβιίριιμβ. 
ΜίΧ'/ο/ Ϊ4 ά»ύΛιμ«ν χοΛ στίνάξωμι* • χχι γΛρ χ β 1 

ΐΐί Ιγύ, 6 «ρΐις ύμ3; το-5τι Ιίγων, 1>.έγχβμαι ίτΛ 
ίί 9ον*ιΒή*ιως ουχ Εξω «ο3 πάθου> τίΧϊί'ος ών • 
«ηλίώνγάρ ρ\γ•ύντν' χα\ σΐίρουμΙνΜν, ίμπχκλη- 
ομίνος ούτι; ιίμι χα\ Ινίΐβομίνοΐ ■ κο1Ί•,ϋ ϊ» μίλ- 
Ιον άξιοι «ίνβαυς β) χαΐ τνΐις Απίρτήν καβημιρινί',ν 
χρ*'*ν βηβαι>ρ•»< 1/οΜΐίς χη\ χατ4χ«πΕΐ, ή χαΐ 
■ΐξίιν «πο•4ά(οντΐ(. 4γ•τ;βν ώς {αντονς -ιβν ηλι|• 
«ίο* ιφο«τιτατμ4νοι, («V μηϋ Αϊ τί* χοΐν αυτούς 
ΙχονΜΐ. ΤΙ Ί&ρ Ιατιν ί'λι χρναΛ; χτί άργυρο;, & 
μ&λαν τιγαπήκμίν τών Μϋψΰν ; Άλλ" Ιηιβτρα- 
«ώμ*ν, χα\ μιτινβ^ατιμιν, »1 χοινΐϋνί|πι)μ(ν Ιπιρ- 
ϊοϋντί,' ιιίς χριΐιΐί οΓ( Ιχβμι*/ τών ιν ήμίν ττίω- ιην&ιί<"« 3 Ομο ΓΓςβιιεηΐίηιιϊι ηιϋοιίΜ, αΐίοι *«γο 
ΐϋΓΓοειίΛΓίΐιί, Οηηιιβιη ρβΓ ηιυΙΙίΓοΓΠίβι ροριιϊΐίηΐί* 
)3ΕΓ>ηΐ3ΐ ει ρβΓ ΙιυπιιΙίΟΙβιη ηιηίί «)«κβ<]«ιιι 

(Γ31ΪΊΠ1 ΓΙΤΓίΙΙΙ Ϊ551.'(:ΐ11η5. (ι,ΙβΟ ιιιιιΐ ΐίιπο<Ι« ίιιιΐϊεϋ 
ϊΐι^ϋοιίϊ ]»ιιι ρΓίιιι ίιι <Γινίη!( Ενηιΐ(ί1ϋί ειμΙ^Γΐϊΐίϊ, 
ροκίβιι ρηχΐιιχίι ορ«η εΙιιΗΐϊΐίϊ ηιοβΐ τίΠιιΐβ* ΙΙιΙ 
«πυιηιτβΐΜ νβΙ ρΐΓϋιΊβηιίϊ νβ! ρίπΐιηβιιΐϊϊ. 5βιΙ 
]ιι•ΙΙ ΓβιροοιΙβΙχιιιΙ ββΜΒ•! • Οοιιιίιιο, .|ιι,ιιιιΙο Ιο 
νίιϋιΙΙΙΙΒ ρίιιπι'ΠΙιΤΝ, κι ρ:)νίιηιΐϊ 7 τι•1 ■>> Ι ίι Ίΐίιτι'ι, <Ί 
ΙιΐΙκΓπ ιΙβϋίηιυιΤ νβΐ ηιιιηιΐο Ικ νίιΙΙιηιι• ηΐίοιιιηι,ίΐ 

βκ«ρίιηυ(! *ιιΐ ηιιιΐι «ι »βϊΙ'ινϊπιι>8 ? <ι•ι;ιηίη ι« 

*Ί(Ιίιηυ> ίιιίίποιιιη νβΐ Ιο «γμγβ, βί ίτίπιιι» ϊι) Ιο ϊ ι 

\Ί<1ί*ΐ!ίΐιί Ι>ΙΜΙ)$ ΐ'ΟΜΙοϊ 1 ιΐΐΐΐπ» (ΙϋιΐΓί ? ιΤ(1 
3 μΐϊΐί)-» ΐΐ οιιιπ }ι1*ΙΪΙί3 Ιρϊϊβ ΐηΪ5ίΗ€Οπ(Ϊ8. ΤΙϋί • 

ιϋϋιί τίίΐιιΐβιιι ι1ΐ:ιηι, ΙιιιηιίΙϊ:•Ιβιη, ]ΐι«Ιί» Ιβιίιιιο- 
ηΐιιιιι »Ιιίο«η1β ϋβ ρίοιιϊίικίίηβ Γΐιιηοΐί», ιμιι^ 
ιπιιηίπΐΐΐιΐιιηι ί|ΐιοι1ι!.ιιη ορρυιΐυηβ βΓβοιιιιιιΤ ΙιιιΙίκ»*» 
«ιιίιη ρηΗθΐ)ϋ (Ί Ιχιιΐυηι «η ρΓχιΙίΓβΓβ Γ«η!ηιτι!ιιηΤ, 
«Ι'ΐηοί ιιϋιίΐ 1>ηιι: Γβ^ββι <)<>1 '"'"! ηιιιίίβΓηπι, ι«ΒΙ:ιη - 

|«, ΡίΜνΗΟ, ΠΙί {•<Ηβί, ϊίΐϊϊ ρΓΟίΐΜΐ 3ιίΐίΙΐί*ΓΜ 

Ποιιιϊιηιϊ, Μ ΙϊΙμ ιιικιιΙΓϋΐΐβπΙιΐΓ, ιι( π ΙκιιιιίΙίΐχΐ' 

ίυΙΐΙΪΚΙΙΙΓ, III ΕΓ3ΐ1ίΙΙΙΙ ΙΙΙβΓΙΙιΙ ίηΐ'βιιϊιιιΐ »\) βΟ Ι|ΙΙΙ 

ϊΙΙαηι ιΙ>ιιικΙ.•πΐβυι ΙιιιιηίΙίΙιιΐ! ΙμΙχιϊι. Οιιίρρβ ΟοιιιΙκιι» 
ινϊϊϊΐίΐ βιιρρίΐιίΐ, Ιιιιιιιίίιΐιιΐί (ΐΙΙςιιι ιΐιι |ΤαΐΐΗ>; Ί«ί 
ιιιιπρ ψιοφίβ εΙε ιΐιοίι : ι Αιηβη, ι)<εο «βΙιΊϊ, φΐιιΓιι-•- 
ουπηιι« ί«ΓίίΙίϊ «ηί α Ιιϊ» Γηΐπίκιι ιιιοίϊ ιιιίιιϊιΐιίι, 
σιϊΐιΐ ίι-ΐ'ϊϊΐϊ». > Ιΐϊιιίιιιιιιΐ) ηιιΐΊειιι ηηΐ ρηιρΙβΓ 
Ιιιορϊαηι βι ρίΓϊίυιΐΓ!» : ΓγιΕγοιι νοπι <\»<* ι'ρ»β 
βΐίαιη ία ιβΓ» κοιηϋιιιυ ΟίΓιιβιιι ίιι οιηκτΗΐιιΐβιΐ. Αιι.ίϋί, Ο ί «υΐΐίΐι. οπιιιβϊ ριιιρβια «Ι Ιιιβρβ» ; 
πιηι ιιιο ΙϊΙι ιμιιοιιο Οβί ΓπΙγει «Ιίί, βιίαιιΐίΐ «(ίβ 
ΓιιιτίΙίι ρααρΒΓβϊ β) ίιιορ^β, ιιιοιίο |ι*γ ρ:ιιί«ηΐίχπι Η 
βηΙΙ;ιπιιη ΚΐίΟΜαι ^Γΐΐιιιπ ΤΟυΙϊ Γ(ςβΓΪιί• Ικιιιιιιο. 
ΑιιΊϊΐβ, ιΐίνϊΐκϊ, ηί 1ιθ3 ιί^ίί ίιι »ιη <Ιβιίι!«Γ3ΐβ ρ.ιορβΓ• 

ΙΪΙΐΙΙΙ,ιΐΙ ΟΙίΓΙΪΐί ΙΐΛΙΟ'Ιΐ'5 ΜΙΪ8 3((|Ι1Ε ίΠΐη•, Ι|13|ϊ& 

(■ιί:ιιη ίιινίΐίβ ρβιιρβΓίΙιιιι ρΓΧϊΐηιιΙίοΓΜ , ίΐΐι: 'ΐιίιιι II- 
ΙΚΠΙΕΓ ΡΓΟ ΙΙΟΐΐίβ ίβΞΙΙΙΙ! ί«ι'(ΙΙ8 μι. Αιιιϋΐο «Ι Ι«8':ΙΒ 
ηΐΙ ΙΙΙΐρίο ΤΜΙΓΟΙ ίίΙΙ ρΟΙΙΙΙ» Οί'ϊ ΓιίΙΠΊ ΟΪΠ.ΙΠΜ •|*Ι - 
ίίΐί), ΠΕΕ ρϊΠϊι:ϊ]Μϊ* Ι'Λΐ'ίΐίϋ μ;ΐϊΐ,:€ι** ΐΛΠΙΛ ηιιϊΙ-ιιί 
ίΐιϋΐιιΐϋΐι», Μι'.τ, 1ίβυιικ:ηΙι, ηιΐίιιιιι, *Ιίι>πιιιιΐ|ΐΐ6 
ίΟίηηιοιΙοηιιτι. ιιε'ΐιιε υμιγ* ίΐιρβΓίΙιι» ίιι ϊΙΙαηιιιι ϊιι- 
ϋΐβϋηιίιπι ίϋοιιιϋιϊί. Ρυΐϊιΐ) νβπ> 3ΐι<!ϊηηιιιβ «I Ιη• 
ίβίτηιι»; ιΐ3(η «(οΐρβί, <|π1 τιιΐιίϊίίΐ» ιΐίεο, 3 οοιι- 
(Γί^ηιϊι 3Γ81Ι0Γ ιηβ ιιοη ργογ»ιιϊ ϊηβ :■!> οιηιιί οιρί- 
Λι»ΙβΙβΜβη«ιι;ηιβΙΙΙ•βιιϊιηΓή|βηι11»ιι•βίβ|«ιϋ1>ιιι, 

6:ιΐηΓ»Ιιι* *80 ίΐιπί Λ «βίΙιΙΟϋ ; Μι) Πΐ^ίϊ «ιΙΙιιιΟ 
Ιιι^Εΐιΐίϊ ιΐί^ηϊ ίιιοΙπϊ|•|ΐιϊ 8ΐιρι-•ι <ιιιί•1ίιΙ<ίΐι»ϊ ιΐϊΰβϋί- 
181Μ 11ιίβ»ι1ΓΟ* Ιι>1κ»ιΙ βί (*Μίι1βΙΐΙ, «ί »<ί1|Ι16 3Η- 
{«Ίΐύίΐ ϋίικίβπι; ι|χί •Ιίίίρ•Γ« ρηιΐίιιιιιπι ΒΜ•! Μ 

ίμβΟί )11ί*ί, «•ΗΜ 1)0331 ΙΟΙΙΙΟΙ ΙΐίΐίβΙΙΙ. ϋιιϊιί •»ί«> »» 

νβηίαιιι Μ ΐοπιχι αιιχ ιιμβ' 1 * Ί"" 11 Γι"*»"* ϋίΐβχΐιιιιΐί ί 
5^ Εθη*βΠΜΜΓ, 61 ρικϋίΐίίιιιιιιϊ, βί (τοηιιιιΐιηιι.-βηιΐ!* 

εσρίοββ ρΓοτίιΙοΒίεβ βί ηοίΐΓΐβ υρίΐιοβ Γγλιγοιη Ια 
■ηβ«Μ ηοΜΓΟίη Ιη<ΙΪ£Εΐ]Ιΐαιο ιιϊοείίίΐιΐϊυιιί; βί ηί»ϊ 
Ι01Μ (Ιιιί1ϊ»ί ΙΙβί «ιΠΟΓβ ρτοΓιιηϋίπ: Ηΐηΐ'ΐΐηηιο», 
ιιΐίοπι ηοη Ιοίαι αρικί ιιοϊ ίίαβ ιιιίίιτϊοοΓίΙίι οιιηη 89 βΚΕΟΟβΙΙ ΚΙΛΙΜΙ 60 

(Ιίιιηυί ; τγπιιτϊ ΛΐίαιΙ φιδ&ηι ΓμΙαοιιι», άβ 60 *<4ΐβπΓ Α χ«υδντων Αδβλφώ> κά* *1 μή τΑ ενόντα πΑντα Ιεο- 

φιλώς* κσνώσατ προαιρώμεθα, άλλα μηδέ πάντα • ουο ύβΩοίη^ικ, ΚιυιηίϋβηιαΓ 1η οοΐιβροοΛα Μ, β* 
€0ηββφΐ6«ηΐΐΓ »1> ΗΙο νβη,ίαηι, ηοηί&ηίΐιιο β) υ β (Ιβ- 
Γ*ηιιιη ιτι^ϋϋΠ) ϋυρρίοιιΐβ, ιιΐ ηοη ΓοΓηιίΰιηώΒηι, 
ηποι! αΐιεΐι, νηΰβηι «ικΐίιιηιιβ. ι Τπηο βηίιη, Ιηςαίΐ, 
ηΊοβΐ 613 ςιιί α σΐηίδίη» βΓϋηΐ: ΚοοβιΙιΐο ι πιο, ηΐίΐβ- 
όΊοιί. > Οααηΐηιη |9ΐιι<1 ! τίι^ *Ιοη£2ΐί, & νοίιιρίιΐβ 
*]Ρίΐί, » ΙΐΙΓθ βιιιΐί 6$ΐοΐ*Ι π*ρ % έαΟτοϊς Ανηλεώς χαχΑσχωμεν* Αλλά τ& μ%ν 
«κήσωμβν, εΙ£ δ $1 Απολειπόμεθα, ταπεινω&ώμεν 
ενώπιον τοΰ βίου, χα\ τευξόμεθα της παρ* αύτοδ 
συγγνώμη της αύτου φιλανθρωπίας Αναπληροΰσης 
Ήρτήμβτέραν ΙλλΙιψιν, Ινα μή τής Απευκταίας, δ 
μή γένοιτο, φωνής Αχούσωμεν • € Τότ• γΑρ, φησ\ν, ΙρεΙ χα*• τοίς έξ ευωνύμων * βορεύεσθε Απ* Ι μου οΙ χατηραμένοι. 1 Ηόσον τοΰτοΐτης ζωή$ μα^ρύνθητε, 
^τής τρυφής έχβλήθητε, του φωτδς ; σςερήθητε ί ΥβΓΟΓη ηβο ίιΐιιά *» ηΐυΓη 4 οαΓ: .« Β^οβαιίο.* ιηβ, 
ΠΜΐΜί€ΐί 9ι Ιη {((η€ΐΑ/«Ιβη»ο|η φιίρ&Γϋιΐ8 6β1 01*- 
1»Ιο 61 ιη^βΓιβ β]ι»*. » Ν*α) ΐϊπιΐη «ΙβλΙιίβ 8ΐοηΐ68• 
τΚλίη Ιι*Μ>οβΙ βΙ.ιοαηάαηΓκι» ηε&οηαηΐ, τΙίαιη Άλλ' ού τούτο μόνον, άλλα ι Πορεύέσθ* Αιί έμο•Τ 
οΙ Χατηραμένοι είς τδ πυρ τδ αΐώνιον, το ήτοιμα- 
σμένον τψ διαβόλω χα\ τοίς Αγγέλοίς αύτου • > ώς~ 
γαρ <Α ϊχ δεξιών ζωήν Ιξουσι, χα\ περισσδν Ιξουσι," φιίαβαι ίη «ο ςοο Οβο ϋθη]οηκιηΙιΐΓ, αοιιηά'βηΐΐιιο Β ζωήν μέντφ^υνεΐναι θεφ, περισ<Αν δίττφ χα\υΙο\ Μΐ(6ΐη όΊιπι β!ϋ ρβτηιαηοηΐ βι ΙΐΧΓβύβ* ίΙΙίυβΎββη!, 
II» ι ιδιίιβίΗι οοΙΙοοαΙΙ, α νβι•• νιε* ϊνβηβηίοτ άιιηι 
ι-Οβο απιονβΙνιηΐιΐΓ , αΐηιιφηΐΐαι ιιιΐβπι ρίΐΤβΓβηΐ 
κιΗκη, Ιυΐ6Γ <!«ιηοη«9 ΛηηυιηβΓβΗ , βι •<Ι {(ριοοι 
ο&ιΐΐςαιιΐοηι *<Μκί• Οϋ»ϋβ βιγο ί|ηίβ ΗΙβ ςιιΐ οογ- 
ροη (ιβ(Ιι ιηβηΐΜΐιαβ' Ίη «ΟΓροπηυε ίηάίιαε, ςιή 
οίηβ εοτροΓβ λρΙτΗιι» ρβτββηί <Ιο1ογ6 οπιοΪΛΐ β'ιιΐιυ!- 
ςηβ χοοϋΗη^ ρ«Γ ςυβη» βϋ.%ιιι Ι&ηΙβ ηοιβίβΓ ββιιι- 
1>οτ6ΚυΓ, βίουι κΗρίυηι ββΐ : * ΕΙβιηβηΜ,.Μ'ύβηΐΙλ 
Ιΐ)>6•(*!ΐΐ ". ι Ουαηΐρπυαίβηι (Ιοίοπβ ΉΜΓβηιβαΐυιη 
ΙΙοβηιΙΙοη^ιΐι Μςα&ςοηιη «ιβρβοΐβτβ ? Ορ\ά ηΐΓ$αβ 
τ6Ηβηΐ6ΐι& $ηιρβΐιιβ? ΝίΐΡ Γ*ρ'ιβηΐ6 ΙΙιμτΙο Ι^ί• $Ηβ 
•'ιιβΙΓιι νίιΐβίορ ρροαιιΐ α Οβο «υίοΓβη»^ Μβο ηοη 
ιΓιχίΐ, Αηιονβαηιίηΐ, ιο<Ι Ββιβάΐΐβ » η>« πι»ΐ6<ϋ«ΐΓ ν διατκλοΐν χα\ κληρονόμοι της αύτου Ρασιλέίας, ο*ύ• 
τως οΙ έξ ιύονόμων της Αληθινής ζωής αποτυχόν- 
τις, τδ μαχρυνθηναι β•ου, χαΐ πχρισ^τ^ρον Ιξουσ% 
χαχ&ν, τδ δαίμοσι^υντβτάχθαι, χα\ πυρ\ παρα&οθήναι 
χολάζο^τι. Οίον δέ• τδ πυρ έχιΓνο, Β χαΐ των σωμαν 
Όϋν απτ*ται, χα\ : των λογιχων έν σώμαιΓτι δντων 
χα\ ούχ έν σώμασι ^πνβυματων, δδυνων ϊμα'χαΐ πα- 
ραχατέχον αθάνατα, δι* οί χα\ τδ χαΟ' ήμας πυρ 
ταχήαιται, χατά τδ γίγραμμΙνον ; € ΙτοιχιΓα χαυ- 
σοΰμινα τήχίται. > 'Οση δέ της οδύνης προσθήκη 
τδ -τ!|ς άπολυτρώηως απροσδόχητον; ^α\'γάρ 4ϊ6ε- 
στον έχε?νο τδ πύρ. Τ£$έ αύθις ^ βιαία ?ορά ; κα\ 
γαρι ποταρΛς, φησ\ν, Ιλκων έκάνο τδ πίρ, ώς έοι- 
χιν, αβ\π4|}|$ωτ4ρωφέρον9Μυ•διδ ουδέ, ΠορεύΟητί, ν»Μο βπία) π>»)0Γί ρι» ρ&ορ«Η1>υβ ιη^ΜΙρΙΙοηβ β Α»*, αλλα^ . Πορ«ό(θθβ απ* έμον οΙ - χατηραμένοι οηβΓαΐ! β$ΐίβ; Βί ςιιί(1βηΊ ρ»<βΙ βηηΐ, το• ίυΐοηι ββΐίδ 
ηΊ^ΙβίΙίοιο ά\ρι\. ΟΙχίι 6γ^ο : Κοο^Κβ ίο ί^ιιβιη ρ&- 
ηΐαη? «όη νοΜ»»6ΐ^(ϋ»Ι)θΙα βι ιη^ίΓΐδ- ^αβ 0"ίρρβ 
πΗηΙ ηοη Γη'ιΙ *ηΐ6€*σ>.ηί Ι&ια νοίβηίαδ, ηοη *ά 
Ιαιη^ Οηβην νοβ 0Γ6Λ νί , η^ιιαςη^ηι |ιγο νοηίβ Γογ- 
ιιπι ρΓ»ρΐΓ2τί : ρΓβρίβΓ <1»ηιοηβ8 ιίη« ροηϋ- 
Ιβηΐΐι Η»Ι)βηΐ6• ηβςαίΐίβ ΓΜίοηβπι *θ(*ηβύι 6Μ 
ΙΜβ, ςαιην* νο« €θη)αηιϋ οογ νββίΓϋΐη ιηοΓβ ΠΙο- 
ΓαΐΛ ΊιιηροβηϊΙ(;η&. Ι^Ιογ ναδηιβίίρβ! 61^1»^» ν 00»« 
Η\2Π\ «υιη πκιϋβ αι^εϋβ «οηνβΓδδνίοηοιη : 4 Εβνπνί 
βηΐιη,^ΐ ΛΟίκΙβίΙΐΗΕίβ η\ϋιί ηκηϋυοίΐΓβ; δΊΓινί, βΐ ηοη 
ι1β(Η8ΐΗ ηαΐΓι 1>η*ΜΤβ| ηικίιιβ Γϋί,βΙ ηοη ιιιϋιιίβΐί• πιβ % 
ΙιιΠηιιοβ 61 Ιη οιρ^λρβ τχ»η,εΐ «οη νίβίΐ3$ιί• πιο» ; χα\ γλρ ύπδ. των πτωχών Ιχ πολλού κβκάτήράάθ* 
χάν ιΓπβρ Ιφερον έχιΐνοι, άλλ* ύμβίς κατάρα; 4ξιθι. 
Οο^ύ€αθβ δέ^φηΛ, πρδ; αύτους βίς τδ πυρ το ϋ- 
τοιμααμένον ούχ ύμίν, άλ>α τφ Φιαβόλφ χα\ τοις 
ΑγγΛοις αύτου• όύ γάρ έμδν έοτι τούτο προηγού- 
μβνον θέλημα, ούχ •1ς τούτο υμάς Ιπο'ησα, ούχ έφ % 
ύμΛς "ήτοίμασα τήν πυράν διά τους άμιτάβλτντον 
Ιχοντας τής κακίας τήν Ιξιν δαίμονας προανεΧαυθη 
τδ άσβεατον πυρ, οΤς ύμδς συνήψβν ή χατ' έχκΓνους 
αμετανόητος γνιόμη, '^-βΟΜψη^ς οδν ύμίν έ<ττιν 
ή μετά των πονηρών Αγγέλων ου μβίωσις ν € ΈπεΙ* 
ναοαγάρ, καΐούκέδώκατέ μοί φαγεΓν έδίψησα, χα\ 
ούχ έποτίσατέ μβ• ξένος ή μην, ^α\ Ού συνηγάγ«τ* ηΑΐι» ρβΓίηΛο λο εί•<ιΐΛ§ν Ίξ*1ν*** 61 <*«Γίΐίΐί* ^ μ*• Υυμνδς, κα\ ού πιριεβάλβτέ μ«• ασθενές χα\ 
Ιο βοιιΐ νίΓΐιιΜιιη^ Κα οιϋυιη ει οϋϋ έν φυλακή ήμην, χα\ ούχ έπεαχέψαοθέ μ•• ι ώς ορβΡί: ρίβηΐΐιιύο 
ορβηκ ιηοτοβ βίηβ ΐΜΐ»ετίθθΡ<Γι;», Μβιιβ οηιυ&ΐ* ςιι» 
ηοη ροΓίίΐΗΓ ρβτ.οΐ! ββΐ ρΙέ»ίΐη<Ιο ; βΜ|οαϊ Λ»βΑΓ{ην 
Ι^οηι οοηιίαηΐυΓ βι 86<]υιιηΐηΓ \ίπηΐββ, Ηα Ιιοιηί- 
ηηιη (Μϋυιη νίΐΙ* βοείληΐυΓ, ΙιΙοαβίΐίΐη ρΓορΙβΓ \\\\ιά 
ιοίαιη οοηιΙβηΐΒ&ηΐυΓ. γαρ ή άγ^πη, Αδελφοί, χά\ τά της Αγάπη ζ έ>γ* 
^«λ^ρωμα των Αρετών έστι; ούτω- τδ μΐυος κα\" τ4 
τοα μίσςυς 1^,. ο^Α^μπαθής τρόπος ή άμετάδο- 
τος γνώμη, πλήρωμα έστι της Αμαρτίας• χα\ χα» 
θάπερ τ{ φιλανθρωπία έπονται κ*\ σύνέισιν αϊ Αρε- τα\•, ούτω. τ?) ,μιαανθρωπία α! χαχίαι* διΑ τούτο κα\ Απδ ταΰ^ης μόνης καταδικάζονται. Υοΐβο&πι 4|ΐι(()6ΐη ^ΓοβΓΟ ηυΙΙαΒί οι»]η& οϋϋ ι'ι- 
|ηαιη φΐ«ηι ΓρλΙΛ ιοροκίΚοοβ «ηίβροαοΓβ .(ϋνΉίίβ ; 
οβπΙ ?Μβο ήβ<|α(ΐΐ8ηι αιο](ΐι ίηνβηίβηΐβπ> βο|η• οϋΓι 
ΙικΙΙοΙοβι; *αηι •ηΙητ ςηι ηοιι ΐΑηΐηαι οση ΒΐΙ$βη- 
«οτϋιαβί' ίιοϊα*ι βι βϋτ Φ«ου» ιΐΜίηαΊηΐ; 86(1 βι 
•Κοβ• ϊ•3ίρΙυ«1• Οθ|!ΐοηΐ βτ|ο βχ ΛβΙϋίϋοΐΙοηβ οοα- 
|γβ> ηοη πιΙίΟΤίοοταΌο ρτο)8ΐ^<|^ οίΗΐηοοιπιΐ, <|ΐ»<1 
"•« II ΡβέΓ. ιιι* «• Έβουλόμην ^έν οδν είπείν ώς *ούδέν μείζον 
δείγμα μίσους, Αλλ* ή.>τδ προτιμών του Αδελφοί» τδ 
περιττευον Αργυριον;.* •Αλλ' Αρώ τήνναχίάν χα\ μεί- 
ζον εύρουσαν δείγμα της. μ»σανθρω~ίας ? ε!σ\ γΑρ 
οϊ μή μόνον ούχ: έλεουαιν έξ ύν χύποροΰαιν,. Αλλά 
καΐ σφετερίζονται .τΑ Αλλότρια. Συλλογή σθω^αν 
ούν έχ «% πρδν «ους μή . ελεούνται Απονάαιως, . « ΗΟΜΠ.ΪΑ IV. 

τίνος β'ΐύ'. τιύξοντηι, χ»1 τΙ τκιαονταΐ, κιΐ οίο; Α ρλΙοϊπιογ, φιιϋ ίικηείΐιΙιΗΐ ιίιιιιιΐφΐβ ίηίαΐεηοίΐΐ. ; ■ *Μρινοί|Τβΐί μ χαΐ 4φο?ή-Ε<ιυ χατβ,ϋχη; $ξ: 
4τΕοατήτω9αν της «οικίας, χ«\ 5ι4 τΛν τη; μιτβ- 
νοίβς Ιργων έςιλεωβαβΒωοιιν το θείον. Έ/ϊΤ»οι Βϊ 
4τ«>χρ(βηα•ντβ.ι τηνικαΰτα λΐγοντες • ι Κύριε, Τίίΐ« 
ι ιΓϊομεν «ιινώντα. ή" διψώντ», ή ξΐνον, Ι) γυμν',ν, 
άίβϊνή, ή Ιν φυλαχί], χβ\ οΰ οΊτ,χονή5αμ.{ν σοι ; > 
Όρατι χα\ αυτίι το Ιβχατον χιχον την ϋτ:ίρη!?α- 
ΐψ 4ιυ|ΐκ«θΈί .ιονεζευγμίνην τρέκω, ώβπερ 
χι\ ι?[ βομ««0(Ια τήν τβτΜίνωοιν ; 01 ϊίχ*ιοι Ϊι4 
τήν ι'/τ.'λ'.ίί ΙγΜομια^ίμινοι ταικινοΰντν. μάλλον, 
βί ίιχαΐίϋβιν έίοτούς, θ!»το: ίι4 τήν «ϊΐΛαγχνίβν 
τηγορούμενοι π«ο4 τοι) Βψιυίού;, οι «ροβιιί- 
κ τατΜίνοιβΐνΐε.;, άλλ' 4ντιϊ ίγ',υτι χβΐ ϊιχαι- 
Ιιοτούί' ΪΛ χ*ϊ ίχοθ3θυβ:ν, ι Αμήν λ'γω 
δμίν. Ες/ ϊιον οοχ ίποίί,ί'ϊτί (Λ τούτων τώ ν Ιλβχί- 
σ:ων, ούίΐ ίμοί έποιήϊβτΐ • ι χα'ι οϋτω; ατϊΕλεύιον- 
ηί, (ρηΛ, • °5τι)1 μϊ.ν Εΐί χΐλβίΐν αΐώνιον, οΐ ίϊ 
βιχαιιι εΙ; ;<υήν οίώνιον. » 

Έλιήσαιμιν οίν ήμδί «ΰτοϋς, 4!ί).?>'Λ, ίιΐ τοΰ 
ιος το'υί 4ίελφούς Ιλέαο; ' χτηοώμεΟ» ΐιί τη; 
μκβθίίος την ουμπ4βϊι«ν *5 «οιήοωμιν Τ μ 
Γ.β3[ιΐμ;ν &■ οίιοΕα μϊν ή βνιίβοοι; * ίϋιεοιίβ γΐρ 
χλ\ φιλανθρωπία χα\ άγάκη χα\ ίλίος χχ\ β•<μπ4- 
βιια, βΐχ Γϊη ΕΙ τ^ 4ξΙ^ χβ\ τφ μίτρίιι τηί ϋ-ερο- 
ΰ μέν γάρ παρέχεις εξ ίν άνθρωπο; Ιχει. 
χαΐ Ιψ' βτον άνθρωπος τύεργιτήβαι ίΰνο,ται, 4<τι- 
λομβίνει,-ϋ παρά ιών θί/ων Χ*1 4χενώτ<ιΐν θηβαυ- 
ριΤ,ν έ.χβτοντα.τίλα3Γον3 χ«Λ την βίώνιον ϊωήν. χι 1 , 
«υεργετ]) (ξ ων χαΐ δαον 4 Θ;ί>; ιύιργΐτήιαι ίϋ' 

Ά ίΐίϋι/ΓΐΛ; ούχ κΏ(, χαΐ ον( ούχ ή»ο')ΐ-. 

ιΐ 1π\ χαρΐίαν ανθρώπου οίχ 4νί6η. ι ϊπςΟαίιΐμΕν 

οΰν Ινα τοΰ πλονίου τη; χρηβτοτηΉ; 1πιτν/ΐύμ;ν 

ίλ(γ«ν αργυρίων χληρονομίαν αΐώνιον 4γορ4βωμΐν* 

ιΐηΕΙώμεν την κιτ4 ιών 4νηλίών άιιίωίοιν άρι!υς, 

μη.ύπ' αΐιχής ίχιΐ χα-.αχριθώμεν ' μη φοβηθώ- 

;ν μή ττ-ωχοί γινώμΕβα ίιίΐντίς ΐλιημοβύνην 

Χ3\ γΐράχο^τομιν τιυρ4 Χριβτοΰ ■ ι Δίϋτί οΐ εϋλο- 

γημΐνοι τοϋ Οατρί; μικ, χληρονομήίβΐ» την ββπι- 

λείαν. > ΨοΊηΟΓυμεν, χβ\ τιάνι» τιρήξίομΐν ϊνβ μή 

^βνώμενίΐω της προς τον βε6ν αγάπηί ίι4 της 

4ϊΤϊ>βγχνϊ*ς , € , Ογ4ρ μή αγαπώ» τον άβ€λφ4ν «ύ- 

ΤΊϋ ίν έώραχι, χώς ΑγαπήβΕΐ, νηιΐν 4 Εναγγϊλι- 

»ττ|*. τθν*1«ον!νομχ.ίώριχ;ν; >ϋ4 μή 4 γατιών τΐ ν 

.'/ί χώς αννίβται-αΰτψ; 4 ϋ μή βυνών αιτώ πο- 

υβι,βιτιιι 4π' βϋτο.ϋ ' 4 ίέ πορΐυίμϊνο; απ' αϋτοϋ 

ϊΐ; τήν γίενβν ΙμτκβΐίτΕΐι πέντωΐ. 

Αλλ' ήμ«ϊ; 4γίτ(ης ϊργα ίκΛιξώμεία ι!{ τους 
25 ήμετίρους ίν -Χριοτφ ϋίλι^ον;. ίλίούνΐί; ν,ϋ; 
■η&νομίν<ιυ(, Ιτρφτρίφβντΐς τους πλανωμίνιυς, ήυ 
Ιν ιΓχοϋ «λάνην τι χαΐ.ϊκνίαν, ίχί'.χοίνΐΕ; τους 
44Ίχου μένους, Ιπι^ωννύντις τους ίν άοβίνε^ χα- 
ν" ;ι Ι'ί ν »'ί• *' τι ί'* *'" ν •ίο8ητών τοϋτο' π4ιχίν- 
τλς ΙχΙρών τ• χ*\ νοβημΑτίιιν, εΓτι £ι4 των 4ορ4- 
»ωντ30ΥΤΐρύνβνίΐ)μ4τΐι)νχι\τώΜΤης4»[μίβς πκΜτ»;- 
Ιχίυ>.ίΤνφ{ί(ΐθί τους Ιν φυλαχ]} χ^θειργμίνοο) ; 
*λ/.4 χα\ .4νΕχ4μί*0[;τών ΐίς ήμά; τ:ΐ»ι4ντωι,Χ«\ ιϋβηί Οιιιιιιιιίοηβ ϋ*ιιΐ, «ι ηΙ> Η^ηΐίΐί• ΓίιίιΙ»ιιΐ, 
(Ι ρβΓ ορβΓβ ιιατιϋ.ιιιίν Ιίοιιιι βϋ»ΐ ρΐΌρίιηιηι γ*Ί- 
ιΐιπί. II ϊίΓο ιιι «ι: Γβ5ροηι)6ΐ)ΐιηΐ (ΙϊΜηΐβί : » Οο- 
ηιϊιιβ, ηιΐϊηιΐο Ιη *ίίΙίηιυ5 «ιιι-Γοηιβηι ιιιιΐ ιϊιϊΐηίοιη. 
ϊΐίοιίϋιη, ίΐιΐ ηικίιιηι, αικ ϊιιϋπιυιιιι. ιιιΐ ίη γ»ΓΟ€Γγ, 
βΐ ηοη ηιϊιηίΓΓίϊίιιΐϋί ιίΐιϊ Τ • Υί•1β1ί§ ιπηίυιτι βχΐΓβ- 

ΠΙΙΙ1ΙΙ ηρβΤΐΐΙβα ιΜΐίϋ ϊίϋ'ΡΜ|)Ι!5 Γ0Π]11^Ιη ΠΙ, ϊί.ΊΙΙ 

ηιιίίΓίΓηπΙϊ:* Ιπιηιί]ί!:ι1(•πιΤ Ιου.) μΓορίοί ίιρηρβ- 
βηΐΙ*ηι ΙηΑιιΙ ινυμίϊ ΙιιιιηίΙϊίΐιΐιΐΓ. η** 1 Μπκ-ιΐρϊοί 

]Μΐ11)θΒΐ; ίϊΐί ρΓΟρΙΟΓ ΐΙΐΙΓ» ΪΪΪ«Γ3 ΐΗ ΪΟ φΐΐ 11011 

ιπριιιιΙιιγ άαιιιηηιί, ηηη ΙιιιπιϋίαιΙ ρη^ΜηΐΙ, >«ι1 ε«π- 
ΐΓΐιΐΙουηΐ ει ϊΐΊποιίρ&οΐ }ι»ΐϊ(ΐ£ΐηΐ. Ιιΐΐο ιιΐιΐίιιηΐ : 
* Απιβιι Λ\α> νι>|}1«, ηΐ]Ίΐί#»ηηιιΐ)β ηοη ΓειΊϋΐϊ* 
«ι ιΐιίιΐΊ.ιϊ, ϊβΐΐβ, ιηίΐιί ποιι Γι»)Α]| ι; ίΐϊΐε, ίηιμιιΐ 
ιΜι»<Ι>Ί|[ ι <ΙΓι ηιιίιίοιπ ί:ι 5ΐιρ|ΐΓιςϊιιιπ χΙβΓΟΙΙΙ 
ίιιιιΙ ηιιΐοηι Ίη τίϋιηι χΐΐπιιιη. > ιιι ι, 1ΐ;ί!ιΙΓ. ΓΓ31Γ6)•, ιιιϊϋίΓβίηΐϋΓ ηΟίΙΐ'ί ρ«Γ ΙΙΐΐΜτίΓΟΓ- 

ιΐ'υιη «Γβ» Γγλιγοβ; πιίίίΜΐϊηηβιο ρετ <ιοιμπιϊβ':γ*- 
ϋοΒΒίη πί)«<|ΐι^Γ)ΐιΐΓ ) 1>βη« ιΊκ-ίΐΜΐυί ι» Ικπ£ ΙιιΙμι- 
111115, &:ψί» ι'ΐιίιη ϋΐ γοιγΊΙκιιϊο ; ίιΐϊΐιμίΓ 1>««βΟοι"ί>- 
Ιί•, ΙεηϊβΓίΗΛ* , ΐΙιχηίΑΐ, ρϊοΐββ «Ι ιηΐίΐτΐοοπίίϋ. 
ναΙΊβ ιΙΐ'Γιιίιιιιΐ > 4ί|ΑΪΙλΐ6 βΐ ιιιεηΝυη ηίιιιϊ« ΒΜΓ• 
€Γ(1Ϊ5. Το ςιιίιΙ.ιηι Ι.τ^γιϊ ει Ιιίι <|η» Ιι»1"Μ Ιιφπιο, 
βι α,υιηίοιιι ίιοιηο ρΓ»ΊιβΓβ ροΐβιΐ, ιΐιιηι ίη ηιειχο- 
ϋϊΐη Γβοίρίι οβηιυρίυιη *ΙεΓηβ(ηφΐ( τίΐβοι ■ ιΙι*ίιιί» 
ηεοηοιι ΊηεχΙ)ΐιι»ιίι ΙΙιβΜυτίβ, βχ ο,ιιϋοιι ΐιιηίικιι 

Ο ΙΟΰψίϊ ηιιιιιΐιιιιι [ίοοϋ ροΐ»Ι 1ΐΓ((ίΓ) ! ( 0"Λ! ΟΕΙίΙΐΙΙ 
ιιοη \ίι!ίΙ, ηος Μΐιτίβ βυιΐίνίΐ, ηεε Ιιι γογ Ιιοιιιίηϊ* 
ββνβηιΐίί ". > ΒΐιιιΙεχηιΐΒ ίτκο υι <1ίν<ϋι& οοιιίυιίι 
ο1)ϋ»*ίηιο6, ρηιίΕΐϊ ορ-ϋο* κΜιιατπ ίπιλπιιιι ΙυτΓοίί- 
Ιβιβιη; ιίιιιβΒηΐϋΐ ιιυρβί βικίίΐίηι Γοιιΐω οοιι ιοί-«- 
πμιγιΙικ ιιΐϊΙΰάίΓΐίοοβτη, ηβ ΙΙιί %1> ο» ^ιοικιμογ , 

31ΙΒΪ11ΙΙ ΓιιιΚ'ίΙΟΟΪ ιιβ «1β«ηθ5νο3ΐ>ι ι!ϋ1ι*1ι» 1>Ι1Ι|«Γ(•», 
(1ΪΙΙ1Ι18 ; βΐ 311ι1ίΐΜΙΙΙΙ3 » ΟΙΐήβΙΙΙ -. « νι-οίΐβ, ΐίΓΌΟιΙΐίΐί 

Ρ«Γίβ ιιιι•1, ροΓΓϊρίΐβ Γεβ'ΐιιιτι. » ΤϊΟτηηΐΗ, οιιι«Ϊ4- 
ηοβ ρβικιιΐΜ! οι ηοη οϊΙ«ικ1.ίιιιιιγ ρ\'γ» ι Ίμπιλιοιπ 
ϋοί μ.τ οοηΐίι (Ιογϊιϊιπι, γιλιι: « Οοί ηοο ΦΙί(« &•.- 
Ιιβιιι βυοοι ΐ|ΐιιτιι νκΐΐΐ, ςυοοιοιίο ι!ίΙί{θΙ, *ίΙ Μ.ήι- 
£>.ΊίΜ3, [>•*ιΐί« ο,ιιειη ιιοιι νίϋίι " ? ι Ρπΐ 1010111 Οβοιιι 
ηοο ιΐϊϋΐϊίι, ηιιοιηοϋο (οιιι οα ιτίΐ Ι Οιιί ϊίΐ-ο Εΐιιιι γο 
ιιοιι βΐΐ,βΙοη£3οίιιΐΓ :ιΙι ίο', μηΙ ςοί «ο βο οΙοι>|»ΐιι 
ίο Β'.Ίκηιυιιι ρΓΟηοι ΙικίιΙιΊ. 

Νιι* »οΐβηι ςΐιιτίΐιΐίι ορ«Γα εγ(1 ικ>ίΐΓ05 
310 ΓιλΙγρι η»|*ηιΙιιιιοβ, ίηοροηι ιηϊίΐΓβιιΙβι, Οου- 
ΐίΠβίΐΙβί *0«Π«ιιΙΰΒ , αιιβιηεαοφίβ ιίίοβ «γγοκιιι , 
ι)ιι»ιηκοηςοβ ίιιορϊίπι , Ικιο* οΤειιιΙι'.ιιΙΟΐ, ΐΟηΟτ- 
ηιιηΐεβ ίη ϊηΐΐηιιϊΐβΐβ }«ο«ιιιει , χιτβ «> ί«ιιιίΙιί1ίιιιι& 
κΙνοΓϋΓίίϊ «ι ιηοΓίιίί ίιιοιΐ ρίΐΐϊίηΐιΐΓ, ίΐνβ βι ίονί- 
■ίκϋίίοι ρ«τ*βΓ»ΐι δρίΓίιίίιοι οι ιυτρ,ίΐιοι ίοηεορί- 
κβηιίίί, νίϊίίΒηΐΐϋ Ιη «Γοβί£ ιΐβΐίοίο», ιβϋ ίΐϊιιιι 
ο!Γβη>Ι«ηΐ<:ϊ ιιυι ΐοΐοηηΐββ, βι α'ϋβ ίιιτί»ηι ηοΐιιι 
ίη.1ιι((«ιιΐβϊ, ϊΙ ιιιιίϊ ΙιΐοοΙ <μΜΓθΙχη ζάικιο» (>|ί^Γ.ιΐ,9. " 4•>ββ. ιν,-ϊϋ , .1.• : 6ΗΕ00Κ1Ι ΡΑΜΜΑ 
, ι(ο«1 ΟΐΓΐιΐυ• ηοΜι ρβφβκΐΐ,Μ «ηο «Αβ Α χκριίΐμϊνοι Αΐϊ.ήλοις, ίΐτΐίχρίς τίνα Ιχιι μομφών, 

οιιιπι ηιοιίο, ΟιιιιιΙΙ.ιΐδ ορβπΐίΐΐβ Η ϊεγΙιϊ* <|ΐι'ι1ιιιι ώ; χ»ϊ 1 Χριβτο; 


|Μ«ΗΐιιΠ1, ΜΙβηίίίΤιιΐ! ΠΙΟΙΟΙΠΙ οΙι.ΐΓ|ί.ιίι:ιιι 
Ι)ι:0 ϊΙιίΓΙΙϊΙίηΐ £οΛίϊΐ|«ιπηιϋΓ ίΐίΐΐί ΙΙΟΐιϊϊ ΒίΠίιΙΐ• 
0*1, ΙΜΤΓηιν («Γΐ•!ρί*ιιιιιί ρηΟΙΪΙΪίίΟπΙ ΙΐθΙ)Ϊ5, Ι100ΙΪ- 
η'ΙΪ ρΤΧμ3Γ3ΐΙΙΙΙΙ ΕΟβ'βίΙΗ *ΙιίΠΙΠΙ»ιΤ"Ιί ΠϊβΙΙΙΙΙΙΙ 1 
ιιίΓιΓιιϊίοηί ηιιιιιιϋ, ι|»3ΐι1 ΠΟί όΙΠΜί (ΑΐίΐΙΕΓε (10- 

ιιβτιΐΓ ςηιΐΐι ίΐ Ικιιίςιιίϋιιβ ϋοικίιιΙ ιιιΛΙΓί Ιαιι ΟΙιτί- 
«ί , πιί ίϊπιιιΐιμιβ ΡηΐΗ βΐ ηπειο δρίτίΐιιΙ ΙιυιιοΓ Ο 
β'οη» Ιιι ιχαιίο ιχοιιΐοηιη. Ληιεη. ήμίν * Χβ\ 4π)ώ; 1ί<Χν*\ 

τρΐ»ιΐ χα\ πϊαιν Ιργοις μ χ»\ ΙΑτοις, οΤ( Ιχαμιν, 
ίκιϊϊΐξώμεΟΛ τΐ^ν ιτρ*ς αλλήΐουί άγίιιην, ίνα χα\ 

τΐ;ί τ.3.ρϊ ΐ»5 βιο3 (πιτϋχωμιν ίγίττης, χβ'ι ιϋ*- 
γηβώμιν παρ' α&ΐβΰ, χα\ χΧΓ,ρονομήαιυμιν τί)ν 
ΙπηγγίΧμΐντ,ν ήμ!ν χ»1 ϊι" ήμϊς ήϊοιμαβμίνην ού- 
ρίνιο•; χοΐ ϊΐώνιβν Ρίίΐΐ.ιίί» ΑλΪ χιτιιίοΐήί χ4- 
βμου. • τ]ς γίνοίτο ΐΓαντις <1μ3; Ιπιτυχίϊν, ϊαριΐΐ 
χβ\ φιΙϊνβρωΛία τοΟ Κυρίου ημών Ίηβοΰ Χριηοΐ, 
μιβΌζ ΐ<> ΠατρΙ, Αμα ϊώ Αγίψ Πν*ύματι, τιμή 
χα\ «ξβ ιί; Μ&β «Ιώνας <ώ ν αιώνων. Αμήν. 
ΟΜΙΛΙΑ Ρ. 

ΕΙί γ**" 'ΛΜΗΜίτίϊ»* τον Κυρίου κιιΐ β*ού χ«1 

ίί ΓβιΙι'ιποιιίβ »ίΐίί>ι)»ί ίϊ Β Γω Γ ήρο<• ή^ώι• 'Λ|μ8 Χρισιον, *»■ ϋ χλ) «ρ' 

ο-αρροσύπις *αΙ «ις 4*τι0£Γ6ν γοιΙγπ κα• 

Τ*ι» μιν ιιρογονιχί)ν ΙχίΕνην αρΑν « χ«\ χβτ«ε!- 
χην χοινήν τ« χο\ τ^ν αύτ)]ν ίπιντ»; ίΓχομιν *ρβ 
Χριβΐοϋ, Ιξ **!> *οΰ προττάτβρ« ϊίΙ κΑντας χυβίί- 
«αν. ώ; ϊχ ρ*Εζηί τοΰ γίνου; άνιίι&ιμίντ,ν χα\ τ*, 
φΰϊΐι ο"υγ«χληρωμίνην ■ Ιχιιτοΐ 51 ίϊ" ϊη» β&τ*ς 
Ιίίω; Ιιτρβτκν, Ι) *»ιν μίμφιν ή ι4ν ϊκβινον Ας 
ϊήν Είίαν Οπ-ίοϋΐιν «ιρί βΐοΰ ίπΞοπϊτο, τ.ρ',ς 
Ιχιΐνην τ()ν χοινίρ» Λράν τι χο\ χβτβίίχιιν, χβ\ τ*ν 
Ανωβιν τΐ(Λς αύτον χαΐ ϊι' αϊτού κρο; «ΐ>; Ιξτ,; 
χβτβββίνοντ* «ονηρον χΐήρον κρίττιιν Ιχβιν οΰϋν. 
ΆλΧ* ^λβι Χρίϊτοςί 1% ίρύβεω; ΙλίΐΛίρωτ^ί, 4 
ινήν αραν ι!ς (ύλογίβν μϊταγω'ΐ χοινήν, χαΐ Ιη ντηηίαΐϊοικηι Οοπιί;ιϊ «Ί ί),ϊ «Ι 5α'β<βΙοΓΐ« π•ιι(Η 
/«ιχ Γ.Ιιτ:ίΙ\; ΙΙΙ»ι» <)ΐιϊ.Ιβπι ρΓΟΙορ.ΐΓβιιΙί» ιπίΐβιΐίοιίοηίηι «Ι 
*Ί>[ΐιΙΐϊΐιιιηιϊιιη'.'ΐιι οηιηεΐ βΑίικΙβιη βΐ ιμγϊιιίίικίι» 
(τϊΙρΓ ΟΙιικΙμπι ίοΓΙΪΙί «ιιπιιιϊ, ί!ι ιιηο ρΓ01ιιρ»ΓϋηΐΒ 

ΐιι υι»η<:* ιΐυ>ΐ5ϊΐ*ι, τΐιΐιιΐ λ ΜΐΙΙεβ ε«π«γΙ« ΐΓ»ηβιιιίί- 

»;ΙΙΙ1 «1 Ι1Ι1Ι1Γ1 ί|] |]#Γ6ϋι[»[ι•Ιϊ1 3ΟΓ0ρ[:ιιι1 ; «ίη^ιιΙ! 311- 
ΙβΠι ρβΓ £1 4]ιιχ ίρδϊ ρτ-ορπο ίίί-ΪΙΪΙΙΙ ϊίΙ ΓίΐιιρβΓϊ- 
Ιίηιιβιιι τοί |31Η]βιιΙ Ϊιι μΓορΓΪϋη ρβΓΒΟΠβΠ) 1 Ο»] 
ηιΐηΐιιιηΐ, εοιιΙγ» εοιϋιηοπβιη ίΠιιιι ιηλίοΐϊοίοποη 
«Ι «ιπϋβιιιπιΐϊοηβηι , αεοποιι ηιίίοηιηι κ>ηβιη α 

ΡΓΪηοίρίο III ίρίΙΙΠΙ βΐ ρβΓ ϊρΐβΓΠ [II ροίΙβΓΟϊ ιΙ««Γ1- 

.ΐβιιιβ ιιϋιΗ ριιγϊγο ροβιυηι. 3»! *β«ΐ[ Οιγιικη 
ιΐίΐιΐΓΛ! ΙίΙΐΒΓηΙυ» ηιιί Γοιιΐίτιυηβηι οιοΙβιΙϊΟϊ ,,υ 1.<Ί(β•!ίαί()ΐιβιιι ϋοηνβηίι ραηίβι• οοτΐ)α>υηβπ>. ηοοβη- ζ τ|]ν ^κειΜυνον ημών φύοιν άνκίαβ&ν ϋ ΑχηρΑτο-ι 
Παρβίνου, χα\ -τ>ΰττ\ν υκοττήνας Ιαυτίρ χβινήν, ιμ- 
λαιοΰ μή μίτασχοϋναν αηίρματοΐ, 4ηι14υην β^τ+ΐ'/ 
χι\ ίιβιχαιωμίνιιν άιτίόιιξι/, ώ; ΚΐΙ Τ'.ύί ΙΕ «ύι•ΐ 
χατί ΐίνιΰμα γςνν«μίνου; ΪΜίτα κΑντβ; «ή; τ:ρ•- 
γβ«χη; ίΜίνηςβρϊς καΙ κατα^χη; μένΐιν Ιχτ4;. 
Τι ουν ούχ'ι χ*\ ιών (κοηχνκβν ημών 1χ>«τφ τής 
αυτού μ^ταΐίίωίι χίρι^ο;, ονΜ τώ* ΙίΙων Ιχκτης 
πλημμϊΧηρ*ΐΒ>ν *α;ιίίνιι κιρ' οίποΰ τίρ ίΐρΐϊΐν; 

Ιτΐί'.ίί,τιιρ ούχ ύχνβτββιν αύτβ( παρ* ημών, 41ϋ 
τήν ήμιτέραν Αναΐαβών {χαινοίργΓ,βι φύβιν, Ιν*»~ 
β»ΐς αΟτΙχατ* Ιϊίαν οκΐβτβοιν• χαΑ κώς, 8; λ*λ«; 
ΐί1:(π)ί βίλίΐ ΐΜκβςναι, χαΐ ύιΛρ πίντυν κΧΙνα; Λ• 
ρανοΐΐΐ χατηλβ*, χαΐ !ι' Ιργνν χβΐ λίγων χαΧ -κανη- 
μίτΐι)ν.οίχ:(ΐι»ν τ,ΐαχν Ιτιηίίίί»; αωτηρίαΐ £Μν »1; 
' ούρανοϋΐ ϊιιβνήλβίν, Ιλχων ΙχιΙβΙ τοίις ΐϊΐιΟομΐνου;. 
00x4 ΰν ού τ|) φύβιι μΐ/ον ήν αΟιίΐί κιρ' ήμων Ιαχι 
χβθ' Ενωτιν «ϊιίβΐΐατ'ΐν, άλϊ.ί χαΐ τών ιΐΐ αυτών 
ιΐ!ΐΐΐ•«ίϊτΜν 1κ4βτφ παρίιχοι τεΧιΙαν τή'/ αποίϋ• 
τρωβιν β ίή χιϊ ΐϋτιοίηχί, χα\ ηοιων ού Ιιίίίπι, 
6Γ ίίϋτοϋ τω Ιϊιτ ρΐ χ ιταί.ϋϊΐΜν, 26 *"•* "Ρ^ί * ΤΓΛ * 
χοήν ημών (πβνόγων ΐχαβτον, χαΐ ποιον Ίμών 
παραχο^ν Ιξιώμινο;. 

Δι4 τιιϋτι ιοί νυν χιΐ βάτπιβμα ΙνίΐιΠ.ατο βιίο», 
χα\ νίμου; ίβΐ)χ« βωτηρίΰνί, χαΐ μίΐίνοιαν ίχήρυξ» 
πβ•(, Χϊ λ - τον οΐχβίοι; μΕτέβιυχι αώμχτο; ΐ( χα\ αϊ- 
μαΐΟί ■ οΟ γίρ α-'ώ; ή φύϊ-.;, άλλ' ή Ιχάτΐ4Η τών 
Λΐ7Τ£υΐνχΐι>« Οπίπβίις ϊϊΐ τΐ ρά-ιυμα Μμνχι, 
χι 1 . χατΑ τί; βίίας ΙντοΧά; «οΧιτειΙιηι, χα'ι τοΰ 
θ€βί>ργ'>ν άρτου χα\ τοΰ ΐοτι^ρίο» εν μΕβί'ξκ γ'ν»• Ιβιπηιι* ηοιΙΓΒΐιι ηιΙιΐΓΒΠ) «χ ΙηΐΕΐιιΐΓίΙβ νίΓ^Ιηβ 
*ιΐ(ϊί[ΐΐηηι, ι! ίίίϊιιιβιΐρί'ι ηον*π) ίπ ρβΓ50ΐ)»Π) »> 
ίοηιιιιθιΙ»[2ΐη Τίίβηι Μΐηίπίϊ ηοη ρκιίοίρίιη , ίη- 
ιιοιίιιιι αΐ(ιιηίΠθ3ΐηιι• οιΐΗιαίι, ϊΐα ηΐ ιΙ> Ιριο Μ- 
ίΐιοιίιιιη ΒρίΓίιιιιη |»ε»ΐί οπιιιΐΐ α>ίιιϋε «1η ίΙΙίτη 
ιηηΐΒιϋΟίοιιΟπ «>ΠΙΓ* ρΓ01<ιρ;ΐΓβιιΙΒΐ ρΓοίΛΙίιιι ρ«Τ- 
ηιπηΜπ'. ΟιιΐίΙ '.'Γ£ο κηΐίκ ιιοτι ΐΛΓ^ϊΐνιβ εκ ηυιΐη- 
ιπηι ίίιΐξΐιΜι ρβηοπαηιιπ, >|αί$ ρτορΓίοπιιιι Γβπιίι- 
νΐοηοη ϋίϋοίοι-ιιηι βΐ) νο ηοιι ΒυΐϊικιΤ ΰαη ιριβ 
ηοη ρ*Γ»οηηιιι ι ηοΐίί, κά η:ιΐηπιιη ηοβίΓχηι ηιια- 
νβΤΟΤΪΙ Ιακβροηι , Ιιιιίο ϊ|»(β «(ιιηιΐιιιιι ίιιιιη ρβΓ• 
•οηιηι «ιΙιιπΒΐιΐί, ίϊ ϊ(> ςιιί οίηη» Οΐιιιιίαο τιιΚ 
ΒΐΙ>ο• Γιβγϊ, ρίο οιιιηϊΐιαβ γοβΙοι ίηεΙΙιιαιίΒ ιΐκϊοβηϋίι, 
«ι οροΓΪΙιιΐί,ϊΟΓίιΐί οι ρΐί»ΙοιιίΙ>υβ ηΙι οηιιιοι» ριΜ- 
ίβοΐι »ίϋιι ΐΐΐιιιϊι, βΐ ροίΐΜ Ια ΓαΙιιηι ΐοιι«ύβη<Ιί(, 
ϊ!>! ΓιΊκΙοί χιΜικβιι). 1(,•ίΙιΐΓ πιιη ιιϋΐιιη (απίυιιι 
ςυϊΠΐ ίμΐιί » ηοΐιίι ιυιιιρίίΐ ριίΓ ίιιϋίνϊβιιη ϊιΐιιηιιΐο- 
ΐιαι', ΜιΙ ϊΐί^ιη ιίπριϋβ ίη ί| βιιιη ΓΓβΐΙ«ηιϊΙιυ> ρρι•- 

ΓΐΐΙίΙΙ» ρΓΧΐ)(ΙΪ( Ιί1)ΡΓ.11ιιΙ(Ι>-ι» , "|»«ιΙ Ι|ΙΐΙ(ΙβΙΙ1 Γρι 1 1 

ιιι'ε 13ΪΚΚ ΰΒΜίτίι ρκΓ ιβίρϊΐιιη ΓίΐΓι ΜΐίβΓίΕίεηΐ, 
«1 ϊιΙ υ1ιΐ!4ί(ΐιι(ίιιΐι ιιιιιιιιιι|ΐΜ•ιιιιΐιιβ ιιοκίΓΐιιΐ) »ιΜικτη*, 
υιπικηκιυβ ιιοιιπιη Ηΐιαηι ίηουβύίβΐιιίιιη. 

Ργοιλβιέι ιΚνίΐΗΐιη ιΠϊηιΙβνίι ηιρϋίΐηι, βΙ Ιβ^βι 
ιιΐΓΐϊινίι ϊϊΙυΐϊΓ*•, οι ρ<«ι.ϊί«ΐϊΐΐϊ!η ριταΪ04*Η Φΐα- 
»ϊ>««, μτβρπιιηιςΜ ι«ιϋ•ιίι οβΓρυι βΐ »η|{ΐιίιι«πι, 
Κ^ιι βιιίηι ιΐϋΐιΐΓί ϊοΙϊ, ϊβιΙ βΐίαιη υηίΒΐ£«]ιι«|<ιο 
αίΐ'.Ιβιΐίιιιη ροτΜηι «( Ιιιρίίιιηιιη *ιικψίι, βι ιβ- 
ιίιια ΓΐχΙΐυΓ ηιαηιίαΐϊ, βι ϋΓίΓιιϊ ρ.ιιυϋ 
ΒΜιπφΐ•. Γι ι ρ.ιι «1οβρ•5. ϋβα ιιοι ΊΐιίιΙκιιι ΟΙιηίΚΐΒ ΠΟΜΙΙ,Ι Α ν. 

μίν οδν ύποο-ίατιχώς ήμ3ς ο Χρι- Α ΙινμοίΙ.ιίίίΕ ]ιΐϊΐίί5ΜϊίΙ « »Ι οΙχύίϋιιΊιιηι Ρ.ιΙΓΪ |4« 
ιίί&ίπιο ΐιΙιΙιιιίΙ, ίρειπι ϊ«γο ιιαίυηιη ']<ιιίί ■ ιιοΐιϊ* 
ίίΓομίϊΐη Γ6ΐιο\ίτίι , "3ΐ«;ΙίΙΪΜΐϊΐη «Ι ]ιιΜϊ(ϊγϊιιιιι, 
βΙ ΡαΙπ ιαρΟΓ οηιιι'» ρ^βιιίαη ιι>»ηΐΓ«»ΐ»*ίΐ , ρβτ 
ςιιτ ψϊβ ΐΐΐί εεειιιιιΐιιιιι [ιεγϊμιϊνι .ι.ιΐιιπιιιικ , ι«ιιο- 
ιΐιιιιι ΪΙ|:ιιΙ1 ΓβςίΙ ΟΙ ρ:ι5Μ!1 (*(, «ι ηιιίΐιιι) ΜΙ ΙιοιΙίο 

εκΐι:ΙΐΓ;ιΐι α ιχιΐιϊΐ Ι» ΙβηιρΙυιη ίΐίικί »>ΐί<]ΐιιιη> ιΊ 
ριίΓρίίηικϋΐι ΛκΓοιιβίο μίι ρηΐΐιΐ! ΗροΠαΐίΟ, 61 8ί- 
ιι-ίΟΐιίί ιΐιτίιιο δρίπΐιι ύικ'ΐί ικτιΐΓβυί 61 Αιιη.-β ροΓ 
νίΐιπι ι» Ιβιηρίη 60ΐιΤ6Π3ΐιΐΙ> ΓοηΓΐϋΙο. Ν»ιη |ό« 
5»Ι?ίΙοΓίϊΡΐ Υίΐ'α.ϊΜ ιΐΒΐίνίΐΛίβ.ιι 61 ρ» 1 1 ιϊϊμ 061ο 
ΙΡΕϋιΐιΙιιιη Ιρ^ρηι, £><Ί*<η γϊγπιοίι-ϊ$,ϊοικιιι ρπιιιι <Ιί• 
*ίΙ Ι.ιιιϊ* α*>β|•η•Μ : • Γ»ϋ([ιι»ιι• ΪΓπρΙΠι ιηπΐ 
άίο* \ηΐ'%•ϊιοιι\ί ΐβπιιιι , ίβοιιηϋ'ΐιη Ιγπι-'πι Μογιί* 
ΐυΐρπιηι ί'ιιιη Ιη ί..τιιι»!θ!ΐι ιιΐ ίί*ΙΡΓβηΙ βιιιι) Ο.ηηϊοο, 
ίίοι! 4ι•πριιιιη 6*1 <ιι Ιΐ'ρβ Οοηιίηί. ι (.ΊϊϊτιιιιιαιΙίΐιΐΓ βτ4ς Ιίιχαίιοβί, χα\ πρ&ς ΰπαχοήν ΐοΰ άνοηατου 
Πατρός Ιπανήγαγιν • αυτήν ίϊ τήν ^ύσιν ήν παρ" 
ημών Τίροα*α6<1μβνο( Ιχαινούργησεν, ήγιασμίνην 
χα'< ΒεΒιχακιΐμένην χα\ τψ Πβτρί β'-ά πάντχ ύπή- 
χοον ούσβν Ιοειξι, Βι' ων ούτος ταύττ] χαθ' ύποστον 
σιν ήνωμίνις, χατ' α&τήν Ιπραξί τ« χ«\ ίπαθιν 
ών ίαιι καΥή τούτου σήμερον έορταζομίνη παρ' 
ήμίν είς τ4 1;ρΊν τ& πιλαών έ κείνο πρΊ; χΐθαρι- 
αμίν άνάβασις ή Ανα6ί6ααΐί, χα'ι ή τοΰ βιοι.ήπτοο 
Συμεών Απ&ντησις, χαΐ ή ϊής ίιι βίου τφ ϊερ-μ 
προαανιχούσης Άννης έξομολΐγηβις. Μετά γάρ τήν 
Ιχ Παρθένου τοΰ Σωτήρης γέννησιν, χαι τήν χατά 
νόμους ίχταήμερον Πΐριτομήν, χαθΑπϊρ 6 «ΰαγγε- 
λιττής Λουχ3ς φηβιν" ι *Οΐί έπΐήαβησαν αϊ ήμέριι 
5 χ*Ραριο-μοΰ αυτών, χατά γάρ νίμον ΜωΕαεω;, «ρ( ονήγβϊΟν βίιον ιΐς ΊιρβίολίίμΛ Τϊβριβτήΰαι τώ βεοιπϋιιιτι Ιο^οηι, κΊιΙιιηΐιΐΓ «(ηιιιΐιιηι \β%ΐίη, βΐΐΐΐ- 
Κυρίψ, καθώς γίγραηται έν νίμφ Κυρίου. > Πιρι- ΐιιι- βίπιιι β»ίρΐιιιη ρϊι ίη !-μβ Οππιϊηϊ, αΟοπιιγ μ- 
τ/μνίτ»ι χαιΐ τον νΐμον, ανάγεται κατά ΐ4ν νίμον, οΓίίΙι-ϊυιιι ϊίιιιΐ ιΐίοιιηι «ίΐ ίιι Ιί((« Οηηΐιιϊ. 

ιίαταταε χατά το γί γραμμϊνον εν νομφ Κιιρίον, ηροσάγεται βιιβία χατά τι ιίρημένον έν νόμω Κυ- 

Όράτϊ ίιι !ιά πάντων ίηήχοος τψ νΐμι,ι γίνετιι 
β τοΰ νίμον ποιητής χαΐ βίϊ-ΐτης; ΤΙ ίιΐ τούτων 
ατίίργοζΐμινο; ; ύιτήχοον Ιν κίη ιψ ΟατρΙ την 
ί)ιιετίραν ^νσιν τΕοιούμενο;, χα'ι την χαι' αϋτην 
ημών παραχοην ίξιώμινος, χα 1 . τ)γν ίι' αύτην Αράν 
εΙς ιίΐογίαν'μεταίχίυάΐων ■ ώ; ^&ρ ί ν 'Λβάμϊπαια 
ίν ί) φύσις ημών, οΰιω χαΐ Ιν Χριστώ ' χαΐ ώ;ί;ά 
«ϋ 1χ γης Άοάμ πίντες β! Ιξ :χι•νου τ! *!ναι λβ- 
βοντες ιίς γήν άκεβτραφημεν, χαΐ εις 5^οι* φεϋ ! \ϊ!1μΊϊι:ι! φίοιιί^η) ρΐΐ οιιιηίχ Ιβ|ϊ Πι ο1)6ιΙΐο)ΐ 

Ιι'σίΐ ϊλΕΙΟΓ 61 ϋιίπιίηιΐϊΤ Μ.ιΙ,Ι ριτ Ιι»β ηροπιΐιι• 
ε*ι? ΙϊιιοίΙϋηι ί» ηιιιηΙΙχιΙ ΡιΙγϊ ιινεΐηιιιι ιίϋίίι ηι- 
ΐΝΓύΐη, ηοιίηιη ρ«Γ 6ΐεη βαιιαΐ ΙποΙιβιϋβηΐίαιιι , <■! 
ιιιιΐϋίϋι-ΐίοιίίΐιι ρτηριβΓ «ιηι ρτοΐΛίΒίτι ίη ΙίίιΐΊϋΠίο- 
ικιιι ΒΜΜΗίΙ ; ιιιιιι βίϊΐιι Ιη Αιΐιιιι Κ.Κ ίηι ηΜυη 
ηίκΐη, ίιι βΙ ίιι ΟΙιΓίΐΐα ; (1 ΐίειιΙ ρ«Γ Αιΐιιη, ιογγο- 
81Γ6Π) ικιυιοί ςιιί 3>1 60 ΜΙ3Π1 ι«Γ|ιιιηιιι,Ίιι Ι6ΓΓ>Μ 
(οηνοΓίί ϊιιιηυ* 61 ίιι ΙηΓ«η>ιιιιι Ιιβιι ! ϋιιιιΐηϊ, ίιι ριτ χατην^Οημιν, ούτω βιά τον ίξ ού^ανοϋ Άϊάμ, χατά Ο Αϋαιΐ) ε(ρΙβιΙ6ΐπ, ρτουι «Ιίιίΐ Αροιίοΐιιβ ", οπιηβϊ ίιι τον Άηι'.σΐΐΐον, ττάντι,- εις οίιρον'ιν ανολήθημεν, 
χαι της Ιχείίΐξης χ>1 χάριτος ήξιώΟημεν ■ μυοτ:- 
χώς μίντοι νΟν ι Κίχρυπται γάρ, φηοΐν, ή ΐ<>>ΐ] 
ήρΐιν βίιν τώ Χριττω ίν τιμ θ<ψ. Όταν Κ Α Χρισι',ς 
<ρονίρωΙί]) χοτά την ίίυτίρβν αύτι,ϋ ίτιιφάνειαν χα\ 
Γαρουσίαν, τί"ί χβΐ Ομείς πάντις φανερωΟ.,σετ'ίε 
έν ίίξΐ). » ΙΙάντες τίνες ; οι τω Χριστώ υίοποιηΟίν- 
τες Ιν πνειίματι, χοΐ Γ.νευματιχά τούτου τ|>να 1:ι 
τών έργων άποβειχνΟμενοΐ, "Οτε επλήσσησαν β! 
ήμίραι ιοΰ χβΟαρισμοΰ αυτών, άνήγαγον αϋτον κι- 
ραβτήσαι τψ Κυρίψ. Τίνων αυτών ; -τ:ιρ\ τών τε- 
χίντων, άμα ΒΙ χα\ τών 1χ νυνίυασμοϋ τιχταμίνων 
ο τοϋ νο*μου Ιίγ'ος, ώς βεομίνων χαΟάραεως * επεί 
χαι ί Ταίμωίο; φηοιν » Έν άνομίβις συνίλι,- 
9'ιη», χαί εν άμαρτίαις 1%(αη\ιΙ μι ή μ^τηρ μου 'ι 
0;του ϋ οό τεχΐντες. Αλλά τιχονσβ ήν μίνη, χο\ 
αύτη παρθένος, χαΐ χαιϋς τίχος Ασκορως ονλ- 
ληρΟίντος, πίντως ούχ ήν χρεία χβίβριίμοϋ, ά**' 
ύκιχοής η\•» Εργον χα\ τοϋ», «παναγαγ&ύβη(,.τήν 
παρβχούίαββν φύσιν, χβ\ ΐής ίιά τήν παραχοήν 
βκιγούσης ευβύνης. Ότι οΰν ΙπΧήββησαν αϊ ήμ:• 
ρ» τον καθαρισμοί α-ύτών, άνήγαγον αύτον πσρα- 
στησαι τώ Κυρίω, άναΟεΙναι, φανερον κοιήσαι -ρω- 

Ιτβτοχον ίντα, χαθά γεγρβκται έν νίμω Κυρίου• 
ι "Οτι πάν Αρσεν βιανοΐγαν μήτραν δγιον τώ Κυρίι•ι 
/ληβησειαι. » (ΟΕίΟίΠ ΓβΤ063ΐί ΙϋΙΙΙΙΙΒ, 11660,011 ΟεβΙβΙΙΪΙ (|«π; 

ΒΠΐίΛΐϋκπιιί; ιονεΐίςβ Ιοηιοη ιιιιαΕ: < Νιιιιηΐ«οοι- 
ΛΊ\λ 6ΕΙ, ιηψιίΐ, \ιΐϊ ηοίΐτί ειιιιι ΟΙιπϊΙο ϊιι [>ι;η, 5•.! 

ΠΙ1ΙΙ ΟΐιΓΪίΙΙΙϋ 3Ρ|Ι3ΙΙΙΙ-Τίΐ ΪΠ ϋιΊΊΙΓκΙί $ιιί ιι.ΛιιΙΓίίΜ- 

ιϊηιΐ6 »(• β ι η ι! Οι) ι κ »4τβηΜ, Ι«Μ 61 ιμ οιιιιι65 κρι α- 
Γοϋιιίχ ΐΐιιη ίμϊο ίη ςΙοπι ". > Οιμιγιιιι οιηηβιϊςιιί 
εΐιΗιΙβΟΚ Ίη δρίπιυ ΓϋοιΙ ΓιιεΓίηι, =-Λ ίμίΓΪΙιΐϊΙυί 
(']><$ Ιίϋβη ρβΓ ηρκΓΑ βΪιιι ηι»ιυΓο!ΐαιί. (Ιιι.ιμ),. η „ . 
ρΙοί Ιιιι.ιυηι άία ριΐΓςαιϊοιιίιεοΓυιιι, ιΐιίβηιηΐ βκη 
οι Ιΐΐίβηηΐ Οοπιίπο. Οιιοπιιιιηαηι βοΓυοιί ,1ε ρηοτ. 
ρ«ΓΪ9 ιιιιιυΙΐ)ΐΐ6 <!β £6ΐιίιί5 6ΐ ουίιυ Ιει ΗΓπιοηοΐιι 

1ΐηΙ)6Ι υΙ ριίΓρίίοιιβ ίιιιΙί^ΐΊΐίΐϋιιί ; ίύ(ο οίΐ Ρϊ.ιΐιι,ί- 
βΐϊ : Ι ίιι ίιιϊΐ|ΐιίΐ3ΐίΙΐυ! «ηίΕρίΟϊ ϊιιιτι, 61 ίη ρρι^ί- 
Ιίϊ «ΜΙΓομΐΐ Π16 υίΛΙΕΓ ΙΒ69 ".» ΙΙίε Ϊ6Γ0 ιιρΐ)\];ι•μκιιη 
' |εΐΙ6Γ»ΠΐΕ$, Ε6(] ηΐϊΙϊΓ ΪΓ31 ίΟΐϊ, 61 ίρ>« \ΪΓ(•0, 0( 
ρΐ!6Γ) ρ3Πιιί ΒΪΠβ 161111116 ϊοιι^'ριϊ ; ιιιιΙΙο ||>0ι!θ (1)111• 
6Γ*1 ρΚΓ8Β1ίθΙι6, 4βι| ΙιυΕ (]ΐι^Ί'Η• ι.μιΐί 6Γ>1 ι4ι.;- 

άχι-Λϊ* ςα> Γ(Ιΐί1ϋ3 ηριΐΓΐιιΐΓ ιιιιΐιιιη , (|»α ΙΐιοΙι;. 
ϋίί-ηΐίχ Γ60ΐυι ίΟΪνίΐπΓ. ΟιιιπιΙο 6γβο ΙιηρΙίΐϊ «ΙΙΙιΙ 

<Ιί6Β ριΙΓρΙίΟΠΪ» 60ΓΙΙ1ΙΙ, ΙΙίΙκΠΙΙΙΙ £υ]Π 111 |1»ΐ6ΤβΙ|Ι 

ΒοηΙηο, βΙ οΙΓιτγοιΙ, 61 οΐΐ^ικίειοιΐ κοιιι 6ϊ*ο ρτί- 
βοφηϊΐαη, Η«ιΙ ιιτίρΐιιηι 6βΐ ίιι Ιι-^β Ι'οιιιίυί : 
ι ϋιΐ'ΐη: ιιιακοιΙΙιιιιιιι ηιιυιΙ βρεΓίΙ νιιίοιιι, ΙΜΟΜΙ 
Ου•ιιιιιΟ \ οο.ι ίιϊειι γ ' "ΚβΜΤ, «.«. "&>!05ϊ. 111, ΟΒΕΟΟΒΠ ΡΛΙΛΜΑ 

φιΜ*, ΐΙϊΜΙ ΟιΗϊΙιι• (]θΙ>Ι$ ρεφβΓΐίΐ, βΐ ΜΙιΟ νο Γ |ιι> Α χαρισμένοι ϋ>,ή).ύ•.Γ. ΕΓΐίϊΙΓρ^ϊΤ 


(πιιηϊ πιοιίΰ, οιιιιιίΐιΐι; ιψεπίιιΐί ει ν«Ί>Ιί (|αίΙ)ιι• 
ρηΙβΓΪιιιηι, «Ιβηίϊΐηιυ ιηοίπιιιι ΐΐι.ιπίιιΐυιιι , ιιι .ι 
ϋι-ο «(ΐ3Γϋϊΐ«»ι ίο*Ββΐ|ΐ:.ιηιυί (ίΐ ΪΙΙβ ιιοΐιιϊ ΙιβηοιΙί• 
βϊ|, ηκηοη ρβΓΓίρίίΐηυϊ ρΓοπιϊ»ιιπι ηοΐιϊί, ι>οΙ)*>5- 
φΐβ ρΓΛρΓίΙυιιι ΓίΕίΕίΐκ κΐίΐτιΐιηΐιΐιΐί ίί£ΐιιιηι 3 
«•(ΐιΐίΐϋιιΐίοιίϊ ηιυηάί, ι{υ3ΐη ηυί οηιηβί οίιϊϊιιΟΓβ ιΐο- 
Μΐ« |)Πΐϋΐ Π 1(ίιιί(ΐ[ίΙηι* ΒοοιίιιΙ ιιιιιΐΗ ίαα ΟΙιγϊ- 
(*] *ίηιιι1(|ΐιβ ΡπΙγι βι ίίικιο δρΐηΐιι! Ιιοιιογ βΐ 
ϋίικίΐ Ιιι ιχαιίι ιχοιίοτικη. Λαιβη. Μ 

ι Ιν,ιι μομ<Ηΐ•. Ι» »ΠΓ»(η!αΐΙα移 ΰοτηίηι 
^^^» ΟιτλΙϊ; ηίαιοη ι 
(ΟΗΙτβΤΪΟ. ύς χ*1 4 \(.ί•ηΊ; ίχαρίιχ'Λ ήμίν ' χα\ άπ>ώ; 

ΐρί^ι,) χαι πϊίιι ϊιγοίς τι χιΐ Ιόϊοΐί. οΐ( ί'/Ί"*• 

ΙβιίίιξώμίΟα τήν «ρος 4λ*ήϊ*ι>ς 4γ1ηΐ)ν, Γν* «Λ 

τής καρ4 τοΰ βιοΰ ιπιτΰν/αμιν 4γ4«|ς. χβΐ *ί1*- 

γηθώμεν «βρ* βίτοΰ, χαΐ χΙι;ρονομή*ϋμϊν Ή]ν 

Ιιτηγγίλμινην ί|μϊν χχ\ δι* ήμί; ήτοιμβα-μίνην •ό- 

ρίν.ον καΐ βΐώνιον ρααάιίαν απΊ χατβ6•1τ|ί χ4- 

βμολί ' )]ί γίνοιτβ τΐ4ντπς ήμ3; Ιιπτυν/ϊν, χΛρϊτι 

χβ\ φιλανθρω^ί* τοΰ Κυρίου ημών Ίτιβοϋ Χριο-χοϋ, 

μίΟ'οζ ΐώ Π«τρ\, 4μβ ΐ<5 4γ!ω Πνίύμβτι, Τιμή 

χιΐ *ίξα ι(; του; β!ών«ς τω* αιώνων. Αμήν. 

ΟΜΙΛΙΑ Ε\ 

•ι ϋαΐναίοτϊΜ η•>Μΐη ΕΙ,; τί)»* Ύ*α*απ^ τοΰ Κυρίου χα\ Λ*ον *«1 

ιπαηία νίίϊηψιι *ί β Σωτήρας ήβ&τ Ί<ησοϋ Χρίστου, έτ $ χα\ χβρί 

σωφροσύνης κα\ της άηώΐτον τυύτχ) χα- 

Μίας, 

Τ(]ν μεν προγονιχ1]ν ϊχεϊνην 4ρ4ν « Χΐ\ χβτβίί- 
χην κοινήν τ* χ»ΐ τ»)ν πΰτήν 4ΐΓ•ντ»ί «Γχομχν *ρ» 
Χρι«τι>3, ίξ Ιλο; τοϋ κρβπάτορο; <τ\ πάνϊϋ; χυίιΓ- 
ββν, ώ; ϊχ (ίίίτΐί τοΰ γίνου; 4ι>3Ϊι&»μ(νΤ|» χοΛ τ" 
^Οσιι βυγχεχλτιρωμίνην ' Ιχιιτοΐ οι (ι* ω* «ΐι-το; 
Ιδίως Ιΐϊρβτ«ν, ή «ή ν μίμψιν ή τον Εκαινον Ας 
τήν Ιϋιν «πΐβιβσιν πιρί θΐοΰ έκκτκαΗο, ηρ>*-ΐ 
Ιχ*ίντΐν τ)]ν χοινήν 4ρ4ν τι χοΐ χ«τιιίΙχ<ιν, χ*\ τ*ν 
λνωβιν ΐί(Ας αύτον χα\ ίι' «ίτοϋ «ρΐ; τβϋ{ έί?,; 
χϊτιίαΐνοντ* κονηρον χΆηρον τρίιιειν Ιχνι ού4ίν. 
'Λ'λΧ* ϊ|ί.9( Χριβτοΐί τή{ φύηω{ 1ΧΕυ6ίρωτήτ, 4 
τήν χοινήν 4ρ4ν Λς «ύΐογίβν μίτ4ν•ων χοινήν, χβΐ ΙΡιιπ ηυϊιΐβιη ρΓΟίορ.ΐΓίιιϋι ΠΜΐβιϋαΙηιΐΡπι £1 
ίΟίΗΐί'ΐιιιΐΛΐίιΐιΐϊοι οηιιιεϊ γϊιικΙϊιιι βΐ Γπιηηιιιη«ιιι 
ρπείΚΓ ΟιγϊιΙιιιπ 50ΠΪΙΪ κιιιηυι, *Ι> υηο ρΓοίορπΓβηΐο 

III 11Ι11Γ1 -5 ιΙΪΙΓιΙϊίηι, ϊι-Ιιι! 3 Γ3ΐΠΐΕ £ΡΠίΠ5 ΐηιιβιιιί»- 
ιΐ3 1» 61 ηιΙΒΓ» Ιιι ΙίΕΒΓβίΙΐΙιΙίηι ϊ«βρΐϊΐιι ; ϊίηβϋΐί 311- 

ιβη• ρ?Γ 6» (]ΐιχ ϊρίί ρΓορπΐ Γίκϊπιιΐ τΰΐ *Ιπιρβη- 
Ιίοιιβιιι «οΙ Ιαυϋβπι ιιι ρη>ρπ^π* ρβηοιιιιη ι 0» 
ηιΐηΐιιιηί, οοηΐη αιιηιιιιπιειη ιΠ.ιηι υι&1β<)ίΐ(ίοπβιπ 

«Ι ΜηιΙ*ιιιιυΐϊ«Μ!ΐη , ΟοαιΟη ιιΓιίΕΓίηΐ βΟΓίβιΗ ι 

ΐιηιιρίρίο ιιι ίρ*ηπι βιρβΓίρΐΐιαι Ιη ροϋβΓΜ ιΙμηιι- 

•ΐβηιο ΐιΊΙιϋ ριιηΐίο ρύΜΐιπί. 5θΊ νειιϊι Οιΐ'ίιιιυ 

ηιιιΐΓΧ ΐίΐΐΕΓ.Ίΐυϊ ΐ[ΐιί ΰοιηπιιιπβι» οη3ΐί<(ϊοι!οιιβπ) ιιι 

ΗΗΊΐβιΙίαίιιιιβιιι «οηϊϋΓΐϊι ρνίΐβΓ Γοηιηιιιιιίιη.ικκβη- τί^ν ύκιύΰυνον ημών φύβιν 4«1β6ών ίξ 4«ηρ4τβΜ 
Παρθένου, χ«1 ταύτην 6κοοτή?βς 1ζι>τ$ χαινήν, τα- 
λαιιϋ μή μιταβχοΰβαν ι-ίρμητο;, 4ν«ύϊννον «ντήν 
χ*\ 1[αΊχαΐ[ΐιμίιην άπ£ϊ«ιξιν, ώ; χιΐ τοις ίξ «<τ•ΐ 
χατ4 Ένιϋμβ γιννΜμένουΐ Ιμϊτβ «Αντ«; ττ,ϊ *^*- 

γον'ϊή; έϋίίνη; 4ρϊ; Χα\ χοτίί:χη{ μίνιιν Ιη*;. 

Τί οίν οϋχ\ χβΐ ιών οηοιτίαιο» ί,μων ΙχΑβτ^ τής 
αυτού μ(τΐ3Ε£ωη χ4ριτο;, ούΗ των ϊϊίω* ϊχατΐο; 
π1ημμΐ!ημ4την Ιβμδάνιι ηαρ' αυτοϋ τ)ΐ* &^«ατν ; 
έπίΐΜ,Κίρ ούχ ΰχίιηββιν ο^ιΐ; ηαρ' ήμάη, 4114 
τ^ν ([μϊτέρκν 4ναλαβών Ιχαΐ'/οίρτηαι φίβττ, ίν»* 
βιΐ; αίΐ^ι χατ' Ιίίαν ύηόβταοιν * χα\ κώς, Β; «έντα; 
τιλίίωί βίλιι σΐϋΟήναι, χβΛ ίίιΑρ ττίντων κλ(νΜ Λ- 
ρανοΐις χί-.ήί.Οε, χαΐ βι' Ιργων χιΐ Ιίγων χ>1 •»«1ν 
μίτων οΐκίίων κίββν »τ»βείξχ; βωτηρΓβ( 44ον €(ς 
ΐβοϊΐ νϊαιιι οίκιίϊ, 61 ροϋί» ίη οοΒίυω οοιικβηιΐίι, ° ούρανοϋΐ ίηανήλβεν, ΐλχων Ιχιΐβ* τοϊΐΐ ηιιβ&μΐνου;. ιιιιΐφΐ* ποιίΓβιιι πιΐιι^ιη ΐχ Ιηΐβιικηία Υιγ^Ιπο 
κιι1<:«ρΐπιιι, (Ί κίΐιίιικίΐρϊί ποιιγτι ίη ρβηοηιΐη Μ• 
Γοηιηιο•Ιιΐαπι τβιβΓί» ΜΐηίπΊί ηοη ριιπίοίρβιη , ίη- 
ιιπλϊ ίΐη «Ι ]' ιι ίΐίΐϊ αΐ,ιιιι οίίοικίϊι, Ϊ13 ιι! ΐυ ίμιο Μ- 
οκιιΐιιηι δρίίϋϋηι ςεαεηιί οη»ιΜ ιΐΐίικίβηιπι ΙΙΙναι 

ιιΐηΐίιΐίΐΐϊοοΐηι 60ΙΙ1Γ3 ρΓΟΙιιρ.ΐΓβιιΙβϊ ρτοΐιΐϊΐΐΐ ρίΓ- 

Γ.ι.Ίπριηΐ. Ουίιΐ •Τξΐ> %ηϋχ αση Ιίτ^ϊκιβ ββ( ηοιιηι- 

11111) ΪΙΙΙΪΙΐΜ» ρβΓϊΟΠίΙΠΙΙΙ), <]ΙΙΜ ρΐΊιρποπιιπ ΓβΠΐίΐ- 

■ίοαϋΐιι ϋϊΐίοΐοηιηι >Ι> βο ηοιι Βοΐϊη«ΐΤ Οιιη ίρτα 

Ιιβο ρ*Γ»0(ΐ:ιΠΙ * ΛΟίήί, κά ηϋΐιιπιιιι η<ΜΙΓ>Μ Γβηο- 

Τ3ΤΡΓΪΙ Μ3ΐβρΙ3ΙιΙ, ΙιΙΙΙΟ Ίρ«0 (ΜΗΟιΙΐΙΙΙ) ΒΙΙ3ΙΠ ρι'ί- 

•οηιπι ι<1υιι»1ιιι, β( Ϊ13 ηιιϊ οιηγιμ οιιιιιΐιιο νιιΐΐ 

ηΙιο» Γικγϊ, ρΓΟ οιιιιιϊϋυϊ ΓΐΐΙοϊ ίιιιΐίιιαηί «ΙβκβπιΙίΙ, 
«Ι ίΐροΓϊΙιοβ.νοΓϋίι «1 ρϊ»»ιοιιϊυυί ηιι» οπιιιρπι ριΐε• ί!ιί ΓιιΙϊΙο* ιιΐϋικβιι). Ι^ίΙϋΓ ΟΟκ ιιλΙιιγβε Ιβπΐιιιι) 
(|(ΐιη) ίμΐϋ 3 ποΙ>Ϊ9 βυιηριίΐ ρεΓ ΐικίίνηαιη ΐιΐιιηιιϊο- 
ϋίΐιι, 6*ϋ (Ιίηπι βίπ^ιιΐίϋ ΪΙ ί| βιιιιι €Γ«ιΙ«ι»ιίΙιΐ« ρβτ. 
ίΐ'Γ.1.1111 ρη.•1)ΐιί[ ΙίϋβΓϋΙίοηι-ιιι , ι|ΐιοι1 ηυίαβιη Γβϊϊι 
ιι» ί^ωίί ςϊΐδΐιίΐ ριτ ιβίρίΐιιη Ι'βΙΓί (*Ιί*(3ΕΪεη9, 
Γΐί'Ι ουϋι)ϊοιι[ί3ΐιιιιιιιιπιι{ΐΝπιιι]υβ ιιο.ίΙΓίιιιι •ϋιίιια:ιι» ι 
οιΐ)ΐΐ6ΠΗ|οβ ιιοιίτιιη ΜΙΙ3ΠΙ )αο6β4ίβιιιί3ΐη. 

Ρ|•»μΙΒΓΒ3 ϋίνίΐΗΙΙΙΙ ΙΠ3ΙΙ!ΐβ»:1 ΙίβρίΙϊΓΉΪ, β! 1β£β1 
ίιιίόΐΐίΐ ΜΐιιΙϊΓ*», 61 ρ«ΒΐιίΐΕΚΐι8ΐη ρΠΕ(1ίθϊΤίΙ ΟΙΙΙ- 
ι.ιΙ•«ί , ρίβρπιιιικιη* ιηΑιίΚ <»Γρυ& Μ »»<τιιίιι«ιη, 
Νοιι 6'ΐίβι ηιΙιΐΓΐ ιθ!ι, ϊβιΐ βιίιιιΐ ιιιιϊυ5Ρ0)ΐι«ιυβ 
εηιιΐβιιΐίυιη ροι»Μ)3 «ι Ιιχρίίιιιιιιπι ιυ.νίρίι, Μ >β- 
οιιιιΐιιηι ηΙτΙηβ Γΐ•κ |1ϋι μι»«ιΉΙ;ι, ει <1ρίΓι<;ί ρ-ιιιυ 
βιυΐιι>(]ΐιο Ιιΐ ρηιΐίαβρί. ϋβο ιιο5 ψιίιΐϊΐη ΓΙιιΐίΐυϊ 
φώβϋ μίνον ήν α£ιτ6( κϊρ' ήμώ» Ισχ% 
*β9' Ινωσιν ά5(4αηαατον, 4λλ4 χβΐ ιών *Ις αύτ4τ? 
χιοτιυίντΜ* ίκ.άβϊΓιΐ παρ4ΐχαι ΐελΐίαν τ)]ν 4ηοΧϋ• 
τρωοιν- β ίή χ*1 ΐΜπ^τ,χί, χβ\ ποιών ού ίιί)[ιιι, 
ίι'ΐιιυτοϋΐω Πιτρί κιΐίΐλίτιων, 26 **< η Ρ''ί ««*- 
χοήν ημών Ιτιινιγων ΐχαατον, χ&1 ηΑ^αν ημών 
πβρβχοί]» ίξιώμενο;. 

4ι4 τβύτ» τοίνυν χοΐ ρίπτιομβ (νϊϊιΓ*βτο θιΐον, 
Χ«'. νόμου ί ΙβηΧΕ πωχηρίου;, χαι μ*ΐ4νοΐαν (χήρυξ• 
«βνι, χιΐ τοϋ οίχείού μ:τί5ωϊε βώματο; τι χ«1 «Γ- 
ματοΐ ' ού γ4ρ ά-ϊ.ώ; ή φι! ι-.;, 4λλ' ή ΙχάαΤου τών 
πι 3ΐ£υόντιβν ύίΐΐτιβϊΐ; χα\ τν ρ4πτιιιμα ίί^είβι, 
χα 1 . χατ4 τ&; βΐΐα; 1ντοΧ4ς «ολιτ«ύ«ται, χαΐ τοΰ 
Οιβυργοΰ 3ρταυ χβΐ τοϋ Γ,οτΐ)ρΙου ΐν μεθίξει γι , Τ Ι- ιιι. ΛιΑ τούτων μίν οΰν ύποπατι οΐ*ί 1!:χαίωσ«, χιΐ προ; ύπ3.χι>τρ τοϋ Ανωτάτου 
ΪΙϊτροί ίκανήγαγεν * α&τήν ίί *1)ν γύαιν ίν παρ* 
ημών προοΧαβόμινος ίχαινοίρτηβιν, ήγιασμίνην 
χα'ι ίεΐικαιωμένην χαΐ ι φ ΠατρΙ ϊ'.Ι πΑντι ίπή- 
χοον ούιαν ϋίιξί, ίι' ών «Οίο; ταύτη. χαΟ' ϋποΊιτα- 
βιν ηνωμένο;, χατ* αυτήν ί-ρζξί τι κ»\ ίπαΟιν 
ων 1 ατι χα\ή τούτου βήμιρον Ιορταίομίνη παρ" 
ήμίν ίί; τ6 ί;ρΊ/ τί> παλαιον (κείνο προ; χαΟαρι- 
σμίν ανόβαβι; ή Αναβίβασι;, χαΐ ή τοϋ θεόληπτο» 
ΐυμιών ΔκΑντηαι;, χαΐ ή τϊ)ς ίιΐ ΒΓου τψ Ιιρψ 
προσίνίχιύοη; Άννη; ίξομολογηαις. ΜιτΑγΑρ τήν 
ίκ Παρθένου τοϋ Σωτήρας γέννηοιν, χβ'ι τήν χατα 
νόμους ίχταήμερον πιριτομήν, χα04πΐρ 6 ^αγγε- 
Ιιβτής Λ ου χα; φηαιν' « "Οτι ίπ1ήαοΐ)ααν αϊ ήμίραι 
τοϋ χιΡϊρισμοϋ αυτών , χατά γ4ρ νομό ν Μωΐαέως, 
άνήναγον αίιτϊν είς ΊιροβΑομα ιτοριοΐήοιι τω 
Κυρίω, χαθώ; γίγροπται Ιν νομεμ Κυρίου, ι Π<ρι- 
τίμνιται χατΑ τον νΐμον. Ανάγεται χατ 4 τον νύμον, 
καρίαταται χατΑ το γεγραμμίνον ίν νομψ Κυρίαν, ι 

Όράτ: ίτ» ίιά πάντων ίκήχοβς τω νίμψ γίνιτβ» 
β τον νίμου ποιητής Κα\ ίει-ΐτη;; Τί οι4 τούτων 
άπιργβζΐμτνο;; ΐιπήχοον Ιν πΐαι τψ Πατρ\ τήν 
ήμιτίραν φύίΐν ποιούμενο;, χβΐ τήν χατ* αυτήν 
ημών παραχ&ήν ίξιώμινο(. χα\ την ίι' αυτήν ΑρΑν 
ει; 4{•λογίαν'μ(ταοχίυ4>ων ' ώ; •;αρ ΐν ΆίΑμάπααβ 
ίν ή φί-κ; ημών, οΰτω χβΐ ίν Χριστώ ' »•1 ώ;!ιΑ 
»οΰ (χ γής Ά54μ πΑντ*; οί ίξ ίχί'νοκ το «'ναι λβ- 
6ον«ί ίί; γήν Αιτίβτρ4<ρημίν, χα\ (ίς$4ουφ*ϋΙ 
χατηνίχβημιν, οΟιω ίι4 τού ίξ ού,ρανοϋ 'ΛίΆμ, χατΑ 
τον "Αιτίβτοΐον, πΑντ*; ίί; ούρανον &νιιϊήβημεν, 
χβΐ τή; ίχιΐ ίΐςης χι'- χαριτο; ήξιώθημίν ' μυσχ:- 
χώ; μίντοι ν"ιν• ι Κίχρυπται γ4ρ, φηοΛν, ή ζοιή 
ημών αϊιν τψ Χριττψ ίν τιρ θιψ. "Οτιν ϋ 6 Χριοτ'.ς 
φβνιρωΟ^ χιτ4 τήν ίίυτίραν βύτνό £Λΐ?4νί•.βν χοΐ 
Γβρο^ιτίβν, τΐτι χ«λ δμϊΓς κάντϊ; φβνιρίιΐΟ '^βειΊε 
ίν βίςη. » υίνιε; τίνίς ; οί τψ Χριιτφ «ΙοΛΟίηΟίν- 
τΐ{ ίν πνίύματι, χοΐ πνινματιχ4 τούτου τίχνα&4 
τών Ιργων άκοίίιχνίμίνοι. Ότ* ίτ:λ^βηοβν «1 
^μέραι τον χαθαριαμοΟ «ύτών, 4νήγαγον αύτον «ι- 
ραατήααι τψ Κυρίφ. Τίνων αότών ; τ.ιρ\ ιών τι- 
χίνΐΰΐν, ϊμα ίί χβΛ τών Ιχ συνίνιομοϋ τιχτομ/νων 
ο τοΰ νόμου λίγο;, ώ; !:ομίνων χαθάροεω; ' ίπιι 
ΧίΙ 4 Τβίμψίί; φηοιν ι Έν άνιμί-ϊΐ; Οκνίλί,- 
φΟην, Χΐΐ ίν βμβρτίοΐΐϊ ίχίσσηοί μι ή μήτηρ μου "ι 
Οπου 5ί οϋ «χόντις, 4Χλ4 «χοϋίΐ ήν μίνη, χα\ 
οώΐΐΐ ι:«ρΟίνοί, Χ»\ παιΐθ{ το"χο; άιπίρω; η^, 
λη^βίντος, πίντως οϋχ ζν ϊρεί* χαβαριαμοΰ. 4ϋ' 
ύπιχοης \•' ϊργον χι\ τοϋτο, ίπΛναγα.γί.ϋ3ης.τηυ 
-οραχο'^ϊοιιν φύαιν, χαΐ ΐή; ίιί τήν παραχοήν 
βκιγοϋβη; ιοβΟνηί• *0« οΰν ίπλήαβησβν αϊ ημ£. 
ρ» τοϋχϊββριαμοδ ρίτών, 4νί,γαγον αυτόν κορα- 
ατηβαι τψ Κυρίω, ίνιΟ'Γνιι, φανερ&ν β',ιϊ•ϊϊ•. -ρω- 
τότοχονΐντα, χα9β γίγραπτβι ίν νόμψ Κυρίου - 
< *Οτι ι»ΐν 4ρ«ν βιανοίγον μήτραν δγιον τψ Κυρ!ΐ;ΐ 
•/.ίηβήβΐΜΐ, ι Ι10Μ11ΙΛ V. 
ώ; ί,μά; ί Χρ:- Α Ι>νρθϊί.Ίΐΐ<?0 ίιιϋίΠοΐΐΙ £[ ίιί Ιι ΛΐΐίΐΜ Γ.ιΐίί «10». ι . 48, 49. " ϋοΐοβί. ϊιι, 3. '■ |•^ι. Ιϊϋϊιιιο ιιΐιΐιιιΐΐ, ίρίΐιη τ«γο ιιαίυηιιι «|ΐι•ιη ι ιιοΐιίι 

1€ΓίρΙ»Π1 ΓΟΙΙΟϊΙΙιΙ , ί311ίΙΪ(ΐΓίΙ»1Τ| (Ι (ΙΙ^ΙΪΙίπΙϊΙΟ, 

«ι ΙΊιΙγϊ ίΐφΓΓ οιιιηίβ |ΐ.ΐί«[ΐΐ<.>ιη ιιιιηίίο(ΐ»*ίΐ , ρ*τ 
ςιιχ ϊ|ΐϊ« Μΐί ϊΐ'πιιιιΐιιηι μβΓ&ηικιιι ηιΐιιπβΐιικ , ιμηη- 
άηιη ίΙΙ:ΐιη ΓβιίΙ Μ ρ;ιί*υι β^Ι, βι φιίίυ! βϋ Ιιοιϋο 
ΐ.(ΛΑ\ΓΛ\ι ■ ηοΐιίι ϊιι (βπψΐιιιη ίΐΐυιΐ «ηΐϊηιιιιπι >Ί 
ριΐΓΚ,-ιΙΙηικτιι ϊκβηΐϊο ιίιι μηϋϋϊ ιιροΠαΐίο, βΐ 8!- 
ιιιΜπίΐ ιΙι»ί:ιιι δρίπΐιι αικ-ΐϊ «;Γ«Γί«5 « ΑιιηΓβ ρβΓ 
ϊϊΐίΐιι Ιη Ιίπρίη οοιιτβΓωιιΙΙι ρππΓηϊΙο. Νϊιπ ρο*1 
6ίΙυΐοΗϊ<;ι ΥίΓρίηβ πϊΐϊτϊΐηίοιι Μ ρο<( Λ\α οοη 
ΙΡίυηιΙιιιη Ι룫πι, Γιι-Ιιιιι οίη•ιιηΐΓΐ^ίοικιιι ρηιιη ι!ϊ- 
ΙΪΙ ίιιι» αν«ης<ίΙί«ΐίΐ : ι Γι>»ηιι•ιιι ϊπιρΙπί ιιιπι 
ι) ίο* ριΐΓ^ιΙΙοιιί» ϊοπιη» , Κι'ιιηι1•ιιιι Ιγ((.-ιιΙ Ηιινίιι 

ΐιιΙβπιπίΕυιη ίη Ινπιιιίοιπ υΐ (ί»ΚΓίΐιΐ «ιιια Οοηιίηο, 

' ιίπιι ϊϊΓΪριιιιη ε»1 ίιι 1>|ΐβ Οοιιιίηϊ. > ΓιγγοιμϊΜικιγ 
ικυίΗΐιιπι Ιι'ρι'ηι, ΐιΜιιοίΐιΐΓ ίοοηικίιιιιι Ιί^βιτι, ιΐίΐΐ- 
Ιιιι- ΐίηιιι ίΓΓΪρϋιιη (".ι ίη Ι'|ΐβ Οοππηί, ηΟυπιΐΓ 83- 
οίΓιι'ϊιιτιι νΪιίιΙ ιΐϊπιιη) κΐ ίιι Ιγκ* Οοιτιίηϊ. 

ιρ'-ιόγϊτιι βιιβΕα χατ4 το ΐίρημίνον ίν νόμφ Κυ- 

\Μθ1ϊΐι:β »]ΐιοιιί»ΐ)ΐ ρβτ οιιιηϊ» Ιί(ϊ (11 οΙϊηΙίϊΜ 
1ι•£Ϊϊ (ΑΐΙΟΓ οι Ο-.ιπιίπιΐϊΤ Οιιί.1 ρ<τ Ιι.ν.ο πρβπιιιι• 
ο*ι? ΟΐΜίίΙϋΐη ϊιι οιιιηίΐΐ'ΐ! ΡιιγΪ ιΐΜίΓαιιι ιίΙίΓίι ηχ 

ΙιΙΙ'ΜΙΙΙ, ΙΙΟϊΙΓίΙΓΙ ρ«Γ ΕίΟΙ |»ΙΙ3| Ι|]θϋθι)ΐ«ηΙ)3ΊΙ , *\ 

(ΐίΐΙιιϋιΊϊοιίίΐιι ρι-ηρΙβΓ Μΐη ρίοΐιιιπι ίπ Ιοπρ<Ιίΐΐίι>- 
ιΐίΐη ΓοηνοΓίίΙ ; πιπί βίευΐ ίπ Λ.Ιϊπι ΐοϋ «ηΐ παΐυη 
ηοβΙΠΙ, ίΐβ «1 Ιιι ΟΐΓΪϊΙΟ ; Μ •ίιιιΙ ργγ Αιίοιπ, ι«Γίς- 
8ΐΓΕπι οιηηο ςιιί 3|> «α νίιαιτι «»«ρϊιηα•,;ΐιι Ιιτγϊιμ 
Γοητεηί ιππιυι εΙ ίη ίηί«Γθΐιιη Ιιβυ ! ιΐίιιιί»!, ϊιι ρ*τ 
ΛιΙαιιι Ε(Βΐθ5ΐοη, ρτοηΐ ιΐίιίι Αρηιΐοΐιιβ **, οπιηκί ίιι 

(ΟΕΐυΐΠ ΓΟ'οείΙϊ Ιϋΐιιιιί, ΐιβΐαοη ΕΟΒίβΙΐί* |1οΓΪΖ «ι 

ΕπΙυ.• ϋί^ιιιϋ; πινϊΐΊοβ Ιιηιμιι ηυιΐΓ : ( ΝΐΙΙΙ .ιΙιΚΟ'τ- 

ιΐϊιβ «ϊΐ, Ιοφίίΐ, τϊΐι ηοϊΐΓβ Μα Οι γϊϊιο ίο Οί•ο. δ«.Ι 
Οΐιιι Οΐιπιΐιιβ κρρίΓυβπΙ ίη ϊ«οιιιι1λ μι! ιιι*πίΓ«Ι:•- 
ιίηικ' ί<Όΐιη(!ο.]ΐ)ϊ ηιΐνοηιιι, Ιιιιΐΰ ίί νπβ οιιιιιοί >ρι π- 
ΓϋΙιϋί» οιιιη Ίμϊο ϊιι Είοιί» *'. » 0»ϊηιιιι οιηηβιΤ ςκί 
ΟιγΪιΙο (ίΐϋ ίη 5μίΓϋϋ ίικΊί ίιιβπηΐ, *ι ιρϊηΐιιϊΐι;» 
φ| ΙίΙιβΓί ρβΓ ηρηιη οίιιΙ ηιΧίίΓοΐΙιΙί. ΟιιηηΟιι ΐ ιη— 
ρΐηιΐ ίικιιιηΐ ιΙϊμ ριΐΓ^ιΐυηϊιοοΓυπι, Ιιιίβηιηΐ ΜΜ 
ιιι ιίίΐΟΓοηΙ Οοηιίιι». Οαοηιιυπιπι οογοοι ϊ ιΐβ 

ρ«ΓΪ1 «ίιιιιιΐηιιβ (Ιιί Β βιι ''' β ρ> ου" Ι«κ ΜΓΠ10ΠΟΙ1 
1ι:ιΙτί ϋΙ ρυΓ£ΔΙϊοηβ ίιιϋί^πιιϊΐΜΐί ; ίιΐίο αϊΙ Γί,ιΙιιιϊ- 
»13 : ι Ιη Ιιιί^αίΐιΐίοιιΐ οοιιι-κριβϊ ω πι, οι ίπ [,£.■,;(,,. 
ιίί οοηοβμίΐ ηιι: ηΐϊΐΟΓ τη« ••.» ΙΙΪε υογο ικ•ςϋ;ΐ'ρι,ιιη 
(βιιιτκηΐΐί, βού πιϊΙϊγ εηΐ ιοίι, ο( ίρο \1γ Ε ο, οι 

ρΐΙΟΓΪ ρίΓΙΙΙβ ΐίιΐο κιΐιϊι.ΐ ςοιι»ρΙΪ ; ιιιιίΐο ι•ιθι(ο οριι« 
ΟΓϊΙ ριιη;ΜίθΙι«, ίβιΐ Ιιιιο ςυοαιιΐ' ιίριΐϊ (γ;ι1 „(,,-. 

αϊοΜίχ ηιιι ΓοΙιοΙΙϊ» ΓορηηΐιΐΓ ιι»ιιιια , ,,,υ |κο4β. 
ιΐΐϋΐϋϊ* ΓΟίΐιΐί ίΟΐνάιΐΓ. (Ιυίΐκίό Εΐ'^ο ίιπρίοιϊ 111111 
ιΙΙοβ ρατρίΐοηΐι μπιβ, ΙηΙμιιπι απ υι «ι,ιογ^,ι 

ΟυίΙΐίΐΙΟ, «1 (.[Γι'ΙΎΟΙίΙ, 01 ΟϊΙΟΙΙιΙΟΓβΙΙΙ ίϋιιΐ β*μ ριί- 
ιι:. .;■.:. ■-■■. μ, ιιι ϊΓΓίρΙιιηι Μ| [„ \,,^ Ι1 Π>>|Η : 

« Οιιιιιο ιιιι^ιιΐιιιυιιι η,ιυ.Ι ϊρο Γ ίΐ ηΐΛα, Βϊιιαιιι» 

[>υιι<Μΐυ νΟΛίϋίΙιΙΙ ". > ' ' ΕμιΙ. ϊ,ιιι, 2. 


63 οηΕΟΟίαι Ραϊ.λ 

ΦΜ, Μλι Οιι-ΐτΐη• ηοΜϊ ρβρβκΐΙ,εΙ «ηο *«1μι λ χ»ρι, ■ 
(Ηΐιηϊ κοάο, οιυιιϋιΐΐί ορβη&ιιι 61 ϊοιΙιΙϊ ηυίΐηι* ύς *. 
ρηίβΗηιηι, ηίβηβιπιιιι ιοοίιπιη (ΙιιιΗΐιιοηι , υι » «<►. 
βίτο οΙιιγΙ(««(ιι ΜΟΙοηυΜηβΓ ίΐ ϊΐΐβ ιιοΐιίι Ιίβηι'ιΙί- 
ε:ιΐ, ΙΜΕΜηι ρβιΗρΙιπιιιι ρηιηϊηηπ) ηοΐιϊι, ιιοΐΐϋ- 
φιβ ρΓΧρβηΙιιιη ο»ΙβίΙβ Ε(ΕΓηαπί|ΐιβ κ^ιιυιιι .• 
ΓοΐΜΐΙΐιιΙίβηβ ηιυικΙΙ, ι|υ«η ηοι οηιηεϊ ώιΐίΐΐϋΐτ ■.!-■ 
ηβΐϋΓ ςτ:Λ\ι η 6βιιί{(ΐ]|αΐβ ϋοηιϊιι! πμιγΙ Ια•ι\ Γ' - ! 

Μί , ίβΐ ΐΐΜΐΙφΜ ΡαΐΓΪ 61 131161ο 8ρΐΓΪΚΐΙ Ιι'Γ ■"» 

βΙοΓΪϊ Ιιι κεοιίί ιχηιίοτυη. Αηιβη. — —» ΗΟΜΙΙΙΑ V. ■ »■ :— 

/ί ρτβΊίαΙαΙϊοη/Μ Οοηϊηί η ΠΑ ιί $αΙναί> ' * ""*— — 
/«κ <7ί<ι\*ίί; μινοκ «ε ίβίί/ιηβιιϊη «"*—" - -*•'- -^«,» 

Πΐιηι ηυίιΐίΐη ρ»Ιορ*Γ6ΐιΙΐι ηοΐα».»....., 
ϊθΐΗΐβιΐ)η3ΐϊοι»η οηιηβ* βαιιιϋβιη 
ρηΜβΓ ΙΙΙιτίί Ιιιιη ιοηϊΐί «ιιποι, ιΐι ι 
ίη οιιιιΐΓ* ιϋΙΤυΗπι, ΐκΐυΐ ι Γθιί!θί ; 
κι ηι «ι π»ΐο« Ιη ΙιτΓίϋϋιΐΡΐη ιαι•>ι 

|ΜΙ( ρβΓ «1 ΟΓίίΒ ϊρίί ρΓθρΜ« Γμ•Ϊι• 

(ίοιιβιιι τεΙ Ιαικίβπι ίο ργοογηπι * 
βιΐηΐιιιηΐ, εοηΐη αιι&ιηιιηεηι ίΙ' •> 
«1 βοηϋβιιιηιΐιβΜη , ηοβποΓ' 
ρηιιείρίο ίιι ϊρ*αηι βιρΜ Ιρ»ιιη: 
ιίβηιβ ιιιΐιϋ ριιηη3 ροΐΐαηΐ. 
ηιιυπα Ιίϋετιΐυι ηαΐ οοηπιυηΓ 
■ίκ-ηβιΐίοΐίυιιβιη ωΜβΠΪΙ ρΐηΐΕΓ 
ιβιηςπβ ιημΙγμιι ηΐυηηιι (ι 
ΜΐΐΜρΐηηι, η οίΐίιικιίριί μλ' 
«■οιώιηοΛιιιιο τβίετ» κιηίπί* 
ΐΗΐνϊίηι Λ ΙααίΙΙαίΆτη «ΜβικΙ, 
αιταίοπι Βρίηρίη (βηβηΐΐ οιήιι. 
ΚΜΐβϋίΟίοπαη εσηίη ρπκηρ -ι ι- 
ηηιΐΜπί. ΟαίιΙ ιτςο ιηϋκ ιΐίτ• 
πιη ιίηίβΜι ρβποηαηιιη, ' 
■Ιμεπι ιΙβΚειΟΓίκη »1» «ο ι 
ηη ρβηοΜη * κοΜ*, κό 
ν»γεπΐ ηκβριιιη , Ηιιίβ Ι 
μμ« «ιΐυηιΐικ, «ι Κ» 
»Ι\ΟΙ ΚβΓΐ, ρΓΟ βιηΜίαι Γ 
61 ΟρΐΗΙΐΙΜ,ΤβΗΐίΐ 61 ρ* «Ι 
ίβϊίΐ ΤΪ»ΙΙΙ ΙΐΙΐΙΙΪΙ, 61 ρθί< 

ΙΙιΙ (]<Ιϋ1ηί ίιίιΐυιβηι. 1^ 
ςιιιαι ϊρ*β ■ ηοΐιϊ• &ι•ιηρ> 
πβαι, κ<1 βΐίηπι ιϊιιριϋί 
Ιΐαιτη ρηοιιϊΐ Ιϋκηιϊυ 

1166 £1661*6 66Η11ΙΙ ΡΕΓ > 

61 3•ί οΐιβίίυιιΐίίΐιι ιιιιυιη^Γι 
οιηιιβηκιαο ικηιηιη μιιιι 
Ρη»|ΧΒΓΕϊ ιΚνΚιυιη ιη*ι 
ϊιιβΗνίΙ μΙηκγοι, οι ψα 
»ι>η , ρηρπυπι^ΐΜ ιηί 
Νοιι β ιι Ι κι ηϊΐιιη ιο|•, 

6ΓΒ)Ι«ηΙΙνιΒ ρΟΙϋβΠί 61 1ι. 

6ΐιπ(1ιιπι ΰίνϊιια ΓβκίΙυΓ ι. 

φίιΙϋϊΐ(ΐΐ6 (ίΐ ρ.ΙΓίίΟβρΐ. Ι; 

II* ρι ΗΟΗΙΙΙΑν. 
! ■■>■;, ΙτινΑ (κι πορνιία, Α 
ρ)Μ χα\ τΐ ίίϊ,ϊ, & «ρολίγο ύμίν, 
■■-' οΐ τϊ ΐβι»3χ» πρΑββοντις 
χϊιΐρον&μήβονίΐν, ι ΚαΙ πΑλιν 
ιχβνχϊί, όΐΐ -«,• κίρ ν »ί, τ] άχ,τ- 
■,-.ί; ίπιν εΒΓϋΙολάτρηί, βύκ 
.μίβττ Ιν (); 3ϊίΐ1ιί^ του Χρίίΐοί χβ\ 
■ » ΤοΟχΐ Ιατι τ(. θέλημα τοδ 
Ίμων. απΐχεβθ» ημάς απ& της 
'- γ&ρ Ιχίλιην ήμΐί ΐ Θί6ί ίτιΐ βκα- 
;ιμφ• τοιγαροΰν 4 ϋίιτών ονχ 
«Ιΐίΐιι. ϋ).ά ϊ6ν θίί,ν τίν Μνίΐ τ& Ονεϋμα 
ημίς.» ΚχΙ τ(( αν έξης «Μαλΐ^ 
1 -131; ιών Η «κ^ΐτί/ων ΧαΙ τών «ρο- 
ΤοΓς μΐντοι βωρρονοϋυι, χαΐ £ιί άίιί, <|π»πϊΑαι <ΐ'ΐ» Ιβΐί* «(Ε"" 1 • ρ*υηιιΐίΐ Ρ» 1 ! ο«β 
ροΐδΐιΐΐΐιυηΐ '•. » Ει ίιβπιιη : < Η*ε β«1 ιβίβιιΐ»* 
[>βι βαηείϊΟοαίίπ νϋΐΙΓ», ιιΐ ΒϋϋίικΛί^ * Γομιιιί- 
Ιϊοιιβ; ηοη βηίη» νοονίΐ ιιοεΟειι* ί» ΐι»ηιιιηιΙίιί•ιο, 
μι! ϊ ιι ημΜοΚΙμμι• !ΐϊ«)υβ «(ϋί ίίΐΒτιιϊί, ηοιι 
ηηιιιϊοεπι ιρβπιΐι, κϋ Οί ιιιιι ; φπ *»'»« •Ιβι11ΐ 
δρίηιιιιΐ) ϊΐιιιιη ίιηοίαιιι ϊη ηβΜ» *'. » Ε* γιιμιιϊ : 
« Ηβκ ϊίίιηΐβ ίηΐβΙΙί(βηΐΜ ηηο«] βπιηίϊ ΙοηΙβ•!•* 
κι ι ίιτΜίιιιιιΙυ», »η( »ν*π» ψιο4 βϊΐ ΜοΙοπιπ) •«*■ 
νίιιΐϊ, ΒΜ ΙΐϊϋβΙ Ιυταϋίαιβι» ΐη κ^ηα Οη'Μΐ « 
Οβί ". • Ει ιιπι& ίιιιΐβ ιιιιιηβΓίΡεΙ οιιιηι-β ι'β Ι»Ι« 

ίρίΜΙοΙΟΓΙΙΠΙ ϊΐ ρΓΟ|>1ΐΛΐϊΓΙΙΙΙΙ *β«*Τ 0««Ι ήιιϊιΐβιιι 

Η ϊιΐββ ρβι-ΓΜίΐβ ϊβΚγ ιηβπ]&Γ8 ΟΐΓΐιΐί ηυΊΙ ρη«- 
ϋίειΙ ΛρβϋΐυΙιι* Τ ι &οτίρ*ϊ *οΙιί* Ιη ίρίίΐοΐι ιιβ χμ < ΛΓ ί τ-.Ί Χοίρου τίκιρατγίλ- Β ΓΟίηΐίιΙκΜίηϊηΙ ίοι-ηΐΜπΙι ". ι Νίιο ει ι πι ϋϋ ηοιι 
Εγραψα Ομϊν Ιν ϊϊ| Ιτηβχσλ^ βι Μ ει-υΙιοΐΜίΐΙ, Ικιγοιιιγ αΐίοϊ ιιΐ ί11θ5 ρικίοη 
βυϊιιηιΐΐ'η.ΐο εοηνβΠιιιι, *<Ι «05 (Ιίίοηβ : « 8ί 1» ςιιΙ 
ΓγϊΙοι• ιιοιηιιιχβΓ βιΐ ΓοπΗβαΜΤ, «ι ι πι Ιιυ]αιιικ><ϋ 
ιιίι: οϋιιιιιι «ιιιηΐΐβ ". ι ΥϊιΙμ ηιιοηίιιιι εοιηπιιιιιϊι 
ΙιμιιιιιιιιΙίΙΜ «Ι Ε*ι:Ι(!.ιί* 1(1)1 ΓθΓΠίθΙίθΙ)6 ϋΟΠΙΙΓίΐΙ- 

£11111• * Ιρ;β Ριιιΐυί 8.ιΐ»ιι* ΐΓ»ϋΊ<1ίΙ ϋοπιιΐΐιϊοιιι 
Τιιπιΐοΐυιιι, ιιι;(: ςηιιΗπιιινίΐ ίιι «ιιιιι (ΊμΓίΙϊΐΕΐη, 

ΙΙ(Ό ΙΊΙΓ«νβ «11111 Λί:<-Ρ|ΙΙΙ Ιιίΐί [;ΟίΙςιΙ»ΙΙ1 1112(11 13111 
ιιιΛΓΐίίΡ81ιΐ5ί(!1 ριίηϊΐβιιΐϊϋΐιι. 3.ιΙτ;ιιυ μΙ*1 Ιυ.ιιιι 
ΐιτιίιηιιιι :ι ιαπίίΐ ιιι»1ίβ. Ο Ιιοιιιο, ι ιιιιι |>Γ,¥ί«ηΐ'ιΐΜΗ 
Ιιιιιι ΓιιΙΙΙγΙϊ ήιιιβ ι|ΐιίιΙ•:ιη ιΙιΐ[.Ιίι ί> ιιιιηΐΊι! ΐΐ ίιι Γιι - 
Ιιιγο ει ίιι ρητΐβιιΐί ιηιιιιιΐο. (•>.ιιι βιιίιιι £ΐ•ιιιΐ) γο- 
ίεειιιιιι Γιιίι, ρο5ΐιμΐ3ΐιι ΪΙΙε ΓοΓπίεΑίθΓ «Ι ρΓΟΙΐΓΤΗΙ ιΟβι Τϊίρνοι;.! Έπίιίή γ4ρ («Ινβι 

«ν αί>χ ΙιτρίτΛντιι, κιρ&ινιΐ τηΐς ϊϋ.βι; 

- ϊΐ'ι ϊ-ηρί-πΐίΐ αύτοΊί, 1(-ων τ-.ρίς »■;. 

■ ::.- ΙίϊΑψΙί θνθμα(ομΐΜ( ^ πίρνΒΐ. τφ 

ιη** βυν•οβ£(ιν. » Όροι; βτι χοινί,ϊ μ6- 

Κ* ϊή( Έκκίηοίχ; 4 ηορν«ίγ ϊγ«αλιν*ιύ- 

ϊιΐ ΐοΟτη ί;ΐ κίτΐί; «ί«» άχοτροκιά- 

Ιίίλαίνίιν; Αΐ:^ & 4 ||*ϋ!ο; χαΐ τώ 

.ιρίίωχϊ ϊΙιϊ (ι Κο^Εν&ψ τΜρνιίΜνιβ, χα\ 

ιΰήν 4γ*ιπιν, οϋΐ ηροοίΐαΐπ• 

Ό μ'χΡ'ί «")» Η]* μιιΑνοιαν [χανως ί«*&ί- 

ι* •&;■ φ ίΐϊυτοϋ ψυχήν 4 β* ΐώ* Μ- 

. ιών, & |«9ρ(ιΐΜ. τών μίν καρδίων, των γ Γιαιια «ι ; «Ι Κοίοκη πυ]οπ π^ιιί ριπβ «; 

ϋ μι>1ΐντ•»ν, καΐ ϊούτων Βιηών {ν η τψ μίλίαντι, 6» . ρο«ι)ιι»ΐ!ΐ ιιιιιΜβΓΟΧίιι, •ί ςιιίϊ υιιηιΐίπι , §3 Ιο. 

*λ-> τι> χιρίντι »1ώ»ι. ΤΙ γ4ρ 'Ηϊβϋ τ'^ο* άχί£1η- ιηοη φ» ριΐΒΓ 3 νίικ ιΙίιεβΜίκΕΐ, ςιιοιΙ Ϊρ9β ηοιι 

«αν, ΙκΐιΙή πίρν-; χα\ ρϋιλος ίκΓνβ; ζ., χαΐ 4 ρ>ηιιβ «51 ρΓΟμΙβΓ Οΐϊίϋ (]>ιί ρ;ι1ί31ιιηι ΜΠΙβΙ Για- 

Ί'οί^ίμ Αφβιριίτιι ιη; βιαιλιίΐί ΐ4 πίπϊΐον, ίικ\ πυ« ΙιειττηΗΠίΠΙ Η«ίΐ ϊΐϋ&φκ; μαπίίοιιΐίχ οροηϋϋ* 

-ή,: «!ηιρ η; Α τυϋιβν γιννήβι; Χολομών εορίΜβ »1ι1ιιίι. 

Ι ιί αϋτΐί ϊιί τι*» Ααβίί, ος χ«1 τ& πραατριβίν &παξ ϊγος ίλχρύων λιβίϊι κ*\ ΐ«: ; 
.:τϋβί»; Ιργ«ι( {»ρχ<»{ 4««ρΙψ<κβ. 
Ιαν, ΐΐίΐ-^ϊ 1 , , «ΑΙ ιν 4 Άι»ίΐΦ- 
-Μΐιί . ϋτΐ|« ίγΐνγ«, ούχ Ιν 

■ 

■ ■.,.'«Α3ιί Χ3Χώς 

■Τ- Ι ? * ντ <„ >| νηί- Β 
η , χι 1 . -.τιμ-,Ο (τοΐΐΐ ο; ά^-ίμινοι, 
«-£' ΙνΙ^χτ*" 2'ΐίί; 
"ι*ϋ αττηίκΜίν. ΕΙ 67 6ΚΕ0ΟΒ11 ΡΑΙΑΜΑ 68 

Ει ?6Γ6 \$\ϋ *«Ιιιβ 0*1 ςυι νυίταιη φΐαηαο οοαοθ* Α ΚαΙ μήν οίκος μόνος έστ\ν ό μήτρα ν Ιν τψ συλλη' ρίαιίυΐΐ ι&ρβηιίΐ §:πβ οόϋιι £6Ι)6γ:ιΙιι* βχ βο!ο νβΗκ> 
«Γιί^ηο θ€ί ηυοιΐ ίη αιΐΓβ ΥίΓβΟ ρβΓ αηρίαιη «β• 
«αρίΐ. ΟοοπμμΙο ία,ΙΐιΐΓ Ιβχ : Οίιιήβ, ίηήιιΐι, ηΐΗοιι- 
ΓιηιΛη αρβιΐβιι* νιιΐναιη 1 Ουβιηι<1ηιο<1υιη αιιιΐιί 
ΗίνηηΙοΓ ρΓόρηβΐ», ϋίιτίβΓιςηβ πιυΙΗ, δίοιιΐ ρορ 
ΡβΜιηίείβηι «Ηέίι Ο^ιιβ : ι Νη1ίΠ5 ιαη£6Γ6 οϊιηηοβ 
η βο§, «Ι Ιιί ρΓορΗβιί* ιηείβ ηοΐίιβ ι»»1ί£ΐ)*Ή "; ι 
ιιηιιβ *»1<ίβ 681 Χηηβΐιιβ, οηυιφιβ 8θΙυβ ίβίο Ργο- 
ρη«ΐ*, 3 Ια οιηηβ* ρηήΐ0|6ηΙΐϋπι «Ηοϊιιιγ ςαίάβπι 
νώνιιη ηρ«ππϊ, τβΓβ *υΐβ»? ιρβπβη» Ι&ΐβ βοΐιιβ ββΐ 
§:»ηοιιιι ΙβΓ**}. ΤιιΙβΓοηΙ 6Γ$ο, ίηαυίΐ, βΐ ι υΐ ο(Γ«;γ- 

ΡβΡί ηθ8ΙΙ•ΐη, »ίθϋ1 (Ι^ΚΙΗ) 681 ίη 16£6 Οοΐοίηί, ρ»Γ 

ΐϋΓίαΓοηι ϋυΐ άιιοβ ραΐΐο» οοΙμιηΐΜίηιιη• ι Ρ*γ ςηί- 
46η Ιβρίβπιοι^ οΊιηι ρ»Γβηΐιιηι αιύΐΜΐύ ιηιηιΓβ- φ^ήναι 27 δΊανοίξαξ, ασυνδυάστως χυοφορηθε\ς &ιΔ 
μόνου προσ ρήματος χι\ ρ.ηνύματο; θεοΰ, δπερ είς 
ο χοή ν ή Παρθένος δι* αγγέλου έδέξατο. Πώςοΰνό 
νόμος, Παν &ρσεν, φησ\, διανοΐγον μήτραν; •βσ- 
περ πολλο\ λέγονται προφήται χα\ πολλοί χριστο\, 
ώς δια του Ψαλμωδού λέγει δ θεός * ι ΜΙ) απτεσΰε 
τών χριστών μου, χαΛέν τοΤς πρόφήταις μου μή 
πονηρεύεσθε * ι «Τ,' δέ εστίν δ Χρίστος, χαΛ είς ό 
μόνο; Προφήτης οΰτος, οδ*ω χα\ πάν μέν πρωτό- 
τοχον λέγεται διανοίγει μήτραν, ό" δέ αληθώς 
διανοίξας οϊτός Ιστιν ό μονός άγιος του Ισραήλ. 
Άνήγαγον δέ, φησ\, χα\, ι ΤόΟ δούναι θυσίαν χατλ 
τδ είρημένον έν νόμω Κυρίου, ζεύγος τρϋγδν•**» 
ή δύο νεοσσούς περιστερών, ι Τδ μεν ούν των τρυ- «Ιιϋ*ΐ, ςυβσκί&ηι η*06ΐ)»1 ηΐΐοηβιη «4 6οη]αϋεΙθ8 * γόνων ζεύγος, ύπεμφαΐνοντών 'τεχόντων τδ σώ- 
φρον, βίχέ τινά λόγον πρδς τους νόμω γάμου συντ 
εζευγμένους, οΐ δε δυο νεοσσοί των περιστερών 
άπειρόγαμο* *ντές σαίφώς προεψουν τήν Παρθέ- 
νον, χ*\ τδν έκτης Παρθένου ταύτης τεχΟέντα* 
χα\ ΠαρΘένον ε (ς τέλος δντα. Κα\ δ>α του νόμου 
τδ ακριβές • Ιή\ μίν γαρ των τρυγόνων ζεύγος εΐ- 
«εν, ώς αΐνιττομένων τους γάμψ συνεζευγμένΟυς, 
1κ\ & των νεοσσών έφυλάξατο τοΰτο• άπειρόζυγος 
γάρ χα\ ή τεχοόσα χα\ ό τεχθε£ς• Άλλ' δ μεν νό- 
μος πό^ωθεν προχαταγγέλλων τδν παρθενιιιδν τόχον 
τοιαύτα χρησμψδεί, χα\ διλ τοιούτων τούτον προΟ• 
πογραφει * αύτου δέ του παραδόξως τεχΒέντος νυν 
είς τδ Ιερδν άναχΟέντος, Μρας τρυγόνας χσΛ 4λ- μΙι ΐ€{β ηιαίήιηοηϋ, άοο νβΓΟ ραΙΙΙ οοΐυιΐιυληιιιι, 
ΰΐιπλ αι»Ι*!ιΐ!αβΙιιιη ηβιοίιιιΐ, Γβοΐβ ριΐ^ΓιείαηΙ Υιγ• 
|Ιοβιη 9 βΙ.Ιιοίιϋ ΥΐΓ^ίηίβ ρ^ηαπτ €1 Υίφηβιη ρβτ- 
φ^ΐοο ιηα瀕1βιη. Ει νίϋβ ςηαιη •ρΐ• β'ιΐ Ι» ; ιΐλία 
<άϋ ΐαηυπυυβρΑΓ ςιΑϋβιη υΊχίι, ςααίβηοι ηιιίΓί- 
βν»^ο €θϋ]υιιοίο§ •^ηϊΠοιοϋ5ίΐ8, ϋβ ρυΙΚ• λοίβιη 
<•ίι Ι»Ι* λίΜΐίηυΚ νοχ^υΐο ; ]υ{αιη βοίοι ηββοίβ^αηΐ 
«Ι ιηζίβΐ βΐ ΑΗυΐ• ν^πιιη Ιβι ςυίιΐβιη ι Ιοη^β ριτε- 
ιμαιΙαπ• ρ»Π'αηι νίφη^Ιθπι II* ναΐίαηΐυΑίυΓ, 61 
Ι|« ίλαιη ρτΐι•• ύββοιΉ&ΐΜΐ; Ιείο ίυΐβϊη ιηΐΓαΙιΐϋΐβΓ 

^βηΙΐΟ €1 Η(Μ)Ι6 1Β ΪΗηρΙΐΙΠ) 1»ρθΓΐ»10, &ΙΙθ8 ΙϋΓ- 

ΐιιρβ• «Γιοίςιιβ οοΐαηιΐΐλήιαι ροϋοβ ηι^ίι οοη^ηιοβ 
ρ»η>ν!ΐ δμίΓϋυι ί&ϋεια«. Ουοβηαηι Ιβίοβ ? δΐιηβοη €1 Α«η»ηι, ηιιοι βίνβ ρυ11ό8θθΙιιίηυ9Γυιη ηυΐβ (ΙίοβΓθί, £ \^ς αριστερών νεοσσού; «ρεπωδεστέρους ήτοί- 
ςιιΗιΊιτ οαιηί ιηβΚΐΙβ ίιιΓβηΙβί, $ίνβ ΙυήιΐΓββ ρπορίβΓ μα σι τ0 Πνεύμα τδ άγιο ν. Τίνας τούτους ; Συμεών 
ιοιάιιΐιπι ^ΜΓκηοηίΑΐη Γβ<Μβ 6(Ιιπι ιρρβΙΙβΓβΐ. χαΐτήν Άννάν, ους, είτε νεοσσούς περιστερών §4^ 

«όι τις, δια τδ προς χαχίαν παντάπασί νη π ιώδες, *Ετε τρυγόνας δια τδ της σωφροσύνης άχρότατον, 
ευλόγως έρεί. 'Αλλ* δ μέν Συμεών, ίνα χάτ' επιδρομών τά εύαγ* 
γελιχά διέλθωμεν ρήματα, δ•χαιος ων χα\ ευλαβή ^ 
κροχεχρηματισμένος τε ύπδ Πνεύματος αγίου,, χα*, 
νυν ύπδ τούτου χεχινημένοί ί^λθεν εις τδ Ιιρδν, χά\ 
ύπήντησε χα\ ένηγ^αλίσατο τούτο τδ ού^ί ηον χα 
έπίγειον βρέφος, αύτψ προσάγων ώς 6εω τόν. τε 
Ομνον χα\ τήν ΙχεσΙαν, ?ν. είρήνβ τε λυ&ήν*ι τβδ 
σώματος Ιχετεύων, χα\ σωτήριων αύτδ φως είναι 
χατάγγέλλων τοίς πασιν, είς πτώσίν τε τοΰτο τε- 
ϋίοιιβι» ΟΓβϋβιιΐΙιιηι ΓΐΙ.ίρβ^ΐη βηηβ οοηΠίβηβ. ϋβίιι- ρ ίεΤσΟαι τών άπιστούντων, χα\ είς άνάστασιν τώνείς 5ίηΐ6οη ΐ|ΐιί<Ιβιη, υΐ »1)υη<1αηιί εβΓηιοηβ βνιη^βΐ.χα 
νπΐ)» ρ€ΓειΐΓΓΐσια• , οαηι ]υ$ΐ»8 688βι βΐ ιίιηοηιΐυβ, 
Ζβεροηεο 2 8Αΐιοΐο δρίπΐϋ λόοβρίο, ηυιιο ςυοςιιβ ι6 
(ρ (Ιϋΰΐυβ νβηίΐ ίη Ιβιηρίυηι, βΐ οοοιιγγοιι» ιιί ιιΙιίΑβ 
α&τρίΐ ίΗηηι ΰοκίβείβη βίιηυΐ βι ΙβΓΓοηιιιη ραβΓυ- 
Ιυπι,' Ιρ8ί ςιΐ38ΐ Οβό υ£ΓθΓ6ΐι8 Ιι^ιιιηυιη β! ΟΓΑίΙοηβιη, 
ιη ρ»Γβ » νιιιειιΐο εοΓροηβ ΟϋβΊΐαη* βοΐνί, ΊΗιιηιηιιβ 
Ιιιιηβιι 0881» 6θ1αΐ8Γβ οιιιηίΙιυ8 ρΓ^ιιιιηΓίΛηβ, ίη Γϋί- 
ιιιιη ΊΙΙιιηι ροείΐάιιι. <»δθ ΙηβιΙβΙ'ιαιη 61 Ιη Γββυιτο- 6«ρβ ΥίΡβίύβιιι 61 ΜάΐΓβπι ^Μτυϋ •1Ιθ€ΐιΙιΐ8 , βαιη 

ρΓΦΐΙΐΧίί ϋΧ (ΙοΙΟΓβ 8ΠρβΓ €Π106 ΐΐΐίΐ ΙΠβίΓβΙΤ) §6ουη• 

ιΐιιιή ιι&Ιυηιη ίιιΓαπϋβ 1>6ί ΗοΊιιίηΙι ηιβιϋΓββΙβηο'απι, 
6ΐ ιβνβΙαίυΓαιηβχ οοπίώυβ ίιΐ€6Π2ΐ8 0*β Ιιοο ιηνείβΓίο 
Γθ^ΐαΐιοιιο8 ; ιΐ9ΐιι ρυΐοΐιΐ'6 (68ΐλίυ8 68ΐ δίιηβοβ ▼€- 
Ιάιιι ιην&ΐΐο! Ιιιι]υ8 ΊηΓιηιίβ ιηβίΓοηι βχ (ΙοΙοΓβ 
ρίοριβΓ ρ»8βίοηβηι Γιΐϋ, 61 βχ νεηβηιβιιΐΊ ίΙΗυ$ 

ρΠ'ρΙβΓ ΙΐΑίΐΓ. 02088111 ΐΓΐβϋΐί» 01 60ΙΙφ»88ίθΙΐ6• ΑίΐΠβί 
νβΓΟ ρΓθρ1ΐβΙΪ888, >ί(1ϋ8 ΡΙΐίηϋίΙ 118<|ΙΙ6 8(1 111 Η 08 

θεΙθ|Ιηΐι ΐ|υιΐιιθΓ, ]β]ϋηίί8 61 ρΓβοίϋιιβ 86 εοηβ©- 
€Γ8Π8, ι ΐ6Πΐρ1ο οιΊηίπιο ΰ'ΐ8ε«ίΐΙ«η8, ιΓινίιιο δρίηΐυ 
Ιυιιο ροϋ88ΐαιυηι «υΐαηιβ, £Γ8ΐί»8 Οοο 8861)81,61 
Τ6όβηιρΐίοη6η) Α(ΐ6886 6χβρ6οΐηιιΐί1ηι$ ΑΐιηυηιλΒϋλΙ, αύχδ πιστευύντων Ισχυριζόμενος. Είτα χα\ τ|( Παρ- 
θένψ καΐ Μητρ\ του βρέφους προσδιελέξατο , έχ της 
περ\ τδν σταυρδν του παϊδδς οδύνης μητέρα χατά,. 
φνσιν φανερωθ'ήσεσθαι δειχνυς του νυν 0εαν6ρώποΟ 
βρέφους, χαΐ τοδς αμφιβόλους περί τούτον λογισμούς 
άποχαλύψασαν έχ τών καρδιών απαλείψει ν* χα\ ό 
Συμεών γάρ τήν γνησίαν τόΰ αμφιβόλου παιδδς μη- 
τέρα έχ της περ\ τδ πάθβς τοΰ τιαιδδς οδύνης χα\ 
της έπ* άυτδ 'σφοδρδΤς λύπης χα\ συμπαθείας χ αλώς 
έτεχμήρατο. Προφητις δέ "Αννα ή του Φανουηλ χήρα 
ώς έτώνόγδοήχοντα τεσσίρον ο ?α, νηστείαις τε χαΐ 
δεήσεσι προτκειμενη,-χαντού'ϊερίυ μηδαμώς άφϊστα• 
μένη, Οχίψ Πνεύματι τηνιχαύτα μάλίον γενομένη *• Ρλ!. οι*, 15. 

Π0.ΜΝ.1Λ V. 

κίΐ',χι, ίίιχιρί»«ϊ -ψ βίώ, και ΐήν λύτρωβιν ~ιρί •. Α ϋ1;ι«ι ι;*!* ίιιιΐ γ.ηι* Ιιιιηε ρπίΐΊΐΙυι 
γ*νΡ4«4νι;ν ιοΓ; προοϋε^ομίνοι; (ύιιγγΕλΙζίτο, ΐαώιην Ιιιαίεβ ΙυιίιίΓε* >ιΙ οΛιιγϊιιιιι Ργκιι 
είνβι (ϊίχνΙτΛ τϊι βρίφος τοίιτο,. Τοίίύτι; λογιχί; 
ιρυγίνο; προ; ϋχΛντ,ήν ττρ<ΐίΐΜμψιν ι!; τί> Ιερόν 
ίνιίντι χιΤι Χριστώ τι ΙΙνιΰμα τι Αγιον, χβ\ ίόιι;εν 
*,μίν οποίου; ιΐνα: ο:ϊ τΛς είιιοιχομίνουί Χριατον., 
χα\ οποίους είναι ϊ;ϊ, χα\ ίτ.ο(χς τα; εξ Ανίρών τι 
ρίον Απολικούβαί χλΙ τβϊΐ{ τ4ς ομοζόγβνς Απο- 
Εβϊ.όκτβ;. Χήρα γ4ρ ί,ν ή ιοί Φανοίιλ «&ιη Άννα, 
αίλα χα\ προφήΐι: ' πώ; ; οτι ιών χοβμιχων χαΐ 
ρΊωτιχών Απορία ρροντίΐων βΔχ 28 αφίοτιτο 
τον Ιιρ',5 * ίτι νηατείβι; χα\ Αγρυπνίαι; χαΐ προο- 
ίυχαΓς χαΐ ψαλμφδίαι; βυνοΊτ-,μερεύοίίία χαΐ ϊ«- 
νμχιεριόοι/ία τον βίον είχεν Αμωμον,- ίιί και τον 
Κιίριον, ψ 1Υ Ιργων έϋτρενεν, είχίτω; ίττΕγ^νω^χεν οίο ", ■ 
ΙΆΘΐντϊ, χαΟΑ Χα\ 4 ψαίμιμϊίι; Πρ«φή;ΐ); πρίι; αυτόν ψηϊΐν Τ»1β| ( ρίι•(- 

; Ι Π Ιβηιρίιιηι 

«ΟϊΙιϋϊΙΙΙΪ ΟΐΓΪίΙΟ ΒρΐπΙιιί ϋίΙΙΚΙιιΙ, «1 ΙΙ)011Β1Γ«*ίΐ 

ηοΐιίβ Ο,ιΐβίοβ ορυΠιϋιΙ Μίβ ΕΙιιίϊϊιιιιι βΧίμΜΙϊΠΙΜ, 

«Ι ηϋίΐίί [)ς1)Β^Ι|[ 055" ΙΐΙΙΛ ΙΙΓΟΓΠΠ1 ΙΌΙΙδΟΐΐίΐΙΠΙ 

ΓϊΙίιιιμίίηΐΜ, Ιιιιιι ,:οιι]ιΐ£ίθϊ ιΙίιηϊμεΒίε•. III• βιιϊηι 
Λιιιυ ΡΙι.ιπυεΙ βηι <Μμ, ίίιΐ ρΐΌρΙιβΙίκΐι : 1•ηΐί>ιι 
ςΐΐϊΓεΤ (}ιιίιι ιπΐΙΙιιΙΙ νϊΐ,ι'φιε ΓίΙΪΟΙΙι Κ)ΙΙίάΙ«ι<1ίιιίΐΗΐ<ι, 
9 ΙΚΠίρΙΟ ιιΟΙι ι1ιϊείιΙί1)31 ; ηιιίο ]<^υΐΐΝί, ΐί|(ίΙϋΐ, 

ο1)Μ€Γ»ιϊοιιί1-υί ΐΐ ρϊΐΐιιιίί ιϋβ ει οο.ιΜβ ΙυιΙιιΙκβη* 
ϊίΐιιιι ϊβ ρΙ > 3 1 Ιί»ιιη»οιΙ-ι»βιιι; ίιίβο (Όηιίιιιιηι οιιί ρβΓ 
θρετ• ηιΙηΪΒίΓϊ&ϊΙ. (ικτίΐο αςιιητίΐ νΕίιίΕΐιΙειιι, μπιιιΙ 
Ργι)[ι1ιι"13 Ι'ϊίΙηιίϋΕβ Λιΐ βκπι Ίίΐίΐ: < Ρβίΐΐίΐιι, 61 

ιιϋι.-ΙΙι/.ιιιι ιιι νίι ίηιηιιΚΊΐ!»!*, φι.ηπιίο Τίιιίεί »<1 

κύτ& τ,ξει; πρό; μ(. 

Τοιαύτα; είναι β:ϊ χαΐ τοιούτους τοΐι; Ι* τον γά- 
μου ίιά τή; έντιμοι χ-.ρίϊας τ.ρΊς τίν ιυρβίνικίν 
^ίον Εγγίίο ή χβΐ σιιμδιοίν βίρουμΐνο^ ,. Έάνο6» 
ιή( ίίυτίρης-βν^υγίο; ώ( χο«βι?ήΛπ>/ -«-τάπίβιν 
ΰπίριϊβίί, άιιρΐξ Ιχου μαι ϊή; 5ΐρϋ0:«ως, χβτ* 
ΐ/να; ^άίιΐ* ιών 1ξ 4ρχηί χβ\ ϊ:ά τίλο*[ Αγάμων. 
Ίΐν&τι χβ\ ΠΓίρο; πενθιράν 6<ιχϊν, ϋλ' Ίωάννθ\) 
κιΰ ΐϊιιρθίίου πρί; τ6 ζωαρχιχϊν μντ,μα ιιροΐίρχ- 
μίντο; οίχ ύπεϊιίφΟΓ, ■ έβτι β: Ιφ'ώνχαΙ ίττίνΓ/,ΐί, 
ίιΐ χα\ κορυφαία; χών χαρυ^αΐων βηϊ ταΰ χβ[- 
»ο3 (*θ7(ίτου χΐΐίίτη. Ορβς τοιοϋϊον Οψβί άνάγβι 
ίΕββθί•βτ.1 τή; ββρχ'ις ίτι\ τ! πν«ϋμα μεκνϊχΒιίς. 
Σύ $1 ΐρκ, μή τήΐ μ'ίι άποοχίμΐΛ; ώ; «ινίήμου, 
ΐή( Μ μΐ; ίίριχόμινο; ώς β^οεφίχτοΐί, πιρβ(>ρυϋί 
χο\ λίβΐί 5ΐ<ιϊΛ7ΐ»σών, ώ; μή« τών χατΑ νόμον, 
μήτ: ιών ύκίρ νομοί, Αλ>Α ιών πιρινέμων ίχΐμι- ^ ίειΙ 
«ΟΪ> Ει ϋ ϊοϋ; 1ν χτ ρίίι 6ντχ(, άν μ*; πωφρανώβι , οηιι 
χαΐαχρίτΌυς Απβφαιν^μϊθα, χίν Βιντέροις (ννίμω; (Ιο Ι 
6μιλήυΐι)9ΐ γάμοι; , ον παντΑηαβιν Αμίμπτου; ήγοϋ- 
μιθβ- είπιν 4ν 6 Παϋλ^ϊ, όΐ: ϊ))ν ιτρώτην ιιίιτιν 
ίΐβίΐήββν • κίβιρ μιίζονο; ίξιοι χοτβίίχης οΐ ΐήί 
Ιννΐμου βιιίνγίβς ι*) ν χβρΑνομον ήίονήν κροτιμών- 
«ί ; χβΐ οί γονβι?1 βυνοικονντϊς, χ»\ ϊη; ηορνίΐβς 
οΰκ ΑιίΕ/ίμίνοι; Πορνεία;, *| χ>1 τον πβγχοΈμιον 
Ιχιΐνον Ιηήνιγχΐ χαταχίυαμίν, χαΐ αϊτοί; ταΐ; 
υίοΐΐ βίου χληΟιΤιι ;ην Αρχήν, χαί τοί; ΧοοομΗιι; 
ϊ*ήν«γχι τ6* ούρβνοβιν ίμπρηβμδν, χαΐ τοί; Ίβραη- 
λ!τιιΐί τί|ν ύπο ιών Μωαβιιών ί,ϊτβ^ χβΐ τ6ν πο- 
λυ«νΟρΐι>ι»ν ίχ.ϊνον φΐνον, χςΑ Λν ([μίν, βϊμαι, τι; 
Οπο τών ίΟνώ,ι ^Μβ; χβΐ κηΙυιΛιΙς ίοιοΟίν τκ *β*. 
^ξαιΟι^ χαχώβιι; χα\ ουμφορΑ,-. ΤΙβί»; ϊΐ θεοί ιο,ς 
Απογίνοϋ; Ένώς πρώτον; «χάλιαιν ί] Γραι^ή, β; 
ηρώχβϊ ί|ΐτ[[ΐ;ν ίπιχβλίίαΟβι τώ ονίμβτι Κυρί'.Μ. 
05», « ί,ν υίο; Ϊ»ΐ0, οδ το γίνο; διίβτ,το τού Ι•Α 
ιίν ΚάΙν ΙπαρΑτον γίνου;, Χβΐ ίι^γον ίν βιαφρ^ι^νι;, 
ηι\ !ι' βύτού; Ιτι τ£τι ίοτατο Α κίιίμο,-, ιοί; χιτΑ 
ίο γίγρβμμίνον, Ιβίντ<ΐ τί; ΟνΤ"ίρι» ίων ΑνΒρώ- 
χων, τβυτίβτι.ΐβν Ιχ τοϋ Τ ίν °ν; τοϋ ΚΑϊν ίτι χαϊκ'ι, 
χαΐ τοΟ τορνικοό χΑΧλου; ήττηβίντ:; Ιλαίον «ύτ«Γ; 
Αίΐο «αιτών ών 1£(λίίιιντο, χα\ Ιμαβον τ.ά Ιρϊ» ο-'- ι Ταλώ, χβΐ βυνήτω Ιν ϋώ αμώμφ, 

Τβΐκ οροΓίΡΐ βκβ ηιιί β ιμιΗοιΜΙο ρργ Ιόηο- 
Γίΐιίίοτη νίιΐϋίοΐβιιι ιϋ νί^ίιιιΐβιη νίΐιιπ ιοιβ βΓβ 

«Ι ΕΟΙΙΤβΓίΙίί ρΓΧ5ΙΙΟΙΙΙηΙ. $ί ΚΙ£0 =ρι•11Ι1ιΙϋ5 ΠιΙ|1^.ιι 

Ιΐιιο,υαιιι ΙιυπιϊΙίιιΚΜ νίΙιειιΓβιιΐιτ ιΐίίρι-ΐίΐίί. Πγπιϊ- 
16Γ Ιυο ίι!ΐι*Γίϊ*ι;ι>ηϊΐ1ϊιί,(:ΐ ν«3ΐί^Λ ίι?(]ιιβΓΡ, ΚιιΓιιιιί 

<]ΐιί α ρΓΐηοίρΐο ιΐί(|ΐιβ βϋ Ιίιικπι ϊ'ΐΓί'ΐιβϊ κιιυηϊίηιηΐ. 

Ι'ιϋι ιυ ηιΐΊάθΠΙ ΪΟΕΓΚΠΙ ΙυΙιβΙιιιΙ, Ο ΙϋΟΙΕίΙ ]ί»ϊΐΐ(ΐϊ 
νΪΓβίιή »ά νϊνϊΠαιιιι ιιιοηιιιιΐϊΐιΐιιιιι οοΰυΓΓβηιί ηο» 
ιΐιιίιιίΐ, ί«1 <( ίΐΒΓυιη Γβνοτΐΐιβ ««ι , οαινμίικιιι 
ΐΌΓνρΙικοτυπι > οοπιιιιιιιιί Οοιιάιιο ΒΟικϋΙνΙιΜ (Μ. 

Α,Ι ΙΐΠΐΐΙΙΙΙ 1|!Ϊ£ΕΙΙΙ «ΓΙ£ΐΐ (|Ρ5Ι(1ι•|ί|]ΙΙΙ 1 (ΜΗ ϊη 

ίριι-ίιιΐΊΐ ΐΓβηβΙαίυιιι. Τιι ητΑ ββ*β ιιι; ϋ<) υη», ηυϊ> 

νΐιΐ£ΒΓ«, ίΐιΐοΐιΐΐ, ΐΐίΐΐιΐ υΙιΚ'ΐιι ηιι.ικϊ ί(ΐ|.|ι (ΙΓΜ ρ•ι- 

ίί Ιιι ιιι κοιι «ρροΐίΐιΐ, (ΙιΊϋΙυΓΪι , ει Ιλ]ι«ιιϊ ίιιϊ ΙΙαί 

ΙιιιιιιειηΟΓ, ιιιιι• ΚϊβμΙΙιΜ Ιβυκιιι, ηεκ ηρπ 1.^=1», 

3 Ιι•(Εΐιι ^ί'ίιιΐο. δΙ ιιι ΫΪιΙϋίΙΪΙΟ <Ιβί«Ι11β=, 51 

νϊϊϊπΐ. ιίαιιιαπίοι ρΓΧ<1ΐΰαιηιΐϊ, «ι •ί, (]υι.ιι- 
ιΐο Ι ίεϊΐϋ »ιΙ Βίι.ΊΐιιιΙ:ΐϊ ηυμιίαβ ουιιτοΐαϊβπιιΐ, βοΐ 13- 
ιιιοι ιιίιι οιιιιιίιω ίΓΓομί'ΓΐιϊιιδίΙιίΙ^βϊυιΙίοϊιιιιι^, (Ιίερη- 
Ιβ Ρβιιΐο ηυοπίιιη ρπιιιαηι ϋιΐΐΐιι αββΚΓβηΙ ", ηιιοηΐο 
Ιΐϋ^ί) ύΐιιιΐιβίίοηβ ίϋ£ΐιϊ, ηιιί Ιι'Είΐιΐίΐο €οη]ι:£ΪΟ ίΙΙί- 
Είΐϊιιι ιπίεροαιιπι τοίιιρίαιοιιΐ ηαΐοιηι πικίίβηίρι 
ΙΐίΐΙιπηιπΐ'5, * ΓοηικΑΐίοιιο ιβιηειι ιιοιι ■ΙιιΐΐηίΐΙΙ 
Γοηιϊειιίοιιβ, \αι\α»ιπ, ΐ)ΐι,ο υηίνεικιιια ίΙΙιπιι ίη- 
ιΐυιϋ ίίΐκίνίΐιιικιι ϊη. Ιρ;ο$ Ονί ΓιΙίθ5 ρ.ίιιιαιιι 
βρρϋΐΐίΐϋϊ, γι.:ιίιιιγ> ιιι ϋόιΐΰιιιίΐυί ικυίοίοιι ίιιιΐιιιίΐ 

ίΒΚεα», «ι Ιιι ΙϋϋΡΐίΐίΒ ΰΐΐΐΐβιιι ει ραπβ ΑΙοκΙιΙιι- 
Γΐίπι, Ι11ιπΐ(]ΐ1« ιιιιιΙΙοΓαηΐΕ^ιΙρυι νϊΓοηιιιι, εΙεϋ^ιη-' 
ιιιιιιι, πΐβ ]ΐ)ΐΙίΐ6', ίη ιιο» βιΐιΐυϋϊί α £ΠΗί1ιιΐϊ ι^ιΐυ 
ηΙ<]ΐιυ ιιιιιΐιίίοπιιβΐ οΐβιΐιίΐ^ΐιίΐ ει υηιΐηηΐί Ιιιιιι 
ιοκπι:ι* ιυπι βϊΐ«Γηιε. ϋο 'ΙΙιοβ ρΓίιιιο Κη-» ριιβιβ- 

ΓΙ)<« νΟΰίΐνίΙ δοΐΊρΙίΚ,ι , ι|θί ρΓΙΙΙΙΙΙΙ ι•(Γ|ΐ:1 ίιινοΟΓΟ 

Π0ΠΙ6Ι1 ΙίΟίΤΐϊιιϊ. Ηϊε νυτο εηιΐ ΙΊΙίΐϋ δπΐι, ζ•ι\υ» 
(ίΐιιΐί (ΙΙίεειηεΙιιιΙιΐΓ • ιιΐΜΐβ.Ιιοί» Γ.ιιίιι ρΓ•Ε^πΙβ; 
ει ίιι ΐΗ(ίαιοηίχ ιΐε^εΐΐϊΐιΐ, ει [»τ εαι ΙιιΜ μΙΙιιιο 
ίΐιιΙ»! ιιιυ(ΐιΙιι§, ιΐίιμιοϋϋΐιι, ιΙειΙ ι< τίριιιιο μ), νί^ 
ιίβηίει ϋΙίι1$ ΐΗΐιιιϊιιυιιι, ίϋ γ,•,:, ^ιίκίι, ΙΙϊιπ, ςυο- 
ιιίαιιι «ι^οιιΙ ριιΙτΙΐΓ* ει ίοιιιίίΜΙοπ» ριιΚ ΙιπιυιΙίιιε, 
ίΐίιοπιαίίυι βςοερεηιήΐ ηιΐΐβ «Ιβ^εΓυιιΐ, βι ιΐιιΐκκ- 
τιιιιΙ ορβη εϊηιιιι, ει :ι!ιυιιιΙινΙ1 ιιιιιϋΐί.ι ιιιριτ Ιει- ' ΡΜΙ. ο, ϊ. • 1 ΤΙηι. ν, Ρ 71 ΟΚΚΟΟΒΙΙ ΤΜΛΗΜ » 

ι», 61 τύΐΗΐ άΊΙανίσαι, «Ι οιηαβ» •1κΙιιΚι ; 61 ηΐι! Α των, »Λ Ιπληβννθη ή χαχ£α έπι της γης, ποΛ ήΧβεν Νοβ 61 6*8ϋ ί*06 ΟΙίί ίατεαίί ίαΙ*§6•1 ιαρβΓ ΐβτηιιι 
(ρ•ΐ€! 60• 6**16 ν'ιιϊΜ& ηαπι «ηία• «ιοτί• οβιι*- 
«μιΐΒα,αα τιγ βπα, €βαι/ςα« ίιιίΓΟίνίΐ Ι* *κ»ιη), 
η«!1• ι>*ϋ€ΐ» 6ιί*§6ΐ Γ»4ίχ 61 *Η*;ο *4 αανί ιηιιαϋί 

Γ6|606»-ΐΙθΒ6ηΐ• 

ΐί<)6<Ι•η6 ςαοοηκίο ρπ>ρΐ6Γ ίοπιίαιΗο• οΙΗ» 
ηιηοϋαχ ίιΐο ρ6Γϋ§861, ηίιί ρπφΐ6Γ ρικίΜο• 6θή8ΐί- 
ΙΙ*86ΐΐ ΟαΙ ιΐ66 βΐΐ*» ρητββαΐΓι ηοηϋο <ϋ^πΙ, ααϊ* 
ΙΙΙιιιι ΙηιηκιηύΊΐαηι ορβηιΐ βυηΐ, ςαοαιούο α ΓηΙατο 
οαη «ίίοίβηΐυΓ, Ι^ηί £61)600* ΐηοΊυ', ςνιΐ £»γβ»~ 
ΙΙιηο ίβΐιί νοΙορίΑίοιη οιίοίπκ Γ6•ιΙΐ6ηιοΙ, αίβί οιηκ 
ρ6Γ ρ<κοΊΐ6οΐί2Βΐ *ΐα46*οΐ ΊΗαηι 6Χ8ΐίη£06Γ6, 61 βο 
Ηΐο 6Χ0ΓΙΒ8 80Γ06* ΙβΟΓνηιίβ *Ι>Ιη6Γ6 ? Ει Ιβίικί ΠΟΒ 6 κατακλυσμός, χαΐ ήρεν άπαντος * χαΛ εΐ μ!) Νώβ 
τότε, χα\ οΐ τον Νώε υΙο\ αωφρονοΟντες ευρέθησαν 
έπ\ της γής, δήλον δέ * χα\ γάρ μιας γυναικός Ιχα- 
•τος ήν άνήρ, ριΟ' ξ; χα\ εΙσήλΟεν είς τήν κιβωτό* * 
ο65* αν ύπελείφθη 0ίζα τις χα•. αρχή «ρος 
κόσμου γένασιν. 

"Οράτε δτιφιά τους πορεύοντας πάλα* άν άπώλενο 
6 χούμος ούτος, εί μή διά «Ας σωφρυνουντας Ιστατο; 
01 61 μη& του παρόντος ά|ιο* κόσμου, ώς άχοσμίαν 
τούτον άπεργαζόμενοι, πώς ουχί καΐ του μέλλοντος 
αΙώνος ΙξωτΟήσονται τψ πυρ\ της γεέννης παραδο- 
θέντες, ώς μή τφ πορΛ των σαρκικών ηδονών άν- 
τισχόντες, •! μη νυν διά μετανοίας αύτ6 μεν άποσ6έ- 
σουσι σπεύσαντες, τους Λ προγεγονάτας Ιντχν#*ν Ιβϊιογβοι, ςαοοίααι ηί*ί ρ6Γ ρ<κηίΐ6ΐιΐίίιη 8ΐυ06Α0ΐ Β μολυσμού; τοΤς οάκρυσιν άπονίψονται; Και τούτο 

61 μή άγνοείτωσαν, ώ; εάν μή άντιατώσι σπευοαν• 
τις διά της μ«τβνοίας τφ «άθ€ΐ» χ*ίρο<π ι^οΐοντ&ς 
ταραδοβήσονται τοΓς παρά φύβιν αίσχροίς, & «ορνί- 
χηςμλν Ιστιν έτπΟυμίας γινν^ματα, %$ Ιλχιι 41 της 
γεέννης Ινταυ6« το πυρ* ώς ΙντκυΟιν συναρ^άβον 
του; άχολΛστους <1ς «ίώνιον χίλαην. Τίς ούχ οίδβ 
τους Σο$ομ(τας χα\ τήν «αρανομ»τέρ«ν ΙϋΒίνονν 
9€ορνι(ας Ικχαυσιν, χαΐ τον χαινότιρον του πυρβς 
έπ' αύτους βμβρον χα\ τήν 4ιοί»λ4Μΐν ; Πολλάχις €< 
χα\ σύμπασα π&ις Ινοςάν$ροςά»λγοΰςαπήΙαυ9ΐν 9 
ώς Ιπ\ τών Σιχίμων ύπο των Ίαχώ6 παίδων άροην 
αψανιαθέντων έγένβτο, τον Σνχαμ τήν τοδ 1α«ωβ 
θυγατέρα Λ§1ναν άρπάσαντος• 'Αλλ* (να τους πρ• οορΙ-ϋηί οΙλ!ι16Γ6, Ιη ρ6]οη ρπ>1«ρ•Ι ρΓθ1>Γθ•ί• 
6υη<Ιοπι ηχίαηηι ΐΤ3()6ΒΐαΓ ν η α* ο!>•66ΐι* ςι^Ιβπι 

€ΟΒ€θρ(8€6ΐΐΐί« βΟΙίί £6ΐΐΙΐΙΐίη», Ί^Ιΐίβ 901601 |ζ^Ιΐ6ΙΙ• 

ι•β θ€€ορ»1 ηοο «ρρΓβΙιβοόοοίΟΓ ρΓΟίβΓτί Ιιι βιιρρΗ- 
€ΐαπι «Ι6πηιιη• ΟοΙβ ηοη οοτΙ(δο^οιηίΐΑ§6οπιιηςα6 
ΐηΓρ6ΐη ρΐΌΐεητίΐηΐίβ 6οαιΐΝΐιΐΙοη6ηι 61 Γ6€6ηΐκ>Γ6ΐη 
Ιη Ιρ$ο§ ί^ηί8 ρΐυτίβη «ι ρβπιίοΐβπι Τ δνρίαβ ηήη 

ΙΟΙΒ 61 000 ρΐΌ6*66 νίΓΟ ρΐ•Μ 6*1, §161)1 5Ί606- 

ΒΐίΙίβ β βΐίίβ Ι»οο!» οηιηΐηο ΊΒΐ6Γ6ιιιρι{§ «οααίι , 
ηιη ΟίΒΒηι Ι»6ΐ»Ι> βΐίιηι 8ΐ€Β6ηι ηριιί§κΐ. 5«Ι νΐ 

9ΙΙ16ΙΊ0Γ3 Ι«^ί ΟΠ1)ΙΟΐΙΐϋ8 9 Ι«Χ ΙρΒΒ 000116 βρΟΙΜΒΟΙ 

οίοι νίφο ίιινβοίκΐυΓ ΙαρίάιΗ ]υθ6ΐ? Γοηιίο*ΐ*αι 
Μ€6π1οιι• ΟΗιηι \%η* εοοιοοΗ Τ Νοοο6 ρΓοηίοβΙ ηβ 
ίοηιίΰαΐίοοίβ ρΓ6ΐΙυιιι Ιη Ι6ΐρρ!αηι Οοιοίηί ιΙΓβη• η του νόμου νυν άφωμ*ν, αύτος 6 νόμος ού τήν νυμ- 1«γ? Ει ΙίΓλβΙίιΙι ΊιιιρηαΊ66 Β ΜοιΙιίΓι• ΟΗβΙιοβ ρβΓ- 

0\\\$, Β01Ι06 ΟρΟΙ (ΙΒ^Η 10 Β02 (1*16 Γθ€ΓΟΟΙ ΙΤ68 61 

νί^ίοϋ πιίΗία νίΓΟΓίιαι Τ Μβο πιβ^ιοι Ραιιίαβ βιΐ ηο$ 
<1ί\Η : ι ΝοΙίιβ ΓογηιοβγΙ, ΐίοιιΐ ηυίίΐΑηι «χ ίρ$ίβ Γοτ• 

11*16911 80111» 61 66ΜύβΓ00ΐ (ϋ ϋΠ3 0*16 ΤΙβίπΐί ΙΠ1 
01'ι)Ηβ ν> » ΤαΙί» Β016 Ι6|(601 61 ΠΙ Ιθ£6 61 |Η5Γ 1&- 

Κ60ΐ Γαϋ Γοπ•ΐ€4ΐΊοο)8 ωυΙΐΛ. φ<υομένην 9 μή «ύριΦιίσης έν Βύτ{ «αρθ•ν(ας ν λίθο* 
6ολ*Ισ6αι προστάττιι ; τήν 61 «ιπορνκνμένην 1*ρέ*>ς 
Θυγατέρα ου πυρ\ χαταχαΧισΘαι ; μΐοΐωμ* Ιέ «4^* 
νης ούχ απαγορβύκ* τψ ναφ Κυρίου προα;{짫Οαι; 
των 61 Ισραηλιτών πορνιχως ταΐς ΙΙωαβΙτιΐΝ «υμ- 
φθαρέντων Ιργον μαχαίρας Ιν μι? ήμ^'ρα τρ«1ς «ρ&ς 
ταΐς «Γχοσι χι)ια6ις Αν6ρών Ιγένοντο ; Δώ α^Ι Οαΰ. λοτό μέγας προς ήμΐς φησι • ι Μη πορνεύβτε, χαΟώς τινις αυτών έπόρνευσαν, χα!ΐ Ιπιοον αν μ>^ 
ήααρα βΙχοαιτρκΖς χιλια6$ς. ι Τοιαύτα χα\ προ νόμου, χα\ Ιν νόμφ 9 χαλ 6ιέ νέμου τα της «ορνιίας 
•ΙΛνΊπιτίμια. ()υ\ό ?6γο 008 6ΛΓΒ6Π) }η§αΙ οπιοίβ^βΓβ οαιιν νί(Πα 

61 ε0Β60ρί8661Ηϋ8 > φΐ! ΓΟΓ8Μ8 1»Κ>ΐηΐΙΙΓ XVI 6Β ρΓΟρίβΤ 

ςο« νοπιΐ Ιγβ ΟβΙ 4β ΟΙιοβ «ΙίΙΒ»ΐ6ο(ί» ? ΟιιΙ ίηοΐΐα. 

ΟΙΙΙΓ 1(1 ΠΙΟΓ1'06*Ο<ΙΒ ΐΒΟΡίυΓΒ 0081ΤΒ φ]3Β 811»! Τί 61 ήμ*?ς οΐ αταιιρώσαι τήν σαρχα ουν τοίς πα* 
6ήμα?ιχα\ ταΐςΙπιθυμ(αις Ιπιταττόμινοι, χα\ «αλ ν 
τοΤς αύτοίς πιρκπίπτοντβς, δι* & έρχ*τα< ή 4ργή τον 
θεού «π\ τοΟς υΐοΰς της απιώβίας; οΙ νεχρώακ τά §ιιρ6Γ ΙβΐΎΒΜ, ίοτηίϋαΐίοιιβοί, ^οιοιιιοϋίΐίαηΐ , ΓιΙΓι• η μέλη τά 1π\ τ^ς γ|{ς παραινούμβνοι, πορνιίαν, άχα- «Γιηβιη, οοηιυρίκβηΐίβπι ηι^Ιηπι, ςπι »ι! ηοπιΐίο- 
ηβηι ιυΐηίιηβ ιιίεηϋίιηηβ ? Νοηιιβ ϋη*4ή>ίηιηΒ, ιακο 
βοΐΐίίΐΐι, ΊΓ3ΠΙ οΊνίπ^πι ςυ* ηο1)ί8 βι βιιηυοι βΐ 
ϋβοΓδίιηι ι υ ι» ρΐ8860ΐώ Ιιιιιι χΐβΓηα βίφρίίοία εοον- 
ηιϋ>*1οΓ? Νοοβ6 τ6Γθϋί»ιιΐΓ θ)»ηΙΓ68ΐαϋοηβηι ία 

€ΒΓ06 8θ1ί8 ] «81*1 Π* 0!ΐΠ8ΐί, 61 ΚίοΐΗ Ίη <Ιίβ 1ΐθη68(6 

ΒΐιιΙοίιϋίιικιβ ? Νοιιηβ ρ8νβΙ)ίιηυ8 Αρο&ΐοΐί οΓιοβι 61 
»Γ8υηΐ6ΐ)ΐ* 61 οοηβϋίΑ ? Αίΐ βιιίηι : ι ΝϋδεΐΓ»8 ςαο* 
•ιίαιη ι«ιιιρΙυιιι Οβί 681Ϊ8, 61 δρίΗΐιιβ ΰή Ιυώίΐβΐ 
Ιιι νο1)ί8? βίςιπβ !6ΒΐρΙυιο Οοί νίοίηνβηί, ροη'ΰΐ 
ΙΙΙαιχι Ι>6«8 η . ι Ει ιήγμιηι : ι ΜαοίΓββΐ» βαηΐ ορβΓ» 
6ηηΓΐ8 9 <\\\χ βυηΐ ΓοπιίϋΜίο, ίιηιηυικίίιίϋ, ίοιριιιΐ;- θαρσίαν, πάθος χαχον χα\ τήν ΙπιΘυμ(χν, χα\ της 
παραινένεως ούχ επιστρεφόμενοι; Ού φοβηΑηαον 
μέθα ο^έποτχ γούν ε• μηδέν άλλο, τάς γονν Οιομη* 
νίας, τάς χάτωΟεν, τάς άνωθεν, τάς έχέάσα;, τάς 
ήπειλημένας Ιχιίνας χτί αιωνίους ; Ούχ α'δεσβηβό- 
μέθα τήν 6ιά σαρχος έπιφάνειαν του ήλ'ου της δι- 
καιοσύνη; Χρίστου, χα\ ώ; έν ήμερα εύσχημόνως 
περιπατήσομεν ; Ού φρίξομεν^τάς άποσχολιχάς έπ- 
εξελεύσεις χαι αποφάσεις χα\ παριΐνέσεις ; € Ούχ 
οΓδατε, λέγοντος, 6τι ναός έστε θεού, χαΐ τδ Πνεύμα 
του θεού οίκεί έν ύμϊν ; εί τις τδν να\ν τού βεον 
φθείρει, φθερεί τούτον ύ θεός; % Κα\ πάλιν • ι Φα- ?, ΙΟογ. χ, 8. "ΙΟογ. ιιι, «0. Ι ΪΙΟΜΙΙΙΑν. η 

ρχος, ίτινά 1ιτ•. πορνίία . Α ίίΐίη <1 ■»► «ιη>!Ιίι ηιιι ρΓχ*Ιί(ο »<ΛΙβ, κΐηΐΐ (**- 
<1ί\ί, ηιιηηίαη ί)»ί Ιβΐία ΐ(ΐιηι, τβ^πιχη !>»■» ηοη 
|Όί«ίϋβΙιιιηΐ ". ι Ει ϊίεηκη : ι Ηκο ο?1 ΤΟίΜΐΜ 

Οβϊ ιιιΐΐΐίΟβαιίη «ειΐΓ3, υΐ »1>«ιίιι«»ιϊ* » Γοηιϊο- 
ιϊοιΐ6 ; ΐΗ)ΐι βη'ιαι νοονίι ηθ5 Ι><ίιι ίη ίπιηιηηιΐίιΐιηι, 
ίου ίιι ΜΐΐΕΐΙΟΐΜϊοηειιι. Ιΐαηιιβ Ί»ί ΙρίτΊΐίΙ, ποιι 
ΙιΟιιΓιιιειη ϊρβίηΐΐ, ββϋ Γιοηιιι ; ςιιί ίΐίαιρ ιΐβιΐίΐ 
8ρϊπΙιιιτι βυιιιιι ίϊΠΡΙαιιι ίπ ηοΐιϊί ". > Ει πιηιιι : 
ι (ΙίΡΕ ίπιοϊί Ϊηιβ11ϊ|βιι16ΐ ς π οά βηιηϊί Γιιηιίι ϋΐοτ 
ΙιιΙ ϊιιιιιιιΙΙιιΙιιβ, :ιιι! ιινηπ» φιοιΐ ββΐ ΙιΙοΙοπιιη ΜΙ* 
νίΐιιϊ, ηοη ))9|ι«1 Ιι;ι:τ«(1ίΐ:ιΙβιη '.ιι Γβ^ιια Οιΐ'Κΐι Π 
Βΰϊ ". > Ει ςπίί ίικίί ιιιιιιΐίΐ3Γβι ΜραβΙ =Γβ ίίΐίί 
«ροϋοίοπιπι ει ρτημίΐίΐιπιιιι ίοββίΤ Οΐ'Ιίϊ ηιιϊιΐβιπ 
Μ Ηβο ρβιΤβϋΐΙί ίπΐϋΓ ιιιβπ)Ι>Γ3 Οηπιιϊ ηιιϊιΙ ρπϊ- 
ιΙιιμΙ ΑρβίίοΙιΐϊ» ι δεΓίρΐί νιιΐηϊ ίιι ι•μί51ΐ)1ι υβ 
οοιηιιιϊίί-ίίπιίηΙ ίοπΤίΜπίβ ", ι Νιιιι οιηι ΙΙΙϊ ηοιι ■ρά ίβτι τα Ιργβ τής 
άχαΟαρβία, &*&-/!«■ χαΐ τα ϊςτ,ς, λ «ρολίγω ϋμΓ• 

χβθώί «αΐ Λ£,ο:!^ν, ο« οι τ* τοιαύτα πρίσαοιιτίς 
Ρββιλιίαν β(ΐϋ ού χληρονομήσουϊιν. ■ ΚαΙ «ίλι»* 
« Τοΰτί έιτί γινώακοντες, ότι κδ; πΐρνθ{, (\ &χί- 
βαρτος,)) ϋλεβνίχΐτ)ΐ. 5; 4πιν ίΐίωλολάτρη;, *ϋχ 
Ι/,:ι χληρονομίαν Ιν τΐ) βχαιίιΐ^ ιού Χριττοίϊ χα\ 
βεοό. ι Κα\ πάλιν ■ < Τούτί Ιατι το Οίλημ* τβο 
βίου, Η άγιααμος ημών, ίπίχίοβαι ήμά"ς «πο της 
«ορν«!α ; • ού γάρ έχάλειεν ήμί; 4 θίΐς επί άχα- 
Οχραία, ό*λ' Ι «Ι Ιγιαιμψ- τοιγαρούν 4 άΟικΐν ούχ 
βνβρωπον 40ετ«Γ, 4X5.4 τον θϊί,ν τον ίίνΐ* το Πνεύμα 
το ϊγιον αύιού ιί; ήμ3;. . ΚαΙ τίς 5ν έξης καχαλίξη 
Τ*ς είς τούτο τιάβα; τών ΐ£ ίτΐ',ϊΐν.ων χ•1 τών «ρ*. 
φητών φωνά;; ΤοΙς μίντοι βω^ρονού^ι, χβ\ Ειϊ 
ΐβΟτβ «λβδβιν ϊ!; χ1 μέΐη τοϋ Χριίΐοϋ ιΐ πι ριιγγίλ- λ:ι 4 "ΑπόιτοΧ^; < Έγρβψβ &μ(κ ίν ϊ]5 Ιποτολ^ 
μί] ϊυνι-ιμίγνυϊΟιι πόρνοι;.» Έιαιίή γ4ρ Ικϊΐνσι 
Π)ρ' εαυτών ούχ (ντρίτίονΐ)», ϋΐρβιν;! ιο(ς 4)Λ«; 
Ιχτρίπεϊΐβί χ«1 ΐ«:ρίπίΐ(ΐ ϊύ•»^;, λίγων ηρ&ς αϋ- 
τολ- ι Έίν τις 4!£λφϊ ΐ β>ομβ;4μϊνοί ή ινίρν»;, τφ 
Υΐιο;τιο μηϊΐ 5υ»ίββ((ίν. ι Όρ£; ίϊι χοινίν μό- 
κυαμά έτιι τής ΈχκλΓ,βίϊ; 4 κβρνίί^ Ιγκαλινβού- 
μεν'ί.-, χβ\ ΐιί τοΰΐη ίιΓ πά»τ«; ϊβΰτον άκοτρβΓίί- 
ζείΟαι χαΐ ίξιλαιίνιιν ; λϋ:6( Η 4 ΙΙβΟ)β; χχΐ τφ 
ϊατβ'4 πορίίωΧ! ϊΐν (ν ΚορΙνΟω πορνίίβιινϊπ, χι\ 
ο'-χ ίχύρωίί «ρΐ; αύτίν άγ4κτ|ϊ, β4£1 πρηβελάΐιιβ 
τούτον. 30 Ρ'ϊΡ'ί 5^°» ϊ*1» μίΐβνοιβν !χ * νώς 1ιΐϊϊ«ί- 
ξιτο. ϊώζων «ύ;* τ);ν αιιυτοϋ ψ«χ*ΐν 4ιώ τών τβ- 
ΐούτων χακών, & Ινθρωπι, τών μίν τηρόντων, τών ι 
41 μίίλό'ίτων, χβΐ τούτων διττών !ν τι τφ μ^λλοντι, 
κ4ν τφ χιρίντι «Ιώνι. Τ* γ4ρ "Ηϊβϋ γίνος ά«;6λη- 
ΐον, ΙίΜΐβή ηΐρνας χβ\ {ϋβτλοΐ 4χϊ!•«ί ϊ|ν. χοΐ ΐ 
Ί'ι,βιίμ αφαιρείται της βαβιλιίας τ6 ιτλΐΐατον, ίκ«\ 
γυναιχομανή; «Γπερ η; 4 τιύτβν γ.ννήβι; Σολομών αχ (β εηιΐΜΐ.Ηΐ:;ιηΐ. ΙιοΠηίΜΓ αΐίοι «Ι ίΙΙο$ ριΐιίοτβ 
&ιιΟΊιπ<)εηιΙο Γ«ηνβΠιηΙ, 3ι1 αηϊ (Ιϊγοιι* : < 5ϊ ϊι ςιιΙ 
Γγ»ιιτ ποιοίιιαΙβΓ ββΐ ΓκπιϊοπΙπγ, οιηι Ιη^ΒΜίαιΙ] 
ιιβο οϋιιιιιι ιιιιηϊιβ". > νίϋκι ςυοιιίοπ εοιπηιιιιιϊ• 

ίΐΙΙΙΙιΙΙΙΙιΙίΐΙΛ «51 ΕίίΊΐϋί* Ι[1ΐί ΓθΓΙ)ίΰϊΙΪ<ΐηΓ ΐΟΠίΐΗΐΙ- 

^ίΐιιτ! Ιρ^β Ριιιΐιι» δϊΐιιι» ΙηιΙϋίΙ Οοπιιΐΐιίαιιι 
ίο πι ίο Ιυ ιιι, ιιο<; Έΐ-κιΐίπιιβνΐΐ Ιπ βιιπι οΐιιι-ίοιοη, 

ΙΙΓί ΙΙΙΓίΒί ΪΙ1Π1 3ΕΕνμΊΙ ΙΙΙίΙ ^ΟϊΙφΙΙΙΠ Ϊ«;ΐ111 £3ΐϊΐ 

πιιπϊΓβκΙ»5*(:1 ραϊιιίΐΐΐιΐϊϊηι. 8:ιΙν,ιιι» ι»Ινι ΐυιιιιι 
ιιιιϊιηιηι η Ιαηΐίι ιιιΐΐίβ, α Ιιοιηο. ΐιιιιι |ΐΓ»ΐ£θΐίΙια« 
Ιιι ίιι ΓοιυΓίϊ ((ι-* (|ΐιϊ(1βπι ιΐυρϋη» ιυιιιηιΐ ε! ίη ίιι- 
Ιιιγο £1 ίιι ρΓχκιιΙι ηιιιηιΐη. Είίυ Β(ιΙμ εριιιιι τη- 

ίιϊαίΙΙΙΙ ΓΐιίΙ, ρΟΚΙ^ΙΙ^ΙΙ• ΪΙΙβ ίαΓπίΕΑίΟΓ βΐ |ΙΓΟΙ«ΓνΜΙ 

Γιοΐιιβ ΜΙ; «ι Βοίοιπι α\3\αιϊ η>•ιπ ριηββιιιίαι 
Βϊΐ , μοίΐφΐίη» ιιιιιϋβΓΟΚίιβ, ιί ςιιί* ιιιιηιιιηι , δΐΐα- 
ιηοιι <•]ιι» ριΙβΓ η νϋ> ϋίκ»ίΙβ1«1, ςιιοιΐ ίρββ ι>οη 
ρ»»»* «Ι ρΓορίβΓ ΟχίιΙ ηιΓι ριΐΓ*ιυιιι «ςηβΙ ί*(ιί• 
ηιΐΕ ΙίΐΕΐνιιι^Γΐιιπ ΓΪνΙι 3ΐΙϋ5•|ι>Ε ιιυϋΐίΐυιιΐίκ ορΐτίΐκιι 
οηρίοιβ ιΐιΐΐίίι. άΐίδίω μή τοίίτβ παβών αύτϊΐ 3ι4 τΐν Δι61ί, β; καΐ το προοτριβεν Ιπαξ Ιγος βαχρ^Μν λιβ4βι ι«1 
ΙλΧοι; της μϊτανοΐα; Ιργοι; βιιρχώ; άπ;τρ!ψατο. 
Οιϋγικ τ1)ν ΤΓΟρνιΙαν, Α4«λφοΙ, πάλιν 4 Αποστό- 
λη; Ιγχιλεϋιται. ΕΙ Σαμψών τα^ΐην ϊφίνγ:ν, ούχ 4ν 
τήϊ ΔαλιοΊ; τα[ς χίρβί χρατηΟίΙί μ»τ4 τής ίν τϊ| 
«9*'-δ Ι Ρ'ϊ 4 ί *" ν Φ ^^ ά ?11Ρ'9η, οΟχ άν Ιξί- 
χ4ττ»ι τβ'^ί ίφβαλμονί. οϋχ 3ν το!ς Ιλλοφίλοις χαχώς 
τ4 £{)ν βυναπϊ^Αηςιν. ΚΙ ταιίτ^ν Ιφ«υγον (1 ύπ4 η 5' <*ι*ι Ίΐ|ι 
Μωι (Ηΐ στρϊτη -οίντβ; χαΐ νομοΟετονντος άγΐμενοι, ι^ΙιχιιΙιιγ 
οίχ Ί.- (βυιαν τφ [)ϊ:λφ-:γιϊ.ρ. οΰ4' 3ν ίψαγον Οιι»ία; 

νιχριΖιν, ούϊ" 4ν ίπιαον 5βον πιττ:ώχασιν. Ει ταΟτην 
Ιψΐΐ,ΐί Σολομών, ιΛχ 4τ ΑπΐΌτη άιΑ θ:οϋ τον βι- 

■ιλιύιαντοί αύτ6ν χαΐ οβ^Ιοαντος, ούβ' αν ιίΕώ'.οι; 

νοονίί 4νήγίιριν. "Ορίτι ότι χα! προ* ααίβειαν ίχ- 

φίρίι το τη; πορνείας πάΟι; τ',ν 2ν4ρωπον ; ϋίΐϊ 

το1ι{ ίν Ιίαβυλώνι πριοβυτίροιι; χριτί; ιί τη; Σω- 

ο4νντ;( «άλλης έξαΓ-ατήβαν, έβριάμβευβΕν εατ*^ον, 

χαΐ τβΐ; τών λίθων σννιχάλνψϊ ρολά!;, ιί το μίκ.ς 

π4ρ4ω'1εν Ι^ευγον, χιΐ μη χαΟ' ίχάιτην Ίίύτην 

άχοΐάβτωΐ «αρετήροιιν πρίτερον. Ούϊ' Όλο^ίρνη; 

ΙχτραχηλιαίιΙ; ΛΟλιβ; Ιχειτο, ίΐ μη προΐΐρον το 

βυνίάλιον Ίβυϊί]0, χ«4 το γεγραμμένον. Ι^πιαεν ΡιίΕΪΙβ Γοπιίε.ΊΐΪΓΐιιϊπι, ΓμΙγϊι, πιγιιιβ ιιΐίπιΐ»! 
Αρη«ΐ'>|υ$. 8ί δίηΐίυπ «>ιη (ϋ ^ίίβίΐ, ηοη ίιι ιηιηϊΙ)ΐΐΐ 
ΟλΙ\\χ (ΙϋνίςΊΐΐϊ «ίιιιΐιΐ κι ίιι οριΐία τοιιια Γοηϊΐιιιΐί- 

III». II ρ6Γι)ί(1ι»»ίΙ, η« (Γιιΐί ί]ΐ» 0€1ΐ1ί, ιιβο αιι» 

■ΙίβπίΚβιιΐΓΐιηι νϊΜ κιιαιιι βιί.,ιιι ιιιίιβη «Γψιιί»κι. 
(|11Ϊ ϋιΐΐι Μυ»ιι; .Ιιιοκ «( |(|ίί1»ιοΐ•β 

ιιιιιιΰιιιϊίϊϊιιΐ ΗτΤΗΐίΐ ΙιιΟΠυιιηιιΐ), ιιι-ί «βΐΐιΐκ- 
Βί'ηι ίίΐ'ΐιΐ ΓβΐίιΙβπιηΐ. 61 -»ιιι ΓιΐΒΪϋϊ'Ι διίιιιιΐιιιι, 
0011 ιΙί.Π-ϊϊϊϋ,εΙ ■ ΡιΌ ■ «ΐιιο γ<£ιιιιιπ βΙ «ρίπιΐΜΐιι 

,ΊΓΓΓ[ΙίυΙ, ΜΜ Μιΐΐϊί 1>Ί|.[ΐ1 II .11 ΐ:ΓβΤΪι>ΒΒΐ. V ϊ 1 1 , - 1 Η ν 

π β ,|ΐιοιιιο-ΐη »ά ΙιηρΙβΜΙβηι Γοηιϊοιίοιιΐι ΙϊΙιΙιΐιι 

Ιιηιιιίιΐίΐιι ίιιιΙϋΐίΐΤ ΝιίΟ ΙΙαΙινΙοιιίΐ κηίΐιη.•! ]ιι»1ίι'Ρ» 

8ΐΙ51ΙΙΙ1.-Ρ μΐΐΐι ΙίΓΙΙΙΙΐΙΟ )ΪΙΙΙ Μ•|Ι|Μ'Ιι1ϊ ρτΙ,ΙΐΓΜΙ* ιιίιι-ιι 

ρΐιιΐϋϊνι, ιΐίτιμιβ Ιηρϊιΐιιιπ οΐιΐίϊίίίίΐ ίΐΐΗιιιι. 5 οιΐϊσ- 
$λιι• ίΙ^ιη ρΜϋΟΜΜ μΓΟιιιΙ Γυ|ΪΜ«ΐιΙ, ιι«ο ΜΙΜ 
βίιιι;ιι1ι* ιϋεΐιιΐί ρροΐβΓνβ μπηί οΙιβεΓϊιϋ-ΡΐιΙ. Ρίρι- 

ΙΙιιΙορΙΐϋΙΙΙΜ ΙΐΙΙιιιί )•Κϋ»11ηί ΠΐίΙΕΓβ ],1ιϋϊ)Η1, πιμ 

[ΐπιΐί ^ΐιΐιιΐι «ιιιιΐίΐΐία, ϋίοιΐ ίΐΓίριαιη «&[, «μκ βο• 
ρϊίκοιιί ΟΕΐιΙοϋ, ηιΐίΐ^ιιβ ρυΙςΙΐΓίΙυιΙο ιηίιιιιιυ ϊΙΙίιιι ™0»Ι. », 19. "Ι ΤΙιβιι. ιτ. 3 
Ρλτκοι,. Ο β Γ.1,1 " ΕρΙΐΓ ■• Ι Οογ. " 1 ΰοΓ. τ, II. 75 ΟΚΕόΟΒΠ νυ}ιΐ6Η886ΐ• ΡΓόρίβΓβΐ ^1> ίΗι'ϋ : « Ρβρ^ί Γοβ Ιιΐδ Α 
€θΐη οοαΓιβ ιοβίβ ιιΐ ηβ οο£ίΐ3Γ6ηι ςοίύοιιι ϋβ νίτ- 
$ϊοβ Μ , »,φΐ3ηΐο οιίηηβ όβ ρΐΌ030ί ιοοΙίβΓβ βίνβ 

8θΙ(Ιΐ3 βίνβ ΟΟθ]ΐΙ£:ΐΐ3? Ο ΐΙΐβΟρΙΐϋβ, \'<Ί Γ0ΒΐίΙ>8ΐΐΙ|1) 

νβΐ οΐ3ΐηιιιοιιϊυιιι βοοιιιιάοιη ϋίνίοαοι νυΐοηοΐύΐη 
6Χ6Γ0β. Βίοβ 8<]ΐι:ΐ8 ϋ6 είβίβπήδ ΐυίί, ββο ιιΙ αρίίυβ 
ΙοηιυΐΓ, αβ οίβίεηιη Μι», βΐ ηιο<ΐ6Γ3ΐ6 ; 8 1) οπ•η! 
βοίβιη ίικραπ) ροΐι) 3ΐ>5ΐίιΐ6. £ΐτ/(;ί8 3ηθ8 α<ΓΟπ£η• 
Ιοιιι ΑοΙιβΓοιΛϊβ ροΓίίηΐρΐ, ΙϋΐΙιίΓοίΌ υ'ιγο Γβρ1βΐιιι\ 
νοιιΐιιί ▼ϊοΙβηΓίίΠ) ΓβΓβη, τΐ3οι 1η |3<]0608, νβΐ ρο- 

ΙΪ08 ίΠ 80ν8808 ίοΙϋΠΗ δΟΐβΙ 8ΐΐΓ»1ΐ€Γ6. Ρΐ!£6 Π1«'! 8 

1»1>Ηκ ίοηιιΌβίΟΓοιο 6ΐΗΐ3ΐΐ8, Γβοοβίΐαΐϋΐη βοϊηι ιογ- 
|νβι•ι ιηοποηι 8ΐ'ιιπ«ιΐ8Γβ ηβΐιιιη οβί, <ιο»«: βδΐ βίοιι- 
υ»Γιο 8 ϋ*Μ>; 3(1 ςυβηι άίιΐΐ 0*1)4 : < Ρ6πΜιΗ*ιΙ 
οίηη^ϋ ψιί ίο-ηίοβοΐοΓ *Ι>8 Ιβ•* 1 . » Οροτίβΐ «ιςΙιΰΓ 
οογ ρΐιτοιο $6Γν8Τ6 νβΐ ίοιοιοούοΐΗ οοτ^Γβ, βΐ βίο β 

ρ6Γ|)61(ΐΟ ίηΰΟΓΓϋρΐυΐΙΙ Π13ΙΙ6Γ6 ΐηοΙΙβ» 3Γ0βΟ(ίθ νο- 

Ιιιρΐαΐ6$, γιι)ιι8 εοΓριιβ ΙοιηρΙϋΐυ 1>βι ροτ δρίΗΐυηι 
ΓαοΙιηιι «'., βί δμίπΐϋ» Όβί Ιΐ3ΐ)Η3ΐ ΐιι 60, 61 8(1 
«(:<ΙιΓιι'6ιι(Ι:ιίιι ροπίβΓβιο 61 *3ΐιοΐΉιιοο)»αι ίηουιο- 
1>βΓβ, ιιβοοοα 8(1 ίαςλΐιι ίοπιίθ3ΐίοοί8 οοιηίβψΐβ 

Ου80<Βηίΐ.'Γΐ8,1ΙΙ €0111 ίΐΙΓ6ΓΓΙΙ|)ΐί1»ϋ 8ρθΙΙ80 Ι II 088118 

ΟοοίοοΙίβ |>6Γ 8Βΐ«Πΐλ δΛοιιΙ* οπιηβδ οοη£*Ίκ)68πιυ8, 

θϋ86(.'Γ3ΙΙ16 |ΙΗΙ ΟΟϋίβ 63 (|ϋ3Β 111 Υ'ΐΓ8ΗΗΐ3ΐ6 ΗΙΐΐΠΐ, 
8ίΐ1ϋΐ601 0081Γ3ΙΙΙ, £611011» 86ΙΙΙ06Γ νίη$|||6 6( ΪΓΓ6- 

ρΓθΙ»6ηιίΙ>ίϋ 61 8ορη 6κΐΒβ8 (ΐΙοπΟοΗΐί Μ*ΐπ» ; 

ΙΥΙΙΙΤ6 61 86ΙΙφ6Γ 61 (θ 8Λ0θΐ3 βίΚΟΐΟΓΟΟΙ. ΑηΓβΠ. 110ΜΙΙΛΑ VI. ς 

Ε)*$άαη Λοοιι/ία ΛχΗοηαΐαήα αά )φηί*ηι 9 ίη σιια 
ϋίαίη ηιηηάί οη$ο ϊηνιϋτ ρβηΐήηριΐητ ; άίαα 
(ηΐι [έήα σχαΠβ ρτίιην ΗεάάοιηαάΪΒ. 

ΜαΙίηβ **81 61 ίη ηι*ΙίΙί3 οαΙΙίιΙιι», αίςυβ ιηυΐίιίοί- 

ηπδ βοά ροΐίιΐ8 νβίδϋΐίδβίιηυβ, δρίπια.ιΙίδ μβΓνβΓ&ί»- 

8ΐιιιιΐί^ν6$6Γρ6ΐΐ8• 8οίΙ ηοοαιούο ίποίριβιιΐί» βίοάβι 

008. Γ8 ρΓΟρΟδίΐΛ, ΟΟΙΜΟΙφΙΟ θρ6Γ3ΐίθ060Ι. 51 3016Π1 
Ι6((0631 ίΙΙ* 8 ρΠΠοίρίΟ ΠΙΐρΟιΙίΓβ, 3!ί08 ΙΙΙΙ|>6η(ϋΐ 

(ΙοΙοβ ςοίϋαβ 63 ]:πη Ι60ΐ3ΐ3 οοιιιρηιη^ , <ηι&ιο βί 
!Π4 ηοηιΐιιιιι ροΓΓοοία ίη ιοβίΐΐο οοοιριιιηοΓβ ιιοη 
ρο*<ϋ, α(1Ιιοο 3ΐία δορΙιί8ηΐίΐ», 3Γΐ6δΐ|ΐιο 3ϋ3* ιιυνίΐ, 
Χ)ΐι11ΐ08 6ΐΐ3ΐο ρβΓΓβίΐΛ Γ6(Ι«1'ιΙ ν«οιΐ8 61 ίηοϋΐί», ίιηο 
ϋ.ιηιηοδί β&^οί ηοη 1013 ιηβηΐβ 3ΐΐ6ΐκΙοηΐ. ΙϋοίΓοο 

ρΠίΜΟ 1300Γ6Ι0 61 ()ϋυε 1 1316111 Υ'ίΠυΙΙβ ρΓΟίβΠ, 61 

ίηιΐϋ αιιπιιαιη ϋβ]ίο1ΐ, <Κί8Δ6Γ8ΐΙοιΐ6ΐιι ϋοοιΐ ΐαιιςν^ηι |> 
ιηοΐ68ΐ3 61 ίιιιρθ88ίόίΙία Ι6ΐιτ•ηΐίΙ)08 (\η\ ηοο ροΐβ* 
πιηΐ ρΓορόϋΚαιιι 3(1 βχίΐυιη 3(1ι1οοβΓ6. Ιη$ιιρθΓ (1ί(Β• 

((€11113111 βί^ΙΠί 46 ρΓ3ΒΠΐϋ3 Α 060 06Γΐ3ΐΐΐίΙ)08 ρΓΟ- 

ιηΐδίίίδ. 

Νοδ ν•Γ0, ΓΓβΙτβδ, ρβΓ ▼ίπ1ΐΙ:ιΙοιη ΛηίηιΊ, ρβτ Γογ- 
ΓιΐιιιΗηβιιι 61 Πϋβιιι, Ιβςυβοδ ίδίοβ ιηιιι*£Γ6(ϋ3ηΊ0Γ, 

ΙΚΟΓίΙβ ΓβρίΙ 1311 168 ςθθ4 060 ΙβΓΓϋ 81116 ΙαΙίΟΓβ ]υοϋΐι- 
(]ϋ5 ΓθΓΐ ΓΠΙΓΙΙΙΛ, 1160 3111X03 81116 Ιοοίίβ 8ρίηΐ03ΐίθ03 

ςιιΐϋ<ΐυ;ιιη ϋο<ι £Γ3ΐοηι 61 83ΐοΙαΓ6 39ΐ»6^ιΐ6ΐυΓ ; 

99 Α>1> XXXI, Ι. 9| Ρ83.. 4.ΧΧΙΙ, )). ραΙαμλ: 71 

&φθαΙμ&ν αύτολ χαΐ. τ6 χάλ/Λς αυτής ήχμαλώτ**κ 
ψυχήν αυτού. Διλ τοΰτο ό Ίώ6 φηνι* ι Δ««6ήχΐ}ν 
ΐθέμην τοϊς οφθαλμοί; μου, χαΐ ου συνήσω επί Ώβιρ* 
θένον ι τ^σφ μάλλον έπ\ άαεμνον γύναιον άπολ«λυ- 
μένον ή συνημμένοι ; Η μονίαν ασχ«ι, & ούτος, #$β^ 
φιλή, ή συζυγίαν ββόσόοτον. Πίνε Οίατα ά«^ σων 
φρ&άτων, ο!χειότβρον βέ νυν &1π*?ν, άπ6 σου μόνοο 
φρέατο;, χαΛ τούτο σωφρονικώ;, άπέχου δ< *ιντ€- 
λως νόθου πώματος • στυγές έστιν 06ωρ 9 ποταμού 
τυγχάνιι ^είθρον Άχέροντος, ίοδ θανατηφόρου τέμ8^ 
ίηλητηρίου δυναμιν χέχτηται • ε!ς γαρ πέταυρίον 
(8ου, μάλλον δι τους μυχούς αυτούς τους πιόντας 
χατασπαν «έφυχε. Φεύγε. τ6 άπο χειλέων πορνιχ•** 
μέλι * σεσοφισμένον γαρ Ιστι θάνατον πορνιχον Ιπβ> 
λε??ον, 1% έστιν ό άπ6 του θεοΰ χωρισμός* «ρος ον 
φησιν ό Δα6»δ• ι Έξωλόθρευσας πάντα τον χορ* 
ν^ύοντσ άπ6 σου. ι Άνάγχη γουν χαΟαρεύειν*, ή 
γοΰν καθαίρισθαι, χαΐ ούτως αμίαντο ν μένειν 6ιΐ[- 
νεκώς ταΐς ένβεδοαέναις ήοοναϊς άρχούμενον, Λ το 
σώμα να6; θεού δια του Πνεύματος γέγονε 9 κα\ «4 
ΙΊνευμα του θεού οΙχβΤ έν αύτψ, χα\ προς κτησιν 
μέν αγνοίας χα\ σωφροσύνης σπεύβειν, πορνείας & 
χαΐ πάση; ακαθαρσία; αποφυγήν, . Γνα τφ άφθάρτφ 
νυμφίω έν ταΐς ακήρατοι; παστάσι συνδιαιωνίζωμεν 
πάντες συνευφραινάμενοι, πρισβείαις της έν παρ- 
θενία τεχούσης αύτον είς ημών σωτηρία ν, άειπαρ- 
θένου χα\ πάνα μώ μου χα\ ΰπερδεδοξασμένης Μη- 
τρός • νυν χα\ άεΥ κα\ ε(ς τους αίώνας των αΙώνων» 
Αμήν. 

31 ΟΜΙΛΙΑ (Χ (Ι;. 

Προτρεπτική προς κηστ6ίαν • ίτ^Ηαϊ ΧΒρΙ της 
του κόσμου γ*νέσ*ως ώς έτ έχιχόμφ. 

Πολύς έστιν είς χαχίαν^ύμήχανός Τ8 χα\ πολυτρο- 
πώτατο;, μάλλον δε παμμήχανος ό νοητό; χα\ άρ- 
χέχαχο; δφις. "Εχει δι'ών άρχομενην εμποδίζει τ%ν 
πρόθεσιν ημών χαΐ την πράξιν τήν αγαθή ν &γ 41 
μήδυνηθφ τήν αρχήν έμποίίσαι ταύτην, άλλας επί- 
σταται μηχανας, δΓ ων αχρείο! ταύτην ενεργούμε*• 
νην • άν δέ μηδέ τελούμίνην άχρειώσαι ταύτην περί 
τα μέσα που δυνηθ{, «άλ.ιν Ιτερα σοφίσματα χαλ 
τρόπους έτερους οίδε, δι Λ ών χα\ τελε:ωθε?σανΙχχ*- 
νοί ταύτην κα\ άχερδη χαθίστησι, μάλλον δέ »α\ 
έπιζήμ:όν τοΙ;μή πάνυ προσίχουσι. Και πρωτ^ 
μέν τ6 επίπονο ν χαΐ δυσχατόρθωτον ύποδείχνυσι, 
χαΙ(&αθυμίαν έντούθεν ή μι ν έ μ ποιεί χα\ άνελπι- 
στίαν, ώς δύσκολο:; και αδύνατοι; έπιχειρουσκ, Μ 
μηδέ δυνησομένοιςείς Ιργον ένεγχεΓν τήν πρόθεση-• 
έτι δε χαΐ απιστία ν έντίχτει των έπηγγελμένων 
παρά Θεού τρις άγωνιζομένοις βραβείων. 

•Αλλ' ημείς, αδελφοί, διάτής χατάψυχήνάνδρί«; 
χα\ προθυμίας χα\ πίστεω;, τη; παγίδος ταύτης 
ύπεραρθώμεν, επί νουν λαβόντε; ώ; ούτε γή χωρίς 
καμάτων εύχρηστους αναδίδω α ι του; καρπού;, ούτα 
ψυχή χωρ\ς αγώνων πνευματικών θεοφιλές τι χαΐ (1) ΠαοοΗοηιίΙί^ω ςαιη *1ϋ$ιιοτ6αι 6χ ιηχΙ. Μο^ηβοι. ]8πι βάίϋβΓαΙ ΟΙιγ. Ρήα. Μλΐΐοχ), Μο^ιη® 1776 8*. Εοιτ. 
Ραίμ• ■ ααΜ%(ΐαν χτήΜτ&ι. Κΐ\ γήν μϊ,ν 
*^ϊ-γ€ωργί»»-ίΜ«γ ίίριίν ■ ψυχή 64 λογιχη, πίι 

ηρ>>ς ίρ«τη> έοτιν. (ύ^μήί. ΈπίΙ 51 χα\ όιί την 
προγονικών χΜαϋχη» πίνω χαΐ μί/Οψ £ί,ν κ»τι- 
χρίΟημεν. χ*! τοϋτα ίιαφυγιΐν ο ν κ ίνι, ποιήβωμίΜ 
ϊή< α,ν4γχηβ φιλιτνμίαν, το αχονιαίω; πρ-<αΐν ώς 
ίχιύιιίν τψ θεφ προϊίνίγχωμίν, άντίόώμιν των 
μονίμων, τ4 πρΐαχ«*ρα, χαΐ των Ι:ι*(ών 4ντιληψό- 
μίΐ)» τ4 χρηβτΐτατα, ποριϊμΐν τη; αιωνίου ανΐίιω; 
τύν πρ',-τχαιρον πίνον ίπίργιΐομινοι ■ ΟπΙρ 4ρΕτης 
γ4ρ*νταϋβ« πονοΰντις τη; ίπηγγιλμίνης ίπΛ «£ 
μέλλοντος αΐώνοςάνππονοίως πάντω;1κΐΓΕνΐ;θ'μιβα. 
Κ•1 γΐρ πιαιΐς ί έιχαγγΕίΙά^ίνΓίι, 3ς και ΡΐηΜς 
Ιο-τιν Ιταμοί τοις ίπιλίοϋ^ιν έΐοίμω; τΐν 4γώνα 
ϊήί,ΑμΕτης ■ τοΰτοο 01 ριηββόντος τ'.ϋ τι πάντα 
Ιτΐύ>>ν'.•ί, τίτών Απάντων ούχ Ανϋοιμον ϊιται ; Άϊλ' 
βΐβν ναϋι* Ι/β^μτ-βίντΐί προΟΰμω; Ιΐϊιβαλ/ώμιΟα 
ιϊ•ϊ; ίο;οις της 4ρίΐής, ιΐίως έχιΓνος ί πονηρός ότι 
■τ! 1 χιλΐν οΐι χαλ',ν, !ϊαν μ)] χαλώ; γένηται, βποι>- 
.βάζει ^ιίθεινήμϊ; μη χατ4 βίάρεετον οχοπΐν 1*> 
τι/ιΐν τήντοϋ καλού ίργαβίαν, μηίΐ προς τον «.χ 
■•'.ϋ (*ίβΰ ί -αινον. Αλλά πρ';; τΐν ίξ Ανΐρώποιν 4ρά• ΗΟΛίυΑ νπ ΜΛιιΓίιίΛΐι.'» Κοη ίΐιτ*«ΙΗκ, 

11Ι11ΙΙΙΪ 11Ιΐ4:ιΙ ΒΓΚΠ11 ΙΜΐίπΐ'&Ιίί !\4 ΪΙΙΙΙΙΙιίηΐ ΙιιιΙΤΓίΚ 

ίιια ιΙΪ»(>πηίΐιιι-. ΡπΕΙίΓβϋ ηιπν νί οΓϊ(•ϊ(ι.ι(ίί >ιι«1ί- 
ιΐκΐίΐιιιϊϊ «4 νίΐϊπι •ιι ιίπιιιιιιίί Β1 1α|;0ΓΐΙ>ιΐϊ Ιίβιΐϋΐ- 
0βι*1:ιιιι ιοιιίπι ιιιιι 1 11 1 ίίΐ «ΐπίβηιίΐ, ιμιαιι• ρβΊΐ- 
ςΐΓΐ ιιοη ρηίΗΐιιυιι, Γιιίιιιιιΐί ΙίΛςαβ ιΐε ιΐιχΜίϋίΐι: 
νϊηυίβηι, Μ(ιβηΐβΓ ρι-« 0(ο ρ«ΓΓ«Γαηιιΐϋ ηιιοιΐ π.-ριι- 

£Ί.1Ι11(Μ ■ Κ ην:ι( ; -|--ιιιρυι;»Μ1 ( ΐϋΐ (ΙμπΙΙΙΓΪ ΒΜΜ«, « 

ρΓ<ιιιΙν«Γ>ί»ι;η{ίΐίϊιιΐ3 Γβ«ρίεη)ϋ£,«ι•ιι;ρ]1βηι* ι)ι|ΐ(- 
Ιιϋ αοηιρίΓϊ ιϊοιι βιιι 1ιΪ>ογ« (ΓΜίκιιηΐβ' ορβΜΐιΙβί. Ιΐί 1 
ρηΐιιι ρπιρίβι- νίπιιιοιι Ι*β«γμ(Μ, ρΓαιηϊϊΐιΐΓΛ ϊιιιιιγο 

ΜβΙΐΙΟΟΙί'ΙΙΙΙ ρΓΟΓβΙΙ! ΐΜΜίβΙΗΗ, 11.10] ΙίιΙ.-ϋϊ β£( ι|Ιΐί 
Γβμιπιιιίίϊι, ιμιί (..ΐΓϋΐιΐί β« ι^ιιϊΙγε νίΠιΙΙί* ίβιΙΙ^ 
ιιιίηίΐ Γαιιίιβί ο(5ΐ-β(ίιι:ιιΐω. III» ϊϋΐΐηι ι<Ι]ιινΐιιΐ'ο 
οιηιιϊϊ εοιιϋηιΐίΐ, ιιιιιη ογϊΙ φΜιΙφιλιη (|ιιθιΙ 
-ρβΜβΟΓβ ιμιιι ροΙβΓίιιιιΐΐ Τ 5μ1 μ ΙιΐΙίΐ οιοηΐβ Γβμιι- 
ΙιιπΙβϊ νίΠιιΙυιιι ομΒΓ» >|)β ΓκιΙ '3ΊΐιΐΓ, 5ι.Ίειιι ίΐΐβ ιιιιι- 
Ιί(πιι& Ικιιιιιιη παιι ββιβ Ιιοιιιιηι βίΙ ιιοη υ."ηβ Λ»1, 

υι»ΙΐΜι.Γ ,103 ΐνβΠβΙ'β ΙΙ« ρΓΟρΙΙΎ ρίΐΐιιι Ιίι,ί,ιι Ιμιι,ι 

<ψβΓίΐί)«ΐϋΐπ ρβΗιαηιπιιι, ιοΙϊρϊΙ ηοπ Μ νοίιΐιαιίβ 

ιιΐ ι ΙΊ'« ΐΜΑη»Γ, ίηά ιιΐ 31. ΙιοηιίιιϊΙιυ» ΒΗΜαϋτ, 

Γ(ΐιοΐ)ϋί ιιοι ιΐϊϊίη.ι ΓβΐΗΙιιιΙιοηβ ει ιρίηΐιη- [*β χβΐ οΊτω τήί τ;αρ4 θτοϋ μιαθακοοοτίοΐ χιΐ τών 1ι'">» ΚΙβΓο»*Ίαβ ΐμοϋβΐ ρΓχηΓιΙβ. Νοι «ίο «ϊ|ΐΐί ΟΟΜίη ίΦΐίιΐΗΐι» ϊγπιο», Λ ιιιιϊ ριπ* ρηςιηιηηΐιΐί 

<]1Ι* μίβ ΤΪνβ/ιΙίί ϊΐίρρι-ΐιιι! ιιι,ι^ηίΐιιιίΐιιβιιι ε» ϋϋι 

Ιιχ]κβ ΜΐΐιπιΚίυιιΙϊ νιοίιιιίθιη τηΐνβιιιβϋ ηη ιμι. 

<1Ί-ί•ι Λί\ "^ΒΙιίΐΐΐϋίΐΙΪΙΙΐ £ΐθΓΙ« 1 1>,.-Ί ΥβΙΙΙΙΙΠΐ ΟιΗΙΙ- 

ψΛΐΐτϊ ιΐ(ΐ|ΐιιΐ, ιβϋ ηβο (ΙΙ β πϊ <ιυα- «πιι» •ιοΙοίίϋϋ* 
«ι 4εΙί>|<ιίυ ΐίΐ)ΐιί(ΐΐυΓ. ΙΙΙβ ΜΐιΙβιιι ρίτνβπΝίΐϊΐ ρπιιι-ίρ& ίι 
ιιγπιιο ίυρβΓϋηιη νβΐιιΐ υΐΐίιιπιηι ιΐ ριτϊοιίοίίιβί- 
ηιιιιη {[»Γ(ΐΐίΐιι ιυ^ίςίΐ, βΛίιηίι (ιπιίιτκΐΐϊ Μ|«νΜΙβ 
η•ιΊΙΐιιι ΓΟίιΚιΙβιιΐίιιη βιΐ((ΒΓ;ιΙ, «Ι ]ιίΐ3Π1ί»-ιι κι*. 
ιΐβϋ, ραπικίέ •β ϊϊ ρπφΓί» νίηιιΙ• π ΐ<ΐΊΐ•ιυ νΐΜ«- 

ΙΡ1Ι1 βΙβΓΟίίΐΜΠΙΙΙΪ. ΝΟ» νβΓΟ ΙΙΙΟΙΙΟΓΪί .•ίϊ||)|)8 Ι|1ίΙΙ1• 

ΥβίίΙίΐΙί ηΪΓβιιΙί» : ι 5ίπβ ιιιε ιιί| ρη;βιΐιί Γιι«η< "' ;» 
κϊΐςαβ «■ΐΤιικί-ιηιιιί υιυΐΐίίοπιιΐί ιιιιΐίςιη ΟυΙπι ι κνίυματικων χβ\ ούρϊνίωι 4ποτι;ρ^3Τ5 γίρίιν, 
ΊΙμιϊ; Εί χα\τ*Οτην αϋτο» χήν βπονί^ν βπριχτον 
άποΐιίςωμιν, των τ: 4κοχ(ιμ4νων -.οι, θ(ΐρί»τω,' 
ςώίιν Αμοιβών το μί ί'-ίο;, χι'ι το ττμ άνθ.,ωπαρ;- 
αχίίΐί οϋτιίινον λογια4μ(νοι. μή μίνον -κρ',ί ίχιίιι 
ΤΟ μίλλβν της θ;ίας £;ξη; μΐγεΟος ονγκρίνίμενον, 
άλλ' α'Λϊ πρ>,ζ χ4χωΐ<ν χαΐ τη£ιν βαρχός αξιίλο- ^ 

Αλλ4 χαι μιτ4 ιήν χατ' αϊτού τχιϊτην νίχτ,ν 
ύ.4ρϊίχαχος ίχιΐνος ήμίν ύΓ.ορΟττιιτίιν ΰπιρηιρΒ- 
νίαν, οίον τιτιλΕΟταϊον χιΐ πονηρίτιταν βάραθρον', 
ρΐήαίο); λογιβμοΐ,ς υποβάλλων, χαΐ μιγαλαο^Εΐ* 
ίμΐ τίΕίΙΐων, ώ; οΙΐίΕί^ ίνν»μΕΐχ»\ ιτιρινοί^ τη» 
32 'Ρ**4* Χϊτορβώββντα;. Άλλ' ήμιΐς Ιιιιμνη- 
βϋώμτν της «ΪΤίοληβΕία.- λεγβιίιη;, ότι <Χωρ\ς ίμοΰ 
οι ϊ^νιίβι ποιιίν ιι'Ιϊε» •» χαι (Α:μ{ 4ποχρο^ώμίθα 

Τι; τ»ΐ πονηρού «ολυϊΐΐΕΕ; μηχ* 'ί-, χ*Ί Ιργιζΐ• Ιιαυιι 1>«ιι* ορεΜΙίοιιβ ομΒπιιΐκι, ΠΗΙ ιΙΙ.ι ι]ϋ3' ά«- 

μιν,:, •ίΐ\ χι'ι.ιΐι; Ιργα^μινοι ΤΟ χαλίν , »»Ί βί» ίΓΐ1ιιιιΐΜΐιΙϋΕ,10^ί[ίιιΓ6ϊ ΐ|ΐιοιΙιΐιΐϊιιυ^ιι,.,:,ι,Γ|ι ,ι[ π υι , 

: ιτίΕ-.νώΐΕΐ τ τ, .ΐΐροοτ,χΐιϋΐ^, γινώοχοντες ότι χαΚί- ΐ«ΐ «ιι-ιιΐο ιιιι^<ιι-ιιΙιι ιι ρΓκΙίιΐίιτιιι, 5 ινι; !π ΜβΓ(Ι)( 

κεριϊ τι; ιν βγγιίω μ-•ρον πολύκμον ΧΕκτημίνο;, 0ΐϊιΙιι(Ι»1,ιΐτ05ΐ6Γ«ιιι ίη ν<ι«ι'ΐ11υιιι ίιιιιιιίιιιΐ, ηβιιβη• 

χΐν βύτο -/εε ίΐϊΐ τή; χΐπροο. χ4ν την χίηρον ρΌίλλί) Ιιιιιι ριπιοτ Γ«ιΓΠΐιι>ρίΐιΐΓ €1 μεπί ; ίι* π τιπυ^ ϊϊνβ 

ίΐς ΤββγγΕίον, ΐμοίω,τομίρον η/ρίίωκ χιϊ άττι..- |ϊ Μΐιι ρ-τ (ΙιβΙιΙΙϊιιι οιιι. οοιιιπ, ,ι λ, ^"ιγΙ^ιπιμ, »ίι ν 

λισ:ν, ιυτω χ«ι την 4ρ*τήν, καν απωτηταί τι; και ι•]ο* ΒΙΡΓιίιίο ιιχΓιΐιιιιιι ιμι ιιιϊϊρ'-η ιιιιι», ].ιιιι πιΙ ιι>|> 1 

άψ' ίί'^το^ ΐ Λ Β φβφϊ ίι* ϊήί Απραςίας, κϊν 4υαμ(• ρτοιίοι αϊ ρ•.-κ>ιιιι> ίι. Κι Ιικβ ι|..κ!ι•ιν ρΓομοιιπ ϋηιι- 

ί3"ί*Ρ*ίίί τα^τη: τΐ)ν ηβ'Λίρίϊν, ίχατίρωβιν ομοίως π'^ιί λίιιγ* ριορίιτ ]^ιΐιιιι ΐυιιιριιβ, πι Ϊ1|«ΐι| ,| Γ( ,. 

ι^;ριιοΙκ*ι4πνλλν(ΐι. ΚαΙ Τϊϋτα νυΜ λίγω «ρΐςιήν υΙΙι ιιΐϊΐίΐίχ ΙκηΐΐίΐΗοΜ ρβΓαρΜΗΚ. ΕιττιΐΗ ίΙΙί 

ύμίτί.οαν άγάπην ΐι* τον της .νηβΜίας χαιρΐν, Γν« Ιϋ»ϊΐι|<•1» Ι*Ιι»πμ«ι, ΙκΜ Ιιΐϊ 101ο αιιπο ρκι- μιιο.ι υη, 

τυ^τονΐ'ΐιχτον ηάϊΓ; χ»χί»ς έαοτοίς συντηρήσωμιν ]ί]ιΐιιΐΓβΙ, «ΙΜΙ πιιιιιίκιι ρπίΓαιΐ ]*]ιι»ίιιιιι. Οηπίιιπ- 

νιΐ γ4ρ τ'-νίντ;- Κ^ϊγ-,-ίλίω ♦αριοαίον ίχιϊνον, «Ι9Η1 «ιιί.Μ )φιηίι> ΙμΜΜ »"«τίιίιΐιι η «ροιβίΛτί» 

χαίτοι νη9τ;ίον;α ΕΙς τοϋ ΣιΕβάΐο» τίν άκοντα ιΐο ρπ>χίιιιι> ]ιΐι1ίι-|,ι. Νυιπ ί);ί1αι Ιρ|ΐιιιί>ιιιι πιιΐϋιιΐ 

ϊρννον, οϋινώνίληΜν ήνηττιΐ*• μΕμ^γμίνηνγίρ πι ιιΐιΐιΐ,ιιίιϊ 8ί^ ψΐΜΐϊ κ] ι \,^η ,,,ν ,., ,,,.. 

εΙ/* την ύπ^ρη^κνίαν χ»\ τηνηρΐ; τον πληοίον χα• ΟλΑΜ \\\ηΛ |Ιτ•ι«<|ί<ίιΙ•ΙιιΙ5 ιιΐ'ΐηβΐίχνκηιιιι Μ !| 

ταιοιοιν. 00 ρήν Λ Λ τιϋτοούχ Είτιν ώ^λιμις ή ιιι,ικιιι Μη»«Μ ^ι ΕΙιη* , μ.-,| ιίϊ^ιιι Ο^ιιιΙϋΐκ, 

νηατίία; .ιοί; )/ρ (>ίΜ•ίτ:<ι> χ» ώ ; πρ•ί3 : _χ« ταιί- Μυν>Ε•ι)υ><)βη), ι?αι»ι ιιιμΙΙιϊγογπ άϊαιιιη ιη ιιιοιιιι " ΐοΜ. 19 0ΗΚ60Β11 ΡλΙλΜΑ 

»§6η$ ]β]ϋη1οπι (1*1*, φι*βο, *ΐΐ6ΐι<Κΐο, *ι!Ιιφγ616 α την εργαζομένους, δσον έστ\ τδ &φ*λος» •••*€■* • ΚιΐΜϋβ» »<Ι]ατ*ι>ΐ* ΐβαιροΓ» , Μονοί ίιι οιοηΐβιη βϋ 
Οβυιιι Μ€βιΐ(1βιιΗ ο4 6]ο* ρπΒβιιηΐί» 6Χ6»*ρΙθ ΟΟΒ- 
ΜβηιΙβηΙβ• «Ιΐΐ|ΐικιΐ(Ιο€(ΐΓίΜο *<1]ιΐ!ΐ§»ιηοΓ, βαιιϋ ηοη 
ςακΙοαι ίη ιηυτιίεηι, %οό ίη σαίοιη, υηάβ ηοοίο 
«βπ»ηιίυιιβ ιοχίΗοΐοΓ), ϋυνβββ, ίοψικη, οοββΓ- 
ναΐο ςιι»<ΐΓβκίυΙ;ι «Γιβπιιη )«]υηίο, ΐη ίΛοίο, ηοη ίη 
«ηΙ^ηιοΐο, υΐ κηρίιιηι Ιεα,ίΐιιι*, Οβυιι» νίϋθΐ» οιιιη 
ϋΐο εοην6Γ8»ΐθΓ βΐ εοΙΙοςυίΐιΐΓ, βίοαΐ οιιιΐου» ο υ αϊ 
•ιι>Ιοο 6οηΓ*υοΙ*ΐιιι°, * Οβο αΌεβίοΓ 61 ίρββ 4είη<ΐ6 
άοεοι οιηηεο βιιο* εοηΐΓίϋηΙβε φιοά Οβιι• 681 ςοί 
86ΐιψβΓ βο*. ςοι οϋ ηίηΗοηο οοη ΙβικΗΐ, 8βϋ νθ€*ιι$ 
6* φιαε ιιση βιιιιΐ ΐιιιςυαιιι ε» ςυοί βαιιΐ, 61 6» ςα* 
.ιιοιι πιπί ηιΙ ε»8ϋ ρΓονοο»η•, η «ο ίιι ίιιΐβΓίιυηι υα• 
4|ΐΐ3τιι (ηρΗΐΐΓυ$ # ςπι ορίηΐυ β! ιΐιβτο νο!αηΐ&ίΐ8 τΙγ- ΜωΟσή^, δ Ηλία;, «ύτ^ς δ Κύριος • Μω&η^ς |*τ 
γαρ πολυήμερο* νηστε£αν άγων. Άλλα διογτίρατ*, 
παρακαλώ, τήν δμετέραν διάνοιαν, χα\ ουνανυψώ» 
σατ« νυν, του καιρού δίδοντος, ταΐς τοΟ Μω&οέως 
έ«' δροος πρδς θεδν άναβάσεσιν, Ινα δι* αυτών χα•* 
όδδν αύθις ε πανάδα (νοντες συνανυψωδήτε ΧρεΦτφ, 
μηχέτι πρδς δρος, αλλά πρδς οδρανδν άνεδντι ΧαΙ 
ημάς συναπαίροντ». Μωδσης μέν οδν τισσαραχον- 
θήμβρον νηβτείαν έπ' δρος άγων, έν «Τδει χα\ ού 4ε* 
αΐνιγμάτων, «ατά τδ γτγραμμένον, δρφ βεάν• χα* 
ομιλεί τούτω χα\ προσλαλεΐ, χαθάπορ ιΓ τις λαλή- 
σει πρδς τδν εαυτού φίλον,χα\ μανθάνει «αρά Θβον* 
χα\ δώάσχει πάντας πορί αδτου, ώς αυτός έατιν 4 
άε\ ών, χαΙ προς τδ μή δν οδχ Ιών, άλλα χα\ τα μή ιοΐβ ιιιΓινβΓΜίιι ΙηιιοιιΐΟΓοηιηι νίδίϋίΐίυιη €Γ6*11ο- δντα ώς δντα χαλών, χα\ έχ μ)) δντων τα πάντ* 

παραγαγών 9 χα\ πρδς τδ μή δν διαπισιΐν ούχ Ιδν. 
"Ος πρώτον μέν νιύματι χα\ βελήματι μδνψ τήν 
αίοθητήν χτίσιν αύμπαααν &Θρδζν έξ ούχ δντι^ν 
«ροήγαγιν* ι Έν άρχ*, γάρ, φηοΐν; έχοίηαιν 4 
ββδςτδν οδρανδν χα\ τήν γήν • ούδιαχοον «αν* 
τως, ούδ* αν»υ παντη τών μβταξίι χαντ^ν * Μάτι 
μδν γαρ αναμ\ζ Ι|ν ή γη, χυοφδρον δΙ έχατιρον α4- 
ρβ»ς τ* χα\ των χατ' ιΐδος (ώων τ$ χα\ φυτών 9 4 Λ 
ούρανδς τών διαφόρων φώτων η χαΐ χυρών, έν οΕς 
τδ σύμπαν ύφέστηχίν. Οδτως ούν έχο(ηβ•ν 4 β*δς 
Ιν άρχϋ τδν ούρανδν χα\ τ^ν γην, οΤόν τίνα 6λην 
πανδβχή χα\ δυναμβι τά πάντα φέρονναν, χαλώ« 
ι:ό^^ωθ«ν άπορραπίζυη τους χαΙ* Ιαυτήν προΟφν- Ίΐβιι» ο ιιίΐιίΐο εϋυχϋ. δοηρίηη οαίιιι : ι Ιιι ρΗαείρΙο, 
ιΐιείΐ) Οβιια ΟΓβΛνίι οαείαιιι βΐ ιβΓΗιιη ", ι ιιοη οη- 
Υιίο• τίοβαιη ηβο οιιιιιί» «ιΙιΙιιγμ βιρβηβιη. Νλπι 
*ςιιί» ΐβΓΓΛ !ιααιι&οβΙ>&ΐιΐΓ «ι υίΓαςαο £Γ»νΐ8 βηΐ 
•ΜΓβ, οιηηϋ)ΐΐ8(|ΐΐ6 «ιιίιιΐλΐίυπη ρΙιηΙλΓΟιυςαβ §βηβ• 
τίϋα* ; ςφίιιη υογο ρΙ^Ηβηι ΙυηιίιΓιοιιβ Ι{θίΙ>υ8ΐ|ΐιο ίιι 
ςυ1Κπΐ8 Ιοίυηι ΟΟΗ81*1>*1. δίο ί^Ιΐυτ ΟΓβανΙι Οβαβ Ια 
ρπηϋίρίο ο«!αιη 61 Ιοτγββ» Ιλίιφιαιη ηοΙβΓίαιο «μιι• 
κίιιπ) Γοτιΐΐλπιιη 6ΐρ•€6ηι 9 π«Ι ροιβιιϋ* 0ΙΐΙν€Γ8ΙΙΙΙΙ 

Ι0ΙΓ3ΠΙΙΙΙ ΟΓϋοΐΙΙ ίοΠ ρΓΟ€ϋΙ <Ιθ6ΐ6Γ6(1»Γ{υ6ΐΙ8 608 ^ΜΙ 
»ΙΙΙΙ)η»Γ6ΐ)1 ΙΙΐΟίβηΟΙΙΙ α 8β ίρ$9 *€66ρΪ886 6Χ8Ϊ8(6Β• 

ΐί»ηι, ϋβίηϋβ ΐ(ί ΟΓηΐιιιεηΐιιΐΒ ιηαιιϋι, ρΓορτΙααι 
«ιι)(|ΐΐ6 61 οοιινοιιίβηΐβιιι οηΐίυβιΐ) ΙρβΙ ρΓββοιιΐίαπι, 61 ιιιυηϋυιη οοηβοΙβηΓιοιη ίη 8βχ (ΙΙοοα• »1*οΙνίΙ, (; στηχέναι τήν Ολην χαχώς νομίζοντας. Είτα χαλλαρ- 6ίη§αΙί8 βοΙ* νοίαιικιΐο «ϋβΟΓοίίβ, νείαΐ οι ΐηοΜυηβ 
&ϋκ*οηάίύ8 β^ΐοοβη• εοη^οιίοηιηι βρ^οίβ», ςυ»8 βο- 
υοικίυιη •νηιηΐ6ΐΓί&ιη 61 ρβιΐοοίΐοηβι» 61 ιΐΒΐυηπι 
ϋί66Ηαιίη3ΐ»8 οοχίοηβΐ, »Ιϋ« ρΓορίΟΓ αΐίι, ιίη^υΐί* 
ρΓορίβΓ Ιοίυαι, 61 Ιοίο ρΓορίβΓ ιίη^υΐι οπϋιΐϋΐίβ ; 
(•Γ6« ΙΟΓΓβιιι ΙπιπιοΙ^ηι, νβΐυΐ οίΓϋ* οβηίΓυιη <Ιγ- 
ΓΗοροηίΐ *ό ϊιιΛλτ αΓθϋΓι«χο6ΐ•ί, 61 5*ρίβιιΐβΓ εοη- 
]ιιο^ίι €0Βΐυαι (\υοά ςαίΰΐοηι ηβκίι, υΐ ίϋβιιι ιηυηϋαβ 
86ΐηρ6Γ ηΐ8ηβ»1 ιιιοϋίΗβ οίηιαΐ 61 νοίυοιϋβ• Ν*πι Ιγ- 
ΓκςηίοιΙβ 61 νοΙαΙ>ϋίΙ>θ3 ΓίΓουΙαϋαι 6ΐΓοαιηρο8ίΙΐ9 

εθΓρθήΙ>1Ι8, Π666886 6Γ«1 ίΐυίΠΟ&ϋβ ΙΏΟιΙΐΒΐΠ 16ΙΙ6Γ6 

Γο§!οθ6ΐη ςϋ3δ» οοηίπιπο ροιιϋβΓβ ιηοίοι αίΑΐΗΠίβΙβ 
ΝΙ)Γ6ΐυΓ Η* ιιι Ήΐ8ΐ«Γ ονΙΊηάΓΐ ιηιιηιΐυβ 8«*αι 8ροβ• 
γπιιι ηιιηςυ;ιπι 1ηιιι$^ΓβϋίΑΐυΓ. γών χα\ τδν χδ^μον έπιχοαμών, τήν οΙχιίαν *χ*- 
οτφ χα\ προσήχουααν τάξιν των προσόντων αύτφ 
χα\ συμπληρούντων τδν αύτου χδομον έν Ι| 1(μέρ9Λς 
δ(έν•ιμβ, διαχρίνων Ιχαοτον προβτάγματι μόνφ» 
χα\ χαδάπτρ έχ Οηοαυρών αποθετών έξάγων •1ς «Ι* 
δο; τά έντιδέντα * διατιθείς τι χα\ ουντβθι^ς ένβρ- 
μον(ως άχρως χα\ προσφυώς άλλο πρδς άλλο τού- 
των, Ιχαοτδν τ» πρδς πάντα, χα\ πρδς Ιχααττν 
άπαντα. Κα\ τ ή μέν άχινήτφ γξ χαδάπβρ τινΛ χίν- 
τρψ ιπριτιθείς άνωτάτφ χύχλφ, χαΙ συνδών «ανα^• . 
φως διά τών μίσων τδν άειχίνητον οδρανδν, IV δ 
αύτδς διαμένφ χόσμος έστω; όμοΰ χαΙ χινούμανος * 
πάντη γάρ χύχΆω τών άβιχινήτων χα\ ταχυκινήτων 
άγαν σωμάτων πβριτιθέντων, τδ άχίνητον έζ ανάγ- κης -φ μίσην ίλαχΐ χώρα ν, άντ^^οπον τ} χινήα•ι τ^ν στάσιν Ι^&ν, ώς 33 1**1 μεταχωρβίν χυλίνά^ον 
δίχην τήν παγχδσμιον σφαΓραν. 
Ι^ίΙοΓ ιιιιίν6Γ8ί ΠπίΙϊϋ» βχΐΓΐηδοεϋβ &5 ορίΐιηο Τοιαύτην δή ν«(μα; δ άριστοτέχνης τών του παν- υρίΟοβ (Ιίβροδίΐίβ, Ιοίυιιι ϋΐυιιι πιοικίαιη ιηίίυιιι ίη 
ιιιοϋυη) 6ΐ«υίΙίνί( βΐ ιιιονίΐ. 8οϋ ίιιΙβΓ ίΙΙοβ Πιιβ» 8ίη* 
βΐ»ΐΛ ίΐβΓυηι οοιινβιΓιυικ^Γ ϋίαΐηΐΜΐιΐ, «Ηα ηυίιίοπι 
»ΐ(1ίιι»1 «ι! Γβ^ίοηβϋ εχ66ΐ»«8 οοοι•ραη<Ιιιιιι, ιιΐιί 
εοιινοΙνυιιΙιΐΓ μβΓ «Ιιίββίηιοβ ιιιυιιιΗ Ιιπιίΐββ ιημι ηιί- 
ιιθ8 οπΓιοβ ςυαιη ΙβιιιροΓί» (ΙΙυΐιιηιίΐβΐβ «ϋιιιΪΓοΓιοιιβ 
ϋΐ^ιια, «|οοΐ6ΐιθ8 Ιβνίϋ οΐΰεΙοΓΐ* 61 »α* οϋΙιΐ&ΐ6ΐη ίη• 
ΓεηοΓυοι τ6Γ8Αΐί1ί« ίΐα οοηΐτο 88ρίβιιΐ6Γ οοηρίβΐ;• υΐ 
Γη£θη» ΚΏτϋΜαίοιη βιιοΙοΙεηΐεΓ ΐ€ΐημ<;Γ•Γβ ηιιβϋηι, 
ιιοοηοη ρΓορηί οοΙογι* νήο Ιιι βαίϋ Γθβΐο»ιιΙ>ϋ5 εοη- τδς π«ράτω> έχατέρφ τήν θέσιν, τδν σύμπαντα 
τούτον εύκόσμω; ώς είπείν χδσμον χα\ Ιπηξι χα4 
έχίνησε * τών δέ μεταξύ τών περάτων τούτων $€•- 
νέμει πάλιν τδ προσήχον έχάστφ, χα\ τά μέν 4νω> 
τάττβι, χα\ μετέωρο αολεΓν έπιτάττει, χα\ συμπαρε• 
πολείν τψ άνωτάτω του παντ'.ς δρψ ταυτώς χα\ χο- 
σμίως βδ μάλα τδν άε\ χρόνον, δσα χουφα χα\ δρα• 
στιχ* πρδς τδ χρήσιμον τών ύχοχειμένων εστί• το- 
σούτον ύπερανεστηχότι του μέσου συνετώς άγαν, ώς 
χα\ τ^ν έν τούτφ του ψΟχου; ά μετρ ία ν άποχρώνταις •• Οοο. 1. 1 
ΗΟΜΙίΙΑ Υί. 

Ορίΐίιιν Ιχΐΐν «ριημμίνι, χβ\ τ))ν (,Ικιίβ' ττ,ί 0*ρ• Α ΰ»*Γβ| ϋΐηΐ(ΐΊ|<ΙΛ λΙ" ΓΟΙΙΙΤϊ' μΐτητος 4μ«τρ!«ν έτή χώρα< χβτέχίιν. Έττί^ίΐ' 
πας χα\ τ*)ν ομίτρίοντης φορά"; των άνωτίτω ττβ• 
(ϊτων βντιοτρίφωί ίί'ω; ιντί χινοϋμίνα, χαΐ κατ- 
ίχειν έ*1 χώρ*ς χ4χ«Γνβ ίι4 *?,( 4ν«»τρ<ίφου ίπ- 
ριιτροφής, ήμϊν « πβρΐχιιν ίϊιπνβϊβίων ββΙνΜφ•- 
λ;Γς ίιιψ',ράς ώριΓιν, χρονικών τι ίιβατΓ,μίτων μί- 
τρα, κ3> του χτίαβντο; και τ4ίαντος χαΐ χιομίραν• 
το* θιοΰ τοί; ιυνιεϊβι γνώοιν. Τ4 μέν οίν Ιν μί- 
τ-ώρω χα'ι ΐνωτί,-,ι,] 7:-)λι. ίτρί^ϊ ΟΪΐω «ίριχοριν- 
*ιν διττώί έφϊιχί, κάλλους τι παγχοΐμίου χάριν χαΐ 
ώφΕΪιί«ί πολι>ιι6ο5ί • τά ί 1 4λλα χάταί χβΛ κιρ\ το 
μείον ίβ',ιΐ;*, £ί« βάρος ϊχ*ι χ»1 ΛαΟτρϊ ΐί[ν φίίιν 

ΙβτΙ, γίνιοθαΐ ΐ4 χτϊ άπογίνυθαι *ί*φυχΕ, Ιιαχρ^- »β« 

νΐμινά τιχαί βυγχρ:ν4μ«να, χα\ ηάνχοιτ* μέλλον μΜαβίλλειν «ρ!ι; ίδχρηστίΛν, 
•«Ις χαΐ ταίϊα χ«1 τον πρίί ίλληλ* λίγο», Γν' έτοίμω; ίχη χαλιίασαι χίβμο; το π3' 

Ο&ιοι ίή. πρώτον τι τών δντων ίν τη χτίσει πτρ- Β ΙχίΐαΓ φίοιίιίαιιι εγιίΙιιιιι ία μτίι 82 

:> ΙΜΟΙΙΙ Ϊ1ΙΓ»<Ι«1 ΐΐΐΐβ ΙίιιιϊΙΚΊΐ ιιίιιιίηιιι ΕηΙιίΙιβΓΐ ίηιρυιικίι, «ι ίρ»η 
\α ρ!»«ίι ϋΐί»υρ(ΐο»ίιί ϊηΐυηιιιΙίΙΐΓΐιιιβ-ιΐΐ) οοβκεΓβ, 
ηοΐιίι νβΓα |ιγ:ι•Ιιργι; £ι-•ιαι ιηιιί ΙβηιρββΙιιιιιιιι Κιιι- 
ροΓίϊ([ιιι- κρυίιίΓυιιι ιη«η«ΐΓ». ηιιΊΙΐΜ η>ίηΙ>ίΙίΙβί 
βΙ ΕΠ-1ΙΟΓΪ5 βι ΊΓΐ!ίη3ΐ»Γίί Μ ογίκιΙογΪΙ ΟοΙ ΪΙιΙβΙΙί- 

(βΙΙΙΪΙιΙΙΙ ϋΐ!ΙΚ•"^ιμ1ίΐΜΙ(ΜΙΙ. Α,Ιί.'ΙΒΓ(β 1Β βΧΟτΙίΟ »ΜΊ 

ιίυρίίοϊ ϊιηριιΐιιι νβΓβΜϊ!ϊ:ι ιιιιίνβηί ιΙοαιιΊβ η ηιηΙ - 
ΙίΓοπιΓιι ιιΙΙΙΐιαίίΐ ηπιιϊ.ι, ι,Ι ιητιοί ιτιηιιΐί ιΙ«β<τί- 
ΙιΐΜΐιΙηΒ «ΟΓπροκιιΙΙ ; ίϋ.ι νβΓΟ ίη πιβιΙϊο, αιηι μ«ε!τιΙ 

βΓϊϊίί βΙ ΙΙΒΙΙ1Γ3 [Ιύ«|1•ι1ίΐ, ΐΐ3ΐ)ΪΙίϊϊ1. ι\ηχ ΐΙίϊΡΓίΙΒ 

«ι οονιΙιιιι:ιΐ3 ιι«ι:ηαη ><1 πιιιΐιΐϊοιιβιη ρΓΟ κηηιηιοιΐ* 
ρι-ηρβιΐϊ», ριιΙοΙιβιτίΐΗβ ιιιιεγ μ οηΡαηΙΐ II* »ι ιιιιί- 

ϊβΓ* ί'ΙΓ« Ιΐ6ΐ)1<ΐ1 ΥΟΜΓΐ Π1ΙΙΙ1<1>ΙΙί. 

χά^μ'ίν ΰικτ-.- ήχβη,• χ*1 μετ* ΐ4 ηρώΐον 1:ιρ>ν, *λ\ μϊτβξί• τ.ά- 
λινί•),5ΐτΙ Εφίξή;, χαΐ μειίι πβντ» ί ϊνΟρυπι;, 
β; «ιμίίί ΐηί πβρ4 θϊ&1 χ» 1 , πρ'-μτ,βϋ'α; ηξίωιΐι 
μιΐζανο;, χβΐ πρΙν Ι| πΐβιβήναι χ*1 μιι4 ί+)ν πλ4- 
ί'.ν, ώ," χα\ τ',ν α!οθητ'.ν ηΟΐΜ χΐβμβν *ρίι οΰτοϋ 
γινί?βαι β'.'αΰτίν. κβΐ τί)ν των οΐρβνών ρ«9ΐλ((αν 
«ύθίΐίάΓ.4 χαΐίίΆή; χΐομο^ ίι"βύτ4νΙτοιμ«αβ?,ν3ΐ 
*ρ* «ύτοί, χβΐ (ίοϋλϊιν ικρί βΟτοϋ πρ^ηγήβίίββι, 
χ*1 ϊ*ιρΙ θ£οϋ χβΐ ««' (Ιχίνι ιιλΛββΓ,νϊί βοά, χβΐ 
μΐ] τι *3» βχιΐν Ιχτήί Ολί]; τβιίΐη; χιί «5 χβτ* 
«ϊοΐηαιν χίσψκκ. χιβ4περ τ4 411* τών ζώ.ιν, 4114 
ίο βφμβ μίνα», τ})ν !1 ψυ^1)ν 1χ ιών ΑκρίΜτρ ίυν, 
μ3ίλον 61 πβρ' βίτβϋ τοϋ θιβΰ ίι' Ιμφι^ή.^ατ^ 
άπορρήιοι,,ώ; μίγα τ« «β 1 , βαυμιίτΐν, ηι«α3«•ν £ 
Λ; ΟΛίρίχιιν, κ«1 το «ίν (ΐϊοτττίΰον, χαΐ τοίς *3- 
βιν ΙΐΗβτβτοΰν, και θεού γνωοτιχβν &μα χι\ ίί-.χτι- 
κϊν ηβντδ( μέλλον τϊ|( ύιϊϊρβνψχιομένη; τοί τ•)[ν!- 
ΜνμιΤαλΕΐότιιτΟΐάποτέλειμα. Έν-εϋβίν χι* ικιρ4- 
ίιιιο» ίνϊιαίιημ^ 3/ΕΪν, Ιξιιρέτω; ύπϊιβιοΟ χαΐΐον- 
τ4ν*«φυι«υμινον,χα1{|ΐί«(ΕΙία;χαΙίμι11ι;1χΕ!τυγ- 
χί'.ιιν αντατΕραούκον, χίΙ οι>μ6ου>.ήν έν τούτω ια\ 
1ν»λ%ν παρί βκοΰ Ιαβϊΐν, νηοΐίίον ίντιΐλομίνην 
ιήν ΙηΙ ιτρί πουταν, ώ< Ιν ταύτην χιτίχων χαΐ βυν- 
ιηρωκ, 4Β4νατας χαΐ άχίμβιος χαΐ 4λυτίθ( ίιβμίν^ 
τ4ν 4ϊ\ χρΐνον. 

Ό & τή( Ιντολξΐ ταύΐηΐ χ»1 υυμδουλή; τήν Ιπι- 
6ο<ών, ψ'" ! ϊ•'5 4ρχ*χ4χου βφιω; Ιχών τιροτιμή- 
β«, χατβλύαα; τήν ίντιτολμίνην νηο«!βν, τής μιν 
4ί'Λωίι; %>>ν 04νκτον, ταΰ οί τή; Ικηρΐτου τρυφήί 
γαιρ'Λυ ι»ι «ολίίΐΐαΟΙ; χαίποΙνουμφορώΛατονχωρίον 
ΐΐΊΐο τήΐ 4μαρτ(αΐ 4ν<ιλαμ6ίνιι, μάλλον Μ τον 
4ϊρ ρ •< χιΧτΙνίχ*! χαταχρίνίτκι ζΑφον. Κ«1 ΐιίμϊΐ Ιίρΐβ ιρραι-ιΐ• 

ΠβρίΙ, ριΜΙ 1'ΓΪΙΙΙΙΙΠΙ ϊΙΐβΠΙΙΙΙ, «Ι ΓΙΙΓΪΙΙ5 ρι»1 1)00 
(βΓΐίΐΙΓΟ, ΕΙ ίί<: ϋβϊιίΕβρι, (•ι μοΜ οιιιΐιίι ΙίΟΙΙΙΟ, <{1ΐί 

■ [)«} ΙίΟΙΙΟΓΪβ βΙ ρΓΟτίΐΙίΙΐΙίίΓ ΙΙΙ»]ΠΓΪ1 |Ι|£Ι131Ηί 1^1 , 
ίΐί «Ι ΙΙΙΙβ 0Ι1ΙΙ1 ρτί'Ι» ΓΤοϊΓΪΙ, Μ ΟΠΜίΗΗ ιι! ίΙΙΙΙΙ 
Οΐ'ΐΙίιιιΗΐ ί;ΐιΐιιι ιιπίνβπιιιιι ΠΙΙΙΙΐϋίΙΚΙ, ίΐΙϋΠρΡΓ (ι 
(ΙίίΟ ρΓΟρΙβΓ ίρίΙΙΙΠ ΙΙΙΙΜιΊο, ρΐίΐρ(<!Γ «ΙΙΙΙΙιΙιίιιι (ΙΓΙ'- 

[ιϋϋΓΪΐ ΓΡβίιιιιιι γιεΙοππιι ; ίη οιιιηϋιΐΐϊ ριιιιι ιρβΐΜΐί 
«ιιΐιιιιΐιΐβ ίιιΐβιιϋΐΐιβ,'βΐ ιΙί§ιι^Ιιι$ βίΐ ιΐίνίιι» ιιι> ηι>- 
(ιιι 3 1] βιιβτι ϊιιιχ^ίηβιΐι βυιιι ιτιμγε, ιιοιι φΐΐιΐβη 

■ ιίβο υί (οΐ'ΐί (ΐοιιβίηινί οι ■(!■ Η*1•Η) κ! « ΙΐΙα 

Π)•ΙΙΙ<Ιθ90ΙΙ3Ϊΐ)ίΜ. ΙΪΟ'ΙΙ ΐΚΙΟί» ΛΜΙΓηαΙίί, ίο,! «ΟΓρΟΓβ 

ΐ3ΠΙ>ιπι, «ηίιηαιΠ ;ιυΐειτι »Ι) βιβ (]«;>■ κιιρΓ.-ι ιιιιιιιιΐιιιπ 
ϋιιιΐ Π!(•ϊρίη;ΐ. ΒΡίιροϋιΐϊ ί\ι ϊμ-ΰ Οι:(ι ρβΓ ίινΙΤ^Ιιι- 
Ιοη ϊιΐίϋίΙΙίΙίοηιΊΐ) τεΙιι! φι:ιΙ ιιΐ3(|ιιΐ!ΐη βΙ ιιιίπΐιϊΐι; 
βι Ιριο ιιιιίνοηο ειι! ρτϊββι ρΓκ«ΐιη:ίιιι ρι οηιιι^ιΐί 
ίΐιριτεις, ΙΙιίιϊ, 1>βίΐ](ΐβ [»ιη οη|(ΐιιι8ι•οι Ιί ηιιιπ) ρ<ιΙ• 
ιϊ<1β<!<11 τβΙ «ιί•ιη ϋβ<ηοηβΐΓ>η<Ιί ηραχ, υηο τογΙμ), 
νβΐυΐ οριΐ) ωρΜτιτιίιιβιιΐίδ ιπίίΐοίϊ βαρίβιιΐίη αΐκο- 
ΙιιΙΐδίϊωιιηι. Ιιι»«τ>«Γ ιΐίύίΐ κι ρΓΟ (Ιοηιίι'.ΙΙΪο ρβΓϋΐΙί- 
Ιυια •1ι Ίρβο Οβο ρΐίΐι'ϊΐυί», <Ιίιίιιϊΐ]ιιο £0ΐιΙβιιΐ|ιΐ2- 
Ιίοηε οΐ (ΟΐιτβΓβαΙίΟϋβ ηεεηηιι ίρβο νιιΐΐιι ΒίϋιΙβΓκ, 
βΐ ι ι>βο «ιηβιΐϊι ΡΚΪρΜβ: ίιΐ)ΐιικΐιιιη ΰηίιιι Ιι:ι1>ιιίΐ 
|«|αη1ιιπι ςιιοοίυτη β;υί οοιιιΐίΐίβ Γθγγο ροΐεΓ^ι. 'ίΐ'ΐ'Ί 
ηιιιηιΐίιι ίθΓ«ΐ'βι«ί<ΙϊιιιρΙβιβΐ, » ιπιιηβ ω Ιϊ1»οΓβ 

ρθϋΐίϊΙ|1Ιβ ]ΐ1^ίΙ«Γ ΙΠ»Ι)βΓ6Ι ΪΙΙΙΠίυΐΜϊ. 

ΙΙΙβ αυΐΐΐη. «οηβίΐϋβ ΐΒ«Ιι!ίϋ*|*ί ιΐίτίηίι, Ιιβυ Ι 

ρι.ΤνβΓ5Ϊ5ΊίίΙ]Ιΐηΐ ΒβΓρβΙΐίΓΙΙΙ ! ΙΪΙεΜϊΓ ρ«$(ριι^ί(ί$ , 

« Γγ8«ο 1ί]ιιηίο, ρΓβ νίι* χίβηι» ιιιονίβιιι, ρπι Ίιιιε- 
1 £6ΓΠΐυΐ νπ1υι>ι>ιί$ ΛιΙιϊίικιιΙο Ιι:ιηο ϋηηιηοίΐΗΐ- 
ιητιη βι *πιιηηΐ« ΓβουπιΙ^ιιι ρβριβίϊ Γβκ'ο'Έ" 1 »<■''■*.'- 
[ιιΐ, ιιιιο ίι) ϊιιίΐίπιυιη οι β|ϋί (ΐΐί^ίηβιη ι!ιπιη»«ιι 
Ιιιϋ. Ει Γεη>*ι»ίβϊ«ι ιιϊΙιιγ» ποιιγβ ίη &ι>1ι[ΕΠΜπρί» ι ή ψνβίί ημών Ιν -μΪ; χατοχθονίοίί ΊηΊ τ4ς χ*- 1ιιΙ> ροΐβκΐίΐβ κηΜηΙίϊ * ρπιιαμίο ιιιεηιΙϊΟί*, ηίι) %»οιίο<ι; ίχείνου του τήν 4ρχήν 4πατήοαντο; (φεοΐΐ, 
ι! μ{] 4 ΧριοτΊί ίλβίχιν, χαΐ ΐι4 ν^βαίκί όρίάμίνο; 
• ϊ; τίλο; χβιήρπ β « τί)νβ6τοϋ -ίϋριννίίβ, χοίημίς 
(,Αίνβίρωιί τι χαι 4νίζώωοιν, 3 χαΐ Μωΰοήί ΐροι;- 
γορ*«Β*ν • ίχιΐ γΛρ 34 «Ι"•*** 1λ1 " ϊβ " 6 Ρ°"ί 
πι4χ»ΐ Βίχ*ται 6ιοτιΟχτου(, και ν4μον αΐβις 3ι- 
χιΰλψ βιοϋ γΕγρβμμΐΐΟνΛλαξΙΙϊϋΐέρβίί, χββ'ίΐχ- 
παίϊ:ύων τΓ,νιχχΰια λαον Ιίρΐν πάντα χά τοΰ Χρι• 
9Τ-.5 ι:ροΐι5ΐίγροψ:ν Εργψ Χ»ϊ προϋπϋίΐξίν, 4뀫6ί- ΟΐΓΪβΙΙΙΙ 

ρΐβιιβ χΙϊΓπιι Κ βΙ [ΗΤ ]ί'|»Ι ιιριι* ϊΐιιυιι ιιιιί- 
1)Τ»ηιιϊϋβ!ΐΐΒΐ ϊϊΐ ιι(« 

ΗΐιβΜΜΜ, ρΓϋΐι! ρΓ*αί*6Γ»ι Μογίββ. Ιΐίβ βηίηι ϊιι 
ηοΜα ^ικυιΐϊΐίΐιιιΐω ΗββρΙΙ αΙιίρβαΟβοεοηιΙίια*, 
£1 κίιιιιιΙ Ιβ£βιιι Οϊ'ϊ (Ιϊυϊιη ίη ϋιΐίϋιι» ι»ΙιυΙί) οοιιίΟΓί- 
ρι.ΐΗΐ Βΐοπιίιιηι ιια,ιιιι ρορυΐυιιι ϋίίου Ι 

οππιία Γΐη-ϊ ΟΙιγϊΜιιιΙ! (ϊβηιιΐΓ» ορβΓβ ρρ:ι:ίί(5ΐ黥ίΐ 

ει ρηϊΐηοηϊΐΓϊνίι, ηιιί ββικΓίΐ ΑΙΐΓβΙριιι, ιίιαι ρε*ι- 

61 ϊ€Ι1ίΓ]5 ΙΐΙΙΠΙίΙΐί ΙίΙΐ«»«»ΐΪΛΐΑ>Μι «Α *\ %>***,<«. «3 6ΚΒΟ0ΒΙΙ ΦΑ11ΛΜ.Β 

Κ4α8/6Χί*αη ©6ΐ< ι)ί«8.0^ι*4ΐιΐ6<ηΐ3 ]φ&ιΐ8 Ιίοαηι {η α ρωτής χαΐσωτήρ Αναφανεί, :ο•> ίΐ 

Άβριμιάίσν» γ*- ια«ΐ|ΐο «ΟΜρίοίΐ, ιιοη ]*«* Ιβ Οιηιηι», «ι οηΐο» ρο* 
ρ>*ϋ |8μΓιι1οΙ Ι6£*ΐυ»>*6ύ ρι-ορίβΓ ^αηίυτη η>»]»Γ• 
μ ρβΓ 1§υβίη οοιι»ΐβ*ηρΙίΐΙίοηβ ύι%ηη$ η*1»ΐιΐ8 ίο 
Μ>η» Ι€πυί» •ηπο ΐΓ9ηβ«οηΐΙι εοηβρίοίΐ Οοπιίηιιην 
Γ*<:ιιΐ8 Ι6ί(η ΟοπΗίιίοα τοοίβ οΊεοηΓι* : <8ρΙηΐυβ 684 

0*ΜΙ8 61 60$ (\ϋί 8<!θΓ»Ι)1 6<ΙΙ», ΙΠ 854 Π 10 61 ν6Νΐ8ΐΟ 

οροΓίβι »(ΙθΓ3Γ6 •*.• Ναιη ?οι ςαΙαΌηι ΥβΓ'ΚΐΙβηΐ Λΐ 

>«ΤΪ18ΐί$ ρΓΧ(Ιί€»ΐίθΙΙβΐη φ1« 010068 ΙίηβΒ Ι6ΙΤ26 ρβ- 

ΐϋΜΓηνιΙ, ϊιιγ* Λΐιΐβιη Ικηβίοη» δρίηΐυηι £ΐ»»ιΙλΐη~ 
ηο6.ρΓ*?0β:οηνίΐ. Ρηβΐ6Γ68 Ε1ί*8 6χ &> φΐ*ιη ]φ- 
ι»ϋ νβιιία Ιιαϋοίι νΐείοιιβ τίρΐυΐβοι βΓΟβρίι αιΐ£60<1! 
ΜΚ0βϋ6ηΐ6ΐη |ΐΓορΙβΐ•ιη, οοί οΊιρΙκβηι ς υ ο ιΐοηβίοβ 
ιρ$6 Γυ?Γ3ΐ, Γβ1ίη(}ΐι^Γ6ί £Γίι1αηι, βυηιιιη(|ΐΐ6 λ ΙβΓΓ* 
ηΒ8ΐΐΓ£6ΐιοΊ Μςιιο ίη 8ΐ£ηαιη *ί$ίηίΐ6 ΓοΙπγ* ΟΗγι^Ιι νους, ώ; του ανθρωπίνου γίνου; δ Λρίστδς ύστερον- 
'ϋλιας δε τε^σαραχονθήμερον χα\ άύτδς νηστεύαας, 
θεδν Ιπ'δρους δρ#, οΰχ έν ^υρ\, καθάπερ πρότφον ή 
γι ρου σία του Ισραήλ* αλλά διά της θεαρέοτου νη- 
στείας υπερβάς τήν έν πυρ\ θέαν, έν φωνή λίπτης 
αΟρας διερχόμενης δρφ τον Κύριον, έγγυτέρω τη^ 
δεσποτικής φωνής γεγονώς• ι Πνεύμα ^'εγοαση^* 
βεδς, κα\τοΙ>ς κροσχυνουντας αύτδν έν Πνεύματι καΥ 
άληθ>ίι δεί προσκυνεί* • • ή μέν γάρ φωνή τήν άλή- 
θειαν χα\ τδ της αύτοαληθέίας κήρυγμα τδ «άντβ 
περιηχήσαν τ* πέρατα • ή δι διερχόμενη αΟρα το* 
πνεύμα χαΐ . τήν. χάριν προ&ετύπωσβν. *ΑΧλ* 
καΐδυναμιν'6 Ηλίας έχ της έν τ*, νηστεία •/« 
λαμβάνσι «ροφήτην άντ* αύτου" χρ£<τχ•. χα\ *** » ΙβΓΓΐ ίιι οοΒίαιιι 380βο&ίοηΐ8. Ιρββ .αιιΐβιη €!ιη8(ΐΐ8, Β π >ήν αύτφ πορασχείν τήνήν αύτδς έκίκτητο χάριν-, ρρ&ΐψίΑΟί ίιι ογοιιιο ]βμιη&$$6ΐ, ν! τίιιοίΐ οοηιιηιιηοηι 
ΐ6ΐϋ8ΐθΓ6ΐη* ηο^ιβ'μιβ ροΐ6*1*16 Ιη ΙιοηΤιηοβ βΓβρία, 
6| ιΙββίΓϋοΐ^ ίιι »(6ΠΗΐιη «]θ8 ΐγΓ>ιιΐΜ(1β, ι>θϊ>ΐηιη 
!ι>ΐΗΐ8ΐ Πί»ΐΜΓ2η>, ΙΙΙπιηςιιβ ίτΛάιί ΙυιΙίΙκίο βΐβ <|υ^ 
8) χιιη])μιιι 8»οιη Ε^αμ^Ηιιιι) τίνβΓβ ναΐιιηΐ, {ιη^ΙβΙ 
υηε^.χΐίοηοΒ ρρρρίιβί^ηιηοι 61 ίη βί$ φι» ηριιιΐ |»γο- 

ρΙΐΟ.ίΜο 1>ρί€β Γβΐρ88 ΑΓ6!ϋ6ΓΑΙ|Ι 9 0ρ6Γ.ί1>:ΐ8 ^Γαΐ^Ιΐί 

«ι νεπίΑΐβαι ]ΐΐ8ΐίβΰ8ΐ^ χ8ι\ μετέωρος 4ιΛ γης«ρ6ήναι, «άντως ιίς τύιιον 
*«φη ^ης βστιρον 4«δ γτ,ς είς ούρανδν γβνομένηί 
τη< Χριστ•ΰ άνιλήψ•*^• ' # Λ Χριβ^ς «Οτδς νιχγ 
Χατλ κράτος έπ' Ιρημ(«ς νηστεύων τδν χοινδν. -κιίί 
ραστήν» κοΛ τδ τούτου κατ* Ανθρώπων άφελόμενο$ 
κράτος, χα\ καΟελών είς τέλος τήν αύτο•? τυραν- 
νίδα; τήν.ήμέτέραν φύαιν έλευβερΟΓ και προτ$Θη<Η 
τοΰ?ον ιΐς «άίγνιον κααι -νΛς χατά τδ ΕΟα^γέ-λιαν *Οτοΰζ{ν έβίλου^ι, χα\ τελειοί τάς προ^ήσεις .των» προφητών, κα\ τοις «αρ' δκε(νων τυπικώς π'ρογ€γο> 
νο*σι 5Γ Ιργων τήν χάριν επιγράφει χλ\ τήν άλήΟειαν* 

Υίι^Ιβ )β]Οι»ίί πιιιηβρί 61 ςιαίώηβ β! ΐ}»8ΐ•1ΐβ η<Μ • Όρβτέ τής νηστείας τά δώρα, Χΐ\δ\ά τ?υω/;κιΐ 
Η(μ•(ΠΐτΊΐ• δβ(1 6(ΐ8πι 6Χ 6]ιΐ8 €θηΐΓ8Γΐο 9 Μ 681 βχ τίνων χαΐόσταν ημάς ηςιωσβν; Άλλα χα•, άπδ του ένανί- 
%μί* 61 ίΒ(6Πΐρ6Γ8ΐιΐίι Κ*1ιιη»*6 ί(Κα$ (ΐΙιΊίΙ»€6ΐιι τεουταΟτης, δ εστίν ή αδοηφαγία χπι ή άκ?ασϊ*,π'ά£-' 
Ρ,«Βΐ6ΓΗΊβ 6ηίιη 4ιΐ8ΐ>ιΐ8 Ιΐ6ΐΜΚ>πΐ84ϋ6ιΐ8, Ηιχυβ βΐ ιγκ εστίν όρ|ν τήν ταύτης άλήδειάν * ταΓς γί'ρ π*ρ*λ- 
ΐοπιρ6Γ8ηΙΐ8 Η) ιιτΙ>6 |Γ»88»Ιΐ8ηΐΗΓ 9 οο4β Ιοπιιιΐπϋ ρ βούσαις δνσ•ν εβδόμάαιν, ήάδδηφαγίι χβι\ ή «κρα« 

. .. . «_.•^^ _. ; ,* ^(β μαχ ιβτ α χατεκράτει τή^ πδλεως; κα\ εδ$υί τα- «Ι.θΐ8^ΙΙΟΓ68 61 ΙΐΜίΙ* 61 ΐΙΙββίάί» ©I €811108 ΟΙβΓβίΠΟΪί 

κΐ.8»ΙΙ»|ί<ιη68 88ΐ:ιηΐ€» 61 ιίβυι ίιΐιριιϋθηΐβΒ; 1δΐ8 811* 
ΙΠΛ Ιι61μ1(ηιι8<)6 ]«*ίυιιίιιοι οιυη'{« Γοηύ6θΑΤ8νίΐ, «Ι 

«1ίΐΙ||88|8 ΜΙΠφΐυΟίίίδ $111<1ϋ8 Τ81ΐ!ΐ8ΐί8 6ΐ)πιρτ68β(8<|σ6 

ι<μ ίη•ιΓιΙια8 νβηΐΗβ £Γαΐί8 <^ΐΓί», ο*8 ιϋ ορβτ• ρβΡ- 
ΗΚ6(ιΐ4χ οοηίαΓιΐ 61 80^811 8οςυίΓ6Ρ6 ηοΐι ιιΙηηΜ 

ρ6ΐ«1Η»1^ηΐ^86^θί1)ΙΐαΐΙ118ΐΐ6ΙΙΐ6ΐΠ ίη νίυΐΐ» £|<ΓΙΐ8ηΐΙ ραχιι κα\ χ£Λνχα\ κα\ μάχαι υλ\ βίροβοί, κα€ Λσ* 
ρατα-τϊορνιχά, καίχορεύματα σατανικά, χα ι ά^μν«Λ 
γΙλωτες• Ιπ\ δέ της Ιβδομάδος ταύτης η ^ι^•^ 
ΐιαραφανείσα πάντα μετε^κευασεν έπι τδ σεμνδ^Λ* 
ρον, κα\ τώνπΟΑυόαπανων φροντίδων της ματβί<8* 
τήτο; 4κβαλοϋσα, και παύσασα τδνμίχθον τδν *β^ τ% καταργούμενης γαστρδς, μετέστησεν ημάς •ίς τά της μετανοίας Ιργα, κα\ άν(πεισεν έργάίεστϊαι 
μη τή:/ βρώσιν τήν άπολλυμένην, αλλά* τήν βρώσιν τήν μίνουσαν έΚ ζωήν αΐώνισν. 

υΐϋ ιμιπ€ 408 ΪΓΓ8ΐίοηιΙιϋίιηη ο€αιιοιΐ68 αιιίηΐ8> Πουνΰν α{ των άλέγων "ζώων νφαγαΙ'»ίΛβΙ «***•* 
Γπιπι ? αΙ>ι <Ιηριιιι>Γιιιηη8 61 0Κ)ΐΜ8(6η6Π8 60ρ6άΙβ, * σαι, κα\ αϊ παντοδαπα\ καρυκεΐαι, κά\ α1 των ^Ιί- 
ϋΟ(|ΐιθΓϋη)-8ηίίΐ€ΐ8?υΐ)ίνί88 Ρ6Γ0ΟΓΓ6Π/6* 61 ΰΐ8« ο- *γέί*ρων σπουδαί ; που οι περιτρίχοντες τας δ%Ος• π&ιιβ .ο4)8€θΐΐΓΐ8 ΛβΡοηι Γ€Κ(ΐ8ηΐ6»¥ |}1>ί ρνηιοιίβηΐρβ 

«Ι 6'8ΙΐΙΐ1)ρϋ 6ΐΙΐΐ1^Γ8ηΙβ» 0*011108 61 0)60888, II Μ Γ6'- 

ΓοηιΙΐ6ηΐ68 61 ρΐ4θϋ6ηΐβ8 9 βΐ 8θηο ββΐυΐβ Ι^ιηραιιο- 
•τοηΜ|ΐΐ6 8636 ιιήηιοϋίοΐΜ 0011008 ίηύθΗ8ΐΙΙ«&? 1>Μ 

•4ΙΪ6Λ 1)00161110,06 ίΐΙ 60ηνίνίί8 1Ρ8ΙΙ8ΐ(6Ιΐΐ68 ? ϋθ! 8ρ«» 

υΜΐ&ηΐ68 οοιηροΙίΙίοΛοιη οθ€88ΐοΐ)68 61 86 ίρβοε III• 

νί66ΗΙ 81ΙΙΌΙ)6ΙΙ168 8(1 60ΓΪ61&Ι6ΙΙΙ 6ΐ8θ" ΙΙΙΓρϋ5 60ΓΪ6- 

(;ιΙί8 6066108 ? Οωηι» Γ666ΐΙοηΐ ηΐδΐβ, οιιιηΐ;ι »υρ«Γ• 
ν*•ιΓιιιηΐ ϋοιΐ8 9 νοί η»1>ί(ιι1 ]6]οηίυη>. 1.060 οίτδοοΒπα 
ήιιη οαιιΙισηιίΑ• "8 ηιιηο 82ιογοπει η)θ<Γιιΐ8ΐθΓ ρ88ΐ- 
ιιΐοηι, ρΓΟ 6&!'ηίηιιΐ8 <ΙΊ88θΙιι(ί8 ΐΓΪειίιί8 δαίνίβηβ 61 
ϋπ-^ιη-ρ, ρΓυ ΙιιοΓθ"ίιΐ8ϊΐ8 €ϋΓ8ίου8 61 ςΐΓΓυιιίυα^ 
€θΐοιηιιιι{εθπ)ηΐοο8 οοη€υΓ8θ8 Ιο δίηοίαιη Ό'βί Ε-.Χ16- 
8ΪΊΐη. Κι'ηι Μ6ΐιΐ 61 υ6ΙΙ!γΊ$ ίη^ιιτίο ηυιηβΓΟίί Ρθ€- χ^Λ φβτ;αϊς άνάγνοις τδν αέρα μιαΝοντες ; που Λ 

^περικτυποϋ^ε^ χα\ περιαυλοΰντίς τους οίκους *Λ 

τας τραπ<?α:, καΐ ο^ άνακείμινοι καΐ συνεπικρο- 

τουντες,• γ<%-. μ€τά τυμπάνι•/ν κσΛ αύλων των Λρ•- 

κειμ4να>ν άχρατώς Ιμφοροΰμενοι ; που οΐ <9ΐτ με- 

ρέύοντες και δ.ανυκτβρεοοντες *ν συμ^οσίοις, οΐ 

χατασκο -ουντες πον πάτος γίνεται, οί συμπβρΛάμ- 

βάνοντες άλλ^ους έπ\ τήν μέθην, κα\ τά εχ τή'ς 

μέθης αισχρά; ΟάνταοΓχεται τά κακά, πάντα άντ- 

εισήχθή *τά αγαθά, τής νηστείας ένδημησάσης. 

•Αντ\ τ'Ιίν βδελυρών ^σμάτων ψαλμό; νυν Ιερός- δ?ά 

στάματος άδεται ' άντ\ των άσεμνων γελώτιον κατ- 

Ιοβοί νΰν σωτήριώδης καΙ δάκρυα γίνεται*" ΪΝ/τΙ 

:ών ατάχτωνδρδμων κα\ περιδρύμων κοινό; ΙπίΑι ]\>ι\η. ιν;ϊ'4. 85 "ϋβκιργ«5.ή.]•ϊβιρι^ργ( 1 ι-£6ν πολυπληθή ιών35 
αμαρτημάτων έβμίν ρλαπάνει, ουτως.ή νηπιεί* 
&« πάν™•, ιών άρίτύν υπάρχει, χαΐ άρνή των 
(ίίων εντολών. *Οντω ( ή Αχρεία Λβλβιίν 1«ην 
ΐμοΰ χβϊ νίον χιχίν. είχαΐ ιής &*τι{>φίπον νη- 
■ΓτεΕίί μηΜ χβτά -/ρίνα-, τιροενίί. Λ,ά τήν (ν πιρα- 
•ιίυω τών κροποτίρϋιν Γ,μι,υί ■ ίχρ»βϊβν. κβΐ τήν 
Ιχεί ττ,ΐτιρονινΕστίρβ; νπβπ-ΐΓ ύπιροψίβν, θάνι- 
το< «ί; ϊΐνχόσμον *!;η/,θε, χιΐ 'ίΰχι'.\ι\ια-•/1; άμβρ- 
*ίι Ο'ηκτΓίγομενη την Χίτΐβίχην τϊ,ς ημών <ρύ«ως 
άπ» Ά!4μ με/ρι Χριβτοί. 4ι4 φ ί* τή χαβ'ήμβί 
οϊχουμέντ) των Ιξ Άοίμ. άχρβο-ίαν, χβϊ τήν της τ.ρη- 
ίιολ; αωΐίροϊυ,Γ^ κιΐϊροφ!ονΐ χοτϊχλΐ)ομ6; ίηήλβι 
τ:ίϋΤ1 τ^) γ}). Τί γάρ »γ,»( τηνιχαν,Λ πρβ; τον Κ£μ ΈχχλησΓβν, Λ Γ.ΊϋΊπιιΐϊ ΙιιγΙια ;ιμ1Ιμ1ϊι, ίΐκ ]ι'.]μ«Ιιιιχ γϊΊϊι ηιιιιιίιιι» 4 Βίΐ ; : νϊπϋΐιιπι ιηβιίΕΐ ει ρτΤπβϊρΙαιη έΐρΐίηυοπιηι ΟγΪ 
ηυηιΐηίοπιΐιΐ. \>Γβ ίιιΐι'ΐιιμίπιηΐίί ϊβΐιιι βΐ βΐιηιιΐ 
ΚΜβΜΜΐ ιιιϋΙιιΐΛ, ΙίεεΙ ΐεηιριΐΓβ ΜΕφΗΜΜ Η*• 
ΐι•:ΐΓΐιιιιι ρΜΗΜΜΗΐ ϊφηϊιιιη. Ρβι- ρι-ίηιοιιιιιι ρ.)- 
γϊπιιιιιι πι ρ»Γ».Ιιίο ίΐί1ι;πφβΓ»ιιΓΐ3Π> οι ρηιιπί μ'ίιι- 
!>ϋ ι.ίΐ'ΐ[.Ίΐ'|>ιιιιιι, ηιοΓβ ίηίτνίΐ ίη εηιιιιιΐυιη, ιτ$ιι». 

νίιρβΓοαιιιηι ςιιοιΐ ιιΐιΐιιχϊΐ η»1ιι»ί ιιοιαί'* ιΐ» ι- 

Ιίοηειιι, Αϊ) Αιΐ . ιιο ΜΗηκβ ιιΙ ΟΙιηβίαιη. Ρογ ΙιιΙβιιι- 
ΡηΓΜΙΙΐΒ ροϋΐ'ΐΌΐιιιη Α.Ιίιιιί ϊιι βκΐι'ΐ" »<■ ηπ« Ιβΐ- 
Ημ οοιιιιηοΓίΐιιίυιο, ει ρει-αιιιΐοηφί»»! ρπλπι ω- 
ριεηιίκ ιΐίΐυνΐυηι ϊιΐΓΐΊ'ΐιϋ «ιιρεΓ οιιιηειη ΜεΤΜ. 
^ΐιιϊιΙ βιιϊιιι ηι III» ποτ» ιΐίχϊΐ Γ>οηιιηιΐ4 1•1 Νοε: Ν»π 
ρβπιΐίίικίιίι ϊϊοϊγΙιιιι ηιειιβ ίη Ιιοιιιίιιίΐιιι* ίκίΐ ηιιί» 
ηη βιιιιΙ Τ Οιιχηιιη οιπιίΐιιιιιι ορβΓηΤ η Οίι ι*ή Χα?αΐΐ£;ν]> τι ΗνιΟμΑ μου εν τοις Β ψ»άχκ <Λ εΙΐΓΪίίβϊ (1 νοίυρίΛίβϊ ΡΙ ιιιβΙ.ι ι>Χ ΡΪ* \ \ ι κρι μ 7 ; - Ι Τ ΡγπρΙβγ ηβ'Λϋϋ^ιιι δίκΐηιιιοπιηι ΙααΠίΙΙι 
01 [■Ι1»Ιρΐ»ΙΐΙ|ίΜ ■«■ίϊβΐΐβ ίρ603 ιιΐϊϊίιΐ Ιΐηιηιιιί. 

«ΟΠ ΜίΜ <Ι>Τί ΡΜΠΜΐ* ρΓβρΙιοιι: «ΒθΜ ϊιιΐι|ΐιιΐ«5 

ϋοιίοιιιηηιιιι: 5ΐ»ιηηιιι:ιηΙιΐί ϊιι ιΙιιιιιιΙ,ιηι 
Λιινι ρΐΊΐ;>πτ 8ΐ:ιΙιΐΓίΙ*Ι«ιιι, ΟΐιΙίΙι ιρϋΐιΐϊ ιιϋϋΐΓί-• ΙβΙΚΜΙ 
ίη ςαιίΓϋΙιίΙιΐί ΟΜΗΜ ιιϊΙνγϊπι β«ΙΙ»ηηΐ>||ΐΙΙΙ Ι»«* 
ϋι.ιιι ιι.ιΐιι ιιι:ι]0ΓΡΐη ρΓΪιιιο>[θιιίΙ(ΐΓ3 βρυΐϊϊ-ϊι. Ρ•»*•• 
ηιιβ ΙιβιιοιΙιοιιοιίΒ ΚιμΙιμΜ 1 Ν«ΙΜ ^«ϋΜ Μ «Μ 
ιιυΐΜ [ΐ.Ίιΐ;ο τ 0•Μ ΒΗΜ ϋβϋ χ'ΐιιιιιιί ροΜΜΟΗ >Ί 

ΙΙβΟβΙΒ ΐΗΠΗ*1ΐ £1 Κ» Ι|»β, ΙΙΙΙΙιΙΙ:Ι!3 ΙΐΙΐΟΓϋΙΙΙ ΙΙίΡΓΙί-, 
ΥΓ |Η*Η βπρίΙΙΙ, ηΐιϊ ϊι> ΓίίβιΙϋΓίΓΐιϋϋ Μ|Η|«Η Ιιιβπιί 
Νοηΐΐι! >}ΙΙΪ3 (ΜΓΠΪΙιΙΙΙβΧ Ιθ1)βΙίΙ»ΙΙ8 Γιιι ιΐη» ίΙΙΙΚΛΙ'ϊ 1*1 

ϊϊϊϊί ηυπ οπιΐΐΓ-ι,ΊΊϋηΐ'ίΐΰϋβιίϋΐ! κ•ι» ΙΙίΙιΓίϋΐι υηιιι. 
(βΐΓ0^ρ"ήίκ ΐοϋτον βιβίως τι) βγγΐλί^ _ Ιίη.ιΙαιη Μί>«»»ι ιιΐ(ΐ»ιβιρΜηιιιΐ5' , »Ιι» ίβ)ιιιυΓβι,ϊμ•'' 
ιοΰ θανίτου χ&ν τΕαίοων τ);ν ζω¥,ν ΙκοΙτ,ιι, μή.μετ β|ΐιι!ιιιικιιιιι»ιιϋιις3ΐιιε»εΙ1)ΐΙ'β"ΐ«. ιιΙϊπφΐιΐΓ 
ϊ-ιμϊλιίΐϊ ιοΟτοος χη&6μμ τΐ- -ηρ',βηχούίης ; ϊϋΓίιιίΓυηΙ Ιιι.Ιογρ. ; εΙΙοϋΐΐϊβιϋ κι^Ιί-ΙοΐΙ ^•ιΐ)Γ»ΙίιΙ, 
βύϊ ήτών κοιώνΐχ τίιν >■&)*»« οί χϊτλ χαιρΐν ιιιιιε βιιϊιιι ϊιι ϊίΐυΐο ι:οιι(ΐϊΐίιιββ$β οοιιϋπιϊιΐϊνεΓϋΐιΙ. 
4ΐ•ίρϊ3ΐ< χαΐ (ίνι; ; 'Αλλ* χ*1 14 τών Έ^ριΐων ίιίιν γένΐί, ότ* ΗωΟυίΐί 1*ι ΐ'.ϋ 6ρβ«; 
1νήττ=υι. Μ«4Μ«βνΜ «ρυφώνη;, φαγ4νης χα\ πιί/«ς ί-,Ιτ-.τ,Ίΐν πα,ίζιιν, χατί « γιτριιι•-ΐίην 
χβΐ ΐ« τιαίγνιοΐΡ ίΰιιΐ; «Ιϊώϊ.ου ϊ|•- κροβχύνηίΐΐ ■ τΐ« γ*ρ 1τ)ργί,0η αυτοί." "4 ι9(ί μΰβ/.ο-οιίϊ-. 
, υίτω;ού μβνη; άμαρτ(«;, άλλί χΛ όαιβίΐας ή Ιΐ3ΐ|Ίβ ηπιι ρβΜΜΐ ΙιιιιΙ<ιιι>, *•'*! β!ίιιη.>ηιρΊεΙηΐ1« 

ίρνφτ] •η«ραιτ£3. ΟΑκβ»« ίΐο 1 . ί] νΐ)5ΐε:» χ»ι ή ίν- Ι3 ιι5β π( Ιιιχιιγι». ΜβΛ ρ-ίγΙΓργ ΐι'ϊπιιΐιιιιι 01 Ιίίπρϊ- :■-; ίιά -'Ί ι .ι: 
Ί [ 4έ τώ« Χιΐ:βα<52Γ,/Ν)μ;ν„,-.• έο- 
γ:« χα1μ£Βρ χιι τρυφη. ηΙ τ» 
3-.λ τ*)ν εν ϊι>ϊί^«; ίςαγίβτον βιτβχβλην χοΐ ίχρο 
?ίβν ούρβνΐΟ-ν βύτοί; ί Ιμιρΐ)πμο; Χί,τηνίχθη ' 
ιΤοϋη γίρ, φΓ,ο'.ν Τί&χιτιΐ 4 «ρόφ^τ^ τι ίνί- 

μιυίοΐοίίμ^ν.ί-ι ίν ιτΑΓ,ιμ.νΓ, βί , ;..,•.• ίσ-ϊΐϋιιιν Ι 
*Α«ί γ4ρ χήΐοπατάληί τβ^τη; χαΐ τ*ιν ούτιν άγνο- 
ήϊβνϊίς βίς Τ Ας καρΛ ^ αιΊ ί; ωΛ ( 91 , η5αν μίξ Ε ις, 
Τϊ τϊν τοϋ Ίαχϊ.,6 ΊΙββΟ π,-υ-.ίΛ&Μν 6νΜ ιών ηοω- 
τοϊοχιων Μΐφ^Μ *3ΐ τήί πατριχή; ε^βολεν |φ• 
χής; β'3)ογν£ία χα\ Ρρώμβϊο; «βρίλογο; βΓγγϊιϊ; 
ΤΙ ιού; υΐΰίι,- 'ΙΙλιΐ τ«ϋ αρχιερείς ΟΜ^υρ χιιιϋ- 
χϊ«. χαΐ β ϊρίΐίΐι, οΟ «ρΐ; βρίτην μίν,ν,. ο//,ι κβι γ.^.,. «:-,- 
βΙ6((ΐν λκιιιίλονσι ■ £;Ι γ4ρ Γροβ:ίνο.ι β]| νηβτίίβ 
τήν ϊγχηίτιιον • ΐΐίΐτί :"ϋτ-ι ν«1 4 τών ι&τεΑών Βιω- 
μάτων χ4ρο; χωΧιΙίι -ά, χίΰάοαιον τιίνΟοί, χπΐ :ην 
χατί Θε4ν 1ν τ{ ψυχή λνπην κιΐ τήν καιινυξιν, 
Τ^τ«ς 4μχτ*μί»Τ]τ<ιν μετϊνοΐϊν £(»- αω:ηρ1βν χ«τερ- 
νάΐιται* 4νί« γ4ρ ουντειριμμΐνιις χιρίίαί Ο'^χ 
ίίτιν άΧηβώί {«ιλα6ί«Ίΐ[ -ής μιτβνοίί;. Συντρίβει 
61 τήν χβρϋίν χιΐ β«νβΛι τ;ο:»Γ τίί '.ίχείί; 4μιρ- 
τίτ; ή τή; τροφής χ«1 χοϋ Οπνου χβί ίών αΙοΟή- 
ι:ι,υ χ»;4 *>ί6ν βυοτολή. ^αίΙΜΚρ Λΐ ■ 
ΚίίγγεΧΙω -«.ίΟϊιι/; ίχιίνί 1 - Ί"• 1 •.• Ιβντψ, "*<*Χ*ι 
π.'». (ύ^ριίνβυ, 5ξιον ίβυτΐν * 4Μλι•)ί Ι«β1ΐ|ΐΗ -;; 
«■(Μνίΐιν ■^Ίν(-•, ίνϋ-.ΐ,ν ΪΙ χ*1 τής πβροννης ,■.■,;. 
ο&τνι ί.'αϊ.-, ϊίίΙϋΟ', οντιοιρΐφω; είΐ^ομιν ήμίν 
ο^:οι. ΙγΧβ•«δΐΛ*ι χλ\ νηιιτιύϊΐν, έγρηγ^ρίνίκ 
τ; χαΐ βνοτϊ">.ίϊβϊ(, χ»ι ταπϋνίιϋίίϊΐ χα• «βΐΜ^β- 
βίϊν 4π1ρ τϊ,; ιω^ιρίβί ημών ■ 'Λτω γ»ρ χη•. την 
ι ίιυτιν χαΙΔ; νβΐ βε^ιιϊώ; ίιβνίϊβμίν, ηιιιϊϋ )ΙΟΠ ϊίΠιιΙΪ Ι•ΗΙΗΗΙ, !>ίϋ 61ΙΜ0 ρΙΜΜι ίΚΚΐ -■ 
*Ι ΓΗίκιϋΟΪ ; ίΐ'[ΐιιιΙιιιιι «ΙΜ ΜΟΒ (βηρβηπίΜ Γ 

Ϊμιιειιιιιι -«ι- ιιρΙιρι, <|ΠϊΓβ Τ ϋκΙ* Ι»αιηπΐιΐ> ιΙ*ι)ιιιι 

8!ΐΙΐΙΓίΐ|1&ίΐ1Ι|Ιβ.ΙίΙρΐϊΐΊΐΙ:>Γ' , ΙΙΙ ΙΠίΐίΜϊΙΤΙ, Ιι*ΊΊΙ"Ιι ^^0 

(ΓΠΐιΙιη ΙΙΙΙΐηΐηΊΐΙΓΓΓΠΠΊΙΙ ΓΙ ΠΊΙΠ|1ΙΙ11Γ1ίΐΙΙίΙΙΙ ιι»:γ μι£- 

πϊιειΊύιιιι Ιη ιιΙυΗηιι (Ιΐΐιιΐββ Γοηνβπίι. ^ 

ϊΙΚ'ίί 0Ι>ΓΓΙΙΙ11Τ11Ι1Ι", Ιιιι1ΙΙΙ««'» νβί» ΕΟΐιείρίΙιΐΓ (ΙΙ«- 
ΙιϊΙβηΙίλ. ΕΟΓ ΚΙΙΙΗΐΠ ιΟι>1ΡΠΐι•( ϊΠϋκίΐ.Ιι• ριιτεΜΙ* 
ρη>ρι||»ι'ριιΙϊΐϋιιιβΙι'ίίΤ"Ιι.ίΊι)<ΊρΓ|ρ|ιϊΙιιιιι, Γΐ-Ιίι'Ι,,,.ι 
ριίηιίο ΡνηιιιΙη ι« ΪΙΙ*: Ίινρί ϊ» Ε*>Π{«(10 ίιββιι 
ιιιιίιιι* *'!,>': Η*η<Ιηηι, Ι"1ΐ'. ΐΜακ"* ι Μΐριιιιιιι «ιβι ι 

[ιικιιί ηιΐιΐίιΐίΐ (Ιι^ηικη . Εη(11βηυπι ν*Γο *ί1 »ϊ'4 ΒΓ*- 

ΚίαΙί. ίΐ-> ηβ*. ίπΐ'.π'•;. κοηεηΠο ηκΓεηηιηβ Ι 

Ι,.τΊΐιΙί-Λΐιι ιΐ |ρ]ιιιιιυιιι, ν)ρΗη ιΊ ΗΜίΗΐίΟΜίη. Ιιϋ- 
Ιιι ϊ 1 11^ 1<->η βΐ ιΙΐιΙιίΓε* »' ΊΟίΙΓίιιιι λ^ΐιιίοιι ΗΗφη 

[ΐιιιι. 5Η βιΜτη ϊΐΐιιη ρΓν^ηΐεηι }αϋΐη •ί ρΐιη-ι ιΐβ 
Κ'ΊΐιΙπ, ητίβιηιιιι ϊίΙ;ιιιι $οηίειιιιΐΓ, ΐ|ΐυιιι ιιυ> »™. 
ικι> <:0ίΐ£4.'«|ΐΐ( εοιιείιΙ.Ί ΐΓ»Ιί* εΐ ϋειιΐ£ηίί.ι$ 1>ι>ιιιϊιπ 
ΙΚΙΜΓΪ Ι•Μ ΟΙιΓΙϊΙί, οιιί *|Ι ξΙοΗ». ΙβπιιιιιΙιι. Ιιϋ- " ΕΜεΙι. ι : 4». ' ϋ\υ•ΐ. ι «(„*, «7 6ΗΕ0ΟΒΙ! ?ΑΙΛΜ4 8» ιιοτϋ! ίόοηΐίο ιϊαιαΙ Γβιιι *ΐοι•ηο φ& Ρ*ιτβ βΐ ν|. Α χ*Λ -φ αΙώνιον ε&ζωίαν χλήρονομήσομίν » ζς γ±% 
νΐβηυΐβ δρίπΐΜ, ηαηο ©ι ία ΜΜαΙ* •*α>1υπιιι» # *χτο *άντας ημάς Ιπιτοχιίν χάρίτι χα* φιλαν-» 
Α»π«ι. βρωπία του Κυρίου ημών Ίήσοΰ Χρίστου * $ «*ρ|π*ί 

δόξα, κράτος τιμή χα\ προνχύνησις σί>ν τψ άνάρχφ .•*»•δ Οατρ\ χαΐ τψ ζωοποιό) Ονεύματι, νύν χα% Μ» 
*ά\ •1ς τους αιώνας των αΕώνων. Αμήν» ΝΟΜΙΜΑ ΥΗ. 
ΑΙϋτα ά* /ς/νιύ*. 
ΠιιΙ«•β ηπίϋβιη οαιίί• νιαΗα ΐΓ^ιςαΠΙΙ ΑρΑΟΐΑοηΗιιη, 
|«0ΐιηιΐΛφΐβ Ιαοβ ΓυΙ&βηΐί* 3ϋ|ΐιβ πιί<&ιιΙίΒ, ΙχνΙςά© 
5ορβΓϋ^6 οβυΐο* άοιηιιΐοοηϋι. 8©ϋ ηιυΚίο ειιινίο» 
ηοη Ιηιιΐιιη υηΙογ©* νβηιαι οιίΑΐηΑίΙοςιΓι ΕβοΙοιίΑπι μ- 
γοιηΙιιιιι 0*υιή οοπι^αιαπι, § ΙυωαΗ'ώυδ Αα>αΙΑαι, 
ηβοηοη (Ιινίη» Ιυοβ ιιιχ*ΐί<* ΑρΙοηώκιΐβπ) ςα& οουΙο* 
ρβη*Ηη£ΐΐ, πΐΑίιϋΜΐ» τΐΑίιφιοβίιιιιι)» (αιη ηιοηΐο Ιυιϋ 3β ΟίΠΑΙΑ*. 
*Ετέρά % Π*ρΙ τηστ8(ας^ 
Ήδυ μεν οφΦαλμοΐς Ίέαμα γαληνιώσα 6άλε**οο\ 
χα\ φωτΐ φαιδρφ λαμπομΙ νη χα\ λαμπρυνομένή, χσΛ 
τφ λείω Της επιφανείας προς τήν σάγήν άντιλαμ- 
πόυσα * πόλλφ ή τερπνδτορον οδχ δρφν μόνον, άλλα 
χα\ προσλαλείν ΊΕχχλη^^ «ατά βεον ήβροεάμάνπ,, 
θορύβων άπηλλαγμΑνβ, χα\ τψ ΟεΙω φωτ\ μυστιχως 
χατάλαμπομένη, χα\ «ρις *ήν Ιχχλβν α&γήρ» άνα* οιυο'ώυε βΓβοιίβ ββηείίχιε. Οροι βι^ο ιαΙΙβΙ δρίπΐιιι Β πτερωμένη, χα\ χείρας άνατετάμενη χα\ οφθαλμοί ΑΎΑίΙα ίχίικΙ ϋοώ'• ϋοεΜοΓΑοΗο ΙλτςΙίΑ «•ι βρεειιοο- 
Ιιιι», νυΙ.ί* 0ι»ιιί1>ιιβ ίπ Ι^κ ΐοπιρΙό Μ ©ι ίη ιεΐίβ ο) 
μΓυχίιηίε οιιιιιίηα οΐχίοαίε βηιΐίυαχ ρΓΛββηΓιϋαε, 
ΛαΙιιγ νοβ 06ΓΠ6Κ6 ςιιαιί )ί£ΐι» ψΐ£<1εαι οοη λιυ]ιι» 
ιηύηοϋ, 6*αι& ϋοουηιιβ ΑςαΑηιιη βρίηίοβ ρΙβιιιαΙα; 
Ι|Ημγ ρΐΌ νΙπ1>α* ι^ο ςυοηιρ Πΐίβ ρβτ ιαΙο* ΑςιίΑβ 
Ιιτΐ£*ιι<Η* ίηειιιιιοαιιι νο1>ί* <|ΐι«»ί ρ&ιοηΐβιιι αγοαρι 
ραΐοΓ«αβη(1ο ΛΓΐΰ< 4υϋ>ιι» ηοη βοΐαοί ]β]υηίυιη 1 βο<] 
€1 οο$«€πιΐίοηβ§ τβ$ΐΓ»β ίϋΐαΐί» ηόϋΐηο ίηίιΛίαΛ «!οΑη9(ν φ *4*αν χα\ τ^ν ο^Ανόιαχ. Έ^κ\ ο>ή μοι 
τοίνυν ή του Πνιύματος χά(^ ταύτη* σήμερον» 
έχαρ(οατο τήν Μραοτον θέαν, χα\ ϋΑρβότβ *άντ*ς 
ύμβΐί ουνδιανυχτ•ρ«ύοντ•ς χα\ ουνϊπιμίρούοντις 
Ιν τφ ναψ του β«οβ[ 9 χο}\ τ| χατ' αύι6ν νυν ύμ&ν 
άνιλλιπιΐ *ρο<Λίρ»ί«, «άροβτιν όρ^ν, νμλς λ χ*•ά««^ 
ύπορ,χο>μιά ττ/α Αίν£ρ« # καρά τάς 5-ιξοΒους «•φοτ 
τάφένα τό>ν ύΐά^ων του Βνβύμιτος * φίρ* χοΛ βύ- 
τος συν«ργήσοι «ρος (ύναμίν ταΙς Ιχλ^ιν «ρΙ*6*Κι, 
χα\ Χ9(9άπλρ χαλιάν τλς μ^χανάς ύ,μΝ Ιμφ*ν€στβ-ι βιηηίηιο^β €οιι»ιογ ιηιιΐιΠ» Γ*<*βτό. 

ρον άποοβιχνυντβ;, δι* & ού τ^ν νηβτ4ΐαν μόνον, άλλα χόΛ τ^ν π^ρ^ηυχ^ν ^μών ό 4βλΙμΑ< ^ 

τηρίβς ημών έπιχλίρβί «αντοίαπώ; άχρ€ΐουν• 

ΒΜ ©γ^ο, Α-αΐΓββ, «Ια ο•!οηΐΜ 61 •ΙΐΓί©Ια• ρηιν», Έστϊν οίν, ά^•λφθ\ ν χα\ άλλη πλησμονή χ*\ μΜ^ 
ι)»» ηοΛ ο οίοί* ιιβ€ 8 ροΐί|Μΐ8 ρτονβιΓιΙ ιιβφΐβ βχ «όνηρλ, ήτις οΰχ άχο των ^ρωμαίων ο&& άχο τω^| 
ιΐίΐίοίΐ* φίΜ Ιο 1»* ίιιτβηίαηΐ, &β(1 οι ίπι ύαιιΐΐ-α λ «ομάτων γίντται χα\ τ^; Ιν τούτοκ «ρτύ^» **** 
ρΓΟχίηιυαι• βχ <μΙιο, «χ οίιηιιΐΐιΐβ «ι βχ ηιαϋο ίηιΐο 4*6 τη;«1ς τον πλησίον οργης^ χα\ τοβ μίσους, χαΐ ρΓοοΊκΙί». Αβ ο^ι!υα• Μον^ι ϊύ ε^αΐίοο άίχίι : ^ ΡβΙ 
ιίΓλοοη^ηι νΐηιίιη οοταοι, βΐ νοηβιιϋιη άβρ1ο*αιιι 1α• 

(ΑΙΙλϋίΙβ* 4 . 1 ΡΓΟρΙβΤΟΛ 61Ι»ΙΑ 1*3**3 ρΓΟρΙίβΙ» (ΙίχΙΐ ! 

ι V» νο1>ί$ φιΐ ο5πί 6ϋ!β »ϋβ$ύβ τίηο Μ * > Ει γιιρ- 
•ααι ηΙοαιι ΙιοΠΑΐυν Οίοβη• : ι ΝοΙίΙβ Α(1 Ιϋββ }β]υ- 
υοΓβ Μ • » Ϋβπιιη Ιοίίύυχ ]β]υηϋΐΙϋΜΐ• νοίοΐ Α Οοτ 
ιηίηο (ΙίχΗ : ι Βί €οηΐθΓςυβα& ςοΑ•Κ όίτοοίιιηι οβ- 
ρϋ ιυαη», βοβ ΪΒΐυά ν1)ίϋ« ]6|θοΙιιιιι Αύϋορΐυιη λ 
©Ι »Ι ηυΗίρΙίοατοΗΐίβ οηΐίοηο• νββίΓ*», ι^οη τοβ 
©ΧΑίιύίοιιι ; οι 51 οχΐβπάΟΓίιΙν ηιοηυχ τββίπι» αιΙ ιηο ν 
ανβηοηι οοαίο* ιηοο$ ■ ταΜ»*'°• ι Οιαιη ι§ι(ιιγ βχ 
οιΐίο οΙ>η€ΐΑΐοιη ρΓ2ΰίρη8ΐη ιΐιτΐι» •ΤΟΓβίθΧΐΙ$ 040- 
χ#ηι ρΓο^υοοΓβ ϋίαΜιιβ ιβιιίαΐ οΓΑηϋΙιηβ οι ]β]α- 
ιηηϋίχιβ, οι ίη]ϋηοΓοαι ΐΜίηοΗαπι ιυ5]ίείΐ, οι οο- 
βίΐΑίΙοιιοΑ ηιονοί *ά ϊτΜνηάιΐϊϊΐ ; οι *<Ι ηυιΐβϋΐοΐιο- 
ηβιη ϋη{ΐι»π) χΐίιηιιΐχΐ Η1ο« ΙβΙοβ ορροοβηάο φιαίοιη 
ϋ*ι\ά (ΙβΚΓίυίΐ νίπιιιι Ιη ΙηΙςυίΐ»ΐο ο1)80€Γ3ηΐβιη; 
«ϋοβιι• : < Ιη]ικΐίΐί»ηι ιοί» ϋίο οοςίΐαϋαΐ, ΙΙηςηι 
φ» φιι»ί 0ΐα«1ίυ• Αευΐοδ• 1 , ι α ^οΐϋυχ βΓα'» Οβιιιη 
αχογαΙ <ϋοοιΐ8 : ι ϋ(>6ΓΑ πιβ, ΟοοΓιηβ, &1> ΚιοιηΙηο 
ιη»1ο β α \ιγο ίηίςυο οταβ πιο ; ςυί ο^ιοηιηΐ Ηη^ΐΑΐη 
κυΑίιι ςοΑίί Αοτρβηΐΐχ, νοιιοηαπι Αχρί<!υιη «ιΒ Κα- 
1>ϋ• οοπιηι Μ . > τής•μνησιχαχ(ας> χα\ <ών άπο τούτων τιχτομένοηί 
χαχων «ιρ\ ων χα\οΜωΟσης έν τ| ψο^ φή«,€ βο- 
μος δραχονΠων ό οίνος 'αδτων, χα\ #υμος άοττίβω* 
ανίατο;, ι Αι* ά χα\ δ κρβφήββ Ήσαίας φηβίν ^ 
ι Ού*1 οΐ μεθύοντ«ς άνευ οίνου* » χοΛ «άλιν Α «6- 
τ6; πΛραγγέλλβι λίγωνΜ Μή <1ς μάχας νηστβύχτ•. % 
% Αλλά χαΛ «ρος του; ούτω νηντΕ^οντας ως άπο τοδ 
Κυρίου φησίν • ι Έάν χάμψ^ς ώς χρίχον τον τρο> 
χηλόν σου, ούΓ οοτω χαλέσχτβ νηστιίανβοχτίρτ» ^ 
Ιάν «ληθυνητχ τήν δέησιν υμών, όύχ «Ισαιχοΰ\ΐορ^ 
υμών * χα\ όταν έχτ»{νητ« τάς χβΤρας όμών «ρος 
μι, αποστρέψω τους οφθαλμούς μου άφ' όμών• » 
Ταυτην όδν τήν άπ6 του μίσους μέθην, τήν παντός 
μάλλον τής θ*!*ς αποστροφής αΙτίαν, Ιμποκϊν 6 
διάβολος έπιχιιρεί τοίς προσ^υχομένοι; τα χιΐ νη- 
στκυουσι, χα\ των αΐτιαμάτων υποβάλλει τήν μνήι 
μην, χα\ τον; λογισμούς χινεΤ προς μνησιχαχίαν, 
χα\ πρδς χαταλαλ^άν δ£ύνει τήν γλώαααν, τοιουτονς 
«ΐναι παρασχιυάζων, οίον Α ΑαβΙδ ύπογράφβι τ6ν 
έν χ«χ•α ιΟχόμινον, λέγων * ι Άνομίαν δλην τή^ι 
ήμέραν Ιλογίσατο, ή γλώσσα αύτου ώσσ\ ξηρ^Μ 
ήχοπημινον ι • χα\ άφ* ών ^υσθήναι προ«ύχ«τα^ 
πρδ; τον θ•6ν, λ^γων* ι Έξελου μ&, Κύρκ, Ιξ άν- %ρώκ*ν πονηρού, άπο άνδρος άδίχου ^3σα( με • οΓτινες ήχο^ησαν τήν γλώσ, σαν αυτών ώσ$\ δφβως, Ιος 
ασπίδων ύπδ τλ χείλη «δτών^ • 
Μα» Αΐιΐ€η9,ΓΓΑΐΓ€•, Ι• ΙβιηροΓ6]ο]ιιηΠ βΐ οτΜίοηί», *Αλλ* ημείς, άδελφο\, Ιν τφ χαιρφ της νηστείας 

Μ ΟμΙ. χχχιι» 35. Μ 1*Α, χχνιιι» 1. Μ Ιμ. ιλιμ, 3. »♦' Ι ε», ι, 1315. " Ρ^Ι. ι.ι, 2. •νρ$Αΐ. ςνχχ,ίχ, 1 . 
ΗυΜΙΙΙΛ VII. 
ιριχαλώ, ιΓ ιί «οιι χατί τι- Α ΙιογΙογ, Ι *•; « Αληβώς Ε/ομιν, Ι) νομΐ;ομ«ν Ιχι»». αφώμεν, 

«βΐ τή; άγίττπ,; όλο; γ*νώ[κί», χ«τβν•ο^νΜί μίλ- 
λον ϋ.λήλο'ϋς ι!; κα^βξυομον αγα.Λτ;< χι\ χαλών 
έργων, χαΐ ύπίρ αλλήλκν λίγοντίί τ» χ*\ Ιν έ*υ- 
το!ς λογιζόμενοι, χαΐ (ιανοούμινοι «]).« ενώπιον 
Θεοίχα 1 . 37 * ν " πιοϊ ^βρωκω». Γνβ νηπιΫωμεν τήν 
Ιναινετήν νηοτείαν χβΐ ίμυμον, χιΐ τα χατ' αύΐτ]ν 
αιτήματα ημών *<*( τ^ν βεΐν «ύτιρΐββίχϊβ γΐνη- 
««, χβ\ ώς ιτα-τερα τούτον χατ* χάριν πρετιο'ντοΐί 
Ιπικαλώμεθα, χβ\ ηρΐ; αύτΛν μ;τα τιαρ^ηοΙβΐ; λβ- 
7*ιν ϊχωμϊν ■ ■ Πάτερ, {φι; ήμΓν τα «φΐιλήματα 
*,μά», ώ; χοΛ ήμ«ϊς βφ!:μϊντοί; βφιιλίΐαι; ίρών. ι 
"Αλλη χίλιν ιή πορ" ί,μών *ρ•9:υ/$ χι\ τ)| νηβΤίία, 
(«ρί τοϋ ταΓ; ψιιναί; ήμώνίπιβουλιιίοντ'κ, άχοιίΐϋ φΐίιΐ η>πα «οιιΙγβ ΑΐΙςιι 9» 

1 ΤίΓί 1ΐ.ιΙ»::ιιιι* Τθ! ΙΐηΙιΡΓβ ριιΐΐιικίί. Η ϊ II II 11 3 III III, II Ι εΙΐϊΐΊΐϊΙΙ» 1011 

ΗΓιι::*ιιιιιΓ, ροΐίιιι ΐιιΐϊ οΐιίίτνηητι-ϊ 9ΐΙ χιιιπίχΐίαιιβι» 
Γΐ)»ΓΪυΐΐ8 (ιρκπϋΐιηιΐΓ Ι)ΐΜΐιιπιιιι 61 ι!ι• ίΜιΗίΜΙ ιιι«- 

ΙΜ ιΙίι'ρπΙμ ιΐΜΐιιιιη Ιη ηοΙ>ί•ιιιβϋρ*ϊ» οθ6'ι!ιιη|ΐ'» ρτ- 

[>ιΤΙιΙ(ΊΜι'»Γ|)Ι<• 1)011* ΓΟΓίΙΙΠ 0«Ο £1 Π0Ίΐίΐΐί!"Ρ1, «Ι 

)μ]ιιιΐΡ(ΐιιι) 1:<Ιι.Ια1)ίΙβ «Ι ίπ•ρμΓΡπ6ιι•.ϋ)ίΙί )φηίιιιη, 
«Ι ρνΓιΗοηη ηοΜι-Φ ΜίτρρίηΜίΜ ΙΪ»ηΙ ιριιιΐ Οβιιιη. 
εΐ ιΙΙιιιιι ΙΑίια,υιιιι ριιι-βιη ίίουιιιΐιιηι |γ»ΙΜ:ιι Ιμμ• 
Ατ ϊιινικβικιΐί, Π «Ι ίοιιίΐ.ΐίηΐιτ Λ\<•*τι• ρη**Ιιηα* Ι 
ι ΓαΙίΓ, (ΙϊιιιϊΙΙ* ηοΐιί» ΛιΑιιΙλ ποαιγπ, ιίειιΐ Π ιιιι» 
ύίιιιίΐιίιιιιι» άβΐιίίοι-ίΐιιι* ιιΟϊΐΓίί. > 1ιβη»ιη βι •Ηθ 

Μ|>ίΐ« ΟΓΙΙΪΟ Π ϊ.'ίκοΪΗΙΟ ΙΙΟΐΙΓΟΊΙΙ τϋΐΓΪΙίι• ι11•«• 

ΐιιί Ιιο^ΙΗι ηηϊπιίϊ |η*ΙιΙί»Ιι>Γ, νηη» Γίπιιΐ, »βϊϋ— 
«Ι ρΓΧίυπιρίίοτιβ ηιι» ϊηϊβοιιΐϊ ΙΙΙβ ΙΊιπγϊ- »«> βι; ή οίΐ|9ΐ; Ιτκγίνϊΐιι, ήν χαΐ Α ♦αρ-.ίαίος ίχιΐνοί 8 „,„,, [ϊ Μ ι }ρ] υη ιΙ-β1 «< ΟΤΛΚΙ. ΐΚΟΙΟΒ. ΓΡ}β«Π• 
{(ων, νΓ,ϊκίων χβ\ πρόβιο ξι μι ν•;, βίΜκίμφβη χϊ- 
νΐ;. 'Αλλ* ([μιΐς «Ιίίτι;, Βη βχΐΟαρ-Οί χβΐ άπρίβ- 
ίίκιοί τ»Ρ« Κορίψ λϊ; ϋψτ,λοχίρίιοί, χι\ κολλών 
*β'ι μ»γα>ων ίνϊϊ< ίψαΐέτας ήμΐς βύτοϊις τ» βίώ. 
*βΙ τί,ί ί9ίΐλ!)ί ίΧίγβν ά-.οίιΜ'-τβ; (ξίΐηβ^μινοι, 
τών μίν (π ■ 3θι•ι ώ; μτ,ΐίνι 1πιλανβανώμ«0«, «ρ',ς 
Μ ία (μπροίθ:ν ίλΐχνεινΐμινοι, τηβΐευΜμιν 
ναΐ τ;ραηυ][ώ{ΐιβα μετΐ βυντιιμιμμίνςΐ χαρίΐα; 
«■Ι αΑτομιμψία; χα'. ϊιπιινώιιω.-, Γνι ή κιβαρί 
βια« )γ&; ημών ή νηστ«1α, χοΐ ή Ιν ΐφ νβψ τοδ 
κρ«β(ΐρ!α τ* ϊαΐ παραστνσΐΐ. Έτΐρο; τ&ΰ πο- 
νηρού ϊρί*θί, ίχϊρΐϊ τίν τήί νηίΜ(«ί **'. ηροίίυ- 
χής χ*Ίιον ήμίν Ιργαζΐμίνος, ϊ& πίίίίιν τ)ο1; ίια 
χ«ν&ίοξίαν ταντα χα) μιΐ' ΰποχρΙβΕΐι»; κραττειν. 
Αώ ™ραπΐλλκ τιίλιν 6 Κύριος Ιν ίψ Είαγπλίιρ 
λέγω-* ■ « Είηλβι ιί; τΐ ταμκϊόν αον, χαΐ χλιίααΐ 
ττ)ν βύριν σβυ πρΐ«>;τι χω Πατρί βχηι νώ «ν τψ 
«ρυττϊώ ' χαΐ 4 Πατήρ β*ο ο μλέκβιν Ι-ι ΐώ χρυπτώ, 
Αποβώκι ϊοι ί\ι τφ φβνίρψ. ι 

Τβϋτβ ίί φηοιν, ού ταί ίν ΐώ ν* ω ϊυνίξει; χ*\ 
κρφκυν,αΐ χα\ ψοώμψίίας. ιχαραιτϊίσβαι κιλ*ύων 
οΰ γαρ 3» ί ψαλαι,*! Προιρήτης ιιρος βύΛν Ιλι- 
γ«ν• ι Έ* μίοψ Ιχχλι,αΐπ,- ύμνήιωβ•, > χβΙ • 
• 'ΕζοαολοττήσβμαΙ βοι ίν ναοί,-. Κιΐρκ- ίξομολογή- 
βομαί ϊοι Η Ιθνιαιν ι χαΐ, < ΆικΛώβω ι)»ι ιΐ,' 
είχα; μκο• Ινώκχον τών φοβούμενων α•., Κώριι " ■ 
χα\ «ρβΐ ήμδί ' Ι Έ< ίχχλι)οίιι; ιϋΐογείτ! τόν 
βί4ν, » χαί ■ < Λεϋτι κρς•^χυνή«•(>μϊν χοΐ προιττί- 
«ωμιν, και χλαύβνμεν ένον-ίον Κυρίου χοϋ %ιΛ Ό Ββ<1 >1 
ημών. ι Άλ/ά *ρο{ (τίροι; ύψηλοΐίροΐ{ λ ν3ν Α 
χβιροί 1-γιινού χ-ζρίχιι χώρ^ν, αϊ ϊοϋτο ίιίάιγι,,/ 
έβχΐν ί Κύριβί, ότι ή χατα μΊνβϊ ίν χοΤς ημών οί- 
χμ;, χΐν ϊβις κβιτώαιν «ίιτοί,- εΙ; προοινχήν ίΊί* 
γϊρϊΐί την Ιπ' ικκληοίβί οονίβιιβ» κρί.ς τί,ν βιον, 
χαΐ ή Μον χαΐί ίιάνοιβν \(]ν !ιί τών /:;>ί'ϋν ■ ί 
γ4ρ τότε Βροβειΐ/ειιΟαι μονλ'.με <ο;, ήνίχ ' αν ίίς τίιν 
το-ί θ-οΟ να'<ν πι^αγίνηται, οίχοι ίί χίν χα'ί ί&>^ 
χι: ΐαί; αγορπί^ μηίεμί«ν ^ρονιίία •χρναι\*χϊ;ς 
τίοιο^μίνοί, ούΐ' ήνίχα «άρϊϊΐι τώ το! **εοΰ ναψ 
αληθώς ιΐπίρχίι κρβιευχίμενβς. Τ*0τπ 1είχνν3> 
*α\ Α μιτΙτοίΙκεΙν,ι'Κτοίμη Ι;{χβρΙΙα μου, 4 Ηι'-ί, • 

,β. *»Ρμ(. κι,ϊδ. » ΡλλΙ . ΐϊΐ, 10. 
ι|. ι,νι, &. ίιιιΐ. Λο• τβι-α Μΐι-ηΐΜ <|ΐιοιιί»ιιι Ηηιιιΐιιιιΐιιι 
ηιίιιϊιιιϋ *<-1'?ρΐΐΜΙίϊ Οηιιιίιιη ϊίΐ οιιπιι» οιι-.Ιβ ΒΙΐΙιΙί- 
ΙΤΐίί, ηη«([ΐιί ιηοΐιοτιιιιι »;| ίηκ*ΠΐίΗΙ11 ΗϋΙιϊιβΓίϊ βί«β 
ίριιι! Ρ— ΠΙ. £1 ""ί ικιιιηίίί ρΐΓι•Π> ρηιΐϊΐιι «)<>• 
αιιπϋ ι1ϊΙ«Ιιϊιηιιι βοΐιίΐϊβ |<ι.ϋιΐ5 τηϋ, ηιι* τβίΓΟίβηΐ 
<]ΐιι>1 ηϊΐιίΐηιη οΜίνί^-ΐιηυΓ, »ιΙ β;ι »οτη ηιι* ρΓΛ 
ποίιΐι «υιιι ΐίϊΐκΐΐ'ΐι ίί», Ι'ίυιιβιτιη» «1 οΙιβτΟΓοηοΓ οι» 
Εΐ-ιιΐιίίΊ ιγιιγιΙι-, εοιι) ηη^ιΐΊ ϊρκητηηι 0ί))ιΐΓΚ11ίηηβ ( 
οιιηηΗΐιιίΙϊΙαιβ, <ιΐ ριΐΓβ 0.:ο,|ιιε (ποιπίβ (ίίιιιιβηΐϋϊ, 
ι;1 Ια ΙβηιρΙα Οβί ■ηί•1βηΐβ> ί&ΐϊ* πι ιί». 

Αΐίιι.1 ιιυΐί^ηΐ ηΓΐίΐΙοίιιοι )]υθ *θΜΐ ίουιΙΙπιι τ«ά- 
ύ'η Η'ΐηϋ οηιίοιιίϊςιιβ ΙϊΙκιγκιπ ίη «α τιηηίΐιιτ ιιι 
ηηΐ.ίι (π»ι1«Μ Ί*ι» («τ ν«ιιπι ρίοήιπι « γιιι» Ιι*ρθ 
Γτί*1 ρβΓπβίΓϋΓβ. Ι'Ιβ• ηιηυιη «ιΐιηοηΐ'1 1>πιπίιιυι Ι* 
Ετ»ιιρϊΙιιι. ιϋΜϋιβ : • ΙηΙΗι ίη ηιΙιϊΓιιΗιιη ιιηιιρ, «1 
^«ηίθ ομϊλ, ογπ ΡΜη« Ιιιηιη ΪΜ ϊϊ«οιη-Ιϊΐπ, βΙ 
ΡίΜΓ Ι*ιιι αιιϊ *Μη ίη ίΐ)ίωιιϋί(ΐ) ΐΐ»ΐϋΜ ϋΟί μ 

Η.ΐτβ «ΙΙΙβιη ίίϊϊΙ, Οβη φιίλ ]ιΐ!»βΓΓ!ΐ »Γ«Μ ίθη«-<Ι- 

Ιβϊ, οϋΜΕΓχΓιοιίΗ «1 ρ*ιΙιιι<ιιΙΙ» ; ηπη «ιι'ιιη ρ*>1- 
ιοίΜι (»Γ'>ρ1ιΜΐ >ιΙ βιιΐη ιΙΙϊϊϊΜΙ : < Ιη ιιιβ.Ιίο βοβίβ• 
ιί* !ιιιϋ»Ι» Ιβ", > «ι ; > ΚοιιΐίΐΗιοτ ιιΙ>Ί Ιιι ιιοριιϋΐ, 
|>ιπμιιϊ; ΟΜίΑιβίΜΠίϋί (ιι ^ηηΐίΐΜΐι**; » «Ι ! ίββιΙ" 
ιΐϋΐΐι ΙίΙιϊ νηυ ιιι>-«, ίιι ΐθ(ι«ρ<•Οιι (ίιικ-ιιίτιιπι Ι', 
Ο'ΐυ.ίηί *'. > Αά ιιοι νβΓΟ : < Ιιι βιτίιιϊί* ίίηίβΐΐϊβίΐβ 
Ι^η" ; ι ι•1 : ι ΤβιιϊΙβ, ίϋβΓβηιιιι ρ[ (ΐΓοίίιϋιιιιϋ .ιιιΙ« 
Ιΐβιιιη, μΙοΓΜοιι» εοηιη Οιιιιιίιιο Οο Β0»ΙΓ0*•. » 
1 1 ιι ιιί «ιιΙιΚηιΐ* ιίίο-ηιΓι Ιβιηριιί Ιηαιιιι 
(ΐη« ρνκύεΐ; !><ιιιιιοΐ" ϊβηι «ε ιΙ«ι 

|ΐιϊνβϋιιι ίιι ϋ<ι»ί1ίΙι1 Π Ί) €ΙΐΙιΚ»Ι1ΐ ΜΓΚίΙΙΙ ι 

οιιιίοιιβ'ΐι ί» «ςείβιϊίΐ *Λ Πβηιιι Γοκϋβιιιίιιιι ίηιΐιιεί 

ϊΙΟΙΙΙ οΙιϊΙϊΕΜΙΪΟ 1ΙΙ*Ι1»ίί 8ι1 ΟΐΒΜΜΙΜΙΙΙβΙΙΙ |)ϊί Ι»1ιί 

|ΐιι>Γβι*πιΐ-ιιιι βιϊπιιιΐιΐ; η»Μ *ί ΐ]ΐ)ΐ• βΓ»ι|ι>ι 
(Ηΐιϋβιιβ ρΓημΙρνΟίΐ ίη Ιβ'<ι|ι!ιΐ'ΐι ί)ϋι ίηυη-'ΙίΙ'ΐ', ιί 
ιΐυιιιο νοΙ ίιι ϊίίϊ νοΙ ίιι ρΐιιΐι^ίϊ ικιΙΙ<ι ιιιο•!» (Ιί οΐιΐί- 
ΓΠΐΐΙο 011 Γϋ, ιιιιιι ψ"•ΐ Ι» ΙκιιψΙο Ι» ί ΡΤΧΜΚΙ (Β', 
ίΐΚ•βΗΐΜβ ιΐΕΐι«οΙιίΙιΐΓ. ϋ»οι! «=1ε:ι(|ι1 |!ΐ»1ι|ΐι>ιιι 
ι1Ι«ΙΐΜΙ : ι Ρ ϊ ιϋ!ιΐιιι .ιιγ ιιιιίιίι, Βϋΐιϊ, ι ϊ.ΙιΙειιΙ.ι - 
« ε»ηΐβ1ι<ι Μ |ιμ!ιιιιιιι (Ι'ε ιιι ϊιΐ|Ι»π•" «ιβ» " 
ϊΐί.ϋ : < 5ί ιι,ϊιιιιτ Γυϊ Ιιιί ιιφΜ ΜΓβΜΗΗ ιιμί 
*• Ρί»Ι. ϊΐι, ϊβ. " Ρ»Ι. ι.*ηι, Ϊ7. ** Ρ*ϊ). 91 βΚΕΟΟΒΠ ΡΑΙΑΜ£ »* 

ημ}Μ}*\& ρΐ£*ΙίΙ*ΙχΜτ Ι• Ιβ• ; • &*<1 οϋληι ; ι Ομιη ^ έπενεγχών? «."Ασομα* χαίψαλώ Ι* τ|} 1^ .μον* % ]φμ9ΐίκ || ||θΗΐ6.ί)βΓΐ 8ΐϋυΙ ΗνμοΟΊΐβί ΙΙΊ*Ι?8 ; βχΐβιν 

τηίιι*ηΙ βιιίπι ΓίϋΙβι 80*8 υΐ αρρίΓβαια Ιωιτηιιίου» 
]β)υη>η!68 ; •πιβη οΜοο το&Ιί ηιιι* Γβοορβηιηΐ ιηβί- 
<%<Ιβηι 8ΐΐ3ΐ». Τα βυΐβπι, οιιιιι ]φη3β, ιιη£β οβρυΐ 
Ινιιηι βΐ Γαοίβιη Ιιι»»ι Ιαν*, ηβ νίιΙοΓί» οοπήηίΐυδ 
)φυαιΐ8, Μ(1 Ρβΐπ ιιιο ςιιί. β&ΐ ίη :ι1>8£οη<Ιίΐ0• «ι 
ΡοΙργ ΐιιιιιςαί νίάβΐ ίο &Κ)8€οη<|ιΐο ΓΓ.άϋβΙ ϋοί ίιι πΐ8- 
ηίΓΐΐΙο •. ι χα\ άλλαχοΟ * « ΕΙ έμνημοναυόν σο» έηΐ τής βτρ+τ 
μνης μου, έν. τοΤς δρθροις έ μελετών* εις σέ.» '-ΑλλΑ 
χαΐ * ι "Οταν νηστεύητε. φησί^ μή γίνεσθ* 6σπ•# 
οΙ. ύπο*ρ<ταΙ σκυθρωποί ' Αφανίζουαι γΑρ,;τΑ.*ρ4«« 
ωπα «ύτών, δπως Αν φανώσΐ τοίς άνθρώπσις νη- 
στεύοντας * Α|«^ν• Αμήν λέγω υμίν,δχι ΑΕφαυσχ τ6ν 
μισθδν αδτών -συ δννηστεύων Αλβιψαί σον * «^ν^χβ* 
φαλήν, χα\ τδ πρδσωπδν.σου- νίψον» δπω£ μή φάνφφ 
τοΓ Ανθρώποις νηστεύων, Α\λΑ τφ Πατρί σου τφ έν τφ χρυπτφ, χα\ 6 Πατήρ σου ό. βλέπων 1ν •νφ 
χρυπτφ, Αποδώσει σοι Αν τφ φαχερψ. ι 

Ο &ιψΓ» ωηηβπι •ρ£(ΐ) ^βηΙ^ηίΐΑ» ( ΓιιίαΓααι βΑίπ> Βα6α\ της ΑνβιχΑβτου φιλανθρωπίας! τήν γάρ 

ΤίϋΙιιπ )ΐ4(ίίοίί ββρίβηϋΐΐη. ^απιςυβ ιι*β»ΐ4βι>ϋΗΐ ρ«Γ Ιλ\ τη* μελλούσης κρίσεως έ σο μένη ν διΑχρισίν τ* 
Ηλο . ν«•Ι>8 ηιούο Βοπιίιια• ιιοϋβ ηαμί&ΐανιΐ, υΐ ηο§ χ*\ 38 Απ4φασιν αύτουδιΑ των βημάτων τούτων αβ- 
ΦίΙίοΓβαι ΕΟΓίβω φ£ΐίυ8φΐ€ΐ ΐυβΓ^Ιιιπι οΐΜίηβα-. τίως ήμΓν 6 Κύριος έφανέρωσεν, V ήμ•1ς* *%* 
φιι&• Ναπι ΙΙΙίβ ςαί ρπορΙβΓ ν*η»ιΐ) ςίοτί&ιη, ιιοιι κρείττονος ψήφου τε χα\ μοίρας ένταΰθεν έπιλάβά* 
ρρορίβτ ίρ*υιη νίνυηΐ, τοφΗ>ιι8 ηαρβΓ ρι*ο1>3ΐί8 Ιο- μέθα. Προς μεν. γαρ τους κατά κενοδοξίαν χαΐμή 
γ/ιΊιιιγ : ΑοαρίΙβ αιβη&ώβιη νοείΓ&α» Ιη νίΐα νβ8ΐΓ8» κατ' αδτδν ζώντας έρεί τστε. πάντως τοίς νυ* είρή- 8ί<ιιΐ ΑΙ)Γ3ΐΐ3Π! λο ίϋιιαι ίη ΟαιηιηΙ» ίίνιΐβπι <Γι<*~ 
Μ : ι Αοεβρίβϋ Ι>οη3 Ιη νίΐ* Ιυα '. • 1ί« αυΐαι» ςυί 
*4 βΐΗΒ Ιη βχβιχβιχ!* νίηυίβ ΜρΙοίυηΙ« τ*άΛα 9 3ίΙ» 
Ι» ιηίιιίί<ΐ8ΐο, Μ ββ( ίη οηίτβη&ΙΙ ί 11ο Ιΐιβϋηο, 1)β- 
ηβίΐκΐίοαβηι οι Ιι»Γ6(Ηΐ»ΐ•ιη βΐ §*ΐΗΐίυπ) Γβ(!<*βΐ «ι 
(Ι«Γιβί*» ριιπιβ 8(φΜ ρβΓβηηβ•, » φΗί>08 ϋΐβ <|ΐιι 
ΐ)ΐ*11μηι νυ!ι Λβοά^η, νοηιιη ?μΙι οηιηβ> ε«1?>π ^1 
κΐ ίβίπιίοηβιη ν6ΓίΙοιί§ νβηΐΓ6> ηαηο, πι 4ίχιΐ, ο* 
Ι^ΐκΗΐ ΗΙ&«ι ΊοΙβΗΜΓϋΜΐ 6( ιπιιηιιΟ^Ιείϊΐ Η,ττ^ί- 

ΙλΙβΗΙ 4ΐθθΙ«ΓΑΟ« Λί 8θ1θ8 »86 Οβ< ΟΓ«Α«. |ΗΙΗ130»ΙΙ1- 

ηοβ ^ΙογΙιμιι ϋβιρίοίβηΐβ». Ρρορι©ηο« ββτβιοηβια δ*-^ μένοις Αχολο^βως* Απολάβετε τον μισ06ν ΰμώνέν 
τζ ζ*>5 υμών, ώς χαλ•6 % Α6^αΑμ προς τον έν τ| 
φλογΐ πλούσιον Ιχείνον Ιλεγεν • ε Άπέλαβες τ* 
άγαθά^όυ Ινττί) ζα$ σου. ι ΤοΤς δέ πρσςα&τλν 
βλέπουσιν εν τψ πρλς αρετή ν ΑσχεΙν Αποδώσει 1# 
τψ φανερφ, φησί, του«έστ(ν 4ν τφ παγχοσμίφ. έχε£νφχ 
Θεατρψ, ιύλογίαν χαλ χληρονομίαν ΧαΛ τρυφ)}νΑν» 
τισωσει, χα\. Απύλαυσιν άχήρατον χα\ διαιωνίζοΛΓ* 
σαν * ής. μηδένα Θέλων ΑποτνχεΙν ό Θέλων πάντατ 
βωθηναικοΛ είςίπ^γνωσιν Αληθείας έλθεϊν, φανεροί 
νυν, ώς. Ιφην» τήν Αδέχαστον ταύτη ν χα\ Αμετα^ε*- ιηιιΙ ιΐβ ιιΐΓίκμιβ ρΓΟιΙιιχϋ^ ιϋαΜία;^ ε Ρ•1©γ Ιιιμ• φ»ί 6 τον-ψηφον, υίους είναι βεου μόνους Ινταΰθα^ΜχνΗ νίϋ€ΐ Ίθ *1)•€00(ϋΐΟ ΓβΐΜβΙ ΐϋ>ί ία ΝΜΙΐίΓββΙΟ* Ι ΙΙ| 

Ιηηηί• 4|αί(1«η 61 Ηαιη»ηα? %\οτ\λ οσιηΐβιηρίστββ 
βίυί βΐίοαβί 1ιεσΓ6<1«• 08ΐ60<Ιλΐ •*ςυβ Γΐ€!α(, <α1ίο* 
νβρο ηοη Ιαΐβ» α ΟΗοηιιη ϋί^ιιίιοΐβ, ηιβί Γβ^φίβ^ιηΧ, 

β]ίθί3ΐ• τους της Ανθρωπίνης δ4ξης νπ*ρορω*ιτ&ς. Αε&*το&& 
γαρ χα\ τον λσγον ένιχώς πρβήγαγεν ϊπ* Αι^φοτέρων» 
ειπών • ε '(λ Πατήρ σου δ βλέπων έν τφ χρυπτφ 
Αποδώση σοι έν τφ φανερφ* ι ίνα τους με)ν ττατβ* 
ΦρονητΑς της κενής χα\ Ανθρωπινής δόξης οίοποιη* τους Λε Χα\ σνγχληρονδμονς οα % . δ«(ξ« ««V «οίι(ση έαοτφ• τους. Ιέ μή•τοιούτου^ έχβ&λλ^ της υΙοθεσίας» 
αί μή μετάμέλήθέϊεν. 1ΤαΙΙ«ΐ'«ίιΐβιη Α'ιϋϊ ϋοπι^ηυ^ η»β Ηι ο»«1οε ΙιΟμ*»- 
ΐιά» ^ι<τηϋ6ΐι(6$ (Νιπι 0ΠΠ1Η9 6Ι ί^οΑ^ιιιΐΜν » ς«^ 
Γ)πε ηίιΐίι ΊΑ ί•ιί& ύϋΚι»*, $ήήύ'\Ι ςαίιΐβ» οι όπι'κη 

ηΐ5ΐ3ΐ>ΌΓ6ΙΙ1 Ρ3ί13ηΐ0^ ή>*Γί0(1βνβΡΟ ΒρθΙίβΗ»ΙΐΓ. €β- 

ρηΐιιιίβλι υη|ΰτο, υΓβΐχίι βΐ ίαϋ'κηη ΙατβΓβ ηΙΙιΥΙ 
»(%(1^$1ΐ|ΐΐ3ΐη ριΙΙοτβηι ρνχίβψτε, ηοοηοιι ^ο*(1ί«Ιοι^ 
€1 ιρΰΓουιη νιρυΐ ί>3&6Γ«, ιϋ βχ ιήβϋΐνίο ]β]ιιΐΗ^ 
ηο€ηοη έχ οο^ροη^ϋ^ε^εΗΐΙϋαΓν^ή^' νίιΙβηηΐιΐΓ Τοναΰτα δέ φησινδ Κύριος, ίνα μή προς τοας 
των : Ανθρώπων οφθαλμούς* όρωντες οΙ προσβυχύμβ^ 
νόνχαι -ό! νηατεύοντκ/παρ* ών ούδεν 4πΙ τοίτοες 
βφελος, τδν μίν τής νηστείας χα\ της προσβυν^κ; 
χδττονύπομένωμ»ν, του δέ μισθού σττρώμεθα. Άλεί- 
φειν δέ τήν κε^ραλ^νφησικα\- νίπτει ν το π?4σ*ι»*> 
πον; τσυτέστ•- μή ώχρι ^ν έπίτηδεύειν, μηδέ αυχμι^- 
ρον είναι <κά\ χατΑζηρον' τήν κεφαλήν, ώς έξ Ιπτν 6ΐ•ίό ιΓι ϋΟ^ιίηΊυυβ ΙδΠκΙβιιιοοηίβοίθΐιΐυΓίΙίΓίΛβηΙιΛ τεταμένης νηστείας χα\ τής έπΥ το σώμα χατο>> ύδΙβηΐΛΐιΐββ Γ»οΙβΙ»»ηΐ ΡΗ»η&χί ; Μβο ]ϋΓβ «Β ΕονΙ^- 
&ίέ 0Ιιγ1&Ι• ίΐίβηί ΓαοΙί βυηΐ, ςαίυυ» η^ βίπΗίβδ Πι* 
Μ1Ι18 ρΓο(ιϋ>6ΐ Οοιιπηυβ. 3β(1 8ί οιραι 3ΐιΐιη£*ηη£ο• 
(ίοο ββηβιι (|ΐιίδ (ϋοίΐ ΐΏβηίβηι ϋΓ ϋϋΓβιΐι «ι *•)υ<ι ία- 
αβιη ίιηα§ϋΐοΐίοιΐ6ΐη, ίη ςυ» ρσίβηΓιαταιη <ϊιγο3 ρβΓ- 
€βριίοηβ8 Μη«υιιιιι νβΓ83ΐκίαιυ 0x3 «ιβΐίΐυΓ 8θ<)08, 
<1οο.βΐ ιιοβ ]β]ΐιη3η1β8 οίοο οηρίιΐ υη^οτ*?, ^ΊΙίιόΐ 
ιηίδβηοοιϋβιη ί«όβΓϋ ηιβηίοηι ιιό$ΐπιιιΐ, βΐ Γβοκίπ 
86ΐι νίιιι ΐιιΐ8κιΐ)3ΐίναιη ίίν^Γβ 8 βριιΠί* «ι ΙιΐΥριιΗ^ 

€4)^$ΐ8(ίθθίϋΐΙ8, βΐ ΙΓ» €1 311 6ΐΛϋί η^ί|ΙΐίΐΪ3. ΤΜΑ 

οηίίη «ι 118 ρβΚβοΐϋίΐι )β]υηίηιη ιιυητ οηιιι«8 Ίίηΐΐίπί φρονήσεως οοκείν τοιαύτα παθε?ν, Χα\ οδτω τον παρ* 
των Ανθρώπων ίπαινον θηράνιθαι * τοιαύτα γαρ φα- 
νητιώντες έ ποίο υ ν οΙ Φαρισαίοι * δι6 κα>. της χατΑ 
Χριστδν Εκκλησίας δικαίως ήλλοτριώθησαν, οΤς 
ή μας Αφομοιουσθαι χαθάπαζ Απαγορεύει δ Κύριος. 
ΚΙ δέ χα\ κεφαλήν τής ψυχής άναγωγικώς τ:ς έρεϊ 
τδν νουν ώς ηγεμονικό ν, χα\ πρόσωπον τδ ταύτης 
φανταστιχδν, έν φ των κατά τ&ς αίσθήσεις ενεργειών 
ίμμονδς εστίν ή έδρα, καλδν νηστεύοντχς ήμόΐς 
Αλείφειν έλαίψ τήν κεφαλήν, τουτέστιν ελεήμονα 
ποιείν τδν ήμετέρον νο&ν χα\ :δ πρδσωπον ημών» ^1. ιχιι, 7. • Μ»ι(1ι. νι, |υ-18. » Ιιις. χμ, ϋ$. 
ΠΟΜΙΙϊΑ νίΓΙ. 94 

ϊτ,Αονΐτι τΛ. ψανταβΐινΛν, νίικ«* «πι α!β-/ρών *&\ ι ψηιΛ 
ακαθάρτων λβγιιμών χ«1 ίυμού χα'ι Γ.ονηρϋ; λ4- 
*!< ' ή Τ*Ι? τοιαντη -ΚβΙ ο&ιω; ίχΐϊλουμΐνη νη- 
ατίΐβ,ούτα χονηρί ^άΟτ, πάνϊα μίνον, χβΙ βί,ν 
ΐϊ.ίτοις τοίι; [(ρίοου; χα\ βημιουργ'ήι; τών ταούτιον 
τ£α9ών φυγοι6£ύΕΐ χαΐ ηΜαοχώΜ* Ιαιμονα;, άλλα 
-μϊΙ τοϊ; ά-γγέλαις ίγχιταλί'νϊΐ τοΟ; νη*ϊίΰ οντάς, 
πρ4; αύτοϋς ίηιίτρίφιυίιι ίχ;ί.ν»υί, χαΐ φΰλαχας 
ιΐν»ι ιοΰιων πβριικινβίουϊΐ, χαΐ 3ιη!)»ίν ίνοιίΕί- 
Οο^σα χαΐ βυμπρί"(ΐν αυτοί:. Οδτω τ-ιϊς τρ^σί 
κάτι ι/ζανίιις ΙτΛ της 8α6^).ώνο( ΙγχρατιΙα τι χα.ΐ 
νηατίΐα ΚίΧ03μΓ,μϊ»οΙί, Μ*&* |ν μ/η) φΐογΐ χα': ό 
τέταρτος Ιωράτο, ΐΓΕρ'.ίπων ααινί!; χαΐ- 8ρ•)άί(ηι* 
«βρβϋϊως αύτο>;. 0£μι ττολνήμιρβν νηβΐίίίΚ 
αγοντι τφ Δανιήλ Λγγί'β; έχέίτη βο^ίζων αίιι&ν-, 

χαΐ ΐΓροχαιβγγίϋω'ι αντώ Τί μί/λιντα. Οΰτυ.ς Β ο,πυϋί ρΜΜ«•ΜΝΜΐΒ •|τηΐβ οιιιϊιιςιιΠιιι 
Χύ.α-ι προβεί^!] χοΐ »Γ,Τϊϊ!β. ατίμχτΒ Χιοντι.ιν φι• ηιιπί! |μι οι(ΐί|[»ΙΐΐΗΓ. ;Ι ρΠ>ρΙιρΐηΓΟ•ιι γ ίΐιι 51! II 
μώββντι χροφί,την βιαίριον ιχίμιβιν αγγείο; ίχ ιιιΓμγιιιιι ;ρΐί Ιχιεκιπιπι *Ι ΑιΙι-ϊ Μ (βι»ιβιηι»1ϋ(Ιηηίι 
χολλοί ϊυυτήματο; τρίφην ΕΓ.ιφΕρίμινον. ΟΟτιο ββοιιιΐιΐιιπι ρνΜ οΙιΙμιτ» μίΠϊι•ίρ« βΠΙ'ϊίιηιΐΓ, 
χαι ήμΙι» πνΕνυατιχήν άμα χιι ϋωματιχηΛΐ νηβΛ»(α» ιΐφιβ ιΙϋΙήΙιΐΓ ηοΐιϊ» βιιρβΓ βκρίιίπη• βΐ ΙΐΜίΙίβίιιπι 
χιΐ -(-Λΐίυ^ομΐϊΟΐΐ άγγίλων αγαθών ουν- ιιιιιΙ>ιι1ϊι-£ ηροιιηη Ιπρβ*. ηιηιιϊΐΗ ίιιίιιιίςί ίίιΙιιΙΐΜη, 
<ργί1? το ηϋρ τγ,; σαρκικής ΙκιΟυμίας .χιτανβειΟήΐίτιι., χαΛ Δ θυμΐί ώς Μων 39 Ίμ«ρ<•»•*ιΛ"«'. *Λ 
Μ•ρητιχΊ]ς Ι' μίθίςϊι γενηοίμίΐΐα τροφή;, τή *ών μελλόντων αγαθών ίΐπίίι χαϊ κ6ϊτ(Ι χαϊ τή χβτΐ 
ν ίϊ,ωρ'α. χι\ ΐςίαται (|μ!ν πακίν Ιπάνω δφ:ων χαΐ βκιρπίω» χαι ΙϊΛ πίααν τήν ϊύνιμιν τον 1χ- ρϊιίΐΙίΐΜ, κι) βΐίιιη ΪιιΜ•(!1Ιογ<•5 ί'ιιηιιΙ <?( 
Ι)1*ί.'(|-(Ιί ΙΟΤ5 (ϋΠΙΙΤΙ Π1ΓΙΙ ΟΪ5 Γιι^αι Αμμιι ϊ(;ι.ο- 
ηΐιιϊΜΙ'ΐβ έοπΓιπιΊίΙ, ίηίιιρϋΓ )Ρ]ΐιηιΐ]ΐ«$ Ιη ΜΙΜ- 
ηιιιι ιιικγΊοπιι» ηακΗΜίι ηιιοί 3.ί ίΙ Ιο» [ηιινιτίίΐ 

ΠΜΙΙΟΙΙ «ΟΓΙΙΙΠ ΓυΐΙΟΐΙβΙ Ι'ΙΙΪΙΪΙ . Ι1ΙΗ|Μ «ΙΙΓί-ΜΓΤΓΓβ 

#ι μπΙΜιΗ β ηΛ Λ. &"• «Ιιγιι ΙιΚηη γα&Η '<» Β>|>τ- 
1>Ί>β <Γΐπρ«ηιη1Ϊ3 ιΊ ΐ-'ίυ'ιΐπ Γθη»ρίοιιϊ< ίηΙ^Γ^Μβ ίιι 

Πι μ ιΐιυπιιιι ϊίίΙμΙϋΐηΓ ΐΜκΙη ΪΙιοβ οΐίΐηιΐίρηί 

«ηΪΓΐηιιβ Μ|^Μ. 8ιγ οιιιΐιιηιιιηι ι^ιιΓι ϊ>-ίιιηίιιι1ι 
ΟαηίΐΙ ϋΐΐί'ίΐ »ιΐ|Η'ΐ» <|ΐιι Η ■»ρϊ'*ιι1ί>ιιι Ιγ11ιιι«Ι>»1 
ΓιιιιΐΓίηιιβ ρ»ιι.ΙρΙι»Ι. Βίε »1ί»•. βϊιίοιη ογϊ ΙβηΑιΧη 
ο)>Ιιιπ>ιιΐί (ΐΓηιΐΙιβι.ιιιι π !ηιΐ|;ίι.<ι<ιη ιΙϊιγγϊιιιΪΛ« ίΙ- 
ίυπκΙΓβΓβιιΙΐΊΐη αηκ•Η«ι« ρ-•' »τι ΐΓ.υΐϊΐιιϋι. Ιιι η 
ηοΐιϊί ίρίτίΐιιίΐβ »ϊηιιι| «ι «ΟΓρπΓΗΐβ ^ιιηίηηι βιβί- 
(•ΜΗΝΗ Η ΜΜΝμ), Ιιηηοπιιη ορβ »η|[ρ|θΓΐιιη, Γ Ή £1 μι] τοιαύτη χιΐ 0&»>ΐ ίχτιλουμένη -^τιιΐβ. 

";ρ*ίι( ΑγγίΧουι μίλλαν τήν ίυττί- 

(ΐιον ϊ^ϊΐ ' χ»': γίρ ;'.!);ΐι>^ ί»τΙ» ή Ατρομα μιι' 

ρίί «οΐ μίϊοικ χ*1 ^((τ,ρονίαί χ*1 ιή; ϊΐρ4; 

ν βιδν άντι6ίοιωϊ, πρ',; βΟί-Γ,μίΓ.- ώ^ •οΰλβι καΐ 

Ο ίγι'Ιου ανίίχομΕβχ ' ι 0ϊ>_•(βρ ίατιν 

,μίν ί, ι.άλιι .ιιρ4;.Βΐμ* χ-ί ϋΐρχβ, φτ,οΐν ί Άπΐ- (; 

πο\ΐϊί, άλλΐ τ:»!; τ4; 4ρ/ι;, κρί<ί :1; ίξουοικς, 

^ τ&ϋΐ χ&ιμ&χρόΐοραί ΙΟΜ ιχΊτ'-ϋ; ηϋ ηΐώνιιί 

ρ , πρίις αϊ κν(ϋΐϋ-.ιχ2 ΐής ΒΒντ#1»ί. > 

« ά-.Χώ; ί,μϊϋ ίιά νη^τείι; πρΐς ούΐο : .ί ί[ άν- 

Γίίΐϊΐ;, 4λ/4 χρΐ,ίομίϊ τιρ'.; ννΑΒ'ΐ'Ρ' ήμ"ίρ«ν Χ3ΐ 

ν βώρ*«ς τη; 6ιχ3κ>ίύνιΐί, χο\ τη; πιριχίφ*• 

Ιζία; τήί βΜίττ,ρίου 'λίημ&ιύνι);, χ»\ ίου Ουρίβΰ 

■:ΐ\( ιιίβΐΐωί - Ιτι « λλ\ •ζϊλ 'αα-κ-τίιτ,ί πρίς βιι«- 

ΐν μαχαίρβς τΐιΟ Ηνεύμί:!:;, ζ:ι; ειτ 1 »" 4 πρΐί 

■μ3;ταϋ6«ο5 ιωΐί,ρ.ο; λΐγβ • ΐι'-.ω γ*ρ άγωνιιί- 

. -Λ-, «ΐιν Ιγώνβ, «βΐ ;ήν -ίοιιν βίββίβν 

ΐρ^σομεν, χλΙ χάνια *ί ^ίλη «Ο «Μνηροϊ ΐά τ;ί- 

τνρωμίνα αβίβ^μΐ'. χιΐ νιχτ'ϊ' ΐιΐ παντιον άνα- 

ρϊν£νΐ£; αΟτοϋ ϊών οΟρα(!ω'> χα; αχτεότωΊ έτπτιυ- 

;4μίΟβ β«ϊάϊων, ΤΟΐί έν ουρανοί; 1γγίλ«; β»(ι..ί Ο •:ιιιΐιι«»ίιιιο ΟΜΠαο ι>οηΒ 

Ευ^ραινόμ:νοι. έν «ύϊψ Χριβτψ ϊφ Κκρίήι ί,μών- ■;( ίϊιιιιΚΓ Βΐ ίιι «ιϋΐιιΐίΐ β.τοιιΙΐ)Γΐιιι>. ΑολβΒ. 
.ι χρίπιι χΐίί 4όζα, χρίτος. τιμή χχΐ προακύ'ίηοι;, βϊ»Κ ιφ &ν4ρνι•> αΐΐοό ΙΙαΐρΙ χϊ\ ιφ τ" 1 
ιαΐ άγΐβφ χι! {ωβκβιφ ϋνιύμΐΐΐ, νΰν χα\ ί-:ί χτί ε(ΐ τνι; αιώνας ιών αίώναν. *Αμή' 

ΗΜΠΜΑ νΐιι 
ΓύσβίΤϊΐίη• νβπιπ» π«η Ιϊΐβ οβί Ηί ρϊΓΓβππικ [«{ιιηίπιη ι.Ι 
ιΐι^βίοι ηιβίιΐϊ ιιι.ίιϊϊκ ρΓορίπ<μιίΐ•ιΐβι>> Ι) Ίτΐ ; Ι• 1 
ΠΗΒ -ΐιιιη «ι εοηϊΐιοιρίίο, πιπί \η οι (Μΐϊη βι (»ιρ»ρ. 

ΙΐϊΙΠ ΓΟΠίΓΙ (1ίνίΐΙ*1Π *ι>1ΐΙΙΙ»Ι«|Π 0)>[ΜΒί1>βΒΛ, »■!• 

Ε«ηυι αιιι» ηοβ 1»ηι|«3ΐιι ι#γ»'Ί βΐ ηιΙιιΙοΐΗ Ιιηπί ά<\- 
ιιϊιιϊ 0(ΐηΐίΐ>4ϊ•«ιι* ! < Κοιι Ρΐιίιιι '11 πηΜβ Ιικιη »ιΙ• 
«ΙΗ ΚΓΙΙ0ΙΙ1 «Ι ιιιικ"ίπ< , »>. »'< Αρο*ιοΙιι*. Μ>] 
:ι<1τβΓί>ι* ριϊιιίίρ»Ι"ί κι ροιρϋΐιιΐυβ, ϊοπιϊο πΜ-ΐηιΜ 
'.ριιίΙίΓαπιιη ΜΐιιΙί βυμίί, ΕΟΜΠ ηρίηιιιιΐη ιιομιί- 
ΙΪΚ '.ι Πιιιιη 1ηγΙ»ιιι ΓβΓΙ'ΐ ηοη ριτ ]ΐ-]τ]ΐιϊιιπι ΙίιιΙΗΐιι 

1ϋ(1|ί|Ι«Π1(Ι5, Μιΐ βΐίίΙΙΠ 3>1 ΟΜ1ΐΙ|1ίΐ(η ΙΜ15ΙΓ.1ΙΙ1 (III- 
11ΙΗΓ Ιοτίο ]υί1ϊ1ΐΛ , «1 ρΙ••» ίΐΙΐΐΙϊΓίβ ί-Ιΐ'ΡΙΐΚ^ΪΙΙΙΚ 

ηβοκοη ιΙϊριΌ ΠιΙ«ϊ, «1 ίιικιιρβΓ »ρΙί»βίηιο »ι1 »Ι ϊί- 
εΐ'ηιΐιιιιι ^Ιιιΐίο 5ρΪΓΪ!ιιϊ ηυ! μ) ΒΐΙιιΙηκ 0.;ί αι) ιιικ 
τιτΙμιιμ ; »ίβ ιί η» ίιι ιι ι ιι» Ιιουιιηι οβΠ*π)Γ.π, ΒιΙγπι- 
<|ΐι<; (ϊπιυιιι ΜΓΤ•6ΐΜΗ1, ιΊ οιιιιιϊί ηιιΙί(|ιιί ΙΐΙι ίΐ- 
»Ιϊιΐ|;ιΐςι»ιΐΕ ίβηίι•, ΕΙ νίπαπ» ρβρ οιοηί* ΐΌΐι»ρκΐ• 
(Οηβημ ϊ' ΜΠΰΐβ» ιχχΐϊ'-'ΐυβπιαΓ οογοιμι, καιν Μ- 

μρΊι- ρβΚΜίίΙη ίιι €Π;Ιι> Ι0ΐ'|[>ι1ι1βη1β», ίιι ίρ*9 

ΟΙΐΙ'ίβΙΟ ΟΐΙ'ΙΐίΠΟ ΙΙΙΙΪ'.ίΙι, Ι)ΙΙ|'ΙΙΙ (ΙίΊ.ΊΊ ΟΙΠΙΙϋ ^Ι'ΐΐί.Ί, 
(ΙΠΐΙί, ΙιΟΙΚΙΓ Π ϊΐΙί.Γ.Ίΐίο €"111 Χ'ΙϋΠΙΠ β]ΐ!& ΡϊΙΓβ »)ΐ 

ίΙΪΓ.-ιηικ&ρίΓΐΙκ, *»πο ΟΜΙΛΙΑ Η'. 

ί>•.Ε'.Ιθ)ίθ(- ί*Οει•ιζ. 

ιϊ:ι^ιμ:ν =ί; :' ν Μίί.ί. χιι -πτ:>>ιί*Ί τφ Ηκρ 

::ρίϊ ϊο-ϋ» ίχάϊίρ*'• τοπίων. ΡΜίαΐΜν μ;ν γίρ 

ι ϊφθ(φ;6 ιί; ι«*ρ" «ϋΓ»ϋ κρ>,;>Ά -παγγι- 

ίίς ρΕδαία; χβι 3' '."\ Γ,γιϊϊΚα; ; «υΐ*ώΕΐν ϋ (1< 

* ΚρΙκτ*. «, 1- 0( (ίά( ρίαην £ά<% ίΜφϊύοη'. 

Ι,ΓίΐΙΙυίΐι* [ΐιΌ ίΙ (Τί.Ιίμιυϊ ίιι ΙΚ'ΐίπι, «ιι 
Ιιογιιιη νίΓΪαηι ΙιιΙιοΙ ϊϊ^ιιιΙίι-οΜιιιι-ϋΐι. Είβηίη 1><ιιι 
ςιιϊυ«ιη ΕΓκάβΓβ ϊιιΐ,ΐ.ΐΐ^ο ο]ΐΐί ρπκΐΜ»Ιρ>ι« ηυϋίι 

Γ»Γ(»ί ΙΪΓΒΙ»* <1< νιΓίί ΙίίΙίνκ'. 
95 ΟΕΕΟΟΕΠ ΡΑΙΑΜΑ «Ι 

Οβαοι 6*1 Γβοΐβ 06 βο Γ0&Ιι*Γ6. Νο8 νβι-ο οροιΊβι ^ τδν Θεδν τδ πβρ\ αύτοΟ φρονιΝ ορθώς. Α*1 41 κα\ 

αμφότερα ήμ&ς ϊχβιν, χα\ χατ' άμφοτιρα ήμΛς *λη- οίηιαιφιο Ιιαοογο 61 οιγ&ι οίηιαΐηιιο 1η νβπιιΐβ 

61*Τ6, 61 Ιΐ.Ι 60ΙΙΥ<!Γ8.ΊΙΊ Π Ι 1*111 ΓίΓΟίΙΐΟΓ 6Γ<>(ΐ8ΙΙΙ08 

ςυαοι »ί ηο&Ιηβ νίαΊβΑΟηιιιε οβιιΐΐβ, βΐ βόεΙο* οογλιιι 
Οβο, 6(1 φιοιιι Πϋοβ ηοϋίπι, ίιινεηίηαιηΓ, 61 ρπ>ρΙβΓ 
Οα>οΓιΐ3 μ1> ίρ4θ)ΐιΜΐΟοβιηοΓ ; αΊχίίβηίοι δοπρίαπ; 
ι ΟβίΓκΙίι ΑΙ)Γα!ιβιη Ββο, η ΓβρυΙβΙυιη 661 Η Ια 
]08ΐ1ΐΐ8ΐιι'•» Οιιοηιοϋο 6Γ$ο Αογ80*οι ρβΓ ϋαΌιο 
]υ&ΐίβοΑΐυ• μι ? Α€ε6ρΗ β Οβο ρπΜηίοΜοιιβηι ςοα- 
ιιΙμιι Ια Μιιιιηβ β]ιιβ ςικκ! 1&8.ις Γαϋ οβη&ΗοβοιΙ*) 

6886111 001068 ΙΠΟΟβ 1ί,Γ8βΙ ; (Ιβΐΐκΐβ 6 060 ]α!>εΐαΓ 

6*οπ66*γο Ι*»»ο &(ΙΙΐϋ6 ρυβηίοι ρβΓ ςαβιη 8ο1αιη 
ογοιονοηο 6ΐβεΐιιιιι 80ΠϊγΊ άβϋβ&ίΐ ; 8(1 ςαοιΐ οίηΐΐ 
εοοΐΓ8(1ί66ΐ» ρ8ΐ6Γ ΟΠαοι 808 ιο*οα Ιαιαιο1*Γ6 ρπ>- 

ρβΓβΡΟΐΐ 61 181060 {11801 ρβΓ 6001 ρΠΝΟΪ88ίθηβΠΙ Ογ- θεύειν, κα\ οΟτως έχβιν, ώστβ χα\ πιστεύεσθαι «αρά 
των ασφαλώς όρώντων, κα\ πιστούς ενώπιον ιϊναι 
του πρδς δν ή πίστις βεοΰ, χαλ ώς «στους οβτοΑ 
παρ* αΰτοΰ δικάιούσθαι • ι Έπίστβυσβ γάρ δ Αβραάμ 
ιψ θεψ, φησ\, χα\ έλογίσθη αύτψ εΐ; δικαιοσύ-. 
νην. ι Πώς 6δν δ Αβραάμ πιστεύσας έδιχακΜη ; 
"Ελαδ* «αρά βίου έπαγγελίαν Ιν τφ σπέρματι αύ*. 
του, δπβρ ήν δ Ισαάκ, εδλογηθήσεσθαι πάσας τάς 
φυλάς του Ισραήλ * βΐτα ύπδ του θεοΰ προστόνετ*•* 
ται, παΐδα Ιτι δντα, ΘΟσαι τδν Ισαάκ δν Λ μόνο* 
τήν Ιχβασιν σχήσειν Ιμελλεν ή έπαγγιλία * χα\ μη- 
δδν άντβιπών Α κατήρ» αφτόχειρ γενέσθαι του παιδος 
ήπείγετο, χα\ τήν λ* αυτού ταύτην έπαγγελίαν ρ6<* ηΐ6αι 61 Ιοίΐσεΐιοαοι €6066011• Υιάβΐΐεοο ςα*ηΙ* βΚ * δαίαν χα\ άδιάπτωτον ήγεΤτο. 40 Βλέπετε τήν βι« β(ΐ6« ]αλΐίβο8ΐ>8 ? Υ6Γ0Π1 ιιοοίβ ςοοςοο ρΓ001Ϊ8ίΐ 
€ογι81ιι8 νίι» «ΐ€πι», 61 ο^ΗβΙ^Γυπι 61 βΙοι-1» €1 

Γβ^η] 06?ΠΜΐϋ«ΐ60Ι« (16111(16 ΟΙΙΜΙθ1•νΗ Ρ80Ρ6Γ1816ΗΙ 
60ΐ6ϋ6» }6]υΐΙΙ8 6Χ6Γ66Γ6, 06ΓΓ6618Π1 Ιη εΟΟίΗΐΙΟΟβ 
ΤΪ18Ι0 8{6Γ6, ρΙΠίΟ» 001 66•6 8(1 010Γ16Ι11, Π0ΒΙ1161- 

Ιρβοβ οηιοίΟ^Γβ ϋαιη τίιϋ• «ι οοιιουρίβΓβηΐϋβ 
»08ΐΗϋ. 8ί βιγο 1611• ίηαιηιυαιηαβ, ί»ιίηυβ (Ιίνίη« 

ρΐΌθ!ί88δθΙΐΙ €Γ6(1&αΐ08» 8ΐ6 ΟΓβΐΙθΙΙΙΟί ΟβΟ 866011- 

ΐ!οπι ΑογαΙιαιο, 61 Γ6ροΐ8θίΐθΓ ηου'ΐ!» Ιη {υβΐιΓιαηι. 

νΙάβΙββιΙιηι ρη6(Η6ΐθΓοηι 6οηΒ6ςι»Μΐΐί84; οβηι ιιοη 
ΐΑηΙαιη ρΓατοΐ8Γ8) Ιββϋηιοηΐ* 61 6κοίΙιΙ11ο ΓκΙβι Α1>η- 
ΟΛΟΙ Ιο 6ο 816111 οι ΑΙίο 18686 οΰε'κΐβικίο 86ςηί686&- 

ΓβΙ» 864 βίίβηΐ Ιο 08Ο88 ΙοίΙ 60Γ Π16Γ06τΙΐ $110 860ΐ)ηβ χιιουσαν *(στιν οποία ; *Αλλ* Ιπηγγβίλατο χα\ ήμΝ 
6 Χριστδς ζωής άΙδ(ου χαΐ τρυφής χσ\ βόξης χαΛ 
βασιλεία; χληρτνομίαν» είτα προσέταξε πτωχιύιιν* 
νήστευε ιν, «ύτελώς κα\ τεθλιμμένως ζ1)ν, Ιτοίμονς 
είναι προς Θάνατον, σταυροΰν εαυτούς συν τοίς βο>• 
Θήμασι χα\ ταΐς έπιθυμίαις• *Εάν οΰν «ρ6ς ταυτ« 
στεύβωμεν, χα\ τ% επαγγελία εκείνη του Θ«ου «ι•* 
«τεύωμιν, οδτως Ιχιστεύσαμεν τψ Θεψ χατά τον 
*Α6ραάμ« κα\ λογισΟήσεται ήμΓν εις ίιχαιοσύνην. 

Κα\ όρ£τ* τ^ν άκολουθίαν τών προτσ(Νντω> * ο4 
μόνον γάρ Ισχυρά μαρτυρία χα\ καράστασις τής 
«ου "Αβραάμ «Ιστίως έγένετο νο συγχατατεσ^ναι 
*ρος σφσγήν τ^ν Ισαάκ προΰεΤναι, άλλα χαΛ «ίτιον €ΙιΗ•ΙιιΑι 8606Γ6Γ6 , ρβΓ φιοπι 0606(1Ι61« ίθ6ΓαηΙ £ ο*ηρξε τούτο του τον Χριστον έκ σπέρματος α&το& 018068 ΐΗθ08 16ΓΠΒ, 61 Ιπΐρΐ6ΐ8 681 ρΓΟΠίίββΙΟ ; 1111 

βιιίηι ςοι ρ<Όρΐ6Γ Οβοοι ρΓορηιιπι οι οηΐ^βηΐΐυπι 
αΐίηοι (ί6«1βΓ4ΐΐ, Βοοβ ςαοϋβοιιοοιίο (1βΙ>υίΙ ρρορίβΓ 
βιιηι 61 ρι<οοιΙ•8ΐοιΐ6ΐη 8<Ι βυπι Γαοΐιπι ρτορπιιιη 61 
αηΙ|$6ΐι1ΐοη8 ιοοια γμΙοογο Ρίΐίαηι. 118 οι Ιιι ηουιβ 
88ηοΙίπτσιιί8 , ]ο8ΐ1(Ι«, ουοιίϋΐαβ, ιίτβΓβοταιι» πικίβ- 
<]08ς06 ΟΓ^οηοΐ ροϋβηΐΊα, οοοοηιοι 1ίΓ$ίΐίο ηα« 
ρτορίοτ όΊνιη* ιιιιο^ΐλ βιβΓΟ^ηΐυΓ, ν<•| οορροτίΒ ιο 

)φθ!ΐ3 01 ν!|ζΐΓΐ{§ <1βΒίΓΐΐ8ίίθ , 61 ΟΙΙΟ νΟΤΒΟ 86Η16|• 

Ιρβοοι αιιβ νιΐϋβ οι οοηοιιριβοοιιΐίίβ 6Γ«<ΗΓΐ£<*β ηοη 

ΙΜΟ<1θ 668ΐθΙΐΙΟΤ ΙΙΟβ (ΛίΐΛί ρΓΟΗΐί&βΚ>11 4>08 ΟΓβίΙβΓβ, 

•οϋ Οοοιο φιο4•α)πιοον> «ΙοηίΐοΓοοι Γ•€ΐιηιΐ ΓΟοΊΙοικϋ 

110016 83ΐ6Γη»ηΐ Υ81Ι6ΐΑηΐ(|00 νίΐ801, 61 οΥΗιΊμ, οι 

|1οτ\8πι (Ι το^ηοοι• ΜθΟ 1θ86• 0€θϋ8 ίη 4ΐ8θίρθΙθ8 8001 ^Γ600186ΐΐ6, 

4Ϊ66081 : < Β68ΙΙ ρααρ6Γ68 9 ςαοοί8θΐ νοβίΓΟίιι 681 
Τ6(ιηηιι οα&Ιοπιπ) ; ΒοαιΙ ςαί Ιαββηΐ; Ββαίί ηιΐββη• 
60Γ068; Βββίί ς 04 061*86601100601 ρϋίυηίοΓ ρΓορίοίτ 
]08ΐιΙί8θΐΛ • Ει : ι Υβ ϋίτίιί5θ8; υ» 6ΐ8 ςυί Η(1βηΐ ; 
ν» 8»ΐ0Γ8ϋ8; ν« νουιβ «1 οιηοββ οβηβοΊχβΗηΐ ηο- 
πιΙο68 ν . > 0«ι1 6ΐγ8 ηοη 8(1 06»1υάί068 ββ(1 »4 % αΐ8- 
ΐ6«1ί6ΐίοιΐ66 ΟοηιΙαΓ ιρθ€ΐ8Τ6ΓίΙ• ςοοηοοΌ , οΊοΙΙβ 

ΐηΐΐΐΐρ 6Γ6ΐΐ6ΐ66 ϋβΟ€Γ6(ΐ6Ρ6? « 0§!60(!β ΙΟΊ Μ, όΐχίΐ 

^α^ο1>08• Οοοαι ηομιιϊχ οροΗοοβ Ιαΐ8. ΟοΙβ βιρίβηι! 

08160061 61 60Ιΐν6Γ88ΐ1θη6 0ρ6Γ61ΐ0060Ι 00801 •. • τ*χ6ήναι, οι* οί βΰλογήβησαν πβοαι α! φυλα\ της 
γ*,ς, χα\ έπληρώθη ή Ιχαγγβλία * τψ γάρ ο^ντι €ιά 
τον θεδν τον έαυτου μονογενή τβ χα\ γνήσιον υ!θΜ 
οφειλέτης οίον 6 θεός έγένετο, δι* αύτδν χα\ τ^ν 
προς αύτδν έπαγγελίαν άντιδουναι τδν έαυτου μονό, 
γενή τε χά\ γνήσιον *Π4ν, ΟΟτω δή κα\ έν ήμίν ^ 
ίιά τάς έντολάς του Θεού σωφροσύνη χα\ δικαιοσύνη 
χα\ ταπείνωσις υπομονή τβ τών δπωσδήποτσ χα- 
χούντων, χα\ διάδοσις τών υπαρχόντων, ή τ< του 
σώματος Ιν νηστιίαις χα\ άγρυπνίαις καχοπάββια, 
χα\ άπλώ; τ$ σταυροΰν εαυτούς συν τοΤς καδήμασι 
χαΐ ταΐς έπιδυμ^αις, ού μόνον ικαράστααίί; έστι τοφ 
Αληθώς ή(ΐάς πιστευσαι τα?ς έπαγγελίαις του Χρί- 
στου, αλλά χα\ όφσιλέτην οΓον τδν Θεδν χαθίστηαι 
του τήν σίδιον χα\ άκήρατον ήμΤν ζωήν χα\ τροφή* 
χα\ δόξαν χα\ βασιλσίαν άντιδουναι. 

Λιδ χα\ αύτδς πρδς τους μαθητάς αύτου ^λίιβωτ 
Ιλεγ• • ι Μαχαριοι οΐ πτωχο\, ότι ύμστίρα έσττν 
ή βασιλεία τών ουρανών * Μακάριοι ο! πσνθουντας .• 
Μακάριοι οΙ ελεήμονες • Μακάριοι οΙ δεδιωγμένοι 
Ινβχβν δικαιοσύνης * » κα\, ε Οΰα\ οΙ πλουτουντβς, 
ούσΛ οΙ γβλώντις, οΟχ\ οί έμπεπλησμένοι, ο6α\ δτ«ν 
καλώς «άντες εΓπωσιν ΟμΛς ο! {άνθρωποι. • *€) 
τοίνυν μή πρδς τά μακαριζόμενα βλέπων, άλλα πρδς 
τά παρά του Κυρίου ταλανιζόμβνα, πώς, βΐπέ μοι, 
πιστιυθήσεται πιστεύειν τψ βεψ; ι Αεϊξόν μοι, 
φηοΛ, τήν πίστιν σου έχ τών Ιργνν σον * χα\ ττς 9 Βοοι. ιτ, 3. ♦ Μλΐΐο. ν 9 δ βοής. τ ί νι, 24, Μ. • ^ο. ιη Μ ; ιΐί, 13. Γ 97 ΗΟΜΙΙ,ΙΑ VIII. Μ 

αο?θς, ίίιξάτω Ιχ της χαλής αναστροφής τα ϊργα Α |βίΐ»Γ *ί 1**0 ςιιϊϋβΙΜ ΚΓ6 (γε<)*ιι>ι«, ίιΙ β»Ι, ι> ν•»* 
β Οτου. ι Ότι μίν ο•ίν αληθώς κιτκύομιν «ψ ει Βπηιι βι ηιιηποιηι Ιβρ«αη• β)υϊ ιΛ η ο* ρι»ιιιί*- 
βεώ, τουΐίττιν αληθείς χα'>. ρΊβαίας, ύλ\ ϊαον οΟπω ίίοπβι «ϊΙ ιιιίιιϊί ΓΟβιιοιοίΒΐιιι, ρετ 1-οπ» ορεπι ιη>• 
παοιπομίνα; γινώαχομιν τις αύτοΰ ττρδς ήμά; ίπαγ- 11« βΐ ρβί αΙ)ΗΓΤ*1ίθΠβιη ιΙΗ'ιιΟπιιη ρΠΕ^βρΙοηιιη 
γιλίας ή χαΐ άιτ=ι>ά.-, ϊιά των ήμετ.'ρων 4γαθών ΟΜβηύ'ειιιιι*. ΚΙ τεγο ΓβτΙβ Ιο Οβυιη ίίβιΙΙιηιιι, βία 
Ιργων οίίχνυται χαΐ τη; τών θείων ίντολών τηρή- •Ί ρηΐε'κβ £1 ΚΙΙβ 61 ρΙ( άβ «ο αοκίΐιπιιι», οιιι'β πο• 
βίο•;. *Οτι ίί ίρθώς ΤΜβΜΰομιν ιί; τίιν Ηι'.ν, τουτ- 1•>* ριοΐΐϊΐίο! Ει ηοβίΓ) »<1 (Ι'ΥΟΙ 1ΊΐΓβ*6οη*«ηίβ<ιΙί*, 
έτιι χαλώ; χαΐ άβφαλώ; χαΐ εΰαεβώς [ρρονονμεν ΟιιεπιοιΙπιοιΙιιιη Τ*γο (Ιγπιρ Ι>εθ ΟΓΟιΙβΓθ, ηοη »ο1ιιιιι 
περί α6τοΰ, πόθεν }μ[ν 1) παράατααίς ; "Αι* της πο§ ■ τΐιϋϊ ΐ*πι»1ι'•ιι» βι * κιΐϋυι πΐίΐί^ιί ινίπίΐ, 

ΤίρΟς ΐαΐ),- βίοιρΐρους Πατίρας ημών ίμολογίβ;. «β<1 «ΙίλΙΙι « ΟΙΓΓΟρΙΟΓΙ 1)111 61 ίΙΙβίί&Γυΐ'ί »'γ(! ίη νθ- 

Όιπιρ 61 ϊ5 άψευίώς ηισχίΟιιν τώ θίω οδ μίνον ΙυρΙιιιε» ΙιίΓρ'Μίπιιι ΐΓϋΙιβηιίηιι», ίιι Ιιι ιοίυιη Πβυπι 
Ιχιι τήν 4π4 τών τής βαρχ6; παΛών χαΐ τήν άπΟ νβπιιιι γο«6 (ΓβιίίΓβ ποπ ΒΦΐιιιιι ηο» »1ι ί£00Γ*ι>Ι>ι 
ϊίν ΐοΰ Μντ>ροΰ πογ£βων ίνβντϊωοιν, 4λλ4 χαΐ τήν 61 ιιΐ8ϋ»ΐΙθπίΙ>ιΐΒ ίαίιη'είανεΗ'Ι, νβηιιη οΐίιπι 3|> 
άτο τών Ιμ-αΟών άνθρ ί,πων, θιλγΐντων χαΐ ινγ- Ιιιιρίϊί βΐ ίιΝπΓΪΙιιι» τίπι Ιη ρΓΟρπιπι ρβπιϊίίίΐη 
χαΟελχίντι.ιν *|ς τ4; ού χαλά; ήίονάς, οΰτω χαΐ τί> ρΓΟπρί-ιιΙίΙιιΐϊ. ΜιιΙιικιτη ίιιΐίιιι Ιη ιιΐυηιιβ ΑιΙβ 
ηιΙΓίύΕίν ίρθώ; ιί; τίιν μίνβν ΛληΟΐ; θΐ&ν θΰ μίνον Β ιΙιΙιιγ α.Ιμιΐηπιιιιι ι,οη 5η!ιΙιι.ποι!θ >1) ίρίΟ ΟίΟ 61 1^ 
Ιν_ΐ! ι1)ν ίπΐ τή{ Αγνοία; χαΐ τήν άη! των ύποΜών ϊρβ» ποΙ>ίι Ιτίΐιυΐι 6ο^ι<οΐ€6ΐκΙΪ ροιβιιιί >, κά 6ΐ!«ηι 
τοϋ ίντ:χε[μίνου ίνβντίι,ιιιν, Αλία χαΐ ΐήν ά-4 ιών Βίι :ιιιχ«Μϋ Ιιοήί» 61 ρίϊβ ίιαιο'ιπίΐιυ* «βειιιιιΐυιπ Ρίϋΐη 
βυαβίίών άνβρώκων χλιπτίνιων χβΐ υμγχβταοπών- νϊνεηΙϊΙ)Ίϊ. 
των ιί; ιήν βίχιίαν άπώΧίΐαν. ΚαΙ βυήθίια ϋ μιγίαιΐ) πρΐβ(»ιν ίφ' έχατίρι; ^ίττιπις, ού μίνον 
ΐ»ιρ' βΟτ-.Ο τ« τοΰ βίοί χβ\ ΐη; ίξ αί»3 ίι£'>μίνΐ]ΐ ήμίν γναΐίτιχης β«νάμ;ω;, β>.Χβ χ*\ Λΐιρ4 τϋν βγκ- 
βών άγγί>ιι;ν, χα\ των βεοκίών χαΐ ζώντων χατ4 θιϊν ανθρώπων. 
41 Δι& τούτο χαΐ ή κνιυμαπχτ} χα*, χοιν*] μί,τ ηρ ^ΓορίΕΓ^ι ϊρΙιΊιυαϋβ ΐοπιτιιυιιΐίηυβ ιπΊεγ 61 πυ- χοΛ τρο;1ς *ιμών, ή Έχκλτ,νΐβ τού Χριστού, β^με- 
ρον βριίηϋτίρον 3ψ« χαλ χοινΐκρον »<;ϋ « βνβχή- 
ρυξιν «οιεΕγβι τών ί«* ιΰβιβιία χο\ αρετί) Ιαμψάν- 
των, χα*, των πανιίροιν χατ' αϊτού; ουν4£ων, κιΑ 
των κατ* αίτΐ; θίίων όογμίτων, χαΐ τήν ακοχήρ»- 
ξιν χΐ^αΙαιωίίοΛΕρον τών βτιο^ϊοίτών τη; ίναβί• 
ίιίί;, χβ'ι τών τιονηρών ΧΜ' αύτοϋ; βπουίαΐμάτων π 
τ* χβΐ φρονημάτων. Ινα τούτο,*; μϊν ί[μ*ίί ακο- 
τρ«τ;ίμινοι, τοί; ίΐ χατ* βϊΐ,ν φρηνήοασιν Ιπύμΐ- 
νοι πιιΐ! ύΐιίμιν ιί; Ινα θ(θν. Πατέρα, ΤΙον χαΐ 
Π/εΰμα &γιον, ίξ <& ιλ\ ΐ:' Λ καΙ 1ν ώ τΛ πάντα 
γίγ^νίν, ίς Ιοτι κρΐ πάντων χα\ ίπΐ πάντων χβ\ 
ίν πάβι χβΙ ύπίρ το ιυ3ν. Μονάς ίν Τρ:4ϊι, χαΐ 
Τριά; Ιν Μονάβι, άαυγχι>τω; ίνο^μίνη, χαΐ άμιρί- 
βτω; ίιοιριυμίνη. Μονά; ή αΟτ)) καΐ Τριά; παντο• 
ΐϋνβμο; ' Πατ))ρ ίχρονο; χα\ άναρχος χα\ άΐόΊο;, 
μίνο; αίτια χα\ ρ\ζι της Ιν ΤΙψ χαΐ άγίψ Πνιιίμανι 
βίωρουμίνης θ«4τΐ)το;• ού μίνος ίημιονργος, άΐΐά 
μΐνο; ί<Λ; Τίοϋ Πατήρ, χα\ Πνεύματος άγιου προ- 
βολϊΐίς - άίΛ ών, χ*\ ΛΛ ών Πατήρ, χβΙ άεΐ ώ'. Πα- 
τήρ τι χαΐ ηροβολιύς* οί Ϊ*ί6; «ίς βυναΐίιος αύτω 
χαΐ χατί χρΐνον οκνάναρχος • 
γιννήτορα χα*. ρ[(αν χα\ πηγην 

Πατέρα, ίξ ο' μίνου προ πάντων τών αιώνων άσω- 
μάτως, άπαΟώς, ά^ϊϋοτω;, γι-/νητώί πρ^ηλβίν, 
άλλ' ο6 ίιηρΐβη ■ βεί.ς ών 1χ βιού. ούχ 4νλο; μίν, 
ιαΟΙ βείις. άλλος ίί χαβ6 Υίί; ' 4(1 ων, χα*, άιϊ ών 
Τί6ς, χαΐ 4*1 προ; τον θίδν άουγχύτω; 6•/• λί',ος 
ζών, φώς 4).ηβινίρν, (νυτιόοτατος αοφία. αΐτία χαΐ 
4ρχη τών γεγονίτων πάντων, ώ; δι' αϊτοί πάντοιν 
γίγονίτων " 4ς 1π\ βυντϊλιία τών αιώνων, χαΊαπερ 
ο 1 , προφήται προηγίρινααν, ίαι>:6ν έΐίνωβί, μορ. 
φήν τήν χββ' ημάς !ν' ήμας λαΕών, χαΐ ίχ άίΐ-αρ- 
βένου Μαρίας εύίοχία τον ΠατρΟ;, χα*. >^ν*ργιΙα 
τ«0 άγίον Πνϊύματο; χνηθέΐς χα*: γ^τ,&Εΐ;, χαΐ ώ; 
ά).Γ.Οώ; ένα. β «ωπ* ο ας γίγονϊ-' δμοιος *ι*ΐν χαΐ! ΙΓ'Χ ΓΟίΐΓ» ΟίΓΙϊΙ' ΕοίΙίίίΐ €ΐβΓΪΟΓβ ΜΙΙΙΙΐΙψΙΒ ΠΟΤ> 

ρΓΧιΙίϋΐΙΪΟΐιΟ Ιιιι.ΐίβ (οιιιιιιρΠιΙϊι βιι> ιμιί μίι-υιβ 
61 νϊπυΐβ ιίΓιιΙϊΡΝιιιΙ , ιιβΐιιοιι ίπικΊίχκίιιιϊ ΊοΓυιιΙ 
€θ[ΐβίΙία ι(ϊ»ϊηί'|ΐιρ ιΐα^ιιιαια ίιι ίΐΐίί ρΓΟΐΙ^ιιιαΜ, *1 
8(ΐπιιι]ΐιϊιιι αΐιιΐΐ^.ιι *οί ιμιί ίπιρίβιιΐΐ ΙπιΙυΙββηιπι ■ 
ρταιιςιιβ 60η•πι ϊΙιιιΙΙα 61 «οιΐΐίΐία, υΙ ιιοι ι!> ίιιϊι 
ανβΓΒί, ιΙογιγϊιι»; νβΓΟ <|ΐι<6 βιιιιΐ ΗΜ•αά«Μ Οβαηι 
ηαιίΐ, (τηΐΒΒΙΙ ίιι υ η ιί κι [Ι«τΐι>. ΡαΐΓβιη «Ι ΡΜίυι» 
βι ΗρϊΓίΐιιιη βκηοιιιηι, *ι ς-ιο, ρ*τ •|»«ιη. Ιη <(ΐΐο οηι- 
ηϊ.ι ί*η•Λ »α>Λ. ι»! «κι ιυρει- οηιπΐ», ιηΐο οιηηϊι, α 
ίη οιη.πΐιυϊ, ΟιιΙΙιι ϊιι ΙΗηίΙιΙί,ΤιΊηΙΐ»* ίιι ΟιΗΐΙΙβ, 
είηβ οοιιίΐίίϊοιιβ ίίιΐιιιιϊΐ», βι ιίικ ιΙίνίιίοπβΗίιΙίητΙ*. 
ΙΊιϊΐϋΐ ρ:ηΙ«ιιι 61 Τπιι'ιιβ ΟΙΠΙΐίρΟΐ'ΠΪ. ΡϊΙβΓ *1*Γ- 
ιιυβ, ϊΐηβ ΐΡΓίιροΓβ, βίιιβ ριίιιι-ίρίο, «ηΐυο (Τϋΐιιι 61 

Γ:ιιΙί> ι|ϊνίΐΐ1ΐ3ΐΐΐ ΪΠ ΪΊΙιι» «»Ι1ΓΐΟ(|ΙΙ6 5ρ'ΐΓί(ιι ίΐιΐιιΐιί 

ι*ηιίί ; ιιοο κλΙιιϊ ΕΓ»»ΙβΓ ηιοιιιΐί, κ<1 «οΐυβ ιιπίηι 
ίΊΙϋ Ρ.ιΐ*Γ, βι 8μίοιιι* «αη6ΐί ρηποΐρίοιη, ς<ιϊ •βι 

ριτ 6*1, Ββιι>ρ«Π]ιΐ6 6β1 1'ιΙιτ. *β<ιιρ*Γ(|1Ι(ί ι.•ϋΙ Ρ.1Ι 

■ ι ρίίηείρίΐ'»! ; α}•'> ιιιιιιβ ΡιΙϊιιϊ ϊρβ) 
ψη κΙ ίιιβΙϋΓ ΡαΙΓΪί ρπιιιίρϊιιηι «οΐΐιιιηΊιπι Ι*ιιιρι 
ποιι Ιι*1)6ΐ, ιειΙ ρΗηαρ'ιιιΐΗ Ιΐίΐ1)ΐ(, ρΓΟίι! ρηιί 
άναρχος !1, ώς Β ΐΟΓβτη 61 ΓΛιΐϊοβιιι βι (υηίειιι β; ρΓΐηίϊρϊιιιη ΙιιΙιπί 
) 4ρχ»ιν ϊχων τΊν Ρ»ΐΓ6ΐη, «χ ι(ΐιο ίοΐυ ιπΐβ οιιηιϊβ «.ΐτςιιΙ» *ΐηβ 60γ- 

ρΟΓβ, ίί'Ιϋ ΙίΙΐΟΓΓ, €11111111110, ρβΓ ΠΙΟΐΙΐΙΠΙ (ίΐΐι-- 
Γ»ΐίί1ΠΪ5 ρ(Ό(•6ί5ίΙ, ίΗίΙ ΠΟΙΙ ϊΙΐίΐΓίΟΙΠ» «Μ. ϋιΊΙΐ 

(Ιο Ι)οο. ιιιιιι ίΐίπβ ηιΓιιΙ< ιιι α,ηαΐβαηΐ ΓΊιΐί, αΐίυ» 

ΒΙ1Ι6ΊΙ (]ΙΙ:.11>1ΙΙ13 ΚίΙίΐι*; ςΐΙΪ ϋριιιμιΤ «ι, Μΐη- 

ρβΓςυβ 6βΙ ΡϊΙίϋ», νβιιιρβπιιιε β»ι ιιριΐιΙ Β*υιη Ιβίβιι- 
ίιΐΒ'ιΙ>ϊ1Ιΐ6Γ , ΥειΊιικη νίνιιιιι, Ιιιιιιεη τβτυΐα, Μ|ίβαΐί> 

«υΙιίΟιιΠϊϋί, ΟΜΗ ϋΐ ρΠϋΓίρίοπι οιιιιιίιιιιι ι)ιιγγ ίϋΠ;ι 

«ιιιιιι, ηιι'ια ρβΓ 'ρβιιιιι ΓιγΙι βιιηι οιιιηΐ»; ιμπ. 
ρΐκιϊ» ία*ς«1ί», ιίυιι! ρΓορ!ιπΐ;υ ρηι^Ιίνι,τηηΙ ββιι.εΐ- 
ΙμΜίιη βιίιιιιηίνιΐ, ΙβΠΜΠ ηοιίηηι ρΓΟρΙβΓ 1)01 Μ• 
εϊρίβηί, ηίίϋοη ει ΗαΗ» κπιρεΓ νΐΓ^ίϋβ, Ρκιγϊ* 

ΐΜ-Μ(-ρ1ιιπ1'«, βΐ Οιιιιριτιιιιοιιε .^ρΪΓίΙϋΙ ΜΙ16ΙΪ, 

Ι'ΐιιι 61 Εειιίΐιΐΐ, 61 α,υία Τ6Γβ Ιιογοο Γβΐΐυί , ϊίιιιΙΙιι 1 0ΚΕ60ΚΙΙ ΡΛΙΛΜΑ ΜΙ 

+*Αΐ ίηίΐ ρβτ οηνηία οΙ*ςο« μαΊϋΐΙσ, τ60»»η6η• Α "**«*. Χ»ί** *!*•**(*•. Τ«&*Γ**Ρ V*** Λ* ς*χ! 6η* 1)•υβ νέκιιβ Ιη απ» ρβηοη* βιίιηι ρακί 
ΙΐΜΓηχΙίοηοιη ; ορςΓαΐι* (ΙΐνΙη» οηιη'ι* υΐ 06ηβ, βΐ 
ηαιηοη* οαιιιΙ• νι Ιιοΐηο Ιιιιηι»ηΙβφΐ6 ρ&ΐ8ΐοηίΙ>ϋ* 
8ηΙι]*<*6η« ίηοαίρϋΐΐο ; ίιηρ&8»'•1>ίΙι» ηιιδιίβηι οι Ιηι •• 
ηιοτΐ*Ιί» 61 κίβηιιι• υΐ Πβα*, Ιίηβηΐβτ *•1*ιη ρηφΐ6Γ 
ηο• §βευηι1ιιιΐι «αηιοιη ρ»••α» *ιΐ• ηοιηο, βΐ οπιαή- 
ΐϋβ, βι ιηοιΊαΐ!•, βι ιρρυΐιηβ» 61 Ιβη:• άΐβ Γ6«ιγ• 
£6η», 61 ρβΓ ηιοΝβηι 8α»σχ|ΐι« Γ68αΓΓ6€ΐΙθη6Π1 ά©- 
βΐπιβη.9 ώιπι ςιι) 1ι*Ι>6υ»ΐ πιοπίβ ίιηρβηιιιη , βΐ^ββ 

Ρ•Μ| ΙΤβΜΓΓβΟΐίοηβΙΙΙ 601Ι8ρ66ΐΐΙβ, 41 ίί! €0&Ι<ΙΝ) 38- 

ΜΗΒ|>ΐυ• ν *6α6Π8<|ΐΐ6 αά 4*χ(6Τ»ηΐ ΡαιΗβ, ηοοοηο 
61 ΛήίΟήί ιΙιυΙ <Η?!υίΐ»ΐί• ριπίοβρβ ηοΐΐηιιη 6066(1 
Ιβΐιίιη, 6ΐιιη ^υο Ιίβηιι» ν6ηίΓ6 ι* βίοτίβ.ίΐβοβΐ ]α<1ι• 
οιγο ν4τοβ 61 ιηοπυο» &4 τίΐιιη ηΗΐα666 ητΐηΐο 6]υ« θινδς 4ν μι$ «^«^ατάσει χαιρετά, τήν 4«ανθρώκη Γ 
σιν * 4ν«ργών τά θεία πάντα ώς ΙΗΑς, χα\ «4 άνθρώ» 
πίνα πάντα ως άνθρωπος, χα\ τοις άδιαβλήτο&ς 
Ανθρωπίνους υποκείμενος πάθβσιν • απαθή* μεν χσ> 
Αθάνατος ών. χα\ διαμένων ώς Θεοί, έχων Η «V 
ημάς σαρχΐ παθών ώς άνθρωπος, χα\ σταυρωθείς, 
χαΐ θανών, χοΛ ταφείς, κα\ τ$ τρίτη ήμερα άνατ 
στάς, χα\ δια τον θανάτου χα\ της .αναστάσεως αύ- 
του χαταργήσας τον τ6 κράτος Εχοντα .του θανάτου • 
κα\ μετά τήν άνάστασιν 4πιφανε*ς, -χχΐ είς τον ου- 
ρανών άναληφθε\ς* χα\ χαθίσας 4χ δ&ξιών του θα* 
τρδς, όμότιμον χα\ δμόθρονον,• ώς . όμόθεον .τιοιήσας 
τδ ημέτερο ν φύραμ*, ,μεθ' ου πάλιν φυράματος 
ήξειν μετά δόξης μέλλει χρίναι ζώντας χα\ νεχροΐ>ς # |ΚΓ*86»Γιφ, 64 Γ6446Ι* υηίαιίςιι* ^ουοαΊιω ορ*» Β *** ζ ω * ν *****•*«■« τ*, δυνάμει της αυτού β]ιι•. 

ΙΙΙικΙ β ηοοίο ιβευηιρίυηο οοΓρυβ βοηβϋο 64 οΙγ- 
ςιιαίΜΗρίοιη 6οςηο*66ΐιΐ68, ιηοηΐβ βηβίκΐΜ ρίββαβ 
*ιΙο«ηιυβ, ηβοηοη ΥίΓ^ηβιιι *]α8 £6ΐΓιΐπ€6πι 61 608 
ηοΙ ίΙΗ 06γΓοο16 ρ!»οιΐ6ηιιιΙ• 0ιψΐ8 ρακβίοιιαιη -υιη- 
ΪΚ>1* 61 ίη ρπιηί$ οπιοβηι ΗοηυΓβηιυ< 61 2ΐ!οηιιι•ι• 
€|«ΐ3•ί Ιπ>ρ3*« (Ιίνίηι €οηΐΓ• οοιηηιαηοιχι Ίηίπιίοϋοι 
6ΙαΙ«• Ου]ιι• ηΐ6ηιοη»ιη «ίη^πΐίβ (ϋρ|)υ8, ρΓονί αι»η- 
<Ι»νίΐ, ίίοίβηίβδ, οι «ΙίνίηίιβίιιίΑ &ΑΟΓ3 Γαυιηυκ, *Ί 
Ιβίοπιιη Μΐιηη• ραηΐ6ίρ6ΐ• δίϋΐιΐ ίΐΐο ιΐοοοϊΐ »•••β 
οηιιιία Η»ρΐίκ»ιηιΐΓ 61 1>«ριιχ:ιηιυ« ίη «ιι^ιιιιο λι ρ«*λ- 
ΓΐιηιίΑ ιιοιιΓιηΰ ΡβίΚβ «ι ΚίΙίί βι δρίπΐιΐδ 8»ηοΐί. Ν>ηι 
6Υ 8Ρ.(6ΓηηΡ•4ΐΓ^ ηιιίρήηαρίιιιιι ιιοη ΙιβιίιβΙ• &3ηοΐιι$ παρουσίας, χα*, άποθουναι Ιχάστω .χατά τά Ιργα 
αύτοΰ. 

Τούτο χα\ ήμ«1; τ6 παρ* ημών αύτου πρόσ^ηρψά 
τ§ χα\ φύραμα αίσθητον τι χα\ πιριγοαπτον €166- 
τ*ς, (Ιχονίζομβν χα\ προσχυνοΰμβν. βοσιοως* πα> 
τήν αΰτ6ν 4ν ^αρθενία τεχονσαν. χα\ τους αύτω 
τελείως «υαρευτήσαντας. Τούτου τα των πα<Ό>ν 
σύμβολα, χα\ μάλιστα τ6ν σταυρόν, χαΐ τκμώμιν 
χα\ προσχυνουμεν ώς τρόπαια θεία χατά του χοινού 
πολεμίου. . Τούτου τήν άνάμνησιν όσημέρ** χαχάί 
τί λ ν αύτου Ιντολήν ποιούμενοι, χα ι Ιερουργού με ν τά 
θέιότατα, και μετέχομ:ν τουφών. Ιούτο^ χατά ττ)* 
παραγγελία^ προ πάντων βαπτιςο μεθά τ• χα\ βα^ 
πτίζομεν είς έν 6νομα σεπτόν τε χα\ προσχυνητον ςοοηιιβ 4»Π)€6ϋιΙ δρίιίΐιιβ, ηπί ιιλπ ββευ• λο Ρ»16γ ^ τοΰ Η«*ρ4ς χαΐ τού Που χαΐ τοΟ αγίου Πνεύματος 61 ΡίΗιι» ΓΡ(6ηιιι• *ίβΐ μΓουι Ι6ΐηριΐ8 ηοη 1)3 υβι, Ιια- 

1»61 ϋΐιΐ^πι ρηιιαρίυηι ου»ι^ι»ιΐ8 ίρββ ηυο(|ΐΐ6 γ:•<Η- 

€6ΐιι βΐ πΓίηοίρΐιιιη 61 οιιΐδηιιι Ιιηϋ^ι ΡιιΐΓβιιι «χ ςιιο 

βηΐβ οπιηίί <96τιι1» •ίηβ ΙουοΓβ ρ6Γ ηιθ(1ιιιη οοηΐιηυαβ 

ρι Ό0(*«κΐοιιί9 βχίνίΐ, ηοη ΐοιιιβιι α Ρ*Ιγο Ρΐϋοςυβ »ο- 

Ρ&Γβΐιΐ8, δβιΐ > ΡηΐΓβ ρΓοαίΐΙιηΒ 61 ιιι ΚιΙίο ο; II 16- 

κοηβ; ίηοοιιίιι$οηι ή»ϋ6η5 αιΓιοηβηι, βι ίη<1ινί$*ιη 

(ΓϋιυΐΰΓιοιιβιιι. Ιρ&β βιίηιη 0(•υβ (Ιο Οβο, ηοη &ΐιυ• 

ςαΜβαι ςιιοΚΊΐυε 1)«:ιι$ , οΐιυδ »αΐβ"^ Ι'ΒΠίοΙοΐυβ• 

ςη»Ιοηρ& δρ'ιηιυέ ρΐΌρηα ηβΓδΟΐΐϊ $ιιυ§ί*ι<»ιΐ:>, βχ 

Ρ«ΙΓ6 Ιιαυ6ΐι& ρΗιιειρίυιιι, βΐ » Κίϋο ηιίβϋυβ Ιιι μιι- 

πιίΑΐλβ νίΐη» »ΐ«ηι« 6( 9γγΙι&$ ΓυΙιίΓΟΓυιη 8«πιρ6Γθ;ιΐ6 

όυπιιιΐίυιιι 1>οιιοπιηι ; <|ΐιϊ «ιίαηι οβί €»•:.<» οιιιηπιιη 

^υ« ΙαΐΊ» ϋΐιιιΐ, ψιί* ίιι ιμβο οιιιηια Ι»α» μιπι. ^ιιι 

Ιάβηι 6«Ι οο ΡαΐΟΓ 61 ΡιΙίυβ, βι ιιοιι Μμι$ πϊςί ί|υυι9 

ΡοΙβΓ ρΓΪηΗρίιιιιι ηοη Κιιιοβΐ, Γίΐίιιβ νιτο ^βηβιαιίοηο 

ρΓ0ϋ6.*»ιΙ. 1ϋ»$ιι& 651 ο Γίΐίο η<1 ρΓορΓίοβ ιΙΙκείμιιΙο», 

1ϋ 681, ιι»3ΐιΐΓβί>ιαΐιΐ8 ; η&ηι ςυοιπο(1ο αιιιοτ ιιιιιι«γ«- 

ΙυΓήιΓι ιιυίψΐΰ μπΓΝβη» ο$ι, φΐί α ιιιίκβηΐβ ιιοη«Ιί«- 

οοΗίι ? Ιϋ οο ιιοη « ΡΐΙίο 1»ιι4υηι 9 8(•ιΙ 6(ϊ3ΐη α ΡαΐΓ6 

ηιίιΙΐΙιΐΓ, <Ί α 86ΐη<Ηίρ$ο ν*»ηίΙ. Οριιβ «?ι•ιιιι οοηιιηυηο 

ιηίδδίο. 86ΐι επΜΠίΐββιιιΙίσ, Ρίΐπϋ οι ΡΙΙιι βι 8ιιίη(ιΐ8• 

ΜβΐίίίοβίΛίΜΓ ηυίβηι ηοη &β€ΐιη<ΐαι«ι •υΙ)8ΐαηΐιαιιι ; 

ηιιιι ηβιιιο νιο^ίΐ Οου ηι ΐιβ€ οιι&ιτϋνίι, 8οΗ 8βουιΐ(1ηηί 

§Γ3(ί«ιη 61 νίίΐιιΐϋΐι» 61 οροΓ^ηοηοιι» ςιι« οοοιηιιιηϋ 

6•1 ΡαΐΓΓ 61 ΥΊ\\θ β( δρίήΐιιί. Κΐ6ΐιίιιι ιιιιι^υίςιιΟ 

ρΓορΗα- ευ]Ό8ςαϋ ιινρο5ι«»ΐ3 οι η»* ηϋ ΗνροίΐΛ ίιΠ 

ρ<τίίηίη! , οοιηπικιιΐη »υιπη ηοη Βοΐοηΐ ιητι^ΐοιίΐι Έχ γάρ του «ΐέιου χα Ι άναρχος ϋατρος χα: το 
άγιον ίχπορΓυεται Πνεύμα, σννάναρχον μίν ον 11α- 
τρί τε χαΐ Πω ώς άχρονον, ούχ άναρχον 68. ο>ς 
χαΐ αυτό ριζαν και αρχήν και 42 αίτίαν έχον τον 
Πατέρα, (ξ ου προ πάντων τών αιώνων .αρρ*υστ<ικ« 
άπαθιος, έχπορ«υτώς^ ιτροηλθεν άδιαίρετον δν 41α- 
τρό; τε χαΐ Πού, ώς Ακ ΙΓατρος προερχόμενο ν, χα ι 
έν Πφ Τχναπαυόμ^νΟν * ασύγχΰτον χαΐ την Ινωσιν 
5χον χαΐ αμέριστον την 6:αίρεσ«ν. ΗεΟς δν χαΐ αύτύ 
Ιχ θεού, ούχ άλλος μέν χαθο βεος, άλλος 54 Παρά- 
χλητος, χαθο Πνεύμα άγιο ν α^θυπ^στατον, 4κ Πα- 
τρός τήν Οπάρξιν έχον, χα\ ^ι* ΪΊου πεμπόμενον, 
ε!ς απαρχών ζωής αιωνίου, καΐ ά^δαβώνα των μελ- 
λόντων χα», αεί μενόντων αγαθών • αίτιον χα4 αυτό 
τών γεγονότων πάντων, ώς 4 ν άτύτψ πάντων Τ•Τ*" 
νότων. Τ6 αυτό χα\ άπαραλΧαχτον Πχτρί τα χα\~ 
Τιγ, /ωρις τγ^ αγβννησίας χα ι της γβννήσβεος. 
Έτ.έμ^θη 64 παρά τού Πού-πρ^ς του; οαοίου; 
μαθητάς, τούτίστι πεφανέρωτα; • πώς γαρ.άν άλλΙ^ 
έπέμφΟη τδ πανταχού παρδν, υλ\ τού πέμποντος 
μή χω^ιζδμενόν ; Διό μή μόνον παρά του ΥΙοΟ; 
άλλα χα\ παρά το-> Πατρός πέμπεται, χα\ παρ* 
εαυτού Ιρχεται • χοινον γαρ Ιργον ή αποστολή, δη* 
λονότι ή φανέρωσις, Ηατρδς, Γιου και Πνεύματος/ 
Φανερουται δεού χατα την ουσία ν * ουδείς γάρ Ίητ* 
β<οδ φύσιν ή είδεν, ή Γξηγόρβυ^ν, αλλά πατά τ>, ν 
χάριν χα\ τί(ν»δύναμιν χα τήν έν!ρ*γειαν, ήτι^ 
χοινή -!σ:ι Πατρίς, )^ίού χα'ι Πνενμαχος • Κιον μϊΨ Ιοί 

γ&( εχίστω τούτων ή ίχά-ηον ύπόβταβι;, χιΐ τι 
κερί αύτίιν &*Μ*»1χ»( Ιιεωροώμίνα ■ Μίνα ίϊ 
■ύτών ούχ ή άνίκφανΐο; κι! ίι-Ερώνυμο: Χα'. άμί- 
Οιχταΐ οίιβ!* μίνον, άλλα χαί ή χάρις χαί ή δίναμι;, 
χα\ ή Ενίρ-'ίια. χβ\ ή λαμιϊρίτης, χ&Ι ή άφβαρβίά, 
χαί ή (>«<;.. ι!β χα! πάντα, ϊαΊά χοινωνεΕ, χα'. χατά 
χάριν ίνούται τοΓ; αγΙοι; άγγέλ'.ι; τι χαί άνθρωποι; 
4 βιίς • μήτε οΊά το μβριστίν χα\ ίιάφαρον των 
ίίΜατίΐΕίον, μήίί Βία τ& μιριατΐν χα\ ιιο'.χίλον 
των Οιίων δυνάμεων τι κα\ ίνεργιιών τοΰ ενιαίου 
χα! νήι ίπλότητο; ίχπίπτηιν. Οϊτω ϊ:ΐ3τεύωμίν ει; 
Ινα θεον Ιν μι£ τρ'.βυποβτάτω χα 1 , «ιντοουνάμιμ 
ΐιοτητι, χαΐ τους έν τοιαύτη ίίοτει τφ ««ψ εύαρε- 
οτήιαντας άναχηρϋττωμεν. Τ«Λς δι μή οϊιτι» πι- 
Ότιύςνταί, άλλ' Ιδίας αΙρία:ω; ίρξιντας, ή τοίί 
άρξαβιν *!; τίλ-„- ΐΜΤχΛνοΒήιΜηβί. άτΐ',βαλλώ- 
μ:Βα. ΤοΟτο ίί ιτϊι γινώαχοντ.*,-, άίελφοί, ενάγεται, λαίον» χ'Όριχι (ινΛ τη; 
Ότι μϊν οϋν ίιά τής ίυι ΐ£βϊ;?. 
Ιβμος τη; Αμαρτία; λαμβάνει χωράν, ο μιγάς II: 
αο; ί,μί; ίίίίαςι, γράφων τ..ς>\ τών Ελλήνων ■ 
• Κιβώς ο^χ (ίοχίμαααν τ6ν ΗεΊν ένίΐν ΐν ίπιγνώ• 
■Μ, άλλα γνίντε; τον 0εον, οι/ ώ; θε'.ν ε£4ξι•!*ν, 
ή ηίιχαρί•ττ;5αν, πβρίίωχεν αυτόν, ! βεο; ε!; άίί- 
ίΐμον νουν ΛβιεΙν τά μη χαβήκοντα, π ε λα ι; ρω μέ νου; 
■πάτηάϊιχία, πορνεία, πλεονεξία, χι\ τοίςΙςή;. > 
"Οτι ϊ> ΐιά της αμαρτία; η οΊισσίΒεια πάλ;ν εΐϊά• 
γιται, οιά πολλών τώντοΰτο πνΟίντων ο&λίω; Ιίτ ν 
ή παρααταΐις. Σολομών ίχιϊνο; ίχΐού; έαυτ',ν ταί; 
σαρχιχαί; ήίοναί;. εΙ; εΐοωλολατοείαν ΙςωλιβΟϊν. 
Ίιρο6οαμ χοι' άκρα; ήττηβεΐ; φιλβρχίας Μι; ,μ.- 
ιοΕ; ίαμαλίίΐν ε^υτεν. Ό κροΐίτη; Ίούβα; φ>- 
λνργνρίαν νοαήτα; «εριεπεο-ε τ|; νέοχιο/ία. Δια Ο ΗΟΜ1Ι.1Λ VIII. 

Λ ε! ίιιαουιιηιιιιίη1)ί1ΊΒ 61 (ΐιρβΓ οπιπβ ηοπιβιι η 
ί-κιΐ «ι %τχΐιι, ει τίηιιι, ρι ορβηιΐίο, ει ιρίΐηιίοι-, ι 

ΪΚΕΟΓΓ11|>11ΐΊ]ίΐΜ, ΟΙ ΓβϊΙΙϋΙΙΙ β! ΓΖΙβΝ ΟΠΙΙΐίΐ ρϊΓ 

ςυχ «οιιιιιιυιιίι'ΐΙιΐΓ £1 εοπ]ιιιι|1ιιιγ Οβυ* ϊιι(ρ!Ϊ5 βΙ 
Ιιοπι*ιιΓιΙ»ΐί, οιι ί ιιΐΐ)ΐΐί Ηηοη •ί ιΒιϋΜΐΙοηο ρεγ• 
ΙΟΗΜΠΙΐη, ιΐΓ.ίΐιι^ ιιιιιιιιίΓβ βΐ ϋϊνβΓίίΙιιΙΡ (Ιϊϊ'ιηηΓυιη 
μοίρπιιιπιιιι ει υρβΙλΙΜΗΠΙ ιΐι οιιΗιΙβ Π μ'βιιίΐιι- 

ιΙίι,Ιί ΙΙΙΙ ίΙϋΙίι.-ΪΙ. ΙΐΒ ΓΓΟιίΛΙΙΚΙ* ίπ ΒΟΙΙΠ Πβιιιιι ίιι 
ιιιΐ* ΟιΙι>ιί(ΐ0ΐίΙιΙί ιΐϊίυΐι.' ιιίΙ,ιιν |!«ι-ίιιηϊ» ΐαΙ»Η(β•|!«, 
Η (Μ'ί ΐ|ΐιι ΐ'πι |ΐπ- ΙαΙβη ί<«/οιΐι ρΙ.ιηιβΓίιιι! αΐΐΐ νυΐβ 
Ιίΐι.ΐΐ'ΐιιιΐί. Ιο ιιιιΐΐηι τι» η ιτίιίεηκ* «ι εοι (|ΐιί ρπι- 
Ι'Ηϊί Ιΐΐη,-ςβΐ (ιγοΓγγιιιιι ββιι ρΓο(«Γοιΐ(>3 ροηι'νβ- 

Γ311ΙΙ1Γ ί:νΙι»ΓΙ|ΙΗ1Ι|1Ι)Γ, ΤΙ']ίθϊίΙΙ]ΙΙί. ΗΟΕ ϊίΓΟ ίΙΊΙηΙί, 

ΓγϊΙικϊ, ςιιοιιι.Ίΐιι ρα»ίοιιεΒ ρητχ β! ΊιηρΙιι >ΐθΕ<ιιαΐ» 

■)!■ ιί ηΐίίί ιιιΓεγιιιιιιιγ Ιοιιιτη »«ίμίειιΙί:ι ίχ )»«[» 
Β Ιΐβί ϋείβπίοηο. 

ι,ρΐ πάθη χαΐ -■> £υβ«βή Ιΐγματα όΥ αλλήλων ταΰτα το!νυν, ΙπιΙ χαΐ ή «ιβιι.- ϋωρι; ιών ϊογων 
"ίϊύΐ χι\ Αιύβιατο,-, χαΐ τ! ίργβ χωρΐ; τή; ϊΐί- 
α-.ιιος ματ.ια χαί άνονητα, βυνήψίν ή τ»5 Ιΐνίύμι- 
XV /4ρι» βήμιρον έν τψ σβιτϊψ ιϊ,; νηβτιίαΐ χιιοφ 
χαί τή; χ«τ' αρ^ην άοχήβεως τίιν ΑνχχΑρορν των 
ίρ')ο:;μ&;ντων τΐν λίγο» τή; ίίιβί&ίυ;, χιΐ την 
ίΚΟχήρυξ(ν ιών μη ίρΟοτομεΙν ίίίμίνων, ω; αν 
ήμ»1; αυνημμένω: ίτι' 5μφω σΛίύίοντ»;, χα'ι τ(;ν ηίϊτι 
πίνων τίι χέρίο; ϊιί τη,- Λίατίως χομιοώμίΟα, 

Μή μί/νον 31 δι' αλλήλων (Ιαά'ιιαι τ! κονηρί 
κάδη χαί ή 6•ΐ33ί6ιια, αλλά χαί αλλήλοι; έοίχααι* 
χαί ίνα βραχΟ τι >τρο> τήν ΰμετίριν &γάτην«ΐπιο, 
««ρ 1 . νφ« έψ* ημών βνβψανέντων ίιερ.'ί'ίςΐιιν, χϊ• 
ΟάιίΕρ ο Αία μ άπίι τιαντο; ίιΟ-'ειν ξύλου τ-ιΟ ίν τώ 
κβοαο;|αω ιυράτοΰ βεον λαβών Ιξιυβίβν, ονχ ήρ- 
χέιΟηπίβιν ίν*(νοι;, άλ/ί τη τ'/ϋ άρ^ιχάχου οφ:ω; 
Ευμ6ου/-ί ιτειίΙίΕΐ;, ίτιΐ τον ξύλου 1φ»γΐν, β« μίν^υ 
τροιϊΐάχΊη μή δ^αβθαι • «ύτω χϊΙ τών ίν τφ β:ώ 
αγαβών. χαϊ δνιω; άγιβο-οϊ^.ών ΕωρΞών, Ε:; μίΒ- 
ίξιν ύιτ' αϊ-.οί Λροχιι;ιένων ίβϊ( βουλΒμίνβίΕ, χατ^ 
;',ν {(τι^ντι ■ Πάντα οαι ί θίΐς χαί ό !ιί τι; '/άρι- 
[ο; «βεωκίνο; ΐσται, χωρ 1 .; τή{ χχτ' ούσίαν χαιιτί- 
[τ,-•.,-. ΒΜ« Οι χαί β^τή; τή; 0Γ:ρου3ΐον ΛαίΜ βεοϋ ίικοίι; έγχαταλείΛεω;. 
«λνπληΟής ΡκιοΓι ςιιϊ>1βπ> ϊπουπιβπιιη ««ηιβη βχ Ιπ>ρί<(«(β 

Ιοπιηι »ο;ίρι:ΓΕ, Ήΐ^ϋι» ΓϋΐΙυ» ιιοι ιίοπιίι άο (ίηβ• 
ΐ'ίΐ ΚϋΓΐΙιηιβ ! ( δι.Ίΐι ιιαιι ρΓοΙιινεηιιΚ Οβιιιιι Ιιι- 
!)ΕΓβ ίιι ιιϋ.ϋΐ.ι. 5. <1 πι•» •:ι>ε;ηιινϊ8$ιίη( Οϋΐιιη , ηοη 
ίίιιιι Ι>ιίιιιι κΙμ ΪΙίιανβΓυιιΙ, ιυΐ £ηΙ1ι» «κεηιπί, |η• 
ύΐιΐιι ίΙΙί'ΐ Π.'ιΐτ, ίιι η-μιι.Ιιΐιιιι βειιιιιιι), III (νείαηΐ <α 

■] >ι:ι: ιιιιιι Γ»ιιν£ΐιίιιιι1, ΓκμΙκίαβ ■> ΐ ίιιίηιιίΐιΐι', Γογ- 

■ιίι-ΐίΐιιιιιο. ΜηΗΚ», Μ ν9ΕΙ6ΓΪ1 •. > ΙιηρίβΙι 
ιΐί-ϊίίίιη |ΐί-Γ (Χ0γ2Ιιι;ιι ιιι.Ιιιγϊ, ηοη ριιιιιιί ΐΜυά «Ι- 
ρβηί ηίητα ρηΐΗναπιΜ. ϊβίοιιιιιιι ιΐΐβ ηηιΐι «οΐυ- 
ρ!ί>ιΐ!ιιι•> ΙιΐιΙιι1|>οιιι ίιιϊιΙυΙοΙιΚίιιιι ίπίμια. ^γοΙβιιχι 
βιιΐηιιια νίϊΐιιϋιν»ιίΙιι»ιΐΓβί»ΜΰΓΪΙΙ(•»ν11 νίιιιΐίί. Τη- 
ιΙΪΙιιγ ΙικΙ.ΐΒ 4ϊ(Ι0ΐηη •Π)υΓ« Κ^ΓΟΙΙιι» Ιιι ιΐεϊι ίιΐϊιιαι 

ίΙ1ίρ3ΐ!ϋΙ.-βΙ.Γ|Ι•ρΐΕΓΚίΙ,ΐ:<Ι1ΙΙ ΙΙ|)Ρ(|ΙΐΙβ«ΐρ«ΓίΙ]ΚΪΙ1Ιθηΐ)1 

ίιι ΚΙ αϋ*ιΜΙιη6Ι. οιΚη^Μ ίϊιιβ Ιΐιΐβ ΗΜ Μ ηιιΙΙίιιι ,,Οηι ρΐΈΐίι ιΐιβιι» 

ί.!ΐ;Γι' ίι'ϊΐΙΙΙΙΙ 1βΙ1ι|•ί 

£1 ρικΟκυικ. ι.ϊιιι ε 

ΙΙΕΙΙΙ >Ε£β1>ι!Γ•Ι[|1 «Ι 

ιΙιΙΙ.οΐυκί ιιιαΙιίΕΐ ιιιι II |Π>ΙΪ1 ΛμίΓίΚΐί Ιιίι; (Ι ι υ ϊα 
<|ΐιΟ Ιι] Μΐΐιιίΐ'πι ΟβΚβηΜτ, 

III Ι|ΊΙ ΓΚ1.Ι31ΙΙ1 ρί«1:Ιΐί» ΓΐΙίη- 

ιίοιιειιι ι-ίιηιιιι ιμιί λΙι ίΙΙα 
ΐιυ» ΐιΐιΙιοΙί'Κ ηιειιΐβ *ιιι- 


(ΙοιιΙ^ί. Β| Βιΐι'ιιι υριτφιιί ιοιιιρΓΟίΛΐηιΐΒ, οι 1 ιΙ)(ιπιιη 
Ιιιυηι |)6Γ ΙϊιΙϋιιι ίι;ΓιτΒΠΙιιί. 

ν Ιργων 43 £5ΐιίίΐ;ώμ<ββ, χαί τ;ί» 

Ιίχ ιΐι βΙμι ίιι.ΙιιοιιηΙιΐΓ οιιρί.ΐί- 
Ι;ιΙΐ'ϊ |>Γ»ν> Μ ΐΒ»ρ«••«, >βι1 βΙΪΗΜ) ϊίΐιί ϊΐινίΐϋιιι ΗΙ)| 
*ίιΐιϊ1ίΐ, ι|ΐΐϋ(1 Ιτβνί βΒΓίηοϋβ ΙιΙ ιμιγϊιιι νΙιιΗΟΙΜΗ 
!ίι ϊιιι, ιΙε ιιε <|υί * ϋ<1β ιριιιΙ ηηί βιηινεηιιιι ; ι ί ι ια 
ΛιΙλιπ, ΙϊειίιιΙίι * Οβο ΙΟίΟρίι «ιίβηιΐϊ <1β οιιιιιί Ιί;ι•η 
(|ΐιοιΙ ν•' ίη ρίπιϋίϊο. Ιγϊ ϋΐι,ιιϋιιΐϊ ιιιιιι πιιιΐβιιΐιι* 
Γιιιΐ, ίβί! ηβίΠΪΜΐ ίΕΐ'ιιειιιίι εηιιιιϋο ρβηυΗΙΙΙ ιΊ Ιϊ- 
μηυ ιηίΐιιΙιη-ινΗ ςυο>1 κοίιιιιι ιιί Ι>Π£6Γ«1 ρη>14Μ1αΜ 
•πΗ| 113 •!•> Κββη Β"! νηκςιιβ «β^Έ'^ ""«"ί» 

ι|ΐιι.πΐιιι ρ.ίΓΙβιιΙ ΟΜΒΜ •|ϋί ϊυΙιΙΠΙ ιβιιίτβ ΒΟΜΗ 

ϋ ι ιι ιιίΐΒ ι-ϋΐιι <|ΐιί ιϋχΐΐ : ϋιιιιιι» ςιιχ ϋεΙ βιιιιΐ μ(τ 
|Ηΐ)»αΐ Γ]ιιί ιΌΐιιιιΚίιιίεηιιιυι-, μπ Ιϊγ β]υ< ^υ(ι>ϋιι• 
ιΐιίοιη βλ»ϊίΐ«ιΜΐ«ΐΜ.ί»Ηΐιΐ ΚΗΗηςΜΐ «"* βιίιιιιι ΐι»ίυ> 
βιιρει-Μΐ1)»1.ιιι1ΐϊ<1ιϋ ΚΜΜίβ ιΚιιειιΙ βϋο ρ>ηί«ι««, 1» ΌΚΒΟΟΒΪΪ ΡΑ1ΛΗ/Ε 1Μ 

«Τ ρβϋΟ 6«η Ιρίο •ρρ6ΐΙ*Γ6 οοπιΐηβ ρηκϋΜΜΐ , Α μ«τέχειν ήμΑς διδάσκουσι, χα\ δύνααϋαι χνρέε»; ροπτοΓίίηΙιηηιη ΙηΙίαΐΙ §6Γρ6ηΐ6ΐη , υΙγιΠ ΙΙΙβ \)*\ 
ορβτα, Η• ΙιΐΙ ΜηειοΓαιη ν*Η>ι ιηαΐβ Ιηΐ6ΐΝ£ΐιηΐ «ι 
α Μηβιι- *ν6Γΐαιιΐ. 8ο«Ι ηο9 »ΰ€βρΐι 2 Βοηΐηο ροΐβ- 
8Ι:•16 *ιηΙηιΐ2ΐκΙί βιιρΑΓ ΜΓρβηίβηι βΐ »6οΐρΙοη6ΐιι, «Ι 
•υρβΓ οηιηβιη ΙηΐιιιΙοΙ ρο(6»ι•(6ΐη , οπιηΙ «]υ• οιοΙΙ- 
ιίοιιβ βι *£$Γ68&Ιοιΐ6 οοηΐΓί ρίβιιίοιη ρΙ*πιηυ6 οοη- 
?6ΓΜΐίοιιβηι ΓβΙίοίιβΓ οοηΐπϋβ, ΠΙίιιεςαβ Ιη οπιηΗιυ• 

ϋοηδκμιβιηιΐΓ ίη ίρβο ΟΗΗβΙο, ]ικΙίοβ ίηΐβατο βΐ ηι?ΐν 
€6ώιπι Ι.ΊΓ{ΐΐβΓβ ν ςιιβιη Α6661 οπιηίι £ΐοη» βΐ Ιιοιιογ 
βΐ «ιΐυηιϋο οιιιη χιβηιο β]αβ Ρ*ΙΓ6 βΐ ι*ηοΙι•βΙιηο• 
Ιιοπο Π τίνίΠθ3ηΐ6 δρΙΗΐβ , η«η€ β4 ιβαιρβΓ 61 Ιο 
•βοοΐ» $*€ΐιΙοηιιη• Ααιοη. ΗΟΜΠΛΑ II. 
ίη ϋιηροτ€ ΐηηηϋ α οταΐΊοηι$. 
ΪΊιιϊ§ ςιι'κΐβπι ΰίνίηοηιιη <Ιο£ΐη&Ιιιιη , 1ιοηιιηι|α6 
*ΐ6<ΓιΐαΐΊοη{8 61 ορβΓΟβ* 6ΐ860ΐιΓιοηΙβ νβπΐυ 6βΙ βΐ 
Ιαυ» οβι-Ι* ουιη <1ίνί8 Ρ3ΐΓίΙ>"8 ηοβίπβ εοιίΒοη* 61 
οοη$€ηΐ3ΐΐΡ9 ; •£?η<1& υ*γο τίιΐιιΐί» ίβίικί ιιοη β*4 
ϋιιίβ, ββ•Ι ροΐίιιβ ρΗιιοΙρΙιιιη , ηιιχ ηιΜ η<) οοη^Γαΐ'ΐι• 
Ι.'ΐη Αϋβπι ρβΓτβηίϊΐ, 9886«<)1* 6γ'ι| ηι«]οη9 οηιΐΜΐη 
οοικΙβιηπΒΐίοηίβ. ΑΗ βηίηι : ι (}υί 6θ£ΐ)ονίι νοίσηίε» 
1ι*πι ΟοπΓιηί 61 ιιοη ίβο'ιΐ, ναριιΙαΜί ηιιιΐιίβ •\ι ΙιιιΙβ 
ιιοη ευΙΒεΐΙ, λΔ Γ&ΙΙοηβιη τίΠηΓιε, Κιιψιβ ΙηίρΙΓι^η- 
Γι» 61 νβπίΛβ, *6<Ι ΟηΊ» βία* 6*1 ϋοηιιπη Ια/ιίαι* •ί 
αοΜρΙοίοιηυ» ΗοηιΙ»6β Ιο ΙμμιΙι οοζηίΐίΒ οοητβΓΜΠ- ονομάζει ν αυτήν επαγγέλλονται, χα\ τον ΑρχΙχα» 
δφιν μιμούμενοι, ώς Ιχείνος τΑ τον βεο» # οφτεος 
αύτο\ τ Α των Αγίων βήματα παρεξηγούνται *αΙ 
διαστρέφουσιν. 'Αλλ* ήμεΤς χ*\ θύναμιν πα ρ Α τον 
Κυρίου λαΦδντες πατεΓν επάνω δφεων χα^σχορπίωΐ, 

' χα\ Ιπι πΑσαν τήν δύναμιν του Ιχθροΰ, π&σαν τ+ 4 • 
«Οτου μηχανήν χα\ ΐιάλην τήν χι χό^τά τ%ς «ύαχβ*<βς 
χα\ τή; χατ' ιύσέβιιαν χολιτιίας ϊύχψως οτυντρ(- 
ψαντες, χα\ νιχητα\ ίιά. πάντων αύτοδ φανέντκ• τ&« 
ουρανίων χα\ άχηράτων ττ\ς βιχαιοβύν^ 9τ§ο>άν«0ν 
ΙπιτβυξόμεΘα, Ιν αύτψ Χριστφ τψ Α^βχάστφ «ρ«τ*^ 
χαΐ ίοτηρι των άντιο^σιων * φ πρ£κι κβσ» (όξα^ 
τιμή χα\ κροαχύνηΦίς» συν τψ άνάρχφ αύτοΰ ΟατρΙ 

υ χα\ τψ παναγίψ χα\ &γαΟψ Κα\ ζωοκοιψ Ον<ύματτ ? 
νΟν χ«\ άβ\, χα\ €ΐ; τους αιώνα; των α Ιώνων. 'λμή«• 

ΟΜΙΛΙΑ #. 
% Ετ τφ χσφφ ίτ^ ΝφττνΙας κχύ Ιϊρ&σηΜ&ς. 
Τέλος μίν Θιίοιν δογμάτων χαΐ τϊ|; ι»ρ\ ταυτ* 
φιλοπονίας χα\ θεωρίας άλήΟίΐα χα\ ασφαλής Μξι» 
χα\ προς τους θ «ορρούς ημών Πατέρας σΰμφο*νο{ 
χα\ ομόλογος • τής Λ πρακτιχής Αρατής ον τ•υτ% 
τέλος Ιστ\ν $ αρχή 61 μβλλον; ήτις Αν μή νψ^ς Λ 
χατάλληλον ΙλΟχι τέλος, χα\ μείζονος χατβδίΧ^ς 
κρ<$ξενος Εσται τψ χιησαμένω* > Ό γΑρ αίβως» 
φησ\,το θέλημα του Κυρίου χα\ μή κοιήσας, οαρήσβτβι 
7«)λλάς. ι Ο&τως ούχ άρχιΓ προς λογον «ραχτιχ^ς 
Αρετής ή περ\ τα ί τη ν έκιστήμη τι χαΐ ΑλήΝ•*» 
Αλλά τέλος Ιστι ταύτης τ6 Αγαθόν. ΕΙ μεν ο&ν ίοε* 16$, ίεΐιςιιο »ά ορο» <1<κ1υ66ΐιΐ68 9 Ιιοηθ8<|ΐΐ6 ρ6ΓορβΓ3ΐ € ρωμεν τους Ανθρώπους εμμένοντας τοίς λγνεο^μένοεφ ρ6ΓΓβ€(ο• 9 ηβο (ΙβΙΊηςυβηκ• εοηΐΓ* Γ6€ΐαηι Γ9ΐ!οη6ΐιι 
ηιι&ιη Ιη ηιβιιΐβ ΙιαϋοηΙ, Μη6 οοιι Ιοηε^ιπι ΙιοΙιογο- 
ηιυβ οπιιίοηβιη «Ιβ ]α$(ίΙία , άβ 09$1ί1ιΐ6, (Ιβ Ιβηιρο- 
ΓίηΓυι >ΙΊί8Γ]υ6 «ΙιηΗίΙιυε. Ουίβ βηίπι ηβ§είι υηυπι- 
ηνο(Ι(|υ6 Ιιοπιιη 6β§6 ρυΙ<Λπΐ(η, βΐ Ιη ρΗηιΙο %.(αιη 
ΐ6ΐιιρ6Γ4ΐιΐ6πι ς»« 6Χ οοιηίϋΐιι 6χρ6ΓΐβιιΓια ρΐΌΐ>3ΐαΓ 
ιιηίιιιΗ εοη>οπΙ)υείΐυβ «ΙιηυΙ »(1ιιιο<1ιιηι ρΐΌάββιοΤ 
ΒοιΙ οιιιη ρίοηςιιβ βαεηι, ιιίιηΐιιιηςυβ βείληΐ 6οηοα• 
ρΙοΰβυΐΜίπι βΐ Ιηηι ρυΙεΙίΓ» ΗΗ μπΒΐΐιη$ οο^ΐ'ϊ^οηί; 
(ιΐίχΐΐ βηΐιη ΑροβίοΙη» : ι Υίιίβο αϋ«πι Ιβ^βιη ίη 
ιη6πιΙ)Π« ιηβΐ» Γ6ρο^η«ηΐ6ΐη Ιβ^ϊ ηιβηΓιε ιη^», 61 
6&ρΐΊν)ΐιΐ6ΐη πΐ6 Ίη Ιβ^β ρ«00Λΐί ς α» ββΐ ίη οΐ6ηιΙ)Η• 
ιηβί» "), > ίϋβο βχρο νοβ, ΓπιΐΓ6*, τβιΐκ) ΗογΟπιογ χα).οίς, χα\ είς Εργον Αγοντας ταύτα, χα\ Αγαθούς 
Αποτελούμενους 6ΊΑ των ϊργων, Αλλά μή «λήμμα» 
λουντας παρ' δν Εχουσιν όρθον λάγον Ιν ταίς ψυχα!ς Φ 
ούχ Αν ήμ>Ις πολύν έ ποιου μέθα λόγον π•ρ\ βιχαια 
πραγίας» περί σωφροσύνης, περ\ έγχρατείας, χ*\ 
των τοιούτων * τ(ς γΑρ οόχ οίδεν, οτι χαλον τθ χί τϋν 
Ιχαστον, χα\ μάλιστα ΙγχραχΙΐζ βίο:, δς χα\ ΚΑ πεί- 
ρας εκάστοτε δείχνυται 44 Ψ υ Χ α ^ ομοΟ τα πβε% σώ* 
μασιν ώφελιμώτατβς ών ; Έπε\ δε Γσασι μίν οΙ 
πλείστοι, χα\ καλώς Γσασιν, Αλλ* επιθυμία χα\ •«• 
μος ΙπιχρατβΤ της χαλής επιστήμης* ε Βλέπε• γΑρ, 
φησίν δ Άπδστολος, Ιτερον ν^μον Αντιστρατινόμα• 
νον τψ νδμφ του νοδ; μου, χα\ αίχμαλωτί^οντΑ μα ιι Ι ι-βα» 61 ρυΓα Ιιιΐβιιΐίοηο 6Χ6Γαΐίιιιη ίχ>ηι οοιηρίβ- τψ νδμψ της Αμαρτίας τψ δντιέν τοίςμέλεσί μου* » 
οίαιιιΐιιί ςιια •ϋ ορίίηιυη Ιιαηιιιι οοςιιίΐίοιιυιιι Αιιοηο δι λ τούτο συνεχώς τήν άπδ του λόγου παράχλησιν 

προσάγομεν ύμίν, Αδελφοί, ώς Αν διαναστήσαομαν τψ 
αδιαστρδφφ χαΐ δρθψ λογισμψ τήν. τον Αγαθόν 
πράξιν έπιτιθέναι, ώς το της έν τοϊς τοιούτοις γνώ- 
σεως τέλος Αγαθόν έπιφέρουσαν • ε Σύνεσις Αγα§ή, 
φησ.ν δ Λαβλδ, πΑσι τοϊς ποιου σιν αυτήν. • ΚαΙ• 
ι Ή δικαιοσύνη αυτού επί υίοϊς υίών, τοίς φυλαα* 
σου«ι τήν διαθήκην αύτου, χα\ μεμνημένοες τΑν »ιΙϊηε|ΑΐΪ3• ι Ιιιΐ6ΐΙβ6ΐιιβ βηΐιο 6ο η «3, ίηφίίι Οιν'κΐ , 
οιιιηίΚ>ιΐ3 Γιοίβιιΐίυιΐδ βυπι ,ι . ι Ει : ι ^βΐ'ιΐία β] α ι 
ίιι ΠΙίοβ ΠΙΙοΓίιιη, Ηί• ηυί ΜΓναηΐ ΐ6β4αιηοηΐιιιη 6]ιιβ 
61 ηιοηιοΓβ» ευηΐ ιιιαιιιΙιΙΟΓυιη β]υ« *ιΙ ΓΑείρηϋυπι 
6» ". ι Ει Ρ:» υ Ι ιιβ : < Νοη &ιι<Ηιογ63 Ιβ^ίβ ]ιιειί βπιηΐ 
9ρα<1 1>6ΐιιη , 86<Ι ΓίϋΐοΓοβ Ιβ^ίβ ]ιΐ8ϋΑε&υυηΐυΓ λ> • » 
Ει ιιΐΓ0Γϋηιΐ|ΐΐ6 ΟοΜίιιιυβ: ιδί Η«ο βοίιίβ, ϋβαιϊβηιΐβ 
^ί ΓηείίΓϋ βα Η . • εντολών αυτού τού ποιήιαι αύτάς. ι ΚαΙ δ 0«ολ•;' 
€ Ούχ οί Αχροατα\ του νδμου δίκαιοι παρά τφ θεψ, άλλ' οι ποιηται τού νδμου δικαιωθήσονιαι. > Ό δ! 
Αμφοτέρων Κύριος, ι Εί ταύτα οΓδατε, φησ\, μακάριοι έστε, έάν ποιήτε αυτά. > 

Ιβ'ΙϋΓ ϊ•ρρΓθΙιοιιϋ9ΐιιιι« ορ6πΙ»α8, Γγ»ΙΓ6•, ρΓβΓιοβ* Άψώμεθα ο5ν χα\ δι* έργων, αδελφοί, τού καλοί 

Ιφιιιί 61 ΙϋΠίρβΓΜηιί» οοπιιιΐυιΐο, €θιιιρπ>Ι>6ΐιιυ8 ιιο• τής νηστείας χα\ έγχρατε/ας χρήματος • πιστωθεί* •• Ι/ιο. χιι, 47. " Βοιη. νιι, 23. ιι Ρβαΐ. μ, 10. •» Ρ»*1. οιι, 17. »» Κ;»:η. ιι, 13. " ίοαιι. χιιι, 17 ΙΙϋΗΠ.Ιλ IX. Ν»» 

άγαΙΙρ τζΐ(.\ ταυ. ο; βιαΟίβιν ί«((*»μ*ν Α βΙγμ *β ΜΙ• ΐΛΒ α< ιϋκρΟίίΐίοηει, οΜβηιΙίΐιηι 
ίχ γ4ρ μϊθ» ίή 
Ινιργώ; 

χαρ-οί τΐ ϋνϊρΐν γ'ινώοκιται. *Λλλ4 και τον γβωρ- 
γϊνί.ί «ρώτον τών χιρκών μΕταλαμβα'νΕ.ν ' ■ ΝίΐΙ 
* ϋγω, ι φι,οΐν & "Απΐατ'Λο;. Τών μϊν γ4ρ άλλων 
αρετών ίχΐοτη τ, ψυ'/τιν ή αώμ* χαβαίρει τι χϊι 
χοιρι! ■ μδλλον ΪΙ ψυ/τ,ς Ιν γί τι μίρος 1) βώμ*- 
ιο;, ώ; «ρισιυχί] χϊι ιπυτήμη τίν νουν, τον 0υμ6ν 
ή ΐϊραΐτηί, τ!]ν ίπιΟυμίαν ή βω-ρροϊύνι]. Ή όϊ νη- 
οττία χαΐ ί, Εγκράτεια τι; μεν ιού τώματοί Ιιτανα- 
οτίϊΐΐί κοιμΙ^ίι, τήν λιίίοαν τοϋ 8υμο5 κα\ τή; 
(ηΛομϊις βπομαριΐνη, αίβρίαν ϋ τ$ βιανοία X*- 
βαρίν ϊμ-νΛΪ χαϊ οίον άνέφ;λον, άκοχαβαίρουία 
ταίτην ιών Ιχ τοϋ «λ(|βου; ιών αρωμάτων ανιόν- 
των Ατμών, χαΐ τί.ς άί», τούτων αχλύο;. Δι! ντ]- 

9•Λχς και ιγχρατιία; β ίξω άνθρωπο; φβ*{ρ>ται • 
όΐ':>ΐί οίτι>; ιρβείριται, τοοοΰτον 4 ϊνι&ς άναχαιν!- 

ζιτβι χβτ* τον Ά«ν«ολιν. ΠανιΤα Τ ΒβΙ ήρ. ^"ί 
ΐΐί, *ίΐϊ:4ν ού τίχκι νβνν* »ύωΟν ή (ι4 ντμττιία; 

χαΐ Ιγ*ραιιία; λικτυνομΐνη χ αϊ τον νοϊν Ις ανάγ 

κη; λιπτιίνιι. 

Ούτω πίν καλόν χαΐ Αγαβ&ν !•.ά ταύτη! χατορ- 

βούται χοΐ τελίιονται. Διπλούν !οτ\ Μριτιιχιαμι 

+, νηίτίΐα χϊ\ ή έ,χρίτιια ■ χβ\ & Ιν ταύταις ρΊ ίϋίΐιϋ ιμι:ιιιΐϊ ίίΐΐΐ Ιιοπιιιι ίπιοΐιΐ!, ιυιι! ΓΙ ΓηίΟΗ 

ΙΊΙ^ΙΙΟβεϊΙΟΓ >Γΐ)ΟΓ.ΥίΓΙΙΙΙΙ ϊ£ΓΪ(;θ1ίΙΝ1 ιιροΓίΡΐ ρΓΪΠΙΙ1ί11 

ιΐβ ΓπιοΐίΐΜ» ροιτίρεΓΡ. ι ΙιιΐεΙ1ΐ£β 1"Κ ιΐίεο, » 3<1 
ΑροϋΐοΐΜΐ". Ειρπίιιι ίΐίϊΐιιπι ηαίιίειιι νίΠιΚιιη» ιιιιη- 
ςιΐΈ.ιιιο \βΙ ηηίπΐίοι »ίΙ εοτριΐϊ ρυτ^αΐ ει βιοπι»! . 

ν«Ι ροΐίιιί φΐιιπχΐβιιι Λτιίιιι» ίΐιΐ ΟΗΓρπΓΪΙ ρβιΙΙΜΙι, III 

οΐ'.ιΐϊο «ι «'ιβηιίϊ ιιιειιΚιιι, εοε ύιιίεεϋη. εοιιειφί- 
ι»ιιΐίΗ>ιι ηιιΙοι, ΐ^ιιηΐυη ΐΒΗιη η »1.!ΐϊηΐηιΐ!ΐ 

ηΤΙΜΙΠΙ *'ΉϊΙ ΓβΙιβΙΙίΟΙΚϋ. ίΓ* ΓΐΙΓΟΓΚ ΐΠΙ|ΐεΙ(Ι5Γ111β 
€ΟΙ1Ε«ρ^06Ιιϋ* <ΙβΙ)ΐΙίΙαΙ, Ι•ν!ιι"Κ|ΙΙΡ ϊίΤίΙΙΙΙΙΪΙ ΓϊΙ'ΙΪ 

ηιιΙΙα ηιιΐια οΐιιΐιιπιπη ϊη ιιιοιικ-κ ΊιιΓυηιΙίι, ΙΙΙιηι 
βιριΐΓβαιιβ ■ γηρθΓίΙ)ϋ* ίΐ ηιιιΐΐϋϋίΐϊιΐί βΙϋΟΤββΙ 
οπριιΐίΐιιιι, ΟΓΐϊ-ιιιβ εκ Ιίΐϊ* Μϋ£ΐπ<!. Ρϊγ )ϋ]ιιιιίυη 
βΐ ηΙι6ΐίιιι-ηιίειιι Ιιιιιιιο ε»ΙβΓίθΓ ιίίίίΓυίΐυΓ, φΐΐ 
(]ΐΐ3ηΐιιιιι αεΜπήιυΓ, οιιΐιιπι ίηΐΗΪοτ ■τβηονοΐιΐΓ ρΓοιιΐ 
■ΙΙιίΐ ΑροϊίοΙιΐϊ. νβιιΐϊΓ €Γ»ϋΐιι, •ίΐ ήοΐιΐίβ, •Οβ 
ιιιΐ'ίίΐβιιι 8Ι8ΙΙΪ1 πιοιιΙϊιιι ; *Γβθ ]ρίιιιιίβ βΐ αΙ>»Γιιΐϊΐι- 
Ιία «ΙοοιίϊΙιιί, ίΐΐιϊιιιαιη φΐι»ΐ)«β ίιι^ΐίΐι'ΐιι ('ΙϋιΐΙ. Ιΐϊ οιηιιβ Ιιοηιιιη «Ι ριιΙι-Ιΐίυιη ^ιιιΊο ΙβπιρβΓϋικϊ» 
[..τΐΐ^ΐϋΓ. 1)ιιρΙεχ βίΐ ιιιυηϊιηβηίαιιι : )ρ)ΐιιιίιιιιι*ΐ ί!κ- 
Ιίιιβιιΐΐβ, βΐ ίιι 1&1ί* ϊίτβηι ρηεβ ριιιΐιι Β»ιιϋ*ι, ςϋϊ- «Ιρή-ηΐ 4κβλβΰ« κολλϊ,ι, ως ϊης Ίιρουβαΐήμ ώ» 1εη«» ί«0»ϋ!βπι εΙνίβ. ΙβΤΟΜ!•η βιιίιιι ρκχ ίΐιΙβΓ- 

ίντί(. Ί;ρονΜ).((μ γάρ ιΙρήνη έρμηνβύηαι. Τβί- ρκιβΙιΐΓ. Ηκιιο βυιειιι ιιιιιγιιιιι ϊ((Γβϋ11ιΐΓ ΒαΙ>γ!ιιΐ!ΪΓ| 

«ω II ηολιμιΐ ιώ τ«Ι^ιι β τοΟ Βαβυλωνίου αρχβνιος ρτϊηείρίι 3ΓεΙ<1ιιιπ(Ιγιιϊ , ει ιιίκί βίτβι Ιβ*ΜιΙ« νιΐί- 

βρχιμίγιιρβί' χίν οΐιχ ιίρπ τοίι( »«&ί βντϊϊ,ομΐ- •1« ΐΒευηιΙο» ΓιπιυΙΟϊ, \*1» β«πίΙ, ίιΐιρι;ΐ]*ιΐί 

νου; ιώ•ι ΐίΐχών χυριιρώί, χαβιιριΐ ΐβΰτβ, πρόβα- ς ϋ «ί *ΗίΙε* ιιι»5ίΓΜ »ΠίΠςί»- ν«ηιιιι ιι π>0Βιιϊ1)ΐιΙ 
γβγών ώί ϋίηΛιΐίΐϊ τήίβψαρτκτιχίΐί μ«γγβν*ιί•01βΙίϊ ίικίυίϊ ίθ1)Γίο ηοιι Ιϋηΐϋΐιι «ΓΪίβ ίΐρϊϋυΐ 

ματ*. ΕΙ II ο: 1τε\ τιΐιν τκ/ών τούτων ον μδνβν εΙιιΜιιγ , κϋ Μιλιιι ροπβπι ρίΓείυι Γηη|ιιΙΙ, ιτ:.ρ«!ρρονοΰϊ( τΐ κίιχΟ.β ιών 6|ων, 4/ϋ χαΐ 
Ιρην ίκΐ τ• ιίτιλίβτιρον Ετι ματτουαιν, αί-.Ά 
μάλλον ίι' ΙγχρατΕίΐί άνατρίπουβι «ή τ)]ν σχην!;* 
Μιϋίμ • κηοϋτον γ4ρ ιι κρτ,τυίΒΑ χΑ ή κατά τον 
Γίίιών (οτο^Εα- ι Ίϊοΰ γΐρ, φηαι, μιρ\; &ρτη•ο χρι- 
βίναυ, Χϋλιβμίνη ΙκΙ τ(]7 πιρϊμβολήν Μιο-.ίμ. ι 
Έΐήλβυ ο! α χρίβινο; άρτο; ιών ίπιιτρατιυ^άντων 
μιτά Γ*ϊιών τήν χα\ 1τι\ των άναγχαίων *ροφών 
ίύτίλιιαν Χ3\ Ιγχρατιιαν < ΚαΙ ζλβί, φηβΐ, μέχρι 
ΐηϊ οχιΐ'νη; ΜαίιΑμ χα\ Ικαταξιν βύτ+,ν καΥ χβίί- 
στριψι, • Σχην*ι ί' ί> :Γγ, Γ.α,'ύι; ΰΐΐο μαζί]; χρι- 
βίνης χατυτριφβμίνι; ή μ•!μ4ο3ουαι τού τ• λιι- 
μοδ χ*1 τήί χβιλίΐί ΙπιΟνμΐα, 45 ίί ^ μ«ΡΤ«ί- - 
νιν άφαιρΕίτϊΐ νηίϊΐίϊ χαΐ λιτή «ρβΐγινομινη * 
τρίΐίΐζΛ. αινιί,λ ο των Ιπιΐυμιών όν^ρ' η', τον ϊρί- 
χοντα μΐνον ίιΐ μάζη; άνιΐλ* τ'.ν βίίιν, ων βίο; ^ 
χιΟ-Ιί, χιΐ ο Ιχων -τ^ν Ιβχϊιν ίπΐ τι) ίαφύΐ χα\ ίκ" 
ί,ιφίλοϋ γζατρν;, 4--α" εκΙ πολλί; ιβαομαβα; μτ) 
?ιγών ίρ«ν ίΐίΐίι>μ»ών, μήτ< οΐνον πιών, χ α <νο:ιρι 
ξ»τ 5 . 

"1> μίν ουν β*νιί•,λ βίτω " 4 Μ 1πιβυμτ)ττ); λαί.; 
χτ\ αχαριβτο;, οΐ λίγοντ«;, Τίί ^ωμίΕϊ ήμας χρία ; 
ννν ή ψυχί) ημών χατάςτιροί* μ*τλ ίο φαγεΓί χρία 
Ιω; έξή'ιΟιν ίχ των μνχτήρων αυτών, ΙπατίχΟησαν 
«Χηνήν μιγβλτ,ν βφοορα- < ΈνυμώΟη γϊρ, Ϊ^Λν, 
*ίί τΐνλαβν Αθΐθ{, χαΐ β χίρο; αΟτβϊί εις χολέραν ■ II Τίιιι. ιι. β. " ^ιι1I^^. ^ 
Ρατβοι.. Ολ. 011 , \->. ' Ϊ1>ϊϋ. ι^ί* Ιβπιρ<πη1ϊ> ίυΙ)ϊΐ-η«πΐ ΐαΙΧΓη>Ευ1ιιπι Ηι- 
ύίβιι; Ι»» ΒηΙιιι ρΓΧ»Ι|ΐι*1>•ΐ 0.ά*>τι'\* ΜΛατϋ ι 
« Ε ιχ β ίεπμίπιιι ΜΙ, ιυρείιιβΓίοίιιι ριπϊι •ι Ιιοί- 
<Ιεο (υΙτεΐΜΐιιτ ίιι «ακίη Ηιιΐί^η ". ■ Ηοιιΐιη- 
Ιιιΐ Βΐιιίι Ιιατ<}κ*Μ«ί ΟίιΙ.οιιί» ιηϊΐϊΐυηι οϋίιιι 
1η «κ>ί ηβ«Μίπϊι ιοίιιίειαίίηι ρι Ιβιι>|ΐθΓ3[ΐΐί>π•. 
• ΚΙ ρεΓϊίΐΓί, ϊηηιιίΐ, »5(|βε ιιΙ ΙιΙιβηι^οιΙϋΐιι Μ ι- 
ιΐίιιι, «Ι ρβΓΟϋϋίΙ ϋΐιιιΐ «1 6<ι1>ΥΕΓϋΙ "' > ΤίΐΙϋπ ϊ- 
ίυΐιιπι ρϊπιΐιυ ρ:ιΐ|β ΙιΟΓ'Ιβπ^ο ΕΤΒΓ.1111Ι ίΜϊΙ ΐϋα- 
<:ιιρϊ«ει ι ιιιι.ι >ιιΙ« 61 νεηΐΓβ (ΠβΜΙι, τ<ι]υι \ί'μ:ιιί«η< 
ιι:ίΐιυςιιβ ϊΐιΐιτϊί αρρσιίιι νβΐιειιιηιιββ Ιαΐϋΐ ΓυρϊιΙΪ- 

111(1. ίΐ-ϋΐΐιίΐ, 1|Γ ιΙί'ϋ^ίΙΊΟΠΙΓΙ», ιιοιι Ιϊΐιΐιιπί ιΙίίΓϋ- 

ιιβιιι πιβίβι ίΐΙ)ϊΐιιΙίι Ρΐΐιιη βοηιιιι ΐ)υϋ:υϊ βΐ'ΐιι νεη- 
«Τ «Ι «Ι θυ]ι«ί ΓυπίΙααυ ίιι 1νιμ|>Ϊ£ (?]ιΐί Ο ίιι ιιηι- 
Ιϋΐεο νοιίΓίί ε)ΐΐϊ ", &ο! «βίαιη ρετ ιηιιΐι.ι Ικίκίο- 
ΙΜιΙβι ιιοιι ιιΐϋΐιϋιιεϋΐ» μιιιβηι ιΐΜΪιΙβηϋΗη» ηβε Ιιί- 
Ιη-πι νϊιιηιιι, ιιιίηί νίιίοηβΙ «ΙιΙΪΙ, βΙ ιιΐΐιαιι^ΐί ;ιϋ- 
νκιιΐιι ι]οηΐ!ιιι Γιιιι. 
; ίρά«ι; »!ϊ(, χβΐ άρχαγγίλίκ ίηιοτιβίαν ίϊϊ- 

Ι[3 (]ιιϊ<1ειη 0»η;«1; ρΓπίετνιι» ϊΐκειη <( ίίι§Τ%ίΒ» 

ροριιΐιΐΐ ιΙίο*Ιΐϊΐ Ι ■ Οιιίβ ι1.ι1ι!| ηοΐιίΐ αιΙ νβ^ΐβπιΐιι ιι 

Γ)ΓΙΙ€»"Ϊ> δΐ'ΐ] ρ01ΙΙ|υΐΙΙΙ Ι1Ι91>(!ΐ1ΜΙίΕΝΐ ΜΓΟ06 , 

(Ιι.ιιεε βιίίΐΐιΐ ρ« η,ΊΓβί, ν Ιιοιι τιιΐβιη ϊβΜι; ;-;ι -ί 
$ιιιιΐ ρΐα^απ) ; ιΐίχϊι Β»Ιη : < Ιηΐιι» εκ! Οι-ιι» Ιιι ρη- 
ρυΐυιιι ίΐιιιι», ε! καΐϋΐίυι βαηιηι ίΐεΐϋ εΐΐ ίο εοη- 

ϋΐ) ιι, Η. <* ΙΝ'ιιιη. χι, 4. 1Μ ΟΒΕΟΟΒΙί ΡΑΙ.ΑΜΑ 10ί 

εοπψΐίοοβιη *•. ι &>η6ΐ>ρί*6€ΐι!ΐφ πι *ηυιΐΐ6ΐιΐ3 ϊη Α Μ ν «°• > Και τά Ιν Ιχείνψ τψ τ{πφ ϊσγδμεν* 

μνήματα της επιθυμίας αναστήλωση εστί *ής ε*/ Ιιοο Ιοοο η3ΐΤ8ΐ3 βχείΐηνοπιιιΐ <Ην|η*ηι ίη βο$ ίη- 
οιιηιΓι^ηι, φΐΑΐη οοιίδρίοίβηίβε, Γιΐ(;ίαιηυΑ ίη^Ιυτίβαι ; 
αρρΓβΙιβικΙαιηυβ Ιβιηρβηηΐίβηι, ίΐηρίοοίιηιοτ Ιδίοι 
)<*)υηίθΓϋΐη ϋι>§, φήυιιε 3ηιηι* οΐχ'ύίοηβ οοΓρηε 

«ΆΊώΐΜΓ, ΓΟΓ Τ6ΓΟ 3(1 Οβ«Ι1Ι 38060(1611» β1Ι(!Τ3ΐΐΙΓ # 

^3ηι>68 £Γ3ΐΐ£ ργχ€Ογ«ογ ΙοπίδΙίδ βΐ ιηβΙΙο βϋνβδίπ 

Ρ*Γ νίΐ3Ι» */6806ΐ>3ΐΐΙΓ. ΡέΐΓΙΙ8 ΚΑίΠΐΙδ, Οΐίνίδ, Ιΐψί- 

ηίε ρβοοίβςυβ ιιΐ6ΐ>8ΐιΐΓ οΐβήΐυ». Οαίά" ηοοβ$53πυπι 
6•Ι ΡειιΙιιηρ ίηβιηθΓ3Γ6 # «μ>ι Ηβ ιβίρβο άίχ'ϋ : < Ιο 
Ι»α>6 €1 »(ΐ! 61 )β]αηίΙβ ΜΐιΙιίδ •'. » ΤίΚιί 3υΐ6ΐη ιιοο 
ιοί* τ!ΐ3 681 αα*(ΐΓ3£°ιηΐ3 ]β]υηΠ <ϋβηιηι ΙηΐβΓτβΙ- 
Ιιιηι ; 61 δίη£α1ίε <]'ΐ6ΐ>αβ βοΐ 3ϋ (ηήμιμ Οοχυε Μι 
]β}υιιϋ Οηβιη Ι88ΐ*;ιΐ3ΐ• Νοηη6 ΓβΓ6 οηηίϋαε ΓεοίΙίε 

61 30€0Π1ΙΙ16(ΐ3|3 ΙΐβΒΟ 8ΐ>8ΐΙη6ηΐ18 ? ΠΜΧίο βΗ 611810 εκείνους θείας οργής, πρδς ήν βλέποντες, ^ρι#Τ*»|κν 
την γαστριμαργίαν, άσηασώμεθ; την εγχράτεαν, 
περιπτυξώμεθα τάς νηστίμους ημέρας ταύτ*ς, ώ; 
ευήκοον τή ψυχή ποιούσα; τδ σώμα, χα\ τον νουν 
χουφιζούσας προς Θεδν άνατρίχοντα. Ιωάννης ο 
της χάριτος Πρόδρομος άχρίσι χα\ μίλιτι άγρίψ 
διά βίου ήρχείτο. Οέτρος άλμασιν, έλαίαις χα\ δέρ- 
μο•.ς χα\ λεπτοί; λαχάνοις έχρήτο μόνοις. Τ( δεί τα 
του Παύλου λέγειν ; δς π«ρ\ (αυτού χα\ τοΰτό φτμην, 
ώς ε Έν λιμψ χαί δίψ}} έν νηστείαις πολλάκις• » Σο\ 
δε ού βίος δλος των τεσσαράχοντα ήμερων έστι το 
τής νηστείας διάστημας χα\ περιγράψει σοι χαθ* 
Ιχάστην ήμέραν τήν ΙπΙ ταύτυ νηστείαν ή του ή- οοη^Γϋβηί 66ΒΙΙ3, ; ηηηι *ίθ αιο<)6Γ3ΐ6 8υ»ΐίη?η$ 61 β λίου προς δύσιν έπίνευσις. *Αρ' ου £αδία σχεδόν πάσι ηιοιΐ6Γ3ΐ6 €0Π»6(ΐ6η• οοη ιηυΐΐυπ) ]6]ιηΓι8 οβύβΐ. Τγ- 
ιιι68 63πΓιβ (Κ)Ιογ68, ]β]«ηί»ιη(]αβ Γυ^ίδ ςιηβΐ Ι*1>6ΐη 
3<1ϋθ€6η8 ; 86ϋ οοηΐΓ3Γίυιη 681 ; ηβιη 83ΐυτίΐ38 ρο- 
«Ιί^Γίτη , 0ΐ)β&ίΐ3ΐ6πι 3ϋθ8ςυ6 ιυοΓοοβ ωβ&ίβ βοΐβΐ 
Κβη6Γ3Γ6 ; ]β]υηίυιη νβΓ*> βαηιΐιίοιη {Ί^ηίΙ ; «Η(1β 
ηο» Ι&ηίαηι Γοπιίοαίοτ Γη ρΓορπιιπι εοΓριι$ ρβοο»ΐ, 
86(1 Ιΐ6ΐΙιιο ςυρςυβ ίη εηοηι οοΓρυβ σβΗηςυιΐ ςυο4 
ϋίίοΙιβΓ.ΐίΓϋΐη 61 ιηθΓΐ>ίάυηι ΓβάοΊΐ. χαΐ σύμμετρος ή έπ\ τοσούτον ασιτία Ιστ{ ; μένον 
Εστω χα\ ή σίτησις σύμμετρος * οΟτω γάρ μετρίως 
άσιτών χα\ μετρίως αιτούμενος, ού χατά πολύ των 
άτροφούντων άπολειφθήση. Φείοου τυχδν της «άρ- 
χος, χα\ φεύγεις τήν νηστείαν, ως τηχε$ύν« φέ- 
ρουσα ν, άλλα τουναντίον εστίν. * ό χορός γάρ τεοδά- 
γρας χοΛ χαρηβαρίας χα\ νόσους (τέρας γαννφν 
μάλλον πέφυχεν* ή 5ε νηστεία μήτηρ 4στ\ν υγείας• χαΐ ώς Ιοιχεν, ού μόνον ο πορνεύων είς τδ Γδιον σώμα άμαρτάνει, άλλα χα\ ό γαστριμαργών ε(ς 
τδ ίδιον πλημμελε! σώμα, χαχεχτιχδν αύτδ χα\νοσερδν εργαζόμενος. Υβηιιη οαπι οιηηΙΙ)α8 εοηβίϋοβ ιοΐβπιρ6Γ3ηΐί3 
οοπιιηΙιΙ&ΙιΐΓ • οιηηΐυυε Ιιηροη3ηο3 οοηΐίηβηΐίίηι. 
81 «εείε ςυί<ΐ6ΐη &1>•ιΙηβι 9 οουΙο» ευΐβπι 1ΐ3ΐ>68 3(1 
1ιμιιΗ3πι ίη ροηείΓβΙ'ώυε ίηίιη» ρ6Γρ6ΐΓ3ηο*3Π), 3(1 
Τ3η3η οιιΗθ8ίΐ3ΐεηι , 3ϋ ί38θίη3 ρΓορβηβοδ ; ει 3<ι• *Επε\ δε διά πασών των αΙσΟήσεων ή άχρασία τε- 
λείται, πάσαις επιστήσω μι ν τήν Ιγχράτειαν. ΕΙ δε 
νηστεύεις μεν βρωμάτων, τήν δέ δψιν Ιχεις προα- 
γωγδν είς τήν Ιν τψ ταμείφ της ψυχής σου μοιχείαν, 
χα\ περιεργίαν, χα\ βασχανίαν την δε άχοήν δε- Γ6ΐη ορρΓθΙ)Γϋ» 9 Ι88€ίτΐ8 €3ηιι1οί1)υ8, πιιΐίβςυβ 8υ- £ χτιχήν Οδρεων, χα\ πορνιχών ^αμάχων, χα\ ψιθυ- 8«ΓΓί8 ρΙοη»α1 ; δί ^ίρβ 86ΐι»ΐ}8 εΙιιΓιΓιυυε ηοχϋε 
133808, ςυίϋ ΙΙϋί ρΓΟόβΐΊΐ ίφηίυιη ? ΝίΙιίΙ οπιπιμο; 
Π3Π1 «Ηαϋ ρΓορίβΓ 8ΐΐ6Γΐιπι ίϋ£Ϊ3 νιΐίυπ), ειιί ροΓ 
ρπυδ ΑΐϋΙυιη Ίη 3ηίιιΐ3 ρβΙβΓαςίδ. Ουιιι εηίιη οόηβιβ- 
ιηυ8 ηοβ βχ 3ΐ)ίηΐ3 61 οογρογο οοηιροβ'ιΓι, ηοη οογ- 
ροΓβ Ιδηιαηι 86(1 61 ηιοηΐβ ((\ηχ ίρδα ςαα&Ι ρ1ιΐΓ3 
Ι^βΙιβΙ ιυ6πιΙ)Γ8 δΙίβΓίϋδ ιηονίί, δοίΐίοβΐ νίιη νβββίΛΐί- 
Τ30| , ΓοηουρΊ$οί1)ίΐ6ΐη 61 ίΓαδοίυίΙεπι βρροιίΐυιη 
3ΐφΐ6 ϊ.»ϋοηοιι>)> ϋΐυιΐ νβηιηι 6δΙ ]ο]υιΓιυιη ςυοίΐ 8(1 

ΟΙΙ1Π68 Ρ•16ηΐί3δ βΧΐ€Π(1ίΙυΓ, ΟηΐϋΟδ ρΐ!Γ^3ΐ, 0ΙΙ1Β68" 

<|υβ δ3ΐι3.ι ; (ΙυΙοΊε βηίιη, ΓΓαΐτοδ, οι ί>βηΐβηα βιιίσι» 
ρ^Γ ]ΰ]υηίιιιη €αΓ8!ΐο • 61 ρΓορΙβΓβί ΡαΐΓβδ ηοβιπ 
ίιι (Ιίΰϋυβ ί:>ΐίδ ιΐΐυϋ ηοΙΜβ ρΓ^οοροΓυηΙ. ρισμών ού χαλών, χα\ τάς άλλος αίσδήσεις των κα- 
ταλλήλως βλαπτδντων, τί τδ δφελος της νηστείας ; 
πάντως ουδέν * ήν γάρ δι' ετέρας φεύγεις καχιαν, 
χάθοδον αύτ{ δίδως δι* άλλης είς τήν ψυχήν * συνθέ- 
των γάρ δντων ημών έχ ψυχής λέγω χα\ σώματος» 
ού του σώματος μόνον, άλλα χα\ της ψυχής πολυ- 
μελούς ούσης (Ιτερον τρόπον Εχει γάρ χα\ α Ο τη χα- 
Οάπερ μέλη τδ Θρεπτιχδν, τδ έπιΟυμητιχδν, τδ 0υ- 
μικόν τε χα\ λογιστικδν), έχείνη έστ\ν αληθής νη- 
στεία, ή διά πάντων διήχουσα χα\ πάντα καθαίρουαά 
τε χα\ θεραπεύουσα* πραεία γάρέστιν, αδελφοί, καλ 
φιλάνθρωπος ή δια νηστείας της ψυχής Ιατρεία* 
χα\ διά τούτο χαΐ οΐ Πατέρε; ημών διά τών ήμερων τούτων ταύτην ήμίν ΙπέΟηκαν. 
ΙχίΙιΐΓ δί ίδΙϋΛ δίαΐΐβ ο(Γακί3Πΐ!ΐδ, νίηοΊοβδ ρ(,«ηκ, ο Ε* ν ούν ταύτην ημείς άφρόνως έκφύγωμεν, αϊ βοίδδ'ιοηεβ, 3<ΙιΐδΓιοη68 ηο$ εοίΗρΓβΙίθηύοηΐ, ςυοη!βιη 
ΟΙιτίδΐιΐδ ιηβηιΐιηιηι ρυίικίπιη ιιηιριιίαΜ, ίςηίςυβ 
ΐΓ.νϋβΙ ίιιβχδΐίηςυίυίΐί νίηιΐίοΐλίτι (Ιαίηταπι 33ΐ6Γη&πΐ• 
Νβιη δίειΚ, ()υΊ3 ηοη ]φηογ&ταιηιι$ ίη ρ3Γ3(1ίδθ, ίη 
Ιίοηο νίΐηπ) ιηυΐΐΐβ ρ<6ΐιΪ8 ΓοΓϋΠΑίιι δυηιυδ ίηιπιΐδδΐ, 
ίΐ3 9 ηΐΝί Ιήο ]β]υη6ηκΐ8, (?1 βοοηβ ρρο νίηϋυδ νίνι- 
ιη«$, ΐ ιι ίηοχδΐίηςυίυϋοπι 61 ίηίοΙ^Γ^Ιίϋβηι ϋΐυηι 
ίηοίιΐϋΐηπδ ίηΓοΓηοηι, δβιί οοηνβπίιηίηί, ΓιΙϋ ΓονβΓ- 
^οιιΐ6$, 3ίι ρΓορΙιβιία " : ΝϋΓιΙ Ιαηι οΠΓκήχ 3(1 ηιί- 
5βή€υηΙίαιη 31) 6*ι$ ςιΓι οοηνβΠυηΐϋΓ 3δ56(|υβηϋ»πι κολαστιχα). ποιναί, χαΐ τομαΐ, χαΐ καύσεις ημάς 
ΙχδΙξονται, δτε Χρίστο; τδ άθεράχαυτον διχοτομή- 
σει, χαΐ τψ άσ6"έστωπυρ\ παραδώσει δίχην ύφέξο\ 
αίώνιον. *βς γάρ μή ντ,στεύσαντες έν τω παραδείσφ 
είς τδνπολυώδυνον τούτον βίονέ^ίφΟημεν, ούτως εν- 
ταύθα 46 μή νηστεύσαντες, μηδέ εγκρατώς ζήσαντες 
κατά δύναμιν, είς την άσβεστον κα\ άφόρητον έχεί- 
νην έμπεσούμεθα γέενναν. *Αλλ' επιστρέψατε υίοΐ 
άφχστηκότες, ή προφητεία φησίν • οιιδίν ςύτω συν- 
εργδν πρδςέξιλασμδν τΆ: έπιστρίφόυσιν ώς ή νη- Μ Νιιηι. χι. ^0. " II Οογ. χι, 57. •» Ιογοπι. ιιι, 14• ΠϋΜΙΙΛΛ IX. 

βτιΐβ Ισ-Λν, ώς Ιχ της ιών ΝινιυΤτών έβΐϊτροιρής Α ψοιιι *"ΐ {ι]ιιιιΐϋπι, υΐ ιΐίιΐίαιιπκ ι 
ιβιίάχΟημίν* ούοΐν ο&τω νεχροποιον ώς ή γα«τρ(- 

μβργία ΙατΙ * χα': ΐϊΙχνν,ΟΛν 6 περί τοϋ αιώταυ: 1~ι- 
οτρίψαντο; ιΓπών • « Οδιο; 4 υϋ; μου νεχρος V• 
/.β Ι άνέζηίεν, άπολω/ώς ί,', Χ3'. ίϋρίΟη• ■ ουώίη 
γαρ {ϊίον ήβπάβατο, χα\ αιιών ΐ)![:ο ββρβίρψ, παρα- 
ιυν*βλήβ>ι τούτοις, χαΐ ώμοιώΟη αύΐοίς, την προ; 
βείτι ίμοίωαιν ά-οΟίμενο;. Κατί 41 τ4ν μΐγαν 1ώ6 
(.ί< χτήνιβιν ώμοιώΟη μίνον, 4λ<4 χαΐ χοίς ίν ύΐρη- 
).»Γ; χωρίοις παντελώς άναιοβήτοις, βοιιτΐμω τ« χαΐ 
-πιπύρψ χα'ι τω χαλάμψ, Ιν οΤς χαΐ κοιμάται 6 
παμφάγο; Λιυΐαθίν, Έν γάρ τοίς ύγρο6ίοι; τι νοη- 
τΐν τούτο χ!)ιβ; 4κθν'α«ιύ»ται. "Ην ΰγρΐτητα 4 
Λα6\5 άπίΐαϋνων ίιΐ της Ιγχραηίας τη; οίχείας. 
ίωηί, « Έ;ηράνίη, φηοΛν, ώ; οττριιχον ( ί»(ύς 
μου, χαΐ τά ίττ3 μου ώσ«1 φρϋγιον συνΕφρϋγηίβν, Ι 
τά γΐνατί μοο ήίβίνηίϋΐ 4*0 νηοτείας, χαΐ ή βάρξ 

μου τλλοιώθη ϊι' Ιλαιον. • Διίι /«Ι τήν τη; ίφϋ; 
του 'ϊψίατοΐί ηλλοιούτο άΐλοΐιυ^ιν, αύτώ έαυτον4λθν 
άναΟίμινος, χα 1 . Ιαιιτον 4ιά παντός ενώπιον αυτού 

*ροβριίι;Α1';ο;χα\ την της οΙ/:!ϊ; χαρϋας μΕλίτην, 

ΙαιΓνον όΊά πανώς (χων ενώπιον. 

Τούτο (η χα\ ίμίί;, αγαπητοί, μιμηβώμεβα, χαΐ 
μη μί«,ν τη; ύγρα; χα\ διαχεχυμενης ζωής {αυτούς 
άηοιτήΐωμιν, 41X4 χαΐ τήν ήμετίρ3ν νηατίίαν χαΐ 
ψαλμψϊίιν χαΐ τφοβΊοχην, ώς αϊτού παρΐντο; χαΐ 
ίφορώντος το» θεού π-,ιιίιμε8ι • ιΐίίτε;, ώ< ούτι 
νηβτίΐα, ΐιϋιε ψαΧμφίία, ούτι ΐϊροΐίυχί] αώζειν ήμί{ 
χαΟ' Ιαυτά ίύναται, άλλα το ενώπιον ιχτιλίίο&αι 
ταύτα τού θ*•5 ' οϋτω γΑρ οί ύφίαλμοί Κυρίου επι- 
ί/.έπηνΐ!,- άγιάζουβιν ημϊς, ώ; ο ϊ|).ιο; Οερμαίνιι 
τα ΰκ' αΰτον χαταλαμ«4μ«νι. Ενώπιον 6ί ταϋτι 
γίκτοϊ θεού, Οταν άτινώ; ή ϊιίνοιο ίΐίΐ-ιψ ινορ^, 
χαΐ ί:4 ίο προς αύτίν 4ρ^ν χαΐ νη»τεΰτ) χα\ φαλλ^ 
χβ\ προϊΐϋχηται- όταν γάρ Ιν τ^ προβίυ^ χ»\ 
ψαΑμιρΐία ποτί μΐν 4 ναΰ; αυντίΐνητατ προ; τονβεον-, 
ποτϊ δΐ ΐιαπί-πΐ^ι και μιτϊωρΕΐητχι, Ε;Ι νοϊϊν, ώ( 
οΟπιι) ΑνεΟήχαμΕν ίϊυΐβί; ϊ/.ιυς τψ θ:ώ, ούΐί έν τψ 
νΐμψ ΚνρΙί« «ί; * βχβπΐς των «ρβΐτομίνων ί^' 
ημών ίηι * βια τούτο χ^β' όοον τών τή; βίΧαιοβϋνη; 
Ιργων βποτιίητομιν, χβτά τοίούιον Ινώπ.ον τώ» 110 

; ΝίηίνίΙοΓΙΜίΙ Ιΐίΐιίΐ II* ΙΗΟΓίβΙΤΙ 0|)ΕΙ* 

ςΐιινίββ, ιιΐ ίΐϊΐκηιΙΪΙ ςυί ιΐο Αΐίο ρΓΟίΙΪΕΦ τ 

(Ιϊχΐι : ι 1$ΐο Πΐΐϋΐ πιβυι ηοηυυι βι•»ι, ο γβ«»τ- 

ηχΐΐ; (ιειϊκγϊι, £1 ίπτοιίιιι βϊΐ *' ;> ροκίοιπι βιιίιη 

ΤιΙ.ΙίΙΙ ΗφΙβΙΙΜ «ΠΙ, 61 ρΟΓίΟΜΙΙΙ) ΙαΙβ ρΐ!(1ΐ1ι3[ > 

ςι>ΪΙιιι> »£5Γββίΐιΐί β« β( »β>ΪπΓΊ>ιιι$, ια» λΛ Β««ιιι 
1ΠΗ563 ίίιιιϋίιυιΐίπβ. &οειιιιιΙιιιυ ηοκπυιιι ΙοΙι, ποιι 

Κ,ΙιΐϋΙ ΐ'ΐιιιψίΓϊΙιΐί Οϊΐ ]ιιιικ.Ί11ί5 ίιϋίρϊβηΐίϋΐΙΚ, («Ί 
βΐίιιη Ιοίϊϋ ΙιιιιΐιίϋΐΗιιιΐ οηιπί ίίιιίϋ ϊιιγ6ιιΙΙ1ι<1(Ι, 
)ιιιιεο, ειΐϊΐιιη, ΐΓυπιϋιιΙ, ίιι ςι,ιίΐιυ» τβηι (|ιιί<'Μ?ϊι 
Ι.υνίιιΙιιια. Γι νοιο ίπ ίβΐϊί Ιιυιιιειιΐϊϋπβ Ιβεϊι ΟΟημ 
ίβιυιΐ αΛϋ Ιιιοιίιίΐβΐ. Ουβιη ηιοΙΙίΐιβί Ιιιιιιιογοιιι μβΓ 
βιηιη >ί!κ Ι6Πΐ|)ΡΓϊιιΙΪ3πι αιιτιηιιιι Οι*ί<1 : ι ΑηιίΙ, 
ΙιιηυίΙ, ΙβιιςιιΐΒΐ Ιίΐιβ νϊηυι ηιβϊ , ΐΙοίΕ Είΰΐιιϊιιηι 
ϋπΐΐπιηΐ; Ββιιιια πΐΜ ίΐιΓιπιυι.τ βιιιιΐ ι ΐε]αιιϊο, ε( 
ΟΓΟ ηιιβ ίηιιικι(»ΐ3 (II ρΓ0|ι(Η οΐϋΐιιη ".• ΙιΙΐο Ιΐο- 
ιιιΐίΐίνΐι πιιιΐϊΐίοηβιιι άβιίαη ΚιοβΙιί, •βϊμ«αιη ιοίιιιιι 
9 .1 611(11 ηρρΙίΟαι, ίη οπιιιίΐιΐϊ οι οιίϊΐιι ίη πϋΐιΐίιι- 
ιίοηβ οοΓϋίϊ Ιιι εοηιρεεία ίΙΙΙιΐί αιιιΙ)υ1ιι», ΐΙΙυυκμΗ: 
Ιυϋί'ΐιι 3ηΙο οιιιΐοί (η οα>η11>υβ οροήίαιίί ιιιϊΐ. 

ΠιΐΛΟ 6Γ0Ο ηοί, ιΐϋκΐΐ, ϊιιιΊΐΐΜίιιΐΓ, ε! ιιοιι Ιηιιΐιιη 
β ιηι>ΐϋ Ικΐιηυβ νίι» ηοι ικβ»πιΐίϊ, βειΐ ειίιιιι |β- 
ί'ΐιιΐιιπι, ρΜΐιιιοαίιη) β[ οηΐίύΐιρπι <[!)3ϊί ίΐιΐι οευΐϊι 
(Ι ίιι 60ΐ>5|:ΐ'«υ 1>ιΝ ΐϊίπ•ϊ»ιιΐΜ5, *ΐΊΐ!ηΐ«ϊ ςιΐϋΐιίλιη 
ηοι-)ι>ιιίιιιιι,ιιβο ρίϊΐιηοιϋι, 1160 ογϊΙϊο »ι>α νίιΐιιΐβ 
Ιιοί ϋΚϋΐτ; |ΐιΐίϊυιιΙ, 8Ε(1 φ\\3 ίιι «ιΐϊμϋοΐυ Ρβί 
ρβιίρϊυ ίιιοιίιιΐ; ίΐα βηΐιη α(α\\ ϋοιιιίιιΠι.ίρΐ. ί'ϋΐιβ» 
ηοϊ βιηεϋιΐΜΐιΐ, ιΐουΐ ιοί κι ιΐι ίο ΪΙΙιιιιιϊιιϊΙμ 
£ϋβ(Ι•Κ. ΤΙ.ϊο ιιιΐί'ΐιι ΟιιηΙ ίη οοιΐί).6,ΐιι Ι)οί ιιιιη 

£0ΐΙ5ΐ3Ι11«Γ ϋίοιί 1)051» Βΐ] €ϋΙΟ ίμοι-ΙιιΙ. ι]υιικ|ΐιο 

ειιιιι ϊ*ρΐι.ίι, )ί]υιΐ3ΐ, ρίαΙΙϊι «ι οηΐ. Νιιιι ιί , ιΐυιιΐ 
ίη ΟΓΐΐϊοπβ ει Ιφιιΐο ιιΙ ϊ>ΐΜΐιη ϊβίβιιύιΐιιτ, ιυαο 
ίιιείΐΊί ι!ΙΙϊΙ;ιΐΰΓ, ρυυτβ οροΠΕΙ 1105 αΊΙιαε ιιοιι 
Ιοΐο5ΐι1 Οβίιιιΐ 3ΐΙοΙΙί, Κβ ϊιι |(°ε Ιίΐ)ΐιΓιιιΐ ιοιυιιι 
β»(β ποΒίΓΟηιιπ ορβΓίιιιι ύιιβιιι ; ίϋω ςιιιιιΐυιη 3|) 
ορβι-ϊΐιυι ]υ3[ίιΐ;Ε ίίβίί,ϋιιιυ!. Ηιιΐυιη ιηΐΒ οοιίαί 

[)ιϊϊ ροιιηαιιΟΓβ οοιι ρο»ιιιιιιιι. ι Νοη βιιίιιι, ί[ΙΙ)ΠΙΙ, 
ρρΐ]ΐι.ιιΐ(•ΙιιιιιΙ ίιιίυιιϊ αιιΐβ οαιίοβ Ιιιοβ "■ > ν«πιιι. 
ΙΛίιό'ΐ ί»α:αϋ» βυηι <]οί ραϋχΐ (ΙϋΙίιιϊιπβιιΙι οι |ί £ β- 
ΙϋΓ.ιϊ ρΙη^Ίί ίπιροπιτί, ί ιι \ υι:(Ί»ιι« Οιιιιιίιιιιιι). 

Όμω; μίνκι Τίτριυματιβμίνβ 
ιρίμμββίν ημών 1 πι χαλώ μ -Ο» τού βίου 4'ΐθαλμών παραμένειν Ου δυναμίβ; 

γΐρ ΐιαμινοϋβι, ψηο\ παράνομοι χαΐίναντι τών οφΟοϊμών βου, 

χί'μίνοι, τίν ϊυνάμινον μάλαγμα χα\ χαταίίβμου; Ικ;ί*Εναι τοΐς 

Κύριον. 

Μη το.Νυν &νήβι>ιμ*ν, παραχαλώ, νηοτίΐβκ χιΐ» Νϊςιιβ ιΙίιιιίιΙβίϋΜ*, οΙιϊϊογο, ίΐίαπι ]^ιιηίί>, ρ«• 

ινναΓ» χ«\ Ιάχρυβι, χα\ πάίΐ τρόποι; αϋτον ϊ-:6α- ΐϋιαί, Ιϊοίγιιιίι οιιιιιϊΙιιΐί»)ΐιο ιιιοιίϊί ι:Ιϊΐιυιιΐθϊ, (Ιοιιοε 

ώμινοι, μέχρι; αν ίγγΙ^π χαΐ Ιάσηται ήμδ; - ΙίΙξω- 3 ίινηίίΐ ιιοιηιιθ ιιιιοί ; οροήΐιυκ ηΐοιιϋΓβιιιιι$ ιιοι 

μ<ν χαιίι" Ιργοιν νκμ^Ιον κϊ,ουιοϋντε; Χριιτον, χαΐ ιΐίνϊΐβ ΒροιίίΟ ϊίΐιιίοτε ΟΙιγιϊΙο. ίΙΙιιιιιηοβ ιιιιιιο α 

τούτον άποοημούντα νϋν άφ' ημών, και ίν τοις 1- ΙιΟυίϋ ρβ«[Γβ ρπιΓοοιιιιιι , οί ιιίΐϋίΐίΐιιιι αίικοιιιΐί- κουρβνΙ',ΐί χρυπτίμενον 8Γ έλπίυβ; άπιχϊίχΐμίνοι - 
• 'Οταν γαρ, φηοιν, άπαρβ^ άπ' αυτών 4 νυμφίο;, 
τίΐί νη-ηείβονβιν. ι "Οβεν ίήλον ώς Ιν ίγχρατεία 
τι χα\ νπβτείι παντ4; ιΐναι τού βίου χρή του; άπο 
Χριβτού καλούμενοι»;• μ«* *ϊββης ϋ,πίίο; την αυ- 
τού πμοβϊοχώντα; φριχτών «αρουβίαν. Νηττεϋοω- 
μεν Ει μαΊλον Ιν ταύταις ταΤ; ήμίραι;, χα! «αν ιιιηι βρε ΙΪΓπα ορρεΓίΓί. Αίι οιΐιιι : ι (]ιιιπ ιυΓβΓβΙιΐΓ 

κμοιιΕϋδ αϊ) €15, ΙΙιιΙΕ )«]υΐΐ3ΐΐ1ΙιΙ '*. ι ΙΙϋιΙϋ |Μ1«1 
ϊιι ϊΙιίΐίίΚΊιΐί» υ Ι )φΐΐίθ ΙΟίΙΙΙΙ ύιιΐιύη; Ιίΐϊιιι [Γ3ΙΙΒΪ• 

£6Γβ ϊογϊιοϊ α ΟΙΐΓίδΐι», ουαι Ιοιιϊ ϊρβ ΙιογγοιηΙο 
φι» ]ΐΓΧβ1ο1ιΐ)[<>! μι,ΐίαο. 5βΐ1 ρΓ0.'»Πίιιι ί^ιιηβιιιιιι 
ϊιι 1ι15 ι1ίβ1ιιΐ5, ?1 οιηιιίιιο ηΟΕΧί 1ιοιιΰ5 ιιιογεϊ ϊιιΓογ- 
ιιιειιΐϋί, οχίμείΐίηΐΜ 30ΐιίϊΕ»»Γί»αι ύίκα ΚΙΙΙΙ " 1-:ιο. ιν. ΐ*. »* ΡϊΛ ου-Ηι ΪΟ. "Ρβΐΐ. ν,5. " ϊΐ,ιιΐι. ι 
111 ΟΒΕΟΟΙΙΙΙ ΓΑΐ,ΑΜΛ 1» 

ηκϋοηΐ» Οιιΐϋΐ, αϊ ριιΗ ροΓβ β]α$ ραιι'ιοηβην γο- Α *οίως ήμσ*ς αύτ*υς «ύτρι«ίσωμβν, άπ* κο*χομ «νοι χιΐ 

Ιιηιηι, «Ι «οηιβφιιιηαΓ {ΙΙιαι ςααιη ]μ»$»ιοΐΜ! Οιιιίΐ τήν Ιπέτβιον ήμέραν τής 47 *•& Χρίστου άναστα• 

ΟοπιΙηαι ΙηιηιοΠλΙοηι ηβηϋιηφιο τϊίαι», ψιαηι ηο$ σ«ω;, ίνχ καθαροί καθαρώς κα\ τά ηάΟη τούτου οο• 

οηηο* οηΐΙηβΓΟ €οαοβ<!ιΙ (ηΐίο βΐ οοιιίςιιίι*» Οο• ξάσωμιν, χα\ τύχωμβν της δι* αυτών ήμΐ* ύ*οτο5 

ηΐηΐ οοβίΗ 4*»ιι €ΙιΗ*Ιί, ςιιβηο αΌίβΙ οηιηίι βίοιίι, Κυρίου *ριγματ*υθβίσης αθανάτου χα\ μαχαρΕας 

Ιιοπογ 61 ΐιΐοηϋο €ηιη κΐβτηο φ» ΡλΙγο, βΐ »»ιι• ζωής • ζς γένοιτο «άντας ήμβς ΙχιτυχβΙν χάριπ 

<ΜίιιΙηιο, ηοηοςαβ 01 νίνΙΠοιηΐο δρίηία. ηηηο οι χα\ φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού ΧριστοΟ- 

«ηφοτ, «Ι 1η νμιιΙο ιαοιιΐοηιπι. Απιβη. $ πρέπιι πάσα οοξα, τ<μ% χ*Λ προσχώνεις Λν τ* 
ανάρχω αύτοΟ Πατρ\ χαΐ τψ «αναγίφ χα\ άγαΟψ χ*1 ίωοποιψ Πνιόματι, νυν χα\ ά•\, χαΐ ιΐς του« 
αιώνας των αιώνων. Αμήν. 

ΠΟΜΪΙΙΑ ϊ. ΟΜ1ΑΙΑ Γ. 

8*€*ηύα ιαηοΐχ φιαάταΜηηΐΛ ΏϋτηΙηιοα ΗαΗία, τζ δευτέρα Κυριακή χής Μας Τεσσαρακοστή* 
ΤΛ0ΐ€ήαιη ΗαΙ,εη* Ραταί 9 ϋ^η α ΰοιηιηο ι* θα- ύχόθ,σιν έχουσα χ6υ έτ Καχεοταοϋμ Ιαβέττα 
ρΗΛηιαη,η ιαηαίηιη •» <( ωηΐνα *ο$ φι% %ηάκ€ηΐ•τ ΛΛρα το $ Κυρίου ΠαράΛντοτ • χαΧ χρός γοΪ* 
$€€•μ ΙηνίΜΐη €ου(αΙ>*ΙαηΙ*τ ιιι μτη αά οιοΙ*- άχαίρως όμιΛαυττας άΛΛήΛοις *τ τ αϊ ς πατά 
$ίαη οοη*€ΐχΙχ\>*$. » χ ^ ι χ1 α Άσ ΐαγ ΐιραΐς συτάξεσιν. 

ΙρΜ ΟοπΓιηί νβΓίΛ Μα ροΙΙαβ βαηπηΛίη «τίΐιτ$β- Αύτ ^ τά; ««σιβοτιχα; φωνας, μάλλον αα το χι- 

Ιίοχ ρπηαΊωΓιοηΙ» ΐιηφκιη ρηχΒΐηΙαιη ηοιϋο »4 φάΧαιον αύτδ του •ύαγγ«>ιχου κηρύγματος # σήμβ- 
νοαίΓ&ιιι οΙΐΛΓίιιίβηι ρΓοίβηπι : ιΡ«ηΙΐοιιΐί•!ή »*Ηο ; ρον Ιρω π ροοιμιαζο>•νος «ρος τήν ύμ*τ4ραν *γά• 
αρρΓΟρΙηςυινΙΐ οηίπι γ ςηαιη €<Βΐοηιιη ••. » Ει ηοη »η ν . € Μιτανοβϊπ, ήγγιχ• γάρ ή ρασΛβία «6» 
Ιΐηΐιιιιι ίρρΓορίιΐίΐϋΐνίΙ, νβταιιι οϋαη οβί Ια ηοΙ>ι• ; 00 ρανών • » κα\ ούχ ήγγιχ* μ<5νον, άλλα μ\ Ιν 
ι Ββριυιη βιιίιιι οιλΙογοπι ίη νοϋί» βιΐ ••, > ΙΙβτυιιι ή μ ; ν ^ ατιν . β ή γαρ βασιλβία των ουρανών έντος 
αΐι Ι)οιΐιΙηυ^ Ει ηοη ι»ιιΐαηι β5ΐ ίη ηοΐιΐι , •β<1 ύμών ΪΤζ% , , άλιν ό Κύριος Λίλ . κ α \ ούχ Ιν ήμΙν 
«Ιΐιιη ηοη ιηυΙΙο ροβΐ] οιιοιη ηι*η\(**Μ νβΓίΐϋβιη Ιστι ^^ άλλά χα1 ^ ο0 ^ ^^^ΐηηρν» 
ϋοϋΓυοη» οηιιιοιη ρήηΗριιΐυιη οι ροΐ<*ΐ,ΐβω βΐ τΙγ- Λβρβγ(ν€τβ1ί χαχαργήσουσα ««σαν Αρχ^ν χα\ 4ξου- 
ΐιιΐβαι ϋ• βοΐΐί ςαΐ βοοιιηααπι ])€ΐιιη τίτυηΐ ρίβςυο σ(βν ^ βύν4μιν μ4νοις το?ς Μχά ΘΛν ζώσι# 
ΙιΙο €0ην6Γβ»ηΐυΓ •ανβ«*Γΐ•ηι. Ι 8 ΙΐϋΓ οαη Γ^ηϋ(π χΛ * ίτζως έντα0θα ?ε6ιωχοσιν . Έ π•\ το£νυν 4 
€*1οηιιη ιρρΓορΙπςα,νίΐ ηοοηοη Ιη ηοΐή» οβΐ ν οι . ιλι(α ^ βββ0 χαΧ ήγγιχ€ ^ 1ν ήμ1ν Ϊ9χι$ ^ 
αιοι >αοαι ο^ίβηϋϋ ρπε^ηΐΐ.ηι , ηο«ηΐ6ϋρ<ο« ρβΓ • ού ^^ πβρα γ(ντΓαι, ποιήσω*» Μ τών τζς 

ορβΓΟ ραοαοηιΐ* αίριο. β]α« ^ααΓηα,, ηοΜ. τΐω € Ιαυτους, αυτής «(ου,• ριΑσωμα^ 

ΙοΓθΓ.η.0•. ρπ»ι» ϋοηβοοίοϋΐιιοβ ιηαίοιςοο ιηοΓΟβ ^ ^ τά ά ανα χοπτοντ«ς «ρολήψοις 

αιηροίληΐο»; ΓΟ^αιη οηΐιη €θ)1οηιιη νια ραϋΐιΐΓ οι ^ ^,α^^. ο ιαστίι Ύ&ρ έστιν * ραα^ί. Λν 

νίο1βηΐΙηιρΐϋηΐϋ1υϋ^ιηοΙβαΐΜΓ(Ιίνοπιαιηο»ΐΓθπιιη . 4 . β Γ . ' Γ ,„ ... τ•4•-^_ 

_. .: .. , „•. . , Λ1 ουρανών, χα\ ΒιασταΧ αρπάζουσιν αυτήν. Ζηλωσω- 

0. Λ ^ . .. .•!».. μ•ν των Οβοφόρων ήμων Πατέρων τήν Οβομονήν, 

οοπιπι Ιηΐϋνΐιίβα βχίΐυπι οοηνοπαΚοη!• ιηηία- \ . ± , , ± ν λ α 

^ΜΙο«η., οοηοαρίκβη 1 Ι.η, .γ,.Ι.π, «ι »«πϋ».η, "1' ^ α °• 7 1 ( " ,ν • » Ν "<7"Γ *, * ί 
«1-ρπΒ.βΓΐΙ», Μ. Ι. Μ «ΓΙ. Μ«ηΙΙ ΛΛ«^ Ν.η, <!«"* ** "ί«"«. ι,ορν.ί.ν * Μ θ«ρ«Ι« «4- 
ρΓθρ! βΓί » ρΓΜΜ^ρ.η. .ρΙΠίπ. β Γ,ιί Λ Λ β Γ„ι Β γο ΟβΙ •°«• έΐ5ΐβ ? Ι » ν **** «^ ^«λ.ονίξ «ν «\ μά- 
Ι.ογΗΙ>ΟΙ ]αΟκΙο οο> «Ιοοοίι, «ι <Ι«ίι»1β Λϋ»η.Ι «μ λι «« χ «* τά « !.ρ4« *««^ «ηβ νΐί»«1« *μ^' 
Ι...» π,^οτ»».. , ηβοηοπ ροιΐβ> ΟηπίοΙπ.•» •* ' ο0τβ ^ «ί*^. ή τον Πν*«μ.τρ« χάη; 
Μβαι ρ»ΐβίβίΙΙ ηοΐ» ηΐ \\\υά ΓοΓ.ηϊ^ηΙεβ, Ιιιηο «*Ρ Χ ^ί μ«λλβύ«π)ς το„ θίου φριχωβ*«4τη« χμ- 
«οΐβπ, ΛΛοΛμ, Μβητο Γοϋοηιΐ, οοηηβιίρΜ• " ω ί "β** ^ί 4 *»" ,Ιτβ * α1 ^ δ 1€<>ρί«ί <*• 
«Γίρηιαι, ιιβο ΙηϋοΙ^ηα* Ιηΐ6π> Ρ 6ηηι1 9Β , η«ςι.β Ό '*"•» *«'^ η ' * β1 «* ιτ4 ΜυΤ * ** »»»«•«*»ν 
«βηΐΓβ ϊηβ>ΐϋΠΐΙ)!Γ. }>ηα«• οπ»»>αι τΗϋ< ,ρ β Γί 8 . «''«» δ * <ί « ί ^ ^ ϊν ' ϊνβ τ * έξ 1χ , £,ν,)ς «*•* «^ 
ιηυ», ν κ ΙΙ>ΐιι»ρΓζϋοιηυ>,η6«ηοηίηρ1»ΐ6ί•βΐΙοΓθ «Φ 1γΛ τβύτ Ί« •Μ»«Λ τί Ι< « π, *" ,0 ι ί * α <Ρ**"* 
. ΓΓβιιιιιβ, οαηι νοίιιρίϋβ, ιιι Ο» «Ιίοηι, ρβ»βιιιη<1ίΐ». 4»«χώ(«βα, χ*» ουβτέλλωμ*ν ήμβί αί-τοΟί, χα\ 
ΥβΓίιιη »ιι νβΜω νίίαιιι .Ιβϋοοβηίβηι αηρυβίαηι ιη- μή **βι«ώμ*ν *ί 4»<>Μί?, μηδ* «•* τη« 4«*ήβχβν 
ιβπιςυο ϋίϋριιΐοδ τΐϊΐη, <•ιι]υ» ρπηαρϊυιη ρΗ.ηυηι- γΜ^ί *&*■ «Ι; «*β«Λ β*ρ«ν 4νοΙγωμ«ν , χαΐ 
,,αβ ιΐαάΐηιη βιΐ 1β]ϋΐίίαηι !μ>». ]«]υϋίί «Ιϊοπιηι χώρ«* «αρίχωμεν , χα\ της *6ρ«χώρου χ*1 «λ^ 
,|ϋΐιΐΓ!•ίββΐιηίηι οοηίΐϊηιβί Ιγ»μΙ|3ιιμι>. «*««» δλοι γινώμίβα, μ»β' ήϊονής ώς ιίπείν &η•Α• 

λι5μ»νοι. 'Αλλ4 την *1ς ζω!)ν αΐώνιον *π4γο»«ιν οτίνίιν χ»\ τιθλιμμίνην ί»ν 4γβπή»αντ*ί, ί; *ΡΧ*1 «β» 
πρώτον «πάίιον ή νηστ*(α έβΛ, τήν «βσαραχοστ^ν τω» νηστίμων ήμιρώ» ταύτη» μ*τ'«4 τονίας ανύοωμ«ν. 
Ν»ηι •> οπ>η!ϊ Ιβπιραι ΙιαίΜΠί, ιιι «ΙΊχΗ δϊίοιυοη, ΕΙ γάρ, <ϋβπ«ρ χαιρΰ; τφ «βντί ιτρίγμβτι, χβτλ 
•ϊ ρΓΟρΗ* οπιηϋ*ι» Ιιογ», Ιΐβιη β! ςιιΐβ ορροηιιηυιη τίν Χολομώντα, χα\ τοΙς κίβιν β χρίνο;, οΟτω χβΐ 
ςυχΓΐΙ Ιβαιροι α<1 βχβιχίιίησι νίηαΐίι, ο«εη:(Μΐ χαιρίν τις Ικιτή&ι•» ζηηΐ πρ%ί Ιργαβ(*ντηί 4ρ«- 

" ΗίΚ. ιι, 1 ί«ςΐ• " Μαίιΐι. ιιι, 1 " ίαε. χνιι, 21. Μ 1Ιε1>Γ. ιιιι, 7. 113 Π0Μ11ΙΑ Χ, 

τής, ήμ»ρών48 βνίιί ί Ιβτινί χαίρι;, ήτείβΗρακοΊτή λ ϊΐΐιπίίϊΐηρι 

χιΤ,ν ήμερων α&Γή. ΕΙ ϋ χαΐ πας 4 των ίνβρώπυν ρ(ος 

«ρΐϊ σωτηρία.; «οριαμίν (ατιν έτιιτήϊειο; , ικΛλώ 

μδλλονί χαιρίς οίτο; τη;νηαΐίίας Ιατίν 1 1«*1 χαι 

' *ΡΧ*]Υ*ί ** 1 Χ'-ΡήΥ 6 ; τήί βΐΜΐηρίπϊ ημών Χρι- 

•τος ΑιΑ νηοϊΐία; Ιποιήβατΐ τήν Αρχήν, χαΐ Ιν 

τφ σταϊίψ τούτης τον ίήμιουργϊν των «ββών, 

τιαντοΕως τιροββαΧβντα , χατιηαΧαιαι χ*\ χβτ^- 

αχυν* ίιάβοΧον * ώαπβρ γ4ρ ή τίς γαατρός αχρα- 

αία των &ρ«τών χναιρίτις οΐία γεννήτρια της 

ίμποβιία; ί.στ'\ν, «Βτω χιΐ ή Ιγχρίτεια τοϊι; Ιχ 

τής αχρβαία; μοϊ.υιμοί»; Λναιροϋα? γϊννήτρ»» της 

ίκαβίίας ίβτίν. ΕΙ £1 μήκω ιϊ τκΐβη έν ήμ!ν ίντ* 

προξενιΓ χ% χα\ προ;ξίνη»;ν ή αχρααία , πώς βντβ 

ούχ αυξήσει τι χοΛοτηρίξι.ι,ώβπΕρή νηπιία μειώ«ι 

τα3τ* χαϊ«?αν(«ιι; Σνζυγϊΐς ϊΐ άλληλα,- ιίαΐν ή 

«υνιτώς μιτιοΰοιν ε&χαίρω; «λ«ν«χτη\ 

Ταύτας οΰν χαΐ ήμ£7ς άρτ(ω; άΧΧήΧων μή ΐια- Β 1)13 [(Ιΐντ πο» 1 16 ίιιτίΰϊπι ηβ ΙΕρίι III 

ίρϊί ιϋίπιπι ηιπιΐΓίυοίϊπΐίΐ. 5ί μμ> Ιβ 
Ιιοτηϊηιιιη •. ιυ ϋΙ ϊϊΙιιιειπ λΐίβ^υαιιιίαιη ίΚορροηο- 
ηι,Γ)ΐ].ιιι!πμι.ΐϋίι ίϊΐιι•! ]«)ΐιιιϋ (βηιρυιΤ 1<1βΟ ριϊιιοΐ'μι 
«ΐιΐιιι ιηΐιιιίβ ποϊΐΓχϋ1ΐΓ<βΐυϊ ι]«)υιιίο 'ιΙΙαηι ϊπγ1ιο> ■ 

*ί(,*Ι ι!|]Ι11]ι']ιιιιΗιι!1 ΐΓ^ΙΙϊΐΐβΠΙΙ,ϊίΐίοΓΙΙΙΙΙίΠΪΓΐϊβηί, 

οηιηί τηοίο ϊγπιι'ιιικιιι. ιΐϋ'ίϊϊΐ «ι ΐ|ιιθϋ)ίιιϊ» ΜΐΟΊκϋΙ 
ι1ί:ι]:θ1ιιιιι ; ΙΙ3ΙΙΙ ίϊςΐΙΙ ΤβΙιΐΓΐ» ΙηίΕΙΙιμβΓΙΠί!» , (ΙιιΧΓ. 
νίηιιΐίΐ βϊ«Πίΐ. ηιηΐίΓ βίΙ ρΕΠίΙΓίΜΙΪΟΙίίϊ. ίΐ« ΙΕΐΙΙ- 
ρβΐϊΐιΐίι (Ιιιπι ίαοοηιίιιβιιΐί* ίοηΐβ» ϊΐίίΐΐΐ^ίΐ, ιηίΙβΓ 
ίίΐ ΐΓϊηΐ)ΐιϊΙΜΐ»ιΊϊ.5ϊ τοΓοϋυιιινΐΐϊι ιιοιΐι1ηηι»ιΓΜΐι»πι 
οΐευριηΐ, Ιι*β ΙιιιΙικϋ ει ϊηΐιΐΜΐ ϊηΙκΒψβηΜί», 
ςιιοηκχΐσ, »ί]βιη οβΐ'«|>»πιηΐ, ποιι αυιεϋίΐβΐ ΙΌΐιΟΤι• 
1)1(, ίΙοιιι]#]υιιίκιη » ιΐίιηίιιοί* ΐοΙΙ«ι. ν«ηι«ι ΙηΐΜ- 
Μ «οιινπιϊυιιΐ }(-]υιιϊιιΐΝ Π ΙιϊττιρίΓίη'ίί. είβί ιΙΙβΓΟίη 
*Ιίίΐ «Ιϊ φΐ| οιιΐί ρΓθ»ί<ΐ(ΐιιηίΐίΓ ΐιιιεεύΙΙιΐ. 
τι νηατίίβ χ»\ ή έγχράιιια, χΐν 4λΧοτ» 4ΧΧ<| τνίς ςΊύξωμιν, άΧΧ4 τ8 μίν β*ητί μιταξΐι κίντάϊι 
τήί Κίομάίβς ήμιρών μάλλον Αντίχώμιβα τής 
νηβτιίβς, ίβ«ίτοι» ίϊ χβ\ Κυριακής τ$ Ιγχριτ*!^ 
μίΓλΑβν Ι) τ)| ντ,ϊΐίί^ «ροιί^ωμΕν, ώ; 1ν ουνίΐώ; 
αχροώμιθβ τών ίύαγ^ιλικών έμβιων, 4 οήμίρ»ν 
α*»γγ* λιϊ ϊή* ^"ϋ ΤΜρϊλύτοι* βανμαπήν Γαί»ν, ού 
τήν έν *ΐΕρο9οΧύμοις, άΧϊ.ΐ τήν εν ΚακιρναοΙιμ 
ΟΐΛ «5 Κυρίου γιγίνη μίνην. Τώ γ4ρ χβιρφ *»[- 
νψ φΓ,σ\ν & βιηγίρας Μάρκο;, ■ Είυήλί* πάλιν ί 
Ίηααϋς ιίς Κακ;ρνααΐ<μ 6Υ ήμ•ρών. > Ταΰτην Ϊ1 
τήν Καικρναοίμ Ιοίαν ιχίλιν τβϋ Κυρίου 4 Ηατ- 
ΟιΓί; φησι • τΐ γίρ χιτά τον «αραλυτον τοΰτιν 
χαχιΕνος Ιαιορών, < Ήλθε, φτρίν, ο Ίησοΰς ιΐς τήν 
ΙΙΕαν χΛιν ι μ«τ4 γ4ρ το Ρβπτίββήνβι ίν τω *Ιορ- 
£*'5 ύπο Ιωάννη, χβ'ι τα Πνιϋμα οίρχνΐθι 
οίτίν χβιβχτή«[, «Ις τήν Ιρημ^ν ύιή τοΟ Π*ι1- 
ματος προς πείρανίςίνίϊϊΐ, κα \ μ {ΐ 4 το νιχΐ,βίΐ 
τον πιφαττήν Ιχανιλβών ίγγίις Ίορ&άνου ικριήει 
ίιϋνχων, χ«ΐ διΛ τοϋ Βατηιαιοϊ ΛοΧΧαχύ; μαρ- 
τυροϋμινος , μίϊρις δτοο 4 Ιωάννης ύπβ Ήρώοο» 
χαταχΧιιττο; γένονι. Τοτι ΕΙ, ώ; 6 Ματθζΐο; φηβΐ', 
τήν ΝβίβρΙτ , ΙΧβών χατψχηϊεν ι[ς ΚιIx<ρναο ; ^μ τή' 

Έςήρχ-ίτο βδν άπ' βώτής εΓ; τι τ4ί Ι^ήμου; 
προιιυχής χ4ρ*.ν, χαΐ ιΐς τάς τών γίιτΐνων χωμοιίί- 
λϋΐ χηρύοααιν, κα\ χ4Χιν ιηανήρχιτβ πρ'.ς αυτήν. 
4ιά τούτο ΜατΒαΓος μίν & ιύαι*γί1.ιιτΐ;ί ΙΙίαν ιίπε 
ταιίτην κΐλιν αύτοϋ * ί & Μζρχος, ι ΕΙατιΧβΐι φ^α\, 
η£Χιν ιΐς Καηιρνβούμ ΐι' ήμίρών. Και ήχοΐίαον 
ίτι ει; οΐχΐν Ιβτι, χαι (ύθέως αυνήχβηβαν ποΧΧοι, 
Δπ* μηχίιι ^ωριΝ μηίί τ4 πρΊ; τήν Ούραν γάρ ίίαιριβήν ώ; είΐ\ κΧιΙβτον ίχϊΓ Γθ ρ .βΐ3μ«νο; Ϊιϊ 
ΐΜλ/.ών χα\ μενΑΧίον να\ βαυμίτων χ*\ Χίγοιν 
Ιπιννώββη μίιζίνως, βώ κν. ΙποΟϊΐτο βιαφιρΐντω;. 
"Ο; ονν ήϊουοτν ίτι χ4ρ•βπ χ4λιν, πα'-ϊημε\ 5»νίρ- 
ίιΛιν ■ ώ; ΕΙ ί Λονκ3; φηίΐ, χαΐ 4«Ί «άβη; «*- 
Χηκ; ή"ι*ν οι αννιλβίντι;, εν οΓ; χι\ Γραμμιτιί; 
ήαιν χαϊ Φαριβαϊοι κΛ νομοΐι!43χα).^ι. χα\ Ιλ£)(Ι 
αντίΐ; , φΐ)β\, τον Ιίγον οΐτο; γ4ρ V «« Τ Ψ *Ρ°Ί- 
γΓ,ύμινιν Ιργον,Β χβΐ παραβοΧιχώ; ϊβήΧωιίν ιΐπών 

* Μιΐιΐι. ιι, 1. " ΙΓιΐιΙι. υτ, Η. "Χαο. τιυ, 3. 01119, ΙβιΙ ρετ Βϋετο* ΙιίϋιΙοπυιΙίί ςιιίιιοι ϋίΜ, ιιβ> 
]β{ιιπίΦ ιιιιιιιιιιιιιΐί, δ:ιΙ)1).ιιο ίίιΚπι βι ϋοιιιίηί» ιειιν- 
ρίΓβπΙΙ» Γπϊκϊί ηιιηια μ']ιιιιϊι> ίιιοιηιίιηιιΐί, υΐ ίιι• 
ΙβΙΜκεηΐϊϊ ϊυιΐίιιηιΐΐ ίνιη^βίκ-ι άίοιΐ, ΐ](ΐ3Ε Ιιοιίίβ 
ιπβιιιογιιιι ιιιϊΜΐιίΙοιη ριηΐνΐία μπϊιϊοικπ) ιιηη ίη 
ΙβΓΐι$3ΐ«ιη ίβϋ ίπ Οαρίιιηιιυιη ι Οοιιιίιιη ρκηοΐαπ•. 
1ι< ΙΙΙο οηίιη ι<?π>ροτβ, ιϋ ιΐί'ΐυ βνιιικβίϊ,α 1)>ίουι: 

< ΙΙρπιϊι) ίηΐΓΒνίι ΟϊρΙιηπιηιιιιι |Κ)ϊΙ ιΐίβ» >Ι!(|(ΐοι. • 
βκαιη ϋιρίιβηυιιιιι ιιγΙειιι Οοίπϊιιί ίίνίίηΐίηι ΜαιΙΙιχυ* 
ϋίιίΐ ; ιιπ ιιι ίρ^β ι\«ηι\\ΐΐ >1β ΐΙΙο ρίυΐνιϊοο βιυΓΓϊιι»: 

< ¥<:ηίι, ϊηηιιίι, ίι-ειίΐ ΐιι ΐίιϊαΐ'Ίΐι ιυΐηι ". • Ει 
νιτβ ρ>ΐϊΙ(|ΐΐ3ΐη ι ΐοιί'ηο Ϊιι ^ΐΓιΙιιιι- 1>η|ΐ:ί»ΐαι 
βίΜΙ, «Ι 8μ)πιιΐϋ 3 ΚΐΊ• Ιι η η νυΐϋοηι Γ<:<]•ιίονϊ(• 
ίΐΐ, ίπ ιΙίΕΐΠΊΐιι ι «ρ'ιιϊιυ η>1 1όΐιΙ»1ίοη"ΐιι ,'υιιιΐ) 

-' ** ΜΙ, *(, ΤΪίΙΟ ΙΟΙΙΙ310ΓΡ, ΓβίΕΓ-ιιί Οίηΐ ]ΐ)Πΐ3ΐιβαΐ 

ΙπϊιιιΙιιιΙιΙιλΙ ιΙογρκι, ΐ;»ιϊιιιοιιίο ι Β4]Ηΐ»1« [Ίϋπβ» 

»εοβρΐΐ), ιιϊ^ιιειΙιιιι' ίοιιιιιει ίΐΐι 11<τη«1β ίιι είΠβΓΒΓ» 
(ΐιιιίΐΐ:ϊυϊ (ιΐιί•(Ι . Τιιογ. ΜίβΙ (Ηΐΐΐ ΙΓιΙΙΙιχιιι : ■ κ β- 
γβμΙι ίιι Οαΐίίχιιπ, βΐ ΓβΙϊϊΐ» (ϊνΗιΜ Ν^ΐίτίχ», 
νρπϊΐ Π ΜιιΙίϊΊι ίη ΟιμΙυΓπίΐΐιιι ιιιιηΓιιιι* ". ι 
ι Άνιχώρΐ]ϊ»ν ιϊς τήν Γ*ΉΧο!ιν, χχ χατιΧικν 
«αραθαλασβίαν. > 
Ιϋίιοτ βΐι ίϊΐο ίίνίΐίΐί Ιη «ΙμιτΙιιίι «Γαη.Η ζηι 

ίϊΓίίβΙΙί βΙΙ, ΤίίίΐΙΟΐςΐΙβ τΙίΟΙ ΟΪΓΐΙΐΙϋΐΙ ρΓ«•Ιΐοηι 
ΓΙ ΓΙ1Γ5Ι» ΒιΙ ίρίΙΠ) Γβιΐίϊΐ. Ι.ΙβΟ ΜΐΙΐΙΐίΐι 

βν»)ΐ|5*1ίϊΐ9 Ιιβμ ίίν:ΐ»ΐειη ΟβηιϊοΙ νοίίνίι ; ΜκΓουι 
ίΐιίειη ΰϊϊϊΐ : ι ΐΜηηη ΙβΙΤιτΙΐ &ρΙί»ΓΙ>ί1ιιιΙ |>ι•:ΐ 
Ιϋο•, Ει ίυιΐίιυιι» <>«ι <\α»Λ ΐιι ϋοπιο βι-οΐ, π ϊΐιΐ 
ΓοιινΜίειυυΐ ιιιιι'ιί, ϋο οι ηοη κηρβΜΐ ιιει|αο »■! 
ριιηιιη; ι Ππ» γιι ιιι ϋιί ΓτΓηυαιΙΙιι» Ιιϊ1ιΙΙ»γ(1. ραι ηΛηοΛ» ΐιι:ι^ιυ ι•ι ιμΗΙ* ρετςυβ ϊεπιχιιιμ πκΐί 
ηηΐΓίοΜίΐΓ, ΙιΙ«ο(ΐιιβ ίΐιί ρι«ιίρυκ ι1™.Ιεγ.ιΙ«ιΙιιι 
Οιιι (•'£π οαιΗ»<Ίΐΐ ηιιοιιίϊΐιι ϊΐΐΓυιιι βιΐοίβΐ 
οιιιι.ί μϊπβ ιοιιΟιιιίπιιιΙ. ΕγϊιιΙ ηκίοη, ίπ']ΐ>ΪΙ ιϋ- 
ο», Γίοιιιηί ΕίνΙΙαίΕ <Ίΐηνΐΐιί«ιιΐΜ. ϊο<|ΐιίΙ>ιι* 5εγϊ- 
Ιια;, ΡΙι»ιί*:νί, Ι«0Μ|<ηΐ ιΙΚΙΟΤΜ, βι Ιοι|ιιι•1ιϊΙιιγ Η* 
ΚΤίχΐη ; Ί(>ίβ οιίηι 1"-•^ ί»(*Ι1βιιΐί:ιιιι κΐϊΐ >11β (]ΐΐίΐη 
ρβτ ραΓ»Ι)θ!.ιηι ιιιαιιίΓΐίΐιινίι <Ιϊγοι9 : ι Ειίίΐ ψ 
ΐΐΐοίιιαΐ ηπιΪιιιγο ίνΐϋεη ίυιιιη ", ι υ (Λ, (Ιοίΐιϊι 
ι» βκκασκιι ρλτ.λμα ία 

•ονπκΜΜηι ; ϋ ι ΤβΛΐ , ίηηυίΐ, τογιγο ρβϋΜίΟΓββ Α ι ΈξηλΟενδ β»(^ν τ*2 σπείρα* τ&* φβ**** αυτοΟ,ι •Α ρβΐπίΐβοΐίίπι ; ι τοαίΗ) εαΐβιη ρβτ τοΗμιο άοβ- 
ΐΗακ. ΟιημΙ Μ ΡίυΙιιε οβίβηιίβηε ό&ΐ : ι Κϋβ8 βϊ 
αοάίΐα, οοάΊΐοο »ηΐ6ΐη ρβΓ νβΓουπι Μ ιν . » ιγ Οο*ιΓηισ• οπιηίΐιηι ρ»Η(βτ ηοΠοςοβ ρ*Γ- 
ϋαιη. βΐηιϋο Ιοφιαοαίην νβΓουιη ρφηΐίβηιΐβ, βν»η- 
ϋ<4•ιιη 8»Ιυ(ί*, νότοι *Ιι* «Ιβηι*, «ι οιηηβε φΐί- 
ά*ιη ι«άί€&2ΐ»ΐ , οηαοβε •αΐ6<η 00η σοβϋίβυΐηΐ; 
οη>ηβ8 βηίπι ηκϋια γΐεοαββ ρυίβηη, τΐιΐυίβηι τβΓΟ 
ηοη οκιηβ* οΊΙίβ,ίιηηε. δβίΓβ ςαΙόβαι ηββββεαη* Ιη 
ρπιτίι άβείύβτίΓΟ εοΙοηιιιβ, Ι<Ιβο εαβηιν ρίοηςπο 
<1θ€ΐηη*πι ηοη Ιεηΐυπ) ΙίοβηΐβΓ ιαιϋαηΐ, 8*1 β1ί»πι 
ΐηοΐιο ηοηοΓβ <ϋ|η• ολο νβτο* β»βΐίιη»ηΐ ρΓοηΐ πυ- δηλονότι τον της δφσχαλίας λόγσν * χαΛ, « Τΐλδβ», 
φησΊ, χαλΙ?α( τους αμαρτωλούς «Ες μβτάνοισν » 
ή βλ χλησις βι<3ι του λόγου τ!|ς διδασκαλίας• Τοότ* 
χα\ ό Παύλο; δηλών {λ*γεν*. « Ή πίστ*ς εξ άχής, 
ή & άχοή διά βήματος Θεού. ι 

Έλάλει μεν ουν 6 Κύριος απασι χοινώς χαΛ άνε~ 
πιφθόνως τον λόγον της μετανοίας, το Ευαγγέλιο» 
40 της σωτηρίας, τά βήματα της αίωνίον 5ωης * 
χα\ πάντες μεν ήχουον , ού *άντ»ς δό ύκήχουον * 
φιλήχοοι μεν γάρ χα\ φιλοθεάμονες Ισμεν &παντες, 
φιλάρετοι & ούχ απαντις* «ρδς μίν γάρ τδ «ο6•Ιν 
είδέναι πρδς τοΤς άλλοις χα\ τά σωτήρια πΐφύχιμεν 
άπαντες• διό χαι τη; Ιερά"; διδασκαλίας Οΐ «>ε£ους ο6 
μόνον ήδέως άχούουσιν, άλλα χα\ φιλοχρενοΰσι τοίς ΗητΙ η>ΙυθΓ}?6 ιοίβιΛί* ίπιηηίατ, βΓβΛβηάΊ» οίο- Β λόγους, δπως άν Ιχαστος Αγνοίας ή συν**"** Ιχ*,. 

προς το δοχοΟν εξετάζοντες. Ηρδς δε τό είς Ιργον 
Δγβιν τους λόγους , ^ χαί πίστκν λξ αυτών χαρ- 
πούσθαι λυσιτελουσαν, ευγνωμοσύνης βεί χα\ άγα- 
(της προαιρέσεως, ήτις ού £φδιως εύρίσχεται, χσΛ 
μάλιστα έν τβίς διχαιούσιν εαυτούς, χαΐ ένώιαον 
αυτών έπιστήμοσιν» δχοΐοί τινβς ξσαν οΐ Γραμμα- 
τείς χα\ *αρισαΤοι των *Ιοοόα{«ν« Αιο χαλ τδτ» 
3»ραμένοντ<ς ήχουον μίν του λόγου, χα\ τά τελού- 
μενα σημιία έώρων , Ιβλασφήμουν δλ μ&λλον ή 
έπ^νουν τ?»ν δΓ Ιργων χα\ λόγων ιύβργιτονντ*. 
Λιδάσχοντος γάρ τοΰ Κυρίου, χα\ ιιάντων, τ) των 
πλείστων έστώσιν ώσ\ν ύποδιχομένων τους λόγους 
της χάριτος τους έχποριυομίνρυς (χ του στόματος ηΙ&ιιι ρ»ΓΛΐί. Τοπιαι •<1 ι^ικβικίο* Ιη ορά» Ιιοβ 
κ;ηΐ)0ΐιβ$4 βϊ ρϋβπι «ι 1&ΐΙ> ροτ^βεΐαπ) ρβΓθίρΐ6ΐ>- 
ό*Φ 9 «»ρί<ι«ί* Ιιοηαςοο η«€6»Μ^ βαηΐ οοη&Ηίί 
φΐχ υορ ίΛοΙΙβ ΙοτεηίιιτιΐιΐΓ, ρτ«86Γΐίιιι Ιη βίβ ςνί 
Οβαιβϋρκ» ]μ(ΙΟ€ιβ^ ςοΐ ο^ιιΚβ βο|^ ιοηΐ ^ρ^ηίβι, 
«ααίβι βηιιι^ 8α*ί1>2 6! ΡΧιβΗ»! ΙοΙβΓ ΐθ(1χο•. 
ΡίορίΟΓβα Ιβικ ηιιηβοίβι ν6Αοιη ηνΜοοι ΑΐιάίβΙι&ην, 
ρβτΐΜίβηαο «Ιχηα νΜβίΜηΙ ; Μ<1 π)»ί1• 1)Ι»ρη^• 
ηιιϋΑίιΙ ςηηι ΙιοϋαΐΜηΐ βοή ςηΐ ϋιη ορβΗοοι 
<μι«ιη ?βΓΐ)ί• Ι)οη» βί• ΐΗυυβΙ)•!• Βο^ηΐο «ηίιη ϋο- 
ιηΐηο, «ι οιηοΐΐ)» νβΐ ηΗ€πι ρΙβΓίιςιιβ, »ΓΓβοΓιβ 
»αήΙ)η> ν τ€γΚμτ βΓ»ιί» βχ Ιρβίιι* ΟΓβ ρΓΟ^βϋβηΐί» 
*€€ΐρΐ€ηΐΙ1ιυβ ; ι ΎβηβπιηΙ, ίηιριΐΐ, ΓβΓβηΐββ ρΐΓ3- 1}ΐί€ααι ΐ|ϋ) » νίΗ^ςηιΙαοΓ ροηιΙαΙιΐΓ ; βϊ «αιη ηοη „ αύτοΟ^ ι Έρχονται, φησ>, τινίς ί:ρ>ς αύτον, παράλυα ροιιβηΐ οβ^ΓΓβ €β<η ίΙΙΙ ρπβ Ιογο» , ηικίι^βπιηΐ 
ΐΜ(υη οηί €Γ»1, 61 ρ3ΐ€Γ»€ΐ6ηΐ€& βποηιί^ηιηΐ {[Γα- 
ΐΜίηη Ιη ςαο ραηΐνιίεη ]3€653ΐ. ι Τί(ΙβηΙιΐΓ \Λ% οχ 
Μβ (βΓτΒϋοηι ρ&ΐτ»4ΐ Γυη»β Γ ΓοηΐΜίβςαβ ραΐ» Οο- 
ιοίηοηι Ιιοτοιη ΟιΙβί ϋοηΐ^ηΐιηη ίβίικίβ ρβΓ3ΐ>ιί€ο 
Μηίΐαΐβη (ΧβϋίΜβ ; ηιΠιί Ααΐβιη νβπίαβ ηοη νίϋοΙιΐΓ 
ίβιίι οοηβοηΐΓβ. ΕςηΙιΙβιη Οοηιίηυβ, οαηι «Γο!ιί*ν^- 
Α^οβι ΑΗυπι 8*η8Γ€ΐ, ηοη ίΚΙβπι 2Ϊ> βο βιβ^ίΐ, ιτβο 
α ΟηβηβηίΡΐτ ηιυΚθΓ€, ηβο ι Ιη'ΐΓ* βϋα, 0Μ «οπιιιι 

Ι|αΙ ΡΓΟ Ιρ8Ϊ8 800688«Γ8ηΙ ΟΟΐΛΟΙίΙϋβ , 8β(1 ΙΐΙΓΠΠΙ 

φιΜ€θΐ αΐίι βΓ3ΐ ηιοπυα, &1Ϊ8 νβΓΟ βχ Οΐ3η»ηχ'ΐ3 
Ιρ8βη88ΐ8| ριιβΓ 8οΐ6πι ηοη ιά.τ;ιΐ, ϋυπι Ιβΐ« ρπε- 
Μηι 6Γ8Ι 8(ςαο Γ&ΐΙοηΙο εοαιροί», Γιοοι εοΓροΓβ ρ8• 

Γ»ΐ7ϋθυ8 68801. Μ60 060860 ΝΙβΙΟ 6Χ ίΜβ 00η8Ι|υ6 τιχον φ<ροντ<; αΐρόμενον ύτΛ τεσσάρων, χα\ μ% 
δυνάμενοι προσεγγίσαι αύτφ διά τ^ν δχλο>, άπ«στέ- 
γασαν τήν στέγην δπου ην, χα\ έξορύξαντες χαλώοπ 
τον χράββατον, έφ* φ δ παραλυτικός χατέχειτο. ». 
Έστι μίν της των α!ρ^ντω^ πίστεως είναι νομίσρι 
τό πραχθεν άπαν, χα\ τζ πίστει τούτων άρεσθέντα 
τόν Κύριον {ου ναι τψ παραλύτφ τήν ^ξ^ ι ς Εασιν 
έμοί δέ δοχεΓ μή ούτως Ιχειν τό αληθές • ε! γ&ρ 
χα\ τόν παΐδα του άρχίσυναγώγου θεραπεύων ό 
Κύριος ούχ έζήτησι τήν παρ* αύτου πίστιν, ούδ* 
άπό της θυγατρός της Χαναναίας, ή .τ^ς Ταείρου, 
τ5 πίστιι των ύπίρ αυτών προσελθόντων άρχε<Λε\ς» 
άλλα τούτων ή μεν τεθνηχυΓα ήν, ή δΐ τν^ς Χ•>«- 
ναία; Ιχ?ρω.ν, δ δβ 'ΧαΧς ούδε «αρήν • δ δε «αράλιι- 806 ΙΙΠπε Γ6Γ6ΐιΐ68 βϊίπι Ιη ΒοιηΙηυηι εοοβρΙ&Μ, |) τος ούτος τ**$ρ ν<α\ λογισμού χύριος ήν, %1 χα\ τΑ 

σώμα παράλυτος ζν. Διό μοι δοχεί μάλλβΜ εχ ττ\ς 
εύελπιστίας χα\ πίστεως τούτου χαΐ τους αίροντας 
<ήν είς.τόν Κύριον «ίστιν είσδέξασθαι, χα) Οα^^%- 
σατ προσΐλοεΝ , χα\ τφ «αραλυτιχψ τουτφτιει•»• 
μένους αΓρειν κα\ άναφέρζιν. ΙτΛ τλ στεγος, χα\ 
χαλ^ν έ/.3Ϊθίν του Κυρίου ενώπιον • ού γάρ αν 
άχοντος έχεϊνοι ταύτα Ιπραττον, χα\ τό έπιτετα- 
μένον της παραλύσεως ού τόν λογισμόν, άλ/ά τά 
Ιπ&προσΟουντα χα\ προσιστάμενα τζ πίστει μάλ- 
λον ιΐχότως διέλυσε. Δόξης γάρ ανθρωπινή; £ρως €| 8006ά«Γ6 011808 6886, 61 1 ρΛΓ8ΐνΐίθΟ 808808 ρΟΓ- 
18886 61 Ιη Ι06ΜΙ0) 8Μ$(υΒ886, 0660011 60Τ8Π1 ΟοΟίύηΟ 

ιΙΙη)ΐ8ΐ886• Μοη βηΐιη Ιβία, βο ίηνίΐο, Γβαεββηί, εβά 
111ο ροιίαβ, ηιβηΐο ηβς«9ςο9ηι ραΓηΙ^ίουβ, βη ςηχ 
α*1βί 8(Ιν6Γ88•ιη(υΓ ου]β€ΐ8 βιιρβΓΠΥίι, Ι/Ουάίδ οηίηι 
Ηυηηεη» 8Μ0Γ ΡαιγΙ&χοο 8 Αύβ ίη ΟοηιΊηυιη αηιο- 
νβ08ΐ; Ιϋ«ο εά 608 (ΗββΟκί : ι ΟιιοπιοιΙο νο5 ρο• 
Ι651Ϊ8 Ιη η>6 6Γ6άβΓβ # φΐί {Ιονίειη λ Ι) Ιιοηιίηίυυβ 
οοείριϋ•, 61 βίοηιιιι ςα» * ιυΐα ΙΚό 681, ιιοη τους ♦αρισαίους άπήγε της προς τόν Κύριον πίστεως• διό χα\ πρό; αυτούς Ιλεγε * ι Πώ; δύνασθε 
ΑίΦτιύειν ιΐς έμε, δόξαν παρά ανθρώπων λαμβάνοντες, χα\ τήν δόξαν την παρά του μόνου Θεού ού 
{ητουντίς ;. ι 

•* Κ^ηι. 8,17. "λ)*». ν, 41. 1Π ΗΟΜΙΙΐλ Χ. 

"Αλλου; β& πάλιν ΑγριΛ χαϊ γάμοι χ«\ βιωτιχών \ \'ίτιιηι ηϋοί Ι|γΙ, ; ηυρίϊχ ,* *'*1* ιοΙΓκ 

ι!» 3εεβιΐ6η<1ο ΛνοπυιιΙ ψιχ οπιιιίβ ςιιο.ίαιίι ιιιοιΙ« 
Ιβ ΙιΙφ'Ιΐίϊ ιΐβΐι! «ιροντϋε; Εργων άπίϊργον της προίΕλευτ-ω;, 4 
•πάντα παρίλυκν οΐον χα\ α'ίίΓλϊ ιϋτι το ύ παραλύτου 
λφιΊΐμ.όν ή τοΰ σώματος πίρεβις * και διί τούτο 
τοΤί άμβρτάνουϊΐν !\ νοΊ*ος Ιατιν ϊτι χρίΕττων της 
υγεία; Εβτιν οτ» βννίργί! τούτοις προς αωτηρίαν. 
ΚβΛ τάς μίν ί μ<ρύτ»υς «ρις χαχίαν ίρμα; 4μΕλύ- 
Λι, τ6 1\ χρίος τών ήμαρτημίνων 5ιά τη; κικώ- 
ο•«*>; οΤον 4ποοΊ6Όΰβα Εεχτιχούς ποιεί τρώτον μίν 
τ^; *«4 ψυχήν ιατρεία;, Επειτα χαϊ της τον βιώ- 
ματος, χα\ μ'αλιϊΟ' όταν 4 νοαών βυνεΐς Ιατριίαν 
ούταν πάρα θεού τήν πληγών ιρΐ^ γινναίω; χαϊ 
μι:4 πίστεως τιρβίπίπτι; θ:ψ, χαϊ !ι' Ιργων οπίυς 
4ν ί)3 βΐιναμίιο; ίπιχο/ή-αι τον ίλαβμον 6 χα\ ί 
παρίλϋΐος 8[• Εργων ώ; ι!νίν Οπϋειξε, χα\ ί Κύριο; Ιργοι; Αλογοι; αύιοΕ; ΐΜρίατηίίν, »= Β ΕνιηςβΙί ίιΐΐϊίΐ ει αιοανϋ α ριηΐ^ιίΰί ιι 

Ηΐη, ει ίιίεο ρεΟΓχίΟτίΙιυί ΓηοΓίιυιι ϊΜΐίΙϊΐβ ηιεΙίοΓ 

«Ι, (ϊΟί'μιίί ί<1 ωΐιιΐίιιι ϊι1]ιινη(. Ν.ιΐαΐ•*»1ι< (|!ιιιΙ..'ΐιΙ 

(«Ι ΙΜΒίΙαβι Ι-ηρβίΐΗ ΙιεΙιβΙΜ. ρβΜ»ΐ0Γ'ΐιικ,«6 ΐίη- 
ειιίο μίΓ ηΕ^ιιϊΐϊϊΐιι ϊηιίικίο «ι 01 *• Γ*) 6 * 1 " *'' ,ΙΧ '' 
ρίριιϋϊιιι |)Γίιιιο ηπίιη» , ΟβΐιιιΙε εοΓρυτϊβ |*!»1β• 
ιϋίρΰηϊΐ, ρπεείρυε β! 3>£ΐ-οΕ3••> ίπΐ«!1ί(βηϊ »ιι113ΐειη 
α Οεο £55β ι•!πϊ»5 ββηβΓΟϊβ ίΐιίΓοηι, ςα-η (Τι!<? ίΐιΐβ 
Οβιιπ) ρΓοτϋΐηΙιϊΐ, ει Ιοιιι'β ορειίΜΐϊ ιβΙμγΙμτΑμι 

ΪΠΊρΙπιεί; <]|10ΐ! |ι.ίγ:ιΙ)Ίϊι:ιΙ1 ηρκΓΐΙιιιι, <|ΙιίΙ)(19 ρΠΐιΙΪΙ, 
ΒΜΜΑΙ; ΟΙ ΰΟίΤΙΓΙΙΙΙΪ ϊβιΙΐΓΒ 0[»βπΙ>ΙΙ5ϊ6 ίιΙΓίΙΪΙ, 

οΐίί ΓΙιογΙ&χ-Ϊ, οιι ιιι ϊϋα ακηιΐι οπιΐο ιαΐ-ηατα ι»>ιι 
ροβίβηΐ, ΜϋκρΙιβιηιιΚίβ ΗΐΗπηβτίΓβηΙ. Λϊΐ οιιίιιι χαϊ οΙ *ιριια&ι μή υυνιβιΓν ϊιινηβίντίί, 50 Εβ^ι- 
ψήμίΜν χιΐ (ηχίγχαζη• < Ίΐώ» γΐρ , ψτ,Λν, ί 
Ίηαΐίΐ; τήν πίΐιιν αυτών, γ(,0 τε χΙινοχιτ&Ο; χα- 
τβ'ρ<ρο'μίνου, χαΐ τών Ιχ η3 ίτίγου( χβ)ώντων, 
ϋγιι τψ «βρβλυτιχψ• < Τίχνον, άφίω««( βοι αϊ 
Αμαρΐίαι «υ. ι Ό μαχιρία: ηροβηγορίας ! τίχνον 
άχονίΐ χαΐ υίοποΐίϊται τώ <Λρ*νΙ'ρ Οχ-ρ\ , χα\ τιροι- 
ϊολίόΐβι τψ Αναμαρτήτφ θ(φ, άϊ«μ4ρτητος καρι- 
χρϊ|μ* χ*\ βύϊΐς γιγί-ιιώς βι4 τής τώ« ήμβρτη- 
μίΛ^ον ίΐίέ : :ω; , χϊ\ ώ; ϊν 4«ιχολο'ίβ/,αι} χιΐ ί[ 
τοΟ βώματο; α»4κ«ίνιβιί, ΐην ψιιχήν ιιροιιρίν βνω- 
τίραν * ιμβάνίΐ της 4μ3ρτ(ΐίκιρ4 τοΰ γινώβχοντ Ρρΐρι; της άμαρτ'ας, α 
χριβίαν. 

ΆλλΌΙ Γραμματιΐ; άχοΰβαντις, ι ΑιιΧογΕΐ^ 
ϋη»\ν. έν ίαυτοίς, τί <ιϊτο< λαλΕΪ ρλοσφιιμίις ; τίς 
£ι>νατ*ι Αφιέναι αμαρτίας, εΙ μή ε"; Ι βτος ; ι Ό 
Ι; Κύριος ώ; ποιητής τών χβρβιών, χαΐ τοις 4φα- 
νΐΐς τών χαρΐιών ν.ογυμοϋ; τών Γραμματίων Ιιη- 
σ:4μίΐβ;, προς αυτούς φηαι- ι ΤΙ ταϊτα ίιαλογ[- 
(ιαβι ϊν τα!ς χαρβίαις υμών; τί ίπιν Ε&χοπώτΐ- 
ρον «Ιπίΐν τφ ιιαραλυτιχώ , ΆφίωντΛί βοι αϊ 
4μαρτίϊΐ, ή ί!ί«Ιν, Έγιιραι , χι'ι ίριν τον χρά6- 
6ίτίν οο« χαϊ κ•ρικ4ττι ; » Το!; Γρ*μμ«*υο« 
ίί1χ:ι ώ; άίυνατών 4 Κύριο; Ιάϋαββαι τον παρ4• 
λυχον, πρί; τ6 4φαν^; Χ3τίφυγι , τήν τών 4μαρ- 
τημάτων 4?ϊ5ΐν, ήν Μγψ μίνψ ίίτκΓν, χαΐ τζϋτα 
ΐϊ«κοτ:χώ( οντω χαΐ προαταχτιχώς βλέαφημονμίν, 
άλλ' ίΟχολον χαΐ τοί βουλομίνον χαντΐς. Διο χαΐ νι<1ί«κ«1 1«9ΙΙ5 ΓιιΙΐΊΐι ίΐΐοπιιι', 
β)ΐιβ ςιιί ίαοεηϊ ΓβΓβ1«ΙθΤ, (ΐιιηιιι η 1«1β Ηι- 
ίιιϊΐίριιιίιιιη, ιΐϊϊϊΐ ρίΓβΙϊΐίοη : ι Ρ.Ιί , ΓίΐρίΐιιιιιΙιΐΓ 
ΙΪΙ)Ϊ ρβΰοη Κι». > Ο 1>γ*1ι ϊΙΙηειι'ίο) Γιΐίιΐϊ, ϊ'κΐίι, 
«Ι ίιιΐίΓ Γι1ίθ5 λ ΡϊίΓβ Γ«1ο>ιϊ «(ΙρΙΙβί, ει Οβα Ιη 
(|»ο ρκεχυιη . ηοη εβί, ΐι)1ιχτ£(, ϊριβ ϊΐΐίίο ρβτ η. 
ηιίΐϊίοηειιι ρείΓΟίοπιπι *ίηε ροεεαίη εΠΙπΙοτ ; ηιφιβ 
υΐ ίιιαιοΐιΐΓ εοιροίΐι Γεηονιΐϊπ, ρηιιβ ιιιίιια ρ»• 
«ίο τίίΊίΐ» τεηονιΐιΐΓ >1ι ν (|»ΐ ορίίπιε μκΙΙ (ιι*• 
οί;ιιη ϋηίίιιι 3 ρππυίρϊο ϊη ΓεΙίΙιιΐί |«-ι ι?3ΐί ίΙΙηρκκ, 
ΐυΟιΊιϊ ίΟΓρΟΓΙί, ΓΊ)0Γ5Ι|ΙΙΡ ίϋΐιιοαιιιιι ]<1ϊΙλιΙ1 ε]ι,ι 
ΐ'.Ίΐΐίπΐί.ιιιι κιιρίι νοιεηιιιΐ. 
ΐ, βτΐ την ίρκήν τί|ς ψκ^ης άττοηίίονβηί τοί; 
τψ αώμαιι χαΐ Α ϋνατο; Ιπη«ολοϋβ>]» χαι4 την αίταν ΐιχαι•- ι, Ο Ουίΐιιιι ιιι<1ί1ί9 : « Οο^ϋΐνιτηΜ Κπ-ϊΐ•*, ίιΐφΐ>ι> 

; ίιΐ εθΓιΙΪΙ>υ9 91ΐΙ> : (ί (ι '<) !"''' "ί<- 1"1»:1υι Τ Μΐίρηοΐ 

Οιιίβ ροιββι άίπιίιιεκ ρεεε»(>, »ί»ί βοΐιι» Οβιΐί ! ι Οο- 
ιιιίηϋϊ ηυΐεαι υιεοπιΙίΙΟΓεοτιϋιιιη,εΙ οεειιΐιιι ίηεοΓ>!« 
ΡΙιϊγικχογιιπι «>8ίΐ;ιΐίοιιο5<;θ[5ΐιοΜεη», λΛ εοϊ αίιίι : 
■ <}ιι'κ1 ϊίΐι εθ(ϊΐ3ΐίι ϊη εοπίιΐιιΐϊ νείΐΓίί ί ηιιίιΐ ε«ΐ 
Γιείϋιι.ι ιϋεΟΓΒ ρΐπΐ^ΐϊ^ο : ΟίηιίΐΐιιηΐιΐΓ Ι\\ή ρεναί», 
■π (ΙκβΓβ : 5ιι ίβε, Ιοίΐβ ϊιόΙκιΚιιμ ιιιιιιιί ει υιηΐκιία ? > 
Ραΐ»Ι)3ηΙ 5εΓϊΙ)(£ βοιιιϊιιιιιιι, ευιη ιιοιι ροκεί μιιυ- 
!νϋι:ιιιιι ΜΐΐίΓΟ, ιιίεα ΐ<1 ιΐεειιΙΐΒ εοηΓυ^ίϊ^ε, τοιαίι- 
βίυπβπι $εί1ίεεΙ ρεεΐϊΐοηιπι, ηιι,Ίοι ιιιιο ΐίΐΐίο (ιγο- 
ΓεΓΓβ Ούπιϊιιϊ 3ΐιεΐΟΓΪΙ3(ε πηπ ιηηίαιιι Ιιΐ3ίρΙιΟΐ)3- 
ΙογΪιιπι ϊβα εϋ3ΐπ ειιίευπηυο, κι νοίυβπΐ, ίίείΙΙίηικπι, 
Ρτοριεπ.•» 3'1 εοί Ροιιιίιιιΐ3 : 5Ϊ νει-1)3 «βΙΙβιη πον* 
ιΙίεεΓε, ηαχ αϋ βϊϊοειιΐίοιιο ηοη ϊύΠΪΓίΐιΐοΓ (ΙΓεείιιιιι 5ΐρ*ς βίϊοίις 6 Κύριος* ΕΙ λίγους ί*5οΆύμην ϋγ«ιν ρατίϊ βΓ3ΐ εοίηπιΐίΰΊ ικη ρπηίγιίεϊβΐηιΐίοηειη ηιιη χαινοϋς , μή την 4πο τών πραγμάτων 
Ιχοντας, ίπίϊης «Οχολον ην ίχάτερον ίργου ιρά«α\ 
χ<.ιρ>; γα\ την ίγιραιν τοΰ πβραλυτιχοϋ, Χΐΐ *ί;ν 
4?ίβιν τών ήμαρτημίνων α&τώ" Ενα ϋ γνώϊε ώ; 
ούχ 4-τραχτιί; ίβτιν / ίμος Χίγος, οί,ί" ώ; 45υνΐτών 
τΐ,ς νίβου τί;ν Ιααιν παρααχιΐν, ε!," την 4^5 ιι ν 
της 4μαρτ(ίς χατίφυγον, ά»λ' ΙξβυβίΜ Ιχω Οεϊχήν 
1π\ της γης, ώς ϊί&ς ύμοούαιος τώ ίν τοί; 6&ρ«• 
νοίς ΕΙατρΊ, ιΐ χαϊ ύμο^ύβιος ύμϊν τοί; 4χαρ(Βτοι; 
χϊ-α «ρχα γέγονα , τίτ* Ιίγαι τψ πιραλυτιχώ- 
ι Ιο\ λίγω, ΐγιιραι χ* 1 , ίρον τ^ν χράδίιτΐν αου, 
και •4ρα; τον χραβΕατον, ίζήλβιν ίνανιΐον πάντ< 
Άν.ιχιιχαι ν,αΜ λίγο; χβ 1 . τ» ΐβΟμα ΐ•ντο τυϊ; ()ιΐτ>ιΙ(!ΐη ρεεΰαιοΓυιη Γβιιιϊ*6Ϊοηϋπ» ϋοοίΛΓ^Γβ ; ίει| ιιΐ 
■π.ιΐίϊνε'Ιιαιηπιείιη••»»• τ»αιιιιη πΐϊΐΐΕΓβ, ηββ ηιβ, 

1|»!αϊ1Ιΐρ056ίΙιίΙβΜΐ!1-ΕΓΪ5 ΪΪΙΐϊΙηΙι'ΙΙΙ ΓβιΙΐίβΓΟ, 3ι| Γβ 

ιιιϊίΒΪοηειη ρεεεϊίοπιιιι Οι>ηΙι>£Ϊϋί, 6θϋΟίνϊιι;ιιιι Ιι:ι- 
ΕΜΤ6 ρ4Χ»Ι•1«η $υμ<;τ Ιι;Π':ιιι.-,ιιΙ ΓιΙϊϋηι ΡϋΐΓ! ίΟ?Ι«Ιί 

ωηΐαϋΜ*ηιί3ΐαπι, Ιϊοβι νοίιί* εΓιηιη ιιι;Γϋΐΐ5 κομι* 

ιΐιιιη ΟΓΠίΐιι Γϊοΐιιιιι ςοΐϋΐιΐ^ιιιιιίίϊΐηιι, Ιιιϊκ ΊίΐϊΙ 
ρ:ΐΓΐΙ;ΐιεθ : < Τίΐιί ιΐίοο, ίΐιΐ'βε, ιοΙΙϊ υΓ»1):ιΐιιτιι Ιιιιιιη, 
61 νβιΐβ Ίη ιΙομιιιπ] Ιηΐιη, Ει ιΐΐΐϊιη ΜΜΤΜίΙ ίΠε, 
ει ϊμΙιΙϊΙο £Γ3ΐ)3ΐο, ιΐιίίΐ εοηιηι οπιιιίΐυ». • 
χα\ ϋπιγ* ϊΐς τον οΐχΐν βον ■ χαϊ ηγίρΟη ιΟΙεικί, 

Οιιχ \ύτ\ιΛ ΐ\ ηιί»3«υ!3 ίίιιιι*! ειιιπ $εΗ1»^π-ιιι «• 119 σκεσοΒίι ραιλμ,β 

Ακίΐρ•!; ηιιο ιιβ- Α των Γραμματίων ϊιιλογιιι•^; , Ειιι 

ουμΐωνιΐ* ότι μίν γίρ ο&ίιΐ; ίνΟρώκιυν κχρ" Ι 
τοϋ ίύναΐβι Λφίίναι 4μαρτία;, 4ληθί; Α* *■ 
χννβιν. ΈϊίΓνο ϋ τών ♦ιριααίων ψίϋΐΐί Χ»1 * 
(τον. Ετι ψιΐ,ίς Ιιπιν Ανθρωπο; β Χριατ*ί. 4ϋ* «4 
θί',ς χ»ντο84ναμο(' Β γ4ρ οίίίποτί τκ «'1«ν. οΐΰ Ι 
ήχοκη, ννν ίνιφίνη β*ο; χ«ΐ ίνΟρωττος «ύτος, *«• 
τ*;ν χχ\ τήν φΰην Ι^ων χ«\ την ΙνίργζΐΛ* , 
!.αλων μίν χτβ' ήμίς ώ; ίνβρωίΓΟί , κοιώ* ** *•■ 
βίλιι λόγω Χΐ\ πρ'ιίτίγμβίι μΐνω ώί ©ί£ί • Χΐί 
ί;4 τών Ιργων πιαϊούμ*νο;, ϊτι χ«1 τήν 4ρχΐ]ν ' 
τ'.ς τί κάνη χβτΐ το ψοΛμιχάν- • Εϊλξ, *** *Τ'- 
ν^Οηβαν, «ύτϊ; ινιτιίΐατο, χαΐ ίχτ(Ληβ»ν• » 14 
χαΐ νΰν »ώ ϋνψ τοϋτβν ηαριχρήμα τ6 ϊρτ'' ν ' Κ! > 
χολούθηΐίν ήγίρίη γ*ρ ι601ι; ί Λβραλυτιχο;. • ΚιΙ 
4?ϋς τον χρΐββατον ίςήλϊιν ΙναντΙον *4ν«»ν 
ώίΐί Ιξίατιίίαι κ4ντβ[. • Ί! μίν γ4ρ τών «κ- 
αμάτων ίφιβι; χ*1 καρί των ίνθρώηνν ίΐς οί; 
4ν «( «τβίοη, τιολλαχι; β»4 ϋγοιι «ΙίΙται. ν4«ν 
ϋ, χλ\ ΐΛϋϊϊ «οιαΐτην φογβ&ίϊτχι πρΌττΑγμχτ» 
χα\ 14γω μίνψ μ<ί<Ό> βιού. 4ι4 τοδτο χβι 4 Εύαγ- 
γιλιβτήί Ιχιαημαΐνιται λίγων Ιχοτ1)νοι ηάνΐ»; 
τοί»ϊ Ιΐοντα;, ηΐ ϊΌ;ά;•ιν τον βίον αύτον «ίντω; 
51 *1ν ιού «βρββοξου τούτον τίοιητήν, μ4λλον Η 
τί.ν ίνίοξα «οιοΰντα χαΐ Ιξϊίίΐβ , ών ούχ Ιίΐ-ν 

όριΟμο;, λίγοντ»; ■ ι "Οτι ούΐί*ο« ο6:<ι>; «Β•»* 
μ*ν. ι "Αλλ" ΙχιΙνοι μίν «5ϊω Χόχψ την ίίξβν 4τπΑ- 
ϊΐντ*;, χ«\ το ββύμχ μιϊίον τών «ρογιγονίτων 1τ> 
οιιχνύνκ;, Ελιγο», Ο^Μποΐ* οδτω; (Γϊομιν. Ήμι!; 
ιίιςιιο ιιιιχε»0ΓίΙ>υι *θΙι ιιοηιίιιΐϊ Οιτϊίΐϊ ίκνο»- ί ( [ ^ή τούτο ϊΐγκν Ινοντις νϋν «(ίομιν γ4ρ 
Ιίοηβ ροΓίβοι*; ηοΒβΓ^Οι Γηΐι-•», «υιη ορβτίΐιιιι ];ιηι ηΐΐϊ χ*\ μιΐζω τούτου τ;ολ).ώ, οί παρά Χριβιο» 

4λλ4 χα\ τών αύτ'.ϋ μαθητών, χαΐ «ών 1^; Ε' ι Ίΐ"»Ί'ΐΐί €(1ΠΪ0ΜΙ Ι «Ι ίΐ) 

ιιιίιίΕΐη ίιιΐιτ Ιιοιιιίηΐΐ α ιβιιιοιίρια ρη»β ραχΐ!» 

<ΙίΠ)ΙΐΙβΓΕ ΪΕΓϋΠΙ «11β ΐΙβΙΪΙΟΙΙίΐΓίΙ. Ιϋικί μιΙιγιι 

Ρΐιιη-νχοηιιιι Γιΐίυπι βι ιΐίΐι^ϋΐιι , ϊιιΟγιοιιιπ ΙιοηιΙ- 
ιιειηοκ ΟΙΐΓΐίΐυηι, «ι ηοη Οοιηι οπχιίμοιβηίοιη. 
Οιιοϋ βπΐιη ηρηκ) τί-.Ιίι, ηίϋ ΐιιϋϊϊίΐ, ηιιπο οιφιπι^Ι 
\ΛΜ ϋι:Γΐί «ι ΐιοιηι», ιΐυμϋωπι Ιιαί^ιιι ηιΐυηιη βΐ 
ι»ροηιιϊθ;ιβηι, «ι Ισηυβηι «βουικίιιιη ιιο» υ( Ιιοηιο, 
Γ;ιοϊϊΐι& τβιο φιν τοΙιιβΓίΙ κιΐο «βιΐιο , υιιοι|»β 

]ΐ1Ι5ΙΙ III Ρειιι, «Ι 1ί|ΙΪΙΐΕ3Π$ ρΚΓ βρίΓίΙ ηΐΙΟΠΪΙΠΙ ί|Ιίιϊ 

«Ι η ρι-ΐιιι'ίμίο, [κγ ί|ΐιβηι οηιιιίϊ ΚΌΐιΠιΙυηι ΡιϋΙιιιΙ- 
βΐΐιιι : < Οϊιίι ει Γκίι ϋΐι.ΐ, Ιρβο ιπιπιΐιτϋ, βΐ αινιι» 
Μι»• " ; > Ιιίβο *βγ1>ιιιπ ή••* Εΐιϋπι ιιιΙΐΜΕυιυι *>( 

<•ιΤ(:κΐιιϊ. Νϊγπ ειΐ6ΐιΐ|>Ιο ΐιίΓΓίιίΙ ρικίνΐΐιηιι < ρΙ, 
*ιιΙ>Ι.<[<) βπΙιλΙο, *1ιϋι «ΐΜΐΊ ηιιιιιίΐ,υί, ίΐί κι π)ίη• 
ΓίΐιΙιίΓΟΠίΓΙΗ.ι Εΐ|ηΜί<η ηΙΓτηϊίΓΟίη ιΜιιιΊί:.!οθΐίϊΐιι 
»1) ΙιοιιιίιιίΙιιιι τοηΐΓίΐ ηιιοί ο(Γι;,ιί3 ΓιιεΗΙ ρβΓρ«(Γη[α, 
ΐΊΊ-Ιί» δίτρΐβί (ιργ(1ι!Ιιιγ; πιιπίιιιιη *ι.τη, κι ,ι.ι ΐιιιιι 

ί«ΜΙΙ ίηΐιΐφΐβ νβι ΙιΟ {»ζΛΠ ΙυΙίϋϋ ΜΙ 0(ϊ. ΓΓηρίΐΐτ» 

Κνίηίβϋϊΐι ηηίιιΐϊΐΐνβιΐϊι ιΙΚ-βηϊ : οηιηι-ϊ τίϋιηΐΓ» 
ιΙΐίηΗ, ϋΐΐιιικ|ηιϊ Ιιοιιιοπίϊι-ίΓΐ;, ρΟΓίΓηϋ Ιιιι;ϋ» Μ1- 
ΟΟΓβΙιι, («Ο ροΐΐΐίί ρΜί€)3Γ1 Ο ηΐϊΤϋΙ.ΪΙΪΛ (ϋΙΕίιΙϋπΐ 

■(ιιογιιπι ηοη μ! ηοηιοΓίιι, ιΙΙοβιιίβι: ι 0»)* ηυηηιιβιη 
ίίς νίιΐίπιυ». ■ II ι ηιιϊιίβηι Ιιη ίβπιιοιιβ Ι^ιιϋβιιι ΙγΙ- 

ΐ>1ΐεπ ΙΟΒ, β! ΙΙΐίΓίΠΐΙιΐηΐ 111)1(11* »ΙιΙι.•Οβ(ΙιΊΙΙίΙ)Πί ΟϊΙβη- 

ιΐΐΐιΐβί, ιΐΐΐ'ε&ϊΐιι ! ι Ν..5 ηιιιΐφΐιπι 5ϊε νίϋι'ιηυϊ. ι Νο• 
»ίΐο φι! ΙϋΙί» ΓαΗΜη ρ-ΐΗΐι:ηυι : νίιϋιιιιΐϊ (ΐιίιιι 
ιιιηΙιϊ ιηιιΙΐυιπι|ΐιβ ΙιΟΕ ιηίΓϊπιΙο π)3]ογλ, ηοη ■ 
ΟΙΐΓΪίΐο ΐαιιιιιιη, •β«Ι είΐυιη αϊ) ι}η* (ΙίΐΕίρυΙίι, ροιίβ- _ ρΟΓίβΟΙ» 

ιηιπε Ιιοηοΐ'ϊΙΙϊίΐηιΐί, Ιιοπιηιβηΐυιη »Ι νίπιιΐίΐη >1) 
Ιοε ιιιιγ.ίι ιιΐη ρΐι πιριιΐβ ρ«Γθίρ!βηΐΓ•; ςιιίοιιιιφ.ο 
ίηίηι νοΙιιιιίαΐϋιϋίίιιΊυΙ^ει. ρηΓ»Ι)ΐίοιι}ο6ΐ, ϊη ΙεϊΙο 
Μ1•Ιι]ίη!ι ]ΐϊΐΐιι, ηοΐηοιι ιΐβΐιίΐίΐχίϊ ηιιι ίη βη οιγο 
ηίΤΙιίιιΐΓ. 5ϊ νβίο κΐ36ΐΐί βοιι^ϋοΊί χΙΙιΟΓίχιίοηίΙιιία 
ριορΗβ ρεοοίΐι οοιιίε»ιιι ιιτρβΓϊΤβΗΐ άΐίιϋίΐιΐβιη 
«:ιΐι1ΐί ληΐιηχ »ιιρβΓνΐηί('ηΐ<!ΐη, κ ηηιΐιΐΟΓ 5ί(ΐ»οηΐι- 
Ιιιι» 3ά ΟομΙμμ ίβιΐϋΓ ίυϋρϊΓυι ν'ιΐιιρβΓΚιοηε, 
■ιΐΐΏΐΟΓίιπι οοιιΓβίίίοηβ, ροΐΐίι-ϊΐϊΐίοηβ ■ <ιιη!ο ροΟν* 
αΙ)<,ι1ηβηιΐί, εΐ οηΐίοιιβ 1 1] Οβυιιι Γιείχ. Υεγοιπ ίκι 
αά ϋίΐιιη ηι-φκυιιι ■ο'ηιοτοΓβ, ηίιΐ Ιαοΐοαι ηυϋβιιΐ, 
(ΓΒΐιΙαϊ 61 Ιιιΐιιιη ί!ίαιιιΐ[ΐ•ε ηΐίΐΐϋΐϊϊΐη ΰ^ΐοίβικβι. 
Γιιγγο ΐαουιη ίη ω1)Ι) ε>ι ηιβηΐίι ίηΐΐΐΐϊ^εηΐϊι, ηιιί> 
ιιηιηΊΙιιΐϊ Ίη ηοΐιίϊ ρτ*βϋ ; Ιιοο νοο ιηοΐίοιπ Ιι.ιοβΙ τηΐ 
ιηρίΓροίίΐηηι ςιιΐίί ηιβΙβΓίλαι, 8ΓΪΙιαΊ »4 τΐιίι α λΛ 
Ιι'ΓΓβΐΓΓΐι ρΓοροηίϊοΓίΓΟί. Ι^ϊιιιγ «(«λικΙο «[.ι μΓορειι- 
ϊίο » φίΚοοΓρτβΊΐϊοΐίϊ ίί!ΓίηΐΙΙ*ιΐί, ιοίιιι» ίΐΜΐϋΟΓ, 

ΙΠΠΟ νβΓβ ρ055ϋΐ(ΐ:ιί ιΐίιιιίίΐί , 1(1 «II, ν(τρ Ιαη!Π•Ηι 

«ι ρΓονοΙνί, β! 90* Ρϊΐιιη ϊοεβ(Ιίτΐ!, η»ηοη κϋ [εο 
(1ιβίΐ»Γβ κΐ ΕΟιι<>6φΐϊ ίαηίΐϊΐΐΐιι. 

χΐΐμοον- ϊχ*ι ίΐ τούτο πολϊ.ην ωβκιρ Ολην έπιχι 
*0:βν οδν ή σ/έα;; αύ;η £ι4 τών «ρο*ιρι]μίνων ' 
8τ>ν4μ«θ> χϊλϊϊβϊ,νίΐ. τοιιΐίστιν 4ληΒώ; ταηκνωβϊΐ 
χα\ αΐτήοαι χ*1 Ιαβιΐν παρ' αύτοό την ΐββιν. 

8οιΙ φΐιηιία (ϊοιλ ιυιιΐ ϊϊΐ» ρΐΒΐιίίειΧΪχ ορβηΤ Πνίται 

ιιηιΐο κηΐΐ Λϊββ ϊη εϊ νϊυΐι-ιιι ιιιηηι, Μ •$), φηι^β 5α η*0<ν ίιβϊί/ων, Χ«\ μΐν(ι τοΰ ονοματο; τοί Χριβ-.ο» 
ίπιιώΊβει τ*λούμ»νβ • ήμ»ΐ;οΰν, άΐΐ'ιψλ. 8ι* Ιργων 
βύτ'.ν 4ρ:(ω{ ίοξβιωμιν, ύχίϊπγμβ τιρ'ϊί ίριτην 
4νβΊ'ο>ΐ'-χώί χι'ι τ6 Οβΰμβ τούτο λαμ64νοντ«* Ιχ»- 
α:•>, γ ίρ τών ταΓ; ήΐβναί; ιτρονχιιμίνων καρΐλντ^ΐ 
ίατι την ψοχην ϊκΐ χλίνη( τη( ί,ΐυηββίίβ.- χ*ΐ τϊ( 
ίν ταύττ) χβτά β4ρχα βοχαύαη; 4ν1βιω$ χ«(μι»«ί. 
"Αλλ' ίταν ιτιιαβ;\ς τβΐ; ϊΰ«π* λ( * Β{ ΐ *"Ρ*»«*«- 
αιν, ΙξομοΧογούμίνο; βρΐϊμ6ε>, τ1; ίαυτΜ 4μβ£>- 
τίϋί. χβί τ^ν έντιύβϊν τή! ψοχης βύτώ γ«νομίτην 
τιαρϋυαιν, δηο τών τεβίίρων «ύτων βίρίμινος 
φίριται κροί τον Κύριον, τί,ί οίχι'βΐ χ λ τ κ γνώ «»»,-, 
«ροημαριημ^νων Ιξαγοριύηω;, τη; ιΐς 
το Ιξης πρι; 4ι»χην ιών χοχών ί^οχίοχι»;, χ«\ 
τη; «ρα; τον θ«'<ν οΊήαιοι;. Άλλ' ού δύναται τ*ύτ« 
ΙίροβΕγνίϊβι τψ β*ψ, ϊν μή τον ίροφον 4κο»τ«τ4- 
βωίΐ, τί; χ(ρ4μουί χλ\ τΙ•ι χουν χβΐ »ήν; 41λην 
&λην ϊιβρίίψαντίς. "Οροφο; II ϊπτιν (ν ήμίν τβ 1ο- 
Υίκτιχον της ψ^χή;, ώ; τών Ιν ήμΓν ιιάντων ύπΐρ- 
μένην την πρ',ς τ4 πίθη χα\ τι γί,ϊνβ β/ίβιν. 
ΐΐβίρΊΐν λυθζ χαί Αποτιναχθ"., τοτι ώ; ίλτ,βω- 
βι «Ι *ροιπι»ΐν χβΐ κροβίγ-ν' 1 " *Ψ ΚυρΙω, 

Πνίται 41 τβύτχ τ4 τί; μιτχνοίχ; [ργ« τ^ΐ*ϊ 
Τηβοί; 1κ\ την Ιίίβν «4λιν, τουτί»^» * Ρ»Ι- ϊκιι. 9. ΙΜ ΓΟΜΧΙΛ Χ. 

μιβα δια ιταρχο; ιπιίήμηκ τώ χίιμ : >, 3; αντά Λ ρ?Γ εητηοΐη ΙΜ ί ίϊιο; ώ; ύπ' βύιοϋ χτιββι\;, κ»0β;τ:ρ ; 
Εδαγγίλιατή; ιπρΐ αϋτοΰ ψηβιν, ίτι* ι Εις τα !{<» 
ηλΟι, χαι οΐ βίοι ανχϊν «9 παρίϊαοΌν ■ ίζα: ίϊ Βα• 
βον αντί ν, (οωχιν αυτοί; Ιξο-,ι ιίαν τΐχν» θεοδ γίνέ- 
οίαι, «Γ; ΐΕΐστεύουβιν ιί; ίο όνομα αυτού, ι ΛΑ 
χαΙ ο παραλυτικό; νον; με-τα πίατίως οϋτω προατϊε- 
βών, τέχνον ιίβΐις ακούει ΐταρ' αυτού, χαΐ «ην 5;ι- 
Λν χα\ «ήν Γαβιν λαμβάνει* χαι ού ταύτα μίναν, 
βΧ)4 χαι ΐϋναμιν ΤΕροσΧαρβάνει τον χρά€6«ο» 
βίριιν, χαΐ φέριιν ΐφ' ψ χ1ϊτ;χει-ο. Κρά66»τον 41 
*οήοιι; το αώμα ψ ηρίΐχιιταε, χαΐ ίι' ο& των έρ- 
γων &ντιτιται τή; αμαρτία;, 6 «(ς ααρκίϊϊί; ίρί- 
ϊί αιν έπίμενο; ναΰς. Μί-Ϊ 61 Την Γα ϊ;ν ίγων ΙβτΙ 
το αώμα χα\ φίρων ώ; υποχείριον 4 Λμετερο; ■ ιικιιΐιΐιιπι ρβΓΟ'-ίιιϋΙιι" βί! <":! 
|)ΓΪιιιιι ίρϊίυί βϊΐ ρηβιΐϊιιιη <|ΐιία *<Ι Ιρίο Γιίΐιΐί 
ρΐΌΐιΐ Εν»ιι-;*Ι1ίΙι [Ιβ ίρ-οΊίκί' : ι 1π ρπιρπη »«Λ 
βΙ μπ Ο'ΟΙ ηοη Γ<!«ρι•ΓΐιιιΙ ; ηιιοίηιιηΐ ηιιΐίιιι ι 
ρβπιπί βιιπι. ιΐβιΐίΐ βίι ρΐΐΐΜΐίΐΐοΒΐ (ΙΙΙοβ ύκ'\ Ηβι-ϊ, 

1|ίΐ ηΐιί ίΓίΐ!|ΙΙ|Ι ϊιι ηοιιιίιιβ φΐ". ■ Ιιΐι-Ο «Ι Ι»ΜΙ* 

ρϊΓϊΙΐ'ΐίο• ΐια ίΐιπι 04β ρ>οχαιιιΙ>βηι ιΐιιίιη βιιϋίΐ κβ 
ηοηίοβ (Ιΐίί »ρ)ΐ«ιι.ΐΓΓ, νηΙΐΜφη βίιικιΙ ηα β-Λ- 
οιη κεΙμίι, βιΐιι&ιιρβτ -Ίγμ ηιιοηηβ «ρΐΐ <:»Ι>»- 
Ιυ ιη ΐοΜβηιΙΐ, βι ϊυίι-ι-ϋηϋ Τη ηιι» )ί«1ι»1. ΰιοϋ*ιιιηι 
ϊβγο ίιιΐΜΓι•6», εοΓριιι ία φιο ϊ»«1, βΐ ρ-τ ηυιιϋ 

Ορι'Γ» ρΟΟΕΪΐΙ ρβΓρΟίΓϊΙ ψ)Ι 03ΓΙΐί" ίΐΙΐρβΙΙΙ* Κ())|Ί|Ι)Γ 

αιιίιιιιΐί. 8βϋ ριιιΐ ί3ΐ)ΐ(ϊοη«ιιι, ηοη ιίικϊΐ Ιίιιΐιιιιι 
*-■ Ιοιί;ιιη ίοΙΙιΐ εοι-ριιβ φι»! ΐιιιΐηιιηβηΐυιιι οιιίιιι» 

ΠΟίΙΙΊΙ, £1 ϋ{ΐΙίθρβ Γγ«ΙΙ-1<ιΙ βΙ Ορετ* Ιιικιιίΐβιιΐί* II• «1 (ι' β:τ•>5 -ίβΐς χιιρΛοΐις χαΐ τ! !ργ« ϊής μετβ- Β ρπιΐΗΪι ίι.ι ιιΐ ϊϊιΙβιιιμ ϋβϋπ) ΐΙοΗΙβΡ•), «ιι»ρ{- 
είοιίββ ϋο>Ιίβ οτιι»ΒΐΊϊιΐ:κιι η"ί Ιί*γΙ ΓιιΙι1ϊΕ»ιιη«. 
»ριΐϊΐοΙιΐιιι ηιιΐ ρβΓΚϋΐΜΟΓ, ΐΓιΐοΙοβικ» ηιιϊ ργχιΙβΙογ, 
ίιΐίιιπι ΓβΙΓΪϊ ςκίίϋΐί ςιιί ρτ}ύ\α ουιιι ροΓΐίί ΐΟυτβΓ• 
ϋΐίοιιΐΓ, ιΐβιιίφιβ >ί ρΙΐΐΐιοΗΐ, (βηΐΐοΚί οΐ€»ιμιι« 
ίιι αίΓιΙβ άΊιρσπβηΙβιιι, ουιιΐβιη > (ΙυΓΪι Ιο (Ιοήαιιι, 

■Ιιι^ιιΙίΐ ιΙίβϋΐΙΙ Ιιι ιιιοϋυΐ ρΓΟΐβιΙοηιΙο. ΡΓΟρίβΓφΙΟΐΙ 

Οο'.ιιίιιιυ βιΐ ιΙίΜίριιΙοι ίίχΐι : < 5Ϊ0 Ιιιμϊι Ιι« *■'- 
*ΙΓ» (0Γ3ΙΠ Ιιοιιή/ιίΙιιΐί, ιιι τΐϋϋίιιΐ ορβη ΤβΜΜ ΙθΠ2 
βΐ βΙογΙΠμιιΙ ΡμΙγοπι τμιπιπι ς'ΐί 1η βίβΐίϊ «ι. " » 
Οιιιη ιϋιίι, ηοη ςυιιί ]ι>1)ϊγϊΙ ηοι Ιηιίαηΐ», κΛ ρίβ 
Εοη»(Γ8ΛΓί ; >ίϋυ( Ιοί ιίιιβ Ιαυοη οβηΓοί Ιηΐυκπιίιιιη 
ΙιιΙΙβΐΐίι, ϊιι ρίι ίοιιτοΓ*»ιϊο ϊΐηιΐίΐ ηιιπ βΐυϋι ιπ«η• 
ΐιω ριΊΙϊείΙ. βιιπιΐ!<|αεηΊ>πΊηοι1υαι ι(ο ιοϋ* Κιηιίηβ 
ηοιι ΐίΓΡίη ιρΙεηιΙοΓίβ ριτιίΐίρκηι ΙηυιΙηηκίί, Ιιηβ 
βιιοι φι) ίαΐ^ατί* ]Ίι1)»Γ ΙοΙιοΙ 61 ρλΠίΙιΐΓ ιοίβτπ, Μ 
II ϊΰΓίιη ΐ]ΐιί:ΐ ΙιιεΜιιΙ !;ΐιιι1αιιι?ΓΪιηιΐί, ηηαηΐο ηΐ3(ϊτ 
ίοΙβιηΤ ϋ> >1β εο ηιιϊ ρΑΓοροη «Ιπυΐϊι πιαηίΓνιιαι 
ίοΐί) ]ιιιΐϊΐϊ£ ιρΙοιιιΙΟΓΟίη ; ΙΐΙβ εηΐιιι, ιΐιΐΐιη απ 
ϊοηϊρο€ΐ"5 ΓιιΊι, αιΐιΐϋείί ΛιΙ ςΙΟΓΪιη ΡβΙγΙι ηιιϊ βιΐ 
1η εοβΙϊ-, βοϋι ]ιιβιϊιΙχ ΟΙιπϊιϊ. Ει ηι ιηφτβκ οιηΐι- 
ι&ιιι τίΠιιΐΜ, ςαιιιιΐιΐ <η ββηίΐι ΕεεΙοιίι τϋΐιίχοιηι 

Οΐ,Ό 3<ΐ!ΐϊΙΙΙ, Ι'ΟΙΙΜΠΜΪ νίϋ«ΟβΟΪ<|Ιΐί ΕΙΙΙΙΙ ίίιΙίΙΙΙ- 

Α^ηιΙι ει οοιιιριιηοιίΐΊΐι; Ιιϊιιιιιο» 0ΓΚΐϊοη«κ|αβ ΐιΙ 
Οοιιγπ ιηΐΐΐιιηι, *«Ι ΐ|ΐιβιηϋ3ΐη ϊη ηιοϋίυΐΐοη» ββηΐί• 
•υηιβιΐ), ηοι'ποη Ιη ιΐίβηιΐο αυϋίβιιΐβ*», *Λ Ιιοϊ ιο- 
Ιυιη ιρβ<Μη<:υ1υι» νείιιιί «ρίπία Ι.)βϊ αΠΙαιυΐ, ιηίιιιο• 
ηιιβ Γ^ρΙϋΐκί, |ΙοΓίΐΐε<ι ιιιϊ ϊη «οεΙϊ» μι ΟΐΓΐ&ΐυιη 

Ρ.ιΙΓβΐη, (ίηβ ηιιιι ιιοπκ) ι|ΐιϊϋΐ)ιϋτη ΟΟηΙ ρνίβΐΐ >ψ•- 

ή Β Γ»), «V ρργ ηυίηι ΙιοηιίηΙΒιι» οηιηΐβ γ«ιι ρΓοιρ•- 
ηφιβ »ιΐ»ί'ηίϋΐιΐ. ηΐα ίπιίΐίχνύμίνο;, ώ; χιι ιοί; ίρώντβ; ί'.;>; 
το» θϊΐν, βλΐ-πντϊί ι0«γϊ«1ίίτήκ βήμιρον ϊ&ν χβΐς 
τίΐώντ,ν, βπΐβτολον τον ΐιώκτην, βκιλίγον τίν Ιτΐ- 
«)]ν, «Ιον τβϋ οορανίον Οιτρο; τον πρώην τ'-Γ; 
χ'Λο',ις 1ν3ιαιτώμινον - τΐ ίί ρούΧιι, χι'ι ίναΐΑιτι; 
ίν χιρΐία ίιατιΟίμκναν, κ>\ ΐϊαριυΐμΕνον άπ'. ϋξτ\ζ 
ιίς ϊίξβν, το ηροχοκτην Ιχάβτι\{ ήμίρ»ς »ιΛ το 
χβιίττον, Λιο ιι'ι 4 ΚΟριο; ηρο; τοί; οίχ<-^ς 
φηβίν ■ « Ο',-ίίιι Χαμψίτω ;1 φώ; ημών ΙμπροιΟιν 
τών ίνίβώπιον. ίκαις ίίωϊΐν Ομών τ* χο\ϊ Ιργ», 
χαΐ ϊ'-ξά ιΐι)5ΐ ΐΐν Ποτ/ρπ υμών τ&ν 1ν το!; ουρα- 
νοί;. > Τοί;α« 'ίηιιν, ο6χ Ιπιίιίκ^αΟκ χιΐίίω•*, 

Λλϋ Οεο^ιίώ; «αλιτιιΐινβιι • χαΰί^ιρ (1 το φώς 
ΑΓριγματιντω; ίΐίλχιτιι τοί*; ΐΐβιΐμοίι; τών 
βρών:ω/, 52 5^ ϊω ί ή βΐαφιλή; «οΐιτιίι μιτκ τών 
ύ-ΐύιϊμιΐν Ικιβιιίτβί χαΐ ΐήι (ιάνοιιν. ΚιΙ χιβί- 
πιρ «ίλιν ίκΐ τοϋ ήΐιιχοϋ φωτί; ο! τίν μιτίχονΐχ 
τή: λβμπρΐτητοί 1«*ιν&ϋμ*ν Ιερά, 41X4 τον ίχοντα 
κ»\ κβρέχβντϋ ιήν Βύγην της ϊιμιτροτητο; ί^λιον, 

χϋν τον ί/ρχ ώ: 'ρΐιΐΐϊ! ν',ν ίπαινίΐωμεν, Τίΐπρ μ9λ- 

Ιον »'λ τ^ιον ; οϋτω χβ\ ίκ\ τοό Ϊι4 τών Ιργων τής 
Αρετή; ΙιτίΕΐιχνιιμΙναν την •β£ ήλιου τή; βιχαιοού- 
νη;ΐ9μ«ροτητ«• Ινάγ*ι γίρ ο!*μ; ιϋΟί; ορώμινο; 
προ; ιήν Ιο^αν το3 ίν οΔρχνοΙ; [Ιϋίρο,*, τον ή), ίου 
τή; βιχαιοβύνη; Χριστοί. Και ίνα ιίς μεί,'ιυς τών 
όριτών ι»ρολί!πω νϊιν ίγώ, οιβν ί«1 τή; Ιερΐ; 
Ιχχληβία; βϋν ύμϊν τψ θίώ «αριβτάμινο;, ατραφιι; 
(Εω ιοί; μιτί ακνιΌιώ; τι χαί χατανύξίω; άναπίμ- 
«οντά; ταϋ; χρο; θ«ον &μνοι>; χαΐ τα; &ή< 
οκκχώνιΐ τίνα χιΐ βΟννων Ιατώτα χαΐ άχροώμ«' χαΐ ϋ = ο μο.η; τή; Βία; (ΰ3ί>; Ινθου; γίνομαι, χαΥ βΐίμηϊία; «ΊηροΟμαι, χαΐ ίβξά,ω τον 1ν οΐρανοί; «α- %ίρ& Χριβτίν, οΐχωρ"ι;οΟΛν ο0ί;\; δύναται κοΜίν 

ΆΧνί τί νβν «ροϋμεν Λρΐ; τοϋ; μήιε αιωηώντα; 
Ιιτώτα;, μήτε ϊ^μψϋλοντα;, άλλι ίννχυγχανοντας 
άλΧήλοι;, χα\ την Χογιχήν ήμ>Τυ τιρί; το» βεΐν 
Ιατριίαν κοιμιχΐ] τιν< /.',γολΕ; ; ία βυμφιΐροντα;, 
χα\ μήτΐ αυτοί; αχοοοντι; τών άρών χαΐ βεοπνεύ- 
β:ιιιι Αογων, χα\ τού; βροντά; άκούειν χωλύονια;; 
*Εω; τ.οτε, ώ οΐιτιι, χοιίανιίτι Ιτι' άμφιτίρα:; ταί; 
Ιγ-ιύ-αι;, ο θιιδ!:η; άν ιΐηΐν ΉΧία;, αμα βϋονΐε; 
4ηΙ ττροαινχην αυνιίναι, χαΐ λίγου; άχαίρον; τι *Λ χα).ών, χα! ΐι' ο««3ν άνθρωποι; τ6 χατορβοιίμενον. 
5βύ ΐ|ου ϋι'είιιιιι* >ϋ εοβ ηιιί ηβηιισ Ιη ίϊΐΕΐιΐίο 
βιίίΐιηι, ιιρςιιρ ρίβΙΙιιηί, κϋ 1ηι«Γ ιβ ΕβιιΓιυιιΙϊΐιΙυΓ, 
«ι «ρίΓίΐιιαΙί ηοιΙΠΕ 3'ί Οβιιιιι χΙοΓΒΙϊοηΙ ιηιιηιΐχηκα 
εοηισιΐκβικ ΙοουαΐΊιαιοιπ ; ί[ΐι| ηοη ιοΙμιι- ηοη ηιι• 
■ΙΙυιιΐΜΐΓΟί κπιιοηβϊ εϋνίηα (ρίπΐιι ΙηιρίΓ»ΐοι, ι«>1 
ίΐίηηι ϊιιϊ ι]ιιί ιιΐιΙΪΓβ νοΙιι»ΐ (οηίοβιιΐϊ υ«ηιιβη<ΙΟ, 
φΐΐ ιαΐΐ* Είΐϊι. οΙαιιιΙϊμΙΪι ϊιι ιΐυ» ριιΐβ» ? Τηβκΐιίΐ.ν 
<Ιιχ ; ικΙ ϋίΐί-ίΐ. ςυί ΒίπιυΙ τιιίΐίι ογϊΙΙοιιι ο Ιηιρορ- 
ΐιιηίί [θπτη1ίΐ|ΐιο κΓΠΐθηίΙ>υΐ ίιι4ιιΙ|< , ϊΊ', 1"ΐ ιιοΟηΛ»• Ι, II ■ »3!Ι1ΐ. - 10. ; |23 ΟΗΕ60ΚΗ ΡΑΙΑΜΛ ΙΜ 

•Ιΐβπϊη», οι Γαα ο&Ι, 9<1ΐη€βΐ1% . αΗα αϊ «ίϋβ 6τβΝίΟ«, Α *«Λ γήινο»*» χ«Λ μ^' Ιτερον ώς είχδς χ*τορσ*5*τες, ιβη ροΐΐαβ 2»τί€€ΐη βνοϋίιηίηι Τ υ^οβςαο οϋ ί»ΐί$ 
1τιηιΐ&ΐΐ3 υογΜ* ηοη αοείίηβΐιίΐιβ, Ββά «Ιοηιυιη ο πι-. 
Ιϊοηίδ αΌπιιιαι ιηβκαιίοηίβ , βΐ Ιιιγοαγμπι Γαοϊο- 
Ιίδ? ϋοιηοη ιη φΐΑ ?6γ1>» νίι* «ΐβΓη» αιιοΊπη- 
Ιιιγ Ιυπι οχ ηοϋίβ ςυί α Όβο 6ΐι«ι *ρο ίηοοηίυ$ί1)ίΚ 
νΐΐ9ΐή ροΜίπιο» 3ΒΐβΠί3ΐη, Ι ιι ιη * ρ* Ν β Ββί 1»1"{ΐ6η- 
ίΐ» €ίβ (|υ! οχ Ιοί» οηίηίΑ 61 ιοί» ιηβηΐβ ίΙΗιιη οΙ>96<• 
€Γ»ιιΙιιγ, ηοη Αΐιΐβσι \ι% ηοι, υΐ Πα ΙοφίΑΓ, ηοη Ιοιαοι 
Πη£0Αΐη *<! ογαιΙοοοπι οοηνβηιιηΐ. Νοη οογ ίβηθοι 
ηϋΐΐ€ « ηοοΐ3, Γγα1γ6Α, βίουΙ α Μοταα, α<1 Οβαηι **- 
ύΗβοΙυιη, βοά ρβΓ τβΓΪαηι οββιΙιΐΓ. Ταηο 6Παπι Οβαβ 
ι|υίϋβηι ΑΗήΠοίιιαι Ιζηβ οηίΑΐααι Αοεορίι, ίριοιη νοπ) 
6χΐΓ*ηπ>ιη Α&6Γ6ηΐ69, αυί «ιιιη ΟοΓβ ιοΎοΓευδ Μον- 
ίβη ΙηδίίΓΓβχβΓοηΐ, ϊ^ηβ βαοτο βροηΐβΐη ίρεοι οτααι- 
ρβιιΐβ, οοηβιιηιριί «αιιΐ. άλλα δι' αλλήλων συμφθείροντες άλληλα, μάλλον Κ 
αύτο\ δν Αλλήλων φθειρόμενοι ; "Εως πάτο χάνταΰ** 
των . βημάτων της ματαιότητος ούχ άφέξεσΟ*, άλλα 
τδν'οΐκον της προσευχής οϊχον ΙμπορεΙας, ή Ι μπα• 
ίιίας λόγον. ποιήσετε ; οϊχον Ιν φ βήματα €«*ης «(*- 
ν(ου χα\ λέγεται χα\ ακούεται • τά μδν «βρ' ημών, 
αΐτούντων παρά βεου μετ' ελπίδος άχατσασχύτβον 
τήν ζωήν τήν αΐώνιον, τά σε πάρα. του θβοΟ, δίδον- 
τος τοΤς έξ 5λης της Ψ υ Χ*Κ *** διανοίας ειίτουσι* 
αυτήν, άλλ' ούχ\ τοίς μηδδ τήν γλώσσα* ώς αίποίν 
δλην πρδς τήν αΓτησιν στρέφουσιν• Ού δια *υρΗ 
ννν ήμϊν ή θυσία προς τον βεδν, άδελφοΛ, χαίάπζρ 
έπ\ Μωσέως, άλλα διά λόγου τελείται* Τότ• τοίνυν 
ήνίχα πυρ\ τήν θυσίαν άναφ&ρομένην ό θ«δς «31- 
Β χετο, πυρ προσενεγχόντες άλλότριον ΙξωΟεν ο! μετά ΙΚορβ χατά Μωσέως Ιπαναττάντ«ς ύπο του 1«ρου πυοος αυτομάτως έφορμήσαντος αύτοίς χατβφλ*. 
χΟησαν. ΤίπιΟΑπιαβ β! ηο8 ηο αΐιοηοδ ιοηηοηο» ία (οίαιΐ 
βρίπΐυίύβ Οδΐ ΐηαποϊΐΐιιιη, ΕοοΙο&Ιαπϊ ϋίοο, ίηΓβΓίχη- 
4ο§, αΙ> ίρβίί ΟβΙ •€πηοηϋ>α$ άΑΐηηβηιιΐΓ, ηοδοιβί- 
Ιριοι ΙιοΓΓβηίΙ» ΜηίοηΐΙ» ΰ&ιηηιιίοη'ιβςιιβ Γβο• 
€(Βο(οη(65• Αιηβη, οΙ>λογο, ΐίαιβΑΠίιιβ,. 61 υδςιιβ()ϋπ^ 
1)60 60ΠΙ ιηοΐιι Λ58Ι3ΐαΐ«υβ, ΟΓΟίίοηοβ οίΤβΓηιτιιιβ. 
ΙΙίηο Αυίοτη βϊΓβββί οβΐοικ!3ΐήυ• ηο&ΐΓΑΐη ίο ηΐ6ϋιιβ 
ιιιοιαιη οοηνοΓδίοηβω % Ιυεηχ, * πι&χΐιηο ιη]ιΐ8ΐΐα^ 
ΐιβΐ|ΐηι<|οαπι α*6νΙεΐί ; ]αΐΐΐη6ηΐ», ρΓΧββηίπι ϋο ηΐ6η• 
<)ιο2ο, ίυ^βηίςι; α Ιυτρίϋιιβ Τ6γΙ>ϊ5 αίΜΐίηοιιΐ**, 
ςηληίο π&%\& α ργοΚ>γοιΊ$ οροτίϋυ*•. α ιηχΙοίΙΙοΓιοηθ, 
α (Ιοίο, α ΑΐιρβΓϋί* ; οπτηβ ιηοηιΙ)πιηι, ιβηβοηι οηι- Φοβηθώμιν Ιή χαΐ ήμβίς» μή λίγους Ιζωθβν άλ^ 
λοτρΕους τψ λογιχψ τούτφ του βίου ^υσιαττηρίο^, 
χ§ Έχχλησ(α λέγω, προβάγοντβς 6πο των έν αδχ| 
ΟβΙων λέγων β!ς τέλος χαταχριοωρεν, τής άπ<υ« 
χταίας φωνής χα\ χατα$(χης ΙαυτοΟς άξίονς Ιντ««• 
θεν άπβργασάμβνοι, Να\ φο6ηΟωμβν 9 παρχχαλώ, χαΛ 
μέχρις &ν ωμβν ενταύθα μ«ιά φόβου τψ 0$ψ ηαφι~ 
στάμινοι τήν Ιχεαίαν προαάγωμίν • ΙξιλΟόντις Λ 
των &&, τήν έντευθον έπ\ τδ χρείττον των τρόπων 
μεταβολήν ένίειξώμεθα, χιρδών ο5χ ήττώμενοι, χα\ 
μάλιστα των αδίκων » δρχους φεύγοντες, χα\ μάλι- 
στα τους έπ\ ψεύδει * αίσχρών άπεχδμενοι βημάτων. νοπι δθ€αη<Ιαιιι <ϋ?ΐΔΑΐη ΙβαιροΓΑηΓίΑηι ηιθ(1βΓίοΙβ8, ^«δοψ δή μάλλον των χατά ταύτα πρχγμάτων, χα- ιΐ6€ηοη τογοο ηοΐο^ηο 4'ινίηο οοΓραβ ΓβΓβηίοβ Β6ΐι 
μα^Ιι ΑΐΙοΙΙοη^• ηηυίιηβ νβΓΟΟΟΓροηβ ΓιΙϋΙ*ΐΙο«ί• 
1>03 Αά ρτΑτοι ΙαΓρββςυο οοηπιρίδοβηϋίβ αΧ)]0611 
βΐ ΙιασιΙΓίΑΐΙ, α ΡαυΚο (ΙΙοοοηΐββοΐοο^ηοβεβιαοιςιιο* 
ιιΙαπι, $1 ΑβεαινΙιΐία 6ΑΓΠ6Π1 νίνηαιαβ, μογιοπηιγ, $1 
υογο ορίτΐΐα οροΓΑ Οίτοίδ ιοοπίΠϋΑνοΓίαιαβ, ία 3«• 
6ι|α τίτβαιυ*• ΙηοΌ Αά {Ιογιαπι Οβι οαιηββ ΐ|ηί ηοη 
οοοϋρΊοΙοηΐ, ΑάίΙυοβπαυβ, ςαί ηοδοβαΐ άοηαυιη ίιίΑαι 
ϋΗΗιΐηηι Ιο βαίβ κΙχΓιβ Γογγο, α ςυο βρΙάΐα^Γιβ οχ- 
Αΐιη^ΓιΐϋΓ (ΙβΙίϋίΑΙίο,ςυΙ ]αυοΐ βοηοοι ρβΓοβρϋοπβε- 
ςαβ εοΓροΗθΑ(1 ίρουια «ρΙηίΑΐί ρίΑ^υο άίβοΓβΐίοηο 

ίΟΓΓβ 61 ΑΐΙοΙίοΓΟ,ι ηθ» Αθΐ€Π) ΑΪ 613 *1ϋ1ΐ6 ΓβΓΠ 61 

ιΐίοιίΐϋ, ς ιι α νϊα Α5€6ηάΑΐηυ3 Α(1 νοΓαπι άοοααπι ηο* 

»ΙΓΑΠ1, 6<Βΐ68ΐ6Π) ϋΐ€0 61 ΑΟΟΟΤΟΑΠΙ Γβ^ίΟηβΟΙ ϋ!)ί Γβ- ταλαλιάς, δόλου, μεγαλαυχίας* πάν μ&ος, ίΛίοψ 
αΓσθησιν νψ παιδαγωγού ντε ς θεόφρονι, χάΐ φέροντες 
συν λόγω χαΐ φόβφ θεΐφ τδ σώμα χα\ αναφέροντας, 
άλλ 1 ούχ ύπο του σώματος, πρδς τάς αύτοΰ χαμιρ- 
πείς χα\ βδζλυράς ορέξεις χαταφερόμενο( τε χα\ 
κατεχόμενοι, ^καρϊ του Παύλου μαθόντας. τα χαΐ 
γινώσχοντες» ώς ε Ε μεν χατά σάρχα ζω μεν, μέλλο» 
μεν άποθνήσχειν ' εΐ δδ πνεύματι τάς πράξεις του 
σώματος 53 θανάτου μεν,, είς αΙώνας ζηενμεθα• 
Κα\ νυν πρδς δόξαν βεου χινήσωμεν πάντα; τους 
δρώντας ημάς, Ιπιγνόντας ώς δ οίχος ούτος τδν Χει* 
στδν έν έαυτφ φέρει, τους χατά ψυχήν παραλύτους 
σφίγγοντα χα\ χελεύοντα τάς. σωματιχάς α!σθήσ«ις 
χα\. αντιλήψεις πνευματιχ^ χα\ θεοφιλεΤ δ^ανο^ι βηίΐ 0!ιπ§1υ3 Π3εΓ63 61 ΙβδίΑΐΟΓ ΒΟδΙβΓ, €ΐιί §Ιθπ», κρδς αύτδν αΓρειν τε χαΛ άνάγειν, άλλ 1 ούχ ύ«* αύ- 
νίΠαβ, οοηοΓ 61 ΑύοΓΑΐίο ου πι χΐβπιο 6]0• ΡΛλ «ων άιυνέτως φέρεαθαΕ τε χα\ χαταφέρεσθαι* χ«\ 
η6€ΐ)θη 8Αη€ΐί»βΙιηο οοαοηπβ 61 νίνίΟοαηΙβ δριπίυ, ούτως ύκάγοιν. είς φ δντως ήμέτερον οϊχον, τον 
ιιηηο 61 460)ρ6Γ6ΐ Ιη δΦουΐΑ εχευΙοΓυιη. Αηιβη. ούρα,νδν λέγω χαΐτδν ύπερονράνιον χώρον, Ενθα νυν 

Χρισιδς ό κληρονόμος χα\ χληροδότης ημών ψ πρέπει δόξα, κράτος, τιμή, χα\ προσκύνησις συν τφ 
άνάρχφ α^του Πατρ\ χα\ τψ παναγ(ω χαι άγαθφ χα\ ζωοποιφ Ιΐνιύματι, νυν χ.ι\ άε\, χα\ είς τους 
αιώνας των αγώνων. Αμήν. ΙΙΟΜΙΙίΑ XI. 
ίη σ/οπ#»α»ι αΰ νινί&αη* οτηοιτ* ΰϋηιχη'ιΝοαή ]ει%ί 

βπιχ εηπβΐί &ο Αηΐίηυίβ ββηβΓαιίοηίυΠδ ηινιτίίεβ 
Ιιιΐλ ρΓαηαηΐΐΑΐΑ, 61 ρΓ«ίί^ιΐΓΑΐΑ \ 61 ηβιιιο ιιιιςυΑίη προετυποΰτο μυστιχώς Ιχ γενεών άρχχίων, χα: ού. ΟΜΙΛΙΑ ΙΑ' (Ι). 
ΕΙς'τόν χίμχοτ χαΐ ζωοαοιόν Σχανρόγ. 

Ό του Χρίστου σταυρδς προανεχηρύττετο κα\ Ο) ΙΙλ06 ου» βοααοηϋ ρΓΐηνδ οϋκϋΐ Οιγ ΡΗο\ Μεΐιΐΐφία^, ρ. 22 βΐ 60. 
195 ΗΟΜΙΙΓΑ XI «β 

ί;[( «οτι ΧΛτηλλόγη τψ θεώ χω/Ας τή; *» »«Β>Ρ«ί Α ίη β πΗίΐ!ϋ ϋοί ιχιΐϋι ηίίϊρβΡ *1*βι1βπ> βηκΛϊ. Ροϊ< 

ίυνάμεω;- μϊτΑ γ4ρ ττ,ν «ρογονιχτ,ν ϊχε'.νψ 1•> τω «ιϊ;ϊηΐΐ£ηΐ ίΙΙίηΐ 1η ριηιΐί») 0,:ι ρβΐ Πιπί 

πβρβϊείοω «0 βΕ(<5 διΛ νΛ ξύλου πιρά&χσιν ή μΐν 

ώμορτί» β.*ΐζηβ»ν, ήμϊίς ϊ* βίκθβνομίν χα'ι «ρο 

τοϋ βωμβχικοϋ θ&νίτου ι4ν ιης ψυχί,ς ΰττιστίντε; 

Οάνχιιν, ϊς ίβΐίν £ άιΐ', «οά θ*θί τ ι^ιη; (ωρΐβμ4;' 

Β ίϊ Ι^ώμεν μετά τήν ιτιράΕβιιν, τγ^ Λμηρτί» ί,'ω- 

(ΐ*ν, χβΙΐ|) χατί σί.ρχα ΐω^ ' ή £1 άμαριία τώ νίμω 

τοϋ βίου οΰχ ύποτά.σΜτοι ■ οϋίί γ4ρ ΐϋνβται, χϊΛ 

οί ίν ααρχ*. ζωνκ; θΐψ 4ρίϊβι οϋ ουναντιιι. "Βπ:ι 

τοίυυν, ώς ϊοΙ 4 Άπίβτολύ; φηίυ, • 'Π οίρξ 1»μ 

Ουμίί χβτά τοϋ ιτνευμβτο;, χβι τδ κν*ΰμο χιτ4 τη; 

«ρχός ■ > 4 ίε Θϊ4ς ίΐνεϋμά έϊτι, χβΐ <χ1-03γβθΟ!τ>,- 

χβΐ όρ:ιή, χ«\ τούτου χλ-.' Ιΐχάν& κα\ ίμοΐωζιν τΐ 

«νΐίμά ίϊτι •ώ ήμίτερον, κϊβ' & Χΐι ίι4 τηί 4;μρ- 

«ίβς +,χρ*ίωΉΐ, πώς η\κ 6υνβτ4ν άνανιωΟηναί «ν» 

ϊιφϊ Α,κ όντων καΐ φίΛ'ωβϊνιι ϊ<7> θεφ ϊν Βν*νμ»τι 

μί^ »βτιργτ;θΐϊιη^ τη; αμαρτίας χαΐ τ^; χτ;ί 
βίρ*» ίωή( ; ΤοϋΜ ϋ έϊτινΐτοϋ Χρίστου «βυρΐί, 
*; της ίμβρτίβί ΧίτΑργηοις;. ΔιΟ χα( τι$ τώ* ίϊ». 
φίρο)ν ήμων Ππίρων Ιρωτΐ}θ£Ϊς ΛαρΑ τινο; των 
ά-ίατων. ϊΐιιιρ ε[ς τΐν ΙβταυρωμΛνον πΐίίϊίϋει, Ν«1. 
^τ,Λν, ϊΐς τον τί)ν ΑμαρτΙαν ο:*υρώα*ντβ. Φίλοι!! 
θιβί πολλοί τών «ρο νίμου χ»1 μιτ4 νάμον, μήποι 
*ώ βχ»υροί φβνέντο;, ύιτ' αύτοΰ τοΰ βΐ',ϋ μιμβρ- 
τ^ρηντ^ι, χαΐ 5 (1««[λ(ύί κα\ ν.ραψί-.τ^ Ιιί'.ΐ. ώ; 
βά««4βνιων ΐ4τ> τω *Ηφ φίλιον , « Έμοί 8ϊ, <ρη*ι. 
λίαν Ιττ^θηβαν οΐ φίλοι σου, 4 β.ί,-. ι Πω; ο'" 
ίΙα:ν οΐ -ρΐ τοΰ ιΐτ^υροΰ φίλοι ΐ*ϋ θ(θϋ ίχρη/Α:ι• 
ο^ν; ίγώ ύμίνύπο&είςο), ί4ν, μοι φιλίβεβγ χβ\ ί^ι- £ ^ β |[ι, 
λή^οον ο3; ϋκΐοχίΐτί. 

"ίΙΐΓ.ίρ μήπω παφιγΕΜμίνου τοΰ. άνίρώ-ιυ της 
34 4μαρτ[*ϊ, ϊοί υ!•ιϋ ττί; 4νομί»;, τοΰ "Ανΐίχρί- 
βτου λίγω, ό ί^γιτιημίνοί τψ. Χρυτΰ φΐ)ϊι Βίΐλΐ- 
γχ • ι Κ*\ Λ•ι, 4τ«Λητοΐ, 4 Άντ!χρι»τ4ί ίναν • ι 
ι,^τιο χαλ 4 ϊϊίυρϊ; τν εν τοΐς ηρογενίτ^έρϊ'.; χαΊ 
«ρύ «ί τιλϊβθήνβι • 4 γ* ρ μεΐ»; Οαΰλοΐ ο«<ρέ• 
οτ;ρ*ί %*; ΙιΑίίχων, ηώς χιΐ μήπω πβριγίνί- 
εκνοΐ Ιν (ιμΐ* ίο«ιν δ *Α« ϊχρι ϊτος, ιρΐ)β[ν ■ < *0« 
-ίί μυίτήριβν αύϊού ίνίργιίτβι ίι 1];ιϊν. > Οΰτω βί) 
χβΐ 4 αιαορύί ιιν; Χριβτοϋ μί^τω γΐϊονώ; ίν τοί; 
βροτ:4:βρ«ν,{|»• ιΛ γάρ μυβτήριον «ϋιοϋ ενηργϊΐτο 
4ν βΟτϋΐί ' ΧΛ\ Τν» νΰν 4φώ τι» *Αί»)., ϊοί ΐ^Ο, 'Λ•ι 
Ένώ{, τϊκ Ένώχ, Νώί « χ»\ «6< μίχρι Νώ£ τω 
β<ώ είίρεβτηΛίτοί, χλϊ εΓ χΐί εγγύς μίΐ' αΐιτού;, ΚΓΡΪίίθΙΊίΠΙ Γ1!ϊ1ΐί| ηΐΐίΐΙβΟΙ |ΜΓΓΐΙ ΙΙΠΙ,' Κβ* ΜΗ6ΙΙ1 

ιιιοπυί ιιιιηι», απίιηχ ρηικ ηιίΛτη ΐΌφίκιβ πι 
ιιιΐιβιιπίαι, ί[ΐκΒ β$ι ιηίιη* >ν«ΓβΙ» ■* Οβο. ΟηοιΙ βί 
αιΙΙιικ- ραιΐ ρι-ηνϊΓίοιΙϊοηοη) τϊιίπιιιι ιιοη ηίίΙ ρ^Ο- 

Οΐί '•Λ «ΪΓηίί νίΐϊ ΡΓ3ΠΙ11! νΐπ ; ρ£<ΧΌΙ'«ιι ΐΜβΙΗ 

ΙβΒί Πκϊ ιιοη ίΐιΐιίίκβΐ ; ιιοη βηϊηι ροΐΜΐ : ίίο Η *ΐ- 
νοηίβ* 8Μΐιη<1ιιη) «Γηβπι Οβο ρΐίοβτβ β*ηι ρο»»ηιΐ 

ΝβιηΕίιιη, ιι[ι!ΙοϊΙ ΑροκΙηΙκϊ••, ριγο ΜΟί•»|>Ι*πΙ »ί- 
νακυ» *[)ίΓΐΐιιιη, μ ίρίτίΐιιι βιΙ«*>Γ$ιΐί ΐβηΐίπ), Οβιιι- 
*)ΐιβίίιιρϊΓΐΐιΐϊβΓ.ριιι 1>(»ιιϊι«5 ϊρ»»ι|υβ τίπιΐϊ, •η<η>α 
ιιι(ί•ιη ΠΟ&1Γ* :ι<1 Γ)«-ί 5ίηι1Γϊ)ιΐ(Ι:ιιβτιι Γι-ίί ϊίιίίΐτΐΓ 
ρηΓ ρβίΓϊΙιιι», <ιΐίοηκιι1η Ι>ι>ΓΪμοΒΚ1 ιιΐιΐιιίί ϊχοιοβΙ- 

Ιΐΐΐβ Ι>ΐηβ\0[ΐ)Γ ΙΛ ΪΙΙ Ϊ]1ΪΓ(ΚΙ (>« 3ΙΙ)ΪΓίΜ;1!11 Γ['ΠΙ|μ?- 

ΓβΙ, ιιοη.ΙιΐΒΐ ΛκΙίΊί» ρ«ϋθ1ο βί ΜπίίιΙΙ εοιινβΓβιΙίο- 
ΗίΜΙοί ίυίι ορμί *:πιεϊ* εΐΐΓΐίΐϊ, ίιιιιιιΐϊ ηρβΙτίΗΙ 
ρτοΐΜΪ ιοοίίιίο. 0«ίΐη(π1>π!ΐη ιιηιΐί ίχ ηο«ιΗι Ρ»- 

Ιΐίΐ.ιι; [)ϋΙ "ιιιϊγιΙιι μίβηίΐ 31) ΙπΠ ΙιίΙί ιμκιιΐίιιι Ιΐΐ'βΓ- 
Πΐρΐΐΐϊ »!Ι ΟΓβιΙΡΠΜ II) ΧΠΙΟΪΑίΙΐηΐ - ΟϊγΚΙ, ΪΙΙιμιίΐ, 

α«ιΐσ ίη βι>'« ψ" ρβΜϋυι» ΒίΜΜιΗ.ΑηΙβΙ φίΜηι 

Β':Ί, ηιιοηιιιι ΙΙΟΙΙ ρ»ί»Ιΐ! ΘΓ3Ι ΙΐυιΠβΓΙΙί ίίΙΚΙ »Πΐβ 

ΐιιιη ροκί Ιρ^ίπ), οηιοε ποηιΐιιηι ιηιιιϊΓβϊΐιΐη »1' ΐ ρ*ο 
Οβο >οίβρ*Γ"ΐ)1 ΙβίϊΊπιοηίιιηι, βί Οινίιΐ ρταρΐιο.1 
«ι γρ< ι]υί «ιη«β Πΐί ϊηιίτίί Ιιιπι Ιβπιραπί ο»Ι 
•ΜίΙιί οιιίβηι, >ίΐ, πϊιηΐΐ ηοηοπ1Ϊ03ΐί ίιΐπΐ «ιΐ'ϊΐϊ 
Ιϋί, Ρυιΐί "- > Οιιοηιοιίο ϊγ^ο ΜϊΚ |ΐϋΚτιιηΐ ηιΐί 
*ΠΙβθΓ<ι«β<η Β*Ι >πηοι »οο»ίοηΐιΐΓ?Εη ιςη τοίίι 
Ϊ»ΐ(ϋο3ΐ)θ, 5Ϊ πΜηκ»ηι ρίϊΐη ίΐ οίϋϋϊεηίοιι ηιΊΙιϊ ρΓ3 - ■μαι 41 Απο Ά•ριΑμ, 3ς π*ϊ(;ρ Ιχρημίι 
ι:»ί.'ών ΙΊνίιν, τών μΑν Ίοι>3α!ων ίχ ναρχ^;, ^μοιν 
Η. ϊχ 7-ΙβτΕ',ις. "Γί' α'Γ' Ιχ τούτου τ•,ν χβτΑ τηεϊν-χ 
τΛ-.(Α; *|μ•>ί βρξωμ««< Χ<Λ ο^ϊη: τη; Χ«' *^Ι» 
,-; μΊ τϊ[ί ιρ-^η, τ.-Μ/ί «ϊβν Χ>ήί*ιοί, 
ΐ(νι πρώττ,ϊ 4<ρήχβϊ>ων*;ν πρ*; αύτίιΜ λολήΜ; ί 
βί4ΐ: « 'Β-ιλβι Ιχ της γΓ,; σο« χα\ ίχ- ττ,ί βυγ- 
γενιΐβς 5θυ,χο\)ί*ραΕίϊΤήν'(;ν5)< ββι -βιΕξω. ι 1^ 
γοτ- μυ;*τ ( (Λ'•» ν«5 «τιυριΰ ϊν ίβυ-ίή οίί«( βϊτη ή 
ιρο.,ή• τβϋτο γίρ !-»τ«ν ίν-κχρκ; 4 ΠιΰίΛ;4χχυ- 
χώμίΜος -*ν τιΤι βτβυρίί >ΐγ•* 5τι ■ « 'Βμ'Λ 4 χ4τμο; 
;αύρωτ*:. ι Κβτ4 γ4ρ τ¥ν ιρυγ4'/τα -^ν ίκιτρίίΒ Οικιιι 3Λ τπκ,Ιηίβ, ηΜ ϋΐιΐβ *>1•ειι(ιιηι Κοπιίιιί; 
ροοΐιΐϊ, ίΐιί ίιιϊί)ΐιίΐΛΐί*, πβηιρβ ΛιιΐίοΙίΓίβίο ίιιη<ι•Ν 
ιϊοΐβΐ'ΐιΐί εΐιιϊιιο ΤΙμοΙο^ηϊ »ϊΐ ; < ΟΑιτΙηΪΒΐ, ]»'ΤΙ 
ηιιηη ΑηΐϊοΙιιΗ»1"β ΐβηίι. » «€»« ««' »Ρ«*! Ρπμοϊ 
ηιιιΐΐο ρτίιΐί ηοιηι οοιηρΙίϊΐΊΐΗ-. Μακηΐϋ οηϊηι 
ΡϊΐιΙυί μίίβπβ ηο» ιΐοβακ ηιιοηκχΐβ ηοιιΐιιιιι αϋ 
ιιοβ ιιΐνβηίι Αηΐίίΐιπίΐιιι, ιΐίΐϊι. ι.ιι,κ•η ^ποιΐ ίμιβ τ«ϊ ■ 

6«ϊιΊιι:ιι ί»ιη ορβΓϋΙΙΙΓ Ϊ» Ποίι'ϋ ; ϊ(ϊ ι|ιιοιμιί 

ηοιιιΐιιιη ΓιιΐβΜκΐ οηι« ΟΗΓϊϊϋ. Ιηιιιρ» »ρ«υ ρΠ»?( 
βγ»ι : βίϋί βκίιιι Βΐΐϊΐτίυιι» |»ιη ίη ίρίί* ρβΠ1α«!•β 
ΙΗΓ. ΟιηΪ3ϊί» «η*ωι Α«ο1, είΐΙι,Εηοϊ,ΒϊηΜίι,ΝοβίΙ 
ριΐπΐιιι* ικφιο ηυ 1 \οβ βί 5ϊ »1ϋ ς'ΐϊ Ορο ρίοριιοηιηΐ 
ιηςίρίιίιιι ιΐι ΑΙΐΓ&Ιϋΐη ιμιί ιρρβίΐβΐυ» Γιι 
» ιοιιΙμιίιη) (βηιίιιηι, ίικΙκαπΜΠ ςιιϊμβίη β» ΟίίιΚ, 
ηΐ)Μ*ε ηυΐβιιι ει Ιίϋβ. Αϋβιΐιϋη, 31) ϊβίο ρβΙΓβ ι 
ιΙ/ο ίρίίίιικιΗΟ η!ι <■]'!$ ρίιη οοίίϊβΓΜίΐίηκί* ρπ»- 
τίμιο, ■!> β)«ί μιίιιιι » Οβο τΟΜίίοοβ ΐιιεϊρίιιιι , 
ηιΙΟΜΙΟΙ» μπιιιιιοι ΤΟββΙΠ ρΓΟίκΙΙ» 0*0» β4Ι• 

Ιαι ι « ΕρβιΙί» ι1•- Ι'Τιμ ίο:», οι «*β <»?«οιίοηβ Κι*. 
«1 *?ΒΪ Ιη ΙβΓπιιι <ιιί»ιη ηοηβΐηοο ΐΜ>κ ιιΡογμ ι»Τϊ» 
ΙΟΊυβΙί 8Ε«ϋΐη ΓβΓΐ ϊΓηςϊί ιηίίΙβΓΪϋη». Ουοϋ ΛρβΠβ 
οβίβοϋίΐ ΡιηΙιιβιριί ίη ΡΛΙίβ βΙοΓίηΐΛΐιΐΓ ^1(:βηβ : 
. ΜίΙιΙ (ηιιηιίιϋ ΟΜΟΪ*»» Β5ΐ **. • υ»ί *"'"" Ϊ^Ρ' 
ραΙίίΜΐ *4 ■ΜμΗπβ ί" !κτμίΐιι»ηι, ί'.ΐϊ ρηΐίί* 
«βοιιηιΐιιιη Εβρηειιι βι ηιιιιΐιΐιΐί ίιιΐ«ΤΓίΐηρΐιΐϊ ν»ΐ ι 
ίοϋϋιιυ ! Ιιοί πυιβιη β$ΐ »εγϊ ογνι. Ε»1»( ν, 17. «" ΡμΙ. οι*»ιιι, 17. " 0»1•ι. « ϋ- 
21 (ΪΗΗΐϊΟηΐΙ ΡΑΙΛΜΛ 

τον κίίμον άμίΐ««ρ(ΐίτΙ, ή κατά βάρκα κ ιτρίς **1 ί χούμος ίνιχρώΟη χ*\ κατή ργητα ν ■ χαΐ 
ίστιν ί βυυρΐς. 

ΑΙ ΑΙιγπΙιϊιιι, ϋΐιίοι» ρήιΐ!()αίΐη ίηιρίοηιοι (οείοΜ- Α 'ΛΙλΑ τ-ρΗ μίν ιον 'ΛβραΑμ μήιο» ( 
ΙίΐηΓϋβΐΜιη;είί6ι1ίΤ6,*ϊΐ0ίΐΐί ι ο'βΙ.!Γη, βΝβΓθ);ιΐ3- τήν μ*τλ ιών αβίων βυνβυλίαν, "Εζιλβι, ίΐ)^*, Ιι | 
Ιΐοηβΐυί,ίΐ νιιΙ«)ΠΐβΓΓΐη)ηοηηιιΙι]θΐηί(ΐΐΠΓΓ»ιαηιΐ3ΐπ τής γής βου, χ«\ βϊδρο (Ι; γήν, οίιχ ή ν 

Αλλ' ήν αν β»ι βιίξω, ώ; ©Υ ί**ίνης Αίληςτί^ Ιίβ'ι ιΙβιΙβΓΟ, »ίΐ] ςιΐΛΠΊ (ΙΙίΙ πιοπ9(Γ3Τ£Π),Α<1 Ηοχίίπ 
ΐΓίτι. ρο&Κ)<ι>πι Γΐ))(Ί••βΙ βχ Λβνριο πιοηΐβπιηυε ΐί«η- 
ιΙί5»*ΐ,ΐυϊ(1ιΐϊιϊιρΜιηο ΓίίϋιϋίΐϊΒΐ ϊοϊΟϊϊΤ• ϋοΐϊβ 
αίςβίίΐιβπία ρβιΐυιιι ιιιοπιπ), ι Αΐίυα Ιιο« βϋ εηι<:1» 
ηΐ)Γ(ΐ«Γίΐ(Γτι ρ Η υι βι-ειΙκίαΐΒ ιιι1>»οςιΐΰΐΐ3. Ουιιηνίϊ, 
αΐι, «ι £β*ρΐο εχίνίιι), [Ίιαποπίβ οϋιεηυΐο κουιι- 

ΐΐϊίΐΙ, ΡΙΐίΜΟΙ»!» ΙΪ1ίί€ 0ΙΪΙ11 ΤΟΟίΠ ρίΓϊϊ Γβεΐιΐΐ, β! 

<).ΐ3 πΜυ>» ίο ιβ ίτ:κ. ιιιιιπιΐιΐϊ ρετνβηΐ Ιαιηιιΐΐΐι» 

■ΟΐΐΙ'ϋΙ Γηίί ίΙ βνϋϋπίΐιιί,' 5βϋ »ι)Ιιιιο οροΜΐΙ Ιβ 1(1 

Ιιίεε 3'!>Ιίΐκ, γι'νΐ εεβο! δοΐϊβ ι-ϊΐι'ίϊιιιοηΐί ρβιΐυΐη β»ον τδ (Ιϊ «1 ή": 

ΙαΟΓΙΜί ; ΓβΙίιιψιβρβΙΙίΰίβ ςυίΐιιΐϊ ίικίυΐυε Μ νεϋί- 4«ρατΕΐ(ας ίλυβη 

ιηΐϋιΐ», ο,ιιη ορ«Γ«η«ΐΓ ρεεβιιιιπι (Ι Ιβ ■ ΐζπχ 

6ίΐκΐί ιιγμιιΙ. 3ο!νβ βΓ^ο ΙεΙ» ρειΙυπι (ιιοπιπι «1- 

Μβηιβιιΐι, Ιιοε αι •. ιιοΐί ιπιιιΐίυι »εοϋΐι3ιιπι €8 ιέ ει ο 

Ι» ρΓΕΓίΐο «Ιτβπβ; αβιιηιιιιΐΓ βΐ 1οΐίΗιιι•ΐ0Ύ υϊΙ» 

Ποο ΐϋνβΠΙ, ΠίίιιΟη ΕΟκίΙΙΐίοΐΊΜ ΟΓιΐίΒ. ϊΐ Ιεΐ 
ϊη ιπίιιιΙΐΓί?ρο1!ηί,((ΐΐ3• Γβριι^πίΐΙι;;! ηιβηΐίί εΐ «ρ- 
ιϊν»ΐ ηοί ίη 1(•ρ# ρεεεηΐ), ]αιιι που νίς»!, η«β 

0[*ΓβΙΙΙΓ, νΙΠίΙΐΕ [)^ϊ νί,ίοΐΐίΐ ΪΙΙΙβτΓιΚΙ.). ΝοίΙΙΙβ 1ΐ0£ 

εηιεεπι ιΜϊίΓϊίΤΓπΐϊ *»< βιιίιιι, υι *οίυηϋοιη (ϋνιιιιι 
ΓβιιΊιτιι ΙοφίΐΓ " ", εΓικϊΠΒετβεϊπιιιη κααπι αιπ> 
νΐιϋκι εοηευρίίεβηιϋι. 
νιχρούμίνις, *Αρ* 
ικΟ, το σταυρώσαι τηκοματιχής διιχνιιμίνης. ΙΙρος Ά τον 1 
μιτί το φυγίΐ» τήν Αίγνπτον, χα\ το βρος 1 
ναι, τί φηαιν η προς αύτίν πρώτη τοϋ ββαΟ ψ•*»^ ; 
ι Λΰβαι το ϋπίίημα Ικ ιών κοίών βο«. » 
τοίτο τοΰ σΐβυρβΟ μυοτί;ρ['.ν, τω «ρΜίρφ ■ 
φιιώ; Ιπΐμινον. £1 γ4ρ χ*\ ϊής Α!γύ«=β«, 
ίξϊ/ϊι;, χ*1 ιη« Φαραώ ΒιραπίΕβν ά^ήχας, χ»1τ! 
χαλιΙοΒαι υΐϊ; τήί βυγατρϊ; Φαραώ πίρ«Γ£<;. χϋ 
4 χίιμοί Ικιίνοί *1\ί «οτηρΙ; 
1 χατήρτηται, 4λϋ 8«Ι οι χ:1 
προαθιίναι, χΐ ΐοϋτο ; Ανβαι τ» ύκίΐημκ Ιχ Μ 
ιιοϊών βου • «ποβίίβαι τους ίιρματίνον; χιϊ£η«ί 
ο&; Μϊυ«, χϊΙ Ιν βΤ{ 1νιργ«Ι ή Αμαρτία, Χ«\ τ^; 
άγί*; άποίιαβιίλλ»» γής. Αίβαι βΰν τοδτβ Η δ**- 
Βήμα Ιχ των ποδών βου, ταυΐΐν βΐ ιΐκίΐν, μηχΐιι 
χατί βάρχα χα\ τ§ Αμαρτία ζήβι, Αλίΐ χ«τ»ρτ^- 
βήιω χα\ νιχρωβήτω ή ύντιχιιμίντι τφ β•ψ ζ«η χβΐ 
το φρίνημα τήί σαρχΐΐί, χβ\ 4 Ιν τοΙς μΑιβι νίμοί, 
β αντίΕίτρατίυίμινοΐ τώ νομιρ ιοί ν&ς, χιΐ «Ιχμτ- 
/ωτΙ^ων τφ νΐμιρ της αμαρτία;, μηχ/τι Ιχιχρα- 
τ«ίιω, μηΐί ΙνιργιΙτω, τ 5 βυνίμαι τί^; Ι 

τβύτα 1»τ:ν 1 αταβρίς ; Σταυρέ; γαρ Ιβτι χάΐιν χατλ τον θιΐον Πα : 

βάρχα αΰν το!; παθήμαβι χαΐ τιϊ; Ικιβυμίαΐΐ. ΡίκΙΙ ίΓ£θ Ρίΐιι, « ΚοΙκο ειΙεί»(ΐιβιιΐ3 ρβιίϋΓα Λνοα< οίν, φτ,τΐ, τί ίπΐίημα Ιχ ιών ποϊών «ν» 

ΐιιοι 'υιιι : πιιιι ιεπ-ι ίο ηιΐΐ ΒίαΒ, ΐίΓΠ ΐΐηοιι εβί ". • ή γΑρ γή Ιφ' ην α« Ιαΐηχα; γή Αγία (ατίν * Μήΐβ• 
Ρ.ιπάΐΐιιΐ Μο;ε1 ί$ΐα μγιιιο ρ«Γ ΟΓϋΓβιιι ίπ ΙβΓΓ* Ι3Π- ίΐ αϋιφ λίγο; τον μιτΑ την ΙπιφΑνκχν τοϋ Κυρίου 
πιΐΐι,ιιίοιιίΐιι ροϊΐ ιιικιιΙΓίϊίαιϊοιιβιΐ] ΟοιπΊιιΐ ει ϋεΐ κ( ς χαΧθιοϋ χα\ Σωτηρβί ημών Ίηοοϊ Χριατοΰ μϋ- 
ΒϊΙν»ΐθΓί<ιιοϊΐΓΪ Ιβϊΐι ΟΐΐΓΪίΐί ί -ΐϋΓοαι. Τιιγιο ειιϊηι λοντα *π\ της γήί ΒιΑ τοϋ αταυροϋ Ιβιιίαι Αγια- Ηο)ί*ί ΓιιΐυΓηηι 0(ιγΪ5ιϊ ρΓ9ΤΕ6:ιΐίί)ηι ρίϊνίιϋι, ςιικη- 
(Ιοεοη)ρ«ιΙΙ ίΐίικί πιΐ» Ιη ι^ηε ΓΟΓΟϊοοηϋϊ ϊιΙιιιιγ*- 
ΙίϊΙο ϊμηΊίι-ιιΙΐίηι. ΜΙιϊΙο ιιιίιιυ) Γβίΐιιη ϋίνΐιιιηιπι 
ϋοι» Κι ιι ι >1:ι ι ίο επίίίϊ βιΐιη εβι πι;$[6ί1υιη, ρτϊοιΐ 
!ΙΙο ιη)->Ι«Γίο π>3]υα. Αιιώο ειιίπι 1 ι» ιηγ5ΐθΓΪ> <1β• 
εΙΐΜηΐ, ο»ηιι(γ>(15 Ρϋΐιΐυι, βΙ (ΠιΊ Ρ.ιΙγμ ηοβίπ : 
ΙΙΙβ <)ιιϊι!6ΐη ηοιι <]ί«πι ΙαιιΙιιηι : Μτηΐιιΐ ιιιίΐιί ΒΓΟ- 
είβκιι» ο*ΐ, μϋβΐ >ι.')ϊε!βαι : Ε Ι βαο ιηαιχϋο ; Ιιϊ τβ- 
ΓΟ ιί ιι .ι ηοί ιιιοηκηΐ ηβ ίιι επιεΐΐη ι>γο πγιιοο >£εβα• 
ύοΓβ Γενίίπειπιΐί ; ηιι* ηιηΐι» (ΐιηΐ υΐΓ3«[ΐιο ςηιείι 
ίεπίΜίηίί *1 ηΐϊίΐΟΓίιι. ΙβΗυΓ]ϋΐΐι ρίΐυι επιεί» η^- 
ίΐίπιιιη, ψ\οά ηϋιίΙ «ι ίΐ1ίυ<1κ Γιΐ|ΐ ηιυηϋϊ, » ρι- 
Γβηΐϊϋϋβ οαΓπ:ι111>ιΐ9 «εριηΐΐο, ίϊ([ΐιί(1βηι ρΙβΟΜιη 
ει Γ6ϋ£ΐιυ»[ζι ίιηρειίίιιιιΐ ΐοπνεΓϊΐΙίοηεπι 61 εοΓρο- Ι) 
ΗιβχΐΓεΙϋΐίυ, ςα», υι •1| Ρ^ιιΐιΐί, ριηιιη ρίοϋϊίΐ, 
|>6Γ Ιιχε, ϊίΐίίαιηι, ιαυηιΐυκ ιιοΐιίίΐηκϊΐΐιυϊ εβι •>ίοιι( 
ει ρβεεϊΐϋηι, ειιοι Ιϊιλ βϊο ε(Τ(ΐ£Ϊ3ΐιιιΐΕ. 3ι;ειιηι1ιΐ[α 
ροίίετίϋΒ εηιείι π)>£ΐ«ΓΪικη οοβηΐΐΐίρΕΊ ΟΓυείΠιί 
ίΐιηιιιι πιιιγκΙί «Ι λ]μ ειιρΐιΐϊΐίΐϊϋιΐί, ευη ϊϊϋ ηοα 
γΙΓιιβϊιιιΙ. Νοη ροιιαηΙ ΙΙΙι οιηηίοο οαί Γ»{6γ« οβε 
ίιι ιιοΐιίϊ ΓαΙϊοΒίΙίΐβΓ ορβΓ*ΓΪ, οϊ$ί [Ιριιιπ εοηίειη- 
ρΙεπιιΐΓ. Ναηι ηιιαηιΐο τίππιίβ ίίοπίιίο α(] ίϋ.ιηι 
ΐ'οηΐβπιρίϊΐϊοηοιι) 3€εε()ίιιιιΐ!, ηιΐϊΐκίο ΙηΐΐΓΪοιβιη 

■»••• 6ι1»1, τ, Ϊ4. Μ ΈΛΐ,ά. χα, 5, ομίν ■ τίτι γΐρ 6 Μω5ιΐ[ς την τότι μίλίονι*» !*ρ- 
ου ι(αν τοΰ Χριατοΰ κροεώρι, προς τ4 μίγ* ίίαμα 
έχιΓ,ιο ρλίπων, την Ιν κνρ\ ίροβιζβμ/ινν £ίϊΜ• 
ώβτι χιΐ ή Ιν θιφ βιωρία τοΰ ατοιυρνν ανττήριαν 
ϊιτι, τοϋ προτίρου ίχιΐνου μυοτηρίοβ «ϋΐ**, 10* 
γΑρ ίΐναι ταύτα χα\ Α μΐγις Παύλοι «V Α *Α» 
55ϋατίρ*ς ημών αΐνίττονται- Α μ»» Λ ϊ**» 
λίγων, 3τι Ό χοΊμοΐ ϊμβΐ 1β»α0ρο««ι, 4λλ4 ιψΛ- 
Τ'.βιΐί, ϊτ; ΚΑγώ τώ χΐ«μ«• οΐ «, «■ραγτΟλβ»- 
<ίς ήμ[ν μή βπιΟΐιιν άναβαΐνιιν έκ\ ΐ4ν β:ϊ«(Α» 
κρο το3 βταιιροϋ, ώ; ί«β ιτίντω; ίνχων τών λίγκ» 
χαΐτών μυοτηρίωντοϋ αταυροΐ. ΚατΑ μίν ιΛ» (1 
Τίρώτον τοΰ αταυροΐ μυιτήριον, 5κ*ρ ϊατΐν ή ρ»γή 
χόβμο» χα\ ή ιών χατά οΑρχα ο-ογγίΛν (ι1ΐ(*• 
ξις, ιΓπ;ρ προς «ίσίβοαν χαΐ τον χατ' αύτη- 1*- 
τ&Μζαυαι β!(ν, χαΐ ή βωματιχή ΙργαϊΙα, Ι« ι^ 
πρϊς ολίγον ώφίλιμον (ΐνα( φηιιν 4 ΙΙαϋλος. Κιιι 
ταϋτα γοϋν 4 χΐαμος ήμΕν αιαυρούται χαλ ή ιμ+- 
τία, 9«γΐντων ήμών'ίχ τούτων. ΚατΑ 41 τ4 1*>.ι• 
ρον τοΰ ϊταυροϋ μυβιήριον, ήμ«Ις βταορβύμίβα *φ 
χίιμψ χα\ τοί; πίθίβιν , αυτών φ»ογίντων 1« 
ημών. Οϋχ ΐνι ΕΙ τίλιΕω; 1ξ ημών αύτΑ φΐ'Τ<Ι», 
μη Ιν ημίν Ινίργίϊν λογ'.οτιχώ; , Αν μη 1) 

ηβ^Ε; τ&ΰ Θεο^ γίνώμϊΊα' όταν γϊρ 5Ί1 
«•.ιχτιχής η;,οιί(ϋ^£ν τΐ, βεωρίφ, χα 1 , ΐΐν : 
ημών ανΟρωπον χαί.Λΐιργώμ*ν χαΐ άναχαν-ιίρωμεν, 
ανίκητου ντε.; τί,ν ί,μΐν αύτοϊς χεχρυμμίναν ϋϊΓιν 
βτ',βΒίίρ',ν, χαΐ αναθεωρούν»; τήν ΙντΙς ημών οΰιαν 
£ααι1«Ιαν του βεοϋ, τότε ήμ«'ί βταυρο«μ*βα τ φ 
χίιμω χα\ τοί; τταΟιοι. θέρμη γαρ τι; ίγγίνιταιτ}! 
χαρΐΐα βιΑ της μιλίτης ταιίίηί, ώ; μυίας τοϊ>; πο- 
νηρού; άΐ"09θίκ.Ε>"•α ).ογιαμθύ('. χαι «ν«υματ•.χτ]ν 
ιίρήνην χϊΙ τ-αρίχλη^ιν ϊμποιοΰί» -.η ψυχί,, ναΐ 
τον άγιιβμίιν ιφ σώματι παρίχοΜϊϊ, χιτά τον »!- 
κίντα ' ι Έβερμάνβη ή χαρΐία μ«ι) ίντί; μου. χαΐ 
ϊν τζ μελί ττ^ μου Ιχχαυβήαεται πΰρ. ι Κα\ τοΟτΐ 
Ιατιν, β χ»ί τι; ιών Οίο φόρων ημών Πατέρων ίϊΓ- 
βαξιν ή^β; λίγων* ΙΙίιάν σου β-θυϋ]ν ποίη; 
Ινα ή Ινϊον αου Ιργααία χατά θιΐν ή, χα\ νιχή' τά Ιξω πάθη. Προ; τοντο χα\ 4 μέγα; Παϋλο; ήμδ; 
«ροτριτώμινο;, * Πνεύματι πΐριπατιΐτ*, <??,-':, χα\ 
Ιπιθυμίαν ααρχβ; ού μΙ] τε/.ίαητε. ι ΔιΟ χαΐ αλλ α- 
χού καραγγίλλίΐ γρίφων* « Στήτ* οΰν πιριϊωϊάμι- 
νοι τ)•ν όαφίιν υμών εν άληΟιία, > ώ; τοϋ νΕωρητι- 
χβϋ το Ιπιθυμητιχον έ»0;!ωννιίντος χβ\ «-ρνίτην- 
το;, χαΐ τίς ααρχιχά; έτιιβνμίας Λπθβο6ΐ>ΰγτο; ■ ο 
γάρ μίγΐί Πίτρο; ήμΓν υποίιΓχνυιιν ΙμφανίΌτ*- 
ρ->ν, τί< ή οβφϋ; αΟτη, καΐ τίς ή άλήοεια. ι ΠΟΜΙ1ΙΛ XI. 139 

η,ς λ Ιιοηιίηοιίι 8ϋοηι=π)υϊ ΐπιυι^αίαιη, ΚηΐΙΗΙο• ιϋνΐ- 
Ας ηιιιη ΐΙΐΐίΐΟΓυπι Ιπ.ιιοΐιίΐΐιιείϊριί» ο!>$<:αιιι1ΐΐυ•ιι 
ιν, «ι ίηιιιβηιεΐ Γβ£ΐιιιιιι ϋβί ποοι] ίιιΐια ποϊ ί»ΐ, ΐιιιιο 
ϊκγι; π-ιιη<Ιο 6ΐ φί ευρί<ϋι.ιΐϊ[ι»$ επκάΐχΐ Μηιηί, 
Ν^Μίηυβ ΓβΓνβΓ ([Οίιΐίΐη ρ*-Γ ιιιβιΐίοιίοηβη* ίη (βτΛβ 
χιΐυιι, ςυο υΐ ιιιιΐίοΐί οοβ'Ιι.Ϊι.ιιοι ρι-ονι* «τκ|ΐ• Ι ί. 
υηιΐβ ρ» ι βι οοηιοΐ,υϊο ςρ,ΐΊΐυαΙ.•. ιιιμιι» ΐιιΓϋϋΐΙίΐιΐΓ 

«1€ΟΙ|ΐυ$ 6:ιηΐί(ΐ€3ΐΙ0.Ι.Β ρ;ιΠί(:ρμϊ «(ΟιίΙΙΙΓ, ΒΙΟιΙ 

ιίι Ρβ:ι]ηιΙΐϊ: < Οιιιΐ€βΙ»Γκ (« ιικυιιι ΙιιΙΓί ■«, τι ίι 
ιιιοΐίίαιίοΐίβ γοοϊ «ϋΐνίοΐΜΐ 1{£πίβ. ι ΙΙοο β>[ ιμο Ι 

■ ΙΟΓϋίΙ ιιοϊ υιιιιϊ «ϊ ΡίΙίΊΙ)υίϋινϊιιϊ ιιιβιιΐ* Γί'[ΐΙ[Ιιί 
ιϋΓπΐί : Οιιιιιί ΐίικϋιι ίικυκιΙ« ιι[ ϊιιι*γΙογ 1113 ρι γ- 
ΟΪΙίΙϊο ίΐ! ΐΜΐιιιϋυπ) Οβιιιιι, εΐ 6ΐιρίΓ»1)ί» (-ιρί(Ι.Ιί- 
Ιβϊ ΓοΗιΐΐΜΐι» ιΐΓ^εηΐί.•. Ιηΐΐιροà 绣ΐιυί Ριιιΐυι χά 
ιι (Μ «οιινβΓίΐΐϊ : ι 8|ΐίΓΪΐϋ, ϊιιηυΐΐ, αιιιΐκιίαιβ, Κ 
Β ι)ι:ίί(Κ'π.ι ογπΙι ηβ ρεΓϋείιιΙι ". > ΡΓορΐ«Γβ> βιί^ιιΐ .'ιΐιΐιί ιιθ3 ϋιΐιιιοιιυΐ «0ΓΪΙ>βη• ι < δικίβ «ι^ι> βυοοίπΕίϊ 

Ιιΐιιιΐΐοΐ ϊίϋΐΓϋ!» ίη ΐΐΙΊΙΙΙβ", ι 1(1111 ι:ιοϋί1ι:ίιιιιβ 
ϊϊΓΪϋΐίί Ι)θιι* 4<.'4ΐϋι:ηι ΓοΙιΟΓϋϊ ϋθ!θΐ)ΙυΓ, ΗΠ)1•- 
ςιιβ ι?οικ-υρϊϊθίΐ]|»ίβ ΓύμτίιιιυηΙυΓ. ^ιι* πι .^ιιυ» !'•.■• 
Ι ιΐί ροΐιΐβ Ιυείάΐιιΐβτροπίΐ οβίίοιίβηΐ ηυίιιιιυ Μ υ ι 
Ιιϊ ΙυιιιΙιί,ηιιχηΐΐη νβπΐΐϊ ; ι βιχοϊιΐΐΐίί, ηιΙ, Ιιιιι 

ιιΐι'ΐιΐίι μ:..;. :ι;, ]ΐ]ΐ(Μΐηΐβ• (ΐ(τΓ.-01β ΙρΐΓΐΙβ ίιι βιιη 
ί)'.ι.ι: 01Τ..-Π1ΙΓ ϊϋΙΛί 8Γ3Ι)αΐ1Ι ίπ η-ϊϊΐϋΐϋΐιβπι Ι裫* 

ΟΙιπβΙΪ ". ι ίωαίμίνοι γΐρ, φηβΐ , ΐίί ίιφϋβί ϊής !:ίνώ; υμών, ν^αντι; τελιίω;, ΙΙηιααΐΙ ίπϊ •ήν Ιχιφί- 
ριμίνΓ,ν ϋμϊν χάριν Ιν άηοχαΛύψιι ΊΓ,ιού Χρι-ηϋ. ι 

ΈτκΙ ηίΜΜ ιά πονηρά «άθΐ) χαΐ τον χίβμον Οιιη ϊ^Μγ ρβΓνβΓί» εηκίιιιΐυιιο* ηβΓΠοη ηι«ια- 

•ίής αμαρτίας οϋκ Ινι τι'.ιίω; 1ξ ημών φογ4ΐν, χα\ ϋυίρΐΚίΙ'ι ιιοιι [ΗΚΒΙΙιιΙ» ιιοΙ>Ϊ! οιιιιιίιιο ίυΜοϋεπ•, 
μη Ιν ήμίν ίνκργιΐν Ιογιατιχώς, •1 μή Ιν Οιωρία ΐιρε ιιΙΙφ ιιιπίο ϊπ ιιοΐίι ορϋΐΐίΙ, ιΊ=ί ϋ,ί τοαίοιιΐ' 
«ϋ θιβΰ γίνοίμιΒα, ίιι «ντο «αυροΰ μυατήρι-ίν ρΐαϋοιι! ναεβιηυΐ , ριοίιιιΙ» ίιι }ιΐ*τίυιΐ) ΕΓυοίϊ νοειπβ 
Ιβ» χαΐ ή τοιαύτη υιοιρία, αταυρβΰαα τώ χίβμω ΐιίεπ) ιιιειίίΐιιιϊοιιβιιι, ηιι.Ί πιοικίο ϋηιϋίΟ^ιιιιίαΓ <|πΙ 
το'ι; Ιαντί}; ήξι«>μίνον{. Οΰιωΐ Ο&ν χαΐ ή χατά ΜΐϋΟ- ϋί^ιιί ιυη( Ιιηοϊιϊ. βίε ρίΐηο ϊΚΐ αυα Ηοι/«» ίιικ 
«ήν Ικιίνη τη; χιιομίνη; βάτου Οίωρία βται>ρο> ιΙί^ηΗϊ ΙιαΙιϋϋΙ ιιιΐί ϊΓυϋιιΐίι ηεα ιαηι«η €θη>- μυσιτ;ριαν ί]/, ιού χ&τί τον Αβραάμ 1χ:ί' 
«τηρίου μίϊίον χα\ «λϊιίΐΐρον. Άρ' οΰν Μυ.5ιή; 
μίν ίμιήΟτ, ιΐι ιού «»νρο« τιλ»ιΐτ»ρον μυοιί^ριην, 
'ΛΕριάμΐΙ ου ; ΚαΙ πώς 3ν ίχοι-ιοϋχο λίγον; Άλλϊ 
ΐ-1:ι μίν Ιπ' αϋτ|) ιφ χλί,ϊει μιμύηται ' ϋιηιρον 5ϊ 
μ!τ! τγ,ϊ *) ήσνν χα\ άηαξ χα\ ί\ς χαί πολλάχι;, χϊν 
τιμίν Λρτ£ι>>ς ί χα'.ρΐς τηρ\ ττάντων λίγΐιν οι Κ•,'λι~ 
•IV• Έγώΐϊ Ομίντή; Οιυμαΐιιυτίρας ύϋίμνή ιωτού- 
του Οϊο^ιίι;, ϊ:ϊ χ*Ί :ΐν Ινα θιϊν βα^ώΐ -ριονϊΐΐ• 
σιχΐαν έβιάσατι , μήπΜ χηρυττίμινον οΰΐω; ■ 
■ "£ΙφΟη γάρ «ύτώ ό Θι6; ηρίς τζ ορυΐι^ Μιμβρί)• 
ϊαΐάνιί/ίψι;, ("ο:• ϊ.ϊί Ιίον τρ;ΐ; άνϊρε;, κιΐ τ.ν,α- 
ίορ»μ£ ν αϊ-τ-Λ;. • Ίό',ίι τίν βφΟ*! 1 
άώρι. "ϋ ν 1 1 ΐάρ αύτιρ, φηβΐν, 
ΐ^;Ι; ά•4^«ί, χ» 1 - ϊοίς τριιΐ τίροιίριμών αϊβι;, 
ώ« 56 ίνϊ ώμί''"ρ **γων ' < Κύρκ, (ί ίυρον χάριν 
Ινώπιον αου, μή παρίίί-]; ΐΐν παϊόα α•ι\>. • ΚαΙ 
α, ιοί ΕΙ οι τριί; ώ; (Γ; ϊν-ΐί, τιρό,- αυιίιν Ε.αλΐγον- 
ι;ι, ΕΙι» γάρ, φηβΐ, ιτρο; Αβραάμ* Παϋ Σίρρ» ή 
γυνή ασυ ; Έπανααΐρίφων τ,;ω πρό{ βι χατά ι6ν 
χαιρον ΊΟϋΦΗ είς ώρα;, χαί Ιςκ υίαν £άρρα ή γυνή 
β',υ. ι ΊΙ; Β• άχούαααα ή γραΰς ίγιλααι Σάρβϊ, 
ι ΚυριΟΐ, ΤΙ «τι Ιγίλα•» Σάρ> ή γυνή βου , • ίιϋίΐί νίί,ίΐΙ Ιΐίΐΐίΐ 1 ΊΐΙΐΙ βΓΛΙ <1Ι1ΪΙ11 ίρΐΙΙΠΙ ίΓΙΙΕΪΜ Γ1Ι}'- 

ίΙΟΓΪιΙιιι, ειι|)γι ϊιιϋίιΐιυΐΓ, εο ηυο ΑοΓαΙϋΐιι μοίϊίοιΐ 
οϊΙ ιι )-ϊΙϊνι. Ιοιι^κ ιιι;>]ιιί οι ρβΓΓεοιίιιι. ΝιιπιμιίιΙ 
«γ-;» Μ-ιν.ι μΐβιιΐυι ΐ|ΐιβιιι Αϋι-^Ιιαπι («(Ι 'ίΓβιΜ 

Ιι»Τ«Ιι*Γίθ ίΐιίϋΐΐυβ ! (ΙϋΟΙίαιιι Ϊ61λ ΙΓ|ΙΙΜ0ηΙΟ ιιϋιιιι- 
Ιιιγ'! Εΐ|ϋϊιΙΟΏ ρΐΓρΓΙΟΓβΙΙΙ Βυΐΐιι νο»1ΐθ!ΐΐπι ΑΙιγ.ι- 
Ιυιυ ποιι Ι'υίι ΙιιϊΙικυ^; ριιιΐ νοϋΗΐίουοη ιιιΐνιιι ιιοΐι 
ίϊΗΐϊΙ »υΐ Ιί), (<■(! ιηιιΚοΐίβϊ ίΐα ιιϊ ιβι.ιριυ ι,οΙ.ιί 
ι)κ οιιιαΙΙχκ ιΙί^βΓβΓβ πηιι ίΐιμρβίιτίΐ. Κ-υ νοτη 
ϊ..1ιΐ5Γκνοε3ΐιϋ ί» ιιιίΐΒΟΐίαιο νΐιΐοιιειη ϊ]1ιιιι ΠΜ 
ίιι ΙΓί1)ΐιι ρκΓϋοηϊί π\γ%1γϊψ6 ΠοικΙιιπ• οίατβ ιιιαιιΙ- 
ίΟίΜΙιιι.. ιϋιιίρρχίΐ. 1)ίΐ|ΐ βιιίιιι ι-ί ιρμηηιίΐ ίιι ΒΟΗ- 
Ιναθών τρ<!{ Ο νϊΙΙϋΙΙαιιιΙίΐΐ.-ίΟιιπι εΐΕϊοι.ϊοΕίιΙο» νϊϋίι,βι ι•ο. υιιβ* 
»ΐ(ί;-*2\ (Μ 'ίΗ, βιΐηηπΊι ίιι κευηυηι βοΓϋΐ». » Κΐοβυ»»» 
■ρρίίΓΕί Ι)6ΐυ ει Ιγοι νίιΐίι ; ιιαιιι ίιι δπϊριυ» : 
ι Αρροιοϋ «ί ϋϊΐιί,β. ί'ΐΐ'ΐ: Ιιμ «Ιιϊ, βΐ .(ΙΙίϋΐ ιΙΙικι 
οεοίΓΓβιιϊ ι,ιυίι ο.ιιιι υηοςοΙΙοι-οίΙιΐΓ ϋίε«ηΐ : Οα- 
ιιιίηο, 8ϊ ίιινΰΐιί ιηιΐϋΐι ίιι ο^υΐίϊ ΐυΐϋ, οο ιηπίΟΜ 
ιβπυιπ Ιιιϋιιι. ι [ριί αιιΐίιιι ιγεϊ ι[ΐΐΛ>>ί ιιηυι λΛ «υιϋ 
(ΛΐΙοιμιιιιιΐϋΓ. Ι»ί\:ι *ηίιΟ, ιιϊ ΓοπυΓ, ίιΐ ΑΙιηΙ^ιιι 
ΙΙϋί 6*1 5ιτα υιΟΓ ίιι* ϊ ΙΙυνειΊειιϋ νβιιΐϊιιι αα 1β Ιιοβ 
β«1οιι. («ΙιιροΓβ,ροΧίιιιιιυιιι, «ΐΙιιΙιΡϋϋ ίΙΙίιιιιι 5»γ» 
οιογ υ». > Κ«β «ιιιυίΟίϋ9, ει ιτει ρβΓβο-χ, <* <η1•(. τ. 19. " Ερίιο. «, 1*. " Ι ΙΊ-ιτ. Ι, 15. 


181 ϋΚϋ*Κ)Κ11 ΤΑΙΑΆΑ 1» 

ίρεαί ΙΓ6* υηαε Οοαώΐιε, η»αι εοτίρίαπί 6*ι : « Οί- Α ΙδοΟ 6 εΐς Θεδ; τρεις ΟίΛστΑκις. χα\αι τραΐς αυτά* χίΐ Οοηιίηα* *•. » 

Ει μο Α1)Γ»β3υι επιοί» ηινβίοτίο ίυίΐ ιηίικιΐηε.ίρεο 
ΥθΓΟ Ι$αηο «]ιι• ου]ιΐ8 ιίθοειη είςπίΓιοαίΜΐ β Γα Ι Π§ιι- 
γ«, υ&<|υβ 8*1 ωοηβιη είουΐ 61 Οιη&ΐϋε ρείή οΙ>θ(ϋοηβ 

ί»€(ϋ8 ; 8ϋ(Γ6ΓΐΗ8(|υ6 ΠΙ 6^08 ΙοΟΟΙΙΙ ΛΠ68 ίρ$11Π1 ΟβΙ 

*£ηυιιι ρΓο ηοΜβ ίη οοο'κίοηοιη Ιηύιίαπι ΐορηβεβη- 
ϋιηαΐ, βι νερ-τεβ ΐιιΐ6Γ ςυιβ οοτηίυαβ ΙικκυεΙ απεβ, 
ιγρυ» βΓαηΐ οπ.ιΐ$ ηνείβι-ίι. (}ιι&η>οϋΓ6ΐη -κίπιείυιιι 
**Ι1ιιά δαοο-εη, Ιιοο 681 ιγΙχμγ Γβηιίδδίοηίβ νοο^υείιΐΓ, 
^ί€ηι €ηιι Ιί^ηηη τβάβιηρίίοιιΐι• Ιο ίίοοο οΐίιιη 
Ι$α*ά ΠΙίο κΐαοβΐ οηιοίε ηονβΐθπηιη ; η*ηι Ιίςηο 61 
ίΐ^υβ (Γ6|β8 8υ6&φυΙϋρΙΐ€ΐ?ί(• Ι^ηυηι φΙιΐΓ <τιΐΓ6ΐη' 
ρΓβΠ^αηϋιΐ, λςυι Λοίβιη ϋίτίηυοα Ικρϋβοα, ςηοεί 
ίη 86 ουηϋηει οηκιε ιηγείοηοΗ), ϋίοβηΐβ Αροβίοΐο: εΤς Κύριος * Εϊπε γάρ, φηφι, Κύριος. 

Έν μεν ουν τψ Αβραάμ οδτω τδ {ευστήριε* 
ένηργείτο του σταυρού. Ό δε Ισαάκ αύτδς τ^ν του 
Ιν αύτψ προσηλωθέντο; τύπος» υπήκοος ως κα\ δ 
Χριστός μέχρι θανάτου τψ πατρί γενόμενος * χαΐ δ 
άντιδοΟεΙς αύτφ χριός αύτδν τόν τ>0 Θεού άμνδν τδν 
ύπερ ημών είς σφαγήν δοθέντα προεδήλου * χα\ το 
φυτδν, έν ψ ό κρώς έδέδετο, τδ μυστήριον εϊχε του 
τύπου τον σταυρού, διδ χα\ φυτδν Σαβεκ, τουτέστι 
φυτον αφέσεως ώνομάζετο , ώς χα\ σταυρδς ξύλον 
σωτηρίου. Κα\ έν Ίαχωβ δε τψ του Ισαάκ υίφ τδ 
μυστήριον χα\ δ τύπο; Ινήργέι του σταυρού * £ύλω 
γάρ χα\ Οδατι τά ποίμνια έαυτψ έπλήθυνε. Τδ μεν 
ουν ξύλον τδ σταυρικδν «ροετύπου ξύλον * τδ δα Οδωρ ι Ιο ιυοΓίβ ΟΐΓίεΐι ΐϊαρίίζοϋ βυωυβ". » Οιιΐβίο* ^ τδ θείον βάπτισμα, δ Ιν έαυτψ Εχει τδ του σταυροΰ 

μυστήριον. ε £ΐς γάρ τδν θάνατον του Χρίστου έβα- 
πτίσθημεν, » φησ\ν δ Απόστολος. Κα\ δ Χριστδς δδ 
ξύλψ χα\ Οδατι, τψ σταυρψ χα\ τψ βαπτίσμβτι, 
τά λογιχά ποίμνια έπ\ της γης έαυτψ Ιπλήθυνεν• 
*0 δε Ιακώβ χαί δτεπρδς τδ άκρον της ράβδου προ#- 
εκύνει, κα\ δτε τοΟς Ιγγ^'-'ί εύλδγει , εναλλάξ 
τας χείρας θε\ς, τδν σταυρού τύπον Ετι σαφέστερον 
ύπέφηνεν. *Αλλά χα\ τοΤς πατράσιν έξ αρχής |εΙχρ< 
τέλους υπήκοος ων, καΐ άγαπητδς χα\ εύ).ογητ^ς διΑ 
τοΰτο, άλλα χα\ μισητδς τψ Έσαυ δΐά τάΰτχ * χαΐ 
©Οτω πάντα πειρασμδν γενναίως υποφέρων, ίεά <μιθ(|υβ 1ί(οο6ΐ εφίλ,Ιϋ 681 οπιοβ βι οιρϋεπιείβ, 
βΓβ|ί?β βρίπΐυαίββ ίη ιογγα είυί ιιιυΙΓιρΙίοΛΨίΐ. ΙοευρβΓ 
^3^οI) (αηι ςυ&ηιΐο «άοηιτΙΙ ευπιιιιΊι&ΐβιυ τιγ^φ» ΐαιη 
ςιι&ηιΐο οβροιίϋιιι βιιίβ Κ>6η(χϋιίΙ» παιιίυα8 ΐΓαηειηα- 
ϋΐο ΟΓϋΙειβ ίιηροβίΐΐ», οπκίε ίάΐιαο Αςαησι βτί<1βη- 

110Γ6Ι0 04ΐ6ηϋίΐ. Ργ8Β16Γ6« ρ&Γ6ΙΐΙϋ)ΙΙ8 Α ρΗπΟΐρίΟ ΙΐΙ 

0ηβιη οΐ^ίβηείαοΐυε, 61 ί(Ιβο ϋΗβοΐυ» 61 06η6ϋί€ΐα8 9 
βοά 61 ρΓορίβΓ 18121 Κβ»ιι Ιηνίδοδ, οπιηΊ ΐ6ηΐαϋοη6 
ΓυηίΐβΓ ΐοΐ6Γ»Ιι, ρ6Γ Ιυίαιη νΙι«ιη ΟΓυοί» πφείβηιιαι 
ορβπιΐυβ 681. ΟαβρΓορίβΓ ά\χ\ί 06118 : ε Λαοοΐ) <ϋ1β- 
χι, Ε$αα ί ϋΐβιη οιϋο 1ια1>αι 4Τ • » πιντός του βίου τδ μυστήριον είχε του σταυρού Ινεργούμενον• Διδ χα\ δ θεδς Ιλεγε * ι Τδν 1«χο4 
ήγάπησα, τδν δδ Ήσαυ Ιμίσησα. > 

Τε4ί*, ΜΙΓ68, 6ΐίαιη βφυϋ ιιοε 00Βΐ1η£αηΐ• Είβηίιη £ 
ςιιΐ ραίπλίη 86€υη«Ιααι βρίπίαπι 6( ββουηάυιη οαπ^ιη >ιΙΐ€ΐΐ8 ουίβηιρεηΐ, ]ιιχΐ« αιαικΙαίαοι ΑροείοΗ (Ι&βη- 
ιίε: ε ΨΑ\\, ο1ΐ64ϋΐ6 ρετοΒί&αε ?68ΐΗε Η , > Ιιΐο α ϋ*% 
ςυαΐ6ΐιυε οοιιβχυΓβίαε ίη ι'εΐίβ άύκίο Όαϊ Ριΐιο, εΙΗΙ— 
^ΐΐυτ; ςιιί βυΐβιιι ρ»Γ6Γ6 ΓβιιυίΙ, 1«ηφ]»ιιι α1ίβιιιΐ3 •1> 
ίΙΙα ευ ιιι ϋΗβοΐο Γίΐίο ιίιι»Ί1ίΙοι»ιΐ6, Ιιι οϋϊιιιη 0βί 
νβιιΐι. (}υ* 8αρί€08 6ΐραηι1ΐι 5»1οιηοη ι!ιο6Β8 ηοη ϋβ 
^»^ο^> 61 £αυ ΙαοΙυω, 86(1 οηιηίηο 61 ίη οιηηίΐΜΐδ : 
ε ΡΜίαί οΙ>β(1ίβηβ 6ΓΪΙ ίη ?ί1ιπι, βυΐβιη ίιιουβϋίβι» 
4ιι υ^Γ^ΊιίοηβΐΒ % •. » Νοηηβ Λ^οϊ) ύ\Ή> οΐβάίβηΐίφ 
ιιΐ8}υ8 8(\Ιιυο ΟΓυοίε ηινδίβπυιιι εοηΐίβίΐ, οοηΐβιιιρία- 
ΐίο, Ίηςα&ιΐΜ, ρβΓ ςυαηι ρίοιιίυβ Ιιοοιο ΟΓϋοΊΠ^ίΐυΓ ιηα- 
τίιιΐΓςιιβ ρβοοίΐο 61 νίπυΐί νίνίι? Ιρεο (Ιβ 804 νίδίο- 
416 01 88ΐαΐ6Γοϋ(1Ιΐ Ιθ4ΐιηιοιιίυηι ; ϊίΐ βηίΐΗ: ι Υί«ϋ Τοιουτδν τι γίνεται χα\ έφ* ήμων, άδελφδί. 'Ο μδν 
γάρ ύποτασσδμενος τοΤς τε κατά πνεΰμβΐ πατράαε 
κατά τήν αποστολικών έντολήν τήν λέγουσαν • ε ΤΑ 
τέκνα υπακούετε τοις γονευσιν ι • δ τοιούτο;, ώς 
αφομοιωμένο; κατά τούτο τψ άγαπητψ Πψ χου 
θιο3, χα\ παρά του Θεοϋ ά γ άπατα ι * δ όϊ παραχούων, 
ώ; άλλδτριο; το?| πρδς τδν άγαπητδν δμοιώσεως, 
κα\ παρά του Θεού μισείται. Κα\ τούτο δειχνυς δ 
σοφδς Σολομών, ώ; ο^χ έπ\ του Ίαχώβ μόνον χαΐ 
Ήσαΰ, αλλά κα\ διά παντδς χα\ έπ\ πάντων γίνεται* 
€ ΥΙδ;, φησ\ν, υπήκοος έσται είς ζωήν * δ δε παρ•. 
ήκοος είς άπώλειαν. ι 

'Αλλ' δ της υπακοής υΐδς Ίαχώβ £(/ ούχ\χα\του 
μείζονος έτυχε μυστηρίου του σταυρού*, της θεο- 
πτίας λέγω, χαθ* ήν τελεώτερον σταυρουται κα\ Ι>οι»ίηυιιι Γϊοίο 8(1 ί»0!6ΐο, αίΜίν» ί^οι» 681 ιηίαι* ® αποθνήσκει δ άνθρωπος τ{ αμαρτία, χα\ ζ} τ^ άρε- 
ιιιοα 1 •. 9 τζ; Κα\ μήν αύτδς έαυτψ μαρτυρεί χα\ τήν θ«ω- 

^ίαν χαΐ ττ^ν 9ίΛΠ\ρΙα^ * ε ΕΙδον γαρ, φησ^ •$δν θεδν πρόσωπον πρδ; πρόσωπον, χα\ Ισώθη μου ή 
4υχή• * υοι βυηΐ ςαί ρίαυευ οοωρΓοΙκιηΐ ΐϋΓροδ ίηορίί^β 
ίιοΐ6Γθ<Κ)χθΓαιη »ρα(1 ιιοβ νοΓβαηΐίυκη ? Αυάίαηΐ : 
£οο6 42Ι€οβ• νίάίΐ ίαοίοιη Ροί, οι Ιεηιβη ηοιι ?ίι& 
ιίαιιΐιιαι ηοη ρπ^«Ηΐ8 681, ββϋ οιίαιη, ίρβο 16816, 8&1<ΐ8 
«Ιμια 6»Ι; ςνιαηινίε Όουε ίρεβ ιΐίοει : ι Μ«ιηο ί»οίβηι 
Μ6ΜΠ ^Μβοιΐ, Η νίν-Η"** Μ-αιη^υΉΙ Γογιο ευηΐ ϋυο 
ΙΗί, ςαοΓΗΐ» ηηο8ί4€ί6ΐη ΙΐΛ^βΐ βυϋαβρβοΐιιηα 3»κοΐβ- 
Γαιη ^ϋθ«ΐ6βι, «146^ ^τοιη> ποΚΙϊαβ οεοΓιβ οοοερίοίοη* 
<αιη? Αρ«06 ΐακίΜη Ιηψίοαίβηι 1 8«(Ι 1)6^ ίαοίοε •• ββπ. χνιιι, 1 βοής. Μ Βοιη. νι, 5. * τ ΜαΙαοΙι. ι, δ. %β Ε|»1ιοδ. νι, 1. 
αχχιι, 50. *' Ιΐχοϋ. Χ.ΧΧΙΗ, 2υ. Που είσιν οί στοιχσΰντες Ετι ταΓ; των έφ* ήμων 
άναφανε*ντων χαχοδόξων βδελυραίς λογολεσχίαις ; 
4 Αχουέτωσαν, οτι δ Ιακώβ τδ πρόσωπον είδε του 
θεού * καΐ ου μόνον ούκ άφή^ηΐαι- τδ ζ^ν, αλλ* ώς 
αυτό; φησι, χα\ σέσωσται , χαίτοι του Θεού λέγον- 
τα;, ι Ούδε\ς δψεται τδ πρόσωπον μου χα\ ζήσεται•ι 
*Αρ' οδν δύο Θεο\, δ μέν ε Ι; έχων 7^>όσωπον τ1\ 
όράσει των αγίων ύποπίπτον, δ δε Ετερος πρόσωπον 
Ε/ων υπέρ π&σαν δραιιν ; "Απαγε τής δυσσεβείας Ι 

%ί Ρι•υν. χχιχ, 27. •• Οοιι. 133 

αλλΐ «ροαωπον με- 

χαϊΐ τήν ι«\ τους «ξΐους επιφάνεια* Ινίργει» και 
χάρις τοΰ θεοϋ. Τοΰ αύτοϋ ίϊ πρΐοωπον ρχβίποΧι ΗΟΗΐυΛ XI. 
ορώμβνο"- 57 1«« ή Α οβΐ'*ρί*Ι (•ο(ο*ι 

ι'Ι «ΙΙβΓϊΙ 

πβι-Βίι, ίρώ.ιενον, ί] ύπίρ πβ-πν !χ;ιναιν χα\ ίραβιι 
6τι λέγεται φύσις τού θβοΟ ■ οϋίιΐς γβρ εστίν Ιν ύπο- 
στήματικαΐ ούσίι Κυρίου χατ4 το γεγραμμίνον, χοΛ 
θ;θϋ φίσιν ή'εΐίεν, ή ιξηγΐρίΐίϊϊν. Οΰτως**, Ιν θειρ 
βϊωρία χαϊτν θείον τοΰ σταυρού μυστήριον ου τ4 
•πονηρΐ παβη μίνον χβΐ τους ίημιουργκϋς τούτο-ν 
ίαίμονας απίλο-ϋνΕΐ τί,ς ψυχής, αλλά χαι τίς Χβχο- 
ίίξου; βόξβς χαϊ τους τβΰϊΒΐς συνηγόρους εξελέγχει 
χαϊ άτιωβεΐϊβι των περιΕίλων της Ιερί; τοί Χριστού 
Έχχλησίας, χαί* ήν ήμίν Ιχαρίσθη νΰν Ιορτάζίΐν 
χβΐ ίιατρανιϋν τήν τιί οταυροΰ προ τοϋ σταυρού 
βε!αν 1ν τοίς Οατραοι χάριν και ινίργιιαν. 

Ώτπ'ρ ου ν ίν μίν τψ Αβραάμ το μοϊτήριον ' 
ίνήργει ταϋ ατ«υρο5, ο ϊί αΰτβϋ υΙο; ήν τύπος τοϋ 
στιυρωβένϊβς ϋστερον, οίτω «άλιν έν μίν τψ ρίφ 
«αντί τοΰ Ίβχώΐ ;1 μυστή ριον ενήργει τοί σταυροί, 

Ίωσήιρ ϋ Α οίο; τοΰ Ίαχώί ούτος ή ν τύπος χαϊ 

μυστήριον τοί σταυ ροιΟη σομίνοιι μετά ταύτα βίαν- 
βρώπου Λίγου- φθίνφ γίρ χαϊ αύτο; ή χβ η προς 
οιραγήν, χαϊ ύπα ιών χατά αάρχα ίυγγενύν, ύπίρ 
ιόν πρϊς αυτού; παρά τοί πϊΐρίς επίμφβη, ώ; χα\ 
ο Χριστΐ; υ-κ«ρ-«ν. ΕΙ 5ί ούχ ίτ-ράγη, βλ/4 πίκρα. 
Έΐι 6 "Ιωσήφ, θαυμαστδν ούϋν • οΰί» γάρ Ίοαάχ 
ϊσφάγη - χλΙ γαρ βΰχ αΙτοΊ ήϊβν ή άλί,Οε-ια, Αλλά 
τύπος τής μελλούσης αληθείας, Ε! ϋ ίίΐ χΑν τού- 
τοι; το (ιπλούν βυνιΐίϊν μυοτήριον τοΰ Ειπλοΰ τήν 

φία'.ν Ίησοί, το μίν βχβήνβι προς σφαγών το χατά _ ■)£'" «Ιιιειϊ Ευιιΐ, ρ3Ηίοτιβηι Ββιιιηιΐυπι ον>ι:ιι: 
βάρχα ηάβος τοίϊ ΟΐανΟρώκου προΰπΐφην*. ;6 ίϊ Ιιοιιιίιιίβ ρηΠ ^υΜτβΓϋΐιΙ ; ρβΓ Ιιο< ιιιίΕηι φ\ηά ρ»&»ί 

ίιιιρίΐϊίΐ,ίΐίυιβιΐ), \ιοο τΐίίΐια 134 

π)Ιι1Ιθ3ΐ κϋυιΙ αε ιΐίτίηϊ ^πΟα 

ϊϊΐΐΓΐίί «ι ΊΐίΓε.<Ιϊΐ3 ; βι «ίπιιιΐ εοπϊρί(:Ι 

ΙιπΙιΐΜ ιυρΓ» οπιίΐΡί *>'- 

Γ'^ΐΐΐίιχιβπι, ϊΐη-ΐΓ» ΙΙ11ΙΜΜ πιΐιιίΐΐβιωι) ροΐίΕΙ. Νε«ιΟ 
ΜΜΐΐ ίη ρβηοιι» ι.Ί ΟϊΚίΙΐί» Ιΐιϋΐιίιιί, »ιγ ιιι 5(τίρ1υιιι 
051, ιΙί\ ί ιι;ιηι ηηΙΙΙΓ:ιΙΙ1 [ΐί'ιιιο % ΙιΙϊΙ ιιηφίΒΙ» Π6Ρ βιτοτ- 
τβτΐι. ΚΙ• ΟβΙ ιοιιιπιιιρίΐίΐίο κι ιΙϊνΪΗΗΐη Β Μίίΐ III)- 
■ΗΗηΙ ηοιι ηιοιίυ ρη«|| εΐιρκϋΐΒΙΜ (Ι ΛϋΟΙΟΓΜ 
β.ιηιιιι ι1^ιιιοι,6β αιαΐ ιΙ> »ιιίιιι.τ, κά βιίοηι 14\*ί 

ΟρίΐΐίοΐΙβΙ 011111 (ΛΓιιιιι ρ:ιΙΙ0ιιΙϋ :ΙΓ£Μ|1 1*1 ϋλρΐΙΙίΙ » 

ίΐιιιι ϊ-ιπο-β 0•ιί*κ Ε ες Ια Μ*, ]υϊΙ"ΐ ηιυιη ΙιοιΙί« ιιοί 
ί'ΐνβι €βΙβΙ)ΓϊΓ0 βΐ ίΙΙιιΚΓ-ΐΓβ -ηιΐηΐιαϊ οΙΙιιι 
ΝΟΐηι ΚΓυςϊί ρΓΟίυΙ ιιιΐβ ΐτυΐοιι (γϊΙϊλιιι €1 ορβη- 
ΐίοιιβπι. 

8ί(ΐιΐ ϊ((ίιΐίΓ ίη λΙΐΝιίαπι αρβΓ,ιΙυΐιΐΓ ΓΓΐιείί πι•(- 

ΒΙΐ'ΓίιιΙΙΙ. γ]ιΙ5 ΙΙΙ1«1Π 1ίΙί«ϊ 1->1ΪΕ «Γ»1 :ιΙϊι|11ί ΙΙ'Ιί) ΟΓΟίϊ- 
Γΐυι'ίΙιΙΪ ϋ|ί'ΙΓ:ι, 11.1 ΠΙΓΒΙ1Ι1 ι<ιι.ι ιίΐιι ΛλϊοΙ ι1|»Τί»ΙυΐΙΙ 
ίβΐ πινΜϋΗιιπι βπμΙ•] ίοϊορίι υβγο Ιιΐίιΐϊ ΙηβοΙ) Ιρ«β 
βιβι ινμιΐϊ 61 ιιι>5ΐβηϋΐιι 9•ΐΜ ΙμΙΠΜΙ! ροΜΜ ου• 

ι'Ίϋρ.τι.Ιί. Μ.ιιιι \ρκ (|ΐιοηιΐΕ ΙβτΜΙ••α ■ιι-ι-ί--(ιιι-Ίΐΐ 

ιίικΊιΐί εβι. άικ-υ) ιιιίεηι ίϊ) ι•]ιιϊ ΓγιιγιΙιιι.- Μχακιΐκη 
οιπιειιι, ]ιγο ηιιίϋιι» βΐ β. Ι ςοοΒ ■ ιιϊΙΙι; ηιί»->υι 
ΓυειιΙ,δίοιιΙβΙϋΙΐΓΐβΙιΐί ρβΜΗ. ϋιιπιΙϊυο&ρρΙιυΓοΙβιυ 
οΐίΐι Γυ!ΐ, Μίΐ νΕίιιΙίΙιΐϋ, ιιίΙιίΙ ίιι Ιιοί: ιιιΙγιιπι, ι<60«-ιίιπ 
Ιίϋϋ ορείϊοδ Μΐ. Ει τοιο <ρ<>Ί ιιοιι εγϊιι! ΊΐϊΓΐΙίί ίβα 
»'.'ΐιΐιιι , ;ι3 Άξ«η Κϊΐίΐίΐί». ϋί -ιυιεπι ίιι ί-,|ί« (|υθ(|υυ 
(ΌΠΕρίΟβΓΟ (ΙβΙιβιπυΐ Ι'^.ΊΕγϊιιιπ αΐΐρίβΐ ιΐυρίϊι'ί* 
ΜΜ** ; ρ* γ Ιιοο ι}υ'κ!βιιι ηιιοι! ;»1 οε-ίϊϊα- 


μηΕίν παθεΐν, της Οίίιητος το όπαΟίς. Τούτ' αύτο 
2ν ευροις χα! 4 πι Ίαχώβ χα\ Άβρααμ- ιί γαρ χαΐ 
ίπιιράοΟηβαν", βλλ' ενίχησβν, Β οβ-ρώς χαΐ ίπ'ι τοϋ 
Χριοτοϋ γίγραπιαι. Τε-υ4ρωϊ ονν ίντοιν των ί-' 
ορίΐί χα! εϋτιβεΐα περίβεβοημίνων προ τοΰ νύμ-ιιι. 
οι μέν δύο Άβρααμ χαϊ Ίϊχώδ εν τοίς πίρ\ τον 
ρίον το μυατήριον είχαν, τοί «τιυροϋ Ιικργούμενον - 
οΐ Ιϊ Εύο Ίιιααχχα\ Ίωυήφ, αΰιο*. τ* τοί ατοΛίροΰ 
μυβϊηριον ΟαυμαβΙω; προανίψών-ιβον, Τ£ ό* πίλιν 
ί κρωτο; πβρα του θεού τον ν6μον ίε&γμίνσ; χαΐ 
μεταΕοί,ς το!ς Λλ/οι; Μωυ-)ής ( οί ξύλψ μίν /ϊ: 
ΰίϊΐΐ κροτοϋ ϊόμου βέηϋατιι αύτος, ήνίχι εξεΐίΟη 
τοίς τοΰ ΚεΓι.ου ρϊύμαβιν ιν Οί,ε^ αφιθε'ις, ξύλω ΐί 
ϊι 1 . ύοΊΐι τον ΊαριηΑιτικΙν Εαωκ λαΛν, τψ μίν ξί- 
λιρ τον ηινρον «ρ^φαίνων, τφ ίϊ όΐατι τι Οΐίσν 
ρ^πτιομκ; χαθαπερ καΐ Παίλος 6 των μυϊτηρ'ων 
επόπτη; ιρανερώ; φηβιν, ότι ■ « Οαντις ({ς Μωβην 
Ιία«-ϊίβ9ΐ)οαν εν τϊ] νεφίλο ■ » ί; χαΐ »ρί> τής θι- 
ίάσιη; Χίλ της ρά'ϊόου τιύΐης μαρτυρεί αιτώ, ώς 
τίν Χριβτοϋ βταυρίν Η6»βί«; Οπομιΐναντα. «Κρείτ- 
τω γάρ, φηβΐν, ήγήίιτοτών ίν ΑΙγύπτψ βηοβο- 
ρών τ^ν ίνιιόιβμον τοΰ Χριστοί. > 'Ονιιίι^μο; Ζϊ 
τ ',ϋ Χριβτοϋ *ηαρ4 τών άφρΟνων ί αΐαορος- χιΟι1>ς 
πίλιν αϋχος ί Οαϋλο; π;ρΙ τοϋ Χριοτολ ιρη-ιιν, 5τι 
ύπέμεινι σταυρίν, αίοχύνης καταφρονήοις. ΟψύΐΑη 
ίϊ ύ ΜιυΟσή.; και τϊν τιίκον βϋτοϋ χιΐ ΤΟ οχ γ, μ» τοΰ. αίνηιίΟΐί-' ί 
ΙΕμβΓΪΓΟ ΜΙ Ιη ΛΙιιίΙιιιιι βι ^:ι(■ο1) : ΐΐΜΐίίΐΙηη/•ιιι ΜΗ• 
Ιυΐοηιηι, 5ϋ-1 τίαΐοΓΪιιτι ΓοροΠινΕΓίιιιΐ, ιίευΐ ιΐατβ ι!β 
υΐιτίίΐο μΙ| ΜΓίρΐιΐπ), [(-ϊιιιγ βι ηιι-ιΐυοΓ ίΐϋί ηιιί βικβ 
Ικ^πι νϊιΐιιιβ Μ ρίΐΜαΐβ ι^.Γυριηιιΐ ιηΐΜΪ^ιιιΐιίι, 
(Ιιιο ((ΐιϊίΐι-ιιι, ΑΙιιιΙιιιιι οΙΙκί>\), ίιι νϊΐι ιιιη βνρΐ'Πί 
ίΐιιιΐ ϊκκίί ηιτΒίβΐ'ίιιιιι ; ιΐιιο νβΓΟ, Ι ι»ο βι ΙαΜρ]), 

«ιιηί ΒΐΥϊΙι-πυιιι ΜΐΓΐ(>ΐΙΙΐαΓρτ»ΐΕν3(ΒηΜ1.Νΐ>ίιπ( 

ηΐΓϊϋβ Μοΐβκ*, αιιί ρΗπιιιβ α 1>βο ϋΟοβρϊΐ βι αΙΙΪ• 
Ιι^βι-γι ΐηαίιΗΐ, ιιοιι Ιί^ιιο οΐ β-μιι «ιιΐβ Ιύξ••α> Ιριβ 
8'ΙυΙειι) £011.11-1 μ ίιι!, ςιυιιιΐο ίιι ,\Μί 3ΐ<->ι•ίιι ϋ»\Λ 
Γυιΐ βκροβϊΐυΐ 6ΐρθίΙ03 Ιιειιο οϋςυ-ι ] ιορυΙυηι Ιίπιβ- 
ΓιΙϊΐΐιιη ίίΐν.ΐϊίΐ, Ιίβΐιο ςιιί*1ι:ιη ι:γι1ιι•ιη, 3<\\ιλ νβτα 
Ρ ιΐινίιιιιιιι Ιι:ιμιί5ΐιιι» ρΓχυιοιίίΐΓχιικ. Ι'-ομιοηΜ Ρβιι- 
Ιιΐί ιιινίΐίΐϋί ίηίιίαιιι» ηϊνΙοιιΚίΓ Λιιίι: ι Οιιιιιι'β 
ίη Μιΐν$ι:α Ι.ιριϊϋΐί >ιιιι( ίιι ηυίκ; ". ι Ι,'πιι οι ία πι 
ί|Μΐί(οΙυϊ ι)β υυτί β! ύα ■•»%» 1«->Ιίιιιοιιίυιιι ροε- 
Ιιιΐιοί Ηιινϊί ΐιιι<]υιιιι ΟΙιιίβΙϊ ΐηΐιβιη (Χίραιίιιιιΐι• 
υΜβηΐ ι ιιι^οιβ.ι ιϋνίΐίϊ» -Β*ΐΐι•»τ) ΙΙιεκαιίΓο .Έ(νρ- 
Ιιοευιη ίηιριορβΓίιιιιι υΐιπίΐί ". ι Ι'ογγο βΐυΐιίβ ίιιι- 
ριορβΓίυιη Γ,Ι,Γ^ιί ι πι* εχΐ, -ιί ιιυι πΐΓίΐυ ίρϋο Ι'ϊΐιΙυϊ 
(1β ΕΙιΓύϊΙο ιΐιιίΐ; « ^ιιοιιίιιιιι ειΐίϋιιιιίί Εηιοοηι ιοιι- 
Ιιΐΐίοιιβ ΕοϋίΕΒίρΙϋ 11 . ι Γι-ΐ'ειίΓϊΟΓ υιϋιιις Μονιβ• 
Ι ν ρ υ 1 1 1 ι•1 ϊριιηι εγιιι-ϊι Γυπιιιηι &»ΙιΠ•ιιιιι|ιιί ϊ!ι ϊρ=β• 
IV, ο υιυιιι ιμΕΓίίι-,ϊιιΐ): ρΓίειιιοηίΐηνΐΐ. ?ί«ιη «Γοςι» 
υιγ•-:!, ιΐΜΐιϋ» ψίο ίιι ι:.ΊΗΐ οιΐΐυιΐίι, 5ϊι•ΐ]ΐιι; ίιι ιαοιΙαίΗ) ■ ΙΟογ. ϊ,Ϊ. "ΙΪΛγ.ϊ,Μ, - V", 5 


■ ΟΛΕ00ΙΛΙ1 ΓΑΙΛΜ.Ε ϊηΐίϊ• ίιι νϊΐ'Ε» ίίίρϊαιη εοιιιρηινειίί, ιΐ(βηι Λιιιυΐοε Α «ββρβδ κΛ φ ί. 
ΙΜΜιίΐυ* |ΐι-(Ί1ίρνϊι. Γγχιογο.ι ίΡΓρεηΙο ΟΊΐίΟ Ίιι γΙοεις; π;ψ: 
ΓοΓΠϋΐι ΐίςηί ΐΓ»οβΥΕΐ-ϊί ροίΐη, ει ϊιη ίη οιυοίβ ιϊ- 
ριιτηιιι βιΐείο, ρΜιιιΐϊ ]ιι»ί1 ΜΐρβΟΐΙίη ρεπιιίίΟί 
α ΙιιΛχα, ίιι 1ρ•Μ* ΐϊΐΐφϋΐιι Ιιι 8;ιΙ«ιΐθίΡπι εοη• 

ΐρϊεεΓΕ, <]"0 ΓϊΕίΟ ΪΡΓρίΊΐΙΙΙΙΤΙ ΙΙΙΟΓίΟ» ίίι>9ϊίΐ. 

*1ν οταυροί τύπον ^άνβατ^λώ ιας παρ^ηβΙα 
βντβ σωτήριον έττέταττ:, χ«\ οϊτω τα , τους ΐφιοίήκιους 
■ν Κφιων Ιήγματα Ι3το. 1» 

*£το0 ιοϋ τϋποι> ίωτηρΓΛν πρ««• 

τ*,ν γίρ 0ά65ον 6ρ9ίαν βτήβ*.", 

τίς χιϊρα; β4τβ0 Ιπ' αυτήν ίξέτίΐνε, χαΐ ο&ται βτιυ- 

ρικώ; ίπ\ της ρ^Οϊον σχτ,μίτϊσα; ίχοτον, ΆμαλΓτχ 

Λρϊην χατίτροποίτβ τοιοίτος ΐρώμβνο;. ΆλλΑ χ»\ 

χβίκβδϊ 6φιν β«ΐς Ιττι οημιίου «λάγιον, χαϊ ο5τ» 

ων Ίοκίαίιυν βλίηιν «ρις α1«ν ώς :Ι ϋΗϊα'ΐτΐ ιιιβ Ιυιιιραϊ 61 πίΓΓϋΐβ ν<:ΙΙυιιι ιΐβϋοβιιί, 
«Ι ριιίΐ ϊ[)5ϋιιι ΐΐβ )ιιι)ίοι1>υ*, «Ι ρΓΟμΙίεΐίδ, ιΐβ Ρπνίιΐ 

β]ιΐίφΐϋ ρη•κπ» ςιιί ει-υείβ ιιΐΥίΐεΓίο ορεΠ)ηΐ6ί ΙΙί- 
>ίοι ιϋβιιιΐΒΓυηΐ, βοΐεηι ιιιιιβ Γκΐπιιιΐ, ίιιιριοηιιη 
είϊίΐϊΐβΐ ινιτιριιιιιΐ, ΓοΓίββ Ιϊειϊ ηιιιι ίιι Ι)κ1Ιο, ί ί- 
ΙΙ Γ» τερετυηΐ 6ϊ(ύπ)Γ«ιπ, Γ«γγϊ «ϊϊεπι εί'ίβεπιιιΐ, 
ίϋΐιίϋ νιιιι ύείεππιΐ, Ιεοοιιπι ι>Γ3 οΙιΕιιΠιγιιιιΙ, ιε$(& Έπ ).Ε:ψ£! ίί μ» β χρΐνος Βιηγοίμίνον ικρ\ 58 
Ίητοΰ χαΐ των (Μι* βΐΐΐν, οΐ τψ μυιιηρίψ τ«5 
βται.ροΟ Ινΐρνούμενοι, ποταμοί; άνίκοψαν, ήλιο* 
Ιιπηβαν, αβίδιίν πίλιις χιτηϋφιβαν, Ιγινί]β!)β«Τ< 
Ισχυροί 1>ν πβλίμψ, πβριμβολΑς ϊκλιναν αλλ-, τ ί, ίων. 
ίφυγον ατίματα μαχαίρα:, ϊτΕίίαν Βύναμιν ττυρος, 
Ιφραξαν ατοματα λεόντων, ρ»βι>ίΙ; ήλίγξ«\ «ΓΐΐιοΓυηΐ, φΐίη<|09£'"'» <1ιι«* ΕΟηιΙηΐΜεπιιιΙ, πιογ- Β τηχονταρχου; ίτί^ρωιαν, «χρο&ί 1ί7ϊΐρ»ν, ούρ*ν&* 1111* -ΓΜΙΙΙΠΙίΙΜΪΙΊΙιιΙ, Οφΐιΐιΐ) νΕΓίΜ) εΙ)ιι3!ΙιΙ1 νιιιΐιο 
βροΓϋβΠΜΚ, ΚογϊΙμ ΗηΐΜ Γβοιιηαϋί ηυΙιοίββΌ- 
ερπιηΐ. Ει») Β»1αι Γ^ιιΐυβ ι)ϊι:ιί Ιΐιίειιι ιιιιΐΐ ορΐΓβι.ιιη 
«Ϊ5Ε, ί€ΐ)ίυΐ'ίρ«Ιίΐι*661 «ιΐίϊΐϋΐβιη, ςΐΙΠΓΒ ίΓβϋβΡίί- 
Ιιιιί (ΙΙΙΙΪΙ» ΜΙΓΙΙ ροϊίϊΐ'ϊΐϊ;). ίΐ.ι^ΙΊΙΓΜ.ϋ Γηι11'.!ΐΓίίΐί : 

«Βΐϊΐηα «ιιϊιιι οτυοίί, υΐ ) ιέ ι ιι ιιι «βαυπιίαιη Γ'»ϋΙιι:η 

|..ι|ΐυι ",ι^ιίιιΐιΐίΐιυΐβΐυΐΐίΐ 3 ϋΐ, ιιοΐιίδ -,ιίτίί. ιιυΐί'ΐιΐ 
νίιΐυκ Οι:!, ^ιΐ υΐ ρία-ΙΕΓϊϊΐιι οιιιιιε» (|ϋί Μΐβ 1<;£βιιΙ 
οι κιΐι Ιί-ββ ϊΐίΐίΐϊΓΐιιιΐ, ΐιϋι.ηο Ουπίίιιυΐ ίρϊβ ριτ 
■φίπη οι&ιιία βι ίπ ςοο οηιιιϊι, ρηυιΐϋ.ιιιι ρϊιεγϊΙιιγ 
αΐΙ : ι Οιιί ιιοη 1ΐ3]υΙϊ1 ΕιΙΚΰη βηικι εΙ ιί}ΐιί(ϋΓ 

ΙΙΙβ, 1ΙΟΙΙ Ε81 1Ι1Ε (1ί£ημ5 ". Ι νΐίΙΐΙϊίΙΙΒ {{ΙΙΟΙΙΙΟιίΟ 311- 

(«ΐυ.ιιιι ειυι ι-οιηρίιΐΒ*Γΐ(ϋΓ, ίιι ίίΐΐΜ ίΐυΐι.ιΐ Μΐυι} 

£^^ «1 (|ΐυΐΐίΙο (1ί»ειραΐίί ϋϊϊΕΠβ ρΓορΓίιιιι ρικβίο• ( . οίιχ Ει:•, μου αξ 

ιιϊιιι (ίί αιΟΓίβιηία ετυοο ΙοΙβηοιΙαιπ ]>πΐ(1ίΐ«Γεΐ «ταυρΊν ιταγήναι νταυρϊ; ί• 

ΟΟΙΙΙΪΙΙΙΙ», Γ61ΓΙ11 ΤβΓΟ 1»Ιί» ϊΐΐΐΐίίβ Χ£Κ Γεγγει, κέ 

κ'κικ βιιπι 1»1>βΓβ ροιβίΐίίρηίιΙίρΓβΜΓβιιίΓιΙίίΈΐιι : 
• Λΐιϋίι π ΙΕ, ΟοπιίιΐΕ, ηικι εγϊι ιίΐϊ Ιιιιο " ; ι ίΙΙιιοα 

ίΐΙΟΓίρΐΐνίΐ ΙΐΐΟΙ 13111)113111 Ιιϋιιιίιιί 11(111 ΐ!ίΐίΐ|3 00- 

κίΐ3ΤΐΙβιιι ; 01 εοηνβΕίΙϋ ΙιιγΙιιι (υιο ήίκαριιϋΐ βιΐίϊ 

ΙιΙίιίΐΐϊ» : ι 8ί ί|ΐ)ί» τιιΐΐ ϊειιΙγε ροιΐ ιπρ, «(ιηρ^ρι 
ΜΐιίΕΐίρβυιη Ο Ιοίΐαΐ επιοειιι βιι.ιιιι, ει ΜηυαίιΐΓ ιηβ. 
Οχ) εηΐιιι νοΙυβΓΪΙ ,ιΐιίιηιιη βιιλιιι ββίνιιη Γ.ιρεγε, 
[ίίπίβι ειιιι ; ςιιϊ ιυΐβιη ρεηΙίιΙβΓϋ ιπίιιι*ιη ίϋΐιη 
|ΐΓ<ιρ1βΓ ιιιε Ε( Ενιιΐ{|εΙ1υπι, ΒίΙναιιι Ιιιύα ίϋιιιι '*. ι 
ΐ£ϋυΓ Εοιινο»*. ιιιγΙιιπι οιιηι ιΐίκίρυΐίβ, κ ι ΐιιηο 
ΙΙϋΙϋ'ΚΜΙΙΓ ίί ρΓΟβΙίΙΙΓΓ ΪΙΙ» Ιϊιί^ 1 »* «Ι ΠΙΙΓΙΐΙΐϋΕ• 

ιιοη Ιιοηιίηυιιι ηυΐιΐβιιι. «ριΙ Οβί βΕΐιΐβιιιϊΐί, οι ιιιοη- Ιατ^βαν ),ίγω, χαΐ ηαίιν Ι1υ*αν, άγίνο 
κάλνν γονίμβυ; τα; ίν αύιψ νιφίλα; άπιργασίμϊ- 
ν»ι • ίί γ4ρ χιΐ τ))ϊ κίατιν Ινηργηχίναι ιβδτί φηβι» 
β Παίλοί, αλλ" ή ττίβτί; βϋναμίς Ιβτιν *[; αωτηρίιν 
!(β καΐ ηαντα βυνατί τψ κιβτϊύαντι. Τοηϋτον £έ 
τιάντω; χαΐ 6 τοΟ Χριβτοϋ ατιυρϊ,ί τοί; πιοτιύον- 
βιν ■ *0 γΑρ Χΐγοίΐτοϋ αιουροί, ιιίλιν «ατϊΟαϊ- 
λον «Ιπίΐν, τοίί μίν άιιολλυμίνοι; μωρΕα Ι«\, ϊοίς 
£1 σωίομίνοις ήμίν ίώνβμΐί θιοί ίβτιν, ι *Α>*' Ινα 
χαΐ τοϊις τ.ρ& νόμου χβ.\ ίο•;; ίιιο νίμοΜ αφώμιν 
πάντα;, αύτ6; 6 Κΰριβ;βι'Βν τΐ πάντα χα\ £(* «ΰ τ& 
ϊΓβντα, κ& πρ'4 τοϋ ατβυροϋ Ιλιγιν, « Όατίί ούχ 
ο'ρη τίν ηαυρίιν α&τοΐ χι\ άχο).ο^Οε! οπ(ΐ(ο μου, 
; και κρ4 ϊοδ τ4» 
ώζων; *Αλλ1ηΙ 
ήν£κ» τοΓς μαβηταΐς κα^ηβία προελ.-γ* ^1 Ιαυτβΐ 
*άβο(, χαι τίν ίι4 τβϋ οτανροΰ θάνατον 4 Κύριο;, 
ί Ά Πίτρος 4χοι3οιν οίιχ ήνίαχίϊβ, αλλ'ιΐοω; |Μ» 
ί^οντι %)ιν Ιξο^βίαν Ιβιΐτο λέγων > 'Οίώί οϊ•, 
ΚΟρκ, οί μή Ιαται σο; τοϋτο, ι αϋτψ μίν έιητίμι;- 
«ν ώ( άνίρω-ίνω,-, αΧΧ' ού Βίίοι; φρονοϋντι χιτί 
τοϋτο ' προιτχαΜβαμτνο; Ιΐ τϊν β^λον σΐιν τοΓς μα4ΐ]• 
ιαΐ;αΰτοϋ *ί«ν αώτοΐί' < Όατις 611ίΐ.6κ(η> μη 
ϋ,θιΐν, απαρνηνάσβϋ] ίαυτνν, χαΐ αρατω τον ιτ»ν/Λτ 
αΐτοΰ χαΐ ίιχοϊοοβήτω μοι - βί γ*Ρ *ν θ'>5 φ Ϋ> • 
Χ*1* «ϋϊβϋ βώββΐ, άκολίβίι «ύτ+ιν, β; ί' Αν «»«>τι 
*Η ν Ψ"Χ*1 ν "^«5 ϊνίχίν Ιμοϋ χαΐ το5 8'ΐατγώΐΜ, 
.ύ:ο; ϊώιιι αίτήν. • Οροΐχαλ(Ιται μίν ο&ν κ*\ τον ι (ϋβοίροΐί* Ιίΐηιιιιιι > ία οίεςίίί Ιυη- δ βχ/ον βιιν τοΓ; μαθηταί;, χαΐ τώτ» ίίΐμαρΐορηαΐ χαΐ ι> ΐΐίκΕΤΕ, ββιΐ * ίίπ;;<ιΙίί Ιη βυιπ ΕΓβιΙβηιίΙιιΐί. Οιγι- 
ίΐιιιιι (|!ΐίιΐριη ΐΡφίϊ αΚΪΙ ιιϋιϋ »1ϊ»ι) εβ8Ε ■£ βεειιιι- 
<! ιι ιιι ίρίίυί Ε»ίΐΐ5ίΙϊιιιυ νϊνβΓβ, οιιιηβηι νίηυΐΕΠΙ βί 
μίϋΙ,ΊΙείΙΙ ρΐΌίβΓΓβ, ϊβΕΐϊΙΊΓΟΙΙΙ νΕΓΟ ϊΕηιβιίμβιιπ) 

■ΙβιιοχίΓβ β( επιοειο ΐπΙΙβτβ ηίϋί , ηΕΕΕίβίυκβ 
νοΓίηΐΕ, ηεο ε)1>1 ιιϊγϊογ*, ίπιο ρβταιυτη γ65ε »ά 
,ΈΓίβΓΡηιΙίιη ριο νίΠιιικ ΕΙ ρηι *ΕπΙ3Ι6ΐΙϊτίιιιιηιιη 

0(1(111 »1" ΠΙ ΗΙΟΓΙΕΙΙΙ 1 ϋ ΓρίΜΪ ΙΒ1Ι1Ι. 11)^011111 ΙΪΠΕ ΕΙ 

ιιιΊΓίΙιΐΙβ «ιι (ββιειϊριιιιη ιίΕΐΐίβ»Γβ, « ίη ιιΐιίιτιυπα 
^ι-ι]ϊοιϊ πιΟΠβΙΓΐ]ΐΐΕΐΓ)ιΙεΓΕ, ιιϊε ΐκηιβη «Ιΐϋιιιιιιιι. 
Λ»ιη ΓΡ^οί ΐείΓίΕ ηυοηυΕ ηοο ιΙί^ιιηηιιΐΓ, ΰοιιιίΐε! 
ΓΕπρ«Γβςιΐ3ηι)(ΐ ϋρϋαιιι Γΐΐίυιιΐ, ιιίβϊ ο,υαι «ίιίεηΐιΐ ιραγγίλλϊΐ ϊαίια τ4 μιγάϊα χαΐ ύπιρ^κη χαΐδν 
τω; οϋχ α•ίθ Ρ ώτ6ο)ν, άλλα βεοΰ «ρρονήματα, Ινα (*{£•) 
μί| παρά των Ιγχρίτων αυτοί μΐνον μββητών τα 
τοιαϋτα ακιιτ&ν, αλλά χα\ παρ! παντός τ&Ο ίί; αΑ• 
τον πιατίΰοντοί. Το ίί «χολο^βΕΪν Χριβτίρ ίη/.οϊ το 
^5ν χ«τ4 το Εύιγγίλιον ούτοΟ, πϊβαν ορ£τί)ν κβ\ 
■ύβ(6ιιαν Ινΐίίχνυμίνονς- τοϋτίν βίλοντα άκολι,ο. 
βιΝ βκαρνήσααβαι Ιαιιτον, χα! αΓριιν τϊν αταυρ-ϊ.» 
βΟτοϋ, το μςχίτ! χίΐροϋ χαλοοντο; Ιαυτοΰ Τ ι«ίο6β:, 
4X1* ίτοιμον ίΐναι κρος τβν 1π)ρ αρίτ3)ς χαΐ τη; 
άληβεΐα; τών Οιίων ίογμάταιν ίν άτ'.μίο! θάνατο 
Τοϋτο ίέίί χβΐμίγβ «τι χαι ύ-ιρφνί;, τ 
ίυο. χι», 27. " ΜαΐΐΙι. χνι, «. " Μίτε. τιη, 34. ΐΐίμια θάνατον. 
ρυι;, τ* άρνί^ ■ 

131 χαΐ Α ι»»••*»)*•*! ιτιογΜιμ ρΓΟ 50 ΐοίοταιιιίαιη. ηηΐι) ιηΙμ 

[πι- ΐ|ΐιο•Ι Κεχ αϋίοτιιπι ρ» ϊηοαπιΜΐοηοιιι ίιι Ιβτιΐι ■ 

(ων ΜβΓ, |4 ϋϊιιιΙωηάΊιιη ■<]¥*•» ΕΜΜΙΙΙΙΜΜ Ιιιιιπί- 

κι (:<:ηιτϊ< ΙιιΐϊΙίηι 14ΐϋϊ ΜΪΟΙίΙϊϊ ΓίηιιίΜΙ ί Αϊ 11 

ι ϋβΒί Ικττχ ηοιι ροϋΐιιιΐ ίά νίΐαηι ιό ΐ ο Μ π* ίιι 1*1Ιο 
ίιιΙαΓβιιιρΙΟί, νβΙ ΓιΐιιΐϋϋΕΓίΓί ίοί ςιιί νίΐΛ ΐΐΐίί ι ϊιιιβιι 
]ΐΓθϊ]ΐ5ί5 ΒΐΙίνβΓίιηΙ. Οιιϊιΐ «ηΐιη ίί ςιιί β^ίβ Λικ'ιΙ 
ρ«66ϋΙ *1) ϊρίϊι Βΐχϊμετο Τ 5βι| Βΐΐϋιη ϋΐίϊ ιιΙ)ί μιιι» 
(Ιβ «ιιη ιποΓϊαιιΙιΐΓ, ίρββ ίιι Οοιιιίιιο ΒΜΜΙ• ϋοιηί- 
ιΐιΐ5 ΙιιΙειη ϊίΐαίΐι ΝϊΙηΙιιιϊΙ χίοπαιο «ϊβ ςιιϊ «ιΐιιι 
ϊεςιιοιιιΐο μετίουΐί ίΐιΐιίοηΐίΐί. 
ιών; ΆλλΛ χαΐ τούτοι;, ίίπβρ ϋιώρ ιύκβών 6 

θάνατο;, Ιν τω Κυρίω έλπί; Ιβτιν • οΟτω; 61 4 Κύριος ίωήνάντιΐίίωαιν αίώνιον ϊοίς ίν τω αχ'ΛουίϊΙν 

αύτφ προχινίυνεύιαοΊ. 

Κα\ οΙ μίν ^ααίλίϊς τη; γης υπέρ αυτών ετοίμου; Β ΕΙ Γί{;β6 Ιιτγ* ΛδίεεΙίϊ ιιυιι ηυχπιπι ηϊίΙ ςυοϊ ■*' ααββαί τίνα Ιιυτον , χο\ ιίς έαχάτην άΐΐμ« 
θάνατον τιροίούναι, αλλ" οϋχ άτκιχος * οΙ γαρ 
Ιϊίςτης ιηί ούχ 5ν τιοτε άχολουΟίΐν ίκίίω αυτών 
'.:';ι»μ, χαΐ ταύτα ττρΊς πίλιμον ϊάντες. του; μη 
ίτνίμο^ς 6ντας άποίΙανΐΤν ύτιίρ αυτών. Τ£ οίν ΙΚιυ- 
μαβτί.ν, (1 χα\ ί ρΊαιλιύς τών ουρανών τί] γή οΥ 
Ικβγγιλίϊς έπιοημή=α; , προ; άντιπαράταςΊν τού 
χοινοϋ τού γένους πολεμίου τοιούτους ίητ;ϊ τού; 
ίκίίω αυτού άχολουβούντας ; "Αλλ' οΐ μίν βαβιλϊΓς 
τη; γη; οϋχ Ιχουβιν άναζωοΰν τού; τω πσΐέμίρ «βνη- 
χίτα;, οϋ' Ανταποόοϋνιί τι βχιδον τοΙς προχινίυ- 
Ιιν • τί γαρ 5ν ί μηχέτ' ών λάίοι παρ' «ϊναιζητοΰοι προς θάνατον τους αϊτοί; άχολουβοίν- 
";, 59 * ^ Κύριο; αϋτΊ; μίν ίαιιτον είς Οάνττον 
ίόοχιν ϋιιϊρ ημών. ημάς ίϊ ο^χ 6πΙρ «£τού, άλ/.' 
ύκ = ρ ημών ανιών ίταίμου; *Ιναι παραγγέλλει η?Ί; 
θάνατον ■ χαΐ τούτο ί*ιχνί>; ώς ϋπϊρ ημών Ιοϊιν αυ- 
τών ί πάγιι • ι *0; γαρ αν βέλτ^ ιήν <1«χήν βύτοΰ οώ- 
ααι, άτ»λί«ι αυτήν, ίς ϊ' δν ίηοί,ίη) αυτήν Ινίϊίν 
εμού χιΐ ιού Εύατγϊλί&υ, ο^το; αώζει αυτήν. ρΓΟρίβΓββορρβΙεηϋ•!» ρ^ηιοί ΙομηΗμ; 
Οοιιιίιιιΐί νβΓΐ) δΐ'ίρ&υιιι ιιι,ιιιογΙοιιί Ιηιι1ί<]4 ρΓΟ ηΟυίκ, 

ΙΙΟί 31110111 ΟΟΙΙ ρΓΟρίβΓ ΚΟ, Μ(Ι|ΙΓθρΙΐ<Γ Ι>0(ΠΙ«Ιϊρ•0• 

34 ηιοπβιιι μι'ύοίιιοιοί Οίο ΙιΟΐιαίυΓ. ΟοοιΙ ιΐοοίι- 
γϊγο νοίοηι κΟΜΐ: ι 0<ιϊ ιοΙνΗ) ιιιίιιιιιη ίΐιαιιι 
ίΐΐνΐΐιι Γ^οίΓΟ, ρ«η1ει οιιιι"; <ι<ι'ι ιυιοπι ρβηΙί.ΙβΓΪΙ 
Η1ιϊη>3111 5Ι11Π1 ρΓΟρίβΓ ιιι ι; ΕΙ ρΓΟρίβΓ ΕνϊΐιςοΙίιιιπ, 
«ιΐνιηι ΙιιΙικυίι οιιι. ι Οιιίιΐ ]Ληί :αοϊβαΙνιι Ιβη τούτο, *0ς 1ν θίλη αώοαι, άπιλέιει, χαΐ 6; αν ϊ.βΓ0\(ίΙυβΓΪι, ρβΓϋβι, βι ηυί ρβπΐίιίοτϊΐ, κβίνιηι Γι- 

άιΐ',ιΛαχι, σΐιΊαιι ; Διπλούς εοιιν ί ανβρωηος, ο Ιχτο;, €Ϊ«! ϋ*η\ ? ϋιιρίβι κίΐ Ιιοιιιο ; υιιιιβ «ϊΙϊι-ϊογ, ί<1 οι 

τΛ σώμα λέγω, χα\ £ Ιντος ημών άνθρωπος, ή ψυχή εοΓρυβ, βΙιιϊγ ΐηΙβΓίοΓ,ϊΰΙΙίι'βΙ ιιιίιηι. ΙϊυοιΙ ιϊ Ιιο- 

Βΐ]λανότι. Όταν Β&» ύ Ιχτος ημών άνθρωπος προίώ ιικ> [αΜιΊμ ίοϊμιυιιι ία ιικ-Γΐβιη Ιηϋίΐ, ρ,τιΐϊι κιαιιι 

ίαιιτον *1ς Οίνβτον, άπΐλλυαι τήν ϊαυιού ψυχήν χω- αιιϊιιιιιιι ιό οτΐιίΐ.ιηι. ΙΙαΊβ ηιιί ειιιι ρπιριοτ Οοιιιί- 

ριζομένην αυτού- ίγούν ύ«1ρ ιού Χριοτού χα\ «ύ ιΐϋΐιι βι Ενίΐι^ϋΐίιιιη ροηΙϊιΙοηι,νΕΓΰβαιιι ΙϋεΗ («ίβι, 

Κύαγγελίου ούτι»; άπολέαας αυτήν βντως οώβΐΐ χαί νϊΐιπι ϋ<ε]ι.'$ΐ£Πΐ χΐβΓηιιιιςυο ίρ>ϊ ΙϊΓ^ιβιΐί, £αηι<)ΐιβ χιρίΓ,βίΐ ταύτην, ίωήν ούρανιον χαΐ αίώνιον ταύ-β 
τ.(ρ\ϊι\3-ί.;, Χ3.Ί ίν -ί ΑναβτάοΊΐ τοιαύτην χομιαά- 
μ;νο;, χαΙΕΓ^ιύτΓ,; χαΐ αύτ&ς τοιούτος, χαΐ χατ3ι 
αώμα )έγω, γιγονάι{ ουράνιο; χαΐ αιώνιο;. Ό ϋ 
φιλΊψυχος, χαΐ μή ο^;ω ταύτην ΐτοΐμαις Ιχων αηο• 
λέιαι, ί.ί το αγαπάν τίν πρΟΌ-χαιρον αιώνα τούτον, 
χι'ι ίβχτούαΐώνο; τούτου, ^ημιώβει τήν ψυ/ήν αυ- 
τού τή; (ντως ζωή; άποοτερή^ας, χαΐ ΐημιιυβήΐΐται 
αύτίι; αυτήν, ούν Ιαντω ταύτην φευ Ι τ} αΙωνίψ χο- 
λάι:ι τιαραβού;;• 8ν χαΐ ί ιιανοιχτίρμων Λίθ»ίιης 
οίον ά-ολ&φυρίμενυς, χ>1 τού ίεινού -Λ μέγεΒοςίπι- 
ίειχνίι;, < ΤΙ γΐρ, φηβ\ν, ώφϊλήκι ϊνβρωπο,", Ιϊι 
τίν χοίμον ίλον χ*ροή*η), χ»ν τήν ψυχήν βοτού €η- 
μιιοθ^ , ή τί ίωκι ίνΟρίιίπο; Αντάλλαγμα τί ; ψ«- 
ψη; αυτού; • οι'.Ι' 1λ*ο τι τών ίν τώ αίώνι τούτιρ ' 
6οχούντί•»ν τιμίων χαΐ τιρπνών, & τού σωτηρίου 
προί/.ρινι βανά:ου. ΤΙ !' άν ίν τούτοι; ιύρεθείη χι\ 
της λογιχήΐ ψυ/ή; αντάλίβγμβ, ή; ο χοβμο; αηας 
οίτος οΟχιβ^ιν άντίξ'.ο;; 

ΕΙ ιύν χαΐ τίν χίβμον όλον ΐΓς ϊνΟρω^ο; ίΒύνατο 
χερϊήσαι, βίελ?ο'ι, ούίΐν αν ζν Εςιελος_αύτψ τήν 
«ίχίίαν ψυχήν ζιιμιουμένω• πΐίον ίβι\ τδ ίειν&ν, 
π',),λΐ3τημιΐριον 1/ά/ιβτον ΐκαβτος απο τοϋ χύαμου 
ιο^του χτήοαοΟαι δυνάμενος, εΐ ΐβ πρΊ; τ'< ϋ*χι• 
ί;ιν τούτο τιρο^ηαΟεί* «ήν οίχεέαν ζημιωΟήαεται 
Ϋ-•/•Ί''• ί*ή προαιρούμενο; ι.ίρ£ΐν τού βταυροϋ χα\ 
τον τύτ.ο' χ>1 τίν λίγον, χαΐ άχοϊο^Ο:ίν νρίΜηρ* ΪΙΙ ΓΕ51)ΓΓβΐ(ίθΠβΙιΙ ϊιΙι)ιΐΓ[ιιΠϋ, Ο ίμίο ρ; Γ αη\,Λ\θο 
νΰαΜ ίβοιιιιΐυι» οοτμιι*, ^οΐιυ ΐΟΒίο&ιίι βι ι-Κτηυ». 
^ιιίΐυίοιιιαιιίιυιιπ Βΐιαιιι αϋί^ίΙ, ίιι βιιη ρ«Γ.ΙβΓβ 
ιιοϋΙ, |ΐΓ01>1ΐ!ΐ-β* <(ΙΙΓ»Ι ΐιιιιιίϊ «ιιιαΐ |.ί-;(ϊιίι» κΛ-ι-υΙαιιι 
ΪΙΤΗ Ιιιι)ιιίΒΐ•ι;ιιΙί, Α|||α«Μΐ ιιιιιιι:ιιι) ίΐι.ιιιι, ι|ιιλιιι 
ϊ.γ» νΙΙ» βροΐί^ϋιϊ ; οιιιι ϊμίββΐ γιιιιι ΙΙΙα (ΐ;ιι^ιίμ 5 ιιιιι 
ΜίρμΙίαίϊ ιαϋϊοβΐ, ϋϋιιι, ι εα 1 βπιψΙΙβπΐΒ ιΙ.ιιπιυ- 
Ιίοιίί ΙπιιΙλιιϊ ; Ίιιιοιι ΐΐ ΙΙιίιβΜΟΟΓιϋί^ιπΙΠ 1>υιιιί- 

ηιΐί ιιυιιί Ιυ|βηβ ϋβ ρβηοιίί ϊπιιιυπιιιιο πιβηιιοΓαι 
ιΐϊεοιι : < 0"ί<1 ρίοιίβίΐ ΙκΜπϊηί ίϊ ιιιυικίαιιι ιιιιιΤίΓ- 

«υΐΙ|Ιυ€ΚΙυΓ,)Ι|ΪΊΙ3ΒΤβΓ0 9Ι1Χ(Ι^ΐΓίΐ1ΐεΐΐ[ΐ1Ι1)ρ3ΐ1ΐ1ΐΙΓ? 

ΥεΙ ι|ιυιιι ιΙΐίιίΙ Ιιοιιιο ΟΟΠίροιιϊΙΐΙοιιοηΐ ρΐΌχ 
61)α"'!ι Ηοιι βιι'ιηι ϋίίεβικΙιΊ οιιιιι βο ^Ιυι ιϊ φι* 
ιϋιιϋ ηιιϊϋ.ιααιη βι ΙιυιικπΙιιιι «Ι νοΙιιρΜίίΙιικ ηυ* 
Ιιυο ο;•.ί•(ιΙο 1*!ι11 ηΐΊηιΙΙΒΤ, <|ιι* κιΙιιΙιγΙ ηκικι 
μιΌμοϊιιίΙ . (^ιιίΐ.'ΐιι ίιι ίιΐίβ ίιινβιιΪΓο ριιία^ ιι 
ΙιΙΪΟΝΐι» μι'Ο ίρίπίΜΙΐΙΪ Δΐιίιιΐϊ *ι] ([ιυιιι ΙιιΙυβ Ιιίε 
ιιιυιΐίΐϋι Ποθεί Ιαϋεοιίυβ ΕβΙ 1 

ϋί «Γ|θ ιιηυι ίΐΡΐηοριΐίίοιιοΐιιιιιηιιιπϋιιιη ΙιΐΐΓί- 

ΓΪ, ΙιΙΚ ΙΐίΙΐίΙ ί'Ι ρΓθϋ(!βββΙ ίΐιίιιΐΐ 1|«|ΓΪ1Ι10||ΙΙ1ΙΙ) ρβΓ- 

ρΜΜ ; «ΐιιϊιιΐιι μ^Η »Ι, ιιί.ί |ΙΙ ^ιιι»ςιΐΒ ριιΐβϊΓιοΙ 
ΙιιΐΐΐίιιίαίΙΙ κΐ Μ|Μΐ1»ίηηΐΜ Ιβιίχ μίΐΓΐυιιι ςοΐιιμ.ιι.ι- 
Ιί', II ρβΓ ■ΙΝΙ1Ι11ΜΙ ΜΙΙΙΟΓΟΠΙ ιν^.1 ΪΙΙΐΙΐΙ ι:1 ι;;ιΐϋ ιιι ϊΠι- 

Ιιια: μι,ι; ιΙγΙγιιιιιίιΙιιιιι ρϋϊιίιτ, ο,ιιϊα ηι-ιι ρ>Χ1ΐ)Γι[ 
ΐ)ριιιιι ει ηΐίΟΜΜ ΐΐυνίι, νίΐϋ.'<{οο ίβ<|ΐιί ΜΜΗΜΜΤι 
Ιίβα ιιιϊιιι «ί ■? ι»»" Μΐη—ίΙΙΙ* οι ί«ιίι<8 ινμί ηιίο- * Μ.Ιϋι. ' ϊΙιηΙ. νκ 

ι. α\ Ι» 0ΠΕ00Κ1Ι ΡΑίΑΜΕ Μ 

Ιαιη ρπεΓαΙαω ββ|π• ινρ! *τ *ι»;«βι Γ]Β*οα6 ^- α της ζωής Ι Σταυρέ γαρ εστίν «&τ*£ 9 * «ρκ». Ιΐααοεη €ΐυπΐαΐί *6*ΙΠΒ ΐηρτ» «χρ1κ»τία^, 
ροΓια» ίΙΙα ρΓΟ βοβ*:ο Ρ•οΙο•. 6χρ!*Β•νίΐ, ΡουΙο• 
ίΐλΐ|0Αΐη # αηί Ιο γπμχ |1οπαΙαΙιΐΓ ιιοε ρΓ*«Ιί<:•Ιιαΐ 
*» »Η(|αίϋ •εΐΓβ ηίοί Οοβίηαηι Ιβοαιη 61 οοοχ εηιεί• 
ϋιηηι*•. Οιιιϋ βφ> •ίι ε*ΐ*ί ιΟγοι β•* επκίΟχϊαβ €»τ• 
β*πι «ιιβ» τίϋί* 61 €0Β6*ρί•£τηΐϋι. ι Νναι ιιϋΐηκ- 
ιηΐηί ιΐβ Ιιιχιΐ6ρυΙ*•αΒίΙιΐ6 τ*βιΗ» ΙϊηίιΙίβ ββ* μΙββι 
*βπι ιηΙΙ» ρτο Αΐ6π? Ομγ* ί|Η«Γΐ4 ΟοΗβΙβ»• κτΗηΙ : 
« βιιηι •ίι ΙηΚτ.νο• 1*1»» Μ βοΒίβηΐίο, •αΊιβ€ απίϊ- 
16• 6$ιί• 61 Μ^οικΙοη ΒοηιΙη*» *ίβββ1*ι1λ •■ ί ι Ιΐ* 
υΐ ςαί |>ηιη> 61 ιΐίτϊϋ•• »ηι»ι, ςοί οοΙαπ> ο»γ6 τοίΐ 
§ιΐ9Βΐ ριορηιηι τοίΒαΐΑΐοη, βμβ) ]βν*1 τίπΓίΓο 
ίη 6οηΐ6ηιΙοηίΐΜΐ9, β{€€*γβ»1Ϊι €•! «ι §6€οηαΊια) 
€*ιτι?ηι •β>οβ1*1. 11* «»ίιη μβι €θο1βηΐίοουιη νητ ι < τύπος», χαΐ δ τον τύπο» τούτον λόγος. ΆΙΤ 
έ«\ προηγήσατο δ λόγος χαΐ το μοατήροον αύτ* 
του τύπον, χοι ήμβίς τούτο προταρον δ^γιρέρείι 
φδς τήν ύμκέραν αγαπην • μέλλον Α *ρδ 4ρό» 
χαΙ. τούτο Παύλος έξηγήσατο* Παύλας χαοχνρηις 
Ιν τφ στάυρφ, ό μηδέν ι -«ναι χρ(ν*>ν, ε! μή Κύρ* 
Ίησούν χα\ τούτον έσταυρωμίνον, Τί οδτ φηβ» 
έχείνος ; ι Σταυρός Ιστι το στζνρδσαι τ%ν «άμα 
σύν τοϊς καθήμασι χαΙ τβΐς έπιθυμ'α&ς. • ΛςοΘι 
«*ρ\ τ*,ς τρυφης χα\ τών ύπογαστρ!ε*ν τ»„το ρ*ι* 
ειπείν παθών; «ως ονν γράφοι τοίς Κο ρ ιν* 4ο κ»<π, 
ι Έπ•\ Εριδας έν ύμίν ιΐστν, Ιτι σαρχιχοέ έστα, χη 
χατα άνθρωπο ν περιπατείτε ; ι "Οστά χβΐ 6 δόξι# 
έρών, ή το οίχε&ν απλώς θέλημα ατησαε Φέλΐ» η " ■ ι 

αηια*, οι •'ιΐ 4β€όΙ>β• Ώφ ί«ΐ6Γ ζ ι ϋοαβ Μ\* «ι Γη ■> χα\ ούτι» νιχ^ν φιλοναιχών, σαρχιχος Ιτγι, χα\ πα-έ ΐ€• Ιη το()'ϋ? ηοηιιβ βι €0Βευρικ6ηιϋ• ναΙη» φ*Β 
ΒΐΊΙίΙβηΙ Ίη ηιβηιϋπ• Τ€§ΙΗ• Μ ? ι ΕΙ ιαΌΊΐ : Ζ^Ι»^• 
61 ηοη ρο(6*Γιι *ύϊρί%ό ; ϋΐ2{3ΐ1ι βΐ ΜΗ(βΤ9ΐηίιιΊ Μ . 
Ηθ€ΐβίΐϋΓβ•ΐ€πιαΟ|βΓ«€ΐπιβ•ι μ&πι οαιιι νίιϋι βΐ 
€0θ€Μρί§€€0ΐίί• ςιι« ίιιΙίΑοίΙβαι ΓβαΊΙααΐ Ιιοιηίοβιιι §α 
οαιη6 ςοο« Οβο αίιρΓίΜΐ• δ! νβπ) €οτρ» α>ρτίηιΚ 
ιιαΙπΜίηΒ» οι 2<Ι ίβ» άαηάίκ $ΐ*όε*ηι>% «ι ίΙΙοΙ ίη- 
νΐΐιιιη ίο οΐιΐίικϋαβαι «πκΗο βχ!οΐυιοο«. Τ»! • β|ΐιοϋ- 
ϋ»π) <!ίοο: Οοαιίηο» ιΐο» ίο Ιογτ> ?«γ*λγ<•1»ιγ, ρϋΐι• 
ραταη νυαιη νιχιΐ. ιι<:γ νίι.ίϋΐηΐηιη, •*) β4 ρπτϋΐϋϋΥΐι 
Ηια % ΐι&: « δ! ί 11 ** ι>011 Γ€ΐιΐιηΐΐ2ΐ οιηοΗΝίλ φι* μο*- 
Μ.Ιβΐ ν ηοιι )ηι16<4 ιιιίβ* 61Μ όΐΜίρηΙυ• 4 **. ι σάρχα κιριπατ€?- δι λ γάρ ταύτα χαΐ Ιρ&ς, «V; ι^Ι 
Ίάχωοοςό αβ^λφόΟ^ος φησιν* ι Οέβκν πόΐ^μοιχιχ 
μάχακ έν ύμίν ; ούχ έντιυθιν Ιχ τών ήοονών δμ6» 9 
τών στρατευομένων ΙντοΙς ρΑιοτ9ύ|ΐΜν; Ζήλουν 
χα\ ού βύνασ0£ έπιτυχβ?ν, μάχμα%% χαΐ ο»λβ|^ι. • 
ΤοΟτο ουν έοτι το. οτανρυααι τήν σα>χα «νν^τοίς 
παθήμακ χα\ ταΐς έπιθυμίαις, το 4ν€ν<ργητον γ»- 
>έσθθ4 τον άνθρωπο ν προς «Αν το άναρίβχον βιψ• 
ιι 61 χαΐ τό σώμα χαταοπ^ χα\ βιάζεται* αλλ* α£> 
τον Ιχαστον 0φ άνέχιιν εναγωνίως τουχο «ρ%ς τ* 
6ψο; του σταυρού • οίον τί λίγο»; έπ\ γης γβνόμο- 
νος ό Κύριος άχτήμονα ?ίον Ιζηβι, Μ \ ούχ {ς ΤΛ μ6νον, αλλά χχΐ ίχήρ^ξι λέγων • « ΕΓ τις ούχ άποτάσσβται πΑσι το?ς αύτψ ύπάρχουσιν, οΰ 6ύ'<ατα( 
μου ιινβι μαθητή;. • 

Αι η€ΐηο ΙΐΜΐί^ΐιΐΓ* ίτβίΓβ», οϋΐβ§ΐθΓ« 9ύύ'κη$ ^ 
ηοβ &ΐοο υ!ΐ2 (ΙίΜΊιιιυΙοιίοηβ βηοιιοΐίβοΐβ• Ικ>Μΐη 
1>€ί νοίαοΐιΐβαι «ι 1«ηβρΙ*'€6ηΐ€ΐ!ΐ €1 ρβΓίοείαιη, ικ,ρ 
π*|ΓθίοΐΑΐΙ•Ιι ηαηβίαυι ογΙιΙιγΜμ ςοβ'ιί ίσΐ|ΐο»οΙΙ)ί- 
1•3 ; ιοί ρήιηιιαι Μΰαιη Γβρυΐβι ςσοοίαιη Γββίιηιη 
οοβΙοπιοι νίηι ρ^ΐίιατ, €1 νίυΐβιιΐι ηρίυοΐ ίΙΙιΐιΙ. 
Α ιιϋ ί) ι ΡίίΓαοι αμοιίοΐιιηι Οΐιηιΐί οηΐ6•ί|θ3ΐιυπι <ΙΊ- 
ι-«ιιΐηιι : ι ϋ1ΐΓϋΐυ»|***»« β*1 ργο ηο\>\* 9 ιιουί^ Γ«1ίιι« 
44Ι1ΟΗ0 βχ«ιιιρΙυιιι υΐ Μφΐιβιιιυτ τολίί^ία ^α& 44 . ι 
ΟβΊιιϋβ λιιίοαο τβριικί ςιιοϋ βίβί οιιιηί* ιϋβαρυΐο» 
νβΓΛ ηΐΒ|ίϋΗ «ΙβΙ>ίιθΓ ιιαηα ςαλίιϋίυ ιιοη οιηηία 
οοΙτΗ, »»ΐ»ι>•6ΐ• ηιοϋβοΐο οοβί^ι ςυο«1 ροΐβϋ βι ρι-χ- 
ϋ^ιιϋαι )«αΊαιΙ 9 ργο Γβ!ΐΙ|θθ αυΐ€ηι μοο Ιιυηιίΐίαΐ 
Μηηι 6ο, ρβτ ΐΜβι ΗαλίΜίοηβιη ηιίοβΗοοΓύίοηι 

Π>υί»1ΐ 61 <1€|Ρ(ΕΙΒ0Ι Μΐρρ|€1. 52 ςθί• 6Γ(0 2η 06 0*6- Άλλα μηίί\; £υ*χνασχ£τ<ίτο>, α$ιλφοΙ» «αραχαΐό 
αχούων ημών άπαγγβλλόντων άνο6*ύτως τΛ αγαθόν 
του Θβού θέλημα χα\ ιύάρβστον χαν τίλ£ΐον Λ μηΰ 
βυσ/εραινέτω τα παραγγέλματα δνσίφιχ-» οϊόμι- 
νος, ά)Λλ πρώτον μίν έχείνο έννοβέηα, 6τι βιαστή 
έστιν ή ?ασιλ«£α τών ουρανών, χα* -βιαατβκ άρπχ- 
ζουσ•.ν αύτην, χάΐ άχ^υέτο Πέτρου τοϋ τνρφ&ι 
τών άττςστο'/ων τοΰ Χρίστου, ο-ι• € Χ,οιττο,* Ιπαθεν 
θπίρ ημών, ήμιν ύ^ολιμπάνων ύπογραμμοτ; ^ 
έξαχολουθήσΊίμιν το?ς Γχνεσιν αύτου• »*Επ»τ< χαΐ 
τούτο διχαίως προσλογιζί'σΟω, δτι μαθών 1χα3τ•>ς 
άληθώ; δσον ^ρίίλςι τφ Δεσπδτη, δτοΉ ο£π 1^τ\ 
παν άποφούναι, τ\ μεν συν μετριοφροσύνη «ροο&. 
γ•ι, δσοχ ^ήπου δύναται χα\ προαιρείται, προς α 
τδ λεΓπον πάλιν ταπεινούταν Ινώπ;ον-αοτ«υ 9 πα\ δϋ 
ρπΙκιιόΌΐ οΙτΗΙοίυηι )αϋα ηιοίοταη «οιιπιμίκβιι- ρ της τοιαύτης ταπιινο>σεως Ιλχων τήν συμπά'ειβτ 
Ιίαιη 9 ο€ί»ΐ ΐλίονι Γοπιαίβοι 6«6 61 νηιαί ιΐΜΐιιί#«ηι, άναπληρο^ τι;ν Ιλ/οχψιν, Εϊ τις ουν δρφ τον λβγι- 
ρΓορίβΓ Ιιθ€6ΐι)αι κοτβιιΐΓ; ηβιη <|«Ι 6Γϋύ αΙ&χα• σμδν αύτου πλούτου χα\ πολυχτημοσύνης ό^γομαχ», 
<•»Ι,ιιο<ι ροΐο•! •ιΙ Ιοίίπ οιοτβΓί.ΙβΗπΓ ορόΜβΙ ΐμΐβιη γνώτω δτι δ λογισμός ούτος σαρχιχδς 4ατι ν χαΛΙι4 
Ιο υι,νί» οΙιιΐΒι.Ιΐιΰΐιι ^ΐίοΙΗ, ι.β|>Γαχορ^ «1>.υ«»6ίρ. τούτο κινείται• δ γάρ τφ σταυρψ τιροσηλαιμέν•; οδ 
μ:ηι <!ι%ι•11αΐ • ΟΗπΜο ςιιΐ ί« ^ βπΐϋΐίιο» €»Ι. δύναται πρδ; τοιούτο•/ τι χινείοθαι. Χρεία, ο&ν άνα- 
6ιδά«αι τούτον 1π\ το υψος του σταυρού, Ινα μή αύτος αύτδν χάτω ^ίψας χωρίσ^ του σταυρωβέντος 
Ι ν αύτψ Σριστού* 

1}ιιοιιημΙο γγ^ο ροΙβΓίΐ ΙΐϋΠΓ Ίη «ΚΙ ιιϋίικηι €Γϋ- 
€ΐ§ ^£ν«Γ€? Οίιο : »ρ6Γθη• ίιι ΟιήΜία ηΐΐοΓβιη 
οιιιιιιιιηι €ί ιιυΐΓίΐο^οιιι ρΓοοοΙ § Μ.οηιηβ Ίϋεηιιιι ίη- 

Ιυΐΐίΐί^Κ ρΓθ]ίθί»Ι. ^'40ιΙ «Ι ρθ>ΧΪ(Ιβα 0]>6# }ιι$16 30- Πώς ουν άρζεται τηύτον αναβίβαζε: ν έπ\ τό ύψος 
τού σταυρού ; «λπ(σας ιΐς ΧριστΙν τ^ν χορηγό ν χαλ 
τροφέα του παντδς, παντφς μεν τού έζ άδιχιας Απο- 
,σχέσθω πόρου, φ δε άπ,ο διχαιοσύνης «χει πορισμέ •» Ι ϋοη Ιΐ, ί. •' Ι ΟυΓ. ιιι, δ. " ^^^. ιν, 2. •» ίΜΓ. 2. ••• ΐ,,,^ ΧΙΥ| α, •«• ! ρ βΐΓ# §|> χ. 1-41 Η0Λ111.1Λ XI. 

μηβϊ τούτψ λίαν προιχείμενος, χαλώ; αί-:ώ χρή^Οω, α •|"ΐκίι χοΐνοινοϋς ίφ' ϊσον Ιστ\ τοίις Ινόε;ί; προολαμβανί- 
μίνος, "Ωσπερ γαρ άρνείβΟαι το σώμα χβΐ αίριιν 
τον σταυρόν αύτοϋ,ΐϊ)ς Εντολή; ΧΕλίυοόϊη;, Ιχουαιν 
δμως τούτο οΐ του θεοί χαΐ χατά βεδν ζώντες ■ μη 
λίαν ίί αύτφ προκείμενοι, χρώνται μεν αύτφ προ; 
το ίίον αυνεργφ, αν ί' 4 χαιρβς χαλί• χαΐ τούτο 
«ροίίιίόνχι Ιτοιμοι ■ ούτω χαΐ βπΐ τών βωματιχών 
χτημάτων χβΐ /ρι.ών ποιών «κ, όταν μή βύνηταί κ 
μείζον, εύ αν χαΐ Οεορϊιτω; ίχοι. 

ϋαλιν ρλίπει τις 1ν ίαυτφ ριαιίτερον χ:νοϋμίνον 
«δν τής πορνείας λο^υμον, γνώτω οτι οΟπω Ιιταύρω- 
βεν Εαυτόν. Πώς ούν σταυρώσει ; φευνίτω τα; περιέρ- 
γου; βία; τών γυναικών, χβΐ τβς μη ανηχούαας ιΐ).οί 
αϋτας συνηθϊΐβς τε χαΐ βχαίρου, διαλύεις, μειούτο 
τας τρ^ο^σας τΐ πάθος Ολα;, αποαχίσΟω πολβηο- 
βίας, οίνοφλυγίας, άόΐηφαγίας, πολυυπνίας ' μιγνντω 
τβ άπο/ί, ιαϋτι•, τών χαχών την ταπ:ινοφροσιίντ;ν, Ιν 
βυντριε;} χαροιας τον θεδν χβτα τοϋ «βίους ίπιχα- 
λοΰμ«νο;, χα'ι τότε χαΐ αϊτό; ΙρεΙ • Εϊίον τον άοεΛη 
ϋπιρνψούμονον χαΐ ίπαιρΐμενον ώς -ί; χί- 
ίρους τοϋ Αιδανου. χβΐ πβρήλβον, χο\ Ιδοϊι 
οίιχ ήν, χαΐ ΙζητηΜ £ια της ίν ταπεινώσει 
«ροαίυχής, χαΐ οΟχ ιύρίβη ίν Ιμοΐ 4 τόπος αύτοϋ. 
Πάλιν ενοχλεί ο της φιλοδοξίας λογιβμΕς ; ου ίν 
βυγχλήΐΐι χαΐ συγχαθεδρίι μνημόνευε της τοϋ Κυ- 
ρίου ίν Ε^βγγελίβι; περί τούτου βυμΕουλής - ίν 
Ομιλίαις μη ίήτει τών ίλλων υπερέχων φαίνεσββι, 
τάς ίρειίς Ιφ' όσον £/£<; ίν χρυπτφ ποίει, πρ6( ιρίΐΐ ι ΙΙΙΙΙΠΙ ΙΙΙ1ΙΊΙ, , Μι! Ικ?ιιι β(1ν μίνον ορών, χαΐ παρ' βύτού μίνου ίρώμϊνσς, _ εοιίιιχΐΐιΐί, βΐ Ρ; 

χαΐ ο Πατήρ σου 4 ρλέχων ίν τφ χρυπ-ψ &τ.οίώαα " Λ 

βοι ίν τφ ψανερφ. ΕΙ οί χαΐ μετά τι χίψαι αϊ τά 

βΓτιβ ίχάο;ου τών π»βών, πάλιν ΙνοχλίΙ 61 ίνΐοθεν 

ίλογιιμβ;, μή φί-βηΟζ; * στεφάνων γα,ρ γίνεται βοι 

«ρΐξειίοί, ίίΐεΐ ένοχλών οί πείβει, οϋϋ ενεργεί, 

Αλλα χίνημά έβτι νεναρχιομίνβν, ώί νιχώμενον 

4χο τοϋ ιού χατα θείν αγώνος. Τοιούτος ίστιν 6 

τοϋ «αυρ^ϋ λύγο; ' τοιούτος Εί ών, οί μΐνον εν ;•:!; 

τίροφήταις πρΊ τ*ύ τίλεϊδΓ,ναι, «λλά χλΙ νύν μίτα 

τι τελεαΟήναι μυττήριύν ίοτι μίγα χαΐ βντιος 

ίεΤον. ϋώ; ; £τι χβτα μίν το ιραινίμενον 8οχ;Ι προ- 

ξιν4(ν 4τιμ(αν ίαυτφ ί «ϋτελί^υιν ίαντον, χιΐ τα- 

Κίΐνών ίν πΐσι, χαΐ πίνον χα\ Λούνην ο τι; βαι- 

ματικίς φεϋγων ήΐονας, χα\ ό ίιΕού,- *1 δντα 

«τωχείας ίαυτφ αΓιιο; χιβίο-τασβαι, οι^ οΊ τη; Ο |1απ>ιιι α'ΐοιιι:ΐΓ ΐιΙ ιιιορρ* [ΙΓΟ νίΓΪΐιιΐί ;ιιΙ]ιι ν ;ι πίυί . 8)€υΙ ΟΙΪΙΙ 
ιΐινϊιιυ» Ιε^ίΐΙιΙΟΓ }ιιΙ*ι ο>γ|ιοπ Γβιιιιπί^Γβ •■ 
ΚΓυπΊΐι ιαιοΐρβη, ϋίαιΐ ΐίηι••ιι ο1>ϊίΐ νβπι |Ν| Βμ < 
ίίϊΐιιι.Ιιιι» ϋϋΐιιιι νίνοιιΐ : ϊρ-ί ιιοιι ηίηιί» ιΜνηΙίΜι Ι 
βο υΐιιιιΙΗΓ ΐϊΐιηιυιιι ϊι^ιιΙογιο, ρ>Γ*ΐί ίΐίβ'Ιΐ, ίϊ 11 

ρ\ϊ£3ΐ ιβιηρυ*, βί Γβιιιιιιιϊ;ΐΓβ ; ίΐ> ηιιί Ιιεπυ ιιιί η 
(ϋν|ιίίϊ«( I1I^^^^ κηΜΙΗνΜΗ,ΐί μΐυ* ί^βΓΕ ιι•4<ιο.<ι 
1«ηβ κίρϊβ «|ηη νϊΊβιιΐΓ. 

ΙΙυΓ&υπι ηιιί τίϋϋΐ ίιι «Γΐρβι» 1{ίυπ 1 α 1 1 1 Γ ■ :ι • ί 
ηιυιιι, κίβ» ηιιιχΐ (β ιιυικίιιιη (ηκίΒχίΐ, ΟιμμαΌ 

ΕΓ£0 86 (Π1ϊίβ({Γΐί Ρι>κ'ΐβΙ (ΐΒΙΠΙΙΟίΟί ΙΙΙΙιΙΪΚΓΙΙΙΙΙ 
ϋ5[1«0(Ι)ΐ, Ε3ΓΒΠ1Ι[1Ιί Γΐΐΐίΐί* 0θ]!θι(ΙιΪ3, Ε| Τ1ΙΙ3& ίΟΛ- 
ΙΊΙΐΐΙϊΊΟΙΙΜ. [ιιιιιιίιηιι[ ΙΟΙΙΙΤΪΟί <|!!ΪΙ>ϋ5 |>ϊ,ιιΙΙΙ(• 

ί»πιϊί ι-υιΐίΐιρίιοΐίΐιιί» ; Γοκιρτϊπι*! ροΐιΐίοηβ-, νΙι;ο- 

ΙίΙΙΙϋΚΙ, ίι>ρ||ΐνϊι'!1ι , ϊ,ι1ΐ1ΙΙ1!ΐΐ'Ι)[|:ιΓΤ), II ί Γ ΙΐΙΐΐΜΓΙΙ ||θ 

Ι πιιΐίί αυϊΐίιΐΰΐΙ , <ι'.1 ΙιΙάαΙ ΙικηιίΙοιι ίρΪΓίΐιιιιι ; ίιι 
ΐΟΠΙΓίΙίυΠβ ίυπίϊί, Οϋϊ ΐοιιΐη ρΐ»ίοιι» κιτίΐίιιιιι 
ϊιιιρΙΟΓΜ, 61 11)116 ϊμϊβ ί|ΐυΐ)υΐ! ΐΐίτβΐ : VI. Ιί ίιιιρίΐιιιΐ 
»ιιρι.τΐΛ»!ΐιιιιηι 61 είενίΐυιπ ιϊοιιΐ ιίίΙπ^ ίίΐΜκί. η 
ΐπηκίνΙ αΐίφίαοιααι ρυ;ΐ, βι 6οβ ιιοη εηι. βι ρ?ι 
0ΓϋΙΪ4Π6ηι ΙιιιηιίΙίΜΐι ίΐιιϊίίνί, β! ικιιι 6« Ιυτβηίαΐ ίπ 
ηκ Ιθ6ΐιΐ6]ιΐΒ, Βιιγμιϊ ιυοίβίΐιΐ ίηβιιϊί (Ιβτίϋ -ιιιιΙί- 
Ι'ιο; Ια υ6γο ιηίιηο ίιιΐρπίυί, ΐΐβηιι<[<ΐ6 |πΐ| ΐπΙιιιη.ιΙ 
Ιιιχ 6οη$α6ηιϊχ, ία ιιιβιιίΕΐίι ίνικ^ίΐκ λ γοίκά ιοιι- 

ίίΐία 3 1)οι»ίιιοιΙιιΙίΐ : ί» 6θιιν6ΐ-*3ΐιι>Ιΐ6ΐι<<ΙίΙΐ-' Λΐιίί ηυ- 
ΪΟΠ'ί ϊ"ΙιϊΓ: ; \ίίΙιιΙ->ιιι.ί|ΐι:(ΐιΙιιιιι ρηΐβϊ, Ι'Ι Ι•Ι)(ΓΟ»(Ιί|>Ι 
6Ι6ΓΕΡ, αιΐ Οοιιιη ίοΐιιιιι ίΐ)Ι6Ι1(ΙβΠ8. 61 * Ι»ι!ΙΙ ΙθΙ<• 
Ι Ιϋιΐ', ιμιϊ νίιΐιιΐ 1(1 3ΐι*ΓΟιΐ(1ίΙο, 
ΓΡίΙιΙίΙ Ιίΐιί ίιι *ρ6ΓΙ0. ΠίϊικΙο, κι 3νιι^ί»5ιι•^>ιΙαΓΐιιιι 
ΓΐιρϊιϋΐΛΐυηι ίιΐίί(3ΐη€ΐιΙΪ! . ήνΝΐ ο.ιπιιιι ιιιΙκγΙιι•; 
ιιιι>!ΐίΐ:ιηι ίΙΙ•.ίβΙΐΓ5Ρ, ιιιιΐί ΙΐιιιοΓβ; οοτοηιιιι ιϊΐιϊ ίιη- 
ρβπίοΐ, ςυί> πΐίΐΙΐ'Βΐηηόο ΠΟΙ Μ»1«Ι ιιθί (ΜΚηΐ, 

6Ε.Ι ρΐιΐίυ» ΙΟΓρβϊϊΜίΐΙ 1110 ΙιΓ16ΐΐίθ Β66ΙΙΠ|Ι|ΙΙΙΙ Γΐί'ΙίΙΙΙ 
<1ίΐηΊθ3ΙΙΐΕ ΪΙΙρΓΓϊΙ:•. Τιιΐϊί 6)ΐΙί 611 επκϊϊί ϋ'ΊΊιιο, Γ[ 
ιί Ι Μΐι*. ΙΙΟΙΙ Ιΐιιΐιιιιι ρΐθρΙΐ61ίϊ ρΓίιι..|ΐι:ιιι. ρ^ιΙΙη- 
ΚΙΙΤ, ίοιΐ κΐΐϊΐη ροβΐ ρβίΓβϊΙιιιιι, ιιιιι^ηιιη) ι-Μ ιι,γ.- 
Μβπιιιη νκΓϊηιιε ιΐϊνίιιυπι. <}ιι»β? ηιιϊη ιί βι -ίρρβίβ 
]|](1ίΐ!Μ, ν'ιιΙρΙιΐΓ (]|]ίι1ειιι ΗϋίιτίΕΐΙριΙ Μμμ 
ΙΗΓ6 ςυί 86 ΓΙφΠΙΙΜΙ 61 III ΟΙΙιΙΐίΙιιιβ Ιιιΐιΐιιΐ ,ΊΙ, Ι-.Ι"Ι- 

γειιι 61 (ΙιιΙογειιι, ςιιί ΜΟΜΟη Γιι^ίι ηιΙιιροΐΜ, 61 φύ 
αΐί Ιιοη* αΐιιιιιίΐ, ρ*υρΕΠ>ΐΕΐπ <:0ι»ρϋη1ιΐΓΐιβ. 

ϊΐιΐβιιι ϊϊΠιιΐε ίρΐί ρΐιιρβΓΙβ! 61 ΊχΙιιγ 01 ιΙ6(1ε6π» τοϋ βεοϋ Είΐνάμεως ή πτω^εΙα αυτή χα': ή έΗΜ| 

χα! ή ατιμία όίξαν αίώνιον χαΐ ήοον^ν άνίχφρα- 

στον χαΐ χ/οϋτον άίαπάνητον γϊνν3 χβΐ Χϊτά τον 

*αροντα χαΐ χατα τίν μέλλοντα Ιχεΐνον χίβμ',ν. 

Κβΐ τού; μ τ; Μντβ τκατεύοντας, χαΐ την αίστιν ο' 

ίργων ϊπιοειχνυμίνου; τοΙς βχολϊυμίνοι; ΜΨτέχ- 

τει„ χαΐ αϊτοί; τοΤς "Ελληοιν, Α Οαΰ/ο. ■ ι Κτρ^β• 

.οο;λϊ» γάρ, ρτ,ίΐ, Χριστ*ν ίαταυρωμένον, ΊπυΕ^ίοις 

(■ίν βχάνοΊλον βιά την προς• το σωτήριον ' πάβο; 

αΒια;(αν, "Ελληβι £β μωρίαν, άς μ',ίέν τών προα- 

•«((,ων «|«ΐιμώιι, ίι4• τη» πρ^ς τας βιία; ίπαγγελία; «άνΐι«>ς 

Χριατί.ν Κίοΰίϋναμιν /αϊ θεοϋ οοφίαν. • νοίιιμίίΐκιιι γγϊΙιϊΙβιιι ιί ιΐϊνίιίϊί ίηβϊΙΐϊυ-Ιίβ ιοηβηιιι, ρΙ ρΓα ρετίβιιΐβ ιι 

ρΠΙ ίΐΙΙΙΤΠ) ΪΙΕΙΙΙΟ. Η*6 ΙΙΟΙΙ <:Γ6•Ι6ΙΙΙ6Ϊ, 1166 (ΙΐΙβΙΓ. 

|ιβτ ορέ•» ι»ιηίίΕ«Ιιπΐ6$ ιΙϋιιιιι.ιιιιΙΙι ει |ρ«ίι ε,•νι, 
Ιιίιιιβ ιιΙηιΐιιιιΐΓϊΐ Ρ*υΙιικΙί6ΕΓ9: (ΡηϋίΜηιι» Οιγϊ 

.•.Ιιιιιι (τικίΓιιιιιιι, ;ιιι!;ι'γι ηιιίιίεπί μ-ιιιι,ΚιΙιιιιι, ςιιίι 
ΙΙΟΙΙ ΓΓβιΙϋΓΙΙ III Ρ«ίίθΙ1ΓΙΙ1 ΒϊΙ|ΐ[|Γεη>|| ; |6ι1ΙΐΙίΙ)ΙΜ 

ν*Γ0 ίΚιΙΙίϋ^'.ιι, ηιιιί ΠΪΙιίΙ γροιιϊ ι«ι 

ροιιυπί, 066 οΙΙο πιοιίο 6Γ6ιΙιιηΐ ίιι ύίν'ηα Υλαη$*- 

11»; ηοΐιϊϊ «οίβηι βίεειίϊ ΟΙιγΪ: 

1•::\ •ηρί6ηιΪ3ιιι ". ι 

* ■ ήμ!ν βί τοί; χλητοίς Ρ ΙϋοΓ.ι,ϊδ. ι 118 βΠΕΟΟΙΙΠ ΓλϊΛΜΜ 111 

Ι1θ€ ο&Ι 6Γ£0 ΟβΙ 8-φίοηΓια 61 νίϋιι•, ββίρβηπι Α ΤοΟτοουν ή τ^ύβ^οΰ σιφία χαΛ δύναμη τδ Ιί ρβΓ ίηβπηίΐ.ιΐβιη τϊιιο^Γβ, ρβΓ ΙιιιηΓιΙίίλΙβηι βχβ!- 
ι.ίπ, ρβΓ ριηρβιίΑίβηι άϊΐζτι. δβ(Ι ηοιι ββηιιο Ιαιι- 
Ιηπι €1 ηινδίβηοιη βηιβίβ, εβο* βΐ ίρνβ ΐνρυε όί- 
νΐιιιιβ 61 αιΙοΓΑΐϊοηβ ϋί^ηο», βι^ηαιη 6*1 $30 πιω 
61 κβΙιιΐβΓΟ 61 νβιιβηηϋΊιηι, |ι6γ ςιιοιΙ ίιιηυηιοη 
61 ίηβ&ιοίΗι ΙιοπιΙηιιιΐ) βχ Οβο ηιΙΟΓυιη ϋοιια 83»- 
οίΗΙοίηΐϋΓ 6( ροΓίϊοίυηίαΓ, ιηαΙβάΊϋίο 61 (Ιϋπα- 
ηαΐίο ΐϋΙΙιιηίαΓ, ηιβία» βΐ ηιοτδ «ϋΓβτυηΐϋΓ , χίβηια 
τΊια 61 υβηβ<Ιί(Ίιο ΙΓδ&υοηΐιΐΓ, βίΐυΐίβ Πςηυιη, β€βρ- 
Ιηιιη Γ6{ί« ροΙβ8ΐ»ΐΐ8, ύίν'ιηχ ΐΓορ&υιιι νίοΐοπ» 
ίιι Ιιο&ΐββ πιπί νί8ίηι1β8, Ιιιιη ϊιινίβϋλΐΐββ• φιίίίςιπιΐ 
ίηδαηίβηΐβ* Ι)!η«ρ1ιι»ιηβιιΙ ΗΜ ίιιβιΙβΙ&ιΓιβ. Νοη βηίπι 
ίρ»ί* οοηΐίκ'ιΐ ΑροδΙοΗ νοίυπι ••, ιιΐ ρο8«βηΙ οοηψΓβ- 
ΙιβηιΙβΓβ βηιη οιιιη'ώυβ 8•ηβΙί8 φιβ είΐ Ιιΐίΐιχίο β* ασθενείας νιχήσαι, τδ δι λ ταπεινώσεως ύψωθήν*, 
τδ διά πτωχείας πλουτήσσι. 05 μόνον οι ό λέγος 
του σταυρόν χα\ το μυστήριον, άλλα χβΧ ό «6«ς 
θείος χα\ προσχυνητ&ς, σφραγίς ων Ιερά χα\ αβέ• 
σιμός, άγιαστιχή τε χα\ τελεστιχή των 4χ 6μ• 
τψ γένει των ανθρώπων ύπηργμένων ύπχρφνώ» 
χα\ άπο£4ήτων αγαθών, αράς χα\ χαταδίχης βναν 
ρετιχή, φθοράς χαΐ θανάτου χαθαιρετιχή, ζωξς 
άΐδίου χα\ ευλογίας παρεχτιχή, ξύλον σωτήρων, 
σχήπτρον βασίλειο ν, θείον χατ* έχθρων 'ρ*τέ*νχ«\ 
αοράτων τράπαιον, καν αΙρετιχ*»ν παίδες άπαρέ- 
σχωνται φρενοβλαβών * ού γαρ έπέτυχον της •«•• 
στολιχής ευχής, ίνα έξισχύσωσι χαταλαβέσθαι σον 
πάσι τοίς άγίοις, τί το πλάτος χα\ μήκος χλ\ θψ*ς Ιοιι^ίΐτΐ€ΐο 9 61 •α1>1ίιηίΐ98 61 ρΓοΓαηάΊιπι, ηοοηίιηι ρβΓ Β *<*\ βάθος • δτι δ του Κυρίου σταυρός Ιστι π&σαν γπιοοιϊι Οοιηίιιί Ιου Η1ίιΐ8 ρβΓ οαηιβιη ηάνΗΐΐυβ ιη&- 
ηίΓ•»6ΐ»ΐυΓ <1ί*ρβη8&ΐίο, 61 6]ο• ρπ)Γδυβ βοαψηΊιβη- 
ιΓιΙιιγ ηινδίβΐΊΐιιη ; »ϋ οιηηββ βηίηι ΙίιηίΙβε βχΙβηάΊ• 
ιιιγ, οιιιηία οοιηρΙβοιΚατ, 61 <ι»« βιιρη •ιιηΐ 61 ςη* 
ΐιιίη,βΐ ςιιχ βίκαι» 8ΐ*ιιι, 6! ςυ« ίηΙβΓβυηιΧ&υβαηι 
νβΓΟ Ιηΐ6Γ$6Γ6η(6• ρΓορίβΓ ςιι»ηι οροπβοαι Ιρβο• 
ηαοφιο, ιί ΙιιΙβ1Ιί£6η(Ι&!η η»ΐΜ.τβι>Ι ΟΓυοβιη, ηοϋϊ&€υιιι 
Α(Ιοπιγ6, »ΥβΓδ2ϋΙϋΓ Ββ^Ιβ (ΙοΗβ βνιηΜί'τιι, ςυο4 
ίρ»β οΐίίΐιι ϋοηιίηιΐδ ]αηι]αηι ίη ίΐίικί Μεβηδαπιβ 
αρ«Γ(6 μιι ίρδίυβ ρΓορηηηι αρρβϋ^ΐ ^Ιοπίίπι βΐ βχ;»1- 
Ι.ιΐίυιιβο). 1υ Γιιΐυιο βηίιη 6]αδ βϋνβιιΐυ ιτιαιΓιΓ^υη- 
άυδ, νοηΐυηιιιι ρπειιυπίίαΐ δίςηυιη ΗΙυιΙ Ρϋίί ΙιοιηΙ- 
ιιΐδ ειιιη ροΐβ^ΐαΐβ 61 Ηΐ^βδίϋβ οΐ3βπα. δβ<1 , 9ίιιηΙ ν Ιμφαί/ων της έν σαρχ\ τούτου παρουσίας τήν «Ι• 
χονομίαν, χα\ το χατ* αοτ^ν άπαν Ιμπ«ριέχϋν 
μυστήριον, χα\ προς πάντα τιίνων τά κίρατα, 
χαΐ πάντα περιλαμβάνων, τά 4νω, τά χάτ«# 9 «4 
πέρι£, τά μιταξύ. Προβαλλόμινοι Μ τίνα «ρόφα* 
σκν, δΓ ήν χαΐ αύτοΟς Ιδ€ΐ μ«0* ημών, βίχερ νουν 
8!χον, ττροσχυνεϊν αΟτδν, άποτροπιάζονται του βα- 
σιλέως της δόξης το σύμβολον, δ χα\ αΰτ^ς ςανερως 
Ι Κύριος Οψος μέν χα\ δ:ξαν έαυτου χαλαΙ, μέλλων 
άναβαίνειν (π* αυτό - χατά βλ τήν μέλλουσαν αυ- 
τού παρουσίαν χα\ ίπιφάνειιν έλεύσεσΟαι προχα- 
ταγγέλλει τδ σημεΤον τούτο του ΤΙοΰ του άνθρωπου 
μετά δυνάμεω; χαι βόξη : πολλής - άλλ' Ιν αυτφ. Γ,ΙΐΓίδΙυΒ Ίη 60 οοηΠχυδ οοοαϋυίΐ, ρΓορίβΓβα ηοο νί- (^ φησ\ν, 6 Χριστδ; προσηλωθείς άπέθαν*, χα\ οιά ϋοπ' ρβΐίηΗΐΓ ίηδίΓυιηβηΙυηι 61 Ιίςηυιη, δΐιρβΓ ςιιο 
οοαΜίδ 6«ι. ΟΙι'ίΓΟ^Γ&ρΙιιιιη ηυΐβπι ηοϋίβ χΙνβΓδίιιη 
ςυοΙ ηοΪΜδ οοη^πρβί! ροΓ β]ιι$ Ιιι Ιί^ιιο ίηουβϋίβπ- 
ιί»ιη ηιηηιιβ ρτ'ιηύ ρ3Γ(τιιΐί» ν ίη ςυο αίΏχιιβ Γυίΐ ? 
ςυυη)θ(Ιο 6 ιιΐθϋίο »1>ΙηΙυ8 ββΐ, Μά υΐ ΓυΎδΠδ ίη οβηβ• 
ιΐΐυΐϊοιιεηι 8ρυ<1 Ο^υιη Γβ(1ίβπιηυδ? Ιη ςιιο ρηιιείρι« 
Ιϋδ 61 ρυΐ6*1;ιΐ68 δρΐπΐυαηι ιιιαΗΓι» <|υ! 8<)ν6Γ6ΐΐ8 
ιιοδίΓ&ιιι η&ιυπιιη 6χ Γι^ηο ίιιουβάίβιιΓιβ οεεαρινβ^ 
ΓυιιΙ Ιυοιιιι» β]β€ΐΐ ΟυήδΙυ» 61 ρβηίΐυε λΐηονϋ, βΐ 
Ιηυιηρίηιιβ οοϋΓυάίΙ, υιιιΐβ 61 ηο8 ΗυοΠιΐβιη βοοβ• 
ρ{ιιιυ^? Ιιι ςιιο ηιβοοΓίββ βερλπιΐίοηίβ Γυίΐ (Ιβδίπιοΐβ, 
ίιΗηιΙοιία ΙΚ•ί »1>ο1ΐΐ» 61 ρβτβιρρΐ», Ιη ςυο πν 
οοιιοϊΠλΙϊ βυιιιυβ ου η» ϋβο, 61 ρβοβια ουιη ίρ$ο ρβΓ 
£ν3ΐΐ|$6Γιαηι Γ6ευρ6Γ•ν)ιηιι$? Νοιπιβ ίη επιοβ, 6! ρβΓ τούτο ούδ* όρ<5ν άνεχόμεθα τδ σχήμα χα\ το ξύλον 
έν φ τεθανάτωται. Τδ δέ χαθ* ημών χειρογρατον 9 
θ γέγονεν ή μ! ν διά τής έπ\ τδ ξύλον παραχοήί, 
εκτεταμένης τής του προπάτορος χειρδς, έν τ(νι 
προσηλώΟη ; Κα\ διά τίνος έχ μέσου γέγονβ χα\ 
ήφανίσθη, χαΐ οΟτω πρδς τήν άπδ του θεού «Ολο- 
γίαν έπανήλθομεν; έν τίνι δε τάς αρχάς χα\ τάς 
εξουσίας των πνευμάτων τής πονηρίας, α! χατά 
τής ημετέρας φύσεως έχ του ξύλου τής παραχο^ς 
χώραν ίλ>6ον, ό Χριστδς άπεξεδύσατο, χαι τελείς 
άπώσατο, χα\ θρίαμβε υ σας χατήσχυνε, χαι αυτ*ς 
ήμεΤς τήν ελευθερία ν άντελάβομεν; έν τίνι τδ 
μεσοτοιχον του φραγμού λέλυται, χα\ ή πρ*>ς 02 ^ 
βεδν ημών έχθρα χατήργηται χα\ τεθανάτωται ; χα\ €Πΐθ€ϋΐ? ΑιιοΊηιιΙ Αρο&ΐοίαιη βιΐ ΕρΙιβδίο» βοηίιβιι- ^ διά τίνος άποχατηλλάγη μεν πρδς τδν βεδν, χα\ ιβιη : ι ΟίΐΓΪδίυδ β&Ι ρ*χ ποϋΓϋ, ςιιί ώαι υΐΓβηϋβ 
ϋπυπιβΐ ιιιβεΐίυιο ρβΓΪβΙβιιι ιει^οβΓΐ» 8οΙυ6ι•8 9 ίιιίιίικί- 
Ιίαε ίιι 02Γ06 βιιβ,ιιΐ <1ιιο«€θΐΐι!3ΐ ία δειιιοϋρδΟ ίιι ιιηιιιιι 
ιιονυαι Ηοΐϋίηοιπ, Γαείβηε ραοβιη, 61 Γβοοηοΐίβι ληι- 
1χ>8 ίιι υηο οοΓροΓβ Πβο ρβΓ οπκβιη ίιιΙοΓΓιείβηδ ίι»Ι- 
ιΐιίείΐίϋβ Ίη 8βηιβ1ίρ80 * 7 . ^ Τοδ, οιιηι μογΙιη, ΟοΙοδ* 

86ΙΙ8ίΙ)υ8 δΟΓί1)ίΐ, 6886118 III ϋοΐίίΐίδ 61 |)Γ36|)ϋΐίϋ 

(Λπιίδ νβδίΓΦ, οοιινΐνίΟοανΐΐ ουπι ίΙΙο, (1οιι;πι8 ηοϋίβ 
οι» η ι» (Ιοίίοΐ*• ϋβίβιΐδ (\»οά βΓ3ΐ βοιιΐΓ3Γίαηι ηοΐιίβ, 
βΐ ίρδυιη Ιιιΐίΐ (ίβ ηιβιΐίο, αίΠ^ηβ 'ύϊιιά οπιοίβ, βΐ 
οχίροϋίΐηβ ρπιιοΐραΐυδ 61 ροΐβδίαΐοβ, ΙιΆΐΙυχϋ οοη- 
ΙίϋβιιΙβΓ, ρ» Ια ω ιήυηιρϋ&ιι* ίΙΙοβ ίη ββιηβΓιρδο • 8 . ι τήν πρδς αύτδν είρήνην εύηγγελίσθημεν ; ούχ έν 
τψ σταυρψ, χα\ διά του σταυρού; *Αχουέτωσαν 
τά του *Αποστύλου , τοίς μέν Έφεσίοις γράφοντος * 
ι Ό Χριστός Ι στ ι ν ή εΙρήνη ημών, ό τδ μεσοτοι- 
χον τοΰ φραγμού λύσας, Ινα τους δύο χτίση έν 
έαυτφ είς Ενα χαινδν άνΟρωπον, ποιών είρήνην, 
χα\ άποχαταλλάξη τους αμφότερους έν έν\ σώματι 
τψ βεώ διά του σταυρού, άποχτείνας τήν ΙχΒρα* 
έν αύτψ • » Κολοσσαευσι δέ ( ι Νεχρους δντα; τοίς 
παραπτώμασι χαΐ χ§ άχροβυστία τής σαρχδς'ήμών 
συνεζωοποίησεν ημάς έν αύτψ, χαρισάμενος ήμίν 
πάντα τά παραπτώματα, έξαλείψας τδ χαθ' ημών Μ Ερ!ΐθ8.ιιι,18. •» Ερίιββ. ιι, !4. 15. " Οοίοδδ. ιι, 14, 15. 
χιιρίγριφιν τοϊ; ί'γμιιβιν, β ή• 
νβ\ αύτ', ζρίν {χ «3 μίτου προίηΐι 
βταυρώ, χαΐ άτ.ΐχ!υ9ά;.ΐϊνθί τάς «ρχΛ; ΧαΊ *1ί 
(ξουοία;, «.- ιγμάτ!«ν ίν πα£ΐηα'α βριβμβιϋοις 
«"■τις ίν αύτω. ι Ου τιμήβομιν «5ν ήμίΕ;. ο•061 
χρηβέμιθα τψ βίίψ τοίτψ τροπαίω της χοινής τοϋ 
γ/νου; ΙλϊυθίρίΒς, β χι\ μόνον ΐίΐν!μϊ>' ν • τον 
μϊν ίρχέχαχον 6φιν φυγαδεύει υ» 1 . ΟριαμοΈϋιι χιΐ 
χβταιαχύνίι, την ^ιτιν χ>\ ιϊιν θρίύαιν άναχηρύτ- 
τον αύτο5, (βιάζει 'Λ χα\ μεγβλΰνιι Χριττ&ν, τήν 
α ί-τοϋ νΐχην άναφαϊνον τώ χίσμιρ ; ΚβΙ μί)ν ΐϋπερ 
4 βταυρϊ; καροκτίος, ώ; Ιν αδτώ του Χριστού τον 
θάνατον ύ πι μι Εναντι;, οϋί" ό θάνατο; ϊίϊαι β«πτος 
χα\ σωτήριος- παις ουν, χχτά τϊν Απόστολο•, ι!; 
τον θάνατον αύτοΟ ί6οΐϊτίβνΐ)μ»ν ; Πώς β* χ»1 τής 
άνασ-.άΐϊως αυτού ΙσίμιΟα, ιΓ~ερ σύμφυτοι γεγιί- 
ναμ*ν τω ίμοιώματι τιϋ θανάτου αυτού; ΆΙΧως 
(Ι μίν «ι; ήν 4 προβχυνών σταυροί] βχ>ίμα, μή έκι- 
ΤίγραμμΜν ίχαν τ* Δΐίτιιτιχον ϊνομι,Ιιχα'ω; αν 
Ινιχαλιίτο παρά τ* ίίον ποιών ■ ίπίΐ ίί 4πΛ τω 
άνβματι Ιησού Χρισιοϋ πάν γίνυ χάμψτι ίποιιρα• 
ν!ων χαΐ, επιγείων χα\ χαταχθονίων, τούτο £1 το 
«ροσχυνητ'.ν άνομα 6 σταυρός ΙηιψΙρΐι, πίση; πα- 
ραφροσύνη; μή χίμπτίΐν γόνο τώ βταυρψ τοϋ 
Χριστού; "Αλλ* ημιΐς χβ\ τά; χαρΐίας ανν τοΙς γ4- 
νασι χλίναντίί, ίεΰτ• προσχυνήοωμίν μβτά του 
ψαίμωδοϋ χα\ «ρ^φήτου ΔαβΊί *(; τον τίπον ου 
Ιστησαν οΙ πόόϊί αύτοΰ, χο\ οι αϊ σννεχιιχαΐ, τού 
πσντΐ; ίς'ηπλώθηβαν χεϊρίς, χιΐ οί τϊ ζωαρνιχΐν 
βι' ημάς ίξετίθη αώμα ■ χαΐ τιροιχυνοϋντί; 1 ν π!- 
βτιι χα\ άσπαίΐμϊνοι όΊψιλή τον ίχβίβιν άγιασμον 
χα\ άρυώμ»θα χα\ φιΛάιτωμίν, ως Ιν χα\ χατά 
την νπίροϊον,ξιομϊνην μΛλοιισον τοΰ Κ«ρΙου χα\ 
θιοΰ χαΐ Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ηαρουα'αν, 
α&τον προηγοιίμίνον Ιϊίνκς ίν δοξη άγαίλιασώ- 
μιθα χαΐ σχιρτήσωμ•ν αΐηχτα, τή; ίχ ί εξ ιών 
>.Λ «ύλογία; ίτ,ί-.αχΆ 
αΰτ']) ποέΛΐι ϋξι σΰν ΗΟΗΙ1.1Α XII. ϋΓ> 

ήμίν, λ Ει ιιο3 ιιοΐι ίΙΙιΐϋΙΠΓΡίηίΐί ΙιοπογϊΙιιιϊ. οοιι ΙκιΙΙΙ.(ΐϊ 

;ψ ηΙκΓβιΙΙΙΙ! ίΐΐιΐιΐ (ΓΟρζΐΙΙΠ ΰοιιιπιιιιιίί Ιιιιιιιαιιί Κ6ΙΚΗ9 

63ΐ«1ίί, ηιίπι] β1ϊ>ΠΙ ίίιΐο α&ρβΟΙΙΙ |:.τν ρ ι>ϊ 551,1111 ιιι 

ΒίΓρβπίΡΐΙΙ Γ«(;.ιΙ ϋΐ ιΐίϊίπι;!* (Ι Ι|ΠιΐηΐΙΐ4> ιιιΐιΐιιιιιΐίΐ, 

ϊρβίιιβ βΜηα βι ΟμΗιΙομπι |ΐΓΒ•ι1ίΓ»ι, (,ΙΐΓί!.ΐηιιι 
?ργο {ϊΙιιγϊΙϊοβΙ (Ι ιιΐί]ζιιίΐ!('3ΐ , «μυφιΟ νϊιΙοΗηιιι 
τΐιΐιιιοΊ) ρΜίκΑΤ 8ηηβ Μΐ•η; η«ηι »ί εηι Ρϋββΐ 

(0ΙΐΙΡΙ11|Ί|ίΙΐϊΐ!5, ηΐΙΙΛ ΓΙΐΠίΙΙΙΪ ίΐ) ΡΜ πιοπ<-ηι Ιΐιΐιίΐΐ, 

ιιιοι ϋ ίρβίυβΐΜ?οβ£Κί( νβηαηικία ικ-ο ιιΙυιίΓβΓ» ; ςηο- 

ΙΙΙϋΐΙΟ «Γ),•0, ΙβΐΙβ ΑρΟΒΙοΙο. ΪΙ1 11101 ΙΟ ΟίΐΗΐΐΙ 1>-1(ΐΐί - 

7-ΐίί ίυσιυί? ςιιοιιιοιίι» ιί ΐοηΐ|ΐ1:ιιιΐ3ΐι Γιπί (.ιιιιιιιι 
Β>ηιΐΙι(ιΐιϋπί ιιιρπϊϊ ΐ\<ιι, ίίιηιιΙ ει Μηπ««[μιΙ• 

βΓΪίΠΙΙΐΤ ΙηϊΙΐρβΓ βΐίί Οθ1,::1ί ΕΓΙΙΙ,'ίΐ ϊί^ΠΙΙΙΙΙ (11111 ίιι• 

*οπ|'[ιιιιι ]ι:ιΙιΐ'ΐΐΐ ιιογιιριι Βοιιιίιιίιιιι» , ηιβπΐίΐ )ηΛ]. 

ΟΓ6111Γ ΙΐΙΐΓί (]«.•Ι)ί11|ιΙΙ ΓϋΐΓΤΐ | ΗΠΗΙ ΟΙΓΠ 111 ΙΙΟΙΙΙΙΜβ 
]βΐΙ1 ΟΙΠΙΙβ {ΕΠ1Ι ΙΐΕΟΙΪΙΐΙΓ (*ΙΙ•1(51ΪΙΡ11Ι. Ιΐ'Π'ί'ΜΓΙΙΙΙΙΙ 

ΕΙ ί ΐί (ιί πιο πι ιιι, ΐυπκιιιο ίΙΙιιϋ ηοιπι-η ιιΙιιγ.ίΙιγΙο 

0ΠΚΪ3 ΪΙΙΪΟΓίρΙΙΙ/ίΙ 1)3 ιϊ.ιΐ. (]ΙΙ1ηΙ« βΠΐ ί]Ι*ϊρίθ!ί! : β 

ιοίϋΐιι Μΐΐίβ ΟΙιΗϊΙΙ ίΡηιι ηοη ΟιειεΓβί Νοϊ *«γο 
ϊοηίι ΐααι (ροΐΐΐϋϊ ΟβΐΙι-ηΐΜ Ιιηιϋβ ιίοηΗαΗΐΙΜ• 
ΓίΒΐιηΐ9ΐ3 *1 ΓΓορΗβΐ• ιΐβ Ιοεο Γϊΐκηΐβ ; «Ιιί »κιγ- 
Γί«ι ρίΐΐβί η]ιι»; ιιοί , <ΙΙ«ιηυ(. ιώιριιιϊ ογΙιιϊ ^Γί»- 
Ιγϊορϊ πριιΐϊ.ι; ιιιηΐ ; ιιΐιϊ Γοπι τίιχ εοΓριικ ρπ> ιιοΐιΐι 
ίΠίιιιιη (οίΙ. Ει ίη (Ιιΐβ ίΐΙοΓίηΐίΐ €ΐ «ιηρίΐΐίειιιβί , 
μΙιηΐΓΓ ίηιΐθ 1ι»ιΐ(Ϊ3ΐιιυ) βίπείίίΪΜΐϊοηίπι ηιιιπι ειι- 
ϊίοιίϊϊΐηιΐί ίΐί, ιιί, ίακηΐΜΐΐβ ">"> ροΐβι-ΐΛΐβ ■ιι»Β" !1 
■11α Γικυη Ροιηίηί *1 Πβϊ Μ 8*Ιν3ΐοπ8 ηο.ΐίΐ 3^*•ι 
ΟΙιπϊΐΙ ηιβηίΓβϊΐϊΐίοηβ, ίΙΙιιηι ε»ιη βΙογιι» (ΐΓοιβΝϋ- 
Ιβιη οβΓηβιιΙίβ, 3ϋόϋβιιιυϊ «ι ΙικΙαίΜΜίΜ β«Μΐ!ιβ- 
ιιι ίκβμΐι Ργο ΒΚΤΜΐ ΓκΐΓί1)ΐιΐίοηβ,ίΙΙ»ηιι<; Ιιμιϊ ί χαΐ *Λ, ι τοίβ ρΓοιηίβί» «ι Ιειιβιΐίεΐίοηε ΓΓϋοηΐΡΒ ί ι βΙοΗχη 
ρτο ηοΙιίβίηιείΟχί ίβοιιηιίαπ» μπίειπ ΡίΙίΙ ΙΜ,τιιοιιι 
4ΐΚϊΐ β<οΗ> ειιηι β]ιΐί *ιεπιο Ρ»ικ,'« »ηοΐΙ«Μΐιιο 
ηϊ <;ηοη ίκιηο «ι νϊνίΙ]ε3»ιθ 5ρίήιιι, ηιιιιο ίΐ »βηι- 
|)βΓ, Μ Ιη ανίΜΐΙίΐ βιμιιΙογοι". Αηιβο. 
(4Μω;, Χ*Χ Ήρί ίπιι-'γΑμίνηϊ μίΧορΓα; =..)-ιϊ,ς 

ίς βίςαν τοϋ χιτβ οάρχ* 4ι' ήμ*( βτ««ρ««Θίντοί Πού τοϋ β:οϋ. "Οι 
'ώ βνάρχψ αυτού ΠατρΙ χα\τώ παναγίψ κΛ άγαΟώ χιΐ ,ωοποιώ Πνεϋματ• οΐώνας τών αιώνων. Αμήν. Έυ τη Γ«<ίί"Ί) της αγίας ΤεσσιραΜΰστής Κν- 
ροΐ'ϊΐ, ύχόββσιν ΐχοχπτα τύ κητ' αντί)* Λνβ-ι- 
ΠύσιόμΜον ΕύαγγέΛιΟΥ • έτ # κα) χβρί ίής 
ίΛψι.Ιβίαΐ τύτ ί»"ίβ** Αογισ/ιώτ. 

Οιλλίχΐί προ; τί]ν ύμ^τίριν αγίπην, χβ\ μά- 
λιττι κατά τα; Ιιρά; ταΰτα( ήμερα;, ικ/ή νΐ)- 
στίίο; χα\ πρΐ3Ευ/ή; £ΐπών, οίοι; οεξιοΰνται ίώ- 
ροι; τοϋ; έραατά;, χαΐ ποβων άγιβών γίν,νται 
ΐιρΐξϊνοι το!( κρωμίνοι;, β οΊά τη; αήμιρον άνα- 
γινωσχομίνη; Ιν τψ ΕύαγγίΧΙω τοϋ Κυρίου φωνή; 
μαλιοτα προϊμαρτυριϊται ταύτιι;, οΟπω ταΐ; <ρι- 
λοβίο 1 .; υμών άχοαϊ; ττ χα*, ψυ^ι!; ίναπ^Οηκα. Ί ί 
οΙ ίοτι τοϋτο ; μέγι χα\ τϊ πάντων ώ; ζ'ι-χιϊν μέ- 
γιοτον «ρ!ι; γάρ τοΕ; βλλαι; χα"; ίξοιιοίιν ί^νανται 
πιρίχειν χ»τ! πνευμάτων πονηρών, ώατ* αΐτά 
4»6άλλΐΐν κάΙ άπελαύνίΐν, χοΊ τοΰΐ ίαιμονώνταΐ 
ϊής αυτών ίπηρεία; ΙΙιυΘβροΰν. Τών γάρ μαθητών 
πρΊ; τΐν Κύρτον ϊίπίντων π;ρ\ τοϋ ά!ά).ου χα\ χω- /η Κϊβηίίίϊι 
*ι«Γ, <1 » 
πϊίκι. Η01ΙΙΙ.ΙΛ ΧΒ. 

Λ ηαατίιτ ,βΐί,ιβυιιιίτπιιηίηιβ Οοιηϊ- 
\ΜΪβ ίηΚ0 Ιαπώ Ευοιιαίϊο- ϋΓ>Μ ΛιΰΐΜβηΐ -3β}ρί«ιιιΙο ΒΙ οηΐίϋηβ »ετιι»ηβιιι 

Ι,,Ι,,ικ ηΐίΐιΐίί ιΐΰηίί ΙΙο"βΙω ιΙίκηϊΐιΙιΐΓ ςιημι^οο 
1.0111 ιιΐίΐιΐϊΐ)»* ίιηρίΠίοπίΊΓ, ςυβΊ '» 1'θιϋ'τηυ 
Ε'ϊιι^ί" »»•■ βοπιπιί 1«ΐΜ ορβΓίΙιϋϊ 10*ιίιιιη:ιίιιιιι 
ι,η-ιΙιϊΙίΕΐ ηοηαιιιη ηιΐΓίΙιιι» Βΐιίπιίκιιιβ ν«ιπ* ΟΐΟ 
α,ηϊάί ίιιϋιιιΙ»ί. (1<ιίιΙ β"*"* ΗϋΚΒΙιοι ^Β^ΜΗ •1 
ηιυΐιίαιη,ιιΐ 1ιϊ.ιΓιμιιι, πιι»ίηι*ιιιι. Είβηίιιι μ*»•» 
ίΙί:ι ]ιιη ι!ί»*ι ρΟΐβίΙΜ» ροιίβιιΐ ρϊΜΪ* ά» ιιβι1ιΙι»ί 
ο11•ιι:1:ιιιι'ϊ, ιί» "Ι ε<» 'φΛ»& «Ι ηΓΟββηΙ, βι ιογπ•• 
(ΐΐϋ ϊίι ΕοΓΟίιι νίοΐοηιίι Γιοεπ» υιΓιιίιηι. ΡΙηιιΙΐ^η 

Εΐιίιιΐ 3ϋ ΡΙΝΪ1 άίϊίφΐι'Ί* ιΐβ ιίχιιιοιίϊο ΠΙΙ110 ιΊ ϊπί,Ιο . 

« (ΙιιΐΓβ Μ• ιιοη ροίιιίιηιιβ β]Ίς«Γβ ϊΙΙοΊΤ Μβροιίιϋι Οι>- 
ιηίιιιΐί : ι (ί"ί3 Ιιος βοιιι» ίκ ιιυϋο ρ*»*» ^μΑκί 
1(7 ΟΚΕΟΟΚΙΙ ΡΑΙΛΜ Ε 1« 

Ιη οΥαΙϊοηβ 61 )ε]υοίθ ••. ι Ιϋβο ΊΙΙϊϋβ ροϋΐ οτ»11θ- Α φού δαιμονίου, δτι Ημείς ούχ ήδυνήΟημβν έχβαλιΖ» 

αύτ>>, πρδς αύτους 6 Κοριός Ιφη* ι Τούτο «6 γέης ιϊ6πι ίη ιηοηΐβ 61 (ϋτίηί νυΐΐυβ σιιηίί&ιιΓιοηβαι όβ• 
κρηιίρηβ ν»(ϋΐ οά Ιοουιη αοί 6ΜΙ Ιιοηιο αο ϋΐο ι!«- 
ιοοοβ ν«*λ8ΐυ8. Ναη βίβείοβ οΜεώρυΙοβ, υΐ ειηριυπι 
€91 τ •, »8Μΐη»βηβ, 280βηαΊΐ ίη ιηοηίβηι ογ»γ•, 61 π*- 
ρρίβηϋπίι βίαιΐ βοΐ. Ει 6666 ιρριηιβπιιιΐ ειιοο ιρβο 
Ιοςιι*ιιΐοβ Μογ868 61 Ε11*6, ςαί Γεπηβ 6Χ οπιηίηιι* 
ηοπιίηίΐηκ 8ΐιιαΊθ8ί58ΐαΐ6 βχ«Γ«1» ]φοίο 61 οηϋοηβ 
α*ΐ6ΐκΙιιοΙ ίη 60 <μιοό ρ«τ ΟΓ&Γιυηβηι βύειιηΐ ηοαη- 
ΐιιιη ΙηΐβΓ 86 εοηνβηΐυιιΐ 61 οοηεοοβηΐ ]6]αηίυπι 61 
ηηΐίο, »(1βο υΐ ου οι οι-Μίοοβ ςα* 61 ίρ*α Βοιηίηιιηι 
αΚιΙιιι*, οοΐίοςπί νίϋβΛίϋΓ ]ε]αηίυηι. δί βηίαι νοχ 
Μηβυίΐιίβ οεοΐβί ΑΙ)βΙ οΐίΐηαΐ βύ Ποηιίηυπι ρΓουΙ 
Ιρβ^, 16516 Μογ§6, *ά β»ίη αΊχίΐ τι , ς αϊ η Ιο πιβ^Ίβ ούκ' εκπορεύεται, εΙμή δ* προσευχή κα\ νηστεία, ι 
Κα\ τάχα διά τούτο μετά τήν έπ' βρους «ροσινχ^τ 
χα\ τήν χατ' αυτήν Ιμφάνειαν της θεϊκής αυγή;, 
χατ^βάς εύθυς έπ\ τον τόπον Ερχεται !ν6« 6 τ$ 
δαίμονι δχείνφ κάτοχος ή ν. ι Τους γΑρ εγκρίτου; 
των μαθητών, φηΛ, παραλαβών Ανέβη είς τδ δρες 
προσεύξισθαι, χα\ Ιλαμψ*ν ώς•6 ήλιος* κα\ ΛΑ 
ωφθησαν αύτφ συλλαλούντες ΜωΟσης κα\ Ηλίας, ι 
οΐ μάλιστα σχεδόν πάντων Ανθρώπων, τή ν προσευχή 
χαΐτήν νηστείαν άσκήσαντες• διικνύντι χα\ ο*λ 
της εν τ|| προσευχή παρουσίας αυτών το της προσευ- 
χής χα\ της νηστείας συνωδδν χα\ φιλάλληλον, ώς οιτϊΐιβ• οοΓροΓίΒ ραΠβδ, οίΗπί» ηΐ6ΐηθΓ8 ]φιοίο Ι*• « κσΛ συλλαλείν οΤον τή προσευχή τήν νηστείαν 6ρι• ))0Γ6ηΐίά ΰΐαηι&ουοΐ *<] Ροππιιιιιη, 61 ]6]ιιο3ηΐΪ3 0Γ2- 
Ιίοηί εοηνβηίβυΐΐ* 86» αΐίςυο ιυοιίο βΐ ίρε» ά>ρΓ6- 
οίηΐΐΛ, ηΐ6ΓίΙο ί&η ]ιΐ6υηύίθΓ6ηι Γ6(Μβηΐ 61 ρΓουβ- 
Κίιηΐ Π5βηΐβΓ ΙοΙβΓαΟπι ]6]υηϋ ίεΐί^ΐίοηβηι. Ιϋβο 
ροίΐςααιο ΟΓ&8Κ61 61 «Ιΐνιηΐΐαβ Γ63ρΐ6η(ΙυΊ8ββί, (Ιβ- 

8660(]6Π8 6 010Π16 ΰοπίίηυ• *ά Κΐ Γ 1)211) 61 ϋΐβοίρΐΐΐοβ 

Ι^Γβΐ», ο.ηΊΙ>ϋ8 8Ηβ(αι 681 ίΐΐβ ύφπιοηίυπι Ηβοβηβ, 
ιι 1 βΐουΐ Ιη ίΙΙο ηιοηΐβ ηιοη$ΐΓί?βΓαΐ ]6]ιιιιϋ 61 ογ&• 
ιιοηίε 1>Γ3νίαιη ηοιι πιοάο πλούτη ββο* ςυ.8ΐη ιηι- 
χΐηιυιη (οβίβηιΐίΐ βηίιη βοΓυιη Κ>>ανίυιη β$8β αΊνίηηηι 
8ρΐ6ηΗθΓί-ηι)• ιι» ο'ββεβηο'βιιβ ηιοη^ίΓΛΓβΐ ϊΠογοιβ 
ιηβΓΟβιΙβηι 6886 ροΐ68ΐαΐ€ίίΐ αιΙνβΓϋϋδ ο , 2βπιοηβ$. Ο υ οι 
Ι^ίιυτ ίη ρΓ3Βδβηΐί &&αΓοηιπίΐ ]^}ιιηίθΓϋ.ηι Οοοιιηιοα 
Εοΐβαηιυδ ίη ΚοοΙβδί» 1ιυ]υβ πιίΓΑΟΐιΙΙ βν3Π^6ΐΓ(^αι λούση προς Κύριον. ΕΙ γάρ φωνή αίματος «βοντες 
*Α6ελ βο| προς Κύριον, καθάκερ αύτος ττρος τβν 
ΚάΙν φησ\ν, ως διέ Μωσέως έμάθομεν, πάντω; χε\ 
τά του σώματος μέρη χα\ μέλη πάντα τ| νηστεία 
χαχοπαθουντα βοήσει προς Κύρισν, χαΐ τ!} προσευ/5 
συλλαλήσαντα τον νηστεύοντος,.χα\ οίον συμπροσευ- 
ξάμενα, δικαίως εύπροσδεπτοτέραν ταύτην έργάσε- 
ται, χα\ δικαιώσει τον εκουσίως υφιστάμενο* τ1|ς 
νηστείας τον -πόνο ν. Μετά δή τδ προσεύξασθχι χα\ 
λάμψαι θείως, καταβάς έκ του δρους 6 Κύριο;; 
Ερχεται πρδς τδν δχλον χαΥ τοΟς μαθητάς, οΓς 
προσηνέχθη δ τδ δαιμδνιον Ιχων εκείνος, V ώσχιρ 
έδειξεν έπ' δρους εκείνο νηστείας καλ τςροσευχης 
υπάρχον βρα^εΤον, ού μέγα μόνον. Αλλά χα\ όπερ τβίλΐίοηβιιι ΐ66ΐίΐ£Γ6, 8^» ^Ιαοι η8ΓΓ8ΐίοηβιο ίΐΐίυδ Ο τδ μέγα * καΐ γάρ Ιδειξεν άθλον ούσαν τούτων τήν 
Γ68ΐιιηιηιυ8. Οκίαν λαμπρότητα* ούτω χαταβάς επιδείξει τούτων 

|παθλον οΐιαν και τήν κατά δαιμόνων Ισχύ ν. Άλλ' έπε\ κατά τήν παρ οΰ σαν των Ιερών νηστειών κυ• 
ριώνυμον ή μέρα ν έπ* εκκλησίας Εθος τά περί του θαύματος άναγινώσκεσθαι τούτου, φέρε τήν αύτδ 
χαταγγέλλουσαν εύαγγε)ικήν ^ησιν άνωθεν επέλθωμεν άπασαν. 

8εηρΐυιΐ) 681 βηίιη . Υβηίβηΐβ Ιββυ 80* (Ιίβοίριιΐοδ Έλθόντι γούν, φησ\, τφ Ίησουπρδς τους μάθη" 

61 8ΐΙ ίϋΓυβηι ΰΐΓφυηιβΙιηίβηι 61 ίηΐ6ΓΓ0|8ηΐ6, ς•ιί« τάς κα\ του; αύτοΤς συμπαρόντας, κα\ έρωτήσαντι. 08861 β<?Γτηο *ά ίηνίοβηι, Γ68ροηϋβη8 υηυβ άβ Ιιιγοα 
Ίίχ'ιΙ : ι Μ8£ίβΐ6Γ, 311υ1ί ίΠίυιο ηΐ6υηι αύ 16 ηαίχ'η- 
ΐοηι βρίΓίΐοω ηιυΐυητ, ςαί ιιϋίοαηςπβ βυηι βρρΓβΙιοη- 
ι{«ηΐ ΒΐΙίΟΊΐ 600) 61 8ριιηΐ8ΐ 61 8ΐΓίϋ6ΐ άβηιίϋΐΐδ 61 
8ιβ$«1 ".> €«ΙΓ 6Γ^0 8ρηηΐ«03ΐ ΊΗβ 61 8ΐΓίϋϋΙ)2ΐ (1βη• 
Ι ίθϋ» 61 8Γ68€61)81?(}116Π1 ΟΟΓΓίρΐΙβΠΐ ϋί^Ι>θΙθ8 ρΓΪΐΙΙΟ 
61 Ι1Ι8£18 ςΐΐϋΐη ΟΗΝΙΆ ΟΟΓρΟΓΙβ 01βηΐΙ>Γ3 β] 08 ϋο'βί 
€6Γ6ΐ)ΓϋΙ0, 0201 ίβΙΟ ςΐΐϋδί ίθΐ1*ί ηΐ860(0Γ 8θίΐηί1ί8 τίς δ πρδς αλλήλους λο*γος, άποκριθε\ς04^^ βχ *" 
δχλου εΓπε* € Διδάσκαλε, ήνεγκα τδν υΐόν μου πρδς 
σέ Ιχο,ντα πνεύμα άλαλον, κα\ δπου Αν αΰτδν κστβ- 
λάβη, (^ήσσει αύτδν κα\ αφρίζει κα\ τρίζει τους 
οδόντας αύτου κα\ ξηραίνεται, ι Πώς οδν ήφριζι^ 
οδτος κα\ Ετριζε του; οδόντας χα\ έξηραίνατο ; Του 
δαιμονώντος πρώτον τε κα\ μάλλον των Αλλων μο- 
ρίων του σώματος δ εγκέφαλος πάσχαι* τφ γάρ Ιν ρρ'ΐΓίΐιΐδ, Ιληςιιιαιι ουΓΓϋ υιίΐιΐΓ α^Βηιοη 61 6Χ 60 ν6- Ώ τούτω ψυχιχφ πνεύματι ώς δχήματι χρήται 6 δαί- 1:ΐΙ 61 8Γ06 ΙΟίί Π)ίη81ϋΓ 60ΓρθΗ• ΒθΙβΟ<6 66Γ60Γ0 

ιμιί(]&ηι ίηίβ βυχυι ρροάίΐ ΊηΟβιίΙίβ 61 ρΙΙαιΐοειΐ8, Ιη 

ΙίΓΓνΟβ 61 60Γ00Γ8168 ΛΓΐϋβ, θΙ>ΙϋΓ2ΐί8 βΙΐίπ^ϋοΐΟ 

ιρΐπΐιιιιιο ΐΓ8η8ίΙίου8. Ηίοο ιιιοΐυ , Ιιη'οΐο, ίιηρβία 
ίηνοΙυηίαΓίο οοιηίβ ηιβοΐϋΓ» <]ΐΓιΙ>(ΐ8 ίιηρβΓ3ΐ νοίιιη- 
188, αΙΙίο υηιυΓ, βι ίη ρηιηί$ ηΐ2χϋΐ£ ςυχ ρΓορία» &(Ι 
ηΐ6οιΙ>Γαιη ρηυβ οΌΙΟΓΟβοηι ιιιΗδΒΓβηΐ. 86ϋ ΙιιιηιοΓβ 
ιηυΐΐο οΐϋςίβ 3€ ηιη^ίβ ίη ΓΟΓροτβ ίη-ί^Ιο, ρπ>ρΐβΓ 
Ιιιιηιοπιιο Λυχοιη βι οοκυη ρΓθχίιιιίΐ8ΐ6ηι , οολι νί 
θΓ{2ηοηιηι ΐιοοιβίΐίαΐβ οοο»οιοΙοροοι &%ργ &οΙιγ1ϊιιι8 

βρίΓΛΓβ ,ΙίβίΐΙΐΟί.1, 66(1 €0η(ΠΙ ΙίΗΜΙΟΓΙΒ ΊηοΙίίΐΐκΙίοβ 

ηιίίίίΓη ρβΓΓιιεϋ 3^Όΐ3ΐιΙΐΙ)08 ηα&οίΐυτ εριιιη*• Ιιιιΐβ μων, χα\ άπδ τούτου, χαθάπερ έξ άχροπόλιιυς τίνος 
καταδυναστεύει παντδς του σώματος * το3 δδ Ιγχι- 
φάλου πάσχοντος, σν^οιά τις Εκείθεν Αφίειβε ψ*- 
σώδης όμοϋ κα\ φλεγματώδης 1π\ τά νβυρα κβλ 
τους μΰας του σώματος, του ψυχικού - πνεύματος 
τάς διεξόδους Ιμφράττουσα * καΐ χλόνος εντεύθεν 
^* ίήϊ 1 » χαΛ κίνησις άπροαίρετο; πΑσι τοΤς ιίρο• 
αιρετικοί; μορίοις έγγίνεται, μάλιστα δε τα?ς γνΑ- 
θοις, ώς μάλιστα πλησιαζούσαις τψ πρωτοπβθή- 
σαντι μορίφ. Πολλού δε τού υγρού μάλλον ίπ\ τδ 
στόμα * χαταφέρομένου διά τε τδ χώρημα των πόρων] 
και 'τίν 'π&δ£ *Λν έγκίφαλον εγγύτητα, της. τ« «• Λμίι ιν;ι, 18 <§. 7β ίϋία, ! 861(0,. ?ι 6*0• ι*, ι; 5β<|ς. Τ| λΓίΐιο. γχ, 16, 47. ΗΟΜΙΜΛ XII. 

ί'.<χην:Ϊ3θαι μ.*} ίυνβμ:ν»); ιιί χ ιριιιχβΐιιΐ ει ϋπιΜη ιίβι 1» 

ά*βΛνοτ),- αβρΐ: 

^ ιών οργάνων ίταχτον «ϋγκίντ^ν, άλϋ χ*1 

*1*ΐβϊΐ τού ύγρ^ϋ ο-ι/Υ5ναφυ;>ο,ιί*Γ,; ί ίψρ',ς Ιπ»γί- 

νιται τοΓ; κβίχουβιν. Ο&τω; ^ριΤί κ χβΐ Ιτριζβ 

του ΐίΐντα;, &ινώ; ■ηροοβρυιομίνου; χβΐ μανι- 

χώϊ ιττιΟηγομΐνου; ί (αίμων ΐχιίνο;. Έξηριΐνιτο 

81 μ»τ> τ»5:« ηιιΙ της -σφ'.ίρ',τίρβί ίιιηρίίΐί «3 

οΊι^ονίοιτ χ.ιΟατυρ γΐρ 1 π ί> τή ς βίρ,ιΐΓ; τί,ς ήΐιζ- 

ΗΪ;,-4χτΙνο; οΐ ατμοί χινούμιναι, 3ν αίτη βιρίροτίρα ή, (, π ' „^ τ ή ς π ^χ ι 

ίιιφοριιβίντίί , ο&ίω χαΐ ΰ ΐΐ% τ*,; τού ίιίμονο; Ιπι-,ρίίις ή ϊί ν απϋγχ *ίίνη σφοοροτίρα ί|, μι Τ • 
χαταςΊ]ρβίν 

Ό ',ϊ τοί ίαιμονώντο; πατ!)ρ «ροοίϊίβίΐ πρί.; 
τί.ν Κύρον. λίγων,.ίτι *Τιε* ιοί; μαΐτ,-,αΐ; ίνα αύτο 
ί-.6ίΛϋ. 01 , καΐ ούχ Γβχυίβν ό £ΐ Κύριο; ού προ; αύ- 
τ .ν μΐννν, ΑΑλΐ χβί προς κάντα; βκθΐϊινίμ»νβς, 
« Τ γινίά, ρηβΐν, βττίίΐοί, ϊω{ πόΊι προς ύμα; 
ΐ3ομα«, ϊω; πο"κ Λνίξ-,μιι υμών ; ι Λοχιϊ μοι τμ; 
^Γ,ϊιχουια παρόντα; τών Ίουίαίων αφορμή; λβίο- 
Ιίίνβΐΐί, ιώ μτ, ίιινηΟηναι τοΐι ς μαβιάς ΙςΟίοαι 
τον ΐβΐμονα, μ}, μί Τ(1ι * ϊιν » ρλΒβίρημήββι • ϊ£ γάρ 
4ν ού* ιΐπον αφορμή; λι6ίμ*νοι οΐ, χα\ τών βα\>- 
μάίων «Χουμίνων, τϊ,ς ρλαο-φημίας ούχ α•?ιίμ Ε νοι ; 
Τ-,ύ; οίν γογγμβμονί τούτων ιΐϊω; 6 Κύριο;, πί> 
ίιβΟεν ίξΟ.εγ'/ιι χοΛ χ*τ*ιβχΰ«ι τοίταιις, ού ίια 
Ιογων μίνων πΑηχτιχωϊέρων, αλλΑ χα\ ίι' Ιργων 
τ; χαΐ λόγων φιλανβρωπίας γίμΐντων προβιαττει 
γαρ λίγων «(ΐτϊί μοι αΰτβν ώβϊ, χαλ 1}ν«γχβ* , 
«βΐ Ιϋν τίν Κύρ«ν ϊΐ ΐιιμόνιβν εβπόραίί τον 4ν- 
δρωπον, χλΙ ικβών Ιχυλίετο Λφρίζων ■ νι;νη[ηριΙτο 
γ*ρ φίνιρίν πολιοί φ Κίαν χ»χίβν. Ό 8ϊ Κϋ 
ρ-.ος ίίΕτ,ρώϊΛΐΙν πβιέρα ιο2 πβιίί;• ι ΠΐβΟίχρΐ- 
νο; ΙοιΙν ώ; τοϊτο γίγβ^Εν βίτψ , ■ Τβύτην !1 ι)]ν 
ίριύτησιν Ιπο φιλανθρωπία «ομΙϊβι 4 Κύριβ«, ΐίρ',ς 
ηίβ-.'.ν χοΐ φ μετί πϊιι;ω; ϊέηι;ν ενάγων βΰτίν 
τοίοίΐβ γΐρ ίπζΐχι <ο5 τιιβτΕύϊΐν ί βνβρωπο; οΰ- 
τος, ώ; μτ,ϋ 6πίρ τη; ϊωτηρία( ιού «βιϊ&ς ίχί• 
τ;ύ£•.ν-Λ4 οΐίΐ τοΟ; μϋβτιτβς Ιχίτίνϊν 3"ι*>;• <ΕΙ7μμ 
γιρ, φηιΐν, α»το!; Ινα ούχό ίχβάλωβιν ι ού προιί- 
«ίΠν, οΟκ Ιχίτιοοεν, ούχ Κί^βη, 'ΑΙΙ' οΰίϊ τοΰ 
Κτιρίου φα ίνι τα Ε -ω ίίηΟίΙς ■ ίιί τοϋτο άψιΐ; α 
ΚΟρίος (Άίίΐνώς προ ιών οφθαλμών τούτου τον 
παΕοΊ χΐίμινον, αυτί; ίχιίνω προβΕιαλίγειαι, τΊυ 
χρΐνον τοΰ ηάβου; ίρωτών, χ«1 τή>< οίτηβιν ούτοϊ 
£5 ίκχΐ'ούμινος - ο ί: αποχρίνβται < ΠίΐίιόΟΕν - ι 
χαΐ ιηλλαχις αύτον χα';*1{ «ϋρ Κιλι χ»\ *| ( όίβτβ, 
Γνβ άκολίίΤ) αΟτ'.ν, χαΐ Ιπαγίι • • "Αλλ* (Ι *ι ίό- 
ναβαι, ροήίΐΓ,βον ί^μίν, ίκΙαγχνιαΟιΙ; |φ' ί[μ4;. * 

Όρί-.ΐ τήν κχιηΐκν το» ανορϊς !ι^; ο γίρ λί- 
γων, ΕΙ ίυναιαι, πίντω; ί3!ΐξ« μή πιηιϋων αύτον 
ίύναιΟί!. Ό ϋ Κύριο; ι!» *4, ι £1 Ιύναααι Ηβηϋ. 
βαι, *4ντα ίονβτα τψ ΑΗηόβντ** ι τούτο !ί νησιν 
ούχ ώ; άγνοών (χιίνου τήν βπιβτίαν, 4λλ4 χατα 
μιχρ'/ν ίιι προβ.ίάζων αύι4ν ιΐς «ίίτιν, χαΐ αμα 
ίί'.χνχ. ΐτι χαλ τι ;ιγ τους μαΒητί; ίχβαΐίΐν τον 
(«ίμονι ή τούτου αποτί* γίγβνίν «ΙτΕβ. Σχοπ» 
61 τον Είιαγγίλιοτήν.• ού γαρ ιϊ*» τΊν Κύριον κρ\ 
τίν τιατίρι τοΰ καιδβ; ιΙτΜΪν, ΕΙ ΜηΜι πιβτ*ύο«ι, 
ώί»:1 «ϊ•^Ί•ι ^ τ.ίπ-.ν ά:;α*.ιοϋντ<ις το,ύ Κυρίου Μ ιατίΕΗΐη πιίϊιτί «οΐϋιίι »ι ΓογκιιΙκγ ΓοηΠϊΟ«υ'|. 
^ίου! ^ϋιιηιιΐϋιυϊ ίαΐίΐ ΓϋΙίιϊ νιροη'8 ίτηυιιΐιιι; 
II ωΙϊϋΐΟΓβΚ ίΙίΙΙΙ, ΐΙ) Λ§ΛϋΒ |»«Ι»Ι• ΕΐΙΙΙΙΐΜΪ ϊΐι- 

(ιιγΙχιιΙιιγ; ιΐα νϊίΓΐΐιιιιι 4ι>ιηΐιΐΓΐΒ Α(|Ηΐ8 ίιιίιιΐιυ 

ϊΟηΐΙΙΜΙΙΪ βί ΥΪθ1,'>Ι1ίΐ)Γ (Ιΐΐ, ΙΙΙΙΙ) Λίίί ρΐΐιΐί ΟΟΠΪΙΙ- 

ηιυιιΐιΐΓ ηηΐίνί οηιϊβ Ιιιιιικιγ**, υικίβ βι ίΗ« ίιιιιι Ι 
ιιίο ρηΒίεκβίι» ΜΜοβΙ»!• 

»ι! α<ρανί^θνΐιΓ τϊΐίιυς «ΟΛϋατανίΐϊΐ χβΐ <| τή{ ββρχον'.^υτοίίχμί,-, χ*\ο ίαιμανών ΙχιΓνοί 

Ο'ίβηι ριΐκΓ ί]ιυ ΛΐιυΙίι ηηπ Οαιιιίηο ΙιιίμιίπΜ 
ςιιοιΐ ρειϊί&κΐ Β «ΙΪΜίριιΙΪ* υι ϋΐυϋ ε]ίΕΐΓ<!ΐι( *ι ηοη 
ροΐιιίϊΜ,Ίΐΐ; Οοιιιιηιΐί ιιϋΐκιιι ποιι ιιΐ ίρ-κιιιι Μΐυιιι, 
ίί.ΐ αϋ ο'ΐιιιβ• οοηνΒπυι : ι Ο {βικίΜΊα, •![, ίο• 
ιτΐιΐιιϋ, ψηπιΐίυ «ριιιΐ τοι «γοΤ ΟιικαιίΙυ νοι ρα- 
||3γΤ ι ΗιΙιί ϊϊιΙιΊιιγ )ιιιί.ιΌΐ ίΙΙ ρητιβιιΐΜ ει β» 
(]ίοι1 (ΙίϊΕίριιΙί ΜΗ ροΐιιίϋβιιΐ φηη ιίχηιοιιίιιιιι , 
βίβιπρίιιιη ϋ(ί(ΐιι^ί*»\ ιι Ι ιιιιιιιηιΐίο Ιι^ιμΙιειιιιι'Γηι. 

0»ϊιΙ αύΛ ηοικΙΐϊ;8(6ηΐ, ετίηϋβ βιιπιρίπ ιιι ■■(■■!>. 
•|«ιΐ , ρϊιίίι:ΐίί ιιιϊηηιΙΓί, Ι«1β ΟΓί ϋΐιΐϋρΐιβιπιΐιιιιΐ ί 

ΜΐΙΓΙΙΙΙΙΓί ϊμϊ'ΙΙΓ ίιΙΙΙΙΙΙΙ (•ΟΙΐνίι ϊ»ι|Ιίβ » Ιυπ^β *ΐιΙ««< 

[ι.πιιϊιιιιί ϊΓ[ξΐΐ':Ι>ϊΙ Βΐ γι.ιιΓιιιιι1..Λι.ιΙ ΜΙ ΜΙΙ Ια» 1 "•» 
ρβΐ' Μη)»! ϊίιιιρΟΓίΐίοιιύϋ, ΙβιΙ *ΐί;ιιη μίί μΗμΙ, |ΚΓ 
«ρΓΓϊ Ιιειιίβιιίΐιΐίι μίκιι.ι. Νιιιιι ϊιΙ|ιιϊι ιΙ.οι-ιιβ ι 
< ΛίΙ< Πι.: ϊΙΙιιιιΐ »ά ιικ'. Κι αΐΐυΐβπιιιΐ βιιιιι. ι Κι 
ουηι Οοιιιϊιιιιοι Ψ'&ΙΜΙ ιΐ^ιιιοιιΐϋιιι, •,ΐ:ιΐιιιι ικιιΐιιι Ιυ- 
ιϊι Ιιιιιιιίιιι'ΐιι, κι ιΐίιυι ιιι Ιϊιγϊιιι νυΙυιβΙιβΙιΐΓ ιριι- 
ιηΐιιΐ ; δίιρρΙυΙιΐΓ οιίιιι ΙΜαι ηιηηίΓι'ϊΙ ;ιβ ηοιιιίΐίιπι. 
ϋοιηίιιυ* *«μ ΜβΟβρηΙΙ ρϊΐιι-ιιι ριιρτί : ι 0•"»- 
Ιυιη ΐβιιιροΓϊϊ ί*1 ΕΙ ι|ΐιύ ι-ι Ιιιιι: απ ίιΙΙιΤ ι ^ιιιιιι 
ίιιΙι'ΐΓΐιμϊΐίοηοηι Η Ιιι\ιιι.>ιιίι.ιΐ« Γ» Η Οοιιιίιιιΐϊ κ<1 
β.Ιβηι ■ΙηβΜίαπΙΙΠ ιπϊΙγ<:ιιι ει |;•" 1 ^ί-ια %Λ »Γ»- 
Ιϊυιΐ'ΐιιι υιιιη αιΐ.Ιιΐι ϋΐιι ; ΙΙιΊιιιιι ι-ι.ίιυ «ΙιΓιιεΓίΙΙ ,υ( 
ΙιΟ-ΐιιι ιΙΙβ ςπ'ιΐκι-ίΐ ιιι ρ'υ ΐ.0ιι<« μιιβή ιιί ιΙβρΓΕΐΐ-ι 
ιι.Ίαι ηιιιϋειιι. 11ου ΡΜ &ΛΛ\ψύη$ ιιΙΙυ υιοιίο ι1ερΓ<Η 
ιιιιι• ρ&1 ; ίίΐεηίηι ι ιΟίϊϊ ιϋιι ιιί ε}ίεεΓεηΐ ϋΐιιιιι.ι 
ιΝ"•ιι »ά μνιΐί'ϊ ρη>ειιΙ)ΐι1ι, ηυιι οχοηνΗ-, ηΰΐι ιΐ*ρη- 
ηιυι, *■:•} ηεο νΐϊ.ιπι ΙΚιιιιιηιι'ιιι ίιιρΙοηΐΜ ηαΐϋυί 
νίιΐκΐιιτ. Ρπιρίϋτει ΓεΙίηηυειιβ Οοοιϊιιυ » ςοΓβιη <κιι. 
Ιϊ• ιΐΜ&ΕΓβ]αΕεηΙειιι, ΐρβε οι ιιι ρα»ε ευΙΙοψιίΐΝΤ ϋ* 
πιογΙιι ΙΰιηροΓΟ κί&οίιιιιΐΐ, βι ίΙΙικιι »ιί ογιγκΙηπι Ιιη 
■ίοη». Ιίιιί ΓβίροικΙΐΐ Ιιοΐ ριιΐιο ■!) ίηΓιηιίι •1θΙ• 
άϋΐί, ει ΓΓΡηυειιΐβΓ ιιι ίκαβιιι «I ίιι «<|ΐιι• ιιΓιιΙιμ 
ιιί βιιπιρεΓιΙίΓϊΐ, εΐ ΐϋΊΙϋ: δϊ ιιυϊιΐ ροίε», ηιΙ]ο»ι «κ>ι 
ηι»εηα> ιιοιίίί. ΥίιΙιΊί^η-ί ΪΠΓΠ:ιΙιιΙίΙιΐΓΐιιΙιι>ιιιϊιιϊϊ ίίϋιυ π»:ι-ηι>ι>ι? 
Μιιιι ιΓημι : δι ροΐεΐ, 0<(«-ιιιΙίΙ *β ιιιΙιΊΙ μ-,*:• 
ίΙΙιιιιι ρο*ίβ. Αίι ίιιίοιι Οοιιιίπυϊ : ■ $ί ροιε* εκ-- 
ύεΓΒ, οηιηίιι ροϊϊΙΙιϊΙι». «ιιιιι.» ^ικι.Ι ιΐιιιΐ ιιοπ ΐ|ΐι:ι*ι 
β)ιι» ίποιβιΐιιΐίΐιιίι ΙρηίΗ, ιβϋ ριιιΐιιίιιι «υιιι α .1 
Οιΐϋιιι ρβιίεΐίΐιΐίηιιιιιβ κΐϋυεβιιϊ, «Ι ίϊ.ιιιι! μομΙΙΜΗ 
ηιιοΊ κϊ ϋίιαριιΐί ηαο ροΐκβηηΐ Οκιιιοιιβιι,ι ^ίεεηι, 
1ΐ!ΐ)|1ί 011153 επί Ϊ|ϋίΐ1ϊ ίιεΓ«ιΙιιΙίΐ:ΐ9, Ενΐΐι|βΙί•Ιιι 

τεπιϊηίρίοΐιο. Νοο 311 ΟΜηιϊΐΜίηι .τ). ριΐΓβιιι ριι. 

ιΐίιϊιιε : ι 3ί ροιει (μίΙϊι.• * (ΐιικίϊ 

ΟιΙειιι ίιιηιΙΪΓ3ΐ ΟοίΗίΝΗ .ιϊ) ί)ι <|ιιί 53ΐιαΙίοηβ9 Ολ- ΙΟΙ) 
ρίΓ 151 ΟΚΕβΟΗΗ ΡΑΙΑΝΑ 1Η 

βίι»υ*οΐ; ιηΙοΜίααι ιίηυί&οι Οοαι'ιοαι η ρΐΌ(66!0Γ Α *αρά των τάς Ιάσιις Ιπιζηχούντων χ«Λ τωνψυχίι «πΙβίΜΐΐ ααιΙΙο 6•8 ρβΓ Κάβοι 8»οιοοΊ. Ρβιοτ ▼«γο 
ραβΗ, πι ηοάΊ?ίβιο( ιιιαηι ηΜβοι «οςηΐ ββηιιΐοοβοι, 
«ασι Ιιπ-νιηίβ »ίβΙ>&ΐ : ι €γ6ι!ο, Οοοιίοβ, ίφνα 
Ιθ'Τ6<Ιυ1ί(3ΐβοι π>6αηι. » ΥίιΙείΙιηβ 0806 6χ!ηι1απι 
οιοηιιιι 6οαιθ)οΐ3(ΐοο6θΐ? Νοη 8θ1ηιιι <τβ«ΓκΗΐ Ω 
ΙΙαηι Γοπϋ 83080(1υσι, 86<Ι βιίαηι Ροηιιηιιιιι ρη8*ο 
ιί νβΙΙβΐ β]ιιβ βϋϋί^βΓΟ ιιιΟΓβϋιιΚίιΙβη. ΤιιγΙι* τβΓΟ 
αα* Ιι,το νβιΐ» οοοαιιτοοίβ, ϋοπιπιΐηλίυι 68(, ιΐΐ, 
ΠοπιίηιίΑ 5ρ!Γΐ1ιιΙ ΙηιοιυικΙο άΊοοοι ΗΙί : ι δαπίβ «ι 
ιοηΐο κρΙΐΊΐιιι, 6£0 ρηεφίο Γι Μ, οχί *ϋ οοοιίοο *1 
ιαψίίαι ηβ δηίΓοβαβ Ιο βααι. ι ΜίΜ ηοηηΐιί βφτο €#ά*αάνίΐο 61 βιρβίΐβικίοιιι γάρ υπάρχων δεσπότης χα\ χηδαμάν, δσπούδ•;* 
χα\ ταύτας Ιάσθαι διά τής πίστ«ε#ς• **** * *■* 
παιδδς πατήρ ΙχιΤνος, ώ; ήχουσι τ$ «Λτοδ «Εκκ 
τήν Ιβσιν άχολουθιΤν, μιτά δαχρύεον Ιλβγι* ε Πι• 
στιύω, Κύριε• βοήθιι μου τζ Απιστίφ. • Βλέπη 
προχοπήν ηθών άρίστην ; οΟ μδνον γάρ Ι*£στ«υβι 
πιρ\ τής του «αιδος Εάσιως, άλλ'δτι δύναται 4 Κύ- 
ριος Ιχνιχήσαι χα\ τήν αδτου' άπιστίαν, βίπαρ Μι• 
λήσιι. Του δ* βχλοο 1*1 τοίς λόγοις τούτος ουν• 
τρέχοντος, έπετίμησε, φηοΑν, Ο Κύριος *•> «νιύρατι 
τψ άχαθάρτφ, λέγων αύτψ• € Τ* «ναυρα τ6 άλαλ* 
χα\ χωφδν, Ιγώ σοι Ιπιτάσσω• Ιξιλθ* έξ •ντου , 
χα\ μηχέτι ιΐσέλθης ιΐς αύτον. • 
Παγχάλιπον το δαιμόνιο* τούτο δοχ*! χα* ΙταρΑ- νΙόβίοΓ ηοο 4»ιοοηΙαπ> ; οι» ι\ ίβΐίοι οοοιιοίοιίΐο• Β τατον ιΐναι• τδ τ• γάρ σφοίρον τής Ιπιτιμήσεως, ιύι 61 ]β8*α ηοο •πιρΙ1ο• Ιηΐηηϋι (6«αχ Ώ&οΙΓβΚι- 
ιογ αΊηηοοίι *άΙχ*\οΧηάΙάετ\ιη €ςα!<1βαι βοοϋ •Ιηο 
ι•ϋ ]οι*ο, 86αΐ6ΐ β|6€ΐα», ((οηιηι Γυιιβοί Ιοκγ688«*. 
Μ•£08 ροΐ6β(Μ6 Ιη οοοο ηοπιίηύΐιι (ΙοφΙιιιΙμιΙιιγ ; 
ηιθΓ(ϋοιΐι &4ΐΙΐ9ΒΓβ1>&ΐ 9 πιαίααι 61 •υηΙιιπι οηΐ Ιϋ οι 
ηβ Ιυ η ηοιι ροΜβΙ ηΐιηίο Γ]υ• Γογοπ ηίοιβίτλη ^1 
ριοίη<1θ Ιο ΙηϋοΙβοΙί»» ΓβΓβ ρίοιιαπι τίη1>α• «χΐιιη• 
81η ΐΑΐ>6Γ6(υΓ. 1(Ι«ο 6χε1αιιι&η• βΐ ηιυΐΐυαι <Κ»Γ6Γ- 
ροηι 6ΐιπι 6χ1ίΙ 80 60; 61 ηοπιο ί»6ΐ08 681 8ΐθϋΙ 
ιιιοΓίαυ•, ίΐ8 υΐ ιηιιΐΐι (ΙίοβΓβηΙ Ιρβιιηι ηιοΠουιη. 
ΟΙλιηοΓ ηοο Ιηιρ64ΐίΐ ςυΐη σιαίυιη ΓαβΓΪΙ ιΐβοιοηίιιπι• 

Ναοί 86Γ00Ο ΤΟΧ 681 00^18110018 Βΐ^ίΩΰ&ιΙτα , €|«. 

ηιοΓίοΙβιη οοΙΙα νί βίριίβειοάί {λυάνΐ. δίηΐΐ Ποπιιηυβ 
άχηιοηΐιιοι ΐαΙίΐβΓ (ΙίδοβΓρβΓβ οοηιίηοαι α! ιώοΠπηβ χα\ ή ιβραγγιλία του μηχέτι ιΙ«λθ•Ιν τήν 1τβμ4- 
τητα του δαιμονίου παρ£ατΐ|0Λ• χ»ρ\ς γ*ρ τβύτης, 
ως Ιοιχβ, χαΛ έχΛηΟΙν 1ικανέατρ€θ>ν 4ν. Πολλών Γ 
χα\ χ»ρ** Κοχβν έν τό> ανΟρώχφ, χαΐ 6οαα*ο«χα- 
οτως 8Ϊχ<, χα\ χωφον χι\ βλαλον ξν, Ας μή «ρ- 
χούσης τής φύσβως 6«ι^ρβτι1ά$αι*τ1 ύηαρβολί} τ%; 
Ιχιίνου μανίας 9 διδ χαΐ ιοχοχοΰαης ΑνοΗαθηαίαν 
σχιδ6ν τελίίαν έπι\, « Κα\ χραξαν, φησ^, «βλ «ολί* 
σπάραξαν αύτον, αξ^λββ- χα\ έγένβτο 4αα\ νιχρ^, 
ώστ€ πολλούς λίγιιν οτι άπέδανιν. • Έ χρί^γή δΐ 
ούχ άντίκιιται προς το Λλαλον ιΐναι το Ιαιμόνιον* 
ή μίν γάρ λαλιά φωνή έστι σημαντ:χή νοήματος 
τινο; 9 ή 6* χραυγή Λαημός Ιστι φωνή• άφίεται II 
το βαιμ^νιον χαΐ απαράξαι έπ\ τοσούτον τδν ανθρω- ].Ί0βΓβ νίι1«ΓβΙϋΓ 8<1 ηΐ8θίΓ68ΐ8η(ΐ8ηι οοπιπι οπιπίουβ ^ πον, χα\ ώσ&\ νβχρον διαΟιΤνχι, ίνα φανιρχ γένηται 

π&σα ή ^^ία αύτου. Ό μέντοι Κύριος της χμιρ\ 
τοΰ άνθρωπου λα64μ8νος ήγ«ρ«ν αύτδν χα\ Ανέσττ., 
διιχνυς έντ•υθιν δτι «ολλήν Ιχΐι τήν Ινέργβιαν• το 
μίν γάρ τ] χ•ιρ\ λαβέσθαι χτιστής ήν Ιν«ργ8ίας 
τής χαθ* ήμές* το δλ αναστήσαι τούτον απαθή χα- 
χών τής άχτίατου χαί 0§(ας χι\ ζωαρχιχής ένβρ- 
γ*(ας. Των δέ μαθητών έρωτησάντων Ιπακτα χατ* 
Ιδίαν, € Διατί οΰχ ήδυνήθημεν ΙχδαλεΓν αύτο,ι πρδς 
αυτούς «Τπ*ν, δτι τούτο τ6 δαιμονιον € Έν «ΜνΙ 
δύναται ΙξιλθβΓν, «Ι μή Ιν προσβυχή χαΐ νησηία^ » 
Φασ\ μέν οΰν τινβς τήν προσιυχήν ταύτη ν χα\ τϊρ 
νηστβίαν «αρα του πάσχοντος γίνβσθχι δαΙν • ούχ 
Ιρι δβ ούτως• ό γάρ Ινβργούμβνος ύπο πονηρού 1ο(ι ω ΊΗίυι η>*ϋ£ΐΗΐ*ΐ6πι• }&η% ιιιΐβοι 16Π608 ιηι- 
ιιιιοι όοαιίοίβ βίβτινίΐ βυπι, «Ι βιητβχΚ βλ Γ&ΐδοηβ 
03ΐ6η<Ιβη3 ςοοα!ιοι άορΗοβαι 08061 ροΐ6βΐ8.6πι : 

Ι080ΙΙ 60ΪΙΙ1 883υΐΏ6Γ6 0Γ681» 681 0016818118 ρΓ0»1 
ΟθΙ>Ι8 ίΠ68ΐ, 86(1 6ΓΙ^6Γ6 ϋΟϋΐίηΟΠΙ ΟίαΙοΠΙΟΙ 860808 

6χρβΓΐ6ΐη ηοηηΐ8ί &ά ΙιΐϋΓ68ΐηιη, 1(1 οΊνίοαηι, 8«Ι νί• 
νίΐίυηίβηι ρβηίηβΐ ροΐ68ΐ»(6θΐ. Οίβοΐριιϋβ νβΓΟ 
ροϋίβα »<ΧΓβΙο ΙιιΐβΓΓο^αηΙϋ 08 ςπ8Γ6ηοη ροΐαΐβ&οΐ' 
ΙΙΙιΐιΙ ^ΊοβΓβ, Γβ8ροο(Ηΐ : Ηοο άκηιοηΐιιηι Ιο οοΐΐο 
ρο(6βΙ 6χ'ιγ6 η!$ί Ιο }β]οηΙο 61 οΓοίίοηο. Οίειιοί ηιιΙ- 
ϋαιο οπϋίο»6ηι 61 {6}αοίυαι (16Π6Γ6 % ρΛΐίβηΙβ ίαοΐί- 
Ιαι! ; ηηοϋ οοο Ίΐα; οβηι ηοΊρητο ιρίΗΐο ρο$8ίϋ6ϋΐΓ 
βΐ ιιΐ \λ\\% β]οβ Κηιΐ«ιιηΐ60ΐαηι 61 Ιο ίΐϋυβ ρ»ΐ68ΐ9ΐ6 ρθ8ίΙη^, ςιιοοιοϋο ρΓ668Γ6ΐιΐΓ 61 ρΓΟρίβΓ 86 οΐίΗΐβΓ ρ πνβύματος, χα\ ταΰτα τοιούτου, δργανον ών Ιχαίνου, ]β]ΐ1Π3ΓΓΐ? 6611860 ίηΚϊΠ)ρ€Γ8ηΓΐ3Β Γ«Ι886 ΗΙθ<1 Ι6ΙΠΙΠΙ 

(Ιχιιιοιιίαιιι ςυοι! Ιο 1{06ηι ςαλοά*οΐ|α6 οιίΐιΐΐ €Ογγο- 
ρΐυιιι. Τ&Κ68 βιιίαι 8αηΐ αΐίβηί Υ68•π!ςο6 •πιογ68. 
()ιΐ8ηύο<|ηο {ο βςβββ 6ΐ(8ΐη βαηι Ιπ^ΙοΙΐ ρ6Γ ίο^Ιυ* 
νίβιη, ρ6Γ ηίιηίθ8 ροΐυβ, ροτ αιαίιιβ οοηιροΙ»Ιίοοβ8. 
Ιη η!β νοΓΜίϋΓ ΗΙοιΙ ηυΐυη ΐϋΓϋιιπιςηβ ύκαιοιΓιαίΡ, 
ΟΙνΙηλ 6ΐιίπι οοη ίοοϋβ ριΙΙΐΟΓ 80(ΙίΓ6 νβ! <ϋοβΓβ ςιιΐ 
1»Γΐ8 (Ινπηοιιϋ (οοΐΙρΓιοηίϋΐ» οιονοΐΟΓ. 360 •Ιιη||1^ιι{ 
ρπιναηι βρίπΐιιιη ΙηηιοΙίΑίιΙβπι Ιρ•αιη ιιοο 08061 , 
γ}»8 8υ(6ηι •οα8ιοιμΙηι8 ΙοάοβΗοΓ, 81 ί!« οοιινβΓ**- 
ΓΐΟΟβ ΓϋΠίΐΟΓ 8(8ΐΐΙ9«, 8(11ΐ06 ΙΗιογο Γγο'κογ &Γΐ>ίΙΠΟ, 

β6(Ι ΟΓίΐίοηβ 61 }φΐιΙο ΙπιΠ^βΙ υΙ ρ6Τ ]6]ιιοιααι οογ- 

ρΐ18 Γί»ΓΓβηβΙ, 61 <?]08 Γ6061Ι68 ΙΐΙιρβ(03 €04*Γ66η(, 
|:6Γ ΟΓα( 01100) Υ6Γ0 ρΠΡΟΟίϊΟί'ρΐί 01105 6( ίοάΐϋΟΐΟβ χα\ χαταδυναστ8υδμ8νος ύχ* Ιχ«(νου 9 πώς Αν ή 
προσιύξαιτο, ή νηττβύσιι έαυτφ λυτιτβ)Α»ς ; Δοχ8? 
δλ τής άχολασίας βίναι τ6 πάνδ•:νον δαιμονιον τούτο, 
δ ποτ* μίν βίς πυρ (Μπτιι τον άλύντα * τοιούτοι ^έρ 
ι(σιν οΐ άλλύχοτοι χα\ δυσίρωτσς Ιρωτις* ποτέ δά $1ς 
Οδατα χαταβαπτίζων αυτόν διά τής άδδηφαγίας, «αλ 
των άμετρων χα\ πολλών ποτών χα\ συμποσίων• 
Έστι δι χα\ έν τοίς τοιούτοις χωφ^ν χα\ άλαλον 
το δαιμονιον τούτο* οΟτι γάρ άχούιιν οΟτι λαλιΐν 
ιύχιρώ; ύπομένιι τά θιΓα δ ταίς δπο€ολα?ς τοΰ 
τοιούτου δαιμονίου πειθομε νο;• άλλ' δμως μή τδ πο- 
νηρον $φαύτδ πν«υαα ένφχισμένον τις Ιχων,άλλΑ 
ταίς ύπ>βολα?ς Ιχιίνου φερόμενος, δταν άναχΰψ|| 
πρ^ς έπι^τροφήν * Ιχει γάρ Ετι τί» αύτεξούσιον * 
Ι10ΜΙ1.1Α XII, Μ 

πυν,ής ίίϊτιι χαΐ ντ,βτϊίας ■ \,ι οια μϊν τής Α Ν πΊ&ΙίΜΠΙ ΓΓρι-ΙηΐΛΐ *γ<•*λ1ίιιγ Γθ»!ΐηιΐοη6«, « 
νηβτιίας χιϊινώαΐ) τΊ σώμι χα\ χαηΐΐΐίλ^ τι; 
Ιτ.-ινβ^τάυϊϊί αύτον, βιΐ 41 της Γ.ρ->αι->χτ\{ τάς έν τ ΐ 'τ'-'ζΙΙ "Ρΐ^'ψ:!; χαΐ τους ίριθνιντας προ; τ! 

πίθος αργή τη χ» 1 , χατϊΐοάση λογιβμοϋϊ, χβΛ οδτΜ 

τοί πάθους «ριγίνητιι, τήν ατιανιχη-ν ϊν προϊίυχϊί 

χ«\ νηαϊΗα ιιρο:ι6Όϊην χιΐ ί«ηρ:ιαν α^-ιλάοι;. 

"Οταν 4• Ο'^χ ύπο τής τοϋ 4ιίμονος υποβολής ίνβρ- 

Γητβι, άλλ' οίτίν ίχιΐνον Ενοιχον Εχΐ), ο&« χοτ' 

Ανθρώπου; Ιτι πάσχει, ο&τι αύτίς τι ίύναται παρ' 

έοκϊ-,ί προς Γ α ο:ν πράττΗΐν. άλλ' δπιρ 9ν ΙχιΓνος (κριξεν. 

τών Ιλί^βίρων, μίλιον β χαΐ Πνΐύματι 0«ίιρ κατόχων, πραττΐμι 

σ*ι τρ!( τήν ΐοΰ ίχίμονος ίχοΌλήν. 

"Αλλ! το ρίν 6ίίμο;Β( 4ι«λ*«νϊΐν οντι ατταιτοΟ- Νο5 λιΗοοι ιίχιηοηβΐ •.■ιίΐ'ίβηιϋ ΓηοηίΜΜϋη ηοη ρη- 

μ»ββ, χαν απιλάβαι ϊυνηβώμ<ν. οΫ41ν η>ϊν ίριλος, ίΐιιΐίπιιΐί, γκι ί]1π.Ι γ];^γε ροΗίτηιιι, ηοΐιϊ ; «ηίιιι 
ατημίλητον βίον Εχοκον ι Πολλοί γαρ, φηΛν, ίροϋοί β ιιηη ί•ρ<;οΊι ψιί ιιη) ΐρρΙΛιπι «ι);ΐιηιιι τΐΐ.ιηι. 
μο» Ιν ίχίΐνη τ9 1μίρ?- ΚΙρίΕ, οΰ τώ αφ ονόματι δεηρίηιπ «Ι οιίιη : < ΗιιΙιΐ <Π«ιιΙ ιιιϊΐιί ϊη ΊΙΙι Ιιογλ : ΙίΙ)ί1ίιι«ΠΙ πβϊ'ΐιοηΐ, ιαΟιιίύϊ ϊη )ή<ιηίΟ Η οτπΐίιιιιβ 
Ιβ:ι{3ΐίοηίΙιι>9 ε Ι Ίιΐϋΐΐιίΐηι» ρι-ηρίιΐΜΐίε. 5*ι1 κι <|"ί 
ηοη πιοιίο ίη5ΐί|>ιΐίοηθ άΊτηιΟΐιίί »(ϊ1ιΐΓ,νι'Γΐιπ» Ιρβιιιιι 
ΙηΗΐΜαηΐβη ΙιαΙιβΙ, ϊβ |8Π1 ηοη «βειιηαιιιη Ιιοιιιί- 
ηεϊ ρηιΐΐιιτ, ηεο φιΜφΜΜ >Ρ*ί ροΐαΙ » β* β'Ι "■'- 
ιι:ιη<1ιιηι ΓϊΕβΓβ, β&Ι ςυοιίαιηηυβ »ρμ Γβιίΐ, ϊΐ Ρ- 
Ικμ-ϊ ηΐϊπΐβ ροΙΙυΙι, ϊ ΙΊοβπβ βΐ ρηηβΠίιη χο «■« 
<|ϋί ιρΪΓίΐιι Οε'ι Λζυαίατ ρπ> ίριο ριιηΐιιιη ηΐίΐιίπιβ 
ΙηβιτνίίΙ λι\ ιΐΓτηιηηΛίτι ρτρβΙΙβικΙιΙΓη. 

ρ νοίιν έλίίΟϊρβκ «Τχϊ, ιοΰτο Κίρΐ 
ΐπΕρ αυτού ϊΐ μίγιβτα βυντιϋ. Ίΐρ«ΐ9>)ΐΐΐΪ3χμ«ν. χα\ Τ'^ι σφ ΐνίματι ϊαιμίνιβ !£*■ 
ίί/ομίν ; ΚβΙ έρώ ιιρ6; αύτοϋς, Ούχ βΐία δμίς , 
βπο-/ωρ(Ι« 4λ* ίμβί ο! ίργοζίμινβι τί)ϊ 4νπμ!αν. > 
Ούχοϋν πολίψ χίρ!α)ιώ:ερον ϊ* τής πορνιίαΐ «4- 
Οί;, χοΐ της ίργής, ΧΐΊ τοϋ μίσους, χα\ της (,νιρ• 
ηςιβνίίι • αιιιϋίαί τήί ψυχή; «5 ΐιιμονϋϊ ΙχΕαΙ. 
λιιι- ο£ιχ άρχϊί γίρ τή; αωματιχ^ίμιρτίαΐατεηλ- 
λάχβϊΐ μΐντ,;, άλϋ 5-:Γ χιΐ ϊγ,ϊ Ινβον οίχουροϋσαν 
ϊζί Φ«χη( χιΟίίρίίν Ινίργίίαν* ίχ γαρ τη; χαρβίας 
ήμίιν οΐ ίιαϊβγίΐμοί ο! χαχο\ Ιχκαρίύονται, μβι- 
χ:Ιαι, ττορνϊ'ϊΐ, φίνοι, χν,ππΐ, πλϊβνίξίαι χβΐ τ! 
Ιξή;• ΐαϋταϋ ϊίτι τά χινοϋνΐχ ι4ν ίνΟρωκον" χχΐ 
« Ό ΙμΟ.ί^ι; γιναικΐ «ρβ; τ! ΙπιΟυμήια: αΟτην 
»;3η ΙμβίχΝΜν α•1την ϊν τ^ χαρί'α αϊ-.^- ι τοϋ ^ 
γαρ σώματος άιιριχτοϋντος Εν; λ-.γιπτιχώ; την 
Αμα^Ιαν έν:ρ•-ΕΐιΟ»ι. Τϊ,ς ϋ ψοχϊ,ς ϊ»5ιν ΐίά προβ- 
«υχή; χι\ προοοχ^ς χαΧ |*νήμη; θανάτου, χα\ της 
χατα 9ων λίιιη;, χα\ τοΰ τιίνίοι^, άναιροΟαη; την 
ηροι6ολί]ν τοϋ πΟϊηροΰ, αυμμεταΐαμβάνει χα\ τ4 
βώμα τής άγιωιύνη,-, τήν άπριξίαν των χαχών 
χτητάμίνον χαϊ τοϋτΐ ίατιν ο φηβιν ί Κύριος, ϊτι 
οΊχοτοΙ^ωΟίν τοϋ ΐΜτηρίο» χαβάρας, οϋϊος χ*1 
ϊϊΐ.ιβίν Ιχάβηρίν, όλλ» πθιήβα« τ4 Ιντί; τοϋ πο- 
τηριού χαβιρον, χα\ ούτως Ιτται χαβαρ',ν όλον ' 
πίσαν γΐρ τζ',ΐι5ήν 7υοιήίβς, Γνα ή ίνΐον 9θυ Ιρ- 
γαιία χατ4 θϊίιν β, νιχή«ι; τ» Εζυι ιτάβη - έαν γαρ 
ή ρ[;α αγία, χαΐ ο! χΐάίοι, χα\ Ιαν ή ζύμη, χιΐ 
τ4 φίρΛμϊ• < ΙΓνιύμα'.ι γΛρ, (ρ',οΛν έ Ηαϋίος, ικρι- η 
ιιατίίτι, χαΐ έκιΟυμίαν σαρχΛς ού μή «Ιίιτητ*. ι 

Λι', χαΐ ιί[ν Ίνυΐαίχην πιριτομην οΰχ άνιΓ*«ν 4 
Χριατ',;, ζΑλ' 1τ:1είωτΕν' αύτη; γαρ 1<ττιν 4 λίγων* 
■ ϋίχ ήλθο-' χαταλνβαι τίν )4μβν. Αλλα πληρώται. ι 
Πό>- οϊν εηλήρωο!» αύτΐν ; Σφραγ\ν V ίχιΐνος χα\ 
(ίΤγμα χαΐ αυμΕολιχή ΪιΪϊβχοΙΙϊ τής ίν τ{ χαρίΐα 

των πονηρών λογισμών πιριτομης, προς (|ν Ίου- 

4αίαι μή απονοάΐοντις, χιί ιταρα τών προκρίτων 
ιΐ^ άπ;ρ!τμητοι τΐρ χαρϊΐαν ώνΐΐβίζβνη, χα 1 , παρ! 
τ-Λ ρλίποντβ; ιΐί την χαρίΐα* Ιμΐίοΰντο, χαί ίΐς 
τϋος άπόΐΛητο: γ*γϊνααιν• ανίρωι»; γΐρ «!; πρία- 
οιχ.ν, θίίς 3: ίί; χαρίίχν ορ$* χι\ ϋν ρ*νπαρών 
"«..ΙιΙι «ίί, ΐ>. "•Μϊιΐ. νιι, 23. " Μ;ιΐΐΙι „ Οοιηιηβ, ικιιιιιο ίη ηοιιιίΐιβ Ιιιο ρΓηρ!ιβ(»τίηιιΐ5, «1 Ιιι 
ηοιιιίηιΐ Ιιιο ρ]ηΕΪπιι» ιΐϊιιιοιιϊί Τ 61 ι'£0 ΓββροηιΙεΙιο 
ίΙΙι-, Ν»ιιιη()ΐι»Γη ιιονϊ ν», ^ίίΜιίίΙβ α ηιβ ιιιϊ ορρ- 
Γίηιίιιϊ Ιηΐηυίΐιιβπι *•,! Μηΐΐο Κτ^α υΐίΐίπβ «ι ϊΙιμΙβπ: 
πι ΙπιριιιΙίΕίΐίιιη, ϊηοιιηιΐίιηι, αϋίυιιι «ι ίΐιρ«Γΐ)ΐ:ιιη 
>Ι> 3»ΐιιι:ι ΐχρβΙΙιηιηβ, ηιΐΛΐη ακπιοπίι ρ]ϊ<:<Γβ. Ν»"• 
ιιογ) διιιΐϊϋίι ιΐι οιηιιϊ ηπιιΐί ρβΐοιίο ίοίοιιι βι'κΐ'ί, 
ϊίιΐ ηριιποί ειηιιι ϊηΐβΠοΓβι ίηϊιη* ριιτςίΓβ ΓίΓϋΙ- 
ΙαΙί'!. θα ναπίΐ ειιίπι οοβ'γο εοβίοιιηιιεϊ γο.ίΙ.-κ ρίη- 
ιϊίΊΐιιΙ, ^^»I1ϋ^^α, Ι'οπιίεΛίίοηβ!, Ιιοπιϊοίιΐίβ, ίιιΠ.•, 
ανιΗιία, ΕβΜατ^Μ ίιιϊ[]ΐιϊ!χΐε$ ; Ιιγρο (ηηΐ ηιι« 
Ο)πιΐίΐιιΐ)ίο:ιιιΐ Ιιητηΐιιβιτ» ". ιί|:ι Οιιΐ »^^ΒΓ^I ιηιι- 
ΙίοΓβιη ηά ΐηηϋΐιρίι^ικίΊτη ββπι, μιη ηιιυίΐΐϊΐιΐϊ «1 
οβιη Ίη «ιπΐβ ϊιιο'*. » Ιιιβτΐβ οιιϊΐίΐ ίΟΓροΓΡ, «ιΙΙιιιο 
Ιϊ^βι ίη αηιιηπ ορνταη ΊηΊαιιίιαίβπι ; κβιΐ ιιιϊιηι 1η- 
ΙϊγΊιιι ριτ ΟΓΙΙΙοΙμΒι ιΐίϋκ^ηΐΐιΐιΐ ιποηϊ$ηιιβ ηιβηιο- 
γμιιι, ρβΓ (γΙϊΙΊιϊαπι ηιικ β*ι »Ρ(ΐιη•1ιιιη Πβιιιη, «Ι 

ρΕΓ ιΙΰΙθΓ«ιη ιιιιιϋ^ιιί ϋρΪΓΪΙιϋ Κ•ηΐϊ[ίιιη•ι ρ'ΟρεΙΙρη!•*, 
ΓΚΓριΙΪ (Ιίϊιΐ! «]ιι« ίΐπςΐίΐιΐϊι ΓιΙ ριπΐοΓρι β( * η»1ιι 
ν^^3^β <1Ί$ϊίι. 11ος «β» ι],ηο•Ι ΐ'ιΙ Οοηιίιιηί : 
ιηιιηϋαΐ ηικίιΐ Ίηΐηι βΐΐτκΙΪΕί•, Γλγϊι ίΙΙιιιΙ 
ιιιιιιΐιίαηι, £ρι! Πι ι γ! ε ηιιοιΙ ΙπΙιιϊ 'ί! Εΐΐϊΐίι π 
Η ίϊο κήΐ ιιιίιχΙιιιη Ιο Ιιι ιιι. Εΐί"Ίιπ ιί ΚΚπ ΜΠιΒα 

ίιιίίΐιιιοϋ III ΪΙΙΙΪΙΠ.Έ ΟμΕΓΙΙΪΟΙΙι'ϊ Ιιι* 5ΙΙΙΙ ϊβοιιιιιΐιιιΐ) 

ϋί-ιι), ίΐιροπίιίί ίιΚΓη.ΐϊ βηρΙιΙίΙβΚ*. δι ειιίηι 'λ- 
βΊΐ ιιιιΠϊ, α ηηΐ; η ΓβηιίΕηιιιη) ίιιηιτπιριοπι, 

ίιβιη ει πιίΐίει. ι δμϊίίΐιι ιιιιΐιιιΐ,ιΐο, ιίΐ Ρϊιιΐιϋ" 
ι!ο'ι«1«γΙ> «Γη'ΐ5 ιιε ροΓίίς-ίϋΐΙί. > 

ΓΓΟρίβΓΜ ίβ4*Ιίίι« (ίΓίιιηιεϊΐίοιιϊιιι Ιυ«ι» ηοη 
ι1ι«ΐυ!ίΙ, »«λΙ ρ«τΓ«βίΙ. Ιρ»β βιιίιη (Ιϊιϊι : ι Νιιπ νβιιΐ 
κοΙ(6ΓβΙ«|βιη, Ι6ϋ ιϋίιηρΙ«Γβ". ■ Οιιοπιο.ΐο ηϋίιη 

|ιΙ>ΎΪΙ Τ 31(11(1•» «Γ>1 III* βΐ ϊιιΊίιϊιιιιι (•( ίΥΐηΙ»ι1ί<- 

ιΐοοηηι ΕίΓευιιιοβΊηηϊι ρηνιηιιη Οο^ίΜΙϊηΐιΐη ϊ 
ΕΐιηΙτί μϋΐΓίικΙ*. Εΐιί ^ιιιIxί Ιιιιιε πηιι βΐιιιΐι-ηΐββ Λ 

[ΙΓΟρΙίΕΙΙ* ΙΪ1Ι(]ΙΙ1ΙΗ ίΐ11ΪΚ(ΐηΐ€Ϊϊΐ ΕΟΓίίΕ ΒΝ]ιΙΓ83ΐ»ΤΙ 

Ιιιγ, ΐΐ *\ ηιιί ΜΐΙιιείπΓ γογ ίιινίϊί Ίη Γιιιοιη γ.•)ριιϊ 
■υηΙ.Νκι) Ιιοπκι «βοιιικίυιιι Γβοίβιη ]•κΙϊ(ίι, Οβιιί 
ιαη ϊηίικίιΐΓ εογ ". Οιιοιΐ ϊί εογ «οπϋ^ί* «ι ρην>> 
(ΟίϊπΐίοιιίΙιιιι Γι,Ίίΐι, ϋΐνϊο* ίιιιϋΕ,ηιπ,ιτιΐ Ιιοιιιιί [ίί• 
ν, 88. " «»1βΐ. *. Ιβ. " ΜΊΐο.. 155 ΟΚΕΟΟΚΠ ΡΑΙΛΧΑ 1Μ 

6ΐ ιΓφιιυβ. ΜθΟ ηιΐΐΐιιη Αμθ8ΐο1ιΐ8 ηο8 ποπιΙιιγ ιιΐ ^ ή πονηρών αύτη λογισμών γέμβ, ττ^β:»ας α»-. 

8ίηβ ίη, βίο* ιηαΐι Ιίΐ-.ιιβπιΐίυηβ Οοιιιη ρΓβοοηιυτ. 

Ει Οοιη'ιιιαβ ιιοβ 4θ€βιι& ιιΐ αι! ίΙΙαηι ερίπΐυιΐβιη οογ- 

<11» αΓουιιιοίϋίοηβιιι Ιοίο ιιιιίιιιο ίιΐ6υπιυ»πιυ», ϋβ*- 

108 ρΓΦΐΗοαΙ ηιυηϋοδ οοπίο, βΐ ραιφβΓοε δρίπΐιι ; οη- 

]ιΐ8 ιηυοΰίΐίχ πΐ6π:υ(ΐ6ΐιι Οβί οοηίβηιρΙαΓιοιιβιη ρτο- 

ικίίΓιΐ, ρΒΐιρβΠΜίδ νβΓΟ ρΓβιιοια Γ6£ΐιιιηι οοοΙοΐΊΐιη 

«ιιηιιιιΐίαΐ. Ραυρ6Γ€β οΊχίΐ ςιιί Ιιιορίι 61 ιιβΰβ&ίιιιβ 

ρΓβιηυιιΙυΓ. 0«οβ ηοη οηιη** 068(0* «ΚεΙι, 86ϋ ραυ- 

ροΓββ βρίπίο, ίιΙ ββΐ ςυι 6χ16γπ* 1>οηιι \1* ρβτίιιΐβτ- 

ΙΙ.1Η1 οοπΓΐδ ΙιυιηΗΙΚΙβιη 61 Γβοίαιη ίιιίβηΐίοηβπι <Γΐ8» 

ροήιπιΐ. Νοο ο*.Ιβιιι 8οΙ*αι €1 ίηαι ρΓοΜΙ*!, )ιιο6ΐ 

ηοϋ (ΙΊΊιιίιΐβΓβ βΐ Ιοίο οοηΐβ ιιοβ ο£ΓβηιΙβιιΙιΙ)ΐΐ9 ιΐ66 α 

ιιοΐΜβ οοΐαΐαηι ;ΐ€θίρϊΐ ιΐοηιιιη, ηί&Ί αηιβ* κοοηοί- 

ΙίοηιυΓ 'ιηηιςιιβ ιίβροηαηιυβ. στροφής άξιος ό άνθρωπος γίνεται- έχίινος. Δώ *ύ 
πάλιν δ Απόστολο; παραινεί χωρ\ς οργής *** **■ 
λογισμών ή<• α; ποιεΙσΟαι τάς εύχάς. Σπουδάζεί/Λ 
ήμα, ό Κύ ιος διδάσκων εΙς67 τ *2 νΙν πνεύματι τη; 
καρδία; περιτομήν, μιχιρίζει μεν τους παΟαρον; 
τ|| καρδία, χα\ τους πτωχούς τψ πνβύματι. Κι\ 
τής μεν καΟαρδτητος ταύτης τήν θεοπτίαν Ιπαβλο» 
εΤναι διατείνεται, τοϊς δε πτωχοί; τήν τών ουρανών 
βασιλείαν Επαγγέλλεται • πτισχους βέ '.\ψφ*-*Λς Η 
ένίεία χαι βύτβλβία ζώντας. Ούχ άπ»? Λ τους 
τοιούτους μακαρίζει, αλλά τού; Ιν πνεύματι το»έ•. 
τους, τουτέστι τους δια τήν Ινδον αυτών παΛ Ιν χ»ρ- 
δ(α ταπείνωσιν χα\ άγαθήν προαίρεσιν, οδτω χ»\ 
τ» Ιξω διαδέντας. απαγορεύει δ• ο* τον φονον μίνον, άλλα καΛ τήν δργήν, κα\ άφιέναι τοΤς «Ις ημάς πταίουσιν άπδ των καρδιών κροστάττει, χα 
ού το παρ* ημών προσφερόμενον δέχεται δώρο ν, έάν μή προδιαλλαγώμεν, χα\ τήν δργήν άφώμεν. 
!ΐα βΐΊϊΐιι <1β Ιβδάήβ ΙΙΜιΜιιΙϋιι•. ΡιιΙοΙιποπβ Β Όσαύτως δ* χαΐ έπ\ των πορνιχών παθών • χα) Γογιικβ ίηΐιΓιιίοηειη βΐ οοηουρίβεβϋΐίαιη βχ 68 Ια 
€0Γ(1β βχοΠαιη <ΐ8ηαη8( Ι8η(|υ8ΐη αώιΙΐβΓίιιιη. Ει 
{-«ηβΓαΙίοβ 8<1!ιυο (ΙίεουΓΓΰηβ Ιι^ο «Ηοίΐ : ε Βί Ιυιτιεη 
ςιιοϋ «51 ίη Ιβ, ΒοίΗοβΙ Π16Π8 οΐ οο^ίΐαίίο, ΙΟΙΙΰΙΐΠΒ 
»ιιη(, ε8ΐί£3ηΓιΙ>υ$ βίδ ςηοΒ οΙ)$ευη!8ΐβ υη!?βΓ$υι« 
ιϋπβυηΐ, ςιιαηΐο ηΐ8$ί$ 61 ίρ&χ ΙβηβΙ>Γ», \Λ οιΙοογ- 

|ΜΙ8 61 8611808, ς 11 Χ 61 86ΐη6ΐίρ8ΐ$ δρίΠΙϋίϊΙβίη 1(106111 

ι <μι Ιι:ιΙ>βηΐ (|ΐΐ8 6η»8θ1ιαΓ νβηίαβ ϊ;1 αοςιΓιηΐιΐΓ 
Ληίηΐ36 ΐΓ.ιη(|ΐΓιΙΙίΐ85• δί 9υΐ6ΐη Ιααιβη ςυοιΐ 681 ίη 
16 £81 ιΐΜίικΙυιιι, 6*Γη&ΙίΙ)<ΐ8 ηοη οΙ)86ηΓ8ΐυηι ρπαπ- 
ΐΛδϋβ, ΙποΚΙπβ 6ΓΪ8 (η 3ηΙηιι Ιοίιι», ςυΑηάία Γ»οί8 
ϊ^ιϊιιβ «ρΙβηιΙοΓβ ίΙΙϋΐηίηαοβΓίδ. Ηαεο οβι εοηϋβ ίη 
^ρ'πίιυ οίΓουιιιοίδίο, ρΡΓ ηυ^ιιτι ΟοπιΙιιΐιβ ρβΓίβΰίΐ Ιβ- 
|.:•!βπι ίή 60Γ<)6 €ίΓουιηοί8!οη6ΐη,ί]ΐι« (ΙαΙα 681 ^ιι<1;^^8, 
ι:ΐ ρποΓβιη &ΐ£ηίΩπ3Γ6ΐ. ΙίΗε «ιιΐβιη ίοΐϋΐη οοηββηυί 
ΐιοη-«ΐυιΙβηΗΙ>(ΐ8, «ΪΓουιιιοϊβΙο. βοτακι, υΐ ίηςυίΐ Ρβιι- 
!«** ι τ •, ρΓΧρυΐίαιίι Γ;ΐ(Η3 ββΐ, «Ι βΐίβηλϋ 8ιινΙ α 060, 
φι'ι ηοη Ίμ Γβοΐβιη, ί ϋ*681 ίηβχίβηι&ϊ 08γπγ8 }υ8ΐίΟ- 
/'αΐίοΊΐ65,8β'1 ίη οογ ίηΐιιεϋβτ, ββο ίη Ιηνί$ 5ίΙβ$ βΐ ηο- 
^|5 ίιιϋιηοβ οο^ίΐίΐΐοηαπ» ιηοΐβδ; Ιηΐ6ΐΗΐαιηιΐ8 6Γβθ 61 ηοβ, ο1)§οογο, »ο οηιιιι βοιϋβ 
βοή!» ηο8ΐ>α ρυΓββηιυδ,ηβ οαιη ΓβρΓοΙήβ ϋΐίε οορπιβ- 
ιιιιιβ. 81 βηίιη <|ΐιί ρϋΓ Μον86η (ΙίοΙιιβ 68!86Πϊιο Γβ- 

61118 681 Πγ»Π«1$, 61 ΟΐΙΙΙΐί* ρΠ6-ν8/Ί0Λΐίθ 61 ίηθΙ)βίΙί6ΐΙ- 

Ίί« βΓ0(ί|)Μ ]<ΐ8(8ΐι» ηΐϋΓΰοιΓιβ Γ6ΐπΙιαΐίοη6πι 4 ο;αο- 
ηιοιίο ηο8 ϋίΓΗ^βιηιιβ, 81 (αΐιΐιιιη ηβ^ΙβιΟΓίηπιβ βαίιι- αυτήν γάρ τήν Ιχ περιέργου θέαν χα\ τήν Ιξ αύτη; 
8πι6υμ£αν έν , καρδία μοιχείαν ούσαν άπεφήνατο• 
κα\ καθολικώτερον {Χτι «ερ\ τούτων διαλαμβάνων 
φησίν μ ΕΙ το φώς το Ιν σο\* τουτέστιν ό νους χχ\ 
ή διάνοια, σχδτος έστ\, τών άλαμπών προσβολών 
τών αρχόντων του σκότους γέμοντα, πύσφ. μάλλον τδ 
σκέτος ; 4 δηλαδή τδ σώμα χα\ ή αίσθησις, ατινα 
παρ' εαυτών ούχ ίχει φέγγος νοερόν, γεννητικον ά- 
ληδεία; τε κα\ άπαθε(ας 9 'Εάν δε τδ Ιν σο\ φώς χ»- 
Οαρον ζ, τών σαρκικών φρονημάτων ούχ έπισκο- 
τούντων, 5 ση φωτεινός χατά ψνχήν δλως, ιί>ς στον 
ό λύχνος τ*, αστραπή φωτίζβ σε. Τοιαύτη ή* της 
καρδίας έν πνεύματι περι«ομή, δι* ή; Ιπλήρωσεν 
6 Κύριος τήν κατά νύμον έν σαρχΐ περιτομήν, ήτις 
Εδόθη το?; Ιουδαίοι; ώς εκείνη ν σημαίνουσα, χαλ 
προς εκείνη ν ενάγουσα, μή ,χτήσασΟαι β« .ταύτην 
σπουδασάντων, ή περιτομή, χαΟά φησι Παύλος, 
αυτών άκροβυστ(α γέγονε, χαΐ άπηλλοτριώδησαν 
του μή βλέποντος εΐ; πρόσωπον #«οΰ, τουτέστιν είς 
τ χ. φανερά της σαρκός δικαιώματα, άλλα ιΐς τήν 
χαρδίαν όρώντος , είς τά αφανή δηλαδή χαΐ Ινήμίν 
τών λογισμών κινήματα. 

Ώροσέχωμεν οον κα\ ήμε?ς, άδελφο\, παρακαλώ, 
χα\ χαθάρωμεν άπδ παντός μολυσμού τάς Ιαυτών 
καρδίας; Τνα μή τοΤς κατακριθείσιν έκείνοις ουμ- 
πχρα^υώμεν * εΕ γάρ δ διά Μωσέως λαληΟσΙς νό- 
μος εγένετο βέβαιο;, κα\ πά*σα παράβασις χα\ πα- 
ρακοή έλαβεν Ινδκον μισθαποδοσίαν, πώς ήρ^^ς Ι» ΙαμΙ Οιιχ 6ϋΐη ίιιίΐίιιηι 8666ρ(886ΐ 6ΙΜΓΓ9Η ροΓ Οο- |> φευ^μεθα, της ημετέρας άμελήσαντις σωτηρίας, ιηίηυιιι »ο ο«8 ηιιι β^κΙίβΓαήΙ, Ιη ηθ8 6οηη>ηΐ8ΐλ 681, 

ΟΟΗΐβδΙϋηΙβ ϋθΟ 8ί£Ι118 61 ρΟΓίβηΐίβ 61 Τ8ΗΪ8 ΥΙΓΙΙΙ- 

Ιΐ 1)Π8 61 δριπίαβ μιιοΙΊ ιΙΊδίΓίύαΐίοηίΙϊα* 1 •. ΤιηιβΑ• 
11Μ18 6Γ£[0 οοΓίϋπηι Γ6ηυπ)({υ6 βοπιΙδΙΟΓβηι, ηοοίβ 
ριορίιίυιιι Γ6ύΊΐ9η]ΐΐ8 υΐΐίοιιιιηι Οοιηίηιιηι, ίηη^οίΙΐΓβ 
ί.ιπ.ιηΊϋβ ίη ηοϋίδ ρΛΓβηι, 88η€ΐίβθ9ΐίοη6ΐη 61 οη• 
Ιίοη6ΐη οοηιραηείΐοη! 2ΐάιηίβΙ»πι, ςηίοιι» <1βΠαβ«ιί• 
1μι8; η6ΐΐιθ νήΐβοίΐ Οοιηίηυιη ; 0*6?ί(1βΓ6ηιη8 ίη Ογ* 
η)1ΐ9ΐ6 8ρ6*ι νίβιοηβιη ΗΙαιη ρΓΟίϊΐίβωω ηιιιηοΊβ 60γ<]6, 
Π ΟίΌϊΛί ίΐ8 Γ;ΐοιΙΐβπιιΐ8,αΐ ΗΙιαι 6οη«6ηηααΐ0Γ ειιηι ήτις αρχήν λαβούσα λαλεΐσθαι παρά του Κυρίου, Μ 
τών άκουσάνιων προ; ημάς έβεβαιώβη, ουναπιραρ- 
τυρούντοςτού βεούσημείοις κα\ τέρασι χ αϊ «οι• 
χίλκις δυνάμεσι, κα\ Πνεύματος αγίου μσρισμοίς; 
Φοβηθώμεν ούν τδν έτάζοντα καρδίας χα\ νεφρού; * 
έξιλεωσώμεθα τδν τών εκδικήσεων Κύριον • ένοιχ^- 
σωμεν ήμϊν αύτοίς τήν είρήνην, τδν άγιασμον, τήν 
έν κιτανύξει προσευχήν, ών χωρ\ς ουδείς δψεται 
τον Κύριον • ποδήσωμεν έν πληροφορία πίστεως ^ήν 
έπηγγβλμένην Ικείνην θέαν τοΤς καθ*£0?$ τήν χαφ^ 7 » Αο:ιι. ιι, 5Γ• §, Η«1)Γ. Η,4. βίαν. χϊ\ «άντι ΐτράξιβμεν, 
μίβ' ή; έίτιν ή αιώνιος ζωή, το άχί,ριχτον χάΐλος. 
6 αδαπάνητος ιΛοϋτος, η 4ναλλοίωτος χαΐ ά*ίρ*ν- 
το; τρυφή χ»\ βίζα κ«1 βατιϊίί» - ων γίνοιτο πάν- 
τα; ημάς Ε-.τυχιΪΜ ίν α&τώ τφ ραοΥ«ί ιών β Ιώνων 
Χριβτω- ώ μίνω -ρίτιπ η3οβ 3ίξ», τιμή χα\ τ.ρπ- 
χύνη«ς, σΐ>ν τω άνάρχω αΙτοΟ Πατρί, κα\ τω ττβν. 
ρ4ν;ον; αΙώνας, Αμήν. 

68 ΟΜΙΛΙΑ 1Γ. 
Τ$ χίρύτγ) Κνριαχχί ΐό>ν η\<ττΐΐώτ έτ ί«ιι! πβ- 
ρΐ ελεημοσύνης. 
Είβίτινα μέρη ΟϊΗοιη,-, α χητώϊη μιγ&ϊι ίη 
ρ:α τρίψου^ιν ' οι γοΰν ίν αϋτοίς πΆέαντίς κώδωνα; 
έχχρΕμώο-ι τών πιοίων. Ινα Ϊι4 τή; ήχους τούτων 
Ιχοίηττΐμινα φεύνωβι τά θηρία. Κα\ ή βάλαββ* 1Η 

ίΐΐΐΐΐΐΐ, ΙΙΙίΐΙιΛΙι. 

81* ι1ίϊίιΪ4•. ϊ ,>ΐΜΜΐ»1>ίΐ£β βΐ ρϋΓβηηο* ιΙ^Πϋΐϋβ, 61 β; 
π.ι, θΙ Γί|*1ΜΗ ηιΐΛΐ ηο$ οπιηίί οΙ>1Ϊι»«ηϊ ΟΟΙΙΙΪ 11Κ- 1 * 
Ίη ί|•ϊο Γ«αο κκ«1θπιαι ΟΙιγΙβΙο, βαΐ βοΐί οπιιιΐκ κίο- 

ι " ΜίΜΜΪΟ Γ.ιιηι ϊ•ι<τηο ηιιβ Ρβίτβ Μ 

νΐνίΟΐϋΐιιΙβ 5ρΪΓΪΙιΙ ΙιυΚΈΐιΙιι ί ι-ι ιιΐιιπιι». Αιιιπι. 
γίω χαΐ 4γ»0φ καΐ ίωοτιοιώ Πνίύμιτι, ιΐς 

Ι10ΜΙΙΛΛ XIII. 

/η φιϊαΐα }ΐ•]αη\οταια Ι> σΜίΝΐια , φια ίΐίπιη Ιηκίαΐ 
ά* ίΐηιιιοιψια. 

5||||| Ι(ΙΙ*<Ι)1Ι1 ΙΙΙίΙΊΗ ρ*ΠΜ Π>1* <ΤΊ<\ Μ1?<"|1((!1 

1>0<1!3«, βιηΙΙΠιΙΠί; φιΐ οιχο ίη ΪΙΙΪί ΜνΙαΜί ΙιιιΠκ- 

η*1)•ι!ι ηηνίυιΐΒ ιΙΙί^ηΐ, ιιΐ Ιιοπιιη %ο<•« ρβΗΜΑα 
Γυ^ϊηηΐ ΙιεΐΐΊχ. Μϊιιϊ ιιιΐίηι νίΐίβ ιιηΜπ ι> υΐΐίί οι 5 ήμίτέρον βίου ηολϊά χαΐ Ιΐΐνέτίβΐ τρέφει Β ΙπκΙρτΜ ΙιιιΙΓΪΙ 1ίβ»ΐί»«, Π»ΙΗ Λιγ« βϊ]ρία, τΐ πονηρά κάβη λέγω, χαΐ τους ίιρΐρου; αυ- 
τών η/^ηροτέρους δαίμονας- ειτιπλίϊ 6ε τήν Οάλατ- 
τ*ν ταΟϊην οΓά τ»ς νβΰς ή του βιοϋ Έχχλη αία, χαΐ 
αντί κωδώνων Ιχ»ι τοϊ>ς πνευματικούς δι5α5χά).ου;, 
ίνα &4 τ^ς Ι:ρ1; ήχους τής τούτων διδασκαλίας 
τοίις νοηϊον; ίποιρΐττητσι βηρ*;. Κι\ τοΰτ' Ιρβ 


ΙιβΓυπι ΗΙΙΙομ ρ^οΓίί ιίΜΜα••; Ιιοι: *(γο ιμ 
ΐΜ(ί(;ίι ηιιιι! π*ϊί« ΕιΉκ»ί» Μ, π ρτ• ιίικίιιι,- 

Ι]ΙΐΙι~ ΙιπΙι,Η 5|ιίΓ>1ΙιΐΒ$ ιΐ.ιι Ιίιι ι-,. 

Πι ι» ιΙοοίΓΪπ» ί.'πιιιιι ίιιτίΐτΐιιΐπ αίι-ρ.ιΙ ΙιείΙΪΜ 

1)»ΟΐΙ ρΠΕΠί-ΙΙΓΛνϊΙ ΑϋΓΟΙΙ ϊ.•8ΙΙϊ Ι']»Γβ ίίΧιϊι.ΐίΙΐΙΙΙ 

γϊγγιιιπιΙϊΙ.ί ιϊπιίιιιυΐιιιΐί'. κ χι\ 1| τοΟ Ααρών οτολΙ], «ώίωνα; ίύήχουί <Ι<οηιΙ*ηι ίβϊ' νοοοιπ ιΐιιιιι Α:ιγο ι •Τϊ• «ίριιρτημίνους, χΛ βΐτπισμβ ην άχονοτήν 
ίΐν»; τ1]ν φωνί;ν αίιτώνΐν τωτβν Ααρών λίιτοκρ- 
γιΐν. Ημείς ίί βΐ; το πνβΟμα τ6 γρίμμι καλώς 
μίϊβφέροντι;, ήχήιιωμίνυμϊν Ιρτίως κνϊυματικώί, 
Χ»\ μ4>.ιστ:ι χιτ4 τον της νηοτϊίβς χαφον, ζ, φον£- 
ρϊ χ»1 Λιρανή θηρία ίπνώς ίπττίβιται- φον(ρ4 
μίν γαϊτριμαργ[α χα\ μί8»] χα\ΐ4 τοιβΟια ■ ϊτιρα ( 
(! 4(?ανώί ύ^ίρίΟοντα, χβνοίοξία χαΐ ΰπιρηφα- 
νΕαχι\ οίΐ)9ΐΐ χαΐ ύπίχρ:αις. "Οαίτΐ,- ΐ: Ιατιν ή- 
χος χαΐ φ'ΤΤ'ϊίί^τηί 1 "" *&* το'ούκϋν βηρίων, χϊ! 
φΐ)«αχτήρΐ5ν των την νηΐϊϊίαν 4ϊ*οϋντΐι»ν. 

Έβτινο!ν νηβτίίαχαιάϊραβία Ινοντί» 4ίΧτ]λοις, 
ώΓήίωί) χβ\ ίβανατΟ;. Κα\ ή μίν νηβϊΐίι Ιντολή 
Ιβτι (ωης, οϋντ,λ'.χιώτιί βυία τή; 4ν0ρβιπίνης φιί- 
οιω; £ν τφ χιραΐίΐαψ ώκΐ τοΰ θιον τψ Άί>μ 3ο- 
βιΐοα την άρχην, *|ς φυλαχην τί)ς ϊγγινομίνης αί>- 
τφ πβρϊ τοΰ α&τοί θ£θϋ ζωής τί χβΐ Οίίβί χάριτο;. 
'11 Ϊε άχραβίσ ονμβοΛή ΪΤΕί θανάτου βώματό; -: 
χοΛ ψυχζς, ύπϊ τοΟ ϊιαβίλοο τώ Άβΐμ Ιν τώ -:ι- 
ρϊϊ^ίβιρ ϊ•.4 της ΕΟας ίοβείΜ βολίως εΐ; Ε»-;ι,,;ιν 
της ζωής, χαΐ άιταλλοτρίωτιν τής ίχ θιοΰ βιίας 
χάριτ*;-ί θϊοςγάρ θάνατον ούχ ΙαβΕητην, οίιϊι ϋ Ί«'« β*1 ΙιΟΠίΟ τιιί ■•ΙΙαΜΜπιηι. 

Νΐ>8 ίΙΙίΕΙΙΙ III !μίΓΪ1Ι1ΙΠ ΙίΐίΡΜΙΙΙ ΓΜΙΟ ΙΠΙ|Ι!,Γ.•Γι:ιι16ϊ 
■ΐιοαο ΪΟΐιϊ* ρΜ&ΙίΡ|ΚΙΙΊΙΚ <|ιΙΜΙ»1ιΙ*Γ, ρΓ#Μ «]| 

1(1 Ι)(|ί1ΐ'ί)|||ϋ ΚΊ1Ι|)ί>Γ•. Ι|•ΙΟ ικίΙι!Ιι.•ί Ιιιιυ 1ι 

«ΪΙιίΙβΐ 0Ε(ΓειΙϊιιτι(ιΐΓ Ιΐ"ίΐί.Ί•; ΤίϋΙιϊΙη ι|»ί<Ι«ιιι, | 
β[ βΐιπειίί. β[ ιίιιιίΐίι•; ΜΪΝ Μ» ίιΐ'ΐιιΐιιΐι ιτ ίι 

ΑΙηΐβ•, Ιιηϋι Β'"Γίι, ΐφΐίά», ιΐΓ,τίΐιιιιριίο <•ι ■(• 

, ιηιΐΐίΐιη. Μκιιι ιιιΙριιι βοΐιΐιβ («ΜίΜ *ί|ι»ι! ίϋ \Λ- 
' Ιίιιηι Ιη:»(ίιηιιη, Ε( ^1I1!ο^^» βοηιιιι ΐ|ΐιί ]β]ιιιι>ιι ν 
■ΜΡΒ Μ Ι. 8ϊΙ)ί βί^ο ϋινίΐΐΜη 3ΐ1»ϊΓ5.ιιιΙυΓ )ΐίιιηίιιιη ι 
»η>ρβΓ3ηΐϊι, δΪΓΐιΐ νίιι «ι ιμ-ιγ5. 1β]ιιιιίαιιι >ΗΗτ* 
ιιιιιιιΙλΙιιιγ Ιι;ι|)βι νίι», ΜΜη Ιιυιιιαιιν ΜΜβ Β^Μ 
■ ϋΐο Ια ρίΓίΐΙίιο ΑιΙίι» ίη ρΓίηοίρίο [ηιΙΪΙιιιι 
ηικΐθι1ί:ιηι ίρ<>ί ίιι<]ϊιχ »1ι £ηιΙ<!<ιι ΟιίΟ νΐΙ.'Ρ ίίν 
ΐ)Ίβ|Γΐϋ«.ΑΊ ίΐιΐβιιιριτηηιΪΛ ιιιοΙιΙιιγ ιηοίΐίηΐ ΐοΓηιβ 
Π ΓΟψοπί 3 (ΙίηΙχιΙο ρβΓ Εηη ίη ρϊΓϊΙίίο Γγ..ιιιΙο 
Α•|ιηι ΐΓΒ<Ιίΐ3, ικ α ■[*• ίΙίίίιΙβΜΐ ί-ι «Ιΐβι,ιι: 
(Ιϊνϊιιΐηιιβ βγ:ι1ϊιι βΙΓιορίίΐιΐΓ : Οβιΐΐ ι-πΐιιι ΜΟΠβΠΙ 
τιοα ίΜΪι,πβο Ιαπ.ιΙιΐΓ Ίη ρθηΐίΐίοηβ ϊίϊοπιηι. Ι^Ιιπί Ι ϊϋ.ιι;! Ι (ΐΓ.ιϋ.ιιιι η η•'ό <■ τέρηι-τ»! ίπ' 4τΐ(ι>λί!α ΐο'ινϊων. Τίςο&ν 1ϊτ<ν 4νβρΐι>- 
τοςί βίλων ίωήν, χ>\ χάριν Ευρϊΐν τήν Ιν τώ 8ίώ 
χα\ ΗΐραβΜΰ; φνιγΐτοιτήν 6αναιη^ίρον Αχραίίιν 
χιΐ ιιρ»9βρα;ιίϊω τή Οίοιιοιώ νηιτ*(^ χηΐ ΐγχρατίία, 
ϊν' ίπινίλθη χαίρων ί!ς τ6ν «ιράϊειίον. Μωοής τ: 
τ:οοαραχ'.νΐ)ί;μ£ρον νηιτίύων Ιη' ίρους, :!ς Οψο; 
β«07Γ£ίβίάνίΐι:η, χαΐ πλάχας β•07«βιία^ ΕΕΙςατ•,- 
οϋ τών Έΐριίων' ίημος χάτ*( μίβνοντΒ,-, ε!ς 
Αιί6ίΐ%•> χιιωϋτΟηιτιν, χ»1 ίΒίαλον ΙχώνϊυβΛν μί• 
αχού το£ Αίγυτιτίου *Αιι:6ος β»οκ ϊμοιον. ΚαΊ ι! μή 
Μωΰιής ϊοτη ΐϊρΐ; τίν Ιθΐ&ν, ίιί τοϋ ανηΐΕΐί; ίχ 
των 4μογ:νών φίνου ίζιΧαϊάμΐνοΐ πρΐτερον, οίχ 
βν ολω; ίφείίατο αυτών ί θΐί;. ΕΙ γοϊν χα\ ήμ*Ι; 
«ύ 41ίοΐ)ί το> βϊοΰ χρί,ΐομιν, μή υΕβυΟχώμΕβα ΕιιΓϊΙΙΙ 0-•υ Ίΐ1ΪΡΙΐίιι!?Ι.ίΙΙΐΐΓΐ'ΓΛ0Ι Ιιΐζϊ»1 ίιι[.•ι)ιρρπη- 
Ιί«(Η, ιΊ πίΓΓαΙ αιΐ ιίνίΙΪ<:υιη )ρ)ΐιιιίιιιιι <-ι οι: 

ΜΗΙΙ3ΙΙΙ, II Ι ΐιι ρίΜΟΟΗΜ (*ΙΙιΙ(:11ί Γβν(Ι ΙϋΙΙΙΓ. 

Μθ}5βί ι) τι .ι ά η ξ\ η ΐιι ιΝμ ϊιι πιοιϋβ ]<;ίιιηπιΐ3 α>\ »ρΚ 
ι-ίηι (ΟΐιΙίηιρΙ^ϋοιιϊί χΐνοίηνίΐ «Ι ΐ:ιΙιιιΙ.ιί ■ (ΙίιΊηα 
ρίυΐίΐΐβ »«βρί(; ροροΐαι βιιίειιι ΒΜίηοπίΛΐ *Λ ΛΗ '- 
^[(Ίΐι ει ίίΐφίκιιιει» 1.ιρ*ιΐί ίιΐηΐιιπι ΓΟΐιΙΊηνίΐ Γΐι'ίικι. 
ϊιι ιϊιιηΙίίικΙΊηοη νίΐιιΐί .Τ,μ'>ρ[μ Α|ΝιΙί$. ΕΙ ιιϊιί 
Μο\«'* ϊ'βιϊίίβΐ ΕΟΓΜΡ Προ, <|ιι«:η [ιγϊικ ρΐιοιιΐΐ 

ηβ ίΙΙΙί ηΐίίί'Ι'ίιΌΓΐΙίΛ ^ π,ΐ>η ί1ιϊπ1 ιΙίίρίΤιΙίΓΐΙ, <!'■- 

ςιιΐι)ΐΐ3η) Οβοβ (1% ρΐρβΓςίΐίΟ. Ι^Ίιιιγ ίί ηηϊ ι|ΐι<ΐ(|>ιβ 
ΙΜΐίοια ι|ί*ίη> ιιΐίηιιΐΓ, οτοαιηυβ 09 νϊιιυ ίιιβΙίΓΪΛ- 
ηιϋΓ, ιιι•. κηΐΠΓΊΐιΐβ ΒΓη«ιι>0Γ. ίη ηιιϊΐιυί Ιυιιιηι π 
ϊιιιρϊι:». Γ.Ιίίί ι.•ιίϋΐιι ΙΙπιιη ιίιΐνν, *Λ ^Ν^ϊΛ' |Μ ΟΒΓΟΟΒΚ ΡΑΙΑΜ,Β 1Μ 

ηιιοηηβ 06Γ ΙηιιιιίυΛ* «ιη<ιηιΐ3<«8. Ολπι*Ι ςβοηιιβ Α οΓνω, μηδέ χ£ρω βαρυνώμεθα, Ιν οϊς Ιατιν ή Λα»ι!β »*ρβ€ΐο Οοι {.ιτίβη* β«ι, η«εηοη ΐιΐιίιιβ 6Χ λγλΙιλπ 
ροϋ«, & <|αο ΓυΐιίΓΟΓπηι ηοΗιίαηι οΐιΐΐιιιιΐι, 86«1 ρπιιβ 
ρετ ΐοΐ*8 ?ι^ίηΐί (1ί«8 ρ*ηο » ηοη οοιηβϋΐ. ΑΙίιιβ 
▼ογο ρΓορΙιβίΑ ιηίΑΓΓβοΐΝβ ββΐ, ηιιί9 ηιιηύυοατίίΓοη- 
Ιΐ» ηιανάαΐυηι Οοί. ΝοβπΓι* οιιηιββ Ε*ιπ ΩΠιιω 
ΙδΛ,ΐΓ, ςιιί ρτορίβΓ τΰηΙΓίβ ίηβΐιινίβιη 3 ρπιηο^ηίΐί* 
ραΐοΓηαφιο <!66:(Ι:1 υβιιοιΠοΐίοιιβ. Οινβηπι»* οι Π08 
ηβ νβΐιΙιΊ ίιιάιιΐ£6ηΐ68 β ρΓοιηίββη III» οβηβό'ΜΐΐΙοηο 

«Ι Ο.ΤΓ6θΊΐ9ΐ6 Ρ*ΙΓΪ6 €<Βΐθ«ΐί$ <ΐ£€ί(Ι*ΐηΐΙ8. Ν«Γ ΙΠ>8 

ρο6Γθ8 ίε;ηθΓ*ΐ1», ηηι ]«}ηηΙο (ΙβύίΙΙ ρ6Γ ΓοπίΒϋβηι \η 
Βηΐιγίοιιο οοηΐη 608 δβρίορίπηι ιηεοβηβ&ιη ίηοοιη- 
Ι>ιι»ΙΪ9 ρ6υΊΙ>ιΐ8 €θΓροη&αιηιιβ ιιηοοίανβπιηΐ ; ηο* 

ψΙΟψΙβ 8*1 ΤΟΓϋΟΙ 6Χ6Γ66&ΜΙΙ8 ]φΐιΙηΐ», δίΟίΠίΐβΓ χα\ ή ίσίβϊΗΧ. Θεόπτης χα\ 6 Ηλίας, άλλα νΐρβχα- 
θαρΟε\ς χα\ ούτος διά νηστείας. Έτυχα χα\ Δανιήλ 
θεοπτίας, χα\ των αρχαγγέλων Ινδς οπτασίας, τήν 
των μελλόντο>ν γνώσιν αύτφ παρέχοντος, ά>λά *ρο- 
τερ^ν Ιφ* ημέρας δλας εΓχοσι διαμείνας Ασιτος. Πε- 
φόνευται χα\ προφήτης Ιτερος ΰπδ λέοντος» άλλα 
φαγών παρ& γνώμη ν θεού. Γινώσχετ* πάντος Ήσαυ 
τον του Ίσαάχ, β; όπδ γαττριμαργίας των τ» άλ- 
λων πρωτοτοχίων, χαΙ της «άτριχης Ιξέπεσεν ευχής• 
Φοβηθώμεν μ); χα\ ήμεΤς τ] γαστριμαργέφ ταύτ^ 
προσέχοντες Ιχπέσωμεν τής Ιπηγγελμένης Ιχείνης 
ευλογίας χα\ κληροδοσίας του αν ω τ ά το υ .Πατρός• 
Ουδέ τους τρείς παΐδας αγνοείτε, ο! νηστεία^ «ροο- »ΓϋθΓ68 6ΠΓηί8 εοηοιι1ο»ηΐ68 6Χ8ΐΙη£<ΐ6ΐιια8, 61 Γαία- Β χείμενοι, τήν Ιπταπλασίως χατ* αυτών έν . Βαβυ- 

.... .... ._ . Β %• . , * . . *» . \ _»_ Γ»ιη Γογ* λορτλ ίηίαηΙ ΐηηβίοίηη», ςηιικίο ηηιιιι- 
οιψιεφιβ ορα* ίβΐιΐβ ρπ>Ι>*Ι>ίΐ. Οιπά οροΠΠ ΓβΓβΓΓβ 
ρΓθ;Ι)θΐ3Γΐιιΐ} Οοηιίηιιιη ςοί, οίΓηβ λ$&υιηρΐ&, ρΓΟ- 
ρΐβΓ ιιθ8 Γκίαβ Ιιοιηο, ιιΐ ηκχΐυπι ηοϋίβ ιηοηβΙπίΓβΐ 
ιϋιοοίιιιιι τίηοβηύί, ]β]οη»η8 Ιη οιηιιΐοαβ «υιη νίοίι 
οιιιηΐιηού» ΐβηΙ»ΐίοηο Α^ΓβιΗβηΐβπ), ηοηιοη (ΚβοΙ- 
ριιϋ8 βιιίβ <1ο ηιυιο βοηίοςοβ ιΐβαιοηβ <Ιίχίΐ : ι Μοβ 
(ΐ*ιιη8 <Ι*ιι>οηίοηια) ηοο ο]ί€ίΐυΓ ηίβί ρβΓ ΟΓ&ϋοιίοιη 
«Ι ]€]ιιη!ιιιη• ι λώνι χαμινον έχναυθιίσαν Αφλέχτοις χοα\ χβΛ βώ- 
μαη 09 χατβχάτηααν * Ιαν χα\ ήμ<Γ; αληθινών νη- 
&τε(ιν άσχήσωμεν, χα\ τήν ενταύθα χΰρω^ιν της 
ααρχος χαταχατήβομέν τ< χχ\ σβέτομ«ν # χα\ τίχν 
μέλλουααν χαμινον έζήμιοι διαχ«ρασομιν # όταν έ• 
χαχεου το Ιργον το χυρ 6οχιμάσ$. ΤΙ Μ λέγβιν 
τον των προφητών Κύριον; Βς ααρχα λαβών, χ*1 
οι* ήμας γενόμενος άνθρωπο % υπόδειχνες ήμίν τον 
τρόπον της χατά του διαβόλου ν(χης« νηοταύοιν οεα πάντων Ινίχησε τούτον» πάντα χατ* αύτοΰ χινήαιντα πειρασμών χα\ προς τους οίχείους μαθητάς «χρ\ 
του άλαλου χα\ χωφου δαιμονίου Ιλεγε • ι Τούτο το δαιμονιον ούχ εξέρχεται, ι! μή έν προοτυχφ «Λ 

νηστεία• Είλ, ΓΓ9ΙΓ68, 08!βη(1βπηη8 νοΙ>Ι8 <ξΠ8ΐβ 8ΪΙ ΟβΟ ίΓΙ- 

ΐιιιη νοπιπιςυβ ]β]ιιηίυιη. Ηοο βηίπι βδΚΗβ βείβηίοβ 
<|ϋοη!ίΐη ηοη Ιρβοπι ρΓορίβΓ 86 εοΓροΗβ ]φηίαηι 
ΐιιΐιίΑΐηυβ^-βϋ ςαίλ α•! &1ί8 9ηίιη<6 ιιΐΊΗοΓλ οοηΐπϋιιίΐ ; 
η»«η οοΓροΓηΙβιηβχβΓϋίΙαίίοηβιη 8<Ι αιοιϋοοιη αΐίΐβτη 
€886 εΙΙνιι» βϋ Αρθ3ΐοΙιΐ£. Ι<1θθ «ίίτί ςιιοςαο Ρε(Γ68 ' 
ηο Ιη 6χ βιρρπίηΐίι ΙοςιιβηΙ^β ιϋιιΐιίΓηα ηοή ρΐΌ• 
ΙΐλΐιΙ ]6}ιιιιί9, 8€<Ι ΙιικΙβΙιίΓιιιβ ίοϋίοηΐ 8€ΐηβ! ΐαηΐιιπι 
Ιιι (Ιίβ ιηίηιΙϋοβΓβ, ηοη αοΐβιη 8ΐΐΙ*Η, οΐ ηο6 ϋίοιιηΐ 
8«€ΐιηο*υηι ηιοϋαηι Γϋίοηοηιςιιβ ]^]υηίιιπι ; φΐοϋ 

6ΐί*Π) ηΐθη6ΐ ^ΟΠρΙΐΙΜ, ΙΙΟΙΙ ββΓν'ΐΓβ ?6ΙΐΙΠ8 νοπι- 

€*ιΙ•ϋ, ηβςυβ %η[» νοΙαρίΑΐΙ, 8β<1 ηιιηπιίβηι αΙ)ί 
αρρβίΐΐυιη ΓβιηΗΐβΓβ, 68οηι αιιΐβιιι Ιαηΐηπι 61 Ιλίβηα 

6886 III ΓθΙ)ΟΓ*| 61 ΐ6ΠΐρΡΓ8ΠΙ6ηΙΟ βηυίΓΙΐί ΰ0Γρ0Γ(8 

Γοιινβηί»!, «$ιΐ8(ρΐ6 βαηίΐ*Γι ςαβηΐυπι ροΐββΐ οοηιβΓ- 
▼ ιη<1» βιιΟΒοίΛΐ. ΚίβηΙηι ίηΟηηυιη ββουηιίαηι ιιιΟγ• 
η«ίΐΑΐί8 |Γηϋυιιι ιίβ «ΙιρίΙιυβ 8ρρο8ίϋ8 Ια ιηβη8ΠΓα 

Π)8η(1ΐΙ0ΑΓ6, 8ί Π666888ΓΗ8 8Ιφ6Γ?8εΐΙ8 61 Ιηΐΐΐίϋΐ 

ηοη ιά'μάΛΐ; βί ηυΐΗΓιοηβηι ςυχπιΐ, ηοη νοΙυρΐ8* Άλλα φέρε δείξωμεν ύμΤν, άδελφο\» τίς έστιν ή 
θεάρεστος νηστεία χα\ αληθής * τοΰτο γάρ άστα γι- 
νώσχοντες, ώ; ούχ αυτήν δι* έαυτήν τήν οωματι- 
χήν έπαινουμεν νηστείαν, άλλ* ώς ενεργούταν προς 
Ιτερα ψυχωφελέστερα * τήν γάρ σωματιχήν Ιργβ• 
σίαν προς δλίγον ώφέλιμον είναι χα\ δ 0*Τος Παδ- 
λός φησι. Διο χα\ οΙ διά πείρας λαλοΰντες θεοφορ•• 
Πατέρες ούχ αποδέχονται τάς πολυημέρους νηστείας, 
άλλα δοχιμώτερον χρίνουσι το χαθ % ήμέρβτν Ισθίειν 
άπαξ, χα\ μή χορτάζεσΟαι* χα\ τοΰτά φαατ αΰμρβ* 
τρον χα\ μετά λόγου νηστείαν * δ χα\ ή Γραφή λέ- 
γει, τδ μή άπατασΟαι χορτασία χοιλία;, χα\ τ| τον 
λαιμού ήδον), άλλα της μεν ορέξεως έγχειμένης ετι 
της τροφής άφίεσδαι, τήν δε ποιότητα ταύτης χελ 
ποσότητα χατάλληλον είναι τ^ δυνάμει χαΙ διαθέσει 
του τρεφομένου σώματος, πρδςτδ χα\ τήν ΰγείβν 
αύτου χατά το δυνατόν συντηρεΓσθαι^* τ6 γάρ 
ταλλήλως τ$ άσΟενεία συμμέτρως έσθίειν ά«6 
δεδομένων αρωμάτων τον ασθενή, μή προστιΟέντα Ι6ΠΙ ; 8ϊ ροΐυηι, ηοη 6ΐ>ηΰίαΐ6ηι ; β! ηβιιπι ηιοαΌη* ρ τοίς άναγχαίοις τά λίαν ?»ριττά χα\ λυσ&τβλν^, χαΙ 
Ιαηι, ηοη 8ορ6τΟΐιίΙιΐ6Πΐ 6( ιηΐ6ΐηρ6Γ8ηΐί8ηι, 61 *1>α- το την τροφήν επιζητείν, άλλ* ο6 τήν τρυφήν, χα\ 
8ΐιιη, ηεςυ^ςα^ηι ΐοΐΐίΐ ϋίβηΐίβ ββηοΐίΐλίοιη. τήν πόσιν, άλλ* ούτήν μέθην, χαΙ τήν οομματρβν 

χρήσιν, άλλ* ου τήν άμετρίαν κα\ τήν άχρασίαν χα\ τήν παράχρησιν, ούχ αφαιρείται του χεχρημάνοο 
τήν αγιότητα. 

Ιιι ςιΓκΙβπι ρπηοιρίαπι ?βΗ 06θ(|!ΐ6 ε^τ&Ιι ]φηϋ, 
ΠιΓΐ8 ?6Γ0 ρΓορίβΓ ςιιβπι ίιηρ6Γ8(απι ΓμεΙ 61 λ €ηΓ|8ΐίλ- 
ηίε ΐ9ΐιο8ΐ«ιη» «ηίηιε» β8ΐ ραΓ^ΐιο. Νιοι ςυιϋ ρτο^68ΐ 

8 ϋΟΓρΟΓβί* ΰίοΐβ 80811Π6Γ6, €•ΠΙ8ΐίϋΙΙ8 ΛΟίβΙ» 6001- 

ΐαΓιοη'ώυβ ρ| οοηευρίε^βηύιε ΐιιι-£6Γβ?0ΐ]3Β υΐΙΗι&β 
οι ςιι! α νΐηολοείΐηβΐ βίιίηιςυβ εοηρΗπιΚ, 81 Ιηβοηο- 
Ιιιγ ηοη 8 ν'ιηο, 86εαη(Ιοιη ρΓορϋβίΑπι όΐοβηίοΑι : 
Λ* €ΐ>π»β ηοη α νίιιο; 81 Αηίιηι ί6Γ?68( ϊγ* 61 ίο* Ό μεν ούν αρχή της αληθούς χα\ θ εα ρέστου 
στείας τοιαύτη, τδ δε τέλος δι' δ νενομοθέτηται, χαΙ 
Ιτιμήθη ΧριστιανοΙς ή της ψυχής Ιστι χάθαρσις• 
τίς γάρ ωφέλεια σωματικής άπέχεσθαι βρώσεο»ς, 
των δε σαρχιχών ήττάσθαι φρονημάτων τε χα\ «α• 
θων ; Τί τδ δφελος οίνου άπέχεσθαι, χα\ δίψει «*έ• 
ζεσθαι, «κα\ μεθύειν δε ούχ άπδ οΓνου, χατά τον λέ- 
γοντα * Ούα\ οΙ μεθύοντες ούχ άπδ οίνου, χαΙ θυμερ 161 ΠΟΜΙΙ,ΙΑ ΧΙΠ. 

και ρΊαχανίβ την ψυχήν ταράτίΜνο» ; Τί τδ Εφίλο; Α *Μΐ»Τ φιιίιΙ ρηΐιΐΜΐ -ι Ιΐβΐΐ ην 

λαμπρά; τραπέζη; άπέχζιϋζι, χι\ την ψυ/ήν άτα- 
πιίνωτον ιΤναι, χαΐ την μίν αζρχα. τ/λο'.ώοΟα'ι ΪΓ 
Γ-αιον, μη ταττΕΐνωθήνχι ϊέ την ψυχήν ίν νηστείρ 
χατά τον Λαβίί; Τί τί (-^ελο; άπαλλαγηναι μεν τι); 
Ιχ των πολλών αρωμάτων άναΟυμιωμίνη; ίμίχλης, 
Ϋροντίβι 81 *αΐ λογισμοί; ματαίοις ά^ρϊΐοϋαΊαι τον 
ήμίτ,ρον νουν, χ«1 αυναχρίιοϋααα! τί; προ; του 
Θίΐν προβίυχάς ; Λιϊ τούτο καλή νηβτιία ή «λον- 
μίνηπρος μαρααμδν της ίπιβιιμία;, προς ταικίνω- 
ο:ν τη; ψνχής. πρί; μίαοιις μετά οίη^ι», προ; 
βϋμοϋ ιόίαιν. προ; μνηβιχαχίις άπάλίιψιν, προ; 
ίυνοία; χαΐ προΜυχή;Εργβιίαν χαΐ χαΟαρίτητα. 
Ει 81 εύπορεί;, Εστοι ιοι χα* το περιττέ Ϋον τής τρο• 
ψής εΙ; την των άποροιίντων πυραμνΟΕαν. Έάν 
οΟχ'ϋ νηοτείτ,;, ο•!ι μίνον ουμπάίχων ϊιβ χαΐ βυν- 
ν£ χ ρούμενος, άλλάχιι οννανιστίμ*νος χιΐ βυμ6α> 
βιλιύων Χρυτψ εΙ; αΙώνα; τϋύ; απέραντους ' βύμ- 
φ'^το, γάρ γεγονώς ϊιάτής τοιαύτης νηβτείας τώ 
ίμοιώματι τοί βανίτου «υτοϋ, χαίτης άναατάβίως 
χοινωνο; ίιη, χ>ΐ τή; ϊν α&τώ ζωής χληρονόμβς. 
Ό νηστειών, έάν μίν πϊιράζητιι, νιχ$ τ4ν 70 
τ;ξ ίί;οντα • Ιΐν οι μη πϊιράζητιι, βυντηρεί την 
είρήνην της ψυχή; χαΐ τοΰ βώμα-ο;, νπωπιάίων 
■ ■τί Πιϋλον τ6 αώμα χι\ ίουλβγίιΐγών, οΈιλιώ/ϊα 
μί,πω; ^οίχιμο; γίνητΛΐ ■ ι! δί Οα&ο; ΙΈιλι^, πΐαψ 
μ2λ" ον Ι;μ2 ; προαήχίν , Ό γοΰν νηβτεύων ίουλ^γω- 
γεΐ τι αώμα χαΐ ίίχιμον ποιιϊ την ψυχην, ί ϋ χατα- 
πιαίνων την μετ' ίλίγον φβαρηοο/ϊνην ιάρίΛ, μη 
ΙΜων ϋ τ6 {$*, άλλα μάλλον ζών IV ΙαΜβ χα.. βΤιβΙίιιΐϊΓ.',ϋΐιΊ,,η,ι, 
ιρϋΓΐι.ιιιι ; 01 ΚΐηιεΠΙ ΐ|ΐιί.Ι•>ιιι ϊιιιιιιιιιιγ! 
|κ-»[ι|ι-ι- οΙ< (ΐιΐ), 9(ιϊίι:ιιι) ΜΜΒΙ ΒιΙιιΙμ» ΠΙ ]|']||||Ϊ0 Μ- 
οιιιιΐιιιιι 1ϊ..ϊϊι1 ΙιιιηιίΙηπ ! Οιι,ι: ιιιιΐΐΐ.υ , ΐί *!> οιΙοΓβ 
ρ'υποιιι (Ιιρυιιι ιοιιιηιϊίΐ3πιιιι ίη ειιιιιΐΓ, ι! ιιιπι» 
ιιΟβιγι (ιιγΙι εο(ίΐϋΐ1οιιιΙχιι>ςιΐ6 νιιιίι νιη> ΟιΙ, τι- 

ΙΙ»(|>ΙΕ ΠΟϋΐΓΧ 1<Ι 1)θ1ΙΙΊΙ ρΟϊΙυΙϊΙίΟΙΚΊ,Τ Μβο Ιμιιιιιπ 

«Ι ]ι]ιιιι<ιιιιι ηιιοϋ ρ«γΟ«ΪΙιιγ 3ιΙ (ΙεΙ)ίη' [3 ιιιΐ^ηι γοικίι- 
Ι'ί-.Γΐιϋ.Ίΐιι, »ά ΙιιιοιίΙίαιχΙϋΐη ιηίιηιιηι,ιιΐ ηπ^ιιιΙιιπ) 
ηιΐίιιιη, ϊϋ βτ$1ίιΐ0ΐιεηι!3ΐη ίηειιηϋίαιπ, ιϋ ι!ι;Ι<;ιι.1.ιπι 
ΙΜΙΟΠΙΙΡ ιιιβιιιΟΓίίιιι, ϊ(Ι αιβϋϊΐϋΐίοπεηι οΐΊΐίοηι>ιη(]ιιβ 
ίΐεΓϊίηϋΒί *1 [κΐΓ8ίηιΙ»>. δι ορΙΙιιιβ )Ιιιιικ1.ιΐ, |(ηΙ 
ιϊΐιι (:ΪΙ)οπιιιι ΓΜΐϋιι» αά ιΊϊιιναιιϋικ ρ•α(ΚΚ*. 5ι 
ίΐ] ^Ε]ιιη3ν^Γ^^, ηπιι ΐιιιΐιιιιι γιιίι €1 1 η β Ιο ρ^ϊκι» 

61 ΙΙΚΙΓΙΙ1ΙΙ9, ϊΟιΙ ΕΐίίΙΙ» Γ11 II ίΟΐΙι:»] ΓίϊΙΙΓβΕϊ 61 ΡΕΓ 

Β ίιιΙΙιιίΐιι κτραΐβ Γε0ΐΐ3ΐ>ί> ; ι^οιίφΙϋηΐΛΐυβ βιιϊϋι Γηαιίι 
ίϊιιιίϋιιιιΐίιΓι πιοπϊί ί]ιυ, κίιηιιΙ οι ΓωιίΓΓοηίοιιΙί εη* 
|ΐιηίΐΒρϊ, νϊιΐ'.ιιιο ϊη Ιρ» Ιιχγκβ. ίε]ϋηιιυ, §1 ιβιι. 
ΐεΐϋΓ, τίηείΐ ΐεηιιΙοΓειπ ; ύ ϊογο ποπ ΐειϋειυΓ, ι«γ*>( 
ρϋ•βιιι αιιϊιηα ει εοΓροηϊ, Οοπικιβ εοΓρυβ ειεπ>|>Ιο 
Ι'.ικϋ εΐ Ίιι ίίΓνΐιυίειιι γο,Ι^ιιϊ, ιίηιειίδ ηε τερΓοΙιυι 
εΟίεϊϊΐιΐΓ; ϊί εηίαι Ραιιΐυί Ιίιιιεί, ςιιιιιΐυιΐ) «ι ιιο* 
ιιϋβϊΐ ΐϊιιιεΓε (1>'€βιΤ Ι^ίΐιΐΓ ^^^υη3^5 εοφυι ίη κγ- 
νϊΐιιίειη ΠΧΚ^ΪΙ, ρηΊυΜιιιι|υι: Γαοϊΐ ΐηίιηιιιι ; εοιη- 
ροΐιιιΕ :ιιιΙΐΐιι ( ιιπιι'ιιι ]ηιη)3ΐιι ΓΟίΊίΐιιιιΕίιιΙϊιιι <ΙβΙεΐΙ*1 
ιιιίιιϊιηε ιι<3ΐΐ(ΐΊοη9 ιιΐ νίναΙ,κβ^Ι ριιΐϊιιι ?1*βη1 υΐ 
ιιΐ3ΐ)<1υ-:Γί, ίίειιΐ ιηί>ιι.ι!ίί ι ιι.ιΐίί* 3ΐΙ οΐ'είιιοιιειιι ρ«- 
>ια, ΐιβίβ-ϊίπίί 3ΐΙιΙειΐ8 κιιρβι ν»ι;ιΐ3. ιιι εοΓριιβ ϊη - 
ετ*•Μ(αιη 3ιΙ εοηευρίίΕεηιίϊΒ ιιοιι ϋιιιι» ειείίειυΓ, 

ς; νείυηο ιετΙ,ιιϊ .1 ΐυΙυρΐ3ΐι;ιιι ίιιοοΓροηΙιιιι^εοηίειΐ). η !ΐι•Ι •χ ■ = :ι η. ι |Μΐι;:ι,: ιιεοι "1 ι Οάττερ τί παρ' ημών ίιι; μαρίνα πρί; θγιγή-;. ιιϊΐιί! 
χαΐ προοτιθεί; τοϊ; ανιγχαίοις τά περι:τ4 Ινα ρίΓκΙ υϊΓίιη. 
λιπιίνη το βώμβ, ί) προ; ΙπιβυμΓι; αΰ χαλί; ίιεγί1ρ η , ϊ| απλώς 
αώμααιν, οϋΐϊν άλλο πάντως ή τοις αχώληξιν έτοιμά'ει ϊιψιλϊ-ιτ.'ρ ιν τροψήν. 

Καλώ; λρι χοΐ ί προφήτη; ψάλλει Δ»6ίό ■ ιΤί; ΡιιΙίΙιτε εΓ^υ ρΓΟρΙιβ!» ίβιΊ 

ώψίλί.α Ιν ιώ αίματί μου ΐν τφ χαταΕΐΙνειν μι «ί; 
(.αφβοραν ; ι Νηβτίΰων ο&ν χβ\ μεΐ' εγχρατιία; 
τρ•φ£μενο;, μη 1ποτιβίμ:να; ■!; τήν αβριον Ιβο τά 
περιττά, άλλ' ώαπερ 6 Κύριος πτω>(εύβας, ημΐς 
ίιιλούτησιν, οΟτ(ιΐ χα\ οϊι «ιινών έχουο!ως, χίρια- 
βσν τον ά.:ο«ιίω; λιμώττοντα, χα\ Ιβται σοιι ή 
νηατιΕι /α'ιάπ:;, τίΐριατιρά χίγψι; ΙλαΕα; φίρουαα, 
χΐί"τ{ψιΐίϊ[ Γ-ΤΙ τήν-1χ τοϋ χιταχλοομοϋ λύοιν 
ιδαγγελιζο/ίνη • « Έάν γΐρ ένίλης άπΐ οον βύν- 
ϊεβμον χαΐ χΐ'.ροτανίαν, ί μέγας φησΐν Όααΐας, 
χαΐ ^ημα γογγνισμοό, χιΐ 6ψς π:ινώντι δρτον ίχ 
ψυχΤ,ς ίου, χαΐ ψ«χτ|'' τιταπίινωμίνην Ιμπλησπς, 
τίτι άνβκλϊΙΙν βχίτει τ6 φώς βου, χα\ το σχότος 
οον ώ; μεΐημβρία . ι Εϊ ίέ μή τί οίχεία βιΐίναι 
Ρ*1λ«, χάντών αλλότριων άτ-έ^ου, χαΐ μή χάτίχί 
παράοίαυιψ τλ μη ία. χαβιρ-ά^ων χαΐ ττλουτών 
ίττιν βτϊ χα*, «αρά τών πινειττ-'ρων άϊίχω;, Ινα 
μη παρ' Λ^τοΰ τοί Ορο?ή;ου ί:χα!ω; άχούοΐ); • 
ι 01 τ αύ την τήν νηΐτιιιν ιξελίξίμην έγώ, λίγει 
ο Κύριο;, α'Λ' αν χάμψΓς ώ; χρίχον τοντράχη.ίν 
(,ον, ί-ιται βοι νηατεία £εχ-ή, άλλα λύΐ τ,βντβ ϊύν- 
(;ομον αίιχία;, ΐιάλυι ιτριγγαλιάς βιζ'.ων αυναλ- ιιιίϋιιιρΓβ- πρί; ^ιληίονίαν την {ν τοίς : • Π.Ι3Β υ|ί- 
ι!ΐ':.!0ι.ι1ι; Ιιι ι;οι-ι ιι,ιΐίιι- 
ιπι.ι]ιι'ς-ι|ΐιβ νειι ειικ, ικιϋ 
ΙΜ^ΐΓβ α πΊ Ιιι ΐ)ΐι ρηιΐίΐ ΪΓΐιίϋίΙιιΐί, ίειΙ ηιιειιΐϊιΐιιιοιίιιιυ 
Οοιιιίιιμι ρΓΟρίεΓ πο( ίϊοΐυί ε£εΐιιι1 ηοϊ ιΐιι-νϊι, ίιι 
ει Ιιι Ιί1•βιιΚΓ «Βυτίεπι Μΐί3 ίιινϊΐι Γίΐιιε εοπΓεειυιιι, 
ΐαιιιιιηιιε επί ϊ^υιιϊ» τι ι]ιΐ3ΐί ροΙτιιιιΙ.3 πιιιιιιιι βΐίν* 
ιΙΓι-ίϊιι* ει ■ηϊιιι* (υχ (ειβιιίοηευι ιΐίΐυτίί ίεϋιϊΐεΓ 
Βΐιιιιιιιΐϊ-Ίπι. < 5ϊ ϊ&ϊΐυ'ίΠϊ ιΐε ιιιειίίΐ) Ιιιί Μΐειι»ιι», 
ει <1ι-ϊίεηι ειΙεπιΙεΓε ίϋκϊΐιιιιι . <Ί Ιικ|ιιί ςιιυϋ ΐι 
ρηιιίείΐ; οιιη οΙιιυΙϊΓίί, ιΐι ιιι:ΐ|ΐιυβ Ιμιμ, βιιιιίϊΐιΐί 
ριιιειιι «ηιιΐιχ ιιιχ ίΐ αιιίπκηι ιιίΐΐιςίΐΐιι Γΐ'μΙενι-ι 
ΐιιιιΐ' οΗείιΐΓ Ίη ιβιιεΙιΓία Ιοί ιιι•, εϊ ΙβιιβϋΐΌ! Ιυα 
εηιιιΐ ϊίοιιΐ ιιικπιϋεβ". » 8ί ίεΓΟ Ιιι* ϋϋΓβ ιι 
ΙϋβΓίι. 5»1ΐειπ ιΐι ϊΐίειιίϊ ίΐΐίΐίιιε, ηοϋ ιμιιιΙ Ι«ί Γβιί- 
ιιι:ιε<|ΐι;« ιιι* ιιοιι βίιιι, εβιε ιιε μβΟρβτοβι 
!ΐι]υ$ΐιί ΓίίριΙβ ιΐίίεβε»*, ιιείιι»ίε α ρΓβρΙκίΙί * 
ι Νιιιι 13ΐε ]ε}υιιίϋΐιι ε^ι) εΙε({ί. ^ΌΙ» ϋι>πιί»υ*, ιιιϋ 
πιΐιίοπίυεΓΰ φΐι^Ι κίη»ιΙιιΐΗ ηριιΐ ΐιιιπιι, «ι βΗΐ|α* 
ϊιιιιίιι.ιι Ιιιιιιιι βείβρίΛΐιίΐΒ, ^^ι^^υIν^ιοI!^^[βι^οι 
ρίίΊιιΐίκ; ΒοΙνν ΓμεϊτιιΙι» μιηΟΗΜ ιίερι-ίιιιειιίει, 
οιιι ιιι; ι ιι μί ίρΐιΐΓ^ιιι ίιι,] ιιι. Ι» ιιι ,])πιιιΐ|'ϋ ; Ιΐιιιε ε< 
Ι|•»ί] ιιΐ3 1 ιβ ΙηΜΜΜΙ Ιιιιιιιι, βι ΜϋΙΟί Ιιικ εϊιίιιΐ ι 


1'μΙ. : ,11. "Ι»». . 1. 163 ΟΚΕβΟΚΠ ΡΑ1ΛΜΛ * 

61 »ηΙβίΙ>'ϋ Γί€ίβιη Ιιμμ ]υ8ΐί0• Ια*, 61 βίοι*» 0•η1~Λ Χαγμάτων, π*>αν συγγραφών αοΊχον *(4**α* *** 
η! εοΙΠ&βΐ 16 •». • 0αγήσ*ται ιερΟμον Λ φως σου, «Λ τά 1*ματΑ «μ 

ταχύ άνατελεΐ, χα\ πυρεύσεται έμκροσβαν ή δικαιο- 
σύνη σου, κα\ ή δδξα τοϋ ββου «εριστχλιΐ α*. • 
ΕΙ μ*ι δίδω; τοίνυν έχ τών 9ων πένητι» χα\ ταο- 
τα περιττών δντων, χαν μ*} χ*& τ*υτ* χατί το» 
πένητος «καίτοι δ πάντων/ δισπότης Χρε«&* τους 
της άριστβράς μερίδος βίς τδ *υρ άποπέμπων χ* 
καταρωμινος, ού καταδικάζει τούτους ώς δ\ρ«*γβς. 
άλλ' ώς μΐ) μεταδόντας τψ δεομένφ. Ούχβδν οέ άρ- 
παγες χα\ οϊ άδικοι ουδέ άναστήσονται οίς *«ρ*στ•* 
σιν χα\ κρίσιν, άλλ' •1ς χαταδίχην «ύ•υς μ•1£ονα 
χαΊ χατάχρισιν • έπε\ κανταυΟ' ώς έοικιν οδτοι ου- 
δέποτε δλως έχ ψυχής τψ θεφ παρέστησαν •< € ΟΙ 
γάρ έσθίοντες, φησί, τδν λαόν μου έν βρώσει Λρτ^υ, ΟιιΟά *( *!β ιιΓι*, 61 φιίάβπι ιυρβΗΙιιι», ΙιιορΙ ηοιι 
άοιίοηδ, ηοΐί αΐίειη ίβΐ» ροδβιϋβΓΟ Ιιι «ΙβΐΗηιβηΐυια 
ΙιιορΙ» ί ΙιοΓδ ηιϋάβηι οιτιπΐάιη Οοαΐίηυέ Οηπδίαδ λ 
•ίβ»8ΐΓΐ5 δΐ^ηΐεβ ίιι ί^ηβΐΏ ιηίαβηβ ίηκίβιηςυο-ιιιήΐβ- 
άΊεοηβ, ηοη υΐ ΓβρΙΟΓβ* άιηιηβι, βεά* α,οίβ ηοη* ρ8ϋ- 
ροιΐ ηοη εοηιιηυηίε8ηΙ. Κιριοτββ 6Γ|$0 6ΐ ίηίςιιί ηοο 
Γ68υιγβηΐ ίιι ]αοΊείο βΐ νιάίπιοιίιό. δοά ίη βεηίβηΐί* βΐ 
ιίιηιηίΓιοηβ, οηιη 6(Ϊ8πι ίη ηιβ ιβπ-ίβ ί•ΐΐ βχ ιοί• 
»ηίαΐ8 Οβο ηοη αιϋΐεηηΐ, υΐ γί<ΙβΐϋΓ : € ΟαΙ βηίιη 
άβτοηηΐ ρΐβίοεπι ηιββηι, «ΐοιιΐ βεεαπι ρ*ηί8, Οοηιι- 
ηοπο ηοη ΙηνοεινβΓηηΐ. ι 0ίν68, 6υ]ιΐ3 8£6Γ ΓεπίΙίι, ϋχβλοβΐ ραΓρυι** ίηα*ιιΙιΐ8, ηιΐηΐηιβ ςυίη εοηιιυίδίΐ ίη- Β τδν θεδν ούχ έπεκαλέσαντο. ι Ό πλούσιος οϊ *ύφδ- ]α8ΐίΐΙ*ητ, βοά ςιτίβ ρυδβββε* ποη ά'νίβίι, ]υι•β οοο- 
«ΙβαιιιαΙιΐΓ ; εοωηιιιηββ βηίιη βυπί 6Χ εοι»η»υηίΙ>ιΐδ 
ήοΓΓθίδ 06ί ϋοηοηιπι ΐη*88αΗ; ΟυοιηοΗο ί^ΐΐατ 
*ν•ηΐ8 υβϋΓρΒηβ οοηιηιιιηΐί, βΓδί ηοη υΐίΙΙοβα ηη* 
ριΐ6ΐ &Ιΐ6ΓΪυβ 6886 οοοορβί! Ι?ΗϋΓ •1ΐ6Γ ςυΐίΐβιιι, 
βίουΐ 86?υοι ηβςυιηι β]βοΓιοη6Π), ηβυ ! ηοιτβηοΆηι 

ρΒΐίβΙυΤ, 8ΐΐβΓ νβΓΟ ρβ]0Γ3 61 ΙβΙτίΜΠΟΓ» Ιοίβπώίΐ, 

ΙιοΓυηιςιιβ ηβυΐβΓ ροβηΐηι Γυ^6Γ6 ροίβΗΐ, ηίδί ρ^υρβ- 
Γ68 βχοίρίβηΐ ; ιιηιΐ8 ςιιΐϋβιη ορίίηιβ «(ΙηαΙηΙβίηηΙΐ 

€0ΙΠΗ)ί882 βΙΙ)1 8 ΟβΟ, 8ΐΐ6Γ νβΓΟ (1ί8Μρ8!)Ίΐ ΟίαΙΟ 600- 
£Γ^318. Μ8£11ΙΙ3 ΡηαΙϋδ Τη6888ΐθΙΐίθ61ΐ8ίθυ8 ρΓ08?ί8 
ΙΙ081Π9 δΟΠΐ)6η8 06 ΓΓ8ΐ6Γηίΐ8ΐ6 (Ιίχίΐ: Ι ΝθΟ 0606886 

Ιι»1)6ΠΊ08 εοηΙ)€Γ6 τοΙ>ΐ8 : ίρβί βηΐπλ νοβ 8 Οοο ηιο- 
ηΙΓι 6&Γΐδ υΐ άΊΙί^Ιίβ ίηνίοβηι^. ι ρησιν ή χώρα, χα\ ό πορφύραν χα\ ρύσβον Ινββδν 
μένος, ούχ ώς άδικήσαντές τινα/4λλ' ώς μή μβτβ^ 
δδντες τών εκείνοι; χτηθέντων δικαίως καταδικά- 
ζονται * κοινά γάρ έχ κοινών ταμβίω* τών του 
θεού χτισμάτων τα θησαυρίσματα* Πώς οϋν ού 
πλεονέκτης ό έξιδιού μένος, τά κοινά, καν ούχ ώς 
έχείνος δ τά.ψανερώς αλλότρια σφετεριζδμινος ; Ούχ> 
ουν δ μέν ώς χαχδς δούλος δχοστήσιται φου1 τήν 
Φρικώδη διχοτομίαν, ό δέ τά δεινότερα καΐ φρικω- 
δέστερα πείσβται, κα\ ούδ* έτερος αυτών δυνήσ«τα( 
ποτέ ταύτα διαφυγεΤν, αν μ!) τοίις πτωχούς δεξιώ- 
σωνται • χα\ δ μέν καλώς οικονομήσει τά πεπιστε υ- 
μένα τούτψ •κα^ θεού, δ δέ καλώς σκορπίσει τά 
κακώς συναχΟέντα• Παύλος ό μέγας θεσσαλονιχβυσι 71 Τρύφων τοΓς ημών πάντως προγδνοις, περ\ της φίλαδελφίας φησίν * ε Ού χρείαν έχετε γράφ^ιν ΟμΙν 
αυτοί γάρ ΟεοδΰακτοΙ έστε είς τδ αγαπάν αλλήλους. > 
Ι^ιΙιιγ ο α ιη ϋοηιιηυ» αϋ ςυθδ(ΐ8ηι ά\\&\1 : ι 8ι βΐϋ £ Του Κυρίου τοίνυν πρδς τινας είρηκοτος • « Κ' Λ!)π»1ια»υ ο»ιίδ # ορ6Γ8 Α1)Γ&1ΐ8Πΐ ίίοίΐο 11 , ι Ιίπΐ68ΐηιΐ8 
61 ιιοΒ Ηίαιιι νοεβηι ηοη ΐαηο ςυίόβιη &ά ηοβ ρ^ΐι- 

18ΙΙΙ, 86<Ι ΙΗ ΙΐΟΓΓβΠΐία, ςΐΙΟΟ* 8Υ6Γΐ3ΐ 06118,016 6χρΓ0- 

ιηοιιάαιη, ςιηιιιΐο ροΐιυπ οχ οοηίοΓηιΊΐαίο ορβπιιη |η- 
εϋοαίΜΐπΓ ρΓθρίη(|υίΐ38, ηυαηιΐο οιηιιβδ, ΐυηι ηοί 
ραιιρβηβίβηι ββυ 88ΙΙ6ΠΙ ρ8ΐιρ«Γ68 ίη ΟΙιπδΙο 8ηΐ8Υβ- 
πιιΐ, Ιαηι %\οτ\χ οοπίβιηρίοΓβΒ, (υιη ιβιιιροΓίηΐί» 
8ΐηιΐ0Γ€8, οπιιιββ ιΙβιΓιηυβ ςαί ϋναη^βΓιοα. 0Γ8ευΙ& 
ιιοιι Λαιϋνβηηΐ Ι8ηΐηηι,86(1 6ΐί8ΐη ΓβοβπιιΙ, ί>βουηιΙυιη 
ΟΓϋίαιιίβ οοιηίΜΜηίβ Ραίπβ ηιοίΐο 8!η|ΐιΐ8η ιιηαηι 
ΟΓϋηι; 8ίΐ βηίαι: ι θα αϊ οηιηβδ υηυη δίηΐ, βίοοι 61 
ηοβυηυιη βυιηαβ••; > (|ΐΐ8ηϋο 8ουΐΙ$8ΐηιυ8 οηβίβ βρΙ- 
τίιυβ 86|ΐ8Γ8ηΗ Ιιοιηίοοιη 3 ρβίΓΟ, ΟΙί&ιη 8 ι«3ΐΓβ, βΐ 
•ίίβηοβ Γ8€ΐ6ΐ ηιοΓίηυβ άίεΟΓβμοηΙββ ; 8ί βηίιη ]8πι του *Αβραάμ ήιε, τά έργα του Ά6ρα&μ έποιβϊτε 
αν • ι φοβηθώμεν χα\ αύτο\ τδν λόγον τούτον, ούχ 
ενταύθα μέν πρδς ήμά*ς λεγόμενον, άλλ' έκλ της 
φρικτής, δ μή γένοιτο, ^ηθησδμενον ημέρας» ^Ιχα 
μ&λλον άπδ της δμοιδτητος τών πεπραγμένων ή 
συγγένεια κρίνεται, ήνίκα πάντες οϊ τήν έν Χρι- 
στψ πτωχείαν, εΐ δ* ούν άλλα τουί πτωχούς γονν 
ήγαπηκδτες, οϊ καταφρονητα\ της δ^ξης. *1 της 
έγκρατε'ας έραστα\, οϊ τών ευαγγελικών θεσπιβμα- 
των ουκ άχροατα\ μόνον, άλλα κα\ ποιηταΐ. κατά 
τήν του κοινού χάριτι ^ατρ^ς εύχήν ύπερφυώς Ιν 
έσονται* ι Δ^ς γάρ, φησ\ν, αύτοίς ίνα ιεάντας Ιν 
ώσι, καθώς ημείς έν έσμεν • ι ήνίκα φανερώς ή 
κριτικωτάτη μάχαιρα του Πνεύματος διχάοει άν- Ιιΐ8 Ιιι ΙΰΓΓίβ 1818 ΟυιιΙ, <|ΐΐ8ηΙο 018^18 ιοί υ 1>ί <|ΐιί βοίΐ -^ θρωπον κατά τού πατρδς, χαΐ θυγατέρα κατά της ο ι•ιΓγ.ι δίΐιί νίΓΐιιΐβ ηοη οοηΓοππαΐοβ ηβ^υίΐ α'ίοβηε : 
ι Νοδοίο νοδ. ι Ν8ΐη ηοη 1ΐ8ϋ6ΐ>1, υΐ νΐόβΙιΐΓ, ίηι;ι(ί- 
ηβηο ΡαΐΗ8 'ΟΌΐοκΙίβ : ηοη Γυβηιηΐ πιΐββηεοΓϋβδ, ιιΐ 
ΡβίβΓ ΰοιιιιιιυιιίβ, ϋοιΐ8 6£<:ηΐίϋΐΐ8 οοπιπιππί^ ηοη 
ί^υηιπί, 8*ιουΙ ΙΙΙβ οηιι>69 [)οηόηιιηδΐιθΓυιη ρβηίείροδ 
&ΗΙΠ, ρΓοχίηιίβ ηοιι Γιι«ΓΐιηΙ οίΒοίοβί, 608 ςυΐ 8 Ιοι^β 
8ΐ8ΐ>αιιΙ ρΓορίη(]υθ8 ρβΓ Ιιιιπΐ8ΐιίΐ8ΐ6ηι ηοη ί«ί« βΓυιιΙ, 
αι]α8 ϋί86Γ6ρ8η ι'ΐ36 €3088 η6εΊ11θ8 8€Ϊΐ ηβε ίη άοηιυηι 
ίηίΓΟϋιιείΐ ορϋιηυβ. Οαο<1 8Ϊ ίδΐβ ΙαΓιδ, ευιιι Ίρ.^ο μητρός, χα\ άλλοτρίους ποιήσει τους άνομοίους τχ<ες 
τρόποι; * εΐ γάρ ενταύθα, πόσφ μάλλον ΙχβΤ, 'δχοο 
κα\ δ πάντα είδώς πρδς τους μή χατ' άρστ^ν 
ώμοιωμένους, ι Ούκοΐδαύμίς,ι αποφαίνεται; 06 γάρ 
έχουσιν, ώς Ιοικε, τήν εΙκόνα του επουρανίου • ούχ 

έγένοντο οίκτίρμονες ώ; ό κοινδς Πατήρ * ού κοινά 

• 

τά δντα τοις δεομένοις έποιήσαντο, χαϋ&ιχρ εκείνος 
τών οίκείων αγαθών δωρεάν μετέδωκεν απασιν * ού 
τοις πληοίον έγένοντο χρηστοί, ου τους μακράν διά •>* Ι&8. ι.νιιι, 5-8. >ν Ι Τ1ΐ688. ιν, 9. •• ^οαη. τιιι, 59. Μ 1θ8η. χνιι 9 Ά. 165 

<ήί ίύττΟιίις ηϊ,τρίον έποίητα ίνομοιοΊητα ο6τ* οίΐιν, ούτ. ((βοιχίζι 
τονς 6 άγιΐΐς. Ε! ίε οΰτο; ούιιος, χαΐ «1 χμ" βύτ'.ν 
χΑντιύθα ζήοβν«ί, χάχιΕ βνιμβααιλίιίαοντίς, τ* 
αϋτ* ίήπου τοϊς μή κβρβπληοίοις τήν άρετήν τώ# 
Χαβ' αίμα πμόβψχϊίωμίνων ίρ-.ϋαιν ■ ή" 5ν είπη 
τι»". Παΐς Ιγώ αλς, πατήρ αίιτο; ϊ|ν, ά!ίϊ.φος ϊγωγϊ • 
4*λ* Α μϊν φίϋ | άχοΰβει, ώς "Αίιλφ6; ού Λϋτροϋ- 
τοκ • 6 Λ, Οβτήρ οίιοιίς, «Ι μή ιΐς ο θιΐ; ■ Α (', Ε! 
τίχνον ί\ί Ιμον, μιμητής αν ϊ)ς ϊμος, ννν ί', ίχίΐνυ 
ιοί πιτρί; (Ι, <Λ καΐ τών ΙπιΟιιμιων εργάτη;. 
ΆκιΟι τούτιρ συνδΊαιίϊΐνίβων ■ 4γώ γάρ ο&χ οίβα ίϊ- 
κάντι γίρ ίοο τιύ θΐ.οΰ ϊμί, βύ δ' ού τού θβού ■ 
τβίτμδν χαΐ το βον απελήλαται ιών ώίί, 5 χα\ ε!; 
τον έ-ιλιλοιπίΐϊ ρ[ον ΙχεΓνον ήμΐΐς Ιμιοή«αμ:ν • 
βίο χβΐ τη; βϊί;λε[ας ταύτης χληρονΐμ&ι γεγΐ^μεν. 
"(ί-Ο τΰϋΐο τ'. χατά ιούς βείο^ς Πατέρα; ψ«χρβν 
ρ"ήμα, 6:3μ4ί αγάπης ά«ήν, ΧαΙο Χρίστος Αβιλήλί 
τίαν. φιϊίργυρίον, μιο«5ϊλ-(ιίιν, χιΐ παν είίο; Χ3 
ΦιΛΓ,βώμεν οϊν, άϊίλφοί, « τοιαύτα, «αρακαλώ 
φριχτά, γάρ όντως. Οίιίονομήιωμιν τα χαΟ' ήμας, 
ώ, βίφ φίλον άφήβωμίν ίνα άφεβώμεν, ίλίήηω- 
μ<ν Γνα ΐΜιΧΐοηλαοΊω; ελίηθώμεν ■ ε!; ίαιιτον γαρ 
4 ίι* ήρα; κτωχίΟοας τήν Ιλβ-ημοαύνην άναίίχίμ»- 
νι;, μίγαλόβωρος ών, π'ϊΐιπ*ιοιά^ει τήν άμο.ιίήν• 
Ι] τοίνυν ίβτω τις χατ' ίχεΐνον πτωχό;, καΐ αϊ>ν 
Ιχίίνψ ίή«;αι, 1) χοτνωνΐΐτω ΐοΓ; ΑΥ εκείνον τττω- 
χιΛς, χιϊ 6;ί τούτων οωβήαεται. ΚτηαώμϊΟ* 
σ-).αγχν•. ιάχ ιρμών - οώμεν οΕχοΟεν τεχμήριον 
ΤΓ,ί *ρ>Π »ί•ν ϋίλ^ΐν ΔγάΛης, χαΐ τήΐ πρ4ς τον 
χοιν'.ν Πατέρα χιΐ ίεοπίτην εύνοιας - χιιρϊν 6ίτώ•' 
» /ίτίρων ιοό'ιιιν ήμερων εύπροοοεχτίτερί)* ο.,•/ 
ιύρήβιι τι; πρ&{ τα τοιαΟτχ* ττ, γάρ νησίίίοτ σ^ν- 
οψι; τον ί/ίθν, τιον αμάρτημα άπαλιίψει, χλ: 
μιτα τυ^ΐτ-,ιίί; ΐά Οωτήρια ηραιχυ',ήΐί-. πάθη, 
χΐί τ8 άνααιάΐίΐ Χριατ'.ΰ ουνίϋφρανβήβίτοι. χβ\ 
τήί αΙωνία; λπώ(ιτρώα•ωΐ τΐύςεται ■ ί;; γίνοιτο 
72 πάντα; ήμ3; ΐΛίτυχεΕν ίν Β&ιψΧριβτφτφ 
Βϊΐ|ΐ ημών ψ ΐίρίτ,ίΐ πϋβα ί'ί;ι, τιμή χα'ι προι- 
ίύνηβΐϊ οϋν ΐφ •νάρ/ψ αύτοΰ ΙΙατρΊ, χα\ τφ ΠΟΗ1Ι.1Α XIV. 
■ ΐιί ταύτην 5ρ« τήν Α 1•1»Π1 νϊνοηΐβί ίΙ)ίι]ιΐί γο£τι! ραΠΐΐϊρΓ: « ιΙ*η> βιιΐί « 
(τηαπηίίβ ΐΕΕιιικΙιιιη νϊπιιΐοη ίΙΐδϊιιιιΙΙ,ιΐί (ΜΐΜΗ; 3ί 
ςιιίβ ιΙΪΧΕΓΪΙ : Ε*ο ΓιΙίιΐί Ιιιιΐϋ Μη, (Ι^Ιιτγ ι ιιιΐϊ ΙΜ, 

ε£ο ΕηΐβΓ, ϊΐίιΐϊ ΐ|ΐιίιΐβιιι Μίκη ακΊιοι, ι^Ιη ΓηιβΓ 
ΐΓ3ΐΓβηι ιιιιιι ΙίΙιεΓ»!; «ϋυι ννιυ: Ρ^1βΓ ιιυΙΙυι, ιιί. ί 
ϊοΙιιϊ Ρίϋ3 ; .πΐίΐϋ ΒΙΙΙ6Ί1 : ίιί Ι.Ιίιιϊ υιι-ιΐί ΓΜΙ1Ι, η-ν> 
ϊηιίΙιιηΓ βΐίβι, ηιιιιο νκΓΟ ΙΙΙίυι βκ ραιιίί, γιι)ιιϊ «ο- 

ΙιιιιΙιϊΚ'λ Γΐ'ίίϊΙι ; €11111 ΙβΙΟ III ΐ [β ΠΙ II III Γ»('<1β, β{0 

«πίπι ιΐϊίείο ιβ, πηηι οιιιιιίι ιμιχ βιιπί Ι) ϊ ιιιβα αυηι, 

[ίι βυίριη Οοι ηοη Μ. Μβιιπι Ιιιιπιιςπβ γριόρ:ι1.ι ιιιιιΐ 

9 Ιβιτοιιίί ςιιχ ιιη• ρΓυρίβΓ ΙιιΙιιγ.ππι Ιιαι,ο νίΐ3ΐι> υιΐϊη 

ΜηιΙιμη ; ΐϋβοηκΐ Ιιιι)ιιϊ γοβιι! η*ΓΡΐ(ϊ5 ΓαΟΪ κυιιυί. 

υκοι'ιοί Ιιιε ιΐ'ΐηίαίε ίπ βιιιΟοι Ρ^ιγμ ϊηνεεϋ •υιιΙ, 

νίηρυΐιιπι Η* (Ι'ΐυίι ' , Ιΐϊπΐ8ΐΐί,Οιιΐ5ΐΐ!Μ|ΐΐΒ αί>«ί«ι«- 

]βεΐυβ ίιιίΐ ; ηυοβ ίϊΐι οιρίάίιαβ ΐιίΓρϊ $υί αιιιοκ, 

Β .ΐϊίΐρΊιϊΛ. Ιιηιπιιιι οιΐίο, οιιιηϊιμιβ ιπ.ίΙοιιιιιι ΐΡΐιίτΕ 

ιΙ•.ΊΜΓ|ι3ϊίι, ηιιιιι :μι,.|ιι.' ΪΙΙοι ί^ηιιιιι'ιιιία ιιιΐΐυιι II 

:αι ■ ο3ί τί πάθος ίχράτΐΐ τούτο, χα\ τΐτζ <ρι>,αυ_ 

ίας αίτοίς Τίρούξένίι, και νίν αϊτούς χαταπχύνιι. 

Ηχ£ βΓΒο, ΓΓϊΙΓβ», ππίΟΰΓΟ, Ιίιιιρίΐιηιιι ; νβΓβ ι•η.π 

-ΜΙΙιΙ ΠΟΓΓ0Γ6 |ιίί'1Ι3. Νθ(ΙΓ3 »(1ιι.ϊΙΐίηΊ£ίΓ(.ΊΙ1ΙΙ5, »;(ι1Ι 

1>νιιπ)]υνηΐ;ι1ϊυιϊιιαηιυ5, ιιί ιΐίιιιίιΐίΐιιι- ιΐϋϋίι, ιιιί^•- 

τίΐ'ΐ)Π)ίβΠΐ Γ3ΠΙΙΠ1ΙΙ9, ιιί Β1υΙ(ίρ1ίίί(€Γ ιιΐίΐι•ιίαιη)ί;ι:η 
«ΊΐιιοβςυιιηιΐΓ. (>ιιι ηιϊπι ρΓηρΙίΓ ιιοί ((ήΐΙΙΙ Γ3ΕΙ11• 

Π'ί. Ι•|« ηιΟ.-ΪΊΙΟ »«'ΓρΐΛ, ΠΙΠΙ ίΐι ιΙΟΙ'ίί βίΐ Π1ϊ£ΙϋΓΐίΙ]•., 

ιιιι-ιί ■βιίπιι ηιιιΙιϊ|ι1ί('^!)ϊι ; ί^ίιιΐΓ ΜΟίΙ υ•£πη(1ιιιι> 
«υ.ιι ι-αεηί, οι ■ υι» » ι ίνιΐίε ; νβΙ ϊμιπ ιΙΙίί ο,ιιί «]■<& 
ιιβπιρίο ρΒΐιρΡΓβυ ί ιιιιΐ ΡϋίπηιιιιιΊιι Γϊόΐβ, βΐ ριορίτί 

ΙΐΟΓ 5ί1*νί βΓίΐίϊ. V ,-.(_--[.ι :< υι Μ Ι ΤΐΜ«Γ» ΙΙΐΙϊΡΓΙΕΟΓόί* ; 

<]•:ίΐιπϊ ρί^ηιΐϋ ιιοϊΐι-* ο ββ ΓγιΙγϊϊ 0ΐι»π'ΐ3ΐί|, 00- 

«ΙΓΛ'ΊΙΙΙΪΙΊ ^3 ΡΟΠΙΠΙΙΙΠΓΤΠ ΡίΝΟΠΙ-ίΙ ΟοίΜΙΙΚΙΙΙ ρίβΐΐ- 

1 : 6, ιιιιϋυιιι ,ι-:(?ι•μι 'ίιιΐιυι )Κ|| ]κ]ηηιΙ ιϋι•Ι ϋ• Ιβηιμυκ 
3ΐΙ.(»1ίι ϊιινβιιΪΓβ ροΐίτίΐίί ; ιΐί(ΐ. Ι)βΙ ]«]>ιιιίυ ιιιίιίτί- 

ΕΟΠϋ•α ϊι1]ιιΙΙΪΘΓΪΙ, 0111110 ρεθΐ3!β\11 β!|4Κ:Γ£ιΙ. 
ΙΙεΟΙΟΙ• ΠΙΠΙ Λάθ(Λ» ίίΙιΙΐ3Γ?ΤΙΙ ΛΐΙΟΓ;ι1)ί1 ρίΐίίοηΐΊΐι, 
ΡΙ Μι Ιι*»ΙιΓΓβΐ;ΙίιιΙ1β ΚΙΐΓΪίΙΪ εοΐΐρΐΐιίεΐΐϊΐ, £1 αΊΓΓΙ)»»» 

ΜΐΙΐ'ίκριίοικ'ηι οΙ>1 ηιΙΙΐ, ςιιαπι ηοΙιϊβηηιηΊΙιυϊΓοιίΜ:- 
ι;<ιί '!ΐ!ΐ;. ιιί γ ϊπ ίρ>-ο ίΊιπΜο Γ.ιγο ιιο$ΙΓΟ, ι υί ΟηιΗι• 
βΙοπί.ΙιοηιΐΓ, 3ΐΙι)ΓηΐίΟ Μη οΜϊνιο ε]υϊ ΡαΐΡβ ι 
ηηβιΪΜίηο ηΐΊΟβ ΙκκιοβΙ τίϊίΐίρβιιΐε δρίΗΐυ,ιι ι χα! «γ*!)φ καΐ ζωοηοιφ Πνεύματι, νίν χαΐ ,ει <*ΕΐιψβΓ βι 
Αιι χιΐ ιίς τοις αΙώνας τών αιώνων. Αμήν, 

•ΟΜΙΛΙΑ 1Λ' (1). 
ϊΐρ τί•* Εϊ•αγγβΛιιτμ/>τ της χηννζεράγτον ίβ- 
(ΓΛΟίηΐς ημών Οζυτόχαν χ«1 άΐΐααρΟί*νυ Μα- 
ρίας. 

Ό μιν ψαλμψϊ*; Προφήτης άπαριΟμ',δμινος τα 
τής χι^ιως Μ>„ χαΐ τήν Ιν χίτοίς σ^φίαν τοϋ 
β*(-0 κββορών, τού (ΐαύματος 3λως ]-ϊγονώ;, μιιαίύ 
γράφων Ηιβίηβίν ■ ι Ίί; έμϊγαλύνβη τ4 !ργα αου, 
Κύριε, πάντα έν βο-^•.'ι Ιποίησας. ) ΈμοΧ Ει νύχ 
τι; (ψϊρμί«ι ΊΛχ'ϋ προς Ομνον ιςαγγίίλΕίν πει- 
ρω;ιένψ ηρος ΐόναμιν τήν ίιά «αρχϊς 1πιιράν«ιαν 
«Ο τά πάντα χτίοαντος Λίγου; Ε! γάρ δα^μοτο; 
γίμει τι ΐντα, κα\ το 1χ μή ίντων ταύτα π.'.οιϊΟβΙν 
»{ςτά ϊντα βείβν χΑ πολυόμίητίν, «ΐϊΐίΐ βαυμβ- ρμι'ίΕ , Π ΗΒΟΐΙΐ ηκυΙΟΠΙΒ, Λιικ,τι. 
ΙΙιιΜΙΙ,ΙΛ XIV. 

1 ίιι ΜΛιΊΐ/.ΐΙα ΟΐιΗΙΪΙια- Ι.ΟίίίΛ Ι 

ιμ[!Ί|ΐιΕ νίτριύί Ηιιτϊα. Τ'-:ι1ι«»• Ι-ΓιψΙιΟΑ, οιιιιιιΐιτηιιΐ ναιία €Γ0»ΙΪ0Ι1Ϊ 

ορβη , <•ι Ιπ (ρ^ίϊ ϋ»|ΐίΐ'ΐιιωιη Κοί εοΐΊϊίάβηπί, 

Ιυΐιι* 3>ΙιιιΪΓΐΓκιιι<: ΐ3ριυβ ίιΚβΓ ΒεπΙιΡηιΙιιιιι βϊ>1»- 

ΠιΑτϊι : ( ΰιιιιιη ηΐί(ίΐιϊΙίΐ'ηι» ϊυυΐ οροΜ ιιΐί ,Ιίοιιιίικ'. 

οπιιιίιι ίιι ϊϊμιΐΊΐιί* Ιυι'ΐϊΐί "' ! > ΗίΙιί «υιοιι ηιιί» 

οοιιβοιίίΐ.ίΐ Βοηηο Ιειιΐϋΐιιί ργο 

ϋΐίιΐϊ ι|ιιιη1 οιιιινϊ €Γ63νϊ[ \"«τΙ*Ι 

ι? &ί γπ ι ηι ε» ([ΐιιι• 6ΐιιι Ι ρίβι Π<Η)ίβ 1Π Ι|)ΠΙ[ΙΙΙΙΙ 

νίιίΐιιιΐ |)υιΙ;ι,ΊΠ 
ίιι ΟΐιιεαιΙντίιΙιιι ή»| ι«Ιι.Ίι.Ί Γ.ιιιϋιιιιι, Ι[ιιί ' (V. κει, β. 


(Ι) Ηκΐ «πι *βαι»ηΐβ ιΙηΙΜ ηιιΐηΐι ΐιίΙΧ »ρ. Μϊ',ιΐΐΐϊυηι, |> * 167 ΟΠΕΟΟΚΗ 

<•1ύί\ίιιίιΐδ 61 ιηΐ£ί8 8 ηουίβ ηδοοβββποοοηοίηβηάυηι Α 
ιτααυηπι ι1Ϊ4|υιιιι Πβπ Οβυιιι 61 ιιοη ηιο«Ιο ΟΜίη*, 
*<<) Ηΐυιιι ςιιί β$1 νβΓβ ϋβυβ , βΐ ιΐ* , οίδί ιιαίυτβι 
ιιο&Ιγα βχοίύβπΐ α1> ΗΙα αΊβηίΐΜβ, ίη ουα «όλι* 6*ι, 
ρΓΟρίοΓβα αά ίιιΟιηβ ιογγ» ποβη'ιο (Ιβ]βοΐα? Νοηι 
Ιιο€ 681 ηι*£ηυπι 61 άίνίηυιη, Ιυοφώίΐβ ιιβοαοη γ*- 
Ι'ιοηί ίηορβΓνίϋΐη , η*ΐιΐΓ»αι ηοδίηηι εοη]υη£ί 61 ρ6Γ 
βαηι ιιοϋίι ίοαρβΓίίπ ίη πιβίίυδ οοιινοΓβίοηοιη, ΐιίοο 
υΐ Μθ€ΐίβ ιη^βΐί» βΐ ίρδίδ ρΓορηοιίβ Ιίοοι Ιο δρίηΐιι 
ΠιΙογ» ρΓ*νίάβηΐϋ>ϋδ ΙηοοαιρΓβηβιιβυαι οηιηίηο πι*• 
ιΐ6ΐΐ αινδίοπυιη, ςαο«Ι ΓυΙΐ * «οοοϋβ ιοδοοηύίΐοηι• 
&ϊά* οιιγ Ιιαι Γ6$ ιηβιηοΓο ιηίοςυαιη ΓαοΙχ βυιιΐΐ 
ΙΙοο Γ6ν6πι οοηΓι^ίι, 86(1 ιιοη ίη βο ςιιοϋ οοιιΙίβΚ, 
Ικιιο νβι*ο ςυοωοϋο οοιιύβοπΐ ΓβηΐίΐιβΙ χηγδίοήυηι 
€Γ6ϋ6ΐΐ(3αηι ςυΉΙοπι, ιηοηΐο *υΙβηι ηοη οοηιρίοοίβη- 
ιΐααι, ικΙοΓ&ηιΙηιιι» &?ύ ηοη ευποδίυδ ίηιιηίΓοηιΙιιιη, ™ 
οι οιβιΐοηιΐυυι οι ϋΐΙθΓ*η<1αηι ίιι βυΐο δρίπΐυ : 
« Νΰΐηο βηίιη ρυΐϋοΐ (Ιϊοογο Οοιηίηυιη ^^&υι1I ιιίεί 
ίη δμίπΐυ εαυαο ; ι οι δμί» ίΐυβ 651 ίιι αυο αιΙοΓαηιιΐδ, 
61 ίη αυα ΟΓ&ιηιΐδ, υΐ »ίΐ Αροδίοΐυδ. ΟαοιΙ οο» ηοηιίηίϋυβ Ιαηΐυπι 860* 61 αη^ΐί» 61 
ίρΒίβΛΓϋΙϋπββΙίβίηρβΓβΟΓυϋϋΊΙβδ'α ίδίικί ηΐ)δΐοποηι, 
<1θ€ΐο οχρηιηίΐ Ιιμ άίββ « ΐ)θΙ)ί• 0β1β1>ΓαΙα. Νιιη 
«Γεηιηββίυβ ςυίϋβηι ιιυιιΐίβνίΐ ΥΐΓβίηί οοηΐΌρΐίυ- 
11601 ; ίΐΐο αιιΐ6πι αιρίβηΐβ άίδ^Γο αιοοΌπι βΐ 2ΐ1 
ουηι ίΙί66ΐιΐ6 : < ΟιιοηιοαΌ θα ίδΐυιΐ, ςυοηί&ιιι νί- 
ηιιη ηοιι €0{ιι08€0? » ακηαηββίυδ ουιη ηιιΐΐο ηιοιίο 
ροΐδβΐ ηιν&ίβηυηι 6χρ1*η&Γ6, ίρ&β ςυοςαβ ία Πυυιη Γ 
οοηΓυ^ίΐ : ι δρ'ιπίιΐδ, ϋίοβιιβ, δαυείαε βυρβΓνβιιίβΙ ίιι 
ίο, 61 νίι Ιϋδ ΑΙιίδδίωί οουηιοηοΗ 1ίΙ>Ί α . > Εΐβιιΐω 
ρΰήηιΐο &6 8ΐ ςυίε ςυ30ΓβΓ6ΐ ο Μον$β ςιιοιηοιίο οχ 
ΐυΓΓλ ηοιηο, ςαοηιοάο βχ Ι υ Ιο ο$βα βΐ ηβηι 61 οοτο, 
«ΐυοιιιοϋο δβηίβηΓίΛ 61 δοιιβιΐδ βχροη&αβ, νοί ςυο- 
ιηούο βχ οοδίΑ Αιΐϊΐηί ίρβί δίιηίΐίδ , ςιιουκκίο Οδ 
οχίοιιβυηι 61 ϋί8ΐηουΐιιιη 61 »ρι&ΐυηι ΓυίΙ 61 •4ιι* 
ιιαιυιη ; ςυοηοοιίο βχ οδ8θ νί•66Γ8: οι νβτϋ Ιιυαΐ0Γ6• 
€1 6Κ16Γ3 οιηηία. ΡογϊπιΙο ετ%ο αο βί ςαίβ 8 Μογβο 
1*1* ίηςυ'ίΓΟΚί, ηίίιιΙ ιηιρίίυι (ΙίοβΓβΙ ηίδί ςιιο<1 
ίΚ•υι οορίΐ Γιιηιιπι ζ 16ΙΤ8, επ8νίΐςυβ ΑιΙλπι, βί 
Ιηϋΐ υιΐ8πι <1β οοβίί• Α (Ια ω 61 Ε?8ΐιι Γυηιι&νίΐ ; ί&- # 
€ΐθΓ6ηι ςιιΐϋοιη ϋίχίι, ηιοοΌηι αυΐκιη ςυο &01* δυιιΐ 
ηοη ύίλίι. Ιιι οΐ ΟαΙιηοΙ ςυο<1 οχ δρ'ιπίυ β»ι»οΐο ο( 
τίπυΐο ΑΗίδδίιηί δίηο ιβωίηβ Γοηιιαοϋϋδ ρυοΓ 68861 & 
οςυίιίοιη ιΐίχίΐ, 86(1 ^αοιιιοϋο ηοη <!ίχίΐ. δί οηίηι 
ηΙΐ6Γίυδ (Ιο ΕΙΐΗυβιΙι οοιιιηιβυιΟΓαηδ ςιιουίιπι ίη 
8£ΐηο οι δΐ6Πιΐΐ.ιΐο οοιιοορϋΓΐΐ, ηίοΗ ΛωρΙίυδ Ιιοΐιυ'ιΐ 
(Ιίοοιιϋιιηι ιιίδί <|αθί! ιιοη 681 Ίιηρο&δίΜΙο αρικί Οβυαι 
οιιιιιβ νοΓίιυιιι, ςυι ΓπΓιοηβ ροΐαίβδοί ρβίβΓαεοΓβ 
ηιοϋυιιι (|•ιο νΪΓ^ο οοικ'βρίυη οβδοί οΐ ρ»ηΐαΓ8 ? 
Αιιιρϋϋδ ψιίιίοιιι ΗαΙ>οΙυΓ ΑπΉαη^Ιί &«! ΥίΓ^ίιΐϋΐη 
δΰπΐιο, *βι1 ιΐι»]οΓ6 οίΐΐιυο ηιγδΐ«ηο αιταποδ. Αίΐ 
οιιίιιι : ι &ρίηιιι» δηηοιυδ δυρβινβιιίεΐ ίιι ΐ^,οΐν'ΐΓ- 
ΐιΐδ ΑΙΐίδδίιηί οϋιιιιι&ΓΑ^ΐΐ ιίΙ)ί. ι ^υαι-ο ? ΟιΓια ηυοϋ 
Π250βΐι*Γ ιιοο μιορΗοι» πγ6 πιβΓυδ Ηοπιο οι Α<)8ηι» 

86<1 Υϋ€Αΐ)ίΐϋΓ ΡΠΙϋδ 1)01, βί δίΙΥΛίΟΓ «Ι ίί1)6Γ»1θΓ ΡΛ1ΛΜ/Ε 168 

σιωτερον χα\ 0«4τ•ρον, χα\ «αρ' ημών ύμνιΜβι 
άναγχαιίτβρον, τδ γενέσθαι τι των δνταιν Θε>*, «Λ 
ούχ απλώς Θεδν, άλλα τύν δντως δντ* Γ Θίίν. χα\ 
ταύτα τ>;ν μηδέ φυλάξαι δυνηθεΐσαν, ή ρουληβιΐ. 
σαν, τ6 χαθ' δ γέγον«ν ήμβτέραν φύσιν, χαί βιλ τοδτ• 
διχαίω; ιϊς τα χατώτατα της γής άχ»σθ£ΐσαν ; Το- 
σούτο γαρ μέγα χαί θιΤον, Από^τ^ν τβ «Λ Α**ν- 
νόητον, τήν ή με χέρα ν φύσιν γενέσθαι 4μ66αον» χαί 
δι' αύτης ήμίν χαριαθηναι τήν έ*1 τ* χρβίττον !«*- 
νβδον, ώ; χαί τοίς άγίοις άγγέλοις τ• χα\ 4ν6ρ4- 
τ.οις, χα\ αύτοίς τοις κροφήταις, χα(τοι δεΑ Πνεύ- 
ματος όρώσιν, άνεπίγνωστον δντως μένειν, άιΛ του 
αιώνος υπάρχον χεχρυμμένον μυστήριοι* χοΛ τί 
λέγω πρ\ν *1ς κέρας ελ&είν ; Κα\ γ«γον6ς γλρ, ούχ 
δτι γέγονεν, αλλ* δπως γέγονι «αλιν μοοτήριον μέ- 
νει, κιστευόμενον, αλλ* ο6 γινωσχόμίνον, *ρο*χν- 
νούμενον, αλλ* ού πολυπραγμονούμονον» χαί κρο*» 
χυνούμεν<5ν τβ χαι πιστεοδμινον 5ιά μόνου του 
Ο νεύματος * ε Ούδε\ς γάρ δύναται είπείν Κ6ρκ.ν 
ΊησοΟν, εΐ μή έν Πνεύματι άγ(φ* > χαί τ6 ΠνευμΑ 
έστι δι* οΰ προσχυνοΰμεν χα\ δι* Λ ιτροσ*υγ4μι9α, 
φησ*ιν ό Απόστολος. 

"Οτι δι μή τοΤς άνθρωποι; μδνον, άλλα χαί τοϊς 
αγγέλοις χα\ τοΤς αρχάγγελοι; αύτοίς άπερινόητάν 
έστι τ6 μυστήριον τούτο, παρίοτησι σαφώς χα\ τ6 
παρ* ημών έορταζόμενον σήμερον. Ε6ηγγβλι*βατο 
μέν ^άρ 6 αρχάγγελος τ{ ΠαρΟένφ τήν σύλληψιν 
τη; δε ραΟεΙν ζητούσης τον τρόπον, χα\ προς αΰτον 
ειπούσης * ε Πώ; Ισται μοι τούτο ; έπβ\ Ανδρα ού 
γινώσχω * ι μηδαμώς Ιχων ό αρχάγγελος έρμηνευσαι 
τον τρόπον, έπ\ τον Θεδν χα\ οΐτος χατέφυγε* 
ε Πνεύμα άγιο ν Ιπελεύσεται έπ\ σε, χα\ δύναμις 
Ύψιστου Ιπισχιάσει σοι. ι "Οσπερ γάρ εΙ χα\ τον 
ΜωΟσην ήρετό τις, Πώς έχ γης Ανθρωπος ; πως Ιχ 
χώματος όστ& χα\ νεύρα χα\ σαρξ ; πως αισθητήρια 
73 *ζ αναίσθητου, άλλα χα\ έχ της *Αδαμια(ας 
πλευρά; πώς πάλιν Ανθρωπος ; πώς το όστούν Ιξε- 
τάθη χαί διηρέΟη χα\ ήνώθη χα\ συνεδέθη ; «ως έχ 
τού οστού σπλάγχνα χα\ χυμο\ διάφοροι» χα\ τΑλλα 
πάντα; "Ωσπερ ούν εΓτις χαΰτα τον ΜωΟσην %ρώτ*, 
είπε ν Αν ουδέν πλέον, πλην δτι ό Θεός έστι ν 4 χουν 
λαβών Απδ της γης χα\ ποιήσας τον 'Λδαρ, χα\ 
μίαν τών πλευρών λαβών χαί τήν ΕΟαν έργασάμε- 
νος, χαί τ (ς μέν ό ποιήσας, είπε * τον δί τρόπο* 
πως έχείνα γέγονεν ούχ είπεν* ούτω χα\ ό Γαβριήλ, 
δτι μέν τδ Πνεύμα τδ Αγιον χα\ ή τού Ύψ(οττοί. 
δύναμις τδν Ασπορον έργάσονται τόκο ν, είπε * τδ δ* 
πώ; ούχ είπεν. ΕΙ γάρ περ\ της Ελισάβετ «ροΐών 
μνησθε\ς # δτι συνέλαβε ν έν γήρα χαί στε^*α οδσα, 
π^ον Ισχεν ειπείν ουδέν, πλην δτι ούχ άδυνατήαει 
τφ θεφ πάν £ήμα, πώς Αν επί της έν παρθενία συλ- 
λάβου ση; και τεχουση; έσχεν ίίπείν τδν τρόπον; 
Έχε» δέ δμως χαί πλέον τδ πρ^ς τήν ΠαρΟένον τού 
ά ΡΧ α ΥΥ έλο ^ λεγόμενον, άλλ* ιΐ; μυστηρίου μείζο- 
νος λόγον ι Έπελεΰσεται γάρ, φησί, Πνεύμα Αγιον 
έχ\ σέ, χα\ δΰναμι; 'Γψίστου επισκιάσει σοι. ι 
Διατί ; δ;ι καΐ τδ γεννιόμενον ού προφήτης, ούδ* Μ Ι-αο. ι, 35. 4Λ<ϋ , Η\ ΙΙΟΜίϋΛ XIV. 
ώ; Α Άϋμ, 4 λα* υ!ο; ΊΓψίί:ου Λ ϊβ''βτ« 1>ιιιη: 

■τ ή ρ χαΐ ρΜβτης Ανθρώπων ΙΌ 4π>ώς 
κϊ.ηΐήι 

γίνου, - , ΧίΊ βαβιλίί); αιώνιο;. Καθάτκρ γάρ τοίις 
4πο χορν?ής βροος Ιχπίϊίντας ΜΒωις, χα*, μί- 
/ο', ιών ίαχάΐωντης Ιπωρίία; χινουμίνοος, πολλοί 
οΊαΐίχονται κρημνοί, οΟιως ήμβ; 4π1 τη; Ιν τω 
τ.χρι&ιίαψ θείο; Ιντολής, χαΐ της χατ* αΐτον μα- 
κάρια; ίιοίτης ΙκπίβΊντας, χαΐ μίχρι; }*οιι χατα- 
φερομένου;. π'ιλλά ί::5ίς3ντα ϊ*ΐν4, Οϋ γαρ άνάν- 
βας /.αϊ τριδίλους μίνον αίαβητα; ανίτιιλιν ή γή 
χατίτήν *!ς τονκροπάτορα χατάραν, αλλ* πολλώ 
μϊλλον ταΓς πολικιΕίτι τών πονηρών παθών 
ίχα,Οϊΐ; χαΐ τα!; Ειινιΐς τριίοίοις της αμαρ- 
τίας ένίβπάρημίν. ΟύίΙ τήν λύπην μίνην ίχΐίνην 
Ισχι το ήμίτίρον γΐνος, ήν ή προμήτωρ έχληρώιπτο 
Ϊι4 τής προς αυτήν κατάρας, ΐν λίπαις τίχ^ 

ταψηφίβαμίνης, Αλλά χα'ι κ3; βίο; ημών Αβύνη 

χα*ι λΟττη γίγονι βχιβον. ΈπίΙΪ* μίντοι φιίανθρώ- 

πω; Ιφ' ημάς ο πλ4αας ήμ3; θίΑς Ει* βιλάγχνα 

Ιΐίους αυτού, χα\ χλίνας ουρανούς χαίήλνί, χαΐ 

ϊτροαναβίμινο; ίχ Παρβίνου 4γ(α( τήν ημών φύαιν 

ανβχιίνιοΕ χαΐ 1«ανήγαγ«, μϊλλον 11 4νήγαγ*ν ιΐς 

ίίΓονχαΙ οΐρίνιβν οψος. Τοίτο ίή ΒοιΛηοιΐς χατβ- 

πρ£;αι, μάλλον ίί τήν κρβαιώνιον αύτοϋ ρηυ) ήν ιΐς 

τ,Λος αγαγιίν βήμιρον, πίμπίι τίν άρχίγγΐλον 

Γϊίριήλ, ώς 4 ιναγγιλιατής φηβι Λουχας- ι Είς Ναίαρβτ προς Παρθίνον μίμνητΜυμίνην ανίρΐ, 

ζ> Ανομα Ίωαήφ, Ιξ οίκο» χαΐ πάτριας 4α61ί, χα\ όνομα τής Παρθένου Μαριάμ, ι 

Προ; Παρθένο* μίν οδν τον άρχάγγιλον ο β*6ς ΗίΐΙϊΐ «γ§ο 0ϊ«8 3Γίΐΐ3ΐΐ£Ηιιηι ϊι! νίΐφϊπβηι ς«ΐΜΐι, 

■κίμ-ίΐ, χαΐ ταύτη ν μίνβυααν παρθίνον, οίχιίαν .βπίΐϋ νίΓ^ϊπίυΐβ , ,ί,ιιϊιιι εΙΒοΐΐ ιιι31γεπι ρβΓ 
ποιείται μητιρα βι4 μίνου πρ<κιρήματος • (.πειβη- ίοΐϊΐιι ϊΙΙικ'υΝοηβιιι, (]ΐιοιιί:ιηι βΐ ει κηιϊιιβ ί-οη- 
π<ρ. ί'.κιρ Ιχ «πίρμβιο; αυνΐλήφθη, οίχ αν ην »ρ(ιιι ίιιϊκεΐ, ποπ Ιιιιηιο ηονιι» γηι.-ι οβΕ ρ ίε „ 
καινός άνθρωπος, ούί' Αναμαρτητος ην χαΐ τών κβίο ϊΐιιπιυοϊι, αβηιιβ ρΐ'«»[0Γυ™ ϋίΐΐναιοτ ; πιο- 
αμαρτΐνιων αωτήρ- ή γαρ τής βΐρκϊς προς νίνεοιν ' Ιιιβ ειιία ΓϊΓηίϊ βϋ ^«ηΰΓαϋυιιβιη , (αΟτΑηΜα 
χΐνηοις, *νυ«οτάκτως ϊχονια «ρος ήν ήγ•μο- ΙβκιΙβη» αιΐ ιιιιίΐιΙ(•ί<ι α βρο αίιρύϊϊικιη ϊιι ηοβΙΓί) 
νινίιν των έν ήμίν παοί θβοϋ «ταγμίνον νουν, ρΓΜΪΙ Γϊευίικίΐ»», ηοη £81 ιϊυβ ηυοιοιιαιιβ |ΐβο- 
οόχ Ιχτος παντάπαβιν αμαρτίας Ιβτί-βιο χαΐ ί οία. Ιϋβο αίο«Ιι>( ΟβνΙϋ : ι Ιιι ΙιΗ|Βίίιΐ1(κϋ] οοιι- 11» ΪΙΙ ΛΙίΙΙΠΙΙΙΙ. Ν.ΙΙΙΙίΙΐΙ 

Ιιηίηβ ιοοιιιϊ» ιί^-ρίίΐοΐιΐο* Ι*ρϊ<1βι ηοα ημμ η 

μίΐ »1ΐ)-ίΜΐϊ 3(1 ίιιιιιπι οο]1ί! ΤΜαΙβα, ϊια ο ιιο. 
ρ!*•:.'ρΐΝ ηιιοιΐ (>'.•(ΐί ϊι) ματηιϋϊο ΙιηροϊΐιϊΙ «1 ι Γι> 

1ι. ί ρΐΓ«ϋί*ί3£3 0ϋ1]ϊκι-ϊ:ι1ϊϋ1ικ 11ί(|Ιιβ αχ ίχΓί'ΠΙΙΙΙΙΙ 

<1ι-Ι»ρ5ίΐ3 ιιΐϋΙΙ» ΜΗΟφβΠίαΙ .ΙιϊιγπιιΙιι.ι, Νου ΐΐιίιιι 
6|ιίίΐίϊ ΐηηΐϋΐη ΕΙ νερΓΜ ιβηΐΊΙυβ Ιεγπ μιοΐυΐϊΐ μ 
ιιιιιϋιιιη (ΐΐϊΐΐϊϋίαυιιι 'ιη ριϊιηιιιιι ρβϋίιΚιιΐ (Ιιιυηι. 
(■■(Ι ιπιιΐΐο ΙΙ138Ϊ8 ηιιιΐϋίυπι,βϋ ργϊϊ»γιιιιι ρΐίΐϊοιιιιιι• 
κρΙιι»3 Μ 8»ρίΓ3β ρβΓΜίί νί'ρκ* ϊΐρππϊ ϊπηιιι-. ; 
προ ΙΙΙλιπ ϊοΐιιιη ραιιιβιπ ι!ΐ'<1ίι εηιιιιι πο-Ιτυιιι 
1|ΙΙ3ΙΤ] ριϊιη,ι πιοιβΓ βι ϊιιιρΓ«οαΐίοικ;ϊη ϊ»ιη ρΓθΙ»1ι 
ίοπϊΐ:ι <■»(, .ιϋ ρϋΓίβιι,Ιυηι ίη <]ιιΙογϊ1)ιι3 γοπιΙειιιπιΙ», 
μ •ιΙ νΐι» ιιοϊιγϊ Γυι-β ιοιι Ι,,αα ί5 ι «Γυπκιια. «ι ιΐοΐο . 
Κ^ιΙ ρθ5ΐ(]ιιιιπ ^ιΙ ηοΐ ΙΚΊΐίβηαΐ ι:Γ.ιιογ ιιοϊΙϊγ [η 
- Β νϊϊΙ'βΓΪΙ'Οί Π!ί»βΓΪίΟΓ(ϋ3' ΪΙ1Χ ϊιιοΐίΐϋΐίϊ ιοβϋι Αΐ~ 

κι•., η. !ϊι, βΰϋβρ» Ιη ιιιογο βκιεΙχ νϊί^ϊιιΊβ ηιΐυ» 
ιιο6|γλ , Ιΐϋΐί: Γβιιονανϊι οι ΓΐάΊιιΐΐ, ι«υ ροΐίυβ >α- 
αΊιιίΐ βι! (ϋνίιΐϊπι ι•ΐ ειιιΐ.ΐΐβσι «χοβίβίιιιοη. Μυοά 
ουιιι ροίΟ^επ: νβϋβΐ, νβΐ ροΐίυβ * ΙΧοι!ορηΜΐ<:«|1- 
η»ιιιιΐ) ΙιοάΊβ αα ίΐιιβηι φτάιχκη , (η ί Ι ιιι βιΙιπΗ 
ιΐΕΐυΠΕϋΙιιια, Ε^υΙ βίΐ Ι.μομ Βνιιια«1ίι1χ, »ύ Μβ- 
ιιπΊΐι ιϋ *ίί°1θΕΐη αββροπιαίιηι νΪΓο ι-κί Μμμ 
*γϊ( ΙοΜ'ρΙι ιΐβ (Ιοηιο ει αβ ΓιηιιΙυ ί>•τίϋ, «ι ηο- 
νίΡ6ίιιΐϊ ΜϊγΙ*. βαβνί Ιλίγιν- « Ίύν άνομίαις βυνίλητθην, χα\ ίν 
«,μαρτΕβι; 1χ!σ«ησί μ* ή μη«ϊΡ 1•*^• » Εί Τ » 11 ι * 
οπίρματος ί^ν ή τοί βϊβΰ σύλληψις, οίκ 4ν ^ν 
χαιν'.ς άνθρωπο :, οΜΙ της καινές χα\ μηϊχμώς 
πολαιουμίνης 0»ής4ρχηγίί ■ «5 γαρ παλαιού χομ- 
μιτο; ών, χα\ χί,ηρονίμος ^ΙχίΙνου τοί πταίβματο;, 
ούχ 8ν ηίυνήθη τ* πλήρωμα ίν Ιαυτώ φίρίιν τής 
ακήρατου βιοτηιος, καΐ πηγήν ποιήσαι τήν βίρχα τοΰ 
74 Αγιαομοί άνίξάντλητον • ώς χαΐ τών «ροπατύ- 
' ίχίίνων τ'.ν μολίιβμϊν άποπλνναι πιριουοί^. ΰ^ρΐιΐΗ ΒΙ1ΙΙΙ, βΐ ίη ρβ(ΜΙΙ8 (ΟΙΙΚρίΙ ,„„ „,„,,,, 

ώρα ". » ΙβΙιιΐΓ ίί μ ιειηίηβ ί»α* Μηαι ϋαη,η, 
οοιΐ6ΐ•μιί(ί, ιιομ <:88(ΐ Ιιοοιο ηοϊΐιβ ιιεο υ ϊι γι• ιιυϋο. 
ι^υβ ιιιοιίο ηι«η(αη <ι'αχ ύαι α ■ιιΐ«8ϊ(ηυιιΐϊ. Νκ» 
νβίεηβ ο<.ιίΙι*ίΐ)ΐιί8 ρ»Γΐί(-ερι> βι ΙΙΚαβ Ιικκι •Μ«ι|| 
ιιοη ραιυϊϊίβι ίη &β Ιιιιιοιουΐ^ιΐχ ιΐίνίιιϋιιίι ίβΓΓβ 
ρίοιιίιιιϋιιιειη 61 Μίτιβπι ΓίΟβΓβ Γοηΐβπι ΜίκιΚΙοβ 
ϋοηϊΐ ιιικιΐιΐϋίΐϋιιι , ηρϊιιηη ιΙΙοΐΊΐιη ρΓίπιαηιιη 
ρικηίικη «ΐϊου1»Γη ρΓίίϋιιΐί» ΗΠΜίΐ ϊΙ.Ιιΐί.-ΐΓ, 
61 011)ιΐί1)11ί «ΐΓυιιι ροίΙίΓίι »ά ΗΒΟΐοΟίΐη ι βννάμιω; , κα\ τοϊς ίξής αρχιΐν προς 4γ»σμ>ιν τ> «Γβ. Ιρββ τεγο ϋοηιϊπυί ι 
;, αλλ' €ΛΓυ»ΐυ* Ιο ιιΐβΓΟ ΤΐΓ|ϊηίί, ίίΐαοι. οιβ «ντο ο^χ ογγίλο; , 
αύτο; 4 Κύρης ήλβϊ χαΐ Ιοωϊ 
χαΐ >αρχο>θιΐς ίν μ ή*ργ Οαρθΐ 
λοιώτως βίίς. 

Έίίΐ « /α\ μάρτυρα τήν Παρβίν 
άπορου ουλλήψιως, χβΛ αυλλήπτορο 
οΙχονομίαν «ϊεοβηϊόμινα. Τίνα ταύτα; Τήν (ιΛ 
Βηβλιίμ Ινοίον, (νβα χα\ Ο π«ρ4 τών ουρανίων 4γ- 
γίλων χαιαγγιλλίμινίς ι» χα\ 4ο5α;4μΕνος τίχο.;)• 
τήν <ίς το Ιιρον ϊλίνβιν, Ινθα παρ4 Συμ*»ν καΐ χ 4νθρωπ 
ν ημάς, συλληφθί ς 
»υ, χαΐ μείνα; 4ναλ- ' ίχ*« τήί 4- 
ι προς τ4 χατ" 111 (Ί>Ι>11•ρΙ1ι* «Ι ί|•. 

ιιιροΐΐυιιΐί Γϋιιϋιιι,ΐί ΟμΟΠεΙ)»! βΙΪΛΠΙ ΜιΙγϊίιι ΙιϊΙΐϊΓβ Ιβϊΐβιιΐ 5(13! ίιιι.; 
ΙβΙΒίηβ Οι>η«ρΐϊοηϊϊ £( 3ιΙ]ι>Ιογειιι ιιι οηιιιίίιαι «υ• 
ιιιβϊΐίΕί ρ«Γ3(ΡΠ(!Ϊ5. 0'υ!η»ιη ίβι»! Ιιεγ ίιΐ Β•(Ι>Ιβυιιι 
ιιμί ριΐι.τ »1> >η£ε1Ϊ5 ΕΓ31 ιπηιιπιίιικίυκ ε( εΗε- 
Ιιΐ'αηαιίΒ ; ΐΐΐίΐρϋ βαίιιΐΐ ίη ηιιο δίοΐΕΟπ ει Αιιιο 
ιίι,κ πκιπίίηιιο 1>οιιιίηυηι ΐΕΐΐ^ιιΐυτ ΊιιΓίηΙϋϊυιιι , ■ » ΡμΙ. ι-, 7. 

Ι'λτλοι. Ο*. 011 171 0ΒΕ00Κ11 ΡΑ£ΑΜ£ 17! 

ρτοευΐ 20 Πεηκίε Γαρ ίο 4&£γρΙυοι, ει 20 Μ^ρίβ Λ της 'Λννης ζωή; χ*\ θχνάιο^ χύριος μαρ-νρείτη π»!ίΐ08 δεευηέοαι 82αεΐ28 ρΓθρ1ιεΓΐ28, ε! 2Γι* αα$ 
•ιαοε εουαιεΉΓε ηοη εχρεϋΐι. ΡΓορΙβΓβ» εοη]υχ 

31'€β|ΐΐα8 081 ^8βρθ , 61 2η£εΙΐ>8 0)188118 681 2(1 

νΐΓ£ίοειο ΰεροοβι^οι υ'ιγο ευί ηοηιεη ε«ΐ Ιοεερο. 
Η«ε 2θΐεοι νειΊ>2 : άε αοσιο ει (1β ί20ΐ'ιΓΐ2 Ο^νυ, 
Ηβ άαουιΐδ ΙηΐβΙΠ^ββ ; 2σιΙκ>ηιαι ειιίιο βΐ νίΓ^ίιιϊ» 
εΐ Ιοβερο 2 02?ί(1ά , αεε1>2ΐιΐΓ ογΊ^ο. ι Ει ηοιηβιι Υιγ- 
βίηίδΜαη*, > ηικχΐ ίηίβΓρΓβΐηΐιΐΓ ϋοτη'χηα. Οοο- 

110121 ¥0Χ 1812 βΐ ΥίΓβΙηίβ (Ιί^ηίΐίΙβηΐ 61 ΤΪΓ{ίηΐΐ2ΐ!8 

αϊοιίΐΑΐεο) ο«ααυ2αι )»π) ^ΓβοΐυΓ», ει ίΠικΙ φΐοϋ 

681 10 6ΪΠ8 νίΐ2 2|> *ΓΓΐβ 4ΐ8€Γ€ΐρ3ΙΙβ 61 5.5 00)ηίΐΗΙ8 

ΙιΐφΐΐΓβηιΙυιη ει, πΐ Κ* άΊε2η>, εχ ηυΙΐΛ αυςίΜΟί 

Ρ2Π€ ?ίΐΐΐρβΓ2Ι)<!υΠ)• Ν2Π1 ΥβΓβ ει ρηηείρ2ΐίΐεΓ 

ΥΐΓ£θ ΐοΐ2)εαι ει οσιηίηαοίΐυπι Ιΐ2υυίΐ ρατίΐαΐίί ρπο- τδ βρέφος • τή^εΐ; ΑΓγυπτον έξ Ήρώδου φυγήν,χαΐ 
τήν Ι ξ ΑΙγυπτου χατά τάς Ιεράς προ £ 0ή στις Ιπαν*• 
δον, χα\ τάλλα δσα νυν χαςαλέγσιν ούχ ευχερές* Αιά 
ταύτα μνήστωρ ό Ίωχήφ παρελήφθη, χαΐ 4 άγγε- 
λος έπέμφθη πρδς ΗαρΘέναν μεμνηστευμένην ά>δρ\ 
ψ Ονομα Ίωαήφ. Το 61 έξ οΓχου χα\ πάτριας Αα€1δ 
έπ* αμφοτέρων νοήσεις• αμφω γαρ ή τ» Παρίένος 
κα\ ό Ιωσήφ είς Δαβίδ τδγένο; άνέφερον. εΚ*1 το 
δνομα, φηο*., της (ΙιρΘένου Μαριάμ *» τούτο II ερ- 
μηνεύεται Κυρία. Παρίστηαι ίέ χα\ τ6 αξίωμα τζς 
Παρθένου, χαΐ τδ βέβαιον τής παρθενίας, ηα\ εές 
τδ έξηλλαγμένον αυτής του βίου, χα\ 6ια πάν οω ν 
ήχριβωμένον, χα\•ώς είπεϊν παναμώμητον• χυρέεις 
γάρ ςυσα φερωνύμως. παρθένος, πάσαν είχε τήν- της είραΐοοι, Υιγ*;ο ροΐεοβ εοΓροΓε €ΐ *ηίοΐ2, 2ηίθΗβ<μιε Ρ άγνείας παντελή παγχτηαίαν, παρθένο; ούσα• χσ& ΓκοΙίαΓιοαδ οεεοοα οσιοίοιιβ εοΓροςΐδ 8βηδί1>ιΐ5 
ηιιΙΙο Ηΐ(|θίο2αιεοΙο ροΜαΐί$, ει ίβΐι βηηίιβΓ ει 
ρΗηεΐρ2ΐίΐεΓ, ει υΐ ίΐ* <Ιίε2ΐη, βίουΐ ΟοιοίηδΠ) ϋβ- 
εβί, ει νχ οπιηί ρ»Γΐβ !ηνίοΐ2ΐ)ΗίΐεΓ ίη οιηη] Ιβηι- 
ροι-ε, ν^ΙυΐροΠ2 οΐ2υ$2, ορεβ ίηοΐϋβοδ, ΗΙ>εΓ δίβο»- 
108 οευϋβ οοεα1ΐ2 ουβίοάίΐ 8οπρΐ2^ Ιάεο άβ ίρ82 
βΐΎίριααΙ <^ι : ι Ηίε εβί Π1)«γ 9^η2ΐυ8..• ει ίρ$2 
ροι-12 εΐ«ιΐ8« επί, ει ηεοιο ίηΐτ2ΐ>ι(ρεΓ εβιη- • «6 σώμα χαΐ τήν ψυχήν, χα\ τάς της ψνχ*ν» Κά- 
μεις, χαλ τάς τον σώματος αΜήβιις πάσας μο«ν<• 
σμου παντός ύπβρανφχχσμένας πλουτουσ»* χα\ το- 
σοντο χυρίως τε χαλ βεβηΕοκ» χαΐώς «ΙπχΙν χ«πιι« 
ρωμένως» χα\ τοίς πέίσιν 4σόλο>ςτδν &παντα %ρά- 
νον, ώσπερ ή χεχλεισμένη πύλη τα ΙνηΦηοαυρ•» 
«μένα, χα\ τδ Ιαφραγ&σμίνον βιβλίον οφθαλμοίς 
άψαυστα τηρεί τα εγγεγραμμένα* Ιπεν χ*\ ταρί αυτής γέγραπται, ι Τουτό Ιστι τδ Ισφραγισμένον βιβλίον, χα\ -αΟτη ή «ύλη χεχλεισμένη Ιατβι, χα\ 
ουδείς ού μή 8ιέλ(1η 6Γ αυτής. > 

Ηιίηιιιβ 2ΐΙβΓ0 Ιίΐυΐο βΐίιηι 0οπιιη2 681 ΥΙγ£Ρ, Ά)Αά χα\ Κυρία πάλιν έτερον τρόπον ή- Ι|αρ6έ- 

ηυλίεηαβ ρεΓ 4!£ΐιΊΐ2ΐ6αι οηιηίυοι Γε^ίο2» ςαοηί2Πΐ νος χατά τήν αξίαν, ώς δεσπόζουσα π£ντω«,.&τε 
οοοι ςιιί 02Ι0Γ2 ε$1 ιηυικΙΊ Οοπιίηυβ ία υΐβΓΟ νίΓ- τδν φύσει του παντδς Αεσηότην Ιν παρβεν(α^σΛ)^ 
Κ?η2Η εοιιεερίΐ εΐ ΑίνΙοιίαβ ρερεπί. ΑόΊιιιε εΐίιοι € λαβουσά τι και τεχουσα θείως. Έτι γ» μήν Κυρία 
1)001102 ε»1 ηοη ηιοόο ςυί2 2 βει-νΐΟΐΐε ίβοπιυαίβ* Χ«\ ώς ούχ ΙΙιυ&έρα μόνον δουλείας, χα\ χνρχότ^τος ει άινϊοΛ <1οαιιη2ΐίοηί8 ρβηίοερβ/ 8β<1 εΐώαι ςαί^ 
ίοοε ει τ*ά\τ ιβοεηδ ηοηΐ2ΐιΙ 1ίοεΓ2ΐίρηίι ρΓ2?8εΓ- 
ϋτη ίη ρίτια υη Ιβϋο ςιιοιη ίηο02ΐ)ί1ί. Υιγο βηίιη 
εοη]ο|^ιΐ2 ροιίυβ ε•ι 0*00110212 ςυ2ΐη <Ιοοιίη2, ρι*2> 
βεηίαι ίο ροΒυοβο (Ιο1θΓθ8θ<|υ.ε. ρ2Πυ βεευηώιηι 
ίΗ20ΐ ίιι Ενιοι ηΐ2ΐε<1ί€ΐίοοεοι : ι Ιη ΰοΙοΓε ρ3Γίβ8 
ϋΐίοβ;.•. βοή νίπ ροΐ68ΐ2ΐε εΗβει ίρ8ε ()οηιίΐ)*1)ίΐυΓ 
||6ί ;» <|08 οΐ2ΐε(ΙΙεΐίοο6 ΥίΓβ,ο ΜβίβΓ ^εηοε αυηΐ2ηιιαι 
ΙίοεΓ2ΐοΓ2 εεοοΐτ2 82ΐο(εαι 25 2η^ε1ο ει οεηευΊεΐίο- 
ηεα ιεοΐρίΐ• Ν8πι δεΗρίσαι ε$ι : Ιη^Γβδδυ» 2»£β1υ8 
άϊιϊί $ά ΥίΓ§ίοεοι : Ατε, %τλϊ\λ ρ1εη2 , Οοοιίηυβ. 
ΐεευσι, 06&εϋί€(2 ίιι Ίο οιυΓιεΓίουβ. Νοο 8ΐ2Γιοι Γυΐα- θείας Ιπειλημμένη, αλλά χα\ ώ; πηγή χάι φΐζα τ% 
τοΟ γένους ελευθερίας, χαΐ μάλιστα μετά* •Λ* *η6φ* 
^ητον χα\ χαρμόσυνον τόχον • ή γάρ.άνδρΙ συζνγαΐσ» 
χυριευοαένη μα^λόν έστιν ή χυρία, χα\ μά^Κφκο 
μετά τδν περίλυπον χαΛ χατώ&ινον τόχον, χατά τ%« 
πρδς τήν Εδαν άράν έχ«1νην * ι Έν λύπατ| τΙ|| 
τέχνα, χα\ πρδς τδν άνβρα- σου ή αποστροφή σον* 
χα\ αυτός σου χυριεώσει • » ής άρ$ς ή ΠαρΟσνοα^ 
τωρ έλευΟερούσα τδ άνθρώπινον γένος, τήν χ*ρ*> 
δι* αγγέλου και τήν ευ λογία ν αναλαμβάνε* -«Ιοιλ-. 
θών• γάρ, φησ\ν, ό άγγελος, είπε πρδς τήν Π»ρΗ• νον ι Χαίρε, κε χαριτωμένη • ό. Κύριος μετά σοδ ' 
πιο) ρι-βΒουοίί&Ι εί όΊεεηβ : ΟοσιΊηυβ Ιεευοι, ιβϋ ευλογημένη συ έν γυναιξίν. > οΰ. τδ μάλλον ό Λρχάγ* 
ςοοά ίονίβίοίΙΊΐεΓ νίάβΐ ίη βα ]2ΐη ρεΓΓεεΙιιηι ογλϊ- ^ γελος προχαταγγέ)Λει πρδς αυτήν λέγων, •φ Κν* οιίΐΐΗ, εαοι οωκΐ βεϋεοι ϋίνίη2Γ00ΐ οαηΐ2η2Γυοΐ(ΐυ6 
^ι*2ΐί2Γαηι ΊαΐεΙ1ΐ£εη*, ει οηιηίυυδ 2(1θΓή&ΐ2ΐη (1ΐ- 
νίηί δρίηΐυδ ϋ1ΐ2πδιη2ΐίυυ8, ^113 ρΙεθ2ΐη ρτοριίο 
ρΓ2»1ίε2τίΐ« Ιιΐδαρετ ΊΙΙ20! ηα» ςυα$ί )2πι ίη ε2 Γβου- 
ολοΐεαι εοοεερεπι ουιη ίη ^υοδυηΐ οιηηεβ Ιΐιβδαυπ 
εοηβρίείεηβ, ρΓχνί^εηβίΐοβ β]υδ (;Γ2Υ!<1ίΐ2ΐ6ΐη (ίοΙοΓβ 
ίηιοιυηεοι εί ραΓίυηι Ι^οογο Γιΰεηπη, ]υΓε 2ϋ £2υ- 
όίαηι ίοτίΐ2?!ΐ, ει 8θΐ2ηι ϋεηεϋίεΐαοι ει κίοήαεα&πι 
ίη ηοΙίεΗουβ ιηεΓίιο ίη(ϋε2νίΐ. 8ί εηίηι 2ΐιεη(ΐ38 
ςθ2η!8 {Ιογι2 {3ΐΐ(1ε2ΐ \Ί\%ο Οοίρ2Γ2, ηυϋα 681 
2ΐί8 ;ΙθΓίβθ2ΐ2 ςα2ηΐ2οηηίΐυε 1ϋθ(1ε ΟΓηβΙυτ. 0"« ευαι τίιΐίδδ^ΐ Υιγ^ο, Ιίιηειίδ ιιο 50(Ιιιοι»γ ριος μετ4 σου # άλλ* όπερ άαράτως. εωρα τηνιχαΟτα 
τελούμενον εξαγγέλλει. Κα\ χωρίον, μέν ταύτην 
θείων χαΐ ά-νθρωπίνων χαρισμάτων χατανοών, χαΐ 
όιά πάντων χεχοσμημένην των χαρίσματος το& 
θείου Πνεύματος, χεχαριτ«μένην έτύμαις άνηγόραι*- 
σεν.Ένοιχον όέ λαβοΰσαν ήδη χατιδίον τδν 4ν φ τού• 
των απάντων οι θησαυροί, χαΐ προχαθορων *ίήτ# 
άλυπον χυοφορίαν, χα\ τών άνευ ώοίνωνέσόμενον 
τόχον, προσευηγγελίσατο ταύτη 75 Χ Λί ?β:ν, χαΐ 
μόνην εύλογη μένην είναι χα\ δεδοξασμένην είχότκρς 
έν γυνα*ξ\ διετείνατο • τή γάρ ύπερβολξ της χατά 

τήν θεομήτορα ΠαρΟένον δό^ης ουχ Ιστι. τις έτερα 
δεδοξασμένη, χάν έδοξάοθη. 

Άλλ ή Παρθένο; ίδουσα χα\ φοβηΟεΓπ* μή. τις 
«4 

Α βκβΐ ϋ'|[ι Ιιιι ή/α'ι Εν.ϊηι ίίιιπιΙ.•ιίοηβ >1β<- ■ ριτ, 
ίΙΙΪΓ» ΙλΙηΙιΙΐΜΚΙΠ κβορΙΜίΙ, ΒΜ <)« Ι 

ΟΒΙΙΙ 1>ΙΌ ρΓ36ίΐυΠΐί.1Ιί ίίιΟΪΒΙΜ ΟΙΙΙΙΙΙΙΙΊ ΡΟ£Μ•<*Β«, 

ΐυτίΛίη β ι, ιιΐ ίιιΊρΐιιιη «Μ, ίιι ΜΠΗΟΜ < (Μ, ΐοιϋι 
τίιίϋϋ& Η ιιι ίΐ* (Ιίβίηι πιοιιίκυι λΛ ιϊι^ιιιι-Ί Μ 
ΒιΠΜΜΙΝΙΒ, Μ ίΐ)Ιι.ΊΓίΐ£:ινίΙ ΊΐϋίΙϋΡϋίιΊ ϋίϊ ΜιΙΐΙΙίΙίο, 

ΓΓορΙβ«:ι ικυιιαιφΗηΐ Ηλίΐιπ ιηΐνίι ρίοη• ν<Γ Ε ίΐιΐ4 
ΒΓΒΙΪΒ ρΙιίιιΤ ιιιιιιιΐΊ.Ίΐι 3(1 >:,ιιιι ΟκβΙΙϊ : « ί« 'ι.υΐΛ!*, 
Μαι 13. ϊιινι•ηί»ΐΐ ι'ιιίιη ρ,Νΐΐιϊιιι ηρικΙ (Ηιπιίικιιιι. ■ 

0ιΙλ1.;ΙΤ1 £ι»11.ιιΊ1? 0(1* βοΐί ίΐ1ΐρΐ>5ίίΙΐίΐίΐΙΙΙΙ ΓίρΙΕΙ 

ριι^ΐϋίΐίί «ιΐ. < Εμο καίιη ί* ιιΙεγΟ οοηαρΐβ*. ■ 
ν*:ηιιΐ) Μεο" ηοΐί οΜίΐιίΐΐ.κί ηοε γ/οιιΙίιπιιπ. Ναι» 
νίι ΪΙΙιΐι) : « Ε«:θ ΓΟηαρΙίϊϊ, ι νίημιιι (ΙϊιίΙ,' Πιι" 
ΚΜίη • ιιηι νϊΓ{μηίιΐιβ ΡΰιιιϋίϊΓί Γοη«νρ(ίθυ<:ηι οΥ- 
ιιιοηίίυΐ. Ι Ε,<•ΐ'.ί ι^.ΐυτ. )Νΐ)υί1, οοηαριοϊ, μ |'3- 
γίρ τί), '1{β« συλλήψ]], ™ Γ"β3 ΙίΙίιιίιι. ι Είειιίιπ πυκιοΐιίί .•,ίιιιι ιιιιικ- β;, ι ί 
λενομίνΟν, ίοΐΡ|Γ3 νΪΓ|ίιΐ!13ΐβ, μηίΐκιΐ) 1)ϊΙ>β!ιίΐ, βΐ ρ^ποί Λ1- 
Ιϊϊίϊιτιί Γι Ιί ιι ιιι. \\χε (ιιπί ηηκ ρπτΓοςιιίΐη Ικβ'ιβι » 
ϊηιιΐΐϊβ ;ιιιΐΐ!Η [ΐΓ.τιϋϊίΙ : < Κιοε \'ίπΕ<> η;ιΙκ•1>Ιΐ ίιι 
ιιΐβτο «ι ρ»πεΐ ΓιΓίιιηι **; > βΐ αιΐιΐϊΐ : < Ακβκίί ,-κΙ 

ριορίΐβΐί&ίίϊΐι ". ι ΟιΙΟΙ110ιΙ(! »')(0 ρΓ<ιρΙιι-11 »•• 
ίίΐΜΪΙ 3(1 ρηι|ιΙιι:Ιιϋ>3ΐιιΤ δΐ€ΐιΙ ΙιΟιΙιΟ 1τΐ1ιΒΙΙ|βΙι•Ι 

λΑ ίρβιιιι ; ίιιι,ιΙ βηίπι ιϊι« ΙιοιΙϊί <ϋιϊι, ϊΐ'β ρηί"\ΛΛ 

01 ιιγϊ:ι|ιιϊ(. Ομ γ "Ι «1 >"ί τβο «ί( ρπιρίκϊΐιϊίί ρτο 
ρΐιβίίχ %'3ΐΊ» £Βΐι,Ιίΐιϊ, ς|ιιβ βν»η«βΙίι•υηι ΐιΙ ΙΚιιιη 
€ίΐιι['.οιιιι ευίΐίΐιβΐ *ϋ1βιι!ϊ ιτιιιιιιΐιϊίυΐ, Α*_*ΐϊ8ί| ΐτ$«, 
υ( ίρ*ρ ιϋ, Ιίϋίίϊ κΙ ρΓθρ1ιι•ΙΪ9κ•>ιι (ρι',Γί.'ΐ^ οιιιηίιιο 
βρίιϊΐι»), βΐ ίη ιιΐΰΓ') οιιιιοορίι, ΒΙ «ηΐβ ριηιι- 
υΙΙοηΪ! ΙϊΙιΟΓΜ , βιιίχί ίϊ(, βι ρβρϊΝΙ ιιι;υ•ι:ιι1«ιιι. ΐιτατηλ^ί ίτγελος ^, χϊίτιτΓυν **ί χ»ΐλ τήν Εΰαν 

άιϊίριβχίΊΓτβυς, τι* άο«αβμ&ν ανες>τάβτ«ικ »3 ~ι?~ 

Ε'ίξο-:•) ■ χαΐ τ)]ν βυνβφΕίαν, ί,ν ουΐο; εύηγγιΐί• 

ΐ^το, τρΐς θείν μήπω χαίαρώς γ\αΟβα, έταράχ&η, 

(ΡηϊΙν, ίιιΊ -ψ Ίιόγφ «1-;ο5, Λπρ'ιξ ώς είπίΐν χιΐ χβτ- 

άκρβ; τη; τ.αρϋΐνίας άντε^ομίνι; * ι Κ>! ίκλογί- 

ζΐνί πιτϊΐήί εΓι) ί άίΜαμδς οϋ:οί. ι Δίά τοίίτο 

χαΐ β ίρχάγ^ίΐιΐί; κίραίιτι λύει -Λι Βειφιλή :η; χϊ- 

χβριΐωιιίνη; ΠιρΒίνου φ<ίβθϊ, βρ4; αΐιτ,ν ιΙ^ών ' 

« Ηή φοβαϋ, Μαριάμ* Λρις ^&ρ χ^ρι* παρί τψ 

θίψ. > Τ!νι ^ίρ;ν ; Ίίτι; μίνψ {υνΐΐή χω ΐά άβύ- 

νατβ ίυναμίνιο, κπΛ μΐνΐ) αο'ι -ϊει ηρημένη πρα των 

βΐώνώκ ■ ι Ίϊοϊι γΐρ, τυίλήψτ) 1ν γβστρΐ ■ ι βύΧ- 

ϊηψι* γ4ρ, φηβικ, Λχαύανοβ, μηίεμίβν ύινώογίζου 

ιήί ΐΝίρβινϋκί παρατρβτ^ν, μηϋ β:ά τοΰΐο βυαχέ- 

Ρ'ΐΐ'-Ε χβ\ ϊαρίΐιηυ ■ 

βηνιχαΰτα ΙΓρΐς τ)ρ 

βϋνβρομον Π)νιΧΒΰΐα τ|] παρβίϊί^; τ)]ν βΰλληψι 

ΐϋΐΐιΑΐ'νυ ■ « *ϊΐο« ο5ν βυλϊήψ^), φηοΐ, ϋα\ ΐίξϋ 

νΐίν ■ ι £^ουσα γΐρ ώτκερ ννιν !χ(ΐί, χαΐ μΐνοοβα 

τήν ιιαρβΕΜΐ«ν άϊιβλώΒηΐο;, ίμ6ρ«ονϊξ«ΐί, χβΐ τίξ^ 

τΐν «Ο Τψίτϊοο Τί4ν ■ ΐοϊτβ γάρ χβΐ Ίΐβαΐι; 

προορών 1χ πώλων Ιιών τιροίλχγίν - ι Ιίοϋ ή 

Παρίένοΐ ίν γ*βιρ\ Ιξ.-ι, κα\ ιίξειβι οΐίν * ι χ«\ 

5:ι € Προβ^λβον πρί( ΐήν κριφητιν. ι Πω; ούν ί 

«ροφήΐη; ηρ',οϊιλβΕ κρ^ς ϊί;ν τΐρ«9*τιν ; Ό; νΰν β 

ΑρχάΤΎ ( *°ΐ π Ρ^ΐ ούτήν Β γΐρ νΐν ώ-.ος ίΓϊι, 

τοΜΐβ Εϋίίνο; προιϊίί τε κβΐ πρειΤπίν. Όΐι ίέ ττρο- 

νήϊις ι ιτροΒΐτ ( ΐΐκ1)ν Εχουίβ χάριν ή Παρθε'νο;, ή *ν 

ΕύβγγΛίψ τρΊί β«1ν ιρ!ή ι«ιΐττ,( καραβΐ^ι «ψ _ ΑΓΕΐιιηκι?1υ5 ϊΐιίοπι Ιιοιίίβ ιι! 6»ιη : < Ρίΐίβ», ϊ 

β.......ί. " Π...ΕΤΛ... .*.. Α..^.. 1 «_*-. _ »_ ^ . -.,• .. .!_ ... _ • ,. _ ΡβυΛομίνί,ι. Ορο3Ϊ|Χθ£ν (.νν, φι-,αΐ-ί. 4 Έβοΐας «ρ&ς 
ιήν προ-#ήιιν, τιμ ΐροΟίκΑΐφ πβντω; ττνίύμοτ», 
χ*1 Ιν γββτρΐ 1\<χ6ΐ, «ρ\ν Ιλθείν ιών ώίινι,.ν τ&ν 
πίνον βξί^υγε, ιηΛ Ι«χιν 1ρ«ν. Ό Μ άρχίγγΕίο; 
νϋ» «ρ&ς βύτί,ν ■ € Τίξ|], ΤΤ»1ν, υΙΙν, χαΐ κα)1βΙΙ{ 
τ4 ΒνομΒ αύΐοΰ Ίηοοϋν (β έρμηνειίΕΐαι Σωϊ^ρ) ■ 
οϊ-ϊο,- γί^ Ιπ^ μίγοις. » ΕΙπεν 5ν Ήββΐος πϋιν 
"ΐήί, 4ρχί«ιν ί!μήν»ιί, ιωτίιρ τοϊι μίλλοκτ•ς αιώνος, ι 
Είίοι μίγβί, χβΐ Υί6; Τψΐβχου χΆιιβήσ«βι, ι 

Πώί ίϊ <ύχ ι'.κίι, "Ββιι μίγιις χβ\ Γίΐς Τψίστου, 
4λλ', Έοτίΐ χβ\'χί.τ,Οίι»ετβι; ώ; κρΧ του χβτ» 
Χρίίτίιν άΐβρωιιΐν&υ Ώοιο^μενο; τον ϊΐγον , 5μβ 
«βέβηλων, δτιχιι 1 . γνωσβήίίίβι ϊοίς π-3βι, **1'4ιε4 
τοϋιων ιοιοΰΐο, ύπάρ/ων χτ;ρυχβή3Ετβι, ώς χβ\ 
χ4ν Παΰΐον 0)Τ£ρον λίγειν ίχειν * « Ό β<6; ίφοι- 
νίρώβη ίν ααρχ'ι, ίχηρύχΟη ίν ίΟνίίιν, ίπιοτΕύβι 
έν χΐΐμιρ ' ι άλλα χαΐ, < ΛώϊΕΐ, φηαΐν, αιΐιώ Κύ- 
ριος τον βρόνον Διβΐΐ τοϋ -πατρίς ούτού ■ χαΐ ^ββι- 
λεϋοΕί ίβΐιΐν <-ΐχον Ί*κώεΤ ([ς ίούς αιώνας, χ*1 
*1|ί φΛβΑάΛϊ αιίιιί βύχ Ιτιβι ϊέλος • • «υ 5ϊ ή 
βαβίλεία ίΐς οΊώνας οΟια πίρις ',ύχ ί^βι, 4 θίός 
έοτιν «ύϊός. Άλλα χαι τιαιέρι τον Δα61! οϋτος 
Ιχΐΐ, ούχοΰν χοΐ άνβροιΚίί Ιπτιν & αίιτίις, ώς (Τναι 
τ>.ν ΐεχθησίμενον βίΐν ίμοϋ χ«\ ΙνΒρωκον, ιιΐί» τβ 
ανθρώκ'.υ. χα\ ΤΡ,ν βίου. π*ρα θεοΟ χαΐ Πάτρας, 
ώ; άνβριιιπον τ)]ν 6&ια£οχον ^αβιλείαν λβμβανοντσ, 
προϊΜΕΐιί,ρυϊίν Ί Λβνι(;λ - Ι ΈΟιώρουν " Ιί». ιμΐίΙ, ΙίΙίιιίιι ΕΙ ΠΝΒΜβ ιιοιιι.ιΐ ί]υί Κ•1ιιιη, Ιϋ «Ι, 
δ.ΐΙνΒΙΟΓ. ΙΝι'. Η.τϊν ιιι:ι)(ιιιΐϋ ; • ΓΐΐΓ&υβ ιϋιίΐϊι:! Ιιιίαι ' 

< Αϋιιιίΐ'ϊΙιίΙίι, 00ΙΐΒΪ1ίΒΓίυ&. Π••ιΐ5 Γοπϊε, Ποηιίπυϊ, 
ρήηΕρρι μκϊίβ, ρ:ιΐθΓ ΓοιιιγΙ βΛουΙί". > Οιιί ιηιιιιι 
οηιΐίοιίίΐ »π;1ι»ΐϊ(;»ίΙθ5 ϋίΜΐΐϊ :,Ι]ίο ηιίριιικ έτη, 
η ΓιΙίιΐί ΑΙιΐΜΐιιιί τοοι)>ίΐιΐΓ. 

< θιυμϊΠΐίς σύμ6ονλο{, 0εϊ; Ιϊ^υρί.ς, (ξβνοια- 
Γούτιρ βυνιρϋ νίν χ*1 6 αρχάγγΐλίς φτ,σιν • ι Ούτος 

ΟιΐϊΓβ π»η ><ι : Ε» πιλκ» 1 "» « Εϊϋπΐ ΛΙιϊκΙιηί ; 
Ιιβιιε νβΓΟ, Εΐ'ίιβι ναοιΙιίΙιΐΓΐ 0>ιί• ηοη ΠΪιΙ Β> Ιιμ- 
ΠΙΒΒϋΐιΙβ ΟΙΐΓίίΙϊ κΓΐηοιίΕΐη Ιιλ(ι«, *■>> υΐ «Ιβΐ)ιΐΓ*η• 
ςιιίι 3ΐι οηιηϋιιΐϊ ι;.^Κ(ιϊι'<Ιιιγ ι•1 ιΐ) βί( υ[ υϋβρΓ». 

ίΪΜΐίϊΙΙΙΓ ΙΐΒ Ί Ραιιιιικ ρο*Ιβϊ ϋρ?ΐιιί (]|>|1 ; ■ Ρ(|Ι , 

ηι»ιιϊΓι'.5!»Ιιι; •ιΙ ίιι ΰΐιπκ, ρΓχϋϊι:αΐιι« ίη ρ,ΓΠ'ΪΙ"^. 
ΓΠ'ιΙϊΐυϊ ίιι ιιι Η ηϋ Ο ".ι &ηΙ ιι<Ιι|ίΙ «ιι^βΐυι ; . Γ•»ΙιιΙ 

Η ΟΒίηίαυι Ιίβιΐί ΒβιΙβηι ϋηϊίιΐ μαιτίβ φι, « 
^ιιιϋίΐ ίιι ίΐίΐηι η ίΐΓ.ηΙι Ιη χιρπιΐιιιι. £1 Γ<•ρηί γ]ι|* ηαΐ) 
ίπΐ ΰηίί. ι Οιΐ)ϋβ ςιιί*ι<;ιη Γβ£ΐιυιιι ίΐιιβιη ιιοιι ι-,»- 
ΙκΊ, Ηίϋ βϊΐ Ρίΐΐ5. Ιρ»ϋ ϊυΐϊΐη υΐ Β»νί() μαΐΓβιη Ιιι- 
Ιιιΐι ί^ίΐιΐΓ ίιΐβπι ηΙοΙΙβ* Ιιοιιιο, ιιβ υι ρίΓΪοκΙαβ 
κιι ΙΙ.'ιιβ κίιιιυΐ π Ιιοηιη. Γίΐίυβ (>βί Μ Ιιιιιιιίιιίϊ, ηο 

Μρ\Λ 2 Ό(0 61 Β ΡϊΙΓΒ ΓφΒ ρ0163ΐ3Ι£ *[υί ΙΠ ΙΙΒ- 
ιιιίιιί βΙΙϋββΒίΟΓί Ιϊ1ϊιιΐ]ΐ]ι•1. ΒίΕιίΙ νίιΙΪΙ β( ρητΐϊιιΐΐ 

ΟίΐιίιΊ •1ΐΕβιΐ9 : ι ΛβρίαβΙιιπι (Ιοηββ Ιΐιτοιιϊ ροβίϋ 
ίιιιιΐ, «ι Αηϋςυυβ (Ιίεηιπι •β(1;Ι, βΐ «Τ* οβπι ιιυΐιί- 
Ιιΐϋ οιχΙΙ ςυι$ί ΡίΙίΐιϊ Ιιιιιιίι.ί^ «πιβίΝΐ.'υΙ ιιμ|ιι« , 14. Ιια. ιιιι, 13. " Κ». ιι, Ο, Ι Ι Τ,„ Ι,ΐν 175 0ΒΕ60ΜΙ ΡΛΙΛΜΑ 1» 

^ ιιιΐΐφιιιιΐι ιΐίοηιαι μβηκηιι, οΐ ύο ϋΐ ο! ροΐοοία- ^ γάρ, φηοΛν, Ιως οδ θρόνοι ετέθησαν κοΛ «αλαάς 
ΐι*η <Λ ΗοϋοΓοιη οΐ κςουαι ; β]α » Γ6§αηι «ΐΟΓηαπι, ήμερων ΙχΑθισ* * χαι Ιδοΰ ώς υΐδς Ανθρώπου έρνέ- 
λι ρϋΐο-ΐι• ο]ιι• οΙΐοΗ ηοη ονΓοΙίηςιιοΐιΐΓ •\ > μ*νος έπ\ των νεφελών του ουρανού, χαΐ μέχρι το» 

70 παλαιοί» τώ* ήμερων έφθασε, χα\ αύτψ εδόθη ή τιμή χαι ή εξουσία • κα\ ή βασιλεία αυτοΰ " βα σ ιλ<(§ 
αΙώνιος, χα\ βασιλεϊ έτέρω ουχ δπολειφθήσεται. • €οηβ ΓοςηαυΙι οαροΓ ΙΙίΓΟηαηι ΠανΙά*, οι Γοςη&υΐΐ 
Ιη άοβο Ιοοοη, €«ιιι Ι*οο6 ςιΓιύοιη §11 οηιηίοαι ςνΙ 
Ποαιη τογοιιΙιιγ ρ*ΐΗηιχ!ιι, Ό*ι\ά οαίοιη ρίαο οι»- 
ηΐηιη κςυιη ρΗιηαβ !Ό{η*νοΓίΐ, • Οβο «οοορίιιο Ιη 
Οχυιοιιι ΟΗηβϋ ψιΐ ροίΗαι-οΙιοΙοπι «I Γ6$ίοιιι ροΐο- 
*ΐ*Ιοιη ιιι υηιιιιι οοώοβίοιη οι «ΐοηιααι ρΗποΙροίηηι 
2οιι]ιιι>χΊΐ. ΥΙγ$ο νβΓΟ ιηιΙοοίΜΐιη», αυάίιίβ Ιαιη 
«ιονίο Ιιαιςαο αΊνΙηΙ• »5 »η£θΙο «α Ιρβλοι ιοηηοηΙ- 
ϋαο : ε ΟοηιΙηυο Ιοονιη,..• οι βοοβ οοηοΐρί*• ;...» βΙ Καθίσει Λ έπ\ τον θρονον Δαβίδ, κα\ βασιλεύσει 
Ιπ\ τδν οίκον Ιακώβ * επειδή περ ο μίν Ίαχ&6 πα- 
τριΑρχης των θεοσεβών έστιν Απάντων, ό 6% ΛαβΙΙ 
πρώτος Απάντων θοοσεδως ομού χα\ θεαρέστως είς 
τύπον έβασίλευσε Χρίστου * δς πατριαρχίαν τα χαΛ 
βασιλείαν είς μίαν ούράνιον χα\ αΐώνιον σ υ ν ή γ α γ ε » 
Αρχήν. Έ δέ ««χαριτωμένη Παρθένος τών ο&τως 
έξαισίων κα\ θείων ώς ήκουσε του αρχαγγέλου 
πρδς αυτήν βημάτων, δτ* Ό Κύριος μστά ο*δ, χαΐ ΙιαυοΜ» ΓιΗοη Γ6§η•ηΐοαι Ιο αιοηιααι ΛΚίοιΙαιΙ Β Ιδού σύλληψη• *•* υ1θν Μ***• *** βασιλσΰοντα των ΡϊΙΙιιιβ : ι Οοοαιούο, »ίι, ΟοΙ ΙεΙαάΤ ςαοηίοη νίηιπι 
ηοη οοςηοοοο; > ΙΙοοΙ ορΙΗΐηαΙοπι ηΙηιΙιοοΓροΓίΗΐΜΐ»• 
«ηο ραΜίοηΙΐΗΐβ βαροΓίΟΓοηι ηιίΐιί ηαηίΊοιη *0βΓ«• , 
ΐαηιβα ηΙΙιΙ Ιοςιιατ» Ιο υΐθπχίοη&ρϋοιιβιιι, οι ρητί- 
ϋΐΐαΐοοι οι ραπαιη ςιι« οοηο^ρΓιοηβπι ιοςϋοηίατ ; 
ςυοιιΚΝίο βτ|0 ηιΙΙιΙ αήα \$ΐηό 9 ςιιοηίαπι νίπιαι ηοη οο- 
{οομοΤ 81ο Γ•ιυΓ Υιγ^ο, ηοη φιία ηοηϋυιη οτοιίουιΐ, 
•οϋ ςαΐα ιϋοοοτβ ςααιιΐυη ροίβηι, ςιιοοκκίο γο• Δο- 
τοί» οο瀕ρΙκοΙ»*ΐ• ΡίορίοΓΟ» •Γ£ηαηβο1ιιι »<Ι οαηι : 
€ 8ρΙηΙοα, «Κ, Βΐηοΐαι βορ^τνοηίιιΐ Ιιι Ιο, οι νΐηυο 
ΑΙΐ^οΚηΙ οΙπιαιοΓαΐΜΐ Ιΐοΐ ; 14αο «ι ςυοϋ ηοιοοίηΓ 
•αηοϋιηι νοοαΜΜΓ Κίϋοο ΟοΙ. > Ιοη ςαΐϋοπι »»η- 
αία ο•, ίηφίιΙ, • 1ϊτ%Ρ 9 ρίοηοςυο (ΓΟΐίο• $ρ1ηΐα• αιώνων του Υψίστου Τΐον * ι Πως Ισται μοι, ο^βΙ» 
τοΰτο ; Ι««\ Λνδρα ού γινώσχω. > ΕΙ γ4ρ χα\ 
«νιυματιχον Αγαν, χα\ σαρχιχων παθών ύνιρανω- 
«ισμένον μοι κομίζεις το βύαγγέλιον» άλλα σύλληψίν 
μοι λέγοις έν γαστρί, χα\ χύησιν καΛ τέχον, χα\ το 
16ου προστίβης έπ\ τής συλλήψιως • «ώς οδν Ισται 
μοι τούτο ; 1π*\ ΑνΒρα, φησ\ν ν ού γινώσχω. Τοδτβ 
61 φησιν ή Παρθένος οΟχέτ* ΑτΕΐστουαα, μαθ€ΐν & 
το «ρίγμα κατά τό δυνατόν ώ; Ιχιι ζητούσα * Ιιά 
τούτο χα\ ό άρχάγγολος «ρδς α&τήν, « ΠνοΟμα, ψψ 
σίν, &γιον έικλοΰσβται έ«4 σΙ, χσΛθν^ναμις *1Γψίστοο 
Ιπισχιάσ<ι σοι ' θιδ κα\ τδ γσννώμβνον &γιον χλη- 
θήσοται ΤΙδς βίου * > αγία μ«ν γάρ Λ σο, φησ\. Ιοηοη ιαοαυ• •ηροΓνοη1οι Ιη Ιο ρβΓ ιηρίιαβ «αιιοΐΙ £ Χ1 \ χβ χ α ριτωμένη 9 Παρθένο * Πνουμα δ• πάλιν &γιον ΙοαϋοηΙο Ιηαβηΐόαιίοαι, (ηοίηιβηβ οι ρπρρΐΓ»ο» Ιη 
Ιο ΟοΙ οροταΐΐοηααι , οι νίποβ ΛΙιΙ«•'ιιηΙ οΙ>υηιΙ>Γΐ- 
Μι Ιΐυ! ιϋιιαΐ οοτίυϋοηη», νΙ«|αο οΙ)οηι1)Γ&ϋοη1• οι 
«θ€ΐοΐ^ϋ• Ιη 16 ΙιιΓοπηοη» ηηηιοηίΐιΐοηι ν οοιι ιιι ίια 
ιΗ€ΐηι ν Ηίαιΐ ς»ο4 ηοοοοίυΓ οοηοΐυηι, Ποί Ρίΐίιιιη, 
λΙΐΐΜίωΙ νΐηοίοιη ήοααηο Γογοιο ^η^ιιιαηι• Ναηι 
•οοβ Εϋ§»))6ΐη οοριοΐι Ινα, ΙίοοΙ Ιο §ΐ»τίΚ- 
Ιαίο ΐοΐα τίΐα ΐηιιοιοΐο, ηυμο \η «οηοοίυιο οχ 
•οία ΟοΙ νοίυηίοΐο £ϋυηι «οηοορίι, ι ςαίο ηοη 
οΗι }ηιροι•ίΙ)ίΙο »ρυ<1 Ποαιη οιιιιιο νοτϋιιηι• > 

φΜ Ι^ίΙΐΙΓ ρΟΟΙ ΙΟϋΟ ΥίΓ^Ο £ΓΑΐίθ8ί&»1ΐηθ οιιΐ 

ηαΙΙα ρΓθρΐ«Γ ιιιαίϋ οιιιη Οοο οοιιΐυηοΐΐοηοοι οοο- 
ίβιτί ροίτΐΐΤ ΙίνΓαιη οι! Πουιη ουΓΓίι οι ρβΓ οπι- Ιικλούσοται έπ\ σΙ, δι* Αγιασμοί προσθήκης δψηλο• 
τέρας, Ιτοιμάζον χα\ προχαταρτίζον τήν Ιν σοΙ 
θχουργίαν * χα\ δύναμις Ύψιστου έχισχιΑσοι σοι, 
συνεπι^^ωννΰσά το &μα χα\ διά της έν σοι έπισκιά- 
σ<ως κα\ συνάφειας έαυτ$ μορφουσα τήν Ανθρωχό• 
τητα, ώς «Τναι τδ γεννώ με νον δγιον, ΤΙδν βοοΰ,δύ- 
ναμιν Υψίστου με μορφωμένη ν χατ* άνθρωχον• 
Ιδού γάρ χα\ Ελισάβετ ή συγγενής σου στείρα τδν 
Απαντα διανύσασα β!ον, νυν Ιν γήρ?, Θεού 0ου• 
λτ,Θίντος, παραδόξως κυοφορεί, δτι ούχ Αδννατήσει 
παρά τφθιφπΑν ^ήμα• Τί ουν ή κεχαρ«τ%>μένη 
πρ'/ς ταύτα Παρθένος, χαΐ τήν σύνεσιν θεία χα\ 
ΑπαρΑμιλλος ; Πάλιν προς τδν Θεδν τρίχει, χα\ δν 
ΙΙοιιοιη %ά ΙρΜΚΐι ΙοΙοιιαΊΐ, βΓοΒοη^βΙαιπ «[Γαία : δί € *χης τ ^ αν τδν Ανατείηται, πρδς τδν άρχάγγελον 
δρίπίαι, ηΐ οίο, οϋΐοίηο •υρθΓνοη)οΐ ίη ηο ςιιί ° άγουσα * ΕΙ Πνεύμα, χαθά φής, αγιον Ιπελεύσεται ηιοΑηι η&ιαΓαιιι ρυπβοοΐ οι οοιιβηηοΐ οο* ΐΌοΙρΙοιι- 
όαη) ΜΐυιαΓΟίη ρ^παιιι, ιΙ νιηιι* ΑΙιΐΜΐιηί ιΐιο 
•ηΐιιηϋη^ιΐ αιΐ όΊΓοπηαηύυιη Ιη ιηο οοοαηιΙΐΜΒ 4*α- 
ΒίοιιΙίαίοιιι ϋίαιη ςαί ο•ι ίιι ίοηη* Οοί, οι οΦιι^οη- 
4απι βΙη« οοιιιίιιβ ρΐΌΐοηα, ιί ςυοά ηοκοΐυΓ βιίΐ 
•ιηοιυιιι , οι ΡίΙίιι* Οϋ& οι Πουβ οι γοχ 86πι- 
ριΐοηιυι, ηοη ίβΐ οηίιη ιπιροβοϋπίο ορυ<Ι ί)ουηι 
οηιηο νβΓϋυΐΗ : ε Εοιο αιιαΙΙ» Οοιηίηί, Αοι ιιιίΐιί 
οοουηιΐυηι νοΓϋυιιι Ιαιιαι. • Ει (ΙίβοβΒΒίι οιι§ο- 
Ιιιβ αλ> οα ΓθΓιη<)ΐιοη• ιιι υίοτο ίΐίίυι οοΓροή 
6θ«ϋαηιΙυιη οηιιιίαηι ουηιϋιοΓοηι, οι ροτ ΐβίοηι 
οοιι)υιιοΐΙοηοηι αιί ηιίιιίβΐηνίι 1οΓ|2ΐηο πιαυοΌ 
οαΐαΐοαι. Ιιο «οηο Ιοο!α• ροΓ οα «μια ν\ά\1 οι έπ' Αμα, τήν Ιμήν φύσιν Ιτι χαθαΖρον χα\ ένισχύον 
δέξασθαί με τδ σωτήριον κύημα * ε Ι δΰναρις Υψί- 
στου επισκιάσει μοι, μορφουσα χατ* Ανθρωπον έν 
Ιμοτ τδν Ιν μορφζ Θεού θντα, κα\ δημιουργούσα λό- 
χε ία ν Ασπορον • ε Ι τδ γβννώμενον Αγιον χα\ Πδς 
βεου, κα\ θεδς κα\ βασιλεύς αιώνιος * ού γαρ αδυ- 
νατεί παρά τψ βεφ πάν (&ήμα * ι Ίδου ή δούλη Κυ- 
ρίου * γένοιτο μοι κατά τδ (&ήμά σου. • Κα\ άπήλ- 
θεν Απ 1 αυτής δ Αγγελο;, λιπών έν τ% γαστρ\ ταύτης 
σώματι συνημμένον τδν του παντός ποιητήν , χαΐ 
διά τής έν αύτ|| ταύτης συναφείας, ή διηκονηΛ, 
προξενήσας τφ χδσμφ τήν σωτηρίαν. ΟΟτω δέ χα\ 
Όσαΐας δι' ών ήδη χα\ μαχαρίως ήξιώθη παθοΙν έν» » 1)Αα• η 1 ! 9 > 1'• 14 • 
ΓΓΤ 

αργός πρ<,Ε1τιίγβιψι• 
1ΐ(.ι<ρύμ έχ ιού και 

τ'ν ϊνβραχι ΙαΒΐντα ' βιά γέρ τη; λαβίίος 
Ι).ββ*ν ό £=ρβφί1μ, ϊι' ζ; χα) τών κϋτοϋ γιι'λΙΐΜ 
ί,ψαιο, την χαβαραιν (ιδού;. Τ<.ίτθ >' V το τη; 1«- 
ίϊίβ; ίχτίνω τώ μιγάλω βιαματι τ*υτ&ν, ϊ Μωτή; 
Ιώριχι, βατονιχπυρ^ήμμΐνην χα) μή χαταχαιο- 
μίνην. Τίς 6* ούχ οΐίιν, ώ; η" ΠαρΟΐνομήτωρ ϊχιΐνη 
τ« ή ρίτ^ί χα) αΟΐη Ι) λα€ί; Ιατιν, Ιν έαυτί) τδ 
θ.Ιο ; πυρ ίπυρποιιίτω; αιΛλαοΌνσα, χ» νταϋΒα δια- 
>ονί]ο»ντο; αρχαγγΟον ϊ)) βνλΐήψΐι, χα) τον αΓ- 
ροντα την ΑμαρτΙαν του κίαμοι) βι' αυτή; ουνβψβν- 
*•* 77 *Φ ανΟρωτίίω γίν*ι, χα) 6.4 τη; άπορ0<|- 
«ιι ταύτη; βυναφίίας ημα; ικριχαΟάραντο; ; ΟΙχ- 
οϋν ή Λ*ρβ;νομήτωρ αίτη μίνη μεΟοριάν Ιβτι 
χτιιτί,; χα) ίχ-,Γβιουφύβίωί, χα) βύτήν ιΓϊοντιιτοϊ ΙΙΟΜΙΙΙλ Χ\'. 
ο! γαρ αμΐτω; έώραχι Α» Α ρ.ιιί ΓυΙίΐίΙβΓ ιΙΙρίΜΐΜ *Μ ροΗυπιΙβ ιΐίιι 3 
ίρανδν νοητοί Ουσιατττρίον Ιιιιιι ΕΟ'ίρβρτί). Νοη «ίιϊριι «ί•1ίι 3«ΓΑρΤιία» ίρ«αια * 
<Ό;1ι*»[ί ήΐιοϋ οΐ6θ(ΪΙ»»ίι ιΙιιιγιΙιιιΙο Ογγμπ«πι ι" 
ίηϊΐι-ιιιιιβκίο »υή(ΐιΊ'ηΐί«ι, ιϋΐ» ιο«ρίΐ Γοκ-ίρβ 5«- 
Γ3ψΙιΪΓΤ> ϊΙΙιιγπ ΓτΙίΟπππ ΙίΐΙιίΚ]ιιβ ρι-ορίιεί» !ι- 
Ι)ίϊ φιιΐιιπ πιηηιίΐΐΐχιτι «Ιΐιιϋΐ. Λΐ> 1*1» Γοηίρβ ηοιι 
ιΙί£θΐνρ:ιΙιϊΙ ηιιαηιιιιι τΙΙηΰ" »|ιε<1ι<:ι»!ιιιϊι η«ο<) «ίϋ«- 
πΐ Μοτμ» : ηιϋυπ) Οιηιιπι *Γϋβιιΐβπι βμ ι*π•«η 
οηπίυπιρίΐΜ». ί»π» ιμιϊι ηοη ϊηΐι.•!ΙΙ«:ι» ηηοιιίααι ΪΙ1» 

Η-ίΙίΡ ν>Γ£0 Τΐΐΐχΐ «1 ΓηΓΒίρβ ρΓ.Ηί^ΠΓΙΐΐΏΙΐΙΓ. ί'11111 

ίη ιιΙλιό ιΠνΊιιυηι ί(ιΐ'ιη Ιίηο υΙΙο ιΙ«(γΪγπ«ιιΙΟ ροπ- 

ΜρίΠΙ, ΟΟΙΙίΙΓ ρίΐ.ΙΙΐ! 6113111 ιιιί II ίιΐΓϊη [Ρ Ϊϊί1ι»1ι£ϊ1ϋ 

φΐί ||1ΙΙ1»Ι10 ρ-Ιϋτί ι-οΐφΐιινι ίίίικη .]ιιί ίιι ΙρΜ Ιοί 

ϋι ρβΐηΐΝ ηιιιιιιΐί, <■[ ηο3 Μι ΐπΓΪ.ΙιίΙί ο»ι1υοι- 
Ιίοορ ιιιιιιΐιΙινϊΐΤ ΙαίΙιΐΓ ΪΙ1* ν)ρ(η ίίιιιιι! γι γαιιεγ 
«ι>Τ* βίΐ(ΐ>ι»ίί (οιιΒιιΙί Ιηιβρ «ϊίΐιιιι «Ιηκγμιιπι Αχώρητοι χώρχν ββοι !ί] γινώσχουοι &ιδν, »ι\ αϊ- ιηιπηιιι ; ίρί.ιηι κ'ιβιιΐ Γΐρίκηΐΐτη βιιπι ηιιί Γ»ρϊ ιήν ίμνήϊΟ'Λι μιτί Θίον ίιειΐ «ον %&ν ύμνβΰ 
Α5ττι χ«ι ιών τ.ρ>• λ'λτ^ αίτια, χαΐ των μιτ' αύτ)]ν 
ηιοϊΐάτι;, χαι τών αΙωνίων ηρίξίνβΐ. &0τη ιών 
τιροΐτ,ών Δποβιβίΐ , ιών άποίτίΧων άρχΊ, ιών 
μαρτύρων ίίραίωμα, ίων ίιϊϊΐϊϋων κρηπίΐ. Αΐτη 
»Δ* 1*1 γη; ή ίίξα, των χβχ' οΰρανον ή τιρπνίτη;, 
τΐ Μαιτ|( κτίαιω; ΙγκαΧνώπιιιμι. ΑΟτη χβτιρ^ή χ>\ 
«ΙΤήχαΙίΙία τήϊ Αββχιιμίνιΐί ήμίν Ιν οδραν*Ιί 
ϋκίβο; ■ ή; γίνοιιο πάντα; ήμί; 1κιτυχ*[ν ταΐ; 
αυτή; ΰπίρ ημών κρ*αβ((αΐΐ ( Ι,- ί<1;αν τοΰ *ρΐ αϊ- 
ώνων Ιχ Γϊιτρΐ; γιννΐ]βίντσ;, «αϊ 1π* ίϊ^άτοιν αΙ- ροΐωΐ <|ΐιίε»πιςιιί ββιιιιί ροιποβοιιη', Ιρηι» 
ρηβΐ ρ>ιιιηίηηαηΐ!ΐι( ((Μΐιιοηηιιβ 0«ϋΐη οιηςίιιυηΐ. 
Ιρΐΐ 6ϊΙ ρΐίί'ΐι ρβΓ <]α3ΐη ΓποπιΙιΐΐ Ιιιιη αηΐβ ιιιιη μοιΐ 
«ιιη Ιϋΐ ιι υ ί ι Ι ι ιτοβρϊΐ ; ίρ« ««Γη» βϊ«•Ηι ΙίΓαίΐυΓ ; 
ίρβι ρΓορΙι«ιί*τιιπι ηιαίβΓΪι, ιροβιοΙοΓυπι π•|»β•, 
κΐίΠνπιιη ΓυΐΓΪιιίΓηΙιιιιι, ιΐοοίοπιοι ΜιΙβΙ. Ιρ» Κγ- 
Γίΐιοιιιηι (Ιοτίι, «ΒίοΙίιιιη Ικΐίΐίι, ηΐνβη* ««»■ 
ιίοιιίι ΟΓπΐπίΜΐΐϋπι. Ιρ» ρΗηςίρΙοϋΐ Μ Γ*4ίι αοι 
ιπβπεηΐίη 8Ρ•'ί ΓοοΙ«ιίι ηιι»πι ηοί οιηι«* οοαίΐουϊ 
ιΙοιιιΊμγ ίΙΙίυιρΓΟ ιΐ"Ιιίί ίΐιρρϋ('ϊΐί*ιιιϋ>ϋΐίίΐ(ΙθΓηηι 
ΙΙΙίιτβ Βπΐβ ϋτςκ!» Ι ΡιίΓη {βιιϊΐΐ, ΕΙ ηατΜΙκα!» Μ• ι Ιξ ιύτή; βαρχιυβίντοϊ Ίηβοΰ Χριατού τοϋ ίΐιΐί» βι ίρ» ΙπΐίΓηιΐΙ ίοϊΐι ΟιΗϊίϊ ΟοηιίηΙ οβιΐίί 
Κυρίου ημών * Δ πρίπιι τ.ίβα ϊόξα, τιμή χαΛ ΐίραα- (^ <•ϋί οπηίΕ ςΙαΓΪ.ι, Κοιιογ Ο »(Ιογα1ιο πιιπο Μ Ιη και- 
χύνηβι; νΰν χαΐ άϊΐ χαΐ ιΐς του; αιώνα; τών «Ιώνων, βοΐι β*ι ■ιιΙογοιιι. Αηιβη. 
"Αμήν. ΟΜΙΛΙΑ 11/. 
Έχρυνηββΐσα τ$ Κυριακή ι 


■ ι Καιρώ ίΐχτώ έτήκουοά αου, χαΐ Ιν ήμίρ^ι αω- 
τΓ,ρία; ΙβοήθηαΑ αοι, > 5ι4 τοΰ Ήΐαΐΐυ «Ιικν α 
θίί,'. Καλόν οΐιν αήμερβν τΐ Ακβαταλιχδν Ιχίΐνο 
π(Ας τ^ν Ομιτίραν αναπην ■ίηιΐν ■ ι Ίϊβΐι χαίρι; 
ι&κρνανΕχτο;, ίΐοϋ ήμίρ* «.ιτηοία. ' άποΟώμιβα 
•Ιν τά (ρτα τ»0 αχίτου;, χα) Ινίυαώμιβα τα ίκλβ 
τ>)5 ?ωτοΐ, ώ; Ιν ήμϊρβ <ι1»ΐ7ΐμβνω; ιηρικατήαω• 
μιν ■ • •Τΐίί«' γάρ ή «*» βωτηρ'ων τβί Χριοτοϋ 
πβίημαϊων Ανίμνηβ^, χα\ το χαινον χαΐ μέγ» χβΐ 
τπκυματιχνν Ιϋαχα, το τη; άκαβιία; ρρα6ι!ον, το 
τοί μίλλοντο; βΐώνο; ηροοίμιον, χα) ΐϊροχι;ρύ:τ£ΐ 
τούτο Ααζαρο;, Ιχ τών &δο« χίυ&μώνων Ιηβνίλβών, 
χα\ ϊωνϋ χΛ προπαγμιτι μΐνψ Ριο3, το5 ζωη; 
Ιχοϊτο; χβι βανάτου τήν !ίθΗβ(αν, τϊτραήμίρο; Ιχ 
νεχρών αναατΑ«. ΚαΙ ιτροβνυμνοΰαι ττβίβι; χα) 
λ*4; ίχΛχο; ίικίΓνοψ τον βϊίον Πνίύματο; τ*ν Ιχ 
ίανατον λντρούμίνον, τίν έξ (Α« ψνχβί βνβγοντα, 
τον ψοχΐ χα) οώματι ζωην ά«ιβν χαριζομινον. ΕΓ 
τ ( ; οίν (Οίλίΐ ζων. ήμ*Ρ*ί ΒΛ» •ΐ» β4 !. «*"β^•> 
την γλώβαβν αύτβί Αιώ χαχβν, χβ) *»Λη βϋτίΜ τοϋ 
μήΐΒΜΙοαι ίΛον ■ 1χ*λιβ-ω απο χ*χ»5χα\ ποιηοάΐω ΙΙΟΜΙίΙΑ XV. 

ΟίίΐΛ ίιι βοπτίιιίΓα ΡαίΛβηιπ. 

< ΤοηρΟΓβ «Μρίσ «αιιιΐϊνΐ Μ, «ι ίη Λ\α ΜίαΙίι 
ια]υν! ΙΕ, • άίιϊΙ ρβΓ Ι*»ίιΐ" ΡηπιΙηυ) •', 1υ\»ι «Γρι 

ΙΐΟ Ιίβ •ι) ΤΜίΓίΠ» Εΐΐ3Γΐΐ31ίΠ1 ίιΐιιιΐ βροχίοΐιπιιπ λΙ 
Γ»γΪ Ι ι Είίΐ» ιιυηο Ιβηιρη» ιο»ρ(ιΙιί1«, (ί« 
<;;«$ ΐ3ΐ«[ίι, •1>]1;Ι*ιπιιι ορβίϊ ΐβηβίιηηιπι . 
αυαπιυΓβπηα Ιυϋίι, ΙΒηςιιχιη Ίιι ιΐίθ Ιιοηωΐβ *η»1)ΐι- 
Ιβιηυι ". ι Αρρη•ρΐη<]ΐι>ΐ βηίΓπ ίλΙυιιΗηπι ΟιιΙιιΙ 
ρ»5*ϊι>ηιιπίΐηβπΐ0Γί»,ϊΜβ)1ϋηΦϊαη>ίΐΓίΐ»(;η(ΐιη«•ρϊ• 
πΐίΐβΐβ Ρ3*ϊΙιϊ. ρια» ι>Γβΐϊιιιη, Γαίιιτί μκοΟ ρί^πιιι ; 
Ιιορ ργογΙιιιιϊι ί3ΐϊΛΐΐί β ιιιβιΙΙο »βρυ1ιοπι«> ίη ίη- 
ίβπιο «ι»Γ«βιι*, *1 ιοΠί «υΙοφίε ]ι«ηι ΟΙΐΓΪβιΙ νίι* Μ 
ιποΓίίί ίη>ρ• τίο (*οι1ι:ιιΐί* ηιΐϊΐΓΐιΙι;»ιιιΐ5 Μ πιοπιιίι 
γεϊοιιιιιϊ; ρροείηαηΐ ρϋβτϊ βι Ι•ΜΜηΐ ιιιγΙ)» 8ρϊ- 

Τίΐΐΐ Οβί »(Π2!> ΙΙΙΟΓΙίΒ τίοΙΟΓίϊΟΙ , 1ΠΜΙΙΙΓΙΚΙΙ 61 ίΐ«— 

Γιτ«θ*Μ*«;ϊι*.(πΓοηί, ϊηίηι* «ΙΰΟΓρυη τΗ»« ΧΙβΓΠΐη 
Ιιΐ'Βίεοιβηι. 8ί ςιιί» νιιΐι νϋαπι , (ΙιΙί^ϊι Λ(Μ ϊίιΐβίβ 
ΐΗΐηοϊ, ρΓ0»ιί!»ίΐι 1ίη Β .υηι βυιηι ■ ιμΙο, β[ ΙίΙιίβ ί]"» 
η« Ιυι)ιιίΐιιιΐΓ (ΙοΙιικι, ύίτβΚΐΙ α ιιιαίο «1 ΙϊειβΙ Ιιο- 
ιιιιιχ ". ι Μιΐιιιη >οιιΙπ* ϊβΓΤΪΙιη, βΐ «1>ΓίβΙ», 01 
ιϋϋοΐϋΐϊο, ηΐϊΐιιιη ΛατΙ αψΛο, ίνβΓΪΐϊ» οΐ ϊηΐηβΐΐιίι 
ιηαίιιιη «ιι» (Ιηπι, ροι.η,Ιβηίϊί βΐ ίΐιρΜίν*. ΟΊνι " 1,3. 11.11. II Οογ. η, ϊ ; Βοη. ϊι". 1ϊ. " γ μ' **»«. •3. ' 5 - 
Π9 σΚΕβΟΚΙΙ ΡΛΙΛΜ& ΚΙ 

ι*1 «γ|0 ςυίοαηςοο *& Ιδίίβ ηο»Γι§ βΐ ρρίΓβΙιΐΓ Ιηηι*. ^ το Αγαθόν. Καχον ©Βν γαστρ(ραργ(* *οΑ |**•ΐ χε& Οο«η:»ηι? ΤβιΐφβΓϊηΙίλίτι, ]*»]υη!πη». <Γ*8ΐίΐο46σι, ]«- 
*ϋ:{οαι• €ΐϋ^ιρο5]τιΐ9ηι, £6θ6Γ08ίΐαΐ60ΐ, οΙυπίΛίβηι ψ 
Ιη>ομΗι*(6ιιι• Μ (Ιίχηβ ριιΐίαρθβ &ΐιηυ&]ιηιηο1αΐί ρτ$ 
ΐϊοΙάδ 9£ΐΓι ΟοΙ. 61 ίικίβ ίοοιαιοηβ ογγΙιο* ϋηοιοΠοΙί- 
ι*ιΐ8<|υ*8 ιο ηο&Ι* ββΓνβηιοδ αιιη Ογοβα ερβ ηουί» 
Ιη οαϋβ ργοβιΙββ» ΙιχΓβάΊίοιίβ. δοό 4 ηοηηβ ροτοτ- 
ιΐυυιπ βα ϋοουιο, νίηιιιββςιιβ ηοηηβ ?ίΐ»ΐ8 (Κ0ίά1κ>- 
Γ08 ? ££ο ίΐ* οοη 86θΙίο• ΡΙιΐΓββ οηίιη ΐοΙβΓ&ι Ια1χ>- 
Γββ βΜυΐΐ|$ ςαοαι ?ιγ Ιβορ ΟΓάίοοίοδ, ρΐιικβ Λα- 
£)ϊίθ*ο« €|ΐΐ9ΐΐ|ΐ γο€1* οοιηροδίΐυβ , ρΙυΓββ άΊνΐίί:** 
»ρρ6(6ΐΐ8 ςιιοιο βίΐίΠοιβηΐί €0ΐιΐ6ηΐυ8, ρΐυτββ £ΐοη»υι 
ςα* ΐικΙυίΐΜΓ οαιϋΐεοβ αυ*ηι• Ιη οοοοοπίοΐα. (1ο- 
(βη•• Υ«ππο γιιοι ρΓορίβΓ ιιοβίΓΟίη ιαοΙΝΓιβαι οο* 
Μο ύϋϋεΗίοΐΌ* νΜ6*ηΐοτ νίαυίββ ., νί ηοβηιβί'ψβο* άαωτία• καχδν φιλαργυρία,, «ΧβανοξΙαΜΛ άΐήίία' 
χαχον κενοδοξία, θρε*σάτη* *** διίαρη*•**»• *9*- 
χλινάνω οδν 1* άπδ των τοιούτο* χαχών, **ι *ΡΤ»- 
ζέσθω τα αγαθά• Τίνα ταύτα ; ΤΙ^ν έγΧράχοίαν, τήν 
νηστβίαν, τήν σωφροσύνην, τήν δικαιοσύνη*, τήν 
Ιλεημοσύνην, τήν μαχροθυμίαν, τήν ΛγτΙεττ}*, τήν 
ταπείνωσιν, Ινα μεταλάβωμεν άξίως του *υ9άντο* 
ίιπερ ημών αμνού του βεοβ, χα\ λάβωμε ν Ι ντευοεν 
τδν ά/^αβώνα τη; αφθαρσίας, κα\ φυλά(ωμ*ν τοχρ* 
έαυτοίς εΙ; πληροφορία* της εν ούρανοίς ήμΤνίπηγ-ΐ 
γελμένης κληρονομΙας. Άλλα δυσάνυβίον τ© Αγα- 
θόν, χαί αϊ άρεται 78 δυσχολώτεραί είσι τω* χα* 
χιών. Εγώ μεν ο&χ όρώ τούτο, κα\ γάρ ι&•ίσ*ς 
σ&τόθεν υφίσταται πόνου; 6 μέθυσο; χα\ άχρατής Γπη^ιτ)^ ; « {ΐ££ηυπΐ 6€βΙυΓααι, 8ΐΙ Οοιιιίιιο», ν'ιιη Β τοδ έγχρατοΰς, χα\ ό άχόλαστος του σωφρονουντος, 
ΡΜΙιιιγ, 61 νίοίβηϋ Γ»ρϋιηΙ ι11υ4 ••. > χόΛ δ σ-.εύοων «λουτεΤν του έν αύταρχείφ ίώντα;, 

χα\ ό θόξαν έαντψ ικριθέαΟαι ζητών του 6ν άφανεία διάγοντος. Άλλ' Ι*ε\ διά τήν ήμβτέραν τ^ικϋβήν 
Ιυ*χολώτεραι ήμ?ν φα^ντα^ α| άρ«τα\, βιασώμεθα ήμας αυτούς * ε Βιαατή γάρ Ιατι, φηοτν ό Κύριος^ 
τ^ρασιλεία των ουρανών, χα\ βιασταΐ άρπάζουιιν αυτήν, ι 

ΙςΗοΓ 86(!υΙίΐ»ΐ6 61 (ΙΗ^βηϋι ορικ 6&Ι ηουίβ ϋΐα- Σπονδής ουν ήμ?ν πίσι χρεία χαί προσοχής» Ιν- »ιτΙυΐη 61 ίη^ΐΟΓϋβ, (υϋβΓη^ηΐίΙαβ 61 ^υΙπίΓηβΐίβ, 
ιϋνίϋυΐι• 61 ιηΛίιιΙίοίβ, ιιΐ ρΓ&ΥΜ ουρίίϋΐΑΐββ »υ ιοί- 
ηιί• ηοΑίΓί .•ιηον««ηιυ9 61 ί&ίοτυιη Ιοοο οηΓιηβπι 
^Πΐκυιιιίο86ΓΑ(ηυ§.Ε|6υίυι Λ^πεοΙαβί βαΐΟΓ 61 8Ιγιι- 

€10Γ α -83ΠΦΓ 64 Ι^ϋΟΓ^ ΟΠ) 68 00111100 <)1ΐί ΓΓΟηϋβ 

•ιμ!ογ6 8ΐ>3Γαιη<|ϋ6 ιοαηοαηι 1&|ιοΓβ δΐ5ί οιυϋηι ϋοιη- 
ρναι^ , §1 €οη€ορΊ806ηΐίΒΐη φνίιί*Γΐιι» 61 ^Ιοπ» 
•Λ αιοΙΗΓιοΊ «[) Βηίηΐ2 οο€ΐοοβηΐ, τβΓβ Ιίβϋί 
μια!• Τ»Κ'$ 6οίηι βυιιΐ ραυρ6Γ•3 ςνοηιηι 681 Γβ- δδξοις τε χα\ άδόξοίς, &ρχουαι χα\ &ρχομένο«ς» 
κλουσίοις χα\ πένηβητ, ώστε τά «ονηρά ίΜ*ί ταντα 
της οΙχείχ< άπώσαθαι ψυχής χα\ άντβιβοιχίββ» ταύτπ 
τον τών αρετών χαταλογον. Κα\ δ γεωργός γάρ χαί 
ό σχυτοτόμος και 6 οίχοδδμος χα\ δ ράπτης χα\ δ 
υφαντής, χα\ ά^λώς πί; δ δι' οίχείων πδνων χα\ 
της άπο τών χειρών εργασίας ποριζόμενο; το ζξν, 
Ιάν τήν έπχθυμίαν του πλούτου χα\ της θδξης χα\ 
τής τρυφης άπο της οΗεεΐαζ Ιχδάλωσι ψυχής, βν- ΐηαιη εω'ΟΓϋπι. Ιϋβο Οοηιίιιαβ (1β ίΙΚβ : ι ΒββΙί , ^ τως μαχάριοι - ούτοι γάρ είσιν ο! πτωχο\, ών Ιατιν 

ή βασιλεία τών ουρανών * διδ χα\ δια τους το-^ΰ- 
τους δ Κύριος, ι Μαχάριοι, φησ\ν, οΕ πτωχοί χφ 
πνεύματι. • Πτωχο\ δέ είσι τψ πνεύματι οΐ διά το 
άχδμπαστον χα\ άφιλδδοξον χα\ άφιλήδονον τ•υ εαυ- 
τών «νεύματος, ήτοι τής ψυχής, ή έχούσιον χα\ τήν 
έχτος Ιχοντες πτωχείαν, ή γονναίως ταύτης φέρον- 
τες, κάν άχούσιος $. 01 δβ πλουτοΟντες'»•^ •*« ς 
θουντβς, χα\ τής προσχαΐρου δόξης άπΛπίο«*<; 
χα\ απλώς οί τών τοιούτων επιθυμητοί τνγ|φιβιντ•ς § 
δεινότεροι; πάθεαι **ρι*αρήσονται• χα\ •ϊς ραΐ* 
ζους χαλ πλείους χα\ δυσχερεστέρας Ιμπαβοδντβι 
παγίδας του διαβόλου • τήν γάρ 1πιθυμ(αντ«0 «λαιι- 
τε!ν 6 πλουτήσας; οΟχ άποτίθεται, αλλ* αδξαι μΑ* Ιοςαίΐ, ρ»υρ6Γ68 δρίήΐυ Μ . > ΡαιιρβΓββ «υΐβοι βυηΐ 
«ρΙΗΐυ φιί βρίήΐο 86υ εηίοιο ιηο068ΐο ηοβ ^Ιοη» 
θ6α νο!υρΐ2ΐυπι ουρίάίΐΜβ ίιτβΐΐιο, ΠυβηΐβΓ ριυρβΓ- 
ΐαιβιο 8ΐιιρΐ6ϋΙαιιΙυΓ, γβΙ βΐιη , β,ί ιυνοΐυηίαπα βΙΙ , 

ϋθ€θΐ€Γ 81Ι06ΓΪ1ΟΙ. 0ί\Ίΐ68 Υ6Γ0 61 (ΙβΙίϋΠβ &(Πα60ΐ68 

τ^ ς*4α6»ι» «σιϋίβηΐββ ^Ιοηβοι ^ %ηϊ ίεΐ* ργογ8«8 
•ιρΐ604 (*68ίϋβπί^ 80βΓυ»θΓίυυβ οοηοορίδοθηΐϋβ ίη- 

ααηΠ60(6Γ»0 8ίΓΪ(ΗίθΡ656ΐ ρΙ|ΙΓ68 64«ρβΓΐΟΓ68(Ιί3ΐ>θ1ί 

Ια(|0€08 Ηΐοίιίβηΐ. Ημο εϋΐβαόβιιείί «οηοιψίβοβηΐίαπι 
4ιΙ«Ιΐ)8 οοη ϋίιηίΗίΐ, ββ(! ροιίυ& 80^61^ ρΙιΐΓ» ςυαπι 

ΡΠΐΙβ 6Χρθ&08• δ»ϋ 61 νο1|ΐρΙΐΙ08ΙΙ8 61 *ν*Τ«9 βΐ Π«- 
§ΊΓΐ08Ι18 6ΐ4ίΜθ1«ΙΙΙ8,6ΐρΐ6ΐΙβ 8018 00Β0«ρί80»*ΐΗϋβ, 

(ΙΙαα ρο^ηβ >66ηι4ιιοΙ» 86<Ι ουηςυ^πι ΓβρυΛίΒηΐ, ΡτΐΒ6ίρ6ΐ &0ΙΘΦ ύηςα* ΙΙΙιιβΙτββ ροΐββίοΐβ *<χ»ρί» ρ λον, πλειόνων ή πρότερον ^ραγ^μενο;. ΟΟτε* πα\ * 
ρΐυη ρβοταΐ* αι»]0Γ6*ια6 ρϋΓρ64τιηΐ ίη]ϋί«|ιία8. φιλήδονη• ηλΙ δ φΛάρχο;, χ*\4 άβωτος, χα\ 4 ά»β- 

λαστος, αΟξουσι μάλλον ταύτας, άλλ' ούχ αποβάλλονται. 01 δ» άρχοντες χα\ οΐ Ινδοξοι προσλαμβά- 
νουν χα^ δύναμιν ώστε μείζους έχτελείν άδιχίας χα\ αμαρτίας. 

Ιιίβο (ΙΊΚοϋβ 681 ρΓίιΐ€φ«ι*ι β^ΑΓί 61 (ϋνίΐβιη μ Διά τούτο δύσχολόν έατιν άρχοντα οτβθήναι, χαί 

Κ{ΐΟΐ(θ Οοί ιοΙ^γ^• ϋίκΙ^ ΙΚΜίϋιιοβ γ ι Οϋθΐοο<1ο, πλού?ιον.ε!ς τήν βασιλέων του ΟεσΟ είσελθείν. ε Κα\ ^Η» ν08 Ρ01€$ΙΙ8 €Γ60*6Τ6 φαί ψϋήϊΧΛ »1> Ιηνίθ6ΠΙ 

9ΐθ€!ραΐ&» 61 κ1οπ»νι ςι»Φ α 06ο αεί οοΑ(|υ«Γίιί8 * Η 

$6<} •βΠ»0 Ια.Γΐ>0ΐ4Ι8Κ. 81 θρθΐ60ΙΙ18, 81 ίΙΙΐΜΐΠβ, »ί 

ρ*ί»0«ρ* 8ϋ• Ρο!68ΐ 6ΐλίαι Ιειίίβ 8ί ν«Ιίι {Ιογϊα» Ουί 

ΐμ:^Γ«Γ6 61 8ΪΙ>ίθ•6ΐΙρ8ί νίΐΟ ίηίβΓΓβ, ίΐλ 01 4Ϊ8Γ0ρ42 
|<| ΒΟΙΟΙΟ ρΓϋρ00810Β6 , 1002088 6Χ6Γ0688 ν»Γϋιΐ€», 
ΙΙ»»5Ι13 81β60νν••ί», 000 Ο 86ΐη(Ηίρ$0 ΙΟαΙΟΟΙ Γι 018 

•» ΙΙιΐΛ. V, Ιϊ Μ ΙΙοΗΐι. ν• 3. • 4ο*η. ν. 44 πώς, φησ\, δύνασθε πιστεύειν ε{ς έμε, δόξαν παρ* 
ανθρώπων λαμβάνοντες, χα\ τήν δόξαν τήν παρά 
του μόνου Θεού μή (ητούντες ; ι Άλλα μή θορυ- 
βέίιθω εΓ τις εύπορος ή Ενδοξος ή άρχων εστί * δύ- 
ναται γάρ ούτος» έάν θέλη, τήν δόξα ν του Θεού 
ζητιίν, χα\ βιάζεσθαι έαυτδν, ώστε τήν πρδς τά 
χείρω (ίοπήν άναχόπτειν,. μεγάλος άρετάς έργάοον- 
ΗΟΜΙίΙΑ XV. 

ββ«ι, χαΐ μιγάΐα; βττώτασΟαι χαχία;, οϋχ ίψ' Ιαυ- Α ε'ΜΙΪυπ 

ταΰ μίνβ», βλλά χβϊ άτΑ πολλών ετέρων τών μ*) 

βουλομένων • χ«Λ γάρ ίύνατβι μή μίνον ί'.χαιοπρι- 

γ*Ιν χιΐ αωφρονιϊν, άλλα κα\ ΐοΙ>ς ϋικίϊ' «β\ άκο- 

λαστβίνειν ρΌι-λομένους χωλν(1* πολυτρΐπως, χαΐ 

μή μόνον «ΟττιΛή ΐτορεχειν έιοτον τι•ι Είιβγγιΐίψ «ϋηιΐί' 

τοΰ Χριβτοϋ χ«ΐ «Γς «ί,ρυξιν αΟτ&ϋ, ίλλα χα\ το 1 ;; ί:ι οΐιε 

4τϊ!ΐββίν βουλβμέυον; ϋΜδτάαοιιν τΐ) τοϋ Χριστοί ίει! γι 

Έχχληβία, *α\ τ•,ί< χι-4 ΧριατΊν ΐΓροίοιηκοΊιι 

ταύτης, μή μίνον ίιά της δυνάμεως χϊ\ ίξουοίι; 

ζ; ϊ'βχ' παρά θεοΰ, άλλα χιϊ '.ί τόπος γίνΐΐΐχ 

τβϊ; ύιίΓΛίΕΐΐΐί'ρο'.,- ίν τ.ίιιι αγαθοί; • ίξομοιοϊιται 

Τ*ρ τψ ΙΐϊΛτι τ& άρ;ΐμ£νον. Σποιιβήι οΰν ^ρί(ι 

Χ«1 βίας καλ προσοχής ιτίβι μίν, οΐιχ Ιπίαης £έ • 

τι1ς γαρ Ιν 6όξη ϊαΐ πλοιϊτω χαΐ ^ρχή χαΟιοτώσ'., 

χλ\ τοΓς περί λίγους χα 1 . ικρ\ τήν χτήβιν τή; χβϊ' 

βϋιοϋς βοφίος Ιβπουδαχιίβιν, ιΓιΐίρ σωθήναι, βού- 

λοινΐο, κλΐΐονας χρί'* βίας τι χαΐ οπουβής, έπελ 

χαΐ πεφόχαβ:ν «Ντί πως βνβίΐιιβέστεροι. 

73 Τοίτο ίί) Χιΐΐ άι& τών χβες χβΐ σί,μιρον 
άνβγνωβθέντυιν Ε;*γγελίων τοϋ Χρυτοϋ γίνεται 
χατβφανές- το; γ&ρ ί.-Ι Λα£ίρψ τελϊαθέντος θαύ- 
ματος, χα'ι βείιν είναι τίιν ποιήαπνταπίριιρανώς ««• 
ριιτήααντος, ο μεν '/,ιΊ; άοΐικί^Οηοαν χαΐ έπ(ο-;υ ■ 
μ», «Ι ϋ τηνιχαΰτα άρχο ντε;, ο! γβιμματτϊς 
δηλονότι χι\ ΦιριΐΓΒΐϋ, τοιούτον άπίοχον ΐοϋ πει- 
ιΐήναι, ώ; χάΐ χατ' αύτ&ί μανήναι μ5),λον, χα 1 . ύπ4 
φρινοβλβ6ίία; αϊνβτω παραδοΰναι ββνλεύκθαί τον, 
χι\ ϊ(* ων «ΙΐΗ, χοΛ βΓ ών ϊπρᣫ, ζωής μ! ββνά- 

ιι Κνριον άναφανέντα • ού γ4ρ ϊχει τις ϊΐι 


-1 τοις ο!χιίί.υ; ύφθβΐμοίι; Ανω τίτϊ Άν Χριβτίν 
Ιπϊραι χαΐ (Ιπ(Ιν* Ιϋτιρ, ιύχαριατώ ναι άτι ^χου- 
βάς μζ,ο, εμκίίιον αύτοίς Ιγίνετο ιτρ^ς τι Ιαον Ε-νιι 
νομίοαι Μ«ΐον τφ Πατρί- ίπιφίριι γίρ ιΰτίς εχεϊ 
«ρ4ς τ&ν Πβιίριι λέγων ι Έγώ £1 (Ι-ε'-ν ίτι ηίν- 
τοτέ μου αχούίις, 4*λΐ βιΛ τ&ν ίχλον τϊν «ίριι- 
αίώτα *Ι-ον, Γνα πιατεύαωιιν ίτι βϋ μ« απίατει- 
λας. > Ίνα γαρ ίμοΟ χι θΐίν γνώβί τ-.ΰτιν, χι\ 1χ 
τοΰ Ποτρΐ; («τα, καΙ κατ* ούΐϊν ΟίΜναντί'ίν, ήλλ4 
χατί γ-'ώμην τοϋ (Ιατρός τ4 ΐΐαΟματα Ιργιίΐμϊνον, 
^ρε μεν ενώπιον πάντων τοϋ; ίφβαΐμοϋς αυτού 
πρίς τίν Βατέρα, Ιϋϊνα Εε ε'ιπε πρΊς αΟτΐν, 4π;ρ 
Ϊ3ον άποΐείχνυοι ΐ6ν 1«Ί γής είηίντβ τψ άνωτάτψ 
χαΐ και' οΐιραν&ν Πιτρί • ώιπιρ γίρ μέλλοντος -τ,-> 
άρχ^ν πλάττίοβαι ιοΰ άνβρώπου βουλή ΛροηγήοαΐΟ, 
ούτω χαΐ νόν 1ν τψ Λαζάρω, του άνθρωπου μέλλον- 
ται άνιπλάττιοβαι βονλή προηγείται. 'Αλλ' ίκεϊ 
μεν του Πατρίς πρίς τίν ΙΓΙ'.-ν Ιν ιψ μίλλιιν πλ±τ• 
τεοβαι -;6ν ΙνΟρωπον εΙπίντος, Ποιήβωμεν άνθρω- 
πον, αΐιτος ό Υίος ήχουαί τοϋ Πατρο;, χα\ οΟτως 
ά άνθρωπο; εις τ& ιΐνβ: «αρή^Οη ■ ίντα,^βα 'Λ νόν 
ίχοΟίΐ τοϋ ΤΙοϋ είπάντο; 6 Πατήρ, χαΐ ',ϋ:ι»; 4 Λά- 
ζιρος ϊζωώβη. *0ρ3τ« την ίμοτιμίαν χ»1 τήν 4μο- 
Οαυλία"» ίοη ; ΤΙ μεν γάρ α/ί,μα της πρ&ο:υ/ΐ,ς £ τ .ά 
ΐ.ν περιευτώια γίγονϊν Εχλο', τ4 ίϊ ίήματ» οϋ 
προοειιχήί ήν, άλλα δ;οπιτεία; χαΐ αύΐοκρατορίις' 
Λάζαρ( ι β<ϋρο!ξω ι χ«\ ίίίΐΐϊ 6 τετραήμερος νβχρος ■Μ, Νβιΐ Μΐΐαΐ 3ΐ> 3<ϋ( ιοιιΙΓη «ιίιπι ϊη»1|ϊ*ί 
Νιι» ρ-πΐ'ϊΐ ηοΒ υιιΐιιιιι ]ιιιιίΐηιη •η «ηιΐίΠΜΐιοΐιι 
ϊοΙεγϊ, ίευ ίΐϊϊπι '|ιιί ίιφίΐΐϋ ει ι!Ϊ8Β<<!ιι16 *ί*«Γ^ νι-Ι- 
ΤβΙ ιπυΐιϊιηοϋβ »ϊΐί|[3Γβ; 5ιίΙ ηβε ο(ί»ηι ϊηϊ(|υίΐίΙ>•ιιι 
ΠΓ«ϋυ ο ιαΙΙβ είϊκβίΐ. κηη ίιΙΙιιιε ίιι«ΗΪ»ιιι Ι» γο 
ΙιιιΙιιίι »■ ίρϊΙΙιο ιΐοείΐέοι ρΓΖΐ)0Γβ 
%α\\ο €Ιιπϊ.ιϊ, ρ]ΐιβαιΐΕρΓ«βοιιΐΙ)ΐ , ί, 
ϋΐιΐΗΐιιΐΐίΐ-βΕΙκ-ϊϊΐΐ ΕοίΙβιί», 
*ί>ΐίί[ΐιβ ίΡιιιιιιΙιι•<ι €1ι•ίί>1ιιιη ρΓκμΟϊϊΙϊϊ, ηα* ποη 
ίοΤιΐιιι ιι'^ιΐίΐ» ροΐεϊΐΐΐα Μ]«Γβ » Ι>(Ό ΐοίβρίίβ , »ε<) 
βΐίαπι ββ ιιιίηιιβ Ιιοηίβ ϊη ίτειιφίιιίη ιΐιικίο οΐιΐΐιιβ- 
Ιιίΐ. Χιιη Ιαΐϋί ίΐιΙι,Ιίιί ηιυΙι-3 ριίπ«ϊρ«ι. 8ι.-<!υϋ14ΐύ 
ο^ι> βΐ ϊίοΐίΐιΐίί «ι ιϋΐί^ΐΐπΐίΐ υρΐΐί ευ . οπιιιϊΐιυί 
ςιιίιΐΒτη, αά ιιηιι χαυ3ΐϊ1«Γ. Οιιϊ εηίιιι $\ούλ ε! Ηΐνί 
ι ϊ) ει ροΐίϊΐβΐβ ΒιψβΓ'ηυΊιιιιιιιΐΓ, ει είτεα ΙϋΙβΓ** 
ιΊ ΐ'οπΐ|ΐ»Γ3οϋίΐιι ίΙΙΐη) (|ΐΐ3ΐπ ]ιι.1ϊί:.τηΙ ίίρίεηιίϋΐη 
*ΐιυίο«ι• νβΓ£*»ΙιΐΓ, ίί ηΙ*ιΗ ϊοΙϊλι. ιηααΊϊ ηβεβΐ- 
ϊϊΓίαηι ΙιαϋειιΙ νίκι ει ιΙΙΙί^ειιιίϊηι , γιιιμ ιιϋιιη (,ίηΐ 
ίι^(ίϊίΙίθΓΪ9 ίηββπϋ. 

Οικί'] ει Ιιι-ίΐίηιο ηίοηυη ϊχ Ιιυιΐίεπιο Εναη{;οΙιθ 
βνίϋβπ1«Γ ρ&ΙεΙ. Εΐβπίιΐι («οι Ιί-Γΐο ϋΐιρΕΓ [,α7.:ιπΐ!ΐι ηιί- 
ΓβευΙο ςιιο ϋίιπϊΐιιι »β Οιμιιιι γΙϊγβ ρηΐΜηηΙι 
ροριιΐικ ςιιϊιΐίη» ρ«ΓΚΐι»ιι; ^Γε^^11^ι , ρπηεΐρεβ Μ- 
ΐοιιΐ . υ «Ι δεπ1>;ε οΐ Ρ1ιβτίβ;τ-ί, Ιϊιιΐυιη ιΙ*γϊ( »( 
εΓβιΐΡΓεηι, υΐ (οηΐη ίρβιιιπ (ιιγβγοιΙ, «Ι ίηϋ,ιιιί 
ευιιι Ιι-3<1ετε ιηοπί ίηΐεΐΐΐΐΛΓοιΙ ηιιί ε! <1ϊε1ί( 
ΕΙ ίίειίΐ ίεϊο νϊι* ιοοι-ΐ(8£|ΐιε ϋοηιίιιιιη) ΜΐηίΐΒΜ• 
ΐοΐ'ίΐ. Νιιη ήΐηβ Λυιυιιι»Γεΐ εχ εο ηιιοιΐ ΟΙιπϊΙιιι, 
εΐβνιιΐίί ΙΐΗηαΐ οουΐίβ, (ΙίιεΓίΐ : ι Ρ»ΐβΓ, («ΐίϊβ >|>ο 
ρ-οΙιίΙιιιίΜβ ηβ ΡιΙγϊ τ(|ΐιιϋ3 ρυιαΓεΙιΐϊ ί ε.ιρΙϊι:51 επϊηι ϊρίβ ΡαΐΓβηι ΒίΤίΐιΐϊ : ι ΐ,ξο ίυΊΛΐι 
ιείοίΐ3ιη ηυϊα ΜπίρΐΓ ηιβ ΒΐιΟϊί, μ4 ρΓορΙβΓ ρορβ. 
Ιιιιη ']ΐιι είΓΠΐιπϊΐϊΐ ιΐίιί, ιιι ειπίίΐιΐ (ΐιιί.ι Ιιι ιιιε πιί- 
ίίΐΐί'.) ί'ι υηιιιι ρ,ιηΐίΓ 1'κιικι βϊϊε υΟΕπυβΜηΐ, ίΙΙιιιιι 
61 * ΡαΙΓβ ρΓοεεϋεηΐι'ίΐι εΐ Ιιι ηιιΙΙο ιιιϊηοΓειιι , ίΐιΐ 
εείίΐιΐιΐιιιτι ΐίϊεπίϋΐη πιϊηειιΐβ ορ»Γ»Γ> , ΐίειανίι 
ηυΐαειιι οοΓβιη οιιπιϊΐιιιι οουΙο* οι) ΡβίΓβπ», ΙιΙΙα 
τετο ϊιΙ ϊρΐΐιι» ιΐίιϊΐ ιιιιιε ΟϊΙειιιΙεΓεπΙ ϊιι Ιβπ-ϊϋ Ιο- 
ίμΐΐΐιίβηι ΐίβϋίΐιιί ίιι ειεείβίκ 61 ιιι 60?1ϊβ Ι'ίΐΓΐ 
ίκμίϊΐΓπι. ΕιιϊιηνΒΓΟ βϊειιΐ ίιι ρηιιεϊρίο, ίΐιιη )ίηϋίΐη 
<:Γ6ϊ[](Ιιΐ5 65561 Μϋΐιιο, ι:οιιί.ί1ϊιιιιι ρΓχεε<ΙϊΙ, Ϊ13 ία 
1,3ίΐΓ(ι ειιπ) Ιιοπηα πιιϊβϊ εβεεί ΓοπιιιτιιΙϋβ.'ΙΙίε 
Ιβιη Ρ*16γ ιιι! ΓίΙίιΙΠ) (!ε ρτη γτ•;ιιιι1ο Τιοιηίιιβ ιϋιϋ 
ι ΡϊϊΐΒπιυϊ ΙιοοΗΐιειη '; ι Ρίϋιΐί νβηι Ρβίτεπ» 
ίΐίτίΐ, ει ιι« Ιιοιιιο ίιι νίΐιιιΐ μ«»€βίίΙ. ΙΙίε ΙιιΙΕΓΟ 
Ιίιιιιι Ιοΐ|υειιΐβιη ιιιϋΐΐ ΡλΚτ, ει ϊίε ίικίΓυΐ Ία νίΐιοι 
Γ,-ίϋίι. νίιΐβΐΐ ΙιοιιογΪ» ει εοηίίΐίί ρβτϊΐιΐΰΐη- ¥οτ- 
ιιιιιιι ηαίιΙι-ΐΗ υΤΜίιτιιΙι με»ιρ»6Γ είτειιηΐίΐΜΐιίειιι Ιατ- 
1>ι ιι> βιΙΙιίϋιιϊΐ ; νβΓίι ϊυίειιι ΟΓϋΐίοηΪΒ ηοιι ϊΐιηί, ββ<1 
Ιιιιρβιίί π ρίοπχ ροΐ6)»ΐίϊ : ιΙίΐίΓε, νεηί Γοηβ*,• 
61 ίΐίΐΐίιιι, υείιιηείιιβ (]υ.ι(Γ':Ιυιιιϋ9 ΪΙΙι νίνιιι αιΙΓιιίΙ : 
μΐηιιη ^κ.Ίιΐίι ίιιφεπί' ηα τίνίΓιείΐιϋβ ΟΓίΙίιιηεΤΕΐ- 
ι Ιϋΐιβνίι τίκε ΐϋϊΒΐιη, 61 Ιιοε ρΓΟρίΒΓ είΓευκίϊΙιηΙει, 
ρΜβηΙ πιίιη »ί ηοη ιβιιΐιιιιι νοιίίΐηοίΐϊο», *ο.Ι ειίιηι 
ίίαιρΓιείκ νοίιΐιιΐ.ιιίιι ΚβΟΜΜν• ϋοπΐ ν»ΐ ϋβ ιϋβ'αιιβ βΐ 
(1«»!ΐινϊί Ιίρϊϊ ίιΐφΜΪΐιΐί ββίβι. 8ο« »<Ι ΐαιηυΐιιιιυε• 
ϊΜδϊΙ ειείΓ('0ίΐϋΐ30ΐίΙιιΐίί •ρΐΊΐιοιιεοι 1ιβ1)»ίΙ, 6( Ιιι- ϊη- 

η. !ΰΛ!>. Ι , II, Η. ■ Ι", ιι >1ον , κ. ΟΗΕΟΟΒΠ ΡΑΜΜΑ 
ΚπιιιιΙι,ιΜριτι, β! ΓφΙαγεπι αι-η9«ηιιιΐ , ει τοΰβ αι»- Α ζην βύτδ 
ΚΙ11 < ΙβΠίΤΐΐ ει νυητίΐ 1,»ΐ3(ηαΐ, 61 βίε ειιιη »<1 Ιυ- 
«ιιι ΓΡίΙϋίίϊίι, ηΐ ρπφι-ϋι οειιΐίβ, γΐιΐϋΐ-ϋηΐ οηϊπι I»- 
ωιιΐυιιι » Μοηβί, ρτορτίκ ρειτβρίίοηε, ίβηιεπιηΐ 
ΐιιοπιιί ΓαίιΐΓβπι , ιιηιι» ςυίΐηυοϊηιιιι 6ΓίΙ, ρΓΟρπο 
(χΊΐι, ιιιίβ εηίηι ιηιηίΐκΐί μπιηο ΙηρκΙπη βι πιο• 
ηυηβπίο «ιιβίοΐεπιπί, ώιίηιίβ νίιιπίΐ* φΐίΐηιϊ ι:0Γμυ-ί 
ϋ{>Ιιι1υτ, βι ΕΐώιιΗιιιιι, ψιο νεΙαΙαΙ'ΐΓ Γ»ι-«! «>1νβ- 
τυιιΙ, «Ι ρΓοηιΊίϊ ιιιπίιιυ, Οοηιΐηϊ βΐιίηι ν οι οιπιμιιιιι 
■ιιγϊΙόι ροΓϊοιιονίι, οηιιιι•» ίι>ΐο1ϋκ?ΐΐΐ>( α! ει•εϋβ• 

ΓβΙΐΙ Ε]ΙΙΟΙ(ί31[1 ί|15β «Μ Ϊ009Ι1Ϊ 63 *(Ι1Χ ΙΙ'ΐΙί ίΐϋιΐ 

ΐιηςιιαιπ Ο ςυ* ιυηΐ ', ροΗβ,υΒ οηιιι'ιι νείΐιο *1τ• 
ιηιίϊ »ιι» ει οηιηϊι ϊ» ρπυείριο ίοΐο τει-Ι» ίιι β*ββ 

3ι1ϋιι«υ5. 

πρώτον μιν ))ραν τ'.ν λίβον Ιχ τοΰ μνημΐίον, ΰατιρον δί τον 

ίψίι «ονβάριον ΐΧυααν χα\ ίιά ιών οίκιίων ώϊιυν της το! ΚορΙι ρ1βτη • ϊρα ττρΜΤβγμιιΤΛ ί<ι>ον»τ«; 
τοότβ, )| β** ίϋϊής ζωο ποιον ν«ί ; Έφώνηαι Λ ?ων^ 
μιγαλί), χβΛ τοότο β** το&ς ικριιστάτας * ΪΑΊίνβτο 
γ4ρ μη μιτρία φιον^ μίνον, άλλα χ*1 βοιΑήμ«* 
μίνιο ΐ',ϋτον ίναοτηοαι, ώβηιρ χαΐ μιχρβν άι><χων. 
Χ4ΐ «5 λίθου ιττιχίιμίνοΜ ■ αλλ* Χ** ί-πέαπ\ «φ 
τάφψ, χαΛ εΐπί τοΐ; πιριιβτώβι, χ«\ Τίρβν αΐτ-.ΐ 
τ':ν1Ιβο« χ»\ βσβοντο της ΐΐίοωϊίβς, χ*λ ¥«^1 μ 1 * 
γ*1Π έφώνηοϊ χοΛ Ιχαλιοι, κβ\ οΰτ»; άναβαν»* 
αΟτΙν, Ινα χβΐ οΊΑ της ο!χι!α; ίρακως * «ίτ^Ι γ*ρ 
έώρων 1<ριηαμένφ τίρτάφφ• χβϊ ίια *ή( ©ίχ«1*ΐ 
ίβφρήβιωΐ' αυτοί γίρ βίβοντο «ής β»«ιιβ(β< το» 
νΐχροΰ, «ταρτβΓος γίρ ϊ|ν • χα\ ίιΐ *ής έαντών 
4φϊΐί, ίΓ ής βίτοΧ τοΙς οίχιίαι; χρηβαμίνοι χ«ρ«1. 
βώμβτος ίιομδν χ*Λ ι& ίκ^ *ΐ 
φοινη; ΙπΙ τις πίπων 4χοΐ{ φβ*- νοϋβΓ,ί, βυνίιοι τιάντίί χ*\ Λίβΐίΰπωιιν, ίιι ϋδτίς ίβχιν Ο χπλών <1 μή ίντ« ώ; ίν-13, Α ψίριον ϊίίνϊΐ 
«ϋ ίήμιιι -ϊήΐ βυνίμκω; αύτοϋ, Α χιΐ πάντα τήν ίρί^ν ίήμ»-ι μΐνφ ίχ μ*ι ϊνΐων τι Βντα χοιήβι;. 
Ροραΐυΐ βγιε" βϊιηρίβι ρΓοριβΓ 1«Η> βίο εϋ οη-ϋί• Β Ό μίν ούν 4χαχοί Ιβο; β&τω !ιί κίντων ί*Ι- <Γιΐ ιιΐ ηοιι ιοίυοι κίΐβιιι ΙιϊΙιιιιγϊΙ Οιΐβιιι, βειΐ βΐ ρηκο 
ίιιΐιι$ βίι ορεΓε ει Ιίη^υιι είιι* (ϋνίιιϋαϋβ. Είοιιίιη 
Ι.ιμγο κ ίοιιιοο ο,υιιηΊυιηο βιοίΐ.Ίΐο, βοηιϊηυι 
ιαείιιι ιβϊιιυιη ηοβιο ρΒΓανβηιιΐ ϋϊκείροΐί, βί^υΐ 
ι•Υϊΐΐ(εϋίΐ» Ηιΐιοχαί ιι»γγ31 ', ίη Ιρκο βειίεηι Ηϊιτο- 
ϊοίγηιι ίιΐ8π:ι1ίΐιΐΓ, ρΓουι ρΓοροείίνεπιΐ ΖιεΙιηηΐΒ 
ιΐίιυΐ' : ι ΝοΙϊ ΐϊηΐίΓε, ΙϊΙίι διοιι, «εεο τβι Ιϋΐΐϊ υε- 
ιιίΙ Ιίίιί ίιΐίΐιΐί βΐ 84ΐν»ιοΓ; ίρίο ηι.ιιΐίιιιΜιι; ε! εε- 
ιΙγπϊ ιιιρβΓ ϊϋ\ΐ]ΐιβ»1ίΐη ει ριιΙΙυιη μΙηβ *.» ΟιιΊΙιαι 

νει-Ιιϋ 1ΐϊΙ(!ΐιιϋΙ ρΓΟρΙιιίΙ» ()ιΙ0ι1 ρΓΧ'ϋαυ» <Γ3| Γεί 

ίριο ηυΐ (οίηι 11οι 8ίοο ]υτε ιρρΐΙΙαίιΐΓ. Λ ι εηίηι : 
Κει ιυιΐί ηοη ε»1 ίΐ εοο&ρεειίι ηιοΐιΐίΐΐίΐυί, οβε ιιι- 
»ΐεπΐί. ηβε ιιεΐιΗιιβ, *βΐε!1ϊιε* ίΐιριΐοΓΟβ».; ηοη 1»- 
ΙηΜ, ηεε ρειίίΐιιιη ι*Ι εηυίίοσι ΙιιγΙιιπι αοΊΐηεΙΙ, ηεε 

3ΤΪΓΪ ύι'|[11, ηβο ΙγϊΙ 
ϊίΓΥΪΙιιΐω ΜΙ θΟ)ί]ι 

ι<ι.5«ϋ ε]ι» ίιΐδ^ηϊ» Ιιιιαιίΐίΐιι, ριιιρκηαβ ει ρ*ΓεΙ- 
Βίοηϊ» ; 3;ίι\ο ίοϊίϋεαι ΙπβΓβιΙίΐιΐΓ , Ιι -ιιι'ιηυιιι 
υ«γο εοιιιίΐαΐυ ιΚίΐιίΓαιιΙΙο. υβο]ϋΐ1υ$βο1ιι« ϊίΐβ πι: 
«ϋ»Ι*»η5 Ϊη«•|ΐι11ί1β,«ΐ ϊρββ ιιΐΒΐι&ιιρ.Ιυ» : ρη>ρΓΪηιιι 
ειιίιιι ΙιαΙεΙ ιιιαηϊυείιιϋίαειιι. ΙΙικΙε ε( ϋοιιιίιιυ* ϋβ 
βεΙρ«0 (Ιίιίΐ : < Οίβείιβ η πιε (]ΐιίϊ σιίΐϊβ «υιιι βι Ιιιι- 
ιιιίϋ» εοίάί *. ■ ΙΙΙε εΐ'£ίΐ ΐ(ΐιί ίϊϊϊηιιη Γθβιΐϋϋΐ;ι τβ- 
Γ3ΐ. τβι ίυρβΓ «ίιικιιι ϊεϋβιιι, βίε 1ΙιθΓθ*ο1γιιι» ίιι- 
^ΓεΑίιυΓ, οΐϊΐηεί βυΐβιο ΙιιγΙιχ, ίεΓβ οηιηεϊ ρυεη, 
«ΙΗ, ιεηΙΟΓεβ, ρηχΐΓΐιί* νβίΐίιιιειιΐί* π αεεεριίϊ η- 
■ηΪ5 ρ»1ιιι*πιιι» ηοαί βιιπΙ νίείΟΓίχ ιίςηιιιιι, Ιϋίΐηιυπ] 
νϊΐχ βυειοΓί αιοΓΐί£<(υα νίείοίί οεευΓΓβηιιιΐ, (|ΐιειιι 
■ι1οΓ»1]>ιιΐεΐ(Ι•:ιΙοεεΙ<3ΐιΐηοιιε):Ήΐιιιΐοιι>,$β<)ειίϊΐιι Π*ν•α* ίύτψ, ώ; μη μίνβν 5ΐγί) τήν «(βτιν Ιχ«ιν. 
αλί! Χ«\ χήρυχίς γϊνίπθα: ϊι' ίργων Τ* ΧΧ': »<Τΐ«ν 

ιϊίί ο&ϊοϋ βίοτητ^ί. Μιτα γίρ ι»;ν τοό Λάζαρο-* 
ιιτριήμιρο' Ιγιραιν, Δνάριον ιϋρών 4 Κύριο;, β 
κρθΤ)ΐθ! μαβται πάρα τιΐιν μαθητών, ώ; 6 (ύβΤΓ'* 
λιστή; Ματθαίίς φηβιν, Ικ' αίτοϋ χιθίοα;, ϊΛ Ί•- 
ροτΛυμοι 90 ΐΐσήιι χ«τ4 ιί;ν «ροφηΜίαν Ζιχα• 
ρΓο«, ηροιιρηχίτο;" « Μη φο6ο0, βϋγατιρ ΙμΙτ», 
ίίού ριαιλίύ; βου Ιρχιταί ηι 1[χαιβ( χαΧ αι!ιζα>'' 
αί>".6ΐ ϋρ3ος χα\ ί π'.ί;6ι;χώ; ΙπΙ ϋκαΐιϊγιον χβ\ ΐΐώ- 
λον δνοο. ι Έίιίχνι» ίΐ βιά ιών λίγων ιαβπη 4 
«ροφήτηΐ, 6:ι 4 κροφητιυίμινοΐ ί<5το; ρααιλΐΐ);, 
Α; χαΐ μβνο; βντω; τήΐ Χιών ΰηαρχβι βχβιλιύ; ' Ό 
βάϊιλιιλΐ οίο γ4ρ, φηβΐν. ο&χ Ιβτι νοίιρΑς 4*4 
νβοιί£ίΙία ειί^ϊΐ ηβε Ο τών ίρωμίνων, ούβ« ραρί; τις χαΐ χαχοκοιοΐ, 4*β- 
ηοιι .ΤΛίιιιΐϊ τϊΐί» ο,υιπι ηο- αιιιτια; χ«1 δορυ^ροΜί Ιπ«γίμι»ο;, ή π«ζών χαΐ 
(«κοτών επιακρίμ»νθί πλήβοί, πλί«ν•ξί^ Τ« βνζών, 
χα\ τέλη χαΐ φόρους άπιιτών, χα\ ϊουλ*!»; χιΐ 
ΰπηριβία; άγ*ν»ϊ( τι χα\ ίπιβλοβ«Ιί • άλΐβ «ο Ιλ(- 
αημον βύτοΟ τβπιίνωίΕς Ιβτι, χβ\ ιττωχ4(β χβΐ ιί- 
τέ'ΐια ■ 6νψ γαρ {«οχοΰμινο; Είϊήει, άνίρώτ.ινοκ 
ίγχον ίηαγίμϊνο; ούίίνα. Δ'.ά τούτο βίναιο; μ1«; 
οϊτος ριοιλιΐΐΐ, χαλ σώζων ίν Βιχαιοβϋνΐ), χβϊ β&- 
τ6; τιρίο; ώς Ιβιαιτάτην Ιχων τήν πραοτητ* ' χα•, 
γ*ρ χβΐ βϋϊος 4 Κύριος τ»ρΙ ίβυτ-ϊΰ ¥»ι»ι ■ • Μ4- 
ββ« βΐϊ' ίμοδ, ότι ηραί; <!μι χ•Χ τατ.Μνος **. 
χαρίία. • Ό μ*ν ο&ν τίν Λάζ»ρον ίχ νιχρών 4«- 
οτήβας βαβιλιίις βνψ ί-ιχϋΟήμινο; ι[οή«« τηνιχαντκ 
τ± Ίεριούλνμα• ο! !6 λοοΐ πίντίς, «ύδϋς βχΐβον. ίτϋΓϊ ίαηείοΓίιιο ιιοΐΐιΐι ιιπι ιοεε οοιιγϊιιιϊιιιοϊ : 
< [Ιοϊ»ηιιι ΐίΐίο Ιΐανιιΐ 1 ϋοιιιιπι ίη εχεείίίβ Ιι ΙΙοε 
ηυιϋβιη Ιιοίβυιιβ Ιινυιηυϊ ί• ; ι ϋ<1 |)ι>ιιηι ιηίκιιβ; ίη- 
ι,τρΓείϊΐιιΐΗ ειιίπι ϊιΐβιη βοηαΐ »ε ιϋιΐνι ϋοηιίΐιβ. ι 
ΙΊιιϋ αυΐεπιςυοο 1 ααΊΙίΐυΓ; ίιι ειι:εΙίί«, ο&(βιιι1ίΐευιιι 
ηοη ίη (£ΐτίι ιιιιΐιιιη ηβε ηιοαΌ αϋ αοιιιίηϊΐιυ*, «ειί 
Ο ίη βιεβίίίβ ι1> ιη^εΙοΓΟοι εηοΗβ οείείταίί. Νβϋ 
ΐϊηΐιιηι ΊΙΙυπι βίε εοηείηβιιιε4 ϋειιια οηκίίειηΐ, *«α 
εΐϊϊΐιι ρηνίι εοηΐϋϋΐ εί γοπΙγϊ Κευιιι ρΓοροιίΙίι ■πίίδι;, 4νίρ«ς, ηρΐαβϋται, τ4 χι ίμβιια ύΐΜϊτρων- 
νΟν«ς, χα\ ρϋβ λοδίντ«ς Ιχ ψοινίχων, ίιίΕρ ί<*Α 
νίχης βύμβολα, ώς ζωοποιώ χι\ νικητή θάνατον 
γιγονίτι «ροβνί«ήνιων, προοίπιιιτον, ιτροΐΐϋμι»» 
αύιίν ' ούχ 1χτ4ς μόνον, 4λλ4 χι\ Ιντος των 1 
Ιεροί ικρι64λων ουμφώνως φβαντις, 'ΟβαννΑ < 
υίώ ΔαβΙΪ, ώσιννί Ιν τοίς ύψΐηοις. ΤΙ μίν «ί 
ώναννά ί μνο; Ιβτι πρίς Θι4ν 4ναΐΗ μ πομπός ' 
μηνβούμινον γαρ, Σιόοονβη, Κύριι, φη•ιί • χο 6* ι ι», 17. • Ηιΐϋΐ. .,(ίβΐ]1. 7 ΖίΐΙϋΓ. ιι, 3. *Μϊΐι1ι. ιι,59. 
1« 

τ•.ις νψίβτοΐί πρΐΟχείμίνον ϊείχνυίιν 
αύτον μΐνον, ούό' ύ-& ιών Ανβρώκων μΐνον. Αλλά 
χαΐ έν τοϊς ύψίπτβι; ύτιο ιών ουρανίων Αγγέλων 
Αννμνοΰμενον. ΟΟ μΐνον β άνυμνοΰβιν αύιον οΟτω 
χι\ βίολυγοϋβιν, ίϊ,λά χιι τη χαχοβούλψ χα'ι Οε',- 
μά/Ψ γνώμη των Γραμματίων χαΐ •αρ!βαίων, χαΐ 
πρί; τάς φονιχΑς κυτών προφίίΐις ίιϊ τών ίξίς 
Ιναντιοϋνταΐ' οΐ μιν γαρ φρενοβλαβώς Ιλεγον περί 
αϋτοΰ• ι Ούτος ο ίνβρωπο; ο4χ Ιιτιν (χ τοΰ θεού, 
χα\ ί-;'.!ή σημεία πολϋ ποιεί, ϋν Αψώμεν χαΐ 
μί] βανατώίωμεν αύτον, πίνιε; τιιτιιύβΌνοΊν ε!; 
αύτίν ' χ>\ ιλ*ϋθΌνται ο! "Ρωμαίοι, χα\ Αροϋσιν 
ημών την πιίλιν χαΛ Ά ίβνο;. » Ό ίί λαός, τ( φη- 
••.ν ; ι Ευλογημένος ερχίμενο; εν ίνίματι Κυρίου • 
ευλογημένη ή ερχόμενη βααιλείχ τού πατρΐ; ημών 
Λαβίί- > βία μίν ουν τού λέγειν, < Είλογημί'Λ; ο Β ηιΐου ββςιιιιιΐιιι 
ερχόμενος [ν όνίματι Κυρίου, ι ύπίίείχνυον Ιχ τοϋ 
βεοϋ χα\ Πατρίς αύιϊν βντα, χαι ίν τώ ονόματι 
τον Πατρός αύτον Ιλθίντα, ώς χαι αυτό; 4 Κύριος 
ίτιρί Ιαυτοΰ φηαιν• « "Οτι ίγώ ζλβον ίν τψ ονό- 
ματι του Πατρός μου, χαΐ ίχ τού θεού ΐςήλβον /α\ 
ήχω. > Δι ϊ (1 τού λέγειν, ι Ευλογημένη ή Ιρχο- 
μίνη βααιλ|:α τού κατρ',ς ημών Δα5ι5, ρ βπεβεί- 
χνυον τούτην είναι ιήν βασιλείαν, ει; ήν μίλλουΛ 
χατ» την προφητείαν πι«τεύειν χαΐ τα ίβνη, χαι 
μάλιστα «Ι 'ΡωμαΙΌι. Ούτος γαρ ό βααιλεϋς ού μΐ- 
νΛ Ιλπίς ιβτι τοϋ Ισραήλ, Αλλ! χ«\ τιροοΐοχία 
ιών ΙΒνών χατ.» τήν προφηΜίαν Ιακώβ, « Δ*- 
βμ'νων προς άμπελον την 6 «ν βοτοΰ, ΗΟΜΙΧΙΑ XV. 
'ιΐ Τήί λ ϋίπίΜΓΐιαι βι ΡΙιιΗιχοΓίιη) ϊίηιΐ βι ρι-χΐΐΐιίι *ι> 

βϊ< ΐιΐΐαΐίί ΛάιπακΙ ποη ΟβϊίίπιιιΙ, 8ΐιιΙ<β βιιΊιΐι άβ 
111» ιΜ'.-#1ΐ3Νΐ : ι Ιίοιπο ίίΐο ποη βι Γκο ωι ; βι (|υίι 
ιιιυΐΐ* Γϊόι ΐίςπι, (ί «ϋιιιϊιιίιΐιΐΐϊ βυηι «Ιο «( ιιοη ίη• 
ΐ6Γ(1ι:ϊ»ηΐϋ3, οιιιιη'ϊ ΓΓβιΙοΐί ϊπ ΐ'ΐιιιι. <ί νβπΐβηΐΒο- 
ηοιιί βΐ ΐυΜεηι ιιο»1πιπι Ιιιοιιιη βΐ ([ηηΐβαι *. > Ρο- 
|ΐι>1ιΐ8 ν.™ [|ΐιί<] (ΙίιίΐΤ ι ϋι'η^ιΐϊίΐιιί ςυί ν«ιιΗ Ια 
ποιπϊιιβ Οοηιίιιϊ. ΒίΐιβιϋιΊΐιιη ςιιοιΐ νβιιίι η|ΐιΐιπι 
)ΐ:ηιίί ικΐίΐΓΪ ().ινϊ:1Ί [Ίτ \μζ \μϊλ : ιβοηηΐϊαιτ• 
ςιιΐ νπιϊι ϊιι πυπιϊπβ Ππικίηί, > ιιιοι^ΐιβίιβιιΐ οιιιη «τ 
Ιίοο «ι ΡκΙγκ β«Μ, «Ι ίιι ηοιηίικ: ΡϊΙγϊι νεπίΓΚ, ΐίουΐ 
ΡοηιίηιΐΒ «Ιβ κηιΗίρβο ιΐίιίΐ Ι ιΙ^ο νβηί Ιπ ιιοιτιίιιβ 
Ι'.'ΐΓί.ι ιιιιίϊ ", > ει : ι Ει 1»ι:ο .ΐΐίνί βι νβηίο ". ι 
8 ιΐ ρβΓ ίΐΐα : ΙΙοιιιϊιΙϊεΙιιιιι ί\αι<\ νπιϊι Γι'κιιιιιη ρ»1π« 
ΟιινΜ , θ£[?ηιΙθΓ(ΐ:<1 ϋΐιΐιΐ μμ η%ηηια 'Π 
ρΓ(ι|ΐ1ιι-Ιί»ιιι ΐ.ίκΛ\\ατΛ ίΐΐιιΐ |«ΠΐΓΙ 
ιΊ ίιι ι.πιιιίΐ ^υ<Ix^. ΙΙΙι: βιιϊηι ΙΙ•\ ποιι ΐίΐιΐυιιι *(κ•ι 
1>ηβ1, κΛ ΐΧ. ε%ϊρτΰΙ»Ιι•ι ρορυΙι>ηιπι , ρΓΟίιΙ ρΓϊΐΙί - 
ΚβηΙ Ιλ•«\>, »\\\%λ\λλ& νίίβι» 4»ίηυιιι ιιιηιπ, Μ >ιι 
ίρΐίϊ ίϋ1ιιιιΪ6»»ιιι ίϋιίχοηιπι ρριιιοιη, .Ί ρίΐιηϊΐϊ ιίιί• 
ρυΙΙιπη ϋίιι'ι ίρίϊιΐί. \ϊιϊϊ ηιηϊ βυπΙ (Ιϊίοίμιιϋ %Λ 
ςικιβ Οοιιιίηυΐ ιΐίχίΐ : « Ε^η ιιιιη τίΐίι, «Μ ιιιΐβιιι 
ρ.ιίπιίΐ^ '*. ■ ΙΙί* ογκ" ι ιι ιιι ί* ηΐϋ^ινίι βίΐιϊ ϋοπιϊηηι 

ρΐΐΙΙΐΙΠΙ ίΐΐί ίρΜΙΚ 35ΙΙ1Ϊ ιβη ιιιινιιιΐ! «χ ρριτιΗϋΐι 
Ι»γ»Ί, ηιιι ϊΐϊ<-ΐ)ΐι,1ιιιη ρΓορΐιβίίίιη ΓϊίΓι βυηι ΑΙιη- 
Ιιλ' ΙΙϋί. &ϊ ίΐ'βο τβ» ίβΐβ >ρρ->ι (51 (ίηΐιιιιη. ΐ(ΐΐιι- 
ηΐ'ΐΊιι (ΙιΐιτυιιΙ ! 8ί ίπ ίρ&ιιιη εΓβϋαπιυί, ηαι ριιηίϊΐιΐ 

* Αι- ηοΓϋχηίΙ 

ο« τον ΟίΕοχιίμϊνον έξ Ίουίιίων «&τω λαΐν* χαΐ τ{ 11ιι« αμηίλοιι τον «ώΧον της βνβιι αύχοϋ. 'ΕΙιξ 81 της αμπέλου ίΐσΐν οΙ τοΰ Κυρίου μαίητβν. τιρ*< 
'υ; ί Κύριος Ιλιγιν < "Εγώ «Ι μι ή 4μ*«1ος, ομίΐς ταχλί:μϊτβ. ι Τ^ οΰ* Ιλιχιτούττ•, αυνίβηαίν ο Κύ- 
ρης 81 1β » τώ ΐ1ν πώ,Λ, ' τϊ ι! 6ϊ011 β£,τ0υ • «"τ' 1 "! * ον 'ί ι0ϊω '' ν * 0, ' Ίβρ>*1^. "Ι *«" *»?'* "Ιοί Τ«- 
γίνβη «δ Αβραάμ. ΕΙ ιοίνυν χαι ιών ίβνών ΙλπΕς Ιβτιν ή Βαβιλίία αΟτη «ώς φβαιν, ΕΙς Β^ρ1♦^^ ικ- 
η*»η«τ*ΐ ημί'ί. τους "Ρωμαίους φοβηΟηβίμιβα ; 

Ούτω μίν Ουν οΙ μη τβς φρίνας αλλΑ τβ χβχί» 8'ί ^ΐ» Ή η 1 " 1 """Ίί. *='' ηοιίιΐίΐϊί ρ»Γ»ϋ11, 
νη«ναΐ«ντ*ς, Ιμκνίκββίντίς οιώ τοΰ αγ£ι ματο; ΑκηρτιαμΙνον χαΐ τίλίιον Ανέπιμψαν τφ Κυ- 
ρΐφ υμνον, μαρτυροδντίς δτι «τραήμερον νβχρον 
βντα τον Λάζαρβν ώς θ(ο< ΚωβπαΙηαιν. Οί βΙ Γρ>μ• 
μαηϊ; χαΐ *αριοαϊθι τλ τοιαύτα βαομάιια Ιϋντες 
χβ\ τους »:ούτους παΐβις χράίοντας Ιν ΐώ Ι-ρώ 
χα\ ϊίγονιας" 'ΐ!σ«ννα τψ νΐώ Λιβιο, τΐϊανίχίηοαν, 
χα 1 . *(Ας τον Κΰρ'.βν Ιλιγον ■ Ο&χ άχο'ί;ι; «Ι <-*-οι 
ϊίγουιιν ; ίπερ μϋλίον Ι!ίι προς αϋτοΐι; είπιΐν τη- 
νιχαϋτα τον Κύριον, ίτι 06 ρλίΜΜ, ούβ' άίοΟηι, 
ο!ι ! Λ αυνίεττ ; Διο χα\ αΰτος Ιντρίπων βότοΐί μεμ- 
φομένους, ώς Αν«-χΐμινον τής θιώ μΐνον πριπούαης 
ύμνωίίας, Να.\, φηϊΐν, άχοϋιβ τών παρ' Ιμοϋ «φι- 
ίομίνων Αβρατως, χα\ πιρί Ιμαϋ τοιαύτα φβ«Π 0- ί-ρίηΐυ ϋι:ϊ ίΙΠϊΙί, ρ*:ι-Ιε01ιιιιι "]|"ιιιιιιιιιι|ΐιι• Ι>ϋτιΓιιιο 
1-ίΐιΙϊ!ιιιιΙ Ιιϊιιΐιιβίιΐ ΙΕϋΙιιΚϊ ψιοιιϊιιιι ηιιιΐι-ϊ. 
ιιυιιι ιιιοι Ιιιιίιι ι-•) νϋίπι υΐ Οΐ»Β Γθνοΐβνίΐ. ββι 
νβΓΟ 10 ΡΙΐΧΓΪΙΧΪ ΙϊΙΪΛ ϊΪ^ολ ίιιιιιϊιί, ΪΙΙοι Ι» II 1 1> ιι ριΐι— 
ίθί ιΊιπίίΐιίβ* ΪΠ Ιοίο 

5ΙΙΙΙΙ1 ΒΙίο Οανϊιΐΐ ίικϋ^παΐί Οοιιιϊηο ιΐίιίπιπί 
Νιιηηβ »ιι1ί* ΐ|ΐι* Ι*Γι ϋϊειιηι Ι ΡοΐυίίΜΙ ρ 
Οοηιϊηΐ)«ίΙΙίί άΪΕΕΓβ Ι Νιιηιι*; νίιίειί*, «Μ •ΗΙ11 
ΙηΙβ|Η|1ΐ1ι 1 Μ<"> ο«ιιν(η•ιι» »υ 111<>ι ηιιϊ «"πι 
ρπιΙ)Γ:κι ; !ΐι ει (Ο <ιυοιΙ Ιινιιιιιιιπι »•Λο Οβο άρϊι 
»ϋΐ-ίρ*η:ΐ : Οΐίΐ»«, *'1. ιιΐιΐίΐ) ΐηνί»'1»ΪΙίιοΓ ηροιΙ ιπβ 
ι]ΐίΐΐΓίπΙ(•ί βΙ Ιβΐίί ιίο ιηβ ρπκΙίιιΐΛΠΙΜ ; Μ ν«ιο 
ίιί (ΐοαβηηΐ, ΙϊρίιΙβϊ οΐϋΐιΐίΐιιιηΐ. Νοηηβ πηφίιια 
οομιητίϊΐίβ ίΙΙϋυ ρΓορΙιβιίειιιιι ιο- ίάν !ε καΐ ούτοι οιωπήβωαιν. οί λίθοι χ•- Π ύμη (Ι ΐΜΜΒϋΐΐη Ρ«Γίι•οίϊ(ί ΙϊυιΙηΐΗ Ι ι Ι.ιββιιϋ» 


μί«. 

χράξονται. 'Γμιΐς ** ουβίτητ* άνίγνωτε ίχί/νο το 
προτητιχον, δτι • Έχ στόματος νηπίων χαΐ βηλαζΐν• 
τωνχβτιρτήβω αΐνον;ιΚα\ γάρ χαΐ τούτο μΞγίϋτου 
βαύμβτος ήι, το τους Ιίιώτας χα\ παίϊας χαΐ άμα- 
β(!; βεολογιΐν τελείως τίν ί** ήμ3ς Ινανβρωπ^βαντα 
θιον, άγγελιχϊν επ\ οτΐματο; ΑναλαΒίντας Ομνον 
γΑρ οΙ Αγγελοι ίβΐ -Η1 γιννί,βιι τοϋ Κυρίου Γ3ΐ ΒΐηηΙΙ ΕϋΑιαίβι ρπΜβκ β 
ϋίιιιιι ιΐίίβνβ ι)ΐιϊ ΡΓΟ ηοϋίΐ ββυ-ΐ Γυίτϊΐ ϊιιΜγιιιΙη• 
λιι'^Ιηιιιιι ΟΓϋ Ιινπιιιιιιιι ϊίίίρίΐίΐιΐι'ί. Νιιιι ίΐςιιΐ »η- 
ΐΐ.\Ί, πιιο Ιίοιιιίιιυ πιιΐΓίηιΐΜΊΠΙ : ιΟΙπιϊα Ιπ (Χ'βΙ*ίι 
ΰβο, βΓιη ΙΟΓΓ»".• βίε., ίΐίϊίΐϊ βοΟ'Πι Ϊ(ΐ6η;ϋίβη1 β 
ίιί κιιιιιιΙογπ ρπιίβΜΐΐίΐιιι Ιινηιιιιιη : ' Ηομππι ίη 
ΟϊΟΐ'Ιίί». Ιο^ιι. ιι, 47,8. " Ι»η. ι α. ' Λμιι. Ι«, 27, 28. >ν, Γ,. 1 1υ<-. ι), 14. !$7 ΟΚΕΟΟΒΗ ΡΑΙ,ΑΜ/Β 188 

Ιψαλλον • Μξα έν ύψ?στοις θεψ χα\ Ιπ\ γης.• ούτω χα\ οδτοι νυν έπλ τί| είσϋφ τούτου τΛν αδτ&ν Αν*. 
πέμποΰαιν Ομνον, λέγοντες * ι ωσαννά τψ υίψ ΑαβΙδ, ώααννά έν τοϊς ο^ίστοίς» » 

Νθ8ψιοφΐ6, (Γ91Ι-6*, ηι*ίΗ!α ραΓνιιΙΙ είιηιι». }•ιν^- Α Άλλα νηπιάσωμεν χα\ ήμεΤς, αδελφοί, τ$ κακία, 
Μ» η 8*»ιμογ«!8, ΓΡΟΐοΓΛβ ρ8!•ίι*Γφιβ π»ο!«, ηΙ η 0>ο νέοι τι χαΐ πρεοΰνται, άρχοντες ομσυ κα\ άρχάμινοι, Η)ΤΓθΙ>ΟΓ€ϊΤ)ϋΓ 61 ΐΓθρ*ΙΙΠΙ 811*090108 *1 9¥ηΐΙ)θΙ* 

8«*Ιβαΐ08 νΙοΐοΗ* ηοη ι»ιιροΓ ρΓ^νίβ (αηΐιιιη ειιρί- 
<Ιϋ*1ί1>α9, 8θ(Ι β( »ιιρ«Γ ηο-Γΐυΐιβ (90ΐ νίδίΙ>)ΓΙ)ΐι$ 
<|η«ιη ΙήτΜΙ>(1ίΙ<υ& π>ροΓΐ9ΐ*,'<* ΥβΓΐ>ΐ βΐ»αΓΐ9ηι ίη- 
*ντ/ηΙ•οιαβ π η» δη ΐοηΐροΓβ ΟίΙίανβηιαΓ. ΤβηοΓ βηίιη 
ρυΙΙπβ βυρβΓ ηυβιη ΟοιηΙιηι* ββϋβΓβ ηοιι άβηΊκηαΙηβ 
βαΐ,βνη) υηυ86*86ΐ,Κ6η(<ΜρΓφΩ(ρΐΓΑθ9ΐ€1)η8ΐο βηο- 
η•ΐ!Ιβη()»3 βχ φΐι!»υ9 οαιηββ ηοβ βηοιυβ ρΓΐηαρββ βΐ 
βηΐ^οιίί. ΙςΗαι* βίοηΐ ηοη «81 ίη €Ιιη$Ιο ηβηιιβ ηιοι- 
βαΙιΐ9 ηρφίβ Γ6ΐαίηα.ηΜ]0& Ογ«6ιι$ ηβηιιβ ΙικΙχιιβ, 
οοάοηιιιη οιηηββ, βροιιηάάιη «Ιίνοηι ΑροδΙοΙυηι »% 
1ΐ* ίη β<χ1<ηι ηοη 6*1 η«(|Η6 ρηηορρβ ηρηηο βαο- ίνα Ινδυναμωθώμεν ύπΛ τον θεού, κα\ τρόπαιο ν 
στήσωμεν, χαΐ τά της νίχης σύμβολα 0α στάσωμε ν, 
μή χατά τών πονηρών παθών μόνον, αλλ! χαλ χατά 
των ορατών χαΐ αοράτων έχθρων, χα\ λογού χάριν 
εΰρωμεν είς ε&καιρον βοήθειαν • ό γαρ νέος πώλος* 
$ δι* ημάς ίποχείσθαι κατηξίωαεν ό Κύριος, *Γς ων, 
τήν πρδς αύτ^ν ύποταγήν προετύπου των εθνών, Ιξ 
ων ήμεΖς Ιαμεν άπαντες άρχοντες δ μου χα\ αρχό- 
μενοι. Ός ουν Ιν Χρνστψ Ιησού οΦχ Ιοτιν άρσεν, 
οο Θήλυ, ούχ Έλλην, ούχ Ιουδαίος, άΧλ* Ιν είσχ 
πάντες χατά τον ΟίΤον Άπδστολον,* οδτως Ιν α&τψ 
ούχ Ιστιν ούτε άρχων, ούτε αρχόμενος, Αλλά πάντες «Ίΐυ8, Μ ο,ηη* 8ο„< ρ6Γ «οια^οι (Γ9ΐί9,η οηαηι ^ ^ βύτο0 Λ |ν § Λ| 8ΐιπγΐ!8 ρβρ ΠίΙβιη ς α» ββ( Ιη ίρ$ο 61 Ιη υηηιη οογ- 
ρηβ βίΒοίΐΡϋΓ Εοοίβίϊ!* ιρκίιι«, αηηηι οερυΐ Ιια1>βη- 
ΐι ( 8 ^οο«Ι βδΐ €Ηή5ΐιΐ8, βΐ ι ει υηιιηι δρίπΐηιη ιγπ- 
$λϊ\ κυήιυι (Γ»τί8 88ηο(ί89ίηΗ δρίπΐιι», Π αηηηι 
οηιη68 1>3ρΐί8ΐη4 βοοβρίιπηδ, 61 υηα ίη οιηΐιίοηβ 
8ρ«*8, βΐ υ η «13 ηοΙ>ΐ8 Πβιι% <|!ΐί 6»! 5ΐι ροΓ οιηηί» 
βΐ ρβΓ οηιηί» 61} ίη οηιηίηιιβ ηοΙ»ίδ. Νο$ 6γ^ο ίη- 
νίοβηι <)ϋ!^2πΐΐ!5 61 5ΐι(ΓβΓ6ηΐ68 8ι1]ην6ΐηυ8 Ι8ΐιηιΐ8ηι 
η•ιιίη& ιηοηίΟΓ*. 8ί^ηιιιη βηίηη ςυο οο^ηο^ίηιιΐΓ 
ΙίΓιύβ 6886 (ϋβοίραΓι, ιι4 ιίΐ ΐρββ Οοιηίηοδ ! •. 6»ι οΙια- 

Ηΐ*8,6ΐ Ρ816ΓΙΙ8 Ιΐ96Γ6(1ΐΙ&3ηΐ18ηΐ πΊΗηϋιισί ΓβΙίη(]η6η8 
ηοοίβ ΓβΙίηηί! 681 οολγϊΙλ9, β» ιιΐΐίηια ηιίληο (1β- 

<Ι|1 ηθ!)ίδ 3<ΙΡ&ΙΓ6Π1 8806η()6η8ΐΐΟΓΐ3ΐίθ €η9ΓΪΐ8ΐ6ηΐ 

0*1 Ιιιυι€6οι οοοΑγπι&ι. 5ΐικΐ68ηιυ$ βΓ^ο ρλίοτη^ηι 
ΙΙΙλπι 6ΐ()υΙ ηοπιΐίοηβπι, ηβε β]υδ 9ΐ)}ίεί9ηιυ8 Ιι&Γβ- (^ 
ι)ίΐ8ΐ6πι 9 ιΐ66 Γβ^ηυηι ςιιοιΙ ά^άιί ηοΙ)Ϊ3, ηβ βί- 
ιηυΙ β]υ9 ΑΙηϋοηβηι 61 1>«ηβ(Ικηίοηβπι 61 ιΙοοίηηΛπι 
Γ^'ιααηιυβ 61 9 ρΓοηιΐ88.ι βρβ βχοίϋ^ηιυβ βΐ βίο βρί- 
Γΐΐυαίΐβ βροηβί οιΐίαηο ιηειητ9ΐιιιΐ8. δίουΐ «ηίβηι 
«ιιΐο 8αΙυ1ίί6Γ9πι ρ988ίοηοηι ι Οοπϋηο ΐβΓΓβηβιη Ιιιηο 
|4ΐ^Γ6(ϋ6ηιβ ^6^08οI7Πι»π1, νββίίηιβηΐ* 8ΐβΓηο1)3ΐιΙ 
ηοη βοΙηπι ροριιΐιιβ, ββά βΐ ?6π ^βιιΓπιιη ρπηοίροδ, 
ΠηηιΊηϊ (Ιίεο 8ρθ8ΐη1ί, ϋα βί ηθ8 5ΐ6Γηλΐηη$ ηΑΐίνβ 

Ι1081Γ8 Τ681ΪΠΙ6ΙΙΜ, 800 6801601 Π08ΐΓ3ΐη 6]ΐΙ3(|06 

(Γο^ιϋ^Γίο βρϊΗίοι βυΙ]ίοί3ηΐϋβ οίηοη ΐαηΐηιη (Ιίςηί 

^ίΏ< Ι^ΙΙΙΙΙΓ ν!(ΐ6Γ0 61 ΛΐΙΟΜΓβ 8θΙηΐ4Γ68 ΟΙιΠδή ρ&8- 
«101168 ^Ι 801161901 β]θ8 Γ68ηΐΎ60ΐΙ0ηβΐη, 86(1 611901 

α!λ β] 118 806161916 Κ80(!69ηιυ$. 5ί 6ΐιίιη,3ίΙ Αρο8(ό1ΐ|8 # 
4-οιηρΐ9ΐι1οιί 8υηιη8 8ΪπιΗίΐη(1ΊηΊ πιοπίδ β]ιι$, βίιιιαΙ βΐ αύτ^ν, χα\ ζ\ς Ιν σώμα τελοΰμβν τ3|ς αύτοΟ Έχχλη^ 
σίας, κεφαλήν μίαν Εχοντες α>τον, χα\ Ιν πνεύμα 
ΙποτΙ?θημεν δια τ^ς του παναγίου Πνεύματος χά 
ριτος, χα\ Ιν πάντες βάπτ:αμ! έλαοΌμεν, χαΐ μΐχ 
έν πασιν ή έλπίς, χα\ ΐίς ήμίν ^εος, 6 έπ\ χάντθ*ν # 
χα\ δια πάντων, χα\ ?ν π3σιν ήμίν. 'Αγαπώμβν οδν 
αλλήλους χαΐ άνεχύμεθα χα\ χηδόμεΟα αλλήλων, άτε 
μέλη υπάρχοντες αλλήλων • τ& γαρ σημεΤον της η- 
μών πρ^ς έκεΓνον μαθητείας, ώς αύτος 6 Κύριος 
είπεν, ή αγάπη Ιστί * χα\ ή πατριχή χληρονομία 
ήν ήμΤν άφήχε μεταβαίνων Ιχ τοί χύσμου τούτου, 
ή αγάπη έοτί * χα\ ή τελευταία ήν Ιδωχεν ήμ¥ν 
ευχή προς τον οίχέΐον Πατίρα άνα^αίνων, τήν πρΛς 
αλλήλους άγάπην ημών έπιστηρίζ«. Σπεύδωμιν 
ουν της πατρικής ευχής επιτυχείς είναι, χεΑ μή 
άποβαλλώμεθα τήν παρ* αύτου χληρονομ(αν ν μηδέ 
το ση μείον, δ Ιδωχεν ήμίν αύτ^ς, Γνα μή καΑ τήν 
υίοθεσίαν χα\ τήν εύλόγίαν χα\ τήν προς αντον 
μαΟητοίαν άπαβαλώμεθα, χα\ τό^Τε τής επικείμενης 
Ιχπέαωμεν ελπίδος, χα\ αιΐοκλί ισΟώμεν^ί τ0 ^ «νεν- 
ματιχοΰ νυμψώνος. Καθάπερ δέ προ τοΰ σωτηρίου 
πάθους έπ\ τήν χάτω Ίερουναλήμ χ}> Κυρ4ρ εΙόχ- 
λαύνοντι τά Ιμάτια ύπεστρώννυον ούχ δ λα6ς ρΑνον, 
άλλα χα\ οΐ των Ιθνών δντω; άρχοντες , οΐ του Κυ- 
ρίου λέγω απόστολοι • οδτω χα\ ήμεΐς άρχοντες δ*• 
μου κα\ αρχόμενοι όποαιρώσωμεν τά ημών αυτών 
ίμφυτα (μάτια, τήν ημετέρα ν σάρκα, κα\ τά χβ 4 *• 
αυτήν θελήματα δποτάσσοντες τψ πνεύματι, Ιν* Γ.•8βι τοοιίοηί* βΓίιηηβ. Οοοηι ηοο οιηηβδ οοιιεβηοί Ο μή μύνον χαταξιωθωμεν Ιδέίν χαΐ προαχυνήααί χα\ 
<!θΐΐ60ϋ9( βπϊΐί* 6ΐϋ6ηίκηίΐ98 Οοιιιιτιΐ βΐ ί)«ί δ»1 ναΐο- το σωτήριον του Χρίστου πάθος χαΐ τήν άγίαν άνά> 
Γί$ ιιοβίΓΪ Μα ΟϋΓίβΙί ςιιβηι (ΙβοβΙ οηιηίβ 8ΐοπ9,ηοηο- στασιν, άλλα χα\ τής *ρδς αύτδν χοινώνίας χατβν• 
61 9<1υΓ*ιίο οαιη «ΙβΓηο β] υ 8 ΡβίΓβ ?ίνίΟε3ηΐβ δρί- πολαύσωμεν • ι Κι γαρ σύμφυτοι, φησ!? δ 'Απύο^ο- 
ηίιι, ηιιηβ 61 86ΐηρ6Γ 61 ίη 53^υ 1λ δ*οϋΐοπιιη. Απιεη. λος, γεγδναμεν τψ όμοιώματι του θανάτου αύτοδ, 
δήλον δτι χαΐ τής αναστάσεως έσύμεθα • > ή; γένοιτο πάντας ημάς έπιτυχεΤν χάριτι χα\ φ ι λα νθ ρω. 
πία του Κυρίου χα\ βίου κα\ Σωτήρος ημών Ίησου Χρίστου, ψ πρέπει πάσα δ4ξα, τιμή χα\ προσκύνη- 
σις συν •ιψ άνάρχω αυτοί» Πατρ\ χαΐ τψ ζωοποιφ Πνεύματι νυν κα\ άεΐ χ<ύ είς τους αΙώνας των αίώ- 
νων. 'Αμήν. 4 » Κοιο, ι, "χ. " 1οαο« χιιι, 34. ιη ΟΜΙΛΙΑ ι•--7 - ί 

Πΐ(ιΙ γης κλγΛ αάρχα τοΰ ΚνρΙΐΆ• ήμων Ίησοΰ 
Χρίστου οίχοτιιμίας. να) »ωι* ίι' αυτής Χΐχα- 
ρισμέη/τ τοις• ώς άΛηΟνίς βίο αϋτάν- χιστεύ- 
ϋνσι • *β! δτι χοΛντρόχΛίζ ό βείς ΰντάμετος 
Της τον διαβ^Λον τνραπ-ΙΒοΐ ΛιιτρώσαΓθ/ιι 
ΐύ^τβρωχοτ, έτχύιωιτταντί) μηΑΛο*•ί%•:]αιτο 
τ\ΐ υΐηονομίφ, 'Ρηηχΐσα τφ άγΐφ χιύ μι-άΛ^. 
ΣαΒίάτφ. 

Ό τοϊ Θίβ3 τ.ραι:ι\,•)-.α; χαΐ άι-.£ρ"ίη*;ος κιΐ 
παντοκράτωρ Λίγος κβ\ Υίδς παντοδύναμος ίβύ- 
<ατο πΛνιως χβΛ χωρίς ττ)ς οίχιίας ενβνΟρωπήΜως 
3ύαααοαι χ6ν δνβρωπον της βνητδτητος χ«\ της 
ίουλ*(α; τοϋ διαβδλοΐί * πάντα γάρ φίρει τώ 0ή- 
μϊτι τής {υνίμίως αυτού, χαϊ πίντα ίιιτίχΕίται 
τή" τούτου θ*ϊχ|| εξουσία, χβϊ πά'<τα δύναται, χατά 
τοι Ίώ6, αδυνατεί ίί τοϋτψ ουδέν * τΤ| γίρ τοϋ 
χτίβτου εξουι-'α. χτίσματος άντιβλίψαι Ιαχϋς ού 
Ιύναται. χαΐ τοΰ Παντοχράτορος Ιζ/υρΛτερ',ν οΐ- 
6<ν. Άΐλ' 4 χα\ πρΐς τήν ήμιτίραν φύοιν χα\ 
άιβίνειαν αρμοδιώτερος, χαι ΐφ βρώνπ πριπωϊέ- 
ατατος τράττος οϋτος.ην, 4 β'.ά της ένβνβρωπήβιως 
τοΟ Λίγου τοΰ θ:οϋ, ώς χα\ τ! δίχαιον Ιχων μεβ* 
έαυτοϋ, 0& χωρίς βΐδέν ύπο θίοί τε1:ϊτ«ι* ( 1ί- 
χ»ιο; γάρ Ο θί&ς, χα\ διχατοτύνας ήγάπηο», χαΐ 
ομχ Ιτιιν άδιχία έν αύτψ, ■ χ>•Λ τΐιν- ψαΧμψδϊν 
(Ιροψήτην. Έι»\ δΐ χβι τήν άρχην δ Ινβρωιτος ίγ- 
χατα4«ΐφβ(1ς ύπ', θίοΐ δικαίως, ώς αϋτος πρώτος 
ίγχο-.οΧιπών αύτδν, χα) τφ άρχεχαχω προαδρα- 
μών Ιχών, χι\ τάναντία βϋν δίΐω ■ αυμ6*ιιλιύβν« πΐ3ΐίΙί;ι ι 
Χ:ΐϋβ;Ί,- ΐιιαίως ίχιίνιμ π«ρεδ4βη, χαΐ ο Ετι.» ε&Ίνΐι» β πΐΟΓί •.• ι 
τον πονηρού, καΐ βυγ-,ωρήαα διχαία τοΐ ΑγιΟοϋ ίριο 3 !) ΙΙΟΜίυΛ XVI. 
Οι άίιΐ'ίπίΛΙΪΟπί ιηι-απιηΙκίΗΪ* Οοπιΐπί ιιοιίπ" ^<-ιη 
Γήιίκί, «ι ιίί^βίϋί ρίΓίιιιηκτίίιι ίρίωπκτίΐ/ίΒ- 

Ι'ΙΐΚΙ ίΟΙΙΓΡίΐίι ; Ν.'ΓΙΙίΙ• 9«ια /'ί »ι π<ηι ροιιϊΙ 
ΠΙ ΝίίΓΗΙΟίίί /ΐοηΐίΗΕ»! Β ΐ/οΊΠΟΜ* ί 1( Γ« Π II ίΐίί /««ΓβΓβ 

ροΐίιιι ήιΐί- κμη μ( <ϋιη«η>τΐ•οη«. Οιηβ Μπί/β » 

)ι.ΐι•ηιιι• Ν,ιΜ.'.ιΙίΐ Ιιι?(ιίί(ΐ /ν». £ΐβηιιιπι β(ίΐ)Γ>ΓειιπιβϋΓΐρΗΐιπ πβεηοη ρτι-ρηΙΙ'πβ 

Γ'. ΐ ν,•ι•1,ΐ!π, ι.!ΐιιιιρ')1πΐ5φΐί Ρϊϋιΐί ρηΚΓϋΐηιηηίΐιΠ βΐ 
ϊΙ)!•ςιικ ρνορΓί» ϊηι'βπΐϊΐίηηβ Ιιηηιίπηπι 1 ΐηηΠβ Μ 
ίΡΓϊίΐιιΐί βπΐίΓβ : υτπηϊι βηίηι ροπ^ι τβτΐιο *ΐτΙα- 
ΐΙκ|ΐι».(Μ υιαιιίι ιΐίιίιιχβίιιβ ρθΜ*ίλΐΙ $ιιΐ•ί«ι:[α ϋΐιιΐ; 
οηιηίβ ριιΐι'ίΐ, κβπιπιΐιιπι ίοΐ)", ηϋιίίςιιβ Ιρίΐ Γ8Ι ϊιι>- 
ροϊβϊΐιϊΐρ, ίΐβιιιιιι ι.-οιιιΐίΐοπ* ρΟΜΜΜ) (.ΠΊΕυΓΧ Γ»- 

ΙιιΐΓ οΐ.ΙιιοΐίΓΪ η«(|τΐ3ιΓ[ΐΐ8ΐη ροΐκκί. ηί1ιϊ1ΐ|>ΐ(- οπιπίρο- 

ΙίΊΐΙ,' *ίΐ1ίιΙί(Ι5. 8«<1 30 II 3111 ΓΙ ηι ιιι!ίΐ'ΐιιϊυΐΟι1ι)(Ιβ 
ΗΜίΓβΠΙ η<»ξ\ί ί«ιΐιιΐφικ1ηΐι»ϊ, 61 ίρ^ηϋ πιΐχίιιβ- 
ίηΐιίπιΐίι;ιι% ιτϊΙ Ιιίο ιιιοιίιΐί, ? είΙί(6Ι Υ,τΙιί ΙΙι:ί ϊη- 
ε;ιπι;ιιίι» ηηιΙΜίΙΗ ]ΐΙϊΐίΙί3π) ϊκγιιιο ΙυΙι•-ιιι, ίΐιιυ ΐ|ΐΙ9 
ιιϊΐιϊΐ α Ροο ρβΓΠίίΐιΐΓ : « Ιιΐϊΐηι βηίπι ΡοηϋΐΜλ, *1 
]υίΐίΐΐιιη ίϊΐβι'ιΐ, ι* ι 1ι>ίιιυϊι>β ίιι ι•ο ιιοιι £51 '\ ι ϋΐ 
Μοίιιίι ΡκηΙιιιίϊΜΜ ρΓορΙιβΐ». νβΓαιη πιιιι ίτι ρηη• 
οίρίιι Ιιοηιο {ιΐϊΐβ α ϋς» ιΐκκίκΐυβ ηιιίι ϊρίβ ρποΓ 
ΪΙΙιιιιι κϋηιρκηΐ, ρ[ »>Ι πιιΐϊκοιιιη )•Ι>επΐβΓ οιγγειι*. 

(ίη!ιΐ5Ρ ϊικίιϋιιιΙΪ ΕΓβΐΙβϋΙ ]ι)Γβ ΙΓίιΙίΙιΙβ Γιΐίΐ, ΪΙϊ ί«- 

ϋίνίιϋ» ιΐίϊΐιοΐί ϊιΐ5ΐ3ίΐΗβ Ρβί ρβΓκιίβίϊοπε ηιοη :η 
ηιιιηιΐΜίτι Ιι(η*1|, ςιι* « ΐτηηοπΙ ρβΓνεηΪΜίπι) 

τη:ιϋΙί:ι ιΤΙιΐΙΐϊρΙίά ΛθΛθ :ΐ'Μ:ΐι.Ιι! ; ηβιΐι ΠΟΠ Βοία») 

ιΙίγί '-ν-τι ί,-ιί . «ί>ι| βΐίβτη ηε» \ίοΙβηΐ*, 

ρινμβΙΐΜΐΙΙΓ. ίς -ϊϊν χοομον ϊ1ίήλ0:ν - 6ς Ιξ ύπιρβολΧοΰττ,ς 03 " ν ί Π ΐχ ^ : 
Ιγίνιτο - οβ)( ' 9«βιχ1; γίρ μίνος, άλλα χα\ ί ρ^αιος αίιτον ιτροξΕνοΟ^το; τελίίται χ3-.'. : -ι, χαΐ Ειπλααίως' 


Έτμ\ ούν σΰνΒίχ^ τ^, ΐοΰ ί'.αδίλου βουϊΐία χιΐ 
βνητύττιΐΐ παρίίίΟημεν, Είΐι πάντως χι\ την 
ϋιυβίρίαν χαΐ ζωην έΛάνοϊον τοϋ βνθρωπί- 
βίινίΙχ^τιαρατοΰθεοΰτεΧεαΟήΊίαι. Μί; μί- 
νον ίε ο ίνβρίιίπος Βΐ !? Ειχαιοού ,η τώ φθονήβαντι κα- 

ρ[ΐίθη, άΐΐίχιΐΐ Βίιχίί* οιίβολος^,ν μϊνίιΧΛίοσ^νην 
Αφ' Ιανιοΐ αττώβατο, γΐγονώ; ΐϊ άΐίχω; τής ίξ•.υ- 
βίαςχαΧτής οώτοχρατορία;, μάλίονΐί της τυραννίύος 
Ιραβτής, τδ βιχβίοούνη μοχίμενος, τή ίυνάμίι χβϊ4 
τοΰ Ανθρώπου Ε;ρήοατο.*11ρεσ(γοϋντφθίψπρώτον 
:η διχαιοίϋϊΐ] χαταβληβ^ναι τ ; ιν ΐιάδαλον, ί ( - 
τ'.ς Ιιατι'ΐΙ μα/ίμινος" ύατερονΕϊ τ^ δυνάμει, δι4 
της Λνβ»(ίϊ:ως χβ\ της μελλοΟιη; χρίίεω; ' αϋτη 
γίρ ίρίττη τάξις, ■κροηγιΙαΟα.ι την ίιχαιοσύνην της 
£> νι ίμι•ι>, χ»ί τούτο θείας ώς άληίώ; χα\ άγοθής 
ί;βηοτι[ας, ά).λ' οό ΐυριννίόος ίργον τ|) διχβιοιύνη 
την ίύναμιχ ΐ~ιοΟιι, Καθάτί^ρ γίρ δ άπ' όρχΤ,ς 
Ονθριυποχτίνος -^Βΐνΐ;) χβί μίαει χαβ' ημών ίπηρβη, 
οϊιως 4 άρϊ1"ϊ^< «Ί( ί ω ή; ύπ{ρ6ο>ϊ| φλβνθ.ωπί.-ς 
κιΐ αγαΟίτητος νττίρ ήμώ* έχινήθη ' χαΐ ώ ΙχεΤνο; 
οί^ΐϋ-ί τ,ράαΠη της άκωίί:ας τοϋ Ηίίιϋ πϋσμϊτος, 
ιότιιις ίνδιχω, 4 ΤΙΪ.άίΒ; ήρ-οΟη τη; σωτηρί»; τοΰ 
Λαι-ονργΊμιιΟί• χβΐ ώς ίχιίνο; άδιχίβ χα! δολω Ι^ίκΐΓ πηη )ιιγ.• β« πιεπιο ιΐίιίχιΐί ϊβπ-ίΐιιΐΐ πιιιγ- 
ιί<(ΐιΡ ιπιιϋιί Γιη»6Γηιιι, οιηη'ιηο ηροΓίβΙΐϊΐ Ιιυηΐϊηϊ 
βρηοιϊ» »1 ΙίΙιβΠΛίιιη οι νίΟιη ίβιΐίιυπι ί«Γβ > Οββ 
ρίΓΐΪΓΪ. ιΊτιιι» ηοιι Ιιοηιη ΟηΙιιιιι ιϋνίιυ ]ι^ΙίΙί> 10- 
νίιΐβιιιί (ΓβιΙΙΐιιβ Γιιίι, κά ιϋ^ΐιοΐιΐϊ γΙϊ.ίιιι ]υβ1Ι11ιιη 
((ΐιίιΐΡίο >1ι «ε ϊρ$ο .τητινίι. Γΐ(..ΐιΐΐ ηιιΐΐ'ΐιι ίηϊηαε ρο- 
1"Μ:ιιί>.•ι ,Ιιιΐΐι"ιιι;ιΜ"ΐιί> *..-ιι ρο!|>ΐ5 1)Γ3υΐιϊιΙίί αηιι- 
ΙΟΓ, )υ«ΐί|ίιιιι ϊιιιιιυρπ3ηϊ, Γοπίίικϋπ* «οπίΓΐ Ιιοιιιί- 
Ικ«ιΟί<ι«ί»Ι.ΡΐίΕΐ»[βΓβοΟβορΓίι«ρίΤίϋίΐίΙϊ»ιηι)ί»- 

Β ΙμΙ'ΙΠΙ <ΙϊίίΕΪ1Γ. ίρϋ* ηΐΐίΐϊ Γ.Ιϋίΐ ΡΪΡΠ•'Π5. ρΟΙΚΓΪΐΙ) 

*βτο ρίτ |'.•ιι•ιιΐΐ.ί"ΐ Ιη ιϋε ηιαιτΜίΐηηίι ΙυΐιΐΓΐιιιιβ 
}ιΐ(11οΗ ; «Μ• Γίΐϊο ορΓ>ιιΐ3 ίιι : ίιΐίΐιΐΜΐη ροιβ<ιη- 
Ιβιη |ΜΒΜ46ΓΒ, ρΙ Ιιοο ΜΤβ ιΙϊϊϊιι.έ ΙιιιηΓί]ιιβ ιΐοηιί- 
■>ΐί(Η)ί% 1 1« ιι ■υΐβπι ΐϊΓίΐιΐιΐΓϋί οριι$ : ροινβΐιιΐι'ΐη 
5Γΐ]<ιί ](Ι51 Ιΐί'η, >.ιι)ι Γρΐϊ<-ιη-ιΗ ιι'.ο<Ιιι ι» ίΙ1ι• ιμιι ί•>ι Η 

ρτίιιυΐρίο ΙιοηιϊΓίιΙΐ, ίιινίιΙΙα ι: ι αύίο ■ιΐνο'λΐιι Η|Μ 

ίηίπηιυίι, 113 ρΓΙΙΙΟΡρ» νίΐ.πε «Ηΐ»1ΐ υηιιΐΒΐΙϊΙ^ΙΡ β) 
ΙιοηΊΐίΙ»; ρπ» ιιοΐιίί ιηοΐυβ ΓοίΙ : ΟΙ β!€ΙΙΙ ίΙΙ' ίΐ'ίΐΐ"* 
ρΐΐιίαίοπε ι*ίρηιιΐΓ.κ Ποϊ ι1βΙ^εΙ>1ιΐΒ «ι. ί>3 μυιβ 
Γ.χι,1 1 1 ..< |3«1«ιιι ι-Μ (ιΐϋίκ ρ1α«Η•ϋΐ; ΕΙ ϊίΐ'ΙΐΙ 
ίΙΙι; ίιι}ιΐί1ίΐ!3 Π ϋοΐι) νίεΐιΐΓΐίηι ||Μ Ιϋ-,ιηΙιι.•- 

ψΚ ΙΙΙΙΙι^ΙΙΙ ορίτ.ΤΜίί ΓϊΙ, ΙΟ ΙίΐΜΓβΙΜ ί"]ΙΙΙΐί• 

Γι* ι•| ιβρΐι-ιιΐίι |ιοι|ιυΙιι;ιιιι ιηοΐι^ιιϊιϊϊιιιϊ ΐΐιιΐβιπ. 191 ΟΗΕΟΟΚΙΙ ΡΑΙΛΜ/Β 132 

ρτορτίναη* αν*ΐιΐΓ£ Γ*ηόΥ8ΐιοη6ηι ρβΐηνί!• ΙςΙΐΗΓ Α τήν νίχην έσυτφχσί τήν του Ανθρώπου πτώ-πν κατ- $>Ηι•$ Οβαβ οηήαίΐ «,ικμΙ ροΐ6Γ8Λ, ιιΐ ηαοι! οροπβίαΐ 
ρΗυ» β(ΠθΓΓ<»ΐ• Εχίηαβ ρηκΙ^ποΓ ί»οΐι «81 (ϋδίίΐι» 
»η «ο ςιι! ίη&ηρέηοιίεηι ροΐο$ΐ3ΐ6ΐη Ιι»Ηβΐ ρπρρο- 
ιί|*, Ιιοηύη68 ?6γο άίβοοτβ οροηβΙΐΜ ]ιι•ιΗΐ•ηι ηιιηβ 
ρ6Γ ορβπι ίη ΐ6ΐιιροΓ« ιηοΝ*ϋι*ΐιι ρΓοΓβΓΓο, ιιΐ ίη 
Ιβαιροτβ Ιηπιαη»Κ!•ι{Β, ροΐ68ΐ2ΐ6 8€06ρΐ8, ]&ηι ηοη 
*ιιιΙϋ*ηιΙ*ιη ροββί&ιηΐ. έπραξεν, οδτως ό ελευθερωτής Ιν θιχαιοσύνϋ χαι 
σοφία τήν ήττβν είς τέλος του Αρχεχάχου χ«1 *ήν 
Αναχαίνισιν του οΙχείου εξείργαβται πλάσματος. 
Παρέλιπεν οδν ό βεος κρότερον δπ*ρ ήδύνατο, IV 
δπερ Ιχρήν ένεργήση πρότερον. Περιφανεστέρα Λ 
χαντεύΟεν ή δικαιοσύνη γέγονε πρσκριθ«Τσα «αρά 
τΚΟ βύναμιν Αήττητον έχοντος * διοαχθήναι (Ι χαλ **υς Ανθρώπους Ιόει τήν οικαιοσύνην ΙνταΰΟα δΊ'Ιργωνεντφ χα•ρψ της θνητότητος Ιπιδ«£χνυα•αι• 
Ιν* Ιν τφ χαιρφ της Αθανασίας τήν βύναμιν λαβοντ$ς 9 Αναπό6)ητον ίχωσι. 

ΡπΒίοτβλ οροι1βΙ>λΐ νίοΙοΓβηι, νΐοΐα ποίοπ, Ηθ- Προς Α τούτοις Ι&ι χα\ ύπο τής νιχηθείσης φύ- 
νΐιιοι. Μβο οροΠβΐΜΐ 61 η606$$*πυιη 6Γ81 ηοιυΐηβιη σεως νιχηθήναι τον νικήσαντα, χα\ χατασοφίσθηναε 
»886ί ρ6608ΐΙ βχροτιβαι• Ηο€ 3<ι16ιβ 6γ*1 ΙηροββΗ τον κατασοφισάμενον» ΑιΑ τοϋτο Ιδεί τι χαΐ άνβγ- 
1)ίΙβ. Νοηιο *ηιπ>, &ίΐ δοΗρίηΓ•, §Ιπβ ρβΰϋΐΐο, βίβΐ χαΐον 1ρ# Ανθρωκον γενέσθαι Αμαρτίας Αγ$υστον 
«η» <Κββ ?Ι18 ίΐΐίιιβ; 61 : <(}ηΙβ ροΐβ$( άΊοβΓΟ : ΙΙιιη- β Ιαόμ*νον• Τούτο Λ των Αδυνάτων ήν • • Ουδείς 
ύ«α> «81 βοτ ηιβυιη •» Τ ΕΙ ηυΐΐιιβ β!η« ρβοοβίο ηίβί γΑρ, ή Γραφή φησιν, Αναμάρτητος, ούδ* αν μία ή• 0<*αι• Μβο Υοτυβιη, ο*6 Πβο Οια», 6χ ίΙΙο ςιϋάβαι 

»1> ΚΐβΓΠΟ ρΓθ66α>η8, 6Χ&ΐ3ΐβΠ1 811(601 Ιη ΙΙΙο ; 11811! 

ψιΙ§ Βοαιη 3ίηβ ¥*γΙ>ο «χοο^Ιλγο ροοιβΐ * οβ€ηοη 
ιιπυβ ϋοπι «ο 1)60$ : βίβηίη» βοϋι ]ο1»αγ Ιαιιιβη αΐ- 
ΐ^Γηιη ρΓ«ΐβΓ δοΐβηι ηοη Γ*οίΐ, ηβςοο «οΐϊβ τ*άιη$ 
ιιΐίυβ β*1 βοΐ ρπβΙβΓ «αηι ςιι! βοΙυ$ βρίβηίΐββοίΐ. 
Μμ βοΙ»β §πΐ6 ρβοοίο ΡίΙίϋ* Οβί βΐ Υ^Γυυιη Ρί- 
Ιίιιβ ^οηΓιηίβ Γ•οΐο3 681, ββοιιηιΐυηι (Ιινίηΐοιβιη ίιη- 
ιηυΙλΜΙ^, 8βΰαοο*υιιι ηαπ)»ηί(»ΐ6Π) ΐΓΓβρΓβΙιβιΐδί^ΐ- 
Γιβ. ι Οαί, &δ€ΐιΐ ρπβΗιχΗ Ιβαιαβ '•, ρρ<χ&Μιη ηοη Γβ- 
ηΐ, η6€ Ιητβηία» β»ΐ Λοίυβ Ιη οΓβ β]υ3. • Ουί Ίηβιι- 
ΐβΓ βυΐιι» Ιη ΙηίςηΙΐιΐίουβ ηοη ίη'ιΐ οοηοβίΐυβ, ηβο 

ΙΟ ρβ€€•ΙΪ8 ϋΙβΓΟ (68(3(11$, ρΐΌΐιΐ Ίη Ρβ&Ιπιίβ Οαγι<1 μίρα ή ζωή α&του' » € χα\, ιΤ(ς χαυχή^και άγνήν 
Ιχβιν τήν χαρΜαν ; • Κα\ ούδιίς άναμαρτητο; 41 μή 
$Τς 6 βζόζ. Δ<α ταύτα 6 *χ Θ$ου θ$ος Α4γος, έξ 
1χ€(νου μ$ν έξ άΐδ(ου ών, Αλλά χαΐ Ιν έχβ(ν<ρ • οδ 
γαρ Ιστιν ούδ* Ιννοήσαί κοτι θ$ον αλογον• χαΐ βυν 
Ιχ«(νφ, $Γς βε^ς υπάρχων/* ούΛ γάρ το ήλιαχλν 
απαύγασμα φως Ιτ$ρον ηρα τον ήλιον, οΰ6$ ή του 
ηλίου άχτ\ς Ιτιρός Ιστιν ήλιος πάρα τον Ινα• ΔιΑ 
ταύτα τοίνυν ό μόνος άναμάρτητος Χίος χαλ Λόγος 
τοΟββού Τ16ς Ανθρώπου γίνιται, χατΑ τήν θιύτητα 
Ατρβπτος, χατά τήν Ανθρωπότητα Αμ$πτος* ι Ός, 
χαθΑπιρ φθΑσις Ήιαΐας προιμαρτυρησιν, Αμαρτία^ 
οΰχ έπο(ησ$ν 9 ουδέ ευρέθη 64λος Ιν τψ στοματι αύ- <Ι6 $6ηΐ6ΐ!ρ8θ, 860 ροΐιαο 4β ί|ϋθΙϊοοΙ Κοοιίηβ 16- Ο *ού• > Κα\ ού τούτο μόνον, Αλλ* 6ς μόνος Ιν Αν»• »ι»1ηβ 681. Ν»ηι 68ΓΠΙ8 6Γ6εΐ!ο ουπι «Ιι οοηίΓα νοίπη- 
Ι8ΐβηι ιρ6Γΐ6<ιυβ Ιί^ί πιβηΐίβ οΙ)8ί$ι«ηδ, βίβί α €οη- 
Ιΐα6ΐι(ιυυ8 Ιη ββΓτίΐυΙβιη νί Γβϋί^ΐυΓ βΐ ρΓομίβΓ 
8θΙ$ηι ^6η6Γ8Γιοιΐ6πι ρΓοϋβ ίηΐ6η(Ια(0Γ 9 ρΓοΙιΙαπ» 
Ι9η)6η 8 ρήηοίρίο (Ιαηιηιϋοηοιη ρ*ΐΗιΐΓ, οηπι οογ- 
ταρϋο βίι 61 ι1ί€8(αΓ, ηβοοοιι 8(1 οοΓΓορίιοηβιη οην 
ιιΐηο (6η6Τ6ΐ, νβΗβηιβηβςοβ ΟαΙ ιηοΐιιβ νίπ ηιίιιιπίθ 
8€ΐ6ΐιΙΐ8 ΙιοηοΓβηι ςηοπι ηθ8(Γ8 8 Όζο οοΐίηαίΐ η&- 
Ιατλ» ]οπιβηΓΐδ Τ6Γ0 88$ίηιϋ8ΐΙ. μίαις ού συνελήφθη, ούβ* Ιν Αμαρτίαις έχυήθη, 
χαθαπερ έν ΤαλμοΤς Α ΔαβΙΘ «ερ\ Ιαυτου, μβλλον 
(Ι παντός Ανθρώπου μαρτυρεί• Ή γΑρ της σαρκός 
Ιπαναστασις ακούσιος ούσα, χα\ Αντιστρατευομένη 
φανερως τφ νύμω του νοος, ε! χα\ «αρΑ των σω- 
φρονούντών βία οουλαγωγε?ται, χα\ προς παιίοιιοιίαν 
μόνον ανίεται. Αλλ Α τήν Απ* Αρχής επάγεται χατο> 
θίχην, φθορΑ ου ι Α τε χα\ λεγομένη, χα\ «ρ'ς φθο- 
ράν πάντως γεννωσα, 34 χα ^ το ^ 1^4 βυν84σ$ος τήν τιμήν, ήν ημών ή φύσις Ιλαχε παρΑ θεού, ΑλλΑ τοϊς χτήνεσιν όμοιωθέντος εμπαθής υπάρχουσα χ£• 
νησις• 

ΡΓΟρΙβπ» ηοη ι»ηΐιιιη Οβυ» Γαείιι» 6$1 ηοηιο, »ζά ί'/ΑιΑ τοΰτο ού μόνον βεος Ιν Ανθρωποι;, ΑλλΑ χα\ 
6ΐι$ιη 6χ βηηοΐ• νΐΓ(ζίηβ, β( ΥίΓ((ίη6 ΓοΒιΙίβ βχ €3ΓΠ6 Ιχ Παρθένου Αγίας, χαΐ μι μολυσμένων λογιαμών 
Γθ(ίΐ8(!οιιί5υ$ Ιοη^β ρΓ3βοβΙ1βηΐβ $6€ΐιηαΊιιη ρΓοροο- των Ιχ της σαρχος Ανωτέρας κατά τους «ροφήτας 
188 η$ΐυ$ 6$Ι οαία» οοηοβρίίοηβπι β^ηοΐί δρπίΐυ* γεννάται Παρθένου, ^ς τήν σύλληψιν Αγίου Πνεύ- οηιιηιοΓαϋο, ηοη ο^Γηίβ ΟΓΟινίΐ βΓβοΐΙο ; 8ηηιιηΐΐ3- 
Ιιο Οιΐββςαβ 0«υηι ίιιΙιβυίΙαίΌ ίβηΐ, ιηΐηίιηβ 83*οιΐ8α 
ηβςυβ (βηοΐα νοίυρίαΐίβ οοηευρί^βηΐΐα. Ι&ΐα βηίηι 
ρ6ΐι!ΐιΐ8 8ΐ)ΐ8!8• θΓ8ΐίοιΐ6 α £8ϋ(Ιίο &μιι*ίΐ2ΐι: < Εοοβ 
8ηεϋΐ8 Οοιιιίηί,ββιηιϊϋίβοοϋπιΙαιηνοΓυαηι ΐιιιιιη 1 *,» 
αί! 8ιΙ ηυηΐΐυηι .ιη^οίαιη Υιγ£ο ίιιΐβιηθΓ»ι», «ιυ», 
€ηνη οοηοβρίβδβΐ, ρβρβπι ; ίΐα υΐ νίοΙοΓ ϋιαί^οΐί, 
ηοηιο Οβαβςαο $ΙηιυΙ, 4γα(ι6Γ61 ηαίιιιαιιι Ιβιιΐυηι 8 
£βηβΓβ, ηιίηίιηβ νβΓΟ ρβοοαίυιτι, βοΐιιβ βχ οιηιιίΙ>α8 
ι:οιι ίη ίηί(|ηίΐ8ΐ6 €οηοορΐιι$, ηβςπβ ίη ρ οοηΐί» νβιι- 
ΙΓ6 (68ΐ8ΐυ8, νοίιιρίαΐβ 8€Ϊ1ί€6ΐ 61 ρ8»$ίοηη ΟΠΠΗ* 
ΙαΓρίυακηαβ βοκίΐαΐίοηίυιιβ «8ΐυΐ'Φ οχ ΐΓαηε^η'β- μαχος έπέλευσις, ού σαρχος Ιπήνεγχεν ορβξις* 
ευαγγελισμός] χα\ πίστις θεού ένθημίας. Αλλ* ού 
συγχατΑθεσις χαΐ πείρα εμπαθούς επιθυμίας προιί• 
ληφε * ταύτης γΑρ παντελώς Απωχισμένης, προσ- 
ευχή χα\ θυμη^ία πν^υματιχ!) * < Ί£οϋ γΑρ ή οούΑη 
Κυρίου, γένοιτο μοι χατΑ το ^ήμά σου, ι προς τον 
εύαγγίλιστήν άγγελον ή άσπιλος Παρθένος Ιφη, 
συλλαβούσά αε γεγέννηχεν* ώς Αν ό του διαβόλου 
νιχητής, άνθρωπος θεάνθρωπος ών, τοΟ γένους μό- 
νον, άλλ* ούχ\ χα\ τής αμαρτία; Ιλχη τήν ^ζαν * 
μόνο; απάντων οΰκ έν Ανομίαις συλληφθείς, ούό* Ιν 
Αμαρτίαις χυηθεΐς, ήοονξ θηλαόή σαρχος κα\ πάθει, η Ρίον• χι, ». " 188. Ι4ΐι. 9 ; 1 Ρβΐ% ιι, ϊ* •• 1*<\ ι, 58• ΠΟΜΙΙΙΛΧνί. 
IV «αραβάηω; Α ΙΙΟΜ ρ,ΙϊυΙ.τ ; : β»ϊοΐ ΚΐΊΐηύΊιιη ιοίιιιι ϊΙγλ Μ 

ΡΜΙΙ 

ΒΟΗ! ι'Ι ίιιΐ|ΐιιΙ1ιι(ιΐ3, Π ϊ,Ιρη ηηο Ε£<Μιί ριορΙΟΓ 90 
ρΐϊΙΊΐΜί, 8(ιΙ ρπιρΙίΓ 1Ι1ΙΒ 01111113 ΒίρίΡΠίΕΓ 3ίθίρί«Ι11 

Π ίιιιίβ νβΓβ ηοτϋϊ ΑιΙίΐη νοίϊΓίΐιΐΓ, η«θιιοιι η-ιη•- 

Π6Γ61ΓΙ ν<Τ6 ηονιη <Ί ΓϋΓΙί», ηιιΐΐίΐ Ιρ η κ* βιοΐβΐιιι, «1 

νιΊ,'ΜΊΐι ΑγΙιπι ίιι ϊί-ίρϋο ιΐηυβ ρι-Γ ίβίμϊΐίΓη γγβ». 
ΜΗ, ίο ροΓρρίϋΰιιι ίιοιηΐιιΐΡΐη εοιμγτ»ι« •ιιί 
ρ»ι<•η* γϊι οηκΜ «ιρβΗκη Μηιΐηβη. III•! ηΪΜ 
ρπιηιι* ΑαΊιη ίιιΐβιιιοιίιιβ 3 ρππφίο ρρι- ΒιΉρι 

(Τίϊΐιΐί ίί( ϊΐ ι,ονιΐΐ ριμΙ, ι1ο,ι« ϋϋβηΙβΓ ι)υ1)ιΊι> 
Γ!0<Ι"Π5 ιΊ ιϋ ΚιΙΐφΙϊΙιίβ ΟΠΜ5 ΕΟηηηΟΗ, ί,,ι,Ιβ 
ρβΓΓΪΐί ΙϊρϋΙ! ΗΜΜμ[1 «ι |Β [>ΓθΙ)ΙΌΜ «ΜΐΠ Ι1»1ϋ- 

Γ3Ι11 ιΙιί Ηίι. 14, 

Κ,Β 19] 

χβΐ ^υτιβροΐί Ιογιομοΐς τη"; Ι" 
μιμιιίμίνηί ν" 1 "»! " ώ< «ν β χβΐ χιτ4 το ηρ&' 
λημμι τιλείως χαθαρος χαϊ 4μ4*»ντο;, χ«1 μΙ) χ*ΐ" 
*ΐττ6 ίι' αϋτϊιν χβΊβρσίων βιέμινο;, άλλί ίι' ήμϊ» 
14 πβντα σοψώ; ίιχΑμϊνος• χα'ι οδτω νέο; ί<τι•'ς 
Άίΐμ χρηματίηι, Χ*Ί βιομι^ \(ι; ίνιιοϊ χαΐ ιΐ- 
οβίνήί, μΓ,ί»μώς πβλαιούμ-.νοί, ΧβΛ τον «βλβ'ΐν 
Ά54μ ίν Ιϋυτφ χαι ίι' 4«υτο5 4ναχτ(σΤ|. χβ'- «Ιί 
αεί βνντηρήση νέον, ϊυνβτος ων «Ις ίπβν άτιοιτΕΐαα- 
ο8«ι την παλβίωοι*. Καχείνο; γαρ 6 πρώτοί Άίάμ 
αμόλυντο; τΙ]ν ίρχήν ίχτίβΟη ιτορί βεοί, > , ι"ί νίος 
ήν, μίχρι; ίχών τύ"> ίιαΐίλω πιυΟε';, χαΐ *ρ*ί 
»4{ της σαρχος ήΐονας Ικτρα^ίΐς, χαΛ τώ μοίνομψ 
της Αμαρτίας ίΓ.οίΛβών Κίπαλαίωται, χαΐ πρί,ς το 
παρ! φύϊχν Ιξίπιαι. 

αι4 τοΰ» ού χειρΐ μόνον ί Δ()-ίτη; ΑναχαινΙ^ει 
τυρίί'νξΐιΐ; βΰτβν, 4*1* χαΐ χατΐχιι τούτον ΐϊβρ' 
Ιανιτώ, ιύχ ίνβϊββίμινο; μόνον ν.αΐ τον πτώματος 

ν 4νΟροιπίνην ΙξάρΛς φΐβιν, 4ίΧά χαΊ ΐΗριβιλί- 

νοΐ άφβάιτω;, χαί βυναψΒιΙΐ άοιαιρίτω; τιύτη 

V «χβι\; βίο; 6μο0 χα\ 4νβρωπ«ΐ, 4χ γυναιχίς 
ιΐν, (να ττ,ν ινο' αίταϋ ιύβοίείοον ίχείνην, κα\ 

} ΐβϋ πονηρό» αυμβουλ( χλιπί'οιν 4ναλά6ΐ|ται 
<, ιχ πορΒΙνο» ίί ιίΰΐης [νβ χβινον ποιήοη 

ιν ίνίρω-κον ' «Ι γ4ρ ίχ οπίρμοτο{ ϊ,ν, οϋχ Αν ήν 
■ιινίι; ίίβρωπος' ούχ 4ν τΐ\ί χαινήί χα) μηίαμώς 
«βλβιουμΐνι); ^«ήί ίρχηΤ^ί ** *** χορηγΐς ■ οΟί' 
αν ίοννήΟη. τα» πα'.αιο» κόμματο; £>ν, το πλήρωμα 
ν Ιίυτω ΐίξαοβαι τΐ-,ς ίχηρίτο» θιότητοΐ, χβΐ πτ,- 
γ);ν πο«ήο« τί;ν ιίρχι το» 4γιβομο5 4ν<ξ1«λΐ]το*, (; ρβΐηΐηι 6οηΙ«ι ιΜοβηΙ, Μ ροβίβηί ηηιπϊΐ,ιΐϋ »(| 
ώ( χαΐ τών προπατίρων 1χ*ΐνων τ&ν μοΧυαμον 4πο• 
Ε? Β^νίμΕΜ,-, χα\ τοϊ( ίξηϊ άρχ«Ιν 
;,- 4γιααμον βπΐίΐ. Δι4 «οϋτσ οϋχ 4Τ7 Ε *°ΐ, οίχ 

ΙρωΛο;, άλλ' αιΊτός β Κύριο; ούτω; «ύϋκΐ]«ΐ ίι' 
Ιλίος ήμ3( οώοα( χαΐ ίναττίάοιι, μιίνα{ μέν 4ναλ- 
/ο:ώτω; θίΐς, προβλίών βΐ τέλειβί χαθ' ήμ3ς 4ν- 

Γιννδται τοιγαρβίν 1χ Ιίαρθίνο» Ιγίαί 6 μΐνο; 
1( οίώνο; άνυπιώΒυνοί ίνβρωπο.', β μίνας μηϊίμί- 
ίιν Ειν τής τοϋ θιοΰ Ιγχατιί εΐψ'ω; 4ξ ιο;. ΚαΙ πρ\ν 
ζ γνωναι τ4 χ**θν Ιχλίγειβι το Λγββον, χβτ4 τ()ν 
«ροφητίίαν καΛ βιο! {Ιΐον παντίπιβιν οναμ4ρτη- 
γ, μί,ίΐ χατ' οΟτον ιύρϊβΛ; βνν ίίχτ] τη; ιοί θίοΰ 
ιταϊίίψίΐιίΐ αξιοΐ, ΙπίΙ μΐ)4* βύτβ; τ--ν θ»ίν, ώς Ι<Ι(:ο ηηη Μ«• ΙλιιΙιιιιι Οοηηίηιΐί ιιιΙιϊΙιιΜΙργ II- 
Ιιιπι οαιιοναι, <,•.ι ,., |ΜΜ 1^ ηαΜϋρΜ εο'ΐΐίηι. 
ιιοί! ϋ"1ιιιη ΐ|'ρι•'Ι)ίΊΐιΙΐ]ΐί ι-[ ηίΐ,ιΓίηι Ιιιιηηπίιιι * 
Ιιρίιι Εΐίββιΐϊ, *>ι1 κΐίχη μιιι ίη^ιυΐΓϊίιίΙιΙ.τ , ηιη- 
ρΓβΙιεηιΙι»*, !ρ»| ϊιιιϋνί,ϋιιΐίητ β «|ι,πηΐιι« πιΙπ9ι]ΐΐβ 
ϋβιΐί βί.ιιοΙ ^Ι Ιιοιηο α [ηιι1ϊβι-« ηπϊιΐβιη, υΐ ίΙΗιηι > 
1β (ΌΐιιΙϋϊιη β[ ηΐΊΐίυιιϊ ^(15^^^^ϊ άεΙυΜίιι 3ρ(>Γρ!ι- ιι- 
(1•τ(Ί ιιϋιΐΓ.ϋΐ, ει κιιιΙίϋΓβ ηαιβιη νϊ^ίικ. ιι! ιιο• 
νιιπι ϋββΝΙ Ιιοιπίιιΐ'ΐΐ). δϊ μηίιυ <■ ϊβιρίη* Γιικιι ι, 
ηοο βϋίΐ ηηνοί Ιιοιιιο, ηι:<; ηονιι; ηει]ΐιβ ιιηιμιηιιι 
ϊέΙβΓϋυΓ* νίΐχ ,Ιιιι «Ι (ιιΟΐΟΓ, ηβϊ ρηΙιιϊί-βΙ, ι ι η» 

βι *ί'ΐιτβ ρηηιιο Γυίικι, ρ[«ιιίιυιΙΙιιβιιι ρυη»ίίιιι>• 

ΐΐϊνίηίΐϊΐίί ϊι> «β ΓβΰίρβΓβ (■! ίιΙΠΙΒΙΙΙ ΚΙιΙΟΗίίΙΐϊϋηίί 
ΐΐΙΕίΙΐϊΙΙίΙϋΙΙΙ ίβΓΙΙίΙ» ίιΕπτιτ, ΐΗΗββΒίι ΤΪ>ΙΙΙΙ>* 1 ΙΙΐΙΠΓίΓβΙ. ΡίΟρίβΚΑ 110(1 3»(.:1ϋ•(, 

η-ι|ΐ Ιιοιηο. κι?<1 ίρ<« Οοιιιϊηιιε 'ίο ]υι!ίο«νϋ ηο* ρτ 
ΐιιΐίΐ'τίοοηϋ^αΐ ίίΙνβΓβ βι πιπυηι ϊγρ.ίρϊ, πιιγη'λ, 
ΐ|ιιΐ(1ίτη Οειΐ) ίιιιρυΙΙυΐιΐί, ρτοοίιΐίΐϋ νβΓο ήυιι•• 
Βιχυιΐιΐυηι ηο« ρΜοοίυι. Ν3ΚΪ1ΊΓ α%ο *χ νίι^ϊπβ «οηοια ιηΐυΐ α ίίτοιιΐο 
ίιιιιοΐτίΐιί Ιιοιιιο. ϊοΐιιβ ηιιΙΙο ιικιϋιιιΐί^ηυϋ ο,ιιϊ ι Ιι- ιι 
ιΙ^ΓΐΙϊπαυοΓβΜΐΓ ; βι ρΓϊιιιςοαια ϊοιλι ΓβρΓοΙιβΓΟ »»- 

ΙΐΙ III Ι 1 κΜ^βΓΐ ΙιΟΙΙΙΙΠΙ, 5ΓίΙ1ΙΙιΙϋΙΙΙ |>ΓΠρ1ΐΓΐΐ3||ΐ ι» 1 ν,. 
(8111 νίνίΐ οιιιπϊ «Ι μ3Πβ ίπνρΐβΕΗ•Π|ίΗηη ; ,|>ιϊ 

}ϋίί ϊβ ιηίτίιο αοπ ηιοηιιιι ίϊΐ ιιΐ * Ι>*ο 4θτη• 

Γί'ΙΙΙΓ, 11110 ϊρΐβ ΟιΊΙΙιι, >|:-Ι1| |>Η)ΠΙ)! ΑΐΙΐΙΟ, ΐΓϋ,ϊ- 

4 ηρώιο; Ά(4μ, πορβίί; ίγχιτϋιτκ, πΐβη,• Ιντο- Ο |^ιΙϊνη| ιιοπ <!«βΡΓυεη(, οιιιηΐι ηΐίΐηόΊΐΝΐίνίιιί,οηι- 


λί,ί βιία,". «οντίί νίμου Βείβυ πληρωτή; γίνΐμίν^;, 
χαιιτιΰβίν χο\ της τοΰ ίιββ'Γλου ΐουλιία; δί/.ιίως 
Ιλιΰ9τρχ. ΚαΙ ο6ιω νιχ3:αι παρϊ 4νθρώπο» 4 την 
4ρχήν τ *" 4νβρωπον νιχήββς ίιίίολοί ■ 05 **' β 
την χιτ* (Ιχίνα θϊοΰ νιχήιις φΟσιν χο\ ίιΐ τοΟτο 
μ£γαλβ«/ών χατ>64λλ*ταΛ τζ; ίπαρηωΐ, χαΐ 4 
ίνΐρωτιος άνβϋλβττιτβ» τοο χβτά ί^ιχην χ*\ 6ντι,•ί 
4•ν4του- Θαν4τοο, !ν άτΕίΟαιϊν ιίβΰς τοϋ 4-τγο* 
ρινμίνο» ξΟί,ο» γ«υσάμενος '.ββνάτοΐί, βς ήιιϊίλητβι 
τιρ4 της πβρβχοης τφ Άϋμ χβΐ τί Ε6» ΰπΊ θεοί 
πρβί βύτοίίί ε[ί!4ϊ-ιο( ' « Έ 1ν ημίρ? φ4γηββί 4π' 
«ύτοΐ, 6ι''«:ΐ;ΐ άποβανεΜι- ι τον -*ρ ιί,ς ϊιρχΐ; ιιίι |κ|ΐίι ιΙίνίιΐ£ ΓίίαιβΓ, βι ρηιίπιΐβ |α«1ο ΙιΙιϊγ ι 
ιΙίι]»ο1κ3 ίΟΓνίιυΙϋ. Ιΐ3 νίηείΙ.ΐΓ αΐι Ιιοιπίηο ο,ιιί >Ι> 
ίιιίΐίη Ιιοπιϊηρπι τϊρίι ϋϊϋΐιοΐιι* ; ι|Ι|{ ιιίΐιιτίΐιι ^ι] 
Ίιηιβίηβιη Ο'.ί εοικίίιιιη ίι«Ί3ϊΡΓ3[, βι ρι-ορί^Γκ^ 

Γ:ι>111 βΐ3ΐ(18 Β ).ι<Ίϋ1ΙΙΓ.Ί (Ι^ίςίΐΙΙΓ, £1 ΓΕνίνί&ΐϊί 

Ιιοπιο ν<.Τ3 3ίιίηι;κ ιηοΠκ πιοιΊιιιΐί, πιογΙο <|ΐιπ, β«- 

81310 ΓΠΙΙΗΙ! ρπιΙιίΙιίΐΟ 1ι(£ΙιΙ)Ιιί(, 1111)1(6 (|Ν3Ι0 ο•ιιι - 

«γ:ιΙ Οι; ιι* ΑιΙηιιι βι Ενκ |ΐηιι^(]ΐΐ3ΐιι ι,'οιιίι- 
ΓιιίίϊίιιΙ, ιϋςι-ιιΐ 3ι) βοβ : ι Ιιι (ΜΟΠΙΐρΐ' Μβ ,,ΜΙΙ! 


ρ»&ΐ ίιιοΙοιΙίβιιιΊιιη »Λ ιιι ο ήβη» ϊογρογΪ: 

ίοπιυ», ΟιΌ ρηιρίοπ:* ι^ Λιίϊΐιι ιΐκεηΐβ : ι Χ«η 11 Ι»•, πι, 15. 1 Οορ.ι 11, βΤΓβ 19* ΟΚΕΟΟΒΙΐ ΡΆΙΑΜ,Ε ΙΝ 

€» Λ (ο Ιβτπιηι ΓβτβΓίΛΓΐ** 1 .^ Ν»ιιι φΐ6π>ΐί'ιοο«Ίιιη Α θάνατον μίτά τήν'παρϊχοτιν χατιχρίθημβν, τιρώεβδτ* 

*ηίαΐ3 οοΓρο* ΟβΓοΓιηφι^ηΙβ βΐ *Ι> λο (Ιίβοβ^ηΐβ, του βεοΰ προς τον 'Ασ^μ, είιΛντος, ©τι• •Γ1| ΛΛΙ 

€0ΓροΗδ ηχητβ 681, ίΐ3 Οβο αίΜΐιιαιη 4686Γ6ηΐ6 «Ι 30* είς γη ν άπελεύση. > Καθά:-ερ γάρ ή του ^ώμ•τος 

«π Γθοβι&ιιΐβ, ιΐίΟΓβ. β3ΐ 3Πϊιο« ηαβ ϋΐίο οιθ(Η> πι»- παρά της ψυχής εγχατάλείψ•.^, χ«\ δ ταύτας β* 

ν*•ι ίπιηιηΓΏΐίβ ; Γοβ(13 ςοίάβοι «ι ιΐΜΐιΐέϋΙ 6ΐοιΐ£3ΐ3 αυτού χωρισμός θάνατος Ιστι του σώματος» *>&^ω 

3 Οβο 9 βΐ φή(!ββ ΠΜ(ί8 ηιιβιιι ΓΟΐ ριιβ ιηοιΐιιαιη, χα\ ή της ψυχής παρά βεου έγχβίτάλειψις, χοΛ 6 εξ 

• νβπιοι ηοη «Ιίδ&οΙνίΐυΓ $ίοα! ί11υ<) ρο$ΐ πιοΓίβηι, σ ύτης τούτου χω ρισμος θάνατος έστι ψυχής τρό*«ον 

ψιί* 3 «0:»8 ίη€β,ίΙΙ,<ΗΙβ ηοο.ίιβίοβΐ ςιιοιΐ 6Χδΐ8ΐβΙ. Ετερον αθανάτου μενούσης• αισχρά μεν γλργίντΛ 
χα\ αχρεία χωρισθείσα Θεού, χα\ μάλλον ή το σ:?>μ» τ6 ν<χρί>ν, ού διαλύεται 81 χαθάπερ έχείνο μβτ& τ^* 
νέχρωσιν, οτι μηδ* έ« αυνθέσε«>ς Ιχει τήν ύπαρξιν. 

. 0»θ(1 «Γιαπί νίάβΓβ 681 ία 6θΓροΓ'ιΙ>α3 ληΐιηλ 03- Ίδοι δ* 4ν τις τό3το χα\ έπ\ των καθάπαξ αψύχων 

ιύπιΠηι* : Ιιογοο) βηίαινιιηρ1ίν•8&ί»ΐ3 ώ'υΐια• €00- ο^άτων • τά γάρ Ιν τούτοις απλούστερα μονιμ&- 

8ΐ3ΐ11. ΡΓ0ρΙβΓ63 ΓίΓιοπίΓΐΛ Ληίιηη 3 0?ο βΙοη£3ΐ3 τβοά. Δια τούτο ή λογική ψυχή μ)) μόνον άργίαν 

ηοιι Ιηΐιΐιιπι &ο Ιηη3ΐ3 3<1 1)θΐι ιι βι νί 6ΐ3η£ΐΐ6Γ6 €(Β• ιτίσχει της προς «Λ άγαθον ενεργείας χωρισβιίσα 

ρίΐ, 86(1 61 ίρ$3 νί 8ϋ2Β 3ι1 |μ']ογ3 ρΓορβιΐδΐυιΓιβ νιο- βεου, άλλα κα\ άνεργος χαθ* εαυτής γίνεται τ"4 «ρδς 

ΙβηΙίαηι 3Ήΐρα, οβοββύνοι ιϋίδβπι ίβία δίο δοΐυΐίδ τά χείρω ^ο**,• Ρ^ΧΡ 1 * άν ούτως ανεπίστροφος ή 

βμ>ιίΙ>08 νίνοιι*, )3ηι ηυβο οΊβΓΟδβα 6 66ΪΠ0Γ6, αθλία ?ιούσά, νυν μ*ν τ$ του σώματος χωρισμψ, Ιν 

οΌΙηιΙο ?ί>Γ0• Ιβηιροπ» ]ιιϋίοίί €αηι οοιφΟΓ* ίηάΤβδοΙιι- τω χαιρφ δ& τής χρί*Εως μετά σώματος τφ άλύτφ 

Ιιίΐί 61 ΊηΙοΐ6Γχ)»ΙΠ νιιιοιιΐο ιγ3ι13Ηιγ &Κ6ΓΠ96 (Ι3πιιΐ3- χά\ άφορήτψ δεσμω παραδο || τΐ$ς α Ιων ίου χολ4• 

ϋοηΐ ο,ιμβι ρΓ«ρϋΓ3νίΐ 0*βδ (Ιΐ3ΐ>οΙο 6ΐ3Π£ο1ί8 ό]α8 ; σεωτ, ήν { Θεός ήτοίμασβ τώ διΛόλφ χαΐ τοίςάγγί- 

ΐιιθτΙιιΙ«ηΙηΐϋΠ)ΐΪΡ8ί8ΐί ι ••(|υ{(*ΚΊη3<Γιη3Ηΐί3ΐη 3ΐηοΓ€ί, λοις αυτού * νεχρο> γ&ρ χα\ οΰτσι πάντες, εΐ χαί τήν 

ρη>ρΐ6Γ φΜΐη'ί«Γβ3 1)βθ ν6Γ9Β τί 1« <ίβΓί ΙΓ αϊ ΓπΓΠΐηΐ. χχχίαν είβιν ένϋργο\, δι* ήνχαΥβιχαίως έγχατεϊεί- 

. 0Μ3Π)- πιογΙ^ιπ 6(101 ρποτ βαθΗ886! 53ΐ3η, «κ'ρο β φθησ^ν 6πο Θζοΰ τήςβντως ζωής. Ταύτηντήν ν*. 

]«8Ι6 3 Ι>60 ιηβϋβΗΐβΐίδ 63ΙΪ83 ιίβΓβΚΓίαβ, ηο» ΙΠίϋδ χρ*ΰ*ιν κρώτος ύποπτάς δ Σατάν, ώς έγχαταλε:φ6εν 

ρΛπίο^ρβδβεοί'ρίΐ 3<ΗιιΩ(ΐ6ΐίΐ3ΐ6ηΑ ίιΐ8Ί<Ιίθ8Ϊ8 οοίΓ.ίί- λχαίως- 6πο βεοΰ {ι'άπείθείαν. χοινωνους ή^ς 

)»ί* κ3ρΐο§ ; 8Γϋ ΟΙιτίδΙιιβ ηοβιηιη 3ΐ> 1)36 ϋΐ0Π6 03- αάτης πρ^σελάσετο, 5ι3ρ της χαχοβοόλου συμβουλής 

ΙιΐΓ3Αΐ|ίο6ί3ΐίΐ ροΓ 4μιολ3ΙΙ3ιιι €0Αν6τ»3ΐ(όη6ΐη βα3ηκ συγκατααπάσας πρ ν /ς την απείθεια ν * άλλ' Ιλυτρώ• 

οπιιιι οϋ6(Ηοΐ)Ιί3 οροτ'ιου• 6ΐηί»ίΐ3. ΥβΓϋΐη οιι ηίηο- #ατ^ τήν• ήμετέραν φύσΐν 6 Χρίστος Ιχ της νίχρώ- 

οροΠ6ΐ>3ΐ ι.οο Ιιαιηαιιντη βοίαιιι ηιίυηη» 2η ββίρβο σ?ω; ταύτης, χατά τον άνΟρώϊιινον β ίο ν έαυτου, δΓ 

8ϋ!<ο^ρΐ3η^ ι-ιΐ βΐΐααι ε;βηυδ Ιΐϋνη^ιτίιιη ίηιηιόΓ^ΙΓ- € 5ργ*>ν (ιτιδειξάμενος πόί^αν εύπκίοειαν. Έδει δσ 

ΐ3ΐΙ<θινρ)6θιΐ3Γ6, 61 3(1 ΓΌΠϊΐηϋηΐοΛίίοηβΓη ηιιχι» . ττίνη^ μή τήν άνΒρωπίνην ^ύσιν μ^νηνέναυτφ το 

νίΐ« 3θΊΐιΐ€**ι , & (|Μ.υ ίρ»ί οοΓροτί ίπ ΚΊΒροΓβ νίΐ30ΐ ε!νο\ λαβοΰσαν, αλλά χα\ τ6 άνθρ<ί»πινον άπαθανα• 

κΐ6Π!3ΐιι ΙαΓοίηιιη, βίοιιΐ ΜΜ Μ0Γ8 3ηίιι».τ ιηοΓίβηο τίσαι γένος, χα\ ποβηγήσαι προς τήν μέθεξιν της 

6θΓροτί ίρϋί ίιιυ^ι&Ι. ΙΒ?ο Ιμιι€ <Ι»ρ6η^ι1ΐν>ηΐΜΤη ά«« ζωής τάΰτη;, τής χα\ τψ σώματι χατά χα^ρον προ» 

^ «Ι3Γ3ΙΪ 3ΐ1ιηθ(1υιη 6Γ31 ο ^ο$•3γΙιιϊη ψ& ΐΑΗΙββίΗΐιηιι, ξ3\ουσης τήν ζωήν τήναίώνιον, ώς χα\ή νέχρωσις 

ΐΐ6€ηοη 6]ιΐ3 οοηνβΓ83ΐίοιιβο» 3;Ι Ίηιιΐ3ΐίοιΐ6Πΐ ρη>• έχείνη τής ψυχής χα\ τψ σώματι τον θάνατον προε- 

ροιιί. Ναιιι Ιιοιηίιιί ϋίοαι βιι^Ίίδ Ι>οηίϋ Οβυβ α«Ι ίιηί- ξένη σε. Δ -.6 χα\ φανερωθήνιι τήν οιχονομίαν ταύττν 

Ιοικίαιιι ρταροποΙκίιΐΓ οΟΗδρίοίίΊκΗιβ. Αν^γχαιότατόν-τε ήν ομο(> χά\ λυσιτελίστατον + χ& 

«ροτεθήναι τήν αύτοΰ ι»λιτ?ίαν.εΙςμίμησιν • ήνγάρ δτε χα'\ τφ άνθρώπφ χα(Γάπτρ χαΐ το?ς άγαο^ο^ 

αγγέλους ό θεός βίς μίμη^ιν «ροΟχειιο χαθορώμενος. Έιτε\δε της έποψίας εκείνης διαπεπτώχαμβν χατ» 

ηηυ ^ίψ^ντες Ια^τους, Ιξ ύπερβαλλούσης ^ιλαν^ρωπ:ας' ήμίν συγχχταοαίνά θβος του ύψους, μη(τυϋ>ς 

Ιχστάς της οικείας θ*ότητ•; ♦ χα\ συμχολιτευσάμενος ήμίν,. εαυτόν εις υπόδειγμα τής προς ζαϊήν έ<αν• 

<δσυ π^ττί&ησινν 

Γην(6^63 (Ιοεεοτ ηοδΙβΓ Γβοΐυ* 661, ββηοοηο ν>3ΐη Ο 0•ί μ^νον δε/άλ)ά χα\ διδάσχαλος ημών γΓνεταε, 
({0£ (ΙηοίΙ 3(1 νίΐβαι 0*6ηΐ0ηδΐΓ3ΐΐ8, «Ι οΙβΓίβ ϊΐϊΪΓ3€ΐιΚδ Α^νφ τήν ιτρος τήν ζώήν φ^ρουσ^ν ύποδειχνϋς, χα\ 
(|ο€Ιγ'ηι^ ε^πηυοοπι οοοΠπη^η». Ιΐ3 ςυίο*βηι )υ$ΙίΓι- Οαύμχσι μεγίστοις τον της διδατχαλίας λόγον πιστού- 
€3Ιιιγ Π310Γ3 ΙιυιιΐΜΐΐ3 η «316008 ροη 6Χ κ*ιρ$3 ρπι• μενο^. Κο*\ διχαιούτχι μεν ούτως ή άνΟ^ωπίνη φυ- 
τ]ΐ3ΐ(θΐ Ιΐ3ΐ>6ΐ ; ]ιΐ8ΐίΟ('3ΐθΓ«1 1>6ΐι», ςηοηί^π) ιιπί- σιςι ώςμήπιρ* εαυτής έχουσα τήνπονηρΐαν, δικαι- 
ϋυ8 ΪΙΗ^ΙΜ13ΙΪ3 3ϋ€Κθτ «δΐ νβΙ (3€ΐυΓ. ΒίΟΝίιη ιιίδί ουται δέ χα\ 6 βεος, ώς μηδεμιάς χαχίας αίτιος 
€0»1€Γΐιιιιιι Ρ3ΐκί πιοπΓηίΐ Ιλιιι Γυΐ8»βΐ ΥεγΙκιιμ , ιΐ3- ναι ποιητής ών * ε Ι μή γαρ ο συναΐδιος τοό Ιίατρ^ς 
ΙιΐΓ3 νίεοιη 68861 ρβειβίυιπ 6$8β ίη Ιμηι 'ίοβ, ηηνη ενηνθρώπησε Λ<5γος Τ φύσει αν ίίοξεν είναι ^ άμαρ-' 
ιι«όιο 3 δ*(.•υΙο 3ΐιΐ6 ριθ€»Ιο Γιιίΐ 1ιυη)0, ίιιιο οοπίί- τία έν τψ άνθρώπφ • ο υ δε ν . ς γάρ ές αιώνος έναμάρ- 
6'ϋ>86ΐ νίΐυρβπυιιι ίο 0Γβ3ΐ<>Γθΐο €οινΓ6ΡΓί, (]ΐΐ38ΐ ιιοη τητος έγένετο άνθρωπος, χα\ συνέβαινεν έπ\ β^τόν 
&>οι:ογι]!ιι α•6»ΐ0Γ,νβΙ ίρ86 οοι» 1)οηιΐί> β*8«!. Ιηβυρί'Γ χτίστη ν άναφέρεσθαι τήν μέμψιν, ώς ούχ άγαΙών 
{ικΙγ.ι Γυΐ886 ί ιΐ] 119! α* Γ#ιιν»1υ8 ίιιΐ^80Ι, Ί|ιΐ38ί ηοη δντα χτίστήν, ούδ' άγαΟ^ναύτΛν δντα. Έτι δέ χα\ 
)ιΐδΐ6 (13Π1Π36861 ΙιοπΓιοβιιι• ηοί βκ 80 θαπιΠ3ΐίο«ΐ8 χριτήν άδιχον, ώς μή δικαίως χαταδιχάσαντα τδν δ** 
ύίβηΐ48€Χδΐ4ΐ^Μ.ΡΓομΙιιΐ•^Ηΐίΐ^Λ< 3ΐη 11311/λιιΛ 908- αντ«3 ' γεγονότα χαταδίχης 1 ίξιον άνΟρωχον. ΊύΟϊ •ι Οειι. ιιι, 19. 


197 ΗΟΜΙΜΛ XVI, 

ιαΐιτι άν3ΐΧα^6άνιι την ανθρωπίνων φΰην θϊΐί, Ινι Λ ΒβρΜ Π 
ίϊίξη τοαο',τον Αμαρΐίι; ',ΐιυν ίχτΰς, χιΐ (ΜΟ$« 
ΧΕχ«9ορμίντ,ν, ώ; χαΐ έ'.αιβήνϊΐ τούτψ ϊνναιβϋ 
χαθ' ίΓ.ίιταβίϊ, χαΐ οιινόιαιωνί^ειν βν:ώ ΐοΊιίριτον ' 
χιΐ ΐιΐιυί Εργιρ πδβιν ΑναχηριΙ-.ιεαΟαι, ότι 4 θεΐ; 
α-ιίό; τι καΐ ίίχβ,ιο.;, αγαθών τε ΜΙιγΗ);, χα\ ϊί- 
ΧΙ)ί ϊιχβί»; ίφοροί.Τοϋ μίν Ταρ Εαΐίν χβ\ τών ;υν- 
αβ•ϊΐί"ΐΐ ϋ ν βγγίλων Ιξ ονρινοΰ ΤΛβΐντων, ήν Ικ 
■ιών ψν.λ»τΐί«ων τή•' έβνΐών *<»ΐ ιν Αγγλων *»•*- 
νοιϊν, όχι ούφύβει τι χαχο.) 6ν άγγελαις, φύαει Ϊ£ 
μάλΊνι το ίγββίν, ίν βύτοϊί, χαί φύσις ιτιϊν βγο- 
Οίτητος 6 χτί«ς βίιτοίις, τ:αρ' οΰ χ«\ ό 1*τΑν !ιτΛ 
ζ&ψον αίώνιον ΐίχ]] οι/.αίΛ χα-;ο!ί.ίοΟη, ώ; ίημιουρ• 
^ΐςαΟΐΐς Ιβντψτής χ*χ!ΐ4 γενόμενος τδ εχτρό:;} 
ιοΰ χ•/οί. Άϋμ Μ πεβοντοί τβ ΐοΰ χαλο^ τ.£<α τ* 
ΧΛΧΟν Ιχ-ροιφ οΐίείς ΰπελείφβη ι: (Α; τΐ χβχΐ» 
ατρεητο;, ούόε |»Μ τ&ν Άίΐμ 4νεφίνη. 

ΔίΛ ιοίτο νέος Άϋμ ανίφίνη Χριιτΐς, βς Χϊτά τίν 
ΉϊοΛιν ^βρτ!«ν οίχ εποίηίεν, 0&£ε,διενο<ι6»ι, «οΐ/φ 
μόΐ/ον οϋί ΕλΑληβεν ο£61 γαρ «ύ^Ος Κλος ίν τώ 
ίΐίμπτίϋ^τοϋ. Οΰχ£ΪΠ£ν,έχ ϊοόοτίματο;, Αλλ", εντψ 
Μΐμιτι, ϊνο,χβ'ι 4 ιών ν.ογιβμών Αμωμον Οϊν>»τ)- 
μήνη, ώς ΧϊΙ άλλπχοΟ φηβιν, οτι πριν ή γνώνβι το 
χβχ'.ν, εξελεε>το ίο Αγαβίν. Κιΐ.ίν-,ω; Μιχαιώβι; ο 
βί&ς, ώςϊίρητβι, χα\ ΑνεοΈίχβη οντω; άγΛβ^ς, χα\ 
Αγαθών Εργων ΐΐβιη-ϊί^ς, άνα|ί»ρτίίτθυγεγονύιο; άν• 
βρώπΟϋ,χβΙ Αναφανεί»!]; ίνΧριατω τής ένιιπηργμί- 
νης ύπ* αύτοΟ χαθαοότητο; τ] 1 , ΑΛρωηίνι;, φΰοιι. ΈικΙ 
0Ϊ>ν Ηει φοιερωΟί/Όΐ μ; ιϊϊ^γ,ι!» πρ^εβήναι τήν 
Απόρρητον «Α«|ρ ίί«0*Μ£», πέμπεται Ίοιάνν^ϊ ς ^,^^1 
Ιχ-ιτι; έρρ,μ.'α; ί ψρω-Λμυα Ηρϋρομος ύπΐ τιά ^,,Οίηί 
βεοί, βαίττίζων «ίΚ πρηαιίντβί χα\ παραγγίΐλίαν 
ίτοίμοκί είνοι τνιβτιύε'ν :ί.- τον ερχΐμενβν, 6ν φησι 
ΧίΙ 9ιττί!ΐϊ(•ί βντοϊις Ιν Ηνε^στι άγίΐιΐ χοΐ κυρϊ' 
βλλϊ χ* 1 , μείζονα ίαντο-ϊ ϊβτ-,Οτον είναι, ?Μν τϊ 
Ιΐνίν!*» τ* 4γιον ίιπερίχβι τον &ίατΐί ■ Διιιιίτην γάρ 
ιΐνιι τιύ^ον μαρτυρ*! χαΐ τού παντοΐ ποιητών, κα\ 
ίξοϋβ'.ββχί'ί τώ» Αγγϋιβ» χα\ ιών Ανθρώπων ■ χοΐ 
τούτου λογιχίν γ-;ώρ-ρον τοϋ; ΑνΟρώκ^υ; είναι χάν- 
τβς. χβΐ τοΰ τοιονίοκ γιωργίου τ6 κ-.ϊον, τ4; λ*ε<• 
τουργιχίς ϊυνίμιις ίη/αΐ^, ίν ι^ /ειρ χβΐ τϊ| έξοι>- 
οΙ* ίχειν εβυτοϋ τί,ν ίρχίμινον. ΙΚι μόνον ϋ ίι" ίβ«- 
τοϋ τοιοϋκν είν*ι μαρτυρεί τΐι ίρχΐμ»νβ.ν ΐ τοϊ 
Κΰοίοΐ) ίΐρ-^ρομο;, ίΑϋ χαΐ τδν 'Καιΐϊν Ακαφαίνει 
κρββνβΙ•)ρι}ξανη Κί,ϊιον β^τίν, «ντ-,ν Κ ίκτ,ρί ιιι τηιιΠϊΐΓίΓβΙ ίΙΙίΐΊΐ βιίβο ίιΙΠ ρΜΜ• 
ϊιΐίΐ"!"" ρυηιιι Ρϊί'• υι ϊϊΐιί «-οη|ιιιΐ£> ρι>ίϊ•.•ι 
ΜβΗΙΗΐΐΙΐη |"Τίθΐι»ιιι , Μίπιοιι ίηιΐϊνίίίΐίίΐίΐι-ΐ' γιιριι 
ίρίυ ία Λΐ^πιιιιιι γρ^ημν:; ι>ΐΐ]ϋβ ορβιίΐΐίΐί ίηι!β βι»ι- 
ηιΐιιιβ |-ι.-.ι•.1ίι-:»η-ιιΐΓ ηιιία Βϊϋΐ Ιιπιιιικ ικ( Π ίυιΐ»*, 
Ιι,,υιιι ιιηι ΟχαΙοτ, |ηιΐί<|ΙΙβ >Κ|Μ ]ιιι)ϊΐ'ίϊ. Ιΐ<|(ϋϋ»!Πΐ 
δίιΙΙΙΙ «Ι ίιι^ίΊΊ* ΐΙιΓιιΙιΟΙιίϊ ΜΟίί ΕβΑ• ίιΊηρΐίϊ, 
ίυΐ «Ι ;ιι (ί'Ίί.-. ίιιυιιι ϋΓιϋπΐ'ΐιι ΐϋ»ιο<1ϊ«ηΐίϋιΐϋ ρττ- 
ρι'ΠιΙβΓβ ηι.ιΐιιιί» πιΙυΓβ 3Γι^ρ'ϋβ 1)011 Κιο-ϋΟ, !.ι-*| ρη- 

ΙΐΙΙί ΙιιΊιΊΠΙ, ΙΙνΙΤΙΟΙΙ '' Ο Ι II ΠΙ ίίί>Μ0ΙιϊΙ11 Ι1»11ΙΓ3 Ιιοηί- 

ΙϋΙιι