Skip to main content

Full text of "Patrologiæ cursus completus [Series Græca]: ... omnium ss. patrum, doctorum, scriptorumque ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| 5^ αίοΗχ. - Εχ 1)1)18 ΡΑυί. ηυΡΟΝΤ, 1δ, νι& άίοΐίΐ Β»ο-ά'ΑβηίίίΓθβ. 17.4.87, 

>•- •' ΤΚ Αξν}Τΐρ,ν€ ΑΪ]ίί>ϊΐσΑ • ν^ : 

8^ΕαύΐύΜ XIII. ΑΛ'ϊΥΙ 1203.1ϊ10. 

ΤΟΥ ΧΩΝΙΑΤΟΥ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ΝΚΕΤ^ ΟΗΟΝΙΑΤτΕ ΟΡΕΒΑ ΟΒηίΑ, ]Ι1Ι€Η. ΑΟΟηΐΝΑΤΙ εΠΟΝΙΑΤΑ 

ΑΤΙΙ£ΜΕΝ8Ι5 ΑΗΟΗΙΕΙΊδΟΟΡΙ 

Οϋ£ .€ΤΑΤΕΜ Τυ/.ΕΒΙ'?ίΤ 8€ηΐΡΤΑ ΥΕΙ 8€ΗΙΡΤ0ΗΙΜ ΓΛΛΟΜΕΝΤΑ ; 

Ι.ΝΚΙ'ΝΤ Ρλ^ΕΤΕΗΕλ 

ΟΕΟΒΟη Α€αΐΟΡΟΙ.ΙΤ£ ΑΝΝΔΙ£8 ΒΤΖΔΝΠΝΙ 

ΕΤ 

ΑΙΕΧΑΝΒηΐ ΡΑΡ.Ψ. IV, ΤΗΕΟΏΟΚΙ Βί/Ο/Ε ί.νΡ. ΝΙϋ^ΕΝΙ, 
ΟΕΗΜΛΝΙ II, ΝΙϋΕΡΗΟΗΙ ΛΗ8ΕΝΙΙ, ϋΡΟίΙΤΑΝΟΠίΜ ΡΛΤΗΙΑΚΟΗΑΗϋΜ ; 

ΝΚΕΡΗΟΜ ΟΕϋΜΝΙ, ΜΕΤΗΟΒΙΙ ΜΟΝΑΟΗΙ 

0Ρΐ:8ΰΙΊ.Α, ΟΙΡίΟΙΙΛΤΛ, ΕΡΙ8Τ0ΙΛ ; 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ΕΤ ΒΕΝϋΟ ΒΕΟΟΟΝΟδΟΕΝΤΕ ί.-Ρ. ΜΙΟΝΕ , 

ΒηυθΤΙΙΒΟ;Ε αΧΒΛ I^IVIVΕΗ8^Β, 

βΙΤΕ 

εΠΒβΡυΜ εΟΙΙΡΙ,ΕΤΟΒυΚ ΙΝ δΙΝΟνίΟβ 8€ΙΕΝΤΙ£ Εεα.Ε8ΙΑ8Τΐε£ ΚΑΙΙΟβ εοιτοκι. ΜΟΕΤ^Ε ΤΟΜΙΙβ Ρ08ΤΕΒιΟΚ. Ο^ΕΤΕΚΟΚυΜ ΤΟΜυδ ϋΝίουβ. ΡΑΚΙ8ΙΙ8 

ΑΡυΟ 6ΑΑΝΙΕΗ ΡΗΑΤΗΕ8, ΕΟΙΤΟΚΕδ ΕΤ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ 8ϋ€εΕδ$0ΚΕ8, 

1Ν νΐΑ ΟίεΤλ : λΥΕΚΠΕ ΒΠ ΜΑΙΝΕ, 189, ΟΜΜ 0ΗΑϋ88ί:Β ϋϋ ΜλΙΠΕ, 11Τ. 

1887 ΤΚΑΟΙΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α. 

δ^αυιυΜ ιιι. αννι 1205-1270. 

ΕΕΕΝΟΗϋδ 

ΑυατοκυΗ ετ ορΕκυΜ ρυι ιν ηοο τόμο οχι. οοαττινεντοη ΝΐεεΤΑδ ΟΗΟΝΙΑΤΑ. 
(ΟΡΕΗϋΜ εο!<ιτΐ!ΐελτιο.) 

ΝΐΰΕΤ^Β ΟΒΟΜΙΑΤ^Β ΕΧ ίΙΒΚΙβ ΤΒΕβΑυλΙ ΟλΤ0Ο^ΟX^Β Ρ10ΕΙ. 

Εχ 1ίΙ)Γ0 VI. Ώ6 Μαοέάύηίο. 9 

Εχ Η1)Γ0 VIII. 06 Ναίοηο. 33 

Εχ 1ίΙ)Γ0 IX. 06 ΕπΙ^οΜΰ. 37 

Εχ 1ίΙ>Γ0 Χ. 06 ^Μίηία ί^Λοάο. 67 67 

Εχ ΗΙ>Γ0 XII. 06 ΑρΜατίοάοϋίΙατΗΐΛ Κχταί, 75 
Εχ ]ίΙ)Γ0 XV. θ€ ίβχία ίρηοάο, 

Εχ 1Ι5Γ0 XVII. 06 ΗχΓί»ίΙ>Μ Αη»ί*ϊοτΜΐη. 89 

Εχ 1ϋ!>Γ0 XX. θ€ ΜΜββπίέίίΟΜ ΑβατίΛΟΠίΜ 105 

0$ Τ6€6ρίίθηέ βοΓΗΐΛ ς*ί αί Αραηηί» αά τ€€ΐαΜ 

ΡοτΜηΐΛ ΛΐΙβτΛ ίη 8νΙ^ΗΤ0α ηοίί*. Μ& 

%1. ΙίϋΓΟ XXIII. 06 69τοτίύια ΕιαΙταΐα, ΚϊΰδΤΗί 
βίίίΓοροϋΙ». 133 

Εχ ΗΙ>Γ0 XXIV. 8νηοάη» Οτχ€χ ΕΰοΙηί» 46 Λοβ- 
ψηαί6 οιηα ίΙΙα ν6τΗ : « Τη 6» ςπί ο((6η 6( ςηί οί- 
(€Τ6τί$ 6ί ςηί Τ66ίρί9^ » <ΐηοά νβηΙΐΙαίΗΐΗ [ηϊΐ 3νΙ> Ηα- 
ηΗ6ΐ6 €θ9η»6Μ ίΐηρ. ΰοκίτα 8οί6Τ9ί'ΗαΜ ΑηΙιοοΗΰηΜη 
βΐ€€(Ηη. ΡτχίΙ 8οΙ(τίϋίιΐ ά6 ίηα [αΙ»α ΛοίΊηηα άια- 
Ιο^Ηί €ΗΤ» ΡΜοηίφ 137 

Εχ ΗϋΓΟ XXV. &^ηοάΜ ΚοΗΙα ρΓορΙ^τ χΙΙηά άΐΰ- 
ίΜΜ : < ΡΛί6Τ [Μέΐα »^0Τ 1Η6 69ί. > ΡΓΧΜίΙΙιίητ 
ΕϋΙοή» ΗοΜΛηί ΜοηΗμιλ. :2()1 

Εχ 1ί1)Γ0 ίηοβΠο. 06 Ιίζίΰίηοηιηι Ηχη»ι, 281 

Η6€6Μίο €0άί6ΐ» Μίάίΰίί ΛΧί\% Τ/ίίίααπίηι Κίαί- 
ί» οοΛϋηεηΗ• ίη Μνοί XXVII άψιΊαΜ, 283 

ΟΡΟΙΙΤΑΝΙ ΑΟ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΙΜ III. 

βΓΚΟΟΓαπι &ά Ιοηοοβηΐίυιη III, Ροηΐίβεοιη Κοιη&- 
ηυιη, ΕρίβίοΙα, 8θπρΐ« ρο$1 ο&ρΐ&ιη & ί&Ιίηίδ ΟροΗπ, 
ΓβηίΑηΙθ ΗθΟΓίοο (Σ^ί^^ιν, «(>β 17«ιΐΓ^) ίιηρβΓ&- 

ΙΟΓΘ. ^ 

ΜΙ€ΗΑΕΙ. ΑΟΟΜΙΝΑΤυδ ΟΗΟΜΑΤΑ, ΑΤΠΕΝΙΕΝ8Ι8 ΑΚαίΙΕ- 
ΡΙδΟΟΡυδ, ΜϋΕΤΛ ίΙΙΑΤΕΚ. 

Μί€Ηα6ΐίί ΑϋοηιίηαΙί νίία, η» αβ»1χ^ ίϋπρία, βχ Ο, 
ΑάοΙρΗ. ΕΙΙίίίη^ « ΗίοΗαβΙ Αίοηηηαίοί νο» ί,Ηοηχ^ Εη- 
\ίΜ€Λ0[ νοη ΑΐΗί». » — 1. Υαηα ΑίΛ^ηαηη ηΐίάΐο χνο (οτ- 
Ιηηα ιαςιΐ6 αά βη(ΐη »χοηΗ XII. — 2. ΜίΰΗααΙΐ» ^/α9<ΐΗ6 
(ταίτίί ρηβτΊΐία €Ηοηΐ» 6ΐ βροΐί ανία. — 3. ΜιοΙιαβΙ Αίηβ' 
«βΓΚΜ ατϋΚίίνίίΰορΜ^ Ορχΰΐχ ηιΪΜβΓτίίηηί ίΐαίια. — Ι. Ι/ι- 
€ΐίΛ€ΐ ηΐΜ ίίοηί Βρηττο οηίαηιεη ινι/, ^γοΙπ ιρίΜΐ Νί- 
αία τφνβΛίβ^ 3(06. — 5. Οη(β ΑίΗ^ηΐί ρο9ΐ Μί€ΐια(•ίίί Ιαη- 
ροτΛ αΰάάίΓνηί. — 6. ΜινΚαβΙί» 9ηΐίοΐΜ (Ι οΙηίη9. — 
7. ΒΰήρίοΡΗΜ ΜϊοΗμΗ» ϋαίαίοραβ ίη (^ϊύΙίοίΗίοα ΕίοτΰηΙίηα 
»€αιηέ%ηι ΒαηάΐΛΪιαη, ΡρχιηίΙΙίΙητ Αηοη^ηη αά 6αά^Μ 
ίοτίρία ΡτχβΙίο 6η€θΐηίαίΙΐοα. 299 

ΙΙΐεΗΑΕΙ.19 ΑεΟΜΙΝΑΤί 8ΰΙ11ΡΤλ. 

θΓ&(Ιο 1ι&1)ίΙ& ίη ()ΐο ί68ΐο Ραίπίληιιη. 323 
ΕρίδΙοΙ» &(1 ΕαδΙ&ΐΗίαπι Τ1ιβ38&1οηίοοη86ΐη δγ- 

οΐιίορίβοορυιη. ^ 329 

Μοηοάίλ ία βαιηάβιη άβίυηοΐυπι. 337 

ΜοηοάίΒ ίη ίοηβΓθ ίΓ&ΐΓίβ Ιι&ϋίΙα. 361 
Ηχροηαηββίίοοα &(1 ίπαρ. Αΐβχίυπι βοηαηβηαιη. Ι>ο 

&8θ1 6Χ&οΐίοηίΙ>υ9. 377 

Ι&πιΜ άθ ρΓίβΙίηα υΓΐ)ί9 ΑΙΙιβη&Γυιη (ϋ£;ηί(&1θ. 383 
ΑΡΡΕΗΟίχ. Ι,ααά&Ιίο 88. &Γε^&ηβ6ΐοηιπι 1ϋο1ΐ36ΐί3 

61 6λ1>Γΐθ1ί9. 12:21 

ΤΗΕΟΟΟΚυδ ΑΙ.ΑΜ^Ε ΕΡΙδΟΟΡυδ. 

Αΐ&ηίου9, βίνθ άβ ϋίηβΓβ 8αο ρβΓ Αΐ&ηί«ιη• 385 

Είυβάοιη βχ ίηβάίΐο ορυβουΐο αά ΓΓ&(Γ6ΐη η&(α υχί- 
ηοΓθΐη. 413 

ΤΗΕΟΟΟηυδ ΑΝΟΙΟΕΝδΙδ ΕΡΙδΟΟΡυδ. 
Ρ• «ϋνίαοΒ ΚίΐαΓ^ίΐΡ βχιηΐϊοΐίβ &β ιηγ8ΐ6Γϋ8. 417 

ΜΑΜυΕΙ. ΜΑβΚυδ ΗΗΕεΤΟη βΡΟΙ^ΙΤΑΝΙδ. 

Οο ρΓΟΟθββίοηβ 8ρίπ1ιΐ3 δαηείί. ΟίβριιΙαίίο οτιηι ίΓ&ΐΓβ 
Ρηοοίβοο, οΓάίηίβ ΡΓαίΓαπι ΡΓΟΒάίΟΒίοΓίιιη. 467 

ΡΑΝΤΑΙ.ΕΟ ΟΙΑΟΟΝυβ €Ρ• 
€οηΐΓ& •ιτθΓβ8 βΓβοοΓυιη. 483 

ΜαΓΓΑΐίο ιηίΓλουΙοηιηι Μΐοΐιιβίΐι §Γο1ι»η^6ΐί. 573 ΜΑΝυΕΙ. ΟΗΑηΐΤΟΡυΐ.υδ €Ρ. ραγκιακοβα. 

δο1υΐίοηβ5 ςυαηιπκΐ&ιη ςυίΡδίίοηυηι (16 ^11^β ρ&ίΓοηλΙιιβ 
βΐ άθ (Γ&ηβΙ&Ιίοηβ βρΐβεοροΓυαι. 591 

ΟΕΙΙΜΑΝυδ Π, ΟΡΟΙ,ΙΤΑΝϋδ ΡΑΤΙΙΙΑΚΟΗΑ. 

ΚοίιΙία άηρί^χ. 1. Εχ ΟτίβηΙβ ΓΛηεΙΐααο. 2. Εχ Βίί^Ιϊο- 
ίΐίβνα ΡαΙ>ηοιϊ, 593 

Ερί$Ιο1αί> Ε(1 6Γθΰ:θπΐ]ΐη IX ρ&ραπι 61 &(1 ε&Γάίη&' 
168 ϋβ υηίοηβ ΕοοΙβδϊΕΓυπι, ευηι 0Γ€>£[0Γϋ Γββροηβο 
(ίυρίίεΐ; Οβϋιιίιίο &ροοπδΐΑΓίθΓαιη Ροηΐίβοίβ ςυοά 
δρίΓΐΐυί; δ&ηεΐιΐ3 & Ραίπο ΓϊΗοςυο ρΓοεβάαΐ φςυΒίί- 
Ϊ6Γ, ουιη ΟβΓίηαηΙ Γβδροη^ο; ίϊ6ΐη Αεΐ& εοηςίΐϋ 
Νγαιρ)ΐ!Γ£β ίη Βίΐΐιγηία ρΓΟ αοίοοβ Ιι&ϋίΐί. 601 

Ερίβίοΐα ρπηίΑ αά Ο^ρΓίοδ. 601 

Ερίδίοΐα II αά εοδάβαι. 613 

Ηοιηΐΐίίρ. 521 

Ι>6εΓ6(& 97ηο(1&1ί&. 757 

ΜΙϋΙΙΑΕΙ. ΟΗυΜΧϋδ, ΤΗΕ8δΑΐ.0ΝΙ0ΕΝ8Ι8 

ΜΕΤΚΟΡΟίΙΤΑ. 
ϋο £;Γ&(1ίΙ)υδ βο^η&Ιίοηιιιη 759 

ΤΗΕΟοοκυδ πυαΑδ ίΑδΟΑΠίδ. 

Νοίαΐα (Χ Ιίο»ίί ΑΙΙαίϋ ΟίαΙτϋα θα ΤΗβαάοη», 

ΤΗΕΟΟΟηΐ δΰΜΡΤΑ. 

Όο ηοπιίηίΙ)υ8 άίνίηίδ. ΡΓίτιηίΙΙίΙυΓ Εάίίοπδ Εο- 
πη&ηΙ Μοηίΐυπι. ^61 

Οαηοη βχΙιοΠβΙοηυδ, ηΛ δδ. ΟβίρΛΓΕίη. 771 

ϋθ εοηαιηυπίο&Ιΐοηβ ηαΙυΓβΙί Ιίίιιί βοχ : ίαϋηβ οχ 
οάΐΐίοηβ Βα8ίΐ66η3ί, Οταχβ οχ οο(1. ιη99. Ογ. Ραπδ. 1259 

ΜΕΤΗΟΟΙΙ'δ ΜΟΝΑΟΗυδ. 

ϋθ δε1ι1δΐη&(θ νίίβηάο. ΡπΒοαΚΙίΙιΐΓ ΕάΚοΓίδ Εο- 
ιη&ηί Μοηίίαπι. 779 

ΝΙΟΕΡΗΟΠϋδ ΟΡΟΙ,ΙΤΑΝυδ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΑ. 

ΟοηίΓΑ 608 ςαί (ΙίοηηΙ οιοΠυοΒ δαεΓΟ οΐβουη^οη- 

άθ8 6896. 805 
αΟΝδΤΑΝΤΙΚυδ Α€Ι10Ρ0Ι.ΙΤΑ. 

δβΓίηο ίη δ. Ιο&ηηβαι Οαηιαδοοηηηι. 811 

δθΓπιο ίη βίΐηείΑΠί ΤΗβοάοδί&πι. 887 

ΑΠδΕΝίυδ ΑυΤΟΕΙΑΝϋδ €ΡΟΙ.ΙΤΑΝυδ 
ΡΑΤΙΙΙΑΚεΐΙΑ. 

ΑηαοΓθοηΐίοοη ίη Οοπιίηίοαπι ΕοδυΓΓβοΐίοηίδ. 935 

Ρπνϋυ§ΐυπι ρΓΟ πιηηα&Ιβπο δδ. Οβίρ&Γ» ΜαοΓί- 

ΙΐίΙί88(6. 939 

Τβ8(&πΐ6ηΙυπι. 941 

ΟΕοηοιυδ αοεοροι^ιτα. 

Αηη&ΐβδ, & ο«ρΙ& ααηο 1201 α ίαΐίαΐβ €ρο1ί αβςιΐθ 
&(1 θΒπιάβπι &ηηο 1261 α 1Ιίο1ιαβΐ6 Ραΐοϊοΐο^ο Γοου- 
ρθΓ&Ιαιη. 969 

ΝΙ0ΕΡΗΟΒΙΙ8 ΟΗΙΙΜΝυδ, εΑΝΊΟίΕΟ ΡΠ.ΕΡΕΟΤυδ, 
ΡοβΙ &83απιρ1υηι ηιοη&οΗαΙβηι Ηαϋίΐυηι, ΝΛΤΗΑΐΐΑΒί 

1Ι0ΝΑ€ηυ8 

ίΙοίϋίΛ 6Χ ΒϊΗϊοΙΙί66α ¥α\»τ\ά\ 6ά, ΗαΗίί, 1397 

ΑηΐΐΙΙίθΙίοιίδ ΒάνβΓδαβ ΡΙοΙίηαηι Ρο αηϊηΐλ οχ 
ΡΓ6ά. 6ΓΘ11Ζ6Π θάίΐίοηβ ροβΐ Ρίοϋηυαι Ρο ρυΙοΙιΗ- 
Ιυάίηβ. 1399 

δθπηο οοηβοΙ&ΙΟΓίαβ αά ίΐΐί&ηι 8υ&ηι ίπιρβΓ&ΐΓϊοβηι 
οΐ) νίάυίΙ&Ιίδ ο]α8 υκΒΓΟΓθηι ουπι άβοίοιυηι δοχίΐιηι 
ββίαΐίβ αηηυπι &β6Γ6ΐ. 1437 

Οβ πιίΓ&ουΙο ίη Οβηα Γβοΐο. 1451 

Οθ ρβΐίΐίοηβ ΕΐίβΦί α<1 Εΐίαηι. 14^ 

Το$ΐ&οΐ6ηΙ<ιηι. 146ϋ 

1>ο ίθ8(ο ΟοΓηίΙίοηίδ δ. Μ&γιιρ• 1498 

(Οηηία 6χ ΐηΙίτρΓ(ίαΙίοη6 %ο*Ιγλ,) 

ΑΙ,ΕΧΑΝϋΕΙΙ ΡΑΡΑ IV. 

. εοηβΐίΐηΐίο €7ρΓΐα* ^ηα βεείβδί&δΐϊειβ ΙιίβΓΑκΙιίο ΗίβΙο- 

Γί& ιηβάίο ΐΒΥο ίη Οηοαίίβ ρ&πϊΐ^υβ οΙ>ΙΙη•ο(ίβ ιοΙγο ϋ1υ3- 

ΐΓ»ΐυΓ. 1541 
βί-*Β£99βΙΙ Μ€ΕΎΜ ΟΗΟΡίΙΑΤ^Ε • • •• • •* ■• • • ΕΧ υΒΚΟ VI • • • • ΤΗΕδΑϋΚΙ ΟΗΤΗΟΟΟΧ^ ΡΙΒΕΙ 

(ΟηΒββ αραά Μ&ίαια, 8ρΐ(ηΙ Άοηι, Ι. IV.) 


Πιρι Μαχι^ονίου . 

α . Έντιύθιν ίι τήν ιηρϊ τον ττνίυ^ατο/Ααχον Μα- 

χε^όνιον τώ λόγω δούναι προθι;ΑΓ./ος «ρχϊ&ί*, «ναγ- 

χαίον και ταϋτα, προ^ινγηνασΒΛΐ οίοριαι, ώς [άξια 

τοΟ ίπίστασθαι τοις φιλίστορσι, ρυΛ τοϊς ρηΟησο- 

^01 ς ίττίτταν άτυνα^^ιςΙ. Ό 7«Ρ ΐ'^' πολλά καΐ έν 

τοις §/*προτθιν (ΓνλωΘβΙς λό/οις Εύσιβιος ό Νιχο/*ΐϊ- 

ίιίας, πάντα τρόπον τοίς ορθοί όξοις άντιηΟί αίνος, 

πρώτον ριβν ιπιββύλιυσιν, ώς ιίρήχααιν, Εύσταθίω 

τω Άντιοχβίας, χαι χαθιΣλβ τούτον έχ ίιαβολ;βς• 

'Αλβξάνίρου Λ τοΟ τϋς ΆλΕξανίριίας ριιτά αήνας 

πτΛί τίς ίν Νιχαία συνόίον προς θίόν «χίηίχ^δ" 

σαντος, ^ιι^ίξοκτο τα πρβέίριά *Αθανασιος- Έπιι- 

ράθΤίσαν βνν ό τον Εύσιβίου χορβς ί*' «πιστόλων 

«Λίθλίν αύτν» Τν ές χοινωνιαν ίέξηται τον "Αρίίον 

ώς ^' ούχ ιίξε τοας παραχλήνισι. τοιόνίι τι ραηχόί- 

νύγτοα, Μύίτιος 6 τ^ς Λΰχων «πίσχοπος, όν έν 

ϋίχοίέα χατίχρίνί σννο^ος^ «χ λοιπών τον βίον^ *Ιω«ν- 

νην τινά των «ύτώ ονν«9ων «νθ* ίαΐβτοϋ χατέστιι- 

σίν /πισχοπον παρά το ^άγμ,α των έν Νιχαία. Τους 

τοίνυν τά Ιωάννου ^ρονούντας ύπ<λθόντΕς οί πιρι Εύ- 

σίβιον, ίπΕίοαν Αθανασίου χατηγ^Ρ^^^'* '^^^ χατηγό- 
ρησανώςον χανονιχώςέ;ΐζίΐροτον^θΐ9, χαι ώς ;ζΐτωνίων 
\ινών φόρον Αιγύπτιοι ς έπέβαλβ, χαι γύναιον ίρθηρε^ 
χαΐ τω χρατούντι έπιβουλιύων, Φιλον^λένω τινί των 
|3ασιλιχών θεραπόντων επίζΐ^ί "Χάρνοιχα, χρνίου, 
χβιί την ές Αιγύπτου σιτοποαπίαν έχώλυσι, χαι 
*Αρσ<νίον τινός έχτβρΜαν τ«ν χεΐροί γοητιίας Γ./«χ<ν 

^. Δια τοΓ^τα τοίνυν έν Καισαρεία τίίς Παλαι- 
στίνης σύνολον ό βασιλιύς άθροισθ^δνχι προσιταξιν. 
Αθανασίου ίϊ άναβαλλοαινου, ίιά τόν Ενσέβιον τον 
Παρ^ίλου τξ^ε έπισχοποΟντα 3»^ον ιιναι χαΐ ου« 
νιργόν Ενσββίω τω ΡΓιχοριικΓιίας, πάλιν οί Μίλι- 
τιανοί χαττί'/όρϊϊσαν αυτοΰ ώς {χυστιχόν ποτ^όριον έν 
τω Μαριώτι^ 7>4νέτριψβ, χαι Ιπισχοπιχόν χαθιΓλβ θρό- 
>ον, χαι ΐτίρκ ηνα βίργάσατο των άπιιρν/Αΐνων. 
Έαήτρί^ε τοίννν ό |3ασιλ(ύς έν Τύρω γβνισθαι 
σύνολον, χαί γννοριένης αυτ^ς, Αθανάσιος ένίχησι 
χατα χράτος. Οί ^β τίϋς άλυθιίας έ;^θρο} έπίσχοποι 
ριλλον αντοΰ χοΓΤ(ψ«^ίσαντο* είτα χαΐ (ίς τον Μα- 
ρίώττζΐ» Ιηίίΐ'^οοβ^ χώραν τινά τ^ϊς Αλεξανδρείας 
^^ηΛV^ιιον Μαρείας τ^ς λίρης* ίσαν ίε οί περί- 
^θέντβς θέογνις ό Νιχαίας, χαΐ Μάρις ό Χαλχη(ίό- 
νος, Θεόδωρος Περίνθου ί^τοι Ήραχλείας Νάρκισσος 
Νερωνιάίος, Ούάλης Μούρσης, Ούρσάχιος Ιιγ/η^ά^ Β Όβ Μαϋβάοηχο. 

^ 1 . Ιαιη άβ Μαοβάοηίο, δρίηίαβ β&ηείί ίιηρυ§;ο&• 
ΙΟΓβ,δβΓίηοηβιη ίηοίρβΓβ βίαΐαβηδ,ηβοβδβ&τίαιιι ρυ(ο 
ΙΐδΒο ρπαδ β(ϋ336Γ6Γ6, Ι&ηςα&Εχκϋ^ηΔ ςαββ &1) ΙιίβΙο- 
ποί3οθ9αθ8οαο(ιΐΓ, ηβςυβοιηηίηο&Ι) ϋ^ςοφάΐοβη- 
ΙΰΓ α1)^0ΓΓ6η1ί&. Οαί βαίιη ία ρήοη^ιιβ ββρία• 
6χ1ιίΙ)ί(α8 68ΐ Ευ36ΐ)Ια3 ΝΙοοιηβάίθΒ βρίβοορυβ, οζηζά 
ιηοάο θΓΐ1ιθ(1οχί5 ορροβίΐαβ ρπιηο ςιιίάβιη Ιηβΐ• 
(ΙίαΙαβ 63ΐ, υ( (ϋχίαιιιβ, Εα3(&11ιίο Αηΐίοοίιβηο, βΐ 
βυπι ο&ίαιηηϋβ άβρΓβββίΙ ; Αΐβχ&ικίΓΟ αυΐεαι Αΐ6• 
χ&ηάπ» 6ρΐ3θορο ςαίηΐο ρο8ΐ ΝίοβΒηαιη β^ηοάαιη 
1X161136 &(1 1)6αιιι ρΓοί66(ο, ρποιαπι 86(ΐ6ΐη αοοβρϋ 
Α11ιαη&3ίιΐ3. Τ6ηΙ&ν6ΓυηΙαυ(6ΐη Εα36ΐ>ϋ &336θ1βΒί1ϋ 
ρ6Γ3υα(ΐ6Γ6 υΙΑΓίυιη ία 6θΐηαΜΐαίοα6αιαο6ίρ6Γβ(; 
6αοι&ιιΐ6οιί11θΓααιρΓ66ί5α3 αοα αααυί336ΐ, ΑΗςαίι! 
Ιαΐ6οια6ΐιίαα(ί δυαί. Μ6ϋ1ίιΐ3 1.^οίοΓυαι ιΐΓ5ί86ρί860- 
ρα3,ςα6αι Νί6ηΒαα37αο(1α3 άαοια&νίΐ νίΐ&αι Γβΐία• 
(}υβα3, ^ο&αα6Π1 ςυβπκίαιη 6Χ βυίβίααιίΙί&Γί^αβρΓο 
86 6ρί30οραιιΐ6οα3ΐί(υί(6θο(ΓαιΝί6Φα&ί 37αο(1ί (1β- 
6Γ6ΐυηι. Εθ3 ίβ;ί1αΓ ςυί ρΓΟ ^οαααβ 8ΐ&1)ααΙ, οίΓοααι- 
Υ6αίβα(63 Εαββύίααϊ, ϋβ ρ6Γδυα86Γαα( υΐαοουβ&τβηΐ 
ΑΙΙι&ααδίααι, 6ΐ ΓβνβΓα βαπι &66υ3αν6ΓααΙςαο(1 αοα 
οααοαίοβ οΓάίααΙαβ βδββΐ, ςαοά .-Ε^7ρ1ϋ3 1ία6αΓυιη 
ΙααίοαΓαπι ΙηύυΙααι ίαιρο8αί8δ6(, ςαοά ηια1ί6Γ6α• 
Ιαπι 60ΓΓυρί336ΐ, ςαθ(1 αά Ρ1ιί1οαΐ6ηυπι ςαβπιάαιη 
6χ Γ6βϋ3 δβΓνίβ, ίπιρβΓαΙοπ ίαδίιΙίαΐαΓαβ, αΓοαπι 
αιίΓΟ Γ6Γ6Γ(ααι ιιιί3ί386(, ςϋοά ίΓυαιβαϋ βχ Μ^γρΧό 
ΐΓ&α8αιί88ίοα6αι ίαιρ6(ϋνί8δ6(, 6( ΑΓδ6αϋ6α]α8(1&ιη 
ιη&αυαι πια^ίοΐδ ατίΐύαδ Γ6:;66υίδδ6(. 

2. Οα&αιοΙ)Γ6αι ΟββδαΓβαπι ΡαΙοβδϋαθΒ 6οαν6θίΓ6 
οοαοίΐίααι 3α88ί1 ίπιρβΓΗίοΓ. Οααι αυΐβαι Γ6αυΐ886ΐ 
ΑΙΙιααίαβ 60 ςυοά £α86ΐ)ία3 ΡαπιρΜϋ 1ιυ3υ8 υΓΐ)ί8 

^ βρί3θορα3 απιίοαβ βΐ α<^^αιοΓ 68δβΙ Εϋδ6ΐ)ϋ Νίοοχηβ' 
άί», ΓαΓ8α3 Μ6ΐ6ϋ&αί βαπι αοουδανβηιαΐ ςαοά 
ιη^βΐίουοι οαΐίοβαι ΜαΓ60ΐΦ οοαίπνίδββΐ ββάβιαςυβ 
6ρί86ορα]6αι 6ν6Γϋ8δ6( 6ΐ αοαααΐΐυΐα αΐία ίαοίαοΓα 
αάηιίδίδδβΐ. εοα66δδίΙί^ίΙυΓίη3ρ6Γ&ίθΓ δγαοάυηιία 
υΓΐ)β Τ^Γο ϋβή, βΐ 6& οοο^Γβ^αία, νίοΐοηαηι ρΓββ- 
8ϊαηΙίδδίοι&αι Γ6ΐιι1ί( ΑΙΚαααδίυδ; ίαίαιίοίαυίβπι ν6η- 
ίαΐίδ βρίδοορίβο πι&^ί8 6υοι ι1αιηοαν6Γ6; Λοάβίαάβ 
Μ&Γ60ΐαπι ιηί86Γυα(, ία ςαααιάαπι Αΐβχααάπ» τβ- 
β;ίοα6ΐη ςαβΒ δαααι αοη36α α ΜαΓβα ραΐαάβ (ΙαχίΙ. 
ΕΓααΙ £ΐυΐ6αις[ϋΙ αιίδδί 3ϋοΙ ΤΗβο§αί8 ΝίοοβίΒ, Ματίβ 
01ιβ1οβ(1οηί3, ΤΙιβθ(ΙθΓα3 Ρεποΐΐιί 3βυ Ηβραοΐ6», 
ΝαΓ6ί38υδ Ν6Γθαί&άί3, ναΐ63 ΜαΡδ», υΓδαοίυβ $ία• 
^βάοαίβ, Μαοβάοαίαδ ΜορβαββΙοθ ; (χαί ρο&ΐί^ν^^^χκν.^ II [ΐΐεΕΤΛ εοοΝίΑτ^ε • • 
ϋοοίρίβηΐββ. ου3\ί8*αΔΙιούίη αιηραΐαίαιη βδδβ άίβο- 
1>&ηΙ ; ({ΐύ ρηα8 Μβ^βίίαηοΓαιη δαρβΓδΙΙϋοηίδ βρίδ- 
^ορα^^ί^ &ραάίρδ08 υΐ Η7ρ86ΐβ1θΓαιη ατ1)ί8 βρίβ- 
:<οριΐ8 Ι^ώΐτα Αϋι&ιιαδίαιη βιώδοηρδΚ. 

• 

3• ΙηΙβΓβα νβΓΟ ρβΗ^βοΙο Ι1ί6Γθ8θΐ7ΐηί8 ΙοιηρΙο 
ρΓορθ βιιιη οαΐγ&τϋ Ιοοιιιη ςαί ιηα^απι (βδϋιηΟ' 
ηίυιη νοο&Ιατ, ^α$δ^( ίιηρβΓ&ΙΟΓ βρίβοοροδ ςαί Τχή 
αάβΓ&ηΙ Ηί6Γθδθΐ7χηαιη νβηίτβ β( Ιιοο Ιβιηρίαιη οοη- 
860Γ&Γβ. Ταηο αυΐβιη οοο&δίοηβιη ίηνβηίβοΐβδ Απα- 
ηοπυη ί&υί0Γ68 ΙβηΙ&νβΓυηΙ υ( Ηί6Γθδθΐ7Εηί8 δγ- καΟϊίρΐ3σ«ν,ώς ενόαισαν, Άθάνασιον, (^ιξ«/χινο( χαι 
αντόν ^Αρσένίον, ου ίλκγον ίχχνκ,όψΒΛΐ τι^ν ΎΛΐμα* 
δς, π/ϊότβρον τ^ς ΜιλιτιβΕνών ΒρησχίίΛς επίσκοπος 
ών, τηνιχαντα παρ' αντοΐς ώς τ^ς Ύψηλϊτυτών έπί- 
σχοπος πόλιως ΰπέγραψι χατά Αθανάσιο ν. 

7*. Έν τούτω ί' ίξιργασθέντος τού ιν Ίι/^οσολύ 
μοις ναον πιρί τόν τον χρανίον ;^ώ|»ον ός ^χέγα 
προσοιγορ^τΛΐ (ΐαρτύριον^ έχΛβυσβν ό βασιλεύς 
τους έν Τύρω συνδίλκγρενονς έττισχόπους χαταλα- 
ββΐν τι^ Ίε^οσόλυ|χα, χαΐ τόν τοιούτον χαθκ^ώσαι 
ναόν• Τι;ν(χαύτα ^ι χαιρόν ιύρόντις οί αραοτ^όγρο' 
Ι10€ΐα8 &6Γ6( 6ΐ ΟΟΕΧΙΙΙΙΙίαίο ΑτίΟ βΐ ΕυζοίΟ βοηοβ- ρ νις έσττού^ασαν έν Ίιροσολύ/ΑΟίς γινίσθαι σύνθ(^ον, άβΓβΙυτ. ΙχηροΓαΙοη ίς^ϋατ Πΐυά ρβΓ ίρδίαδ δΟΓΟ- 
Γβιη ΟοηβΙαηΙί&ιη ςαβχηάαΐΏςιΐθ 1ια]α8 ιηιιΐίβήδ 
ί&ιηίϋ&Γθΐη ρΓβ8ΐ>7ΐ6Γυιη ατίοουζη ρβΓδίι&δβΓβ βΐ 
6υΓ&Υ6Τ6 υΐ Ατίιυη Εαζοίαιηςυβ τίάβΓβΙ, ςαοβ 
ρο8((ΐα&ιη τίάΚ οβηδοΙΙφίβΓβΓΟ ιιΙ Νίοθβηοδ Ραΐτβδ 
βΓ6άβΓβ,608 &<1 βρίδοοροδ ΗίβΓΟδοΙ^πιίδ οοη^β^α- 
Ιθ8 ιηίβίΐ, 8βΓί1>6η8 υΐ άβ ίΠίδ 1)6ΐιί^ηιιιη ΓβΓΓβΙυΓ 
8α£&&^αιη, 8ί Γ60ΐ6 ΟΓβάβΓβ νίάβΓβηΙαΓ. Οοο&δίο- 
ηβιη ί^ίΙυΓ ατηρίβηΐββ Απ&ηί βοδ βχοβρβηιηΐ, ίιη- 
ρβΓ&ΙοΗςαβ βΐ αηί^βΓδίδ βρίδοορίδ δοηρδβΓΟ βοδ 

ΟΓΐΙΐΟάΟΧΟδ 6886. 

4. Ηίδ ίΐα &οϋ8, Αϋι&η&δίυδ ΤγΓΟ Ύυ^ίβηδ Οοιίδ• 
Ι&ηΙίηοροϋιη ΥβηίΙ ; 6υ3υδ ρΓβοί1)α8 αηηιιβηδ ίιηρβ- 
Γ&ΙΟΓ (1ΐ66ηϋ8 86 ηοη ^υδ(6 άαιηο&ΐυχη βδδβ, δοπρδίΐ χαΐ χοινωνέας /χιτα^ούναι ^Αρείω χαΐ Εύζωιω πιέσαν- 
τις τοένυν τόν |3ασιλ€α ^ιά. τι} ς έαντού ά^ιλ^ι^ς 
Κωνστάντιας χαι τού ττροσωχβιω^ον ταύτ^ πρε 
σβντίρον αδειανού, παρεσχβύασαν αυτόν θβάσασθαι 
Άραον χαι Εύζώϊον, ονς ΐι^ών χαΐ ύττολαβων παρα- 
πλησίως τοις εν Νιχαία ^οξαζειν, επψ^ε πρ6ς τους 
έν Ίεροσολύροις σιινελθόντας, γρά'^ας ψιϊχκνΒρωπον 
Ιπ* αύτοΐς ένεχθχίναι ^ϋγον, ει ορθώς ^ανιιβν ίόξα- 
ζοντες• χαιρού τοίνυν ^ραξάρανοι οί *Α/»ειβΕ»οΙ Ι^έξαν- 
το τούτον ς, χαι αύτω βασιλεϊ χαΐ τοϊς άττανταχού 
έτΓίσχόποις ίγρκ^οο^ ορθοδόξους ύπαρχο» αυτούς. 
ί'. Τούτων ούτω πραττο^ένων, Αθανάσιος Ιχ 
Τύρου ^υγών εΙς Κωνσταντινούπολιν ^λθεν* ου τ^ς 
^ε^άσεως άχούσας ό ]3ασιλ£υς ρι4 ^ιχαίως χριΒ^ναι βρίβοορίδ Ιυηβ Τ^τί ΟΟη^Γβ^αϋδ αΐ&ά ίρδΟΐη άβ- ρ λέγοντος^ ϊγρα:^ε τοις εν Τύρω συναθροισθείσι τή' 
ΒββηάβΓβηΙι υΐ ΟΟΓ&ΐη ίρβΟ Αη&ΐΐΐαδϋ 6&υδ& βχαπίί• νιχαύτα χαταλαβεΐν προς αυτόν, ^ώς αν ίπ όψεσιν η&Γ6ΐιΐΓ. ΡοδΙφίαιη ί^Ιατ αάνβηβΓαηΙ, Ειΐδ6ΐ)ία8 
ΝίύΟίηβάίβΒ 6οη1βη<ΐ6ΐ>αΙ ^αδ^&Iη ίη ΑΙΙιαηαδίαιη 
ΙαΙ&ιη 6886 86ηΐ6η1ί&ιη ; Ι68ΐ63 ρΓ®8ϋ1ίΙ Τΐιβο^ηίιη 
6ΐ Ματίαιη 6( Τ1ΐ6θ<1οηιιη β( Υ&ΙβηΙβιη βΐ υΓδαοίαιη. 

Ιΐηρ6Γ&ΙθΓ &1ΐ(βΐη 8ίν6 ΟΓβάβΓβΙ Υ6Γ& ς[τΐ6β άίθ6- 

1>&η(ιιτ, 8ίΥ6 6οη86ηΙίΓβ βυδρΙοατβΙυΓ βρίδοο- 
ρο8 υ( 6 ιηβάίο ΙοΙΙβΓβΙατ ΑΙΙιαη&δίαδ, ιηαηάαγίΐ 
ιι( ίδ ΤΓ6Υ6Γίιη &1}<1α66Γ6(ιιτ> φΐ6β βδΐ ιΐΓΐ>δ οοοίάβη- 
ΐΑΐίιυη Ο&ΙΙοΓυιη ; &1)(1αο1ιΐ8<ιυθ 6δ1 ΑΙΙιαηαδίιΐδ ί1)ί* 
φΐβ ιη&ηδϋ αδςαβ &(1 ιηοΓίβιη ΟοοδΙαηϋηί. 

5. ΑΗα8 &υ(6ΐιι ροβΐ 1ι&1}ίΙ&ιη ΗίβΓΟδοΙ^τιηίδ 87- 
ηοάαιη ίη ^Ε^γρΙαιη ΥβηίΙ. Οιπη ΠΙο ΔυΙβιη ηοη 
6θπιοιηηί6&η(6 Αΐ6Χ&ηάΓίηοΓαπι Εοοίβδία, ηιτδυηι 
€οη8ΐ&ηΙίηορο1ιοι Γ6(ϋϋ. ΑΙςυβ ίΐα αάίοιρίβίδθ δηηΐ αυτού ^οχι/χασθεέΐ} τα χατα *Αθανασέου. Καταλα 
βόντων ούν αυτών, Εύσέβιος ό Νιχοριη^είας ισχυρ£- 
ζετο ^ιχαίαν τήν ιπΐ Άθανάσιον γενέσθαι ψίδ^ον, 
μάρτυρας παρ^97< θέογνιν χαλ Μάριν χαΐ θιό^ωρον 
χαι Ούάλεντα χαΐ Ούρσάχιον. *0 9ϊ βασιλεύς είτι 
άλιοθ;^ πιστεύσας ε'ιναι τα λεγοριενα, είτε ό^ονοιόσιιν 
υπονοώ σας τους έΐΓίσχόπους, ιν' Ιχπο^ών γένοιτο *ΑΘ«- 
νασιος, προσέτατη άπηνεχθι^ναι τούτον εις Τρίβεριν 
των προς ^ύσιν Γαλατών, χαΐ ό ρΛν άττηχθιο, χαΐ ζν 
εχεΐ εωςτ^^ς Κωνσταντίνου τελευτ^ς. 

ε'. *0 9ί Άρειος μετά τήν ιν *Ιεροσολύριοις σύ- 
νολον, ^^χ» εις Α?7νπτον• ^^ή χοινωνούσης 9ε αύτώ 
τ;$ς*Αλεξαν^ρεων Έχχλησέας, πάλιν άνυλθεν εις Κων- 
σταντινούπολιν* χαΐ όύτώς ϊρ'γο'* ιγένετο χί^ς *Αλε• βαηοϋ Αΐβζ&η(ΐΓί ρΓ6θ68.Ρθδ11ΐ8βο &α(βηι ιηαηίίβ8(6 ^ ξάν^ρου τού ίεροϋ προσευχ^^ς. Μετά 9\ ταύτα νιωτε- οοβρβηιηΐ ίηηογ&τβ Εαδ6ΐ)ίαηί οίΓοα 6ρί86οροΓηηι 
Νΐ6»8θ οοη§Γ6^&ΙθΓυπιβχρο8ίΙίοη6ηΐ6( δοηρίο βοη- 
8α1)δΙαη1ί&ΐ6 Γ6]ίοβΓ6. δ^ηοάαπι ί^ίΙυΓ Οοηδίαηΐί- 
ηοροΐίηι 6οηΥ6ηίΓ6 οαΓαΓαηΙ, ά6ρο3ΐΐ6ΓηηΙςα6 οΐίη 
6χίϋαπι πιϋΐί δΙαάυβΓαηΙ οοηδυ1>δΙ&ηΙία11δ ρΓ»- 
€0η68, Αδβίβρίϋπι 6&Ζ» βρίδοορυηι, ΟΙίηιαΙίυαι 
Αη(&Γ&(ϋ, &ΗβΓαοι ΟίίηιαΙίαηι Ραΐϋ, ΕρΙΐΓ&ϋοηβηι 
Β&ΐαηί 07Γαπι Β6γγοβ8β, Οοηιηίοηβαι 8ίΓηιϋ, ΕΙΙα- 
ηβαηχΤηροΙίδ,ΑτίυηιΡβίΓ&ΓυπιΡ&ΙβοηβΒ, βΐ ΑδΙβ- 
ηυπι ΡβΙταηιιη ΑΓ&1)ί6Β,01 ^ηιρίααι ^ΰαί, Τΐιβοάυίαπι 
ΤΓ8^&ηορο1^δ, ΥίηοβηΙίυηι Οαρυ®, ΕρΙιτ&Ιαπι Α^ίρ- 
ρίηΦ|Ειι(τορίαιη Αάτί&ηοροΐίδ,οαί δΐιοοβδδίΙ I^ιι^^α8, ρέ(ειν γκ)»ερώς οΐ περί Εύσέβιον ί}ρξαντο περί τήν 
{χθεσιν των έν Νιχαία συνελιολυθότων, χαΐ εχβαλλειν 
εγ^ράψ^ς τό όριοούσιον* σύνολον ούν άθροισθιΙ^ναι 
παρασχευασαντες έν Κωνσταντινουπόλει χαθιίλον 
χαι πεμ^θ^^ναι προς νπερορίαν εσπενσαν τους τον 
ό/ΑΟουσίου χι^ρυχας, Άσχλιιπάν έπίοχοπον Γά(9(| 
χαΐ Κλΐ|χάτιον Άνταρα^ου, έτερον Κλιρατιον Πολ- 
τού, 'Ε^ρατίωνα Βαλανέων, Κνρον Βερροίας, Αορι- 
νίωνα Σίρ|χίον, Έλ).άνεον Τριπόλεως, "Αρεειει* Πετρών 
τ:^ς Παλαιόν)}ς, χαΐ *Αστέριον Πετρών τι$ς *Αρα• 
€ί«ς, Όλύ/Απιον Α7νου, θεό^ονλον Τραϊανονπόλιως| 
Βινχέντιον Καπνός, Έ^ράτκν 'Αγρίηηέ^ς^ £ύ• 13 ΤΗΕδΑυΗΙ ΟΒ. VI. 14 τρ9Κί9» Α'^ρ(«»ουιτόλβ«ς, ον 9ιά9οχας, Αονχιος, χαΐ Α €( ίΐηρτίΐηίβ Μ&Γ66ΐΙαΐη ληβ^Τ» (Ιβροβαβτυηΐ. 

ιπΐ πάσι τβν ιφη^ένον Μά|Μΐλλον τίς Άγχύρας - " ,. .^--χ 

χαθιρριίσο» * ύιηρ^νώς γαρ έχαλίπβεινον αντώ , οΓα 
ριιδτ• έν τ^ χβτά Φοινέχ«ν σννβίω τοΓς νπ* αντών 
όρισΟιιη χβΕτά Άθβκνασέου συνθβ^ΑΐνΜ, μητβ τοις <ν 
Ίιροσολνριοις έπι Άριί», ριιίΓΐ τϋς χ«(0Μρώσβ»ς του 
ρΜ/κλου ρΜρτυρίου γχζοΒΊγ/ιητι 9 1 «ιτο^ρυγήν τι) ς 
ιτρός οκύτούς χοιν«»νέας • χ«1 ταΰτα ρ^ βτι τοϋ 
^λ«7«λου ιηρ<όντθ( Κωνοτβντ/νου. 

ς-'. Τβλβι/τ«σ«ντ•ς ^ι έχιένου , χαι πος «ν« τι^ν 
ΙΑ) |3«σίλιίας ιΐς Κβανοτάντιον πιριοτάοιος, Ισχι 
{λάλλον έιτί^οσιν τα τ6ν Άριιανών • ό γ^Ρ τ^' "^Ρ'" 
σβντιρος Ιχίΐνο; ον άρβια»ό^ρονα οιττα Κο^νσταν- 
τίνω συνιοηισιν « «ύτοϋ ά^βλ^ι6, 7^^* ^^^ Κ«>ν- 
σταντίω χι;^βφΐ9{Αένος οια τάς του Κ*»»βταιτΓίνου ν&ΐάβ βηίχη Οΐί ίη(ϋ^&][>&ηΙιΐΓ, αίροΐβ ςαι ηβςυβ 
ίη δ^ηοάο αραά Ρΐιαβηίοββ 1ι&][>ίΙ& ϋβ φΐβΒ οοηΐΓ& 
λ(1ι&η&8ίυιη (ΙβΟΓβΙβ βυηΐ &ά1ιη8βΓί(, ηβςαο ϋβ 
ςιΐ8Β Ηί6Γθ8θΐ7ΐηί8 άθ Αγιο, ηβςυβ ιη&^ί (68ϋζηο- 
ηϋ €οη860Γ&ϋοηί ββ αάιηογβπΐ, ρΓορΙβΓ βΟΓοιη 
οοιηιηυηίοηίβ άβίββίαϋοηβιη. ΕΙ 1ι8μ ςαίάβιη τί- 
γβηΐθ αάΐιυβ €;οη8ΐ&ιιϋηο Μ&£;ηο• 

6. 111ο &ιι(6ΐιι ιηοΓίυο, 6( ΟήβηΙί ΐιηρβηο αά 
€οη8ΐ&η(ίιιιη άβνβηίβηΐβ, Γββ Αή&ηοΓυιχι ίηοτβ- 
ιηθηίαιη &06€ρ6Γ6. ΙΙΙο βηίιη ρΓ68ΐ>7ΐ6Γ ςιιβιη Αηί 
ρ&Γΐ68 ίβηβηΐβιη ΟοηβίΑηΙίηο ίρ8ίιΐ8 βΟΓΟΓ οοηοί- 
ϊί&νβΓ&Ι, ΓαίΙ 6( €οιΐ8ΐ&ηϋο οΐι&τυβ, υΐροΐβ φΐί ίΐΰ 
6οη8(&ηΙίηί (ββΙ&ιηβΒίυιιι άβΐυίβηΐ. Ιηάβ ί^Ιατ ^ιαθι^χας αικο^ώσας αύτ» • σννιίθιος ονν ιντβνΟιν β ίιηρβΓ&Ιήοί Γ&ιηί1ί&Η8 ί&0ΐυ8 β& θϋπυοίΐίβ Γβ^ί οα- 
χαΐ τ$ βασιλίκι ΐΜ[ί€Φ9ς χαι τοΙς έν ^υνάιαι 6α- 1>ίΰα1ί ρο(6θ(ί88ίιηί8, ςΐήΙ)υ8 ρΓ«6Γ&( Εΐΐ8β1>ίΐΐ8, Ατϋ λαριτβπό^ις (ύνούχοις, «ίν Εύσέβιος ό επαινετής 
*Αριέου προ<<οτιίχιι, σψά^ρα σννκχρότη τους Άριία- 
νονς. Έν τούτΜ ^ι *Α6«να'σ<ος ιχ τβίίν Γαλλίων έπα- 
νΙδλΟιν ιΐς Άλιξάν^ρβιαν , επιτρέποντος αντ» τι)ν 
χά6θ(^ον, χακ γράΐψκτΛ ιόντος προς τους *Αλιξαν- ί&οΙοΓ, Αηαηοδ Γοτ6ΐ>&1• ΙηΙβΓβλ νβΓΟ Αϋι&η&βϊιιβ 
βχ Ο&ΙΙϋβ Αΐβχαηάή&ιη ΓβάίβΓ&Ι, ΓβάίΙαζη ϋΐί ρβτ- 
πιΊΙΙβηΙβ ΙίΙΙβΓΔβφΐβ &ά Αΐβζ&ηάηηοβ ά&ηίβ Οοη- 
•Ι&ηΙίηο (ϋοηβΐ&ηΐίηί Μα^ί &ϋο, ςοί &ά οοοίάβηΐβιη 
6&11ί8Β ίιηρβΓ&1)&(. ^ριίς ΚβΜΦταντίνου τοϋ όρ»ινύ|Μυ τω ριιγβίλω ΚοινσταντένΜ παι^ός αυτοΰ , 5ς «ρχι τδν προς έοπέρον 

Γαλατοίν. 

ζ. Κατά ^1 τούτον τον χρόνον Εύσιβίου τοϋ Παρι- 7. Ηοβ αυίβιη ΙβπιρΟΓθ Ευ86ΐ)ίθ Ροιηρίιίΐί 6 τίΐα 

ψύου τον βίον λιπόντος, ^ιι^έξατο τήν <ν τ^ Και- ρΓΟίβοΙΟ, €6β8αΓ6» ίη Ρ&1βΒ8ΐίη& βρίβοοραίαζη 81180Θ- 

σαριέα τϋς Παλαιστέντβς Ιπισχόπην *Αχ6(χιος • ουχ ρϋ Αο&οίοβ. ΝθΟ Ιοη^ ρ08( (βΐηροΓβ 6οη8(&η(ίηιΐΐ 

•ις |Μχρ^ 9κ χαλ Κ«ΜσταντΙνος ό βασιλιυς, πόλι- ίΐηρθΓ&ΙΟΓ ςυί ρΓορπο Γγ&Ιγι ΟοηβΙ&ηΙί 1>6ΐ1υιη ίη- 

ρΜν ιπα7«7^ ^ ^^^ ίι^κλ^ Κώννταντι, χτιένι- ^ (ϋχβΓ&Ι, Αςοϋβί» &!> β]υ8 άαβί1)υ8 ίηΙβΓ&οίΙυτ. 

ται παρά των έχ#/νου στρατνγ^ (^ *Αχνλ/α. Τότι Τοηο &1116Ι21 βΐ Αΐβζ&η(ΐΓ0 ΟοηβίΑηΙίηοροΙΙΙ&ηο 9ϊ χαΐ Άλιξβτν^]9ου τοϋ Κ*»νοτ«ντινουπόλ<«ς τ<λ<υ- 
τ^σαντος, προββλ^θιρσάν παρά, ρι<ν τάν Άρνιανάν 
Μαχ(^όνιος, πάρα 3% των ίρΜόξύ/ν Παϋλος, ιταρά 
γνώριην τοϋ Νίχο/Αΐβ^κίας Ιπισχόπου £ύσιβίου , χαΐ 
βιο^ώρου τοϋ τήν έν βράχφ Ήραχλιίας, οΓς «ς 
7<έτοσιν {ι χιιροτονέα άίίψίρη^ *£πΙ τούτοις ουν 
^ι«0^ς Κωνστάντιος , τταραγέγονιν ιις Βυζβήτιον , 
]^ν γαρ ίαή^νμύς η^νιχά^β, χαΐ σύνολον χαθίσας, 
παρί^ΜΧίίβ £υσββ(» τώ Νιχο{Αη^ιίας τον Κοινσταν• 
τινουττόλίΑΐς Ορόνον , ^ιυτέραν ταύτι^ν ριβτατιθέντι 
ριιτάθισιν • έπΙ τούτου σν^τιΒροΜι^σα» ΐίς Άντιό- 
χαο» τήν μαγαλην βνβνι^χοντα χαΐ επτά έπέσχοποι, πιΟΓίαο, βίβοΐί 8ΐιηΙ &1) Αη&ηί8 Μ&οβάοηίαβ, αϊ) ογ- 
ΰιοάοζίβ 76Γ0 Ρ&ιι1α8, οοηΐΓ& ιηβηΐβιη Νίοοπιβάί» 
6ρί8θορί £α86ΐ>ϋ, βί Τ1ΐ6θ€ΐθΓί ΗβΓ&οΙβ» ίη Τ1ΐΓαβί& 
6ρί86ορί, αά ςιΐ08 υ( νίοίηοβ ρβΓΐίη6ΐ)α{ οπϋη&Ιίο. 
Ιάβο ίτ&ίυβ €οηδΙ&η(ίυ8 Β^ζ&ηΙίυηι τβηίΐ (Ιυηο 
βηίπι &1>6Γ&() ; 6( δ^ηοάο οοηνοο&ί& Ευ86ΐ>ίο Νίοο- 
ιηβ(ΐ6η$ί ΟοηδΙαηϋηοροΙίΙ&ηυηι (ΙίΓοηυπι (Γ&άίίΐϋ 
ςηί Ιι&ηβ ββουηάαηι (Γ&ηβίαΐίοηβηι αοοβρίΐ. ΙηΙβΓβλ 
Αηΐίοοίιίαπι οι&^&πι οοηνβηβΓβ ηοη&β^η(& 8βρ(6ΐη 
βρίββορί, οοηνβηβΓηηΙ &ιιΐ6ηι υΐ τβοβηΙβΓ 8Βϋίϋοα« 
Ιαιη βοοίβδίαοι οοηββοΓαΙηη, ςπαοι «άίίιο&Γβ ίηββ- 
ρβΓ&Ι ΟοηδΙαηϋηΰδ ; Γβίρβα τβΓΟ^ υΐ βνβηίαβ ρΓΟ- Μν ιισι χαΐ οί ^ιρόμινοι χανόνις • ^ίθροισθυσαν ^ι Ο 1>αγΙ(, Νίο»η& άβΟΓβΙα χηυΙ&ΙηΓί. 

προ^σ•& (Α)η# έπι χαθιιρώση τ9ς έχιΐ νιουργη^ιίση^ έχχλησίας ^ν ^ρζατο ριιν οιχο^ο/ϋΐιΓν ΚωνοταντΖνος , 

ίξιιργάνατσ Λ Κ&>νστβήτ7ΐος * ώς Λ τ4 άποβάν Ι^ιιξιν έπΙ ρτταποιήσιι τών έν Νιχαια ίοξβέντων. V• Ήγοϋντο Λ τϊ^ς συνόδου ταύτΐίς Εύσέβιος 

ΚΑΜσταντινουπόλινς ό άπο Νιχομη^ιέας ^τατιθιΐς, 

Άχαχιος ΚαίΦοριίας τίς χατά Παλαιστένην, Πα- 

τρό^^ Χχυ^λίΜς, Οιό^ωρος Πβιρένθου , Εύ^ό- 

ξιος Τίρμβηνκύας^ Διαύσιος Καισαριίας Καππα^ο- 

χέβς, χβέ Γιιίργιος Ααο^ιχβίας τίς παρά Σύρους • 

ΜαξιρΛς Λ ό ρΜτά Μαχαριον Ίιροσολύ^ιΐν έπίσχο- 

πος γίγΰ^βύς έπέτη^€ς άπο-γυγι ταύτην τήν σύνολον, 

^Μτα^ϋλόρκνος χαΟότι άπατηθίΐς έγένιτο σύ/Α^ιν^ος 

τοις ΆΟανασιον χαθιλοϋσιν έν Τύρ». 'Τπό τούτων 

ουν τών έν Άντιοχιέα συνιληλυθότων προς τ^ ^ια- 

•τρο^^ τοϋ ^όγρ^ΕΤος ΆΟοκνασίου χαταψυ^ισα/χένοι>ν, 

προ(ΐβλ46ιβ *Αλιξαν^ριι«ς ιπίσχοπος £ύσιβιος ό έξ 8. Οαο6):>&η( αυίβηι Ιι&ηβ β^ηοάπηι Εαδβϋίυβ 
Οοηδί&ηϋηοροΐίΐ&ηυδ ςαί ιΝίοοηΐ6ά]& ΐΓ&ηδΙ&Ιαβ 
ίαβΓαΙ, Αοαοίυδ ΟοΒδ&τβ» ίη Ραΐββίίηα, Ρ&ίΓορΙιίΙηβ 
δο^ΐΐιοροΐίδ, ΊΠιβοάοΓαβ ΡβπηΙΙιί, Ευάοχίαβ 66γ- 
πι&ηίοίθβ, Οί&υβίυδ Οββδ&Γβηβ ίη Ο&ρρ&άοοία, βί 
ΟβΟΓ^ίυβ Ι,ΆοάΊοββΆ αραά δ7Γ03. Μαχίηιαδ ςυί ροδΙ 
Μ&ο&Γίαιη ΗίβΓθ8θΐ7ηι» βρίδοορυβ Γαοΐαβ θγ&Ι, άβ 
ίηάαδίτία β^ηοϋυηι τίΐ&νβΓ&Ι; βυπι βηίιη ροβηίΐβ- 
1)αΙ ςϋοά άβοβρίαδ βυίΤΓ&^ίϋπι ΙϋϋδδβΙ ουω ίίδ ςηί 
ΊγτΊ Αηαΐΐιαδίαιη άβροδαβΓαη!. Α5 ϋβ ςυί ί^ίΙϋΓ 
ΑηϋοβΙιίθΒ οοηΥ6Γδ&1>&ηΙυΓ β! ρρϋΒίβΓ άο^χη&Ιίδ ρβΓ- 
γβΓδίοηβαι ΑΙΙι&ηαδίυηι οοηάβηιηανβΓ&ηΙ, βίβοΐαι 
βδΐ ΑΐβζαηάτίβΒ βρίδοορηβ £ηδβ1>ίιι•, ΕάβββΑ, 15 νιοετλ: ΟΗΟΜΑΤ^ε 16 ΕηΐθδΟΒ βρίδοορϋδ, ςυί ραΓίβιη &8(Γοηοιοί(Β αυ^ 
Γ&ίοιη (ΙίοΙααι βχβΓουίδββ &Γ^υ6ΐ)αΙιΐΓ. Κβοιίδ&ιιΙθ 
Υ6Γ0 Αΐβχαηάη&ιη Εαδ6ΐ>ίο, δυϋβοΐυδ 69ΐ 6Γ6β;ο• 
πυ8 ΤαΓΐ>θβ ορίδοορϋδ, ςαα άβ Γβ ιη(ϋβ;η&η(68 
Αΐ6χ&η(ΐΓίηί, βοοίβδίαπι Οίοη^'δϋ 1ιυ3α8 ιΐΓΐ)ί8 βρί- 
βοορί ηοιηίηβ άίοίαιη ίηοβηάβηιηΐ ; 6( Α0ιαη&8ΐαδ 
ςυίιΐβιη Γα^ίβαδ Ποιηαιη νβηίΐ. 

9. Ραυίο ροδΙ ιηοΓίαο Κυ86ΐ)ίο, οοηΐβαάβηιηΐ 
ηίΓδαιη άβ Οοηδίαηϋηοροΐί Ρ&ιι1α8 βΐ Μαοβάοηίαβ. 
Ουοά ιι1)ί οο^ηονίΐ ΟοηδΙαηΙίαδ Ληΐΐοοίιί»^ Ηβπηο- 
^βηί 6Χ6ΓθίΙυ8 άαοί ςαί ίη ΤΙίΓαοί&ιη ιηίδδυβ βΓ&Ι, 
ιηαηάανίΐ, ιιΙ ίΙβΓ ρβΓ^βΓβΙ &ά βχρβίίβηάυοι Ρ&υ- 
Ιαιη 6Χ βοοίβδία. Οαιη ίΐΐυο &(1ν6ηίδδ6!» ιηίΐΐΐαηφίβ ΟδΓΟβηοηιιη υΓΐ)β οηυηίΐϋδ, Γ&οΙαδ νβΓΟ άβίηοβρδ λ "Ε^έσστας (άν τι5ς *θσ/)βίνών νπ«^χ«ν, νινόαβνος Λ 

ββίΐ τίς αστρονομίας τό άττοτιλισ/χατίχόν χαλονρινον 
^οος • παραίτησαμινου Λ τον Ενσκβιου τήν Άλι- 
ξβνίοίίαν, έττιτ/ίάπη ό Γρυγό/βιος τών Ταρβασβυνών, 
'?* ω χαλιπννανης οί ^λΐίξβα^^ρείς, τι&ν ό/Αώνυμο» 
Διονυσίου του τ^ίι έιτισχβτηίσβντβ, έχχλυσίαν «νέπρυ- 
σαν • χαΐ *Α6ανάσιος ρΐν ^υγών βίς 'Ρώμιον ά^ίχπΌ. 

θ'. Μγγ' ου πολύ Λ τιλιυτι^σαντος £υσ•βέου, αντί- 
ΤΓΟίιόσαντο πάλιν τ<|ν Κωνσταντινουπόλβοις Παύλος 
χαΐ Μαχι^όνιος. Κωνστάντιος $ϊ , τούτο μαθών ιν 
Άντιοχβία, ιπίτ|Β«ψιν 'Εριι^γήει τ^ στατιολάτ^ 
προς τα θράκια πιμπ•μίν« μ^ρυ , ό(^οϋ πάρ^ρ-^ν 
ΥΓΟί^σαι τό έξωΟ^ζσαι Παυλον τϋς (χχλυσίας* ου πα- 
ρα^βνομίνου χαΐ στρατιωτική χβιρί χρυσαριένου , 
ΐη&ηα ΙΐΙβΓβΙαΓ, ίαδυΓΓβΧΪΙ ρορυΐαδ , βυίηςαο τα- β έστασίασι τό πλ;@Οος, χαΐ αυτόν συραντις άπέχτβι- 

ναν. Πυθό/χΓνος ^ε τό 7<7^^( Κωνστάντιος, χατέ- 
λαβι την Κωνσταντινούπολιν χαι τόν μη Παΰλον 
έζ^λασι, τήν ^ϊ πόλιν εζημίωση, αψε^ων του σιτη- 
ρεσίου του παρασχιθίντος υπό του πατρός αυτοΰ 
ύπιρ τάς -ί-ισσαρας μυριάδας • οχτώ γαρ ι^Τ^ς μυ- 
ριά(^€ς ίχορυνούντο πρότίρον σίτου τβϊς πολίταις 
έχάστου ίτους ιχ τών χομιζομένων άιτ' Αίγνιττου 
τω ^ιήμω ψόρων, Μαχίίόνιον ίΐ τιδς πόλιως τβως 
έπίσκοπον ουχ ιποίησιν, αλλ* βΐασνν αυτόν έν τϋ 
λιγομίνιρ έπί Παΰλον έχχλ^σία συνάγιιν, έν ^ χαέ 
έχβιροτονίίθί • χαΐ ούτως αυτός μ^ν ανιΐ«υξιν ιίς 
Αντιόχιιαν • Παύλος Λ τι^ν 'Ρώαισν χατιλαβιν. 

ι'. ΠιρΙ Λ τών κατ' Άλβξάνίρβιαν συ/*β»βυχβτων 

θβο^ώριτος μεν άλλως ίστοριϊ. Φησι γάρ μετά τιίν 

ηαΓΓαΙ ΤΙΐβοάΟΓβΙυδ. ΟίοίΙ βοίΐη βΓβ^οηαΐη ρ08ΐ ^ Αθανασίου ^υγήν έπισχοπ^σαι Γρΐ}γόριον άχρι τϋς «ν ρΐαίαιη ιηΙβΓίβοβΓαηΙ. ϋβ βο οβΓϋοΓ ίαοΐαδ €οη- 
8ΐ&η1ία8, Οοηδίαηΐίηοροΐίιη νβηΚ, β( Ραυίαιη ςαί- 
άβΐΏ βχραϋΐ, πΓΐ)6ΐη νβΓΟ ραηίνϋ, ίΓαιηβηΙΙ βαιη 
ςιιθ(1 ραΙβΓ ρΓ6ΒδΙα1>α(, ςυαάΓαβ;ίη1α χηβηδίιτατυιη 
ιηϋ111)ΰ3 6( ιιΙίΓα βαιη ρηνανίΐ. Οο(ο^ίο(α εηίχη 
ιηϋΐία ρπιΐδ (1αΙ)αη1υΓ οίνϋ)α3 δίη^ιιΐΐδ &ηιή8 6χ 
ΐΓί1)υ(ίδ .{:^}φ11α60 ροραίο ίιηροβίϋδ. Μαοβάοηίυιη 
αιιΐβιη ηοη δίαϋιη ιΐΓΐ)ίδ βρίδοορυιη ίβοίΐ; 56(1 δίνίΐ 
ίΐΐυιη αιΙνβΓδίΐδ Ραυίυπι ία ρΓ8β(11οΙα εοοίβδία οοη- 
οϋίυιη ίαοβΓβ ία ςυα βΐ ΟΓάίααΙιΐδ βδΐ ; αίςιιβ ί(& 
ίρ86 Ααΐίοοίιίαιη ΓβνβΓδίΐδ βδΐ; Ρααίπδ γβΓΟ Κοια&ηι 
άβδοβαάίΐ. 

10. Εα Υ6Γ0 ςα» Αΐβχααάπθβ ΓαοΙα δυαΐ αΙίΙβΓ ΑΙΙιαααδίί ίυ^απι βρίδοοραΐυαι ς^βδδίδδβ υδςυβ 
&(1 δατίΙίοΐΒ 1ια1)ί(&ηι δ>'^αο(1υπι. ΡοδΙ Ιιααβ αυΐβαι 
£7ηθ(1υαι ΟΓβ^οήυηι αΐ) Αΐβχ&αάΓίαίδ (ΙοροδίΙυιη 
6886, Γ6(1ϋδδβ Ιιιαο ΑΙΙιαααδίαΐΏ ία ρΓορπααι δβ- 
(ΐ6ΐη ρ6Γ Οοαδ1αα1ί& ΙίΙΙβΓαδ, ςυΐ Ιιιαβ Κοπιφ Γ6β:α&> 
1>α(. ΡοδΙςυαπι αιιΐβπι ΟοαδΙ&αβ ηιΟΓίαιίδ ίυίΐ , 
ΓΰΓδυιη Γυ§;ίδδβ ΑΙΙιαααδίιιαι, 6( βίβοΐυπι βδδβ α5 
Αηααίδ ββοΓ^ίααι Οαρραάοοβπι, βαιηςαβ δ(;Χ6βα(& 
χη&ΐα ΑΙΙιαα&δϋ ΓαυΙοήύαβ πιαοΐιία&ΐυιη βδδβ, ία 
«χδίΐίαιηςυβ ιαίδίδδβ αοααυίΐοδ Μ^γρύ Ι^7ΐ)ί&βςυ6 
βρίδοοροδ, Οαίυαι ΡαΓθβΙοαίί, Αςαΐΐιυαι ΡΙΐΓ&^οαίδ 
6( ραΓίίδ ΕΙβαΓοΙιίββ Μ^γρϋ, Αοιπιοαίαιη Ραοΐιαβ- 
χηιιαίδ 6( ΓβϋςιιοΒ ΕΙεαΓοϊιίθβ ραΓίίδ, Α^αϋιοάεβαιο- 
αβιη δοΐιβάβθβ 6ΐ Μβαβίαίΐϊ, θΓαοοα(ίυηι ΗβΓοιοροΙίβ Σαροιχ^ρ συνόδου, μετά ίε η^ν σΰνο<^ον ταύτι^ν, τόν ρϊη 
Γρηγοριον άναιρέθνναι παρά τών ^Αλεξαν^'ρίων, έπα- 
νελθεΐν ^ε πα'λιν τόν Άθανάσιον βίς τόν οίχείον θρόνον 
διαγραμμάτων Κώνσταντος του έν 'Ρώμιι |3ασιλ<υον- 
το ς. Έπει ^ε Κώνστας έτελευτιοσεν, αύθις ^υγβΐν 
Άθανάσοιν^ χαι προβιβλ;ίδσθα4 ΐίΟίρν των Άρβιανών 
Γεώργιο ν τόν Καππα^όχιον, μυρία, χαχά τοις τα 
Αθανασίου ^ρονοΰσιν έν^είξασθαι, χαί τινας τών 
άπ' Αιγύπτου χαΐ Αιβύης έπισχόττων έζορίσαι, Γάϊον 
Παραιτονίου, "Αγαθόν φραγώνεως χαί μέρους ^Ε'^Λρ" 
χίκς τ^ς Αιγύπτου , Άμμώνιον Παχνεμούνεως χοιι 
τοϋ λοιπού μέρους τϋς 'Ελεαρχίας, Άγαθο^αίμονα 
Σχε^έας χαΐ Μενελαΐτου , Δραχόντιον 'Ερμουπόλεως 
μιχρας^ Ά^ε'λ^ιον 'Ονού^εως^ Πα^νούτιον Σάεως, χηίαΟΓίδ, Αάβίρΐΐίυηΐ Οααρίΐϊδ, Ραρίίαυίίαΐη δαίδ, |. ών χαι 6 μέγας Αθανάσιος έν τ^ υπέρ τίίς ψιτγ^ς 

Λΐ«<«•«α «νΐΑηηίηίΙ *νι<ϊ<νηιΐ0 ΑΐΚοηηβΐιιβ ίη «ιιο ^α ΐηοϊιΐΜ μΛ^λ*• μ«τμ1μ•»(#» >黧»νγ\^ηι • νινί «ραΑ^ 4•Α«ντΑ•^ 'Αμ_ 61]^ 08 ιαβαιίαίΐ αιαβ;αιΐδ ΑΙΙιαααείυδ ία 8α& άβ ίρδίυβ 
ίυ^α Αροΐο^ία ; β Ι ρΓ»ΙβΓ ί11θ3 οΙΙβΓαιη Απιιηο- 
ηίαπι, Μοίιια3, ΡΙιίΙοαβαι, ΗβΓοιβαι, Ρΐίαίυπι, Ρ^βαβ- 
ΕΐΓίΐΏ, Α^&πιρ1ιιιπι, ΜαΓβΐιοι, Νίΐααιπιοαβαΐ, ΜαΓ- 
οαοι αΙΙοΓυια, ΑΙΙΐϋαοάοΓυπι, βΐ ρΓβ8ΐ)^(βΓ08 ΗίβΓα- 
οβπι βΐ ΌίοδοοΓυαι. Αίςαβ ίΐα ςαίάβπι ΤΙιβοάοΓβίυβ. 
δοοΓαΙβδ ΔαΙβαι βΐ δοζοιαβααδ οαΓΓοαΙ Αηααοδ 8(&- 
Ιίαι ροδΙ Ραυίί βχρυΐδίοαβοι βΐ ΓβάίΙυαι ίορβΓαΙο- 
Γίδ Ααΐίοοίιίααι, άβροδυίδδβ βΓβ^οηααι Ιααςυαιη 
Αΐβχαοίίπαίδ ηοα ^ραίαπι β1 οββ;1ίβ:6αΙβαι ρΓορηί 
άο^ιααΐίδ ρΓορυςααϋοαβπι ; βυ]αδ ία Ιοουπι ββ- 
ΟΓ^ίυιη ιηίδβΓβ ςαί βζ 6&ρραάοοί& ΟΓίααάυβ , 
8ί1)ί ίαιη&πι ίη Αήαηα δαρβΓδΙίϋοηβ αβςαίβίνβΓ&Ι. αυτού απολογία με'μνιοται * χαΐ προς τούτοις Άμ- 
μώνιον έτερον, Μώϊον, Φίλωνα, Έρμί}ν, Πλΐ^νιον, 
Ψενέσιριν, "Αγαμ^ον, Μάρχον, Νειλάμμωνα, Μάρ- 
χον έτερον, Άθ^νό^ωρον, χαΐ πρεσβυτέρους Ίέραχα 
χαΐ Διόσχορον. Ούτως μεν •ύν ββο^ώριτος * Σωχρά- 
χης 9% χαί Σωζόμενος ^^ασιν ότι Γ)θύς μττά τό 
έχ6)η)θ9ναι Παύλον, χαΐ αναζεύξαι Κβ^νστάντιον βίς 
*Αντιόχειαν , οί άρειανίζοντες μβτέστίφσαν έχ τ%ς 
Αλεξάνδρειας Γρηγόρΐον , ως ούτε 'Αλβζαν^ρβΰσι 
χαταθύμιον, χαι ως άμελ:^ προς σύστασίν τοΰ οίχείου 
δόγματος - άντΙ ^ϊ τούτου^ Γεώργιον Ιπβμψβν, 6ς 
έχ Καππα^οχίας μ*εν ώρματο, ^όξαν ^ε ιηρ\ την 
άρβιανήν θριοσχ•ί«ν έχέχτ«το• 17 ΤΗΕδΑϋΚΙ ΙΛΒ. VI 18 ιλ\ Έν τούτω Λ -πβν 'νώμνν, ως ?|>«ί*«ν, χα- Α 11. ΙηΙβΡβΛ απίβιη Ποπιαιη, υ1 άίχίιηπδ, τβηβ- τΑ«βον Άθ0η»«σι•ς χαΐ Παύλος, αλλά χαι Μαρχιλ 
λος ό *Αγχύ|Βας, χαΐ Άσχλυττάς ό Γάζης, όν οί 
*Αρ(ΐανοι, ίιαβαλόντις ώς Ονσιαοτηριον χαταστρί- 
ψαντα, χα9(£λον, χαΐ «ντ' αυτοΰ Κιντιανόν εχαρο- 
τόντβσαν * προς ^ι χ«1 Λούχιος ό Ά^ριανονπόλβως 
ΙΐΓ* αλλ» τινί χατηγορη^ιις. Ό Λ 'Ψώμης επίσκο- 
πος Ιούλιος, βρ.ονοο5ντας τούτους εΟρων τ^ έν Νι- 
χαία σννό^ώ, €ΐς χθ£νων£αν προσηχατο, χαι τοις 
ανά π^ν *£«) πάσιν έπισχόποίς εγρο^^εν άπο^οΰναι 
αιν αντοΓς τους ι^ίονς θρόνους, π£|Χ'^αι ^ε τινας 
ίές ρΐϊτήν -ημέρα;» τους ίλ^τ'ζοντας αυτούς (^ιχαίως 
«χβίβλυ^ους• Τούτοις βαρρήσαντις τοΓς γρααρια- 
σιν οί άα3^ι τον ΆΟανάσιον, ίχαστος τόν εαυτού 
χατέλαβι βρβνον. Οί βε τάς «πιστολάς ίβξάαΛοι, ΓΕηΙ ΑΙΙιαηαδίυδ βΐ Ραυίαδ,δβά βΐ ΜαΓοβΙΙϋβ Αηο^ΓβΒ, 
βΐ Αδοίβρίαβ 6αζ» ςυβιη ΑΓίαηί ίίβροδίιβΓβηί,ίβΙδο 
βυιη οπιηίηαηΐβδ ςυοά αΓβιη βνβΓίίδδβΙ, βΐ ου3ΐιβ 
Ιοοο ΟβηΙίαηυιη ΟΓάίηανβΓβηΙ ; αο ρΓκΙβΓ ϋΐοδ Ι-α- 
οϊαδ Α(1η&ηορο1ίδ αΐίο οηπιίηβ αοοαδ&Ιαδ. ΗοιηβΒ 
νβΓΟ βρίδοορυδ ^υ1^αδ οοδ Ιιάβί Νΐοκη» οοηβοη- 
ϋβηΐβδ ίητβηίβηδ ία βυαιη οοιηιηυηίοηειιι αοΐιηίδίΐ, 
&(ςαβ οιηηίΙ)υδ ΟπβηΙίδ βρίδβορίδ βοπρδίΐ ιι( ϋβ 
ρΓορη'&δ δβάβδ ΓβάεΙβΓβηΙ, ιηίΚβΓβηΙςϋβ ϋίοΐα άίβ 
ςυίβοδ ρΓθΙ)&Γ6η1 ]αδ1β άβροδίΐοβ βδδβ. ΙΙίδ ΙίΙΙβηβ 
οοηΓΐ(3βη1βδ ΑΙΙι&ηαδϋ ίαυΙΟΓβδ ΓβοβρβΓπηΙ δίη^αΐί 
ρΓορη&δ δβάβδ. Ουί αυΐβιη Ιιαβ ΙίΙΙβΓαδ αοοβρβΓβ, 
ΟΒ^Γβ ΙυΙβΓααΙ; οοηνβηίβηΐβδςυβ ΑηΙίοοΙιίαιιι, ίχύίο 
Γβδροηάβηιηΐ ηοη οροΓίβΓβ 2ΐ5 ίΐΐο τβ^ι ΟΓΐβοϋβ χαλ«πώς ΐϊνεγχ(κν • χαΐ συλλ^/ίντίί, «ίς Άντιόχβιαν, β βρίδΟΟρΟδ, δί ςαοδ βχ βοοίβδϋδ νβΐίβηΐ βχρβΙΙβΓβ ; Ίουλίω μΛν κϊ»τΓ/ρο(\1»αν ως ου ^εΐ χανονίζίσΟαι 

πΛρ' αυτού τους τ^ς *Ανοτολ:9ς επισκόπους, κι βού- 

λοιντό τινας έξιλαύνειν τών (χχλησιών, ότι ριηΛ 

οί τϋς Ανατολάς άντίίπον, ότε Ναυατον ίξιίλασαν οί 

τίς Δύσιως. Κωνσταντιον άε παρώτρυνοοβ χατά 

^Αθανασίου χαι Παύλου • χαι δ ς ί^ραψίν άπ' *Αν- 

τιο;^(ίας τώ εποφχω Κωνσταντινουπόλιως Φιλίττπ*» 

Παϋλον ρών ΐξιλάσαι της πόλεως Μαχε^ονίω ^ε 

παρα^οΰναι την εχχλιισίαν • β μΐν ούν Παύλος ιύ- 

$ύς «ξηλάθη • Φίλιππος ί' ΙπΙ τήν έχχλησίαν ήπβί- 

^ΓΓΟ, σύνθρονον έπ'ι τοϋ οχήαατος βχων τόν Μαχι- 

^όνιον • παρκίπΕΤο Λ τούτοις χαι χιΊρ στρατιωτιχή 

ξίγϋριςς • πΚιόΟους ίΈ πόϊλοΰ παρόντος, χαΐ τω 

εποίρχω χαι τω Μαχβ^ονίω παρόδου ρή γινοαένης, ςυία ηβςυβ ΟπεηΙίδ ερίδεορί Γβδίϋβηηΐ, ςιι&ηάο 
ΝοναΙυιηβχρπΙεΓβΟεοίοΙβηΙϊδβρίδεορί.ΟοηδΙααΙίιιιιι 
αυΐβχη βχεϋ&νβΓυηΙ ίη ΑΙΙι&ηαδίαιη βΐ Ρ&\ι1ιιιιι ; 
ίδςαβ Αηϋοοίιία βοπρδϋ αά ΟοηδΙαηϋηοροΙίδ ρηβ- 
ίβεΐυιη Ρΐιίΐίρρυπι, ιιΐ ΡαιιΙαιη ςυίίίειη βζ υΓ^β 
ρςΠβΓβΙ, Μαοεάοηίο αυΐεπι ΐΓ&άβΓβΙ εεοΐββί&ιη. 
Ρ&αΐαδ ίβ;ί1ατ δΙ&Ιίιη εχρυΐδυδ εδ(. Ρΐιίΐίρραβ γβΓΟ 
&ά βοοΙεδίαΐΏ βνβοΐυδ βδΐ, οοοδβιίεηΐβιη ίη οιιιτα 
Μαοβάοηίυιη Ιιεώβαδ ; φΐοδ δ6ςαβΙ)&ΙαΓ ιηίϋΙαΓίβ 
χηαηιΐδ ^Ι&ϋϋδ £ΐηηα(2ΐ. €αιη ααΐβιη ίη^βηδ αάβδδβί 
ιηυΐΐίΐυάο ηβςυβ ρΓβΒίβοΙο βΐ Μαοεάοηΐο ίΙβΓ ρΓ(Β• 
1)6Γβη(, 0Γβ(1ί(1βΓϋηΙ ιηίΐίΐβδτεΐΐβ 1αΓΐ)αιη ΓβδίδΙβΓβ ; 
ιηιιΚοδςυβ ^Ιαάϋδ ίηΙβΓίβεβΓυηΙ, ιηυΐΐί &υΐ6ΐη &1ίί 
α5 &1ίίδ εοηουΐο&ΐί δυη(• ΜοΓίαί βαηΐ, ιιΐ (ϋείΙαΓ, ύπίλθί€ον οί στρατίώται τους οχ\ο\»ς άνθίστασθαι * ρ ςυ&δί ΐΓί& ΐηίΠία ΟβηΙυΐη εΐ ςυίοφί&^ίηία. ΤαΙί 
χαλ λοιπόν πολλούς ρι<ν «ύτοι τοις ξίγεσιν άνιΐλον, ί^ίΙυΓ δυοοβδδα Μαοβίΐοηίυδ Δ ρΓββΓεοΙΟ ίη βρίδΟΟ- 
ποϊΧοί ίε χαΐ ύπ' αλλήλων συν^πατηθησαν * χαι ραΐί δεάβ 00ηδ(ί(υ1υδ βδ(. 

άπέθανον, ώς λί^'ται, πβρι τους έχατόν χαι πβντηχβντα χαι τρισχιλίους. ΈπΙ τοιούτοις αεν ούν χατορ- 
θώ^ασι Μαχβ^όνιος παρά του έπαρχου ένβθρονέσθΐ}. ιρ\ Αθανάσιος ^β τήν «πιβουλήν Κωνσταντίου 
^(ίσας, θανοίτω γάρ ζηριιοϋν αυτόν ηπείλησκν, ιίς 
ττόν *Ρώ{Α-|}ν άγίχιτο* χαι Παύλος ιίς τήν θβσσα- 
Χονίχην άπενεχθεις^ όθεν χαι τους προγόνους 2χ(ΐν 
βλέ^ίτο, χαι τιήν μέν "Εω γιύγιιν Ιπιτραπιΐς, Ιλλυ- 
ρικής Λ χαι τϋς έπέχίΐνα γης έπιβαίνιιν ου χωλυ- 
θεις, απαίριιν ιίς Κόρινθον προι^ασίσατο, χαι τι^ν 
'Ρώαην χατίέλη^β χαι αυτός . *Ανα^ι^αζαντος ούν 
^Ιουλίου τόν βασιλιά Κώνοταντα τά πβρί αυτών, 12. ΑΙΙιαηαδίϋδ αυΐεοι ^οηδ(2ιη^^^ ίπδίάί&β ίοηηί- 
ά&ηδ (εί εηίΐΏ ιηοΓίβιη ιη ίηαΐυδ βτΆί) Κοιηαχη α1)ϋΙ.ΕΙ 
Ραυίυδ Τΐιεδδαΐοηίοαιη ϋεΐαΐαδ, υηάε ρΓοανί ΟΓϋ 
άίεεΙ)£ΐη(υΓ^ ουπι ΟπεηΙειη ΓεϋηςιιβΠίϋ ρεηηίδδίο- 
ηειη αοοερίδδεί, ηεοιυε ΙΙΙ^πειιιη εΐ οιυβΒ υΐίρα εβί 
Γε^ϊοηεηι ρείερε ρΓθ1ιί1)εΓεΙαΓ, ΟοΓίηΙΙιυπι δε ρΓΟ- 
βοίδοί ρΓβΒίεχυίΙ, Κοιηαιιΐίΐιιε εΐ ίρβε νοηίΐ. Οαιη 
αυίειη ^α1ίι1δ ιηοηυίδδεί ίιηρεΓαΙΟΓειη Οοπδίαηΐεπι 
άε εοΓαΐΏ οοηάίΐίοηε, δοπρδίΐ ίΐΐε αά ίιηρεΓαΙΟΓεπι Γ/ρίΓ^βεν έχιΐνος τώ βασιλα Κωνσταντίω πίριψαι ΟοοδΙαηΙίϋΐη υΐ ερίδοοροδ ιηίΙΙεΓεί ςιιί εοΓυηι άβ- •ινάς τών επισκόπων άπολογησοαενους περί τής 

τούτων χα0αιρε'σεως. Έπέαγθησχν ούν Νάρκισσος 

εΐρη>ουπόλεως, Θεόδωρος 6 Ηράκλειας, Μαρις ό 

Χ€Ϊ^ΐ)^«»ος, χβά Μάρκος ό "Αρεθούσης • οί την μεν 

βν Αντιο;τεία τηφ* αυτών εκτεθεΐσαν άπε'χρυψαν 

ιηστιν, ετίροεν (Γ έχβίττυσαν απατούσαν όλως τ^ εν 

Νιζαία • χαι ταύτην τω |3ασιλεϊ Κώσταντι ^ε(Γωχό. 

τες, χαΐ περί ών εβούλοντο ριη^εν άνύσαντες, ύπέ- 

οτρε^αν άπρακτοι. Μετά Λ τριετβ χρόνον έτέραν οί 

τίς "Εω σνντοίξαντες πίστιν, ην χαι μακρόστιχον 

Μέσα ώνόριασαν, ίπεριψαν τοις ανά τήν Δύσιν ^ι* 

Ευ^οξίου τοϋ Γερριανικείας χαι Μακεδονίου τοΰ 

Μοψουεστίας, εν ^ ρινήριην ριεν ουσίας ούχ έποιή- 

σαντο Θεού, άπεχιίρυξο» ^ε τους εξ ούχ όντων λ^- ροδίΐίοηειη άείεηοΙεΓεηΙ. Μίδδί δΐιηΐ ίί^ίΙΠΓ Ν&ροίβ- 
βαδ ΐΓεηοροϋδ,ΤΗεοάοΓαδ ΗεΓαοΙείΒ, Μαπδ €1ι<α1οε- 
άοηίδ εΐ ΜαΓουδ ΑΓε11ιυδ£β ; ςυί ςυίάειη α δείρβίβ 
Αα(ϊοο}ιΐ6Β εχροδίΙ&ιηδάειΏ οεΙαγεΓε,αΚεΓαΐΏ αυίειη 
«ΐΓϋχεΓαηΙοιηηίηο ΝίοδΒηβΒΓερυβ^ηαηΙειη.Εαιηςαβ 
ροδίςη&ιη ίιηρεΓαΙοή ΟοπδΙαηΙί Ιραίϋάερε ηεςυβ 
ςαί(1(ΐυαπι εοΓαιηςαββ νο1ε1)&ηΙρεΓΓεοίδδεηΙ,ρενθΓ8ί 
βιιηΐ ηίΐιίίορεραΐί. Ροδί αυΐεηι Ιτεβ αηηοδ,ΟηεηΙίβ 
ερίδοορί αΙΙεΓ&ιη οοιηροδίιεπιηΐ ίίάειη ςιιαιη μα•* 

χρόστιγ^ον εκθεσιν (Ιοπ^ί ΟΓάίηίδ εχρΟδίΙίοηεπί) ηο- 

ηιίη&νεΓε, εαηιςιιε αά ΟοοίάεηΙίδ ερίδοοροβ ιώΪ8ΘΓ6 
ρεΓ Ευάοχίαιη ΟεηηαηίοίδΒ ε( Μαοεάοηίαιη Μορ- 
δυεδίίββ; ίη ςυα ςιιίάεπιηαΐίαιη (ΙεΟεί ββδεηΐίαιηβα•* 
ϋοηεπι ί&οί6ΐ>&η(, εχοοιηιηηηίο&5&η( &ΰ(βιιΐ εοβ Ν1^ΕΤ^Ε οηονιατλ: 
8ΐαηΙίυ3 ]α38ί(ςαο δ^ηοάυιη Μβάίοΐαηί Αοή. Π. Ιη(6Γ6&, υ( η&ιτ&Ι 8οζοιη6ηιΐ8, ουιη Αηίίο- 
οΐιί&ιη οοηΥ6ηίδ8βη1 Ν&Γοίββυβ ΐΓβηοροΙϊβ, βΐ Τΐιβο- 
*€ΐθΓα8Η6Γ&οΐ62θ,6ΐΕα^6αία8 ςυί Ίΐιβο^ηίάί ΝίοβΒηο 
8αοο6886Γ&1 βΐ Ρ6ΐΓθρ1ιί1υ8 5β7ΐ}ιορο1ί8, 6ΐ Μβηο- 
ρ1ι&η(υ8 Ερ}ΐ68ί βΐ αΐϋ ρΓορβ ΐΓίβ^η(&, αηίνβΓδίβ 
6ρί8θορί8 βοη!Γ& Α(1ι&η&8ίαιη 86πρ86Γβ. Οοηνθ- 
ηβΓπηΙ &υΐ6ΐη Μβάίοΐαηιιιη ρ&υοί ςυίάβιη βχ 
0Γίβα!6, &1ϋ8 ρΓ»ΐ6Χ6ηϋ1)α8, υ( νβπδίιηίΐβ ββΐ» 
ββηββίαίθΐη &υ( αιοΓί^υπι &υ( ϋίηβη8 άίίΗοαΗαΙβιη ; ίτιρβς τύραννος ώ Σ*λ^βν•ς ονο;^β^ • χατα 
ΐΓολλήν τοένυν άι^βιαν έπΙ ττ&ν ηρίσ€υτέρβαβ 'Ρώ^υν ό 
Κωνοταντιβς όρ^ήσβς, έχβλιυσιν ι> Μι<ί*ολάν« γ^σθοίί 
σύνολον. 

«<Γ. Έν τούτω, χαθά ψτησν» Ι^ζομηος^ βίς »Αν- 
τ*όχβι«ν συνίΑθόντις Νάρχισσος ό Είρυνουπόλίβας, 
χαΐ θιό^ωρος Ήραχ^βίας, χ«ι Εΰ^^ιος ό ίιβίίοχος 
θ(07νί(^ος τβύ Νίχαίας, χαΐ Πατρό^ιλος Σχυθοπό- 
λ«ως, χαΐ Μηνό^οηττος ό Εφέσου, χβώ άλλοι Λ(ΐψϊ 
τριαχοντα, ί/ρβψβν τοΣς πανταχού έπισχόποις χατά 
*Αβανασίου • συνι^λβον ίβ ίϊς το Μι^ιόλανον ολέ7θΐ 
^ €Χ τ;5ς "Εω, τών άλλων, ώς ίίχβς, προγΛαισοί- 
μίνων γίίρΛς ΐ) νόσβν γι όίοΗτορίαν μοοίράν • «κ ^ι βχ ΟοοίάβηΙβ &υΙβΙΧ1 0θη^Γ6^&Ιί 8υηΙ υΙΙΡΕ ΐΓβΟβη- Β τών ΈσπϊΟίων ύπϊρ τους τριαχοσίους. Άξιβύντων Ιθ8. 0Γί6ΐιΙ&1ίΙ>αδ ί^ϋατ άίς^ηυιη 6χί8(ίιη&ηΙίΙ)αδ 
οοΐΏΐηυηβιη ί6Γπ οοηΐΓ& ΑΙ^&η&δίυηι δβηίβηΐί&ιη, 
Γ68ΐί(6Γυη( ςιιίάαχη βχ 060ίά6η(&111>υ8 ςαί βΐ ίη βχ- 
8ϋίυπ) ιηίδδί βαηί, υ1 Ι.ί1)6ηαδ Βοιη», Ραυίίουδ 
ΤΓβΥβηβ ίη 6&11ίί8, Οίοη78ία8 ΑΙΙ)» ίη ΙΙαΙία, Ευ- 
86ΐ)ία8 ΥβΓΟθΠβηδίδ ίη 1,ί^ιιη&, ΙιΐιοίίβΓ ΟαΓαΙΙ&Γυπι 
ίη δατάίηία, βΐ Ηίΐ&τίαβ ΡίοΙ&νίβηδίδ ίη δι^βυηάα 
Αφίίί&ηία. 

18. 8ο1υ!& ααίβηι ίηίοοία Γβ 87ηοάο, Ευάοχίαδ 
ββΓπιαηίοίββ ουπι άίάίοίβδβΐ ηιοΓίυυπι βδδβ ίβοη- 
Ιίηπι ΑηΙίοοΙιίδΒ ίη 87η α, ρο8(υ1&γί( &1) ίηαρβΓ&ΙοΓβ 
υ1 ΓβάΐΓβ ροδδοί Ηοπι& ββρηι&ηίοί&ηι, ςαβθ ίρδίυβ 
ΓβάίΙυπι ουρί6ΐ>£ΐ(. Ουοά ουηι ο1>Ιίηαί8δβ1, δΟΓίίΙυβ 
68ΐ Αηϋοο1ιί&ηι, β( ΑπαηοΓυπι ί&γοΓΟ, ρΓβΒδβΓίίπι 

ΥΘΡΟ Γβ^ίΟΓϋΠΙ βυηυβΙΐΟΓαηΐ, βίΜ 11ι]^υδ υΓΐ)ίδ βρί- Ο *«' σπου^^ τών Άριιανών, μάλιστα Λ τών ^ασιλι- ούν τών άνατολιχών κοινήν οίψίρίσΒαι χατά * Αθανασίου 
•^τΐ^γον, άντίστησαν τινις τών βσπίρίων ο? χαΐ προς 
ύπιρορίαν έπίρι^θυσαν, οΓον Λιβίριος ό *Ρώ|χυς, Παυ- 
λίνος ό Τριβίρίως τ^ς Ιν Γαλλίαις, Διονύσιος ό "Αλβης 
τ;5ς ίν Ιταλία, Εύσιβιος ό Βιρχϊλλων τ^ς Αιγουρίας, 
Λουχί^ίρ ό Καρα'λλων τ«ς Σαρίίανίας, χαι Ίλαριβς • 
Πιχτάβων ^ Ποτααων τϋς ίίντί'ρας Άχυϊτανίας. 

ιη'. Άπραχτου Λ τ^ς συνόδου ταύτης (Γιαλυθιί- 
σης, Εύίίόξιος ό Γβραανιχίίας τ«λβυτίσαι μ«$ών 
Αίόντιον τον *Αντιοχιέας τ?,ς χατά Ιυρία», ίίκ^Ον 
τον |3ασιλέως έττανίλθίΐν από 'Ρώ^χης •ΐς Γιραα- 
νιχβίαν, ώς χρτρζούσης αύτον τίς τοιαύτης πβλβως • 
ΐπιτρατΓβις ονν τούτο, χατίλαχβ τιδν Άντιό;ζΙιαν, βοοραΐαηι αδδβοιιίαδ βδΐ. ΟββίβΓαπι Γ6(1ίίΙ αά Αβίϋ 
άοοίήηαηι άίδδίηιίΐβπι ΡαΙτί ΡίΠαπι άοοβηίβηι, 
υηα ουπι Αοαοίί ΟοβδαΓβββ, βΐ ΙίΓαηίί Ζγτι βρίδοορί 
ί&η1θΓίΐ3ηδ. ββΟΓ^αδ ααΐβπι Ι,αοάίοβδβ άβ Ιι&ο Εα- 
άοχϋ ίηηογ&Ιίοηο ηιοηαίΐ Βαδίΐίυηι Αηβ7Γ8θ, Μ&- 
οβάοηίαηι Μορδαβδϋβθ, βΐ ΝβΟΓοροβιιπι Νίοοαιβάΐοθ ; 
φΐί, ΕαδΙαΙΙιίο δβΐ^&δΐ», βΐ Είβυδίο €72101 ]υηοΙί 
ΙπιρθΓ&ίΟΓί €[αο(1 αοοίάίδββΐ ίηάίοαγβΓβ ; Γο^&ηΙβδ 
υ( 6& βάβδ ρΓθβγοΙβΓβΙ ςυ» ά\ύ\ Είΐίαπι ηοη οοη- 
8ΐι1)δΙαηΙί&1βπ), δβά δίηιίίβηι η&1υΓ& ΡαΙη, δίγβ ηοη 
6θη8υ1)8!αη(ί&ΐ6ηι; βΐ αΐ ίί({αί οοη8υΙ)δ1&η(ί&ΐ6η3 άί- 
ββΓβηΙ, άβροηβΓβηΙαΓ. Ηίδ ρΓ66ί1)υδ αηηυβηδ ίηιρβ- 
Γ&ΙΟΓ, ςη&8 6βθΐ6Γ0<ιαί β1) αϋίδ βρίδοορίδ ΙαυάαΙ&β 
Γβρβπβέ&Ι, ηβιχιρβ & Υαίβηΐβ Μυρ^», ΤίΓδαοίο 8ί^ί- χών εύνού;ζων, πβρκποίησιν έαυτώ τήν ένθά^ι Ιπι- 
σχοπην ■ χαΐ λοιπόν έπανι^ιι το * Αιτίου ^όγμα. τόν 
Τίόν άνόμοιον τώ ΠατρΙ ^οξάζον, άμΛ τοις όρό^ροσιν 
Άχαχίω τώ Καισαριίας χαι Ούρανέω τώ Τύρου • 
Γ(ώρ7ΐος ^ι ό Ααο^ιχβέας έπβ'στιιλι πιρί τ^ς 
τοιαύτης Εύοοξίου νββατιροποιιας Βασιλβίω τώ 
Ά7χύρας, χαΐ Μαχι^ονίω τώ Μοψουιστίας, χαΐ 
Νβχροποίω τώ Νιχο/Αη^βίας * οι, προσλαβόντις Εύ- 
στάΟιον τόν Σεβαστιίας χαΐ ΈΧιύσιον τόν Κυζέχου, 
τώ |3ασιλβΐ τό γίγονός έ^ήλωσαν, αιτούντβς έχιίνην 
χρατβιν τήν πίστιν η λέγιι τόν Τίόν ού;^ όριοούσιον, 
αλλ* θ|;Αθΐον τώ ΠατρΙ χατ' ούσίαν ιΐτι άνοροιούσιον * 
τους ^€ λέγοντας όαοούσιον χαθαιριισθαι. Διξα'ιίΑΐνος 
Λ τήν αίτησιν τούτων ό |3ασιλβύς, χαΐ ιύρών ταύτην ϋοηίδ, ΟβΓΠΙ&ηΟ δίΓωϋ, ΑυχβηΙίο Μβάίοΐαηί, Οβ- |) συνβπαινουρίίνην χαι παρ* έτίρων επισκόπων, οίον ηιορίιίΐο ΒβιτοβδΒ ίη Τ1ΐτα6ί&, άβοΓβΥΐΙ 06ΐ6ΐ>Γ&ηάαηι 
6886 Νίβββδβ δ^ηοάαηι. Η66υ8&η!ϋ)α8 &αΐ6Πΐ ίίδ ςιιΐ 
ίηιρ6Γ&ΙθΓ6ηι οίΓουιηάαΙϊ&ηΙ,βο ςυοά οΐίηι ίη βαάβηι 
ιΐΓέ6 ά6 άθ6ΐηη& ςυΐΒδΙίοηββ α^ϋαΐεβ ίυίδδβηΐ, 
ρΐ&ουϋ ίΐίαιη ΝίοοηιβάίβΒ ϋβή. Οαηι αα(6ηι (ογγγβ 
ιηοΐαδ 6&ηι γ&δΐ&γίβδβΐ, ταΓδυηι άεοΓβΙυπι «81 υΐ 
ΝίοθΒδβ β6Γ6ΐ δ^ηοάιΐδ. ΙηιρβΓ&Ιορ &υ(6ηι ηια(&γί( 
8βηΐ6ηϋ&ηι, 6( δβίβαοίφ ίη Ιδαυτία β&ηι γοΐαίΐ 
6οη(;Γ6£;6α*ί. 

19. ΟοηδίάβΓ&ηΙβδ &ηΐ6Πΐ ίί φΐί Εαάοχίί ρ&Γ(68 Ιβ- 
η6ΐ)&η! ΓθΓ6 υΐ ηοη ροδβοηΐ οηιηί1>υ8 βρίβοορίδ υηα 
οοη^τθ^αϋδ ρβΓδααάβΓβ ηΐ άίδβίιηίΐβ αοοίρβΓβηΙ, β^- Ούάλιντος Μούρσης, Ούρσακίου Σι^η^όνος, Γερμι- 
νίου Σιραίου, Αύξιντίου Μι^ιολάνων, Δηριο^ίλου Βερ- 
ροίας τχΐς Θράκης, Ικρινιν έπιτιλέσαι σύνο<Ιον βν Ν(- 
χαία. Παραιτησααενων ^ΐτ τών άρι^Ι τόν |3ασιλέα ^ιά 
τό και πάλαι ένβά^ε τήν πιρΙ τού ί07/*«τος σύριβ^^ναι 
ζητησιν, β^οξί ταύτην ίν Νικορη^ιία ^(νκσθαι • σβι- 
σριού ^1 αύτ^ ένσχήψαντος, πάλαν «χρίθη '/ΜνίσΟκι 
τήν σύνολον Ιν Νικαία * μιταβουλινσάΐΑΐνος ^* ό |3ασι• 
λ(ύς, έν Σιλβυκβία τίίς 'Ισαυρίας αύτ^ν ηθέλησιν αΟροι- 
σθίϋναι. 

ι9ί, Λογισάαινοι 9ϊ οί πιρΐ Εύ^όξιον ώς, «πβίντων 
ό|ΐού τών επισκόπων άθροιζο/ϋίνων, ούκ αν αυτούς 
(^ννηΟιΐιν πιΐσαι τό άνό/ΑΟΐον παρα^ίξ«σ9α«, μ^ρι^ 25 ΤΗΕδλυΚΙ ΙΛΒ. VI• 26 σ^ίίτας Λ τίίς συνόδου ράβν πείσουσι τους Λίγους, Α 
π«ρ<αΓΧ<ύασβ(ν, συ/^ιπ/ίβτΓτόντων «ντοϊς τών Γίνονχων, 
^ύβ νβνβσβαι τάς σννό^βυς, τών ^«ν έσπιρέβον έπισχβ' 
των ίν Άρψίν^ τίς Ίταλέβς, τών Λ έώων ίν Σιίλιν- 
χ飫 τ^ς Ίσανρίας• χ«ί ίνα τά πολλά σνντίρνω, τβΰ 
τϋςμοιχαρίας λήξιως Παύλον τον τι^ς ό/Λολογίας στέ^β- 
νβν βίλυ^τος, «ντβισάγΓται Μαχβ^όνιος, ώς «ν τις 
«π7 σχότος η^ιέρας ίιάίοχον• Ήν ίί τά /*« πρώτα 
σνρκ,^βρόμβνος τ•ΐς ιηρϊ Άχοίχιον τον Καισαρείας π^ς 
Παλαίοτί'ννς, χαι βντβ όαοιούσιον τώ ΠατρΙ Λγ/ι τον 
Υίόν, αλλ* βροιον • ρετά Λ τό χαθαιριθιηναι προς 
ιχβίνων άπβ;ζρησαριένων τ^ χατ' αύτοΟ οργ^ τον (Βασι- 
λέως Κωνσταντίου, οις τον νιχρόν τοΰ πατρός αυτού 
Κωνσταντίνου του Μ^/άλου πβφιχίνησε , χαι τών 
έντβΰθιν σ^οΕγών άν(^6(νη αίτιος, πβρι Λ τούτων «ιπιΐν 
ξψΒπμίν, (Γιττριβί ρ'γ> «ς τι πβρι Πύλας τ^ς Βιθυνίας β 
χωρίον, εν9α χαι ϊτβλβυτΐ50•ί• προς ί'ι τους τοΰ έτβρου 
ριίρους ί^τοι τους Ήμιαριίους, γηιιϊ Λ τους άριγί 
Γίώργιον τον Λαο^ιχιίας χαΐ Βασίλιιον τον Άγχύ- 
ρας, άπέχλινι, χαι τον Τίόν κατ' αυτούς ί^ογμάτιζιι» 
όριοιούσιον. ηοάο ΑυΙβιη άίββοοίαίιι ί&6ί11υ8 ίοτβ ηΙ ριιυοίβ ρβτ- 
βυαάβΓβηΙ, ουτ&νβηιηΐ βχ βυηυοίιοηιιιι &υ6(0Γϋ&Ιθ 
υΐ (Ιαββ 87ηο<ϋ&6Γ6η!,οοοίά6η(α1ίαιηβρί8θοροηιιιι 
Αηπιίηϋ ίη ΙΙ&Ιία, οηβηΐ&ΐίιιιιι ιιαίβιχι δβίβυβίββ ίη 
Ιβααηα. Αίςαβ υ( ΐ3Γ6νί89ίπΐθ(ϋο&ιη, Ιοβ&Ι» οοηάί- 
(ίοηίδ Ρ&αίο 6οηίβ88ίοηί8 οοΓοη&πι &ά6ρ!ο 8υ£&οί- 
ΙαΓ Μαοβάοηίαβ, υ( ίΙ& €ΐΐ6&πι, φ]&8ί ρο8( Ιαοβιη 
ΙβηβΙϊΓ». Εγ&Ι &αΐ6ΐιι ρηιουπι Αο&οϋ 0«8&η» ίη 
Ρα1θΒ8ϋη& &δ86ο1Ϊ8 οοηββηϋβηδ ηβςυβ ΡίΗυιη Ρ&ΐή 
ίη 8υ1)8ΐ&η(ΐ& δίαιίΐβιη 6886 (1ί66ΐ)&1, 86ά Ι&ηίαιη βί- 
]ΐιίΐ6ΐχι ; ροδίςυ&ιη αυΐβιη ά6ρο8ί(υ8 68( &1> ϋ8 ςιιί 
ΟοηβΙαηΙΐβ ίΐΏρ6Γ&ΙθΓί8 ίΓ& Α^ΓίοΗηηίπΓ ίη βυιη 
ίηάί^&ηϋβ 60 ςαοά Οοηδί&ηΙίηί ραΐτίδ ο&ά&τβΓ 

ΙΟΟΟ ΐηθΥ6Γ&( 6(Γ666η(ί8 0«(1ί8 6&υ8& ίυβΓ&Ι (άθ 1ιί• 

άίχίπιυ8 αηίβα), &1ίφΐαη(ϋιι ρΓορβ Ρ7Ι&8 Βίΐΐιτηί» 
Ιοουιη 60πιηΐ0Γ&Ιυ8 68 (, υΙ>ί 6( ηιοΜυιιβ 68ΐ. Αά 
603 ν6Γ0 ςαί &ΐ!6Γ&ηι ραΓίβηι 6οη8(ίΙυ6ΐ)&ηΙ, 86ΐηίΑ* 

Γί&η08 η603ρ6, ΟβΟΓ^ί 1.&0€ΐίθ68Β, Β&8ίϋί Αη63ΓΓ» 

ί&υΐ0Γ63 άβοϋη&νϋ, 6ΐ Ρίΐίααι, δίουΐ 6( ίρ8ί, ίη 8υ1>- 
8ΐ&ηΙία Ρ&Ιτί 8ίαιίΐ6Π) 6886 άοοαίΐ. χ', Αίρισιαρχιος Λ ^ιλοτιαΐ39βις άναρρυθίναι, χαι- 
νοτβρόν τι προσητΓ/όΐϊσι, χαι σ^ο^ρότβρον βλύττησι 
χατά τοΰ αγίου Πνεύριατος• τοΰτο '/άρ χαΐ οί το 
όαοιούσιον ΕίσάγοντΕς, χαι οί τό όποιον ληροΰντις τί$ς 
ουσίας χωρίς, χαι απλώς οί από Άριιο(νών πάντις 
χτίνρια ^ιν Ιλνγον χαι τοΰ Υίοΰ χατα(^<(στερον, ό|χως, 

ί' βύν τ^ αγία Τριάρι συνηρίΟαουν* ούτος ίί ό χατα'- 
ρατος εις τϋν Τριάδος οτΜ Οιολογίαν σνναναλααβοίνιιν 
Ιξέχλινβν, άμοιρον ίΐναι }.έγων τών τοιούταιν ποισβιίων, 
^ιάχονόν τβ ΧΛΐ ύπιορέτνν χαλών, χαι όσα πιρί αγγέλων 
τις λέγων ούχ αν άμ,άρτοι • ό9(ν αυτός τ* χαΐ -η αύτοΰ 
συ^Αριορία ττνβυαατοαα'χοι παρά, τών ορθοδόξων έχλη- 
θησαν. Ηυξησαν ^ι /χβίλιστα τήν αΐρβσιν ταύτην 
Μαραθώνιος ό Νιχοαΐ}^βίας, αψ* ούν χαΐ Μαραθώ- 
νια:»οι προς τίνων οΐ Μαχι^ονιανοΙ ώνο^Αάσθησαν, χαι 

*£λευσιος ό Κυ(ίχου. Ιουλιανού ^ι βασιλιύσαντος, 
αδείας τ^ Κωνσταντίου τβλβυτι^ λαβόαενοι οι πνιυ- 
(ίατορίά^οι , ων ην Βασίλκιος ό ^λγχύρας, Σιλβανός 
ό Ταρσού , Ευστάθιος ό Σββαστιίας , Έλεύσιος ό 
ΚυζΊ'χου, Παυσίνιχος ό Ζήλων, Λεόντιος ό Κω|:Αά- 
νων, Καλλίστρατος ό Καλλιουπόλεως, Θεόφιλος ό Κασ- 
τα€ά)ων, Σωφρόνιος ό Ποιχτηιίουπόλιως, χαΐ οί τού- 
των όμόγρονες, βίς ι^ιον σύστναα ίιβχρίΟησαν, χαι 
Μ€τχκ^ονιανοί χαλεΓσθαι ψανερώς ηρξαντο , συν- 
όσους τί τινας ποινσαρκνοι, τους αμψϊ Άχάχιον 

άπιχήρ'υξαν. 

χα. Ιο^ιανοΰ Λ τίς |3ασιλιίας έπιβατβύσαντος, 
Ρί€Αίη αντώ ^ιησιως β^ωχαν, άξιούντβς έξωθβΐσθαι 
τών «χλ^σιών τους τό άνόαοιον ^ογαατίζΌντας , 
ανηισβΕγισθαι Λ εαυτούς ώς τό όριοούσιον χηρύτ- 
τβντας. Ό Λ βασιλεύς άναποχρίτους αυτούς άπ- 
ίπψ^ί , ρΜνον τούτο ίπι^^θιγζαρίίνος , /ιισιΐν μϊν 
^ιλονειχίαν, άγαπαν ^« τους τ^ ό^χονοία προστρέ- 
χοντας. Τιβνιχαύτα ^ϊ ό ^ιλόνβιχος τρόπος τών περί 
*Αχαχιον έξηλέγχπΌ, χαΐ ώς βίασαν άεΙ προς τους 
χρατονντας άποχλένοντις. Συνιλθόντβς γαρ ίν Άν- 20. Η8βΓ68ίαΓοΙια αυΐβιη Γ6ηυη(ίαη ρβΓορΙαη• 
ηονηιη α(ί(|υί(1 βχοο^ΐανίΐ, 6ΐ ίηςυ&ηκί&π) νίοίβη- 
ϋθΓ6ΐη ΓαΙ>ίβηι βοηίΓα δρίηΐυηι 8&η6ΐυπ) ίηοίάίΐ. 
ΙΠαπι 6θίπι 6( €[υί Ρϋίυιη 8αΙ>8(&η(ία 8ίηιίΐ6ηι βηχβ- 
Γ&η( 6ΐ ςυί δίπιίΐβιη 6886 άίοβηάο ά6ΐίΓ&Υ6Γ&η(, 
6Χ66ρ!& 8υΙ>8(αη11α, υΙ(ΐυ6 υηο υ6γΙ)0 άίοαπι, ςαο(- 
ςυοΐ Αηαηαβ ραΓίο^ι Ι6η6ΐ)&η1, οΓβ&ΙυΓαοι 8ρίη1ιιηι 
άίθ6ΐ)&ηΙ, Ρί1Ιοςυ6 π)ίοοΓ6ηι , ίΐΐαηι Ιαηιβη ίη 

Ο 8&η6ΐ& ΤηηίΙ&!6 6οηηυ]Ώ6Γ&ΐ3&ηΙ, ίϋ6 αυ!6Πΐ 806- 
1β8(α8 ία Τηαάίβ !}ΐ6θΙθ£;ί& 6υπι 6οηιρΓ6ΐΐ6ηά6Γθ 
Γβηυίΐ, 1&1ί8 άί^ί1&1ί8 ηοη ραΓίίοίρβπι β^86 άίοβηβ, 
πιίηίδίΓυηιςαβ 6ΐ ββΓναπι 6υπι γοο&η8, ίίβςυβ ηίβηβ 
ηοιηίηίΙ)υ8 ςπίύυδ η6 αη^βΐί ςυίάβοι ηυηοαρ&Γβη- 
ΙυΓ. υηάβίρ36 6( 63α8 6θθ8θοίί δρίπΙυ8 3&η6(ί &άγθΓ- 
8&Γίί αϊ) ΟΓΐΙιοάοχΐδ αρρ^Παϋ 8αη(. ΑυχβΓοηΙ &αΐ6ΐη 
Ιιαηο 1ΐ(6Γβ3ίπι Μ&Γ&(^οηίυ8 Νίοοηιβάί», α ςυο 6ΐ 
Μ&Γ&ΙΙιοηίαηί α ηοηηαΠΐβ Μ&06(1οηί&ηί ηοααίη&ΙΙ 
8υηΙ,6ΐ Εΐ6α8ία8 Ο^ζίοί. ^υI^αηο αυΐβαι ίοιρβΓαηΙβ, 
866υηΙ&ΐ6ηι βχ ΟοπδΙ&πίϋ πιογΙθ αάβρίί ρηβυηαΐο- 
πιαοΐιί, 6χ ςυοΓυιη ηααΐ6Γ0 6Γ&η( Β&3ί1ίυ8 Αη67Γ8β, 
8ί1γ&πα8 ΤαΓβί, ΕαβΙαΙΙιίαδ $βΐ3&8(ίββ, Εΐβαδίυδ €7- 
ζίοί, Ρ&α8ίη)6α8 ΖβΙ&Γοηι, Ι,βοηΙίαβ Οοαιαη», Οαΐ- 
1ί3ΐΓαΙα8 Οαΐΐίοροΐίδ, Τΐιβορίιίΐυδ €α8ΐ&1)ει1ι, 8ο- 

Ι) ρΙ)Γοηία3 ΡοΕορβίοροΙί», βοηιιηςαβ αδδβοΐββ, ίη 
ςυοάά&πι ρΓορηυπι οοΠβς^ίυπι άί30Γ6ΐί 8υη(, βίΜα- 
οβάοηί&ηί γοοαη πιαηίί6δΐ6 0(£ρ6ΓυηΙ« δ^ηοάοβφΐβ 
ίαοίβηΐβδ, Αοαοίί ί&υΙοΓ68 βχοοπιιηυηίο&ΥβΓβ. 

21. ^ον^&ηο &ά Γ6^ί8ηι άίς^ί1&(6ηι 6Υεο(ο, 1ίΙ)Γυπι 
ίΐΐί ΓΟ^αΙοηαηι άβάβΓυη!, ρο8ΐυ1αη(68 υ( αϊ) βοοίβ- 
δϋδ &Γ66Γ6η(υΓ ςυί Ρίϋαηι ηοη δίηιϋβηι 6886 άοο6- 
1)&η1, ίρδί Υ6Γ0 ίη(ΓθάυοβΓ6η1ηΓ, υΐ 6οη8α1)8(&ηϋ&- 
Ι0πι ρΓοοΙ&ιηαηΙβδ. Ιηιρ6Γ&(οΓ &α(6ηι ίΐΐοδ αΙ>8ς[ΐιο 
86η(6ηϋ& άίπιίδίΐ, ίΠαά (αηίαπι αάοίβηδ, 8θ γιχα* 
Γυαι ουρίοΐοβ οάίδ86, <1ί1ί^6Γ6 υ6γο 608 φΐί &ά 6οη• 
οοΓάίαηι ρΓορβΓΛΓβηΙ. Ταπί ηχαΓΟπι δίαάίηηι &ρα<1 
Αο&οίί ίαυ1θΓ68 Γ6ρΓβ1ιβηά6ΐ>&(υΓ, δίηιυΐφίο βίβ 
ο1)]αΓ£^α1)&ΙτΐΓ ςυοά δβηιρβΓ αά ροΙβηϋοΓββ άβοΐίηα• 27 ΝI^ΕΤ^ε ^ΗΟΝIΑΤ^Ε 88 Γβηΐ. εοητβηίβηΐββ βηίιη ΑηΙοο1ιί•ιιι $7Η»» ία οοΐ- Λ τΜχ•έ« τ^ς ΐυι^ίβς, $ΐς λ^•νς Ιρχβνται Βΐ<λβτ<^ Ιοςυίυιη ουιη Μβίβϋο νβηβΓβ, ςυί βοηβαΐΜίΑηϋ&Ιβ 
άοο6ΐ>&(. Αίςαβ ϋιι β^ηιηΐ, ρο>1φΐ&ιη βυιη Ιιοηο- 
πιίαιη γί(ΐ6Γβ α1> ίιηρβΓ&ΙΟΓβ ϋ>ί (αηβ Ιβιηροηβ άβ• 
^ηΐβ. Οοιηιηαηίι^Ιυτ 86η(βηϋ& οοηοίϋαιη ββρίβιη 
6( τί^ηϋ βρίββοροπιιη οοητοο&νβΓβ, 1ί][>6ΐ1οςαο 
οοιηροβίΐο, 6οη8α1)βί&ιιϋ&ΐ6 οοηίββ•! βιιη( ; 6( Νί- 
ΟΑη&ιη &(1βπι οοηϋηηΕηΙββ ίΐίαιη ίιηρβΓ&Ιοη (κι- 
€ϋ€ΐ6Γ6. ΡΓ8Β6Γ&η{ Ιιοίβ β^ποάο Μβίβΐίαβ Αηϋοοίιίη, 

Κΐ180ΐ>ίΐ18 8&Π108&!βΒ, ΑοΑβΐοβ Οηβ&τβ», ΡβίΑβίιιβ 

Ι^κκϋββίΒΐη 8γΗΑ, Αϋι&η&βίαβ Αχιοττιβ. 

22. υΐ>ί ΑυΙβιη Υ&ΙβηΙίηί&ηα• βΙ Υ&ίβηβ ίιηρβπϋτβ 
οοΒρβηιηΙ, οιπηβι Μ&οβάοηίληί άβραίιιηιηΐ ρΐΌ 8β 
Ιββ&ίαιη Α(1 Υ&ίβηϋηίληαιη Ητρ&Ιαιη Ρβηηΐΐιί βρί- 
•<κ>ριιιη, ΓΟ^&ηΙββ ιι( 8ϋ>ί υοβΓβΙ σοηνβηίτβ ιιά τιμώΐα^ν» ύπ• τοΰ βα/τιΧίως «ν^μυ {χ•Γ τότι ^ι«- 
7•»τος • «Μν^ΙΙ ον» γνώ^Α^ σύνολον Λ$ροίσβαηίς ιιτισχ^- 
γπιΐν έΐΓΤ* χ«κ ηΙχΛ9ΐ^ |3ιβ1ΐέ•ν σνντοτττουσβ, χα9θ|Α•λ•- 
γ^ύνι τι τό ό^ιο«νσι•ν * χαΐ τ;^ έν Νιχαέβ χν^Μσβηττις 

σννό^ου τ^ύτ1^ς Μιλ<Τ(θς *ΑντΜχιέ«ς, Εύσέβιος Σάρο- 
σκτβι>ν, ΆχβίχΜς Κ«ισ«|Β•έ«ς^ Πιλάγιος ΑΜ^Μΐίκςτϋς 
χ«τά Σν|Β£«», 'Α0«ν«σλ•ς Άγχν/Βας. 

χ/3\ *Αρ« ^1 τδ |3«σιλιϋσ«ι ΟνκλιντΜνόν χ«1 
Ον«λ<ντ«, ιπήτης οί Μαχι^ονιοη»οΙ ΐΓ|»•ιβ«λοντο ύπιρ 
Ιβη/τδν πρισβνν ιτρός 0να)4ντιβΓνόν ΎτΓβΗτίΦν τ^ Πκ- 
ρένβου Ιπίσχοιτον, «ξιοΰντις έπιτ^βοη^ναι σννιλθβΐν ΙπΙ οογπ^ικΙαπι άοοίηη&ιη. Η68ροη(ϋ( ιιυΐβιη ν&Ιβη- Β ^(•ρ0«ογ( τον ^•7|ΕΑβηΌς. Ό ^ι θν«λ•ντί«ν•ς ί^ιι ΰηίληυβ « Μίΐιί ηοη ΙίββΙ ίη ρορυΐί οπϋοθ ροβίΐο 
Ι&ΐίιι ιι^^ΑΓθ ; 8&6βΓάοΐ68 Τ6Γ0 ςυί1>α8 άβ Ιιίβ Γ6ΐ>α8 
611Γ& 631, ρβΓ 86ίρ808 ςυοουϋφΐβ τοίαβηηΐ, βοηνβ• 
ιιίΕηΙ. 8ί&1ίιη ί^Ιυτ ϋΐί 1.&ιηρ8&οαιη οοητβηβρβ, 
άαθ8φΐ6 ιη6Δ8β8 άθ1ί1)6Γ&1ίοη6ΐη 1ιιϋ>06Γθ, βΐ άβ- 
ΟΓβΥβΓαηΙ ΐΓήΙα ββββ ςυη ΑηϋοοΙιίβΒ &1> ίρβίβ ί&οΐα 
ία6Γ&ηΙ 6( ιη6ΐίυ8 6886 Ρίΐίαιη ΡαΙη 8υ1)3ΐ&ηϋιι βί- 
ιηίΐβιη 6886 ορίη&η. Ηί8 <]6&ηϊυ8, Γ6ά6ΐιη(ί 6Χ 
ΊΙΐΓΐιοίιι ν&ίβηΐί (οαιη ίΓ&ΐΓ6 6ΐιίιιι Κοηιιιιιι ρΓΟ- 
&0ί806η(6 βΐίςυληΐυιη ί1ίη6η8 ί666Γ&1), Η6Γ&616» 
οοοιΐΓΤ6ηιη(. Οαί ςιιί(ΐ6ΐη ϋ8 8υ&8ϋη6 &1> Ευάοζίο 
(1ί886η(ίΓ6ηΙ• Ηίο &αΐ6ΐη Μ&οβάοηίο 8τΐ606886Γ&1, 
Εαηοιηίος[ΐΐ6 6( 6]α8 ί&ιι!οη1>α8 6οη86ηΙί6ΐ>&1. ευιη 
Αα(6ΐη Γ6ηιιί886η(, 608 ίη βχβίΐίυιιι ίτ6 ]υ88ί(. Ρθ8ΐ6& *£^1 •ύ $ίμις |Α(Τ« λκού ηταγμ^^ω τά τοιαύτα πολν- 
ιτρ«γ|Α•ν«!ν * 01 ^ϊ ίι^Σς οΓς τοντ»ν μ£^ι, χαθ, έαντονς 
διηο ρονλονται συν(τ»σο(ν. ΕνΟύς ονν έχιΐνοκ συιτ^λΟον 
•ΐ( Λαρψαχόν, χλϊ ^ύ• ]3ουλ(νσαμ•νοι ^9ν«(, έψιο^έ- 
σαντ• άχυρα ιιναι τά ίν Άνηοχκα παρ, αυτών πητραγ• 
Ιίί9Λ, χαΐ χρατιιν το οροιον δόξαζαν τω ΠατρΙ τ^ Τίόν 
χατ* ούσίβτν ■ ταύτα όρέσαντις έπανιόντί τώ Ούάλιντι έχ 
π9ς βράχης (^ν ^«^ άττο^υ^οΰντι τω «^ιλ^^Μ ιις 
'Ρώϋΐην μέχρι τινός σνναπβλβών), έν Ήραχλι<« ιηριέ- 
τνχον. *0 Λ έπέτριψιν αυτοί ς μίι ι^ια^^έρισθαι προς 
Εύ^όξιον- {ν ^1 ούτος ^ια^ιξάριινος Μαχβ^όνιον χαΐ 
σύρι^ρλίν Εύνοριέω χαΐ τοις χατά τούτον. Έπιι ϋί »τ€ΐ- 
πον, έχέλιυσιν αυτούς ΰπιρορισθί^ναι • ρΜτέπητα ^ι 
αγαθών 'Ελιυσιον ββιαζιτο χοινννιΓν £ΰ^ο(ίς« τ^ς ▼6Γ0 Εΐ6α8ίυιχι Γ6(1ιιχί(, 606βί(φΐ6 υίβυιη Ετιάοχίο ^ πίστινς. Ό ^ τό ρι<ν πρώτον αντ^τ«ινιν• ιΓτα ύπιρο- ίη β€ΐ6 6οη86η(ίΓ6ΐ. Αο ρΓΐηοίρίο ϋΐ6 ΓββΙίΙίΙ; 
<ΐ6ίη<]6 Υ6Γ0 6Χ8ί1ίυιη 6ΐ βχραΐδίοηβιη Γ6ίοηηΐ€ΐ&η8, 
φΐοά ]α88α8 6ΓαΙ, ίβοϋ ; &( 8ΐ&ϋιη 6ΐιιη ροΒοίΙαίΙ. 
Ο^χίοιιιη 6ηίιη Γ6<]ί6η8 ρ666&(αιη 8υυιη ίη 666ΐ68ί& 
6θηΓ688α3 68(, 8αο8ςα6 1ΐ0Γΐιι(υ8 68( ηΐ 8ί1)ί &1ίυηι 

6ρί860ραηΐ 6ΐΐ96Γ6η(, 60 ςυοά ίρ86 ηβ6688ίΙ&(6 

οοηιρυΐ8υ8 ρΓορή&ηι άοοίηη&ηι α1>ηαί886(. Ο^ζί- 
66ηί &η(6ηλ 8ηο 6Γ9& 6απι &ηΐ0Γβ νίοϋ ί11ίιΐ8 1ι»γ6- 
βίπι ηοη &άηιί86Γ6, ηι&η86Γ6 υ6γο ροβίβα 8α1) ί1ϋυ8 
9η1)6Γη&ϋοη6 ; ςηο αιιάίίο, Ευάοχία8 Εαηοπιίηπι 
ίη 67ζίοί 6ρί86ορ&(αηι ρΓοροβυίΙ 

23. Εχρυΐβί 8υηΙ &1> Εαάοχίο (}οη8ΐαη(ίηορο1ί8 
ορί86ορο 6ΐ ν&ΐ6ηΐ6 ίηιρ6Γ&ΙθΓ6 ηοη πιοάοςυί οοη- 
8η]38(&η1ί&ΐ6πι Ρίΐίαπι ρΓ0&ΐ6ΐ>&η(υΓ, 86ά ]&ηι 6( 
ίρδί Μαοβάοηί&ηί ; ςιηί ίη]οΓί&πι ηοη ί6Γ6ηΐ68, 8ΐ&• 
1θ6Πΐη( αά ίηιρ6Γ&1οη8 ίΓ&(Γ6ηι 6ΐ βά Ιϋ>6ΓίυηιΗο- 
ιηο βρίβοορηιη 6οηία^βΓ6, 60Γυπι βάβηι απιρίβοΐί 
ςα&ηιουηι Εαάοχίο 6θπιηιυηίο&Γ6 ρΓ8Βί6Γ6ηΐ63. Μί1• 
1ηη1ίβί^αΓΕα8ΐ&11ιίηηι 86ΐ)&8(ία6ΐ8ί1γ&ηυηιΤ&Τ8ί, 6ΐ 
Τ1ΐ6ορ1ιί1αηι €&8(&1>&1ί ίη Οί1ίο1&; ςαί ρο8ΐςα&πι ΙΛ- 
1)6ηυπι &άί6Γ6» Αηαηι 6οηά6ηιη&η( 6ΐ 8ίηιί11(6Γ 608 
φΐί Ατίο οοη86η(ί6ΐ)&η1 6]υ8ςυ6 άοοίτίη&ηι άθ66- 
1>&η1γ Γ6]ίοίηη( &αΐ6ηι οηιη6Πΐ 1ΐ8ΒΓ68ίη &ά6ί Νίο»- 
ηΐΒ οοηΐΓ&τί&πι ; βΙ οοη8α1)8ΐ&η(ί&ΐ6 8θ1ηηιηιο<!ο 
Γ6οίρίαηΙ, ίη 60 86η8η ςαοά ΙιβΒΟ υοχ 8η1>8ί&η(ί& 
8ΐηιίΐ6ηι 8ί^ί&ο&Τ6(. Η&ηο 60Γαηι οοηί688ίοη6ηι 
8οηρ1&ιη &οοίρί6η8 ϋΐ36ήα8 , βαηι ί11ί8 οααβιιπι 
6{ίΙ; ΙίηβΓίβςαβ &1) ίΐΐο αοοορΰβ^ ίη δίοίΐίληι η&γί- ρΐας γυγήν χαΐ ^ή^ιυσιν ^βιλιάσας, τό προσταχθιν 
Ιποέιι- χαι ιυΟύς ρκτιριΑιτο, ιπανιλθών γαρ ιίς Κύζιχον^ 
τήν Λμοψτίοη έπΊ τϋς Ιχχλιισίας έξ«77•*^«» **^ ί^^^*^ 
•αυτοίς ίτιρον «πίσχοπον έπέτριπι, ίιότι αυτός άνάγχ^ 
τό οιχιιον ηρν;όσατο ^όγ/ια. Κυ(ιχ9νοΊ ^^, τ^ πίρι 
τούτον φιλοστοργία χρατούμινοι , τ^^ς μιν οίχιέας 
αίρίσίως ου ^τιτί9•ντο, Ιμβνβν Λ όμως υπ αυτώ 
ταττό/Αΐνοι - όπιρ ριαΟών Εύ^όζιος προιβαλιτο Εύνόριιον 
ιις τ^^ν Κυζίχου έπισχοπι^ν. χγ, *Ηλαύνοντο Λ πΛρίί Εύ^οξέου τού Κωνσταν- 
τίνου πόλιως έπισχόπου χαι Ούάλιντος τού βασιλέως 
ούχ οί τον ό|χοούσιον πρισβιυοντις μόνον, άλ>* ίζ^ν 
χαΐ αντοί οί Μαχι^ονιανοί • οι χαΐ, μίί γέροντες τήν 
" έπιίρειαν, ίβίν Ι^νωσαν χατα^υγίϊν έπΙ τον τού βα- 
σιλέως Λ^ύγον, χαι έπΙ Λιβέριον τον 'Ρώριης έπί 
σχοπον, άσπάζισθαι ριάλλον ιλό|χ!νοι τήν έχ«ίνων 
πίστιν ί χοινωνιϊν τοις πιρΙ Εύ^βζιον • πέρπουσιν 
ουν Εύστάβιον τόν Σίβαστιέας, χαΐ Σιλβανόν τόν 
Ταρσού, χαι θιός^ιλον τόν Κασταβάλων τ^ς Κιλιχίας• 
οι χαΐ , προς Λιβέριον ηΛραγίγονόης , χαταγινώ- 
σχουσι μτν *Αρ•ίου χαΐ των ό^έως αυτω φρονούν- 
των χαΐ διδασκόντων - άποχηρύττουσι ^β πάσαν 
αίρίσιν ιναντιου^ιβν τ^ πίστιι τίς Ιν Νιχαία 
συνόι^ου * χαΐ τό οριοούσιον μόνον ^έ;^ονται, ως τω 
ό^έω χατ' ούσέαν ταυτόν σηριαινον. Ταύτιςν αυτών 
τήν όρολογέαν ίγ^ρΛψον λαβών ό Αιβέριος , έχοι- ΤΗΕδΛυΗΙ ΙΛΒ. VI. 30 νώνιίσιν «ντοΐς* χαΐ γρά/ιρττκ ιηφ* «ντ•ν λββόντις, Α £^ΐΐΤ6ηΐη( ; «τηοάοφίβ ϋ>ί ΟθηβΠ^9&!&, βΑάβΐη άβ- 
ήτλιυσο» ζΐς Σιχιλέβ»* σννό^ου ^Ι( χάχιΐ συναχθ•έ« 
σιβς, χ«1 τα ΟΕντά ^93»<β'«ρ»*ιν τών τρ^ι έπισχόπ•ιΐν, 

χ^*• ΚοΕτ' Ιχβινο Λ χ«ιροΟ σύνολον «γ•ντ«»ν έν Τν«- 
νοις Εύσί€ίου τοϋ Καισΰΐρύκς Καιπτα^οχέας, Άβανασέον 
'λγχύρας, Πβλβτ/έου Λαο^ιχιέας τίος Σνρίας, Ζήνωνος 
Τύρου,ΙΙ«Μ)ιον*ΕΐΑέσης, Ότριρίου Μιλλτην^ς, Γριιγορέφυ 
1<οιζιο(νζοϋ>, χαΐ πο}ϋΐΑ»ν αλλβιΐν, θί*χι» Ιν ΆντΜχβέβ τό 
ό^οουβτιον ι^ν^^σιοΓΓΟ βπΐ τ^ς 'ΐοβικνοΰ /3«σιλ<(ας, 
«ν<7^ώσθη τά Αιββ/^έου χαΐ τ£ν «ν« τ^ν ^ύσιν γρΛ^^ 
μΜΤΛ' ΧΛΪ ιη^ιχ^φφίΖς ιπι τοΰτ•£ς γΓ^ό^λίνοι, Ι^^ραψβΕν 
πάσαις ταϋς χατά η^ν *Ασ£θ(ν *Εχχ>ΐ9σί«(ς έντυχιή τοις 
τοιούτοις γράμμασι^ χάι ίτι ίρος οττος, ιις Τβρσόν 
νννιλβιΓν. "Η^ν ^• σννιστασΟβ» [ΐύΐούσιις τίϊς Ιν ϋτβγβηιηΐ αβ 1ια]α8 ίηβυΐβθ βρίβοορί , 6( Γβν«ηί 
8ΐιη(. 

24. Ηοο Αυΐβιη (βιηροΓβ Τ7&ιιί β^ικκίυιη ιιβτβιιϋ- 
1>α8 Εα8β1)ίο €ΐ98&Γβ8θ ία (}&ρρα<1θ6ί&, ΑϋιαοΑβίο 
ληογτΒΆ, Ρβΐ&^ο ΐΛοάίοββΒ ίη δττία, Ζβηοηβ Ύγή» 
Ρ&αίο Ειηββ», ΟΙτίο Μβίβϋο», βΓββοήο ΝΑζίβϋζί 
6ί ιηυΐϋβ αϋίδ, ςυί βΐ Αηϋοΰΐιίΐθ 6οη8ΐι1>8ΐ&η(ίβΐ6ΐιι 
Ρίΐίαιη (ΐ66Γ6Υ6Γ&η(, Ιοτί&αο ίιηρβΓληΙβ, Ιββΐ» βαιιΐ 
Ι.ϋ>6ηί 6( οοοίάβηΐ&ΐίπτη ϋ1(6ηθ.0ιιί1>υ8 ]«(&η<68, &(1 
οιηη68 Αβίββ ε6θΐ68ί&8 3θήρ86ηιη( υΐ 1ιί» 1ίΐΐ6η8 οοη- 
οοΓάβΓβηΙ, Βΐ, άυιη ικΐΐιαο νβΓ 6886^ Τ&τ8υιη βοα- 
νβηΐΓβαΙ.Οαπι &αΐ6ΐη3&ιο ίη 60 688βη!υ( 87ηοάαιιι 
Τ&Γ8Ϊ 1ι&1)6Γ6η1 βρί8<κ)ρί, ςο&ΙυοΓ 6ΐ Ιή^ίηίΑ οεια- Ταρσώ σννό^ον, τρ<χχ•ντ« χ«€ τισσβρις ' ΆσιβΕν•1 Β ϋοί βρίββορί ΑηϋοβΙιίβΒ ίη 6&ή& οοη^Τβ^Αΐί βά βπίσχοποι, νυνιλθόντις έν Άντιοχιί» τί|ς Καρέκς, 
τήν ^ιν έπΙ τ^ όρονοέ» τών 'ΕχχΙίησιών σπου^ήν 
βτΓ^νουν, παριρτονντο ίϊ το του όριοονσ(ου* Ονάλιος ^ ά 
Βασιλιύς Ευ^οζίον σττου^]^ η^ν έν ΚιΧιχΙλ προσ^οχ»- 
μήιΐν σύνολον Ιλννιν* οί ^( Μβ(Χ(^ονιβ(νοΙ ά^ικ^ορσν 
8Μςηνός;ΐτρόνον η^ν χοινωνέαν έττοίοϋντο «να έχχλησίας 
τάς έν ίχαστ^ πόλϋ, άλλιίλο^ς τι ίπψίγνύμί¥θί χαϊ τοίς 
έξ αρχ^ς πρισ^€νονσ< τ6 ό/χοονσιον. 

χ<• *επ<ι ^1 Ούάλιντος τβλιυτιζσαντος 'Γρατιανος 
Μμ%$έττΐ9ί μηίί α^•(ας έχάοτους θριοσχβυιιν ώς 
βού^ονται χα2 έχχλιισιάζιιν, π^ιςν Μανιχαένν χαΐ 
τών τϊϊ ^ωτΜ,νοΰ χβϊι Εννθ{ΐίον ^ρονούντ»ν, πάλιν 
•£ πΪΛίους ίίσγμάτιηη έχτριιησθαι τήν τοΰ όροου• 
0'/•ι; ψωννν. Ό ^^ Βασιλιύς βιο^όσκος ό Μέγας τοΰ Εβοΐ68ί&Γυηι οοηβοΓάΙ&ηι λτάοΓβιη Ιαηά&τβΓβ, 86ά 
Γβ3β06Γ6 οοηβυϋβΐ&ηΐί&ΐβ. ΙπιρβΓ&ΙοΓ ιιυΐβιη Υ&ίβηβ 
Εαάοχίί πι&ο1ιίη&ϋοη11)υ8 87ηο<1υηι ςυΐΒ ίη ΟίΙίαΑ 
Αβη ά6ΐ>6ΐ)&(, άί88θ1νί(. Μ&οβάοηίαηί τθγο ίηάίίίβ* 
ρβηΙβΓ ουηι αΐίΐβ ίη 8ίη^α1&Γυηι υΓΐ>ίαηι βοοίββίί• 
ΕΐίςαβηΙυπι ΐ6ηιροη8 6οηιπιυηίβ&1>&η1, «Ιη &1ίί8 
ίηιηιίβϋ ίί8ςυθ ςαί &1> ίηίϋο βοη8ΐι1>8ΐ&ηϋ&1β ρΐΌ- 
ί688ί 6Γ&ηΙ. 

25. Ρθ8ΐφΐ&πι &υ(βηι, Υ&ΙβηΙβ ηιΟΓίηο, ΟηΙί Αηηβ 
Ιβ^βηι Ιιιΐίΐ 6Χ ςα& 86ουΓθ φΐί8<ιυβ υ( τβΐΐβ!, 06υπι 
6θΐ6Γ6( βΐ οοηβίοη ΑΓ6(υΓ, 6Χ06ρΙί8 11&ηίο1ΐ8Βί8 ίί8ςηο 
ςυί Ρΐιοΐίηο €ΐ Εαηοηιίο <δοη86ηϋ6ΐ)&η(, ΓυΓ8υιη 
ρίβηςαβ άοουβΓυηΙ 6Χ8ϋΓρβηά&ηι 6886 νοοβπι 
€οη9η1^3ΐαη(ίαΙύ . Ιηιρ6Γ&1θΓ &υΐ6ΐη Τ1ΐ6θάθ8ίη8 όριοονσίου σπου^αση^ς ών, σύνολον έπισχόπωττ όριο^ ^ Μ&£ΠΑη8^ €οη8υ1>8ΐ&ηϋ&1ί8 ίλυΙΟΓ, 87ηο<)αηΐ 6ρί8- 96ξων ίβωτω σννιχάλβσι βξ€»ίώσίως Ινβχα τών έν 
Νιχαέα ^οξαντων* ύπολαβών ίί ^νν^σΒαι σνντάξαι 
τ9 χαβόλβυ Έχχλνσ(α τβύς χαλουριένονς Μαχι^ονια- 
νους, συνιχαλισϊ χαΐ τούτους* συν^ίλθον ούν έν 
Κωνσταντινούπολη έχ τών 6|χοούσιον τιδν Τρία'^α 
^οξαζόνταη α(&φ\ έχατόν χαΐ πιντιζχοντα, έν οΓς ?ν 
Γρνγόριος 6 θηΧίγος^ ό Νύσσας Γρυγβριος (1), 
Ά^ιλόχιός τι χα'ι Ιτιροι τών έπισή^χων τότι ΠβΕ- 
τέρων, οι ^1^ πάντις β^έοντο τών Μαχ«^ονι«νών 
έπιγνώναι το ^/χοούσιον, αναρρινήσχοντβς αΰτοΰς 
τϋς πρισβιέας χαΊ όριολογ^ας ιςν ΙΟιντο προς Αιβέριον 
τον 'Ρώριιος ^ιά Ευσταθών χαι Σιλβα#ου χαι θίοψΜ 
λου. Οί Λ ριιο^έποτβ όρΜούσιον τώ ΠατρΙ τον Υίον 
κ»θίγ$θβίον δόξαζαν ύκότης, ιι χαΐ έναντέα ταίς οοροΓυηι 8ί1)ί 6οη86η1ί6ηΙίιιηι βοηνοο&τίΐ, αά οοη- 
6Γπι&η<]& 6& ςυ» Νίβιββ άβοΓβίΑ 6Γ&η(; ρο89ΰ)ίΐ6 
&υΐ6ηι ίοΓθ ρυ1ιιη8 ο&ΙΙιοΙΙοβΒ Εθ6ΐ68ί8θ Μ&66άοηί&- 
ηο8 &ρροη6Γ6, 608 ςαο<ια6 οοητοο&τίΐ. €οηΥ6ηβ• 
Γυηΐ ί^ΙϋΓ εοηδίβηίίηοροϋηι 6χ ϋ8 ςηί 6θη8υ1>- 
8ΐ&ηϋ&ΐ6πι ΤΗηί1&(6πι 6οηβΐ6ΐ)&η(αΓ οβηΐυηι 6ΐ 
ςαίηςυ&£;ίηΙ& οΙτοίΙβΓ, ίη ςαίΙ>α8 6ΡαΙ ΟΓβ^ρίαβ 
Τΐιβοΐοβαβ, 6ΐ βρββτοηυ8 Ν7886ηυ8, Απιρίιΐΐοοίιί- 
υ6ςη6 6ΐ &]ίί6χ 06ΐ6ΐ>6Ηηιί8 1ιυ3α8 ΐ6ηιροή8 Ρ&Ιή- 
1)α8,ςυίςυί(ΐ6πι οηιη68 & Μ&06(Ιοηί&ηί8 ρβΙίβΓβ τιΙ 
οοη8υ1>δΐΕη11&1β α^οβοβΡβηΙ, ίη πΐ6πΐ0Γί&ηι ϋβ 
Γ6νοο&η(β8 Ιβ^αΐίοηβοι 6ΐ 6οηΓ688ίοη6ηι ςη&8 &ά 
1.ί1)βΓίαπι Βοο)» ρ6Γ Ευ8ΐ&11ιίιιπι 6ΐ 8ί1ν&ηηηι βϊ 
Τΐιβορίιίΐυηι ηιί86Γ&η1. Ιΐΐί &υ(βπι 86 ηαηςτιαηι προς Λιβχριον όμοΐογίαίς έροΰσιν, άτηολλάγυσαν• οί Ο Ρ&Ιτί 6θη8υ1)3ί&ηϋ&ΐ6ηΐ 6886 Γϋίαπί &ρ6Γί6 άο- Λ του έτερου (ΐέρους έπιριβίνοηττις χαΐ το Πν€ΰ|ΐα 

το «γιβν, Ι^ύριον χαΐ ζωοποιόν χαΐ έχ τοΰ ΠατρόΙ 

(χπορκϋόρνον χαί τώ ΤΙατρΙ συ^χπροσχυνούρβνον 

χαί σνν^•{α{β^ίθ^ ^ογριατίσαντις, ώς χαΐ έν τώ 

9$ίΛΛ συμζόΐω ΐ/χΐιται, χαι τον Μαχι^όνιον χαβυ- 

πο^βλβντις άναΟέρΜΕΤι, ωσαύτως χαΐ τους το όριοιού- 

σιον χαι όριοιον έπι τοΰ Υέοΰ δοξάζοντας, χαΐ ριιτά 

τιδν έν Νιχαέα σύνολον, ίιυτβραν ταυτ>ιν ιύσιβ^ 

σνσηβσάρι«νοι, άλλα χαι χανόνας έχθιριινοι πΐΓ 601886 (1ί66ηΐ68, βίδΐ οοηΐτ&τίυηι ίη 8υα αά ϋ1)6- 
Γίαηι 6οηί688ίοη6 (ΙίχβΓίηΙ, όίπιίδδί 8υη1. Οΰ^ίβή 
νβΓο ρ&Γΐίυηι αΙί&Γυπι Γ6Πΐαη86Γαη(, 6ΐ ροδίςιιαηι 
ά6ϋΓ6Τ6Γυη( δρίηΐιιηι δ&ηοΐυηι Οοπήηαπι 6886 ν1• 
νίβο&ηΐβπι βΐ 6χ Ρ&(γ6 ρΓ066(ΐ6Ρ6 6( οαπι Ρ&ΙΓ6 &άο- 
Γ&ή 6( ^1θΓίβ6&Γί α( ίη (ϋνίηο 87ηι1)θ1ο 8οηρ1ηοι 
63(, Μ&66(1οηίυηιςυ6 608φΐ6 ςηί Ρίΐίαπι 8η1)8ΐΑηϋ& 
βίηιϋβηι ν6ΐ 8ίπιρ1ίοίΐ6Ρ 8ίηιίΐ6ηι άοοβϋαηΐ &η&11ΐ6< 
πι&(6 ρ6Γοα886ηιηΙ, 6&ηιςυ6 86οαηάαηι ρί&πι 87- (1) Ηαο ίθΓΐ&88β θ66&8ίοη68. 6Γ6^ηα8 Ν78δ6- φΐβ 1ρ&ΰ(&1υ8, συο8 6^ο 6χ ν&ϋ6Αηο οο(ϋθ6 βάίάί 
ηιΐ8 86ήρ8ϋ ϊ11ο• &άν6Γ8α8 ΑΓίυηι Μ&06<1οηίαηι- ίη 0ο1ΐ6ο(ίοηί8 Υ&Ιίοαη» Ιοπιο VIII• 31 ΝΙΟΕΤ^ε ^ΗΟΝIΑΤ^ε 32 ηοάαιη 693Θ ροβΐ Νίοβη&ιη οοηβϋΙυβΓηηΙ, ΟΑηο* Α ίίΛψ•ρ^ έχχλνσ<«στιχδν (ΐ9Τ4/λ«τ«ν, Ιβονλιυσαντο 

τίνι ^101 πίν ι>ίσχο7η9ν ΚβιΐνσταντίνουπόλίΜς ίττι- 
τ^αι. *0 Λ |3ασιλιύς, Ββυμάζων τον Γρίίγόρί^ν 
τον θβολό^ον, τίς βνίσχοπ;^; άξιον ί^^ι^ψίζ^η τοεύ- 
ττος• σνν^νβνν ίί χαι τής σννό^ου οέ πλπΌνβς. Ά»' 
«ντός, «ιο^ό^ός τιν«ς άνταέριιν, χαΐ μάλιστα 
τους άτΓ* Αιγύπτου, παρ^τήσκτο ^«τά χαι^όν* 
άιο^ώρου τοένυν ^ρτυρία Νιχτοίριος σνγχλιιτιχός 
ό Ταρσιύς «|χύιοτος ών ^^ταψίζίτοα χαΐ ρυιΐται, χαι 
τι^ν /ΐλυστιχην ίτι έσθχίτα ηα^ίΐισαένος χνιροτονβΐται 
Κ»νστοΕντινουπόλ(ως έπίσχοπος. 

χς**. Μβτά ^( ταΰτα συνιλθόντις Ν(χτ«ριος χαι οι 
άλλοι, τ^ν (V Νιχκία πίστιν έχύρωσαν, χαι πάσαν 
αίρβσιν άπιχιβρνξαν, χαι ^ιοιχιΓσθκι τάς πανταχού 
^ιέτοιζαν "Εχχλισσίας χα^ά τονς πάλαι χο(νόνας, χαΐ ηββςυβ (ΙβάίνβΓβίβ βββίοίλβίίοί* ςικεδϋοηίΐϊαβ βοιη- 
ροβαβΓβ, (ΐ6ΐ1ΐ36Γ&11οα6ΐη 1ι&1>α6ΓυηΙ, ςϋβιη ία ββάβ 
€οη8(αη(ΐαοροϋ1&η& βΙ&ΙαβΓβηΙ. ΙιηρβΓ&ΙΟΓ &α(6ΐη 
ςαί 6Γ6^οΓίαιη Τΐιβοΐο^αιη «ιάιηΐΓ&Ιίοηβ ρΓΟββςαβ- 
έ&Ιατ, Ιιοο βρίβοορ&ΐα βυηι άί^ηαιη 68«6 άβοΓβνίΙ ; 
6οη86η86Γυη( 1ια]α8 β^ηοάί ρΙβΓίςυβ. Ιρ86 αυΐβιη 
ίη(6ΐϋ9βη8 ηοηηιι11θ8θΙ)8ί8(6Γ6 ρ^«86^^^Iηςυ6^ε^7* 
ρϋθ8, &1ίςυ&η!ο ρθ8( Γ6οα8&νΙ1. ΟίοάοΓΟ ί^ϊΙυΓ 
!β8ΐ6, Νβοΐαηαβ Τ&Γ86η8ί8^ ηοαάαιη 1)&ρ1ίζ&1υ8, βϋ- 
^(αΓ 6ΐ 1)&ρΙίζ&ΙυΓ, 1)&ρϋ8ΐη&1ίςα6 αά^αο ν68ΐ6 ίη- 
άα1α8 €οη8ΐ&η(ίαορο1ΐ(Αηα8 βρίβοοραδ ΟΓάίη&ΙαΓ• 
26. Ρθ8ΐ 1ι»6 αα(6ΐη οοηνβηίβηίββ Νβοί&τίαδ βΐ 
αϋί ΝίοΦηαιη βάβιη οοη&πη&ΓοηΙ βΐ οιηηβπι Ιι»Γβ• 
βίχη βχοοιηΐΏαηίοανβΓυαΙ, άβΟΓβνβΓαηΙςαβ οιηηβδ 60θΐ68ί&8 «ΚΙΐΙΐίηίδΙΓ&αάαδ 68$6 3αχΐ3, ν6ΐ6Γβ8 οαηο- Β τους έπισχόπους ('πι τών ΐ(^ίων /χένιιν '£χχλιισιών. ηβδ, 6( 6ρί8οορο8 ίη ρΓορηίδ βοοίββϋδ ιη&ηβΓβ άβ- 
1>βΓθ: ηβςαο &(1 6χΐ6πι&8 ρΓοοβάβΓβ ηβςαβ ηοη 
γοο&(θ8 3θ ρβΓβ^πηίδ ΟΓάίη&ϋοη'ώαβ ίη]ίο6Γ6, αΐ 
ρήαβ &β1)&1, 6ΐ 86βρία8 &οο1(ΐ65&1, ιη&ΐβ 1ι&Ι>ϋα 
ΰα1}ιοΙίο& Ε6οΐ68ί& ; βα αιι^ιη ςα» αοοίάβΓβηΙ &ρα(1 
Ιΐ]ΐίιΐ8ου]ϋ8ςυ6η&(ίοηίδ βοηοϋίυιη αάΓηίηίδίΓ&ηάα, 
αΐ ορϋοαβ ββπ ροδββί. Ρθ8ΐ Κοιώ» βρίδοοραιχι, 
ρΓ8β8ί(ΐ6α(ί&ιιι Ιι&ύβΓβΟοηδΙαηΙίηοροϋδ βρίδοορυπι, 
φΐίρρβ ςαί ηοτββ Κοιοββ ΙΙίΓοηαιη οο-οαρ&ΓβΙ. Οοα- 
&ΓΐΏ&ν6Γΐιιι(ςυ6 ΓΟΓδύπι ΝίοοΒοαιη ϋόβιη, βΐ ραΐΓΐ- 
&Γθ1ι&8 οοπδΙίΙυβΓαηΙ άίδ(ήΙ>υ6ηΐ68 ρΓονίαοίαβ, ί(α 
αΙ βρί8θορο8 α1(Γ& δυαπι άίοΒΟβδίιη ιιά βχΙβΓοαβ 

66θΐ68ί&8 ηοη &666ά6Γ6ηΙ. $ΟΓ(ϋαΓ Υ6Γ0 ίιηροΓ&(ο- 

ή&ιη ατϋβιη 6( ΤΙΐΓ&οί&ιη ΝβοΙ&τίαδ ; ρ&ΐΓίαΓοΙια- 
(αιη ααΙβιηΡοιιΙίο» χαι μ-ίι ταΐς ύπβρορίοις προβαίνιιν, ραότε άχλητους 
χβιροτονίαις άλλοτρέαις εαυτούς έπιβαλλ:ιν, χα9ά 
πρότιρον, ως £τυ;ι^< πολλβίχις χαι συνιβιο, ^ιωχο- 
ριίνιβς τϊίς χαβόλβυ Έχχλιςσίας• τα Λ παρ* έχάστην 
συ/χβαένοντα τήν του (Ονους σύνολον, ώς αν άριστα 
γκνύπ^ ^ιοιχιΐν ριιτά Λ τον 'Ρώ/χης, τον Κοιίν• 
στζντινουπόλίως ιπισχοπον τα ηρίσ^έίκ <χιιν, ώς 
τον θρόνον έπισχοπιύοντα τ^ς νέας ''Ρώμχίς' βββ- 
βαίωσάν τβ αύθις ττ&ν έν Νιχαία πίστιν, χαι πα- 
τραίρχας χατέστϊίσαν (ίιανίΐ^ά|Λΐνοι τάς επαρχίας* 
ώστι τους ΰπίρ ^ιοίχιοσιν ίπισχόπους ταϊς ύπιρο- 
ρίοις Έχχλησίαις |χή προβαίνιιν. Κληροΰται Λ τήν 
^'ιν βκσιΐί^α πόλιν χαΐ τήν βροχιών Νβχτάριος- τήν 
^6 τής Ποντιχής ^ιοιχήσιως πατριαρ;(ίαν '£λλα'^ιος Ίοϋβ ά^^Β^Θ860δ ΗβΙΙαόίαδ Οββδ&Γβββ, ΰ ό Καισαρείας, χαι Γρτ,γόριος ό Νύσσισς, χαι Ότρήΐος 
βΐ ΟΓββοήαδ Ν788βΒ, βΐ ΟΐΓβίΐΙδ Μβΐίίβηδβ, ΑδίαϋΟΕΠΙ ο Μιλιτηνής• τήν Άσιανήν^ λαγχβενουσιν *Αρι^ι- 8θτϋαηΙαΓ Απιρίιίΐοβίιίυδ Ιοοηϋ 6ΐ Ορϋαιαβ ΑηΙίο- 
οΐιίδβ ίη Ρίδίάία, ^ε^7ρι^ υθγο Γ6£;ίοη6δ Τίιηοΐΐιεο 
Αΐ6χ&η(ΐΓΐ8Β οοιηΐΏίδ36Β δυηΐ. ΟΓίβηΙ&ϋαχη &αΐ6ΐη 
βοβΙβδί&Γυιη αάιηίαίδίΓ&Ιίοηβιχι Ρβία^ο Ι,αοάίοοββ, λό^^ιος ό 'Ιχονίου, χα2 'Οπτιριος β Αντιοχβίας τί5ς 
χατά Πισι^ιαν' τα Λ χατά τήν Αίγυπτον Γι^οθ^ω 
τώ *Λλίξα^(ίριίας, προσβνβ^χήθη* τών ίβ χατά τήν 
ανατολή ν Έχχλησιών ^ιοίχησιν έπίτριψαν Πιλαγίω βΐ ΟίοάΟΓΟ Τατδί (Γ&άίάβΓβ, δ&ΐνα ΑηϋοοΙίβηβΒ βο- τώ Λαο^ιχίίας, χαι Διο^ώρω τώ Ταρσού, ^υλάξβο»- βίβδίβ άί^ίΙ&Ιβ^ φίαιη Μβίβϋο, ςαί αάβΓ&ΐ, άβάβ• 
Γβ. ΟβϋηίτίΙ αυΐβιη δ^ηοάυδ ρΓΟτίηοί» βγηοάο, δί 
ορυβ 68861, 6& ςυ» ])βΓ δίη^υΐαδ ρΓονίηοί&δ οοη- 
Ιίης^βΓβηΙ, 6υΓ&η(1& βδββ. Εχ&ιηίηΐ ςαοςαβ βαΙ>]66(α 
8ΐιηΙ ςυ» αά Μ&χίαιιιπι 8ρβ6ΐαΐ3&η1, ςυβιη Αΐβχ&η- 
άτίοαιη ^βηβΓβ, ογαίουιηςαβ Γ&Ιίοηβ νίνβηάί ρΐιί- 
Ιοδορίιαιη, αΓάβηΙβιη υθγο Νίο&ηιβ άοοίτίηβ ίαυίο- 
Γβιη οίαιη ^εβ^ρι^^ Ιυιη οοα^Γβι^&ϋ οΓάίοανβΓ&ηΙ, τις τά πρϊσβίΐα τής Έχχλησίας τών Άντιοχιων, 
σίπιρ Ι^οσαν τώ Μιλιτίω παρόντι. Ώρισβ ^β ώστι, 
*ί χρύα χαλίσοι, τά χαΟ' έχαστην ίπαρχίοοβ τήν 
τής επαρχίας σύνολον ^ιοιχιΐν. Έζϋτήθη ^β χαι τά 
χατά Μάζιρον, δν Άλιξαν^ρεα τό γένος βντα, χυνι- 
χον τι ^ιλόσο^ον τό ιπιτή^ιυρια, σπου^αίον ίϊ πιρΊ 
το ίόγμκ τής έν Νιχαία συνόδου, χλέψαντβς τήν 
χιιροτονίοκν οί τότβ έξ Αιγύπτου συνίλυλυθότις, 6ρίδ0θραΐΙ)(]α6 Οοηδίαηΐίαοροΐίδ ΟΟηδΙίΙαβΓ&ηΙ , Ι) βπίσχοπον ΚωνστοΕντινουπόλιως χατίστιοσαν, ιτι Γρι^γο- 

βΓβ^οηο Τ1ΐ6θ1οβ;ο Ιι&ηο δβάβιη αάΐιυο ΙβηβηΙβ. ΕΙ ρίου του βιολόγου τόν θρβνον τούτον ίιέποντος• χαΐ 
άοβΓβΙυιη βδΐ ηαηςααιη ϋίαιη ίαίδββ βρίδοορυιη, ώρίσθυ ^ήτι γιγινήσθαι τούτον ρήτι ιΓναι έπισχοπον 

116(106 6386 , η6({'α6 οίβηοοδ &1> ίρδΟ ΟΓ(ϋη&(θδ, δβά /χήτι χλιιριχούς τους παρ* αυτού χιιροτβνηθίντας, αλλά 
ΐη&η6Γ6 ίΓΓίΐΛ ςαββ ά6 ίΐΐο 6ΐ αϊ) ίΠο ΓαοΙα ίαβΓ&αΙ. ριένειν άχυρα τά έπ* αύτώ χαι παρ* αυτού πιπραγ^ίνα. 33 τΗΕ$Αυκι υΒ. γυι. 34 ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΟΝΙΑΤ^Ε 

ΕΧ Ι.ΙΒΚΟ VIII 

ΤΗΕδΑϋΚΙ ΟΚΤΗΟΒΟΧ^Ε ΡΙΒΕΙ Πι/>ΐ ΝιοΓτορέον. Α 

« . Νιστό]&ιβς ώρρχτο μχν ίν Γβ/Β^ανιχ/ων πολίχνιβς, 

όύχ βιίβ ποταίΓοΓς το ιξ «ρχ^9ς έχτί βρασμένος ίπιττη • 

^βΰρασιν, αλλην Λ Ιξ άλλης ά/Αΐίβ«ν χώρ», χαθάπερ 

Αίγτκτιαχίι τις ρΜίστιξ, τ^ ριιγαλη των Άντιβχέων 

(ν«σχηψ« πβλίί. *£ν τ«νη? λ07ων Ιλβυθιρίων ριτρέως 

^χΐΓίσχηχώς, ^«ινην τ• βτέ χαλλίοτην χαΐ μίγίστ^ν 

«σχήσας, τ^ 'Ε^^^^β-ία του θιβΰ προσιών ιίσις^θάρη, 

χοα τώ χαταλό/ω τών πρεσβυτέρων έναρίΟριιος 7«7•***?» 

τον τβ τοϋ θιοϋ λαόν ^ι^άσχβιν τηπιστινριένος, υιιξιν 

ιύΟύς έν προοψέβις οίος παρά πβτντβ τον ^ίον '^ί^ήσίΤΛί' 

ού γβφ τον ν^ν^ χοα γόνιριον, χβά γιωργίσβι ψυχάς 

ανθρώπων ^υν«(|Αΐνον έζήλωσι χαροιχτ^ίρβ "Τ^ν λόγων, 

οϊλλκ προς τό ^^[Αοτβρπες «ποχλένας, χαι τών ιίς αέρα 

\νορένωνχρότ4« Οτιρ«υτΐις»1 χβιι τις άλλος γενό/*βνος,τό Β ίπ &6Γ6ΐη (ϋδδίραΙΟΓαπί υΐ ςϋί ΐηαχίΐηβ &ΐη&(0Γ, θ€ Νβαοηο. 

1. ΝββΙοηυβ ΟΓίαβ 6Γ&( βχ 66ηη&ηίη ορρίάο, 
οββοίο ςαί^αβ &1) ίηίΐίο <]ί86ίρ]ίηί3 βηκϋΐαβ ; άβ 
Ιοοο &α(6ηι ίη Ιοουιη ηιί^Γ&η8, (&ηςυ&ιη ςαοάά&ιη 
'£β7Ρ^ίΑ<^^™ β&^6]1αιη, ία ιη&^η&ιη Αηϋοοίιβηο- 
ΓαιητΐΓΐ>6ΐη ίιτυίΐ. ]1)ί ιη6άίοεηΐ6Γΐ)οη&Γυιη&Γΐίιιαι 
ρ&Γΐίοβρβ ββέοΐυβ, γοβειοςΰβ ρυΙοΙιβΓηιη&ιιι ιιο 
ορίίιη&ιη βχβΓβίϋο αάβρίυβ, ίη Οβί ΕοοΙβΜ&ιη ίρ- 
ΓβρβίΙ βΐ ο&Ι&Ιο^ ρΓ68Ϊ)7ΐ€Γοηιιη αάββηρίιιβ, Οβί- 
ςαβ ροραίαιη άοββικίΐ ουΓ&ιη βοτΗΙαβ , &1> ίοίϋο 
βχΙιίϊ)υί( ςα&ΐίβ ρβΓ (οΐ&ιη γίΙ&ιη ίυΙαΓυ* 6886(. 
Νοη βηΐιη ίη^6ηίθ8υιη βΐ ηοΙ>ίΐ6ΐη βΐ αηίιηίδ οχοο- 
Ιβηάίβ &ρ1υιη δ66(&(υ8 68( ΟΓ&Ιίοηιιιη ο&Γ&οΙΟΓβιη, 
86(1 αά ρορυΐί &άυ1&Ιίοη6ΐη ρΓοοϋνίβ ρΐ&υβυαιηςαβ συρψίτώ^ίς χάί άστάθρίΊοτον πλίνθος προς τον οιχεΐον 
βξίχάλίσατο πό$ον, ^«ιόν πιριβιβλη/ανος ί^χάτιον^ 
Ιτπ/γνβ(χως βαδίζων, τους άγοραίονς ίτίχΤίίνων θορύβους, 
ώχράτνη σώριβΕτος το ^οχβίν ίγχ,ρατιυτΜ ιΓνα» 9ηρώ- 
ριβνος, οΐχοι τά πολλά ρ<βλ£θ(ς προσωβίχ^ων, χαΐ χ«θ' 
ησυχίβ» έιευτω συγγινόρκνος, τοιοΰτοις σχήριασι χ«Ί 
πλάσρασι τους πολλούς ^ιλιοίζων, /Αέχρ< πόρρω 
προ^λθι τίος ϋΧιχίας, το ^οχβίν Χριστιανός ιΓναι πρό 
του «Ινα! ^ιώχΜν, χαί τ^ς του Χρίστου ^όξης τήν έβο^του 
προτιμών, 

ρ. 'ΕπιΙ ^1 χβττά το ιίρηριένον τ^ Δισπόπ|}, ού^ι» 
χρυπτόν δ ού γνωσΟησιται, ού^ι άπόχρυ^ν ο ού ριή 
ύς 3>«νιρόν Ιλθ^, ««ι τά χαλά ιργα πρόίηλά Ιστι, £. ςαοά ηοη ΓβΥβΙβΙαΓ, βΐ 1>οηΕ ορβΓΔ ΐη&Ιΐίίθ8(& βίπΙ τίΐβιη 6( ίηβΐ&ϋίΐβιη ρΐ6ΐ366α1&ιη βαο άββΐάβηο ίιη- 
1)α6ΐ)&(, ίαβοο ίηάυΐαβ ραΐΐίο, ΙτίβΙίδ ίηοοάβηδ, ίοή 
(ιιχηαΚυιη βνϋ&ηβ, βΟΓροπδ ρ&ΙΙοΓβ ΐ6πιρ6Γ&η8 τί- 
άβη βυρίβηβ, άοαιί ρΙβΓοιηςαβ 1ίΙ)Π8 ίη6αΐΏΐ)6ΐι• 
θ( ρβΓ οΐίαπι 8βουιη οοηνβΓδ&ηβ, Ιιιΐί 1ιιϋ>ί(α βΐ ίοΓ- 
ιηιι ιηαΚίΙαάίηειη βΑρΙαηβ, &(1 ιηαΐΐ&ιη βΒίαΙβιη 
ρΓ06β88ί(, €1ιη8ϋ&ηυ8 νίάοη ροΐίαβ φΐ&ιη 6886 
ρ6Γορ1&η8, 6( Οΐιήδϋ £^1οη« ρΓορή&ιη ^ΙοΓί&ιη αη- 
Ϊ6ροη6η8. 

2. Οαιη ιιτιΐβπι, υ( α Οοχηίηο άίοΐΰΐη 68<, ηίΐιϋ 
8ί( 866Γ6ίυιη ςαοά ηοη βοί&Ιιιτ, οίΐιίΐ ο1>86ΐιτϋΐη χαΐ τά άλλως Ιχοντα χρυβ^ναι ού δύναται, χατά 

την άνιξιχνέαστον τών του θιοΰ χριριατ&ιν άβυσσον, 

χαΐ Νιστόριος -^^γω τών πιρί τά /Βασίλβικ χαι τους 

θρόνους, χαι αυτού τηνιχαΰτα τ^δς οιχου^ης τά 

σχ^}πτρα ^κ'ποντος, τι^ς χατά Κωνσταντινούπολιν 

των όρΟο^όξοιίν χαθολιχ^ς *£χχλησ£ας την προστα- 

σίαν πιστιΰιται, ου^εν ^β ^ττον χαι τ^ς οίχου/χένης 

άπάσης. 'ίΐς ^ τόν ριέγ^^^^^ Ιχβϊνον χατβλαβι 

Βρόνον, χαθχκίρ τινά τυροιννί^α τ^ς άρ;ζΐιρωσυνης 

τ^ν προστασίαν άρπάσοίς, ούχέτι χατέ^^βιν ίν έαυτω τήν 

ω^ΐνατίίς ασεβείας οΓός τ* ην, άλλ' άπό τ%ς εξουσίας 

προσλαβων κμοΛί^ παρρησέαν, εις ριέσον άγει χαίπροτί- 

^σιν άπασιν, ην πβιλαι συνέλαβε τακτίκ, του Μονογενούς 6ΐ αι&ΐα η6ςα6αηΙ οοουΚ&τί, 3ΐιχΙ& ίητ68(ί^&1>ίΐ6ΐη 
]α(ϋ(ήθΓυιη 06ί &Ι)788αιο, βΐ Ν68(0Γία8 60Γα]η 8αί- 
ίΓ&βτίο ςαί Γβ^ϋβ 6( ϋίΓοηίβ &88ί(ΐ6η1 6ΐ ίρβίαβ ςαί 

Ιαΐη ΐ6ΐηρθΠ8 ΟΓΐ>ί8 Ιΐη1Υ6Γ8ί 866ρΐΓ& Ι6η6ΐ)&1, ΟΓ- 

ΙΙιοάοχοΓαη οαΙΙιοΙίοθΒϋοηδΙ&ηΙίηοροΙϋαα» Εοοίβ- 
8ί6β ρΓβββοίΙατ, η66 ιηίηαδ ςα&ιη ιιηίΥ6Γ80 16ΓΤ&- 
Γαιη 0Γ5ί. υΐ>ί ααΐβιη ία ιηαχίηι&πι ίΠ&αι ββάβαι 
&866α(1ίΙ Γ&ριιί1ςα6 ρΓ«8ίά6αΙί&πι Ι^ιαςαααι (τ^αη- 
ηΐάβηι ςα&ηιάαπι βρίδοοραΐαβ, αοα ]&πι ία ββ οοΐιί- 
1>6Γ6 γ&ΐαίΐ ίπιρί6ΐ&(ί8 ριά*1ιιπι, 86ά 6χ 8αα ροίβηϋα 
ία&αάίΐαηι 6οαοίρί6α8 ααά&οί&πι, ία αΐ6(1ίυαι αά- 
άαοίΐ ρΓβί6Γΐς[τΐ6 βιιαοΐίβ ςυ&αι ]&αι άαάαηι ίπιιΐ£[ί- 
ηαΐαβ 68861 ία υαί96α](αια1)1&8ρ1ΐ6αιί&πι, 6( ]:>6ΐ1αιη βλασ^ηαίαν, χαι πόλεριον άντιχρυς χατά τών άποστολι- ]) ραΐ&πΐ &€ΐν6Γ8α3 Ιΐροδίοΐίβα (Ιο^αΐαία δΟβοίΙ&Ι ; βΙ 
χ6ν αίρεΐται ^ογ^ατων* χαι τών αγίων Πατέρων, ά^^* 8&αο(θΓαπΐ Ρ&ΐΓυα),6Χ £[αο ΟΟαίίαΙίαΙοΐη 68ΐ ΕυΑΔ* 
ού χατηγγεΟη τό Εύαγγε'λιον π9ς τών όρΟο^όξαιν χαθη» £;6ΐίαΐα ΟΓΐΙΐοάοχΟΓαηκίυοαίη β(ΐ6ί|6χρ6ΐ1βΤβ ΟΟΟΑτ 
7ΐσα|Αέν•αν πίστεως, εχββ^ιν πειράται τονς λόγους^ Ιοτ Υθθβ3, Ιυτ1>&α8 ςΐΐ1(ΐ6ΐη Γ6^« οίγϋ&Ιίβ Βοοίθ• 15 ΝΙ€ΕΤ>ε €»ΟΝΙλΤΛ 36 η&ιο, 1ΐ]Τΐ>Αη8 6ΐθΓΐ>βιη ηηίνβηηιη. Νβςυβ α (Ιίνί- Α τϋψκτηη μ^ τϋς Β«σιλέ^ος πολιάς τι^ν Έχχλ^σέαν ηο Ρ&υΐο οΐ&ιη&ηΐβ οοηγβΓβαδ : Οηι νο8 ίητδα(, ;ΐ4- 
άΜητη ^€Τ€(, ςηιαΜ^ηβ ή( ; ββά βαρβΓ ο&η(1β1&- 
1>Γυπι άίνΐη» βρίβοοροΓαιη οαΙΙιβάηΒ ηοη νβτϋ&ϋδ 
Ιαιηβη, ββά ίιηρίβΙ&ϋδ (βηβ1>Γ&8 ροηίΐ. τ«|Β0(ΤΤΜν Λ χαΐ ηδν οΐχου^ένην «ιτβσβν• οΟΛ τον θισ- 
ιησίου Π«ύ>ου χβχραγότος έττιστ^ι^ό^ινος. Ό Λ 
τ«/ιασ9«ιν ύρίς |3αστ««ι τ* χ/Βΐ^α, ό^τίς «ν ^• 
άλλ* Μ η^ν λυχνέβν τ•ν 6•έον τών Λοχαρίων β^αατος 
βυ τ•> λύχνόν τίς «ληΟβίας, «λλ« ζό^ον τί^υσι τ«ς 
&σιβι{«ς. 

7'. Γ6»ίτ«ι Λ «Οτώ πρώτον τίς χαίνοτορίας 
ΙγχΗριΙΙικ το ^ι^ ίβϊν τι^ν «γίαΐβ Παρθ^ον τήν τοϋ 
―ν Αόγον χβτά βικ|»χ« ^ητέ/Μ θιοτόχον ό|χ•λο- 
7«» Χρίοτβτόχβ» Λ ^όνον, τών πάλαι χαΐ τών προ 
πβίλαί τίς *Εχχλ«σέας χιορνχων, χβτά η^ν «πόστο• 
λιχι^ν παρά^οσιν, θιοτόχον ^οζκζόντων ονο/λάζΐίν χβΐ 
πιστιυβιν η^ν του Κυρίου Μντέρα. Φ^ρι ^οι λοιπόν 
χαΐ τ^ν ρλάσ^η^ον τ(χνο)ογέβΓν π«ρ«η§ριβ9ον, βύ- 
Ιαΐη θ1)86ΓΤ&: «ΟΙΐΓίβϋ ΑρρβΙΙ&Ιίο, ίηςαϋ/άααβηΑ• Β ^^^^ πρότ•/»ον Ι/νοασι^^ιον. Ή τοΟ Χρίστου προσιβ- 3. Ρϋ ιιιιΐβιη ίΐΐί ρηιηαιη ίηηον&ϋοηίβ (βηΐ&ιηβη 
ηοη οροΓΐ6Γβ β&ηοϋΜΪηι&πι ΥΐΓΐ^ίηβηι Οβί νβΓΐ>ί 
βββυηάυιη ο&τηοιη οΐλίκιη 06ί ιηαΐτβιη οοηΑΐβη, 
86(1 1&η(υπι ΟιηβΙί, άυηι οοηίΓΑ Τ6(υ8ϋ88ίαιί Εο• 
οΙβΒΐ» ρΓβΒβοηβδ, 860ΰηάύΐη αροβίοΐΐβ&ηι Ιταάϋίο- 
ηβηι, Οβί ΜαΐΓβπι β&πι ηοπιίηαηά&ιη 6886 (1θ66ΓβηΙ 
6( Οοηιίηί Μ&ΐΓ6ηι ΟΓβάβηά&ηι. Α^β υ6γο, 6(1>1&8. 
ρ1ΐ6πι&ηι Ιιαηβ Υ6Γΐ>οηιηι ατίβοι η6Πΐίηί ρηα8 ηο- ΙΙ1Γ&8 8ίβηίβ6&1, ϋηί^ηίϋ η6πιρ6 (ϋγίηίΙ&ΐ6ηι 6( 
Ιιηιη&ηϋ&Ιβαι ; Ώβί &υ(6ηι 86]ΐιη6(& γοζ 8ίηιρ1ί66πι 
6( ίηοοΓροΓ&ίβπι 061 ν6Γΐ>ί 8υ1>8ΐΑηϋ&πι ρΠΒΐ)6ΐ ; 
γοζ &υΐ6αι Ηοτηο βοΐαηι Ιιηηιαη&ηι 08ΐ6ηάί( η&Ια- 
ΓΑηι : 1<]60 €]ιη8ϋ ^6ηϋΓίο6ηι, ίηφίίΐ, ηοη &ιιΐ6αι 
06ί, νίτ^ίηβπι οοη&Ιβη η6€6886 68ΐ, η6 ίθΓΐ6 ηο. 
1)18 &66ίά&( α( 1)61 ν6Γΐ)υηι ρΓΐηοίρίαηι βχ8ί8ΐ6η(1ί 
βχ 88ηο(& νίτβτίηβ &606ρ6Γί( ; αίςηβ ί(& ρΓίυ8 96ηί- 
Ι&ηι 6886 ηι&ΐΓβηι ςααπι ϋΐ6 ςυί 6ζ 6α η&1α8 68(, 
€οη&(6η οο^&ηιιΐΓ. » 4. Ν6 «η(6πι γίά6&ηιιιτ ΥΑηίδ ίο]ηΓϋ8 816 Ιιοηιί- 
η6πι ρ6Γ86ςαί, 6υηι ίρβυπι ρ6Γ 6& φΐθΒ (ϋχί(, ρηο- 
ρή» ίηιρί6ΐ&ϋ8 (68ΐ6πι ί&οί6Π]α8. 8υί8 6ηπη οο^ίΙ&- γορία, ψτ^9ϊ, τών ^ύο ^ύσινν στ^μοατηχίι^ τίίς τι 
θιότιοτος τον Μονογινοΰς χ«ι τίίς «νφρωπότητος* 
4 ^ί τοΰ θιον άπολύτΜς λι^ο^ιένη ^«^ν^ τήν άπλ^ν 
χ«ι «σω/χατον τον θιον Αό^ον παρ ιστίο σιν •νσ(αν* 
;6 ί« τον άνθρωπος ^βν»ν τήν ά»θρ«»π8<αν νπ•^ι{- 
χννσι ^ύσιν ^ιά τοντο Χριστοτόχον, ^«σέν, αλλ* 
•ν θΜτόχον τ4ν Παρθένον ό/Αολογιιν άναγχαΐον, 
^ι^ποτι λάθν/ιιν άρχιβν τον ιιναι ύγογος τ6ν βιόν 
Αόγον IX τϋς αγίας ιιλιβ^ότα Παρθένου* χαΐ οντ« 
προγινιστέραν τίν μιιτίρα τοΰ γεννηθέντος Ιξ 
αύτ^ς, χατά τό άχόλουθον, ό/^ολογιΐν |3ια«θ6- 
/Αΐν. 

^. "Ινα Λ ρ,ίί ^όζ«^ λοι^ορίαις χιναΐς ταύτα 
του ανδρός χατιογοριϊν, αντβν ιχιίνον οΓς •Γπ• τ«ς 
οιχβίας ^νσσιβιίας ποιησοριαι ρΜρτυρα, Τών γαρ ϋοηϋ)α8 0ηΐη6ηΐ &ρθ8ΐθ1ίθ&Π1Π1 άοβίτίη&ηΐη] ηΐ6- γ ^^^^^^^^ ^ι^αγριάτ»ν χαΙ παντός αγίου ρινΐ9ριΐ9ν ιηοΓΪ&ηι ΐΓΑη8^β88υ8 6( οΐ]^α8ΐί1>6ΐ β&ηοϋ, ίη ογ- 
ϋιοάοχοπιπι 666168111 ηιιι1(&8ί8ϋιιιηιθ{υ ρτο6ΐ&ηι&- 
τϋ Τ0668 : Μ Νοη ρ6ρ6η(, ο ορΙίαΐ6, 06απι Μ&τία, 
86ά 1ιοηιίη6οι ρ6ρ6τί( €ΐίγίηίΙ&(ί8 ίη8(ηιπΐ6η(απι. 
ΕΙ ίη &1ϋ8 ηιηαπι ηυ9ΐι(οηί8 ίΓΓ6ρΓ6ΐΐ6η8ϋ>ϋ6ηι 
ΜΑΐΓ6αι ^βηΐίαπι άϋβ &88ίπιί1&1. ^ιιά&^6ΑIη 6ηίιη 
86ηΐ6ηίί&πι &ηιρΐ6χιΐ8^ ηοη ν6Γΐ>ο 6&πΐ6πι ί&6ΐαπι 
6886 &1>8θ1α(6 (ϋ66ΐ>αΙ, 86<1 ίη φΐοάλπι 1ιοπιίη6 ίη- 
1ι&][>ίΙ&886, η( ίη &1ίφΐο ρΓορ1ΐ6(ιιηιπι 6! 8ίΙ>ί 1ιυη6 
ρΓορηιυη ρ66υ1ίιιή &ηιθΓ6 ί66ΐ886 ; 6( 6886 ςιιί€ΐ6ΐη 
βΐίυπι Ρίΐίιαη, &1ίηηι υ6ΓΟ άίβί, η6φΐ6 6886 ^6ηυί- 
ηαιη Ρίΐίιπη, 86ά ιιάορίίγηηι ςοί ίοο ηοηιίη6 άί- 
66ΐ>&(ητ, ^68υη1 βΐιηβΐηπι. Ιηάβ άί6ΐυοι 6886 άυοβ 
6886 Ρί1ίθ8, η6ςα6 υηυπι ΙαηΙαηι. 1(&ς[η6 87ηο{1&1ί τ^ς έαυτοΰ ^ιανοέας ύπιρ•ρ<σας, Ιν τ^ τών έρθο^ό- 
ξβΜ Ιχχλιοσία πολλας τοιαύτας Ιζιβόιοσι ^νάς* 
« Ουχ η-ιχιν, ω ^έλτιση, Μαρία Θιόν, αλλ* ίτιχιν 
άνθρωπον 0•ότ«τος ^ργ^βον. » ΧαΙ <ν έτέροις πάλιν 
^λιονά^οις άνέγχλντον |ΐΐ9τέρα *Ελλήν«ν θιοίς έπιι- 
νάγ«ν• Ιου^αΐχόν γαρ άνα^ιξά/Αΐνος ^ρόννρΜ, ου 
τόν Αόγον σΛρχΛ άτρέπτως γ•γιν;Ι9σθαι ίλιγιν, αλλ* 
ι?, τίνα άνθρνπον ένοιx^9σαι, ώς ιΐς ϊνα τών προ- 
φητών, χαΐ ι^ιοποιιΖσθαι τούτον έζαιρέτω αγάπη σιι* 
χαΐ ιΓναι /«^ άλλον υίόν, άλλον ^ λέγισθαι ριιν^ μ^^ 
•ιναι Λ γν^σιον, θιτόν ^ι νίόν τόν λιγόρ4νον Ίη- 
σοΰν Χριστόν* έντιΰθιν ^ύο Υίους, χαΐ ριι) ίνα, 
λέγισθαι ιΣναι. 'Οθιν τί^ς άρχκρωσύνης έχ$α7λ•ται 
ψη^» [συνο^ιχ|] χαΐ ^ασιλιχώ νβυ/^τι* χαΐ τήν 8ΰβ)ΝΙ£^0 6ΐ Γ6β;ίΐΙ Υθ1υη(&ΐ6 6ρ!860ρ&1α 6Χρ6ηί(αΓ ; Ι) 'Οασιν χατα^ιχασ9ιις οίχιϊν τ;?ς /ιβλλούσης τών 6ΐ 0&8ίηιίη1ι&][>ίΐΑΓ6]η88α8, ίύΙατβΒ ίηιρίοΓαηι ρ(Β- 
ηοΒ ρΓββΙαάίαπι &666ρϋ^ 8υιι ρΓορηα άβηΐ6ηϋ& &!)- 
8ΐιπιρΙη86ΐ ίη 86&(ϋηιρΐ6η8ί11υάΑρο8ΐο1ίθΓ&οα1αηι: 
ΟΗονανηάαίη Ηοτηχηητη απίρχ ηιαηί(€$ί€ άποηπί αά 
άαπιηαϋοηβτη, $υ8θϋ&γϋ 6ηίηι ίη ίΐΐαηι 06υ8 βρίη- 
(υηι €3ΓΗ11ί Αΐ6χ&ηάη8Β ρ&Ιτί&Γοίιη ; ςυί αά ίρ8ΐιηι 
Ν68(0Γίιιπι 86ηρ8ί(, 6ΙΙΠ1 ίη ΟΓΐΙιοάοχοΓοπι Αάβιη 
ίπιρ6ΐΐ6η8 6ΐ 1ΐ0Γΐ&η8 η( 06ί Μα(Γ6πι 8&ηο(ί88)ηι&ηι άσιβών χολάσνως έ^έξατο τα προοί|χια, τταρανά- 
λυρια τΐίς οίχιέας ^ρινοβλαββέας γινόριινος, χαΐ 
έ^' έαυτώ πληρώσας το άποστολιχόν έχιινο λόγιον, 
δτι Τινών ανθρώπων αί άριαρτίαι πρόδηλοι ιΐσι, 
προάγονσαι ιΐς χρέσιν» *Εξηγ€ΐρι γαρ ό θιός χατ* 
αυτοΰ τό πνιίίρια Κνρέλλον πατριάρχου Άλβξαν- 
ίρίΐΛς^ χαΐ γράς^βι προς αυτόν Νιστβριον, ιίς τ<ν 
^ρΟό^οξον βριβιβάζων πίστιν, χαΐ θιοτόχον η^ν άγ£αν Μαή&ηΐ ηοπΐίη&Γ6ΐ &0 0Γ6ά6Γ6ΐ. Οαπι Ιΐα(6πι ρΓ6θί- - ^ΐαρίαν παραιαοΑών όνο^άζβΐν ΤΙ χαΐ ^ρονι». 'Λς 
1)08 ηοη 66ά6Γ6(» &1(6Τ&ηΐ ΓαΓ8ΐΐ8 ηΐί8ίΙ 6ρί8ΐθ1&ΐη; ^ι ουχ ένι^ί^ου, ιτιρα πάλιν Ιπιριψι γρά{Α[&ατα* 
60ηηλ(1ί66η(6 Αη(6ΐη ίΠο, 60ηΤ06Αΐητ ρ08ΐ6α Ερ1ΐ6- «ντιλέγοντος Λ αυτού, χαΐ προς ταύτα σύνοδος ιν V" 37 ΤΗΕδΑυΕΙ υΒ. IX. 3• Έψέσι^ συγχροταται, %ΰΛ ηα^οαΗμτητβα, Ιχιισ• Α βυΐη β^ηοάΐΜ 6( &ά νβϋίβηάΐΐΐη ίητίΐϋΐυτ Ν68ΐθ- Νιοτόριος παρά του ηηφχρ^ π^ς ιτόλίΑΚ χ«1 έτέριιν 
πολλών. 

ι . βιο^όσιος ίϊ ό νέος τ«ς ^^νί«ς τότι τί^ς ]9«σι- 
λι£ας 4ν$χίΙρί9τ9 * χ«Ί προή^ρινιν έν τβύηρ τ^ 
τρέτη σννό^^ Κύριλλος *Αλ<ξ«ν^ρ(ί«ς, Κιλβστίνος 
*Ρώ^9ς (1), Ίουβινάλιος ΊιροΦολύρΜίν, Άχοίχλος 
Μ<λιηΐ'/ί}ς. Κ^αλ χ«0«ιρικτΜ ^Μν Νιστόριος, χν- 
ροννται ^ι χαΐ άί προη^έττιρΰΛ ^νο σννο^οι, τέληόν 
τ« «ντον χ«έ ένα Υλόν ίν Οιότιβη, χαΐ τέλιιον Ιν 
όοβθρωπ^ηΐτί ό/Αολογοΰσι, χαΐ Ινα χαι ον ^ύο Τίούς, 
&>ς ^9λοϊ ό ιτϋφ" αντάν βχ^ωνιοΟιΙς όρος * χαΐ οί^«κ 
{ι σύνοδος απολνιταλ, Ίωάννον 9ϊ τον τ^ς *Αντιο- 
χβίας, χαΐ θιο^ωρι^του Κύρον ανθ4στα|ΐΑέν«» τΔ 
μΛχαρίω Κνριλλω, χατά ηράψαση τοϋ ^οχ<{ν χ^ρίς ήαβ &1> οίνϋ&ϋβ «οΐιϊβρίβοορο βΐ οαιιΐϋβ &1η8. 

5. 'ηΐ6θ(ΐ09ία8ΥβΓ03αηίθΓ (αηο ΙβαιροΗβ ίωρβ- 
Γϋ 1ι&1)6η&8 1βη6ΐ>ιι( ; βΐ Ιιυίβ 8]Γηοάο ρτηίαβΓίιιιΙ 
Οττίΐΐαβ Αΐβχ&ηάιίβΒ, ΟοΒίββϋηυβ ΗοοαβΒ, ^ι1νβιιΑ1^• 
ΗίβΓΟβοΙγιηΐΒ» ΑοΑβΐαβ ΜβϋΙβηβ. Ε( άβροηϋατ φΐ1- 
άβαι Νβ8(οΗα8, οοηΑπη&ηΙατ οώλ ρήοτββ 87ηοάί, 
ρβΓίββΙαιηςαβ ΐρβαιη β1 οηαιη Ρϋίαηι ίη άίτίηίΐλΐβ 
6ΐ ρβτίβοΐυιη ίη Ιιαιη&ηίΙ&Ιθ οοηβίβη^οτ, 6ΐ υηιιηι 
ιΐ6φΐβ Τ6ΙΌ άτιοβ Ρϋίθ8 €886, υΐ ιη&ηίίβΒίΑΐ ρτοοίλ- 
πΐΑΐα &1> ϋΐίβ άβ&ηίϋο. ΑΙφίβ ί(& 8θ1νϋιΐΓ β^ηοάαβ. 
^ο&I1η68 τθΐΌ Αη(ίθ6ΐιί8Β, 6ΐ ΤΙίθοάοΓβΙιιβ Ογή 

1>6Α(0 ΟττίΠο Γ68ί8ΐ6Ιΐ!68 81ΐ1> 60 ρΤ»!6Ζ!ΐ1 ςΟΟά 

81116 ίρ8ί8 ρΓΟοΙ&ιη&ΐΑ 68861 άββηίΐίο, άοπι Ιβιηβη 

ανΤΜν <χ^βΜΐιοθ9να« τον όρον, χαέΓΟί γ€ τον ^χΐ/άλον β ΠΙ&βη^^ ε^ΗΠίΙδ 608 ρ6Γ ΐηυϋο• (1168 6Ζ8ρ66ΐΑ8- 

86(, Γ6ίρ8& Τ6Τ0 €θηΐ6Ιΐ(ίθ86 060 Γ66|6 βΤ^ ΟΙοΐΒ 

86 1ι&Ι>6η(68, &1>ί6ηιη( 6| ίρ8ί (1ί860Γά68 Εά ρτο- 
ρήθ8 86118118, ϋΐιιΐΐιιιιι ίιι(6Γ6ΐι ΙοιιιαΚαιιι 6ΖθίΙλ1Ι• 
168; ί(Α υ( Τ1ΐ6θάθΓ6ΐα8 οοηΐηι άιιο<ΐ66ίιη ΟγιΜ 
ΟΑρϋΑ λϋα <]ιιοά6θίιιι €λριΙ& οοιηρο8ΐΐ6τϋ, 6( ηιτ- 
8α8 {ρ86 €7η11υ8 &ι1 6α 86 ά6ί6ΐιά6Ηΐ9 οοιηιικκΐ^ 
φΐ6 ρΓορΗλ 8ΐιϋ[>ί1ί6Η( οΑρίΐΑ. ΡοβΙςολοι ΑαΙβιη 

{ΐΙΐρ6Γ6ΐ0Ρ άβ 1118 ΙΠΟΙίίΙΐΙβ 68|, ίο 608, ρηΜΟΓϋΟΙ 

▼6ΓΟ ίη 8&ιιοΙαιιι ΟτΗΙΙυιη ίτ&!ιΐ8 68ΐ• ΟυλρΐΌρΙβτ 
Εά 6ΐιιη 1108808 68(, ΑθΑ€ίυ8 1ΐ6ΐί(6ηΐΒ, νίτ ρίτΐ8 Μ 
άθ6ΐυ8, ίη 8ηηιιηιιηι ρτον66(α8 ρΓηάβηΙί&ιη, φΐΐ 
ιιο!α 87ηο(ϋ Γ6^ ά66ΐ&πιτΗ 6]υ8φΐ6 &ηίιηηιη οοιη• 
ρο8ΐιί1 ; 6ΐ ςυβ ρΓ06ΐαηΐλ!Α ίυ6Γ«η(, τίιη ιΐ6€6- 
ρ6Γ6. € 7Γί11α8 Τ6Γ0 ίη ρΓορηαπι Γ6(1ίϋ 6ίτί(&(6ηι ; 
6ΐ ςαί (1ί800ΐχΐΑΐ>αηΙ ιιηί1&(6ΐη Γ666ρ6Γ6. Κνρίλλον 9ψΛ πολλάς ίιμίρας έχ^ιξα^ανον αυτούς, 

τ^ ^1 άληθβέα Ιριστιχ&ς προς αυτόν χαΐ ονχ όρΟΰς 

^<αχΐ(|ϋέν&ιν, ριιτίβαινον χαι αντοί άσύρι^ιοινοι προς 

τά Ι^ια, πολλά /Μταξύ 0ορνβ«σαντις* ως χαΐ Θμ- 

^ώριζτον χατά τ6ν ^«*^ιχα χι^αλαιαιν Κνρίλλον Ιτιρα 

^ωίοΜ σνντβίξαι χι^άλαια* χαΐ πάλιν βο)τον Κύριλ- 

λον προς ταντα άπολο/^σασθαι, χαΐ ^βόντοις τά 

ΐ^ια σνστ^9σαι χι^άλαια. θιο^οσέον Λ Ρασιλ1»ς 

ταύτα έιτιγνωχότος, χαΐ χινιιθέντος χαΐ χαΟ' ίχατέ-> 

^οννρΜτν, (λάλιοτα ^ι χατά Κνρίλλον τον έν άγέοις, 

πιαπβται ιντανβα Άχάχιος ό Μιλιτην^δς άνήρ 9μ- 

σιβ-ίΐς χαλ λ^ιος, <1ς άχρον ιλιιλαχώς ΐνλαβιίας, 

χαΐ τά τ4ς σννό^βν βρι^ανίζη τμ βασιλιΐ, χαΐ τόν 

ηύτύν χΛΓΛστίΧΧα ^μόν* χαΐ τά Ιχ^««ν49•ντα τ6 

χνρος λα^βανονσι * χαΐ Κύρί})ος ας η}ν Ι^/αν άπα(- 

οκι πόλιν* χαΐ ΐΜίσιν οί ^αστότβς (Γένονται. 

(!) Ρ6ηΤ6Γ6Ι1β ΟΓάο. ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΟΝΙΑΤ^Ε 

ΕΧ Ι.ΙΒΕΟ IX 

ΤΗΕδΑϋΚΙ ΟΚΤΗΟΒΟΧ^ ΡΒΕΙ ΠίρΙ Εντνχονς. ^ 

α.Έν τ» χρόνΜ τι^ς βασιλιίας βη^οσ^ον τού 

νέον ^ν τις χατά τι^ν βασιλεία πόλιν άρχιραν^ρι'τιβς, 

ονορΜ{ό;ανος μ^ Εντνχι^ς, ;β^ρΐ(νος (Γι ριονασηι• 

ρ«»ν, ο πρώτξν ρ^ νπό τάν όρον τον έβι^όριον νν^ 

χαι τ9( Κβ#νστα»Τ(νονπόλΐο>ς έξο> ^ιέχκτο, χαΐ^ τον 

'Μ ίπύέγίτο^ ννν 9ϊ Ιντός αντ^ς όράται, χαΐ τ^ 

τον ι^ίον Μ««χ£ον νι^ 9ννο/ιοριΐ* χαΐ τιριώνται ^ 

αντώ Φανστος χαι Δαλ^οίτιος νύν ^Ισααχέα», ώς 

^βξβψέΐβΐις $ς νστβρον πλατνν/Αον τ^3ς Κωνσταντι- 

νονπόλιοις πβφά τον αντον θιο^οσέον, ύ^* ον χαΐ τά 

}(ΐρ€αι« τβέχΐΒ τίίς «ντίδς ^ασιν πόλιως ^ι* ^μ^ρΛ9 1. Ηβ£ΠΑΐιη(6 Τ1ΐ6θάθ8ίο ^ηηίο^6, ίη υΓΐ>6 γ6^α 
Υ6Γ8ΐι1>Α(ιιτ ςυίά&ηι &Γ6ΐιίιη&η(1η(&, Εαίγοίιβδ ηο- 
ηιίηβ, ηιοη&8ΐ6ηο 6αΐ6πι ρπΒί66ΐα8, ςαοά φΐίά6ΐη 
ρΓία8 ίη 86ρ!ίαιί βηί1>ιΐ8 6Γ&1 β1 6χ(γ& ΟοηδίΑηΙίηο- 
ρο1ίιη]αο6^ΐ6ΐ ά6 Ιο1>ί ηοπιίη6 άίββίΜΚυΓ : ηιιηο 
Αΐιΐΰΐη ίηΐτα υΓΐ>6ηι ▼ίά6ΐυΓ βΙ 8&η6ίί Μοοϋ ΐ6πι* 
ρΙο οοη6η6 68( ; 6ΐ 1ιοηοπιη(αΓ ίη 6ο Ρ&υ8(η8 βΙ 
0&1οι&ϋα8 οαιη Ιβααοο. Η666ρί( 6ηίηι ρο8ΐ6« α2) 
ίρ80 Τ1ιβο<1θ8ίο 6χΐ6η8ίοη6ηι 0οη8ΐ&ηΙίηορο1ί8, & 
ςαο, ηΙ Αίαιι(, (6γγ681Ηα ητ1>ί8 1ιμ)ΐΐ8 πιοβοια ίηΙτ« 

(1168 86Ζ&^(α 6Γ60ί& 81ΐη(. ΑΟ Τ^ΓΑ βίΙ Ιΐϋϋ ΙλΙΜ 39 ΝΙΟΕΤ^ε ΟΗΟΝΙΑΤ^ε 40 ηοη αοοατΑΐβ βοίο. ΙιηρΓθ1>τΐ8 ίς^ίΙυΓ ΕαΙγοΙιββ 1>1&8- Α «νι^ιρΟι^ν^ <ζι$χοντ«< α ^ί χαΐ «λ^θής ό λόγος ρ1ιβπι&η8 άίο6ΐ)&( 8β βοίΓβ Οοιηίηαιη ηοβίηικη 16- 
8ΐιιη ΟΙιΗδΙαιη 6χ άυιώαδ οοη8(ίϋ85θ η&ίιΐΓίδ &η(6 
αηίοηβΐΏ, βχ ιιηίοα υογο ρο8( υηίοηβιη ; βΐ 8&ηο- 
ϋ88ί!η&ιη ςαΙάβιη Υίτι^ίηβιη οοη8υ1>8ΐ&η(ί&ΐ6ΐη ηο- 
ί>ΐ8 6886 ; ςυί &υ(6ΐη βχ 6& ο&τηβιη Γ666ρ6Γ&1, Οβαιη 
ν6Γΐ)ΐιιη ηοη ηο1>ί8 6886 οοη8ΐι1)8(&ηϋ&1βιιι. ΟοΓραβ 
601111, ίηφΐί(, Οΐιηβϋ 60Γρυ8 άίοο, ηοη ϊλώϊ 68ΐ 

60Γρα8 1ΐΟΙΙΐίΐΐί8. Ι11ία8 &ΐηί6υ8 β1 (&11ΐί1ί&Γί8 Εΐ186- 

1>ίαΒ ϋοΓ^Ιβ» 6ρί86ορυ8 8φρίι» ϋίαιη ΙιοΓίιιΙαδ 68ΐ 
υ( Ιλϋα άο^ιη&ΐΑ γ6ο(« βάβί οοηΐτ&ηιι ηοη άί66Γ6ΐ > 
οιιιη ΑΐιΙβπι ίΐίαιη ίιηιηυΙ&1>ίΐ6ηι €6Γη6Γ6ΐ, ΡΙα- 
τίληο Ιαηβ (6ηιροη8 εοοδί&ηϋηοροΐίβ ρ&ΐηατοΐι» 
άβητιηϋανϋ. 
2. Οαί οιιιη Εαΐ^βΐιβη &ά 86 γοο&88β(, α( Γ6ΐη ιιη& •υτβς, «χρίζώς 9ύ7ί ιστί/χ£. Οντος βύν 6 ^«ίλ«ιος 
Εύτυχϊίς ρ^σγημων Ιλιγο η^ήκί τον Κύριον 
ίΐμ&ν Ίνσούν Χ|»4στ•ν έχ ^ύο μεν ψύσίων προ της 
ΐνωσκικ» Ι^^ς ^« [ΜΤ« τ^ν «νωσιν* χαΐ π^ν {άν 
ίη^ίοοβ θΜτόχον όμοούσιον ίίμΧν ύπαρχουσοεν, τ•ν ^ί 
έξ «ύτ^ς σαρχωθιντα θιόν Λόγ«ν ούχ ό^ιοούσιον 
;0^ίν. Σω/ι« γοφ, ψτοσϊ, Ιέγω το τοΟ Χριντον σώμα, 
ούχέτι ίϊ χαΐ σώμα. «νθ/ϊώπου. Τούτα» γιλ•ς χ«1 
γνώριμος ών £ύσέβιος ό Δορυλαίου ιπίσχοιτος, πολ- 
λάχις ιταριρνισβ ρΐ)| τοιαύτα λέ^'» αλλότρια τι3ς 
•ρ9$ς ^όγρΜη'α ιτ(στΐΜς* όρων ^ιε ά/ιιταθέ7»ς Ιχοντα, 
Φλαβιανω κρονίίγγίΐΐΛ τό πονιχαίΤτα πατριβφχ^ 
Κωνσταντινουιτόλιως . 

β\ Ου |ϋΐτΓαχαλισαρ«νου τον Ευτυχία, χαι ριιτά ΟΙΐηΐ ίΙ>ί ΥΘΓ8Αηΐ6 6ρί80θρθΓαΐη 87αθάθ βΧΑΐηίη&Ι• 3*^^ Μνμούσιος τών ιιτισχόττων συνόδου τό πρ&γμκ 86(, Εα(76]ΐ68 86 6οη(ΐ6πιη&(υηι νί(ΐ6η8, ουίά&ιη 
Νοιηο ηοπιΐηβ, 6( Ιηηο ΐ6πιροΓί8 οοη8υϋ 6( £1ιγ78ΙΙ• 
ρΐιο 6ΐι1>ίοιι]6τίο οο^οπΐ6ηΙο ΖγιήΐΜβ ίρβί οοηββη- 
ϋ6ηΙί1)ΐΐ8 ρ6Γ8α&8ϋ αΐ ίιηρ6Γ&ΙθΓ6πι €ΐ6 118 ςυββ &ά 
ίρβυιη 8ρ6οΙ&[>&η(, 66ΗίθΓ6ΐη ίαοβρβηΐ, & ρ&ΙηΑτ^ 
οΙίΑ ΠΙ&16 1ι&1>6η νίΓαιη ρίαιη 6ΐ3ΐΐ8(ιιιη. Οαο ίαβίο, 
Ρ1θΓ6ηΙίπ8 ρ&ΐΓίοίυ8 & 6οη8υ1ϋ>υ8 6( ρΓθ6οη8αΙί1>η8 
ιηί88υ8 68ΐ 8688ΐΐΓα8 ίο Ρΐαγι&ηί δ^ηοάο Ευ(76}ΐ6ΐη- 
ςαβ ίη]αΗ& νβχαή ηοα ρ6Γπιί88υΓα8. δβοαηάο 
ί^ϋοΓ 8ΐ&(υ(ο 6χ&ιηίη6, ηια^ίβ 6ϋ&ιη ςααιη ρηα8 
ιη&Ι» άοοΙηηβΒ 6οηγίο1α8 6$( Ευΐ76ΐΐ68 6( 8&06Γ- 
άο(ίο (!6ρθ8ί(υ8 68ΐ. 86ά Νοπιυ8 βί €1ΐΓ78&ρ1ιίυ8, 
Ιθτί ίιηρ6τα(οη8 απίαιο αΙίυ8ί8, 6υιη α(Ιάυχ6Γ6 υ( 
β^ηοάυπι ]υ1>6Γ6( Αβπ Ερίιββί 6( ]υ(ϋο&Γί δ&ηοΐίβ- (ΐ9η§σαντος, ί^ών Ευτυχίας χαταχρινόμινον «αυτόν, 
Νό|χον τινά χαλούμινον χαΐ ύπατον σντα χατ* έχβΖνο 
χαιροϋ, προς ^ι χαΐ Χρυσα^^ιον χουβιχουλαριον τόν 
έπίχλνν Τζούμ^Λΐβ ώς όμόψρονας, ΐκασι τω ]9ασιλ«ΐ 
γνωρέσαι τα χατ* αυτόν, ά^ιχιΐσΟαι πΰψΛ του πα- 
τριάρχου λέγοντας άν^ρα Βίοοί^^ χαΐ ^ίχαιον * ου 
γιγονότος^ ίπιτρ«π:ί Φλωρεντίας πατρ6ιιος από 
ύποίτων τ« χαΐ έπαρχων συνι^ριϋσαι τί9 χατά Φλα• 
βιανόν συνόλω, χαΐ μ^ι πβριι^ιϊν α^ιχούριβνον Ευτυ- 
χία, Ζυτησβως τοιγαροϋν προβάσης ίιυτέρας, ^μΛ- 
λβν ^ πρότίρον Εύτυχ;δς ΐι'^χΟια χαχο^οξών, χαέ 
αυτόν Φλωρβνηον έσχηχως χαταψη^ιζόιανον, ^- 
^π<σι τϋς άρωσΰνης. *Αλλ* οί τηρϊ τόν Νό/Αον χαι 
τόν Χρυσά^ιον, άηοχρησά/ΐΑβνοι τ^ του βασιλέως βίιηυιη ΡΙ&νίαηαιη οαηΐ Ευΐ76ΐΐ6 (]6ρθ8ίΙο^αάί- ρ χου^ότιβτι, χιλιύσαι παρισχιυασαν αύτον έν Έ^έσω οαηΐβ ΟίοβοοΓΟ Αΐβχ&ηάη» ουπι Ευΐ^οΐιβ οοηδβη- 

(ί6η(6, ρΓ8β36ηΐ6 6( ΒΟΓδΟαίΟ ρΓ6δ1)7ΐ6ΓΟ 6ΐ &Γθ1ΐί- 

ιηαηάηία 6υ]α8ά&ιη ία Οηβηΐβ ηιοη&δΙβΓίί, ςυί η1 
θΓ(1ιοάοχα8 1ι&1)6ΐ>αΙυΓ νϋαςυβ ίΓΓ6ρΓ6ΐιβη8ί1)ί1ί8, 
οηηι Ιαιηβη &1ίυ8 βδββΐ Ευίγοίιβδ ςυοαά 1ΐ8βΓ68ίοι ; 
ΡΓΦ6886 αιιΐ6ηι δ^ηοάο Οίθ8οοΓυιη Αΐβχ&ηάπβΒ, ϋα- 
Υ6η&ΐ6ηι Ηί6Γθ8θΐ7Πΐ8Β, Τ1ι&1&88ίαιη €»88Γ», £α86- 
1)ίιυη Αηο^Γ» ίη 6α1α1ί&, Βαβίϋυπι ΒβΙβαοίβΒ ίη 
Ιδ&ΰήα, ΕαβΙαΙΙιίυηι Β6Γ7ΐί : οηιη6ΐηςυ6 ΔαοΙοη- 
Ι&Ιβιη 6ΐ (Ιοιηίηαΐίοηβπι ΟιοδοοΓυπι 1ι&1>6Γ6 ; &(ΐ688θ 
6( ΡΙ&γίαηυιη ΟοηβΙ&ηΙίαοροϋβ, 6( Εα86ΐ)ίαπι Οο- 
Γ^ΐβ», ηίΐιίΐ 608 &^6Γ6 1&ιη6η &α( (ϋοβΓβ, υ( ηοη 
1ι&Ι)6ηΐ68 ^αά^^&ηι^υIη 0Γάίη6πι 86(1 &1ίθΓαπι 6X8- 
ρ66!&η(68 8υ£ΓΓ&^ί&, ςυοηί&πι, ίηςαΐΐ, 6& ςα» ιϋ> 
ϋδ άβοίδα δαα(, ηυηο 3υάίο&ηΙαΓ. γενέσθαι σύνολον, χαι χριθιοναι τόν άγιωτατον Φλα- 
βιανόν μίτ' Ευτυχούς το\3 χαθι^ρισρ^ου, ίιχάζβντβς 
Διοσχόρου του Άλκξαν^ρκίας 6μο^οζου τω Εύτυχιΐ, 
παρόντος ί« χαΐ Βαρσουμα πρβσβυτίρου χαΐ «ρχι- 
ριαν^ρέτου τινός τών χα^ά τίχν 'Εω ριοναστηρέου, 
ορθοδόξου /Αβν ύπονοου|ΐένου χαΐ ά^ιπιλήπτου τόν 
|3ίον, άλλου Λ τήν αίρισιν Ευτυχούς υπάρχοντος• 
προίίίρίύοντας ριβν <Γναι τίς συνόδου Διόσχορον τον 
Άλιξανι^ριιας, Ίουβινάλιον τόν Ίιροσολύ/Αων, θα- 
λάσσιον τόν Καισαριίας, Εύσέβιον τόν ^Αγχύρας τ-^ς 
Γαλατίας, ΒασΟίιιον τόν Σιλιυχιίας τ:?ς Ίσαυρίας, 
Ευντάθιον τόν Βυρντοΰ * τ^ν ^ι ττασαν αύθίντέαν 
χαΐ χυριότητα τόν Διόσχορον «χβιν παριΐναι <^ι χαι 
Φλαβίανόν τόν Κωνσταντινουπόλιως, χαΐ Εύσίβιον 
Ο τόν Δορυλαίου, ησυχάζίΐν ρίντοι χαΐ λίγίΐν μτο^ϊν, ώς μΐί διχαστών επέχοντας τάξιν, αλλά τι&ν τών άλλων έχίβχβ/χίνβυς ^^γον, <πιι^4 τά παρ' αυτών γιισι, 
χίχριριένα νυν ^οχιριά(ιται. 3. δ7ηοάο ί^ϋιΐΓ οοη^β^αΐα, ίηβ^δβαδ 68( Ρΐιι- 
γίαηαδ Ι&ηςυ&ηι Γ6υ8, βϊ ηβάϊΧ φΐίαΐαδ ; γιο&Γϋ 
ιιηΐ6πι 1.6οηίΐ8 δ&ηοΐίδδίπιί ΗοιηβΒ Ραρ», ^α11α8 
6ρί8θοριΐ8 6( ΗίΙ&Γίαδ άίαοοηαδ, βρίδίοίαιη 6]α8 
άθ£;ηι&(ίο&ιη &(1 δ7ηοάΰηι (ϋΓ60ΐ&ηι ρΓοίϊβΓβηίβδ, αϊ 
6&ΐ6β6Γ6(υτ ρ6ϋ6Γ6; ΟίοδοοΓΟδ ίά ηοΐυίΐ οοηο6ά6Γ6. 
Εαΐ76ΐΐ6 ροΓΓΟ ίηΐτοϋαοΐο, βυηι ΒίοβοοΓυδ ίηΐ6ΤΓ0- 
^αγίΐ ηαηι 87ηοάο ΝίοκηθΒ 6( βτηοάο Ερ1ΐ6!«ιη« 
ιΐ(11ΐ6βΓ6ΓβΙ ; ςυί αΙ>ί Γβδροηάϋ 86 &(11ιβθΓ6Γθ, ηίΐιϋ 
Επιρϋοδ 6£;ϋ άβ 1ΐ8ΒΓ6δί, 86(1 ϋα ΙοοαΙαδ 68ΐ : Οαο- 
ηίαιη Εα(7<^08 €ϋ^ϋ ^6 ΝίοΦηββ 6ΐ£ρ1ΐ6•ίη» 87ΐ^ο<1ο 7• Τ^9ς συνόδου τοίνυν άθροισθιέσης, ιίοΊολθι 
Φλαβιανός ως χατάχριτος, χαι έχαθισ9)σ πβ>πτος. 
Οί Λ τοποτηρυταΐ Λέοντος του ά7ΐωτάτου πάπα Ρώ- 
μης, Ιούλιος ίπέσχοπος χαΐ Ίλάριος ίιάχονος, «πι- 
στολιών άύτοϋ ίογματιχίιν τ^ συνόλω πια^θιϊσαν 
προ^ρέροντβς, ^ξίουν άναγνωσ^ίναι ταύτ^ν • άλλ' οί 
π<ρΙ Διόσχορον ου συνιχώρησαν. Ευτυχούς ί' «ίσα- 
χβέντος, 6 Διόσχορος ^ρ«τβ τούτον ιί συντέββτ«ι 
τ^ «ν Νιχαία συνόίω χαΐ τ? ιν 'Ε^έσω συν ταύτιρ . 
Τού Λ «Μντος συντέΦισθαι, πιρι τ^ς αίρέσβως 
•ΰ^ ΙΐΓβλνπρ«7ί*•*»ί« ^^•^9 «^ ίιιλάλϊσι 41 ΤΒΕδΑΟΙΙΙ ΙΛΒ. IX. β3Γ«;• 'Ειηιΐή Ενικχΐς «χοίβυίιΐν ^ϊίι 

ΧΒΪ τΌύ ίίίβ-^ ρ«>««τ«ρϊΜ. Τ«ντα ί(κ>.«1ίί«(Ε;'πκο- 
ιτχήαβ» ύΛβ^βι^Λΐ ι^ ΕΟηιχβϋζ ίίβΜύτιι ιτίήτβί 
χκΐ βν«ν ΒβοΜν^ιδ*• ' ιίτίι ' τκΟ,ϊκ ίξι^ώϊ^σι»" 
ΈΐΓίΐίί ϊ Γΐ' ί» ϊίιχβί* τύϊοί»; κβΐ « Ιντκν9κ 
ιτρώτί ϊ-ίη»ίοΕϊ'"ιι.ήΪΓΛ ίξιΐΐο» ιτίττ» Ιτιβ» «τι- 

«η» ϊΓίρΙ τΐϊ ■ Λίρ/ίΰς' 6ιι*ϊ 9ρϊϊχιί«ί, ^ιίνβκτβι λ οΙ>36(ΐιιϊ, οΓίΙκκΙοχοιη βαη ΙιβΙκιιιυΒ βΐ «λββΜοϋο 
ρΓορΓϋηυβ'ΓηοηαβΙβΓη (^1)ΒΓηβϊΐόϋΒ Ηΐ^ηαπί βιΜ 
βεηϊΒΐιιυβ. ΉιεϋΊοΕυΙιΐί οιΐΓ&τΐΙ'ιιΙ οιΐιπβϊ κϋριίβ 
Β8Γ)ΐιιήαί βϊιιι ίηηο«α(ϊη'ίΰΐ)ϊθΓίΐί6πίόΐ. ^Β^η^Iβ 
Γ(ΐΓ3ΐΐ9ν6Γΐ]υιη ΓβοίΙ :' ΟυοΟΪΒΐη'^ϊβίβηκ ι^'αοάυϊί η 
ΐ(υ(Β ρπυβ Ερ}ΐ6ΒΪ ΙιαΙιΐΙ&' βγβΙ (ΙβΠηΙβΓϊίηί ήβΊοΙοΙ 
1ϊοβΓ6 αΐίαια Ιίίΐβπι βχροαςΓβ &ιιΙ ςυκΓβΓβ. Β( ϊΟϋΟ^' 
Τ8Γ6 ((ιϋάηϊι&ιη κΐίϋίΐ, ααΙ οιηηί'ιίο ιΊιιαίΑΓβ ,ΐί 
βοβΙγβ 8ίΐή(:(α ΓΕίί^ίοηβ; τΜεηΐϋΓΒΐιΙΐϊηΜ&νΪΒΐΐΙΪΙί 
Οοηβίααΐϊηοροΐίβ εΐ ΕαΐΒΐιίά» ΟοΓ^Ίόπ ιε&ήιΐίίΐί Ι&γ^ 
1}[ΐΓϋΐΐ](ίυ6 Βϋοΐέϋϋβ οαιίϊ&' Ιυΐββέί'εοί οπιπΐ ίίαίβτ^ 
<]ο((ΐΙί θΙβρΓϊοόραΙϊ άΪΒαίΙάΙθ'ββΙβΒίοϊςΜβ ]ίίι1ίΐ!ί>^ 
βν; πιαί, ΡοίΙςυ&ιη βίο Ιοό'ηΐίΐΒ ββΐ ΰοβ^ίΐ βρίίοοροί 1)1 
ιρί- ηοη βόπρία ΰΙΐϊΓΐέ' Βΐ]6>Εηί)6Γβ : αο'(ΐβίαύ6 σιι&ΐέια 
■β•;; τοΙυίΐ'Πανίάηί βΐ ΕάιέΙ)ϋ'ίΙέρο9ΪϋοιίΕΊη >'ί'Γΐ))ίΐ{,' 
χαι Β ούΐβί5υΒ90Γίρ9ί(ΠβΓ9ύ[ηάβ.'(ΐίιιιί ΑΐίΙρίηΠΒΤΪ^ηϊϊ 
■αϊ ιΐίχίβββί ΟίοΐοοΓΟ, ΒΕοάίΟ (λ,οΒΤΰέ ευάί ϊΐΐβ ΤίΓίίΙί 
ηιιο Ιβΐΐιαίί νιιΙποΓβ ρΗοόΐρΙυίη ε]ιί'3 ιυοΓίι ρΓίβίΐϊΐίΙΐ 
«Ιϋ ΤΒΓο (ΙϊοιιηΙ Β&Γβιίηΐ&ιη, ΰΐιιη βϋΐιί α»ίίιιίΐ]ρ:ίΒΐ(!^ 
ίη ΕΧΐίΙίυοι αιΐ οπεπίέίβι ΓεκΙοϊΐΒί άΒ'ίΐμϋΙίίΓα^,Ίΐι 
ίϋοΒΓβ βυιη (Γαίυ&πϊ 11831316! ΠβροίϋΐΙ <ίυοήϋβ 
ΟίοΐϋΟΓίικ ΤίΐΒο^οΓβΐυιη (^]τί βϊΊπΐιαι Εάβνιΐί'ίλ 
Οοιηηιισι Αη'ΐίοοίιίη'βϊ Βΐϊ'οΒΟΓίβηΙάΙω'ςιιϊ 'ιίίόιίβ.Ι 
βΒεΓαπΙ. ΟΓϋίηανίΙ &ιιΙβιιι'ρΓΌΪ)οπ]ηο'1ΐ8χίπιϋίη< 
Ειΐ3Εΐ)ϊϋΒ αυΐεαι ΟοτγίοΒ, Ίηάο Γυ^ίεηβ'Βόιηαϋ'νβ- 
οίΐ α4 [•βο[ΐΒΐη ία Καΐϊεί» Γβ^'οηιΙίϋΒ ίηαχίιιίυιη. '" 

ΐΛηκ* η τ•ϊί [Μοιτι τ^; Ίτύ-ίας. 

ΐΛ-ί ην ^ίη, 4. ΚοΕ έιιίείη (βιηροΓβ ουιη τύεο(Ιριίιι• βχ Ιικο 
ΜΜχιάγ»ί ΤΙ χΛ ΠνΛχίαία πο4; Λίητκ τ*» Ήρύ- νίΐα ιπί^ΓαΒΐεΙ, ΜβΓΟΪβηιυ βΙ Ρυΐοίικρία β(1 Β&όεϋΒ- 
Γβί» ρ/ρχ^χγ• κχΊ β»7ΐν άΟοβιτβίϊζί' >(« τη•>ίιη ^ βίιηιιιη Ι.εοπεπϊ ΐοπρβεΓε ; βΙ ^ΠίΒίΙ $^ποάυηι Οοη- 

Βίαηΐίηοροΐίαιοοηνοο&η. ΤυηείΒίΙΐΓ.ΟΐΑΐόβάοηβιιι 

: ηιΐιιπι Βαηεία ιραΓί^ή: ΕυρϊιβιηΐαΊβιη- 'ΤΐίΟΤβ (Χ^«ϊ)ίί«;, ίϊΙΤ/ΧΒΤ 

ΰττιόοΐ «ίίπ ' 'ΛνΛκΛ' "χίΑνάιια >1«?ΐ9η«ν ■« 
Εϊ^ιίϊβκ 7ρά•{ι*ς, ΐί-'ί7β•τ}η «ϋτκ» τι χ»Ί Βϋβτον' 
αί\• Φΐί«?ΐ!Ενβ'ΐ ^ι ϋιτόντο; «94; Λιίτχοββϊ οΤ( 
Πχβχιτβϋιικί 91, ]ι«ΐ αίίν•ΐ ΐΓ>ίτ[»ϊ χάτ' κ'^ταν, 
χκΐΐίκν τι )Γ«£«(ί, ' «βχίν τμ' θιηνΐ'ν πκ,βί?;ί;ι;χή>. 
Έτιοόι ϊί ^9» ότι Βαρσιινμάΐ, κ0τ4ν «ΓΒΟΜΛΐ^ύΐ 
ηή τΰ ΟΐΓΐΒίϊίϊχι 'ίΓΟίί τκ τι; *Ε»> /ιί»5, 'χκτί 
τίν »'ϊ4ιι ίηη!τ']>Γ/ί»αι 'πκβινιίΓΪανι. ' Κα9ιί1ι ' ^ί 
1ι«4χο#Β( ««Ί 'βΐϋίώριτβ» Κνρ*ν, «κ! 'Κβί τΐί 
Έίΐιτιΐ;, «Λ Λϊιιϊμ' τι; *Αιιτιβ;(ΐί«ς, χ«( ιτίρβ'^ς 
ηϋ)! 'ϋιΐίτΛάίίη, ττάϊτκ; άπάντϋ;- ιχκροτβνΐϊΐ ^ » 
έχιϊΐίν', *Αί 'ίώ,ϋίΐϊ ίχι πβί; Λιβκτκ τοϊ η ΚΜϊντητινονπίίΙκ. Ταίνιτν χκι σννί/ίον 
χΚΓκ τ^ϊ Χαίχΐ^βία 'νητΓΜ «οΑ τ4; >7''> ί'<<ρτν• 
Β«ΐ Ε'^^τ,κίν; ϊχ μιΐν τά» ή•ϊ«Ϊ9Τ!ίτΛ» ββχόντ*» 
ΆνοτάΐίΗς ιίκτβίχιο; «πβ Οιτάτ&ιν χαΐ βτοκτϊΐατι;;, 
ΠχΛ/{ί#ι«; άηίογϊ% ιτ^βΕΕΐτα>β(&ιν, Τ«τι»4; Ιπαβνβς 
~'' Β(7Χ4ΐι«1).*; {ΐήΊΦΤΒβ; τ«* βιίνν ό^ν ' *)ί«βίντιί , Ιπθβα<}ί•; χΐιιη; γζ/, 
,^.- ίχ <•, 
ιτατρι;ΐ1»{ 
Γίν^τϊια β»ό ϋι:ΐ!ΤΜΐ''Χαί 

Ρ ίϊΓϊβχβκι Ίλλνριχβ». 
ι χαί τώϊ σ•^^/%^.^^τα^Λ ' '■■ ■ ί Γ«ϊί5ϊ«ί 

Τ&ι ίν^όΐϊ» βν/χ«τ(χη 
4)γ4 ΙπκρνΜ/, χ«1 ^ίηϊτώ», 
ιτχ-Β(χί»ιν, ΠρΜΤ»7ί*):ς 
Ά&9Ϊώ<»»; «ητο (πιρ^ι 
νιτ•»^ Χ3( 'ΐϋ'^ν'*• >! 
Τΐύτιιν ο'ΐν τάν άβ^ζϊϊπ 
ιχθ(τ9ίντιιν ιν τ^ /ΐΜ« πι* 

ίχάβιτ» «ί τβΜηβι;τ«ί -βί 'ΡΜίίΐί,.χΒΐ >ν((τβ. 
\ι»ί ο Κ>«η«)τ»»ν)ή>Μ>;, χ«( Καξιμ^ς β 'Λ'ντο- 
/.ιίκΐ, ΧΒ* θΒ>α^ος ό ΚΒίναβι»;, χαί Χτί^ν,οΐ 
β £ρ/η», «»ί 'ίί )«ιηβΊ τίς βϊΒΤβϊιχϋ; ,χβΐ Πον- 
τιχίς χκΐ ^Α«»4ς χ«1 Θ^[χ4ί ίιβιχίίΜΜί ίίνιυ 
Γβ» ΠίΜιττίΜ»- 1χ ^ί τϋ» ίιξίΐύ» '^ίβίΧΟοο;. • 
'λγιξΛΐί^ίίχζ, χΒί 1βι/6ηιβ^ιβί ά 'ίίρα7»}•ψι^ν,' \ίν^ 
τν/λ*( ά Γοπβτκ^ν 'Λναηκτίλΐ τμ θιτσαλΐϊίχιι; 
ΙΙΐτββΐ ο Κβρηβ'ον, χκί «, Ιοιποί τί^ Α^/νπτΜΧΐ; 
««ί Γ•3 Ί13.υριχβύ χαΐ,τ^; ΙΙαλκιντίν^ι. 'ι^α^η, ^,* 
^ΜίΓχρνπΕί τβύ'*Ρώ;ιίς 'π«φχκ4ΐν«ΐ χαί ΛβνχινσΜτ Ιθ(1ίο8τι1ο3; κβγΛΐύΛΐν, τβΰ Ο ϊβ<1εΓ0η1 [ϊι 
ΐΛηΙίηοροΙίι ρΐιιιη εοανβαβΓε εχ ϊΐΙυιΙΠΒβίιηΐΒ ςυϊΐΐείιι ρΓΐβΓβο^ί 
ΑααΙοΙϊιΐΗ ραίποίυβ β εοοΒύΙίΙιυΒ έΐ εχετοίΐάί Ι^ώ^ 
ΡαΙΙάϋίϋΒρΓίεΙοΓίί ρΓβΓεεΙιΐΒ, ΤαΙίί!ιιιίΐίΐΓΐ)Γ3 ρήο- 
ίεείυϊ, Μΐοαι&ΐΐιιι (Ιίνίηο'ηιηι οίίΐείόΓυιη ΐόίί^ινΓ^ί 

IIαΓ|^^1^ϊ^I)38^5ιεΓ,'^ροΓα11^|1ϊι^οπ1^5I^^οΓ(^ιη^ρη1^>| 
ε( (ΐΒηΒίΙιΙίϋβ ρηναΙΟΓϋΐα αοιοε:: εχ ϋΙυΒίηΙϊαβ αμ- 
ΐΒΐη. ΒΒΐιαΙοΓίΙΐϋΒ ΚΙοΓκηΙίυΐ ραίπαιι» εχ ρηβΓεεη) 
βΐ οορΒΟΐίΙιαΒ, ΒεπδΙοΓ ει εοηβϋΐϊΐιυί εΐ ραίπόϊ»^ 
ΡΓΟίοβέηΡϊ ει ϋΗιϊβ ρΓο^Γεείίβ^ Λροΐΐοηϊυβ ε^Γα- 
ΓεεΙίί, ΒοπιοιιιΐίβρΓίεροίϊϋβ, εΙθΙ)-{;ΐί)3 ει ΙΗγποΙ 
ρΓίεΓεε'ΐίΐ, Ηίϊ ί{;ίΐιΐΓ ρΓίεΙεΕίίέ έ'ι 8εη3ίθΓΐΙ>ιΐ3_ϊίί 
ίΐ11αΓί5εβιΐ(:ο)103,4'8ίη]ϊΐΓΪ5(ίι]ί(1ε|η 
ί ραρίε νίοοΓίΐ,'εί ΛιιαίοΙίϋΒ έοπ- 
Μ!ΐχιπιιΐ3 Αήϋοί'ΐΐ Μ εΐ' ΤίιηΓΒΜΪ^ί 
αοίκαΓοκ εΐ ίϋβρ1ΐ(ΐηυ3 Κρίιρβϊ, Γίέΐρπίιυο ορβηίΒΐϊβ 
β1 ΡοηΙϊϋΓΕΕί Λκίαϋοκ εΙ ΤΙίΓαοίεκ ι'ίΓείβΒίΒ,'^^ϊφΜ 
ΡαΙκίΙίηίκ: Ε» [ίεΛΐ;]ί8,νεΓρ Οίοβαοηΐϊ ΑΪεχδό^^, 
ίΗΥβηβί ίβ' ΙΙίρΓΐ)5θί}ίπί(Ε , Οί'ηΙίΚύβ Αηΐ57ό8Ητίιρ»&- 
Ιοπ|είΒ'νϊεΓΐΓϊ'υ8,ΡΕΐ[•υ3 ίίόΓΪηίίίι ςίΕίοπ^υβ'νϊ'Ιίίΐίο^ί: 
ρίο βΐ ηΐίτϊίο ^νΡ^'"^^".^- ^ίο^ηί αιίΐεπί ήοιοάΒΪ 
ρΒρΓε βΓβηΙ 1'33θ1ίίΐ3ίιιυ8 εΙ Ι.ιιηπίιι^'^ρίδεοηί', βί 
ΒοηΐΓβοϊύίρΓεϊϋ^ΙβΓ. Λ<1εΓ!ΐΐ'εΐ ΤΙιεόιΙοΓεΙυ» ('ί^η. 
ΙΙίε βηϊπι ιιΙ Νβ•ί1οπαπι,ΐ3 ΙιαΗίο'ϊ εο ([ΐιοίί έορίτι 
ϋιιΟίίΒεϊία Ιιεαίί Γ^ΓϋΙί ε£ΐριΙ<•ί 80Γϊρ5ϊ38βΙ, ά'οίο- 
800ΓΟ (ΙεροΕίΙαβ ββΐ; οηιβ &αΐΒ[ΐ||]|.^ϊ].];ΐ6ΐΒ Η!019,>> 
ρΑρΙυη «(ΙΙϊΒΒβΙ ϊί ρηρ^αη ίί^ίφ. «^(αιϋνΜ^«I^ 41 ΝI^ΕΤ^ε ΟΗΟΝΙΑΤ^ί 44 (1ΐθάθΧα8ΑβΙ^(αΐ68ΐ;θαΐΙ1φ1β&1>6θ1ί(ΙβΓ&8&άίΐη- ΑθΜ^«/»:βτος ό Κύρον βύτ•ς 7«Ρ, •»« Νιστβοιβνβς 
ρβΓ&ΙθΓ6ΐη Τΐΐβοάοβίαιη ΓβΙαΙίβδβΙ, βρί>βθρ&(αΐΙΙ Ι^γιζόμ^ς ^ιά τ* γροί-ρΛΐ ΧΛτά τών του άνίον 
ΓβΟβρΗ; ]α88α8 68( &αΐ6ΐη Ιΐαίο βοϋ νβΟΕΓβ. δϋ1> Κυρίλλου ιβ' χ•^αλα/«ιν, τυιΒγρέθΐί πβοά Διοσχόοβν 
ΜοΓΟίοηΟ νβΓΟ ρΓβΟββ 0ΐ>(υϋ( βΟβ αοβαβ&ηβ ςπί ποοΛλβών Λ Λβονη τώ πβίιτβ Ρώ/^υς/ χβα η^ν ^9ί^^^ 
ηοη ΓβΟΐβ βΙΙΐη αΐ ΙΐβΙβΓβάοχυΐη βΧΟΟίηΐηυηίο&νβ- άπβτγ'^ας πίστα, ηη^σθη ψβόίο'ξος• χ» ^ο«α- 
ΓΛηΙ. ί*«τα χο^ίσααβνος ηιίνον ττρβς τον Βασιλιά θιο^όσκον, 

βασιΙίΛ θιοίόσιον, άττέλαβι τήν έτισχοιηδν• έχ4)ιύσΟβ Λ /ΑΟιη^ τβύττρ σχβλάζια• έιτί Λ Μαρχιανοϋ <^«4««( 
ίκίΜ•κί$ τίοίηΐ'^ορών τάν ούχ Γνλό^Μς βκυτόν βητοχηρνξάνΤΜν &>ς έτιοό^οζον. 

5. 0ΐηα11>α8 Ί^ΪΏΤ, η{ άίοΐυΐη 681, 0θηβΓ6^ΰ8, ι'. πάντων ούν^ ^ς ΐίρνται, συναθροισθέντων, οΙ 

Ηοίη&ηί ραρ» ΤΪΟαΗί, ρΓ6β1θςα6η<68, ΟβηβαβΓυηΙ τοττ^τιςριβταΐ 'Ρώ^ης, προλογέσαντβς, ι^ξίουν μ^ συνι- 8700^0 ηοα βοηβίοΙβΓβ (]61>6γθ Οίοβοοηιιη. €αιη 
!ΐα(βιχι ρηοίβοΐί (ϋχί88βη( αοη οροΓίβΓβ ίΙΙαιη, αηΐβ- 
ςα&ιη οοηάβιηα&τβΙαΓ, & 8688ίοη6 βχρβίΐί, Ευββϋίαι 
ΟοΓ^Ιβ» ίΐΐυιη &οοα8ΐι!αηΐ8 &88ΐΐΓ^ίΙ; &1ςυ6 ίΙ& ρΓββ- 
ίύοϋ8]ιι1>θηΙϋ>υ8, ίη ιηβάίο οοηβΐίΐαΐυβ ββΐ ΟΐοβοοΓαβ. 
ΨΛ ίΐΑβ^ίΙ&ηΐ6 Εα86ΐ)ίο πΐ βυα βοοΙτ& 0ίθ8βθΓαιη σριάσαι τ^ συνόλω Δλόσχορον. Τών Λ άο;ζόντ«ν 
ΐίπόντβ#ν Μς ου ^ίΖ βΟτβν προ χ«τα(ίΐχιβς ιζν^ιΐσθαι 
του συνι^ρίου, Εύσίβιος ό Δορυλαίου χατνγορ^σΜν 
αυτοΰ ανέστιο• χαΐ οΰτβ* χλλβυσβίντοιν τών αρχόν- 
των, έχαθέσΟν Διόσχορος έν τώ ^άσω. χαι του Ευ- 
σββίου αιτι^σαντος αναγν»σΟ]^ναι τιδν πβψ^ αύτοΟ ρβϋϋθΓ6£[ϋΓ&(ϋΙ&ΐ6β6Γ6ΐΐ1Τ,ρΓ8βί6βϋθ6η8αβηΐηϋ1- Β ^ο5ιΐσαν τώ ρασιλιΐ χατά Διοσχόρου ^«ησιν, οί «φ. 

._* ^ _.^.Λί • χβντβς προσίταξαν αύΤόν ρών έν τώ μίσγ χαθισθ^• 

ναι, τι^ν ^ϊασιν ^ι αναγν»σ6|9ναΐ' ^ς ^«αλαριβανού- 
σνς ώς ου χα^ονιχώς χα6(ΐλι Δκόσχορος φλαβιανόν 
χαΐ τους λοιπούς ορθοδόξους, ^θώωσι Λ τον αιριτί- 
χόν Ευτυχία, χα^βζι^ς άνιτνώσθι^ χαΐ -^ό παρά. του 
βασύ^ως βιο^οσιου πιρι^θιν προς Διόσχορον γράμοΛ' 
χαΐ ίπβΐ προς τοις άλλοις ί^ιέΐί^ιιτο χα) θ(θ(^»ρ4του, 
ίιαλαριβάνον |λι4 «λβιίν αυτόν «ίς τήν βν Έψέσω ίιυτί- 
ραν σύνολον, βάν /*ιδ πάσι ίοξ^ τοις συνελΟβϋσιν, οί 
άρχοντις ιΓπον, Εΐσίτω χαι θιοίώρ^τος χοινων«σ«ιν τ^ 
συνόίω, ίκέί χοά άποχατιστυσιν αυτώ τΐϊν βπισχοπην 
ό άγιωτατος Λίων χαι ό θιιότατος |3ασιλίύς παρβΐναι 
τούτον έχ<)βυσ(ν. 

ς'. Ένισταρένου ίϊ Διοσχόρου χαΐ τών συν αυτώ. Ιαιη ίη πιβάίο 8ΐ&(ιιβη(1ιιιη, ροϋϋοηβιηςυβ Ιβ^βη- 
<ΐΑηι ; φΐ» θχροαβ54ΐ ςαοιηοάο ηοη ο&ηοηίοβ ιΐβ- 
ρθ8ΐιί88θ1 η&τί&ηυηι ΟίοβοοΓυβ β\ 0«16Γ08 ογΙΙιο- 
άοχο8, ίηηοοβηΐβπι &α(βαι (ΐ6<2ΐ&Γ&τί88θ( ΙιβΓβΙίοαπι 
Εαίγοΐιβαι. Οβίηάβ Γ6οίΙα(«8ϋη1 φΐΐΒ ιϋ> ίπιρβΓ&ΙοΓβ 
Τ1ΐθθ(1θ8ΐο &(1 0ίθ80θΓΐιηι πιί88Φ Γα6Γαη(, ΗΗβΓ». 
£( οαοι ιηβηΐίοηβπι ί&ββΓβηΙ, άβ ΤΙιοοάοΓβΙο, βία- 
ίαβηΐββ ίρ8ΐ ηοη αά 8βοαη(1&ιη Ερ1ιβ8ί 1ι&1)ί(ααι 87- 
ηοάαπι βιιηάαηι ββδβ,ηίβί οηιηίΙ)ΐΐ8 οοητ6ηίβη(ί1)α8 
6ρί86ορί8 ρ1&06Γ6(, <]ίχ6Γυη1 ρΓββΓβοϋ : Ιη£;Γ6(1ι&(ιΐΓ 
β1 ΤΙιβοάοΓβΙυβ οοη8688υΓα8 οσηι 57ηο(1ο, ςυοηί&ηι 
Γ68ΐί(αί( ίΐϋ βρίδοοραΐυηι 8αηβϋ83ίηια8 ίβο. 

6. Β6ρυ£;η&η1ίΙ)ΐΐ8 ααΐβπι 0ίθ80θΓθ βΐ ε] α» ίηα- ΙθΓί1)α8, ρΓ»8ίά68 ϊηΙβΓ 86 6θ11θ6α(ί 8υηΙ ρβπηίίββ- Ο οί άρΧοντις ^αλάλΐ}σαν ιίσβλθβίν τίΜς αυτόν ιν τάξει Γαη1([υ6 υ1 ίη^6ά6Γ6ΐυΓ ΙαηΙυηι α( &06α8&ΙθΓ β( 
8ΐ&1α6Γ6(ατ ίη ηΐ6άίο• Α66α3&(ιΐ8 ί^ίΙοΓ 63ΐ Οίοβοο- 
Γα8 α Κοπιαηί ρ&ρ» νίο&πίβ, 6ΐ Εα86ΐ>ίο Ι)0Γ7ΐ6δΒ 
6ρί86ορο, ςυοά 8&η6ΐί88ίπιί ρ&ρφ ίβοηίβ βρίδίοΐαηι 

ήοη Ι6β^ί886(, Οαηΐ 8βρϋ68 β&ΠΙ 86ΐ66(αηΐΠ1 ]11Γ&886(• 

£1 ίηάθ ά&πιη&ΙαΓ, ιι( ρ6Γ]'υΓα8 ; 6( ςυο<1 β&ηοίαπι 
ΡΙ&νί&ηιιπι δίαΐίηι α( άαπιηθίυπι Γ6(ϋ1ί886ΐ, ηβςαβ 
υΙ 86 άβίβηάβτβΧ ρβΓηιί8ί88β(, 86ά ηοη (1ίο1& ο&υβα 
έααι €ΐ6ρο8υί886ΐ. 0ίθ86οηΐ8 νβρο άβ Ιιίβ αροΐο^&ηι 
ρηθ8ί&η8, άίχίΐ : Νοη πιϋιί 8θϋ ^α^I^^^ϋ^1 Γβΐίςαίΐ ίηι- 
ρβΓ&ΙοΓ, 86ά 6( ^αΥ6η&1ί θΐ Τΐιαί&βδίο βί οβΒίβηδ, 
ήθ8ΐΓ8Βςα6 δβηίβηΐί» αηϊνβηα 87ηοάυ8 οοηββηδίΐ. 
0Γί6η1&ΐ68 Υ61Ό βρίδοορί 6χοΙ&ηι&ν6Γθ : Νβηιο οοη- 
86η8ί(, νίδ αά1ιίΙ>ίΙ& 68ΐ, άβροδίΐίοηβηι ηο1>ί3 ηιίη&Ιί χχτΐφγόρου, χαι χαθισθ«ναι ιΐς τό ριι'σον. Κατ^τ^ρβίτο 
τοίνυν ό Διόσχορος παρά τι τών του 'Ρώαιις τοποτηρη- 
τών, χαι Εύσιβίου του «πίσχόπου Δορυλαίου, Οτι, τήν 
επιστολή ν του αγιοτάτου πάπα Αιοντος έπτάχις ίπ£ 
πάντων ό|χόσας άναγινώσχίιν, ούχ ανέγνο» * χαι ίντιΰ* 
Βεν χρίνεται ώς έπιορχος* χαι οτι τόν έν άγίοις Φλαβία- 
νόν, ώς χατάχριτον ^^$ύς ΐίση7«7'> ^^^ ^**^^* άπολο- 
γΐας ηξίωσιν α7λ* άχρίτω; ούτω χαθιιλιν αυτόν. Ό 
^1 Δίόσχορος άπολογού|ΐινος ΙπΙ τούτοις Ιλιγιν• Ούχ 
ΙαοΙ ριόνω τήν χρίσιν ό |3ασιλιύς «πέτριψιν, άλλα χαΐ 
*Ιουβιναλίω χαΐ θαλασσί» χαι τοις λοιποί ς, χαΐ ίπΐ 
τοίς χ€χριρΐίνοις πάσα συν^^νισιν η συνοδός* οί ^^ άνα- 
τολιχοί έπισχοποι «ξβόιησαν* Ού τΙς συν^νισι, |3ι« 
ιγννιτο, χαθάίρισις η^Γν ηπιιλιδ^η, στρα-^ιώται ^**τά 8ηηΙ, ηθ1)ί8 ίη8(&1)&η( ΟΙΠη 1>&6α1ί8 βί ^Ιαϋϋδ Οΐίΐί- Ο ράχλων χαΐ ξι^^ών ί^ίσταντο, χαΐ ρΐ(τά πληγών •ις 
|6•, 6ί !θΙί1)118 ρΓ688ί ίη 01ι&γΙ& ηοη βοήρία 81ΐ1>- άγρα^ον χάρτην ύπίγράψα^Αΐν. βοηρδίηιαδ. 

7. Οαπι Βοδίΐίιΐδ δβΙβηοίβΒΥβΙιβπιβηΙΙαδΟίοδοοΓυηι 
Γ6ρΓ6ΐΐ6ηά6Γ6<, 6ΐ Γββ(6 οοηΐτα Εα(76^βΓη ορίη&Γβ- 
Ιιύτ, ίΐΐαηι ίη(6ΐτο^ατ6Γαη( ρΓββδίάβδ : ςα&Γβ ηυηβ 
Γ66(6 ορίηαηδ, <ΐ6ροδί(ίοηί Ρΐανίαηί 8η1>86ηρ8ί8ΐί? 
ΙΠβ ϋΐιίβηι νίπι α ΟίοββοΓΟ &€ΐ1ιί1>ίΙ&πι ρΓββΙβηάΚ. 
Ουοι &αΐ6ηι1ιί6€ΐίχί886ΐ: Νοη οροΓΐβ1)&1 (6 Ιιοηιίηββ 
ηίοΓπιίά&Γβ ί1& η( Γ6ρΓ6ΐΐ6η8ίοηβπι ίηοηττβΓββ β( 

0&<ΐ6Ρ68 ; ΓββρΟηάίΙ : δί Ιΐηΐ6 ρΓΙΒ8ίά68 8ΐ6ΐί886ηΐ, 

ρΐτο!68ΐ&1υ8 6886ΠΙ ; & Ιβ αηίβηι ^α^ι^^αια8, η( & ρ&- 
Ιτ6ΐα•(ο,ηοη «αβη• βιίιη, ΠϋύΜβηίίη, ίηςαίΐ, αρα- ς, Βασίλβίου ^β του Σιλιυχκας σ^ο^ρότιρον β).€γ- 
χοντβς Διόσχορον, χαΐ ορθώς χατά Ευτυχούς ^ογιχα- 
τίζβντος, ^ρώτΐίσορ» αυτόν οί βφχοντις• Διά τί, νυν 
ορθώς (^οξά(ων, ύκίγρΛ^Λς τότι τ|| χαθαιρέσάι 
Φλαβιανοΰ ; *0 Λ τι)ν έχ Διοσχόρου προεβάλιτο 
|9ίαν. *Εχι{νου ^ι ιίπόντος, Ούχ Ι^ιι σ< ανθρώπους 
έντραπ^ναι ιίς χατάγνωσιν χαΐ ιίς ιττώσίν σου, 
άπιχρίνιτο' Εΐ προς άρχοντας βΓχον, ί^ρτύροσα 
αν. παρά σου Λ, χρινορΓι/ος, «, παρά ιτατρ6ς δι- 
καίου, ούχ {χρώριην ΠαΙς γαρ, γν^Ι, πατρί ^ιχαια Ιέ τΒΕδλυια υβ. ιχ. 4• Μγων τβ6νο(Τλ>. Εύσββίου ^ε τοΰ Δθ|»νλαέου λ<γον- Α ίν€ίη$ία Τ6ρθ$0€η8, πΐοΗοΙηΤ, Εα86ΐ>!α8 Τ€ΓΟ Ο^Η τος ότι, Φλαβιανον τοΰ χχθύόντος Εύτυχ;^ χρινοαΙ- 
νου, ιγώ ό χατιο^®^^^ Ευτνχοΰς κίτίΑθΜν ου συν- 
ιν»οήθ);ν χαι τών αρχ^όντοΛ'^ αιτκωαίνων Διόσχο^ον 
ώς των χανόναιν παραβάτιςν, αυτός £|ρ;ο' Και ύ^ιις 
παραβαίνγτι, βιο^ώαητον ά^έντις <ΐσιλ6(Γν ιις τιβν 
σύνολον. Οι ^< (Ιπον- Κατηγόρησαν ί^μ,ύν ιίσιλη- 
ΛνΟιν* ό ^β, Και ^ιά τί, Ι^η, χαθιζβται ως <;τίσχο- 
πος ; Οΐ ^< αρχονης; Καλώς, β^'^^^^'• ^« Ενσ^βιος χαΐ 
θίο^ώρντος Γ> τα'ξβι κατηγόρων χαΟι'ΐονται, ^ιότι χαΐ 
ύαίΐς IV ταξκ χατηγοροναένων όντβς χαθί^ισΟι. 

η'. Πάντων ^β ιπΐ τούτοις άναγνωσθέντων των τι 
«ν ΚωνσταντινονπόΛΐι παρά Φλαβιανον πιττραγαί- 
νων 11 ; τήν Εύτυ;ζόνς χαθαίρισιν, χαΐ των έν *Ε^(7» 
τ4 ^(ύτβρνν τταρά Διοσχόοον 7Γρχ;|τΟ/ντων Ιπι τ^ τγϊοΆ άιχϋ 8ί1>ί, άααα ]α(ϋολΓ6ΐτΐΓ ΡΙ&νίληαβ ςιμ 
Ειι(3'ο1ΐ6ΐη (ΙβροβυβΓ&Ι, ηοα Ηουίβββ υΐ Ευΐ^οΐιί• 
αοοαδ&Ιοη ίο β^οο^ίαιη ίηΐΓ&Γβ. ΕΙ ρΓ«8ίάίΙ)α• 
ϋίοδοοΓυιη υ( ο&ηοαυιη Ιτ&οδ^ββδΟΓβιη ΑΤ^υβαΙί- 
1>υ$ : Ε( νθ8, ίηςαΚ, οαηοηββ (Γ&ηβ^Γβάίιΐΐίηί , 
Τ1ιβθ(1θΓ6ΐααι 8ίηβηΐ68 ία «^ηοάυιη ίηίΓΑΓβ. Οιύ 
(ϋζ6Γ6, νο8 &6οα8&ΙαΓα8 ίαΐτοίτϋ: Ε( ςιι&Γ6, ίηςυίΐ, 
86(ΐ6ΐ υΐ βρίβοορυβ ? Ε( ρΓ<Β8ί(ΐ68 : Ββηβ, ίηςιιίυαΐ, 
Ευ86ΐ)ία8 6( Τ]^6θ(1θΓ6(α9 ίο αοοαβαηϋυιη οηΐίηβ 
8βά6θ( 60 ςυοά 6( νο8 ίη ΓβΟΓίιιη ΟΓάίηβ «βά^Ιίδ. 

8. Ρθ8ΐ(ΐιΐϋΐη €ΐβίη()6 ΙθοΙα δπηΐ ςαβ €οο8!&η1ϊ- 
ηοροϋ & Ρΐανίαοο ίη Ευ(7€ΐιί8 άβροΑΪΙίοηβιη ί&€ΐ& 
ίυ6Γ&η(, 6( ςιΐΦ ΕρΥιββί ΓΟΓβυβ α ΟίοβοοΓΟ Αά Ρ1&- 
νίιιηί άβροδίΐίοηβιη &οί& ίαβΓ&ηΙ, οαιηςαβ Γ6θ1&'6ΐ Φλαβιανου χαΟαιρισιι, ζητου'Λίνη; τι τϋς ορ9ΐΙς χαΐ Β νβΓ& ορίοίο ςυ&ΓβΓβΙϋΓ, 6ΐ Π&νί&ΠΙΙβ (Ιίχίβββ Γ6- &).ηθοϋ; ^όξης, χαΐ Φλαβιανοϋ μεν Γ^ρεβέντος ίτι 

έχ ^νο γύσίΛίν χαΐ ^ύο ^ύτιι; βλκγι τόν Χριστ&ν, 

Διοτχόρου ίε ^άσχοντος οτι Τό Ιχ ^ύο ^έχοααι, το 

9'^6 ού ^ίγοιιαί' υυετά τ^^ν £νωσιν ^ύο ψύνεις ονχ (Ι- 

σίν* οι οφ;^οντϊς χαι η σύγχλητος ιΓιτον* ΠιρΙ ριΐν 

τί5ς ορ9;$ς πίττιως οαίρι€εστίρ«ν (ξίτανιν τ^ ύστι- 

ραια 02Ϊν γενεσ^Λΐ συνορώαβν* εκύ ^ε Φλα^ιονός 

χαΐ Εύσέβιος {χ τι τ^^ς των πεπροτ/μίτβΛίιν άναγνώ- 

σβωςχαλ^ς ^ων4$ς τινών «ξάρ^^ων της χαθαιρίτίως 

βπ/τών ^(ίχνννται ριη^βν περί την πέστίν σ^αλέντις, 

άλλα [Αάτην χαΟαιριθίντις, ^αίννται ηαΤν χατά τ6 

Β<^ αρ4σχον ^ίχαιον βίναι, •1 παρασταέηιχϊν τβϋ 

Θβιοτάτω ηριών |3α7ΐλιΐ Διότχορον τον ^Κ\ίξτ^9ριίΛς^ 

χΰύ Ίον€ε>«λιον τον 7<^οοοΌ>ύριων, χαΐ βάλάσσιον ρβπΓβΙαΓ 61ιπ8ΐαιη βχ ()α&1)υ8 ηα1α:ί8 β( <1υ&8 

η&1αΓ&8 6886, 0ίθ86ΟΓα8 Υ6Γ0 άΙοβΓβΙ 86 6Ζ άυΚ- 

1)υ8 ο&Ιαηβ Γ6θΙρ6Γβ, ηοη &αΐ6ΐη άιι&8 η&(*ΐΓα8 ; 

<]α&8 η&ΙϋΓ8$ ρ08ΐ υηίθ116ΙΙ1 ηοα 6886, ρΓ8β8ί(ΐ68 6ΐ 

οοηοΙΗυιη ()ίζ6Γ6 : 06 Γβοΐα β(ΐ6 &06αΓ&ϋυ8 6χ&• 
10611 ρο3ΐ6Γ% (1ί6 &6Γί οροΓΐ6Γ6 ]η(6ΐ1ίβ^ιηα8 ; ουιη 
&αΐ6ΐη Π&νί&ηα8 6ΐ Εα86ΐ)ία3 61 6ονυπι ςιϊ» 
αϊ) ϋ8 &ο(α βαηΐ ΐ66(ίοηβ, 6ΐ ςυοΓυηκίΑΐη βΟΓϋΐη 
(!6ρο8ΐ!ίοηί8 αποΙοΓαιη νοοβ, ηοη ιϋ &(1β βιτιινίβββ 
6ζΙιί1)62ΐηΙυΓ,86ά ηΙ)8(ιιι6 οαυβα ^6ρο8ΐϋ βίηΐ, ηο1)ΐ8 
νΐάέΐαΐ* ]υζ(& Οβί 1)6η6ρΙ&6ΐ(οιχι 3υ8(ααι 6ίΒ8β, βί 
άίνίη!88]Ίχιυιη ίιηρ6πΐ(0Γ6ΐιι 66Γ(ίθΓ6ΐη ί6β6ηιηα8 
Οίθ3€θΓυιη λίβχαηίΐη'φ, Ιυνβη&ΐβιη Ηί6Γθ8θΐ7ηι», 
βΙΤΙιαΙ&δδΙυιη 08Β8&Γ6α!, 6ΐ Εαδ6ΐ)ίυιη Αηο^τΓβΒ, β( τον Καισαρίίας, χαί Εύσέ€ιο> τον Άγχύρας, χαι ^ ΕαδίΗΐΙΐΐυπί ΒβΙ^Ιί, βί Β&δίϋϋΐη δ6ΐβ116ίβΒ, ίΐϋ'ΐΐβ 

^Λ.^-^ -Λ- ««.«..«.«Λ — : α^^Λ _•.. ••.- ι? Μ. _.^ •_.--*__•-• _Α _ Εγηοάι αυ6ΐθΓ68 βίάβιη ροκηοΒ 8αΙ)36<!ί08 ίαίδδβ 6ΐ Α 
άϊ^ιήΜβ 6ρί8οορ2ΐΙί (1^61(11886 : Ι^^ιηυδ, Ιβ^ιηαδ• 
5οί6η(1οιη 6ηίιη ββΐ ρηβδΜαίη ςυβακί&οι, υΙ)ί 1αα• 
άβιη 86η(βη(ί& &1> ίρδίδ ρΓοηυη(!&(Α 68861 6ΐ & ωίιή- 
δΐΓ&η(ίΙ)υ8 ηοΙ&ΓΪίδ ΐΓ&ηδοηρΙα, 8α1)86ΗΚ>6Γ6 βοΠίόβ 
6886 ί11ύ(1: /β^'}ΐιιΐ5,υΙ&τηι& 68961 8βη!«ηΙίιι,ηβςυο 
ςΐυββ νίδ βαδρίβίο Αδ8αΓβ:6Γ6ΐ ςυιάςυ&ιη αϊ) Αΐη&ουβή- 
8ί1)α8 &άα1ΐ6Γ&(υ!η ίαίδδβ. ΕΙ (&ΐ6ΐη ςυ1(ΐ6ΐη Αη^ιη' 
1ι&1)αίΙ ρήπια αοϋο. Ενστάθιον τόν Βηριτον, χαι ^ασΛβιον τον ΣίΛίν- 
χείας, τβύς ίξάρχοντας τίίς τότε σννο^ου τώ αύτώ 
ΙπιτιμΙω ύττοιτισιίν, χαΐ τοΰ έπισχοττιχοΰ άξιώαα• 
τβς άλλοτριω^ναι• Αίγψους, λίγιαονς, τοντ^στ» 
Ιενέτνωοιν. ΊβΤίον γ*^ β^* ^ιαλαλιάς βίας ^ϋποτε 
«-/ινοαένι^ς ντΛ τΰν οΕρ}^όντ•ιν, χαΐ τταρα των ύττη- 
ρετουΐΑενων νοταρίνων άιτογρα^μένης, υπέγραψε τις 
αντών τό ανέγνω^ιν ττρός τό ι?ναι |3ιβαιαν τι&ν ^ι«- 
λα>ι«ν, χαι μτί^εαίΰο» εμπίπτενί ύπόνοιαν, ώς <χα• 
χονργη9η τι πάρα τδν ύπογραρίοιίν. ΚαΙ τά ιάν τ^^ς 
πρώτης πράςίως τοιούτον ίσχβ τό τΐλος. 

3βραΗηΙαΓ ίη οοάίοβ ΓβΗριιαταηι ααΙίοηίΛΜ Βΐ/ηζχϋ ΜϋτηηιαΓία, φι» ηο8 ρΓΧίβττηϋίήηία. 

9. Χρεών Λ «^έναι ώς, τ;5ς άγΙας ταύτης (τνν- 1). δοίπβ ΟροΠβΙ, 0!θ80θΗ Γ&αΙθΓ68, ρ08((|α&1ά 

4^ου χκθαιρέοιι ΑεάσχαρΌν ύποβαλούσης τβν γινό- Ιιοβ β&ηοΐΑ β^οοάαδ βαΐη Αΐ6Χ&η<]ηβ ίΐΐοΐιιΐη 6ρ1- 

ψ»99 ΆλιξΜν^ριίας Ιητίσχοπον, οί ^βύτον Αντί- β δοοραΐη (ΙβρΟδαίΙ, & 0&(1ιο1ί(» Εβοΐββία βΧ6688ίΜ«τ 

λβίρβανόίΜνβι. τ4ς χαθολιχ^ς *Εχχλησί«ς απίοτη- βΙ 86ίρ8θ8 άί8€^(αηίβ8 ηοίηίη&νίβδβ βΧ βο ςυοό ϊ 

«κν, χαα 3Μχρινο«ι<»ονς ώνό/»ιασαν «αυτούς (χ τοΟ 

|ΐ;^ ανττί^ετ^ *»Ζς ^ύγμβησϋείσι παρά των Ιν 

Χοώχη^όΜ σνηΑ9ύντν9 Πατέρωκ, χαι «ΐς ^»^«χ« 

^ιηοέ9η«κν η«ίαατ«(|), £« οί ρι^ ΕντυχιανισταΙ 

ΑΜγόμ^ι Εΰτνχοκ καΐ Διόσχορον δέχονται, οι χαλ 

Αίγουσι τό» Δβοίτ^ηνν Χριοτόν όροούσιον μεν τΑ 

Πατρί, •ύχίη ϋε χαΐ ηριϊν, ^«α τό ριή χαχατίθεσΟαι 

(1) ληΐϊ£&άι«1ρ|β ι1^Μθ6ΐιη αβύΛΒΒ 1ι«)τ«ΙίοοηιιΧΐ 
ΐΜιΙβοϋΐΗη Α 66οοί1ίο €1ΐΑΐ6θ<1οο6η8]. Ρυϋ βηιιη 
ιΗοά ΟτίβοΙ&Ιίαιη •β1ιί8ΐιια(αιιι ίαΐ&ΐβ (βιηριιβ. Υί- (]ΐΐ8Β & Ραίήΐ3α8 €1ια1(ΐ6(]οη6 6θθ(ρΓ6^&(ΐ8 (ΙβοΓθΙ&τ^ 
τ&ηί, ηοη αϋΙιβΒββΓο, 6( ίη (1αο<ΐ6θίπι 866ίΑ8 (Ιίνίβον 
6886; (|υοΓυιηςυί(1βηι ίί ςαί Βαΐΐι^βΐιί&ηί άίβαηίατ; 
ΕυΙ^οΙίθηι θΙ ΟίοβοοΓαηι ιιοΰίρίυυΐ, ςυί βΙ Οοιϋΐ-ί 
ηυπι ΟΙΐΓίδΙαιη Ρ&Ιπ 6οα8α1>8(ϊιηΙίαΚ6ηι άί^ΜύΧψ 
ηοη &υΐ6ηι ηοΙ^ίδ, ςαία ηοη 6Γ6(1υη( ββΓν&Γί ίη 
Ολτίδίο Ιιαηι&ηΐΒ η&ίητη νβηΚ&Ιβιη ; «ιοί Ααΐ6πι ^ο- 

άβδίβ 6ϋ&ιη Ε1>6ά!€8οιη άβ ▼βτ. οϋ. γθΙ. & ηό^Ιν 6(ΰ- 
Ιααι (]ο11. Υαΐ. ι. Χ, ΙΆ^, πι, 4. 47 ΝI^ΕΤ^Ε ΟΗΒΟ.ΝΙΑΤ/Ρ 49 

οΑπΙυΓ αοβρίιαίί ηοη ΓβοορβΓυη! βηοΐϊουιη Ζβηοηίβ Α «ΰτούς (τώζίτΒαι ^ν ΧριττΔ τι^ν άλήθικαν τ^ς άν- 

ίυορ6Γα(Οη9, ςυΙ&Ι ΐΐί' ίΠο Ιίοη '&ΟάΙϋβαΐ&ϋζ^Ιΐίτ ' ^ρ^ΐΛ^ας γυ^ίώς-' ^ί Λ χαΐούαΐνοι 'Αχένβιλοκ ουχ 

ΟιαΙοοίΙοηβϋ'δΙδ 57ηο(ίϋ8'.Άό6ρΥια11 αυίβιη νοβ&ϋ έ^ξίντ'• τ4 ίνώτιχ^ν ΐτοο /3ασ(λ(οΙ»ς ζ^ν&ινος ^ιά 

σύνολον. *Αχ£^1όι ^β βχλιζθνσκν (Χ τον αη Ι/ιιν 
Ιπιτχόπου;* ό9ιν, βχ^βιττοντων τ«ν τταρ' αντοΓς ίιοέ«ν 
όν^(Ε βάτττίσΐίχ ιτοιοϋβΊ χατα τον Ιχχ11ΐ67(«οτιχον 
χανόνα^ άλλ* ιν τ^ ιορτ^ τ«ίν υ^ΐΜν θΐογβνίΜν άούον• 
ται ΰ^ατ«, χβΐ ταύτα ^νλαττβντβς, |3α7Γ:ίζόντ(ν ίν 
αντοκς* ά^λ' ον^ προσχοαιΟν ποιοΰσίν ιχοντίς ^ι 
χοινωνίαν έχ ττλΙαιτέρΜν ^όνβΜ πι^υλαγ^^ι^ν, έξ 
αντ;0ς χατά τ^ν ιοοτήν τόϋ Πασ^α σ^ιιχ|»οτάτας Ε«6/»έ- 
^ας τοις συνιονσι (^ί•^όασιν. βαιιΐ; βο (|αο(1 ηοή ΙιαϋβΓβηΙ βρΙβοοροδ.ΙΙηΐίβ Β'ρυά 
ίρ$03 ϋβϋοίβηΐίΐΐυβ ορίδοορί», ηόη ίαοίΐι'ηΐ ϋ&ρΐι- 
8ΐοα]αχΙ& 'βοοΙββί&δΠουιη'ό^Άοήέηι; 8θ(1'8αηο((Β 
£ρίρίιαηι«'6 ]Γ63(ο α'ίΐυαβ ΙιαιιηαηΙ, 6&δ(|ϋ6 Γβ'δβΓτ&ύ- 
168 ΐη ίί8ΐ)αρ(ΐζαη('; δβίΐ ηέςυ'β οοΗαΙίόηρίη ίαβίυηΐ: 
οοιηηιιιηίοήβπι υογο 1)αΙ>βήΙθ8 6χ ρηβΐίηίβ Ιβαιρο- 
Γ]1)α3 οα8(θ(]ίΙαΐΏ»6χ 6α ρβΓ ίεβίαιη ΡαδοΙκΒ Ιβήυϋ• 
8ίιιια8 ραΓΐ68 οοαν6ηί6αΙίΙ)α8 ροΓτί^ίιηΙ^ 10. ΑΓ:ί ^^τ1^αη^8ι8Β, ααΐ ΟαίηίΙη (ϋουηΙΟΓ ςτύ 
ϋοιηίηί είλπ^ΐί βθΓρα8 ΟΓβ&ίαιη ςαίάβιη (ΙίόαηΙ ίη- ι*. 'Άλ).οι 'Ιονλιανιοτα), ή'/9\»γ Γαϊανί^αι , λέ^οντ 
τ«(, οΓτιν<ς τ• σώαα τοΰ Διτττότον Χριστού λέγουσλ 
00ΓΓΜρ(ίΙ>ΐ6 ααίππι βχ ίρβα ίαοθΓηιρΙίΙ>ίΠ α88υΐΏ• Β χτ^ττόν ^'ιν, ^γΟαρτνν ^ι βξ κΟτϋς τ^ς ά^Οόρον 
^.;.χ«« Αϊ:; «.,»^«« ^: » ^• ;ιι« ^.ί^«-. " σν>λήψί«ς• Ιτβροι •έ )^7βντις το σύ^α τού Χρισ- 
τού ου ριόνον ά^θαρτον έξ αντ:^; σν^λιςψΐω;. άλλα 
χαΐ άχτιστον* Ιχάτιροι ^ϊ ^ΙονλιανισταΙ έχλιςΟνσαν 
άπό Ίονλιβινού τίνος Άλιχαρνασιως χαταρξαντος 
τού ^όγριατο; αυτών* Γαΐανΐται ^< από Γαϊανού χού 
7<νοα<νοα; αυτών πάπα Ιν Άλχξβτν^ριία, χαΐ .^^α^ι- 
ξααίνου *Ιονλίανόν, χαΐ τα ^ ^ό/γιικτΛ αντόύ* οδς οί 
ένθ(ντ(θΐ αυτών φαντασιαστάς χαΐ Μανΐ;^αίρνς χα- 
λοϋσί* χαΐ ούτοι ^ τους βναντίονς αυτών ^θαρτ«- 
λάτρας χαι χτι;νολάτρας ονο^Αάζονσι* Σιβνρΐται ^^ 
οί χαι Άγνοι^ται, οί λέ/οντ<ς ριιν τόν 9ιον Αόγ^ι^ 
πάντα γιν<Μ9Χ<ιν, τήν ίί ^βνω^ην αύτώ χαΟ' ύπ4- 
στασιν άνΟρ»πότΐ!τα 7τολ}α άγνοιιν* οιτιν'ις από 
τού ^07ρ«τος *Α7νο^τα€ ώνθ](ΑκσΟήσαν ΰπό τών ρΐίοηο. Αΐίί ααΐβιη (ϋουηΐ βχ ίΠα α88ΐιοιρΙιοηβ 
ηοη ΐΏοάο ίηοοΓΓαρ(ί5ίΐ6 6$86, ββά βΐ ίαοΓβαΙυιη ; 
υ(η(}α6 ^α1^{ιη^8({Β &ρρ6ΐΐΑΐί 8αΏΐ βχ ^α]^3^ο 
ςι^ο4αιρ, |^α1ΐοαΓηα886ο 1ια]ιΐ8 άοοΙπι^οΒ αυοΙΟΓβ } 
€&^(^^,ϋΐία^ ερΓίιοα ραρα ΑΙβχαηοίηΦ ΓαοΙο, βΐ 
ίμήμμί .^ιιοο6399ΐ;6 ςΐμβημι^ <ίΡ9<π•8ΐϊαρ[ΐ. ίαυΙοΓβ ; 

<Κ9,^ ^Ηϊι *4νβ;ί?ΛΓίϊ Ρί^*ΐίμ8ί^8ΐΛ8 'βΙ^Λ^^ 

ςαηΐ,.υ^ϋχα . νβχ1>Ηΐη^ρΗ)ίΐί^ .Ι1ί}8(;^|τβ, .ιιημαω . υθγο 
Ρ)ί? ηρωάίί^ί ίαρ.ί;.,8αηΙ αμΙαπϊ.ρ.Ι §βν?ήαηί^.0οη1ο. 1)&5φ(φ\,ςΐμ.|1ί6νΐΧΐΛ..μΐ^.νρ .ρβυ^^ Ο εναντίων αύτοΓς• /ηροι ^λ Σ<^«ρΓται, οί χαΐ Κον• 

^ρρ^«^α1^ρ[ΐρ^Γ,ΐ(;^;]^α,8^α\|1ίΒ^ςμα1ί|ΐ^1^.^^β.^Ρ^ ' τοβαβ^ίται, οί λίνοντις Ινα θιόν ιΓναι τώ «ριθ]χώ, 

ΡαΙί^ςΐη.Ι^Ι Ρΐί(ΐ^, βΐ ^^|^μ^ βαρρΙαίρ.,ςΜοβηΙβδ, χαΐ ουχί τ^ άπαραλλάχτ» Ισότιιτι, χαΐ τόν αυτόν ςαί .Ρριμο1ϊ8^(}ιμρ ρ<^α\ίηΛΗ,8μηΙ.Α, 8ΐμ3 ;α(1νβΓ»Λ- 
Γίω,ιιι^^Αΐ) μ8ί9.?\?ί^Β*?Α9Ρ9ΐί^ρν!^Φ"?α\»® εοη- 
ν)1>»»)ί1ομ.4ί?«.Ι?μ*μΓ,4ΐβ.Ιβ$.ίρρ4ιμη.φίΡ(ΐα 

ςΐ ςαί νοβα]ίχβρωΓ.ΑςηρθΙ^.,,,ρΓί.υ^?.Η»ίί^βϊη ^οί**- 
ύαηΙαΓ ΤΗβοαοδίαηί υΐ Τ1ιβοϋ9^,1α|;η^ Αΐβχαηάή» 

6ρί<;6ορυιη Γβοίρί6η(68. ΑηαΙ1ιβΐΏα(β αιιΐβπι αΙ> ϋΐο 

ρβΓβα88ί, Α^ηορΙ» ςαίάβιη ρΓορΙβρ ί^ηοΓ&ηϋοΒ άοΓ- 

Ιπη&αι, €1οη(οΙ>α1)(ϋ1ββςυ6 βο ςαοά ηοη ΓοοίρεπβΓ ^ 

«Ιβίαςβρ&ι^οα ίι^ια.Τ1ιββ(Ιθ8ί&ιχί γο^βΑ^ατ α 9ιη8 ΐ(ά- Πατ<ρα χαι Τίόν χαί άγινν Πνιύ^ ^'άσχοντβς, οι- 
τινις Κοντοβαβ^2ται ώνο/ιάσΟ:βσα» ύπό τών εναν- 
τίων αυτών, ^ιά τό ιν τοίς λβ^ο^ανοις Κοντοβάβ^ον 
IV Κωνσταντινουπό)4ΐ Ιχΐιν τι {Αυσαρον συναχτιζ- 
ριον, χαχιΐ σ\§νζίγ%σθΛί τους τα τοιαύτα ^ρονβύν- 
τας. Ούτοι άί οί λι^όμινοι Κοντο^αβίίται, οί χαΐ 
χαλούαινόι Αγνοί ται, πρώτον ^Ίν έχαλούντο θη- 
^οσιανοί , ως θιο^όσιον ^ι;^όριινοι τόν γινόριινον 
πάπαν Άλιξαν^ριίας* «ναθι/:*ατισΟίντις Λ πβ^• 
αυτού οί ^'ιν Άγνο^ται ίιά τό ^άγιΐΛ τ;ίς αγνοίας, οί 
Λ Κβντοίαβίίται ίιά τό ριή ίίξασθαι τόν πιρΊ τής 
άγίχς Τριάδος Λόγον τόν υπ* αυτόυ ίχτιθέντα, λβι• ΤβΓ8αΕα8>,«;<ϊαθ.,ΧΚλΐν.Γβ«ράαΐΐΓ'ΙΙΐ^Οΐ1θάνΐΐη>•υ* ο πβν ούχ^ χαλούντα* ύπό τών ιναντίΜΥ «ϋοίοπι .98Χ. .δβ4 βϋί 6χ.ι1ηοΙηο& 8«ιαΛ9θοβΙο>,&1ϋ 
βο 1οοο;£οη1ο1»&1^ί^ρ.£ΐϋθ9ηοαη1&α( \ςιιί(1βΐη.'ίπ 
8111) £ΐ9• Ρ&ΐΓβ £.1 Ρΐΐί^ οί • ^ρίχίΐα . 8|ΐηο1ο . βαϋηιοηβ. ^αΐ 
υΔΗΐη. (Ιοοίνίο&ιη . Ιβαβηΐβκ, .(ϋ8€ΓβρβΑ( ; νοτο^ .ρβτ 
ί9ηοΓβο^-<^Ιοκΐ^^ιι<^ΐΒ. $βν^υΐΒς.αοΓ«οίρία9ΐ.ιιΐΓί- 
€|ΐιθν ΑηΙίΟίΟΐιίο^ΐΑβΙαιιι.βρίΒΟοραιην ^ααρΓορ(6Τ;6( 
8βνβΓϋ8Β ηοιηίη&ϋ 84ΐα(• . • > ι:: ^^^ . :•/•• ι.- •. : :« ' 11•.»:Α4« δβνβΗΙ»,• •Τ!ιί!<ί(1^^ί«!ί •βΙ=•«ιιι«ΜΗ8Μ,= 
ςαί ρΓβΒάίβ1θ3 δβνβπιιη β( Τΐιβοάοδί&ηαπι αβοίρίυηΐ 

βί.ο)ΐρ?.;ίΜί3.Ρ!α»ΐίΙνιν.ιΐί^ΐ4ίαμ.« ορβορρ^Ιϊ^β.ίΐαί, ^η 

8υ& (1β ΡαΐΓβ 6( Κίΐίο βΙϋδριχϋιΧ 83ΐη6(6 άοοΙιίΐΗΐ 
οαηι €οη(οΙ>α1)(1ί(ί8 βοη86ηϋΓ6η1, €ϋ8€Γβραη( αιιΐβιη αυτών, ίπ•ι#ή ου ίίχβνται ίτι θΐο^όσιον, ώς ι2ρ:β• 
τα^, άλλ' οί ^άν ϋικ, τού ίόγριατος Άγνοίται, ο» Λ 
Ιχ τού τόπον, Κοντοβαβίίται• χαΐ συρι^ονούσι |ύν 
άλλΐ}λοι; ίχάτιροι ιίς τόν πιρΙ Πατρός χαΐ Υίού χαΐ 
άγίον Πνιύ^ατος λόγον, ώς ίν (^όγρια <^•ϊ»τ«ς, ^ι«- 
^ωνούσι Λ •1< τό πιρι τί5ς αγνοίας ίόγρ»• Σ•6<ρ«ν Λ 
Λχονται ί'ϊ Ιχάτιροι τόν γ^^ό^ανον *Ανηοχβ{«ς 
Ιπίσχοπον' ^ιό χαι Σι^^υρίται άνθ)ΐάσ0ΐ99>αν. 

• ια' *Αλ)βι Σίβϊίρΐτα*^ χ>1 χ«1 θΐ0(ίβΛ«<^ ««Λ 
ΠαυλιανισταΙ, οί (ίιχόαινοι Σιβίρον χαί Θ«οίόσιον 
τους ιίρυριένους, χαΐ συν αυτοίς Παύλον τόν Ιπίχλην 
Μιλανόν, οίτινις Ιν μΐη τώ π«ρΙ Πατρός χαΐ Τίοτί 
*θΛ αϊ7«ν Πιηυ|λατ«ς - 9Ϊγμξ&ι 9τψγ^ΦθΗ -Ι^ ΤΗΕ5Αΐηΐ υΟ. IX. 
»> Λί^'ί .ί*!-^ ω Α αΐΐϋϊ,ϊρίί ίΐιιί<1βοι.Γΐ;οίρ:<;ηΙβ5 Τίΐι^ο ΪΟΐίιιιιιι:) Γ«ιι• 

Ιιιιρυΐ ρρΐΜοροβ, ΟοηΙο!>α1ΐι1ίΙί* νι'Γο υΐηΐίη [ΐιβ 

Γβ^1οί.ίιιΐώιΐ3 : Λϋί δΰνυπίΐΒ, Τΐιοο 1.»-ίΐαρί υΐ Λΐιυβ- 

Ιϋ»; εΐ υ^ιιιιϊααίϊΐιβ , ςηί ιτΐιίΐιΐϋηίοί ίβνυπίΐα βΐ 

ΤΙΐϋΟιίοίία 11 11111 αυοψίυπί, βιιιιι ϋι ϋαιηίαιιιιιιι. ιριί 

άΪΕΐιηΙ αΐΐϋΐιι ηιιυβηι υί^ϋ ΙΊιΐΓΐΐα, 6ΐ αϋιιιιι Κιΐίυια 

ϋΐ ;(ϋ 11111 Ρ^ιι-αΰΙβΙαπι βϊπείιιιιι 8ρίΓίΙυια , αΐΐιΐυβ 

ε^ϋβ ιΐϋΐιιιι<}ΐΐί!ΐη<]ΐιο βΟΓίιιη ροΓ «β ινιΙιίΓαιη, $ο1 

• ν.οιΑ., (ιαϋοΓο ίοαίΕΐιυηβαι ϋβϋΐυ, η^ιιιρο ιΙιΊΐαΐΐΐη ϊα 

:τ;/_-.^- ϊρίίί οοηΐίΊΐίίΐηι, οίιΐίίΐιΐΰ ΠΟΒ ΒΡίναηΙϊιιι μιΠΐοί- 

01 τ'.ν ρβιιι ΐίΰ ■■«ΐι: <ιιΐ(:ιιΐ(£ΐι° ϋεαιιι : νοί,αιιΐ αυίειο Ρα• 

■χ »ίκ. ΐΓΒΐιι ϋΐ ϊ'ιΐίιιιη οΐ ^ρίιίΐυιιι »αικίιιιιι ιιπίοαιιι ρΟΓ- 

ννΐΐν βϋΐΜΐιι :ΐθΐαιιιιιη6ΐιι αϋΐοηοοιαιη ϋΐΊΐιιι ^'^οιίί.ίοι 

τΜϊ ϊχ οΐ η.ιΙιΐΓϋΐιι. Ληίκΐιΐιρ ίΐιι1(>ιιι νοοαίί «ιιιιΐ ;ι μιϊ* λιΙ- 

, £ϊ γ νβΓϋϋΐϋί ϋ,\ (|ΐιοι1αιιι1θΰΰΑ!ι;ϊϊΐι>ΐΓ!ΐο ^ίΰ 'ϋ.:Ι<ι, ίιι 

ί-.ΐϊπ; II ΐ]υο εοιιο1;ινα^ ΙΐίΐΙιΐηΙθί (|ΐιί ρπαια ίιιΙ•;ΐ' ϊρίΟϊ Ιί'ΐιβ- 

^.^^ ϊα- >)αη(, οοπνοιίη) βοΐβΐιαηΐ. βΐχ ί^ιΟΐι^, «ΰιί[ τ^ •ιπκρ<()Οι(ήτ&ι α■^7^^■:τ,:ι• 
Ί 'λγγάΛκιττΛί (ϊ(ο νοά.) χ«Ί β'ι ΠκΛιιτΊττπί 
αάζβιιβ'ί- χπί βνται πώικ ίιιίϊβυς ποτι 
»ζι11κ«ι«τ«ΐ, ΙΓΒΓΪ,Ά Τιτ^κίίτκι ' ΑΙβι Ζιβΐρΐ- 

-IV» μΑ Σιβίρη, «οι σν* α-^τοίί Κ«»•νιι οι 
ιίτινίΐ Μώ «ταΐ άιιβίβγνϋβι θιόν «ναι 
■(ϊ, »»Λ_ψύβα, ιμ^βύαίφι ήΗΐντβν, τάν Πατίακ 
:ί»ΛιΛ».ναιι ηΰ τβ •ί;τ(Μ Πνιύίχα, ίτι '/< μήν 
'-Λ τρ4ΐ ύκιηΜΚΐ τ^ν ϊτ/ίιο Τριάδα, χαϊ τ^ίκ 
'ΤΒΤ^Ηΐί α τακς τΛ ϊφιίΐίύ β-^9^α; κ«ϊ ^ιτΐ(( 
'π«^ιύ1«[ηιυ« χ>^ τι» βιότκτα λί/ητα αίβα 
•ία, #7•»* νΰνο, ΜΐΙ |<ΐ0ϊ βΜτΐτα, ήγου» θι», 

>, άΐΑΑτ). ΜΐηφΜΪϋϋίχτ^ θήτητι, κρο; 6ι•ύΐ 4 
79ΐ{ ΪΙήκιιι ηφ««•ϋντ*ι. 1 2. Αΐϋ δενβΗΙα, ηεαιρβ Τΐισοϋοίίαηί οιιί «Ι Ρο- 
ΙΗΙο!, αοοίρίία(69 ηΐΐϊπΐϋπι ΓοίΓυιη αϊ βριιοοριιηι, 
ηαί ΊΊιβο<1οηίΐιιη βΙ ί^Εναι-ϋαι ο1 ΡεΙηιιΐ] αοοίρίβη• 
Ια, υαηιίαηιιηι ιιοα αοοίρίυηΙ ηυΐΐιιβ )*αιι1υια , 
υΐΓίϋδηιιβ (1ο);ιΐ]3(α οήιηίηαηΐββ. ι^οηϋΙεηΙαΓ βηίιπ 
Οβαηι ίη νβπίαΐβ εΙ β33βοΙί& β1 οαίιιτα, ιιηιιαι• 
ςυβαιςαε ρβΓ βείρβαηι, 1'αΐΓειη 6( Γϊΐίυιη βΐ ΚρίΝ- 
Ιΐ]πΐ8Εΐιιο1ιιιη€ΐίΒβαΐ68,ηοηηϋΐιιβΓο,ϊεύρΕΓ οιηοί& 
■ίιηΠί πα1υΓα;ςιιοβ Λοκ^ΙίαηίΙΐΕ β1 ΡαυΙΐκηίΒΐη Τπ- 
Ιΐιβίΐαβ ηοοιίααοΙ, ιιΙςυΒ ίΙΙί πΐΓ^αιη εθ5 ηιιηε 5λ- 
1>6ΐ1ί&ηί3ΐ&3, ηυαβ ΤείΓβιΙιΙίΐ! . Λΐϋ 8ονοπΙΐΒ, πϋοι- 
ρβ 11ι<ο(1οβΐαηί ςυί βίεοοοοίΐιε, ΓοοίρίβπΙβΒΤΙιιιο- 
)- ^ (Ιοβίααι 6ΐ δβνεηιιιι β1 βτιαι ϋβ Ποηοηεπι ερϊ»:οριιιη 
(|υί 6Ι ίρβί ηοαΙίΙεαΙιΐΓ Οειιιη βίββ ίο τεηίαΐβ εΐ 
αα(ιΐΓ2 ε1 εκ!Ε9(ί& ιιαυοιςιιβακιιιο, ΡαΙτειη (ΙίοεηΙβΒ 
βΐ Ρίΐίαηι ει 5ρίΓΪ1ααι βααοΐιιαι , αιΐΐιαα ^^^αη( βΙ 
(Γ65ΐΐ7ροΒΐαΒ03 ΒααείϋΕΐι ΤπιιϊΙαίΒηι εΐ Ιγει ρεπίΟ- 
Βω, (τεβ νετο ηιιιηεΓο είκεαίίαβ β( η.αΙιίΓαι [εςιι&- 
Ιω εΐ Ββοιιιιιΐιιιιι ιίίνίπίΐαίειιι ρετ οηιηία βίιηίΙβΒ ΐΐί- 
εβαίεβ. Ι'οαιιι ααίειη εΐβεαίίαιη ηβιηρβ οαΙϋΓοιη, 
6ΐ υιΐ3ΐιι (]ίνίαϊ1α1βηι, ηβιηρε Οβιιιυ, βαιίΰΙ&ιΐ] εΐ 
οοακιιΐΐϊίαιιΐί&ΐβιη Τπηαΐβιιι εοηϋΙβηΙθΒ, ηοα ηιι- 
ιηεΓΟ, κβ(1 Νΐηϋΐίαια ϋίνΐαίΐαΐβ, Ιτεβ <1εοΒ ιιιιΐ (Ιίη• 
ηίΐΒίββ <ϋε«Γε &ΓβυιιιιΙΐ]Γ. 

13. λ[(]ΐιβ ϋ δβτθταπι ει ΤΙιεοιΙβΒίαιη ΓβείρίβηΙοβ, 
ηει^υβ Οαιηί&ηιιιη ηεηιιβ Ραιιΐυιη, ηεςιιβ υΐΐίιιιιιιη 
ΡβΙηιιη ΓβοίρίυαΙ. ΝυαευραοΙ αιιίεηι εοβ ϋ&ιιιΐίΐηί 
ε( Ραιιΐί ίαιιΙοΓΒϊ ΤτίΙΙιβϊΐΔΒ ; αΐηιιβ ϋΐί 6ο> ηοιηί- 
η&ηΐηυηε ςιιίάβιη 8&1>βϋίΒηοι εΙ ΑιΙειηοοΪΒΐ&β, 
ιιυοε 3ΐι1εαι ΤΒίτΒΐϋΙ&ι. Ιη εο ααίοιη & ΡβίΓΟ «ιΙΙί- 
ιηο 6( ε^113 ί&ιι1θΓί1)ΐΐΐ άίικηΐίιιηΐ, ςυοά ίΐΐί ςυΐ- 
(Ιι-ιη ΓεηυβπΙεβ άίεεΓΟ (ρεβ (Ιεο9, υειιιρε Ιτεβ <)ίτ1- 
ηϊΙαίΒΒ, ΡαΐΓβιη β( Ρίΐίιιηι εΐ δρίπΐιιπι βατιείυπι, 
ηοΐυϋΐεΐ άΪΕαΓβ Ικλ παιηεΓΟ ε^ΐεηΐίββ κςιΐθίοι «β 
ρετ οιηιιί& βίηιϊΐβί ; ϋ ΒΐιΙβσι (κβ άεοϊ ιΙίββΓβ; 
ηειηρε (ϋνίηϊΙαΙβΗ α^I1I11ιαΕ ; ΐΓεβ τεγο ηυοιετο αΰτί Δβμιανόν, •'/η Πκϋίβν, ο'ΐτι τάν {«χβταν 

-β» έίχψηαι. Κ<ύβϋη Λ και τ*ύ«νί βΐ ίχ Δ«- 

<αν Μι α«ύ1•ν Τοίβιίτβί, χαί βύτοι ί» ^x^^να■^<; 

ΐ^ΜΪ^Μη «ντί ι^α Ση^ιλίιηού; χαΐ Ά,οημωνι- 

'τ«ίς «Μ Α ΤηρβίίΙτας • ίιΙβχνπΛί ί• χαί «πβ 

■Ίή^ τΜ ίψ)(ύηηί χαί ιών τΟν βΟτί • ίιόη ήκίνοι 

\Μ "-ΈΐψκηΆ^βιηκ τριΐί \ηια θι»ύ;, ίγβυν 9ιό- 

Πίΐββ ^/Λί, τ*» 'Πβτί/» χκΊ τβ» Υί» χκΐ τβ β^'" 

Ικί^^ ηφλιτοννται χκΐ τά λτ/κ» τ,βιΐΐ τώ «ρι- 

^ «ΰνύκ !««; χοΐ άπααβ/ΐήιτϊΐΐΐ ' βΐται ^ι το 

Λλ ϊίγη» τμΐΐ βηύ;^ ΐγβυν Οιότητας, ΐΓαρκιταΰν- 

ϋ^ΙΙΗΐΐ ^* τ^ κρΛμψ ατίφίκ;, ξγβυν ^ηΐΐ τηατ βΒβεοΙί&ι, οεαιρβ οαΙιίΓω ςιι&ΐάαπι »ςιιαΐ89 εοα- 
Μ«ι ιί|<4ΐηΜ9η* • 41- ;' «πί Κβϊ«ηιο; «|»ότ(ΐι«ν ^(- &1βη(ατ. Ουί & Οοοοαβ άίοΐΐ βιιηΐ, ρήιι• 4ο•οιι1κ .5} ΝΐεΕΤ>ε (ΙΗΟΝΙΛΤ^ 

ΑΙεχΑοάπηί ^&ιηιη&(ίοϊ ορβπι Γβ6ίρ!6η(£8, οο^ο- λ χόμι^ι τά συ77«^.<^«7« *Ι«άννον 'Κ^^ξχ^^ρίως γρΛίΐ" 
03106 ΡΚίΙοροηί, ίη ^ηΐίΐββ 8€ήρΙ& ΟαίΟ &1ϋ5 6]α&- ρατιχον, τού ΙπίχΊνν ΦΑοττόνον, τά χαθ* Ελλήνων αντώ 

(Ιβιη βοΓΪρϋβ ίρβυιηςυβ άβηιπηι Γβ]βϋ6Γυη(, βΐ βίαβ 
ορ€Γΐι. ΡΓ8Β(]ί6ΐυ9 βοίπι £^Γ&ιοιη&Ιίου9 Ιο&ηη68 ία 
81119 &(] (ΪΓθΡβοβ 1ί1)η8 6( ίπ &1ϋ8 8018 δβπρϋβ (Ιοοα- 6Γ&1 Ικεο οπιπία 6θΓροΓ& 8βη8ί])ί1ία ββοιιηάυοι ιωβ.- 
Ιβϊίαιη βΐ ίόπηαιη βχ ηίΐιίΐο &(1 6Χ8ί8ΐ6ηϋ&ιη & Οβο 

^ΧΧΟΧΛ, 6886, 60ΓΓυρ(ϋ)ϋΐ&ςαβ ΙίβΟ 6886 ί&ΟΐΔ 6( 

ιηίιΐ6η& 6ΐ ίθΓηα& οοΓτυιηρί, αο ρΓο Υιίδ αΐία οογ- 
ροΓ& Ιιίβ τί8ί[>ίΗΙ)υ9 αίθϋοΓΑ 6( ίη60ΐτυρ(ίΙ)ί1ί& βΐ 
«ίβΓοα & 060 0Γβ&η(1α 6386 ; 6οη8αιηηα&(ίοη6ΐηςυ6 
€ΐίο6ΐ)&1 νιβίΐ^ίΐίβ ιουη(1ί Ιταη^ϋαιη 6836 6ί ηονί 
'ιίιυηύί ^6η6Γ&(ίοο6ΐη ; ΓοβυΓΓβοΙίοηβηα βυΐβιχι ιηοΓ- 
Ιυοηιιη ά6βηί65&1 688β ΓΐιΙίοη&Ιίυιη ΑπίπίΑΓΟιη 
ουιη 60ΓΓυρΙί1)ί1ί 6θΓροΓ6 αηίοαβπι ίη(ϋ38θ1υ1)ί< 
ΐ6ΐη. 

<4. Οοηοα ί^ϋυπ 6ΐ 6]α8 ίλαΙΟΓββ, υΐ άίχίιηυ8, 
ρτίυ8 &06ίρί6ηΐ68 86πρ1α ία ςιιί5υ8 Ιιββο (1ο66])α( 
^( ίρβϋΐη ΡΙλίΙοροηυιη ▼ίνβοΐ6Π]ςυ6βΙ ρο8(ιηοΓ(6ΐη 
1)6&ϋβ6Αηΐ68, (Αϋΐίβιη ίρ8υιη ίΐΐιιιη βΐ 6] υ» 8€πρ(& 
Γ63β66ΓυηΙ ; δβηηοηββςιιβ βοπρίοβ 6(ϋ(ΐ6ηιηΙ ίο 
<^υίΙ)υ8 (ΙίοαηΙ οοΓροΓα 1ΐ£0 86η&ϋ>ΐΙ]& «ιο τί8ϋ)ί1ί& 
ςαοαά ιη&ΐ6ηααι ηοη βοΓΓαιορί, 86ϋ ιηαηβΓβ 6&- 
ά^ιη 6ΐ νί8ΐ1)ί1ί& ρβΓρεΙυο η6ςυβ οοΓΓυρΙα, ςιιοα(] 
ίοΓίηαιη &υ(6ηι 8οΙαιη οοΓτυααρί βΐ ταΓ^αβ Γ6Γογ- 
ίη,&η, 6&(ΐ6πι ιχι&ΐ6Γί•ι ιηεΙίοΓβιο ίοηη&ιη Γ66ίρί6η1β 
ίη6οιτϋρΙί1)ϊΐ6ΐη ; (Γ6θ6ηιϋοη6αι βηίαι γίϋϋιίΐίβ ηιαη- 
άϊ ςαολά ιη&(6Γίαιη 6( ίοπηααι 6Χ8(ί1ί8£6 άίουοϋ 
Ι11ία8 αυΐ6ΐιι 6θΓΓορΙίοη6ΐη,(ΓΑη8ίΙυιηη6Π]ρ6,ςαο&(1 
801&ΙΙ1 ίοΓίη&ηι. Μ&(6η&ηι βηίιη, υΐ άίχίιηα8, 86ΐη- 7ΐ7ρ«^ΐΑίν« ^ιτά χκΐ £ΧΧων ^^^τοΟ συγ/ραμ'Λοηων, 
«ντον τι ϊσχ^ατοΊβ άπιβοίλοντο, χαί τά τούτου συγγοοίμ- 
ματα- ό γάρ ιΐοηρένος γρααα«τιχός ΊωώηβΙίς » τοις 
προς τους Έλληνας βιβλίοις χαΐ ίν το?ς άλλοις αντοΟ 
βνγγρβα^σιν έπιζγαγι τά σώματα τά αισ^ντά τβύτβ 
κάντα χαΐ τά όρώαινα χατ« τι ΰ/ην χαΐ ιΓ^^ος εχ τον 
/ϋ4 σντος βίς τό βιναι ιταραχθ^^ναι Οπό τον Θιον,γΟαρτ» 
τβ τβντα γηέσθΛΐ χαι ψθιίρισΒοίΐ χβττβί τ» νλην χαΐ αο^, 
χ«ΐ αντί τούτων ιτιρα σώαατα χοιέττω τούτων τών 
όρωαένων βίψΒαρτΛ χαϊ αιώνια ύπό τον θ:ον ^ιοριουο• 
γιΐσΟαι • σνντ{7βΐ9(ν τι 1|>υ τον όρωρένον χόσαον, 
^ν^νν παριλινσιν χαι χαινον χόσαον γήισιν • άναστασιν 
ίϊ νιχρων «αοίσατο ιΓναι τήν τών λο^ιχών ψν^ζών προς 
Β σώμ,α ^9«ρτόν η^ωσιν ά^ιχλντον. 

ι^*. Κόνων ^ΐ χαΐ οέ συν αντω, ως ιίποαο, πρό- 
τιρον ^ιχόαΐνοι τά συγ/ράμαατκ έν οΓς ταντα <^ο- 
γαατισι, χα'ι αυτόν τόν φιλόπονον ζώντά τι χαι 
^ατά τιλιντι^ν ραχαρι^^οντις, τβΑχνταΐον αύτον τι 
έχιΐνον χαΐ τά συγγροίαιιατα αντον άπιβ«λοντο * λό- 
γονς ιγγρά^ονς ιχ^ι^ωχότις, ιν οΓς λιγονσίν οτι τά 
σώματα τά αΐσ9ΐ9τά ταντα χαΐ όρώριινα χατά αιν 
τήν ν Αϊ} ν ού ^9<ίρ(ται, άλλα /««νονσι τά οντά χαΐ 
όρώαινα ιίσαιΐ χαι μίί ^θιιρόαινα, χατά ίϊ τό ιΐ^ος 
μόνον ^θιίριται, χαι πα'λιν κναοιορ^ονται, τξς αν- 
τ:9ςνλ«ς χριΐττον βΐίος ^ιχοιανί] ς ά^ρΟαρτον ' γ^'^** 
μχν γάρ τον όρωμίνου χ07/Αθν λίγοννι χατά τι ύλτ^ν 
χαι ιίίος, ^Οοράν Λ αντον, ί^γονν παρέλη/τιν, χατά 
ρόνον τό ιΓ^ος * τ^ν γάρ νλιςν, ώ; ιΓποαιν, «ι< ^ιαα/- ρ6Γρ6ΓΐηΐΐηβΓ6 €0ηβΐ6η(υΓ 6&ΐη(ΐ61Χ1 ; Γ6ί^αΐΤ66ΐίθ- ^^ νΐίν όμολογονσι τ4ν αντιόν * «τνχ'οτασιν ίι νιχρών ρ6ΐη &α(6ΐη ιηοΓίυοΓυιη άΰϋοίαηΐ 688β οοπροηβ 
ίιυ]π8 ουιη γαΙιοο&Η αηίιη& 866υη(1&ίη υαίοο6αι ία* 
(ϋ88θ1αΙ)ίΐ6ΐη. 

• 15. Αΐίί $6Τ6ηΐ6Β, ηβαιρ6 ΊΙιβοάοδίΑηί , ςυί 6( 
Ι^ΙιΠοροηί&οί, ςυί &66ίρί60ί68 δβν^ηιιο 6( ΤΗβοιΙο- 
Βΐυιη ιι1 βρίβοοροβ, βοοίρίυη! βΐί&πι υ( πι&^ί8ΐΓυιιι 
Ρ!)ί1οροηυιιι ^ο&ηη6Iη 6( 6]ιΐ8 βοπρίβ, 6υιηςΐ]θ 
Β6<|υυηΙυΓ ηοο ιηοάο Ιη ίρβίυβ άβ ΤτίηίΙ&Ιβ ββο- 

Ι61ΐ1ίί8, 86<1 6ΐΐ&'11 ίϋ 6]ΐ18 ϋΟΟίΠΠΑ (1β νίδίΙ>ίΙί8 

ιηυηιΐί 6οη8υηιη&1ίοη6 6ΐ τί8ί1)ί1ί8 ββ ΓυΙυη ^ηβ- 
πιΙ)οη6 6( ζηοΓίηοΓοιη Τ68υιτ66ΐίοηβ. Η ν6Γθ ηβςαβ 
Ββηαί&ηαιο, η6ςϋβ Ρ&υΐυιη ηβςυβ υΚίιηυιη ΡβΙτυιη όρέζονται ϊΓναι την τον σώματος τούτον προς τήν 
λογιχήν ψύχήν ^Γ^τιραν ενωσιν ά^ιάλντον. • 

Μ. Άλλοι ΣββνρΙται. Ι^τ^νν θΜ^οτιανοι, •ι χαι 
ΦιλοπονιαχοΙ, οι χαΐ ^«χόαινοι τόν Σιβιζρον χαι βιο- 
^όσιον έπισχόπονς, ^ι^^όαινοι ^ ιίς ^ι^άνχαίλον χαΐ 
τόν Φιλόπονον Ίω«ννΐ9ν /αϊ τά τούτον σνγγράααΛτα^ 
χαι άχολονθονντις αντω ον μόνον ιν τοις πίρι 
Τριάίος λόγοις, αλλά χαΐ ίν τβΐς πιρί συντίΑΐίας τον 
όρωμινον χόσμον χαΐ γινέσιως τοΟ τι όρωμ^ον χαΐ 
τον μέλλοντος, χαΐ νιχρΑν άναστώσίως. Οντοι ^Ι 
ούτι Δαμιανόν, ο•^τι Πανλον, βντι τον ίσχατον Πί- 
βοοίρίΐΐοΐ. 0ΐ1ΙΙΐςϋ6 ρηυβ ΟοηοηβΠΙ αβββρίβββηΐ, ο τρον ^ιχονται • πρότιρον ίΊ ίβχομινοι Κόνωνα, νστι- (}6ίοάθ 61ΙΙΙΙ Γ63666ΓαηΙ, 60 ςιιοά ίρ86 ^ο&ηη6Iη 
Ρΐιίίοροηαοι θΐ 6]α8 βοηρία Γ6]βοί886ΐ; βΐ ία 8υί8 
46 ΤηηΐΙαΙβ 86ηΐ6η1ϋ8 βιιιη Οοηοηίΐίβ οοηββηΐίυηΚ, 
6^ Τη11ΐ6ί1β3 ηοαιίη&ηίαΓ αΙ) Αη(ΒΓβ1)&ηί8ϋ8 6ΐ Ρ&α- 
1>&ηί3ΐί8 : ςϋ08 6( ΐρβΐ ηοηαίηαηΐ ηαηο (ΐυίάβιη 8&- 
1>6ΐ1ί&ηί8ΐ&8, ηαη6 ν6Γ0 Τ6ΐΓ&άίΐΑ8. Οβ νί8ΐ1)ί1ί4 
ϋΐυικϋ οοα8αιηιηιι(ίοη6 6ΐ ιηοΓίαοΓυω Γ68υΓΓ66ϋοαβ 
ιΐι&ηίίθ8(6 118 ορροαυηΙυΓ. Ιρβί ςυί(ί6ΐιι ΟοηοηίΙο 
Ρΐιίΐύροηίαοοδ τοοΑηΙ δαιΙάυοβΒΟδ β( 5ίθ9οηί&ηθ!« 
6ΐ 6ΓΦ0Ο3 6( ν&Ιβη{ίηίβηο3 6ΐ ΜαΓοίοηΚαβ, 6( Μα- 
ηίοΐια^ο» 6ΐ ΗβΓΐηο(^6ηΐ8ΐα9. Εΐ ΡΙιϋοροηί&οί Ιιβρο 
ηοιχιία& 0οαοπίϋ8&ρΙ&η(,6οςιιθ(1 (ϋβιιηΐ 86η9ίΙ)ίΙί8 
^ια]α8ΐηαη(ϋ αι&(6Γί&αι ίαοοΓΓαρϋϋίΙβιη ρ6ηιι&η6Γ6. 
€ραοαιΙ« νοΓΟ ίίβάβιο ιιοο(μιι|ΐ>ιΐ8 Ρ1ϋ1οροαί&οο8 ρον αντόν άπΐβαλ•ντο, ίιά τό άπββάλλβσίαι βχιίνον 
*Ιωάνν«ν τόν Φιλόπονον χαΐ τά τούτον σν77Ρ«μματ«* 
χαλ IV μιν τοίς πιρΙ Τριάδος λόγοις σννα^ονσι τ•Ις 
Κονωνίταις * χαι ΤριΟιΐται ονομάζονται νπό τών 
*Α7/ί'Α'«νιστών ήΐα €0(ί,) χαι Πανλιανιστών • βνο- 
μάζον7ΐ ίι χα'ι αντοι ίχιίνονς ποτί μ^ν Σαοιλλιανι• 
στάς, ποτί ίί Τιτραίίτας • έν Λ τω πιρΊ σνντιλιίας 
τον όρωμένον χόσμον χαι νιχρών άναβτάσίως έναν- 
τιοννται ^ανιρώς αντοΐς. Και βντοι μ^ν οί Κονωνΐ• 
ται τονς φιλοπονιβτχον; απαντάς χαλονσι Σα^^ον 
χαίονς, χαΐ Σιμωνιανονς, χ«1 *'ΚΑ).ΐ}νας, χαΐ ΟύαΑΓ*- 
τινιβίνονς, χαι Μαρχιωνισι άς, χαΐ Μανιχχίονς, χαΐ 
*£ρμογ<νιαστάς άποχαλονντίς ' χαΐ οί μιν φιλοπο- 
νιαχοΐ τά ονόματα ταντα τοις Κονωνίταις προσάπτον« 53 ΤΗΕ8ΑυΒΙ ΠΒ. IX 54 σι, 9ίΛ τ6 >έγ•ιν οώτούς Ή^ν υλ«ν τον αισΟητοΟ του- Α &ρρβ11&ηΐ60φ1θά1ΐΟΓαΐηθΟΓρθΠ1ΐηΓβ§ΙΙΙΤ6θϋθηβΙΙΙ του χόσρου ^ιαίονιιν «τβλβύτντβν • •ί Λ Κβνβ*νϊτ«ι 
τα αυτά όνόαατα τών Φιλοπονιαχών τίοτιη^^ροΰσι, 
9ΐΛ τό ριι^ >έ7'"' «ν^ύς τών σω/χάτβΜ» τούτβ*ν άνοτ- 
στασιν. Προς τούτοις Λ έχάτβροι, βί τβ Φιλοίτονια- 
κοί χαΐ οι Κονωνϊτα», 'Ωριγινιαστας «λλγλονς ό»β- 
^'ζουσιν ίΟρτοχόης 7*Ρ •' ΦιλβπονιαχοΙ τον 'Πρι 
•/ένην Αίτοντα δτι οΛτη η ΰλη ίν τώ ^Λλοντι αιώνι 
άνααορ^οΟται, χαι ίιά τοΟτο τών αυτών σωμάτων 
7ΐν«ται η άνα'βτασις, ίχόίΧισοι» τους Κονωνίτας 
\ΐρίγηίΛστ«ς ' πβίλιν Λ οί Κονωνΐται, «ύρόντβς τον 
'ίΙοΐ'/Λϊϊν Χϊ^οντα άλλων σω^χοίτων ανάοτασιν, πα- ηοη οοηβΙββηΙαΓ. ΡτοθΙβΓβΑ ΌίΗςοβ 6( Ρίιΰορο* 
ηί&ά 6ΐ €οοοηϋ(6 ΟΗ§^βηΐΒΐ&β β• ίητίββιη Αρρβί- 
Ι&ηΙ. €υιη βηίιη ΓβρβΠΑββη) Ρ1ιί1θ|κ>η{&οί Οη^ηβιη 
άίχίβββ ίρ8&αιιη&ιβη&ιηίηία!ιΐΓ0 ββουΐο Γβίοηη&η, 
Λο ρΐΌρΐ6Γβ& 6οηιιη(1βιη οοΓροΓοπα ββή ηβατΓΜ- 
ϋοηβιη, ΟοηοηίΐΕβ τοο&τβΓβ 0ηββηί8ΐ&•. Ηαηιιιη 
ουιη 6οηοαίΐ8Β Γ6ρ>βη986ηΙ Οη^ηβιη &1κ>τυιη οοτ- 
ροηιιη ΓββαΓτβοϋοηβιη (11X1886 (ίηοοηβΐ&ιιβ βηίια 
6Γ&1 νίΓ ίΐΐβ), ηοιηίη&γβηιηΐ Ρ1]ί1οροηί&οο8 Οη^β- 
ηίδ(&8. ΑοοίρίαηΙ &υΐ6ΐη υΐ βρίδβοροιη ςηβχηά&ιη 
ηοιηίηθ ΟΗ^^βηβιη αο 1ίΙ>Γ08 &1> ίΠο βάϋοβ. λέαβολος γίίρ ό άνήρ, ώνόαασαν τους Φιλοπονιαχούς 'Ωριγινιαστας. Δέχονται Λ οί ΦιλοιτονιαχοΙ Ιπίσχβπβν τινβ 
'Ωρι^ένϊϊν ονό/λατι χαΐ τους λόγους τους ύπ' βιυτοϋ έχ^βθέντας. 

ι(γ'. "Αλλοι ΐί^νρίτΛί, ^γουν Θιο^οσιανοι, οί χαΐ Β 16. Αΐίί $6Υ6Γϋ£Β, ηβιηρβ Τ1ΐ60(1θ8ί&ηΚ (ριί 6( ΝίοΙ)ϋβ, ςαί δβνβΓαιη βΐ Τΐιβοάοδίυιη Γ6θίρίβη1β8, 
ΓββίρίυηΙ 6ΐί&ιη δίβρίι&ηυιη δορίιίβΐ&ιη, ΝίοΙ)ΐιιιΐ 
βο^οιηίηβ : ϋ τ6γο ίη 8ΐΐΐ8 <16 Ρ&Ιτβ 6( ΡΙϋο β! 
$ρίΗΐυ 8&η€(ο ββηίοηϋΐβ οοηοοΓά&ηΙ οηιη ΟοηΙο- 
1>&1>(ϋϋ3 6( Α§^οοβΙί8, Ιη βυα &υ!6ΐη άβ ΡΓΟτίάβηΙΙλ 
<1(Μ3ΐηπ& <1ί986ηϋαη( ηοα ιηοάο &1) ίΐΐίβ, 8βά βΐ &1> 
&1ϋ8 οιηηίΙ)θ8 ; οιηηββ βηίιη άυ&β η&1ηρ&• ίη €3ιΗ- 
8ΐί ηι^βΙβΗο ρο8( υηίοηβαι ηυΰ& Γ&Ιίοηβ άίββΓβ 
γοΐυηΐ ; (ϋβΐίηοϋοηβπι ΐΑΐηβη η&!αηπιηι ηοηβίοη- 
ίυΓ βΐ ρο8ΐ υηίοηβηι ; ϋ &υ(6ηι άα&β η&Ηιτ&β ροβΙ 
ηηίοηβηι οοηΑΐβη ηοίβηίββ, ηβςηβ άίίΤβΓβηΰ&πι 
ο&ΙυΓαΓΰΐη ροπΐ υηίοηβπι ββΓΤ&Η άίόβΓβ τοίιιηΐ. Νιοβΐται, οίτινες Ιιβίίρβν χαΊ β<ο^βσιον <Γ(χόαινοι 
χαι Στέ^ανον τον σο^ιστήν τον έττίχλιβν Νίο^ον • 
οδτοι Λ έν ρ'βν τοις ιτίρΐ του Πατρός χαι του ΥίοΟ 
χαι του άτ/ίον Πνιναατος λ.όγοις συρι^ωνοΰσι τοΤς 
ΚοντοβαβίΤίταις χαΐ το7ς 'Ατνο^ταις, Ιν Λ τοΙς λό- 
γοις τοις πιρί τίίς οΐχονοριίας ^ια^ωνουσιν ου ρΜνον 
ιτρός τούτους, άλλα χαΐ προς τους άλλους άιταντας • 
ιταντβς γαρ ^ύο ^ΰσιις ιττΐ του χατά Χριστόν |χνοτη- 
ρίου ^Γτά τήν Ιν*ισιν οΰ^ινί ^ϋγω ανέχονται ιιπ•& • 
τί^ν (λέντοι ^ια^ράν τών γύσιων όοολογοΰσι χ«λ 
ρττά τήν {νωσιν • ούτοι Λ, ^ύβ ^ύτιις ρ«τά τι&ν 
ίνωσιν παραιτούαΐνοι όριολογιΤν, οΰ^ι τιΐ^ν ^ια^ράν 
τών γύσίων μΛτά τ^ν Ινωνιν σώζ(7θαι |3ούλονται 
\έ7<ιν• 

ί^ Τίνα ρών βυν τοίύτΜν τα σχ{σ|Αατα, χαι πόσα β 
τυγχαίνα, χαι τιν#ς τούτα»ν ονο^χασίαι, χαι τί τί 
βχάστον σχίσριατος ^όγμα τών εαυτούς χαλονντίΜ 
^ιαχρίνοαένονς, ^ια τών ίΐρΐίμέίβων συντόμως κ^η- 
λώσααιν * ούτοι ^ι ττάντις τα ένητιν^ιυριατα Άριίον 
Τ( χαΐ τών έχιίνου |χα6ητών ζηλώσοτντις, ό|χο{«ις 
(χείνοις Ιξω τών ιχχλησιαστιχών ιαυΓοϋς τηριβόλνν 
εποίησαν - χάχβΐνοι γάρ αυρέας ριηχανάς έπν^ιί- 
ξ«ντ4. ΐξωθΐ^σαι τϋς ^Εκκλι^νίας σπου^άσοητΓίς π&ν 
άγίαν χαϊ οιχουατχχ^^ν ίν Νιχαία σύνολον * χαΐ 
ούτοι ^ϊ ομοίως πολυτρόπους α«γ/ο(νΛΐας χαι λο^ο- 
μαχ^ίας ιπιτη^ιυσαν έξιλάσαι τ^ς *Εχχλησίας προ- 
Ουμουρενοι τήν οιχου|χινιχήν χαι ά^ίαν ιν Χαλχιο- 
^όνι συνο•Ιον. Άλλ* όπιρ χατά τών άτ/ίων Πατιρο» 
ίβουλιυσαντο, ιις αυτούς ^ 9<ία πιριέστησι ^ίίψος, 
Ιξω που τών Ιχχλησιαστιχών αυτούς χαταστήσασα «> ια&ηΐ, ΙΐΙάίβΙΐΐηΐ 68ΐ, βίΟΌΐ ΒβΓρβηϋβ ; ίηΙβηάβΠΙΠί 

^-\ Λ~^....ι^. ^^^ -Α.. _Λ- _»_--. _- •α* * •_ ^«-_ 17. Οο8Βη&ιη 8ίηΙ Ι^ΙηΓ βοηιιη ββοί» βΙ ςυοΙ 
ΓβρβήληΙυΓ, 6( φΐβΒ βΟΓυηι ΰοβ;ηοηι1η& 6( ήιΚΜΐ• 
η&ηι υηίαββυίΰΒςαβ άθ£ρπι& βοπιηι ςηΐ ββΙρβο• 
άίδβΓβρ&αΙθβ ηοοιίη&η€, ίΐβ 1>γ6υι(6Γ άίοΐΜ 1η(1!β&• 
τίηιιΐ8. ΙΠί αυΐβπι οηιηβ8 Αηί βίαβφΐβ άΐβοίριιΐοηιοι 
ίη8ΐίΙο1& »οια1&η(68, ςοβπι&άιηοάαπι β( ίΚ ιβίρβοι 
βχΐΓ& ββοΐββί&δϋβαοι 8ίηαηι ίβοβτβ. ΑΙςυβ ΙΠί ββχ- 
06ηΙ& ηΐΑοΙιίη&ϋ βυηΐ ηΐ βχ ββοΐοβΐλ ΓβρβΙΙβΓβ οοη&- 
ΓβηίοΓ βαηοΐ&ηι βΐ οΒουηιβηίβ&πι Νίοκηαηι 83Γηο- 
<1απι; βΐ ϋ βίοιϋϋβΓ πιηΐΐίρΐίββδ ρΓ«8ϋ£^&8 β11θ£^ιη&- 

0ΐΐί&8 &(11ΐίΐ306Γβ ηΙ&Κ) β66ΐ681& ΑπΙβηΙβΓ ρβρβΠβΓβηΙ 

<Β6αηιβηίβ&ιη β( 8&ηβ(&οι εΐιαίοβόοηβηββιη βτηο* 
(1τιιη.$6(1 ςαοά ίη βαηοΐοβ Ρ&Ιτββ πι&βΐιίη&ϋ •αη(,ίη 
ϋ1θ8 (1ίτίη& οοηνβτΐίΐ ββηίβηϋα, βοβ βχίτα βββίββί&β- 
ϋουπι ^Γοιη βοηδϋΐηβηβ. ΑοαβηιηΙ βηίιη 11ηβ;α&ηι πιρι^όλων • ^χβνησαν γαρ τήν γλώτταν αυτών, 

χατά το γν/ραμμίνον, ώσιΐ οι^ιως - ένέτίΐναν τόξον 

αυτών πράγιχα πιχρόν του χοιτατοξβυσαι Ιν άποχρύ- 

^οις ί^Μ^Λη^ ίχρατ«ί«σο(ν αυτοί ς λόγον πονηρόν, 

^ιηη^Ύίσοοη^ τβΰ χρνψαι παγίδα* ιΓποεν, Τίς όψιται 

«κντούς ; «(«ριυνςσαν άνο/χίας. έξέλιπον έξβριυνών- 

ης ^ξ^ρ^^ν^ΰσ^ίς • αλλά χατά τόν θίΐον λόγον, Βέλος 

ννπίβΜ ήτΑτ^ββσαν αί πλυγαΐ αυτών, χαΐ έξυσβέν)}- 

σβν ίπ' αυτούς αί γΧωσσοα αυτών ■ χαι ^κσχίσθυ- 

σαν, χαι ου χατβνύγτησοεν * τηυψράνθτη ίϊ ή του θιοϋ 

'£χχλ9^ία, τήν τών άγιων Πατβρωυ Μχίίχτησιν θι»• 

^ήνασα * χαΐ ύ^'ώθη ό θιός τίϋς άληθιίας, τών έχχλη- ΑΓβαηι 8ηυηι, Γβιη &ηι&Γ&ηι, ηΐ 8ϋ^Κ&Γβη( πι &1>9- 
βοο(ϋΙί8 ΐΓτβρΓβ1ιβη8ϋ>ϋβιη βοΓτο1>θΓ&τβηιηΙ 8ίί>1 
γβΓύαηι η}&1αηι,η&ιτ&νΑηιηΙυ1 &1)86οη(1βΓβηΙ Ιβη- 
άίουΐαοι^ άίχβηιηΙ : Οιιίβ ΑβρίβίβΙ ηο• ; ρβηοΓυ• 
Ιαϋ βυηΐ ίηίςαίΙ&Ιββ, (ΙβίθβθηιηΙ ρβΓβοτυΙαηΙββ 
ρ6Γ8βηι1&1ίοη68 ; ββά 3ΐιχΙ& άΐνίπαιη ββΓΠίοηβιη : 
• Τβίααι ίηί&ηΐίαηι ί&βΐ» βιιηΐ ρΐας;» βΟΓυιη 6( 
ίη&Γΐη&Ι» 8υη( οοηΐτα βοβ Ιίη^βΒ βοππη^; » άί- 
▼181 δΐιηΐ β( ηοη βυηΐ βοιηρυηοΐί '. Ι•8θ(&(& 68( 
αηΐβιη Οβί Εοοίβδία, άυπι 8&ηβΙοηιπι Ρ&1τυιη.ιι1^ 
Ιίοηβοι βοηΙβιηρ1ατβ(υρ. ΕΙ ^Ιοήϋο&Ιιιβ ββΐ Οβυβ 
▼βήΙ&Ιίβ , ϋαιη βοοίβδίι^βϋοα άο^χηίίϊα ίηβοιη0ΐιι(«τ ' Ρβαΐ. υ^πι, 8, 9. * Ρ8&1. χχχιν, 16. 55 ΝI^ΕΤ^Ε ^ΗΟΝIλΤ^Ε 56 »•• « 1>ίΐ6Ρ ΑΟοίρβΓβηΙ ύπηίΐι^ΐβιιι &0 ^Ι^άίΙ&Ιβιη. $«Α* Α σιβατιχύν ^^γμάτΛ^ν οφ^/^ λ«βό^^ν. |^<β(ΐ^^9έν τι οΐ4ίβΜ^ 6( ΟΰΐιαιβιιΙΐΗΐ ΟΙιαΙο^άοηι^ Ιλα1>ίΙ& 87110- 
4α« Ιμ^^γ βΟΓϋ^ ιηοιρίρίΐ ςμ» άίςία βιιαΐ α1) ϋβ 
φΐ\ϋρΑΐαία εΐιηβίο Μίμτλίιι οοιηροδίίαιη άοοβοί. 
Ε&οι.ραΓΓο, υΙ βχ αημίϋ^ ρ!Εΐα6^.άίο&ΐ]ΐ, ΗίβηΙβιη 
9^ϋ)^ ,ςμΦΒ μι ρΓορΓϋ άο^ωι^Ιί» άβίέαδίοηβιη 

■ 

Βχρθ9ίίίθ ηοηηαΙΙοίνίέΡΐ ύαρίίαηι α Μοηορ}ιυ$ιΙΐ9 

\^^οη(ί /ΐί^οΐ^η^ β?'(.8^Η3ί}.νίΛ™ιιά9* ^Ρ^Ρ.^ ^* ί^ίΙ^Γ 
ηοη βίΐ ί&οΐιιιη αΐίςυί^ ύηυιη^φίοιηοιίο βΐ ιιηίΐαβ χαι π«γΜΓ«ΤΑ. . Ή ο^λλ ί' ονν χβ(1 .«ιχ^ναινίχι^ σνν• 
ο,^ος ν IV• Χ«Λ)ΐ«^όνι^ συσταίσα ^ιά, βραχέρ^ν ΐ/χν«σθ)θ 
τύν λΐ70|ΐανΜν (ιη• τύ» /Αίβητ ίπϊ Χριττ^ϋ. ^οξκζόν• 
ΤΜν ψύνί» οΰνθιταν * <ίσΙ ^<ι μ$ |χ πολλών όλίγν 
(ϋτιιν, τοιοΕντ^ς.. ονοάίς ^^ό/α>β[,. άν«^ ιίς σννιογ•• 
ρίι» 7•ϋ 9ΪχΐΜυ/07^ο(7ο; άσιβώ; προτιθίασι. 

"Εχθισις τινών χΐιραλαινν * ττ^οοβαλλοαίνων π«5« τώ> 

*1|•, •«•« ,^μ• ••• ■•, • 

ΜονοΦνσιτών. 

110. . ΪΙό.τ'Ρ^ν . « τίς τών 17^4 Χρ^στον λι^ο^ίνων 
,(ίνο ,^ύσιων ένώσίνς 7.'79ν<.'^^ <^> 4- ^"^ \ ]^\ Ι'^ '^'^'* 
^ή γίγ^νι τι ι.ξ οτ^τών ιν, πώ^ χα'ι ήνώσθαι ολβιΐς (^8^ 6&9.^(^ίθβα^μ»? Ουίά οηίΐΰ 6$1 .α1ία<1 ΐΐηίή . «ν^άς ιρονρίΕν ; Τί γαρ α>Χο έττί τό ιόνώσΟάι « τό 

ύΐ €|^^ ί^θρ|^βΙί^^.^ΰθ(θα6ρΐ| ς^ ααΐβΐη η ^ΐτών, όαολο'/οναίν τϊβν Ινωσινιί,^' « τί» ένώ- 

0^(]υ^ρΐηί^^^ϋΓ^(|4ΐηαρ|θΟΘ ΐ^ηυαί&ίί^^^ σιβας τών .ι^ύο ^^ύσκ^ν Ιν τι τ^ονι, τί ποτ< ά/Μ ^/ίρμ^Α^^&Ι^ΐ,νββ ί $1 )|;ί|ΙυΓ αριήβά β^'ιιιηαιοίΐο ν&ηαιη 

]η^^,μηί(ά(βφιΜ^αΙβ8« η^ρ,α,ιιηιΐί βιιηΙ.ρβΓ ηαΐα- 

I?^ί^μ^^α5ίΕ^ίΑ ί\ΐ?^ϋ1ψρ,«ιΐιϋ ιχίΐιαιιίαι:, «Ι ίάβο βχ 
^ηι^ίι^^ΐιβ, ι^§ή}^6 ςραίρρ^ίΐιομβ^.υουιη αϋςαίά 
/&οίφ9Ψ)^ΐ)9^ν<1 ββ^.τ&ημιη ηςήφ,δοά Γβ^.δίαιι• 
Ιβιή Γβ8, υΐΓϋΐη ίά η&1ατ& 63(, ηβιηρθ ββββηύα,ββδβ 
Αΐίςαίά βχ 8θΙ)8ΐααϋ® &οβί(1βηϋΙ)α5? Ι^ϋαΓ βί ρβΓ 
ί]^^ιΐΙΒ;<)8^ ΐ^^.ΐατ» ΐ}θίΙφ^^αΒΐι^ 6( ΐύβοι^αυχη &1ί- 
ςν\\^ .^χ,.^^μφ^αηίορ^} ρ^^^ ί^βςιιβ ν&ηυιη 

Ι|Ι9^ΙΙ3^ί^.68(^ ρ6€|^α«^.|ίΐΐ1}^^^ ςαράάαΐη αβοίάβηβ 7@ς ένώσιως «ντών άποτίλισβιν οντ€. ^ιλόγ ίστ( ΤΡί;70 ιστι τό ,ιν ; ,ΙΙ,ότβρον ονοαα ρόνον ψιλόν, ί 
^$^Ί\^,* £ι )λΐν ούν.ονο^αο( ^Λονον ψιλόν ιιις πράγ^κ- 
το; .;ζω^3ίς, ονχ άν ^ΐ(ν αί.^^.νσ((ς ήνω^λίναι * ώς^ ού^ι 
ό άστρ6ίο< χύβι>ν χ«1 ό '/^ψ^τΙ^ς^ χ«τ.« ψιλόν ^όνον 
τοΰν.ο/χα Τ9 .•ν «χοντβς^ ννοα^ίνοι χαχά τάς,^ύσιις 
τνγ;ζςήουσιν, ,. ονι^' ό .όμΐ]θικ•ς, άν^ρωττφς.χο^ι ό γι• 
7ρ0^αα(νο; ;^«υχονν 11 αί ^νσέΐς χ«.Οότό ^^α^ (χον- 
9Γ(ν«νώ6ι^σαν|.Χ0ΐι ^ιά τούτο ιχ τιης ίνώσίως αυτών, 
^^ονν ,0[υνθ<7ΐως, ιν τι γέγονιν^ ονχ άρχ ^ιλόν 
^νθ|Αθ( τοΰτο, έστιν^, «λλά πρνγμα • ιι (^ι ιι^ιβ/Ι^• 
ττότιρον ^νσις έστι τούτο, ήγουν ουσία, ί; τών πΐρΐ 
τήν. .ούσίαν τι ρι^μβιβι^χότων ; Ούχονν ιί χντ αυτό 
τό ιιναι ^υσιις ιόνώ6;οσαν« χαΐ. ^ιά τοϋτο τό ιν τό. ίχ ιστίν ^( (Η^βςαβρ^ι ςρρή^ΐΐίίβη^ιμα β.9^ ϋ1ιΐ(1 β8$6 ^8- 
%^.ίί&ιή ^ ^\|Ι ;\(ν(ΐ(ΐΓαιή ; ^ 8ΐΐ(^ροιιίιημ8 ηυηο . ρβΓ 

Πβο^)^»^ ^Ιΐι^ι^Γααι^ 5ί ίβίϋατ αηαιή ίϋν^ά οχ ήυ&τααι 
η^υρ£μ:ι^.^]ρ/^^ί{^^αι^ η^Ιατα βδΐ, 8οίϋοβ( 

«^^(ί^,,^Γ/Βςΐί^ )6Γ^.υμ&μι 688^ Ρ9,(,ιΐΓ&ιη Βριηίηΐ 
(^ί$ι1^/ρρ^1 μοίράβιη Ρ9ΐ:^(ΐ(6ΐηΐλτ, ςααοςυ6αιι ηοη 

•\^(4ίθ6α)« 8β4.00φρρ3Η&ί91.•β&^ 6586 (1ίθ1|ρυ3. 

^Iρμ^.^η^ι^^^^1^^$Α^^^^^ ,ύίημδςμ^ ΐ^αΙαΓ» 

ίμ4ϊί|^νι^.ό)\8£• δΐ,οηίιηηοχ^ 6886( Δΐίςαίάνιηιιπι, 
ς*ίβλ.^. .4ι^Ρ>ί«ί^.^ ιμιίοαβ ρβΓβοίΙαΓ, 

μ{^ρα§9Η»ϋ^;|ς88^(.8ΐ3Γβ,.^^ βί οοΓροΓβ υηυηι 

^9{ρώίϊι.»ί}Ρ£ρ αρρ^βϋβχί, 8ίνβ ίΐβ, αΐιπδα άίνίηί- 
1^ 6(.)ιμα^αΐ)Μ&1β, άίβί ^ η9 υημη^ ςαΐά ίαοίαπι. 
ήΙ« ^^^ιϋ ηριη6;ί>.ιιΐΓ)ςμβ.(ϊ&η. 

•• ■ ••!»' •ν 1..•• 

Αΰα Μοησρίίί/ήίαταηι ρτοροίίϋο. 

19. $ί €1ιΗ8(ί ιί&ΙαΓ» ηηΐΐββ άύββ βαηΐ νβΐ, (|αοά 
ίθ61&ι 8ύΰαΎ,^Β9*(έ)ΐϋΐαΒ'(β886ΐϋϋΒ βηίπι βυηΐ άίνΓη& β( 
ϋύαιαϋ&'ρνο61ι1ιΜΙ>!ο,^)[4υί1>υ8η&Ιϋι'&Γυηιάυρ)ίοί- 
1^}8ϋόι1[ΐτβ1[ϋήΤ«ΓΚΙί(),ϋΐηιιη α1(β^<Iυ&α1 6^ α» οαΙογ» 
(ΐΒίίβΜ^ΊΐΙίΐ; αη ίίΚΙϋ αο φ9 ϋ&ΙαΓάίΤ 8ι ί^^ΗιΐΓ αΗβΓ 
β^Γ2ΐ^^ύ3'Ώ&7ιϊΗ^'ϋ)ιΗδΙ[6ί3, ηυίβ 68(, ηΙαΙΙΰΓββββ 
ρ6ϊΛΙ ? 5Λ5(ί''Λ'ίΙΐΠ"αΪΓ6ΓϋΙη βδί αο β^αβ παΙοΓ» αιιΐ 
«Γ8*όίίΙίβ.'15Γοηίπί7ΐ()ΐη1ηί3 η&ΙπΓα^ β89βη1ί8ηι <1ίοό,"" 
)η βο Γ.οη^ί^ΙίΙ (|ΐιοιΐ6$1 αηΐΓπαΙ Γηΐίοηηΐβ ηιΟΓίαΙο 
(ϋοΓιηίϋοηβδβηίιηΓΟΓϋΐηβ&ΐ'αιηοδδβηΙίαΗίιηϋοαηΙ), 
81 Ιιοιηο ςαί(1 ςΙίνοΓ8ΐιηΐ8ίΙ & δΐιαββδβηΐία, ηοη ρρο- ονο^α, οντ( συ/ίλβιβιοχός τι χαΐ παραχολούΟ;β/Αα γύ- 
σι^ λβίπιται έξ άνάγχιος, ουσίαν φΛ(ί τουτο^ 9 
^υσιν • χ«<96ο» γάρ νυν ίι όιατή^ου ταυτόν ΟΊΟ^χαί- 
νισθαι^ ίιά τ;@; ούσίας^.φη^Ι, χβΐ τ|&ς ^ίσβως • |ί Λ 
τό βν τό έχ τίς ινώσιως τίί|ν ^ύο 3»ύσ*ων αποτιτι- 
λισ|!*£νον ^ΰνι^, βο"^»• ^'/^ψ ουσία, χαλώς αρα .μίαν 
•ίναι τ^ν ^ύσιν τβΰ Δισπότου Χριστού |ΑΐΓά την 
ΐνωσιν ό/Αολογοϋμιν, ιί χαΐ {Α]^ ?.ί?^<?!ι άλλα ,στίνΟι- 
τον ιΓναι ταϋηον ψαΐίή • τό •/μρ. Χριστός ονοΐΑα τών 
^ύσι^ν «α^οτ^ρων ιΓναι ^ιολωτιχον. ον. δύναται ' ιί 
7ίτρ ριό «ϊϊϊ τι ίν τό (Χ τϋς «νώσιως τών ^υο. ^ύσ<ο»ν 
άτΓοτιτίΛίσίΑίνον, αδύνατον § ίπϊ ψυχϋίς χαΐ σώαα- 
τος Ιν τό τού άνθρώιτου ,χατ^γοριΐσθαι ονοαα,, ι^ ίηι 
τίς τού Χριστού Οιότητός τ« χαΐ. «νθρβιΜΓότητος, 
ριν^ινός ιξ «ώτών ίχός 7«*®ί**^ου, χην Χριστού λί'/ισθαι 
^ προσ;ί7ορέαν ίΐτ' άα^οιν. 

"Ετιρον πρόβληαα τών Μονοφυσιτών. 

ιθ'. Ειπιρ «ί τού Χριστού ^ύσιις ίνωβΗσαι ^ύο 
τυΟχάνονσι, ταυτόν Λ ιίττιιν ούσίαι, ούσίαι γαρ 
<ίίτΓ6υ©ιν ί τι'θιία• και ϋ άνθρώττιιος, %γ* ών τό 
τίς ίυάίβς τών ^ύσίών ^ίρουσιν δνο:Αα, πότιρον 
ιτιοος τυγχδίνιέ τών ίαυτβύ ^ύσιων ό Χριστός, ί 
ταυτόν 'ίστι ταΐς αυτού ^ύσίσιν ; Ει ριιν ούν ίηρό; 
ίστι τών Λ ντου ^ύσιων' ό Χριστός, τις ών, ίτιρος 
αντώΐν τυγχανίΐ ; Άλλ' ονίίν τών όντων τ;5ς αυτού 
^ντίο); ί ουσίας ίηρόν εσην • βί γαρ ίί τού αν- 
ΟρώτΓου 9*ύσις, ίτοι ουσία, τό ζώβν λογικόν Ονυτόν 
έστιν, οϊ γαρ όρισ/ιοί τών πραγαάτων τίς ουσίας 57 ΤΗΕδλυΚΙ ΙΙΒ. IX. 58 όντων 1191 ^ιοΧωτιχοΙ, ίτι^ ^κ ι?« ο άνθρωπος τ^δς λ ίηάβ 68861 &ηίιη&1 Γ&11όη&ΐ6 ιηοΓΐ&ΐ6. Ηοιηο ηίΐιϋ ουσίας ο^ο^ον, Ιηοος• «ν *«ί?9 τον (ώου λόγιχοϋ Ονιότοϋ. 
^Ο «νθρΑΐπ•;^ ονοί» άλλ« ιοτίν « -(«ϋόν λογιχόν Ονητόν* 
ούχονν. ΐ€ κ«Η ό Χρίστος τόν «ντον γύσίνν, ^^υν 
οννίών, ι?π«]»χ€έ- (Τίροςΐ το-^β ιιναι ιχάστω χατά τχν 
^ύσιν ί^Τ9ΐ σύσι«ν- «ντον Ιβτιν^ ά^ ίίίίξαιιη, «ότός 
ά^α ιαντοϋ ό Χριστός ίτιρος ισται, οπιρ ττρός τώ άταττ» 
χαΐ τό γ'^^*^^^ ^Η* ^'^ .^β^^^^ζ ιστιν ό Χριστός 
των έρζντον φύσιων' βΐ. ίϊ αή «τιοος, ταν^^ν άρα 
Χοίοτόγ 79 ίΐπίϊγ χαι τας οη)τον νύσκς* ιπιι χαΐ οέ 
τάναντέα Οαιΐς λή^ντίς των ^ύο «ύσ^ων οΐ}λ«τιχόν κναί 
Φατβ τό Χριστός ονοαα ιι οϊ ταυτόν ό Χριστός ταΐς 
αυτόν ^ύσισιν, ώς άνθρωπος τ:^ ανθρώπου γύσιι ταυτόν, 
τονιτιστι τώ (ώω λονιχώ 9νητω, ^ύό ^ι τυ'/;ζ6(νουσιν Αϋαά 6ί( ςα&ια αηΙιη&Ι ηΟίοολΙβ ηιοΓί&Ιβ ; βί ί^ΗοΓ 

(3ΐή8ΐΰ8 &1(6Γ 68ΐ &<ί 6]α8 ηαΙοΓβΒ, 6•86ηϋΑΙ <ϋ6θ, 
β( 68<Ι6 Γβί 6θί1ί]36ΐ ρβΓ '8υ&8 η&1αΓ&8, ΙΙ£ΐηρ6 688611- 

1ΜΙ8 ^^68^ » υ1 οβίβαάίιηυβ , Ιρββ α 86 (Ιίνβηαβ 6ηΙ 
ΟιπδΙαβ, ςιιθ(ΐ8ΐο)ί(1ιιΐΒ6ΐηάί6υΙιιιη68Κ. Νοη'<1ίί• 
ίατί ί^ίΙαΓ 0ΗΓί3ΐα8 & 8ΐιί8 ηαΐαηβ, %\ ροΡΓΟ ήοα 
(ΙίίίβΓί, ί(ΐ6ΐηίβ:ίΙιιι:,β^(.(11/;6ΐ:β^Οι^ί8(υ(η 6ΐ 6^α8η&- 
(υΓα3 ; οαιη βΐ υο3 ςαί ηο1>ί8 βοηΐΓ&πα (ΙίβίΙίβ άαλ• 
Γυιη 6886 ο&ΙϋΓ&Γϋπι ίικϋοαίίνυιη Οΐιηβϋ ιιοιη6ΐι 
ιαΐεαιηιηί. δί&ιίΐβιη ΰ1ιη8(α8 ΐ(ΐ6[η 8ϋ βύιη 6]ϋ8 ηα- 
(άηβ, υί Κοιηο ΐάβ'αί 68ΐ ουιη 1ιοιηίηΐ8 ή&ΙϊίΓα, ιά 
681 &ηίιη&1ί Γ&ίίόη&ϋ ιροΓίαΙί, ιΙυ»(|(ΐ6 8ίηΙ εΐιηβϋ 
ηέΙοΓ» ηΪΒο υη'α (αήίύώ,άϋο ί§^11υΓ €1ΐΓΐ8ΐί 6ηιηΙ, «ί τον Χριστού ιρύβ^βις χαΐ ον ριία, <Γύο 'αρα χαΐ βί .. ύΐ Νββίορίο νίίΙβίάΓ, ηβ<ϊα6 άηιΐ8 δέοΰπΗυοι ^οΗρ• 

ΧριστοΓ «σβνται, χάβώς Νιστορίω ίοχιΓ, χαϊ ονχ βΤς Β ίαΓαδ.' δί ί^ίΐΰΓ δβοϋήάϋΐη τβρίΐ&ίβηΐ ε^Π8(α8 ηο- 

•',,;•; „. • ν ".^^ Α » ;., -~ ηιίηβ6ΐ Ρ6 υήα8 68ΐ, ηβαά6 ίίΠο ιηοάο (16 ΟοιηίηΙ 

Ιη6&Γη&ϋοη6 άύό*8 €Ιιη8ΐο8 (]ι66Γ6 (&8 68ΐ, Μβιή αα• 
(6ηΓ68ΪΏιη8ΐύ8 οαιη 6]υ8 οαΙαΓα, η6ΐήρ6 68'86ηϋ&, 
ςίίέπί'&οΓιηοίΙιίιη 6ΐ &ΙίοίΓηιη ό'οιήΐυοΙ^, ιιη& 6ΗΓη6*- 
6688&Γίο βί6νί(ΐ6η(6Γ άΐιη8(ίΊι&ΙαΓ^• χατά τ«ς Γρα^^ας. Ει ονν ιις χατα «ληθιιαν ό Χριστός 
ονόματι τ$ χαι πράγαατι. χα'ι χοττ ονοίνα τοό|τον 
$πι Γξς τόΰΚνρίου «ναν^ρωπησιως 9ύο λΐγίν» Χοιστούς 
«νο<;ζΐται, ταντβν Λ ο Χρίστος τ^ αντον ^νσιι, ^^γονίβ 
ουσία, έτηι χαΐ τβάν όντα» έχαστον, ριία ^ι;λονότι χαι η 
τον Χριστον ^σις ίξ άνάγχιός Ισται. '£τιρον τίρό^ΑΐίμΛ τών αυτών, 

χ'.'ίίσπιρ ιΐ χαΐ ιτλιίονις ίν τώ ηλίω ^νσιχών ^ννά- 
(ΐίων 9#ωροννται σια^οραι, οίον γι'ρι βιπιιν τό ^ωτιστι 
χον «υτον χαΙ τό Οιρ'αάντιχόν, ίτι ϋ τό τριχί ίιαστα- 
τόν, 'χαί 1^ σφάίριχόν, χα'ι «.υχνογοριχόν, χάΙ ι? τιτνγ- 
χ'ύΐνίί τοίοΟτο^β α/Χ9\ όνχ Ί||^4 χαί ιΛιίονας τάς τον 
ίλίβν ^νσ«ς Χίγαν άνα^χ^' βνΛν γάο χα$' ίαντό τών 
τοιούτων «λ'ίον '^ύσιν ^ο^α^π-αι^ άλΧά το ^χ τταντων άμα 
τών <ίριορι«νων σύγχριμα, ιν χαι πλιίονα τυγχανον, ίνα 
τόν ίόλιον χαί μίαν αντον π^ν γνσιν έργαζΓται- οντω χαΐ 
ιπί τον 6<αν0ρώπον Χρίστου, χαν αί τίς θιότητος έν 
αντώ χαι άνύρωττότιβτος Ο^ωρώνται ^ια^οραι. ονχ ανέ- 

ξονται ^νο >^7(!^;^. «'^ΤΡ^ '*ί.?.'''Τ•'ί ®' χοίνβιν άα^'/έιτν 

Ιϋα ^ΟάίρβΒ άαο) τι6ν τών ήρατ/ύτων ορθώς φνσιν ίυ^ 

γάμίγοί] βυίίν 7«ρ.«χ«'νων χαθ' «αυτό Χριστός αν ιιίί, 

οΰτιτό θιϊον αντον Φ^<μι, οντι τό άνΟοώτηνον άλλα τ• 
πάσχς άναγχίίς τταρασχινχ'ζιι. ΑΙία βΟίΊφιάβηιρτοροίΐΙίΟ. 
20. Ούβιη&άιηο<1αιιι ςυ&ιηνίδ ρ1ιιτ68ίη 8οΐ6 ρΐιχ- 

816ΪΚ τίΓ68 (1|Υ6Γ88β 6111111 &(1ν6Γΐ&αΙαΓ, ΙΐΙ Υ6γ1)1 ^α- 

ϋα, Ιαηΐ6η 6( β&ΙοΓ, Ιγ68 <)ιιη6η8ίόη68, βρΙιβΒηοΑ 
ίοττα^ί, ιηόΐαβ 6ίΓ6αΓ&η8 6( &1ί& 1ιυ]ακιχΐ0(ΐ! ; 066 

1&ΙΪ16η ί(]βΟ 0606886 81^ ΙΐΙ ρ1θΡ68 6886 801ΐ8 ΙΙ&ΙυΓΑβ 

ρ θίο&(αΓ (ηίΐιίΐ 6ηίιίι ρ6Γ 86 Ιιοηιιη 80118 ηέΐυν&ιη 
οοη8ΐί(ιιί(, 86(1 6ϊ Ιιίβ οιχι'η!ί»ιΐ8 οο&βτιιΐϋΐχι, ςαοά 
8ίιηα1 υηυιη 6( 'ρΙυΓβ β8ΐ, ήηαιη 8θΐ6ΐιι 61 υη&ιη 
6]υ8 η&ΙϋΓ&ιη 6οη8ΐ11υί() ; ί(& 6( άβ Οϊή%\6 060 1ιό- 
ιιιίη6, 6(81 &οίιιι&(1ν6Γΐ6,ο(αΓ αρυά βυιη άίνίπίΐ&ϋι 
6( ^υιιι&ηί(&(ί3 (ΙίίίβΓβηΙίοβ, ηοη αυ(]6ΐ)υαΙ άα&8 
6^α8 η&(αΓ&8 αΐ6βΓ6, ςυι ςαοα&ιηηίοαο ΓβΡυιη ηα- 
ϊυίΓ&ήίι 'γ66!6 Κ8(ίιχΐ6Γ6 ρ<>88ΐΐη( (οίΐιίΐ θηίπΐ ΗοΓαιη 

ρβΓ 86 εΐΐπβΐυβ 6886), Ι16ςΐ)6 6]ΐ18 (ίίγίηίΙ&8^| 06^06 

6]υ8 Ηυπι&οΚάβ) ; *86<]1 6Χ αηι1)ά1)υ8 οοααυίιιιη , 
αηαιη 86ΐ1ίο6Κ, η66 (Ιαο ηβο ία υΐΐο α|ίο &ηίιη&αΥ6Γ- 
βίιιη, αηιίιη ΟΙΙιΗδΙαΓαοΙ αααιη 6ΐα3 ηαι'υΓΟ^ οοα- 
ίΐΐβη οιηηιαο οο^ύ. *£τ<ρον πρόβλημα. β 

χ«.\ £1 Υ1 ίνας τ^ς ιχ μονάδος πρώτες (Ιιασχέψίως 

έστι ^ηλωτι»ς,. η ίΐ ίιαέρισις άντιχιιμΓ^ως ϊχη προς 

ρρν ίνωσιν, Λα τοντο άαα τό αντό χατά τό αυτό »νώ- 

σναι' ΓΙ Χ9» ^ιιρρ^σθαι άμιό;(ανον, ονίΐμία μλ ίνας, 

χαθό ίστι ίνας, χατά τοντο λτ/οιταν ι^νώσΟαι, 

ί<«ρ9σ6«ι ί« μάλλον* χαι ιπί τον Χοιστον τοίννν. ιΐ 

ονο ιισίν αί τούτον |>νσιις, χαί ου^^ί μία, πάσα ίι ίνας, 

χαθό ίνας ιστι, ίιχάς τι^ ονσα ίΐ]^ρΐ7ται χ«τ* ίχιΐνο^ 

χατ* ου/ ^νωται, χαί αί τον Χρίστου άρα ίνο ^ύσίΐς 

χατ' αυτό τό είναι ίνο ^νσιις τυ7;ζανονσαι χαί ού;^ί 

μια, χατ* α:^τ6 τοντο ^ιιηρϊ^μίναι ψ ιμν, χαί ον;^ ιςνω- 

μζναι, χαί Νιστορίον τό ίό'/μα ιίσαγϊται. ΚΙία βχροΒϋίο. 

21. $] ϋταβ 6οη3ί(ΐ6Γ&ύοηί8 ρο8( ηιο^ΐΑ(ΐ6η:ι ρπ- 
ιηο,ιιι .ίη(];ο&1|γ& 8ϋ, (Ιίγίβίο αυΐβιη ΐ]\ηί(&1ι 8|1 ό{)ρο- 
3|(α, οί) ίά ,ίρ^μο^. ^ίηιυΐ υηίπ β( (1ίν1<ϋ ,ίάβοι ββ- 
(^^αάααι 8β ίπ}ρο38ί1)|1^ 'βρΙ. Γ<]υ11& ί;?ί(]ΐ|Γ ά^αβ» 1η 
ςυαη]1μΐ9 €ξ$1 (]^α3, ,$66ΐμιάαιμ Ιά ροΐ6$( υιοί ^ι^ιγΙ• 
86ΐ1 ροΙ|ιΐ3 (ϋνί(1;. ΚΙ (1β ΟΙΐΓίδΙο ί];ί(μΓ βί ά^^ο βμμΐ 
6]α3 ραΙιΐΡίΒ,, 06(1126 οοα, 0011^13 &α(6|η (1γα$, ρ]τοα( 
631; (Ι^α^, (ΙυρΙ^χ οχδίβίβηβ, 866υη(1ιιαι ί,ά φγ^ΙφΙοΓ, 
μοβ ιιηίΙαΓ, ιΐΐιη^ΐΐ ί^ΐΐαρ (Ιαηβ οαίικφ,^ί 86ρ.α(^(Ιάρ) 
683(2 ίρ3ΐιιη (Ιαοβ δίοΐ.βΐ οοο υοα (αι^ΐϋΐρ^ β^οοο- 
{Ιμιρ^ίΐ ίρ^Μ^Β 65^3βη1.ι1ίν1^8Β η9({αο ιιμίΙΡΒ, ς| ρί68- 
(οπί άοοίηοα ίαάαοϋοΓ. ΝΙΟΧΤΜ ςρΟΝΙΑΤφ 

Λ «Ο 22. Ε( (16 οοηΰηυί• ββρβ ηιιιηβηιιη &£Γ6ηιηιΐ8, 
υΙ, ▼βτΐ)! ^ΓΑϋα <ίαοΙ>υ9 £θ1>ί1ί«1οη^ιιι 68•6ςοο<1• 
<ΐΑΐη ϋβηιιπι (ϋοίιηιιβ. 86ά ροΙβηΙΙιι ΐΑοΙηοι <1υο 
ηηιιηι ββββ (ϋοίαιυβ, ηοη Γβ ; βο ςαοά (ϋνίβΐοηβαλ 
«α][>ίΓβ ροΐββίβΐ άαο ΑβΗ, ϋβηαιιι ϋίικί άυοΙ>α« οιι- 
ΙμΙιι 6•ιθ <ϋοίιηιΐ8• 

ΑΙιαρτσροΒ^ίο. 

23. δί ΟΙΐΓίβΙηι ιιηυβ 68ΐ ηοπιίηθ 6ΐ γ6, οιηηίβ 
&ιιΐ6ΐη €ΐοβα]1ίο υη&ιη ηαΐυπιιη ΐΔίϋοΑΐ , ηίβί 8ί( 
Μΐ5ί^& ; ΟιΠ8(ί ηυιηοηι• ί^Ηατ οηίιιβ ηθΙιΐΓ» 6•1 
ίΐΜϋο&Ιίγυ8 ; βί &υ(βιιι βββαηϋαπι ηο3 άοβΒ εΐιη8(ί 
ιΐΑΐαΓθβ (1ιΐΑ8 1ι%1>6οΙ <)β6ηίΙίοη68 ποα ίάβιη 8ίβ^ί- 
Δ6&ηΐ68, 61 (Ι1ιπ8ΐιΐ8 ΐκί^οΓ, ουιη αηαβ 8ί(, (1α&8<]β- «β*. Και «ΓΙ τ6ν οννβχύν πολλοοας γέ^9^ΐ$ τον 
&^0|ΐΑΟν ^ύο ψίρ€ άπύν ιηβχίΜν τό ζύλον ϊέγ%ντ%ς' 
«λλά ^υνα^ι ^ύ• ψαμΛ¥ ιιναι το «ν, ονχ ένιργχέα. 
τ^ ^ί ^ύνασ^αι το^ι^ν νιτο|χένιιν, χμ ^νο γί»ί9$Λΐ, 
ταύτ|ρ ψΛμ^έ» αντό )ύο το^ύν ιηβ;ςιων ύΗΐι, 

χγ'• Ει ό Χ/ϊΐστός «Γς ιστιν ονά^ικτί τ« χ«£ πράγματι, 
ιτας ^1 όρισοΦς ιις ών, ιι μ-ίι ομώνυμος ιίιο, ^(άς 
^σι»ς ^ιιλΜΤίχός ιστι" χ«1 ό τοΰ Χ/)ΐστον άρα αριθμός. 
|ϋΐάς τ^ς οζντοΰ ^ΰσινς ^η>ΜΤΐχός ίστιν. Ει Λ χΛ$^Ομας 
«ι τ•ν Χριστον ^ύ• γύσιις ^νο ί;|του9(ν ορισμούς, ου 
τβντό ^η^ονντας, χβιΐ ό Χρίστος βρ«, βίς ών. ίνβ βϋίΐίοηο» ηοη ίάβΐη 8ί^)β£&ηΙβ8 1)&1)β1)ί1. $ΐ αυΙβΠΙ Β όρισοΜύς ίξα ού ταντό ^ιολοϋντας* 11 ^1 τούτο «δυνατόν ί<1 ίη2ρο88ί]:)ί1β 68( (οηιηΐ8 βηίηι Γβΐ ιιηίοβ 6χί8(6η(ί8 
ηηίοΑ Θ8ΐ <}€6ηίϋο), ηοη ί^ΗαΓ (Ιιχ&β 1ι&1>β5ίΙ άββ- 
ηίϋοηββ Οιη8ΐιι»• $ί ίΐα 68ΐ, ηβφΐβ άη» βηιηΐ 6]υ8 
η&(υΓ8Β ; 8ίη^υ1« βηίηι (Ιβ&ηίϋοηββ ηηληι η&Ιαταηι 
βί^ίβοαηΐ, 8ίνθ 8ίηιρ1ίθ68 8ίνβ 0ΟΠΐρθ8ί1ΐΒ. 

ΛΙία, 

24. 5ί ηοηιβη €1)Π8!υ8 ηοη 8υ1)3(&η1ί» ίη(1ΙοΑ(ί- 
τηηι 68(, 86() βυ]αδ(ΐΑπι η&ίπΓ» ΑοβΜβηϋυηι βχ 
ιιηίοηβ οΓίΟΓοολ, η&(αΓ&Γαηι ςιΐφ άαββ ϊλοϊ» 8υη(, 
ίηάίοΑϋνυηι ββΐ. Ηοο αυΐβαι ηιΗϋ «ϋπά β8( ςη&αι 
ΒΑΐατΑΓυη! Γοΐαϋνο» 1λ&1)ί(α8. ΟυβΒ &ιι1βηι η&ΙυΓ« 
¥θ1 ηηϋ» ΓβηιαηβηΙ ίη ΟΙιηβΙο ; ββοηηάηηι 191(117 
νΑηαηι 8θ1υπιηιο<1ο ΙιαΜίηηι η&ΙϋΓ&τυιη &11βΓία$ 
0Ι1ΠΙ &1Ι6ΓΑ ίαοΐΑ 68ΐ ηηίο ; υΐ (ΙίβίΚηΓ άβ οΙιογο β1 
άοιηο, 6( ογ1>6 6ΐ 1λρί(ϋ5ϋ8 6ΐ ϋβηίβ (|υί1)υ8 οοη8- 
Μ «άίββίαηι, φίβηιαάηιοίΐυηι βΐ Ν68(οήη8 άοοηίβ- 
ββ ΓύρβηΙηΓ. 

ΑΙια. 

25. $1 ςο8Β υηίυηίυΓ υηαηι ίιοηΐ, ςυβΒ ηοη βαη( 
υηυπι οηηίηο ηοη υηΙυηΙυΓ ; 8ΐ ίβτίίυΓ (]η« ηβο 
υη& βαηΐ Οΐιπβΰ η&ΙπΓβΒ, άγΛ8 αυ1βπι« οτιαι (Ιιιρϋ- 
οί(&8 δίΐ, άίνίβίοηίβ ίηάίο&Ιίνα ββΐ, βί, ςα® (]ίνί5& 
8υηΙ, ηοη 8υη( αηίΐα, ηοη ίβ^ίΙυΓ οηίι» βυοΐ εΐιιίβϋ 
η&ΙυΓ»; 81 ί£;ί(υΓ, 6ο ςαθ(1 ηοη ίηιηιίδ.^ββ 8ίη1,<1υ&8 
6886 €1ιη8ΐί ηαΙυΓ&δ οβηδβηΐ, η606886 68ΐ, ρΓορ(6Γ 
ηηίοηβηι, υΐ αηααι 6]υ8 η&ΙιΐΓ&πι άίοαηΐ. 

ΑΙία. 

26. Νοη (|υοΐ6η3υ9θοηφ26ΐνί8υη1ρΓορη6ΐ&(68, Ο 
ΙοΙ 6ΐ 11υ^α8 8υη1 ο&ΙυΓβΒ. Υβΐ βηίηι ηίΐιίΐ βοΓαηι 
ςυΐΒ ρΓορη&ηι 1ι&1>6η(6Χδί8!βη(ί&πι, υηίαδ βηΐ ηα- 
ΙυΓβΒ, οαπι ρΙπΓβδ ρΓορηβΙ&ίβδ ^ίΰΤβΓβηΙβδ ίη υηο- 
ςαοςυβ αηίηι&άνθΓίαηΙυΓ ; δβά βοηιπι οπιηίυπι <ιυ<Β 
βιιρροδίΐυηι βοηβΗΙυηη! βο&^^ιιΐυαι , ηαΙυΓ& 68!• 
Ι^ίδ 6ηίπι Ιπηιβη βΐ 1βνί(&8 ρΓορη6(&ΐ68 δυηΐ, 86(1 
ηοη Ιαηιβη ααΐ Ιβνίΐαΐβπι ί^ηίβ 6δ8β ηαΙαΓ&πι άιοϊ- 
ηιαδ, η( 6ΐ αβΓίδ ρΓορηβΙαΙβδ ^υη{ β&ΙοΗδο&ΓβηΙί» 
61 ρβΓδοηαίίο ; υΐ βΐ &1ίϋΓαπ3 βίβπιβηίοηιπι νίάβΓβ 
68ΐ &1ίαδ ρΓορπ6ΐ&(63. $6(1 πβηιο &ιΐ(1β]:)ί( άίββΓβ 
ιηυΐΐίδ υηυηιςιιοάςυβ ηαΐυηδ ββδβ βο ςιιοά ηιυΐΐαβ 
|ι&1)6&1 ρΓορη6ΐαΐ68 ; δί βΐ άβ εΐιπδίο άίνίηί(&(β 6( (ιτ«ντ$ς γνρ πράγματος ενός οντος ίΐς Ιστι χαΐ όρισμ6ς), 
ούχ «ρ« ^ύο •ξ(ΐ χαΐ όρινμονς ό Χριστός* ιί ^ι τούτο, 
«ν^€ ^ύο Ισονται βη/τού «κ ^σιις* Ιχαστος γαρ ορισμός 
μιας γύσινς έστι ^«λωτιχός, Λτι άπλοϋς, (?τι σννθβτος. Έτιρβν. 

χ^'. Ει τό Χριστός όνοαα ούχ ούτίας ^ιιλντιχόν, 
άλ>κ τών πιρί την ουσίβ» τινός τβάν Ιχ τίίς ένώσιως, 
τ««ν ^ύο ^ύσιων γενομένων ^ιιλωτριόν ίστί' τούτο ^ι 
ού^ιν βΡιλο έστιν 9 ^ τόάν ^ύσιων ιτρός άλλιβλας σχέσις: 
^νο ^ϊ γύσιις χ«Ί Ινωθβΐσαι ρκρι•ν«χ«σιν ιν Χριστή* 
χβίτά ^νην «ρ« β^έσιν ψιλ^^ν ίί τών ^ύσιων προς ά^ιί- 
]ΐ«ς γίτ^ονί^ Ινωσκ* β^( ^^^ χορούς χ«ι οΙχ^ας• χ«2 
«όλινς, χαλ λίβων, χαΊ ξύλων ίν οΓς τό θ4Χθ^β/*ονί*|>βν, 
χαθώς χ«4 Νιστόριος ^ογρ^ιτέζβαν ιύρέσχίτια. "Ετιρον. 

χί'. Ει τα ^νωαίνβ 1ν γίνίται, τα μν γβνόαιν* 1ν 
βύχ ίννται ίξ «νάγχης' ιΐ ονν ίύο χαι βύ μία 
τυ^χβίνουσιν αί τβύ Χριστού ^ύσιις, ί Λ ουκς, ί*χ«? 
τι ονσα, (ίιαιοί'σίώς ιστι ίηλωτιχή, τα Λ ^ι^ρηρένα 
ούχ ίνωται, ονχ άρα ;^νωΐΑέναι ιίσΐν αι τού Χριστού 
φύσιις' βί τοίνυν ίιά τό άσύγχυτον ίύο ιΓναι τας τού 
Χριστού ^ύσίΐς ^σιις άξιούσιν, αλλά ίιά τήν ίνωσιν 
αίαν αύτον την ^νσιν \ίγαν άναγχασθησονται. 

Έτιρον. 

χς', Ουν οσαι πράγματος «κα'στον ίίιότητις τοσ- 
αύται χα» ^ύσιις τούτον ιισίν • η γαρ αν ού^ίν τών 
Ίνόντων ίίίαν ύπαρξιν μιας Ισται ^ύσιως, πλβιόνων 
Ιδιοτήτων ϋτοι ίια^ορών έν έχαστω θιωρου|*ινων, 
αλλά τό Ιχ πάντων σύγχριμα τών • συαπληρούντων, 
τό ύποχιίαίνον ^ύσις Ιστί' πυρός /^ιΐν γαρ το ψωτι^ 
στιχόν. χαΐ τό χού^ον ϊίιον • άλλ' ού ^ύσιν ττυρός 
τό ^ωτιστιχόν. 1} τό χού^ον βίναί ^α^ιν' ώσπιρ χαι 
άι'ρβς ιίιότΐίτβς τό άχρω^άτιστον, τό ίΐϊίχβς• ώς 
χαΐ ιπι τών άλλων στοιχίέων έστιν ί<ίβϊν ίτίρας 
ιδιότητας* άλλ' ουδείς τολ|Λήσιι ίιά τό πολλάς ίχ«- 
στον τούτων ΐ(ίιότΐϊτας ίχιιν, ούτω χαΐ πο)Λών ιίπιιν 
(ίναι ^ύσ<ο>ν * ούτω τοίνυν χαΐ έπΙ τού Χριστού Μ ΤΒΕ8ΑυΚΙ Ι.ΙΒ. IX. « συνιστωτ^ς έ» θΜτ^τος χαΐ «ν5^4ΐπότητΦς, ιί ρβν Α ΙλΟίη&ΙΐίΙ&Ιβ 000§(ΑΙΙ(6, 11 <ϋθ6ΓβηΙ (ΙΟΜ 681• ^ϋλ αυτόν θιωρβισθαι, ώσταο χαΐ τό όλον έν τοις α<(»ΐ9ΐ 
9ιωοβΐσθαι λέγοαο, 9 χακ τοσά^ι (Γναι τ« τ•ϋ λό- 
γου ίΑβΜ, τό » το βχ πος πβίνΓωι* ίνο^τίως άιτο- 
τ^τ^λ<σα^νον γιν^ο^^^^'^» ^ζ *^ '^'^ "^^ Τ|»ίγωνον ιν 
τρισίν «υΟιίοας ύγιοτάναι λίγ•• 'ϊ'*ί» βώτοό τοϋ τρι- 
γώνου σ^^ήιιατος ίνος «ττος τοϋ ιχ τ^ίς σννα^ίόςΤΜν 
τριών Γ^Οιιών «ποτιτίΑΐνιανου, χαΐ ιτι η^ν οίχέοο^ 
έν λίθο^ «Γναι ΧΜ ζνλοις, ενός πάλιν τοϋ τ^ς οΐχίβς 
έίοους υπάρχοντος, όπιρ ιχ τίϋς έχιίν«ιν σννΟίσίΜς 
γήτονιν^ 1σο»ς αν τις συγ^^ωο^Φϋΐ τώ λόγ^ι * (ΐ 7«|» 
τα ιξ ών ό Χ/>ΐ9τός ^ύο, Ισον άν 9ΐη τό τι ιχ ^ύο 
ψύνίων τόν Χριστόν (Γναι λέγιιν , χαι τό •ν ^ύο 
^ύσισι, χαΐ τό τριγννον βν τρισίν Γ^Οιίαις , χαι ιχ η&(ιΐΓ&9, νβΐ βαιη ίη (1αΑΐ>α« η&Ιατίβ ▼ίιΐοη» ςαθίη• 
&(1αιο(1αιη βΙ Ιοίιιιη ίη ρ&Γ(ί5α« τίάβή (1ίοίκηαι« 

νϋΐ (ΟΚ 6896 νβΓΐ>ί ρ&Γΐβ8, αοΐΐΑΐβΟΙ 6Χ 001- 

ηίαιη ααίοηβ ρβΓίβοΙ&ιη &κηο866ηΐ68, α( 6( 8ί (τί&η- 

^Ιΐΐπΐη (Πΐ)ϋ8 Γ6θΙί8 ϋα6ί8 60]181&Γ6 &1ί(ΐαί8 €ΐίθ6Γ6(, 

ίρ:$ία8 Ιπ&α^ιιϋϋαιη ιιο& 8ί( ίοηη& 6Χ Ιτίαιη ϋα6ΑΓ 
Γ•ιαι ΓβοΐαΓαιη 6οη]ΐιηο(ίοη66θ]ΐ8ϋΙαΙ&;6ΐ (Ιοιηοαι 
1&ρίιΙί1:>α8 βΐ Ιι^ηο οοοβίΐΐαί, οααι υη& ςαοςιιβ •ι| 
(1οιηα:> 3(ρ6ΰίβ3 ({(ιιβ βχ 6θΓαιη οοηιροίάΐίοαβ «ίΤεοΐΑ 
6$1, ΓοΓ8ί(&η Ιιιιιο ταϋοπί 6οα86ηϋΓ6ΚυΓ. &ί βοίιη 6» 
6Χ ςιιίΙ^αΗ ΟιΠ8ΐα8 68( άαο 8ΐιη(, ία ίιίβιη Γβοκίβ- 
ΓβΙ (ϋοϋΓβ €^ιΐΊ»ΐιιηι βχ άα&5α8 η&Ιατίβ 6886, 6( ίο 
€ΐϋ&1)ΐΐ8 α&1υπ8, 6ΐ Ιτί&ηκαΙαίΏ ίο (Γϊ1)α8 Γ6θϋ8, βΐ 
6χ (ΐ'ίύαβ, 6| 0£ΐ6Γα ςυΐ6 άίχίΐ]ΐα8»ί(& υ( βίΚ ίϋ£Γ6- τριων, χαι τό λοιπόν τών κΐρΐ92ΑΟ<Μν «χαστον , όις Β Γ<^η1ί& ίο 8θ1& (ΙίοΙίοοβ, Ιΐοη &αΐ6Π1 ίη 1ΐί8 ςα» 6Χ πιρι ριόν«ν η^ν λχ'ξιν, χαι ^ή πιρί τό ιχ τ^ ς λιξιοις 
νοούαινον , 'Π^ν ^ιαψοοαν «ιναι * όις «ξιΐναι {Αίαν τ^ν 
τοϋ σννΟίτου γύσιν λέγιιν , ιν ^ΰο τοις άπλαις τό 
(Γναι ί^^ουσοο» , ώσπιρ ιν τοις μ»Λ%^ί πολλοίς ονη 
ριαν τήν όλοτΐΐτα <ιν«ί γχυαν . £ΐ ^ι |(««^αΐΑθϋ ^ι'αν 
τον όλου τ<ν ^ύσιν σννθιτον ^;ςλονότι γασ'ι , χαι 
4<χιΐς ΤΊον (V ^ύο ψώνιων ύποπτΓ^σοαιν ^ιχαιό'^ατα * 
χαι οντβ (^ια τό ννα ιιναι τόν Χριστόν αρνού^ιαθα 
τα <ξ ών τό Ιν τούτο συνέστιςχιν, οντ* ου πβίλιν ^ιά 
τό ^ύο '/ν4>ρ(ζίΐν τάς ιΐς ΐν*>σιν σνν<λΟούσα; γύσας* 
τό «ν τό «χ τούτων άποτιλιτΰκν ονχ όριολογιζ σοΐΑΓ^ ' 
όπβρ είτι φύσιν μίΰ^* χαλιιν τινι γυΛ\ βΐτΐ ύποστα- ()ί6ΐίοα6 6θ(ρ(ααΐϋ8 ; Ίϊλ ηί Ιίοβ&Ι €ΐί66Γβ ηηαπι 
οοιηροβίϋ ηαΙϋΓ&ηα, ίη (1υΑΐ>α8 8ίηιρ1ίοίΙ>α8 6X81- 
8ΐ6ηΐ6θΐ, ςϋ6αι&(1ιηο<ίιιηι ίη αιυ11ΐ8ρΑτϋ1>α8υηϋΐη 
Ιοίαιη 6886 (ϋοίιηα8. 81 υ6γο υη&πι Ιοϋυβ η&ΙαΓΑΟί 
οοιηροβίΐαηι άϊοβτ^ οιηηίπο ηοΐίηΐ, ηο8 ιηβήΐο 
ςαο(]υ6 το€6αι ίη (1ιι&1>α8 8α.<ρίο&1>ίαιιΐΓ. ΕΙ η6(|α6 
60 ςαοιί αηιΐ8 68ΐ (ϋιη8ΐυ8,η69&ηιυ8 6& ςαί5υ8 ϋΐαά 
υηααι, οοα8ΐ&1, η6ςιΐ6 60 ςιιθ(1 άαα8 α(μΐ086ίιηιι«» 
η&ΙαΓ&8 ίη υηαηι 6θην6ηί6ηΐ68,6χ ίί» αηυηι &1ίςαί4 
ρ6Γί66ΐυιη 6886 οοη οοηίίΐ6ΐ>ΐαιιΐΓ ; ςαθ(1 8ίγβ 
ςιιί8 υηαηι η&Ιυρ&πι νοοαΓβ ν6ΐίΐ, 8ίν6 ΙιχροβΙ&βίηι^ 
8ΐν6 υηαχ ΟΙιηβΙαηι, ηοη ^οηι6η^6ηια8 : ρ6Γ βίη- 
^ιιία 6ηίπι 6ΐ Γ6ΐί(ΐαα οιΙοΙυοαηΙαΓ. σιν, Λτ• Χριστόν ινα, ον ^ια^λρόαιΟα • ίι* ιχάστον 
γχρ ίξ ανάγχίίς χαι τα λοιπίι σΜνιισάγτται. 

Άντφρνα-ίς αίχ, φΰί^' «ποτα'^9ν χαέ αντ^ Ιχτιβιΐσα, ^ Α^ΐροΐΜΜ) υηίοα, ηβςαβ ΙοηρίΟΜ 6αά€9η βΧμΟΛίία οΛ 
προς τάς χαταστρωθίίσας άν«^ιν ^ο^ας τών €ΟΐηίΓαΙα$ ίηρτα ΜοηθρΙί}^$\Ιανηηΐ ορίηίοπβΒ. 

Μονο^^νσιτών. 

χΓ. Τοιαύτα ρύτν ονν, «ς ή /!ραχιβ*ν ιςτι γ^ώ- 
ναι , οί ]χίαν ιπΐ Χριστού ^ύσιν ίοξα^οντβς ίπισψΛ' 
λώς α αν χαι τό όλον άνζν^ήιτως ^ασίν , (χ τών 
ανθρωπίνων χαι χαβ* νμάς ίπι;ζ€ΐρΐ!αάτων συνισ-^ 
πιιρώ|ΐΛοι τά $ιοπριπ^ • ό Λ χα'ι πρότιρον €ΐρ7ίχα^ 
τούτο χα'ι νύν ψτ^^χί , ώς ^ιιςρνται 9 τον ΕντυχοΟς 
χαι Διοσχόρον ^οξα χαι τών σνανοόνων αντοΐ; 
ονΛ μίΛ τις έστι χαΐ σύντρο;ζος • α'^τ6ς μη γαρ 
Ε^τνχτ,ς τον σώαατος ίρνήβη τΐίν πρβσλιςψιν. ^η^ιν 
\τ/^Μ»ν άνΟρώπιιον τόν θ*όν Αόγβν ίχ τίς Παρ6(νου 
λαββΐν , αλλά αντόν ατρέπτως τραπέντα χαι σ:φχα 
γκνόρίΓνον τήν παροοον αόνιρν ίιά τιίς ΠαρΟένον 27. Ταΐία ίκίΙυΓ 8ΐιηΙ, ϋ( 6χ ρααοΐΒ νί(ΐ6Γ6 68ΐ, 
ςη» αη&αι ίη Οΐιηβίο ηαΙϋΓ&αι 6836 (1οο6ηΐ68, ρβη- 
6ΐι1θ86 η1αιί8 β( ίηΙοΐ6ΓΑΐ>ϋίΐ6Γ οηιηίηο άίουηΐ, 6Χ 

1ΐΐ]αΐ&ηί8 6ΐ ΐ6ΓΓ68(Γί1:>α8 6χρ6Γίηΐ6ΐιϋ8 60η3ΐίΙα€Γ6 

ΐ6ηΐΑη(68 άίνίη& : ηποά ρΓία8 άΐχΐ, ηυηο 6ΐ ϋΐοο, 
Π6ΐη()6 <ϋ νίι^αιη 68.>6 Ευΐ^οΐιίβ 6ΐ ϋίθ80θΓί ορίπίοηοηι 
(Ί 6θΓυπι (|ΐπ ίΐ8 6οη86ΐ;ϋιιη1, η6(]ϋ6 υηα 68ΐ 6ΐ 
οοηουΓΓΡη8. 1ρ86 (ΐυίϋβαι Ευΐ^'οΐιβ:» 6θΓμοπ8 &8- 
βυηιρϋοηβα] η6^α1)&(,(ϋο6η3ηΙ1ιί1 ΙιαηιαοΙάίνίηιιηι 
νβΓΐ>αηι 6Χ ΥίΓ^ίπε αο6βρί386, 86(1 ί11α(1 ίπιωϋΙ&1)ί- 
ΙίΐβΓ πιιιίαίαιιι βί ο&Γπβιη Γαοίαιη 8θ1αηι ΙταηδίΙαηι 
ρβΓ ΥίΓ^ίηβπι £661886 ; 6ΐ οΓυοί αβ^χαηι 6886, βΐ αΐΐί- 

ποινσασθαι ' χλϊ τώ σταυρώ προσηλωθι^ναι χαΐ {) £^αΐ£ΐηΐ6836ίηοΐΓ6υΐη86ηρΙβηΐ 6ΐίηίΐηίΙ&Π1 βΐίηβοηΐ- προαπα'/^ναι τιιν απβρίγρα^ον χαι άπβριόριστον 

χα'ι αχώοτ,τον θεόττ^τα τοϋ ΜανογΓ^οϋς , χαι ταντυν, 

τώ τάψΛ παρα<^ο6£Ϊσαν , τιτν;ζΐ3Χίναι τίξς άναστά- 

σβως • Οΐγ^ιασας γΟρ προς τήν τών εναντίων σνν- 

00 ον , χαί μ•^ άποΟαρρήσας προς τήν σννά^βιαν. 

προάυλυΟέναι τον Αόγον από γ(νν^σ£ως «^ογαάτισι 

ΧΟΛ μίι {V άλ«9(ία σώ^α (ν(^«ϊύσ6αι , άλλα ^αντα- 

σαι η} ν οΐχονοριίοτν ώ; έντιϋΟιν πλασαατώ^ϋ πάντα 

τά σωαατιχά έλέγχισΟαι τοϋ θίού, τήν ίχ τι5ς ριη- 

τριχ^ς γαστρός προέλίνσιν , τήν σπαργα'νωσιν , χαΐ ρΓ6}ΐ6η83Πΐ ^ίγίηίΙ&Ιβοι υηί^βηίΐΐ, εαηιςιιβ 86ρυ1θΓθ 
Ιταίΐίΐαπ] Γ68ΐΐΓΓ66(ίοη(>πι α<]6ρ(βοι 6886. ν6ΓΐΙ^ίη6 
&(] οοηίΓαποΓυπι νίαιη ρυίκυβ.ηβιίαβ ίη βοΓυηι οοη- 
]πηοϋοη6οοηΩ(ΐ6η3,ρΓθ(1ϋ836ν6Γΐ>ιιηα&1)8<:{ΐιβς:6η6- 
ΓαΙίοηβάοοαίΙηβςιιβ ία ν6ΓίΙα(βοοΓρυ8ίη(1υί386,86(1 
8ί6Γ6ΓυΐΏθΓ(ίίηβιιιάΐ8ρο8υίΗ86α1ίη(ΐ6θπιηί&(]υ6Ρ8<1 
60Γρυ8 βΐΗηβοΙ ΟπΙίΙία 6Η30 6Γ6 ΙαηΙυΓ ϋβΙ 6886, 6Χ 
ηΐΑίπδ νβηΐΓβ 6^Γ688ηηι, ηιαηιΠΙαΓυπιΙα.ΊΐοΓεσι, 6( 
οηιηβσι ρΓονΙίΙβηϋα; 0Γ(]ίη6αι, βΐ (|υα8ί απι1)Γ3ηι ίηια^ίηβωςαβ αοδίΓΟΒ ηα(αΓδΒ5ίΙ)ί ϋηίνί886 νβΓίιυηι. 

απλώς τιβν δλι^ν τ^ς οίχονο^ίας π^ρίο^ον , /αϊ οΓον σχιάν χαι (Τ^ωλον τ^ς ήαβτβρας ^ύσιως ίαντώ ποοσ«Μ«Λ«β^ 
τόν Αόγον. 
XV. Οί Λ Μονβ^υσΐται λιγό^ΐνοι , ώσπιρ Ευτυχής 28. Οΐΐί Τ6Τ0 ΜθΙλθρ\ϊ7^\Χ)Α 0\α>3ΛΧ>« , 9^^^^"^^ «^ ΝίεΕΤ^Ε ΙεΑονιατ^ε Μ 


νΓ& ρΓθθΪ6()6Ϊοίΐ6ί, ιιοαιη ηα(αΓαιη άβ ϋΐιπβίο άίοβΓβ 
ίώέΐ ιυη(. ϋΐι&ηκιυίιίβηιβίροδί αηίο.ηβηι ρεπχιαΑ- 
•»86ρ6ηθά&ιύ άΓούην, ύοα αυΐεαι οοΐϊ]υη(τΐ2ΐ9 ηα- 
Ιώτ&8 )^ιΑ^8 βΙ ίΑβσηίίΐ5α8 Ιη ίΐιίβ ρΐΌρη6ΐΑΐίΙ>υ8 
ί^^ίτίιιιΐβαι,ιβά ροβΐ ϋηίοηβιη άηι1)αδυηιιιη Ηΐί(|υί(1 
Αίο(&8 βίββ,νοήίυβαδ Γϋ «ιία ίιηιηίβΐίοηβ. Κ( οϊίυά 
εόιήϊιίυηβ'βχ ήίδϋοαβ &ρρ&Γαΐ88β, (|υβοΐΛ(]ιηο(1υιη 
βίΊβόΓροΓλ βχ ςιι&ΥιιΟΓ 6ΐβιίΐ6α1ί8 οοηΐιηίδΐίοηβιη 
β(>ΓϋΙα,&1ία€ΐ ς[υι<)(]&ιη*ρ68(Ίΐΐί8ϋοηοηι 8αη1.Ν6ί}υ6 
ίέηιήι η'6()ιιβ ήοβίΓυηι οοΓριιβ ΑυΙ ί^ηί<{ έαΐ αβΓ 
ΐίίι! αΐίή^^^ ^ 6ΐ6ΐη6ηΙί8 ραπα 8υη1 ; δοάβχ βΟΓαιη 
'ΐύί8ΐιόρ6 ίοΓίη&Ια 3υηΙ, β( ρο8ΐ ιηίβΐΐοηοηι αΐί^υίά 
&ΐίιΐ(1 ύί^Γβ^Ι^ 8υη(• Ηίο αϋΐβήι ηοη γ68 ίΐα δβ 1ι&1>6(. •ντοι, τίν ιν«ντ{«ν «υΓ<δ τοοπτόνινοι, μίαν ΐρση ίτη 
Χ,βιστβν ττΓ9).τ«ΐ9«ασι •λέ7*'*' * ^^ ί*»*^ ^«,ο «*« μττΛ 

«α^οτίρβς £ν τι γέγ9^ί*§α, σν/χνΟιί^τίκς *> τ^ ττκΛ' 
•ΛλϊδΆας «νκχ^οαν^ι • χβέτοί χο(ν•ν Η•«^βν ηί ^5 
μέ^^κτος ψ9θ0αν9ίί, ώστηο χ«ι τά σώμκτΛ •|χ τών 
τΐ9«'κρ«ν στοιχΐίων ιίλκχότβΕ τίν ά^οβσιν αΑ>ο τι 
ιηφ* ιχιίνΑ τν7/«»«* * βντ* |Αΐ&ν ό σί^τηρ^ς^ οντϊ 
τ» {ίμίηρ^ν σώαοΕ , -^Ι τγη» ιφτι χ«φ«ρ«ν , ϋ ά^νρ, ϋ 
?1 τάν &λλ»ν οτοιχιίων , αλλ* έξ έχίίνων |ΐΑ<ν 
9υνη|»ά9;9 \τ ίύλο Λ τι ριίτά τίν σύ'/χρατιν γέ^ον*; δοά ρόδίςίιαηι (]ίν1η& !ν>πιιϊι,ηβιηρ6 ηάΐΐιπι ίη αη& β ^• ^* ^■'Χ •^^"» *Χ•^ *^"' * *^•* "^ί ®*^«? ί*ορ?ίς βϊ ϊίίιίβ ρ6Γ8οηί8 Ιιυιη&ηΐΒ ιταΙυΓΟθ ίη1β£^ ο6η- 
^ά11^ιαβ8^, ήοη Δΐίαά ςυίάϋ&ΐη ίαοΐα 68ΐ βχ ΙηβίΓα- 
ίϋϊί Ιι&ΰ ιηίδΐίοηβ 6( υηίοηβ, 86(1 ρο8ΐ οηίοηβιη ηα- 
ΙαΓβ ίηοοηίϋββ ρ6Γΐη&ιΐ6η(. 

29. υΐ &α(βπι &ά βχβκηρίαιη ςϋθ(Μαΐη ΫβΓί&ΐΑΐΐβ 
οούΐθ3,1ιοιηίύ6άι ιη(1!νΐ(1ύυιιι 8υρροη&ηχτΐ8;ιη €^- 
1ιΐ8(ΐ8.ιη ρ6Γβοα*&ΐη ρβΓΥβηβΓβ έ]υ8 οοΓρίΐδ βΙ αηίιιι&; 
*β(1 ηοη Δΐϋιά ςυίάά&ιη υΙίΓα 68( ρ&ΓΐίουΙ&Ηβ Ιιοιηο. 
ώίίοαδςοβ ιηοάο βίβΐ βχβα^ρΐυιη. 8ί έηίιϋ υΙΙβΗύβ 
ρίο^ΐΓ6(ϋ&<ηαΓ, ύιαϋΐίίη ίηνβήίβιηυβ άίίΤθίΐτβιΐίΙΐ^ιιι. 
06 ρένϋοϋΐαη εηιιη Ιισπιίηβ, ρτόρΗθ οοΓρα» βΐ 
&ιιί[η&(ϋ6υη(υι%η6ςα6&ηίαια 60Γρυ8 αρρβΙΙίυτβΙυΓ, 
ηβ(|α6 60Γριΐ8 &ηίΐΏα ηοιηιααΓβΙαΓ. Οβ Οβί αυΐβιη Ιτοι^νΦΥΜς έν μια τών «ντί^ς νττβστβέσβΜν ϊ^ «ν- 
Φρνττίνιβ ούσέα «τοαβ^Φι^σιρ 'σννίλι;Λν6υέα;, ονχ άλλο 
τι 7*7•*•* •"^^ τίίν «ρριζτου ταύτης ρίξ«ως τι χχά 
χρασιως- , ' αλλά -αβ^ά η^ν βννσιν «ί ^ύσιις τό άσΟγ- 
χντβν Ιχννσιν. 

χΟ'. Ίνα ^1 χαι ιτ|&4ς τό ιταρά^ιιγ/Αα ρλΓ^ωιχιν^ 
ό 'χαθήίαστον ΰπόχίίνΒ^ άνθρώττος, βις οντινος ύπό- 
βτασιν &ώμΛ ^ιιλήλυθι χάΙ ψυ;ζΐ9 * αλλ* ουχ άλλο τι 
παρά τάϋτα ό /ιιρίχός «ν9ρ*ι>Γθς. Πλην μέχρι τούτου 
οτ^τω ^'αΤν τό παρα^ιιγαα ' προσωτΙρβι» γάρ χω- 
ρούντίς, ^τολλι^ν τΐ^ν ^ιά^όράν ινρ^σοαιν • ΙττΙ |Μΐ&ν 
γνρ τ6ύ ^^(ριxόν άνθρώττου, ιδιαζόντως τό σώαα χαι 
ί φνχιδ λ•7•νται^ χαι βν6' η ψυχή σώμα αν :όΐ«5<ίιο 7ΓΟΤ6, ουτι τό σώμα ψϋχι^ 'ττροσαγοριυθιέν * έπι ^ϊ 
ΙηΙβΓ η08 ρβΓδοη&,βΙ Οβυιη «βοαΓό άίοβΓβαΐΐΐδ 1ΐ0- ^ ^^^ς -^^ βιοϋ χα9* νμάς ύποστα'σίοικ, χα^ '^^ ^<^* 
ΐηίϋβΙΪΪ, 6ΐ1ΐΟΐηίη6ΐη Ό6ΙΙ1η,ΙΙΐυΐα(ί8 νίοΐδδίΐη 6ΐ νί- (Ιαρρούντως &ν ύποιμϊν άνθρΜΤΓον, χαι Τ9 οίδδίιη (Ιαϋδ ηοΐΏίηί1)α8, δββιιηίΐυιη ίηβίΤ&ϋϋβιη οο• 
Ιΐβ^ί^ύίΐΐ&ιιι. ΕΙ ρ&ΓΐΙουΙ^ηύιη Ιιοαιίηυιη οοιηιιιυηίβ 
68ΐ δρβέΐβδ; ίΐήάβ έέοιίαάϋιή ΙιΙιήο 1η(1ίνί(]*υ&Π(αΙβιη 
Ι^^νϋ^ηία βϋηϋβ^ Αο'ιίύ^Γ. δία^αΙΜίηι βοίιη 1ιο- 
ήι1ίΐ68, ο&Γ&οϊβηϋηβ άιίΙΐΒΓβηΙβδ',δΙηίιίΙΐΙΐκΙίηβηι οιη- 
ηΙιήθ(ί&ιη 866υη(]αιη βρβοΐβιη 1ιαΙ)6η(. ΟιτίοΦ αυΐβιύ 
ΰΚϋδ η&ΙυΓ&Γοίή ϋ^τροδίαβίδ, ηοη βδΐ &1ίςυί(1 οοιη- 
ώαηβ ηοιηβιί 01ιη8(ιΐ8 αρρβΠαΙαιη, (|α6ΐύα(1αΐ0(1υιη 
άβ' ηί)ΐ)ί8 νόο&^ύΐϋιη ίιοΐΏο, ήυία ηόη 8υη( ιηαΐΐϊ 
έΙΐΓίδΙι, δβάϋηιΐδ Ρα1ι*ί8 Ιβηηίηιΐδ βΐ ΥβΓίίΐιιη φΐοά 
άΐνΐάΐΐαΐβ ίιϊιιϋ Ιιιιιη&ήίΚαΙβιη. 

'3ρ/δ^ί (ΐίιιίδ&υΐβφοαηι Εαΐ^οΐιβ οοηββηΰβηδ οο- 
βτιΤΓβΓϋ 6( ό1)]£6βηΙ Ιιοηιίηβιή (1υ&1)αδ η&Ιιιτίδοοη- ρν ιΜρ^" 

ΤΓον θιόν , μιταχωρούντων άλλιόλοις τών ονομο(Τ«ν 
χαι άντι^ι^οάινων ^ χατά ιιΙ^ν ^ρ9Τ6> συμ^υιαν. 
Κ'αι τών μιν μιριχών ανθρώπων, ιστι τό χοινόν 
ιι^ος ' ^ιό απαράλλαχτοι χατ^ τούτο το μιριχόν 
λέγονται • οί γάρ χατά μέρος βνθρ«πβι , τοϊς χβρ« - 
χτί^ρσι ^ιιστηχότις, τήν άπαραλλαξίαν χατά τό ιΓ- 
ίος ίχουσι•ττ9ς Λ βιίβς έχιίνυς τών γύσινν ύπο- 
&ΤΛσίως ούχ Ιστι τι χοινόν όνομα Χριστός ονομα(ό- 
μίνον, ώσπιρ ίψ' νμών άνΟρβαπος, ότι μη^ΐ πολλοί 
ούτως Χριστοί, αλλ* ιΓς ό τού ίΐατρός βρος χαΐ Αό- 
γος τ^ Όίότητι χρίσας 'τήν άνθρωπότιιτα. 

λ'. Ει Λ τις τά Εύτϋνούς |>ρονών άπαντιβν<( χ«ι 
προβάλιΐται ώς ό άνθρωπος βχ ^ύο συνίστβτται βίΕΓβ, Ιΐάηο δάίβΐη 4 ΟβΟ αβδίΐαΐρίαΐη βδδβ, ^^^^ αϊ- ρ. γ>ύσιων, τούτον Λ ό θιός πρβσΛάβιτο, έτέρά ^ύσις 
ίβΓΛ υίΐΓΛ Ιΐοώΐηβΐη ήαΙαΓΛ βδΐ, Ιΐα ΙΐΙ βχ Ιτί^^ηβ ηα- παρά τούτον τν/^άνων , ώστι έχ τριών ^ύσ««ν Ιύηδ βΟΓοΓίη&Ιυιη βδδβ ΟΙιΗβΙαιη ΟΓβάβΓβ όροΓίβ&Ι, 
(1α&1)υδ ςαίαβρ 1ιοιη!ηίδ,αοίιη& ηβαιρβ αβ βΟΓροΓβ^ 
υηα έιιίβιή ρΓορπα, Ιιοο ίΐΐί ΓββροηιΙβΓβΙυΓ αήίΐα 
6Μβα1ί(ίμα6χ ροηΐίααίδ (Ιίοί^δβάηοαβχ (Ι^^^ι^^^^^• 
Ουΐτ ΐ^αίρι ιρ$6 ήόη (^ίφ Ιιοπιίαβιη βχ.ςαίοςιιβ 
οοιηροαί, νβ) ςαοά νβπμδ βδββΐ, βχ δβρίβίοι, ϋηα 
ααίάβηι &ηίιη&|^Μ&&υ9Γ ^^^^ί". <^0ΓροΓίδ βίβπιβηΐίδ, 
βΐ^άΐιιιο ηιαίβηα βΐ /ρηςα, ςαοει Ιρα^ΐαβ δυήΙ? ΕΙ 
χίρ9 1βί|[ίΐΓ ρΐιπδίαιη (1ιϋιί)υβ ηαϊυπδ οόοδΙάΓβ άί- 
οβηΐβδ, Ιαηφί&ιη υηάιη ηαΙαΓαιη Ιιόπιίηβηι αόβίρί- 
ιηιμ, αά βο^ϋ^ι^αα^ι ^(βαι^βρίβδ ηβς^μρ ίίά ημΙυΓαβ 
ςυιϋαδδίβοοηέΐάΐ. ^οξάζιιν χρβών τόν Χριστόν, ^ύο μιν τών τού αν- 
θοώπου, ψννί^ς ^έγω χα'ι σώματος, μιας ^ΐ τ^ς 
οΐχιίας ίχιίνο προς αυτόν λέγοιτο, ότι τά ινούμινα 
έχ τών πρβσιχών ίνούσθαι λέ7•ιται , άλλ ουρ^Ί τών 
κρρρω • σιά τί γαρ αυτός μή τόν άνΟρωττον έχ πέντ« 
λέ^ί* συγ^ιιίσθαι, ^ τό γ* άλιββέστιρον ί\ έτττά, μιας 
μιν τάς ψυχι^ς, τισσάρων ί« τών στοιχίίων τού σώ- 
ματος, χαΐ έτι ύλης χα'ι (ΐ^ους, Τών πορρωτέρω ; 
Και ιβμβις γ^ύν τόν Χριστόν βχ ^ύο ^ύσβων ^ογμ^' 
τϊζοντις, ώς μίαν ^ύσιν τόν άνθρωπον προσλααβα- 
νομ2ν, προς τό προσιχβς ά^ορώνης^ χαι οιύ πρό^ 
'^ας ^ύσης, ιξ ων ιχέίνός συνέστηχιν. 63 ΤΗΕ$λϋΒΙ ίΙΒ. ΙΧ. «4 

)α'. Εί ^ χκΐ "ράς τβύτην ΐυττ^τ^* ήΟΐ"", ««^ Λ ^'- ^' « β^ Ιι&αβ Εοίηΐίοηβιη ταίιίβ εζοΒρύβιειΙ, 
ίτιβ™ ΐΓρββΒί(Γο;ί«ν• Λ'ί ό 'ίνβ;>»;7Γος ί ί»ίριχό! <<Γτη» βΐ αΐΐβιη ΛίίίώΜπιηί; ηβΙηρβϋοιΟίο'ί'Μβίϊβνβί ία 
ΐ χκΐόΐβυ- χμίίί'ίί ρκκη• τόν ιοβΑίβυ 9»Βρ«πβν, Ιηά1τί(]ιιο, τ^Ί 1ή αηίτεηό, Νοβ'&οΙβϊπ ^IΪ^^πιή■ 
τβυΐίίτ» ήρΐΜίΜίο» ^<Γ», ιΟΐ^Ιν*) τίν κύριη, Ιιοιοίηετη ίύΊιη'ϊτ6ΓΒΟ, ϊ'ι] 6ΐΐ Ιιυηιαη&η ηαΙυΓΚπι 
ΐτις α χβΙ «ηνθίτβς ίντι, κκί ί(κ τ«-;το ιχ1« ψ^'ΐς Οοοιίηιΐιη &3βα'πιρ'Β{»Β, ηιΐη ο«Ηβ «('ίαέθίιίρσ>ΐ|• 
ϋγιηιι. 'ΐίηΐ'^'τανν τ«ϋτ«ν χβοίι τις βηθ,αυκινν; »ΙβΙί(Τ60ΐιη&ηαίυΓΒ(]Γ<;1ΙιΐΓ.0ήοαίΒΐιι Ι^Ιοτ Κ'άιΐβ 
βνΐΐχ; ΐόγη «ηιΐΐχ^», άτοαώνα; η τΑ' πρννλήιΐΗΟΕη, ΟΟίηπίήηέΐΙΙ ΙΐΙΙΐή'α'ύΐΒ Η&ΙιΐΓΐΒ Τ3ΐΪ00Εΐίι Βϊέύ'όρΜί. 
ίιβτφ'ίίτα'ΐκ 3ύ«ΐΓηιπ<π« τόν ϋύριί* ϊνγΛβτίζα'μη βαπι ποη(]ίνΙΐΐΕη5ίαΐηάΒ»ιΐιίι'ρ[ϊο'ηβ,ϊιΙ«ό(Ιυ&1>ΰ| 
■ΐιιΐΜη- Η ίΐκϊαηιϋ» χΛ (άικτήν ηΜίτ» >«70,ίΐη>, η&ΙυΓΪί οοηίίάΓβ ΓϋΗιΐιιιη'ίΐοοβπιιίβΙ ΰπΒΐη 'αιι'ΐΐ'ιη 
ί θιβς ί«-< »^ι ίήϊρώης τΛΐϋς ίϋ τ4» ρβΓίοηίήι βΐ ροβΓυπίόηβιη (ΐ';Γίηιυ3 (^υιε ([ϋΐαοω 
^ ■ "■ - ■^- ' β8| οβίίβ βίΙιΟιήορβΗβόΊιιβτι'ΐΐΙι'βηΰίΠΕοΙιΙααιεοφ 

ηιιιηϊοήβσι. ΐϋπά αυΐβπί ηοη αι1ιιΐ(εΓανβΓίι παΙτίΓαβ, 
68 βζ (]υίί>υϊ βΙΙη '^ιιΐΐιιΐΐ εΐι^υιε <;«( 5βΓΤ3[. ΟιΐΒί)ΐΐ3 
βηίιη ηαΐυπι οό'ιιέίϊίιιΐΙυΓ. εΙ εβί ίπ Ιιϊβ □αΐιιπϋ ϋηο 
Τ6Γ0 ηίϊιϊΐ βΐίαιΐ βΐΐ ειίΓα ββϋ, $ε(] Ιιόο ϊρϋΐάι εκί, 
άυη' ηΒΐυΓίε, ϋειϊβ ρβΓΓβείυβ έι Ιιοιηο ρΒΓίεοΐίυ^ ^ 
4τιϊ<1 βηίιη εχ (ΐΔίΙιιιί' β>1, πόη εΐΐ εα εχ (ίυιϊιιη 
β9ΐ; ί^υε εοίαι ε1 Ιεπα ϋαιίυπι εοηιίαΐ, ]ιιχ(β Ρΐλτ 
Ιοηειη ; βεό ηοη ηικχΐ β& ιυπΙ, Οΐεΐυιΐ] ββΐ. ΟίιπΒΐιι• 
νεΓΟ εβίίΐΐα (]υίί)αιβοπ£ΐαΙ,ηίΙιί1αΙία<1<;οιιιη]ί(Ιϊοαβ 
βΙϋείεοΐΒ ; βχ <1ιΐλΙ)ύΒ ίβίΐιΐΓ η&ΙιΐΓίι εΐιπ>1υ8βΐία 
Αλλά «Ι Μ ιηιρα.9ί^ιΐΛτ«ί, ίΐί' μίι' Μί άοβίίοβ ηαΙαΗι. 5β(Γ εΐ βχΒΐηρΙϊ ^αΐΐΒ, υαιιι 
ϊπη ο κ1ι•ς, ψύαιις 3ί ίν αΰτύ ίνο, ν μ'ο ηϋ 7*•τβί, ςυί<1εΐη θίΐ ιοΙ, ηΒίαΓη ΒΐιΙεοι (]αη ίη ΪΙΙο ιαπ(, 
ή ^1 τον ΐΐιαζ» βύ(ί«ηί• χκΐ β Χοιτής ύς ίτΗ,' ιΙιΐ(Β|1υπιίηί><ιιιί(]βιηβ{ΒθΐΒη80θΓροπ8. εΐΰΙΐΓίΧυι 
γύ»ις ^ ϋα, ί) {άϊ ύπΐ» ίιιά;, ί ίΊ ήακίρκ• » 110Ι1Ι Εϊΐ, ηηΙιΐΓ» Βΐιΐβια (Ιυκ, υπΒ ηυίάβαι βυρρα 

γΛΛ τ£ι βύτγ ταΐ ϊτί βνό^βΤΙ Ο«τΐβ•π ΐάν «ρβ;!"^*" °'"' ^^ ΟΟ^^ΤΔ• Ό ΒΟΐΙεΠΙ βρίΐη β( υΠΟ ΠΟΠΙΪηΟ, 

βΐ_ιι«»ίβ ί»«»νΓβΓ, 6(*Γΐίτ•ςϊί7Μ χ«ί Β>βρι«ΓΟτ«τοί'-' ιιΙΗαϊΐίΰθ τεί βι'βηϊΐίααϋο' όΐΙεηιΙίΙιΐΓ, (ΙίνίηίΐΒΐίι 
4(ί χαί «βραιπβΐ ΙίγιτοΗ • Χαιπί;, χκΐ θι«ΐ ϊίνιτβι (Ιίθο εΐ ΙΐΙΙΠΙΒηίΐΒΐίΒ. Ιϋβο ε( Ιΐοοιο (ΙϊοίΙιΐΓ ΟΐΓΐϊΙΐΙι, 
6 Χριττός-Ίΐ|ΐΛ»ι χχΊτβΰ <Γ»]ΐβ:τίίτνιπΓθ(ίίνον πβίβ βΐ Οβυϊ άίοίΙϋΓ ΟΐΓϊβΙιΐί. Νίιηίηιπι 6( ηιιβηάο 

Τβύ ύΐηρίην, *>( βτίΐίί ΙΐΛΟγίπι Γίίγί, Ίϊ )ί» ίκϊραί; εΟΓρίΙΒ 6^I13 α ΒβΓΤΟ ΤβΓΐ)βΓΒΐΐ1Γ, ΐΒηςυΒΠ) ϊρίβ 

£«1 Λ•^«οβΤ6; Λν τΛ» ψύαι», ίμΜΐ( Ωιτ*, Τβν Λυτή ^ ραικυβ ιϋο&ΙΐΒΐ : » Ουίΐΐ ηιε εβιΙίΒ* ? » ΕΙ οιιιη. ηβ- 
μ«ν ΐ^Μχκΐϊ; μΛβΐν/Μί• ά γάρ τί ϊαθΛώηαο» ίχκαχι Ιυτα ΐΒπ^ί ηοπ ροΒβεΙ, <1ίεε1>Βΐ Ιαη'βη : α ΠοΓΒΐιηι 
Γοϋ Λόγβυ, ταΰτα «τυνών *ντ« β Λόγοΐ (ΐς ΗΕΐ/τίτ ιπεαιη ΐΐβίΐί ρεΓευ1ίβπΙί1>ιΐΒ*. » ΟϋΦ βηίιη ΙΐΙ1ΙΙ1&- 
κτί^ΐΜ• (Για τβΗΓ• χαΐ ό ίΐ»;, ό^ιΐη τβν ^^υΜυρ^ίν ΟΪΐΒΒ ΥεγΙ)! ρηΐίεϋαΐυ^', Ιικο ^οφιη «λ οοηι^αοΐυιη 
α'^τβνήτΜϋβρ(ζα,I1^>«>β«{1κτ(•ηιIχί[Iηον, τΐιί 3ατϊν«{ νβΓΟίΙιΐιίιΐ !βΓβΓ6Γε1>&(. Ιαείτεο ιοΙ, ΕβΓηειίΒ >νΐ)9 ΧΒΙϊΜΤρΜίνΤβίτίν «ντίίο»»•" ρί γβρ Τάί γν«ΐ; 1Γ«- 

ρο£χκβ»ϊ«ί τ« «ξ ώ ϋ βίς ώτι^β ιτί^υχι ίηιΐ<Ν» έιττ»• 
(Χ τι ^άβ ίύβ υ^1<ττϊςχι «ύνιΗν, χβι (ν τοτίίβΐ! τκΐ^ 
^0«'σΊ «ί^νχΊ', ίΜλϊϋ' Λ βνίϊνϊτίΜν πιιρκ τβ-^τβί 
ίβτΊ», «ϊλα τούτο «-ίτβ Ιυτι, ίνο ^ί»ί<!, ί*ι4: τΛιιοΐ 
χαΐ Μβρνπα; τήιιος' β-ί '/ίρ «ϊ τ» ί; »» «τη, τ•ΰτ• 
ί« «ίτά τνγχκϊΐί τ«' ί; £ϊ Ιττη. • ίχ ιή/»ΐ; 7",β «"Ι 
γί ς ο'^ρκνο; κ«τκ Ι11«τ«ύ»« λιϊιοτϊχ» ■ ίϋ' βύχ «ιτιρ 
ϊχιϊνκ, ό ού^ιανος πί^υχη- β Λ Χριβτβ; ϊ; ϋν »ιι- 
»ί»τΐ!χ*», ίχιϊνν τυ^χάνιι, οίχ ίΐΐο τ« ϊτοιιΐίΓΐίίΒ; τίς 
μίξΐϊΐς. Έχ ^ύα 7"^ ρύτΜΜ ά 'ΧριστΙ; χβι Ι* τκΰτκις €Γ6ΐι1θΓειιι ϊα εότρρΓε αιαίβ ^α1)ΐ(ο.8υ»ϋπεηΙβιιι, 
ΓΒΕ1Ϊ05 εοΒΓειιϊΙ 6| (εΓΓβ'ΐΏ 1εηβ|)ΠΒ εοΒίέβίΙ' 

33. Ει (ΪΓε^0Γίιΐ3 Τΐιεοΐοκυβ βίο Ιοΐ]υίΙυΓ : Ηοο 
ρηναΐα ΟϊνίπίΙ&Β, ίΙΙυ(1 α!Βΐιηιρ(& εβΓο, ηοο ρβ^ 
ΒυαίΏ ειιπι Οεο ΥεΓίιο υηίοηβιη ρβιπϋΒΐίοηβ ερα- 
Γυϋί, εΐ ίη ιιηαηι' βυΙιϋΒίιΙίΒηι ΙεΓηϋοΒ,Ια; {οοη 
βηίιη ιηίΒΐίόοεηι αιιΐ εοιιΓίΜίορβιη γ6τ1>ιΐφ ρμη 
ίν, •ί)λί, ΙιυηίΒηϊΙαΙβ ράϊΐιΐΒ βκΐ, αιιΐ ίη Μ φίοά ηρη εηι( 
μιιιήιΐΜ Λ εοηνόΓΒΪοηεηί, ιβά Ιιαίιίΐαη» ^I1,ηο^^9, ρρηΐ£ΐΐ|]ΐι^ 
ςιιοιΐ βί1»ί ρΓορπυω εΓ'αΐ'. ΡβπΒΒηβίί ΒΐιΙβιη (]αοίΐ ύ Μχότινι πι ν 7^ν• 

ί^, ΚβΙ & θι»>»74; Γρνγάριοί β!τω ^ίίι • Τβδτβ 4 
χΐίΐαΟιΐνα β<βττΐ, ηύτο ό κραΛ>;ψΟίΧνΛ »«ρξ, οΟ τ^ 
πρίί τον θιον Λβγον ηώνκ χατβ τ4ν άϊκχρατη νν^ι- 
χνθιϊσα, χκί (ϊς ρίαν βΰνίη άποτιίητήιηιβ'βτ, ον γκρ 
(ηιρΗβν.ί <η3;τυΐΊϊ. ό Λά^βί.ΐ'Ρ^ΐ τί" «ϊ9ρ»»ιιβΠ!ΐ 
ίνιιθηι, ί (ΐηκατκτιν τίν ιίς ΐιτίί 
νχηνΗΟ'αΐ ϊν τ,μϊι, *ΰ μ*Οί(Μ τό ΐ^ι 
ήηρ ή>, χ«( χαβ' ιι^ην ρνσιζΐ'ι νοιίτάι ύς ίτ(ρ< 

ϊτέρΜ - τβυτίττιν ν βιίκ φνβ-ι; ΐν «νβρΜπβτκτι, ιπ) Ο ετάΐ, εΐ 8εευη<Ιυπι ηΒΐηΓ&Ιβπ) υρίοπεπι.ςοηεφίΙαΓ 
««[θιιΰνκ χρ«<πν «κβίη ή τών ν7Ρ'ίίν ή»ν(ΐ ' (ϊ γκρ «' ι>ΙΙβΓ>ιηι ία βΙΙβΓΟ ; Μ εβΙ ιΙίτίΐ^Β ηΒΐιΐΓΒ ίη 1ΐύ- 
χιχΜΓ'ται αϊ^'^»!;, (ί; (χίαν ρΐ» (τιροβΟνιοι τνγ- πιαηίΐαίε, ηοη ρεπηίβΐίοηβοι 3ΐ]ίΙίηεηβ ςυοίβοΐ-ΐί- 

χ»ο->Μΐ, «ίί' βηοτίρκ νώζνται, «}>' ηιιρότίρη <}1ϊ<1θΓ>1ΐη ηηίο. 5ί βρίΐη ρβΓ0)ί8({Β ΕΒίβΟί ΒΒΐΐϊΐή 

ννγχι,Βΐ(<ΐΛΐ ΐ^ίιτβηναν ■ κ«1 βίτι ;(ωρ[9ΐιον 4ιγ' ίη ΙΙΠΒ ηΐίϊΙηΓΒ (Ιί»'νήί1ί1}η3 ΒυϋβΙ&ηΙϊί8.ΤεΓΜϋ>, 

■1Ϊ»!»•, βίτι Ιιαίρΐΐα 'ϊ(ΓΐΛ;ςθϊΤΒΐ χΐχββκίνβι. ηβαίΓΑ 3εΓγ4(ΐ]Γ> Ββΐΐ %Π>1ΐΒ9 ΟΟο/μΒΐΒ β;ΓβηρβΓΙ]ηί, 

'ΒΜίΙΐναν ^1 αρβιίτ^ χαί α»ρα«τω ϊό^'ί', Χαί ΤΟμ> Κ( Οέςυβ ΒερίΐΓ^ΙΙοηΪΒ ρείΐηβ (1ίνίίίθΙ)ίβ. |<ΒρΒςΒ8 

«χΙμ• ίχντιρβ* «ν τ^ ΦΐηθίτΜ τίν τ4ς ί^ίκς ;ύαι<ΐ{ βυηΐ ρΕΓίηίβΙΐΕ, ΙΙ^ίΙα Βΐιρί.ίοβίΓΒίιίΙί εΐ ϊηοΐϊί'ίΜΙί 

βι»ζη 1*7«> ' {ΐΓΐ( χκί Αΐν ολόγοίοίχιΐί τοΟιβύκ »ύΛ ΓΒΐΐοήβ, ε( !ίη)ρΙίοϊύ[ΐ)ΐιΐηιιιυ^υ«ίη οοηφο»ϊΐοβπ>-• 

4 ^-^ηΐ μί«, η^ίς «ύΛ*- νιτό πίς ιτρο; «ΙλϋΐΒ ανν- ρπη ηαΙιίΓΟ! Γ^ϊίοηβιη βινν&Ι; ηιιρτϋηι οηκη ηβη 

{ρΛ^ί χ«1 ϊνώΐΊβς .μιιοΐιΐμίιιν; βιντιϋν τΐ{ φντ(χ^{ βίΐ υοα ΓΒΐιο, βοπιηι ι^η βιΐ ιιη& ΙΜίηΤΒ, ηίΐιΐΐ * Ιο&Ώ. χΫΐι, '23', ' Ιββ. ί, β. - »^ ΝI^^^^ε ^Η0Ν1Α'^^Ε ββ ΙΐηΐηίηαΐΑ, ρ6Γ &]ίθΓΙ1ΐη ΟΙΙΐη &1ίίΐ ΟΟηουΓβυΐη 6* Α τΐλβΜτΐ!7«ς - ώς ΐστιν ί^ιΐν χκΐ Ικϊ τ^ς ίνώσίως τον ιιηίοηβηι, βοΓυιη η&(υΓ&ϋ ρβΓίβοϋοηβ ; αΐ ▼ίάβΓβ 
68ΐ ()6 αηίοηβ ιιβη• β( Ιαιηίηί•. Μ&οίΓββίΑ βαίιη 
υΐηηςυβ ρβΓοι&ιιβίΐ η&ΐϋΓΑΐΐΒ ρΓορηβίΑ», ηίΚιίΙ ρβτ 
ιιηίοαβαι 1ιβ8&. Νβςιιββηΐιη Ιυηβη &1ί(|υίά •ηΐΒ α&- 
ΙΙ1ΓΙ6 &ιιιί«ϋ ουιη &€Γβ ροηηίΒΐυιη, ηβςαβ Γαηαιη 
Α«Γ ϊη ρΓθ(•πλ 8αΙ>«1&ηΙί« βαβ Γ&Ιίοηβ ςιιίάςυ&ιη 
ρ&ββαβ 68ΐ, 60 ςυοά Ιαηαβη Αο^βροη!. ΙΙιΐί)• βΙ άί- 
οίαιυβ ρΑΜασιββββ Ειηιη&ηυιτίβιη ίο 6&η&(ϋΓ& ςαα 
ρ&(ί ροΙβΓ&Ι, βΐ ρβΓοαΑηβίβββ ίιηρΑ88ίΙ>ίΐ6ΐη ίη ίαι- 
ρ&38ίΙ>ίϋ 0ίνίηί(&1ί8 8υΙ)8(&η1ί&;ςυί&&11υ(1β(&ϋυά 
8ΐια( 6& βχ ςυί1)υ8 61)η8(ϋ5 ; βΐ ραϋΙυΓ ςπίιΐβιη 1ια* «ιρος χή του ψΜτός ' ιΐλιχ^ιν^ςγκρ « έχβπ^ρον ^νσ^χί 
ριαένιΒΜν ι^ιότης, [Α^^ιν ύττό τ^ς ένώσιΐικ ιηίρατρ•*- 
$6ΐσΛ* οντι 7^ *ό ^ώς άτηζαβλυνβ τι η^ς ««ντον 
γ\»9ίως τώ άίρι μ,ιχ^^'ί^τ, οντι πβΟΐιν ό ο.'^ρ 9ΐς τίν ι^ιον 
τή; ουσίας ιτήτονΟι λό^ον, χαθό αι^ρ ίστι τά ψύς 
^ιζά/Α<νος * 06(ν χαΐ ^«αιν παΟιϊν τον *Ε(&^ϋΚ»ον4λ τ^ 
ιηγυχάτι πιιτον^Γναι, χχι αιαβν^χένακ ίαηΛ^ τμ χκγ* 
ονσίο» ίπαφξϊ τξς Βιότητος' ότι άλλο χ«1 άλλο τ« (ξ «Ι» ό 
Χριοτός * χ« πάσχιι μϋη όη9ρ«>πίν•»ς σαρχΐ, χα9ό 
«ν0ρ«ιτος' ^^πΛ$^^ς 9ί <στ& θβϊχώς, «ς θβός. Ούχ βΟλος 
^1 <οτι χβΐ άλλος ώς ιόβούλ«το Νιστόριος, οντω λ^- 
ράν * ό αιν π«6(1ν πνγυχώς Ιπα9ιν^ ό ^λ άττκΟ^ς ονχ ιη&ηβρΓορΙβΓο&Γύβιη, ίη ςιι&ηΐιιιηββΐ Ιιοιηο; ιΐίνίιιβ 

ΑυΙβαι 68(ίηιρ&8βί5ί1{8.αΐθ6α8• Νοη&]ία8Αΐι(6αι ββΐ ^ Ιτταθβν ώς θιός. 

βΐ &1ία8, υΐ γοΐ6ΐ)&1 ΝββΙοπυβ, Ιιαοαβςαβ (ΙβΙΐΓ&αβ : 

ςαί Αά ρ&Ιίβηάϋΐη η&ΐαβ βΓ&Ι, ρ&38α8 ββΐ ; ςαί ίιηρα88θ>ί]ί8 θγαΙ, ηοα ρ&88α8 68(, αΐ 0βιΐ8. νιοετλ: οηονιατλ: ΕΧ υΐΒΒΟ χ ΤΗΕδΑϋΒΙ 0ΚΤΗ01Χ)Χ^Ε ΠΒΕί. νηαοίί €ΐ $ίαδίΙΐΌΗ, οοηνοοαία 3μ6 ήηρβηο ^α$ι^' 
ηιαηι. 

Κ Οβ1)ί8ςυ8ί βνβπθΓαηΙ 8ΐα(ίιη ρο8ΐ0ίθ9θοπ βΙ 
ΕυΙγοΙιίΒ άβροδϋίοηβιη βΐ ρο8ΐ ΙβοΙαιη ία Β^ηοάο 
β! (ταάΚ&ιη 3&ηο!ί88ίιηί ρ&ροΒ Ηοπιαοί 1.6οηί8 βρί- 
8ΐοΐΑθΐ. ΟΙιαΙοβάοηβυβίΒ 8&ογ& βΐ ϋΐνίηα ςυ&Γΐ& 
87ηο(1α8 βΑΟοίνΚ 86 !(& οτβάβΓβ 6ΐ οοοΒίβή Οο- 
ιηίηαιη ηοβίταπι ^68ι1Iη ΟΗτίβΙαιη ίη Οίνίηϋαΐβ 
ρβΓίβοΙηπι 6( Ιη 1ιαιη&ηί(&(6 ρ6Γί66ΐυπ3, ίη (]α&1>υ8 
η6ΐιΐΓΪ8 οο^ηϋυηι ίηοοηΓύ86 6ΐ ίηάίνίββ, 6ΐ υηααι 
βηηΐ(]βιη Ρίΐίιιιη οοη&ΐβη υ( αηΐβ ϊηοαΓη&Ιίοηβιη, 
βίο ρο8ΐ ίη6&Γη&1ίοηι.Εη. Ν&(αΓ&Γυπι (]ϋΓβΓ6α1ί& 
πιίηίηΐ6 ρθ8ΐ υη1οη6ηι 8υ1)1α1&, 5βΓν&{& βαΐβιη ρο- 
Ιίυβ 6( οοηοαπβηΐθ ίη ιιη&αι ρ6Γ8οη&πι 6ΐ υη&ηι 
1ΐ7ρθ8ΐΑ8ίηι ; υαίΐβ ΡαΙηιαι υηιι^ςαίβςαβ ηιυ11& ^ 
ρΓ66&(ί ίηιρ6Γ&Ιοη Μ&Γοί&ηο ίη ρΓορΗαΒ ρΓονίηοί&β 

ΓθάίβΓβ• 

2. €1&88ί8 ααΐβιη ςυ» Αΐβχ&ηάπ& 0οη8(Αη(ίηο- 
ροΐίηι ()6866η()6]3&1 βυηι ϋίθ80θΓθ1ιυ]α8 αΓΐ)ί8 6ρί- 

86θρθ 6Κ 0ΐΐΟΓβρί86θρί8 (|υί 81ΐ1> 6] 08 ρθΐ68ΐΑΐβ6Γ&η1 

86<ϋΰοηβ 6Χ6Η& πιυ1(&8 ορ6ΓαΙυΓ ο«(ΐ68 βοπιοι 
ςηΐ 801 βρίβοορί ΟίοβοοΗ θ6ρο8ϋίοηί 6ΐ βχβίΐίο 
οοηββηββηηΐ, βίιίβ &6ΰ1)η8 οοη&ηη&ηβ τίοΐ6ηΙίο- 
Γ6ηι !βη6 6886 Α&τάΐ6πι ίηο1>6(1ί6ηΙί&ηι. §6ά β\ Ρα• 
ΐ8Β8(Ιη«ί8 6ρί86ορί8 €οΐΐ8ί&ηϋηορο1ί οοπιπιΟΓ&ηϋ- 
1)υ8, ηιοη&οΗί ςυίά&ηι Τ1ιβο<1θ9ίυηι ςυ6ηΐ(1&ηι Αα- 
οΙθΓ6Πΐ 86οα1ί, Ε6θΐ68ί« οοΓρυ8 86ίη(ΐ6Γ6 οοβρβπιηΙ, 
6ΐ ίη(ϋνί8ίλ)ίΐ6πι 6^α8 (ηηίοαπι άίβηη^βτβ, βΐ 6ρί8- Πιρι τίίς ίτιαπτϊίς σννβ(ίον, ϋτις ττ6ν «τβϊρτβν σύνολον 
έιηχύρβι>σι χ«κ ίχράτυνβ, σνγχρ•τ«6•ϊ«« έιτί τ^ς 
Ι^σιλιΙας Ίονστινιβνοϋ. 

« . Πιρί τών σν/ίλβάντΜν ^ιτά τ*ν χβββίρισιν «υτΙχΛ 
τβΟ Διοτχόρον χαΐ Ευτυχούς χαΐ τήν ΙιΛ ουνοίον 
άνχ'/νωσιν χαΐ π«ρ«<ίοσιν τίς ιτηστολ^^ς τον ίη^ι^άτ^υ 
ίτάττα 'νώμΐίς Λίοντος. Ή ;*« ούν έν Χαλχηίόνι αρά 
χαι 0<ία τιτβρτη σννοίβς κιχύρβοχιν βΟτ» ίβξβζιιν 
χαΐ ό^ολογιίν τον Κύριον ίιαύν Ίησβϋ» Χριστβν ίν 
Οιότίτι τΛιιον χαΙ ιν άν9ρωπότητι τέλιιον, Ι» ^νο 
•ύσισι 7ν•»ριζόίΑ«νον άσν/χύτως χαΙ ά^ιαιριτως, χ«1 
»« τον αυτόν υίόν όμοΜ'/Λν «ς πρό τ^9ς Ινανβρωιη}- 
σι«Μς χαΐ ^βτά τήν ένανβρώτηισιν • τίς τώ» ^σ•«» 
^ια^οράς ού^ααώς άνιρρηριήης ^βτκ τήν ίνωσιν, σωζο- 
^ίνΐϊς Λ ίχά}^.ον χαι συντριχονσης βϊς ίν πρόσωπον χαΐ 
αίαν ύπόστασιν • δ6«ν χαι τών Πατίρων ίχαστος πολλά 
του ρανάίως ύπιρινξα^ινοι Μαρχιανοϋ, ιις τάς οιχιίας 
ίπαρχίας «πέτριχον. 

ρ\ Τό Λ ίχ η5« Άλιξανίρίίας ναυταόν ό χατϋρη 
ιϊς Κωνοταντιτούπολιν άρια Διοσχβρώ τ6 ττβς πό- 
λ•»ς ταύτης έπισχόπω χαΐ τοις υπό τ*ν ιπιχρά* 
τιιαν αντοϋ χωριπισχόποις στασίασαν πολλούς ιρ- 
γα'(ιται ^νους τών τ^ χα&αιρέσιι χ«1 •ξορ<^ σνν- 
αινκσάντων του ί%ρίως σ^ών του Διοσχόρον, ιχ τώ» 
ίρ7»ν αυτού πιστούρ^νοι ίραστίχωτέραν βίναι ΐτν- 
ρός άπαιίιυσίαν τήν ναντιχιδν. *Αλλά χαΐ τΛ» •« 
Παλαιστίνης ίιρέων ίνίιατρίβόντων ίτι τ^Ι Κ«»- 
σταντινουπόλιι , τιν^ τών ^Αοναχών , «χοντι ς τίνα 
θβο^όσιον βξαρχον αυτών, ί^ρξαντο τό τίς 'Εχχλ;»•• .« * ϊΗέδΑϋίΰ υβ. ϊ. 70 σίας σώ{Α« 9ίαστφ»^ χ«1 «λντον αίηϋς χιτύ^α, ^*- Α 8βορθ8 ςΐΐί βτηοάο λάίΐίβηΐΐΐ &ηα(1ΐ6αΐ&ϋζ&Γ6 βΙ αρόΐϊγνύιιν, χαΐ τ^νς ίν τ} σννόίω ίπισχόπους 
0Εναθ<αατ(ζ«ν, χβά ίτίρους χιιροτονιΣν βοττ* αύτώ»• 
ψ-αμίζονης ώς ^ σννο^ος ιχύρωσι χ«1 «νιχαίνισι 
το Νβστοοιου ^όγ/ΑΚ, προ^άσιι τ;βς ^υϊx^δς ^ωνης 
τών ψύση»ν τοϋτο τιροετβνό/Αΐνοι * όθιν χβτηΟΑβον 
πάσα» τή» Πβαβιιστίνην χαΐ Αΐτ^πτβν, χαΐ τά ιν 
τ^ έρήυ.Μ {χοναστήριοτ χαΐ τά πλιΖστα τούτων πα- 
ρίπιισαν αή 9έχ$σ$αί τα. χυρωΟίντα παρά τιός τιτβί^ 

γ . Δ(ΐλ«ρΐ7τ< ^1 τοΓς βχιΓσγ τότβ ριέρισιν ό έττ- 
«νυ|Αθς <7Γ* αριτ^ Πατήρ ή^ών ΕύθνοΜος, ος χαΐ 
τξς χαχο^οζίας τών πλιίστών άττιστιο ρικτά χοιΐ 
τών ανν αντώ ^Αοναχών ^6ξάρΐ£νος ^άρ τόν βν τ^ Αΐίθ8 ρΓΟ ϋϋι 0Γ(ϋιι&Γ6 ; (11τϋ1^&ηΐ68 87ηοάιιηι 
ϋθ]ΐβηη&8>6 6ΐ Γ6ηον&88β ΝββΙοΓϋ άοοίηη&ιη, άιι- 
ρ1ίβΐ8 ηαΙαΓ&ταιη γοοίβ ρηβίβχία Ιιοο βα^βηΐβ; 
αηάβ &3(ηιιχβΓβ Ιοί&ιη Ρ&ΐβββϋα&ιη βΐ Εβ:}'ρ(ααι βΙ 
ςαιρ. ίη (ΙεββτΙοβΓ&ηΙ ΐΏοη&8ΐβήα ; 6ΐ ρΙβΓίβςυβ ρβτ- 
βυ&ββταηΐ ηβ ΓβοίρβΓβηΙ 6& ςα» α ςιι&τίΑ βγικκίο 
8&α6ί(& θΓΑηΙ. 3. ΙΠαχίΙ &αΐ6ΐη βαίβ ρΑτΰΗαβ τίΓ <|αΙ βχ 8ΐι& 
νίτΐυΐβ οο§^ηοιηίη&1α8 68ΐ Ευ(1ΐ7ΐηίυ8, Ρ&Ιβτ ηο- 
8(6Γ, ςυί βΐ 6χ Ιιαο ιη&1& άοοίτίοα οακη 8υΐ8 ιηο- 
ηαοΐιίβ (Ιββϋη&νίΙ. ΡοβΙςυ&ια βηίιη Εοοβρίΐ άβοΐϋ- 

σννό(Γαι έχ^ωνηθέντα όρον, συνιΓ;ζΐν αντονς χαΐ Γ&Ιαίη & 87ηοϋθ (Ιβίΐΐΐίϋοαθηι, 608 ΟΟη^ββ^&νΐΙ παντοέακ ίκίχ^ήρα π(ί9ιιν «ς Ιννθ|χον ιό σύνοδος 
χα'ι ορθή ν ιποιήσατο τήν τών ^ύο ψΰσΜων ιχγοί>νΐ9- 
σιν, χαΐ πολλονς απι;λ(ΐ^( χαΐ παρβσχΓία^^ιν οντΜ 
^ρονείν. 'Ω,ς Λ τό χαχόν πΑ^ον βποίαιτο, χιιρί 
τζς ^α^ιλίσσης Εν^οχίας ^α'λιστα χρατννόαινον 
ίχέΐσε πιρϊ τους αγίους τόπους (^ιατριβούσινς, συν- 
ταξάα<νος χαΐ παραγγίίλΛς τοΐς ίαντού /Αθνα;^οΙς 
μ-ίι χοιν«ινήσαι τ^ χαχοι^οξία θιο^οσίου, άπβι^ήαη- 
σ«ν IV τ^ 'ρήρω. Μ(τ' ού πολύ ^β γνωρίσαντος αυ- 
τού τ^ Εύ^οχία τήν ^ανιρΜ^βΐσαν αύτώ (χ θιον 
^ιταστασιν αυτής (χ του σώ^ατο#, έχιένιβς τ• 
άνιωμένης ^ιά τά συ^αβάντα έν 'Ρώριιρ ^ιινά τών 
αυτής συ7*/ν*νιν ιτΛίνκ αίχ,(ΐ.«Α4»τισθ(ν7ων, χα« ταντ« 
λέγοντος αυτού ίίά τήν αίρέσιως χοινωνίαν ιπβν- 
ίχΟιζνΛί αΰτβ χατά $8ίοη συγχώριατιν, χχχιίνη τ• Β 6ΐ οοαηί ιηοάο ίΠΐβ ρβηιια^ΙβΓβ ΙβηΙ&νϋ β^τηοάυια 
Ιβ^^ίΙίιηααι βΐ ΓβοΐΑΐη Ιι&ηο άβ&αίΐίοοβιη ρΓοηυη- 
(10886, 6ΐ ιηαΐΐοδ ρΓβιηαηίνίΙ ίηάυχιίςυβ υ1 βίο 
6Γβ(ΐ6Γ6ηΙ. €αιη &α(βιη ΠΙαά ιη&ΐυιη ίαν&ΐ6806Γ6(» 
&1> ίιηρβΓ&Ιηοθ Εα(1οχί& ρΓΦββιΊίιη Γθ1>θΓ&(ααι Ιαηο 
ΙβιηροΓίϋ ίΐΐίο ρΓορβ 1οο& 8&η6ΐ& ά^^βηΐβ^ ρτβΒοβ- 
ρϋ 8υί8 ιηοηαβΚιίβ 608(|υ6 Ιιοιίαΐυβ ββΐ ηβ ιη&ΐα 
Τΐιβοάοδϋ άοοίτίη» οοιηΐύαηίοαΓ^ηΙ, ΓβοβδβίΙςαβ ίη 
(1β36Γΐαιιι. Ρ&αίο ροβΐ &α(βιη ουιη ΕυϋοχίβΒ βχ ϋί- 
γίη& ΓβνβΙ&Ιίοηβ ίρ8ίυ8 ιηί^&Ιίοηβΐύ βο οοΓροΓΟ, 
1)Γ6νί ΓαΙαΓ&ιη (]6θ1&Γ&88βΙ, ΐ11&(ΐαβ 1ή8ΐϋί& ββιββΓθ- 
Ιατ ρρβρΙβΓ ρΓορίοςαοηιπι ιη&1& (ΐυί Βοιη» 5β11ο 
β&ρϋ βΓ&η(, άίββΓβΙςαβ 6& ρΓορΙβΓ 6]α8 βυιη Ιιιθγθ• 
11018 οοαιιηιΐΒίοηβηι, Οβο ρβηιιίΚβηΙβ. Α06υί88β, 
ίΐΐ&ςυβ 6Χ !ιαο 1ι«Γβ8ί &1)8(1ϋ(, βΐ &ά άο^πι&ΐΑ & 1-ής τοιαύτας άπίστν Λίρέσίως, χαί τοις χυρωΒασιν ^ β^αοίΐο 00η&ΓΠ1&1& Γβϋίϋ, 6( Τ1ΐ60(1θ8ϋ (Ιο^Ιϋ&ίΑ 
ύπβ τ^ς συνόδου ίστοίχτησε, χαι τά τβϋ Θεοδοσίου 
«νιθψχτίσι ίύη/αΛτα^ ^ίαν ^ύσιν τού Λόγου χαι τής 
σαρχός ίογαατίζοντος, χαΐ τήν ιν Χαλχη^όνι σύν- 
ολον βξοστραχίζ^οντός* χαι πο^ΆοΙ τών άττοσχριοτών 
«υτ^ έχοινώνιβσαν, χαί τά τής ορθοδοξίας ήσπάσαντο 
9ό7{&ατοι• &ο&11ΐ6ηι&Ιί2ανϋ, ςυί υηίβ&ιο ΥβΓΐ)! βΐ ο&Γοίβ ηα- 
ΙοΓ&ιη (1θ66Κ)&1 βΐ Οΐι&ΐοβάοαβοδβιη 87η(κ1υιη ρΓΟ- 
8βη1>β1)&( ; 6( οαυΚί βχ 8θ1ιί8ΐη&Ιίβί8 ίρ8ί αάΙιβΒββ- 
ΓαηΙ, βΐ ΟΓΐΙιοάοχοΓαιη €ΐοβ;ιη&1& αιηρίβχί δΐιηΐ. 6\ Τάραχου Λ πάλιν ου τον τυχόντος τήν 'Εχ- 
χΑ^σίαν χατιχοντος. Λέων ώ τά ιπώνυ^ον Μαχέλ- 
>ης, ^Μτά Μαρχιανόν βασιΧίύς άναχιιρυχΟβΙς, «βού- 
Αττο {ίχν χαΐ αυτός οννο^ον συγχροτήσαι π«ρΙ τού- 
των τνονς ίε ώς ου πρό πολλού ή ίν Χαλκ>ί<Γόνι 
σννήβροιστβ, χα'ι ριή θείο^ «5θις τους ιπισχόπους 
ταΓς συχγβας άπο^ι^^έοΜς χαΐ ^ιταβιβάσβσι χατα- 4. ΤυΓΐ>&1& Απίβαι τ&ΐθβ Εοβίβδία Γΐιηυιη 1.βο βαΐ 
βο^^αοιηβη Μ&οβίΐββ, ρο8( ΜαΓβίαηυιη ίοαρβτ&ΙΟΓ 
βίβοΐαβ, το1βΙ)&( ({υίάβαι ίρ36 δ^ηοοίαιη άβ \ύ» 
οοηνοο&Γβ. 6αιη αυΐβιη άίάίβίδββΐ Οΐι&ΐδβάοπβηββηι 
ηοη ιηαΚο &η(6 Ιι&Μΐ&ιη 6886, ηοΐΐβίςαβ Γαηυιη 
βρίβοοροβ βοη(ίαυί8 ΐ(ίη6Γί1>υ8 βΐ (ταηβΐ&ΐίοηίύιιβ 
Υ6Χ&Γ6, 8ίιι^1&ηιιη ρΓονίηβίατυιη βρί8θορί8 ιηΐ8ί( τρύχβσθαι , τοις χα9' βχάστην έπαάχέαν Ιπισχόποις |) ιη&η(1&1&, ςιιϋ>α8 ρθ8ΐυ1&5&( αϊ 8υαΐη άβ Οίοΐββ- 
χιλκύσιις άπίβτιιλι , ίηλώσας ίι' αυτών, ποΓον άοΠβηδί ΒΤηοαο 86η(βη1ί&ΐη 8ΐΙ)ί φΐ&ΐη 61(18811116 
Ιχβυσι γρόνυ^ια πβρί τίς ιχ Χαλχηίόνι σύστασης συνόδου, «αραοτήσαέ οί ίιά τάχους- ου 7<7ονότος, 

«Ιιΐους 9 χαιοι Ιπίσκοποι υπέγραφα:)» χαΐ τήν σύν- 

•Λν ΑτΛύρωΛ». Τού Λ Λέοντος τόν βίον ριιτ. 

ίΑΑβχβτβς, Ζήνωνος τι χαι Αναστασίου μιτ' ο'λίγον 

^«σίλινσάντων, παρρήσίαν τού λέγβ» αύθις χατά 

τίί ΛνβΛν οί ίι* εναντίας ίλβτ/Α^ανον, χαΐ τό τών 

Ίβχω^ιτών Μκι βιοίβσιανών έχώρ^σι πλήθος , 

μίβ» ψ^οβ τον Λόγου χαΐ τής σκρχός πρισβιυόν 

τών, χ«1 τήν σύνολον «ν«θκ(ΜΕΤΐ(όντων. Οί ^ «υτοί 

Ιπιιρών-τβ χαΐ τόν τόαον άνατρέψαι τού ίν άγίοις 

Αίβντβς πάπα 'Ρώ^ης• ά)λ' Εύλόγιβς ό έν άγίβις ηο(α(υιη ί&06Γθη(. 0αί1)α8 8ΐ66βρ(ί8 πι&ηάαϋβ, ρΐα- 
Γ68 ςιιαιη ιηϋΐβ βρίβοορί Γ686ηρ86ηιη1, 87ΐΐ0(1υιη- 
ςυβ οοαί1ηιι&πιη(. Ρθ8(ςυ&ιη αυΐβιη ιηοΓΐυυ8 ββΙ 
1.60, Ζβηοςαβ β( Αη&8(&8ίυ8 ρ&υΐο ρο8( τβ^αιη 
αάβρϋ 8ΐιη(, πΐΓ8υ8 οοη(τ& 87ηο(1υιη &(1νβΓ8&πί 1ο- 
ςιιί ατίδί 8οη( 6( ^&^ο]:)^(&^ι1Iη ΤΙιβοϋοδίαηοΓυιηςαβ 
οόΐ&ιη{38αΙ& β8( αιυ1ϋ(ιιάο, τιη&ιη(|τΐ6 ΥβτΙ)! β( οατ- 
ηίβ η&ΐατ&ιη ρΓ6β(ϋ6&1>&η( β^ηοάυαιςαβ οη&ϋιβιηΑ- 
(ίζ&1>&η(. Ιίάβιη ροΡΓΟ 6οη&1>Αη(ατ ιιιηβϋ ρβ.^^ 
Βοιη&ηί 1.60ΐιί^ (οιηιιιη βνβΠ&ι^. ^^ ΈλΛ.ο^μ.% 
(οιηαιη Ιιυηο 6χρΙΙθ3^ν\\, ο«\ι^\λ^\ «\λτχι τ%«λλ Νχι^* 
(ΙβΓθ ηϋύΐφΐβ οϋ)1(|]οι\ιαλ Λ β3[> οι^ο^ο^ΐλ ^^% 71 ΝI^ΕΤ^Ε ^Ρ0ΝIΑΤ^ε 72 
τι 

ΐηοΟδΙταΚ τήν σύνολον χαλώ; ιπέ πάνιν όοίται πβφίστϊίσί) 'χβή 

πλήρη θιοσιβιίκ; ιΐναι τά ταντνς συνέστησι ^«'/ι'^^^'• 
ά'&ηΙ^ΊΕΐηέη ^ύοΓαιη ΙίΒήόι^ΰώ Ίόοί^ βΐ )(^*3ί''άα2ΐν «τίβιστβτα' 'βίβ7ί*«Γϊσ»• πλην ένι«/ον 'τών οίχιί&ΐν 

ΐίϋαίΓέί*'θ(Οϊΐ6Ίβΰϊϋΐ', ββά Λ(1(1βηάαΊϋ'*68ΐ,' ηβ ώίί βιβλίωνί ^ίύο χ«ί αντοί φύσ/ις ϋοαοίονόύσιν.'Άλ'Αά 

ΒβΓίηοηιβ 9ρρ08ΐ1ι6η6 αβόιρι&αιιΐΓ 6ΐ βΓΓύιηαβ, 603 
ρ&Γϋύί βαάβαί'αί^'ροβ'όρίη&Γ^^^ (^6θ(1 ρίβηςαβ ϊιο'η 
αϋοιίκάΐβ &αίιήά(1νβΓίβΓαη(,'6(' ώάβ ίη βΟΓαιη ίιη• 
ρΙβίΜβώ ίύ(1αοίί 8υηί'; ^ 

Ου&ήί1(1 ία όΙϊΓίδΐό'οόηνέΙΐίβηΙββη^Ια^^ τ<ν 'ατί^ιΐοη «ντών «7Π!ν/;ζΟίσ«ν. ίί ποτ 

&1) £ί1Ϊ6Γ&^β^αΓαΐ11; (ίααϊί'βδβο β&ίδ ήβόβ'δδάΓΐό '^ο'η• ίντι τό π«ό'' «ντάν' ίοξ«?όΐΑίνον ; "όταν ^Ιν τ«ς 

ΑΐβήΐΐΙί'; ^ΐί&α(}ΰ'&ΙΐΪ6Ϊη'ή(^^^ συνιλθούσας 'τώ ^141 'ί>ύσιις χα9' Ίαντας ^αατ^ν 

ηΙΐ(ΐ'θ06 υΠί^ύν^ϋοΟ ί^όα άυέ(ί{'ίΐ100ΐί(ϋ8ΐί8 60^ λ«βΤ)$7ωσι, ^ο ^τάντας' άνοκΑολονόνσιν ανανχβ^οΐ 

αηΐθί^/|ίΐΪ6Γ& αυΐβΐη ΟΟΓρΟΙΙδ ηΜυΓ&, 8ίσ^^ (ονσιν όύτ» τόν λόγον- όη, ωνπίο ί ϋύξκαπος 

({α&ύάσαβ ροι^ '86*ιιί(υ6&(ιίτ, ρ^ΙδΙςαάηι &ίι(6ΐη υοΗ» ψϋχήν Ιχκ χαΐ σώαα, χάι ';£λλ« ν^ ?ν<τ'$ ^^Χ^^^ 

8αηΙ\ ηόιηίηθαί βΓηοιαηνυηίοέώ ηάΐα^^ αλ').η '^< σώματος, <? τις χάΟ* '^έαντι^ν έχάσ^ιςν 

8ί(&1ϊι Ιιέΐ)έηΐ6ΐη^; 8ίό β^αιή ϋιπδΐάιή ρΐι(3η( ϋαά- βιώροίιΐ' Ιπη^ίν ^ ζή^1βΰ.6ωσίν] ανίίρωπόν ποι•υσι 

1)118 ηα(απ3 οοηβΙαΓβ; ροδΙ υηίοαβιη νβΓΟ υηαιη ^υσιν ϊχοντ«*αί«ν' σνν9ίτν'βνί« γάρ'ϊιι^έγ τό» 

6886 ηαΙαΓαηι οοιηροδίίαπι. Μρωπον, ^ασί, ^ύο ^^'^σχις, άλλα ^ίο» σΰν9ιτον* οντΜ 
^ή χαΐ τον Χοίττον οιοντκι ιχ ^ύο ;Α<ν σννΐσ7)9χέναι ^ύ7ΐοι»ν, ^ιτά ^ «νωνιν αίαν ιΓναι ^νβ'^ν σνν9<τον• -■ ν 6. ΐάοίΓΟΟ 6( ΐηαηΐα8 ία 1&6θΊθη& 0Γ6βοηυ8 βΧ ς^, Αμ ταντα χακ ο μν/ας Ιν θίολονέα Γρηνορκος 

0ΙΙ10ΖΙ5, 6ΐ ιη σ2/ισ{ΐ5 αι6ιΙ 6ΐ <^{ΐ^. α6 αινιαΐ8 π&(υΓΐ8 ιξ ων, χ«ΐ ιν οίς, ΦησΙ, χαι απιρ, π<ρΙ των θηο^ν 

86Γηιρη60ΐη&ρ6η3. ΙΙΙααβπιιη, 6X^2110*49 ροδαιί,αΐ |> ^υσιων τ• /*ιν 7«ρ «ς^ ^ν τι^ηχι, (ν« 

6Χ (ίΜηίΙ&Ιέ'αηίΙ&Ιβίή^ό^^^^ τήν έχ θιότήτβς' ίθ7ί)^ανίσ^ ίνωσιν^" το Λ ιν βίς, 

ί^ϊιβ, ύ{ ηαίαΓαδ 86ΓV&Γ6^6ι^απ1 ρϋδΓίιηίοαβ'ηι ; ό( ίνα τυο^ήτυ 'τας «υσιίς χάι αέτά τήν ιν*)σιν• χλϊ 

116 βαπ ρβΓ βΑΐη αΐηαδσυβ αηιοηβιη βοηιαηαβΓβΙ ; μν σνννιΐϊ ταντας ο ι« το «νωβίϊναι «λλυλαίς• το οι 

ΐΠαα &αΐ6ΐη. 9<<3!Τ. ηβ ααΐ8 ραΐβΐ &1ΐΙΐαΐ ίαοΐυΐη 6886 Λπίο, ινα^ήοΜ^ τις οτι αλ>ος γίγ>νί)β ο Χριβτος 

ΟηΠ8ΐαιηρο8ΐΐια(αΓ&Γϋΐηιιοιοιιοιιΐ;ξ•Χ6Χ&ιηιη&παα |λιτ« τ«ν των ^^υσιων «νωσιν. κ«ι σχοπητβον ττςν 

68ΐ (ΙοοΙηη» αοο'ϋΓΛίΛ βχροδϋίο. £χ σΟΕίαΟΓ βίβ- «χρίβιιο» τον ίόναατος•* ίχ' τισΰ-αρων στ^ιχιίωνΙΗ 

18 6886 ηΟδίΓυαΐ ΟΟΓραβ ΐη 60ηΓ6880, βδΐ ί^ηβ, ΐίαιτιρσν σώμα ανωαο>θ7ΐ9ται, πνρος, αιρος, νίβ- 

α6Γ6, &ςΐΙ&, ΙβΓΓα, βΐ ΐαηΐ8 6ΐ6ΐη6α(ΐ8 ΟΟηβΙΐΙαΙίΟ- τος, γ^ς, χαι ιν τούτοις τοις στοιχίίοις τ:$ν σνττ«. ι|«•••'•' '•••'ι ''λ' •• >- «. ^4 
Ευ1ββίί'6]ύ8άβώ*1ϊΟ!ϋΠϊ^ώΊι1 ΜΙπ(λΡλ1λ^^ .„ ... .^. 

ΗΕΐ)ΐιίΙ Ι1οΐ8ΐ6ηία8ν Ι^ΐβίρδσ ίη βρηίοϋ^ ρ. 120^. ^ οβιιΙιΐΒΐ ι>08ΐ ΝίοβΙ&οι ;&οηί8 ΙιίβΚοτίβαι βιμιβι μθ-, 

.(2], Ρο*1ιί|. ίρΛΛ. ΡΙιίίϊροηί ρρήηΙ).α^, ςυφ ία\88^, ηίβ 6χαγί^ αυίάΐ,Λίςαβ ©ιοπίΛνίΙ. Ιϊαςαβ η••ΡΜ- 

ίηίη&ηΐίιαβ ίά1)6ΐηιΐ8.^.ιϋϋ51 ηο& Ιοςαίατί 8αηιιΐ8• Γ&ση6 οηίβίπιιΐδ* 
ΡΟΓ^4^ϊ<ιίιη'β?4α68ώ>ώ 73 ΤΗΕδΑϋΒΙ ΙΛΒ, Χ. 74 σιν έχει σώζεται '^αϋν εν τω σώιιατι καΐ τό, εξ ων, καΐ Α ηβΠΙ 1ΐα1)βΙ• δβΓναΙΠΓ βΓ^Ο ίη ΟΟΓρΟΓβ β* ί11α(1 €Χ τό, εν οι ς, ου ρην το, αττε/) • αετ« την ενωσιν των στοι- 
νείων τό ηαετερον σώαα οντε κα^αοώς έση πυρ, οϋτε 
είλικρινώς άι^ρ, ούτε ανόθευτος '/^ι «^^^' «τερόν τι τταρά 
τα τέσσαρα. Και (ί^λον άττό τιξς αΐσΟ^σεως • εχαστον 
νάρ των αεοών του τί^ίτέροι» σώματος άλ).ο τι παρά τα 
στοιχεία εστίν • έπ'ι ί'ε τϊ3ς 6είας ενώσεως ουκ άλλο τι 
αετά τήν συνίροριήν των ίύο ^σεων γέγβνεν • «λλ' 
αυτό τοϋτό έστι ό Χριστός, και θεός και άνθρω- 
πος. 

ζ, Ή ίε τοιαύτη αιρετις γέγχίνί παρά τάς άλλας 
ώσπερ ακριβεστέρα, ίιά τό σχεΐν πρβστατας άνορας 
σορούς • ό ^«ο τοι Ιωάννης ό Φιλόπονος όνοίχαζοαενος 
χατά ριεν τήν ίίε'αν τοϋ λό^ο'-» ου των ποίνυ επαινουαέ- 
νων έστι, ^^«λόσοφος ίε άγ,ριβέστερος και περί τάς απο- 
δείξεις θαυαασιώτατος • ός ίή υπό Σερ'/ίου τοϋ τηνι- 
καϋτα πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως παρακληΟεΙς την 
τοιαυτήν εν ^οάρρασι συστήσασθαι αίρεσιν, συνεγρά- 
ψατο λό'/ον ^εινότατον^ έπι^ράψας αύτω Διαιτητήν )^ 
ΠεοΊ ενώσεως, και εν (Γεκα χε^αλαίοις την πάσαν τορήν 
της αίοέσεως έξυ^ηνατο, πάσαν κινήσας προς τοΰτο ^ι- 
Ιοσογίαν^ και πάσαν άπόίειξιν έξακριβωσάιχενος. Ου 
ρ,ε'ντοι και τους ε'λέ'/χους $ά$ρα -κάρα. των ριετά ταΰτα 
λονίων και πν^^αατικών τώ οντι άντρων • πολλοί αεν 
γάρ (Γλλοι τοις «ϊογίλατισθεΐσιν έκείνω άντε'Οεντο, ριά- 
λιστα ί'ε Λεόντιός τις μοναχός έν -τριάκοντα κε^αλαίοις 
άνατρε•^ας την αιρεσιν, και τήν καθ' ήαάς εύσέ^ειαν 
ν,οατ\»νάα2νος • *Λα.Ί ό θαυαασιώτατος <?'ε Γεώογιος ό Πι- 
σί^τ,ς ήλικιώτης ών τω ΦιΧοπόνω, και ώστ,βο ιίώΟει εν 
μέτροίς ιαα€ίχοϊς προς τήν αΐρεσιν άντιβάς, είτα ίή 
καΐ πακΓιάν σπου^ρ χεροτ/νύς, οΰτω πώς ψνσι ψήψιζε θάττον τήν ρίαν τ« καΐ μίαν. 
Ει '/αρ ιιίαν τε και ριίαν λε'/εις /χίαι». 
Γέλως το λεχΘεν γίι^ίται και παι^ίοις, 

η'. Αντη (^έ ή συ^χυσιςκαιή στάσις της Εκκλησίας 
ουίί' όλως ύπε'λη'/β, χαΊ οι λαοΊ προς τήν κιγκλί^α τοΰ 
θυσίαστηρίου ίστάρίΓ^οι παίειν ήπείλουν τους ίεοείς και 
άτίαωςέξωθϋσείν τοϋ ]3ή|Λατος, ει ρείαν ποιήσαιντο 
τϊ5ς έν χαλχηίόνι συνόο^ου, και χαταγραγ-ην έν τοις 
ίιπτύχοις χαΊ έκφώνησιν των έκθερένων αυτήν Πατέ- 
ρων • κα'ι ταύτα έπεκράτονν ριέχρι τής Ιουστινιανού 
νααρρτησεως. Αυτού <ίέ τα της βασιλείας άνειλη^ότος 
σχΐΐπτρα, οί της αίρέσεως ταύτης προστάται όσα και 
χνώ^ρίλα, εις χηραριούς χαι καταδύσεις τάς εαυτών 
Ι^Γ^το β ιατρικός • σύνοδος γαρ έν Κωνσταντινουπόλει 
συγχροτεΐται ρζε' άγιων Πατέρων, έν οΓς ην Ευτύχιος 
Κωνσταντινουπόλεως, Βΐ'/ύλιος *Ρώρης, Άπολλινάριος, 
Αλεξανδρείας, χαί έτεροι, χαι κυροϋται ή έν Χαλκη- 
ΟΟΓΗ σύνοδος, των αυτών ^ογράτων και έν αύτ^ρ έκ^ω- 
νηβέντΜν, και τον συριβόλου τ^ς πίστεως όριοίως ύπα- 
^οοΓ^βέντος. "Ετι γε ριήν καθ' έκατέραν ^ύσιν Οελητικόν 
τε ΧΛΪ ένιργητιχόν τόν Κύριον ημών 'Ιησούν Χριστόν 
της ήριών βνβχα σωτηρίας ύπάρχειν όρίσαντες, άναΘε- 
ματέζονσε τα ιβ' Θεο^ωρίτου χε^^άλαια, και τήν τοΰ "Ιβοι 
Ιπιβτολνν, τήν προς Μάριν σνγγρα^είσοιν τόν Περσών, 
Ρατκοι, 6λ, ΟΧΙ. Β 9Μί6(4$, βΐ ϋΐαά ίη (^ηίδη$, ηοη Ιαχηβη ίΐΐαά ^«. 
Ρθ3ΐ βΙβιηβηΙΟΓαιη ιιηίοηβιη ηοβίΓΠπι βΟΓριιβ ηοη 
ραΓβ βδΐ ί^ηίδ, ηβςυβ νβΓβ αβΓ, ηβςιιβ νβΓα β1 
ίβ^ίΐίιηα (βιτα, 86α αϋςιιίά αυτιά ηΙίΓα βίβηιβηία, 
ςαθ(1 ηιαηίίβδίυιη βδΐ βχ 86ηδί[)υ3. υηβκιυιεςαο 
βηίηι ηοδίή βοΓρορίδ ρ&Γδ αΐίηά βδΐ ςααηι βίβηιβη- 
Ια ; ία (Ιίνίηα αηίοηβ ηιΗίΙ αΐίαά βΩβοΙιιηι βδΙ ροβΙ 
άαΕΓαηι παΙαΓΟταιη οοηοατδυπι ; 8βά Υκχι ίρ8ηηι|68ΐ 
ΟΙιπδΙαδ βΐ Οβαδ βΐ Ιιοιηο. 

7. Τ&ϋδ ααΐβπι ΙιβΒΓβδίβ ίαοία βδΐ αΐϋβ φΐ&8ΐ 
α60ΐΐΓ&ΙίθΓ 60 (χυοά Ιιοπιίηβδ δαρίβηΐββ άυοβι 
1ι&1)υίΙ. ^οαηη6δ βηίηι Ρΐιϋοροηαβ οοςτηοηιίηθ 
ηοη ςυίάβηα ο1> δαί δβΓηιοηίδ δρβοίβηι ίηΙβΓ ίηδί- 
^ηίδδίηιοδ ηυοιβιαίαδ, δβά (ΙοοΙίδδίηιυδ ρΠϋοδο- 
ρΐιαδ 6ΐ ίη άβηιοηδίΓαΙίοηί^υδ αάηιΐΓβώϋΙδ οογΙθ 
6δ( ; ςυί ςυίάεηι α §6Γςίο Ιαηβ ίβηιροπδ ΟοηδΙ&η• 
Ιίηοροΐίβ ραΐΓίαΓοΗα ίηνίΐαΐυδ υΙ δοηρίο Ιιβ&Γβδίιη 
οοπιροηβΓβΙ, 1ίΙ>Γυπι δοΙβΓίίδδΙηιβ οοηδοπρδίΐ, 
ςαεπι Ώί3βί€ίβγη δβυ άβ ηηϊοηβ ίηδβπρδίΐ, βΐ ίη ϋβ- 
οβηι βαρίΙϊΒυδ οηιηοδ ΙΐδΒΓβδίδ δβοϋοηβδ βοηΐβχηϋ, 
οπιηβπι αά Ιιοο ϋ^Καηδ ρΐιίίοδορίιίαπι, οηιηεηιςαβ 
&(11ιί1)βηδ(ΐ6ηιοηδΐΓ&Ιίοο6ηι. Νοη Ιαηιβη ο1>]66ΐίο- 
ηβδ νίΐανίΐ ΙιοηιΙηυηι άοοΙοΓυπι 6ΐ νβΓβ δρίτϋυ&- 
Ιίυιη. Μιιΐϋ βηίηι αΐίί 6]υ3 άο^πιαΙί1)ΐΐδ αάνβΓβα- 
Ι^αηΙυΓ, ρηβδβΓίίηι νοΓΟ Ι^βοηϋυδ ηιοηαοΐΐϋδ ίη 
ΙηςίηΙα οαρί(Ι1)αδ ΙιβΒΓβδίηι οοηίυΐανίΐ, ηοί^ίΓαηι- 
ςυβ ρίαηι άοείήηαηι (Ιβίβηίΐϋ ; βΐ ΙαηΙα 2ΐ(1ηιίΓ&- 
Ιίοηβ άί^ηυδ ββΟΓ^ίαδ Ρίδίϋβδ, ςαί βαϋβηι αβ Ρΐιί- 
Ιοροηιΐδ 8Βΐα(β βιαΐ, υ1 δοΐ6ΐ)&(, ηαβίπδ ίααιίϊΐοίβ 
^ ΙιοΒΓβδίηι α^Γβδδυδ βδ(, αβ άβίηάβ ^ο^αη1 Γαϋοηί 
ίαιηιίδοβηδ, βίβ ΙοςιιίΙυΓ : 

ΒαΙΙετη ηηατηςηβ βί ηηατη άοοβ, 

5ι βηίηι ηηατηςηβ βΐ νηατη άίϋϊΒ ηηατη, 

Ηχ νο€6Β 7Η8ητη υβΐ ρηβηβ τηονβδηηί, βΙο, 

«/* αρκά ΝίϋβρϊιοπΛΥη Ιίδ, XVIII, 48. 

8. ΗβΒΟ αιιίβηι οοηίυδίο βΐ οοηΙαΓΐ)αΙίο Εββίβδίββ 
ηοη οοιηίηο οβδδανίΐ, ροραΐίςαβ αά ν&ΐν&β 
δαηοΐααήί δΐ&ηΐβδ ίβίαδ δαβ6Γάο(ί1)α8 οοπιηιΐη&- 
1:}αηΙαΓ β( β βαΐΐιβάπδ άβ(υΓΐ)αϋοηβηι, δί Οΐιαίββάο- 
ηβηδβηι δγηοάαπι βοηιπιβηιΟΓαΓβηί, 6( δί ίηδοη- 
ύβΓβηΙ ίη άίρΐ^οΐιίδ β1 ηοπιίηαΓβηΙ ΡαΐΓθβ ςυί 
1ιυ]υ8 δ^ηοάί Μοίβηι βχροδηβΓαηΙ. ΕΙ Ιικο ίηνα- 
^ ΙαβΓαηΙ, υδςυβ αά 4α8ΐίηίΕηί άββΓβΙαηι. υΐ)ί βηίηι 
ίΙΙβ Γβ^ηί δΟβρίΓυπι δαδοβρίΐ, 1ιυ]ιΐ8 ΙιβΒΓβδίδ άυοββ, 
(&ηςπαηι ΓβΓοθ, ίη βανβΓηίδ βΐ Ιαΐίϋηΐίδ δυαηι ββ- 
άβπι δΙαΙαβΓαηΙ. δ^αοάυ» βηίηι ΟοηδΙ&ηΙίηοροΙίπι 
οοηνοοαΙυΓ οβηίαηι ςυίηςιιβ βΐ δβχα^ίηία Ρα- 
ΐΓυηι, ίη ςαίύαδ βραΐ Εαΐ^οΐιίυδ €οηδΙαηΙίηοροΗ8, 
ΥίΓ^ίΠαδ ΚοπίδΒ, ΑροΙΙίηαΓίίδ ΑΙβχΕηάηβΒ β( αΐϋ, 
βΐ οοηίίΓοιαΙυΓ Οΐιαίοβάοηβηδίδ δγηοάαβ ίΐδάβηι 
άο^πια1ί1)υ3 ΓυΓδοηι ρΓΟοΙαηιαΙίδ, βίΩάβί δ7πιΙ)θ1ο 
δίηιΠίΙβΓ βχροδίΐο. Αάΐιαβ Ιαηιβη ριο \λΝ.τ^<(^^ "καρ^ 
ΙιίΓα νοίυηίαΐβαι βΐ ορ^τ^\\οχι^τίΐ\ιΛ^τ^^οτ£5ΛΛ»2βα. 

ηοδίΓυηι Ιβδαπι Οιή^Ινιπι, ^Λ\ι\λ» τιο^ντ«> ^^^^ 
άββηίβΓαηΙ, αη8ιΰιβΐϊΐ^\\2.^^«ιτ\Μΐ^^Ι^^ ^^^^^ 75 ΝΐοΕΤ.*: οηονιατλ: 7β ΡβΓδαπί ΟΟηβΟΡίρΙαπί, βΐ ΟΓί^βηίβ ΟρβΡΕ, αάΐΐυο Α χαΐ τά *£Ιριγένους σΜγ^/ρά^μοτα, ίτι 9ε θ£0<ίω/ίον Μο- 
▼βΡΟ ΤΙΐβοάΟΓϋΟΙ ΜορδαβδΙίίβ, βΐ δίο &ά ρΓΟρπα Γβ- ψουιστίας • και βΰτως έπΙ τά οικεία αιτέβαίνον. 

άίβηιηΐ. 

9. Ρααίο ρο8ΐ &α(6πι Αοβρίι&ΐαδ δβνβΓϋδ Εοοίβ- 
δίαιη 1ιΐΓΐ)αΓ6 ΙεηΙ&νίΙ, υηαιη βδββ ηαΙαΓΕίη ΥογΜ 
6( ο&τηίδ άοοβοδ. Νβςυβ δαϋδ ίΐΐί ΓαίΙ, ββά βΐ 1ίΙ)Γ09 
ρΓ0(α1ίΙ, βΐ δοπρίαδ ίηΙβΓρΓβΙαϋοηβδ βοιηροδυίΐ, βΐ 
ρβΓρβΓ&ιη δοΓΪρΙαΓ&δ βχροδίιϋ. ΡαίΙ ααΐεσι & 
Ηβηηα 3αηο1ίβ«:ίιηο Οοηδίαηϋηοροΐί βρίδοορο οοη- 
άβιηη&Ιαδ, 6]υδςαβ ορβΓα οΜίνίοηί ΐΓαϋίΙα, ααχί- 
ϋ&ηϋΐ^αβ Α^αρβΙο Κοιη®, ΡβίΓΟ ΗίβΓΟδοΙ^ιηα) βί 
ΕρΙΐΓ&ίιη ΑηϋοβΙιΙθΒ, 6( δίιηαΐ δοΐβηοο Οαρρ&(1ο- 
οίβΒ. Αο ΓυΓδΟδ ]υ6ΐΐΒάΕ 6( δρίβηάίάα βΙ ραοί&οα 

ΤίοΙΟΠα 60ϋΐ6δία5ϋθ&8 Γ68 ΓβοΓβατίΙ. 6'. Μγγ' ον πολύ (ίΐί πα7(ν ό ακέφαλος Ιι^τ,ρος τ^ν 
Έκκλησίαν κυκαν βττεβάλετο, ρίαν ^υσο τού Αόνον και 
τίς σαρχος οο'/αατίζων • και μτ,^' εν τούτω ΐίττάρ^νίος^ 
αλλά και |5ίβΛους προτέρων, και έρρίχνίίας γραψιχΛς 
σνντιΟεΙς, και παοεξϊϊ'/οναενος τάς ΓρΛψάς, Πλην χα^ 
ούτος ύτΐό Μ);νά τού ά'/ιωτ«'τον ττατριοίρ^ου Κώνστα:»- 
τινονπ-όλίως κατακοίνεται, και τά τούτου ίό^αατα ά^α- 
νισμύ παραγίνονται, σννεπααυνόντων Άγαττητού 
*Ρώ/χΐ5ς, Πέτρου ^Ιεροσολύμων, και '£^ραιμ Αντιο- 
χείας, και προς τούτοις Σωτι;ρίχου Καππαοοχίας • 
και ούτω πάλιν λευκή τις νίκΐ} και ψΛί^ρά. και είρηναία 
χατάοτασις τοις έκχλησιαβτικοΐς έπεριι^ίασε πρά^ρια- 
Β σιν. ΝΙΟΕΤ.Ε ΟΗΟΝΓΑΤ^. ΕΧ ΙΙΒΚΟ XII ΤΗΚδΑϋΚΙ ΟΚΤΗΟϋΟΧΛ; ΡΙΟΕΙ Ώβ ΑρΗίαΠοοβΙαπΑτη Λ3?Γ«ί. ΕΙ Ηχο ααΐίο (ΐηχηίΟΒ 

81/ηοάο οοηίηηρϋΐίΓ. 

1. Τ1ιβθ€ΐΛΐα9, ΟοΙΙιΟΓίιιη άαχ, οαιη α ρΓορήο 
ίιηρβπο άβοβάβΓβ νίοΐαβ α Ββΐίδαήο ρβποΙίΙαΓβίιΐΓ, 
αά ίιηρβΓαΐ0Γ6ΐη Ιιΐδϋηίαηιπη Ιβ^αΙαιη ηιίΙΙίΙ Α^α- 
ρβΐυπι Κοιηαηυιη βρίδοορυπι. Οαί, ροδίςϋαω Βγ- 
ΖΜΐΙίυιη ρβΓνβηίΙ ΙαδΙίηίαηιιπιςαβ αάϋΐ, ρπιηυιη 
(1θ ϋβο βΐ άβ ΓβοΙα ίη βαιη βάβ άίδδβπΐ, βΐ Αηΐΐιίιυί 
ίη ηονδθ Κοιη« δβάβιη βίβοΐίοηβιη ίη οαυδαηι αά- 
άυοίΐ, βο ςαοά ηοη οαηοηίοβ ΤΓαρβζυηΙβ, ςυ® 
υΛίιιιη ίη Ρί»1βηιοηίαοο ΡοηΙο δίΙαΓαπι ιηβΐιοροΐΐδ 
βδΐ, Οοηδίαηΐίηοροΐίπι ΐΓαηδΙαΙυδ βδδβΐ, βΐ ρβΓνβΓ- 
886 δβνβπ (Ιοοίτΐηβδ ραΓίίοβρδ ίυίδδβΐ. ΙπιρβΓ&ΙΟΓ 
αυΐβιη ςϋί ΙπιρβΓδίΙηοίδ Τΐιβθ(1θΓ6Β δίαόίο Αηΐΐιί- 
ιηαιη ϋοηδίαηΐίηοροϋοα ί^βάβ άί^ηυηι οβηβαβΓ&Ι, 
ρΓορηο αοΐυί ίηΙιβΒδίΙ. Οιιπι ααΐβπι ίηδίαρβί αάΐιιιο 
(ϋνίηιΐδ Α^αρβΙιΐδ, δβΒρίυδ βί πιίηαΐυδ ΓβδροηάίΙ δθ 
ροδδβ ςαοά νβΐΐβΐ, άίοβΓβ βΙ ΓδίοβΓβ. ΐΓπάβηΙβ νβΓΟ 
πιίηαηΙβαιΙηϊρβΓαίοΓΟίη δβφΐβ νβΐ ηιΟΓίβω 1ίΙ)βηΙβρ 
8α1>ίΙαΓυπι άίοΐίΐαηΐβ, 1)β8ΐ1ϋπιςαβ £θΓβ δ1 Ιαϋ Πηβ 
(ϋ^υδ 1ΐ8ΐ1)βΓβΙαΓ, Ιιαο 11ϋ^ϋδ νίπ άίνίηα 1ίΙ)βΓΐαΙβ 
ο1)δίϋριαΙίπιρβΓαΙθΡ, πιβηΐβαιςιιβ πιηίαηδ άβ άοοίπ- 
ηα βχαπιβη έδώβΓί ίυδδίΐ, ΑηΐΜπιαηιςηβ βχ δβάβ 
άβδίϋυίΐ, 011Π1 υηααι τηοάο αηηυπι βα ΓΓϋίΙαδ βδδβΐ, 
β^υ8ςϋβ ίη Ιοοαπι δϋ1)δϋ1υ11 Μβηαηι, Αΐβχ&ηάρί& 
ςαίάβιη ίη ΛΙβχρΙο οπιιηάϋπι, ραΐΓβπι βχ 1ια]ϋδ 
ιΐΓΐ)ί8 ϋΐϋδίπδδίπιίδ 1ια1)βη1βιη, ηβοηοη βΙοςαβηΙίβΒ 
ρβπίαπι, άίνίπδεςαβ ρΓβδβΓίίπι. 

2. ΡοδΙςυαπι ί^ίΙαΓ δίο βρίδοοραίαιη ο1)ΙίηυίΙ άί- 
▼ίηιΐδ Μβη&δ, &η1 ροΐίυδ ροδίςααπι ϋίαπι βρίδοορα- 
Ιαβ ΒΟΡίίΙοδ ββΐ, ρ&ρΐίοϋΐατβπι δ^ηοάαιη οοηνοοαΐ 
ιιηα οιιπι ραρα Α^αρβΙο, βΙ &ηαΰΐ6ΐηαϋ 8\1I>^ί^^( Περι τ;?ςαιρεσεως τών Ά^θαρτο^οκϊΐτών. Και ^ πράξις 
αύτη τ;ρ πέ|Λπτΐ3 συν^πται συνόίω. 

α'. θίυ(?άτος ό τών Γότθων αρχηγός, ύπό ΒεΙισαριον 
Ο τ^ς οικείας οίρχ^ϊίς τε/ειον έκπεσεϊν κιν^Ί/τΓ^βαν, στε'λλει 
τω ]3ασιλεϊ Ίονστινιανω πρεσβευτών Ά^α^τίτόν τον της 
•Ρώ|χης αρχιερέα, Ό ίε, καταλαβών τό Βυ^αντιον, και 
τω 'Ιουστινιανω εντυ-χών πρώτον περί θεβϋ και τ^^ς εις 
αυτόν ορΘ>5ς διαλέγεται πίστεως, και τήν εις τόν βρόνον 
τ•^ς νέας 'ΐώραος άναγω'/ήν τοϋ Άν^ίαου υπ* αίτιον έπε- 
ποίϊίτο, ότι τε αή κανονικώς έκ Τραπεζοΰντος, η τών εις 
τόν πολε^χωνιακόν πόντον κειμένων πόλεων τυγχάνει 
μγ^τρόπολις, εις πζν Κωνσταντίνου μετΓ.'ΐίνεκτο, και ότι 
και τίς Σεβ/;ρου κακο(Γοξίας μετέσχηκεν. Ό ίε βασι- 
λεύς, σπουί>5 τ;9ς ρασιλί<?ος Θεοδώρας τόν ΆνΘιμον 
τ^ς εν Κωνσταντινουπόλει καθέδρας ;^ξιωχώς, τί;ς οι- 
κείας άντείχετο πράξεως. Ένιστααένου ί' ίτι τού θείου 
'ΐί'/Λπτ,τού, πολλάκις αυτώ ;^πείλι;σε κύριος είναι λέγειν 
χαί πράττειν ό βούλοιτο' ώς (?* έπεγε^α τω ]Βασιλεΐ 
[) «πειλοϋντι και ή^έως αν ^εξασθαΐ και σ^αγήν άντ«- 
τΓ^γε, και μακάριος είναι ελεγεν, ει τοιούτου τέλους 
«ξιωθείϊ!, γ^έσΒη ό αυτοκράτωρ τήν τοϋ άνίρός χ«τά 
θεόν τταρρησίο^ν, καΐ μεταβαλών, υπό ζΐ3*π?σιν το 
ίόγμα καΟίστησι, καΐ τόν "Ανθιμον τοϋ θρόνου μεθέ- 
στυσιν εν έτος αυτού άπολαύσαντα, άντεισηγ^*/* ^* 
Μϊϊνάν, αύχούντα μεν πατρίδα τήν κατ Αϊγυπτον *Αλβ- 
ξάν^ρειαν, έκ^ύντα ί* ενός τών εν ταύτη επιφανών, καΐ 
λόγων ουκ άνομιλήτως έχοντα, μάλιστα γε τών θειοτέ• 
ρων. 

/3', Τϊ3ς άρχιερωσύνης τοίνυν Μηνάς ό θείος τυχών, 
η μάλλον αύτη ς ευτύχησα ση ς τούτον, μερική ν συγ- 
κροτεί σννοίον σύν τω πάπα τω ΆγαπητΛ» *«* 
&»β(9έμ«η χαθν^οβάλλιι Σιβι^ρον χ«1 Εύτνχή, χ«£ 77 ΤΗΕδΑυΚΙ ίΙΒ. XII. 78 ΙΙέτρον, τον Άλιχαράσία Ίουλιβαόν, κβΐ Ζώπυρον Α δβνβΠΙΠΙ βΐ Εαί^ΛβΙΙΙ, βί Ρβΐπΐΐη, ΙΐΐΠ&ηΐΙΙΙΙ Ηοΐ^- [Ζωόραν], καΐ 'Ανθίρον, ως £Χ(ίνο(ς Οίχό^ίοονας • 

ΓΓΐ ίε εν τώ ΒνζΌντί'ω διάγων ό ίερώτατος Ά70ί7Πί- 

τός, τον |3ίβν ρίτι^λλαξιν. Ό /χέντοι Μϊϊνάς, [επί 

ίίχα καΐ εξ ;ζρόνονς τήν 'ΕχχΛησίαν ΐθύνκς, τήν 

ζωήν κατε'λυσε, χαί άν^χβυ είζ τήν άρχιιρατιχήν 

x«βε^ίρ«ν τίς νίας 'Ρώμης Ευτύχιος, του ραχαρίβυ 

Μ^νά έχ θείας προειπόντος άττοχαλύψεως ώς αυτός 

εΐη ό τούτου Λα'ίΤβχος• έ^* ου χαΊ ή πί^π-τη συνή- 

θροιστο σύνοδος των ρξε' άγέων Πάτερων, ω ς ειπείν 

εψβτίΐίίν, χατά τε του *Ωρ (γένους χαΐ των άλλοχό- 

των έχε^νου ^οξών χαι των ποεσβευόντων τα έχε^- 

νου, Δκ^ύΐΑου χαί Εύαγρέου, οΐτινες των ψυχών προ- 

ΰπαοξιν έίογαατί^ον, χα'ι τεΟ,ος τίΐς χολασεως ελε- 

γον, χαΐ των ^αιριόνων εις τό αογαίοΐΦ άττοχατάστα- ο&Γπαδδβαιη βΐ ΖοργΓαιη βΙ Αηΐΐιίιιιυιη, υΐοαιη ίΐϋβ 
οοηοοΓ(]65. β7ζαα(ϋ αάΐιαο οοηνβΓβ&ηββ&ηβϋββίιηαβ 
Α^αρβΙαβδορΓβιηαιιι (Ιίβπι οΙ)ϋΙ, Μβηαβ ΐΕχηβη ββχ- 
άββίΐΏ ααηοδ Γ6χ11 Εοοίββίαπι, β1 αιοΓίαυβ 6&!. Ταηβ 
ίη βρίδοορ&ΐθΐη ηογ£Β Βοιχκβ ββάβαι δαίΤβοΙυβ ββΐ 
ευ(7θΚιίυ3, υΙ (ϋνίηα Γβνβίαΐίοηβ ]:>β&1α8 Μβη&β 
ρΓ8β(ϋχ6Γ&1. Οαο βρίδοοραΐϋΐη §^6Γ6ηΐ6, οοηνοοα(& 
βδΐ ςυίηία β,γαοάαβ, αΐ ρπαβ άίχίιηυΒ, οβηίαιη ββχ 
6ΐ δβχα^ίηία ΡαΙηιιη, οοηίρα Οης^βπβιη 6( α1)8αΓ(1&8 
βίαδ ορίηίοηβδ βΐ β03 ((αί βίαβ άοοίηααιη άοΰβηΐ, 
ΟίάγιηυΐΏ 6ΐ Ενα^παιη, ςαί αηίΐΏ&Γυιη ρηββχδί- 
βίβηΐίαιη ρΓ8Β<1ίο&5&η(, β( ροΒΟ&Γυιη Αηβιη, β1 ά»- 
ΐΏοηαπι ία ρπδΐίααιη βίαίαιη Γββίϋιιϋοηβιη, β1 
ηιαίΐα αϋα ; ββά βΐ οοηΐτα ΤΚιβοάοΓυοα ΜορβυββΙ» σιν, χα'ι έτερα πλείονα• άλλα χαΐ τόν Μοψουεττίας β Νβδίοπί άοοίΓΐηαΐη δθΟίαηΙβΠ), ρΓβΒδβΠΐβ ίη βχηίχίο θεό^ωρον τα Νεστορίου ^ρονοϋντα • παρόντος εν τ^ 
συνό<^ω τοΰ βασιλέως Ιουστινιανού χαΐ συνευ^ο- 
χοϋντος οΓς οί θείοι Πατέρες θεο^^ιλώς έ<^θ7ΐΑ6τηζον• 
γ'. Άλλ' ουπω συχνώς παριππεύχει χαιοος^ χαΐ 
ό των ζιζανίων σπορεύς (Καίριων, τήν εύσταΟειαν 
χαι χα-^άστασιν τίς Έχχλυσίας Μΐ3^αριώς όραν «ν•- 
χόριενος, τοις σαδροΐς ίό^αασιν • ώσπερ τίσΐ ρΐίχβ- 
ναΐς ^ιασαλεϋσαι ταύτην και χαταβαλεΐν πειρώκι- 

ν«ς, βλασφη^χείν τινας άνέπεισεν ώς εν προσχήαατι 

ευσέβειας, ότι ή έχ τής αγίας Ηαρθένου τω Χριστώ 
προσλις^θίΓσα σ«.ρζ προ τοΰ πάθους άΟαοτος ίν • 

χαι, τοΰ βασιλί^ι^ς τ^ ασεβεί α τοΰ (^όγαατος ύπαχ. 

θεντος, καθαιρείται του θρόνου και απελαύνεται ό 

μέγας Ευτύχιος, το (Γυσσεβ*ες τοΰ προβλήαάτος εξ- 

ελέγχων. Καί ό αεν ύτηρόριος γίνεται εις Άαα- ^ βΧδίϋϋΐη ΐηίΙΙίΙαΓ, υ1)ί αβοοϋοαπί νίΐ&ΐη (ΓΟηδβ^Ι. ίιηρβΓαΙοΓβ ^αδ(^ηίαI10 βΙ άοοίπηίδ ΓανβηΙβ, ςα&ι 
(ϋνίηί Ρ&ΙΓ63 δβοαηάαιη Οβαιη €ΐοο6ΐ>αιιΙ. 

3. δβά ηοηάαιη ιηιιΐίαιη βίΠυχβΓ&Ι (βιηριΐ8, βΐ 
ζίζαηίαΓαιη δβιηίη&ΐοΓ άβεΐΏοα, Γβΐίοβιη Εοβίββί» 
δίαίαιη β( (τ&ηςαΐΐϋΐαΐβιη β^β ίβΓβαβ, οοΓΓυρϋι 
άο^ιη&ϋΙ>υ8 Ιαηςααιη ω&οΐιΐηίδ β&πα ρ6ΓΐϋΓ[)&Γβ β1 
βνβΓίβΓβ οοηαίιιβ, ηοηηαΐΐίδ ρ6Γ8αα8ίΙαΐ8α1) 3ρ6θίβ 
ρίβίαΐίβ })1&8ρ1)6ΐηαΓ6η(άίοβα(68 βαιη ο&πι€Εώ ςοαιη 
βχ 8£ΐαοϋ38ΐιη& ΥίΓ^ίηθ ΟΙιηβΙυδ £ΐδ3υΐΏρ86Γ&1, &α(θ 
ραβδίοαβίΏ ίηοοΓΓυρΐί[)ί1βιιι ίαίδδβ. Ε( ίιηρβΓ&ΙΟΓβ 
(Ιοοίηηα Ιιαο ίιηρία ββϋυοίο, α βαα ββάβ άβροαίΐιιτ 
βΐ βχρβΙΙϋυΓ ιηα^αυβ Ευίγοίιίαδ, ςαί 11α^α8 ρΓορο- 
8ίΐίοηί3 ίαιρίβίαΐβιη ΓβρΓβΙιβαάβΙ^αΙ. Αχη&δί&ιη ίη σειαν, ένθα χαΐ τ^ς άσχτ,τοϋ αγωγοί ς ειχετο * άντεισ- 
άγεται ίε πατριάρχης 6 από σχολαστικών *Ιωαν« 
νης, Αντιοχείας ων άποκρισιάριος. 

ί*. Λέγεται ^ε Ίουστινιοινός πάρα τών τα κατ• 
αυτόν συγγεγραγότων τοσούτον θεο^ιλ^ ερον εις 
τον άριστον τρίφειν, όπόσος ού^ενΐ τών πρό αυτού 
τε χα'ι μετ ατΜν βασιλεΐ ^ετά γε τόν εν βασιλεύσι 
τρ/σμέγιστον Κωνσταντΐνον έπιααρτύρεται • ώστε 
και πολλά τών βιαίων ίι' αυτόν ειργάζετο • τους τε 
'/άρ Σαραρείτας τής οικείας αίρέσεως ριή ά^ιστα- 
ρίένους παντοίως εχάκωσε, και τούς Εβραίους ου 
ξυνεχώρει τό Σίιον Πάσχα πρό τών Χριστιανών εκ- 
τελείν, και τ^ τών Ά^θαρτοίοκητών ίόςη πρβσέσχε, 
ρή εμβαθύνων τώ ^όγματι, τ^ ίε σηριασία τής λέ- £]υ8 ίο Ιοοο 8υίΓΐ€ίΙιΐΓ ραΙπ&ΓοΙια ςαίά&ιη νίτ βΓα- 
(1ί(ί88ΐ(ηα8, ^ο&η^63, Αοΐίοοίιίδθ αροοηβίαηαβ. 

4. ΟίβίΙαΓ αιιΐβιιι Ιαδίίηί&ηαβ αΙ> ίίβ φΐί άβ βο 
8οηρ36Γαη( αιηοΓβιη ίη €ΙΐΓί3(ιιιη αΐυίδββ, ςα&ΐίβ 
ηαΐΐί αηΐβ βυπι 6ΐ ρο3ΐ βιιπι ίπιρβΓ&Ιοπ, βχοβρίο 
Ιαηιβη ηιαχίαιο ίηΙβΓ ίαιρβΓ&ΙΟΓεβ Οοηδίαηΐίαο^ Ιτί- 
1)υί(υΓ ; ίΐα υ( ηιιι1(& ίηάβ νίοΙβηΙβΓ ορβΓ&Ιαδ δϋ. 
Μαΐΐίδ πιοάΐδ δαηι&πίαηοδ α ρΓορηα ΙιβΒΓβδί ηοη Γ6- 
οβ(ΐ6η1;63 πι&ΐθ 1ι&1ιιιί(, Η6ΐ)Γ£Βίδ(|αβ νβΐιιίΐ ηβ βαυηχ 
Ρ&δο1ΐΕαηΙβΟΙΐΓί3(ίαηο8θβΐ6ΐ:)ΓαΓ6η(; αίςυβ ΑρΙι&Γ- 
(οάοοβΙ&Γααι ΙιβΒΓβδί αοΙΙιβΒδίΙ, ηοη άος^ηια ρΓοεηΙ- 
οαηδ, δβά νοοίδ δί^ηίΟοαϋοηβ οΰΤβηδίΐδ, ηβςιιβ δαδίίηβπδ Ιιυ]α3πΐ0ί1ί αΐίςυίά άβ ΟΙιπβΙο ααάίτβ. 

ξίως ^ριμυσσόμενος , και μη^αμώς άνεχόριενός ^, ^αοάβ^^Π1ϋΠ1^απ1&ηηι1Π1 βΧ5υΐΕΐ)8ΐΕϋΐ3Γθ1ΐία8,θυΠΙ 
τοιούτον τι περί Χριστού «νωτίζεσθαι. Δω(ίέκατον. βΧ 1ΐΟΠΐίηί1)α3 ΐηί8:Γανϋ ίπίρβΓαΙΟΓ Ια3ΐίηίΕηυ3. Εχ- Λ χρόνοηι » τιρ ύπερορία τελέσαντος Ευτυχίου, γί 

νεται μεν εξ ανθρώπων ό βασιλεύς Ιουστινιανός • 

χατοίλύεε Λ τόν βίον χαι Ίωάννιβς ό πατριάρχης. 

ΊονβΓένον (Γε χαΐ Τιβερίου έπι τα σκ;5πτρα τ«ς 

βασύείας «ναχθέντων, λαριπρώς τ^ς επανό<Γου καΐ 

δεξιώσεως παρά τε τών βασιλέων αυτών καΐ τών 

ίν τεΧει πάντων τυχών Ευτύχιος άναΟέριατγ καΟ- 

νπο^άλλιι τούς ά^θαρτον τό τού Κυρίου σώμα προ 

τίς αναστάσεως λέγοντας• καί θανών κατετέθυ ΐν 

Γό θνσιαστηρίω τών Αγίων Αποστόλων τών ριι- 

γάλβϊν χατά τήν χρηπϊία τ^ς αγίας τραπέζης, ίνθοζ 

χκται λλέψανα. οβδδίΐβ νί(α βυοαηη63ρ&(π&Γ6ΐια.Ρθδ(ςυ&ηι ααΐβιη 
Ιαδϋηαδ βΐ ΤίΙ>6πα8 &(1 Γβ^ίαηι (ϋ^ηίΐαΐβαι βνββίί 
δΐιηΐ, δρίβηάίάβ ροδΙ ΓβϋίΙαπι βχοβρίϋδ ββΐ αΐ) ίιη- 
ρ6Γ&(0Γί1}υ8 Ευίγοίιίαδ, αηαΙΙιβηι&ΙΙςυβ 8ΐώ]6οίΙ βοβ 
ςαί ίηοοΓταρΙϋ)ί1β Οοιηίηί οοΓρυδ αηΐβ γ68ιι]Τ6- 
οΐίοηβαι βδδβ άίο6ΐ)&η1, ηιΟΓίαυδςαβ άβροδίΐαβ β&Ι 
ίη αΙΙαΠ δαηοΙοΓαπι ιη&^αοΓΐιπιο[αβ Κ^^%ν:λθ¥\αο^^ 
ρΓορβ δ&ηοΙί3βίαΐ8Β ιηεη^Β^ 1\Γ[ΐθΑΛΧΐ^ϋ\>χαλι >Λλ Κλτ 
άΓβδΒ βΐ ΤίπλοΟι^ν ^Ι νΛλ(^ο& %^\λθ\ι& τ^Υιί\!αδΛ ^ν^ 

Ανδρέου ΧΛΙ ΤιρίοΟέου χβλ ^*μ*λ •««. *^^ 79 Μ^ΕΤ^ε ΟΗΟΝΙλΤ^Ε 80 5. ΕΓ4ηι&ϋιβIηΑρ11ιΛ^ιο(^ο^βιβΒςα^α^ι11^αηοΗα- Α β'. Ήσαν <?« 'λψθΛρτο^οχ,ϋται οΊ άττό »ΐουλιανοθ 1ίο&ηΐΕ556ο 6ΐ β&ί&ηο ΑΐβχαικίΓίηο ^α1^&η^ι^β 6ΐ 
6&1&ηίΙ& (11θ6ΐ)αη1υΓ; ςυί ςαίιΙβίΏ ίη αΐϋδ (1οβ:ιηα11- 
1)α3 οϋΐη δβνβΓΟ οοηνβηίαηΐ ϋίοβηΐβδ ίιηροδ8ί1>ί1θ 
6586 παΐαταιη ρβΓ 86 δαΙ^δίδΙβΓβ ςαΐα ίη ίηϋΐνίδί1)11ί 
ςαοάαιη 8υ1)]66ΐο 6οα3ί(ΐ6Γ6(αΓ. Οαοιηοάο βαίπι 
6856( Ιαρίάίδ βΐ Ιί^αί υηα 1ι>φ03ΐΑ8ίδ, ίάβδί υηίουιη 
ίηϋίνίδΐ^ϋβ δι11)^6^ιαη1 ? ΕΙ, δί ηοιηβη Οΐιήδίαβ ηοη 
βδδβηϋαιη ίηιΐίοαί, δβοί αΐίςυίά βοηιιη ςυβΒ βχ 
άα&τυιη ηαΙαΓ&Γαιη υηίοοβ ίαοΐα δυηΐ ; Ιιοο ααίειη 
ηΐΐιΐΐ αΐία^ β3( ςααιη (ΙυαΓοιη η&ίϋΓαΓαιη ίηίβΓ δβ 
1ι&1>ί(α8, 31 ααΐβιη βΐ (Ια® ηαΙαΓΟβ ροδΙ υηίοαβιη 
Γβχη&ΠδβΓυηΙ, δβουηάαιη ί^ίΙυΓ δοΐαπι ΙιαύίΙυιη 
ίαοΐα 65( (ΙυαΓαιη ηαΙυραΓυιη ίηΙθΓ δβ υηίο, υΐ άυιη 
α^ίΙαΓ άβ οΙιοΓΟ βΐ ϋοιηο βΐ υΓΐ)6 β( 1αρίά11)αδ βΐ τοϋ Άλιχαρνασίως χαι ΓαίανοΟ τοΟ *Αλίξανίοέως 
λε^όαΓ^οι *Ιου).ιανϊται και Γαϊανΐτα*, οΐτΕνβς εν αο 
τβίς άλλοις ^άγμανι τω Σε^ιόρω συμψέοοντΛΐ )(νον- 
τΐς άίννατον είναι ^ύσιν ύττοστ^ναι χαβ' αυτιών ιιχι 
εν άτό|χω τινΊ θβωρον/χένιιν • πώς -/αρ άν <ΐ« Ιίθου 
χαι ξύλου μία ύττόστασις, τοντέστιν άτομον εν ; 
Και ει τό Χριοτός ονο/χα ονχ ουσίας ^ι^λωτιχόν, 
άλλα τών τζίοϊ ουσίαν τινός τών εχ τίς ίνώ^ιχΑς 
τών <ίύο ^ύσιων ^ινοαενων ίΐ}\ωτιχ6ν εστί • τβϋτο 
9ϊ ου^εν άλλο εστίν τί ϊ} τών ^ύσκων προς άλλόλας 
Ο'χβ'σ'ίζ • ί* <^• ^ύο εν Χριστώ ^ύσ£ΐς χαι μετά τ^ν 
ενωσιν ριΐ|ΧΓν9χασι^ χατά ριόνιςν άοΛ σχβσιν ψιλή ν 
ή τών ^ΰσιων προς άλλι^λας γεγονίν ενωσις, ώς επί 
χοροΰ χαι οίχίας χαι πόλκως χαι λίθων χαι ξύλων Ιί^αίδ ςαίΙ)αδ ΟΟηβΙαΙ ΰβίΐίβοίαΐη, ρΓΟαΙ βΐ Νβδίο- Β (ν οΓς τό οίχοί^οαούαενον, χα6ώς χαι Νεστόριος Γίΐ13 (1θ06ΐ)&1• 

6. ΕΙ ΓυΓ3αιη : 8ί ς[υ8Β ιιηίΐα δυη{, &υηΙ αηυπι, 
({αβΒ ηοη ΓαεΙα δαηΐ υηηαι^ ηοη υηϋα δαηΐ, ςυοά 
ζη&ηιί63ΐυπι ββΐ. δί ί^ίΙιΐΓ άυ» εΐ υηα δυη( Οΐϊπδΐί 
ΐιαίατβ, ϋ^αβ αυΐεπι, εαηι (Ιαρίβχ δϋ, άίνίδίοηί3 δίΐ 
ίηάίεαίίτα, ςιιβΒ (1ίνίδ& δυη(, ηοη δαηΐ υηίΐα : ηοη 
ί^ίΙαΓ υηίΐ® βυηΐ Οΐιπδΐί ηαΙαΓ^β. δί &υΐ6ζη, βο 
ςαθ(1 ηοη βαηΐ οοηίυδββ, άί^ηυπι βδΐ άααδ βδδβ 
Οΐιτίδΐί ηαΙαΓαδ, δβά ρΓορΙβΓ υηίοηβπι ιιηαπι βδδβ 
η&ίιίΓαοι άίοβΓβ εο§;6ηΙυΓ. ΕΙ τυΓδυπι : δί (Ι7&3 εχ 
ηιοη&ά« ρπηι» άίνίδίοηίδ ίηάίοαϋ να εδί, άίνίδίο αα- 
Ιεηι υηίΐαΐί ορροηίΙαΓ, παΐία ί^ίΙυΓ ά^αδ, ίηςιιαη- 
Ιαηι βδΐ (Ι7&3, ιιηίΐα βδδβ άίοϋυρ. ΑΙςαβ ί^ί(υΓ 
ΟΙΐΓίδΙί η&(αΓ8Β, δβουηάαηι δυαηι βδδβ δί άυοβ βδδβηΐ ε(^ογ|χάτιζεν . 

ς. Και πάλιν • Ει τα ιόνωαένα εν '/ίνεται, τα ριή 
γΓι/όαενα εν ον;^ ^ν^νται εξ ίαάγχτ,ς * ει ουν ^ύο 
χαι ριία τυ^χάνουσιν αί του ^ζριστοϋ μύσεις, ΐ) ίε 
ίυάς, ^ιχάς τις ούσα, διαιρέσεως εστί (ίυλωτιχή, τα 
^ίτ,ρτ,ΐιίνοί ού;τ ϊ}νωνται^ ούχ αρα ήνωριέναι είσΐν 
αί τοϋ Χριστού μύσεις • ει ^ε (ίιά τό άσύ^χυτον, ίύο 
είναι τάς τού Χριστού ^ύσείς άξιον έστιν, αλλά νε 
ίιά τήν ενωσιν ριίαν αυτού την φύσιν λέγειν άναν- 
χασθήσονται. ΚαΙ αύθις • Είπερ η ίυάς της εχ μο- 
νάχο; τζοώτιης ίιαιοβ'σεώς έστι ίηλωτιχή, ή «ίιαίοΐ- 
σις άντιχειαένως έ;ζ8ΐ προς τήν ενωσιν, ού^εαία άρα 
^υας, καΟό έστι ίυάς, χατά τούτο ^έγοιτ* άν ν^'ύ- σΟαι • χαι αί Χριστού τοίνυν ^ύσεΐί, χχτ* «'^'ό το το ηβΟ ΙΐηΕ ΙαηΙαίΏ, δβουηάαηι ίά άίνίδίΒ βδδβηΐ ηβΟ β είναι ^ύο τυγχάνβυσαι χαί ούχΙ ρ'α, χατ*αύτό τούτο ιιηϋ® ; ςυ» ΝβδΙοπί άοοίΓΐηα βδΐ. 

7. ΕΙ δβνβΓϋδ Ιαΐία, υΐ εχ πιυΐΐίδ ραυοα βχοβρ- 
ραπι, δγΠο^ίδΙίοβ ρΓοροηβύαΙ, υηαπι δοίΐίοβίΐψρο- 
δΐαδίπι βΐ υηαπι 1η ΟΙιπδΙο ηαΙυΓΕίη ροδΙ υηίοηεηι 
ίαοΐαηι βδδβ. Ιυΐίαηίΐίβ νβΓΟ εΐ ΟαίαηίΙβΒ άίδΙΙηοΙίο- 
ηβπι η&ΙυΓαηιιη ίη ΟΙιπδίοροδΙ υηίοηεηι άοοεηΐεδ, 
ίηοοΓΓαρΙίΙϊίΙβ ΟΙιπδΙί ο.ΟΓραδ εχ ίρδα ρΐαδωαΐίοηε 
βδδβ άίοβ1)ίΐηΙ ; εΐ ραδδίοηεδ ςιιί(1εηι ΟΙιπδΙαπι δΐιΐ)- 
ΐΓε, ίαπιειη άίοο, εΐ δίΐίπι εΐ ΓαΙίβ^αΙίοηεηι εΐ οεεΙεΓα, 
βεά εα ραΐί ηοη εοάεπι πιοάο ςυαηι ηοδ. Νοδεηίηι 
βχ ηεοεδδίΐαίε ηαΙαΓαΙιΙβΓ ΙΐδΒΟ ραΙίπιυΓ ; ΟΙΐΓίδΙαδ 
αηίεπι νοίιιηίαπε οπιηία δΐώί1)2ΐΙ ; ηοη εηίπι η&ΙατβΒ 
1ε^ί1)αδ δΐι1)(1ί1α8 ειαί. 

8. 0αϋ)υ8 τεδροηάεπιυδ ηεςυβ ηοδ (ΙίοεΓβ ίηνο- 
ΙυηΙαΓίαδ βδδβ ΟΙιπδΙί ρ&δδίοηβδ, δεά ιρβαπι νοίαη- 
ΙαΓίβ1ε^ί1)ϋδ ηαΙαΡδΒ Ιαηςα&πι ηοδ δι1ι}^ε^ιαη1 εδχε. 
Ββαίπδ εηίπι Αώαηαδίυδ ίηΙβΓρΓεΙαπδ ίΐΐαά Ννηο 
αηίτηα τηβα Ιηνϋαία €$(, (Ιίοίΐΐιαηο νοοεηι ηηηο δί- 
βπίβοαΓβ : ςηαηάο νοίβϋαί . Νοη εηίπι ςαοά ηοη εδί, 
ιιΐ ρΓΕΒδεηδ, ηοηιίη2ΐΙ)2ΐΙ, ςυαδί ορίηίοηε Ιαηΐυπι 
άίβΙαίιβΓβηΙ; ηαΙαΓα εηίπι αο νεπίαΐβ οπιηίαίαοΐα 
βαηΐ. Τΐιβοΐο^αδ ααΐβπι ΟΓε^οηαδ ταρβαπι (ϋοίΐ 
ΟΙΐΓίδΙαπι η&ΙαΓ» άεάίδδε οοοαδίοηεηι, (ΐααηάο νο- 

. 1β1>&1, ρΓορήα ορβΓαηίϋ. ΑάπιίΓοηάαβ νβΓΟ Ο^ηΐΐπδ 
<ϋχ11 ίρ3ΐιπι οαταί ρεΓαιί8ί886 ιιΙ Ι6β;β3 ηαΙατ» ββ* ^ιηρη|χεναι αν ειεν χαΐ ούχ ήνω/^/ναι • χαι Νεστο- 
ρίου τό ίόγαα εισάγει. 

ζ, ΚαΙ Σεβήρος ^'εν τοιαύτα ώς έχ πολλών όΤ^ίγα 
ειπείν συλλογιστιχώς προύερε, ριίαν ύπόστασιν, 
ετι «ίε χαι μίαν φύσιν εττϊ Χριστού γεγονέναι φά- 
σκων μετά τήν ενωσιν. Οί Λ Ίου'λιανΐται χαι Γαΐα- 
νιται, ^ια^οοάν μύσεων επί Χριστού ριετά τήν ενω- 
σιν ίογματίζοντες, ά^Οαρτον τό τού Κυρίου σώμα 
εξ αυτής ίιαπλάσεως Ιλεγον γεγονεναι • χαι τα μεν 
πάθη τόν Κριστόν ύπομεΐναι, πείνάν ^ημι και ίί• 
ψαν και κόπον και τά ε'ξής, ου τον αυτόν ίε τρόπον 
ήμϊν ταύτα πεπονΟε'ναι • ημείς γαρ εξ ανάγκης φυ- 
σικώς ταύτα πάσ;ι^ομΓι;, ό ίε Χριστός ε'κουσίως 
πάντα ύπεμεινεν • ου γαρ έίούλευε τοις νόμοις της 
ρύσεως. 

η'. Προς ους ψαυ.ν^ δη ούίε αύτοΙ λε'γθ|χεν ακού- 
σια τού Χριστού τά πάθη, άλλ' ότι εκουσίως 8<?ού• 
λευε τβίς νόμοις της φύσεως επίσης ήμΐν • ό μεν γά^ 
μακάριος Αθανάσιος, έρμηνεύων τό, Νύν η ψυχή 
μου τετάρακται, φησιν ότι τό νΰν, τούτο έστιν ότε 
ήθελεν - ου γάο τό μή ον ώς παρόν ώνόμαζεν ώ( 
(^οκήσει γινομένων λεγομένων * φύσει γάρ καΐ αλή- 
θεια τά πάντα έγένετο. Ό ίε Θεολόγος Γρηγόριος 
πάλιν, ότι έίίίου τ•^ φύσει καιρόν, ότε εβούλετο έ»- 
ιργείν τά ϊ(?ια. Κύριλλος ίε ό θαυμάσιος ειρηχεν 
Ιφίέναι αυτόν τ^ σαρχι ^ιά τών της φνσ•«>ς ^νναε 
νόρων • χαΐ αύθις ε'τέρωθι ελεγιν ώς επ&τρέι^ΐι τώ 81 ΤΗΕδΑϋΒΙ I^1Β. XV. 8!1 νώ^ΛΤί χαι τ^ ανΟρωπότητι τα τη γύσει προσόντα Α 
πάθϊί εις «.πό^είξιν τον χατ' «).ΐ30ίΐαν ^ορεσαι σάρχα 
χαΐ άνΟρωπον ^Γ,^ιιτόν χατά τάς Γραφάς. Ει τοίνυν 
κατκ τον σκοτόν των θεο^όρων Πατέρων τον αυτόν 
ήμΐν τρόπον ί7Γασ;ζεν, «ί χαΐ έχονσίως καΐ οτε ή^βλί, 
πώς '(^υναα£^α τό πάσχον σω^α ά^^θαρτον ίίπιΓν και 
ρ,ή ψθαρτόν τ^ φύσει ώσπερ χαι τό τςρε'τερον ; 

0\ Άνταττοκρινονται (?ί πάλιν οτι "Ον τρόπον 

ριετά τϊ;ν άνάστασιν ά^Οαρτον '^ί^/ο'^τίς τό σώμα 

Χριστού όαοούσιον αυτό λέ'/ετε είναι ίρΐν, τον 

αυτόν τρόπον χαι ήίχεΐς, πρό τ^ς άναστάσε-Μς 

αψΟαρτον )^γοντες, όαοούσιον αυτό ό|χολογού!Χ6ν 

είναι. Ήαεΐς ^ε )^'/οαΓ> ότι, ει χαι άφθαρτον αντό 

όαο'λογοΟυ.ν* {Αετά τήν άνάστασιν, ον τί ^νσει 

λε^οαεν τό άψθαρτον^ τη χάριτι ^ε'. Ει σε είποιΓ^^ ο 

οτι χαι πρό τ^ς ^^^αστάσΣ^^^ς χάοιτι αφΟαρτον, λε'- 

^οαεν ότι ού συγχωρεί τούτο τα περί Χριστού 

λεγόαΓ^α, πρό ριεν γκρ τ^,ς αναστάσεως χαί πει- 

ν33 σαι λέγεται και ^ν^ησαι καΐ τάλλα πα^εϊν, χαι 

πώς αν ειη τό ταύτα τ:ζπον(^όι άν^αοτον : Μετά ίε 

την άνάστασιν οΰί'εν τούτων έπαθε. 

ι'. Και ^η\ον ότι πρό [ΐεν της αναστάσεως ©θαρ- 

τόν ίν τό σώαα, ρετά (?ε την άνάστασιν άγΟαρτον 

εΐ */αο και λέγεται φαγείν |χετά τήν άνάστασιν, 

τούτο «ϊι' οίχονοίλίαν έποίτ,σΓι/* ούχ ως τω οντι πει- 

νών, αλλ* Γνα ^είξη τοις ραΟηταϊς αυτού ότι αυτός 

έστιν ό αναστάς έχ νεκρών • όν τρόπον και τούς 

τύπους λέγεται έπιοεΧςαι αύτοΐς• χαίτοι ήαείς ού- 

ιΓεν των πρό της αναστάσεως παθών άνιστάαεθα 

ε/οντε; - άπαοχη ^ε τνς εχ νεκρών ^ριών άναστά- ^ 

σεως ό Χριστός• χαί όαως αντός εΟρεθη έχων, 'Πς 

^η'λον ότι οι* οίκονοαίαν τούτο γέγονΓν άιιύ,ει ούίε 

λέγει η Γραψτί ότι επει'νησΓ^, άλλ' οτι έ^^αγε. Δέον 

δε επιστησαι ότι παρα^έρουσι χρήσεις τινάς από 

τών Πατέρων^ άψβαρτόν τό σώμα τού Χριστού λε- 

7θ\»σας • ώσπερ χαΐ από τού ααχαρίου Κυρίλλου 

εΐπόντος ότι ούχ ύπε^έξατο γΟοραν η τού Λόγου 

σάοξ, "Οταν ^ε τάς τοιαύτας παρν.γωσι χοησεις^ 

χρη σχοπτ^σαι τό τ^ς λέξεως σηιιαινόυ.ενον - τό νάο 

τ:ζς φθοράς όνο/ια ίύο σηααίνειν οΓ<^ε, κατά ί'ε τι- 

νας και τρία. ςαβΓβΙπΓ , βΐ ΓΐίΓδυιη βχ αΙΙβΓΛ ραΓίβ οοηοβδδίβδβ 
οοΓροπ βΐΐιυπίδίηίΐαΐί αϋ]2ΐοβηίβδ ηαΙυΓίβ άοΙοΓββ, 
υΐ οδΙβηάβΓβΙ δβ νβΓαιη ο&ΓΠβιη ίηάαίδδβ β4 ^βηυί- 
ηυπι Ιιοιηίηβιη δοοηηάυιη δοπρΙαΓαβ. 8ί ί^ίΙυΓβ 
(ϋνίηοΓυιη ΡαΙηιπιιηβηΙβ βοάβιηιηοάοαο ηοβρββ- 
δαδ βδί, βΐ δί ϋΙ)βηΙβΓ β1 ςααηο^ο νο1β1)αΙ, ςυοιηοάο 
ροδδΐιιηυδ ραΐίοηδ οοΓριΐδ ίηοοΓηιρΙίΙ)ίΐ6 (ΙίοβΓβ, 
ηοςυβ ηαΙιίΓα οοΓΓυρΙίΙ^ίΙβ δίοαΐ βΐ ηοδίηιιη β8ΐ? 

9. ΚβδροηάβηΙ ααΐβιη ίΙβΓυιη : Ουβιη&άακκίυιη 
ίηοοΓΓυρΙί1)ί1β ροδΙ ΓΟδυΓΓβοΙίοηβιη Οΐιπδΐί οοΓριιβ 
(ϋοοηΐβδ οοηδυϊ>δ1αη(ίαΐ6 ϋΐαά ηοϋίδ βδδβ (ϋοίΙΊδ, βίβ 
βΐ ηοδ ίΐΐαά αηΐβ ΓβδϋΓΓβοΙίοηβιη ίηοοΓΓαρϋ1)ί1β άί• 
οοηίοδ οοηδα1)5ΐαη1ία1β ίαιηοη οοηβίβηιαρ, Νοδδία- 
Ιβοι (Ιίοίιηαδ ϋΐιιά, βίδί ίηοοΓΓυρΙίΙ>ΐΙβ ροδΙ ΓβδαΓ- 
ΓβοΙίοηβιη οοηβΙοιηυΓ, ηοη βδδβ ίηοοιτυρϋ^ίΐβ ηα- 
ΙυΓα, δβά ^ΓαΙίΕ. δί νβΓο άΙοβΓβηΙ ϋΐαά βΐ αηΐβ Γβ- 
δϋΓΓβοΙίοηβιη ^Γα1ί& ίηβ0ΓΓυρ(ίΙ)1β βδδβ, άίοίηιαβ 
Ιιοο ηοη ουιη βίδ ςα® άβ ΟΐΓίδΙο άίουηΙιΐΓ οοηνβ- 
ηίΓβ. ΑηΙβ ΓβδαΓΓβοΙίοηβηι βηίπι βΐ ββυπΓβ άίοίΐϋτ 
β( δίΙΐΓβ β( αΐία ραΐί. Ε( ςαοηιοάο φΐοά ίΐΐα ραΐίΐυτ, 
ίηοοΓΓυρϋ1)ί1β βδδβΐ ? ΡοδΙ ΓβδαΓΓβοϋοηβπι &αΐ6πι 
ηίΐιίΐ ΙιΟΓυιη ραδδυβ βδΐ. 

ΙΟ.ΕΙραΙεΙ αηΐβ ΓβδαΡΓβοΙίοηβιη ςαίάβπι οοΓτυρ- 
Ιί^ϋβίαίδδβ οοΓριΐδ,ροδίΓβδϋΓΓβοΙίοηβπι νβΓοίηοοΓ- 
ΓυρίίΙ)ί1β. δί βηίπι βΐ ιΙίοίΙαΓ ροδΙ ΓβδϋΓΓβοΙίοηβιη 
νβΓο ίηοοΓΓϋρΙίΙ)ί1β. δί βηίπι βΐ άίοίΙαΓ ροδΙ ΓβδΠΓ- 
Γβοΐίοηβηι οοιηοάίδδβ, ίά ρβΓ ρΓονίάβηΙίαπι β^^, 
ηοη Ιαηςααπι Γβίρδα οοπιβάβηδ, 86(1 α( άίδοίριιΐίβ 
ΟδίβηάβΓβΙ ίρδυπι βδδβ ςυί βχ πιοΗοίβ βυΓΓβχβΓ&Ι, 
ςυβηαάπιοάϋηι (ΙίοίΙυΓ ίίδ ηαοπδίΓ&δδβ οοΓροηβ 
ΓοΓπιαδ. Ει ηοδ ΓβδυΓ^βπιυδ ηίΐιίΐ βοΓυπι ραϋβηΐββ 
ςυοΒ αηΐβ ΓβδϋΓΓΟοΙίοηβπι. ΡππιίΙίδΒ 8.ηΐ6πι ηοδίΓβθ 
βχ πιοΓίιιίδ ΓβδαΓΓβοΙίοηίδ ΟΙιΓίδΙυδ ; βΐ δίπιίΙίΙβΓ 
ίρδβ ίηνβηΐϋδ βδΐ. ΙΙα υΐ πιαηίίβδίυπι δίΐ ίά ρβΓ ρΓΟ- 
νίάβηΐίαηι ΓαοΙυηι βδδβ. Νβπιρβ ηοη άίοίΐ δοπρΙυΓα 
ίρδυπι βδΐΐΓίνίδδο, δβά οοπιβάίδδβ. ΟροΓίβΙ αυΐβπι 
δΐηίαιαάνεΓίβΓβ βοδ ςυβεάζιπι ΡαίΓυπι ΟΓαουΙα οιγ- 
ουπιίβΓΓβ ςυ» οορρυβ 01ΐΓίδΙίίηοθΓΓυρΙί1)ΐ1β άίοαηΐ; 
υΐ 1)β£ΐ1ί 0}^η11ί άίοεηΐίδ ηοη οοΓΓϋρΙίοηεπι δυ1)ίίδδβ 
οαρπεπι Γ.ΙιπδΙί. Οααηάο νοΓΟ Ιαΐεδ νοοβδ βχ1ιί1)βηΙ, 
βχαπιίηαηοίππι οδί Γΐιιίά ρβΓ Ιιαδ δί^ιίΠοαΙαπι δίΐ ; 
δοΐοΐ βηίπι οοΓΓίιρΙίοηίδ νοχ άαο δίβηίβοαΓβ, βΐ 
]αχΙα ηοηηυΐΐοδ βΐίαπιίπα. ΝΙΟΕΤ^ ΟΗΟΝΙΑΤ^ 

ΕΧ Ι,ΙΒΚΟ XV ΤΗΕδΑϋΚΙ ΟΚΤΗΟΒΟΧ^Ε ΡΙΟΕΙ Περι της εγ,της συνόδου, Ο 

«. Αυτϊ3 συνέστίϊ επι Κωνσταντίνου (Βασιλέως 
τού ίΐΛί'^ωνάτου ίιά τήν αΐρεσιν τών Μονοδελητών, 
αρχθεΐσχν άπό Ηρακλείου |3ασιλεως, και ίιαρκέ- 
σασοοί μέχρι χαι αυτού τού |3ασιλέως Κωνσταντίνου 
τού Πωγωνάτου (δισέγγονου όντος τω βασιλεϊ Ήρα- 
χλείω, τούτω γαρ τω βασύ.εΐ τά 'Ρ6)|Λαίων σκί- 
τΓτρα ^ιεποντι και τάς κατά Περσών Ιαμπροτάτας Ώβ 86Χΐα 81/ηοάο, 
1. Ηβο δ7ηθ(1α8 ΟοπδΙαηΙίηο Ρο^οηαΙο ίηιρβ- 
Γ&ηΙβ 1ιαΙ)ίΙα βδΐ, ρΓορίβΓ ΜοηοΙΙιβΙίΐΕΓαηι ΙιββΓβ- 
δίω, ςα® δπΐ) ίπιρβΓβΙοΓβ ΗβΓ&οΙίο οοΒρΙα βΓ&Ι,άα- 
ΓανίΙςαβ αά υδςηβ ίπιρβΓ&ΙοΓβπι ΟοηδΙ&ηϋηαηι Ρο- 
^οηαΐϋπι, ίπιρβΓαΙοΓίβ ΗβραοΙϋ ^χοϋ^^οΝΛΧί^. ^>μιι 
βηίπι ίΐΐβ ΪΙοπιαα\ιπι Ίαιρ^ήΜΐη τ^^^^^^ν., '^>^'δΧΛΝ3«ίντ Ν ΝΙΟΕΤ^Ε ^ΗΟ^IΑΤ^Ε 84 &ηηθβΟθηΙίηϋ&(£Β ΑΟηΙ, ^α^01)^1α^αIη 0&ϋΐθΙίθ118 ίη Α νάκας άννοντι, ίψ* «Γς χαΐ χρόνος ιτυταιτής (χ^(. βΟΓοιη Γβ^ίοηβιη ρβΓ^βηΙί βί οοουιτϋ. Οαβιη τίάβηβ 
ίιηρβΓ&ΙΟΓ ΓβρΓβΙιβηιΙΙΙςαοά Οΐι&ΐοβάοηβηβί 87ηο(1ο 
οοη &ά1ΐ8ΒΓ6Γ6( ; ΙιοΓίαΙυβςυβ βυιη βδΐ υ( & Μοηο- 
ρ1]78ί(&Γΐιιη ορίηίοηβ ΓβοβάβΓβΙ^ ρΓΟοΙαια&ΓβΙςυβ άβ 
£1ιΠ8ΐο, ςτιβιη&άπκκίυιη ΟΓΐΙιοάοχί ββηΐίυηΐ, άα&9 
η&(ατ&8 ΐαοοηίαββ ίηΙβΓ 86 ιιαί(&8, ίι1 β8(, (]ίνίηί(&- 
Ιβιη 6ΐ Ιιαιη&ηίΙαΙβίΏ, 8ί τβΐΐβΐ &1> ίρβο ΑηϋοοΙιίφ 
ρ&Γίτί&ΓοΙια άβδίβ^ατί. ε&11ιο11ου8 &υ(βιη 8β(]ΐ8 π)&- 
^ίΐαάίηβ οαρίαβ 86 6χ 1ΐδΒΓ68ί ΓβοβδβυΓυπ) ροΐϋοίΐυβ 
68ΐ άα&8ςυ6 ίη €1ιη8ΐο η&ΙαΓ&8 0Γ6(11(ιΐΓυιη &£&γ- 
ΐΏ&νίΙ, ά6 γο1ιιηΙ&Ιϊ1)ΐΐ8 ααΐβιη <ϋ6β1)&1 86 ηβδοίΓβ 
ηυιη 6&8 ςαοςυ6 άα&8 ορίηαπ οροΓΐ6Γ6ΐ, 6ΐ βα άβ 
Γ6 & 56Γ^ίο 6οη8ΐαη(ίιιορο1ΐ8 ρ&1η&Γ6ΐ)& οοηδίΐίυιη 
ρ6ΐϋ(. 56ί6ΐ>&1 6ηίΐΏ βαιη άοΰβΓβ ίη Οιπ8(ο υηί- 
€&ιη 6886 νο1αη(&(6ΐΏ 6( ορ6Γ&11οη6ΐη. δ6π1>ί( ίιη- 
ρ6Γ&ΙθΓ &(1 86Γ^ΐαιη ά6 Ιιαο ςαβδϋοηβ. Ηίο ααίειη 
ςαί ραίαιη ΜοηοΙΙιβΙϋ&ηιΐΏ άοοίτίη&ιη ρΓ0&ΐ6ΐ)&(αΓ, 
ίΐΏρ6Γ&ΙθΓί Γ68ροη(ΐ6( (1ΐ6ίΙ(ΐυ6 οροΓ(6Γ6 αη&ιπ ορ6- 
Γ&ϋοηβιη βΐ τιηαιη νο1αηΙ&(6ΐη (1ο66Γ6. Ρθ8(6α γβΓΟ 
Η6Γ&ο1ίυ8, οιιιη ίη υΓΐ>6ΐη Υ6ηΐ88€(, €3ΊΓαιΐ)ςυ6 Ρ1ι&- 
Ιίάί3 ςαί 6υιη &άί6Γ&(, άβ Ιιαο €ΐοο(Γίη& ίηΙβΓΓΟ- 
^αδ86( Γ6ρβπ886{ςυ6 βυΐΏ ουαι ΒβΓ^ίο οοηοοΓοΙϋζη, 
1αΙθδ& 1ιυ]υ8 ορίηίοηίδ ρ6Γ8υ&δίοιΐ6 &}> Ιιίο πιοτ- 
οβη&τϋδ, ιηίηίιη6 αυίοπι ρ&δίοπύυδ ΐηι}>ιιί(υΓ, 6( 
Μοηοΐΐιβίίΐ&ηιιη ΙιββΓβδί αάΙΐδβΓβΙ. Β ^τοΊίται, ό τών ΊβΕχωβιτών πρόσιισι χαθολιχός 
Ίπρί που τήν έχιίνων χώραν α^ιχοαένω* 6ν (^ών ό 
βασίλίύς τ,τιάσοιτο^ αή τήν έν Χα^χη^όνι προ7Μ- 
μινον σννο(^ον * χαΐ παρήνβί ττ^ς τών Μονο^νσιτών 
αψιντάναι ^όςιςς, χαΐ χχρύττίίν επϊ Χριστού ίπί^ 
σης τ^^ ορθο^όξ'•>ν συστ^ριατι ^ύο ψύσης «σνχχν- 
τω ς τ^νωμένας άλλήλαις, τουτίστί θιόποτκ χ«ΐ άν- 
Ορωπότυτβ, ιΐ'/ί ^ούλοιτο τΐΛτριάργτης Άντιοχι^νς 
ύπ* αντού προβληθ^ζνβτί. Ό ίϊ χαβολιχός τ6 ρτ/•- 
λιίω τοΟ θρόνου ένη^υνΟής "^ην ψυχϊν έξ «.ύτ^^ς ττςν 
ρίΓΓββολιςν της αίρέσιως ίπΐ}//•^*^®» *** ^ύ• <*** 
Χριστού ^οςαζιιν ^ύσιις χατέθιτο * π(ρΙ ^ι τ6ν 
θιλυαά των «γνοιΕν Λ.ιγιν, ν χριών χαΐ ταϋτα ί•- 
ζαζιιν ίιτ-'ά, χαί την έχ Σεργίου του πο{τρι«ρ;ζου 
Κωνσταντινουπόλ(ως ίιίαχήν έξιρτιϊτο • ^^ιι '/ΰψ 
τούτον ίοςαζοντκ τον Χριστόν ριονοθΑητόν τβ χβιΐ 
ριονινίργητον. Γραφεί τοίνυν ό |3ασιλ{ύς τώ Σεργέω 
ΤΓίρΙ τοϋίε τοϋ ρήαατος• ό ίί τα τών Μονοθελητών 
ΤΓο^αι πρίσβεύων, άντίπιστΛλιι τώ ]9ασιλβΓ, χοα 
χρηναι λιγίΐ ριίαν ίνέργαοοί χαι ριίαν ΟΑησιν έπΙ 
Χρίστου ίογριατίζιιν. Ές ύστιρον ί'ι Ήραχλ(ΐος, 
τήν πόλιν χαταλαβών, χαι Κΰρον τόν Φασικός •ις 
όψιν «ντώ ίλθόντα πιρί τούτου τοϋ ίό^αατός έοοιπ 
τησας, χαΐ τώ Σιργέω ιυρών όριογνώαονα, τήν θο- 
λβράν τ^ζς ίόξυς ταύτης άνατροττήν ποτίζίται και 
αυτός παρίκ, τών ριισθωτών έχιίνων χαι ριή ττοι- 
ριένων, χαι τ]ρ τών Μονοβιλητών αίρ^σιι συντίθβται. 
Ρ'. Τούτο ί' ίίς ώτα ίιξάμενος ό *Ιβροσολύ^ν 
ΐηα^ίίΐΟ&ΙΏ ΟοΠδΙ&ηΙίηί υΓΐ)6ΐη αάνβηίΐ, 6υΐΏςΐ16 Ο Σω^όνιος, ΐίς τήν Κωνσταντίνου χαλλίπολιν παρα- 2. Ουο &υ(111ο, δορίιτοηίαδ Ηί6Γθ8θΐ7ΐηεΒ, ίη δθΓ^ίαιη αάΐίδδβΐ, βυαι οοιτί^βΓβ (εηίανίΐ, (ϋοβηδ 
ίη ίά6ηι Γ6θί(^6Γ6 ιιηίβαιη ίη ΟΙιπδΙο ηαΐυραηι 
άοοβΓβ β( υηίο&ηι το1υη(αΐ6η)ορβΓ&11θΓ6ηΐ€[υ6 ρΓ0• 
βίβΓί, αίςυβ ίΐΕ Γβηοναπ ΜοηορΙι^δίΙ&Γυω Ιιββρβ- 
8ίηι, ςυαηι ΟΙι&Ιοβάοηβηδίδ δ^ηοάυηο Γ6]ίοί6η(1απι 
άβ0Γ6ΥίΙ. ΗοΓί&ίυδςυβ 6δ( δβΓ^ίυαι υ( Εοοίοδίαηι 
ηοη ΓυΓδαδ ίη οβΗ&ηαίηα ίη]ίθ6Γ6(. 6υηι αυΐβιη §ο- 
ρΙίΓοηίυδ Οοηδίαηΐίηοροΐί τεοβδδίδδβΐ, ΙΙβΓΔοΙΙυδ 6( 
δβΓ^ίυδ δίΙ)ί οοηδοηίίβηίοπι ^οαηη6η1 1ιαΙ)6η(6δ ςυί 
Ιαηβ Ιβηιροπδ α^ι^^]ϋ^β Ηοπίΰβ ρΓ£Βδίϋ6ΐ)αΙ, υαίοαπι 
6886 ν6Γΐϊί βΐ οαΓηίδ νοίυηίαίβηι (ΙοουβΓβ, ΙίΙΙβΓαδ- 
ςϋ6ΐΐ6 Ιιαο τβ Γ[ϋοουηςϋ6 ΐ6ΓΓαΓυπι ωΙΙΙβηΙβδ Εο- 
οΐβδί&δ άίδοίάβΓβ. 
3. ΡοδΙςααπι αυί6πι Η6ΓΕο1ίυ8 6 νί1& ιηΐβΓανίΙΙπ Τ^ίνιται, χαΐ Σιρ^ίω συγγενομενος^ πεί/>αται τούτον 
ιιτανορΟούν, λιΟων ραη^ίν τι ι^ιενηνοχέναι τβύ μίαν 
^ύσιν λιγιιν εττΐ Χριστού το ^ογακτίζεί^ εν βΛη/*« 
χαΊ ριίαν ένίργιιαν, χαι ως ούτω πα'λίν ί τών Μο- 
νοφυσιτών αΐρεσις βττιισα'/βται, ^ν η «ν Χαλχηοόνι 
σύνοδος ά7ΓΟβ).ητον έκρινε. Και παρεχβίλιι τόν Σερ- 
γιον, ριή κα'ι αύθις τήν 'Ρ.χχΛησίαν εις «η/^ονας εα- 
βαλεϊν. Σωφρονίου ί'ε τής Κωνσταντίνου απάραντος, 
Ηράκλειος και Σέργιος σύριψη^ίβν έχοντες χαι 
'Ιωάννην (1) τόν της παλαιτερας 'Ρώριης τηνι- 
χαύτα προείρον, εν ΘΓλημα τού Λόγου χαΐ της σαρ- 
κός έίθ7/Α«τισαν, και γράμαατα περί τούτου ποιν- 
ταχού ίΐΕκττέαψαντες, τάς Εκκλησίας ίιεσπασοιν. 
7 . Ήοακλείου <ίε τόν βι «ττολιπόντος κατά τόν ΟΟδίπίΟ ΓβΓΠΙβίηΐρβΓίί δυίαηηο, θΙδβΓβίΠδΟΙΟΓίϋυδ " τριακοστόν πρώτον χρόνον της ;3ασιλείας αύτβύ, 
ίαίΐ, 86άβΠ1 ίΐίαπί δυ€068δΟΓ αοοβρίΐ Ρ)^ΓΓΐΐα8, (|υί και Σεργίου τό ζην καταστρέψαντος, ό ^χεν Πύρρος (1) Βίο ΗοηοΓίίΑΥη^ 0Ό]υ8 οαυδίβ ίπαοΙαπάβΒ ηοη 
68ΐ Ιιίο Ιοοαδ ; ςϋαηςιι&πι δορΙίΓοηίί ίη Ιοη^ίδδίπΐΕ 
δνηοίΐίοα βρίδίοΐβ δίίβηΐίυπι άβ Ηοηοπο, αΙ)ί ΙοΙ 
1ιβΒΓ6ΐίοοδ βΐί&πι νίνβηΐβδ ΕρρβΠαΙ, Ηοηοπί ίηηο- 
οβηΐί&πι άβηοΙ&Γβ νίάβΙυΓ. ΟβΓίβ ]οαηηβϋ] ραραπι 
(συ&Γίαπι) ουπι ΟΓΐΙιοάοχίδ ροϋυδ οοηπυπιβΓανίΙ 
1ανιάανί1σιΐ6 ηοδΙβΓ δορΙίΓοηίυδ, ίβδίβ δ. Μαχίπιί 
1)ίοκΡβρΙιο ίη οο(1ίθ6 Υ&Ι. 353, ρ. 139 5, Ιιίδ νβΓί^ίδ : 
ΈπεΙ ίί τό κατ* εκείνο καιρούς Σωφρόνιος τόν εν 
Ίεροσολύριοις θρόνον ένεχει,οίσβη, άνήρ ευσέβεια λα|[*- 
πων και άρετ^, συναθροίζονται περί τούτον όσον 
άοχιιρατικόν και όρθόίοςον, ίιαβάλλον /χ'εν συν αύτώ 
καΐ άναΟίαατι περιβάλλον τους αίαν έπΙ τού Χριστού 
^υσιχήν ενέρ7ί*«ν, και εν δοξάζοντας θε'ληαα, εύ^^η- 
^ύν ίϊ χαί άνβζχΐβ^νττον τους προς ταίς ίύο 3»ύσεσι κα'ι τάς ίιττάς ένερ7βί«ζ ρβ^ά '^'ών ίσων θεληαάτων 
γαρ —^,. , , , . , ι ^ ^, . 

τινουπόλεως, αλλά |;Αήν χα\ Κύρω τώ Αλεξανορείας, 
τους ριεν κακίζων και πολλά ^αυλίζων τού ίό7* 
αατος, τόν ί' ως εικός επαίνων τόν 'Ιωάννην και 
ρυρίοις κατ«στέ^6>ν τοις έ7κω/Λίοις. Ιΐοο 6^0 ρβρίΐο- 

ηοΓίίιβυΐΏ ηοη ιΐβ ^ο&ηηβ ραρα δοΐυηι. δβαβίίαιη 
άβ δορΙίΓοηίο, ΙβδΙίηιοηίϋπι Ιί^βηΙοΓ Ιιίο ΓβοίΙανί. 
Α(1ά6 δίδ ΤΙιβορΙΐΛΠβηι βά. Ραπδ, ρ. 274, 6( 
Ιβ^β ςιι«6 ροπίΐηΐ οορίοδβ Βίηίιΐδ Οοηοίΐ, Ιίβ1)1>. Ι. 
V, ρ. 1756-7. 85 ΤΗΕ8ΑυΚΙ Ι.1Β. ΧΥ. 80 τον τ^ς ίβρωσύνης 9ιθί9έχιται ΰρόνον, ό^ό(^οξος ών Α β&άβΐη&οδθΓ^αβρΓΟ&ΙβϋΑΐαΤ,ίΐηρβηυίητβΤΟΒΟΗί- τώ Σίογίω, την ίβ βασνλκ'αν Κωνσταντίνος ό π«?ς 
Ήραχλιίον κΆηρονταί. Τοντον ίί φΛοαάχω τήν 
ζωήν καταλύσαντος ρ2Τ« χρόνον έν« τίς αοναρ;^ίας, 
8Ϊς Μαρτΐναν χαΐ τόν Ήραχλ^ωνάν τόν £ς «ντηί 
Ηραχλείω οαζοτιχθέ^τχ η Ιδασιλεία ριετα^^ωριϊ • 
ριισηβεντες (Γέ υπό πάντων, ίιά τόν τού Κ.ωνστβΕν- 
τίνον θάνατον, τί5ς αύταρχίας Ιχπίπτουσιν. Έχβάλ- 
λχται ί'ί χαΐ Πύρρος τ^ς *£χχλησ£ας, χαΐ γυ'/ιιν ες 
/χερυ τά έστζέρι» κατακρίνεται, ώς συαριετο^τος 
ΊίρχχΧεωνά χαΐ Μαρτίνι; τ^ς τοϋ (δασιλεως Κων- 
σταντίνου ^ολθ3»ονησεως * και εις ριεν τόν |3ασίλειβ^ Ιαβ βδίΟοαβΙ&ηϋιΐδΗθπιοΙϋ Αϋα>•Οαο ροΓ τβηβιιιιιη 
ρο8( υηηιη ίιηρβΓϋ &ηηυιχι &1)5αιηρΙο,&(1 Μ&τϋη&ιη 
6( ΗβΓαοΙβοαθίη, ςυειη 6χ βα ^βηαβΓ&Ι ΗβΓαοϋαβ 
Ιιηρβπιιαι άβνβηίΐ. Οαιη ααΐβιη οαιηίύιιβ ο5 Οοα- 
8ΐαη(ίοί ιηοΓίβιη οάίο 6386ηΙ, α 8υιηιηα άβοίάιιηΐ 
ροΐ68ΐ&Ιβ. ΕχρβΙΙίΙιΐΓ εΐ Ρ}ΤΓΐια3 αϊ) βοοίβδία, β1 ία 
οοο1άβηΙα1βδραΓΐ6δίηβχδί1ίυιηίΓ6]υ1)6ΐαΓ,Ιαηςα&ιη 
ροΓ&άβθ βοΏδΙαηΙίηί 08Β(1ίδ ουιη ΗβΓ&οΙβοηβ εΐ Μιιτ- 
Ιίηα ραΓίίύβρδ, βΐ ία Γε^ί&ιη δβιίειη Οοπδΐ&ηΐίηί 
Γιϋιΐδ ΟοοδΙααδ ιηνβΗίΙΰΓ, ίη ερίδβοραΐΐ νεΓΟ ίοδϋ- 
ΙϋϋϋΓ Ρααίιΐδ δεΓ^ϋ έΐ Ρ^τΛί υρίηίοηβδ ίονβηδ. θρόνον ό τοϋ Κωνσταντίνου υιός Κώνστας ανάγεται, ΐΐς ίε τόν άρχιερατικόν Παύλος όίχογνωριονών Ιεργίω χαΙ 
Πΰρ^ω. 

ί'. ΈπΙ τούτου Βασιλέως ό ^^'^όσο^ος Μάξιαος 4. Οϋο ίηιρεΓαηΙε,Μοιίιηιΐδ ρΐιίίοδορίιαδ ςαί βΡΛΐ 

άσηχρίτις ων και παρά ^ασιλεΰσι τετιαιςαενος τά • -«™*:- -* ^«-:««λ ι.λ«λ«λ «κ ;»«^^.«*/ν.;κ». ριεγιστα, πάντα τζαρύς, το εν τ^ Χρυσοπόλει χατΛ- 
)αριβάνει ρ,οναστήριον, χαι την χοσαιχήν άπβτί- 
θεται τρί;ζα, ριή ^έρων την των Μονοθελητών αίρε- 
«Γίν πΛρρτ^σιοίζοίΛΓ^τ^ν όρατ^, αηί' άνε^όριενος συν- 
ίιάγειν, χαι χοιν&ινεΐν όαιλίας ^ασι)εΐ χαι πατριάρχ^ι^ 
εχθεσριον τοιαυτην επιχρατύνουσιν αίρεσιν • έπειτα 

• 

χαι εις 'Ρώριην '^ην αΓ/αλώνυαον άπεισιν, Μλ χα' 
τω Πύρρω εις (ίια^εξιν ηλ6Γ> εκεΐσε παραγΓ/οαενω 
{Λετά την χαθαίρεσιν, χαΐ πείθει τόν άγιώτατο** 
τότε πάποιν ΜαρτΙνον τοπιχην άθροϊσαι σ^^νοίον, 
χαι δούναι τω άναθε'υιατι τους επι Χρίστου ^ίαν 
οογαατίζοντας Οε7ησιν • ό χαι γέγονε, συνελθόντων 
επίσκοπων εκατόν σΛΐν πέντε χαι εΐχοσιν. Έχ Λ 
τ;7ς 'Ρώίχης επανελΟών Μάξιρ^ς «ιετά των ίύο Α δεοΓεΙίδ εΐ ιηαχίζηο ΙιοηοΓε αϊ) ίΐΏρεΓα(οη1>τΐΒ 
οο1ε1)αΙαΓ, οηηοΐΐδ Γε1)υδ α1)(1ίοα11δ, 01ιτ73οροϋιχι 
ίη ιηοηαδ(επυΐΏ ςαοάάαιη δε οοηΐυΐΐ^ οαρίΐίδςυο 
ΟΓηαιηεηΙϋΐη οοιηαιη άεροδυίΐ, ηοη δπδΐίηεηδ Μο- 
ηοΙΙιεΙίΙαΓυιη ΙιββΓεδΙιη (αηία αηάαοία ίΓεΙαιη γίάε- 
Γβ, ηεςυβ ναΐεπδ οοητεΓδαή ε1 οοΐίοςυί ουιη ίοαρε- 
ΓαΙΟΓε αε ραΙηαΓεΙια Ιιααο ρεΓνεΓδαιη ΙΐΦΓεδίιη άο- 
ίεαο]εηϋΙ)ΐΐδ. Οείηϋε ία ίοδί^αεοι υΓΐ)ειη Ηοααααι 
ρΓθ6ο1δοί(υΓ, εί ουιη Ρ7Γγ1ιο ςυί ίΐΐτιο ροδ( βυαιη άθ• 
ροδίΐίοηειη άεδοεηιΙβΓα^, ίη οοΐίοςυίαπι νβηϋ, ρερ- 
δυαδϋςαε βαηείίδδίηιο Ραρ» ΜαΓίίηο υΐ Ιοοαίειη 
87ηο(1αΐΏ οοηνοεαΓεΙ αηα1^επια1ί(ΐυε δυ1)]ίε6Γε( εοβ 
ςιιί υηίοαπι ίη ΟΙΐΓίδίο νοίηηίαΐεπι εβδε (1οοε1)αη(. 
Ου» οοηνοοαία εδ(, οοηνεηεΓαηΙςυε ερίδεορίεεη- 
Ιυπι ςαίη(}υε ε( νί^ΙηΙί. ΡοδΙςααχη νεΓΟ Κοπιά Γβ• Άναστασιων τών αύτοϋ μαθυτών, υπό της συγχλή- ^ άϋΐ ΜαχίηΐΠδ ουπί άϋθ1)υ3 ΑΙΙίαηαδίίδ 8308 άίδοί- του ευθύνεται, χαι χατά την θράχτ^ν ψρουρά πάρα- 
οί^οται, ίΐτα και την χ^ίϊρΛ και -πΐν γλώτταν εκτε- 
ίνεται ριετά και τών αύτου μαθτητών • άλλα και 
Μαρτΐνος ό άγιώτατος έκσ^εν^ονάται τοϋ θρόνου 
και ύπερορία καταδικάζεται, εν § χαι τόν βίον άπε'- 
λιπε. 

ε. Τοϋ 8 Κώνσταντος τελευτήσαντος ό τούτου 
7Γ«ίς Κωνσταντίνος, ο; επεκεκλητο ΙΙωγωνάτος, την 
βατίλείαν παρείλη^ίε • και ούτος ορθόδοξος ων εν 
Καινστοη»τινουπολει σύνοίον συνεκρότησΓ^, ε'νώσαι 
τάς 'Εχχλησίας γ'-'χόαενος, ης ήγοϋντο τοποτηρη- 
ταί τοϋ πάπα 'Ρώμης Αγάθωνος, Γεώργιος Κων- 
σταντινουπόλεως, Θεοφάνης Αντιοχείας • Άλεςαν- 
^ρεί«ς ίέ ουκ ην πατριάρχης, ούτε /χήν Ίεροσολύ- ρυΐίδ, α δεηαΐυ τερΓεΙιεηάίΙαΓ, β( ίη Τΐιταοίαηι γθ- 
Ιε^αΐυδ ευδίοάίεηάιΐδ (ταϋίΙιΐΓ, άείηάε ε( ηιαηυδ 6( 
Ιίης^υα ίρδίυδ εΐ ε3υδ οΙΐδοίραΙοΓυπι αηιραΙαηίυΓ. 
8ε(1 εΐ δαηοΐίδδίηιυδ ΜαΓίίηιΐδ α δυα δεάε άεροαί- 
ΙυΓ, ε( αά εχδίΐίαοι άαηαηαΙπΓ, ίη ςυο ε( ε γί(α πιί- 
^ΓανίΙ. 

5. ΟοηδΙαηΙε πιοΓίαο, είυδ βΐΐπδ Οοηδίαηΐίηιιβ 
ςυί Ρο^οηαΙυδ οο^ηοιηίααύαΙαΓ,Γε^ίαπι άί^ηίΐαΐεηι 
Ηοοερϋ. Οϋί 011Π1 οΓΐΙιοάοχαδ εδδεί, ΟοηδΙαηΙίηο- 
ροΐίηι δ^ηοάυαι οοε^^ίΙ,εοοΙεδίαδαάαηαΓε οαρίεηδ, 
ουί ρΓ«θβΓαηΙ Βοπιαηί ραρβΒ Α^αΙΙιοηίδ νίοαΓϋ, 
βεοΓ^ίϋδ ΟοηδΙαηΙιηοροΙίδ,ΤΙιεορΙιαηβδ ΑηΙίοοΙιίββ. 
Αΐεχαηάπα νερο ηοη 1ια1)ε1)α1 ραΙπαΓοΙιααι ηεςαε 
ΗΙεΓΟδοΙ^ηια ; α δαΡΓΕοεηίδ εηίιη Ιιββ υΓΐ)ε8 οοοα- ρ«»ν • υπό '/άρ τών Σαρραχχνών «ί πόλεις αύ- Ο ραΙβΒ εραηί ; άεοεΓηίΙαρςιιε άυαδ νοίαηίαΐεδ εΐ 

άυαδ ορειαϋοηεδ ίη ΟΙΐΓίδΙο εδδε άίοεηάαπι ε( οΓε- 
€ΐ6η(]υπι.§α1)36θΙί αηΐεπι δαηΙαηαϋιεπιαΙίΜοηοϋιε- 
ΙίΙαΓααι ΙιοΒΓεδΙδ ρπηοίρεβ, είδί ]αηι νίνεΓε (ίεδίε- 
ΓαηΙ, ΗοηοΓίϋδ Κοιηββ, Ο^Γυβ ΑΐεχαηοΙπβΒ, δερ^ίυβ 
εΐ Ρ^ΓΓίιαδ, Ραϋΐϋδςυε εΐ ΡεΙηΐδ ΟοηδΙαηΙίηοροΠβ, 
Μαεαπαδ Αηΐίοοίιΐδβ, εΐ 81ερΙιαηαδ,ε3υδ άίδοίρα1υ8| 
εΐ ίηδαπϋδ ΡοΙ^οΙίΓοηίαδ. Ρϋ8;ηανεΓε ίη Ιιαο β^ηοάο 
ρΓΟ ρίο (Ιο^αιαΙε ίαιρπηιίδ 8(ερ1ιαηυ3 ΙΙεΓαεΙε® ίη 
ΡοηΙο ερίδοοραδ, νίΓ άΐδερίαδ ε( ίεΓε οηιηεπι άίνί- 
ηαηι δεπρΙαΓααι ίη Ια1)ίί5 ΓεΓεηδ,εΙ ^οαηηε8 ΛΙΙΐθ- 
ηαΓηηι. ται χατειχοντο • κ«ί κυροϋται τό ^\»ο θελήσεις και 

^ύο ενεργείας -επί τοϋ ενός Χριστού καί λεγε- 

σθαι χλΙ πιστεύεσθαι. Καθυπεβληθησαν ίε άνα- 

6έ(Α«τι οί πρβστάται της τών Μονοθελητών αί- 

ρεσεως, ει χ«ι τό ζ^^^ προκατε'λυσαν, 'Ονώριος 

'Ρώ^ης, Κύρος Αλεξανδρείας, Σέργιος καί ΙΙύρ- 

ρος, Παύλος τε χαι Πέτρος Κωνσταντινουπόλεως, 

Μακβ^οιος Αντιοχείας , καΐ ό τούτου φοιτητής 

Στεγανός^ χαι ό νηπιό^ρων Πολυχρόνιος • ήγωνί- 

νχντο σε κατά ταύτη ν την σύνοίον αάλιστα ύπερ τοϋ 

•ύσεβοϋς <?όγαατος. Στέφανος 'ίΐρακλείας Πόντου 

ίτίσχοπβς, «νήρ λόγιος και ριικρού πάσαν την θείαν 

Γρ^ίγίίν επί στόαατος ^έρων, καΐ *Ιωάννης Αθηνών. 87 ΝI^Ε^^Ε ΟΗΟΝΙΑΤ^ 88 ^X^$^^η^αη^ ρα$$νηατηρ6ΓαΙθή$ €Χ βρί$ίθΙα άορίηα- Α Ίονστινίονου τοϋ βυσ^βίττατου ΒασιΜως έχ τίς ττρός 
ϋαα αά Ζοϋπτη ΑΙβΧαηάηΟΒ 8αη€ίί8$ΰηΐΙΐη ρα- ΖωΓ/ον τόν «τΊώτατον ττκτριχρχτ,ν Άλίξκνίρειας '^ρ( ϋηυβ βδΐ βΓ^ο Οΐιηβΐυβ, ηοη 8υ1>ΐ2ΐ1& η&(υΓαΓυιη 
άί£Γ6Γ6ηΙί& ρβΓ ίη6ίΓ8ΐ)ίΐ6αι υηΐοηβιη, ΥβΛυαι ΟΓβ- 
άί(υ8 Ιιοιηοςυβ νίδυβ. Νββ &υ(6ΐη υηίο οοιηιηί- 
8(ίοη6πι 6χο1υ8ί(, αβο άί£ΓβΓ6η(ί& 8α1)8ΐ&ηΙί&Γαιη ίη 
60 80188100601 &αΙ άίνΐδΙοηβιη αάιηίΚίΙ. ΜίΓαοαΙα 
βηίιη 6Ιιπ8ΐί γίάβηΐββ, ίΐϋαδ (ΙίνίηΚαΐβιη ρΓ&?(1ίοα- 
ιηυ8, ίιιβΓαιί(&Ιβ3 νβΓο ίηδρίοίβηΐβδ, ΙιυιηαηΚαΙβιη 
6]υ8 ηοη (ϋίίιΐβπιιιτ; ηβο αιίταουΐα 8ίηβ ο&Γηβ, ηβο 
&1>δ(ΐυ6(ϋνΐηϋ&(6ίη6ΓΠ)ί(&(68.ν6Γυιη αυίβηι ηοη βδΐ 
άϊοβΤΒ ΐρδϋΐη βδδβ ρ&δδυηι βΐ ηοη ραδδυπι ; ραβδυδ 
βδΐ ςαί(ΐ6ηι,ςιιί& ρΓορπυπι β]υ3 βοΓρυβ ραΙίβΙ)αΙυΓ, 

α(φ16 ΐη ΟΟΓρΟΓβ β3ϋ8 ίηΟΓαΙ ςυί ηοη ρα!βΓβΙυΓ, τό ίίιον «ντου ίπασχι σώαα • και βν «ντώ τβ* σώματι 
βοΠίοβΙ ςυί ηαΙϋΓα Οβυβ ΘΓ&Ι, ηαΐη ΥθΓ^ϋΠΙ βΓαΙ ^ ίν αή πάσχων 6 τί γύσει θίός ών, ό Λό'/ος απαθές 
ίωρ&δβΐΜβ. ΕΓ&ΙΐηΟΟΓρΟΓβυδΐη 0ΟΓρ0Γβρ&88ί1>ί1ί, ίν. Κ«1 «ντός α'εν ό «τώαατος ίν έν τώ πα^υτΑ 
00Γρα8(|υ6 Θ^ι18 ίη δβηΐβϋρδΟ 1ΐα1)β1)&1 ίαΐρ&8δί1)ί1β σώαατι • τβ ίί σώρια είχεν έν έαυτώ τόν «τταβί ίο'/αατικίς έτηστολίς (1). 

ζ'. Εις οίν ιττιν ό Χριστός, ούχ οηχμέ^ιης 
της τών ^ύσβων ίια^ορας σικ τήν άγραστον ενωσιν 
Δόγος νοοΟρίίνος και άνθρωπος θβ6>>ρούα^νος • οίλτε 
'/άο ίϊ ενωσις σΰγχυσίν άττίΐργασκτβ, βντι « 
ίια^ορά τών εν αύτώ ουσιών τοίχήν ιΐτουν ^ιβτ/- 
ρισιν έτΓΐίίρζίΓαι . Βλέποντίς ^/άρ τοΰ Χριττοΰ τά 
^ζώυ,ΛΤΛ, χηρύττοαεν αντοϋ τήν Βζόττητοί ' όρώντίς 
«ύτοϋ τα ττάΟι:, ουκ άονού(Α8θα αυτού την «νθρβ*- 
πότυτα • ού^ίτ τα θαΰαατα ίιχα σαρκός, ονΛ τα 
πάθίΐ χ'•ί,οις τίς Οδότιίτος. ΚαΙ εστί παρά(ίοξόν ότι 
αυτός ίν ό πασ^ζων, και ιχις ττα'σ^^ων πάσ^^ων ριεν, οπ > « ν6Γΐ)υπι, ίηΩΓπιίΙ&(68 ίρδίαδ οοΓροΓίδ ΕυίβΓβηδ ; 
υηηηιςυοοίςαβ βηίηι οΙΙβΓο οοηιϋαηΐβ ορβΓαΙιΐΓ, 
ίυχίίΐ ςυοίΐ ρΓορπαπι 1ια1>ϋβΓίΙ ; νβΓΐ)θ ςαοά βδΐ 
ΥβΓΐ)!, οοΓροΓβ νβΓΟ ςυοά βδΐ οοΓροπδ ρβΓβοίβηΙβ. 
δίο εηίπι άοοβί δαηοΐυδ Ο^πΠιΐδ, ίη (Γίοβδίιηο δβ- 
οαηάο δβΓΠίοηβ Τΐιββαυη, ίη Ερίδίοΐαηι αά Κοηια- 
ηοδ: ΝβιιΙΐςυαπι ιιηαπι βδδβ ορβΓαΙίοηβιη ηαΙαΓαΙβηι 
Ββί βΐ ΟΓβαΙϋΓδΒ άίοβηιυδ, ίΐα υΐ ηβο ςαοά ίαοΐιιπι 
βδΐ αά δυΙ)δΙαη(ίαηι άίνίηαπι τεΓβΓαηιυδ, ηβο ςυοά 
άΐνίη» ηαΙϋΓβΒ ρβουΙίαΓβ βδΐ ίη Ιοουαι ρΓορπϋπι 
£;6ηίϋ8, άβρηηιαηιυδ. Ιάβηι δαηοΐυδ ΡαΙβπ, ίη Ιιίβ 
φίδβ αά Τΐιβοάοδίυπι,ηοδ βαάβπι άοοβΐ: ΤοΙαηι ΙοΙί Αό^ον, ά^οη^ίζοντα τάς ασθενείας αύτοϋ τον σώμα- 
τος * ενερ72' 7^Ρ ^^οετίρα ρορ^ι^ ^ΐΑετά τϊΐς θατερον 
κοινωνίας, όττερ ιίιον εσ;ςϊϊκε, τοϋ ρεν Λόγου χαηρ» 
γαζοίχένου τοϋτο όπερ εστί τοϋ Λό'/ου, τοϋ ίέ σ<ύ- 
ριατος έκτελοϋντος άκερ εστί τοϋ σώ^ιχατος. Τοϋτο 
γκρ και ό εν άγιο ι ς Κύριλλος «ν τώ λ^' λόνω τον 
6ΐ}σαυροϋ (^ι^άσκει τήν ττρός 'Ρωριαίους έοίΛηνεϋνν 
Έττιστολήν • Ου ίήπου ρίαν βιναι ^υσιχήν τήν ένέο- 
γειαν ^ώσοιίίν θεοϋ και ποιήματος, ίνα ριήτε τ» 
ΤΓΟίϊίθεν εις τήν θείαν άναγαγωαεν ούσίοτ^, αήτ* 
ριήν τίς θείας ρύσεως τό εξαίρετον εις τόν τοΓς γεν- 
νΐίτοις πρέποντα χαταγαγωμεν τόπον, Ό «ΐ/τός Λ υηίΐαηΐ Γαίδδβ ηΟδίΓ» ΙΐυηίαηίΙαϋ ΥβΡί^υπί άβ ΟβΟ άγιος Πατήρ καΐ έν τοΐς προς Βζο^όσιον τά αυτά 
άίοίπΐυδ : ηοη βηίηι ΓΟΓδίΙαη, ςυοά ΠΙβΗϋδ βδΐ ίη ή/χάς έκίκ^άσκει λέγων • « Όλον όλΐϊ σννηνώσθαί ηο1)ί8, ίά βδΐ αηίπιαΏ, ηυΐΐο νβΓΐ)0 ίπάίοαδδβΐ άί- 
^ηυπι δοΐί οαΓηί (ΐυααι ίηΙιαΙ)ί(α1)α( ν6Γ):)α (Γαάβπδ. 
ΙδΙίδ απιΙ)αΐ3υ8 1)βηβ ηΐ78ΐβΓίυπι 0Β0οηοηιί«β ίηιρίβ- 
1)α1; οαΓηβ υΐ ίηδίΓυηιβηΙο αΙβ1)αΙαΓ αά ορβΓα οαΓηίδ, 
ίηβΓΠΐίΙαΙβδ δοϋίοβΐ αο ςιιβΒουηιςαβ αΐ^οδδοηΐ α ουί- 
ρα',αηίπιατβΓοαάΙιυαιαηαίηηοχίαδςυβ ραδδίοηβδ; 
άίοίΙαΓ βηίπι βδυπίδββ, βχ Ιοη^ίδ ίϋηβπ1)υδ ίαΐΐ- 
^αΐίοηβδ δυδίίηυίδδβ, ΙίαιοΓβπι, ΙβΓΓ0Γβπι,ΙπδΙίΙίαϋ3, 
α^οηίαηι αίςυβ ίη ΟΓυοο πιΟΓίβηι. Ναιηςπβ, ηβ- 
πιίηβ οο^βηΐβ,αηίηιαηι δΐιαηι ρΓΟ ηο1)ίδ α δοίρδο ρο- 
δυίΐ, ηί νίνοπιτη αΐ^ηβ ηιΟΓίκοπιτη άοιηΐηβίιο*^, 
οαΓηβαιςυβ δΐιαπι οπιηίυπι οαρηΐ Γβάάβηδ 8Β(]ϋα1β άο- 
ηυηα, αηίαιαπι ρρο αηίαια ρΓβΙίυπι οηιηίιιαι Γαοίοπδ. φαμΓν τή καθ* ήμας άνθοωπότ>;τι τόν « θεού Λο'- 
γον • ου γαρ που τό άαεινον έν ή^'»*, τουτέστι ψν- 
χήν, ούοενός αν ήξίωσε λόγου μόνη ίωρούμενος τ^ 
σαρκΐ τής έπι<ίϊ3αίας τους λόγους. Έπράττετο οβ 
(ίι* άμ^οΐν καλώς ττ^ς οικονομίας τό μυστήριου • 
προσε^ρήσατο καθκπερ ορ^άνω τ^ ιίία σΛρ'χ.ϊ προς 
τά σαοκός βργα τε καϊ άρρωστήαατα φυσικά χαι βσβ 
μώμου μακράν • ύυ^^ (?' αΰτ^ ΐίία προς τά Κ'^Ορώ• 
πινά τε και άνυπαίτια πάθΐ} * πεινησαι γάρ λέγε• 
ται, πόνους τε ΰπενεγκείν τους εκ ρ^αχρών ό^οιττο- 
ρ ιών, πτοήσεις τε καΐ φόβους καΐ λύπη ν και άγ«- 
νίαν και τόν έπΐ τώ σταυοώ θάνατον. Έπαναγχά- 
ζοντος γάο ούίίενός εΟηκεν ά^' εαυτού τήν ί^ίαν ψυ- δί αΐΐΐβπΐ ίΙβΓυπΙ νΐΐα Γβνοοαία ίυβΠΐ, εο ^αοά βδδβΐ χήν Οπερ ημών, ΐν« κ«1 νεκρών χαΐ ζώντων κν- 
Οβυδ, ΓβδυΓΓβχΙΙ ; ηοη Οηίπΐ ΟβΓίβ ^Π$ιυη1β8δβι άί- ριεύτϊ; • σκοτία ιιϊ-^ τήν ΐίίαν τής απάντων σαρχός οθΓβ οαΓηβπι,οΙίπι νβΓΐ30 υηίΐαω,οοιτυρίίοηβ ροδ$β 
άβΐίηβπ,αηίπιαηιςαβ άίνίηαπι ίρδίαβ ίηίβΓηί ρονία- 
ταπί ββΓί οαρίίναπι : Νοη άβιΉίοίηΒ €$1 ίη χηβνηο **, 
^υxια (|υοά άίοίΐ δαηοΐυδ ΡβίΓϋβ. Νοη αυΐβπι άί. 
οβηάυηι βδΐ ηαΙυΓαηι 63α8 ίηοοηιρΓβΙιβηδαιη ίηάίδ- 
βοΐαίαπιςυβ οηιηίηο ίηίδδβ πιοΓϊβ, ββά άίνίηίΐαΐβπι 
ϋηίββηϋί ίη δίηυπι ίβΓΓβΒ ΐΓαηδΙαΙαιη βΐίαπι ίυίδδβ 
άίοβηιυδ ; ηοη βηίηι 68( ιηίΓαΜΙβ, δί ίη ίηίβρηο 

5 Κοπι. XIV, 9. δ• ΑοΙ. II, 27. 

(1) ΟίΙαΙΙιοο δΟΓίρΙϋπι δυυπι ΙαδΙίηίαηυδ ίη αΐίο 
8110 οραβουΐο α ηοέίδ βάίΐο ΟοΙΙ. ΥαΙ. Ι. ΥΠ, ρ. 309. άποτιννύς αληθώς (ίώρον άντάξιον • ψυχήν <ί' «ντι 
ψυνής άντΑυτρον τών απάντων ποιούμενος ' ει χαΐ 
άνεβίω πάλιν ζωή κατά ^ύσιν υπάρχων ως θεός * 
ου γάρ τοι θέμις είπεΐν φθορά μεν (ίύνασθαι χρα- 
τ2?σθαί ποτέ ένωθεϊσαν τώ Λόγω σάρχΛ^ χάτοχον <ίί 
αύταΐς α(?ου ττύλαις τήν (^ύ(χ.^ γενέσθαι ψυχήν " Ούκ 
εγκατελείφθ/3 γάρ εις άσου, καθά και ό θεσπέ- 
σιος ϊγΎΐ Πέτρος. Ου γάρ εστίν ειπείν ώς τήν άλί- ΟίΙ&Ι ΓΐίΓδυδ Α§αΙ)ιο ραρα ίη βρίδίοΐα αά ίιηρβΓα- 
ταϊοΓβδ Οοηοίΐ. Ι.α1)1). Ι. VI, ρ. 6631). 


89 ΤΗΕδΑϋΒΙ Ι.ΙΒ. XVII. 90 ΤΓΤον 7Γο»τε^ώςκαΊ κνοΟ,ωτον τώ θανάτω ^ΰσιν, "^ουτέστι Α 
την Οίότητα του Μονο^^ίνονί υπό ;ζΟόν« /χυχών κναχε- 
χοαίσΟαι ^ήσο^ίν • ον γαρ αν ι^ξιώβη το χρΪ3{Α« θ«ύ|χ«- 
τος. 61 μίξΐένιηχζν εις τον ά(ίι;ν ό εκ θδοΰ Λό^ος, τ^ί τί5ς 
Οεότητος ίνεργζία τε χαι φύσει παραδόξως τε καΐ ύπερ 
λό'/ον π)ι?ρών τά πάντα χαι τοις ττάσιν έπι^ι;ριών. » 
Είτα προ ιών τωΐόγω ταύτα πάλιν φησίν • « ΆνΟρώπι- 
νον |Αεν τό τεθνάναι πάθος, ένέργυρια ^ε θεϊχον το άνα- 
βιώναι • Μ ^ειχνύς ά ^ι άαφοϊν γνωρίζεται χα6' ί/χάς 
τε α^α χαι υπέρ ήριάς ώς θ£Ος. Οράς όπως 6 σεβάσαιος 
ο ντο ς Πατήρ τάς τών ίύο φύσδ&»ν ενεργείας έπΊ τί5ς 
ριιάς ^»ποστάσ£ως ήτοι του ενός προσώπου Χριστού τού 
θεού τ,ιιών παοα^ί^ωσι ; ΚαΙ ρ,ετ' ολίγα • Είτα ίι' 
ήρας άνΟοωπος γενόαΓι/ος, ορατός χαΐ ψηλαφ^ϊτός γε'- 
γονε • χαι ίιατών θείω^ τε χαΐ ανθρωπίνων ενεργειών 
φανγ^ρωΟεις ύπάρχειν εν θεότητι χαι άνθρωπότιςτι, ίε'- η 
οωχΓ> ήαΓν γινώσχειν Οτι εν οΓς εγνώσθη, εξ αυτών συ- 
νίσταται * οΰτω γάο και οΐ άγιοι Πατέρες άρφοτε'ρας τάς 
5?ωνάς όαο)>ολούντες, τουτέστι και την εκ βεότητος χα\ 
άνΟοωπότητος <Γι' έχατέρας αυτών τό άσυγ^υτόν τε και 
ά^ιαίρετον τής οικονομίας τού ριεγάλου θεού χαι Σωτή- 
ρας ημών Ιησού Χριστού παραί κίόασιν. 1ΐ2ΐ1>ίΙανβηΙ άβ Όβο νβΓΐ)αιη, οιιιη άβίΐΛΐίδ νίΗυΙβ 
&ο η&ΙϋΓα, ιηΪΓαΙ)ί1ίΙβΓ αο δΐιρΓα ίά ςαοά άίοί ρο- 
Ιβδί, οιηοία ίιηρΙβΕΐ, &1(ΐηβ ίη ηοΙ)ί8 οιηηΛυδ 
ίηΙΐ2ΐ1)ίΙβΙ. Όβίηάβ ρβΓββηβ, ΙΐδΒΟ ίίβηιιη (Ιΐοϋ : 
€ Ηαιηαηα ίηίιηηίΐαδ βδΐ ιηοΓδ, νίΓίαδ νβΓΟ (ϋνίηα 
ΓβδυΓΓβοΙίο ; » οδίβηάβηβ ςυοά Ιιίβ αιη1)&5υ8 
α^ηοδοίΙιΐΓ, δοίϋοβΐ ιαΙβΓ ηοδ βδδβ βίιηιιΐ βΐ βιιρΓα 
ηοδ υΐ Οβυιη. Υίιΐβδηβ ςυοιηοίΐο Ιήο νβηβΓαΙ^ϋίδ 
ΡαΙβΓ (ΙϋαΓυιη ηαΙυΓαΓυιη νίπίαΐβδ ίη υηαίιγροδία- 
δί δβα υηα ρβΓδοηα ΟΙιπδΙί Ββί ηοδίπ άβιηοηδίραΐΤ 
Εί ρααίο ρο$ΐ : Οβίηάθ, ρΓορΙβΡ ηοδ ίιοιηο ΓλοΙιι8, 
νί8ίΙ)ίΗδ ΙΤ3ΐοΐ£ΐ1>ί1ίδςΐ]β ίαοίιΐδ βδΐ. Οαιιιςαβ (ϋνίηίβ 
αίςυβ Ιιιιιηαηίδ νίΓΐϋΙΐ5υδ ίη (ϋνίηίΐΛΐβ εο ΙιαπίΛ- 
ηίΐαίβ βδδβ αρρ&ΓαίδδβΙ, ηοΙ)ί3 οο^ηοδοβηάυπι άβ- 
άίΐ δβ βχ ίρδίδ δυ1)δίδΙβΓβ ςαί1)αδ ραΐβίαοΐυδ βδΐ. 
δίο βΓ^ο βαηοΐί ΡαΐΓβδ Ιιαβ 2ΐπι1>αδ νοοββ οοηβίβηίββ, 
υηβηι δοίΐίοβΐ άβ άβίΐαΐβ αίςαβ αΚβΓαηι άβ Ιιυω»- 
ηϋαίβ, βχ υ(Γόΐ(|αβ ίηοοηοΓβΙαπί αΐηαβ ίηιΐίνίάυδίηι 
(Βοοηοαιί&ηι πι&§;ηί Οβί ηοδΙπ δαίναίοπδ ]6δΐι 
ΟΙΐΓίδΙί ΐΓ&άαη(. Ν10ΕΤ.Έ (ΉΟΝΙΑΤ^ 

ΕΧ υΒΚΟ ΧνΠ ΤΗΕδΑυΚΙ ΟΚΤΗΟΒΟΧΛ: ΡΙΒΕΙ (α) Περί «ίρέσίων τών * Αρμενίων (1). 

α'. Τήν μίαν επί Χριστού φύσιν και μίαν ενεργείαν 
ούτω πειρώνται ^Αρμένιοι χρατυνειν • εί ίύο φασιν ενερ- 
γείας έπΙ Χριστού (ίοίημεν, συνΓ}>ονται πάντως τοώταις 
χαι <?ύο θελήματα • εί ίε τούτο, εξ ανάγκης και ^υό συ- 
νεισαχθήσονται ποόσωπα. 

ΤΙρός $Ί ταύτα ούτως αύτοΐς άντε'πεσον οί θεο^όοοι 

Πατέρες ημών. 

Τό γυνιχον θέλημα ουί*εν α).λο εστίν ή ίύναμις 
τού κατά φύσιν οντος ορεκτική, και τών ιδιωμάτων 
συνεκτική τών τή φύσει προσόντων ουσιωδώς, καθ* 
Ύϊν ίοί τώ φύσει θελητικώ τό πεφυκεναι θελειν 
εμπεφυκεν • ου ταυτόν $ζ τό πεφυκέναι θελειν και 
Οείειν εστίν • ώσπερ ου<ίέ τό πεφυκε'ναι λαλείν καί 
\ού.ΐΐν • πέγΐίχε μεν γαρ αεί τό λαλϊίτικόν λαλειν, 
λαλε^ ίε ουκ αεί • έπεκίή τό μεν ουσίας εστί λόγω 
φύσεως συνδ;ζόμΓ./ον, τό ^έ (3ουλής, τΐ3 τού λα- 
^.•ϋντος γνώαιρ τυπούμενον • ώστε φύσεως μεν αεί 

0) ΟοηΐΓΒ. ναηαδ ΙιβΒΓβδβδ ΑΓΠιβηίοΓαπι ηοη 
ραηοα άϊιβ, ρΓββοβάαηΙ ίη οοίΐίοβ, ςϋδΒ ΐάοίποο ηοβ 
οωίδίωυδ ςαία βα ρβηβ αά ΙίΙΙβΓαπι βάίΐβ. Γβμβ- 
ήΐΏΐι% αρυά Νίοβρίιοραπι Οαΐϋδίαπι ΙιίδΙ. 1ί1). 
χι/ίί, 53. δβά συία ΙηΙβΓ αΐίοδ δοΙιίβηι&ΙίβοΓααι 
ΛταιβηίοΓαοι ί1ΐ£ΐα(]£ΐ1)ϋ6δ Γίΐυδ δαβΓα ςυοςυβ οα- 
(Ι&τβΓαιη ρβΓ οίβηηι υηοΐίο ΓβοβηδβΙϋΓ, ςαα βα- 

ί)βΓ Γβ ςιιβηιείαπι Μαοαηί ΗίβΓΟδοΙ. ίηοβπιιηι βΐ 
οΓΐ&δδβ δριιτίααι βαηοηβπι βίΐαη^ (νίάβδίδ €ο1- 

(α) Ηοο 1ί1)Γθ οοηϋηβ1)α1ϋΓ βΐίαπι δβουηάα Οίβριιΐ&ϋο ΤΙιβΟΓίαηί οηπι ί^^ι^^ν^, α^νίΛΧΕί Νχι\κ^ ^^-^^ 
Τΐιβοπαηί βάίάίηιαδ, ^οηι. ΟΧΧΧΠΙ^ Εοιτ. Ρατβ• § Όβ Ηχτ6$ίδιι$ ΑνπιβηίοΐΊΛτη. 

1. ϋηΛπι ίη ΟίΐΓίδΙο η&ΐυρδίηι βΐ υη&πι ορβΡδίηίϋ 
ΓαουΙΙ&Ιβπι ΑΓΠιβηί Ηοο πιοάοοοηβΓΠίαΓβ δΐηάβηΐ : 
8ί άυαδ ΟΙιπδΙο ορβΓοηάΙ ίαοηΚαΙβδ αΚπΙ^ηίηιυδ, 
άιι» ηβοβδδ&ηο νοίαηίαΐβδ δΙαΙ)ί1ίβη(ΐ6β δυηΐ ; ςαθ(1 
8ΐ βοηοβάίΙαΓ, άαβΒ ρβΓδοη» βηιαηβηΐ ηβοβδδβ βπΐ. 

Αά Ηοο αηίβγη $ί€ ί11χ$ άϊνίηί ΡαΙνβΒ ηο8(η 

ν€8ροηά67Ί4ηΙ. 

Ν&ΙυΓαΙίδ νοίηηίαδ ηίΐιϋ αΐίυά βδΐ ςααηι νίδ 1ια- 
]υδ ςηοά δβουηάιιπι ηαΙιίΓαηι βδΐ &ρρβ(ϋυαι πιο- 
νβηδ ρΓορπβί&Ιβδςυβ οοπιρίβοίβηδ ςυββ η&ΙϋΓ© 
βδδβηΐίαΐΐίβι* ίπδυηΐ, βχ ςαβ. ββπιρβΓ νοίυηίαίβηι Ιχα- 
Ι)6η(1 ροδδβ νβΠβ Ιηβδί. ιΝοη αυίβηι ίάβηι βδΐ ροδδβ 
γβΐΐβ β1 νβΐΐβ, ςυβηιαάηιοάυπι ηββ ίύβηι βδΐ ροδδβ 
β Ιοςαί, 6( Ιοςυί. Οαοά βηίηι ΓαουΚαΙβαι Ιοςαβηάί 
1ια1)6ΐ, ροΐβδί δβηιρβΓ Ιοςαί,ηοη ααίβηι δβηιρβΓ Ιο- 
ςυίΙαΓ ; υΐ βηίηι ροδβίί, ίη ταΐίοηβ ηαΙυã οοηιρρβ- 
ΙιβηάίΙατ ; αϊ αυίβηι νβΐϋ, Ιοςυβηίίδ ηιβηΐβ άβίβπηί- 

ΙβοΙ. ΥαΙ., ι. Χ, βη., ρ. 271 βΙρΓ. ρ. χχυ), αίο πιβ 
νίάίδδβ ίαοηβαηι 1ιυ3α8Γβί πίδ. Γβίαΐαΐίοηβηι Νίοβ- 
ρΐιοπ ραΐΓΐ&ΓβΙΐ8Β Οοηδίαηϋηοροΐίΐαηί Ιιοο (ίΐαίο : 

Περί τών λεγόντων ότι χργι χαι μετά τόν θάνατον εύχε'- 
λαιον ποιεΐν. ΙηοίρίΙ : Ουκ οι^α ποίον καΐ ατασθαλίας 

μεστήν • ΝβΒΟίο ςπατη ατηβηϋχ ρίβηατη. Υίάβδίδία- 
ιηβη ββαιη 6Γ»βα αραά Οαη^ίυηι οοηΐραΓία βζοοΓ- 

ρΐΛ νΟΟ. "Ελαιον άγιον. 91 ^Ί^ΕΤ^Ε ΟΗΟΝΙΑΤ^Ε 92 ΐηίηαΙαΓ Ηα 11( η&ΙυΓββ ςαΐάβαΐ βΗ ροβββ ββΐηρβΓ Α τό πι^^υχι^αι λαλιίν, ώσπιρ χαΐ το πβ^υχέναι ΘΑΐίν Ιοςιιΐ, ιιΐ «Ί ροβββ νβΐΐο. δί αιιίειη ροδδβ τβΐΐβ βΐ 
ςυοιιιο(1οοαηςυβ νβΐΐβ ηοα βαηΐ ίίΐβιη, ββΐ ρο8(β- 
ηυ3 βχ νοίβηΐίβ ά6ΐί1)6Γ£ΐ(ίοη6 ρΐΌοβϋίΙ, 1ι&1)6ΐ)α( 
ί^ίΙιίΓροδδβ νβΐΐβ ίηο&ΓηαΙυιη νβΓΐ)υια, υΐ Ιιοωο, 
8ϋα ϋίνίηα νοίαοΐαίο ιηοΐυιη βΐ βΠ'οΓίη&Ιυιη. £3113 
βϋίιη γοΐαηίαβ, ηίΐιΐΐ Οοο ορροβίΐα, οιηηίηο άβίϋ- 
βαΐα 6Γα(. $ί αιιίοιη άΰίΠοαϋαΙϋΓ, ρ&(6( βαιη (1βί&- 
οαη(ί3 οοΙιΐθΓβαΙία (Ιοί&εαίβηα 685β. ΟοίΩοαιη νβΓο 
οΐ (ΙβίϋοαΙπιη άιιο οβΓίβ 8ΐιηΙ ; 56(1 ηοα ιιηυιη βΐ 
ί(ΐ6ΐιι ηαΙιίΓα ; 8ί ςιιίϋβιζι βοηιιη, ςυ® 8υηΙ α<1 αϋ- 
ςυίϋ, (]6ίΓιοαη8 εΐ (Ιβίίίοαίιιιη 8αηΙ, βα νβΓο ςυ» 
βυηΐ &(1 θϋςαίά ρθ88υηΙίιι(6Γ 8β υαίη, &1(6Γαιηφΐβ 
ροΓ α1ΐ6Γυιη οοηοίρί. Ιΐ£ΐ1:)6ΐ)£ΐΙ ί^ίΙυΓ ηαΙιΐΓ3ΐ6ΐη νο- 
1υη(αΐ6ΐΐ2, υ( Ιιοιηο, δαΙναΙοΓ 8ΐΐ£ΐ (]ίνίη& νοίυηίαΐβ ίί ^6 το ΤΓί^νχέναι $0.αν χκΐ τό πώς Οέλβιν ούχ εττι 
τβυτόν, τό ίι τ^ς τβν Οιλοντος ύπάρχ^α βουΧζς, 
ίΐχ^» άοα τό πβ^υχΐναί Θι7ειν ο σαρχωθβΐς ΑΟ70Ϊ, 
ως άνθρωπος, τώ αντου θιϊχώ βου^,τ,ιιοιτι χκνοναινον 
χαί τυπούα(νον • τό ^άρ έχκ'νον θέλειν ού^ΐν ύπί- 
ναντίον θιώ, ΟβωΟιν όλον * (ΐ ^β τεθέωτο, τ^ τον 
θιοϋντος ίϊ?Λονότι συ^^υία τβΟβΜΤΟ. Τό ίί βιοΛ χ«ί 
θιοναβνον ίύο πάντως^ αλλ* ούχ^ <ν χαι ψύση τοοιτν», 
βίτΓΚΟ τώ> προς Τί τό θιονν χαΐ τό θεοΰ^ινον, τα ^κ 
προς τ( πάντοας ά)^);Λοις συνιισάγισθαι πι^υχι, χαι 
βατιρω συνεπ(νο£Ϊσθαι Οοττιρον. Ειχεν ούχ θέλυαα 
^νσίχόν «ς άνθρωπος ό Σωτήρ τώ αντοΰ θεΐχοϋ 
9€λήαατ( συντυπούρινον χαΐ ένούαενον χαΐ ονχ έναν- 
τιον^Λδνον • τό γαρ χατ' ΐγισιν όριχτιχ^ς ιστιρτςαίνον βϋοπυαίαΐη βί υοίβοαίαΐη εΐ ηοη ΟΟΟίΓΟΤίαΐη. Β Χ^νήσιως χαΐ πάσης ζωτιχ^ζς ^υνααιως ά/ΑΟΐρον - τό Οϋοά βηίιη βρρβίίΐίνο ία ροίβηΐία ιηοΐα οαΓβΙ, οείΓβΙ 
8ίιηυ1 οαιηί νιίαΐί ροΐ68(α(β ; ςυοά &υ(6χη εχ η&(α- 
Γ& ηοη Ιι&5οΙ νίΐαίβηι ροΐβδίαίβηι, οπιηίηο ηβςαβ 
&ηίηι&ηι 1ιαΐ36(. 

Αά 608 ςηί (ϋοαηί εο ηεεανΒ αίίβνατη βΐ αίίβνατη ίη 
€/ιη3ΐο νοίαηίαίετη, 8€ά ιιηατη βΐ Η,ωιο άίυίηωη, 
60 ηΐΛοά άβϊβεαία ί'α6ηΙ ηανο 

2. Νίδί α1(6Γα βΐ αΗβΓβ. δί( 8βουη(Ιυηι ηαΙαΓαιη άί- 
τίηα βΐ Ιιυαα&ηα νοίιιπίαδ, ηιαηιΓβϋΙϋΐη βδΐ βαιη 
6886 υηαηι βΐ εααιάεηι ηαΙυΓα. 51 ΐΙ& βδΐ, ηα(υΓ& 
ίρβα ηεοβδδ&πα υη& εΐ εαάεηι 6π(. 01)1 εηίαι ηοη 
βδΙάίνεΓδίΙ&δηαΙυΓαϋδ νοίυηίαΐυηι,ηεςαε δυΙ)δ(&η- 
(ϊίΒ εΐ ηαΙυπΒ ΐΐΐίο &ά6πΙ ναπείαδ.^ί ααΐεπι ηα(υΓ& 
&116Γ& 6( &1(6Γα νο1υη(&(68 δίηΐ, οαιηίηο ίηΙεΓ 8β 9% ζωτιχόν ονχ Ι;^ον έχ ^νσιοας ^ννααιν πάντως ο\»ίϊ 
ψυχίίν. Προς τβύς λίγοντας ρ^^^ άλλο χαι άλλο έπι Χριστού 
ιΐ^ίναι Οέληιχα, αλλ* ϊ^ χαΐ τοΰτο 9εϊχόν, ^ιά τό τήν 
σάρχΛ θιωθηναι. 

β\ Ει οϊλλο χαΐ άλλο χατά ^^νσιν ονχ βστι τό θείον 
χαΐ τό άνΟρώπινον θέληιχα, (?ηλον ώς εν φύσει χαι 
ταντόν • χαι βί τοΟτο, χα'ι η φύσις ες άναρχης μίχ 
ΧΜ απαράλλαχτος εσται • ού γαρ έτερότης φυσιχή 
θελη|χάτων ούχ Ιστιν, ού^ε ουσίας χαι φύσεως τό 
παράπαν έχεϊσε παραλλαγή. Ε^ ^'β άλλο φύσει χαι 
άλλο, ίίάφορα πάντως • χαΐ ει «ίιάφορα, πώς τον άίίΤβΓυηΙ. Ρογγο δί άίίΤεΓαηΙ, ςυοηιοάο β&Γυηι ηη- Ο έν ποσώ τούτων άριθ/χόν ούχ ό/^ολογ^σαι χρβών ; ηΐ6Γυαι οοη&Ιεπ ηοη ηβ06δ8β εδί εΐ ςαοί δίηΐ 1η- 
ςυΐΓβΓε ? Ουοηιοάο βηίπι ροδδ1511β 6δΙ βδβε νοίυη- 
ΙαΙεδ 6&8(|υβ ηοη ηηηιβΓ3η ? Ουθ(1 εηΐιη ά6ΐϋ6α(& 
εδί δυα ουηι Οβο υηίοηε οαΓΟ, ηοη ίϋεο 1η 8ϋ& 
βδδεηΐίαΐί εηΐΐΐαίε, ςυαίεηυδ η&ΙυΓ& ταΐΐοηαΐεηι ε1 
ηιοηΐβ ρΓδβάΚαηι αηίηι&ηι }ιαΙ)εΙ, οοΓΓυαιρΚαΓ. 
Ραεπΐ£ί(3ηιοι1υηι ηεςυε ΓερΓυιηεοιτϋΐηρίΙΙηρΓορΓία 
ηαΐυρα δΐιηιηια εΐ ρεπίεβίβ ουπι Ι^πε ύοπιιηίδΐίο εΐ 
υηίο ; βεά ρΓορπεΙαΙεδ 1^υί8 οοΰίΓαΙιϋ, δ1 ςαίϋεηι 
Ι^ηΐδ ρβΓ αηίοηεηι ίαείυηι εδ( ; δΐηιαίαυίεηι ^Γανβ 
εδΙ ηαΙϋΓΛ εΐ δεοαΐ, ςυία ηοη ρΓορπίβ ηαΙυΓββ ία- 
οΐυραηι ραδδυηι εδί,ηεςυε ηαΙϋΓαΙεηι νΐηι οηιηίηο 
αηιΐδίϊ, είδί ουπι ί^^ηβ εχδίβΙ&Ι ^βοαηάυηι υηαηι β( 
εαηκίβηι Ιι^ροδί&δίηι,αίςυε δίπιυΐ ορεΓεΙαΓ εα ςυφ Πώς γαρ ίννατόν είναι τα βεληριατα, χαι /*!& άριβ- 
ριεΐσθαι ; Τό γαρ θεωθηναι τϊ5 προς τόν θεβν ενώ- 
σει, χαΟά χαι τήν φύσιν αυτήν τ;5 ς λβγ**^ ^* ***" 
νοερώς έψυχω|Αένης νοίρχος, τής χατ* ούσίαν οντό- 
τητος ούχ έξίστυσιν, ώσπερ ούίε τ^ς οίχβίας τόν 
σί<ίηοον φύσεως ή αχροί και διόλου προς τό πυρ 
άνάχρασίς τε χαι ένωσις • αλλά πάσχει /Α'εν τα 
πυρός, επειδή πυρ τή ενώσει γεγβ'νυται • βρίΒιι $\ 
πάλιν χατά φύσιν χαΐ τε^ίχνει, ότι ^ή τής οίχείας 
φύσεως λώβυν πέπονθεν, ή τής φυσιχίδς «νεργείας 
εξεστη τό σύνολον, χαίτοι ριετά πυρός υπάρχων 
χατά την α.\)τ•ίΐ'^ί χαί ^ίαν ύπόστασιν, χαι ά<ίιαστ«- 
τως (ίρών τά τε κατά φύσιν ίίίο», λέγω Ο ή τήν 
το|χήν, χαΐ τά χαίι' ενωσιν αύθις όπερ έστιν ή χαΰ- δβουηιίαηΐ ρΓΟρΓίαηΐ ηαΙϋΓδΠΙ δϋηΐ, δεοΐίοηεαΐ ϋ1- Β σις • αυτού γαρ έση, χαΟάπερ χαί τοϋ πυρός η 

60, ΓαΓδυδςαε εα ςυββ εχ υηίοηε ρροοεάυηΐ, ηεωρε 
αιΐυδϋοηβπι ; Ιρδΐαβ αυΐβιη εδΙ, ςυεηια(1ηιοάυηι ε( 
Ι^ηίδ, δεοαηίΐί αοΐίο ρρορίερ βυαιηι&ηι ηιυΐυαηιςυβ 
είΓουπιίηοεδδΙοηβηι εΐοοηιπιυηίοηεπ). το^αή, ίιά τήν άχραν εις άλληλα περιχώρησιν χαι 
άντίίίοσιν. Εί νηνεΐίΒ ΰίνοα %ά6τη . 

3. δ1 οηαηία ςυ» ηαΐυρ» βυηΐ ηοΙ)ΐ86υπι 1ια1)υϋ 
ΟΙΐΓίδΙυβ εοηιπιυηία,ΡαΙηδ Ι^εηενοΐεηΐία εΐ δρίπΐυβ 
8αηο11 εοορρΓαΙίοηβ ρπορίερ ποδίραπι δαίυΐεηι, 
ςιιοιηθ(1ο βίίαιη ηαΙαΓβΙεπι ηοη ραΓΐίο1ρα1)ίΐΙ νο- 
ΙυηΙαΙεπι ? ΡοοοαΙαηι βηϊηι βοίηπι ηοη ραΓίίεΙρανίΙ 
ΥεΓ^υπι ίηο&ΓηαΙυπι, ςυία ηε(ΐπε Ιά ηαΙυπίΒ εδΙ, 
86ά (ΙεΩβχίο β( Ιαρδαβ ηιβηϋδ υΙίΓα η&ΙυΓ» τα- Και αύθις περί τού αυτού. 

γ'. Εί πάντων τών της φύσεως έπέσης χεχοι- 
νώνηχεν ή^ϊν ό Χριστός εύίοχία Πατρός χαι συν- 
εργεία Πνεύριατος αγίου ίιά τήν σωτηρίαν ήαών, 
όπως ούχι χαι τίς φυσικής ι^ετεϊχε θδ/ήσε^ς ; 
Ά/Ααρτίας γάο /χόνης ούχι /χετε'σχεν ό σαρκωθεΐς 
Λόγος, ότι /χηί'ε τής φύσεως αύτη εστίν, άλλα παρ- 
εκτροπή χαι ολίσθημα γνώμης χεχίνηρένης παρά » <*■ --..'. ..-Γ.4 ■""*.. • . 'ν*-» % ■- η ΤΗΕδΑϋΚΙ ΙΙΒ, XVII. 94 τόνλ07οντχ{ς φύσιως- ^ιαστέλλτται 7^Ρ ^^ ^υσιχον Α {/οπβπιοοιηΕηοΙθβ; (ϋβΙίη^^αηΙυΓ 6ηίΐΏη&ίαΓ&ϋ8Υ0- 
θέλϋαα χαΐ το '/^^ί*"^»^* ^ό |χΊν 7«.ο ^^^σικόν ίν- ΙυαΙαδ βΐ ιηβηΙ&Ιίδ ; ηαΙιίΓΛΗδ ςυίάβιη ββΐ νί3 αρ- 

ρβΐίΐαίη ιηονβη8ΐιυ]υ8 ςυοά ββουηάηιη ηαΙιΐΓ&ιη 
68ΐ ; ιη6ηΙ&Ιί8 νβΓΟ 1ι56γ ίΐΏρβ1α8 β1 ίηςαίβίΐΐο οίΓθ& 
αΐίςϋίά ίΐ^ηοΐί, βΐ οΙγοδ ία ςυοά άββΓβΙιιιη ββΐ ία- νααις ύτταρχβι τοϋ χατά γ<*σν\* οντος ορβχτιχη• τό 

Λ ^νω/Αΐκόν αύθαί^^τος όρ^αή χαΐ ζήτησις περί τοΰ 

οογνοου^ένου, χαι χ9ισ(ς χαι ίιάθίσις π«ρί τό χριβεν• 

και ον ^νσ£ως γαρακηϊΐίΐστικόν, ά\λά τοϋ -ττοοσώ- 

που χι^ρί'ως ον βστι καΐ τ37? νποστάσίως, ωσπβρ 

και τό πώς θέΧειν και το πώς όραν ού τίς νύσιως, 

αλλά της ίϊαετβρας τ^ώριης• χαθ* δν λόγον και ό 

άνθρ»πολάτ^9^ Νβστόοίος γνωαών ένωσιν ασεβώς 

ί^ογμ^ησ-εν, Γν'εκατε'ραν ^ι*έκατερας κυρώση ύπό- 

οτασιν, και ό ψιλός άνθρωπος αύτώ τηρυθ:^ γνώιχ^ 

τινι και αυθαιρετώ κινήσει προς τον θεόν Λό'/ον, 

και αότός, ^ησι, την 2νωσίν*ποιησάαενος. 'ίΐς αν τοί- 

νυτ» τό εντελές άχριβωθ]^ της ρύσεως επΙ τού σαρ-- άίοίυιη βί ϋί8ρθ8ίΙίο ; ηβςυβ η&ΙυΓΟΒ βδΐ οΙιαΓαοΙβΓ, 
8θ(1ρΓορΓί6ρβΓ8οα<Βουϋαθ8(6(Ιΐ7ρθ8ΐ2ΐδ6θ8, ςυβιη- 
αάιηοάαιη αΐίςυο ιηο(1ο νβΠβ 6ΐ αΐίςυο ιηοάο νί- 
άβΓβ ηοη αοΐ ηαΙυΓόΐιη ρβΓίΐηβΙ, 8βά &(1 ιηοηΐβιη 
ηοδίΓΑΐΏ ; υηάβ βΐ &η11ΐΓορο1&(Γ& ΝβδΙοηαβ ιχιβη- 
Ιίϋΐη υηίοαβιη ίιηρίβ άοουίΙ, τιΐ &11βΓ&ιχι ρβΓ αΐΐβ- 
ΓΛίη οοηΓίΓΐη&ΓβΙ Η^ροδΙαδίιη, βΐ 8'»ΓναΓθΙϋΓ ιηβΡϋβ 
Ιιοιηο αΐίί^αα ιηβηΐβ 6ΐ ϋΙ>6Γ0 &(1 ϋβιιιη ΥβΓ^υιη 
ιηοΐα, βΐ ίρββ, ίηςυίΙ, Ιιοιηο Ιιαηο υηίοηβιη ρβπή- 
οίβοδ. υ(]'^ίΙαηι&ΙυΓ€βδαιιιιηα ίη ίηο&ΓΠ&Ιο Όβο χωβίντος θεού, και τό άντιχείαινον ^ΐΛοριγψ τό Β Λδδίβ^ηαΓθΙϋΓ, ορρΟδίΙυπκΐυβ Γθ]ίθβΓβΙυΓ, οαΙαΓοΙί» 
^(ν ^νσιχόν Οίκτ,ιΐΛ ώρίσ9η έπΙ Χρίστου, τό 9ζ ςυίάβΠΙ ΥΟΐαηί&δάβϋοίΙα β8( άθ ΟΙΐΠδΙΟ, Πΐβαΐ&ΐίβ 
γνωριικόν ού κυρίως ψμΟη^ ώς ριήτε τ^ ίιαιρεσει νβΓΟ ΠΟη ρΓορπθ όίοίΕ βδΐ, αΐ Πβςυβ (ϋνίδίοηί 1θ- 
χ(ί»ρΛ $οθγ τώ στασιάζειν εν τούτω, ρήτε τ^ ^αντα- Οΐΐδ άΕΓβΙυΓ, άίδδβηδίοαίδ ίη ΙΐΟΟ ^&1ία ; ηβηαβ 
σίαπαρεισ^νσις τώριη ύπαρχειν εκείνο. ρΙίαηΙαδίβΒ ίοίΓΟϋυδ, 1αη(|ααΐη ηοη 8ί1ί11&. *Ετερον πρό^ηαα τών *Αραενίων. 

ί'. Ει επό του ένίς Χρίστου ίύο θύιηιιατα και ίύο 
ενεργείας (Γώαεν, πάντως άλλήλοις εναντία έσονται 
ταϋ θείου ^ιαρια^οριένου τώ άνθρωπίνω, και ό αυτός 
χ-αϊ εις Χριστός, ή ^ιαστασιάζων έαυτώ εύρεθήσβ• 
ται, η α< φύσης ^ιαιρεθήσονται και ί^ιοΰπόστατοι, 
χοα το τοϋ ΐζ«στορίου ^όγ{Αα παρρησία σεται, 

^Αντίθεσις προς τοΰτο τών Γ>σιβών. 

8. Ει ριεν τα ίύο θεληαατα, τό τε ^είον χαΐ τό 
άνΰρώπινον, κατ* ούσίαν α'ατε ίια^ορα, ευσεβεϊτβ• 
βΐ Λ άντικείαενα, ψευ(ίής ό λόγος• άλλο γάρ βεό- 
τητος και άλ)β άνβρωπότητος θεΟιηρα* άντικείριενα 
<ϊε οΰ^ααώς^ ώς τοϋ ανθρωπίνου θελιζαατος τώ 
Οϊϊκώ «πο{&ένου, και συντυπονριένου* ούτε νάρ εΙ 
Τί ^ίάψορον, πάντως τοΰτο καΐ άντικείριενον• ίια- 
ψοοΛ γαρ ουσιώίης• σΟστασίς εστί τών εν τ^ ^ύ- 
σβι πραγ^ίίτων, ου ριήν έναντίωσις προς την τούτων 
ίιάλυσιν. Άπαραίτητσν ίϊ τόν σαρκωΟεντα Λόγον 
φυσικώς Ιχειν και τό άνθρώπινον ΒίΧυμα προς πι- 
στωσιν τής νοεράς αύτοΰ και λογικώς έψυχω/χενης 
σαρκός • βϊπερ τέλειος άνθρωπος γέγονε ρίΐ}$ε\>6ς 
τών 7}αβτέρων λειπό^ος, πόλη ν μάντης της ά/χαρ- 
τί«ς• πάντα γάρ ίχων όσα ή^χείς άπαραλείπτως 
τα κατά ψύσιν συστατικά τίδς ήαετζρας ουσίας, 
ηΟε'λβ και. ένήργβι ίν ε'κατέρα ριορ^»^ Ι^ετά της θα- 
τέρον κοινωνίας• ών ριεν γάρ η αυτή, τούτων καΐ 
η Οελησις χαι ή ενέργεια ή αυτή • ων ί'ε ^ιάγορος 
ή ονσί«, τούτων διάφορος και ή θείησις κα'ι ή ενέρ- 
γεια. Και τό άναπαλιν, ων ή θελησις και ή ενέργεια 
η αυτή, τούνων και ή ουσία ή αυτή. ων ίε ίιάγορος 
ή θέλησιςκαΐ ενέργεια, τούτων και ή ουσία ^ιά^ορος • 
Λό «τι ρών ΙΙατρος και Υίού και άγιου Πνεύριατβς 
εκ τίίς ταυτότητος της ενεργείας και τού θελήμα- 
τος και την ταυτότητα τής ρύσεως γινώσκοαεν* 
επί ίε τιζς θείας οίκονο/ιχίας, εκ της Διαγόρας τών 
ενεργειών και τών θελη/ιάτων και τήν τής ^ρύσεως ΑΙΙβνα λΓτηεηίοπΛτη ρτοροζχΐίο. 

4. δί ία€1ιπδ(θ(1υαδ βδδβ τοΙαηΙ&ΙβδβΙορβΓ&ϋο- 
ηβδ οοαοβάαιηυδ,οπιηίηο ίαΙβΓ δβ οοηίΓαπ» 6Γαη(, 
άίτίηα νο1υα1&ΐ6 &(1νβΓ<υδ ΙιαίΏαηαιη Γβρα^ηαηΙβ; 
&β ίίΐβιη β(|υηαδ ΟΙιπδΙυβΙνβΙ α δβΐρβο (ϋδδβηΐΐβπδ, 
ίηνβηίβΙυΓ, νβΐ ΟΕΐυηΒ (ϋνίάβηΙυΓ βΐ δία^αΐ» ρΓΟ- 
ρή&ιη 1ι&5βΙ)υηΙ 1)7Ρθ3ΐ&δΐιη ; βΐ ΝβδΙοηί άοβΐΓίη& 
χη&ηίίβδίβ ρΓ8Β(1ί6&1)ί(αΓ. 

} Αά Κχ€ Γ€$ροη$χο ΟΓίΗοάοχοηιτη. 

5. $ί ςοίοΐβαι άυαβ νοίπηίαΐβδ, (Ιίνίηαζη 6(1ιαιη&- 
ηαο), δβοαηάυιη βδδβηϋαιη άίίΤβΓΓβ άΐοΚίδ, ρίβ άί- 
οίΐίδ ; δί ααίβπι ορροδίΐ&δ βδδβ, ιηβικίβοβδ βδϋδ. 
ΑΚβΓα βηΐΓΏ ββΐ (ϋνίηΚαΙίδ βΐ οΙΙβΓα Ηυιη&ηϋαϋδ 
νοΙυηΙαβ-,ίηΙβΓδβ Ιαιηβη ηιίαίιηβ ορροδίΐ», οαιη Ιιιι- 
ιηαηα νοίυηίαβ άίνίηαιη νο1ϋα(αΐ6ΐη δβςυαΙαΓ β( αΐ) 
ίΐΐα ββΤοΓίηβΙυΓ.Νοηβηΐιη δΐί^υίά άίίΤβΓί,ίάβοορρο- 
ΏϋαΓ ; ι11ίΓβΓ6ηΙί& βηίιη βδ( βδδβηΙίδΒ : βοραιη ςυββ 
ίη ηαίαΓα δυηΐ οοΐΐαΐΐο ββΐ βΟΓοιη δβ]ιιηο(ίοοίδ 
Ιοοο, ηοη δαηβ ορροδίΐίο. Ιηβνίΐαΐ^ίΐβ αυΐβιη ΐηο2ΐΓ- 
ηαΐηαι ΥβΓί^ϋαι ηαΙυΓ&ΙϋβΓ Ιιιιιη&η&ηι τοίυηίαΐβιη 
1ιαΙ)6Γ6, υΐ β3υδ ίηΐβΐΐί^βηΐί βίταίίοηαΐί ο&?ηίδαηίΐΒ« 
βάβδδΚ, δί ({ϋίάβιη ρβΓΓββΙαβ Ιιοοιοί&οΙιΐδ εδί, ηίΐιϋ 
ςιιοά ηοδίΓϋπι δίΐ ηοα δί1)ί δυδοίρίβπδ, βχοβρίο ρβο- 
ο&Ιο. Οιηηί& βηΐιη ςα» βΐ ηοδ Ιΐϋΐ^οηδ, ηίΐιίΐ ηοη 
βϋδοίρίβηδ βοΓϋοι ςυββ δβοααάαηι ηαΙυΓααι ηοδίΓδβ 
βδδβηΐί» οοηδίίΐϋΐα βυηΐ, ίη αίΓ&ςυβ ίοΓπια νοίβ- 
1)αΙ ορβΓ&ΙιαΙϋΓςαβ οαπι αΐΐεπαδ οοαιηοιυηίοηβ. 
ΟϋΟΓαιη &α1βπι άίίΓβΓβηβ βδΐ βδδβηΐία, βΟΓυπι ςυο- 
ςηβ άίίΤβΓβηδ βδί βΐ νοίυηίαδ βΐ ορβΓ&Ιίο; ςυοΓϋΐη 
νβΓοάίίΤβΓβηδβδΙ νοίαηΐαδβΐ ορβΓβ,Ιίο, βΟΓαπιςαο- 
ςαβ (ϋίΤβΓβηδ βδΐ βδδβηΐία. Ιάβο βΐ ίη ΡαΐΓβ β1 
Ρίΐίο βΐ δρίπία δαηοΐο οχ νοίυηίαΐίδ βΐ ορβΓ&Ιίοηίβ 
ίίΐοηΐίΐαΐβ, βΐ ηαΙαΓβΒ ίάβηΐίΐαΐβπι Λ^ηοδοίηιυδ. Ιη 
άίνίηα ααΙβπι ίηο&ΓπαΙίοηίδ οβοοηοαιία βχ ορβρ&- 
Ιίοηαπι βΐ νοίϋηίαΐϋπι άίίΤβΓβαΙνδι, ^\. χ\^\λ««^ ^\ν- 
ίβΓβηΙίαπι οοηβΙβαι\ιτ. \^\χδι<δ ροτγο ^ο\»Λν»λ^'^ "λλ.- 
ίαπΕταπι 68δβ άιάπιαβ, ϋοϋ ρ«Γ%οιΐθ\^^\ χϊΚΛ\νν^*%• 95 ΝI^ΕΤ^Ε ΟΗΚΟΝΙΑΤΛ 96 ρ&Γ&Ιίοηβΐη ίοάυοίΐηαβ ηαΙίΙΓ&ηΐΐη, ββά 6αΐη<)6Χη, Α ^ια^οραν συνοαολθ70ναιν• τά /χέντοι ^ύο ΒΜιιμτλ 6ΐ ίη Ιιαβ αηΐοηβ ηαΙυΓ&Γϋΐη ΟδΙβαάίιηαβ οοα8ΰΓ- 
ναίίοηβϋΐ, 

6. Ηοο βΐίαιη άίουαΙ ςαο(1 8θ1ο ραβ8Ϊοηΐδ (βαι- 
ρορβ, ςααηιΐο ςυοά ηοβίτί βδΐ ρβΓίβοΙβ ίη ββ Ρβίβ- 
Γβ1>αΙ ΟΙιπδΙϋδ βΐ ιηοπ ΓοουβαΙι&Ι ιιΐ Ιιοιηο, άϋΜ 
νοίϋηίαΐβδ Ιια1)6Γθ νίδϋδ ββί. Ουοιΐ βδΐ ίηοοαδβ- 
ςαβπδ : δί βηίιη Ιυηο 1ι&5β[)&1, βΐ &1> ίηίΐίο ]ια1)β1>αΙ 
βχςυο ίαοΐιΐδβδί Ιιοαιο, ηβςαβ ί(1 βχ ΙβιηροΓβ 1)&- 
1)υϋ. 8ί ααίβυι αϊ) ίαίΐίο ηοα 1ια[)6ΐ>&(, ηβςαβ Ιβιη- 
ροΓβ ραδδίοηίδ 1ία1)ϋίί, ββά ΙιοΓΓΟΓβπι ΐΑαΙαιη δΐιηα- 
Ιανίΐ, βΐ ραπΙβΓ ]υχΐ£ΐ ίΐΐοδ οθ•ΙβΓδΐ ρβΓ ςαΐΒ δοΐ- 
ν&Ιίδϋΐηιΐ5,1αοΓ)ηιιαδηβπιρβ, ΟΓαϋοηββ, ιηοβΓΟΓΟίη, 
&βοηίαηι,θΓϋοβηι,ιιιοΓΐβιιι βΐ δβραΙΙϋΓίίαι. ΚΐβϋΓδί- γ'^σ^xΛ ^ααίν, ονχ υποστατικά• βύΛ ^ιβκΌισίν 
ΐ(79τ/ορΓι/ τών ^νσβων, αλλά τήν αΰτι&ν, χα» τξ 
ένώσιι ^τηΧοϋιΐίν ^υσιχήν συντηρι;7ΐν. 

ς". '£γ( τοντό ψΛσίν^ ώ; έν τώ χαιοβ!» ^όν» τον 
πα'θους, ήνίχα το ;6ιχίΤίοον έτύπου πρα^^ατιχάς η 
έαυτΜ ό Χριστός χαι παρτςτιΐτο τόν ΟαίγΛΤον ως 
άνθρωττος, ίνο θελ^άιχατα βχων ΐ(^•ιχνντο. Τβντβ Λ 
άτοπον II ρβν ^«ρ δίχβ 'ότί, χ«1 «π' άρτί^ '^Τ.•* 
ές ου '/Γ/ονίν άνθρωπος, άλλ*ονχ ύστιρον έσχιΐίασν». 
ιί Λ άπ' άρ;ζ^ς ονχ ειχβν, ούίΊ χατά τον χαιρόν 
ηχ^ί του πάθους, ά).λά ριόνον έ^άντασι τήν παραί- 
τιςσιν χατ' αυτονς ίβ χαι τά λοιπά ίι* ων σβσώ- 
σρκθα, οίον τό ^άχρνον, τήν Γ^χήν, τήν λύτπϊν, τί» 
ά7ωνίοη^, τόν σταυρόν, τόν θάνατον, ^αΐ την τα^<»• 1)αΙ βηίηι ίη δβίρδΟ ρβΓίβοΙβ (]αοά ηΟδίΓΐ ββΐ ρβΓ β «τύπου '/οίο «ν έοίυτώ πραγρατιχώς τό ηριέτβρον ηαΙηΓοΙβη] δοβαηάϋηι ηοδ α^οηίαηι, υί βΐ «ώίΐΐα ηοδ 
1ΐΙ)6Γ3ΓβΙ, βί ρΓορπβΒ 6&Γη1δ ηαΙυΓ» βάβπι Γ&οβΓβΙ, 
βΐ (ΐοοηοηιίΔίη &5 οηιηί ρΐιαηΐ&δία.αΐίβηαηι βΰ&οβ- 
Γ6(; ςϋβωαάηιοϋυηι δυββ Ιιυπιβηββ νο1υη1&(ίδ ουιη 
ρΓορπα δϋί ίρδίαδ Ραίπδςϋβ νοίπηίαΐβ οοΙιβΒΓβη- 
Ιίβη^. βΐ αηίοηβηι, ^^ βΙ&Ιυοηδ βΐ (Ιϊοβηδ : Νοη ηιβα 
νοίυηίαδ, δβα Ιαα ίιαΐ «. » 

ΑΙία Απτιεπίοπίτη ρΓορο$ιίίο. 

7. δί ίηάίνίδί1)ί1ί8 6δΙ εΐιπδΐυδ, ίηάίνίδίύίΐίαπι 
νβΓο υη& βδΙορβΓαΙίο βΐ νοΙαηΙ&8, ςιιοπκκίο ηοη 
Βΐάβ ΟΙιπδΙο υηαπι ορβΓ&Ιίοηβπι ίη νοίαηίαΐβιη 
(1ίθ6αιαδ? 

Νίΐιίΐ η&ΙυΓαΙίαπι, ίη ςη&ηίαηι βδΐ ίπίΐίνΐδίΐ^ίΐβ 
οοΓίο, δβ(1 ρΓο11υ^υδίη(^^νίδ^ι>^1^δ η&ΙαΓα β1 βδδβηΐία 
άΙίΤβΓβηΙίαηι 1ιαί)βΙ. ΝαΙυπδ υηίηι ηοη βχδίδίβη- 
ϋ1)α3, βν&ηοδοίΐ ςαοςαβ οπαηίηο ςαοιΐ ηαΐυηβ 
οοπδίαί, οοιηροδίίαιη Ιι^ροδίΕδΙηι άίοο. δί αιιΐβπι 
οοπιροδίίΗΟΐ ΟΙιπδΙί Ιι^φΟδΙαδίαι οοηίιΙβηιυΓ αά 
ςυαηι αΙΙοΙΙΐΙυΓ, βΐ οοηίΓαποΓυηι βΐ ορροδίΙΟΓΟΠΐ 
οαρ&χβΓίΙ: ηιΟΓίαϋδ βηίιη βΐ ίαιηιΟΓίαΙίδ, νίδώίΐίδ 
βΐ ίηνΐδίΐίϋίδ, ΓιηίΙα βΐ ίηίιηίΐα, ίηίΐίο οαΓοηδ βΐ 
ίηίΐίυπι Ιιαί^οηδ. Βυρίοχ ςυοηϋβ εοΓαηι, αΐ άβοβΐ, 
βπΐ ορβΓαΙίο; βΐ αΙίΙβΓ ιιίΓα ηαΙυΓα ίΐ1)8ςαβ ορβΓβ- 
Ιίοηβ βίίδοί, νβΐ βχίΓΕ ηβΙυΓαΙοιη δααιη ορβι•&Ιίο• 
ηβπι ? Ουοηιοάο αυΐβπι ροδδΐ6ϋβ βδΐ αΐ ηαΙϋΓαΙίδ ^ιά τ^ς ^υσιχι^ς προς ήριάς αγωνίας, ίνα χαΐ 
ταΟ-^ης τ,ατίς βλίυθιρώσΐ;, χαΐ τής οίχιίας σαρχ^ς 
ττ,ν ^ύσιν πιστώσηται, χαΐ τήν οιχονοαίο» χαΟαρά» 
πάσης φαντασίας έργάση-^αι• ώσπβρ τήν άχρο» 
του χατ' αυτόν άνθρωπιχοϋ προς τό οΐχεΐον αΰτον 
χαι πατριχόν θέλημα συρι^υι'αν χαι Ινωσιν, τ^ 
ιπιχρίνΕίν τούτο χαι ψάσχίίν Μη τό </ΑΟν, αλλά 
τό σόν γενισθω Οεληρια. 

"Ετιρον πρό^ηρα τών ^Αρριβνίων• 
ζ. Ει άτοαος ό Χριστός, τών σε άτόαων αίΛ 
ενέργεια χαι θελησις, πώς ούχΙ χαι επ'ι Χοιστβ» 
ρίαν ένεργειαν χαΐ θε'λησιν ειπωριεν ; 

*Αντίθισις. 

Οΰ<ίίν τών ^υσιχών εις τό άτοιζον προη7®'•'ί*****ί» 
«λλ' εις την τούτου ^ύσιν χαι ούσίαν ίχα ττ&ν 
(^ια^οράν* μύσεων γαρ ούχ οΟσών, χα! τό ίζ «υτών 
ά^ανί^εται πάντως, ή σύνθετος, λίχ•», ύπόστασις. 
Ει ίε σ'^νθετος ή ύπόστασις ώίχολότηται τον Χριστού 
προς ^ν άνα9>3ρ•ται, κα'ι ^εκτιχή τών ίναντίων χαι 
άντιχειρενων* θνητή γάρ και «θάνατος, όρατη κβι* 
αόρατος, περιγρατττή και άπερίγρβΕπτος, άναρχος 
χαι ύπ' κρχτίν' $ιπ\ί) τούτων χατά τό βίχός χαΐ 
ή ενέργεια εσται• και ά).λως Λ τίς ^ύσις άνινερ- 
νίτος, ή ^υσικίς ενεργείας εκτός; Πώς ίε χαι 
(δυνατός άαοιροϋντα φυσικής (ίυνάαεως χατά σάρχα 
τόν ένανΟρωττησαντα Λόγον άνθρωπον τίλειον ^ βλως 
άνθρωπον χοηριατίοειν; Ούί'ε γάρ ίίχα ^σιχίδς ββοαηάϋπι οαΓηβηι νίρΐυΐίδ βχρβΓβ ΥβΛυπι ίηοαΓ- 
ηαΙυπιΙιοιηΙηβπιρεΓΓβοΙυπιαοδΙπιρΙίοίΙβΓίιοηιίηβπι ενεργείας ό άνθρωπος• προς 0% τούτοις, ούΛ «το^σν 

δβίρδυηι ηοωίηβΐ ? Νοη εηίπι βδΐ β1)δςυβ ηαΙυΓαϋ " κυρίως λίγίται τό χατα Χριστόν σύνθίτβν πρόσ- δβφδυηι 

ορβραΐίοηβ Ιιοηιο. Αάΐιοο, ηβςαβ ίηάίνίδί1)ί1ί8 ρρο- 
ρΓίβ ϋίοίΙαΓ ίη ΟΐΓίδΙο οοωροδίΐα ρβΓδοηα. Ναΐίαπι 
βηίπι Γβίαΐίοηβπι 1ι&1)βΙ&(1 β&πι άίνίβίοηβπιςυδΒ βχ 
ΓβωοΙίδδίωο ρβηβΡβ ρβΓ ^βηβΓα ίηΙβΓ δβ δη1)]βοΐΕ 
&(1 ρΓθρίη(|υίδδίηιαηι δρβοίβπι ρβΓνβηίΙ ίη βαςηβ 
ρρορηποι ρΓοςπ^βδδηπι οίΓουπ)δοΐΊΐ)ίΙ 

8. Ιάβο ]υχΐΕ δαρίβηΐίδδίπιαπι 0>τί11υπι ηοπιβη 
€Ηη$ίη$ ηοη νίπι (ΙββηΗίοηίδ 1ια1)βΙ. Νοη βηίπι 
βδΐ δρβοίβδ άβ πιυΐΐίδ ηαπιβΓΟ (ΙίνβΓδίδ ρΓβΒοϋοαΙα, 
ηβςιιβ αΐίςααηι αΐίοηίαδ βδδβηϋαηι ΟδΙβηάίΙ : ηοη 
βηίπι αΐίςηίά ίηάίνίδίΐ^ίΐβ βδΐ α(1 δρβοίβπι αυΐ ί^βηυβ ωπον ου γάρ σχε'σιν «;ζει προς τήν έχ του γκηκ»- 
τάτου γένους ίιά τών ύπ' άλληλα χαθιεριένων ^βνώ» 
προς τό ιίίικώτατον ει<ίος ^ιαίρεσιν και έν αύτώ τί» 
οίχείοιν πρόοίον περιγρά^ουσαν. η'. Διά τοϋτο, κατά τόν σο^^ώτατον Κύριλλον, 
τό Χριστός όνορια ούτε όρου <ίύναριν Ιχη' ου γάρ 
ει^ός «στι πολλών άριθαώ διαφερόντων χατηγορού- 
αενον, ούτε |Λήν τήν τΐι/ος ούσίαν ίηλοΐ• ού γάρ 
άτορον προς εισος ή γε'νος άγόριενον η κατ* ούσίαν • Ι.\ιο. χχη,42. 97 ΤΗΕδΑϋΚΙ ΙΙΒ. XVII. 98 ύπό τούτων πιριγρ^ρόαχνον , άλλ* νπόστασι; συν- Α Γ6(1υβ1αιη αα( 86ουη(1ιιιη ββββαΐί&ιη $υΙ) ϋΐίδ οιτ- Οίτος τήν φυσιχήν τών άχρων ^ιαίρεσιν ιν ίκυτ^ 

χατάκοας ταυτίζονσα, χ«ΐ £Ϊς ίν άγουσα τ§ των 

οίκβέων ένώσβ« {ΐεοών • ετγιΙ οΰίί έτίρωθΐν τον 

αυτόν ^ύσ£ί βίόν οντά και άνθρωπον ίιαγινώσκοαίν, 

^ <χ τών θκίχώς α,μα και ον^^ωπΊχώς ;ζαρο^xτϊ;ρι- 

ζόντων αυτόν έαφύτων ιδιωμάτων της τι Οιίας 

^βλήσεως χαΐ ένβογπας , καΐ τ;^; άνθρωττιχιςς του 

αύτοϋ Ού,χισα)ς ' αις χαΐ ίι' ων ο ΐν και β '/έγονί)*^ 

έιησψρχγιζί * Θαυ^ΐΑατουρ'/ών ριν ύπιρ ίιρ^ς ώς 

θεός , πα'σχων ^β ^ι' ^,^άς ό αυτός εκουσίως ω ς 

άνθρωπος * καΐ νυν ^ν^ ψθΓ/'^όιΐί\^ος προς τόν 

Φίλίττπον • Ου πιστΓ>βις δτι έγώ ιν τω ΠατρΙ, 

χαλ ό Πατΐ5|9 έν έ^οί ; και , Ό ίωρακώς ψί 

ίώροοίί τόν Πατέρα * καΐ , ^Εγω χαϊ ό Πατήρ (ν οαΐΏδοπρίυιη, 8βο1 ΙιγροβΙ&βίβ βοιηροδίΙαηαΙυΓαΙβιη 
βζίΓβΐΏΟΓυιη (Ιίνΐδίοηβπι ίη 8β εοηαπιίδοβηβ βΐ 
ίιίβηΐίβοαηδ, οΐ ίη υηυηι Λ^οηβ ρΓορηαΡϋΐη ραΓ- 
ϋυηα αάαηαΐίοηβ, ςαοηΐΗΐη ηβο αΐίυηάβ βαιηάβιη 
ηαΙϋΓα ΟβαΐΏ βΐ Ιιοιηίηβιη&^ηοδοίΐΏυδ φίαιηβχϋβ 
€[υ£Β άίνίηβ 6( Ιιυιηαηβ βίαιιιΐ βαιη δί^ηαηΐ, ίηηα- 
ΐϊδ ρΓορήβ(α(ί1)α8 (ϋνίηηβ νοίαηΐ&ΐίδ ορβΓ&Ιίοηίδ- 
ςαβ 6( ΙιαζΏΟΏΟβ 6^ιιδ νοίυηίαϋδ. 0υί1)ΐΐ3 β1 ρβΓ 
ςυ&δ ςυοά 6Γ&1 βΐ ςυοά ί&οΐαβ βδΐ δί^η&νίΐ ; οαίΓα- 
οαΐα ςυίάβιη δυρΓ&ηοδ ορβΓαοδ υΐ Πβυδ, ραΐΐβηδ 
αυΐβιη ρΓορίβρ ηοδ νοίπηίαηβ υ( Ιιοιηο. Ε( ηυηο 
ςυίάβιη Ρΐιίΐίρρο άίοβηδ : « Νοη ΟΓβάίδ ςυία β^ο ία 
ΡαΐΓβ βΐ Ρ&ΙβΓ ίη ιηβ "^ ? » ΕΙ : « Οαί νίίΐβΐ ιηβ, νίίΐβΐ 
ΡαΐΓβπι » ; βΐ, « Ε^ο βΐ ΡαΙβΓ πηυοι δυιηυδ ' : > Ισ/Λ» . Νυν ίβ τί ζητύτέ ριι άττβκτιΐναι, βνθρωπβν Β Πϋηο ΥβΓΟ : « Οϋίίΐ ςυβΒΓίΙίδ πίθ ίαΙβΓίιοβΓβ, 1ιο- ός τήν αλήθιιαν λίλάληχα ύριΓν ; 

Έτίρα κντίθΕσις *Αρ{Α<νίων. 

Θ'. Πάν Γ^6θοχιν)?τον «νενίργυτον • ή του Κυρίου 
τοίνυν σαρξ υπό του ένωθέντος αύτ^ Λόγου χινου^ι; 
«νινίογιςτος {ν. 

^Αντίθισις και απολογία προς τούτο. 

ΚαΙ λοιπόν οΰ ^ιέψίρε τών άλλω> άγιων ή τον 
ΐΐυρίου σαρξ * νΓ^ρ,ατι θβου έκινοΰντο και Μωΰσ^ς 
και Ααβι^ , και όσοι άλλοι τής θιίας ένεογείας χω- 
ρτ,τιχοί ' Γοϋτο ο'β άτοπον , Άλλ' έπίΐ ό τών ό).ων 
βιός «.-τρέτΓτως η^τ/ΟΜΐν άνθρωπος , και ώς θιός 
καταλλήλως τ^ αύτου θεότητι ^θελί τ» και ένήργιι, 
και ώς άνθρωπος καταλλήλως τ^ αύτοϋ άνθρωπότητι, χηίηβιη ςυί τβήΐαΐβαι ΙοβιιΙυδ δυιη νο1)ίδ *® ? » 

ΑΙία ΑΓτηβηίοΓΗτη οϋ^6^^^ο. 

9. Ουοά αϊ) &1ίο ιηονβΙαΓ, &1)8(}η6 ορβΓ&Ιίοαθ 
βδΐ : Οοοιίηί ί^ίΙϋΓ ο&γο ςυββ & ν6Γΐ)0 δίΙ)1 αηίΐο 
ιηονβΙϋΓ, &1>8ςαβ ορβΓ&ϋοηβ ββΐ. 

Ιί€8ροη$ίθ €ί Κιιίη$ οΐί^βοϋοπύ €οη/'αίαίίθ. 

Οββ^βΓυαι ηοη αϊ) αΙίοΓυιη δαηοΙοΓυιη οαΓηβ άΐί- 
ί6Γ6ΐ)α( 61ιπ3ΐί οαΓΟ. δρίηία Όβί ιηονβϋαηΙυΓ βΐ 
Μο^δβδ β1 Οανίά 6ΐ ςυΐουηςαβ αΐϋ (Ιίνίη» ορβΓα- 
Ιίοηίδ οαραοβδ ίαβΓβ. Οαοα αά βοβ βρβοΐαΐ, ηάί- 
βαΐα βδδβίο^ίβοϋο : δβοί ροδίςααοι οιηηίυη) Οβυβ 
αΙ)δ(]υ6 ηιαίαΐΐοηβ ίαβίαδ βδΐ ^οπιο, 6ΐ υ1 Οβαδ ρρο 
δυα άβίΐαΐβ γοΐ6ΐ)α( βΐ ορβΓαΙ)α(υΓ,6ΐ τιΐ Ιιοηιο ρΓΟ του άν5ρωπ<ιου Θύνματος οΐα και θίωθέντος , τώ ^ δπα Ιιυιηαηίΐαΐβ,ΐιυηιαηα νοίυηίαΐβ (^υαδΐάβΐΟβαΙα Οιϊκώ ]3ουλή/Αατι κινου/χένου και τυπουμτνου . και 
μαρτυροϋσι τοϋτο τα ιύαγγΕλικά ρτηματα. ά ^ασιν 
ούτωσί • « Τ^ επαύριον ή9(λι;σβν ό Ίι^σοΰς ιισιλ- 
Οΐιν βίς τήν Γαλιλαίαν • » και πα^ιν • « θέλω ινα 
δπου ίίριΐ βγω , και αύτοΙ ωσι * » και αυ * « Ου γαρ 
1^0«νχν κν τ^ Ιουδαία πβριπατίΐν , ότι έζήτουν 
αυτόν οί Ιουδαίοι άποκτβϊναι . » χαΐ έτέρωθι • « Κά- 
χεϊθίν εξελθόντες επορεύοντο ίίά τής Γαλιλαίας • 
χαΐ ουκ ^θβλβν ινα τις γνω • » καΐ άλλαχου • « ΚαΙ 
προσήλθον ούτω οί /Ααθι;ταΙ αύτοϋ λέγοντις αύτω • 
Πού θίλίΐς άπδλθβντβς ετοψάσωμέν σοι ^αγιΐν τό 
Πάσχα; «Ταύτα γάρ πάντΛ καθό ό Κύριος άνθρω- 
πος β^θέγγιτβ , και ού καθό θβός . ΚαΙ άλλως ^ε τό 6( ρβΓ άίνίηααι νοίαηίαΐβιη ιηοΐα βΐ 6ίΓοηχιαΙ&. 
ΑΙςυβ ίά ΙββΙαηΙυΓ βναη^βΐίοα ν6Γΐ)α ςα» δίβ δβ 
ΙιαΒβηΙ ; « ΟΓαδΙίηα άίβ νοΙυΚ ^6δαδ ίηΙταΓβ ία 
βαΐίΐββαηι * * ; » βΐ ΓυΓβυβ : κ Υοΐο υΐ ίΙ)ί βηαι β^ο, 
6 1 ίΐΐί δίη( ^* ; βΐ ΓυΓβαδ : « Νοη βηίπι νοΐ6ΐ)α( ία 
^α(^8Βα απι1)α1αΓβ, ςαί ςαδΒΓ6ΐ)αηΙ βαπι ^α(^£^ 
ίηΙβΓ&οβΓβ *'. » ΕΙ &1ίΙ)ί : ι ΕΙ ίηάβ β^βδδί ρβΓ- 
&ιηΙ)ΐι1α1)αηΙ ΟαϋΙοΒαπι ; βΐ ηοΐ6ΐ)&1 ιι( ςυίδ βυαι 
&£Π30806Γ6( *^ ; » βΐ α1ί1)ί : « ΕΙ αβ068δ6Γυα( αά βυαι 
άίδοίρυΐί 6]υδ άίοβηΐβδ . υΐ)ί νίδ ραΓβπιαδ (ίΙ)ί 
ιηαηάυοαΓβ ΡαβοΙια ^' ? » ΙΙβΒβ βηίιη οοιηία,υΐ Ιιοιηο, 
Ποιαίηυδ 1ο(}υ6ΐ)α(ιΐΓ, ηοη αηίβηι υΐ Οβαβ. £1 
αΐίυηάβ ςηοά ηοη ΙιαΙ)6ΐ ορβΓαΙίοηβαι βΐ πιοίυπι 
ηαΙαΓαΙβπι , ηιΟΓίυυηι βδΐ βΐ ίηαηίηιβ. Οοηιίηί ^ή Έχον Ινέργιιαν και κίνυσιν ^υσικήν νικρόν χαΐ 

«ψυχον • ή Λ τοϋ Κυρίου σαρξ Ιννους καΐ ί/χψυχος. ^^ ααΐβπΐ οαΓΟ ωβηΐβ βΐ αηίπία ρΓ8Β(ϋΙα βΡαΙ 
Έτερον πρόβληρια Άρριενίων. 

ι . Οβπιρ «ττΊ Χριστού τήν τών ^ύο ^ύσίων συν- 
^ρορήν σύνββτόν ^ατί ύπόστασιν , ούτω χρεών καΐ 
ί*ί«ν σννίίτον λέγειν ένέργβίαν. 

Άντίβισις. 

£* τόν Χριστόν βν ίύο ^ύσβσι θίωρούαβνον αίαν 
^ώ^αν σύνθΓ^ον βχίΐν ένέργειαν , ή τοιαύτη πάντως 
ενέργεια ή τών αύτοϋ ριρών έσΐιται, η «ύτοϋ ώς Αίία Αηηβηίοηιτη ρτορούΗο, 

10. Ουβοιαάηιοάυιη άβ ΟΙιηδΙο (Ιααηιπι ηαΐηρα- 
Γηπι οοηοηΓβυπι οοιηροδίίαπι ΙιτροδΙαδίιη (ΙίοίΙίδ,δίο 
(ϋοβηάυηιβδίιιηαιηοοπιροδίίαιη ορβΓαΙίοηβοι βδββ. 

Β€$ροη$%ο, 

8ί εΐιτίδίαπι ία (1α&Ι)α8 ηαΙιΐΓίδ βοηδίάβΓαΙαιη οοη* 
οθάαπιυδ ηηίο&πι 1ιαΙ)βΓ6 ορβραΐίοηβηι,ΐαΐίδ ορβΓ&ϋο 
Τ6ΐ 6]υ8ρ&Γϋαηι βήΐ, τβΐ ίρβίαβ β8( βοπιροδίϋ* ΕΙβί 
φΐίάβαι 6]υ3 ρ£ΐΓϋαιη βίΐ^ (ϋνίοίθΐιιτ α.<1 ^\χνα&.« ' Ιοαη. χιτ, 10. • ΙΜά. 9. » Ιοαη. χ, 30. «• ^οαη• νώ,2Λ. 
"αο(ΐη.νπ,ι. «ΜΙ)ίΑ " ΜαΙΛ. χχη, 17. ' *^ ίΟΜί. \, ^'^. ^* 1θ^20ι* ΧΛ1\^^• Μ ΝΙΟΕΤ.€ ^ΗΟΝIΑΤ^Ε 

ςΐΐβ 80ί88& βΐ δΟΐνβΙϋΓ, βΐ δίΐηαΐ β& ςυβΒ ρβΓ ίρ§&ΐη Α δλου • χαΐ βι αη τών «ντον |Λΐ|!)ών, μΛί 
υηίϋηΙΐΙΓ δοΐνοΐ. δί νβΓΟ ΟΟίηρΟδίΐί, ΐρβα βπΐ αΐ π/ίός αμψάτιρκ τίμνοαένν χαΊ λνβ^σιτ 

οοηίΓαποΓίΐϋΐ ο&ραχ ηιοΓίαΙί» βΐ ίιηιηοΓί&Ιίί,οΓβαΙα 100 6( ία€Γ6&Ια, ϋηίΐα 6ΐ ΐϋ&υ11&. 8ί ςιιΐδ Ιιοο οοηοββ- 
δθπΐ, βπΐ ϋΐιπδΐϋδ ρΓορπαιη Ιι&Ι^βηδ ορβΓ&Ιίοηειη, 
βχδΐδίβηΐβιη βΐ ηοη εχδίδίεηΐβχη,δβοιιικίυιη ροδδβδ- 
δίοηβιη 6ΐ δβοαηάυιη ρην&Ιίοαβιη. Ιοίβιη ααΐβιη βΐ 
άθ νο1αη(&(6 (1ίθ6η(1ααι βδ(. ΟίουηΙ ΑΓοιβηϋ,ςυβιιι- 
α^^I10(1αIΏ ΟΓ^ααΙ βΐ ίΐίαιΐ ιηονβηΐίδ βαιίβιη ββΐ 
θ])6Γ8.11ο, δίο 6( ίΐίνίηίΐαΐίδ βΐ ΙιαιηαηίΙ&Ιίδ ιια&ιη 
6δ5β ορβΓ&Ιίοηειη. 5ί ί^ΐΙαΓ ίηάυοϋαΐ ΟΓ^&αυιη 76^ 
606χί8ΐ6ηδ, υ( δΐιηΐ οοΓραδ 6( 8.ηίιη&, οιηηίηο ^ι1xια 
ίΐΐοδ (Ιίββηϋαιιι βηΐ 6Γ6&ΙϋΓαιη οδδβ ϋίνίηαιη ηαΐα. 
ταιη νβΐ οορρυδ ίηοΓβ&Ιυιη. δί νβΓΟ &Γΐίδ ου]υδά&ΐΒ 
ΟΓ^αηαιη άίβυηΐ, ίΐίαιΐ &ηίιχι& οαΓ6ΐ>ί(, η60 δβιηρβΓ σντΛΐ , χαέ 

σνν^ίβλύσκ τα χατ' αυτήν τονωμένα • βι ^€ τοϋ όλου, 
ίσταί ί οτντί ώς ^βχηχή τών έναντίαιν Ονι^τ^ χαέ 
αθάνατος, χτισηβ χαι άχτιστος, πίριγροίπτίι χβά 
απίρίγρατζτος * χαΐ (ΐ τούτο ^ώσα ης , ίστβα 6 
Χοιττός την οΐχιέαν <χων ΐνί|9^€(αν , «νναν χα/ ^^ 
ονσο», χατα, <ξ(ν χαΐ στέρτ,σί'» . Τό αντό ^^χηίιηρέ 
0<λισαατος «στιν ιΐπβϊν . Αέγουσί)* ο£ *Αρ^ΐΜ ότι, 
ώσπιρ όργανον χαι ιον Χίνονντος «ντο ^ία βνέργιια, 
οντω χαι θιότιςτος χαι Μρ^ίκόττ/ιτος ^ίά ν»ίργαΛ^ 
£ι τοίννν εΐσα'γονσι τό όργοενον χ«ι σύγ^^ονον ώσκιρ 
σώ^α χαι ψνχή , πάντως ϊσται χατ' αντονς ^ χτίσρβ 
τήν Οιίοη γύσιν λ<γβιν >5 τό σώ^αα άχτιστον • βι ϋ 
τιχνικόν τό όργανον λίγονσιν , άψνχον τοντο χαΐ ονχ ιηονβ1)ΐΙιΐΓ, δβά ςοαικίο ορβΓ&ηΙΐ νί(1β1)ίΙαΓ. ΟβΒίβ. β «»' χ^νούαΓ^ον , άλλ' ότι τώ ^ργΛζορ^^νω (ί6ξη • χαΐ 

^οιττόν σν^^ρονονσιν Άπολλιναρίω η χαΐ ^Αρβί», 
ών ό μεν άψνχον , ^Απολλινάριος ^!ε άνονν την σάρχκ 
τον Χριστον «λιγΓ/. 

ια', Είπνρ ^ήσονσιν οί *Αρρίίνίθΐ άις ό Χριστός 
χαι ρότα τήν σάρχωσιν ιΓς ην Τίός χαΐ βις π^ς 
αγίας Τριάδος, η ^(ΐ αγία Τριάς /χίαν θέλησιν χαΐ 
^ίαν ένιργιιαν βχ•ι , χαι χατά τοντο χαι ό Χριστός 
μίαν ΐΓχβν ένιργιιαν χαι ,μίαν θβλησιν, ρητέον ον. 
τ«ς * ώς ό Πατήρ ον χαθό Πατήρ θβλει, ά).λά χα6ό 
θ(ός * χαι εηύ Θβός ό Υιός , θεός χαι τό Πνεναα τ• 
άγιον , χατά τοντο ή ριεν τρισνπόστατος θεότης μία» 
Θε/ησιν έχει χαι μίαν ένέργειαν * ό ίε Υίός , επ-ι- 
χοινωνών χαΐ τοις άνθρώποις ήμΐν τ^ της σαρχός 
πμοσλήψει , ίιπλχίν χαΐ τήν δε'λησιν βζ^ε χαί την 
ςυβ νοίαηίαΐβΐΐΐ βΐ ορβΓαίίοηβΐη ΙΐαϋαΙΙ ; υααΐη ^ ενέργειαν . τήν μεν ώς ομοούσιος ΰν τώ Θ<^ Γυιη Αρο111ϋ&πο βΐ Απο οοηδβηΐίυηΐ, ςαοΓαιη 
ρποΓ α1>δςυ6 ααΐηαα, Αροΐϋηαπυδ ααΐβιη α1)δςαθ 
ιηβηΐθ 6886 ο&Γαβιη ΟΙιπδΙί (1ίθ6ΐ)&(. 

ϋ. δί (ΙίοαηΙ ΑΓΐη6ηϋ €1ιπδ(ιιιη 6( ροδΙ ίηο&ηι&- 
ϋοη6ΐη αηαιη βδδβ Ρίΐίυιη 6ΐ δαηοΐββ ΤπηίΙαϋβ 
υαυιιι ; δ&ηοΐΕΐη ααίβηα Τπηίΐαΐβιη υηίβαιη νοίυη- 
ΙαΙβιη βΐ τιηίοαιη ορ6Γαϋοη6ΐη 1ι&1)6Γ6, αίςαβ ίηάβ 
Οΐιπδΐυιη αηίοαιη Ιι&ύαίβδβ ορβΓαΙίοηβιη βΐ ααίο&ιη 
νοίαηίαΐβιη, δίο Γβδροηάβηάαιη 6π( : ΡαΙβΓ ηοη 
υ1 ΡαΙβΓ γιιΐΐ^δβά αΐ Οβαδ ; 6( ςαοηίαπι Οβαβ 68( 
Κίΐίαδ, 6ΐ Οβυδ 6δ( δρίπ(υδ δααοΐυδ, δοουηάυιη ίά 
άίνίαα ΤηηίΙ&δ αααιη νοίαηίαίβηι ^εΙ)61 βΐ αηαηι 
ορβΓαΙίοηβιη, Ρίιίυδ υθγο , ηο1)ίδθΐιπι Ιιοπιία11)υ9 
βοιιιιηϋηίοααδ ο&Γηίδ αδδαιηρίίοαβ, ^ϋρ1^^β^1 ςυο. ςυίάβιη υΐ Οβο 6ΐ ΡαΙπ οοηδίώδίαηΐίαΐϊδ, βΐ^βραιη 
αυίοιη υ( ηοϋίδ οοηδαΙ)8ΐ&ηΐί2ΐ1ίδ . ΑΙΙ&ιηβη ηοη 
86ρ&Γα1&9 (ϋοίιηυδ ορβΓ&Ιίοηβδ , ηβςηβ ηαΙαΓαβ 
δβρ&ΓαΙίιη ορβΓαπ ; δβά πίΓαοιςυβ ηηα οαηι 
αΚθπαδ οοιηιηαηίοηβ ορβΓαή Ιά ςυοά ρρορπαοι 
1ια5υίΙ. Νεςαβ βηίπι Ιιυηι&ηα Ιιαπι&ηβ ορβΓ&Ιηβ 
68ΐ ; ηοη βηίπι βίηιρίβχ Ιιοηιο βΓθΙ ; ηβςιιβ άίνίηα 
δβουηάυπι Οβυπι (αηΐιιπι ; ηοη βηίηι δο1αη1Π10^ο 
6Γ&1 ΟθΠδ. δϋά άυδβ ηα(υΓ8β δυηΐ υηυδ ΟΙιήδΙϋδ, 6( 
αηιΐδ ΟΙΐΓίδΙυδ βδΐ άυββ ηαΙιΐΓίβ. ΕΙ αΙίΙβΓ : δί 
υπΕΠί νοΙαηΐΕίβαι άίζβΓίηιυδ άβ ΟΙιήδΙο υΐ άβ 
βαηοΐα ΤπηίΙ&Ιβ , βπΐ οπιηίηο ηηα βΐ βαάβηι 
νοίαηίαδ ΡαΙήδ βΐ ΥβΓΐ)! β1 ο&Γηίβ, Αά ΙιβΒΟ <ιυββ 
άίχίπιυ8 , 1(1 ίοΓίθ αά3ίοίβηΙ ςυί ταΐίοοίηίο υΐί χαι ΠατρΙ , τήν (Γε ώς ομοούσιος ών ήμΐν . Πλην ον 
(^ιΐ3ρημενας ^ραμεν τας ενεργείας , οιίΛ τας ^^νσεις 
ενεργονμε'νας χεχωρισμενως, «λλ' ή»«ρι«»»•>ί «"ί- 
στην μετά της θατε'ρον χοινωνίας ενεβγονσα» τοϋΟ' 
όπερ ιίιον εσχηχεν • οντε γάρ τα «ν5ρώπινΛ «ιι- 
Ορωπίνως ένήργηχεν , ον γάο ψιλός ην ανθρωττος* 
οντί τά βεΐα κατά θεόν μόνον , ον /άρ ην μόνον 
θεός • αλλ* αί ίύο μύσεις εις εστί Χριστός, καΐ ό βις 
Χριστός ίύο μύσεις εστί. ΚαΙ άλλως * Εί μίαν βι- 
λησιν εΐπωμεν επί τον Χριστού ώς επι τ;?ς αγίας 
Τριαίος , έσται πάντως μία χαΐ ή «ντή θε'λησις τον 
Πατρός χαι τον Αόγον χαι τής σαρχός. Προς οις 
είρήχαμεν ετι χαι τούτο ίσως προσθήσονσι ίι«- 
σχενάζοντες σνλλογιστιχώς • Ονχ εστί ^ύσις «ννπό- νοίβηΐ : Νοη βδΐ ηα(υΓ& α1>8(ΐΐΐβ Ιΐ/ρΟδΙαβί δβα ϋ στατος ήτοι απρόσωπος ' ει ονν <ίνο , φασί , ^σεις ρβΓ8οη& ; δί ίβίΙαΓ , ίηςαίαηΐ (Ιυ&δ ηαΙιίΓδίδ ίη 
ΟΙΐΓίδίο (ϋχβΓΐιηυ3, άααβ ςυοςαβ 1ΐ7ρο8ΐ&8β8 ίηάα- 
οβπιυδ ; αίςηθ 11& οιιπι ΝββΙοήο ββηΐίβηιυδ ςαί 
άυαδ 1ΐ7ροδ1α868 ίη ΟΙιπδΙο 6386 άοοαϋ. 

Αά ίά Γβίροηάβηάητη €8ί. 

12. ΡίαΕοοΙβδί&,ςαβπίδΐάπιοάαιη δαΙ)β11ίί βγηβΒ- 
Γβδίηι Γβριιάίαηβ (γ68 ρβΓδοηαβ 6ΐ ηη&πι η&ΙαΓ&ιη 
δαηοΐίδδίπι® ΤΓίηίΐΕΐίβ οοηβίβΐητ, 6ΐ Απί ίη Ιτββ 
άίδδίαιίΐβδ ΙιτροδΙ&δβδάίνίδίοηβπι Γβδραβηδ,υηίοαπι 
η&ΙϋΓΛΠι (ϋνίηβΒ ΤηηίΙαΙίδ άοοβί, δίο 6ΐ Μοηορίι^- 
δίΐ&δ ίπιρα§ΠΑ&( άίο1ίΙ&η(65 ιιηαπι βδδβ η&ΙηΓ&ηι ίη 
Οιήβίο 6( ηη&ιη 6886 1ΐ7ρο8ΐα9ίιη. Οαοά ρΓ®ΐ6ΐι- επί Χριστού εΐπωμεν , ίύο χαί υποστάσεις σννιισ- 
ινέγχωμεν * χαί οντω σνμ^ρονούντες έσόμεθα Νεστορίω 
ίύο υποστάσεις ε'πί Χριστού ίογματίζοντι. 

'Ρητε'ον ίβ προς τούτο. 

ιβ', Ώς ή ενσεβής Έχχλησία, ώσπιρ τήν Σαβελλίον 
σνναίρεσιν άποπεμπομε'νη , τρεις νποστάσιις χαί 
μίαν γύσιν επί τΪ7ς αγίας Τριάδος ομολογεί , χαί 
τήν Άρείον εις ετερογενείς τρεΓς υποστάσεις άπο- 
σχνβαλίζονσα (Γιαίρεσιν, μίαν ^ύσιν τρισυπόστατου 
θεότητος δοξάζει , οντω χαί τοις Μονο^νσίτ•»( «"^ 
μάχ€Τ«ί| ^άσχονσι μίίο» ^ινσιν έπί Χρίστου ίικ τ6 ΙΟΙ χαι την ΤΗΕδΑϋΚΙ υπ. XVII. 102 ΰπόστασιν ιίναι ^ίαν. ΚαΙ χατασχιυά- Α άαηΐ άίοβηάο ηοη β88β η&ΙαΓαιη 8ίηβ Ιι^'ροδΙαβί ζουσι τούτο έχ τοϋ Ιίγίΐν μγι ιινβι ψ'^σιν ανυποστα- 

τον ήτοι απρόσωπον • ονΛ '/άο ή έν Χριστώ άνθρω- 

-τίνη ^ύσις ανυπόστατος οία τω Λόγω ένυποστάσα. 

Προσβπαγκιν <^« Χ«ί ταύτα χρβών προς τα παρ' Αρ- 

αενίων σνλλογίστιχώς πρβτιινόρΐίνα. 'ίίσπίρ αί ΰυβ 

7βνν*^σ«ς Χριστού, τουτέστιν ή προ αιώνων £χ 

Πατρός χατά τήν θιότητα, χαΊ 4 βίτ' ίσχατων των 

χ^ρόνων έχ Παρθίνου χατά τήν ανθρωπότητα, «ν τ^ 

μ*& τοϋ θεού Λόγου ύποστασιι '/π^ιιηΛΐ, ούχ ίποί- 

νσαν προσθηχυν ύποστασβως • οΰτ6>ς ούσ ίχ τών 

ίύο χαθ* ύπόστασιν ηνωμένων ^ύσιων πρβσΟϊίχΐϊ 

προσώπου ιγένιτο. Προς '/οϋν τους λέγοντας α-η 

^ ^ΰσιν άνυπόστατον, ρητβον ώς ονΛ τβχος ιιναι έστΙν απρόσωπος. Ίστέον ίβ ώς οί ριίαν ιπΐ Χριστού 8611 ρβΓδοηα. Νοη εηίιη ςυοβ ίη ΟΙΐΓίδΙο βί^Ι 
ΙιιίΓη&αα ηαΙϋΓα, δΐηβ Ιΐ}'ρο8(α»ί βδ(, ουίΏ ν6Γ^)0 
δαρροηαΙαΓ. Η«ο 6( ορροηί οροΓίβΙ αά βα ^υ» 
8^11ο^ίδΙίθ6 άΐοαα& Αηιιεηϋ : Οαβιηαίΐιηοάϋΐη άυββ 
Οΐιπδΐί ^βαοΓαΙίοηβδ, ϊά βδΐ, ββΙβΓοα βχ ΡαΐΓβ 
ςβηβΓαϋο δεοαηάυιη (ΙίνίηίΐΕίβιη,βΙίη βηε Ιβιηρο- 
Γυιη 6χ ΥίΓ^ίηβ ςβαβΓαΐίο δβοαηάαιη Ιιαιη&ηίΙ&Ιβιη 
ία υηα ϋβϊ νβΓ^ί Ιι^'ροδίαδί ]ια5ίΐ8! ηοη Ιι^ροβίαδίβ 
&(ΐ€ΐίϋοη6ΐη 6ίΓ666Γ6 ; ίΙ& ηβςαβ 6χ (Ιυα^αδ ρβΓ 
1ΐ7ρο8ΐ&δίιη υηίΐίδ ηαΐϋπδ ρβΓδοηεΒ ί&οΐα 68( &ά- 
(ϋΐίο. Αά 603 ί^ΙυΓ ςιιί άίβαηΐ ηοη βδββ ηαΐυ- 
Γ&ιη αΙ>δςυ6 Ιι^ροδί&δΐ, άίββηάαιη 63(, ηβςυβ 
ΟΙιηδΙί ^βηβΓαϋοηβηι &1)3ςυ6 ρβΓδοηα βδδβ. Ββίβη- 
άυηι νβΓΟ 603 ςυί αηίοααι 6386 ίη ΟΙιπδΙο ηαΙαΓααι ^ύσιν ίοξα'ίοντβς ^ την θιότητα τραπ^^Λί ιΓς σάρχα Β ορίηδίηΙϋΓ, αυΐ ορίηαπ (ϋνίηίΙ&ΐ6Πΐ ίη ΟΛΓηεοί 
^οξάζουσιν, η ττ4ν σα'ρχα ό/ιοούσιον τί} θεότητι '/ι- 
νέσβαι, άπιρ τών άριηχάνων χαι άίυνάτων εστίν • 
η 9ϊ ριηίίτβρον τούτων, έτίρα πάντως χαι έτιρα φύσις 
Ιν Χριστώ. 

ιγ\ Έτι ιί χατά άριθριόν τών φύσιων ίιίάσχου- 
σιν «ναι καν τά πρόσωττα χαΐ τό Ιαπο(λιν, χαι τριις 
βίρα ψύσας έπι της άγιας Τρια'ίος ίΐσίνίγχωσι τρισ- 
νποστοίτου ονσης • η τό άνάπαλιν ριίαν ύπόστασιν 

ιιπωσι 9ιά τ6 ένα^ιχόν της φύσεως. Διΐ 9ϊ χαΐ τούτο 

ίί^ήΛΐ ώς οΐ Ίαχωβΐται χαι οί *Αρ^ιοι πρό |χ)τν 
της ένώσεης ίύβ φύσεις έπι Χριστού όριολογούσι * 

[χιτΜ ί*« ττ.ν «νωσιν μ,ίαν σύνθιτον συγχέοντες άρι- 
ψοτίρΛς την τε βείαν χαι τήν άνθρωπίνην, χαΐ ίιά 

τοΟτο ΧΛΐ μίοτ/ ψύσιτ* ονοιιάζουσν^ * όθεν χαι ^ιχοιι•• 

λογούρενοι προς τους "θίγοντας εΰσε^ώς ^ύο φύσεις <ϊΐΐί ρίβ άίουηΐ άιίαδ 6386 ίη ΟΙιΠδΙο ηαΙϋΓαδ Γθ- 6886 6οην6Γδ&αι,&ΰΙθ£ΐΓα6ηι (Ιΐνίηϋαϋ οοη8υ58ΐ&η- 
ϋαΐεηι ίαο(&πι 68δβ, ςυοΒ &1)8υΓ(1& 6ΐ ίπιρο33ίΐ3ΐ1ί& 
βυηΐ ; 81 ροΓΓΟ ηευΐΓππι 6χ Ιιίδ, &1ΐ6Γα οπιηίαο β( 
&116Γ& ίη ΟΙΐΓίδΙο η&Ιυτα. 

13. ΡΓ8Β(6Γ6α 8ί 6χ ηαΙαΓ&Γοιη ηαπΐ6π> (1οοβη( 
6886 βΐ ρ6Γ8οη&8 &0 γίοβ ν6Γδ&, 6ΐ Ιγ68 ί^ίΐυτ η&- 
1ατ&3 δ&ηοΙδΒ ΤΓίηίΙ&ϋ8 ίηάαοαη^ οηηι 8ί( ΐΓί1>αΒ 
ρ6Γ3οηί8 6οη8ΐαη8 ; νβΐ τυΓδυπι υηίοβπι 1)7ρο8ΐ&- 
δίηι άίοαηΐ, οααι υηί6& 8ί( 1ιυ3α8 η&(ΰΓ&. 1(1 &υΐ6πι 
δοίβηάααι 68( ]α6θ1)ϋα8 ςυοςυβ 6ΐ ΑΓαΐ6ηίθ3 αηΐ6 
υηίοηβπι ςυίάεπι (Ιυαβ ηα(υΓ&3 ίη ΟΙιηδΙοοοηϋΙεπ; 
ροδΙ αηίοηεηι ν6Γ0 αη3πι 6θηιρο3ίίαηι,&ηι1)&δ οοη- 
ίαηάεηΐβδ, άίνίηαηι 6( Ιιυηιαηαηι, 6ΐ ΐάβο αη&ιη 
η&ΙυΓααι αρρ6ΐ1αΓ6. Όηάβ δυί άβίεηάβηάί οαπβα ίίβ επί Χριστούς Ιέγουσι ριη ξΐναι φύσιν άνυπόστατον 
ί^τοί οανρόσωιην * χαΐ ώς οι φα'σχοντες <Γύο φύσεις 
έπι Χριστού χαΐ ^ύο υποστάσεις είσάγουσι χατά τόν 
Νεστόριον, και ούχε'τι τρία πρόσωπα ίίτβι τρεις υπο- 
στάσεις εύρίσχονται λε^Όντες Μπί τί}ς άγέας Τριά- 
δος, α>!λα χαι τεσσάρας. Και χβιτά τούτο τήν έν Χαλ- 
χτί^όνι σύνολον άνα^εαατίζουσιν, ώς ^ίζθεν ^ύο ύπο• 
στάσεις επί Χριστού χυρώσασαν • ούτω γάρ χατά 
την αυτών ίόξαν τάς φύσεις φασί. Τω ίε άγίω Κυρίλ- 
λω συνεργώ τίς αυτών αίρέσεως χρώνται έν οΓς φησι 
ριίαν φύσιν τού Λόγου σεσαρχωριενην, τήν τοιαύτην 
^ησιν ούχ ώς εκείνος εφησΓι/ έχλααβάνοντες, αλλ* εις 
ην οίύ'^οί φασι φύσιν έπι Χριστού συγχε;^|χένην ριετά 
τήν ίνωσιν, ^ ρκίλλον /αταδληΟεΐσαν εις θεότητα. ιβ*- ΤΙαΙο 01 ούτοι εύσεβώς νοούντες τήν του 

Γ^βΐ77*^*^^'^βύ Ιωάννου φωνήν , ήτις φησι • ΚαΊ 

ό Λόγος σο^ξ έγένετο^ παράγοντες ίε χαΐ ρήσιν 

τοδ άγ/ου Άθανασέου ούτω λέγουσαν • « Ό Λόγος 

σαρξ έγένετο, ίνα και ή σαρξ γένηται Λόγος • » 

ολΑβ χαϊ Γρηγόριον τόν θεολόγον φάσχοντα. ΚαΙ 

Βαρρώ λίγειν όριόθεον, και γεγονός όπερ το χρίσουν • 

?Γ£ οϊ ΧΛΪ τόν Νυσσαε'ων Γρηγόριον ούτωσΐ ^ιεξ- 

ιόντα • Καθάπει σταγών όξους /3ληθεϊσα έν τω 

χελάγει τ^ς θαλάσσης ουκ ετι έστΙν έν τοϊς 

ιίέοις τού όξους έ^ιώ^ασιν, άλλα ρετεποιήθη 

χοκ σννιχρά6η ές τό τού πελάγους τών υδάτων δροηάβηΐ ηοη 6886 ηαΙιΐΓ&ηι &1)8({υ6 1ΐ7ρο8(αδί 86α 
ρ6Γδοηα. ΕΙ 60δ ςυί άιιαδ 6886 ίη ΟΙΐΓίδΙο ηαΙυΓαβ 
ορίηααΙυΓ 6ΐ ο1υ&8 1)7ρο8ΐ&δ68, υΐ Ν68(0Γίυηι, ίη- 
(1αο6Γ6, 6ΐ ηοη 1γ63 ρβΓδοηαδ δ6υ {Γ6δ 1ΐ7ρο8ΐα868 ίη 
δαηοΐα ΤρίηίΙ&Ιβ ϋίοεηΐεδ Γβρεηπ, δβά εΐ ^ηαΙυοΓ. 
ΕΙίηάε Οΐιαίοβάοηεηδεηι 87ηοάιιηι&ηα(1ΐ6ηιαΙίζαη(, 
υ1ρο(6 ςϋδβ άυ&8 ίη Οΐιπδίο 1ΐ7ροδΙαδ6δ 6δδβ άβ- 
οΓβνβπΙ : ί(α εηίηι δεουηάυηι 3ααπι άοοίπηαπι αρ- 
ρείΐαηΐ ηαΙυΓαδ. δαηοΐο αυΐβιη €7π11ο υ( δυοβ 
ϊ)8βΓ6δ60δ οοηιρίίοε αΙαηΙαΓ, 60 (χυοά άίχεπί υηί- 
ο&αι 6886 ηαΙυΓααι Υεπί)! ίηοαΓηαΙαπι, Ιιαηο νοοεπι 
ηοη ίη 60(ΐ6ηι δεηδα ςηααι ί1ΐ6 υδυρρ&ηΐεδ, δβά 
Ιιαηο η&ΙϋΓαπι 68δβ οοη(6ηάυη( 6&πι ςυαηι ροβΐ 
υηίοηεη οοηίυδ&ηι 6886 άίοαηΐ, ίηιο ίη άίνίηίΐα* 
Ο Ι6ηι οοηΥ6Γ8απι. 

14. ΗαΓδηδ ίίάειη ίαιρίβ Ιιαηο εγαη^εΙίδίβΒ 
Ιο&ηηίδ νοο6πι Εά1ιίΙ)βηΐ6δ : ΕΙ νβτδαιη οανο 
(αοίητη €$1 ; ίηνοοαηίεδςηε Ιιαβ 1)6&1ί ΑΙΙιαηαδίί 
νοο68 : « ΥεΛυηι οαΓΟ ΓαοΙηπι 63ΐ, υΐ 6ΐ οαρο βα* 
νεΛυπι ; » δβά 6ΐ 0Γ68:οΓίαπι Τ1ΐ6θ1οβ;υπι άίοεη- 
Ιεηι : « Ααάεο άίοβτβ Όεο δίηιίΐβιη βί ίαοίαπι ςαοά 
6δ( ν6Γΐ)αηι ίηαη^βηδ ; » 6ί αά ΙιβΒΟ βΓε^ΟΓίαπι 
Ν7δ8δβαηι δίο είοςαεηΐεηι: « Οηβηιαάηιοάυπι αοεϋ 
^υΚα ίη ηιαηδ ρεία^ο ίαιαιερδα ηοη ]&ιη &06ϋ 

ρΓ0ρΓί6(&(68 Γ6ΐίη6(, δ6ά 60ηνβΓ8& ^\ ^ΟΧϋΤΧϋλλΝλ 

6δΙ ίη πι&Γΐδ &ςα&Γαιχι ρτορίλΛνΑΧ^^ \ \\λ^^^^^ 
8&ηοΙί38ΐιηαηι ίϋαά οοτρ\λ& οοπιυοίΛνοΜ^ ^<\ιώΝΛ5δ^. 103 ΝI^ΕΤ^Ε (ΙΗΟΝΙ\Τ^. 104 ηοη ίΛΙΙΙ ΟβΓηί» ρΓΟρήβΙαΙβδ ΓβΙίηβί. » Αίςαβ βίο Α ΐ<ίίω/ι« • οντω ίΐ3 χαΐ τό πανα7ΐον έκ«νβ σώ/χα 

σνναναχραΟίν τί5 6ιότι;τι, ονχβτι έστιν έν τοις 
τ^ς σαρχός Ι^ιώιιασι, Και συλλογίζονται οΟτως • 
ώς ΈπίΙ ^ σ«ρς '/έ'/ο^^ζ Αό'/ος χαι όαόθίος, σννανε- 
χράΟ]7 τω Λόγω και ^ετίττοιήθη, πώς ^ννατόν ίΟβ 
λίγΐιν ^ύσβις χαι ουχί μίαν χαΐ ταύτην τίς ί•ό- 
τΐϊτος; 

ίε. Προς άττε/) άπβχρίνασθαι ίεϊ ώς ή χτιβτιί χοά 
πεοιγρατΓτιδ ^ύσις ιτα'λιν και |Ε*ετά τι&ν ενοΜτιν έττέ 
των ι^ίβϋν |Λε/Αένΐ3χε φυσικών ιδιωμάτων, ού^* όλως 
^εταβ).ι;θ2ΐσα εις το άχτιστον, και άσχηρ,α'τιστον καΐ 
συναί(^ιον τω Πατρί • ίιά ίε τιδν των ^νσεων εις 
άλλιιλα πε|9ΐ;ζώρι;σιν, τήν σάρκα θεωθι^ναι * τον ^ε 
θεόν ένανθρωτηςσαί γαμη * ει γαρ ριή τοντο ^οίιβ- 
ριεν, εσται άν τ:ςς τον Αόγον ρύσεως χατ' αυτούς, 

ΙυΓββ, ίηΟΓβΐηβηΙϋΐη, ΙαοΙαΙίο, (αοΐυβ, ί&ΐηββ, βίΐίβ, Β Χ«'ι ούχΙ τ;$ς έν Χριστώ άνθρωπίνΓ,ς ρύσεως, ΐφ αΰ- ΓβϋΟίΊη&ηΙϋΓ : € Οαιη ολγο ΥβΓίίυπι ί&οίαιη βίΐ βΐ 
1>οο ϋοη8υΙ>δ1αηϋαΙί8, 6ΐ ΥβΓίκ) οοιηΐΏίδΙα δϋ εΐ ΐη 
ί11ιΐ(1 €θηνβΓ8&, ςυοιηοϋο ροδβυηΐ ά\ο\ άιιβκ ηαΐα- 
Γορ, ηοη αιιίβπ) ιιηί6&, ςυ» βδΐ (ϋνίηίΙ&1ί3? » 15. ΑΙ ςαδβ βδΐ Γβδροηάβηάυιη : ΟΓβαΙα βΐ βηί(& 
ηα1υΓ& ηίΓδυηι βΐ ροδΙ υηίοηβπι ίη βυίδ ηαίυΓ&ΙίΙ^ιιβ 
ρΓορΓί6(&ϋΙ>υ8 ρβΓπιαηβϋ, ηοη οηαηίηο οοηνβΓβα ίη 
ίηοΓ6&1ϋθΐ 6( ίηβηίίιιπι 6( ίη Ρ&Ιπ βοΦίβΓηυηι. ΡβΓ 
ηαΙυΓ&πι αυΐβοι ίηνίοβηι αοοββδίοηβπι οατηβαι 
ιΐοϋιοαίαηι βδδβ, Οβυπι Ιιοηιίηβπι ΓαβΙυηι βδββ άί- 
οίιηαδ. Νίδί βηίαι ίά οοηοβάαηΐϋδ, ]ιιζ(α ίΐΐοδ νβΓΐ)^ 
ηαΙϋΓ» 6π(, ηοη αυΐβπι Ιιαηα&η» ίη €1ιηδ(ο ηα* ί&ϋ^αΐίο, Α^πηΙα, βρυΐυο], ΟΓαοί&χϊο, ββρυΚιίΓα, 
ιηοΓδ. 1(1 ϋ& Ρ&1π1)ηδ νίάβπ, ςιιορυηι ΟΓαουΙα ρρο- 
ίβΓϋηΙ, ΙβδΙαηΙϋΓ οβΙβΓα βοΓυπι βοπρία, η&(αΓ&8 ίη 
ΟΙιπδΙο ηοη οοηΓυηάί (Ιοεβηΐία ηβςαβ βοηνβΓδ&πι 
βδδβ ο&Γηβπι ίη άίνίηίΐαίβηι ; δβά βΐ νβΓΐ)& Οιρίδΐί 
άίδοίραΐίδ όβ 1.8Ζ81ΓΟ άίοβηΐίδ : ΜοΓίυυδ βδΐ, βΐ 
ραιιάβο ρΓορΙβΓ νοδ, ςυοηί&ηι ηοη βρ»πι ίΙ)ί.υΐηυ8 
ΓβριιΐΕη(1α ββΐ Ιιεεο νοχ : « Νοη βΓβηι ί5ί ^•?>) Οίνίηί- 
ίαΐίδ ? ΕΙ ςαοπιοάο Ιοοο οίΓουπίδΟΓίρΙυδ βδΐ ςυί 
υ1)1ςιιβ αάβδί βΐ δΐιρβρ οπιηία βδΐ ? δί νβΓΟ οαπηίδ, 
ςιιο πιθ(3ο ηοη δΐιηΐ άαβΒ ίη ΟΙΐΓίδΙο ηαΙαΓδβ ? ΕΙ 
ΙαοΓ^πίδΒ ίαζαπ ^ϊ^^Μλ βίΤαδβΒ, οβΓηίδ οπιηίηο 
βραηΐ, ηβςυβ άίνΐηίΐαΐίδ ; ςιιβπιαάπιοάϋπι ίιοπιίηί 
οοηνβηίΐ ίΐΐαά : « ϋΙ)ί ροδαίδΐίδ βαω ? » 16. Ουοά 81 ίά αάάίάβηηί, ηοδ, βί άυ&8 ηαΐυρ&δ 
άΐδΐΐηοΐεΐδ 1ΐίΐ1)ηβΓίΙ ΟΙιπδΙυδ, Ιιυηιαηααι ηβηαρβ βί 
άίνΐηαπι, οΓβαΙϋΓαπι αάοΓΕΓβ, ςυίρρβ ςιιί αηΐβ 
ΟΓβαΙαηι ηαΙπΓαπι ρΓθθί(1απια8 ; τβΐ δί πιίηίαδ,βδδβ 
ίάβπι βΐ αηηδ ΟΙΐΓΐδΙυδ βάοΓαΙοδ βΐ ηοη αάοΓαΙυβ. 
δίο Γβδροηάβηάυπι. Γίΐίυπι Πβί οαπι ΡαΐΡβ βΐ 
βαηοΐο δρίπΐη αάοΓ&πιυδ, δίηβ οοΓροΓβ &η1β ίηο&Γ- 
ηαΐΐοηβπι βχίδίβηΐβπι ; ηυηο Εϋΐβπι βαπιάβπι ίη- 
ο&ρηαίαπι βΐ οίίΓα άβίΐΕίβηι ίαοίαπι Ιιοπιίηβπι. 
ΕΙ δίοηΐ Ιί^ηαπι ίβηυβ ΙαοΙαί ηοη βδΐ ίηαοοβδδί- 
1>ί1β, ΐΕΐηβη, ϊ^ηο αάάΐΐο, ίηαοοβ8δ11)ί1β βΐ, ηοη 
ςυίίίβηι ρβρ δβ, δβά ςαία ί^^ηίδ αοοβδδίΙ. Νοη βηίπι 
Ηίτηί ηαΙυΓ& ίηαοοββδίΜίδ βδΐ, δβά οαΓΐ>ο, ί. β. 1ί• ξυσις, ή σπαργάνωσις, ή ψΐίλα'^τςσις, η ττεινα, ί 
ίίψα, ό κότΓος, ή άγωνέα, το τττύσ/χα, η ιπϊ στανρου 
πίξις, τ, τα^ή, καΐ ό θάνατος. Ότι ίέ και τρζς 
Πατράσιν ούτω ^ο/εΐ, ων τάς χρτησεις τ^αράγίΜη^ 
ριαρτνροϋσι τά, λοιπά τουτωνι συγγρά^ριατα α;^ 
σνγκεχύσΟαι τάς έν Χριστώ μύσεις ^ιίάσκοντα, ρΜ^τι 
ρήν |ΐετα7τοιΐ}θ^ναι τήν σάρχα εις βεότυτα.Άλλά χαιτοβ 
Χρίστου προς τους ;χα6ητάς περί τού Λαζάρου λίγον 
το< ΟΤΙ « Απέθανε, και χαίρω ίι' ύ|χας ότι ουκ ίίαυ» 
έκεΐ. « Τίνος νοίϊτεον το ρι^ΐ^α τό « ούκ^αην έχΐί; 
τα ς Οεότυτος ; Κ.αΙ πώς τόπω περιγραπτός ό παντατ•» 
τζΛρων και ύττερ τό πάν ων; Ει ^ϊ τϊίς σαοκός «νς 
ούχϊ ίύο μύσεις επΙ Χριστού ; Και τό έπι Ααζάο^ 
ίε ίάκρυον της σαρτ/ίος πάντως ?ν, και ούνί τ#ί ^*»- 
ζ* τητος * ώσπερ άνθρωποπρεπες και τό ερωτψ» « ^^^ 
τεθείκατε αυτόν ; 

ις'. 'Εαν ίε και τούτο πρόσθια σουσιν ύς, ίΐ ίΟβ 
μύσεις βιχβν ό Χριστός άσυγχύτόυς, άνί*ρ•»ΐΓώ»>7ν καΙ 
θεϊκή ν, όίρα. τγ κτίσει λατρεύο|^ιεν, ως κτιβτ^ πρβσ• 
κανούντες ^ύσει * ^ ει /χή τούτο, «?< οοί ό οιύτός 
κα'ι εΓς Χριστός προσκυνϊ;τός τε κβώ άπροσχύνΥϊτος • 
οΟτωσΙ λεχτέον • Τόν Υϊόν τού θιοΰ σύν τω ΠατρΙ 
και τω άγίω Πνεύριατι προσκυνούριεν, άσώ/χατον ρ^ 
προ Τϊ3ς ένανθρωτηίσεως, νυν ίε τόν αυτόν σεσαρχω» 
ρένον χαι γενόριενον άνθρωπον ^ατά τού είναι Θεόν " 
και ώσπερ ξύλον ψιλόν ουκ ίστίν άπρόσ^τον τ^ άψ^, 
Ίτυρϊ ίε προσο/χιλϊ^σαν, άπρόσίτον γίνεται ου ίι' 
εαυτό, αλλά ίιά τό συνΐ3|Λ|χενον αύτώ πύρ • χαΐ «ίχ 
η τού ξύλ6υ γυσις υπάρχει απρόσιτος, άλλ' ό β»- Ηβ^ηί ηαΙυΓ& 

Κηΐΐηΐ αάυδίυπί ; δΙο Ο&ΓΟ ςαοςυβ ρΓΟ ηαΙυΓα βαα ^^ θραξ, ίίτοι τό γεπυρωμ,ένον ξύλον • ούτως και ;^ σΑρ{ 
ηοη βδΐ αάοΓαηάα, ίη νβΓ5θ Ιαηίθη ίηοΕΠ13ΐΙθ &άθ- κατά /χ'εν τκν έαυτ;9ς γύσιν ουκ εστί προσχνιπϊτί • ταΙαΓ ; ηβο άίοίπιηδ ηοβ οαΓηβπι ηηάαπι αάοΓαΓβ, 
δβά ο&Γηβπι Όβί, ί. ο. Οβυπι ίηοαΓηαΙαηϊ. δβάΐιοο 
ςαίάβπι ίη ρΓΟΠίρΙιι βΐ ρβΓ οοπιρβηάίαηι. Υιγ αα- 
Ιβπι οΐίο ίΓυβηβ πιοΐία β δοΓίρΙιιπδ β&οπδ βχβπιρία 
ΑπηβηίοΓαηι ΙιβΒΓβδβδ ειαΐ άβδίΓυβηΙία αυΐ ΓβρΓΟ- 
1)δΐιιΙία ίη πιβάίαπι ρΓοίβΓΓβ ροΐαβπΐ. προσκυνείται ίέ εν τώ σεσαρκωρένω Λόγω • χ«1 «ί 
β»ααεν οτι σάρχα προσχυνούρεν ψιλή ν, άλλα 9ΐκΛ0 
θεού, ήτοι σεσαρκωρένον Θεόν. Ταύτα ώς έχ ι^ 
χείρου και έν έπιτόρω * ευκαιρία ίέ τις χρώρΜΜ(| 
και έτερα αν πλείω εκ τών ιερών Βιβλίων έιησνν- 
αγάγτρ, τάς τών Άρριενίων αιρέσεις χατασηρ^^βντί^ 
χαΐ τάς «ντιθέσεες αυτών ίιελέγ;ζοντα. ι^Ιοαη. ΧΙ; 13• 10$ ΤΗΕδΑϋΙΙΙ Ι.ΙΒ.' ΧΧ'; 166 Μ*^ ΝΙΟΕΤ^ ΟΗΟΝΙΑΤ^Ε 

εχίΐΒκοχχ 
ΤΉΕδΑϋΚΙ ΟΒΤΗΟΒΟΧ^Ε ΡΙΒΕΙ 

(Μαί, ΒΐύΙίοΟι. ηον. , 1. IV.) ΠΕΡΙ ΤΗΣ βΡΗΣΕΕΙλϊ ΤΟΝ ΑΓΑΡΗΝΩΝ. 

« . "Εστί Λ ΧΛΙ ίι μέχρ^^ του »νν κΛατοΟσα ).αοπ>ά- 
νος Βρυσχέΐοί τών-Ίσααϊϊλιτδν προ^ροίίόζ ης τον άντι-' 
χβίστου, Κατά7*ντ«ι ^ί βίττό τοΰ Ίσ^ζβ^λ τον β/, τΐίς 
"Αγβιρ τίχθίντος τώ Άβραάιχ • ίιόπζρ Άγαρ^ινοι χ«ί 
Ίσριαιί^ΐτακ τζροσστ/οριύο'^ται. Ιαόόακηνβνς ί'β αντοΟ; 
χαλοί;σ<ν ως εχ τ^ς Σ«/50«ς"κΓ>ονς (<), ίικ το ιίρ:?σ6αι 
ύιτό τίς "Α'/αο τώ «77*^ί*ί ^'' ^ !«<>,«{ χίνίν /χβ άϊτί- 
λυσΓ^. Οντοι αιν ονν, βί(ίωλο>ατοτί'σο»τες *κΙ προ^Γχυ- 
νήσαντι; τλ> έώσ^ό^'» «βτοω τ;5 *Α•οοίίτιι, ^ν οή και 
Χααί'.ρ (2) τ^ ϊβυτβί» έττωνόιχασαν -/Χώσσιη^ όΐτερ συ- 
(λοίνβκ αεγάλήν, «Α»ς αΓ> τών ΉροόΛβίου ;ζρόν«ν ιτόο- 
φοηιό>ς Εΐίω>.ο\«νρου* • από ίΈ Ήρϊίκλιίόν και θ^^ρο 
^ίν^οττρβ^ήτης α»νΓθ!ς α*ε^3η Μ<»β?αί^ 07οα«ζοΐΑΓίος:, 
δς περιτυχώ» Εβραίοι ς και Χριστιανοί; ^^Βΐ•^ *Αρατ7θϊς ΟΕ δυΡΕΒδΤΙΤΙΟ^Ε ΛαλΒΕΝΟΠυΜ 

ι. Ρ6Γ$:6ν6Γ&( αβςυβ αά Κοάΐβι^ι^ιη (ϋβοι ρορϋ» 
ΙοΓυιη άβοβρίπχ Ρβίίρίο Ι^ΐΑίιΙιεΙιΙ&γυιη ςυβ^ί ΑηΗ- 
βΐιπδϋ (ΐαί(1απι ρΓίΒ(ηΐΓ3θΓ. Ηί ^ηυβ (ΙπουηΙ αΐ) 
Ιδίηαίιβίο; ςιιατη Α^αΓ ΑΙ)Γα!ι&ιιιο ρ^ρ(!ηΙ ί §&γτ&^ 
06ηο3 αυίοιη 6ό3(}οηι αρρβΗαηΙ, ςιια<«ί α δαΓΓα να- 
ουοδ, ρΓορίβΓΟΕ ί|υθ(1 Κ^ατ άίχβηΐ αη^βίο, ββ α 
8α7Ύα υααιατη άίηιήΒαηί. Ηί βΓ^^ο οΰΚιΐΓ ίάοΐοΐλ- 
ίτίοο λάϋΐοΐί, 6ΐ ΙυοίίβΓυηι αΒίηιιη Ύ^ηβη» &(}οΓΑα- 
(68, ςααοι ('.Ιι&ΕπαΓ 3ΐια ϋη^α ηοκηίη&ηΐ; (ΐιιόθβΐ- 
^ηίίιο&Ι ηια^η&ιιι,'υβςΐιο αά Ηβ^ΰΙΗ (βιηροπι βΐηθ 
'(!α1)1ο βΐΐιηίοί ίηοΓ&ιΐΙ. ίΐβΓ&οΙίο ααΐοιη Γο^ηαηΐβ βΐ 
(Ιβίηοορβ. ρ8βυάορΐΓορΙιβ!& βχοΓίυβ βδΐ ίρ?ιί« ΜοΙια- 
ιηβιΐβδ ηοιηίηβ. (ΐυί ΰοηνβΜ&ηί οαιη νϊβ^ΓίΡΐβ, βΐ 
ιηοχ ουιη ΓΙΐΓίδϋαηίβ ΑΓίαηίδ αβ Νβ^ίοΗαίτίν, υη• ΑΛΙ "Νιβτοοϊ.οηιοΐς,άπβνί'αχόθεν άρνσά^ΐίνβς έξΊου^αίων « άίςαβ ΙΐαίΙΠΟΠβ, α ]ϋ(1{6ί9 ςαίάβΠ) 1)61 υΠϋ&ίβίΑ, 

6ν Λ Αόγον και Πνίϋαα χτι- δΙ) ΑΗ&ηίϋ ΥβΓΪϋΙΐη βΐ δρίΠίΠΙΠ ΟΓδΑΐ^-ΑΛ (ϊίδΟβΤΜ, ^ίν μοναρχ^ίκ», «ξ *Αρβιανων 
βτά, άττό Λ Κεστόρϊοίί^ων €αΒρ9Λπ9\τίριίνη ^ ττ,-λ τι ΐΓορ• 
^ιάν και Καινι^ν Δ'ία9];χ9ν έττύθύν, και τ<νι \\σϊίά¥& 
προσβ/Αίλνσαί ^«&να*?οντΐΓ, ί^ίαν σύνίστ^σεν α?οί7ΐ9 • και 
ηροψάσει ^1}9εν θίοσί^είάς τ6 ε$9ύζ νποτηιίϋτας, εξ ού- 
ρανών */ραγίίι* ύίτό τον'θίβδ κατινιχύι^ναι ιταρ* αυτόν 
ίΐδβρύλληίΤβ • τήίά ί« σνγγράίΐΐίΛτν, ίν τώ τοιούτω βι- 
€\ίω ίια^ταράςα; 7ί7ώτ^ άξια, τό σί^ας * αντοΓς ττα- 
ρ«$»κ«. 

β\ Λβ7•ι £να θ<όν ΤΓ^ίητιον .των όλων ιιναι μιΙ^ε γεν- 
ν^ιΘέντα ατ^τε^ν)^ενντΐίΧ9τ9ί *'λέγιι τόν Χοιατόν νίρν βι* 
ναι τον Θεον, κβμ πνιϋ^,αιαντον,χτιστόν ^ϊ χχΊ ^όνλον * 
χαι οτι έχ Μαρίας της κ^ε^ψςς Μωνσέως χαϊ *Καρών 
ά'^{^^ σποράς έτίχθη. Ό γαρ Λό'/βς, ^υσί, τον θεού χαι α ΝοδΙοηαηίδ ίιηΙΙΐΡορο1αίΜ»ΐϊΐ, ιβ! νίϊΐιι» ηονϊτπκιπβ 
ΙβδίΗτηεηΙϋΐη ρ6Ρ0«ιτβΉί, €ΐ !Αϊ»ί1ίίιίί ΰϊϊηβ Αη'^ηο 
ιηοηαοΐιο, ρΓορνίαιη οοηβανίΐ ΙΐδΡίβδίηι. Μοκ^ηβ 
Γ6ΐί5ίοπί8 ρΓΓΡίβχΙϋ, 8α1κ)Ρ(ϋηαΙο ρορπίο, άβ οοεΙΒι 
βοΐ 8β (Ιιιΐι 1883111 ά Οβο ββτίρίαραιη ϊΐίοϋΐανίί :* 'βΐ 
6αρίΙϋΙίδ αϋοιιιο! ίη 60 ΗΙ)γο 6Χ&Γ&ϋ8 τίβυ (^ίί^ΐβ, 
Γβ1ί^ί09ΐιπ3 ουίίϋΐη Λδδβοΐίβ ΙτλίϋάΙΙί• 

2. Βίοίΐ ιιημιη τβνητη οαιοίααι ί^οίοτβια, ηβ^αβ 
^6ΐ)ί(ϋΐη οβςυ« ^ίβι^πΙβΟ}.. ΟίοΚ αΐιπβίαπ). Αΐίαι» 
βδδβ 0οί, δρίΓίίαπιςμβ β]ιιβ, δβύ, ΟΓββΛίίπι :»<? ,βίϋτ- 
νυιιι;6ΐ6Χ ΜαρίΑ Μο^^ΐβ αίςαβ. Αατοχ)ίΑ.δθΓθΤ« 
»1)δ(ΐϋβ δβιηίηο ηα(\ιιπ. Ν^ιη ΥβΛαιη, ίχκιυίί, Ββί τό Πνενρια (ίσηλθιν |1$. την Μαρίαν ^3), χαί εγένγΐίίσε Ο αο βρίπίαδ ίηίΓΟϋΙ ίρ ΜούτίΑΙΟ, Ρ0ΐ€ΰΡί((ΙΙ2|^ϋΐΑ ΐ€1δαχα τόν 'Ιτοσονν, προ^ντιον οντά χλΊ ίον>Λν τον ΟίΟν. 

Ιουδαίοι (Γ< παρανοαι;σαντβς ηΟεΙησαν αντόν σταυ- 

ρωσακ, και χρατ^σαντις έστανρ&ισαν αΰτοΰ τήν σχ^αν. 

Αύτ^ς ^« ό Χριστός ονκ ΙστανρώΟη, ^ησίν, ούθϊ απέ" 

0«Μν * 6 7«ρ ^ι^ς (λαβιν αντόν «ίς τόν ονρβνόν ^ια τό 

γίλιϊν «ντον. Και τον'Το ίβ λβγ**» ©^Η τον Χριστών ανίτ 

"Μόντνς §2ς τονς ο^ρανον(, «π^ρώτ,ιοσιν αντόν ό.^εόςλβ^ 

1^ • "Ο ΊνσΑίτ^ σν ^κηας τόν λόγον τούτον, ότι Χίος 

<9^ι τ«9 βιον χαιβιός^ Άιτεχ/λίΟ^ι φηνιν,^ό Ίι^σονς * νοίαβραοί ϋΐυολ <?ΓΐιοΙβ80Γβ, βοςα^ ΐ)οΐίϋ υοηηί&ί 
υιιιΙ)Γαιχι 6]ϋ3 οηχοίΑχιβπιηΙ ;= ηαηι« Ροαβ ϋ]ιιιχΐ:ί]| 
οοβίυιη χυδίυϋί^ ^ιιί βυιη ί1ϋί&β)>α1. Ηοθί;θ1ίαηΐ:ίϋ- 
οί(, ςαοά εΐΐΓίδΙυΐΰ ϊη χοβίοβ <1β]&ϋυ<η. ίηΙβΓΓο^α- 
νβΡΑΐ ΒβοίΒ αίοβη^ : 0^ α^^ιι, Ιιΐηβ (ϋχίδΐί, Μηαχ 
Β6ί Ιθ 6886 &ο Βθιΐιια ? Οαί ΜδροικΙίίΓ ^Γορίΐίιΐβ 
«8ΐο χαίΐιί, ϋοιηίηβ, Ια Λοίβ. «ΐβι Ιιοο ηοη,. <ϋχί88β^ • ι ' ίΟ 8ορϋ>βη(ϊϋτϊί1}8.4ΰ6ρόΙίαδ βδδέ'Ι Γβτ^^ίοιενο^ίς. 
§6α βηίιη ίηβρία τίάβΙιΐΓ Ιι^εβ βΐ^ιηοΐο^α. ϊ(3) Βί(ηΙ Ιιόο €Τ&βΗ^^ό1ιιΐϊή'\ί(ϊβ8'^πΓ^•χΧί,-δ1. /η 
Μαήαηι ηιιχ τηηηϋατη Ββνναηί νηΐνανι βίΑαχϊΐ \η- 
(•2) ΙίΛ οοάβχ., Χ^ί^νΜΠί πιβϊκίμιη ββΐ τη ριΐρ .^ι,.^^ ^ΐί(/1αΐίΐηιμ8 ιίβ 8ρή'ίία ηοείρη (ίινανμν. \^«ν\&ν ί^^ν "οο- 
η&ιη ΑΓΕΐ)ίοβ ναήβ βΙΓβΓίατ, οΑαίαΓ, οαδαΓ, οΑο- εαιηίηΒβάιη βί '/ιΙίύηί ύί\ι% χη ταυταείιΑνηη ώηινΚ&ν* 

Ρατιοι^ι θΈί. αι. «ι 107 ΝI^ΕΤ^ε ^ΒΟΝIΛΤ^ε *β? 
8οίο (ο Ιιιιηο ββπηοηβιη ηοη ββββ ΙοβυΙαιη. ΑΙια* 
ςυβ ιηυΐΐα ιηοηβίΓΟΓαιη 8ίαιί1ϊ&. π^υςιιβ άΊ^ηα ία 
60 1ί1)Γο 80Γϋ)6η3, 1ΐ{Ρ0 α Βθο &ά 8β άοιηίββα ^1ο- 
ηαΙαΓ. 

3. Νο1)ί3 Υ6Γ0 Γορ:αη(ίΙ)ΐΐ9,0υο(1ηαοι 6$( (βδΙΙιηο- 
ηΐυαι (1αΙ«ί ίρ8ΐ α Οβο δοηρΙυΓΛΐ ? νοί ({υίίϊ ρρορίιβ- 
1& Ιιιιηο ίαπΌοΙαιαιη ρΓορΙιβΙαιη ρπρίΐίχϊΐ ? ίηδα- 
ροΓςυο ί1Ϊ66ηϋ5υδ, Μο^δοηι ία 8ίαα πιοηΐβ, αηί- 
ΥίίΓδο δρβοΐαηΐβ ροραίο, 1π ηαΙ)θ, ίί?ηβ, ΐ6ηβ1)Π8 
ρΓοοεΙΙ&ςαβ αρραΓβηΙβ Οβο, Ιβρτοπι Γβοβρί<?8ο ; ρΐ'ο- 
ρΐΐθΐαδςαβ οαιηβδ α Μο}*δ6 βΐ άείηοβρδ άβ ΟΙΐΓίδΙί ό Βεός • οΓία δτι συ οΰκ (4) ίΧν/ζς τόν λό^ον τούτον. 
Και βΤλλα ποΛΑχ ΤλΟοετολογών έν τ^ τοικύηι νυγνμαφϋ 
7*λωτος άξια, ταΰτα παρά το« θίοϋ ίπ* αντόν χ«Τ£ν«- 

χθ^ναι ^ρυάττιται. 

•/. Ήαών Λ Λεγόντων, ΚαΙ τις ιστιν ό μφτυρύν 
ότι αύτγ γρα^ήν ίίίωκβν ό θίός ; )? τις τδ» τ:ρο- 
^ϊίτών προβΪ7ΓΓ> ότι τοιούτος «νίσταται 7Γοο^^τ;οζ ; «ά 
τούτοις αύθις ιπι^ερόντων ότι ό Μωϋστ^ς χβιτα τ6 
Σίνα ορός ίπ' όψιι παντός τοΰ λαοΟ €ν νλββλν χαΐ 
πυρ ι χαΐ γνό^ω χαι 9υ<λλγ} ψοίνέντος τού βίου έ^β'- 
ξατο τόν νόαον, χαί ότι ποίντες οί προ^^ζται ίαώ 
&ί]ν6αΙυ ν&ϋθίαα(θ8, ίΟΓβ δΟϋίββΙ υ( Οβαδ Οβίςυβ Β Μωϋσιως χαί χαθβξ^ς άρζα^Ενοι ρίΕρι της τοΰ Χ/Η- Ρί1ίυ3 ίαοαΓααΙυδ ΕάνβαίΓβΙ, ϋΓαβίϋ^βΓβΙατ, αιΟΓβ- 
ΓβΙατ &ΐ€[αθ ΓββαΓ^βΓβΙ, βαοιςαβ ]αάίοοηι ββδβ νί 
▼ΟΓαιη &β ιηοΓίυοΓυοι ; ιηοχ &άΙιαο αο1>ί8 άίοβΓβ 
ρ6Γ(;6η(ί1)α3 : ΟαΓ αοη Ηα ρΓορΙι^Ια γβ^ΙβΓ &Γΐνβηί(, 
\ι( ο®(6Γί άβ 60 (68ΐα1ί αη(οα Γ> ί}<86ηΙ ? δβ<1 ηβο 
οαιαί1)α8 νο1)ί3 οβΓηοηΙίΙ)η«5, αΐ Μο}'^ί, ροριιΐο 
οιιαοίο δρβοΐααίο, 6( ίαηιαηΐβ αιοαίο Ιβ^βιη Οβαβ 
άοάϋ, ΜοΙιαιηεάί ςιΐ0Γ[ΐΐ6 νβδίτ&ιη Ιιαηο δοπρίαραοι 
οοηίΓαάίΙααι, ιι1 νο» (ΐυοςυο Γϋαιίαπιοηΐο αΐίςαο 
ηΙΙβΓβπιίηί? Νο1)ί5, ίαςααηι, ίΐα (ϋοοηΙίΙ>υ8 ΑβαΓβαί 
Γβδροηιίεηΐ, (ίΐιαοαακϊαβ νυΐΐ, Όεααι ίαοεΓβ. Κβ- 
ρΙίο&ηϋ1)α8 ηο1)ί3 : Εςαίάοπι Ιά ρΓθΙ)θ δοίαιαβ, 
ςιΐΦπαιαδ Ι&αιοη ςαοαιοιίο δοπρΙιΐΓίΐ α(1 ρΓορΙιβ- 
ίαπχ νβδίΓΐιπι νβη6ΓίΙ? Γβδροαιίβηΐ, βο άοπηίοαίβ στοΰ παρουσίας προΐϊγόρευσαν ώς Θιός Μν χαΐ βην 
νίός σαρχούρενος ιηξει, χαΐ σταυρωθησιται χαΐ 6«- 
νατωθησιται χαι άναοτιίονται, χαί οτι χρετής οντις 
ζώντων χαι νεχρων εττιν * βετα προστιθέντνν Ιη 
Πώς ού;^ οΰτως ν^θίν ό προψήτΐίς ύ^ών, αλλοιν ιεκο- 
τυρούντων περί αύτοϋ ; αλλ* ου^β πάντων ΰαών ορώ»• 
των ό Θεός, ώς τω Μωϋσιΐ ^δλεποντος παντός τ*δ 
λαού χαι χαττ^ιζο^χενου τοΰ όρους (^ε^ωχε τόν νόμον, 
χάχείνω τΐίν γραψΐίν ίν ^ατε παρέσ;ζΓ</, £ν« χβΙ 
ύ|χεΐς τό βέβαιον •χΐ)Τ£ ; αποκρίνονται ότι ό Θιός 
όσα Οε^ιι ποιιΐ. ΛΓ/όντων ^ε ιηριών ότι Τοϋτο Μ^ 
η/χεΐς οί^αμεν, αποκρίνονται ότι έν όσω έχοιμΜ 
κατέβι; ν ηιρΛψν έπανω αύτον * και Τό γελοιώ^ιςι 
λέ'/οαΓ/ ϊόμεϊς προς αυτούς^ ότι, έπει^ι^ χοι/£βΜΜνος βοήρίαταιη άβδαροΓ βί Ιταίΐιίααι. Αίςυί Ιιοο πιϋοα- Ο έ^εςατο τ;ον '^ραψ-ην, καΐ ουκ ^σΟετο τ^^ς Μργ'^^* Ιαιη 68ΐ, Γ68ροα(ΐ6Πΐα3 ; βΐ ςαί& ιΙοΓοιίβαδ δβπρία- 
Γ&ηι ΓθοβρίΙ,ηβςυβ β)α8 Γβί ββαβαπι 1ι&1)υίΙ, ρορυΐα- 
Γθία 6ορΓονβΓΐ)ίααιοοηιρ1βΙααι ίαίΐ. Οαπιςαβάβαυο 
&Ι) ϋ9 δοίδοίΙ&πιιΐΓ, ΟαΓ Μοίι&αιβάβ νοΙ)ΐ8 πιαηάααΐβ 
ίηΐιαβ νβδίΓδί δοηρΙαΓα, ηβςαίά ίαοίαΐίδ &αΙ αάαιίΙΙα- 
ϋβ &1)8ςαθ Ιβδίϋ^αδ, οαι*, ίαςυααι, αοα βί άίχίδΐίδ : ΑΙ 
ΙαρηοΓ 1β8ϋ1)αδ ΕρρΓθΙ)α ίβ βδδβ ρΓορΙιβΙααι, βΐ α 
Ββο νβηιρβ ? βΐ ςαβΒαααι δοπρίϋΓδί ϋβ Ιβ ΙβδΙβΙαΓ ? 
Ιαηο ραάοΓβ δυβυβί βίΐβαΐ. Νοβ ααΐβαι ]αΓβ ιηβηίο- 
φΐβ ίίΐίδ (ϋβίηιηδ : Οαοαίαηι αχοΓβαι άαοβΓβ Ιιααά 
ϋοβία^δςαβ *β8ϋ1)α8, αβςαβ ηιβΓο&η, αβςαβ βηιβ- 
Γ6, 6ΐ ηβ οδίηαπι φΐίάβηιααΙρΓββάίιιαι δίαβ Ι68(11)α8 
αάςαΐηϋδ ; ββά υχοΓββ, βΐ ρΓ8Β(ϋ&, βΐ α3ίηο9, 6ΐ Γβ- 
1ί(Ιιι&, ρΓ8β8θηϋ1)α8 Ι68ϋ1>α3 οι&αβίρΐ 1ι&Ι>θ(ί8, χη&ΐβ εις αυτόν επλνρώθΐ} τό τ'ξς ^νμώ^Όυς ιτκ^ιμίκς. 
Πάλιν νμών ερωτώντων, Πώς αυτού ΐττίίλβφιένον 
ϋριΐν έν τ^ 7Ρ^?ί ΰρκόν ραη^'εν ποιεΐν ^ ίέχι^ΒΛΐ αν^ν 
ΐιαρτύρων^ ουκ είπατε αύτώ ότι Πρώτος «ύτός βιπό- 
^ειξον ίιά μαρτύρων ώς προ^ιότ^ς «, *•^ •^^^ ββοΟ 
έςνλΟες, καΐ ποία '^ραγιη μκρτνρίΐ ΛίρΙ σοΟ ; σιω- 
πώσιν αίίούαΓι/οι. Προς ους εύλόγ^ζ Ϋ^Ρ-'^'» Έϊ^βι^ί 
γυναίκα γ^ααι ουκ εξεστιν άνευ μαρτύρων, ούσΐ 
άγοράζειν, ούίε κράσΟαι, οτ7τ« Λ ύμεις αντοί χοκτκ- 
^ίχίσ$Λ όνον 7] κτι^Ιμα ζΐίρΜρτνρνν όντα, αλλά χαΐ 
γυναΐχΛζ και κτήματα και όνους και τα λοιπά ^εά 
μαρτύρων κτάσΟε, κακώς άρα μόνην τήν ιτέστιν χβά. 
τήν γρα^ήν άμάρτυρον ίχ•τι ' ό γαρ τβύτΐϊν ύμΖ» 
παραλούς ού^αμόθεν έχει τό ]3^«ιον • ουίέ ης ιτρο- ρτοίβΰΐο ΒΟΐαηΐ Μβΐη αίφΐβ δΟήρΙαΓΟίη ίαΐββίαΐ&ηΐ ο μάρτυς αυτού γνωρίζεται, άλλα κοιμώμενος &#έξ«Γ• 

^6η6ϋ8 : η&ιη φΐί Ιιααο νοΜβ {τ&άίάΚ, ηαδφίαηι ταύτυν. 
1ι&1)βΙ ΔΓΟίΐίΙ&Ιβιη : ηβςαβ α11α3 ΙβδΙίβ ρΓββοβδδϋ, 
86(1 1ϋ)Γαιη άοπηίθΟΒ Μοίι&ιηβάβδ ΓβοβρΚ. 

4. ΑρρβΠ&ηΙ ΥβΓΟ ηο3 &8806ΐ&η(68, ςαι& Οβο, ιι( 
&ίαηΙ, δοοίυιη &ά]ιιαβ;ίοια8, άυιη €1ιπ8(αιη άίοί- 
ιααβ Οβί Ρϋίαιη αβ Οβαοίΐ. 0α15α3 Γβ8ροα(ΐ6ΐηα8^ Ιά 
βοίϋοβΐ & $βΓίρ(αΓ& 8&0Γ& ρΓορΙιβϋδςαβ Ιτ&άίΙαιη : 
τοβφΐβ ίρβί, υ! 06Γ(6 «βΟτιη&Ιίδ, ρΓορΙιβΙαπιηι 
ααοΙΟΓίΙαΙβιη αάπιίηίϋδ. 8ί βΓ^ο ρΓανβ άίοίπιαδ 
Οιτίβίαιη Οβί Ρίΐίαιη, ρΓ&?6 ηϋφΐβ ίΠί άοοαβΓοαΙ ^. Καλουσι (^'ε εμάς έταιριαοτάς, ότι, ψΛ&Ί^, έτϋί* 
ρον τώ Θεώ παρεισάγομεν, λέγοντες ειναε τόν 3^ 
στον Υίόν τοΰ Θεοΰ και Θεόν. Προς ους ψΛμΜ9^ Μ 
Τούτο II ραγίι και οί προφίϋται ιτ«ρ«^<^ΜΧΐΕ9ΐν * 
ύμβίς ^ε, ώς ^ιισχυρίζεσθε, τους ιτρο^ήτβς ^έχ^σΦ», 
£ί ούν κακώς λέγομεν τόν Χριστόν ΐίόν θεον, χβοι«ς 
άρα εκείνοι ϋίίαξχν και παρε'^ωκαν :όμιν• Κ«έ πΛζ (4) ΙΐΕ (2ιοηίΛΐ« οοάβχ άβααο & χηβ ίηβρβοΐαβ. ΑΙ ίη δρίοίΐ. 6( ΓβΙτο ρ. 349, η. 4, ζηβαάοδβ ίαβηΙοΐΒί*- 
8Α ρΕτϋουΙα ηββαϋνΛ ούχ . 
.■* * . 

■-■*■■.' ■ ■-'.' ΊΉΕδΑϋΒΙ υΒ. XX ϋο Γών γ«σιν, ότι ΥιχιΣς βί Χ/ϊ£<Γτι«νοΙ τους πρβ- Α '\ά, ηο1>ί8φΐθ ΐΓΛ(1ί(1βπιηΙ. Νοηηαΐΐί βΙίΛΐη ίΙΙΟΓΙΙΐη Κΐ^Ύί^ο^Ή^οαχις τά τοιβντα ττροτιβιέκατε • 
Γι, ότι Οί Έβρβίοι ^ίσούνης ύαάς Ιπ^ανησβτν, 
Γ0 τών πρβ^ί^τών 7Ρ«ψβο'•?» ϊ^« **^ ίϊίΑί'ί 
*ιθα. ΠΛιν ίί ^^"ί**^ ^Ρ^5 αντβν; • 'ΥμίΙς, 
ις βτι ό Χριστός Λόγος έστι τον θιοΟ καΐ 
χ βντοϋ, πώς λοιίορίϊτβ τιαάς ώς ίταιριαστάς ; 
Β Δόγος χοΜ. τό πνιϋαα «χώριοτά «στι τοϋ έν 
υχ«» * II ούν ίπΐ τώ β(ώ έστιν ό Αόγος αΟτον, 
&τι χοά θίός ίοτιν • ιι Λ βκτός τον θ«ον ό Λό- 
βτ5* ι^α^ς, ό θίός χαί αττνονς • ονχονν ^Γ>/ον- 
κιοιάζειν τόν θβόν, έχο*^ατι αυτόν, Κριίσσον 
ν|*άς λίγιιν ότι κταΐρον Ι;^«ι, ί χότττβιν αντόν, 
; λέβον ^1 ξνΑον ί τι τών οκναινθήτων παριισά- 
Όστ* ύρίδΐς ρι'βν ^βριάς ψΓ-»ίυ7ορβνντβς βτβι- &ίυα1 : Υο» ςυίίΐβιη €1ιή3ΐΐ8ηί ρΓορ]ιβ(&5 &1ΐ6^οποθ 
ιηΙβΓρΓθΙ&ηάο, Ιι&ηβ (ΙοοΙπη&ιη ίηίαϋβϋβ. Λΐϋ (Ιί- 
ουηΐ : Ηβ1>ΓδΒί ΙιοβΙββ νββίτί νοβ άβοβρ^ΓϋηΙ, 1&ϋ& 
Ιαοςυοιη ρΓορΙιβΙίοα δβπΐιβηΐββ, α( ηοβ ςυοςυβ 
νοΙ)ί9βιιιη άβοίρί&ιηυΓ. νίοίββίιη ϋΐίβ ηοβ άϊοίιηυβ : 
Οαααι νοβ Οιή^Ιαιη ΥβΓ^υιη Οβί βριηΐυακιυβ 6^α9 
άίοαίίβ, οαΓΠοΙιίβ οοηνίοί&αιίηϊ Ιααςυααι &(Ϊ8θθί&ιι- 
(ΐ1)α8? ν6Γΐ)υιη ςυίρρβ αο δριηΐυβ ββρ&Γ&ήηβςυβϋαΙ 
αϊ) βο ουί η&ΙαπιΙϊΙβΓ Ιι«Γβα(. 5ί βΓ^ο ία Οβο ββΐ 
νβΓ[)ϋΐΏ 6]υ8, ν6Γΐ>ιιαι ςυο€[ΐιβ ϋβυβ β8(. Ουοίΐ >ί 
βχ(Γ& Οβαιη 68(, α( νθ3 ρα(&(ί8, ϋβυ» οβτΐβ $ρίη(α 
οαΓβΙ. ί^ίΙϋΓ ϋααι &(ΐ8θοί&Γθ ϋβυιη (ΙβνίΙαΙίβ, ίρβαιη 
ιηαΙί1ϋΙί8. ΡΓ<Β8ΐα( &α(6ΐη 8θοίυιη 6( ίΐΐΐ &(1ΐΗ5υ6Γ6, 
ςα&ιη βυαάβιη ίιηΐΏίααβΓβ, βΐ οβα Ι&ρίάβιη νβΐ 1ί- ις χ«>ιΐτι• ηριιΐς ίϊ άλυθευοαίν χόπτας νιιάς β ^ααιη ΑΙΐΙ οΐίαά ςϋΟ(1νί8 ίη86Π8&(υΐη ία<1υ06Γ6. /ορινοντβς τ•ν Θιου. Διαβαλλονσιν ναοίς ιι^ωλολκτρας προσχννοϋν- 
>ν στανρβν χαί τιδν «ΐχόνα τοΰ Χριστον χβι τών 
, ά £χ<Γ>οι βίιλύττονται • χαί φαοΛ προς βιύ- 
Πώς ύ[ίεΐς λί©ω προστρίβισθί χατά τόν Γαβα 
(λών, χαί γι\ίΙτ$ τόν λίβον τοντον άσρίΓνοι ; 
νίκς ρΐίτν αυτών ^ασιν ότι «πάνω τοντον Άβραάα 
τ(ασ£ τ^ "Αγαο . άλλοι ί'ί, ότι αυτόν προσίίιςσι 
Μί^Αη'λον ρι/λλων θύειν τόν *ΐ7ακχ• Και προς 
ς άποχρινόαίθα * Τίς Γρα^ίς λτ/ονσης ότι 
%ν αΚνώ^κς, χαΐ ξύλα άγ' ών ιίς την όλοχαρ- 
» σχέσας 'λ6ραά{Α έπβθιιχβ τώ Ίναόκχ, χαι ότι Μβαϋαιίηί ίΐαςαβ ουιη ηο9 &ά8θοί&ηΐ69 νοο&Ιίβ : 
ηο8 βοηίΓα νβ?β (ϋο1ΐΏυ8, οαιη νο8 Οβί οβΒ8θΓ68 
αρρβΙΙ&πιυβ. 

5. ΤΓ&ί1ϋοαηΙηο8 Ιαηςυαιη ί(1ο]ο1αΐΓα8, ςυία οηι• 
οοιη &(1θΓειΐηα8, ΟιπβΙίςαβ 6(8&αοΙθΓυιιιίιιι&βίηβ8, 
& ςυί1)α8 ίρ»! &1)]ιοΓΓ6ηΙ. Νθ8 νβΓΟ Γβ8ροη(ΐ6ΐηα8 : 
6αΓ &αΐ6ΐη νο8 Ιϋρίίΐί αίΐνυΐνίιηίηί ίιι νβ8ΐΓ0 6&- 
ύαΐΐια, &(ςα6 ίΐίαιη Ιαιη 1ίΙ)βηΐ6Γ οδουίαιηίαί ? ΑΙ- 
ςαβ βΟΓυιη αΐϋ (ΙίοαηΙ, 8υρΓ& Ιιυηοίαρϋβαι ΑϋΓα- 
Ιιαιηαιχι οαοι Α^&γθ 6οηοιι^αί886: αΐίί β&ιηβίαιιι αά 
Ιιιιηβ &11ίςα88β οαιη ΐ8&αοαιη β88β( ίιηιηο1&ΙυΓυ8. 
0ιιίΙ)ΐΐ8 Γβ8ροηίΐ6ΐΏα8 : Οαοηί&αι δοπρΙαΓ& άίβίΐ 
ιηοηΐβαι ϋίαιη ίαί836 ηβιηοΓθ8αΐΏ,δθίδ8ί8(ΐαβ Ιί^ηίδ 
αιΐ 5&οπ6οίυαι Αΐ)Γ&Ιιαιηυαι ίΐΐίο ίιηρο8υίδδβ 18&&- Γ&ίν παίδων τίίν όνον χατίλίπι, πόΟΓι; ύαΐν τό ^ ουιη, 6ΐ βοιηιηεικίαΐ&ιιι ρυβΓίδ Γ6ΐί(]αΪ88β &8ίααιη ; οντ« γάρ εχεί ξύλχ ^ρυαώ^η χηνται, ούτι 
?ιο<^Γ^ονσιν * αιδούνται ονν. 'Ο^ως γοισιν βιναι 
(Βον τον 'λζραίία, χαί ιπ* οτ^τοΰ σννονσιάσαι 
ιΐ, χαι βτι την χάαηλον αντον προσί^ητιν. 
βνχ α'ί^έϊσΟί^ άλν ηαάς Γ)Θννιτι ότι τόν σταν- 
)ΰ Χριστού προσχυνοϋΐλίν χαι π^ν ιΐχόνα, ^ι' ών 
«ων ισχύς χαι διαβόλου χαταλνιται πλάνη ; 
ς Λ όν 3»ασι λίδον, χι^αλή τί5ς Ά^ροίίτης έστιν 
>σιχννονν^ ην ίη Χααάρ προσηγόοινον • ΰψ* ον 
ι^;^ρι ννν έν γλν^£οος άιτοσχίασ/χα ταύτης τοις 
ώς χατανοονσι μαίνεται. αηϋβηαιη ΪΒΐίΒ νοΜδ αυ^δβ ? η6ι]αβ βηίιη νβδίτο ίη 
Ιοοο 8αη1 Ιί^αα 8ί1ν68ΐπ&, ηβςυβ ΐΓϋαδίΙϋδ &8ίαο- 
ΓαΐΏ. Αά ΙΐΐΒΟ 8&αβ ρυάβϋαηΐ; ρβΓ^ααΙ Ιαιηβα (1ί- 
06Γ6, Ιαρί ]6ΐη ΠΙαπι Αΐ)Γ&Ιιαιιιί βδδβ^ ϋ)ίςυ6 οαιη 
ί6ΐιιίη& Γ6ΐη 1ι&5υί886, βΐ οαιηβΐϋΐη ίίΐίο αΐΐί^&βδβ. 
Αββ νβΓΟ νο8 ηοη ραάβΐ, 8βά ο5]υΓ^αΙίδ ηοδ ςαί 
ΟΙΐΓίδΙί βΓυοβιη α((}αβ ίιη&^ίαβοι νβηβΓ&ιηυΓ, ςυί- 
1)118 όβΒΠίοαυιη ροίβηϋα (1ί£ΐΙ)ο1ίςα6 ΓΓ&αδ ρΓΟβΙβΓ- 
ηί(υ?? Ηίο ααΐβζη, ςυβιη άίουαΐ, Ιαρίδ βαριιΐ 68ΐ 
ΥβαβΓίδ, ηα&ιη οοΐυηΐ, ςααιηςυβ βϋαιη ΟΙι&ιώ&γ 
αρρβίΐ&ηΐ: βχ ςαο Ιαρίϋβ υδςαβ &(1 Ιιυηβ άϊβαι 
ρΐαβϋοο ορβΓβ 6ζρΓ688α &(1αα2έΓ&Ιίο αοαίβ ο586Γ- 
γ&ηΙϋ>υ8 οβΓπίΙϋΓ. Οντος τοίννν ό Μβαα/ιε^ πολλάς, ώς βιρηται, 

κιν 

λτ/οαενη 7,°*?? "^^^ τ^ναιχός τί'σσαρας γν- 
ς ιιρογανώς λααβάνιιν νο^θβτβΐ, χαι παλλα- 
έά» τις ^ύνηται, χιλέας, η Οσας η χβΐρ αντον 
9χτ^, νποχηαένας ταΐς τίσσαρσι γνναιξίν • ^ 
Ρ βφυ^ΐίΟ^ άπολύειν, χαΐ χο/χίζεσΟαι ά/λην ίν αν 
9 « '^ζ τοιαύτης αιτίας ινο^οΟέτησι. Σύριπο- 
9 Ιοχ< ΖΜ προσαγορενόρΓ^ον * οντος γνναάια 
ν <(χβν, ^ς αντός ιιράσθίί • χαθη^ενων ονν 
', ^ησί προς αντόν * Ζύ^^ 6 θεός ένετεΑατό ροι 6. Ηίβ ί^ίΙαΓ Μοίιαιηβάβδ ιηοΠα, τι(ί άίοίαιη ίυίΐ, 

ίας σνντάξας, εχάσηϊ τούτων προσηγορίας ΟΟΠίϋΐηβΙίΟδα οαρΐΐαΐα ΟΟΠδαΓοίπαηδ, ΙΐΟΓϋΐη δίη- 
:εν (ο), οΓον η -/ραγ-ίί τίς 7•-'^««ός. Έν ταύτϊ? ^αΐίδ Ιίΐυΐοδ αρροδαίΐ, νβίαΐΐ βδΐ ο&ρίΐϋΐϋΐη 

άβ ιηαϋβΓβ. Ρογγο ίη Ιιοο ςυοά άίχίιηυδ άβ 
ιηαϋβΓο οαρίΐαίο, ςυαίαοΓ αιΟΓββ ραίαιη άυοί 
Ιβ^β 8ΐ&1υί(, βΐ οοηβυ[)ία&8 δί ςυίδ ροΐβπΐ βϋαιη 
ιηίΐΐθ νβΐ ςαοΐςαοί ^υ^υ8^[υβ πααηυδ αάςυίδίνβΓϋ, 
ςααΙυοΓ αχοπίιαδ δαίχϋΐαί» : βχςυίϋαδ δίςϋααι άί- 
ιηϋΙβΓθ νοίϋβηΐ,&ίςυβ αΐί&αι άυοβΓβ, Ιιαηο ο1) οαα- 
δαιη Ιβ^βπ! Ιϋΐίΐ. ΜίηίδΙβπί δοοίυιη 1ιβ1)β1)αΙ Ζβί- 
άιιιη ςαβιηά&ιη ηοιηίηβ, οαί οιιιη ραΐοΐιτα υχοΓ 
βδδβΐ, Μοίι&ιηβάβδ ίη 1ιυ]υ8 αιηοΓβιζι Ιαρδαδ 68( ΙηΥβΙΙί^β ΟοΓΕηί δΐιταδ, ςυαδ δίη^ίΐΐαίίιη ρβ- 82, ΝίοβίΕβ ΒνζαηΙίηιΐδ, αά αχχ^χα \^ζΧοτ^% ^Χλν 
ύί Ρ6ίιι1ατί1ςα6 ίη ορβΓβ βαο, & η. 26 αά β&ιηαβ {(οηι. ΟΥ). ι Η ΝΙ€ΕΤ^Β ^ΗΟΝIΑΤ^£ )|| 

δ6<]6ηΙίΙ>α9 ΟΓ^Ο Μβ, &ίΙ Ηθ1ΐαΐηθ<)β8 : Ζβΐάβ, Α ιν« άπολύσ^ς η^ν γννΛΟίά σου. Ό Λ «ίτέλνΦΐ* χι! 

Πβυβ χηαηάανίΐ ιηίΐιί, υ( ηχοΓβιη (ϋ&χη (ϋαήΐΐαβ. μιΟ' ^αέοκς τινας ψΐίσιν • Ό θιός ί^ηίΟ^οιή ομ 

λί Πΐβ ρΓ0ΐίηυ3 (ϋπιιβίΐ. ΡοβΙ ραιιοοβ νβΓΟ ά'ιβη, -^^^ ^ίί^•7^« *•* ^\ ««-λ«ι««^ "^^.ιρ.τ» •λ α. - 

ΓυΓκαβ αίΐ Μοίιαιηβϋβδ : 1>6ΐΐ3 ιηααοΐ&γίΐ ιηίΐιί, ηΐ 

υχοΓβπι, ίΐυαηι Ια ιΐΐιηϊβίδϋ, πιίΐιί αοοίρΐαιη. Κο- 

βροηϋίΐ ϋΐβ : 1.6ί?α(ιΐ8 βδ, ςυίοηαίά (ί5ί ιη&ικΙαγΚ 

06Π8, οοηίιοβ. Τιιηο ΠΙα άιιοΐα Μοίιαηιβάβδ, βΐ 

ιη(£ο1)α1ιΐ3,}ΐ3ηβρο$(βα1ββ6ΐη(α1ί(: ηβιηρβ υΐςαίδ- 

ςηίδ νοίυβπΐι ηχοΓβαι βιιβαι άίιηίΚαΙ. Ουο(1 βί 

ΠΙα ρο3( ^^ρι1^1^υI11, αά νίΓυιη ΓβνβΓίί τοίαβηΐ, 

άαοαΐ &1ίιΐ5 ςυί$ρίαπι : ηβοιιιο βηίιη α ρηοΓβ υιγο 

ΓβοίρΙ βαιη ΙίοβΙ, ηίδί ρηυβ αΙΙεΠ ηυρδβΓϋ. Ουοά 

δί ίΓαΙοΓ ςπι$ρίαπι Γβρυάΐβΐ, άαοαΐ οαπι ίΓαΙβΓ 

ίΠίυβ δί Υθ1ιΐ6Γϋ. Ια βοάβιη ααΐβιη οαρίΐιιΐο ΙιίΒΟ τ^ν 7^>9(ΐ/.α ίν σν απίΧυνας λαββιν. Ό 9% Ι•^ • 
Απόστολος «• ττοι'υσον δσα 6 θίός έν<τ«Α«το. £4^11 
λαΰύν χαΐ αοιχτ^σας «ντήν, τοιούτον ίίηχέ »όιιβ> • 
Ό ]Βον).όαινο; άποΛνιτω τ^ν γυιηίίχΛ «ντον • ίη 
9ϊ /Αΐτά τό «πολνΟι^νκι, προς «ντον «μτοτ^^^^, ^ 
αβίτω «ντιίν ΐηρός τις • βύ -/χρ ίςιστι \«β|{ν 9^^'φ, 
ιΐ αις 7«ϋΐςΟ^ ύ^' ίτίρου. Έάν Λ χ«1 «^ΐ^^,^ρος %^ 
^'^^ί '/*ίίίί'(α αντήν ό «^ιλ^ός «ντον 6 ΐΒονΧλκοος* 
*Εν «ντιρ ίβ τί 7Ρ'^?ΐ? "θ««ύτ« ΚΛρβΒγγύΧη • •£»^ 
7«σαι τήν '/ίξν ί^ν •9ΐ7χέ σοι 6 θιός, χ«1 ^ιλοχ«Χ«- 
σον αυτήν, χαΐ τόίι ποίιησον, χκΐ τοιύσ^'β • κνκ «^ 
πββντα ΑΓ/ω, ώς Ιχι?νος, αίσχο», 

ςιΐ0Γ[α6 8υα(1ο( : ορβΓαΓβ ΙβΓΓαιη ςααιη ϋΙ)ί 06υ8 άβάίΙ, β1 (ΙβίίοιαΓβ ίη 68, 6ΐ ίιοο αβ Ι&ΐί ιηοιίό λΜ| 
Νοίο βηίιη οπβΙοΓα ΙυΓρία, υ( ί1ΐ6, Ιοςαί. 
7. ηαΓ5υ3 &1ία(1 β&ρί(αΙυπι ίη8€η1)ίΙυΓ άβ βαπιβίο Β ζ'. Πχλιν άλλη 7Ρ*?^ ^ '^^( χαα^λου τον βιοβ 061 ; ίη (]ΐιθ(1ίχί(^ 6Χ8ϋ(ίδ.•^6αΠεθ6αηΐ6ΐιιηι Γοιηίοαιη 
ί|υηβ ίηΙβ^Γυιη βύίΜΚ Αϋπιβη, ΐΓ&ηδϋΙςαβ ίηΐβρ 
(Ιυοδ ηιοπίβδ,αβ οοπιρΓεΙιβηθβΓβΙυΓ. Ρορυΐοβ τβΓΟ, 
ίηςηιΊ, ίη Ιοοο βΓ&Ι, ςαί ρΓίοΓΟ (Ιίβ αηιιαπι 1)ίΙ)ίΙ, 
ρο8(6Γ& αυΐεαι οαπιβίαβ: ςυββ αςααρο(α(α ρορυΐαιη 
αΐϋίΐ, Ιλο ρΓο βςαα ρΓβΒΐ)βηδ. 8β(1 βηίηι οοηβιΐΓ- 
βοηΐβδ νίπ ίΐΐί ίπιρΓθ1)ί, οαηιβίηηι οοοίοΙβΓυηΙ. ΕΓαΙ 
ααΐβπι 1ιυ]α8 ρυΐΐαδ, ραΓνα οαωβίυβ, ςυοΒ ιηα(Γβ 
ιηΙβΓοηιρΙα, αά Οβυπι νοοβπι βχίαΐΐΐ, ςαί ίΐίαπι αά 
86 ι*666ρί(. Νοδ ί(&(ΐυβ Α^αΓβηίδ άιοίπιοδ : ΙΙηάβ- 
ηαηι βααιοΐυδ ίΐΐα ? ΟίβιιηΙ: Λ Οβο. ΡοΓ^ίπιυδ ϋί- 
66Γβ : Νππι &1ΐ6Γίπ8 οαοιβίί βοοίεΐαΐβ υδ& βδΐ ? 
ΝοβαηΙ. Οιιοπιθ(1ο ί^ϋπΓ, ίηςυίπιυδ, ρορβΓίΙ ? νί- 
(Ιεηΐϋδ βηίηι Ιιαηο βαηιβίυηι νβδίΓαηι δίηβ ραΐΓβ, «ν η λίγιι δ-ι ίν χααηλος 'ίχ θιον, χ«ϊ ίπινίν όλο» 
τον ποτκαόν, καΐ ίιι^ρχιτο μιταξν ίνβ όριΉν (β) ίιέ 
τό αή χωρ(ΙσΒαι. Αβός Λ, ψυσΊν^ ίξν βν τ& ΤΜΜ, 
χκΐ -ήν /ζίβν ήα<|θαν «ντός ίπινβ τό ν^οαρ • ή Α χί(. 
ρηλος τ^ ίςίς • πένουσβ Λ τό ΰίωρ, ΐτριψίν «ντονς, 
7«/« παοίχοαβνυ αντί τον ν^ατος. *Λνιστησ«ν §νι 
οι αν^οίς εχιϊνοι πονυροί οντις, χ«1 άπιχτβινβν φ 
χαΐΑΐίλον. Τίς ί'ι γήντ,ΐίκ ύττίΐρχζ ραχρ^ί χβ^αηλος, 
ίτις, Φητι, τίς ρυτρός «ναιριΟιίσης ίζότ,τι π•β« 
τον θιόν • και ίλαβ^ αύτ^ν προς Μυτόν, Πώός Λ 
^«αίν • ΠόΟίν ή κάαυλβς ίχέΐ'νυ ; Και λ$7ουτ€ν ΪΛ 
έχ τον θιον. Και βαιχιν • Σννιβι^ά^Οη «ντ* «^ 
χά^τςλος ; ΚαΙ λίγονσιν, Ου. ΠόΟίν ονν, ^«α>ν, βγί^' 
νυσΓ^ ; 6ρώ!ΐΓ^ 7«ρ ταύτη ν τήν χάαηλφν ν/Μϊν «ίπί• δΙηβηιαίΓθ,δΐηβ^βηβαΙοβία. δθάροδίςααηιρβρβπΐ, Ο τορα, «αιίτορα, «7Γ>ϊχλ07ΐϊτον. ΓΓ^νηονσ* ^ι, χβχόν ηιαίο ραβδα βδΐ, ηοςυβ αρραΓβΙ ςαίδ βί νίπι ίηία- 
ΙοΓίΙ. Μ ραΓΥα οαπιβία βηΜαΙα ΓυίΙ. ΥβδΙβρ ίΐαςαβ 
ρΓορΙιβΙα,ουίΟβϋδ,υΙάίοίΙίδ,βδΙΙοοηΙηδ,ουΓηβδοίνίΙ 
ιι1)ίη2ΐπι ραΓνα οαηιοΐα ραδοαΙϋΓ ? βΐ ςηίη&πι Ιαο 
β3η8 ιηηΐββηΐβδ ηυΙη&ηΙπΓ ? βΐ &η ίρδ& βΐίαπι, αίΐυβ 
αο ωαΙβΓ, πιαίο αΐί'μιο οαβα ίηΙβΓοβρΙα ρβΓίβΓίΙ? 
νβΐ ροΐίυδ ίη ραΓαοϋδΐιπι γοϊ>ΐ8 ρΓίεουΓΓβηβ ίηίΓΟ- 
1οπΙ? βχΓίαοΐΛοΙίδ ίίαπιβη γο]3ί8 πιαηαΙαΓυιη ηιΐβίΐ- 
ιηίηί. Τπα ςυίρρβ βαπιίηα ίη ΟΛρίΙηΙο νβδίΓο, ςαοοΐ 
ίηδθπ1)ίΙϋΓ (1β ραΓαάΙδΟ, ίΙαβΓβ ιΐίοίΐΐβ αΓίυα, γΐηο» 
βΐ ΙαοΙο. δ1 βΓ^ο βχίΓα ραΓααίδπηι βδΐ ρΓίΒουΓδοπα 
γβδΐΓ& οαπιβίαβ, εα ςυίάβπι ίαπιβ αο βίΐί ροπίΐ, νβΐ 
αΐϋ ΙαοΙβ ο]αδ ίΓηηηΙϋΡ. ΓΓϋβίΓαίΐαβ ρΓορίιβΙα 
γβδΙβΓ ρΙοΓί&ΙϋΓ οαπι Οβο οοΐίοςυί, Γ[υ&η(1θ(ϊυί(3βπι ίπαΟι, χαΐ ονΛ ό βιασαρίίνος 9>αίνιτ««. Ή Λ ^«3^»* 
κααηλος κνύτ,γΒτΐ), Ό ονν προ^τ^ς ύριών, «, 
καθώς )ί7δτ«, ι).α7):σ8ν ό θιός, ^ιά τί πιρί τίς (μ- 
κράς καΐΑΐϊλον ονκ ψα$ί πον ]9ότχ«ται, κβά τένίς τΛ 
7«λακτι τρίβονται «ντήν «.αάγντης ; 4 και «ντή 
^ήποτί τοΓς κακοις ώς ή μίίτχρ πιριτνχονσα «ν^• 
ρίΟϊϊ ; 7] «ν τΛ παρ««ίίίτ<Μ πρό^ροριος νρίΛΐν ιισ;ί3λ9ιν ; 
«©' ίς ό ποτααός νρι?ν ϊτται τον 7^'^βοίτο ; δν λη- 
ριΐτί • τοίϊς 7«Ρ ποτααοΊ ίν τ^ 7Ρ*?? ύ^^ών, τ^ 
π*ρΊ τον παρα<?είσον, ^ατΊ ρίίΐν νίατος, οινον, χ«1 
7«λ«κτος. Ει αβν ονν ικτός βστι τον παρα^ιίσον 9 
πρό^ροιιος ναών κάριηλος, ίζτ,ρν,νΟιο πιίνη χ«1 ^ίψ«, 
η ά).λοι τον "/ΐΛ^Λχτος α ντο ν άπολανονσι. Και μ«τν 
6 ποο^ήτϊϊς ναών ^ρνάττιται ώς όριιλ<σας βΐ& * ον ΟΛΠίβϋ πΐ}'δ1βπυπι ηοη ίιήΐ β1 Γβνβίαΐηηι. Οαοά βί Ο '/χρ τό ^νστϊίριον αΟτώ άπιχαλν^βυ της χοΜ^λον. ΓοΓίβ ίη ραΓα^^δΟ βδΐ, ταΓδηδ αίΐυααι Ι3ΐί)ί1, ΥΟδίΐαβ 
αςπΕΒ ρίβηϋΓία αΓΟδοίΙίδ ίη πιβάίοάβΗοίαΓϋηι ραΓα- 
ύίδί, οΐ αςιΐΛπι βχ ηοη ΐΓαηββαηΙβ οαρίΐίδ ροίαρβ ; 
1)ίΐ3ίΙ βηίηι ΙοΙααι οααιβίαδ. Εγ^ο πιβρυπι Ι3ί1)βη!β8 
γοηαδ ίηΠαηιπίΛΐίΙΙίδ, β1)ΠβΙαΙί βΐ βοπιπιο ίη(1υΐ8:θ- 
1)ίΙίδ : ^ΓΛΥβιΙίηβ αυΐβιη 1αΙ)0ΓαηΙβ3, ΓϋΓ8«δΓ[υβ ροδΙ 
δοηιηασι οΓβρυΙαηΙβδ γίηο, ρ&ΓαίΙίδί γοίπρίαΐυιη οΐϊ- 
ϋγίδοβπιίηί. ΟιΐΓ ί1&(ϊηβ ρΓορΙιβΙα γβδΙβΓ ηοη δίηΐο 
οο^ίΐαγίΐ, ηβ ςηίά 1ιυ3α8ηιο(ΪΙ ίη άβΐίοίαταηι ραΓ&• Ει ίν έν τώ παραίίίσω βστΊ, πάλιν πίνιι τό ύ^ωρ 
και ναιΓς «ννίρέα ξι;ραέν$σθ( έν ρίίσω τίίς τρ'^ψ^^ 
τον τταραίιίτον, και νίωρ Ικ τον μή παρο^ιύοντίί 
βπιΘναησιτι ποτονν * άπιττιχ '/κρ όλον ή Χ«αΐβλ•ς* 
άχρατον ονν πίνοντις, (ΑχύΛη έκκαέβσΟαι χ«} ι&Ι9«ις 
παραπ<απ37θαι, και καθιν^Είν * χαρηβαοονντις Α 
και ρδθ* νττνον κικραιπαληκότ(ς βξ οινον, τ6ν 4^^ 
τον παρα•^ιίσον ιπιλανΟάνβσθι. Πώς ονν 6 πρ•β4τ9( 
νριών ονκ ινινοιίθιι ταντα, [ληποτέ τι σνμ,ζ^ έψ τψ (6) Μαΐβ ίΐαςαβ Β&γΙΙι. Εύβδδβηυδ ίη οραββιιΐο οοηΐτα 1ίο1ΐΑΐιΐ6<1θΐη &1ί1)ΐ α ηοΜβ 6Η&!ο «Ι(ρ• #Μ : 
Μίσον ίνο ωρών, εραίίο ΰντΰχί^τ άηοτηηι ΗονανίΛΛη. *^- € ■■ •* • ΤυΕδΑϋΒΙ ίΙΒ. XX. 114 Γι£σ^ τ^ς τρυ7;3ς ; ού^< π^βΙ τ«ς χαα^).ου π<- λ (1130 αοοίάβΓβΙ ? πβςαβ άβ οαπιοΐο «οΐϋοϋαβ Γαί(, υ1)ίη&ιη <ΐ6^αΐ? ηβο νο5 άβηίςιιβ βιιιη ία1βΓΓ0£;α5ϋ3, 
υΐ αΐΐςαίά άβ ΐΓΪαιη Ιίαιηίηαιη ία1>υ1& νο1)ΐ8 η&Γ- 
Γατ6(? ΟΐΡίβΓοςαί ηοβ βίαβαΐΐα αιηΐ^α^β ρΓΑ*εΙαΓαιη 
Ιιαηο ο&αιβίαιη τοβίταιη α(1 ίηίβΓηί 1ιογ1>&8, υ1>ί νο3 
ςυοςαβ ίαοοίβΐίδ, ρΓίεουΓΗδκβ νοί)!» ηυηΐίαιηιιβ. 

Ι1)ί Υ6Γ0 (6α6ΐ)ã βΧΐβΠΟΓβδ, ρΓΡΠα Ϊη€658&1)ί1ί9, 

ί£^αί3 βίτίίίβηδ, γοηηίδ νίβίΐ, ίΙβΒαιοηββςαο ΙατΙαΓβί. 

8. Ιη βοάβιη (16 ρ&Γαάίβο οαρΚυΙο &ί( Μοίιαπιβ- 
(163 Ββ 6$&β ρ&Γ&(ϋ5ί 05ΐίαπυζη,ί1)ίςιΐ6 ΓοΓβ Μθ}'β6ΐη 
ουιη ΙβΓαβΙΚίβ : Ιο^Ιβ αυΐοαι ΐΓ&αββΓβϋδΟΓεβ βυρ- 
ρΐίβίο ί^ηί3 ΐΓαιΙϋϋΐη ίη. ΟΙιπβΙίαηοβ ρατΐΙβΓ, οβα 
ςυί €1ιπ5(ϋΐιι Οβί Γίΐίυιη Οβυιηςυο αρρ6ΐ1αν6πη1^ 
6ΐ ίηο&Γη&Ιαιη 0Γα6ί11χυιηςυ6 αίΩπηανοηηΙ (ίρβο ιχιν, όπως ννν ίίάγα ; «λλ' ον^ε ΰιΐίΐς ηρωτ-ή- 

αυτόν, ώς (^μΐν πίρϊ τών τ^ιών ^ιηγοριυσΓ^ 
ΐπολού/Μνος ποταμών ; Άλλ* ^/Αΐ(ς σαγώς την 
κστ^ν ύ^ών χααίΒλον ιι; πόας α^ου, όπ•υ χαι 

μύΐίτί ^ιοίγιιν, ως χΓ^νώ^κς, προ^ρααονσχ; 

ίπαγγιΧλόμιθκ. 'ΕχιΙσι ^ϊ σχότος έττίν ιξώ- 
, χαι χό^ασις Λ7^\^'^τ%τ9ς, πΰρ ^;^ονν, σχώλϊϊξ 
«ντβς, χαι τχρτΛΛΟί ^αιαονίς. 

*Ενβυτ^ ίϊ τ^ '/ρΛψ^ τ^ περί τον παραο «ίσου λέ- 
ν«ι»άα<^ εαυτόν εΓναι χ).ιι^ον/ον τον παοα^είτον, 
ΓΙ π«ραστ4σΐ7αι Μωναιζ; σνν τοι; *ΐ9ραΐΛ(7α(ς* 
ις πβφα^βΗται τον νόαου τ^ χοΟιάνιι τον πυρός 
ιίνόνται * οί ίί Χοιστίονοι, ώς τόν ΧοισΓον Τίόν 

χαΐ θιόν βιποχα}.ισαντ<ς, χαΐ σχσ^κρχωαινον, 
ίτταυρΜαίνον αυτόν ^07{Αα7ίσαντ<ς (^^ΐ^ί '/^/' Β βηίιη &ί( & ^α^]α!^3 ΐ]ΐιιΙ)Γαιη Ι&ηΙυιη ίΐΐίιιβ βηιηί- σχια «ύτον έστανοώθΐ} υπό τών Ίον^αέωνί, τ'η 
νρός γιέννιρ παρα^οθι^σονται. Είτα ιβντόν ^ιοσιν 
)Μΰ χ<χλ]??9αι, χαΐ ώς ^βαα $η9^€^^ χαΐ παντί 
/τών <6ν» α?τ£θν θίοσί^ήας ύηάρζοτ^τα ίπα«- 
Μ, χαΐ τούτου χκριν χ)^ΐ9ον;τον χρίϊαατίναι ■ 
ίεπιστ^ΕλΟαλ του «νοΐζαι, χαΐ συνί(7£λΐύ7ΐ7θαι 
οητι,ρρ-ίίτω^ /όγου χωρίς χαί οίΛχρίσίως ι^^ο- 
τα χίΛιχίας. ΚβΙ τους /^ιποΰς xρ^51^σίτ0α^ 
ικ, χαι τους ριν ^ιχαίους «να!Α^ιβό)^ς τςς τρυ- 
κποΛΟίΰσαι, τους ^( ιύρκσχο αίνους άααρτωΛούς 
χία γορίΐΛΐ βν τοις τρα;τΐ).οις ^ι^ιαένα, χαΐ 
οη» παρκ^ΐΜον κίσιλθιΐν, χαΐ τούτους ιπονοαα- 
Μ άπιλινθιρους του βιοϋ χα\ του Μωάρικ^ • τάς 
'¥αΐχας συνίΐνΛΐ μρ^ αΰτοϊς απαθώς, χαι Οιρα- ϋχ&ιη), £;6})6ηηΐ£ ί^ηβιη οχρβΓίαΓοβ. Οβίηιΐο αΐΐ βο 
α 060 νοοαίιιιιι, αίςαβ υ( αρρηιηβ ΓβΙί^ίοδϋΟ], βΐ 
ιιηίνβΓΒΦ ββηΐΐ ΒΙΚΟ Γβΐί^ίοηίβ ί&οΐυτη ααβΙΟΓβιη, 
1&υ(1θ οπιαίυιιι ; 6( οαρρορΙΟΓ ραΓαάίβί ίαοΐυηι 
08(ίαπαΐΏ, πιίβδυιηςυο α(1 &ρ6η6ηϋυιη ; βΐ ϋΐαβ 
Ββοαχη ίη(;Γ6$3αΓ03 α1>3(|ϋ6 οΐ^ίοο ο( δίηβ υΐΐα οοη- 
ΐΓαίΙΙοΙίοηβ αυΐ ]α(]ίβ1ο1ιοιΐ)ίπ63 56ρΙιια^ίη(α ιηίΐΐβ. 
Ώβ ΓβΙίςπίδ ίϋι1ίοα(αιιι ίή αί( ; 6ΐ ]υ«;(08 (ΐιιΐίίοιη 
51116 (]υΙ)ίο (Ιβϋοϋβ ρο(ί(αΓθ5 ; 603 αηίοιιι ({αϊ ίη- 
νβαΙΙ Γϋοπηΐ ροοοαΙοΓββ, 1ί1>6ΐΙθ3 ί;6βΙ.Ί(υΓο.> οοΐΐο 
αρροαβοβ ; η11ιί1οιιιίιιιΐ3 ραραϋίδαιη ίη(^Γϋ$5ΐΐΓ0:^, οΐ 
Οεί 1ί56Γΐϋ3 αο Μυΐιαυιοιίίβ νοοαίυιη ίΐ'ϊ. ΜιιΙΙϋΓοβ 
(ΐιιοςυβ επιη ίΐΐίβ ίιιΙιίΓα» 8ίη6 ηκ'Πί^Ιπιί^, οϊδίίοιη 
ηιίηίβίΓαΙυΓα^^ οΙεαρίΠοβ ^^^^ ΟΓπαΙιίΓαΗ. ^^^^ οΐίαυι αυτούς, χαί ψά•χα).ίί¥ χυτών τάς χψας. Και ^ 8αιιιαη1αιΐ0:> ραΓίΐί.Ιϊϋΐιιη (ΙίοίΙ ϊηίί[η;»ΛΠΐΌ?!, ηοη ίκΐ ΐΛμαριίτας ε^ι^ ιΊσίρχισΒαι ΐν τώ παρατήσω 

ός τό άπολα^σαι, αλλ* ίνα τά ιχ^^όρια χαί τήν 

ί αυτών του παρκ(7ιίσου (χβάλλωσιν, όπως αν 

οζίσιαν ό παρα^ιισο; * (χαστον ^ι ώς αν ένταϋ- 

»σ«ΐ€ν ίίτί «ν πλου τω, ιιτ* «ν πη/ία, ούτω χαι 

» ^ιάτ/ιιν.Τοΰς ^Ί'Ιουίαίους χαι τους Χριστιανούς 

?ύλα πυρός /ίνο/ανους βΙτ^σίσΟαι βις αυτό. 

Πάλιν «5^.30 7Ρ«?ί « ίίβρΐ τής τραπίζ^ς, ότι 

ΓΟ ό Χριστός τράπεζαν παρά του θ£θύ ριτά τό 

9ορχσαί αυτόν, ότι ούχ ιΓπβν εαυτόν υίόν 

ΧΛΪ πΛρίσγν^ α'^τώ ειπών ούτως • Δίοωχά σοι 

;αν ά^θαρτον, ίνα ιύ^ραίνιρ. Και πάλιν αλλ>ϊ 

η π«ρΙ του βφίίί^υ, βν τ, Ινμι τίνα ριηαατΛ 

: άςι«, ά οίά τό πΧίίΟος παρα^ρααιΖν οΐοααι ΓΙζοιΤ£αν<σ$αι 
σαββατί^ίΐν, μτ, 

«ν (Α<ν τω νόαω άπυ^οριυ/λίνων ισΟίίΐν, τών 
έ^^ισΟαι παραλούς, οΐνοποσίαν παντιλώς άπυ- 
ϊ» ο πλβτνος ούτος, ΙΙρός τούτοις παντός ά^α- 
κ πονι^ροϋ αίτιον ύπαρχιιν τόν θ«όν ε^οναα- 
Ε«2 παν όπβρ επίλΟτ, ιξ έττηρια'σίως του πονΐ3- 
ητ'ΪΛν, (X θβοΰ ιιναι έτβρατεύιτο • χαι τους 
χαι ψαρμεοίονς χαι όσους αν «π* άπι^'/ορευ- 
πρατ/μασιν άλόντας χαι αναιρούμενους ι^οι 
•6», ^ιςσίν, εγρΛ'Ιβΐν ό θ«ός '/ενίνΟαι, χαι ού- 
'οΒκνιΙν Τί^ου\τή$τ,^ τύχτ,ν ίιορισάαινος (ίναι 
ι«ρ^ιον, χαΐ άλλους πλιίστβυς λώρους • οΓς 
•\η9ίντίς οί &ΒΙί9ΐ τ6ν Λΐ%ηΙοη άγαμων ώς ίΓυβηιΙυιιι, 50(1 αιΐ Ϊΐ!οηιιη3(οι\:θΐ'α ραιαϋϊ^υ ^.\Ι)0Γ- 
(απϋα, πΰ ΓοΓίϋ ραΓαιϋϋΐΐϋ ίοΆβάΙ, υιπιιιι<ριοιπί]ΐιο 
νβΓΟ, ρΐΌυΙ ίη 1ια«ϊ γϊΐα ϋΐνί^ϋ Γιΐϋΐ'ί*, αυΐ ι^απροΓ, 
ίΐα ίΐΐίο ίαίιιηπη. Ρο>Ιγο[ώο ^α^1Α308 αΐ^πβ ΟΙΐΓί^Ιί:ι- 
ηο5 αΐΐ ΓοΓΟ ΙαηΓ{ΐιαιη Ιϊ^ηα. ίςαϊ ^^ρι1ιαια, (|ιη>ϊ ίη 
ϋΐυαι ρΐΌίίοίοαΙαΓ. 

9. ΠϋΓδίΐδ αΐϊικί οαρίΐιιίαΐϋ (Ιο πιοηϊ?α ϊη50η1)ίΙιΐΓ ; 
ςϋία ηοιορο ροϊΐϋΐανβιΐΐ ^ΙιπίΙυ?; α Ι)ϋθ πιοη«αηι, 
ρθ8ΐ(|ΐιαιιι βί ροΓ^αα^οΓαΙ, 56 ϋΐϋ 1)ϋί ηοιηοη ηοη 
α3υΓρα556. Ηαηβ ϊΐΐϊ Οοαβ ρΓ.ίΊ^υίΙ ^^^^ηϋ : 06(ϋ 
1ί1)1 ηιβηδ&ιη ρβΓροΙιίΑηι, υΐ6αίΓυαπ8. Λύΐιπο α1ΐπ(1 
οαρίΐυΐυπι 63ΐ άο 1^ϋ^ι11α, ίη ςαο νβΐ'ϋα (μΐίϋίΐ^ηι 
(ΙίοίΙ Γίβα άΙ^ηα, ηυοε, ηβ 5Ϊηι ρΐΌΐίχπδ, οηιί1ΐ6η(1ο οι αυτούς νοροΟίτι^σας, χαι ρ. ]π(1ίοο. Ουπιςυβ δϋίδ οΪΓΰΐιωοίδίοηίδ Ιοβ^οιη δίαΐϋβ- 
^:τε βαπτίζισΟαι προσταξας • πΐ, ηβςυο 8<11^1)αιυη1 ηβ(|αο 1)3ρ1ίδΐηαπι ιηιρβΓανίΙ. 

ΙΙβηι νβΐίΐΐδ α Ιβ^β νβΙΟΓβ ραΓίίιη νοδοί, ραΓίίπι 
&1)δϋη6Γβ ιΐοβοηδ, νίηί ροΐιι ρΓΟΓδυδ ίηΙοΜίχίΙ ίιη 
ροδΙοΓ Ιιίβ. ΙηδπρβΓ οΙθ£;αια δαηχίΐ 1:οηί οηιηί3 αο 
πιαίί ΟΕΐΐδαηι ϋβυιη 6δ3ο ; 6( (ΐυυΓ[υί(1 οχ ΙιοδΙίδ 
ηιαίί^ηί άοΐο ηοΜδ &οοίςΙί(, ίά α Ώαο 6336 ρΓοϋΝ 
^ίθ3α ίιηρίβΙ&Ιβ άίοΚ. £( δί οουΐίδ οοοαΓΓαηΙ^οίΐρο- 
065, ν6η6β6ί, 6( (|ϋί1ίΙ)6( ΥβΙίΙΟΓαιη Γ^6ίηρτ!ιΐ|| 
Γβί, αίςυβ οΐ) βα ίηίβρβηιρϋ, ίΙ&, ίηςυίΐ, Οβιϊί/ ηβη 
δΟπρεβΓαΙ, βΐ δίο 603 ιηοπ νοίαίΐ ; (^VI0 άίοΐο Λγ- 
Ιαηεβ ηυιηεη αο ίαίαιη οοηδίίΐυίΐ ; 8ι((νΛ&''&νλ^'%«^* 115 Νΐεετ^ε (χοΝίλτ^ε ΙΗ ^αΤ. ΟγΙ& 68( &1ΐ1βΐη ΙίβΟ ΙβΠΙ&βΠΐ&Γυΐη 1ΐ«Γ68ίΒ Α ασιβιΖς χκΐ ρλάσ^ι;|χοι «7Γ«λλοτρ(ονντ«ι. ΆνΜύ« Λ ΗβΓΑοϋΙ ίιηρβΓΑηϋβ «Βίαΐβ, &(1 ςαβιη αϊ) 0Γΐ>β οοη- 
ιϋ(ο βηηΙ ααζβηιηΐ VI Μ €\1\. 

10. υΐ &υ(θπι ρΓΐ6(ϋο(ί8 &(1]ίοί&ιηα8, ςυοά ηίΙιΠ 
τβπ Μο1ι&η]β(1β8 άίοαΐ, &$6 Ιιφο Γ6θί(6ΐηυ8 αχ 6ία8- 
άβιη 1ί1)Γ0 6χο6Γρ(&. Οΐιηβΐί ιηβαΐίοηβιη Γαοίεηβ 
Αίςαβ Εναη^βΐίί, αίΐ νβίαΐί βχ ρβΓδοαα Οβί : Μίβΐ- 
ιηαβ ρο8ΐΓ6ΐηυοα ρΓορΙιβΙαΓυιη οαιηίαιη ]68υιιι Μά- 
η» βϋαιη, υ( ςαβ &ηΐ6 βυιη ίυβΓαηΙ, Γ&1& ί&οβΓβΙ, 
Αίςαβ &ά ευιη (]6ζηί8ίιηυ8 Εναη^^βϋαιη, ία ςυο ββΐ 
(ΙίΓβοϋο αο 3α8(ίϋ&, βββαηιίαιη τίΓίαΙβιη ρΓβββθ• 
άβηΐίβ βί Ιβ^ίβ. Αίςυί βϊ ΙιβΒβ οιηπία ^68υ 6^α8ςαβ 
Εταη^βΠο οοηοββδα Γαβι-υηΙ, ςαίά (ί1>ί Γβΐίςυυαι ίβ- 
018(1, ο Μο1ιαΓηβ(]6, ςυοοΐ 1ιοαιίηί1>α8 οοηΓ6ΓΓ68 ? 'ΐΐροαλιίον τον βασύΛ'ύς^ ως ιΓν« Ι'^χ^ΐζ «ντ•ν 
άπό χτίσκυς χόσαου ίτη ςοαί (Τ). 

ι. Ίνα ^( ποοσθώαιν τοις ιιριοα/Μ«ς τ^ λλύλ 
^ις^ιν τόν Μωάαι^ αληθές λΓ^ιιν, η^^ητβη ιαά 
ταϋτα ιχ τ^9ς αντον βίβλου παοιχ^ΧιβΟίττα, 'Ειη- 
ρνησΟβΙς του Χρίστου χαΐ τον Ενα^^ιλίον, γ^«ν> «^ς 
ίχ ιτροσώττου θ(θϋ * 'Αιτιστιιλααχν αχό^ουθ•ν τδν 
προφητών πάντων Ίι^σονν, τόν υΐόιΐ Μαρ(ας, ιΐ( τ4 
άγο^Οοποι^σαι τα προ αντοϋ, χοττα^ταγόντις πρ^ς 
αυτόν το Εύαγ^/ιλιον, ίν ω ΐοτιν ό^νγ^^^» ?ν^» '^'^ 
^ιχαιοσΰνι: χατά τιόν ^ύνααιν του προ αΰτοΰ νο^Μΐι• 
Ει γοϋν ταΰτα πάντα τω ΊησοΟ χαΐ τ^ Εύκ/γιλί^ 
αύτοϋ ^έ^οτο», σοι τέ Αΐ7οιπα;, ώ Μ«άαι^, συνασί- 

Νίλίΐ &1ίϋ(1 ρΓΟΓβαβ ςυ&ιη βΓΓΟΚιη, β( τβΓΟΓαιη Β νΐ7χιϊν τοις άνθρώπο(ς ; ού^ΐν £τιρον πάντ•κ ί άοβ;ηι&Ιΐ]ΐη ρβΓνβΓβίοηβιη. ΒυΓ8υ3 Ι&ηςυαιη βχ Οβί 
ρ6Γ8οη& &ί( : ευαι Γβ^^ίοηβιο αΐίςα&ακ ρββδυηκίατβ 
γοΐαίιηαβ, ίηοοΙί8 6]α8 ιη&ηά&νίιηυβ, υΐ ίΗί Ιυχα- 
ηο86 &£^6Γ6ηΙ : &(ςιιβ ί1& ^αδίΑ βν&βίΐ 86αΐ6η(1& (]β 
ϋΙοΓυιη ρβηΐίΐίοηβ, βΐ άβ ί11α(ο ιΠίβ άβΟΓβΙο : 
(Ι&ωηίβςυβ βοβ άαιηηί&ο&γίιιιυδ,ιιι ϋ11θ8ςυβ ρβββηιη 
άβίϋπιυδ. ΑΙςυί ηοο Ιαχυπβ, ίηςυαιη, ηβςυβ 1ιο- 
ιηίηυπι βχϋίο £;αυ(]β( Οβαβ, ββά 18 ροΐίυβ ςυί Ιυχα- 
ηαπ ζη&ηάα( (1ία1>οΙιΐ8. 

ϋ. δοΐβαι &ο Ιαη&ιη εςαΚαρβ (ΙίοίΙ, ί^ηοΓ&ηβ 
ΐΏί36Γ ]ι»ο ιι(ροΐ6 ία&οΐιη&ΐα Ιιαυά ροβδβ βςυίΙ&Γβ. 
Ουοιηοάο ίΐβιη εςαί, οαΓϋοοαΙα 0θΓΓυρ1ί1)ί1ί ίηιίυΐί, 
ουΓΓαβ ί^ηβί γίοβιη ρΓ8Β3(&Γβ ροίβρυηΐ ? ΕΙβηίιη 
ίΐΐί Ηβΐίδβ ί^ηβί βςυί, 1ι&υ(1 Ιαΐββ παίαρα βρ&ηΐ, δβά πλοΕνην, χαΐ τών αληθών ^ογΐίάτων ^ια^θορβη. ΙϊΔα 
λτ/11 «ς IX προσώπου του θ(οΰ * Όταν ίβέλο^ 
απολέσαι χωρίον, έχνλιΰοριιν τοΓς ('στώσιν Ιν «ύτ^ 
χαΐ ησώτιυον έν αυτώ * χαΐ έ^ιχαιοΰτο ίπάνω «νΤΗΡ 
ό λόγος ό τί{ς άπωλιίας αυτών, χαΐ τ^ς χοττ* ανΤΜ 
άπο^χσιως * χαΐ ί^αιιάοΛ^ιν αυτούς ^αράσισι, χβΐ 
πολλούς άπωλίσααιν. Ουχ άσωτίαις χαΐ ολέΟροβΚ 
ανθρώπων χβίρκ θιός, αλλ* ό χιλΓ^ων άσοιηύΜ* 
διάβολος. 

ια'. Τόν «λιον χαΐ την σιλήνην ίγ^ Γππον^ (1^ 
^^ησιν • ούχ ιί<ίώς ό άθλιος ως άψυχα ταύτα *«•, 
ίππεΰιιν ου δύναται. Πώς ^€ χαΐ ίπποι, σι^χί•* 
^θαρτόν πιριχιίαινοι, οχηαα τπ^ρός «ινκ« ύν^τ^- 
σονται : Οί Λ χατά τόν Ήλίο» ?απν#Μ ίππ•ι βΰ βςυοηΐΐη ΙαηΙυΐΙΙΙΙΙοάο δρβοίβΐη ρΓβΒ 8β ίβΓ6ΐ)αηΙ. ς ^ΰσιν, άλλα σχι^αα ριόνον ίππων π<^ι£κιιντο. Εχ 

Εχ ΙιίΓυάΙηβ £;βηί1ιιιη άίοϋ Ηοηιίηβπι. Αηίιιια1ίΙ)υδ 
οιιιηϋ)α8 νββοί 1ΐ0Γ(&(αΓ, ρΓββΙοΓςυ&ΐΏ δυβ. Οοιηβ- 
άϊίβ, ίηςυίΐ, βχ ϋ3 ςυη ίη 16γγ& 8υα( : οίβηίιη 
ιηυηάα 8υη( αβ 1)οηα, ηβο δ&ΐαηββ γβδίί^ία 8βςυ&- 
ιηίηί ; 8α((ίη&ιη δβίΠοβΙ αρρ^ϋαηδ Οβυιιι, ςαί 
ιηαηά& βΐίαιιχιιιηάα άβδί^η&τίΐ. Ιαιη δί 8α(£ΐηαδ 6δ(, 
ο άβΙΐΓβ. ςαί νβΙβΓβιη Ιβ^βπ) (υΐϋ, ουΓ βυηι &1ίΙ)ί 
Οβαιη ηοΐΏΐη&δ ? Πβ ^β^υη^ο Ιβ^οιη βοη^βοδ αίΐ : 
8ιιίΓιβϋ νο1>ίδ ηοχ ^6^υη^^ &ά υχοΓΗΐη νβδίΓαηιιη βο• 
ρυίαιη : Ιιηβ (ΐυίρρβ δυηΐ νο1)ίδ ορβππιβηίπιιι. Νο- 
γβΓ&Ι βηίιη Οβϋδ,νοβ αηίηιαδ νβδίΓ&δίΓ&υά&ΙπΓΟ!; ίη 
]6]υηίο, ίυίίςυβ γοΙ)ί9 ίηο1α1β;βη3 : ηιίδββ^ίΐιιίιιί ίΐΐίδ 
&(1 δοΐαΐίαιη, βΐ βοπαβεΐίΐβ τβδρβΓβ αο 1)ί5ί(6, άοηβο 
ςυοά ίη ηοοίβ ηί£;π]η} εβί, ίηίβράία &15υηι αρρα- 

Γ6&1 

ϋα^ϋίοδβ 

6ΐ 1ί5ί(ϋηαη ? Τααι άβ ΙβπιρβΓαηΙία οποί ίΙΗδ ]ο- 
ςηβηβ, αίΐ : ϋχοΓβδ νβδίΡβΒ α^βΓ νβδίβΐ' δπηΐ: ίη|3ΓΓβ- 
(^ιιηίηί Ιη &ς;Γυιη ΥβδΙπυαι ουηι γοΐυβπϋδ, βΙ αηί- 
Ρ3α1)υδ γβδίπδ ίΗΥβΙβ ; Ίά βδΐ οπιηβηι αηίηιαΓυιη 
Υ68(Γ&Γυηι βηρίάίΐαίβηι βχρίβΐβ : αίςυβ υΐααιίηί 
ηχοΓίΙ)αδ ΥβδΙπδ α1πη(|ΐΐ6, Οαίά, ογο, Ιιίϊΐ νβΓΐ)ί8 
μϊ)ίάίι^οβίη8 βί βχδβΟΓ&ΙΐίΙίαδ ? της β^Λλας γτασϊ γενέσθαι τόν άνθρ«ι>«ν (9)' *•* 
πάντα τα ζώα |3(βρώσχ((ν ποοτρέιητ*<« ^^-^^ ^®^ 
χοίρου • ΦάγΓΓί γάρ, ^'ϊΟ'Ίν, ιχ τών βντ*» ιν τ^ 7?« 
χαθαοά γαρ χαί χαλά, χαί ^η έξαχολονβΐιτί τοΙς 
ϊχνισι του Σατανά• Σατανά» τον θ•βν αποχαλΰν, 
τόν τά ριιν χαθαρά, τά ί'ι άχάθαρτα προσηγοριυχότα. 
Καί Ε( Σατανάς, ώ ληρβ, ό τον πα).αιάν νόαον 9εκ•• 
νος, πώς ίν άλλοις Θιόν αυτόν ονοράζιις ; Πΐρέ νιβ- 
στβίας νοαοθιτών ούτω ^ησίν • "Εξιστιν ύ/χίν η ιτ^ί 
τ)?ς ντ,στείας ης αίξιν τών γυναιχών ύαών • ΟΕδτΜ 
γάρ ύ/Λών £ίσι σκιπάσαατα • ί/νω γάρ ό θιός β« 
παραβουλΓ^εσθί ταΐς ψυχαϊς ύριών ΐν νηστιία, χ«ί 
Γλεως ύμίν γ'^ιται • ρίχθητι αύταΓς ιίς παράχλιοσβ, 
χαί φάγετε ίσπέρας χαί πίβτι, ίι^ς τό τίς νΜίτΑς 
. Ουοάη&ιη β^βηαβ ]β]υηϋ ββΐ, ο ίαιρπΓβ &ο γ^ ριβλαν ^ανη λιυχόν ίιά τϋς τιιιίρΛς* Ποία νιοσηίβ» 
ίΐίοδβ, Υβΐ (]α«βηειηι Οβί Ιβχ, ΙοΙα ηοοΙβ βρυΐαπ βίίΐυρε χαί άχάθαρτβ, η ποίος νό/ζος βεον τ< ίί 

δ).ης νυχτός βσθίίΐν χαί άσίλγαίνειν ; Πιρέ )2. Αβδθοίαδ δΐιοδ αά 1)6Παιη οοηίΓα ηοδ αβαβηβ 

^•^(7) Τ4ίι 'ίίόίίΗδΧ ΟΙιοηίδΐΙίθ. Ββαρββ Ιαοιβη Ιιβ^ΐΓβθ 
&ΙΙ^ιΙ*ιι*»>Αιϋΐ:^η[<ι >ηιιηΗί 6129, ΟΙιτίδΙί 621, ΗβΓΟΙ- 

ϋΐϋ 1χηρ6Γ&ηΙΐ8 ηηάββίιηο. σύνης αυτοϊς ίιαλεγόριινος, ^ησίν • Αί γννβΜ 
ύ|χώ> νεατός ύαών • είσείθετε εις τους νιατούς νρβ» 
όταν |3ούλεσθε, καί συνέλθετε ταϊς ψυχαϊς νρ&ν' 
τουτε'στι, πάσαν επιθυαίαν τών ψυχών ύαών ιτληρώ* 
σατε • χαί χρτίσασΟε ταίς '^υναιζίν ύαών «ρι^έρ«*^ 
θίν. Τί τών βηιιάτων τούτων άσελγβστίρόν τ* Χ«ί 
Ι^ιαρώτερον ; 

ι^. Εις τόν χαθ* ηαών πολεαον έπεγε(ρ«ν τ§νς 

{Η} Ββοοίβ άβ 1118 βΐ αΐϋβ Ιιιι^αβηιοιϋ^ΐΜ,^ίο^ 
8υηΙ Υβΐ 6ηιβαά&(& ίη ηοδίπδ &(1 Β7λ&&ΰΐΙ^Ηα 
&(1ηοΙ&Ιίοηϋ)η8• ■'ν•* -β-ί' ι •. νι-,'^ ••. ΤΗΕδλυΒί υπ. XX. ιιβ αύτου, ψπσϊ - Φ^ίύσαη αυτούς όπου αν Α <ϋθ11 : ΟοαάίΙβ ί11θ8, ΐώΐοαοςίΐβ 119 ΟΟΟαΓΓβήΙΪΒ. ΐ]Τΐ αύτάις, Ού ταΰτα ^ ^όνον γιοσιν, ά)Λά 
ί τω θίύ ^ισθαποσοσίαν χπσΟαι το?; χκτα- 
'ΐν αυτούς το*ς των Χριστιανών αΓ^ασιν. 
ύ την πέ|!Α7ΓΤΐον μοΐροίν τών α Ευάλωτων 
άλλων σχύΟιωιν ανατίθισ^ακ τω θ(ώ ύποτί- 
ιΐ τω προγιότιρ Μωά^ι^. Παραινεί ^( χαΐ 
'ΐσθαι τοΓς Χριστιανοϊς, (ί τνν τών Ιαρρα- 
^ρνσχίίΰτ* ιττανέλωνται ' χαΐ ίΐς «σιλ^οΰς 
'ορα^ίχβσΟαι, έχ τι^ς άχρας άπι^νιίας "^ό 
1^ τ«ς αγάπης έπαναιρούριενος. "Εστί ^ί τό 
ιυ μαχοητομΛ ΙξόρινυσΟαι τους άγιλιστίρους 
Χριστιανών όρχια, σαινο^^/ονς τω πιριόντι 
)ι^τΐ}τος. Παραινπ τοις ιδίοις λτ/ων' Μη 
άντιλητΓΤορις Ιουδαίων χαι Χριστιανών * Νβςριβ ίά δοΐυιη <ϋοί(, ββά βΐίαιη ρΐΌροδίΙ&ιη 6836 
α ϋβο ιηβΓοβάβηι Ιιίβ ςυί 86 Πιηδίί&ηοηιιη β&η- 
^αΐηβ ίιηρί&νβήηΐ. Οιιΐη^ο^^βι^ οαρΙίνοΓϋΐη &Ηα- 
ταχηςυβ ιηαηαΙ>ί&Γαιη ρ&Γΐ6ΐη Οβο οίΓβΓη οοηβΐίΐτιίΐ 
&6 Μο1ι&ιη6(1ί ρΓορΙιβΙ». ΗογΙ&Ιιιγ βΐίαιη υΐ κοοη- 
οίΙίβηΙυΓ ΟιΗδϋ&ηίβ, βί 8&ΓΓ&ο6ηοηιιη Γβϋ^ίοηβιη 
βυδοβρβπη^ αίφχβ 1η ΓΓ&ίΓυιη Ιοοο 1ι&1>6&η( ; & 
βυΐΏζηα οΓυάβΙΙΚ&Ιβ &ά 6ζίιιιί&ιη 6ΐι&η(&(6ΐη ΐΓ&η8- 
ίβη^. ΕβΙ &υΐ6ΐη 1ΐ06 ςηοςτΐ6 αΚΙβοίαιη, υ( 8ίιχιρΗ- 
6ίθΓ69 8&6Γα Οΐιήδΐίαηοπιιη ΓοΒάβΓα α1>]αΓ6ηΙ, Γ^α- 
ΙβΓηίΙαϋδ ρΓίΒΓο^αΙίνα ίΐΐβοΐί. Οί(6Γ0€[υί βυοβ 
ηιοη6{, η6 βίηΐ ]υ(ΐ8βθΓυιη 6( (ΙΙΐΓίβΙί&ηοηιιη άβ- 
Γ6η80Γ68. Οιιίβςυίδ 6ηΐιη, ίηςυϋ, γβΒίτυχη ίΠοβ 
ρΓοΙβ^Ι, Ιιίο ρ6ηη(]6 &6 τιηυ8 ϋΙοΓυχη 68ΐ. 06ίη(]6 > ύπιρασπέζιται αυτών ίξ ύ^ών, ό τοιούτος Β ^ΐΐάβΒΟβ αίςαβ €1ΐη8(ί&η08 ν6ΐυϋ ά6ρ1θΓ&η8 &ϋ : 9 Οπάρ;^<ι. Και πάλιν τα}.ανίζων Χριστια- 
*Ιου^αίους "Χίγα * ΟύαΙ υριιν, οιχ<7οι Γρα- 
ίίν ΐσται ύριΓν, (ως αν <ξαχολου9ητ( τω 
. τω Εΰαγγελίω. Και χατα ^ιν Χριστιανών 
9ι^ό^<νος, ού^έν τι χαινόν ^ιαπρ€ΐττίται 
ιισών αϋτοϋς χατα χρα'τος - Ιουδαίους ^(,ων 
Γοριήν άσπά^ιται, χαΐ πολλά τών ΐθψων 
βφα^ί^ωσι, χαθ* όντινα λόγον έπιριβριριάται ΥβΒ ΥθΙ>ί8 $6ηρΙαΓ&η]ΐη &Β866ΐί8 ! ηίΐιΐΐ βιηοΐαοιβηΐί 
νο1)ΐ3 6Ζ8(&1>ί(, ςυ&η(ϋα 1β^6ΐη Ββςυβιηίηί &υ( 
Εν&η^ϋυιη. 8&η6 Ιικο άβ ΟΙιήβΙί&ηΪΒ οΐ&ιηϋ&ηβ, 
ηίΐιίΐ ηοττιιη α^ί(, φΐι& 111θ8 1ο(ο αηίηιο ο(1ί(. Ια- 
άββΐ8 &υ(6ΐη, ςυοηιιη οίΓ6υιη6ί8ίοη6χη ΓβΙίηβΙ, βΐ 
Ιβ^αΐία ηιαΚα ο1>86Γν&Γί ρΓκοίρϋ, ουΓ ρ6Γ 86Γΐηοηβ8 
8ίη^ϋ1θ8 ^&γί38ίαΐ6 ίη(6πηίη&(υΓ? ινα; ίάλιν έαυτώ χατασχβυάζων τό άξιόπιστον 
:όν β€ΐν (ΐκρτυροΰντα πιρί αυτόν, χαΐ ςρινύ- 
ύ λέγοντα • Μα τβ αστρον τό ^υόαινον, ουχ 
1 6 δταϊρφς υμών, ουίι ηνόμησι, χαι ουχ 
> « θίλνματος- άΧ^ά χαι ϊησοΰν^ τον της <3. 1(6ΐη 8ίΙ)ί ϋάβιη οοηοίϋ&η8, Οβυιη ίαάαοΗάβ 
ΐρ8ο 1β8ΐ&ηΐ6ΐιι, ^υΓ&η(6IΏςι16 αο (ϋ66ηΐ6ΐη : Ρβτ 
δϊεΐυδ οοοίάυαίΏ, ηοη βΓΓ&τίΙ 80(3&1ί8 γββΙβΓ, ηβφΐ6 
α ηοπηα άίβοβββίΐ,ηβςυβ ρΓορήα νοίυηίαΐβ Ιοουϊιιβ 
68(. δβά βΐ ^68υπ1 ΜαπΦ Ρίΐίυπι άβ ίρβο ν&1ί6ί> Υίον, προψτ,ηύσαί πιρΊ αΰτοϋ βίπόντα •€ η&ηΙβΠίΓ&οίΙ,&Ιςυβ ϋίοβαΐβΐη : Ε^Ο 811111 06ίΐ6^&1υ8 στολός εΙμι του θδοϋ προς υμάς, άλη9ο- 

ί/χπροσθβν μου τα του νό/χου, ίύαγγείιζό 

όστολον έρχβρίΓ^ον μίτ* ίριΊ, ονοαα αύτώ 

Και πού τούτο προι^ητιυσίν ό Χοιστός, 

7ρο^?9 «ΐρ^ΐ^ίν ; Έν ούίιαια πάντως • ώστί 

'γος χαι άπατεών ό Μωάριβ^, μαρτυρίας 

οός εαυτόν του Χρίστου, ας ούίιΐς τών 

αων έπίσταται. Λκγουσιν οί Σαρρακηνοί 

ι τό την παρθίνον τ£χ•?ν, και τό πλασθώ ναι 

ι άπό του χοός. Φααβν ^'ε τ,μεΐς, ως ό Χοί- 

Ιαρθένου '/εγένντ,ται, ίιά τό είναι θεός χ«ι- 

εχ ταύτης πρόοίον • ό ο "ε Ά(ί«α, πλάσαα 

γενόμν^ος, και μ-η εκ προγενεστέρας ίια- 

• γένεσιν ε).κων, έχ πηλού ο ιηρτισται * πολύ •ον θεού γν^νήσεοίς χαι ανθρώπου πλάσεως. Ι) ίοπη&ΙίοηβΠΙ . &(1 νο8, νβρα 6886 ά6πιοη8(Γαη8 ςιι» &ηΐ6 ιη6 6Χ8ΐί- 
ΐ6ΓυηΝηΐ6^6, ηυο1ί&η8 ίη8υρ6Γ ΐ6|0^&1υιη ρο8ΐ ιώ6 
Λ'6ηΙυΓΐιιη, ουί ηοιιΐ6η Μο}ΐ£ΐπΐ6()68. Α(φΐί υΙ)ίη&ιη 
Ιιοο Ι6δα8 ναΐίβίηαΐυδ 68ΐ, Υ6ΐ ςυαηαιη ίη δοηρΙυΓα 
Ιιοο (!ίχίΙ? Ρΐαηβ ίη ηυΙΙα. Ουαη)ο1)Γ6ηι ίαΐβιάίουβ 
ίη3ρο8(θΓ(|υ6 Μο1ι&πΐ6ά65, ςηί ΟΙιπδΙί (68ϋΕηοηί& 
&^ 86 ΐΓ&1ιί(, ςυββ η6πιο €1ΐΓίδ(ΐαηοΓαηι ηονΐΐ. 
ΑΐυηΙ δ&ιταοβηί ρ6ηηά6 6δδ6 νίΓ^^ίηβπι ρ&Γ6Γ6, αο 
Α(1απιυπι ίοΓοιαπ (Ιβ ρυ1ν6Γ6. Νοδ αυΐ^ηι άίοίπιυβ 
Γ1ΐΓίδΐυιηά6 νίΓ^ίη6 ηαίϋηι, ςυία υ(ρο(6 Οβυδ ίη- 
δοΙΚυηι δί1)1 οοπΓοοΐΙ ιΐβ ίΐΐα ρρο^βδδηηι. ΑΙν6ΐ*ο 
Αϋαηιυδ Οβί ΓαοΙαπα, ηβςυβ βχ αηΐ6ηοΓ6 86η6 
ΟΓΐηηι ίταίιβηβ, άβ 1α(ο ίαίΚ οοηίοΓπιαΙυδ. ΜυΚυιη 
Καςυβ ίη(6Γ63ί ίηΐ6Γ Πβί η&1ίνί(αΐ6ΐιι 6ΐ Ιιοπιίηίδ Εσ» οί Σβρρακηνοι ώς ό Μωάαε^ εστίν ό ίη- 
Λ* τώ Λανιήλ άνευ χειρός εξ όρους τΐλη6ί[- 

• άκούουσι οε, ώς Τις μζτουσία τώ Δαν/ηλ 
Ιίωά^ε^, ώστε περί αΟτού τόν προ^ήτην 
Γ/«ν, κακο/ο'/ούντος Μωύσε'α καΐ τόν νό- 
κν ίέ χαΐ εικόνα ό Μωάα5(? έπάταςε χαι 
ώς ό Χριστός την πολνΟείαν, 6ς και Ιγε'- 
ος μέ'/α^ και έπ/ηοωσε πάσαν την γ^ν ; 
>νσι, τί ώ^ίεΟ.οι-ν τ,μίς ό Υιός τοϋ θεού 

Καί οααεν ήαεΐς ώς τό τη: Ύριχοο; 
άπεχαλύ^ίθη, και επε'^^ώσθη, χ«Ί έπι- 

• κόσρω παντί • η ί'ε τίίς Έ^ννιχ^ζ άπα- 14. ΠίουηΙ δ&ΓΓαοβηί, ΜοΙιαπιβάβπι 6886 ίΐΐαηι 
α Οαηίβίβοδίβπδΐιπι, αΙ)8ςιΐ6 πι&ηυδ ορρτα βχ ιηοηΐβ 
(Ιίνϋΐδϋπι Ιαρίάβιη. δβά α ηο1)ίδ αυ(ϋυη1 : ΟϋβΒηαπι 
βδΐ ρ&Γΐίοΐρ&Ιΐο ϋαηίβΐίδ ουηι Μοίιαηαβάβ, ίΐα ιιΐ 
ϋΐβ ϋβ Ιιοο Ι&ϋίΐ (Ιίο&ί, ςαί Μον'δί πιαίβάΐοΐΐ αο 1β- 
^ί ? Οϋ&ηιη&η} δΙαΚιαπι Μοίιαηιβάβδ ρβΓοαδβϋ αίςυβ 
οοπιπιΐηιιίΐ, δίοαίΐ ροΙ^ΊΙιβί^ιηυπι Οίιπδΐυδ, ςυί βΐ 
ίη ιηοηίοηι ηια^ίηιιηη βχοι•ονίΙ, αίςιιβ υηίνβΓβΛπι 
ΙβΓΤ.Ίΐη ίπιρ1ργίΙ? Αί1^^υ^Γ0β9ιIνι, ^^\\\^τνο\Λ^^τ^^- 
ίπβπΐ ΟβίΡΐΗπΛίϊνοατηΏιν\ι^•ί ^ο^ ν«ϊο τ^^ν^"^^^- 
ιηαδ, 810 Γ6ν6ΐ&1\ιιιι !\ιί«Ε^ %\ ^οβ^^^Λxαλ «^ ^ '^'^^• 
νβΜο ογ1:>6 0Τ6άΙΙ\λΐΐλ Ττ\ιχ\ϋ\λ* ΐϊΐ7%ν.«Λ^^ 119 ΝΙΟΕΤ^ ^ΗΟΝIΑΤ^ε 1Μ €ΐίνίηαιίθηΓ>^ ί1β»11, ϋ1 Πΐαςίαΐη, 6ΐ (3ία1)θ1ίθα9 ρι-ββ!• χαί σαιαονιώοκς ^μα^'/α^μα ίχ;Γθ4ών ώχίτο • νίοθι 

βΙίβίαδ.ρΐΌοηΙ ΐϋ1)ΐηοία8. ΙίηρΙίϋαιυδ νοΓΟ ςιιο αύο- 
ρϋοηοιη ί'υη>ίΰ(|υίιιιιΐΓ, ϋΐ Γ6(Ιοιιιρ(ίο, α((|ΐ]6 οΐια- 
Π5ΐιια(πΐ2ΐ (ϋπ1)ίΙ[ο ΰυηο1ί$ 0Γ€(1βα1}1>ΐί9 ραΙυβΓυηΙ; α8θ)•8 ΟΓία ιιβςιιβ &(1 οοοαβυιη ΕναηςβΗυιη (ΙϋΓα- 
ϋριη; 1110(11 υ» ιιιαο6Γία2 ραη63 &η1ϊςαίυ ουιη ϋοο 
γη•.φίς•ίία: ϋ6.<(ΓυοΙιΐ9, ΓοοοηοΠίαΙο ηο1)ΐ8 Ββρ ρβΓ 
<^υς Ρΐΐϋ )ρΐ6Γ0683ίρη6ΐ;α ; Γ6];πυιη ΟϋΊοΓυιη ραΐβ- 
(ας'.αφ,ο^ια,ςιυβ ιιιιι][ΐ4 (Ια(α, .ΙιοζηίηίΙ)ΐΐ3 ϋοηΑ 5υηΙ, 
ςυ^ £ί£ΐ1)«ι1ίιη οοΕοηιβ.αιΟΓαΓθ.ριηίΙΙίιηυβ. 

1.5. 1{^ηι Αΐϋΐιΐ : Υβΐ νοίοηβ €1ΐΓί8(υ8 οηιοΙίιχαΒ 
ΓαίΙ, ..ν6ΐ οο^βη»: 8ΐ νοίβηβ, ^βοαίββ ^υηΐ οΓαά- 
&ΧΟΓ69 : 81 Υ61Ό ηο1βη8, ίιΐ βί ίοϋπΏ^ί&Ιεολ&Ιςαβ 
ίοφο^ηϋοιη ^αφ\ι(&1. Ρογγο ηοβ Γββροράβιηιΐδ, βΐ σία; 05 βκτζτισιιοί, χα'ι άττο/ντ^οωσις, χκί οιανοααί 
χαοισ^ίίτ-Μν πάσι τοις ττιττίύ'τασιν 'έζ^ιτλώθιισβη* 
κκο άνατο).ών ή /ίου Ι^-έ/^ρ^ ουσμ,ώ'^ ^αοόθις το Ενατ- 
7«"λΐον• το του γοζΓ/μ,ού τίς καίαιάς 'χΟρας θί»ν 
χαί οίατ9θΜ7Γ6)ν μίσότοιχ^^ ίια/ίΟ.νται, χ«τα>>ϊα^ή- 
τος τ,μΐν τον Β£θΟ τί ίσίου νίαύ αϊσιτίίβ' χ«ί η τών 
0'^ρΛ^^ύν .3ασ(/£ία ανέγχται, χαί άλ/α άγκθά τοΙς 
άνΟρώπ-οις χεχάρισταί,^ ων χατά {Αίρος /χνν/λΟνιύΐΕ» 
τταοΐχααΓν. 

ίί', "Ετι ^ασίν ώ; 6(7ων ό ]^]Β(στ9ς (σταυ|9ώ6ΐ9, « 
μ^ θι).ων* χαί ει μιν θί).ων, άνΓίΟννοι οί στ«υ|ΒΜ- 
σαντις* ιι ^ι ^ή θβ).ων, άσΟινκαν αΟτΰ τούτο χ«ί 
ά^υνα^χίαν ττιριατττκ• ^ 'Αττοχρινό^βθα ουν ότι χαί νοίεαίβζη . ΟΙΐΓίδΙααΐ ΟΓΟβίβχΐ^αΐ-ΑΐίΒΒβ, βΐ ί&ΟΙβη β .Ρ<^<ν•^ ιστα^^ροϋται ό Χοιττός,. χαί τ^ς έσχάτΐςχβτα- .£ΐίΓθοαια(1«ιρια&1'οηθ(}]^οο8 68εβ οΓϋοϊΓιχοΓ^. Οι^οά 

8ροα.6ί8•Χ ρΑ8!«ιΐ9, 08.ΐ€αϋί( ίρ56 (Ιυοι ααΐ6 ρ&δβίο- 

ηβιη αΐΐ ; Ρο β* αί^τη ΚαΙ^ο άοροηβ^ιάί αηίιηοΛμ 

νΛ€ωη, βί ρο*β3*αΐ€ίη λαΐΐΰο ϋ^ηιηι $ίΊΜη<^ί βαηι ; 

^ί η€ϊηο βωη α τηβ. ίοΐαΐ, $6(1 άοο άαρονο βαηι α τηβ 

.ίρ^ο ^ :>οι1 οΐ δίοροαυιυβΓΟ οϋοι ίο ουιη ιοϋπαβ 

)α]!ϋ6Γ6 ϋϋϋοΐ* νβΐΐβ^ΐί ι^οη (ααιοη ^η^^^α1υη(ιςυ'α 

ρπι?(ιηίΙυΊΐ ρο!ίί>ίοηί9 (^^]ρυδηοη^υI11α^6ι&^.Ραι^ 

αυ'βηι νοΊΓιΙ υΐ ηιοΓίοιη ίΙοδΙηιΟΓοί, νίαιυίΐαο α(1 

ΓΟ^αποουοηοηι οχ ιιιΟΓίυίδ ιηυηίΓοΙ. ΟυΓ οϋίοιη 

ΓΡΪ δϋηΐ 0Γι1οϋχ0Γθ5? Ου'α οιιιη Ιο^οαι αο ρΐΌ- 

ρΐιοΐαδ Ιο^οΓΟηΙ, ςηί Ιοιηρυδ αι1νοη|ι7<^ ο^ι1δ ηυη- 

Γϋ»ΐ3αηΙ, ηοη δΟΐϋοι ηοη αβαονο^υαΐ ΐρί^αιη βδίβ 

([αί ο1) οοαιιίιυηοϊη δαίυίοιη νοηοΓοΙ, }>0(1 βΐ ιηιιΐ- 

ΙθΓυιηΙ)βηοίϊοΙθΓϋΐϊΐ αυοίοΐ'οηι ?η οι υοοπι δυΐ^ΐρΐυιη (^ '/ζ^'.«ς ίττίίίίίξααί^ον «ν£ΐΛον σταυοώσαντις 

βχδϋαχβΓααΙ. 

40. ΙΙοιη ϋ'αηΐ : 8ίίηαί6άί^ίν^ εεΐ οτηηί$ αηιρζη- 
ΰοΐ ίη Ιί{βΡ0*, ,α1)1οίϋδί?ϋίβιπ ίη οπιοοαι ΟΙι^δΐαβ 
ςυοςιιο Γοϋ, Ι'ίο ροΓίίβ»^ ωμίοϋΐοΐαδ Οϊ^Ι. Ουοαιοιίο 
εϋΐοαι α ιιΐίΐΙείϋ:•Ιο ΙίοαβιΙ'οΐΊο (ίο1^^ιυ^? δβίί.αα- 
ιΐίυπι α ηοΐιίδ : ^]ι)0^ Όου» ςαι'ΐη ΟδδϋΙ, ία^Ιαδ 6^( 
ρΓορΙοΓ αο?5 ΙίΟΐΏΟ. Ρί ίιιϋ' οϊ'ίαίοδ ηοδίΐίιδροΓίανίί, 
βΐ 1θηδυθΓ0>. ρβιΊιΟ'^ βΐ ιΐ]θ»1οαι ρϋ?ίΐα>'•1, ιιΐηοδ 
ιΐ)0:1ϊ ρο ιτη'οιίίο'ο δυ1)Ι•ΰΙιθ'οΙ. ΝΐΜΏ δοηίοπί^'α, 
ΟίΛΟ ί//β α ιη!(^6ηΗα, ηιοι ίαΌονίοηιίηί^ ; βΐ, ΜαΙβ- 
άί€ΐαΐ6)\α 7Λ ορ€4Ίθί'8 ΙοίΒ ^ ΙΐίΒΟ 1ιιια)ιΐοί ηοείπ 
βθηβ'ίδριιΟ'Ό ΟίΙ. δϊο οϋοιη πΐ9ΐ€()ίοϋο Οΐιηδίυδ 
όΙοίϋ3 ΓϋίΙ, οΐ ίΐιΐηβα α 1θβί9 ιηοΙθΓΐίοίίοηο ηο8 Γβ- 
(^βπΐ'Ι. ΕΙ ^ίοαΐ ίη Λ(ΐΗα?ο οιηηβδ ηοοιίυί δυριυδ, 

Β'Ο ία €1)Γ•^»Ιθ ΟΙΠΌΟδ νίνβΐηυ?5. Ι,ΙοβΙ Οΐίοΐη ΟΧΟην ο νο^Γ^, ον.Μς εν Τ'ύ Χριστ';^ τταν-ίς ζήσοαΓ^. "Εξιστι 

ρΙο Ιιοο (Ιβηιοη^ί'νΐ'Ο. Ιη ϋοδΟΓίΟδβιροηΙοδίηοΓϋο- χρίσβως οί σταυρωται άξιοι. ΓΟτι. <^λ έχουσίΜς ϊκλ• 
Οιν, αντός ϊοβιξι ττρό, τοΟ τταθίΓ^ ιίριοχώς• '£ζον- 
σίαν τχ^ω Οάναι τ;;ν 'Ρ^'^χΤί^ μου, χαί έξονσία» 
ξχ^ω πχλιν λαβιίν αΟτιςν* χαί ού^ιίς «ιοιι αντς» 
ά-* ίί/ού, ίύΧ «νώ τ'Ο.',ιιι Λ\^τ^}*^ ά..•' ^ααΐ^τον. 
Άλλα χαί 7Γο)./5:χίς βοΛτ,Οζ'^τζς αντω χιΙοΛς ητ.'βα- 
).:ϊν 'Ιουσαϊοι, οΟκ έττέοκλον^ ^ιά τό μτηττω τον προ• 
ωοισμίνον τον τταΟονς ^1^,\'^^έ'^οιι χαιοόν. ΉΟίλ^τ* 
ίί παΟίϊν ίνα κατΛΟ'/ϊίσϊ; τον Οκνατον, χαί ό^οττοιιίσβ 
τήν ζ'Α ν:/ρ';>ν άνκττασ'.^. Π'^ΐς ο'ΐ κατ'^ί^οοοννται « 
στανΟίΑτα•; Όη^ νόίΛον χαί ποονίζτας άυαγινώβΐίΒηι- 
τε;, τον καιρόν τίς αντον παρουσ'κς ττροχατα^ελ- 
7οντας, ον ριόνον ονχ Γ/ν^σαν αντόν ει^/αι τβν «; 
κο'.νήν σωτίρίαν έρ^όαενον, αλλά χαί ιη^λάς Μο- 17*. Πκλιν λί'/ονσιν Εί ε,τικαταρβ^ί '^*» ® *?•" 
μάμυος ζτ.'. ξ^λον, ίν^τ^οτι^Οτ, οεχκίόΧρ'^όζ «πί 
ξνλον, 87:ι/ε:τ«ρ«'•ος αοα κ«ί οντο; εστί. Και ττώς 
άπ-ό τον δ77ΐκ« αρά-.ον ενλο/ία οοΟί.σίται; *λχούουσι 
ίε ες ^^υΛ^^, ό'ΐ "ϋστίο ό β:ός ων γί-,Ό-η Βι τίμ^ς 
άνΟρω.τος, χαί τ«ς άτΟΓ^ιίας ϊί/.ών ίρβ, χαί τάς 
νοοονς ίοαστασ», -/.αί θάνατον ^/*^&'α:ο, Σν' η^ά; 
χαί τον Οανς-.τον κ«ί τίς χατκρας 3λενΟ:ρώσίρ • τά 
γαρ, '^Η ί' αν τ,μύρ». γά'/ττί, Οανάτω «ποβανεί- 
σΟε, καί τό, 'Γ.τ ικατί ρα το; η '/'ί '^ '''*'? «ρνβ*« 
σου, τών άνΟρ'Λπων ^^ι,•<ϊ;ν εΓίτίριιον • οντω χαί χ«- 
ταρα ηκονσε, χαί τ.; ς «κ τον νό;/ον χατ:'ρας ^ίνας 
ες-ζ/όοαν: • καί ώσττιο ^ν τ'~> Άο^ α πάντες «ϊτιθά- 1).•ηΙ 1ΙβΙ)ΓίΡ0δ : δβΓροηΙί'* αυίεΐΌ. ςυί οΐίιη ιηοΐβ- 
ά'οίϋδ ΓϋΟΓαΙ, ίαοΊιι ικηεα ίιηο^ίηβ Μον$θδ, Ιί^οο 
60 αϊ ?υί•ροη(Γ!ΐ, (ίίχίΐίίΐιο : Οηί α αοτρϋηίβ ιηο7*$Η8 
ριβνίΐ, (κΐ Ίίκηο ;>οφ67ΐΐ€ηι νο.ηήΗαί, οί $αΙνΐ(α 
ρα *. Εναί ίπϊίοπι ίδ δοπροηδ ΟΗπδΐί ίί^ιίΓα. 

17. ΙΟϊ,ιιροΓ ΐΐΐί αίιιηΐ : Υοί*, ΓΙιπίΐΙίαηί, ίΐα ΟΓα- 
οβαι 1ιοηο'*α''> ςυοΐϋα()η]οϋπα3("1ιιίί<ίο ίρ5>' Ιιοηο- 
Γοαι (3οΓΡίΙ>ί>. ΛΙςοί, ποδ ίηςιιίαιυδ, οοίπιαηίί) 1ι?εο 
ιηαο'ΓβδΙα ΟδΙ. Ναοί 01]Π8ΐϋ8 α ηοΐ^ίδ Ιιοηοΐ'αΙΰΓ υΐ $ί καί ά.-ό 7:αρ(^ο:•νί*«•ο? 7^αρ^ στ.;σαι τοντο ' ί» 
τκ έονίαω οί ο^οζι; τονς Ίνίοί/ ονς εσακνον' ειχ6ν« 
$ί '/αλκήν 05>:ως, ός έττικειτίοατος ίχονσε, ποί^ςσβ; 
Μίονσί, άνΐττανρωτε τε τοντονί, χαί ειττβν • Ό β«• 
κνόΐΛενος υττό 0'^>£^)ς ττοοτε^^ιτω τοντω τώ ο^Ιι» Χ«ί 
σ6)0ϊ;σεται. *ΙΙν οε όο^ις οντος άντίτυπος τοΰ Κριστον• 

ι^'• ΙΙοός τοντοις ΑΓ/ονσιν ώς 'Ταεΐς οί ΧριστιοΛί 
οντω τΐίζάτε τόν στανρόν, χαθώ; «ρα καί τβνΧρ»- 
σνόν τΐί.•.α.•:. Τοϊ-το σ: εστί σνκο^αν.ία ττρό^νλος • 
ό ρι'εν '/άρ Χριστός τιαίΐναι τταρ' ίιριών ώς βίβς, β Λ « Ιο&η. χ, 18, 19. « Οβιιΐ. χχϊ, 23; ΟοΙαΙ- ιιι, 13. • Οβη. η, 17. * Οβη. πι, 17. » Ναπ)• χχι, 8. < : 121 ϊΗ^&^ΙφΙ υΟΒ. XX. ΙΜ1 

σταυρός ως θείας χάριτος [ΐίτασχων ^ι« τον ίν «ντώ Α Οβυδ, ΟΓϋΧ &υ(6ΐη €6υ άίνΐοίΒ βΤ&ΙίΟΒ ρ&Γϋοερβ 68(, 
σταυρωθ^ναι χατα^ί7«;^η/ον, «?' ο*^ ^ΐ} χαι βνήρ- ρΓορΙθΓ 6001 ςιιϋπ βα οοηΓι^^ί βυβίίαυίΐ; ρ6Γ ςα&ιη 

γηχβ, χαι χαθιχαστην έν^ρ'/'^ πολλά ΒατψοκτΛ' σιά βΐΐ&ΐη ρΐΌίΙί^ία ΐηοΚα βίΓβοίΙ βΐ ςυοίΐίΐίβ βίϋοίΐ. 
τβΟτο χαι τψντίος τ,μίν ό στανρός, ονχ ώς ξ-Λο*, ΡΓορΙθΤβα ηθ1>ίδ νβηβΓαΙ>ίΙί5 βδΐ ΟΓϋΧ, 000 ςο&Ιβ- 
άλλ' ότι τώ τταθβΐ του Χοιττοΰ χιχαρίτωται. Έπκ' ' 1ΐ08 Ιί^ΟΠΙ 68ΐ» 80(1 ςοία εΐΐΓί8ϋ ρα38ίθθί ίθ86ΓΤί- 
χαΐ 
τα 
ίχ«7σ( ο?χ&ι. Άχονοαεν σ€ χαι ώς άψ«^Γ/ός τις τ;^; 
νο/λίχι^ς χιβωτοϋ ΤΓΠϋΜάρηται * ην 0€ χάχιίνη (χ ϋΐο οοΙίΙοΓ (Βίϋίιοίο. Αοάίωοβ απίβαι Ιιοιηίαβιη 
ςοοςαβ ίΐΐυπι, ςυί Ι6^βΐ6πι &Γ68αι αϋί^^ίΙ, ροοί- ξύλων χαησχίυασίίέ^η • ττλήν ^ι» τήν χάρι}β*^^τώ^ Λ^νψφ €Οΐη ΙααίβΟ βΐ; ίΠα ΙΙ^οίβ 68861 60αΐρ&6ΐ& *, άποχβιρίνων «ν αύτ;^! πολύ τό σββί^σαιον »£χ<ν από 
εντολών του Χρίστου παοχβασ;ν, χα::όν άντΙ χοιζο^ 86ί1 ρΓ0ρΐ6Γ ΓβΓΟίη 10 βΑ 000(60 ΙαΓΟΟΙ ^Γ&Ιί&ιη, 

. ίΒ. ΡΓφ(€Γ.^βο(6ρα3 φοίΑ, ίιηριιί&ηΐ οο1)ί8 ιτι&ο- 
άαΙοΓυαι ελπδϋ ΐΓαη8ςΓ68$ίοο6αι, ςυία πι&ΐυιυ ρΓΟ άπο^ιοοΟσι, χαι /χίοι^νωσι τίΐρϊ τροψίς χαι «νβ^^α- 7^,μι&1ρχ64^1^IαΗ^».6ίΜΡ'^^^^^ Τ68(ίοΐ6θ(ο βοΐϋοίΐί τος ' φαρών ούν ώς Ον παοαβαινοαίν^ τον νο 3 Χρι- 
στού νόρον, τους ι;^θρούς ^^ιι^^^^^ χαι ταϋτα τους απί- 
στους άαυνόρανοι, άλλα ^^'λλον τ^)^,ρο•^αν^ τό ίί• 
χοαον'-τηέσαινα^αρ' ά Ίβί^^Λξ *το9ς' «αΐί **υΐβίγ ^α:• 
όυσΑ• <Γ^γχωρίάγ\οίς ^ α^χουρΜ/ί^Ο'ς ΙπΓ^^νίΐν. 
Τοντο ^ί .χαΐ ά 'βΜίς. «;;οί);σ>> χανατ.^ντίσας Φαρκώ 
τόν.τβϊς 'ϋβοαίοις^^ίοΓ'^ιΐλέ^ι/ • χαί 7*1* ^ Ααβι^; Κί- 
4ηνα2,- ^σ'ιν, Λ νΛι£Λ7ι ίίι-.ίτρ^νλβ-ν)-• «λ)Λ9τν^ 
ψα.'λων• 1.1 άνταπ^^6τ.α τοΙς «νταποίιί«0σ4. |ΐΑθΐ 
χοαιά^' £.ιτοτίφθ4ρΗ; ακό τών έχθρων . ι^ου χ•νό^. 
'.'&ε&ο . τ•ϋ {Γ^)»!/ Γν^€ί»ς ^ - ί^πΟριυ^α ίν «ατά 
τΑν 7«ί:>ντ«η ' ταΐς ^οΌ5βλ»•€ίσι ττρβξίσι• ίοΰΛ Λ 
των ίχ:έ:ω προσιτταιόντων συγχωρήσίς• «^Ι άλλως 
Λ Λπι:••• Ό ^#ν χ^^ται^^^ων ι?ολ•μου χαι ι^α^Ιας 800308. Α( βηίιη Γβδροηιΐβοιοβ, οοΓ}(ΐα(|υ&οι ηοβ 
ΟΙΐΓίδΙί Ιβββοα ΐΓΟΟδ^Γβϋί, (Ιοοι ΙιοδΙοδ ηοδίΓΟδ βΐ 
ρΓΟΒβίροβ ίοϋϋβίβδ οΙοίδοΐπιαΓ. Μοοοΐ οηίοι Ιοχ, ο1 
ϋϊ'ήαΐ ιΐθ1>ίδ«αρρϋσ•β ΑιιηΙ ρα^τοΑοαυβ; 1ο]αδ(θ 
αηίβηη όρ^Γβδβ)» ορβτη ίβτΑΐηυι. Ηοο οΐί&οι ϋβο• 
6011» 6ύΐ& ΡΗ&Γοόηβιη ΙΙβ)>Γ»οΓυιη ))θδ(6ΐη η&Κ 
8θΚ)η}βΓ8ίΚ Τηηι «ΐί&ιη ϋ&τί(ΐ : ίαναδοτ, ίηςοΗ, 
ίή $αηοΐί\π^'ρ€€(ίαίύη»•ΗΨ!1 Ι&ιΐιβη 8ΐϊΙ)ί ρδαΙΙβηβ: 
8ίΨ€Μ(ι^ί; ίοφίίΐ, τ&ίηδΐί€ηαδη$ίηίίιίη:αΙα, ά^ζχ- 
Ί^ατη 14'ί^ιιβ αδ ίηνήίθΐ$ τη^α ίηαηϊΒ ^ Ιΐϋο ζβΐί άβ- 
ηιοηβίταΐίο^Ι βιτάοη βτα( αϋνβτδοδ 6θ8 ςυί οοχϋβ 
Ύ^ ρυ1)1ΐΓ'6θ ϋοΙί^ΐΗ άβΙβοΙ&ηΙϋΓ : Ιιίο &οΐ6αι 6γ^& 
β'ΒΓ δυρρίίύθέ ίιΐ(ίυ!^60(ία/ΑΐΙΐ6Γ φ)0(]ϋ6 Ιιοο βχ- 
ρΙαη&Γο ϋο6(. ΜιαιΙτοαι ηοί 1)θ}Η β( ίο]οΓί«ΐΓυιη χαι νό,ΐΑβν ΓΛϋΰ^αίνιι^ χζ:> ττ^ν ^ύ<τ» ^:τίϊ' β Λ ^.ίηίΐίιιαι ίαο!ί, Ηο Ιβ^οι ΐΓβΩ&^6ϋίΙυΓ, οίοαίοΐ'αηι κατά τον νο:ο .ου ΟΓλι?β^Γ>βς >τάϊ ^.;ν ^.«οίν ίί:::!, 
χαΐ χκτά το σ\ν£•τόν ε•0!χβ;βΰτα< θ«ω, '*Ε5ί).ισ6ί 
ίττωχόν . χα'ί.- πίνήτα, λ:;•οντι, ίχ. χ«ιρός ά^^^οτ«^ 
λου ρνσκσθί αντον. Τό Λί, Μ^ • ^•!:ρΐ7ν;-β•θτι τρο- 
φίίς χα: ί'^^^^^^^^ζ, τοΤς ά.τοσ.ύ).οις ίίατίταχται, 
«ς αν α-.3τι :> νζγΛω ια^'τ* 2ί μιχρω χατΓ'/*'''«- 
σχων-ο'» • Τ^•. ^»βρ τό άλα^ ^ι,ωρανδ^, φ>;σ•ν, ίν 

ρ^^^ί, αλλά τ« πτβ'τνκ • τολλο: οε τών πίίλαϊΧβι- 
σπανών, κκί τών ^.)υ.1ρο^ οε ο>λ όλί'/οι, γν/όνοισν/ 
ΧΟΛ νσί Τ'^ν νψ^/Λίν τοννων χαί ρ^εγΛίΛΛ-^ εντολών 
^τ^λαχβζ. • ■ • . 8^Ι>ο)βΙ : ςυ• αυ(6ΐη α(1νβΓ8ΐΐ8 Ιιοοο αγοιλ βοιοίΐ, 
ϋαΐυι'θ» ΑβΚ ορ;ρηι, βϊ ρπό νΙΜΙϊΐιβ Ι)ρο βκεςοαΙυΓ 
<)^ίβ6θϋ. : Εηρίίί ραηρβναη οΐ β^βηατη ; (/β ττια^ϋ 
ρ€€οα(οΐΊ8 ^τηίίβ αΐχηη •. ^ίιη[1 ϋΐϋίΐ : Ν β άβ €Β€α 
αηΐ άβ υβ^ΙίτηβηΙο $οίΙχοί'ί $%ΙίΒ *, αρο^ίοΐίδ ιηαοϋα- 
!απ) ίυί(. οΐ 0Ρ(|υ6 ίη §π'2ΐνί1ιυδ οοςιιο ίο ιοίοίοιίΒ 
€0η(1βιηη8ΓβηΙϋΓ. Ναηι $ί $αί, ίηςυίΐ, ίηί'αΐηβΐην, 
ίη ηαο ^αϋβίΗν*^^ ΟοϊΙοπιιη ίΐ8ϋι1 ϋδυπι νβίαΐ, δβά 
δυρβΓίϊιιΐίίιΙβοι. Μιι)ΐί ηυΐβοι Οΐιπίίίίαηί νοΙβΓοβ, 
αβ^ιαβ ρΑοβί οΐίοοι Ιιο^ίο, ούΐβοπιοι 1ιιι]υ8πΐ0(1ί αβ 

ΠΙ&^ΩΟΓυηΐ ρΓϋ?66ρ(0Γ11ΙΤ1 θΐ3δ6Γν&Π(68 ΓυβΓΟΟί. • Ράοΐ. ι?ιι, «ό. ^ Ρδδίΐ. νιτ, 5. • ΡίΕ^ ι.χχν,4. > Ι,οο. χιι, 22. «ο ΜαΙίΗ.ν, 13. 1 '. • ΝΐεΚΓΛ €ΒθνΐΚΊΜ 124 ΤΟΪ ΝΙΚΗΤΑ ΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΠΟ ΣΑΡΑΙΗΝΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΣΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑΝ 

ΚΑΙ ΑΛΗΘΗ ΠΙΓΠΝ ΗΜΟΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ {{). ΝΙΟΕΤ.Ε 

οκοο ουι ΟΒδΕΚΥΑτυκ βυΡΕκ ιΐ8 ουι α βακαοενιβ αο νοβτκαμ 

ΟΗΒΙδΤΙΑΝΟΚϋΜ ΡΌΙΙΑΜ ΥΕΙΙΑΜΟϋΕ ΡΙΟΕΜ 8Ε ΟΟΝνΕΚΤϋΝΤ. 
(Εχ 87ΐ1>ιΐΓ8Η 8ατα€ίηΐ€ί$, Ιη-42. ΟοΙοηΙ» ΑβΗρρίη» 1595.) Ρηιηιιιη ίι ςαί «ά γμΙαοι Μβιη &006άί(, ]6]ο- 
η&Ι λα άιίΑΒ ιβρϋπΐΑη&8, «Ιοοβίαι^υβ ιιο1>ίΒ & Οο- 
ηιηο ιιο•(το Ιβιυ €1ιή8(ο ίη άίνίηίβ β&ηοϋβςυβ 
Θ¥&η^ϋ8 (ΓΑΐϋΙαιη ρΓββΑϋοαοιη, 6( Β&βηιιη ίΙ(]•ί 
■7ΐη1>ο1αιη.0βίη(ΐ6 ΜοβΓάοβ β&οβηίοΐ&ΐβιη Βί1>ί βίο- 
Ι&ιη οίτουιηροηβη•» ίη 1>αρϋ8(6πυηι, ρΓ8Β8βιι(ίΙ)ΐΐ8 
βϋ&ιη αΐϋβ &(ΐ6ϋ1>ιΐ8, ςαοίςυοΐ &άβ886 νοίυβηοΐ, 
&Γββ88ϋ ίΐίαιη : βϊ &η(6 8&ηοΙ&ιη ρΐ8θίη&ιη βιιηι 
ΓβΙβοΙο ο&ρί(β βΙαΙαβηΒ, &ά ίρβυιη βϋ : Τυ ϋΐβ ςαί 
Α 8&ηιοβηί8 Ιιοάίβ 8<1 ΟιηβΗ&ηοηιιη ΰάβιη &ββ6(]ί8» 
ηοη νί Λϋφία νοί ηθοβββίΐ&ΐβ, ηβςαβ άοΐο &ιι( 81- 
ιηαΐ&ΐίοηβ, ββά (ο(ο &ηίιηο, οοΓίΙβ ρυΓο αο 8βάυ1ο» 
€1ιιΐ8ΐυιη ΟιΓίβΙίςυβ βάβιη αιη&ηΐβ : [ άίο, ] Ββ- 
ηιιηϋο (ο(ί δ&Γαββηοηιιη ΓβΙίβίοΗί, &η&11ΐ6ΐη8ϋ- 
ζοςαβ Μοαηιβάβηι, ςυί βΐ ΜαοΙιυιηβΙ (ϋοίΐατ ; ςυβιη 
$ατ&β6ηί υΐ Οβί &ρο8ΐο1υιη β1 ρΓορΙιβΙ&ιη 1ιοηοΓ&α(. 
ΐυοςυβ &886η1ί6ηΐ6, β&άβιηςιιβ υ6γ1>& άίοβπΐβ, νβΐ 

ρβΓ 86, Υβΐ ρβΓ ίΗ&6ΓρΓβ(βΐη, 31 ίρ86 6Γ8Β06 Ιοςοί 

ηθβοΐαΐ, τβΐ ρ6Γ 8α86βρΙθΓ6ΐη 8ΐιυιη, 8ί β8( ρυβΓ : 
ΓϋΓδυιη 8&β6Γ(1θ8 ίηίβΓΐ 86ςιΐ6ηϋ& : ίΙβΓυακςυβ &( 
Γ68ροη8ίο αά βυηάβιη ιηοάαιη. ΤοΙοςιΐθ αη&ΐΗβ- 
ιη&ϋβιηο βοααρίβίο, άΐΑοοπυβ &ίΙ, Α Ώοτηίηο ρβία• 
ϊηη$ : 6( ρορυ1ιΐ8, Ώοιηίηβ, τηίζβνβτβ, β( ςυ« 86- 
ςυηΙυΓ, ΕΙ ροδΙ Αηιβη, βαιη 8ίς;η&η8 άίπ)ίΙϋΙ ; βΐ 
(116 ίηδβςαβηΐβ αηαιιζηβΓ&ΙαΓ 0&ΐ8β1ιιιΐΏβηί8. (1) Ο&ΙβοΙιβδίδ ίδΙα 8&Γ&06ηοΓυιη αά εΐιηδίί&ηαιη 
βάθιη &006άβη1ίυιΐ), β πιβ. Ρ&ΐαΐίπϋβ Ι)ϋ}1ίο(1ιβ08Β 
1ΐ1>Γ0 δαίίδ Υ6ΐ6Γ6 όΐβδαπφία βδΐ : ίη ςυο ηιυΗβΒ 
δαηΐ 6]ιΐδΐΐ]ο^ϋ €οηδϋΙιι1ιοη68 δίνβ οΓοΙίη&Ιίοηβδ, βυ- 
ρβΓ ϋδ συί &1) ΙιβΒΓβδί αΐίςαα, ββηΐίΐίδκηο, ^α(^&^8Iηο, 
6ΐ 8ίιιιϋι))υδ, &ά ΟΗηδίίαη&ηι Γβΐϊ^ίοηβηι 86δβ &£;- 
βΓ6^&η{ : ςυαιη βΐ ΝΐββΙβΒ ΟΗοηίαΙ» ΐ6ΐιιροηΙ)τΐ8 
8ΐιΙ> Μαηυβίίδ Οοιηηβαί ίαιρβηο ίη αβα ίαίδββ, 
ίηίΓα άοο6ΐ)ίΙυΓ. 

(2) ΡοδΙ πίστιν 8α1)αυ(11βηί1υπι Ιέγε, νβΐ δίηιίΐβ 
ςαίά ; δ&θ6Γ(1θδ εηίηι Ιιΐο 1>3ρΙίζ<ιηάο ν6Γΐ>α δοΐβιηηί 

ΠΙΟΓβ ρΓβΒίΙ. 

(3) Ιη Οοηί5ΐΙΙιιΙίοηίΙ)ΐΐ8 ίΐΐίδ ςυΗ? δ. Αροδίοίοπιπι 
βδδβ ρβΓίιίέθπΙυΓ, ρ. 133, δίαιίΐΐϋ ίοπηιαίαββί. Ενςα- 
σθβ, οί χατ«2;ζθύα€νοι* χ«1 πάντις οί πκστοι χατά Α Ώρθ4ΐγουιιί•Μ»ς μη 6 ιτροσιών τ|| 6ρ$^ ηίστηι ν«• 
στιύιι βπϊ ίβ^«ρ(^βις ^νο^ χαΐ ^ι^κσχτται η^ •» 
τοΕς θιίοις χ«ΐ άγίαις Εύκγγύίοίς παρα^ο6ΐιβ«» 
ίίμ,ΐν ΰττό τοϋ Κυρίον ΐ/Αύν Ί^σοΟ Χρίστου ΐΓρ•9ΐν• 
χήν, χ«1 τό ίζρον τ^ς πέστιως σύ/χοολον• ιΓτα πιρι• 
τιθέ^ος τι^ν ίβρατλχήν στολι^ν ό ίιριύς, η τψ 
|9«9Γηατιι/»{ω, συμκΛρόττ-νιν χ«1 ίτέρων πιστών •98ΐ 
|3ούλοντ«ι, ^Μταχαλιΐται τοΟτον* χα« ίστνν ττρό τ4{ 
άγίλς χολυ/λβηθρας άτηριχοίλυπτον Ιχοντκ τϊ^ν χ#- 
γβιλήν, γυσ'ι κρος αυτόν* Ό ^ιινα ό από 'Σοφκην^ 
σι6|χ•ρ•ν προσιρχόρίΓ/ος τ^ πίοτιι των χ^ιηιίΡΜΒν 
ονχ 2χ τίνος βίΛς τ& άνκγκτος^ ου^Ί από ^όλ•ν ^ νΐι•- 
χρέσεως. αλλ* ΐξ όλης ^υχϋς χαι χαρ^ίβς ηκΗφΑζ 
χαΐ άβολου, τόν Χριστόίΐ κγαπώστής χλϊ τ#» «Λ•^ 
πέσιιν(2). *Αποτάσσο/Ααι πάστρ τ]ρ τών 1•^Μαί»ών 

Η θρνοχιί^, χαΐ κναθβ^ατίζω Μωάμ.€^ τλ» μΔ Μου• 
χοΰμΜτ, όν οι Σαραχιβνοί τΐ|χώσ«ν ύς •ιπβστ•λθ¥ 
θ(θϋ χαι προγντνν, Κάκιίνου 9υντι$ΐ|ΐένου• χβιλ 
λίγοντος τα αυτά ρήματα ί ίι' έαντον ίν ίι' •ρί««- 
νέως, Ιάν αντός ριή Γρκιχίζγ, ^ ίια τ•« άνα^όχβν 
αυτοΰ, ιι παι^έον έστΙ, π«λ(ν ό άριύς ίκιψέρΒί τα 
άχόλουθα* χαΐ αύθις γίνιταί ν άπόχρισις χατκ τον 
αυτόν τρόπον. ΚαΙ του άναθι^ατισριοϋ τηίντος πλ«« 
ρουαίνου, ^ησίν ό ^ιαχονος. Το\> Κυρίου ^η9&μί*' 
χαί ό λαός, Κύρΐί, έλέ^σον χαέ τα εξ^ς. Μβτά ϋί 
τό Ά^ήν σγραγίζων αυτόν άπολνβι* χαί τ^ έ(4ς 
ν/Α^ρα συναρ(θ|:^ι<:ται τοΓς χατΐ3;^ουριένοις (3). 

ιλβησον. \ά 6δ1, ΟΓΟίβ οαΙβΰΚηηίΒηχ, 07ηηβ$ηη€ /!- 
ά6ΐΒ& αηίηιο αο ηιβηΐβ $ηα ρνο €ΐ$ ρΓβοοηΙητ^ αχ- 
€βηί68, Όοιηνιβ, ηιί8βΓ€Γ6. ΕΙ ΓυΓδίιω, 134, !>, Εύ- 
ξασΟί, οί ^ωτίζόαίνοι : «χτενώς οί πιστοί πχντις ύπ'ίρ 
αυτών παραχαλίσω/ΐΑίν * όπως ό Κύριος χαταςιώσΐ|) 
αυΓούς, αυτςθϊντας εις τον του Χρίστου θοά^ατον, 
συνανατηζναι αΰτώ, χαί /χετό^ους γενέσθαι τ^ ς βασε• 
λείας αυτού * χαί χοινωνοΰς τών ριυσττιρίων αύτοΰ, 
ένώσΐ] χαί συγχαταλεξη αυτούς |χβτά τών σωζοριένω^ 
εν τ^ άγ'α αύτοϋ Εκκλησία. Σώσον χαί άνάστυσον 
αυτούς εν τί σί χα'ριτι. Ιά 6δΙ. Οναΐβ^ ίϊΐίϋηίηαηάι 
(\ι, β. Ι) φΙϊζ9ΐηί1ι) : βηίχβ οτηηββ βάβΙοΒ ρνο €ΐ$ 
οδαβ€Γ6τηιΐ8, ηί Ώοτηίηια €ο$ ίη ϋΙιη8ίί ιηοτίΰηχ 
%ηίΙίαί08, ααιη βοάβτηΐ'βΒΝΓρβΓβ, τβρηι^υιβ ιρ5!«« 
ραΓίίΰίρβΒ ββίΊ άίρηβίαν; βΐιη οοίτΐίηηηίοηβίη τη\/9' 
ίβτίοπίΐη ι/>5ΐιιβ Γ€€€ρΐ08, Ηπιαί αίςηβ αηηατη^τϋί 125 ΊΉΕ$λϋΗΙ ΟΒ. η. 116 Έστι ^( ό $α»ΛΒίμΛΤίσμος τδν Ζαραχιον«ίν τοιον- Α ΕβΙ ααΐβιη &η&0ιβιη&1ίζ&11ο δ&τ&οβηοΓαο), Ιύϊη : Εβο ϋΐβ ςαί & δ&Γ&οβηίβ Ιιοάίβ λα εΐιτίβΐί&ηοηιαι 
ύάβοϊ Βίοοβάο, ηοη νί &1ίςυ& τβΐ ηβοβΒίίΙ&Ιβ, ηβφΐβ 

ηηραΐα Γ€$ρηηΜ » η^ αϋϋβάίΐ, Ώ€ίηά€ ϋΐανη 
ιρεαψη ίηίαττοραί %α€€τάο% : ΟβιίΐΒ ίο β&οοίΑΐη 
οοβΒΒβηΐίαΙβιηςαβ Τπηϋ&ΐ6ΐη? €ΐ νβζροηάεί, ΟΓβάο. 
Τατη €0 ίξυί ααοβάϋ. ΰαρηΐ ιηϋΐιηαηίβ, ΒαοβτάοΜ 
ρ7'€€β$ Ι'αίήΙ, χη ΑίΤ<* Ό€τΙ>α : Ββαβ δ6ΓΤ&(0Γ ηοβίβπ, 
φΐί νίβ οιηηββ ίιοιηίηββ ββΓν&η, βΐ ιιιΐ ν6ηΐΕΐί8 οο• 
^αϊΐίοοβιη νβηΐΓβ, &οο6ρΚ& ίβΐυηο ιβΓνυιη (υαιη, 
ςιιί νίχ Ιαηάβιη βχ οπτοΓβ Γββϊραϋ, βΐ &(1 Υ6ηΙ&ϋ8 
οοι^ηϋίοηβιη νβηΪΓβ (ΙεβΐάβΓατι!. Τα βηίιη άίχΐβϋ, 
Οοιηίηβ. ΕΙ αΙία$ ονβ$ Ηαδβο φί9 ηοη $ηηΙ βχ ύαα- 
Ια ΐΒίαϋ ; βϋατη ίΙΙα» ηιβ αέίάίί€€9'€ οροΠβί : νοϋ^τη- 
οαβ τηβατη αηάίβηΐ ; €ΐ ββί ηηιαρνβΧη %ίηΐΛρα»ΙθΓ> 
Ρ&30β ί((ίΙαΓ βυηκ ία ^Ιοπα (η& &(1 οο^οίΐίοηβηι νβ- 
Γϋαΐΐβ, 8βΰυη(1αιη βχμο&ίΐίοοβηι β&αοΙοΓααι ^Ιογϊο- 
' ΒΟΓαιηςυβ αροδΙοΙοΓαιη (αοΓαοίΐ : 6ΐ άί^ηαΓβ βααι 
^ Βί^α&βαίο ΒΑοοΙί ααι^ιοοϋ βααιρίίοαβςαβ ρΓβΙίοιΙ 
•ΑΟ^αίοΐβ Ιοί ; β( ηώιΐθ ιρβαη ρβΓίββΙααι ββΓναηι 
Ιαααι• αΐ βΐ ίρ8β ^Γβ^ί Ιαο &άααηιβΓ6ΐαΓ, &«! β^ο- 
ιΐ&αι Ι&αάβοιςαβ ηΐϋ^ββίαΐίβ Ιαβκ. ΟαΙ& (αααι 68ΐ 
Γβ^ηι β( ροΐ60ϋ& βΐ §;1θΓϊ&, Ρ&1Π9, Ρϋϋ βΐ δρϊΗ- 
(α8 8&π6ΐί, ηυηβ βΐ ββοιρβΓ, β! ίο οαιαία βββαΐα. 
Αηιβα. Εί αηρϋ βκίη ηηρηεηΐο^ (ξΗβτηαάηιοάΗίη #< 
Γ€€βη8 ΗίΗηιχηαΙοΒ \9ά β$ί δαρϋζαίοΒ] : 6ΐ βατηάβτη 
6ΐίαηι $ηρβτ \ρ$ο ααάϋ υβΓίίΟΓητη ίοηηυΐαηι. ΡοιΙ 
Ηχο τηηατη ρκβϋαίατ, (η Ηχϋ νβροα : Οοαιίοβ ηβαβ 
ηο8ΐβΓ, ςυί άΙ^α&Ιαβ 68 ρβΓίβοΙαηι τβάάβΓβ ίβίααρ 
86ΓναΐΏ Ιααηι, ρβΓ ΟΓΐΙιοϋοχαπι ία 16 βιΐβπι, βΐ 81- 
(ζο&ουίαυι υα^ιιοηΐί 3&οο1ί Ιαί : (υ, Οοιηϊηβ οηιηίαιη, 
νβΓ&πι ίο 16 βαεαι ίο βο βοθ!$6Γτ&, αα^βαβ βυιη ίο 
]α8ΐΐΙί&, βΐ οιηηί1)Π9 βιιπι ^γ&ΙΙφ !αη όοΐί^αβ βχοΓ- 
0Α08.Λ/9<^ <^β €ίβίηά€ €θηΐίηαηί€αί,€ί ρΓΧΟβρΙηηί 
ηβ 8βρ/€τη ί11ί$ άίβδοΛ €ατηβ$ ΰοιηβάαΐ^ ηβα 
ίαυβί, $€(1 (ΐηβηιαάηιοάΗηί η ηηι δαρίιζαη- 
, ^. , • --. ^ - ρ€ηβΌβΓ€ΐ : 6ΐ άίβ οοίανα εβ αδΙιιΗ. Ιο 

τυς • χάχιίνοί μί σίΐκγαγΜίν • χαά ιΐζς ^νν^ ; μον «ού- 6&α)(1βΙΟ 8βθ(βθΙ'&ΙΏ ςυβράαπί Ιβ^ϋΟίΠΓ βΐίαΐΐΐ ίΟ 
**Μ«. ν-τ; ^^^*^^. ...'« -*;. — -Γ- ^. π... βαρΓΛίΙίοΙίβ 0θΟ8ϋΙϋ(ίθθίΙ)ϋ8 ΑρΟΒίοΙΟΓΠΐη ΩΟΠίίΟΘ 

νυΙκ&ϋ8, 113. 1>, οαιη βΐ 11)ί βριβοορίβ βΐ ρΓ6δΐ3}Ίβ- τος . Ό ^(Ινα ό «το ΖαρβΕχννύν 0ΊΟμιρ•ν προσιρχό- 
αινος τ^ πίστη τ6ν ΧριστιοΕνΔν, ούχ ΐχ τίνος βίας 

α$ ηηϋη $αηύίαίρ%%ηΜ ΕύΰΙηία8€ΤΌαη9ην.8βτΌα 
εί 8%ί$αία €0$ [Οοη^ίηέ] %η ρΓαΟα /ιια. ΛάάίΙαΓςαβ 

ϊΐίβ βρϋθΚ118, χασασγρβτησάιΐί)β(ιΐ τώ Θιώ ^ι« τ•ύ 
ϋριστού οκυτοϋ, χλίνοητις Γ^λογιίσθωσαν παρά τοϋ ιπι- 
σχόπον. Ηθ6 68ΐ. ΟδείρηοΙΐ Ββο ρβτ €ΗΗ$Ιηηί ίρ- 
ιίΐΜ, /ΙβοΝι ρβηίδυίδ εί οετοίαδΗΜ αδ ερ\$€σρο δε- 
ηε^ίεαηίΗΤ. Α<1(ϋ(αΓ βΐ •ύλο7έ«ς ίοπχια]» ςαααι 
βριβύορυβ 618 1ιορΓ6ΰ&Η ιΐ6ΐ>β&1. Μαΐΐααι βΚί&πι 
Ιαοίβ Ιιαο οβΤβΓΐ ο&ραΐ ίΐΐαά ςυοάίη βοάβαι α08(Γ0 

038. ίθ86Γί1)ί(αΓ. Πώς χρή ^έχ^ίσ$Λΐ τους άΐτο αίρέ 
σι*ιν τ^ ά㣫'ΕχχΆΐ9σ£•Ε προσιρ γοφούς. Ο α&ΐηθΙ>Γ601 

ίΙΙυά βααι Ί[«&Ιίο& νβηιοοβ οιβ 8α1>]υα^θΓ6 ρΙ&- 

ουίΐ : Προηγου^ένω - /λέντολ χρ4« 9νίχα αιϋΐονσι προ• 
<^άγΜ9Βαι τ^ όρθ^ πίστιι, νχττΜν» αντονς ή αέρας μη 
^ήα. ν ^ιχαπέντι * χαΐ σχοίάζιη ταίς Γ/χακς, ιτρωίας 
χ«1 σι£λΐ9ς, ρ«νβιίνοντας ι^βλαούς, ώς χβηβχονιανονς - 
χ«1 τότι άξΜΰσ$«λ τι^ς όρθο««ξου πίστίως. "Ιατ^σι ^ι 
•χαστον αυτών • ίιριύς «λπροσθη τ^ς όογέας χολυαβ^- 
9ρας * χαέ "Χέγα «ντώ ταντα ' Ειπι, 'ΑνάΟΐϋΐα τώ οίΧνι, 
χαΐ τοίς ^όγάασιν αυτού, χαΐ τοΓς οννιυ^οχούσΓν αυτΜ, 
χ«1 τοις γροτΦΟύσι τά αντον ■ «ιτοτασσοριαι γάρ αντώ, 
χαΐ παννι αίριηχω ^όναοττι ' χαΐ πιστιύω ιις την άγίαν 
χαι νριοοΟσιον Τριάον^ χατά τ4ν Μισιν τών άγίω^ 
ΠατΜβαν, τών ορΟοτοαησχντΜν τον ^όγοντ^ς ά^ηΟίίβίς * 
χαί «ποχρίνιται προς ιχαστα ό αίπρχ^όυ,ν^ος, Κλϊ λοι- 
πόν •ρ«τα β(υτόν τοντον ό άριΰς, Π«9τιύιις ιις την άγίβηι 
χαι ό{ΐΑού7ΐον Τριάδα ; Και άττοχρ^νίται, Πισττύ» ' χαί 
έπ£Χλίναντος τον έπιρνομίνου τήν χι^αλήν ποιιΐ ό αρν^ς 
Γίχιδν, λέ/αιν Οντως • Ο Βίος ό Σωτήρ ηαών, ό ]3ον*/.ό 
Ρ•*^^ "^««ας ανθρώπους σβι>θί9ναί, χαί ΐ(ς επίγνωτιν άλη- 
ββίας •).θι>ν,πρ09)>ξαι τον ^ονΐόν σον τόνίε, ττ» αόλις σουσ€ ηστται αια ποι/^νη, ης ποιαι^ν. Ποίαανον 
' τψ ίος» σου βΐς ΐπιγνωσιν τ^ς άληθιίας χα< γ§ντ, 
τοινυν αυτόν έν τ|9 οος» σ 
χατά τήν ΙχΟβσιν τών αγίων σου ένδοξων αποστόλων 
Γί3 6οο Β&ρ(ίζαπ(ϋ ρπροβρίααι (Ιαΐαπ, Χρίσεις <Γι 
πρώτον ΐλαίω άγίω • ίπιιτα θατττίσεις ΰίατι • και τίλβυ- 
νος 
ό βιός • χαί μΕτά τούτο πάλιν ιΰ;ζίται. Αβγών όντως• Κνοίΐ 
ιβς ημών, ό χαταξιώσας τβλειον κναίείξαι τόν ίόν- πτιςόαινος. Και γάο χαί ό Κύριος πρώτον ρατχτισνιις 
ύπό Ιωάννου, χαί βις τήν ΐρτ.αον ανλισΟείς, /χετιπειτα Λήστϊυσιν. 1(1 β«1, ΡΗτηιηη νβτο υηρβί οίβο ζαηοίο: 
άβίηάβ δαρϋζαδίΒ αηηα : βΐ ροΒίναιηο είρηαδίΒ ηη- 
ραβηΐο : ΐίΐ οΐβί (ΐαιάβηι ίηηηοΐίο βιΙ ρανίχαίραϋο 
8ρίνίΙα$ $αη€ίΐ : αηιια νβνο, ζίρηχίηι πιονϋ» : εί 
, . ηηρχΛεηίηηι,8ΐρηαθΗΐηϊη[χάβ7Η$,8ίυ€Γθηε€ οΙεηπΛ 

ρήσου, βν^ων αυτόν βν ίΤιχαιοσύντρ, και πάσι τοϊς παρά 1) ηβ€ ΧΛηρχιεηίχιτη ίηρρείαΐ, αηηα Βη/'βϋίΙ εί αά ίηχίπ- 
«β*. -^«Α./τ^βτ/τ, «^«.«««...-.» ι?7Λ• ^Λ... ^.„ -* -._! ^Λ• ' αά οδΒΧξίναϋοηεηι €οη/'β88ί()η€ηιηΗβ τηοΓ' 

^απτι^οαβνοι. οντω <ίιατίΑΐίν • καί τϋ όγίόη ηαίρα 

αποΑοΰβΓοι. ]ά 68ί, ρητηο Ιατηβη ορόνίεί ε'οχ, ΌιΙηι 

ίΜτεϋΙαηι (ίάεηι αάάχΛοεηάι 8ηηί, ίείαηανε άίε8 

β€τεηι αχΑί ρΗΐηάεοήη ; εΐ υαεανβ ρνεείδαε, ηιαηε 

αε νε8ρεη\ άίεβηίβΒ ρεαίτηοί, ίαηαηατη οαίεη/ια- 

ΐΛ^ΛΟί; αο Ιυηχ άετηχΛτη άίρηοΒ βιαοεη οΗΚοάοχα 

Μ- 3ίαίΗίί αχΛίετη χιηηνηηιιεηιΐίδεί εοί'Χέΐη Βαεετ^ 

Φ^$ αηί€ ηαηείατη ρί8€ίηατη , εί άίοίΐ εί Κ«ε : ΙΜο 

&ηΑΐΗβοηΑ ί]Ιί Ν. 6ΐ άοκηι&(ΐ1)ΐΐ8 βίαβ» β1 ίΠίβ ςυί 

βαηι «ρρΓθ1)&Ωΐ, βΐ ί(1βυι ουηι βο ββοΐίιιοί : γθ- 

ηηοΐίο ρηίοι ίΐΐί, βΐ οαιηΙ ΙιοβΓβϋοο (Ιο^ιηβΐί ; β( 

ΟΓβάο ίη δαοοίαιη ΰοββββαΐίαίριηςαβ ΤπηϋαΙβπι. 

8€ουο(1υο3 βχροβίΐίοηβιη βαηβίοΓααι Ραίτυοι (}αί 

Γ66(6 ηο1>ί8 ββοαβΓυοΙ τ6Γΐ)υαι ν6Γί(&ίί8. Εί αά χηηηατη [α €Μ8ίο ίατη\ οδίίχ, εί ηοΙχ8 
ι] οδεχιηάχ, Αηίε ΒαρίΐΒ^ηηηι χιενο ίε- 
ίηηεΐ ί$ ηαί δαρΙίζαηάυ8 νβηίί, ηαίπ εΐ Ώοηήηχίί 
ρΗιηηηι α ^οαηηε δαρίίζαΐχΐ8 αΙηχΑε χη άεΒενίχιπι 
8Ηδάΐί€(υ8, ρο8ΐεαίε]ΗηαΌΐί, Ιθ8(ίΐιιΐίοηί8 11ιI^α8 πα- 
Ιίο Γβ(1(ϋΙυΓ 6(ί&αι ία ςυβΒ8ΐίοοί1}υ8 βΐ ΓβδροηβΙοαί- 
1)υ8 8(1 Ογ(}ιο(1οχο8, ΙαβΙίοί οοαιβο ρΓ»ί6Γ6ηΙί5α8, 
οαρ 137 ; ίο Αροΐο^ία Ιηαιβο ;(ΐ8ΐίοί, 8ΐαιρΙίοίθΓ 
^ειρι^8Iη^ βχρο8ίΐίο β^Ι, αΙ)8ςπ6 ηΐΐα οΐβί ηα^ιιβοΐί- 
ςπβ ηηβηΐίοηθ, 73. 33 Μ^βΙίοβ Ρ&αΐαβ Π ϋοηοΛ. ι, 

Ό ίί ^βέβαιων ή,ι*«ς συν ύαϊν βίς Χριστόν, χαί χρίσης 
ημάς. θεός ό καί σ^^ραγισχαενος ηαάς, χαί ίονς τόν άρ- 
ραβ^ϋνα τον Πνεναατος εν ταίς χααρίαις ηαών. Οο <ϊυο 
τ;ίς σ^ραγΐίος ιηνδίβπο βΐ ΟΙβηΐβΠδ ηοβίβρ 249, 13 : 

Αραϋ ςιιβαι βΐΐΑΏ ααπααι ο1>8ίβ:α&Ιίο ^[)6^ ί^α^ιη. 
Γα€ΐ&, 346, 49. Οί&1>οΙααι <(αο(\\λ<^\ίν%\λ\%\ϋ^%\ΚΓ^% 117 ΝΙΟΕΤ^Ε αΟΝίΑΤ^Β 111 άοΐο &υ( βίΐηυΐ&ϋοηβ, Β6(ϋθ(θ&ηίΐηο, ΟΟΚίβ ρυΐΌ Α } «νβτχιβς, ου^Ί άπό ^όλου ^ νΐΓ•χρ'σβ«ς, «3ά* |{ &0 ββάιιΐο, ΟΙιηβΙαιη ^Η^^8(^φ16 Α(ΐ6ΐη αοιαοΐβ : Γ6- 
ηαηΐίο Ιο(ί δ&Γ&οβηοηιιη Γβΐΐρίοηί, αη&ΐΐιβπιαϋζο- 
ςαβ Μοαηιβάβαι, ςυΐ βΐ ΜηεΙιυιηβΙ (ΙίοίΙυΓ ; ςυβιη 
8&Γαο6ηί ϋ( Οβί αροβίοΐιιιιι βΐ ρτορΙιβίΑοι Ιλοηα- 
Γ&η(• ΑηαΙΙιοιη&ϋζο Αΐίαι, Μοαπιβιΐίι £:οη6Γαιη : βΐ 
01ΐ&5&η€η ϋΙιηββΔβηςαβ^ Αΐίοβ β^ιιβ; ίίβηι Αρυρϊ- 
Ι(βΓ, ςαί 6| ειιΐ>ϋ(6Γ ύίύίΙυΓ : «Ι ϋχοατ, βϊ ΤαΙτίΐΔΓ» ^ 
Αρϋρ&οκα Ρ&ϋυΰ6η : ίΐβαι Μ«?ίβ, βΐ ΖυρββΓ, βΐ 
ΑόβΙΙ&η, 6( ΖβίΙ βΙ Ιζί(, 6( δ&ίΐβΐΰ βί υΐΐκη&ο, βΚ γ•- 
Ιίςαοβ οιηηεβ βυιηχη^δί&β αά]υ(οΓ68(ΐϋ6 &β 8αοο6«- 
Μ)Γ6$ ΙΙο&ιηβάίβ. ΑΟΔίΙλβΙΙΙΑϋΖΟ ΖΑϋοζβ 6ΐ Αί3β« ^ 
ΖβΙΙιβίηβρ €ΐ Οιηΐιβίΐΐιίαι, ρηακαλ οβΒίβήβςαβ Μ6ΐβ- 
βϋοκ» Μο&ηιβιΐίβ υχοηβ, βΐ ΡΙιαΙπιαιι ΑΙί&αι 6^αι• 
Αηαΐΐιβοααϋζο ουιη ςιιί Οογαιι (1ίο1{ϋΓ; 8ΐιαιηι&ιη νί- Χρ<στόν αγαιτώβχς χαέ τι^ν αντον ττίστιν • βπτ•τ«σν§- 
μκί ττοίσιρ τ^ των Σαροαι^νών θοι^σχι^α * χαΐ «μ- 
$€ΙΛΜτίζ%Λ ΙΐΜάαι^ τ•ν χ«ι Μουχονιατ * •ν «ί Χ«ρ«• 
χ«νοι ηράσι» «ς «7τ•στ•λ•ν ΘΜΰ χ«έ πρ^ι^πξν, 
Ά)ΐ«9ιαατ£ζ« Άλιί^ ?όν ΙιτΙ βυ^ατρί 7«(<^οόν τνί 
Μ^αΐΑίο * χ«( Χασι/νην χαΐ Χ•νσή«ν, τ•ύ( νι•ύ( 
«ντ•ύ - χ«ί *Αν•ι#χίιη|9 (4) τ•ν χ«1 Κονβέκιρ * «κλ 
Ον^ρ, χαΐ ΤβλχΜ, χβιΐ Άπονιηίχρινν τ4ν ϋ•^•^ 
χιον (5) • χ«( Μαιυ(ι, χ«ί Ζουιτ^ιρ χ«£ 'Α^Γ^ύϋΕν, χ«ί 
Ζιίτ χ«ί Ίζ^τ, χαί Σ«2τ)ον χ«ί Ούθ^Μ», *βί τβν( 
λφΟΓούς ηήτΓ«( 9ν|Μμύ«τ«ς μη «ννΐ|»7•νς κ«( #ι«- 
^ό;(ους τ•0 ΜβΜΪαχ^. ^Α'^ΑηΜίτίζω ΖΛ^%ζ^ χ«έ *ΑΙ•ι 
χ«ι Ζι9<ίνιΐΓ χ«( ^ΟΐίχΐλΦίψ, τ«ς ι?ρ««τ•ς ^^(έ άι«- ϋ6ΐίύ&1 8βα «ΟΓΪρΙμΓΑΐη Μοοηβόί^ : ςυαιχι &ιι£ιΙμ* Β /)ίΜ*^«; ^ύν τ^^αιχά» τον Μ«α;Αβ^ • χ«< Μτ/αο 1)1 ρ6Γ &η!}»υα9βΙιΐΜ 6&1ιτΜΐβιιι [ΰοΐϋηβ] άβΙαίΑΟί 
6856 : οαιαβιηςαβ ϋοοίτιοαιη αβ Ιβ^υιη ιη8ϋ1υΙ&, 
η&ΓΓΔΐίοη63 &ροεΓ;^ρ]ι&8,πΐ7&(£Γίβ^6ΐ(Γβ<ϋΙίοα68 «ο 
1>1&βρ1ΐ6ΐηία8 6]ιι•. ΑααΟιβιη&Ιίιο ραΓ«(ίΐ8αιιι Μοα* 
ιηβϋίι^ ία ςυο ιΐΐοίΐ ςυαΙιιΟΓ 6886 αανίθ8, βζ Αςυ& 
1υΓΐ)&η ηβ36ΐ&,1&6(6 'ηιΚίν&ιιι <1ιι1θ6<1ίηβιη ηοη ηια- 
Ιαι^Ιο, νίαο βυανί^ 6ΐ ιηοΗο (ΙβίΑοαΙο : 6( νβηΙυΓο ϋΐο 
(Ιίβ,ςυβιη ςαίο^βηΐίβ &οηοΓυαιιηί11ϋΜΐ$ οίΓουαιβοΓί- 
1|ίΙ,$αΓαο6ηο8 ουιη ιηυ1ίβηΙ)ΐΐ88υΐ8ίη60 νίίαιη&οΐιι- 
ΓΟί^; 6αΓηί(|υ6 6ΐ οίΓβοϋΙίΐιβ 8υί3 ίη(1α11υΓ08 : 6( 8υΙ) 
ιιαιΙ)Γα ςυαΓαοιϋαιιι αφοΓυηι ςαιε νοοαηΙαΓ 86(ΐΓβ 
6ΐ ΐαΐεοΐι, οοηιββίιίΓοβ οαρηββ ανία πι ςααβ βοηοα- 
ρίβευηΐ, οιηαίβςυβ ^βηβπβ ίηιοΐαβ &υ(υηιιΐ2ϋ63 ; 
αη 1)ίΙ)ί(ϋΓ03 6 ΓοηΙβ οαρΙΐϋΓα, οΐ ο ίοη(6 ζίη^- Κ•νρ«ν, τ^¥ όλ«ν «τ•( '/Ϋ^ψ'^ν τθν Μηι^ι^ • |ν 
ιτλχΓΓίται ο«« τον βφ/αγγΟ-ου Γα(?ρί4λ χοητίνιχΙ^• 
ναχ οί^^τψ ' χαί πάσα» τι&ν ^ι^αοχβλίητ χα^ τά( »ο^ 
6<9ί«ς, χ«ί τ«( «ητοχρύ^ιον; ^ίνγιζσιις, χ«ί τ« |λν- 
σηίοΐΛ χλΙ τ«ς ιταρχ^όσης, χκί τάς |3λασ^«^ιέιΐ( 
αντοϋ. ^ΑναΟιαατέζω τον ιτχρα^εισον του Μβααμι^ * 
έν Μ λτ/ίΐ 7<7σαρας ιίνοα ποτβφιον;* <« ύοατος άβο- 
λώτου, χλΙ 7«λαχτος ^ν «λλκσσοντος τόν νόστον αν- 
τοΰ, χλΙ οΐνον ή^ίος, χαί αέλιτ•; Ολίττον • χαί χατ« 
τήν α2/^.ον7αν ^ίαιραν, ^ν πιριορίζα ιις πε-^τιηχοντΛ 
/Ανριά^ας ετών, ^ικ'/ιιν ιν αύτω τους Σαοαχιρνον; 
ρίΕτά τών ί^ί&ιν τ'-^ι/αιχών, σαρχιχώς χαί ίαππΟώς 
ζύντβς * χκί ύττό σχιοίν τίνων ^ίν^ρων, α χ«Ελ»τ«< Ι)6Γ, Ουί ηοηΐβη 8&1^αΙ)ίΙα : νίηυΐΏςϋβ ρθΐΕ(υΓ08 η Ιί^οτ, χαί Τάλΐχ, χρία τρώγοντας ορνένν ών έΐΓΐ- 6η]υ$ αταιιια ββα ιηί:>ΙυΓα 1ιαυ&1& βίΐ β ίοηΐβ 
Τΐιββηίιη : εοΓααιςαβ 8ΐ&ΙαΓ&3 οοΒίυιη ρΓΟβεπΙαΙβ 
8υα (αοΙϋΓα», νίροΓυαι ραπΙβΓ β( ιηαΙίβΓυιη : ιη6ΐη- 
1)Γα [ι^οηίΐαΐϊα] ςυαοίΓαββηαιΐ) 6αΙ>ίΙθΓαιη ίοΓβ : 6ΐ 
α1)5(ΐιΐ6 8αΐί6(α1ί8 (ΟΗΐΙοοοίΙυΓοβίη οοηβρβοΐα Όβί : 
ρΐ'ορΙβΓβα (ϊαςαίΐ) ([υία ϋβαβ ρα(1θΓθ ηοη &ίΒ<ή- 
ΙιΐΓ {α). Αηαΐΐιβιιιαϋζο 608 ςαί & Μοαιηβάβ ηοοιί- 6υαον7ΐ (ϋ), χαί όιτώραν παντοίαν * πίνοντας τι αχο 
χα^ονρα ι^ν/^ς, χ«ί άπό ζίγ/ί^ιρ πχ'^ίίς, β*νβί««- 
σ^ίνϋς ΣαΑ7ά6ΐΛα • χαί οΐνον ^ρο7^^ροα^ν; •« το 
χίΟΛΊμχ κχ ττϊ'/ίς θ$τν•ί•ζ • ών αί ^λιxίx^ βνρβηιο- 
ρι^Χ'ΐς. οΐ'ρ'ρν*^'<ί τί χαί Οΐΐλίΐών • χα« τά ρΑρια τια- 
σαράκοντα ττϊς/ιις (7) • συνονσι«ζβντ»»ν αχοριστως 
βνώτΓίον τοΟ θίβν • οιότι βιός (?>ΐ!σίν) •νχ αίσχύνι- )ΐ08 ηΐυβ ίπι[(α(αιη 688β/80•Ίΐ)Ι( ΤβΓίυΙϋααυβ 1ίΙ)Γο 
ϋο ρΓ6ϋοηρ(ίοηίϋυ3 1ιΐΒΓβΙίοοι*υπι, υ}>> ϋο (ϋα^ο^ο 
ίηΙβΓ αΐΐα (ϋοίΐ, ΤίηρηΐΙ α ίρεβ οαοίάαηι ηίΐί^αβ «?/*£- 
άβηΙΟΒ €ΐ βίί€ί€8 &ηο$ ; βΐ δίο αα/ιαο ίηίΐΐαί ΜίίΚΐ'χ: 
&ίθηααίΙίο ιη ίνοηΐβ τηϊΐΐίεε 8ΐιο$.0βί6δι'αί ιΐ ραηύ 
οδΙηϋοηΘηι, βί ίπιαριηΒΐη να&αίτβϋΐίοηίί ίηάίΐάΐ, 
(4) Ουί Άττουττίχΐο βΙ Κςνο(κ:ρ Ηΐο ϋίοίΙαΓ, Ϊ3 (οοί- 

ηοΓ) βδΐ. ςιιί δϋΠΓα ϋ8, ο (//). ίΐ ίη Οοααπί^ δίοπΗ νβεΐίηηι ίΐναηιβηία (ωΊηο8ί8$ίιηαρΓθ ηιοάθΌ€3ίτο 
ΟΙίΓοηίϋο ιαδ. ϋονβάο/«ς • ΐαίπα Άβουδαχκβος ΙΟΙ, 3 : άί&νηηώϋβ άααίηνί νίΓρίπαδ άβοετιϋίζίηιαι, οαιη 
(ίίοιοςιιε 92. 9 : 96, '5,'26 : 100, 3, 20 : ροοηοη »ω Γ.6- Ο οναίίχ ίτητηεπΒίβ ο/^κβ ρηάίΰηηάί», πίαηηαηι ηϊΛ Ζοίΐο αο δ&ίΐβ 86η!ίΓ6 ΠοβαΙ ; οηιη 6θπιηι ηιβα- 
Ιίο ίη ρπηΰΐραΐα^ 8υ606Κ5οηΙ>υ8 ηοη ίανρηί&Ιατ• 

(ο; Τόν ιΐαοούχ^ν ίπο6Γΐυηι 08ΐ 8ί1ηβ ςβηΐΠθγ &η 
οο^ηοιηβη (]υοίΙρί&ηι. 

(ϋ) Η6>:ρίοβι*6 νΐ(](ϊ(υΓ αίΐ 8Ζ08Γ&ιη 62, ίη ςιι& 
68Κ, ϋβ ίηιοίώια ΟΏΐηίτησάα.νοΜΒ άαίί$, ορέιιηΟ' 
ίξαβ νίϋία €οηιαΙΗ€ αίίΐΐίβ ύίδίίβ: 6( ηιοχ, 8ηρ€Τ ύτΡΑύ ΑηοαΗ1)ΐ)8 ραδβίιη, ικί βΐ ίη ΟοηβΙαοΙίηί Τιΐ6- 
πΐι-ϋΐ)!!» α ΒοηανβηΙπΓϋ ΥαΙοαηΙο βιΐίΐίβ, 2€, 22) β1 
ηο'Αέχίο 97, 5, '24 : ΙΟΙ, 4, 21 : ρηπιυ» ηβαιρβ Μοα- 

ΐηβΐΐΐΐ 3υ006δ3ΟΓ: υΐ Ονααο ^|ΙΗ 86(|1]ίΙΐ1Γ, ΐ6ΓΐίΐΙ3 α 

Μο&ιηβΐΗο ρπηϋβρβ 8(α'(ιιιΙυΓ 102, 15. υηϋβ 6ΐ ΙΟΙ, 
22, ρΓΟ ό "λμοίρο; Ιβ^βηϋϋΐη νΐάοαΙηΓ Ο3ααρο; 8βα 
Ονααρος. 8β(1 ίη 56ςυ6η1ίααι 36πβ (1ΐ336η(ίί ΤΙιβο- 
ρ1ιαη63 : (|ΐιίρρο αρυά ςαβαι υαιαπ βυβοΰββοΓ ββΐ 
ΟύΟαάν • υΐΐΐϋΐαηί, Μανίας* Μανίφ. Ίζί<^, ϋΐίυβ 63υ3: 
]ζΐ(ϊί, 'Αβ(?ΐλας, ίϋία3 Ζυΐ36Γ : Αΐ)(ΐ6ΐθθ. Μαρούας* 
ρο8ΐ ςυβηι 'νΝβιαιΆιχ, 6ΐ άβίηούρβ αΐϋ, ίια η'ΐ Τϋΐ 
οΗαγ 6ΐ ΑραραοΓβό βχ δ^ηιιη^βΙαΓυηι, ηοη 6χ 8υ6- 
66330Γαιη ηυηΐ6Γ0 6886 γιϋβπ ςαβαηΐ, ςαοά 6( άβ Ιαηίηηι (κΐ τηανϋοΒ $ιιοα ββΰίβηίίύ^ βΐ ΓϋΓ&υαι, 
Ϊ11ϊ8 &α€ΐαχ βΐ οανηβι ρνο $αί νοίί κηοάο ίηαΐΐϊ' 
ρϋΰόίηίή, \)α β6(|υ6η1ϋ3ΐΐ8 ίοηϋ1)υ8, αζοιιτα 36, 
Εχ οα$6 ααηιρίιονα εοηάίΐο, βί βχ αρβιΗο /ΌηΙβ 
ίΐΌΥηίηβ8 1)βί ροίαϋίηιΐ. Εί ραηΐο ροδΙ, ίδίάβτη 
βαηι να$ί8 Όίίΐ'βίε βί ατοβηίβη ορίίηιχ ϋοτηροΒί- 
αοηί$, ίΙίί% ροία$, νβΐηί ζίηζιϋβΐ' $αρο9ηβν, βχ 
[οηίβ ΖβΙζβϋίΙ ιιάηιχηίίίναΜατ. 

(7) Οοη^ΓΓ.βηϋδ τίσσαραχονταιτ^γιβ, νβΐ οοηΐπίβΐθ 
τισσαοαχονταττήχ)^, ιιΐ ηοη &(1 ηοίηίηβ•, 56(1 βά 

ηΐ6ηιΙ)Γ& βοΓυπι Γ6ί6Γ&1υΓ ; 816 βηΐηι 6ΐ ρΓ8ί66(]6η- 
ίίαηι 6Κ δεςηβηΐΐυηι αρϋοΓ βηΐ 6θΙΐ8ΒΓ6η(ία. ϋ>ί- 
^601 Π10Χ ίη 038. 68ΐσυνθυσ(«ζόντ»ν, ηίΙιίΙβιΐΓβηο• (α) Ι,οοαπι Ιιαηο, ςαί ΐ6^ίΙαΓ ίη 8υΓ» Π, ν6Γ8. 25, ηι&]6 ίηΐβΐΐβχίΐ Μθ6(|ΐ8• Υίάβ Ιοοι. ΟΥ, 6θΙ 7ϋι 
ηοΐ. 26. £οιτ. 
(6) Ιά 6•! αραά Εαΰ2]τίη1ηχη ΟοηΙνα Α9αΓβηοί. ΥΟα \όΐβ• ΟΧΧΧκ 2« ΤΗΕ8Α0ΒΙ Ι.Ι6. XX. 130 ται. *ίΐν«θι;Α«τ£ξ6> τ«ύς ονο^αζο/Αχνον; «αρά τον Α η&ηΙαΓ οηβεΐί, Α^οΰλ 6ΐ Μ&ΙΌΐΙΐ, Τϊ&ρΐΐα βΧ ΜΑΓίΐα : Μωι^[αο «τγ^ονς, τό» η *Αρώ9 χαΐ τον Μ«ρώ0, 
χ«1 τον ΤζάψΛ χάί τον Μαρούβι * οΟ; Ιχ τών σ€βα- 
σ^Αΐβιΐν ιΓ>αί τοϋ θίού ηοατΜται * ιτρός τούτοις 9ϊ 
ΚΛΪ τονς . ανβιυοαίνουις ύπ* αύτοϋ προοιίτας χαι 
«πΌΟτό^ονς, Ε?τουν τόν Χού^ χαι Τ^α/ϊτ ίς Σβί^χ (8)» 
χαι τόν. Σννάϊκ χ«1 τόν '£^ρ^ς, χαΐ τόν Λονβοχι^Ιλ 
ι;λΙ τον Λοχοιάν. ΆναΟιαβτίζω ιτάσας τάς ριαρτυ- 
ρί«ς τον Μ»α^ι^, ότα; έχ τ^9ς ττκίαιάς ^α^^^ ΓρΛ" 
ψ^ίζ (9), ^ΜΤτρι^Ίιΐν «ντίϊν χαΐ νοΟήων, χαι ανρία 
χαΓοτ^ιν^όΒΐινος τον Νώι χαΐ Άβρααα, χαι Ίνανχ 
χαι *Ιαχώ^, χαΐ Ίνσή^ χαΐ 'Ιώβ, χαΐ Μ«σ(«ις χαΐ 
Ααρών, χαΐ Αχβι^ χα*ι ΖοΑοΐλάντΦς, χαι Ήλίκ χαΐ 
*Ι»νά, ΧΜ Ζα^ζο^ίρν τον πατρός Ίολχννον. *£τι άνα- 
θιαβ(τί£[»> όσα ^νσιολογβί ^α^βαρβας χαι άααθώς ιτιρί ςυο3 ία Υ6ηβΓ8ΐ)ί111)α8 Οβο 6886 ρΓοάί^ββ ίαΙ>α1&- 
Ιατ. ΑάΙίΦΟ •1ί&ιη 608 ςιιί ία1)τι1θ36 &Χ) ϋΐο ρΓβΒάί- 
οαηΙυΓ ρΓορΙιβΙιε αίςαβ αροβίοΐί, ηβιηρβ Οΐιικί 
6ΐ Τ2&16( 8170 δαίβοΐι, ίΐ6ΐη δ}*η&ίρ 6ΐ ΗβϋΓύβ, 
Οιι&11ϋρ1ιί1 βΐ ίοβιηαα• Ληαΐΐιοιηαΐίζο οιηηία Μοα- 
ιη6άί8 ΙβδΙί[ηοηί&, ςαοίςιιοί 6 ΥβΙΰπβ ΐοβί&ιηβηΐΐ 
8θΓίρΙαΓ& €ίια(, ροΓνβΓίβηβ οαοα αίςαβ &(1α1ΐ6Γ&η8, 
6ΐ ίαηιιιηβΓ& 8ρ3Γ$6η8 ΐΏ6η(1&οί& ϋβ Νθ6, Αΐ>Γα- 

Ιΐ&ΐηΟ, Ι5&&60, 4Α60|!>0, ^086ρ110, ΛΟΪΗ), Μθ86, Αα- 

Γοηβ, ϋανίοΐβ, 8ο1οιηοο6, Ε1ι&, ^οη&, βΐ ΖαοΙιαπα 
^ο&ηη^8 ρ&Ιτβ. ΑααίΙιβιη&Ιίζο βΐίαιη 0Εηηί& ςυο 
1>αΓΐ>αΓα ίηβοίΐ&ςυβ ρΐι/βίοΐο^ία 6ΐ άβ οββίβηβ ϋβί 
0Τ6&1υη8 6( άβ 8θ]6 &β Ιαηα Γαίιαίαΐατ, οα1)&11&Γΐθ8 
β08 6886 άίοβη8• ΑπΑίΙιβιηαϋζο αροοΓ^ρΙιαηϊ ϋΐΑΐη η τών άλλβαν τον θΐον «οιι;<Α2ίΤΑ»ν, χαι πιρέ τον Β ^Ρ^^ ^^^<^^^^* ^^^^^^^^^^ ^^ Ρ^^'^^^^^^^'^ ^Ο^^^" ίόλίον χαί τί^ς σιλι^νχς, Τ,ί'/Λίν οί^το<Ας χαβα/Λαρίονς 

Ι»αι. ΆναΟι^τΐζΜ την παρά τοις Σαραχηνοΐς άπό- 

χρν^ον οι^ασχαλίαν χα'ι νιτότχισιν τον Μο»«'α<ί ' 

19 τι ς ψν^ί χ1α^οϋχ•ν. β^^7β¥ γίνήσίσΟΛί τον ηαρα- 

^ιέσον, χαί ιισαξιιν ριΐν έν τούτο» έβ^οαιβχοντα χ^ι- 

λια(Γας ΐΛροοίΐ!νΑν οιχαίων, τονς ^'< άααρτοιίΑονς 

χριΟ^οΊαθαι πάρα τον θ<ον • χχί πιτταχιοκ^ βΐς τονς 

τοΛχ^ηΧους Λ-^τΑν περιτιΟχαίνων, οντ«ς ^^σ^\ν^σ^, 

νΟαι χαί τούτον.ς ιίς τόν παρά^ιιβτον, ονοΐΑαζοριένονς 

άπίλκν^ίοο}^^ Μ«'4{Αΐ^. *Αναθΐ|ΐατ<ζοι (10) τάς νο- 

μοΟεσ-ίβς τον Μα»άχα^, τάς πβρί γάαων χαί λύσΐβ*ς 

•/ά^«.«^^, χαι χαΟαρισ{&ον ρΜΐ;ιτ€νορΜν«,ιν γυναιχών^ 

χαί άρι9;χον 7νναιχ':αν χαί τζώ'^νχίί^ • χαΐ πάντα χη6(ϋ8 : ςυ» άίβίΐ ευάι ίαΐαηιαι 0586 ραΓαϋίβΙ 
οίΑνί^Γαιη, β( ία βαοι ίαίΓοιΙυοΙαΓαχιι οϊ^&ο 5ορ• 
ΙυΑβ^Ια ιηίΐΐία 8αΓα66αοΓϋαι ]υ&ΙθΓυηι : αίρβοοα- 
ΙθΓ63α Ι>6θ]α(ϋ6&(αιη ίή; ΑρροηβίΒςαβ &<ϊ οοΐΐα 
βΟΓϋΐη ρϋ(&οϋ8, ίΙ& 6ΐ ίρβοβ ία ρ&Γ&ϋίβυκη ίαίΓα- 

(αΓ08 6886, Αβ ΜθΑΙΙΙ6(1ί8 1ί56Γΐθ8 αοίπΐααΐϋΐη ΙΓΙ. 

ΑαΑϋιοαίΑϋζο 16068 ΑΜοααΐ6(ΐ6ΐαΐΑ8 άβ ιηΑΐτίιιιοοϋβ 
6ΐιη&ΐΓίπιοηίθΓαιη 8θ1αϋοη6, άβ πΐίΒοΙιααΐίαιη ιαιι- 
Ιίβηιηι ραΓίίίοαΙίοηβ, άβ υχοΓοιη 6ΐ ροΐΐίοααι ηυ- 
χηβΐΌ, οιηα6ΐΏςα6 άβ Ιαΐίύϋβ ίαιραΓβηι β^υ8 ϋο• 
οίτίηαπι. Αηαΐΐιβαιαϋζο ΜοαιηοιΙίδ ]>1α5ρ1ιουιίααι 
ςα» (ΙίοίΙ Οβαιη, ςιιβαι ταΐί, ία 6ΓΓ0Γ6ΐη ίηιρεΙΙβΓε, 
6ΐ ςυεκη να11,ίηΙ)οα&ιη νίαπι άβάυοβΓβ ; 6(, 51 0608 τά πίοϊ τοιούτων άχάβαρτα ^ι^ά7.^ατ«. *Ανα9ΐ!Αατί- νείΐβΐ, οοα ίαΙβΓ 86 ΙΐβΙΙαΙαΓΟβ 6886 Ιιοιηίηβ», βοϋ 
ζω τϊν Γον ΜΜοίαίο βλχσψναίΰοβ τ^ν Αί}ίονσαν ότι ρ ίρβπαι ί&οβΓο ςϋοά ναΐΐ, οπιηίίί(|ϋθ Ι^οηί ραπΙΟΓ εΐ ό θ£βς, δν ©ίλιι, πλανί^Ε • χαί ον ΟίΧα, ό^νγίΐ •ίς ΙΠΑΐί ΑαοΙΟΓβΠΐ ίρβυοι 6856, 
κγ»96ν 3ςαί ότι ό βιός ιζΟιλιν, ονκ αν ΐιτολιρ>νν Ιαπί θ1)ϋη6Γβ ία 0ηιηΐ1)α8.Λΐ 
άλλήλίΐς οί άνθρβΛΓΟί • άλλ' αυτός πβαί όπιρ |3βν^ 
λεται • χαί παντός ά/αΟον χαί πονϋρον αίτιος αντός 
ιστι • χαί Γ^γ^^ χαί βίριβ^ρκένιβ κοητω^ χ,ρκηΐ, Άνα- 
Οΐ(«.ατίζ'^ι την. τον Μο>χ^ ^λναρίαν, τήν >.γ/ο^^> 
ότι β Κύριος χαί θιος Ίησονς ό Χρι^ττός άπο Μα- 
ρίας τνς άΰ^λ^ιςς τον ΙΙωσίν; χαί Ααρών «'/«*''- 
ν/ίθιι ανιν σποράς έχ τον Λ^ό^^'-' τον θ«ού χαί τον 
ΙΙνΓ^^ατος• χαί ίτι νιδπιος ών, π«τ*ινά έχ π/ιλον 
ίπλαστονρ7« • -<αί «/ι^νσών, ίποάι «ντά ζ^Αα -χαί 
τν^λονς ΐάτο, χαί νβχρούς τ,γξίρί • και ότι «χ π«- 
ραχλόσ<6»ς τών αποστόλων ^τ^σατο τόν θιόν, χαί 
χατηνίγχιν ίχ τον ονρανον τράπι^^, χαί έξιΟρ^^η 

αντούζ • χαι ότι ο•Λι -έστανρώ^τ! , οντ* χατά άλ^- „ __ ^^ ... ^^„» 

Οιιαν 9(τέ$ζηίν ώς άνθρωπος • ά»ά χατά ^αντασιαν βηνη 86ίνΐΐ8 ΙΐΐΧΙ$,ηβ€ ϋα 81ιρ€7*δΐί8 8ηηΐ ϋί ίίί ϋθ€άη 

(ΐ,όνιιν ταντα παρά. τών Εβραίων ύπ^σ^9 • και ότι 

ιρ«ιβτΐι^ής π«ρα τον βίον, <ι ώνόαασβν ίαυτόν θιόν 

•ν τ6 *βσ!ΐ«, ηρνι^σατο, >ί7ο>ν ότι Γν π^τα -μ- 

«ίβΧίΐς χαί οΓ^ας ούχ ότι ούχώνό^ιίασα ιΟντόν θιόν 

« Γιβν σον • ^ονλος ^«ρ σού £ΐ|*ι, χαί ονχ νπιρ^ 

«•ανίύοραι τοντβ χαΑΐίσθαι, 'ΑναΟβ,αατέζΜ τι^ν 

Μβχτ^ τβ» Μ«»ά^ι<Γ, τήν λίνονίταν ρή *Είν*ι τόν 

Χ>ΐσ7^ Τίόν τόν βΤιον, άλλ' άπόστοΐόν χαι προγ-^τ 

η* • χ«•ότ« (^ΐΒσίν) ό Β$6ς χόινωνόν •ύχ •;ζβ^ • χαί Ιυιη ίοΓίαηαχίι οΐ ία- 
Ληαϋιοπι&Ιίζο Μοαοαοιίίβ 
ίυΐίϋΐαΐβοι ο^υ» (ϋάΐΟοιυίαααιΟβυηιςαβ ηοδίΐ'υιη 
^68αIη ΟΙΐΓίδΙυιχι, οί Μάγια Μοδίβ εΐ Λατοαίδ 8ογογ6 
Αΐ)5ςα6 8βηι1αβ παΙιιπι 688ο, [οοηοορίαηι] ϋβ ν6Γΐ)0 
Αο $ρίΓί(α ϋθί : 6ΐ ουίΏ αϋΐΐϋο ΐαίπηδ 65δ6(, νο1(ΐοΓ68 
6 Ιαίο ϋηχίδβο, ίοΑαΙυςυϋ βιιο αηίιαααίο» εαβ γο(1- 
(1ί(ϋ586, 8^^ ϋΐ 6(εοο8 δαααβδβ, ηιοΓίυοβ βχβΚαβββ, 
Αρο5(οΙοΓαιιιςα6 Γθβ:Αΐα α Οεο ροΐίίβδβ, 6ΐ οιοαδΑ 
6 ^^Η1^3 ϋβίΙιιοΐΑ 60& Αΐυί886, ηβςαο οηιοίϋχυιη ΑυΙ 
ΓονοΓΑ αιοΓίυααι θ850 αϊ Ηοαιίαοσι,δβίΐ ίαια^^ίπΑΓίο 
δοΙαίΏΐΏοιΙο Ικΐίο αϊ) Η6ΐ>Γ(6ί5 ραδδυιη 6886 : 6( ία- 
ΙβΓΓΟ^αΙαπι α 1)βο αα 80 Όβυαι ίυ ηιιιαάο ηοαιίαΑΠΙ, 
η6^Α58β, Αο ϋίχΐ856 : Τη οιηηία ηοβΟ^ β( λμ ηποά 
ηοη ^κττηίηατνιη τηβΏβαψη αηί Ρίίηιηχ ίπνιη. 8Ητη (β) ϋβ: ρτορίΜΐίβ ίβϋι «( »ρο»ΙοΗ8 τίάβ Εβ11»3Τ. 
ΔΙίΑΐη.. 

(9) ΡοβΙ Γρα^^Ις άββίίΙβΤΑΐαΓ προ^έριτκι, ΑϋΙ αΠικΙ ά€ίΓ€ηΙβηι,λΏα,[1\0ΐα3ίύζΌ Μοάιαβώβ ϋοοίπηαίιη ςυ» 
(ϋβΗ ΟΙΐΓίδΙυιη ηοη 685β Ρϋίαηι Οοί, ββά Αροβίοΐαοι 
6( ρΓορΙιβΙαιη : φΐοηίΑΐη (*ΏΓ[αϊΙ) Ι)βυβ βοιηζηα- 
ηΓοΐιί8 8θθίιΐΐη ηοη 1ια1)6( : βΐ σιηη68 ς[υί ΟΙΐΓί 
8(υιη 6ΐ οοιαιηϊιηΐοηίδ βοοίαπι άίοαρί, ία κΦβπχίΑ 
ί^ί8 ραηίβηΐιιτ. ΛπΑίΙιβαιαϋχο ΜοΑίηβάίδ £αΐ>αΐΑΐα 
ϊι)*(ΙιχΑΊΗ6ίΐ Ο6θ(1οιη«ιιι ρΓΰ?^ϋοη{8&Ι) ΑΙίΓΑΐηηιο 
6( Ιδοΐ'αείβ Ί$(^\ΐ'6ΐΑΐή 688ΰ*Ιΐϊ Ββϋΰϋβ 8{ν6"11ιϋιύ 
Ααΐ ΜαΚεοΙι : ςοαιη ηοοιίιίΑί' ΑάοΓΑΐοηομχ ό1>86Γ• 

1ΐΌ)α8ΐΐΜκ1ί τβΓΐ)υιη. 
' (ίΟ)>Ρ1θη1υ« Αραά Εοϋι^τχαίαιη. 131 Ν1^ετ^ε ΟΗΟΝίλτϋ 1» Τ&(ίθηί8 ; ίπίρβΓΑΐΐΐυβ υΐ 1ΐ1>ίθυη(ΐαβ βίηΐ βίο ρΓβ* Α «άντβς οί λέ^οντίς «ύτ» χοκνιβνόν τόν Χριόταν οΑ- 

^νσι χολαζ'ιο'θοΕί βΐς τ^ν γίν^νοι:» τβΰ ιτυρός. Άνβ- 
θβ/λ«7ίζΜ τήν μυθοτηιίοο» τον Μοιίά^ι^ «ν | «^νι 
7•νιί«σΟ«ι (ϋ) τώ θϊύ οιχ•ν προσιυχ^ς ιτ«]»« τον 
Άβραάα χα( τβΰ *Ισ/Αβτ.)λ ι<ς τό Βάχχ^Λ ητο« τβ Βί«χ< 
4 Μώα^^ • δν ονοϋάζιι προσχννητήριον του ιηφοίΓ^ 
ρέματος • χαι προατατση (12), οττου £» νσχ χαΐ ύ- 
χβιντβι, στρέ^βασι τα πρόσωπα αντών προς τδ //'/9ος 
Ιχιΐνο. Άνα9ι,αατιΐ&> χαι αντον τόν βίς τ6 Μβέχ* 
βιχον τ<|ς ^^^χί^ς • . . . (13) ίν ^ γασι χιΓσθαι {λένον 
λίββν μίτ/οο»^ (χτύπωρια τίς Ά^ρο^ίπι; ίχοντα • τι- 
μάΎ^σι Λ τούτον, ώς έπανωΟνν ο(ύτοϋ τ]^ "Αγαο βίΑΐ- 
λησατΓος το^ Άβραάα • ίβ ώς «ύτώ τήν χοία^ολον 
προτ^ήσαντος, βτι τόν 'Ισαάχ Ι^λβ θύίΐν. Τβύς Λ 
ι2ς Γ^ίχήν ιχιϊ «πιόντας τήν |ΐίν αίαν ιαντδν χ<^κ οβηΙαΓ, ίαοίββ ιιι&ι αά ίΐΐ&ιη ρ&Ηβιιι οοηνβΓίΑηΙ. 
Αη&1Ιΐ6ΐη&(ίζο βϋΑΐη ίρβ&ιη ίΙΙ&ηι ρΓβο&ϋοηΐβ άο• 
ιηυαι ίη ΜαΙίβ : ... ίη ου]υ9 ιηβάίο ]&ο6Γ6 &ίυη1 
]&ρΐ(ΐ6ΐη ιη&^αυίΏ,νβηβπβ θβ^ίβζη ίη •€!ι&1>6η1βηι: 
ΙιοηοΓ&π &α1βηι ίβίαιη Ι&ρίάβιη, ςυαβί Αΐ>Γ&1ι&ιη 
βυρβΓ 60 ουιη Α^&Γβ οοίθηΐ ; &υ( ο&ιηβίαπι βί Αΐϋ- 
£^8Τ6Γί(, βϋΐη ΐ8&αουιη β&οπ&β&ΙαΓυβ βΓ&Ι. Εοβ 
ΑυΙβαι ςυί ρΓβοΔίυιη ίΐΐυο βαηΐ, ΑΐΙβΓ&ιη ιηαηυιη 
&(1 Ι&ρίϋβιη βχΙβηάβΓβ, &11ργ& υθγο αακιη βυ&ιη 
ΙβηβΓβ, &1ςΐ]β ϋα ίη ΟΓ^βιη 868β αΓβαιη&^Γβ άοηβο 
6 τοΓίί^ηβ οίίαδίβ !βη6ΐ>Γί8 οοηοίϋαηΐ, Αη&11ΐ€πι&• 
(ίζο βΙΪΑΐη ίρ8υΕη .Μβΐίβ, βΐ ίοΐυιη 6]υ8 αιηΙ>ίΙυΕη, 
6( ςυί α δαΓ&οβηίβ ί1>ί οοηΐτα ΟΙιπΒΐίιιοοβ ]&ο(αη• 
(οΓ 86ρΐ6ΐη Ιαρίάββ ; οααηβιηςιιβ ίρβοΓυιη ρΓ60&- (ίοηβηι, ουίΐυιη &ο ΓΐΙααπι 9θΐ6ΐηαΐ&. Αη&(1ιβιη&- β προς τόν λί^ον ίχτεένκν, τ^ ^β ίτέρα τό ονς χατέχι» Ιίζο Μοαπα^άϊβ άοοίτίη&ιη άβ οαιηβίο ί60[ΐίη&; {{ο&ιη, 
οαιη Οβο 9&ογ& 6886(, αϊ) 6]α8 Ιβιηροηβ Ιιοααίηίύυβ, 
οοοίδοιη ίυίδδβ άίοίΙ, 6( Οβυιη ρΓορΙθΓ6& ί11θ8 υ1- 
Ιυιη 6886. Αη&ΙΙιβοαΑϋζο 608 ςυί ιη&ΙαΙίηυιη βίάαβ, 
βίνβ Ι,ιιοίΓβΓυιη 6( ΥβηβΓβοα αάοΓ&ηΙ : ςιίΑΐη Αγα- 
1)υιη 1ίη£^υ& €1ι&1)αΓ, ίά ββί Μαρηαιη ηοιηίη&ηΐ. 
Αη&(1ΐ6ΐΐ)α1ίζο οεαπία Μο&ιηβιϋβ ίη8(ίΙαΐΑ,ίη ςυϋ)υ8 
ρΓθ1)Γα Οΐιηβΐίαηίβ (116608, ηβ^^&ΙοΓββ^ οοιηιχιυηίο&- 

1θΓ68^6ΐ 80(1&11ϋ&Γίθ8 608 ΠΟΠίίη&ηΙ ; &6 δΑΠ106ηθ8 

&(1 608 (ΓϋοαΙβηΐβΓ ]0£^ΐΛ]&η(1θ8 οοηοίΐαΐ, 1)6ΐ1αιη 
οοηΐΓ& ΟΐΓίβΙίαηοβ νίαπι Ώβι ηοιηίη&αβ ; 6ΐ 8&γ&• 
06ηοδ ςυΐ ίη ί&ΐί 1)6^0 ιηοηαηΙαΓ, Οβί βΐίοβ 6( ρ&- 
Γ&άίδο άί^ηο8 νοοαη8. ΑηΑ(1ΐ6ΐηαϋζο 806ΐ63ΐϋΐη 6( 
ίιηραΓαιη ίηβΙΚυΙυιη Μο&ιη6(1ί9 άβ ρΓ66ϋ>ιΐ8, ίη το ίίιβν • χα£ οΰτβ* χνχλοτιρώ; εαυτούς πιρι^έριιν, 
ιυς «ν πέσωσι σχοτο^κνιασαντις. Άναθε^ατί^^βα ^ 
χ«ί αυτό τό Μέχι, χαί τϊ^ν πβριοχή^ αύτον πάσαν • 
χα£ τους παρά τών Σαραχηνών »£? ριπτομήονς 
έτττά λίθους χατά τών Χριστεβίνών * χαί πασαν τ^ν 
προσϊυχι^ν χαί τήν λατριίαν, χαί τα ϊΒιιΐΛ αυτών. 
Άναθΐαατί(ω τήν ^ι^α;^ήν του Μωάαι^ τιϊν πιρί 
τϋς χαρ/,λου Οι^λιίας, ί&ν Ιέγα, του θίοϋ ίεράν βυ- 
σαν, ψονίυ^ΙίνΛΐ παρά τών τηνιχαΰτα άνθοώπων • 
χαί ίιά τοϋτο ά^ύνατθαι αυτούς τόν θεόν. *Αναθι- 
ριατίζ^ι τους τω πρωϊνώ προσχυνοϋντας άστρω, ίί^ουν 
τω έωο^όρω χαί τ^ *Αρβ^ίτιρ (14) • ^7ν χατά τ<» 
Αράβων γλώσσαν Χοίβάρ ονο^άζουσι, τουτέστι μ9- 
γαλην* *Ανα9^|xβ^τί^ω πάσας τάς ^ιατάξβις το«7 Μωα'- ςαο 6( ΙΐΟΟ αρροηϊΐ υ^ βί ηοη ίη ρΓΟαίρΙα ίηνβ- ^ |ΧΙ^, έν αΓς τους Χριστιανούς ονεκ^ίζων άρν^τ»; (ί$) ηίαοί αςααπι, Ι6ηυ6αι Ιιυπιιιηι β&ρί&ηΐ, 6£ΐς[υ6 ηια- 
ηυ8 &ΰ ία6ί68 8ϋ&8 {Γί66η(.Αη&11ιβηι&(ίζο Μο&π)6(1ί8 
άοοίτίηαπι άβ ί)οΙυΓ& 1ιοηιίηί8, ίη ςυα (ΙίοίΙ Ιιοηιί- 
η6πι 6χ Ιιυοιο, βΐίΐΐα, 8&η^αί8υ{^ί8 βΐ π)&ΐ6Γία ιη&η- 
(Ιαβαΐα &οΙυπι 6886 : 6( ουηι Ιιοπιο &οΙυ8 68861^ 
0«(6Γ03 ςαίάβπι &η^6ΐθ8 οηιη68 06ί ]α88α 6ααι αάο- 
Γα886 ; αϊ 8θ1υηι Β6ΐίΑΐ6ηι ηοη ο1>6άί886 υ( 6υηι 
&(1θΓ&Γ6(. ΕΧ ρΓ8Β(6Γ 1ι»ο οηιηί&, Αηα11ΐ6πιαϋζο 
06υπι Μο&αΐ6(1Ϊ8, άβ φχο ίΐίοίΐ 6υηι 6886 ηηυιη 
06απι 8θ1ί(1ηηι, φΐί ηβο ^6ηυ6ΓίΙ η6ο ^βηίΐυβ 8ί(, 
η6ο ςυ6ΐηρί&πι 6ί 8ίηιϋ6πι 6Χ8ΐί1ί886. ονοαάζει χαί χοινωνι^τάς χαί ιταιρηαστάς ' χαί 9η- 
γιίρΜ τους Σαραχΐ7νούς προς τούτο το /«ύσος χαί 
τήν σ^α^ι^ν, ό^όν θβού όνο^άζων χαί τόν χατά τών 
Χριστιανών ττόλι^ον • χαί τού; έν τώ τβιβυτω πο>έ[Α» 
άπο^ησχοντας Σαραχΐ}νούς υιούς θιοΰ χαί «ξ(ονς 
τοϋ παραδείσου χαλών. Αναθεματίζω τάς πιρί τών 
ιυχών διατάξεις μακράς χαί άχαθάρτους τοϋ Μομϊ- 
ρ«^, έν αίς χαί τοϋτο προστίΟϊ;σιν, ίνα, ίάν |ΐή «ύρί- 
σχωσιν εξ ετοίμου ύ^ωρ, λαμβάνωσι χουν λετττόν (16), 
χαί μετ* αυτού τρίβω σιν αυτών τάς χΛρΛς χλΙ τάς 
όή|>εις• * Αναθεματίζω τι^ν περί τϋς πλάσιως τον άν- θρωπου ^ι^ασχαλίαν τού Μωάμεθ (17), έν ^ ^υσιν ότι έπλάσθν ό άνθρωπος άττό χώματος χαί σταγόνος. (11) ΡτοίυΙαΓΟ γι^ήσεσθαι Γ6συίΓί(αΓ ρΓ8βΐ6ΓίΙαπι Ο 
γίγ9νϋσ$Λί &α( 7*νέσθαι, αϊ &ροα Ευΐΐι^ηιίυηι. 

(12) Ρθ8ΐ προστάσσει 8α1)&υ<ϋ6ηάυΐη ίνα, Υ6ΐ &ίπΐ1- 
1ί8 ραΓϋοαΙα. 

(13) Ιη &Γθ1ΐ6ΐ7ρο 68( 8ρ&1ίυηι τ&οαηι, άυοάβοίηι 

0ίΓ0ί(6Γ 1ίΙ(6Γ&ΓυΠ1 Ο&ρ&Χ ', η&ΓΓ&ίίο 60(1601 &ρυ(1 

Ευύινηιίυιη. 

(14) 06 1.υοίί6Γθ 6( ν6ηθΓ6 νί(1β Εαϋινιη. 

(15) Άρνίϊτάς ΟΙΐΓίβΙίΑηοβ αρρ6ΐ1&Γ6 γίαβΙυΓ,Τ6ΐ οί) 
Ρ6ΐΓί η6β&ϋοη6ηι, Τ6ΐ ο1> η6^&!ίοη6ηι 01ΐΓί8ΐί, &1 

χοινωνυτας 6ΐ έταιρειαστάς, ({αοά €1ΐΓί8ΐαηΐ 060 60Π1- 

ιηηηίοηί8 βοοίυιη 0Γ6(1&ηΙ, ρ&τίίπι 6ϋ&πι ({ΐιοά 
8&ηο(θΓηιη 6ΐ ίηΐ6Γ 86, βΐ ουηι Οΐιάβίο ο&ρίΐ6 βυο, 
οοπ}ηλαηίοη6οι ρΓ0&ΐ6η1αΓ. \ϊάβ ΕυΙΙι^πιιηπι. 

(46) ϋβ ραΓί&6&Ιίοη6 ρ6Γ Ιιυπιυηι 6ΐ (16 ΑοΙαΓα 
1κ>ιηΙηί8 τκΐβ Ευϋητηι. 

(17) Β6ΐΐ6 Ιιηο ί&οίηηΐ ςαο α Νί66ΐΑ ΟιοηίαΙβ 
ηατΓ&ηΙυΓ άβ Μ&ηυ6ΐ6 0οαιαΐ6ηο ίαιρ6Γαΐ0Γ6 6οη- 
8ΐ&η1ίηορο1ϋ&ηο» βΙ Τ]|θθάθΗθ ρΑΜ«το1ι«» ίη- 8ί(Β^ίθΓί[)α8ςα6 8&ο6Γ(]οΙίί ρΓθ06ήΙ)α8, 108, 21, 

'Εγχειται τω χατηγητιχώ ττυχτίω μεθ* έτέρΜ» 
αφορισμών χαί τό άναΐίεμα τώ Θεώ τω τού ΜβΝίμΐτ ' 
περί ού λέ^ει ώς ούτε «γέννιοσεν ούτε έγεννι^θη, χ«έ 
ότι όλόσ^υρός έστι. Τόν τοιούτον τοίνυν άνα5<μ«τκ- 
σμόν άπαλει^αι τών Ολων χβττιιχητίϊρίων βέβλονν 
προε'Οετο, άπ αυτ^ς τ^9ς έν τ^ Μεγάλη έχχληφίλ 
πυχτί^ος άρξάμενος. Καί ή πρό^ασις ώς μάλ« ΐν- 
πρόσωπος. Ε^^ασχε νάρ ω; εις σχαν^αλον πρ•χβιτ«ΐ 
τών μετοιτιθεμένων 'Αγαρ^νών εις τι^ν χαθ* ^^μϋς 
θεοσεο^ πίστ»; τό |3λασ^ΐ3με1σθαι όλως θεόν, Ούχο^Η 
μιτάχλιιτον τίθυσι τόν μέγιστον βεο^όσΜν , 4ς 
^ιειπε χαί έχόσμει τννιχαύτα θρόνον τόν προ«τι«τον, 
χαί τών χατά τήν πόλιν ενδημούντων βίρ^αρέ^κ» 
τους λόγω χαί άρετ^ διαπρέποντας * χαί χοενοι^ηη 
τούτοις τό σχε'μμα μετ* Ο'ρ^νρων προεισο^ίε» ι4< 
υποθέσεως. Άνανεύοντας ^ε πάντας εύρε, χαέ μΐ9^* 
άχροις πιφα^βχομένονς ώσί τά »ί9ΐιγ9νρΜΗί^ ώς 
άπο^νμα, χαί τϋς βίς Θεόν άλιοθεστιίης '4ί«( ■ΤΤΐ—^^ΤΠ!•* ί33 ΤΗΕδΑυΚΙ ϋΒ. XX. ί» ί βίί>1ών χβιΐ (ΐβσσημβτος• χ«ί δτι, τβύ Μρώιην πλβσβίντος, οί ^'ιν αλλ©* πβτντβς άγγλοι θιοΰ ΐΓρ•9τάξΐ( πρ•- 
κύννσαν «ύτά • μβ»•ς Λ β Βιλ(«ρ ούχ έπιίσθη ττοβίτχννίσβι. Καέ ίπέ πδσι τούτοις άνα9ια«τί;ω τόν θιόν τβύ ΒίΜβί^^, χαι 
σβχννησοη» 
|Αΐί, χαΐ τ6ν σψυί 
χαι άποτβτσσόαενος βΓ5τοΣς, σνντάσσοϊΑβι τώ αόνω 
«>ΐ7θινύ θιά τω Χριστώ (18)• χ«1 ττιστήω εις Πα- 
τέρα χ«1 Τΐόν χβά άγιον ΠνΓϊαα, τήν βτ/ίβ» χβ^ 
όαοούσιον χαΐ άχώριβτον Τριβία' χβΐ τ^ν ίνσαρχον 
οΙχ•νοριί«ν χαΐ προς άνβοΛίπους ήτι^υαίαν βαο^ογων 
τον τ^?ί ά^ίας Τριάίος ίνβς τον ^ονο'/ΐνοϋς Τιβΰ χ«ί 
Λό/ον του θιβϋ, τον «χ τοϋ Πατρός προ πάντων των 
αιώνων 7«^'ί^**'^ί» ^'* ^'^ '^ πάντα Γ/ίνίτβ • '^νΛ- 
σθβι τβΰτον πληρο^ορονριβι χατά άλ^θιιαν «νθρω- 
πον, ριή ϊχστάντα τί}ς οιχιίας θ•ότΐ5Τ•ς• χ«Ί €»αι 
τόν αύτβν θβόν ά)ι;Οώς χαΐ άνβρωπβν αληθώς άσνγ- Μο&χηβάβιη, 
βοςυβ ζηβ 

&1)ίυηβ:ο, 6( €οη]υη£;ο ιηβ ουιη βοΐο νβΓΟ Οβο 
Οΐιηβίο, 6( €Γ6(1ο ίη Ρ&Ιτβιη, Γίϋαιη, 6( δρίηΐυαι 
8&η€ΐυιχι,8&ηο(&ιη οοββββοϋαίειηςυβ 6( ίαββροΓ&Ι)!- 
1βιηΤπηί(&Ιβαι: βίβ (ϋτίη& (1ί9ρ6η&&ϋοοβρΓθΓ6θΐΑΐη 
ίηοαπι&Ιίοηβΐιι, αίςαβ &(1 ΙιοΕηίηββ &(1ν6η1υιη αηίοί 
υηί^βηίΐίςυβ β&ηοΐ» ΤπηίΐΑϋβ Ρϋϋ β1 ΥβΓΐ)! 06ί ; 
ςυί β ΡαΐΓβ &ηιο οιηπία 8<κ6υΙα ^βηίΐαβ ββΐ, βΐ ρβΓ 
ςαβιη οιηηί& ίαοΐα ϋΐιηΐ : οβΓίοςυβ ρβΓβυαΒυαι 1ι&- 
1)60, Ιιιιηβ τβΓβ Ιιοιηίηβιη Γ&οΙιιηι 6886, ηοη ϋβρο- 
8ίΙα 1&ιη6η άίτίηϋ&Ιβ »»& : 6τιιιΐ(!6Εθ(ΐυ6 τβτβ Οβυαι 
6886, 6ΐ τβΓβ Ιιοιηίηβιη, &1>8ςα6 ιιϋα οοηίαβίοηβ, 
ηιιιΙ&ϋοη6, &ϋ6Γ&ϋοηβ, ίη υη& ρβΓβοηα, βΐ άυ&1>υ8 
η&Ιαήβ : τοΙυηΙαΓΪβ ςυοςτιβ οηιηί& ρ&88υιη 688β γύτως, άτρίτττως χαι «ναλλοιώτως^ «ν ύποστάσβι 

χαΐ ίυσι ^ύσισιν ίχουσέως τ• πάντα παθιΐν χαΐ 

στανρωβϋναι σαρχι, τΐ{ς θιότητος απαθούς {ΑΜνά- Β βΐ ΟΓυοίβχυΐη Ο&Γηβ ; ί(& 1&αΐ6η αΐ ϋίτίηίΐΑβ ρ&8- 

σΐ}ς' χαι ταοϋναι, χαΐ τριήΐΑΐρον άναττί^ναι, χαΐ βίοηίβ 6χρ6Γ8 πια.η86η( : 86ρα11ααΐ 6(ι&θΐ 6886 &6 ίΐς ούον/ούς άναλν^Φ^ναι • χαι ίξ«ν έν ίοξη, |χέ)- 

λβντα χρΐναι ζώντας και ν«ρούς (19). Χαΐ τήν χατά 

σαοχα τοϋτον τβχοϋσαν ΠαρΟίνον, 07107 Μαρίαν 

Παοθίνον, χαΐ υαν<*ασα'<* ρβτά τβχβν παρΟ^ον, χυ- 

ρίως χαΐ ολυθώς θιοτβχον χαΐ πιστΓ>ω χαΐ ^ίγ^, 

χαι ως χατά άλήθβιαν Μητβρα θ»οΰ ένανβρωπτόσαν- 

τος• χοι ίιά τοΟτο χυρίαν χαΐ ίίσποιναν ίν χάριτι 

γΓ/ί^^ν,^ν^ πάσης τίς χτίσ&ως προσχννώ χαι τιρ^ί. 

ΚαΙ τόν παρά τοις Χριστιανοΐς αυστιχώς ίιρουρ^ον- 

|ΧΓιΐον όφτον χα\. τόν «ηον, ων (ν το'.^Οιίαις τίλιταΖς 

μ{ταλαυί€όηουσί, πιίθοααι χαΐ ομολογώ χαι πγστιύω 

σώ^α χαί αίμα χατά «Χΐζθαοίί» ιιναι του Κυρίου 

Ίησο-:» Χρίστου, μ§τα6αϊΧ6αΓ/α τή έχίίνον 5<ϊχ;9 ΙβΓ(ί&'άί6 Γ68υΓΓ6Χί886, &1τ]υ6 8υΓ3υΠ1 ίη 6(ϊ1θ8 

&88ααιρ(υηι 6886 : 6ΐ Γ6(ϋΙυΓυπι 6886 ίη ^ΙοΓία &ά 
]υ(]ίοαη(1υηι νίτο8 6ΐ ηιθΓΐαο8. Αο Υίτ^ηβηι ίΐΐ&ιη 
ςυββ 86€αη(1αηι οατηβαιβυαι ρ6ρβΓί(, [ηβπιρ6] Β&η« 
οίαηι Μ&η&ηι νίΓ^ίηβπι, ςϋ» 6ΐ ρο8ΐ ρ&Γίαηι νίΓ^ο 
πι&η8ί(, ρΓορη6 τ6Γ6ςυ6 06ίραΓ&ηι 6( βΓβάο βΐ 
(]ί60, τ6Γ6<ια6 Μ&(Γ6ηι 06ί ίηΙβΓ Ηοπιίηββ ίη 1ια- 
ηι&ηα η&ΙηΓα νβΓβ&Ιί : βΐ ρΓορΐ6Γ6& ρβΓ [Οβί] 
^ΓΔΐί&ηι οπιπίβ 6Γ6&!αΓ« άοηιίη&ηι Ι^βΓαπιςυβ ί&- 
οίαιη αϋοΓΟ 6ϋιοηοΓθ. Οιικςϋβ αριιά €1ιηδΙί&ηο8 
πι 78ΐί66 8&6η&οαηΙιΐΓ, ραΒβοα αο νίηυιη ; ςα» 6ΐίααι 
ίη (Ιίνίηί ΓΪΙυβ ρβΓ&ο(ίοη6 [&1) βίδ] 8υηιΐ]ηΙαΓ : 

ρ6Γ8υ&811Π1 1ΐα1)60, ΟΓβάο, 6ΐ ΟΟηίΙΙβΟΓ, Γ6Τ6ΓΑ ΙΚ)- θεόν ουρανού χαί γ^,ς ποιητήν χαΟυποβάλλίσδαι 
ιαατι, άΑ)ά τόν παρά τ^ ληρω χαί ^αιίΑονώ^κ άπότ/οντα * εξνγουιιένους ^ϊ 9εοψι\ώ; τό ιΐς σχάν ^αλον ^ Ιηγ. Οβίηάβ $€ ηοη $αΙ%$ ΐηίβΙΙίρβΓβ ^ΐΛΐά 8ίί ΐΐίαά 
^ήθιν χαί πρόσχοαρια χχίμενον • χαί ^ιασα^^οϋντας ^4 }ίθΙθίρ9ί]/Τθη, υΐ)ί 6(ί&αΐ ηοΙ&1ίΙ)β11υΐη Ιΐυπο &ΡΡ61- 

Ιαπ χοτπίγΐϊτιχόν πυχτίον, 8βα κατηχυτηριον (3ίυΑον, 

ηβηιρβ Οαΐβοΐιββίη βΟΓαηι ςυί α 8ϋΓα66ηίδΐηο αά 
€^π8ΐί&η&πι ϋ(]6ηι 8686 Α^Γβ^απΙ, βιιηκίβπιςυβ 8ΐι- 
ρβηοη^αβ (1υοΙ>υ3 (6πιροΓ6 ηοη ίηίβηοΓβηι, 86(1 
Φ(|α&ΐ6αι ααΐ βΐίααι αηΙίςαίοΓϋΐη 688β. Οαϊρρ6 
€[αοά £α11ΐ3^ηιίί Ραηορίία 8α1) Αΐβχίο €οηιη6ηο 
ββπρία 8ίΙ ; 1ΐ£Ββ νβΓΟ (^&(6θ1ιβ8ί8, 6ΐί£ΐοι Μ&ηαβίίβ 
Οοηιηβηί (6ηιροηΙ)υ8 ίη υ8α ία6ΓίΙ : ςυαάΓ&βίηΙα 
6ίΓ6ίΐ6Γ &πηί8 ρο8( Αΐ6χίυπι, ηΐρ&ΙβΙ βχ 6οη8(&ηΙί- 
ηοροΙίΙαηοΓηαι ίιηρβΓ&ΙοΓϋηι βαΐαΐο^ο, βάίΐίοηίβ 

η03ΐΓ6Β 897, 29. ΟβΒίβΓαΠΙ ίηΐρ6Γ&(0Γίη βΟ 8&6Γί ΟΓ- 

(1ίηί8 Γ68ροη8ο ηοη &6ςυίβγϋ, 86(1 δααρίβ αυοΙοΗ- 
Ι&Ιβ ϋθ(1ΐ6ί11απι 6(1ίάίΙ, ίη (^υο 8υρβποΓ68 ίηιρβ- 
Γα(0Γ68 &1ςα6 &η1ί8(ίΐ68 ΙαχατιΙ, η( ςυί ηιίηυδ βοηδί- 
ά6Γ&ΐ6 ρ6Γηιί8ί886ηΙ ΥβΓαηι Οβαπι &η&11ΐθηι&ϋ 
8υΙ>ίΊ6ί ; ιιΐ ίαδίυβ ίΙ)ί(ΐ6πι Νί66(&8 Γ6ί6Γΐ. όλως 

άναθιαατι, αΑ>α τον κού 

Μωά^ΐΑίτ άναπλαττόαβνον ολοσ^ρον θΜν, χαί ριητε */ρ»^ 
ν-ηϋήτο. γχτζχ "/εννήσοηιτα. Παρά Χριστιανοΐς ^ϊν '/άρ 
οοξάζεσθαι Πατιρα θιον αυτά ίι τά απόβλητα τοΰ 
Μωάαίτ ληρηαατα, τοΰτο άπαγορΓύιιν* ό).ω;χαΑ άΛ>χας ^Ιι 
αησυνιέναι άιιρ ι6ώ ς όποιον τίιστί τό όλόσ^^υρον. 1(1 βδΐ, 

Ηϊ6Γοη7αιο νοίϋο ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6^ Εχ$1αΐ ΐηίβΓ οχΐβ- 
τα$ €αΐ€€Η€ΐΐ€9 ΙαδΗΐχ $αηαίοηβ$, αηαίλβηια ίη 
Μοατηβίί έίβητη ; (^ηαη ηβο ρβηηίδΒβ,ηεΰρβίΐίίηιη^ 
$€ά /ιοΙο$ρΗ}ίΓθη β$$β α/βηηαί. Ιά αηαίΐιβτηα βχ 
οτηηίδη8 €αί6€/ΐ€α(ή$ αδβίΙί$ αδοίβή νοίηίΐ^ αδ 
χρ8α Μορηχ βϋΰίβΒίχ ΙαδηΙα αα$ρί€αίη$ ; ίάίΐηβ 
ταϋοηβ ρνοδαδίϋ ίαϋοβί, Αίβδαί βηήη δία^ρΗβ' 
ιηή$ ήι Ώβΐίτη ςααΐίδΐίδΰηηιςαβ ο/Γβηάί ΑρανβηοΒ, 
αμι αά ρίατη ηοϋνατη νβίχαίοηβηι άβ/ίοβί'βηί. Ρτσίηάβ α€€€Τ$ιίο τηαχίηιο ΤίβοάοΒίο, ςαί ίηηο ^ (18) Μ&1ΐ6ΐ ίοΓίβ αΐίςαίδ Θεώ τών Χριστιανών 
ρηηοφβηι ζϋάβηι οηναδαΐ αίηηβ οττιαοαΐ, βΐ ρΗ• *^ δβά Ιο '" ^^ ιηαηιι *α€βτύοαδη$ ςηί Ιητη ίη πΓδβ βταηί, βΙο- 

ίη^ηΟαϋ χάππίβ ρτ8β$ίαη(β$, ςηχΒΗοηβηι σητη 
ιμΜο €ΧΌτά\ο ρνορσηίί. Ββά οτηηβ$ νβ^τίΐρα' 
^ΟΛίϋΓ^ η€€ ηΙΙο τηοάο χΙΙα αάτηϋΐβδαηί, ηί αδ- 
Μ»αΓάα€ίαΌ€ταά€ Ώβαβηίβηΐια αδάαο^ηΐία : αί- 
ρ»€ αηαίΑεηια ίΙΙηά ο^βη$ίοηί38€ίΙί€βί ρίβη^ηι^ριβ 
Βζρϋίαίαηί. Νβΰ βηίτη Ώεητη οοίΐχ βί ί&ττχ ύοηαίίο- 
τη^ηϋοίηοάο αηαίΚβτηαίβ ηοΐαη: ίβά ΗοΙο$ρΗ,'ρ• 
τοηύύηηΙ}6ί4ηι,4ί%ίεηιά€ΐίηα βί /ύΓίοΒΜΜοατηβ- 
(Μ ηεο αβηϋίίηι ηβε ρίρηβηΐ&ηΰοηβηρβτβΐ. Ναπι 
φίΛά ΟΚηΜίίαηοΒ Ώβιαη ΡαΙνετη οεΙβδναΓί; ^ιιο^ 
αα€$ίαηΜ$ Μοωηβίί ηΌραοίβηίύρΙαηβρτοΚχδβΟτ ΙοοαΙίο ί11&, θιώ τω Χριστώ, ΓβρβΙίΙιΐΓ ίη &Γ- 
6ΐΐ6(7ρο ηοδίΓΟ βΐί&ιη ώίςυαηΐο ροδί, ίοΐίο 105, ίη 
ο&ΐ6οη68ί 60Γαηι ςαί & Ιυά&ίβηιο αά Οιηδϋαηααι 
£ά6πι δβ86 6οηί6ΓαηΙ; ηΜ 6< 8β(|υ6η1ί& βίβάβιη 
▼6Γΐ>ί8 βχβίαηΐ. 

(19) Ιη ρΓββ(1ί6ΐ& ίΐΐα Ιυ<ί(6οηιηι οαΐβοΐ^ββί 6( 
]αα&ΐ8ηιί &η&(1ΐ6ηιαΙίζ&Ιίοη6, 60(ΐ6πι Γοΐίο 105, 

&116Γ& ία6(6, &ν6Γδ& 86ί1ΐ6β(, 1)Γ6νίυ8 68(, χαί τήν 
χατά σάρχα τοϋτον τιχοΰσαν άγίαν Παρθ^ον Μαρία», 
χαί ιΐΛν»ασκ» ^ιτά τόχον παρ6ένον, Εί ΜΟηϋίΟΜ 

νίΓρίηβτη Μαηατη, ηηχ Ηυηο $€€υ,ηάυ,ηι αχτη^ηι 
ρβρ^τϋ, €ί ροιί ρανΙίΑίη νίτρο 9ηαη$ίί. 13λ ΝΐεΕΤ2£ €ΗΟΝ]ΑΤ>Ε 135 

ηΐΐηί ^^9α ΓΚπβϋ ΟΟΓρυβ &0 8αη^;αίΔ6ηΐ 6986, (ταΐΐϊ- Α αν^α/ΑΠ νοιρώς η χ«{ άοράηι»ς» ΰηέ^ ιτασ«ν ^νσι- ιηιιίαΛ [νίιΐοΐίοβΐ] ϋίνΐοα ϋΐίυβ ροίοηϋα : ίάςηβ 
ιιΐ6η(6 οΐ ηοη οουΐίβ ρΟΓ06ρΙί1)ί1ί, οιηηβιηςιιβ ηα- 
(ιίΓαΙβιη οοςίΐαΐΐοηβιη ιυρβΓαηΐβ ιηοϋο, ςαεηι 1ρ86 
Βοΐαβ ηονΐΐ : αίςυβ ίΐα 6ΐ β^ο ιηβ ϋΐα ουιη οΐΒίβτίβ 
βυπιρΙυΓυιη αδδβηΙίοΓ, υΙ({ΐιΐθ υ6Γ6 οογο α β&α^ίβ 
6] υβ δίηΐ.οΐ αιΐ αηιιηπΐ οορροπ^ςυο βαηοϋϋοαίίοηβιη, 
νίίαπι (υΙοΓηαηι, Γ6βοί(]αβ οοείοβίίβ ΙκΒΓβάΙΙαΙβπι 
αί1ίρί506η€ΐαιχΐ8υαιαη(υΓ,αΙί)ϋ1ί9 ςιιί βα ία ρειΓεοΙα 
Ικίο ραηίοίραήΐ. 8αηο1υιηςα6 ΟΙΐΓΪδΙί 1)αρ1ί8ΐηα, 
ρυΓο 8ε(1ιι1ο(|ΐιο αηίιηο εΐ οοηΐο, αο ίιάβ βΐηοβτα, 
αοοΐρερο ϋοδϊιΙοΓΟ ; 66γ(ο αο τορβ ρβΓδίτ&δαοι Ιια- 
1>οη8, ί11υ«1 πίοηΐβ ρ6ΓθορϋΙ>ΐ1οιη ριιπϋοαίίοαβπι 
0886, αηίηιίςιιβ ραηΙεΓ ε( οοΓροπδ ΓββοηβΓαΙίοηοχη. 
8οι1 οΐ νεηοΓ£ΐΐ3ί1βαι οΓυοεοα ο]α8(ΐ6ΐη νεη ('.ΙιηβΙί χΐίν ίννοκκν, ώς οι^ι ρόνος «ντός * χαΐ οντβι χαγύ 
ακτβύ.ν^ισΟαι τούτων συντι^ι/ιαί, ώς χατα ζατ^Οϋοα 
Οντων σα|θχός τι χαΐ αίαατος «ντου, χαί ει; άγια- 
σ^όν 'Ϋ'^χ,^ς τι και σώαατος, κ«1 ΐ^>ΐΕν αΐώνιον, χαΙ 
βΛσΟ,Μς ού^ανόάν χΑΐ;ρονο;Αίκν αιτα/βμ^βΕνο^^οΜ, 
,τβΐς αυτών ίν πίττιι τύείκ ρίτί;ζουσι. Καέ τό ά^ 
τον Χ|Β(9τοϋ βοίπτισ^ίΛ ριτκ χαΟκοαςχαι ά^όΐη 
ψυχ]ξ; χαΐ χαροίκς, χαΐ πίττίω; βίλιχρηοΟς^ έινκ- 
ζΐτώ ^έζασΟαι, πλίΕρο^ορούαΓ/ο; «(λ);Οώς χάθαρσιν 
αυτό νοΐ9τήν ιινβι, χκΐ οζνοΓγΕννη7(ν •-{'νχής τι χκΐ 
σώαατος. ΚαΙ τόν σιβ^σαιον ^ί στκυοόν τοΰ αύτοΰ 
«λΐϊΟινον Χριστον χαΐ Αιον ιςα&ίν, ώς ούχέτι ^θορζς 
χαΐ άοάς όρ^Οίνον, αλλ* ίλινΟβριας χαι ζω);ς Οίΐωνίον^ 
χ«ί σι;^£(θν τίς χ«τ« τοϋ οίαίίοΑου χ«ί Οοινατου νι- Οοίςαβ ηο^Ιη, υΐ ςυοΰ ηοη αρρ1ίυ8 οοτιυρίίοιιΐβ β χ'ης. "Ετι ^ί χαί τάς σιζαν^^ίον; {ίχόνκς τ^ζς τι 6ΐ 0Χ8€6Γα(ίοηΪ5, 8€(1 ϋΙ)αΓ(αϋ8 6ΐ νίΙ<6 ^ΙεΓηοΐ 1η- 
8(ηιιιΐί^η(αα), γ]ο1οήπ:ς1ιο άςΙνβΓβαβ (1ίαΙ>ο1υηι αο 
ιηοιίεπι δί^ηιιιη 8ί( : ρΓίΒίβΓοα βΐ νεηβΓαΐίϋββ 
ίπ)α^ίηο8, 6ΐ [δαΙαΙίΓοΓΟϊ] 1ΙΗυ8 Οοί ΫεΓΐ)! &ραά 
}ιοηιίηε8 ίη οαρπε αρραπίίοηίβ, ε1 ε]α8 (^αοα ίηβί- 
ίαΙ)ί1[ΐεΓ )δ1ιΐ4ΐ ρερεηΐ εαβίιε ΥΐΓςίηΙδ ΟεΙςαεΜα- 
1π5, ίϋνίηοηιηκιυε αη^εΙοΓυηι, εΐ8αηε(0Γυηι οπα• 
ηίυπι, υΐ ρΓίοιΐή'νοΓυπι 8>*α)Ι)θΐ8, ε( αοοβρίο, εΐ 
ΙιοηοΓΟ αίςυο εχο:»θϋ1θΓ. δε(1 άί ίρ8θ3 βαοΓΟ:^ αη- 
^ε1θ8, «αηοΐοί^ςιιε οηιηε8, ςυί Ι^βηβ Όεο'ρΙ&οηεΓβ, 
υΐ 8εΓνθ8 ί11ίυ8| Γιάθ8ς[υ6 ιαίοΐδίΓΟβ, ρΓορΙεΓ Ιιο- 
ηοΓεηι ίΙΗ 1χ&1)ί1ϋΐη, ΙιοηοΓΟ εΐ τεηεΓΟΓ : αΙ(}ΐΐ6 'ύΛ 
ΙοΙο αηίηιο εΐ οοΓϋε, τεΓ0(ΐϋε αηίπιί 2)Γορο8ί(ο, &(1 χ«τά σαρχα προς κνΟρώΓον; ^^τι^αν^^ας τον Θ£9ν 
Λό]^ου, χαί τί; ά^^ρ^'οτως αυτόν τεχούσϋς ά^νίς 
ΙΙαρΟινου χαί Θιο^ΐΑΐςτορο;, χαί τών Οιοβιοών αργί- 
λων, χαί τών ά^ίων άττάντων, ώς (τίι^^οΧοί τών πα»• 
τοτντΓων, χαί (^«χοααι χαί τιαώ χαί άστΓαζοααι. 
Καί αυτούς σί τους αροΰς ά//ί).ους, χαί τους ά'/ίους 
απαντάς, τους τώ θίώ ιύαοίστι;β•αντας, ώς ^οϋλονς 
ιχκίνου χαί πιττοΰς Οχοαϊοντας, τιαώ ζαί σίβοκΑαι 
ο ιά τϊν προς εχιΐνον τιαήν • χαί ούτως εξ όλυς •!»«- 
.χίς χαΓ χαροίας, χαί προαιρίσιως άλνΟοϋς, προσέο- 
χοααι τί πίστβι τών Χριστιανών. Εί ίε ριεθ' ΰι:»- 
χρίσιως χαί σόλου ταϋτα ψΤ4^ί, χαί οϋχ έχ πίτΆΐς 
.βλο•^ύ;ζου χαί χαρίίας τόν Χριστόν άγαπώσιις ί<ί 
ριοι ^^ναθ<ρια χαί χατάΟιαα, χαί ^ ψν;^ΐ3 ριον ταχθίίν ϋΙιπβϋαηοΓίιπι Γκίειή αοοεϋο. 8ί νεΓΟ οαηι δίαια- 

]&Ιίοηε αο (Ιοίο 1ΐ(εο (Ηεο, ε( ηοη εχ 50υ(1α ΙοΓίαβ 6 ^ετά του Σατανά χαί τών ^ακαόνων. 

αηίιηί ϋίΐε, ΟίιπδΙαιηςυε αηι&ηΐί οορϋε, 8ϋ ιηίΐιί αηαϋιεπια εΐ ο&(&(1ιεηια, αηήηαςυε ιη6& οοΠοοβΙαΓ 
οαιη δαί&ηα εΙ(1ιειιιοηίΐ3ΐΐ8. ΝΙΟΕΤ^Ε ΟΗΟΜΑΤ^ 

. Εί υΒΚΟ XXIII 

ΤΗΕδΑϋΒΙ ΟΒΤΗΟΒΟΧΛ ΡίΒΕΙ 

(Αρ. Ι,βΟϋίθη 0ηΰη8€Ηη$ΙίαηΗ8 1,049, ίη ΕυδίΓαΙίο ΝίοΦΦπιβίΓοροΙϋα.) •*-^^ ΑΐΪΓίααηΙο ΙοοαροΓε 6ΐ8ρ8θ,(]ί8θίρυ1α3,ί1Ιΐυδ ^ο^η- 
ηίδ Καΐί ηιοηαοΐιί ηανίΒ αΚετΐαβ άοείήηφ ααο(οΓΪ3 
ΕιΐδίραΙίιιβ, ςιΐΐ Νίεβριε Βίΐΐι^ηίιβ πιβίΓοροϋβ ροηΐί- 
ίεχ εΓίΐΙ, οαηι δβερο οογλοι ίωροΓαΙοπδ ΐΓΐΙηιήαΠ 
οαηι Ι,αΐίηίδ ϋίβραΐΛδδεΙ (36.&ζ3ηιϊίβ ε1 4^ $ρίπ1α 
δαηοΐο, πιαηιΙ&ΓΟ δοπρίίδ νοίεηδ ςυοβ ιΐ^&ΐιηίβ &11υ> 
Ιοια!, (ΐηΒΒ(ίιι& αΐνβίβ ιπΙεΓ άίβρίιΐηηθαηι αμάιέραΐ, 
ηοη αοοαπΗίο, η'Βό Μίκίδιίίϋΐΐέϊ >αο8 δέρδαί "εημη- 
ΙίανίΙ. ΟυΙη 6(1801 εΰιη ρίιίϋρρρροΗ ίη αυίΐίεηΐίιι 
ίΐΏρ6Γ&Ιοη80ΐΐΒΐ Ατιηβηία(ΐιιθ(ΐ3ΐη.{1ε άα&1)υ8 ΟΙιτί- 
•βΙΙ ηαΐυτίβ (»!Ιό(ΐϋβιίίβ<ΰΡί*•ηοηίίί111ίΐ βε Οεο η<Λι 
εοηδϋΐΐα ρΓ0Γ8ύβ1ΰί6ίίΐν^Γ^ύή& ρύϊΚη^ε ΙίίΓαΙίϊί, 
^αηαι οϋαι ηαηοςαβ &88ΐιπιρΙααι & ν6Γΐ)ο ΠΑΐαταιη ϋ Χρόνου τινός ο ιαγενόριενου, τούτου ('Ιωβοτνου Τβΰ 
Ίτβαου) |ϋΐαθ35'Π7 ς Ευστράτιος, δς.τίς τών .Βι6νιτ£ν 
πόλεως Νιχαίας αρ^χιερατιχώς προή^ρ^^^,- τ:ο)Μκ.% 
επί |3ασ(λιχοϋ ρτ,^ατος ^ετκ Λατίνων ίΐς λόγονς 
βλ0ών περί τε άζύμων χαί του Φείου Πνβυματας, 
χαί Οιλιόίσας '/ρΛψρ παρΜ^οϋναι όσα ιΙρίίΧΛ . πρ6< ^ονς 
Αατίνονς, χαί οΓα Ίτογ* εχείνων εν -τω ^ιαλέγισ^ι 
^ΐϊχόέι,' ουχ ασφαλώς, ού^ϊ επαινετώς τού( πιόί 
Χ9ύ ΙΙνεΰριατρς )^7θνς #.ς^νε7Χ«, . ΪΗ.(9Τ< ^ ^^^ 
Φελιπποΰπολ» (π* άκροάσιι τ»ΰ βασιϊιίως Μ'*Λ^ 
ρΐΐνίου τινός ^ηρΐ τών ίνο τοϋ• Χ-οεστίβ, ;' γ**^***"** 
Ποιούμενος τιόν ^ΐϋΐλεξιν, ουδέποτε χαθνίΒ^ντΜς τ9 
^ηίγορίΛ έπέ^οΑίν, αλλ* '&νοη^>*ς β^θί^τΟι χ«έ 137 ΤΗΕδλϋΗΙ ΟΒ. XXIV• 138 ιτρότερον χα\ νΰν τ» ΠβΕΤ^Ι ^^ιύιιν του Κυ^ίον Α 
τό ιτρόσληρ^Αα • ονχ βΐί' όιτόθιν ηδν έχθέσιριον τοίύ- 
τυν την γωνήν πΌ^ί«/ανβς. ΙΙρβς Λ τήν άτοπον 
τβώτην, χαΐ πβντβότβσιν ασννήΟΐ} ρϋσιν ίχιάοη^ύς 
ό ΆρριίνΕος, νβρισι τόν Εύστροττιον Ιπλννι, Τζνακλην 
χαλ(σας. Δίλοϊ Λ η )^ξις παρά Άρ^Αΐνίοις τον 
χτηνοββτΓον^ανον • βϊλλά χαέ οί βστώτ•ς τοΰ βασι- 
Χίως ΪΑγΐ}ΐΛΐ άν^ρκς τϋς λέξινς ητιλαβόριΐνοι, ώς 
«ιρΓτίζοντι τώ £νοτρ«τίω ιπέπληττον- Μιχρω ^ι 
νστι^ χαέ τ^ς άρχαρ^σννιιις Ευστράτιος χα6αιρ(ί 
Γ#», άς γινν^τωρ νέας «ίρισιβιΐς• Οβο Ραΐτί 86ΓΥίΐ6ΐη ρτ»8ΐ&τθ ουίΐιιχη, τοοίβ 1ιΐ]]ιΐ8 
6χρο8ΐΙίοηβιη ηββοίο ςυο ααοΙΟΓβ Βυ1>]ίοί6ΐΐ8. Οα& 
&]>8οη& γοοβ, 6]α8(ΐα6 ΐαβαίβα βχρ1ί6&ϋοηβ &υάί(Α 
αΚοηΚυβ Απηβηίυβ ρΓθ5Γί8 ΕαβΙτ&ϋιιιη &8ρ6Γ8ί(, 
Τζγ&οΐβη βυιη &ρρ6ΐ1&η8, ςυοά ΑηηβηίοΓαιη ϋη- 
§[υα1ιοιηίηβιη1}6ΐ1αίαο ιηοΓβ βτ&<)ίβη(βιη 8ί^ηί&ο&(. 
δβά βϋαιη ςιή ίιηρβΓ&ΙΟΓΐ &8(αΙ)&η( τίή ρηκίβηΐββ 
6( βΓυάίΙί, ίΕηρΓθΙ)&(ο άίοίο, ΕαδλΓ&ϋυιη (&ηςιι&ιη 
1ΐ8ΒΓ6ϋβαιη ίηοΓ6ρ&1)Αη(. Ρ&υΐο ρο8( υ6γο ΕυβΙτα- 
1ίυ8 Ιαηςααιη ηονββ ΙιβΒΓββίβ ρ&τβοβ ροηϋϋο&Ια 
αιηονβΙαΓ. ΝΙΟΕΤτΕ ΟΗΟΝΙΑΤ^ ΕΧ 1.ΙΒΚ0 XXIV ΤΗΕδΑϋΚΙ ΟΚΤΗΟΒΟΧ.Ε ΡΒΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ιΙΕΡΙ ΤΟΥ λΟΓΜΑΤΟΙ η 1Τ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΠΝ ΚΑΙ ΙΙΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΕΧΟΜΕΝΌΣ, » 

ΑΑΑΗΘΕΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΟΣ ΚΥΡΟΥ ΜΑΝ0Γ1ΙΛ ΚΟΜΜΙΝΟΥ. δΥΝΟΌϋδ 

αΕΜΟΜ ΕΟαίΕδΙ^Ε 

ΌΕ ΌΟΟΜΑΤΕ ΟΙΚΟΑ ΙΙ.Ι.Α ΥΕΚΒΛ, « Τυ Ε8 ΟΠΙ 0ΡΡΕΙ18, ΕΤ Ουί 0ΡΡΕΙΙΕΙΙΙ8, 

£τ οϋί ΚΕΟΐΡΐδ, >) αυοϋ νΕΝτιι.ΑτυΜ ρυιτ δυπ ιμρ. υοΜίΝΟ μανηει^ε 

ΟΟΜΝΕΝΟ ΟΟΝΤΚΑ δΟΤΕΚΙΟΚΌΜ ΡΑΤΚΙΑΚΟΠΑΜ ΑΝΤΙΟΟΙΙΕΝυΜ ΕΙ^ΕΟΤυΜ. 

ΡΓδθίί δοΐθποΐιί άβ δαα Γαΐδα άοοίΓίηα άίαΐο^ιΐδ οιιιη Ρΐιίΐοηβ. 

(Μαί^ δρίβίΐ. Κοπ), (. Χ.) Βχσιλτίοντος Μοη^υήλ, ος προπατορα μίν τόν βα- 
σιλέα Ιφχν» Άλιξιον^ τοχέα ^ι 'Ιωάννην τον έν 
αναξι πιρΗ•νυ|χβν, ιχινηθη ^όγ[ΑΛ περέ τοΰ, « Σύ ό 
ιτροσ^Ε|Μΐν ΧΛΐ προσγιρόμενος χαί προσ^ιχόμενος * η 
χαί Οί ρύη ρΑνω τώ Πατρέ χαί τώ Πνιύριατι τήν 
έιτέ τον οταυροΰ θυσέαν προσΐ]νβ;^θαι Ι^ασχον, ού 
ραΙίν χαέ β&τΛ τώ ττροσίνέγχαντι Αόγ», ^άσχοντβς 
^^9 ^ ΤΦντο ^ονη τις, ύς ^ύο πρόσωπα πάντως 6 
κς τον θ$οϋ Ύ'ώς ^ιαστ^σεται, όττοΓα ό λ^ρος παρ- 
ιη^γί Νιοτόρεος * οί ίε χαΐ αν-^ώ τώ Υίώ '/ενέσΟαι 
Φ προσψορίΐ» ισχυρίζοντο, ως <νέ χαέ κχωρίστω τ^ς 
νπιρΛρχΙοιυ £ντί Τριάδος• οί γοϋν τότι λογιότητι 
χ«ί^•ντ§€ 1^ ^^^η• ^Ρ^<?^ησαν ^όξιρ * Ιζνβςν ^ι 

^ΑΤΗΟΙ. 6Β. ΟΧΙ*. Β Κβ^η&ηΙβ Μαηυοίβ, ςιιί ανυω 1ια1)αίΙ ίπιρβΓ&ΐο- 
ρβιη Αΐβχίϋΐη, ραΐΓβιη νβΓΟ Ιοαηπβιη ίηΙβΓ τβ^ββ 
οβ1β1)6ΓΓίϊηααι, οοηαοΐΛ βδΐ ςϋβεδίίο άβ άο^πιαίβ, 
« Τα 68 ςυί οίΤβΡδ, βΐ ςαί οίΤβΓβπβ, βΐ ςυί Γβοίρί8. >' 
ΑΙςαβ αϋί ςϋίάβπι ΡαΙτΐ ΙαηΙαιαϊηοάο αο δρίΓΐίαί 
8&οηίιοίυϊη οπιοίβ οΜαΙαιη &ίβ1)βη1, ηοη Ιαιηβη ίρβί 
ςυοςαβ οΜαΙοπ νβΓΐ)ο : άίοβ1)αηΐ βηίπι, ςαοά βί ίά 
οοηοβάβΓβΙιΐΓ, ΐη (Ιυ&β οηιηίηο ρβΡδοηα8 υηίουβ ϋβί 
Γίΐίυδ (1ίνί8ϋ8 β1)ίΓβί, ςαβΒ ίαϋ ηυβ^αοίδ ββηίβηϋα 
ΝβδίοΓϋ. Αΐϋ οοηίΓα αίίΐΓΐηαΙ)αηΙ ΐρβί ςιιοςαβ Κϋίο 
ίαοίαιη 6386 ο1)1αΙίοηβιη, υΐροΐβ αηί βΐ ίικϋνίδοΤρι. 
ηίΐΛΐίδ δΐιιηιηβΒ οοηδΟΓίί. Οαί Ιαηο ί§^ίΐαρ βίοφίβηΐίβ «39 ΝI^ΕΤ^£ ^ΗΟΝIΑΤ^^ 140 ΕτΑΟί &α1βΐη 1ΐϊ : ^ίβηοΐΐαβ ΡληΙβυ^ηαβ, ρ&Ιΐί&Γ- Α ούτοι * Σωτήριχος {{) 6 Πα»ΤΓ>7(ν!θς ΰι^ρίιψιος «9 ύ&ι& <1θ9ΪκηΑ(υ9 Αη(ίθ6ΐιίιΐ9 δ^η&οη, 6]υ9 τίάβϋοβΙ 
ςυ&ιη 0Γοηΐ69 &11υϋ, βΐ ΖβρΙι^Γοβ νβηΐυβ ρβΓίΙ&Ι : 
Ειΐ8(αϋιίυ3 Ογιτ&βΐιί βρΐδοορη», Βαβίΐβοβ», Ηίςπβ 
Νίο6ρ1ιοηΐ3, 61 Τ1ΐθ38&1οαίβ« βρίβοοραβ ΜίοΙιαθΙ, 
ςαί οιηηβ• βταάα βαο ηκκϋ ίαβηιηΐ. λίφίο βχ 1ιί• 
ρ&τϋιη ςυί(ΐ6ΐη ββοΓβΙο ιηυ8β&1>αηΙ, ρ&τϋιη νβΐΌ 
ϋιΙβηΙβΓ Αβ ιηαηίίββίβ 36ηΐ6η(ί&8 βααβ 6ηιια1ία1)&η(, 
Αο ιηυΚίΙυϋίηίβ &αΓϋ>α8 οοοίηβΙχληΙ. Οβιηυιη $ο(θ- 
ηο1ιυ8 Ρ&η(6υ^6ηϋ8 άο^ιηα βυυιη βοηρίο ΐΓ&οΙίάϋ, 
6( οαιςυβ γοίβηϋ ηοΒοβηάιιιη ούΐιιϋΐ, ία ςιι&ιη νΐ« 
άβΐίοβΐ ίρ86 δβηΙβηΙΐΗΐη ϋββίβρβί ; αΰ Ι^Ι&ίοηίδ ίιηί- 
1&Ιτΐ8(ϋ&1ο^θ8» 1ιυ]υ8Πΐθ(ϋ (ϋβρυΐαΐίοηβιη ίη9(ί(αί1. 
ΡΗΙΙ.0. ΟοιηρβΓίαιη ιηΐΐιΐ β8ΐ, ηυρβΓ άαοδ ίη δ^- 
ηο(1ο <ϋ&οοηο8 άβ ςαοάΔίη άο§[αι&1θ ίηΙβΓ 8β οοη- -η} ς κοίτά Συοέαν Άντιοχιίας, ;^» *Ορόντΐ9ς ττβτίζιι 
χαΐ Ζί^υρος χαταττν» ανβρος' ό ^ορραχ^ίου £ύστ«- 
Οιος, ό Ι^ασιΑοχΐς, χαί Νιχυτ'όρος, χαί ό β•9ν«λ•• 
νίχυςΜίχαήλ (2), οί χ«ί χαθήργινται κιίντις. Τοντ«ν 
ίϊ οί αη άλλοι ϋπ' <>9•ντα «αυσσον, •ν(Γ< ποψρΐί9(Μ 
ΧΟΛ ^ΐΛορτίθτ,ν τάς βαυτών έξέ^ιρον γνώαας^ «& 
τοις τών πολλών ένιόχουν ώσίν * ό ^( ΧΜίΐιίρι;^»^ % 
Πανηύγινος λ•707ρα^ιΐ τό ^όγακ, χκί πβφίτηασι 
τοις βουλοαίνοις όποέα τών ^οςών πρ•σν(ν«νχι, Πλ« 
τωνίζ^ίν τ>7| ίιού.ίξίί^ χαΐ οντω τα γραφίντβ σννθβ- 
ιχΓ^ος. 

ΦΙΛίΙΝ. Έπυθόριυν ώς έν συνόλω ^ιΟΕχόν» ^^ τμ 
πιρΊ ^όγιίΛτος ^αψιρεσΟϊΐν, χαΐ ώς έχατέροιν τον• (6η(1ί886 ; αίςυβ ΙΐΟΓΟίη υίΗςυβ ί&νίβδβ &ϋςΐ10δ βχ Β '^οιν συνέστησαν άν^ρβς έπ* αχρον τϋς χαθ' ήρΜΕς 1ιΐ8 ςιή αραά ηο9 άοοίτίηββ ρπιη&Ιαιη ΙβηβηΙ. Υο- 
ηυηΐ&πιβη ουρίβηΐι ιηίΐιί δβπηοηαιη &τ^ιιιη6ηΙ& 
οο^ηοβοβΓβ, ηοηάυιη ΙίβαΙΙ. δβά ηαιη Ια, Υβαβ- 
Γ&ηάβ αιηίβε, αααι Ια, ίηφί&αι, ίη(6Γ6Γα8? 

$0ΤΕΚΐεΗυ8. Εςαίάβιη ίηΙβΓίαί, ιηί ΐαοαπάΐβ- 
βίιηβ, 6ΐ &πι1>οηιπι ΟΓ&Ιίοοβηι ρβΓςααιη αΐίβηΐβ αα- 
8θα11&νί : ηβφΐβ Ιαχαβη 1ιί3 ^Ιβίβοΐαΐαβ 8απι, ςαί& 
ρ1α8 οοη(6αϋοηί8 ςααηι οοηβίάβΓ&ϋοηίδ 1ι&1>β1)&η( : 
ίιηο 11α^α8 86άίϋοηί8 &α6ΐθΓΐ1>α3 8α]:)ίΓα80β1)αΓ, ςυί& 
οαιη Γ68 (ϋτίαδθ 8ί1βη1ίο ροΐίαβ ΐΓ&πδοιίΚβηάθΒ βίαΐ, 
ρΓοαΙ ίΠαταοι &Ι>8(Γα8α η&Ιατα ροδίαΐαΐ, βΐ Ραΐταιη 
ιηοηϋ& δααάβηΐ, 1ιί ^αιηάία άβ&αϋα ρΓδΒίβΓ^βάίαα- 
Ιατ, βΐ βϋθηΐίο & τβΐ6Γΐ1)α8 ρΓ688& 8α8βϋαη( ; ηβ- 
φΐβ ρΓβΒΟβρΙαια δ&ρίβαΐίδ βμίαδάαιη νίτί ίη πιβηΐβιη παι^ιίας ιλασαντις. ΤΙροΟυμουαένω ^έ αοι ριαθβΐν 
τους λόγους οΰχ ιξιγένιτο * παρτίς ουν αυτός, άρ« 
^ιλότης, τότί παρης ; 

ΣίΙΤΗΡΙΧΟΣ. Παρ^ν, ώ |χαχαρΐ£, χαΐ τών ιχα• 
στοις λΓ/ο^ένων ως ιπι/κελεστατα ηχουον * οΰ συ» 
ν^ον^ μ,η τους λόγους άπο^£^όαενος ^ιλονιέχνς 
Ι;ζοντας ριαλλον ΐ} ισχβααίνως^ κχ^θόρανος ^ϊ χαλ 
τοις αίτίοις ταύτης της στάσιως, ότι «ίέον παοιέναι 
σιωπ^ τα θ£Ϊα • τούτο γάρ η τ£ ^ύσις αυτών άκ 
^υσχατάλητΓΓος απαιτεί, κα'ι η πάτριος τταοαίνι^ιν 
υποτίθεται* οί ^ε τα ίσχίυι.ιιίνα τβ ΰπερβαίνουβΗ 
χαΐ τα χαλώ ς σεσιγη/^βνα τοΙς παλαιοί ς ^ιαχαίουσι, 
ριη^^ τίς άν(^ρός τίνος σο^βύ ^ερ^ηαένοι παροίγγε• ΓΘΥΟΟαηΙ, ςυί δΟΐί βΐ ίβ^ηί Ρβδ άίνίηαβ ΟΟίηρ&Γ&ηδ, ^ λίας, δς ηλίω παρείχαζε καί 7η»ρι τα ίε&Ε, παρηνει ζαοη6ΐ)α1, ηβ ΓβοΙαιη οοαίΓα δοΐβπι νίδυιη ίηίβηοΐα- 
ιηαδ, οοηηίνβΓθ βαίπι αίςυβ 1ΐ6ΐ)β806Γβ οοαίοδ ηβ- 
06886 68ΐ : ηοη ΐάοίροο (αιηθη &1> Ιιοο ραΙοΙιβΓΓίιηο 
&8ρ66(α &1>8ϋη6η(1απι, δβά βο βαυίβ ίραβα^υαι, 
ςαοαίαοι ΙίββΙ : ίΐβπι ί^αί ηοη ββββ &(1ιη(κ1αιη ρΓο- 
χίπι&ηάαιη, ηβ οοπι1)αΓ&χηυΓ, ηϋιϋοηιίηαδ Ιι&αά 
ηίπιίδ ρΓΟβαΙ βοηδίδίβηοΐαηι, δί οβΓίβ οαΙοΓβ ίταί 
γο1αοια8. 

ΡΗΙΙ.• Οα&ιη ]>βηβ, ο οΐιατοαι οαρα!, άβ άίνίηίδ 
^α<ϋ^&Β1 ΡτοΓδαδ βηίπιίη Ιιίδ Γβΐΐ^ίοδβ &^βηάαπι 
681, βΐ οατίοδίαδ δίαάίαπι οπιΐϋβηάαπι. Οαίη αάβο 
πΐ6<1ίοοΓαηι δβΓν&η(1& βδΐ άβ 1ιβ1ΐ6ΐ)0Γί υδα ρΓβΒδβτί- 
ρϋο, ςαβπι βΓ&δδο ίταδίο δοπιρίαιη ρατ^&ϋοηβπι 
ί&66Γ6 &1αη( ; οοηιηιίηαίαπι ααΐβαι^ αίβηΐβπι 8α£Γο- ίε ριήτε άντωπεϊν ηλίω * σκαρ^α/ΐΑύττειν γαρ χαΐ 
άραυρούσθαι τα ο^ιχατα • μήτε αποΧίίκειτΒβα 'η^ 
χαΐλίστου τούτου θεάματος, άλλ' άπβλαύιιν αύτοϋ 
παρατηροϋντας ως οΓόν τε * τώ τε ιτνρΐ [ΐή παΛ»υ 
τι προσεγγίζειν χαίεσθαι γαρ • άλλα μηί* «πωτοα••» 
άγίστασθαι, τί}ς θεραότητος ^ουλομίνβυς μεταλ.αγ- 
χάνειν, 

ΦΙΑ. 'Πς βυ γε, ώ ^ίλη μοι χι^αλή, πιρί τών 
θείων ίιανο)} ! πάνυ γαρ έπι τούτοις (ύλαβεΐσθαι 
ίιί, τήν λιπτολόγον παραιτούμενους άχρίβειαν * χαΐ 
τήν έ^' ε'λλεβόρω τών ιατρών χάν τούτοις ίια^υλβττ- 
τβιν ^ιάταξιν, ω χαθαίρεσθαί ^ασι παρειλημμένω 
παχυαερώς, εις $ί λετττότατα τεανομένω τόν χρη- οατβ• δβά βηίηΐ ϋΐοηίαΐ &αά&θί&ΐη αβοαδ&Γβ ί&ηΐ -. σάμενον άποπνίγεσθαι. Άλλα τό μεν έχείνοις τίς 

' • — *- '*' ' '- - '^•-— ^• τόλμης έγχαλεΐν ά^είσθω, νεανιχ^ πρβθυμί* η&ν 

μέσην [χαΐ χατ' αυτούς, λαχωνιχώς ^είπβεν^ νπίρ- 
βαίνουσι* συ 9ί μοι τόν λόγον (^ιεξιθι. 

ΣΑΤ. Ό μεν λόγος, ώς είττεΐν συλλ^β^ην, ίοΛ' 
^αίνετο την προσλη^Οεΐσαν τω Αογω ^ύσεν μί<• 
τω Πατρί προσενηνβχέναι μόνω, άλλα χ«1 τ^ β•Ι- 

υοΰαυϋ Οεογόοον, αά ΜίϋΗαβίβτη ραΐΓίανοΗοίη, Μϊ- 
βΗαβΙβίη ίαΐβΐϋ^β ββοαηάαπι, ςυί δβάβχη €οη•Ι&ιι- 
ϋηοροΐϋ&η&ιη αΐκϋβανϋ &ηηο ΟΙιήβϋ ΜΟΙμΥΙ, μ! 
68( αβοβηηίο βηΐβ Ιι&ηο β^ηοάαηι φΐ»<2«0ΐΐΑνϋ 
δοΐβήοΐιαπι. 

(2) ΟααΙαοΓ 1ιί, βαηι ηοηηαΙΠδ ά1βοοΐΐΙΐ^»^Ββ 
δοίβήοΐιο άίοαηΙυΓ βϋ&πι ίη 6γ8βοο 8θΙΐιθΒθ<Ιθθα 
ΝίΟβΙ» ΟΙΐΟΟΜΐ» €0άί6Ι ΐφρίΒβίΙιιτ« άβδίη&πιαδ, ςαί ]ανβαί1ί ίηιρβία ηιβάί&αι Ιίηβαπι, 
υ1 1&οοηΙθ6 βαηι ίρδίδ Ιοςαατ, ρροβίβργβοΐΐ δαη(. Τα 
▼6Γ0 ρΓΐΒάίοΙοπιοι θΓ&(ίοηβπι πιίΐιί η&ιτ&. 

80Τ. Ορ&Ιιο^ αϊ ρ&αοίδ άίβ&πι, 6Γ&1 1ια]αδπιοάί : 
ς[α(κ1 τΐάβΐίοβΐ &άδαιηρΙ& & ΥβΓί>ο ηαίατα, δοη^αί- 
ηβπι δααπι ηοη 8θ1ί Ραΐή, νβΓοηι βΐίαηι υαί^βαίΐί 

(1) δοΐβτίοΐιαβ άίβϋατ αάΐιαβ άίαβοηαδ ίη Ιιαο 
ίρ8Α φΜϋη γαίξ&ηιηδ δ^ηοάο. Ροπό ίη βαΙα1ο§;ο 
ιηβ. βοάίβαπι δίοτϋοηοΓοπι (βοά. Υαΐ. Γβς• 2099) 
Ιββ^ βςο ηοΐίϋ&ηι βΐί&οι &1(6ηα8 ορβηβ Ιιαιαβ νΐτί, 
σααΙωβηΙβΓίβοΙοΓβδ ίηιρβΓϋοΓ, ηβηιρβ : δοΙβΓκΗ 
αίοϋοηχ ϋοηζίαηϋηοροΐϋαηί ΙνααίαίηΒ άβ ρβηβνα- 
Οοηβ »ί€τηα Ρϋϋ Ώη, €ί ρτο ά€(^ζίοη€ νοραδυΐί 
{140 ιΐΜΚ Μ Ι^^αΜ βαηΙίΐΗΒ, (ία αιηΐύΐη 
ί^^Λι^ν^ίϋίΓ^^;:,^^..^/- ί^ί,^Ηί^ Α.*• ΤΗΕΒΑΕΙΗΙ \ΛΒ. XXIV. 141 ι Μονο7<νους το οαιιΐον οι/χα. Τοντο ριβΟ'ιν Α (ΙβίΐΑΐί οΜίΐΙβηΙ. ΟίοΙιΐιη ϊϊΟΟ, Οΐιιη Α]ίθ9 ΐηαΐΐοβ χττρκπκϊς τίβορτίβηκεν, ώς /λή αόνον αν ταΐς 
ιϊς νρχαΐς άνακόλουΟον, άλλα χαί τι&ν χατά 
»» βΐσο7θν ίιαίρισιν • ιΐ '/«? ^' **»*' ?^" 
1 το ττ&» (ών νροσοτ/Λΐν^ τνν ^ϊ προσίίσΟαι, 
ι^βίγχη χαι. τή-* προσβτ/βυσαν ώς άρχαρίΛ 
ηΐν >ϋΚ7<^ν νιτόστασιν, χαι τη» πρβσιΐ|«νιβ» 
» τά κιρι τνν βνσίαν ό^Αοίβιΐς ύττόοτασιν. 
ί)^ τό τβν Νιστορέου θανατώ^ι; άαάρτηαα. 

'ίΐς ^<ινόν τι λέγιις «Γναι τβ τβν (ίττόντο; ; 

Ούχ βιία (ΐπ«Γν ιΐτ' άγνότίρια ύτι τταρά- 
II 7«Ρ ο'^τως «Σπ» «ς ό θ«βς Λόγος 7«ν6α«- Ιυαι θϋ&ηα αϋςιιοί νίΓίαΙβ βΐ (ΙοβίΓΐηα ροΐίβηΐο:» νί- 
Γ08 ιιΐΓΚ>&νϋ, <ιιιί2& αοα 8θ1υιιι ΓϋΗ^^οβίβ ηοβίταΐίυιη 
ΓΐκϋαιβαΙίβ αΐίβοαπι βΓ<ί(, νβΓαιη βΐί&ιη ςαί& ΝβϋΙο- 
Γΐ&Ω&χη (Ιίνίβίοηβιη ίανϋ1ΐ6ΐ>α1. 8ί βηίιη βχ Ιιίβ η&- 

1αΠ8 &1(6Γ& ΟϋβΓΐ, &1ΐβΓ& νβΓΟ βΧβίρίΙ, ρΓΟΓϋΟϋ Οβ- 

06836 68ΐ βΚ ίΐίαιη ςυΐΒ οϊΐατί, β&οβΓιΙοΙίβ βΐ 5&οηϋβιι1ί 
ΐαβίατ, αρρβίΐαπ & ηο1>Ϊ9 ρβηοη&ιη : ηιτβαβςαβϋ- 
ΐ3ΐη η&(ιΐΓ&ιη, ςυ» υϋ Οβυβ νίοΙίιη&ιη βχοίρίΐ, 
ρβΓΗΟο&ηι ρ&ΓΪΙβΓ αοΕαίηαή. Ηοβ ΑαΙβιη β&Ι πιοΓίί- 
ίβΓαπι Νβ&Ιοπί οΓίιηβη• 

ΡΗΙΙ^. Οϋ&αι ρβήουΐο&β Ιιοο βχίβΙίιηαΒ &!> βο 
(ΙΐοΙαιη ? 

50Τ. υΐταπα ίηβοίϋ&ιη &ρρβ1]6ΐη &η βΓΓΟΓβιη, 
1168010. 5ί βαίαι <ϋχί936ΐ, ςυοΐί ϋβιιβ νβΓΐ>αιη, ίαβία• ρωττος αντός νς Ούπίς χατά τήν προσλ«ψιν 3 Κοίηο, ίρ8β ςυίίΐβοί ΙαΟφίαπί Β&οθΓΐΙοβ, Γ&Ιίοηβ 1ΐ11• νοχΓιί, αντός ώς ΒϋρΜ χατά τ^ν σάρχα προσ- 
αΟτός ώς θιός προσήχατο το τυβιν, χαί 
)ϋ τήν ΰπόντχσιν χατά τάς ινβργιίας τώ> 
ηαρελαίΐζοίνου, ζν (ίτ^ χαί όντως ό λόγος, 
$έω λτ/ζίν, ούχ ασγΛλχα ' τό ^ι τάς μύσεις 
Γα λί'/3ΐν κα©' έαυτάς ΜργίΙν μη^Λμ.^ 
'Λΐιένης τ^ς ύποστα'σίΜς, ^αβαί ! χινίννώίις 
[ΐχώς ιστι χα).ί7ΓΟν. Άλλ* βνςαιανν αν αητ• 
γ} ίοςτρ σννιστχναι ταύτιρ, ραότι τονς πίοιι 
>υς αυτόν * οΘγ; ώς αντό6•ν άτοττον χαΐ μ^^ 
τολλών ^ί^ενμ.ένο'» κίς ιλτ/;^ον ^ιά τις ν άτο- 
κύτού, χ^οιίρην έάσ6«. Υττοχιιαένου ίί τον 
# προσ\ηγΟιΙσοη γντιν, βΰιλ* «ύτόν τον 0<αν- 
ΣωτηοΛ Χριστόν τιςν σωηόριον^ θνσίαν προσ- ιη&ηίΐΔΐίβ &88υιορ((6, δαοπΰοΐηπι ο1>Ιιιΐ6ΓίΙ ; ί(ΐ6ΐη- 
ςα6 ίρ86 Ι&οςυαυι νϊ6ϋπι& 966αη(1αιη οαΓηβιη οΙιΙα- 
Ιυβ ίαβηΐ; αίςαβ ίάβιη (Ιβοίςυβ ΐΑη(|α&ιη Οβυβ Γβιη 
ο1>ΐ8ΐΙ&ιη βχββρβηΐ, 96Γν&1& υ1>ίςαβ ρβΓ9οη& &οϋο- 
ϋί1ια9 η&(αΓαΓυιη αοοουιαιοίΐα ; Ιιοο βϋαιη ραοΐο 
ρβαβ άίχ6ηιη, ιηίηίιιιβ Ιυΐυιη 699β 9βΓα]οο6ηι 1ιυ- 
^α8Εηο^ϋ : τβΓαιη βοίιιινβΓο άί9ΐίαο(&9η&(αΓα9 ϋίοβΓβ 
απαιηςυ&ιηςυβ ρβΓ 86 ορβΓΑπ, 86ρο8ίΙ& γβίαΐ ρ6Γ- 
8008, ίά άβιιιυιυ ρβηοαίοβαιη 69(, β! (ϋίβουΐΐαΐβ 
8ΐιιηιη& 1&ΐ3θΓ&η9. ϋΐίη&ιη νβΓΟ ηβςυβ Ϊ9 (|αΐ ^^^6- 
1)α(, ηβςαβ €]υ8 &υάίΐ0Γ68 86Π(6η(ί&Εη Ιι&πβ αηίιηο 
ίιιι1>11>&η( ! ΰιι&ΐΏθΙ)Γ6ΐη α(ρο(6 &59αΓ(1&ιιι, αβςιιβ 
ρΓθϋχ& ΓβίαίαΙίοηβ 6^6ηΐ6ΐΏ, ιηυΐΐυιιι β&ιη ναΙϋΓβ ]αΙ»6ααια8. ΥβΓϋΐη βί αίΙΐΓΐιιβΙυΓ, 1ιαυ(1 ςυίιίβαι &1> 
, σχείΓΓίον « χαί τ^ α^τού Οιοτνη ττροσ- ^ α88υιηρΙ& ύ{ΐΙιΐΓ&,96(1 οΙ) 1ρ8θ11ΐ6αθ(ΐΓίοο δβΓΥβΙΟΓβ 
τό τν9ίν. 0^Γί8(ο 8&1υΙαΓ6ΐη ΙιοδΙίααι Γαί896 οΙ)1α(απι, άίΒρί- 

οίβηάυιη 8ϋ(>6Γ68ΐ, ιιίΓαχη 19 βα» ςαοςαβ ίρ8ία• 
ίΐίνίηίΐαϋ βαοπϋοίαιη ίβ06Γί(. 

ΡΗΙΙ.. Τυ νβΓΟ &ρρηιιΐ6 ιϋο ιχιίΐιί, ςιιΜ ίΠβ, βΐ 
ςυαακϋα (ϋχβη(, ςϋί8 βί 9ί( &1)Υ6Γ9&(α9, ςυ«η&ιη 
αΓ^ιιπιβηΙί 11υ^υ9 (ΐ6Πΐοη8(Γ&ϋο ΓαβάΙ. 

δΟΤ. Μα1ϋ8 ί1ΐ6 νβΓΐ>ί9 96ηιιοοβΕη 9υαιη 6Χ0Γη&- 
νίΐ, ςαβΒ 6^0 ςυαηίααι ιηβηιίηί ΓβΓβΓ&αι. ^^οη^&I^, 
&ΐ6ΐ)α(, 06α8 ν6Γΐ)αΕΐι 3α6ΓίΓιοίυχη<|ϋθ(1νί8 δ&ηοϋβοαΐ 
&1ς[υ6 ρ6Γϋοϋ, ςαίείοί ρΓορπβθςαοςαβ ο&Γαί9 βαοιί- 
ίίοίαιη 9&ηοΙίϋ6&88β οΓβάβηάαδ 8ΐ( ? Η&υά ροΓΓΟ &ϋ- 
ΙβΓ 8αη6ΐίϋο&νΐΙ, ςααιη ρΓορΓίεβ (ΙβίΙαϋ ο£Γ6Γ6η(1ο. Άλλα ττρότιρον αυτός ιΐτΊ τέ ^ϋ^' οβτον, ό 
|Αΐνος τίς αντ^, χαί πόΟ<ν ν τον λόγον τού- 
:«9ΧΓ>ή ; 

, Πολλά άττα σννιέρων, τόν ιαντον βννίστυσι 
Εγώ σϊ όπόσα |Αθν τήν ^νήρην ίτζέρχ^ιται^ 
βρώ. ΈΐΓβί, ^ησίν, ό θίός Λόγος βνσίαν πά- 
ιάζίΐ χαί τ<>4ΐοί, πώς ουχί χαί τήν τίς οι- 
αρχός ©νσίαν -ηγίαχί τί αντός χαί τίτιΐίίω- 
»νχ «ν Λ άλλως ηγίασιν, ιι μ9ι τ^ ίαντον 
προσινήνητο. 
Προς ονν τοντο πώς ϊγοτ• ηαας ^ιατίΘισθαι ΡΗΙΙ- ϋαΐοΐ βΓ^ο 1ι&6 9υρθΓ Γβ 86ηϋ6η(1υιη ηοί>ί9 Ιότιρον «ιριοαίνον βν άπο^ίχισΟαι τοντονί τόν β 68ΐ ? ΙΙίΓαιη (Ιίοϋδ &αδου1(&θ(1αιη, ηβοαβ ? . Ουχ, ώ άγαΟε • ^όξίΐί γαρ ούτος ό λόγος ονχ 
χαί προς τοντον ίίαεΐς έχιϊνό ψαρ^ν αν 
ηον 6 Λόγος τ^ σαρκΐ χαΟ' νπόστασίν ένω- 
'ΐβχ* τι χαί τετιλιίωχιν οιύττ})* ιύΟύς, τί ποτι 
ί »ρβς 715 ν αντον Θιότ33 τα προσαγωγ]^ ταντι^ν 
έ^ΤΜφίσθαι ; Τί ^ί τιλιιονν τήν άνωτίρω ^ν- 
'» ιήσιης αμαρτίας προαιριτιχιζ ς τι χαί τίίς 
/ΜίΤος ψυσιχ^ς; Μόνης ονν ιίιίτο τ^ς προς 
ι^^ρα ^<ά θυσίας προσαγωγές, ^^ν άγιασ/ΑΟν 
\β ά Σωττ^ρ * προς γάρ τω πάθιι γινόρινος 
*Εγώ αγιάζω ΐ/χαντόν νπιρ αύτ6^^ • ώς 
λον ^ιττόν ιΓναι τόν 6(γιασ|χόν * τόν μΐη ο ν δΟΤ. Μίηίιηβ ^βηΐίαιη,ο 1>οπβ ; ηβςαβ βηίζη νβΓα 
1ΐ8Ββ νΜβΙατ ΟΓαΙίο. £ΐ6οίαι ηο8 ίΐα ροΙίυ9 (ϋ386π- 
ιηυ8 : ςυοπάοςαΐάβω νβΓΐ)αιη οαηιί 1ΐ)τρο8(αΙί66 
αηίΐυιιτ, ίρβ&ηι 8αηοϋβο&νί( ρβΓίββίΙςαβ, οατ ορα8 
βραΐ α( ρ6Γ οΐΐΐ&ΐίοηβω βυβΒ ίρ5ία9 άβίΐ&ϋ ί&βίβη- 
άΛΐη, ϋΐ&ιη ΒααοΙΙϋοαΓβΙ ? ΟαΓ βαιηοΐβιη ρβΓβοβΓβΙ, 
ςα» 8αρ6Γαβ οοιηί 1πιιηυηί8 &6ΐ>α( νβΐ νοίααΐ&ηο 
ρβοο&Ιο, Υβΐ 6χ οη£;ίηβ ηαΙυΓ&Ιί οοηίΓαοΙο ? Ηοο βί 
ίβ;ίΙϋΓ 1&α(αΐΏΐηο(1ο (1β6Γ&(, α( ΡαΙη 06α βαοΓίΔβίυαι 
ο£Γ6ΐτβ(ιΐΓ; ςυαιιΐΓβχχι δβΓν&ΙΟΓ β&αβϋΟο&ϋοχιίβ ηο- 
πιίηβ 6χρΓ685ίΙ, 6ϋΐη ρ&33ίοιιί ρΓοχίπιυΒ &ίβ]>&( : 
Ερο 8αη€ΐίβ€0 ηΐβ ιρίοτΛ ρΓορ^ΐίτ 609* ΡοΛηλι «(%^ 143 ΝI^ΕΤ^β ^ΒΟΝIλΤ^Ε 144 (1ΐφ1ί€6ΐη 689β βαηοϋϋοαίίοηβΐη, &ϋβΤ&ΐη ςα&ΐη λ τβ σοφχΐ ^ι^ωχιν αντός έννΟιΙς, τόν ^ι ^ιύηρον ίρ$6 οαπ)! οοη(υ1ί(ουιη βί Ιι^ροβΙαϋοβ υηίΐυβ 681, 
αΙΙΟΓΠΐη υογο ςυααι ρ6Γ β&οηβοίυιη ορβΓ&Ιαβ ββΐ 
(]ΐΐ0(1 ΡαΙπ οΙ)Ιυ1ί{. 

ΡΙΙ1Ι.. Λ((]υ1 51 ο&Γηβιη, άίοβΐ αΐίςυίβ, υηίοαβ 
κιια]αηι δ.ιηοΐϋιοανβΓαΙ, ουΓ &116Γ& δ&ηοϋ&οαϋοηβ 
ν4ί1 ροΓίοοϋοηο ορυδ ΓαίΙ ? 

50Τ. Ι.οη^ίιΐδ Λ ρΓοροδϋο οιβο, ορίίιηβ Ρΐιίΐο, 
α1>0ΓΓαΓ6 Ώ36 (Ιίοβικίο 00^18 ; &11&ιη6η Ιυί οαυβα 
Ηυηο ΙαϋοΓβζη δυδοίρίαιη. 1ί8 ςυί ίηνίοβιη Γβοοηοί- 
ΙΐαπΙυΓ ιηο3 68ΐ ιιιαίαί αΐΐςαίά ιηαηβπδ, «ια&δί οοη- 
)^1αΙίη&(€Β αιηίοίϋϋΒ αχτΙιαιιι,ίιηρβΓϋη. Οαοηίαιιι ίΐα- 
(|ΐΐ6 6ΐ ηο8, ρο8ΐ ϋβί οίΤβηδαιιι, ΓοοοηβΠίαπ βίάβιη 
οροΓ(6ΐ)α(,ί8 ςαίϋβΐΏ ιηοΓβιη βα» 1)οηϋ&ϋ9 ιηίηίαιβ 
οΐΏΐΚοηδ, ρπαιαδ ίρ86 Οβαβ ν6Γΐ)υιιι, ςιιί &5 ίηίΗο βν ιιογάσοΓΓΟ ίιά Ονσίαν, ιΐς τβν Ποττιοκ τβτντγν 
αν<νΓ/χών. ΦΙ Λ. Άλλ* ιιπιο ίζ α; αντί ς τ^γίκΛί τβνηςν ήύ- 
σι«ς, γαίτΐί τις αν, τί ίιΐ πβτι καΐ έτιρον ^πΐζί^βία (κγιασμ.ο\* ; ποίας ίϊ τΐΑίιώτινς ; 

ΣΠΤ. Μαχρότιοα' ^αι και τον λό'/ον, «ριστί φΟ^ιν, 
άνα7Χ«'^ΐ(ς Αίγαν • πλιδ» χαι τβίτβ στ&ν βίριβτβι χά- 
ριν. "ΚΟος το{ς χαταλλαττοαίνοις ιστ( λααβανιιν η 
παρ* αλλήλων τ^ς ΐαπι^ΜΟιοσο/^ιένιβς φιλίας 'χβγ* 
γνον • έπιέπιρ βνν χαί ί^άς ίι' ίχ^ι^ας γιγονότκς 
θιύ «χρίν χαταλλαττισΟαι, τϋς βιίας βνχ «νασχ•- 
/Αΐνος ά^ιβταναι ^ιαπαντός άτ/αΟότητος, πρότβρ•» 
αντό; ό χαι η^ν αρχίίν νποσηίσας Λόγος τήν ^^• 8αΙ)δΪ8(6ΐ)αΙ,δυί)δ1&η(ί&ηθδΐΓ&δα806ρ(&,ρ600&ΙθΓΙΐΖ11 Β ^απ^ν ιΐλι;|>ώς ονσέαν άντι^βαχιν «ρν άααοτιβ^ ΓβκιήδδίοιιβίΏ ηο5ίδ ΙαΓ^ϋυβ βδΐ, α(ςα6 βχ &η(ί(|αα 
ίΓαυιΙβ βπραίΐ, ιηιϋΐίδ ΐΏΐήδςυβ οοΐΐαΐίδ 1)βιΐ6ΰοϋ8. 
56(1 ςαίαοΙίαιηΡαΐΓβηι,ςιιί&άορϋοηβηοδ άί^οαί^α- 
(ιΐΓ,α1ίςυΐ(1& ηο1)ί3α6θίρ6Γ6 (βςυυιηβΓ&Ι,ηούίδ&α- 
(6ΐη ηίΐιίΐ ραΓυιη αάοΓ&Ι, &α( Οβί ηι&]68(Αΐ6 άί^ηυιιι, 
ρβοοαίο οιηηί&οοιιιιηαοιιΙ&ηΙβ,ίάοίΓΟΟ ίρδίιιη Ιΐιβαη- 
άποιιω νοΓΐ)υιιι,ρ&πρβΓΐ&(6ΐη ηοδίτ&ιηοβα ιη6<ϋ&- 
ΙΟΓ δυρρίβπδ, Ηυιη&ηίΐαϋδ ίθΓηι& ίηάαΐαδ, δΐιυιη 
ο1)(υ1ίΙ δαη^αίηβίΒ,νίοΙίιιι&ιη ίιιιιη&6υ1&(&θ),8α1ιι(&• 
Γβιη Ιιοδϋαιη^ αά ηοδ οαιη Ρα(Γ6 οοηοίΐΐαηάοδ είίιοΑ- 
οίδδίηιαίΏ. ΟιιαίΏΓβηι δβρβ άοοΙ&Γ&Ι (Ιίνυδ Ραυίυδ: 
^αϋ^^β^η^^ εηνη, &ίΙ ίη,ίαηρηίηβ Ρϋη, ρβν ίρ$Ηηι 
$αίυι 6η?ηη8 ^ ΕΙ ΓϋΓδυδ : Οαί χηίτηίοί βΐ'ωηη^^ Γβ- 
οοηοίΐίαΐϊ $Μηνί8 ρβν $αηρη\ηβγη Πίη ς/ι«*. Οαίιΐηί των ά^ισιν, την ίχ τίίς πλάνης άπαλΆβΕ^ην, τές 
πολλάς (χιίνας ινηργηχώς «νιργισίας χαι Βοινμ^βτ 
στάς * ίπίϊ ^ϊ χαι τόν Πατ<ρα ΐχρην λαβόντα τι 
παρ* ηαών τήν νίοθινίαν άντιχαρίσασθαι, ιτροφφτ 
^ί η/ΑΪν ον^ιν χαΟαρόν, ον^ι τ;9ς αντοΰ ριιγαλβιότητ 
τος άξιον, τ^9ς αμαρτίας πάντα ιττιΟολοντης, «ντό( 
ό Οιάνθρωπος Λόγος, τό τ^ς η/Αΐ^ατη^ς «ιτορίας 
άναττληρών άτι /χισίτης, βν προσώπω π^ς «νΟρ•»- 
πότητος τό αντον προσΓ^ήνοχεν αι^α, Λ)^ρβ»η» 
Οναα, σωτηριον χαλλιιρηαα, τιδς προς τόν Πατ^ 
χαταλλαγης ηαιν αΐτιώτατον * ό πολλαχοϋ χοιι Η- 
σπ^σιος άπο^^αίνιται Παύλος * Διχαιωθιντις /«ρ, 
^ησί^, βν τώ αίαατι τον Τίον σωΟησόιαβα ^ι* 
αντον • χαΊ ανΟις • Έχθροι οντβς χατνλΐΐάγνρκν θΓ^ο ν&Μβ δίΐ αΙ)δυΓ(1υιη άϊοβτβ, δ&οπϋβίυιη Ιιοο ^ τώ θβώ ^ι« τον αΐαατος τον νίον αντον• Π6ς ονν ϋβο ν6ΐ'1)0 ίϋίδδβ οΙ)1α1αιη ? Ουίά βοίιη ΐρβυητ ηβ 
ββδδβ θΓαΙ Γοοοηβίϋαπ ηοΐ^ίδ, ςυί ^αIη ίηάβ &1> βο 
ΙβηιροΓΟ, ςυο δο οαΓηί ^οη^ϋηx^ι,ηο1)^8 βΓ&Ι Γβοοη- 
οϋίαΐαδ ? Ουρ ηίΓδίΐδ ηοη βίΐ ίηβαηαιη, ρβΓ 1ΐϋ]ϋ3- 
ΐΏοάί δ&οπίιοίυιη 8ίΙ)ίιιιβ(ίρ9ΐιιη688βΓβ6θη6ϋί&1ιιιη? 
Λιι{ ηαΐυΓαιη ςυίά6πΐ6]υ8 6χηο1)ί38υ]Ώρ1αιηφΕ06ΐη 
1ι»1)βΓβ ηο1)ί80ϋΐιι ; θ^αδάβIην^Γ0(3β^ι&ιβIη Ιιιιπίδηΐ- 
ΙαΙί υηίίαιη, οροΓίβΓβ ηοΙ)ί8 ρβΓ βαοηίιοίυιη Γοοοη- 
οίΐίδΐπ ? Οϋ&δί ουπι Ρβυΐο (ϋοαπιυδ : Νϋΐη (ϋνίδυβ 
βδΐ ΟΙΐΓίδΙϋδ ? ίΐα υΐ ραΓδ β]υ8, αιηίοα, ρδΓδ νβΓΟ 
αΐίβ, αάνβΡδαπα δίΐ ? 

ΡΗΙΙ^. ΑΙ βηίιη, βί ςυοά ΡβΙτί οίΤβΓίυρ, ρβρ Ρβυιη 
νθΓΐ)ϋΐιι οίΤβΓίαΓ : Νβτηο βηιηι, ηύ δοπρίαιη 6Β{,αά 
Ραίνβτη νβηϋ ηή% ρβν τηβ^ ; ςυο.ηαοιίο ίιβη ρο(βΓ&1 ονχ βπιιιχως Ι7τιν άτοπον ταντην πρ•^ί¥ίχαν«ί 
τήν βνσίαν λέγιιν τω θβώ Λόγω ; Τ«ν•€ γ^Ρ "'^ί^'* 
προς τοντβ ιίιι χαταλλαγ^ς, ός ιξ αντί ς η|ΛΪν χα- 
τήλλαττβν τ;5ς ίνώσβως ; Πώς ίι ονχ «νόητον "λέ- 
γειν ίιά τϋς Ουσίας ταύτης αντον ίαντώ χατοιλλάτ• 
τβσΟαι ; ^ την |χ*βν βξ ήαών προσλη^θιϊσαν ψύ9» 
ιχβιν προς η(Αάς οίχείως, τ^ν (Γ' βνωΟιϊσαν θ(ντ^ 
Οιότητα ίβΐσθαι της προς ^μίς ίιάΟντίας χατοΰίλβ- 
γί5ς ; *Η χατά Πανλον χιπιΐν * Μ•|χίρισται ό Χρι- 
στός ; ως βιναι τό ^χΐιν γΟ,ον αντω, τό ^β «ντέΟι- 
τον. 

ΦΙ Λ. Άλλ* ιιπιρ, ^ησι, τό τω ΠατρΙ προσαγ4ρΜ- 
νον ^ιά τον θβον Δόγον προσάγιται * Ον^βΙς γαρ» 
3»ησΙ, προς τόν Πατέρα Ιρχιται ιί /αϊ) ^ι* έ^ν. υΐ Ιιοο δαΟΡίβοίυΐη οίΤβΓΓβΙυΡ, ηίδί ΛηΙβα ίρδίυβ η ττώς ένην προσρ/ηνίχ^αι τήν βνσίαν τ«ντ«ν, [λ4 

υηίββηΐΐί άοίΐαΐί Γϋί3δβΙ ο1)1αΙιιιη ? — "- -^ — * ^' •'' '"'- — •-^ 80Τ. Νοη νβΓΐ)ί (1βίΙ&8, ο 80(1β3, ηαηΐφΐβ αά ίρ- 
δηιη οΓ&ϋοηβιη ιηβαιη οοηνβΓίο, 86^ 11ΐ6&ηάη6υιη 
ίρδίιιηιηβΐ ΥβΛυηο, οβα ίη &88υηιρ1& η&ΙαΓ& ροηΐί- 
ίβχ, βΐ Ιιιηο ρΓορΓίυιη δαη^ϋίηβιη ούΐυΐϋ, βΐ ηυηο 
δβίνδίοδ ΡαΙπ οίΤβΓΐ, υΐ ^Γαΐίβι βυ» άβίήοβΐ : Ιιίο 
([υίρρβ βδ( ο51αΙίοηί8 βηίδ. Ιηΐβΐΐί^οβ αυΐθΐη ςηοά 
άίοΐιηυδ νβΐ βχ ίΐΐο ({αοά ίη β^αΓ& ββΙι&Ι βαοπήοίο. 
Ναπ] ςηαΙαοΓ ίη ίί^αΓ&Ιί ίΐΐο 8ρβοΙ&1>&η(αΓ, οΙ)1&(ίο, 
6οη860Γ&ϋο, οΙβΤΛίίο, βχρίαΐίο. 0£ΓθΓ6]:)α1αΓ βπίπι πρότιρον τξ τον Μονογινονς προσβνβχ0β«9» 9•4- 
τητι ; 

ΣΩΤ. Ονχ ή τον Λόγον θιότης, ω οΰτ%ς, «ρές 
γαρ βχιΐνον στρίφω τόν λόγον, βν τοις προς τόν Πκ- 
τβρα προσαγωγαΐς β|χ{7ίτ2νσβν, άλλ' αυτός ό ιάν- 
6ρωπος Λόγος χρηριατίσας χατά η^ν πΧνρ^ψορι^' 
θβΐσαν ^σιν άρχιβρβνς, χαί τότι τό οίχιϊΜ βΛμΛ 
προσαγαγών, χα'ι ννν τονς σωζο/^ιένονς ^Γ $ώτ^ 
προσάγων τω ΠατρΙ, Σνα θβωσρ τ^ χή*<^ * η^^τρ 
γαρ τής προσαγωγές τό τέλος. Μάθοις ^ Ι» ««Ι ^ 
τίς χατά τύπον βνσίας λέγοριβν • τΙ•«κρ« τ»« 1 Κοιη. γ, 9. * ϋ)ίά• 10. * Ιοαη• χιν, θ. 14$ ΤΒΕ$ΑυΒΙ υΒ. ΧΧΙΥ. 146 πιρί την ιν τύπ&ι Ονσίβκν Ιβιωριίτο, π/»οσα7«»7^9 ^ &βΓηιΐ3 βοηββΟΓ&ηάυβ, οοη$βθΓ&(α8 &υ(βιο 6]ιΐ3$&ιι- «αθαρωσις, «νοεγώ^ι^, β^^οτιωσις* π(9οσήγ<το ριιν 
γ«ρ ό άι«νός χα^ι:ο&>6«σόαΐνος* χαθαρωαίνον ^( 
•ι το ΛΪαα ίΐς τά τών ΟΕ^ΐΜν οο^^βτο *Α7(β(* άνη^' 
μίνον ^1 χ«έ 9τροσιν•;^0(», ά^βιίσίοΑΤο. Ίίσιτιρ ονν 
•{/Χ Ιατι }ϋ^ιιν ττρονά^βσΟαι τόν {ά^^βασιωαίνον η^η 
χοιΐ ννΜ^ον, ούτως ού^Ί τό τοΰ Σωτΐδρο; αίαα, 
τ^ς αύτοϋ θιότητος ά;(ώρ(ττον δν, Γ^ιστι λίγιιν ηρ 
χατ* άχρας ίίνωιιέντρ ψύσα κ^νά^ί^Λΐ. 

Φ/Λ. Άλλ* ΐ( τπ^Ι θιότητί, ^τςσ'ι, τβν Πατρός, η 
^σ/ά προσιογιτο, « αύτίι ίϊ θιότης χαν τώ Μονο- 
7ίν«, τί χω).ύκ και τιρ τβΰ Μονο^Γ^ΰς θιότιςτι λί- 
7«ιν τοίύτην τότ$ προσαγιτθαι ; 

ΣΑΤ. Ή αύτιδ μΛν^ ώ τάν, θιότη; «αιρίστω; 
ινθιωριϊσθαι τοις τριτταίς νπΌστάσ^σιν ώαολόγη• §^αί$ &(1 δαηοΐα βαηοΙοΓαιη 6ΐβν&1>αΙυΓ, βίβν&ίαιη 
άβηίςυβ 6ζρί&1)α(αΓ. δίβαΐ θγ^^ο άίοί ηβςυί^ ςαοά 
οίΓβΓαΙαΓ ϊά ςυο(1 ίαιη 6χρΐα(αιη ίυβΓϋ 6ΐ ϋβο υηί- 
Ιαΐ]ΐ, ίΐα ηβ δβΓναΙοπδ ςιιίίΐβιη δαης^αί^, υίροΐβ 
&1) β]υ8άβ11α(β ίηάίνίβυβ, άιβί ροΐββΐ ςαοιΐ η&ΙϋΓ® 
ίρδίιηβΐ &Γθϋ$9ίαΐ6 αηίΐββ οίΤβΓ&ΙϋΓ. ΡΗΙί. Λ( 81 Ρα1π3 άβίΐαΐί βαοπΩοίαιη οίΤβΓίαΓ, 
βαίΐβιη &υΐ6ΐη υηί^βηϋί ςαοςυβ 08( άβίΐαβ, ςυίίΐ 
ςιΐΓΒδο ο58ΐΗ(, ςαοιηίηα3 ίάβιη υηί^οηίΐί ςυοΓίυβ 
άΰίΐαϋ οϋβΓΓί (Ιίο&ΙαΓ. 

80Τ. δ&ηβ 6&Iη^6Iη, ο 1)006, (Ιβίΐαΐβιη ία(ϋνΐ$αιη 
ία 1π5α8 ρβΓδοηίβ Γ&ΙβηιυΓ. ΑΙΙαιηβη, ςυοιΐ ε^ερβ τ«ι• πλην ζ πολλάκις «ρηται, χαΐ νυν βνχ οκνού,αίν β (ϋχίαιυ8, βΐ ηαηο ςαοςαβ ΓβρβΙβιβ ηθ8 1ιαϋ(1 ρ^β^^, λέγβιν, ώς ούχϊ τ^ ψύσύ τον Πατρός, τ^ ί« τού 
Πατρός ύποστάσιι προσηγιτο* «ς χαι '>'όν προσά- 
7•ντ« προσχγαν ΰποοτατιχώς, χαΐ τόν ^Μχόακνο:» 
ύποστατιχώς νπο^έ)^ίσ$αι. Ιιό μοι ^ιττώς ίςΛμΛρ^ 
τβίνβιν ^οχ€«ς, άπο/χιρίζων ριίν τό ιις Η '/ί ^ζxον 
τ4ν άαιριοτον ψύσν», καρίχ^ων ίϊ χαί ταΐς ^ύσισι 
τά τών ύποστάσιων ΐ^ιώαατα. ίΐρός ^ϊ τούτοις, ίί 
τώ ιΓναι χοινην Τίώ χαι τώ ΠοίτρΊ τήν ^^^σιν, ^ιά 
ταύτα συα.6α{νιι χοινήν ιίναι χα'ι την τιίς Ουσίας 
ύΐΓβ^οχίιν, ανάγχη ιΙναι λίγιιν χοινήν και την σάρ- 
χωσ^ιν αα^οιν* ιΐ '/«ρ η νου Λόγου ββότης σισάρ- 
χωται, {» αυτή ϋ ζστι βήτης και ίν Πατρι χα'ι «ν 
Πνβύρατι, «νάγχη χαι τόν Πατίρα χαί τό ΙΙνβΰρια 
σδσαρχώοΌία λτ/κν. Όράς οία σοι του λόγου παο' 
η^ών ύττοΓί^ίντο; σννχγίται ; 

ΦΙΛ. Άλλα Βασίλειος ό θείος τοϊ; παρ* ηρύν, 
ψνσι, Αίγο^χέικα; προτα,αρτυριΖ' κατά '/άρ τήν θιίαν 
ρ-»στα7«7'*'' ύπο^Μϋνιί τώ Σβατ;$ρι Χριστώ ρ,υ- 
στικώτιρον, Σύ ιι, λίγων, ό προσ^έρων χαΐ ττροτ- 
^{ρόαζνος καί προσίιχό/χβνος. 

ΣΩΤ. Ει {άν τόν ΐΛΛΤξρα λίγιις, ώ ούτος, προσ- 
^ίριιν ί«ν τώ Πατρι τους ίι' αύτου σω?ο αίνους, 
προσψίρίτφΛί Λ τόν «ύτ6ν ίιά τίς αναίμακτου Ου- 
σίας τ^ς ιις άνάανησιν αύτοϋ γΓνο/χίνης, προσ^έχί- 
σΟαι Λ αυτόν τά παρ* ηαών ώς θιόν συνιυ^οχοΰ- 
ΐιεν τώ λόγω και συντιΟίοιιΟα* «Γ Λ τάς «ντικίΐίΑί- 
»«ς ταύτας λίξιις συναποαιρίζβις ταΐ^ ^ύσίτι, 
παρασιωπών την ύπόστασιν, και λέγίΐς προσ^ίρβιν 
^ τι^ν προσλη^Οβΐσαν ^ύσιν τά τι5ς σαρχός, προσ- 
^έρβτΟαι Λ Τϊδν τί; σαρκός Ουσίβ», προσ<^ίχβσΟαι 

Λ τήν βίότητ^, σύ ρϋτν τό έξ άριαου σχοινίον πλί- ^ Γα8 ίβ Γαηίοΐΐΐυΐΐΐ βχ αΓβηα ΟΟηΙβΧβΓβ. 
ΧΜν σκοηιτόν λανΟάνκς. 

♦ΙΑ. Ή^αίς ί« ριιτά της αυτ;?ς άντιστησό^χιΟα 
γ»^{^%ζ, χαι όριόσι χωρτησομϋ^, ουκ (3»ιίντ€ς τώ 
'^ήτ» ώς παραχ«;^αρα7αίνω, καί της του Νιστορίου 
^ΐνοβ^αββίας έξηρτοηριένω. 

ΣβΓ. Χοιρίς Λ τούτων τίς τών τΰσ^βούντων 

ηρ^99ίΤ9 «ν τό προσίρΐιν ίπί της κατά το πάθος 

7<»ο/βέν9ς Ονσίας προσίίχισΟαι ; του αποστόλου 

«ιχρο70τ•< Παύλου- "Άπαξ Χριστός ύπίρ ηαών 

«^ίΟ«ν^ χαΐ πάλιν Τούτο γάρ έποίησιν ί^άπαξ ηοη ηαΐαηβ, 86ά ρβΓδοηβΒ Ρ&(η8 ΓαοΙαο^Ι οϋΐιΐϊο ^ 
ί(&υΐ6ΐ οΙΓβΓβηβ ρβΓ8οηα1ί(βΓ ο^ΐυΐοηΐ; ραπΙβΓ- 
ςαβ Γβαρί6η3ηοηηί3ίρ6Γ8οη&1ίΐ6Γ αο€6ρ6Γϋ. ϋααιη- 
ο[)Γ6ΐη ιηίΐιΐ (ΙαρϋαΙβΓ ρβοο&Γβ νίϋβπβ, οΐυιη οΐ 
ίη(1ίνί8Αΐη ηαΙαΓ&ιη, ςυαοίαιη ία (β 68(, άίνίι1ί$ ; β( 
(Ιαοι ηαίαπβ βα ςυ» 3υη( ρβΓβοηαΓαηι ρρορπα &(- 
Ιπ1)αΐ8. Ργ£β16Ρ6&, 81 ςυί& οοιηιηαηίβ 68ΐ Ρίϋο Ρα- 
Ιπςιιβ παίαρα, ίάοίΓβο οοηπηαηβιη ςυοί^υβοοοϋη- 
^ίΐ 65386 ΓβοβρϋοηβΐΏ, ηβοββδαπο ββςυίΙιΐΓ, α( ϊαοαΓ- 
ηαΐίο ςυοςυβ αηι1)θΙ)υ5 ΓυβπΙ οοαίΩΐιιηίβ. Ναιη 31 
ΥογΙ)! ά6ί1α3 68ΐ ίηο&ΓπαΙα, βαϋβηι ααΐοηι ϋοίΐα» ία 
ΡλΙγο δρίπίαςυβ βδΐ, ρΓ0Γ3υ3 οροΓίοΙ ιιΐ ΡαΙί'οιυ 
ςαοςαβ οΐ δρίπίαιη ίηοαηιαίο» οδββ ^ί^ί1Iηι13. 
Υίϋβη αά ςιιαιη (β &1)3υΓ(ϋΙαΐ6Γη δβΓοιο α ηοΐ^ίδ 
6χρο8ίΙα3 ρβΓ(1υοαΙ? 

ΡΠΙΙ.. Ιαίβηιη (αιηβη άίνυδ ΒαδίΠπδ 86η(6ηϋ8β 
ιηβίΗ 8υίΓΓ&βα1ϋΓ. ΚΙβηίιη ία βαοΓΟδαηοΙα ΙίΙιΐΓ^ία 
ΟΗπδΙο δβΓναΙοπ ρίβηΐίδδίαιβ δυοοίαιηαΐ ; Τα β3 
ςαί οδΤβΓβ, βΐ ςαί οίΤβΓβΠδ, βΐ ςαί Γβοίρϊβ. 

δΟΤ. δίςαΜβιη δθΓναΙΟΓβπι (ϋοίβ οίΤοιτβ ΡαΙπ 
1ιοιιιίη68 ςαί ρθΓβϋΐη δαίνί ΗαηΙ, ίρδυηΐΓΏβΙ νερο 
οίΓθΓΓΐ ρβΓ ίηοΓϋβηΙαιη δ&οπΓιοίυιη, ςυοά ίη οίαβ 
οοαιιηβηιοΓαϋοηβιη β1, (Ιβηίςιιβ ίρδαπι υΐροΐβ Οβυιη 
ρβοίρβΓβ ς[υοΒ οίΤβΓαηΙυΓ β ηοΜ3, ΕδδοηΙίιπϋΓ δβΓ- 
ιηοηί Ιαο, βί ρ6(1ί1)ΰ8 ίη δβηίβηΐίαπι ίπιυδ. δίη νβΓο 
Ιιαδ ΙοουΙίοηβδ άβ ηα(απ3 ρΓοβάίβαδ, οπιίδδα ρβΓ- 
δοηα, αί3ςυβ αβδατηρίαιη ςιιίάβπι ηαΙυΓαιη οΙΓβΓΡβ 
φΐίβ οαπηίδ 8ϋηΙ, οίΤβΓΠ αυΐβιη οαΓπίδ δΛοπβοίιιαι, 
οΐ) ίρδα ν6Γ0 (Ιίνίηϋαΐβ Ιιαηο Γβοίρί, ίηο&υΐβ 1§[αο- ΡΗΙΙ.. Νθ3 (αΐΏβη ίη βαάβηι ββηίβηΐία ηιαηβΜ- 
πια3, βΐ ΙίΙ)ί α(1νβΓ8α1)ίπιυι•, η^ςυβ ββηποηί Ιαο δβυ 
&άαΗ6Γίηο οβοΐβοιυδ, €[ϋί& άβ ΝβδΙοπί ίηδαπα 8βη- 
ΙβηΙία ιηαηαΐ. 

δΟΤ. ΑΙςυί νβΐ Ηίδ οηιίδδίβ, ςυί8 8&ηο (Ιο^τοιαίβ 
ίηΙ>υ(α3 ο1)1α(ίοη6ΐιι ίηΐβΐΐί^αΐ άβ δ&οπββϊο ίΐΐο ίη 
ραδδίοηβρβΓα6(ο?πυιηΡ&υ1α8 αροδίοΐυβοΐαηιβΐ: 36- 
ψηΰΙΟΚήΒίηΒ ιηθΓΐηη$β$1 ρ7νηοδί8^. ΕΐΓϋΡβυδ : Ιίοο 
βηίτη ^€€11 $€τη6ί $6 ίρ$ηηι οϊίβτ€ηάο '. Οβηίςυβ ^ Η•1>τ• τϋΐ 28. • ΗιϋΓ. Χ| 10, 147 Ν10ΕΤ>Ε ^ΗΟΝIλΤ^Β 118 ^Χ)ί: ϋηίύα ^ηΐΜ ο^ΙαΙίοηβ €0η8αηΐίηαΌίί βο*, ^ι#ί Α έβυτβν βαιηίγχας* χλ\ άλλβχου* Μίά γόί^ ηρ^φ- €€τίαηί. ίη ρ^ΓρβΙηηηι •. Ουιη βΓ^το ΑροβΙοΙακάΙο&Ι, 
Ββοϋβίβΐ υαίβ&ΐΏ ίαΐβ^β €!]Π8 οΙ>1&Ιίοοβιη, Ιυ βαιη 
•βιηβΐ οββΓΓβ ςυοϋϋίθ &ίϋΓΐιι&8 ? 

ΡΗΙΙ.. δβ ίρβαιη ςαίάβιη 8βιη6ΐ οΙ>(αϋ(, οίΤβΓΐ 
(&ιη6η β! ηαηο, υΙ άίχίιηυΒ, βοβ φΐί ρβΓ ΐρβυιη 
β&ΐνί Ηαηΐ. ΟίΤβΓίαΓ (Ιοηίςαβ ρβΓΗοδΙίαιη ιηίΓβ οοη- 
τβΓβαιη ία β3ϋ8 νίνίββαιη βΐ β&ΐυΐ&πβ οοΓρυβ &6 
β&ηρτυίηβιη. ΝοηηβεηίηίΑ&οβηΙοΙβδαικϋίβ ίη βίη^υ- 
Ιίβ ιηίββίβ εΐίββηΐββ : « ΙκηιηοΙ&ΙυΓ Α^ααβ ? 

δΟΤ. ΡΓ8Βθ1»Γβ ςαίίΐβιη Ιιοο ε[) ΐρβίβ άίοίΙυΓ, 
άαιη νβΙβΓ6ηι ίΠ&ιηρ&ββίοηβηιίΑηςπ&ιχ] ρΓββββηΐΡΐη 
βχρπιηυηΐ. Ουαβί βηίιχ] ρρββββηΐία &6 πουα ρβΓΕ^Ι 
Ιιη&^ίη&ηάο,νβΙροΙίηβΓβρΓηρββηΙαικΙοβ&ςαδβοΙίπι Β ^^« χα<νιζ(ΐ ^«νταττιχύς, ί^ οάλ/ον $£ιη2ν ύη- ψ<»ρά τ•τιλ<(ωχ• τους «γωνιζοαένο^^ς ηΐς τ* 
ίιν^ίχίς. Ούτω τβύ 'Αττοσ-όΑβυ λέγοντος, £ηιξ 
χ«ι μίαη ιΓναι τ;ςν έαντοϋ προσφορά», 9ύ «ροτ^- 
ριιν ίαντόν χαθ* έχκοτην λέγιις ; 

ΦΙ Α. Άλλβ ττροσ^νιγχέ /χ'ιν έ«ντόν βψώηί, 
ηροσψίοίΐ ^ϊ χαΐ ννν τους ^ι* αύτον νωζομέννκ^ 
ώς ίψτοαη, Προσγίιαται ίϊ ^ιχ τ^ς ιΐς το οη/τοό 
ζωοτΓΟίόν χαί σωτήριον σώαα χαΐ «Γρια ριτ«6«)ιλο• 
/ΐΑ^νιβς ύπΕο^ννις θυσίβΕς* Άλλα τών ίιρονργοιύντβιν, 
^υσίν, οΰχ ίπαίας χαθ* έχαττνν άρουργέο» λιγ^ 
των* « θύιταί ό «!ζνός ; » 

ΣΐΙΤ. Χίγεται μ,η παρ' αντοΓς γι τοτ}το χαΐ ΙΙρ 
χαλύς, τό τότι γ'^'^όαινον σωτήριον πθ^ος τ(λον«τα 
ως ένιστώς. Ώς ινιστώτα γάρ τα τηίλαι γιγηπι- ρ&(Γ&(& ΓϋβΓβ, π(υ9)1ΐ6 0οηιηΐ6ΐηοΓ&η(1ί, ςαβιη ηο8 

0ΐ>8βΓν&Γβ δ6Γν&ΙθΓ ]α88ί!. ΜοΓβ 8€ΐ1ίθ6ΐ ρ&Πβ^ντί- 

ΰ&Γϋΐη ΟΓ&Ιίοαυιη, ςυϋ>υ8 ρΓββ(6η1& Ι&ηφίααι ρΓ» • 
86ηϋ& )ι&1)6η1υΓ, ςηοουηςιιβ άβαιυηι άίβ 8θΐ6Π]ηί- 
Ι&δ β&Ι. Ηίηο ι11&9 1θ6ΐι(ίοηβ8, Οιπδίπβ η&δοίΙαΓ, 
τβΐ 1>&ρϋζα1υΓ, ΟΓ&Ιοηβ υβϋΓρ&αιυβ. δίο άβ ρ&8- 
βίοηβ ςαοςυβ 0οιχ]ίηί6& Ιοςυί δοΐβιηυβ. ΗβΒΟ, ο Γβ- 
ΥβΓβαάβ ηιίΐιί &ο άυΐοίδβίιηθ, νίΓΟ ϋΐΐ ΓβΓβρ. ΕΙ 8ί 
(ί1)ί 8α1α8 6]υ8 οοΓάί 68!, ιι! & 3υο άο^αιαίβ Γβοεάαΐ, 
βααάθ. 

ΡΗΙί. ΟιηίΙΙβ Ιι&ηο, "ο 1)006 βαραιη ; βίβηίπι ηβ 
ίΐΐυιη ςυίίΐβιη (1ίαϋυ8 &(1ν6Γ8&1υΓυιη ορίηοΓ, 8βά 
ρ&1ίηο(1ί& ροϋυβ β&η!&1& δρηίβηΐίαιη ιηυΐ&ΐυπιιη, 
ΟααρΓορΙβΓ ίΐΐί ί^ηο306η(]υιιι α ηοΙ>ί8 βχίδΐίπιο, βΐ 
ία ^Γ2ΐ!ΐαηι Γβ(]6υη(1απι. 

δΟΤ. Ε^ο ςιιοςυβ (ί1>ί^ βίΑΓίδδΐιηβ, ίηάυΙ^βο, βΐ 
Γ6δίρίδ66ηϋ άβχΙβΓ&ιη ροπί^ο: ρΓΦδβΓίίαι ςυία 
1ΐ8Β0 ηβςυ&ςη&σι βχ ρΓ8Βηιβ(1ϋ&1ο ύίβί ηοΐβαΐ, 86(1 
ςυαβί βχ Α^ρυρΙο 1οςυβα(ίΙ)αδ βχοίιίαηΐ. 

δΥΝΟΟυδ. 

0οιηαΐ6ηΙ&ηυδ βυρβΓ ςυββδϋοηβ ςαικ ρΓοροδίΐΛ 
ίαϋ ία Αα1& ραΙπΑΓβΙιαϋ, 6οηβ:Γ6^Α(ίδ ί))ί ηαυίΐίδ 
βρίδοορίβ, 6ΐ 6χ δβα&Ιυ ηοη ρ&ηοίβ, ςυί οιηηρ» ίη 
1ι&6 θΓ!ϋθ(]οχΑ ΒβηΙβηϋΑ υηο ογ6 οοηββηδεηιηΐ, 
ς[υο(1 ηοη ΡαΙπ βοΐυηι. ^βηιηι βΙίΑπι ΡΐΗο αο δρί- 
ΓίΙαί δ&ηβίο^ υηί δείΐίοβΐ ΟβίΐΑϋ, ρΓ6(ίθ8υ8 ΙΙηΐ^β- 
ηίϋ δ&ηβ:ιΐ)8 ίυβηΐ οΗίΑΐυδ. 

Μβηδίδ Ι&ηαΑΓίί άίβ νίοβδίηίΑ δβχ!α, ίηίϋβΗοηβ νεχώς, ή αναανησις. «ν ποαϊν ίίΐι&ς ίπέταξ» • 
Σωτήρ* χαΐ χαθάπιρ ό πανηγυριχός ίχ^α νόριος τ« 
παρω;ΐζΐ9/Αένα λέγβιν ως ινιστώτα, χαΟ* ί}ν αν ιιοτι 
τιλ;9ται ίιαίροοί. Διό χαΐ, ό Χριστός γιννχτβι, χβέ 
βΛτττίζίτοίί, πανι^τ^ριχώς λέ/οαιν. Τοντο ^ι( ηά 
ίπϊ τον σωτιςρίον πάγους τΐλΐΐν <ιωθός έστι. Τ«ντ«, 
ώ χρ^ίΑα ΐιρόν χαι ^Αον έ|χοι, τω άν^ρΐ ΙχιέΜΐ 
^ιάγ/ίΧλί^ χαΐ ι/ τί σοι |χέλ(ΐ τούτον, ύ^ιιναι ιηϊθι 
^οϋ ίίόγ^ατος. 

ΦΙ Α. 'Α^βλυσον, ω γενναΐβ* χαχιίνω ^αρ νά- 
οιααι ^ΐνιιν ιΐς ίτι τα ττ,ς βνστασβως, άλλα ιταλι»- 
ω^έαν άσιιν χαΐ |χιθαρ|χόσασθαι* Διό χαΐ σνγγ^ώνΛί 
οί ^{ΐν ιηγοΰααι χαι σπιέσασΟαι. 

ΣΩΤ. Συ^τνώαων, ώ ^ιλότης, χαΐ «ντός «7^ σοι, 
καΐ /χεταα<λοαένω ^ίίωμ,ι <ίιξί«ν• χ** /««λλον άν 
άαβλιτήτου γνω^χης •ιρΐ}ται ταύτα* ιτολλά Λ τοιβυ^α 
συ^βαένιιν τοις σχι^ια^ουσιν ιιωθιν. 

ΣΥΝΟΔΟΣ. 

Ιτομύ^ιια επ\ τρ ρτηΟιίσιο ύποθισιι η^^γ^ν^ς η 
τω ττατριαρχιίω πολλών σννχλ^λνθότων άρχϋρίω», 
χαΐ ίχ τί5ς σν/χλήτου ονχ βλέπων, χαι πάντων βρ- 
θο^όξως ό|χο^ωνΐ2σ«ντων, ότ« ου μόνον τώ Πβτρϊ, 
αλλά (^ή χαΐ τω Υίώ χαΐ τω άγέω ΠνΐύμοηΊ, τ^ μι^ 
Θιότητι, τό Μονογβνοϋς προσΐ}νί)^0« τέρον αϊμα^ 

Μυνί Ίανουαρίω, χς ή/Αίρα, ΐν^ιχτιώνι ί', ιτρο- (;[υΑΤ(Α, ρΓίΡδίίίβηΙβ δΑηοίίδδίπίΟ Ηοηΐίηο ηΟδίΓΟ 6ί ο χαΒυρ-ένου τού άτ/ιωτάτου νρώτ» ίισπβτου χ«1 ψΧΛΜ' οΒοαπιβηΙοο ραΙπαγοΙια Γοηδίαηΐίηοροΐβοδ ίη {β^β 
(Ιίνο ΤΗοπιοβ δΑΟΓΗ, δυ£ΓΡΑί?ίϋπι υηπ ίΡΓβηΙβΝίοοίΑΟ 
8Α6ΓΑΐί6δίηιοΗί6Γθδοΐ7αιθΓυαι ραΙπαγοΗα, ρΓβΒδθη- 
ΙίΙ)αβ ρΑη86ΐ)Α8(ο δ6ΐ>Αδ1ο 6( πΐΑ^ηο (ΐΓυηιιτΑΠΟ άο• 
πιίηο δΙβρΙίΑηο, (^Ιοηοδϋϊδίπιο θ1 πια^οο Ιος^οΙΙιβΙα 
άοπιίηο 3θΑηηβ, ίΙΙαδίπδδίηιο α δΡΟΓβΙίβ άοπιίηο 
ΝίοοίΑΟ ΖοηΑΓΑ, ίΙΙυδίΗδδίπιο ηοπιορΗ^ΐΑεβ βΐ άο- 
ιηεδϋβίδ ρΓββροδίΐο άοαιίηο ΤΗ60(]ογο ΡΑΟΙβοΙιηβ ; 
βοηδί(ΐ6αΙί1)αδβΙί&ηΐδαθΓΑ!ί8δίηιί8 6ρίδ6ορίδΕρ1ΐ68ί, 
Η6ΓΑ616ΙΡ, Ααβ^ΓΐΒ, βχζίβί, δΑΓάίαηι, ΟίΑαάίορο- 
1609, ΑηΙίοοΙιίβΒ ίη ΡίδίάΐΑ, ΑΐΗεηΑΡυπι, Μοο6δί, 
ΤΓαρβζαηΙίδ, Ι-αΓίδδβΒ, Ηΐιοίΐί, 0)^ΓΓΑθ1ιΐί, Ευοίιαί- ^Γνιχον πατριάρχου Κωνσταντινουπόλιως έν τ^ 
θωίλΛίττ,, συν<Για7νωαονοϋντος αύτω Νιχολάνυ τ«ΰ 
ίιοωτάτσυ πατριάρχου Ιεροσολύμων, βπΊ παρβνσ^β 
του πανσιβχστου σιβάστοϋ χαι μεγάλου ^ρουγγαρίιν 
χυροΰ Στεφάνου, του αεγα^οξότάτου χαέ μιγβλον 
)θ7αοιαστοϋ χϋροΟ *Ιω«ννου, του μεγαητι^βνιντά- 
του άσηχοίϋτις χαροϋ ΙΙιχολάου του Ζων«^, τού 
μεγαεπι^ανεστάτου νοαο^^ύλαχος χαΐ εττέ των οΐΜία- 
χών χυροΰ Θεοδώρου τοϋ ΙΙαντεχνοϋς* σννι^ροζόν• 
των χαί ίερωτάτων αρχιερέων τον ^Εψέ^ν, τφϋ 
ΙΙραχλείας, τού Άγ^'^ρβίζ, "^^^ Κυζίχον, ΓονΣβρ- 
(ίεων, τον Κλαυίιοπόλεως, τού Άντιοχ(έ«ς Πισ(- • Η6ΐ)Γ. Χ, 14. 149 1ΉΚ8λυΗΙ υΒ. ΧΧ1Υ. 410 9ίας^ του 'Α9ηνών, τοώ Μ•*χΐ|9•ν, τον Τροίπεζοϋντος, Α Ι&ηΐΐη, Κυβήβ, Μτά, ΑρίΙΐηββθ, ΙΙβΙΙΐγΐηηαθ, Ρ&ΤΟ- ηαχίοΒ, ΜβββηιϋηβΒ, Βρνββοβ, Οοΐΐλίβθ βΐ ΗθΓ&οϋάί•» 
&9(&η1ϋ)ΐιβ βϋ&ιη Οβο βΚ&ήββίαιίβ άββροϋβ, ρήιιοί- 
ρίύαβ, Αίπιςαβ ηοη ρ&υβί•. του Ααρίσσης, του'ΡβΛυ,τβύ Δυ^^χίβυ, τοΟ ΕύχβΙ- 
τ»ν, τ§0 *Ρβ*σί««, Τ9ϋ Αίνου, τοΟ 'λπααιέας,τού ΜιΟΰ|ΐΑ- 
νης, του Παρον«(έ«ς,τοΰ Μβσηρβρίας, του Βρυσίως^ τβΰ 
Γοτθίας χα^ τοΟ Ήραχ>έος, ιτβριοτβρέν•» χα* 9βο^ιλι- 
στοτΓΜ» ^«σιτοτβάν, «ρχόντβιν, καέ Ιτίρβαν ούχ ολέγοιν. 

Τοι) ριοΕχαρίου «ιτοστ6>ου Παύλον ^ιρηριένοι 

λί7θ•*τος. Έχοντις άρχιιρββ /Αέ7*'' ίιιλίίλυΟβτβ 

τους οΰρβνούς^ 7ΐϊ#οΰν τον Υίβν του θιοΰ, 

κρχτώμίψ Ηίς όμολογέβς * ο^ΐΐλοριιν πάντως χαέ 

ι(|ΐΜΐς» οΐ του μκγώ^ου χλι πρώτου άρχαρίως ιιρουρ- 

γοΐ χ«τ* ίχνος, τ<ς οίποστολοΕ^ς τβυτης παραγ/^ϋβίς 

ονν£πισ6αι, χ«ι «πι η«σι μιν τοις άλλοις ίιροίς τ( 

χβϋ θιίοίς ^όγμασιν, ούχ νχ^τβ χ«'κ <^' βη^ ^9 

τ^ς αρουργίας ψριχώία χαί ηκτ^ τιλιτι^, ^ χ«« 

ιτρώτίοτον, βργον τών τα θιία ^υσταγ^γ*^^*^ Β 0ϋ&α^θςΐΐίάβΐηί^ΙαΓΐΐ«β,ίΙ&•6ΐΐΑΐ>6Γ6ηβ6βΜββ•1, ΜβιηοΓβΒ 1>6&(ί &ρο8ΐο11 Ρ&ηΐί (ϋϋβηϋ• : Ηα^€Η(€$ 
ροηΗβοβηι πιαρηητη^ ρηι χη ϋαίητη €θη$€€ηάα, «/€- 
$Ηψη ϋεί ΡίΙιηηι^ ίβηβαηΐΗί βάβί, ε&ηίίΜίοηβτη ^ ; 
ηοιι ςυοςαβ υιηηίηο ά6ΐ>βιηυ8, βαιη βαΐ) πΐΑβ^ο 
ρπιηοςαβ ροηΐίϋββ β&ββτάοίβι βίαια•, &ροβ1ο1ίοοια 
ϊιοβ ρΓββοβρΙαιη ρρββββ βοςαί, βαιη ίη&1ίί80ΐιιιιί1>ιι• 
8&οΓί8 (ϋτίηίβςυβ άοβ[ΐη&ϋ1)α8, (αιη ΙΐΑαά ββ^ηίο• 
ίη ίρβο Ιτβιηβαάο γβηβτ&ηάοςιιβ ιηίβΜΒ ΛΛΟήήάΟρ 
ςαακί βΑββΓάοΙαιη ιηιιηαβ οοαβΙ&ΙββΒβρηΒοίρααιιΐ• •γνώριστκι. 'Κιτιέ ουν ουτ» ρίν τοηττα προσιζχιι, 
λόγος ^€ τις ΐΓοφ<|χπέΐΓΓ&>χ€ν, όν ^4 χαί βίς τάς 
απάντων σχβ^όν άχοάς ^ι«τι9ρυλλ:9ο^«( Ϋ^ν συ^βΐ- 
β«χ(ν, Μς άρΛ « νττί του σωτήριου πάθους έχτιλι- 
^$Ι«« ιτβρά του ηκη»9ρ«ιη$σβητΓθς Αόγου 9υσι«, 
του ▲•σττοηχοΰ ^«ρκν σώ^βκτος χαί «ίαατος, «ροσ• 
βπί τούτοις ^• χαι ν χαθ' 'ί^ρΛρνν παρά τών ιβρουρ- 
7θυντ*»ν ένιργου^λόΐ} |χυστΐ}ριώ(Γιος άγιοτίβ προς 
την έχείνου οενάρινιτισιν, ού χαΐτώΥίώ προσι^νίχθη τιχαί 
π^οσάγιται, κλλά η^ι μόν» τω Ποττρί. 

Μ(λ)^ν ^< <πι τούτοις χαί ό ίβρώτατος μτητρΟ' 
πο*λΙτν]ς>?•>9ί«ς μ.αχροτέροη άπο^ηρ,ίοιν τιβν προς τΐίν 
λβτχοΰσαν αυτόν βτιιλασθαι, τή•^ ρτ» οιχκέαν γνώ/χΐ|ν 
άρί^ν^οτέραν νμϊν χαΐ άλλοτι παρέστιβνιν, ως [Αίχρω 
χατωτιρω πίρι' ταντνν ρνθιίσεταί^ ού μι6¥ Λ αλλά χαί (] (|υθ(|υβ βαΟΓϋΟΙ ΙΐΛΟ 8αρ6Γ Γβ ΠΙβΟΐβΟΙ βΟ^ΠΟβΟβΓβ 6ΐ ΒθΓΐηοςυυβιη οοιηιηοΐαβ ίιιί(, ςαβιη Αά βαηοΐο• 
ηιιη ρΓορβ αυρβ» ρβΓνβηίβββ ]&ιη οοΒϋ^ϋ <ΐαο(1 
ηβιηρβ ρβΓ&βΙαιη ίη 8&1ϋ(&π ρ&ββίοηβ &Ι) ίηο&το&ΐο 
ΥβΓϋο 8&βΓίβοίαιη, Οοιηϊηίοί, ίηςιιαιη, οοΓροΓίν 
β&η^ϋίηίιςαβ ; 6( ςαοά ΐηβυρθΓ ςαοΙίάίΑπα 8&06ν* 
άοΐαηι ιη^βϋοα γθ8 άίτίηα, ςυββ ία ίΐϋαβ οοαπηβ- 
ηιοΓαϋοηβιη ήί, Ιι&υιίςααςα&ιη Ρίΐίο οΙ>1&Ια ίαβηΙ 
νβΐ ηαηο οίίβΓαΙαΓ, 8β(1 ΡαΙτί (&η1αηιο)θ(1ο. Οιιηι ρΓθΒίβΓβα άβύβΓβΙβαοΓ&Ιίββίηιαβ Βαββίβαΐθ^ 
ΙτοροϋΙα Ιοη^ααι ίΐ6Γ &(1 ρΓοτίαβί&ηι ρΓορηααι 8α8- 
βίρβΓθ, ςαί βα&ηι αΐίςαβ ββαΐβαϋαιη &1ί&8 ]&οι 
&ρβΓΐβ ηο[)ί8 θχρο8α6Γ&(, ηαηο ααΐβιη ίΓ&Ιτααι τι&ν τής άοίΐψότυτος πιρι τούτου (Γόξαν όπ«ς (χιι ρα- 
Θίΐν άιαψόρως έζτητίίσί, χαί ίν άναγχαΐον ίιά ταντα μιη 
έν παρίργω Βίσθαι τούτο το σπού^ασ|χα, ίβΐν ε/νωοτται 
τ^ τό^ών μιτριότιςτι ρή ρβνον τους ίν^ν^οϋντας τβ τ«ως 
ενταύθα συλλείτουργο ν ς «ύτης ουγχαλ«σασθαι άπαξ 
πόντος, αλλ,' έν πρ«ϋ»τοις μΐν χαί αυτόν τον οτ/ιώτατον 
Λ^ίΧψόν αύτνς χαί συλλχιτουργόν πατριαρχών Ίίοοσο- 
λύ^ων ΝίχόΧαον, προς Λ χαί τους βν τγ βασιΜ^ι ταύ- 
Τϊϊ πόλβι παρατυχόντας τό γι νυν ίχον μέγα ύπιρόχους 
άνδρας τώ οντι χαί βλλογι/χωτνρους τών τ^ς συγκλι^τι- 
χης βουΆϋς, 

Καί ίν ηΐ€ί»ορΛνου χαί πίτηρους χατασταντος τοϋ 
συνεδρίου τήν σηα«ρον ζχ τβ τίς τοϋ αγιωτάτου 
πατριάρχου, ως (ίρςται, συνβλιύσιως, των τε τ^ς ο)8^ορβΓβ ρο8(υ1&1>&1, 8&η6 οροΓίϋϋ ηοη ρβΓίαα- 
οΙΟΓίο ορ6Γ6 δίαοΐίο Ιιαίο οοοαχτβΓβ, νίβαοιςαθ 68ΐ 
πιβάΐοοπίαΐΐ ηο8ΐΓ£ ηοη 11α^α8 ΙαηΙαπιαιοάο Γβ^^ο» 
ηΐΒ οοηβαοβΓάοΙβδ οπιηββ ηαηο 08β6 οοηνοοαη- 
άθ8, ββά ίη ρΓίηιί3 οοηβαοβΓίΙοΙβηι ηοδίΓαηι αο 
ίΓ&ΐΓβηι 8£ΐηο1ί88ίηιαηι ΗίβΓΟδοΙ^ηιοΓαοι ρ&ΐηατ- 
οΐι&ηι Νίοοί&απι : &1ςαβ ίη8αρ6Γ ςαοΐςαοί 8αηΙ ίη 
Ιι&ο ΤΒ^ΪΒ, \ιτΙ)β 8α[)1ίπι1οΓ68 θχ οΓάΙηο 86η&1οηο αΙ* 

ςαβ (1θθ(ίθΓ69. Οϋοά οαπι ίαοΐαηι ΓαβηΙ, ρίβηαβςαβ βίΐ ΙιοάίθΓ- 
ηαβ οοη8688ΐΐ8 (απι ρΓορΙβΓ 8&ηοϋ88ίπιί ρ&ϋτί&τοΐιβθ, 
αϊ εϋοίαπι ββΐ, £ΐ(1νβη(απι, Ιαηι βϋ&πι &11θΓαπι βχ συγχλ^του, λο7ά<^ων χαί τίς «ραρχικ^ίς ομηγύ- γ^ 8βηδ1ϋ, αΐ (ϋχίπια8 ρΓβοίραοΓαπι, ηβο ηοη βχ Μβ- 

ριως, ως ^ιιίλιοπται, ό ίίαΐτ,ψθίίς «ρωτατος ρυ- 
τροπο'λίτϋς 'Ρωσιας ταύτα χαί πάλιν εις χοινήν 
ϋτχρόασιν άπιτείνατο, ώς αυτός αεν βύ-^ω πρε- 

ν€Γί«, 11 χαϊ άραρότως έχει, περί τ^ς ζωοποιού 

θυσίας, μ^τ άρχήθεν, οτε παρά τοϋ Σωτϋρος Χρι- 

9τφυ ^«λονότι τετε7εστο, μιηταυΟις τό απ εκείνου 

^χρι χαί σιόριερον, ^όνω τω άνάρχ(α τού Μονό- 
γα^ΰς ΙΙατρί ταύτα προ(Γηχθαι χαί πρόσάγεσΟαι, 
«λλά χαε' αΰτώ τώ έ>αν6ρωπ]ΐ;σαντι Λόγω • ναι αήν 
ίΐϊΛ τό ατ/ιον Πνεύ/χα τ^ς τοιαύτης βεοπρεπούς 
^ψ^ς άπολείπεσθαι • χαί άπαξαπλώς προς τήν εν 

7 ΗβΙ>Γ. χ, 23• Γ&ΓοΙιίοο οοΒία, ηΐ6πΐ0Γ&Ια8 αηίβα Ηαβδίφ πιβίτορο- 
Ιίΐα, Ιιοο ΓαΓ3α3 οαηοϋβ αα(ϋβη111)α8 ρΓοηαηϋαγίΙ, 
86 ςαίάβηι ίΐα οβηββΓβ, (ΐαοά Γβ&ρδβ βνίάβηΙβΓ 11& 
86 1ι&1)βΙ, η6αιρβ. γίνΐ&οαπι δ&οή&οίαπι ηβςαβίηίΐίο 
οαηι α δβΓναΙοΓβ ΟΙιΓίδΙο ρβΓαοΙαπι ίαίΐ, ηβςαβ άβ- 
ηαο ροδϋιίηο αδςαβ αά ΙιοάίβΓηαηι άίβηι, αηί 
«ΒΐθΓηο ϋηί^βηίΐί Ρ&Ιπ οΜαΙαηι ίαίβδθ νβΐ οίΓβΓΓί, 
νβΓοπι βϋαηι ΐρβίς^ιοςαβ νβΓΐ)ο ίηο&Γη&Ιο : ίπιο ηβ 
8ΕηοΙαηι ςαίάβπι δρίηίαηι Ιιυίαδ άίνίηβΒ οΙ>1&ϋοηΐ8 
ηοη βδδβ ρ&Γΐίοίρβηι ; ίΐα αίοηιηίηο ΟβίΙαΙί, ςα&ηι 
ίη ΤπηίΙαΙβ ρβΓδοη&ταπι οοη^αηοίαπι βΐ \ιη^<^Μα !Ν ηΟΧΊΜ (ΛΟΗΙΙΊΜ &(ςρΐβΙΐηίυ8 β]α9(ΐ6ΐη(ΙΌ6 η&(ΐ1Τ«8ίΐηΐΐΙφ1β ίχηΐηΟΓ- Α Τριάρι πρ•σώπων ένιζ§ριέν;9ν χ«ι μίκΛ γν«Μΐι{;•• (Αΐβιη 6386 60^03€ίιηα8, 1ι»6 ιη^βΙβήοΓΟίη οΜ&ϋο 
β( οΐίιη ί&ο(α Γαβρϋ 6( ηαηϋ ϋαΐ, αΙςα6 & ΤΓίηί(&ϋ8 
ροΐ68(&ΐ6 οιηηί ΐ6αιροΓ6 ρβΓβοί&ΙυΓ. Ηοοί]1β&ί6ΐ)α( 
•ο ίη(1αΙ)ί(ααΙβΓ &6η(ίΓ6, 1ΐ06 ΑτιηίΙβΓ α άίτίαίβ 
οοιηρΓθ1)&Γί $οηρΙαπ8, ρΓο Ιιοο άβιηαιη άο^ιη&ΐ6 
ρ&ταΐυιη 86 ιηοπ. 

11& ςαίάβζη οοηίΐίίβηΐί αηίιηο Ηα88α8 1οςϋ6ΐ)&1ιΐΓ. 
Οαχη ααΐβιη Γ6β ροδοβΓβΙ, υΐ βρίβοοροΓαιη ςαοςαβ 
ύοηββββαβ βυυιη 8ίη£;ί11&(ίιη ίβΓτβΙ βαίΓΓΑ^ίακη, 8α• 
6Γα(ί88ίιηα8 ιηβίΓοροϋΙ&ηβββοοΙβδΙ» Ερίιββί &Γο1ιί6- 
ρί86ορα8, Ιιαυά άίαϋυβ άίνίηίβυί ζβΐϋιηρβίυιη οοη- 
ϋηβΓ6 8υ8ΐίαβα8^ 8β 6αιη Κα880 ρηιηαβ 8βηϋΓ6 βχ- 
6ΐ&ιη&γί(,&1ςα6 ίη Ιιαο οοηίβ88ίοηβ ιηοΓϋυΓϋΐη οοοΑ- /λέννν θιότιντα συιιψυϋ τι χα£ συν«ΐ^ιον η^ν τιΐ» 
/Ανοτ9ρί»ν προνκγωγίίν γιγβν^ςσβαί η χ«ι ^κμ- 
9$αί, τιλκον^ιον ^ιά ΤΊ^ς τ(λϋοποιοΰ Τιαί^ος 
έχάοτοτ(. Το ντο άνιν^οιαστως ^ρονιΖν, τοντο |3•- 
βαίως χαΐ «πό τών Βιίων πίπΙι^ροψορ^σΟαι Γ^ 
ψών, τούτ» χαι 9\τ»βιηΒνι^σχαν έτοι/Μΐς 'Χ«ν τίί 

*0 μέν *Ρ«σίας ταΰτα πιπαρρνσιασ^^έν*» ^ρο 
ν^μβτι ιξιλάλιι. 'ϋς ^< βήηρτιι τ• πρδρ/μ»^ χ«ί τέ 
τ^ς χοινι^ς τών όρ;(ΐιρίων άποχαλύιττβσ^ια ννν- 
9ι^α, ό αρώτβτος «ρ;^απίσχοπος της μ^^τρ%κ•^ 
λιως *£^(σον πρώτος οτ^τίχβ τήν ώ^ινα ρι;| στ^ 
7<(ν π- 1 οΓός τι Δν τοΟ Ινόντος τοντ» ίνθέου (ιίλον» 
ό^ο^ρόνως τώ 'Ρβασίας ^ρονιΓν άνιχνρνξι» σν»- 
(ΐ6ηΐ6Γ&(1ΐΏ0(1υΐηαίΗηΐ]&1)α1.Ρ&Γ6ΐη86η(βαϋ&ΐηΓ6- β απο9ο(ν(Γν χαέ αυτός τ;^ τοιαντν ομολογία μ»θΛ 

1ίςαα86ΐίαιη βρίδοοροΓαιη 6(Β(α8 ρΓοΙυΙίΙ,ςυί ραηΙβΓ 
6οη86η(ίβηΐ68 οοη6θΐΓ(ΐ68ςυβ ηαοϋ βυαΐ ςυοίςιιοί 
6ΓαηΙ ίη βο 6οη8β88α βχ 8βηα(α γβΐ &1ίαηάβ οοηνο- 
6&1ί ; &η(6 οΐΏηβ8 νβΓΟ δ&ηοΐίδβΐιηαιη ρΑΐτί&ΓοΙι&ιη 
ΗίβΓΟδοΙ^ιηοΓαπι Νίοοί&ιιιη ; ςυί5υ8 &6οβάβΙ)&ηΙ 
ςαοίςυοΐ ρΓΐβάίοΙο €[οβ;ιη&ϋά6βαί(6&8ΐίριι1α]:)&η1αΓ 
β( &(11ΐδθΓβ1>αηΙ. 0ροΓΐ6( &υΐ6οι 6( ίρδΟΓυιη ηοιηίη& βί^ίΐΐαΐίιη 
ρ6Γ86Γϋ)6Γ6. Εζ 86η&(α ςπΐάβοι 1ιί : ραοδβΐ^αβίαδ 
86ΐ)&3(α8 ιηα^ηυ8 άΓ'αη^αήαβ άοΐΏίηαβ δ(6ρ1ι&ηα8 
(]!οιηοβηα3,6ΐθΓΐθ8ί88ίιηα8 ρΓοΙοηοΙαήΰδ βΐ ιηα^ηαβ 
1θ3θ(1ΐ6ΐ&(1οιχιίηα83ο&ηη63.Ι11α8ΐΠ88ίιηαδαδ60Γβ(ί3 
άοιηίηαδ Νίοοίααδ Ζοη&τ&8. ΙΚαδΙήδδίιηαδ ηοαιο- 
ρΐιγίαζ, 6ΐ άοιη68ίίοοΓαιη ρΓβΒροδίΙαδ ΤΙιβοάοΓαδ 
Ρ&η(6ο1ιη68. Εχ ν6η6ΓΕη(1& αιιΐβιη Όβο οΙι&Γ&Γαιη 
(ϋ£;ηϋ&(ααι ο&(6Γν&, Γβΐίςυοςαβ 8&ογο δβη&ΐιι, ιηα- 
£;ηυ8 αΓβ1ιί(ϋαοοηυ3, ιηαςπιιΐδ οΒοοηοιηιΐδ, οΙι&γΙο- 
ρ1ΐ}τ1αχ, β&οβίίαπϋδ, ρροΐοαοΐ&ηαδ, οαηίδίΓαήυδ, 
ΓβίβΓβηάαπαδ, αϊ) αοΐίδ, ρπιηιΐδ Οδΐίαπαδ, ιη&^ίδΙβΓ 
Εγ&η^βΙίοΓυιη, βυ^^βδΙοΓ, ρηιηυδ ΕοοΙβδίαΓαιη 
ρΓβΒροδΚαδ, & δαρρ1ίοϋ)υδ Ιϋ^βίΐίδ, δβοιιηάυδ οδϋα* 
ηυ3, 86θΐιηο1υ8 Εοοίβδίαρυοι ρΓϋβροδίΙαδ, (ΙοοΗδ- 
δίιηίραΐΓίαΓοΙιαΙβδηοΙαΓϋ, δβουηάυδ άίαοοηιΐδ,&ΐϋ- 
ςαβ ; ϋβιη ηοη ιηοιϋοα ραΓδ ςαί αδίαηΐ ραΙπαΓοΙιαΙί 
ΙΙίΓοηο (ΙοοΙίδδίΐΏΟΓϋΐη αίςυβ ρϋδδίΐΏΟΓυιη άίαοο- 
ηοΓυιη (}ΐιί ίιρηαο]τΐ(ϋοίο ρΓοροδίΙοΒ οίΓοα τίνίϋοί 
8&οη&οϋ ο1)1αϋοη6ΐιι δβηίβηϋοβ αάοο ίαΥ6ΐ)αη1 
υ( ηβ ςαοθδΐίοηβιη ςαίοΐβιη υΐίαιη ουιη ϋδ 1ια1>ί«• 
Ιητί 638601, ςαίΐιαίο άο£;ΐΏ&ϋ ρροΓδαβ &ά1ΐ£ΒΓ6Γβη(. ιύντως ίσ^^υριξόαΓ/ος * τά αυτά ^β τοντοις 
πρισβ(ύιιν χαί λοιπ;Ι^ τών αρχ^ΐίοέων ΟΛίόγυρις 
συγχατέθιτο, σύ^^ρονας έπι τούτοις (ύροΰσα χ«ι 
έ^ογνώ^ονας όσον τ< τοΰ συΧ^όγου μίρύς έχ τ4ς 
συγάντου συόν^ρινι, χαΐ ος ά>.λο9ιν ιταρΐ9τ«χ*>ς 
Ιγνωρίζιτο * προ ίϊ τοντων απάντων αυτόν τ•ν 
άγιώτατον πατριαρχών Ίιροσολύ/Αων Νιχό>«ον' 
μβΟ' ων ίσον οί τώ ρηΒίντι ^όγμκτι χατά |πάντα 
•τοιχούντίς τι χαί ΐ|χ^οντις. 

ΔιΓ γαρ χάνταΟθα τούτων ιπι^νησθ^νακ χβτ* 
όνοαα. '£χ ριν τ;ος συγχ^ϋτου βου^ΐίς οί^ι * • 
πανσιβαστος σι^Αβτός χαΐ μέγας ^ρουγγάριος χνρος 
Χτέ^ρανος ό Κορΐ}νός • ό /χιγα^οξότατος πρωτο- 
νοτάριος χαι μ'ί'/Λζ \ογΛρΐΛσττις χΰρος '/ωανννς * 
ό ρβγαιπι^ανίστατος άσιοχρίΐτις χύρος Νιχόλαος 
ο Ζωναράς * χα£ ό ^ιγαεπι^ανίβτατος νοαο^ύ>α< 
χαι ιπΐ τών οΐχιιαχών χύοος θΐο^νρ*^ ^ Παντι- 
χνίς • έχ Λ τ^ς ιντι^οτίρας των τι βπ^ιλιστάτων 
αρχόντων πλυΟύος χαί της άλλης 1ίρ«ς 7•Ρ*^*^? 
ούτοι• ό μέγας άρχι^ιάχονος, χαι ο μτ/ας οίχονο- 
μος, ό χαρτο^ύλαξ, ό σαχιλλαριος, ό πρωτονοτά- 
ριος, ό κανστρίσιος, ό ραι^βριν^άρϊος, ό ύπο^νη• 
ριατοτ'ρά^ος, ό πρώτος όπτιάριος, ό ^ι^άσχβιλος τώ* 
Κύαγγιλίων, ό ύπο^αι^νήσχων, ό πρώτος άρχων 
τών 'Εχχλησιών, ό ίπΐ τών ^ιήσίων, ό ^ιύτβρος 
όττιάριος, ό ^ιύτερος άρχων τών 'Εχχλησιών, οί 
λο^ίώτατοι πατριαρχικοί νοτάριοι, ό ^ιυτίριύων 
τών ^ιαχόνων, χαι ιτιροι * ούχ όλί^η τι τών πΐρΐ 
τό β'ημα έλλογι^ωτέρων ΐνλαβιστάτων ^ιαχόνων 
άπόαοιρα, οί γι χαί ά^ιστάχτω γνώ^4 το?ς πιρ^ 
τ>;ς προσαγωγέας τίϋς ζωοποιού θυσίας ^αάνμμέ' νοις ^ί^Ο'/μένοίς προσχιίσθαι ςύ|ΐπαντ{ς ^ιιτιίναντο, ως μτ,^ϊ συζήτϊίσιν οίαν^ητινα ιΧουσι παρΛ το2ς 
προσίχβιν όλως ίθιλουσιν. ΡοδΙ Ιιοδ Οβο οαίιήδδίιιιυβ ρηιηυδ (]6ί6η80Γ Μί- 
οΐιαβί Τ1ιβ38α1οηίοβηδίδ βυαιη ραπΙβΓ 86η(6η1ίαζιι 
ρΓοΓβΓΓβ ΓΟ^&Ιαδ, αί( β6 φίαιηνίδ αηίβα (]6 Ιιαβ Γβ 
άα1)ί(£ΐδ8β(, ροδίΐιίηο Ιαιηβη δβηίβηϋεβ δγαοάίοββ, 
ςαββ ^αIη (1ίο6ΐ)αΙαΓ, οιηηίηο ηοη αάγβΓδαΙατυηι, 
ϊηιο βαηι δββαΙαΓυΐΏ 8ροη(ΐ6ΐ)α(. 

ΟγΓΓ&οΙιίβηδίδ αηίβηι, οιιηι βΐ &1) ίρβο ροδίαΐατβ- 
ΙιΐΓ ιι( 86η8υπι δυυοι αρβπΓβΙ, ρηπιο ςυίάβηι Ηαηο 
αά Υ6Γΐ>υπι δβηΙβηΙίαιηρΓοΙυΙίΙ : Οοηιίηβ ο)! 8&ηο(β, 
γοΐφΐ• άοιηίαΐ ηβΐ ^ι^(Iα• οοηΐλοβΓάοΙ••ι ι&ΑβηΙ• *Εψ' οΓς ό θιο^ιλιστατος πρωτιχ^ιχος Μιχ«4λ * 
του βισσαλονίχη ς, όπως εχιι χαι ούτος ^ρ•νηιι«τος 
πιρί τούτου ^ιιρώτώΐΑΓ^ος, βί χαι άπορητώς, ίψιΐη, 
πιρί τούτον (^ιίχιιτο πρότβρον, αλλά τό «πό τοϋί» 
μτι άντιτιίνιιν μη^' όλως τοις, ^όξασιν ^^)ο συνολικώς, 
ίπισθαι ^ΐ τούτοις χαι αυτός χατιτιθιτο. 

Ό ι^ίντοι Δυρραχίου, τόν οίχιΐον σχοπόν χαΐ ού- 
τος ιίπιΐν άπαιτού^ινος, πρώτα ^ιν γ/Αμν» ^έ- 
^ωχι χατά /^ϋμα ταύτα ^ιαλα^βάνονφΐϋ• Δέσποτα 
|ίΐον Α/ιΐι Η«1 ύ|*ιΙ| ^βητότΜ μ$\Λ η^λ «Αλίιην^ 153 ΤΗΕδλϋΗΙ υβ. XXIV. 154 γϋ^ πιρί μιγάλων πρβΕγ^τ*» ρα^ίως ου ^ύναμαι Α 
&ιτ•^«ίνβσθαι. Δια τοιοΰτο, οι»/» χκΐ άλ>οτι πολ- 
λαχις προς η^ν ύ^Γτιραν ιιπον ότ/ιωσΰνΐ], χαι ννν 
^ιά τ^ς παρούσης ^Λγω γραψί^ζ μου, *Αξιώ τήν 
Ορών ά^Μι»σννΐ}ν ^οϋναί μοι εγγράφως ?« χινού/χΓ>α 
{ΓνΓΐ9/Μη'α, χαι τίνα ϊι ύρών ά^ιβασύνιο πιρι τούτων 
φρονβί, ώς αν («χριβώς ταύτα ^ιαοχτ^^ά/Αΐνος^ χαι 
τοις τΰν αγίων σνγχρούσας λόγοι ς, <ί μιν ούρ^ωνα 
νοήσω, ανζύΧιηχω ίμαυτον οητορίας- χαΐ σνα^ρων 
(γΜμίνος, ιί Ιτι) ^ιστ«'(ω, ερωτώ πάλιν χαι ραν> 
$ώβΛ>, Ου '/Λρ αΙσχύνοΐΑαι τοΰτο* έπ(ΐ χαι ό τ^ζς 
βιολογίας Ιπώνυ|Αος ό μέγας Γρνγόρισς λίγει, 
Βούλο μ(α ίιά. βίου παις ιιναι χαι μαθητής. Καί 
τις τών <ξω σο^ών, 'Αγαθόν ότω χάν ιν 7^Ρ? σο^ία 
χαΐ ^ρόνησις πρόσίοτιν. Έγ/ωρίΐται γαρ ημίν 
παρά τών αγίων χαι «πό τοντων ώ^(λιΐσ6αι. Ή 3 
αγία ύμώνή ιυχ χαρισθ^ μοι ! Ό βντιλής μητροπο- 
λίτης Ανρρα^ςίον, Ας ^ ταντα πιριιι;^ι τό παρ' «ντου ^ι^ομένον 

^(λτάριον, χαι ήχου σι μ<τά το άναγνωσθ^^Ιναι αυτό 

^ια^όρων χρημάτων γραψίχών έν τω μέσω προχο- 

(ίΐζομένων ιις συγχροτισμόν χαι παράστασιν έναργί} 

τοΟ άμγιβοίΧλομένου αύτω, τον σννι^ρίου αντίχα 

^{'αναοτάς, Ιπιττάς έπι τον μέσον, £ΐ χαιρόν ι^Οην 

«^αιτ-ή<τααΟ«ι ^ιασχέψιως, Ι^ησβν, (ξ ων γνωμο^ο- 

τη σας γίγρκγα οία ^Είκαινόιιενος, Ινα μη λί'γω χαι 

Γ^λα^ονμ«νος, ετοιμότατα πιρι τών τοιούτων άπό- 

χρισιν τίθεσθαι' «ΧΧλ γάρ >ιπιισμ<νος λοιπόν αγ' ρ 

ών ιπΐ τον ποφόντος άχι^χοα μαρτυριών πολλών 

γραγιχών, σχέψβως μέν όπα'σης τό ΙντινΟβν ά^ί- 

σταμαι' χατατίΟβμαι Λ σνμ^ρονιΐν •πΙ τ^ πα- 

ρούση νποθίσβι χατά πάντα τ^ •μ^ άίιλ^ότητι• δθιν 

χαΐ ^ιοιτόρω στόματι άναχηρύττω τι χαι ομολογώ 

ιτιστιύιιν ά)η6ώς μή τω Πατρι μόνω, άλλα ίή χαι 

τω Υίώ χαι τώ παναγία Τριά<ίι, τό ζωοποιόν αιαα 

χα'ι σώμα τον2ωη;ρος Χριστον χαι πρώτως έπΙ τον 

Δισποτιχον πάθους προσινιχθηναι, χαι Ιχτοτι τάς 

όσημίραι τιλβνμινας ιν ταις ίιραίς τιλβταΐς μνστι- 

κάς άγιστιίας τ^ τρισνπβστάτώ πάντως θιότητι 

Ίΐαρα. τών ταύτας ίιρονργονντων προσάγεσθαι* 

Ταντα μίν χαι ό Δνρραχίον ώς ^ε ζήλω θιίω 
χιχίνηντο ξνμπαντις ίιρώτατοι αρχιερείς άμα τϊ} 
ημών σνμπνινσάση μιτριότητι, χαΙ τώ προ^ιαίη- ^ 
γθέντι άγιωτάτω πατριάρχη Ίιροσολύμων, τους της 
χαχο^όξον ταύτης θρησχβίας γιννητορας, ιΐ τινις 
άν χαι ιΐΛ, ιΐ μεν εμμένόιεν τ^ σγετίρα και ιτι 
αίρέσει, άναθβματι χαθνπέγρα^^ον μΕτανοοΰντας 
Λ ούχ άλλως ίίίχοντο, η χαθώς οι τι θβΐοι χαί ίιροί 
Μοόνις τά περί τούτων ίιακελεύονται, καί τών 
Πατέρν» αί παραδόσεις• ταντα παρεχβληθε'ντα τών 
νμίΓίροιν σχι^αρίων τών σννο^ιχών παραση μειώ- 
σει», χαί τη ύπογραψ'^ καί σγρα'^ΐ^ι βεβαιωθέντα 
Ίωάννον θοε^^ιΑιστάτον χαρτο^ύλαχος τον Παν- 
ηχνοϋς, ΐπΐ^όθη μηνί χαί ινιχ^τιώνι τοΙς προγι. 

γριιμμένολς, ίτιι ,τΧ2Δ'• ή ύπογρ«^:4* ό χβρτο• 
^λ«| Ιϋ^ιοι Πιιντιχν4 1. 6^0 (Ι6 Γ6ΐ)υ8 Ιιαιιά ίαοίΐβ ]α(1ίοΐαιη ηιβααι ρΓοηαη- 
ϋο. ΙάοίΓοίΓοο, νβίαϋβίαΐίαδ ββΒρβ οοΓ&ιη νββίταβ&ιι• 
βϋΐαΐβάίχί, ηυηβ βϋαιη ρΓ«86ηϋ ιηβο βοηρίο &ίο. 
Κο^ο νίϋβΐίοβΐ 8αηοΙί(α(6ΐη νοδίΓ&ιη, ιι( ιηίΗί ρβΓ- 
8οηρΙ&5 ΐΓΕάααΙαΓ ςαβΒηυηβ ιηονοηΙαΓ ςυΐΒδΙίοηββ, 
6( ν68ΐã 8&ηο(ϋ&ϋδ(1β1ιί5]α(]ίοίαο); υΐΐιίβ 86ΐ1ϋ1ο 
οοηβίάβΓΕίίδ, 6( οαηι β&ηοΙΟΓαιτι ιΐοοίπηα βοτίρίΑ 
6θ11α(ί8 δίςαίάβιιι ΙιβΒο οοπδοηα α^ηονβΓΟ, ιηβιηβΐ- 
ίρδυιη (Ιυΐ)ίο βχρβάίαΐΏ, νοί^ίδςυβ δίηβ υΐΐα ΙκεδίΙα- 
(ίοηβ &δ86ηϋ&Γ : 6( ρο8( βοπδβηδπΐΏ, δίςυίά 
ίη8υρ6Γ()υΗίΙ&ν6ΐΌ, νο3ϋβΓϋΐη ίη(θΓΓ0§^ιη 6( βΓα- 
άίαρ. Νβςυβ βηίιη ίά βΓαΙ)β860 ; ςυ&ικΙοςαίΓΐβιη 
πια^ηυδ οΙΐαΐΏ ίΐΐβ βΓβ^οΓίϋδ, ςυί Τΐιβοΐο^:! ηοιηβη 
80Γ(ίΙυ$ 6δ(, αΐΐ νβΐΐβ ρβΓ αηίνβΓδαιη νί(&ιη (απ- 
ςυαπα ρυοΓυιη 8β ^βΓβΓβ βΐ (ϋδοίρυΐυια. ΙΙβηιςαβ 
θχ βΐΐιηίοίβ ςυίϋ&ιυ : ΗββΙβ β8ΐ, $ί οαίρίαιη νβΐ ίη 86• 
ηβοΐυΐβ 82ΐρίβη1ία &β ρΓυιΙβηΙία οϋΐίο^αΐ. 8&ηοΙί 
βηΐιη Ιιοζηίηβδ αϊ) β11ιοίοί3 ςα&ςαβ ηο3 (Ιίδοβρβ 81- 
ηαη(. δ&ηβΐ» υ681γ» ρΓβοβδ ιηίΐιί ίανβαηΐ 1 Ηυιηί- 
1ί8 ιηθίΓοροϋΙα Ο 7ΓΓ&ο1ΐϋ. 

Ρθδ(&1)1&(ιιιη1ια]ϋ8ΐηοάί &1) βο 1ϋ>6ΐ1αιιι, ουχη 
60 Ιβοΐο &αάίνί386( ΓβοίΙ&Γΐ ρυ1)ϋ66 άό βοηρίίδ να- 
Γί&8 ααβίοηίαΐβδ ςυββ ί&ν6ΐ)&η( Ιυοίόβςυβ ίιΐ οοο• 
βΓΓΏα^αηΙ ({υοά αέ 60 ϋυ[)ΐ(&1)α1αΓ, δίαΐίκη ίη €οη• 
86δδα δΟΓ^θΟδ 6( ίη αΐ6(1ίαοι ρΓ0β:Γ68$υδ, $ί αηίβα 
ροδίαΐανί, ίηςυίΐ, Ιβιηραδ αά οοηδίϋβΓαηιΙυπ], ιιΐ 
80Γΐρ(ο Π160 άίχί, 1ίηιί(ϋ ϊά ίηϋ ηβ ϋίεαπι δΟΓυρυΙοδί 
αηίπιί, ΙΐΕβ δυρβΓ Γ6 ηοΐϋηΐίβ βχ α1)Γυρ(ο Γββροη- 
άβΓβ. ΥβΓυαιΙαηιβη ίίδ ^αη1 οοηνίοΐαβ^ ςυιο ΓβοίΙαή 
αυάίνί 1ιιΐ]υδ άο^ηιαίίδ ΙβδΙίηιοπϋΒ, οηιηοιη ροδί- 
Ιιΐηο (1υ1)ϋα(ίοη6ηι α1)^^^^ο; αίοςυβ πιβ ρΓΟΓδυβ 
8α1)δ6πΙ)βΓ6 νβδΐΓ8θ ΓΓαΙβΓηίΙαΙίδ δβηίβηΐίιε; ίϋβο- 
ςυβ Γθ1ϋη(1ο ογθ ρΓο^άίοο αίςυβ οοαίϋβΟΓ δίηοβΓβ 
πιβ ΟΓβάβρβ, ςϋοιΐ ηοη ΡαΙπί βοΐί, δβ(1 βΐίαηι Κίΐίο, 
ΙοΙίςαβ δαηοΙίβδίπιΟΒ ΤπηΙΙαΙί, νίνίίΐουδ δαη^αίδ 6( 
οοΓρυδ 8βΓναΙθΓίδ ΟΙιπδΙί, βΐ ίυηο ρπιηιιαι ίη Πο- 
ηιίηίοα ραδδίοηβ ο1)Ια(υιη ίαβπΐ: βΐ άβίοϋβρδ 
ςϋοΙίάίαηαδ,ςϋδΒ ϋυηΐ ίηδαοπ8ηΐ7δΙβΓίίδ ηιγδίίοαβ 
οΙ)1αΙίοη6δ, ΟβίΙαΙί ίη ΙπΙ)υδ ρβΓδοηίδ δαϋδίδίβηϋ, 
αϊ) ίίδςαί δαοπδ ορβραηΙαΓ οίίβΓΓί. ΗαοΙβηιΐδ ϋ^ΓΓαοΙιίβηδίβ. Ταηο νβΓΟ υηΙνβΡδί 
βαβΓαΙίδδίπιί αηΐίδΐιΐβδ, δυίΪΓα^αηΙβ ηιβα ςαοςυβ 
ηΐ6(1ίοοπ(&(6, [ρΓΟΒάίοίοΓίυβ δαηοΙΙδδΙηιο ΗίβΓΟδο- 
1)^ηΐ0Γυηι ραίπαροΐια, (Ιίνίηο ζβίο οοαιπιοΐίδηηΐ, ιιΐ 
ίηδαηβθ 1ιυ]α3 άοοίπηοβ αυοίΟΓβδ, βί ςαί 6δδβηΙ, 
αίςπε ίη δαα α(11ιυο ΗθΒΓβδί ρβΡδβνβΓ&ΓβηΙ, αηαΙΙιβ- 
πιαίί δΐι1)]1ο6ΓβηΙ : ςυο(1 δί ίοΓίβ Γ6δίρίδ06Γ6ηΙ, ηοη 
αΙίΙβΓ βοδ βδδβ Γοοίρίβηάοδ ςααηι άίνίηί δαοπςαθ 
Οίΐηοηβδ ΡαΐΓϋπιςαβ ΐΓαϋίΙίοηβδ ]αΙ)βη(. ΗβΒο βχ 
ΟοωιηβηΙαΓϋδ Αο1οι•υπι δ^'^ο^ίοοΓϋω βχββΓρΙα, 
δηΙ)δοπρ1ίοη6 6ΐ δΙ^ΙΗο ^οειηη^δ Οβο οΐιαπδδίοιί 
οΙιαΓίορΙι^Ιαοίδ ΡαηΙβοΙιηίδ βρηιαία, βάίΐα 8ϋη( 
ιηβηδβ 6( ίηάίοΐίοηβ ρΓκάίοΙίδ, αηηο ΥΙΜΟ XIV. 
(ΟΙΐΓίδΙΐ ϋ56.) $α1)3οπρϋο : ^ο&ηη68 Ρ9.ΐλνι^<2λ!ΐχι«& 
ο1ι&Γΐορ1ι^1&χ. ΙΜ Ν1^Ετ^Β ^αοΝIλτ^Ε ΙΜ ΡλΤΒυΐΙ ΑϋσΤΟΚΓΓΑΤΕδ. ΠΑΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΙΖ. Οαοά βίη^ϋβ άΐβίοαβ ίιηιιιοΙ&ΙαΓ Α^αβ 0οί, 
Ρ&Ιτί• Ρϋίαβ, ςυί Ιοίΐίΐ ρβοοΑ(& ιηααάί ; βίβυΐί βΐ 
ίΐϋ, ςιυ ιιΐ78ϋβυιη ςαοϋάίβ β&βΓίύβίυιη ρβΓ&^αηΙ, 
«ραά 86 •α1>ιιιί88& γοοβ •6 ί1& &^Γ6 &ίϋΓΐη&η(. 

ΑηάΓ€Μ€Γ€(€η$ί$ βχΜβηηοηβ άβ ναηιί8 ΡαΙαιατηιη, 

5ί ί^Κατ ϋ& ουιτίκηυβ, ηοβ ςυοςυβ ροίβηιηαβ 
ρΐΌ ηοΙ)ί8 οιηηίιιο βίηβ βηιοΓβ ίιηιηοΐαΐυιη (βίβηίιη 
ίο 87ΐη1>οϋοί• 8ρβοίβ1>υ8 8&6Η&ο&1ιιτ) (οίαιη ΐρβαιη 
ία(τ& ηο8 ΓβοίρβΓβ, βΐ 8ΐ]1>8(&η(ί&1ί(θΓ ίαίΓοάιιοβΓβ, 
ιη&ηάυο&Ιυιη ςαίάβιη 06υ ρ&ηβιη, ιηβηΐβ Ι&ιηβη 
αϋ ΓβνβΓΑ Ε^ηαιη ίηΐβΐΐβοΐυιη. Όοτηίηϋβοηίδ ΒηΙραΗχ (^ηί ρηιηη$ ρΓΟτηοίια /Ίέϋ 
'>€αίο€α' 
αζ}/τηί$ Πιρέ τοΰ οη έχαστυς νμέρ^ς θύιται ό *Α|η4( 
τοϋ θιοΟ • Υιός τ•ΰ Πατρός ό αΖρων τήν ίψΛψτίη 
τον χόσ/Αου, χαΟως χα{ οι τήν μνστνΛ:^ Ιιηη- 
λοι}ντ(ς χαΟ' έχάσηον θνσίβίν χα9* βαυτβύς άιτ•^^ 
νοΰσιν αύτ^ τΛύτΛ ίπντύ^ιΐν, 

Ανδρέου Κρτήτχς «πό του λόγον τον βίς τ^ 

Βαίο^ρον. 

Ει τοέννν οΟτΜ τρίχ^ομίν, ^Μ)ηίν6ρΛ$α «αί «υτοί 
τον ^ια παντός ίήάρ ν^ών αθύτως ^υό^βνον (θύττβι 
γαρ (V άντιτύποις νπΐιρ ή^ών σνριβόίοις ίβροΟιτο^ 
^ος) όλον αυτόν έν ΙιμΖν ΰπο^ίξασθαι χ«£ ούσι•^ 
^ώς ιισοίχίσασθαι, ώς «ρτον μιν έσ0«ό^Μνον, •κ 
ά^νόν ^ί νοού|Μνον (3). 

Τβϋ χυρου Λέοντος του Βου>7«Ρ*«ζ ^^^ χρνιη' α δβαίο ΟαΙαρΗαΙβ ίηίρβναΙΟΓβ, βΧ ^η$ βρίΒίοΙα ^ προβλήτου παρά τού ^αχαρέτου χαλοϋ 4ηι 
Ζ)β αζρτηίΒ. Βασιλιέου (4) έχ τ^ς Πιρί τών «ςύ^ν έιη• 

στολές αύτοΟ. δίουϋ ΐ8Γ&β1, 1τ&η•ιηί880 Εγ7(}ιγ8βο, Ρ&βοΐια οβίβ- 
1)Γ&νίΙ, ίηιΐΏθ1&η8 Δ^αιη βΐ βοιηβάθηβ ; βί ραηΐο 
ρο8ΐ : 810 6( ηο8 αά ΙβΓΓαιη ίιηΕηοΓΐ&1ϋ&ϋ8 ρβρ (1ί- 
▼ίηυιη 1>&ρ1ί8ΐΏ&ρ6Γ^η1β8, ίιηπιοΐ&τίηιυββί&άΐιηο 
ίιηΐΏθ1&ιηυ8, ουιη Ρ&Ιηβ Ι>6ηβρ1&6ϋο, Γ&ίίοη&ΐβιη 
Α^αιη Οοιηίηαιη ηο8(τυιη Ιβ8υιη ΟΙιΓίβΙαιη. 

ΤΗβοάοτβΙί €Χ νιθ6$ίιηο ^ηανίο ααρϋπίο ίηίβτρνβ- 
ίαΗοηηηι ίη οδ$ϋίΐΓίοτ€9 Εχοάί Ιθ€0$, €ίηη$ €$1 
ίηαίηηι: Οην ίη^ΐΜίίδηΒ τηαηάαυίί ΡαεοΜβ /"€$- 
ίητη €βΐ€ύΓατ€ ? 

ΜαηάΑνίΙ, αοοβρ^οΐι^βδορί Γαβοίβυΐο. β( 8&η^ϋίηβ 
1ιηπιο1&ί» ονίβ (ίηοΐο, ροβίββ &ο Ιίιηεη ίηυη^ί ; α( "Ωσπβρ ό '\σρΛ^^\ ^ιαβάς τήν 'Ερυθρκν Ιτέλισι 
το Ποίσχα Ούσας χαέ ψοιγών τον άρινόν χαέ μβτ- 
ολίγα- ούτω χαί νμείς έπί τήν "/ί^ν τϋς «παΟιέας 
το> θιέω ^ιαββίντις βατττέσ/χοτη, •$ύσα^{ν χα< ΐη 
θύοαιν (ύ^οχια του Πατρός τόν νοιοτόν λ|χνΑν τόν 
Κύριον ϊίΐΑ&ν Ίυσοΰν Χριστόν. 

θιο^0ι>ρ;6του έχ του χ^ χβ^. τών ιις τό άττό^ρν- 
τον τ^ς Έξόίου ιραηνιιών, ου ΐ) «ρχή* ΔιΑ τ< 
^ια^βύγουσιν «πιτιλισαι προσιταζι τού Πτ* 
σχα τήν βορτήν (5) ; 

Παοιχιλ€ύσατο γάρ ^ίσμτ,ν ύσσώπου λαββΓν, χαβ 
τω α(|^ιατ( τού θυοριένον προβάτου ί^ββ^ανταί, Ουίη βΧΐβΓίηίη&ΙΟΓ αά ρβΓΟυΙίβηάοβ ^Ε^Ι^ΤΡ^ΟΓυω ^ τους σταβριούς έπίχρίσαι χαί τήν ψΧιαίν' ίνα, δταη ρηιηο^βιιίΐοδ νβηΐΓβΙ, νίβο 8&η^αίηβ, Η6ΐ)Γ8Β0Γυΐ]ΐ 
άοχηοβ ρΓ8βΐ6Γνβ)ΐ6Γ6(ιΐΓ : ηοη ςαοά 11υ^υ8η10(^^ 
81^1113 ίηοοΓροΓβα η&ΙαΓΑ ίικΙί^βΓβΙ; δβά ςαία ρβΓ 
Ιιοβ δ7ΐη1)ο1υιχι ορβΓίβΙ^α! βΐ ί11θ3 Οβί ρΓονί(]6ηΙίαιη, 
βΐ 008 (ΐιιο(|πβ ςυί ίιτιιηαουΐ&ΐυιη Α^ηαιη ίπιΐΏοΙα- 
ιητΐ8,(7ρυαι]αιη€ΐίιιά68οηρ(υπι α^ηοβοβΓβ. ΒίραχιΙο 
ρο$ί : Ηί3&α(βιηοιιιηί5α3ΐη78(6παηο8ΐΓ&ροΓΐβη(]β- 
]:)&ηΙυη Νβιη βΐ ηοβςαοςιιβ υη^αιιΐδ Κ^ηι ηοδίη 
ίιηΐΏοΙαϋ δ&η^αίοβ ηοη (&η1υιη ϋηιβη, νβΓυιη 6(ί Αΐη 
υίΓυιηςιιβ ροδΙβΕη, Ιίη^α&ιη νίείβϋοβΐ αο 1&1)Γ& ρυΓ- 
^αηΐβδ 6ΐ δ&ηβϋϋβαηΐβδ. Ρογγο ίηΙβΙϋ^ίΙαΓ ίη 1ί- 
ιηίηβ ςυίάβιη Γ&ϋοηαΐίδ ίαοαΚ&δ,ίη άαοΐ^υδ &αΐ6ΐη 
ρο8ϋΙ)ϋ8ίΓαοιιηάί& 6ΐ ^ο^^υρ^^;^βη(^&. ύνΜτ, ό οΚο^ρν(ί*ύν πατάξαι τα πρωΓΟΤΟχα τών 
Αίν^πτίων, ί<ίών τό αΓιχα, ΰπερ€^ τών ^Εβραίων 
τάς οίχίας• ούχ έπιιίή τοιούτων έ<ΓΐΓτβ σιςιαέων η 
άσώιχατος ^ύσις, ά»' ότι <ίιά τού <τυα€ό\•υ τούτου 
χάχίίνους ί<ίβι μαΟίΐν τήν τού Θβού χη^»{Αθν£θϊν, 
χαί ^^μ^ς τους τόν άμωμον *Αρινόν δύοντας γνωναι 
προίιαγοα^ίντα τόν τύπον. " Καί ρΐίτ* ολίγα* Ταύτα 
^ϊ πάντα τών τ,μίτέρων ίστί μυσττ^ρίων αινίγματα* 
'/^ρίομεν γαρ χαί ήαΐϊς τω αί|Λατί τού ^ριβτ^ρου 
*Αίχνού Θυορίίνου ού ριόνον τήν ^λιάν άλλα χαί τους 
σύο σταΟαούς, τήν γλώσταν χαί ία χιίλη χαΒαί- 
ροντβς τ£ και άγιάζοντίς* χατά Λ τό νοούρινον, 
άντΙ μεν ^)ιάς τό λογιχόν, άντΙ ^β (ίύο σταθμών τό θυμοα$'ες χαι τό ίπιθυμυτιχόν. 
Μαρηί ΒίΙΒίΙη^ €Χ ΟΟΤητηβηΙαΗύ χη Ι^αίατη ο τ^^ μβγα^ου Βασιλείου ιχ τ;ζς βίς τόν προ^ΐίτιον ρΓορΙιβΙατη 

Ουερουαςυβ άβ νίοΐίιηίδ βΐ Ιιοΐοοαυδίίδ άίουηίπΓ, 
βα ΓβΓβΓΠ νίάβηΙιΐΓ &(1 ιηίδ6ΓίοοΓ(ϋ86 6( οΗαπΙαϋδ 
Γ&Ιίοηβαι, ςηί& Ιβχ ςαοςιιβ πηίνβΓδα Ηοο ρΓ8Β6βρ(ο 
οοηιρΓβΙιβηάίΙυΓ : ϋίΙ%^β$ ρτοχίτηΐίτη Ιηηηι βίαιί (β 

(3) ΕάίΙ. αοπιΙ)ββ8. ρ. 81, 

(4) ΑυϋβΟ 0ΟΙΤΪ(3ΤβΓβ Καλαφάτου βασιλίως. Νλιπ 

€&1αρϊι&ΐ68 Γβ^ηανΗ Οοηδίαηΐίηοροΐί αηηο 1041 ; 
1^60 &υ(6ΐχι άίοϋιΐΓ βίβοΐιΐδ αηηο 1040, πραά Οοΐβ- 
\VίΏ1Iίίν^' «αίτ. 1. VIII, ρ. 198, οοΐ. 2. νίχ ϊ^ίΙυΓ 
ΙβιηροΓΑ ΥΛΓίΕΠί. Οδΐΐ8ΐΓοί?ϋ8 νβΓΟ βρίδβοροΓυιη 
Αοΐιτίάβηδίϋΐη αρυά 1.6(ΐυίηίυΐΏ Οτ. €Ητ. Ι. Π, 
ρ. 292, άίοίΐ Ιιιιηο ρηιηυιη βχ Β^ζ&ηΙίαο οΙθιό Η'σαιαν ίξηγιόσβως (6). 

Και Ιβιχβν ό πάς πβρΊ Ουσιών χαι όλοχ«υτο>μ«- 
των λόγος τώ πίοΐ βλέους χαί άγάττης ιαπιριέχΐ- 
σΟαι λόγω* βπεί χαί όλος ό νόμος άνα χι^αλαιονται 
έν τώ, Άγατη^σβις τόν πλυσίον σου ώς έαντόν. 

Γαίδδβ βίβοΐυιη. Ρογγο Ιιυ^υβ βρίβίοΐ» άθ &Ζ3ηηΐ8 
βχ8!8ΐΙ πίδ. ίη νβήΐβ οοάιοϋϊυδ. ΟββΙβΓαιη »ρυ<1 
Β&ηάίηίυιη ςυοςιιβ Ηβν. βΓΧΰαν. 1. Π, ρ. 14, Ιβ- 

^ίΙυΓ Βασιλείου. 
(5) Εάίΐ. 8ί!•πιοη(1. 1. 1, ρ. 90. 
(β) Είΐίΐ. ΟατηβΓ. 1. 1, ρ. 401, υόί ρβτρβΓΛίη 

εορτών τόπος ρΓΟ λόγος. 157 ΤΗΕ»Αυΐα ΟΒ. XXIV. 118 €ξηγή99^ς ^η^Λ^^$^ν»τΛί * ύβτι χβΐ το Πασχβ ^ή 
έορτιίζαν ίιμάζ η ζνμ,ι^ χικέας »αΙ πονηρίας, «λλ' 
έν άζύμΛίς ίΰαχρινίίβίς χ«1 δλ;β6•έ«ς, $υο[ΐΜυ προς 
έστΓίρο» , τονη'οτ» έπΙ «ΐ/ντιλιέβι τον «ιΑνος , του 
άλη^ινον ποοββτΓου Χριστον, ου η σαρξ άλιοθής <ατί 
βρώσις. 

Τοΰ ΑααασχννοΟ ίχ τοΰ ΠίρΙ τών άγέων χαι ά^ροτντβαν 
τον Κυρέον ^υατηρίΜν, χ<^. ης (7). 

Ονχ Ιστι τύπος ό άρτος χαΐ ό οίνος τον σώρΜΤΤος 
χβΐ αΐ/χατος τοϋ Χριττον • ^ιίι γίνοέτο ! άλλ* «ντο τό 
σώαα τον Κ.νρ{ον τ(θ(ωρΐ(νον * «ντον τον Κνρέον 
ΐίπόντος * Τοντό /Λον έστίν, ον;ζ ό τύπος τον σώ- 
μοιτος, αλλά τ6 σώμ,α - χαΐ ον;^ 6 τνπος τον αΓριατος, 
αλλά τό αΓαα * χα> προ τούτον τοις Ίον^αίοις, ότι £ί Β 
μη ^άγητι τήν σάρχα τον Τίον τον ανθρώπου, 
ούχ ίξιτι ζωην αίώνιον. η -^αρ σαρξ μου αληθής 
βστι βρώσΊς * χοά τό αΓαα /χον άΙίίΒτ^ς ιστι πόσις' 
χα'ι πβίλιν • *0 τρύη^ν ρα ζήσιται. — * Και /λγγ' Λίγα' 
Αντη βστίν η χ,αΒαρίι θνσία ^ηλα^ή χαι άναί^ιαχτος, 
ην από ανατολών ηλίου ρ-^χρ^ ^υνρυύηβ αντώ προσ- 
γέρ€σ$Λΐ ^ιά τον προ^^ήτον ό Κύριος Ι^ησβ* χαι 
α€τ* ολίγα * Ει ^ϊ χαΐ τινβς ά^ίτνπα τον σώματος 
χαι τοϋ αιαατος τον Κνρίον τον άρτον χαΐ τόν οΓνον 
«χαλίσαν, «ς ό βιο^όρος Ι^η Βασίλαιος, ου ρΛτΛ το 
ά'/ιασδηναι Είπον, αλλά πρΙν ά/ιασθηναι αυτήν τήν 
προσ^οροη» ούτΜ χα'ϋααντ^ς. 

Τού ΧρυσοστόμΛν ιχ τον τρέτον λόγον τον Πιρί 

ίίρωσνννς (8). 

*Οταν γαρ ιίης τόν Κύριον τιθυμένον χαι χϊίιχί- 

νον, χαι τόν «ρχΐίοέα ίγκστώτα τώ θύαατι χα'ι έπ§υ- 

χόαινον , χαι πβήττας έχιένω τώ 6$ί« ^οινισσομι- 

νους αΐματι , αρα ίτι ριβτά τών Μρώπων §ίναι 

νοαίζιις χαι βπΐ '^ς έσταναι , άλλ' ούχ εύ^^^}ς έπ'ι 

τους ουρανούς αιτοενίστασαι , χαΐ πάσαν σαρχικήν 

^ιανοιαν τ^ς 'Ρ^χϋς ίχβαλών , '/'^'/^^ί "^^ Ψ^Χ9 '^βί' 

χχ$αρώ τώ νώ πιρι^λέπιις τα «ν ούρανοΐς ; *Ω τοϋ 

θαύματος ! "ϋ τή ς τοϋ θ«ού φιλανθρωπίας ! Ό μβτά 

τοϋ Πατρός άνω χαθήαινος , χατά τήν ώραν έχιίνυν 

ταίς απάντων χατβχιται χιρσί , χα'ι ίίάωσίν αυτόν 

τοις ^ονλομβνοις πβριπτύςασθαι χαι πιριλαοΐϊν χαι 

χατατον^ήσαι »• ίστηχιν ό ίιριϋς, ου πϋρ χατα- 

^•ρων χΛτά τόν Ήλιου, αλλά τό ΙΙνιϋμα τό ά'/ιον 

χαι την ίχ«τηρίαν έπι πολύ ποιβίται , ούχ ΐνα τις υ 

λαμπάς άνωθεν ά^θίΐσα 1» χαταναλώσι; τά προχιί- 

μκνα, άλλ' ίνα ή χ«ρις ίπιπισούσα τ^ θυσία , <ίι' 

βχίίνης τάς άπβίντων άνά-^^ ψυχάς , χαι άργυοίου 

Ααμ,προτίοΛς άπο^είξτ^ πίπυρωμενου . Ταύτης ούν 

τίς ^ριχοι^βστατης τιλιτής τίς μη μαινόμινος μηίβ 

•ξϊστηχώς ύπερ^ρονησαι ίυνήσιται ; *Η άγνοβΐς ότι 

ονχ άτ γοτι άνθρωπβία ψυχή τό πϋρ έχ(ΐνο της 

θυσίΛς ιβάστασβν, άλλα άρ(ίην άπαντις ήγανίσθη- ι>9ΐ<ιη*. Ρββίοπιιη φΐοφίβ ίηβϋΐυΐυηι βίϋβιη ίηΐβτ- 
ρΓβΙαϋοηί οΙ>ηοχίυιη βΓϋ : ίΐΑ υ! ΡΑλ6ΐι& οβ1β1>Γβ- 
ιηιιβ ηοο ίη ίβπηβηΐο ιηλίίΐίββ β( ΙαοιρΓθ1)ίΐΑϋ8, ιβά 
ία &Ζ7°^'* •ίη66η(&1ί8 β1 γβήΙ&Η• ; ίιηιηο1&1& τβ- 
«ρβΓβ, ίά ββΐ ία 88Βου1ί Αηβ, νβπι ονβ 61ΐΓί•1ο,οι:^αι 

Ο&ΓΟ ΥβΓαβ 681 ο11>α8. 

Ώατηα$€βηί βχ ΰαρϋηΐο ΙΧΧΥΙ Ώβ $αη€ΐί$ αίηΗ€ 
ρίΜτίαήηί Ώοτηίηί ψη^^ΒίβτϋΜ• 

Ρ&αί8 νίαιιιηςαβ ΙιααΗ βαηΐ ϊγρϊ οορροήδ β( 8&ο• 
β:αίοί8 Οιπ8ϋ, &Ι)δίΙ ; ββά ίρβυαι ΟΚΐΓΐβϋ οοΓραβ 
68! ςαίκΙ οβυΐίβ ο1)]ΐ6ϋυΓ, ίρβο Οοιηίαο (]ί66η(6 : 
//ΟΓ 6$ί, αοη οοΓροπ8 (γρυ3, ββά οονρΗ$ ; 06ςυ6 
8&αβα]ηί8 ΐ7Ρϋ89 &βά ^αηρηύ*. \χηο 6ΐ Ααΐ6& Ια- 
(]6β]8 άίχβΓ&Ι : Νί$\ τηαηάΗΰαυετίΗί Γαηιβτη ΠΙϋ 
ΗοτηίηίΒ,ηαη ΗαΙ>€ΐήα$ υίίατη χΐβτηατη '^. €ατο 
βηίτη ηιβα ν€ΤΗ8βΐ€ίδΗ$, €$( ίαηρηί$ τηβη$ υβτη$ €ΐί 
ροΐΗ$ *ι. ΚΙ ΓυΓβαβ : Οηί τη€ τηαηάϋΰαί, υχυβί **. Εί 
ραηού ίηίβτ^βοίά : Ηλο 68ΐ ραΓ& νίοϋαια αΐ€[α6 
ΙαοΓαβαΙα, ςα&ιη &1) ΟΓία βοΐί• α8ςα6 &(1 οοο&βυιη 
ίρ8ίοΐ6ΐ ο1)1&1υοι ίή &ίΙ ρβΓ ρΓορΙιβΙαηι Οοηιΐηα**. 
Ει ραηΐο ρο$1 : Οηοά β\ ςαί &πϋ(7ρ& οοΓροηβ 6ΐ 
8&η9ΐιίαί3 Οοωίηΐ ρΑηβαι βΐ νίαυαι &ρρ6ΐ1&Υ6Γαη(, 
8ίου(ί άίναβ Β&βίΐίιιβ, Ιιααά ρο3ΐ, 86ά ααΐβ βαηβϋβ- 
€&ΐ1οηβιη, ϋ& ά6 οΜαϋοαβ Ιοβαϋ βυηΐ. €Ηιη/$ο8ΐοιηί βχ ΙβΗΐο Ιίδνο Όβ $α€€τάοΗο. 

^\1ιη γ'ιάβήϋ ίΐΏΐΏοΙ&Ιαοι Οοιηίαιιιη βΐ ίη ιη6η8& 
ρθ8ί1απι,8αββΓ(1ο(6ΐηεΐϋ6 ΗοβΙίββ &88ί8ΐβηΐ6ΐιι &((|αβ 
ΟΓ&ηΙβαι,ουηοΙοβςιΐθ άί νίηοίΐΐο βαη^αίηβ (Ι6ΐ11)υ(08; 
ηυαι αάΐιυβ Ιβ βχίβϋοα&β ίη(6Γ 1ιοηιία68 αίςυβ ίη 
Ηλο ί6ΓΓβ3ΐΓί Γβ^^ίοηβ νβΓ8&η, βΐ ηοη ροΐίυβ Ιβ ρρο- 
ϋηυ8 ίη 6(£ΐθ8 ΐΓ&ηβΓβπτί, οπιηίςυβ β&Γη&ϋ οο^ίΐα- 
Ιίοηβ6χαηίηιθ2ΐί>]βοΐΑ,ηϋ(1ο βρίπΐυ ροΓΛςιιβιηθηΙβ 
60βΙβ8ΐία Γ6^η& βρβοΐΛΓβ! Ο σιίΓαοϋΙιιπι ! Ο Οβί βτ^Β. 
Ιιοπιίηβίϊ οΗαπΙβΙθπι ! Οαί ουιη ΡλΙγθ βυρβπΐθ ββ- 
άβΙ, ΙιοΓ&ίΠαοαιηίπω ιηααΐ^αβΙβηβΙαΓ, 86ςϋ6(Γ&- 
(ϋίαπιρίβοΐί, Ιβηβπ, θΙ ίΓαί νο1βηΙΐ5ϋ3. δίΛΐ βαοβΓ- 
άθ8, Ιιαυά ί^ηβηι βίβαΐ £1ί&3 ΓβΓβηβ ββά βαηοΐυηι 
δρίηίαηι ; ρΓβοββςαβ άία ρΓοΙπαΠϋ, ηοη υ( Ω&πι- 
πια ϋββυρβΓ &β66η8& ρΓοροβίΙβπι ο1)1&(1οη6ΐη &1)8υ- 
α]&(,δ6(1 υΙ^ΓαΙίαίη νίβϋιηαηι άβο1(1βα3, ρβΓίρβ&πι 
οπιηίυο] αηίηιοδ ίπΩααιηιβΙ,ί^ηίΙοςαβ αΓ^βηΙοΙαοί- 
(ϋθΓ63 6£ββία(. Ουίδ Ιιοο βΓρο ΐΓβωβηάυηι πΐ78ΐβή- 
υηι, ηίδί ρΐαηβ ίπΗαηϋ αο ίυΓί(, άββρίββΓβ ροΐβπΐ ? 
Λα ηβδοίδ,ηαΐίαπι Ιιααιαη&πι αηίηι&πι ίς;ηβαι 11η^08 
δϋΟΓίΩοϋ ίοΓβ ΙοΙβΓ&ΙιίΓαο], ίπιο οαιηββ άβδίτυοίυοι 
ίη,ηίδί ν&Ιίάαπι άίνίηββ ^ΓαΙί» α(ΐ638βΙ ρΓΟβδΐάίαπι ? 
δί ςαί3 6ηίπι οοί^ΚβΙ ςα&η(ί ηβ^οΐίί 8ίΙ Ιιοαιίηβηι 
οατηβ αάΐιαβ βΐ βαη^αίηβ ίηιρίίοίίαιη, αά ]:)β&1απι » Ι,βνίΙ. χιχ; ΜαΐΛ. χχπ,39. » Μαΐΐΐι. χχνι, 26, 27. >« ^οαη. νι, 54. «< ί1)ί(1. 56. ««Μαΐαοΐι. ι, 11. 
• ΟβββΙ χ«τατρυ|>ήσαι ίη 6€ΐίΙ. *► ΕάίΙ. ά^βθβίσα. 

(7) Εάϋ. Ι,βφΐίιήί, Ι. Ι, ρ. 271, 473. (8) Εάϋ. ΜοαΙί.Λ- 1, ρ. ^^^. 

ι 189 ΝΐεΕΤ^Ε α^ΟΝIλΤ^Ε ΙΜ ΟΙ&ιιΐ β( ΙαϋοιτυρΙ&ηι η&Ιατ&ιη ρΓΟχίιηβ &β66€ί6Γβ» σκν, «ι /α4 ιτοΆλι^ τ^ς τοΟ βι•ΰ χάριτος {ν 9 /Μ- 
(υηο ρΓα9θ1&Γ6 Ιο(β11ί^Ι,(ΐα&αΙυιη 8ΔθβΓ<1οϋ1)α8ΐιο• 9η«; Ει γ^Ι^ '^^ «ννοιέσιαν όσον έοτίν «»6ρ«ιΜτον 
ηοΓβιηβ&ηοϋδρίΓίΙαββπτ&ϋ&Ι&τ^Ι&βίΙ.ΡβΓίιαοοβοίιη όντα χ«ΐ Ιη σκρχι χαί αψβτί πχιτλιγρχ^ον τ^ς 
β(1ΐ8Β0 6( &ϋ&βΙί&ΐηΙΐί8)ΐ&α(1 ίηΓβηΟΓΑ 6β9θίαη(ΐ1Γ. (ΐΛχαοίας χκι «χνρχτου ^ύσβως Μίνιος «ΤΤ*^; ^υ- 
νιοΟ^ναι '/Γ^(σ9αι , τόη ιϊσιτκι χαλώς οτ«ς τους ίιρβΓς τ«/Αΐ9ς ις τον ότ/ίου Πνιύ,αατος ΐίξίωσί χάρις * ^ι' <Χ(έν«; γά,^ 
χαΐ ταύτα τιλιιονται , χαί Γπξρα τούτων ον^ιν «ιτο^ιοντα• Ε^Η$ά&η βχ $€χίο άβ »α€βτάοίίο ΙχΙνο. 

Οακη αυΐβιη βΐ βαηοίαιη δρίηΐιιιη ίηνοοαΐ, 6( 
ΐΓβιηβηάαω ιη^βίβπϋΐη ρβΓΑοίΙ, βΐ οοιηιηυηβοι 
οοηϋηαο Οοιηίηυιη οοηϋ^βηΐ, ςιιί(]&ΐΏ, ογο, άβ 
ιαοθΓάοΙβ 6χί3ϋΩΐαΙ)ίίηυ8 ? ςααηίαιη ίη 60 ρυηία- 
(βΐΏ, ςααηΐ&ιη ρίϋΐαίβηι βζί^ειηυβ ? Οο^ίΐα εηίκη 
φΐ3]θ3 6386 άβ^βαπί, ςο» (βΐία (Γ&6(&ηΙ ηιαουβ ; Τον αντον IX τον ιχτου πιρί άρωοννιΐς 
λό'/ου (9). 

Όταν ^1 χα'ι τό Πνιυαα το άγιον χ«λ^, χ«ι τι(« 
^ριχω^ιστάτιον έπιτιλ^ 9νσίαν , χαΙ τοΰ χοΐΜΰ 
ιτάντων συνιχώς ϊγκκτχτΛΐ Δισττότου , πον τ«ςοα«ι^ 
•ΐπι /Αοι; Πότιον 9ϊ αντόν άτταιτ^σοαιν χαβαρότιιπ, 
χαΐ πόσχν ινλάβκαν ; Έννόι;σον ^άρ όιτοέας τ«( 
^ ^ - - , -^ ταύτα ^ιαχονουαίνας χιΓρα; ιΓναι χρή ' όποίβ» τι» 

ςααΐίβ Ιίη^ιια, ςυββ ίΐΐα ν6Γΐ)α βϋυηάίΐ ; ςυίάαί 7^^^^*^ ^^ <χείνα προχιουσαν τά ριόαατα * τένος ραπ83ίιη& βΐ 8&ηοΙί$8ίιη& αηίηι&, ςηη (Αοΐυιη δρί- 
ΓίΙαιη Γ6θίριΙ. Τυηο βΐ αη^βϋ ββοβΓάοϋ &8(&η(, 
6ΐ 0(ΐί1β8ϋ1)υ3 νίΓΐΐ]ϋ1>υ8 (οίοιη δ&ηοΐο&ήυιη αίςυβ 
οιιιηίδ οίΓοα &11&Γ6 Ιοουδ ίπιρΙβΙυΓ, ο5 βαιη Ιιοηο- 
Γ&ηάιιιηςυί ίΙΗο ^&^β(. Οαοά ςαίιΐβιη ίαοίΐβ ηοΐ^ίβ 
ρ6Γ8αα(ΐ6Γθ ροΐββΐ ίρ8& ΐΏγβΙβηοΓυιη,ςυβΒ ί1>ί ΑυηΙ, 
(ϋ£^ηίΙα8. Ε^ο υ6γο βΐίααι ςυβπιά&κη η&ΓΓ&η(6ΐηαα- 
(]ΐΓ6 ααβιηίαί, $6 α 86η6 νίπο αϋιηίΓ&Ι^ίΙί, βΐ τβνβία• 
Ιίοη68 νί(1βΓ6 8θΙί(ο ίη(6ΐΐ6χί38β, ({00(1 18 πίΐΏίΓυιη 
71810018 1ια]α8ΐηο(ϋ ϋβηβϋοίο ΓΓυί(α3 68861, υΐ ρ6Γ 
ίΐΐαά Ι6ΐηρΰ8 ιηα1Η(α(ϋα6ΐη αη^βΙοΓαπι αδρίοβΓβΙ, 
ςυαηίϋΐη Ιιοηιίηί 1ίο6Γ6ΐ, Τβ3ϋ1)υ3 ίηάαίαιη βρίβα- 
άυίβ, οίΓοα αΚαΓΟ άίίΤϋδαιΐ), άβηιίδδίβ Ιιυιηί οοιι1ί3, 

66α ΙΙΐί1ί(63 νί(ΐ6Γ6 68ΐ ςΐΐί Γ6^ί ρΓ6β86α(ί α3(&η(. 

ϋυΐ ρΓ0Γδυ8 6^0 ηαΓΓαΙίοηί α886η(ίθΓ. 

Ε]α8άζΐη βχ Ιίδνο αάυ6Γ$η$ ^αάxοΒ. 

ΡθΓ(6η(ΐ6η8 Οβαβ Ιβ^αΐίδ 8&06Γ(1ο(ϋ ϋί53θ1αΙίο- 
0601, &ίΙ ρ6Γ 0ανί(ΐ6ΐη : Τη β$ $α€βΓ(Ιο$ίη (Βίβνηηιη 
8€αίηάΗίηονάίη€ηι ΜβΙοΗί&βάβΰ *',ςυί η6Γ[υα(|υαιιι 
Ι6βαΐ63 νίοϋΐΏ£ΐ8 οίίϋΓ6ΐ)α(,86ί1 ΡΓ6063 ραη6η)ςαβ 6( 
νίαιιΐΏ, α( 8α6Γ& ΙιίβΙοπα ΐΓθάΚ. ΟοηβΙ&Ι αυΐβιη 1β- 
%ιχ\^ίχϊ ςυοςιιβ ροΗΐίοΏΐ δΐιηιιΐ βαιη ΑαΓοηίδ δ£ΐο6Γ- 
άοΐίο 66δδαδδ6, Μ6ΐ6ΐιίδ6οΐ6θί νβΓΟ δαοθΓάοΙίααΐΰαιη 
6οαν6ηί6ηΐ6 δί1)ί ροΐίϋα βυ606δδίδδ6. 

Ε]η$άαιη βχ ίηΙβϊψΓβΙαΗοη^ ΕναηρβΙη ίβοιιηάαηι 

ΜαΙίΗχαγη, 

ΕΙ δίοαϋ ρπδοα ΐ6χ ον68 νίΐαίοδςυθ }ι&1)υϋ, ϋα 
1ΐΦ6 ηον& Οοΐϋίηίοϋΐη δααςϋίηβιη : ΙΙοβ [αοϋβ, ίη- 
(|υί(, ίη ηιβωη βοτητηβηιΟΓααοηβηι^^, νΐοΐβη ιιΙαΙ>- 
άΜοίΙ α ^υ^[α^^^δ ηΐίύυδ 6ΐ &1>5(Γ&1ιί( ? $ίου( ίΠικΙ 
ί&6ί6ΐ)&ϋδ, ίηςοίΐ, ο1> 6θΐηΐΏ6ΐηοΓα(ίοηΓΐη ^^γρ- 
(ί&οοΓυιη ιηίΓ£ΐ6υ1θΓϋηα, ίΐπ βΐ Ιιοο ίαςυίί, ο5 ΐΏβ• 
ιηοπαιη πιβί. ΙΠαά οΙ) ρπιηο^βηίΙΟΓυιη δαίαίβηι 
βίΤαδαιη ΓαίΙ, Ιιοο ίη Γβαιίδδίοηβιη ρβοοαΙΟΓϋΐη υηί- 
ν6ΓδίθΓΐ)ίδ. Οαί(1 6Γβο ? Νυαι 6(ίαπι αηϋςυιιΐΏ ίΐΐυά, 

8ί(, δ&ΟηίΐοίΐΙΐη 63ΐ ? Νβ^Ο 6ηίΐΙΐν6Γ0. ΡΓ0ρ(6Γ6& 

6ηίιη(ϋχί( Ηοο ίαβίΐβ^ υΐ α1> ίΠο &1:)δ(Γ&1ΐ6Γ6(. Ν&ιη 
81 Ιιυη Γβιηίδδίοηβιη ρβ66&(0Γαο), αΐ Γ6&ρβ6 ϋ(, 
ορ6Γ&ΙϋΓ, βαρ6Γ6δ( αΐ ίΠαιΙ ^&ιη δί1ίααϋΐ6. 

^' Ρβαΐ. αχ. 4. *^ 1•αο, χχιι, 19. 
(9) Ε€ΙΜ| ρ. 4Μ• Π Ο ^Ί ον χαθαρωτίραν χαι άγιωτίραν τιςν τονοντοι» 
πνιϋαα ύττο^ιξο^ένην ^'^Χ^ • '^^^< ^*^ «77*^* 
ιταριοτηχασι τώ ίιριΐ, χαΐ ουρανίων ^υνάαι&ιν ιΕιτα» 
τό ]3;9αα, χαΐ ό πιρι τό Ουσιατηζριον πλιβροΰτια τό- 
πος <(ς τι^αήν του χιιαίνον . ΚαΙ τοντο ιχοκνόν ^ 
πκσΟ^^ναι χαΐ έ4 «ντών των έπιτιλοναχνων τ•τι* 
Γ/ώ ^( χαΐ τίνος ί^χουσα ^ΐ)3*/ον/Αίνου ποτΐ οτι 
αντω τις πρισβύτιςς Οαυαα^τός άν^δρ χαΙ άττοχαλν- 
ψιις όράν ιιω9ώς ίλι^ιν οψβω; ΐξ(ώσ9αι τοιαντγς 
ποτι, χαΐ χατά τον ΧΛΐ&ίί'Λ ιχιΕνον άρω ττλς^ος «/- 
7ΐ).ων 1^11 ν, ως αντω δυνατόν ίν, σΓολάς άναβιΰΐΐ- 
^ένων λα^ιιΤΓρά; , και τό 6νσιαστ]ςριον χνχλονντων, 
χαΐ χάτω νευόντων , ώς άν εΓ τις στρατιώτας ^αο-ιλιως 
παρόντος ίστηχότας ΐ^οι * ό ιγω πιίΟοααι. 

Τον αντον (Χ της χατά Ίον^αίων βί€ΧΛν (10), 
ΙΙροιχηννων ό θίός την χατάλνσιν τίξς νορχίς 
ίιρωτννισς , ιΐριςχι ^ιά τον Δαβί^ ' Σν ιι Χίρινς κΐς 
τον αιώνα χατά τήν τάξιν Μιλχισίίϊχ, ός ον 
Ονσίας νο/Αίχάς ϋριυιν , άλλ* Γ^/άς χλΙ άρτον χ«2 
οΓνον , ώς ν ιστορία ^ι^άσχει. Πρό^ϋλον ^ι ώς τ4 
μεν άοωσννιι τον *λαρών σννανι;ρι6« χαι "ίι νοαιχή 
ποΑίτιία'τ^ Λ τον ΜιλχισιΛχ συναντιισίχΟιι πολιτιια 
προσ^όχονσα. 

Τον αντον IX της <ις τό χατά Ματθαίον 

ίραΐϊνΐίας. 

Και ώσττιρ ^ Παλαιά πρόβατα χαΐ μόσχους ι<χ•ν, 
όντως αντη ^^ Καινή τό αιαα τό Δισπότιχόν * Τοντο 
ποίΐίτι , ^ι:σΊν, ιΐς τήν ι•Λτδν άνάανιοσιν. Ειίις 
πώς ίξά'/ΐι τών Ίον^αϊχών ι9ών χαι ό^ίσηοσι ; 
ΚαΟάπιρ ιχιΐνο ιποιιϊτι , γϋσΐν , %1ς άνά^νησιν 
τών έν Αίγνπτω θανράτων , οντω χαι τοντο ιϊς τ^ν 
έαήν . Έ'/ΐΐνο ιξιχνΟη ιΐς σωτηρίαν τών πρωτοτόχΜν, 
τοντο ιις ά^ισιν άααρτιών π^ς οίχοναίνης άττάσνς» 
Τί ονν ; Χρή ποιιΐν χάχιΐνο τό πα)αιόν ; ^ιοσίν. 
Ον<Γα(Αώς • ίιά '/ν.ρ τοντο ιιτι , Τοντο ποιιΓτι , ίνα 
Ιχιίνον άπαγάγι^ι ' ιι '/κρ τοντο ά^^ισιν άριαρτιών 
ίργάζιται , ώσπιρ ονν χαι ιργάζιται , πιριττόν 
ίχιΐνο λοιπόν. ] (10) (Ιο&Αί οηΐι νΐΐ ΐΜΐτ•ηα• ^ο(1βκι•ι 161 ΤΗΕβΑϋΗΙ ΙΙΒ. XXIV. 161 Τ•0 «Οτον ίχ τ^ς έρ[Αηνιίας τίίς προς 'Ε^ραί^υς Α Είη^ίΐίβηί €Χ ίη(€τρΤ€ΐα(ίοη€ ΕρΐΛ(θΙ(Β αά Β6ίη*α09• 

Έιτιοτολ^ς. Ορα 7β<ρ * <^ (/ζ®."^*^ ^ ^Ρ'*> ^^ "^^ Ονσέοη» ■ 
τοιαντχς άνα^ιροαιν θυσίας Γ«ς ίν ίχβίν» ^υνααιν«; 
προσ^έρισ^βί ^νσιαστηρίΜ. 

Τον «υτού ίί; τον άΐΓΟττο)Λν θβι»|ΐαν. 

Οϋα τον Χριστόν τον Υίον τον θιοΰ χαι Πατρός 

ύς β(όν * οΜα τόν Χριστόν τ^ς ^ονλιβς «ύτον χβα 

Ι&ητρό; ως υ^ό^ ^ιρό/Αβνον * οΓ^α τόν Χριστόν όαο• 

•ντίον τώ θιώ χαΐ Πατρί * οΓο α τόν Χριστόν ' όαο- 

ονσιον τοΙς άνΟρώττοις, ώς άνΟοΜίτον ΐξ «νΟρώπον * 

•ι^α τόν Χριστόν έπουρκνιον χαΐ έπέγ'^^» άόρβτον 

χ«1 όοώ^ινον * όι^α τόν Χριστόν άψχλκ^ντον, χ«1 

παρά τοϋ ββα|ϋΐ« ψιςλα^^^ϋΐνον * ο1^« τόν Χριστόν δρββ!& βηίιη : βυρβίΌβ 8&οβΓάο(6ηι 1ι&1>6Εηυι, 
βυρβΓπβ τίβϋιη&ιη. Τ&ΐββ ηοβ &€[άαοίιηιι$ τίβϋιηαβ, 
ςυ» ίη ίΠο ςυβυηΐ αΐΐαπ οίίβΓτί. 

ΕίαίάΒηί €χ 86ίΊηοηβ άβ ΤΗ,οτηα αρο$ΙοΙο. 

δΰίο €1)Π8(ιιιη Οβί ΡαΙηβ Ρίΐίυιη (&αςααιιι Πβυιη. 
Βοίο ΟΗπβΙιιΐΒ Μα(Π9 αηοΠΙπβ 8αδΒ Ι&ηςυαιη Πϋυιη 
ΐΏ&ηί1)α8 ^βδίαΙυΐΏ. 5οίο Π1ιη8ΐιιιη Οεο Ραΐτί οοη- 
8υ1>8ΐ&ο(ίαΐ6ΐη. $οίο ΟιηδΙαιη 1ιοιηίηί1)υ8 οοη8υ1>- 
8ΐ&ηϋαΐ6ΐιι, υ(ί Ιιοιηίηβιη 6ζ )ιοιΐ]ίηϋ)υ8. δοίο €1ιτί• 
8(001 οοβίβδίβιη 6ΐ (6ΓΓ6ηυΐΏ, ίηνί8ίΙ)ίΐ6ΐη β( νίβϋ)!- 
Ιβιη. $010 €1)Π8(υιη ίιηραΐρ&ΐϊΐΐβιη, βΐ α Τ1ιοιη& 
ραΐραίαιη. δοίο ΟΙιΗδΙυιη ρΐι&ΐ&η^οιη ν6Γΐ>ο ρΓΟ- χΟ^ιά^Λς ρτήΐίΛτι Ορέψοεντα, χαΐ νιχρούς αναστιξ- 8(βΓη6ηΐ6ΐη, βυπιάβοιςυβ ιηθΓ(αθ8 8ΐΐ8θί(&η((;θ), 6ΐ σαντα, χ«1 ξΐυρία ποιιόσοΕντα θοΜαατα τ^ ^ννά[ΐΜΐ 
τί{ς οίχιέα; Οιότητος * οΓ^α τόν Χριστόν πιινάσοηττα 
χαι ^ιψι^σαντα χαι άγ»νιάσαντα χαΐ χοπιάσαντα χαΐ 
ί^'^ύσαντα τ^ ^ύσιι τ^ς άνΟρΜπόηοτος * οι^α -^όν 
Χριστόν αποθανόντα σαρχί * γνωρίζων των ^ύο ^^- 
σ<β«ν «ντον τό ^ιά^ορον, ο ν μαρίζω τόν βνα Υΐόν (ΐς 
ά^ νίονς(ΙΙ). 

Τον αντον II ς τα ψ&τα (12). 

Οντός ιστιν ό Υιός ριον ό α^αττητός ΐν μ ην- 
^όχιισα * Υιός όαοονσιος, ονχ έτιροονσιος * ομοούσιος 
ίρίύί χατά τό άόρατον, χα'ι ομοούσιος ναΐν χατά τό 
ό^Μ^ννον, χωρΊς άριαρτίάς * ονχ άλ).ος ιστιν ό Υιός 
ριβν, χα\ αΧλος ό Μαρίας υιός. Μή ^ιιλιτι τΐϊν άν- 
Ορωπότντ^ι αντον από τίς θιότητος αντον • ά;^ώριστα 

7^Ρ• Ο 

Τον αντον έχ τίίς ιίς τό χατά Ίωκννιιν Εναγ^/Αιον 

έρ/χΐΒνιίας. 

"Ηνίχα προσέρχιρ τώ θνσιαστηρίο», χαι ^τα).α|ΐβά- 
νιις τό αιρια Χριστόν ιχ τον ποτιορίον^ οντΜ νό/Αίζι ότι 
τό στόαα σον τ^ πλίνρά Χριστόν προσιΟηχας, χαι ιχ 
τ^ς πΥκνοάς αύτον πίνιις. 

Τον αντον IX τδς αντ^ς ιραι^νι^ας. 

'η^πίο γαρ Ίον^αΐοι πιριτι^νονται, :όαιΐς ί'ι 
]Βαπτιζόρι$9α • χαι ώσπιρ ιχιΐνοί τόν ΙΙαη'ρα |χόνον 
θιόν όαοΑ97ονσιν, ήριιίς ίβ σύν τώ Πατρι τόν Υίόν 
χαΐ τό ατ/ί9ν Πνιν^α • ώσπιρ τι ί9νον έχιΓνοι πρό- 
βατον, 5 ν ί'ι τύπος τον Χριστού, ι^ριιΐς ονχίτι τόν 
τνπβν Ονο^ιν πρόβατον, άλλα τόν Χριστόν αντήν τιβν 
άλιβΟιιαν. ρ1υηιη& βίβοίβηίοιη ηιίΓ&ου1& 8υ» άίτίηϋΑϋδ νίΓ- 
1υ(6• δοίο €^Γί8(υιη βδυΓίοηΙοΐΏ, Βΐΐίβηΐβιη, &^οηί- 
ζαηίοιη, ΙβώοΓαηΙβηα, 8αά&η(βιηίη 1ιααιαη& η&(υπι• 
δοίο ΠΙιηβΙαιη ία ο&ρηβ πιΟΓίαοαι. ΕΙ ςα&ηςϋ&ιη 
ηαΙυΓ&Γαιη 6]ϋ8 (ϋίίβΓβηΙίαιη α^οοβοο, υηίοιιιη Ρί- 
Ιίαιη ία (1αο8 β1ίθ8 αοα άίνίάο. 

Ε^Η$ά6ηι ίη ίαη€ΐα Ιητηίηα. 

Βίο €8ί ηΐίίϋ ηΐ€α$ άίίβοΐια /η ςαο τηιΜοστηρΙα• 
Γΐιΐ**. Κί1ία8 οοαδα^.'^Ι&αΙί&Ιίβ ηοα &11υ8 8αΙ)8(&α(ίββ ; 
οοα8ΐι58ΐ&α(ίαΙί3 οιίΐιί ςυ&Ιβαυβ 1ανί$ϋ)ί1ί8, οοηβαΐ)- 
8ΐαα(ί&1ί8 τοΙ)ί8 φΐαΐοηαβ νί^ίύίΐίβ, 86ά 8ία6 ρβοοαίο. 
Νοα 68( &Ηυ8 Ρίΐίαβ ιηουβ, ο( 8ΐία8 Μ&πγβ Π1ίυ8. Νο 
86ρατβ(ί8 Ιιυοι&αίΙ&Ιβοι 6]υ8 &1) 6^α8(^6α1 άίνίαίΐαίο; 
8αα( βαίαι ία(ϋνί8ϋ)ίΐ68. 

Εί%ι$άβηί €χ ίηΙβνρΓΒίαϋοηβ ΕναηρβΙϋ 86€ΐίηάηίη 

^οαηη€τη. 

Ουπι &(] &1(αΓ6 &οοο(ϋ8, βΐ €1ιπ8ΐί δαο^ρυΐαβαι οχ 
οαΐίοβ Ιι&υήδ, οζίβϋαια 1β &(1 61ιη8(ί 1&(α8 οβ αρρο- 
ηοΓβ^ &(ςα6 ίαάβ ροΙαΓβ. 

Ε^ιιζάβτη βχ βαάβηι ίηίβνρΓβίαϋοηβ, 

δίοΰΐί βηίαι ^αά^6^ οίρουαιοίοΙυηΙυΓ, ϋ& οΐ ηοβ 
])&ρ(ίζαπιΐ2Γ. δίουΐί ίΐΐί υαυπι Οουαι ΡαΐΓβια οοηβ- 
ΙβαΙυΓ, 310 ηο8 ουαι ΡαίΓΟ Κίΐίιια) ςαοςυβ ο( δρίή• 
Ιυαι 8&ηοΙυπι. δίουΐ ΙΙΙί ονοηι ιηίΐο(αΙ)αη( (}υ8Β Οιή- 
8(ί Ι5ρυ8 6Γα(, 8ίο ηοβ Ιιααά αηιρ11υ8 ονβπι 
(7ροηι ίηιηιο1αηια8^ 86(1 ίρβαηι υοπΙαΙοπι ΟΙιιΙ• 
8(υοι. Τβν θιολ07•ν IX τον λό^ον τον < πιρί βιολογίας χαΐ ^ ΤΗβοΙορΐ €Χ οταΐΐοηβ άβ ΐΗβοΙορία €( €ρΐί€θροηΐίη 

χαταστάσιως έπισχόπων. > €θη$1\ΙηΙίοηβ. 

Κιίνίνο», « τον ριγαλον βιον χαΐ θύματος χαΐ Τοχίΐΐβ. « Μ&^αί Οβί βΐ 1ΐ08(ί8Β 6( ροηΐίβοίβ. η 

άρχαρΜ»;. » 'Εριιηνιία τον Λαχίστον (13) Βασι- Βαβϋίί πιίαίπιί ίαΐ6ΓρΓ6(αϋο. Μα^αυπι ςυίάοπΐ 

^ον * ΜΓ/αλον μιν Θιον τον Κνρίον ΐ^ρ,ών Ίΐ}σον Οβαοι, Οοπιίαυπι ηθ8(Γαιη Ιθ8αηι ΟΙΐΓίβΙϋπι άίοΚ, 

" ΜιΙΙΙι. III, 17. (ϋ) ΟοηίβΓ&ηΙυΓ ΙΐδΒο οιιιη βάίΐ. 1. Υΐΐί, ιι1)ί ά^ 

$. ΤΙΐΟαίΑ 86(1 &1ί(6Γ. 

(12) 1>β αοο αρ^αιαβαίο ηοα δβπιοί οοαοίοααΐαβ 
β8( €1ΐΓ75θ8(οαια8, α( οοηβίαΐ βχ 6(11ϋ8 6]α8 86γ- 
ιηοηίΙ>α8. 

(12) Οοά• μέγαλον, 06Γ(0 6ΓΓ0Γ6 ΑΠΙ&ΙΙΙΙβηβίβ άβ ηια^αο Βαδίΐίο οοκίΙαΓβ δοΐίίί. ΑΙςυί ηοα τηαρηίρ 
86(1 τηίηίτηί Β&δίΐϋ ηα1)6α(υΓ ηιαααδΟΓίρΙί οοηιαιβη• 
Ιατϋ &(1 Ν&ζίαηζβαί ΟΓαΙίοηββ, α ηιβ (]υο(ΐυβ οΙ>8βι^ 
ν&ϋ ία οοάά. Οβ Ιιίδ ΙοςυίΙατ Β&α(1ιηία8 οοςί. £^• 
ί^ιατβαΐ^ 1. 1., ρ. 536. ΙΜ ΝI^ΒΤ^Β ΟΛοηίΑΤΜ 164 ηοιιΙιηιβηηυηοΡΐιΙηηι•Ηοο&<)ηο!ϋηιυ•Α()τβΓ•ΐΜ Α Χρ«9τ•ν Μγηι, άλλ* ούχϊ τον π«τρός ννν. Τοντο ίΙΙοβ ςιιί νοοαίϊΐιΐυιη ψηαρηητη Ρ&ΐη (ιιηίαπι &8θΗ- 
1)ααΙ, Ρίΐίο &υΙβιη ρΑΓίβ» ββοιιηϋ&β ά&ηΙ. Ηο»ϋΑΐη 
ροητο βΙ ροαϋϋββιη &ρρ€ΐ1&αΐ, ϋ1υ(1 ςιιίάβαι ο1> 
ραλ•ίοηβιιι βΚ ρρο ηοβΙΤΑ βαΐυΐβ οί>1αΙίοηβιη ; &1(βΓυιη 
&υ(βπα, ςυία ηοη α5 αΐίο, ββά ρΓορη& γοΐααΐ&ΐβ 
ίιηιηο1&(ιΐ8 ίαϋ, 6ΐ &(1 νοίιιηΐ&ηαπι ιηοΗβαι &ο- 

8αη€ίί Μαχύηί. 

Οβί ν6Γΐ>ααι Μοιβΐ ίη ο&τοβ η&Ιιιιη, Ιιίβ ςαΐάβιη 
ςαί νοΙιΐΔΐ, •ροη(β οΙ> βα&ιη βΓ^Α Ιιοοαίηββ οΙι&ήΐΑ- 
(βηι ΒβοαροΓ Γβη&βοίΙυΓ. ΡίΙςαβ ίαί&ηβ, 86 ΐρβαιη 
νίτ(αΙϋ>υ8 βοΓροΓοΙίΙβΓ ΐη ϋΐίβ βίϋη^οαβ, Ι&οίηιη- 
<2α6 86 ϋ6ΐηοηΐΓ&η8 ςα&η(αιη οοη(ία6Γβ ν&ΐ6ΐ ί1ΐ6 
({111 οαρίΐ ; Ιι&ικί 8&η6 ίηνΐιϋ& &1ί(ΐυ& 8αΐΒ ιηα^ηίΐα- σηαιιούαιΟα προς τους τ6 ^ιγβίλον τώ Πβττοί 
^ν^ ιηρίγράγοντΛς, τώ ^* Τίβ* τα ^ιυτιριίκ ^ι• 
^οντ«ς * Οναατος ^ϊ χαί οψχαρίως το ^αν ά»ς σψΛ- 
•/ίασΟίντος, χαι νπβρ τξς ν/Αΐτιρας ιτρ•σ•νιχ6ι» 
τος σωτηρίας • τό ί« ώς ούχ ύττ' άλλου, ύψ* ϊ«\Γ9ν 
^ϊ ίοκντόν τβΟυχότος, χαί (ΐς σψζκγ-ον <χούσ<ον προτν• 
$ακΛτος, 

Τοϋ αγίου Μαξέ^ον (14). 

Ό τ•ΰ θ«οϋ Λόγος, έψάκαξ χατά σοφχβ γιννιβθιις* 
«βΐ γαηίάτβΛ, θ(λ«ν χατά πνιϋ^α ^ια ^ιλανθρωπέκν τοις 
Οέλουσι * χ«ί γένιται βρέψος έαντόν έν ^χιίνοΐζ 
σΜ^τιχώς ^ι«ιτλάττ•ι>ν ταίς άριταΐς, χαΐ τ•σοϋτ•» 
^Ολνο/Λίνος όσον χωριΐν έπέστοΕται τον ^£;ι^•^ινο», 
ου ^6ονθ[> σ/Αίχρύνων τον οΐχιίου ρίΛτ/έΒους π^», &- άίηίδ 8ρ66ί6οι ιηίηα6α8, 86ά <]ΐι1& (Γυϋηα νβΐυΐί ^ ^ανσιν, άλλα ρΛτρω σταΟ^ίζων -ών ό/>^ [ο<κΙ. 6χ&ιηΐο&ϋ11θΓυιη ςαί 86 γίάβΓ6 ουρίοηΙ νίτΐυΐβιη. 
δίο ι^ΙαΓ 86ΐηρ6Γ &ρρ&Γ6η8, ρΐΌ ΓβοίρίβηΙίϋΐη ιη6- 
ηΐο 061 νβΓΐ>υιη, 86ΐιιρ6Γ ιη&ηβΐ ρ6Γ ΐΏ78ΐ6η1 6χ- 
66ΐΐ6αΙί&ιιι ΐηγί8ί1)ίΐ6. 110(16 8&ρί6ηΐ6Γ (Ιίναβ &ρο> 
8(ο1υ8 ιη^βίβηί νΙΜαΙβαι (ϋβοβΓηβαβ, αίΐ : ^6^η^ 
ΟΗηίΐΗΛ Λβη' €ΐ Ηοάίβ, χάβτη^ηβ ίη χίβτηητη '•. 
801608 86!χιρβΓ οοναιχι 6386 ιη78ΐ6ηιιιη βΐ ηυΐΐα 

11160118 0ΟΙΙΐρΓ6ΐΐ6α8ίθη6 Υ6(βΓ&566η8. 

ΡΚοίη ραΙηαΡΰΗϋΒ βχ ίβηηοηβ άβ ζαηοΐι βρίήίηί 

ιη^$(αρομΐα. 

Ιάοιιοο ρ&αίο ρο8ΐ &(1(1ϋ : ΙΙΙβ ηΐ€ ρίοηβοαδίί " ; 
α1>ίςιΐ6 •οϋί66ΐ 6οη8α1)8ΐαηΙί&1ίΐ&(6αι, 6( υηίΐ&ΐβιη 
η&Ιατ», ρ&Γί8ςα6 Ιιοηοηβ (ϋ^αίΙ&Ιβιη ίη6ο1ιιιη6ΐη ^ρψ] ποΟούντων τιςν ^ύνααιν * ούτ•ιΚ Μ( ^αινό^Μνος τοΙς 
τροκοις τών ρΛτόχων 6 τοϋ θβοϋ Λόγος, αη ^ια^κόΜ 
χατά ΤΊ^ν ΰπβρβολον τοϋ μυστηρίου τοΓςπασιν άθΜΕΤος* 
ό9βν σο^άς του μυστηρίου ό 9βΐος άιτόντολος πίν 
^ΰνα/Αΐν ^ιασχοιηάσας ^ησιν * *1ιοσούς Χριστός χΒϊς 
χαΐ σή^ιρον ό αυτός χαι ιις τους αιώνοκς * ιι^ως ίαύ 
χκινόν μυστήρίον^ χαι μη^έποτι π(ριλι;ψ(ΐ νοος 
παλαιοΰ^ινον. 

Φωτίου πατρ(άρ;^ου έχ τοϋ λογόυ τοϋ περϊ τί5ς τοϋ 
αγίου ΠνΓ^ριατος/Αυσταγωγίας. 

Δια τοϋτο ^ατ' ολίγον ίπιψέρα, ότι Έχκΐνο έ)ΐ]^ 
^οξασιι * πανταχού τό όριοοΰσιον χαι ό^ουκς, χαέ 
τό πζς όμοτιμίας άξίωρΜ^ άχ^ρατον συντ^ρών * ως β6Γν&η8.Τ&ηςυ6ΐη8ίςαί8(ϋθ6ΓβΙ, 80ρ6Γ8α1)8ΐ&αϋ&ϋ αν τις ιϊπη, Κοινόν έστι τό της ΰτζίρουσίου χαΙ 
6( ^ΟΓίθ8ί88ίαΐββ ΤΓΐηίΙ&ϋ 0ΟΠΙΐηαη6 6886, α( 8β ίη- ^ ΰπιρΜοξασμί)*ης Τριάδος τό παρ άλλγλην άρρήτψ νίο6ΐη ίη6ίΓ&1)ί1ί θΓ&Ιίοη6 (ϋίαυάβοΐ. Εί ρααοίδ ιη- 
^β^^€^^^^ : £81 ίΐΐίβ οοαχαιιιηίδ άοιηίηαΐίο, νίΓίαβ, 
ροΐ6η(ί& : 816 Γοηιιβ 6( β;1οη&, ηοη 6α 8ο1αιη ςα» 
& ηο1>ί8 &ϋπ1)ΐιϋυΓ, ν6πιιη 6ϋ&ηι ϋ1& ιηυ1υ& φΐαηι 
ίηΐ6Γ 86 ίηνίοβηι αβοίρίαηΐ. 

Μαςηχ ΑίΚαηα$α βχ 3βηηοη6 άβ ΙηοανηαΙιοηβ. 

Ρτίπιο ςυίάβιη βηυπι αηιοΗυίβ 8υ86ί(ανί1 οοΓραβ 
0οπιίηιΐ8, 86οαηΐφΐ6 6Χλ1(ανί(. 1)610(16 πι60[ι1>γ& 
φΐθ(ΐα6 6θΓροΓί8 801 8θ8θίΙ&1>ί1, οΙ οοιοία ϋϋ8 1&Γ- 

^&(11Γ υΐροΐβ 0608, ςΟβΟΟΟςΟβ ίρ86 80866ρί( θ( 
ίοηίΟ. Ιρ86 ίςϋΟΓ 3ϋ)ί ίηΐρ6Γ(ίΙαΓ ΥίΙ&ηΐ, ίρ86 86 

β&ηοϋ&οαΐ, ίρ86 86 βχ&ΙΙ&Ι. Οοοι βρ^ο &ϋ ςοο() λόγω ^οξαζισθαι. ΚαΙ ριβτ' ολίγα • Καέ Ιστιν αντών 
ώσπιρ χοινόν ή |3ασιλιία, χαΐ ή ^ύναρας^ χαΐ τό 
χράτβς • βύτβ* χαΐ ι^ ίβξα, ου μά»99 η παρ' ίϊΙΜ!»ν 
άνα^ιρο^ϋ, αλλά χαι ^ αΰτοΙ δέχονται παρ* 
εαυτών. 

Τοϋ ΐΜγοίλου Αθανασίου (χ τοϋ πβρι τχ[ς ινανΟροι»πι&σιως 

λόγου. 
Πρώτον ονν τό ?^ιον σώμα Ι^γιιριν έχ νβχράν ό 
Κύριος χα'ι συνύψωσιν ιαυτώ * ριίτά ταύτα έγιρνΙ 
χαΐ τά μίλη του σώ|χατος αυτού, ?να χαρΙσ^τΛΐ 
αυτοίς τά πάντα ώς βιός, όσα οηίτός ως άνθρωπος 
Ιλαβιν. Λυτός •υν ιαυτώ ;^αρίζ€ται ζωήν, χαΐ «ύτός 
εαυτόν άγιάζβι, χαΐ αυτός βαυτόν ύψο7 * δτί ο^ 
Ραΐ6Γ ίρ80ΐη 8αθθ1ίϋ6&νϋ• βΐ ΓβδΟββίΙ&νΐΙ, 8ί1)ίς06 ^ λιγει ότι ό Πατήρ ήγίασιν αυτόν, χαι «γιιριν β(ντόν, ιιοιη6η βορβΓ οιηηβ ηοπιβη Ιατ^ΐοβ 68ΐ, γϋ&ηΐφΐ6 
άοη&νίΐ, δ&Ιίδ 6008ΐ&(, ςοοά ρβΓ ίρ8οηι οηιοΙ& Ρ&- 
|6Γ ορ6Γ&1υΓ. Ρ6Γ ίριοοι 110^06 6αηιά6αι 8α86ί(&(, 
ρ6Γίρ8απΐ6οηΐ(ΐ6ηΐ8&η6ϋ£6&Ι,ρ6Γ ίριααι 6οπΐ(ΐ6ηι- 
ηΐ6ΐ 6χ&1(&(. ΕΙ 6001 Βρίτϋοηι βυαπι ίη Ρ&ίΓί8 οιι&• 
008 ο(ί Ιιοηιο 60ΐηπιβθ(1&1, δί1>ί ίρ8ί 60ΐηιη6θ(1&1 ο( 

060, θ( 1ΐ0ηθΟ68 060 60ηΐΠΧ60(1β1. ]ρ86 6θίηΐ 06ί 
ηΐ&008 68(. 

^* Η6ΐ>Γ• χιχίι 8. " Ιο&η. χη, 14. χαΐ ίχαρίσα,το αυτώ ^ορια τό ύπΐρ παν όνορΜ^ χαΙ 
Ι^ωχιν αυτώ ζω^ν, ^^λον ότι ^ι* αυτού τά πάντα 
ποιιΐ ό Πατ«ρ * ^ι' αυτοϋ ούν αυτόν έγιίριι, χ«(λ ^ι* 
αυτού αυτόν άγιάζιι, χαΐ ^ι* αύτου αυτόν Οψοί, ««Ι 
^ι* αύτου τι^ν ζωήν αυτώ ^ί^ωσιν * χαΐ ότ( παρβΕτί- 
θιται τό ττνιυαα αΰτου ώς άν9ρ&>πος εις χ<ΐρας του 
Πατρός, ιαυτώ παρατίθεται ώς Θεώ, ίνα πόντος 
ανθρώπους παράθιιται τώ θεώ * αυτός γαρ έστιν ή 
χειρ τοϋ θεοϋ. (14) Ιη οΑρίΙοΙίβ (1ΐ6θ1ο^6ί8 •€ί. 0οπϋ:)6&8. 1. 1, ρ, 512. 165 τΗΕδΑυκι ϊΔβ. χχτν 166 ΤοΟ (Λυτού βχ τοϋ Τβλτηρέου έρριην<£«ς ιις τ6, Α 

« ΓβνΙο^ 9 ;(ΐέρ σου σώσαί ριι. » 
Ζητώ χιΐρα τού θ«ού πιρί 5 ς ιΟχβται ταύτβ \έγωτ0• 
Έν χβιρ'* χρβΓΓβιά έξιίταγβν ό θΐβς τόν * Ισραήλ βξ 
ΑίγητΓου' Τις Λ αΰτυ ; Χριστός Ιησούς- οντβς γάρ 
εστί χβίΐ χήο χβΐ <ί«ξι« τοϋ Θίού' Γιν^σθω ούν. ^ησί, 
ί) χείρ σου τον σώσαί ριι• τβχβ χ«1 τό γινισθω 
ίηλβΐ τοιούτον τι, οίον, Είς, γέι^ίσν» ίλΟέτω η χιίρ 
σον, χβώ γίνίσθω ίπΐ τ•ν σώσαέ [α* Τ•ν βτ/ιον Κυρίλλον έχ τών χβΕτλ ΠνιυρΜΕΤΟ^χων 
βοίτκρρητιχών λόγβύν (16). 

Δάχτυ^ βηΰ χαλ«7ν οι^ι Γραγ;) τό Πν«υρια τό 
άγ£ον, χαΟώς χαΐ ό Χριστός βίρηχβν* Ει ιΙ< έν τ6 
^αχτνλ» θεού (χβάΑλω τά ^αιαόνια* όπερ άλλος 
£να77'^^^^ ^^ Πν(ύρΜ(τι β<ου ιΓιτιν * ό^•£ο*ς ^ϊ 
προσονοΐϋίζιι ^ιξιβίν χκί ^ρ«;^έον« τόν Υίόν, ό»ς τό, 
Έσο^σιν οεύτόν 4 ^•ξι« βηίτοϋ, χαΐ ό βρ«)^έων ό ά^ιος 
αυτόν * άσπιρ , ουν ό βραχ^ίύΐν όριοονσιός ίστιν 
ού Ιστέ βρα^^ίων, ούτως ό <^βΜτνλος ου βστι ^άχτυλος- 
όριοοΰσιον άρα τώ Πατρι χαι τ» Υίώ τό Πνεν^Α* τό 
ά^ιον. 

Περί του, "Οτι αυτός εστίν ό προσγίρων χ«ί ττροσ^ε- 
ρό{&ενος χαΐ χροσ^ε;ΐ^ό[Αενος, ως άρ;ι^Μρεΰς, χαί Ουρία, 
χ«ί θεός, ήτοι ό Κνριος ημ,ών Ίησοώς Χριστός. Β '£χ τ«ς ίΰχ^ζ του ρΜγάλου Βασιλείου, ^ς ή αρχ«* 

« Ουδείς άξιος, μ 
Άς/*»σον προσενεχΟ^ναί σοι νχ'ερ εριου του λ^ιλο- 
τωΧου χαί ίοβαξίου δούλου σον τά ^ώρα ταύτα - σΰ 
η/άρ ιί ό προσψέροηβ χαί προσγ€ρόαε9θς χαί πρ•σ^ίχό^ 
μΛίβος ΧΜΐ ^ια^ι^ό/Μνος ό Θεός ηρΜ»ν. 
Του ά7ίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας είς τόν /ΐΑνσηχόν 

^εΐπνον. 
Πίνωρκν αυτοΰ τό αίρΜ το άγιον εις ίλασαόν τών 
ϊ3ΐίίτίρων ποφαπτω/ιάτοαν, χαί α^9εξιν τ^βς έν αντώ 
ά%ο»α«ίας• κιστεύοντες ά{Αα ότι περ αυτός ιερεύς χα^^ 
Βνσία^ αυτός ό π^οσ^^Μν χαί ιτροσ^ερόαενος χαί 
προσ^$χό(ΐτ^ος χαί ίιαίιίβ^ος• ριη (ίιαιρονντίς είς 
ίύβ πρόσωπα Τ3§ν θείον χαί α^ιασπαστον χαί προς ^ί 
τονΤ4»ν άσν/χντον Ινωσιν του ενός ο τϋς παντί^ου 
Τ/)ΐ^^βς (16). 

Τβυ άτμο^Λ Κνρίλλοΰ Ίεροσολύριων από του είς τήν 
ΥίΓΜΤΟΕντην λόγου, ου η άρχο, « Χαίρε σψόθρα. » 

Ιρέψος βλέπω^ νοριιχην θυσίαν προσάγοντα επί 
Τ^δς • «λλ' αυτόν τάς πάντων ευσεβείς θυσίας ίεχό- 
[χινον έν ουρανοΐς, αυτόν έν θρόνω ;ζερουβιχώ 6εο- 
πρβπώς , αυτόν τροσ^ερό^ενον χαί ά7νι^ό|xενον , 
αντόν τά πάντα άγιάζοντα χαί χαταίροντα* αυτός 
τό ίωρον, αυτός ό άρ;^ιερεύς, αυτός τό βυσιαστ^ρίον, 
«!Λός τό ΐλαστηριον, αυτός ό προσ^έρων, αυτός 
• νπϊρ χόσρΜυ θυσία προσ^^ερόρενος, αυτός τό ττυρ Ε^ίΛΒάβηι βχ ίηίβρρνβίαϋοηί Ρ$αΙίείΗίαά βα υετδα: 
« ^'α< τηαηα$ ίαα αά ΒαΙναηάίίίη τηβ• η 
Ου9Γθ ςα»ηαιη βϋ ϋβί ιη&ουδ ρΓΟ ςυ& βίο οΧ)8β- 
ύΓ&( (ϋεβηβ : Ια ιηαηυ ΓοΓϋ βίΐαχϋ ΙβΓ&βΙβιη Οβαβ 
6Χ Μ^γρΧο, Οαββη&ιη ϊιβάο βδΙ? ΟΙιηβΙοΒ 469α3. Ηίβ 
οηίιη ββΐ ιη&ηαβ βΙ ά6χΐ6Γ& Οβί. Ρίαί ίρίΙίΛτ, &ϋ, 
τηαηη$ ίηα αά $αίναηάνηι ηΐ€ **. ΡοΗ&λββ 6( ν6Γΐ>αιη 
βαί ϋ& 8ί^ίΑβ&1: Υβηί&Ι ιη&ηαβ (α& λά η&ϋνϋ&ΐΜη, 
αΙ 8&1νβΙ ιηβ. 

ϋαηοΐι Ο^ηΙΙί βχ απΗττΗβαοί» 9βηηοηί6Η$ οσηίΓα 

ρηβατηαΙοιηααΗοΒ . 
Οί§^ίΙαιη ΟβΙ βοΐβΐ 8οήρΙαΓ& &ρβ1ΐΑΓ6 δρίτϋαιη 
βαηβίαιη, βίοαϋ ΟΗηβΙαβ άίχίΐ: 5ϊ βρο ιη άίρίξο ΒΗ 
ββοίο άχτηοηια ^', ίά ςαοά &1ία& βν&ηκ6ΐί8(& ιη 8ρί- 
ήΐη ϋβί^^ άίο\{. 8ίο ϋβκη άβχΙβΓ&ιη ύηιοΐιίυπίφΐβ 
Ρίϋαιη &ρρβ11&(, αΐ ββΐ ίΐΐαά: 36ΤΌαυιί βιειη άβχίβτα 
ς/ια, βί δΓΟΰΙίύΛηι ζαποίητη μημη *Κ 8ίουΙί βΓ^ο 
1)Γ&ο1ι1αιη 6οη8ΐι1>8ΐ&ηΐί&1β β8ΐ βί ου] υβ β8ΐ 1)γ&ο1ι1ιιιιι, 
810 άί^1α8 βί ου] 08 β8ΐ (ϋ§^(α8. Ετ^ ρ&Ιτί Ρίϋοςαβ 
οοη3ΐώ8ΐ&ηϋ&1ί3 63ΐ8ρίη1υ3 δαηοΐαβ. 

ϋαοά ίάριη αηυβςυβ 63ΐφ]ί οΰΓβη βΐ ςαί οβοΓίυτ 
βΐ ςυί Γβοίρϋ, ηϋ ροαΙίΓβχ, 1ιθ8ΐι&, Οοαβ, ηβιηρο 
Οοιηίηυβ ηο8(6Γ ^β8α8 01ιη8ΐιΐ8. Εχρτβΰαϋωιβ τηαρηί Βαήίϋ, ^η^ί^$ ίηίΐίατη : 
Ρ « Νβτηο άίςηη$. >» 

Βί£ρι&Γ6, υ( (ϋ>ί ο£ΓβΓαηΐαΓ ρΓΟ ιηβ ρβοοΑίοΓβ 6( 
ίαάί^ο 8βΓνο Ιυο ΙιβΒΟ άοαα. Τα βηίιη β8 οίΤβΓβηι, 
βί ο51&1α8, βΐ ΓβοβρίοΓ, βΐ (ϋ8ΐΓί5υ1οΓ Οβαβ ηοβΙβΓ. 

3αηοίί €\ιΗΙίί Αίβχαηάηηί ίη ιην</ιοαιη οαηαηίρ 

Βί1>&ιηιΐ8 8&ηοΙαιη β]α8 βαης^υίαβιη, αά ρβοοαίο- 
ηιιη ηο8ΐΓοηιιη Γβιηί88ΐοαβιη, βΐ ίπιΐΏ0Γΐ&1ί1&Ιί8 
οαιη ίρβο ρβτΙίοίρ&Ιίοαβιη ; 0Γβ(1βηΙβ8 βίιηιιΐ, ΐρβαιη 
Θ88β 8&οβΓ(1ο(6ΐη 6( 1ΐ08ΐί&πι, ΐρβαοι ςαί ο£ΓθγΙ, 6( 
ςιιί οίΤβΓίιΐΓ, βΐ ςαί ΓβοίρίΙ, β( ςυί €ΐί3ΐΓί1>αίΙ. Νβ- 
ςυβ ίάοίτοο ίη άααβ ρβΓ8οη&8 (ϋγί(ϋπιυ3 (Ιίνίη&ιη 
Ο β( ίη8θρ£ΐΓ&1)ίΐ6ηι αίςαβ ίηοοηία8&ιη αηίοηβηι υηίοΒ 
άβ ΥβηβΓ&ΙιίΙί ΤΓΐηίΙ&Ιβ. 
βαηοίί €}^ΓίΙΙί ΐαβΓθ$οΙ}^τηί(αηί βχ $€ηηοη€ ίη ^β$ίο 

άβ οββίΛπυ, Ώοτηϊηί, βη^ηζ β»ί ίηίίίίΛΐη : « Οαηάβ 

ιηαρηορβΓβ* » 

1ηί&η(βηι τίάβο, φΐί Ιβ^^&ΐβιη ίη ίβΓπβ 1ιθδ(ί&πι 
ο^βΓΐ ; 86ά Ιιαηο ίρβααι οηιηίαηι ρί&8 οΜαϋοηβδ ίη 
0(Βΐί8 Γβοίρίβηίϋηι, βαηκίβηι ίη ο1ΐ6Γυ1>ίοο Ιΐιτοηο 
ηι&£;ηί&οβ ΓβδίάβηΙβηι, βαηιάβπι ο51ϋ(απι β( δοηοϋ- 
βοαίαηι, βαπίίίβηι οηιηία β&ηοΐίβοαηίβηχβίρατ^&η- 
(βηι. Ιρ36 άοηαηι βδί, ίρδβ ροηϋίβχ, ίρββ ρΓορίΙία- 
ΙΟΓίαηι, ίρδβ ο£ΓβΓβηβ, ίρδβ νίοΙίηι& ρΓο ηιιηκίο 
οΙ>1&1&, ίρδβ ί^ίδ^ ίρδβ Ιλοΐοο&αδίαηι, ίρδβ 1ί£;ηιιοι " ΛβΙ εχγπι, 173. «» Ιηο χι, 20. «ο ΜαίΙΙι. χιι. 28. «» ΡβλΙ. ι,χχχχυιι, 1. 

«Β668ΐίη 6<ϋ(. του ενός. 

("15 Ββ 1ιυ]α8 ορβΓίδ (ίΐυΐο £ΐ1ϋ)ί, υ( ρυΐο, (Ιίοίτυτί δηπιαβ• 
(16). Ε<1ϋ• ΑιΛβΓϋ, 1. V, ρατί. 11, ρ, 378• ί91 ΝI^ΕΤ^6 βΒΟΝΙλΤ^β 168 νί(» 6( ββίβηϋΐΒ, ίρ8β &^υ5,ίρ56 ^Ι&άίαβ $ρίη(α8, Α υπάρχων, «ντός όλοχαντωσις, αντός τα ξύ^κτ^ς ζ^ς 
ίρδΟ ραβΙΟΓ, ίρδβ α^ηίοαίαδ, ΐρββ 8&ΟΠβθ&(θΓ, ίρββ χαί τίς γ^ώσιως, κύτος 6 άανός, αυτός ή μάχκψΛ του 
16Χ| ίρ56 (Ιβηίςαβ Ιβ^βΐη ίπηρίβηβ• ΠνΓί^κτος, αντός ό ποΐ|χΐ9ν, αυτός τό βφνέον, αυτός § 

Ούτχς, αυτός ό νόμ^ος, χαί αυτός ό τόν νό/χον πλχρδν. Β ^αηοΐί €ι/ΓίΙΙί ΑΙοχαηάηηί €χάηοά€€ίιη οαρϋίλΙίΒ 
αάνβΓ8Η8 Τ/ΐ€θάον€ίΐίίη. 
Οοιη αυΐβιη ίαοΐαβ ββΐ Ιιοιηο, βαοβπίοΐίδ ςυοςαβ 
£[088ϋ οίΓιοίυπι,1ιαυ(1 δαηβυΐ Οβο (&ηςυ&ιηιηα]οη 
Γβιη βαοΓΟίη ΓέΐοβΓβΙ, ββά υ( εΐ δΐΙ)ί οΐ ΡαΙπ ηοδίΓ» 
Αιΐβί οοηίβδδίοηβιη βχ1ι156ΓβΙ. ΡυάβΙ 1β ααάίβηίβο), 
ς[υο(1 8αο6Γ(1θ8 ΓαβπΙ ςα&Ιβηαδ 1)θΐηο ? Οογ (Ιοίηιΐβ 
ηοη ΐΏίΓαιίδ, ςαο(1 ηοη οηΙβΓΟΓϋΐη 8αο6Γί1ο(υιη 
ιηοΓβ 8&θΓΐϋο&1, 86(1 8ΐΙ>ί ίρ8ί ροϋϋδ αβ Ρ&1τί? 

Ε)ΐΛ$Λβιη 6Χ 86ίΎηοηβ αά 9'€ρίηα$' 

Ιρ86 ί^ϋυΓ ίϋί( 8&ο6Γ(1θ8 ςααΐβπϋδ Ιιοιηο, ςυαη- 
ςυαιηοιηηίαιη βχοίρίβύ&Ι 8&οπίιοία ςυ&Ιβηυδ Οβιιβ. 
Τρ)β 1ΐ08ΐί& δβοαηάυζη οαπιβοι, ίά6ΐη<|υ6 ρβοοαία 
ηοδίΓα οοικίοηαηβ ρρο άβίΐαΐίδ δυο: ροί6δ(&(β. 

Ε)ΐΛ$ά6ΐη 6Χ Ιοεο αδί άβ οδβάίβηΟα 0/ιηΒΐί. 

ΑηίΐΏ&άνβΓίβ ςυοπαοάο δ&οβΓάοΙίιιιη ^βτύ υΐί 1ιο• 
πιο, ϋίςυβ οιβάίαΙΟΓ Οβί 6( ΙιοπιίηαΐΏ. ^υ^υ8V^8 
βηίιη 8£ΐ6βΓάο(ί3 βδΐ ίη(βΓ€6(ΐ6Γβ. ΥβΓυιηΙ&ιηβη δ&- 
ΟΓίΩοίαιη Ιι&αά ί11& ταϋοηβ, ςυα οΰ&ίβή 8αββΓ(]ο(68, 
ίά 65( δβΓνίϋΙβΓ οίΤβΓΐ ; ίΐα ηΐ ηίΐιίΐ βχ δαοπβοίο αά 
ίρδαιη ΓβάαηάβΙ: δβά δί1)ί ορβΓαΙυΓ, 6( ρβΓ 86 ^ 
ίρδαιη, αίςαβ ία δβδβ 060 6ΐ Ραΐη. Είρααα$ ιη- 
ίβι^βοΐή : Ι^ίΙϋΓ 6(ί&ΐΏ8ί δαοηβο&Γθ δββυηάυηι Ιιιι- 
ιηαααηι ηαΙυΓαιη (ΙίοίΙυΓ, ηίΐιίΐο !&ΐΒ6α ιηίηυδ 1ιο• 
βϋ&ιη ίρδθΐηβΐ δΐΐδοίρίΐ ςυ&Ιβηυδ 06α8 ; ίάβιη δοίΐί- 
66( Οευδ δίιηϋΐαΐςαε Ιιοιηο. 

Εχ (βίΓαβναηρβΙίο, χηίΟΓρνβίαϋο ανοΗχβρχΒΟορι 

Βηίραηχ, 

Ι,υοΕδ απίβιη αίΐ, ίά ςιΐ0Γ[α6 άίχίδδε Ποχηί- 
ηυιη : Ηο€ (αοχίβ χη ηιβααι οοηιιηβηίΟΓαΙχοηβηι *^ 
ΙΙοο, ίαςαίΐ, ββΐ ηονυιη ηι^δίβπυιη ; ίΠυά νβΓΟ 
γβ(υ8. £( ίΐΐαά ςυίάβιη ο1) ιηβιυοη&ιη ίΐ6ΐ)&( 
δβΓναΙΟΓυπι ίη ^^}φΙο ΙΙβΙ^ΓαίοοΓυιη ρΓίιηο§;6ΐιί1ο- 
Γαιη, β( ί11ία3 ({ΐιαπι ^^ά(Β^ αάβρϋ δαηΐ 1ί])6Γΐ&(ί8 ; 
Ιιοο αιιΐ6ΐη ίη (Ιοιηίηί οοιηπίθΐηοΓ&Ιίοηβιη ϋ(. ΡβΓ Β 
Ιιοο βηίιη δαβή&οίαιη ίη ιηβιηοη&ηι ηοΜδ Γβνοοα* 
ιηιΐδ, ςαοά 13 δυυηι οοΓρυδ ιηοΓίί ΐΓαάίάβπΙ, δααηι- 
ςα6 δαη^αίηβοι ΓαάβΓίΙ ; ρβρρβΙυοΓίαθ Ιιοο Η(α ηιβ- 
ιηοΓίαιη Γβί Γβηοναπιυδ. Υίάοη' ςυοωοάο α νβΙβΓβ 
βαοηίΐβίο &(1 ηονυοι (Γαηδίυΐίΐ ? Οαρ βηίπι άίαΐίυβ 
οριΐδ βΓ&Ι ίπιαβίηε Ηίδ ςυί ρΓοΙοΙ^ρηπι ]απι Ιοηβ- 
Ι32ΐη1? ΡοΓΓΟ.&ίΙ €ΙΐΓ)^8θ8ΐοηιυ8, ϋΙΐΓίδΙϋπι ίρδυιη 
ίηίϋυηι Γβοίδδβ ραΓίίοίραηάί οί ιη^δίβηο, αΐ ί(& ίιη• 
ρβΙΙβΓβΙ ςαοηιίηαδ α νββεβηάο ο&ΓΠβ βΐ δαη^αίηβ 
ρτορΙβΓ Γβί ίαδοίβηΐί&ηι ηοη οΙ^ΙιοΓΓβΓβηΙ. 1ά ςυοά 
6]α3 άίοΐο δαίίδ άβηιοηδίΓ&ίυΓ ; Ώίοο βηνη νοδχ8, 
ηοη δχδατη ιιΖίβπιΐδ 6Χ Ιιοο ρβηχτηχηβ υχΙχΒ, ιι$ρΐ4€ αά 
άίβηι χίίαιη οπηι χΐίηά ηουητη υοΰύοατη δΐδατη χη νβ- Τοΰ άγίον Κυρίλλου Άλιςαν^ρβίας Ιχ τά»» φ' ν£ψ, 

τών χατά θιο^ωοήτου. 
ΈπεΙ <^( '/ίγονη άνθοωττος, χιχρίϊ^α'τιχι χαΊ ίιρη)^, 
οΰ/ »ς /Α<ίζονι θεώ προσχολικών ηον λίρουργίοΕν, οΐΚλ* 
^α^^τώ τι χαι τώ ΙΙατρι, τ^,ς πίστινς ήρΜ>ν τι^ν όριολο- 
'/ίαν κραγιιατίυόιιενος, *£ρυ6^ιάς ^ε άχούων οτιχιχρις• 
μάτιχίν ίεριΰς ^ιά τό άνΟρώττινον ; Είτα πώς ου τιθαύμβ- 
χας ότι μν χβιτά τό τών ιερέων εΟος βτιρων ττοιεΐταε τ^ς 
ιερουργίας τόν τροττον, εαυτώ ^ε /χάλλον χαι τώ Ποη'ρ} ; Του αύτοΰ από του ποός Βασίλισσας λόγου. 

Αυτός ούν άρα γέγονεν άρχιβρευς χατα γι το αι^• 
Ορώπινον, χαίτοι πάρα πάντων Ουσίας ^•χό|ΜΜς 
θιϊχώς * αυτός τό θϋρια χατά τι^ν σα'ρχα * αυτός ό 
ταΓς άααρτίαις ίλασχόριινος ή/χών χατά γι τήν τ^ς 
Οιότητος έξουσίαν. 

Τοϋ αύτοϋ από του περί ΰπαχο;9ς του Χρίστου (|7). 

ΆΟριι ^ϊ όπως ίερατεύει αΐίν ανθρωπίνως, χαΐ 
ριισίτι;ς τιΟεί'αι θΐοΰ χαι ανθρώπων • ριεσιτιύιι γ«ρ 
πάς 'αρν!»ς • τόν ί« τί|ς Ουσίας τρόπον ούχε'τι χοΛ' 
ενα τών χαΟ* ήαάς ιερέων προσχοαι^ιι ^ουλοπρειπ*^ 
μτ^^ίν αυτός έπιχοινωνών τών εις τό λαβείν αΰη^ν 
άλλ* εαυτώ πραγματεύεται χαι ίι* αύτου χαι ίν «ύτώ 
τώ θεώ χαι Πατρί. Και ρατ ολίγα, Οΰχουν χ«ν «ρ«- 
τευειν ανθρωπίνως λέγεται, αλλά (^έ;ζΐται τήν θνσιαν 
αυτός θεϊχώς ό αυτός ων ό^ου χαι θεός χ«« β^Ο^ωττβς. *Εχ του τετραευ αγγέλου ερμηνεία τβΟ Βυ^γαρΙας. 

Λουχάς <ί'ε λέγει καΐ τούτο ειπείν τότβ τον Κύριον, 
ότι Τούτο ποιείτε εις τήν β/χι&ν άνάανησιν* 
τοΰτο, ^υσι, τό χαινόν ρυστ^^σιον • χαί ρΛν 
έχεινο τό παλαιόν • έχεΐνο ρΐ^ γαρ τό Ουσιασρια εις 
άνάρινΐ}σιν έγενετο τ^ς εν Αΐγύτττω σωτηρίας 
τών *Ε€ραϊχών πρωτοτόκων, χαι τί5ς τών Ιουδαίων 
ελευθερίας* τοΰτο ί'ε ιις άναρινυσιν του Δεσπότου• 
ίιά τί$ς τοιαύτης γαρ θυσίας άνα|χΐ[Ανησχόριεθα βτι 
τό σώρια αυτού παρέίωχΓ; εις θάνατον, χαΐ τό αίαα 
αυτού εξέχεε• χαι τ^ συνεχεία τήν ρινι^αην άνανε- 
ούρεΟα. ΕΓ(?ες πώς ριετέΟηχε τους ραθητάς άπό 
τής παλαιάς Ουσίας επΙ την χαινήν ; Ποία γαρ •ί- 
χόνος ετι χρίία τοις η<ίη τό πρωτότυπον Ιχουσι; 
ΦησΙ ίϊ χαί ό Χρυσόστομος ότι καΐ ό Χριστός πρώ- 
τος τότε ριιτέσχε τού |χυστηρίου. Ινα ριή αΐήίίσ$Α91 
σαρχός χαι αίματος μεταλαβεΐν ιπιτριπόριινος * 
χαι τούτου ίδ τεχριήριον τού ιίπιΐν αυτόν • 
Λέγω ίε ότι ου /χή πίω «πάρτι εχ του γιννι^μα- 
τος της άαπε'λβυ εως τ^ς ημέρας έχιίνης, βπ» 
αυτό πίνω μεθ' υμών χαινόν εν τγ βανύΛίψ ΤΟν (Π) ΡαΓίΙοαΙα 68( 1ι»6 6^α8^ιβIη δβπηοηίβ Ο^ΓϋΙόαιΙ α(1 ΓββίΟϋΒ, <69 ΤΗΕ8ΑυΗΙ 11 Β. XXIV. 170 ΙΙκτρόζ αου• 8ΐ Λ τον πνηιρίου αΓΤί'σχι, αβτίλασίν Α οηο Ραί7Ί8ηΐ€Ϊ^*. Οαοά 81 οαΠοβπι βιΐδίανίί. ιιίίίΐϋβ £οα κ«1 τον αρτβν. 

Τον αντον εις ρΐϊτόν τ^ς προς Κο^ασσαβις ΈπιστοΑ^ς 
τον ρΐίγάλον Πβνλον, το ^σχον • ι Και ίι* «ντον 
«τΓοκοπ-βύ^ίάίίη τα πάντα βις αντόν. • 

ΔΓ αντβν, τοντίστιν αντός ό «νεργί^σας τήν σωτη- 
ρίαν, ταντην ηαϊν πιριιπβιήσατο. "Ινα Λ [Αή νοίχίοτρς 
οη νπτ.ρέτον τάςιν Παβί, ^>ίσ*ιν βις αντόν, τοντίστιν 
οεύτός βαντύ τονς άνβρώπονς χατήΑ).αξί. Και αήν 
άλϊΙα;^ον «τ» ότι τώ θ«ώ χατήλλαξιν • άρα ονν χοινα 
ΧΜ νίον τα τον Πατρός • ονκ βιπ* ί'ι καταλλάξαι, άλ^ά 
άπβχαταλλαξαι, τοντίστιν άπο^ονναι ώς ό^ίΐλήν τίνα 
πάλαι χβχρβωτΓτΐϊαΕνην. 

Τον άγίον 'ΑΒοοβασίου ιχ τ^ς ίβ/χυνίίας τ^ς ιίς τό 

βασιΟ.Είον ίεράτιναα. 

Μίλχισβ^ίέχ τις |3ασιλΓ^; Σα>ήα. Δύναται Λ τοντβ Β 
ιίοηνης, τύπος Χριστον γενόαΓ^ος, ον αόνον ώς άπατωρ 
τβχαΐ άαήτωο, αλ).ά χ«Ί ώς β βτ^τός τα τών |3α7ΐ).έων 
τί χαΐ ίδοίων ποιών, χαΊ τήν άναιαοΕΧΤον Ονσία» τυπών 
^ιά τί άρτον και οΐνον (18) • χαί οντβς τ^νν τό |^ασί- 
λίΐον χατίίίδΐξβν ίΕράτεν|χα. Κατά ί'ι τβν ννν πολιτιέβτν 
αντός Χριστός ό άλ^βινός :έαΐν ΜίλχισιΛχ, ώς 
έπ' άληΟβίας άπάτ^ρ τ» χαΐ άαντωρ • τό ρ«ν τό 
πρότιρον, τό <?'£ τό δεύτερον • χαΐ άρχων εΐρ^όνυς • 
βασιλινς ριιν ώς θεός, χαι ίερΓύς Λ ώς ίαντοΰ 
$\»τιΐ}ς ΤΕ χαι προταγωγεύς• ό '/άρ αντός χαΐ ιερεύς χαι 
ΐΕοβΓον. 6ΐ ραηβηι. 

Εμΐ8ά€ΐη άβάίοΐο ίΙΙο Ερί$ίοΙχαά €οΙθ886η$β$ ηια- 
ρηί ΡαιιΙι : » Εί ρβΐ' ίρ8α}η οτηηχα νβοοηοΐίχαν^ χη 

Ρβι* ιρ5ΐιι», ϋ 68ΐ ίρ86 (^υί δαίυΐβιη ορβΓ&Ιπβ 69*, 
Ιι&ηο ηοΙ)ίδ οοαΙαΗΐ. Νβ ααΙβίΏ ΓοΓίβ βχίβϋιηβββυιη 
ίααιυΐί ΟΓίΙίηοηι δυδοερίδδβ, (ϋβί( €ΐ6 86 ίρβο, ςυοά 
ίρδβ δίΙ^ί Ιιοηιίηβί! ΓβοοηοϋίανβπΙ, ουζη &Η1)ί άί- 
χίδδβΐ Οβο βοδάβηι Γβοοηοϋίαδδβ. ΚδΙ ογ^ο ί(1 οοιη- 
ιηαηβ Ρίΐίο ΡαΙήςυβ. Ηαυά ροΓΓο άίχϋ οοηείΗ&δββ, 
86(1 Γβοοηοί11α8δ6, Ιιοο ββΐ 66α άο1)ίΙαΐΒ ςυοίΐάαιη 
]αιη(ϋα 8θΙν6ηάηιη Γ6(Ιάί(ϋ8δ6. 

8αη€ΐί ΑΐΗαηα8η βχ χηΐΒΓΌνβΙαΙίοηβ ηηίά 8ίί νβραΐβ 

8αϋ€ταοΙίατη. 

Μ6ΐοΐΗδβ(]6€ΐι ςυίάααι Γ6χ 8αΐ6ΐη. Ροδ{Γ6ΐΏυιη 
Ιιοο νοοαΙ)υ1υιη ραϋβτη 8ί^ηίίΐ6&1, 6Γ&1 ςυίρρβ Ιιίο 
ΙιοΐΏΟ ΟΙΐΓίδΙΙ (γριΐδ, ηοη δοΐυιη ({ϋία δίηβ ραΐΓβ αο 
ιηα(Γ6, 86(1 ςαία βΐ Γβ{^αιιι βΐ 8αο6Γ(1οΙυιη οίΐΐοίο 
ίυηβ6ΐ)α(υΓ, 6ΐ ίη6ΓΐιβηίυΐΏ δΑοπΑοίυιιι ραηβ αο 
τίηο ροΓίβηοΙο^αΙ. Ηιβ 6Γβο 6χΙπ1)υί( ία 86 Γ6^''α1θ 
8α66Γ(1οΙίυηι'^. §β6ΐια(1ϋΐη αα(6αι ρΓ»86η(βαι ροΐί- 
(ίαια εΐιπδΐυβ ηοΙ)ίδ ν6Γαδ 6δΙ Μ6ΐοΙιίδ6(ΐ66ΐι, α(ρο(θ 
ςαΐ ν6Γ6 6δ( δίηβ ραΐΓβ 6( δίαβ αιαίΓβ ; Ιιοο ςαίάβηι 
ααΐ6α, ίΐΐιιοί νβΓΟ ροδΐ6Εΐ ; 6( ρποοβρδ ραοίδ*•. Πβχ 
({ΐΓκΙβαι υΐ Οβιΐδ, δα66Γ(1θ8 νοΓΟ αίροΐβ δυί ΐρβΐαβ 
δ&οηϋο&ΙΟΓ 6( οΙ)1α(θΓ. Ιρδ6 6αίιιι 6ΐ δαοβΓάοβ 6ΐ 
νίοΐίαια β3(. Κοσμά. 'Ινίιχοπ>ιύστον εχ τον ιΐς τον ψαλτί ρα προοι* 
αιον έξτί'/οι/αένου ώς ΐν παρόίω τό « Ή'/απιςσας 
^ίχαιοσύ'^Τίν χαι έαίστ^σας άνοαιαν , » χα'ι τα η 
έξίς(19). ' ' ' ^ 

Πίρι τζζ άν^ρωπότϊίτος βτ>ον ^ησι • Ήγαπτςσας 

ίιχαιοσύνΐίν, χα'ι έαίσ);σας άνοριίαν* ^ιά τοντο ε/ριτε'τε 

ό θεός, ό θεός σον ε).αιον ά'/αλλίάσεως -ΚΛοά τους (χετό- 

^ονς σον• ον γαρ ν Οεότης ίιάτό ά^αττί^σαι ίιχαιοσύνγ;ν 

χ'/ι ^«.σ^^σαι ά^ιχίαν χρίεται ' οντε γαρ όλως χρίεται, 

ούτε θεόν έχει, αντό γαρ τό χρισαα θεός εστίν • «).).» 

ή «νϋρωπόττης αντον χρίεται ελαιον άγαλλιασεως, ίνα 

είτπ; τώ ΓΙνΓίαατι τώ κγίω παρά τους αετόχονς αντίΐς, 

τοντεστι παρά πάντας τονς Χριστούς* τ, γάρ Οεότ/3ς 

αετόχον; άλλονς ονκ βχει • εις γαρ έστι θεός, δ τε 

Πατήρ και β Υιός και τό Πνεναα τό άγιον • τ, ί'ε 

άν^ρωπότίς τον Χριστού παρά παντας τους άνΟρώπονς, 

αάλιστα τβύς χρ/στούς έχει /χετόχονς• $ώ. τοντο γάο* €θ8τη3Β ΙηάιοορΙβίΑ^Ιχ βχ 6)118 ρνοοεηιιο αά ρ8α11β- 
νίητη, άϋΥη βηωταί Ιατκιηωη ίη ΙνωηίΙα νβνΰα 
ίΙΙα, « Ώίί€χ\8ΐίίιι$αααηι βΐ οάίδίί ιηή/ϋΐίαΐβτη, >» 
6( Γβϋςαα. 

Οβ δυα 1ιηαι&ηί(&ΐ6 (Ιίοϋ : ΏΊί€Χί8α ^η8Ηΐχαηι βί 
οάχ8ΐί χηίριιί(αί€ηι ; ρνορίβνβα ηηχχΐ Ιβ ϋβκδ, ΌβαΒ 
Ιαίί8, οίβο ΐΒβϋΙίχ ρπΒ €οη8ονΙίδη8 ίι/ΐδ". Νοη 
βοίαι (ΙοίΐΛδ, ρΓοριβΓ^αδι^1^0Β αηιοΓβπι 6ΐίπίςηί1α1ί3 
ΟίϋαΐΏ αα^ίΙϋΓ : α6(ΐυβ Ιΐδββ υη^ΐΐαρ, η6ςυ6 06αηι 
δαρΓΕ δβ 1ΐ2ΐ])6ΐ, ίρΒα βηίαι υαοΐίο Οβυδ 6δΙ ; δ6ά 
αίίςυ6 1ιπαιααί(&δ βίυδ αη^ί^υπ οίβο ΙχΙϋΐΰΡ, 7ί(ΐ6- 
1ίθ6ΐ 83116(0 δρίπία, Ρνΰβ €0η8οΗίδιΐ8 6^ι^8, ϊά βδΐ 
ρΓββ οιηηίΙ)ηδ υη6(!δ. ϋ6ί1αδ βηίαι οοαδθΓ(6αι αοα 
1ιαΙ)6ΐ ; ιιπυδ 6δΙ βηΐηι Π6ΐΐδ, Ραΐ6Ρ, Γϋΐαβ, 6ΐ δρί- 
ΓίΚΐδ δ&ηοΐιΐδ. ΟΙΐΓίδΙί αϋΐ6ΐη ΙιυαιαηίΐΕδ, ρã 6αη- 
6ΐίδ 1ιοιιιίηΐ1>υ8, ρΓίΐΌίρυ6 6ΐΐΓίδηιαΐ6 άβΐίΐίαΐοδ Ιια- 
1)6ΐ 6οηδορΐ68. ΡΓορΐ6Γβα (ΙίχίΙ, ΟΙιπδΙί ΙιααιααίΙ&Ιβαι είπεν οτί ιταρά πάντας εχρίσθη τ] άνθρωπότ^ς τον ρ. ρρζκ ΟΐΐηβΙίδ υηοΐαοί Γαίδδβ δαηοΐο 8ρίπ1α 6ΐ ΥΙΓ- 
Χριστον, χρισ^βίσα ΠνΓ^αατι άγίω και ίννααει • όπερ ΙυΙβ ; (ϊϋοά ΟϋΙΙί αΗοΓαΠ) υηοΙΟΓΙΙΐη δΐβ (ΙίοβΓβ ΟΟα- 
ού*?ενΊ τών αΑ>Α»ν Χριστών ύπίρξ^ όντως έξειπείν παρά ΙίβίΙ. Ρΐ'ίΒ ΰΠΠβΙίδ ρίΐΓΐίοίρί 1)118, Ιαίδ. υηΐνβΓδυπί 
πάντας τονς ιιετόχονς σον • δ).ον <?ε αντόν ψαλρόν νβΓΟ ρδ&ΐίπυηΐ άβ ϋΐιπδίο 6ΐ Εθ6ΐβδία, ΙααςϋβΠΙ άβ 
πεοί τον Χριστον καί τί ς *ΕχχΑΐ;σίας ώς έπΙ βασιλέως 16^6 6ΐ Γβ^Εϋ βροΟδα (ΙίχίΙ αά ίΐα6Ιΐ1 υδοαβ Οανίίΐ Γ6^6 6( Γβ^αΐί βροαδα 
*» ΜαΙΙΙι. XXVI, 29. «* Οοίοδδ. ι, 20. « ι ρ^^ρ^ „^ 9. " ι^^. ,χ^ β. α ρ,^ι. χι^,^, 8. (ίΒ) ΜέΙόΗΐίβΛΊοι δΕΰπβΰίυπι ίηοΓϋβηΙιιπι 6χ 
ραηβ ηοοςυβ, ροΓίβαάίδδβ δδ. ΕϋοίιαπδΙίαω, 
5Ε(ί$<Μ)ΐηιηυαί8 βΐ Γβ6ΐα Ρ&ΐΓϋΐα δβαίβηΐία 6δΙ. 
Οαοιΐ νβΓΟ ςαίάΕπι Αππιβηϋ 1ΐ6ΐβΓθ(1οχί Ιιίηο βα- 
ΜϋηΙ ΕΓ^αΕηβαΙυΐΏ ριο νίηί ιτιβη οΐ^ΐαΐΐοαβ, υΐ 
ΐρκί ί&6ίυη(, Εςα» Ε(1ηιί8ϋοη6 6Χθ1ιΐδα^ οι6γε 
Ιιβο ν&ηί(Ε8 68(. ΝΕοκ^αΑ αίΓααι ρΓορήθ πιβΓΕ- 
ΡλΤΒΟΐ.. 6β• ΟΧΙ. 6αιη Μ6ΐο1)ίδ6ίΐ66αδ ίρδβ οΙ)Ιϋΐ6ΓίΙ, ιαοβΓίϋΐη βδΐ ; 
εΙ> βναηί^βΐίοο ααΐβαι νοοΕ^υΙο κερ«σ«ς, ηιί8€6η8, 
Εΐ<ϊϋ6 αΙ> Εοοίβδίαπιαι ΐΡΕίΙίΙίοηβΙ Ε(ϊΐιω ηιίδΐίο 
ρβΓ5ρίοαβ δΠΕίΙβΙϋΓ νβΐ ροΐίαδ ρρέβοίρίίαρ. 

(19) ΒχδΙαΙ ίη ΟοδπιοΒ ΤορορναρΜα Οιή^Ιίαηα^ 
βά. Μοαίί. ρ. 226-228. 171 Ν^^ΕΤ^£ ^ΗΟΝIΑΤ^£ 171 δίιηϋίΙθΓ οΐ ςαίηςο&^ΘΒίιηϋΐη ηοηιιιη ριαίιηυιη άβ Α νυμψίου χαΐνύ/χ^^νς βασάί^ος βζιιπώνέτέλισιν/Ο/Μέικ 60(ΐ6πι Γ6θί(ανί(. Οιιακη Γβιη ΙββΙ&ΙυΓ ίρββ Οοοιίιιαβ 
Ιαάΐθίβ άίοβηβ : Οηοτηοάο €τρο Ώανίά %η 5ριη'/ιι 
$αη€ίο νοοαί βατή Ώοτηίηηηι Ηύ υ^νΐίϋί : ΏίχΐΙ Ώο- 
ηιίηια Όοηιίηο ηΐ€θ : 5γ^« α άβχίνί$ ιηβ?5"? δί 
Ρίϋιΐ8 β] 118 68(, ςαοιηοίΐο ΠοιηίηυΒ 6]α8(ΐ6ΐη β8(? 
Εγ^ο ν6Γΐ>ί8, Ώοηιίηα$ ^ια^ Οβαιη ιη&ηίίββίβ &ρ- 
ρβΠ&Ι. Ταιη ν6Γΐ)&, ^άβ α ά€χΙη$ νηβί$ι ρβΓβρίοαβ 
ίοιη&ηίΐ&ϋ οοηνβηίαηΐ ; ηαιη νοο&5ιι1αιη, »€ά€, άβ 
ηοηάαιη βοάβηΐβ ϋίοίΙυΓ. ΑΙςαί (Ιβϋ&δ ία 8α& 1>6&- 
ίΚαάΙηβ, ΙιοηοΓβ ςΙοΓί&ςιιβ ίυη^αια 86ΐΐ6ΐ, ςαίη &5 
αΐίςυο ιη&]0Γ6 &(1 ίά νοοβΙυΓ ααΐ οοαιρβΙΙ&ΙυΓ : 86ά 
ηΐιςαβ ΟΗπδΙί 1ιυιη&ηίΙ&8 αϊ) αηίΐα δίί)ί ίηββρ&τ&Ι)!- 
ΙίΙβΓ (Ιβίΐαΐβ ίανίΙαΙιΐΓ άυιη &υ(]ίΙ, 8€άβ α άβχΐνή 
ηιβί$, ιά 6$( νβΐϋΐί ίη Ιιοηοπβ ηιβί ρατίΐαΐβ. Νβςυβ ^Ί χαΐ τον ρ,^' ψκλρόν <(ς αντόν ιίρνκ** Χ«1 ΟΛψτυρύ^ 
αντός ό Κν/}ΐος λτ/ων προς *Ιου^αίονς* Πώς ονΐβ Δκβϊ^ 
IV Πνιν^η ά^ίω Κύριον β(ντόν χ«λ(1 Χίγνν * Εΐιην § 
Κνοίος τώ Κνοίω ρου, Κάθου έχ Ριξιών α•ν ; Ει Τίό^ 
«ντον ίστιν^ πώς Κύριος αντον έστι; το μβν ΚήΝ#; 
αντοΰ ως Θβόν σα^ύς προιιπών * τ• Λ Κβτ^ο» ν 
^βςιών ρον σα^ώς τ^ «νΟρωπότιιτι άρρόζκ * τό χ•^ 
χά$ου τώ ρή χΛ$€ζομ,ένω λτ/»• Ή Λ 6ΜΤ«ς Ι9ρντ«ι 
ιίς τήν οιχείαν μαχοφιότητα τψ^ν τι χ«έ ^όξι», πιφ* 
έτίρον /Μίζονος ρ4 ΐπιτριπο/ϋΐένν « προτρητομέιηβ «^ 
τούτο * ά/Α* « «νθρωπόηβς τον Χρι«τον ύιτό τ^ς ^όν•^ 
νιις αντ^ ά;^«ρίστως θιότντος έπιτρέπιται αχονιν•^ 
ΚκΟον έχ δεξιών μου, ώσανιί ιν τ^ ίμ-^ τιμξ * οντβ τ*^ 
^εςιά οντ( «ριστιρά ΐχβι ό θβός άπβρ^/ρατΓτος ίητήι- βηίιη νβΐ (ΙεχίΓαιη νβΐ δΐηίδίΓαιη Οβα8 1ι&1)β(, υΐροΐβ β Χ^^ * ^^^ τοΟτο «ντό ^γ/*^ ^^* Κά6ον ίν ίί^ έρ) ηοη οίΓβαιη8θΓίρ(ιΐ8. ΟίοίΙ βΓ^ο : δβάβ ίη ΙιοηοΓβ 
ΙΏ60, Ι&ηςααιη ιηοα ρβΓδοηα, υΐροΐβ ίιιι&£;ο Οβί 
υηίνβΓΒΟ ιηυηάο 0δ(βη1&(&. Οαίρρο ί(& Ο&ηίβΐ ςυο- 
φΐ6 αίΐ : Ει ίρ$ϊ άαΐηηι β8( νβ^ηητη, Ηοηον^ ρο- 
Ιβ8ία$**^ βΐ Γβϊίςυα. Ουίη αάβο ίρδβ Οοιηίηυδ (ίίχίΐ : 
Ώα(α €$1 ηιϋά οτηηί$ ροίβ$ία$ ίη €(βΙο βΐ ίη (βττα*^. 
Μοχ ν6Γ0 ία 6]ιΐ8(]6ΐη ρδοίχηι ρΐΌ^Γβδβιι &ίΙ άβ (Ιί- 
νίηίΙ&Ιβ : Εχ ηίβτο αηΐβ ίαα/'βΓατη ρβηαί /β'* : 
Ιαηςα&ιη δί ΡαΙβΓ αά Κίΐίϋΐη ΓϋΙίοηο (ϋνίηίΐ&ϋβ 
άίοαΐ : Αηΐβ οιηηβηι οΓβ&ΙυΓ&ο) βχ αΙβΓΟ, Ιιοο νο- 
οαΐΐΐιΐο οοη8α1)δ(αιιΙί&1ί(&(6ΐη άβηοίαρβ νοίεοδ ; ηοη 
ροδίβα Α8δΐιπΐ60δ, 8β(1 ίη ηιβ ίρδο 1β Ιι&Ι^βπδ δίηβ 
ρηηβίρίο νβΐ Γιηο : Ιαηςυ&ηι βχ υΙβΓΟ βχ ηο8(Γ& 
8τι1}8(&ηΙί& Ιβ βρβηυί οοη]υπο1αη) ιηίΐιί 6( οοβχδίβίβη- ημτ,, ώσοτνίι ιίς πρόσωπον έ^όν, ώς ιΐχών θΜν ιηαύ 
τω χόσριω ^ιιχνναινη * οντω '/Λρ χαι Δανιιολ λήτιι* Κή 
αντω ι^ό6ΐ3 ή βασάιία χαι ν τι^ΐί χαι ή βζονσέβ, χβι 
τα λοιπά. *Αλλά χαι αντός ό Κύριος ^^υσιν * *£^ό0« {ΙΜ 
πάσα ίςουσία έν ούρανω χαΊ έπ'ι γϋς, ΠαρβιχιηΊΑΐ» Λ 
λτ/(( 7?ά)ιν IV τω αύτω ψαλριω π<ρι τνς Ονότ^τος* Έχ 
»/αστρό; προ βωσ^^όρον Γ/βνν);σα σι * ώσανιι του Π«τρ•( 
προς τόν Τίόν χατά τήν θιότίζτα λέγοντος ότι Προ ιπί^|{ 
χτίσιως από '/αστρός' το όροούσιον ΟΑων σι^ακηΛ' 
ούχ^ νστιρον προσ)αβών , «λλ* ΐν έ|ϋΐαυτω σν ^χ** 
(αάρχ^ως χαι άπιράντως ' ώς από '/αστρος Ιχ τ^ςίΐρ^' 
τέρας ονσέας σι ΐ7ίννΐ3σα σννόντα χαι σνννπάρχονΤ«. 
Είτα πάλιν ιύΟίως χαι πιρι τ;9ς άνθρωπότντος ^«λάν 
^ησίν * "Παοσι Κύριος, χαί ον ριιταριλνΦ^σιτο», σύ ίβΠΙ. Όβίηάβ ΓαΡδϋδ ίΐΐίοοςίΐβ άβ ΙΐυηίαηΚαΙβ ρΓβΒ- (^ ίιριύς ιίς τόν αιώνα χατά τήν ταξιν Μύχι^ή' ον 
άίοαΐ : ^η^αν^ι Ώοιηχηχι$, 6ί ηοη ρΰβηίΐβδϋ βι/ΐΛ, 7«ί* ^ Οιότης ίιρατΓ^ιι, άλλα μάλλον λ«τριύ«τ«ι, χαΐτά ίη 6$ 8α€βΓάο$ ίη χΙβίΎΐηηι εβαιηάηηι ονάίηβτη 
Μ€ΐ€Ηί8ΒάΒ^Η^^ : ηοη βηίηι άβίΐαβ δ&οτί&ύαΐ, δβά 
ροΐίαδ οοΙΙΙυΓ οΐ ΙιοδΙίαδ Γβοΐρϋ. Μβηιίηίί 1ιυ]τΐ8 (β- 
δϋηιοηϋ Ρααίιΐδ ςαοςαβ αροδίοΐυδ ίη Ερίδ(ο1& αά 
Η6ΐ)Γ6βθδ δίο : ΒίοαΙί Αανοη, 8ί€ βΐ 6Ηη8ΐη8 ηβςηα- 
ςηατη 8ίδί 8α€€τάοίίί /ιοηοΓβτη νίηάίοανϊΐ, 8βά ςΐίί 
άίχίί 61 : ΡΐΙίιΐ8 ηΐ€α8 €8 ίη, βρο Ηοάίβ μβηαί ί€. §ί- 
οαΐ βΐ &1ί1)ί αίΐ : Τα 68 8α€€Γάθ8 ίη χίβνηαηι 5βΓ«η- 
άηηι ΟΓάίηβτη Μ€ΐ€Ηί86άβ€Η ^' : νίάβΐίοβΐ οηιηία άβ 
1ιυιη&ηί(&1β ίη(6ΐ1ί§^βη8. 

8νΙίορί8ηια8 τηαρηί άνηηραήί άοηιίηί 8ΐ6ρΗαηί, 
Νηηι υηΙνβΓδαπι άβϋαΐβοι, ςυ» άβίΐ&δ δοίΐίοβΐ ίη ίιριΐα προσίίχιται. Μέρι^ται Λ χμΙ Γ^ϊί χρνηως ο 
απόστολος Παύλος ιν τ^ προς '£^ρ«»ν« •Επιστο>4 
λί'/ων ούτως • Κα^άπίρ ό Ααρών, οντ•ις «Λ % Χριοτος 
ούχ ίαντόν ιοβξασι '/ηίσΟαι άρχιΐρΐύς, «ΧΧ' ««λΛίσβς 
προς αυτόν, Τίός μου ιΓ σύ, 17» σίρ^ρον 7*7«ννν» 
σι • χαθά χαί ιν ΐτίργ Ιέ^α • Σν ίιρινς βίς τόν «ίάΜΐ 
χατά τήν τάςιν Μιλ;ζΐσ{θ^ίχ • πβίντβ πιρι τϋς «»•ρ«- 
πότϊίτος ιχλαβών. Συλλθ7ΐσρός τον ^Γ/αΟ.ον ίρουγ/αρίοΰ χνροΰ Ση^άνον. 

"Ολη τί5 Οιότυτι προσχιχρούχαΐΛΐν νμής ^ι& τίς 
1η]:)υ8 βρβΟίαΙϋΓ ρβΓδΟηίδ, ΡαΐΓβ Γίϋο βΐ δρίΓίΙα β παραβασιως , τί} ίν ταίς τρισΊν νποστασισ* 9ιβ^ν- δαηοΐο, οίΤβηιϋαιαδ ηο8 ρΓΦΟβρΙί ΐΓαηβ^βδδίοηβ, 
αη ροΐίηδ δοΐααι ΡαΐΓβηι ? 81 ΡαΐΓβαι (αηίαπιηιοάο 
οίΤβηάΐηιυδ, αϋςιιβίιαίο δοΐί, ^πxια 1ΐ03 1)1&!6Γοηθ8, 
Γβοοηοίΐίαΐί δααιυδ ρβΓ Κϋίί 6^αβ ίηοαρηαΐί δαη^ραί- 
ηβηι. Οαοά δί ΙοΙαηι Τπηίΐαίβηι οίΓβηάίαΐϋδ, αΗ- 
ςιιβ Ιο(1 ΤΓίηίΙαϋ ο1)1αΙιΐ8 ίυίΐ υηί£:βηί1ί Ρίΐίί Οβί 
8αη@;υίδ. δίοαΐ βηίηι ίη υηο βοάεηιςυβ ΟΙΐΓίδΙο, ςυί 
ίη υηίοα ρβΓδοηα 8υ1>δίδ(ϋ, &@;ηοδοί(αΓ οοΓΓυρϋ]:)ί- 
1ί(&3 βΐ ίηοοιτυρϋ1)ί1ί(α8, πιοΓίαϋΙαβ βΐ ίαιπΐ0Γ(&< μένγ, Πατρός, Υίον, χαΐ άγίον Πνιύρ•ΓΓ•ς, 4 ρΛν• 
τω Πατρί; Ει ^Αΐν |χόνω τω Πατρέ, χαί «ύτ6 ρά»^ 
χατά τον ς ^ληνα^βύντας χατηλλβτ/ηαιν ίικ τ•ύ «• 
ριατος τον ινανΟρωπι^σαντος Υίον αντον * ιι Λ Α| 
τ>5 Τριαίι, 6λΐ} τιρ Τρι«<ίι προσηνίχθη χαί τό «ν 
ρονογινονς νίον τον θιον αΐίχα. "ΐίσπιρ γίψ έ» τ^ 
ένί χαι τω αύτώ Χοιστώ, ήτοι ττ, μιά τούτον ύιτο- 
στάσιι, Οιωριΐται τό ^Οαρτόν χαί το ά^^Οβρτον, τό 
θνυτόν χαΐ τό άθάνατον * οΰτα χαΊ τό προνάγο» χβέ ^ \ » ΜαΙΙΙι. ΧΧ11, 43, 44. <' Οαη. γιι, 14. 90 ΙΐΑίΟι. χχνπί, ί8. " Ρδ&Ι. αχ, 3. " ί1)ίά. 4. •* ΗΛ. 173 ΤΗΕδλυΒΙ ίΙΒ. XXIV. «74 ^^γβγι, χαΐ «ς βίβς ιτρβσιίίξβτο. Εύστοβτέου τοΰ Νιχβκίας Ιχ του ^Γίτέρον ΠιοΊ τών 

«ζΰ|ΧΑΐν λ07•ν (20). 

Ά>1α χβά ότι χβφισηδριον τοϋ σύίταρίου πάθους 
τω νπϊρ νρυ&ν παβόντι προσψίρεται, χλϊ ότι ύττΊρ 
ζωίς ]ί/*ών τίς Γ> σώαατι, χαΐ δτι ίνα «^«6^ ταϊς 
ψυχαΖς ί}[ΐΛ^ οί ζώντι; βνταϋ^α προσχιχρούχααΓ^, 
χα\ δτι ύπ'ίρ τών έντηΙ^ιν οίχοαίνων πιστών, «ν«γ- 
χ«Γον (Ίζ/Μϋ τον άρτον €»αι τον προσγιρό^Γ^ον , 
Γβν ψ«χίς βχοντα σύ^^ο)ον (21) τό τι γαρ ίΓ ίαάς 
χΐπ«ν6ος σώαα του Σωτΐ:ρος Χριττοΰ ζύν τι χαΐ 
Ιριψυ;^ον, τά τι ηριίτιρα ωσαύτως, χαι τά ΰπιρ ά^*^" 
σιως σ^αλρ,βίτων, «τι τό ιν τ^ παρούστρ ?τι ίν^ι;- 
|Αθύντα>ν ζων, «τι τών Ιχ ταΰτι;; ν^ν απολυθέντων ςααΐβααι Ιιοιηο ο1)Ια1ϋ, (ΐααΐβαυ• Οβυβ Γθοβρϋ. 
ΕϋΒίναΙη Νίϋχηι €χ $6€αηάο Ώβ αζι/τηί$ $6ηηοη6. 

ΒβτβΓΕ 6( οαιη 8α1υΙ&π3 ραί;3ίοαί3 βαοπΑοίαιη, 
βί ςυί ρΓο ηο1>ί!ί Θ8ΐ ρα^^πί; οίΓοΓίυπ, δίνβ ρΓο ηο- 
8ΐΓ& οοΓροΓαΙί νί(α, δίνβ ρπο αηίιηα1)ΐΐ3 οοβΙγι» ιι( 
ΓβιηίΙΙαηΙυΓ βα ςυ® ίη νί(α ρθοοανίιιιιΐ3, βίνβ ρΓΟ 
ϋβ ςιιί Ηίαο ιηί^ανβΓαπ!, ηβοοβ^β 6β( ραηβ'η ίΠαιη 
ςαί οίΤβΓίυρ β53ο ίβηηβηίαΐυπι, ςαία ΓβηηβηΙυιη 
&ηίιη(Β 3}ΊΐιΙ>ο1ΐ]πι 6δ(. Ν&ιηβΙ ΟΙΐΓί^^Ιί ίη ραβδίοηο 
οοΓραδ νίνυιη βΓαΙ βί αηίιη&Ιυπι ; ρΙ ηοδίΓα βίαιί- 
ΠΐοΓ δαοΐ'ίίιοία, ρΓΟ ΓΟίηίδδίοηβ ρροοαΙΟΓυιη, βίνβ 
α(^1ιυο νίνβηΐίϋΐη ίΜοΙίαιη δίτβ (ϊβίυηοΙοΓυζη, ρΓο 
&ηίιιι&ΐ3αδ οίΤβηιηΙαΓ. ΝΙΗίΙ νβΐΌ ργογ^πβ οΓϋοϊΙ, πιστών , ύπίρ ^υ;ζών ιστι προσγιρόαΓ/α. Ού^ϊν ^ί Β ςαθ(1 α1Ι(|ααη(1ο ο1) ^ΓαΙίαΓυπι αοΐίοηοιη ρΓΟ ΟΟΓ- 

τι ποίιντως προσίστατοιι, ιί χαριστή ρ ιόν ποτι πι ς 

ζωίς ή/χών τϊίς ίν σώα.ατι τον άρτον προσ^ίροαιν • 

ως γάρ τό ν^^ϋ'τιρον ό ΣΰΛτηρ ίαυτώ ^ιά τιΙ^ς προσλ^- 

ψιβιΐς ώχιιώσατο, ούτως χαέ τό νπιρ ίαυτού προσ- 

•ιρόΐΑΐνον έαυτώ οΐχιιούμ^νος ίοιυτοΰ σώμα ποιιιται, 

χβώ Ίιμα «υτοΰ μίΤΛ^ίάωσι. φφίτίον π«τρι«ρ;ζου Ιχ του λ07ου, ου ν κρχι^. « ΙΤώς 

0ιλ«τός τι χαΐ αθιλυτος τω Ιίατρι ό 6αΊ«ατος )^7β4Τ* 

α» ιιναι τοϋ Χριστού ; Κα'ι πώς πβίλιν ό αυτός 

σννίλθοι τώ πονιβρώ Οιλητός τι άμα ιΓναι χαί 

άθίΧητος (22). 

^ΐ.'πι-Ι τλ \ντρ«ν προς ^ύο τίνα τήν οτ^^ανοροΓ.^ ώς 
Ιπιπαν ίχιι, ρύσιόν τι τών χατιχομίνων ιίναι, χαι 
(Γώτσν όράσΟαί τω χατίχοντι ' ώς μιν ρύσιον τών ροΓοΙΐ ηοδίΓα νίΐα, ρ&ηβιη οίίβΓΐιηυβ : δίουΐί βηίιη 
οοΓραδ ηοδίΓυαι Οοιηίηαδ ρβΓ ΙηοαΓοαϋοηοιη ΓβοίΙ 
βαυιη, ίΐα ραηβιη ςαβοα ρΓΟ ββ ςαίδςιιο οίΓοΓΐ, δίΜ 
νίηάίο&ηδ δαυιη οοΓραβ βίϋοίΐ, ηο1)ίδ(|α6 γοΙπ- 
1)ΐιίΙ. 

ΡΗοΙη ραΜανοΗχ; $χ 9β7Ίηοη€, €η]ΐξ$ ίηϋίαηι βίί: 
« Οαοηιοάο βί νοίηηίαηα ίίηιηΐ βί ΐηνοΐαηίαηα 
Γαίνί τηοΓ8 €/ΐ7*ί$ίί άίοί ί/ΐιβαί, Ε( ηηοτηοάο ταν- 
$Η$ ααβΐάαί ιιί βαάβηι ηιοη άΐιώοΐο νοίιαιίανία 
$ίηιηΙ(ΐΐΛβ ίηνοΐοηίαηα /Ίιβηί. » 

Κβίΐβιηρίΐοηίδ ρΓβΙίυιη άαρίίά 5υ1) ηοΐίοηο ^β- 
ηεΓαΙίιη οοαδίοΙβΓ&ΙαΓ , ηίιηίηιιη ιι( οαρΙίνοΓαιη 
Γ6(1ίιηΐ8β, αίςαβ αΐ οαρΙίνοΓυιη ιίοιιιίηο ^ο^αIη χατιχομένων Ιύτρον άν κ'ν τό σωτνρίον αίμα* ώς ^ί ρ θΙ)1&Ιυπι.0ίιΠδ(1δαη^ιιΐΗ,ςα;ι(6ηα8Γ6ΐ11)ΐιίαΓαπι νίοθ σώρον τοϋ χατιχοντος ουδαμώς • ιπιί χαΐ πολλά άΑ).α 
τω χυρέως λιγομ<νω προσόντα λύτρω, τ^ ά^ραττω 
ταυττρ χαί ΰπ'ιρ λό^ον ου προσιστιν οιχονομέα • και 
γαρ ό μιν τό λύτρον ^ι^οΰς, ούχέτι ^υναμινος κύ- 
ριος ιιναι ων παρίσχι, τιςν («μιαν εχη χατα τό 
άπαραίτι^τοη» «ΧΑνΑυθοϋσαν • χιρ^αίνιι ί* ό λαβών, 
χαι χα^ισταται σισπόττις ων πρότιρον τι&ν έξουσί'αν 
ουκ «ιχ» • ίνταΰόα Λ τουναντίον άπαν • ό μΐτν κα- 
τοιΟέρανος τό λΰτρον (χαι γχρ πάντα ίν τ^ Χ^ψι 
αυτού, χαί ούΛ τό τοϋ Άβιλ αίμα, οΰ<ί'ε μ'ιν τών 
ρ^αρτύρων, ιξω Τ3δς οώτοΟ χαΟιστηκε προνοίας και 
χιιρός) βυίιν μίν δηλονότι βζιιμίωται • τίς '/«Ρ «> 
όλως ιίπΐΐν Ιννοήσοι ώς μϊν τών θιραπόντων αυ- 
τού, χαί 6*ν «χινώΟ^σαν αιμάτων, ιστι λό'/ος αΰτώ, ίυη^ίΙυΓ, ^αηο ρροΐίαιη Γΰίΐοηιρίίοηίδ (Ιίοί ρο(68( : 
νβΓαηιΙαηιβα ςηαίβηαδ (Ιοηηιη ιηαη^οηί βδΐ, ϋΙο 
ηοηιίηβ αΐί ηβςυίΐ. ΕΙ ςυ^^6Iη αΐία ιηυΚα Γοιίεζη- 
ρϋοαίδ ρΓορρίβ (ΙϊοΙο ρΓΟΙίο ίοδυηΐ, ςαίβ αΓοαηοβ 
Ιιυίο βΐ ίαοη&ΤΓ&1)ϋ1 οϋοοηοαιΙ^ε ηοη οοη^ΓυαηΙ. 
8ίςυί(ΐ6ΐη ςαί ρΓβΙίαιη άβ(1ί(, ςιιία ιτί 6]υ3 Ηβίη- 
οβρ^» άοΐΏΪηαδ βδδβ ηοη ροΐβ^ΐ, (ΙβΙπιιίθηΙυπι ηβ- 
οοδδαπαπι ραΙΙΙυΓ : βοηίΓα ςιιί αοοίρίΐ, Ιυορο αα- 
^βΙυΓ, ίί(Γ[αβ Γοί άοιηΐηϋδ ςαα3 ίη ο^ϋ8 ροΐβδίαΐβ 
αηίβα ηοη βραΐ. Ναηο οπιηβ οοηίΓα βδΐ. Οηί ρρβ- 
Ιΐϋπι οΙ)Ια1ίΙ (ςααηιίοςυΐίΐοηι οπιηία ίη Οβί ροΐβ- 
δίαίβ 8υη(, ηβςαο ίρδίυδ Αΐ)6ΐί3 η6({ΐΐ6 ηΐ8Τΐ}^Γααι 
δαη^αίδ αϊ) 63α3 ρΓονί(ΐ6ηΙία άοηιίηίοςυβ αΜιιίΙ), 
Ιιίο, ίηςηαπι, ηαΐίαπι οορίΐ (ΙβΙπηιβηΙηηι. Ναηι χαί μπα θάνατον ώς αθανάτων |3οώντων άχοΰιι ; τό ^^ ςαίδ οπιηίαο €χίδΙίπιαΓθ νβΐίΐ, αϊ) 60 ςαί ίαπιαΙοΓαπι σι σωττβριον χαί (ωοποιόν αίμα τοϋ /.όσαου ουκ ιν 

τοις άθβαάτοις τί^ς αυτού προνοίας τααείοις συνί;ζίΐ 

«νωλλΟρον αυτώ, χαί φθοράς σωμχτων άνίπα^^ον 

σνντνροϋίανον ; Οΰχ ι^ι^μίωται τοίνυν ου μ'ιν ούν 

• τό λύτρον χαταΟιμΓ^ος, άλλα χαί του ^^ί'νους 

«|Λι ««ντός ό ψύΜνΟρωπος προσικίροησι τήν σω- 

τχρίκΐβ. δαοΓυηι, 6( ςυοΓυπι δαη^αίδ βχΐιαυδίαδ ίαίΐ, οα- 
Γαηι ^βπΐ, ςαίςαβ πιΟΓίαοΓυηι (αηςιιαηι νίνβηΐίαηι 
οΙΰ.πιοΓβδ ααιίίΐ; ςαίδ, ίηςυαηι, ρυΐβΐ^ δαΙυίαΓβπι 
βΐ ςαΐ 0Γΐ)βπι νίνίΗοαΙ δ&η^αίηβη), Ιη 11ΐ6δαυη3 
ρΓονίάβηΙίδΒ 3α66 αϊ) βο ηοη ίαίδδβ ίηοοίαηιβπι οοη- 
δβΓναΙαπι, αίςαβ αϊ) οπιηί οορροΓβα βοΓΓαρΙίοηβ 
άβίοηδαηοι ? Νοη ί^ίΙαΓ άαηιηηηι ραδδαδ βδΐ ςαί ρτβύαια βοαίιιΐίΐ, ίιηο οηίνβΓδί ^βηβπδ ηοδίτί οΐβιηβηβ ^65αδ δαίαίβηι ΙυοΓαΙαδ ββΐ. (20) ίίοη 6Χ8ΐ&η1 Ιιί άβ αζγιηίδ δβΓηιοηβδ Εα- 
«Ιταώ. 

ίίί) Ιιβνβιη ορρίάοΐιαηο ο1)]βο(ίοη6πι βΓΟΒοοΓυπι 
. [ίοαΐ Οίαιηρίηίαδ ίη 3αο ά6 Αζγηχο οραββαίο 
Φ&ρ. 1. Ταιη ΟΑρ. 3> αραά βαιηάβιη (ϋδβοΐνίΐ βαιη ΟΓοβύαδ 6βηηα(1ία3, ςηί οοηοΐαάίΐ πίΓυπιςυβ π- 
Ιαιη δίνβ ίαΐίηαηι δίνβ ΟΓβΒβαηι Γββίβ ββ 1ΐ!\1>βΓ6> 
(22) ΕδΙ Ιιοβ ΡΙιοΙϋ ςιιββδίίο Ληιρίιίΐοοίιίαηα 24. 
^ααιη ηο3 βάίάίπιαδ δοήρ., γβΐ. Χ. ι. ΡΓ&βιηοηΙιιχη 
006 ΐ6£;ίΙαΓ ίΙ)ί, ρ. 79. 175 Ώατηα$ϋ€ηι, ΝI^ΕΤ^Ε ^ΗΟΝIΑΤ^ε 
Α «^ Τον Δβίαατχιονον. υη'νβι*50Γαιη 06ΐΐ8 βΐ Ρ&16Γ νυΐΐηβ ςυ&Ιβηαδ Ρ&- 
16Γ 65ΐ, &η ςυ&(βηα3 ϋ6ΐΐ5? 5ί ςιι&Ιβηυδ ΡαΙβΓ, 8ΐ1& 
6π1 νο1υηΙα$ β]π8 ςα&ιη Γϊΐϋ ; ηβςυβ βηίιιι ΡαΙβΓ 
Μβιη 68ΐ ςυί ΡΐΗυ$. 8ίη νυΚ ςααίβηυδ Οβυβ, Οβυβ 
αιιίβηι ββςιιβ 08( Ρϋίυβ βΐ βαοοίαβ δρίπΐυδ, ιιΐίςαβ 
νοίαηίαδ η&Ιαë 6$1, ί(1 βδΐ ηαΙπΓαΙΐδ. Εγ^ο Ια ςαο• 
ςαβ 8ίιηί1ίΐ6Γ 5}Ί1οβ:ί8ΐηαιη ίοδίΓαβ : ϋηϊΥβΓδΟΓϋΐη 
Οβαβ 6ΐ ΡαΙβΓ, ηυηι (ΐυαίβηαβ ΡαΙοΓ 68(, 8&η§τιηη6ΐχι 
ΙΙηί^βηίΙί βχοβρϋ, αη ςυ&ίβηαβ 06υ8? Βίςυ&Ιβηυβ 
ΡαΙΟΓ, &ϋα βπΐ 6^ιι8 νίΓίαδ βΐ ορβΓαΙΐο ςυ&οα Ρίΐϋ; 
ηοη βηίιη ί(]6ΐη Ρ&(βΓ αο Κί1ίυ8. 5ίη ςααίβηυδ Οβυι 
68ΐ θχοβρίΐ, 06υ8 &τι(6ΐη «ςυβ 68ΐ Κίΐίιιβ βΐ δρίπ- 
1α8 8&ηοΙυ8, δβςυίΙυΓ ιι( ί*ηι^6ηί1ί δαη^υΐηβιη, ίά 
68(, ϋηία8 (Ιβ 8&ϋοΙα Τπηί(&(6, βαάβιη 8αηο(α Τή- 
ηϋ&8, ςυα(6ηα8 Οβαβ β8(, βχοβρβηΐ• 

Εχ Ιίδνο Β^/ηοάίοο ςηί ίη Μαρηα ΕοοΙβΒία Ιβ^ίίηΓ. 

Ιί8 ςαί άίβαηΐ, ςυοά 0οιηίηιΐ8 β! 8βΓν&(θΓ ηο- 
8ΐ6Γ ^68ι18 ^11^^8ια3, ΙβιηροΓβ 8α1υ1&Γί8 8υ» ρ&8δίο• 
ηίδ, ρΓβΙίοδί δυί οοΓροπδ δ&ηβ^υίηίδςυβ δαοπ^οίυοι, 
Ι&ηςα&ιη ροηΐίίοχ ίη 1ιυιηαη& ρΓΟ ηο5ίδ αδδυηαρία 
ηαΙαΓΑ, ςυία βΐ δαοπίιοαΙΟΓ βδΐ βΐ νίβ11ΐΏ&, αΐ ιηα- 
^ητΐδ αίΐ Ιΐιβοίος^υδ 6Γ6£^0Γίαδ, ο))Ιυΐ6Γϋ ςυίάβιη 
Ώβο ΡαΙη, ηοη Ι&ιηβη ίρδβ ϋηίβ^βηϋιΐδ βχοβρβηΐ 
ςιι&(6ααδ Οβαδ^ ίΐβοιςυβ δρίήΐυδ βαηοΐαδ ; ί(& υ1 
^&ο &ΓβΓθΐ&Ιίοη6 βχοΐαάαηΐ ίρδυηι Οβί ν6Γΐ)υπι, ηβο 
ηοη οοηδυύδΐ&ηΐίαΐβπι βί οοη^ΐοη'οδυπι δρίπΐυηι 
ΡαΓ&οΙβΙιιηι, α (Ιίνίηί Ιιοηοπδ ρυπί&ΐβ &ο άϊ^ηΚ&Ιβ, 
&η&ΙΙΐ6ηι&. Β ί χβθ' ο θίβς ; *Ααα* <ΐ ^ χ«6' ό ΠΛ-τηρ, λ^λ τ• 
αντον ίοτ«ι τταρά το τον Τίον θιλϋ^α • «ν γάρ Π«- 
τνρ 6 Τίός • ιΐ ίί καβ' δ θίός,, θιδς Λ χαέ ό Ύ'ώς 
χαί τό Πνιν/χα το ά^ιον, άρα το $ίλνμα ψ^ηας, 
τ,γουν ^νσιχόν, Καί σν •/«'•'*•' χ«^« τβντον συ»«|ΐ- 
σαακνος ίοώτησον • Ό τών δλων θιος χαέ Πβττ^^ 
χ«6' ό Πατήρ προσι^ιξατο τό τον Μονογινοΰς αΙα«, 
χαθ* ό θίός ; Άλλ* ιί μϊ)^ χα6* ό Τίατνρ, άλ^ιο ογ>τν 
ίσται πάρα τήν τον Τίον ^νν2|χίς τι χαί ίνίργοΛ• 
ον γαρ ΤΙατηρ ό Γίός * (ί ^ι χαθ' ό βίος, β•&ς 4 
χαί ό Υίός χα: τό Πν<ν(Α« τό άγιον , αρα τό ηι 
Μονο7(νονς αΐιια τον ενός τι^ς αγίας Ύριά^ος^ « βύ^ 
αγία Ύριας χα6* ό βιός ττ/Βοσι^βξατο. 

*£χ τον «ννο^ιχον τον ανοΕ^ινΜσχοϋΐίνον έν τ^ ΜηύΛ 

*Εχκλησία (23).' 

Τοις ).Γ/ονσ(ν ότι τι^ν ιν τώ χαιοώ του χονμ»99^ 
τηρίο\ί τον Κν|θ(ον χαί Θιον χαί Σωτι^ρος νΐΜ» Ίν- 
σ•ν Χριστον ηροσαχ^^ησα» ΰιάρ τ^ς νρίών ««τηβΡ^ 
παο* αντον Ονσίαν τον τιαίον αντον 9«ί>α»τ•ς π 
χαί αΐαατος, ώς αρ-χαρίως χατά τό ανΒρώηινη ^ 
ϊ)μάς χρη/χατίσαντος, οτιττιρ ό αντός χαί θύτ^ς χα 
θϋιια χατά τόν ττολύν (ν θ&ολογία Γρ;ογόριον, κρον- 
νγαγί ρυρι* αντός τώ θβώ χαί Πατρί, ον ηροηϋ" 
ξατο ^ι ως θβός υατα τόν Πατρός αντός τι ό Μΐιι^ 
γΓ>9ς χαί τό Πν(ν/χα τό άγιον * ώς ^{« τνντιν 
άπ-οξ$νον7(ν ΟΕντόν τί -^όν θίόν Αόγον χαί τ• 6/λοοΟ• 
σιον χαί ό/χό^οξον τούτον Παραχλητον Πνβύρία τ^ς 


Ιίδ ςυί ροΓ&οΙυαι (|υοΙίάί6 δαοηβοίιιηι α ΟΙιπδΙί 
82ΐοβΓάοΙίί>ιΐ8 άίνίηΛ πΐ3Γ8*βη£ΐ ΐΓαοΙαηϋΙϊϋδ ηοη 
οοηοβάαηΐ δαηοΐββ ΤπηίΙαΙί οίΤβΓΠ, οοηΐτ&ίϋοβηΐβδ 
δαηοΐίδ (Ιίνίηίδφΐβ Ρα1πΐ3ϋδ Β&δϋίο βΐ ΟΗΓ3Γ8θδΙοπιο, 
ςαί1)υ86υηι οοηδβηϋαηΐ βΐ Γβΐίςυί ρίβηί Οβο Ρα^Γβδ 
ίη βυίδ 80Γη)οηί1)αδ αίςαβ δοηρίίδ : αηαΐΐιβπια. Ιίδ ςυί οαηι αυάίυηΐ δϋΐναίορβια ίη ίηδίϋαίο α 
86 άίνΙηοΓυηι ηι^δΙβηοΓϋπι δαοπίιοίο άίοβηΐβπι : 
Ηο€ ^αοίίβ ίη κηβωη οοτηηιβτηοΐ'αίίοηβηι^^ , Ιιαυά 
Γθοίβ ίηΐβΐΐίκηηΐ νοοα1)υ1ϋπι ΰοτητηβηιΟΓαΙίοηβτη,^βά 
άίοβΓβ ααάβηΐ ςαοά δ&οβΓάοΙβδ ρΐιαηΐ&δΐίοβ βΐ ίηι&- ^ θιοπριττονς όαοτιαίας τι χαί αξίας, άνα'Οικα. Τοις τήν Λ«θ* ίχαστην προσαγορ^νν^ Βι/νίβη ύιή^ 
τών παραλαβόντων άττό Χριστού τών ββί*•» ^ΰοτιΐϊ- 
ρίων (βρονργίαν, ριή ίιχοιχίνοις τ^ «γίβιΤριαίι προσ• 
άγισ^αι , ως ζατίγ^9τ^γοι».ί:)*οις «ντίνΟιν τοις αρβΐς 
χαί βιίοις Πατρασ* Βασιλβίω τί χαί τω Χρυσορρί- 
αονι οΓς σνα^ωνονσι χαί οί λοίποί θιο^ροι Πατέ- 
ρες βν τοις οίχίίβις λόγους ί"* χ«' σν77Ρ«ΡίΑβ«»ι 
άνάθί/Αα. 

Τοις άχονονσι /χίν τον Σωτίρος περί τίϊς ιτβρ' 
αντον παραίοθιίσης τών θίίων ρινστηρίων ^ροηρ- 
γίας , λέγοντος • Τοντο ποιιίτι βίς τήν ίριην •»«- 
^νι;σιν , ριή ίχλααβανο/χίνοις Λ ορθώς τήν Ανβ- 
ρησιν, άλλα τολαώσι λίγβιν ότι χαινί^κ ^βΐίτβση- 
χώς χαί ιίχονιχώς την ιττί τον τψίου σταυρόν π•φ« ^ίηαήβ ΓβηοναηΙ ρβΓαοΙυηι α δβΓνβ,ΙοΓβ ηοδΙίΌ 

ίη ρΓβϋοβα ΟΓΙΙΟβ δαοηϋοίϋΠΙ δαί ΟΟΓροΠδ &ίςυβ ^ τον Σωτίρος η^^ών 7Γραχθι?<Γαν θνσίαν τον Ιίίβυ 
8&ηβυίη1δ θ1) ΟΟΠΙΠίυηβΠΙ ΙίαπίαηβΒ ηαΙυΓβΒ Γβάβηΐ- σώαατός τι χαΊ «Ταατος εΐς κοινόν τϋς ανθροιΙΓ<»«ς δαη^αιηΐδ 

ρΐίοηβπι αο ρΓορίΙίαΙίοηβπι, άυπι ςϋοΙί<3ίαηΕΠΐ 1ιο- 
βΙΐΛΠΐ οββΓηηΙ βο ήΐα ςαβηι δβΓΤΕίΟΓ Οοαιίηαδςιιβ 
ηοβ(6Γ Ιραάίίΐίΐ ; ίάβοςαβ άίνβΓδυπι βδδβ Ιιοο βαοή- 
ϋοΐαπι ΕβίρυυηΙ α1> ΐΐΐο ςυοά δβρναΙΟΓ ηοδΙβΓ οΐίηι 
ρβΓββ^ίΙ, αά ίάβηιςυθ ηοηηίδί ρΙιαηΐΕδΙίοβ βΐ ίαια- 
^ίη&τίβ ΓβίβΓΠ ; Ιιίδ, ίηςυαηι, Ιαηςυ&η βναοααηΐί- 
1)α8 Ιτβηιβηάί άίνίηίςυβ δ&οπίΐοϋ ηι^δίβπαηι, ρβΓ 

•* 1.110. XXII, ί9. σωρα 

^νσιως λύτρον τι χαί ίξίλασαα ν χαθ' ίχαβτυν ιτρ••^ 
αγοαίνη θνσία παρά τών τά θιια άρβυρ^•*^••» 
μνβτήρια, χαθώς ό Σωτήρ ή/χών χαί Δίσπότιβς τΛ» 
δ).ων τταρίίωχι • χαί ίίά τοντο «λλυν ΐΓν«ι ΤΛ^Γβ» 
παρά τή^ ιξ άρχ>5ς τώ Σωτ^ρι τΐτιλισ|Λίντίΐι •ί»«- 
7θνσι, χαί προς ίχίίνην ^ανταστιχώς χαί (ΐχονιχώ( 
άνα^ιροαίνΐν ' ώς χινονσι τό τ^ς ^ριχτ^ς χυΙ θ飫; (23) Ιϋ3Γΐ δνηοάίοί Μαί^ηβΒ, ίά ββΐ ΟοηβΙ&ηΰηοροΙϋ&ηβΒ Εοοίβδίβε 1)οηα8 ραΓίίουΙαβ, ηοβ ιβύίίΛνϊπιιΐΒ 
βχ αοά. ν&(. δρίοϋβ£^. 1. VII, ία ΡΓθβίαΙΙοηβ. ίΠ ΤΗΕδΑϋΚΙ ΪΛΒ. XXIV. 178 Γ ίιρον|}^ίας αυστήριον, ίι' ου τβν τ<|ς αιλλούσης Α 
Γ^ω^ς «^|όαβών« 1α|χβ9»ο^ ' χ«1 τοπϊτα τοϋ 6ιίου 
Πατρός 'Ιωβήηιον τβΟ πανσβ^ν χ«1 χρυνορρήαονος 
^ιατρανονντος τίς θυσίοις τό άττβρβλλβχτον, χαΐ 
ρ,ίβίν χαΐ τί» βνπίν βιναι φάσχοντος ίν ττολλαϊς τύν 
τον ριΐ7α>0υ Πβτ^λου ρητών «ς«/ησισιν, βενά- 
θιαα. 

Τοις χρονιχας ίιαστάσιις έπι τί; χαταΑλβ7<ς τίς 
ΟΑθρωπίνης ^ντι»; προς την θιίο» χαί ριαχαρίαν 
ψύση τξς ζωΛρχιχί^ς χαΐ πανοΕχηρκτον Τριάδος 
αη^οοϋσι χβίί πβεριισβό^υσι ' χαί πρότιρον ριΊ» τύ 
μονογηίΐ \όγω νθ|Αθ6€τονσιν ές οτ^της χατηλλα- 
χΟαι ηαάς της προσλήψιως, ύστιρον Λ τώ 耫 χαΐ 
ΠατρΙ χατά τό σωτηριον πάθος τον Διτίτότον Χρί- 
στου, χαΐ ^ιαιροΰσι τά ϋΐΛίοίτα, τών Οβίων χαΐ 
ααχαοί^>ν ΙΤατιρων ^ιά του τ;ζς οίχονοριίας ριυσηο- β 
ρέου παντός, χατάλλάξαι η^άς έαυτώ τόν Μονογινί} 
διδασκόντων, χαι οι* ίαυτου τι χαΐ αυτώ τώ βιώ 
χαΐ ΠατρΙ, άχολού^ως ^β πάντ»ς χοιι τώ παναγίαι 
χαέ (βι>οπΌ/ώ ΠνεύμοΓΓί, ώς χ«<νών (ητηαατΜν χ«ϊ 
έχ^ύλων έ3»€υριταΐς, άνά^^αα. ΤΟ ΕΠΙ τη ΑΧΑΦΓΕΝΤΙ ΛΟΓΜΑΤΙ 

ΠΑΡΑ ΤΟΤ ΠΑΝΤΕ1ΤΕΝ0Γ ΣΠΤΗΡΙΧΟΓ 

ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 

Μχνί ΜαΐΜ, ίβ^' η^έρα, ν»ί κ. Προχα9ηριίνου τοΰ 
ΒιοστΙπτνν» Ί^γΛη» βασιλέως αύτοχρά'^ορος χυροΰ 
Μανονηλ του Κορηνοΰ ιν τώ παλατίω τών Βλα- 
χερνών, πα/>ίστα/Αένων η5 ότ/ία αύτοϋ βασιλβία τών 
π(ριπ-ο0ητων άνΓ^<ών αυτοϋ χαί ι/ίών, τοΰ «βιίίοιβυ 
σιβαστοχράτορος χυροΰ Άν^ρονιχου τοΰ πραιτοσι- 
βαστοΰ • 

ΚαΙ πρ«το^•στιαρ<ου χυροΰ *Ιωαννου τοΰ Κοα- 
νηνοΰ, χαί τοΰ αυτα^ίλ^υ αύτοΰ χυροΰ Άλβςίου * 

Τοΰ πιριπο&ητου άνΓ^ιοΰ τ^ς χρατΜάς χαΐ ότ/ίας 
«:>:ο\# βα9ΐ\«ίκς, χυροΰ *Αλιξ£ου τοΰ Κοντοστί^α- 
νου • 

Γοΰ πΰο^^ίβάϋτοχί σβ^αστοΰ χαι νααβροΰ τοΰ κοα- 
ταιοΰ χαΐ αγίου ηαών |3ασι>ιως χυροΰ *Ιω«ννου τοΰ 
Κο^ντο^xου^ηνοΰ * 

Τοΰ πανσιβα'στου σίβαστου χαΐ γαμβρού Τϊ5ς αα- 
χαριοτάτης πορ^υρογιννητου χαΐ πιριποβήτου αυ- 
τα^(Λ^ης του χραταιου χαι αγίου ηαών ^^ασιλίως 
χυράς Οιοοώρας, κυρου *Ιωαννου Άγγ^ον * 

Του πανσ<€άστου σιβαστου χυρου 'ίωα'ννου του 
Κοντοστι^^άνου * 

Τβν πανσιβάστου σιβασ'^ου χυρου Κωνσταντίνου 
τον ΠβίλΑΜλόγου - 

Τον ^ανσιβάστου σγβαστου χυρου Άλιξίου του 
ϋαλβΕίολόχον * 

"^•^ ««σιβαστου σιβαστου και έπαρχου κυρου 
ΑναρφΗχΜ του Καριατηρου • 
Τβν /Μχκ|»ξοτάτου ριγβόλου λογαριαστου του 
σιο«β7«υ χαέ πρωτονοταρίου κυρου ^Ιωάννου • 

Τον μιγα^οξοτάτου πρωτονοτάριου καΐ έπΙ του 
Χα>ιχλ<έον χνρου θ£ω^ο}ρου του Στυπιιώτου • 

Τον ρτ/α^οξοτάτου /χυστιχου χυρου Νικη^^όρου 
του Βορβνον * ςυοά ίυΙαΓΠβ νίΐ» αΓπΙι&αι &οοίρίιηυ8; ρΓ«686Γ(ϊιη 
ουίΏ (Ιίναδ Ρ&ΙβΓ οΐ δαρΐοηΐίδδίιηαλ ^οαα^68 61ιγ7- 
8θ9(οιηυ3 ρβΓβρίοηβ άοοαβΓίΙ ηαΐΐ&ιη 6986 υ1ήυ8€[αβ 
8αΰπΩοίί ϋϊίΤβΓβηΙί&η], υηιιπκιαε 6( ίΊοαι &ίΏπιι&- 
νεηΐ ίη ιητιΐΐίβ ιη&^ηί Ραπίΐ ΐη(6Γίι:'ο(α(ίοηίΙ>υ8 : 
αηαΙΙΐ6Π)&. 

Ιί8 ςυί ΙειηροΓαπι (ΙίδΙαηΙίΕδ ίη οοηοϋίαΐίοηβ Ιια- 
ΓοαηοΒ η&ΙαΓ(Β ουιη άίνίηα 1>οαΙ&ςυ6 νίνίίιοη 8&η- 
οϋ88ίιηΦςα6 ΐπηϊΐα'ίββχοο^ίΐαηΐ <Ί(ςιΐ6 ίην6)ιηη1 ; 
6ΐ ρπιηο ςυίάβιη βίαΐυαηΐ ηο8 ίαΐδ86 οοαοίΐίαΐοβ 
υηίς^βηίΐο ν6Γΐ)0 νί αδ$υιιιρ((Β &1) ίρβο Ιιαοι&ηίΙα- 
ϋβ, ροδίβα Τ6ΙΌ οοηοίΠαΙΟδ ςυοςυβ Οοο Ρ&Ιη Ιβιη- 
ροΓβ 8α1ϋ(απ8 ραβδίοπίβ ΟΙιπ^^Ιί 1)οιηίηί ; αίςυβ ί(& 
άίνίάυηΐ ίη(ϋνΐ8ΐ5ΐ1ί& ; ουιη 6οηΐΓ& ϋίνΐ 1)6αϋ(|ΐΐ6 
Ρα(Γ68 ρ6Γ αοίν6Γ8υιη βίιηιιΐ ίηο&πια(ίοηί8 π;}'5(β- 
ΓίαΐΏ 811)1 ηο8 οοηοϋί&ΐοβ &1) ΙΙηίβ^βηί^ο άοοο&ηΐ, 
6( ρβΓ ίρβυιη ϋβο Ρα(η, οοηδβςυβηΙβΓςπϋ οιη- 
ηίηο βΐίαιη δαηοΐίδδίοιο 6ΐ νίνΐΩοο δρίηΐυί : Ιιίδ, 
ίηςααα], 1&η(|ΐι&ιτι ηον&Γαιη ςη«3ΐίοαυιη 6ΐ ροΓβ- 
^ίη&τυιη &ιΐ6(οηΙ)ΐ]8, αη&ΙΙιειηα. 

ΑΟΤΑ δΥΝΌΟΙΟΑ 

ΟΕ Β06ΜΑΤΕ Οϋαϋδ Αυ^ΤΟΚ ΡϋΙΤ 

ΡΑΝΤΕϋβΕΝυδ δΟΤΕΚΙΟΗϋί^. Μβοδίδ Μ^ιϋ άίβ άυοάβοίπια, ιη(ϋο(ίοπο φΐίηία. 
ΡΓοβδΙάβηΙβ α Ι)βο οοΓοη&Ιο ίαιρβΓ&ΙΟΓβ ροίβηΐίδ* 
βίαιο άοιηίαο ΜαηυβΙβ (^οπιηβηο, ίη ΒΙαβΙιβρηΕΓυαι 
ραΙ&Ιίο, &88ίδ1βη1ί5υ8 δαηοΙίΒ πια]68ΐ£ΐ(ί 6^υδ ναΐϋο 
Ο 3πια[)ί1ίΙ)υδ 6^α9^1^η1 οοηδο1)πηί?, ίΐΐίίδ ϋ1υ$1π3 8β- 
1)Α8(θ6Γα(οη8 άοηιίηί ΑηάροηΙοί ρΓθΙο56ΐ)αδ(ί ; 

ΡΓΟίογβδΙίαπο οίοηιίηο ^02ιηηβ Οοπιηβηο. ^^υ3- 
ςαβ ίΓ&(Γβ άοπιίηο Αΐβχίο ; 

Υαΐάβ ααιαόίΐί 6οηδθί)Γΐηο ροίβηΐίδ δαηβ1ί(|η6 
ίπιρ6Γα(οπ8 ίίοιηίηο Αΐβχίο Οοηίοδίβρίιαηο ; 

Ρ&ηδ6ΐ)α3(ο 86[)&δ(ο ^βηβρο ροίβηΐίδ δαηοΐίςιιβ 
ηοδίΓί ίπιρβΓ&Ιοπδ άοαιίηο ^οαηη6 (ίαηίαουζβηο ; 

ΡαηδβΙ^αδΙο δ6ΐ>α5ΐο ^βηβΓΟ Ι^οαΙίδδίηΐΓΒ ροΓρ1ΐ}'- 
ΓΟ^βηίΙίΒ ναΐάβςαο αηια][)ί1ίδ δΟΓΟΠδ ροίβηΐίδ βαη- 
οΐίςυβ ηοδίη ίπιρβι^αίοπίδ, άοιηίηβΒ ΤΙιοοάοΓίΒ, (ίο- 
πιίηο ^οαηηβ Αη^βίο ; 
ΡΕηδ8[)αδ(ο δβ1)αδ(ο ϋοηιίηο ^οαηη^ Οοηίοδίο- 
ρΐιαηο ; 

Ρ&ηδ6ΐ)αδ(ο δ6ΐ)£ΐδ1ο άοαιίηο ΟοηδΙαηΐίηο Ραΐίεο- 
Ιο^ο; 

Ρ&ηδ6ΐ)αδ(ο 8β1)αδΙο άοιηίηο ΑΙβχΙο Ραΐηεοΐοβο ; 

Ραηδ6ΐ>αδ(ο 86ΐ)2ΐδΙο βΐ οραΓοΙιο άοωίπο ΑηϋΓο- 
ηίοο 6απ]&(6Γ0 ; 

Οίοποδίδδίηιο πιαβ^ηο Ιο^απαδΙα δοΗαδΙο βΐ ρΓο- 
(οηοίαπο άοηιίηο ^οαηη6 ; 

Οίοποδίδδίηιο ρΓΟίοηοΙαΓίο, βΐ Οαηίοΐβί ρΓβΒρο- 
«ίίο, άοπιίηο ΤΙιβοάοΓΟ δΐ^ρίοΐα •, 

01θΓίοδί8δίπιοιηγδΙίοοάοιη\αοΚ\ο^^\\οτο'^οτ>ο\ιο\ 179 ΝI^ΕΤ^Ε ^ΗΟΝIΑΤ^Ε ΓιΙοΠΟβίββίαίΟ ΐηα^Ο (ΐΓΟη^απο (Ιοίηίοο ^0&ηII6 Α Τον ατ/α<ίοξοτ«τον μίγ^ου (^/>ονγ7«ρ£ου ΜαΰΓ6ΐη[>ο1ϋ& 

Μα^ο ρβΓίΙΙαβΙτί ρΓοΙοαβύβΓβϋβ άοιηίηο Νίοο- 
Ιαο Ζοη&Γ& ; 

Μ&^ο ροηΐΐαβίτί ρροΙοοαΓ&ΙοΓβ 6( α βυρρίί- 
οί1>υ8 1ί1)ο11ί3 ίίοιηίηο Μίοΐιαοΐβ Ο&ιηαΙβΓο ; 

Μα^ο ρβπΙΙαβίΓΪ ρΐΌΐοοιίΓ&ΙΟΓβ ηοιηορ}ΐ7ΐ&06, 
6( (1θΟ)68ΐϊθί5 Γ6ΐ)α9 ρΓ(6ρο8ί(ο ΤίιβοάοΓΟ Ρ&ηΐβ- 
οΐιηβ ; 

Μα^ηο ρβπΐΐυβίτί ρΓΟίοουΓ&ίοΓβ οΐ βυβίοάβ άο- 
ιηίηο Ε11& ΒπΓίβο ; 

ΓΓ686η(6 ββηαΐα, 6ΐ (Κ>η8ίά6η1ί1)υ8 ηβς^οϋυηκιιΐθ 
βίοιιιΐ α^6η1ί1>α8 ; 

0οη8ΐαηϋηορο]6θ9 ρ&ΐΓί&ΓθΙι& Οοηβΐ&ηΐίηο ; 

ΗίβΓθ8θΐ3ΓΐηθΓυιη ραΙη&Γθ1ι& ιηοη&βΐιο Ιοαηηβ ; ρ 

(]οη8ί(1βη(6 ηο1)ί86αιιι βίβοΐο ςυο^υβ ιη&£^η«β Οβί 
11x1)18 Αηϋοοίιί» δοΐβήοΐιο Ραη^βυ^βηο ; 

Ββιη ρΓοροδϋαιη ιίιηαΐ υΓ96ηΙϋ)υ8 : 
ΑΓοΙιίβρίβοορο ίοϋυβ Βυΐ£ρ&Γίΐθ ιηοηαοΐιο Ιοαηηβ ; 

ΑΓοΙιίορίδοορο Ονρη ιηοηαοΐιο Ιο&ηηβ ; 

ΡαηΙβΓ δίιηιιΐ 66η8βη1ϋ)υ8 ηο1)ί8 βρίδοορίβ Οδο- 
βαρβίΓ δίβρίιαηο, €72101 Ιοαηηβ, Νίοοηιβάίδβ Τΐιβο- 
ρΐιγίαοίο, δίάοβ ^οα^η6, Τΐιβδδ&ΐοηίο» β&8ί1ίο, Νβο- 
ο«8&Γ68Β (:οηδΙ&ηΙίηθ|1.&θ(ϋθ6£Β €&Ιο,0θΓΪη11ιίΤ1ΐ6θ- 
άοΓΟ, Αϋιβη&Γαιη ββΟΓβ^ίο, Μοοββί Ιιβοηβ, Ν&αραοΙί 
Β&δίΐίο, Ρΐιίϋρροροΐβοδ Τ1ι60(1ογο, Αάρίαιιοροΐβοβ 
ίβοηβ, ΑραιηββΒ ΟβΟΓ^ίο, Οογο^ρ» ΟοΌδΙαηΙίηο, *Ι«β(ννον του ΜκχρψζοΧίτου 

Του ιΐίγά\9υ έπι^ανιοτατου πρωτκηίχρίίτις χυ- 
ρου ΝιχολοΕον του Ζωναοά * 

Του μίγζΰ,οχ» ίπι^ανβσ^άτου πρΜΤβχον^άηΐΜ^ 
χκΐ (πΐ τών ίήο'εων χυρου Μιχβη}) του ΚβΜττν- 
ρου • 

Του ιΐίγζίΧου «πι^ανιστατου π]9«τοχουράτ•*ρ•ς ν•- 
ΐιοψύΐαχος χαϊ έπΙ τών οιχιιβΕχών χυ^ον βίο^άρΜ 
του ΠοΕντιχνους • 

Τοϋ μίγχΧου ίπιψοζνίστάτου πρωτοχονρβίτ•^ 
χ«1 ^ύλαχος χυρου Ήλ£α του Βουρτιου * 

Συαπαρισταριένυς χαΐ τ^ς συγχ>ιζτον, χ«1 η»» 
€^ριβί^όντ«ν αυΤ|9 χαΐ συν^ιαιτώντων τ^ ύκο9§η* 

Του Κωνσταντινουττόλιως Κωνσταντίνο ν * 

Του Ίκροσολΰ^ων αονα;ζου 'Ιωοίννου • 

Συν€^ρικ(οντος ήρΓν χαΐ του υποψηφίου βίου ιή• 
λιως ρίΓ/άλυς Άντιοχιίας Σωτηρίχου του Ποπ» 
γένου • 

Συν(^£α<τώντ<ιαν ω9«ύτως τ^ ύττοθέσΐι χο(1 (αδν* 

Του άρχιπΓίσχόττου ττασης Βουλγαρίας ριονβ^ 
Ίω9(ννου • 

ΚαΙ του Κύπρου ριονα;ζθυ ^Ιωάννου * 

ΚαΙ συν^ιαγνω^ονούντων χαΐ ήριών τών άρνιιρήιι, 
του Καισαριίας Στι^οίνου, του Κυζίχου Ιωβ^ννον, τον 
Νιχο/χη^κέας θκο^υλάχτου, του Ιίίτ,ς *Ιω«ννου,τον βι^ 
σαλονέχυς Βασιλιίου, του Νιοχαισαριέας Καιντχοη• 
νου, του Λαο^ικπ'ας Κάλου, του Κορίνθου βι#^Μ*•», 
του * Αθηνών Γβωργ^ου, του Μωχησου Δέοντος, τ•ν 
Ναυπάχτου Βασιλείου, του ΦιλιττττουπόλΜίς θ£ο^'ύρου. Αίαΐία) Νίοοίαο, Ρ&ΓΟη&χίοβ ^02ιηη6, Μβδ6Πΐ1)η6θ ρ του ^(^ριανουτΓόλβωΐ Διοντος, του Άιτκ/αώΕς ΓΜα/ο- 
ΤΙΐΟΟίΙοΓΟ ΑΓΟαάίοροΙβΟδ ϋοαδίαηΐίηο, ΡαπΐΝΐοβΙβ, γίου, του Κιρχύρας Κωνσταντίνου, του ΆτταλΛίας δβίγΐ^πβί ^0&η^6, \ΤΒ.Ϊ>Ίζγ8Β Ορβ^οηο, 1.€ΙΙΐηί Μί- Νικολάου, του ΙΙαροναξίας Ίωβτννου, του Μί^ταμ- 

οΐιαβίο, ΗβΓαοϋαίϋδ ιηοηαοΐιο Αοαοίο ; βοίας θβο(^ώρου, του Βιζύης βιβίώρβυ, του Άρχα- 

ίιονπόλεως Κωνσταντίνου, του Παρίου Νικήτα, του Σηλυβρίας Ιωάννου, τον Άρα^ιζύης Γρη7*Ρ^^^> τ•0 
Λη/χνου Μι/αήλ, τον της'Πρακλέος |χοναχοϋ Άκαχίου • Κβιηςιιβ αΐϋδ ςυί ν6Γδ&[)αηΙυΓ ίη υρΐ^β Όβο οΐια- 
Πδδίιηίδ ορίδοορίδ : 

ΡαΙτδίΓϋΐη 06θΓ§;ίο, ΤρΛοΙιαΙοβ.... Η7ΡοαιιίίΒ Οίο- 
η^δίο, ΟαΙίδαικΙοΓυιιιϋοηδΙαηΙιηο, ΑΓβ^ΟΓϋπι Ι,βοηβ, 
Οοιηβίπαάίδ ^ο&^η6, ΑΓίββ ϋαδίΐίο. Αη1αη(1π... 

ΡΓεθ86η(ϋ)αδ βϋαιη Πβο οΐιαπδδίιηίδ 606ΐ6δί&8ΐί6ί8 
ρΓββροδίΙίβ : 
Ουοά ρϋ Γβ^ίδ οοΓ 1η ιη&ηιι Οβί δϋ, υΐ αίΐ δοή- ΚαΙ τών παριυρβθίντων ιν τ^ πό)« θιο^ιλίΜ- 
των έπισχόπων • 

Του Πατρών Γβωργίον, του Τραχάλης.... τον 
Ύρχανίας Διονυσίου, του Δαλισάνίων Κωνσταντί- 
νου, του "Αρ'/ους Λέοντος, του Δηριητριά^ος *!««»• 
νου, του "Αρτης Βασιλιίον, του Άντάνίρβυ 

Συ^παριστα/χένων χαΐ τών θΐο^ιλιστβίτοιν ί»• 
χλησιαστιχών αρχόντων • • 

Οτι χαρίία βασιλέως ιύσιβους ίν χΐιρί βββν, «ς ρΐιιρα; οΐ ςιιοίΐ ηοη ρΓΟουΙ α (ϋνίπα νοίαηίαΐβ οοη- ρ */έ'/ρΛπται, χαΐ ότι /χή πόρρω θβίας ^ουλ^ς τΑ κατ δίΐία 63α3 Γβοβάαηΐ, ιηαηίΓβδΙθ ηοΙ)ίδ α6ΐίΙ)υδ ίρδίβ 
οοΓοηαΙαδ α Οβο ίιηρβΓ&ΙοΓ ηαηο οδίβικϋΐ ; ςυβιη 
ιηβηΐθ ΟΙΐΓίδΙί ίαοίαιη (ΙίνίΙβιη (ϋοβΓβ ροδδυηιαβ) 
υ1 (Ιίνί ιηα^ηίςαβ &ροδ1οΙί ν6Γ[)& ιΐδαΓρβιηαδ. Ε(- 
οηίιη ςυί αηίιηαιη δααιη ηοΓραβςαβ άίνίη» ^πϋβΓ- 
η&Ιίοηί οοΐΏΐηίδϋ, ϋβπ η6(|ϋί( υΐ αϊ) οΜοίο άίδοβ- 
άαΐ. Καςαβ Γοΐίςυ&δ ηιιηο (ίαΜβίΏ βηαιηβΓΕΓβ 6^α8- 
άβιη γΪΓίαΙβδ, βίνβ ςυββ βχίβηαβ Γβ^βιη δίδίαηΐ βα- 
ρΓ3ί Ιιαιηαηαιη οοηάίΐίοηβιη ιη&^ηίίιοαπι, δίνβ ςυ» 
ίηίβηυβ ο( ΓβοοηάίΙ» άβιηοηδίρ&ηΐ βαιη άίνίηββ ρυΐ- 
ο1ιήΙιΐ(1ίηΐ8 αΓοΙιβΙ^ραπι β^β^ίβ οοηίοΓιη&Ιαιη ; ^αβ, 
ίηςαακη, ΓβοοηββΓο βυρβΓΥ&οαιιιηίοΓίαδδβ νί(ΐ6Γ6(υΓ 
αίςυο ίιηροΓίυηυιη. αυτόν πιραίνΓται ίιαβούλιον, άτβχνώς αΰτοίς 'ρ7•Κ 
ό θβοστι^ή ς η^ιών αύτοχράτωρ χαΐ άρτι η9φί9η11β» ' 
δν χαι Χρίστου νουν βίττών τις πΐ?τλουη9χΐ¥«( ^- 
ναι χατά τόν θβΐον χαΐ /χέγαν «πόστολον * αη ^ 
χαΐ ψυχήν χαΐ σώρια τ^ θβία χυββρνήσκ ιτ/Μ#ΚΜ* 
θίρικνον, βνχ αν ά/χάρτοι τον πρέίτοντος • τΛλα 
/χεν ούν έπί του παρόντος άπαρ ιθρι•Ζσθ«ι τούτον 
πλιονβχτίριατα, οσα τι τόν έχτός χ«1 )ρ«<νΑρι«νον 
βασιλέα ριίγαλουργόν παρίστησιν ύιΛρ <ν•]Μ•ιτ•ΐ' * 
χαι δ 7• ^^^ "^^^ί **^ χρυτΓτόριινβν ίοΛέχννσιν 
ί^^ανέστατα προς τό τον θιίον• χ«λλ•ν( έρχέτν- 
πον αχριβώς ιξιιχονιζόριινον, παριττόν Ιν^Κ ^^ζ(ΐ 
χαΐ άχαιρον. 181 ΤΗΕδΑϋΚΙ ΙΙΒ. XXIV 182 Πλ^ν «»ά ταΰτα μόνα ^«τέον, Ι^' οίς ά/ϊβ τον Α 
παρόντα σν/χιχρότυχι σνίιερον σύλλθ7βν• ώς γ^Ρ 
άπό^η^ τίνα χα! τίϊί όρΟβτβρβυ ίάξης αλλότρια 
ΐΓίρέ ΤΙ τ^ς ποφά του Κυρέον χαί βιβϋ χαΐ Χ6>τί- 
ρος ήμβδν ΙΐίΟΡού Χριστού ίν χαιρώ τον πάθους 
γν^οιιί)ηίς ίλαττηρέου τών νμίτίρων άριαρτηρΜΤββν 
ιν^οσψγωγΐίς τον Ιίίου σώρΜτός τβ χαΊ αΐριατος, ναΙ 
^1^ χαΙτίδςό(Π7ριιραι παρά τών θβία ρκταχιιριζοαέ- 
ν«ν ΊιροτβλκΓτών γίνοιιίνης ίν ταΐς άραΤς 07*- 
σηίΛΐς τών (ωοποιών ^νττηρίβιν, ώς ο^ντός Ιν τω 
μυστίχω ^ιίπνω χαηδρξατβ, ώς ίβτορονσι τα ίιρά 
χαί βιόπνινστα Εναγ7«λια, ^ρβνιΐν Τ£ χαι ^ογματι- 
ζ(ΐν τών τίνα ς 'αρωμένων ίττύθιτο • άλλα χαΐ ιίς 
έτερου; ^ίΐ7 τ^ν νόσον τάύτην ύ^βρπουσαν χαηίΑΚ»" 
θαν<ν, 9 ν ^νσέρκ^ές τινβς χαΐ ^ιλόνΐιχοι άνθρωποι Ναηο ίΐαφίβ ίΐίικί βοίαιη άίοβιηαβ, οπγ ρΓΦββη- 
Ιβιη δγαοάαχη οοο^Γβ^αηά&ιη 3αάίο&ν6Γί1. 8(&ϋαι 
&ο βηίιη ίαίβΐΐβχίΐ, 8&ο6Γ(1οΐ63 ςαο&ά&ιη ΓονβΓβ 
&ηίΐΏ0 &ο ν6Γΐ)ί3 ρΓοηυη(ί&Γβ ιώβαΓάα ςαΐθ(1&ιη 
άο^&1& βΐ α ΓβοΙα βάβ &Ι)!^0ΓΓ6α(ί& οιγοα ίΐΐαά 
ςυοά Οοιηΐηυβ Οβυβ &ο δβΓναΙοΓ οοδΙβΓ Ιββυβ 
€Ιιη8(α8 βυβΒ ραββίοηίδ ΙβηιροΓβ ρΐΌ ρβοοαΙΟΓυπι 
ηοδϊΓΟΓυιη ρΓορίΙίαϋοηβ οΙϊΙαΙίΙδΕοηβοίϋπι ρΓορΗί 
<!0Γρ0Γί9 βαη^ίηίδςυβ, ηβύ ηοη οιγοα ϋΐαά ςυοά 
Α((|αοΙί(1ί6 ίη 3&ογ& νίνίβοοΓαιη ιηγδΙβήοΓαιηΙίΙαΓ- 
βί& & <}&66Γ(1ο(ΐ1)α9, ^α^α9 Γβί ίηίΐίυιη Γβοϋ ίρββ 
^63ι19 ίη δαβΓΑ θ(Βαα, υΐ βοηοΙα βΐ α Οβο ίη9ρίΓ&1& 
ΕνΕΠ^βΙίαη&ΓΓ&ηΙ; οιιιηςαβ αά &1ίθ9 ςαοςυβ χη&- 
ηατβ δβηδίη:! ιηοΓΐ)αιη Ιιιιηβ οο£^ονί896ΐ, ^αο ιηο• 
ΓΟδί ςυίϋαιη οοηίβηΐίοδίςαβ Ιιοιηίηβδ ΙβιηβΓβ 1α1)ο- ονχ 7σ/Αΐν όπως ^ρινοβλαβώς νινοσιέχασιν, ΙνΟιον 3 Γ&1>&ηΙ; άίνίηο δΐ&ΐίΐηζβίο 60ΓΓ6ρ(υ9, ρΓΟδίΐΟ ΓβΟΐβΒ ζΐ9λον άνάλαβών όποιος οντος τα ιτρός βΰσι^ιιαν 

ζηλωτής τω σντί ^ιάττνρο; * χαι πάσαις άλλαις 

ιΐπών έρρωσθαι τέως χατετηιγούσαις χοσριιχαΓς 

ύποΦέσεσΐν^ όπότα τοντον τό Μιαν χράτος άλλ<π- 

αλληλως πΐρΐ9Τ0ΐ;^ί{Γονσι * τοντο έχιΓνο τό Ιν £ναγ- 

7βλ£οις «υ ποιών χαΐ αυτός ΐυσιβέ9Τ€η'α σννιπρβί- 

ξατο • Ιξαπέστιιλί τους «77έλους «ιίτοΰ συτχαλέ- 

σασΟαι τους συλλέγοντας Ιχ του ^ειέσου ταΰτα ^ι^που 

τα σχάν^αλα χαλ τους ποιουντας τήν άνοαέαν * ^ιότι 

^όντις τόν Θιόν, ον;^ ώς θιόν έ^όζασαν^ αλλ* 

έματΛίώθν^οοβ ίν τοΙς ^ιαλογισριοΖς αυτών, $1τ* ούν 

9νννβΓ|Μ^Ις • χαΐ Ισχοτίσθϋ :ξ άσύνιτος αυτών 

χαρ^ία, χαΐ ^σχοντις έιναι σο^ι Ι|Αωράνθΐ2σαν. 

"ΕνΦίν τβι χαΐ Ιν ίκτ/ί^ συναθροισθέντις άπαντις Αάβί ίηίίαιηιηαίο &ιηοΓ6 ; ββροδίΐίδ ίηΐβπιη ςυ» 1η- 
8ΐ&1>&ηΙ πιαηάαηίδ οαη9 ; Ι^ίβ βηίηι 8&ηο1ΰ8 6]α8 
ΙΙίΓοηηβ δίηβ ίηΐ6Γηιί9δίοη6 ραΙδ&ΙαΓ; βναη§;6ΐίοαιη 
ίΐΐυά βχβηιρίυαι ΓβοΙο αο Γβϋ^ίοδίδδίηιβ δβοαίηβ 
β9(, νίά6ΐίο6( η1 αη^βίοδ βηοδ ηιίΚβΓβΙ αά Ιοίίβηάα 
άβ ηιβάίο ΙΐδΒΟ 80&η(1&1&, βΐ 609 (|ηί ορβΓ&η!αΓ ίηί- 
φΐίΐ&ΐβπι : ςυί α^ηοβοβηΐβδ ςυίάβηι Οβυηι, ηοη 1α• 
ηιβη υ(ί Οβιιιη ^ΙοήβοβώαηΙ, 96ΐ1 ίη οοκίΙ&Ιίοηίύαβ 
8υΐ9 97ΐ1οβ^ίδηιΐ9ςα6 βναηηβΓ&ηΙ, ςυοΓαηι ίηβίρίβηβ 
60Γ ο^δοαΓ&Ιυπι 6γ&( ; βΐ άυηι 9&ρίβηΐ63 36 (ΙίοΙϋα- 
1)&ηΙ, ί&ΰΐί δοηΐ βΙαΙΙΙ. Ου&ηιοΙ)Γβηι ίη 9&ηοΐο οοη^β^αΐί 8ρίπ(α οηιηββ πνηίριαη όπόσοί τρ βασι1ί9ί τών πόλίων έχ τών ρ ςυοίςαοί ίη]^1ι&β Γβ^α υΓΐ)6 βΐ ίη ρΓΟχίπιίδ Ιοη^η* ίη^ιστά τ% χαΐ πόρρω ταύτυς ίποφχ^ιων ίπιίδίϊϊ/χιί - 
χαρτών |3ουλ|^ χαΐ γνώρι^ του θιοχυβιρνήτου ^ριών 
αΰτοχρβττορος * προχαθηαένου ρών τοϋ ινθίου χρ α- 
τού ς αυτοΰ, παρισταριένης Λ τίς συγχλι}του, άλλα 
χαΐ η [Ιών τών ΐζατριαρχ&ν τόυ Κωνσταντινουπόλιως, 
χα\ τοϋ *ΐ€^οσολύ(ΐων τα τ0ς ύποθέσιως τω χράτει 
τούτου συνίιαιτώντων, χαΐ του ύποψις^^έον θίουττό- 
Χεως Άντιοχίίας συνι^ριάζοντος, ου μ•ην ούίε τ,μων 
τών άρ;ζΐΐπισχόπων, του Βουλγαρίας, και του Κύ- 
πρου, τ^5ς τοιαύτι^ς άπολιριπανοριένων συνίιαιτ^ςσίως, 
αυτά ιχ<ΐνα χαι νυν ό/Αο^ιρονούντβς Ιπιχρατύνο/χίν 
ά χάν τω γινο^ω συνο^ιχώ σΐ7|ΐ<ιώ|χατι χατά 
ηδν χ<7'τοΰ Ιανουαρίου ριηνός τ^ς ϋίκϊ παριλθούστις 
ΤΕτά/ίτης ΙπινβρΜόσιως του ,^χξ<ί* βτους, οί τότι 
συνβλθβντβς έν τ^ άγιωτάτ^ Μιγάλ^ρ ιχχλυσία ςυίβςαβ ρΓονίηοίίδ νβΓ3απιυΓ, βίο νοίβηΐβ αο οβη- 
δβηΐβ α Οβο ^υ1)6Γηα(ο ίπιρ6Γ&(0Γβ ηοδίΓΟ ; ρΓθΒβί- 
άβηΐβ 9&ηοΙα η1α^68(£ι(β 6^ιι8, α9(&η(6 96ηα1α ηο1)ί3- 
ςυβ ραΙτίαΓβΙιίδ ΟοηδΙαηΙίηοροΙβοβ,βΙΗίβΓΟδοΙ^ιηο- 
Γαπι, ηβ^οίίυπι Ιιοο ουπι ηια36δ1α1β 63α8 ^βΓβηΙί- 
1>α3*; ηβο ηοη ηο1)ί8 Βαΐ8;αΓίίΒ βΐ ^γρή αΓοΙιΙβρίδοο- 
ρίδ οοορβΓ&ηΙί])υδ, βαάβηιςαβ δβηΐίβηΐίΐ^αδ βΐ ίΐΓ• 
πιαη(ί1>υ8 ςαοβ βΐ ίη ΑοΙίδ βτηοάίοίδ (Ιίβ 26 ^&ηυ3.- 
ηί,(|αατ1α]απι ρΓ86ΐβπ(£ΐ ίηάίβΐίοηβ, αηηονιοοι.χιιιι 
(ΟΙΐΓίδΙί 1156) ςυοίςαοί Ιυηο οοηνβηβΓαηί Ιη δαη- 
οΐίδδίπια ηια^ηα Εοοίβδία βρίδοορί Γβΐίςαίςαβ 1ιο- 
πιίη6δ ((|αίΐ3υ3βαπι βΐ ηοηηυΐΐί βχ ηο1)ί3 ίυβηιη!) 
αά ρΓοροδίΙαηι α δαηοίίδδίηιο οοηίΓαΐΓβ ηοδίΓΟ Ηαδ- 
βίδΒ ΰΐβίΓοροΙίΙαηο Οοηβίααΐίηο ςαοΒδΙίοηβηι ογΙΙιο- 
άοχβ ΓβδροηάβΓαηΙ. αρώτατοι όρχαριΐς χα'ι λοιποί, βίς χαί τινις έξ νμ&ν τω τότβ συ^παριλϊί^θυσαν, ώς προς ίρώτ^σιν βΐσαρ^θβισαν 
τλ τηνιχαντα ί:Λρα τοΟ Ιιρωτάτου συνα^έλ^ου ή^ών χαΐ /χυτροπολίτου 'Ρωσίας Κωνσταντίνου, δνσίβώς άπίχρί- 
ναντο. ϊ^ιγα^χάί πολλαχοΰ τΙ5ς Γρα^ίδς τον Ιν μιΛ τ^ Ό 

ύπ#στβίσ#< νοονριινον θιόν Τ€ χαΐ άνθρωπον, Υίόν 

»Α Αόγον του συναΐίίου τούτου Πατρός, τά τ^ς 

4;λ«τέρ«ς σωτηρίας οιχονοριή σαντα, ώς /χίγαν καΐ 

πρϋτη Ι|^χΐ(ρέα προσαγαγιίν εαυτόν τω ΠατρΙ 

Φναύοβ {ωοποιόν χαΐ χοσριοσωτΐ^ριον ίιβίληττται 

χβίΐ ώ/ιολέγηται, άλλ' ούχ, ώς τινές ^ασιν, ούίιν 

£πιχ<χοινώνηχ£ν βις τό ταύτην λαβείν, ούτ' αυτός 

^ ύπ^ρ ίΐμΛΜ εαυτόν προσα7β^7ών άμωμον άρβΐον 

6 ριονογητής Υιός του θκοδ οΰτί ριήν τό όμοούσιον είδί βηίηι δββρβ ίη δοηρΙαΓα αίβρηιαίαΓ βί ία 
οοηίβδδο βδΐ, βΒίβρηί ^1υ^αδ ΡαΙπδ ΥβΓί^ααι Ρίΐίαπι- 
ςαβ, ςυβηιΟβαηι δίπιαΐ βΐ Ιιοηιίηβπι ίη αηα ρβΓδοηα 
ίηΙβΠί^ίηιυδ, ςαο (βηιροΓβ ηοδίΓαηι δαίαΐβπι ορβ- 
ΓαΙ)&(αΓ, ββα πια^αηι ρηηιαηΐ(|α6 ροηΐίβοβαι ο1>- 
!α1ί386 36ηιβ1 ΡαΙή Ιιοδίίαηι νίνίίίοαηι βΐ πιυηάο 8&« 
ΙαΙαΓβηι ; ηβςααςηαηι (αηιβη, αΐ οβΓίβ ηοηηαΐΐί 
αίιιηί, ΙιοδΙΙίΕ ραΓίίοβρβ νβΐ ίρββ υηίξβη\1\λ^ ν^«\ Υν- 
11α8 ίαίΐ ςυί ρΓο ηοΙ>ί« &^ Ν'νοΙντιιατιίλτχιτχΐι^^νίλ^'λΧίΐ 
8ί8ΐβ1)αΙ, νβΐ βύαηι οοη»\λ\>»ΙαΒ\λώΐ'δ^\Οι^τΛΝ\\»^ν!^^ 183 Ν1^ΕΤ^^ οηονιατε 194 ΕυοΙΟΓ δΛΠΟΐϋδ δρίηίϋδ : ηβςυβ ϋοΐη οΜλΙλπι & Α ^Λίαρ/ιχόν τε χ«ι Οιίβν Πνίν^Λα • βντί Λ τήν πα^' ηο1)ί8 βχ ο]υδ ίηδίίΐηΐο Ιιοδϋαιη ΡαΙπ, Ρίΐίυδ βΐ 
δρΐπΐυί ΓβοίρίαηΙ. Οϋαηςυαιη ίβΐΙυΓ ϋβ ίΐΐα οΗα- 
ϋοηβ δϊο δΟΒρβ ρπΕίΙίοΙο ηιοίΐο Ιοουΐα βδΐ δοηρΙϋΓα, 
υΐ οοπδίαΐ; ηυδςααοα Ιαοαβη ίη βαϋβπι (Ιίνίηα δοΓΓ 
ρΙϋΓα ΐΓδίάίΙιιιη ςαίδ ίηνβηίβΐ, ςυοά Ιι^ροδίΕϋοβ 
νβΓΐ>ϋΐη δβ οόΐαΐβπΐ, ίά βδΐ ςαοά ηαΙαΓα άίνίηα 
ίρδα ρβΓ δβ Ρ&ΐΓί ο1)Ιη1βπ*, υΐ ίδΐί ηη^απίαπ, δαί- 
νίβοΛίη ίΙΙαιη ηοδίπ ββηβήδ νίοΐίιυδίιιι ; ηοςυβ 
ςηοά ϋίαιη Ρίΐίυδ δίιηιιΐ ουπι 8&ηο(ο δρίπΐυ ηοο 
ΓβοβρβηΙ. 

υΐ &υΐ6ΐη δοηρ(α ςυοςυβ (6?(ίιηοοία δίδΐ&ιηυδ, 
ςυδΒ (Ιο^ιηαΐίδ 11ϋ^υδ νβπ1α!βιιι βνίάβηΙβΓ (Ιβιηοη- 
δίΓαηΙ, α§β Ιββίβδ ρΓοοϋϋΛΐιΙ ΐΓΓβίϋΙίώίΙβδ άίνΐ Ρα- χατ* αντόν τώ Πάτο Ι. ό νίός χαΐ τό Ιΐνιύαα οΰ 
συοιπ/)βσί£;ζονταί . Ει '/ονν χαι οντω τά ττίρι τ^ς 
{Ιρνιιίντ,ς τζρώττ,ς προσκ'γω'/Τί ς πο)λα;ζώς, ώς ^ι^9- 
λβϋται, γί'/ρατττοα, άλλ' ούχϊ χ«ι νττοστβετέχώς »- 
τον, ώς καΐ χα^' εαντίν τίς θιίαί πΐοβΌτ^οϋσ^ς, 
γϋσε^ς χατά τιςν αντών ).ι;ρωοίαν ττροσοτ/αγχέν τή 
Ώατρϊ τήν σωτ^ςοιον έχιινγ;ν τοϋ ^ό/χκτέροι» «γένους 
Ονσίαν, ότΓου ^ή<Γ0Τί ττ,ς βίοπνίύστου Γ^α^ιης πβ- 
ρα^ι^ο^ένιςν β^^ιύροι τις, ονί' οτι ριή τοτ^την σν^- 
προσβ^βξατο χαΐ ό Τίός χαΐ τό Πνεν|χα τό χγίον, 

"Ινα ΟΙ χαΐ ;^ριςσβθι>ν γρα^ιχών ^ανότατα τό τβν 
^ό^/χατος 9ί1τ,9ϊζ παραστι;σα</χΓ^, ά'/ΐ χαΐ μάρτν• 
ρις παρ* ^αών ποίρο(τ/έσ$ωσκν άτΓκρά^ρατττοι βίο- Ιτβδ, ςυί (ϋδβΓίίδ τβΓΐ)ί8 τεπι Ιιαηο αά ϋςηίάαιη ^ ?^Ρ^^ Πατίρίς, οί χαί ρι:τώς τ,οτ, τ« ττερί τβύτον άβάαχθΓυηΙ. ΑΙςαε ίη ρηιηίδ ιηα^ηυδ βΐ ίη άίνίηίδ 
ν&ΐάβ νβΓδ&Ιαδ Βαδίϋυδ, ^υ^υδ νοοβιη Ιιααά δβουβ 
ςααιη Οβί νοοβιη αυδβυΐΐααιυδ, ίη οοιηροδίΐδβ αϊ) βο 
Μ^δΙαρο^ίθΒ ρΓ66ί1)α5 βίο πίΛηίΓβδΙβ δοη1)ίΙ,υ1)ί δβΓ- 
ταΙΟΓβηι Οΐιηβΐιιπι αΙΙοςυϋαΓ: Οί^η&ρβ, υ( α ιηβ 
ρβοο&ΙΟΓβ 6( ίηάί^ηο Ιιεεο ίίΙ)ί άοηα οίΤβΡαηΙυΓ. Τα 
βαίηι 65 ςυί οίΙβΓβ, βΐ ςυί οίΙβΓΓίδ, 6ΐ ςαί Γβοίρίβ, 
6ΐ ςυί (]ίδΐΓί1)υ1δ, ΟΙΐΓίδΙβ Οβαδ ηοδΙβΓ. ΟυβΒ νβΓί^α 
61ΐΓ7δθδ(οιΐ)υδ ίη ρΓβοίΙ^αδ α δβ 6(1ί(6β ΙίΙαΓ^ίδβ αά- 
ιηΙΚβηδ ηυΐΐο ιηοάο ιηιπιιι(ανί(. Οαίη βΐίαπι ηιίΓα- 
οαΐίδ ββΐ6ΐ)6Γππιαδ (ϋναβ βΓβ^οπαβ ίη βάίΐο α δβ 
δβΓοιοηβ δΐιρβΓ βν&ης^βϋβο άίοΐο : Ηίο 63£ ηΐίιΐ8 
ηΐ6Η$ άίΐ6€ΐΐΛ$ ", αά ΙίΙΙβΓαπι ίΙ& βίΐ : Ηίο βδΐ ΡΙΙίυδ 
ιηβαδ βΐ α^ηιΐδ, ίάβηι δαββΓίΙοδ εο νίοΐίτηα, ίάβηι οιατρανώοΌντις * χαι ττρώτον ό πολύς τα 0(& χη 
/χχγας Βασ().£(ο;, ον χαΐ τι^ν ^ωνήν ώς θ(οΰ ^*ηπ(ν 
χατί;ζθ^αβν άντίχρυς βν ταίς τίς παρ' οτ^τον α- 
τεθείσης Μυστα^ω'/ίας εν^ταίς, οντω '/Ζ^^^ων σν^ς, 
ιςνίχα προς τόν Σωτι^ρα Χριστόν αναφέρει τόν ^ 
γον * *Αξΐίωσον νπ* έριον του άααρτωλον χαΙ άναξί•ν 
δούλου σου προσΓ./»;ζΟ)5ναι σοι τά ^ώρα ταΰτα. Σύ 
^άρ ει ό προσ^έρων, χαι προσ^ερόαΓ;ος, χαΐ προσ^ 
^ε^^όαενος, χαΐ ίια^ι<ίό|χΓι*βς, Χρίστε ό θεός νριων' 
ό ^:5τα χαι ό ^ζρυσους τήν ^λώσσαν εν ταΐς εύ;ζ«Γς 
τίς •κοίρ' αύτου εκτε^είσϊΐς ιεροτελεστίας ^ιξάρΛττο; 
ούχ ιςλλοίωσεν. "Αλλά και ό ε'ν θαύαασι περιβόιττος 
θείο; Γρϊί^όριος εν τώ τ:9.ρ' αυτού έκτεΟεντι λβ/β» 
ΐΐς τό εύα'/^'ελικόν ρυτόν, τό, Ούτός ε'στιν ό νίός οίίβΓβηβ θ( θΙ)1&Ιυδ, ίϋεαΐ ίπΐηίοΐαηδ θΐ ίηΐηίοΐ&ΐυδ, ρ ρίου ό οτ/^-πϊϊτός, χατά ρίαα ούτω Λχ^ιών, Ουτός 
[(ΙβΠΙ ΙίΟδίία ίαοΐυδ ίϋβαίςυβ ΙίΟδϋαηΐ Γβοίρίβηδ. έστιν ό νίός ρου χαΊ άανός, ό αυτός ιερεύς χαι 

ίερίίον, ό αυτός προσψίρων και προσ^ίερορενος, ό αυτός ίεοουρ^ών χα'ι ίερουργουρίΓ/ος, ό αυτός βυσίβ γινόαηος χαι 
αυτός τόν Ουσίαν ίε;ζόρενος ^24). Οοηδοηα Ιιίδ Εοοίβδίίβ ςυοςαβ ΗίβΓθδθ1}ΊΏί(αηΦ 
Ιαηιραδ ε^τΐΐΐαδ ίη βο ςαβαι άβ οοοιίΓδα Οοπιίηί 
δοηρδϋ δβΓΠίοηβ : Ιίίβηι, ίηςυίΐ, βδΐ δαοπΓιοαΙοΓ, 
ίάβπιςυβ νίοΙίηΐϋΒ ΓβοβρΙΟΓ. ΙηδπρβΓ βΐ ηιαχίπιυδ αβ 
άίναβ ε^ΊΐΙΙιΐδ Αΐβχαηάήθβ ΙυηιίηαΓβ ίη δαο άβ 
πι^δΐίβα εορηα βΐ ΙοΙίοηβ δβρηιοηβ, (ΙίδβΓίβ δΐο αίΐ : 
Βίΐ^αηιιΐδ, βΙο. ΚΒ^ηβ αά άβ ν6η6Γα1)ί1ί ΤπηΙΙαΙβ (αϊ 
οοΐ. 166). Ιάβηι ίη δηο ραπΙβΓ αιΐ τβ^ίηαδ δβρηιοηβ 
δαοβΓϋοΙίο ΟΙΐΓίδΙί δδβρβ οοηιηιβηιΟΓαΙο, δίορίΌδβ- 
ςηίΐυρ : ΑηίηιαάνβΓίβ ςαοΐΏΟάο, βΙο. ηβ^ηβ αάγ^ης τάς ]3«σΓΛίσσας λο'/ω αυτοΰ, πολλαχου της κατά Συνωίίά τούτοις καΊ ό τι^ς *Ιΐροσβ>.ύ[ΐων 'Εχχ!).η- 
σίας Ιοίΐιιτττ,ρ εγΟέγξοίτο Κύριλλος έν τώ εΙς τήν 
θείαν 'Τπαπαντήν πονιςθεντ/ παρ' αύτοϋ λόγ^ * 
Αυτός ό θύτης, ειπών, χαι αυτός ό τήν θυσίαν 
(ίεχόρενος. "Ετι ίε καΐ ό πάρι/*Γ/ας χαι θεσπέσιος 
Κύριλλος ό της Άλεξαν^ρεων ^ωστήρ έν τώ εις τόν 
αυστιχόν ίεϊπνον καΐ νιπτ)5ρα λό^ω αυτού, οιαρρή- 
ίυν ούτως άπο^αινό|/ενος • Πίνωριεν αυτού τό ΛΪμ^ 
βΙΟ., ηεςίΐβ αά παντίαου Τριάδος. *Ος χαΐ έν τω Όβυδ δίαιαΐ β( Ιιοηιο (αίοοί. 167). ΡΓ^ΙβΓβα δαρίβηδ 
ΤΙιβοάοΓβΙιΐδ αροδίοΐίβιιηι Ιοοαηι βηαΓΓαηδ υΙ)ί άίοί* 
ΙαΓ : Οιη ηοη ΗαΙβί ηβοηΒίΙαίαη ςίΑοΗάίβ ρηαβ ρΓΟ 
$ηη ά6ΐί€ίί8 ίιΟΒίίαηι ο/Ρ€7Τ6, άβίηάβ ρνο ρορηίί^^. 
]ΐ{Ββαά(Ιί1: Ηίβ ααΐβπι δυαηιαΐβΐ οΜαΙίΙ οορραδ ; 
ίιΐβαι βαοβΓάοδ βΐ νίβΐίηια ; βΐ ςυαίβηαδ Οβαδ,βυπι 
ΡαίΓβ β( δρίιίΐα ϋοηυηι Γββίρίβηβ. ΕηαΓραηδ ααΐβπι 
Βανί<3ίοιιπι ΙβχΙυπι : Τη 6$ $α€6Γάθ8 ίη χίοτηηηι 
86€ΐιηάαηι οΓάίηβηιΜβίοΗίΒεάβο/ί^'^^ βίοίηΙβΓρΓβΙα- 
Ιυη δαοΓίίιοαΙ ηυηο ςαοίϊΐιβ ΟΙιΓίδΙηδ άβ ^ιι(^α δβ- 
βαηάυηι ο&Γηβηι ηαΐαβ, βίδί ηίΐιίΐ ίβ οίΤβΓί,δβά οίίο- Χριστόν ίερωσύνης ριερινϊί/χένος, ούτω ^ιέςεισι • 
"Αθρει $ϊ όπως βΙΟ., ί£8ςΐί6 αά όριού θεός και άν- 
θρωπος• Άλλα καΐ ό σοψός θίο^ώρτ,τος τό άποττβλι- 
κόν ρυτόν ^η,γούρανος τό λέγον, *Ος ουκ ίχ^ίί κ«θ* 
ήαέοαν άνάγκ•/5ν πρότερον ύπ'ερ τών ί(^ίων άμνρ' 
τιών θυσίαν άνα^ίέρειν, έπειτα τών του λαού, 
ούτως έποτ/ει • Και εκείνοι ρεν έτερα προσέφεραν 
θύ|χατα, ούτος ίε εαυτού προσενήνοχε σώρια • «ντο ς 
ιερεύς καΐ ίερεΐον γενόριενος * και ώς θεός, ριετά 
Πατρός και ΠνΓ^^ατος τό ^ώρον ^εχόαενος. 'Εξί- %< νοϋαενος σε και τό Δαυϊτικόν 
3- ΜαΙΙΙι. πι, 17 ; 17, 5. »« 1ίβ1}Ρ. υπ, 27. »' ρβ^α. αχ, 4. ρϊϊτον, τβ Σύ ει (24) Ηίο δ. αρβ8;οΓϋ ΤΙιααπιαΙυΓζί Ιοοιίδ βχοί- ΟΙιάδΙί 1)αρϋ8πιο, ιΛί ορίίηιβ ΙιβΒο νβΓΐ>* φήάβαι 
άίδδβ νίάβΙαΓ βχ οαΐοβ δβπηοηίβ ίΐί) βο άίοΐί άβ ςααάΓΕηΙ, πχίηίιηβ ί&ιηβη ηυηο ]β^ιιηΙιιτ. ί8ο ΓΗΚδΑϋΚΙ ίΙΒ. XXIV. «86 'αρευς κι; τον αιώνα χατα τι^ν ταξιν Μί\χισί^:χ, Α Γβηϋυΐη Ο&ρπΙ 65(. ΟοΓραβ βηίοΐ 8ΐιιΐΐΐΐ ΕοβΙββί&ΙΙΙ 

"πεοΊ τί5ς *«^ ΐ!ί**,*β» γί'ίβο^νς άοβτίλιττίας ου- αρρβίΐαΐ. ΕΙ 8Α€πϋοα( ςιιίάβηι αΐ Ιιοαιο, ΙιοβΙίαιη 

τοίς ηοΐΑ^νΓ^σίν• 'Ιίρατνάίΐ Λ κ«1 ννν ό ίξ ΊοΟία νβΓΟ ΓβοίρίΙ ΙΐΙ Πβυβ. 

κατά σκοχα ^Αασπίσας Χριστός, χαίτοι ^αΓ«^'<ν αντός ττροτί/ΐδων, αλλά τ-ύν ττρ ο σνιοόντων χι^^αΑΐ; χ^^^ί• 
σώαα 7*/* εαυτόν τ^ν Έκκλι;σίαν χαλεί • χαι ΐιρατΓ^ει αεν ώς άνίΐοωττο;, οεχεται ίε τα ρατίζων 
ττοοσΦίοόϋίνα ώ; θεός. 

Ταύτα αεν οΰν έχ ττοΛλών ολίνκ παοα τών θείων 
ΠατίΛων έοανισάαηοι ποός ιναοντβ τ;?ς άλι;Οείας 
τταράστκσιν, τ^ ΚΛ&ούττ, νΐ^^?? ενεταςαι^εν, το 
α'^χος τβν λό^ου έκ^ίΓ^γοντες. Έςεστι ίε τοις 
βο'Λοιιένοΐξ ^ι^οτζ^'ίίή'^ , και εξ α/λων μυοίων συνά- 
νειν του θείου (ίόγ-χατος τιζν άκοίβείαν • Τών ουν 
Οεο90οων Πάτερων ούτως όαοΦοόνως είρηχότων τα 
ττεοί τούτου, βϋίυ^ον ώς, οΓΤινίκα χα'ι ό Δεσπότιςς 
Χοιττός εαυτόν εκουσίως ίερευσε, ι:9οσΐΓ//Λγί αιν Ρ&υοα Ιικβ (Ιβ ιηυΐΐίβ βχ (1ίνί$ Ρ&1τϋ)α3 άβοβΓ- 
ρβηΐββ &ά βνίάβηΐβιη νβπΙ&Ιίδ ϋοιηοηδίΓ&Ιίοηθπα, 
ία ίιυηο οοιηιηβπίαπυιη ίηδεΓυίπιυδ, ρΓθ1ίχί(&ΐ6ΐιι 
ν6Γΐ)0Γυιη νίΐαηΐβ». 1.ΐοε1)ίΙ αυΐβπι 1ιιοιιΙ)ΓΕΓβ νο- 
Ι6η(ί1)υ$, βχ αΐϋδ ςυοςυβ ρβπηαΐϋ^ 1οοίϊ« οοΠίβ^βΓβ 
5&0Γί άο^ηιαϋ» άοΐΏοηΒίΓ&ΙΙοηβδ. Γ.υαι ί^ίΙυΓ ρίβηί 
Οβο ΡαΐΓβδ Ιαιη οοηοοΓϋϋβΡ άβ Ιιαο τβ ΙοςααηΙαΓ, 
ραΐαηι 68( ςηοά οιιιη εΐιπ5ΐυ8 Οοηιίηυβ ββ ίρβυιη 
8ροηΐ6 β&επϋοίο οΙ)ΙυΗ(, ςααίβηυβ ςυίιΐβιη Ιιοιηο 

ε'αυτόν χκτοί τό β^βρώπινον, ώς σε βεός και αυτός ^^^^^ ^^ θ1)(π1ΐ( ; ςυαίβηυβ νβΓΟ ΟβΙΙ», ίρββ ςΐΙΟ- 

^^^'^άαα. τώ ΠατρΊ και Πνεύαατι τήν βυσίαν άνεί'ε- ^ φΐ^ βΐ,πι Ρ&ΐρβ βΐ δρίπία ]ΐ08ΐί&ΐη ΓβΟβρΐί. ΑΙςϋθ 

ξατο. Άλ*).* έν τούτοις [χεν τώ τ^ς ύττοΟέσεοκ ίγ* ξ 

χαι ΤΓοώτως συνις).θοαεν * και οΰτω ^εΐ Φρονεΐν τους 

τνς *Εχ'Λτ»<7ίοίς τροψίαο^/ς ώς ττ,ς Τρικίος προσκυ- 

νΐίτα'ς• και χν.τ «ρχ^τ,ν εττί του Δεσττοτικοϋ ιτάθους 

τόν θεανΘρωπον Λό^ον τό σωτήριον Οϋϋΐα ττροσεν- κγχύν τώ Πατρί τε και ΐχυτώ ώς θεώ και τώ 

ΠνΓ^ριατι • τταρ' ων κάκ του αΪ3 όι/τος εις τό εΓναι 

ίίαρήχθη ό άνθρωπος * οίς καέ ιτροσέττταισε τήν 

εντο'ι.ίιν παραδάς • οίς και ίιά τοϋ τταθους του 

Xρ*(^:ν^ κατάλ')Λγτ,ρα• άλλα κα'ι ννν ωσαύτως τάς 

«Γ^αι^άχτους Ουσίας τί παντελείω και τελειοποιώ 

Τριάίι ι;ροσ«*/εσ^αι, χαι τοώτυν ταύτας προσαπο- 

ί/χεσθαι. 

^¥.πύ Λ 0'^x ίν τοϋ βασιλέως αε'^αλονοίας, ου ίη Ιιοο ρΓορο8ί(α ςπίκδίΐο νβΓίίΙυΓ, 0Μ)α8 οαυβα 8υ- 
ρβΓΙΟΓβ <ΪΠΟφΙβ ΙβιΐιροΓβ οοπ^Γβ^ι^αΙΐ Γϋίπιυδ. δίο 
απίβαι οιηηίηο οΓβάιτβ ορορίβΐ Εεοΐβδίφ αίαιιιηοβ 
βΐ Τπιιί1&1ί8 ουΚοΓβδ : ηβπιρβ βΐ οϋηι ίη Ραββίοηβ 
Οοηιίηίο& νβΓΐ)ΐιιιι ΙΙιβαηΙΙίΓορυπι βαΙυΙαΓβπι 1ιο- 
βϋαπι βχ1ιί})ΐιίδδβ Ιυοι ΡαΙπ, (αιη ίρδί &ϋ)ί αϋ Οβο 
ηβο ηοη δρίηΐυί : α ςιιΙΙ^υδ βχ ηίΐιΐΐο &(1 βχΐβίβη- 
άυιη ρΓοάυοΙυβ ββ! Ιιοιηο ; ςυοδ ίρδβ ΐΓαηβί^Γβδ- 
δίοηβ δαα οΓΓβηάίΙ; (|ΐιί1)υδ άβηίςαβ ρβΓ ΟΙιπδΙί 
ραδδίοηβηι ΓβοοηοϋίαΙυδ ίυί(. Ιπιο ηυηο ςυοςυβ 
ίηοΓυβη(&8 Ηοδίί&δ ορβαίποί Γβηιπι οηιηίαηι βΐ 
Λυοίτίοί ΤπηίΐΒΐί Γβαρδβ οίΓβΓΓΐ, βα8(ίυβ αϊ) βαάβιη 
Γβοίρί. 
Ουοηίαπι νβΓΟ ήοπ ηοη ροΙβΓαΙ ςαίη πιαι?ηοηί- »•.>• αήν ούί'ε της καθ' ί;*άς ά(?ε>5»«ίς συαττ^οιςς καί Ο ι^υδ ίπίρβΓαΙΟΓ, ίίβΠΚϊαβ ηΟδίΓδΙ ΟΟηοΟΡδ ΛΟ ίρα- 

(βρηα οαίβρνα, ΙιΟΓυηι ζίζαηίοΓαηι δαΙΟΓβδ οηιηί 
δίυάίο άβΙβ^βΓβ αίςαβ αΓ^αβΓβ ουΓαΓβΙ, ςυί ηβιηρβ 
πιαίυηι Ιιοο δρίηοδυπιςυβ δβπιβη ΟΓΐΙιοάοχίοΒ ίι•α- 
ιηβηΐο ίηιπιίδοιιβΓϋηΙ ; &1)3υΓϋΪ8ςηβ δβΓΠΐοηίΙ)α9 
αυδί δυηΙ όίοβΓβ, (ΐαοίΐ ΓβοΙυπι Εοοίβδίββ οίοβπια 
ΝβδΙοηαηβΒ νβδ&ηίίΕ α(1(ϋΙαπιοηΙυαι δίΐ; ςυία νίάβ- 
ϋοβΐ ρυΐαηΐ, ςυ»δί ίη άαοβ ΟΙιπβΙοδ (Ιιβπι νβδα- 
ηίΛπι !) 18 Ιο πιοάο άίνιάί ΛβαηίΓοραπι Ιιοπιίηβπι, 
άϋΐη υηί@;βηΐ1ϋδ Ρίΐίυδ βΐ ΥβΛαπι Ββίαηο1)ίδ (Ιίοί- 
ΙϋΡ οίΤβΓΓβ ςυίίΐβπι υΐ Ιιοπιο, ΓβοίρβΓβ νβΓΟ ςαα- 
Ιβηυδ Οβϋδ ; ςυοοίΓοα ορίανίΐ ίηιρβΓαΙΟΓ, υΐ δίη- 
^αΐί νβδίΓαπι ΓΟ^αΓβηΙαρ (Ιβ Ιιαο Γβ ββηίβηΐίαπι, 
ηβοαοη ςυ^^ϋηςυβ^1υ^α3 οοηοΐΐϋ ραΓΐ1οίρβ8 δυηΐ, 
81 ηιοάο δίηΐ ΙιοηοΓβ άίαοοηαΐαβ ρΓββίϋΙί, ίηΙβΡΓΟ- ομονοιας, το μη και τους σπορεας των ςιςανιων 
σπεύσαι πώ^τα τρόπον ε^ευρε9:ηναί καΐ 8λε7χΘ;ζναι, 
τό ^αΰλον τούτο και άχοτ^^ώ^ες σπέομα τω καΟάοώ 
της ΓΪσεβείας σίτω έγκατα α ίξαντα ς, κα'ι λό'/οις 
«.νΥοχότοις έπιχειροΰντας κατασκευάζειν ότι της 
"Νεστορίου "Χύσσιις έστι παραπλήρωαα τό παοά της 
Έκκλησεας όρθο^όξως ίογαατιζόαίνον, ώς εις ^ύο 
Χριστούς, ^αβα'ι της απονοίας 1 οίοαε'νους εντεύθεν 
σιαιρεϊσθαι τόν 6εαν9ρωπον Κύριον, εω* οΓς ό αονο- 
'/Γ^ής νίός και Λόγος τοϋ θεού παρ* η^ών καταγ- 
'/εΟ.λεται προσ^ε'ρειν μεν ώς άνθρωπος, ώς ίε θεός 
καί προσοεχεσθαι• έ^εησε λοιπόν σικ ταύτα και 
ύαών τοϋ καθ' ίνα πυθε'σθαι, όπως έκαστος έχει 
περί τούτου Φοονηακτος• ναι ίή καί τούτων όπόσοι Γοΰ συλλόγου ^ρος όντες, και ού^οι τό τι>ιον εν Β ^βηίαρ. Τϋπι ςοίίΐβπι ουηι Γβΐίςυί οηιηβ8 Ιιοηορα- ^ιακόνοις συνεξετα'ζόνται . Άλλα τών μϊν α>1ων 

απάντων εντίμων (διακόνων όσοι τω |3ασιλείω τούτω 

και ίερώ παρίστανται (Βήριατι |χια '^ιυχ^^ και γλώτττρ 

συα^ρονούντων καί συνο/χολογούντων τά ^ξ^ογμένα, 

• τών αποστόλων ^ι^ασκαλος Νικηφόρος ό Βασιλα- 

»τ»ς ^ίδ), αυτίκα κατ' άρ;ζάς της ηριών συνελεύσεως 

«ς μίσν* τήμερο'^ εαυτόν έαβαλών, πολύν άρχίθεν 

*7:οιιξ9β(79 τόν κατίίλογον, εν ύπηκόω πάντων ύ^^η- 

γησβ^Εονος τό συριπεσόν αύτώ αίτιον τ^ς περί ίόγ- 

(2ο) ΒΕ8ί1&οί8 11υ^α8 β^ΙχοροΒίαδ 8βιι άβοίαπια- 
ϋοαββ &1μ|ιιοΙ β(ϋ(ϋΙ 1.βο ΑΠ&Ιίιιβ ίη βιιίβ τΐιβίο- Μβδάίαοοηί, ςυοίςαοί Γβ8;α1ί Ιιηίο δ&οροςυβ ΙΙίΓοηο 
&δΐ£ΐη1, αηο αηίπιο αο νοοβ (^ο^ηια ίά οοηβίβρβη- 
ίαρ βίςυβ οοηδβηΐίρβηΐ, ΝίοοΙαυδ Βαδίΐαοβδ αροδίο- 
Ιίβ&ριιπι ΙβοΙίοηαηι ηια^ίδίβρ. δίαϋαι ίηίΐίο ηοδίρί 
οοη^Γβδδυδ, β( Ιιοάίβ βΐίαηι ίη ηαβάίαπι ρροβίΐίβηβ, 
Ιοη^απι ϋώδ Ρβί ίηίΐίο νβΓΐ)0Γυηι &π]1)ί1υπι ΟΓδίιβ, 
οαηβΐίδ &υάίβηϋ1)υ9 ραΐίοηβδ βχροδυϋ ςαορυπι 
οαυδα άβ Ιιοο άο^πιαίβ άυΙ)ί1&1)&1 ; οπιηίηο Ιιίβ 
ςιΐδβ άίχϋ δί^ηί&οαηδ, δβ ρρίηοίρβηι β^α8 (ϋβοίάϋ 

Γ11Π1 ΕχοβρρΙίδ. Μαηα «οήρίοι^ ^|^ο ^νλ\ νε^ ^^^• 
Υαί. 1409. 187 ΝΙΟΕΤΛ ΟΒΟΝίΑΤ,ΰ 188 ίαίβδβ : ίίΐβοςυβ ίά άο^ηια α 86 ηονυιη βχί9ϋη]&- Α 
Ιαιη, ρΐΌΓβυβ ηοΐΐβ αάιηίιΙβΓβ. ^αIη νβΓο ουιη ηοδ άαο ρ&Ιπ&ΓοΙι» ίη Ιιοο άο- 
^ιη&Ιβ οοη86η(ίΓ6ΐΏΐΐ3, ηβοηοη βΐ ηοβ αΓοΙιίβρίβοορί 
Βαΐ^&τίβθ 6( Οτρη, οβΒίβηςυβ οιηηββ ιη 87ηοάο 
βρίβοορί υπΗπΙιηβιιι ββηίβηϋαιη ηβιηίηβ άίβΟΓβ- 
Ρ&ηΐ6 ίβηβΓβΠΐυβ, 0666886 ΓιιίΙ 6(ί&ζιι 6ΐβ6!υηι 6ίτί• 
Ι&ΙίΒ 06ί ΑηΙίοοΙιίβΒ ιη&^8Β ρ&Ιτί&ΓοΙι&ηι 8οΐ6Γί- 
6ΐιιιιη, ςυί ηο1)ί86υιη 6οη8ίβ6ΐ)&1,ρΓορη&ιη 86ηΐ6η- 
ϋαιη Γο^τ&Γθ. Τιιιη τ6γο, ςυοά (|υββΓθ1)&ΙυΓ, ιη&ηί- 
ί68(6 6οιηρ6Γΐυιη 68(. Ι8 60101 αιοάο ΐ6οαριΐ8 ρο8• 
66ΐ>&1 οοο8ί(ΐ6Γ&θ(ϋ αο{6 Γ68ροο8υηι, ςυα8ί υ6γο 
1&ο(& ΐ6Πΐροη8 ίΩ(6Γοαρ6άο ρο8ΐ 1ιυ]α8 &άΥ6Γ8υ8 ^β 
Οιη8ΐυπι 1>1&8ρ}ΐ6ΐοί8Β ιοίΐίαπι, ΐρβί Ιι&υά 8υ]6Γ66ί8- 
86ΐ αά 8αοί άθ9οι&Ιί8 6θ^ί(ίοο6αι ; ιοοάο αα(60ΐ 
&1ί& &1ςυ6 αΐία ρ&Γΐιιη 8ϋ)ί οοθ8ΐ&ο(ί& Γ68ροοά6ΐ)&1. 
Ετς^ 1ΐ0(ϋ6 ίοΐ6ΠΌ^Ιυ8 α οο1)ί8, υΐηιηι 6χί8ϋο[ΐ&- 
Γ6( 1>6&!8Β ΤΓίοίΙ&Η 8(ΐ6Γίβο1απι 6ΐ οΐίοι ίυί886 Οΐ)- 
ΙαΙαιη 6ΐ οαο6 6ΐίαηι ο£Γ6Γη, υ( 8υρ6ηοΓ οο8ΐΓ& 
6χρϋ6&νί( οΓ&Ιίο, αο ροΙίυ8 8θ1ΐ ΡαΙτί ίοΐ886 ο1)1&- 
ίυαι ; θ6ςυ6 8θ1ί ΡαΙη Γ68ροο(1ί( οββΓΓΐ, 06<ιυ6 
ηοο 8θΗ. Ιο(6Γάυοι αά &1>8υΓ(]&8 86θ(6θ(ία8 (ϋΥ6Γ« 
1β1)&1 ; ο&οι το6&1>υ1η οΙ^^τ^^ 1ΐ7Ρ08(&ϋ6&πι 

Ρίΐίο ΐΓί1>υ6Γ6 ρΓ0ρη6(&(6αΐ &ί6ΐ>&(, 068610 υο(ΐ6 
]]&06 άθ6ΐΓίθαηΐ 6Χρί86&(ΐ18. Κ66ίρ6Γ6 &1ΐΐ6αΐ, ρ&- 

16Π16Β Ρ6Γ800» ρΓορπ&ιη φίαπιάλοι &ί&ηο&1>&Ι 
6896 ςυαίίΐ&ΐβαι, 8Βςυ6 αο ]0§;60ί1ί &ΙΐΓϋ)οΙαο9| 
ςαοά αοί6υαι ρ66υ1ίαΓ6 Ρ&1τί8 6886 &1(Γί1)οΙιιοι Εο- ^ 
€ΐ68ία α γβ(6Γ6 ΐΓαάίΙίοοβ &066ρί(. 06ίοά6 οίΙβ1)α- 
ΙοΓ 008 €[υο(|υ6 ίο 8α&αι 86θ!6θϋ&ηι 60θ1ταΓϋ• 

87ΐ1θ^δΠΐί8 ρ6Γ(Γ&Ιΐ6Γ6. 5ί 6θίπΐ^ Οΐ ίρ86 &ί6ΐ>&1^ 
Ιΐ&οά ρΓΟρηυαΐ ρ&(6Γ02θ ρ6Γ8008Β 1β8861 Γ66ίρ6Γ6, 

86(1 άΐτίο» ροϋυ8, υΐ οο8 άίοίοιυ8, ο&Ιογθβ, &1)8ιιγ« 
άυαι ςηίά οοθ86ςα6Γ6ΐιΐΓ : 6886( 6θίαι 06ΐΐ8 οιοάο 
Ο6ςιι&ςιι&οι. Νοο 6θίαι 68! ββπιρΗΰΓοα οΙ)1&Ιίο, 

86ά 6( 8αθΐρ(& ΙΐΙΐηΐ&θί(&ΐ6 ρ08ΐ6η0Γ, 6ΐ Γ68 6Γ6&(ΙΙ 

68ΐ : ρΓορΐ6Γ6&(ΐυ6 Γ6θ6ρϋο (|υθ(|υ6 ίο ςαοάααι 
ί6αιροη8 8ρ&ϋο ΑΙ. ΗβΒΟ ί1ΐ6 &ί6ΐ)&1 ; (|υ&8ί τ6Γ0 

Ο08 8(&(υ6Τ6αΐ118 Γ6θ1ρ6Γ6 ίθ8ΐ&Γ 6886 61ΐ]ΐ18άααΐ 
ά6βθί(ίθθί8 &1φ16 Γ&(ίθθί8 (8176 ρ6Γΐίθ6Γ6 &(1 68- 
86θϋ&Πΐ) ίθ0θα3ρΓ6ΐΐ6Ο8ϋ)ί1ί8 6ΐ 8αρ6Γ8υ1)8ΐ&θ11&1ί8 

€ΐ6ΐΙ&ϋ8 ; 6! οοο ροΐίυβ Ιι&οο ρΓορπ6(&ΐ6πι α άίνΐολ 

(υ^1&(6 ΑΓ06Γ6αΐθ8. ΗβθΟ ίοίΐ Αθ1ίθ6ΐΐ6θί 616611 

8υαιαια ΟΓ&ϋοοίβ, θ6 8ίο^& &1> 6ο άίοΐα ρ6Γ60Γ• 
Γ6θΐ68, ά1υ(ίυ8 1ιαο6 86Γπιοο6αι ρΓ0(Γ&1ι&αια8. 

δβά 6θίοι &ο(θ Ο08 001068 8&ρί6θϋ88ίαιυ8 6ΐ αο- 
^αβία ρΓαά6θ!ι& ρΐ6ου8, 6ΐ ββςυβ &6 δ&ΐοηιοο άίνΐ* 

θί(α8 άθ6ΐ&αΐ Π16θΐ6αΐ ^6Γ608, ρο(6οϋ88ίαια8 6ί 
8&06(α8 Ο0δΐ6Γ ίαΐρ6Γ&!θΓ, ΟΟΟ ά6ΐΓ66ΐιινϋ υ8φ16 &ά 
άίαΐ66ΐίθ08 86ΓΠ10Ο68 61101 δθ11ΐ6Γίθ1ΐΟ ά68660{ΐ6Γ6, 

Υ6Γΐ>ΐ8(ΐα6 &(11ιοΓΐ€ΐΙθΓίί8 6ΐιαιά6αι (ϋα οί(6ΐ)&Ιιιτ& 

8η& 8θθ(6θΙί& Γ6ΐΓ&1ΐ6Γ6; &Γβ:αΠ16θ1ί8 6ΐί&Π1 ΟΓ^Οβ 

ρρο 811& ίο^οίΐα Γ6§^α1ί 86ί6θ1ί&, 6( αιοάο 1ιη6θ)θάο 

ίΐΐαο &άν6Γ8αήΐ101 ΟΟΟίΟΓίίδ 6ρ1θ1ΐίΓ6Π1Εΐ11)118 ν6Γ- 
8608. Ιθί6Ρ 68Βΐ6Ρ& &Πΐαθΐ6Γί111 ίΟ 01601601 Γ6Υ06&1)&1 

Ρααΐί υ6γ1>& αά ΟοΓίηΙΙιίοδ, υ1 1ά ίρβαοι γ1(ΐ6ΐΐ66ΐ ^βίτος τοντον ά^^ (βόλτας * χαι ^ιά ττχν τμ» έξ^ ^ 
ιΓιτι ^βίχνύς ΟΤΙ πρώτος αντός <πι τούτω ^γάνα- 
χτησιν, ως 2^>;σΐ' τω τ•ι χαΐ ως χαινογκνβς αυτό Ι 
λθ7((ό^βνος, όλως τοντο ονχ ί^Οκλι ιτβρα^ιχι- 
σ9αι. 

ΈττίΙ ζ ι των ^ύο πατ|9ΐα^χών ^^]Μ*ν ομογνίΝΚ 
γνω|χο^οτονντων τα περϊ τούτον, άλλο χλΙ ί}μίΛ 
των ά^χκπιστίόπων, τοΟ τι Βουλγαρίας χαΐ το^λ 
Κύπρου, χαΐ Γος λοιττςς τ,^ιμ'» των αρχάριων ό{ΐη- 
γύριως ιις ^έαν γνώ^ην συνιρχορι«νοΛ>, χαΐ χατά 
μη^ίν τι πΐρΐ τούτον ^ια^ιρο/χένων προς άλλιζλονς 
7^11 χαΐ τον νττο'ψιό^ιον πατριάρ;^ην θνονττόλΜΚ 
μΐ7άλι;ς 'Λντ(ό;^ι£ας Σωτινριχον ως οτννι^ριάζονπι 
χαΐ τοντον Ιρωτηθι^ναι* ιντανθα ριαλλον ^ν ΟΦ 
τό ζητού^ινον ινρισχόριινον * ννν μϊν γαρ χαιρον 
ίζήτη ^ιασχ/ψεως προς άττόχρισιν, ως ον τοβνντο» 
χαιρον ιζ ον παριισι^θαρί} τοντο τό ^νσσι^ς3:«τα 
Χριστον |3λασ^ν|ΐού|Αΐνον ^λή άρχονντος χαΐ τοντΜ 
Ιΐς ^ιασχόπυσιν τον π^ς ^ιαινούοιςς ^όξνς ^|Μν;(- 
ριατος, ννν ^Ί ά)λ* άττΛ χαΐ ο ν σν|χβαίνοντ« έβα/τ6 
άπιχρ ένατο. Έρωτώρ,ινος ονν χαΐ αντός πιφ* 
ημών ηζριιρον, πότιρον τ^ μοοκ,ΛρίΛ Τριάρι λέγη 
τιζν θνσιαν προσ^χθαέ τι χαΐ προσάγισΟχι, ύ; 
ό λόγος ^θάσας ίατράνωσίν &νο9ιν, ^ τω ΠατρΙ 
^όνω, οντι ριόνω ίλιγι τούτω προσάγισθαι, οΰτη ον 
ριόνω. Ποτι ^*ι χαΐ ιις άλλοχότονς ^όξας ίπιπτι * τ* 
^ιν γαρ προσάγκν ύποστατιχι^ν άπένιριι τω Τί^ 
ιδιότητα, ονχ ισμιν ταύτην πόθιν ινρών * τό Ο* 
προσ^έχισΟαι τ^ς πατρίχ^ς νποστάσιως ?^«όν η χ« 
τοντο ιτίθιτο γνώρισμα μίτα τϋς άγινν«β'/«& ^ν 
ιδιότητα μόνον τον προανάρ;^ον Πατρός ί Έχχλνσία 
παριλαβιν ίχπαλαι- ΕΓτα ίή χαΐ ίνηϋΦϋβ νμάς 
προς τό ίοχονν αντω xατισνλλογ/^ιτ« ' •^ Τ^Ρ ί^^* 
χαθώς αντός ^ησίν, ι^ιαέτατον ιϊτο ^ζ πατριχίΐς 
νποστάσιως τό προσ^ιχισθαι, βίΧλα τϋς ΟιΙας, ώς 
ίΐμέΐς γαμίν, ^ύσιως, άτοπον τι τάχα συ^βιδσιτβιι• 
Ισται χαθ* ΐίμοίς ό θιός ποτι ριιν θιός, π•τ'« Λ ου • 
ον γαρ αίσιος, γΊίσϊν, προσαγωγ:^, άλλα ^ατα τήν 
ινανθρώτηοσιν χαΐ γιγινιιριένιι * ί^ά Λ τοΟτβ πάιτηκ 
?ν τινι χρόνω χαΐ τό προσίέχισθαί' ώσπιρ &ν ιι τ^ζ 
άχαταλήτΓτον χαΐ νπιρονσίον ίιότυτος δρβν τινά 
καΐ λόγον ίίμίΐς τό προσ(ίιχισβαι• ιτιΟίριιθα, άλλα 
ρή τω θΐ£χω ταύτην ά^οσιονντις ίμίν τοΰτ' αυτό 
Λ άξιώριατι, Ταντα μίν ό Άντιοχιίας, ίνα μ^^, τό 
χαθ' ίχαστον των παρ* αντόν λιχβέντων ιπιζιόντις, 
ιπΐ πολύ τον λόγον έχτιίνω/χιν. 'ίΐς Λ πρ6 πάντων ίιμ&ν 6 πολύς τ^ ^ρονι^σβι χ«^ 
γιραρός τώ νοιιν, ό θιο<^έ^αχτον όντως ^έρων »βτ« 
τόν Σολο/χώντα ^ιάνοιαν, χράτιστος χαΐ οεγιος ^μΑ* 
βασιλινς, χαΐ Ις λόγονς αντς^ σννιλ^ιιν ^ιαίιχτιχως 
ονχ άπώχνυσι, χαΐ ρ-ί^μασι παραινιτηρέοις νιΠΕγα*- 
γέσθαι σπιύ^ων αντόν ον (^ιίλιπι, χαΐ τοις Ιλέγχοις 
|3άλλων αντο^νΑς 6 ^ιγαλο^νι^ς χαΐ ίιτισπβρΜΜφ- 
χης βύχ ίνάρχΐ}σι, χαΐ ννν ρών τούτο, νΟν Λ Ιχβίνο 
ΤΓΟίών άγχιστρό^οις έπιχιιρή/χασιν ονχ Μκκμίν' 
Ιν οΤς Ιχ€?νβ( πβφαχαλών αντόν Ι^ιλ»•ρ••ι«νιτβ, 
άττα ίή^ίον χαΐ Κορινθίοις ΙπιστΛλων ό |*έγ«ς 189 ΤΗΕδΑυΚΙ Ι.ΙΒ. XXIV. «90 ΐΓοντβς, χα) [αιο ^ (ν ί αΝ σχίσιίΛΤΛ * ό ^ ^ι κατηρτισ- 
ρβνος έν τώ αΰτώ νο^ χαΐ <ν η^ αυτ^ γνώριρ, (Ττ* •^ ό 
ταράσσων π^ν ^Εχχλησίαν, αντός |3αστάζ<ι τό χρϊμα. 
*Ως ουν ονΓ» ταν^α, ό ^«χαι έτι τϋς οΐχίίας Ινστα'σιως 
ον |[*ί^/βτ«Γθ, χαΐ τοιούτον τέ ^ησι πρ6ς αυτόν ό σο^ός 
τα 9ίΪΛ τω νντι χροτταώς χαΐ άγιος ^ρ&ν βασιλιύς " 
Ποίος ^€ος έπχρτηται σχοττητέον τω ^έγοντι τήν ό^οού- 
σιον χαϊ α^ίκίρίτον Τριάδα τήν ύιΛρ ν^δν 9υσιβτν 
χροσ'^ίχίσ$αι * χαΐ τένι των τρι6ν νποστάσιων τι)ν χατ* 
«ντον άγανάχτιίσιν έγτιν^βέξασΟαι οΐιται. Πότιρον ό 
ΠλΗ^Ρ τω τοίοτίτω &ν6ρώπω άγαναχτίίσΕί ότι τόν Τίόν 
Ισόηρον τίΟησιν ; ά,'κα'^ι. *Α"λν ό Υιός ιν τούτω ίυσχέ- 
ρανβΐ ότι τω ι^^ Ώοηρϊ παρ* ίίΐι&ν σνν^οξα'{Γ&:αι ; ΚαΙ 
ριι&ν αντός τί5ς ^όξϋς τϋς ιζΛτριχίίς ων άπανγασρια^ 
έν Εύο^γγύ.ίοις ιΓπιν • Ό {ΐή τιράν τον Υίόν ούΛ ^ 
τον Ποιτίρα τι;&& * χαι ότι Έγω χαΐ ό Παη^ρ ίν ίσμη, 
*Α^λά το ΠνιΟμα, ον σνναΐ^ιόν Ιστι τούτοις'χαΐ σύνΟρο- 
νον ; Ον μεν ουν ' ούβϊ γαρ ού9^ τ^ς Τριάδος χα6έσ- 
τηχίν ατίίΐον. Ώς τταραΧογ^ £ρα 6 πιρϊ τοντον ^όβος, 
ινα μίί ϋγω ττβήττη χαΐ αλογώτατος. 

ΤοΓς γονν τοΐ9Ϊσ^€ λόγοις πο>ύ ρΛιν 7;^•υσι τό νογόν, 

ουχ ^ττον ίϊ τούτου χαΐ τό άναγχαστιχόν πρ6ς πγιΟώ 

τβ χαΐ συγχατα'^ισιν, τό σχληρόν τ^5ς τούτου ένστασιως 

χαΐ «νέν^οτον χατα^λαΐίαζας όψέ ποτι ριό^ις αυτό/ μ$τα- 

|α)ιω ^ΟΊοσάριτ/ον ρΐ€το(βου)ΐιύσασ9«ι ττέπιιχιν * ίγ* οΓς 

όμοψρονίίΐβ /ιρίΝ χαϊ οιυτός συγχατ/θβτο τοσούτον, ώστι, 

τ^Γ> οΙ)κ.«1«ο» •'ρω^ην εγγράφως Ιχθψίνος, «ναΒίρΜΠ 

χα^υποβοΐλβΝτούς^ή ούτω ^ρονοΰντας, μχ9ί πιστΓύοντας 

ύς τ^ ΈταίΧτοσία ^οχιϊ* %ν ^ι γ»ώμην ιν /χίσω του (9α- 

σιλ(ίου τοϋ(Γ( χαί ίίροϋ σννε^ρίου αυτός άναστάς ΰπα- ^ 

νέ/νωσΓ», τά^« π^ό^ Ιίτος ^ιαλα^βάνουσαν. *0|Αθ^ρονώ 

τ^ άρά χαΐ αγία συνόλω έπΙ τώ τήν Ουσέαν χαΐ ]τήν νυν 

προσαγο/χένιτν, χαΐ τότι προσαχΟιΖσαν πάρα του ριονο- 

7(νοΰς χαΐ άνθρωτη^σαντος Λόγου, χαΐ τότβ προσαχθβι- 

σαν, χαϊ νυν πάλιν προσάγίσΒαί, ώς τήν αυτήν ου σαν 

•Λοί ^1«» • χβΧ ^& ^ ο'3τω ^ρονοΰντι άνάθβαα • χάν τι 

π^ός άνατ^οπι&ν ιυρίσχηται γιγρα^ριένον, άνα9έαατι 

χα$ι/το6αΧΧω- Ή υπογραφή ' Χωτήριχας ΠαντΓ^γβνος. 

Τούτων ουν συνινιχθίντοιν, Ιίοξβν ί/χΐν ίέον ιΣνα^ 
τό χατασχοπ;$σαι λοιπόν χαΐ τά πιρί τίς αύτοΟ 
χαταστάσιως. , $1 άρα χρ^ί τούτον έν ίιρατιχί} 
χαταστάσιι ρ^νιιν τό από τούίβ, ι?τί χαΐ ύς &ρ- 
χαρέα προβιβασ6^ • «ύτ^χα ουν ό χράτιστος χαΐ 
άγιος ^μ&ν ]3ασιλιύς, τήν πβρί τούτου ζήτίϊσιν ριή 
άνιίχΐιν τω μίγίτηρ χράτιι αυτού Ιπβιπών, χατά 
τό ^οχοΰν ήριϊν ένίιχό|χ•νον χανονιχώς τά πβρΙ 
τούτου (πίτρΓ^ι ^ιαπράξασΟαι • Ιν πδσι γαρ τήν 
των ΦίίύΤβ χαϊ ιερών χανόνων άχριββστάηον συντι5- 
ρνσιν άτΓΟ^ίχτέαν λογέζιται. Συν^ιασχιψαρι^νοις 
βδν ^/χΓν ίν χοινω πιρι τούτου, άπιντιύθιν πάσης 
^ι^ιχ^^ς άξιας ανάξιος χέχριται 6 υποψήφιος 
Αντιοχιίβς βιουπόλίως Σωτήριχος ό Παντιύγινος • 
«π•« τοένυν ίξ ηρών των χατωτ/ρω ι^ιο^ησοριένών οωηββ άΐο&ιηυβ, βΐ ίη ηο1)ί9 ηοη βίηΐ βοΙιίβιη&Ι&'*; 
ςαί αυίοιη ίη 8ΐιο ρΓοροδΗοββηΙβηΙί&ςυβ ρβηβνβ- 
Γ&(, 1(1 68( ΕοοΙββίαΐΏ οοηΙυΓΐ)&1, ίρββ ΐυςϋβίαιη ροΓ- 
(&1)ίΙ. Ηΐβ ααάίΙίΒ, οαιη ίΠβ ηίΚϋοιηίηιιβ Γββίβίβηάο 
ηοη ά68ί9(6Γ6ΐ, ΙιοΒΟ (ϋνίηα (1οοΐΓίη& Ιη^ϋτυοΙαβ 
Τ6Γ6 ροίβηβ 6ΐ 8&ηοΙα8 ίπιρ6Γ&1οΓ ηο8ΐ6Γ &άά1(1ίΙ : 
Α^ γ|(ΐ6&ηιιΐ3 ςυίδη&πι ίίπιΟΓ ίιηρβηάβ&Ι άίοβηΐΐ, 
ςυοά οοηδΐι1)8ΐαη(1α1ί8 βΐ ίηνί(1α& ΤτίηίΙ&β Ιιοβϋ&ηι 
ρΓΟ ηο1)ί8 ο1>1&1&ηι Γ6θίρί&( ; 6( ου]υ9η&ΐΏ βχ ΐΓί1>υ8 
ρβΓβοηίδ ιηίΙί^&Ηοηβπι Γοπηίϋ&Γβ ςυβαί. Ναιη 
ΡβΙβΓ ίη(ϋ^&1)ϋυΓ Ιιιιίο Ιιοπιίηί, ςυί Ρίϋαιη «ςαβ 
δβουηι ΙιοηοΓ&ηίΙυΐΏ 8ΐ&1ιιί1 ? αρα^. Ναιη Γίΐίαβ 
φ^Γ6 ΓβΓβΙ 96 οιιηι 8υο Ρα^Γβ οοη^ίοπβοαίυιη ? ΑΙ- 
ςαί ίρ86 ουπι 8ϋ ραΙβπιβΒ ^Ιοποβ βρΙβηάοΓ, ίη Εναη- 
§Γβ1ίο αίΐ : 0«ί ΠΗητη ηοη Ηοηοναί, ηβ ΡαΙτβτη ςαι- 
άβτη ΗοηοΓαΐ ••* ; βΐ : Ερο αο Ραΐ€Γ ηηηηι $ιιηιΐί$ ••. 
Νιιηι άβηίςιιβ ίΓ&866ΐαΓ 8&ηο1υ8 δρίΓίίυβ, ςαί οιιηι 

1119 86Πΐρίΐ6Γηυ9 69( 6( ίη 60(1βΠ1 Γ68ί(1βη8 (ΙίΓοηο ? 

Μίηίπιβ ^ηΐίυπι. Νίΐιίΐ βηίπι ίη ΤτίηίΙ&Ιβ οαΓ6< }]0- 
ηοΓβ. $1ιι1(α8 ί§;ίΙαΓ Ιιαο βαρβΓ τβ (Ιπιογ, αο ρβηο 
άίχβηηι, 8ΐυ1ϋ98ίπια8. 

Ηίβοβ ί^ΐΙαΓ γ&ΐάθ άοοίίβ 86ΓηιοηίΙ)υ9 ρβΓβυ&άβη- 
ϋ1)α9 βΒφΐθ 6ΐ αά &886η9υηι οοη3ρ6ΐΐ6ηϋΙ)α9, οοηΐβα- 
ϋοηί8 8υ&θ άατίΐίβηι αο ρβΓίίηαοίαηι 86γο νίχ ηιοΐ- 
ϋβηδ, ρ6Γ8α&ά6η 8ίΙ)ί οοηΐΓ&ηαπι (απίίβηι 68( ρα9- 
8118 ; αο ρ6Γ ρΓορπαπι 8βηΐ6η1ίαπι 8οπρ(ο (ΓαάΚαηι, 
&Ιί(6Γ86ηΙί6η(68η6(|υ6 ΕοοΙβδΙθΒ άοβίηη&αι αηιρίβο- 
^6ηΐ68&η&ϋΐ6ηι&1ί 8αΙ)]6θίΙ: ςυ&πι 8υ&ιη8βη!6ηϋ&ηι 
ίη πιβάίαπι ρΓ0^688υ8 1ιυ]υ8 Γβ^ϋ δαοπςυβ 8}'ήθ- 
άηί 8ΐαη8 Ιβ^ϊ, ςυ» ίΐα αά ΙϋΙβΓ&ιη ββ 1ι&1>6ΐ)α( : Λ8- 
8βη(ίο 8&0Γ» 8&ηβΐ8?([ϋ6 8γηο(1ο ίη Ιιοβ άο^ηίΑίβ, 
ςαοά 8&θΓίβοίυαι ί&ιη ςαο(1 ηυηο οίΤβΓίαΓ, ςααηι 
ίΐΐαά αϊ) υηίς^βηίΐο οΐίπι ίηοαΓηαΙο ν6Γΐ)ο οΙ)1&(απι, 
6< Ιυηο οΜαΙαηι ίυβπΐ βϊ ηαηο οίΓβΓαΙυρ, ΐΕπςα&αι 
ηηιιιη ΐάεπιςαθ. ΕΙ ςιιί ηιίηίηιβ 8ίο οεηββΐ, βαπι 
ΛηαΙΙιβπιαΙίζο ; βΐ 8ί ςυίίΐ οοηΙταΓίαπι πβρβπαΙαΓ 
8θπρ!υηι,ίά ρ&ηΙβΓ αηαίΐιβηι&ΐΐζο. $οΐ6ποΙιιΐ8 Ραη- 
Ιθυςρβηυβ βυύδοηρδί. 

Ηίβ ί(&οοιηρο9ί(ί3,νΐ9υηι 68( ηο1)ί9 άί8ρίοί6η(]υηι 
φΐοφίβ ΓοΓβ άβ 11υ^αδ ΟΓάίηαΙίοηβ, ηβπιρβ αίΓαηι 
οροΓίβΓβΙ Ιιυηο άβίηοβρδ ίη βοοίβδί&δϋοο βίαΐυ ηια- 
ηβΓθ, νβΐ Λά ίρδππι ροηΐίβοαίυπι ρΓοηιονβη. 81α- 
ύχΆ ίζϋιιτ ροίβηΐίδδίηιυδ δ&ηοΐαδςυβ ηοδίβΓ ίπιρβ- 
ΓαΙΟΓ, Ιιαηο ςυοςυβ ςυίβδίίοηβηι ηιίηίηιβ 6886 άίί- 
ί6Γ6η(1αηι βηα πι&χίηια αηβΙΟΓίΙαΙβ αηηηβηδ, φΐίά- 
ςηίά ηο1)ί8 οαηοηίοβ ί&οβΓβ ρΐαβαίδδβΐ οοηοβδβίΐ. 
ΡηίαΙ 6ηίπι δαοΓοηιπι άίτΙηοΓηηιςηβ οαηοηηηι 
6Χ&ο(&ηι ο1)8θΓταηΙίαηι ίη οηηοΐίδ Ιβηβηάαπι. Ετζο 
οοηιηιυηί οοηδίΐίο (ΐ6ΐί1)6ΓαηΙί1>η8^ οηιηί Ιη ροβίβ* 
ηιηι βαοβΓάοίαΙί άί^ηί(&(6 ίηάί^ηδ ]αά1ο&{α8 ββΐ 
δοΐβηβΐιαβ Ρ&ηίβη^βηυδ Αηΐίοοίιίβθ Οβί οίνίΐαΐίβ 
6ΐ66(α8 ραΙπαΓοΙια. Ουηι υ6γο 86ρΐ6ηι 6χ ηο1)ί8 ίηίίΓ& 
ηοηιίηαηάί ρο8!υ1&586ηΙ^ υ( ρππιο αοοιιταίιαβ άβ •• 1 ΟοΓ. 1, 10. »»♦ ;οαη. ▼, 23. «• Ιοαη. χ, 30. ΙΟΙ ΜΟΙΤ^ε ΟΗΟχΜΛΤ^Ε 192 Ιΐ&Ο Γθ (ΙίβρίοβΓβΐηυβ, άβίαάβ ίη αΐία 5658ίοη6 96ΙΙ- Α βκΐτιςσααήων χατατχΓΐ^ασθαι πρότιρον πιρί χούχ&α ^ τκ).<ώ7€ρον, χαί <ν ίτέρ* συνιλιΰσιι τό ^οχοϋν βτ}7οι; 

*£γώ /χίν ό Κωνσταντινούπολις ς άπαρά^ιχτον ιΐ; 
άρωτνν^ν τούτον ψΤίΐίί ιΓναι, ώ; έπ'ι <^ύο ϋ^^-η ^οονο*^ς 
ού χού^α ου<^' έν γωνία, αλλά ^αν£ρώς χατΑ τοΟ όρ^'^ 
παρό);σιαζόοιινον ^όγ^^α'^ος, χαΐ ταντη'^ορη όντα λαταττοόι 
τ;^; άσββιίας χαΐ πρό|χαχον. 

Έγώ ^1 ό Ίβ|θοσοΛύ|χων αντά ταντα χαι αυτός 
γι^ωμxτΓ^ω άπιρ ό άγιώτατος έαοΟ ^(οττόηης χαι 
σίτλλιιτουργός ό Κωναταντινουπόλιως ιπΐ τίί τοιαυητ 
ύττοθισιι θιαρέστως άγαν χαΐ βύσιβώς άπ^^^ςνατο. 

Έ'/ώ ίι ό Βουλγαρία; λίγω άίύνβττβν ιΓνκι τ• 
παρα^€;ζ9^να( τοντον *χίίν άρωσύνην, ότι π 
τοιούτον σχανοαλον χατά τ^ς 'Εχχλιβσίας ίξνγαρί, 
1ΐΙΐίθ6$86 &88βθΐ£18 ραίο, η63θίΐηυ8ςαβΙΐΐΓαΐη&ά νο- β χαι ότι χαέ ^ια^οροι τούτ» οΓααι σννηχολούθυσ», (βηϋαΐΏ ςαΐ^ςαβ βα&ιη ρΓοίβΓΓβηΙ. 

Ε^ο ςιιίίίοιη Οοηβίαηΐίηοροΐίΐαηαβ, ηοα αάιηίΐ- 
(βηϋυηι αοΐ βαοβΓάοΙίυοι αίο Ιιυηο, ςυί& ^&Iη 1>ί6η> 
η:ο ηοη βΐ&ιη ηβςιιβ ίη αη^οϋβ, 56(1 Γο&ηίΓβδΙβ γοοΙο 
(1ο^ιη&(ί οοη(Γα^ίοϋ, ββςαβ ρΐ]1)1ί6αιιι ρΓ&ν» άο- 
οΙτίηβΒ ίαυΙοΓβιιι άβίοηβοΓβπιςυβ ρΓοϋΙβΙαΓ. 

Ε^ο Η]6Γθ5θ1}ΊηίΙαιιυ8 ίάβιη 0θη86θ ςαοά δ&ηοΐίβ- 
8ίηιυ8 άοιηίηαβ ΐΏβιΐδ 6ΐ οοη82ΐθ6Γ(1θ3 0οη8ΐαη1ίηο- 
ροϋΐαηυδ άο Ιιοο ρροροβίΐο ρίβ βΐ 86οαηάϋΐη Οβί 
νοίπηίαΐοηι δίαίυίΐ. 

Κ^ο Βυΐ£^&Γυ8 αίο ββη ηοα ρο836 τι! Ιιίο βαοερβο- 
ϋιιιη ΓβΙίηβΓθ δίηαΙυΓ, ςιιία 1&η(ιιιη οοοΙτα Οβί Εο- 
οΐβδίαιη δβαηάαίαιη δαδοίΐανίΐ, βΐ ςαί οοιηρΙυΓββ ΓίΙ&Ιβιη δίηοβρο ]α(ϋοίο ΓβνβΓδαπ &1ίςα&ηάο 8ίη(. 
^αο(18^^υxια βίΤαΙαιη ΟοιηΊαίουιη, Ιιοιηίαΐ ςαί ιηι- 
ηίαιιιπι αΐίςυβιη €Ιιπ3(ο ΟΓβάβηΙβαι δο&ηά&ΐίζ&τβήΐ, 
βχρβάΐΐ ιιΐίαρίάβ ιηοίαπο ίη 6^υ8 οοΐίαιη ίιηιηίδδο 
ρΓβεβίρίΙβΙυΓ, βΐίη ιη&η8 ρΓοίαη ^^(Ε^6Iη*^α^^&ιι1^ ^^; 
ςυί ιητιΚοδ βίροα άοβ^ιηα βο&ηά&ϋζανϋ, ςααηΐ» βήΐ 
ροΒηοΒ οΙ)ηοχία3 ? ΙηβυρβΓ βχ άίνβΓβίδ άίνΐαίδ ο&ηο- 
ηί1)υ8 δαίίδ οο^ηοδοίΙαΓ, Ιιαηο &ά 8&66ΓάοΙίυΐΏ ιηί- 
ηίιηβ αάηιίΙΙί ροδδβ, ίιηο άβροαβηάαιη. 

εβ;ο ςαοςυβ €7ρήα8 &ίο, ιηβ υΐροΐβ βχίτ&ηβιιιη 
&η(β& ςυίάβιη ηοη δαίίδ οο^ηονίδββ ςυ&δ ίδΐβ νοηήΐ 
1)1&δρ1ιβηιΐαδ &(1ν6Γδαδ ΓβοΙυπι Εοοίβδίεβάο^πι&.δβά 
βηίπι βχ Ιιίδ €ρΐ8Β Ιιοάίβ ΐρδυηι ααάίνί άίοβηΐβαι χαΐ άγνοοϋιχιν ιί προς ά).]^θιιαν |χιτά όρ5οϋ ^ρονίΒ• 
ριατο; χαι τότκ έπιστρα^^σονται * χαι ιιπιρ χατα 
τα Κυριαχά λόγια τώ βνα τινά των |χιχρών σχαν^α- 
λίσαντι των πιστβυόντων βίς τον Χριστόν συρι^έρον 
έστΙν Γνα λίθος ριυλωνιχός βΐς τόν τρά^^ηλον αύτον 
χρψΛσΒ^, χαι (ΐς ^νθόν θαλάσσης άπορρι^^, ό 
πολλούς σχοκν^α) ίσκς βπΐ τω ^όγρΜΤΐ, οποία Ισταΐ 
τΐ(ΐΑωρία υπόδικος ; Άλλα χαι έχ ίικψόρων θιίοιν 
χανόνων τό άπαρά^ιχτον προς ΐιρωσύνην χαι χαθιρριι^'- 
νον τούτον ιΓναΐ ^ιαγινώσχΓται. 

*Αλλα χάγώ ό Κύπρου τούτο ^ιο^ι, ώς τα ^ 
άλλα τού ανδρός άπό^ιςριος ων, τό πρότβρον ον σύν- 
οι^α άχριβώς όσα χα'ι |9λασ^Υ3α;ησαι λ<γ<ται χ«τλ 
τού ορθού ^όγιχατος τ^ς 'Εχκλησίας • «ψ* ών Λ &η(6 Γβ^ίαηΐ βΐ βοοίβδί&δΐίουπί ϋίΓΟηαηΐ, ηοη ροη- ^ σήαιρον ενώπιον τού |3ασιλι/.ου χαΐ ίβρατιχον βν[ΐϋ(τος (ίΕοαΙαί (αηΙαηιαιοάοουοιρΓΟΓδυδ ίηβρ1απΐ3αάί60, 
γβΓαηι βΐίαπι (ϋαοοηαΐί ^Γ&άυ, ςυβηι Ιι&οΙβηυδ 1θ- 
ηαίδδβ νίάβΙαΓ, ίηοϋβ^ηαηι, ί(α αΐ βχ Ιιοο βΐί&ηι 6^^- 
βίβηάαδ νίάβ&ΙαΓ. 

Ε^ο ΟδΒδ&πβηδίδ Ιιυηο, υΐροίβ δΟΒρβ ΟΓΐΙιοάοχί» 
&άν6Γδ£ΐΙαηι, αά δ&οβΓάοΙίυηι ηοη α(1πιί((ο. 

Ε^ο ΟοηηΙΙιίιΐδ {αάίοο Ιιαηο οηιηί δαοβράοϋο ίη- 
άΙ^ηυηι, αίροΐβ ΐΓΓβΙί^ίοδαπι βΐ Ι^Ι&δρΙιβπιίαδ ηοα 
8θ1αηι πΐ6η(β ίονβηΐβπι, γβΓααι βΐίαιη ΙοςυβηΙβαι. 
ύηαηινίδ βηίηι ΐΐΐίδ ηααο αηαΐΐιβηια άίχίΐ, ηίΐιίΐο- 
ιηίηαδ δαοβΓάοϋο βΐ οΙβΓΟ βχοΐαάίΐατ 3αχΙ& πι&£^ηαηι 
ΑΙΙι&ηαδίυηι Αίβχαηάηηυπι ίη Ερίδίοΐα αά Ηα&ηία- 
ηαηι βρίδβοραηι, ]αχ(αςα6 αΐίοδ άίνίηοδ οαηοηββ. 
€βΓ(β δ^αοάίοα δβχϋ βοηοίΐϋ άβ&ηίΐίο ίΐα ρ&τΐίπι δβ 
1ι&1>6( ; € Ηίδ ίΐαςαβ ουηι οηιηί άίΐίςρβηϋα οαΓαςαβ 
6χίιηί& α ηο1)ίδ οοηδϋΐυϋβ, άββηίηιυδ ηβπιίηί 1ί- 
οβΓβ αΐί&ηι βάβηι ρΓοίβΓΓβ ββα οοη8βΓί1)6Γ6, νβΐ 
οοπιροηβΓβ, ηβςαβ αΐίαά δ^ηιύοίαπι βχροηβΓβ &α( 
άοββΓβ νβΐ ΐΓ&άβΓβ. » £( ρααβίδ ίηίβρροδίΐίδ : € Υβΐ 
ηοναοι Ιοςαβηάί ^ρβηαβ, δβυ νοο&1)α1θΓαπι ίηνβη- 
ϋοηβηι ίηνβΙιβΓβ, αά όθ£;ηι&(υπι ςα» ά6&ηίγίιηα9 
8α1)ν6Γδίοη6ηι. Οαοά δί ίά ίαοί&η! βρίδοορί αα( 
οΐβήοί, βρίδοοραΐα βΐ οΐβποαία βχΙΟΓΤβδ &&ηΙ ; δί Ώ του^ι ;ςχροασα'^ην λέγοντος τούτου, ου ^ονον ιις 
άρ;^ιιρωσύνΐ3ν άπαρά^ιχτον «ναι παντβ&«β'<^ βηηψαι- 
νο/χαι αυτόν, άλλα χαΐ αύτου του Λαχόνβυ |3αθ{ΐου όιι 
αοχιί τέως εχιιν, ανάξιος πάντϊί χαθίτπϊ*«ι «^ «γ«ιρ*- 
τίου χαι τούτου τυγχάνοντος βξ αύτου. 

Έγώ ίΊ ό Καισαρίίας ως πολλάκις κατάτίϊς ορθοδοξίας 
αυτόν ίνστάντα εις ιβρΛίσύνην ου παρα^ιχο^χαι. 

Έγώ ίι ό Κορίνθου κρίνω τούτον πάσης ίερωσύ- 
νης άνκξιον, ως άσεβίΙ τβ καΐ βλάσ^υαα ^ρονησαντα 
χαΐ λαλιίσαντα • ιι γαρ χαΐ άναθιρατι νυν χαθυπ- 
ίβαλβν, άλλα τίς ίβρωσύνης και του χλιίρου ιχββ- 
βληται, χατά τόν Άλιξανίρείας /χί'γαν 'Αθανάσιον 
προς 'Ρου^ινιανόν βπισχοπον γράψαντα, χαΐ καθ 
έτερους θιίους κανόνας * ό ριέν τοι συνοίιχός όρος 
της αγίας εχτης συνόίου ούτως ίν /*ίρει ^ιιξεισι • 
« Τούτων τοίνυν ριε^ά πάσης ακριβείας τι και 
Ι^|ΐελείας πανταχόθεν ιταρ* η/χών ίιατυπώθίντων, 
όρίζοριν έτερον πίστιν |ΐηίενΙ εξεΐναι προ^ερειν, 
ήγουν συγγρά^ειν η συντιθε'ναι πίστιν ετε'ραν, η 
προχο^ίζειν ^ ^ι^άσχειν η παρα^ι^όναι Ιτερον σύα- 
βολον. » ΚαΙ /*ετά τίνα • > "Η χαινο^ωνίαν ητβι λέ- 
ξεων ε^εύρεσιν προς άνατροττην εισάγειν των νυν 
ΊΖΛρ' ηριών διορισθέντων, επισκόπους /^ών όντας η 
κληρικούς^ άλλοτρίους είναι τ:0ς επισκοπές και του *ο Μ&ϋΐι. χνιη, 6. 193 ΤΗΕδΑυΒΙ ΙΙΒ. XXIV. 194 ΛϋΔΟ^: μθ¥0(ζ9ντ«ς 9ϊ ίι λαϊχους, , αναΟκ^ατέζι- Α 
σθαι. » Το^τα» συιιγ$ίγγ9Ψηα χκΐ ό ^Ιίς έν Νιχβία τό 
^βύτΒοον 0Εγί«ς σννό^ου όρος, χαι ιτερος βισαός τύν 
αγίων χοά Οιο^όρων Πβίτέρων. 
■ Έγβ^ ^' ό Ά09νών οψέ 9^ριι χαι ριόλις /χτταααθόντα 
αυτόν τγν άσββιιβ» , χαΐ τοεΟτα ύποψ^^ιον ο^τα 
7τατ0(«/9;^ιον, ιίς ίιρΜσύνην ούχ αν ποτ€ παρα^ίξ»^! * 
αλλά χαν τινις παρβ^^έξ^ντακ , έαντόν έξ αντϋν 
οιιτορρήτ^υαΐ• 

*Εγώ ^{ό Ααρίσντης, τω ^Α^ηνών έςτά λοιπόν σνρι^ρο- 
{'ών, άττό τ'ης τον ^χιγβίλον ρ^λλον Αθανασίου επιστολές 
κποχτορύττω τούτον τον άρατιχον παντός άξιώρια• 
τος. 

Έγώ ^ι ό Ά^ριανονπόλιως τοντο λέγβιΐ , ότι , (άν 

από των θιίων χομ ά^^ράνταιν (νατγβλ^^^^ν , χαι των 

ίκρων χοΊ 0(ίων χοενόνων , ον δύναται τ^νς ίβρωονντος ^ 

(τνγρ^οίνιιν) χαν άπαξ Ιλιγχθ^ ίαλωχώς έπί τινι 

άριαρτήρ.ατι,οΣοις ^η π€ριπίπτο{Α<ν άνθρωποι σντις, 

χαι τον πιηλόν τοντον χοιι σαρχιχόν πιριχχίαινοι , 

πώς εσ-τι δυνατόν ίΐς ίερωσύνιιν π^οβιβασθίίναι τόν 

νπο*^ΐ9^ιον Άντιοχιίας , ανθρωπον ύπϊρ τα εξέχοντα 

ίττί γΜρανον , ^οχονντά τι λόγοις νο^ΐς ένιυ^οχι•• 

ριβΐν, χαι •ΐς πατριαρχιχόν θρόνον προβιβλ^ρ^ένον, 

χαι νΟν^άντα ον ριόνον λόγονς τ^ς ορθοδόξου άλλο- 

τρινφρονας πίστβως , άλλα χαι λό'/ον 9ν77ρβΕψα|»(νον 

πΧιήρη β^κσφηριιων χαι άποφη^ιών ^υσσιβών , χαι 

μό^ις ποτ'ί /Μταπιισθέντα χαι ρικτα/χαθόντα τό <νσ€- 

€Γκςχ«α τό όρ6ό^οξον ; Δια τοΰτο τοίννν ον^β αντός 

άξιον ίιρωβννΊβς τόν τοιον^Όν >ογίζοριαι. 

Καέ ιις άνασχοπι^ν 9υν<λθόντ<ς οι αντίχα ττ,ν 

χοίτ* αυτόν ^^|Ρθν βχθ^^ιινοι , άπο^αινόρΐίθα τοντον η 

ίιοωοννιος πάσνς ννάξιον, ου 9ια τα σΐϊ/χβρον ριόνον 

παο* αντον λα/ΐ}θ(ντα ρκτά πολλί^ς τ:ζ; ένστασιως, 

αλλ* ότι πιο ις ότον τό βλάσ^ι^αον τοντο (^ιβθρνλ- 

λήθι; ^07ρΜΐ, χαι λόγος ιξέβιτο τ<ςς χαινο^ανονς 

τβεύτης α'ρέσιως ονννγορος • χαι ον /χόνον προστά- 

ττ,ς «7Ί(ρ%^ς χαΐ πρό{Αα;|τος τίς τβι«ντγ;ς ασεβδίας 

έ^κίχνντο , θ(λλά χαΐ αγρά^ως πλιιστακις (ίιαλεγό- 

^Γ^ς π^ός η αλλονς πολλούς χαι τινας έξ ή|χών, 

όντως α»αψα)»9όν ιχύρον τήν τοιαύτην άσεβειαν, χαΐ 

τάς των Χριστιανών ψν;ζάς βσκαν^αλιζε. Και τ^ι^ίν αεν 

οντω ττόν σηριερον τοις πλιίοσι τον σνλλόγον τά κατ* 

αντον «ποπέ^ανται , βν χ και η τών έν Νιχαία σννα- 

θροισθέντων θκων Πάτερων όριιτ/νρις επι τί5 τον 

ΐι,αταίόγρονος Άριίον καθαιρέσει, τί Εκκλησία εν 

ττοιονσα συνί^ραρα* τίσϊ ίε εξ ηριών, ηγονν τω 

'Ηραχλβίας, τω Κν(ίχον, τω Σίίης, τω Θεσσαλονίκης, 

τω Καισαρείας, τω ΦΓλίττπων, χαΐ τω Ααο^ικείας, ονκ 

«πεντενθεν γνωριο^οτησαι περί τοντον ^εΐν ε<ίοξεν άλλα 

σχοπησαι^ χαΐ οντω τό ^όξαν άπο^ήνασθάι. 

Μηνι Μαι^, ιγ' ηρ^ε'ρα , β' Ιν^ιχτιώνι , προκαθη- 

ί»ί»«ί τον θεοστέπτον {Βασιλέως ηαών καΐ αντοκοά- 

το^ος ^ρϋν Μανονηλ τον Κο/χνηνον εν τω παλατιω 

τών Β2α;|τερνών , παρισταμένων τ^ αγία |3ασιλεία 

αντον πάντων τών άναγεγραααένων , άνεν τον 

?7ρωτονοταρίου , τον αεγάλον ίρονγγαρίον , τον 

πρωτασιχρ^τις , χαι τον νοριο^νλαχος , σννε^ριαζόν- 

των οΕντώ άνεν τον 'Αντιορ^είας ηαών τών χαι ^<α£- ιηοΏΑοΙιί &α1 Ι&ίοΐ, αη&ΙΙΐθΐη&Ιβ ίβη'&ηΙυΓ. » Οαηοηί 
Ιιυίο 6οη8οη& δβοαηάββ φίοςαβ ΝίοβΕβΒ β^ηοάί 
άβΟηίϋο, αίςυβ αϋ» βΐί&ιη $&ηο(θΓαιη αίςυβ & Οβο 
8β1&(οΓΐιιη Ρ&ίΓυιη αυοίοπίαΐββ. 

Ε^ο Αϋιβηίβηβίδ Ιιαηβ νίχ 86ΓΟ(|ιι6 & 8α& ϋηρίβ- 
ΙαΙβ Γβοβίίβηΐβιη, βΐ ςιιΐάβιη βαιη 3&ιη βιββΐ ρ&- 
ΐΓί&Γ6ΐι& βίβοΐυβ, Αά 8&€6Γάο(ίυιη ηιιη(|α&ιη &άιηίΙ• 
Ι&ιη. Οαία βί ςαί βαιη αάιηίδθηηΐ, ιώθ &5 1ιί8 

8β^Γβ^0. 

Ε^ο 1.&η88ββα8 οαιη Αΐΐιβηίβηδί οαΙβΓοςυΐ 
0011860 ΙίθΠδ, ίΓ6(ιΐ8 ιηα§^ί ρΓ»86Γΐΐιη ΑΙΙι&η&βϋ 
βρίβίοΐα, Ιιαίο Ιιοηαίηί οιηηβιη θοοίβδίαβίίο&ιη 
άίβ:ηί1&ΐ6ΐιι (ΐΙ)]α(1ί60. 

Ε^ο ΑάτίαηοροΙΚαηυβ αίο, ςυοά 8ί ]ιι1)6η1ϋ)ΰ8 
άίνί8 ίηοοιταρίίβςαθ βν&η^βΐίβΐίβ, β&οπβςιιβ βΐ 
άΐνίδ ο&ηοηί1)υ8, Ιιααά Ιίοβΐ 8&06Γ(1οϋαιη &88βςιιί 
Ιιοιηίηί ίΐΐί ςαί νβΐ ββηιβΐ &Ιίου]ιΐ8 ρβοβ&ϋ οοηνΐο- 
Ια8ία6ή(,ου3αδΐηο(ϋ &οοίάαη( 1ιοοιίηίΙ)α8 Ιιοοίίιηο 
6ΐ ο&ΓΠβ οίΓοαιηά&Ιίβ, ςαΐ Ιίοβαΐ &ά 8αο6Γ(1οΐίυιη 
ρΓονβΙιβΓβ Ιιαηο βίβοΐυιη ΑηϋοοΚβηαιιι, Ιιοιηι'ηθίη 
86χ&^6η&Γίαιη ΦίαΙβιη ρΓβΒίβΓΥβοΙαοι, ΙίΙΙβραίαΓα 
οΙ&Γυιη,ρ&ΙπΑΓοΙι&Π δβάί άβδϋηαίυπι, ηυηοααΐβιη 
ηοη ιηοάο 86ηιιοηϋ)υ8 υίβηΐβιη &1) ΟΓΐΗοχα ίΐάβ 
&1>1ΐ0ΓΓ6ηΙίΙ)υ8, νβηιιη βΐί&ιη ΙίΙ^βΙΙί αυοΙοΓβιη, ςυί 
1>1α3ρ1ιβιηϋ3 ίπιρϋδςυβ &1>8αΓάίΙ&(ί1)α3 δβ&ΙβΙ, τίχ- 
ςαβ άβιηυιη Γββίρίδοβηΐβιη, βΐ &ι1 ρίθίαΐβιη ογΙΙιο- 
άοχίαιηςυβΓβάθαηΙβιη ? ΟυβΒ οηιη ΐία δβ 1ι&1)6&η1, 
6^0 ςυοςυβ α δ&οβΓάοϋο Ιιυηο Γβροΐΐο. 

Εγ^^ο αά δοπιΐΐηίυιη οοηνεηίβηΐββ, ςυί ιηοάο 
ββαίβηϋαιη οοπΙγα ίΐΐυιη (ϋχίιηαδ, άβοίαραπιαδ βυιη 
οιηηί δ&ββΓάοϋοίηάί^ηυπι,ηοη ο1)6α (&η(υηιιηο(1ο 
^αδβ 13 Ιιοάίβ ιηυ1(& οαιη ρβΓΐίη&6ί& ΙοουΙυβ βδ^ββά 
ςαία αΙ) ίρδο 1>1α8ρ1ΐ6ΐητιιη Ιιοο άο^ιη&άίνυΐ^^&ίαιη 
βδΐ,θΐ 1ίΙ)β11ϋ8 βΐίαπι ρβΓ8θπρΙα3 ηον«β 1ιυ3ϋ8 ΙιβΒ- 
Γ63β03 αβδβΓίοΓ. Νβςυθ βοίαιη αη(β8ί^η&ιΐ)α8α((|υ6 
άβίβηδΟΓ βοηρίο δυο 1ιυ]υ30β ίπιρίβίαΐίβ 6Χ8(ί(ίΙ, 
γβΓαιη βΐίαηι &1)δ(|υβ δοηρίο δββρβ βοΐΐοο^αβηδ πιοάο 
οαοι αΐϋδ ιηυΐΐίδ, ιηοάο βΐίαηι ουιη ηοδίΓαιη ηοη- 
ηυΐΐίδ, δίο ηιαηίίβδίβ ίηιρίααι Ιιαηο βΓΓΟΓβιη δ&η- 
βί6ΐ)&1, βΐ ΟΙιπδΙΐ&ηοΓυηι &ηίηι&1>υδ ββαηάαίο βΓ&Ι. 
ΕΙ ηο8 βΓβ^ο δγηοάί 1ιυ]υ8 ρατδ η]&30Γ ίη Ιιυηο Ιιο- 
ηιίηβπι Ιιοο άίβ δοηΙβηΙίΕπι άίοίηιυδ, ςυο οοΐΐβοΐαηι 
φίοςαβ Νίθ8Β8Β δ&ηοΙοΓαηι ΡαίΓαηι οοηοίΐίυπι &ά 
νβδαηί Απί άαπιηαϋοηβη], δίπιίΙίΙβΓ Εοοίβδίεβ 
1αΙ)0Γ&ηΙί ]υδΐ£ΐ3 βυρρβϋαδ ΙυΙϋ.ΑΙίΑηιβη ηοηηυΐΐίδ 
ηοδίΓυηι ηίπιίΓαηι ΗβΓΛοΙβοηδί, Οχζίοβηο, δίάβηδί, 
ΤΙιβδδΛίοηίοβηδί, 0«δαπβηδί, ΡΙιίΗρρβηδί, Ι.&οάί- 
οβηο, Καυά νίδΐιπι βδΐ ίη ρΓβΒββηΙί άβ Ιιοο άβοβρ- 
ηβΓβ, 8βά αάΐιιιο οοηδίάθΓαηάυπι,βΙ ίαηι άβπιυπι 
δβηΙβηΙίΑΟί ίβΓβηάαηι. 

Μβηδίδ Μαϋ άίβ ίβΓίία άβοίαια, ίηάίοΐίοηβ δβ- 
ουηάίΐ, ρρθΒδίάβηΙβ α Οβο οογοπλΙο ίιηρβΡβΙοΓβ 
ηοδίΓΟ βΐ άοιηίηο Μαηυβίβ βοαιηβηο, ίη ΒΙαοΙιβΓ- 
η&ρηηι ρ&1α(ίο, αδδίδίβηΐίϋηδ δ&ηοΐϋβ ηΐ8.]β8ΐ&ϋ 6]υ3 
ουηοϋδ ρρ8Βάίο(ίδ , βχοβρίΐδ ρρο(οηο(αρίο, ηια^τηο 
άρυη^&ριο ρροΙο&δβΛΡβΙίδ, βΐ ηοιηοτ^\ϊ^\^^%\ ^^τι^ν 
άβηΙί1)υ8 ηο1)ί8 ραΙήΛΤ^ΥιΙδ, δΛ>%ί\νι^ Νχν\ΛθθΛκαο, ^\. 
άβ Ιιαο Γβ 3αάίοαηύν>\ι» \ »ο<5\ο γνχάλοίνιχ^^^νΓ^'^^• 1•Ι ΝI^ΒΤ^Ε (ΙΒΟΝΙΛΤ^Β ίΜ β&ΓΟ, &1>8(|υβ Ογρήο ψύ ηοη ίηΐβτίαίΐ, η<^ίι ία- ▲ τ^ντϋν τ^ υπ•$4ηί πττριΐίρχ&ν , σν»^ι«ιτΜν««ς ςα&ιη, βαρΓΑβοήρϋβ βρίββορίι &8ΐίριι1&ηϋ1)ΐΐ8• Οα&ηάοςαίάοιη ΙιββΙθΓηα &οΙ& ςαβΒ ρΓορΙβΓ {βτχχ- 
ροΓίΒ &υ|(αΒΐί&8 ΙθβίΔ ηοη ίιΐθΓβ,Ικκϋβ άοιηηιη 1β- 
96ηά& 6Γαη(, ηβςυβ &άθΓαΙ ιη&^βΒ Οβί οίνίΐ&ϋ• 
ΛηΙίοοΙιίβΒ βίββίυβ οϋιη ρ&Ιη(ΐΓύ}ι& δοΙβΗοΙιαβ Ρ&η- 
Ι6α^6ηιΐ8, βίβί ίβ & Γ6£[ία (ϋναςαβ βίΓβαηίδρβοΙίοηβ 
81116 (ϋ1&(ίοηθ οοιηρ&ΓβΓβ Ιιοάίβ ]α88ΐΐ8 ία6Γ&1;ίά• 
οίκο η666886 ίαίΐ ίΐΐί ϋβηιιη ίηΐίιη&τβ ηοϋΐί&ιη, αΙ 
(ΐΰίοηιιη ΐ66ΐίοηι ίοΙβΓββββΙ ; ςυοά 81 ίοΓίβ ηοΐΐβΐ 
ηϋιίίοιηίαυβ αοΙΟΓυιη ΙβοΙίοηβηι Αβη οροΓίθΓβ. 06* 
ΐ6§;&(ί 8υη( ίς^ϋαΓ &(1 ίρβυιη β ηο8ΐτί8 ρΓ8Β8α1ϋ>υ8 
Οοπηϋιί ΤΙιβοάοΓαβ, Αάηαηοροΐβοβ 1.θθ, Ραηί ό|ΑθίΜς χαΐ έριοϋ Εονλγαρίας , άν€ν τοϋ ΚΟκρον |»^ 
σν|Ηΐπ«ρ•νσικζοντος , σνν^ι«7)Μ«μ•νονντ«ν ν/^άν τ6ν 
πρθ9θ*βιγίγρΛΐιμ,ίνω\β πάντων «ρχιιρέΜν. 

*Επύ το χβΕτά τι^ν χ9'ίς γίγονος σις/αέϋ^ ^ 
ψ$Λ9βθ0 άνβ{γν«σθ;$ν«( ^ιά το στινον τού χοκριν 
}/αλλιν «νοιγνωσθιβναι τι&ν σνρβρον , •ν πβρ^ν ^( ί 
^βασκς πατριβφχυς θιουττόλιως /ϋΐιγκλιος Άντ<•-. 
χιίας Σωττίριχος ό Ποτντβΰ^Γ'Ός , χαΐ τβύτοι ««^ 
«77*^^<'(( *^^ ^^^^ /3ασιλ(έον χ«1 Φχιοίς ιηρι- 
<«>?<? (26) ν«ρουσί«σβα «νυπιρθέτΜς τ;&ν αΊ6/χ€ρ«»* 
(^ήβσι ^ιά ταύτα χαΐ πάλιν βοΒϋηίί αύτ^ ιΐ^ι^ιν 
ώς «ν παρουσιάσιρ έπι τ^ άνατνώσιι του τοιοντΝ 
σν/Αβιώ/ΐΑοτος * ιι μίι |3ούλοιτο , χαι απόντος αυτόν τ^ν 
τούτον γινίσθαι ανάτνωσιν. *Απιστάληα«ν ονν π^•ς Νίοοίαυδ ; ςυί^αβουηι ιηίββυβ ίϋίΐ βϋωη ίαάβχ ΥβΗ Β «ύτ*» ^πό μ^ τύ>, άρχιιρέων ^ό^χών ό ΚορατΟο» Τ1ιοηι&8 Η&ρ1αοΙΐΓ68. Ηί νβΓΟ Γβιη 8ΐβ;ηίί1ο&ηΐ68, 
8οηρ(αιη άβηαηϋ&ϋοηβιη αραά βτιπι ΓβΙίςαβΓαοΙ 
60ΐηρ&Γ6η(]ί, υϋ (ΙΙοΙυπι ββΐ. 5β1ΐ6ά& αιιΐβιη (πιάίΙ& 
ί(& αά υΚβΓ&ιη ββ 1ι&1)6]>&1 : ΜοηβΐΒ Μαϋ άϊβ (6Γϋ& άβοίπια, πκϋοΐίοηβ ββ- 
οαηάα, ρΓ6β36ηΙί1)υ8 άί&οοηο Μ&β^η» Εβοΐβδί» Ββ- 
ϋ88&ΓίοΙ& ΤΙιβοάοΓΟ, ΟβοΓ^ίο ΙβοΙοΓΟ Ααϋοβίιί» 
ιηοάββίίββ ρΓβοροβίΙο, 6βθΓβ;ίο 8οα(&τίο1& ΙβοΙΟΓβ 
λάή&ηοροΐϋ&ηο ; Γβ^αΐί άίνοςυβ βΐ νβπθΓααάο 
]ΰ88ΐι, 1ίοβ( ηοη δοηρία, ηθ8 βρίβοορί αυοίοπίαΐβ 
ί1βηι&η(1&1& α Β&ηοϋββίηιο άοηήηο βΐ (Βοαηιβηίοο θιό^ωρος , ό *Α^ριανονπόλ(«ς Αέων ό ΪΙβψίΜ 
Νιχόλαος * σνν^»στάλιο ^( τούτοις ό χριτής τον β^ΪΜ 
θο^ιιάς ^Απλούχρης • χαΐ ^αμηνύσαντο τοντβ». 
παρ«77*^^^ ^γρα^ον βί^ινοι προς αυτόν , ίνα 
παρονσιάοΊρ, ώς έίρνται. "Εσχη το παρ* αντών ο- 
τ>6ιν σι^μΛίωμΛ ρητώς οντα»σέ• 

ΜιονΙ ΜαΙ«, ιγ ^^ρ«9 «ν^ίχτιώνι |3', παρονσίκ 
^«άχόνου θιο^ώρον τ^ς Μιγάλιος *£χχλιΐ9««ς τον 
ΒιλισσαρΜϋΤου, Γιωργίου άνατνώστου ^Αντιοχιέας τον 
ίπΐ τ^ς ινταξίας, Γιωργέον άνα7νωστον *Α^ριβ^ 
νονπόλι«»ς τον Σχονταριώτον, Νιχολάον άναγνώστ•» 
τού Άττιχον,χαΙ Αέβντος του 'Α^ριανουττολιτον* 
από /3ασιλιχ^ς χαλ Οιέας προσκυνητής βγρκψον 
προστάξιως, χιμέϊς οί άρχαριΣς •ξ επιτροπές τού η ρ&Ιτί&ΓΟίΐα, θΐ & 8&ηοΙί88ίΐηθ ΗίβΓΟβοΙ^ΐηΟΓαΐη ρα- ^ άγκντάτου ^βσποτου χαΙ οικου/χενιχον π«τρ<β^χου 
ΐΓί&Γθ1ΐ& ηΐοη&οΙίΟ άοίηίηο ^0&ηη6, ίηβαρβΓ βϋ&ηΐ χαΐ του «ίγιω-^άτου πατριάρχου Ίιροσολύ/Μίν μονα- χού χυροϋ *Ιω<ίννου , Ιτι ^β χαΐ τού άγίωτάτον 
άρχαπισχόπον πάσης Βουλγαρίας χλϊ πιριποβήτον 
βιίου του χρατέστου χαΐ ά7ίου ίίμΛ» Ρ•σιλέ•»ς {ΐβ- 
ναχοΰ χυρού *Ιωάννου τού Κορηνοΰ, βΐλλα χαι τ|ς 
ίν τώ παλατέω τών Βλαχιρνων συν^ρα^ούσης την 
ση^ρον ίιρας χαΐ θιίας συνόίον , παριβάλομιν τ^Ι 
σιβασριία ^βν^ τών 'Ο^τηγών , χαι ιίς όψιν έλθόντις 
τώ ^Οάσαντι προβληθι^ναι πατριάρχ)ρ ΘιονπόλίΜς 
ρΜγάλης Άντιοχβίας χυρώ Σωτηρίχ*» τ^ Παντβυ- 
7ένω, άνη77«Λ«ίχ•ν αύτώ τα ινταλθέντα ημίν , «ι- 
πόντ«ς ώς Ό χράτιστος χαΊ άγιος ιδί^ών βασιλιύς 
ώρισι χατα τήν χβ'ις συνΛθιϊ^ χατά την σιό/Αΐρβί» 
τήν ρηβίΐσαν «γίαν σύνβίον χαΐ σι «πΐ τ^ άνα/νβ*- 
1ιβ3ΐβΓη& άίθ ςυββ ίαίΐ ρΓβθδβηϋβ ηιβηδίδ άαοάβοίηία σθίίναι τά σηριιωθίντα έπΙ τοις λαληΟιισι χαΐ πρα- 
ΟΟΓ&ηΐ Γθ^αΐί ΙΙίΓΟηο, δ&ηοΐ&ςαβ βΐ (ϋνίηα β^ηοάο. νθιϊσιν έπ* άχοοάσιι σου χατά τήν χθϊς ιβ' τού & 8&ηοϋ88ίιηο ατοΐιίβρίββορο ΙοΙΐαβ Βαΐ^ρατί», οΐια- 
ήββιηιο ρ&ΐταο ροίβηΐίδ 8&ηύ(1ςυβ ηοβίτί ίηιρθΓ&- 
(οηβ,πιοη&οΐιο ίηςα&ιη, άοηιίηο Ιο&ηηβ Οοηιηβηο; 
ηβο ηοη &(1 βα ςα» ίη ΒΙαοΙιβΓη&Γυηι ρ&ΐαΐίο οοη- 
νβηϋ 8&ηοί& άίναςαβ β^ηοάο; ρβΓνβηΙιηαβ &(1 νοηβ- 
Γ&ηάαηι Ηοάββ^οΓυιη οοβηοΜαηι,&Ιςϋβ ίη οοηβρβ- 
οΐυηι &(1ιηί88ί βίβοΐί οϋιη ρ&Ιπ&ΓβΙι» Οβί υΓΐ>ί8 
Αηΐίοοίιί» ηι&β^ηβθ άοιηίηί δοΐοηβΐιί ΡαηΙβαβ^βηί, 
ηαηϋ&νίιηα3 βί ςα» ίη ιη&ηάαΐίδ 1ι&1)αίαια8^ Ιιίβ 
Υ6Γΐ>ί8 : Ροΐ6ηΙΐ88ίηια8 βί 3&ηο1α8 ίιηρβΓαΙοΓ ηο8(θΓ 
3α35ίΙ Ηβη, α( άίβ^ει βαηοΐα 87ηο(1α8 Ιαςαβ βΐί&πι 
Ιιοάίβ ύοηνβηίαϋδ αά ΙββΙίοηβηι αυάίβηά&ηι βοηι- 
ηιβηίαηί άβ Γ6ΐ>α8 (Ιίδρυΐαϋβ βΐ αβίίδ, Ιβ αυ(1ί6η(6, ^αοηί&Iη νβΓΟ άίοϋ δαηοϋβδίιηΐ ρ&ΐτίατοΐιο οββίβπ- 
ςαβ Αη1ΐ8ΐίΐ68 οοηνβηβρυηΐ ίη Β1&ο1ΐθΓη&Γαπι ραΐα- 
(^ο,&ο^&η1 ρΓ8Β8ίάθηΙβ α ΟβοβΟΓοηαΙο ίιηρβΓ&ΙοΓβ, 
6ΐ 83Γηο(1ί ρίβηο ηαπιβΓΟ, Ια ηοη αάίυίβϋ, ηιίββί 
ηθ8 ίαίιηαβ, αΐί άίβίααι ββ!, αά Ιβ ίηνίΐαηίίαιη, η( 
βίηβ Π10Γ& αάβίβ 1ΐ0(1ίβ Ιββϋοηί αβΙΟΓοηι ΙιββΙβΓηο• 
Γϋΐη. δοϋο βαίηι, ςαοά βί ιηίηίπιβ ίά ί&βίαβ, νβΐ Ιβ 
&1)8βηΙβ αοΐα ηϋιίΐοαιίηΰβ Ιβς^βηίατ. Οοαοίηβ βηίηι 
α Ββο θΐβοΐυβ β&ηοΐίβδίηΐΰβ ηοβίβτ ίηιρβΓ&(οΓ 

(26) Πιριβαπή, Ι,αίίηβ €ίΓ€ΐΛτη3ρ6€ίίο^ νοοα1)ϋ1ααι 
ΙιοαοΓίβ ςηο υΙίΙαΓ βρρ^α β&τάίη&ΐββ Λάή&ηαβ 
VI. ΡΡ, αρηά ηοβ 8ρΜΙβρ, Χ. II, ΡΓ»ί. ρ. χιπ. χβιϊσιν βπ' αχρ( 
παρόντος [χηνός έπΙ τού βασιλιχού /Βή^ιατος χαλ της 
ίζρας χαΐ βιέας συνόίου. ΈπιΙ Λ οί ^άν ^ηΟίντις 
άγιώτατοι πατριάρχαι χαι οί λοιποί άρχιιρβΐς συν- 
^λΟον ιίς το έν Βλαχέρναις παλάτιον , χαι προχαβί- 
σαντος τού βίοστι^ούς ή/χών αύτοχράτορος χαΐ τοϋ 
συλλόγου παντός πλήρους οντος, σύ ούχ ένβ^ήμησας* 
άπιστάληριιν ήριΣς, ώς ίβίήλωται, ίαταχαλίσασβαί 
σβ, β^* ω άνυπιρθέτως παρουσιάσαι τήν σήριιρον 
έπΙ τή άναγνώσΜ -^ών ση/χιωβέντων χατά τήν 

Εσαΐάβπι &1>8€[αβ Ιιοο βτηοάαΐίβ δοήρΙαΓ» βχβηι- 
ρίο, ηαησαϋΐη ραΐαβδβιη Ι,αΙίηοβ α θΓίΒοίι ηηίαδ- 
πιοάί ΙίΙαΙαιη δαηιρβίδδβ. 197 ΤΗ£$ΑυΒΙ Ι.ΙΒ. XXIV. 108 βχρβιΐίΐίοηβηι, ^ρΓορΙβΓ ίοδίαη^βδ ηβοβββ&η&βφΐβ χαϊ σον μ,ίι Μνμτ^νοίΐη^ς ϋΟββγν^σ^ή^ίΧΛΐ τ& 
τοιούτον* χβηπιιγό^ος γαρ ό 6<οπρ•^ΐ9τος χοιΐ 
χροίτιστος ^αων αντοχράτωρ έξιλΟιιν (ΐς τ^^ν ιτρ•- 
x^ιρ^νΊ^ν ίύτυχώς σ\η Θμ ίχστρ«τ•ί«ν, ^«ϋέ τ«ς 
ΐπίχημ^νας χοσ^ιχάς οΕναγχαίας ^ροντέ^«ς ονχ 
(;ς(( ιτλίον άναρτφ» την έξέλιυσιν* χμ ^ικ τοΰτο ίιηρβΓϋ οΰΓ&8, Ιιαηά (ΙίαΙίιιβ άίβοθβιιιιη βατιοι ρο- 
1θ5( (ϋίίβΓτβ. ΡΓορΙβΓβαςαβ Ιιβή πι&ηά&νίΐ, ηΙ 
οιιηοΐί Ιιοάίβ οοητβηίΓβη! ; β( ηυηο !οΙ& (ϋθ ββάβί 
ίη 8θϋο (υυιη ρΓ868(ο1&η3 αίΐνβηΐυιη. 
χβίς τι ωρισι οτυνιλθιΐν πάντκς χατά τήν σιίριιρον, χαΐ νΰν προχάθητοίΐ ποΕνηιαριος την σ^ν «νβφιένα»ν έπι^ηριίαν. Ό ^£ πρ^ς τιιντ« άντι^Οέγξβτο |[Αή ^ύνασθαι 
ηαρουηάσΜί μήτι τιίρκρον ^ι^τι οη/ριον ^ιά τό πν- 
^ήτίλν, ώς }^ο* έπΙ χλένης γάρ έ»<χΕ<το, χαΐ 
άγνοιίν •£ βπιταΟ^ βιύτω τ« τξς νόσου* ιτροσΟέ. 
ρκν•ς ΟΤΙ, '£{Αθΰ «ιτόντος, 3 αίροΰνται ιτοιησιΕτο^• 
σο», ΉριιΓς ^ί χαΐ αύ6ις ^Ηλαλ4σ«/Μν ιτρός αντάν 
ως 11 ^ή παρουσιάσιι βρτι, άναγννσ^ησβται τό ^ιβ»• 
\νγθϊν σιζρκρον, χαΐ ττασοκ θύρα ^ιχαιολογ^ας τοντω Αά 1ΐ8Β6 ΓββροηάίΙ δοΐβηοΐιυβ, Ιι&υά 86 ρο88β τβΐ 

ΙΐΟάίβ νβΐ 6Γ&8 &(ΐ688β, ρΓΟρΙβΓ ίβ]>Πΐη ςυ& 86 60Γ- 

Γβρίυιη άίθ6ΐ>&( ; η&ιη β( ίη ΙββΙο 3αοβ1)&(, β! ί^&- 
Γαιη 86 ηιίΓη ιηοΓ^αβ &υβ6Γ6ΐαΓ &ΐ6ΐ)αΙ. ΑάάίάΗ 
(αιηβη, υΐ 86 ςιιοςυβ &1>86η1β, ςυοά ρΙαβίΙυοιίοΓβΙ 
ά666Γη6Γ6η(• Ταιη ηο8 Γπηυβ ίρ8ί βί^ίΑο&νίιηυβ, 
ςαοά 0181 8(&1ίιη οοιηραΓβΓβΙ, Ιιοάίβ Ιβ^βηάα 6886( 
Γ68 ρΓβθάίοΐΑ, (Ι(ςιΐ6 οπιπί άβίηοβρβ άβίβηβίοηι άποχ^Εΐσθήσιται. Άνιγνώσθη τοένυν «ύτό έιτί |3ασι• " ΓθΓ63 ρΡββοΙαάβΙΚ^βΒ. 1.60(11ΙΙ1 ίυίΐ ί^ΙΐΙΓ 83Γηθ()&1β λίχοΰ βήματος* χαΐ ηρωτήθηΐλΐν οί γταρονσιάσαντβς 

ιτ«τριαρ;ζαι, χαγβϊι ό Βουλγαρίας, χαΐ οί άρχιιριίς 

9/ΕΜΓς, €ί ^^ ΑοΜτόν την άνβτγνωσιν γιν^σθα4 του 

ιχτβ^έντος χατά την χ9<ς, ως ^ι^ι^λωται, ση/ιαιώ^- 

τος* χαΐ ως ού^(Ις (ξ ημών αρι^ιβαΧλβ«ν προς τό 

άν«γν«ισ6ί9ναλ τοϋτο έτνγχανιν, άνιγνώσ^ αυτό. 

'Ειηι ουν συρπαρ9ρι«ν χαέ οί χατά την γ$ϊς (ητη- 

σοητΓίς αρχαριΐς σχέψασθαι π»ρΙ του •ί ^€ΐ έν ίιρ^ 

χατκστάσιι τβ ιΐναι, (Ιη χαΐ •ϊς άρ;ζΐιρια προβιβα- 

σθτίναι τον ^ηλωθήττα Παντιυγινον ίΐτε χαί μή, τ6ν 

όϋκλίΜ «κα««τ6Μ «ιήντων άνάξιον αυτόν πάσης ίβρα- 

τιx^^ς χαταστάσιως ιΐναι, ζίπο^ινι» και ηρικίς, ό 

Ή/»αχΧ*ίας ^«^«νότι, ό Κυζίχου, ό Σ(<^ης, ό θβσσα- 

λονίχης, ό Νίοχαισαρίίας, ό Φιλίππων, ο Λαοοιχιέας, ά6βΓ6ΐυπι βΟΓ&ιη Γβ^αΐί ϋίΓοηο ;ιηοχςα6 ίυίοαυ» ίη- 
ΐ6ΓΓ0^&Ιί ηο8 ραΙη&ΓοΙκΒ ίΙ)ί ρΓθΒ86η(68, βΐ 6^^ Βυΐ- 
^&Γυδ,οΐθ(6Γί(ΐυ6ηο8 βρίβοορί, ηαπι τβ^ιρββ ί&6ί6ηά& 
ΙβοΙίο Ιΐ68ΐ6ΓηοΓυιη, υϋ (ϋο^ιιιη 68(, &6(0Γαοι. 
ΡοβΙςυ&ηι νβΓΟ ηβηιο βχ ηούίβ ςυοπιίηυβ 6& )6^6- 
ΓβηΙαΓ απιΐϊΐ^υππι 86 άβαιοηβίτανϋ, Ιβοΐα ία6Γυη1• 
Οαπι &υ!6πι (ΐάβ886πιυ8 6ΐί&πι ηο8 αΐίί 6ρί86ορί, 
ςυί &ά1ια6(ΐ6ΐί1)βΓ&η(1υηι1ΐ6Γί6βη86ΐ)απια8, ηυπιγβΐ 
ίη 66€ΐ68ί&8ΐ1οο 8ΐ&1α Γ6(ίη6ηάϋ8 68861 \6ΐ 6ΐίαπι αά 
ραΙτίαΓοΙιαΙϋηι ρΓΟίηονβηάυβ ρΓβεάί6ΐυ8 Ραηΐ6υβ;6- 
ηα8, ηβοηβ; 68Β!6η8 οπιηί1>υ3 οηιηί 666ΐ68ί&8(ίοο 
8(&1α ίηάί^υπι αίβΓηι&ηΙί1)αδ, ηο3 ςαο(|υ6» ΗβΓ&- 
61660818 8θί1ί66^ Ο^ζίββηυδ, 8ίά6η8Ϊ8, Τ1ΐ688&Ιοηί- 
οβηδίδ. ΝβοοΦδοτίβηδίδ, Ρΐιϋίρρβηδίδ, Ι,αοάίββηαδ, τά αυτά, χαΐ ηιρϊ τούτου ^ρονβΐν χαί λτ/ιιν τοίς Ο ρβ(ϋ1)α8 ίη δβηίβηΙίΕΠί ίνίπιαδ, ηβςυβ 6αάβπι 6ΐ Λθ<πο£ς συλλ«£τουργοΐς ^/χών, χαΐ μη^ιν ιχιιν ά|ΐ- 
^ί'βολον. 

Ό ταπεινός [Αοναχός Αουχάς χαΐ ()<ω θβού αρχι- 

ιπίσχοπος νέας *¥ύμιις τοις «ν τώ παρόνη τό^Αω 

7«'/ρα|ΐ.αένΌΐς «κι του πρό η|χών ριαχαριωτάτου πα- 

"^ρ^^ΡΧ^^ χυρβΰ Κννσταντένου στοιχησας χαΐ αυτός 

χα< όρίσας ντήγρψο^οί• 

Ό ταπίινός μοναχός *Ιωάννης χαΐ βλίω θίοΰ πα- 
τριάρχης τίΐς μητρός πασών τών Εκκλησιών άγέας 
Σιών πόλΜΚ Ίνρουσαλι^μ όρί^τας υπέγραψα. 

Ό ταπιινός μοναχός Ιωάννης καΐ ΐλέω θεού «ρ- 
χιιπίσχοπος πρώτης Ίουστινίονού και πάσης Βουλ- 
γαρίας ό Κομνηνός βρίσας ύπέγμαψα. δβηΙΐΓβ 6ΐ Ιοηιιί βυηι Γβΐίςαίδ οοηδα6βΓ(1ο111)υδ ηο3- 
(ηβ αΐϊδςυβ υΐΐα (1υ1)ί(α1ίοο6 βάΐάίοιυδ. 

Ηαηιίϋδ πιοηαοΚιΐδ Ι.υ6αδ, Οβί ιηίδβΓ&Ιίοηβ &γ- 
ο1ιί6ρίδ6οραδ ηοΥΓβ ΗοπιβΒ, αοίίδ ίη ρΓΦδβηΙί (οιηο 
δΟΓίρΙίδ 8α5 ρΓβΒοβδδΟΓβ ηοδίτο 1)β8ΐΙίδ8ίηιο ραΐη- 
&Γθ1ια (Ιοπιίηο ΟοηδΙαηΙίηο οοηδβηΐίβηδ β^ο ςυο- 
ςηβ 6( (Ιββηίβηδ 8υ1)3οπρδί. 

Ηιιπιίΐίΐίδ ηιοηαβίιυδ 3οαηη6δ, Οβί πιίδβΓ&Ιίοηβ 
ρα(η&Γ6ΐι& πιαίπδ οπιηίυηι Εοοίβδίαραοι δαηοΙθΒ 
δίοη ιΐΓΐ)ίδ 36Γυδαΐ6ηι, άββηίβηδ δΐώβοπρδί. 

Ιΐυιηίΐίδ πιοηαοΐιυδ ^οειηη6δ Οοιηηβηυβ, Οβί ιηί- 

δβΓαΙίοηβ αΓοΙιίβρίδοορυΒ ρποα» ^υδι^η^αη8θ βΐ 

ΙοΙίιΐδ ΒυΙ^απδΒ, (Ιββηίβηδ δϋ1)3θπρδί. 
όυαηςυ&αι 6§;ο ροδΙ 1)6α1ίδδίαιαηι Βυΐ£^&η8β &γ- Εί χαΐ μβτά τόν μακαοίώτατον άρχιβπίσκοπον 
Βουλγαρίας υπέγραψα <^ιά ;« θείον και ά,^ ^«^^ν Π θΙΐΐβρί80θρααΐ δη1)30Γΐρδ1, ΟΟαοΙαδ δΛΟΓα βΟΟΐ^^^^^^ 

Ιίοί αΓί^υιηβηΙί ηβοβδδίΐαΐβ, ηιιΐΐηηι ηιηο ββαι Ο^- ιης εκκλησιαστικές, υποθέσεως, αλλ* ούν ονίεν εκ 

τούτου τώ θρόνω τ^ς Σόπρου γενήσεται πρόκριμα 

IX Τ35ς ίμίζς ύπογρα^ίΐς, τόν άνω τόπον, ως Ίγώ 

^/ω, έχ ^ια^όρων (δικαίων εχοντι• ίιό στοίχων και 

α^^τβϊς έν τω τόμω όρισθείσι, ^υλάττω και έμαυ- 

7έ* τό του θρόνου δίκαιον. Ασπάζομαι Λ καΐ τά 

Ι^/ρΛμμίπί^ χαΐ ταύταίς ταΐς έννοίαις καΐ πίστεσι 

βτ'ναπβ^ανιϊν ιυχομαι* Ό μοναχός ελάχιστος και 

Λέω θιοδ αρχιεπίσκοπος Κύπρου Ιωάννης. 

Ό (ύτιλής αρχιεπίσκοπος της μητροπόλεως Και- 
σαρείας Καττπα^οκίας Στέφανος όρίσας υπέγραψα. ρπβΒ ββΐ ρΓ8β3υ(ϋοίυπι ; ςυίρρβ ςϋί αίΏΓΠιο πΐ6 
ηιυΐΐοδ οί) Ιΐΐυΐοδ βυρβηοΓβηι (6ηβΓ6 Ιοβυηι. Οαα- 
πιο1)Γ6ηι βΐ ίρδβ οοηδβηΐίβηδ άβΓιηίϋδ ίη (όπιο, &{- 
Ιαπιβη ίαδ δβάΐδ ιηββΒ πιίΐιί νίηάίοο. 0θθ(6Γοςυίη 
δ6ΓίρΙ& αιηρΙβοΙΟΓ, α(ςυ6 ίη Ιιαο δβηίβηΐία βάβςιιβ 
ηιοή ορ(ο.Μοη&ο1ιαδπιίηίηιη8,6(Οθί πιί86Γ&ϋοη6 
ΑΓοΙιίβρίδοοριΐδ Ο^ρπ ^οαηη6δ, 

νίΐίδ ΕΓοΙιίβρίβοορυδ ΟββδαΓβ» πιβΙεο^ολΛΟ^ ^^ 199 ΝI^ΕΤ^ε ΟΗΟιΝΙΑΤ^ε 200 νΠίβ ιη«Ιτορο1Η& ΗβΓ&βΙβ» ΡβΙη» άββηίβηβ Α *θ ιντίλι^; ακτοοττολιτιν; Ή/»αχλΐΜΐς Πή 8υΙ>$οτίρ8ί. 

νϋίβ ιη6ΐΓορο1ίΙ& Λαο^Γ» δίβρίι&ααδ άθ6ηίβη8 
ΒαΙ)$οηρ5ί. 

νΐ1ί$ ιηβίΓοροΙίΙα Ονχίοί ^οιιηηβ3 άββηίβηβ βαΐ)- 
8οηρ&ί. 

ΥΐΗβ ηιοίΓοροΙίΙα Νίοοιηβάίο ΤΙιβορΙι^Ι&ο^ιΐδ άβ- 
Ωηΐβπδ $α$οηρ8ί. 

Μ6(Γορο1ΐ(ιι ΝίοΦ» ίβο, €[ΐι&ιι<|α&ιη Ιιυίο ςυικ- *0 ινηλής /ΑΤ^τοοττολίτυ ς Άγ/.ύ|Βας Ιτέψοα^ς όοίης 

Ό ιύτι)^5ς ίχυτροττολίτης Ν(χο|ΐη^ι{«ς βεο^^νλβτχτν^ 
όοίσας ύπ<7θαι{>α. 

Ό μχτροπο\ίτιι:ς Νιχαιας Λέων, η χ«1 {λή παρ- βΐίοηί νοηίίΐαηιΐ» ηοη ίαίβΓίαί, άβ ςαα ίη ρΓ«- ^ι^ιν έττί τη ζιητιόσβι τ^ς παοούσης ύπο0<σ<ως, ι^' 
86η(ίϋΟΐηΕη6η(αΠθα^ΐΙαΓ,ηίΙΐΐ1θΐηίθυ8 0θη86ηϋ6ΙΙ3 $ χαΐ τ6 παοόν σηαιέωρια γίγονν»^ αλλά στοιχεί» Γί 
ρΓ99$6η(ί ΑΟΐίοηί βΐ ίρ9θ 81ΐΙ)90Πρδί. 

Υΐΐΐβ ΐΏ6ΐΓυρο1ί(& ΟΙι&Ιοβάοηίδ, βίβί ίηάί^υβ, • » • τταοούσι: ιζράζα ΰπέγρατ^α χαϊ οτ^τος. Ό (ντιλής μι^τροποΐίτχις Χαλκηδόνος, εκ χαΐ κμ ('4θη3ΐαη(ΐηυ5 ΟΟηδβηϋβΟδ 6( ίρ$β ρ&Π(6Γ 8υ5- ξιος, Κωνσταντίνος στο(;^ησας χαι οώτος ο^αο^ δοπρβί, ύττέγοαψα. Υίϋβ Ι116(Γ0[>0ΗΙη 8ί(1«θ ^0α^η68 ίρ86 ςΐίοςαβ άβ- β ^ ιντβλής ιΐΑητοοπολίτη; Σί^ης Ίωχννης χα> αντ»ς £ηιβη8 δαΙ)$οηρ8ί. 

\Ίϋ8 &ΓθΙΐί6ρί80θρα3 ηΐθίΓοροΙβΟΗ Τ!ΐ688&1οηίο» όοίοας ύτηγραψα• 

Ό ιντιλής αοχίίπίσχοπος τιίς /χητροττόλίως βισ- €&1α8, ίΐα δΟαίρβΓ ρ6Γ Οβί ^&1ί&ΐη δθηβί 6ΐ δβη- σαλονίχης Κάλος, οντ« θ€θϋ χάραιτι ^ρονησας τ< χμ 
ϋο, (1θ6υί Οΐ ιΙοοβΟ ; βΐ δίο αβςτίβ &ά νίΐ» ΐηβ» ^ρονώ, ^(^άσχ^ν τι χαΐ (^κΓάζας, χαΐ ά;τ|Βί τέλους 

ηιίδθΓ&ηιΙη (οηηίηυηι δβηϋΓβ βΐ άοοθΓβ δροηάβοδ, τι9ς έλκιν^ς /χου ζωίίς ^ρονβ» τβ χαΐ ^(^άσχ(»χ«- 
υΐί ίη ρΓΓΒδβηϋ Ιοίηο ΟΟαΙίηβΙυΓ, δβοαίαδ 0«6(βΓΟ- τατι9ια<νος, ώς έν τ^ παρόντα τό/χω ^(ΐίλητΓτβκ, 
Γυΐη βχβΐηρίαΐη ίρδβ ςαοςαβ άβϋηίβαδ δυ1)36Πρ8ί. άχολούΟνς τοΓς άλλοις χαΐ αυτός όρίσας ύπέτραψβ. 

Υίΐίδ ιηβίΓοροΙΚα Οίαικϋοροΐβοδ βΓβ^οπυδ άββ- 
ηίβπδ δηΙ)3ΰνίρδί. 

Ιΐυιηίΐΐδ βρίβοορυδ β&ηοΐίδδίιηδβ ιηβίΓοροΙβΟδ 
Ν6θοβΒ3αΓ6ΐθ (Ιββηίβηδ δαύδοπρδί. 

ΥίΗδ ιηβίΓοροϋια Ι.Αθ(ϋθ6&θ Οαΐυδ άββηίβηβ 
8αΙ)δοηρ8ί. 

Υΐΐίβ &ΓθΙιί6ρί8θορυ3 ιηβίΓοροΙβοδ Οοηηΐΐιί άβ&- 
ηίβηδ 3υ1)36πρ3ί• 

Υί]ί3 6ρί3θορα3 ιηθίΓοροΙβοδ ΑΙΙιβη&Γυοι 6βθΓ- 
ςίυδ (ΙβϋοίθΟδ δα1)δ6πρ3ί. 

ΥίΗδ πΐ6(Γορο1ί(& ΑηιαδΙπάίδ ^οα^η63 άβ&ηίβηβ 

81ΐΙ)80Πρδί. 

ΥΙϋδ ιη6ΐΓορο1ί(& ΜοοβδΟΓυιη 1.60 άββηίβηδ 
δυ1>3βπρδί. 
Υϋίδ ΐΏβίΓοροϋΙα ΡαίΓαρυια 6οηδ1&ηϋηυδ, βίδί Ό «ντκλιζς /χητροίΓολίτης Κλοτυ^ιουττόλίως Γρηγό- 
ριος όρίσας υπέγραψα, 

Ό ταπβινής έπίσχοπΌς της ο^ιωτάτης ^χητροιη• 
λκως Νιοχαισαρβέας ορίσας ΰτζέγροε-ρα, 

Ό βντβλής /χητροττολίτης Λαο(^ιΧ8(ας Κάλος όρέβνς 
ύπίγρβιτ^α, 

Ό ιντιλής άρχαπίσχοττός τς ριητροπόλι^ς Κβ- 
(] ρίνθον όρίσας ύπιγραψα. 

Ό ιντιλής Ίίτίσχοποςτης κητροττόλως Ά•»ΐΝ&ν Γ«ώο- 
γιρς όρίσας υπέγραψα• 

Ό ίΟτβλής ριητροπολίτης Ά^'στβιίος Ί»άννης 
όρισα ς ύτίίγρκ^Λ. 

Ό «ντελής ριητροπολίτης Μωχησών Λέων όρίσα; 
υπέγραψα. 

Ό βΰτιλής ριητροπολίτης Πατρών Κωνστβτντϊνος, ]ΐυ]υ3 ςΐΐβΒδΙίοηίδ βχαπίίηϊ η6(|υ&(|ααΐΙ1 {ίηΙβΓίυί, ιΐ χαΊ /χή πΛοϋιιν^ έπΙ ζτ6 ζητησβι τής παρούσης 
Ιαΐηθα βοη δβη (1603 ρΓΟΘδβηϋ &βΙίθηί βΐ ίρδβ δαί)• ύποθέσιως, άλ>ή στοίχων τ^ πάρούσιρ πράξει χαι δβπρδί. 

Υϋίδ οιβίΓοροΙΚα 1.αΓίδδΰΒ ββοΓ^^ίαδ βΐ ίρδβ άβίι- 
ηίβηδ δα1)δβπρδί. 

Υίΐίδ βρίδοοραδ ΝίοοροΙίΙαηβΒ δαηοΐ» Οβί Εβοΐβ- 
δίββ Βαδίΐίυδ βΐ ίρ^β καΙ)30Γίρδί. αυτός υπέγραψα. 

Ό βντίλής αητροπολίτης Λαρίσοης Γεώργιος χαι 
αυτός όρίσας υπέγραφα. 

Ό ίντίλής έπισχοπος τ^ς ιν Νιχοπολβι άγιας τοϋ 
θεού έχχλησίας Βασίλειος χαι αυτός υπέγραψα. ΤΐΐβοάΟΓαδ νίΐίδ ΠΙβίΓΟροΙίΙα ΡΙΐίΙίρρΟΓαπί άββ- ^χ θεό<ίωρος ό ευτελής |χητροπολίτης Φιλίππων όρίσχς 

υτΓίγραψα 

Γίωογιος ό ευτελής αητροπολίτης *Απαριείας όρίσα; 
υπέγραψα. 

Ό ευτελής /μητροπολίτης Κερκύρας Κωνσταντΐ, νος 
όρίσας υπέγραψα. 

Ό ευτελής /μητροπολίτης Μηθύανης Μιχαήλ 
στοιχήσας χαι όρίσας υπέγραψα. 

*Ιωάννης ό ευτελής αητροπα)ίτης Παροναξίας χαΐ 
βιυτός όρίσας ύπίγρκ'^Λ, 

Νικόλαος ό ευτελής αητροπολίτης Άτταλείας βρίσας 
υπέγραψα. 

Ό ευτελής Άρχαίιουπόλεως Κωνσταντίνος ορίσας 
υπέγραψα. ηίβηδ δυ1}δοπρδΙ. 

ΟβΟΓ^ίαδ γίΐίδ πιβίΓοροΙίΙα [Αραηιβββ άβ&ηίβηδ 
8ϋ1)δοηρδί. 

Υίΐίδ πχβίΓοροΙίΙα 0θΓ07ΓβΒ ΟοηδΙαηΙίηϋδ όββ- 
ηίβηδ 8α1)δβΓίρδί. 

Υίΐΐδ πιβίΓοροΙϋα Μβ(1ΐ7αιη66 Μίβΐι&βΐ οοηδβη- 
Ιίβηδ άβ&ηίβηβςαβ 8αΙ)δθΓίρ8ί. 

^ο&ηηβ3 νίΐίδ ηΐ6ΐΓορο1ί(& Ραροη&χί» βΐ ίρδβ άβ- 
βηίβηδ δαΙ)8βΓίρδί. 

Νίβοίαυδ νίΐίδ ηιβίΓοροΙίΙα ΑΚαΙί» άβ&ηίβοδ βαΐ)- 
δβήρδί. 

Υϋίδ ιηβ(Γορο1ί(& Αΰ&Γ(1ίορο1βθ3 ΟοηδΙαηϋηας 
άβ&ηίβηβ δυΐ^δβήρδί. ΙΜ τηβλπιιί ΙΙΒ. ΖΧ^. ΙΜ 

Μι;^λ ι ιύτιλ^ς ΜηΛπ%ς Λ4^νΜΐ ΐμσκς ύιν- ^^ Μΐθίΐ&θί τΟΙΐ βρίΐοάρΐΐΐ ίέύΟΐί ΑββηΙβΙΙΙ νΐΐ1>< 
.^1>^«ψ«• Μήρβί. 

*0 ιύτιλ^^ς ίψχακίσΛίης *Τρχαν(«< Δ<οννσιθ( έρ{σ«« Υίΐίβ Ατοΐιίβρίβοορυβ Η^ΓΟ&ηίη 07θηί•ία8 άβΑ- 

6πέ7/Βαψ«• ηίβηβ βιώδοηρβί» 

Αρχαρίων νιιοΕτος βινί [ιϊα Γ(Μί.] λόγο» ι«^ι τικ^ Αηϋκΐίΐυιη υΐϋιηιιβ βΐ ΜΓΐηοηβ βΐ Ιιοηοη, Ι^ηο* 

«χίπη^ρ ναιΐνύ|Αθΐν ^0X190»^»» ^«»στοητΓΪνος ί9θβ|»ι6^9 1>ί1ίαιΐι Ο&ΙίβΐΐηάΟΓαιίι 6Ζθυ1>ίΙθΓ« πιβηΐίι ΐη6« 
{ΜΙ τά ζν7κ τοΟ νον ψίρω τω ^ιτιτόηΐ ^υ ΐΜυταρίώττ^ Ι&ηοβΟΙ 9®Γ0 ρ&ΓΟΙΙΙ άοΐοίοο ΠΙΘΟ 5ΰ1ΐ1&ΐίθΙβ 

Ό ίύτίΧ^ς Ιττίσχοίτος Ποτκ^Αΐν Γ«ώ|»γιος •ρί9Λς Υίϋΐ ΟρίΟΟραβ Ρ&ΙαΓΟΠΙΙΙΙ ββΟΡρ^* άβ&οίβΐΐ^ 

Μγρφ^^Λ.• 8αΙ)8οηρβί. ΕΧ ΜΒΚΟ XXV 

ΙΕΟΓΟΛΙ ΒΕΝίνΟΙΟ ΑΝβΕΙϋδ ΜΑΙϋβ, 

($<}ηρΙ. τβΙ. Ιοιη. IV.) \. \ηβά\1&ηι 6τοΐ6» ΕβοΙββίβΒΒτηοάαηα,άο^^&Ηββ^Γ&νίΙαίβ νέηβΓ(ΐ1>1ΐ6ΐΐι, ρΜΗ&ΓοΙι&Γυιΐι βΐ ιηβΙΙ^ρο* 

ϋΐΑηοηιιη ηυιηβΐΌ ίηβί^βιη, Μαηυβϋβ £;Ιοπο8ΐ88ίιζ)ί ΟβββαΓίβ ρΓΦββηϋα β( &ο(ίΙ>υ3 οοΙιοηβδίΔΐ&ιη, βχ 

&α(ο9ΓΐιρΙιο τεΚβΓβ, ίη ίρβίβςυβ 87ηο(ϋ ρβηβίΓ&ϋύιιβ οοηίβοΐο οο<]ίοβ, Οβο ί&νβηΐβ, ναΐι^αοιαβ. ΕβΙ ίβ 

οοάβχ Οτηΰ\\« ΝβιΙίο&ηαβ 1176, ΐΏβηα})Γ&η6υ8, ίη-4, ϋΚβηβ ρ&υΐο ^Γ&ηάίοπΙιαβ βυπιιιιαςυβ 8βάα1ίΙ&1β 

βΐ €α]1ί^&ρΙιί& βοήρΙΟΒ ; ςυβιη φήόβπι οΐίηι νίάίΙ 1.60 Αΐ1αϋυ8(1), 8Ρά υ1)ίη&ιη ίβΙαΙΚ&ΓβΙ, ηβςυ&ςυαιη 

'ιηάίβΒ,Ύϋ, οιιηο &υ(6ΐη ιη Υ&Ιίοαηεβ 1)ί1:ι1ίο11ιβ€8Β ρΐαΐβίβ ςιικΓβηΙί ιηίΐιί ί&οΐΐβ οοουπί. €οάίοβιη 6886 

2ΐαΙο^&ρ1ιιιιη, άοαβηί ίρ8ΐΒ θρίβοοραιη ροβίΓβπιββ 8υ1)86πρΙίοη69, ο1ι&γ&ο16γθ ρΓορπο 8ίη|];η1θΓυαι 8α1ί8 

τ&ηο6ΐ άί^Βοϋί βζαηΙΐΒ. 1η8υρ6Γ Ιιαηβ δ^ηοοϋοί βοάίοίβ «ύ^Γ^τίαν (]βιιιοη8ΐΓ&α1 Μ&ηαβίίβ ίιηρ6Γ.63α8(|αβ 

6οη]υ$ί5 ΜατΙ», ίη ίποηΐβ οοοίοίβ αοΓΟ εΐ ν&ηίβ 6θ1οπΙ)ΐΐ8 ρίοΐββ ΐπι&^ίηθ8, ςυββ ηοηηίβί γινεηΐίαπι 

ρηηοίρυιη ββπ ροΐαβηιηΐ : ιηοΓίυο ({αίρρβ Μ&ηιΐ6ΐ6, Γ6πιιη δΙ&Ιίιη ρα1)1ί6&Γαιη 8υιηηι& βοηνβΡβίο 

ίαβία 68ΐ, Ιττ&ηηο ο5ογ1ο ΑηςίΓοηίοο. ({υί Μαη&ιη Αιι^ιιβΙ&ιη ίΐΐίοο οβοίάίΐ, ραυίοςαβ ρθ8( Αΐβχίαιη 

ριιβηιιη, Μαηυβίίδ ΙιβΒΓβίΙβζη, ραή δοβΙβΓβ βχδϋηχίί. Ε&(1βιη 83Γηοί1ιΐ3 6Χ8ΐα(6(1αιηίη Γ66βα(ίοη1)α8 ΥαΙί- 

αατλΟΒ ϊ>ν\>ν\ο\νΐ6ο» οοάί6ί5α3, ηβηιρβ ΥαΙ. 680, Ββ^. 67, 86ρ&ΓαΙίιη νβΓΟ άο^ιη&Ιίουιη Μ&ηαείίβ ίπιρ. 

εάίοΐυαι βογΜΙότ ίη ΟΙ(οΙ). 309. ^αIη δ^ηοάί 1ιυ3α8 Ιιΐβίοπβαιη ηο(ΐ(ϊ&ΐΏ αρυά Οίηηαιηυιη (2), ηβο ηοη 

αριιά β1ιοηι'α(αιη(3),&(ςυ6 ΕρΙΐΓβΒΐΏίαΐΏ(4)1β^6Γ6 ΙίοβΙ-.οβΒίβΓα νβΓΟ οαιη βχ ίρβα ΙβοΙίοηε δγηοάί, ςααιη 

6^0 Ι.£ΐ(ίη&ιη ίβοί, ρ6Γςα&ιη Ιηοίάε αρρ&Γβαηί, ηοΐαί Η&ο δυρβΓ γ6 νβΓΐ)08ία8 ρΓββίαη. 

{\) Ώβ €οηΐ€η$. 1\ϊ>. υ, 12. (2) Ηΐ3(. νιι, 5. 

(3) Εί$1. VI, 2. (4) να. €χ$αν. τ. 4746 βς^. ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΗΤΟΥ, ΟΤΙ, Ο ΠΑΤΠΡ ΜΕΙΖΩΝ ΜΟΥ ΕΣΤΙΝ. 

δΥΝΟΒϋδ 

ΒΑΒΙΤΑ ΡΗΟΡΤΕΗ ΙΙ,ΙιϋΒ ΒΙΟΤυΜ, ΟϋΙΑ, Ρ ΑΤΕ Λ ΜΕ 118 ΜΑ^ΟΗ ΜΕ Ε8Τ. 

Ε*$ί9ίς των πραχθίντων ίπϊ τ^ ζιιττήσίΐ τϋς Β ΕχρΟδίϋο βΟΓΗΠΙ ςαΡΒ ^βδίΑ βαηί ο1> οοηΙτοτβΓ- 
^νΐ^αως του ΐν τώ άγίω Εναγγιλί^ έμ^ιρο^ένΟυ δί&ΐη ίηΐ6ΓρΓ6ΐαΙίθηβ δβηίβηΐίδθ, ςϋ© ίη Ενοη^βϋο 
Ρ^νΰ τον β(λΐ9θλν•ΰ θ<ου χαί 1ωτ1ίρ•ς ίιμών ΊΐίσβΟ ρΓθ1&1& ΐ6£[ϋαΓ & ΥΘΓΟ 060 βΐ 86ΓΥ&Ι0Γ6 ΟΟβίΓΟ 1680 

Ρατκοι.. 6ε. 0ΧΙ.4 7 203 ΝI^ΕΤ^Ε εΟΟΝίλΤ^Β ΟϊΐήΒΪΟ, Υ^ά^\Ϊ^Β^ Ρα(€ηη€Η$ ^ηα^0^^η€ €$ί^.^^- Κ Χοιστο ν του, Ό Ποτ»; ο αβυ /χιίζΜν ^ον έβττΓ 

(ΑίοΓ ΑυΙβαι ςιικίςιιίά ΑηΙβα άίοίαιη ίυί( &1> ϋ» ςυί 
νατίβ ϋβηίβηΐΐαιη ϊΠαιώ ιοΙβΓρΓβΙαΙΙ κιιηΐ : αίςιιβ ίη 
πΐ6(1ίυιη &£Γ6Γαη1υΓ 8&ηοΙοΓυιη ΡΑίΓυηι &ιΐϋΐοΓί(α- 
(€8 : (αιη βα ςυβ* ιΐβίηϋβ (160Γ6(& ίαβΓαηΙ ; ηβο ηοη 
ϋ1(λ ςυβροιΙνβΓ&ιη ϊηΙβΓρΓβΙ&Ιίοηβιη 06€Γ6(ο οοηβ- 
ΙϊΙαΙαιη, αοΰίιΙβΓυηΙ. Ι\>9(Γ6ΐηο ροίβηΐίβ βαποΐΐςυβ 
Γ6($ί8 ηοβίτί ΡοΓρΙι^'ΐΌ^ηίΙί, ΚοοίΑηοΓυιη ϊιιιρ€Γ&- 
ίΟΓίβ, ϋοχηίηϊ Μαηυβίιβ Οοιιιηεηί, Γ6ΐί^ίθί>Ϊ8.*ίΐηιαιιι 
βϋίβίαιη ροηίΙαΓ. ΛίζΆοΰσα χαί τά ττοότιοον α» Αα/ι; θέντα ΚΛοέί τύ» 

ι ι • ■ 

τό το 10 ντο ν &ϊ:τόν ^ΙίΟί'γ'^ίύωζ ί9!χι;νΓνόντ6ϋν . *β: 
ττροχοαινΟίίνας τι γοτ,σζις τύν άτ/έούν Πκτϊοιι», 
και τα ιχίτά τούτο κυ.οο>θ£ντα , άλ/ά και τα ιιΐηΐ 
τήν χΰοΜΤίν τίς ά). ι: 0ους £θ!:Αΐ;νιί«( (Γ^>Γ^£Χ.^Βίη, 
Και έττϊ τούτοις τό τον χραταιον χκΐ άγιο:/ ι:^* 
δατίΑίως ΙΙοοΦυοογητ/);τον χαέ αντοχΰάτοοος *ν»« 
ααΐ&>ν, κνοον Μανονή/ τον Κοανι;νον (νσΕξέτταη• ίοιχτον. Α0Τ10 ΡΒΙΜΑ. ΙΙΡΛ2ΙΣ Α'. 1.ΤβΓ(ίο]&ια 6ΐ νϊβββΐιηο &ηηο ίηιρβΓϋ βοβρίΓυιη 
(βηβηΐθ Μαηυβίβ Οοιηηβηο, ςαβιη ίη ίρβο ρ&Γία 
ρυτριίΓα βχοβρϊΐ, δαρίβηΐία &(1 νΐΐαΐβ Ιακαβη ρΓΟΙτα- α'. Ή^ΐ} τόν (πι τώ ιιχοστώ τί$ς αυτοχο€Ετοβίΐ( 
τρίτον '/ρονον άνύοντο; Μανον^λ τον έχ Κοαχνιη 
τα τ;ςς ^ασιλιίας σχιζπτρα άιέτζοντος , 6ν τγοο^^μ 
Χίΐ, ίθΓϋ1ϋ(1θ &1αί1, ϋΐΐββ νβηκ ΓΟΐί^ίοπΐβ &ι1 ρβΡίβ- ^ /μ» έχ ^ΐτοιχύν ώ^ίνων τταοί/αβι , ς^ρόνιςσι; ίί 
6(&ηΐ <εΙ&(6ΐη ρβΓ(1υχΐΙ ; ςυβίη υΐ 0&νΙ(ΐ6ΐη 1)6α8 ιιχαΐΓ/τατο , χαΐ ατ^^ρία <τιΟι;νι;σατο , χαι ττίστις βίβ^ΐ,ςαΐα θβςαβχηαηδαβίίδδίιηυιη βδ$6 οο^πονίΐ,βΐ 
&(1 ραΐβπιί (ϋαϊΐβιη&ϋδ ο1>Ιΐη6ηά&ιη ΙιβΒΓβάίΙ&Ιβιη ιη&- 
]οη1>α8η&(αίΓ&(Γϋ)υ8 αοΐβΐυΐϋ,αίςυβαΐ) οπβηίαϋ- 
1>α8 ρ1α^8 αβςαβ &<! οοϋ&δυιη Γβ1&ϋ5 ιΐβ ΙιοβΙβ Ιτο- 
ρθβίδ οοηάβοοΓανΐΙ ; ϊιοο, ίηςυ&ΐΏ, αηηο ςυκβίΐο 
ρβΓ Εοοίβδΐαιη οοογ1& 68ΐ, ςυβΒ νβΐ υ(ί ί^ηβα ίανίΐΐα 
Ιβηυίη&Ια ρΓΐηοΐρίο, &υ^6η1ί1}α8 Ιιΐηο ίηιΐβ βοηίΓα- 
Γί&ταιη ρ&Γΐίαιη 8ρϊΓϋί1)α8,ίη βιββίδοιη ίαοβιη βνα- 
8ί(; ηβςαβ 8θ1αιη βρίδοορ&ΐοβ 86ά68 οοΓΓίραίΙ, νβ- 
ηιιη βΐί&οι ιηοη&δϋοοβ οοΒίαβ ίητ&δϋ; ηβςαβ Ιιοβ 
Ι&η^ιιιηιηοάο, 86(1 βϋαια ιη&^ίδίΓ&Ιαδ βΐ £ΐη1ίοο3, 
86η&1υιη Βΐιηαΐ βΐ οιηηβδ ςυί τβ^ίο ίη ραΐαϋο νβΓδΔ- 
1>&ιι1ιΐΓ• €ιιηβ1ί νίίΐβΐίοβΐ πιίΓ& ρβΓίίηαοία βΐ ίβρνοΓβ 
&Γ(ΐ6η1ί88ίιηο &(1 νβπΐ&ϋδ Γ&ρί6ΐ>&ηΙυΓ γβδίϊ^αΐίο- (νσ^ββίας ^ςν^^ρωτατο * 6ν χατά τόν Δαβίο θιό; ές- « « ι7ιξατο , ώ; χατ' ιχηνον ηραοτατον χατα τ;ςν ην- 
τον χαρσίοτι/ ινραακνος , χαι προς τήν του πβιτοιχον 
στι^ονς ίια^οχήν τών £ν αντα-ίελ^οις πρη^τογην^ζ• 
των ττροεχρινι (1), χαί από ανατολών φλίον μέΎΛ» 
σνσαών τοις χατ' εχ^Ορ^όν τροπαίοις έτείχνννκ • τνη 
ο ή τότι ζγίζτ,ιιά τι προς ρεσην 'ΚκκΛίισίαν ένιιη- 
σιν * ό χαί, χατά τονς τον πυρός σπινθ^οας «κ» 
(ίοΛχίαΜ άρχάαινον τοις τών ίξ ΓΤίοας π/>ός έτ^ 
άντιΟισεβϋν πνιύαασιν , ιπΐ ττνροΌν χατε/ι-ι^η έκ 
αιριον , χαι ονχέτι αονον πιρί τους Λρχ^ιιραταβίίζ 
οταΟαούς νπαν^ιττιτο , άλλ' ^9^^ χαί τόν τάν ιμιη 
αίνων χατάλογον έπινεριετο * χαί ον τούτον Μονον, 
αλλά χαι οσονς τών εντελών ανχεΐ τά ]3«σίλ«α^ η6Π1.Ν6ςυβ1ΐ&βΙβηα8βοη1βη(ίοηί8ί1αΐηοΐα9ηΙ>8(ίΙίΙ, σνγχλυτόν τε άαα, και τοΟς ά>λβ*ς τ« λαοποά 

^^^^^ _^.^..Ι<^^^_ <...^..•.•Α. *■.»!«.»«»« «νΐ^^ΐνΐηο•* Α ΓΑν%<^»Μ% 4^*Μ^τ^Λ^ Α•.•ΐι'/ν<• «η.*^ν•ΛΛΜ •■ ^μ• Μίλ 1^ήιΤΛ^ ΚίνΐΜ ββά&άρορυί&Γβιη ςυοι^υβ ΙυΓΐ)&ιη ρΐ6ΐ)ί3ςυθ ίβοβζη 
άβνβηϋ.ΐηίΐίυιη ςυβΒβΙίοηίδ ίυίΐ βχ άίοΐο γβπ ΟείβΙ 
86ΓΥ&1θΓί8 ηοδίτί 4β8υ €1ιπ8ΐί, ςαβπι ίη Ρ&ί^βίοηίδ 
ηοοίβ άίδοίρηίοβ &11οςα6ηΐ6ηι αρυά βν&η^εϋβίαιη 
Ιοαηηβιη Ιΐιβοΐο^ιη 1ι»β (ΙΙοβΓβ οοαιρβηηιυδ : 5ϊ 
άίΙί9€ν€ΐχ$ ηΐ€, ραηάετβϋί ηΐίςηβ, ςιιοά άίχί νοδίί 
ηΐ6 ίτβ αά ΡαΐΓβτη; ςηία Ραίβτ τηβια πια^ον ηιβ 6$1 *. 
Απι5ίβ6ΐ>&ΙαΓ ίΐ&ςαβ, ςα&ηαιη ΓαΙίοηο ςαονβ ββηδα 
ιη330Γ €1ιη8ΐο ραΙβΓ αρρβΠαΓβΙυΓ. περιπολονντας ανάκτορα , ει χαι «ί ιταντας «ιχ,ιν 
έχτε^ρουριενονς χαΐ λυορενονς , άνθραχιζοαένοχις 
ίέ τινας μάλλον τω τον τϊΐς αληθείας έρωτος έα- 
ττυρΓ/ριατι. Ον ριεχρι Λ τοντον τά ηίς ^^λογός περί• 
ίστατο , αλλά γε και τόν άγελαϊον ό^^^λβν χαι σύ|μ 
^ακα ττ5ς εαντον πνρκαϊάς ετίθετο παρεργον. Τό 
ίε ζήτυαα περΊ τ^ς του άλι;0ινον θεοΰ και Σωτ^ 
ρος ήαών 'Ι^σον Χριστού ^ωνης «ρχ^ς *χ πρώτις 
προνβεβλητο • ίν τί τον πα'ί?ους νυχτΊ τοις μοίΟν• ταϊς όριιλών παρά τώ εύα'/7ίΑΐστ9 Ίωάννιρ καΐ Οίολο'/ω λέγων ενοίσκεται • Ει ιΐ'/Λτζάτί /χε,εχάρτβτε άν, δη είπον, 
ΠορΓύο/χαι προς τόν Πάτερα • ότι ό ΙΙατήρ αον υαίζων ρου εστί. Πώς ονν και κατά τίνα τρόπον και οίον τ^ν 
έκ^οχήν μήζων αντου ό Πατήρ ώνόρασται, ^ιτ,τόρτιτο (2). 

2. Αΐϋ ςαίάβπι ρβΓίίηαοίδδίπιβ νβΓΐ)α ΙιβΒο ρΓΟ- 
ηυηΐί&ΐα α£&Γηια1>&ηΙ> ςηαίβηυδ ΡαΙβΓ οαυδ» ίαίΐ 
«ΒίβΓη» 6( δώδςαο ρΓίηβίρίο οί νοηβΓ&ηιΙοΰ Ρίΐϋ άί. 
νίηίΐαΐίδ ίη ρπηίΛηαΙίνΙΙαΙβ : βΐ αΐιςιιβηι βχ δΗΠοΙΐβ 
ΡαΐΓίί)η8 ρΓΟ 80 ρΓθίβΓβ1)αηΙ, ςιιί ϋ άίοΐυιη δίο 
ίαβΓαΙ ίηΙβρρΓβΙίΐΙαδ : ηβςυβ ίβΓβηάαηι οηιηίηο ΐα- 
άίο&1>αη(, δίβαΐί αΐίςαοί βοοίβδίαδίίοί (ΙοβΙΟΓββ ίηΐεΐ- 
ΙβχβΓ&αΙ,ΟΙιΓίδΙααι ηβιηρβ, βΐί&αι ο1> δυαιη 1ιαηι&- 

Α ;οαη. XIV, 28. * ί1)ί(1. 

(1) Μ&ηαβίβιη, ίηΙβΓ 4ο&ηηίδ II Οοοιηβηί ίιηρ. 
&1ίθ8 η&ΐα ιηίηίιηυιη , ρΓορΙβΓ I^&^ο^β9 τβ^&δ 
άοΐ68, ρΓδθΙ&Ιυιη ίυίβδβ {βδΐ&ιηβηΐο ραΐΓΐδ υ( ίπι- 

ρβήΐΐΐη &(1ίρί8β€ΓβΙΐ]Γ, άίοίΐ ρΓΦίβΓ &1ΐ08 1ΐίδ(θΓίθ08 

ΕρΙΐΓκηύαβ Υ• 4048. οο1ΐ6θ(. ναΙ. Τ. 111. ρ&Γ(. Ι. 
ρ• 100• ^'• Οί ριεν ονν εν στατικότατα ταύτιςν ριςθ^ναι 
τήν οωνήν έ'^νωοιάτενον , κατά ριόνι;ν αΐτίαν τίς 
άχρονου και άί<?ιΌν καΐ αξίας τ;ζς αντον θβότντοςι 
πρώτυς '/Γ^ν^^σεως , και τόνίε τινά τών Οίοψορν» 
ά'/ί'•>ν εις αεσον παρ^'/ον οντω ταντϊΐν τήν ^ωνι&ν 
εκλαβόίχΓ^ον * και ονκ άνεκτόν όλως ίγηντβ , χΛ 
χατά τό εν Χριστώ άνΟρώττινον ιχείζονα παρ* αντον 
τόν Πάτερα ρςΟιϊναι , ώς άνθρωπου τελείον δντος (2) Ηαηο ηυΓββΙίοηβιη ρροροδίΐ&ιη ίυΐβββ &1> 
ίρδο Μαπυοίβιπιρ., &ι( ΕρΙΐΓ6Βαιίυ8 ν. 47ϋ3, ςυβζη 
&υο1θΓ6ΐη Ιβ^οδίδ ηαιταηίοιη άβ οοηοίΐίο Ιιοοίρβο 
οΙ> β&ιη Γβιη οοαοΐο. Αάί ρρββΙβΓβα Νίοθ(ιι& ^ο- 
ηί&Ι&ιη £ί<5/. Υ1Ι, ο. ^θ» ΊΉΒ$ΑυΒΙ ϋΒ. XXV. 206 μίτα τ15ς τιλ⣫ς δβότητβς, χβΛώς τισι των Ατ/Ιων Α ηί^&!6ΐη, ΠΙΙ^ΟΡβίη &ρρ6Π&νί85β Ρ&ΐΓβΠΙ, φΐ&ηάο- τδς Έ^χλησίβς ^{^ασχοΗΐ&ιν Ιξιίλϊϊττται. Τοίς Λ, 

χαΐ χατά τοντο ^ιδ τό άνθρώ;Γΐνον λχχΟι^νκι τό. Ό 

Πβττζρ μου μίίζΜν αού Ιστιν, ί^οχκ ΙγίΟίΐτ,ννη- 

σθαι • αλλ* βτι ιιεν χατά τό αίτιον αόνον (ίριησθαι 

ταύτυν ίΐχάνΟανον, οι ^ι^όντις τό, χαϊ χατά τό ίν 

αυτώ ανΟρώπινον λΓ/£σ5α< , πολλά χατά τών ούτω 

^οονονντων συντ^-^Ο'^ ενηΰΒεν τά άτοπα * χαι ιξ- 

ύ^γχίΐν τούτους ίπίχ^ιίρουν, ώς ονχΐ χαι άνθρωπον 

Γτληον τον αυτόν Χοιστόν ^ογαατίζοντας • ώσπβρ 

^1 χαϊ προς ριίαν άναχραΟίντα ^ύσιν, χαι ^ιά τοϋτο 

τοις αονοφυσίταις οίον σναττνίοντας. Ότι Λ χαΐ 

χατά τό έν τούτω άνβρώπινβν λέγίσΒαι τοις τ<ί» 

τοιώ^ι λό'/ω ποοστιΟιαβνοις , ιχιΓνοι πάλιν χοττ- 

ι^χουον, ^ιαιρΕίν αυτούς τόν (να Χριιτόν έπιβοώντο, φΐίάβιη εΐιτίβΙΟΒ ρρΓίβοΙαβ βίιηυΐ Ιιοπιο ϋβυβφΐβ 
6»!. Αϋί οοηΐΓ& 966τιηϋ(ΐΕη Ιιηιη&η&ιη ςιιοςηβ η&(ιι- 
ΓαΐΏ ίαΐβΐϋκβηιία ρ\ιίάί>ιιη{ΥΒτΥ)Β,:Ρα(βτηιβΗ$ηια)0Γ 
τηβ €$1, τβΓαιηΙαηιεη ϋάβιη Ηί, (|ΐιί βύ&χη Ββοιιικίυιη 
Ιιυιη&π&Εη ηαΙαΓαηι (ΙίοΙυιη ϋΐιΐιΐ Γαΐ356 ρυ1α1)αη(, 
ιηαΐΐα &1)3υΓι1α (Ιβ ϋ5 (11ίί&αιαΙ)ίΐη(,ςαί (αηΙυαίΕαοιΙο 
ρΓορ(6Γ νίιη ρ8.(6ηι&ιυ Κίΐϋ ο&α5αΙίν&Εα,8ΪοΙθ6υ(υζη 
ΟΚιπβΙυιη ά(κ:6ΐ)&ηΙ ; βοδςιιβ αεου33})&η(, οβυ βί 
ΟΙΐΓίβΙαιη ρβΓΓβοΙυιη Ιιοαιίηβιη ηοη αρηοβοβΓεηΙ, 
Υ6ΐ βχ υηα οοηοΓβΙυιη ηαΙυΓα ΟΓβάβΓβη), ίιίεοςαβ 
οιιιη Μοηορίι^'^βίΐίί» οοηδρίΓαΓβηΙ. νϊοίδ^ίιη ηαΐοαι 
'ή, ςυί ΥθΓ^α ϋΐα βΐίαιη άβ Ιιοιηίηβ ίηΐ6ΐΙί^ο1)αη1, 
Γβ(1αΓ^ιιί «6 06ΓηβΙ)&η(, (απφίαιη βί υηίοαιη ΟΗή- 
βίαιη (1ίνί(1βΓ(ϊηΙ, αίςυβ, αϊ ΝββΙοπο ρΐαοαιΐ^ (Ιαοβ χαΐ τά Νΐστορίου φρονάν , χαι ιΐς ^ύο τίμνίιν β βΐίοδ ΐηίΓοοΙυοοΓβπΙ, οαοι πιιαβ Γβαρδβ δίΐ αίςαβ υ ιούς τόν ενα χαΐ ά^ιαίρντον. Και τοιούτοις λόγοις 

χαι άντι^ίσετέ τό τί}ς άγ-^Ϋίς *£χχλι;σΐας ίν σώκα 

χαι αδιάσπαστοι ^^'/β ^^αιρ^6'^^ έσχίζίτο^ αιχοοΰ 

Λ ίιίστατο. Τώ (Γίτ συ'^α^ζ^ρρ^*)ιγ^ χα'ι τά πιρϊ τήν 

βννχλι^Γον χαί τόν πολύν πάντα ^^αον, τών ιι«ν 

τούτοις, τών <^^ έχκένοις συα^ρονούνταιν^ χαι συν- 

«»^ά ^θιγγορίναιν χαϊ άντιχρινοαίνοιν τοις (τιρα 

"νίγουσκν * οργυιάχ ταύτα (ΐχον χαϊ λιυ^όροι χαϊ 

στιναιποί χαι οΐχοι, πιριλα).ούιχ»α. "Εστί ^1ι οΓς 

χαι άλλοις τό ^ιστόν έ^ΐίραήνιυτο, ώ; τού Σωτ;ζρος 

οίο» υπο3\ιθ{&ίν«;> τό τίς χοιν^ς τών άνθοώπαιν 

ψύσ€ως πρότβαπον (3) * άλλα ίή χαϊ χατά αόνον τόν 

τίίς χενώσεως τράηον ιΐτονν συ^αταβάσΐ'Μς * βύ 

ριήν ^ϊ αλλά χαϊ όη « τού Κυρίου σαρξ χαθ' ίαυ- ίηάίνίάπυβ. ΑΙςαβ Ιιίβ 8βΓΐιιοηίΙ>α3 οΐ οοηίΓαϋίοΙίο- 
ηίΐ^υδ αηαιη αΐ^αβ ϊη(1ΐνί<1ιηιιη ε&κΙ»> ΚοοΙβχύΒ 
οοΓρυΗ ΜΓαπαιη 9θίη(1(^1)αηΙ: Γβ^ςαβ ^αα1 ριίΓυιη & 
ιηαηίΓβΗΐο 8θ1ιΐ8ΐηα(6 &56Γ&1. Ναιηςυβ ίηΙβΓ 9β (Ιΐβ- 
8ίά(:]:)αΙ ββηαΐαδ, ρΙβΙ>ί9<|πβ ηιαΚίΙυιΙο, ιίαιη &1ϋ 
βΐϋβ αάΗοΒΓβΓβηΙ ; 6( ουιη (ιΐ» οοη^ρίΓ&ΓαηΙ, ϋϋβ 
οοηΙπαιΙίοβΓβηΙ : &(ςαβ ίΐα ίοΓα, νΪ8Β, νίβί,βΒϋββ, τα- 
ΓΠβ 86Γα3θαϊ1)α9 ρ6Γδοηα1)&ηΙ. Νοαηυΐΐί βΐίαιη &1ί- 
ΙβΓ (ϋοΐαηα ίΐΐυά ίηΐ6ΓρΓ0ΐαΙ)αη1αΓ, 06α βί δβΓν&ΙΟΓ 
ςαοιΙαηΐΕΏΟίΙο ^βΓβΓβΙ ηαίαΓβε πο^Ιγ» Ιιυαι&ηο 
ρ6Γ8οη&ιη ; βοΐυπιςαβ ίηΙβΠί^βΙ^αηΙ βχίβηα&ϋοηίβ 
ϊιαΓπίΙίΙαΙίβςαβ ιηοάυια : οαΓοβο] άοηΐ^υβ βοΐ&ιη 
ρβΓ 86 8ρ66ΐ&1>&Όΐ, οβα δί πβ (ΙίνίηΗ&ϋ ςυϊίΐβιη ββββΐ 
οαο]αηβ1&,&Ιί&(|αβ1ιη3ιΐ8ΐηο(ϋ6ΐίυ(ί6ΐ)αηΙ, ςα» ροβΐ την νοβΐται ούτΑ>^, ωσπίο <ϊ μτ,ίί τ^ ίϋότυτι ρ νβΓβιη Ρβί οοηίΓονβΡδβΒ οο^ηίΐίοηβπι ΕοοΙϋδίδΒςυβ 

9νΜτο ' χαϊ άλλ' άττα προβαλ).ο/Αίνοις , άπιρ (ίή οοηοοΓ(1ίαιιι Γ6νο€αΙαιιι,αη2ΐ(1ΐ6ΐηαΙβρ6Γοαΐ8α 8αηΙ. 

ταύτα ριιτά τ^&ν άληθ{ί τού ζητονριένου γνώσιν χαϊ τ-ην τίΐς 'Εχχλησίας (νωσιν χαθυπββ/.ήβησαΐ] άνα-• 
θίαατι. 7'. Οντ« ί^ τίς 'Εχχλΐ;σίας χυααινορκ'νης ταις 
τού -κνηιρού Ίτννιιιατος ανραις , ^ιλο^βίκούντος 
ίχ&^ςαι τά τξς πίσηως ιηίσματα, τΐ^ς άκρογώνου 
ιητρας Χριστού τού τά ^αοτώτα σννάψαντος, ούχ 
ναίλτοσείβ 6 τιξς χοσαιχτ,ς ^Γ/άλης όλκαίος κυβερ- 
νήτϊΐς προβιβλϊϊΐχίνος ι^αβτερος |3ασιλενς • ον<ί' 
ΠΓΓι/ύσταξιν ούτος ό ^υλάσσων τόν νεόλεχτον 
Λσρζοί^ τόν χαι θβόν όρώντα τώ Τ39ς σαρχος προ- 
βλ^ριατι σχιαζόϋ(ΐνον, χαϊ τώ αύτω θεώ χαΟορώαε- 
νον χαε σωζόρανον «λλ* ώς |3ασιλεύς Τ55ς ειρήνης 
χαϊ τών έχχ).ΐ9σιαστιχών έπιστηΐΑονάρχι;ς ε9ών τ• 3. €αιη Ιιαο (βιηρββί&ΐθ ]&ο1αΓβ1αΓ Εοοίεβία ιηοϋ 
βρΪΓίΙαβ ίΐαΐ^ηβ ρβΓί1&ηϋΙ>α8. ηίΐ6η1ϋ)α8(|αθ βάβί 
ΑΓΠι&αιβηΙαιιι (Ιίβ^οΙνβΓβ, ίά βδΐ &η9υ1&Γβιη Ι&ρίάβηι 
61ιπ8ΐαιη ςαί(1Ϊ9ΐ&ηϋ& οοη3αη^ίΙ;1ι&α(1 βοοοΓάβιη 
86 ρΓ8β8(ϋίΙ Γ6Χ ΏΟδΙβΓ πιαηά&αΐ πΐΗ^ηί η&νί^ί άβΐβ^ 
β(ιΐδ ^α1)6Γη£ΐΙοΓ ; αβςαε άαπηίΐανίΐ Ιιίβ οαβίοβ ηοτί 
ΐΝΓ&βϋδ ςαί Οβαιη Ιιαιπαπα οατηε οοηΐβοίαιη γί(ϋ(» 
αίςαβ α5 ΐρβο Οβο νίβίΙ&Ιαδ δβΓναΙυδςαβ ίαίΐ : νβ*" 
ταιη Ι&ηςααιη Γβχ ραοίβ, βΐ βοοΙβδίαδΙίοβΒ άίδβίρΐίη» 
αοΐΐοηαιηςαβ δ&ρίβηδ ιηοάβΓ&ΙΟΓ, ιηα^ηο ΐίώοΓβ 
δίαάίοςαβ αά ίά αβ^οΗυιη ίοοα1:)αί(. ΕΙ ςααηςα&ιη χαϊ ΐΓράξι«ΰν (4), ^ιλοπονώτερον περϊ ταύτα χαϊ ^ οΓΐϊίδ υπίνβΓδί 0αΓδ18,ίΐη1}Γίαΐη ίηβΙαΓ,ίη 8βςαοΙί(ϋβ ^ροντιστιχώτερον διατίθεται. Ούίέν ριεν ήττον χαϊ 

τών όσναίραι παρεαπιτττουσών χατά τάς (5ρ€ρι- 

}^θίς στάμνας χοσριιχών γροντίβων άντιποιού^χε- 

"•*;, όλον Λ όαβας εαυτόν συντείνας, ε^' ώ τό ριεν 

*»«*» \0^ιώσαι^ χαι τό ^ιαρραγ'εν άρτιώσαι • χαϊ 

'βός ρΐΑ ανΟις τά πάντα συναγαγεΐν όλοαελειαν. 

Εντνύ^ΑΡ 3||||| 5σα παρά ^ιαγάρων $ίθψο ρου μίνοαν 

(3) Ηίηο ΥίοΙοποαβ Οοιηηι. 1η βρίδΐ. &ά 6&1&1. 
β4ρ- !▼, γ. 14. (ϋοΐΐβοΐ. ν&Ι. ι. III, ραρί. π, 
ρ. 4θ) &ί( : ΟαίΗοΙίοΗτη €Ητχ$ίΗ$ €0Γρη$ αά οτη- 
η€ΐη ίίοτηίηβτη /Μδπϋ: οτηηβ ρίΛοά ρ(ΐ8$υΛ €$1 
ϋαίΗοΙίϋηηι ^€€ίί, ίά €Βί η( 07ηηί$ οατο χη ϋΙο Γαβηΐβδ δαδΙίηβΓβΙ, ηίΐιίΐο Ι&οιβη πιίηαδ 1ο(ο αηίπιο 
άβάΐΐ ορβΓ&ιη αΐ β^Γα βαα&ΓβΙ, (^^δ^6^ια δαΓοίΓβΙ, 
αίςαβ αά αηίΐαίβηι οαηοΐα ταρδαβ ηΐ6αι]:)Γ& τβάα- 
οβΓβΙ. Οααηιο1>Γ6ΐη ββηίβηΐί&δ βΐίαηι οοηιρίατίαπι 
ίηδρίΓ&ΙΟΓαηι Ιΐιβοΐο^οραιηςαβ Ιιοπιίηαιη δαρβρίιοο 
ρΓοροδίΙο δΟΓίρΙαβ οοΐΐί^ ΟΓάίηαΙίαιςαβ ίη ϋ1)Γ0 
άίδροηί βατανϋ : αίςαο ^&δ άίνοΓαοι ααοΐοηίαΐββ 

(4) Μαΐίβηι ΐά ΓβδβΓναίαπι ροη11βοί1)α8 βΐ βρίββο- 
ρίβ,ςαοΓαηι ίδίαά β&οΓαπι οΐβοίαηι βΐ ροΐββί&β θ8(. 
ΕΙ ςιιϊ^^βηι ΟΓβΒβαδ ΕρΙΐΓβΒοιίαδ Ιι&αά αηαπι ϋϋ&α- 
ά&Ι Β7ζαη1ιηαπι ίαιροΓ&ΙοΓβιη , ρΓθρ(6Γ6& ςαοά 
ηϋιϋ ίη β66ΐ68ί&8ϋ6& (ϋ3θίρυη& ιιον«ϊΗ«κ«ον• «ο» ΝΐεΚΤ^Ε ^ΒΟIIIΑΤ^Ε Ρΐη^ΐΗλ 8ΑηοΙΪ98ίΐηί• ρ&Ιη&ΓοΙιίβ ]υ«$ϋ, ϋβηΐφΐβ Α χ«1 θηλέων «ν^ρδν πιοί τον πόόχίιαίνου 
Ιΐΐίΐ» (Ιβίβοϋβ ρβΓ ίιΐ (βΐηρυβ ΟΟη^Τβ^ΑϋΜΐυβ ίη σννιγρα^ιςσβν, σνΧ>Λγαν»ι χμΙ σννιτγρα^^νΜ στΜ 
«Ιΐνίπλ •Α0ΓΑςιΐθ 1^ηο<^ο νίηβ, ρβκΐυβ 1ΐ08 ίρβοί χη^όν ^ΐίτάξκτο * χκΐ ^4 χ«1 τάς τοιβώτας τΑ» οτΙμ 
Ιΐηίννπιο (Ιοΐηοορ» Κοοίϋβίη ρορυΐο : ΡΑίΡυαΐ ίβί• τοντ^ν χοήσας έχάστω τών η αγιωτάζΛηβ υπιτομ»- 
ΙΐΙΓ «οηΙβηΙΪΟΒ 6ΓΑ111 Ιΐβ?. χ^»^ ίΧ^ο0ΐί•»Λΐ 9ι^x.^).ν^7κτο^ ναΙ μ^ν χ«κ τοκς '<ηι 

χκ'^ηι ννν«(λ(^α€νοις λογβίνι τ^ς $ιίκ; χκΐ αοας «νν^^ον, χαΐ ^£* αυτών πκντί τύ τ;9ς *£χχλ«β^ π-^νοώκη 
ά χ*! χ«7« 6 1; 70 ν οΰ?ο^ <;ζουσι. •ν^ΝΓ/ι ^οαηη^^ Παηια$€€ηϊ. 

V. ΚοΓίιιυ, ςιιη' Ιιαιηαηο ιηοΓβ ϋβ 86Γνα1θΓβ 
Γ.1ιπ»(ο ρΓΝ*ϋίοαιι(ιΐΓ, βίνβ ϋΐοΐΑ, 8ΐνβ ^68ΐ& ίϋβπηΥ, 
«6Χ ιυο(Ιί βαιιί. Οιΐφϋαιυ οηίηι οχ ίΙΗβ ηαΙατ&ϋΙβΓ 
ΓΑ(ίυη« ΟΑΠίίβ Α89ΐιηιρ({Ρ ΓαοΙα (]ίοΐΑ€(ΐιβ βαηΙ, νβΐυ^ 
ρΑΓ(Π!« 6χ νίΓ^ζίηο, α1(ΐυ6 (εΐΑΐίβ ίπβΓβιηβηΙαηι 6( 
ρΓοΓβοΙΠΗ, ίΑαίθβ, 8ίϋ8, (ΙβΓαΙίΚΑΐίο^ Ιαογ^ίοκ, 80ΐη- Τοϋ «7 ίου *Ι«β(ννον τον Δα^α^ηνοΟ (^^ 

^. Τύν άνΟρωποττοντΓάς <πΙ τον Χρέστον ϊξ^ 
αίνων ΐ(7< (V ρ;όα«σ(ν ιϊτι ίν ιτρχγ|χ«σι ηρήτΜ 
Ιΐφΐν (ς. Τκ ^αιν ^άρ αντών χοττά ^ύσιν ομμι- 
Χ4;»; ΤΓίιτραχταί τι χαΐ λΓ/βτο» * οΓον ό έχ Πι^Ομ» 
τόχος, ί; χαΟ* ^ςλιχίο» αΰςςσ&ς τι χαι προχΜπ), ί 
ΐΓίΓνκ, ;& οίψα, ό χόιτος, ό νπνβς, το ^άχρνον, ί ηΐΐ8, οίΑΥΟΓίΐηΐ ϋχυΓΑ, ΐηΟΓβ αϋ&ςαβ δίΐηίϋΑ, ςυΐβ ^ τύν ^λων τρίίσις, ό θάνατος^ χαΐ τά τοΜντίΕ, 09Κ ηΑ(υΓΑΐθ3 ο1 ίποηΙρΑΐΐΒ ραββΐοηβΒ 8αη(• 1η 1ιί3 οηίιη 
οιηπϋηι» ηίΑΠβΙ ηαίϋβπι (Ιίνίηβθ ηΑΐαΓΦ οαιη ΙιαπίΑΟΑ 
οοη]υηο(ίο» οορροΗβ (αοοβη βΑ νβΓΟ 6886 ΟΓβάαη- 
ΙαΓ : ({ΐιίρρβ οιιιη (ϋνίηί(Α3 ηΐΐιίΐ ΙιοΓαιη ρ6Γΐυΐ6ηΙ, 
86(1 ρ6Γ 6Α 8Αΐυΐ6ΐη ηοΐϊίβ ρΓΟουΓΑπΚ ΟιΐΒΒάΑΐη 
άΐί«8ίιηιι1αη(1ΐ ΐΏοάο, υΐ ουιη άβ ΙιΑΖΑΓΟ ςυΦήΙ : ϋδι 
ροχίάδΙίΒ βΗτη^Ί Οαιη ογαΙ,61 οαιη 86 8υ1}άυ6ΐ1. Ηίβ 
βηίχη η6(ΐυ6 υΐ β6υ8 η6ςυ6 υ1 Ηοπιο ορυ8 Ιια1>61>αΙ : 
ν6Γαπι Ιιυιη Αοο ιηοΓ6 ϋΐιιά ρΓ8Βΐ6Χ6ΐ)Αΐ, ςαοά ηβοββ 
8ί(Α8 Αΐςα6 ηϋΐίΐαβ 6χρο806ΐ)&1. ΝίοοίΓυαι ίάοίΓΟΟ, 
ρυ(α, ρΓ60&Ι)ΑΐυΓ, υ( 86 πιίηίιη6 Οβο Α(1ν6Γ8ΑΠ οβ- 
(6ηά6Γ6(; α1ςυ6 Ρα(Γ6ΐΏ» νβίαΐ 8υί βΑαβΑΐη, 1ιοοογ6 
Αίβ66Γ6ΐ. Ιη(6ΓΓ0^&1>α1, ηοα ςυοά ί9η8Γα8 6$36(; 
86(1 α( 86, ςαΑπςαΑΐη Οβυβ ιηαη6ΐ)Αΐ, 1ιοιηίη6ΐιι ^νσιχά κβΐ ά^!«βλΐ:τα πάΟυ τνγ;ζ6(νονσλν. '£ν τού- 
τοις 7«Ρ ΛΊΖΛνι ιιίξις αίν ίστι τον θιέον προς τ• 
«νθρώπινον • πλϊϊν τον σώίζατος «ληθώς ι»κι ιη- 
στίνιται, ον^ΐτν τούτων τον Οιίον ίΓ«σ;ζοντος, ίι 
«ντών ίί τήν ήαών οΐχονοαονντος σωτηρίο». Τ« Λ 
χατά προσττοίνσιν, τό ίρωτχ» Πον τβθιίχβττβ Α«• 
^αρον, ϊ! προσίυχιι, τό ντταναχωριΓν. ΤοντοΜ γέΐ 
οΰτί ως θιός, οντί ως άνΟρωτης εχ^ρ^ζ^* νΐ^ 
ανΟρωττοπριττώς ίσχτηιιατίζετο προς όττίβ ^ Ζ•«ί« 
και τό ΛνσίΤίΛίς άτζι^τα, ΟΓον τ;έν προτΓ^γήν, ^« 
τό (^ιΐξαι ως ονχ (ττιν άντί^βτος • χαι «ς β^ΤΜ» 
αντον τιαών τον Πατιρα. Τό ίρωταν, ονχ α/ΜΜ», 
αλλ* ίνα ^ιίξ^ ως χατά ά).ήθ<ιάν εταν «νΟοΜίτ•; 
αιτά τον ιΓναι θίός • τό νπαναχωριΓν, ίνα ^ί^ά^^ φ10(ΐυ6 ν6Γ6 6886 ά6ΙΙ10η8ΐΓΑΓ6ί. ΗδβΟ (]6ηί(:[υβ ίρ8ί ^ αή ττροπιτιύισΟαι ^ΐ}9ί ('αντονς προ^ι^όναι. Τά (^ 6αα8& 8666(ΐ6ηάΐ 6ΓαΙ, υΐ ηο8 αο66Γβ( ρβπουΐα Ιβ- 
ιη6Γ6 ηοη Λάϊτβ, η60 ηθ8 ίρβοδ ιιΚγο ρΓ0(ΐ6Γ6. Ουοβ- 
άαιη ΓυΓ8α8 άίουηΙυΓ ρβΓ &88υπ)ρΙίοη6ΐΏ υ1, ϋΐυά : 
Ώβα$ τηβΗδ, Ό6ΐι$ 7«β«δ, ηΐ ηχιίά τηβ ά67'€ίίςιιί$α^*ί 
ΙΙβιη : Ιρ8€ηίίη$ Ραίνί ΒΗδβοιβΙαΓ*. Νβο 6ηίιιι ςυα- 
Ι6ηιΐ3 06υ8 ηβο ςυαίβηηβ Ιιοιηο, α ΡαΐΓ6 υηςυαιη 
(ΐ6Γ6ΐί6(α8 ίαίΐ: η66 ρβοοΑίυοα, η66 ιηβΐβάίοίαιη ία- 
οΐυβ 68ΐ, Ώββ ΡαΙγι $υι>^^^^ οραδ 1ια1)6(. Είβηίιη ςυαίβ 
ηυ8, 06α8 ββΐ, βΒςπΑΐίδ 68( ΡαΙΠι ηοη αηίβηι αάν6Γ8Α- 
Γία8, η66 8υ1>]6β1υ8: ςυαίβηυδ ΑυΙβαι Ιιοπιο, ηυη- 
έχτίΑΐη ΑίΙνβΓβϋδ ΡΑΐΓ6ηι οοηΐιιπιβχ ΓυίΙ. Εχ ςαο δβςιιί- 
(ϋΓ, βυηι, ηοδίη αβδίιηιρί^ ρβΓδοηΑ, ραΓίβδ ηοδίΓ&β 
8α8ρΐοί6ηίίο,Ιιί8 νβΓΐ)ί8 υδυπι 6δδθ. Οιΐίβάαπι &υίβπι 
ρ6Γ 6Χ009ίίαΐΑηι ιη6η(6 ρΓδβοίβίοηβηι άϊβιιηΙοΓ. Ναοί κατ* οιχιιωσιν • ως τό, θϊέ /*ον. Θα ^ον, ίνατ* 
ΐι' έ^κατΑιπις • χα'ι τό, Αντός ό Τίό; νιτοταγη- 
σεται τω Πατρί. Οντι '/αο «ς θΐός •ντ« Μς άν- 
θρωπος έ'/χατβλιί^Οη ποτ< νπό τον^ Πατρός• οντι 
άααρτία , οντί χαταρα '/έγονιν, οντί νττοτοτ^ιβναι 
χρήζν τω Πατρί. Καθό μϊν γαρ θιός ίσος ιστλ τ6 
Πατρί, και ού^ε (ναντίος ον^ΐ ύποτιτα^κινος * χ«6ό 
^< άνθρωπος ον^έποτβ άνιίκοος γΓ/^' '^ον Γιννν- 
τορος. Τό τ,ΐΑετερον τοίννν οιχιιοναινος πρόσνιη», 
και μίΟ* );αών τασσων ιαντόν , ταντα ^λ^/I. Τκ 
βε ^ιά τήν κατ* Ιπίνοιαν ^ιαέρισιν. '£άν γκο τ^ 
■πινοία ^ιίλης τά τ^^ ά).ΐ}θ£ία ά;^ώριστα, τάγουν π^ν 
σάρκα βν τον Δό^ον, Υΐ σαρξ ^ονλ)} ζν χαΐ αγνΟ' 
οντά * άλλα (^ιά τήν προς τόν θιόν Αό, ον καθ* νπό- 8ί6Αςϋ8Β ΓθνθΓΑ(1ί8]αη^ίηβ(ϊϋβαηΙ,1ΐΟΟβ5ΐθ&Γηβηΐ Ο στασιν «νοσιν οντι οουΤ,η ίξν, ο^τε τ,γνόει, Οντο) και α νθΓΐ)θ, οο^ΐΐαηίΐο ββ^ϋηxβΓ^δ, οαγο 86ΓνΑ βΓΑΐ 64 
ΐ^ηαΓΑ : τβΓυπι 6αά6ΐη οΐ) Ιι^ροδίΑΐίβΑΐη ουπι Οβο 
ν6Γΐ>ο οοη3ϋηο1ίοαβπι ίά 1ιαϊ)ΐιϋ, υΐ η60 86ΓνΑ 6δδ6ΐ 
η6ο ίς^πΑΓΑ. ΕΑάβπι ίΐ6 οΑυβΑ ΡΑ(Γ6ηι 06ααι δαιιπι 
νο6Ανί(. ΟυοΒάΑηι υ6Γ0 ΑΐβΙ^Αΐ, υΐ 86 ηούίδ ιοΑηίΓβ- 
8ίΑΓ6ΐ, ηο8ΐΓΑπιςυ6 βρηίΑΓβΙ ϋάβιη, νβΐϋΐί οαπι άι- 
τίΐΧ'.ΡαΙβν,οΙατίβοα τηβοίανϋαΐβ ηπατη Ηαδηί,ρηια 
ηχϋαιη τηηηάαε €$$6ί, αρηά ίβ*. ΕΙβηίιη ίρ36 ςαίάβιη 
6ΐ Ιυηο οίΑπΰοΑίαβ 6Γα(, βΐ ηαηο εΐΑήϋοΑίαΓ : η6« Θιόν ίαντον τόν Πατίρα ικα'λισι ' τά Λ ^ιά τ^' 
προς Τ/αοίς ^ανιρωσίν τι και πίστιν, 'Πς τό, Πα'- 
τιρ, ίόξασόν ρ.ε τξ ίόξη γ ιιχον πρό τον τ•» 
κόσ|χον ιΓναι πκροί σοι. Αντός γαρ ^ι^οξαβτ^ι^Μς 
{ν τι καΐ ιστίν • άλλ* ^αΐν ουκ ζν ^αν(ρβ#9ΐΐ9« 
καΐ πιστωΟιΐσα τί <Γόξα αυτόν • τά ίί, κατά η^ν τον 
Ίον^αΐκον πρόσωπον οιχιίωσιν. ΚαΙ ριιτά των 
*Ιον^αίων αριθμών ιαντόν * ώς ποός τ;Ι^ν Σκααοιΐτί* 
^γρσιν • Ύ/χιίς προσκινν•ΐτι ό ονκ οί^ατι ' ^αΐίς » ;οΑη. XI, 34. * ΜαΙΛ. χχνιι, 46. • Ι €θΓ. χν, 28. • ^0Αη. 17, ο. 

(5) 1)€ βάβ ονίΚοάοχα, ϋΐ). ιν» 0Αρ• 18» 6(111• Ιβςιιίθηϋι Ι. Ι, ρ. 286. ΟΑΓρϋκα (Αΐη6η ΙιΜ άββυηιί 
^66τρΙθΓαιη αυοΙοΓ* ΙΜ ΤΗ£$ΑυΜ ί1Β• XXV. ϋΟ 

ο•ο»¥θΰ^ι» • Μ9ψΜ» • «τι 4 9ΐ«η9ρ<« ίχ τών *Ιον- λ ςυΑφί&ιη (αιη^η ηο1>ί8 οΐΑΗΙ&ΐ6]αι ρλΙβίλοΐΑ οοιη- 
^αίαιν εστίν. ρΓθ1>Εΐιΐφΐβ βταΙ. Ροβίρβιηο ίηΙβΓάυιη ί(Α Ιοςυβ^Λ- 

Ιυτ, 1&η(|α&ιη ΙαάβΟΓυιη ρ6Γ8οη&ιη Αάββίγίβδβΐ, 8β ία βοΓυιο ηαιηβηιιη Α9οηΙ>6ηάο; υ( βππι δαιηαηίΑ• 
ηβθ αΐί : Ύομ αάοταΟ» ςηοά η^ζοϋύ; ηοΜ αάοταηαα φλοά $αιηΗ$ : ^αία ίαΙν$ βχ ^ι^άΛ^^ αί ^. 

βαπϋϋ ΟτΘ^Οίϋ ΤΗβοΙορί βχ ΟΓαΐίοηβ ζβοηηάα ά€ 

ηΐίο^ 

5. ΟίοβΓβ αυΐβπι, ςαοά Ρ&16Γ ιη&]0Γ ΟΙιτίβΙο «(, 
ςα&Ιβηαβ Ιήο ιηοάο ίηΙβΙϋ^ίΙυΓ ; νβΓαιη ίά ςυίάβιη 
68&, Η&υά (αιηβη ιη&^ι^αιη. Οιιίά βαίιη αιΐταιη» ιί 
Οβυβ ΙιοΐΏίηβ ιη&]θΓ β8ΐ? 

5. Αι^αηα$η βχ ά\$ρηΙαΙίοηβ ^ιιαιη Καόηχί χη 
$αη€ΐα ρηιηα Νίοχηα τηαρηα $^ηοάο αάϋβηια 
Αηηηι, Του κγίου Γρνγορίου τον θιολόγον ιχ τον ^ιντβρον 

Αογον τον π%ρί Τίον (6). 

«'. Τό γ«ρ ^νι ^Ιτ^» ότι τον χατα τον άνθροιιτον 
νοου^Μίνον ριιίζ«ν, κλ^Οΐς μ'ιν, ον ιιέγα ^έ. Ίί γάρ 
το Βαυίλαστέν, ίίΐαίζΛίν ανθρώπου θιός ; 

Γον άγίο^^ *Αθοτ>ασ£ον, έχ τον ^ιαλβχτιχον λόγον, ον 
Ιποι^σατο έν τ^ χατά Νίχβίοηι άτ/ία πρώτγ ρ<7^? 
σννό^&ι προς τον "Αρίων (7). 

ζ' Αθανάσιος «ητι * Τκνις ονν χοπιάσιν, άνθρω- 3 

ποι ί9 ογ^/ύΛΐ ; "Αριιος ιιπιν • "Κγι/ύχΛ άσώ^οκτοι 

τνγ;(οίνονσι, προς τό ^ιοΕΧονονντας αντονς χααβττον 

ιηΐρο(ν ριη Αα€ιΐν * κνΟρώπον ^< τό χάρινιιν ι^ιον ^ιία 

τήν τον σώρ.6ΤΓθς βαριΐο» ό>.χήν. Άθβίνάσιος ιίπιν * 

*0 ονν Κν^ίος πώς έχοπίασι ; Γέγροπττκι γαρ • 

Ίτη^ους (Γβ χβχοπιαχώς <χ τΐίς ό^οιπορίας, (χαθέζιτο. 

"Αρβιος ιίπΓ^> • Σννήγαγίς (αι, ώς ήββλ^σας. ιχ 

τον παρα^ίίγρ^ατος τών ά77<^^ν χαι τών άνΟρώπο«ν, 

ΟΤΙ ον;^ ως βιός Λόγος έχοπέασιν, αλλ' ϊνα ψκ¥^ οτι 

σάρχα, «ν ονχ είχί πρότβρον ό Λόγος χαι θβός, 

ταντ^ςν ανέ^Λοη ' ^ιά το ντο τ^ σαρχΊ σννι;^ώοι;σΐ 

π«σ;ΐ^$ιν ταίρια, ίνα ^αν^ ότι σαρξ έστιν. Αθανάσιος 

€ΐπι * Μναννσο ότι προωρολόγιιται ότι ποη/τα'χοϋ πα'- β. Λϋι&ηα8ίιΐ8 άίχϋ: Οαίααιη ί^ϋοΓ ίαΙίβ&ηΙϋΓ; 
Ιιοιηίηββηβ, αα αη96ΐΐ? Αήαβ ϋίζΗ : Αηι^βΐΐ ίηοοΓ- 
ροΓβί 8υη(, υΐ οαιη ίρβί ιηίηίβίτ&ηΐ, ηαΐΐυιη 1&85ΐ1α- 
(11018 βχρβπιηβηΐϋΐη ρβΓοΙρί&ηΙ. Α( Ιιοιηίη» ρΓΟ- 
ρπαπι 68( ίαϋ^&Γί^ ρρορΙβΓ ^&ν6ΐη ηβιηρβ οορρο- 
Π8 ιηοΐβιη. ΛΙ^&ηαβίαδ άΐχϋ : Οαοιηοάο βΓ^ο ίΑϋ- 
β&1α3 68ΐ 0οιηίηα3? δοήρίαιη βηίιη 68ΐ: ^β$ι^3 υβνο 
/'ααρα(α$ βχ ίΙίηβΓβ, Ββάβδαί ». Απϋ8 άίχίΐ : ϋΐ τβ- 
ΙυίβΙΐ, 60 ιηβ, αη^βΙοΓαιη ΙιοιηίαυίΏίΐυο βχθοιρίο, &ά- 
(1ιιχί8ΐί, υ1 ίαΙβεΐΓ ΥβΓί^αιη ηοη α( ϋβαιη ίϋΐί^αΐυιη 
6886^ 86ά αϊ αρρ&ΓβΓβΙ οαΓηβιη Ιι&ηο, ςυααι αηίβα 
ΥβΓί^υιη βΐ Πβυβ ηοη Ιιαίιβύαΐ, &88υιηρ8ί85β : ΐάοίΓΟΟ 
ο&Γηί ςαεΒ 8ίΙ)ί6Γαη( ρρορπα ραΐΐ ρ6Γπιί8ΪΙ, υ1 ο&γ- ριστιν ό Αόγος χαί θιος. Άρβιος ιΓτγγ^ • Άραρότως. ϋ ηβΠΙ β88θ 6νί(ΐ6η8 ϋϋΓβΙ. Α11)αη£18ίη8 (ΙΐχίΙ : ΜΰΠΙΟΓ Αθανάσιος ιιιην• ΕΙ ονν πανταχον πάριστι, τίνος ινιχιν 
ίψασχίν, Ό Ποιτιίρ /Αον ό πι^ψας ρι< ΐλίέζων (στιν ; 
"Αρβιος βιπιν• ΠαραχαΧώ σι, μή όχνήσ);ς άποχαλύψαι τό 
χάλνριμαάπό τον γράρι^Μίτος έν τάχ<ι. Λίαν '^ν.ρ άνιώ• 
ριαι. Αθανάσιος (ΐπιν Τίς Ιστιν ό χιχοπιαχώς, άνθρωπος, 
^^ ό θ£Ος Λόγος; "Αριιος ιίπϊν • "Ανθρωπος. Αθα- 
νάσιος ιΓπβν* Ονχονν σόν βστι τό νο^σαι λοιπόν, "Αρκιος 
ειπεν * Κατιλαβό^ην σον τόν νονν έν τω λόγω τούτω. 
ότι, τον βΜϋ Αότ/ον πβητα^^ον παρόντος, ί^λον ότι 
Λά τνν σάρχα «πβν, Ό Πατήρ αον ό πεαψας μι 
μΐίζων ίστιν, τςν βα^ίζονσαν και κοπιώσαν, χαΊ 
από τόπον •ίς τόπον «'τιρον πορινοαΐνιςν . Άλϊ3θώς 
ώς ίχ$ι τοντβ. Τον άγίον Άμ|>ιλο;ι^ίον έχ τον χατά Άριιανών 

λόγον(8)•^ 

ζ. Δκά τοντβ γαρ πί μτΦ «νηγαίνονς, τπϊ ίί τα- 
πεινούς ^θίγγοααι λόγονς • ίνα ίιά μη τών υψηλών 
τον (νοιχονντος λόγον άποί«ίξω τήν βνγένίίαν, ίιά 
ί*β τών ταπιινών τής βνοιχονριίνι;ς σαρχός γνωρίσω 
τά άσθηη9• Και πάλιν Πή ^«ν ιααυτόν ίσον λιγω 
τώ Ώατρι, πή Λ ριβίζονα τόν Πατέρα • ον μαχ^άμί" 

^ Ιουι. IV, 22. • 'ώϊά. 0. 

(β)ΕάίΙ Μαυπη. Ι. Ι,ΟΓαΙ. 30, § 7. 

(7) Εάϋ. Μαυπη. Ι. Π, ρ. 210. Ρογγο νίάβδ 
ΟηΒΰαιη ββΒουΙΐ χη δγηοάαιη αβαονί886 υ( ς^βηηί- 
ηαπι ΛΙΙιαηαβϋ ορα8,ςϋθ(1 ροβίβα Μαυήηί αΓηςυβ 
ΑπΙΐοί ίπ(6Γ δρυηα Αϋιαααδίαηα οοοΜβηΙβΓ οοΐ- 818, οοη€68δϋΐη]&ιη 6886 ν6Γΐ>ηοι βΐ Οβυιη ηΙ)ίςυβ 
6Χδί8ΐ6Γ6. Λπα8(ϋχίΙ. Η6€ΐβαάαΐ0(1υηι. Λΐΐΐϋηϋβΐϋβ 
(ΙίχΐΙ : 5ί ι^ί(υΓ υ1>ίςϋβ ρΓββββηδ βδΐ, ςυαη&αι (1β 
οααδα αίΐ : ΡαΙβν ηιβαε, ςαί τηίδίί ηιβ, ηιαίον τηβ 
β8ί ? Απαδ ιΐίχίΐ : ΟΙ^δβοΓΟ Ιβ, η6 ^Γανβπδ νβίαιη 
α 1ίΙ(6Γα ςπ&αι οίΐο άβίΓαΙιβΓβ. να1(ΐ6 εηίαι αη^οΓ 
&ηίηιο. ΑΙΙιαηαδίυΗ (ΙίχίΙ : Οαίδ ίαΐί^αΐυδ βδ!, Ιιοιηο- 
ηβ, αη ϋβυδ ν6Γΐ>αιη ? Λπυδ άίχϋ : Ηοπιο. ΑΙΙι&ηα- 
8108 άΐχϋ: Τϋοηι ί^ίΙοΓ ίαοι βδΐ ίηΙβΙϋ^βΓβ. Αποβ 
άίχίΐ ; ΡβΓοίρίο ςυϊοΐ Ιυο Ιιοο Γβδροοδο ΐηΙβΠί^&δ, 
πβηιρβ 6001 ϋ6θ8 ν6Γΐ>οηι ο1>ίςο6 αύδΐΐ, ρροΓβΟΒ 
0ΟΟ31&Γ6 ίρδοαι ρΓορΐ6Γ ο&Γηβιη άίχίδββ : ΡαίβΡ 
τηβαε ςηίηιίήίηιβ,ιηβίονηιβ β$ί. 6αΓ0 βηίιη ^Γ&ίϋβ- 
]:)&1οΓ 6ΐ ί£ΐϋ^&1)α(0Γ, βΐ α Ιοοο ίη Ιοοοηι ιηί£;Γ&1)α1. 

Ι) βθΓΐθ ίά Γ60ΐβ 8β 1ΐ8,1}6(. 

6'. ΑίηρΜΙοβΜί βχ ίβττηοηβ αάυβνζηζ Αήαηο$, 

7. Ι(ΐ6ίΓ60 ηοηο 8ο1)1ίιηί, ηοηβ Ιιοοιίϋ ΟΓ&Ηοηβ 
ο(ογ; ηβπιρβ ο1 δοΜίαιί, ίη}ιαΙ)ί(αη(ί8 ΥβΓΐ)! ηο1)ί- 
ϋ(αί6ηι άβηιοοδίΓβηι ; Ιιοηιίϋ αοΐβπ), οοηαϋαηϋβ 
οαΓοίδ ίηίίΓηιίΙ&Ιβηι δί^ηίϋοβοι. ΕΙ ίΙβΓοαι : Μοάο 
ηιβ ΡηΙγι ΰβ(ΐο&1βηι, ηιθ(1ο ΡαΐΓβηι ηι&]θΓβηι άίοο : 
ηβςοβ ίρδθ ηιίΐιί Γβρυς^ηο, ββά ηιβ Οβοοίΐ Ιιοηιί- {8} Ιη 8. ΑηιρΙιΗοοΙιϋ Γβΐίςοϋδ&ροά Οοοιί^βϋδίοπι 
ρ. 149 οίΙαΙοΓ ίόβπι Ιιΐο ϋ(ο1θ3 ; δβΓπιο νβτο ίρβθ 
ρβηίΐ: ί(α Ιαοιβη υΐ ρ&ΓΐίβοΙα ςοοΒάαοι Υαϋο&ηί 
η υ] 08 ίΓ&^ηιβηΙί οοοοτταΐ βΐίαηι αροϋ ρΓΟθάίοϊοηι 
€οηι1>β&δΐοπι, ρ. 146, οοπι (ϋοΐο : Ιη ίΙΙηιΙ^ « ^αΐβΓ 
ηια^οΓ ηιβ β$ί. » 211 ΝΙΟΕΤ^Ε ^ΗΟΝIΑΤ^Ε. Μ2 1ΜΒΒφ1βά6ΐηοα•ΐΓθ;Ι>βΠΐη, •τΐ1>1ίΐηί(βΙβ •βΠηθΒλΒ: Α νος έΐΜη/^ άλλ« ^«ιχνύς άς βΐός Βίμι κβΐ »9^ 1ιαιηίη6ΐη,Ιιιιιηίϋ(&Ιβ.Ν6ςυ6 Ιλιηβηοοτνβιΐηιαι Ιατ- 
1)β(αΓ, ςυΐΑ ιΐΐχί νο1>ίβ: Ραΐ€Γ ιη^α ιη/ι/ΟΓ ίΜ β»ί ; 
I^Α^ΟΓ θηίιη 6•( ίΐΐο ςαί &ά βαιη ΥΑάίΙ,ηοη ίΠοςιιΐ ίη 
ίρ80 68ΐ; ηαιη ςαΑίβηιιβ Οβα» βυιη, ΐη ΡαΙγθ βιιιη; 
ςυ&ΐ6ηα8 2ΐα(6ΐη Ηοιηο, &(1 ΡαΐΓβιιι ν£ΐ(1ο. 111ο ί^ίιυΓ 
πΐ8]θΓ Ρ&ΙβΓ 68(, ςυΐ &(1 ίρβυιη ν&ϋίΙ ; ηοα ίΐΐο φΐί 
ββιιιρβΓ ίη ίρ80β8ΐ. Λ((ΐιΐ6 α( νβΓΐ)2ΐ &(1 οοιηρβηάίυιη 
<κ>ηΓβΓαιη, ιιι&]ογ 8ίιηα1 ββΐ Αίςυβ ΐΒ(ΐυ&1ί8: ιηα]0Γ 
•οίβοίΐ&ηΐθ ιΟαοί ραηβί Αα^β/ΐ3*?βΒςιι&1ίϋ ρορυΐιιιη 
ιιηίνβΓβιιιη (ΐιιίηηυβ ριιηίΙ>υ8 8ΑΐυΓ&ηϋ : κη&]θΓ ίη- 
1βΓΓ0[|τ&ηΐ6: ϋδίηαηι ίΜζαταηι ροζηύϋΒ *^? φςαα- 
Ιίβ ϋλζαηιηι ]α83α 8υ8ΰϋ&η1ΐ : ιη&]θΓ άίοβηΐβ : Οηΐί 
ιη€ ΙβΙιρϋ **? θΒΓ[αίΐΙΐ8 ροΓρβΙυιιιη ΙιαΒΐηθΓΓΐιοί88η 
Αυχυιη δίΒίοηϋ : ΐΏα]0Γ ϋοΓπιίοηΙβ ΐη ριιρρβ, Φ^υα- ταπιινών. "Αλλά ^ή ταρατσβ'σΟω ύαών 9 άλα^Ιλ^ 
οη ιΓ^Γον ΟαΓν, Ό ΙΙατη/Β μο\» ^ΐλζ•ν |IΛ^^ Ιση- 
/ϋίζών 7«^Ρ <^& 'ον πο|Βΐυο/χ<νου προς αύτ•ν, «ν 
τον οντος ίν «υτύ • ώς γαρ Οίος ιψι ιν τώ Π«Τ|Β( • 
ώτΓί ώς άνθρωπος ποριΟοριαι προς τον Πατιοι. 
Έχίίνον ουν ^£έ^ων ό Πατήρ, του πορινο^ή/ο*^ πιίς 
«ντον, ον τον άιι όντος έν «•>ώ • χη 1ν« συιττόαΜ^ 
ιίπω, ριίζων «στΐ χαϊ ίσος • ίσος τ•ϋ ιχ πήτ« όίο• 
τ«ϋν <^;ζιχον όλόχλΐρον χοριννύντος • μίέζων τον «μ» 
τώντος, Ι Ιου τον Λοί^αρον τιΟ<ίχατι ; Τσος τον τή 
Λ«ί«ρον «νβστώντος λό^ω • αιίζων τον λ<}«ιτ•ς 
Τί; αον ^ψατο ; ίσος τον τ«ς «χη^ώτονς πις^άς τ1; 
ακαορροονσης ς):ρ«ν«ντος • μείζων τον χαθιν^οντ»; Ιϊβ ιη&ρί ίηοΓβραηΙί : ιηα]θΓ βο ςαβιη ϋαιηηανϋ Ρί- Β έπί τί πρύανι; • ίσος τοτ3 έπίτιαώντος τ^ θβλβσσίί• 1&!υ8 ; ΐΒ€[υ&1Ϊ8 βϊ ςαί ιηαηάυιη (ΙααιηΑΐίοηθ ]ΐ1)6Ρ&(: 
πι&]θΓ βο ςιιί αίΑρ&ιη ΟΓυοβιηςαβ βυβίίηηίΐ βυιτι 1&- 
ίτοοί^υβ; ΐΒςυ&Η8βί φΐί 1&ΐΓοηβηι ^Γ&ϋβ ]ιι$ϋί)β&- 
γί(: ιη&]0Ρ βο ςιιί νββίβ ηικί&ΐυβ ίαϋ, βΗρίλϋβ βί 
ςαΐ Αηίιη&ιη ογπ&Ι : ιη&]θΓ βο οιιί ρΐΌρίη&(αΓ &οβ- 
(υιη ; 8Β(;υΑΐί8 βί ςαί ρΓορηυιη β&ημαίηβιη βχ τίαο 
ί&οϋ : Iη&^ο^ βο ςιιί (]ίδ8ο1αϋοηβιη Ιβιηρίί (ίά β8( 
βθρροπ8 8αι) ρ&88α8 β8ΐ ; »€[υα1ί8 βί (}υ1 8ααιη !βιη- 
ρίαιη (ίιΐ β8ΐ οοπρι») βηβοίΐ&νίΐ ; ίΐΐο, ίη(|υαιη, πια- 
^ο^, )ιυίο (Β(|υΑϋ8. Ε( ΚβΓυιη. ΗΑα(1 ρ1απ1:>ιΐ8 νβρΜβ 

ν08 ηΐΟΓΑΐΐΟΓ. ΓβΓηίΑ, )ΐ8ΒΓβ(ίθβ, ςυΟΠΑΙΏ ΙΙ1Α]0Γ 8ί( 

ΡΑΐβΓ, βο ηίιηίΓϋΐη ςαι αιΙ : 7αιη ρίντα νοδί$€ηηι 
ηοη Ιοηααν **;ηοη βοςυί (Ιίοϋ: Νοη τβΙίηρίΜανη μείζων τον χρ^νοαινον ίπί ΙΙκλατον ' ίσος τον χοί 
σιως έ/.Εντιρονντος τον χόσίζον • μείζων του όιαη• 
ζοαίνον μείζων τον σνστανροναένον λιρσταίς • ΐσ»ς 
τον τήν ληστήν ^ίχαιονντο; ^ωοιαν • κβίχοτν τ» 
γνκνοναένον τήν ίσ^τα • ίσος τον στολέζοντος τί» 
ψνχήν • μείζων τον ποτι^ο^ον οξος* ίσος τον τ• 
•ίχιίον οΐνοχοονντος «Ιαα (9) ' μείζων τον λνορήον 
νκον * ίσος τον χαι μετά τήν λνσκν τον οίχκΓον ίγιέ- 
ραντος ν«όν• έχίΐνον μείζων^ τούτον ίσος. Κ«1 πιί- 
λιν • Ονχιτι πολλά λαλήσω /χί6' ναών. 'Ορβς, λΙ- 
ρΓΓίχ^, τίνος μείζων εστίν ό Πατήρ, τον λέγοντος • 
Ονχέτι πολλά λαλήσω μεΒ* υμών * ο ν τον ϋγη- 
τος * Ονχ ά^ήσ&ι υμάς όρψανούς • με$* ύαών γΛ νοΜ ΟΓρΗαηθί^*;βΙβΏ\Πϊυοδί»€Η}η$ίΜηί€ηη€ΐί$<αβ» (> ημι πάσας τάς ήαέρας <«ς τής σνντιλβίας. — ίή*9 ιυ^Μβ αά 5«/?ΐ4/ι νοηίηηηηαΐίοηβιη *^. — Υβηϋ 
ρΗηαρ» Λϋ/ιι« ηίηηάί, ηβηιιβ ίη τηβ ηηίίίςααψη ιη- 
ν^ηϋ '*• 0θΓηΪ8 ςηοπΑΐη «ϋ ιηΑ]θΓ ; ΐΐΐβ βοϋίοβΐ ηιιί 
οοΓΑΐη ρπιιοίρΠ)ΐΐ8 (1αιηηΑ(η8 ίϋίί, ηοη 60 ςυί ιηηη- 
(Ιυιη ίροίί. ΞατρίΙβ ναιηιΐ8 Μηο^^. ΟυοηΑοι πιαοογ 
β8ΐΡΑ(βΓ? ηβααρβ ϋΐοβηίβ: Εαιηιι$; ηοη ά'οβηΐβ, 
Βαδϋαδο νοδιεπίτη €9 ίηαηχδηΐαδο *'-*•. — Ερο ζηηι 
νϋίίνβτα ι*;ββΓηί8 ςαοηΑπι ιηΑ30Γ 8ϋ ΡΑ!βΓηίηιί- 
Γυηι ιΐίοβηΐβ : Ερο $ηηι νιΙί$ ; ηοη άίοβηΐβ : Ε^ο 
νβΓΑηι νίΐβπι ρΙαηίΑΥί. 

5 €ι/νίΙίί €Χ ^οηι^ι^α ίη Ιϊατηοί Ραίτηαηίηι. Ερχιτα« ό άρχων τον χόσ^ον και Ιν Ιαοί «νρή- 
σι« ον^έν. Όρας τίνος ΙστΙ ^ιίζων^ τοϋ χ/^ινομ»• 
νον Ιπ* όψισιν αρχόντων, ον τον ποιήσαντος τήν 
οίχονριίν;ςν • 'Ε^ιίρίσθε, άτ/ωμη ίντεν$€» * οράς 
τίνος βστί |ΐιίζων ό Πατήρ, τον λήγοντος Άγωμη • 
ον τον λέγοντος • Ένοιχήσω έν ύ|ΑΪν χβΊ έαπε- 
ριπατήσω* — Έγώ ίίριι ή άαπιλος η αληθινή• 
Οράς τίνος έστι ρ<ίζων ό Πατήρ, τον λέγοντος • Έγώ 
ε'ψί ή άαπιλος * ον τον λέγοντος, *Εγώ έ^ύτινσα 
α^πίλον άλιςΟινήν. 

Τον άγίον Κνρίλ).ον Ιχ τον ιίς τα Βάία λόγου (10). 8. δβ(1(|Ιΐαηΐνί8Γ&ΙίοηΑ]ί8η&1ΐΐΓΑηθ8ΐΓΑρ6Γδθηα- ν'• 'Θαως, ιί χαΐ ήνώΟν; χαθ* νπόστασκν τώ Λόγω 

ΙίΙβΓ ΥθγΙιΟ υηί(Α ίΐΐί^ ηοη ΐΑΠΙβη βδΐ «ςυΑίΑ. Οΐΐί ]) ή λογιχή ή^ών ^ύσις, άλλ* ονχ ίσώθη - Πώς γαρ βηίπι ϋβη ρο(β8(, ιιΐ ΐβηιροΓΑΐβ βχΒΡςυβΙαπθΙβρηο; 
ίά ςαοά ΙΐΑΐ>υι( ίηίϋυπι, βί ηυοιΐ βίηβ ίηίΐίο 68ΐ? Ε( 
ρΑυΙο ρθ8ΐ , Οηοηιοίΐο ίηι^ιιΐΐ : Ερο €1 ΡαίβΓ, ηηητη 
8ΐιτηΗ$ ? οΐ) βοβίθδίβαι βοϋΐοβί αηΐβ 8(£ου1α η&Ιίνϋα- 
Ιβιη. Οϋοπιθ(1ο Ραίβτ ηιβηζ ηια^ΟΓ τηβ €$1 ? οϊ> ΙβΓ- 
Γβηαιη βχ ΥίΓ^ίηβ οΓίαοι, 

Ε^Ηζάβγη €Χ Ββηηοηβ αά νβρίηοΒ. 

9. ΑΙ €[υοιηοί)ο ίβ Αη^^βϋδ πιίηοΓ βΥΑβΚ, ηυί &1) 
11118 ΑάοΓΑΐϋΓ, αηΑ(ΐιιβ ουηι ΡαΙγθ Γβς^ηί δοΐίυπι οΙ)- ίσωΟήσιται τώ προαιωνίω τό πρόσ^βττον ; ^ πώς 
όιχοιωΟήσίται τώ ν,νάρχ^ω το ίναρχον ; Και μετ Λίγα• 
Πώς ^ησίν * *Εγν χαι ό Πατήρ εν εσμεν ; τ^ «νω 
πρά αιώνων γΓ^>νήσιι, Πώς, Ό Π«τήρ |χον ^(ζων |Αθν 
Ιστι ; τ4 χάτω έχ ΠαρΟένον γβννήσΐι. 

Τον αντον IX τον ης τάς |3ασιλίσσας λόγον (ϋ). 

6'. Πώς ονν ήλάττω'αι παρά. τον ς άγγιλονς 
ό ποός α'^τών ^ροσχννονιχβνος, ό σννι^ρος Πατρί \ • ΜΑίΙΙι. XV. 34. »• ^08η, χι, 34. »« Μηρο. ν, 31. " ΙοΒη χιν, 30. <« ί1>ΐά. 18. >* ΜαΙΙΙι. χχνιη, 
20. " 4θΑη. XIV, 30. «• Μά. 31. *"'-" ίβνίΐ. χχνι, 12. '» 3θΑη. χν, 1. 

(9) Νοίβηαυβ άβ βυβΙίΑΠδΙίοα ΐΓΑΠ<«8υ1)8(ΑηϋΑ ί1ο^β^Α^. 
ϋοηβ ΙβδΙίωοηΐαιη ΟΑίΙιοΙίοαηι βοοίββίαβίίοΐ ΡΑίπβ (10) Ε«1ίΙ. ΡΑΠδ, 1. V, ραΗ. η, ρ. 497, 498. 
ΥΑΐάβ ηοέϋίβ, ςαί βοβαίο ςοΑτΙο ρθ8ΐ ΟΙιτίβΙαοι (11) Εάύ. οίΙ. (.ν, ραΓ(. ιι, ρ. 133. Ο. Γΐ•'>ηΒ«4»3 ^^0Λΐη^^*ΐ ^*.^^-^ Λι- -• « ■>- ΤΗΕδΑυΒΙ ίΙΒ. XXV. 214 'στι σα'^ης η πρό^ανις* χαθίχιτο γκρ ιντΜς τ^ς Α ΙίηβΐΥ Ιη ρΐΌΐηρΙα 63( Γββροηβίο : Ναΐη ΟΟΓρΟΤΘ, Γοτυτος ^ιτρο<ς, χαΐ τό οητο^νχΐ» πι^υχος 
>.0Εβών, ίο ιόν τ« «ύτό ττοίίςσάιχηος. ιν αΰτώ ττί- 
ίχών, χα'ι τβΐς άνωτάτω οόξαις στϊ^Όνοϋται ίιά 
>ος, ώς $1 α^τον χαταρ'/^σκς ΓΟν ββό/ατον, χαΐ 
τον ατζο^Τί'^Λς τήν ^ 6ο ο αν • άτι ^5 χαϊ ύτταοχων 
Τ£β χ«ί ζω^. "Οτχ,ι^ ονν 'Ιίσονν ονοαάζΐ, χαΐ 
ισβαι λί'/τρ Ίταροι τους «γγΛονς «ντον, ούχ 
χον οηα (λέρος χαΐ ίοιχώς, ά/Λ* αυτόν νοονριν 
ϊνο^ίν^, π•α3«;ζωοονντα τον προΰχειν οίχονοαιχώ; 
/ιΌίί «τ/'/ΐΜΐ^ ' ότι ά));6εια ^ίγονΓ* άνΟρωιτο; ό 
:ίνων ν^2ροχίς τ,ττώίΐν^ος * τά ίβ τ:5ς ύ7Γΐρο;ζίς 
ίοις άγ'/ίΑοις, ότ(χαιις'«ι σαοχός, χαι του τιθνά- 
ίττους είσέ * 'μ'/ονότος έν τούτοις τοϋ Τίοϋ ίιά 
ονσιον χί'νωσιν. 'Αλλ' ό βραχύ τταο, ά•/7Λον ςαοά ηιοΓΐ ροβββΐ, &83αιηρ(ο, &(1 Ιιαιηοη® η&Ιυη» 
ίιιΙ1πηίΙαΐ68 ββ ίρ&υαι άβιηΐβίΐ, ίη βοςαβ νβίαϋ ρΓΟ- 
ρηο 8ροη(&η6&ιη ιηοΓίβιη ΒυβΙΐηαΐΙ. 01> βααι ροιτο 
ιηοΓίβιη 6( ρ&βδίοηβιη, βαιηοα» ^Ιοηο οοΓοηααι 
ρΓοιηβΓίιίΙ ; ςαίρρβ ςιιί ίρβα νίΐαβί ΐηοοΓΠίρϋο 6•(, 
βΐ ηιοΓίβιη α1)θΐ6νϋ, 6ΐ οοΓΓαρϋοηβιη οχηηί νί βρο- 
ϋανΐΐ. €ϋΐη Ιββαιη 6γ^ ηοιηίη&Ι, βΙ αη^ζβΐίβ ιηίαο- 
Γβιη ρΓ8Βά1ε&1, ηοη βίιηρΙίοίΙβΓ ηοβ Ιιοιηίηβιη, ιβΟΓ- 
βιιιηςυ^ &ο ρβΓ ββ ροβίίαιη , ιηβηΐβ οοοοιρβτβ 
οροΓίοΙ; 86(1 ίρ8αιηιιΐ6( υηί^ηίίαιη ρΓορΙβτ ίη- 
ο&Γη&ϋοηί8 οΓαΐηβιη ροΙίοΓββ ρ&Γΐθβ &α^1ί8 <ΐ6Γβ- 
Γβηΐβιη. Ναιη ςυί βχεβΙΙβηΙίβΒ ϋΙοΓοιη οβάβΓβ ρΓβΒ- 
άΙϋ&ΙιΐΓ, 18 νβΓθ Ιιοιηο ίαβ(ϋ8 ϋί^ηο8€ί(υΓ• 111α &ιι(βιη 5αηο(θΓυιη αη^εΙοΓυπι 6ΐηίη6ΐι1ί& ία Ιιοο 

αίνος^ ο ι« 'μ τό τ^ς άνΟοωττότυτος ιχζτρον, έν Β ρΓθΒΟΐρΐΙβ ρΟδϋα 681, 6ΐ ςαοά Ο&ΓΠβ βαΐΐΐ 11011111068, 

τ. Οΐότ);τος ών, ποοονννιΐται τλο^ αντών, χαί 6ΐ ςιιθ(1 πιοΓίί ποη 8αηΙ οΙ)ηοχϋ : Ιιίβ &υ(6ΐη ΐηβΓ- 

-αι Οώχοις, οΟςπεριιοτασιν εχείνοι ^οξο^ογοϋντες ΐηϋαϋΐ^αβ ρΓΟρΙβΓ νοΙαηΙ&Π&ΐη 6χίη&ηίΙίθη6ΐη 8υ1>- 
ιτών συνααε^ον αύτόνονοαάζοντί; Κύριον. ίβοΐαβ ΓϋίΙ ΓΐΠαβ. νβΓαΠΙ βϋΙΠίνβΓΟ, ςυΐ ρΓΟρίβΓ 

πθΒ πίίίιίΓδΒ οοικϋϋοηβιη ραιιΐιιίαιη ΊοΓγα &η^1ο«( ηιίηοΓ&Ιαβ άΐοίΙαΓ *^, ίβ ίη άβίΐαΐίβ βχββίίβηϋλ 
!η$, αϊ) ΐΙΙίδ αάοΓαίητ, 6οη8]οΐ6{ςυθ ίη ϋβ π]&]68ΐαϋδ ΙΙίΓοηί», ςαο» ίΐΐί ν6η6Γ&1)αη(1ί υη(ΐ6ςα&ςιΐ6 
ιΐ, ίη(1βΓ68δθ Ιαυάαπι ρηκοοηίο ίΐίαιη 6χΙο1ΐ6ηΐ63, αβ νίΓΐυΙαιη Όοηιίηυιη βρρβίΐ&ηΐββ. 9υ *Ιω«ννου τοΟ Χονσοστόαου χατα ΆοειΌν, χ«ΐ 
IV Ε\/ν.γμκΐΊΐιθ'^^ ο'^ ϊ; οίογν^ « Τ^ πρότερα Κν- 

^βν εϊττη • Έγώ έν τύ ΠατρΊ, χαι ό ΙΙατήο έν 
>τοϋ «κονετε • έαν εϊττι; • 'Ο εωοα/ώς ε•/• έώοαχε ι5. ^ααηη^8 €^τι/»ο$ίοτη% οοηΐτα Αηαηι, βΐ ίη Λη- 
ηηηΐίαίίοηβηι Ι)€ΐραΓΧ, ΚοτηιΙία ςηχ ίηοΐρίί χ 
Ρν,νοβάνηίβ ϋοηιίηίοα, » 

10. δ1 (1ίΐ6π(:Ρ^90 6ΐ Ρ&ΙβΓ υηιιιη βππιυβ, ίρβυιη 
»α(1ί1θ. 8ί ^ίχβρίΐ : Ερο %η Ραίνβ βί Ραίβτ ίη τηβ τίοα, αύτοϋ άχουετε • ον -/άρ οι; ψεϋοεται τ, Ο β."?ί, ίρδαπί ααίΐίΐβ. δί άίχβΠΐ : Οϋί νχάϋ ΤΠβ, νΐάίί ΐΛ' έαν ίϊτΓϊϊ'Ό πίαψας αε Πατήρ αείζ'^ν ίχου 
οΰτβ μιη 6ροΐσι;τι* οΰ -/«ρ θεότητα ττρός θεότητα 
:λλ' ότι ίίΟΓϊς τ;ζς ότ^Ορωττόττ,τος αεί^ων * ττρός 
9 ν τό ελαττον άραό^εται. 

οϋ έχ τών έραιβνει^ΐν τίς προς Έβοαίονς Έττιστο- 

>ίς (13). 

Γόν οί ι^ραχΰ τι παο' άγ•/ε7ον; ν.αττω^ϋζένον, 
ΐΥεποαεν Ίητουν οιά τό 77άΟτ.υ.ν. τού Οΰηάτου. 
ρτ,στν. 7Γ«>.ίν, Δόςυ χαι τιαί έττενανωαενον. 
ττ^υς α•^τ^Μ^ 7:'χτ^•:λ ϊ;ραοσ8; Τό ψ/,ρ ^ραχν τίνι αν 
άοα07£ίΕ ααΛΛον τ^-ό τρεις ήα-:οας γ^ γίτ, ηι- 
'Λ.ν*α ; Άλλ" οΰ;,^ ι^αίν τοίς έπ-ι-ολΰ γΟίΐροιιέ' 
τα ττα/ίν ίταραχατιών Λέγει * Κι γαρ ό ττροσκυ ΡηίΓ€ΐη^ ίρ8αηι αυάίΐβ ; ΥβηΙ&β βηίαι ηοη ηιβηΐί- 
ΙαΓ. 8ί (ΙίχβπΙ : ^η^ τηίίΊί τηβ Ραίεν, ιηβ]0Γ τηβ 6$ί, 
1(1 νο8 ηθ 16ΓΓ6&1 : ηβΓ[αβ οηίπι άίνΐηϋαΐβοι (Ιίνΐηϊ- 
Χαί'ϊ ορροηίΐ; 86(1 &ϋ (ΙίνίηΚαΙβπι πια]θΓ6ηι 1ιαπι&- 
ηίΐαΐβ ; Γβ8 πιΐηοΓ α(1 π1&^ο^6η1 Γ6Γ6ΗαΓ. 

Ε^Ηηάβτη βχ ϊηΙβτρΓβίαΙίοηβ Ερί$(οΙχ αά ΗβδΓΧ03, 

α. ΑΙίςΗαηΙαΙητηίη/'Γα αηρβία τηίηοΓαίητη υί- 
άβίπΐίχ, ίηςυίΐ, Ιββιΐϊη ρνορίβΓ ηιθΓΐί$ ρα8$%οηβηι^Κ 
Ώβϊηάβ ρυΓδϋδ ]>οηα ^ίβοιί : ΟίοΗα βΐ Ηοηονβ οο^ 
τοηπίιιιη*^, Υιάβη' ηΧ ουηοΐα α(1 ΙιοηιΙηβηι δοοοπι- 
ηιοι]ανϋ? Ναιη ϋΙυ(1 αίίί/ηαηίιιίητη, ουίηαηι ηια^ΐβ 
ς[αίΐιιι βί οοηρ:ηΐ6π( ςαί ΐΓβδ Ιαηίαπιπιοοίο (1ί68 ίη ίηίθπδ ιη3η5ίΙ? (Ιβτϊβ ηο1)ί8 1ΐ3,υ(1ςυ&ςα&ηι ςαί &(1 

υπ αγ/ΐί.^'Λ, ^οσϊν, τΜσγιτο |5ραχύ τι παρ' [) Ιοη^υοΐ ΙβΙΏραβ 0ΟΓΓυαΐρΐηΐϋΓ.06ίη(1βρΓθςχβ(1ί6η8 
εχειν σ\ά σε, ποΑ>.^,αά).).ον σΰ, ό τών αγ/ίκω-^ αίΐ : Ναπί 81 18 (|αί α(1θΓ3ΐΙΐ1Ρ, ίηςυίΐ, &1> αη^θϋβ, 

. πάντα ©ερειν ό»εί).εις. 8υ8ΐίηιπΙ(ΐιιί(1άίΐαι πιίηαδ 1ια1)βΓβ ςυαπι αη^θΐί ρρορ- 

αυΐίο ηιαρίδ ία ςυί 08 πιΐαοΓ 2ΐηβ:β1ΐδ, (]β1)β80Γηηία ρΓορΙβΓ ίρ3αηι ρβΓίβΓΤβ. 

όαι)ίας του αγίου Άα^^Γλοχίου έττίτκόπου Εχ ΗοΥΠίΙία εαποίί ΑΐϊίρΗίΙοοΗη €ρί8€0ρί ΙοοΠίβΠ' 
ου εις το • « Ο α-οτ: είλας αε Πατήρ ρείζων 813 ίη χΙΙαά : « (?Μί ηΐί8Ϊέ ΤΠβ ΡαίβΤ, τηοΐΟΓ τηβ 

<"* » (14). β8ί. » 

ίΤΓΪ χατά ποίον /ό'/ον λεγείς τον Πατέρα μείζονα 12. Βίο ΠΐΙΙΐί ςαοη&ΠΙ δβηδα &ί8 ΡαΐΓβΐη Ρίΐίο 

1». II, 9. »* 11)ί(1. " 11)1(1. ΒαΏ€ ΙιοΓηϋίαιη ΙπΙλγ δρυΓίαδ οοΐΐοοαΐ 
ιοοηίαδ, ι. XI. ρ. 858. ΛΙ βρίβοί οβΓίβ δϋΐ) 
Οοιηηοηο ί^οηιιίηαιη βχίί^ΐΐηιαί^αηΐ. 
άίί. ΜοηΐΓ. ί. \Π, Ιιοαιίΐ. ιν, ρ. 41 Α. 
Ια1α9ΐιίοβχ8ΐαΙδρυ(1Ποιη1)ϋίΐ8ΐαπι,ρ.14ο. ΥβΓαπι ίρ8& ιηαΐβήα οοίϋοίδ Υαΐίο&ηί ββΐ ίηβεϋΐα. 
Ιιηο νβΓ0ΐ(1βιη δβΓπιο ν1(1βΙυΓ, ςιιί βαρρα (Ιίοίΐαρ 
ϋοηίνα ΑΗαηο8. ΕΙβηΙηι Ιοοϋδ δίραά ηο8 (οοΐ. 209) 
οΐΐαΐαβ (ΙίοΚυΓ αραά Οοηιύβ&δίαηι βχ ββΓηιοηβ ία 
111α(1 : ΡαΙβτ ηιαίον τηβ 68ί. Ι1Β ΝΚΧΤϋ ΟΗΟΝΙΑΤϋ Μ ιηι^οΓβιηΤ Ηλυά β^ιο, ίηςτιΚ, άίβο, ιβά <ϋο6ηϋ Α τοΰ η»α ; ούχ Ιγω, γ^^ϊ, λέγ», «λλ« τ» ^έτοντιιιιί^ οτβάο. Ιρ§6ΐη6( θΐιΐιη &!( : Οπί $ηί$α ηβ Ρα(€τ, ίηα- 
ίοΓ ίη€ β3ί. δί άίβ6η(ί οΓβάίβ, ^Α1η (α α οοηίβηΐίοηβ 
άβιίβΐθ, 6ΐ 6^0 ςιιοςαβ Ηη^οΑίη οο1λϋ)6ΐ)ο, ΐρΒίςυβ 
ΡίΙιο ρβτιηίΙΙ&ιηυι ρΓορΗί βθπηοηΐβ ίηΐΡΓρτβΙ&Ιίο- 
ηβιη. Αία θγ^ο, Οοιηίηβ, βατ ιηοάο άίβίι : Ε^ο €ί 
ΡαΙβτ ϋηιιιη $ίΑίηα$ ; ακχίο &α1βιη : Οιιι τηιηί τη^ 
Ρα(βτ, τηβ]ον τηβ €$ί ? 8ι ιη&]θΓ, ςιιοαιοάο «ςα&1ΐ8? 
81 βΒςιίΑϋβ, φΐοΐΏοάο ιη8]0Γ ? Ε^, ίηςυϋ, υΐταιη- 
ςυβ ΑίΗπηο : οΑΐη β( ηι&]θΓ ιηβ ββΐ, β( ιηίΗί »ςα&* 
)ί3 : ηβιηρθ ββουηάαιη άΐνίηίΐΑΐβιη, ΐΒςυ&Ιίβ ; ββ- 
ουηάαιη ίηβ&Γη&Ιίοαβιη, Iη&^ο^. Ε^ ββςυ&ΐίβ ίΐΐί 
βυιη» ςα&ίβηυβ βΐ) βο ^βοίΐυβ : π]&]ογ ίΐΐβ ιηβ 6β(, 
ςυ&Ιοηυβ β^ο 6χ ΥίΓ^^ΐοβ πΑΐυβ βυιη. 

Εχ βρίβίοΐα 8» 1,€οη\$ ραρχ Άοηιαηΐ, ςηχ άίοϋαν 

οοΙίΛίηηα τβοΐχ βάβΐ- Β 

13. Κα ηοη 6]α8ά6ΐη η&(αΓ8Β 68( άίοβΓβ : Ερο €ΐ 
Ρα(€Τ ηηηνι 8ατηΐί8; βΐ άίοβτβ : ΡαΙβν ηιμ}οτ τηβ €$(. 
Ουαιηνίδ βηίιη ιη Οοιηίηο Ιθ8α ΟΙιπδΙο Ώβί βΐ 1ιο- 
ιηίηίβ υηα ρβΓβοπΑ βϋ ; αΐίυά Ι&ιηβη 6δ(, υηάβ ίη 
υίΓοςαβ οοπιαιιιηίβ ββΐ 6οη1υ]ΐΐ6ΐί&, αΐίικί υηάβ 
οοιηιηαηίβ ββΐ ^Ιοπα. Οθ ηο8(το βηίιη ίΐΐί ββί πιίηοΓ 
ΡαΐΓθ Ιιυπι&ηίΙαβ ; άβ ΡαΙγθ ϋΐί ββΐ ββςααϋδ οαπι 
Ρ&ΐΓβ (ϋνίηίΐ&β. $^μΛΐ' ούτ•ζ γαρ έστιν ό βΐττών Ό ίαη9ηθΜςμ$ Πβτ^^ 
μϊίζων μ•ν ιστιν. £( τώ λίγοντι πβέΟ^, ιηηϊσον χα2 η 
τίί¥ ΐ^Λχιΐν χοτ/ώ συστιλώ τήν γλβάσσ«ν • χ«^ ίίψο 
τώ Υίώ τόν οΐχιϊον λόγον έριπονιΟσκί. ΕίιΛ γού»^ ύ^^ 
ΐΓΟΤβ, ίιατέ πβτι μη λίγιις • 'Εγά χ«1 ό Πο^τ^^ 6 
έσ/Αΐν, ποτ€ ^<, Ό άττοστιίλας μ^ Πβτήρ μΛίζ^Λ» ρΛ 
έατ«ν ; Ει μίίζων, πώς ίσος ; ιι ?σος, ιτ&ς μκ1ζ«η; Τί 
^ύο λέ^ω * έπκ^ή χαΐ μιίζοιν μου έστΙ χαι ΐ9ος - χβτέ 
τήν Θιότΐ9τα ?σος, χατά την οΐχονομίοΕν μΛίζ^η, ^ης 
αντοϋ εί^£, Ιτηί^ΐί ίξ αντοΟ έγιννι&Οιον * ^{»}Μν *λιΐ9 τ^ς ίκιστοΧας τον οτ/ίου Λβοντος πάττκα Ύύμι^^ 
τίίς λιγοαίνης στίίλης ορΒο^οξίας (15). 

ιγ. Οντως ον τ^ς αντ^^ς ιστι γΰσίως το λέγειν «Έ^ιι 
χ«1 ό Πατή/> ΐν «σριν * χν,ϊ το λίγιιν * Ό Παπξο ριν 
^(ίζων αον έστιν * ίΐ χαΐ τ« μκ^ιττα γκρ ιν τώ Δ|9- 
πότΐ2 Ίι^σον Χριστώ, τον θιον χκΐ τον κνΟρώιτννΐι 
ιστι πρόσωπον, ο^ως ιτιρόν ίστιν έχιΐνο βξ •ΰ 
έχατίρ» χοκνόν έστ« το τ^^ς νβριως * χαΐ βτβ^ον, ^ιΙ 
χοινόν τοτίίς ^όξτ,ς χαΟίττ^χιν* έξ ήαών ριβν γαρ μτο 
αντώ χι ίλβίσσων τον Π«τρός «νθρωττότης* άπ^ Α τον 
Πατρός Ι9τιν αντώ 4 μτά τον Πατρός ιση 6ι•τ«ς• 

*Εχ ^ών ^ιχαίξ χΒψΛ^αίων τών χατά τών Μ*ν•^νην• 
τον άγίον Άναστασίον τό ΐβ^οριον. 

ι^• Οί ς)ΐλοσό^ως, μάλλον ^)ί ασόψως λ^^οντβς όπ 
ά7Τ(θ<ώ6« χαι ΐσώ6η η σαρξ τώ βιβν ^1ό74>, «ίπ-βϋση 
ςυοςαβ, ίηνίδΐ1)ί1ίδ, β1 ίηοΪΓουηΐ8θηρ!Α ροβΐ οοη- ο ^^ίν <( «ρα χ«1 άψληλα^ϊϊτος χ«Ι αόρατος χ«έ άτη^^χ. 
]ϋηοϋοηβΠ1 Ουπί Όβί νβΡΐ)0 ΟΑΡΟ βνΑββΠΐ. ΟϋΟ(1 81 ρβτττος μιτά την ίνωσιν ή σαρξ τώ Θ«ώ Αογω. Ει Λ 

ίΐα βδΐ, ίηο&ΓηαΙίο ςαίάβηι ηίΐιίΐ &1ία(1 πΐβί ρ1ι&η(&- 
βία βρβοίηαηφίβ βδΐ. 8ίη νβΓΟ 1ι&8 ςυαίϋ&ΐββ ηοη 
1ια1)6ΐ, ςαοηιθί1ο»ςαΑΐ& 68( ΐηοίΓοιπηβοήρΙο αίςαο 
ίηνί3ί1)ί1ί ? 

5. θΓ6§οηΐ Νί/8ί6ηί βχ εβηηοηβ άβ άΜηϋαΐΒ ΠΙη 
$αη€ίί^η6 3ρίηίη$, βί άβ ΑδΓα^ατηο. 

15. Οϋπι ί^ίΙιΐΓ νβΓΐ)απι (ϋοίί, εβ ηοη ρο$86 /"α- 
€6τβ, ρβΓδρίοαυπι 68( ηοη άβίΐαϋ υηίβ^βηίϋ Ρίΐϋ 
ίηιροίβηΐίαηι &1(ΓΐΙ>α6Γβ; 86(1 ίη)1)ββίΙ]ϋ&ΐ6ηι ηοδίΓββ 
ηαΙιΐΓββ ίηιροίβηίβηι 688Θ ΙβδΙ&π. ]η&πη& αηίβηι 
ΟΑΓΟ 68(, ςαβιηαάπιοάυπι 8οηρ1υιη ββΐ : 8ρίηίη$ 8. Αηα$(α$η ΰορϋηΐηηι ΒβρΙίηΐίΛηι βχ ζβχάβοχτη αά- 

υβτ$η8 Μοηορ/ι^8%ΐα8, 

14. Οαί ρ1ιί1θ8ορ1ι1οθ νβΙροΙίϋβίηδίρίβηΙβΓ &ίαη( 
ο&Γηβηι ί&οΐαηι 6886 άίτίηαηι ββςααΙ&πιςαβ Πβί 
ΥβΓϋο, άίο&ηΐ ηο1)ί8 υίΓυαι Ιι&αά 6οηΐΓ6θ(&1)ί1ί8 Ι ρατιτος 

τούτο, φαντασία πάντως και ^όχιβσις ίΐ οΙχοπΛμΙα • 
II ί* ον ταντα βσχιν ή σαρξ, ΐτώς Ισώθη τώ άπιριγ. 
ράπτί^ί (16); 

Τον ά^ίου Γρίϊ^ορίον το 5 Νύσσίίς Ιχ ^βύ λόγου «ύτ»» 
τον πιοί ίιόττ,τος Υίον χαι αγίον Πνβνριατος χ«Ί Λ 
τόν *Αέραάμ(1'ΐ). 

ΐί'. "Οταν ονν αποφαίνεται ό λόγος βτι ον ^ννατ» 
ποιιίν, ίίλονδτι ονχΐ τγ θιότητι τον Μονογκνονς τίν 
άίννααίαν προστίβησιν, αλλά τγ άσθινβία τϋς ^ββατίρας 
^νσίοας προσ/χαρτνριΐ τό άίννατβν, 'Ασβινι^ς Λ « σάρς, 
χαθώ ς γβγραπΓαι, ότι • Τό μιν πνιναα πρόθνριβν, ^ Λ 
ηαχά€Υη ρνοτηρίηε β8ΐ, βάτο αηΐβτη ίηβτηία ". Εγ^Ο Β σαρξ άσΟΓ/^ίς • ονχονν ίι' αμγοτίοων άλιςΟβύιι ί βιία ρβΓ ΌΐΓΑςυ6 ΥβΓϋΟΐ άίοίΐ άίνίηα $6Γΐρ1υΓ&, άαω βΐ 
I^&^ο^6η1 Ρ&Ιτβηι οοηΑΐβΙηΓ, 6ΐ 8Β4ΐυ&ΐ6ηι Ρίΐίυηι 
ηοη ηβ^Αΐ ; η&ηι υ1)ί ν6Γΐ>υιη Ιιυοι&ηΑπι δρβοΐαΐ 
η&ΐατ&ιη, βυηι ςαί ηοη ββΓπϋυΓ, ηΐΑίοΓβιη βο άίοϋ 
6886 ςαί ρβΓ β&Γηβηι 66Γη6ΐ>&(αΓ : 86(1 υ1)ί ιηβηΐβπι 
Αά άΙνίηίΐΑΐβπι άυοϋ, άβδίηίΐ Ιιβκβ η)α]οπ8β( ηιίηο- 
Π8 οοιηρ&τ&Ιίο: ρροςυβ Ιιίβ υηϋαβ ρΓβΒάίο&ΙαΓ : 
Ερο βί ΡαΙβτ αηΐίηι 8ηηαΐ8. ΑΙ β& ςαββ ρβΓ ίηββ- 
ςαΑϋΐΑΐβπι τατίΑηΙ, ιιηαπι ββββ ηοη ρο88υη1. 

«» ΜαΙΟι. XXVI, 41 . Γρα^ή, χαΊ τό μίΐζον όμολογονσα, χαΐ τό Ισον μ% 
αρνουμίνΤί • όταν γάρ προς τό άνθρώπινβν ό λόγοί 
βλέπη, μιίζονα όιχολογβί τοϋ ίιά σαρχός όροιαίνον τ•» 
μΐί όρώμινον • ό•αν ί'β προς τό θιίον χιφο"/^ ^ 
^ιάνοιαν, άργιϊ τον μιέζονος χαί τον ιλάττονος ν σνγ- 
χριτιχή αντϊϊ άντιπαράθισις• χαι «ντί τούτον ένότιβς 
χηρνττίται • Έγώ χαΐ ό Πατήρ ίν έσρΐίν. Τά Λ ιταρ- 
υλλαγμένα χατά τό άνισον, ίν ιιναι ον δύναται. ί 15) Εάϋ. ΒαΙΙβΗη, !. Ι, ρ. 823. 

16)Βί• ΜΡ6 ιίιηίίΐΑ ιαηΙ ίη Η(ηΙ€(ιο »ρα(1 Αηα- 8ΐΑ8ΐυΐη, ρΓ«8βΓϋιη ο&ρ. 13. 
(17) ΕάΗ. ΡλΗ8, 1. III, ρ. 471 0. 119 ΝΙΟΕΤΛ: ^ΗΟΜΤΑΤ^Β »0 πιιη δ&ρΐβηΙίΑιη άίο&ιηαβ 86οαη(1αιη (βιτββίΓβσι λ τ4ν ΐογίκν χλτλ τήν χάτω γέννητιν^ τ^Φ^ ^ 
η&ϋνίΙ&Ιβιη ; Ρΐϋυιη &υ(6ΐη δβοιιηάαιη ρηιοαιη χκτά τήν πρώττ,ν χ«ΐ πλίον άλ^πτον ; 
ιη&^ίβςυβ ΙηουιηρΓβΗβηδί^ΐΙβιη ? 
5, /οαηηίΒ Ώατηα$€€ηί αά βο$ ςαί νοραηΐ, $ίΙηβ 
€Μ$ίΐ ρ€τ$οηα €Γ€αία, αη ίποΓΜία, 

22. Οβί Υβτΐ^ί ρ6Γ8οη&, αηΐβ ο&τηβιη αββυηιρίβζη 
8ίιηρΐ6χ βΓ&Ι, 060 οοιηροδϋα. οοΓροΓβ οχρβΓ», βΐ 
ϊηβΓβΑΐα. Εχ ςαο ααΐβιη οαΓηβιη βιιβοβρΐΐ, οβΓηί 
φΐθ(|α6 ρβΓδοηα ΓαοΙα βδΐ, οοιηροδίΐαςυβ βναδΐΐ βχ 
άίνίηϋαΐβ, (|α&ιη ηυηςυαοι ηοη1ΐίΐΙ)ϋίΙ,βΙβχ€βΓηβ 
ςυαιη &88ΐιαιρ8ίΙ : ^βήΐςαβ &άβο άαρίίοίδ ηαΙαΓΟΒ 
ρΓορηβΙ&Ιβδ, ϋΐροΐβ ςυ» ίη ι1ϋα1)ϋ8 η&Ιαπβ ηοδοί- 
4αΓ. Οαο ίιΐ αΐ αη» ΟΛάβιηςυβ ρεΓδοπΑ 6ΐ άίνίηΐΐΛ- 
Ιίβ Γαΐίοοβ ίηοΓ6&1& δίΐ, οΐ οΓβαΐα ΓαΙίοηο ΙιιιηίΛηΐ- Τοΰ κγίοχβ *Ιωαννον του Δααατχι^νοϋ προς τβύς λέγον- 
τας, ^5 ύκύντασις τοϋ Χοιστοΰ κτιστή, ^ άχτιστος • 
Κ%γ, ρχζ (ί2). 

χβ\ Ίΐ νττόστβσις τον θ«ού Λότου «"βός Τ37ς σαο- 
χώσίοας άπλ:ζ ^ν χαΐ κτάνΟετας χαι άσώαατος χαΊ 
άχτιστος. Σαρχω9<ΐσα σι αΰτιο '/έγονί χαι τ^ σαρχί 
ύτΓοστασις • χαι '/έ'/ο^^ε σννΟίΤος εκ βιότητος, {ς 
ιι^Γ/ άιΐ, χαΐ έξ ^ς προσδίλη^ι σαρχός * χαι ^ρη 
τών ούο γύσεων τα ισιώαατα, (ν ^νσι γ^ωριζνάη 
ταΐς ^νσεσιν. "Πστβ χαι αντή μία ύττόστασις, «η• 
στός τί ιστι τ^ θίβτητι, χαϊ χτιστή τιρ άνΟρωΓτότνη, 
όραττ: ΤΙ χαι αόρατος. Έττεϊ άνα^χα^όριεθα οιαιριϊν τή ΙαΙίδ ; νίδίΐίίΐίδ δίΐηαΐ βΐ ίηνίδί1)ί1Ϊ8. Νβαΐ αϋοςαί ίη ^ ίνα Χριστόν, ίύο τάς ύττοστασεις λέγοντες, ^ τήν τώ» βα8 αη^ϋδΐιαβ αιΙιΙποβηιαΓ, ιιΐ νβΐ υπαιη βυιηάβπι- 
ςυβ ΟΚιηβΙιιιη (ϋνκίαιηιΐδ, άυ&δ ρβΓδοηαδ αδδβ- 
Γβηάο ; νοί ηβΐυραρϋΐη (ΙίδΙίηοΙίοηβπι ίηβοίαηΐβδ, 
βοηνβηίοηβπι &υ( οοηίυδίοηβιη ίικίυοαπιυβ. 
Ε)η$(ί6ηι οαρίίαΐηηι Ονΐ, άβ ηαίηναηιηι ρΓορΗβ- 

23. Εαπκΐβιη ροΓΓΟ Οοοαΐηυοι ηοδίΓαιη ^68αIη 
€1ιπ8ΐυχη, βΐ ροΓΓβοΙυιη Οβυιη, βΙρβΓίβοΙυτη Ιιοιηί 
ηοιη ρΓΐ6(1ίβαη(68, Ιιοο ρΓοίϋβζηυρ, βαπαιίβιη β( 
οιηοία 1ι&1)6Γ6, ςυββ ραΐβρ 1ια1)6ΐ, βχοβρία ίη^βηίΐί 
ρΓορπβΙ&Ιβ ; 61 οιηηια ίΐβαι, ςυοΒ ρπιηαδ Αιίαοα, 
βχοβρίο 8θ1ο ρβοο&(ο, Ιιοο 68ΐ, 60Γρα3 βΐ &ηίΕα&χη 
ΓαΙίοηβ βΐ ίηίβΙϋί^οηΙίΗ ρρίΒίϋΙαιη : ςαΐη 1ι&1>6Γ6 
βΐίαιη βυιη, ιιΐί (1υ&1)υβ ηοΐίυπδ οοηδβηίαηβαιη βδΐ, 
(ΙαρΗοββ ηαΙυΓ&Γυαι (ΙααΓυαι ηαΙαΓ&Ιεδ ρΓορπβΙα μύσεων άρνεϊσθαι (^ια^οράν * χαι τροπήν εΐσά^βιν χαι 
σύγχυσιν. Του αντοϋ χε^βΟ.αιον ρς•' πεοΊ τών Ιίίωμ,άτων τώ» 

^νσεων (ζ3). 

χγ, Τελειον ίι θεόν όαολο'/ούντες το» αύτον 

Κΰριον ήριών Ίι;σοΰν Χριστόν, χαι τέλειον οε»θρ«- 

ΐΓον, ψαμϊν τον αυτόν τταντα ε^τειν όσα ό Πατήο, 

πλην άγενν^σίας * χαι πάντα εχειν όσα ό Ά(?άα • 

πρώτος <?ίχα αόνης τής άααρτίας * άτινα' έστι σώμΛ 

χαι ^'^χΐί λθ)Ίχή τε χαι νοερά * εχειν ^'ε αυτόν χ«γ- 

αλλήλως ταϊ; (?υσΐ ^ύσεσι (^ιπ)ά τά τών ούο ούσίνν 

^υσιχά ίσιο>)αατα • ίύο θελήσεις ^υσικάς, θείον τε 

χαι άνΟρωπίνην • χαι εν&ρ'/ίί(ΐς ούο ψυσιχάς, τνν τε <β8 ; Ιιοο βδΐ, (Ιΐΐαδ ηαΙαΓ&Ιβδ νοΙααΐΑίθδ, άΐνίπαΐη βείαν χαΐ τήν άνθρωπίνην • καΊ αύτεςούσ^ΐΛ ανο ψι/α-ίχά, 

θίΐόν τε χαΐ άνθρώπινον • χαί σο^ίίαν χαι γ^^^ι^* βείαν 
τε χαι άνΟοωπίνην. Όαοούσιος ναο «ν τω θεώ χαι Πα- 
τρί, αΰτεξουσίως Οε'λει χαΊ ενεργεί ώς θεός • ομοούσιος 
Λ χαι ήαϊν, αυτεξουοίως θεΟ.ει χαι ενερ'/" ώς άνθρω- 
πος ό αυτός. Αύτου '/άρ τά Οαύαατα, αύτου χαι τα 
παθήαατα. 6( Ιιαιη&η&ιη : άυαβ ίΐβιη η&(ιΐΓ3ΐβδ ορβΓ&ΐίοηβδ, 

^ίνίη&ιη βΐ Ιιατη&η&ιη ; άα&β παίαπαΐβδ &Γΐ)ίΐΓϋ 1ί- 

1>6Γΐ&(68,(1ίνίη&ζη βΐΐιυιηαη&πι: αο άβηίςαβ δαρίβη- 

ϋαιη β( δοίβηΗαηι άυρίίοβιη, άίνίηαιη 6ΐ ϋαιΏ&ηαιη. 

Ναιη ουπι β]αδ(1βιη αο ΡαίβΓ 9αΙ>δ{&ηΙίϋβ δΐΐ, 1ίΐ3βΓθ 

τυΐΐ β( &^ί( α( Οβυδ : ταρβυδ ουζη βοιΐδυΙ)δ(&ηϋ&1ί8 

8ίΙ ηοΐ3ίδ, 1ΐ1)6Γβ ΐΐ6ΐη νιιΗβΙ αςίΐ, υ( Ιιοιώο. Ιρδία8 

βηίζη ιηΪΓ&ουΙα 8υηΙ, ίρδίυβ ςαοςυβ ραβδίοηβδ. 

Εχ 86€Ηηάα 8, 1,βοη\$ ραρω Βοτηαηί αά Ι,βοηβηι 
ιτηρβναίοΐ'βίπ βρίείοΐα, γμ/μ5 €$1 ίηΒΠ'ίρίίΟ : « ί?/ο- 
νίο$ί$Βίτηο βί ΙταηηηίΙΙί$8ίηίο βΙ\ο Αηρηείο ί^βοηί, 
ί,βο βρί$€ορη8. >) 

24. Ιη νβΓΟ Οβί δΐίςυβ Ιιοηιίηίδ Ρίΐίο, Υβι*!)! βΐ οαΓηίβ 

υηα ρβΓδοηα βδΐ,ςυίβ ίη56ραΓαΙ)ί1ί(6Γ αίςαβ ίηάίνίδβ 

οοοιπιυηθδ Ιι&1)βΙ αβϋοηβδ. ΙηΙβΙϋς^βηΓίϋβ (αηιβηδυηΐ |. όπερ άχΓορίστως 

ίρβοΓυηι ορβΓίΐϋΐ ςαβϋΐαΐβδ, βΐ δίηοβπΒ βάβι οοη- " 

Ιβηιρίαΐίοηβ οβπηβηιΙϋΓη βδΐ, αά ςαβΒ ρρονβΙιαΙαΓ 

ΙιιιηιΠίΙαδ οαπιίδ,βΐ αοΐ ςαβΒ ίηοΙίηβΙαΓ αΐΐιίυάο άβί- 

ίαΐίδ : ςυίά δίΐ ςυοά ο&γο βίηβ ν6Γΐ)0 ηοη αρ^ίΐ, β1 

(|υΐ(1 δϋ ςηοά ΥεΓύυηι δίηβ οαΓηβ ηοη βϋΐοΐΐ ? 8ίη6 

ΫβΛί βηίπι ροΙβηΙΐΕ ηβο οοηοίρβΓβΙ Υιγ^ο ηβο ρα- 

ΓβΓβΙ ; βΐ δίηβ νβήΐΛΐβ οαΓηίδ οΙ)νο1ϋΐ3. ραηηίδ ίη- 

ίαηΐία ηοη 3&06Γβ(. 5ίηβ ΥβΓΐ)! ροίβηϋα ηοη α(1- 

ΟΓ&τβηΙ Μεΐ£;ί ρυβΓαιη, 8(β11α ίηάίοβ άβοΙαΓαΙαηι; βΐ Έκ τής οευτέοας επιστολής του αγίου Λέοντος πράξης. Δει παπττα 'Ρώαίς προς Λέοντα τόν βασιλέα, ή ς ή 
ετΓίγρα^ή, α Τώ ύπερενίοξοτάτώ και γαλιςνοτάτω υιώ 
Αΰγοΰστω Λέοντι, Λέων επίσκοπο; (-4). » 
χ^, Τώ άλϊϊΟβΐ του Θϊοϋ χαΐ άνθρωπου Υίώ τοϋ 
τε Λόγου χαΐ τής σαρχος εν ΰπκρχει πρόσωπον, 

χαΐ αδιαιρέτως κοινάς ίγει τάς 
νοίΐν δαως αυτών τών έργων τκς 
ποιότητας ' χαί τή κατανοήσει τής ειλικρινούς πι- 
στίως ίεΐ χαΟοοαν, έπΙ ποια |χεν ή τής σαρχές 
προάγεται ταπεινότης, έπΙ ποία ίε τό υψος τής θεότΐί- 
τος έπιχλίνεται* χαΐ -^ί ρι'εν έστιν, όπερ σαρξ ον 
πράττει ίίχα του Λόγου • τί ί"ε ίΐτ, όπερ ό Λόγβ^ 
χωρίς τής σαρχός ουκ εργάζεται, Δίχα α'εν γαρ τής 
του Λόγου ^υνάαεως ούί' αν ή Παρθένος συνε'λαβεν, 
ούο'εετεχεν• <ίίχα ί ε τής αληθείας τής σκρχος οΰχ (22) ΕάίΙ. Ιιβςαίβη. Όβ βά.^'οτίΗ, 1ί1). ιν, ο&ρ. 5. 

(23) ΟρβΓ. άΙ. 1ϋ>, ιι,^βΑρ. Ί3. (24) Ε(ϋ(. Β&ΠθΓίη. (. Ι, ρ. 1366. 224 ΊΉΕ5ΑϋΒΙ ίΙΒ. XXV 222 &» χιχαλνρμτπο τοΙς ράχιση &ικτο νιοπΜΤΤβς. ΚαΙ λ 8106 ΥβΗΙΐίΙβ βοτηίβ ΟΟΠ ]υ1>«Γβη!υΓ ία ^Ε^^Ιαίη "^ νησοη/ οι Μά^οι τ• ιται^ίον, το νιτό τον αιςνύον- 

τος άστ</)ος ^ιςλοναινον - ^ί;(β( ^< πός «λνΟιίας τι9ς 

σαοχός οΟχ αν βχλινβτο τό ναι^ίον ιΐς Α«7*''^^ο^ 

μΛτΛψίρισΒαι, χαί τον χατόι τον Ήρν^νν ύπ<ζ- 

ςίγισθαι ίιωγαού. Καί ^έ;ΐζβι /Α<ν τιβς τον Λόγο ν ^ν• 

νάμ,ίως ούχ αν Πτ/ιν ίι ^ωνή τον Πατρός, (ξ 

ονβατνών άςρεθιΐσα, Οντός έοτιν ό Τίό; ^ον ό 

«γοΕΚίιτός, IV ω ιρ:3^όχΐσα * ^<χβ< ^< "^ζ «λι^Οβίας 

τον νώαβτος ούχ άν π^οοσβααρτύοατο ό Ίοαβενν^ς * 

Ί^ί 9 άανός τον βίον, ό αΐοων τι; ν άααοτίο» 

τον χόσαον. Και ^*χ« /*•ν τίς τον Λόγον σννα'- 

[ΑίΜς ονχ αν (-/ένκτο τών τι άσθινονντων η ρώνις 

χαΐ τών τιΟνιώτων χι ζωοποίχσις * ^ίχα ^ι τ^ςς άλΐ^- ΐΓ&ηβίβΓΓί ραβΓ, 6ΐ αϊ) ΗβΓοάίβ ρβΓ^βουΙίοηβ •α1>- 
άιιοί. δΐηβ νβΓΐ;ί ρο(6ηϋ& ηοη ιϊΐοβΓβΙ νοχ Ρ&Ιπβ 
ιηί&^ άβ ααϊΐο^: Είο ^ηίΡίΙία» ηιηί$ άίΙβαηΒ,ίη ςαο 
ιηιΑι δβη^ ΰοτηρία^ύί^^ ;'«( «ΐοβ νβηίαΐβ ο&Γπίβ ηοη 
ρΓΟίβδίΑΓβΙΟΓ ^ο&η^63 : '£€€€' .Ι^ηια Β(ή, β€€€ 9141 
ΙοΙΙίί ρ€€€αΙα ίηαηάί*^, βίηβ ν?ιΊ)ΐ ροίβηϋα ηοη 
ϋ6Γ6( Γ6ΐ1ΐηΙβ^Γα(ίο (Ι6ΐ)ί1ΐυη), δννΛ'ίΠο&Ιίό ηιοΓ- 
ΙαοΓυΐΏ ; βΐ δΐηβ νεηΙ&Ιβ ο&Γηΐβ ηοο οί1)ΐιβ/]ρίΗΐΓθ, 
ηβο 9θΐηηυ3 β^^βΐ ηβοβδ^απιιβ Γαϋ^αίο. Ρο<«Ιι*ίΌΐτ> 
8106 \>Γΐ)ί ροίβηΐία ηοη $6 Ποηιίηαβ Ρ&Ιγϊ ρΓοΠ- 
ΐ6ΓΡΐιΐΓ {Βςυαίοηι ; βΐ δίηβ νοηίαΐβ οαΓοί» ηοη ΐιίοιη 
(]ί€6Γ6ΐ Ρα(Γ6πι 56 03<(6 η3&3θΓθπι : οιιιη οαΙΙιοΠοα 
Α(Ιο*^ υΐΓυΐΏί]ΐΐ6 »α!%οίρίίΐ(,ηΐΓυαΐ(|υβ (ΙβΓοηιΙαί,ςα» 
δ66υη(1(ΐιη οοηΓοίϊ^ίοηβιη 1>6αΙί αροβίοϋ ΡβΙπ,υηιιπι Οιίας τ^ς σαρχός οντι τρο^^ τώ ν;βσ7Γύοντι, ο/τι Β ^^^^ΓΙδΙυηΐ Πβί νίτί ^'ίϋυηΐ, 6( 1100110601 6Γ6(1ϋ 6( μήν ύπνος άναγχαΐος ΰηί^ρχ^η τώ χοττιασαντι. Και 
τό ίή πίρας ίίχα μί)> τίξς τον Λόγον ^ννααι»ς ονχ 
άν βαντόν ό Κύριος ίσον τώ ΙΙατρΊ τνγχβίνοντα 
ωα.ο\6'/€ΐ • 9ί•χα 9ϊ τ^ς α^ΐΟζίας τον σώαατος ονχ 
αν ό ίοτ^τός ίλεγί υαίζονΛ ίΐ'^οα βαντον τον Πατήα * 
07ΓΟτ( χαί ϊ) χα^οΑίχ^ ττίοτις ήατ^ρον Λ'^Γται, χαί 
ίχάτίρον ίχ^ιχεΐ, ^5τις χατά τήν όαοΆογίαν τον [Αα- 
χαρίον άποστόλον Πίτοον, «να Χοιστόν τόν Τίόν "βν ΥεΓ^αηι. Οοαπινΐβ ϋαςαβ &}) ϋΙο ίοίΐίο, ςυο ίη 
υΙβΓΟ νΪΓ^ίηίϊ» νβΓΐ)υιη ολγο ίαοίπηι 681, ηΐΐιϋ αη- 
ςααηι ίηΙοΓ υ(Γ£ΐπΐΓ[υβ ΓοΓπιαηι άΐνΪ8ίοοΐ8 6Χ8(ί(6Γϋ, 
6ΐ ρβΓ οιηηία ίηοΓέ'ΐοοηΙα οοΓροΓβα αηίυβ ρ6Γ:ΐθηΓΒ 
ία6ηη( ΙοΙίιιβ ΐ6ηιροπ8 αοΛίοηβδ ; 6α ίρβα Ιααιεη, 
ςαβΒ ίη86ρ&Γ&ΐ3ίΗΐ6Γ ίαοΐα βυηΐ, ηυΐΐα ρ6Γαιΐ8ΐίοη6 
οοηΓυηάΐπιιΐ8 ; 86(1 ου]αδ ίοΓπι» βίΐ, βχ ορ6Γαπι 
Γ[ΐιαΙΐ(αΐ6 δοηΐϊοιυδ. θ€θν τον ζώντος, χαΐ άν^ρωττον πιοτβνίΐ χαί Αό'/ον. Ει χαΐ τά αά/ιστα τοίννν ις ίκίίνϊ;; τίς «οχ^ς, άγ* τ,; ν^ τί 
γαστρΊ τ^5ς Παρθίνον ό Λόγος '/ί'ρί ο•«ρς, τοντ' ίστι σάοχχ £>.«βΓι/, οΟί ότι ονν ίν <ίιαιρίτίως υατοί'ξ'^ τ^ς ίχα- 
τίρας (ΐοργΐζς • χαΊ ίι* άττχσκς αύςήσεως σ•ω:χ«ηχί*ς. «νός ττοοτώ-ον «ί τον παντός χρονον ποαξίΐς '/Γ/ο^Λσιν ' 
ΟΛως οντά τβτ^τα, άπιρ άχωρίοτως '/ίγ**•*^"**» '^*'^* ονίίαίοη* £-ιαιξίαν 9'^γ/^ου.ν^ ' άλλα ποίας ι?ι: αορ^ίος, ίχ τίς 
τών ιο'/ων ποιότητος αισ6ανό(ζε9«. 

*Α6ανασίον έιτισχόπον Άλίξαρορβίας τοϋ όαοΑΟ'/ΐδ- 8. ΑΐΗαηαίϋ 6ρί$€θρί ΑΙβχαπώΊπί €οη/'β$8θη5. 

τον (2δ). ' * ^ 

«'. Όο•» τοΛνν ΓβΒΓΛνβ* λί'ςιις χαΐ ίργα, ιίς 2ο. ΟοοβΙαδ ΐί?ίΙαΓ ΙιοοιίΙβδ (ΙίοΙίοηβδ ά6 Ρϋϋ οορ- 
τό σώρα τον Υίον γ9γρΛααί)βα νΟ£ΐ • όσα ίί ν^ί'^Ιοί ροΓ6 δΟΠρΙαβ ΰχίδϋοΐα : ^ΙοπΟδΕδ £10(601 (Ιίοϋοηββ γράίΐμΰετοί^ ΐΐς τίν τον Λόγον θίότιςτα. "Οταν πβινά 
/ατά νβ νιςστινσαι, τον σώαατος ί/αττωαα • ήνίχα 
ο β έχ πίντι άρτων τονς ηντχχις '/υ.^ο'^^ άνορχς 
;^&»ρΙς παι^ίων χαΐ γνναιχών τρίβει, χαί σώ^2χα 
χο^ίνν^ς τ:*ϊύςρ«ις χλασαάτων π£ρισσηιι, τίς Οιό- 
τΐτος τον Λόγον τό ΐργον. Ίΐνίχα 6ί έπϊ τό προσ- 
χίψδίΧκίΟ'» έν τώ π